Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 22. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5801

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

PARLAMENT FBiH

Velika podr{ka prijedlogu SBB BiH

akon {to su zastupnici Saveza za bolju budu}nost BiH u ~etvrtak na sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH pokrenuli

N

SDP i HDZ 1990 stali uz inicijativu, sakrivanje du`nika tra`i samo SDA Stotinu najve}ih du`nika dr`avi mora vratiti ~ak 726.435.722 KM SDP spreman utvrditi ko je najve}i du`nik poreza u BiH
inicijativu da bude formirana parlamentarna istra`na komisija ~iji bi zadatak bio uvid u pla}anje poreza velikih poreznih obveznika, ovu ideju podr`ali su skoro svi klubovi u ovom domu. Predsjednik Kluba SDP-a Jasenko Selimovi} izjavio je da je ova stranka spremna utvrditi ko je najve}i porezni du`nik u BiH. 2. str.

@

Na licu mjesta: Demonstracije zbog ]ur~inice

Ekskluzivno

Livno: Biv{i pripadnici HVO-a blokirali ulaz u Op}inu

(Foto: F. Fo~o)

Livanjski bojovnici ustali protiv d`amije
Sarajevo: Istraga u slu~aju „Viktor Bubanj“
4. strana

Bla`evi}: Portugal ima vi{e slabosti od Francuza

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Neljudi plja~kaju narod
Prilog „Sedmica“

Miroslav ]iro Bla`evi} govori o BiH za „Avaz“

NA LISTI OSUMNJI^ENIH JO[ 25 OSOBA
Optu`be: Propadanje institucija kulture

HERO: DIREKTORI NE RADE SVOJ POSAO
ZENICA

Ho}e li UEFA prote`irati Portugalce

BARA@

Potukli se direktor i biv{i nastavnik
19. str.

64. i 65. str.

28. str.

9. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

REAKCIJE Podr{ka prijedlogu za formiranje istra`ne komisije

Telegrami podr{ke

Jubilej „Avaza“

Brojne ~estitke istaknutih li~nosti
^estitke u povodu obilje`avanja 20. godi{njice „Avaza“, najuspje{nije i najve}e novinske ku}e u BiH, uputile su istaknute li~nosti iz javnog, politi~kog i kulturnog `ivota BiH te ~lanovi diplomatskog kora. Na na{u adresu i od na{ih ~italaca pristigli su brojni telegrami podr{ke i ~estitke u povodu jubileja.

Vlada mora re}i ko su poreski du`nici
Stotinu najve}ih du`nika duguje 726.435.722 KM
tamuji} zatra`io je odgovor ko su porezni obvezenici koji ne pla}aju porez. Odgovor je dobio tek nakon pet mjeseci u kojem je navedeno da ukupno 726.435.722 KM duguje 100 najve}ih poreznih du`nika u FBiH! Nije mu, me|utim, odgovoreno ko su ti porezni du`nici jer, kako mu je obrazlo`io direktor Porezne uprave FBiH Midhat Arifovi}, podaci o pojedincima, imenima preduze}a i

SDP i HDZ 1990 podr`avaju inicijativu SBB BiH

Milorad Dodik

Nemam problem s Izetbegovi}em
Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je da nema problem s Bakirom Izetbegovi}em, ni s bo{nja~kim politi~arima, a naro~ito ne s bo{nja~kim narodom, javlja Fena. - Moje neslaganje s Izebegovi}em vezano je isklju~ivo za njegovu, i politiku koju vode njemu sli~ni, a koji poku{avaju da svoju viziju BiH nametnu svim gra|anima u BiH - rekao je Dodik odgovaraju}i na pitanje o pismu koje mu je uputio ~lan Predsjedni{tava BiH.

Nakon {to su zastupnici Saveza za bolju budu}nost BiH (SBB) u ~etvrtak na sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH pokrenuli inicijativu da se formira parlamentarna istra`na komisija, ~iji bi zadatak bio uvid u pla}anje poreza velikih poreznih obveznika, ovu ideju podr`ali su gotovo svi klubovi u ovom domu. Jo{ prije sedam mjeseci zastupnik SBB Mirza Us-

Slu`benici i mentori

iznosima njihovih dugovanja porezna su tajna. Munib Jusufovi}, zastupnik SBB BiH koji je i predlo`io formiranje istra`ne komisije, smatra da su ovakva radna tijela praksa u svim parlamentima u okru`enju. - SBB BiH }e istrajati na inicijativi. Kona~no se mora saznati ko krije pore-

Transparentni sistem
Prema rije~ima Adisa Arapovi}a, projekt menad`era Centra civilnih inicijativa, Parlament FBiH kao najva`nija institucija mora imati sve informacije o radu javnih, odnosno dr`avnih slu`bi. - To zna~i, ako javnost to zne du`nike. Jesu li to slu`benici u poreznim upravama ili imaju neke druge mentore - pita se Jusufovi}. Kako ka`e Jasenko Selimovi}, predsjednik Kluba SDP-a u Predstavni~kom domu, ova stranka je uvijek spremna razgovarati i utvrditi ko je najve}i porezni du`nik u BiH. - Prvo moramo utvrditi ko su du`nici, a onda na koji na~in FBJosipovi}: iH mo`e naplatiti ta Javnost potra`ivamora znati nja. Na{ ve} ne mo`e znati, Parlament mora! Tako|er, porezni sistem mora biti {to transparentniji. Ako je standard Evropske unije da se takvi podaci ne kriju, prije ili kasnije, to }e se morati desiti i kod nas - pojasnio Arapovi}. stav je da onaj ko je du`an mora platiti dugovanja, a onaj ko je ukrao da mora biti ka`njen - ka`e Selimovi}. Predsjednica Kluba HDZ-a 1990 Slavica Josipovi} tako|er je podr`ala inicijativu. - Javnost mora znati ko su du`nici. Mi apsolutno dajemo podr{ku inicijativi Kluba SBB BiH da se formira istra`na komisija - naglasila je Josipovi}. Jedino Ismet Osmanovi}, predsjednik Kluba SDA u Predstavni~kom domu, nagla{ava da nije potrebno formirati parlamentarnu istra`nu komisiju, jer Ministarstvo finansija FBiH i Finansijska policija FBiH imaju obavezu putem zakonskih propisa voditi ra~una pla}aju li se redovno porezi i o tome obavje{tavati Parlament A. DEDAJI] FBiH.

Zakonski propisi

Peti korpus ARBiH

Sve~ana akademija u Biha}u

U povodu 19 godina od formiranja Petog korpusa ARBiH ju~er je u Biha}u, pod pokroviteljstvom Skup{tine i Vlade USK, odr`ana sve~ana akademija kojoj su uz biv{e pripadnike i starje{ine prisustvovali kantonalni zvani~nici i brojni gosti.

Selimovi}: Moramo utvrditi

Jusufovi}: To je praksa

Vlada TK

Vjerskim zajednicama 80.000 KM
Vlada Tuzlanskog kantona odlu~ila je ju~er vjerskim zajednicama odobriti pomo} u iznosu od 80.000 KM za projekte sanacije i gradnje vjerskih objekata na podru~ju Kantona, javlja Srna. Najvi{e je odobreno Islamskoj zajednici u BiH Muftijstvu tuzlanskom, 52.000 KM za realizaciju projekta gradnje i sanacije vjerskih objekata.

Na Op}inskom sudu u Biha}u kod sutkinje Fikrete Hod`i} nakon {est godina od podno{enja tu`be odr`ano je prvo ro~i{te u procesu u kojem su Fikret Abdi} i Udru`enje nezaposlenih dioni~ara „Agrokomerc“ tu`ili BiH, FBiH, „Agrokomerc“ te revizorsku firmu „Deloitte&Touche“. Vrijednost spora iznosi 250 miliona KM, stoji u ovoj tu`bi. Trosatna rasprava protekla je u prilaganju debelog registra dokumentacije od Elvire Abdi}-Jelenovi}, koja zastupa oca u ovom predmetu. Tu`ioci nastoje dokazati kako su brojnim nezakonitostima od 1993. godine mali dioni~ari s Fikretom Abdi}em na ~elu izgubili 75,90 posto dionica „Agrokomerca“, vi{e hiljada radnika

Abdi} dostavio neurednu tu`bu

Prvo ro~i{te na Op}inskom sudu u Biha}u

Zlo~inac tu`i BiH i FBiH za „uni{tavanje ’Agrokomerca’“

dobilo je otkaze, a nekada velika kompanija s nekretninama u BiH i zemljama regiona uni{tena. Predstavnici tu`enih strana zatra`ili su ure|enje nerazumljive tu`be, odnosno

osporili osnovanost tu`benog zahtjeva. Od Elvire Abdi}Jelenovi} sud je zatra`io da u roku od 20 dana uredi tu`beni zahtjev. Su|enje }e biti nastavljeno 16. deceM. DEDI] mbra.

Sudsko vije}e Suda BiH ju~er je produ`ilo pritvor Zijadu Turkovi}u, Sa{i Stjepanovi}u, Milenku Laki}u, Hajrudinu Memovi}u i Fadilu Aljovi}u. Nova kontrola opravdanosti pritvora je 21. decembra ove godine, potvrdila nam je Asja Papo iz Ureda Suda BiH za odnose s javno{}u. Odluka Suda da Turkovi}a i jo{ ~etvoricu optu`enih iz njegove grupe ne pusti na slobodu bila je o~ekivana s obzir- Turkovi}: Vo|a zlo~ina~ke organizacije om na to da se na su|enju je- klupi i Nijaz Zuban, Hilmidnoj od najve}ih zlo~ina~kih ja Ma{ovi} i Muamer Zahiorganizacija u BiH tek po~elo tovi}, koji se brane sa slobode. Nastavak su|enja Turkosa saslu{anjem svjedoka. Osim spomenutih koji vi}evoj grupi zakazan je za su u pritvoru, u ovom pre- ponedjeljak, 24. oktobra. dmetu na optu`eni~koj su B. C.

Turkovi} i ostali ostaju u pritvoru

Odluka Suda BiH

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

„Avaz“ saznaje Glavni odbor SDA u sjeni unutra{njih sukoba

Pobune u Sarajevu, Tuzli i srednjoj Bosni
Asim Fazli} na meti Tihi}a i Centrale Selman namjerava izigrati sve

Igranje vatrom
Ideja „Herceg-Bosne“ neslavno je zavr{ila hap{enjem njenih protagonista
Ideja „Herceg-Bosne“ ove sedmice ponovo je o`ivjela, podsje}aju}i na neka ne tako davna vremena, koja su bila uvod u crni scenarij. Uz to, brutalni incidenti na nogometnim stadionima i van njih, od Sarajeva, Banje Luke i Mostara, kao i blokiranje dr`avnih institucija, {alju jasnu poruku. Dr`avne vlasti nema. Stranke {estorke vi{e od godinu igraju politi~ke igre u kojima se ne biraju sredstva kako bi se postigli malo li~ni, a malo partijski interesi, vje{to kamuflirani iza navodne borbe za interese naroda. Strah od raspada zemlje i mogu}ih sukoba sigurno ne ostavlja ravnodu{nim gra|ane iz sva tri naroda. Upravo je taj pritisak mo}no oru`je u rukama onih koji, opasno se igraju}i vatrom, re`iraju talasanje masa po davno oprobanom receptu. Na taj na~in poku{avaju politi~ki poentirati u utakmici u kojoj su iskori{teni ~ak i produ`eci. Ideja „Herceg-Bosne“ neslavno je zavr{ila hap{enjem njenih protagonista. U ime nje formirani su Dretelj, Gabela i brojni drugi koncentracioni logori, u kojima su zvjerski ubijani Bo{njaci. ^ak i Hrvati sve ~e{}e priznaju da je ta ideja najvi{e {tetila njima te da se zbog nje odavno nalaze u podre|enom polo`aju u odnosu na ostala dva naroda. Vrijedi jo{ jednom ponoviti da se Jugoslavija po~ela raspadati upravo na nogometnim terenima i re`iranim incidentima, kasnije uzrokuju}i stotine hiljada `rtava i potoke krvi. [ta se jo{ treba desiti da politi~ki krugovi prestanu manipulirati masama i igrati se vatrom?

Tihi}, Fazli}, [eta, Selman: ^elnik SDA muku mu~i s bazom

Uzdrmana vrhu{ka Stranke demokratske akcije (SDA) danas }e se okupiti na sjednici Glavnog odbora u sjeni dubokih sukoba i nesuglasica unutar stranke. Raskol u sarajevskom ogranku jo{ se produbio, nakon {to je najavljeno uvo|enje nekoliko povjereni{tava u op}inske odbore koji su dali podr{ku smijenjenom predsjedniku Ka-

ntonalnog odbora SDA Sarajevo Abdulharisu [eti.

„Aktivna“ glavobolja
Kako saznajemo, sve je vi{e nezadovoljnika politi~kim igrama Centrale i postoji opravdana bojazan da bi svi ti sukobi mogli isplivati na povr{inu na dana{njoj sjednici Glavnog odbora. Posebno formirana paralelna struktura „Aktiv“ zadaje velike glavobolje strana~kom

[eta odbio Vlahovljakovu stolicu
Kako saznajemo, Sarajli} i Tihi} problem su u Sarajevu poku{ali rije{iti nude}i [eti mjesto generalnog direktora „Energoinvesta“, s kojeg planiraju skinuti D`emaila Vlahovljaka. ^ak je Sarajli} pismeno predlo`io [etu glavnom kadroviku Adilu Osmanovi}u. No, [eta je, kako saznajemo, glatko odbio ponudu vide}i u njoj poku{aj trgovine i daju}i do znanja Tihi}u da }e biti tvrd orah. Istovremeno, za njegovo mjesto u KO utrkuju se Ned`ad Ajnad`i}, Denis Zvizdi} i Ned`ad Kold`o. Nijedan od njih, kako sada stvari stoje, nema dovoljnu podr{ku u op}inskim odborima, pa }e se vrlo te{ko domo}i pozicije.

~elni{tvu u Sarajevu. No, nije glavni grad jedini problem predsjedniku Sulejmanu Tihi}u i njegovom zamjeniku Asimu Sarajli}u. Tinjaju}i sukob u tuzlanskom ogranku, kako saznajemo, do`ivljava ovih dana svoju kulminaciju u poku{aju uklanjanja i Asima Fazli}a, ~elnika KO Tuzla. Fazli} je u nemilost strana~kom {efu do{ao nakon {to se pobunio zbog tretmana kadrova iz TK prilikom formiranja vlasti na nivou FBiH. Stvari su se pogor{ale pri imenovanju direktora UKC-a Tuzla, za kojeg je Tihi} `elio postaviti svog dugogodi{njeg prijatelja dr. Midhata Tabakovi}a. Sugerirao mu je da imenovanje direktora ostavi redovnoj zakonskoj proceduri.

Blokirana vlast
Tihi} je na tu sugestiju, ka`u, verbalno i pristao, ali je, po ve} poznatom receptu

osvete prema svima koji mu nisu slijepo pokorni, krenuo na Fazli}evo ru{enje iz baze. Ali, ne}e i}i lako. Kako saznajemo, samo tri ~lana Izvr{nog odbora KO iz Tuzle stala su na Tihi}evu stranu, pa se o~ekuje reakcija Centrale. Stvari su dodatno pogor{ane i u KO SDA u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu, gdje se, tako|er, uskoro uvodi povjereni{tvo, a smjenjuje Salko Sokolovi}. Posebno se zao{trilo i u travni~koj SDA, gdje je Salko Selman otkazao poslu{nost Tihi}u i blokirao uspostavu kantonalne vlasti. Na{i izvori navode da Selman planira izigrati kako SDP i HDZ tako i svog strana~kog {efa. Sve to bi danas moglo biti predmetom `estokih rasprava na Glavnom odboru, ali nije isklju~eno da Tihi} sve poku{a zata{kati i nakon toga krenuti s ekspresnim uklanjanjem poslu{nika u poznatom maniru.
A. H. - S. M. - T. L.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Ispovijest Hasana Salihamid`i}a za „Dnevni avaz“: Srce mi je bilo puno zbog BiH
- Za reprezentaciju je igrao onoliko koliko je mogao s prosje~nim suigra~ima koji su se tu motali kako bi se lak{e prodali. Uvijek je bio najbolji, i onda kad smo gubili i dobivali, jedan je od rijetkih koji su na (Edo Garac) sav glas pjevali BiH.

www.dnevniavaz.ba

Vlada FBiH mora {to prije pokrenuti postupak otpu{tanja prekobrojnih slu`benika
Pitanje: Treba li Federalna vlada slijediti primjer Vlade RS, koja posljednjih sedmica provodi postupak sistematizacije u okviru koje }e biti otpu{teno nekoliko stotina prekobrojnih dr`avnih slu`benika?
A) Da 63,64% B) Ne 9,09% C) Ne znam 27,27%

Nermin Nik{i} o deblokadi rada „Elektroprijenosa BiH“
NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Vlada FBiH spremna za razgovore
Vlada Federacije BiH odavno je spremna razgovarati s predstavnicima Vlade RS o rje{avanju niza otvorenih pitanja, me|u kojima je i deblokiranje rada „Elektroprijenosa BiH, a to je vrlo dobro poznato i premijeru RS Aleksandru D`ombi}u, izjavio je ju~er za Fenu federalni premijer Nermin Nik{i}. - Do sada, me|utim, jo{ nismo dobili bilo kakav zvani~an odgovor. Smatramo da nikakvo rje{enje vezano uz „Elektroprijenos“ ne mo`emo posti}i komuniciraju}i putem medija, a pogotovo ako u tim nastupima preovladavaju ultimativni tonovi - poru~uje premijer Nik{i}. On nagla{ava da je Vlada ve} pokazala da nije spremna djelovati na takav na~in i izvjesno je da od ovog principijelnog stava ne}e odustati. Zajedni~ki interes svih gra|ana BiH, dr`ave i oba entiteta je da „Elektroprijenos BiH“ funkcionira kao uspje{na i profitabilna kompanija. - Vjerujemo da taj cilj nije te{ko posti}i, ako bude volje da se poslovanje i funkcioniranje kompanije vrati u okvire zakona, za {ta se Vlada FBiH odlu~no zala`e - dodao je Nik{i}.

A

C B
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 301.473 posjetioca.

Nik{i}: Bez ultimativnih tonova

Ukratko

4

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

TU@ILA[TVO BiH Pritvor za dvojac iz ratnog zatvora „Viktor Bubanj“

Kom{i}: Dvodnevna posjeta

Predsjedni{tvo BiH

Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} boravit }e od ponedjeljka u dvodnevnoj zvani~noj posjeti Makedoniji, a na poziv predsjednika Makedonije Gjorga Ivanova. U toku posjete Kom{i} }e posjetiti kulturno-historijske znamenitosti Makedonije, polo`iti vijenac na grob Goce Del~eva u Crkvi sv. Spasa, posjetiti Muzej holokausta i Muzej makedonske borbe za dr`avnost i samostalnost, najavljeno je iz Predsjedni{tva BiH.

Kom{i} u posjeti Mekedoniji

Jo{ 25 osumnji~enih za navodne zlo~ine!
Muderizovi} i Avdovi} prvi uhap{eni Pod istragom i Kerim Lu~arevi}
zatvoru bilo je nezakonito zato~eno vi{e od 150 srpskih civila, gdje su premla}ivani i odvo|eni na prinude radove, a vi{e njih je preminulo. S druge strane, Emir Kapid`i}, branilac osumnji~enog Muderizovi}a, negirao je ju~er na Sudu da su osumnji~eni poku{ali kontaktirati o{te}ene kao i tvrdnje da je Muderizovi} bio upravnik vojnog zatvora, a Avdovi} komandir stra`e. - Nerazumljivi su navodi za kontakte s drugim osumnji~enim. Svi oni `ive u Sarajevu i bili su u prilici od 1992. godine razgovarati. Iz prijedloga je vidljivo da se istraga vodi protiv jo{ 25 osumnji~enih. I sad svi oni mogu kontaktirati me|u sobom, a samo ne smije Muderizovi} - rekao je Kapid`i}. Reagiraju}i na ove informacije,

Tu`ila{tvo BiH predlo`ilo je Sudu BiH odre|ivanje pritvora u trajanju od 30 dana za Besima Muderizovi}a i Ramiza Avdovi}a, koji su u srijedu uhap{eni u Sarajevu pod sumnjom da su „po~inili krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva“. Tu`ilac je predlo`io odre|ivanje mjere pritvora, jer smatra da bi boravkom na slobodi osumnji~eni mogli ometati istragu i vr{iti utjecaj na svjedoke i ostale osumnji~ene koji se nalaze na slobodi.

[ta ka`e Topa

Saslu{ani svjedoci

HNK

Najavljena Skup{ina HNK ju~er je otkazana zbog neformiranja vlasti u srednjoj Bosni, ba{ kako je rekao i Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ-a BiH, prije nekoliko dana. Luka Faletar, zamjenik predsjedavaju}eg Skup{tine, kazao nam je da je odr`an samo Kolegij Skup{ine, na kojem je bilo rije~i o daljnjim aktivnostima u formiranju kantonalne izvr{ne M. H. vlasti.

Otkazana sjednica Skup{tine

Hap{enje i pretresi u centru Sarajeva

Topi}: Oni su nevini

Tu`ilac D`evad Muratbegovi} rekao je ju~er da postoji osnovana sumnja da su osumnji~eni 1992. godine po~inili krivi~na djela u vojnom zatvoru smje{tenom u biv{oj kasarni „Viktor Bubanj“, a koja se zasniva na materijalnim dokazima i iskazima vi{e od 40 saslu{anih svjedoka. - Smatramo da }e osumnji~eni boravkom na slobodi ometati krivi~ni

Kova~: Znamo ko je hapsio
Mirza Kova~, Avdovi}ev advokat, kazao je ju~er da njegov branjenik nije bio ni na kakvoj funkciji i da je bio obi~an stra`ar. - Vidimo da ima puno ljudi na postupak utjecajem na svjedoke i ostvarivati kontakt s drugim osumnji~enim u istrazi koja se vodi protiv Kerima Lu~arevi}a, koji je bio komandant vojne policije Teritorijalne odbrane Republike BiH (TO RBiH), i drugih - kazao je Muratbegovi}. On je istakao da su pripadnici SIPA-e do{li do saznanja da su proteklih mjeseci Muderizovi} i Avdovi} boravili na podru~ju Isto~nog Sarajeva u poku{aju da nagovore biv{e zato~enike da ne svjedo~e protiv njih. Prema njegovim rije~ima, u nekada{njem vojnom slobodi. Svi mi koji smo bili u Sarajevu znamo ko je hapsio i ko je dovodio u zatvor. Sramotno je da ovdje ne sjede neki drugi ljudi - rekao je Kova~. legendarni ratni komandant D`evad Topi} Topa ka`e da je poznavao osumnji~ene Muderizovi}a i Avdovi}a te da je na osnovu onoga {to zna iz 1992. godine, kada je obavljao du`nost komandanta Regionalnog {taba Vojne policije, uvjeren da su oni nevini. - Drugo je to {to su oni bili na tim du`nostima, pa se ne{to za njih ve`e. Ostaje da se vidi za {to ih terete. Svi smo tada obavljali neke du`nosti. To su takve optu`nice da se mo`e svako privesti, a da se ne zna zbog ~ega F. KARALI] ka`e Topi}.

Banja Luka

Predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i} i poslanici i delegati iz RS u oba doma PSBiH usaglasili su se ju~er da je neophodno {to prije i bez uvjetovanja izvr{iti odluku Suda u Strazburu u slu~aju „Sejdi} i Finci protiv BiH“. U~esnici razgovora u Banjoj Luci istakli su da se „ne smije dozvoliti da implementacija ove odluke bude uvod o proB. S. mjene Ustava BiH“.

Izvr{iti odluku Suda u Strazburu

Lu~arevi}: Nemam pojma da se vodi istraga protiv mene
Kerim Lu~arevi} rekao nam je ju~er da „nema pojma“ da se ikakav proces vodi protiv njega. - Koliko znam, taj zatvor bio je u ingerenciji Ministarstva odbrane. S obzirom na to da se di`u optu`nice protiv svih, ne bi me iznenadilo da svi zavr{imo kao Lu~arevi}: Di`u optu`nice oni koji su nas napadali - ka`e Lu~arevi}.

Tu`ila{tvo BiH

Na lokalitetu Be{i}i u op}ini Mili}i, pod nadzorom Tu`ila{tva BiH, u toku je ekshumacija posmrtnih ostataka osoba ubijenih u proteklom ratu, javlja Fena. Na ovom lokalitetu prona|eni su skeletni ostaci jednog tijela, za koje trenutno nema saznanja kome bi mogli pripadati. Na lokaciji Zubanj, u op}ini Rudo, prona|eni su posmrtni ostaci jedne osobe za koju se pretpostavlja da je civilna ratna `rtva bo{nja~ke nacionalnosti.

Ekshumacije u Be{i}ima i Zubnju

Vrhovni sud Federacije BiH ju~er je biv{eg pripadnika Armije RBiH Seada Hakalovi}a (41) iz Konjica pravomo}no oslobodio optu`bi za ratne zlo~ine po~injene nad civilima u mjestu Gostovi}i kod Konjica. - Sud je utvrdio da je Hakalovi}evo postupanje i djelovanje njegove jedinice bilo legitimno - kazao nam je Hakalovi}ev branilac, advokat Kadrija Koli}. Hakalovi} je oslobo|en optu`bi da je u ranim jutarnjim satima 23. marta 1993. godine u{ao u ku}u Jele Raji} te da je ispalio rafal iz automatske pu{ke i usmrtio Zvonimira \opu i ranio Jelu Raji}. Predsjedavaju}i Vije}a Vrhovnog suda FBiH Ignjacije Dodik ju~er je kazao da je nesporno

Sead Hakalovi} oslobo|en optu`bi
Advokat Koli} s Hakalovi}em

Vrhovni sud Federacije BiH

utvr|eno da su Zvonimir \opa i Miro Raji} bili pripadnici Hrvatskog vije}a obrane (HVO), jer su bili naoru`ani i u vojnim uniformama i nisu imali svojstvo civilnih osoba. Jela Raji} tako|er je bila pripadnica vojske, a priznato joj je svojstvo ratnog vojnog invalida (RVI). U njenoj

ku}i boravila su dva pripadnika HVO-a i jedan od njih je pucao. Hakalovi} je oslobo|en optu`bi i za protivpravno zatvaranje sinova Jele Raji} u podrum ku}e, jer nije ulo`ena `alba za taj dio osloba|aju}e presude Kantonalnog suda u Mostaru. Hakalovi} je 24. septembra pro{le godine pred Kantonalnim sudom u Mostaru oslobo|en optu`be, ali je Tu`ila{tvo HNK ulo`ilo `albu. Vrhovni sud FBiH u martu ove godine ukinuo je ovu presudu i nalo`io ponovno su|enje, nakon kojeg je Vije}e kojim je predsjedavao sudija Ignjacije Dodik, a ~iji su ~lanovi bili sutkinje Ljiljana Filipovi} i Zorica Gogala, Hakalovi}u ju~er izreklo osloba|aju}u B. C. presudu.

Had`ije koje su 15. oktobra krenule autobusima iz Sarajeva sretno su doputovale u Aman. To je za „Dnevni avaz“ potvrdio muderiz Nezim Halilovi}, direktor Ureda za had`. - Najva`nija informacija za porodice je da se na{e had`ije dobro osje}aju i da su bez problema pro{le kroz Siriju. Dva dana provest }e u Amanu, a sutra u popodnevnim satima trebali bi doputovati u Medinu - ka`e Halilovi}. Prema njegovim rije~ima, had`ije koje putuju avionom krenut }e iz T uzle u nedjelju u kasnim ve~ernjim satima, a u ponedjeljak iz Sarajeva. T ako|er, 25. oktobra iz Sarajeva i T uzle krenut }e po jo{ jedan avion s had`ijama. Az. D.

Had`ije stigle u Aman

Halilovi} za „Avaz“

pogledi

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

5

INTERVJU Josip Juratovi}, zastupnik u Bundestagu

Narod treba birati vlast po kriterijima ekonomije
Gra|ani, pogotovo mladi ljudi, ne prihvataju vi{e teze politi~ara da je bitan samo nacionalni opstanak ili interes, ka`e Juratovi}
Razgovarao: Amil DU^I]

D`ibril: Velika o~ekivanja

Li~nost dana Mahmud D`ibril

Josip Juratovi}, prvi Hrvat koji je kao zastupnik njema~kih socijaldemokrata izabran u Bundestag, izjavio je u intervjuu za „Dnevni avaz“ da }e narod u BiH, sve dok na izborima ne bude birao po kriterijima ekonomske i socijalno odgovorne perspektive, stvaranja novih radnih mjesta i evropske budu}nosti, imati ~elnike kakve danas ima. - Dr`im se pravila „kakav narod, takva vlast“. Ako se politi~ari biraju po kriterijima „neka bude lopov, samo neka je moj“, onda }e gra|ani imati takve da vode ovu dr`avu - kazao je Juratovi} za na{ list.

Ne vidim pomaka na autoputu
- BiH je napravila 30 kilometara autoputa prema Zenici. Ve} tre}i put ove godine prolazim tim autoputem i ne vidim nikakav pomak. To je klju~no pitanje za ovu dr`avu. Kroz BiH je pro{lo 14 milijardi dolara, ne vidi se ba{ u {ta je taj novac investiran - kazao je Juratovi}.

Reformator Libije
Za vrijeme Gadafijeve vladavine reforme nije bilo mogu}e provesti
Mahmud D`ibril, predsjednik Nacionalnog prijelaznog vije}a (NTC) Libije, osoba je u koju su uprte o~i cijelog svijet. On je obe}ao da }e zemlju povesti u novu eru, od vi{edecenijske diktature Muamera Gadafija do moderne dr`ave zasnovane na demokratskim principima. Nema sumnje da su to stvarni D`ibrilovi ciljevi, jer je on i ranije, ~ak i u vrijeme biv{eg re`ima, poku{avao mijenjati stvari u tom pravcu. D`ibril je ro|en 1952. u libijskom gradu Ben Valid. Diplomirao je ekonomiju i politiku na Univerzitetu u Kairu, a doktorirao je strate{ko planiranje i dono{enje odluka na Univerzitetu u Pitsburgu. D`ibril je ranije, s jo{ nekoliko intelektualaca, poku{avao transformirati Libiju u demokratsku zemlju. No, za vrijeme Gadafijeve vladavine njegove apele nije imao ko da ~uje. Za vrijeme rata u Libiji, bio je izaslanik NTC-a u inozemstvu.
G. M.

Sve je presporo
Kako se trenutno u Bundestagu gleda na politi~ku situaciju u BiH? Dr`ava je vi{e od godinu bez Vije}a ministara. Evidentan je zastoj u reformama, {tavi{e dr`ava se dovela u opasnost da izgubi neke fondove koje garantira EU.
- Stav mojih kolega u Bundestagu identi~an je onome {to se nalazi u negativnom izvje{taju Evropske komisiJuratovi}: Neophodno uspostaviti vlast

je. Tra`i se kona~no uspostavljanje nove dr`avne vlasti. Finansijski fondovi EU vremenski su ograni~eni i tako organizirani da u pregovorima moraju postojati najmanje dva partnera, a jedan je u Briselu. U BiH, jednostavno, predugo traje proces dogovora razli~itih strana. Sve je sporo, ali to je i do sustava dr`ave. Na`alost, gubi se vrijeme, novac i volja.

Znate da ~esto lobiram za BiH u Bundestagu, ali onda, zbog ovakvih stvari, jednostavno gubim argumente.

am. U BiH se mora graditi povjerenje. Ako ga ne bude iznutra, ova ga dr`ava ne}e dobiti ni izvana.

Op}a je percepcija javnosti da bh. politi~ki lideri dr`e zemlju kao taoca svojih politi~kih ciljeva. Koji je Va{ komentar?
- ^esto boravim u BiH i imam isti takav osje}aj. Moja je poruka bh. ~elnicima da moraju shvatiti da }e ih vrijeme pregaziti. Gra|ani, pogotovo mladi ljudi, ne prihva}aju vi{e teze politi~ara da je bitan samo nacionalni opstanak ili interes. U pitanju je perspektiva i oni shva}aju da im niko ne nudi neki program, po kojem bi mogli imati svoju perspektivu. Smatram da je ovoj zemlji potreban jedinstven nacionalno-strate{ki progr-

Jasna poruka
^injenica je i da se njema~ka kancelarka Angela Merkel u posljednje vrijeme nije ogla{avala o politi~koj situaciji u BiH. Tako|er, prilikom posljednje posjete regionu, BiH je zaobi{la. Kako gledate na ovu ~injenicu?
- Neki su bh. lideri kod kancelarke bili dva puta. Bilo je rije~i o uspostavi vlasti ili reformi Ustava. Ne mo`e Njema~ka upostaviti vlast u BiH. Njima je poru~eno da trebaju uspostaviti dr`avnu vladu i raditi na izmjenama Ustava. Tako da posjeta gospo|e Merkel BiH zaista nije bila potrebna. Signali su apsolutni jasni, liderima je re~eno {ta trebaju u~initi.

Ko bi ozbiljan ulo`io u BiH?
- Koji bi ozbiljan poduzenik danas, s pravim namjerama po kriterijima zapadne ekonomije, investirao u BiH i zbog ~ega? Nema nikakvog povoda za to, ako gledamo s ekonomske ta~ke gledi{ta. Ekonomija u BiH mora se iznutra sama organizirati, s postoje}im resursima koje ima. Onda }e se stvarati partnerstvo i tr`i{ta, a BiH }e onda svima biti va`na. Politi~ka klima mora obezbijediti ekonomski prosperitet. Ne mo`e se stalno prolaziti s pri~om o ugro`enosti - navodi Juratovi}.

[ta drugi pi{u

$
Filipović: Tvrdi da je sve dar od Boga
(Foto: D. Stojnić)

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011. 

=E

Jedinstvena zbirka 

= FH@=K FKđAA BJCH=BEA ’6EJ=E?=’
Prvi put u javnosti su se pojavile nevjerovatne crno-bijele fotografije snimljene nakon potonuća “Titanica”. Na aukciju koja će biti održana u Njujorku dala ih je porodica preživjelih putnika prve klase, bračnog para Džona i Nele Snajder (John i Nelle Snyder). Par je zadesila nesreća

Aukcija u Njujorku

FENOMENI Franjo Filipović, čudotvorac iz Bosanske krajine

tokom njihovog povratka s medenog mjeseca. Džonu su tada bile 24 godine, a njegovoj supruzi 23. Na fotografijama se vidi ledenjak u koji je “Titanic” udario. Izvanredna arhiva uključuje i pismo u kojem Snajder opisuje kako ih je probudio udarac i da život duguje supruzi koja ga je nagovorila da izađu i vide šta se dogodilo, jer je bio pospan.

5 JHE šE= =AJ= KIFAš FH==E L@K
Jaja ne smiju biti starija od pet dana, kuhana ili iz frižidera
stavljena jajeta koje je Fila pažljivo, jer se mogu i razbiti, držao u lijevoj ruci. - Onoliko puta koliko se okrene srednje jaje, na toliko metara pod zemljom je i voda. Ovdje je blizu površine, jer se jaje zarotiralo samo tri puta - pokazuje Fila svoje u svijetu jedinstveno umijeće za koje uz njegov dar, koji mu je prije oko tri decenije prenio jedan starac sa čijim će imenom i ongrob, treba ispuniti samo nekoliko uvjeta. Jaja nesmiju bitistarija od pet dana, nikako mućci, niti ona ispod kvočke, još manje hladna iz frižidera i nikako kuhana. Zanimljivo je da Fila, inače otac četvero djece, koji planira i drugu ženidbu, usluge kojima ozbiljno konkurira čuvenimrašljarima ni-

2=FECA KEHK @ =D=
Iako su već poznati slučajevi opijanja australskih papiga, naučnici su sada zabrinuti jer je takvih pojava sve više. Zabilježeno je sve više papiga koje padaju s neba nakon što se najedu voća koje ih opije. Papige tada uhvati vrtoglavica te se sruše na zemlju. Osim što je broj takvih slučajeva sve veći, papige sve češće ne preživljavaju ovakva pijanstva.

Ptice se opiju voćem

Za pronalaženje vode trebaju samo tri kokošija jajeta. Tako, siguran u sebe, tvrdi Franjo Filipović (51), bagerista iz Jezereva, zaseoka Stare Rijeke kod Prijedora, koji je na više od 500 mjesta u BiH otkrio vodu zahvaljujući jajima. - Brojao sam do 500, poslije više nisam - priča ozbiljno Franjo, sugrađanima poznatiji kao Fila Filota. Tokom jučerašnjeg boravka u Ljeskarama kod Prijedora, Franjo je svoje umijeće pokazao i pred okupljenim mještanima, koji su na kraju potvrdili dana mjestukoje su“jaja odredila”zaista ima vode. Cijeli postupak potrajao je tek nekoliko minuta. Koliko je trebalo da se zarotira srednje, od tri vertikalno po-

Fila tvrdi da od njegovog rodnog Jezereva pa preko obližnjeg Briševa postoji velika zlatna žila koju voda čuva. - Ispod Bosanske Dubice ima i nafte. Ne moraju Rusi to istraživati, ja

2=JE= E =J

znam. Nafte ima i kod Bosanskog Novog, a ovdje u blizini Prijedora platine i zlata - kaže Franjo, koji je vodu nalazio na dubini od dvadesetak centimetara, ali i na dubini većoj od stotinu metara.

kada nikome nije naplatio. Tvrdi da nikada nije ni omašio u pronalaženju vode, kao i da voda u bunarima koji su nakon njegovog otkrića sagrađeni, nikada nije presušila. Čudo iz Bosanske krajine, koji na posao u rudnik , uz svjetlo svijeće, kreće u četiri sata ujutro, kada ostali svijet duboka spava, svira i 18 instrumenata. Tvrdi i da frulom može dozvati zmije i istjerati ih iz nečije kuće “tako da ga u stopu prate”. A zna i gledati u dlan. - Voda me vodi do ljudi kojima želim da pomognem, da budu sretni - kaže jednostavno Fila, koji nerijetko, opet besplatno, uz tvrdnju da je bogat i kada nema, svira i po svadbama i kojekakvim feštama. M. ZGONJANIN

TV BINGO
Papige dobiju vrtoglavicu

42. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

2H=đ== IA K šKE
Hitna služba kuršumlijskog Doma zdravlja spasila je Srbijanku Draganu Lepović (1978.), koja se počela porađati u šumi na putu ka Kuršumliji. Porodilja je osjetila porođajne bolove pa je sa suprugom Goranom krenula automobilom ka Kuršumliji. Selo je, međutim, udaljeno od grada oko 45 kilome-

Drama Srbijanke

35 6 90 41 43

1

70 81 65 42 22

2

61 88 37 1

3

36 80 49 15

4

30 46 21 66

5

32 58 23 39

6

4 9 83 55

7

26 29 33 40

8

11 87 72 48

9

10

tara i nalazi se na nepristupačnom terenu pa su se Dragana i njen suprug zaglavili u blatu u šumi. Dok su pokušavali izaći iz blata, počeo je porođaj pa je Goran Lepović morao juriti po šumi kako bi našao mjesto sa signalom za mobilnutelefoniju dabipozvao pomoć. Hitna služba ubrzo je stigla i Dragana je prebačena u bolnicu, gdje se odmah porodila i dobila peto dijete.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+: 1 dobitak - 29.647,85 KM Kartica kupljena u: Zenici Deseterac: 22 dobitka: 808,58 KM Peterac: 6.886 dobitaka: 4,87 KM

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/ 1. 036 3773506 77 2. 035 2275419 27 3. 036 3325632 35 4. 036 0927102 19 5. 036 0600496 67 D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 910.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 50.000 KM

Spec 
Pariski šef policije postao je žrtva džeparoša. Oni su ga zaustavili na željezničkoj stanici i, prije nego što je ušao u voz, zamolili ga da potpiše peticiju. Pri tome su mu iz džepa ukrali mobitel, ali u njemu nije bilo osjetljivih podataka. 

=E

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

%

[ta ka`u poznati
Lenard Koen

ZDRAVLJE Nezapamćen broj teških slučajeva u urgentnim centrima

,H==JEč=ćK>D>E?==
U KCUS-u oživjeli mladića kojem je zbog predoziranosti heroinom stalo srce Najviše infarkta i moždanih udara Je li promjena vremena imala utjecaja

Važna je promjena stavova
- Velika je opasnost kada se spoje ekonomski pad i snažne nacionalističke snage, što situaciju u Bosni i Hercegovini i dalje čini zapaljivom kao što je i ona na Koen: Ekonomski pad Kosovu. U BiH je možda kao nigdje drugdje važna promjena stavova elita u odnosu na izgradnju demokratije. No, ti procesi će potrajati. (Kanadski profesor za Radio Slobodna Evropa)

Promjena vremena i njen utjecaj na zdravlje ljudi jučer i preskinoć izazvali su pravi haos u većini zdravstvenih ustanova u BiH. Najteže je bilou KliničkomcentruUniverziteta u Sarajevu, gdje je osoblje uspjelo spasiti nekoliko ljudskih života reanimacijama, ali, nažalost, bilo je i tragičnih epiloga. Primarijus dr. Senad Pešto, koji radina Klinici urgentne medicine, za “Dnevni avaz”kažeda nepamtidežuru u kojoj je bilo toliko pacijena-

Miloš Radivojević

Za ljubav treba sreće
- Ljubav i sloboda, to su dvije stvari na kojima počiva ljudska vrsta. S tim što za ljubav treba i malo sreće. Pogotovo za uzajamnu. Ali pošto čovjek sve češće ljubav zamjenjuje racionalnošću, a i sloboda pos- Radivojević: taje sumnjiva stvar, ljudska vrsta počinje Sumnjiva stvar iznevjeravati dva svoja glavna stuba na kojima postoji. (Reditelj za “Vreme”)

Petar Grašo

Srce je ponekad kratkovidno
Reanimirani pacijenti zbrinuti na daljnje liječenje

poremećaja, psihijatrijskih problema, a zabilježen je i jedan slučaj predoziranja heroinom u kojem je mladić u život vraćen reanimacijom nakon što mu je srce stalo. - Imali smo izuzetno tešku noć sa 213 pacijenata u
Pešto: Nikad teža dežura

dežuri. Po četiri vozila Hitne pomoći stizala su za pet minuta. Petero ljudi nam je dovezeno bez znakova života. Ne pamtim da je ikada bilo tako. Uspjeli smo troje spasiti, a dvoje je umrlo. Jedan od preminulih poslat

ta s teškom patologijom. Dr. Pešto je preksinoć reanimacijom troje ljudi dovezenih bez znakova života vratio u život, dok za dvoje nije bilo pomoći. Pacijenti su uglavnom dolazili zbog srčanih smetnji, neuroloških

2LAć= >H E K *= K?E
Za ljekare banjalučke Hitne pomoći noć s četvrtka na petak također je bila nezapamćena. U nekoliko sati su imali četiri reanimacije, od kojih je jedna sa smrtnim ishodom. Svi pacijenti koji su te noći trebali ljekarsku pomoć doslovno su bili na granici života, kaže načelnica Hitne pomoći Nada Banjac.

nam je kao srčani bolesnik, a umro je od moždanog udara. Kod njega nije bilo šansi za spašavanje. Drugi pacijent preminuo je od teškog srčanog udara. Kod njega reanimacija nije uspjela - kaže dr. Pešto. I sarajevska Hitna pomoć bila je “okupirana” pacijentima. Primarijus dr. Sakib Tukar kaže da je prekjučer bilo 327 pacijenata, s tim da je u prijemno-trijažnoj ambulanti primljeno njih 132, kućnih posjeta je bilo 80, na hirurgiji su bila 52 pacijenta, a na pedijatriji 36 mališana. E. H. - V. S.

- U životu me uvijek za ruku vodilo srce, ali sam u nekim situacijama srcu na oči stavljao naočale razuma, jer je poneGrašo: Naočale kad kratkovidno. Nisam čovjek od velikih gesta, skloniji sam svakodnevnim razuma sitnicama činiti život ljepšim sebi, a i osobi koju volim. (Muzičar za “Story”)

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Niko ne nudi izlaz iz agonije
- Zašto danas, dvije decenije nakon ostvarenja države, niko ne postavlja pitanje šta je stvarni razlog zašto Bosanci i Hercegovci nisu ostvarili sreću u stvorenoj državi. Kako je moguće da u Bosni nema poštene politike, da baš niko ne nudi neko pametno rješenje za izlaz iz ove agonije? (Čitalac F. A.)

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

22. 10. 2011.

Novi doktori na promociji

Velika zainteresiranost za (Foto: S. Saletović) slike stećaka

Povodom obilježavanja dana Ujedinjenih naroda u zgradi Parlamentarne skupštine BiH jučer je upriličena izložba fotografija nekropola sa stećcima koje su zajednički nominirane od BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore za Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. - Sa zadovoljstvom mogu reći da su predložene nekropole sa stećcima upisane na Tentativnu listu UNESCO-a i sada intenzivno ra- 

AHFAI=IJAć?E==EIJE7-5+=
dimo na izradi nominacionog dosjea. Nadamo da će u roku biti predat Komitetu za svjetsku baštinu, koji donosi konačnu odluku o upisu na Listu svjetske baštine - rekao je Sredoje Nović, ministar civilnih poslova BiH. Otvaranju izložbe prisustvovao je veliki broj zvanica, među kojima je bio i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko). Imajući u vidu da se ove

Izložbom u Sarajevu obilježen dan UN-a

SUBOTA
22. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

NEDJELJA
23. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

PONEDJELJAK
24. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

godine obilježava 10. godišnjica Međunarodne godine volontera, obilježavanjem dana UN-a skrenuta je pažnja na važnost volontera i volonterskog rada. Rezidentni koordinator UN agencija u BiH Juri Afanasiev rekao je da je UN pomogao da u proteklom desetljeću 600 miliona ljudi izađe iz siromaštva kao i da zemlje nakon rata pođu putem ekonomske stabilnosti, društvenograzvojaimira. A. Nu.

od 3 C do 9 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 3 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 2 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 7 C do 18 C

0

0

od 12 C do 20 C

0

0

od 5 C do 15 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Opća slika će biti ljepša u Hercegovini, prvenstveno zbog povremenih sunčanih razdoblja, dok bi u ostalim dijelovima zemlje meteoropati mogli imati izraženije tegobe usljed dužeg zadržavanja naoblake. Osjetljive osobe trebale bi povesti računa o adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura u jutarnjim satima, kada bi osjet hladnoće mogao biti izraženiji zbog povećanog sadržaja vlage u zraku. Krajem dana će biti nešto ugodnije.

Grad Sarajevo Izlazak 7.09 Zalazak 17.52

22. 10. 2011. Izlazak 01.36 Zalazak 15.09

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Trinaestero doktora nauka, koji su ovo zvanje dobili odbranivši disertacije u protekloj akademskoj godini, jučer je promovirano na Univerzitetu u Zenici. Nakon što se skupu obratio rektor Sabahudin Ekinović, poželjevši novim doktorima nauka dug i uspješan akademskii naučnirad,nastavnici promotori iznijeli su ukratko sažetke disertacija svih kandidata, njihove biografije te ocjene saradnje s kolegama novim doktorima nauka.

6HE=AIJAH LED @JH= =K=
Promovirani su doktori tehničkih nauka Besim Baručija, Almaida Giković-Gekić, Raza Sunulahpašić i Adnan Mujkanović, doktori ekonomskih nauka Almir Alihodžić, Nino Serdarević, Mehmed Ganić i Edin Ramić, doktor pravnik nauka Suadin Strašević, doktor humanističkihnauka EdinaSolak, doktori društvenih nauka Nusreta Kepeš i Nebojša Vasić te doktor zdravstvenih nauka Merlina Kalajdžija-Cero. A. Dž.

Promocija na Univerzitetu u Zenici

promjenljivo

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 11

BANJA LUKA 12 BR^KO 11

5EAC = F=E==

TUZLA 11

U većem dijelu LIVNO ZENICA naše zemlje očeku11 10 SARAJEVO je se pretežno 10 oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje sa GORAŽDE slabom kišom. U višim po10 dručjima sjeverozapadne BoMOSTAR sne može biti kratkotrajne sus18 nježice ili snijega. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na NEUM jugu do 14, a dnevna od 7 do 13, na 18 jugu zemlje do 17 stepeni Celzija.

Ukratko

8
TUZLA Klanjana d`enaza `rtvama velike tragedije u Francuskoj

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

teme

Igor Radoji~i}

Radoji~i}: Primjedbe u Izvje{taju o napretku BiH

Kritike klubu Bo{njaka
Predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i} kazao je ju~er u Banjoj Luci, komentiraju}i primjedbe u Izvje{taju o napretku BiH koje se odnose na RS u vezi s ukidanjem smrtne kazne, da to pitanje „treba uputiti Klubu Bo{njaka u ViB. S. je}u naroda RS“.

Fadila Mustafi} i njeno dvoje djece na{li smiraj
Neopisivi zlo~in po~inio Nesid Mustafi} To je mogao uraditi samo neko ko je si{ao s uma, ka`u ro|aci

Sud BiH

Malenica i Mura~evi} priznali krivicu
Optu`eni Krunislav Malenica (1955.) i Eset Mura~evi} (1955.) sporazumno su priznali krivicu za po~injeno krivi~no djelo otkrivanja identiteta za{ti}enog svjedoka, javlja Fena. Tu`ilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optu`enima Malenici i Mura~evi}u uvjetnu kaznu zatvora od {est mjeseci, koja se ne}e izvr{iti ako optu`eni, u roku od dvije godine od dana pravosna`nosti presude, ne po~ine novo krivi~no djelo. U haremu d`amije Plane u istoimenom tuzlanskom naselju ju~er nakon d`uma-namaza klanjana je d`enaza Fadili Mustafi} i njeno dvoje djece - ~etverogodi{njoj Ilmi i {estogodi{njem Emrahu, koje je u Francuskoj prije 15 dana ubio njihov suprug i otac Nesid Mustafi}. Mnogobrojni ro|aci, prijatelji, kom{ije koji su na d`enazu doputovali iz Tuzle

Sin Armin jo{ u {oku
- Armin je tr~ao ulicom gase}i istovremeno plamen koji mu je zahvatio kosu i pojedine ekstremitete. Trenutno je u te{kom {oku, ali su mu vitalne funkcije uredu. Dobra vijest je da mu nisu o{te}eni vid i lice kao nisu mogli slutiti tragediju. - Niko od njih jo{ ne mo`e prihvatiti da se ovo dogodilo. Saznali smo da je Fadila umrla u te{kim mukama - polomljeni su joj bili ekstremiteti, rebra, oko vrata joj je bio zavezan {trik, a usta zalijepljena ljepljivom trakom. Ljekari su konstatirali da je izdahnula negdje oko pet sati ujutro. Jesu li djeca gledala kako im je otac ubijao majku, niko ne zna, ali, sasvim sigurno, ono {to je Nesid uradio mo`e uraditi samo ~ovjek koji je si{ao s uma - ispri~ao nam je jedan od ro|aka. Saznajemo da je Nesid, nakon {to je ubio suprugu i ni plu}a, premda }e, prema pretpostavci ljekara, njegovo lije~enje biti dugotrajno. Dijete jo{ ne razgovara, a ne znamo je li svjestan {ta mu se desilo s ostatkom porodice - kazao nam je na{ sagovornik. krenuo da zapali vozilo u kome se nalazio s djecom, rukama dr`ao djecu dok je plamen buktio u vozilu. U jednom trenutku vrata vozila su se otvorila i stariji Armin je pobjegao, nakon ~ega je vozilo eksplodiralo. Iako su neki od ~lanova porodice Nesida Mustafi}a `eljeli da njegovo tijelo koje je dan kasnije dopremljeno iz Francuske bude ukopano pored njegove `ene i djece, to se, kako smo ju~er saznali, ipak ne}e dogoditi. Nesid bi trebao biti ukopan na mezarju u Toj{i}ima kod KaleA. HAD@I] sije.

Stra{na bol

Fadila, Emrah i Ilma Mustafi}

i Zvornika i ju~er su poku{ali pru`iti rije~i utjehe Red`i i Pa{i Ajanovi}, roditeljima ubijene Fadile. Sam Red`o,

Su|enje Bari~aninu

Novo saslu{anje svjedokinje

Za{ti}ena svjedokinja koja je krajem maja ove godine svjedo~ila u Sudu BiH protiv optu`enog Sa{e Bari~anina, pozvana je ponovo da bi bila dodatno saslu{ana te je zbog ranijih mjera za{tite su|enje zatvoreno za javnost, javlja Fena. Svjedokinji su date mjere za{tite koje podrazumijevaju svjedo~enje iz druge prostorije, uz izmjenu glasa i slike, te isklju~enje javnosti.

bore}i se sa stra{nim bolom koji nije mogao sakriti, svoje sinove i k}erku uporno je savjetovao da moraju izdr`ati i da se ne smiju predati. A nad tabutima u kojima su tijela Fadile, Emraha i Ilme dopremljena iz Francuske, okamenjeni tragedijom, stajali su Fadilina sestra Samira i bra}a Elvir, Ermin i Muhamed. Dvojica od njih `ivjela su u Francuskoj blizu Fadile i skoro svakodnevno, godinama, dru`ili se s njom i njenim suprugom. Za sve te godine nikad, ispri~ao nam je jedan od njihovih ro|aka,

Plamena buktinja

Neutje{ni otac Red`o Ajanovi}

(Foto: Ahmed Bajri} Blicko)

Sud u Sarajevu

Ranku Boljaku odre|en pritvor
Kantonalni sud u Sarajevu na prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva odredio je pritvor Ranku Boljaku, koji se sumnji~i za zlo~in po~injen u Sarajevu. Kantonalni sud odredio je Boljaku jednomjese~ni pritvor zbog opasnosti od bijega, javlja Fena. Osumnji~eni Boljak uhap{en je 19. oktobra na podru~ju op}ine Isto~na Ilid`a.

KFOR smiruje tenzije
Me|unarodna krizna grupa upozorava na krizu
dalje su 300 metara od barikade. KFOR o~ito nastoji i dalje da se uklanjanje svih barikada zavr{i sa {to manje incidenata kakav je bio onaj kod mjesta Jagnjenice. S druge strane, policija Kosova saop}ila je da je spremna biti dio bilo koje operacije otklanjanja preostalih

Vlada Kosova osudila smrt Srbina na barikadi

(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Pri{tine)
Nakon operacije KFORa i uklanjanja barikada situacija se djelimi~no smirila. No, barikadu u Zup~u Srbi su ponovo oja~ali i sa tri kamiona. Jedinice KFOR-a i

Na Kosovu je zapa`ena i izjava ministra vanjskih poslova Velike Britanije Vilijama Hejga (William Hague), koji je najavio poja~ani pritisak na Srbiju da ugasi paralelne strukture na sjeveru Kosova.

Hejg najavljuje ja~i pritisak

barikada ako se to od nje bude zahtijevalo. Istovremeno, Me|unarodna krizna grupa pozvala je Beograd da bude konkretniji u planovima, da ka`e kakvu politiku zastupa na sjeveru Kosova. Oni su naveli da konfrontacija na sjeveru Kosova mo`e eskalirati u svakom trenutku. Jo{ napominju da Kosovo vidi da je me|unarodna zajednica stala u odbranu teritorijalnog integriteta Kosova i da se Srbi tome opiru, a da rastu tenzije i u drugim krajevima Kosova. Portparol policije Kosova

Kosovo: Srbi oja~ali barikadu u Zup~u

Baki Kelani potvrdio je da se ju~er ujutro policiji predao osumnji~eni za ubistvo Srbina Mi{ka Komatine u selu Dobru{a u op}ini Istok. - Motivi ubistva su imovinski odnosi - sap}eno je. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga osudila je ubistvo jednog i ranjavanje dvo-

jice Srbina u ~etvrtak u selu Dobru{a kao akt koji utje~e na stabilnost i pozvala nadle`ne institucije da vode istragu i krivca izvedu pred lice pravde. Ubistvo je osudila i Vlada Kosova, koja je izrazila sau~e{}e porodici ubijenoga.
Nadira AVDI]-VLASI

teme

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

9

Ukratko

NA LICU MJESTA Demonstracije zbog d`amije u Livnu

Protiv obnove ]ur~inice su oni koji su je ru{ili!
Starosjediocima ne smetaju ni d`amije ni crkve Op}inari napustili Livno
Oko pedesetak ~lanova udruga proisteklih iz HVOa ju~er je u podne blokiralo ulaz u Op}inu Livno protestiraju}i zbog obnove gradske d`amije ]ur~inica. Uprkos tome {to Op}ina nije nadle`na za vjerski objekt izgra|en davne 1870. godine, gotovo sat su zahtijevali da njeni gra|evinski inspektori izdaju nalog kako bi se zaustavila gradnja objekta uvr{tenog u nacionalne spomenike BiH.

Ler: Propisan na~in uni{tavanja

@eljko Ler

U Tuzli uni{tavanje H1N1 vakcina
Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH @eljko Ler u intervjuu za agenciju Onasa, izme|u ostalog, govorio je o vakcinama protiv pandemijske gripe H1N1. - U vrijeme pandemijske pojave gripe H1N1 nabavili smo 30.000 doza cjepiva. Budu}i da ta vakcina vi{e nije upotrebljiva, bit }e, kao i drugi lijekovi i imunobiolo{ki preparati, na propisan na~in uni{tena. Uni{tavanje se radi u specijalizovanoj ustanovi u Tuzli, uz nadoknadu od 2.000 do 3.000 KM - kazao je Ler.

Politi~ke svrhe
- Na posljednjoj sjednici smo zahtijevali da donesu takvo rje{enje zato {to se d`amija ne obnavlja u nekada{njem obliku, me|utim, nisu to u~inili. U ponedjeljak }emo nastaviti s protestima - kazao
^eko: Kamen smutnje

Ratni zlo~in
nam je Matko [eremet, jedan od demonstranata. Edin Brki}, vije}nik u

Pritvor Tend`eri}u i Stani}u
Sudija za prethodni postupak banjalu~kog Osnovnog suda odredio je ju~er jednomjese~ni pritvor Radivoju Tend`eri}u (45) i Dragoslavu Stani}u (42), obojica iz Podgradaca kod Bosanske Gradi{ke, zbog sumnje da su po~inili ratni zlo~in protiv civilnog staB. S. novni{tva.

Pedesetak demonstranata se okupilo ispred op}ine

(Foto: F. Fo~o)

Op}inskom vije}u (OV) Livno, izjavio je za na{ list da su protesti politi~ki motivirani u cilju potpirivanja tenzija u Livnu, ali i ru{enja Vlade Federacije BiH. - ]ur~inica se zloupotrebljava ne samo u politi~ke svrhe ve} i zato {to udruge `ele lokalnoj vlasti skrenuti pa`nju na vlastite probleme koje im ta ista vlast jo{ nikada nije rije{ila - govori Brki}.

Nastavljena gradnja
Tokom ju~era{njeg dana d`amija ]ur~inica se obnavljala prema ustaljenom planu. D`evad ef. Had`i}, glavni livanjski imam, ka`e da }e ubudu}e, kada je rije~ o izgradnji ]ur~inice, razgova]ur~inica ne bode o~i i svako mjerenje kvadrata crkava i d`amija nazivaju najobi~nijim primitivizmom. - Ovo je jedan kamen smutnje. Ljudi nemaju {ta da jedu, a pre`ivljavanje nije `ivot. Za{to bi bilo kome normalnom smetala obnova vjerskog objekta ako je ona po zakonu rati samo s nadle`nim institucijama za ovaj objekt. - Udruge proistekle iz HVO-a ne dr`e se niti po{tuju zakon i s njima se vi{e nema o ~emu pri~ati ka`e Had`i}. - ka`e nam Zvonko ^eko, jedan od starosjedilaca Livna. Iako su znali da }e udruge proistekle iz HVO-a protestirati, ju~er ni na~elnik op}ine Livno Luka ^elan, predsjednik OV Livno Nijaz Golub, ali ni gra|evinski inspektor Hrvoslav Perkovi} nisu bili u A. KESEROVI] Op}ini.

Propali projekti

Poslovni inkubator parazit Mostara
Vije}nici Gradskog vije}a Mostar donijeli su odluku o ga{enju Poslovnog inkubatora Mostar, koji je, prema rije~ima ve}ine, odavno postao parazit na bud`etu Grada. Iako su vije}nici SDP-a tra`ili da se prona|e neko drugo rje{enje, to nije uva`eno. Gradona~elnik Ljubo Be{li} istakao je da }e od sada svi poduzetnici savjete mo}i potra`iti u udru`enju LINK, jer se na neki na~in inkubator transformira u ovo M. H. udru`enje.

