P. 1
Fizika - Toplota

Fizika - Toplota

|Views: 3,030|Likes:
Published by Nenad Ilić

More info:

Published by: Nenad Ilić on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

Visoka poslovna škola stukovnih studija Blace

Seminarski rad iz predmeta Fizika Tema:

Toplota

Profesor: Sabahudin Mekić

Student: Ilić Nenad 126/08 III-4

.................7 LATENTNA TOPLOTA………………………………………………………......................6 KOLIČINA TOPLOTE.............................5 TEMPERATURA……………………………………………………………….11 DRUGI PRINCIP TERMODINAMIKE........13 LITERATURA.......11 ENTROPIJA............................Sadržaj: UVOD……………………………………………………………………………3 UNUTRAŠNJA ENERGIJA......................................................11 ZAKLJUČAK............................................................14 2 ............................7 SPECIFIČNA TOPLOTA………………………………………………………...........................................................10 PRVI PRINCIP TERMODINAMIKE.........................................6 TOPLOTA TOPLJENJA……………………………………………………….5 TOPLOTNA ENERGIJA……………………………………………………….........................................................................................................4 PRENOŠENJE UNUTRAŠNJE ENERGIJE…………………………………...............................................................................................................4 TOPLOTNO KRETANJE………………………………………………………....................................8 TOPLOTNA PROVODLJIVOST……………………………………………..............

toplota je iznos energije koja se upije ili oslobodi prilikom ostvarivanja hemijskih veza između atoma u molekule koji su rezultat hemijske reakcije. Ova energija se može prenositi između tela i sistema usled razlike u temperaturi. Jedinica za toplotnu energiju u Međunarodnom sistemu jedinica je Džul. U hemiji. vibracije (relativno kretanje atoma unutar molekula ili kristalne rešetke) i rotaciono kretanje. Makroskopska manifestacija ovog kretanja je temperatura.UVOD Toplota ili toplotna energija je fizička veličina. 3 . obično se označava sa Q. Toplota je uobičajeni naziv za toplotnu energiju tela koja je posledica kretanja atoma i molekula tog tela. koja predstavlja energiju sadržanu u termodinamičkom sistemu. Sa stanovišta kinetičke teorije toplota je statistički zbir kinetičkih energija elementarnih čestica (molekula i atoma). Ovo kretanje može biti translaciono (kretanje molekula i atoma kao celine unutar tela). Kinetička energija je rezultat termičkog kretanja. Ovaj pojam se često pominje kao „unutrašnja energija“ ili entalpija. To je oblik kretanja koji se obično povezuje sa temperaturom tela ili agregatnim stanjem materije. dok se još povremeno koristi jedinica kalorija.

javlja se transfer toplotne energije od toplijeg ka hladnijem. Kod idealnog gasa: svodi se na kinetičku energiju haotičnog translatornog kretanja kretanja njegovih molekula Promena unutrašnje energije sistema može da se ostvari na dva načina: vršenjem rada i toplotnom razmenom.morske struje ili freon u frižideru su dobriprimeri za ovo. U principu tela često kombinuju ne jedan već dva ili sva tri mehanizma prenošenja unutrašnje energije. . Postoje tri mehanizma za prenošenje toplote: . Ne postoji transfer toplotne energije.konvekcija: Strujanjem (konvekcijom) se prenosi kod fluida kada se oni kreću pod uticajem neke sile . na tri moguća načina: kondukcijom. PRENOŠENJE UNUTRAŠNJE ENERGIJE (toplote) Toplota je deo unutrašnje energije koje telo daje ili prima kada je u kontaktu sa drugim telom čija je unutrašnja energija različita. o čemu govori Drugi zakon termodinamike. 4 . .zračenje: Unutrašnja energija može se preneti i putem elektromagnetnih talasa i to je prenošenje putem zračenja .naprimer zagrevanje toplomera. Ako je jedno telo toplije (ima višu temperaturu).UNUTRAŠNJA ENERGIJA Energija koja zavisi od strukture i termodinamičkog stanja tela i predstavlja zbir ukupne energije njegovih sastavnih čestica naziva se unutrašnja energija tela. konvekcijom. Ako dva fizička tela imaju istu temperaturu smatra se da su ona u toplotnoj ravnoteži i u tom slučaju ne utiču jedno na drugo. Proces predaje energije jednog tela drugom bez vršenja rada naziva se toplotnom razmenom.kondukcija: Provođenjem koje dominira kod tela u čvrstom stanju i to se ostvaruje interakcijom između čestica tela .tako dobijamo energiju Sunca. Prenos toplote sa hladnijeg tela prema toplijem nije moguće. i zračenjem.

