Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 23. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5802

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

NOVI SUKOB USDA!
O
Na sjednici se glasalo bez kvoruma Tihi}: SDP dobio izbore sloganom ’Dr`ava za ~ovjeka’, a nigdje ni dr`ave ni ~ovjeka
Raspravljaju}i o analizi izbornih rezultata, [emsudin Mehmedovi} priznao je da je SDA izgubila izbore i najavio da }e SDP ugu{iti SDA. d 113 ~lanova, koliko ih broji GO SDA, ju~er ih je bilo tek ne{to malo vi{e od 40, a ta~nu evidenciju nije niko imao. Haos izazvalo pismo Hasana ^engi}a, koji je za gubitak izbora optu`io Tihi}a i sa~inio svoju analizu, prema kojoj je rezultat SDA pao za 80 posto! 2. i 3. str.

SARAJEVO

Glavni odbor otkrio raskol

Libija

(Foto: AFP)

Krvavi le{evi: Vlasti jo{ ne znaju {ta }e uraditi s tijelom biv{eg libijskog vo|e

Izlo`ena tijela Gadafija i njegovog sina Motasima
17. strana

U hladnjaku tr`nog centra u Misrati

Legende: Bogdan Tanjevi} za ’Dnevni avaz’
Prilog ’Panorama’

Ratni zlo~inci

Nasilje: [okantna ispovijest 52-godi{njakinje
10. strana

@eljko D`idi}: Poru~io da ne}e do}i

(Foto: Arhiv ’Avaza’)

Detalj s d`enaze na mezarju [ehitluci: Godine 2008. ukopano je 12 boraca Armije RBiH, ubijenih u zgradi ’Vranica’

Kodeksi: Problemi pokrivenih `ena

D`idi} pobjegao u Hrvatsku!
4. strana

Uo~i su|enja u Mostaru za slu~aj ’Vranica’

KLADANJ

BUNDESLIGA

Habibovi} ranjen u stomak

Ibi{evi} donio pobjedu Hofenhajmu

16. str.

59. str.

5. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

Dodik: Tabu tema

Va{ington

Dodik opet o raspadu BiH
Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je na okruglom stolu na Univerzitetu u Va{ingtonu da je raspad BiH jedno od rje{enja krize u toj zemlji, javlja Srna. - Tre}a opcija je disolucija BiH, {to nije na{a `elja, i {to je tabu tema za politi~are u BiH, ali to ne zna~i da to nije realna alternativa - izjavio je, izme|u ostalog, Dodik koji boravi u vi{ednevnoj posjeti SAD.

Jasu{i Aka{i

Markale i dalje nejasan slu~aj
Nekada{nji specijalni izaslanik UN-a za Jugoslaviju Jasu{i Aka{i (Yasushi Akashi) rekao je ju~er da je zlo~in na pijaci Markale u Sarajevu 1995. godine i dalje „nejasan slu~aj“, jer je granata od koje su stradali gra|ani „mogla do}i s obje zara}ene strane“, javlja Srna. Aka{i je to izjavio u Milo~eru na skupu „Novi Balkan i pro{irenje EU“ u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj.
Neraspolo`ena lica rukovodilaca SDA dovoljno govore: Sala je tokom sjednice uglavnom bila poluprazna
(Foto: I. [ebalj)

SARAJEVO Glavni odbor otkriva pukotine u stranci

Vlada FBiH

Rotacija direktora u KPZ-ovima
Uskoro }e biti izvr{ena rotacija direktora KPZ-ova u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Biha}u, odlu~ila je Federalna vlada. Tako }e direktor KPZ-a u Zenici privremeno preuzeti du`nost direktora u Tuzli, direktor u Mostaru odlazi u Zenicu, a mjesta }e me|usobno zamijeniti i direktori KPZova u Sarajevu i Biha}u.

Novi sukob u SDA!
Glasalo se bez kvoruma Iskreno, izgubili smo izbore, rekao Mehmedovi} Vrhunac haosa desio se kada je na red do{lo pismo s prijedlozima Hasana ^engi}a
GO broji, ju~er ih je bilo tek ne{to malo vi{e od 40, a ta~nu evidenciju nije niko imao.

Poluprazna sala Doma policije u Sarajevu, u kojoj je ju~er odr`ana redovna sjednica Glavnog odbora (GO) Stranke demokratske akcije (SDA), mu~na atmosfera i rad bez kvoruma obilje`ili su ovaj skup. Iza kulisa, vi{e ~lanova SDA sada{nje stanje u stranci opisalo je kao potpunu anarhiju. Od 113 ~lanova, koliko

Narastao animozitet
Na dnevnom redu bile su dvije ta~ke, usvajanje novog izbornog postupka unutar stranke i analiza pro{logodi{njih izbornih rezultata SDA. Obje su, uz nekoliko

Posjete

Tihi}: Nigdje ni dr`ave ni ~ovjeka!
Sarajli}evoj `alopojci zbog „solidnih“ rezultata izbora pridru`io se i predsjednik Sulejman Tihi}, koji je nenadano iskritizirao i koalicionog partnera - SDP!. - Posljednji izbori dobiveni su sloganom „Dr`ava za ~ovjeka“, a nigdje ni dr`ave ni ~ovjeka! Znam da ima primjedbi na koaliciju s SDP-om. Ali mi smo mogli birati izme|u njih ili opozicije. Pa, da smo oti{li u opoziciju, tri-~etiri hiljade na{ih ljudi ostalo bi bez posla - skandalozna je izjava koju je ju~er izgovorio Tihi}, priznaju}i na ovaj na~in da je SDA u vlast u{la samo da bi sa~uvala fotelje. Tihi} se po`alio i na to da SDA nema svoj medij, „{to uveliko ote`ava poziciju ove stranke“. - Mi nemamo svoj medij. Nudili su nam varijante da kupimo jednu televiziju. Ali, mi imamo lo{a iskustva s tim, pa nismo u{li u taj projekt - rekao je Tihi}.

Ivankovi}-Lijanovi} na sajmu u Tinjanu
Dopremijer FBiH Jerko Ivankovi}-Lijanovi} boravi tokom vikenda u Istarskoj `upaniji, op}ini Tinjan, gdje se odr`ava Peti internacionalni sajam pr{uta ISAP 2011, javlja Fena. Na ovogodi{njem sajmu bit }e izlo`eni pr{uti iz BiH, kao zemlje partnera.

Dominantne persone SDA: Privatizacijski tajkun Alija Budnjo i mla|ahni ministar Salmir Kaplan dr`e se za ruke

zaklju~aka, usvojene, iako nije bilo dovoljno ruku. Zamjenik predsjednika stranke Asim Sarajli} izborne rezultate nazvao je „solidnim“ i za to okrivio medije te „nepovoljan ambijent po SDA“. - Za nezadovoljstvo, krizu, proteste boraca uglavnom se krivila SDA. Uz to, svi relevantni mediji bili su protiv nas - rekao je Sarajli}, po`aliv{i se i da je nakon izbora u pojedinim kantonima narastao animozitet izme|u SDA i SDP-a. Onda su za govornicu po~eli izlaziti ~lanovi stranke iz cijele BiH, iz ~ijih izlaganja su provijavale `estoke osude upu}ene rukovodstvu SDA, koalicionom partneru SDP-u, te primjedbe zbog osipanja kadrova. [emsudin Mehmedovi} bio je iskren. - Iskreno, izgubili smo izbore! O~ito je namjera da se tra`i krivac pa se za lo{e rezultate smjenjuju pojedinci i organizacije te uvode povjereni{tva. Pitanje je koliko su oni krivi, a koliko mi, rukovodstvo. U izvje{taju ste

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Ru`dija AD@OVI] (ruzdija@avaz.ba)

[ta je Hasan ^engi} napisao u pismu

SDA do`ivjela najte`i poraz u 20 godina postojanja!
Izborni rezultat stranke pao za 80 posto i ona nigdje nije pobijedila, naveo ^engi}
Iako nije naglas pro~itan, niti se izja{njavalo o njemu, me|u ~lanovima GO tokom cijele sjednice kru`ilo je pismo koje je poslao jedan od osniva~a SDA, Hasan ^engi}, a u ~iji posjed je do{ao i na{ list. ^engi} je u pismu upozorio da se rukovodstvo SDA u svojoj analizi izbornih rezultata, koja je razmatrana ju~er na GO, nigdje ne osvr}e na vrh stranke. - Najve}u zaslugu ili odgovornost snosi na op}im izborima predsjednik stranke, odnosno Sulejman Tihi}! Naravno, odmah poslije njega Predsjedni{tvo stranke - naveo je, izme|u ostaloga, ^engi}. Za dio analize koju je sa~inilo rukovodstvo SDA, a u kojoj se zaklju~uje da se rezultati izbora mogu ocijeniti solidnim, da ne predstavljaju zna~ajan pad, ali da su „ostvareni rezultati dijela kantonalnih i regionalnih odbora zna~ajan podba~aj“, ^engi} je naveo da su te „ocjene jasno naru~ene s vi{eg nivoa, kako bi se ni`i nivo okrivio, a vi{i okitio zaslugama za solidne rezultate“. Iznose}i svoju analizu

Ubice bh. ekonomije
Sve dok nam `ivot kroje nesposobni politi~ari, siroma{tvo }e nam biti sudbina
Zbog nedefiniranih pravila poslovanja, komplicirane i korumpirane administracije, slabe pravne za{tite privatnog kapitala, ali i politi~ke situacije, strani kapital od BiH bje`i kao od AIDS-a, upozorio je nedavno jedan strani investitor u na{oj zemlji. Brojne ~injenice potvr|uju ovu pri~u, a najzorniji primjer jeste podatak da je u 2011. godini priliv direktnih stranih investicija iznosio svega 65 miliona KM, {to je prihod jedne malo bolje stoje}e kompanije u zdravom poslovnom svijetu. Ubice bh. ekonomije, oli~ene u brojim na{im zvani~nicima, umjesto borbom protiv siroma{tva, ja~anjem standarda gra|ana i otvaranjem novih radnih mjesta, bave se raspodjelom fotelja i uhljebljenjem odanih, uglavnom nesposobnih kadrova, tjeraju}i strane investitore u druge zemlje, a gra|ane BiH u propast i potpunu neizvjesnost. Najnoviji primjer: stranci koji `ele investirati u Sarajevu ne mogu osnovati firmu jer je taj proces blokiran kod nadle`ne slu`be Federalnog zavoda za statistiku i poreznih organa zbog gre{ke u proceduri izdavanja tzv. statisti~kog i poreznog ID broja. Tragikomi~no. Stoga nije ~udno {to 48 posto gra|ana ove zemlje `ivi na ivici gladi. Sve dok nam `ivot kroje politi~ki podobne administrative blentovine u nadle`nim institucijama i njihovi korumpirani {efovi u vlasti (~ast izuzecima), sudbina brojnih gra|ana ove zemlje bit }e nezaposlenost, kontejneri, glad i siroma{tvo.

^engi}: Ukazao na katastrofalne rezultate

PORTAL - komentar dana

Novi na~in obra~una
Senad [epi} tra`io je da se precizira novi izborni postupak u dijelu koji se odnosi na obaveznu provjeru povjerenja odre|enom kandidatu nakon izbora u slu~aju da se ustanovi da je odstupio od zadatih ciljeva, a zanimljivo je i da }e se glasanje o povjerenju vr{iti tajno. Prihva}en je dio [epi}evog prijedloga koji ka`e da }e „svi kandidati, koji za jednu ~etvrtinu odstupe od zadatog cilja, biti podvrgnuti provjeri povjerenja“. Neki ~lanovi GO odmah su posumnjali da Tihi} na ovaj na~in sebi daje dodatne ovlasti, kako bi se jo{ lak{e mogao obra~unavati s neistomi{ljenicima. rekli da je bio lo{ ambijent. Pa, SDA je najodgovornija za taj ambijent - rekao je Mehmedovi}.

Faksimil ^engi}evog pisma: Za poraz SDA okrivio Sulejmana Tihi}a

www.dnevniavaz.ba

Josip Juratovi}, zastupnik u Bundestagu: Narod treba birati vlast po kriterijima ekonomije
- Sve {to je ~ovjek rekao nama je jasno, osim da je to istina. Evidentno je da smo narod s kojim se mo`e manipulirati do mile volje. Iskreno se nadam da }e do}i dan kada }e ljudi iz BiH stati pred ogledalo i re}i sami sebi: „Ja od danas ho}u da `ivim, ne bolje, ve} ho}u da po~nem da `ivim“. (Izet)

SDA do`ivjela „najte`i poraz u 20 godina postojanja i da nije nigdje pobijedila“. - Implementacija izbor-

bolj{evi~kih progona spomenuo je „razdu`ivanje“ Kantonalnog i Izvr{nog odbora SDA Sarajevo i obra~un sa

^engi}eva analiza pro{lih izbora u odnosu na 2006. godinu
SDA izgubila 22,20 % mjesta u Parlamentarnoj skup{tini BiH SDA izgubila 18 % mjesta u Parlamentu FBiH SDA izgubila 33 % mjesta u Narodnoj skup{tini RS SDA izgubila mjesta: federalnog premijera i potpredsjednika Vlade RS od 7 va`nih mjesta SDA je izgubila 6, a dobila 1 (~lana Predsjedni{tva BiH)
izbornih rezultata SDA i eksplicitno pobrajaju}i mjesta koja je ta stranka izgubila 2010. u odnosu na op}e izbore 2006. godine, ^engi} je zaklju~io da je ukupni izborni rezultat te stranke pao za 80 posto! - Je li mogu}e da su te rezultate prouzro~ili regionalni i kantonalni odbori. Naravno da ne - konstatirao je ^engi} i potcrtao da je odbiti izja{njavanje o prijedlozima Hasana ^engi}a, ~lana GO, koji je zbog boranih rezultata koju je, prema ovoj analizi, vodio predsjednik Tihi}, ne samo da nije doprinijela „popravljanju rezultata“ izbora nego je na najgori mogu}i na~in potcrtala njihovu katastrofalnost - napisao je ^engi}. On je Tihi}evu analiza nazvao „papiri}em od tri strane“, koja je, kako navodi, formalna osnova i za najte`e kaznene mjere, a u kontekstu vka van BiH opravdano izostao sa sjednice. U tom trenutku bilo je jasno da u sali nema ni tre}ine od ukupnog broja ~lanova. Predsjednik GO Halid Genjac je pod pritiskom Sadika Ahmetovi}a i ostalih Tihi}u odanih kadrova prihvatio da se ne dozvoli izja{njavanje o ^engi}evim prijedlozima. ^engi} je u pismu zatra`io da se napravi sveobuhvatna analiza izbornih rezultata i potom predlo`e mjere i aktivnoAbdulharisom [etom. [eta je, prema ^engi}u, bio „meta za odstrel“, a njegova smjena „ide u pravcu za{tite stavova i odluka koje u Kantonu donosi SDP“. - Ako na osnovu ovakvih rezultata izbora treba uvoditi povjereni{tva, onda treba po~eti s „povjereni{tvom“ za predsjednika i Predsjedni{vo stranke - napisao je ^engi}. sti stranke, zatim da se sa~ini izvje{taj o provedbi rezultata izbora te analiza u~inka dosada{nje koalicije SDA-SDP. Nakon {to je glasanjem bez kvoruma odlu~eno da se o ^engi}evim prijedlozima GO ne}e izja{njavati i sam Genjac je ljutito iza{ao sa sjednice, da bi se tek pred kraj vratio. Za njim su oti{li i brojni drugi ~lanovi, tako da je kraj sjednice do~ekalo tek tridesetak ~lanova GO.
F. KARALI]

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Vrhunac haosa
Vrhunac haosa desio se kada je na red do{lo glasanje o tome ho}e li se dozvoliti ili

Mehmedovi}: SDP }e ugu{iti SDA
Mehmedovi} je ju~er kazao i da SDA nastavlja praviti gre{ke iz pro{losti te da „ima {ansu da se pretvori u Stranku za BiH“. Govorio je i o koalicionim partnerima te je rekao da }e SDP prigrliti pa ugu{iti SDA. - Oni upravljaju medijima. Bojim se da }e krivicu svaliti na SDA. Na vrijeme upozoravam da }emo svi biti na gubitku ako izgubimo izbore - rekao je Mehmedovi}.

Ukratko

4

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

ZLO^INCI Uo~i su|enja u Mostaru za slu~aj „Vranica“

@eljko D`idi} pobjegao u Hrvatsku!
Prvooptu`eni putem advokata poru~io da se ne namjerava odazivati sudu sve da se postupak nastavi, ka`e tu`ilac Sead \iki}
pretresa koji je na Kantonalnom sudu u Mostaru bio zakazan za utorak, 25. oktobra. Ovu informaciju potvrdio nam je kantonalni tu`ilac Sead \iki}, koji je kazao da je predsjednik Sudskog vije}a Kantonalnog suda u Mostaru Zoran Krtali} donio rje{enje o odga|anju glavnog pretresa u predmetu protiv optu`enih D`idi}a te Mate Ani~i}a, Ivana [kutora i Erharda Pozni}a.

Pulji}: Predvodio misno slavlje

Poduzet }emo

Bobovac

Pod vodstvom Ureda katoli~kog du{obri`ni{tva Ministarstva odbrane BiH vjernici-katolici djelatnici Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Federalnog ministarstva unutra{njih poslova, pripadnici Oru`anih snaga BiH, policajci na svim entitetskim i dr`avnim nivoma zajedno s drugim vjernicima Vrhbosanske nadbiskupije svake godine krajem oktobra idu na molitveni pohod Bobovcu kako bi svi zajedno molili za svoju domovinu BiH. Misno slavlje predvodio je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji}.

Molitveni pohod za BiH

@eljko D`idi}, prvooptu`eni za ratni zlo~in nad civilima i ratnim zarobljenicima iz mostarske zgrade „Vranica“, u kojoj je bila smje{tena komanda ^etvrtog korpusa Armije RBiH, pobjegao je u Hrvatsku! Kako saznaje „Dnevni avaz“, vijest o njegovom bijegu u gradu na Neretvi otkrivena je uo~i glavnog

Razdvajanje postupka

itvor, odnosno da se raspi{e potjernica za D`idi}em kako bi bio obavezan da pristupi ro~i{tu. Jer, bit }e vrlo te{ko obezbijediti njegovo prisustvo budu}i da je izjavio kako se ne namjerava javljati na su|enja. Mi }emo predlo`iti da se postupak razdvoji, jer nije mogu}e u odsustvu voditi su|enje u dijelu koji se njemu stavlja na teret, a za ovu trojicu optu`enih predlo`it }emo da se nastavi postupak - pojasnio je \iki}. D`idi}ev advokat Mario Bogdanovi}, pak, kratko nam je kazao kako on samo zna da je glavni pretres odgo|en i ni{ta vi{e?! Porodice mu~ki ubijenih boraca Armije RBiH, nosilaca „Ztanog ljiljana“, ve} su 18 godina suo~ene s ~injenicom da jo{ niko nije odgovarao za zlo~in po~injen nad njihovim najmilijima. Vijest o bijegu D`idi}a, u trenutku kada je glavni pretres ozna~avao po~etak novog, ~etvrtog su|enja u slu~aju „Vranica“, nakon {to je Vrhovni sud FBiH jo{ 2008. godine poni{tio tre}u osloba|aju}u presudu, porodice mostarskih heroja do~ekale su s ogor~enjem. - Ve} godinama trpimo stra{ne opstrukcije od pravosu|a, od o~itog izbjegavanja zakonskih obaveza do obnavljanja postupka. Mi smo izgubili mu`eve, o~eve, sinove, a me|u nama je pet majki ~iji su sinovi jedinci ubijeni. One su se zaklele na mezarima svojih sinova da }e istrajati dok su `ive u traganju za istinom i osudi za zlo~in - izjavila je Azra Penava, ~iji je mu` Fahir me|u ubijenim borcima.
M. SMAJKI]

Ogor~ene porodice

Delegacija EU

Neformalni medijski brifing o temi „Zapo{ljavanje“ zakazan je u utorak u prostorijama Delegacije EU u BiH, javlja Fena. Tematski brifing bit }e odr`an sa {eficom sekcije operacija za dru{tveni razvoj, civilno dru{tvo i prekograni~nu saradnju Natalijom Dianiskovom i D`emalom Hod`i}em, voditeljem programa za projekte civilnog dru{tva i zapo{ljavanja u Delegaciji Evropske unije u Az. S. BiH.

Projekti za zapo{ljavanje

D`idi} tokom procesa u mostarskom sudu

Tu`ilac \iki} s Azrom Penava: Raspisati potjernicu

Re{idovi} obavije{tena
I zastupnica o{te}enih, porodica ubijenih boraca, advokat Edina Re{idovi} obavije{tena je o tome da je glavni pretres odgo|en. - Kako zastupam o{te}ene, nisam strana u postupku, odnosno, nemamo mogu}nost da sada ne{to direktno predla`emo sudu - kazala nam je Re{idovi}.

„Elektrohercegovina“

- Prvooptu`eni D`idi} bio je obavije{ten pisanim putem, nakon ~ega se dostupnica vratila. Onda je Sud putem njegovog advokata Marija Bogdanovi}a dobio informaciju da je on odselio u Hrvatsku i da se ne namjerava vi{e javljati na pozive suda - rekao nam je \iki}. Sud je odlu~io da }e stranke i branioci te ~lanovi Sudskog vije}a kao i punomo}nik o{te}enih porodica naknadno biti obavije{teni o zakazivanju novog pretresa. - [to se ti~e Tu`ila{tva, mi }emo poduzeti sve mjere da se postupak nastavi, a u svakom slu~aju, tra`it }emo da se odredi pr-

Na sjednici Skup{tine akcionara „Elektrohercegovine“ usvojena je odluka o reprogramu duga za elektri~nu energiju. Ovom odlukom }e potro{a~i iz isto~ne Hercegovine koji imaju vi{e nepla}enih ra~una mo}i s preduze}em potpisati reprogram duga koji stupa na snagu sutra i trajat }e do 31. januara nareP M. . dne godine.

Reprogram duga za struju

Oliver Knezovi} je u bijegu!
Ho}e da mu se sudi u Hrvatskoj
na ro~i{te, mogao biti ustupljen hrvatskom pravosu|u. No, advokat Umi}evi} tvrdi da se Knezovi} ne}e odazvati sudskom pozivu, jer nema povjerenje u bh. pravosu|e. - On je spreman odgovarati pred sudovima u Hrvatskoj. To je ve} i kazao istra`nim sucima u Zagrebu. S druge strane, za razliku od Hrvatske, u BiH ne postoji mogu}nost su|enja u odsustvu - rekao nam je Umi}evi}. Na upit kako to da ne zna gdje mu se nalazi branjenik, Umi}evi} je kazao da s njim ba{ i nema tako ~esto kontakt. Osim za ubistvo Pulji}a, optu`nica Knezovi}a tereti i za izazivanje op}e opasnosti te poku{aj ubistva jo{ {est osoba tokom masovnih nereda koji su se 4. oktobra 2009. godine, uo~i odigravanja utakmice NK [iroki Brijeg - FK Sarajevo, dogodili kod stadiA. DU^I] ona Pecara.

Optu`eni za ubistvo Vedrana Pulji}a odbija su|enje u BiH

Jo{ nije uru~en poziv

Vlada TK

Vlada TK odobrila je 193.725 KM za rje{avanje projekata odr`ivog povratka za {est op}ina iz RS i jedne iz FBiH, saop}eno je ju~er na Vladinoj zvani~noj internet-stranici. Pomo} za odr`ivi povratak dobile su op}ine Zvornik, Srebrenica, Bratunac, Mili}i, Osmaci i Doboj iz RS, kao i Kalesija iz FBiH.