[a~ica ljudi
Da {a~ica ljudi odgovornih i za ru{enje ]ur~inice 1994. godine vje{to zloupotrebljava nestabilan politi~ki moment u BiH, potvr|uju nam ju~er mahom i gra|ani Livna. Nikome od njih

Radovi teku po planu

Islamske centre besramno nazvali ’urinocentrima’!
Najotvoreniji i naj`e{}i napad na vjernike muslimane u historiji ovih prostora, ka`e Tucakovi}
usta{kom retorikom te brojnim morbidnim i umobolnim konstrukcijama. Autor ~ak obja{njava za{to vrije|a islam. Motiv su mu, ka`e, nastojanja vjernika Bo{njaka da obnove i izgrade islamske centre u Mostaru i Livnu! - Ovo je fa{izam te najotvoreniji i naj`e{}i napad na vjernike muslimane. Rije~ je Internet-portal Hercegbosna.org objavio je kolumnu izvjesnog Gustava Antunovi}a u kojoj se islamski centri u Livnu i Mostaru nazivaju „urinocentrima“. Ovo je drugi incident vezan uz portal Hercegbosna.org u samo dva dana, jer grupa koja stoji iza njega u ~etvrtak je oblijepila gradove s hrvatskom ve}inom plakatima s natpisom „Dobro do{li u Herceg-Bosnu“. Tekst obiluje fa{isti~ko-

Portal Hercegbosna.org objavio fa{isti~ki tekst

Banja Luka

Zamislite njihov strah
- Ovo je stra{no! [okanto je i pomisliti da jo{ ima ljudi koji ovako razmi{ljaju. Zamislite kako je sada muslimanima koji `ive na podru~jima gdje su manjina. Zamislite njihov osje}aj koji imaju nakon ovakvog teksta, njihov strah... - ka`e Tucakovi}.

o najprizemnijem udaru na vjerska osje}anja, pravo na vjeru i bogomolje. Ovakav napad je bez presedana u povijesti ovih prostora! Te{ko je zamisliti da iza ovolike koli~ine mr`nje i uvreda mo`e stajati normalan ~ovjek. Radi se o namjernom vrije|anja muslimana, ne vi{e na nacionalnoj dimenziji, nego isklju~ivo na vjerskoj osnovi - kazao je za „Avaz“ portparol Rijaseta IZBiH Ekrem F. K. Tucakovi}.

Prijavljen poku{aj silovanja
Studentica iz Banje Luke D. T. napadnuta je prekju~er, a nepoznat napada~ poku{ao ju je silovati, saznaje „Dnevni avaz“. Njen otac prijavio je CJB Banja Luka da je ona napadnuta nedaleko od njihove ku}e u banjalu~kom naselju Sunce i da ju je napada~ gurnuo u grmlje te se po~eo skidati kako bi je silovao. B. S.

Tucakovi}: Napad na vjerskoj osnovi

Klub poznatih

Lejla Jusi}

10

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

teme

Svaka minuta ima svoju vrijednost
Li~ni profil operne pjeva~ice
Ime i prezime: Lejla Jusi}. Datum i mjesto ro|enja: 17. april 1971., Sarajevo. Koji je Va{ najve}i porok: Kafa. Biste li donirali organe: Ako bi to nekome moglo spasiti `ivot, vjerujem da bih to uradila. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Nisam sujevjerna. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Ovisi kakve su ne~ije potrebe. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Kako kod koga. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Isto {to i svaki drugi dan. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan, u svakom slu~aju. Politika je za Vas: Na`alost, jedan od najva`nijih segmenata na{eg dru{tva, jer bez njenog uplitanja te{ko da bilo {ta funkcionira. Jeste li ikada izdali prijatelja: Mislim da nisam, ali nikada ne znate kako druga strana shvata pojam prijateljstva. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Slava je za mene relativan pojam, ali moj odgovor je slatko-gorkog. Sre}om, preovladava slatki okus. Otkrijte nam jednu tajnu: Iskreno, nemam ni{ta interesantno da vam otkrijem {to bi se moglo smatrati tajnom. ^ega se najvi{e sramite: Do sada ni~ega, a nadam se da }e tako i ostati. Najljep{a `ena/mu{karac je: Svako je lijep na jedinstven na~in. Kada je brak dobar brak: Kada se temelji na uzajamnom razumijevanju i po{tovanju. Je li jutro pametnije od ve~eri: Svejedno je. Svaka

DAN KASNIJE Analize nakon ubistva Muamera Gadafija uk

Borba za vlast mo
Gadafi je sada mu~enik i na taj na~in mo`e postati `ari{na ta~ka za iredentiste, ka`e Jefe
Manevriranje u borbi za vlast u libijskom dobro naoru`anom i podijeljenom novom vodstvu mo`e se intenzivirati nakon smrti Muamera Gadafija i pokvariti za mnoge radostan moment u zemlji gladnoj stabilnosti, ocjenjuju analiti~ari za Reuters dan nakon ubistva svrgnutog diktatora. definitivno oslobo|enih straha. - Tu su sada ogromna o~ekivanja. Do sada su imali izgovor da vode rat. Sada to vi{e nemaju... sada se sva{ta mo`e dogoditi. To je te`ak zadatak. Oni moraju ne{to ponuditi ljudima... S druge strane, to mo`e i obnoviti „medeni mjesec“ koji su u`ivali kada je Tripoli pao, ako uspiju sastaviti pristojnu vladu zajedno i u kratkom vremenu - kazao je D`on Hamilton (John), stru~njak za Libiju iz organizacije „Cross Border Info-

N

Nema izgovora
Jusi}: Hobi mi je tenis

minuta, sat ima svoju vrijednost. Neostvarena `elja: Nemam ih. Omiljeni film: Ima ih vi{e. Va{ hobi: Tenis. Sportista koji Vas inspirira: Edin D`eko, a kao tim, reprezentacija BiH u sjede}oj odbojci. Sje}ate li se prvog poljupca: Da. [ta je Va{ najve}i strah: Nemam ga. Najdra`a pjesma: „Fragile“ Sting. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Prije nekoliko dana. Citat koji pamtite: „Ne raspoznaji istinu prema ljudima, ve} spoznaj istinu, pa }e{ raspoznati one koji joj pripadaju“. Omiljena modna marka: Preferiram na{e kreatore. U ormaru imam najvi{e odje}e „Bellissima“. Osoba koja Vas `ivcira: Nema takve osobe.

Privremena vlada odlu~na je osigurati da se snage i dalje lojalne Gadafiju sprije~e da pokrenu bilo kakvu pobunu

NATO: Ga|ali smo konvoj
- Letjelice NATO-a u ~etvrtak su ga|ale i pogodile konvoj oklopnih automobila kojim je Gadafi poku{avao pobje}i iz Sirta, ali tada se nije znalo da je sada ve} mrtvi diktator bio u njemu - saop}eno je ju~er iz sjedi{ta Sjevernoatlantskog saveza. Iz NATO-a tvrde da se pukovnik kretao u koloni od uz pomo} gerilaca sa seoskih podru~ja koji bi mogli destabilizirati ovu sjevernoafri~ku ~lanicu OPEC-a i njenu naftnu industriju. No, mo`da }e najva`niji test za Nacionalno prijelazno vije}e (NTC) biti upravljanje ogromnim o~ekivanjima {est miliona ljudi u Libiji, sada oko 75 oklopnih vozila koja se poku{avala probiti iz Sirta. - Ova oklopna vozila bila su te{ko naoru`ana i predstavljala su ozbiljnu prijetnju po lokalno civilno stanovni{tvo. Stoga je odlu~eno da konvoj bude napadnut ka`e se u saop}enju i dodaje da je u zra~nom napadu uni{teno 11 vozila. rmation“. Bilo kakva nestabilnost i strah mogu poremetiti proces stvaranja novog demokratskog sistema. - Gadafi je sada mu~enik i na taj na~in mo`e postati `ari{na ta~ka za iredentiste ili plemensko nasilje - mo`da ne u bliskoj budu}nosti, ali

Uznemiruju}i prizor: Gadafijevo be`ivotno tijelo izlo`eno javnosti

da u nekom srednjoro~nom periodu - smatra D`ord` Jefe (George Joffe), stru~njak za Sjevernu Afriku na Univerzitetu Kembrid`. Privremene vlasti tako|er

SMS
RADON^I] SLIKA BOLJE BiH - Iskrene ~estitke osniva~u i vlasniku „Avaza“, gospodinu Fahrudinu Radon~i}u na 20. godi{njici njegove ideje koja je sad nepobitna ~injenica i realnost, slika one bolje Bosne, te {to je bio i ostao gospodin kroz sva ova vremena. Bez mrlje do pobjede i boljeg `ivota u Bosni bez ekonomskih, etni~kih i inih granica. Kenan F. ^UDNA DR@AVA - Radim u objektu

Dnevni avaz 061-142-015
^ESTITKE ZA JUBILEJ - Iskrene ~estitke za 20. godi{njicu „Dnevnog avaza“ od va{eg vjernog ~itaoca od prvog broja. Vehid Sulji}, Kladanj. OPRO[TAJ OD GADAFIJA - Muamere Gadafiju, neka ti je lahka libijska zemlja za koju si dao `ivot, a nisi pobjegao i nisi izdao svoj narod kojim sada upravljaju imperijalisti~e sile! Pomagao si i na{ narod u toku agresije Srbije na BiH.

privremenog karaktera, a „Elektrodistribucija“ mi ne dozvoljava da produ`im privremenu, nego moram platiti stalnu elektroenergetsku saglasnost od 1.000 KM. Eto ~udne dr`ave. BRZI KILOVATI Pitamo se za{to u Doboju skoro svi potro{a~i elektri~ne energije imaju na ra~unu vi{e potro{enih kilovata, dok je na brojilu taj broj manji za petsto do hiljadu kilovata.

se suo~avaju s mogu}e jo{ kriti~nijim zadatkom stavljanja pod kontrolu niza naoru`anih grupa koje se me|usobno takmi~e za udio u finansiranju i politi~ke zastupljenosti u Libiji. Pod vodstvom revolucionarnih snaga koje su sru{ile Gadafija, pad njegovog rodnog grada Sirta vodi u zvani~nu objavu da je Libija oslobo|ena, {to }e pa`nju usmjeriti ka demokratskim izborima. Po objavljivanju kona~ne slobode NTC prelazi iz Bengazija u Tripoli i formira tranzicionu vladu u roku od 30 dana.

Odrediti premijera
Potom 200 ~lanova nacionalne konferencije treba biti izabrano za 240 dana, i to tijelo odredit }e premijera koji }e u roku od mjesec sastaviti vladu. Nacionalna konferencija treba odrediti

Libijci u redu ~ekaju da vide Gadafijev le{

Snimljena posljednja cigareta

[okantne slike sina Mutasima
Ju~er su objavljene {okantne fotografije Gadafijevog sina Mutasima koje su snimljene prije njegove egzekucije, na kojima on uzima posljednje gutljaje vode i cigaretu prije nego {to }e biti likvidiran. Snimke je napravila libijska televizija, sada pod kontrolom NTC-a. Na njima, Mutasim Gadafi, za `ivota savjetnik za nacionalnu sigurnost svog oca, sjedi naslonjen na zid, pije vodu iz plasti~ne boce i pu{i cigaretu koja je, ispostavilo se, bila posljednja u njegovom `ivotu. Na fotografijama se vidi kako le`i na krevetu i to su posljednje fotografije na kojima je `iv. Na narednim, on je ve} mrtav, s prostrelnim ranama na podru~ju grla i abdomena.

teme

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

11

fija ukazuju na probleme

mo`e uni{titi Libiju
Nestabilnost i strah mogu poremetiti proces stvaranja novog demokratskog sistema

Sirt: Vi{e razli~itih grupa borit }e se za prevlast

efe

UN tra`i istragu o smrti

Sejf el-Islam bje`i u Niger
Gadafijev sin Sejf el-Islam u bijegu je prema Nigeru, saop}io je vojni zapovjednik snaga NTC-a. - Tra`imo ga. Borci u regionu u punoj su pripravnosti - rekao je komandant Abdul Med`id Mlegda. Gadafi ima sedam sinova i jednu k}erku, a prema dosada{njim izvje{tajima, poginuli su njegov najmla|i sin Sejf el-Arab i peti sin Mutasim.

Grob ne smije postati sveti{te
Gadafi jo{ nije ukopan, a tijelo se ~uva u hladnja~i na pijaci
Ukop ubijenog Muamera Gadafija bit }e odgo|en dok njegovu smrt ne ispita Me|unarodni krivi~ni sud, izjavio je zvani~nik libijskog Nacionalnog prijelaznog vije}a (NTC) Muhamed Sajeh. On je rekao da }e „tre}a strana do}i u Libiju kako bi detaljno ispitala papirologidostojanstveno i polo`eno u zemlju u skladu s muslimanskim obi~ajima. Tako|er, pojavile su se {pekulacije da je iz NTC-a re~eno da }e diktator biti sahranjen na moru, kako se njegov grob ne bi pretvorio u „sveti{te“. Visoki komesarijat UN-a

Uloga NATO-a
Tijela mrtvih Gadafijevih pristalica le`e po ulicama
(Reuters)

Ef. Ceri}: Libijski narod je savladao mnoga isku{enja
okvire u kojima }e biti dat nacrt novog ustava te datum odr`avanja parlamentarnih izbora. Postoji bojazan da bi pojedini politi~ki faktori umije{ani u formiranje nove vlade u danima koji dolaze mogli nategnuti do krajnjih granica i limitirati alijansu prakti~nosti, izme|u provincijskih snaga koje su ~inile oru`anu silu koja se suprotstavila Gadafiju. U povodu posljednjih zbivanja u Libiji, reisu-lulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa ef. Ceri} uputio je za javnost saop}enje na arapskom jeziku, koje Mina prenosi u prijevodu na bosanski. - Polaze}i od moje iskrene ljubavi prema bratskom libijskom narodu, osje}am svojom du`no{}u da prema njemu izrazim osje}aje dubokog po{tovanja i uva`avanja. Mi smo sigurni da slobodoljubivi libijski narod, kome se Allah smilovao nakon {to je uspje{no savladao mnoga isku{enja i prepreke, ne}e upasti u zamku osvete, ve} da }e raditi na pra{tanju i pomirenju - navedeno je saop}enju.

Ju~er je {ef ruske diplomatije Sergej Lavorv izjavio da smrt Gadafija i uloga NATO-a u tome postavljaju vi{e pitanja. - Na~in na koji je smrt ju“, ne navode}i kada }e to biti u~injeno, javio je AP . Zvani~nik novih libijskih vlasti, osim toga, rekao je da se Gadafijevo tijelo i dalje nalazi u Misrati, gdje je odneseno nakon ubistva u Sirtu, a da }e biv{i diktator biti sahranjen uz po{tivanje islamske tradicije, bez prisustva javnosti. Tijelo se ~uva u hladnja~i na jednoj pijaci, a ju~er su stotine Li-

nastupila postavlja dosta pitanja. Nas interesiraju akcije NATO-a iz perspektive me|unarodnog prava - ka`e Lavrov, prenosi AFP . za ljudska prava pozvao je ju~er na provo|enje sveobuhvatne istrage o smrti Gadafija. - Nije jasno kako je umro. Potrebno je da se provede istraga - izjavio je portparol komesarijata Rupert Kolvil na konferenciji za novinare u @enevi. On je dodao da su slike mrtvog diktatora koje su objavljene „uzete sve zaje-

ti

Izvje{taji obavje{tajaca sa Zapada

[ta ka`u forenzi~ari
Predsjednik prijelazne libijske vlade Mahmud D`ibril izjavio je da rezultati forenzi~kog izvje{taja pokazuju da je Gadafi podlegao povredama od metka koji ga je pogodio u glavu u unakrsnoj vatri izme|u bobijaca do{le vidjeti mrtvog lidera. Istovremeno, jedan zapovjednik snaga libijskog vije}a rekao je za Reuters da }e Gadafi biti sahranjen u tajnosti u roku od 24 sata, ne preciziraju}i gdje, a da }e njegovo tijelo biti tretirano raca nove libijske vlasti i njegovih pristalica. - Gadafi je bio izvu~en iz kanalizacione cijevi i nije pru`ao nikakav otpor - rekao je D`ibril, dodaju}i da je bio povrije|en samo u ruku. dno, veoma uznemiruju}e“. - Osnovni je princip me|unarodnog prava da ljudima optu`enim za ozbiljne zlo~ine treba biti, ako je mogu}e, su|eno - izjavio je Kolvil, upozoravaju}i da su pogubljenja na licu mjesta bez su|enja nelegalna.

Oru`je }e zavr{iti u rukama opasnih ljudi
Oru`je Muamera Gadafija moglo bi predstavljati opasnost i nakon smrti biv{eg libijskog lidera, jer pojedinci strahuju da je ono poslano pobunjenicima u Darfuru, El-Kaidi u Sjevernoj Africi i drugim ekstremistima u regionu. - Postoji veoma ozbiljna zabrinutost da su velike koli~ine oru`ja, od ru~nih raketnih lansera do automata i municije, pre{le granice Libije - ka`e izaslanik UN-a za Libiju Ijan Martin. U jednom izvje{taju zapadnih obavje{tajnih slu`bi navodi se da su cijeli kamioni natovareni oru`jem pro{li kroz sudanski region Darfur na putu ka nemirnim pokrajinama Ju`ni Kordofan i Plavi Nil. Zalihe Gadafijevog oru`ja i njegovi putevi van libijskih granica iz skladi{ta, koja su potpuno ispraznili pobunjenici koji su svrgnuli biv{eg lidera, me|u glavnim su brigama misije UNa u Libiji. 

w
Koordinacija sindikata Livanjskog kantona je zbog neuspostavljanja vlasti u ovom kantonu, a i zbog nepostojanja ni naznaka kad bi mogla biti formirana, najavila jednosatni štrajk upozorenja u ponedjeljak. Štrajk je najavljen u svim osnovnim isrednjim školama, zdravstvenim ustanovama i MUP-u Livanjskog kantona. A. Ka.

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

F=H==

Stojnić i Gajić sa zlatnom medaljom

”Ahmes” uz pomoć jednog podatka računa površinu ili zapreminu geometrijskog lika
Momčilo Stojnić i Duško Gajić, učenici četvrtog razreda Elektrotehničke škole iz Prijedora, na međunarodnom sajmu inovacija “Teslafest”, koji je održan u Novom Sadu, osvojili su zlatnu medalju. Nagradu su dobili za softver “Ahmes” koji služi za proračun geometrijskih likova. - Uz pomoć samo jednog podatka, naprimjer stranice, softver računa površinu

’2JEčEA CEA@’ = 2HEA@HIEIHA@š?E ILEE=J=IBJLAH Kš=JK >LEJ ćA L=EBE
(Foto D. Stojnić)

ZVORNIK Počinje rekonstrukcija jedne od najstarijih džamija u BiH

Na “Teslafestu” u Novom Sadu

U februaru 1993. godine d`amiju je zapalila srpska vojska pa je izgorjela do temelja U svom “Putopisu” spominje je i Evlija Čelebija
će njena obnova. Džamija će biti iznova sagrađena, i to sredstvima vakifa Alije Efendića te Džemila i Senade Hujdurović, u ime kojih je ugovor o obnovi potpisao Ibrahim Hadžić. Isti ugovor je u ime Islamske zajednice potpisao predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa IZ Zvornik Mustafa Muharemović te Kemo Karahmet u ime firme “Famus-gradnja 3” kao izvođača radova. Najstariju džamiju u Podrinju u svom “Putopisu” spominje i Evlija Čelebija i kaže da je Ebul Fethova (sultana Mehmeda II Fatiha), a o njoj govori i Kilke, koji je ovuda prošao 1657. godine.

ili zapreminu nekog geometrijskog lika. Riječ je o praktičnom izumu koji će mnogima značajno olakšati rad u matematici. Treba razviti još samo vizuelni prikaz i softver bi mogao imati praktičnu primjenu u nekim firmama i školama - kazao je Gajić. Rad na softveru, koji je u konkurenciji od oko 500 takmičara nagrađen zlatom, potrajao je nekoliko mjeseci. M. Z.

Impresivna mala drvena džamija iz osmanskog vremena, tačnije 15. stoljeća, na vrhu visoke stijene na Kušlatu, koja dominira kanjonom kroz koji se prolazi od Konjević Polja prema Zvorniku, u februaru 1993. godine izgorjela je do temelja.

Potpisan ugovor
Džamiju je zapalila srpska vojska, ali na radost svih vjernika ovog kraja započet

Šta mi se (ne) sviđa u Lukavcu

-Lukavac je posljednjih godina izrastao u pravi mali grad u kojem je mnogo toga što mi se sviđa. Puno se ulaže u infrastrukturu, kako u gradu, tako i prigradskim naseljima. Ulice su osvijetljene, putevi asfaltirani, rade se novi mostovi, dosta je sadržaja za mlade. Smatram da bi se više pažnje trebalo posvetiti razvoju turizma i uređenju prirodnih ljepota. Žalosno je kraj tolike ljepote ići na kupanje u susjedne općine. Uz još veću podršku sportistima i sportskim klubovima, trebalo bi se više ra-

,A?K JHA>= KKčEL=JE K IFHJ

Od džamije ostali samo temelji

w

5E@E=JE K ==LEE ,=E HA LHF?A = šJH= KFHA= EL=I JHCK
Na centralnom livanjskom trgu članice Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke “Bistrica” i ove godine priredile su manifestaciju “Dani roze vrpce” i tom prilikom su dijelile roze vrpce, balone i štampani materijal o preventivi i liječenju ove bolesti koja sve više uzima maha. Manifestacija je trajala od 10 do 12 sati. A. Ka.

Špicasta stijena
Mala drvena džamija na vrhu visoke špicaste stijene, nebu pod oblake, nazvana ptičije gnijezdo, sagrađena s motivom da je bliže Allahu dž.š. i daleko od poganih ljudi, plijenila je pažnju, ali nikada nije dokazano ko je tačno sagradio džamiju na Kušlatu, a o njenom historijskom značaju govori i pi-

Do džamije na Kušlatu moglo se doći pješice, kozijom stazom, a posjećivali su je ljudi iz Krajine, Hercegovine i putnici iz najudaljenih djelova BiH. Pouzsac Ivo Andrić. - Kakav ste mi vi Bosanac kad ne znate za Kušlat? To vam je na ovom dijelu puta koji od Zvornika vodi do 

E= IJ==

dano se zna da je u džamiju na Kušlatu navraćala ulema iz Medine, Kaira i Carigrada, a nisu bili rijetki gosti ni derviši, vaizi, pjesnici, šejhovi i drugi učenjaci.

Prijeratni izgled džamije

središnje Bosne, a poznat je po tome što je tu sagrađena prva džamija u Bosni - zabilježio je Andrić u svojim djelima. Me. SMAJIĆ

Mehmed Halilović, majstor karatea

diti i na animiranju djece da se bave sportom - kaže Mehmed Halilović, majstorkaratea. M. Ka. 

=KE?==IL=E@=IJJE=KJ=E?=
Devedeset posto pasa na ulici nisu lutalice, nego pušteni psi
U prihvatilištu za pse kapaciteta oko 200 pasa, koje se nalazi u okviru Sportsko rekreativnog centra “Preslica”, boravi samo 26 pasa, dok se na ulicama Doboja svakodnevno nalazi od 50 do 100 lutalica. Slobodan Lazarević, poslovođa prihvatilišta, navodi da su dva radnika zaposlena na skupljanju pasa, koje zatim odvoze u SRC “Preslica”. - Zakon kaže da do 30 dana imaju smještaj u azilu, a ima se pravo eutanazije ako se primijeti da su ti psi teško oboljeli - rekao je Lazarević. U Udruženju “ToPeeR” možemo pse ostavljati tamo, a ne da imamo azil, a da nam psi i dalje ostaju na ulici smatra Snežana Šešlija, predsjednica “ToPeeR”-a. Zdenko Tomić, opštinski veterinarski inspektor, kaže da svaki pas koji se nalazi na ulici nije lutalica te da su veća opasnost napušteni psi. - Kada je pas na svojoj teritoriji, on je štiti. Pas lutalica koji je odrastao na ulici nije velika opasnost, 90 procenata pasa sa kojima mi imamo posla nisu lutalice, nego pušteni psi, koje vlasnici izbace na ulicu - kazao je Tomić. S. Ča.

Iako Doboj ima prihvatilište za pse u SRC “Preslica”

”Dnevnom avazu”, najtiražnijem bh. dnevnom listu, potrebni su honorarni saradnici iz cijele BiH koji će pisati za rubrike crna hronika, unutrašnjopolitička, panorama i kultura. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama( avaz.ba, a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.

2JHA>E DH=HE I=H=@E?E

”Dnevni avaz” vas poziva

Psi lutalice u samom centru Doboja

tvrde da postojeći azil nije adekvatan. - Azil kao parče ograđenog zemljišta nije

ono što bi trebao biti jer ako treba biti prihvatilište za stotinjak pasa, onda bismo trebali stvoriti uslove da

KII=IE =J

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

USK Obilježavanje 19. godišnjice Petog korpusa 

H=EšE K=?E IK žELJA KCH=@EE K DAHIA F>A@A
Borci i njihove porodice zaslužuju korektniji odnos vlasti
Načelnik Muslić položio cvijeće na spomen-obilježja

Učenici I-1 sa učiteljicom Medihom Duranović

Učenici prvog 1 razreda Osnovne škole “Bužim”, područna škola Zaradostovo, su: Bilal Skenderović, Emil Šahinović, Amer Šahinović, Zejd Šahinović, Džennis Burzić, Muhamed Abazović , Hasan
Prijem u zgradi Općine za predstavnike boračkih organizacija

2HLE Š “*KžE” 2Š =H=@IJL

Burzić, Ajla Lelić, Neila Lelić, Elma Duranović, Nejla Šahinović, Ilvana Šahinović, Ajla Fajić, Edvina Durić, Hazema Lalić i Enedin Dizdarević. Učiteljica je Mediha Duranović N. V.

Svečanom akdemijom u Kulturnom centru Bihać, jučer je završeno obilježavanje 19. godišnjice od formiranja Petog korpusa pod sloganom “Na spomen Petog korpusa, valja ustati”. Bila je ovo prilika da se brojni gosti prisjete nastanka, ali i hrabre borbe u oslobađanju jedne trećine okupirane BiH za koju je tri hiljade Krajišnika položilo svoje živote.

Buduća pokoljenja
Godišnjice formiranja prisjetili su se i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti USK koji su bili domaćini prijemu upriličenom za borce i starješine 5.korpusa. Go-

voreći o njegovoj važnosti u odbrani BiH Hamdija Lipovača, premijer USK kazao je da treba učiniti sve da porodice heroja Petog korpusa kao i njegovi pripadnici žive bolje, da se istina o njihovoj borbi i snazi prenosi na buduća pokoljenja, a da iz njihove hrabrosti, odvažnosti i svi crpe snagu za izgradnju zajedničke Bosne i Hercegovine. Uvijek i na svakom mjestu, sjećajmo sesvih krajiških junaka koji su svoje živote ugradili u naše herojske pobjede. Oni će uvijek će živjeti u našim mislima i našim molitvama, kazao je Lipovača.

O statusu boraca govorili su i Ahmet Egrlić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USK, Muhamed Hamdo Delalić, ratni komandant Cazinske 503. slavne brdske brigade, te Husein Rošić, predsjedavajući Skupštine USK.

Ljudska vrijednost
U sklopu obilježavanja manifestacije i Albin Muslić, načelnik Bihaća ugostio je veterane, komandante i predstavnike organizacija I udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. U tom pogledu pozvao je prisutne na više jedinstva i saradnje koja treba

da bude iznad svih političkih miljea i pripadnosti, jer ono što je Peti korpus ARBiH učinio, jeste historijska i ljudska vrijednost zbog koje svaki čovjek u Bihaću može biti ponosan. Ovdje je, kako je kazao Muslić, uz velike žrtve branjena i odbranjena BiH, a ta činjenica mora biti snažan argument za stvaranje boljih uslova za život boračkih porodica, ali i svih drugih građana. Na jučerašnji dan prije 19. godina izvršeno je prvo postrojavanje Komande, pa je tako u kasarni Adil Bešić jučer bio i dan otvorenih vrata. I. N. Š.

Peti korpus utemeljen je 13. oktobra 1993. godine na sjednici Ratnog predsjedništva Skupštine Okruga Bihać na inicijativu tadašnjeg predsjednika rahmetli dr. Irfana Ljubijankića. Donesena je Od-

2HL FIJH=L=A

luka o transformaciji Unsko-sanske operativne grupe i ostalih jedinica u Peti korpus ARBiH koji je u svojim redovima imao 15.844 borca koje je predvodio, Ramiz Dreković, prvi komandant.

2HE=A FHAEAHK
Delegacija Saveza ratnih vojnih invalida-paraplegičara USK povodom Dana 5.korpusa Armije R BiH uručila je priznanje “Krajiško srce” premijeru Hamdiji Lipovači kao zaslužnom pojedincu u rješevanju problema ove kategorije stradalinika u oslobodilačkom ratu. Priznanje mu je uručio predsjednik Saveza Alaga Pašić koji je istakao kao se Lipovača i kao načelnik angažirao za paraplegičare.

Oktobar je mjesec zaštite od požara. Vatrogasna jedinica Cazin je pripremila niz aktivnosti za ovaj mjesec, a

8=JHC=I?E FIAJEE ILA šA
jedne od tih su posjeta osnovnim školama u općini Cazin. Do sada su posjetili 4 osnovne škole: Cazin I, Stijena, Ostrožac i G. Koprivna. Cilj posjete je prezentacija vatrogasne tehnike i ostale opreme koju vatrogasci upotrebljavaju u gašenju požara. - U školama smo izvodili mini pokazne vježbe. Djeca su bila zadovoljna, kao i njihovi nastavnici, a i naše je bilo zadovoljstvo raditi s njima. Mislim da je to bilo nešto najbolje što smo mogli uraditi u ovom mjesecu - izjavio je Mehmed Glumac, komandir Vatrogasne jedinice Cazin.

Mjesec zaštite od požara u Cazinu

Vijeće učenika Medicinske škole Bihać, dana, u 10 sati u sportskoj dvorani “Luke” u Bihaću organizira takmičenje u igrama bez granice kroz koje će se u osam discpilina predstaviti ekipe bihaćkih srednjih škola. Cilj je okupiti mlade ljude i motivirati ih da Igre počinju danas u dvorani “Luke” svoje slobodno škole održat će se “party” vrijeme provode u igri, daleko od savremenih pod nazivom “Zabavom poroka koji ih okružuju, a protiv alkohola”. Inače, cijena ulaznice je simbo- Vijeće učenika Medicinske škole je na sajmu voličnih jednu KM. Realizacija ovog projek- lonterskih projekata u Sata ima i humanitarni karak- rajevu pod nazivom “Sater, tako da će prihod dona- jam kreditiranja” prošle tora, te sredstva od prodatih godine kandidiralo projeulaznica biti utrošena na kat “Zabavom protiv moopremanje kabineta ove notonije”koji između osškole. Nakon takmičenja talog sadrži upravo igre I. N. Š za učenike Medicinske bez granica.

”1CHA >A CH=E?=” = IHA@š?A

U organizaciji Medicinske škole Bihać

Vanredna Skupština krajiških ljekara

Glumac: Svi zadovoljni

Djeca su s velikom po- pokazali da suradnja sa učzornošću slušali onaj dio enicima uvijek ima poučan predavanja u kojemu su va- karakter, a djeci će druženje s trogasci davali savjete o tome kako se sve mogu snaći u slučaju nezgode. Nakon prezentacije učenici su radoznalo postavljali pitanja predavaču o vatrogascima i vatrogastvu. Sve u svemu, Djeca puno naučila o vatrogasnim tehnikama bilo im je jako vatrogascima ostatiu lijepom zanimljivo i poučno! A. D. Vatrogasci su ponovno sjećanju.

Skupština strukovnog sindikata ljekara Unsko-sanskog kantona donijela je na vanrednoj sjednici odluku o nastavku generalnog štrajka koji traje od 12. septembra. Vlada USK, odnosno Ministarstvo zdravlja nije prihvatilo njihove minimalne korigovane zahtjeve, nego im je ponudilo potpisivanje granskog kolektivnog ugovora. Nakon toga ministar zdravlja dr. Amir Murić

ŠJH= IA =IJ=L= JH=žA IJ=LK EEIJH=

opet je pozvao ljekare u štrajku na nastavak pregovora i prekid štrajka,a ljekari su odgovorili vanrednom skupštinom. Njihovi zahtjevi nisu ispunjeni, štrajk se nastavlja. - Za ponedjeljak smo dogovorili sastanak sa premijerom USK Hamdijom Lipovačom kada ćemo zvanično zatražiti ostavku ministra Murića - kazali su nam u Štrajkačkom odboru. M. D. 

"

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

ILIDŽA Sve više korisnika narodne kuhinje

,A?= =JAžA JHFA C=@
Ovdje niko ne dolazi zato što mu je lijepo, kaže Rizvanović Imućni ne žele pomoći siromašnima

Ademović: Tražio izvinjenje

Jusić: Nikoga nisam uvrijedio

Na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo šef Kluba poslanika Saveza za bolju budućnost BiH (SBB) Kenan Ademović zatražio je od ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša Abida Jusićada museizvini,jer gaje, kako je kazao, optužio da je na prethodnoj sjednici kazao da su 5.500 radnika komunalnih preduzeća kriminalci. - Molim vas da pronađete bilo koju rečenicu u kojoj sam rekao da su zaposlenici komunalnih preduzeća kriminalci. Ako mi se ministar ne izvini, tužit ću ga zbog klevete. Tužit

)@ALEć ćA JKžEJE EEIJH=
ću i list “Oslobođenje”, koji je objavljivao takve tekstove kazao je Ademović. Jusić je, s druge strane, za govornicom kazao da je reagirao na dio diskusije poslanika. - Poslanik se nije meni obraćao niti sam ja njemu. Da sam kriv, ja bih se izvinio. I dalje se ne slažems onim što je on rekao, ne želim da išta govorim za što nemam dokaza. Smatram da se u komunalnoj privredi ne odvijaju kriminalne djelatnosti. Nikoga nisam uvrijedio i nemam razloga da se izvinjavam -rekaojeJusić. S. M.

Nakon sjednice Skupštine KS

U posljednje vrijeme slika pred narodnim kuhinjama nije ni nalik onoj otprije nekoliko godina. U redu za obrok ili paket hrane ne stoje samo izbjeglice, beskućnici i teški socijalni slučajevi nego i mladi, penzionisani intelektualci i oni koji su ostali bez posla. U “Merhametovoj” Javnoj kuhinji “Imaret” na Ilidži u oktobru je registrirano 412 korisnika koji po svoj dnevni obrok dolazeiz Osjeka,Otesa, Hrasnice, Lužana... U “Merhametu” kažu da je sve više korisnika koji bez hrane iz kazana ne mogu preživjeti.

Kantonalni zdravstveno-sanitarni inspektori su radi utvrđivanja ukupnog sanitarno-higijenskog stanja prostorija u kojima se priprema i uslužuje hrana za studente u studentskim domovima Bjelave i Nedžarići obavili kontrolni pregled te uzeli na laboratorijsku analizu pet uzoraka hrane i 31 bris radnih površina. Nalaz Zavoda za javno zdravstvo, koji je dostavljen Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, pokazao je dasu svi uzeti brisevikoji se odnose na radne površine, posuđe, briseve ruku i radne odjeće sterilni, odnosno da je higijensko stanje kontroliranih objekata zadovoljavajuće. Osim toga, ispitani uzorci

1IFAJHE @=E FEJELK ?AK

Nakon analize u studentskim domovima

”Merhamet” posjeduje imanje u Zavidovićima, gdje proizvodi sve vrste povrća. - Imamo deset plastenika i plaćamo radnike da sade povrće. To nam puno znači jer sve proizvode dijelimo po našim kuhinjama - kazala je Kozlić. - Neki su prije lijepo živjeli i imali solidne plaće. Sada su primorani dolaziti po obrok od graha, kupusa, graška, makarona - kaže Sajma Kozlić, finansijski knjigovođa u “Merhametu”.

2LHćA I E==

Da nije hrane iz kazana, mnogi ne bi dočekali novi dan

bih djeci dala da jedu - ističe Muslić. Istu sudbinu dijeli i Amela Rizvanović, koja živi na Mostarskom raskršću. Kaže da i njena sedmočlana poro-

zumiju šta je neimaština - dodaje Rizvanović.

7F=J= KH>==

Ne mogu doći
Iz “Merhameta” navode da Općina izdvaja određena

U toku je akcija uplate kurbana u “Merhametu”. Uskoro bi iz Australije trebale stići velike količine mesa. U “Merhametu” kažu da će nešto mesa podijeliti svojim korisnicima, dio ustanovama kojima je potrebna pomoć, a ostatak narodu Somalije.

Jedva preživljava
Zadovoljavajući rezultati

hrane odgovaraju Pravilniku o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti životnih namirnica koje se mogu stavljati u promet. Inspektori su kontrolom utvrdili i da se u JU “Studentski centar Sarajevo” primjenjuje sistem HACCP te da se svaka faza prometovanja hrane odvija uz poštivanje certificiranih uvjeta.

Refiku Muslićzatekli smo kako čeka na red da preuzme obrok za sebe i petero članova porodice. - Došla sam iz Osjeka pješke jer nemam novca da platim prijevoz. Imam četvero djece koja se školuju, a primamo minimalnu penziju. Muž je stopostotni invalid i ne može raditi. Da mi nije narodne kuhinje, ne znam šta

Po obrok dolaze i iz udaljenijih naselja

dica jedva preživljava. - Niko od nasne radi jer ne možemo naći posao. Primorani smo koristiti usluge narodne kuhinje jer djeca ne mogu trpjeti glad. Ovdje niko ne dolazi zato što mu je lijepo. Djeca hoće da jedu, oni ne ra-

sredstva za rad kuhinje te da imaju dobru saradnju. Dosta stanovnika Rakovice također je lošeg imovinskog stanja. Zbog velike udaljenosti neki ne mogu ni doći po obroke pa “Merhamet” planira otvaranje jednog svog punkta za

podjelu hrane u tom dijelu općine. - Bilo bi dobro da imamo automobil kojim bismo nepokretnim osobama odvozili hranu i pakete. No, mi ga nismo u mogućnosti nabaviti. Žalosno je da naši građani nemaju sluha za siromašne. Ima dosta imućnih ljudi koji bi mogli izdvojiti nešto novca da se našim korisnicima omogući što više obroka. Izuzev kada je ramazan i Bajram, ne dobivamo nikakve donacije dodala je Kozlić. E. MUJČINOVIĆ

Crveni križopćine Trnovo tokom oktobra provodi aktivnostpodnazivom “Briga o starima”. Akcija se realizira povodomSvjetskog danastarijih osoba. S tim u vezi, aktivisti CK obišli su najugroženije osobe na području općine i 

>E== IJ=HED I>=

Crveni križ općine Trnovo

uručili im pakete s osnovnim životnim namirnicama. - Ovajmjesec prilika jeda se sjetimo svih onihčiji su socijalni položaj i životne prilike vrlo teški i ispod dostojanstva čovjeka - istakla je Ifeta Krupalija, sekretarCKTrnovo. Em. K.

Zanimljiv program prije takmičenja

Paketi s hranom za najugroženije

Više od 500 gimnazijalaca učestvovalo jena otvaranju11. sportskog takmičenja “Gimnazijada”, koje je održano u dvorištu Prve gimnazije. Takmičenje jepočelo tradicionalnom prozivkom škola učesnica te njihovim ponosnim maršom.Prva gimnazijaje iovegodine otvorilasvojavrata svim gimnazijalcima željnim sportskog nadmetanja.

7čAIJLKA LEšA @ # KčAE=

Otvorena tradicionalna “Gimnazijada”

Nakon tradicionalnog marša ove godine zastavu je podigao Eldin Omerović, učenik Prve gimnazije koji je prošle godine na Olimpijskim igrama osvojio bronzanu medalju u džudu. ”Gimnazijada” će trajati šest dana, a na takmičenju će nastupiti devet sarajevskih gimnazija i MSŠ “Enver Pozderović”iz Goražda. E. M.

U okviru projekta “Revi- nom lagerovanju kao i o drutalizacija trebevićke žičare” u gim potrebnim aktivnostima Gradskoj upravi održan je ra- koji se tiču projekta. dni sastanak svih partnera Tokom sastanka izraženo koji su uključeni u realizaciju je zadovoljstvo dinamikom ovog značajnog projekta za aktivnosti koje se vode oko grad i građane. realizacije projekta revitaliOsim zvaničnika Grada zacije trebevićke žičare, koja Sarajeva i Švicarske ambasa- je značajna za povezivanje de u BiH, sastanku su prisus- ljudi i da se Trebević, kao tvovali predstavnici Delega- poznato izletište i simbol gracijeEU uBiH, AgencijeSER- da, što prije vrati Sarajlijama. DA i inžinjerijsko-ekspertnog tima. Tokom sastanka čiji je cilj bio dogovor u vezi s tehničkim detaljima razgovaralo se o transportu demontirane opreme za žičaru iz švicarskog grada Grahena, nje- S jučerašnjeg sastanka u Gradskoj upravi

2HEFHAA JAK FHA= F=K

Revitalizacija trebevićke žičare

>EEI

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011. 

#

MODRIČA Uz pomoć Općine, kompanija izlazi na svjetsko tržište

Preduzeće FAM-JM iz Modriče dobilo je certifikate ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Ovo preduzeće postoji već 33 godine, a prvobitna djelatnost bila je proizvodnja mašina za obradu drveta. Od 1998. počela se savremenizacija i ubacivanje nove opreme. Preduzeće se trenutno najviše bavi proizvodnjom

.) >C=JEE = @L= ?AHJEBE=J= 2HAJ @ %# AKH=
Laboratorija u Elkeru vrhunski opremljena

(Foto: D. Stojnić)

Elker dobio visokonaponsku laboratoriju

Firma se bavi proizvodnjom pokretnih alata za numeričke mašine

Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi RS jučer je u Elkeru preduzeću za proizvodnju elektroopreme u Ljubiji kod Prijedora u upotrebu predao visokonaponsku laboratoriju u čije će opremanje, montažute transfertehnologijebiti

uloženo oko 1. 750.000 eura. Nenad Vukota, direktor razvoja naglasio je da je riječ o vrlo važnom projektu jer se Elker bavi proizvodnjom opreme za prijenos i distribuciju električne energije. Elker trenutnozapošljava 60 radnika. M. Z.

Načelnik Krekić rekao je da kompanija sada ima mogućnost da plasira dalje svoje proizvode na svjetsko tržište. U prostorijama preduzeća nalazi se više od 40 mašina. Preduzeće trenutno ima 10 radnika, a sa proširenjem proizvodnje bit će otvoreno novih 10 do 12 radnih mjesta.

BIFX 0,17% 1.550,04 SASX-10 0,02% w 912,93 SASX-30 0,03% w 1.011,03

S certifikatima kreće i proizvodnja dijelova

pokretnih alata za numeričke mašine, isključivo japanske, za koje su prethodno dobili certifikate od japanskih firmi tako da se mogu proizvoditi dijelovi za prvu ugradnju. Vlasnik preduzeća Miroslav Josipović održaoje svečani prijem, kojem su prisustvova-

li načelnik općine Modriča Mladen Krekić i zamjenik načelnika Bojan Vidićsa saradnicima, poslovni partneri preduzeća i drugi gosti. - Veoma sam sretan i zadovoljan dodijeljenim ISO certifikatom. Prije nekoliko dana imali smo zvaničnu pr-

ovjeru za ISO standarde, gdje smo maksimalno kvalitetno odrađenim pristupom položili i dobili certifikate 14001 i 9001. Posebnu zahvalnost moram uputiti Općini Modriča, koja je bila savjetnik da odradimo taj sistem - istakao je Josipović. N. S. 

==LEE FHACLHA I 8=@ .*E0
Da je Industrijsko preduzeće Krivaja još zvučno ime na evropskom tržištu u oblasti proizvodnje namještaja, dokaz je nekoliko inozemnih delegacija koje su obišle ovu kompaniju u posljednja tri dana. Razlozi za posjetu su potencijalni partnerski ugovori o saradnji, ali i o kupovini preduzeća. Zavidovićko preduzeće, koje je, nakon višemjesečne obustave, ponovo pokrenulo prozvodnju, jučer je posjetio Arnot Firhaus (Vierhaus), predstavnik jedne od vodećih njemačkih firmi “Vierhaus Group”, čije je sjedište u Resu. - Naša grupa poznaje Krivaju već dugi niz godina i u Evropi su prepoznatljiv brend. Osim tradicije, Krivaja raspolaže i stručnim ljudima, a za nas je poseban izazov broj zaposlenih radnika. Bh. tržište veoma nam je primamljivo, a interes za Krivaju je očigledan. Za sada vidimo interes u ovom preduzeću, ostalo će biti rezultat pregovora s Vladom FBiH, koja je vlasnik preduzeća - riječi su Firhausa. Ar. M.

Krivaju posjetili njemački ulagači

nosna papira. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF-a MI Group Sarajevo po kursu od četiri KM. Na primarnom slobodnom tržištu najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BH Telecom Sarajevo (89.741,49 KM) po kursu od 18,45KM.

BIRS FIRS

0,52% w 913,56 0,70% 1.926,20

Krivaja je u Evropi prepoznatljiv brend

Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,03 posto. Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet ostvaren je akcijama ZIF-a Zepter fond Banja Luka (81.750,89 KM), po prosječnoj cijeni od 6,67 KM po akciji. Gubitnik dana su akcije ZIF-a BLB-profit Banja Luka (- 6,74 posto) po prosječnoj cijeni od 4,01 KM.

w w w

Na jučerašnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 268.312,46 KM. Na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet ostvaren je akcijama Nove banke a. d. Banja Luka, od 15.956,38 KM po prosječnoj cijeni od 0,82 KM po akciji. Ukupan promet obveznicama na trgovanju iznosio je 54.139,11 KM. Najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpske izmirenje ratne štete 2, u vrijednosti od 17.188,80 KM.

/K>EJE @== **FHBEJ
Vrijednost indeksa

Obim trgovine 268.312 KM

w 

L= H=@= AIJ=

Na trgovanju na Sarajevskoj berzi (SASE) jučer je ostvaren promet od 281.235,78 KM ukupno. Najveći dnevni porast vrijednosti zabilježile su dionice emitenta ZIF MI Group Sarajevo, od 1,52 posto, dostigavši cijenu od četiri KM, dok su najveći dnevni pad registrirale obveznice FBiH stare devizne štednje serija O, od 1,53 posto. Promet na kotaciji iznosio je 142.420,48 KM. U sklopu 14 transakcija prometovana su 152.522 vrijed-

2H=IJ @EE?= 1 /HKF=
Vrijednost indeksa

Promet od 281.235 KM 

$

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

BANJA LUKA Presuda za tešku saobraćajnu nesreću

Oduzeti droga i oružje

(Foto: GPBiH)

Pripadnici Jedinice Granične policije Dobrljin jučer ujutro su u mjestu Srednji Dubovik kod Krupe na Uni, pretresom stambenog objekta u vlasništvu državljanke BiH s inicijalima B. M. (60), otkrili 200 grama marihuane, 80 grama sjemenki marihuane i izvjesnu količinu oružja. Prilikom pretresa, koji je izvršen po nalogu sudije Osnovnog suda Bosanski Novi, pronađeni su i dvije puške, kubura i vojni bajo-

2H=đAE=HEDK==EHKžA

Granična policija BiH

*H=E *==>= JHE E F C@EA =JLH=
Na pješačkom prijelazu usmrtila djeda i unuku koja ga je držala za ruku

net, nešto municije i četiri detonatorske kapisle, saopćeno je iz Granične policije BiH. Pripadnicima Jedinice Granične policije Dobrljin jučer je B. D. (31) predao 500 grama marihuane i informirao ih gdje ju je nabavio. Nad B. M. i B. D. bit će izvršena kriminalistička obrada,nakon čegaćepolicijski službenici podnijeti izvještaj nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopćenju.

Općinski sud Tuzla izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 18 mjeseci Safetu Kikanoviću, koji jeradio na poslovima inspektora u Odjeljenju za posebne namjene MUP-a TK, zbog krivičnog djela pomaganje u nedozvoljenoj proizvodnji i stavljanju u promet opojnih droga. Sud je prije donošenja presude prihvatio sporazum o priznavanju krivice zaključen između Kantonalnog tužilaštva Tuzla i optuženog Kikanovića i njegovog branioca, te donio osuđujuću presudu. Kantonalno tužilaštvo je u oktobru podiglo optužnicu protiv Selmira i Elvise Demirović zbog sumnje da su prodavali drogu, kao i Kikano- 

IKđAFE?EIEEIFAJH

Općinski sud Tuzla

vića, da je, koristeći svoj službeni položaj, ovim osobama pomagao u izvršenju ovog krivičnog djela. U optužnici Selmir i Elvisa Demirović terete se da su na području Tuzlanskog kantona duže vremena vagali, pakovali i prodavaliopojnu drogu heroin za više osoba. Kikanović se tereti da je duže vremena, snamjerom da pomogne Selmiru i Elvisi Demirović u prodaji heroina, saopćavao informacijekoje su se odnosile na planiranje, kretanje i postavljanje patrola MUP-a TK, te je za to primao novac od Demirovića. Općinski sud Tuzla donio je rješenje kojim se Kikanović pušta iz zatvora u kojem se nalazio od 13. maja.

Balaban: Saslušala presudu

Dovođenje optužene u sud

(Foto: M. Lugić)

Branka Balaban (54) iz Prijedora osuđena je jučer u Osnovnom sudu u Banjoj Luci na tri i po godine zatvora jer je 19. marta 2009. godine svojim automobilom “polo” na pješačkom prijelazu usmrtila Momčila Kuridžu (63) i njegovu četverogodišnju unuku Anju Gazibarć.

Priznala djelo
Prilikom izricanja presude Balaban se nije ni pomjerila, niti je promijenila izraz lica, iako joj je izrečena

jedna od najviših kazni za krivična djela u saobraćaju u RS, a za koje je propisana zatvorska kazna između jedne i osam godina. Sudija Spasen Keleman prilikom čitanja navoda iz optužnice istakao je da je unuka u trenutku nesreće držala djeda za ruku, a da je Balaban vozila iznad dozvoljene brzine i nije se zaustavila na obilježenom pješačkom prijelazu, a nepridržavanje saobraćajnih propisa je u ovom slučaju za posljedicu imalo smrt dvije osobe.

Sudija je objasnio da su kao olakšavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne uzete u obzir činjenice da Balaban nije ranije osuđivana, te da je priznala ovo krivično djelo.

Bila u bijegu
- Otežavajuće okolnosti su ponašanje optužene nakon počinjenog krivičnog djela te dizanja optužnice. Znali ste da se protiv vas vodi krivični postupak, a ipak ste otišli u inostranstvo - dodao je Keleman.

Balaban je uhapšena 1. septembra ove godine u Mađarskoj na graničnom prijelazu Santovo. Ona je od podizanja optužnice 16. oktobra 2009. godine bila u bijegu i nije se pojavila ni na jednom zakazanom ročištu. Dan kada su djed i unuka stradali u ovoj saobraćajnoj nesreći većina Banjalučana pamti kao jedan od najtužnijih dana i najvećih tragedija koje su se desile u ovom gradu. B. SPASENIĆ

Na parkingu u Prijedoru

8=JHA= IJEDE= FHCKJ== LEšA @ ! FEEć= = JL
Najvjerovatniji uzrok izbijanja vatre su peći koje zagrijavaju pilićarnik
U mjestu Rakovica kod Žepča jučer oko pet sati izbio je požar na farmi pilića vlasnika Nazima Bečirevića. I pored brze intervencije vatrogasaca iz Žepča, vatrena stihija zahvatila je prizemlje pilićarnika u kojem je izgorjelo više od3.200 pilića. Požar u objektu prvi je primijetio vlasnik Bečirević, koji je zajedno s radnicima nadgledao piliće za tov u gornjem spratu pilićarnika. Da se nešto čudno dešava u donjem dijelu objekta, Bečirević je primijetio na elektronskim pojilicama koje su naglo počele trošiti vodu. -Kadasmo sišli da provjerimo šta se dešava, sav pilićarnik zajedno s malim pilićima koji su dovezeni i jeme izbacili plinske boce, čija bi eksplozija, da ih je zahvatio plamen, uništila cijeli objekt - kaže Bečirević. Brzom intervencijom Vatrogasne jedinice Žepče požar je lokaliziran i nije se uspio proširiti na gornji dio objekta u kojem se nalazi oko 9.000 pilića za tov. Uzrok požara se utvrđuje, ali, prema prvim pokazateljima, požar su najvjerovatnije izazvale peći koje zagrijavaju pilićarnik. Požar je pričinio veliku materijalnu štetu, koju će vlasnik zajedno s kooperantom Mesnom industrijom “Ovako” naknadno utvrditi. Policija i protivpožarni inspektori izašlisu nalice mjesta i utvrđuju uzroke izbijanja vatre. R. Ag.

Na farmi u Donjoj Rakovici kod Žepča

Šteta oko 5.000 maraka

Na parkingu ispred zgrade u ulici Žarka Zgonjanina u Prijedoru preksinoć je oko 22.10 sati izgorio automobil “fiat punto”, vlasništvo stanarke zgrade Nade Vuković. Vatrogasci su na mjesto požara izašli odmah po dojavi nekoliko građana, ali automobilu starom13 godinanije bilo

1CHE “BE=J FKJ”

(Foto: D. Stojnić)

spasa jer se požar bio već razbuktao. Kao uzrok požara,kojim je pričinjena šteta od oko 5.000 maraka, spominju se, prema prvim i još nezvaničnim informacijama, neispravne elektroinstalacije na automobilu koji jeu vrijeme intervencije bio zaključan. M. Z.

Pričinjena velika materijalna šteta

(Foto: R. Agić)

pušteni sat prije izbijanja požara bio je u plamenu. Po-

kušali smo gasiti, ali sve je bilo uzalud. Jedino smo na vri-

?H= DHE=

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011. 

%

SARAJEVO Požar u Starom Gradu

/==E =čK =šE JH>
Pripadnici banjalučke Civilne zaštite prekjučer su oko 16.30 sati uklonili kumulativni tromblon za oklopna vozila iz potkrovlja banjalučkog vrtića “Bambi”, koji se nalazi u naselju Nova Varoš. Kako saznajemo iz banjalučke policije, odgajateljice u ovom vrtiću su poslije podne pozvale vatrogasce kako bi uklonili mačku iz potkrovlja vrtića, a kada su oni stigli na lice mjesta, pronašli su sasigurno i niko od prisutnih nije bio u opasnosti. - Tromblon je bio na visini od oko pet metara. Ne znamo detalje ko ga je tu ostavio, niti koliko dugo je bio na tom mjestu - istakli su u CJB Banja Luka. U Centru za predškolsko vaspitanje u Banjoj Luci objasnili su da nisu željeli dizati paniku oko cijelog slučaja, zbog čega o ovom događaju nisu obavijestili roditelje djece koja idu u ovaj vrtić te na-

Banja Luka

2HALHK= =@E E =F=E= IJ=
(Foto: S. Saletović)

Stan gotovo u potpunosti izgorio

Vlasnica Vlatka Dizdarević (69) vatru pokušavala sama ugasiti Iznijeli je vatrogasci
manja - priča Gušalović. Pripadnici PVB “Baščaršija” prvi su izašli na lice mjesta stri vozila i13 vatrogasaca, a dojavu su dobili u 11.20 sati.

Vrtić u kojem je nađena opasna naprava

(Foto: M. Lugić)

U ulici Safvet-bega Bašagića na broju 67 u općini Stari Grad u Sarajevu jučer se zapalio stan Vlatke Dizdarević (69), u kojem je u trenutku požara bila sama.

kriven tromblon. U tom trenutku u vrtiću je bilo stotinjak djece, ali, kako ističu u policiji, sve je prošlo

pomenuli da je u ovom objektu oduvijek bilo obdanište otkad je izgrađen 1970. godine. B. S.

Gorjela kosa
Prema riječima Rejhane Gušalović, predsjednice kućnog savjeta zgrade, vlasnica ju je obavijestila o požaru oko 11 sati. - Gorjela joj je kosa kada je došla da mi javi pa sam joj je rukama ugasila. Rekla je da je požar planuo nakon što se prevrnulo kandilo. Odmah sam pozvala vatrogasce koji su došli brzo, a ona je u međuvremenu krenula nazad da gasi, kaže, izgorjet će joj dokumenti. Nije koristila plin, a kad je vatra izbila, pokušala ju je gasiti lavorima vode. Pomoć je zatražila tek kad je vidjela da ne može sama. Da je na vrijeme zovnula, vjerovatno bi šteta bila

Koristili maske
S maskama su ušli unutra i iznijeli ženu koja se nagutala dima te je kolima Hitne pomoći prebačena u bolnicu Koševo. Požar je lokaliziran u 11.40 sati. Kako saznajemo, Vlatki

Brza reakcija vatrogasaca

Gušalović: Pozvala pomoć

su prije mjesec u tri dana umrla oba roditelja, a u jučerašnjem požaru dvije prostorije su gotovo u potpunosti izgorjele. Biljana Jandrić, portpa-

rol Kliničkog centra bolnice Koševo, rekla nam je da je Vlatka pregledana te da je puštena kući jer se nije radilo o ozbiljnijim povredama. A. JAMAKOVIĆ

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH prihvatio je sporazum o priznanju krivice zaključen između lokalnog tužilaštva i 28-godišnjeg Mladena Panića, kojem je za izvršeno krivično djelo izazivanje opće opasnosti pravosnažno izrekao kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca. Protiv Panića je bila podignuta optužnicu zbog toga što je 30. aprila 2011. go- 

>CFK?=LA=0EJK Fć"AIA?==JLH=
dine oko 23 sata, vozeći se u “golfu 2” Bulevarom mira u Brčkom, ispalio jedan metak iz pištolja CZ u pravcu vozila Hitne pomoći pogodivši ga u gornji desni ugao bočnih kliznih vrata. U trenutku ispaljenja u sanitetskom vozilu su se, osim vozača, nalazile još tri osobe, odnosno pacijent sa suprugom i medicinski radnik. E. Ra.

Osnovni sud Brčko Distrikta

Izudin Bašić (44) iz mostarskog naselja Šehovina preksinoć je u svojoj porodičnoj kući izvršio samoubistvo vješanjem, potvrdio je Srećko Bošnjak, načelnik Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK. Kako nam je rekao Bošnjak, policiju je o ovom tragičnom događaju obavijestila ekipa Hitne pomoći, koja je dolaskom na lice mjesta pronašla Bašićevo beživotno tijelo, a nakon obavljenog uviđaja konstatirano je da je smrt nastupila 

>AIE IA J=? FAJAH @A?A

U mostarskom naselju Šehovina

vješanjem, čiji motivi nisu poznati. Tijelo nesretnog Bašića prevezeno je u Gradsku mrtvačnicu Sutina, a prema riječima dežurne kantonalne tužiteljice, kako nema sumnje u nasilnu smrt, daljnje istražne radnje neće biti poduzimane. Nezvanično saznajemo da je iza Bašića, koji se bavio privatnim biznisom, ostala supruga i petero djece te da nikome nije jasno zbog čega se odlučio na ovakav čin. M. Sm.

Hitac završio u gornjem dijelu vozila

w

w

Sedamdesetsedmogodišnji O.S. objesio se u pomoćnom objektu u dvorištu porodične kuće u Suhoj kod Živinica, saopćeno je jučer iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice. O ovom slučaju obaviješten je kantonalni tužilac, a policija je izvršila uviđaj. 

>AIE IA %%C@Eš=

5FHEAčA šLAH? ?EC=HAJ=

Policija u Foči privremeno je od D. O. iz Nikšića oduzela 300 šteka cigareta “drina”, 22.000 upaljača i 110 paketa kocki za potpalu za koje nije imao odgovarajuću dokumentaciju. Roba je oduzeta na magistralnom putu Foča Gacko, u mjestu Mješaja, iz kamiona “mercedes” kojim je upravljao D. O.