Za toplotne pojave karakteristične veličine su: unutrašnja energija. Unutrašnja energija je zbir kientičke i potencijalne energije uzajamnog delovanja svih molekula (atoma ili drugih čestica) tela. U toplotne pojave spadaju topljneje leda. pod toplotnim kretanjem se podrazumeva kretanje velikog broja mikročestica u telu bez obzira da li je to telo u stanju mirovanja ili kretanja. topljenje i očvršćavanje metala itd. Ovo je definicija apsolutne temperature. haotično kretanje molekula ili drugih mikročestica naziva se toplono kretanje. Kod svih tih pojava molekuli jedne supstancije prodiru između molekula druge supstancije. a odgovarajuća energija – unutrašnja energija. isparavanje vode. 5 . Zato se ovo kretanje naziva i unutrašnje kretanje. zamrzavanje vode. isparavanje tečnosti i td. Toplotno kretanje je poseban oblik kretanja koje se vrši u samim telima. Mikroskopske pojave vezane za toplotno kretanje molekula nazivaju se toplotne pojave. Dok se mehaničko kretanje sastoji u kretanju pojedinih čestica ili tela kao celine. zagrevanje i hlađenje tela. Mnoge pojave potvrđuju da se molekuli neprekidno kreću: mešanje tečnosti i gasova. TEMPERATURA Temperature je veličina koja karaktriše unurašnje stanje tela.TOPLOTNO KRETANJE Neuređeno. Potencijalna energija uzajamnog delovanja molekula može da se zanemari jer su međumolekulska rastojanja znatno veća u odnosu na rastojanja između molekula kod čvrstih i tečnih tela. temperature i količina toplote. Označava se sa T. Ukupna energija tela (sistema tela) sastoji se iz kinetičke i topencijalne energije tela (sistema) kao celine i njegove unutrašnje energije. atoma. Tesno je povezana sa unutrašnjom energijom koja se kod gasova praktično svodi samo na kinetičku energiju molekula. Temperature je srazmera srednjoj kineričkoj energiji haotičnog kretanja molekula gasa.

protokom (konvekcijom) zračenjem (radijacijom). Ova unutrašnja energija je direktno srazmerna temperaturi tela. Toplotna energija se prenosi na tri načina: provodnošću (kondukcijom). Apsolutna nulta tačka Nulta taeka od Kelvinove temperaturne skale. Rankinovu skalu i Romur skalu. Kelvin.16 °C. kretanjem njegovih atoma ili molekula. Toplota se kreće iz oblasti sa višom temperaturom ka oblasti niže temperature. 6 . Iznos energije koji se prenese je jednak iznosu razmenjene toplote. Uobičajena zabuna se javlja mešanjem pojmova toplote i unutrašnje energije.Dakle: T ~ (mv)(mv) /2 Temperaturna skala Objektivna i tačna skala na kojoj se pomoću mjerni instrumenata (terometara) temperatura može utvrditi i očitati. Fahrenheit. ali postoji razlika: izmena unutrašnje energije je jednaka toploti koja iz okoline pređe na telo uvećano za rad koji okolina izvrši nad telom. Temperatura od 0 Kelvina (0 K) jednaka je sa -273. Razlikujemo samo: Celzijevu skalu. Fahrenhajdovu skalu. Rankine. (Celsius. Kada dva tela različitih temperatura dođu u termički kontakt oni međusobno razmenjuju unutrašnju energiju dok se temperatura ne izjednači. Ovo se uzima kao najniža moguaa temperatura u prirodi. KOLIČINA TOPLOTE Kvantitativna mera promene unutrašnje energije pri toplotnoj razmeni naziva se količina toplote Q = cmδT . Reaumur). TOPLOTNA ENERGIJA Veza između toplote i energije je slična vezi između rada i energije. Svako telo poseduje izvesnu količinu unutrašnje energije i ona je vezana sa slučajnim. Kelvinovu skalu. nasumičnim.