Pomo} za odr`ivi povratak

Oliver Knezovi} (37), optu`en za ubistvo 24-godi{njeg navija~a FK Sarajevo Vedrana Pulji}a, ne}e se odazvati Kantonalnom sudu [iroki Brijeg na ro~i{te zakazano za 15. decembar, jer ne `eli da mu se sudi u BiH. To je za „Dnevni avaz“ izjavio Knezovi}ev advokat u Zagrebu Milenko Umi}evi}, koji je dodao da mu trenutno nije poznato prebivali{te njegovog branjenika. Za Knezovi}em, naime, jo{ vlada svojevrsna potraga kako bi mu bio uru~en poziv na ro~i{te na kojem se on treba izjasniti o krivici. Predsjednica Kantonalnog suda [iroki Brijeg Dragica [imi} kazala nam je da je Knezovi}u, koji je i dr`avljanin Hrvatske, poziv upu}en diplomatskim putem. Istakla je da jo{ nije dobila informaciju da li mu je ovaj poziv uru~en. [imi} je dodala da bi ovaj predmet, ako se Knezovi} ne odazove

Knezovi}: Te{ke optu`be

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

5

KODEKSI @ene s islamskim na~inom odijevanja nailaze na probleme

Marama zabranjena u Oru`anim snagama?! Mrtvozornik istine
Aka{i: Zlo~inci ga `ele za svjedoka odbrane

Li~nost dana Jasu{i Aka{i

VSTV slu~aj uposlenice travni~kog suda prepustio predsjedniku tog suda Pripadnici OSBiH zabranjen ulazak u kasarnu
Podsje}anja radi, Duji} je u dopisu VSTV-u zatra`io stav smatraju}i da je no{enje marame protivno kodeksu obla~enja. S druge strane, pravni zastupnik uposlenice suda, advokat Adil Lozo smatra da je mnogo va`nije pitanje vjerskih i ljudskih prava nego kodeks. - Ako Novkovi} mo`e ovla{}ivati predsjednike sudova da odlu~e o ne~emu, onda nam ne trebaju zakoni i pravilnici. Valjda postoje propisi i pravila po kojim se zauzimaju stajali{ta i stavovi - ka`e Lozo. Nakon {to je na{ list objavio pri~u o problemu uposle-

Predsjednik Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a (VSTV) BiH Milorad Novkovi} izjavio je za „Dnevni avaz“, komentiraju}i slu~aj uposlenice Op}inskog suda u Travniku, kojoj je osporeno pravo da pokrivena dolazi na posao, da je to situacija koju treba rije{iti predsjednik tog suda. Novkovi} je potvrdio da je taj slu~aj ve} razmatran.

Cikoti}: Pokrivanje kr{i pravila
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} kazao je za na{ list da se no{enje marame i takav na~in odijevanja kose s propisima koji reguliraju za osnovnu obuku Pazari} Samira Nuki}a zabranjen ulazak u kasarnu sve dok ne skine maramu koju nosi ispod kape. uniformu Oru`anih snaga BiH. Kako nezvani~no saznajemo, u toku su aktivnosti da Emeli Mujanovi} bude prekinut radni odnos. se on razmatra, potvrdio nam je i vojni muftija Ismail Smajlovi}. On je kratko kazao da „Emelin slu~aj ne trebaju rje{avati mediji, ve} strukture OSBiH“, ne poja{njavaju}i {ta je konkretno poduzeto. - Nisam za to da se ovako rje{avaju pitanja koja su

^ovjek koji se divio Karad`i}u ponovo dira u najbolnije rane `rtava agresije

Propisi i pravila
- Na pretpro{loj sjednici VSTV-a razmatrano je pitanje kodeksa obla~enja unutar travni~kog suda. Tokom

Vojni muftija
- Tobo`e, ona je stavljanjem mahrame uvrijedila srpske i hrvatske pripadnike u

Duh nekada{njeg specijalnog izaslanika UN-a za biv{u Jugoslaviju Jasu{ija Aka{ija (Yashusi Akashi) ponovo je nad Bosnom. S me|unarodne konferencije o Balkanu, koja se odr`ava u Milo~eru u Crnoj Gori, poru~io je da je po~injeni zlo~in na pijaci Markale u Sarajevu 1995. godine i dalje „nejasan slu~aj“ . Mrtvozornik istine o ratu u BiH, kako su ga nerijetko zvali strani izvje{ta~i iz BiH, dilemu da se ne zna ko je pobio civile na Markalama plasirao je upravo u vrijeme kada njegov ratni prijatelj Radovan Karad`i} u Hagu nastoji oboriti optu`be za zlo~ine po~injene za vrijeme

opsade Sarajeva. Jasu{i Aka{i se u vrijeme zlo~ina u Srebrenici tajno u Beogradu i na Palama sastajao sa Slobodanom Milo{evi}em i Ratkom Mladi}em. Jedan od njegovih pomo}nika, svjedo~e}i u Hagu, izjavio je da Aka{i „nije mogao odoljeti Karad`i}u“. To je o~ito i razlog {to ga Karad`i}, a kako se ~uje i Mladi} `ele za svjedoka vlastite odbrane. Aka{i je ro|en 19. januara 1931. godine u Japanu. Dugogodi{nji je diplomata pri UN-u.
A. H.

Za{to bi marama nekoga vrije|ala Oru`ane snage: Ispod kape ne mo`e i marama

rasprave donijeli smo odluku da predsjednik tog suda Goran Duji} sam mora rije{iti slu~aj pokrivene namje{tenice, jer mi u VSTVu do sada nismo imali ovakvih slu~ajeva - rekao je Novkovi} za „Avaz“.

nice travni~kog suda, na{oj redakciji pristigla je i informacija o pripadnici Oru`anih snaga BiH Emeli Mujanovi}. Njoj je, naime, po naredbi komandanta Centra

Oru`anim snagama BiH, zbog ~ega je suspendovana i nalazi se u ku}i - navedeno je u pismenom obra}anju na{em listu. Da postoji ovaj slu~aj i da

u postupku. Kroz svoju strukturu trudit }u se da {titim prava muslimana u ovoj instituciji - ka`e Smajlovi} i dodaje da se dru{tvo putem raznih nevladinih organizacija treba boriti za za{titu `ena i vjerskih prava.
A. NUHANOVI]

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

mozaik

SVE^ANOST U Zetri promovirano 6.138 diplomanata i magistranata

S kongresa Ljevice

Maliki} i Greljo najuspje{niji studenti
Zlatne zna~ke Univerziteta dobila 53 najbolja studenta sa svih fakulteta

(Foto: AFP)

Legalizirati heroin
Njema~ka opoziciona partija Ljevica ju~er se na svom kongresu izjasnila za legalizaciju svih droga, me|u kojima su i te{ke droge heroin i kokain.

Njema~ka Ljevica se zala`e

Sa 211 glasova za, 173 protiv i 29 uzdr`anih partija je glasala za legalizaciju droga na svom kongresu u Erfurtu, ~ija je glavna ta~ka, zapravo, borba za socijalnu pravdu, promjena vlasni~kih odnosa i pobolj{anje socijalne sigurnosti gra|ana.

Ministrici ukradene tablice

Neobi~na kra|a u Austriji

Beatriks Karl: Putovala za Grac

Nepoznate osobe ukrale su registarske tablice sa slu`benog vozila ministrice pravosu|a Austrije Beatriks Karl (Beatrix). Nije prvi put da nepoznati po~inioci kradu tablice ministarskih automobila, a ovoga puta `rtva je bila Karl, koja se nalazila u slu`benoj posjeti Gracu. Ministrica je bila na putu prema pokrajini Koru{koj, gdje je trebala u~estvovati na nekom skupu. S njenog slu`benog automobila BMW-a 740 u toku no}i, ispred hotela u Gracu, gdje je bila smje{tena, ukradene su tablice.

Sa sve~ane promocije: Rektor, prorektori i dekani s diplomantima (Foto: F. Fo~o) i magistrantima

Sve~ana promocija diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu odr`ana je ju~er u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Zetri . Rije~ je o sedmoj sve~anosti, a rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk ^aklovica te pr-

orektori i dekani promovirali su 6.138 diplomanata i magistranata. - Sarajevski univerzitet u obrazovanju veoma kvalitetno i transparentno, u skladu s evropskim standardima, eksponira bh. dru{tvu dobre stru~njake, nau~nike, umje-

tnike koji }e zasigurno djelovati na uspje{niji razvoj dru{tva. Zlatnu zna~ku Univerziteta za najbolje studente prvog ciklusa dobilo je 28 studenata, a za drugi jo{ 25 - istakao je ^aklovica. Salem Maliki}, student Prirodnomatemati~kog fakulteta -

’Zlatne zna~ke’ za najbolje studente
„Zlatne zna~ke“ u akademskoj 2010/2011. godinu jo{ su dobili: Hana Fatki}, Vedran Karahod`i}, Adela [abi}, Meliha Mu{anovi}, Azra Had`i}, Sanjin Smajlovi}, Sanja Kom{i}, Lejla Ali}, Emir Durmi{evi}, Tamara Butigan, Erna Grci}, Amela Bulbulu{i}, Nusret Salkica, D`anko Hajradinovi}, Lamija Hod`i}, Ana Maglajli}, Jonuz Zoranji}, Melina Alagi}, D`enita Kurspahi}, Maja Suboti}, D`enis Avdi}, Vanja Elezovi}, Emir ^izmi}, Dejana Kulina, Alen Haskovi}, Elma Plasto, Lamija Neimarlija, Marina Kova~, Mirza Kova~, Aida Mu{anovi}, Dina Kamber, Ines Vidovi}, Mirna Pajevi}, Armin Rami}, Alvin Abdagi}, Nedim Begovi}, Mia Karamehi}, Selma Mehmedi}, Emina Sijahovi}, Azra Ademovi}, Alem ^olakovi}, Nermin Pali}, Adis Hamzi}, Nerma Muminovi}, Ferid Galija{evi}, Alen Ibri{evi}, Almir Rizvanovi}, Amila Braji}, Jasmin Krajina i Mehdija Sulji}.

Zabavna ve{-ma{ina
Li Vei ^en (Lee Wei Chen), 27-godi{njak s Univerziteta „Kingston“ u Londonu konstruirao je ma{inu ko-

Dobra vijest za doma}ice

na vrhu ima mehanizam za igranje igre, a donji dio je ma{ina za ve{. Elektronski spojevi dvije sprave su povezani, tako da ma{ina reagira na u~inak igra~a. Ciklus pr-

Odsjek matematika, nagra|en je „Zlatnom zna~kom Univerziteta“, te je progla{en najuspje{nijim diplomantom, zajedno sa kolegom sa fakulteta Admirom Greljom. - Dobio sam priznanje za ulo`eni trud i rad tokom prethodnih godina. Ovo je veliki korak na putu ostvarenja mojih snova kao i veliki motiv za daljnje napredovanje i usavr{avanje - kazao je Maliki}. Zlatnu zna~ku kao najbolji magistar biologije za smjer mikrobiologije dobila je Sabina Memi{evi}, koja je imala prosjek ocjena - 10. - Bilo je dosta odricanja. Ipak, sve se uz rad i red mo`e uspjeti. Najbolji na~in za uspjeh je ljubav prema onome {to se radi - kazala je A. Nu. Memi{evi}.

Univerzitet u Zenici ju~er je promovirao 648 diplomanata postdiplomskog studija na sedam fakulteta, te pedeset magistara nauka i struke, koji su svoje radove odbranili u protekloj akademskoj godini. Uz prigodne govore rektora Sabahudina Ekinovi}a,
Ma{ina za pranje uz igru

Promovirano 648diplomanata i 50 magistara
ministrice obrazovanja ZDK Bernadete Galija{evi} i premijera ZDK Fikreta Plevljaka, uru~ene su nagrade i priznanja najboljim studentima. Nagrade rektora dobili su Nejra Alispahi}, koja je tokom studija na Islamskom pedago{kom fakultetu imala prosjek ocjena 9,67, te

Sve~anost UNZE-a u zeni~koj Areni

ja opere rublje dok vi igrate igricu, a napredak pranja zavisi od va{e vje{tine igranja. Ma{ina koju je napravio

anja ovisi od uspjeha koji igra~ postigne, tako da je za ~ist i miri{ljav ve{ potrebno posti}i odre|eni rezultat.

Nagrade dekana
Na svakom od fakulteta najbolji student po prosjeku u godini dobio je nagrade dekana. Nagra|eni su Erna Tuti}, Amina Kurtovi}, Amna Beganovi}, Dejana Brki}, Samir Kozar, Lejla Brki} - ]urukovi}, Elma Bajramovi}, Slobodanka Omerovi}, Hatid`a Ljuti}, Emir Dedi}, Alem Merdi}, Merima Mahmi}, Alma Bajri}, Lejla Zili}, Amra Avdi}, Esad Pelja, Alisa Salki}, Selma Otuzbir, Irhad Bali}, Mevlida Rahibi}, Kasema Mehi}, Manja Kunarac, Azra Kapetanovi}, Enesa Be{i}, Dinka Durkut, Jasmina Kurti}.
Rektor Ekinovi} s nagra|enima Muratovi}, Arnautom i Alispahi}

Spec
Dejvid Gildej (David Gilday) i Majk Dobson (Mike) konstruirali su robot „CubeStormer II“ koji je Rubikovu kocku slo`io za 5,35 sekundi. Robot je tako oborio dosada{nji „ljudski“ rekord koji je dr`ao Australac Feliks Zemdegs, koji je kocku slo`io za 5,66 sekundi.

dvoje studenata drugog postdiplomskog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu, Dino Arnaut i Ajla Muratovi}, s prosjekom 10. Po fakultetima, najvi{e diplomanata i magistara ima na Ekonomskom fakultetu

(177 diplomanata i jedan magistar). Slijede ih Pedago{ki fakultet (158 diplomanata i {est magistara), Islamski pedago{ki fakultet (109 diplomanata), Pravni fakultet (80 diplomanata i petnaA. D@. est magistara)...

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

7

[ta ka`u poznati
Mario Monti

Moramo biti strpljiviji
Monti: Br`e akcije

lidera.

(Biv{i ekonomski strateg EU za „Glas Amerike“)

- Moramo da budemo br`i u preduzimanju akcija, ali strpljiviji u ~ekanju na rezultate. Evropski lideri moraju vi{e da rade u pogledu ekonomije, svi oni, razmi{ljaju}i kao oni koji donose odluke u Evropi, a ne samo kao nacionalni lideri. Kriv je „kratkoro~izam“ i nepostojanje visokokvalitetnog upravljanja evropskih

Sejo Sexon

Rok je promijenio svoj lik
- Sponzorirani rok nije pravi, ~esto bendovi postaju produ`ene ruke PR-a neke mo}ne pivovare ili banke. Na neki na~in, hip-hop, kao medij direktnog komuniciranja, promijenio je svoj lik. Danas jeste stvari lak{e re}i, ali postoji druga vrsta cenzure, postignute kr- Sexon: Produ`ene ruke editima i pacifikacijom dru{tva.
(Muzi~ar za „Novi list“)

Oliver Frlji}

Bosna `ivi s negativnim naslije|em
Veseli mali{ani su nakon obroka dobili i igra~ke
(Foto: I. [ebalj)

SARAJEVO Humanitarna akcija popularnog lanca restorana

Djeca iz Doma ’Bjelave’ po~a{}ena u ’McDonald’su’
Akcija zbog velikog interesiranja produ`ena do sutra
Had`iarapovi}, direktor marketinga i komunikacija, mali{ani su jeli koliko su mogli, a svi dobili i po igra~ku. - Djeca su bila izuzetno vesela, ali mi smo bili tu`ni. Najvi{e iz razloga {to je uop}e ovakvo stanje te {to imamo veliki broj djece bez roditelja kao i korisnika javnih kuhinja - isti~e Had`iarapovi}. Akcija u kojoj je planirana podjela oko 5.000 obroka trebala je biti okon~ana ju~er. Me|utim, zbog velikog interesiranja drugih ustanova, produ`ena je do sutra. Tako }e i korisnicima Mali{ani iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja „Bjelave“ iz Sarajeva, njih osamdesetak, ju~er su bili gosti „McDonald’sa BiH“ u Sarajevu. Tim povodom imali su priliku probati razne proizvode ovog svjetskog brenda. Kako nam je kazao Adi „Pu~ke kuhinje“ na Grbavici u ponedjeljak biti podijeljeno oko 800 obroka. - Cilj akcije bio je da se podstaknu i ostale firme, kao i pojedinci, da vi{e obra}aju pa`nju na socijalne probleme u na{oj zemlji - naglasio je N. G. Had`iarapovi}.

- Bosna i dan-danas `ivi s negativnim naslije|em proteklog rata. Pravi proces pomirenja nije se nikada dogodio, a politika je u ovoj zemlji nastavak rata drugim sredstvima. Frlji}: Nastavak rata Politi~ka pat-pozicija u kojoj se Bosna nalazi posljednjih dvadesetak godina, odgovara nacionalisti~kim politi~kim oligarhijama.
(Re`iser za „Nacional“)

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

- Ima li iko da gra|ane spasi od revizora sarajevskog GRAS-a. Naravno da revizori imaju pravo raditi svoj posao i tra`iti ljudima karte, ali se nemaju pravo ovako pona{ati, vikati na ljude i dr`ati im predavanja. U svim zemljama revizori se pona{aju kulturno, samo kod nas se mo`e desiti da revizori vrije|aju putnike. (^italac R. P.)

Sprije~iti revizore da vrije|aju putnike

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

23. 10. 2011.

promjenljivo

SARAJEVO 11 18 MOSTAR GORA@DE 11

NEUM

18

Uplate na teku}i ra~un
Uplate se mogu slati na teku}i ra~un u UniCredit banci, ul. Kardinala Stepinica bb 88000 Mostar, IB 422 716 298 008, na ime Amina Tahmi{~ija, Vardi{te 97, 72000 Zenica, mati~ni broj 13010111954044, broj ra~una KM: 33858 021 35429 368, ra~un za euro 404 073 771 01, swiftcode: uncrba 22.

Amina: Potrebna transplantacija jetre

mogu u kratkom roku prikupiti dovoljno novca, pa su apelovali na dobre ljude da pomognu i ubrzaju operaciju desetomjese~ne djevoj~ice. Veterani NK ^elik i poznati bh. atleti~ar Elvir Krehmi} organiziraju u naredni petak humanitarnu utakmicu „Zajedno za Aminu“ u zeni~koj Areni, na kojoj o~ekuju veliki broj sportista, umjetnika, javnih radnika, ali i Zeni~ana koji }e kupovinom ulaznice A. D`. pomo}i lije~enje.

Ubilo se 30 o~ajnika
Cvjetkovi} je istakao kako u BiH ima oko 200.000 osoba koje su otplatile, otpla}uju ili su dobile sudske odluke za pla}anje tu|ih kredita u BiH. - U posljednje dvije godine samoubistvo je izvr{ilo ~ak 30 o~ajnika koji nisu mogli vra}ati tu|e kredite, a koji su ostali bez imovine - kazao je Cvjetkovi}.

Cvjetkovi}: Uskoro udru`enje u Mostaru

NEDJELJA
23. 10. 2011.

PONEDJELJAK
24. 10. 2011.

UTORAK
25. 10. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

vnost - kazao nam je Cvjetkovi}, dodaju}i da }e u Mostaru uskoro biti formiran ogranak ovog udru`enja. Za petnaestak dana bit }e odr`ana sjednica Nadzornog odbora Udru`enja na kojoj }e biti donesena odluka o uspostavi ogranaka u Hercegovini. - Tako }e nam se mo}i javiti svi oni koji su na ovaj na~in obe{te}eni - istakao je Cvjetkovi}. M. HOD@I]

od 30C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od 2 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 30C do 90C
DNEVNE TEMPERATURE

od 80C do 180C

od 50C do 150C

od 70C do 180C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Pogor{anje vremena, pra}eno pove}anom naoblakom i padavinama, kod ve}ine ljudi }e izazvati promjenu raspolo`enja. Reumati~ari }e imati izra`enije bolove, a niske temperature i pove}ana vlaga u zraku uzrokovat }e probleme astmati~arima, kao i osobama s bolestima krvnih sudova. Od meteoropatskih reakcija mogu}e su glavobolja, nesanica i dekoncentracija, a povremeni kra}i stabilniji periodi ne}e bitnije utjecati na op}u sliku.

Grad Sarajevo
Izlazak 7.10 Zalazak 17.51

23. 10. 2011.
Izlazak Zalazak 02.49 15.38

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Amina Tahmi{~ija ro|ena je prije ta~no deset mjeseci u Zenici. Roditelji Amir i Aji{a primijetili su `utilo ~esto vi|eno kod beba. Nakon boravka Amine u zeni~koj i sarajevskoj bolnici, ljekari su ustanovili za~epljenje `u~nih kanala uzrokovano cirozom jetre. Nastavljena je borba roditelja, a ljekari ka`u da je Amini potrebna hitna transplantacija jetre. Za tu operaciju Aminini roditelji ne

Amina hitno mora U HNK 10.000 prevarenih na operaciju
Na podru~ju Hercegova~ko-neretvanskog kantona ima vi{e od 10.000 prevarenih `iranata. Prema rije~ima Jovice Cvjetkovi}a, predsjednika Udru`enja za za{titu `iranata BiH, taj broj nije realan jer on smatra da postoji puno ve}i broj `iranata koji nisu prijavili svoj slu~aj. - Stvarni du`nici koji su zapali u finansijske te{ko}e i ne mogu vra}ati kredit obi~no su srodnici s `irantima, tako da ve}ina prevarenih ne `eli da to iznosi u ja-

Apel za pomo} bebi iz Zenice

Prema podacima Udru`enja

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 12 12 BANJA LUKA BR^KO 12 TUZLA 12 LIVNO ZENICA 12

Ki{ovito s vjetrom

U ve}em dijelu na{e zemlje o~ekuje 11 se prete`no obla~no vrijeme, povremeno uz sun~ana razdoblja. Prije podne ki{a mo`e pasti na jugu i zapadu, a do kraja dana i tokom no}i na ostalim podru~jima. Vjetar slab, u Bosni isto~ni i sjeveroisto~ni, a u Hercegovini jugoisto~ni.

Uskoro po~inje obnova zemlje
Kada }e se bh. kompanije po~eti vra}ati u Libiju, koja je na{e najzna~ajnije vanjsko tr`i{te kada su gra|evinski poslovi u pitanju, jo{ nije poznato. O~ekuje se da to bude uskoro, s obzirom na to da se nemili doga|aji u toj zemlji privode kraju. No, sve }e zavisiti od brzine kojom }e biti formirane vlasti na svim nivoima i kada }e krenuti rekonstrukcija. Trenutno u toj zemlji sada svi slave pad re`ima, dok }e se o konkretnim stvarima poput obnove zemlje razmi{ljati „kad se glave ohlade“. Na{ ambasador u Libiji Ferhat [eta kazao nam je da }e se uskoro vratiti u Tripoli, ali da jo{ ne zna ta~an datum kada }e to biti. Ka`e da je trenutno u Libiji slavlje. Dodaje da je savjetovao zaposlenicima na{e ambasade u Tripoliju da

Nakon pada Gadafijevog re`ima

8

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

teme

RATNI ZLO^INI Stupni Do, osamnaest godina poslije

Raji} na slobodi, `rtve ne vjeruju u pravdu
Spaljeno selo sve se rje|e spominje i za godi{njicu zlo~ina

[eta: Vra}a se u Tripoli

ne izlaze na ulice, jer se u ovakvim proslavama mo`e stradati kao i u ratnim sukobima. Ina~e, proslave u Libiji protje~u uz konstantnu slavljeni~ku paljbu, s obzirom na to da ima puno naoru`anja i municije koji su tokom rata dijeljeni G. M. gra|anima.

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} primio je ju~er grupu studenata iz Va{ingtona koji su u studijskoj posjeti Balkanu. Sarajevo su izabrali kao najva`nije mjesto za po~etak, a nakon toga }e boraviti u Zenici, Srebrenici, Beogradu, Vukovaru, Osije-

Reis Ceri} primio studente iz Va{ingtona

Tradicionalni susret u Sarajevu

Stupni Do nakon spaljivanja...