18

Subota, 22. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 36. Stav 1. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}en tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/08) i te ~lana 6. Stav 2, a u vezi sa Anexom 1. Sporazuma izme|u Op}inskog vije}a, Op}inskog na~elnika i nevladinih/neprofitnih organizacija Op}ine Stari Grad Sarajevo od 28.02.2011. godine, Op}inski na~elnik Op}ine Stari Grad Sarajevo raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koji }e se finansirati sredstvima iz Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo u 2012. godini A/. Pozivaju se nevladine i neprofitne organizacije koje djeluju na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo da podnesu prijedloge projekata koji }e se finansirati i sufinansirati sredstvima iz Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo u 2012. godini za slijede}e prioritetne oblasti djelovanja: 1. Socijalna za{tita i ljudska prava 1.1.Briga o osobama koje zbog fizi~kog ili drugog hendikepa nisu u stanju same brinuti o sebi. 1.2.Mogu}nosti aktiviteta osoba sa invaliditetom i promocija rezultata. 2. Kultura i umjetnost 2.1.Afirmacija tradicije i kulturne ba{tine naroda i nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. 2.2.Afirmacija muzi~kih, likovnih, knji`evnih i dramskih sadr`aja i sl., posebno inovativni programi za mlade. 3. Turizam 3.1. Afirmacija i promocija turisti~kih destinacija na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo 3.2. Edukacija u oblasti za{tite kulturno-historijske ba{tine na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo 4. Obrazovanje 3.1.Neformalno obrazovanje, a posebno istra`ivanje o broju nepismenih i opismenjavanje istih. 3.2.Edukacija usmjerena na izgradnji povjerenja, sprje~avanje sukoba, razvijanje tolerancije i po{tovanja u multikulturnim dru{tvima. 5. Biznis 5.1.Edukacija o biznisu i podr{ka zapo{ljavanju i samozapo{ljavanju, naro~ito te`e uposlivih kategorija stanovni{tva. 5.2.Sezonski poslovi. 6. Zdravstvo- za{tita fizi~kog i mentalnog zdravlja. 7. Mladi i volonterizam- uspostavljanje optimalnog lokalnog modela informisanja i aktiviteta mladih, mobilnost mladih, info ta~ka za mlade, mladi u akciji 8. Lokalna zajednica 8.1.Ja~anje kapaciteta NVO sektora - edukacija predstavnika organizacija civilnog dru{tva/NVO u oblastima: - obrazovanje, zapo{ljavanje, zdravstvo, socijalna za{tita. 9. Okoli{ 9.1.Za{tita `ivotne sredine, kultura `ivljenja, naro~ito projekti za podizanje ekolo{ke svijesti i dobre prakse lokalne zajednice. 9.2.Ekolo{ko obrazovanje u obrazovnim institucijama B/. Uslovi Nevladine i neprofitne organizacije koje apliciraju s projektima moraju zadovoljiti slijede}e uslove: 1. da su osnovane i registrovane u BiH (dokaz - ovjerena kopija rje{enje o registraciji); 2. da su vo|ene od strane dr`avljana BiH (dokaz - ovjerena kopija li~ne karte ovla{tene osobe); 3. da svoje aktivnosti razvijaju na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo, {to dokazuju izvje{tajem o realiziranim projektima za 2010. Godinu (ako na projekte apliciraju novoosnovane organizacije kao dokaz prila`u program rada za teku}u ili narednu godinu); 4. da se projekti odnose na oblasti opisane pod A javnog oglasa i da su u skladu s misijom organizacije (dokaz - prijedlog projekta); 5. da su projekti namijenjeni gra|anima Op}ine Stari Grad Sarajevo i da se aktivnosti iz projekta odvijaju na podru~ju iste op}ine, {to se vidi iz projektnog prijedloga (dokaz - prijedlog projekta); 6. da redovno izmiruju poreske obaveze (dokaz - original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uprave); 7. da redovno izmiruju doprinose za zaposlene, ako ih ima (dokaz - original ili ovjerena kopija uvjerenja); 8. zavr{ni finansijski izvje{taja za 2010. godinu (dokaz - bilans stanja i bilans uspjeha), Od organizacija ~iji projekti budu odobreni za finansiranje mo`e se tra`iti da dostave i drugu dokumentaciju. C/. Kriteriji Pored sadr`aja koje mora zadovoljiti svaki projekat, i to: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologiju, odr`ivost i bud`et i racionalnost tro{kova, posebno }e se prilikom rangiranja prijedloga projekata cijeniti: - da li projekat pobolj{ava kvalitet `ivljenja gra|ana kroz ostvarivanje ciljeva definisanih strate{kim dokumentima op}ine, - da li se projekat ti~e {to ve}eg broja gra|ana i da li obuhvata {to ve}u teritoriju op}ine, - da li organizacije imaju adekvatne ljudske, finansijske i tehni~ke kapacitete za realizaciju predlo`enog projekta, - da li organizacija ima potpisan Sporazum o saradnji sa Op}inom Stari Grad Sarajevo. D/. Finansiranje Finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija vr{it }e se sredstvima iz Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo za 2012. godinu. Du`ina trajanja projekta za koji se tra`e sredstva je maksimalno u trajanju bud`etske 2012. godine. Ne}e se finansirati aktivnosti odobrenog projekta koje su provedene prije zaklju~ivanja ugovora. D/. Dokumentacija za prijedlog projekta, aplikcioni obrazac i uputstvo za apliciranje mogu se preuzeti putem zvani~ne Web stranice op}ine: www.starigrad.ba, ili u kancelariji broj 117 - objekat A i 111 objekat B. Rok za podno{enje dokumentacije je 30 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u sredstvima informisanja. Dokumentacija se mo`e dostaviti putem protokola Op}ine Stari Grad Sarajevo i isklju~ivo putem aplikacionog obrasca. Nepotpune i neblagovremene aplikacije ne}e se razmatrati. E/. Vrednovanje projekata i dono{enje odluke o odobravanju sredstava za finansiranje obavit }e se u skladu s Odlukom o okvirnim kriterijima za upotrebu sredstava teku}ih grantova nevladinim i neprofitnim organizacijama iz Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 8/10). O rezultatima odlu~ivanja po podnesenim aplikacijama u~esnici }e biti obavije{teni pismenim putem, nakon ~ega }e se zaklju~iti ugovori sa organizacijama ~iji su projekti odobreni za finansiranje i sufinansiranje. Kontakt osoba: Selma Veli} i Sanin Had`ibajri}, telefon broj: 033 282 385 i 033 282 412; e-mail: selma.velic@starigrad.ba; soba 111 objekat B.

Bosna i Hercegovina Federacija BiH Srednjobosanski kanton Op}ina Travnik Osnovna {kola „Gu~a Gora“ U Gu~oj Gori Tel. 030/540-276; fax. 030/560-019 E-mail: os.gucagora@bih.net.ba Broj: 335/11. Na osnovu Odluke Upravnog odbora Osnovne {kole „Gu~a Gora“ iz Gu~e Gore sa sjednice od 11. 10. 2011. godine, raspisuje se za upra`njena radna mjesta 1. Nastavnik likovne kulture (7 sati sedmi~no), 2. Nastavnik kulture `ivljenja (3 sata sedmi~no). Kandidati se primaju na odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2011/12. godine. Kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli i isti }e biti bodovani prema Pravilniku o popuni upra`njenih radnih mjesta po raspisanom konkursu Osnovne {kole „Gu~a Gora“. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Uz prijavu dostaviti slijede}a dokumenta: dokaz o stru~noj spremi; izvod iz mati~ne knjige ro|enih; uvjerenje o dr`avljanstvu BiH; uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; dokaz o prosjeku ocjena tokom studija; potvrdu o du`ini radnog sta`a u obrazovanju i potvrdu slu`be za zapo{ljavanje o ~ekanju na posao. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu {kole: O[ „Gu~a Gora“, 72277 Gu~a Gora. Nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Upravni odbor

KONKURS

?H= DHE=

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011. 

'

ZENICA Nakon roditeljskog sastanka u Stranjanima

2JKE IA @EHAJH E >ELšE =IJ=LE
Hamza Dizdarević tvrdi da je napadnut, dok Mirnas Fazlić kaže da se događaj u njegovoj kancelariji sasvim drugačije odvijao
prebačen sam u Hitnu pomoć, da bi, kada sam se vratio u Stranjane, saznao da sam ja osumnjičen za napad na njega. Tako je napadač krvav završio u bolnici, a napadnuti je nedirnut. I ranije mi je prijetio, vrijeđao me, postoje desetine mojih prijava protiv njega u Ministarstvu obrazovanja, policiji, sve bezuspješno - tvrdi Dizdarević, dodajući da se direktor u svakom sukobu poziva na “jaka leđa u SDA”. Kontaktirali smo Fazlića, koji kaže da je godinama, ni kriv ni dužan, izložen maltretiranju sada već bivšeg nastavnika ove škole. - Dizdarević je nekad radio ovdje i tražio je stalni radni odnos. Školski odbor, a ne ja, može dati stalni odnos osobi koja u kontinuitetu radi dvije godine, a što on neAgić: Prva presuda vještaku

Redakciji “Dnevnog avaza” obratio se Hamza Dizdarević iz Vrselja kod Zenice, kazavši da ga je u četvrtak oko podneva u prostorijama škole “Ahmed Muradbegović” u Stranjanima fizički napao direktor te škole Mirnas Fazlić.

Pomjeranje auta
Dizdarević navodi da je bio na roditeljskom sastanku. Po izlasku je primijetio da je direktor svojim automobilom blokirao izlazak s parkinga. - Otišao sam ga zamoliti da pomjeri auto, jer žurim, a on je nasrnuo na mene. Zovnuo je nastavnika Rifata Rahića, koji me je držao dok me je ovaj udarao, dok je drugi nastavnik Muhamed Gluhić sve promatrao. Sav krvav, po dolasku policije,

5K@I LAšJ=K FAJ AIA?E =JLH=
Nihad Halilović (53) osuđen zbog lažnog iskaza
Sudski vještak Nihad Halilović iz Zenice osuđen je nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Zenici na pet mjeseci zatvora zbog krivičnog djela davanja lažnog iskaza. Sudija ovoga suda Sabrija Agić osudio je Halilovića (53) na zatvorsku kaznu i plaćanje sudskih troškova nakon što je utvrdio da je kao sudski vještak za promet i komunikacije u predmetu ovog suda dao lažni iskaz o uzrocima prometne nezgode koja se dogodila 2. septembra 2003. godine na lokalitetu Komara (Donji Vakuf). U ovoj nesreći učestvovali su kamion kojim je upravljao Aladin Kamber iz Zenice i “passat” s vozačem iz Viteza, a Halilović je, iako je znao da je pravosnažnom presudom Općinskog suda Bugojno presuđena krivična odgovornost vozača kamiona Kambera, u postupku koji se po drugom osnovu vodio u Zenici svjedočio potpuno suprotno dokazima s mjesta nesreće i pravosnažnoj presudi, a u korist svog sugrađanina. Kako smo saznali u pravosudnim institucijama ZDK, presuda sudije Agića vještaku najvjerovatnije je prva u BiH, jer se uglavnom smatralo da su svjedoci, a pogotovo vještaci, zaštićeni od kazni za svoje paušalne i ponekad svjesno netačne izjave i nalaze. A. DŽ.

Općinski sud Zenica

Ulična prodaja u Tinji kod Srebrenika

Dizdarević: Udario me šakom

Fazlić: On je mene napao

ma, te mu je to razlog da mene i sve članove Odbora napada, vrijeđa, prijeti. Policiji sam predao njegove SMS-ove da će dići uzrak školu ako ne poništimo konkurs na kojem nije izabran i

slično - navodi Fazlić, dodajući da je Dizdarević ostao privržen prijetnjama i napadima, iako je u međuvremenu počeo raditi u Specijalnoj školi u Zenici. A. DŽONLIĆ

Na magistralnom putu M-18 Sarajevo - Tuzla, u mjestu Jasen kod Olova, jučer oko 12.40 sati dogodila se sabraćajna nezgoda kada je prikolica kamiona “man” (810-K-182), kojim je upravljao H. F. iz Banovića, udarila u “audi Q7”(T92-0-666), za čijim se volanom nalazio H. E. s Ilidže. Od siline udara otpala je osovina prikolice s točkovima. Drugo vozilo, “peugeot”,

2HEE?= =E= K@=HE= K ’=K@E 3%’
koje je vozio K. E. iz Tuzle, a koje se kretalo iza kamiona, naletjelo je na dijelove prikolice. Tom prilikom povrijeđen je H. E., koji je nakon ukazaneprve pomoćiuolovskom Domu zdravlja kolima Hitne pomoći prevezen na KUM bolnice Koševo. Uviđaj je obavila policija iz Olova. Saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta bio je u prekidu oko 30 minuta. S. Mi.

Saobraćajni udes kod Olova

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla oduzeli su prekjučer oko šest kilograma zlata od uličnih prodavača u Tinji kod Srebrenika. Radi se o najvećoj pljenidbi zlatnog nakita na prostoru Federacije BiH. Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla Besim Duraković najavio je ovom prilikom opsežnu akciju kako bi se stalo ukraj nelegalnoj trgovini i švercu zlata i drugih dragocjenosti. 

=FEAA šAIJ ECH== =J=

Općinski inspektori krenuli su u akciju suzbijanja uličnog otkupa zlata i drugih dragocjenosti s obzirom na to da desetine dilera svakodnevno na ulicama Tuzle otkupljuju gram zlata za oko 40 KM. Inspektori koji na teren izlaze s policijskom patrolom tvrde da ih otkupljivači brzo prepoznaju te da nakon toga odlaze s lica mjesta, što policiji otežava rad, a kako prodavci nemaju štand, teško je dokazati da se bave uličnim otkupom.

S mjesta udesa

(Foto: S. Milunić)

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo prekjučer su uhapsili Hakiju Begešta (24) zbog pokušaja krađe. On je na parkingu u ulici Patriotske lige, općina Centar, zatečen u krađi BMW-a, vlasništvo O. O. iz Sarajeva. Uhapšeni je predat u Od-

7DL=ćA K H=đE *9=

MUP Kantona Sarajevo

sjek za zadržavanje MUP-a KS. Hakija Begešt privođen je i nakon eksplozije bombe u naselju Soukbunar. On je potom policajcima priznao da je bacio bombu pred kuću Asima, Hilme i Šemsudina Krše.

20

Subota, 22. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

INVITATION FOR BIDS Bosnia and Herzegovina Electric Power Reconstruction II Grouting Works to adress Water Leakage in Grabovica and Salakovac Dams No. EPBiH-ECSEE-APL3-D2-2b/11 EIB Credit No. 23.871 (BA) The Bosnia and Herzegovina (hereinafter referred to as „the Borrower“) has applied for a loan from the European Investment Bank - EIB (hereinafter referred to as „the Bank“) - towards the cost of the „Electric Power Reconstruction II“ Project. This Invitation for Tenders relates to the contract for Grouting Works to address Water Leakage in Grabovica and Salakovac Dams. This contract will include: - Cleaning surfaces inside galleries and d/s face from calcite sediments (incl.in Site installations) - Grouting works for treatment of joints between Dam Blocks - Grouting works for treatment of designated areas inside Dam Galleries Execution of Control Boreholes The delivery/execution period is 12 months. The criteria to be used in the tender evaluation is: - Bid price Criteria for bid responsiveness are the following: - Time Schedule - Eligibility and qualification criteria, - Specific requirements from the Technical Specification, All firms are invited to participate in the tender. Interested eligible Bidders may obtain further information from, and inspect the Bidding Documents at address below. A complete set of Bidding Documents may be purchased on the submission of an application to the above address, and upon payment of a non-refundable fee of 100 EUR. The method of payment will be as follows: a) For payment from abroad of Bosnia and Herzegovina: Payment through HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Mostar, SWIFT HAABBA22 or IBAN No. BA393060203780020702 with note „For JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE i HERCEGOVINE d.d. Sarajevo with identification of purpose: Purchase of Bidding Documents No. EPBiH-ECSEE-APL3-D2-1/10-EIB. b) For payment within Bosnia and Herzegovina, in BAM: Payment through HYPO ALPEADRIA BANK d.d. Mostar account No. 3060510000013961 with note „For JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. Sarajevo, with idetificiation of purpose: Purchase of Bidding Documents No. EPBiH-ECSEE-APL3-D2-1/10-EIB. On request, against a faxed copy of the evidence of the remittance and upon payment of additional 100 EUR or equivalent in Bosnian Mark (BAM), the Bidding Documents may be sent by courier service if the transport is previously ordered by the Bidder in his country. The Borrower bears no responsibility for the delivery in such a case. A Bid Security of 70.000.-EUR (seventy thousand EUR) fulfilling the conditions indicated in the Bidding Documents must accompany all bids. All bids must be delivered in closed envelopes bearint the mention „Grouting Works to adress Water Leakage inGrabovica and Salakovac Dams“ not later than 1st December 2011 at 13.000 o’clock local time at the addresss below. Bids will be opened immediately in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend. JP Elektroprivreda BiHa d.d. Sarajevo Project Implementatiton Unit-PIUa Attn Ms. Sabaheta Sadikovia, PIU Director Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina Telephone: 00 387 33 751 041 Fascimile number: 00 387 33 751 033 @ Electronic mail address: ssadikov@elektroprivreda.ba

„BELAMIONIX“ d.o.o.BR^KO Tel.:00 387 (0) 49 746 096; Fax:00 387 (0) 49 746 095 @ E-mail : belamionix@belamionix.ba

USLOVI: 1. RADNO ISKUSTVO U PRODAJI NA TERENU OD NAJMANJE DVIJE GODINE ILI DA JE VE] U RADNOM ODNOSU. 2. VOZA^KA DOZVOLA B KATEGORIJE TRA@E SE OSOBE SA DETALJNJIM POZNAVANJEM TERENA I KUPACA SA ODRE\ENOG KANTONA, KOJI @ELE BOLJU ZARADU I SIGURAN POSAO. OGLAS TRAJE OD 18 – 22.10.2011 GOD.

JU O[ „HA[IM SPAHI]“ ILIJA[ Broj: 01-1.134/2011. Datum, 20. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 10/04., 21/06 i 26/08) i Odluke [kolskog odbora JU O[ „Ha{im Spahi}“ Ilija{ sa sjednice odr`ane dana 19. 10. 2011. godine, ogla{ava se:

OGLAS
O POPUNI RADNIH MJESTA FIRMA U RAZVOJU, PERSPEKTIVNA, SA [IROKOM PALETOM EKSKLUZIVNO UVOZNI^KIH ARTIKALA PREHRANE, POSU\A, IGRA^KI I SLI^NIH ARTIKALA TRA@I JO[ PO JEDNOG KOMERCIJALISTU NA: 1. HERCEGOVA^KO -NERETVANSKI KANTON1 IZVR[ILAC 2. UNSKO-SANSKI KANTON1 IZVR[ILAC 3. TUZLANSKI KANTON 1 IZVR[ILAC

JAVNI KONKURS
za popunu upra`njenog radnog mjesta I. UPRA@NJENO RADNO MJESTO I. Na odre|eno radno vrijeme (do 15. 08. 2012. godine) 1. Nastavnik/nastavnica razredne nastave 1 izvr{ilac II. USLOVI ZA PRIJEM Pored op}ih uslova utvr|enih zakonom, kandidati za radna mjesta trebaju ispunjavati i posebne uslove utvr|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sara-

MOLBE SA BIOGRAFIJOM I DETALJNIM OPISOM POSLOVA KOJI SE VIDE U OVOM POZIVU POSLATI NA FAX: 049/746-095 ILI NA MAIL @ belamionix@belamionix.ba

jevo i Nastavnom planu i programu. III SADR@AJ JAVNOG KONKURSA Kandidati za upra`njeno radno mjesto uz prijavu dostavljaju, kra}u biografiju i dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: 1. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu 3. Diplomu ili ovjerenju fotokpiju diplome o zavr{enoj stru~noj spremi IV DOSTAVA DOKUMENATA Potrebna dokumenta treba dostaviti u roku do 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na adresu: Javna ustanova Osnovna {kola „Ha{im Spahi}“ Ilija{, Kraji{ka, bb 71380 Ilija{, V IZBOR KANDIDATA Izbor kandidata na prijedlog Komisije za izbor zaposlenika/zaposlenica vr{i direktor {kole u skladu sa ~lanom 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 21/06) Nepotpune i neblagovremene prijave po konkursu ne uzimaju se u obzir.

oglasi

Dnevni avaz
JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI „URBIKOM“ POSU[JE

subota 22. oktobar/listopad 2011.

21

Temeljem ~lanka 27. st. 1. to~aka 10. i 11. Statuta, te ~lanka 9. Pravilnika o ustrojstvu rada i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posu{je, Ravnatelj ustanove raspisuje

NATJE^AJ
za popunu radnog mjesta na neodre|eno vrijeme Radno mjesto: samostalni referent za op}e i tehni~ke poslove Opis poslova: Rad na izradi godi{njih, srednjoro~nih i dugoro~nih planova, pra}enje izvr{enja planskih zadataka i njihova analiza, sudjelovanje u pripremanju financijskih planova, sudjelovanje u pripremanju programa i planova odr`avanja stambenih i komunalnih objekata, pripremanje analiti~ko-dokumentacijskog materijala za odre|ivanje cijene komunalne naknade, komunalnog doprinosa, te naknade za ure|enje gra|evinskog zemlj{ta, rad na drugim poslovima op}e i tehni~ke prirode. Na radno mjesto mo`e biti izabrana osoba koja ima: - najmanje VI stupanj {kolske spreme - najmanje 3 godine radnog iskustva Uz prijavu kandidati prila`u original ili ovjerene fotokopije: 1. Dokaz o {kolskoj spremi 2. Dokaz o radnom iskustvu 3. Uvjerenje o neka`njavanju i nevo|enju sudskog postupka Rok za podno{enje prijava je 8 dana od dana objave natje~aja. Prijave se dostavljaju na adresu: Javna ustanova za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posu{je Trg hrvatskih velikana 4 88240 Posu{je S naznakom: „Prijava po objavljenom natje~aju“ RAVNATELJ Pavo Lon~ar ing. gra|.

Iz Evropskog svemirskog centra u gradu Kuru u Francuskoj Gvajani jučer je lansirana ruska raketa “Soyuz” sa prva dva satelita koja će biti dio evropskog navigacionong sistema “Galileo”. Očekuje se da će sateliti IOV-1 PFM i FM2 biti postavljeni u orbiti tokom višesatne misije, prenosi AP. To je prva ruska raketa koja je lansirana izvan bivšeg Sovjetskog Saveza. Navigacioni sistem “Galileo” grade Evropska unija i Evropska svemirska agencija, a zbog svoje velike preciznosti postoji mogućnost da ugorzi konkurente - američki sistem GPS i ruski GLONAŠ. 

=IEH= ALHFIE “/=EA”

U orbiti raketa sa prva dva satelita

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

C>KI

*=A JAHHEI H=L=KK =L
Premijer Erdoan dobio snažnu podršku međunarodne zajednice

OPERACIJE Nastavljen obračun Turske s ubicama u

4=IFH=L= AC=IJE ,A=H=?EA A=LEIIJE
Postavljeno pitanje jesu li američki kolonisti imali legalnu osnovu da proglase secesiju
Debata je, zapravo, vođena o tome šta je Tomas Džeferson (Thomas Jefferson) mislio da čini kada je napisao Deklaraciju o nezavisnosti, koju je potpisalo 13 taAmerički i britanski pravnici raspravljali su nedavno u Filadelfiji, kolijevci američke nezavisnosti, o legalnosti američkih fundamentalnih dokumenata. gresu u Filadelfiji, predstavljala je dah slobode, poziv na rat i osnivanje novog carstva. Ali ujedno je bila i potpuno nelegalna, barem tako tvrde britanski pravnici koji su učestvovali u ovoj zanimljivoj debati koja je trebala pružiti odgovor na pitanje jesu li američki kolonisti imali legalnu osnovu da proglase secesiju, prenosi BBC. Za američke pravnike odgovor je jednostavan: “Englezi su iskoristili vlastitu Deklaraciju o pravu prilikom zbacivanja s prijestolja kralja Džejmsa II (James), akt koji se smatra potpuno legalnim i opravdanim.” Za Britance, međutim, secesija ne može biti legalan i ispravan način rješavanja sporova. - Šta ako Teksas sutra odluči da se otcijepi od Unije? Linkoln (Lincoln) se usprotivio secesiji i bio je u pravu - navode pravnici.

Zanimljiva debata u Filadelfiji

Helikopter slijeće u bazu u Čukurdži u provinciji Hakari

Deklaracija nezavisnosti: Dah slobode

dašnjih britanskih kolonija u Novom svijetu, čime su proglasile svoju nezavisnost. Deklaracija, potvrđena 4. jula 1776. godine na drugom kontinentalnom kon-

Stanovnici Erbila, glavnog grada iračkog Kurdistana, protive se intervenciji Turske u regionu, ali dio njih, također, želi da Turska riješi problem terorizma. Snage Radničke partije Kurdistana (PKK) su ubistvom 24 nevina turska vojnika izazvale gnjev Ankare i pokrenule opsežnu vojnu

operaciju s oko 15.000 vojnika (6.000 su specijalci), a premijer Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) dobio je snažnu podršku međunarodne zajednice u žestokom obračunu s teroristima. Turski avioni nastavili su u noći sa četvrtka na petak bombardirati baze terorista na sjeveru Iraka. Mala grupa

posebno obučenih vojnih trupa prešla je u susjednu zemlju, u Dola Sulu u regiji Haftanin. U provinciji Hakari čuli su se pucnji i zvukovi helikoptera, a posebno je bučno bilo u blizini granice, javio je reporter AFP-a s lica mjesta. Vojska je jučer saopćila da se zračne i kopnene operacije

Baskijska separatistička grupa ETA proglasila je okončanje oružanih aktivnosti dugih 40 godina, javile su novinske agencije, prenoseći da zvanični Madrid ocjenjuje taj potez kao pobjedu demokratije. AFP prenosi da su trojica pripadnika ETA-e u crnim majicama, s bijelim kapuljačama preko glave i crnim beretkama napravila dramatično videoobraćanje o završetku smrtonosne kampanjeza nezavisnubaskijsku domovinu. - ETA se odlučila na de-

2>A@= @AH=JEA 5), FHAA

ETA odložila oružje

7H= @ALčE?= K IK FHA
Mala Vang Jue preminula zbog teške povrede mozga
izazvao veliko negodovanje u cijelom svijetu pošto su objavljeni snimci nadzornih kamera na kojima se vidi kako su djevojčicu pregazila dva kombija, a da joj dugo niko od ljudi koji su prolazili pored nje dok je ležala povrijeđena nije pružio pomoć. Djevojčici je pritekla u pomoć skupljačica smeća koja je prenijela tijelo na trotoar, a potom pronašla i majDvogodišnja djevojčica Vang Jue, koju su dva vozila pregazila, a da joj potom dugo niko od mnogobrojnih prolaznika nije pomogao, preminula je u bolnici u gradu Fošan, prenose agencije. Bolnica je saopćila da su napori ljekara da je spase bili bezuspješni i da je djevojčica preminula zbog teške povrede mozga. Riječ je o slučaju koji je ku nastradale djevojčice u njenoj porodičnoj radnji. Policija je uhapsila vozače oba vozila. Mnogi ocjenjuju da je riječ o slučaju koji ukazuje na nemoralnost modernog društva, ali i posljedice ekonomskog buma u kineskom društvu koji je doveo i do promjene društvenih vrijednosti po kojima moral ustupa mjesto materijalnom.

Višednevna borba ljekara u Kini

finitivno obustavljanje svojih oružanih aktivnosti - navela je ta grupa u pisanom saopćenju praćenom videoprikazom internet-stranice baskijskog lista “Gara”, koji je bio njihov portparol. Španski premijer Hoze Luis Zapatero (Jose) kazao je da je kraj nasilja “pobjeda demokratije, zakona i razuma”. No, američki Stejt department izrazio je oprez i upozorio da je i suviše rano da se ETA skine s liste terorističkih organizacija.

Nakon dvodnevnog generalnog štrajka, najmasovnijeg od izbijanja krize u Grčkoj, i usvajanja restirktivnog zakona u grčkom parlamentu o novim vidovima štednje, Trg Sintag-

w

,AIJH=JE AćA @IJKFEJE
ma u blizini parlamenta u Atini ostao je prazan. Šef Grčke komunističke partije Aleka Papariga osudila je nasilje , ali i ocijenila da, bez obzira na sva dešavanja, demon-

stranti neće odstupiti. Poslanici grčkog parlamenta kasno u četvrtak usvojili su zakon koji predviđa dodatne mjere štednje - smanjenje plaća, veće poreze i nova otpuštanja radnika.

C>KI

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

w

J= KH@= ILAćAE KžEL= E>>A =CHA>=čE>=žAA @A?A K IE==
Mladen Kožina ima 60 godina i pao je u akciji
Pedofil je razriješen svih dužnosti do završetka postupka
bra obaviještena o istražnim radnjama protiv svećenika zbog sumnje na krivično djelo preuzimanja sadržaja s interneta vezanog za nedolično prikazivanje maloljetnih osoba. Osumnjičeni župnik župe Presvetog Srca Isusovog, koja se nalazi u sklopu Vinogradske bolnice u Zagrebu, razriješen je svih dužnosti do završetka postupka. Među uhapšenima je i Ante Šojat zbog sumnje u posjedovanje fotografija obnažene djece i djece u eksplicitnom seksualnom ponašanju koje je skinuo s interneta. On je u pritvoru. Zagrebački svećenik Mladen Kožina (60) uhapšen je u međunarodnoj policijskoj akciji zbog posjedovanja i preuzimanja dječije pornografije s interneta, javili su hrvatski mediji. Svećenik je osumnjičen da je od 2007. do početka 2010. godine s interneta skidao fotografije koje prikazuju obnaženu djecu ili djecu u eksplicitnom seksualnom ponašanju. Međunarodnu policijsku akciju pod nazivom “Oliver” pokrenuo je britanski Scotland Yard. Zagrebačka nadbiskupija saopćila je da je 12. oktoScotland Yard: Predvodili akciju

sjevernom Iraku

provode “uglavnom” iz Turske, u regiji Čukurdža, a da avioni ciljaju nekoliko lokacija preko granice na sjeveru Iraka. Jučer je saopćeno da će Turska zatražiti od Irana saradnju u borbi protiv kurdskih terorista. Ankara i Teheran su i ranije poduzimali koordinirane akcije protiv “sestrinskih” grupa -

PKK i Partije za slobodan život Kurdistana (PJAK), koje se već decenijama bore za autonomiju Kurdistana. U Ankari je boravio šef iranske diplomatije Ali Akbar Salehi i borba protiv kurdskih separatista bila je glavna tema razgovora s vodećim turskim zvaničnicima.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) spreman je djelimično zamrznutiizgradnju zgrada u jevrejskim naseljima na Zapadnoj obali ako će to vratiti Palestince direktnim pregovorima, piše izraelski list “Haaretz”. 

AJ==DK @KIJ=A @ =IA=
Palestinski predsjednik Mahmud Abas (Mahmoud Abbas) još nije odgovorio na tu ponudu, rekao je jedan neimenovani izraelski zvaničnik. Izraelski premijer je, međutim, objasnio da neće zamrznuti izgradnju na zemlji u privatnom vlasništvu, što čini većinu izgradnje u naseljima. Netanjahuov portparolMark Regevodbio je komentirati novinski izvještaj, izjavivši samo da se premijerova pozicija nije izmijenila - on je spreman “na direktne pregovore s Pales-

Kako vratiti Palestince direktnim pregovorima

w

! 4=EE E>HE K 5LAEE

Slovenski predsjednik Danilo Tirk raspustio je parlament i raspisao prijevremene parlamentarne izbore koji će biti održani 4. decembra. Tačno minut nakon ponoći slovenski predsjednik potpisao je ovaj dokument kojim je prvi put u historiji Slovenije prijevremeno raspušten parlament, a prvi put su raspisani i prijevremeni parlamentarni izbori. Tirk je ocijenio da je prethodni mandat parlamenta bio “izrazito živopisno razdoblje koje je obilježila burna politička atmosfera”.

Sabor Hrvatske jučer je većinom glasova usvojio zakon o ništavnosti srbijanskih optužnica i deklaraciju o nekim pitanjima saradnje pravosudnih tijela Hrvatske i Srbije. Vladajuća većina uspjela je tako iz trećeg pokušaja skupiti kvorum od 77 poslanika za glasanje. Sabor je, također, glasanjem ukinuo imunitet poslaniku opozicione Socijaldemokratske partije Željku Jovanoviću, kojeg je vladajuća Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) tužila zbog izjave da je ta stranka zločinačka organizacija. 

EšJ=LA FJKžE?A

tinskom upravom bez preduvjeta”. Abas je odbio pregovarati dok se nastavlja podizanje kuća za Jevreje na zemlji na kojoj Palestinci planiraju osnovati svoju državu.

bezuspješna

C=E= @L= >E=
Biografija suosnivača “Applea” otkriva detalje
Djevojčica u bolnici: Izgubljena bitka

Spec
Rupert Mardok (Murdoch), medijski magnat, vlasnik “News Corporationa”, suočava se sa strogim zahtjevom dioničara, koji tri mjeseca poslije skandala s prisluškivanjem i gašenja najtiražnijeg tabloida, traže od njega i njegovog sina da se povuku iz uprave.

Nova biografija Voltera Ajzaksona (Walter Isaacson) “Simply Steve Jobs”, temeljena na životu Stiva Džobsa (Steve Jobs), izlazi u prodaju sljedeće sedmice, a Associated Press već je ranije kupio kopiju tog djela te se

,ž>I A >E IFHA= = JAHKA=HE H=J
tako pobrinuo za otkrivanje ekskluzivnih detalja o životu suosnivača “Applea”. Agencija AP navodi da je Džobs bio tako ogorčen “Googleom” oko Android operativnog sistema da čak nisu mogli dogovoriti ni finansijsku nagodbu. Jednostavno je želio prekinuti saradnju. - Izdahnut ću posljednji put ako treba i potrošit ću svaki “Appleov” novčić da bih ispravio nepravdu. Uništit ću sistem Android,

jer je ukraden proizvod. Spreman sam i na termonuklearni rat zbog ovoga - izjavio je tada Džobs. Associated Press isto tako otkriva detalje o Džobsovom odbijanju primanja terapija u liječenju raka.

24

Subota, 22. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
centrala: ++387 (0) 36/712-521 direktor: ++387 (0) 36/712-511 fax: ++387 (0) 36/712-519

oglasi

JU OP[TA BOLNICA KONJIC Bolni~ka b.b. Konjic 88400 KONJIC E-mail: bolnica_konjic@bih.net.ba
Broj: 360/2011 Konjic, 17. 10. 2011. godine

Na osnovu ~lana 29 Zakona o ustanovama (Slu`beni list RBiH broj: 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 65 i 66 Zakona o zdravstvenoj za{titi (Sl. novine FBiH broj: 46/10) i Pravila Javne Ustanove Op{ta bolnica Konjic, te ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH broj: 34/03), Upravni odbor na sjednici odr`anoj dana 07. 10. 2011. godine donio je Odluku kojom se raspisuje: JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora JU Op{ta bolnica Konjic za direktora Javne ustanove Op{ta bolnica Konjic mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava sljede}e uslove: A. Op}i uslovi: - da je dr`avljanin BiH; (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu) - da je stariji od 18 godina; (dokaz: rodni list) - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat izre~ene disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 godine prije dana objave upra`njene pozicije; - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, tj. da nije pod optu`nicom od strane Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa) - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u direktora zdravstvene ustanove; (uvjerenje nadle`nog MUP-a mjesta ro|enja - a, da nije osu|ivan za privredni prijestup nadle`ni op}inski sud) - da nema privatni i/ili finansijski interes u bolnici (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa) - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti BiH (Sl. glasnik BiH broj: 16/02, 14/03 i 12/04), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). - Da nema sukoba interesa za imenovanje na mjesto direktora javne ustanove (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). B. Posebni uslovi: - da ima univerzitetsku diplomu - VII (sedmi) stepen stru~ne spreme zdravstvenog usmjerenja (dokaz: diploma-fotokopija ovjerena od nadle`nog organa); - da ima odgovaraju}u specijalizaciju iz bolni~ke zdravstvene za{tite, (uvjerenje o specijalizaciji) - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci kao specijalista, (od toga najmanje tri godine na rukovodnim mjestima), - da ima komunikacijske i organizacijske sposobnosti kao i sposobnosti za timski rad, Direktor se imenuje na mandat od 4 (~etiri) godine. Uz prijavu kandidati treba da prilo`e i kra}u biografiju, adresu, kontakt telefon i program rada za mandatni period. Dokumenti koji se tra`e po Konkursu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, ne starije od 6 mjeseci. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti }e se objaviti u jednom od dnevnih listova i Slu`benim novinama FBiH. Prijave slati na adresu: Javna ustanova Op{ta bolnica Konjic, Bolni~ka b.b. Konjic sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor i imenovanje direktora (Ne otvaraj) Svi kandidati koji budu u{li u u`i izbor, bi}e pozvani na razgovor sa ~lanovima Konkursne komisije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Predsjednik Upravnog odbora Memid`an Amir, dipl. ing. ma{instva

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA JAJCE Osnovna {kola „Berta Ku~era“ Jajce Tel/fax 030 654 297, 298. Broj: 537/11 Datum: 20. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 3. Pravilnika o radu Osnovne {kole „Berta Ku~era“ Jajce, a po Odluci Upravnog odbora broj 536/11 donesenoj na redovnoj sjednici 19. 10. 2011. godine, raspisuje se: za popunu upra`njenih radnih mjesta za {k. 2011/12. godinu 1. Bosanski jezik i knji`evnost - 1 izvr{ilac, do povratka radnice sa bolovanja, najkasnije do 30. 06. 2012. godine u P[ Kru{~ica. 2. Engleski jezik - 1 izvr{ilac, 16 ~asova na neodre|eno radno vrijeme u P[ Kru{~ica. 3. Engleski jezik - 1 izvr{ilac 16 ~asova do 30. 06. 2012. godine u P[ Vlasinje, 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj - 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme u P[ Vlasinje i P[ Kru{~ica. 5. Islamska vjeronauka - 1 izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme do povratka radnika sa odre|ene pozicije, najka-

KONKURS

snije do 30. 06. 2012. godine u P[ Vlasinje. 6. Islamska vjeronauka - 1 izvr{ilac, 16 ~asova najkasnije do 30. 06. 2012. godine u podru~nim {kolama. 7. Nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac, na neodre|eno radno vrijeme u P[ Vlasinje. 8. Nastavnik razredne nastave - 6 izvr{ilaca, na odre|eno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja i odre|enih du`nosti, najkasnije do 30. 06. 2012. godine u P[ Barevo, P[ Kupre{ani, P[ Zdaljevac, P[ Biokovine, P[ [ibenica i P[ Divi~ani. Za prijavu na konkurs kandidati trebaju ispunjavati Zakonom predvi|ene uslove. Uz prijave na konkurs sa kratkom biografijom dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. Dokaz o {kolskoj spremi 2. Izvod iz Mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od 6 mjeseci 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu 4. Uvjerenje o neka`njavanju 5. Polo`en stru~ni ispit za kandidate koji konkuri{u na neodre|eno radno vrijeme Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: Osnovna {kola „Berta Ku~era“ Jajce Fra Antuna Kne`evi}a 8 70101 Jajce

Na osnovu ~lana 104. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 22/10“), ~lana 186. i 188. Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ~lana 2. Poslovnika o radu, Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donio je odluku o raspisivanju: KONKURSA za izbor nastavnika u sva zvanja i saradnika u zvanje vi{i asistent Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I. Odobrava se raspisivanje Konkursa za izbor nastavnika i saradnika u zvanje vi{i asistent za nastavne predmete: 1. Izbor nastavnika u sva zvanja za nastavni predmet „Analiti~ka hemija I“ i „Analiti~ka hemija II“ - 1 izvr{ilac 2. Izbor nastavnika u sva zvanja za nastavni predmet „Farmakologija I“ i „Farmakologija II“ 1 izvr{ilac 3. Izbor saradnika u zvanje vi{i asistent za nastavni predmet „Oblikovanje lijekova“ 1 izvr{ilac II. a) Uslovi za izbor nastavnika u sva zvanja za nastavni predmet, „Analiti~ka hemija I“ i „Analiti~ka hemija II“ - 1 izvr{ilac pod ta~kom 1.: Kandidat treba da ima doktorat hemijskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o vosokom obrazovanju KS, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. b) Uslovi za izbor nastavnika u sva zvanja za nastavni predmet „Farmakologija I“ i „Farmakologija II“ 1 izvr{ilac Kandidat treba da ima doktorat iz oblasti medicinskih i farmaceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju KS, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. c) Uslovi za izbor saradnka u zvanje vi{i asistent za nastavni predmet „Oblikovanje lijekova“ 1 izvr{ilac: Kandidat treba da ima magisterij iz oblasti farmceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju KS, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kandidati treba da dostave: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, diploma u originalu ili ovjerena kopija kod nadle`nog organa o ste~enom nau~nom stepenu i to: - za ta~ku 1. doktora hemijskih nauka, - za ta~ku 2. doktora medicinskih ili farmaceutskih nauka - za ta~ku 3. magistra farmaceutskih nauka, te nau~ne i stru~ne radove, objavljene knjige i drugo propisano Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. U prijavi treba obavezno nazna~iti na koje od zvanja se prijavljuje, u suprotnom prijava se smatra neurednom i ne}e se razmatrati, prema ~l. 104. stav 4 ) ZOVKS. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Ko{evska broj 4 ili li~no u Sekretarijat Fakulteta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-11-001 157 Te{anj, 14. 10. 2011. godine Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88 stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04) NAJAVLJUJE USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-001 157 a po zahtjevu Ali} Ferida sina [ahde iz Jelaha po punom. Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 58 k.o. Miljanovci Donji, ozna~ene kao k.~. broj 903 Ku}i{te, ku}a i zg. u pov. 359 m2 dvori{te u pov. 500 m2 i njiva 3 kl. u pov. 733 m2, a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u zk.

ul. broj 557 K.O. SP-PILJU@I]I ozna~enim kao k.~. broj 584/5 Krivaja ku}a i zg. u pov. 359 m2 dvori{te u pov. 500 m2 i njiva 3 kl. u pov. 733 m2. Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je Ali} Ferid sin [ahde iz Jelaha sa obimom prava 1/1, dok je prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Glava{ Salih, Star~evi} Osman, Glava{ Zarfa, Mevi} Kadema, Star~evi} Adem, Kurdi} Kadema, Star~evi} Badema, Star~evi} [e}era i drugi. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent, Ned`ad Ljevakovi}

Na osnovu ~l. 20. Zakona o radu FBiH, ~l. 186. Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ~lana 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donio je odluku o raspisivanju: KONKURSA za poslove i radne zadatke {efa studentske slu`be Farmaceutskog fakulteta UNSA na odre|eno vrijeme - do povratka zaposlenika sa bolovanja I. Raspisuje se konkurs za poslove i radne zadatke {efa studentske slu`be na odre|eno vrijeme - do povratka zaposlenika sa bolovanja. Uslovi koje kandidat treba da ispunjava su: - VII stepen stru~ne spreme, VSS - 3 godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima - poznavanje rada na ra~unaru Kandidat treba uz prijavu na konkurs da dostavi: Ovjerenu kopiju diplome Potvrdu, uvjerenje ili drugi dokaz o radnom iskustvu Potvrdu za znanje rada na ra~unaru Uvjerenje o neka`njavanju Konkurs je otvoren 15 dana. Kompletnu dokumentaciju s naznakom „Prijava na konkurs za {efa studentske slu`be na odre|eno vrijeme“ potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Ko{evska broj 4 ili li~no u Sekretarijat Fakulteta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

EI
w

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

#
Hezusu Feliksu (Jesus Felix, 22) iz Los Anđelesa nije dobro sjeo prekid sa 16-godišnjom djevojkom, pa joj je odlučio zagorčati život uznemiravajući je i objavljujući njene golišave fotografije na Facebooku. Napravio je čak 130 lažnih profila na Facebooku koristeći njene slike, a ove je profile slučajno pronašla njena majka koja se zgrozila. Ovakvo je ponašanje Feliksu donijelo dvije optužnice jednu zbog lažnog predstavljanja putem interneta, a drugu zbog telefonskog uznemiravanja te se od zatvora izvukao tako što je pristao pohađati kurs za savladavanje bijesa.

ŠOKANTNO Ljekari iz Brazila proglašavali pacijente mrtvima 

@ žELED K@E KE=E >EJAE A HC=A E FH@=L=E ED E=EL=K H=
Mobiteli su, ipak, sigurni

w

1AJ FHAJL=H= K =J IJ=L= >ELšK @ALK
Pol Moran (Paul Mourran) iz Eniskilena u Sjevernoj Irskoj izazvao je požar u svom stanu pokušavajući vlastiti izmet pretvoriti u zlato. Kako prenose lokalni mediji, Moran je osuđen na tri mjeseca zatvora nakon što je priznao da je doveo u opasnost živote ljudi kada je, zagrijavajući na šporetu svoj izmet pomiješan s đubrivom, izazvao požar u stanu, pričinivšištetu od 3.000 funti. - Prilično bizaran način da se napravi zlato, a i teško je mogao biti uspješan - kazao je sudija prije nego što je 30-godišnjem alhemičaru izrekao kaznu.

Najnovije istraživanje

Pacijenti su potpisali da žele donirati organe nakon smrti, ali ljekari su ih proglasili moždano mrtvima i uzeli im organe dok su još bili živi

U Sao Paulu je počelo suđenje dvojici ljekara koji su 1986. godine lažirali osmrtnice četvorici živih pacijenata, izvadili im organe i prodali ih, nakon čega su pacijenti uistinu preminuli. Pacijenti su potpisali da žele donirati organe nakon smrti, ali ljekari su ih proglasili moždano mrtvima i uzeli im organe dok su još bili živi. Ljekare Pedra Torecilasa (Torrecillasa) i Ruija Sa-

Sakramento izlazi iz suda

kramenta (Sacramento) terete za ubistva, a dr. Marijana Fiorea (Marian Fiore) za pomaganje. Izjasnili su se da nisu krivi. Jedan od ubijenih pacijenata bio je i 15-godišnji Aleks Kristina (Alex Cristina), koji je prije 25 godina završio u bolnici “Santa Isabel” s povredom glave. Dva dana poslije porodici su javili da mu je mozak umro, ali majka je odbila donirati njegove organe. Poslije su saznali da je njen potpis bio krivotvoren te da su organi izvađeni dok je Aleks još bio živ.

Prema rezultatima najnovijeg istraživanja, ne postoji veza između mobilnih telefona i oboljenja raka mozga. U proteklih 20 godina vodila se velika diskusija oporastu upotrebemobilnih telefona. Institut za epidemiologiju raka iz Danske u proteklih 18 godina izvršio

je ispitivanja na 350.000 korisnika mobilnih telefona. Istraživači su zaključili da korisnici mobilnih telefona nisu izloženiji riziku od oboljenja raka. Međutim, obavljen je veliki broj istraživanja kojima se baca sumnja na sigurnost upotrebe mobitela, zbog čega je Svjetska zdravstvena organizacija objavila upozorenje da se telefoni i dalje smatraju kancerogenima. 

=FEI== @= IA K@==
Majka nestale američke tinejdžerke iz Kalifornije dobila je poruku od kćerke koja ju je istovremeno umirila i sablaznila. Alisa Viler (Wheeler,15)napisala jeŠeriSimonek (Sheri) naFacebooku:“Mama, udala sam se u Meksiku i trudna sam tri mjeseca.” Alisa je u Meksiko pobjegla s momkom Roijem, ali je otkrila da je on već u braku. Upoznala je drugoga i udala se. - Ima 15 godina i legalno je u Meksiku.Policija nakonporuke pretpostavlja da je tamo otišla svojom voljom i zato ne želi otići po nju - objasnila je majka.

Ostavila poruku na Facebooku 

KIKEFE=A@K>C@žAF=
Božićni katalog “Neiman Marcusa” prvi put je objavljen 1926. godine i opisan kao vodič za besramno bogate

Predstavljen božićni katalog “Neiman Marcusa”

Alisa ima 15 godina

2H@=E IE= = FLE =KJ>E
Dizajnerska kuća “Neiman Marcus” predstavila je svoj tradicionalni božićni katalog, namijenjen ekstremno bogatim. U njemu su se našli prigodni pokloni vrijedni na desetine hiljada eura. Između ostalog, u ponudi je prijenosna koliba koja je ručno obojena i luksuzno opremljena dizajnerskim namještajem i lusterom od kristala. Cijena je prava sitnica - 57 hiljada eura. Tu je i biblioteka sa 250 starih knjiga koju je putem kataloga moguće nabaviti za 90 hiljada eura. Božićni katalog “Neiman Marcusa” prvi put je objavljen 1926. godine i opisan kao vodič za besramno bogate. U katalogu su svoje mjesto našli i luksuzni automobili, nakit, vina te niz skupih stvarčica za one koji imaju mnogo novca. Amerikanci Ana Mari Rigs (Anna Marie Riggs, 26) i njen suprug Brendon (Brandon) iz Indijane optuženi su da su prodali svog četveromjesečnog sina osuđivanim dilerima Stivenu (Stephenu) i Melisi Linč (Melissa Lynch) prije dvije godine. Za dječaka su dobili 13.000 dolara, polovniautomobil i50 tableta.Dječak se rodio kao metadonski

Otkriven slučaj u SAD

ovisnik zbog majčine ovisnosti. Par tvrdida su ga dalijer se nisu mogli brinuti o njemu. Naredne dvije godine primali su pomoć za sina, iako nije živio s njima. Slučaj je otkriven tek nakon što su dva para pokušala legalizirati usvojenje ove godine. Linčovi su podnijeli zahtjev, a policija je dobila dojavu da je dijete prodato. Dječak koji sada ima dvije godine smješten je u centar za socijalnu njegu.

$
Eklston: Ovisna o garderobi

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011. 

AJ IAJ

’AJK šJK LC CE
Nakon jednomjesečne koncertne pauze, grupa “Letu štuke” kreće na nove nastupe. Jesenju seriju svirki popularni sarajevski bend otvorit će 29. oktobra u Mostaru, a nastaviti 10. novembra u Tuzli, 19. novembra u Banjoj Luci, 25. novembra u Ljubljani te dan poslije u Rijeci. No, kako otkriva menadžer grupe Rajko Bogdanović, “Štuke” će u novu koncertnu sezonu uploviti s izmijenjenom postavom. - Dino Vatrenjak nije više član benda. Naravno, ne radi se ni o kakvom dramatičnom rastanku nego o činjenici da ovaj vrsni muzičar zbog nekih drugih obaveza ne može više odgovoriti zahtjevima grupe. Njegovo mjesto u postavi zauzeo je gitarista Emir Jugo, bivši član nekada veoma popularnog sastava “Knock Out”, koji će svojevrsno vatreno krštenje u “Štukama” imati upravo na predstojećim koncertima u Hrvatskoj, Sloveniji i našoj zemlji - otkriva Bogdanović. Prošle sedmice, novi album sarajevske grupe zvanično je objavljen u svim

MUZIKA Promjene u popularnoj

Dinu Vatrenjaka zamijenio Emir Jugo

Tamara Eklston (Ecclestone), kćerka milijardera i vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona (Bernie), izjavila je kako je majka kritizira zato što previše novca troši na garderobu. - Svjesna sam recesije, a 

== HEJEEH= 6==HK
moja mama Slavica stalno me kritizira zato što toliko novca trošim na garderobu. Kada vidi moje ormare, kaže mi da imam psihičkih problema. Ali, ja ne mogu da se pretvaram da to nije moj život - govori Tamara. Bogatašica je dodala kako je nekim ljudima potreban kokain, a njoj samo cipele. - Dobro, ponekada se osjetim loše, ali to ne znači da sam loša osoba. Neću da

Zbog trošenja novca

lažem i da kažem da ne volim garderobu i torbice. Nekim ljudima je potreban kokain, meni su potrebne cipele. Neko sakuplja umjetnička djela, ja sakupljam tašne “birkin” kaže lijepa Tamara.

”Letu štuke”: Odlična prodaja

državama regiona, a članovi benda više su nego zadovoljni prodajom. - Zaista nemamo razloga za nezadovoljstvo. I publika

U zagrebačkom Tržnom centru “Westgate” počeo je “Cro A Porter”, a posjetioci su na otvorenju mogli vidjeti kolekciju modnog dvojca ELFS. Kreatori Ivan Tandarić i Aleksandar Šekuljica predstavili su svoju “Mafia Lady”, a u njihovim kreacijama pojavile su se Jelena Rozga i Iva Jerković. Njih dvije oduševile su prisutne i nagrađene su velikim aplauzom. ELFS je, osim dnevnih i večernjih haljina, predstavio i kapute, traperice, kao i kolekciju nakita napravljenog od bižuterije i pleksiglasa. D. Z.

4C= = =AA=

“Cro A Porter”

Monagan: Zahvalna suprugu

Ćera: Kaciga glavu čuva

(Foto: Ja-Sa)

Samir Ćeremida Ćera I, basista “Plavog orkestra”, kad god je u prilici, automobil zamijeni motociklom. Tako ga je prije nekoliko dana naš

ĆAH= KHE = J?EK
fotoreporter uslikao kada je projurio centrom grada. Dok se film o “Plavom orkestru” s velikim uspjehom prikazuje u regionu, fa-

Muzičar u vožnji gradom

novi s nestrpljenjem očekuju novi album kultnog benda. Možda je upravo zbog toga i Ćera bio u žurbi. L. S. R.

Rozga: Dobro se snašla 

AJ IAJ
grupi

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

% 

A’ E=K J=HEIJK 
Koncerti u Hrvatskoj, BiH i Sloveniji

S državnog finala održanog u Sarajevu

U dvije godine svog postojanja “Red Bull MC Battle” nametnuo se kao događaj broj jedan kada je riječ o hip-hop sceni u regiji, svojevrsna liga ša mpiona za repere. Nakon održanih finala u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, večeras će se u sarajevskom Domu mladih za krunu najboljeg “freestylera” regije takmičiti 16 učesnika. U borbama jedan na jedan jedino oružje bit će mikrofon, dosjetljivost i vješti-

*H>= = =>AC DEFDFAH= HACEA

Večeras “Red Bull MC Battle”

Nakon četiri zajedničke godine, 26-godišnji vozač Formule 1 Luis Hamilton (Lewis) i 33-godišnja pjevačica Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) su prekinuli. Kao razlog za prekid veze poznatog para navodi se “neuskladivi poslovni raspored”zbog kojegse već veoma dugo nisu vidjeli. Neko vrijeme pokušavali su održavati vezu tele- 

H= H=IA KEI= E E
fonskim kontaktima, ali je u posljednjih šest sedmica njihov odnos, navodno, bio sve gori i gori. Ipak, budući da i dalje gaje osjećaje jedno prema drugome, mogućnost pomirenja nije isključena. Početkom godine Luis i Nikol su, skoro po identičnom scenariju, također objavili prekid veze, ali su se ubrzo pomirili.

Nakon četiri godine veze

na sklapanja rima na licu mjesta. Publiku će zabavljati domaćin Edo Maajka, a u žiriju će sjediti sudije iz državnih finala Frenkie, Koolade i Timbe, dok će ritam na koje će takmičari repati davati DJ Soul. Gosti velikog finala bit će i ostali članovi žirija i DJ-evi iz državnih finala, a osim za prestižnu titulu, takmičari će se boriti i za nagradu - boravak i snimanje pjesme u “Red Bullovom” studiju u Amsterdamu. Ad. K.

Hamilton i Šercinger: Neuskladivi poslovni raspored

albuma “Brojevi računa”

i kritika izuzetno su pozitivno reagirali na CD “Brojevi računa”, a prodaja se odvija super. Većina spomenutih nastupa bit će, ustvari, nove

koncertne promocije albuma, koje će, vjerovatno, donijeti još bolje rezultate na tržištu - ističe Bogdanović. H. P.

Mišel Monagan (Michelle Monaghan), lijepa 35-godišnja američka glumica, najpoznatija po ulogama u filmovima “Nemoguća misija 3” i “Eagle Eye”, otkrila je kako se u tajnosti borila s rakom kože koji je, srećom, pravovremeno otkriven. - Dobila sam prije nekoliko godina madež na nozi i suprug me je natjerao da odem na ljekarsku kontrolu. U Australiji su veoma na oprezu kada je riječ o raku

7 J=IJE IA >HE= I H=

Mišel Monagan otkrila

Kameron i Majkl: Izvinjenje

Najstariji sin glumca Majkla Daglasa (Michael Douglas) Kameron (Cameron), koji je lani osuđen na pet godina zatvora zbog prodaje metamfetamina i kokaina, priznao je da je u zatvoru nastavio prodavati drogu zbog čega je dobio dodatnu godinu zatvorske kazne.

2HE= @= A @HCK FH@=L= K =JLHK
Iako je od aprila prošle godine u zatvoru zbog krivičnog djela prodaje droge, u srijedu je pred sudom priznao da je to nastavio raditi na služenju kazne nakon što je u njegovoj ćeliji pronađena droga. Na saslušanju prošlog aprila DJ i glumac kojeg je Majkl Daglas dobio sa

Problematični sin Majkla Daglasa

bivšom suprugom Dijandrom (Diandra), rekao je kako želi novu priliku. - Izvinjavam se svojoj porodici što sam joj priredio ovaj košmar. Tražim još jednu priliku da se popravim i budem uzor mlađim sestrama i braći - izjavio je tada Kameron.

Mladen Vojičić Tifa uskoro u studiju

kože. Kada sam konačno otišla, rekli su mi da imam rak kože i operirali su ga. Tako sam zahvalna što je on na vrijeme to uočio - ispričala je glumica, dodavši kako je sada i sama znatno opreznija kada je riječ o raku pa tako žali i što je godinama bila pušač. - Pušila sam skoro 10 godina i stvarno žalim zbog toga. Srećom, sada sam se toga riješila i nadam se da se moja pluća oporavljaju izjavila je.

2L I=H=đKA I ĆAD
Mladen Vojičić Tifa obnovio je nedavno saradnju sa muzičarem Zlatanom Ćehićem Ćehom,s kojim je do sada radio u nekoliko navrata. - Pokušat ćemokonsolidiratiredove, okupiti dobru ekipu muzičarai polakose bacitina posao.Još je rano govoriti kada bismo mogli izbaciti prvu kompoziciju. Potrebno je još dosta vremena. Nigdje ne žurimo - kaže Tifa. Novi album naš roker počeo je raditi sa Aleksandrom Milićem Milijem, ali je to, prema svemu sudeći, gotova priča. - Sa Milijem nikako nisam u kontaktu. Uradio sam neke radne verzije njegovih pjesama, ali je sve ostalo samo na tome. To je za mene gotova priča - kategoričan je Tifa. D. Z.

Zec s domaćinima

&

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011. 

KJKH=

REAGIRANJE Mesud Hero o stanju u kulturnim institucijama BiH

2@Hž= =@K ACE?K
Istaknutog umjetnika pozvala slikarica Admira Bradarić, vlasnica galerije AB
Naš istaknuti umjetnik Safet Zec poziv akademske slikarice Admire Bradarić da svoje grafike izloži u njenoj galeriji AB u Maglaju, nije mogao odbiti. - Galeriju je teško otvoriti i u velikom, a kamoli u malom gradu i taj projekt moram podržati - istakao je Zec. Galerija AB postoji već dvije godine i u njoj su prije Zece izlagali Halil Tikveša, Mustafa Skopljak, Mehmed Zaimović, ali i neki mladi umjetnici. Organizirano je više od 35 izložbi. Zec u Maglaju izlaže prvi put, a prvi put je i u gradu na obali Bosne. Priznao je da je i sam bio zatečen činjenicom da će izlagati u ovom malom gradu. - Čovjek u životu shvati da na mnogim mjestima nije bio. Na inicijativu mlade kolegice, došao sam drage volje s malom grupom radova u ambijent koji ne poznajem, ali s radošću što je ovo možda i početak druženja s Maglajlijama. Kada sam govorio da ću izlagati u Maglaju, i sam sam bio u nekom čudnom stanju. Vjerovatno u toj šemi naših defekata da volimo da smo predstavljeni u velikim sredinama, vjerujući da u manjim sredinama procent kulture i nije srazmjeran, što je pogrešno. Svugdje ćete naći drage, duhovne ljude, a pogotovo što je dužnost nas umjetnika, stvaralaca, da ne dijelimo sredine na važne i manje važne - kazao je Zec. Njegove grafike u galeriji AB bit će postavljene do 4. novembra. N. B.

Grafike Safeta Zeca u Maglaju

,EHAJHE A H=@A IL FI=
Problem je ministar Kaplan koji se ne razumije u svoj posao Trebaju nam upravljačka tijela i moramo tužiti osnivača
kulture i sporta. Kada im je istekao mandat, oni nisu ništa uradili, a agonija se nastavila. Ti upravni odbori nam tebaju kako bismo postavili vršioce dužnosti, jer sve ovo sada je nelegalno. Tim činom prekinuli bi se brojni sudski sporovi koji se i sada vode. Apsurd situacije ogleda se u tome da direktori ovih institucija iznose neistine. Kukaju da su problem pare. Ne, problem je upravljanje, problem je u ovom trenutku ministar Salmir Kaplan koji se ne razumije u svoj posao. Oni nama mogu dati pare, ali agonija će se nastaviti, time se ništa ne rješava - kaže Hero. Ističe da je više puta pokušao doći do Kaplana, ali, iako mu je obećavao da će ga primiti, to se nije desilo. Želio mu je objasniti šta se dešava, ali bezuspješno. Da situacija bude još gora, kako Hero dalje navodi, direktorima ovih institucija odgovara ovakva situacija, trenutno su svi Bošnjaci, a
Hero: Sve ovo sada je nelegalno
(Foto: S. Saletović)

Mesud Hero, viši kustos Historijskog muzeja BiH, reagirao je na dešavanja vezana za sedam najznačajnijih kulturnih institucija u našoj zemlji, a kako dalje navodi, to je agonija protiv koje se bori više od deset godina. Za razliku od direktora ovih institucija koji se žale na odnos države, Hero uka-

Ulaznice sa serijskim brojevima

U Općoj biblioteci u Zenici upriličena je izložba i prigodan kulturni program “Sjećanje na prijatelja”, povodom 71. godine od rođenja velikog umjetnika Nedžada Ibrišimovića. U programu su učestvovali Kemal Mahmutefendić, književnik, Muris Bajramović univerzitetski profesor, Alija Kulenović, slikar, Midhat Kasap, direktor Biblioteke u Zenici, Mirna Mlikota, vokalna solistica na flauti, Sabina Kulenović, glumica, te učenici Osnovne škole “Musa Ćazim Ćatić”iz Zenice. U prostoru Američkog kutka biblioteke otvorena je izložba njegovih slika “Bosanski motivi” na kojoj su

5Ać=A = FHE=JA= A@ž=@= 1>HEšELEć=

Povodom 71. godine od rođenja

I današnje bez ikakve oznake...

zuje da su oni “glavni problem jer ne obavljaju svoj posao prema zakonu”, a većini je istekao mandat.

Postavljena izložba radova

posjetioci nedavno preminulog barda bh. književnosti mogli upoznati i kao darovitog slikara. U prostoru Biblioteke priređena je i izložba novinskih članaka, Ibrišimovićevih knjiga, plakata i drugih izdanja posvećenih ovom autoru. A. DŽ.

Hero nam je citirao Izvještaj o radu za 2010. godinu uposlenika Stanislava Tomaševića, koji je, kaže, dokaz da njegova direktorica preuzima poslove drugih.

1LAšJ= H=@K

- Kako ste poslove iz opisa mog radnog mjesta preuzeli bez ikakvog obrazloženja da ih sami obavljate, onda je i logično da sami napišete izvjestaj o radu! inače bi morali biti birani prema nacionalnom ključu, a većina ih na ovaj način uspijeva i nezakonito zaraditi. - U našem muzeju je najcrnji mogući kriminal. Moja direktorica Muhiba Kaljanac je 2004. godine rastjerala Upravni odbor, jer je protumačila da mu je istekao mandat. Godine 2006. njoj je istekao mandat, a ona i dalje radi. Nemamo Upravni odbor, nemamo Nadzorni odbor, nema pomoćnika direktora za muzejsku djelatnost, jer otkako je mene smijenila, nije nikoga postavila. Nema sekretara, nema šefa računovodstva i nema

blagajnika. Sve je ona, sve ona radi. Karte, koje se inače numerišu, sada se štampaju na računarima, pa se brojevi ponavljaju ili ih nema. Pare od karata idu direktorici pojašnjava Hero. Dodaje da većinu funkcija obavljaju nestručni ljudi, da je on prije nekoliko godina pokrenuo tužbu, da je svoje mišljenje o ovoj situaciji dao i OHR, a u slučaj se umiješala i SIPA, koja je, kako tvrdi Hero, između ostalog i razotkrila da direktorica Historijskog muzeja zloupotrebljava svoju funkciju.