Q=m*q Q – količina toplote m – masa tela q – toplota topljenja Toplota isparavanja je količina energije koja je potrebna za isparavanje jedinice mase date supstance.Toplotni kapacitet brojno je jednak količini toplote koju je potrebno da primi ili odpusti telo da mu se temperatura promeni za jedan stepen . Molarni toplotni kapacitet brojno je jednak količini toplote koju je potrebno da primi ili odpusti mol supstance da mu se temperatura promeni za jedan stepen. Dimenzije su energija po masi po stepenu a u SI sistemu se izražava u jedinicama Džul po kilogram.kelvinu. SPECIFIČNA TOPLOTA Specifična toplota predstavlja energiju potrebnu za podizanje temperature jedinične mase za jedinicu temperature. 7 . U SI sistemu jedinica Toplote topljenja je J/kg. Specifični toplotni kapacitet brojno je jednak količini toplote koju je potrebno da primi ili odpusti telo jedinične mase da mu se temperatura promeni za jedan stepen . merna jedinica je . TOPLOTA TOPLJENJA Toplota topljenja predstavlja kolčinu energije potrebnu da se istopi jedinica mase date supstancije. Za određivanje karakteristične toploteza datu supstancu. a da se količina sustance ne menja. U SI sistemu jedinica za toplotu isparavanja je J/kg. da se proces odigrava pri stalnom pritisku. uslov sine qua non je to.

Specifična toplota čvrstih tela osetno pada kada se dostignu temperature bliske apsolutnoj nuli i tada je proporcionalna trećem stepenu temperature. pod uslovom da telo ne menja agregatno stanje ni faazu i da se toplotni kapacitet ne menja znatno u odabranom temperaturkom intervalu.. pri čemu temperatura supstance ostaje nepromenjena. 8 . Primeri ovakvih procesa su topljenje leda i ključanje vode. Gas na stalnom pritisku vrši rad (jer tada mora da rast zapremina) pa je cp > cv. Ajnštajnova i Debajeva. Pored hemijskog sastava specifična toplota zavisi i od temperature. Na temepraturama bliskim sobnoj ta se zavisnost za većinu primena može zanemariti.Specifična toplota (c) je veličina koja se koristi za izračunavanje energije potrebne da bi se telu porizvoljne mase podigla temperatura za proizvoljni iznos: Promena unutrašnje energije (ΔE) tela je proporcijalna masi tela (m) i promeni temperature (Δt). u istraživanjima temperaturska zavisnost se uzima u obzir. dvoatomski. Kod gasova specifična toplota pored vrste gasa (jednoatomski. međutim.[1][2] Ovaj izraz je prvi pomenuo Džozef Blek oko 1750. Ova zakonitost je približno tačna. kojim se opisuje zavisnost specifične toplote od temperature. Za idealne gasove odnos toplotnih kapaciteta je konstanta i iznosi 5/3 LATENTNA TOPLOTA Latentna toplota označava količinu energije koju hemijska supstanca primi ili preda okolini tokom faznog prelaza u drugo agregatno stanje. Zato se za važnije materijale saopštavaju specifične toplote na raznim temperaturama ili se daju empirijske jednačine za njihovo izračunavanje..) zavisi i od toga da li se sa promenom temperature kod gasa održava stalan [pritisak]] ili cp) ili stalna zapremina (cv). Na niskim temperaturama za idealne kristale postoje prilično tačne teorije specifične toplote. pri čemu latinska reč latere znači sakriven.