...i danas

Reis Ceri} sa studentima iz raznih dijelova svijeta

U Belfastu je nedavno odr`ana redovna godi{nja skup{tina „Eurogeographicsa“ (Evropsko udru`enje dr`avnih katastarskih i kartografskih organizacija), kojoj su prisustvovali i predstavnici BiH. Na{u dr`avu, koja je stalna ~lanica ovog udru`enja, predstavljali su @eljko Obradovi}, direktor Federalne uprave za geodetske i imovi-

Dajte nam {aku ko{~ica da ih sahranimo Zasjedali kartografi
U Belfastu i predstavnici BiH
Ova dr`ava nema snage ni da `rtvama podigne spomenik, tvrdi Orlovi}
nskopravne poslove, i Tihomir Gligori}, ~elnik Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove RS. Glavna tema skup{tine, kojoj su prisustvovali predstavnici 56 katastarskih i kartografskih agencija iz 45 zemalja, bila je „Digitalni podaci i evropski trendovi u prikupljanju, obradi i distribuD. A. ciji podataka“.

ku, Sanskom Mostu, Kozarcu, Banjoj Luci, Mostaru, Dubrovniku i Be~u. Studenti su iz raznih dijelova svijeta i u okviru jednog semestra prou~avaju me|unarodne odnose, prevenciju i rje{avanje konflikata, te izgradnju mira, s fokusom na regione koji su pro{li kroz nasilne konflikte i ratove, poput Kipra, Sjeverne Irske, Balkana i posebno BiH, javlja Mina. Susret i dijalog reisa Ceri}a sa studentima ameri~kog univerziteta iz Va{ingtona postao je ve} tradicionalan. Prva grupa studenata s ovog univerziteta susrela se s reisu-l-ulemom 2002. godine. Reis Ceri} je tokom ju~era{njeg dana primio i saudijsku delegaciju koju je predvodio zamjenik ministra vakufa Abdul Aziz el-Amar.

Ivica Rai} je 8. maja 2006. godine, zbog zlo~ina nad mje{tanima Stupnog Dola kod Vare{a i srednje Bosne, osu|en na 12 godina zatvora. Nepunih pet godina poslije, po~etkom septembra ove godine, na{ao se na prijevremenoj slobodi „zbog dobrog vladanja“. U kaznu mu je ura~unato i vrijeme od hap{enja 2003. godine nakon {to se punih deset godina krio u Hrvatskoj pod imenom Viktor Andri}. Mje{tani Stupnog Dola i danas }e se obilaskom mezara, u~enjem Fatihe i Jasinom te programom ispred mjesne d`amije i spomen~esme prisjetiti jutra 23. oktobra 1993. godine, kada je

Ubijene cijele porodice
Ejubu Liki}u ubili su oca, majku, suprugu, dijete, brata, bratovu suprugu i bratovo dijete, ro|ake... Esadu Liki}u ubijeni su supruga i dvoje djece. Ubijeni su Edin (33) i Zejnil (61) Mahmutovi}, Samir Rahi} (28), Indira @uti} (3), [erifa Luli} (64). Ostali su se prezivali Liki}. Oni su: Vahidin (8), Membrura (13), Merima (34), Ra{ida (56), Mehmed 38 mje{tana u snu ubijeno, a stotine ih zato~eno u logoru. Ve} godinama mje{tani su, uglavnom, sami u boli i (40), Lejla (51), Salih (74), Salko (52), Muamer (20), Rifet (26), Abdulah (57), Hatid`a (51), Medina (27), Nevzeta (28), Ramiz (54), Hafa (61), Raifa (33), [erif (55), Ibrahim (62), Munira (46), D`ehva (63), Alija (62), Adis (17), Rasema (72), [efko (51), Ramiz (57), Refika (53), Zehida (27), Enis (3), Vernest (27), Minheta (24), Sabina (2), Nazif (67). sje}anju na stradale, ~ak i na godi{njice. Nakon Rai}evog prijevremenog osloba|anja, u pravdu vi{e ne vjeruju.

Ubice su bile „Maturice“ i „Apostoli“, specijalne jedinice HVO-a iz Kiseljaka, Kre{eva, Vare{a i Kaknja, ali, kako ka`u mje{tani, i Hrvati iz susjednih sela. Pred zeni~kim Kantonalnim sudom na 15 godina osu|en je Dominik Ilija{evi} Como, kojem je Vrhovni sud FBiH smanjio kaznu na 14 godina zatvora. Miroslav Ani} Firga, zapovjednik jedne od grupa, osu|en je, nakon {to se predao, na 15 godina zatvora pred Sudom BiH, dok se u Kantonalnom sudu u Sarajevu sudi Erminu ^urti}u za u~e{}e u zlo~inima u ovom A. D@ONLI] selu.

Firga i ^urti}

Ostali sami

Porodice `rtava 16 Bo{njaka iz Sjeverina

Spec
Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog novog zakona o kontroli predmeta od plemenitih metala, jer je ocijenjeno da bi eventualne izmjene i dopune postoje}eg obuhvatile vi{e od 50 posto njegovih odredaba. Njime se ure|uje jedinstven sistem kontrole predmeta od plemenitih metala na teritoriju FBiH, od tehni~kih zahtjeva do nadzora nad predmetima u prometu.

Navr{ilo se 19 godina otkako je zlo~ina~ka formacija Milana Luki}a, uz podr{ku vlasti s dvije strane Lima, iz autobusa na liniji Rudo - Priboj otela 16 bo{nja~kih civila, dr`avljana Srbije. Stanovnici Sjeverina su u mjestu Mio~e kod Rudog, na teritoriju BiH, legitimirani i zarobljeni. Potom su odvedeni u banju „Vilina vlas“ u Vi{egradu, gdje su zvjerski mu~eni i sa svojim d`elatima fotografirani. - Kao i prvi dan kada su ih odveli, mi ponovo isto pre`ivljavamo - ka`e Hanka Dautovi}, dr`e}i u drhtavim rukama sliku najmla|eg brata Zafera Had`i}a, zajedno s onom iz „Viline vlasi“ na

U Lim spu{tene ru`e, na mostu ostavljeno cvije}e

kojoj se vidi da je pretu~en. - Niko mi pu{ku u ruke nije uzeo, a petero mi je poginulo za ~etiri godine. Od dr`ave ne o~ekujem ni{ta, samo da mi daju {aku kostiju mojih najdra`ih da ih sahranimo - dodaje Hanka. S mosta u Mio~u u Lim su spu{tene ru`e, na mjestu zaustavljanja autobusa, i prou~ena Fatiha. Od odgovornih je zatra`eno ka`njavanje inspiratora i izvr{ilaca zlo~ina. - Ova dr`ava nema snage ni da `rtvama podigne spomenik. To je jedna plo~a, jer ovi ljudi ne tra`e ni{ta mnogo, skupo, samo plo~u s imenima njihovih najmilijih - ka`e za „Avaz“ Sandra Orlovi} iz Fonda za humanitaAl. B. rno pravo.

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

9

Ukratko

Odbornici postigli kompromis

SO Fo~a

Prvo javna rasprava pa HE
Odbornici Skup{tine op}ine Fo~a podr`ali su realizaciju projekta „Gornja Drina“, kojim je Vlada RS planirala izgraditi ~etiri hidroelektrane (HE) na Drini i Sutjesci. Me|utim, uvjet je da prije toga bude odr`ana javna rasprava, da Op}ina bude uklju~ena u izradu projektne dokumentacije i da u~estvuje u pregovorima sa strate{kim partnerom kako bi svoje interese ugradila u ugovor o dodjeli koncesije. Al. B.

Ovisnik o „krokodilu“: Kobne posljedice konzumacije, neki ne pre`ive ni prvo uzimanje

„@eljeznice RS“

NARKOMANIJA Nove droge s evropskog tr`i{ta sti`u i u BiH

„Luda ma~ka“, „krokodil“ i „magi~ni zmaj“ - lako dostupni, jeftini i ubita~ni!
Nove vrste droga koje se {ire evropskim tr`i{tem, izazivaju pravu paniku me|u policijom. Neke se vrlo lako mogu kupiti i putem interneta, a cijene su im toliko niske da se nazivaju i drogama za siromahe. [okantne slike iz njema~kih medija o drogi zvanoj „krokodil“ zaprepastile su cijeli svijet.

Novi poziv za prekid {trajka
@eljezni~ki saobra}aj u RS obustavljen je ve} 13 dana, jer ma{inovo|e ne odustaju od {trajka do ispunjenja zahtjeva za isplatu razlike u pla}ama, javlja Fena. Jedan od sindikata u tom javnom preduze}u i ju~er je pozvao ma{inovo|e da prekinu, kako navode, nezakonitu obustavu rada i da se vrate izvr{enju svojih redovnih radnih zadataka, a da se njihovi zahtjevi rje{avaju u redovnoj zakonskoj proceduri.

^im uzmu drogu, tijela ovisnika o „krokodilu“ po~nu se doslovno raspadati, a ko`a im dobiva izgled gmazova
zbog ~ega je ovo opojno sredstvo i dobilo naziv - „krokodil“. Kobne posljedice njegove konzumacije su takve da neki ne pre`ive ni prvo uzimanje, a dugogodi{njim narkomanima posebno je privla~na, jer je izuzetno jeftina. U policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini tvrde da ove droge nema na doma}em tr`i{tu, ali da je na{a zemlja kao ku}a nasred puta, jer se preko nje sijeku razli~ite rute kojima se prebacuju droge. - Na tr`i{tu u BiH zabilje`eni su slu~ajevi drogiranja tzv. ludom ma~kom ili „mijau mijauom“, odnosno „mad catom“. To je neka vrsta tzv. plesne droge, koju uzimaju uglavnom mladi vikendom, jer je po svom djelovanju sli~na ekstaziju i kokainu. Do nje je ~ak mogu}e do}i i putem interneta, i to u kategoriji sredstava za rast biljaka - ka`e za „Avaz“ sagovornik iz Ministarstva unutra{njih poslova Republike Srpske. Ova droga stvara eufori~na stanja, naglo podi`e raspolo`enje i dovodi do osje}aja otvorenosti zbog ~ega se i koristi za tzv. vikend-drogiranja, tokom no}nih izlazaka. Jedna doza mo`e djelovati satima, ali prema rije~ima stru~njaka, zna~ajno utje~e na rad srca, dovodi do ubrzanog lupanja i mo`e imati momentalno kobne posljedice ukoliko se kombinira sa drugim drogama. „Magi~ni zmaj“ jo{ je jedna vrsta droge koja se kao aromatizirano sredstvo za prostore mo`e kupiti putem interneta. Konzumira se sli~no kao marihuana te ima skoro ista opijatna svojstva, a paketi} ko{ta „samo“ dvadesetak maraka.

Bosansko Grahovo

Pudari} donirao pe}i
Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} posjetio je u sklopu svoje posjete Livanjskom kantonu i povratnike u Bosanskom Grahovu, s kojima se susreo u naseljima Ugarci i Pe~enci donirav{i im pe}i na ~vrsto gorivo. Tako|er se susreo i s predstavnicima Udru`enja gra|anki „Grahovo“, gdje se upoznao s akcijom „Pomozimo socijalno ugro`enima, ne zaslu`uju da gladuju“, u sklopu koje se prikuplja pomo} za najugro`enije povratnike, koju je najavio i Pudari} od Federalnog ministarstva izbjeglih i raseljenih osoba, a koja }e se sastojati od 100 porodi~nih paketa.
A. K.

Zabrana prodaje
Nadle`ne institucije u RS koje se bave za{titom prava djece, tra`ile su da se ova supstanca uvrsti na listu narkotika i da se zabrani njena prodaja. - Nadle`ne institucije prate eventualno {irenje i konzumaciju ove susptance. Iako postoje informacije o njenoj upotrebi i lakoj dostupnosti na doma}em tr`i{tu, jo{ ne postoje precizni podaci o korisnicima niti o stvaranju ovisnika o ovoj drogi - tvrde u Ministarstvu B. SPASENI] zdravlja RS.

Izuzetno jeftina
^im uzmu drogu, tijela ovisnika po~nu se doslovno raspadati, a ko`a im dobiva izgled gmazova

Afri~ka „khata“
Put jeftinih droga uveliko je prokr~ila i afri~ka „khata“, neka vrsta zamjene za kokain, ~ije se {irenje podudarilo s izbijanjem ekonomske krize. Ova droga do`ivjela je pravi bum u Evropi nakon ~ega je zabranjena u ve}ini zemalja, ali su se vrlo brzo pojavili i po~eli {iriti njeni hemijski supstituti.

Skupo pla}eni vagoni skupljaju pra{inu

Hrvatska tra`i tehni~ki pregled vozova „talgo“
Nakon {to je ministar saobra}aja i komunikacija FBiH Enver Bijedi} u na{em listu upozorio da vozovi „talgo“ koje je BiH prije nekoliko godina kupila od [panije za oko 135 miliona KM skupljaju pra{inu u Rajlovcu zbog toga {to susjedi ne daju dozvolu za promet, oglasilo se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske. - Vagoni „talgo“ s nagibnom tehnikom u vlasni{tvu „@eljeznica BiH“ moraju biti tehni~ki pregledani da bi mogli prometovati prugama na teritoriju Hrvatske - kazali su u ovom ministarstvu, prenose mediji susjedne Hrvatske. Iako se dnevni gubici @FBiH mjere hiljadama eura, jer je rok za pu{tanje vozova u promet davno probijen, pomo}nik ministra Izet Mehinagi} tvrdi da je hrvatska strana pokazala susretljivost i da su procedure za dobivanje dozvola u toku. - [to se ti~e srbijanske strane, u toku je pregled dodatne dokumentacije. O~ekujemo da }e do 15. decembra sva dokumentacija biti gotova i da }e vozovi do tada po~eti saobra}ati - ka`e Mehinagi}. On dodaje da gubici zbog ka{njenja zaista postoje, posebno zbog grejs perioda.
F. KARALI] Novi rok za pokretanje vozova 15. decembar

Povratak u BiH

Oko 115.000 ljudi `eli na svoje
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanovi} u Fojnici je odr`ao dvodnevni radni i konsultatni sastanak s predstavnicima resornih kantonalnih ministarstava, kantonalnim vladama i me|unarodnim organizacijama o temi povratka. - Prema na{im procjenama, oko 115.000 ljudi u BiH `eli se vratiti na svoja ranija prebivali{ta gdje su `ivjeli do 1991. godine - rekao je Osmanovi}.
H. ^.

Klub poznatih Jasmin Kova~evi}

Omiljeni film „Posljednji samuraj“
Li~ni profil svjetskog prvaka u karateu u WUKF asocijaciji
Ime i prezime: Jasmin Kova~evi}. Datum i mjesto ro|enja: 19. mart 1985., Tuzla. Koji je Va{ najve}i porok: Nemam ih. Biste li donirali organe: Da, u slu~aju da spasim ne~iji `ivot. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Ni{ta, jer nisam sujevjeran. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Dama {minku, a mu{karac novac. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: U dana{njem vremenu sve manje. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Spakovao stvari i oti{ao za Njema~ku (smijeh). Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Oboje pomalo. Politika je za Vas: Nepoznanica. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog ukusa: Kiselog. Otkrijte nam jednu tajnu: Ne, jer onda to vi{e ne bi bila tajna. ^ega se najvi{e sramite: Ni~ega. Najljep{a `ena/mu{karac je: To je moja djevojka Azra. Kada je brak dobar brak: Nemam bra~nog iskustva, tako da i ne bih mogao dati adekvatan odgovor. Je li jutro pametnije od ve~eri: Moglo bi se tako re}i. Neostvarena `elja: Ima ih vi{e.

10

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

teme

NASILJE U PORODICI [okantna ispovijest 52-godi{njakinje

Ugledni Prijedor~anin godinama tu~e suprugu
Prve batine dobila kada je otkrila nevjeru
Da `rtve porodi~nog nasilja nisu samo `ene slabijeg imovnog stanja i one iz ruralnih sredina, potvr|uje i pri~a 52-godi{nje Prijedor~anke (ime i prezime poznato redakciji), koja u {okantnoj ispovijesti za „Dnevni avaz“ govori o porodi~nom paklu koji posljednje tri godine pro`ivljava od supruga, udari. Prva dva puta skrivala sam modrice i zbog neke `elje da sve ne iza|e u javnost odbijala ~ak i pomisao da nasilje prijavim policiji. Tukao me uglavnom rukama, bacao na trosjed gdje je mekano da se ne vide modrice... Tre}i put sam se upla{ila, jer sam ja ta koja se brine o djetetu i pozvala sam policiju pri~a Prijedor~anka.

U strahu spava na komadu spu`ve u sinovljevoj sobi
vo pona{anje biti sankcionisano. Na`alost, nije. On je i dalje ugledan, srda~an prema drugim ljudima, ~ak javno anga`ovan u pri~i protiv nasilja... A posljednji put me je ga|ao ~a{om punom vode. Ljudima koji nas poznaju, ali i mojoj rodbini poku{ava da doka`e da sam luda, sklona izmi{ljanju. U tome je pravi Tukao je {akama: Ispo~etka skrivala modrice majstor, a uglapodupire komadom navnom me ~asti psovkama i mje{taja. rije~ima: drolja, kurva, me- Do sada nije u{ao u sotlu{a... - pri~a na{a sagovor- bu, ali ko zna. Upoznala nica, koja je nedavno po- sam nekoliko strana njednijela i zahtjev za razvod gove li~nosti i zato opravdabraka. no strahujem. Ne `elim u sigurnu ku}u, ne mogu da Nastaviti `ivot bje`im, jer to nisam uradiU strahu od novih batina la onda kada je trebalo, kane pamti kada je posljednji da me je prvi put udario. put spavala, kako ka`e, kao Sada mogu samo da ~ekam ~ovjek. Uglavnom su to, prema njenim rije~ima, predu- razvod, mogu}nost da dobige no}i provedene na koma- jem pola svoje imovine i da du spu`ve u blizini sino- s djetetom nastavim neki vljevog kreveta i u sobi ~ija `ivot dostojan ~ovjeka. Navrata svake no}i dodatno dam se da za takvo ne{to nije kasno - ka`e ona, dodaju}i da je odlu~ila o svemu progovoriti ne samo zbog sebe ve} i zbog brojnih `ena koje, zarad polo`aja i statunikakave koristi. sa, modrice naj~e{}e prikr- Po~etkom nedjelje djeteivaju {minkom. tu ubaci deset maraka, a pri~u U policiji nam je pos polovinom tog iznosa zavr{i tvr|eno da je nekoliko puvikendom. I to je sve, tako da ta prijavljivala porodi~no sin i ja `ivimo od moje skronasilje. mne plate - ka`e ona.
M. ZGONJANIN
(Foto: D. Stojni})

Kova~evi}: Politika za njega nepoznanica

Omiljeni film: „Posljednji samuraj“. Va{ hobi: Igranje malog fudbala s prijateljima i gledanje filmova. Sportista koji Vas inspirira: Ima ih mnogo, te{ko mi se odlu~iti. Sje}ate li se prvog poljupca: Da. [ta je Va{ najve}i strah: To je strah od Boga. Najdra`a pjesma: „Svijet voli pobjednike“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Bilo je to davno. Citat koji pamtite: „Voli{ li `ivot? Onda nemoj tratiti vrijeme, jer od vremena je sastavljen `ivot“. Omiljena modna marka: Nemam je, nosim ono {to mi se svi|a. Osoba koja Vas `ivcira: Takva osoba jo{ ne postoji.

Ljekarski nalazi

Dokazi za razvod

jednog od visokopozicioniranih funkcionera iz Prijedora.

Po~eo pakao
Ka`e da je nasilje koje je ~ak pet puta, nakon batina zbog kojih je zavr{avala i u Hitnoj pomo}i Doma zdravlja u Prijedoru, prijavljivala i policiji, po~elo u trenutku kada je sasvim slu~ajno otkrila da je suprug vara. - Ni prije toga nismo ne{to posebno komunicirali. Htjela sam da popravim to stanje pa sam oti{la kod njega na posao i tamo zatekla tu `enu. Tada je i po~eo pakao. Nevjeru je odlu~no negirao, ali se nije ustru~avao da me

Dok govori, pla~e. Stalna maltretiranja ostavila su vidnog traga na njenom zdravstvenom stanju. Iskreno priznaje da joj je `ao {to nije oti{la odmah nakon prvih batina. - Bila sam nekako naivna i vjerovala sam da }e njego-

Sa sinom `ivi od skromne pla}e
Ova Prijedor~anka je, uz stalna fizi~ka i psihi~ka zlostavljanja, ostala i bez uvida u suprugovu finansijsku situaciju. Tvrdi da on i dalje veoma dobro zara|uje, ali da ona i dijete od toga nemaju

SMS
KAPLAN NAS BRUKA - Za{to Vlada ne smijeni ministra Kaplana. Mnogo je dokaza da on ne mo`e biti ministar i da nas bruka po svijetu. MOLBA VODITELJIMA - Molim voditelje {oua ZMBT da prestanu s iritiraju}im komentarima reklama tokom trajanja emisije! Razbit }u televizor, a {ou je tako dobar! AKA[I KRIVAC - Za{to FBiH ne pokrene krivi~ni postupak pred Me|unarodnim sudom protiv Jasu{ija Aka{ija, jer je on glavni krivac za Srebrenicu? HLADNI DOMOVI - Da li vla-

Dnevni avaz 061-142-015
umjesto da je dijelio sirotinji. Kamile i konji su mu bili va`niji od ljudi. Mogao je mirno predati vlast i ostatak `ivota provesti sa svojom djecom i unucima. BALETAN RONALDO Samo utegnuti travnjak dok komisija UEFA-e pro|e, a poslije ga izorati jer Portugalci ne znaju igrati na takvim terenima ! Kada se Murinjo mo`e slu`iti takvim trikovima ( dok je vodio ^elzi u duelu sa Barsom) za{to ne bismo mogli i mi ??? To su „baletani“, a pogotovo Ronaldo.

da radi i{ta da pomogne radnicima koji su radili u Libiji, jer mi smo ostali bez posla, bez novca, hrane, `ivaca, a domovi nam hladni!! ]IRO LEGENDA - ^itam intervju ]ire Bla`evi}a u „Avazu“ i odu{evljen sam. Bravo legendo i patrioto ove zemlje!! Zar mo`e ne{to bolje da se pro~ita od ~ovjeka koji je sve u `ivotu postigao samo svojim radom i pameti. KAMILE I KONJI - Gadafi je imao pare i vlast, ali u glavi ni{ta. Toliko milijardi dolara dr`ao je po svjetskim bankama,

Ispunjena ro|endanska `elja {estmilijarditom stanovniku

Adnan Mevi} dobio tri bicikla
Porodici stigla pomo} i u prehrambenim artiklima
usre}ili i nisu zaboravili na{eg Adnana - ka`e mama Fatima. Vidno raspolo`en, Adnan je u dru{tvu roditelja razgovarao s bra~nim parom iz Kalesije. Uz bicikl, Mevi}ima je stigla pomo} u odje}i i prehrambenim artiklima kalesijske firme „Srle komerc“. Adnan nam je rekao da }e stari bicikl pokloniti. - Gledali smo Adnana na televiziji kada je proslavljao ro|endan. ^uli smo {ta `eli i odmah sam kazao supruzi da }emo mu kupiti bicikl kazao je Hasan Mustafi}.
N. O. Adnan se obradovao poklonu od bra~nog para iz Kalesije

Adnanu Mevi}u, {estmilijarditom stanovniku planete, nekoliko dana poslije proslave 12. ro|endana u porodi~nom domu u viso~kom naselju Luke, ispunjena je ro|endanska `elja. Pa{aga Indi} iz Grada~ca, bra~ni par Mustafi} iz Kalesije i d`emat Careve d`amije u Sarajevu kupili su mu toliko `eljeni bicikl. - Pozvali su nas telefonom i kazali da su kupili Adnanu bicikl. Jedan je stigao dva dana poslije ro|endana, a upravo su stigli drugi i tre}i. Zahvalni smo dobrim ljudima koji su

I=H=ALIE =J

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011. 

INICIJATIVE Povećan interes za privatni biznis

5L= DćA @= >K@A 'IL C=@='
U novogradskoj općini više od 3.170 obrtničkih radnji, a dominiraju trgovina i ugostiteljstvo
Rješenje se dobije za sedam dana

U posljednje vrijeme povećan je broj poduzetnika koji žele pokrenuti privatni biznis i biti “svoj gazda”. Dosta su pojednostavljene procedure, pa se rješenje općinske službe, ukoliko je dostavljena sva tražena dokumentacija, može dobiti za sedam dana. Tako u novogradskoj općini ima više od 3.170 obrtničkih radnji, među kojima dominiraju trgovina i ugostiteljstvo. Taib Delalić, pomoćnik načelnika za privredu, kulturu, sport i informiranje, za “Avaz” kaže da je u njihovoj nadležnosti otvaranje firme kao samostalne djelatnosti

Poslanik Saveza za bolju budućnost BiH (SBB) Selma Filipović na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zatražila je od premijera Fikreta Musića i ministra privrede Rusmira Sendića da građanima daju informaciju o tome kako rješavaju problem pasa lutalica. - Koliko je potrebno, a koliko planirano skloništa za zbrinjavanje pasa lutalica u Kantonu Sarajevu? Koliko je higijenskih servisa predviđeno u KS i ko 

E A =E= F=EH= CH=@EJE

O psima lutalicama i na sjednici

Filipović: Ko će ih graditi

će ih graditi, općine, grad ili Kanton - pitala je Filipović. S. M.