- Sve ovo što radim, radim samo i isključivo da spasim ove institucije, jer ljudi koji ih uništavaju, uništavaju BiH, naš identitet, našu registraciju u svijetu. Kada bi u kulturi u BiH sve bilo uništeno, a ostao Zemaljski muzej, moglo bi se sve opet obnoviti. U suprotnom, bila bi propast. Na to sam im ukazao iako sam uposlenik Historijskog muzeja - kaže Hero. Zaključuje riječima da je izlaz iz situacije u kojoj se nalaze državne kulturne institucije, među kojima su Zemaljski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Historijski muzej BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH i Kinoteka BiH, u tome da se tuži osnivač, država, kako stoji u Ustavu i aneksu 7.2. To je isto napravio Arhiv BiH i tako riješio svoju situaciju. Do direktorice Muhibe Kaljanac jučer nismo uspjeli doći jer nije odgovarala na naše pozive. M. ČUSTOVIĆ

5LA = IF=I

U Tuzli su preksinoć u Međunarodnoj galeriji portreta dodijeljene nagrade ovogodišnjeg festivala INTERBIFEP. Prema odluci internacionalnog žirija, Velike diplome za crtež pripale su Svetislavu Cvetkoviću iz BiH, Donhoferu iz Austrije i Jeleni Bulajić iz Srbije. Velika diploma za grafiku pripala je Miranu Šabiću iz Slovenije, Veroniki Loren Deniu (Véronique Laurent Denieuil) iz Francuske i Džonasu Ransonu (Jonas) iz Velike Britanije. Nagradu “James Haim Pinto” dobila je Himena de Leon Lučero (Ximena Lucero), mlada umjetnica iz Argentine, a Ivana Mrčela iz Hrvatske

1L=E HčA= FHE=A ’1IAJ KAELEć’

Na INTERBIFEP-u dodijeljene nagrade

Federalno ministarstvo za kulturu i sport ne preuzima odgovornosti koje su mu zakonom propisane (Član 23. Zakona kaže da predsjednike imenuje Vijeće ministara BiH i nema drugog propisa. Izvršni organ gradske zajednice, odnosno izvršni organ s teritorije na kojoj se nalazite, po kvalifikacijama 2000. godine Federalno ministarstvo kulture i sporta, imenovalo je Upravni odbor).

Izlaz iz situacije
- Bitno je da je Tužilaštvo BiH angažovalo SIPA-u i oni imaju izvještaj u kojem stoji da je Kaljanac sklopila sporazum s Muzejom holokausta iz Vašingtona. Vrijednost ugovora je 15.000 KM godišnje, a taj ugovor postoji već pet-šest godina. U članu ugovora koji je napisan gdje se sredstva uplaćuju je privatni račun Muhibe Kaljanac. Više od 8.000 KM svake godine ona uzme sebi, a pokazalo se da je 6.000 KM isplatila nekim pojedincima koji su njene marionete potcrtava Hero.

Najcrnji kriminal
- Nama trebaju upravljačka tijela koja je formiralo Federalno ministarstvo

(Foto: A. Bajrić Blicko)

Velike diplome za dobitnike

dobitnica je nagrade “Ismet Mujezinović”. Nagrađene radove posjetioci će moći pogledati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla do 2. novembra, kada će 14. internacionalni bijenalni festival crteža i grafike INTERBIFEP biti službenozatvoren. A. Mu.

Mustafić: Veliki interes

U okviru turneje u Sloveniji i Hrvatskoj Jugoslovenskog dramskog pozorišta (JDP) iz Beograda predstavom “Rođeni u YU” reditelja Dine Mustafićaotvoren jefestival “Borštnikovi susreti” u Mariboru, a u Zagrebačkom kazalištu mladih (ZKM) prikazana je, osim ove predstave, i “Elijahova stolica” u režiji Borisa Liješevića. Gostovanje je izazvalo 

L=?EA = ’4đAE K ;K’
ogromno interesiranje za predstavu “Rođeni u YU”, koja kroz lične ispovijesti glumaca govori o zanosima, zabludama, uspomenama, mržnjama i sudbini koje smo dijelili u zemlji koje više nema. - Skoro hiljadu gledalaca u prepunoj Velikoj sali mariborskog SNG-a s pažnjom je gledalo predstavu, a na samom kraju je zaista došlo do

Novi uspjeh Dine Mustafića u Mariboru i Zagrebu

erupcije oduševljenja - kazao je Mustafić. U Zagrebačkom kazalištu mladih predstava “Rođeni u YU” potvrdila je da publiku u regiji dira pravo u srce. Ovacije su bile još snažnije nego u Mariboru. Poslije beogradske premijere te gostovanja u Mariboru i Zagrebu “Rođeni u YU” uskoro će gostovati i u Sarajevu. S. A. A.

u INTERVJU ]IRE BLA@EVI]A

NELJUDI SU DO[LI NA FUNKCIJE DA PLJA^KAJU NAROD, A NE DA POMOGNU

u ALARMANTNI PODACI

GOJAZNOST DJECE [IRI SE KAO EPIDEMIJA

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

DOSJE Re g s roditelja ko ij m je to k agre s e ubi e n i do sedmero djece i tar a om ij j o
Za{to danas nema nikoga da opi{e okeansku dubinu bola majki koje su izgubile po petoricu, {estoricu, sedmoricu sinova kao {to je Skender Kulenovi} napisao “Stojanku majku Kne`opoljku”, kojoj su u Potkozarju fa{isti ubili Sr|ana, Mr|ana i Mla|ana

KO ]E NAPISATI POEMU O TRAGEDIJAMA BO[NJA^KIH MAJKI

2

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

AFERE Mo`e li federalna vlast jedno s

Vlada gubi i i tri miliona m
Vida~ak tvrdi da je Vlada FBiH upisana kao vlasnik prostora u Mostaru i da je nemogu} raskid ugovora Za{to je FK Lokomotiva pokrenuo sudski spor
Tihi} i Kolenovi}: Neraskidiva bliskost

Kad god je Sulejman Tihi} u Centrali SDA, Kolenovi} ispostavi spisak `elja restoranu Ministarstva, u kojem se priprema jelo za njega
Poznato je da je predsjednik SDA Sulejman Tihi} odavno ve} glavnu rije~ u vo|enju kadrovske, ali i svake druge politike od dr`avnog zna~aja, prepustio svojoj najbli`oj saradnici Sehadi Kolenovi}. Zna se i da, kada Tihi}u zazvoni mobitel, o ~emu je pisala i „Slobodna Bosna“, najprije Sehada procijeni je li broj na displeju vrijedan {efove pa`nje. Ona odgovara na Tihi}eve SMS-ove, pi{e mu odgovore na novinarske upite, koordinira njegove susrete... Svojevremeno su mediji {pekulirali i da je Tihi} u vrijeme dok je bio ~lan Predsjedni{tva BiH svojoj {efici Kabineta Sehadi Kolenovi} kupovao ~ak i zlatni nakit na poklon. Ova informacija iza{la je na vidjelo kada je aktuelizirana analiza utro{ka novca iz dr`avne kase u Predsjedni{tvu BiH, u kojem su tada sjedili Tihi}, Dragan ^ovi} i Borislav Paravac. Zauzvrat, Kolenovi} se ve} godinama odano i na svaki mogu}i na~in stavlja u Tihi}evu za{titu, a jedan od manje poznatih detalja je taj da se ~ak brine i o njegovoj ishrani. Kako saznaje „Dnevni avaz“, kad god je Tihi} u Centrali SDA u Sarajevu, koja se nalazi u neposrednoj blizini zgrade Ministarstva finansija FBiH, Kolenovi} iz restorana tog ministarstva naru~uje ru~ak za {efa. U samom restoranu ovu informaciju zvani~no su demantirali za na{ list, ali nam je vi{e izvora potvrdilo da su ru~kovi za Tihi}a javna tajna. Navodno je ustaljena praksa da Kolenovi} restoranu, kojim, ina~e, upravlja Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade FBiH, a koja slu`beno nije upoznata s ovom Sehadinom praksom, skoro svakodnevno ispostavlja spisak `elja. Nakon {to izdiktira narud`bu, u restoran stignu i svje`e kupljene namirnice potrebne za njen recept, a gotov ru~ak, napravljen mahsuz za Tihi}a, poslije se odnosi u Centralu SDA, uklju~uju}i i escajg.
M. K.

Po Sehadinoj narud`bi Tihi}u ru~ak pripremaju u Ministarstvu finansija

PRESSIJA

Za {ta sve SDA koristi dr`avne resurse

edan od prvih ve}ih poteza fri{ko imenovanog direktora Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije BiH Davorina Kora}a, kako saznaje „Dnevni avaz“, bit }e raskidanje ugovora o gradnji nove zgrade Vlade FBiH u Mostaru.

J

Sporna urbanisti~ka
U kupovinu gra|evinskog zemlji{ta povr{ine od 1.639 kvadratnih metara na prostoru biv{eg hotela „Hercegovina“ u Mostaru

Vida~ak: Sve uknji`eno

Vlada FBiH ulo`ila je ~ak tri miliona maraka. Kupovina ovog devastiranog objekta zaklju~ena je 28. decembra 2007. godine, u vrijeme premijera Ned`ada Brankovi}a i dobrih odnosa SDA i HDZ-a BiH. Sklopljen je ugovor, i to

s hotelom „Mostar“, ~iji je ve}inski vlasnik Ante Vida~ak, ~lan HDZ-a BiH. Za nepune ~etiri godine na ovom prostoru ura|eno je tek toliko da je teren o~i{}en - sru{en je devastirani hotel i poravnato zemlji{te. Vlada FBiH je, prakti~no, pro}erdala tri miliona bud`etskih maraka za objekt koji uop}e ne mo`e izgraditi, a jo{ je upitno mo`e li ovoliki novac vratiti. Prije nekoliko mjeseci odlu~ila je da raskine ugovor, jer joj Odjel za urbanizam Grada Mostara jo{ nije izdao urbanisti~ku saglasnost iako mu je, kako se tvrdi, dostavljena sva potrebna dokumentacija. No, stvari kod vra}anja tri miliona maraka nisu ba{ tako jednostavne kako izgledaju. U izjavi za „Dnevni avaz“ ve}inski vlasnik hotela „Mostar“ Ante Vida~ak tvrdi da Vlada „ne mo`e jednostrano raskinuti ugovor“. - U ZK izvatku broj 794 KO od 29. decembra 2008. godine, koji smo dobili iz Op}inskog suda, stoji da je u potpunosti uknji`eno pravo vlasni{tva na Vladu FBiH, ~ime je hotel „Mostar“ izvr{io sve obaveze. Sam premijer FBiH Nermin Nik{i} rekao je jednom prilikom da je sve uknji`eno. S druge strane, mi nismo spremni na bilo

Mostar: Zemlji{te kupljeno 2007.

g

kakav raskid ugovora - kazao nam je Vida~ak.

@eljezni~ka stanica
On isti~e da je spor u vezi s nerije{enim imovinskopravnim odnosima na ovom zemlji{tu nastao na parceli nekada{nje `eljezni~ke stanice, u ~ijem su

KULOARSKE PRI^E

Kaplan prijeti funkcijom ako mu se ne pripremi pica
Skandali koje pravi SDA ministar kulture i sporta FBiH Salmir Kaplan redaju se kao na traci. Nakon brukanja na{e dr`ave u Bjelorusiji, uni{tavanja slu`benog vozila, provo|enja vremena u kafanama do sitnih sati, najnoviji ispadi slu~ajnog ministra zabilje`eni su u Mostaru. Pojedini ugostitelji u gradu na Neretvi se ve} odre|eno vrijeme `ale na Kaplanovo pona{anje jer se on u njihovim objektima pojavljuje pred sami istek radnog vremena i tek tada naru~uje picu! Kako se pri~a u Mostaru, Kaplan ~esto do|e u dru{tvu s jo{ nekoliko osoba, koje tako|er naru~e jela, uprkos ~injenici da ugostitelji u to vrijeme zatvaraju kuhinje. No, Kaplan u tim trenucima, govore ugostitelji, „ne da sa sobom pri~ati“, a
Kaplan: Naru~uje kad istekne radno vrijeme

SDA ministar reda skandale

Dobro pla}en UO nepostoje}eg zavoda
^lanovi Upravnog odbora (UO) i sekretar Zavoda za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH dobivat }e, osim redovnih pla}a u ministarstvima, i pozama{ne mjese~ne naknade. Tako je odlu~ilo Vije}e ministara BiH, unato~ ~injenici da jo{ nije ni po~ela gradnja objekta ovoga zavoda. Sekretar Ministarstva pravde BiH Jusuf Halilagi} predsjednik je UO Zavoda i za tu funkciju dobivat }e mjese~no 900 KM. ^lanovi UO Ranko [akota i Huse [epi} iz Ministarstva finansija i trezora BiH te Bo{ko \uki} i Bo`ana Banduka iz entitetskih ministarstava pravde dobivat }e po 800, a sekretar za obavljanje administrativnih i tehni~kih poslova 300 KM. To je ukupno 4.400 KM svakog mjeseca na teret bud`eta. - To je objavljeno u „Slu`benom glasniku BiH“ i sve je po zakonu. Me|utim, jo{ niko nije dobio ni prebijene marke. Sve je javno, ni{ta nije tajno- ka`e Halilagi}. Dodaje da Zavod nije uspostavljen, ali se do{lo u fazu usvajanja glavnog projekta po~etka izgradnje. I. Tr.

Za nerad i po 900 KM naknada

na opasku konobara da je kraj radnog vremena, ~esto zove vlasnika objekta, pozivaju}i se na svoju funkciju federalnog ministra.
D. A.

Halilagi}: Sve po zakonu

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

3

o strano raskinuti ugovor

zemlji{te maraka?!

Crk’o svak’ ko u Bosnu bocka
Upravo su ljudi iz Srbije, koji su kupili ulaznice za Merlinov koncert, poslali najbolju poruku radikalima u svojoj zemlji - dosta je bilo
Nezapam}eno je da jedan koncert (u slu~aju Dine Merlina vjerovatno tri) izazove toliko reakcija i interesa u cijelom regionu kao {to je slu~aj s nastupom najve}e bh. zvijezde u beogradskoj Areni 25. i 26. novembra. Beograd trese koncertna groznica, u rekordnom roku planulo je gotovo 35.000 ulaznica i mnogi se raduju velikom muzi~kom spektaklu.

LI^NOST SEDMICE

Dino Merlin

Pisao pjesme
Od 10. oktobra, kada je krenula prodaja ulaznica, burne reakcije se smjenjuju svakoga dana, i to }e, zasigurno, potrajati i kada se na scenu Arene nakon Merlinovih koncerata spusti zavjesa. Iz isto~nog susjedstva su godinama Dini Merlinu upu}ivani pozivi za koncert, a kada je po~etkom oktobra objelodanjeno da nakon vi{e od 20 godina ide u Beograd, Srbija i region su bukvalno proklju~ali. Internetski forumi usijali su se od komentara, koji se od po~etnih isklju~ivih i polariziranih stavova smiruju i polako svode na muziku. Ipak, jo{ ima poruka od kojih se svakom norma-

Merlin: S patriotizmom nikada nije kalkulirao i to nije krio

lnom ~ovjeku ledi krv u `ilama. Zar ni{ta na ovim prostorima ne mo`e pro}i bez politike i prizivanja duhova zla 90-ih godina? I dok dobronamjerni ljudi poru~uju: „Dino, dobro nam do{ao“, oni neafirmirani pripadnici nacionalisti~kih pokreta poku{avaju sebi napraviti re-

Voli izazove i ne boji ih se
Dino Merlin, pravog imena Edin Dervi{halidovi}, ro|en je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu. Osamdesetih godina po~eo se baviti muzikom, a danas slovi za jednu od najve}ih zvijezda na Balkanu. On je ~ovjek koji voli izazove i ne boji ih se. Samo je on tri puta napunio Ko{evo - najve}i stadion u BiH. U svojim pjesmama Dino je na najbolji na~in dao odgovore na pitanja o njemu samom i, ako ho}ete, razotkrio svoju `ivotnu filozofiju. - Postoje ljudi koji pi{u pjesme i ljudi koji `ive pjesme. Ja `ivim svoje pjesme. Kad se to sve sabere i oduzme, moj `ivot najbolje oslikava pjesma „Sredinom“ - kazao je svojevremeno za „Avaz“. U pjesmi „Sredinom“ Merlin ka`e: „Bog te ~uva, ti pazi ljude, pa {ta bude neka bude“.

7.

godine, u vrijeme ljubavi SDA i HDZ-a BiH

se objektu nalazili prostori nekada{njeg Fudbalskog kluba Lokomotiva. Kako saznajemo, FK Lokomotiva pokrenuo je sudski postupak, jer smatra da ima pravo vlasni{tva na dva stana i prostorije koje su bile u sastavu zgrade `eljezni~ke stanice, a na ~ijem

je mjestu planirana gradnja zgrade Vlade FBiH. Time je dodatno zakomplicirana situacija, jer Odjel za urbanizam Grada Mostara do okon~anja ovog postupka ne mo`e izdati Vladi FBiH urbanisti~ku dozvolu.
A. DU^I]

klamu paljenjem bh. zastave i saop}enjima koja vrve od uvreda na ra~un BiH i Merlina samoga. A, zar i svaki drugi ve}i doga|aj na ovim prostorima ne prati sli~an scenarij? Dino Merlin je ~ovjek koji voli svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu, i u danima kada je krvarila, pisao joj je pjesme. S patriotizmom nikada nije kalkulirao i to nije krio. Ve}ina je u Srbiji, ipak, pokazala da voli i po{tuje Dinu Merlina i kupovinom ulaznica poru~ila da hitovi poput „La`u me“, „Da ti ka`em {ta mi je“, „Jorgovan“, „Pa{a moj solidni“, „Supermen“, „Da {uti{„ „Deset mla|a“.... ne poznaju granice. Upravo su oni poslali najbolju poruku radikalima u svojoj zemlji - dosta je bilo! Dino Merlin „natjerao“ je publiku na prostoru cijele biv{e Jugoslavije da punih usta pjeva pjesme

koje se ve`u za Bosnu i Sarajevo, poput one s porukom iz hita „Burek“ „Crk’o svak’ ko u Bosnu bocka“.

Velika pri~a
Na sceni je neprikosnoveni profesionalac, zvijezda koja godinama `ari i pali dvoranama {irom Evrope i uz to uspostavlja nove muzi~ke standarde. Merlin, kada ne{to radi, ili uradi kako treba ili se posla ne prihvata. On je ~ovjek koji pomjera granice i stoga }e koncerti u Beogradu biti velika regionalna muzi~ka pri~a. I, nadamo se, samo to. Politika i muzika se ni u putu ne smiju sresti. A da je Dino Merlin napravio hrabar korak, jeste - jer, valja nakon svih nacionalisti~kih i prijete}ih poruka, paljenja bh. zastave u Srbiji ostati ~vrst i iza}i na binu beogradske Arene.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Osmanovi} u kafani
Adilu Osmanovi}u, aktuelnom federalnom ministru izbjeglica i raseljenih lica, o~ito je bilo dosadno na zajedni~koj sjednici vlada Federacije BiH i Zeni~kodobojskog kantona u Zenici. Dok su neki ~lanovi Vlade obilazili zeni~ku „@eljezaru“, a neki odr`avali sastanke s kolegama iz vlasti ZDK, Osmanovi} je imao pre~a posla. Osmanovi} se, naime,
Dru`enje ispred posla

Umjesto na sjednici

Sve ve}a trvenja u Klubu SNSD-a

Kalabi} otkazao poslu{nost Dodiku!
slu`benica iz Kabineta premijera Nermina Nik{i}a ubrzo je prekinula Osmanovi}a u dru`enju, obavijestiv{i ga da ga tra`e u sali hotela „Dubrovnik“, gdje se odr`avala sjednica dvije A. D@. vlade. Nedavni izbor ~lanova parlamentarne komisije za provedbu odluke u slu~aju „Sejdi}-Finci“ potvrdio je ono o ~emu se ve} uveliko pri~a po hodnicima institucija BiH. Poslanici u Klubu SNSD-a vi{e ne mogu ni sakriti silne me|usobne antagonizme, a pojedini Dodikovi poslanici u Parlamentu BiH idu toliko daleko da ~ak ne po{tuju odluke ni vrha stranke! Tako je poslanik Drago

nije na{ao ni u jednoj od radnih grupa, ali jeste u kafenisanju sa prijateljima u snek-baru u centru Zenice. No, to se njegovim kolegama iz Vlade nije svidjelo pa su „intervenirali“. Nimalo ljubaznim tonom

Kalabi} {efu Miloradu Dodiku poslao poruku da ga ne zanimaju njegove upute, poru~iv{i da je Krstan Simi}, SNSDov kandidat za ~lana ove komisije, zapravo sam sebe kandidirao!? - On nije na{ kandidat, on je samokandidat - ispalio je KaKalabi}: labi} pred preneNe voli Simi}a ra`enim kolegama.
A. [.

4

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

PRESSIJA

ISTRA@UJEMO

Kako bi Bosanci `ivjeli u

Hrana u restoranu Federalnog parlamenta: Je li vr{ena redovna deratizacija objekta

Gdje }e sada jesti poslanici i delegati

@ohari u restoranu Parlamenta FBiH!
Alma ^ard`i} vrisnula od straha kada je ugledala insekta
Pojedini poslanici Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH u ~etvrtak zamalo nisu odustali od ru~ka za vrijeme pauze zbog pojave povelikih insekata na reverima konobara. Prema svemu sude}i, rije~ je o `oharima koji se vrlo brzo razmno`avaju. Alma ^ard`i}, zastupnica NSRzB, vrisnula je od straha kada je na reveru konobara koji je slu`io poslanike ugledala `ohara. Vidno isprepadana, samo je prokomentirala da vi{e ne}e jesti u ovom restoranu, a konobar je zbunjeno oti{ao do {anka kako bi {to prije uklonio insekt. Zbog pojave `ohara poslanici koji su za vrlo malo novca mogli jesti obilne obroke, ~ije su cijene i za obi~ni narod dosta povoljne, ostali su zabrinuti jer ne znaju gdje }e sada ru~ati za pet maraka. Njihov strah jo{ je i ve}i jer `ohari na ljude mogu prenijeti i zarazne bolesti, a kao stani{ta najvi{e im odgovaraju kuhinje. Vrlo ~udno je da su se pojavili u Parlamentu FBiH, instituciji od koje se o~ekuje da redovno vr{i deratizaciju kuhinje i restorana.

Da smo poput Hr pla}e bi bile vi{e z a penzije za 32 p
Samo u narednih pet godina imali bismo oko 100.000 novih radnih mjesta Do 2025. godine kupovna mo} bh. stanovni{tva mogla bi biti pove}ana i do 72 posto

o {to je dobila najnepovoljniji izvje{taj Evropske komisije (EK) o napretku na putu u Evropsku uniju te imala javni dug od oko 9,4 milijarde maraka, BiH mo`e zahvaliti svojim politi~arima koji u vrtlogu vlastitog samoljublja dvije decenije preziru sve {to u ovoj zemlji Az. D. ima predznak politi~ke kulture i ekonomskog progresa.

T

PRESSIJA

Vlada ih po~astila

@ivotni standard
Dok oni kroje zemlju po vlastitoj mjeri, susjedi uska~u u vagon na putu ka zajednici evropskih naroda. Ekonomske eksperte u na{oj zemlji Vjekoslava Domljana i Duljku Hasi}a pitali smo kakav bi `ivotni standard prosje~nog bh. gra|anina bio da je BiH na mjestu Hrvatske, koja 2013. godine
Domljan: BiH s tri kapetana

Pudari}u i Kebi 90.000 KM iz federalnog bud`eta

ulazi u Uniju. Domljan obja{njava da je BiH brod s tri kapetana, posva|anom posadom i neadekvatnim mehanizmom kakav je dejtonski. - Na{oj politici odgovara ovakvo stanje u zemlji. Za{to bi se oni mu~ili da provode administrativne i

Istine i zablude o EU
KOVANICE EURA IZAZIVAJU ALERGIJU - Istina je da se nikl nalazi u unutra{njosti kovanica eura, a ne na povr{ini, pa ne dolazi u dodir s ko`om. RAVNI KRASTAVCI - Mediji ~esto spominju kako u EU krastavci moraju biti ravni, mrkve ne smiju biti zdepaste, a banane savijene i sli~no. Istina je da postoje razli~iti standardi kvaliteta povr}a koji su odre|eni da bi kupci iz jedne dr`ave znali kakvo povr}e iz druge zemlje kupuju na nevi|eno. Krastavci prema tim standardima ne moraju biti ravni. ZABRANA KLANJA STOKE - Nije zabranjeno ako se meso upotrebljava za li~ne potrebe. Me|utim, meso koje je namijenjeno tr`i{tu (pijace, mesnice, prodavnice) mora potjecati iz klaonica i objekata za preradu mesa koji moraju po{tovati evropske propise u pogledu higijene, testiranja na zarazne bolesti i humanog klanja `ivotinja. ZABRANA PE^ENJA RAKIJE - EU ne zabranjuje ni proizvodnju alkoholnih pi}a za vlastite potrebe. Me|utim, u slu~aju njihove prodaje, a radi za{tite potro{a~a i njihovog zdravlja, moraju se po{tovati evropski propisi o higijeni proizvodnje, deklariranju proizvoda, kontroli kakvo}e, obaveznom izdavanju ra~una. ZABRANA VO@NJE TRAKTORA VI[E OD TRI SATA NA DAN - Ova direktiva smanjuje opasnosti kojima su izlo`eni radnici na radnome mjestu. Ona se ne}e odnositi na poljoprivrednike sve do 2014. godine.

Pudari} i Kebo: Trebalo im i za komunalne te usluge prijevoza

Federalna vlada odlu~ila je iz teku}ih rezervi podijeliti po „skromnih“ 45.000 KM uredima potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudari}a i Mirsada Kebe, i to ni manje ni vi{e nego iz teku}ih rezervi, saznaje „Dnevni avaz“. Tragom ove informacije poku{ali smo saznati za{to je 90.000 maraka oti{lo ovim uredima, kada oni imaju svoje posebne stavke u federalnom bud`etu. Pudari} nam je rekao da tri kabineta, uklju~uju}i i onaj predsjednika FBiH, nisu nikada tretirana na isti na~in te da unutar bud`eta postoji velika razlika izme|u iznosa

kojim raspola`e predsjednik i dva potpredsjednika. Stoga ih, smatra on, treba ujedna~iti. - To je jedna od stvari koje ova Vlada treba uraditi, jer radi se o istim ovla{tenjima i istoj ustavnoj poziciji - ustvrdio je Pudari}. U okviru ovih 90.000 KM Pudari}u je odobreno 13.000 za „putne tro{kove, 5.000 za izdatke za „usluge prijevoza i goriva“, a 27.000 za transfere neprofitnim organizacijama. Kebo je, pak, dobio 27.000 za „putne tro{kove“, 6.000 za izdatke za „komunikaciju i komunalne usluge“ te 12.000 KM za „usluge prijevoza i goriva“. I. Tr.

ekonomske reforme kad i ovako mogu lijepo `ivjeti, i ne odgovarati niza{ta. Svjesni su da jo{ nije privatiziran ni telekom kao ni hidrosektor, te da imaju jo{ prostora da zaposle pokojeg ro|aka u javno preduze}e, dobivaju visoke pla}e, a da ih pri tome niko ne pita {ta ti to radi{ - ka`e Domljan. Hasi} smatra da nas ni EU ne}e spasiti, ali, budemo li vje{ti, od nje mo`emo ostvariti veliku korist. Zato sugerira da se BiH treba voditi primjerom ^e{ke i Slova~ke, koje su odli~no iskoristile ulazak u EU.

s druge strane, kapitalne investicije i poticaji poduzetni{tvu opadaju - upozorava Hasi}. Prema njemu, mnogo je ekonomskih razloga zbog kojih bi svaki gra|anin na{e zemlje trebao kona~no, zbog svoje budu}nosti, po~eti razmi{ljati kakvi politi~ari treba da ga vode na putu ka EU.

Radna mjesta
Ovako bi, tvrdi Hasi}, BiH `ivjela da poput Hrvatske u EU ulazi za dvije godine:
privrede 1.Rast uotvaranjeulaskom BiH EU stvorio bi osnovu za oko 100.000 novih radnih mjesta u narednih pet godina, dok bi ulaskom u EU ukupni podsticaji za poljoprivredu zemlje iz bud`eta Unije za prvih sedam godina trebali biti oko {est milijardi eura. od evropskih integracija 2.BiH bimogla o~ekivati

Primjer Gr~ke
- Gr~ka je izvrstan primjer {ta se doga|a dr`avama koje nisu sposobne same pravovremeno provesti potrebne reforme. Struktura javne potro{nje u BiH mora se mijenjati, jer je zabrinjavaju}e da bilje`imo rast javnog duga, a da nam,

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

5

i u Evropskoj uniji

PETA STRANA

Sluge lo{ih gospodara

Svi su (ne)jednako krivi Hrvatske,
Na ljestvici odgovornosti za lo{e stanje prednja~e SDA i SNSD, ali bi im se uskoro mogao pridru`iti i SDP, na koji se ve} prenose negativne posljedice politi~kog orta~enja s Tihi}evom strankom

e za 28, posto!

Tihi} i Lagumd`ija: Gorki koalicioni plodovi

Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Narod sa svojim vlastima nikada i nigdje nije bio u naro~ito prisnim odnosima. [to se nas ti~e, tikva je davno pukla i gra|ani su sve ogor~eniji na one koji upravljaju njihovim `ivotima. Na saldu vlasti sve je minus do minusa, a na vidiku nije nikakvo pobolj{anje. Nesposobna i neodgovorna vlast u svakom slu~aju je glavni krivac za na{e nepregledne neda}e. S tim se sla`u svi, i gra|ani i oni koji njima vladaju, dakle politi~ke stranke. Svaka od njih, pak, ljuti se {to je kriti~ari trpaju u isti ko{ s ostalima, kojima tobo`e ne pripadaju. Jer, po oprobanom ovda{njem receptu, krivac je uvijek neko drugi: druga stranka, drugi narod, drugi entitet itd.

lu postavljeno glasilo je: Koje politi~ke subjekte smatrate odgovornim za glad i siroma{tvo s kojima se svakodnevno bori milion gra|ana BiH? Tre}ina u~esnika ankete odrezala je pau{alno, {to se ka`e - od ~ibuka! Ocijenili su da {est ponu|enih stranaka ne treba ni po ~emu izdvajati, nego da svi skupa snose krivicu za neuspjehe (35,94 posto). Ostali su, me|utim, poku{ali da odmjere pojedina~ne strana~ke u~inke te da procijene ko je manje, a ko vi{e odgovoran za lo{e

S obzirom na to da na{ pad nije od ju~er, te da je javnost odavno prozrela politi~ku jalovinu Tihi}eve SDA, ne za~u|uje {to ve}ina smatra da je u na{im nevoljama najvi{e njihovoga masla. S kratkom pauzom iz vremena tzv. Alijanse za promjene, ova stranka dvadeset godina vedri i obla~i u `ivotu Bosne i Hercegovine. I kako su njeni ljudi voljeli da ka`u da su zaslu`ni za sve dobro, i krivi za sve lo{e, stoga i ne bi trebali da se ljute na nisku ocjenu koju dobivaju za njihov u~inak.

dobit od 450 miliona eura godi{nje, {to uklju~uje rast BDPa od 2,5 posto i oko 200 miliona eura pretpristupne pomo}i. rast u svim novim 3.Prosje~ni ekonomski ~lanicama Unije iznosio je 4,5 posto prije pristupanja, a nakon pristupa porastao je na {est posto.

Lagumd`ijina stranka ve} je gricnula gorke plodove partnerstva s Tihi}em, koji im je u miraz donio puno vlastitih politi~kih poraza i kadrova koji su se o ovu zemlju i ljude dobro ogrebali, a da im pri tome nisu dali ni{ta
upravljanje bh. dr`avom i njenim gra|anima. Rezultati su, u tom smislu, potpuno o~ekivani i logi~ni. „[ampionsku“ titulu ponijela je Tihi}eva SDA, koju 23,44 posto ispitanika smatra najodgovornijom. Odmah do nje, sa zaostatkom od {est postotaka, je Dodikov SNSD, a potom ^ovi}eva HDZ (10,94 posto). Dobroga u njihovom radu gotovo da i nema, ali lo{eg - e, toga je napretek. I Dodik je, naravno, imao puno prilika da poka`e {ta i koliko mo`e. Ukupno je vladao sedam godina, s kontinuitetom u posljednjih pet. Zauzvrat, bijeda se iz godine u godinu sve vi{e svaljuje na le|a ljudi, i u njegovom entitetu, ali i u cijeloj dr`avi. A i Dodik je uvijek volio re}i kako ispod njegovog oka ni{ta ne mi~e, te da su i zasluge i krivnje za `ivot Republike Srpske njegove. Na njegovu `alost, krivnji je mnogo vi{e: kao kula od karata

Majka i ma}eha
Hasi}: Neodr`iv model

4.

BiH bi mogla o~ekivati i porast investicija. Prosje~ni udio investicija u BDP-u deset novih ~lanica porastao je sa 23 na 25 posto BDP-a.

stopa nezapo5.Prosje~najenovimposto slenosti u ~lanicama iznosila 10,6 tokom petogodi{njeg razdoblja prije pristupanja, da bi se u pet godina nakon pristupanja njen nivo spustio na 8,6 posto.

oekonomskih efekata 7.Analiza ukupnih makrpristupa BiH EU pokazala je da bi zbog priklju~ivanja njenom jedinstvenom unutra{njem tr`i{tu i podizanja kvaliteta institucija BDP u 2015. godini mogao biti za sedam, a potro{nja za 14 posto ve}a.

za 28 godine kupo6.Pove}anje pla}abiona po- 8.Do 2025.bh. stanosto, {to zna~i da umjevna mo} sto sada{njih 822 KM vni{tva mogla bi biti pomogla iznositi oko 1.022 KM. Pove}anje penzija za 32 posto. ve}ana i do 72 posto.
A. KESEROVI]

Kad su vlast i politika u pitanju, nema te vage koja bi apotekarski precizno odmjerila ko brlja, a ko popravlja, ko gradi, a ko razgra|uje, ko se prema gra|anima pona{a materinski, a ko ma}ehinski. Utoliko su, u obilju anketa koje se kod nas prave, a kojima se poku{ava utvrditi odnos javnog mnijenja prema vladaju}im strukturama, zanimljive poruke stigle iz rezultata ankete koja je sredinom ove sedmice provedena na na{em internetskom portalu (www.dnevniavaz.ba). Pitanje koje je na porta-

Stare varalice
Na top-listi lo{ih vladara su i SDP, kojeg okrivljuje 7,81 posto ~italaca na{eg portala, te ^ovi}eva „devedesetica“ (3,13%) i Bosi}ev SDS sa 1,56%.

ru{i se njegov propagandizam kojim je poku{avao navesti svoje sunarodnjake da vi{e vjeruju njemu nego vlastitim o~ima. U SDP-u mogu biti zadovoljni ~injenicom da su pri dnu ljestvice odgovornosti. No, rezultat je to prije svega ~injenice da su u vlasti prisutni vrlo kratko te da nisu imali dovoljno vremena da zabrljaju. A da im se to dogodi, kao i ostalim velikim strankama, na dobrom su putu. U vlast su u{li u najte`im poratnim trenucima, kad smo ekonomski i socijalno totalno sunovra}eni, s minimalnim {ansama na pozitivne skokove za kojima ljudi ~eznu. Utoliko }e, ako se sli~na anketa napravi za godinu, procent njihove odgovornosti biti kudikamo ve}i, pogotovo zato {to su se u kolo vlasti uhvatili sa starim varalicama i neradnicima. Mnogo demagogije i nesnala`enja ima u politici SDP-a. No, glavna ko~nica je njihova veza s Tihi}evom SDA. Ne ka`e se zaludno: s kim si, takav si! To prijeti i SDP-u. Lagumd`ijina stranka ve} je gricnula gorke plodove orta~enja s Tihi}em, koji im je u miraz donio puno vlastitih politi~kih poraza i kadrova koji su se o ovu zemlju i ljude dobro ogrebali, a da im pri tome nisu dali ni{ta. Zbog odluke o koaliranju, SDP }e se, me|utim, tek pravo pokajati, mo`da i do}i u situaciju da bez vlastite krivnje postane najodgovornija za bezizlaz koji dominira ovda{njom politikom.

6

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

INTERVJU Miroslav ]iro Bla`evi} iz Irana o reprezentaciji, stanju u BiH...

Edin D`eko je nogometni div za kojeg niko nema rje{enje Ako bismo se mi ujedinili, pomogao bi nam cijeli svijet Kako se [vicarska ne mo`e razbiti, ne mo`e niti BiH

Neljudi su do{li na funkcije da plja~kaju narod, a ne da pomognu

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

7

Razgovarao: Arsen NOVALIJA
iroslav ]iro Bla`evi} ne odstupa od svojih navika pri kori{tenju mobitela. Hrvatski broj je bio u funkciji i u Kini, pa za{to ne bi i u Iranu. Biv{i selektor BiH je u ovoj zemlji preuzeo ekipu Mas Kermana koju je po~eo dizati s dna tabele. U telefonskom razgovoru za „Dnevni avaz“ govori o reprezentaciji BiH, selektoru Safetu Su{i}u, nacionalizmu i op}em stanju u na{oj dr`avi. Prije dvije godine vodio je BiH kroz kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo odr`ano u Ju`noj Africi. Na posljednjoj prepreci u bara`u se isprije~io Portugal. Sada je isti protivnik posljednja prepreka na{oj reprezentaciji pred Evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini.

M

bilo poklonjenog penala, mi bismo i{li. Podsjetit }u da sam od prvog dana podr`avao Safeta i vjerovao u njega. Pokazao se sjajnim i `elim mu malo sre}e i da nas odvede na EP. [ta bi za dr`avu BiH zna~io plasman na Evropsko prvenstvo? - O tome se mo`e pri~ati danima. Pred SP u Francuskoj za Hrvatsku je u svijetu znalo sedam ili osam posto, a nakon SP-a preko 30 posto. To je veli~anstveno dostignu}e i uspjeh koji samo nogomet i sport mogu napraviti. Uz sportski plasman bio bi i politi~ki uspjeh. ^vrsto vjerujem da bi to mogao biti odlu~uju}i integracioni faktor koji nam treba.

iotski naboj pitamo se da li je mogu}e da se ne mo`e na}i zajedni~ki jezik. Zato je nogomet ~udan fenomen i mo`e puno napraviti. Ne vidim da ijedan Bosanac i Hercegovac nema u dnu du{e zrno patriotizma koje bi se probudilo jednim zajedni~kim uspjehom. Zar nam svima nije interes da `ivimo {to bolje, ljep{e, bogatije. Da poka`emo kakva bogatstva imamo i da i mi mo`emo biti [vicarska.

Sve je druga~ije s Ivicom Osimom
BiH je nakon Hrvatske vode}a nogometna sila u regiji. Na FIFA-inoj rang-listi smo 21. - To je jedna hipoteka za sve na{e igra~e. Dokazali su da mogu igrati sa svakom nogometnom nacijom. Taj skok to potvr|uje. ^estitam na svijest onih koji su predodre|eni da naprave ovaj povijesni rezultat i ovu na{u malu zemlju odvedu na Evropsko prvenstvo. To je onda trambolina da se sve digne na jo{ ve}i nivo. Drugi put ste profesionalno u Iranu. Kakvi su utisci. igra~ima i Safetu. A sve je druga~ije s Ivicom Osimom na ~elu Saveza. Njegov utjecaj pozitivnog sporta{a i ~ovjeka nije bez rezultata. Nadam se da }e ostati predsjednik. [ta ako se vrati protjerana garnitura ^olakovi}, Dominkovi}, ^eko? Vru}e je. Oni su najve}i proizvo|a~i bakra ovdje. Zna~i s lovom nema problema? - Kakvi problemi. Obe}ali su mi dionice ako ih ostavim u ligi i moja praunu~ad }e imati lovu od toga. - Vratit }e se u limburgu mjesecu ili kada se majmuni budu {i{ali. Sretan sam da je Safet s dosta diskrecije i umije}a do{ao do ovog trenutka. Dr`im mu pal~eve da napravi iskorak. Ne}e biti lako, ali mi smo u stanju da taj korak napravimo. - Sjajan. Sve drugo {to ka`em slagao bih. Odu{evljeni su kada ka`em na{u frazu „aferim“, koja je ustvari njihova. „Selam“ i „in{hallah“ sve rje{avaju. Mene akceptiraju stvarno nevjerovatno. Isto kao u Bosni u najve}oj euforiji.

Obe}ali dionice
Smatrate li da krivicu snose i gra|ani BiH koji dosta pasivno posmatraju {ta se sve de{ava u dr`avi i ne di`u glas za bolje sutra? - Naravno da su ljudi

Razum i ujedinjenje
Treba ovoj dr`avi mnogo toga. Pogotovo u doma}em nogometu, koji je optere}en neredima, huliganstvom... - Nisam dobro upoznat sa svim zbivanjima, ali sam ~uo {ta je bilo na Grbavici i odga|anju susreta s Hajdukom. Mora se znati da se rezultatu i najekstremniji priklanjaju. Ako odemo na EP, to bi nam mnogo pomoglo i vjerujem da bi se i narod lak{e urazumio i ujedinio.

Nedostaju mi unuci
Mu~i li Vas nostalgija za Hrvatskom, Bosnom... - Za unucima. Nedostaju mi unuci. Otkad sam do{ao, samo sam jednom bio u Zagrebu. Obaveze su velike i nema se kad.

Slabosti Portugala
- Iskreno, sada je situacija puno bolja nego prije dvije godine. Me|utim, imamo jedan hendikep u odnosu na moje vrijeme, a taj se zove Kristijano Ronaldo (Cristiano). Onda ga nije bilo, a sada }e biti. Ne treba govoriti o njegovim kvalitetama i {ta nam mo`e

Kina je ostala moja `ivotna slabost
Kakve uspomene ste ponijeli iz Kine, gdje ste vodili Shanghai Shenhua i olimpijsku reprezentaciju? - Kina je bila i ostala moja `ivotna slabost. Nisam, na`alost, nau~io jesti {tapi}ima. Jeo sam onako kako sam u Travniku uraditi. I mi, naravno, imamo svojih aduta. BiH je sada homogenija. Sada }u re}i {to mo`da niko ne o~ekuje i to }u ponavljati dok se ne zavr{e ove dvije utakmice. Ako Miske bude igrao kako mo`e i zna, mi prolazimo sigurno - ka`e Bla`evi}. Mo`e li BiH uraditi {to nije mogla prije dvije godine i presko~iti Portugal? - Boga mi, mo`e. Kada imamo ekipu koja je u stanju dr`ati ~as nogometa Francuskoj, onda mo`emo vjerovati u sve. Znamo koja je velesila ispred nas. Francuzima smo dr`ali lekciju, naro~ito u prvom poluvremenu. Portugal ima vi{e slabosti od Francuza i to treba dobro uo~iti i iskoristiti. @elim da ne bude pre~ki i stativa kao prije dvije godine, nego da lopta poga|a cilj. Moramo znati da mi imamo igra~a kakvog niko nema, a to je Edin D`eko. On je nogometni div za kojeg niko nema rje{enja. Kako ste do`ivjeli remi s Francuzima u posljednjem kolu kvalifikacija za EP? - Pratio sam i strepio. Poslije sam ~itao francuske novine koje ka`u kako su pokrali moju BiH. Da nije nau~io, sa sofre rukama. Nije mi lak{e u Iranu. Kina je ~udo. Veoma me paze ovdje, a za Kinom }u `aliti cijeli `ivot. Pokrale me sudije i nisu dale da idem u London na Olimpijadu. Zato nisam uspio. [teta, ali to je sudbina. Lako bi se narod urazumio i ujedinio ako bi imao novca u d`epu za osnovne potrebe. - To je ono {to me ostavlja bez teksta. P...a im materina politi~arska. Ti neljudi su, izgleda, do{li na funkcije da kradu, a ne da pomognu. Kako ih nije sramota plja~kati narod koji pati stolje}ima. Evropa poma`e Gr~ku. J...{ Gr~ku, ako bismo se mi ujedinili, pomogao bi nam cijeli svijet. Arapski svijet je lud za Bosnom, ali niko ne `eli davati novac u nesigurnost. Pozitivan napredak bi cijeli svijet nagradio. Da se vratimo na nerede. Sla`ete li se s Ivicom Osimom koji je rekao da mu se ~ini kako se ponavlja kraj osamdesetih kada je zavr{etak biv{e zajedni~ke dr`ave najavljen na nogometnim terenima? - K...c }e oni u Bosni rabiti taj model. Kako se [vicarska ne mo`e razbiti, ne mo`e niti BiH. Svi koji misle da `ive u utopiji, moraju se probuditi. Te delinkvente i huligane i njihove nalogodavce treba pohapsiti i zatvoriti, bez obzira ko su. Svi mi koji imamo patr-

Bla`evi}: Ako Miske bude igrao kako mo`e i zna, mi prolazimo sigurno

krivi. Zar je mogu}e da se stalno glasa za iste, da nema neke nove politi~ke snage koja `eli dobro dr`avi. Svi stalno si{u, a niko ne daje. Kako ne mo`emo shvatiti da smo nekad `ivjeli u slozi i miru i da je samo to recept za bolju budu}nost. Moramo se vratiti takvim odnosima. Sve drugo je lo{e za sve ljude koji `ive u BiH. Ne bih se udaljavao, ali potenciram ovaj rezultat i

- Sada vodim klub Mas Kerman iz Kermana. Grad je smje{ten oko 1.000 kilometara ju`no od Teherana.

Dok ste bili selektor Irana, ljudi su Vas voljeli. Kakav status imate u Kermanu?

Dodik nije hipokrit
Svojevremeno ste predsjedniku RS Miloradu Dodiku u Banju Luku nosili dres BiH. Pred me~ s Francuskom rekao je da }e navijati za BiH. Kakvo mi{ljenje danas imate o njemu? - On sigurno nije hipokrit. Ka`e uvijek {ta misli, pa makar ispao budala. Vjerujem da je navijao za BiH, kako je i rekao.

Ho}ete li spasiti Mas od ispadanja? - Klub sam preuzeo nakon pet kola, kada su imali jedan bod. U pet kola sam osvojio sedam. Smanjio razmak, konsolidirao ekipu. Pobijedio sam dvije najja~e ekipe u Iranu, Sepahan i Persopolis. Sada je lak{e i ne sumnjam da }emo se izvu}i. Do prijelaznog roka nema poja~anja i s pravim igra~ima opstanak }e biti mnogo lak{e ostvariti.

8

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

9

Ko }e napisati poemu o bo{nja~kim majkama
Za{to danas nema nikoga da opi{e okeansku dubinu bola majki koje su izgubile po petoricu, {estoricu, sedmoricu sinova kao {to je Skender Kulenovi} napisao „Stojanku majku Kne`opoljku“, kojoj su u Potkozarju fa{isti ubili Sr|ana, Mr|ana i Mla|ana
li`i se kraj jo{ jedne te{ke godine u kojoj smo obilje`avali tragi~ne godi{njice genocida, masovnih ubistava i nezapam}enih masakriranja koje su ~etnici po~inili nad Bo{njacima tokom agresije na BiH u periodu od 1992. do 1995. godine. [esnaest je godina kako govore da je u Bosni mir, ali odavno mirno nije u nama.

DOSJE Registar roditelja kojima je tokom agresije ubijeno i do sedmero djece

PRESSIJA Do Zenice lako, a u Zenici...

Vladin ’kotrljaju}i cirkus’ jedva stao ispred hotela

Hava Tatarevi} i Nazija Beganovi}: Izgubile mu`eve i po {estoricu sinova

B

Napamet u~ili
Definitivno nismo, a te{ko da }emo ikada i biti svjesni te`ine svih pojedina~nih i kolektivnih tragedija koje su zadesile Bo{njake tokom posljednjeg genocida i agresije. Nema tog kantara koji }e to mo}i izvagati. „Pisanje je boks najte`e kategorije“, zapisao je davno veliki Krle`a. Dok pi{em pri~u o bo{nja~kim majkama i o~evima hrabrosti, po prvi put shvatam pravo zna~enje Krle`ine konstatacije. Nekoliko puta sam ve} nokautiran ~eli~nim pesnicama re~enica iz ovog {tiva, sve ho}u da predam borbu, a opet, dok mi sudija broji, neka ~udna sila me podigne s poda i vratim se u borbu. Svi smo u godinama odrastanja u komunizmu znali poemu Skendera Kulenovi}a „Stojanka majka

Pi{e: Avdo HUSEINOVI]
Kne`opoljka“. Morala se u {koli nau~iti napamet jer je ona bila metafora stradanja nevinih tokom Drugoga svjetskog rata u BiH od ruke fa{isti~kog okupatora. Zbog ~ega mi danas nemamo poemu o tragedijama bo{nja~kih majki Have i Naze? Za{to danas srpski narod nema „svog Skendera“, da opi{e tu okeansku dubinu bola bo{nja~kih majki? U Drugome svjetskom ratu majki Stojanki su u Potkozarju fa{isti ubili sinove Sr|ana, Mr|ana i Mla|ana. Takvih majki kojima su u posljednjoj agresiji i genocidu na BiH ~etnici pobili po trojicu sinova ima na desetine, pa mo`da i na stotiko su samo moja unu~ad lijepa bila - pri~a Nura Rami} iz Bratunca.

ne, a nije mali broj onih majki i o~eva kojima su ubijena po ~etvorica, petorica, {estorica i sedmorica sinova. Posebno su ~etnici krvni~ki ubijali Bo{njake u Potkozarju i dolini rijeke Sane, na podru~ju koje je do 1992. godine simbolizirala Stojanka majka Kne`opoljka. Ovaj tekst }e biti samo jedan mali poku{aj kreiranja registra bo{nja~kih porodica koje su najvi{e stradale tokom agresije i genocida.

Ratna a`daha
Osmoricu sinova je Ramiz Haki} iz Kazana kod Srebrenice sa svojom `enom izrodio. Ratna a`daha nad srednjim Podrinjem progutala je Ramiza i sedmoricu njegovih sinova. Ramiza Haki}a su ~etnici zaklali kod Ljubovijskog mosta u Bratuncu u maju 1992. godine. [estorica sinova su mu poginula tokom srebreni~kog genocida 1995. godine, a sina Hamdiju koji je kao te`ak sr~ani bolesnik 1993. bio evakuiran iz Srebrenice ubi haubi~ka granata srpskog generala Novaka \uki}a u masakru na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. godine, zajedno s jo{ 70 Tuzlaka. Tako|er, Ramizu su pri-

padnici Vojske i MUP-a Republike Srpske u julskom genoicidu u Srebrenici ubili i {estero unu~adi. Rahmetli Ibri i Azemi Efendi} iz Vlasenice ~etnici su, nakon {to je Novosadski korpus JNA okupirao Vlasenicu, ubili sedmoricu sinova: Saliha, [ukriju, Salku, Ahmu, Hasu, Hilmu i Osmu. A {ta kazati za tragediju i bol koje su pre`ivjele dvije hrabre majke Hava Tatarevi} iz Zecova kod Prijedora i Nazija Beganovi} iz \uli}a kod Zvornika po~etkom agresije 1992. godine. Obje su u ~etni~kom orgijanju izgubile mu`eve i po {estoricu sinova. Hava Tatarevi} i Nazija Beganovi} su simbol stradanja Bo{njaka, `ivi svjedoci nezapam}enih ratnih zlo~ina u historiji svijeta. Oni koji su poubijali njihove mu`eve i sinove danas slobodno {etaju. Nana Hava Tatarevi} iz Zecova kod Prijedora danas `ivi sama. Nema nikoga da se brine o njoj i te{ko pre`ivljava. U Zecovima su tada ubijene 34 osobe. Naziji Beganovi} iz \uli}a kod Zvornika ~etnici su u junu 1992. godine odveli sinove Muriza, Idriza, Beriza, Feriza, Ramu i

Fahrudina te mu`a Mustafu. U Bijelom Potoku izdvojeno je i ubijeno 668 mu{karaca, me|u kojima su bili i njeni najmiliji. Jo{ nije na{la kosti

vde u Hagu u tu`bi protiv Srbije, 26. februara 2007. godine Nazija je rekla: „Gdje je pravda za moje sinove, sudijo. [est sam ih imala, ko {est planina.

`iva, ja znam ko je kriv. Ima dokaza, gospo|o sudija.“ Osim majke Nazije Beganovi}, na podru~ju \uli}a i Klisa ima jo{ ma-

petorice. I dedi Muji Hasanovi}u iz Klise Karad`i}evi i Mladi}evi krvnici ubili su petoricu sinova. \ulafera D`ini} iz Klise ro|ena je 1941. godine. Na njenim zidovima fotografije, na fotografijama sve {to nema - nasmijana lica njene ~etvorice sinova: Alije, Sejada, Rifeta i Izeta.

Nada im se
Prilikom krvoproli}a koje 16. maja 1992. po~ini{e ~etnici iz Mili}a i okoline u pitomom vlaseni~kom selu Zaklopa~a, kada su za 20 minuta pobili vi{e od 60 mje{tana ovoga sela, me|u kojima je bilo i 15 djece, ubijen je i Ibro Hod`i} sa svojom petoricom sinova: Be}irom, Husom, Hasom, Hamdijom i Safetom i {esnaestogodi{njim unukom Mersudinom. Niko jo{ nije odgovarao za zlo~in u Zaklopa~i. Vidno potresena i o~iju punih suza bila je Nura Rami} kada je otkrila spomenplo~u s imenima 85 `rtava iz naselja Hran~e kod Bratunca 3. maja 2009. godine, na 17. godi{njicu masovnog stradanja Bo{njaka ovoga naselja. Za svojih vi{e od 75 godina nana Nura sva{ta je, ka`e, do`ivjela i pre`ivjela, pa i ono najte`e - tokom agresije na BiH ubijeni su joj petorica sinova i ~etvero unu~adi. Na d`enazi koja je obavljena 8. jula 2007. godine u Gornjim Agi}ima kod Bosanskog Novog vi{e stotina mje{tana, kom{ija, prijatelja i rodbine oprostilo se od Himze Ibrahimagi}a i njegove petorice sinova: Kasima, Huseina, Samira, Hasana i Muhameda. Supruga i majka Halima, pred ~ijim se o~ima zlo dogodilo, svoje najmilije je, kasnije je to pripovijedala, prvo dekama prekrila, a onda pje{ice iz Bi{}ana oti{la do Trnopolja, do prijedorskog logora, gdje je njen sin Emir nakon tragedije zato~en, da se svojim o~ima uvjeri da joj je barem on `iv ostao. Nema nikoga ko bi u potkozarsko gluho doba sa-

mo}e, bola i zaborava mogao ~uti jecaje i obrisati suze majke Hasnije Kadiri} iz Bi{}ana kod Prijedora {to ih prolijeva za ~etvoricom sinova: Feridom, Edinom, Samirom i Emirom, koje Mladi}eva banda pobi s po~etka ljeta 1992. godine. Vrata nikad ne zaklju~ava, sve se nada odnekud }e se sinovi pojaviti. Senadu Medanovi}u iz Velagi}a kod Klju~a tokom agresije kom{ije su ubile petoricu bra}e. - Srce moje majke nije izdr`alo. Ne samo da moja majka nije do~ekala pravdu nego mi se ~ini da je ni mi mla|i ne}emo do~ekati ka`e Senad. Nema, niti }e ikada utjehe biti ni za Muniru Me-

ni~ke tragedije. Jo{ jedan roditelj koji nije do`ivio da pokopa svu svoju ubijenu djecu. Takvih je barem nekoliko stotina. Zumra Mehi} iz Jagodnje kod Bratunca majka je kojoj su krvnici tokom srebreni~kog genocida ubili ~etvoricu sinova i supruga.

Iako je u pomo} prisko~ila policija, jedan ~unj je smrvljen, autobus malo o{te}en

Zlo~inci slobodni
Malo je danas Bosanaca koji nisu ~uli za legendarnog komandanta Armije RBiH Safeta Zajku, narodnog heroja, branioca Sarajeva, komandanta Druge vite{ke brigade. Poginuo je 17. juna 1993. godine, nakon osloba|anja Mijatovi}a kose nedaleko od Sarajeva. Rijetki su oni koji danas znaju da je Duda Zajko, Safetova majka, osim legendarnog komandanta, u ratu ostala bez jo{ trojice sinova. Salki i Dudi Zajko su ~etnici 28. jula 1992. godine u istom danu ubili trojicu sinova. U rodnom selu Gao~i}i kod Rudog ubijeni su 26-godi{nji Halil i 19godi{nji Sulejman. Za ubistvo se sumnji~i njihov ku}ni prijatelj, seoski u~itelj Vasilije Vaso Krsti}. Istog dana na Stjenicama kod Rogatice ubijen je i tre}i Safetov brat Munir, koji je u trenutku pogibije imao 22 godine. I tako, kad je u pitanju nepojmljiva ratna i poslijeratna drama bo{nja~kih majki i o~eva hrabrosti, ovom spisku izgleda nema kraja. Mo`da }e neko kazati da je ovo pri~a pro{losti i da kao takva svjedo~i o jednom nevremenu koje je iza nas, ali mislim da je ovo prije svega, ipak, pri~a budu}nosti kao opomena i putokaz na savjest cijeloga svijeta. Ostaju tone gor~ine zbog saznanja da glavni krvnici koji po~ini{e navedena zlodjela jo{ slobodno `ive na podru~ju BiH i regiona i da mnogi od njih svakodnevno, u`ivaju}i u kulturi neka`njivosti, poru~uju: „Smrt `rtvama fa{izma“. I zbog toga, iako ve} 16 godina govore da je u Bosni mir, mirno nije u nama.

Populisti~ka namjera premijera FBiH Nermina Nik{i}a da pred javno{}u poka`e kako {tedi putuju}i autobusom s Federalnom vladom na „terenske“ sjednice {irom ve}eg bh. entiteta, pretvorena je u „kotrljaju}i cirkus“. Poznato je ve} da su se nedavno nakon „patnji“ pri putovanju do Tuzle ministri br`e-bolje dosjetili neodlo`nih obaveza zbog kojih su se, tobo`e, morali vra}ati automobilima u Sarajevo. Jo{ gora no}na mora bio im je put do Zenice, a nepredvi|eni problem predstavljali su i betonski ~unjevi ispred hotela „Dubrovnik“, u ko-

jem se odr`avala sjednica Federalne i Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK). Pri zaustavljanju autobusa na parkingu nije pomoglo ni policijsko ni navo|enje, kojem se pridru`io kompletan Nik{i}ev kabinet, doma}ina iz Vlade ZDK te novinari. Epilog parkiranja je jedan smrvljeni ~unj, dok je autobus neznatno o{te}en, a ekspedicija je „bez gubitaka“ stigla koji metar dalje - na crveni tepih luksuzno opremljenog hotela, gdje je goste ~ekao ru~ak s morskim specijalitetima.
A. D@.

PRESSIJA Zdravko Krsmanovi} tvrdi

Mi Kinezima ne mo`emo parirati
Niz zanimljivih diskusija moglo se ~uti na posebnoj sjednici Skup{tine op}ine Fo~a posve}enoj namjeri Vlade RS da izgradnju sistema hidroelektrana na Drini povjeri stranom partneru. Na javni tender prijavile su se kompanije iz Gr~ke, Njema~ke i Kine. Lokalnu vlast brine {to se uni{tava jedino bogatstvo koje joj je preostalo, a obe}anja o zapo{ljavanjima, naknadama u op}inski bud`et i razvoju rasplinu se kao mjehur od sapunice kada se pogleda u avliju susjednih Vi{egrada i Plu`ina, koje takvi objekti nisu razvili ni usre}ili ni nekoliko desetina godina nakon izgradnje. Ipak, iz osam i po sati rasprave treba izdvojiti diskusiju na~elnika op}ine Fo~a Zdravka Krsmanovi}a u kojoj je posebnu zabrinutost izrazio zbog spremnosti doma}e radne snage da se suo~i s konkurencijom iz Kine. - Ne mogu na{i ljudi

Duda Zajko pored fotografija ubijenih sinova Safeta, Halila, Munira i Sulejmana

~etvorice svojih sinova: Beriza, Feriza, Rame i Fahrudina. Ogor~ena presudom Me|unarodnog suda pra-

^ekam da im makar kosti na|em. Mogu oni re}i da Srbija nije kriva za genocid i da nema dokaza. Dok sam ~i{}enja Agi}a, zajedno s porodicom, na{ao uto~i{te - s bolom koji se opipati mo`e, svjedo~i Emir Ibrahimagi} iz Gornjih Agi}a kod Bosanskog Novog, koji je ~udom izbjegao tragi~nu sudbinu oca Himze Ibrahimagi}a i bra}e Kasima, Huseina, Samira, Hasana i Muhameda.

jki i o~eva kojima su ~etnici u maju 1992. godine pobili vi{e sinova. Majka Alija Musi} ostala je bez njih

Kako su moja unu~ad bila lijepa
- Mog Adema i D`evada ~etnici su 3. maja 1992. godine odveli u {kolu u Bratunac. I nikad vi{e. Nije pro{lo mjesec kad zovu iz Sarajeva, poginuo moj Enes. Apsolvent na Ma{inskom fakultetu u Sarajevu, snajper ga pogodio u Domu u Ned`ari}ima. Tamo su ga i ukopali. Moji Nazif i Sead oti{li tada u Srebrenicu, mislili da se spase. Kad do|e juli 1995. godine, ubi{e i njih dvojicu. Ubijeno mi je i ~etvero unu~adi: Muamer, Adnan, D`enana i Sulejman. Muamer i Adnan su Nazifovi sinovi, zapaljeni su u jednoj ku}i u Suhoj, a imali su jedan 10, a drugi 13 godina. Eh, Allahu moj, ka-

Sedmorica bra}e i osmi brati}

Jesu li majku dozivali tada...
- Pobi{e mi {estoricu sinova, moju djecu Nishada, Zijada, Zilhada, Nihada, Seada, Senada, supruga Muharema, dvije sestre i njihovu djecu. Tra`ila sam ih preko novina, dala krv za identifikaciju, molila sam i ljude i neljude da mi ka`u gdje su im kosti. Da mi je znati ko ih je ubio, jesu li majku dozivali tada... Da mi je da im kosti na|em, u mezar stavim i Fatihu prou~im. Zato niko nema pravo zaboraviti {ta se dogodilo u BiH. Na{e sinove su ratni zlo~inci ubili u jednom danu samo zato {to su bili muslimani - rije~i su majke Have Tatarevi} iz Zecova kod Prijedora.