3 -210 -219 -101 -93 455 871 200 213 215.9 351 293 0 2260 (na 100°C) 100 TOPLOTNA PROVODLJIVOST 9 . U oba slučaja promena je endotermička.9 -259 372.93 -253 1750 -196 -183 -26.6 110.5 25.3 -33. Ovi termini opisuju protok energije kada supstanca menja svoju fazu: čvrsto telo → tečnost → gas.Dve najvažnije latentne toplote su latentna toplota topljenja i latentna toplota toplota isparavanja.7 13. Ako se promena odvija u suprotnom pravcu.34 -57 -268. što znači da sistem apsorbuje energiju pri promeni od čvrstog stanja ka gasovitom. Tabela latentnih toplota Sledeća tabela sadrži latentne toplote i temperature faznih prelaza nekih često korišćenih gasova i tečnosti: Latentna toplota Supstanca topljenja kJ/kg Etanol Amonijak 108 339 Tačka topljenja °C -114 -75 -78 Latentna toplota isparavanja kJ/kg 855 1369 574 21 Tačka ključanja °C 78. ona je egzotermička (proces oslobađa energiju).6 Ugljen dioksid 184 Helijum Vodonik(2) Olovo[3] Azot Kiseonik R134a Toluen Terpentin Voda 334 58 24.

W/(m K) = W m-1 K-1 (vat kroz metarkelvin). u pravcu normalnom na poprečni presek površine S. usled temperaturne razlike ΔT. Što je toplotna provodljivost veća. građe. agregatnog stanja kao i temperature. Količina toplote koja se prenese u jedinici vremena je zavisna od toplotne provodljivosti i u diferencijalnom obliku se može predstaviti gde je: k je konstanta toplotne provodljivosti dT/dx je gradijant temperature S površina kroz koju prolazi toplota Jedinica za toplotnu provodljivost u SI sistemu je . Q. k. to se veća količina toplote može preneti kroz isti poprečni presek u istom vremenu. toplotna provodljivost = količina provedene toplote × rastojanje / (površina × temperaturna razlika) Toplotna provodljivost materijala zavisi od njegovog hemijskog sastava. koja se za vreme t sprovede kroz supstancu na rastojanju L. u stacionarnim uslovima i kada je prenos toplote uzrokovan isključivo temperaturnom razlikom. Količina toplote. koja opisuje sposobnost supstancije da provodi toplotu.Toplotna provodljivost je u fizici skalarna veličina. PRVI PRINCIP TERMODINAMIKE 10 .

Riječ izražena u energiji-jedinica po stepenu. Ovo je fizička funkcija čija veličina služi kao mera za verovatnoću datog stanja tela ili sistema tela. Prelazak toplote sa hladnijeg na toplije telo ne može da se vrši samo od sebe 2.1. nemoguće je konstruisati mašinu koju nazivamo perpetum mobile prve vrste. u zatvorenom i izolovanom sistemu entropija može samo da raste dostižući maksimum u stanju termodinamičke ravnoteže ENTROPIJA Grč. prepupšten samom sebi zatvoren i izolovan sistem prelazi iz manje verovatnog u verovatnije stanje 5. tj. količina toplote dovedena izolovanom sistemu jednim delom povećava njegovu unutrašnju energiju a drugi deo se pretvara u rad protiv spoljnih sila Q = δU + A 2.mašinu koja bi neprestalno vršila rad bez dovođenja bilo kakvog oblika energije DRUGI PRINCIP TERMODINAMIKE 1. Jedan savršeno uređen sistem posjeduje nisku entropiju. nemoguće je konstruisati perpetum mobile druge vrste 4. promena unutrašnje energije sistema pri prelasku iz jednog u drugo termodinamičko stanje jednaka je zbiru oslobođene količine toplote i radu spoljnih sila deltaU = Q + A' 3. en. Veličina koja prikazuje nered u jednom sistemu. U svakom od dva sistema postoji tendenca prema povećanju nereda. kao na primjer povećanje entropije ( drugi glavni zakon u termodinamiki). 11 . toplota spontano prelazi sa tela koje ima višu temperaturu na telo niže temperature. Ne postoji termodinamički proces u kojem bi jedini rezultat bio pretvaranje unutrašnje toplote u rad 3. entropija = sadržina pretvaranja. dok neuredan sistem posjeduje visoku entropiju.tropi = pretvaranje.