Završena rekonstrukcija Nahorevske ulice

Općinskoj službi Novog Grada javljaju se zainteresirani kojih nema u klasifikaciji obrta i srodnih djelatnosti kao što je čuvanje djece po zahtjevu roditelja. Za ove djelatnosti gdje nema klasifikacione liste traži se mišljenje Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i, ako se dobije odobrenje, izdaje se rješenje za pojedinačno čuvanje djece. - Izbjegavamo davati uvjerenje za cjelodnevno čuvanje djece, jer se radi o odgovornoj djelatnosti. S djecom mora raditi obrazovan i stručan kadar i za to treba dobiti odobrenje Ministarstva obrazovanja i nauke KS - pojašnjava Delalić i dodaje da izdaju rješenja samo za igraonice.
Delalić: Intelektualne usluge

7LAHAA čKL=K @A?A =FH=LAA E >=EA
Postavljen novi sloj asfalta

Postavljanjem završnog sloja asfalta završena je rekonstrukcija Nahorevske ulice između brojeva 2 i 12. - Dužinom cijele dionice od 420 metara, nakon raščišćavanja trase, uklonjeni su stari dotrajali asfalt i dijelovi podloge. Nakon toga posta-

vljen je novi sloj tampona i asfalta. Osim toga, napravljene su i bankine koje su posute pijeskom i šljunkom - saopćeno je iz Općine Centar. Vrijednost projekta koji je finansirala Općina Centar iznosi 33.580 KM. M. G. 

EEJ K 5J=H /H=@K
Registracija proizvodnih, trgovačkih i ugostiteljskih firmi u Općini Stari Grad može se završiti za 15 dana, saznajemo od načelnika Ibrahima Hadžibajrića. Izuzetak su specifične ulice u užem gradskom jezgru koje su limitirane brojem radnji. - Imamo 860 privrednih subjekata, od čega je 70 novoregistriranih, a to je najmanje 140 novih radnih mjesta - istaknuo je Hadžibajrić i dodao da općinska komisija daje odobrenje za rad, a njen izlazak košta 1.000 KM.

koja se registrira kao fizičko lice. - Za proizvodne djelatnosti, ugostiteljstvo i trgovinu mora postojati poslovni prostor. Međutim,ima djelatnosti koje mogu obavljati samo sezonski ili bezposlovnog prostora. Zainteresirani trebaju izdvojiti 1.000 KM za potrebne takse i nabavku fiskalne kase - precizira Delalić. On dodaje da je u posljednje vrijeme sve veći broj zahtjeva za registraciju intelek-

tualnih usluga, davanje instrukcija iz pojedinih predmeta, obuka iz jezika ili rada na računaru tepružanje pravne pomoći i računovodstvenih usluga koje se mogu obavljati na kućnoj adresi. Osim toga, dosta je i zahtjeva za apoteke koje su unosan biznis, ali se mora tražiti saglasnost resornog ministarstva. Općina može izdati rješenje samo za biljnu apoteku. I. TREPALOVAC

M

U Mjesnoj zajednici Hrasnica 1 u ulicama Šehitluci i Put Famosa završeno je postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije. Osim toga, postavljeni su i “ležeći policajci” ispred Desete i Šeste osnovne škole. Općina Ilidža je za ove radove izdvojila 23.000 KM. E. M.

5EC=E=?E= K 0H=IE?E
U ulici Alije Nametka

4AIJHK?E= FJFHC E@=

2šAE?K E CHEL @>E && FH@E?=
Za pet dunuma zemlje dobije se 125 kilograma pšenice
Povratničkim porodicama iz općina Ilidža, Hadžići, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš podijeljeni su pšenica i gorivo kao podrška za jesenju sjetvu. Pšenicu i gorivo dobilo je 88 porodica. Donaciju vrijednu 16.210 KM osigurali su Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i UNHCR u okviru projekta “Podrška ruralnom razvoju i proizvodnji zdrave hrane
S podjele pšenice

Pomoć povratnicima tokom jesenje sjetve

putem obezbjeđenja sjemenske pšenicei gorivazajesenju sjetvu 2011. godine za povratničke porodice u regionu Kantona Sarajevo i istočne Bosne. Količina pšenice i goriva dijeljena je u zavisnosti od površine zemljištakojom porodica raspolaže. Tako je, naprimjer, za raspoloživih pet dunuma zemlje isporučeno 125 kilograma pšenice i 30 litaragoriva E. M.- A. Na.

Izvođač je firma “Klico-trans”

Rekonstrukcija potpornog zida u ulici Alije Nametka kod broja 42b u Starom Gradu privodi se kraju, navode iz Općine. Kako su nam kazali, zbog dotrajalosti dijela starog potpornog zida, djelovanja oborinskih voda u zimskom periodu te velikog nagiba, na tom području došlo je do odrona zemljišta. - Radovi su počeli sredi-

nom septembra, a do sada je završeno oko 80 posto posla. Ukoliko budu povoljni vremenski uvjeti, radovi bi trebali biti okončani do kraja sedmice - kažu iz Službe za komunalne poslove i investicije. Projekt finansira Općina, a vrijednost investicije iznosi 76.874 KM. Izvođač radova je firma „Klico-trans”. N. G. 

===@AšJAJ=@FF=L= E@LA"
Novac će dobiti oko 70 firmi koje su uredno prijavile štetu
U rebalansu budžeta Distrikta predviđeno je 391.000 KM za namirenje štete koje su prouzrokovane poplavama koje su pogodile Brčko prošle godine. - Jedan od osnovnih kriterija je da se nadoknadi polovina od ukupno procijenjene štete u privrednim subjektima. Na sjednici Vlade smo predložili program utroška sredstava što je usvojeno na sjednici Vlade - kazao je šef Vladinog odjela za privredni razvoj Pero Gudeljević. Dodajući da se počinje sa procedurom imenovanja Komisije koja će prikupiti potrebne podatke, te načiniti spisak privrednih subjekata i samostalnih preduzetnika koji će imati pravo na nadoknadu štete. Prema Gudeljevićevim riječima, pravo na nadoknadu šteta će imati sve fir-

Rebalans budžeta Distrikta Brčko 

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

F=H==

DERVENTA Bračni par Nevenka i Vinko Stanić iz Donjeg Detlaka

2H=LAFHEH@E=A@AHL=čE =IEIEHFIJ=HHA?AFJK
Nakon što je Nevenka izradila posebnu kutiju i natpis sir se više kupuje
kutiju za sir. Nevenka je sirenje sira slatkog mlijeka naučila od svoje majke, još kao djevojčica u Donjoj Lupljanici. Mnogi običaji se mjenjaju kroz vrijeme, ali ono što čovjek nauči u mladosti kroz život ga uvijek prati.

Gudeljević: Nadoknada polovine štete

me, a njih je oko 70, koji su prošle godine imali štetu od poplava, odnosno u vrijeme kada je bila proglašena elementarna nepogoda u Distriktu te štete prijavili i koji će u postupku dodijele sredstava dokumentirati da je šteta sanirana. E. RAŽANICA

Bračni par Nevenka i Vinko Stanić u Donjem Detlaku kod Dervente na svom imanju imaju tri muzne krave i svaki dan proizvedu više od 50 litara mlijeka i od pet do sedam kilograma kvalitenog Kalenderovačkog masnog sira. Turistička organizacija Dervente je kalenderovači sir promovirala kao domaći proizvod za koji je dobijen i certifikat, ali sve je ostalo na tome. Veće proizvodnje nema, pakovanja i prodaje, osim jedinstvenih primjera kao što je porodica Stanić, koja je sama krenula u akciju.

Tajne u pripremi
- Čuvala sam jednu kravu i dvije tri ovce kao mala, a majka Rosa mi je dozvolila da gledam kako se pravi sir. Tad sam to zavoljela i uvijek to radim. Potrebno je kvaliteno prokuhano mlijeko, domaće sirće i so, ali svaka domaćica ima svoje tajne, koje se kriju u kvalitetu sira pa se po tome razlikuju proizvod - dodaje Nevenka. Na svom imanju Stanići su ugostili mnoge ličnosti, od političara, svešetnih lica, ministara, pjesnika i likovnih umjetnika, a glavna čast na trpezi upravo je bio Kalenderovački sir. N. SIMIĆ

Čist proizvod
-Do sada sam sireve iznosila na pijacu neupakovane, a od kada sam izradila posebne kutije sa natpisom, mušterije ozbiljnije prilaze i ako ništa drugo, razgledaju novi proizvod. Proizvodnja nije toliko složena, ali je odgovorna. Ovo je čist prirodni proizvod - kaže Nevenka Stanić, koja je sama kreirala

Šta mi se (ne)sviđa u Jablanici

-Kao i u svakom gradu BiH, tako i u Jablanici vlada velika nezaposlenost. Veliki broj mladih je na Birou rada, odlaze iz grada i države. Ne sviđa mi saobraćajna nekultura vozača jer iz dana u dan vidimo vozila parkirana na cesti, što smeta drugim učesnicima u saobraćaju. Sviđa mi se što je naš grad čist ali u posljednje vrijeme osjetan je veliki broj kradljivaca koje policija nikako da uhvati i sankcioniše. Veliki je broj pasa lutalica koje treba skloniti sa ulica - kaže Almin Behrem,ugostitelj. El. B. 

=@E @=A E CH=@=

Nevenka Stanić: Svako ima svoj recept 

AFš=ALEIIJIFHJKEEKE?E
Nosilac projekta Udruženje “Oksigen” O prevenciji bolesti ovisnosti slušalo 220 učenika osmog i devetog razreda OŠ “Meša Selimović”
Almin Behrem, ugostitelj

Predavanje o štetnosti droge za osnovce u Janji

M 

>K= = FH=JEč=HA E H@E=JHA K 6HA>EK
U okviru nastavka aktivnosti na jačanju zajednice praktičara iz oblasti rada mjesnih zajednica, u Trebinju je, u organizacijiOSCE-a, održana obukaza praktičarei koordinatore rada mjesnih zajednica istočnohercegovačke regije. Cilj obuke je edukacija praktičara MZ koji će raditi na planiranjuirealizacijirazvojalokalnezajednice. P. M.

”Dnevnom avazu”, najtiražnijem bh. dnevnom listu, potrebni su honorarni saradnici iz cijele BiH koji će pisati za rubrike crna hronika, unutrašnjopolitička, panorama i kultura. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama( avaz.ba, a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.
Hodžić: Imali 250 korisnika Kurtić: Sve je bolje

2JHA>E DH=HE I=H=@E?E

”Dnevni avaz” vas poziva

U okviru projekta prevencije bolesti ovisnosti pod nazivom “Otvori oči, osvijesti se”, u Osnovnoj školi “Meša Selimović” u Janji održano je edukativno predavanje za 220 učenika osmog i devetog razreda. Projekt realizira Udruženje “Oksigen” Janja, pod pokroviteljstvom Opštine Bijeljina, a u saradnji sa CJB Bijeljina i Centrom za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) iz Smoluće u općini Lukavac. Predavač je bio Samir Hodžić, pedagog psiholog u CROPS-u, koji je istakao da je kroz ovaj Centar, kapaciteta 20 kreveta, od 2004. prošlo 250 korisnika iz raz-

Učenici na predavanju u fiskulturnoj sali

(Foto: G.Bobić)

nih krajeva BiH i okruženja. Predavanju je doprinos dala i Nermina Hrvić, predsjedni-

ca Udruženja roditelja djece ovisnika “Nada”Tuzla. -Djeca i roditelji malo znaju o bolestima ovisnosti. Mnoge promjene u ponašanju djeteta ne mogu se pripisati samo pubertetu. Članovi našeg udruženja su platili visoku cijenu, mnogi od nas su izgubili svoju djecu. Da se to nikome više ne bi desilo, želimo da što više roditelja čuje tu priču i da na vrijeme prepoznaju eventualne znakove ovisnosti kod djeteta - kazala je Hrvić. Poseban utisak na učeni-

ke ostavila je priča Damira Kurtića (32) iz Tuzle, koji je osam godina bio ovisnik o heroinu. Boravio je u CROPS-u gdje je završio program, zatim volontirao, postao uposlenik i završio fakultet. Danas je oženjen i ima porodicu. -Rado se priključujem ovakvim akcijama. Mladima bih poručio bih postoje mnogo ljepše stvari i pozitivna ovisnost kao što je bavljenje sportom ili muzikom. Sve je bolje od droge kazao je Kurtić. E. M.

JK=IE =J

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

LIČNOSTI Hadžija Nurija efendija Omerović

5=F= A E A žA =ćE HK K žELJK
Biti hodža nije bilo svojstveno narodu u tom kraju U bivšoj državi policija mu oduzimala literaturu
Učenici I-c sa učiteljem Senadom Brkićem

Svaka čaršija, varoš, mahala, ima one svoje posebne stanovnike, koje rijetko ko da ne poznaje. Postoje među njima i oni rijetki za koje se gotovo ne može pronaći neko ko bi rekao bilo šta ružno, ko bi i da želi mogao pronaći neku mrlju.

Najstarije dijete
Za Sapnjake jedan od takvih je hadži Nurija ef. Omerović Sapnjak. Biti hodža nije bilo svojstveno Sapnjacima. Obzirom da je bio najstarije dijete u porodici, skrbio je ponajviše o svojoj braći i sestrama jer se upravo od njega očekivao najveći doprinos tome. Siromašnih porodica je neposredno poslije Drugog svjet-

Učitelj I-c razreda OŠ “Višća” je Senad Brkić, a učenici su: Maida Taletović, Lejla Taletović, Nevad Svrakić, Naida Suljanović,

2HLE ? H=HA@ Š “8Ešć=” ŽELEE?A
Đaci OŠ “Đurđevik” na TV Živinice

Adis Mulavdić, Rijad Mazić, Meldina Kladanjčić, Enis Bošnjaković i Muhamed Sarajlić. Sa. M.

Pred džumu namaz sa ostalim d`ematlijama

Ef. Omerović: Uči mlade lijepom ponašanju

skog rata bilo mnogo više nego danas, a on je, eto, uvijek nastojao iznalaziti način kako da osigura egzistenciju sebi i svojoj porodici. Njegovo je pamćenje podosta izblijedilo, ali se sjeća se da je službovati počeo već 1961. godine u susjednom selu, u Godušu, odakle je nakon tri godine prešao raditi u vlastitom selu. Ima jedna poslovica koja kruži među Bošnjacima a koja kaže kako je najgore u svome selu biti hodža, policajac i učitelj. U Nurijinom slučaju, to se djelomično i potvrdilo. Kao mladi imam podučavao je djecu islamskim vrijednostima i etici, a zbog toga je dolazio u sukob sa komunistima. Oni bi mu s vremena na vrijeme oduzimali vjersku literaturu a on bi je ponovno nabavljao jer mu je

)HC=JE FHA= JH=@E?EE
Nurija kaže da ni bajrami nisu kao što su nekad bili. Prisjetivši se skoro ceremonijalnih obilazaka komšija, porodice i prijatelja u vrijeme bajrama, mirisa i posebnih osjećaja koji su bili skoro pa vidljivi u zrabilo stalo naučiti najmlađe lijepom ponašanju i odnosu prema komšiji, porodici i sebi. ku, zaključio je kako danas toga nema skoro nikako. Danas su neka druga vremena. Često se uz bajrame pije, kao da se pokušava biti posebno arogantan prema tradiciji baš tokom tog praznika. bio prisiljen koristiti štap. Dok je mogao hodati išao bi obavljati svoje dužnosti kao muslimana u džamiji, klanjajući u džematu. Vremenom je pritisnut godinama i zdravstvenim stanjem ostao uskraćen za to zadovoljstvo. Danas svojom najvećom vrijednošću smatra svojih 13 praunuka koji daju obod svemu onome čime se bavio tokom svoga života. M. BEĆIROVIĆ
Učenici su obišli prostorije televizije

Kraj službovanja
Efendija Nurija je službovao sve do 1987. kada je penzionisan zbog posljedica moždanog udara, a žena Aiša mu je umrla 1988. godine. Do tada je osim imamskih dužnosti obavaljao i one zemljoradničke ali je, eto, poslije toga

Nogometaši gračaničkog “Bratstva”, članovi Prve federalne nogometne lige, kupili su nekoliko peketa sa prehrambenim artiklima za porodicu samohrane majke Harise Imamović u naselju Ritešići u Gračanici. Ona, iako bolesna i bez ikakvih primanja, izdržava sina Almira, mladog nogometaša “Bratstva”, člana pionirske ekipe. Pomoć su donijeli šef struke “Bratstva” Nusret Muslimović, trener mlađih kategorija Mirsad Halilović i nogometaši Nermin Kadić 

@EAE F=AJA I DH= FH@E?E 1=LEć
i Kenan Karađuz. -Almir je član pionirske ekipe i prošle godine je na turniru u Mostaru kada je “Bratstvo” savladalo “Velež” i “Zrinjski” bio najbolji igrač. Veliki je talenat, a znamo za njegovu tešku materijalnu situaciju, pa smo mu donijeli skromnu pomoć. Uskoro ćemo mu kupiti kompletnu sportsku opremu, a njegovoj majci koja je radila u sportskoj dvorani Luke dok nije oboljela, obećali smo nabaviti i mašinu za pranje veša, koja joj je sada najpotreb-

Humanost nogometaša gračaničkog “Bratstva”

Učenici trećeg razreda Osnovne škole “Đurđevik”, zajedno sa učiteljicom Mersijom Kovačević, posjetili su TV Živinice. Tom prilikom obišli su prostorije gdje su smješteni režija, studio, redakciju i arhiv. Glavni i dogovorni urednik TV Živinice Nihad Kovačević objasnio je učenicima način rada televizije i kako se vrše montaže, dok je snimatelj 

=LEšAED=E= AEJL=A?HJ=EDBEL=

Alija Ferhatbegović pokazao način rada sa kamerom. Mališane je najviše zanimalona kojinačin emitujucrtanefilmovekoje oniradogledaju, kao i studio za snimanje. Iznenađeni su bogatom arhivom i jedni su izrazili želju da bi rado voljeli biti novinari i jednog dana snimati emisije, izvještavati sa, kako kažu, utkamica na kojima igra naša reprezentacija. Sa. M.

Nogometaši i treneri “Bratstva” donijeli pomoć

nija - kazao je trener Muslimović i pozvao sve ljude

dobre volje da pomognu ovoj porodici. H. Č.

U okviru projekta “Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu”, u Lukavcu je održan okrugli sto o temi “Pravilno upravljanje otpadom”. Riječ je o projektu koji finansira EU, a realizuju Centar za menadžmen, razvoj i planiranje MDP iz Doboja i Udruženje za zaštitu flore i faune Lukavac. Cilj okruglog stola je da predstavnici lokalne upra-

2H=LE KFH=L=A JF=@

Okrugli sto u Lukavcu

ve, značajnijih privrednih subjekata, javnih ustanova i nevladinog sektora predstave svoj rad i dostignuća na polju upravljanja otpadom i smanjenju emisije štetnih tvari u okoliš. S obzirom na to da je u toku izrada plana upravljanja otpadom općine Lukavac, predstavnici općinskog tima prezentovali su preliminarni nacrt. M. Ka. 

"

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

>EEI

TRŽIŠTE Stopiran dogovor zbog neformiranja Vijeća ministara

Riba će biti plasirana na tržište BiH i Srbije

(Foto: D. Stojnić) 

>C IKšA F@>=?E= E FHEL@=
Plan proizvodnje 1.200 tona ribe manji za 20 posto
Daliborka Pajdić, direktorica Ribnjaka Saničani kod Prijedora, u kojem već nekoliko dana traje jesenji izlov ribe, kazala je da ove godine očekuju 20 posto manju proizvodnju konzumne ribe nego što je planirano. - Ove godine planirali smo da proizvedemo skoro 1.200 tona ribe, ali će proizvodnja zbog suše biti manja za 20 posto nego što je očekivano - kazala nam je Pajdić te je dodala da će tokom jesenjeg izlova biti izlovljeno skoro 600 tona šarana, tolstolobika, amura... koji će, osim na domaće, biti plasirani i na tržište Srbije. Pajdić ističe da proizvodnju ribe i dalje prate visoke vodoprivredne naknade i mali poticaji. - Proizvođači ribe u Republici Srpskoj su u daleko nepovoljnijem položaju od onih iz okruženja. Imamo mnogo veće vodoprivredne naknade od proizvođača ribe u FBiH pa čak i u Hrvatskoj kazalajePajdić. M. Z.

Počeo izlov u Ribnjaku Saničani

Izvoz u vrijednosti od 280 miliona KM koji BiH plasira prema Hrvatskoj ugrožen je zbog ulaska te zemlje u Evropsku uniju, rečeno nam je iz Vanjskotrgovinske komore BiH.

7CHžA EL @ & EE= 
Više od 400 miliona proizvoda neće se imati gdje izvoziti

2H>A E = 0HL=JIK
Prema Hasićevim riječima, ova situacija nije dobra ni za Hrvatsku, zbog toga što je plasirala prebacivanje licenci i proizvodnje u BiH radi smanjenja troškova. - Nelogično je da Evropska komisija s Hrvatskom odredi samo dva prijelaza. Treba hitno tražiti da se odredi najmanje pet, jer je sada 95 posto izvoza ove robe vezano za Gradišku - kaže Hasić.
Hasić: Neophodna brza intervencija bh. vlasti

- Ključni problem u ovom trenutku jeste da državna vlast nije formirana i ne možemo početi proces pripreme za formiranje infrastrukture za BiH u oblasti kako sanitarne tako i fitosanitarne i ostalih inspekcija rekao nam je Duljko Hasić,

ekonomski analitičar Vanjskotrgovinske komore. Radi se o 400 miliona proizvoda biljnog i životinjskog porijekla koji se neće moći izvoziti već od 1. januara naredne godine, a BiH nema mogućnosti da hrvatsko tržište nadomjesti nekim

drugim. - Nema govora da se sva ta roba može plasirati na domaćem tržištu.Isto ćebiti teško da se ona preusmjeri na druge zemlje u okruženju koje još nisu u EU, jer je, recimo, Srbija daleko konkurentnija - dodao jeHasić. A. CANOVIĆ

Spec
Pažnju posjetilaca 15. međunarodnog sajma malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i firmi u osnivanju “Dobojekspo 2011” u prethodna tri sajamska dana privukli su štandovi dvadesetak žena preduzetnika, javlja Srna. Na Sajmu “Dobojekspo 2011” učestvuje 291 izlagač, 130 iz RS, 73 iz FBiH, 10 iz Brčko Distrikta, 56 iz Srbije i 22 iz Hrvatske.

Problem skladištenja robnih rezervi USK

Spec
Makedonski Kombinat crne metalurgije “Jugohrom” iz Jagunovaca, zbog skupe struje i nedovoljnog plasmana, isključio je četiri od šest peći i privremeno otpustio oko 400 radnika. Privremeni zastoj u poslovanju ovog kombinata izazvan je, prije svega, svjetskom krizom, koja je prinudila rukovodstvo da smanji proizvodnju za 40 posto, i činjenicom da seu skladištima nalazivelika zalihagotovih proizvoda, saopćeno je iz “Jugohroma”. U ovom kombinatu očekuju da će stanje biti normalizirano u prvom kvartalu naredne godine, kada bisve pećiponovo trebale biti stavljene u funkciju, a radnici vraćeni na posao. "Jugohorom" je kupila francuska kompanija SCMM za nešto više od 400.000 eura.