Samo dragi Allah zna
- Razdvojili su nas, a mi smo ostali kao drvo odsje~eni. Govorili su mi da idem tra`iti da ih puste, ali nisu dali. Kasnije su ih odveli u nepoznatom pravcu, a nas su potrpali u kamione i istresli u Memi}ima. Nikada nisam saznala gdje su bili, gdje su ubijeni... Kosti moga mu`a Mustafe i dvojice sinova, Muriza i Idriza, na|ene su na Crnom vrhu. Ukopani su na {ehidskom mezarju u Memi}ima, a za sudbinu ostale ~etvorice sinova nikad nisam saznala. Samo dragi Allah zna {ta se s njima desilo - kazuje Nazija Beganovi} iz \uli}a kod Zvornika.

Nikad ovako nije bilo, pobi{e sve
Na put ka slobodnoj tuzlanskoj teritoriji krenula je s mu`em, ~etvoricom sinova, troje unu~adi i tri snahe. Na Bijelom potoku su ih ~etnici presreli i ubili joj ~etvoricu sinova. - Nikad ovako nije bilo, pobi{e sve. Ubija te. Ubije ti srce. Ja srca vi{e nemam. ^etiri puta su ga ubili - ka`e \ulafera D`ini} iz Klise.

I oca boli jednako
U Kladnju je, u stanju nervnog rastrojstva, 23. aprila pro{le godine, ruku na sebe podigao Munib Muminovi} Brko iz Srebrenice tako {to se objesio u d`amiji. Munib je godinama bio personifikacija okupljanja i protesta srebreni~kih majki kao ~ovjek koji je u srebreni~kom genocidu ostao bez ~etvorice sinova: Ned`ada, Mensura, Mustafe i Red`epa. U ispovijesti za medije je govorio: - Svi govorite majka, majka, a otac? [ta je otac? Zar oca ne boli jednako kao i majku?

- Sedmorica njih bra}e je ubijeno i osmi brati}. Ljudi koji su ih ubijali su sve na{e kom{ije Srbi iz Vlasenice. Moj mu` je odveden iz ku}e, a djevera su mi izveli iz kafane. Nikad se vi{e nije vratio. Ubila su ga dvojica kom{ija, a moj djever im je mogao biti otac. Mu`a su odveli u zatvor i nakon nekoliko dana u logor Su{ica. Nakon toga odveden je u Pelemi{e u radni vod i nikada se vi{e nije vratio ispri~ala je Aj{a Efendi}, supruga rahmetli [ukrije Efendi}a.

[ida Mehanovi}: Ostala bez ~etvorice sinova, mu`a i unuka

Ni 16 jo{ nije napunio...

Bol koji se opipati mo`e

- Babo i bra}a su mi hladnokrvno ubijeni u Bi{}anima kod Prijedora, 20. jula 1992. godine, na samo kilometar od ku}e u kojoj sam nakon etni~kog

- Prvo su mi kom{ije odveli najmla|eg Ferida, ni 16 jo{ nije napunio... Posljednjeg sam Emira pogledom ispratila. Ubacili su ih u kombi ispred ku}e i otada im nema traga - govori nesretna starica Hasnija Kadiri} iz prijedorskih Bi{}ana, majka ~etvorice ubijenih sinova.

hmedovi}, kojoj u julu 1995. godine, nakon pada Srebrenice, u najve}em i jedinom genocidu na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, pripadnici Vojske i MUP-a Republike Srpske pobi{e petoricu sinova: Huseina, Husniju, Reufa, Fikreta i Fehima. I [idi Mehanovi} iz Tegara kod Bratunca suze su najbli`a rodbina. U srebreni~kom pokolju ubijeni su joj ~etvorica sinova, mu` i unuk. Munib Muminovi} bio je jo{ jedna `rtva srebre-

Krsmanovi}: Kako biti konkurentan

njima parirati. Oni na {aci ri`e rade 20 sati. U jednom krevetu spavaju dvojica, jedan prije podne, drugi u drugoj smjeni. I da vi zaposlite ljude s na{e regije i da oni budu konkurentni?! Oni dovedu i svoje ba{tovane da obra|uju zemlji{te i tako se hrane. Vodu i toalet-papir dovoze iz Kine. Ja smatram da je to dobro, racionalno, ali gdje je tu interes mog naroda i ljudi koje ja predstavljam - upitao se Al. B. Krsmanovi}.

10

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

NEKAD I SAD Papir sve trpi

Od „Sinova oca nacije“ do „Oca nacije“
Na to da glavna urednica „Oslobo|enja“ Vildana Selimbegovi} za ra~un svojih gazda Hilme i Muje Selimovi}a gr~evito brani Ziku Turkovi}a u zatvoru, ve} smo navikli.

ANALIZA Duh Rankovi}a nad Sand`akom

Da Selimbegovi} brani Turkovi}a smo navikli, ali da }e pisati hvalospjev o Izetbegovi}u, ~ak i od nje bilo je neo~ekivano
uticaja i mo}i u Bo{njaka na krajnje opasan na~in: ono {to bi volio Alija, Bakir zna i ka`e suradnicima; ono {to bi `elio Predsjednik, njegov sin pretvara u blaga uputstva; ono ~emu te`i Prvi, njegov li~ni sekretar realizira. Naprosto zato da se babo ne nasekira...

Ugljen i Leutar
No, ono {to smo, ~ak i od nje takve kakva je, te{ko o~ekivali jeste da }e jednog dana napisati hvalospjev o Aliji Izetbegovi}u pod naslovom „I danas otac nacije“, kakav je objavila ovih dana u opskurnom sedmi~niku oca i sina Selimovi}a. O transformaciji Selimbegovi}kine mr`nje u ljubav prema porodici Izetbegovi} otkako je do{la pod {apku Selimovi}a govore njeni tekstovi u kojima brani Bakira Izetbegovi}a, poku{avaju}i na sve na~ine zata{kati {ta je o njemu pisala do prije samo nekoliko godina, kada ga je, me|u ostalim, dovodila i u vezu s ubistvom Ned`ada Ugljena, pa ~ak i Joze Leutara (~lanak iz 130. broja „Dana“ od 26. nove-

]ele i Caco
... I ako neko sutra ka`e kako je upravo Bakir Izetbegovi} bio ona tajna veza koja je ]ele, Cacu, Labudove i ostale jedinice odgovorne isklju~ivo kabinetu Predsjednika na~inila parasistemskim i tako vaninstitucionalnim - slagat }e. Ba{ kao i onaj drznik koji, kada jednog dana Familija pro|e, ustvrdi kako je, na Bakirovu inicijativu, ogromne koli~ine novca, namijenjenog za pomo} Bosni u ratu, preusmjeravao na tajnovite ra~une s kojih su direktno finansirani bo{nja~ki vi{i interesi. Ili, gluho bilo, ako progovori kakav obavje{tajni du`nosnik i naglas izgovori
Ugljanin i Izetbegovi}: Puhanje u jedra Ademu Zilki}u

Izetbegovi} je nastavio politiku prema Beogradu u stilu „me|eda niz dlaku“, pa je za hatar Tadi}a `rtvovao vjerske i nacionalne interese Bo{njaka u Sand`aku
Pi{e: Ned`ad LATI]
ko postoji valjana osnova da se razumije fenomen tako ubjedljive pobjede @eljka Kom{i}a na proteklim izborima, onda je to njegov odnos prema liderima Srbije. Razlika u odnosu prema srpskim liderima koju je Kom{i} pokazao i u jednoj dijalo{koj emisiji gdje se tokom predizborne kampanje suo~io s Bakirom Izetbegovi}em, sigurno mu je donijela favoritsku poziciju.

Boro i Bakir
Ko{tunice projektirao Rijaset Islamske zajednice (IZ) u Begoradu s Ademom ef. Zilki}em kao reisom. Sporazum ~ije potpisivanje se najavljuje u Istanbulu izme|u dvojice reisa, dr. Mustafe ef. Ceri}a i Mehmeda Gormeza, a kojim se ukida Ugljaninova, odnosno Ku{tunicina zaostva{tina, te legalizira Me{ihat IZ Srbije, koji }e biti u sastavu IZBiH, najbolje svjedo~i o kratokovidosti Bakira Izetbegovi}a, odnosno njegovoj sramotnoj (bo{nja~koj) politici.

Emisar i egzekutor
- ... {ta Bakiru, onda, drugo i preostaje nego da bude to {to jeste: o~evo uho i oko, emisar i egzekutor, potom izaslanik na veseljima, sijelima i minderima, pa i d`enazama odanim komandantima, makar oni bili optu`eni i za najsvirepije ratne zlo~ine... konstatirala je Selimbegovi} u svom tekstu 2000. godine.

A

Direktiva Ko{tunice
Izetbegovi} je tada nazvao infantilnim Kom{i}eve prijetnje Ko{tunici „kako }e dobiti po prstima“, a zatim „po nosu“ ukoliko se bude mije{ao u unutra{nje stvari BiH, na {ta mu je Kom{i} replicirao: „Eno ti Tadi}a u Doboju na Dodikovom predizbornom skupu, pa ti idi ljubi se s njim, a ja sigurno ne}u!“ Ova re~enica donijela je Kom{i}u trostruko vi{e glasova bosanskih patriota u odnosu na Izetbegovi}a! Mo`e se re}i da je za Izetbegovi}a glasao samo onaj dio bo{nja~ko-muslimanske populacije koji „jede nafaku od SDA“ ili je kroz decenije „ubijen u pojam“ i vjeruje u seosku filozofiju `ivota kako treba „me|eda niz dlaku“! Bakir Izetbegovi}, kao bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva, nastavio je politiku prema Beogradu u najavljenom stilu „me|eda niz dlaku“, pa je za hatar Borisa Tadi}a bio `rtvovao vjerske i nacionalne interese Bo{njaka u Sand`aku. Izjaviv{i kako je pogrije{io {to se uop}e sastao s Muamerom ef. Zukorli}em, te dao prednost svom starom strana~kom partneru Sulejmanu Ugljaninu, koji je upravo po direktivi Vojislava

Naivan politi~ar
Iako je Bakir punim plu}ima puhao u jedra Sulejmana Ugljanina i Adema Zilki}a, serijalom emisija na BHT-u i OBN-u, te nekoliko tekstova, (dez)informaci-

Naravno da }e morati „poljubiti ruku“ Zukorli}u kao sand`a~kom muftiji! Ali, za{to je Bakir Izetbegovi} vodio takvu (nacionalnu) politiku kada je u pitanju Sand`ak? Zato {to je naivan politi~ar, nedorastao funkciji koju obna{a u ime jednog naroda! Dodu{e, on je samo naslijedio odnose svog strana~kog predsjednika Sulejmana Tihi}a, koji je uvijek bio servilan prema Beogradu, pa i prema samom Tadi}u. Zatim, Tadi} je, po savjetu svoga oca, akademika Ljubomira Tadi}a, a na osnovu reference da je, uz Dobricu ]osi}a, 1983. godine bio potpisnik peticije za osloba|anje Alije Izetbegovi}a iz zatvora, uvidio da bi s naivnim Bakirom mogao u

Selimbegovi} i Izetbegovi}: Kako se iz mr`nje rodila ljubav

Zajedni~ke crte Izetbegovi}a i Tadi}a
Osim roditeljskih poveznica, Izetbegovi} i Tadi} imaju nekoliko zajedni~kih kako politi~kih tako i karakternih crta. Kako se Tadi}u zamjera da je sastavio kabinet od „raje iz gimnazije i kafi}a“, tako je Izetbegovi} sastavio svoj kabinet od nekih adolescenata, ro|aka i zetova (ne~ijih), ~ije su jedine reference {to su nosili ta{ne ili tra~eve po ~ar{iji. Da je Bakir Izetbegovi} pro~itao srbijanski zakon o dijapsori ili zakon o restituciji (vakufska imovina!), a kamoli da je li~no oti{ao u Novi Pazar, shvatio bi zbog ~ega su Ko{tunica i Tadi} ustoli~ili „svog reisa“ na Kalemegdanu! Tada ne bi bilo nu`no da se ide u Istanbul, ve} bi se svi bo{nja~ki problemi, ma gdje bili, rje{avali isklju~ivo u Sarajevu! ja i intervjua u „Oslobo|enju“ i „Danima“, u kojima se satanizira Zukorli}, a afimiraju Zilki} i Ugljanin, te prijemom Ugljanina uo~i njegovog odlaska u Istanbul radi pregovora o IZ u Srbiji, Muamer ef. Zukorli} do`ivio je potpunu rehabilitaciju, pa ~ak i trijumf. I {ta }e sada re}i Bakir Izetbegovi}?! Ho}e li se povinovati sporazumu ~iji su garanti dvojica reisa, pa ~ak i sam Red`ep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan). Sand`aku odigrati srpsku politi~ku rolu s Kosova po legendi likova Bore i Ramiza dok ne o`ivi duh Aleksandra Rankovi}a i ugu{i „pobunu muftije Zukorli}a“, kako su srpski mediji cijenili njegovu borbu za odbranu nacionalnih i vjerskih prava.

mbra 1999. godine). Papir sve trpi, pa i ono {to je u 143. broju „Dana“ objavila 25. februara 2000. godine, propra}eno slikom sinova i o~eva Izetbegovi}a, Milo{evi}a i Tu|mana na naslovnici, a pod naslovom „Sinovi o~eva nacije“. Uz kra}e podsje}anje na Selimbegovi}kine tvrdnje u tom ~lanku svaki daljnji komentar o potpuno jasnom dana{njem Izetbegovi}evom mentorstvu nad njom i Selimovi}ima je suvi{an: - Svoju politi~ku harizmu Alija Izetbegovi} je tokom decenije vlasti upravo izgradio gaje}i imid` ~ovjeka iz naroda, tako skromnog i tako obi~nog. Rezultati njegove vladavine porazni su za Bo{njake... Taj ku}ni princip demokracije bez pogovora porodio je raspodjelu

tezu po kojoj je upravo on, dakle Bakir, alfa i omega bo{nja~kog obavje{tajnog sistema. Elem, sve ono {to se mo`e re}i sli~i na pri~u o korupciji... -... Ako bi se sudilo po karakteru vlasti na koji se sam Izetbegovi} poziva, bila bi to narodna diktatura, no mnogo je bli`a realnosti definicija koju Izetbegovi}u pripisuju njegovi politi~ki suparnici - begovat kao krajnji cilj beskompromisne borbe za prosperitet porodice, njenih najbli`ih prijatelja i vje~no odanih sapatnika. Koji ne}e dozvoliti da jednom kad, ako se i to desi, babo preseli, sin zavr{i kao tamo neki Miroslav: kontinuitet i tradicija jesu ono u {ta se Bosna zaklinje. I zato babu ima ko da naslijedi - napisala je Vildana Selimbegovi} prije 11 godina.
M. K.

Slamka spasa
Na su|enju Jovici Stani{i}u, u svojstvu svjedoka, nekada{nji {ef Dr`avne bezbjednosti (DB) Srbije za

Sand`ak Vlado ^orbi} ustvrdio je da operacija „Maj 93“, u kojoj je uhap{eno i pri tome pretu~eno na stotine mladih Bo{njaka pod sumnjom da su „naoru`ani teroristi“, jo{ traje! Upravo je ovu akciju isprovocirao Ugljanin svojim nebuloznim izjavama da se u Turskoj obu~ava stotine mladi}a za odbranu Sand`aka. Zar to nije dokaz da duh Rankovi}a, ili Stani{i}a, svejedno, jo{ lebdi nad Sand`akom?! Ali, sva sre}a da je dvoli~na politika Borisa Tadi}a i kod proevropskih politi~kih snaga, kako u Srbiji tako i u Evropi, razobli~ena, i to ba{ stoga {to se, kako tvrde ozbiljni zapadni diplomatski izvori, previ{e konsultira sa srpskim akademicima iz SANU-a, te respektira radikalno krilo SPC-a u Beogradu. Zbog toga, kako mnogi ozbiljni analiti~ari predvi|aju, Tadi} gubi sljede}e izbore. Nije vi{e pitanje da }e, nego koliko }e biti uvjerljiva Nikoli}eva pobjeda. Ukoliko bi se to desilo, najvjerovatnije da bi Tadi} zavr{io svoju politi~ku karijeru. Zbog lo{ih okolnosti u kojima se Tadi} na{ao i uvidjev{i da mu Izetbegovi} i Ugljanin, pa ni potro{eni Rasim Ljaji} ne mogu pomo}i da se domogne bo{nja~kih glasova s kojima je i pobijedio Nikoli}a na pro{lim izborima, on se okre}e turskom ministru vanjskih poslova Ahmetu Davutoluu (Davutoglu). Kredit od 330 miliona eura koji Turska odobrava Srbiji za gradnju puta kroz Sand`ak, najbolji je dokaz i garanacija da }e Vlada Srbije stvarno realizirati sporazum o IZ. U tom je Tadi} vidio „slamku spasa“ za svoju politi~ku opciju na predstoje}im izborima.

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

11

(Bez)izlaz
Dodik je dokazao da mo`e blokirati sve, a mi smo se gotovo navikli i na blokadu kao i na rat {to smo (bili) svikli

POLITI^KI POLIGON

PRESSIJA Dok su gletovali op}inu

B

orba za identifikaciju kod Bo{njaka je isklju~ivo vezana za to da se stvori kakva-takva BiH. To je narod kojeg nema nigdje, nego samo u BiH. To je narod koji je sam sebe proglasio narodom 1993. godine. Oni ne mogu da izgrade vlastiti identitet ako ne uni{te identitet drugih konstitutivnih naroda.“ Nakon ovakve izjave predsjednika Republike Srpske recentno date za ruski servis Radija Slobodne Evrope, neizbje`no se name}e sljede}e pitanje: Koja je razlika izme|u Radovana Karad`i}a i Milorada Dodika? Mo`da samo u motivaciji i pobudama. A za obojicu je isti cilj i, na koncu, sve se svodi na jedno i na isto.

Poznate posljedice
Radovan Karad`i} je vo|en ideolo{kom, liturgijsko-ikonografskom i povijesnom motivacijom, zatomljen mr`njom prema muslimanima, s ciljem eliminacije i istrebljenja muslimana, Bo{njaka s prostora na kojem ve} stolje}ima i stolje}ima `ive kao endogen faktor. Poznate su posljedice implementacije te mr`nje i te tendencije: stravi~na agresija na BiH i genocid nad Bo{njacima. Milorad Dodik je, ipak, tjeran drugim pobudama. On je duboko zaglibio u kriminal i jedini izlaz vidi u bezizlazu, u slijepoj ulici. Pametan seoski momak, u~io na gre{kama drugih, prije svega, svojih prethodnika, stanovnika srpskog grada ‘Aga (Hag), ali i politi~kih lola iz susjedstva (Ivo Sanader), koji su pomislili da su se dovoljno „osigurali“ za mirnu starost, a dr`avu dalje nek’ vodi neko drugi. No, malko su se pre{li. To je kao u pri~i o vukovima, svi su jednaki i uva`avani sve dok se jedan ne povrijedi i izgubi „jednakost“ - onda ga ostali slasno pojedu, kao ovcu. Eh, toga je svjestan i Mile Dodik. I otuda sve ovo i sve te blokade dr`ave i svega {to bi zna~ilo korak naprijed. I konstantno uvijek ista vadiona:
Pi{e: Muhamed VELI]

Po Bog zna koji put od Dodika se potura pri~a o tome kako u BiH vlada teror ve}ine, kako Bo{njaci svojom ve}inom ho}e Srbima i Hrvatima da nametnu svoju volju
narod ho}e upravo to, pa zbog toga bira stalno njih! Ali, to je podvala, jer {ta narod zna? Ni{ta! Narodu mo`e biti samo puna kapa, a, opet, ne}e znati {ta treba uraditi.

U~enje naroda
No, bez obzira na razli~itost motivacije i pobuda, bez obzira na to {to neki seoski momak mo`e biti pametan, Mile Dodik se, ipak, pretvara u klona Radovana Karad`i}a, pa otuda i imamo fa{izam u ~istoj supstanci i izjave tipa da su Bo{njaci „narod kojeg nema nigdje“ ({to, zapravo, treba da zna~i da nas ne}e biti nigdje!!!) i „da njemu ne}e suditi

sudije muslimani“ i sve ostalo. [ta ovakvim izjavama posti`e Milorad Dodik? On jednostavno pou~ava, jer, zapravo, nije narod taj koji bira Mileta da bude takav kakav je, k’o biva narod je tobo`e takav pa i izabrani Mile treba da bude kao {to je njegov narod. Ne, sasvim je obratno, jer njegovo „manipulatorsko preosve{tenstvo“ Mile Dodik svojim manipulacijama dolazi na vlast i upravo preko njih ostaje na vlasti, a svojim pona{anjem i uputstvima u~i narod {ta }e gledati i na {ta }e paziti. To je isto kao u „ameri~koj pri~i“ o malom Johnyju koji je pitao svoju mamu mo`e li do}i njegov drug Jimy ku}i da se igraju, mama ga priupita je li njegov drug Jimy crnac ili bijelac, mali odgovori da ne zna, sutra }e vidjeti. Tako isto i Mile Dodik pita svoje visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e jesu li (mu) tamo sudije i muslimani, a oni mu odgovaraju da „ne znaju“, „sutra }e vidjeti“, a ve} tada }e biti kao on, mo`da i gori. Sada se po Bog zna koji put od Dodika i ala on potura pri~a o tome kako u BiH vlada teror ve}ine, kako Bo{njaci svojom ve}inom ho}e Srbima i Hrvatima (zarazio je i njih, pa je kod njih upala u istom ako ne i gorem stadiju) da nametnu svoju volju itd. Drugim rije~ima, aludira se na to da nas jo{ ima puno, da smo smetaju}i faktor, nije nas se dovoljno pobilo i protjeralo, pa trebat }e ponovo o tome na sav glas razmi{ljati, jer nas ima jo{ previ{e, ne mo`e nas toliko u muzej! Puno nas je! Ali, ne}e i}i ove tamne no}i! Nek’ radi {ta mu je volja, Bo{njaci imaju mogu}nost afirmativne adaptacije. Nek’ on blokira sve: i dr`avu, i entitete, i razvoj i sve ostalo, nek’ pocrkamo svi od gladi - samo ne}emo dati da uradi(e) to {to su naumili. Pa, bujrum, patit }emo se svi zajedno. Eto, dokazao je da mo`e blokirati sve, a mi smo se gotovo navikli i na blokadu kao i na rat {to smo (bili) svikli. Pa, bujrum, Dodiku!

Kad odbornici moluju: Uzalud dovezli i mije{alicu

[e{eljevce otjerali komunalci
Pavlovi} i ostali „akcija{i“ morali odustati od ure|enja zgrade op}ine Bratunac
U centru Bratunca prije nekoliko dana odigrala se prava politi~ka predstava. Odbornik [e{eljevih radikala Vojin Pavlovi} s grupom svojih istomi{ljenika krenuo je da ure|uje zgradu bratuna~ke op}ine. Dovezli su „akcija{i“ ~ak mije{alicu za beton te po~eli krpiti i gletovati o{te}enu fasadu. Na papiru koji su istakli u blizini „radili{ta“ napisali su da su investitori i izvoda~i radova na „ovom ruglu grada i ogledalu rada lokalne vlasti“, osim [e{eljevog SRS-a, i Savez za demokratsku Srpsku - dr. Dragan Kalini} i grupa gra|ana. - Kad ne}e niko drugi, evo mi }emo pomo}i da ova zgrada ljep{e izgleda izjavio je Pavlovi} koji je, istina, manje radio, a vi{e nadgledao. Me|utim, radovi i nisu ba{ potrajali, jer se umije{ala komunalna policija i zabranila gletovanje. Radnicima, naime, nije bilo dozvoljeno da priklju~e mije{alicu na op}insku struju pa su malter mije{ali ru~no. Ipak, ne zadugo, jer su im komunalci i gra|evinski inspektor zabranili daljnji rad. Iako fasada nije dobila novi sjaj, bratuna~ki radikali postigli su ono {to su htjeli - jo{ jednom skrenuli pa`nju na sebe i probleme ove op}ine. S druge strane, na~elnik Bratunca Nedeljko Mla|enovi} tvrdi da vi{e ne obra}a pa`nju na „ove i sli~ne Pavlovi}eve ekcese“, a poja{njava da se u sanaciju zgrade op}ine ne ula`e, jer se planira njeno ru{enje i gradnja nove na M. M. istoj lokaciji.

PRESSIJA [piri} pripazio direktorice

Jahjaefendi} i Joki} naprasno dobile petogodi{nji mandat
Direktorica Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH Meliha Jahjaefendi} i njena zamjenica Sanja Joki} nagra|ene su od aktuelnog predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a produ`enjem mandata! Pro{le godine imenovane Jahjaefendi} i Joki} na ~etverogodi{nji mandatni period dobile su jo{ po godinu. [piri} je u njihovim rje{enjima rije~ „~etiri“ godine mandata zamijenio rije~ju „pet“. Osim objave ovih rje{enja u „Slu`benim novinama BiH“, obrazlo`enja [piri}eve odluke nema. Stoga je ostalo samo da se naga|a jesu li one nagra|ene zbog dosada{njih „uspjeha“ u radu, a oni se ogledaju u tome da je, primjerice, Jahjaefendi} tokom svog prvog mandata zaposlila ~ak 260 osoba. Joki} je, pak, [piri}eva

Siti parlamentarci i ministri ne vjeruju gladnim gra|anima
Na konferenciji o borbi protiv siroma{tva prisustvovalo tek nekoliko parlamentaraca
Koliko su na{i zvani~nici zaista zainteresirani za dobrobit i bolji standard gra|ana, pokazala je i konferencija odr`ana u zgradi Parlamenatrne skup{tine BiH povodom obilje`avanja 17. oktobra, Me|unarodnog dana borbe protiv siroma{tva. Konferenciju je organizirala Zajedni~ka komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku. Nit’ du`eg naziva, nit’ manje rezultata, s obzirom na to da ova komisija, na ~ijem je ~elu parlamentarka Aleksandra Pandurevi}, nije uspjela okupiti vi{e od pet-{est svojih kolega i isto toliko gostiju. Ako je suditi po broju prisutnih, ova neuspje{na konferencija ostat }e u analima Parlamenta BiH zabilje`ena kao jo{ jedan skup koji je bio sam sebi svrha, jer prezentirani izvje{taj nisu ~uli oni koji odlu~uju o sudbini socijalno sve ugro`enijih gra|ana ove zemlje, u kojoj je, prema zvani~nim podacima, polovina stanovni{tva na ivici gladi. Osim ~asnih izuzetaka koji su do{li na skup, na{i parlamentarci i ministri pokazali su da su dezerteri i u ovoj borbi za bolji `ivot gra|ana. R. AD@OVI]

PRESSIJA Dezerteri u borbi protiv siroma{tva

Jahjaefendi}: Nagrada za „uspjehe“

S konferencije: Prazna sala sve govori

biv{a savjetnica pa joj je on svesrdno „pomogao“ da do|e na ovu funkciju. Javnosti je, ina~e, poznato da se u Slu`bi za zajedni~ke poslove svako malo dijele i pozama{ni stimulansi. Ina~e, ovu slu`bu u kuloarima ~esto nazivaju i „zlatnom kokom“, jer putem nje se obavljaju svi tenderi i nabavke za Vije}e ministara. A. Du.

12

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Gojaznost djece se {iri kao epidemija
Uzroci pove}an energetski unos putem hrane i manjak fizi~kih aktivnosti Djeca u tretmanu dobivaju jelovnike zdrave ishrane, ka`e dr. Bevanda
ojaznost djece u Bosni i Hercegovini, kao i u ostatku svijeta, poprimila je razmjere epidemije, ka`e dr. Ljiljana Bevanda, specijalista {kolske medicine i subspecijalista higijene ishrane [kolskog dispanzera Javne ustanove „Dom zdravlja“ Sarajevo. U jedinom Savjetovali{tu za prevenciju i lije~enje poreme}aja ishrane kod djece i omladine na podru~ju glavnog grada BiH njeni pacijenti su djeca starosti od tri do 19 godina.

DEBLJINA

Alarmantni podaci o pretilosti najmla|e populacije u BiH

G

Smijeh okoline
- Gojaznost djece veliki je problem u svijetu pa tako i kod nas. U rje{avanje tog problema treba se uklju~iti i {ira dru{tvena zajednica. Vi{e od 80 posto djece koja dolaze u Savjetovali{te su gojazna. Mali je broj neuhranjenih ma-

li{ana, mada je i on u posljednje vrijeme u blagom porastu - ka`e na po~etku razgovora za „Dnevni avaz“ dr. Ljiljana Bevanda. Uzroci gojaznosti su industrijalizacija, globalizacija tr`i{ta hrane, dostupnost gotovih proizvoda, koji imaju dosta masno}e i {e}era, dostupnost brze hrane, nekvalitetna u`ina u {kolama... - Pove}an energetski unos putem hrane i nedovoljna potro{nja putem fizi~ke aktivnosti rezultiraju gojazno{}u. Osim ~asova fizi~ke kulture u {kolama, malo djece ima dodatne sportske aktivnosti, prilago|ene svakom djetetu pojedina~no. Gojaznoj djeci prvo preporu~im plivanje - ka`e Bevanda. Prema njenim rije~ima, pretila djeca prijavljuju se u sportske klubove, ali ubrzo odustaju, jer ne mogu parirati vr{njacima koji

postoji sportska medicina sa specijalistima koji su relevantni da odrede koji bi sport odgovarao djetetu poja{njava dr. Bevanda.

Redukcione dijete
Rad u Savjetovali{tu obuhvata sistematski pregled, mjerenje parametara za odre|ivanje stepena gojaznosti, urade se nalazi i obavi razgovor s roditeljima kako bi se utvrdile navike u ishrani i fizi~ke aktivnosti djeteta. - Roditelji ili dijete ispunjavaju anketu o sedmodnevnom jelovniku, fizi~koj aktivnosti i koliko dnevno provode vremena pred kompjuterom i TV-om. Zatim se roditelji i djeca educiraju o zdravoj ishrani i fizi~kim aktivnostima koje se postepeno uvode. Dnevne energetske potrebe ra~unaju se prema uzrastu i spolu djeteta te se izra|uju prijedlozi jelovnika. RedukcioGojaznost je jedna od vode}ih bolesti savremenog doba

Bevanda: Ishrana najva`nija

nemaju problem s kila`om. Zbog toga su pretila djeca ~esto izlo`ena smijehu okoline. - Dobro bi bilo da se na ~asu fizi~ke kulture sportske aktivnosti prilagode i gojaznoj djeci da ne bi dolazila sa zahtjevima za osloba|anje od te vrste nastave. Naravno,

Mirsadu Velad`i}u date 2.000 KM Dobro pla}en nerad iz bud`etske rezerve za lije~enje
Da je nekada{nji gospodar Krajine i biv{i guverner Mirsad Velad`i} do{ao u situaciju da iz teku}e bud`etske rezerve tra`i novac za svoje lije~enje, {okiralo je svakog iole informiranijeg Kraji{nika. Jer, za{to bi Vlada Unsko-sanskog kantona (USK), pored silne kraji{ke sirotinje, nekada{njem gazdi Kantona poklonila 2.000 KM za lije~enje? Velad`i} je, ina~e, dugogodi{nji profesor na Biotehni~kom fakultetu, a supruga mu je, tako|er, zaposlenica Univerziteta. Znaju svi i da Velad`i} nije „repa bez korijena“ i neka bezna~ajna figura u politi~kofinansijskoj nomenklaturi SDA. Kada je 1999. godine detroniziran od visokog predstavnika, iza sebe je ostavio infrastrukturu poslu{nika koji mu, kako stvari stoje, i danas „piju iz ruke“. Nije ovo jedini slu~aj SDA-ovih zloupotreba novca poreznih obveznika. Podsjetimo, nedavno je Sadik Ahmetovi} iz dr`avnog bud`eta dao 10.000 KM na ime lije~enja Mirsada Kebe a da nikada javnoCentar civilnih inicijativa (CCI) i ove godine ocijenio je (ne)rad vlasti Livanjskog kantona (LK), iznose}i podatak da Skup{tina tog kantona jo{ nije ni konstituirana, jer nije izabran njen predsjednik niti radna tijela. Za godinu su odr`ali samo konstituiraju}u sjednicu u ~etiri nastavka, te dvije vanredne i ukupno zasjedali tek devet sati i 40 minuta, odradiv{i svega 10 ta~aka dnevnog reda, ali zato zaradiv{i oko 170.000 KM. Istovremeno, Vlada LK imala je sedam sjednica u ukupnom trajanju od 12 sati i 37 minuta, zaradiv{i ~ak oko 290.000 KM! CCI ustvrdio je da su, uprkos lo{em radu, i u VlaVelad`i}: Mnogi mu i danas „piju iz ruke“ di i u Skup{tini LK ~itavo sti nije predo~io na osnovu kojeg bovrijeme uredno primali lni~kog predra~una ili ~ijom odlukom je pla}e i druga primanja. to u~inio. Skup{tina je za godinu od M. D. zakona jedino usvojila Za-

PRESSIJA Je li nekada{nji gospodar Krajine u finansijskoj krizi PRESSIJA CCI ocijenio livanjsku vlast

(Foto: S. Jordamovi})

Rad sa psihologom
S gojaznom djecom trebao bi raditi multidisciplinarni tim i psihologa i psihijatara. - Uzrok pretilosti mo`e biti i psihi~ki te je ponekada rad sa psihologom i psine dijete za djecu su umjerene kako ne bi izazvale poreme}aje u rastu i razvoju - istakla je dr. Bevanda. Njen savjet roditeljima je da izbjegavaju gazirana pi}a, brzu, kalori~nu hranu, grickalice, slatki{e... Umjesto toga, treba jesti vo}e, povr}e, meso, ribu, mlijeko i mlije~ne proizvode sa manje masno}a, kuhanu hranu... hijatrom po`eljan. U Savjetovali{tu se antropometrijska mjerenja rade jednom mjese~no kako lo{i po~etni rezultati ne bi obeshrabrili djecu - ka`e dr. Bevanda. Ljiljana Stanivuk, subspecijalista ishrane u Institutu za za{titu zdravlja Republike Srpske u Banjoj Luci, smatra, tako|er, da je gojaznost kod djece u BiH sve vi{e izra`ena. Ona ka`e da se pretilost u svijetu svrstava me|u vode}e bolesti savremenog doba.
E. HALA] V. STEVANOVI]

Rizikofaktor i za maligna oboljenja
- Komplikacije gojaznosti ve} u periodu adolescencije su kardiovaskularni problemi, dijabetes tipa II, a debljina je ponekada rizikofaktor za maligna oboljenja - naglasila je dr. Bevanda.

Skup{tina LK: Pobrinuli se samo za svoje pla}e

kon o izvr{enju bud`eta kako bi se mogle dijeliti pla}e, a istovremeno su prekr{ili Izborni zakon BiH jer im je trebalo sedam mjeseci da izabru delegate u Dom naroda Parlamenta FBiH.

Prekr{en je i Zakon o bud`etu, jer je bud`et usvojen za ovu godinu tek u maju, a u me|uvremenu je Kanton „`ivio“ na Odluci o privremenom finansiranju.
A. Ka.

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

13

Miris sarajevskih }evapa i pe~enih kestena
Konstituiraju}a sjednica
Iako je za mnoge neradni dan, ova subota je za mene posebna, jer se u Fojnici odr`avaju 8. sportske igre ratnih vojnih invalida BiH. Svi moji prijatelji i ja na jednom smo mjestu. Odr`ao sam i konstituiraju}u sjednicu Predsjedni{tva Saveza RVI BiH. Izvr{ni odbor 8. sportskih igara informirao je Predsjedni{tvo Saveza o pripremi i odr`avanju Igara te o problemima, prije svega, u finansiranju Igara. Predsjedni{tvo Saveza imenovalo je i Komisiju za popis te utvrdilo da se primopredaja obavi 19. oktobra u sjedi{tu Saveza RVI. Na prijedlog Saveza RVI ZDK, prihva}en je zaklju~ak da se odr`i posebna sjednica Predsjedni{tva uz prisustvo ministra za bora~ka pitanja Federacije BiH o aktuelnim problemima iz oblasti bora~ko- invalidske za{tite. Nakon zavr{etka ovog zvani~nog dijela, svi smo zajedno popili kafu i malo popri~ali.

DNEVNIK Ale Ho{i}, novi predsjednik Saveza RVI BiH

Mnogo treba u~initi na obilje`avanju zna~ajnih datuma i doga|aja da se ne zaboravi ono {to nam se desilo

Subota, 15. oktobar

Posjeta Centru ’Drin’
Dnevne aktivnosti zapo~eo sam jutarnjom kafom i doru~kom. Obi{ao sam neke od sportskih terena gdje su se odvijala takmi~enja. Malo poslije, s ~lanovima Predsjedni{tva obi{ao sam i Centar „Drin“, u kojem su smje{tene osobe sa posebnim potrebama, me|u kojima su i nekada{nji pripadnici Armije Republike BiH, a sada oboljeli od PTSP-a. Posjeta na{im bolesnim kolegama malo me je potresla, to su ipak na{i saborci, a gdje su sada zavr{ili? Rukovodstvu Centra uru~io sam donaciju u prehrambenim artiklima, a pokorovitelj ove donacije je Op}ina Fojnica. Po zavr{etku svih disciplina na 8. sportskim igrama, uz sve~ani ru~ak, najboljima su dodijeljene medalje i pehari. Nakon zatvaranja Igara, kao i svi u~esnici, pomalo umoran, vratio sam se svojoj ku}i u Biha}. Osmijeh moje k}erke na ulaznim vratima odmah je odagnao umor od puta.

Nedjelja, 16. oktobar

Ho{i}: ^ekamo posebnu sjednicu sa ministrom za bora~ka pitanja FBiH

Dan Petog korpusa
Ranije sam ustao kako bih rano jutro proveo sa svojom porodicom, koju nisam vidio dva dana. Vratio sam se redovnim obavezama u Biha}u. Najvi{e vremena provodim u aktivnostima kao ~lan Organizacionog odbora za obilje`avanje 19 godina od formiranja Petog korpusa Armije RBiH. Odr`ali smo sjednicu i definirali program obilje`avanja te nosioce aktivnosti po odre|enim oblastima. Posjetio sam Op}insku organizaciju RVI Biha} te s njenim rukovodstvom analizirao protekli sportski vikend u Fojnici. Istakli smo zadatke i obaveze koji nam predstoje u teku}oj sedmici i bli`oj budu}nosti.

Ponedjeljak, 17. oktobar

Na put sam krenuo oko 11 sati i u Sarajevo sam stigao u kasnim popodnevnim satima. Nakon smje{taja i odmora od napornog vikenda i dugog puta, iza{ao sam sa prijateljima na kafu i {etnju kroz Ba{~ar{iju. Uz prili~no hladno vrijeme, osjetio sam intenzivan miris }evapa i pe~enih kestena. Nikada ne propu{tam priliku da, kada sam u Sarajevu, pojedem daleko poznate sarajevske }evape.

Obavljena primopredaja
Prema planiranom terminu, u 10 sati u sjedi{tu Saveza RVI BiH sastalo se staro i novoizabrano rukovodstvo te smo, uz kafu i ugodno }askanje, zapo~eli planirane aktivnosti u vezi sa primopredajom. Primopredaja je obavljena, kako se u sportskom `argonu ka`e, „fer i korektno“. Oko 14 sati, po zavr{etku, oti{li smo na zajedni~ki ru~ak, nakon ~ega smo se svi uputili u svoja mjesta stanovanja: Tuzlu, Fojnicu, Kakanj, Mostar, Biha}, a neki su ostali u Sarajevu. U kasnim ve~ernjim satima stigao sam ku}i prili~no umoran i iscrpljen, ali sam uspio propratiti Ligu prvaka i malo pro}askati sa svojom suprugom.

Srijeda, 19. oktobar

svom kabinetu ~lanove Organizacionog odbora, nekada{nje komandante jedinica Petog korpusa. U 11.30 sati na gradskom mezarju „Humci“, uz prisustvo brojnih gra|ana, iako je bilo hladno i ki{no vrijeme, prou~en je Jasin i odata po~ast, ako Bog da, {ehidima i poginulim borcima. U 14 sati u vojnoj bazi „Adil Be{i}“, u koordinaciji s ostalim kantonalnim bora~kim savezima, odr`ao sam sastanak sa pripadnicima Oru`anih snaga BiH o budu}im obilje`avanjima zna~ajnih datuma, mjesta i li~nosti iz odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992-1995. Dogovorili smo niz konkretnih mjera koje treba poduzeti pri obilje`avanju ovih doga|aja, a sve sa ciljem da se ne zaboravi ono {to nam se desilo.

Vikend sa porodicom
Dan sam zapo~eo uobi~ajeno u Savezu RVI USK te oko 10 sati krenuo u Donji Vakuf na poziv Op}inske organizacije RVI u povodu obilje`avanja Dana ratnih vojnih invalida op}ine Donji Vakuf. Odr`ana je sve~ana sjednica, na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja pojedincima i institucijama koji su dali poseban doprinos u pobolj{avanju stanja i statusa ratnih vojnih invalida Donjeg Vakufa. Uslijedilo je vi{esatno dru`enje uz {alu i smijeh s doma}inom i ostalim gostima. Po zavr{etku dana, vratio sam se ku}i. Kao i svi, uvijek se veselim ponovnom susretu sa porodicom te se nadam da }emo vikend provesti zajedno. Ipak je sa porodicom najbolje.

Petak, 21. oktobar

Jutro uz kafu i ’Avaz’
Dan sam zapo~eo kao i svaki drugi radni kada sam u Biha}u, uz jutarnju kafu i listanjem „Avaza“. Nakon toga - sastanak sa saradnicima, na kojem smo se dogovorili o aktivnostima koje oni trebaju uraditi danas i sutra s obzirom na to da sam se pripremio za put u Sarajevo oko podne zbog planirane primopredaje, koja se treba obaviti sutra. Rastanak sa porodicom malo me je emotivno dirnuo, ipak }u sada uglavnom boraviti u Sarajevu bez svojih najbli`ih.

Utorak, 18. oktobar

Na mezarju ’Humci’
Uglavnom sam proveo dan u aktivnostima u vezi s obilje`avanjem godi{njice Petog korpusa. Izme|u ostalih, gradona~elnik Biha}a Albin Musli} primio je u

^etvrtak, 20. oktobar

14

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Labu|i pjevpoliti~ke policije
Sje}anje na akademika Midhata Begi}a i jednu zajedni~ku akciju u odbrani prava muslimana na knji`evnu tradiciju, koje su poku{avale onemogu}iti snage koje su se u to vrijeme protivile nacionalnom priznavanju muslimana
totinu godina od jednog zna~ajnog datuma na{e kulture, od dana ro|enja Midhata Begi}a (Koraj 1911.), navr{it }e se 27. oktobra. Rije~ je o jednom od najzna~ajnijih esteti~ara, literarnih teoreti~ara, histori~ara, knji`evnih kriti~ara i esejista cijele na{e knji`evnosti. Sa Midhatom Begi}em odr`avao sam prijateljske odnose, sa moje strane pune po{tovanja i pa`nje, pogotovo s obzirom na njegovu suptilnu prirodu. S njegove strane osje}ala se iznimna naklonost, skoro s bratskom pa`njom koju je ovaj ~ovjek ukazivao i meni, kao i ve}em broju na{ih mla|ih kolega.

KATEDRA Pravo muslimana na knji`evnu tradiciju

S

Dru{tvo iz konvikta
Direktno smo se upoznali nakon odbrane moje doktorske disertacije, kada je Begi} do{ao u dekanat da mi ~estita na veoma uspjelom radu i odbrani i tom prilikom saznao da sam ja, zapravo, brat ljudi koje je

on dobro poznavao i cijenio. Radilo se o mojoj bra}i Safetu, Ahmetu i Ifetu Filipovi}u, od kojih je prvog poznavao kao partijskog ~ovjeka i visokog funkcionera, kao i iz javnog rada, a drugu dvojicu sa studija i zajedni~kog boravka u „Gajretovom“ konviktu u Beogradu. „Gajretov“ konvikt, koji se nalazio u Dalmatinskoj ulici u Beogradu i ~iji je upravnik bio legendarni beg ]emalovi} iz Mostara, bio je stjeci{te svega vrijednog i valjanog {to je na{ narod imao u svojoj mladoj i tek nastaju}oj inteligenciji. U tom konviktu istovremeno su `ivjeli i studirali, dijelili sobe i sve okolnosti `ivota Midhat Begi}, Me{a Selimovi}, Salahudin Teskered`i}, Muhamed Abdagi}, Zija Dizdarevi} i ]amil Sijari}, da spomenemo samo kasnije zna~ajne literate, a da ne govorimo o politi~kim ljudima kao {to su bili Hasan Brki}, Avdo

Humo, Osman Karabegovi} i mnogi drugi. Bili su to pravi biljuri na{e knji`evnosti i dru{tvene aktivnosti. Ispostavilo se da je Midhat Begi} odr`avao veze sa mojima i u vrijeme kada je, kao mladi suplent, radio u Banjoj Luci. Tako je njegovo odu{evljenje mojim doktorskim radom dobilo i jednu notu li~nog i s njegovim `ivotom povezanog iskustva i veze. Od tada, odnosno od mog izbora za docenta na Filozofskom fakultetu 1961. godine, bili smo veoma bliski, skoro prijatelji, s visokim stepenom me|usobnog razumijevanja. Sastajali smo se izvan o~iju javnosti i ~ak me je jednom pozvao u svoju vikendicu u Trpnju, gdje smo nekoliko dana zajedno poku{avali sa~initi neku vrstu rje~nika bosanskih imena za cvije}e, koje su na{e majke gajile u ba{~icama oko na{ih ku}a. On je volio cvije}e i ~es-

to mi je s neskrivenim odu{evljenjem govorio o svom rodnom Koraju i o tome kako se najbolje osje}a i odmori {etaju}i bre`uljcima oko Koraja, osobito kada procvjetaju behari na beskrajnim vo}njacima tog izuzetno lijepog mjesta. Begi} je tada prolazio kroz velike te{ko}e zbog intriga nekih zlonamjernih ljudi koji su njega i rahmetli Salku Naze~i}a optu`ili za muslimanski nacionalizam. Poslije je bio mnogo anga`iran u stvaranju ~asopisa „Izraz“, u kojem ja nisam sara|ivao zbog sukoba izme|u mene i njegovih mladih urednika, pjesnika Huseina Tahmi{~i}a i Vuka Krnjevi}a, koji su postavljali uvjet da }e, ako budu {tampani moji radovi, oni istupiti iz redakcije.

Ocrnjeno „Biserje“
Nisam htio da stvaram Begi}u te{ko}e u redakciji i nikada, dok je on bio `iv, nisam objavio nijedan rad

Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI]
u tom ~asopisu. Ovdje `elim, me|utim, o`ivjeti sje}anje na jedan doga|aj koji nas je povezao u jednoj stvari koja je, izgleda, bila na{a zajedni~ka sudbina - u odbrani prava na{eg naroda i za{titi jednog na{eg knji`evnika, a koji je ostao u sjeni i nije uop}e spominjan u na{oj kasnijoj ni memoarskoj ni op}oj i politi~koj literaturi. A imao je veoma veliki utjecaj na shvatanja o odnosu, posebno tada vladaju}ih krugova, ali i javnosti, prema muslimanskoj knji`evnoj tradiciji i kulturi. Doga|aj o kojem govorim, vezan je za pojavu hrestomatije „Biserje“ rahmetli Alije Isakovi}a i onoga {to se dogodilo u na{oj javnosti nakon tog prvog slu~aja da neko objavi zbirku tekstova na{e, bo{nja~ke knji`evne tradicije. Doga|aj o kojem govorim, zapo~eo je nakon {to je tada de`urni moralni i politi~ki policajac po imenu Husein Tahmi{~i}, koji je bio specijaliziran za muslimane, o{tro napao knjigu Alije Isakovi}a. Optu`io je knjigu kao dokument muslimanskog {ovinizma, a pisca kao muslimanskog nacionalistu. Nije bilo iznena|uju}e to {to je Tahmi{~i} napao Isakovi}a. On je bio odista de`urni policajac, koji je djelovao u re`iji jedne grupe tada{njih muslimanskih politi~ara koji su bili muslimani samo zbog nomenklature i kadrovskih lista, ali ne i stvarni muslimani, ni u vjerskom niti u nacionalnom ili bilo kojem drugom smislu. Naprotiv, gra-

Begi}: Bosanski velikan

Pozderac: Politi~ko pitanje

Mikuli}: Pristalica priznanja

Zaustaviti kvarenje ljepote bosanskoga jezika
Najljep{i od svih {tokavskih jezika kojima se govori na podru~ju biv{e dr`ave
Profesor dr. Ismet Smailovi} prvi je dobitnik Povelje „Muhamed Hevai Uskufi“ za doprinos razvoju bosanskohercegova~ke lingvistke i filologije. Povelju profesoru Smailovi}u uru~io je doc. dr. Amir ef. Kari}, glavni imam Med`lisa Islamske zajednice Tuzla. Na dan dodjele priznanja odr`an je i okrugli sto o `ivotu i djelu ovog cijenjenog lingviste na kojem su govorili prof. dr. Ahmet Kasumovi}, doc. dr. Marica Petrovi}, prof. dr. Adib \ozi}, doc. dr. Amira Turbi}-Had`agi} i doc. dr. Sead Nazibegovi}. Smailovi}. I u 90. godini je veoma vitalan, ali i zabrinut za sudbinu bosanskoga jezika, ta~nije za njegovu ljepotu. - Bosanski jezik je najljep{i jezik od svih {tokavskih jezika kojima se govori na podru~ju biv{e dr`ave. Na`alost, danas je prisutan proces kvarenja ljepote bosanskoga jezika. To treba {to prije zaustaviti - ka`e profesor Smailovi}. Svoju tvrdnju potkrepljuje primjerima iz svakodnevnog `ivota i iz medija.
Prof. dr. Smailovi}: I u 90. godini je veoma vitalan

KNJI@EVNOST Ismet Smailovi}, dobitnik Povelje „Muhamed Hevai Uskufi“

]evapi i snijeg
- U Bosni je nestalo }evap~i}a. Jedu se }evapi. Tako imate priliku ~uti da neko do|e i naru~i deset }evapa. Uvijek se znalo {ta je }evap, a {ta su }evap~i}i: }evap je varivo i kuha se u

Veliko priznanje
- Ovo je za mene veliko priznanje i hvala svima koji su mi ovo priredili kazao je prof. dr. Ismet

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

15

Privatno prijateljstvo
Na{ odnos bio je u ravni privatnog prijateljstva, a bez refleksa u javnom `ivotu. Imao sam mnogo susreta i razgovora s Begi}em, osobito nakon objavljivanja mog eseja „Bosanski duh u knji`evnosti“ i njegovog eseja „Tri bosanska romana“. Imali smo i jedan zajedni~ki nastup na savjetovanju o knji`evnosti dili su sebi karijere, predstavljaju}i se kao eksperti za muslimansko pitanje zbog toga {to su bili po ro|enju muslimani, ali su se od svog korijenja emancipirali i postali ne{to drugo. To im je bila legitimacija da su sposobni da se kriti~ki odnose prema muslimanima i svemu {to se na njih odnosi. Osim toga, Tahmi{~i} je i prije tog doga|aja, kao jedna od vode}ih li~nosti na Sarajevskoj televiziji, progonio Isakovi}a, koji je tamo radio kao urednik dramskog programa. Smijenio ga je s du`nosti, a kada je Isakovi} `elio da promijeni ku}u i preuzme ure|ivanje ~asopisa „@ivot“, nije mu dozvolio da zamijeni stan tako da je bila nu`na intervencija Hamdije Pozderca i Ismeta Krese da se taj ~ovjek i njegova familija oslobode iz stambenog ropstva Huse Tahmi{~i}a. Znalo se da je Tahmi{~i} samo okida~ i da }e nakon njega, kako je to bila praksa, nastupiti legija napada~a na Isakovi}a. Skriveni protivnici politike priznavanja muslimana `eljeli su da na svaki na~in kompromitiraju tu politiku, a ovo im je bila zgodna prilika. Tako se javio Mladen Olja~a, jedan od tada{njih komesara na{e kulture, zadu`en za ideolo{ku i nacionalnu ispravnost i ~isto}u na{e knji`evnosti, koji je bio me|u inicijatorima ove hajke. 1970. godine, kada je Begi}a surovo i besramno napao Nenad Radanovi}. To je Begi} veoma te{ko podnio, pogotovo zbog ~injenice da u na{oj knji`evnosti do njega uop}e nije bilo toliko skrupuloznog ~ovjeka u pa`ljivom odnosu prema pravu na jednak tretman svake literarne tradicije koja je kod nas nastala. i obratio meni. Ja sam mu rekao da se ne brine mnogo, jer je ovaj napad labu|i pjev snaga koje se protive priznavanju muslimana, a njega je lako braniti. Jer, kakva bi to bila nacija i ko bi mogao tvrditi da je priznao tu naciju kao jednaku ostalim nacijama u zemlji ako bi joj zabranjivao da ima knji`evnost i kulturu, tj. uop}e duhovnu i kulturnu tradiciju. Oti{ao sam kod Hamdije Pozderca i s njim razgovarao o toj stvari, tra`e}i da kona~no prestanu histerije kakvu su meni prire|ivali zbog „Bosanskog duha“. On mi je savjetovao da ka`em Isakovi}u da ne reagira i ne ulazi u polemiku s napada~ima, jer da treba zauzeti stav da to i nije literarno nego ~isto politi~ko pitanje te da lopticu treba prebaciti politici, tj. zatra`iti da politi~ari najvi{eg ranga ka`u da li priznavanje nacije muslimana podrazumijeva i priznavanje njihove knji`evne i kulturne tradicije. Rekao je da }e razgovarati s Brankom Mikuli}em, za kojeg je rekao da je ~vrsti pristalica politike priznavanja muslimana i da ja sa~ekam dan-dva. Nakon dva dana, obavijestio me je da je Branko spreman da istupi u svojstvu predsjednika CKSKBiH i da najsna`nije podupre prava muslimana na njihovu kulturu i knji`evnost kao legitimni dio kulturne tradicije Bosne i Hercegovine. @elio je, me|utim, da razgovara s nekim ljudima koji bi ga detaljnije uputili u sam problem i meritum ocjene stavova oko njega. Ja sam sugerirao neka Branko Mikuli} pozove Midhata Begi}a i mene i s nama razgovara o toj stvari.
(Drugi dio teksta objavljujemo naredne subote)

Progon nepodobnih
Civilno dru{tvo slu`ilo je isklju~ivo uklanjanju tobo`njih nacionalista s javne i politi~ke scene i ustoli~enju tobo`njih socijaldemokrata na njihova mjesta
u~na, neprijatna i, sasvim o~igledno, personalno-politi~ki motivirana inicijativa smjene direktora Osnovne muzi~ke {kole na Ilid`i u Sarajevu jo{ traje. Mo`da }e neko pomisliti da nema nikakvog smisla posve}ivati novinske tekstove jednom slu~aju koji nije zanimljiv za javnost. Ali, ipak, na po~etku treba re}i da ovaj slu~aj nije neki izdvojeni primjer koji govori o odnosu nekog anonimnog direktora i ministra obrazovanja. Ovo je primjer koji pokazuje novi na~in, sasvim nedemokratski, odnosa prema nelojalnim direktorima u KS te stoga treba i {ira zajednica da javno djeluje ovim povodom.

BEZ DLAKE NA JEZIKU Politi~ko organiziranje i djelovanje

M

zile sve va`ne informacije koje se na bilo koji na~in odnose na `ivot u {koli, jer oglasne plo~e i slu`e informiranju o svemu {to na bilo koji na~in ima veze sa {kolom.

Zahtjev za smjenu
A zahtjev za smjenu direktora vi{e je nego informacija koja se odnosi na {kolu. Koje poni`enje je do`ivjela savjetnica koja se ni kriva ni du`na pretvorila u poslu{nog ministrovog kurira samo zato {to je, opet, neko potajno iz {kole dojavio da su sva reagiranja povodom skandaloznog ministrovog zahtjeva prezentirana svim uposlenicima {kole. Da, svim onim uposlenicima koji su na sastanku uposlenika {kole jednoglasno podr`ali direktora u sada{njoj zastra{uju}oj situaciji u kojoj se na{ao. Jo{ skandaloznije, s jo{ vi{e razloga za javno reagiranje, zbog bolj{evi~kih sistema progona zasnovanih na tajnom snimanju, prislu{kivanju i obavje{tajnim uslugama jeste ~injenica da do danas nikada i nije javno objavljeno da direktorove izjave nisu snimljene na nastavni~kom vije}u, nego u neformalnom razgovoru direktora za vrijeme pauze. No, za na{ javni servis Federacije, koji je produ`ena glasnogovorni~ka ruka ministrove partije i njoj bliske dnevne novine „Oslobo|enje“ tajni snimak i informacija snimatelja tajnog snimka bili su dovoljni da objave prilog o tom „kabadahiji“, ~ime su, moglo bi se re}i, prekr{ili KZFBiH, ^lan 188., a koji se odnosi na neovla{teno prislu{kivanje i zvu~no snimanje. U tom ~lanu nedvosmisleno precizno stoji da „Slu`beno ili odgovorno lice u institucijama BiH koje pomo}u posebnih naprava, bez odobrenja, prislu{kuje ili zvu~no snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namijenjena ili omogu}i nepozvanom licu da se upozna s razgovorom ili izjavom koja je neovla{teno prislu{kivana ili zvu~no snimljena, ili koje neovla{teno prislu{kuje ili snimi tu|e poruke u kompjuterskom sistemu kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.“ Da li su zakonske odrednice ono {to vrijedi u svim slu~ajevima iste vrste, ostaje da vidimo, podjednako koliko nam ostaje da vidimo ho}e li ministar pokrenuti postupak i protiv nastavni~kog vije}a koje brani svog direktora, {kolskog odbora ili vije}a roditelja.