U tu svrhu dopunjuje ga drugi princip. zamišljenom slučaju. za povratni proces. Prvi princip je nužan za objašnjenje zbivanja u prirodi. ali nije dovoljan. telo se. 12 .Entropija tela ili sistema tela jeste količnik iz zbira povećanja unutrašnje energije i spoljašnjeg izvršnog rada pri širenju toga tela i apsolutne temperature. Proces koji se može odvijati ravnopravno u oba smera tako da posle njegovog izvođenja prvo u jednom a zatim u suprotnom smeru. Entropija je fizička veličina koja je po smislu analogna redukovanoj količini toplote. U graničnom. Nepovratni procesi su procesi koji se nemogu da se desavaju u oba smera bez izazivanja promena u okolini. U prirodi svi procesi su nepovratni. Pri svakom procesu u prirodni zbir energija ostaje stalan. pored principa održanja energije. naziva se reverzibilan proces. Entropija je fizička veličina koja izražava kvantitativnu meru neuređenosti sistema. Otuda. u prirodi važi princip povećanja entropije. ovaj zbir entropija ostaje nepromjenjen. ireverzibilni. ali to pretvaranje energije iz jednog oblika u drugi vrši se u pravcu povećanja zbira entropija svih tijela koja učestvuju u procesu. prelazeći kroz ista međustanja vraća u početno stanje ne izazivajući nikakve promene u okolnoj sredini. pomoću kojih se realizuje to makrostanje. Termodinamička verovatnoća datog stanja nekog sistema definiše se brojem kombinacija u rasporedu položaja u prostoru i raspodeli brzine molekula.

strujanjem i zračenjem. Ovakav način prenošenja unutrašnje energije naziva se provodjenje. Ona može da se ostvari na više načina. Sud sa vodom izložen Sunčevim zracima zagreje se tako što se energija se Sunca prenosi putem zračenja. Vazduh u sobi. koji je zagrejala peć kreće se i prenosi unutrašnju energiju strujanjem. 13 . Unutrašnja energija može da se menja i prenosi između dva tela bez vršenja rada.ZAKLJUČAK Toplota je oblik prenošenja i razmene unutrašnje energije među telima. Posuda na ploči štednjaka se zagrava jer se u nepostrednom dodiru dva tela prenosi energija. Unutrašnja energija menja se provodjejnem. Razmena unutrašnje energije bez vršenja mehaničkog rada naziva se toplotna razmena.

org/sr-el/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD %D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE %D1%82%D0%B0 http://sr.wikipedia. Fizika. 2004. Bojana Nikić.rs/UserFiles/File/programi_i_standardi/Upor_prikaz_O_S_za_predmet_Fizika . Dragiša Ivanković.uni-mb. http://sr. zavod za udžbenike i nastavna sredsva Beograd. Milan Raspopović. Jezdimir Tomić.dfs.wikipedia. Dragomir Krpić.fnm.html http://www.Literatura: 1.si/projekti/energetika%2005/osnovne_oblike_energije.pdf 14 .org/sr-el/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE %D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE %D0%B4%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82 http://tehnika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->