Galijašević: Dugogodišnji problem

Dio poslovnog prostora koji je prije rata pripadao trgovačkoj firmi Velprom iz Sanskog Mosta, idealan je prostor za skladištenje robnih rezervi Unsko-sanskog kantona. O ovoj temi razgovore su vodili sanski načelnik općine Mustafa Avdagić i kantonalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Emdžad Galijašević. Direkcija za robne rezerve USK, otkako je osnovana, nije riješila problem adekvatnog skladišnog prostora,

5EIE 8AFH= E@A= HAšAA
što je trenutno jedan od najvećih problema u radu ove institucije. - Uvjeti za skladištenje robnih rezervi USK su dobri, a stavljanjem ovih objekata u funkciju riješili bismo dugogodišnji problem skladištenja i oživjeli ovaj prostor - kaže ministar Galijašević. Stavljanjem u funkciju nekadašnjeg silosa i sanska općina imala bi ekonomske koristi. Stvorila bi se istovremeno i mogućnost za otvaranje najmanje pet novih radnihmjesta. M. D.

?H= DHE=

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011. 

#

1 FH@=LE?A @AIA % 
Nepoznata osoba s fantomkom na glavi i pištoljem opljačkalaje upetaknavečer “Moj market” u ulici Srđe Zlopogleđe u banjalučkom naselju Starčevica, odnijevši 1.700 maraka iz kase. Pljačka se dogodila oko 21.35 sati dok je radnica u objektu bila sama. Naoružani mladić, kako ga je opisala policiji, zatražio je sav novac iz kase ili će, u suprotnom, pucati u nju. Nakon što je otvorila kasu te predala pazar pljačkaš je pobjegao u nepoznatom pravcu. Policija nastavlja istragu oovomincidentu. V. S.

Pljačka u Banjoj Luci

Uviđaj na mjestu nezgode u Muhašinovićima

Nakon prevrtanja povrijeđeni i policajci

(Foto: N. Omerović)

VISOKO Nakon što su automobilom “alfa romeo” sletjeli u rijeku Bosnu

Policajci PS Visoko Šemsudin Zerdo i Sead Džafić u petak oko 16.30 sati službenim VW kombijem (698-T-459) sletjeli su s ceste na livadu u mjestu Muhašinovići na ulazu u Visoko, a potom se prevrnuli na krov. U vozilu je bio i Adnan Sokić, suvozač u automobilu “alfa romeo” koji je oko 16 sati sletio u rijeku Bosnu, a kojeg su prevozili u Dom zdravlja. Sva trojica su nakon prevrtanja završila u Hitnoj pomoći u Visokom.

2HALAćEFLHEAđAC=@Eć= FHALHKIAFE?EIE>E 4=A = IL=đA
”Moj market” na meti razbojnika
(Foto: M. Lugić)

Pucnjava u Modriči

Dvojica mladića prekjučer oko 16 sati sletjela s mosta u mjestu Dobrinje Policijski kombi na putu do Doma zdravlja skrenuo na livadu i završio na krovu
Nezgoda u kojoj je automobil kojim je upravljao Evelin Rojo, a s kojim se nalazio Sokić, sletio s mosta i završio u rijeci, dogodila se na regionalnom putu Visoko - Kakanj u mjestu Dobrinje. Obojica su se uspjela izvući na obalu, a ubrzo su na lice mjesta stigli i službenici

PS Visoko. Mladići su se kretali iz pravca Kaknja i na krivini prije mosta sletjeli su s mosta. Na ovommostu gotovona isti način u martu ove godine poginule su dvije osobe.

Pravili probleme
Rojo i Sokić zadobili su povrede glave, a prema izjavama očevidaca, obojica su bili vidno pijani i pravili su probleme prilikom ljekarske intervencije. Rojo je odbio krenuti s policajcima u Hitnu pomoć. Policajcu Džafiću konstatirana je povreda vrata, a njegovom kolegi Zerdi povreda grudnog koša i lijeve potkoljenice. N. OMEROVIĆ

Na modričkom trgu prekjučer oko 13 sati došlo je do pucnjave u kojoj je ranjena jedna osoba. Iz nepoznati razloga, nakon kraće svađe, Milan V. (41) pucao je u S. Š. (48), nanijevši mu prostrelnu ranu na lijevoj potkoljenici. Povrijeđeni je, nakon što je zbrinut u Domu zdravlja Mo-

driča, prevezen u Opću bolnicu “Svetiapostol Luka”u Doboju i nije životno ugrožen. Policija je istoga dana uhapsila Milana V., koji će, uz izvještaj o krivičnom djelu izazivanja opće opasnosti, biti predat Okružnom tužilaštvu na daljnje postupanje. H. Č.

Izvukli se na obalu
Dežurni ljekar Alen Omanović zbrinuo je povrijeđene te ih uputio u Kantonalnu bolnicu Zenica.
Nesreća u Dobrinju i u martu ove godine

Miodrag Ilić (39) iz Banje Luke uhapšen je zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela prevare, tako što je dovodio u zabludu više svojih su-

7E= L=? = =L@ EAčAA FH@E?A
građana i uzimao im novac u apoenima od 5, 10, 50 i 100 maraka. Kako saznajemo u banjalučkoj policiji, onje tokom oktobra na području banjalučkognaselja Mejdandolazio do telefonskihbrojeva iadresa stanovanja više osoba, koje je potom pozivao i predstavljao se kao komšija kojem je neophodna novčana pomoć jer mu je iznenada teško povrijeđen neko od članova uže porodice. - Nakon izvršene kriminalističke obrade pušten je na slobodu, dok će protiv njega nadležnom tužilaštvu biti podnesen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima prevare kažu iz CJB Banja Luka. Kako saznajemo iz policijskih izvora, Ilić je na osnovu imena i prezimena stanara u

Banjalučanin varao sugrađane

Desetogodišnja djevojčica K. B. iz sela Ugljara kod Orašja teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 16 sati u ovom mjestu. Djevojčicu je u neposrednoj blizini motela “Leo” udario “mercedes” kojim je upravljala 18-godišnja Đurina A. iz Domaljevca. - Istražujemo pod kojim okolnostima jeautomobil udario dijete. Za sada znamo da se “mercedes” kretao gradsk-

,ALčE?= JAš FLHEAđA=
om obilaznicom prema Trećoj ulici, odnosno izlazu iz grada. Djevojčica je s teškim povredama prevezena u orašku Kantonalnu bolnicu - kažu iz oraške Saobraćajne policije. Iz policije nam je također rečeno da će protiv mlade vozačice “mercedesa” biti podnesena prijava Kantonalnom tužilaštvu u Orašju zbog sumnje da je počinila teško krivično djelo protiv sigurnosti javnogsaobraćaja. Ta. B.

Orašje

Varao u naselju Mejdan

(Foto: M. Lugić)

nekoj zgradi na informacijama dobivao njihove telefonskebrojeve.Pričao imjedamu je žena trudna, da je pala niz stepenice i da mu je hitno potreban novac da je prebaci u bolnicu ilida muje bratpovrijeđen u saobraćajnoj nesreći i slično. - Na taj način prevareno je više građana i kroz ovaj primjer želimo da apelujemo i da ih upozorimo na ovu i slične vrste prevara. Oni koji su u ovim slučajevima prevareni za sitnije iznose od 5 ili 10 maraka, to sada ne žele ni da prijave - ispričao je naš policijski izvor. B. S.

Iz Profesionalne vatrogasne brigade (PVB) Sarajevo kažu da nije njihova krivica što su na požar koji je prije četiri noći izbio u ulici Mahmuta Mahmutovića u Novom Sarajevu došli 40-ak minuta nakon izbijanja vatre. Podsjećamo da su tada izgorjeli stolarska radnja i sprat jedne kuće. - S dijela grada iz kojeg su

8=JHC=I?E @šE = IA@= EKJ=

Nakon požara u Novom Sarajevu

mještani zvali dobili su kolege iz Istočnog Sarajeva. Kada je neko shvatio da nešto nije uredu, pozvali su vjerovatno s drugog mjesta i dobili nas. Od poziva na lice mjesta došli smo za sedam minuta s tri vozila. Imamo evidentirano kada smo dobili poziv - pojašnjava Ismet Tucak, komandir PVB-a Sarajevo. A. J. 

$

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

)>E@0=>E>LEćH=AKIJ=
Zbog pokušaja ubistva uhapšen Ejub Čamdžić (60) Pucnjavi prethodila prijava policiji da se Habibović i E. H. udalje iz hotela, kažu iz MUP-a TK
su verbalno počeli vrijeđati M. Č. i S. Č. Oni su udaljeni iz stanice, a poslije je došlo do pucnjave ispred hotela. Uviđaj na licu mjesta obavila je kantonalna tužiteljica Alma Džaferović sa službenicima Kriminalističke policije PU Živinice, prilikom čega su pronađene dvije čahure od pištolja te odbačena automatska puška i jedan okvir s municijom. Čamdžić je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju i od njega je oduzet pištolj. Predat je Tužilaštvu TK, a Džaferović je potvrdila da će mu biti predložen pritvor.
Automobil koji je učestvovao u nezgodi

PUCNJAVA Obračun ispred hotela “Bosna” u Kladnju

Nurija Ljubijankić povrijeđen je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 20 sati u ulici Ćuprija u Cazinu. Kako saznajemo, on je prelazio magistralnu cestu kod autobuske stanice kada ga je udario “audi” slovenskih registracija koji se kretao iz pravca Ćoralića prema Puškarima.

2Aš== K@=HE ’=K@E’
Povrijeđenom pješaku pomoć je ukazana u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, gdje je zadržan na daljnjem liječenju. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, dok su uviđaj na mjestu događaja obavili službenici Odjela krim-policije PUCazin. A. D.

Udes u Cazinu

U pucnjavi koja se dogodila prekjučer oko 21.30 sati ispred hotela “Bosna” u Kladnju ranjen je Abid Habibović (24), a povrede mu je nanio šezdesetogodišnji Ejub Čamdžić, rođak vlasnika hotela. Habibović je povrijeđen u predjelu stomaka te je prevezen na UKC Tuzla i njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Verbalno vrijeđali
Incident se desio u neposrednoj blizini Policijske stanice u Kladnju. Tačan razlog obračuna za sada nije poznat. U MUP-u TK kažu da je pucnjavi prethodila prijava od M. Č. i S. Č. koji su tražili od policije da se iz hotela udalje Habibović i E. H., obojica iz Kladnja, skloni narušavanju javnog reda i mira. Nakon što su došli pred stanicu, pojavila se i grupa od šest osoba, među kojima su bili i Habibović i E. H. te

Poznat policiji
Saznajemo da je Habibović odranije poznat policiji. Još 2009. godine u bli(Foto: Arhiv “Avaza”) zini Vatrogasnog doma pu- Incident se dogodio ispred hotela “Bosna” cano je na njega nakon vrede grudnog koša i na- moinicijativno napustio tuče. Tada je zadobio po- kon ukazane pomoći sa- UKC Tuzla. Sa. M.

Dvanaestogodišnji dječak pronađen je mrtav prekjučer oko 15.30 sati u porodičnoj kući na Sokocu s ranom od vatrenog oružja u stomaku, a sumnja se da je izvršio samoubistvo lovačkom puškom.

7>E IA C@Eš=
Dječak je ležao mrtav na podu, a pored njega zatečeni su lovačka puška iz koje je, kako se sumnja, pucao sebi u stomak i oproštajno pismo. Roditelji nisu dozvolili obdukciju, a nastradali dječak živio je s ocem.

Sokolac

Uhapšenima u akciji “Kanon” banjalučke policije, kada je krajem prošlog mjeseca zaplijenjeno oko 80 kilograma marihuana, produžen je pritvor za još mjesec. Pritvor je produžen Draganu Jankoviću (43), Miroljubu Jezdimiru (40), Saši Kragulju (31), Borisu Obradoviću (22), Zoranu Babiću (28), Draganu Kneževiću (28), Milanu Babiću (23) i Bojanu Vujaniću (23).

2H@KžA FHEJLH IHE E =?EA ’=’

Okružni sud Banja Luka

Osim njih osmorice, u ovom slučaju osumnjičeni su i Stanislav Lazić (37) iz Bilje i Dario Jeger (27) iz Darde, Republika Hrvatska, koji se nalaze u pritvoru od 15. avgusta 2011. godine. Kao što je naš list ranije pisao, vrijednost zaplijenjene droge procijenjena je na oko 300.000 maraka, a pronađena je na Jezdimirovom imanju u zaseoku kod Srpca, pa je on i glavni osumnjičeni uovomslučaju. B. S.

Na magistralnom putu Tuzla - Orašje, u Ježincu kod Srebrenika, prekjučer oko 17 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj, zahvaljujući spletu sretnih okolnosti, nije bilo povrijeđenih lica. Vozač automobila VW “polo” Senad Salihović iz Tuzle, pokušavajući izbjeći direktan sudar s nepoznatim vozilom koje je prešlo na njegovu stranu, skrenuo je ulijevo i sletio s kolovoza. Prilikom slijetanja “polo” je prešao preko proši-

)KJ>E IAJE I ?AIJA E =KIJ=LE IA = CH=@E

Saobraćajna nezgoda kod Srebrenika

Velika materijalna šteta na “polu”

renja i u punoj brzini zabio se u stubove dvorišne ograde. Od siline udara porušeni su dva stuba i metalna kapija, a sretnu okolnost predstavlja to što u trenutku slijetanja na proširenju nije bilo pješaka koji na tom mjestu čekaju autobus. Na “polu” je pričinjena velika materijalna šteta, a zahvaljujući aktiviranju zračnih jastuka, vozač, koji je bio sam u vozilu, prošao jebez povreda.Uviđaj na licu mjesta obavili su srebreničkipolicajci. O. M.

Na magistralnom putu Zvornik - Bijeljina, u naselju Šepak, preksinoć oko 22 sata dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene dvije osobe, od kojih jedna teže. U sudaru su učestvovali “golf”, kojim je upravljao Ž. G., i “passat”, za čijim volanom se nalazio D. I. iz Branjeva, koji je teže povrijeđen. S lakšim povredama prošao

5HELE IK@=H F= F>AC=

Na putu Zvornik - Bijeljina

je suvozač “passata”I. S. Iz CJB Bijeljina rekli su nam da je vozač “golfa” pobjegao, dok je njegov suvozač, inače vlasnik automobila, ostao na mjestu udesa te je kasnije po nalogu tužilaštva uhapšen. Teško povrijeđeni D. I. smješten je na Odjelu intentivne njege zvorničke bolnice. Nakon policijske istrage znat će se tačni uzroci sudara. M. M.

U marketu “Đana-komerc” u ulici Mahala bb u Bosanskoj Krupi u četvrtak oko 21.55 sati, pred kraj radnog vremena, upao je maskirani razbojnik kada su se uposlenice u objektu pripremale za prebrojavanje pazara i čišćenje. Muškarac je, prema riječima Zinete Bunić, rukovodioca smjene u ovom objektu, koja se u tom trenutku zatekla za kasom, ušao u market i rekao: “Ovo je pljačka”. Zineta ga nije ozbiljno shvatila misleći da se radi o šali nekog od komšija, međutim, kada je neznanac pokušao doći do kase i odnijeti ladicu s nov-

4=@E?= IA IKFHJIJ=LE= F=č=šK
cem, radnica je shvatila da se radi o pljačkašu. Fizički je nasrnuo na nju, ali se iznenadio kada mu se ona suprotstavila. U naguravanju pljačkaš je uspio iz ruku hrabre radnice oteti oko 400 KM u apoenima od 10 i 20 maraka i pobjeći prema parkiranom vozilu u kojem ga je čekao saučesnik. Istraga o razbojništvu bit će olakšana činjenicom da je objekt pod videonadzorom i da je cijeli tok ove pljačke snimljen kamerama. Prema riječima Zinete Bunić, radi se o osobi visine oko 180 centimetara, krupnije građe, koja je na sebi imala plave

Bosanska Krupa

Market gdje se dogodila pljačka

(Foto: A. Mesić)

traperice, tamnosivu kožnu jaknu koja je na rukavima imala bijelu prugu, ispod

koje je bila plava duks majica s kapuljačom koju je nosio preko glave. A. M.

C>KI

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011. 

%

LIBIJA Još nisu poznati svi detalji smrti bivšeg lidera

,A?= IA IE=K H= /=@=BEALC JEA=
Predsjednik prijelazne libijske vlade Mahmud Džibril izjavio je jučer da Libijcima treba omogućiti da glasaju u roku od osam mjeseci kako bi izabrali parlament Dugački redovi

Krvava tijela ubijenog dugogodišnjeg libijskog vođe Muamera Gadafija i njegovog sina Motasima izložena su u hladnjaku tržnog centra u Misrati dok vlasti razmišljaju šta da urade s njim, javila je jučer agencija AP. Stanovnici Misrate čekali su u dugačkim redovima da vide Gadafijevo tijelo, koje se nalazi na madracu na dnu ispražnjenog hladnjaka u lokalnom tržnom centru. Muškarci, žene i djeca slikali su se pored tijela, a čuvari su čak organizirali posebne posjete za porodice i pojedince, pre- 

H= EIEA )6=
Vojna operacija NATO-a u Libiji blizu je kraja i partneri u alijansi donijeli su preliminarnu odluku da okončaju kampanju do 31. oktobra, izjavio je generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen. - NATO će dotle nadgledati situaciju i zadržati pravo da odgovori na prijetnje civilima ukoliko to bude potrebno - istakao je, dodavši da će alijansa početkom iduće sedmice donijeti zvaničnu odluku. nio je AP. Pojedini stanovnici su izjavljivali: “Želimo da vidimo psa.” Na novom videosnimku postavljenom na Facebooku, mogu se vidjeti borci nove libijske vlasti kako vuku konfuznog Gadafija na brdo prema svojim vozilima nakon što su ga zarobili manje od sat prije nego što je preminuo, navodi američka agencija. Jedan mlađi čovjek na snimku viče: “Muamere, ti psu!”, dok njihov bivši lider
Tijela Muamera Gadafija i njegovog sina Motasima u hladnjaku u Misrati
(Foto: AFP)

mica pobjegao u Niger, pokušao je prije deset dana stupiti u kontakt s vlastima u Tripoliju i pregovarati o predaji Gadafija, ali je njegov zahtjev odbijen, objavio je “Sky News”. Inače, predsjednik prijelazne libijske vlade Mahmud Džibril izjavio je jučer da Libijcima treba omogućiti da glasaju u roku od osam mjeseci kako bi izabrali parlament koji će izraditi nacrt novog ustava i formirati prijelaznu vladu. Džibril je na Svjetskom ekonomskom forumu u Jordanu rekao da za sada prioritet predstavlja uklanjanje oružja s ulica i uspostavljanje stabilnosti i reda. - Prvi izbori trebali bi se održati u roku od najviše osam mjeseci kako bi se ustanovio nacionalni kongres Libije, neka vrsta parlamenta - rekao je Džibril. Objasnio je da će nacionalni kongres imati dva za-

briše krv koja mu curi s lijeve strane glave, vrata i ramena. Gadafi zatim pokazuje mladiću da bude strpljiv i

kaže: “Šta se dešava?” Potom se može vidjeti mladi borac kako nosi čizmu i viče: “Ovo je Muamerova

čizma! Ovo je Muamerova čizma! Pobjeda! Pobjeda!” Reuters navodi da je još otvoreno pitanje kako je

ČEJK= K F@CHEčE ’8EAIJE=’
U podgoričkom dnevnom listu “Vijesti” jučer je, povodom smrti Gadafija, objavljena čitulja, naslovljena “Posljednji pozdrav pukovniku”. - U našim srcima uvijek Nacionalnog prijelaznog vijeća, što je u suprotnosti sa saopćenjem predsjednika prijelazne libijske vlade Mahmuda Džibrila, prema kome je Gadafi podlegao povredama u glavu u unakrsnoj vatri. Sadi Gadafi, Gadafijev sin koji je prije nekoliko sedćeš ostati brat, vođa i kralj. Neka tvoja duša počiva u carstvu nebeskom, a ime odjekuje hodnicima budućnosti - navodi se u čitulji koju su potpisale četiri osobe iz Nikšića. datka: da izradi nacrt ustava, o kojem će se građani izjasniti na referendumu, i da formira prijelaznu vladu, koja će obavljati dužnost do prvih predsjedničkih izbora, javio je Reuters. Ponovo je aktuelizirana i priča o Gadafijevom bogatstvu. Gadafi je tajno iznio iz Libije i u inozemstvu investirao više od 200 milijardi dolara, dva puta više nego što su ranije procjenjivale vlade zapadnih zemalja, piše list “Los Angeles Times”. Pozivajući se na neimenovane visoke libijske zvaničnike, list piše da je američka administracija bila zaprepaštena kada je u proljeće otkrila da libijski režim ima 37 milijardi dolara na računima i novca investiranog u Sjedinjenim Američkim Državama, prenio je AFP. Navodi se da je američka administracija odmah zamrzla ta sredstva kako ih Gadafi i njegovi saradnici ne bi mogli koristiti. Vlade Francuske, Italije, Engleske i Njemačke do sada su preuzele kontrolu nad još tridesetak milijardi dolara do kojih su došli iz Libije.

Građani čekaju u redu da vide Gadafijev leš

,==I FHC=š=L=A I>đA=
tačno umro svrgnuti libijski vođa, a razgovori vođeni odvojeno s raznim očevicima, pomažu da se dobije barem neka slika Gadafijevih posljednjih trenutaka. Gadafi je bio živ kada je uhvaćen i, lica poprskanog krvlju, govorio je: “Bože, zabrani ovo”, “Razlikujete li dobro od lošeg?” Libijsko Nacionalno prijelazno vijeće danas će popodne u Bengaziju proglasiti potpuno oslobođenje Libije. To će oko 16 sati učiniti predsjednik Vijeća Mustafa Abdel Džalil, najvjerovatnije na glavnom trgu u Bengaziju. Oslobođenje će biti proglašeno u Bengaziju, gradu koji se doživljava kao kolijevka otpora svrgnutom i ubijenom lideru Libije Muameru Gadafiju.

6H=žE IA >AJEL= EIJH=C=
Gadafijeva udovica Safija zatražila je od Ujedinjenih naroda da pokrenu istragu o pogibiji njenog supruga i njihovog sina Motasima, koji je u četvrtak, također, ubijen. I šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kazao je da Gadafi, kao zarobljenik, nije smio biti ubijen, založivši se za međunarodnu istragu o okolnostima Gadafijeve pogibije i pravno ocjenjivanje postupanja NATO-a prije pogibije. Međunarodna organizacija “Amnesty International” (AI) zatražila je sveobuhvatnu, nezavisnu i nepristrasnu istragu o Gadafijevoj smrti. S druge strane, nekoliko vojnih zapovjednika u Misrati saopćilo je da neće biti obavljena autopsija Gadafijevog tijela uprkos tome što postoji zabrinutost u pogledu toga kako je svrgnuti lider umro. - Neće biti autopsije ni danas niti bilo kog drugog dana. Niko neće otvarati njegovo tijelo - kazao je portparol vojnog vijeća u Misrati, gdje se nalazi Gadafijevo tijelo, javio je AFP.

Novi ustav
- Zarobili su ga živog i dok su ga odvodili, tukli su ga, a zatim ubili - rekao je za Reuters viši izvor libijskog 

&

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

C>KI

GRČKA Evropska unija dala zeleno svjetlo, čeka se MMF

)JEE ćA >EJE @>HA IF=IIE ==
Zahvaljujući ovoj tranši u vrijednosti od osam milijardi eura, zemlja će još neko vrijeme biti u stanju vraćati ogromne dugove Dužnička kriza

Haiti: Kolera izbila prošle godine

Broj slučajeva kolere na Haitiju dostićiće dokraja ove godine 500.000, prognozirala je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Od početka oktobra broj Haićana oboljelih od kolere već je dostigao 470.000,izvijestila jefrancuska novinska agencija AFP. Epidemija kolere na Haitiju izbila je 2010. godine, kada je od ove bolesti umrlo 6.600 ljudi. U avgustu ove godine

2= EE= K@E >AJ ćA @ AHA

Epidemija na Haitiju

broj novooboljelih je prepolovljen, ali je kišna sezona dovela do novog pogoršavanja situacije u toj otočkoj državi, upozorio je WHO. Šef Odsjeka WHO-a za borbu protiv kolere Kler-Liz Šenja izrazio je strah da će kolera na Haitiju dobiti endemski karakter. Šenja navodi da se trenutno razmatra nabavka vakcina protiv kolere za najugroženije.