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]

A sada muk
Ina~e, kad ve} spomenuh {iru zajednicu, sjetih se da je sasvim utihnuo glas nevladinog sektora u Sarajevu. Nije formirana vlast, sve poskupljuje, politi~ki lideri se pona{aju i komuniciraju kao da je dr`ava njihova privatna svojina, zapo{ljavaju sebi bliske i odane ljude, nepopustljivi su u svojim stavovima i zahtjevima prema drugim partijama i, kona~no, bez imalo odgovornosti i politi~ke fleksibilnosti odbijaju formirati vlast s politi~kim neistomi{ljenicima, a koji su izabrani voljom naroda. Nije li sve ovo dovoljan razlog za raznorazne „{arene revolucije“, pozive na javno negodovanje gra|ana, javni aktivizam NVO sektora, okrugle stolove posve}ene neodgovornosti pobjedni~kih partija, pozivanje na politi~ku odgovornost zbog svega nabrojanoga? O~igledno da nije dovoljno! O~igledno je da sada nema mjesta aktivizmu civilnog dru{tva, jer su samo do prije godinu lobirali, vi{e nego glasno, za smjenu tada{njih politi~kih garnitura koje su trebale biti smijenjene ovim sada{njim. A sada je muk. Koja neprincipijelnost i koji konformizam je to! Ako je u pitanju istinski anga`man civilnog sektora posve}en istim ciljevima, onda iste aktivnosti i isti ar{ini trebaju biti primijenjeni na sve politi~ke garniture. Ovakvim zati{jem pred o~iglednim problemima i osiono{}u vlasti, na`alost, primje}ujemo da je civilno dru{tvo slu`ilo isklju~ivo uklanjanju tobo`njih nacionalista s javne i politi~ke scene i ustoli~enju tobo`njih socijaldemokrata na njihova mjesta. Primjer politi~ko-per-

Sjetimo se samo koliko je, moglo bi se re}i dnevno, tekstova i videopriloga osvitalo u slu~aju direktorice sarajevskih vrti}a Arzije Mahmutovi} samo zato {to je civilno dru{tvo procijenilo da njen rad ne zadovoljava standarde objektivnog rada
sonalnog progona jednog direktora ni na koji na~in ne bi smio biti problem samo tog ~ovjeka, nego svih onih koji se na bilo koji na~in bave obrazovanjem, pravom, civilnim dru{tvom. Sjetimo se samo koliko je, moglo bi se re}i dnevno, tekstova i videopriloga osvitalo u slu~aju direktorice sarajevskih vrti}a Arzije Mahmutovi} samo zato {to je civilno dru{tvo procijenilo da njen rad ne zadovoljava standarde objektivnog rada. Njen odnos prema uposlenima ne zadovoljava standarde poslovne komunikacije. ili drugih institucija ministarstvima i ostalim nadle`nim institucijama su dou{ni~ki sistemi prokazivanja slu`bama vlasti svih onih koji vlasti ne odgovaraju po bilo kojem osnovu. Najnoviji metod zastra{ivanja primijenjen je iz kabineta ministra obrazovanja KS prije dva-tri dana. Naime, 18. 10. 2011. godine izdat je, ni manje ni vi{e, „nalog“ stru~nom savjetniku za muzi~ku/glazbenu kulturu za: „izvr{enje radnog zadatka koji se sastoji u uklanjanju svih sadr`aja koji se nalaze oka~eni na oglasnoj plo~i u Osnovnoj muzi~koj {koli Ilid`a, a koji se ne odnose na provo|enje odgojnoobrazovnog procesa u toj {koli i koji se mogu u {irem kontekstu dovesti u vezu s politi~kim organizovanjem i djelovanjem, {to je zakonom zabranjeno. Zadu`uje se imenovana da odmah po prijemu ovog naloga izvr{i nalo`eni zadatak.“ E ba{ ovako kako ste pro~itali, imenovana je odmah trebala otr~ati u {kolu i kao kakvo |a~e potrgati tekstove koji su bili ogla{eni povodom zahtjeva za smjenu direktora te {kole. Iako su na oglasnoj plo~i stajali i afirmativni i negativni tekstovi, {to nikako ne mo`e biti politi~ko djelovanje, ministar je procijenio da u {irem kontekstu to, ipak, mo`e biti politi~ko djelovanje. Oduvijek su se na oglasnim plo~ama {kola nala-

Priznavanje nacije
Tu je bila i cijela legija njihovih pomaga~a, od tada sveprisutnog Rade Petrovi}a do ve} ostarjelog novinara Radivoja Papi}a, ~iji je glavni argument i legitimacija za kritiku Isakovi}a i „Biserja“ bila ~injenica da je bio o`enjen muslimankom. Isakovi} se uzbunio

Sistem nezamjeranja
I ne treba pre{utjeti zato {to je `ena, i to pokrivena `ena. E tada su bila puna usta zahtjeva za pravdom u civilnom sektoru, a danas, kada jedan ministar ho}e po{to-poto da smijeni jednog direktora samo zato {to je ovaj u privatnom razgovoru govorio „protiv njega“ i „politi~ki djelovao“, u Sarajevu i {ire je ti{ina. Neprincipijelna, na sistemu nezamjeranja, zasnovana ti{ina i indiferentnost vladaju javnom scenom. Ako je princip tajnog snimanja i progona nepodobnih novitet nove vlasti, onda se nje treba itekako bojati u Sarajevu. Za{to to javno ne re}i? Pa do sada, ipak, nismo imali progone nepodobnika na osnovu tajnog snimanja u neformalnim razgovorima. Dojavljivanja iz {kola

Izbaciti ono {to ne valja dok jo{ nije kasno
Uz brojne druge primjere, prof. Smailovi}u smeta i sve prisutnija upotreba izraza urbano i ruralno, umjesto gradsko i seosko. - Nekad se hrana jela, a pi}e pilo, a danas se sve to konzumira. Uvijek se za loncu, a }evap~i}i se spremaju na ro{tilju. Snijeg u Bosni vi{e ne pada, nego se registruje. Isto tako na TV mo`ete ~uti da je „jutros u Sarajevu registrovan prvi snijeg“, umjesto da se ka`e da je pao prvi snijeg. U novinama mo`ete pro~itati da je neko dijete staro sedam godina. Djeca onoga ko popije puno rakije govorilo da je pijan, a danas se ka`e da je u alkoholiziranom stanju. Svi ovi primjeri kvare ljepotu bosanskoga jezika i treba izbaciti sve ono {to ne valja dok jo{ nije kasno - upozorava Ismet Smailovi}. su uvijek bila mlada, a, eto, sada, samo u bosanskome jeziku djeca su stara. Isto tako, ka`e se da je neko krenuo automobilom u Sarajevo i do`ivio udes. Ne mo`e neko do`ivjeti udes. Udes je sudbina. On je do`ivio nesre}u - poja{njava Smailovi}.
F. SINANOVI]

16

22. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

KOLUMNA

Protesti u SAD eskaliraju
Pokretu „Okupiraj“ nedostaju plan, politi~ke smjernice, metode, funkcionalne alternative, bilo kakva koherentna i primjetna ideologija
irni protesti koji su se ra{irili Amerikom su zagonetka. Na jednoj strani, oni potcrtavaju rastu}u frustraciju zbog lo{ih ekonomskih uvjeta. Na drugoj strani, ne nude izri~ite politi~ke smjernice iza kojih bi se gra|ani pokrenuli da zapo~nu konkretne reforme. Protesti su dio globalnog fenomena op}eg nezadovoljstva, kojem nedostaje uvjerljiva revolucionarna ideologija ili provediv program.

M

Klasna podjela
Protestna kampanja, uobli~ena u pokret „Okupiraj Wall Street“, po~ela je u julu

jer predvi|anja govore da se ameri~ka ekonomija kre}e prema novoj recesiji. Neki ove proteste upore|uju s ranim danima pokreta za gra|anska prava, kada su se {ezdesetih godina mirna okupljanja u vrijeme ru~ka ra{irila ameri~kim jugom kao po`ar. Zagovara~i tvrde da je problem u {ezdesetim bila rasna podjela, a danas se bitka vodi na frontu klasne podjele ili, ta~nije, rastu}eg jaza izme|u bogatih i siroma{nih, dok se srednja klasa gura u siroma{tvo. Ovakva pore|enja su neta~na. Pokret za gra|anska prava imao je vrlo konretne politi~ke ciljeve: dokidanje

su u genocid u Kambod`i i vijetnamsku invaziju. Suprotno tome, pokret „Okupiraj“ nema koherentnu poruku, ve} ponavlja kritike na ra~un uve}ane politi~ke mo}i koju u`ivaju bogati Amerikanci. U~esnici se zovu pripadnicima 99 posto dru{tva, fokusiraju}i se na podjelu izme|u jedan posto bogatih i ostatka dru{tva.

Plodno tlo
Njihova poruka nailazi na plodno tlo me|u radnim narodom, koji vjeruje da ve}ina Amerikanaca pati nakon {to se ekonomija izvrnula, a da su najbogatiji za{ti}eni vladinim mjerama

mbru 2010. godine. Ljevi~ari se nadaju da je ovo njihova verzija „^ajanke“, koja je znatno utjecala na ameri~ku politiku. Ali, ove usporedbe su, tako|er, upitne, jer su im ciljevi fundamentalno razli~iti. Iako nijedna grupa ne vjeruje politi~koj eliti, „^ajanka“ je prosvjedovala protiv velike vlade, a ne velikih korporacija. „^ajanka“ je mobilizirala konzervativne snage unutar Republikanske partije da izaberu ~lanove Kongresa koji }e biti vi{e fiskalno konzervativni i koji }e tra`iti smanjenje dr`avnog duga. Za razliku od „Okupatora“, aktivisti „^ajanke“ nisu sa-

ga`iraju u transformaciji Demokratske stranke, „Okupatori“ tra`e radikalnu reformu cijelog politi~kog procesa. Osim toga {to je to malo vjerovatno, pokretu nedostaju plan, politi~ke smjernice, metode i funkcionalne alternative. Tako|er, nedostaje bilo kakva koherentna i primjetna ideologija. Posmatra~i primje}uju da je potreban fokus kako bi se sprije~ilo da pokret postane ili nebitan, ili da se radikalizuje do mjere kad gubi podr{ku ve}ine Amerikanaca. Naprimjer, mogu se postaviti odre|eni zahtjevi da se reformira finansiranje izbora, da se uklone kompa-

Pi{e: Janusz BUGAJSKI
edsjedni~ki kandidati Mit Rumi (Mitt Romney) i Herman Kein (Cain) u po~etku otpisali pokret kao opasan i antikapitalisti~ki, oni su nedavno promijenili pozicije u slu~aju da pokret postane potentna politi~ka snaga u toku predizborne kampanje. Neki republikanski stratezi predla`u politi~arima da usmjere gnjev „Okupatora“ zbog ekonomskih uvjeta prema Bijeloj ku}i.

Djetinje uvjerenje
Trenutno, mje{avina uop}enih `albi i djetinje uvjerenje da „ravnopravnost“ rje{ava sve upu}uju na to da „Okupatori“ nisu spas za Ameriku. [arolikost aktivista i slogana govori da pokret nema stvarna rje{enja za glavne ekonomske izazove, uklju~uju}i dug, nezaposlenost i potencijalnu recesiju. Ustvari, rast pokreta }e vjerovatno otjerati investicije i produbiti probleme protiv kojih se bori. Tako|er, dru{tvo bi se moglo jo{ vi{e podijeliti bez postizanja konsenzusa. To bi moglo promovirati „klasni rat“ izme|u razli~itih ekonomskih grupa, grupa s razli~itim primanjima, i poslovnih interesa. Fenomen „Okupacije“ je simptomati~an za {ire globalno nezadovoljstvo materijalnim uvjetima, relativnim siroma{tvom i nesposobno{}u vlada da rije{e osnovne ekonomske probleme. Ipak, nedavne demonstracije {irom Evrope i u dijelovima Azije imaju sli~nosti s ljetnim protestima u Gr~koj i [paniji. „Ogor~eni“ pokret nije imao jasan plan, a poku{aji preuzimanja protestnog pokreta od sindikata, komunista, anarhista, antiglobalista i raznih antikapitalista su tako|er propali. Svijet se suo~ava s eksplozijom ra{irenog gnjeva zbog li~nih, dru{tvenih i ekonomskih uvjeta, koji bi mogao stvoriti nepredvidivu, dugotrajnu politi~ku nestabilnost. Nadolaze}a generacija dru{tvenih mre`a gubi pouzdanje u postoje}e vladine strukture i poslovanje, ali nema formulu za prakti~ne promjene, osim nejasnih plitkih poruka o dru{tvenim promjenama i ekonomskoj jednakosti. Ne samo da smo zakora~ili u eru {tednje i pada razvijenih ekonomija nego i u eru bez uvjerljivih ideologija, bar za sada.

Protestna kampanja, uobli~ena u pokret „Okupiraj Wall Street“, po~ela je u julu kada je pokrenuta internetska stranica

kad je pokrenuta internetska stranica koja je pozvala na okupljanje ispred njujor{ke berze. Od tada protesti su privukli hiljade ljudi u nekoliko gradova, uklju~uju}i Va{ington. Iako jo{ nisu masovni fenomen, imaju potencijal da eskaliraju

diskriminacije ameri~kih crnaca u svim segmentima, u vladi, ekonomiji i obrazovanju. Sli~no, antiratni pokret u {ezdesetim imao je jasne ciljeve, iako su naivno vjerovali da }e se ratovi u Indokini zavr{iti ameri~kim povla~enjem. Ustvari, prerasli

pomo}i i povla{tenim porezima. Zapravo, oni ka`u da korporacije kontroliraju ameri~ku administraciju. „Okupatori“ su, tako|er, pore|eni s „^ajankom“, pokretom koji se ra{irio u Republikanskoj stranci prije izbora za Kongres u nove-

Izgledi za novu pogubnu recesiju
Istra`ivanja javnog mnijenja ukazuju da 70 posto Amerikanaca misli da zemlja ide u pogre{nom pravcu, s izgledima za novu pogubnu recesiju. Preovla|uju}i osje}aj nepravde privla~i prosvjednike i daje potencijal pokretu da se razvije u ozbiljnu politi~ku snagu. Ali, iako poruka pokreta protiv korporativne pohlepe ima {iru podr{ku nego dvije ameri~ke politi~ke partije, nijedna partija ne zna kako se nositi s time. Nekoliko radni~kih sindikata, uklju~uju}i sindikate radnika u autoindustriji i prosvjetnih radnika, tako|er su pru`ili podr{ku, ali sindikati vi{e nisu potentna snaga u ameri~koj politici.

mo slali poruke i audiozapise. Oni su, zapravo, izabrali kandidate u Kongres koji su podr`ali njihove ciljeve i koji }e imati veliki utjecaj na proces odabira predsjednika unutar Republikanske stranke. Oni su i dalje najaktivniji element republikanskih i konzervativnih glasa~a. Nasuprot tome, iako je veliki broj zagovornika „Okupacije“ radio na izboru predsjednika Baraka Obame (Barack), ve}ina njih sada izra`ava razo~arenje u njegovu administraciju, za koju se misli da pravi kompromise s poslovnom elitom i profitira od toga. Umjesto da se an-

nije iz izbornog procesa, i da se ograni~i pla}anje lobistima. Ovo bi zahtijevalo rad u sistemu, a ne protiv sistema ne{to {to bi ve}ina gra|ana podr`ala. Ho}e li op}i pokret „Okupacije“ imati utjecaja na predsjedni~ke i kongresne izbore u novembru 2012. godine, sli~no „kao ^ajanka“ 2010. godine, zavisi od toga mo`e li se ijedna od dvije stranke povezati s osnovnim porukama prosvjednika i dati im politi~ki sadr`aj. Neki demokrati poku{avaju profitirati na pokretu, a pokrenute su i peticije solidarnosti s „Okupatorima“. Iako su republikanski pr-

ILA=@=H
Univerzitet “Stanford”

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

"#
Nutricionisti preporučuju

Tačno Netačno
Australiji? 1Mari je jedna od najvećih rijeka u upotrijebljen termin lezbijski? 2Nije poznato kada i gdje je prvi put Zemlji? 3Mrtvo more je najniže more na 1. NETAČNO

w

Naučni časopis “Archives of Surgery” objavio je da godinu nakon obavljene operacije kod pretilih članova pacijentove porodice dolazi do prosječnog smanjenja tjelesne mase od skoro četiri kilograma. Američki naučnici s Univerziteta “Stanford” vjeruju da je to potvrda teze prema kojoj je pretilost porodična bolest. Kod članova porodice operiranih pacijenata uočeno je i smanjenje konzumacije alkohola, kao i obima struka.

w

2HAJEIJ A FH@Eč= >AIJ >AA F=DKE?A = @HKč=

Dan počnite nemasnim, ali hranjivim obrokom. Nutricionisti preporučuju zobene pahuljice kao najzdraviju opciju. Ne samo da osiguravaju dovoljno snage za dobar početak dana nego su dobre i za srce. Jednostavne za pripremu, zobene pahuljice sadrže beta-glukan, visokovrijedna vlakna rastopiva u vodi, koja snižavaju holesterol i blokiraju apsorpciju masti u crijevima. Vlakna prisutna u zobi usporavaju varenje ugljikohidrata, čime se smanjuje nivo šećera u krvi pa ne dolazi do napada gladi.

Meri je najveća rijeka u Australiji
Mari je najveća rijeka u Australiji, a ne jedna od najvećih. Izvire nedaleko od planine Košćuško na sjeveroistoku Novog Južnog Velsa i teče kroz jugoistočnu Australiju. Ukupna dužina toka iznosi 2.590 kilometara i čini granicu između Viktorije i Novog Južnog Velsa. U 19. stoljeću bila je značajna po brodskom saobraćaju, ali je kao saobraćajnica naglo izgubila na značaju razvojem željeznice i narastajućom potrebom stanovništva da navodnjava zemljište. Dolina rijeke Mari ima veliki ekonomski značaj. Na njenom plodnom tlu uspijevaju žitarice, voće i vinova loza, a klimatski i ostali uvjeti pogoduju uzgoju krupne stoke i ovaca.

ZDRAVLJE ŽENE Tvrdnje američkih naučnika 

==E =CH=BEA čAIJ =ž FEJELE
Predloženo je da žene na mamografiju krenu u dobi od 50, a ne od 40 godina života, baš zbog visokog postotka lažno pozitivnih rezultata

,žECAHE?= = L=čE =čE

Pripremite

Više od polovine zdravih Amerikanki koje jednom godišnje obavljaju mamografski pregled, barem će jednom u 10 godina dobiti lažno pozitivne rezultate i od toga broja sedam do devet posto ići će na biopsiju koja će pokazati da se ne radi o raku, utvrdili su američki naučnici koji su otkrili da bi “prorjeđivanje” mamografije na jednu u dvije godine smanjilo rizike lažno pozitivnih rezultata za trećinu. I s rjeđim mamografijama rak dojke svejedno bi se “uhvatio” u ranom stadiju, piše u istraživanju naučnog tima iz Sijetla, objavljenom ove sedmice u časopisu “Annals od Internal Medicine”. Američko vladino tijelo koje se bavi izradom mjera prevencije bolesti, predložilo je 2009. godine da žene na rutinske mamografije krenu u dobi od 50, a ne od 40 godina života, baš zbog ovako visokog postotka lažno pozitivnih rezultata, koji su kod njih stvarali nepotrebne psihičke traume i strahove da su oboljele od raka dojke. Njihove preporuke tada su izazvale val protesta onkologa i zainteresiranih, koji su tvrdili da ta pretraga spašava život te da je vrijedna rizika lažno pozitivnih rezultata.

w

Lažna uzbuna kod žena stvara traume i strah

Potrebno je: 600 g teleće džigerice, 2 paradajza, glavica luka, 1 krastavčić, veza zeleni, 4 dl crnog vina, 50 g maslaca, 2 kašike brašna, 2 kašike mlijeka, kocka za supu, 0,5 dl ulja, manja vezica peršuna, so, biber. Način pripreme: 1. Zelen i luk očistiti, oprati pa isjeći na kockice i skuhati u vinu. Kuhanu zelen propasirati. Na zagrijanom maslacu propržiti brašno kao za zapršku i u to, uz stalno miješanje, dodati pasiranu zelen, kocku za supu i malo vode. 2. Krastavac sitno isjeckati, paradajz popariti vrelom vodom, oguliti ga i isjeći na kockice pa sve umiješati u sos i po ukusu začiniti solju i biberom. 3. Džigericu isjeći na trake i propržiti na vrelom ulju. Posoliti je i pobiberiti pa staviti u sos i na tihoj vatri kuhati. Na kraju umiješati mlijeko i posuti sitno sjeckanim peršunom.

2. NETAČNO

Lezbijstvo - privlačnost između dvije žene
Ne može se reći da nije poznato kada i gdje je prvi put upotrijebljen termin lezbijski. Bilo je to krajem 16. stoljeća i vezivao se za grčki otok Lezbos. Krajem 19. stoljeća ovaj termin vezan je za žensku homoseksualnost, kao asocijacija na poeziju pjesnikinje Sapfo s otoka Lezbos, koja je živjela od oko 610. do 580. godine prije nove ere. Izraz lejzbijstvo ili sapfizam ili ženska homoseksualnost počeo je odražavati osobinu ili stanje intenzivne emocionalne i obično erotske privlačnosti između dvije žene. Na početku 21. stoljeća lezbijke Evrope i Sjeverne Amerike pokrenule su problem zakonskog priznavanja homoseksualnih zajednica, pravo na usvajanje djece, žensku zdravstvenu zaštitu, poreze, nasljeđivanje i učestvovanje u zdravstvenim olakšicama s partnerkom.

3. TAČNO

Mrtvo more najniže more na Zemlji
Mrtvo more, arapski El-Bahr el-Majit, hebrejski Jam Ha Mela, stari naziv Lacus Asphaltites, slano jezero između Izraela i Jordana, najniže je more na Zemlji. Nalazi se na, u prosjeku, 400 metara ispod nivoa mora. Dugačko je 80 kilometara, a široko do 18 kilometara. Sjeverna polovina Mrtvoga mora pripada Jordanu, a južni dio dijele Jordan i Izrael. Poslije šestodnevnog rata 1967. godine, izraelska vojska zadržala je upravu nad čitavom zapadnom obalom. Mrtvo more graniči s Judejom na zapadu i Transjordanskom visoravni na istoku. Rijeka Jordan ulijeva se u more sa sjevera.

48 46 Subota 22. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini
Kamioni
2210dogl1 Peugeot partner 1.9 d, god. 2003., uvezen, teretni, cijena 5.400 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem kombi Hyundai H-1, 2006. godina, sa pređenih samo 11.000 km, 2.5 tdi, na kombiju nema tragova korištenja, cijena povoljna! Tel. 061 171 998 Prodajem putnički kombi VW T2. Tel. 061 102 911 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Tamić kiper, 1990. god. Tel. 061 131 750 Izdajem dvosoban namješten stan studentima, blizina kampusa. Tel. 061 514 816 Izdajem dvosoban namješten stan u novoj privatnoj kući sa etažnim grijanjem na plin i kablovskim internetom. Stan se nalazi u Hrasnom. Tel. 061 188 894 Izdajem dvosoban namješten stan u privatnoj kući u blizini Grasa. Centralno grijanje, kablovska, parking. Tel. 033 454 889 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok, ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM. Tel. 033 647 589 Izdajem garsonjeru na Otoci (kod Merkura), u neboderu lijepo namještenu i renoviranu sa novim kupatilom, centralno na duži period, XV sprat. Tel. 061 522 190 Izdajem ili 50 m2, nenamješten ul. Bosanskih Gazija. Tel. 061 288 939 Izdajem jednoiposoban namješten stan, zaseban ulaz, privatna kuća, naselje Hrasno. Tel. 033 610 139 i 063 090 975 Izdajem jednoiposoban, namješten stan na Trgu heroja - Hrasno. Cijena 200 KM + režije. Tel. 061 159 100 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban namješten stan na Pofalićima kod plavog granapa. Tel. 061 147 404 Izdajem jednosoban namješten stan studentima kod Bosmala. Tel. 061 719 577 Izdajem jednosoban namješten stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom, Pofalići. Tel. 066 911 441 Izdajem jednosoban prazan stan privatna kuća cijena 150 KM. Trebinjska 123. Tel. 033 610 134 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban stan u prizemlju privatne kuće, Blažuj. Tel. 066 328 718 Izdajem jednosoban, nenamješten stan na Vojničkom Polju. Centralno grijanje, u dobrom stanju, 250 KM + režije. Tel. 062 366 449 Izdajem jednosoban, potpuno nov i namješten stan. U Novom Gradu, preko puta RTV doma, 400 KM + režije. Tel. 061 614 011 i 061 706 471 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem kuću u Nedžarićima, Fra Antuna Kneževića 12. Nije opremljena, grijanje na drva, cijena 200 KM. Tel. 062 670 029 Izdajem lijepo namješten dvosoban stan, Koševsko brdo. Cijena po dogovoru. Tel. 033 432 270 i 062 119 723 Izdajem lux. stan 120 m2 namješten sa dvorištem, vrtom i garažom, Koševsko Brdo - Ciglane. Tel. 062 714 650 Izdajem namješten jednosoban stan sa centralnim grijanjem u privatnoj kući. Zaposlenim ili studentima. Tel. 033 663 599 Izdajem namješten sprat studentima na duži period, opremljeno sve. Tel. 061 867 867 Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namješten stan studenticama kod FDS-a, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655 398 Izdajem namještenu kuću kod remize Gras. Centralno grijanje, kablovska, parking za auto, povoljno! Tel. 061 174 010 Izdajem nov namješten,dvosoban stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811 833 Izdajem povoljno na duži period sprat kuće sa garažom. Pofalići. Tel. 061 944 370 Izdajem sobe momcima u por. kući, ima sve, 100 KM po sobi. Pofalići kod Amko komerca. Tel. 066 003 937 Izdajem sobu blizu Medicinskog i Građevinskog fakulteta. Tel. 033 205 396 Izdajem sobu studentima na Koševskom Brdu (Sarajevo). Tel. 066 850 854 Izdajem sobu u stanu na Čengić Vili za jednu djevojku, cijena povoljna. Tel. 033 655 941, 061 237 870 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat kuće, poseban ulaz. Tel. 033 485 616 Izdajem sprat u priv. kući 3 sobe, kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul. Posavska, studentici, Hrasno. Tel. 033 521 592 Izdajem stan 55 kvadrata namješten, Otoka, ul. Brčanska, preko puta Merkura. Tel. 036 780 450, 063 484 943 Izdajem stan na Grbavici zaposlenim ženama ili studenticama, privatna kuća. Tel. 061 365 193 Izdajem stan na Pofalićima, namješten, plinsko grijanje i poseban ulaz. Tel. 033 655 947 Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880 Izdajem studenticama trosoban namješten stan sa centralnim grijanjem kod Merkura na Otoci. Tel. 062 671 747 Izdajem trosoban prazan stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom plus garaža, Nahorevska. Tel. 061 518 952 Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 U porodičnoj kući izdajem sprat, odnosno novosagrađen, luksuzno napravljen stan s đakuzijem, studentima ili zaposlenim osobama površine 120 kvadrata u Ulici Sklade u naselju Doglodi kod Stupa. Tel. 062 481 388

Automobili Prodaja 
POLO 1.4i, 2005. god., prešao 30.000 km, kao nov, povoljno. Tel. 061 170 384. 11964-1Ndž BMW X3, 2,5i, 2004. god., prešao 90.000 km, ugrađen certificiran plin, crni, full oprema. Tel. 061 170 384. 11964-1Ndž Audi 3 97 1.6 benz 140.000 reg 05. 12., povoljno. Tel. 061 906 964 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6 metalik siva! Tel. 061 221 891 Džip Micubiši šogun u odličnom stanju, registrovan, nove zimske gume. Tel. 065 266 622 Ford escort, god. 95, benzin 1.4, registrovan do 04. 2012., centralna brava, 2 airbega. Cijena 3.200 KM. Tel. 062 133 163 Ford fiesta očuvana 13 ben, 96 god, reg do maja 2012., 3.500 KM. Tel. 062 008 374 Ford fiesta, 2005 godina, tek reg., 7200 KM. Tel. 061 925 862 Golf 2, 84. godište, dizel metalik zelena, 3 vrata, u voznom stanju, registovan do 30. maja 2012. god. Haso. Tel. 065 454 719 Golf 2, godina proizvodnje1985., registrovan do 7. mjeseca 2012., cijena po dogovoru. Tel. 062 441 378 Golf 3 dizel 92 g, tek registrovan, centralna brava, dvoja vrata, boja truhla višnja, cijena 4.200 KM. Tel. 061 818 173 i 062 163 755 Golf 4, 1.9 tdi, for motion, 2001. godina, 5 vrata. Metalic plava boja, sve plaćeno do registracije, 10.800 KM. Grad Kiseljak. Tel. 063 403 708 Golf 4, TDI (di crveno) 2000. god, plavi met, 5 vrata, 6 brzina, klima, esp, org vw allu felge 16, 2 ključa + kod ključ, kobra alarm, tek uvezen, sve plaćeno do reg. Tel. 061 140 074 Maple C31, star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486 Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Mercedes 190 D, 1987. god., servo, centralna, al felge, abs, extra stanje. Tel. 063 037 611 Mercedes 190 d, god 1988, servo volan, centralna brava, daljinski..., registrovan do jula 2012. Tel. 061 893 972 Mercedes 2.5 dizel, god 1995., manuelni mjenjač. Tel. 061 778 308 Mercedes 230 E benzinac, 1988. god. u dobrom stanju, tek registrovan. Cijena 4.350 KM. Tel. 061 602 884 Mercedes 250 D, 87. godište, u solidnom stanju. Centralna brava, šiber, servo volan, svjetlo plavi metalik. Cijena povoljna. Tel. 061 319 772 Nissan almera, 2003. god. dizel, full oprema. Fiksno 7.900 KM. Tel. 061 130 168 Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Pasat karavan 89. godina, benzin, plin, bijeli, 3.300 KM. Tel. 061 309 914 Pasat karavan TDI , 125 KW, 2007. god., auto posjeduje orginalnu servisnu knjigu, uvoz iz Njemačke, plaćena carina i porez. Vozilo je u perfektnom stanju. Tel. 061 204 942 Passat 2006 god, 1.9 tdi, crna boja, trend line oprema, prešao 175.000 km, očuvan, nove gume, servisna knjižica, registrovan do 9/2012. Tel. 062 341 913 Peugeot 205, benzin, 2 vrata, 1989. g., reg. istekla, u voznom stanju. Tel. 061 135 114 Peugeot 307, 20 HDI, 100 kw, 2004. god., ful oprema, navigacija, 3 vrata, registrovan do 08. 2012. god., extra stanje, auto je kao nov. Cijena 10.500 KM. Tel. 062 741 366 Pežo 407, godina 2006, 1.6, cijena 16.000 KM, može i auto do 7.000 KM. Tel. 061 984 736 Polo 94 god, 1.4 dizel, potrošnja 4 litra, dobro očuvan, cijena 3.500, Sarajevo. Tel. 062 181 273

Prodajem mazdu 121 1.3b, registrovan do 01. 07. 2012. god., pogodan za dostavu. Tel. 063 459 893 

Prodajem ili mijenjam za 1-soban stan uz moju doplatu BMW 530 d 2003. god., metalik crna, registrovan, tek servisiran. Tel. 061 749 575 Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugrađen plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746 Prodajem ili mijenjam za vozilo 4x4 Mercedes 123 240 D u odličnom stanju, cijena 3.000 KM. Tel. 061 196 242 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel. 062 536 237 Renault megane 1.5 DCI, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, nove gume, 10.500 do reg. Tel. 061 108 512 Renault Megane, 97. godina, 1.4 e, registrovan do aprila 2012., u vrlo dobrom stanju, cijena 3.850 KM. Tel. 063 999 398 Reno kangoo, 2005. godište, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 958 001 Reno megane coupe 1.6, 16 ventila, 1999. godište, cijena 6.700 KM. Tel. 061 730 405 Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061 309 914 Romeo 33 1.3B, 1991. god., registrovan do 12/2011. god., 5 vrata, urađen servis centralno, el. podizači, servo, al. felge, nove gume i akumulator hitno povoljno. Tel. 063 537 174 Saab 90001996. godna stranimtablama, Honda akord 1990. god, Ford dizel 1.6 1988. registrovan. Tel. 061 365 193 Seat ibica 1.4 b ful oprema ili mijenjam za mlađeg dizela uz moju doplatu. Tel. 061 565 362 Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, može zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Seat ibiza 99. g. Ful oprema, klima podizači, el. retrovizori, aerbagovi, itd., 1.4l., 16v, 74kw, nove gume zimske, auto u top stanju, 6.200 KM. Tel. 061 278 115 Škoda felicia, 1.9 dizel, registrovana, 1999. god. Cijena 3.900. Mostar. Tel. 062 563 396 Škoda octavia 1.9 TD 2007. god. U dobrom stanju, prvi vlasnik, registrovana do 08. 2012., 203.000 prešla,klima, ABS, cd-mp3. Cijena 16.000 KM. Tel. 061 138 114 ili 061 201 278 Škoda oktavia 2004, 1,9 TDI 66 kw, registrovan do 5 mjes. 2012., met crna, alum. felge, CD mp3, centralna brava, stakla na struju, klima, prešao skoro 160.000. Cijena 14.700 KM. Mostar. Tel. 061 817 103 Toyota Corolla 2006 g., 1.8 T benzin, prešla 68.000 km, 13.900 KM. Tel. 062 253 854 VW buba folcika 1200, 1976. god., tek reg, restaurirana komplet, urađena generalka motora, metalik boja, 4 nove gume + alu felge. Može zamjena. Tel. 063 999 871 VW Turan 1.9, 2004. god., 16.500. Tel. 061 198 034

Motocikli 
BMW R1100S 2004 g prešao 24.000 km, cijena 8.100 KM. Tel. 062 600 111 Prodajem Kawasaki ZR7, 99 god. u odličnom stanju ili mijenjam za noviji automobil uz moju doplatu. Tel. 061 171 327 Prodajem motocikl Suzuki gsx750, 2001. godina, povoljno 3.300 KM. Tel. 062 350 666 Prodajem motocikl Yamaha YZF 750 ccm, 94. godina, 100 KS, plavo-bijela boja, drugi vlasnik u BiH. Extra stanje. Cijena po dogovoru. Tel. 062 987 921

Prodaja 
Alipašino C faza, 58 m plus balkon, 4. sprat, lift, centralno, dobro stanje, 74.000 KM. Tel. 061 269 835 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Grbavica, dvosoban stan 52m2, V sprat, lift, balkon, blizina škole, ambulante, pijace... Cijena po dogovoru. Tel. 061 482 999 Hrasnicajednosoban stansavelikim balkonom na 2. spratu u odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Novogradnja, useljivi stanovi Stup Nedžarići Tibra 1 60-66m2, Bh Bau 55-70m2, stanovi u izgradnji Tibra2 od 27-70m2. Samir. Tel. 062 334 371 Otoka, prodajem dvosoban stan 56 m2. Tel. 061 140 483 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Povoljno. Prodajem stan na Stupu Nukleus 44, 87m2, parking, grijanje, klima, telefon, internet i kablovska obezbijeđeni. Tel. 033 639 190, lok. 116 Povoljno. Prodajem stan na Stupu Nukleus 49, 49m2, parking, grijanje, klima, telefon, interneti kablovska obezbijeđeni. Tel. 033 639 190, lok. 116 Prodaje se luksuzan stan na Skenderiji, ul. Podgaj, 170m2, dvije garaže, kino sala, 3. sprat, lift, extra stanje, plinsko centralno, 3.400 KM/m2. Samir. Tel. 062 334 371 Prodaje se stan na Višnjiku 48m2, 3. sprat, blind vrata, PVC, nova unutrašnja stolarija, 2.050 KM, Samir. Tel. 062 334 371 Prodaje se stan u centru, Karpuzova, nov, adaptiran, 3.sp, 73m2, 150.000 KM, stan u Vogošći 63m2 dvosoban, novogradnja iz 2007., namješten, 93.000 KM. Tel. 062 334 371 Prodaje se stan u kući na 1. spratu kuće u krugu GRAS-a 75m2 trosoban 900 KM/m2, stan u Istočnom Sa, 90m2 u super stanju trosoban 1.100 KM/m2. Samir. Tel. 062 334 371 Prodaje se stan u Saraj polju 83m2 troiposoban visoko prizemlje, balkon, centralno gr, 120.000 KM, trosoban 75m2 na Bistriku 210.000 KM. Samir. Tel. 062 334 371

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Gume Michelin Energy 205/55 R 16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena 200 KM. Tel. 061 199 580 Prodajem 4 čelične felge 13-ke za Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212 741 Prodajem 4 čelične felge 16 cola sa org ratkapama za golfa 4 a pašu i na Škodu octaviu. Cijena 150 KM. Tel. 061 813 062 Prodajem aluminijske felge 16, 4 šarafa petokrake, sa gumama Momo, cijena 350, hitno. Tel. 062 334 492 Prodajem aluminijske felge nove sa gumama povoljno. Tel. 061 549 409 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem prednja i zadnja desna vrata za Seat alteu xl freetrack veoma povoljno. Tel. 061 566 133 Prodajem u kompletu polovne, dobro očuvane dijelove za Mercedes tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718 

Prodaje se veći dvoiposoban stan na Grbavicikod Jadranke,74m2 dvoiposoban, 4.sp., bez lifta, adaptiran, sa kuhinjom, 3 terase, 177.000 KM. Samir. Tel. 062 334 371 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2 potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460 Prodajem dvoiposoban stan Č. Vila 63m2, odlična lokacija, adaptiran, centralno, IV sprat, ustakljen balkon, uredan haustor. Cijena fiksna 1.880 KM. Tel. 061 522 190 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 061 202 497 Prodajem stan 88 m2 Skenderija sa parkingom, v. prizemlje, samo 1.600 KM/m2. Tel. 061 142 704 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 51,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,021,60 KM m2+ PDV. Tel. 061 548 023 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 54,00 m2, 56,00 m2, 61,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,215 KM m2 + PDV. Gratis parking mjesto. Tel. 061 548 023 Prodajem stan u Hrasnom 53 kvadrata, 98.000 KM. Tel. 061 752 404 Prodajem stan u Sarajevu, ul. Šekerova. Kod studenskih domova Bjelave. Stan je useljiv i na 1. spratu. Ima 40 m2 + balkon. Cijena 84.000. Tel. 062 619 361 Prodajem stan u Visokom na prizemlju 48 m2 sa dvije bašte i dva podruma, pogodan za sve namjene. Edelpuc rađen u 7. mj. Može se pogledati svakim danom. Tel. 065 243 362 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće. Tel. 062 993 253 Prodajem u Ilijašu centar renoviran stan 43 kvadrata. Tel. 061 324 788 Prodaju se stanovi na Dobrinji 1 troiposoban 76m2 namješten 110.000 KM. Dobrinja 3 78m2, 4. sprat 117.000 KM, stan u kući u krugu GRAS-a 75m2 63.000 KM. Tel. 062 334 371 Sanski Most, prodajem stan na odličnoj lokaciji, adaptiran, može zamjena za stan ili kuću u Sarajevu. Tel. 061 724 611

Stanovi Izdavanje 
Izdajem kuću na Dobrinji, komplet opremljena i useljiva odmah, s dva stana po 100 m2 + garaža. Kontakt tel. 061 156 825, 11843-1Ndž Izdajem namješten stan sa centralnim grijanjem, Koševo. Tel. 061 327 409. 2507-1tt Briješće izdajem dvosoban stan u privatnoj kući, sprat, poseban ulaz, grijanje. Tel. 061 182 151 Garsnjeru izdajem kod OHR-a, ekstra namještena sa balkonom, kirija 350 KM. Tel. 061 826 692 Izdajem dvoiposoban namješten u strogom centru grada. Tel. 061 202 497 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem dvosoban i jednosoban stan privatna kuća, sve odvojeno, B. Potok. Tel. 033 618 353, 061 269 155 Izdajem dvosoban namješten stan na Čengić Vili. Tel. 061 546 049 Izdajem dvosoban namješten stan sa grijanjem, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948

Potražnja 
Kupujem golf, opel, ford i ostalo. Tel. 061 084 692 Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu s cijenom slati putem poruke. Tel. 062 588 266 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692

Mijenjam ku}u u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023

Dnevni avaz subota 22. oktobar/listopad 2011. 47 
Sokolović Kolonija, stan u nizu, tri etaže + poslovni prostor, kamin, klime, ugradna kuhinja, 192 m2, cijena 800 KM po m2. Tel. 061 147 802 Otes - prodajem kuću u nizovima, ekstra urađena termo fasada, parno grijanje, ugradbeni američki plakari, alarm, dva balkona, 4 sobe, 2 kupatila, ostava i dnevni boravak 35 kvadrata, vrlo povoljno. Tel. 062 055 000 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća u Binježevu sa 3 stana ukupno 220 m2 na placu 1.000 m2, namješteno, 285.000, kuća u Rakovici 86.000 KM, kuća u Miševićima 120.000 KM. Tel. 062 334 371 Prodaje se kuća ul. Čadordžina 212 m2 + terasa, balkon, 300.000. Tel. 062 619 361 Prodajem dvije kuće, šest duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149 Prodajem ekstra urađenu kuću u nizovima - Otes, 127 kvadrata plus 2 balkona 44 kvadrata, cijena povoljna. Tel. 033 629 117 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem ili mijenjam novu duplex vilu u Turskoj, Izmir-Kusadasi 140 m2 za odgovarajuću nekretninu isključivo u Sarajevu. Tel. 061 190 610 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću na Soukbunaru kod tranzita, 3 min do Skenderije, 200 m2 stambenog + podrum + vanjska šupa, 730 m2 dvorište. Cijena 365.000. Tel. 062 619 361 Prodajem kuću sa pomoćnim objektom u Poriječanima kod Visokog. Tel. 061 412 538, 032 559 611 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Prodajem novu kuću p 290 m2 u strogom centru Visokog sa 140 m2 poslovnog i 150 m2 stambenog prostora. Tel. 063 184 590 Prodajem useljivu kuću, 120 m2 stambenog prostora, asfaltni prilaz, svi priključci, lokacija Stari Grad Trčivode. Povoljno. Tel. 062 150 856 Prodajem vikend kuću 50 km od Sarajeva selo Ketenovići kod Knežine 6x7 sprat + potkrovlje + garaža + 500 m vrt, u račun primam automobil. Tel. 061 200 203 Useljiva kuća od 120m2, vrlo povoljno, asfaltni prilaz, Stari Grad. Tel. 062 150 856 Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 63.000 KM fiksno. Tel. 436 322 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem kanc. kod N. pozorišta. Tel. 061 729 536 Izdajem p prostor za sve namjene Drvenija uz trolebujsku p 60 m2, s 42 m2 + terasa 35 m2 može i odvojeno. Tel. 061 158 182 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor na Anexu 40m2 pogodno za više namjena. Tel. 061 135 449 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor od 40 m2 na duži period. Tel. 061 398 436 Izdajem poslovni prostor. Tel. 061 169 905 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Izdajem radnju od 18 m2 na platou Skenderije. Tel. 062 600 111 Izdajem u centru dva poslovna prostora 36 m2 i 14m2 u neposrednoj blizini Katedrale, pogodni za sve namjene, exkluzivno sređen, ulica Petrakijna 16, frekventna ulica. Tel. 061 701 387 Izdajem u Sarajevu poslovni prostor 20m2, ul. F. Hauptmana bb. Tel. 061 586 203 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 lzdajem poslovni prostor 40 m2, Hrasno, ul. A. Šaćirbegović. Tel. 061 199 008 Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119 Poslovna zgrada, Ferhadija, I i II sprat idealno za urede. Tel. 061 558 932 Prodaje se poslovni prostor u centru, Mehmeda Spahe, 2x150 m2 sa namještajem i opremom, idealno za banke, agencije, ordinacije, prodaja i iznajmljivanje. Tel. 062 334 371 Prodajem ili iznajmljujem benzinsku pumpu u Sjenini Rijeci. U sastavu BP se nalazi trgovina, ašćinica, kafić, auto praona i dvije kancelarije. Hasib. Tel. 065 799 634 Prodajem p prostor 12 kvadrata, u zgadi Trg Oteškog bdtaljona 73, vrlo povoljno, jedan kroz jedan. Tel. 063 036 995 Prodajem pos prostor 138 m u novoj zgradi na Skenderiji. Tel. 061 303 612 Prodajem poslovni prostor od 33,10 m2. Grbavica, K. Kapetanovica 47. Mali poslovni centar, cijena 75.000 KM. Tel. 062 737 624 Prodajem radnju Vogošća, prizemlje 30 m2 + sprat 32m2, mogućnost kupovine samo prizemlje ili sprat, radnja je izdata mjes. kirija 900 KM u račun može i auto. Tel. 061 299 169 Zenica prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489 i 061 753 131 Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063 327 098, 036 884 169 Prenočište na Baščaršiji, sobe sa kupatilom, TV-om, cijena 20 KM. Tel. 061 192 073 Priuštite sebi i vašoj porodici malo luksuza i postanite vlasnik komfornog apartmana na Vlašiću, cijena se krece od 500 e do 1100 e po m2. Tel. 061 144 285 Prodaje se turistički kompleks na Kremesu 3 km od Vogošće, Eko selo, apartmani, bungalovi, nova cijena 195.000 EUR. Moguća isplata dijela i na rate. Samir. Tel. 062 334 371 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Prodajem apartman u Bristu, Makarska rivijera, 56 m2. Sa pogledom na more, dva balkona, parking, cijena 69.000 eura. Tel. 061 485 199

Potražnja 
Agencija Palma ovlaštena od ambasade traži manji stan i kuću na 4 godine u centru. Tel. 061 142 704 Kupujem garsonjeru na Dobrinji bez posrednika i agencija samo od vlasnika 1/1 do 45.000 KM. Tel. 066 235 385 Kupujem manji stan u zgradi do 40 m u Vogošći. Tel. 061 779 609 Kupujem stan do 40 kvadrata, po mogućnosti do trećeg sprata. Tel. 061 387 197, 033 802 070 Kupujem stan na Dobrinji, prizemlje, suteren, do 45 kvadrata. Tel. 061 521 818 Potreban jedan ili dva cimera, odvojena soba, Alipašino B faza, odmah ispod trolejbuske, kablovska, internet, povoljno. Tel. 062 454 402 Potreban manji i lijepo namješten stan za stranca do 500 KM na relaciji Grbavica, Kovačići, Skenderija na duži period. Samo ozbiljne ponude. Zvati od 08 do 16h. Tel. 066 990 472 Unajmljujem manji namješten stan u okolini Centra, Skenderija sa etažnim grijanjem. Tel. 061 242 022 

Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375

Telefoni Mašine 
Cikular - građevinski, motor 2,2 kw monof. 2880 o/min. Cijena 350 KM. Tel. 062 561 778 Cirkular - trof. motor (žaga i noževi za hoblanje na istoj osovini). Tel. 061 145 885 Elektro-motor sa hidrauličnom pumpom za betonaru (vrata mješalice). Cijena 200 KM. Tel. 062 561 778 Prodajem drebang s alatom. Supra 550. Tel. 061 131 014 Prodajem viljuškar marke Hyster, 5t, duge vile. U ekstra stanju. Povoljno. Tel. 061 163 894 Prodajem dvije Nokie C6 cijena za obje 600 KM. Pojedinacno 320 KM. Tel. 066 414 041 Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung j700 50 KM, Sonyericson w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30 KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060 Prodajem Nokiu N 73, 70 KM! Tel. 061 210 850 Prodajem Samsung E2120 digital kamera može memori MS - 60 KM; Soni Erikson P910i Tac skrim - 100 KM; Nokia 6630 - 70 KM; Simens A55 - 30 KM i A65 - 30 KM. Tel. 061 788 076 Prodajem Samsung star pink s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038 Prodajem SonyEricsson w880i 60 KM, Samsung star s5230 u extra su stanju. Tel. 062 606 060

Zamjena 
Mijenjam dvosoban stan 52 m2, ul. Grbavička, (V sprat, lift, balkon, blizina škole, ambulante, pijace) za dvoiposoban, trosoban u Centru (Mejtaš, Čekaluša, Džidžikovac, Katedrala) uz doplatu. Tel. 061 482 999 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji 2, za sličan u Starom gradu ili Centru. Tel. 061 106 849 Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293 Penzioner iz Sarajeva mijenja stan 35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda, renoviran, kabl., parking basta za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601 Zamjena luksuznog stana od 38 m2, novije gradnje, na Stupu za veći širi centar! Tel. 061 205 780 

Prodajem frižider sa staklenim vratima, profesionalni električni roštilj i ledomat. Tel. 061 156 309 Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891 Prodajem štednjak plin/struja, plinski bojler grijanje i teh vod. Tel. 061 930 259 i 033 225 223 Stara tipa mašina za veš Gorenje, 100 KM, zvati navečer. Tel. 238 283

Ostalo 
Potreban električni kalolifer 4KWH ispravan, polovan ali očuvan. Sarajevo. Tel. 061 948 640 Prodajem polovne stvari za jedn. stan: ugaona grt., vuneni tepih, stol, stolice, TV, vitrina, TA peć, fasad. plin. peć, mašina za veš, el. štednjak, frižider. Tel. 061 480 428 Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Ležaj - kauč samac sa 2 ladice za posteljinu 100 KM, moderni ovalni luster iz Njemačke Inoks pet svjetiljki sa tegom za podešavanje visine, 100 KM, Sarajevo. Tel. 066 235 385 Peć (80 /70) na plin + stalak za pomjeranje visine + 2 pleha + boca za plin 700 KM. Tel. 061 494 894 Prodajem 3 plinske peći fasadne, cijena po dogovoru. Tel. 235 828 Prodajem centrometalovu peć za centralno grijanje na čvrsto gorivo, 25 kw. Tel. 061 226 734 Prodajem električni uljni radijator 9 rebara marke Vivax malo korišten. Tel. 061 184 724 Prodajem extra očuvanu TA peć AEG 4kw. Cijena 280 KM. Tel. 061 150 203 Prodajem gusanu peć za c. grijanje, na lož ulje 35kw sa bojlerom, plamenikom i pumpom. Tel. 061 760 761 Prodajem kamin za etažno grijanje Alfa 11 kw, 600 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem peć za centralno na naftu ili plin, Buderus 21 kw, 1.500 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem plinsku peć 7 na dimnjak, dobro očuvanu 150 KM. Tel. 62146863 Prodajem zidnu plinsku peć 80 KM. Tel. 061 225 905

Ostalo 
Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemačke. Tel. 061 221 441 Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore 95x140 i vrata 80x230, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodajem 3 ustakljena prozora 160x130 sa zaštitnim gelenderima. Tel. 061 108 221 Prodajem grede 10x12 cm 5 i 6 m. Vojkovići. Tel. 065 499 060 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem polovan crijep u veoma dobrom stanju “Novi Bečej tip 222” vrlo povoljno. Tel. 062 966 589 Prodajem polovnu stolariju “Jelovica”. Tel. 061 914 159 Prodajem punu ciglu, format 25X12 cm. Tel. 066 711 208

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 177 944 Prodajem DVD-Player Grundig ispravan 20 KM iz Tuzle. Tel. 066 745 991 Prodajem Play Station 2 čipovan, 2 đojstika, sve potrebne kablove, u odličnom stanju + 10 igrica za 150 KM. Tel. 061 970 975 Prodajem plejstešn 3, jedan džojstik, dva CD-a, 60 gb., 550 KM. Tel. 063 046 747 Prodajem TV color Days ekran 52 cm, 150 KM. Tel. 061 103 038

Garaže 
Garažu izdajem 13 m2, Aerodrom. naselje, povoljno, A. Šeremeta. Tel. 061 897 959 Garažu izdajem sa kanalom 15 m2 blizu kina Kumrovec. Tel. 061 145 847. Izdajem garažu na Čengić Vili. Tel. 033 642 610 Izdajem garažu povoljno, Sarajevo. Tel. 061 922 569 Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 Prodajem 2 garaže na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem garažu na Grbavici. Tel. 062 547 731 Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur 7.000,00. Tel. 062 127 677

Zemljišta 
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sačuvana priroda, sve zagrađeno žicom, željezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gračanica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095. Prodajem 2.600 kvadratnih metara zemljišta u Olovu. Cijena po dogovoru. Tel. 062 933 871 Prodajem dunum zemljišta Misoča-Ilijaš. Tel. 061 333 245 Prodajem parcelu u Buća potoku, 318 m2. Tel. 062 136 233 Prodajem zemlju za vikendice, Djevojačke vode. Tel. 065 335 075 Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419

Kuće 
Dajem kuću na čuvanje odgovornoj porodici, nedaleko od grada Viteza. Tel. 00387 63 939 884, 063 098 131 Glavatićevo Ladžanica kuću, zemlju mijenjam za Sarajevo. Tel. 062 902 584 Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Ilidža, Plandište, Bosanski Ljiljan 17, objekat P + 1 + P 150 m2, okućnice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989

Kompjuteri 
Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor. Radimo non-stop (0-24h). Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na našoj web stranici www.bhislam.com. Tel. 061 700 863 Prodajem laptop HP compag mini procesor 1.8. Mherz H.Disk 160 gb, vine 2 gb može do 4 gb. Veličina 10,1.inc. Baterija drži 6 sati. Tel. 061 788 076 Prodajem laptop HP compak mini procesor 1.8. HD 160 GB. Vine 2gb. Može do 4gb, tipke kao u velikog laptopa, veličina10.1 inc. Baterija drži 6 h, 400 KM. Vogošća. Tel. 063 046 747 Prodajem laptop, compaq presario C-500, duel cor pro 1.8, hd 80gb, 1gb ram, led ekr instali win 7, 350 KM. Tel. 061 366 686 Prodajem matičnu ploču ASUS A7V266-E sa procesorom Amd Athlon 2000+, kulerom i drajverima za 45 KM i hard disk WD Caviar 40GB za 20 KM. Tel. 061 702 383 Prodajem nove laptope, mobilne telefone i plazme u pola cijene. Tel. 062 258 087 Računar Dual Core Pentium, 2GB RAM DDR2, 80GB HDD, DVD, VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, garancija, 300 KM. Tel. 062 267 695

Namještaj 
Hitno prodajem manji ugao u odličnom stanju. Cijena 350,00 KM. Tel. 061 200 820 Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, smeđe boje, 100 KM. Tel. 033 228 000 Prodajem garnituru iz dnevnog boravka trosjed, dvosjed i fotelja. Tel. 062 098 006 Prodajem namještaj stilski po komadu i naveliko mermerne ploče i druge stvari. Tel. 062 189 558 i 033 658 318 Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192 Prodajem spavaću sobu i ugao. Tel. 062 533 003 Prodajem sto od punog drveta, 6 stolica i jedan ugao. Cijena po dogovoru i viđenju. Tel. 033 535 340 Prodajem ugao sa foteljom, dvosjed i fotelju, sve 300 KM. Tel. 033 465 545 Prodajem ugaonu garnituru, modernija kao nova. Tel. 062 326 054

Kućni ljubimci 
Na prodaju vrhunska štenad tornjaka i njemačkog ovčara sa svim papirima, dostava po dogovoru. Tel. 061 101 283 Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem mušku štenad labrador retrivera stara 2 mjeseca, s rodovnikom i urednim vakcinama. Tel. 063 442 857 Prodajem povoljno 8 mjeseci starog Haskia sa plavim očima, mužjak sa papirima. Tel. 061 915 915 Prodajem štenad mogsa stara 4 mjeseca, cijena 500 KM sa papapirima. Tel. 062 206 251 Prodajem štenad njemačkog ovčara sa papirima, vakcinisana. Tel. 061 032 324 Prodajem štenad rotvajlera, stari dva i po mjeseca u leglu imaju jos jedan, mužijak 200 KM i tri ženke po 100 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190 781 Prodajem štenad šarplaninac. Tel. 061 746 400

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote, bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak.

Poslovni prostori 
ILIDŽA - Mala aleja, centar prodaje se poslovni prostor za sve namjene. Tel. 061 485 444, 036 572 101. 1459-1mo Grbavica, izdajem prostor 50 m2, 3 prostorije, potpuno adaptiran, pogodan za kancelarije ili ordinacije, nalazi se pored Shoppinga. Tel. 061 724 611 Izdajem 200 m2 poslovnog prostora pogodan za sve namjene u ulici Trg međunarodnog prijateljstva. Tel. 061 140 483 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 

Apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Gradac - povoljno izdajem sobe sa balkonima, pripadajućim kupatilom i WC-om i upotrebom kuhinje. Tel. 00385 21 697 340 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Izdajem vikendicu na Jahorini 50 m od skijaške staze. Tel. 066 136 470

Bijela tehnika 
Polovan frižider Bira 130+35 lit., cijena 70 KM. Tel. 061 905 086, 033 218 573

48

Subota 22. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 
Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Tražimo djevojku sa dobrim poznavanjem engleskog jezika za rad na recepciji hotela u Mostaru. Tel. 061 135 286 Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje. Tel. 062 854 694 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem rakiju šljivu prepeka 47 stepeni, 1l - 15 KM, krušku 1l - 20 KM, sijeno nebalirano 1 kg - 20 feninga. Vitez. Tel. 064 4057 286 Prodajem rashladnu vetrinu za trgovine i mesnice 3 m duga talijanska u dobrom stanju povoljno. Tel. 061 784 439 Prodajem sadnice jagoda - mjesečarki, malina i žive ograde. Tel. 061 220 420 Prodajem šivaću mašinu, štepenica industrijska. Tel. 062 105 039 Prodajem violončelo Valensija 3/4 korišteno par puta, cijena 700 KM, zvati iza 16 sati. Tel. 063 343 476 Prodajem vitafon uređaj, malo korišten kao nov, sa prospektima i šemama. Tel. 033 209 377 Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Sarajevski kanton - Prodajem vlastito domaće crno grožđe. Cijena 1 km/kg. Tel. 061 862 730 Tražim agregat preko 7 kw. U zamjenu dajem fordov kedi 1994. god, neregistrovan. Tel. 066 188 290 Započnite sopstveni posao idejama knjige “Vodič malih biznisa sa 2.500 ideja”! Knjiga je sada na CD-u! Tel. 032 244 417 Započnite sopstveni posao proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomoću knjige “Eterična ulja”. Tel. 032 244 417 Zbog odlaska u mirovinu prodajem robu sa skladišta (vijčana roba i razni potrošni materijal).Tel. +385 91 254 00 88

Ostalo 
Prodajem ćurke piliće i domaće koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152 Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294 Prodajem kurbane povoljno, zvati iza 18 sati. Tel: 062 087 313 Prodajem kurbane povoljno. Tel. 066 216 434 Prodajem povoljno ovnove za kurbane uz čuvanje do Bajrama. Sarajevo. Tel. 061 350 416 

Potreban vulkanizer za rad u autoservisu, plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 170 526. 12110-1Ndž “PARTY PICA” stadion Grbavica za rad potrebne 2 ozbiljne djevojke. Info tel. 061 546 443. 11665-1Ndž Dečko 20 god., traži posao, vrsta posla nebitna, rizik još manje. Ima vozačku B kategorije. Tel. 061 346 868 Fast food Gust na Otoci potrebna radnica sa iskustvom. Tel. 061 548 806 Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346 Građevinski radnik traži posao, desetogodišnji rad na građevini, radio i kao grupovođa, vozačka B kategorije. Tel. 066 064 875 Hitno potrebna radnica u frizerskom salonu na Dobrinji c5 naselje. Tel. 061 861 777 Hitno potrebne djevojke koje su voljne raditi masaže više vrsta, može se i obuka dobiti. Neka se jave od 18 do 45 god. Tel. 062 563 349 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Hitno tražim zaposlenje kao tehn. sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u trgovini, agenciji, kiosk, itd. Tel. 066 265 724 Kuhar sa radnim iskustvom traži posao kuhara ili pomoćnog kuhara. Tel. 063 480 802 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 28 godina tražim posao u ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel. 062 442 956 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Osam wellness asistenata, samostalan posao bez šefa. Mogućnost zarade 700 eura i više. Tel. 062 288 691 Ozbiljan momak traži posao, imam vozačku B kategoriju. Tel. 061 339 971 Piceriji u centru potrebna djevojka za rad u sali. Poznavanje stranog jezika obavezno. Tel. 061 860 702 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potreban radnik/ca za posluživanje u kafe grilu “Bravissimo” u Sarajevu. Prijava obavezna, plata po dogovoru. Tel. 061 559 091 Potrebna radnica sa iskustvom do 30 godina za rad u trgovini. Ilidža, Otes. Tel. 061 157 473 Potrebna radnica u manjem ugostiteljskom objektu na Čaršiji. Tel. 062 408 525 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061 275 468 Potrebne 2 djevojke za posluživanje u ćevabdžinici u Nedžarićima. Tel. 033 235 245 Potrebne 2 radnice za rad u kafeu u Hrasnici. Tel. 062 535 569 Profesionalnom TV šminkeru potreban stalni posao. Tel. 061 488 222 Student iz Sarajeva, vrijedan i odgovoran, živi sa majkom, radio bih posao noćnog čuvara za 250 KM. Tel. 062 087 419 Tražim posao noćnog čuvara ili bilo kakav posao iza 17h, redovan student. Tel. 061 079 262 Tražim posao noćnog čuvara. Tel. 061 172 895 Tražim posao posedujem kao vozač B, C kategoriju. Tel. 065 297 114 Tražim posao trgovinske dostave B kategorije, distribucija štampe, pekara i slično. Tel. 066 064 875 Tražim posao! Završena VSS (inžinjer-građevine), jednagodradnog staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231 Tražim posao, imam 20 god., smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759 Tražim posao, komercijaliste, konobara, ili el. struke. Tel. 063 078 696 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž Briket i drva vreća 5 KM, bukova iscijepana drva 1 metar 75 KM, tačna mjera. NE KRADEM!!! Tel. 062 424 220, 063 497 226. 2525-1tt “RASPRODAJA OGREVA” bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka, prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 2342-1tt Doner dva grijača, plin kao nov, nekorišten motor, u oba smjera, može zamjena za fritezu ili kafe aparat. Tel. 061 158 182 Italijanske barske stolice za kafić u odličnom stanju, kožne. Tel. 061 411 717 Kupujem deviznu štednju i ratnu odštetu. Isplata odmah. Tel. 061 271 935 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku. Sve informacije besplatne. Tel. 066 723 731 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju, dionice firmi, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stanova. Tel. 061 836 657 Kupujem staru deviznu štednju, dionice, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stanova. Tel. 062 178 644 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu št e dnju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Motorna pila Husqvar 372 u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 790 846 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Povoljno prodajem uzgojene novogodišnje jelke. Cijena po dogovoru. Tel. 066 725 018 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem dobro očuvan polovni vuneni ćilim 380 x 280 cm, cijena 50 KM. Tel. 033 666 138, 062 104 226 Prodajem inventar za slastičarnu, povoljno. Tel. 066 303 232 Prodajem jaja od prepelica 0,33 po komadu Gradačac. Tel. 061 639 917 Prodajem komplet inventar za buregdžinicu - aščinicu. Tel. 063 189 457 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 707 Prodajem mašinu za rezanje mesa sa kostima 1.300 KM ili mijenjam za agregat preko 7 kw. Tel. 066 188 290 Prodajem med čista šumska paša, cijena 12 KM na veliku količinu. Tel. 062 727 919 Prodajem plastenike nove PVC 40-100 kvadrata sa novom folijom garancijom i prevozom. Tel. 065 081 563 

Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem 100 knjiga starijih izdanja, strani jezici, 50 značaka, 50 zastavica. Tel. 037 351 057 Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 Prodajem medicinske enciklopedije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sarajevo. Tel. 037 351 057 Prodajem sportske knjige “Ribolov” Šefika Mršića, Konjički sport Bihaća, Bihaćka hronika. Tel. 037 351 057 

Kupujem srebro, srebrene novčiće, nakit srebreni, predmete od srebra, ordene, medalje i slično. Tel. 061 139 767 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11424-1Ndž MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033 655 600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 11771-1Ndž Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 061 134 260 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 066 767 470 Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Električar - sve vrste elektro-usluga popravka i ugradnja instalacija i kućnih aparata. Tel. 061 261 909 Električar usluge el instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 

Prodajem čamac gumeni Yamaha zodijak 380 s star 4 godine cijena po dogovoru. Tel. 061 146 270 Prodajem kosu klupu za vježbe, očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem sobnu traku za trčanje nova, Tuzla. Tel. 063 509 470 Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 618 483 

Keramičar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094 Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket postavljanje brušenje sve vrste parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Parket šipod laminat postavljamo brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila lakove lajsne. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286 Staklar od 08 do 21 sat dolazim na adresu. Tel. 061 836 090 Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541 Tapetar stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Zidanje, malterisanje,šalovanje i ostali građevinski radovi na području Ilidže. Tel. 061 826 514 

Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173.