Ministri finansija eurozone usaglasili su se da odobre Grčkoj spasonosni zajam, koji bi trebao biti doznačen Atini u prvoj polovini idućeg mjeseca, ali tek nakon što se s tim složi i Međunarodni monetarni fond (MMF), koji treba da osigura dio tih sredstava, objavljeno je jučer u Briselu. Grčka će, zahvaljujući toj tranši zajma, u vrijednosti od osam milijardi eura, biti u stanju još neko vrijeme da vraća ogromne dugove i tako izbjegne inače neminovni krah državne kase, izvijestila je agencija privrednih informacija Blumberg. Lideri članica eurozone susrest će se u srijedu u Briselu radi donošenja ključnih odluka za spas od pogubne dužničke krize koja pogađa Grčku i još nekoliko zemalja monetarnog bloka, potvrdio

Evropski komesar za proširenje Štefan File (Fule) izjavio je da vjeruje da će članice Evropske unije biti u stanju da na sjednici Evropskog vijeća u decembru odobre Srbiji status kandidata. - Drugim riječima, vjerujem da će se dijalog Beograda i Prištine obnoviti, vjerujem da će dogovoreno biti primijenjeno i vjerujem da će Srbija dobiti status kandidata - rekao je File u intervjuu za “Politiku”. 

=@E@=JIEIJ=JKIK@A?A>HK

Štefan File o Srbiji

Dodao je da će, osim toga, daljnji značajan napredak u odnosima s Kosovom biti potreban za otvaranje pristupnih pregovora. - Ne mogu da kažem može li se to uraditi čak i prije sjednice Evropskog vijeća u decembru, ali je ključni prioritet realističan i ostvariv u relativno kratkom periodu. Zbog toga smo spremni da u svakom trenutku izvijestimo o takvom napretku - kazao je File.

2IJEćE IFH=K
Komesar Evropske unije (EU) za finansije Oli Ren (Olli Rehn) u intervjuu za njujorški “Wall Street Journal” priznao je da i dalje postoje različita mišljenja o tome kako povećati kapacitet EFSF-a i da će o “principima i ključnim parametrima” morati biti postignut sporazum tokom ovog vikenda.

Atina prilikom posljednjeg štrajka: Građani protiv mjera štednje

(Foto: AFP)

je u petak uvečer predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompej (Rompuy).

Različiti stavovi
On je dodao da prvi samit, zakazan za danas, za koji se ranije očekivalo da će rezultirati sveobuhvatnim planom za eurozonu, sada predstavlja “prvi od dva koraka”, koji će kulminirati “donošenjem konkretne odluke” u srijedu, prenijela je francuska novinska agencija AFP.

2F=LA š šAIJ IA@E?=
Poplave koje su ove godinepogodile Tajland,najgore u posljednjih nekoliko decenija, trajat će još četiri do šest sedmica, upozorile su jučer vlasti. Tajlandska premijerka Jingluk Šinavatra rekla je da se voda povlači iz pojedinih dijelova zemlje, upozoravajući, međutim, da je talas poplava koji se kreće ka prijestonici, nezaustavljiv, javila je agencija AFP. Šinavatra je prekjučer poručila stanovništvu Bangkoka da bude spremno da tokom vikenda prebaci svoje stvari u više dijelove grada, dok vlasti nastoje da vodenu bujicu iz nižih oblasti na sjevernom obodu prijestonice usmjere ka moru.

- U narednih nekoliko dana bit će preduzete dodatne intenzivne aktivnosti radi tehničke i političke pripreme za planirani dnevni red - naveo je Van Rompej. Lideri Francuske i Njemačke Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) i Angela Merkel već su ranije izjavili da zbog razlika u njihovim stavovima, uglavnom o tome kako najbolje iskoristiti sredstva iz 440 milijardi eura vrijednog fonda za pomoć prezaduženim

članicama eurozone, konkretne odluke neće biti donesene na današnjem samitu. Razmatra se mogućnost da Evropski fond za finansijsku stabilnost (EFSF) bude povećan na 940 milijardi eura, sa 440 milijardi eura, dogovorenih u julu. Predviđena je i dokapitalizacija banaka, unapređenje zajedničkih mehanizama upravljanja u eurozoni i jačanje integracije unutar tog monetarnog bloka.

Turske snage ubile su 32 kurdska pobunjenika koje su prethodno opkolili u blizini granice s Irakom, javila je jučer državna televizija TRT. Pobunjenici su poginuli u sukobima u regionu doline Kazan u turskoj provinciji Hakari uz granicu s Irakom, izvijestio je TRT, pozivajući se na neimenovane regionalne zvaničnike, prenio je AP. Turskaje usrijedu,nakon što su pripadnici Kurdistanske radničke partije (PKK) ubili 24 vojnika, počela ofanzivu protiv njih, u kojoj učestvuje 10.000 vojnika u jugoistočnom dijelu Turske i preko

7>EA= ! KH@I= LE=

Akcija turskih vojnih snaga

L

Turska vojska krenula u ofanzivu

(Foto: AFP)

granice u Iraku. Vojska je prekjučer saopćila da se ofanziva odvija prvenstveno u Turskoj, u provinciji Hakari, ali i u nekoliko područja na sjeveru Iraka. Vojni zvaničnici nisu saopćili koliko je turskih vojnika ušlo u Irak, dok turski dnevnici izvještavaju da je riječ o 1.500 do 2.000 vojnika te navode da je ofanziva usmjerena na sedam baza PKK-a koje se nalaze na tursko-iračkoj granici. Od 1984. godine, kada su kurdski pobunjenici uzeli oružje da bi se izborili za autonomiju, stradalo je na desetine hiljada ljudi. 

EI

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011. 

'

ČEŠKA Neobičan zahtjev advokata Eda Fagana

6H=žE =F=JK >LAE?= E@=JED FHEA ' C@E=
Od grada Karlove Vari zatražena isplata 506 miliona dolara

Karlove Vari: Grad odbacuje odgovornost

U prodaji je
smatraju da grad nema nikakvu odgovornost prema tim obveznicama. Češka vlada trenutno razmatra ovaj zahtjev. Trenutno nije poznato ko su vlasnici obveznica. S američkim advokatom bio je zakazan sastanak, ali ga je gradonačelnik Petr Kulhanek otkazao. - Mi nemamo nikakvu odgovornost za ovo - kazao je gradske uprave Jan Kopal. U međuvremenu, češki ministar finansija zaprimio je ovaj slučaj i trenutno razmatra svu raspoloživu dokumentaciju.

Za obveznice izdate prije skoro 90 godina jedan američki advokat sada traži od češkog grada Karlove Vari da isplati 506 miliona dolara koje, kako smatra, pripadaju vlasnicima dionica.

Advokat Ed Fagan tvrdi da su 1924. godine Karlove Vari izdale te obveznice i da su one stigle na naplatu 1954. godine. No, novac nije nikada isplaćen. Iz češkog grada odgovorili su da su Karlove Vari danas drugačiji pravni entitet i da

+HJ= A@E FJA
Umjetnik i dizajner Čan Hvi Čong (Chan Hwee Chong, 33) iz Singapura može jednim potezom napraviti spiralne ilustracije nekih od najvećih svjetskih umjetničkih djela. Samo jednom linijom uspio je nacrtati Da Vinčijevu Mona Lizu (Lisa), Van Gogov autoportret i tako dalje. Dizajner je istakao kako je toliko precizan u crtanju da sve radi ponovo ukoliko napravi i najsitniju grešku. - Moja ideja je bila da do-

Sposobnost Čan Hvi Čonga

Kazna za pedofilku iz Australije

kažem kako precizno možemo iscrtati sve umjetnine samo ako imamo dovoljno strpljenja. Nije sve bilo tako lako. Samo zbog jedne greške sve sam morao raditi ponovno. Usporedio bih ovakvo crtanje s paukom dok pravi mrežu - kazao je Čong. On, inače, radi u dizajnerskom studiju “Kolle Robbe” u Hamburgu. Dodao je kako mu je trebalo nekoliko mjeseci da dovrši sve umjetnine koje je planirao nacrtati. Dizajner je kazao da mu je najdraža ilustracija ona Mona Lize.

Odonel: Nisko samopouzdanje i problemi s alkoholom

7LAJ= == = IAI I čAJLHE? @Ač==

Čong crta najpoznatija djela

Pedofilka iz Australije Laura Odonel (O'Donnell, 20) priznala je da je imala seksualne odnose s dječacima od 12, 15 i dvojicom od 14 godina, no dobila je samo uvjetnu kaznu, uz objašnjenje da ima nisko samopoštovanje i problema s alkoholom. Dobila je uvjetnu kaznu od 18 mjeseci društveno korisnog rada, iako je i ranije kršila sličnu kaznu koju je

dobila zbog pokušaja pljačke. Tri puta se prošle godine nalazila s dječacima, prvom prilikom samo s jednim, a druge dvije sa svom četvoricom. Napila ih je i nagovorila na spolne odnose. - Sramota, da je muškarac optužen, bila bi to druga priča - rekao je Noel Meknamara (McNamara), predsjednik Udruženja za podršku žrtvama. Laura je trenutno na obuci kako bi postala dječija socijalna radnica. 

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011. 

KJKH=

SARAJEVO Naučni skup posvećen istaknutom bh. književniku

U “Zvonu” je vladala odlična atmosfera

’ć =IE’ K H=IšA >A E A>EčA ELA
U ulozi modela koji su nosili maske našli su se poznati umjetnici i TV lica
Izložba pod nazivom “Noć maski” poznate pozorišne, filmske i televizijske maskerke Zane Šutrović, održana je preksinoć u sarajevskoj kafe-galeriji “Zvono”. U ulozi modela koji su nosili maštovito izrađene maske našli su se umjetnici i poznata TV lica poput Damira Nikšića, Tarika Hodžića, Lejle Čehajić, Amele Tanović, Leile Kurbegović, Medihe Adrović, Brankice Rudan... Zahvaljujući samoj umjetnici i njenim gostima, noć u kultnom “Zvonu” tako je protekla uz raskošne boje, neobične likove i odlično raspoloženje. Svoje perike i sve potrebne elemente za nastanak jedne maske Zana Šutrović izrađuje vlastoručno. Obrazovanje maskera i iskustvo stjecala je i u bivšoj Jugoslaviji i Njemačkoj, u kojoj živi posljednje dvije decenije, putujući i stvarajući širom svijeta, od Pekinga do Rio de Žaneira, sarađujući s prestižnim umjetničkim kućama poput “Metropolitan teatera” i “Lincoln centra”. Njene maske nosile su i holivudske zvijezde poput Al Paćina (Pacino) i Džonija Depa (Johnny Depp). Kako Zana Šutrović naglašava, isključivo je zanima proces nastanka maske i način na koji će neko masku nositi, te je jednako raduje ako je rezultat dobar i kad radi sa zvijezdama i kada maske pravi prijateljima. H. P.

Izložba Zane Šutrović u “Zvonu”

5E@H= 5HAJ= I= šJ E IA L=LA IJL=HE >EL=K
S druge strane, nesretan sam što se u našim društvima ovakve stvari ne mogu smatrati normalnim Ogorčen što se njegov roman izdaje u Hrvatskoj i Srbiji, ali ne i u BiH
Srbije, Hrvatske, Italije i s Kosova. Nažalost, kako je Abdulah Sidran u posljednje vrijeme lošeg zdravstvenog stanja, skupu je, stigavši iz bolnice, prisustvovao veoma kratko. - Može se govoriti da je čovjek sretan i dirnut, jer moramo znati jednu stvar: sve što radi umjetnik - pjesnik zapravo su poruke u boci. Mi šaljemo poruku koja putuje stotinama godina i pitanje je da li moja ili nečija poruka ikada stigne i do čijih ruku. I ako se dogodi nekome, jer se rijetkima događa, da se drugi ljudi time zabave, to znači da je poruka u boci došla do pravih ruku. To je veoma rijetko i razlog za veliku ljudsku radost i istovremeno čovjek ne može biti radostan kada zna da se takve stvari uglavnom ne samo u nas, a u nas pogotovo, zbivaju tek onda kada čovjek umre i u rijetkim prilikama koji minut prije njegove smrti. Sretan sam kao

Naučni skupposvećen istaknutom bh. pjesniku, scenaristi, književniku i dramaturgu Abdulahu Sidranu pod nazivom “Čovjek, Bosna i svijet u umjetničkim vidicima Abdulaha Sidrana” jučer je u prostorijama sarajevskog hotela “Europa” upriličila Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”. Uvodnu riječ dao je profesor Muhamed Dželilović, a potom je uslijedilo prezentiranje više od 15 referata stručnjaka i profesora iz BiH,

.ELE K EJA?E *E0
Povodom ovog skupa u Kinoteci BiH od 20 oktobra do danas prikazana su i četiri filma čiji je scenarista Abdulah Sidran. Riječ je o ostvarenjima “Sjećaš li se Doli Bel”, “Otac na službenom putu”, “Kuduz” i “Savršeni krug”.

Sidran prilikom srdačnog dočeka na skupu

(Foto: F. Fočo)

književnik, Sarajlija, Abdulah Sidran što mi se ovakve stvari zbivaju. Nesretan sam što se u našim društvima takve stvari ne mogu smatrati normalnim - kazao nam je Sidran. Zanimljivo, upravo ovih dana u Zagrebu i Beogradu izdaje se njegov autobiografski roman “Otkup sirove kože”, inspiriran sudbinom njegove porodice.

- Čudno je da ova knjiga nije našla svog ozbiljnog izdavača u BiH. To me raduje, jer se time pokazuje da to što ja proživljavam u Sarajevu kao jednu vrstu javne šikanaže već desetak godina nije slučajnost - govori istaknuti bh. umjetnik, dodajući kako u našoj zemlji pisac treba leći u grob kako bi stvari došle na svoja mjesta. A. KARAMAN

panorama
Dnevni avaz nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Bo­ dan­Ta­ jevi} g n Se­ ad­Lu­i}­ n l

U`ivam­u­ lju­ a­ i­unu­ a­ bv k Ru­ e­ a­ bn
Jo­ a­ a­Ba­a{evi}­ v n l

Jo{­je­ra­ o­ n za­ku­ o­ i­ u­ p vn sta­ a­u­Ri­ u n m

rl s Bu­ ­e­ ka­ gn je­ele­ a­ tni­ ip z str­­ ti­
re e os­Ai­ ­ s­ p r a u a­l Re­ o­ ­t `a:­Bu­ ­n i­Ko­t ­r e i­n v k Zla­t o­Top~i}­l Ismar­Mu­j ­z o­ i}­l To­n

Ne­ e­o~eve­ k pje­ me­tek­ s sa­ a­ra­ u­ i­em­ d z mj

Sa­ ­ ­ka­La­ a­ ra j d Tvr­ ko­ i}­ t v na­ tu­ a­{irom s p svi­e­ a­ j t

2
Senad Ba{i} zauzet poslom

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

Sa studentima priprema diplomsku predstavu
Kada nije na pozori{noj sceni ili u krugu svoje porodice, glumac Senad Ba{i} vrijeme provodi na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevo, gdje je vanredni profesor na predmetu Gluma. Ba{i} trenutno sa studentima ~etvrte godine priprema diplomsku predstavu i o~ekuje ga, kako ka`e, mnogo posla. U toku su i pregovori o nekim drugim anga`manima, ali je o tome, dodaje, jo{ rano govoriti. Ovog ljeta na{ glumac zavr{io je i snimanja novog filma „Shanghai Gypsy“ reditelja Marka Naber{nika, u kojem tuma~i lik Uja{a Mirge zbog ~ega je morao nau~iti romski S . A. A. jezik.

Fejzi}, Ze}o, Kustura, Deli} i Mujkanovi} (Foto: Ja-Sa)

Kolege na kafi i u {etnji Ferhadijom
Mladi i uspje{ni bh. glumci Emir Fejzi} i Damir Kustura prohladno poslijepodne iskoristili su za dru`enje uz kafu i {etnju Ferhadijom. Kako su u Sarajevo stigle glumice Lana Deli} iz Zenice te Maja Ze}o iz Mostara, kolege su ih ugostile, ali nije isklju~eno da su ra-

Dru`enje glumaca iz Sarajeva, Mostara i Zenice
Ba{i}: O~ekuje ih mnogo posla
(Foto: Ja- Sa)

[pica
la je neke sporadi~ne anga`mane u projektima privatnih produkcija. - Na male ekrane vratila bih se ako bi mi se ukazala neka dobra prilika, ali naravno, djeca su mi na prvom mjestu. ^ovjek uz dobru organizaciju mnogo toga mo`e napraviti pa vidjet }emo - ka`e Sanela, ina~e supruga biv{eg fudbalera Nidala S . A. A. Ferhatovi}a.
Ugodan razgovor glumaca
(Foto: D. Zeba)

zgovarali i o novim gluma~kim ponudama. S njima u dru{tvu bio je i prijatelj Almir Mujkanovi}. [to se ti~e gluma~kih anga`mana, nakon {to je zavr{io autorsko djelo „Recept za bolji `ivot“, u kojem ima i ulogu, Fejzi} je ove sedmice u

Kamernom tetaru 55 glumio u predstavi Zijaha Sokolovi}a „Nasilje za nasilje nema opravdanja“. Kustura se ovih dana priprema za novu ulogu nakon {to je briljirao u predstavi „Hipermnezija“ u re`iji Selme Spahi}.

Ad. K.

Sanela Ferhatovi}

Zbog sina

U {etnji sa 15mjese~nom [ejmom
Dok joj je starija k}erka Ned`la u vrti}u, Sanela Ferhatovi}, biv{a TV voditeljica, u`iva u {etnji sarajevskom Ferhadijom sa svojom 15 mjeseci starom k}erkom [ejmom. Sanela je trenutno, osim djevoj~icama, posve}ena studiju, odnosno masteru, koji je upisala na Fakultetu politi~kih nauka. [to se ti~e TV karijere, nakon odlaska s Hayat TV-a ima-

Bajramovi} nakratko u Sarajevu

Mensur Bajramovi}, ko{arka{ki trener koji posljednjih godina radi u Siriji, do{ao je na kra}i odmor u Sarajevo. Naime, biv{i selektor bh. ko{arka{ke reprezentacije u glavni grad BiH do{ao je zbog diplomskog rada sina Benjamina, koji je uspje{no okon~ao studij glume na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. - @ao mi je {to nisam mogao du`e biti u BiH. Ve} u petak morao sam nazad u Alep - ka`e Bajramovi}, koji u drugom sirijskom gradu po veli~ini vodi ekipu D. Z. El-D`ala.

Mijatovi} ispred Katedrale
(Foto: Ja-Sa)

Daniella Mijatovi}

Ljepotica sretno zaljubljena

Dragan Marinkovi} u Sarajevu

Macin susret s Jasnom Dikli}
Ferhatovi}: Biv{a TV voditeljica u`iva u maj~instvu
(Foto: Ja-Sa)

Dragan Marinkovi} Maca stigao je nakon du`eg vremena u Sarajevo. Popularni glumac i voditelj ka`e kako je po`elio sarajevske derneke i dru`enje sa prijateljima. Zbog toga je du`e od planiranog ostao u bh. prijestonici.

Macu smo zatekli u jednom tr`nom centru na popodnevnoj kafi i razgovoru s glumicom Jasnom Dikli}. Ona se interesirala za njegove nove projekte, a skoro sat su razgovarali o aktuelnim kulturnim de{avanjima u Bosni i D. Z. Hercegovini.

Bajramovi} u {etnji
(Foto: Ja-Sa)

Daniellu Mijatovi}, 22-godi{nju uspje{nu bh. manekenku, na{ fotoreporter uslikao je protekle sedmice ispred sarajevske Katedrale. Ljepotica je ovog puta bila sama, ali poznato nam je da je prethodnih nekoliko dana provela sa svojim de~kom Lorikom Canom, o ~emu ona nerado govori. Ovaj albanski nogometni reprezentativac, ina~e igra~ Lacija, stigao je u srijedu u Sarajevo. A u posljednje vrijeme Daniella na svom profilu na Facebooku ~esto objavljuje kako je sretno zaljubljena te postavlja fotografije u Caninom zagrljaju, {to dodatno potvr|uje da su fudbaler i ljepotica u vezi. Ad. K.

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

3
Jovana je poha ednju baletsku |ala Srnakon tre}e go {kolu, a upisala je novo dine, Akademiju um sadsku je klasi Mi{e Jank tnosti u ^lanica je novo eti}a. Narodnog pozo sadskog Jo{ nije imala ri{ta. pr glumiti u filmu iliku ili seriji nekog - Glumci su no bh. reditelja. vati iskustva s madi i moraju se kretati, ra zmjenjidrugim, razli~ mcima. Bilo je iti 2007. ponuda m rediteljima, glune, ali se taj pr iz Bosne i Her oj - govori Jovana ekt, na`alost, nije uspio re cegovializirati .

Moj svijet...

Mama
- Mama mi je ~esto govorila: „Ne mo`e ~ovjek voljeti ono {to nema snage da sprovede, jer svaka ljubav, ako to i jeste, daje snagu da se ~ovjek bori za njeno ostvarenje“, zatim: „Osnovno je saosje}ati i biti dobar prema ljudima, a teorije ima u izobilju.“ To su moje omiljene rije~i, ona ima nevjerovatan dar za mo} opa`anja, njene opservacije su neprocjenjive. Nisam upoznala takvu osobu.

Gluma

Tata

je od evi} najstarija Jovana Bala{ livere Ba|a i O troje djece \or je 3. decembra vi}. Ro|ena impe{ti. Te gola{e i zato je u Bud 1980. godine goslaviji vladao je meningitis dine u biv{oj Ju da se porodi u Budimpe{ti. ra~no la o sam vanb nja Olivera odlu~i a zanimljivo {t ilo mi je veom vjen~ali tek nakon mog ro|e tica-B k is se dijete. Moji su meno Jovana, koja je uvije a je svojevre dici. rekl }u poro la privr`enost ko ko je sa~uvao staru lako i da ga oj je otac ne dostajao ~ak -M ne islim da bi mi opho|enja. M ela - ka`e Jovana. sr nikada nisam

TOP-PRI^A Jovana Bala{evi}, glavna glumica u o~evom filmu „Kao rani mraz“

Lijepa \oletova k}i
Sve je dobro dok ne postanem Buba Erdeljan Uzbu|ena sam, ali nemam strah od toga kako }e ljudi u BiH prihvatiti film Naslijedila sam tatinu latentnu depresiju Svi smo se odrekli honorara za film Stidim se kakav sam skeptik bila

F

ilm „Kao rani mraz“ \or|a Bala{evi}a imat }e 19. novembra u sarajevskoj Zetri bh. premijeru. Kao i za sve drugo {to nosi Bala{evi}ev potpis, tako i za ovu filmsku projekciju vlada veliki interes pa je za sat planulo 4.000 ulaznica. „Kao rani mraz“ porodi~ni je projekt - uz \or|a reditelja, scenaristu i kompozitora, njegova supruga Olivera je producent i glumica, mla|a k}erka Jelena je pomo}nik reditelja, starija Jovana tuma~i glavni lik Male Vidre, a glumi i sin Aleksa. Oni svi dolaze u bh. prijestonicu na filmsku premijeru, za koju }e uvertira dan ranije biti koncert \or|a Bala{evi}a, tako|er u Zetri. [ta se de{avalo iza kulisa filmske pri~e Bala{evi}a, je li \or|e strog reditelj i roditelj i kako iza zidova ku}e u Novom Sadu izgleda `ivot jedne od najpopularnijih porodica na ovim prostorima, bile su samo neke od tema koje smo otvorili u razgovoru s Jovanom Bala{evi}.

za. Ponosna sam na svoju porodicu, kroz {ta je pro{la i {ta je uspjela da izgura, stidim se kakav sam skeptik bila - rekla je Jovana na po~etku razgovora.
Je li prednost ili mana to {to je „Kao rani mraz“ porodi~ni projket?

- Prednost je svakako. Porodicu nikada nisam do`ivljavala kao manu, pogotovo ako je plodna, skladna i kreativna, kao {to je ova, u kojoj sam ja odrasla.

Ho}e li Vam ovo biti prvi put da do|ete u Sarajevo?