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija “Paramedic”, prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778 Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih kancelarije, p. prostore uz prijavu zbog dopune staža, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistim stanove i poslovne prostore povoljno. Tel. 062 272 558 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Dipl. fizioterapeut pruža usluge pacijentima nakon moždanih udara u vidu masaže, pasivnih, aktivno podpomognutih i aktivnih vježbi. Sarajevo. Tel. 063 813 758 Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Maser (muškarac) radi masaže rehabilitacijske i opuštajuće. Tel. 064 4095 543 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Ozbiljna žena radila bi povremene poslove, samo ozbilne ponude dolaze u obzir. Tel. 063 505 605 Ozbiljna, poštena žena pazila bi ženu kojoj je potrebna pomoć. Tel. 066 303 818 Uređujem okućnice - sijanje i košenje travnjaka. Prodaja, sadnja i šišanje ukrasnog bilja. Postavljanje kamenih staza i kamenjara. Tel. 063 796 004 Žena srednjih godina čuvala bi stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095 418

Intelektualne 
Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i hemije (bakalaureat inž. hemije) Sarajevo. Tel. 061 524 681, 033 801 606 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347 Dajem instrukcije iz matematike, povoljno. Tel. 033 651 419 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjoškolce, sve vrste prevoda, V. Polje, povoljno, profesorica prevodilac - tumač. Tel. 066 941 741, 063 041 880 Instrukcije iz matematike i fizike osnovcima i srednjoškolcima, 2h - 15 KM. Tel. 065 519 576 Matematika, instrukcije đacima, iskusan profesor dolazi vašoj kući. Tel. 062 691 202 Povoljne instrukcije iz njemačkog i engleskog jezika. Tel. 061 357 462 Prof. prevodi sve vrste tekstova sa i na njemački i engleski jezik, lektura bos. tekstova. Kvalitet zagarantovan, povoljno. Tel. 061 079 775, 033 217 450 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 

Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Kolekciju antikviteta prodajem, pogodnu za galeriju ili luksuzan hotel, za 4.000 eura. Tel. 061 497 121 Kupujem eksponate sarajevske Olimpijade ZOI - 84 baklje, plakete, medalje, trenerke, značke i slično. Tel. 061 139 767 Kupujem stare razglednice do 1960. god., sa bilo kojim motivom. Tel. 061 284 915 Prodajem harmoniku Dallape dugmetara 140 basova, 2.000 eura. Tel. 061 131 014 Prodajem pištolj HS 9, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921 Prodajem violinu cijelu sa koferom i gudalom njemačke izrade, ručni rad. Sačuvan instrument. Tel. 033 209 377

Dnevni avaz

subota, 22. oktobar/listopad 2011.

49

NA\A TRGO, ro|. NALO
22. 4. 2011 - 22. 10. 2011.
Bol nije u suzama i nije u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljena. Neizmjerno nam nedostaje{. Porodica NALO
12120-1nd`

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

NUKICA (AVDO) KEVELJ
Uvijek }emo pamtiti tvoj vedri i plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji supruga Safeta i k}erka Amina Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. 10. 2011. godine u 12.00 sati u Prin~evoj d`amiji u Tuzli.
1225-1tz

JALDUZA (TURKOVI]) KURTOVI]
ro|. 1943 - 2008.
Danas se navr{avaju tu`ne 3 godine kako je na{a draga majka, supruga i nana preselila na ahiret. Neka joj je vje~ni rahmet i hvala za sve {to je u~inila za nas. PORODICA
2542-tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se tu`na godina od kako me zauvijek napustio moj dragi brat

na{oj dragoj nani i svekrvi

D@EMAL (EDIN) SKOPLJAK
Dok `ivim ja, `ivjet }e{ i ti u mojim mislima i mom srcu. Nikada ne}u zaboraviti najljep{e trenutke koje sam proveo sa tobom i u svom srcu }u zauvijek ~uvati uspomenu na tebe. Tvoj brat Eldin
408-1ze

]ERIMA - BEBA (NAZIF) ABASPAHI]
1933 - 2011.
S ljubavlju, Porodica Abaspahi} - Halida, Irmin, Albina
2526-tt

SJE]ANJE

na moju kolegicu i kolege profesore

POSLJEDNJI SELAM

AVDIJA (AHMO) OMERBEGOVI] ENISU TIPURA
1997.

ALIJU POTUROVI]A
2004.

MEHMEDA MEHU PAJEVI]A

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici sabur. Od bad`e Kema i svastike Zlate Muraspahi}, te Muraspahi} Halila, Hatid`e, Suvade, Senade, Nihada, Enise, Hinde i Nedima
2532-tt

Dragi Allahu podari im D`ennet i neka im je lahka bjelopoljska, stola~ka i nevesinjska zemlja. S du`nim po{tovanjem i sje}anjem 1461-1mo Va{a kolegica - direktorica Nadija ]emalovi}

50

Subota, 22. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

AVDO (ALIJA) HAJRI]
1962 - 2011. Uvijek si bio na{ ponos i uvijek }e{ biti na{ uzor. Nek ti je vje~ni rahmet du{i. Tvoje: Hasena, Dinka, Nejra i Amna
022464

POSLJEDNJI POZDRAV

IZUDIN - IZO (ALIJE) BA[I]
1967 - 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Uposlenici „MEGACO“ d.o.o. Mostar
N

POSLJEDNJI POZDRAV

IZUDIN - IZO (ALIJE) BA[I]
1967 - 2011.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio najljep{ih uspomena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Od sestara Maide i Aide i zetova Ede i Mirsada
1464-1mo

Dnevni avaz

subota, 22. oktobar/listopad 2011.

51

POSLJEDNJI SELAM MU@U NA[E DIREKTORICE I PO[TOVANE KOLEGICE HASENE

AVDI HAJRI]U

UPOSLENICI „AVAZ-ROTO PRESSA“

111

52

Subota, 22. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg direktora

na{em dragom radnom kolegi

]ERIMA ABASPAHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. UPOSLENICI „AVANTI“ DOO
2524-1tt

AVDI HAJRI]U
S ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

NA^ELNIK OP]INE NOVO SARAJEVO NED@AD KOLD@O I UPOSLENICI OP]INE NOVO SARAJEVO
N

]ERIMA ABASPAHI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. VANELA I UNUK AIDAN
2524-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 12 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE na na{eg dragog oca i punca

dragoj Bebi

majci moga prijatelja

]ERIMA ABASPAHI]

[EFIK - FIKA KALAJD@I]

^olpa Said sa porodicom
2531-1tt

Porodica Kalajd`i}
2521-tt

BE]O (SULJE) VAJZOVI]
22. 10. 1995 - 22. 10. 2011.

]ERIMA ABASPAHI]

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava godina od kako je na{a draga i voljena

AVDO (ALIJE) HAJRI]
1962 - 2011.
Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i sve d`enetske ljepote. S po{tovanjem: Abid [ehovi}, Vahida, te Panjeta Emir i Alma s porodicom, Mustafi} Menaf i Amela s porodicom
2527-tt

]ERIMA HUREMOVI]
preselila na ahiret. Neka ti Allah dragi podari lijepi D`ennet. Sin Ibro, unuk Almedin i snaha Nermina
2529-1tt

Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti na{u veliku bol i tugu za tobom. Ne postoji utjeha niti zaborav, ve} samo praznina i vje~no sje}anje na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: k}erka Mevlida i zet Ermin
12115-1nd`

Vera, Adnan i Lejla
2524-tt

Dana 22. 10. 2011. godine navr{ava se 10 godina od kada je prestalo da kuca srce na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

NA[EM DRAGOM KOLEGI

SJE]ANJE Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 14 godina od tragi~ne smrti na{e drage k}erke i sestre

MUAMERA (ADIL) SIJAMI] AVDI HAJRI]U
Sje}anje na tebe, draga k}eri i sestro, dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati, jer voljeni ne umiru sve dok `ivimo mi koji te iskreno volimo. S ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet, draga na{a Muamera. Tvoji: otac Adil, mama Malkija, brat Ha{im i snaha Senada Mevlud }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u porodi~noj ku}i.
2464-tt

VAHID (OSMAN) BEGI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Supruga sa djecom, k}erka Jasna i unuk Sa{a
2522-tt

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
N

Dnevni avaz
Tuga je punoljetna postala dana 23. 10. 93 - 23. 10. 2011. za na{im dragima majka brat otac POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 22. oktobar/listopad 2011.

53

po{tovanom kolegi i prijatelju

HAMDO ZULI]
..

MAIDA (AVDI]) ZULI]

SULEJMAN (HAMDE) ZULI]

MEHMED VI[]A
Uposlenici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo
N

O`alo{}ene familije Avdi}, Zuli}, Ganger, Omeragi}, Kulenovi}, Turkovi}, Jele{kovi}, Kadri}, Selamovi}, [ejto, ^olpa, Kr{o, Mastilica, Mehmedike, Sara~evi} i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti dana 23. 10. 2011. u 11.00 sati u ku}i `alosti, Menjak br. 1, Vogo{}a.
2510-tt

I godina pro|e velike tuge

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti moje drage sestre i svastike

JASMINKE - JACE JELA^I]
Tvojim preranim odlaskom ostavila si veliku bol i prazninu u na{im srcima. S ljubavlju i tugom ~uvat }emo te u na{im srcima, sve dok smo `ivi, mi koji te volimo i koji te ne mogu preboljeti. Tvoja sestra Sabina i Muhamed Memi}
12096-1nd`

JASMINKA JELA^I], ro|. JOGUN
22. 10. 2010 - 22. 10. 2011.
Draga na{a JACO, od opake bolesti i smrti nismo te mogli oteti, ali od zaborava mo`emo, sve dok `ive oni koji te vole i koji te ne}e nikada mo}i preboljeti. Ni jedan dan ne pro|e da ti se ime ne spomene... Ali, `ivjeti se i s time mora. Nek ti je vje~ni rahmet - tvojoj iskrenoj i dobroj du{i. Vole te tvoji majka Fatima, sestra Hermina i Sead Had`i}
12096-1nd`

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ISMETA (FEHIMA) MULAHASANOVI]A
Kako vrijeme prolazi sve nam vi{e nedostaje{. Tvoji: supruga, sinovi, k}erka i unuci Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, 22. 10. 2011. sa po~etkom u 12.00 sati.
12097-1nd`

Danas se navr{avaju ~etiri godine od smrti na{e drage mame

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se godina kako nas je zauvijek ostavila na{a draga

SJE]ANJE

na na{u dragu sestru i tetku

Dana 22. 10. 2011. navr{avaju se 54 tu`na dana kako je na ahiret preselio na{ dragi otac, punac i dedo

Dana 22. 10. 2011. navr{avaju se 54 dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi otac, punac i deda

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata, djevera i amid`e

SEKE BI^EVI]
Uvijek si prisutna u na{im srcima. Zauvijek tvoje k}erke Lamija, Nadija, Amela sa svojim porodicama
2547-tt

ENISA JAMAKOVI]
Sinovi Jusuf i Hasan, snahe Alma i Isma, bra}a Enver i Esad, sestre Munevera i Munira
2285-tt

HATID@E ([UKRIJE) ALISPAHI]
[adija, D`enita, Jasmin i Adi
2351-tt

VELIJA (ALIJA) TOPALOVI]
Bolna je svaka pomisao na tvoje odsustvo, ali ljubav koju si nam pru`io nosimo u sebi kao najdra`i dar. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Sabina, zet Mujo, unuke Berina i Zerina
12093-1nd`

VELIJA (ALIJA) TOPALOVI]
Vrijeme prolazi, ali ljubav, po{tovanje i sje}anje zauvijek ostaju. K}erka Merdina, zet Ferid, unuke Anela i Aldina Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
12093-1nd`

ISMET (FEHIMA) MULAHASANOVI]
Ponosni smo {to smo te imali, a zahvalni na dobroti koju si nam pru`io do posljednjeg dana `ivota. Imao si plemenitu du{u i beskrajnu ljubav koju si poklanjao svima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Zulfo, snaha Ifeta, brati}i Muamer i Amir i brati~na Amina 12097-1nd`

supruga i oca

SJE]ANJE na voljenog

sina i brata

ENIZ (MU[AN) LAGUMD@IJA
1945 - 2007.

EDIN (ENIZ) LAGUMD@IJA
1976 - 1992.
2530-1tt

^etiri godine su pro{le, a nedostaje{ puno. Da me nasmije{, da me pohvali{, da me obraduje{... Neka vam dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Va{i: supruga Fata, k}erka Elma, zet Almir i unuka Tajra

54

Subota, 22. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 22. 10. 2011. navr{ava se {est godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

ILIJAS ]ENANOVI]
iz Br~kog
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Enisa, sinovi Hajrudin i Izudin
p-76120

[E]O (SAFET) ELEZOVI]
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se zauvijek pamte. Imao si veliko srce, plemenitu du{u i puno ljubavi za sve nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{e mjesto u D`ennetu i vje~ni rahmet. S po{tovanjem, Uposlenici Nau~noistra`iva~kog instituta IBN-SINA
2484-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

ISKRENO SAU^E[]E

na{em radnom kolegi

Povodom smrti oca na{eg direktora

MEHMEDU VI[]I
Sindikalna organizacija „Elektroprenosa BiH“ OP Sarajevo i dijela TJ Mostar
12094-1nd`

MUNIR (MUSTAFE) VEHABOVI]
SEKTOR RAZVOJ I REGISTRACIJA, BOSNALIJEK
21515-tt

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava tu`nih 6 mjeseci od smrti na{e drage majke

na{em dragom

ZORKE HAD@IMURATOVI]
[to vi{e vremena prolazi, sve nam vi{e nedostaju tvoje tople rije~i, blagi pogled i kosa bijela. Tvoji Enisa i Enis sa porodicama
2498-1tt

[E]O (SAFET) ELEZOVI]
Vrijeme }e prolaziti, ostado{e djela, dobrota, po{tenje i ljubav prema ~ovjeku. Bio si i ostao na{ ponos, podr{ka i oslonac u svemu. Neka Ti dragi Allah podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Fatima, zet Smajo, sestri}i Sedin i Selma
12102-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

na{em dragom

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve, nane i pranane

[E]I ELEZOVI]U
Plemeniti ljudi kratko `ive, ali se vje~no pamte. Neka ti dragi Allah d`.{. podari ono {to si zaslu`io D`ennet i vje~ni rahmet. Enes Elezovi} sa porodicom
12113-1nd`

[E]I ELEZOVI]U
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Edo i Emir Elezovi} sa porodicama
12113-1nd`

]ERIME - ]IME HUREMOVI], ro|. @IVOJEVI]
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i d`enetske ljepote. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u subotu, 22. 10. 2011. u 14.00 sati, Alipa{ina 189. Tvoj sin Enes sa porodicom
2455-tt

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

subota, 22. oktobar/listopad 2011.

55

na moje roditelje i bra}u

MUSTAFU (AVDE) IMAMOVI]A
27. 9. 1967 - 22. 10. 2011.

AMIRA (MUSTAFE) IMAMOVI]A
24. 10. 1974 - 22. 10. 2011.

MENSURA (MUSTAFE) IMAMOVI]A
24. 5. 1995 - 22. 10. 2011.

MUNEVERU ([ERIFA) IMAMOVI], ro|. HONDO
22. 10. 1998 - 22. 10. 2011.

Vje~no o`alo{}ena k}erka i sestra Amira sa porodicom
2472-tt

Dana 22. 10. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako nas je napustila na{a majka, sestra i punica

IFETA KLJUNO, ro|. ZEC
Tvoj `ivot nesta u trenu, a bol osta vje~na. Samo mi koji smo rasli i `ivjeli s tobom znamo {ta si nam zna~ila i {ta smo sve izgubili tvojim odlaskom. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica

ZAHVALNICA
Ovom prilikom se zahvaljujemo dr. Burazerovi} Eldinu i osoblju Intenzivne njege na zalaganju i lije~enju na{e Ifete. Tako|er se zahvaljujemo kolegama iz Po{te, rodbini, kom{ijama i prijateljima koji su svojim prisustvom ubla`ili na{u bol. O`alo{}ena porodica

12105-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em prijatelju i poslovnom saradniku

Navr{ila se godina od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, nane

had`i hanume ZINETE ALIHOD@I], ro|. OKOVI] [E]I ELEZOVI]U
S po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti je vje~ni rahmet i hvala za sve. Op}inski na~elnik Ibro Berilo i uposlenici Op}ine Trnovo
N

Tevhid i hatma dova prou~it }e se u d`amiji Nadmlini u nedjelju, 23. 10. 2011. godine u 13.30 sati. „INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN“ Mi Allahu pripadamo i mi se njemu vra}amo. El-Bekare 156 ajet Porodica
12092-1nd`

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{e drage

ZUHRA DERVI[EVI], ro|. D@UMHUR
Sa ljubavlju i po{tovanjem te ~uvamo u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti 22. 10. 2011. u ulici Had`isulejmanova 37 u 16 sati. Porodica
Dana 24. X 2011. godine navr{ava se godina otkako je preselila na ahiret na{a draga
2514-tt

[E]O (SAFET) ELEZOVI]
plemenitom ~ovjeku i bezgrani~nom prijatelju. Sje}at }emo se njegove ljubavi prema na{oj djeci. Mulija i Saeid s porodicom
2484-1tt

Dana 22. 10. 2011. godine navr{ava se mjesec dana kako smo izgubili na{u majku i suprugu

FATIMA (OSMANA) BELKO, ro|. MIZDRAK
S ljubavlju, ponosom i tugom ~uvat }emo najljep{e uspomene na tvoj plemeniti lik. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. X 2011. godine u ku}i `alosti u 11 sati u ulici Zije Krajine 6 Hrasnica. Tvoji: suprug Fadil, sinovi Mustafa i Edin, snahe Behka, Sanela i Mersiha, unuci Arnes, Amer, Adnan i Armin, unuke Arnesa i Adna 12108-1nd` POSLJEDNJI SELAM

]IMA POR^A
Zauvijek tvoji Berina, Adi, Armin Ostao sam te `eljan u `ivotu - tvoj Edin
2520-tt

Najdra`i na{

na{em radnom kolegi i prijatelju

MIODRAG OBRADOVI] AVDI HAJRI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Slu`ba za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Novo Sarajevo
2538-tt

Premali je ovaj papir i nedostatne su rije~i da izrazimo na{u bol. Gubitak je prevelik, tuga jo{ ve}a, ali tvoja nesebi~na ljubav za nas i na{i zajedni~ki sretni trenuci nam zauvijek ostaju. Zauvijek tvoje Ana, Marina i Danijela
2536-tt

56

Subota, 22. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

NA[EM RADNOM KOLEGI

NA[EM RADNOM KOLEGI

MEHMEDU VI[]I
RADNE KOLEGE I KOLEGICE IZ ELEKTROPRENOSA BiH OP SARAJEVO. SULEJMAN, FIKRET, NENAD, NIJAZ, VLADIMIR, ISMET, SENAD, MIRJANA, ENES
12100-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

MEHMEDU VI[]I
RUKOVODIOCU TERENSKE JEDINICE SARAJEVO RADNE KOLEGE I KOLEGICE IZ ELEKTROPRENOSA BiH OP SARAJEVO
12100-1nd`

MEHMEDU VI[]I
Oti{ao si mirno i dostojanstveno Zaposlenici i radne kolege Elektroprenos BiH Elektroprenos BiH - Terenska jedinica Zenica
12099-1nd`

IN MEMORIAM

KATA JOVOVI]
18. 3. 2006 - 22. 10. 2011.
S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem, Sin Milo{, k}erke Jovovi}-Dizdarevi} Milena i Ivani{evi} Rada sa porodicama

PETAR JOVOVI]
22. 10. 1992 - 22. 10. 2011.

N

Dana 22. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kako nije sa nama na{ dragi babo i suprug

Dana 21. 10. 2011. navr{ila su se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Danas, 22. 10. 2011. navr{ava se sedam godina kako nije sa nama na{ dragi

SULJO PA[ALI]
Koliko si nam zna~io to si znao, a kako je `ivjeti bez tebe to mi znamo. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima, voljen i nikad zaboravljen. Vole te tvoji: supruga Magbula, k}i Arifana i sin Ibrahim
2513-tt

MEVLIDE (FEHIM) BABI]
Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Majka Zehra, bra}a Ismail i Esad sa porodicama, sestre [evka i Suvada sa porodicama
2511-tt

MAHMUT OMERAGI] - PRIKA
S ljubavlju, po{tovanjem i tugom, Tvoji najmiliji
12095-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em ~lanu osniva~ke skup{tine i prijatelju

na na{eg dragog

Dana 22. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

[E]O (SAFET) ELEZOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. KUD „BISERI BJELA[NICE“ [ABI]I TRNOVO
PTT

IBRAHIM (MUSTAFA) HUREM
22. 10. 1978 - 22. 10. 2011.
S ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Seida i Ahmed sa porodicama
2512-tt

[EFKO (MUSTAFE) HASETA
Tvoja ljubav i nje`na rije~ svakog dana nam nedostaju, ali sve dobrote i mudrosti koje smo nau~ili od tebe vodilje su nam u `ivotu. U na{im srcima ostat }e{ zauvijek voljen, a u mislima po dobroti nikad zaboravljen. Tvoja najmilija supruga Fatima, k}erke Azra, Amra i Aida, zetovi Sulejman, Merim i Ned`ad, unu~ad Armin sa suprugom D`enitom, Eldin sa suprugom Kimetom, Indira sa suprugom Harisom, te Ermin, Re{ad, Zerina, Admira, Admir i D`enan, praunu~ad Emin, Tarik i Faris
2469-tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

subota, 22. oktobar/listopad 2011.

57

suprugu na{e kolegice Hasene

AVDI HAJRI]U
Radne kolege: Kadrija, Izo, Nuna, Zulfo, Dijana, Amina, Nejla, Aida, Alma, Edina, Almina, Maida, Saida, Selma S., Sanela, Faruk, Elvir, Amer i Emir
2535-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj nani Emiri

POSLJEDNJI SELAM

suprugu na{e drage direktorice Hasene

AVDI HAJRI]U
Neka Allah d`ele{anuhu podari sabur tvojim najmilijim, a tebi mjesto u d`enetskim ba{tama i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Kolektiv recepcije Avaz Twist Tower
2543-tt

EMIRA HAD@IIBRAHIMOVI], ro|. DERVI[EVI]
Tiho si `ivjela, tiho si oti{la, ali }e{ uvijek ostati u na{em sje}anju. Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Porodice Kuluglija, Drljevi} i Memi{evi}
1227-1tz

suprugu na{e prijateljice Hasene

iz Tuzle

AVDI HAJRI]U
Dijana, Amina, Nejla i Aida
2534-tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em zetu i tetku

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 6 godina od smrti

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju i radnom kolegi

[E]O ELEZOVI]
Plemenitom insanu, ljudskoj gromadi Molimo Allaha za zaslu`eni D`ennet, Bo`ijem robu da usli{i na{e molbe. Adem i D`emila @ili} Elma U`i~anin sa porodicom 2546-tt Elmir @ili} sa porodicom

[ERIFA ABDOVI]A
Sa ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se tebe i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga, djeca, unuci, zet i snaha
2545-tt

AVDI HAJRI]U
Kolege iz Urbanizma Op}ine Novo Sarajevo, Belma, Sandra, Meliha, Enes, Jadranka, Mihneta, Alma H., Selma, Dina, Svjetlana, Sana, Minka, @ana, Munevera i Mirjana
2540-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 23. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

na{em dragom

na{oj dragoj Bebi

HATID@E DERVI[KADI], ro|. KAJGANA
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. 10. 2011. u 15.30 poslije ikindije namaza u Alibegovoj d`amiji u Sokolovi} Koloniji. Porodica
POSLJEDNJI POZDRAV
12117-1nd`

[E]I (SAFET) ELEZOVI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Kada, Almir, Zumra, Melita i Na|a D`ihan
12123-1nd`

]ERIMA ABASPAHI]
Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj beskrajno dobri i plemeniti lik. Hvala ti na pa`nji koju si nam nesebi~no pru`ala. Tvoji: Zejna, Sado, Sadija, Hilda, Edib, Enida, Vedad, 12128-1nd` Veldin
Dana 22. 10. 2011. navr{avaju se dvije tu`ne godine od kako je na ahiret preselio na{ dragi babo i suprug

na{em ~lanu Sindikata i radnom kolegi
SJE]ANJE

na na{eg dragog zeta i tetka

dr. ABDULAH ([EMSO) RA[I]
15. 5. 1941 - 22. 10. 2009. Te{ko je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti tebe. Sve na ovom svijetu odi{e tvojom dobrotom. Dani miri{u na tebe, boli ~e`nja zasjenjena u zovu daljine. U na{im srcima ima{ vje~ni dom. Voljeni ne umiru sve dok `ivimo mi koji te iskreno volimo. S ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Supruga Almasa, k}erka Almedina i sin Admir
2516-tt

AVDI HAJRI]U

dr. ABDULAH ([EMSO) RA[I] 15. 5. 1941 - 22. 10. 2009.
S ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Svastika Rasema Huri} sa djecom
2517-tt

S ljubavjlu koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i, uvijek }e{ biti sa nama i `ivjeti u na{im srcima i mislima. ^lanovi Sindikata Op}ine Novo Sarajevo
POSLJEDNJI SELAM
2539-tt

POSLJEDNJI SELAM

dragom kom{iji

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

RADNOM KOLEGI

SELIMU BALI]EVAC

AMRU[ (JETULAH) GEGAJ
Dedo, neka ti je vje~ni rahmet i molimo Allaha da ti podari lijepi D`ennet. Amara, Eman, D`anan, Sara, Danijal, Djejna, Ardijan, Ardijana, Smaragda, Amina, Eldar, Armin 12131-1nd` i Sumea

EMIRI HAD@IIBRAHIMOVI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodice Suljevi}, Kozica i Boji}
12109-1nd`

[E]O ELEZOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Suba{i} Fuad i Sehveta sa djecom
12119-1nd`

AVDO HAJRI]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. KOLEKTIV FIRME 2544-1tt S.T.B.

Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. OD RADNIH KOLEGA IZ SEKTORA MINIBUSA
2533-1tt

58

Subota, 22. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja

MUNEVERA (MAHMUD) ZILD@O BAHTIJAREVI]
Prijatelji MZ Park - Vi{njik Runda, Muris, Sultan, Horo, Pa{a \indo, Haso, \emo, Pele, Zlaja, Gringo, Adnan, Akica, Miro Kapi}, Dino, Ipe, Kubat, Fe|a, Lav, Cicko, Husref, Zlaja, General, Dino, Cvanja, Zoka, Ogi, Bakir, Aco, Avdo, Turki}, Kemo, [emso, Hajro, Me{a, Minka, Pipoja
2550-tt

Dana 22. oktobra navr{ava se 30 najtu`nijih i najdu`ih dana od kako nije sa nama na{a divna k}erka i sestra

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg radnog kolege Zijada ^oban

]IMA POR^A, ro|. HORO
„...No vrijeme se kre}e, no vrijeme se kre}e Ko sunce u krugu, I nosi nam opet ono {to je bilo: I radost i tugu. I sinut }e o~i, na}i }e se ruke, I srca se di}i I slijepi za stope biv{ega `ivota Njima }emo i}i. Ko zna (ah, niko ni{ta ne zna Krhko je znanje!) Mo`da je pao trag istine u me, A mo`da su sanje...“ Njene neutje{ne sestra Nera i Amra i majka Hajra
2548-tt

FAHRUDINU ^OBAN

Uposlenici AUTOline d.o.o.
N

Dana 22. oktobra 2011. godine navr{ava se 7 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi prijatelj i saradnik

POSLJEDNJI POZDRAV

MAHMUT (MEHMEDA) OMERAGI] - PRIKA
Plemeniti ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Zauvijek }emo se sje}ati Tvog vedrog lika, skromnosti i plemenite du{e. Kolektiv „INTERCLIMA“
N

ocu, svekru i dedi na{ih prijatelja

MUNIR VEHABOVI]

SAFET (SELIMA) RED@OVI]
22. 10. 1992 - 22. 10. 2011.

HAJRIJA - [EVALA RED@OVI], ro|. D@ANANOVI]

Drinjakovi}i
2549-tt

27. 3. 2004 - 22. 10. 2011. Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 12124-1nd` Rahmija, Dina, Anaid i Senad
SJE]ANJE

SJE]ANJE

na dragog ro|aka

na dragog ro|aka

MIRKO KUZMAN
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se zauvijek pamte. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji te vole. Vlado i Nevena
12121-1nd`

MIRKO KUZMAN

@ivot nestane u trenutku, ali po{tovanje i uspomene prema tebi ostaju zauvijek. Spaso sa porodicom

12121-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 21. X 2011. navr{ila se godina od kako je na ahiret preselila na{a draga

na{em dragom

[E]I ELEZOVI]U
Srca su prepuna tuge i boli, ali i ljubavi neizmjerne. Rastanak je uvijek blizu, ali ga nikad ne o~ekujemo. Hvala ti za sve trenutke dobrote, plemenitosti i nade koje si nam pru`ao. Neka ti Uzvi{eni podari milost Svoju neizmjernu i smiraj Vje~nog `ivota kakav daruje samo ljudima dobrim. Ponosni {to smo te imali, zauvijek }emo te pamtiti i voljeti. Tvoji: Selim - Mimo, Mu{kija, Selvedina, Elvedina, Samedin, Nermin i djevoj~ice
PTT

RASEMA - SALIHA HASANAGI], ro|. ALIMAJSTOROVI]
2010 - 2011.
Sretni smo i ponosni {to smo te imali, beskrajno `alosni {to smo te izgubili. S ljubavlju }emo te se sje}ati i moliti Allaha da ti otvori vrata D`enneta jer si ga uistinu zaslu`ila. Tvoja porodica
2556-tt

Dnevni avaz

subota, 22. oktobar/listopad 2011.

59

POSLJEDNJI POZDRAV

U subotu, 22. oktobra 2011., navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, sestre, k}erke, snahe, svekrve, punice

na{em dragom kolegi

MAIDE DADE SULEJMANOVI], ro|. [ABANOVI]
(1961 - 2011)
Toga dana }emo obi}i njezin mezar u haremu Poturmahalske d`amije u Travniku, te u~enjem Kur’ana i dovama zajedno se prisjetiti njezina plemenitog lika, mole}i Allaha d`.{., da je obraduje neizmjernim Svojim rahmetom i nagradi D`ennetom, a svima nama, koji smo je na ovome svijetu voljeli i po{tovali, da pomogne u strpljenju. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH Porodica
2555-tt

IZUDIN BA[I]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja zauvijek ostaju. Porodici upu}ujemo iskreno sau~e{}e.

DAMIR - DA^O STOKLASA
Dragom prijatelju posljednji pozdrav od raje iz „Neretve“: Mujo B., Huso, Velija, Me{a, Salem Zolj, Samir Z., Mustafa, ^arka, Zijo, Bajro ^., Barac, Hajriz
12132-1nd`

SJE]ANJE

KOLEKTIV HP INVESTING d.o.o. Mostar

Had`i MUJO (PA[O) BARAKOVI]
9. 5. 1929 - 7. 2. 1983.
N

FAHIRA (AHMET) BARAKOVI], ro|. RED@I]
29. 1. 1932 - 22. 10. 2010.

Samo oni koji su vas voljeli znaju kako im nedostajete. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka vam je vje~ni rahmet. Djeca: Mensur i had`i Melika, unu~ad [ejla, Adnan, Enisa i Lejla, praunu~ad Lejla i Maida, nevjesta Admila i zet Salko PTT

Dana 23. 10. 2011., u nedjelju, navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na{ dragi babo, amid`a i dedo preselio na ahiret

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg kolege

na{em dragom zetu

AVDU HAJRI]U AMRU[ (JETULAH) GEGAJ
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, nedjelja, 23. 10. 2011. u 11 sati ulica Gornja Breka 86. Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Zlatka, djeca Adem, Izet, Hajrija, brati} Rasim, snahe [efika, Senada, Jasmina, brati~na Jasmina i zet Nasuf
12131-1nd`

Uvijek }e{ nam nedostajati, tvoja nesebi~na dobrota i ljubav kojom si plijenio. Molimo dragog Allaha d`.{. da tvoja dobra djela nagradi d`enetskim ljepotama. Od punca Mustafe, punice Mevlide, {ure Hase, {urince Adine i njihove djece Kenana i Hamze, porodica Kundo
2554-tt

FERID ZUBOVI]
KOLEKTIV „TRI-PRO“ BH doo SARAJEVO
2519-tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

Dana 23. X 2011. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg sina i brata

na{em dragom kolegi i prijatelju

[E]O (SAFETA) ELEZOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Od porodice Bandi}: Ibre, Nazije, Sejida, Mevlide i Amine
12135-1nd`

MUAMERA ]OSIBEGOVI]A
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u nedjelju u 13.20 sati. O`alo{}ena porodica: majka Alma, Husein, Mirza, Adisa, Lejla, Amar, Rijad, Nermin i Ismar i Nejra 2552-tt

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{a draga

ZIYAD JARRAR
NESMA ELECTRIC JEDDAH, KSA
12137-1nd`

JASMINKA JELA^I]
U vje~noj tuzi i `alosti Njeni: Munib, Nizama, Ismir i Alma
12127-1nd`

60

Subota, 22. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog babe
POSLJEDNJI SELAM dragoj sestri i tetki Dana 22. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg oca, djeda i pradjeda

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 7 bolnih dana od smrti mog voljenog oca

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SELIM (TAHIR) BALI^EVAC
preselio na ahiret u petak, 21. oktobra 2011. godine u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 22. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en sa autobuske stanice, okretnica u Boljakovom Potoku u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Ferida, sin D`enan, k}erka D`enana, zet Almir, unu~ad Emelin i Amila, bra}a Kujo i Mele, sestra Havka, amid`a Emro, tetka Ramiza, strine Ifeta i D`emila, snahe Zurifa i Sabrija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ure Ramiz i Izo sa porodicama, svastike Fifa, [ema i Zurifa sa porodicama, prijatelji Rasim i Hasna, te porodice Bali~evac, Tumbul, Zec, Memovi}, [krijelj, Muhovi}, Gojak, Jakupovi}, D`igal i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Smaje [ikala br. 236.
111

ADEM (RA[ID) TURULJA
Babo moj, ni sad ne mogu da se pomirim sa ~injenicom da tebe nema. Ti si meni bio sve, moj uzor, moj ponos, moj babo. Fali{ mi svaki dan, fali mi tvoj osmijeh, tvoje sve. Samo molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Volim te babo. Tvoja k}erka Jasmina, zet Ramo i unuci Amar i Arman
2558-tt

ADEM (RA[ID) TURULJA
U na{im }e{ srcima ostati vje~no voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoj sin Jasko, snaha Alma, unuk Vedad, brat Selim, snaha Safeta, Senaid i Selma
2558-1tt

REMZA AHATOVI], ro|. IMAMOVI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih uspomena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Panjeta D`emila, sestri}i Salko, Memso, snahe Fija - D`evada sa porodicama
12139-1nd`

HAJRO (DEDO) AJANOVI]
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Ostaje{ uvijek voljen i nikada zaboravljen. Tvoji najmiliji: k}erka D`emila, unuke Mirela i Minela i praunuke Almedina i Ajna
12140-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragom

mom prijatelju i velikom ~ovjeku

na{em dragom

[E]O (SAFET) ELEZOVI]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet, a njegovoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet i porodici sabur. Daid`a Dervo, dajd`inica [erifa, Haris, Amar, Fatima, 12142-1nd` Hata i Najda

AVDI HAJRI]U AVDO HAJRI]
Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i D`ennet. Kemo Merkez sa porodicom
2557-1tt

Zlatka, Rasim, Adisa, Adis, Kenan i Lamija
2561-1tt

Pro{lo je 6 mjeseci od kada nisi sa nama

RASEMA KABA[, ro|. D@AMBASOVI]
S ljubavlju te se sje}amo i molimo Allaha d`.{. da ti otvori vrata D`enneta, jer si ga zaslu`ila. Zahvalna djeca
111

„Mi smo Allahovi i Njemu se vra}amo...“
POSLJEDNJI SELAM

„Mi smo Allahovi i Njemu se vra}amo...“
POSLJEDNJI SELAM

prijatelju i poslovnom partneru

~ovjeku i velikom prijatelju

[E]I (SAFETA) ELEZOVI]U
Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. KOLEKTIV FIRME DEFTER - KOMERC D.O.O. SARAJEVO
N

[E]I (SAFETA) ELEZOVI]U
Dragi [e}oni, U~imo dove Uzvi{enom Stvoritelju da te obraduje ljepotama D`enneta, a porodici da sabur. Emir, Elma, Emina i Merjema
N

Danas je godina velike tuge od preranog odlaska moje sestre

POSLJEDNJI SELAM

dragom ~ovjeku, prijatelju i ro|aku

JELA^I] JASMINKE (JACE)
22. 10. 2010 - 22. 10. 2011.
Nema tih rije~i, ni prostora, da se opi{e na{a bol za tobom. Volimo te i neka je vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Sestra Ulvija sa porodicom
12134-1nd`

[E]O ELEZOVI]
Uspomena na tebe bit }e uvijek dio na{ih `ivota. Neka ti Allah d`.{. podari svako dobro budu}eg svijeta. Porodica Mili{i} [e}o, Biba, Ilda, Arnela i Neila
12141-1nd`

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

subota, 22. oktobar/listopad 2011.

61

IZUDIN - IZO (ALIJE) BA[I]
1967 - 2011.
dana 20. 10. 2011. godine u 22,00 ~asa, nesretnim slu~ajem preselio na ahiret u 44. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 22. 10. 2011. godine u 16,00 ~asova na Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: supruga [efika, djeca Anesa, Ilma, Minea, Anes i Isa-Anis, otac Alija, majka Rabija, sestre Maida i Aida, zetovi Edin i Mirsad, te porodice Ba{i}, Demi}, \onko, 1463-1mo Mu{inovi}, Rahimi}, Had`i}, Domazet, Leto, Omanovi}, Hamzi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AVDO (ALIJA) HAJRI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 49. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 22. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI supruga Hasena, k}erke Dinka, Nejra i Amna, sestre Zineta, Raza i D`enana, zetovi Refik i Hajrudin, sestri~ne Ismira, Irina, Azra, Amra i Medina, sestri} Mirza, punac Mustafa, punica Mevlida, tetka Mina, amid`a Salko sa porodicom, {ura Haso sa porodicom, amid`i}i, amid`i~ne, te porodice Hajri}, Hasanagi}, Kundo, Crneta, Hajdarevi}, Zuko, Mujezin, [ehovi}, Baru~ija, Bi~o, Osmanspahi}, Mustafi}, Panjeta, Suba{i}, Karad`a, Skender, Ibri~i}, Merkez, D`ano, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Grbavica II. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred stadiona Grbavica sa polaskom u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

preselila na ahiret u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 22. oktobra 2011. godine poslije ikindije namaza u haremu d`amije u Dej~i}ima, a ukop }e se obaviti na mezarju Dej~i}i - Trnovo. Prijevoz obezbije|en ispres samoposluge Samkopromet na Aneksu u 14.00 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Ned`ari}i i Hrasnica, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sin D`emal, k}erka D`emila, snaha D`enana, unuci Kerim i Mustafa, unuka D`elila, snahe Fatima i [ida, brati}i i brati~ne, djeveri}i i djeveri~ne, zaovi}i i zaovi~ne, te porodice Ba{alija, Dedi}, Fazlagi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti Vrbovska br. 81. No037873 Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

MEJRA BA[ALIJA, ro|. DEDI]

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg prijatelja

HAMID (ZAJKO) RAMOVI]
preselio na ahiret u petak, 21. 10. 2011. godine u 84. godini. D`enaza namaz }e se klanjati u nedjelju, 23. 10. 2011. godine u 14,00 sati na mjesnom mezarju sela Smolj - Gora`de. O@ALO[]ENI: supruga Had`ira, sinovi Hamdo, D`emal, Aziz i Vahid sa porodicama, k}erke Vahida, Behija i Dika sa porodicama, brat Avdo sa porodicom, sestre Habiba, Nura i Kana sa porodicama, te porodice Ramovi}, Ligata, D`emid`i}, Fejzi}, Nuki}, Spahovi}, Ekme~i}, Pleh, Vrane{i}, \ozo, Ri{ljanin, Had`i}, Kari}, Muratovi}, Me{i}, Vlaj~i}, Jahi}, Be}irevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
022465

]ERIMA ABASPAHI]

Fuad i Said ^olpa i uposlenici restorana Bazeni

Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Umihane ^uvidine 56, Sokolovi} Kolonija. 12143-1nd`

Dana 22. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke

POSLJEDNJI SELAM

MEJREME (ALIJA) JELA^I], ro|. [ABANIJA
Uvijek }emo spominjati tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, tvoja k}erka Hidajeta i zet Salih Lopo
12144-1nd`

velikom ~ovjeku i mom dragom prijatelju

Dana 22. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{e drage majke

AVDO (ALIJA) HAJRI]
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Velija Nuhanovi}
12145-1nd`

MEJREMA (ALIJE) JELA^I], ro|. [ABANIJA
S ponosom i ljubavlju te se sje}amo i vje~no ~uvamo u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet. Tvoj sin Red`ep sa suprugom Almom i sinom Edinom
12144-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 22. 10. 2011. godine navr{ava se godina od kada nas je napustila na{a draga majka

Dana 22. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, nane i punice

dragom kom{iji

AI[A MUSTAFOVSKI, ro|. DU^I]
Draga na{a mama, bol i tugu u na{im srcima ne mo`e izbrisati vrijeme. Ostalo je lijepo sje}anje na tebe, ponosni smo {to smo te imali i na{a ljubav prema tebi ostaje vje~na.
12133-1nd`

BEHARA (SARA^) MULAOSMANOVI]
Draga suprugo, mama, nano i punice, ne postoji rije~ koja mo`e da ubla`i ovu bol koju osje}amo, jer mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe. Hvala ti za svu ljubav koju si nam pru`ala. Pamtit }emo te po dobroti i plemenitosti, a u srcu zauvijek nositi i s ponosom spominjati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Volimo te. Tvoji: suprug Omer, k}erke Samela i Samra, sinovi Amel, Alen i Salmin, zet Senad, unu~ad ^amila, Amila i Lejla 12138-1nd`

AVDIJA OMERBEGOVI]
Od porodice Kadi}: Esma, Nermina, Nejra, Nermin, Zijad i Pembe Smajlovi} Da mu Allah podari lijepi rahmet i D`ennet.

Tvoja draga i vje~no o`alo{}ena djeca: Nazira, Aida i Ibro
12129-1nd`

62

Subota, 22. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, dedo, punac i svekar

HUSO (BE]IR) HASANOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 22. oktobra 2011. godine u 13,30 sati u selu [ahbegovi}i (Sokolac). Prevoz obezbije|en ispred Vije}nice u 11.00 sati. O@ALO[]ENI: sinovi Be}ir, Ekrem i Kemal, k}erke Maida i Vahida, snahe Hanka i Zvjezdana, zetovi Ibrahim i Ramiz, unu~ad Imra, Nermina, Erma, Nermin, Damir i Bisera, praunu~ad Tarik, Ensar i Majda, te porodice Hasanovi}, Kuli}, Osmanovi}, Hajdarevi}, Kutlovac, Hod`i}, Vrabac, Bukva, Muj~i}, Rami}, Spahovi}, Katica, Efendi}, Durakovi}, Muminovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 12114

]ERIMA - BEBA (NAZIF) ABASPAHI], ro|. BILALOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 22. 10. 2011. godine u 15.30 sati na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: sin Jasmin, unuk Irmin, unuka Albina, brat Kadrija, sestre [efika i Vahida, snahe Halida, Zejna i Vezira, djever Jusuf, te porodice Abaspahi}, Bilalovi}, Mustafovi}, Hod`i}, Pita, Ko`ljak, Be~ir~i}, Hasanovi}, Lu~arevi}, Duranovi}, Jusufovi}, Lojo, Muhovi}, ^akal, Me{anovi}, Bi~ak~i}, ]atovi}, Had`i}, Begovi}, Barakovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u Begovoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

MEHMED (MUJO) VI[]A
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 60. godini. D`enaza je obavljena u petak, 21. 10. 2011. godine u 14.00 sati na mjesnom mezarju sela ^uni{ta - Olovo. O@ALO[]ENI: majka D`emila, supruga Sajma, sin Faruk sa porodicom, k}erka Amra, bra}a Adil i Fadil sa porodicama, sestre Adila, Fatima i Fadila sa porodicama, te porodice Vi{}a, Had`iabdi}, Teskered`i}, Smaji}, Muminovi}, Ibrahimovi}, Ma{i}, Leki}, Karabegovi}, Mufti}, Hadrovi}, Eski}, Kara~i}, Degirmend`i}, Nezirevi}, Kamenja{evi}, Vili}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid je prou~en istog dana u 14.00 sati u porodi~noj ku}i u ^uni{tima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

HAMID (MUSTAFA) \OGO
preselio na ahiret dana 20. 10. 2011. u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 22. 10. 2011. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a u 14.00 sati na Sadbi gdje }e se i ukopati. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u mektebu na Sadbi. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Ema, sin Zaim, k}eri Zineta i Fatima, sestre [emsa, Fehima i Munira, zetovi Mehmed i Meho, snaha Ibrima i unu~ad, porodice \ogo, @uga, Zun|a, ^amo, Pand`a, Ribica, Had`imusi}, Ikovi}, Had`i}, Perla i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 675-1go

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HASKA (NUKICA) [ABANOVI], ro|. ^AU[EVI]
preselila na ahiret u petak, 21. oktobra 2011. godine u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 22. oktobra 2011. godine u 16.00 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: sinovi Enver i Alija, k}erke Fata i Alija, sestra Nafa, zetovi i snahe, unu~ad i praunu~ad, sestri}i Alija i Nezir, te porodice [abanovi}, ^au{evi}, Grci}, Beganovi}, [atara, Boj~i}, Kapo, Zubanovi}, Agovi}, Tar~in, Ba{i}, Alispahi}, Keri}, Softi}, ^opra, Kova~, Avdi}, Cernica, D`afovi}, Bajrovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u mesd`idu Cicin Han. Ku}a `alosti: ul. Porodice Foht br. 81. 111

MUNEVERA (MAHMUD) ZILD@O, ro|. BAHTIJAREVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 22. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Mesud i Zijad, k}erka Sunita, snahe Elmira i Aida, unu~ad Igor, Nerkez, Sun~ica i [ejla, praunu~ad, te porodice Zild`o, Bahtijarevi}, Kasumagi}, Repovac, Mufti}, Had`ihalilovi}, Teskered`i}, Lazovi}, Demirovi}, Barth, Po{kovi}, Nargili}, U{tovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Sara~ Ismailovoj d`amiji na Mejta{u. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

MIODRAG (TRIFKA) OBRADOVI]
preminuo 19. 10. 2011. godine nakon te{ke bolesti u 72. godini. Sahrana }e se obaviti 22. 10. 2011. godine u 12.00 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: supruga Ana, k}erke Marina i Danijela, unuci Maja, Lana i Adrijan, zetovi Slaven i Marko, bra}a Marko i Radomir, sestre Rada i Radomirka, te porodice Obradovi}, ^ulina, Jefti}, Zoranovi}, Petrovi}, Krtali}, Ivi~evi}, Bili}, ^oli}, Mati}, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. D`amijska br. 11/7.
2537-tt

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

FERID (HAMDIJA) ZUBOVI]
preselio na ahiret u petak, 21. 10. 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 22. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Smilja, sin Samir, snaha Zamira, unuka Andrea sa suprugom, te porodice Zubovi}, Desnica, Jakovljev, Red`epovi}, Deved`i}, Repija, Pehlivanovi}, Baboselac, ^okorovi}, Vrani}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

DAMIR (ZDRAVKO) STOKLASA
preminuo 17. 10. 2011. u 62. godini. Sahrana }e se obaviti 22. 10. 2011. godine u 12.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred kapije GRAS-a u 11.00 sati, sa zadr`avanjem na autobuskom stajali{tu Ilid`a. O@ALO[]ENI: brat Davor, prijatelji, uposlenici GRAS-a, kom{ije i ostali poznanici 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AVDIJA (ZAHID) OMERBEGOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 22. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Presjenica - Trnovo. D`enaza polazi ispred d`amije u Kijevu poslije podne namaza. O@ALO[]ENI: supruga Saima, k}erka Elvedina, zet Vahidin, unuci Edin i Elvir, sestra Almasa, bra}a Mujo, Osman i Hamdo, snahe Mirzeta, Selma, Vasva, Hatid`a i Hajru{a, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri} i sestri~na sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne sa porodicama, teti}i i teti~ne sa porodicama, {ura Emin sa porodicom, svastike Munira, Fata i Zlata, bad`e Kemo i Ramiz, te porodice Omerbegovi}, [egalo, Bjelonja, Mehmedika, Sarajki}, Kari}, Kupusovi}, Ibrahimovi}, Omerovi}, Muratspahi}, Isanovi}, Smajlovi}, Kadi}, Jugovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ramiza Sal~ina br. 204 - Ned`ari}i Sarajevo. No-037874

EMIRA HAD@IIBRAHIMOVI], ro|. DERVI[EVI]
preselila na ahiret dana 20. oktobra 2011. godine u 15.30 sati u 89. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred [arene d`amije u subotu, 22. oktobra 2011. godine (24. Zu-l-Kade 1432. h.g.) u 12.45 sati, a ukop na mezarju Tu{anj. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI sin Husein, k}erka Halida, brat Hazim, snahe Zurifa i Hana, unuke Jasmina, Sabina i Sibina, zetovi Ahmet, Senad, Mario i Mihael, praunu~ad, porodice Had`iibrahimovi}, Ibrahimovi}, Dervi{evi}, [ukman, Kozica, Terzi}, Kulenovi}, Kuluglija, Mulahalilovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u [arenoj d`amiji. Ku}a `alosti ul. Albina Herljevi}a 17/2 Tuzla.
1222-1tz

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{a draga

REMZA AHATOVI], ro|. IMAMOVI]
preselila na ahiret u petak, 21. oktobra 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 22. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sestra D`mila, amid`i~na Ramiza, sestri}i Imamovi} Sejdo, Hajrudin, Ismet, Izet i Edin, Panjeta Memso i Salko, Bublin Salko, Mujo, Hamdo, Edhem i Ramiz, sestri~ne Advija, Hasiba, Almasa, Zlata, Ha{a, Nura, D`emila i Ramiza sa porodicama, daid`i}i Asim i Ramiz Kadi}, daid`i~ne Kasema i Zineta sa porodicama, te porodice Ahatovi}, Imamovi}, [alaka, Panjeta, Bublin, Keki}, Kadi}, Kajmovi}, Vili}, Kuni}, Ahmethod`i}, Kuldija, Gerin, Hatibovi}, Kutin~i}, Poljak, Mirkovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Talirevi}a br. 11 c/I. 111

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

"BAKIJE" "BAKIJE" "
OSNOVANO 1923

POKOPNO DRU[TVO

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

oglasi

Dnevni avaz

subota 22. oktobar/listopad 2011.

63

$"
FAJ= LA>=H

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

Baraž kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 

AE?= *E0 2HJKC= 

Begović: Usrećio navijača Sarajeva

Asmir Begović organizirao je na svom profilu na Twitteru zanimljivu nagradnu igru, čiji je pobjednik dobio dres koji je naš reprezentativni golman nosio u nedavnoj utakmici selekcije Bosne i Hercegovine protiv Bjelorusije. Begović je tražio odgovor na pitanje kojih sedam američkih gradova ima prvoligaše u svih pet ekipnih 

AćA = 2HJKC= @HAđEL=JE šJ= @= H=@E K AKIFAD FHJEL *E0 IL KćE EA AHA== F?E=
*ACLEć FE @HAI E A IE FHJEL *AHKIEA
Nagradna igra na Twitteru
sportova u Sjedinjenim Američkim Državama (fudbal, američki fudbal, hokej, bejzbol i košarka). Jedan od onih koji su ponudili tačan odgovor (Njujork, Boston, Filadelfija, Vašington, Čikago, Dalas i Denver) bio je korisnik pod nadimkom FC Sarajevo, koji će od Begovića dobiti dres. M. T.

IGRE UOČI BARAŽA Hoće li UEFA protežirati našeg rivala

Portugalska legenda Luis Figo

Treba se izolirati od pritisaka Ronaldo jeste brend, ali se ljudi iz NSBiH moraju boriti protiv eventualne povlaštenosti protivnika

Figo: Neće biti kraj fudbala ako ne odemo na Euro

U razgovoru za lisabonske novine bivša portugalska zvijezda i kapiten reprezentacije Luis Figo izjavio je da vjeruje da će selekcija njegove zemlje izboriti plasman na Evropsko prvenstvo, ali i da nije nerealno da Portugalu izmakne nastup na Euru 2012. godine. - Neće biti kraj fudbala ako Portugal ne ode na EP. Ne bojim se da će se to desiti,

ali treba znati da neuspjeh protiv BiH nije nerealna opcija - rekao je Figo. Bivši fudbaler Barcelone i Reala tvrdi da vjeruje u reprezentaciju. - Kao i svi Portugalci, i ja sam uvjeren da ćemo ići na EP. Bit će nam teže nego prije dvije godine, ali 100 posto vjerujem u ekipu - istakao je Figo. (M. T.)

Parovi baraža unaprijed su bili poznati! Portugal mora na Evropsko prvenstvo, a mora i prije dvije godine pokradena Irska. Euro ne može proći bez multimilionskog brenda Kristijana Ronalda (Cristiano). I dok bi neigranje najskupljeg fudbalera na svijetu u Poljskoj i Ukrajini ocrnilo finansijske bilanse mnogih kompanija, ako izostanu Džeko, Ibišević i ostale plavo-žute vedete, žalit se neće niko osim nas.

Teorije zavjere
Ove i slične teorije slušamo otkako su izvučeni parovi kvalifikacijskog doigravanja za Evropsko prvenstvo 2012. godine. Koliko u njima ima istine, to će zaključiti svako na svoj način, ali najnovije infor-

Josip Kuže nije više selektor reprezentacije Albanije nakon što je odlučio prihvatiti sporazumni raskid ugovora. Albanija je pod palicom hrvatskog stručnjaka u proteklim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012., u kojima je igrala u grupi s Bosnom i Hercegovinom, za-

)>=?E J==E KžAK

Nije ispunio zadate ciljeve

vršila na pretposljednjem, petom mjestu. - Kuže nije ispunio zadane ciljeve - rekao je predsjednik Albanskog saveza Armand Duka. Kuže je za selektora izabran 2009. godine, a u 2010. je zbog srčanog udara propustio nekoliko utakmica svojeekipe. (M. T.)

Pašić: To je fudbal, a ne rat

Za razliku od ostalih naših sagovornika, Predrag Pašić tvrdi da duele Bosne i Hercegovine i Portugala treba gledati isključivo kao sportsko nadmetanje. - Problem s terenom posmatramo pomalo su-

2=šEć 2@HAđAE I E = @Hž=L=
gestivno. Ako pogledamo stadione po Evropi, nije nenormalno to što se Portugalci žale, ali mi to preuveličavamo. Ako se neko žali na nešto, ne mora značiti da trebamo voditi rat - kaže Pašić.

Država je, dodaje, generalno u podređenom položaju tako da ne treba čuditi što je tako i u fudbalu. - Nismo samo kao fudbalska nacija podređeni, takvi smo i kao država. No, treba se boriti pa šta bude.

IFHJ

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

$# 

EI=> 2HJKC= *E0
KJH= # LA>=H 

Komitet za normalizaciju NSBiH definirao je cijene ulaznica za utakmicu protiv Portugala. One će iznositi 20, 30 i 40 KM, a u prodaji bi se trebale naći 31. oktobra.

7=E?A ! E " 

- Interes za utakmicu je ogroman. Zatrpani smo pozivima sa svih strana. Sigurno je da bi za ovu utakmicu i Koševo bilo pretijesno - rekao je Baković.

GOŠK i Zvijezda igrali su posljednji put u martu 2008.

Stadion Bilino polje: Portugalci, pod izlikom lošeg terena, traže da se utakmica ne igra u Zenici 

LEć 2FH=LEJE @= @ *H?=
Gabeljani gostuju bez trojice startera
Nogometaši Zvijezde danas će debitirati pred TV gledateljstvom širom Bosne i Hercegovine i u utakmici s GOŠK-om nastojat će se predstaviti u što ljepšem svjetlu. - Očekujemo pobjedu, ali znamo da će biti teško, jer GOŠK igra dobro u posljednje vrijeme i sigurno vrijedi mnogo više nego što pokazuje njegov položaj na tabeli. Pokušat ćemo prikazati bolju i efikasniju igru nego protiv Borca u Kupu - ističe menadžer Zvijezde Dragan Jović. Zvijezda i GOŠK posljednji takmičarski susret igrali su u Prvoj ligi FBiH 16. marta 2008. godine. Gradačačani su u derbiju prvenstva u Gabeli pobijedili sa 2:0 i poslije se plasirali u najviši rang. - Ta je utakmica odlučila prvenstvo, Zvijezda se plasirala u Premijer ligu, gdje nastupa sve do sada. Ostali su nam u lošem sjećanju zbog poraza. Nadamo se da ćemo im ovog puta vratiti kaže pomoćni trener GOŠK-a Filip Krvavac, koji je te sezone asistirao Ivanu Kataliniću. Izostanak trojice startera, prema njegovim riječima, bit će teško nadoknaditi. - Još neki se žale na povrede i to nam stvara mnogo problema. Bez obzira na sve, sigurno je da se nećemo olako predati. Do sada- smo teško primali golove, to je naša nada i u Gradačcu. Za bod u gostima, međutim, treba i zabiti, a nadamo se da će naši napadači pokazati više mirnoće u završnici dodaje Krvavac. Er. B.

Zvijezda i GOŠK pred TV kamerama

macije o insistiranju Portugalaca na tome da prvi meč ne igramo u Zenici, pod izlikom lošeg terena na stadionu Bilino polje, jasan su dokaz da naš protivnik ne bira sredstva kojima će pojačati pritisak na naša pleća. Šta raditi i kako se ponašati? Jesmo li unaprijed osuđeni na ispadanje? Da li se uzalud nadamo odlasku na Evropsko prvenstvo, kao što smo se nadali u Parizu dok nam nije presudio kreč škotskog sudije? - Ne bih ja to tako gledao. Moj je stav da nismo unaprijed ispali. Imamo iskustvo sa Portugalom od prije dvije godine. Sada smo mnogo bolji i stabilniji. Francuzi su se s nama toliko mučili i hladno nam oteli pobjedu. Mislim da su nam na bojnom polju šanse sa Portugalom po-

la-pola. Imaju Ronalda, ali ih imamo i mi. Nisu oni nikakav strah i trepet. Pristup utakmicama ne smije biti takav kao da nemamo šansi, da oni moraju ići na Euro, a mi ne - kaže legenda Borca Slobodan Karalić te dodaje da su zahtjevi Portugalaca za zamjenom terena smiješni. - S jedne strane je normalno to što vrše pritisak na nas, alijasmatram danamnikone može uvjetovati gdje ćemo igrati. To bi bilo isto kao kada bismo mi njima rekli da nećemo da igramo u Lisabonu nego u Koimbri, jer je Luž predobar za nas, a mi smo navikli na grbaviji teren. To je glupo. Treba se izolirati od tih pritisaka - kaže Karalić.

Žrijeb parova četvfinala Kupa Bosne i Hercegovine bit će obavljen u utorak u 11 sati u prostorijama NSBiH. U četvrtfinalu će igrati Branitelj, Čelik, Borac, Sarajevo, Velež, Široki Brijeg, Krajišnik i Željezničar. M. T.