- Ne, naravno. U Sarajevo sam dolazila kao dijete s roditeljima, a posljednji put sam bila u februaru 2008. godine sa pozori{tem u kojem sam zaposlena. Gostovali smo sa predstavom „Ja ili neko drugi“. Rado dolazim u Sarajevo, a ovom dolasku se veoma radujem.

Bala{evi}: Neke o~eve pjesme tek sada razumijem bh. premijere filma?

Jesu li do Va{e porodice u Novi Sad stigle informacije da kod nas i za film i za koncert vlada ogroman interes?

Plakala sam
- Svi smo se odrekli honorara. Ovo je velika porodi~na stvar i kada je posao zavr{en i napravljena konferencija za {tampu u Novom Sadu, nisam mogla da progovorim od su-

- Kako da ne! Prijatelji su mi javili da su imali sre}u kupiti ulaznice za film. Ne mogu vam opisati koliko sam bila uzbu|ena kada sam ~ula da je 4.000 ulaznica rasprodato za samo sat!
Imate li, kao glavna glumica, tremu uo~i velike

- Nemam. Obi{li smo s filmom Srbiju, Vojvodinu, Hrvatsku i Sloveniju i jedva ~ekam da kona~no do|emo i u Bosnu. Taj je film ne{to na {ta sam izuzetno ponosna i radujem se gdje god da odemo. Uzbu|ena jesam, ali nemam strah od toga kako }e ga ljudi prihvatiti.
Kako su se roditelji pona{ali prema Vama na filmskom setu, jesu li Vas mnogo kritizirali?

Sjajni Geri Oldman
Ko su Va{i gluma~ki uzori?

- Geri Oldman (Gary Oldman)! ^ovjek koji je igrao Sida Visiusa, Drakulu i Betovena! Kakav sjajan umjetnik! - Taj je nadimak nastao davno, slu~ajno, smije{no mi je to. Prije se osje}am kao neki drugi likovi iz tatinih pjesama. Ali, sve je dobro dok ne postanem Buba Erdeljan.
Kako je, ustvari, biti k}erka poznatih roditelja i nositi prezime Bala{evi}? Je li s ~uvenim prezimenom te{ko pokazati prave vrijednosti?

lipu“, pjesma moga oca. Sa 12 godina nisam je razumjela, a sada mi je tako legla.
Od majke ste naslijedili talent prema baletu, a da li ste od oca prema pjevanju? Volite li slu{ati njegove pjesme?

nzibilitetu veoma blisko. Postoje mnoge njegove pjesme koje su mi me|u omiljenima, ~ak volim i neke koje je radio za druge. Kako sazrijevam, otkrivam i neke druge, koje prije pet godina nisam mogla razumjeti.

Gordijev ~vor
Ko u ku}i Bala{evi}a vodi glavnu rije~ - mama ili tata?

U`ivam u ovoj DNK lutriji
Susre}ete li se s komentarima da ste prvu filmsku ulogu dobili upravo u tatinom filmu i kako Vam to pada?

- Ne. S takvom vrstom komentara susretala sam se od upisa Akademije u Novom Sadu 1998. i svaka moja uloga bila bi propra}ena takvim ili sli~nim komentarima, ali sre}om, ne samo takvim. Kada ljudi vide kakav sam glumac i kako radim svoj posao, kada skinu velove sa mene i napuste ih predrasude s kojima bi do{li, dobivala sam komplimente, ~ak i komentare da misle da mi prezime odma`e. Niko tu nije pametan, a ja u`ivam u ovoj DNK lutriji i kucam u drvo.

- Pored toga {to su mi roditelji i sestra bili saradnici, oni su ljudi koji su veoma profesionalni. Kao glumici, neophodno mi je bezrezervno povjerenje u reditelja. Sestra mi je najvi{e pomogla, ona je neko ko me najbolje poznaje. Njene metode u radu s glumcima su savr{ene.
Sigurno Vam laska kada Vas zovu „lepa \oletova k}i“.

- Ne znam kako je to biti neko drugi. Pitaju me smeta li mi o~eva sjenka, a ja im ka`em: „Ko nije drvo razumio prvo pa tek onda sadio, taj nije ni{ta uradio. I shvatit }e kadtad da ne zna {ta je hlad“. „Jednom su sadili

- Naslijedila sam mamine zube, glasan smijeh i tatinu latentnu depresiju. Balet sam voljela, ali nisam bila fizi~ki predisponirana za njega. Bilo je potrebno mnogo rada, {to nije tako lo{e da shvatite na po~etku. Pjevanje je za mene ne{to vrlo intimno i ne pjevam rado. Muzika mog oca je ne{to {to je meni po se-

- Uvijek smo smatrali da je najbolji bio onaj koji bi s najmanjim brojem rije~i izricao najve}i broj stvari, a najgori onaj ko, uprkos brojnim rije~ima, ni{ta nije uspijevao da ka`e.

I, na kraju, ho}e li s Vama u Sarajevo do}i i Va{ mladi}?

- A ja sada u grlu osjetim Gordijev ~vor, koji se ste`e nad svim onim ljubavima, koje su se mogle ostvariti.

L. SARAJLI]-RAMOVI]

4
MOJ CD PLAYER
1. „Ruffneck“ „Freestylers“ feat. Navigator 2. „Iteru“ „Aeternam“ 3. „Ich Will“ „Rammstein“ 4. „A.I.M“ Basheskia & Edward EQ 5. „In The Nursery“ L. K. „Empty Fortress“

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

ALEKSANDAR SEKSAN

Info

RAZOTKRIVANJE Alma Terzi}

Na sudu zbog nakita
Pjeva~ica Kurtni Lov (Courtney Love) bila je nedavno na sudu zbog nakita koji je posudila iz jedne draguljarnice, nikada ga ne vrativ{i. Naime, rije~ je o 60.000 funti vrijednom nakitu. Ogrlicu, nau{nice i prsten posudila je za jedan humanitarni doga|aj, a nakon toga je tvrdila kako ih je izgubila. Sud je, me|utim, odlu~io u korist draguljarnice pa je Kurtni progla{ena krivom te mora platiti cijeli iznos nakita i sudske tro{kove, jer je s njima potpisala ugovor kako }e odgovorno paziti na nakit te ga vratiti na ta~no navedeni datum.

Kurtni Lov

Na internetu i radiostanicama
Bajaga: Autor muzike i teksta

- Uzeli su mi uspomene i zbog toga sam tu`na. Pomirila sam se s tim da ih nikada vi{e ne}u vidjeti. Zatvorim se u atelje ili kod ku}e, slu{am Mocartov „Requiem“ i po 12 sati ni`em perle. To je najbolja terapija. Zahvaljuju}i njoj, uspjela sam ostati normalna - voditeljica Mirna Berend.

Na pozori{noj sceni sam ranjiva
? Kao djevoj~ica, `eljeli ste postati...?
Glumica. Odlazak u L. A.

Terzi}: Zavodi o~ima

Alma Terzi}, mlada i perspektivna bh. glumica, u rubrici „Razotkrivanje“ otkrila je bez ~ega ne mo`e zamisliti dan, kako se osje}a na sceni i druge zanimljivosti.

najvi{e obradovao je...?

? Doga|aj koji Vas je do sada u `ivotu ? Koji ku}ni posao ne volite?
Postavljanje zavjesa.


Grupa „Bajaga i Instruktori“ objavit }e 31. oktobra na internetu i radiostanicama singl „Ako treba da je kraj“, kao najavu novog albuma, koji bi se, kako je objavila agencija „Long Play“, trebao pojaviti tokom zime. Singl }e biti objavljen na sajtu ta~no u podne. Autor muzike i teksta Mom~ilo

ate najlo{ijom?

? Koju svoju karakternu osobinu smatr? Bez ~ega ne mo`ete zamisliti dan?
U posljednje vrijeme bez probe. Osje}am se ranjivo. Konstantnu potrebu da analiziram.

- Ne vidim za{to bih od i~ega morala odustati nakon ro|enja djeteta. Nekoliko mjeseci }u sa sinom, da nau~im kako biti stvarno dobra mama, a onda planiram sva{ta. Prije trudno}e sam planirala izdati album tako da }u to napraviti nakon {to rodim, a oti}i }u i na turneju - Hilari Daf o planovima nakon poro|aja.

Novi singl „Bajage i Instruktora“ 31. oktobra

Bajagi} objasnio je da je rije~ o ljubavnoj pjesmi, rok baladi te je dodao da ne}e sve pjesme na novom albumu biti takve. Producent pjesme, kao i budu}eg albuma „Bajage i Instruktora“, je Voja Aralica, koji je radio i prethodni CD „[ou po~inje u pono}“ 2005. godine.

- Ve} punih trideset godina opstali smo pri vrhu muzi~ke industrije, prije nekoliko godina zaklju~ili smo da treba stati dok smo dobri i sna`ni, ali ovisnost o muzici ipak je pregolema - Husein Hasanefendi} Hus o turneji „Parnog valjka“.

osje}ate se...?

? Na pozori{noj sceni ili ispred kamere ? Kolega s kojim Vam je bilo najte`e saMislim da ne postoji glumac s kojim }e vam biti te{ko raditi ukoliko mu ponudite dovoljno istine na sceni. A za{to ne glumica? Mislim da su o~i.

ra|ivati u dosada{njoj karijeri je?

Glumac s kojim biste se rado pojavili u goli{avim scenama je...?

?

suprotnog spola?

? [ta je Va{ najve}i adut u zavo|enju ? Kada ste se prvi put poljubili i s kim?
U osmom razredu, a ime }u zadr`ati za sebe.
L. K.

Spektakli

Spektakli

Spektakli...

Boldvin se ipak razvodi
Danijel Boldvin (Daniel Baldwin) ipak se rastaje od supruge D`oene (Joanne), a ovog puta je ona sama predala zahtjev za razvod. Prije nekoliko mjeseci glumac se `elio razvesti od supruge koja ga je jednom prilikom i istukla i prijetila mu ubistvom, ali se, onda, predomislio. Sada ona `eli razvod zbog nepomirljivih razloga.

Selena snimila seksi video
Selena Gomez snimila je seksi video za predstoje}u dodjelu MTV-jevih evropskih muzi~kih nagrada, koju }e i voditi.

Met Dejmon u Higl i k}erka rediteljskim vodama u`ivaju u modi
Za svoj rediteljski prvjenac Met Dejmon (Matt Damon) odabrao je projekt koji jo{ nema naslov, a napisao ga je zajedno s D`onom Krasinskim (John). Glavnu ulogu Met je namijenio samom sebi. Projekt osrednjeg bud`eta trebao bi se uskoro po~eti snimati. Biv{a zvijezda serije „Uvod u anatomiju“ Ketrin Higl (Katherine Heigl) svoju trogodi{nju k}erku Nejlu (Naleigh) opisala je kao pravu djevoj~icu koja ve} sada pokazuje veliki interes za modu. Ona i njen suprug usvojili su malenu prije dvije godine. Glumica ka`e da njena k}erkica u`iva nositi cipele s visokim potpeticama.

Mari{ka Hargitaj dvostruka mama
Glumica Mari{ka Hargitaj (Hargitay) u 47. godini dva puta je postala mama. Naime, zvijezda serijala „Zakon i red“ prije {est mjeseci usvojila je djevoj~icu, a samo {est mjeseci poslije uspjela je usvojiti i drugo dijete. Glumica nije o~ekivala da }e papiri za usvajanje drugog djeteta biti tako brzo sre|eni.

U promotivnom spotu pojavljuju se dvije Selene, dobra i zlo~esta. I dok je dobrica zablistala u „an|eoskom izdanju“, njena dvojnica pojavila se u raskop~anoj ko{ulji i pokazala grudnjak `ivotinjskog uzorka.

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

5
Top~i}: Ponosan na sve {to je uradio

Kult_art izlog

RAZGOVOR Zlatko Top~i} nakon smjene u Kamernom teatru 55

Na ulici sam dok se sam ne sna|em
Ljudi me zovu, pitaju gdje sam, gdje radim, a ja im odgovaram najta~nije {to mogu: U Sarajevu sam Mo`da od svoje umjetnosti mogu `ivjeti neki slikari, glumci, muzi~ari, reditelji, ali ne znam nijednog pisca. Krklec bi rekao: „Te{ko piscu pravom, zara|uje glavom.“
akon deset godina uspje{nog vo|enja Kamernog teatra 55, s ~ijeg je ~ela smijenjen po~etkom septembra, pred knji`evnikom Zlatkom Top~i}em novi je po~etak. Istina, nimalo lak, jer je u 57. godini `ivota ostao bez posla, bez i~ije i ikakve ponude da radi ne{to drugo - makar da bude portir. Na}i se u trenu doslovno na ulici, bez pla}e, zdravstvenog osiguranja, slika je kakva danas u na{oj zemlji nije nikakvo ~udo. ^udnije je kako ljudi iz takvih situacija iza|u jo{ hrabriji. Takav je i na{ sagovornik, koji je tokom svog mandata disao za Kamerni teatar 55, upisav{i u njegovu historiju neke od najzna~ajnijih predstava, poput „Helverove no}i“, „@abe“... Ne treba zaboraviti ni Top~i}ev bogati kn-

Knjiga

Snijeg
Ovaj veli~anstveni i kontroverzni roman nobelovca Orhana Pamuka priziva duhovnu krhkost nezapadnja~kog svijeta, njegovu nedoumicu u pogledu bezbo`ni~kog Zapada i njegov bijes. Sa prvim snijegom novinar sti`e u Kras, grad smje{ten daleko na turskoj granici.

N

ji`evni opus te brojne nagrade koje je dobio za svoja djela, od kojih su neka o`ivjela i na filmskom platnu, poput „Remakea“ i „Gole ko`e“.

Ta{ti skorojevi}
Gdje ste sada, {ta radite?

- Ljudi me zovu, pitaju gdje sam, gdje radim, a ja im odgovaram najta~nije {to mogu: U Sarajevu sam. I, zaista, ni{ta im konkretnije od toga ne mogu re}i nego da sam u Sarajevu.
Rekli ste da ste skinuli s le|a jedno breme, a drugo, jo{ te`e, ste natovarili. Ovaj period `ivota sigurno Vam te{ko pada, jer ste porodi~an ~ovjek, a od ne~ega se mora `ivjeti. Biti prepu{ten sam sebi na ovim prostorima, slika je koja nas sve pomalo podsje}a na ratni period. Po ~emu je pri~a ista?

- Desi vam se da, nakon

Roman „Zavr{na rije~“ moje je `ivotno djelo
Ono {to Vam za mrvicu popravlja raspolo`enje i daje optimizam jeste vijest da }e Va{ novi roman „Zavr{na rije~“ biti objavljen u Hrvatskoj. Ka`ete da Vam je to `ivotno djelo.

{to ste deceniju vodili najuspje{niji bh. teatar, odjednom ostanete bez posla, proleterski sami sa svojih deset prstiju, znanjem i iskustvom, ~istim obrazom i u najboljim godinama... Bez ikakvih prava, a pogotovo bez, recimo, pla}a kojima su politi~ari sebe po~astili jo{ godinu nakon isteka mandata, dok se ne sna|u. Godinama su moji prihodi od autorskih honorara bivali ve}i od te direktorske pla}e, {to vi{e govori o maloj pla}i nego o velikim honorarima. Ali, dugoro~no, u Bosni, naprosto, nije mogu}e `ivjeti isklju~ivo od pisanja. Imate toliko poznatih primjera. Istina, uvijek }e se na}i poneki ta{ti skorojevi} pa }e re}i da `ivi od visokih tira`a, a ne od partijskih sinekura. Mo`da od svoje umjetnosti mogu `ivjeti neki slikari, glumci, muzi~ari, reditelji.. ali ne znam nijednog pisca. Krklec bi rekao: „Te{ko piscu pravom, zara|uje glavom.“
Jesu li Vam svi prijatelji na broju ili nova situacija mijenja i odnos ljudi prema Vama?

Mala bara, puno krokodila
Opi{ite mi ukratko stanje u kulturi danas?

- U Zagrebu ovih dana treba iza}i iz {tampe moj roman „Zavr{na rije~“. Veoma se radujem toj knjizi, kao da mi je prva, a ne 24. Dolazi u za mene dobrom trenutku. Znam da je to moje `ivotno djelo i da sam u njemu najdublje izrazio svoju poetiku. Mislim da }e izazvati veliko interesiranje iako se uvijek najvi{e pouzdam u one knji`evne razloge. Rije~ je o velikom izdava~u koji ima snage da me predstavi u regionu, a i {ire, s onim {to je najbolje u mom pismu. Eto, vi{e nisam direktor, ali mi je sasvim dosta to {to sam Zlatko Top~i}.

- Nema tu dramati~nih preokreta, iznena|enja ni mjesta patetici. Toliko ljudi danas ostaje bez posla, eno ih doslovno na ulicama kako urli~u tra`e}i svoja prava, da moj slu~aj ne zaslu`uje pa`nju. Ina~e, ni{ta novo. Oni kojima ste nekada stali na

- Najta~nije bi bilo banalno re}i: Mala bara, puno krokodila. Nekoliko grupa kontrolira svoje krugove - filmske, teatarske, knji`evne - i nastoje da se bez velike nu`de ne dodiruju, ljubomorno ~uvaju}i svoje kvartove i pozivaju}i se na muze i vi{e interese. Ula`u vi{e energije u recepciju svojih djela nego u njihovo stvaranje. Neuka masa krotko kima glavama onima koji su najglasniji. Politika, ova ili ona, svejedno, samo je servis, sredstvo obra~una. Te{ko onome ko se s njima uhvati u kolo! sti~ki najuspje{nijem periput, ili misle da ste im stali odu u historiji te ku}e, sa na put i, jo{ prije, oni kojisjajnim turnejama {irom ma ste pomogli ili gledali svijeta, s daleko najvi{e kroz prste, prvom prilikom internacionalnih nagrada, radosno poka`u zlo}u, a s brojnim kultnim predstaoni koje ste poznavali povama, s punim salama i vr{no, po ~uvenju ili pokartama rasprodatim mjeslovno, iznenade vas rije~ima razumijevanja i po- sec ili dva unaprijed. Uvijek s najmanje sredstava, dr{ke i pomislite kako je ali nikada u gubicima. Dasve ipak imalo smisla. kako, nije to bila samo Kao da su daleki sve ovo vrijeme bili bli`i. Ali, o `ivot- moja zasluga, svako od pedesetak zaposlenika nim zakonima toliko znaimao je svoj udio u tome, i mo odranije. Ljudi koji se brojni vanjski saradnici, ali dobronamjerno ~ude kako sve je to nastalo u jednoj mi nije ponu|eno ni{ta drugo da radim, o~igledno se opu{tenoj, pozitivnoj, kreativoj atmosferi, bez drila i jo{ zanose time da ovdje birokratskog formalizma. postoji neka osmi{ljena kadrovska ili bilo kakva po- Uistinu sam ponosan na sve ono {to sam uradio u litika. Ko?! Gdje?! Ali... taKamernom teatru, ostamo nema nikoga! Kurtoazno „hvala“ vljaju}i iza sebe mnogo vi{e i bolje nego {to sam Proteklih deset godina zatekao. Nema kutka te Kamernog teatra 55 naju- ku}e koji je ostao isti. spje{niji je period ove te- Mo`da bi gra|anski odgoj atarske ku}e, koji je izro- i gradski adet nalagali da dio kultne predstave. Na se ~ovjeku, nakon dobro {ta ste najvi{e ponosni i obavljenog posla, ka`e `alite li zbog ne~ega? makar obi~no, kurtoazno - Uspjeh je jednostavan, „hvala“, ali... Kada ni{ta samo neuspjeh tra`i ne o~ekujete, ni{ta vas ne op{irnu eksplikaciju. Da, mo`e ni razo~arati. drago mi je da ste i vi S . ALAGI]-ALETI] uo~ili kako je rije~ o stati-

CD

Amulette
Amira Medunjanin sa svojim novim albumom „Amulette“ odu{evila je muzi~ke kriti~are {irom Evrope. Posljednje priznanje vrsnoj interpretatorici sevdalinki stiglo je od cijenjenog britanskog muzi~kog magazina „Songlines“, koji je Amirin nosa~ zvuka uvrstio na listu najboljih albuma mjeseca.

Aida ^orbad`i} ponovo u mati~noj ku}i

Uloga u operi „Carmen“
Nakon {to je, zbog anga`mana u predstavi Harisa Pa{ovi}a „Ru`e za Anu Terezu/Fudbalske pri~e“, vi{e od jednog mjeseca izbivala iz mati~ne ku}e Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo, Aida ^orbad`i} vratila se obavezama u Ku}i na Obali. To su, prije svega, uloga Sultanije u bh. operi „Hasanaginica“ te novi projekt koji je u pripremi, opera „Carmen“, u kojoj igra lik Fraskite. Saradnjom sa Pa{ovi}em solistica sarajevske Opere je odu{evljena te se nada da joj ne}e biti i posljednja. No, njeno pojavljivanje u ulozi kafanske pjeva~ice koja izvodi fascinantan raspon pjesama, od pop-folk hitova do umjetni~kih kompozicija, podijelilo je mi{ljenje njenih kolega. - Istina, to nije moj standardni repertoar, jer je rije~ o novokomponovanim pjesmama, ali meni je, moram priznati, saradnja s izvrsnim rediteljem kakav je Pa{ovi} u svakom slu~aju valjala, jer su njegovi pogledi apsolutno okrenuti prema modernom dobu. Reakcije jesu bile podijeljene, neki su ljudi napu{tali predstavu, ali u sve to nisam mogla ulaziti, jer sam ja to, jednostavno, prihvatila, uradila profesionalno i apsolutno stojim iza svoga rada - ka`e ^orbad`i}. S. A. A.

DVD

D`ejn Er
Radnja filma ameri~kog reditelja Kerija Fukunage (Cary) odvija se u 19. stolje}u, gdje D`ejn Er (Jane Eyre) odjednom bje`i iz Tronfild Hola, ogromnog, izoliranog mjesta, gdje radi kao guvernanta za Adel Varens, djevoj~icu ~iji je staratelj namrgo|eni gazda Edvard Ro~ester.
^orbad`i}: Stojim iza svog rada

6

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

Info
Posebno vrednovanje
D`imi ^u (Jimmy Choo) dao je cipelama ta~no mrvicu tre{a, koliko je trebalo da preplave ulice i klubove, Manolo Blahnik dao je {arm i ironiju, a Kristijan Lubuten je, na kraju, odnio pobjedu, jer se fokusirao na seks.

^uveni dizajner o `enskom feti{u

REKLI SU
Alen Muratovi}

Lubuten: [tikla je kao orgazam
Kada obuvate cipelu s visokom {tiklom, dovodite sebe u potencijalno orgazmi~nu situaciju, ka`e dizajner koji slavi 20 godina rada
uveni dizajner cipela Kristijan Lubuten (Christian Louboutin) objasnio je za{to su `enama visoke potpetice poput orgazma. On vjeruje da cipele sa {tiklom imaju mnogo ve}i utjecaj na `ene i na njihov libido nego {to se misli. Ka`e da je za to potrebna {tikla visoka 15 centimetara. On se u intervjuu koji je dao za „Sunday Times“ sjetio {ta mu je rekla jedna francuska intelektualka. - Rekla je da je u takvim cipela-

Stvar li~nog izbora
- Mo`da neki smatraju da `enu ~ini po`udnijom to {to ima izrazito visoke potpetice, ali ja neMuratovi}: Ja mam neki to po{tujem poseban stav o tome. Siguran sam da ima i drugih detalja koji `eni, tako|er, daju neku senzualnost i `eljeni efekt da bude primije}ena. Sve je stvar li~nog izbora i ja to po{tujem. Ja, osobno, primje}ujem neke druge detalje kod `ena.

^

ma stopalo seksi zato {to zauzima isti polo`aj koji ima dok `ena do`ivljava orgazam. Zato, kada obuvate cipelu sa visokom {tiklom, dovodite sebe u potencijalno orgazmi~nu situaciju - ka`e Lubuten. On, tako|er, misli da je `enska obu}a i sredstvo za zavo|enje, a da nijedna mu{ka cipela nema tu ulogu. Mu{ke cipele ukazuju na eleganciju i bogatstvo, ali se ne poigravaju s karakterom. Zato su `ene

sretne i kada nose neudobnu obu}u - zaklju~io je Lubuten, koji ve} 20 godina pravi cipele. U povodu jubileja, iza}i se njegova biografija, a liste ~ekanja za nekoliko ograni~enih serija cipela koje }e se prodavati u velikim robnim ku}ama u Njujorku i Parizu, popunjene su. Njujor{ki „Barneys“ najavio je klijenticama da mogu po~eti praviti hrami}e za svoj novi par. U nardnih 12 mjeseci Lubuten }e slaviti seksepil koji nose lubutenke.