ŽHEA> čAJLHJBE== KF= K KJH=

Halilhodžić: Igraju igrice

Karalić: Pritišću nas

Faktor “Ronaldo”
Naš trener, trenutno selektor Alžira Vahid Halilhodžić sličnog je stava. - Nogometni savez BiH, selektor i svi ljudi koji rade u fudbalu BiH moraju učiniti sve da osiguraju da Portugal

nema nikakvu privilegiju u utakmicama protiv nas. Znamo svi da oni imaju Ronalda i znamo šta taj Ronaldo predstavlja u svijetu sporta i finansija, ali se ljudi iz NSBiH moraju boriti protiv bilo kakve eventualne povlaštenosti Portugalaca kaže Vaha pa dodaje: - Normalno je da Portu-

galci igraju neke svoje igrice, kao ovo s terenom, ali ne smijemo pasti pod njihov utjecaj nego moramo ostati kategorični. Neće nam oni određivati šta ćemo raditi u svojoj kući. Igralo se već toliko utakmica u Zenici pa zašto ne bi mogla i ova? - rekao je Halilhodžić. M. TANOVIĆ

Baković: Ometaju nas

Generalni sekretar NSBiH Jasmin Baković rekao nam je da su fotografije terena Bilinog polja jučer otišle u UEFA-u, ali i da vjeruje da će Asocijacija u narednih nekoliko dana u Zenicu poslati ekspertski tim koji će

*=LEć 5EA K 7-.)E
na licu mjesta vidjeti kvalitet travnjaka. Dok UEFA ne odluči, NSBiH je u nedoumici. - Sve nas ovo već ometa, jer smo počeli pripreme u vezi s organizacijom utakmice i tako se trebamo i ponašati sve dok UEFA ne

Ne ide u prvenstvu, ne ide ni u Kupu. Slavija je, nakon niza od sedam premijerligaških utakmica bez pobjede (samo jedan remi s Rudarom), eliminirana od Širokog Brijega u osmini finala Kupa, i to sa dva poraza. - Pobjedi Širokog Brijega nemam šta dodati osim čes-

,ALAJ KJ=E?= >A F>A@A
titki. Bili su bolji i na našem terenu u prvoj utakmici i zasluženo idu dalje. Nama ostaje da sve kapacitete usmjerimo na prvenstvo, koje nastavljamo gostovanjem u komšiluku kod Olimpica kaže trener Slavije Zoran Erbez. G. I.

Slavija se oprostila i od Kupa BiH

kaže drugačije. Ipak, vjerujemo da će se utakmica igrati u Zenici i da teren neće biti toliko presudan. Kakav je njima, takav je i nama, jer i mi imamo fudbalere koji nisu baš za lošeg travnjaka - rekao je Baković.

w

Parovi 11. kola (danas, 15 sati): Krajišnik - Jedinstvo, Orašje - Famos SAŠK Napredak, Krajina - Branitelj, Goražde - Bratstvo, Vitez - Omladinac, Gradina Rudar, Budućnost - Iskra, Čapljina - UNIS.

w

2HL= EC= .*E0

Parovi 11. kola: Danas: Mladost - DrinaHE, Radnik - Sloboda (BN), Rudar - Drina, Laktaši - Podrinje, Crvena zemlja - Modriča (14.30), Sutjeska - Sloga (16.30); Sutra: Sloboda (MG) - Proleter (14.30). G. I.

2HL= EC= 45

$$
*H=? 5>@=
Gradski stadion u Banjoj Luci. Početak u 15 sati. Sudija: Goran Paradžik (Ljubuški). BORAC: Avdukić, Stupar, Marković, Raspudić, Žarić, Sakan, Maksimović, Stajić, Krunić, Mikić, Kajkut. Trener: Velimir Stojnić. Nedostaju: -. SLOBODA: Mujkić, Efendić, Čivić, Jogunčić, Zoletić, Halilović, Nikolić, Jahić, Filipović, J. Mešanović, A. Mešanović. Trener: Darko Vojvodić. Nedostaje: Malkić (povreda). Stadion Pirota u Travniku. Početak u 15 sati. Sudija: Vedran Zovko (Mostar). TRAVNIK: Delić, Mišić, Terzić, Ribić, Laštro, Kovačević, Zatagić, Ivešić, Ćurić, Simeunović, Dolić. Trener: Haris Jaganjac. Nedostaju: Elvedin Varupa (kartoni), Haris Bešlija (povreda). KOZARA: Kozić, Hodžić, Popović, Ćorić, Petrović, Gnjatić, Stjepanović, Studen, Basara. Spasojević, Kojić. Trener: Vlado Jagodić. Nedostaju: Bajić, Gigović, Srećo (povrede).

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

6H=LE =H=

Gradski stadion u Prijedoru. Početak u 15 sati. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo). RUDAR: Tripić, Pantić, Jovanović, Dragić, Jevtić, Ramić, Karić (Šuka), Žerić, Đorić (Maksimović), Krezović, Kantar. Trener: Dragan Radović. Nedostaju: Šodić (kartoni), Kotaran, Bursać, Dašić, Despotović (povrede). LEOTAR: Berak, Čorlija, Milošević, Šaraba, Marković, Andrić, Ratkovica, Zečević, Radović, Aničić, Milović. Trener: Bogdan Korak. Nedostaju: Milenković, Todorović, Vuković (žuti kartoni), Dreč, Kokić, Mijanović, Topuzović (povreda), Kukrika (bolest).

4K@=H AJ=H 

LEA@= /Š
Stadion Banja Ilidža u Gradačcu. Početak u 14 (BHT). Sudija: Vladimir Bjelica (Lukavica). ZVIJEZDA: Labus, Nezić, Jusić, Moranjkić, Husić, Gavarić, Mašić, Đelmić, Hamzić, Matko, Halilović. Trener: Dragan Jović. Nedostaju: Nuhanović (povreda), Ristić (privatni razlozi), Jakovljević (žuti). GOŠK: Šreng, Šabanović, Helvida, Mus, Pehar, Hrkać, Šiljak, Tomić, Zlomislić, Bošnjak, Dudić. Trener: Milomir Odović. Nedostaju: Ćulum, Karić (povrede), Žderić (viroza).

PREMIJER LIGA BiH Borac pred praznim tribinama dočekuje Slobodu

5JEć / šJ FHEA
Trener Banjalučana može izvesti najjači sastav
ljnu i tešku, baš zbog situacije u kojoj se Tuzlaci nalaze. Ipak, nas interesira samo pobjeda i siguran sam da ćemo je i ostvariti iako nećemo imati podršku naših navijača. Cilj nam je da što prije postignemo pogodak, a nastojat ćemo da i u četvrtom uzastopnom meču sačuvamo vlastitu mrežu - naglasio je šef stručnog štaba Borca Velimir Stojnić. Ono što Stojniću ide naruku jeste podatak da su se svi povrijeđeni oporavili, kao i činjenica da je iskusnom Branislavu Kruniću istekla kazna zbog isključenja u Gradačcu. S. K.

Vojvodić: Borac je favorit

Izvest će najjači sastav, a priliku će dobiti i povratnik Emir Kasapović Uoči današnjeg gostovaTabela nja kod prvaka trener Slobode Darko Vojvodić špijunirao je igru Borca u kup-utakmici sa Zvijezdom (0:0). - Borac u svojim redovima ima nekoliko veoma dobrih individualaca. U to sam se uvjerio i u Gradačcu. Nema sumnje da je domaćin favorit, ali mi u Banju Luku idemo bez bijele zastave. I imamo određene adute kaže Vojvodić. Za razliku od prethodnih susreta, u Banjoj Luci moći će računati na sve raspoložive snage, izuzimajući Merseda Malkića, koji je izgubljen za ovusezonu. Kakoje rekao,priliku će dati i povratniku Emiru Kasapoviću. - Pokušat ćemo parirati prvaku. Mi smo se nakon Zvijezde konsolidirali. Nisam nezadovoljan radom i zalaganjem igrača. Pokušat ćemo borbenom utakmicom
1. Široki B. 2. Sarajevo 3. Željezničar 4. Zrinjski 5. Borac 6. Olimpic 7. Velež 8. Leotar 9. Čelik 10. Kozara 11. Travnik 12. Zvijezda 13. Rudar 14. GOŠK 15. Sloboda 16. Slavija 10 7 2 1 10 7 1 2 10 6 2 2 

A IE >EAK =IJ=LK
16:3 23 22:8 22 19:8 20 10 5 3 2 20:14 18 10 5 2 3 14:11 17 10 4 2 4 15:11 14 10 4 2 4 12:10 14 10 3 3 4 8:9 12

Darko Vojvodić poručuje

Nakon dva gostovanja (Čelik u šampionatu i Zvijezda u Kupu), koja su završena identičnim rezultatom 0:0, fudbaleri Borca na svom terenu dočekuju tuzlansku Slobodu. Bodovi iz ovog susreta imaju veliku važnost za oba rivala pa je za očekivati da će oni rijetki koji, zbog kazne Banjalučanima, budu u prilici da ga posmatraju, prisustvovati uzbudljivom duelu. - Bit će nam ovo četvrta utakmica u deset dana, pomalo nas stiže i umor, a igrat ćemo na veoma teškom terenu. Pored toga, utakmicu sa Slobodom shvatamo kao veoma ozbi-

Krunić: Zauzet će mjesto u veznom redu

,Eć 5LA IE F>A@A A AKIFAD
Jagodić u problemima kako da sastavi odbranu
Nogometaši Travnika danasna PirotidočekujuKozaru, koja ihje prošlesezone kaogost izbacila iz Kupa golom Nenada Studena iz penala. ”Veziri” u ovom meču imaju imperativ pobjede, a trener Haris Jaganjac neće mnogo mijenjati sastav iz Sarajeva, koji je, prema njegovom mišljenju, igrao dobro (0:1). Napad Travnika, baš kao na Koševu, predvodit će Velimir Dolić, koji je izrazio optimizam uoči utakmice s Kozarom. - Očekuje nas teška utakmica, ali mi smo u posljednje vrijeme pokazali da smo jaki kao kolektiv. Stoga očekujem dobru igru našeg tima i, naravno, pobjedu, jer bi sve ostalo bilo potpuni neuspjeh - rekao je Dolić. Trener Kozare Vlado Jagodić neće moći računati na trojicu standardnih prvotimaca, zbog povreda su van stroja desni bek Miljan Ba-

Travnik na Piroti dočekuje Kozaru

10 3 3 4 10:14 12 10 3 2 5 9:11 11

10 3 2 5 13:17 11 10 3 2 5 10 3 2 5 10 2 4 4 10 3 1 6 10 2 1 7 8:12 11 8:14 11 7:10 10 5:16 10 9:27 7

stići do povoljnog rezultata dodaje Vojvodić. E. M.

w

5KJH= čAJEHE KJ=E?A

Kozara je prošle godine u Kupu slavila na Piroti

Sutra su na programu četiri utakmice 11. kola Premijer lige BiH: Zrinjski - Sarajevo (17 sati, BHT), Olimpic Slavija (15), Željezničar - Velež (18), Široki Brijeg - Čelik (15).

jić, stoper Miodrag Gigović i vezni Milan Srećo. S obzirom na to da je lijevi bek Slaviša Kovačević u lošoj formi, Jagodić će i na toj poziciji morati tražiti rješenje. - Teško je išta planirati u

ovakvim okolnostima, izgubili smo kvalitet u odbrani, ali se nadam da discipliniranom igrom i maksimalnim angažmanom možemo iznenaditi domaćina - kazao je Jagodić. S. P. - Z. V.

Fudbaleri Rudara danas će protiv Leotara jurišati na tri boda za prodor u sredinu tabele. Trener Dragan Radović moći će računati na napadača Slobodana Maksimovića, koji je protiv Sarajeva u Kupu (5:4) odigrao sjajnu partiju, a u tom susretu ozbiljno su se nametnuli i Mahir Karić i Miloš Srndović. - Ovo je za nas ključni susret polusezone, pobjeda će nas lišiti velikih briga. Nema sumnje da će biti teško, ali moramo do tri boda - kaže Radović. Leotar će biti desetkovan neigranjem osmorice fudbalera, među kojima je i prvi golman Boško Milenković. Njega će zamijeniti Novica Berak s obzirom na to da je Mladen Kukrika bolestan. S druge strane, u tim se vraćaju iskusni prvotimci Gavrilo Čorlija i Željko Radović. M. P.

4=@LEć KčE Ač

Rudar i Leotar

sport

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

67

Me|unarodni fudbal

EUROFUDBAL Derbi {panske Primere ve~eras igraju Barcelona i Sevilja

Povratak Seska Fabregasa
Za goste ne}e igrati Emir Spahi} zbog `utih kartona
Sesk Fabregas (Cesc) vra}a se u postavu Barcelone, koja }e protiv Sevilje nastojati ostati na vrhu {panske Primera lige. Biv{i igra~ Arsenala ozlijedio se 1. oktobra na treningu i od tada nije igrao. S druge strane, u postavi Sevilje ne}e biti Emira Spahi}a, koji je u pro{lom kolu dobio karton za suspenziju. U ovom duelu golman Barcelone Viktor Valdez (Victor Valdes) imat }e priliku da obori li~ni rekord o minuta`i bez primljenog gola. Do rekordnih 577 nedostaje mu jo{ samo jedan sat. Real ide u goste Malagi, koja od dolaska u katarske ruke ima velike ambicije, a koju vodi prethodnik @ozea Murinua (Jose Mourinho) na klupi Madri|ana Manuel Pelegri(M. T.) ni (Pellegrini).

Stadion Marakana: O~ekivan izbor

Finale SP-a na Marakani
Svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu bit }e otvoreno u Sao Paulu, a doma}in finala }e, prema o~ekivanjima, biti Rio de @aneiro i njegova Marakana. Polufinala }e se igrati u Belo Horizonteu i Sao Paulu, a susret za tre}e mjesto ugostit }e Brazilija. Organizatori su, tako|er, donijeli odluku da reprezentacije utakmice grupne faze igraju u razli~itim gradovima, {to }e dosta ote`ati zadatak i ekipama i navija~ima.

Partizan otjerao ugandskog igra~a
Srbijanski prvak Partizan objavio je da je raskinuo ugovor s ugandskim internacionalcem D`ozefom Kizitom (Joseph). Kizito je prije ne{to vi{e od jedne godine pre{ao u Partizan iz novosadske Vojvodine i za „Crno-bijele“ odigrao 31 utakmicu.

Valdez: Jo{ 60 minuta do rekorda

Parovi 9. kola: Volverhempton - Svonsi (13.45 sati), Aston vila - Vest Bromvi~, Bolton - Sanderlend, Njukasl - Vigan (16), Liverpul - Norvi~ (18.30). NEDJELJA: Arsenal Stouk, Fulem - Everton, Man~ester junajted Man~ester siti (14.30), Blekburn - Totenhem (16), Kvins park rend`ers - ^elzi (17).

Engleska

Parovi 11. kola: SUBOTA: Nansi - Nica, Kaen Monpelje, So{o - Evijan, Bordo - Brest, Marsej A`aksio, Sent Etjen - Valensijen (19), Lorijen - Tuluz (21). NEDJELJA: Okser Ren, Pari Sen @ermen Di`on (17), Lil - Lion (21).

Francuska

Parovi 7. kola: SUBOTA: Fiorentina - Katanija (18.00), Juventus - \enova (20.45). NEDJELJA: Le~e - Milan (12.30), Roma - Palermo, Kaljari - Napoli, Inter - Kjevo, Parma - Atalanta, Sijena - ^ezena, Udineze Novara (15), Bolonja - Lacio (20.45).

Italija

Parovi 10. kola: Sino}: Augsburg - Verder. SUBOTA: Kajzerslautern - Frajburg, Nirnberg - [tutgart, Borusija Dortmund - Keln, Herta - Majnc, Hofenhajm - Borusija Menhengladbah (15.30), Hamburg - Volfsburg (18.30). NEDJELJA: Bajer [alke (15.30), Hanover - Bajern (17.30).

Njema~ka

Parovi 8. kola: SUBOTA: Rasing - Espanjol, Sporting - Granada (18), Malaga - Real Madrid (20), Barcelona - Sevilja (22). NEDJELJA: Betis - Rajo (12), Real Sosijedad - Hetafe (16), Atletiko - Majorka, Osasuna - Saragosa (18), Valensija - Atletik (20), Viljareal - Levante (22).

[panija

Hildebrand u [alkeu

Hildebrand: Bio slobodan igra~

Udarac za italijanskog stratega

Siti oslobodio Teveza Man~inijevih optu`bi
Napada~ Man~ester sitija Karlos Tevez (Carlos) oslobo|en je optu`bi da je odbio u}i u igru u utakmici Lige prvaka protiv Bajerna, ali je suo~en s kaznom zbog odbijanja naredbe menad`era Roberta Man~inija (Mancini) da se zagrije. „Ska Sports“ objavio je da je Siti odustao od namjere da kazni Teveza, jer nije mogao na}i dovoljno dokaza koji bi potvrdili Man~inijeve tvrdnje da je Argentinac zaista odbio u}i u igru. Engleska televizija ovakav rasplet smatra velikim udarcem za Man~inija, koji je odmah poslije utakmice izjavio da Tevez vi{e nikada ne}e zaigrati za Siti.
(M. T.) Tevez i Man~ini: Nije bilo dokaza

Njema~ki [alke doveo je Timu Hildebranda, kojim }e zakrpiti rupu na golu ekipe nastalu povredom Ralfa Fermana (Faehrmann). Tridesetdvogodi{nji Hildebrand bio je od odlaska iz Sportinga iz Lisabona bez kluba, a potpisat }e ugovor do kraja sezone.

Van Basten odbio Ajaks
Legendarni centarfor Ajaksa i holandske reprezentacije Marko van Basten (Marco) rekao je da je odbio posao u amsterdamskom klubu. Johan Krojf (Cruyff) preporu~io je Van Bastena za mjesto sportskog direktora, ali se jedan do najboljih centarfora nije uspio dogovoriti s Ajaksom. - Pregovarali smo ozbiljno i dugotrajno. Rije~ je o interesantnom projektu i poslu, ali je previ{e toga u ponudi ostalo nedore~eno - rekao je Van Basten, koji je bio trener Ajaksa u sezoni 2008/2009. (M. T.)

Iranski fudbaler sakrio drogu u sandale
Italijanska policija uhapsila je iranskog fudbalera pod sumnjom da je krijum~ario drogu, objavila je agencija ANSA, ne navode}i njegovo ime. Iranac je uhap{en na milanskom aerodromu nakon {to je doputovao iz Teherana, a optu`en je da je u sandalama skrivao 600 grama narkotika. (M. T.)

[tutgart mjesec bez Pogrebnjaka
Ruski i napada~ [tutgarta Pavel Pogrebnjak (27) odsustvovat }e ~etiri sedmice zbog povrede gle`nja desne noge. „[vabe“ su na svojoj internetskoj stranici objavili da se Pogrebnjak povrijedio u ~etvrtak na treningu nakon zra~nog duela s Georgom Nidermajerom (Niedermeier). U dana{njem duelu 10. bundesliga{kog kola [tutgart gostuje kod Nirnberga.

$&
RUKOMET Novi poraz Bosne u Ligi prvaka

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

Skorcanitis: Vodeći strijelac Makabija

’5JK@AJE’ FL ===E K =F=@K
Hvala našim navijačima koji su došli u velikom broju i zaista nam je žao što ih nismo obradovali, kazao je trener Irfan Smajlagić

5JEžA HEL= JAž= " EE= AKH=
Imamo pravo nadati se čudu, kaže Pilepić
Kada u goste dolazi ekipa koja u vitrinama ima pet titula prvaka Evrope i ovosezonski budžet težak 14 miliona eura, jasno je da se očekuje pravi sportski spektakl. Tako će biti danas u dvorani Pecara u Širokom Brijegu (18 sati), gdje će gostovati izraelski div Makabi iz Tel Aviva, koji je dobio specijalnu pozivnicu za učešće u regionalnoj Jadranskoj ligi u košarci. - Imamo priliku da igramo protiv ekipe koja je izrazito jaka po svim linijama, i finansijski, i igrački, i tradicijom. Što se tiče rezultata, pred nama je lagana utakmica, ali ćemo je odigrati s guštom - naglasio je trener Širokog Ivan Velić. Ipak, bek Fran Pilepić, najefikasniji igrač Širokog u dosadašnjem toku sezone (59 poena u tri susreta) dodaje da bh. prvak nije bez šansi protiv velikog rivala. - U utakmicu moramo ući bez straha i prevelikog respekta. U prva tri kola imamo omjer od 2-1, što je rezultat kojim smo mnoge iznenadili. Malo je nedostajalo da naš omjer bude 3-0 i mislim da imamo pravo da se nadamo čudu - ističe Pilepić. Makabi u Hercegovinu stiže iz Milana, gdje je pretrpio poraz na startu Eurolige od domaćeg Armanija (82:89). U Jadranskoj ligi Makabi ima maksimalnih 3-0, a njegov vodeći strijelac je gorostasni grčki centar Sofoklis Skorcanitis sa prosjekom od skoro 16 poena po susretu. (E. J.)

Široki domaćin viceprvaku Evrope

Minute pred kraj prvih poluvremena obično su kobne za rukometaše Bosne. Protiv Šamberija od 19. do 29. nisuuspjelipostići gol.Sličnose desilo i protiv Savehofa u Geteborgu, gdje su u okviru 4. kola Lige evropskih prvaka poraženi rezultatom 20:24. Primiti samo 24 gola u gostima, zaista je vrijedan uspjeh, ali u okolnostima kada znate šta s loptom u napadu. Ovako, slično kao protiv Zagreba i Šamberija, prilično tromi napad nijemogao iznad brojke od 20 (najviše što su u

Porazom u Švedskoj Bosna je ostala bez skoro ikakvih šansi da se plasira u osminu finala. U Ligi prvaka nakon 4. kola uslijedit će jednomjesečna pauza, a naredni meč bh. prvak igrat će 19. novembra u Skenderiji protiv evropskog prvaka Barcelone.

*A š=IE

Smajlagić: Pali pred kraj poluvremena

Evropi ove sezone dali je 23 gola, i to u prvom kolu protiv Šafhauzena). - U ovoj utakmici imali smo pobjedu u svojim rukama, pogotovo nakon vodstva od 11:8. Nažalost, pali smo u igri pred kraj prvog poluvremena, serijom od 5:0 Savehof

je dobio krila i do kraja igrom “golza gol”riješio utakmicuu svoju korist. Da stvar bude još i gora, pred kraj, u ključnim momentima, kada se lomio rezultat, povrijedio nam se naš najbolji igrač Tarik Međić. Idemo dalje, moramo još

mnogo raditi. U utorak nas očekuje nova utakmica, protiv Borca u Regionalnoj ligi rekao je trener “Studenata” Irfan Smajlagić, koji je dodao: - Hvala našim navijačima koji su došli u velikom broju i zaista nam je žao što ih nismo obradovali. A. Č.

Parovi 3. kola Prvenstva BiH za muškarce: Danas: Bosna ASA BH Telecom - Hercegovac (16.30 sati), Čapljina Lasta - SL Takovo Leotar (19), Brotnjo - Vogošća (19), Igokea - Mladost (19), Čelik - Zrinjski (19). Sutra: Servitium - Borac (19). Slobodna je Varda HE. Parovi 1. kola Prvenstva BiH za žene: Danas: Borac ML IEFK - Igokea (20). Sutra: Mladost - Rudar Sport (18). Sinoć: Jedinstvo BH Telecom - Željezničar 77:83. Parovi 4. kola Jadranske lige za košarkaše: Danas: Hemofarm - Radnički (17), Zlatorog - Cibona (17), Široki Wwin - Makabi (18), Budućnost - Helios (19). Sutra: Union Olimpija - Zagreb (18), Partizan - Krka (20). Sinoć: Crvena zvezda - Cedevita.

w 

š=H=šE LEA@

Gradska arena u Zenici. Gledalaca 500. Sudije: Zoran Raca (Banja Luka), Miroslav Rakar (Nova Topola). Delegat: Zdravko Petković (Ljubuški). Sedemerci:Čelik 3(4), Maglaj 6 (8). Isključenja: Čelik 8 minuta, Maglaj 6. Rezultat: Čelik - Maglaj 44:37 (21:17). ČELIK: Starčević (19 odbrana), Ćosić 1, Dervenčić 1, Gušić 1, Ekinović, A. Begagić 4, Šahinović 4, Kadić 7 (3), Bajramović 12, Begović 2, Begagić, Lučić 3, Duvnjak 3,

ČAE =C= ""!%

Premijer liga BiH za rukometaše

Šarenac 6, Bečić, Vidimlić. Trener: Miroljub Miki Filipović. MAGLAJ: Bradarić (3 odbrane), Mutapčić (8 odbrana), Ridžil 7, Bajrić 1, N. Bradarić, Đurić, Kajrić 1, Mehinović 15, Mehinagić 4, K. Bradarić 2, Avdić, Stojanović 2, Brdžanović, Ćušković, Brčaninović, Bjelobrković 5. Trener: Amir Hajrulahović. Duel 7. kola Premijer lige za rukometaše pripao je, prema očekivanju, lideru na tabeli,zeničkomČeliku. V. B.

Zenica: Duvnjak realizira kontranapad

(Foto: J. Hadžić)

Bh. teniser Amer Delić plasirao se u polufinale ATP čelendžera u Seulu. U četvrtfinalu 100.000 dolara vrijednog turnira Delić je pobijedio Korejca Hong Čunga (1.435. igrač na ATP listi) sa 7:5, 6:4. Ovom

)AH ,AEć IA FH>E =FA= FHA /HčA IJEC= @ HEIC AđK =>ED
pobjedom Delić je osigurao ulazak među 200 najboljih tenisera svijeta. U meču za nastup u finalu Delić će igrati s Džimijem Vangom (Jimmy Wango, 380. igrač na ATP listi) s Tajvana. (A. Č.)

Pobjedom u četvrtfinalu u Seulu

Bh. reprezentativac trenira sa Mostarcima

U 3. kolu Regionalne lige košarkašica bh. derbi danas će u Bosanskom Novom odigrati domaća Sloboda i zenički Čelik (19.30 sati). Sloboda je još bez pobjede, dok Čelik ima skor od 1-1. Banjalučki Mladi Krajišnik gostuje kod podgoričke Budućnosti (17.30). V. B.

w

5>@= FHJEL ČAE=

Dijego Kapelan je, nakon proba u Hemofarmu iz Vršca te u grčkom Marusiju, na kraju završio u mostarskom Zrinjskom. Momak koji je ovog ljeta s američkog Meknis stejt univerziteta stigao na pripreme reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči Evropskog prvenstva u Litvaniji, ističe da je zadovoljan ovakvim raspletom. - Tu sam, u Mostaru, treniram sa Zrinjskim. Ekipa je mlada i dobra. Postigli smo dogovor, ali još nisam potpisao ugovor. Što se tiče boravka u Grčkoj, imao sam

Kapelan: Dogovorio uvjete

opciju da ostanem u Marusiju, no tamo je situacija jako loša i odlučio sam potražiti

drugi angažman - rekao nam je jučer 24-godišnji bek (190 centimetara) te je dodao da

još nije siguran hoće li biti u postavi mostarskog kluba u današnjem prvenstvenom meču protiv Čelika u Zenici (19 sati). Glasine da je prije dolaska u Mostar trebao potpisati za sarajevsku Bosnu ASA BH Telecom, s kojom je, navodno, njegov menadžer bio u pregovorima, pa čak i postigao dogovor, Kapelan demantira. -Ne,ne znamništa o tome, s njimanisam biou kontakturekao je Kapelan, kojem je ovo prvi angažman u Evropi po dolasku iz Sjedinjenih Američkih Država. E. J.

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, subota, 22. oktobar/listopad 2011.

$'
Vijest u brojci
Svjetske prvakinje u fudbalu, selekcija Japana nije imala milosti prema reprezentaciji Palestine, kojoj je u Hebronu utrpala čak 21 gol. Japan jeveć na poluvremenu vodio sa 10:0. Fudbal se u Palestini igra na amaterskoj osnovi takodase boljirezultatprotiv svjetskog prvaka nije mogao ni očekivati. 

Izjava dana
- Engleska reprezentacija nikada neće napraviti uspjeh na nekom velikom takmičenju, jer njeni fudbaleri ne mogu igrati dobro nakon naporne sezone u Premijer ligi. (Menadžer Mančester junajteda Aleks Ferguson)

Brazilski plivač Cezar Sijelo tokom utrke na Panameričkim igrama

Meksički klub Čivas kaznio je sa po 3.700 dolara dvojicu svojih fudbalera Marka Fabijana de la Moru i Alberta Medinu, koji su tokom utakmice proslavljali golove simuliranjem pucanja u glavu jedan drugome. U zemlji u kojoj je rat narko-kartela odnio 44.000 života, ovakav način radosti je, blago rečeno, morbidan. De la Mora je u znak pokajanja jednom sirotištu poklonio više od 70.000 dolara.

1CH=čE IEKEH=E FK?=A K C=LK

Ofsajd

AFERE Teške optužbe o lažiranju teniskih susreta

ČEEć E =HLEć F@ IK @= IK =AšJ=E AčALA
Objavljena lista od 41 igrača i igračice čiji su dueli ili pod istragom ili se sumnja u nečasne radnje
(Francesca Schiavone) i Sara Erani (Errani)iz Italije,Janko Tipsarević (Srbija), Mihael Ljodra (Michael Llodra, Francuska), Nikolaj Davidenko, Jevgenij Korolev, Marija Kirilenko i Tejmuraz Gabašvili (Rusija), Viktor Krivoi (Victor Crivoi, Rumunija), Kristof Rokus (Christophe Rochus, Belgija), Oskar Hernandez (Oscar, Španija), Vejn Odesnik (Wayne, Južna Afrika), Viktorija Azarenka (Bjelorusija), Anješka Radvanska (Agnieszka Radwanska, Poljska) i Katerina Bondarenko (Ukrajina).
Poturak: Trebao se boriti s Tajronom Spongom

Hrvatski teniseri Marin Čilić i Ivo Karlović pod sumnjom su da su sudjelovali u namještanju mečeva, prenosi Fena pisanje dva švedska lista. “SvD” i “Expressen” objavili su listu, koju je sastavila Jedinica za teniski integritet, od 41 igrača za koje se sumnja da su sudjelovali u namještanju.

Dževad Poturak nastupa 12. novembra
Naš najbolji ultimativni borac Dževad Poturak trebao je učestvovati na K-1 manifestaciji u kineskom gradu Nam-Jingu, gdje bi nastupilo 16 najboljih takmičara trenutno u svijetu. No, ta je manifestacija otkazana pa će Poturak 9. novembra put ruskog grada Kazana. - Trebao sam se boriti s Holanđaninom Tajronom Spongom (Tyron), međutim, nedavno su nam javili da je došlo do nesuglasica u samoj organizaciji zbog čega je ova manifestacija, gdje su trebali učestvovati i Badr Hari, Alister Overem (Alistair Ovee- 

== KAIJ EA

Dvije kategorije
Igrači su podijeljeni u dvije kategorije, one koji su pod istragom i one koji su sumnjivi za namještanje mečeva. Čilića i Karlovića, koji su na listi sumnjivih, Jedinica za teniski integritet pozorno prati. Ono što privlači pažnju je kada niže rangirani teniser pobijedi bolje plasiranog te kada su uplate na kladionicama na takve duele izrazito visoke. Pod istragom su Filip Kolšrajber (Philipp Kohlschreiber, Njemačka), Potito Starače (Starace), Andreas Sepi (Seppi), Fabio Fonjini (Fognini), Filipo Volandri (Filippo), Frančeska Skjavone

Sumnjiv i Troicki
Pored Karlovića i Čilića, sumnjivi su i Brajan Danbul (Brian), Eduardo Švenk (Schwank) i Karlos Berlok (Carlos Berlocq, Argentina), Žeremi Šardi (Jeremy Chardy) i Virdžinija Racano (Virginie Razzano, Francuska), Simone Boleli (Bolelli), Flavija Peneta (Flavia Pennetta), Roberta Vinči (Vinci), Romina Oprandi i Flavio Sipola (Cipolla, Itali-

Čilić: Prati ga Jedinica za teniski integritet?

rem)iostali najboljiborci,odgođena. Iako neću imati priliku da učestvujem, imponira činjenica da sam se našao među takvim imenima. S obzirom na turnire na kojima sam učestvovao i ostvarene rezultate, mislim da zaslužujem to mjesto - govori Poturak, koji neće biti bez borbe do kraja ove godine. - Odmah poslije dobio sam poziv iz Rusije za borbu u Kazanu 12. novembra. Protivnik će mi biti nadolazeća brazilska zvijezda Rikardo Soneka. Vjerujem da ću na najbolji način završiti sezonu - dodao je Poturak. A. Č.

ja), Lukaš Kubot (Lukasz, Poljska), Igor Kunjicin i Andrej Golubev (Rusija), Aleks Bogomolov (Alex, SAD), Somdev Devarman

(Indija), Stiv Darsis (Steve Darcis, Belgija), Viktor Troicki (Srbija), Dominika Čibulkova (Slovačka) i Elena Danilidu (Grčka). (E. J.)

Profesionalni boks 

*) >EK J=EL== IAA
Košarkaši već izgubili 170 miliona dolara zbog “rezanja” kalendara
NBA liga napravila je divovski korak prema otkazivanju kompletne naredne sezone. Tri dana tokom kojih su predstavnici vlasnika klubova iSindikata igračaviše od30 sati proveli u pregovorima, završena su totalnim kolapsom. - Dali smo sveod sebe da se vratimo na teren. No, Ligi u ovom momentu to nije u interesu - izjavio je predsjednik Sindikata Derek Fišer (Fischer). Trofejni bek Los Anđeles lejkersa vjerovatno aludira na činjenicu da igrači svakom neodigranom utakmicom gube veliki novac, odnosno da im klubovi tokom “lockouta” (obustava rada) nisu dužni ispunjavati obaveze iz ugovora. jima pada mogućnost potpisivanja novog kolektivnog ugovora, kojim se reguliraju međusobne obaveze, jesu način raspodjele prihoda Lige i visina godišnjeg limita na ugovore igrača. NBA nudi maksimalno 50-50 u podjeli zarade (igrači ne pristaju na manje od 53, uz napomenu da svaki procent vrijedi približno 30 miliona dolara) te želi uvestičvrsti“salary cap” (ograničenje na plaće), koji, za razliku od dosadašnjeg, ne bi bilo moguće probiti. - Predugo smo se borili i previše toga smo žrtvovali da bismo pristali na takav sporazum - izjavio je direktor Sindikata Bili Hanter (Billy Hunter). (E. J.)
Hopkins: Doson ga bacio na pod

Vlasnici i igrači daleko od dogovora

Fišer: Ligi dogovor nije u interesu

Komesar Dejvid Štern (David Stern) već je otkazao prve dvije sedmice u sezoni, koja je trebala početi 1. novembra, što iznosi tačno 100 utakmica i što je igrače već

koštalo 170 miliona dolara. Nakon novog pregovaračkog neuspjeha, očekuje se da će Štern pristupiti daljnjem “rezanju”kalendara. Dvije ključne tačke na ko-

Svjetsko boksersko vijeće (WBC) vratilo je titulu u lako-teškoj kategoriji Amerikancu Bernardu Hopkinsu, koji se žalio da ga je zemljak Čad Doson (Chad Dawson) prošlog vikenda savladao tako štomu jenamjernopovrijedio rame. Hopkins je poslije kontroverzne borbe, koju je izgubio tehničkim nokautom, uložio žalbu kalifornijskim bokserskim vlastima, tražeći diskvalifikaciju protivnika koji mu je “namjernim udarcem dis-

0FEIK LH=ćA= JEJK=

locirao rame”. Čelnici WBC-a procijenili su da je Doson “namjeravao da povrijedi protivnika” te su poništili meč, što znači da je 40-godišnji Hopkins zadržao titulu. Borba je imala bizaran završetak tako što je Doson (29) uhvatio Hopkinsa za lijevu nogu, podigao ga i bacio na pod. Hopkins sepožalio sudiji da ne može da nastavi meč zbog bolova u ramenu, ali je arbitar Pet Rasel (Pat Russell) dodijelio pobjedu Dosonu.

SUBOTA 22. 10. 2011.

22.00
NOGOMET, TV ALFA-Mreža
18.00 NOVA AVANTURA 00.30 KONCERT. NINA BADRI} 16.00 DANAS KINO... 00.00 [TO DA NE 21.00 CSI. NEW YORK

BHT1
07.10 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 5/7, r. 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda, r. Program za djecu i mlade 09.15 Be Ha Te bebe 09.20 Mocart u Kini, igrani film 10.50 Obilan ru~ak, animirani film, r. 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, igrana serija, 43/62 13.05 Samo za zabavu, revijalni program 13.30 Engleska Premier liga, pregled 13.55 Nogomet: BH Telecom derby kola: Zvijezda Grada~ac GO[K, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Newcastle United - Wigan Athletic, prijenos 18.00 Nova avantura,magazin 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.10 Legenda o Edith Piaf, igrani film 22.30 BHT vijesti 22.45 Ljubavnice, igrana serija, 4/12 23.40 Dodir bez opravdanja, ameri~ki igrani film 01.05 Pregled programa za nedjelju

FTV
07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 08.00 Vijesti 08.05 ^etiri godi{nja doba. Planine Daisetsu, japanski dokumentarni program Dje~iji program. 08.50 Harveytoons 08.55 Gladijatorska akademija 09.20 Vragolasti Denis 09.45 Kralj dinosaura 10.10 Tomica i prijatelji 10.20 Spretno - sretno + Lino kutak 11.20 Harveytoons 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sarajevska hronika 12.45 Putovanja iz sredi{ta zemlje. Indonezija,dokumentarni program BBC- a 13.40 Super policajci iz Miamija,italijanski igrani film /12/ 15.30 Vijesti 15.40 Slomljena krila,igrana serija, 56. epizoda, r. 16.30 Slomljena krila,igrana serija, 57. epizoda, r. 17.15 Na rubu ljubavi,britanski igrani film /12/ 19.10 Loto,prijenos izvla~enja 19.20 Harveytoons, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ciklus partizanskog filma. Zvezde su o~i ratnika,jugoslavenski igrani film /12/ 21.45 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12 / 23.14 Loto, dobitna kombinacija brojeva 23.15 Dnevnik 3 23.35 ^ista~,igrana serija, 4. epizoda /18/ 00.30 Koncert Nina Badri} 01.45 Dnevnik 2,r. 02.15 Pregled programa za nedjelju

OBN
08.10 Oggy i `ohari,crtani film 08.30 Svi psi idu u raj, igrani film 10.50 Princ iz Bel Aira,humoristi~na serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.55 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 14.10 Ljubavvjeranada (12), turska serija 15.00 Diplomatski kod, zabavni program 16.00 Danas kino sutra OBN, zabavni program 16.50 Pepper Denis (12), humoristi~na serija 17.30 Dejana Talk Show,Tema. “Zdravlje na usta ulazi!”, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Ljubav-vjera -nada (12),turska serija 21.00 Veliki pohod (16), igrani film 22.55 Gospodar (16), igrani film 00.35 Veliki pohod (16), igrani film 02.15 Gospodar (16), igrani film

TV ALFA
07.05 07.35 08.00 08.10 08.35 09.05 09.15 10.20 10.25 Snjeguljica 1, crtani film Snjeguljica 2, crtani film Top shop The Game, igrana serija (r) The Game, igrana serija (r) Top shop Odjeljenje za istragu (r) 5/16 Top shop Genijalci vi|eni o~ima djece dje~iji serijal 6/19 Vijesti Top shop U zmajevom gnijezdu s Marjanom Mijajlovi}em, sportski talk show (r) Putanja sudara, igrani film Kako vrijeme prolazi, igrana serija CSI. Las Vegas,krimi serija (r) Otok, igrana serija (r) Vijesti Odjeljenje za istragu 6/16 Otok, igrana serija, U~esnik i svjedok, dokumentarni serijal autora Muhameda Filipovi}a 7/11 [panska primera liga. F.C. Barcelona - Sevilla F.C. [to da ne, zabavni program Astrologija

TV1
07.05 07.35 08.00 08.05 Snjeguljica 1, crtani film Snjeguljica 2, crtani film Vijesti Predaj se srce, igrana serija (r. 36. ep.) Vijesti Predaj se srce, igrana serija (r. 37. ep.) Flash News Predaj se srce, igrana serija (r. 38. ep.) Biznis vijesti Predaj se srce, igrana serija (r. 39. ep.) Vijesti plus TV1 ordinacija, emisija o zdravstvu Flash Biznis-Sport Putanja sudara, igrani film Flash News Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 3. ep. (r) Vijesti plus CSI. Las Vegas,igrana serija, 7. ep. (r) Otok, igrana serija, 3. ep. (r) Najava Dnevnika Crtani film. Hello Kitty Dnevnik TV1 Otok, igrana serija, 4. ep. CSI. New York, igrana serija, 7. ep. (r) [panska primera liga. F.C. Barcelona Sevilla F.C. Pono}ne vijesti plus Sirove strasti, igrani film

[panska primera liga: F.C. Barcelona Sevilla F.C.

09.00 09.05

10.00 10.05

15.55
NOGOMET, BHT1

11.00 11.05

11.30 11.40 12.00 13.15 15.05 17.15 18.00 19.00 19.10 20.05 21.00

12.00 12.20 13.00 13.15 15.00 15.05 17.00 17.15 18.00 19.00 19.01 19.30 20.05 21.00 22.00 00.00 00.15

Engleska Premier liga: Newcastle United Wigan Athletic

22.00

00.00

22.45
SERIJA, BHT1

00.30

SATELITSKI PROGRAM
RTS Eurosport
08.30 Fia wtcc, Suzuka 09.15 Motorsportovi 09.30 Alpsko skijanje, S.KUP 10.45 Svi sportovi, WATTS 11.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 14.45 Alpsko skijanje 15.30 Snuker, Irska 22.30 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America 23.45 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America

Eurosport 2
07.00 Vijesti 07.30 Surfing 07.45 Fudbal: FC Augsnburg Verder Bremen 08.30 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America 09.30 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America 10.30 Snuker, Irska 12.45 Alpsko skijanje 13.30 Snuker, Irska 15.30 Fudbal: Dortmund - FC Koln 17.30 Fudbal 18.30 Fudbal: Hamburger SV Wolfsnburg 20.30 Biciklizam 22.15 Mje{ovite borila~ke vje{tine: L. Beerbohm - P. Healy 23.45 Surfing

Sportklub
06.30 ATP Moscow 1/4 Finala 10.30 Vijesti 11.00 Pregled Euroleague 12.00 Najava Premier League 12.30 U`ivo: Najava subote 13.45 U`ivo: Premier League: Wolves - Swansea 16.00 U`ivo: Premier League: Aston Villa - WBA 18.00 Vijesti 18.30 U`ivo: Premier League: Liverpool - Norwich 20.30 Premier League Golovi 21.00 Vijesti 21.15 U`ivo: Portugalska liga: Beira Mar - Benfica 23.00 ATP Moscow i WTA Luxemburg 1/2 Finale

Ljubavnice
D`esika priznaje da se zaljubila u Aleks. Trudi odbija prihvatiti ~injenicu da je Sali bila Polova ljubavnica, {to uti~e na njen odnos sa Ri~ardom. Keti se zaljubljuje u Sema i osje}a potrebu da mu otkrije svoju tajnu, a Hari otkriva da je Sioban trudna...

13.00 13.15 13.25 13.30 14.10 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 23.00 23.30 00.00

01.00
FILM, PINK BH

Dnevnik Sport plus Vrijeme Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vi i mira Adanja Polak Za sva vremena Medijska mre`a srpske dijaspore Nepobjedivo srce Petkazanje Medijska mre`a srpske dijaspore Kvadratura kruga Slagalica, kviz Dnevnik Nepobjedivo srce, serija Tv lica Jelen top deset Svijet sporta Jelen super liga Iz na{eg sokaka

20.05
FILM, NOVA TV

Ja sam legenda
Robert Nevil briljantni je nau~nik, no ~ak ni on nije uspio sprije~iti {irenje nezaustavljivog i neizlje~ivog virusa. Budu}i da je sam imun, Nevil je sada jedini pre`ivjeli ~ovjek u Njujorku, a mo`da i na svijetu. Tri je godine Nevil marljivo slao radioporuke u o~ajni~kom poku{aju da prona|e druge pre`ivjele. No, on nije sam. Izobli~ene `rtve virusa vrebaju iz sjene te prate svaki Nevilov pokret. Uloge: Vil Smit, Alis Braga, ^arli Tahan Reditelj: Frensis Lorens

22.00

Jelen top...

22.30

Umjetni~ko klizanje

20.30

Biciklizam

20.30

Premier League Golovi

22.25
FILM,HRT1

Skaka~
Dejvid Rajs je “skaka~”, osoba koja se mo`e teleportirati gdje god po`eli. On mo`e vidjeti 20 zalazaka sunca u jednom danu, provesti svoju djevojku {irom svijeta u tren oka i ugrabiti milion dolara u nekolikominuta.No, njegovse`ivotnaglo promijeni kada ga po~ne loviti tajanstvena organizacija koja `eli ubiti sve “skaka~e”. Nevoljko sklapaju}i savez s jo{ jednim mladim “skaka~em”, Dejvid ulazi u rat koji je bjesnio hiljadama godina. Uloge: Hajden Kristensen, Semjuel L. D`ekson, Dajen Lejn Reditelj: Dag Liman

National G.
12.00 Istra`ivanje planeta Zemlja 13.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 14.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 15.00 Japansko tajno oru`je 16.00 Samurajski ma~ 17.00 Rastavljanje najve}ih 18.00 Rastavljanje najve}ih 19.00 Istrage avionskih nesre}a 20.00 Tabu 21.00 Tabu 22.00 Megagra|evine 23.00 11. septembar iznutra

MTV Adria
12.00 3 From 1 12.10 MTV Express 12.30 Disaster Date 4 Weekend 16.30 Brand New 17.10 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 20.00 Just See MTV 20.30 So 90's 21.10 MTV Express 21.30 MTV Takeover 22.00 Storytellers 22.50 MTV World Stage 23.40 Party Zone 00.40 3 From 1 00.50 Party Zone

FOXlife
12.30 13.00 13.50 14.42 15.30 16.28 17.20 18.15 19.10 19.35 20.05 21.00 22.00 22.57 23.33 00.11 00.44 01.15 Sofi Parker Houp i Fejt Dr. Haus Da, Draga [kola za parove Knji`arka Houp i Fejt Dr. Haus Da, Draga Da, Draga O~ajne ku}anice Sre}ni zavr{eci O~ajne ku}anice Seks i grad Seks i grad Seks i grad Seks i grad Knji`arka

FOXCRIME
14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 03.15 [ark Monk Monk Monk Frikovi Tijelo kao dokaz Bouns Nestali Aerodrom Kraljevi bjekstva Detektiv na Floridi Okru`en mrtvima Frikovi Frikovi Aerodrom Ubila~ki nagon [ark

Goyini duhovi
[panjolska, kraj 18. stolje}a. Francisko Goja ve} je etablirani dvorski slikar, osim po talentu poznat i po kontroverzama vezanima uz njegove odnose s modelima i po satiri koju stavlja u svoj rad, zbog ~ega je ~esto na meti vlade i Katoli~ke crkve. Jednoga dana sve}enik Lorenco unajmljuje Goju da naslika njegov portret.

SUBOTA 22. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Imate priliku za lijepu vezu. Dan je povoljan za novi po~etak, ali i za osvje`enje postoje}e ljubavi. Posao: Imate potrebu da sa kolegama raspravite odre|ene situacije ili nedoumice. Ne oklijevajte! Zdravlje: Napetost popu{ta. Ljubav: Prilika za avanturu s osobom prema kojoj niste ravnodu{ni, u~init }e da preispitate osje}anja. Posao: Vjerovatno, postoje i prljave igre u odnosu na vas i va{ na~in rada. Realnije procijenite neke ljude. Zdravlje: Glavobolja izazvana nervozom. Ljubav: Pretjerano idealizirate ili ljubav ili partnera. Morate biti ne{to realniji i kod tako uzvi{enih stvari. Posao: Nov~ana situacija je solidna, mo`da bolja nego {to mislite. Ipak, izbjegavajte velike tro{kove. Zdravlje: Sve se odra`ava i na vanj{tinu. Ljubav: Ljubavna uzbu|enja nastavljaju se i u daljem razvoju doga|aja. Ushi}eni ste, prili~no sretni. Posao: Ra~unajte na to da vam o~ekivana ili dogovorena suma novca za jedan posao ne}e biti ispla}ena. Zdravlje: Sami sebi stvarate napetost. Ljubav: Svojevrsna emotivna blokada mo`e zakomplicirati i najljep{u i najperspektivniju vezu. Opustite se. Posao: Niste nezadovoljni ponu|enim ili ura|enim poslom. Prava satisfakcija i uspjeh tek slijede. Zdravlje: Odijevajte se adekvatno. Ljubav: Imate sjajnu priliku za uzbudljiv ljubavni dan. Osje}ate navalu novih emocija, beskrajne ljubavi. Posao: Dolazi {ansa da na najbolji na~in iskoristite svoje talente. Uslijedit }e priznanje i materijalna korist. Zdravlje: Sve bolje...

00.00

POGLED ODOZDO

18.00

@ENSKI RAZGOVORI

14.48

PRIRODNI SVIJET

10.40

SMALLVILLE

PINK BH
06.00 Sezona lova ,film 08.00 Timmy Time, crtani film 08.45 Ljubavnici i tajne, serija r. 10.00 Paparazzo lov na poznate,r 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, inf. program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Info top, inf program 14.05 Ljubavnici i tajne, serija 15.10 Put oko svijeta, reality emisija 15.50 Info top, informativni program 15.55 Biometeorolo{ka prognoza 16.00 Marka na brzaka,kviz 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Porodi~ni obra~un,kviz 20.00 Vitezovi iz blata, zabavna emisija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Pogled odozdo, stand up komedija 01.00 Skaka~, film

HAYAT TV
08.30 Po{tujmo saobra}ajne znakove 08.33 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 8. epizoda 08.53 Po{tujmo saobra}ajne znakove 09.00 Garfield, crtani film, 52. - 4. epizoda 10.00 Winx, igrana serija, 1 - 5. epizoda 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 27. epizoda 13.00 Autoklub, automagazin 13.25 Dokumentarni program 14.00 Batman, igrani film 15.45 Sport centar 15.50 Vremenska prognoza 15.53 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 18.00 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane,informativni program 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.20 Nacionalna klasa, igrani film 00.10 Sport centar 00.15 Astro Num Caffe,u`ivo

HRT1
11.18 Normalan `ivot, emisija o obitelji 11.53 Predstavljamo vam...,emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom 12.18 TV kalendar (R) 12.28 Veterani mira, emisija za branitelje 13.11 Prizma, multinacionalni magazin 13.53 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.22 Branitelji domovine,informativno-edukativni spot (R) 14.24 Eko zona 14.48 Prirodni svijet 4. Nevidljivi leopard,dokumentarna serija (5/14)* 15.42 Jelovnici izgubljenog vremena 16.04 Euromagazin 16.28 Potro{a~ki kod 16.55 Predstavljamo vam,emisija pod pokroviteljstvom 17.00 Vijesti 17.12 Vrijeme sutra 17.13 HAK - Promet info 17.14 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 17.20 Reporteri. ^ovjek koji je la`ima uveo svijet u rat* 18.25 Lijepom na{om. Kastav (1/2) 19.17 LOTO 7/39 19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.02 Vrijeme 20.11 Ledena staza,ameri~ki film (R)* 21.55 Vijesti 22.12 Vijesti iz kulture 22.25 Goyini duhovi, ameri~ko-{panjolski film (15)* 00.21 Mrak film 4,ameri~ki film (R)* 01.41 Hollywoodland, ameri~ki film

Nova TV
07.35 TV izlog 07.50 U sedmom nebu, serija7/23 08.40 Peppa, crtana serija17-18/26 08.55 Bakugan II New Vestroia, crtana serija25/26 09.20 Beyblade metal fusion,crtana serija24/39 09.45 Winx, crtana serija3/52 10.10 I tako to..., serija7/18 10.40 Smallville, serija20/22 11.40 Larin izbor, serija R 13.40 Stealth. Nevidljivi ratnik, igrani film R 16.00 Provjereno, informativni magazin R 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent, show R 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Megahit. Ja sam legenda,igrani film 22.05 Crno svitanje, igrani film (12)* 23.55 Prljavi policajci, igrani film (12)* 01.40 Crvena rijeka, igrani film (15)* 03.15 Ezo TV, tarot show (18)* 04.45 Uvijek }u znati {to si radila pro{log ljeta,igrani film (12)* R 06.10 Kraj programa

Ljubav: U {ansi ste da upoznate zanimljivu i komunikativnu osobu. Odgovara vam, u svakom smislu. Posao: Kroz jedan plodonosan poslovni razgovor, nudi vam se cijeli spektar sjajnih, novih mogu}nosti. Zdravlje: Va{e zadovoljstvo ima podlogu. Ljubav: Ne prebacujte partneru ako po`eli i dru{tvo prijatelja. Nije prirodno da ste stalno sami. Posao: Pripremite se na mali pad entuzijazma ili realizacije ideja. Neo~ekivani tro{kovi smanjuju bud`et. Zdravlje: Oprez sa lijekovima. Ljubav: Sva|a mo`e izazvati ne`eljene posljedice. Budite oprezni {ta i na koji na~in govorite voljenoj osobi. Posao: Iznenadit }e vas neo~ekivan ili iznenadni razvoj zbivanja. Uskoro }ete na}i dugo ~ekanu poziciju. Zdravlje: Osje}ate duhovno rastere}enje. Ljubav: Budite samouvjereniji, borite se za svoju ljubav. Samo tako osiguravate budu}u sre}u u vezi. Posao: Finansijska situacija je prili~no dobra. Rezerve novca mogu se znatno obnoviti uz pomo} prijatelja. Zdravlje: Trebate biti zadovoljni. Ljubav: Odvojite vrijeme i za izlaske. Ugodno }ete se osje}ati okru`eni i prijateljima, a ne samo uz partnera. Posao: Nema razloga za skepsu. Rizik }e vam donijeti i uspjeh. Iskoristite {ansu koja vam se pru`a. Zdravlje: Gotovo izvrsno. Ljubav: Naslu}ujete u ~emu je problem. Ipak, kao da nemate volje raspravljati sa voljenom osobom. Posao: Imate sjajne {anse za napredak. Osim finansijskih pogodnosti, pojavit }e se jo{ jedna povoljna prilika.. Zdravlje: Sasvim dobro.

MRE@A
07.05 07.35 08.05 09.05 10.05 11.05 13.15 15.05 17.15 18.00 20.05 21.00 22.00 Snjeguljica 1, crtani film Snjeguljica 2, crtani film Predaj se srce, serija Predaj se srce, serija Predaj se srce, serija Predaj se srce, serija Putanja sudara, film Kako vrijeme prolazi, serija, 3. ep. (R) CSI. Las Vegas, serija Otok, serija, 3. ep. (R) Otok, serija, 4. ep. CSI. New York, serija [panska primera liga. F.C. Barcelona - Sevilla F.C.

serija 18.20 Otok , igrana serija 19.00 Auto shop magazin, emisija 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Otok , igrana serija 21.00 CSI. New York, serija 22.00 [panjolska primera liga. F.C. Barcelona - Sevilla F.C.

ZENICA
15.10 16.00 17.00 17.55 18.00 18.30 19.00 20.00 20.45 21.00 22.30 23.00 23.15 Bonaventura ,r. Kontakt program, r. Dok. program, r. TV izlog Sfera, r. Mali oglasi Vijesti Nije te{ko biti ja Obavje{tenja, mali oglasi, TV izlog Igrani film Obavje{tenja Vijesti ,r. Igrani film

18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30 00.00 00.20

Putovanja Majstori kuhinje Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Nade BH sporta Marketing Dom2 Poznati Reporta`e sa Zemlje mira Marketing Vijesti TV Sahar Autovizija Vijesti IC r. Ucjena, film

00.41 Fringe - Na rubu 1, serija 01.35 Glazbeni spotovi

23.00 Aktuelnosti, r. 23.15 TV strane 00.55 Odjavni telop

BN
16.15 17.45 19.20 19.30 19.55 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 23.30 23.45 01.10 Subotom u 3,nastavak Kao kod svoje ku}e Marketing Dnevnik 2 Marketing Vitafon Humoristi~ka serija . Nijesmo mi od ju~e Humoristi~ka serija . Foliranti Tu|e sla|e BN music Dnevnik 3 Igrani film. Strah u srcu Igrani film. Posao za stranca

TV GORA@DE
17.00 19.00 19.30 20.00 20.30 Najava programa Dnevnik Emisija Istina, dok. program Pop Top, muzi~ka emisija 21.00 Klinika, serija 22.00 Intervju 23.00 Dnevnik/r

TV USK
18.45 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 14/39 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.05 Otok, serija 21.05 CSI New York, serija 21.55 [panska primera liga, prijenos utakmice, 1. poluvrijeme 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga, prijenos utakmice, 2. poluvrijeme 23.50 Igrani film

RTRS
15.30 16.30 17.00 17.10 18.55 19.30 20.15 21.20 22.30 22.40 23.20 23.25 Ono kao ljubav, serija, r Akademija Vijesti Dame biraju, film Ah, ta planeta! Dnevnik 2 Samo pjesma zna, emisija Zakon pustinje, serijski film Dnevnik 3 Zakon pustinje, nastavak filma Festival mladog glumca “ Zaplet 03”, hronika Slatki mali |avoli, film 15

HRT2
12.40 Sölden: Svjetski skija{ki kup - veleslalom (@), prijenos 2. vo`nje 13.44 Obrtnik i partner, emisija 14.14 KS automagazin 14.46 4 zida* 15.20 Zvon~ica, animirani film 16.37 @ivot buba, animirani film 18.10 Zov divljine, animirani film 19.30 Glazba, glazba... rock 19.50 Velux rukometna Liga prvaka - emisija 20.10 Velux rukometna Liga prvaka: Zagreb Barcelona, prijenos 21.45 Velux rukometna Liga prvaka - emisija 22.17 John Adams, serija 23.26 Cecilia Bartoli. Sacrificium

TV OSM
19.00 19.12 19.30 19.40 20.05 21.00 22.00 23.00 00.30 Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game zone Predaj se srce, serija Tito, dok. serijal Doba ljubavi, serija Ubistvo generala 1 Astro Show

KISS
15.10 16.00 16.40 17.40 18.20 19.05 19.10 19.30 20.05 21.05 22.00 Reporta`a Vinoteka, emisija ^ovjek i zdrav. Kultura Kuhinje Zagrljaj ljepote FIS SHOP Marketing HRT DNEVNIK OTOK,serija CSI, serija [paljolska primera liga

HIT TV
16.25 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 00.00 00.05 Tri minuta Iz dana u dan Auto shop magazin Biljana za Vas Bonaventura Folk show Trend setter Tri minuta, vijesti Film

VISOKO
20.30 Aktuelnosti, inf. program 20.45 II nogometna liga Centar. Bosna - Mladost, snimak 22.25 Marketing blok 22.25 Tv Zehra

HTV OSKAR C
16.10 Bonaventura 17.10 CSI. Las Vegas, igrana

KAKANJ

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

)>EAJ = BJCH=BEA

Fotografiranje mladenaca

LJUDI I DOGA\AJI

HANOJ - Biranje lokacija za fotografiranje na dan vjenčanja u Vijetnamu postao je vrlo važan zadatak mladenaca. Za fotografije se biraju veliki gradovi ili popularna turistička središta. Uz to plaćeni asistenti moraju se pobrinuti da mlada i ženik uživaju u romantici.

Izjava Bruni na njenoj privatnoj internet-stranici

Karla Bruni-Sarkozi dirnuta brojem čestitki povodom rođenja bebe 

Ć-41 - 1- Đ71)
Predsjednik Francuske opisao rođenje djeteta kao “duboku, ali privatnu radost”
PARIZ - Francuski predsjednički par nazvao je svoju novorođenu djevojčicu Đulija (Giulia), objelodanila je jučer prva dama Francuske Karla Bruni-Sarkozi (Carla Sarkozy). Beba je rođena u srijedu na klinici “La Muette” u Parizu, a tata predsjednik Nikola Sarkozi (Nicolas) opisao je njeno rođenje kao “duboku, ali privatnu radost”, prenosi AFP. - Veoma sam dirnuta brojem čestitki koje sam dobila povodom rođenja naše djevojčice Đulije - navela je prva dama Francuske na svojoj internet-stranici. To je njeno prvo dijete sa SarKABUL - Ishrana američkim vojnicima u Afganistanu je poboljšana. U najvećoj bazi na istoku zemlje “Forward Operating Base Fenty” mogu birati sve - od sendviča do jastoga. Predvodnici vojne misije na meniju imaju i specijalitete poput mongolskog roštilja i meksičkih jela. Ipak, odrezak je skoro svakodnevan, nezaobilazan izbor. 

>== E =IJC = LEA 5), 0=MAA

kozijem. Jelisejska palača nije izdavala saopćenje povodom rođenja predsjednikove kćerkice, smatrajući to privatnom stvari, tako da se ne zna kada će majka i kćerka izaći kući iz porodilišta.

Predsjednik s bundevama

HAMPTON - Američki predsjednik Barak Obama (Barack) sa suprugom Mišel (Michelle) vratio se s putovanja u Virdžiniji, gdje je predstavljao svoj plan za zapošljavanje. Slobodno vrijeme prvi par SAD iskoristio je za kupovinu bundeva za Halloween. Obama se na jednom štandu pohvalio kako se oženio Mišel da bi poboljšao genetski potencijal. 

H=đ= =

Iskosa

2FK=H= C= = FIA
HONG KONG - Joga za pse, i to je postalo popularno u Kini. Do sada su za kućne ljubimce otvarani kozmetički saloni, gdje su ih vlasnici mogli uljepšavati, opuštati ih na masažama, u džakuzijima.

Vlasnici kućnih ljubimaca na času

Ali psima je teško pronaći unutrašnji mir. Tako kaže instruktorica Suzetn Akerman (Suzette Ackermann), koja vodi časove opuštanja. Ona pojedine učesnike navede i na poziciju kobre.

MOSKVA - Ruskinja Agrafena Vasiljevna iz Tverskaje ukrala je susjedovog konja na svoj 80. rođendan i otišla jahati. Kad je Igor Vasilev, iz čije ještale konj ukraden, prijavio nestanak pastuha, policija je poslala vozilo na njegovu farmu. Vasiljevna se vratila sat kasnije na Vasilevljev posjed, gdje su je dočekali zabrinuti vlasnik i policija. Ona im je pojasnila da je odlučila ispuniti dugogodišnji san, jer nikada nije jahala.

Amerikanac u vojnoj bazi