[ejla Salihefendi}

Nosite ih ~ak i kad vas `uljaju
Neovisna rejting-agencija „Luxury Institute“ proglasila ga je lani najpresti`nijim dizajnerom cipela i najpo`eljnijim brendom u posljednje tri godine. Lubuten je zaslu`an za dana{nju masovnu potra`nju za dizajnerskim cipelama. To nije neobi~no, jer ih je on uvijek vrednovao malo vi{e od drugih dizajnera. Disko, metal, {ljokice i seks u zraku programirali su ga, a kratko sta`iranje u „Folies Bergresu“ nau~ilo ga je kako se nose {tikle. - Sigurna sam da `enama visoke potpetice doprinose samopouzdanju, poma`u libidu i sada Salihefendi}: se mo`e Doprinose nabrajati samopouzdanju dosta toga. Da se ne la`emo, `ena u potpetici i `ena u ravnim cipelama dvije su razli~ite osobe. Noge izgledaju du`e, tanje, a one koju su pri tome ni`eg rasta, mogu dobiti koji centimetar vi{e. Prema tome, moj savjet je nosite ih pa ~ak i kad vas malo `uljaju, strpite se.
(Foto: Ja-Sa)

STREET MODA Trendseterice na ulicama Sarajeva

Ljepotice pro{etale svoj omiljeni modni komad
Iako je iza nas veoma hladna sedmica, poneka zraka sunca privukla je {eta~e i one `eljne dru`enja i pokazivanja da se pojave u centru grada. Najljep{i ukras Ferhadije, kao i uvijek, bile su dotjerane djevojke koje su zadovoljno pro{etale svoj omiljeni modni komad. Ovog puta imali smo priliku vidjeti i one koje su se ve} uvukle u ~izme do iznad koljena, ali je jo{ vi{e onih koje ne `ele priznati da je vrijeme za toplije komade odje}e. ^izmice su glavni komad, koji savr{eno pristaje uz razli~ite modne kombinacije, ali je naglasak svakako bio na sakoima i kratkim jaknama svih boja, koje su u kombinaciji s hla~ama, ali i suknjama, djelovale vrlo zanimljivo. Ad. K.

1 2 5

Pop lista
Nina Badri} „Mama“ „Plavi orkestar“ i „Dubioza kolektiv“ „(R)evolucija“ Massimo Savi} „Iz jednog pogleda“ Dino Merlin „Undo“ Gibonni „Veslo na vodi“ Mirza [oljanin „Ne mogu podnijeti to“ Amir Kazi} Leo „Volim te svejedno“ Jasna Gospi} i @eljko Samard`i} „Sarajevo meni putuje“ „Crvena jabuka“ „Gigi@migi“ „Parni valjak“ „Vjeruj“

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

7

3 4

Saradnja s ]uri}em
Razmi{ljate li o saradnji s nekim bh. izvo|a~em?

MTV Best Adria Act
Lani ste bili nominirani za MTV-jevu nagradu „Best Adria Act“. Ovogodi{nji pobjednik je bh. bend „Dubioza kolektiv“. Kako to komentirate?

Na sceni FIS-a

Estrada

10

6 7 8 9

- Slabo poznajemo izvo|a~e u Srbiji, a samim time jo{ slabije u BiH. Ja prva ne pratim TV, a znam da ni momci iz benda nisu ne{to u toku. S druge strane, nismo ni radili duete do sada, mada nas novinari ~esto pitaju. Mo`da s Amelom ]uri}em, on je ba{ dobar drugar, pogotovo Zmolenov (~lan benda, op. a.), a prvenstveno je veoma talentiran pjeva~.

Dado D`ihan 4. novembra

- U okviru nominiranih za ovogodi{nji „MTV Best Adria Act“, „Dubioza“ je svakako najozbiljniji autorski bend. Zaokru`eni su i muzika i tekstovi, pogotovo tekstovi. Na direktan i o{tar na~in opisuju situaciju u dru{tvu. Uvijek sam voljela bendove koji imaju socijalno anga`irane tekstove i ne boje se da to glasno ka`u. Na{i su glasovi bili uz grupu SARS. To su nam drugari koji kao bend stvarno nevjerovatno napreduju i mislim da ih tek o~ekuje ozbiljna karijera.

MUZI^ARI Ivana Peters, pjeva~ica grupe „Negativ“

Pop prijedlog Oliver Dragojevi} i Stjepan Hauser „Brod u boci“

1
2 3

Rok i alter lista
„Dubioza kolektiv“ „Making Money“ „Letu {tuke“ „U ovom svijetu“ „Hladno pivo“ „Fotoaparat“ TBF „Uvik kontra“ „Majke“ „Te{ke boje“ Mar~elo i „Filteri“ „Mamica“ „Zoster“ „Sve u svoje vrijeme“ SARS „Mir i ljubav“ „Dubioza kolektiv“ „Kokuz“ „Svi na pod“ „Lopovska“

4 5

„Tap 011“ i „Negativ“ dva su razli~ita svemira Na novim pjesmama radimo punom parom Pri~a s Aleksandrom Petersom je zavr{ena, sada smo iskreni prijatelji

Ako se stvari poklope, ponovo }emo na Evroviziju
B
eogradski bend „Negativ“, na ~elu sa pjeva~icom Ivanom Peters, bio je ove godine veoma aktivan, nastupaju}i u gradovima {irom regiona. Ni Bosnu i Hercegovinu nisu zaobi{li pa ih je banjalu~ka publika imala priliku slu{ati 14. oktobra u okviru programa „Jaeger Music Night“, a dan poslije bend je nastupio u sarajevskom „Coloseumu“. U oba grada nastupili su umjesto grupe „Partibrejkers“, koja je otkazala svoj nastup zbog bolesti jednog od ~lanova. - Publika u Sarajevu uvijek nas do~eka super. Sarajevo je veoma lijep grad. Kao mala, uvijek sam tuda prolazila kada sam i{la na more, a kao bend, mnogo volimo glavni grad BiH, posebno zbog toga {to smo za kratko vrijeme stekli veoma mnogo prijatelja. Kada dobijemo poziv za koncert, uvijek se radujemo tome, jer znamo da }e atmosfera biti fantasti~na, a i zbog dru`enja s nama dragim ljudima - govori Ivana. mo na novim pjesmama. - „Ja bih te sanjala“ i „Zbunjena“, to su definitivno najve}i hitovi sude}i prema reakcijama publike, mada ima jo{ mnogo nama dragih pjesama.

10

6 7 8 9

Bez koje pjesme ne mo`e pro}i nijedan nastup „Negativa“?

Ho}e li se „Negativ“ ponovo oku{ati na Evroviziji?

Rok i alter prijedlog „Divlje jagode“ „Ne, nisam ja“

1
2 3

4 5

10

6 7 8 9

Enes Begovi} „Lijepa je“ Halid Be{li} i „Legende“ „Tambura{i“ Verena Cerovina „Bje`i ku}i“ [erif Konjevi} „Ljubavi“ Lepa Brena „Metak s posvetom“ Enes Begovi} i Mladen Voji~i} Tifa „Dva jarana“ Kemal Hasi} „Kao prije“ Osman Had`i} „Samo jedna `ena zna“ Elvira Rahi} „Cura s ~ar{ije“ Adnan Jakupovi} „Mene zaboravi“

Folk lista

Peters: Uvijek se radujemo dolasku u Sarajevo

po temama o kojima pevaju. Iz mog ugla, to su dva razli~ita svemira.
Mo`ete nam ukratko opisati vrijeme u jednoj i drugoj grupi. Nedostaje li Vam taj period?

Muzi~ko sazrijevanje
U grupi „Tap 011“ pjevali ste s Gocom Tr`an? Recite mi koliko se razlikuje ta grupa od „Negativa“?

Folk prijedlog Mirza [oljanin „Tebi da se vratim“

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091/410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

- Prvo se razlikuje po tome {to je „Tap“ grupa ljudi koji se vokalno bave muzikom, niko ne svira ni{ta od instrumenata, a „Negativ“ je bend. Muzi~ki `anr je najvi{e po ~emu se razlikuju, kao i

- Ukratko, period u „Tap 011“ bio je period nekog muzi~kog odrastanja, upoznavanja s nastupima i javnim `ivotom. Sve nam je bilo novo i veoma smo se dobro zezali. A „Negativ“ je ne{to gdje ja muzi~ki osje}am da zaista tu pripadam, pravo sazrijevanje na tom muzi~ko-autorskom planu. Bend „Negativ“ traje vi{e nego duplo u odnosu na „Tap 011“. Mnogo toga vi{e se desilo u periodu grupe „Negativ“. Ponekada mi nedostaje period „Tap 011“, jer smo tada

bili ba{ mladi pa nam je sve bilo novo i interesantno. Ba{ kao i mladost u `ivotu. Ali, prava ispunjenost muzi~ko-autorskim radom postignuta je u bendu. Mnogo je lijepo praviti muziku u timu.
Imali ste ponovno okupljanje „Tap 011“ u aprilu, samo zbog koncerta ili?

- Nedavno smo rekli da nam je Evrovizija, koliko god odbijali pozive u posljednje vrijeme, ipak donijela ne{to. Nezgodno je to {to smo kao bend ovog `anra bili usamljeni u tom poku{aju da se rok muzika afirmira na ovim prostorima kroz ovakvu vrstu festivala. Iskreno, nismo razmi{ljali o tome. Ako nam se iznjedri neka pjesma za koju mislimo da ima to {to je potrebno, {to da ne? Ali, nije da aktivno i ciljano razmi{ljamo o tome. Ba{ kao s numerom „Zbunjena“, desila nam se inspiracija, a ubrzo nakon toga i poziv za festival. Ako se stvari poklope, {to da ne.
Da se osvrnemo na Va{u bolnu ta~ku. U medijima se stalno pi{e o Va{em razvodu sa Aleksandrom Petersom, {ta se de{ava?

Sarajevski muzi~ar sa mjestom boravka u Londonu Dado D`ihan nastupit }e 4. novembra na sceni FIS-a. Dado je nedavno uradio muziku za film „U zemlji meda i krvi“, rediteljski prvjenac An|eline \oli (Angeline Jolie ), a u Sarajevu }e predstaviti svoj projekt „Waves and Patterns“. Radi se o `ivom audio-vizuelnom doga|aju, u kojem }e, pored autora, nastupiti i gostuju}i muzi~ari. Zajedno s Dadom na sceni }e biti i na{a rokerka Irina Kapetanovi}, a ovom prilikom }e predstaviti po~etak zajedni~ke saradnje. - Ovo }e biti zanimljivo dru`enje s dosta dobre muzike. Drago mi je {to }u sara|ivati s Dadom. Uskoro bih trebala otputovati u London, gdje }emo po~eti snimati pjesme. To }e biti ne{to zanimljivo i jedinstveno ka`e Irina. - Naravno da mi de~ki „upadaju“. Mislim da bi bilo ~udno da ne „upadaju“, kako meni, tako i prijateljicama s kojima izlazim. Ali, kada izlazim u Zadru, broj „upada“ znatno se smanji, jer me tamo svi poznaju. Dodu{e, svi se ti „uleti“ vi{e svode na poglede nego na neke konkretne akcije hrvatska pjeva~ica Natali Dizdar odgova-

- Prvobitno je cijela ideja bila samo zbog koncerta. Direktor beogradske Arene pozvao nas je da uradimo taj koncert, koji je pro{ao izuzetno dobro kod publike i samim tim je stiglo mnogo poziva koje nismo mogli da odbijemo zbog publike. Najbolje je to {to smo obnovili dru`enje. Ko zna, mo`da se desi i neka pjesma.

- Nismo u sva|i, mi smo roditelji i tako se sla`emo i odli~no sara|ujemo {to se ti~e djeteta, a {to se ti~e romanse i ne~ega vi{e, ta je pri~a zav{ena. Sada smo, zaista, iskreni prijatelji.
Za{to, onda, jo{ nosite njegovo prezime?

Mu`evo prezime
Radi li „Negativ“ na novom albumu? [ta mo`emo o~ekivati i kada?

K}erkica Sara
S obzirom na to da ste prezauzeti, koliko vremena posve}ujete k}erci Sari?

- Svakog slobodnog momenta sam s njom. Naravno, i sebi posvetim vremena i sve mo`e da se organizira ako se ~ovjek potrudi.

- Na prolje}e mo`ete o~ekivati neke novosti. Ho}e li biti album ili singl, to jo{ ne znamo, ali svakako punom parom radi-

- Najvi{e zbog Sare, da joj se sutra prezime ne razlikuje od moga. Meni je apsolutno svejedno, a ne znam ho}e li njoj sutra biti ~udno {to joj se majka druga~ije preziva.
A. KARAMAN

ra na pitanje „upucavaju“ li joj se de~ki prilikom izlazaka.

Goran Vi{nji} snima TV seriju „Pan“

8

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

Badri}: Inicijatorica koncerta

U strasnom zagrljaju stjuardese Kejt
Serija „Pan Am“, koju mnogi progla{avaju budu}im televizijskih hitom u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, uskoro se po~inje emitirati, a ulogu Jugoslavena Nike Pavi}a igra Goran Vi{nji}. [iben~anin glumi diplomatu koji je rastrgan izme|u komunizma i blagodati koje nudi moderni Zapad, a na}i }e se u strasnom zagrljaju stjuardese Kejt Kameron (Kate Cameron), koju igra Keli Garner (Kelli). Njihova romansa dovest }e Niku u veliku emotivnu dilemu. Vi{nji} bi se trebao pojaviti u ~etiri nastavka serije, ~ija je radnja smje{tena u {ezdesete godine pro{log stolje}a, a govori o poznatoj aviokompaniji i odnosima izme|u pilota i stjuardesa. To je vrijeme kada je letenje bilo rezervirano samo za one najimu}nije, koji su putovali u toaletama i najskupljim odijelima. U seriji igraju i Kristina Ri~i (Christina Ricci) i Margot Robi (Robbie). Vi{nji}a, ina~e, u decembru o~ekuje premijera filma „The Girl With the Dragon Tatoo“, u kojem glumi s Danijelom Kregom (Daniel Craig).

Vi{nji} i Keli Garner na snimanju

Nastavlja se saradnja ~etiri pjeva~ice

ina Badri}, Karolina Go~eva, Maya Sar i Aleksandra Radovi} nastavljaju saradnju. Ove ~etiri odli~ne

Karolina, Maya, Aleksandra 7. novembra u „Lisinskom“
N
pjeva~ice u dvorani „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu odr`at }e 7. novembra humanitarni koncert. One ve} du`e vrijeme zajedni~kim snagama pridonose podizanju svijesti `ena o prevenciji raka grli}a maternice, a ovaj kvartet snimio je zajedni~ku pjesmu „Moj je `ivot moja pjesma“, koju je napisala Maya Sar. Inicijatorica ovog huma-

Porodica objavljuje pjesme To{e Proeskog
Lepa Brena proslavila je 51. ro|endan

Nakon {to su na{li studijske snimke

Iako je najavila da ne}e nastupati

Koncerti u beogradskoj prijestonici

Brena se helikopterom spustila u Arenu
Lepa Brena odr`ala je dvije no}i zaredom odli~ne nastupe u beogradskoj Areni, kojima je proslavila i 51. ro|endan. Na prvi koncert stigla je helikopterom, ~ime je ponovila ono {to je uradila davne 1994. godine u srbijanskoj prijestonici. „Uradi to“, „Metak s posvetom“, „Bato, Bato“, „Grad“, „Jugoslavenka“... samo su neki od hitova koje je izvela. Gosti na koncertima bili su joj Hari Vare{anovi}, Petar Gra{o, @eljko Joksimovi}, Vlado Kalember, Daniel Popovi}, ~lanovi „Slatkog greha“.

Porodica tragi~no nastradalog makedonskog pjeva~a To{e Proeskog objavit }e njegove nove pjesme. Naime, njegovi najbli`i prona{li su u kompjuteru pjesme koje To{e nije objavio te planiraju da ih predstave svim fanovima. - Sre}a je da je moj mu` Slaven bio uklju~en u To{inu karijeru pa je mjesecima tra`io i analizirao njegov kompjuter i studijske snimke - rekla je To{ina majka Domenika. Pro{le nedjelje navr{ile su se ~etiri godine otkako je u saobra}ajnoj nesre}i u blizini Nove Gradi{ke tragi~no nastradao To{e Proeski. Mise zadu{nice za pr-

Severina pje Slavonskom
Severina Vu~kovi} najavljivala je zbog trudno}e da }e napraviti pauzu od koncerata i da ne}e pjevati. Popularna Seve vjerovatno je mislila na koncerte u dvoranama i ve}im diskotekama, jer je odr`ala nastup u domu porodice Petra i Snje`ane Grabovac iz Slavonskog Broda. Severina je naprosto blistala u crnoj haljini, a svi su se na fe{ti odli~no zabavili uz ritmove hitova kao {to su „Brad Pitt“, „Djevojka sa sela“...

Proeski: ^etiri godine od smrti

erano preminulog pjeva~a odr`ane su u Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, ali i u Njema~koj i Bugarskoj. D. Z.

Severina je blistala u crnoj haljini

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

9

GOST SARAJEVA Svjetski poznati producent Toni Kotura

Slu{am „Bijelo dugme“ i „Crvenu jabuku“
Moja mama je ro|ena u Visokom Ako si idiot, to nikada ne}e{ promijeniti, a ako si dobar ~ovjek, to bi trebao i ostati
Sarajevo je po~etkom sedmice posjetio svjetski poznati producent i muzi~ar Toni Kotura (Cottura). Stigao je zbog promocije novog spota grupe „Maximum Power“, ~ije pjesme producira. ra, koji `ivi u Njema~koj.
Kako je raditi sa svjetski poznatim li~nostima, a kako s bh. muzi~arima?

a ako si dobar ~ovjek, to bi trebao i ostati.

Inspiracija `ivot
^itaju}i Va{u biografiju, vidjeli smo da se bavite i hip-hop plesom?

Pravi umjetnik
- Ovo nije prvi put da sam u Sarajevu, a ono {to ljudi ne znaju je da je moja mama ro|ena u Visokom. Volim Sarajevo i uvijek rado do|em, bilo poslom ili privatno. Volim ovu zemlju i toplinu ljudi koju ona donosi. Va{i ljudi su veoma osje}ajni, ali i veoma talentirani. Pravi su prijatelji i ponosni gra|ani svoje zemlje, dok su ljudi u svijetu dosta hladni - govori Kotu-

- Nije velika razlika. Ako je ~ovjek pravi umjetnik, onda nema razlike. Samo bih mo`da rekao da su ljudi u BiH dosta uporniji i vredniji iako im se ne pru`a prilika da to iska`u.
Kako se pona{aju svjetski muzi~ari?

i Nina
nitarnog koncerta je Nina Badri}, a organizira ga u saradnji s Udru`enjem „Sve za nju“.
D. Z.

- Svjetske zvijezde imaju veliki ego. Znaju da ih cijeli svijet voli i to koriste, ali i to je samo stvar karaktera. D`astin Timberlejk (Justin Timberlake) tako je normalan de~ko, isto kao i Bruno Mars. Ako si idiot, to nikada ne}e{ promijeniti,

- Karijeru sam po~eo kao plesa~, ali sam ubrzo i odustao, jer sam shvatio da, jednostavno, nisam dobar u tome. Nastavio sam sa pjevanjem, ali ni to ne radim dobro kao posao producenta.
[ta Vam je inspiracija za pjesme?

- @ivot i samo `ivot. To je najbolja stvar za pri~u, koju umjetnik mo`e sebi po`eljeti.
Kako komentirate muzi~ku scenu u BiH?

Kotura: Cijenim „Dubioza kolektiv“

(Foto: M. Kadri})

S D`astinom u najboljim odnosima
S kim Vam je bilo najdra`e sara|ivati?

- Te{ko je izdvojti jedno ime, jer su svi s kojima sam radio super. Ali, re}i }u da sam u najboljim odnosima ostao s D`astinom. To je divan i skroman de~ko, i dandanas smo u kontaktu, a davno smo radili.

Kotura i Timberlejk

- Veoma mi se dopada i volim muziku koju ova zemlja izbacuje na tr`i{te. Ponekada slu{am „Bijelo dugme“ i „Crvenu jabuku“, ali i [abana [auli}a, kojeg moja majka ~esto slu{a. Cijenim i „Dubioza kolektiv“, a jo{ vi{e kada sam ~uo da su ove godine osvojili i MTV-jevu nagradu. Veoma mnogo potencijala ima i „Maximum Power“, ali oni su jo{ mladi i `ivot je pred njima.
A. KARAMAN

Iz biografije
Toni Kotura zapo~eo je muzi~ku karijeru 1988. godine, a u 1993. osnovao je grupu „Fun Factory“, u kojoj je bio pjeva~ i producent. Imali su nekoliko svjetskih hitova, poput „Close to You“, „Take Your Chance“, „Celebration“... Nakon toga, posvetio se producentskoj karijeri i radio pjesme za „Backstreet Boyse“ i „N’Sync“. U 1996. napustio je „Fun Factory“ i po~eo projekt pod nazivom „Booya“. Svoja iskustva razmijenio je u saradnji s P. Didijem (P. Diddy) i njegovom producentskom ku}om. „Booya“ se rastala 2000., a on je nastavio raditi s grupama „Underdog Project“ i „The 7 Inch Project“.

Na{a muzi~ka legenda u studiju

zbog trudno}e

vala u Brodu

Halid ponovo snima duet s Danijelom
Halid Be{li} sa svojim producentom Samirom Kadiri}em uveliko radi na novom albumu. Na{a muzi~ka legenda ve} je snimila ~etiri kompozicije, a kako nam je potvrdio, ponovo }e raditi duet s hrvatskom pjeva~icom Danijelom Martinovi}. - „Zarobljenik uspomena“ uradit }emo u potpuno novom aran`manu. Mislim da je ovo odli~na pjesma i zbog toga }emo za nju snimiti i spot - ka`e Be{li}. Halidov novi album trebao bi se na prolje}e na}i na tr`i{tu u cijelom regionu.
D. Z.

Martinovi}: Ponovo u studiju

Be{li}: Uradit }emo i spot

10
Luli}: Jo{ sam pod impresijama derbija

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

NOGOMET Senad Luli}, bh. reprezentativac u dresu Lacija

Jo{ je rano za kupovinu stana u Rimu
mljani `ive - govori Luli} na po~etku razgovora. Redovno se ~uje s kolegom iz reprezentacije Miralemom Pjani}em, ali jo{ nisu imali vremena da skupa odu na ru~ak ili ve~eru. - Iako smo u istom gradu, imamo dosta obaveza tako da nikako nismo stigli uskladiti termine. Miralemu }e trebati jo{ vremena da se malo uhoda u Rimu, koji je metropola. I meni je na po~etku dosta bilo te{ko iskren je igra~ Lacija. Luli} je potpisao petogodi{nji ugovor za „Nebeskoplave“ tako da }e Rim, najvjerovatnije, du`e vrijeme biti njegova baza. - Na{ao sam stan nedaleko od stadiona tako da mi je sve mnogo lak{e. Iako imam dug ugovor, jo{ je rano za kupovinu stana. Put nogometa{a je veoma ~udan. Nikada se ne zna {ta dan donosi. Prezadovoljan sam u Laciju i moje ambicije su vezane za ovaj klub. Svi su me odli~no prihvatili i nadam se velikom broju pobjeda u dresu rimskog kluba - ka`e Senad.

^im sam stigao, po~eli su mi pri~ati o rivalstvu s „vu~icom“ Skoro godinu u sretnom braku sa Sandrom Fer Volio bih da mogu du`e spavati, oti}i na pi}e sa prijateljima, ali da ne moram `uriti

Prekretnica u karijeri
Utakmica protiv engleskog Totenhema u Evropskoj ligi jedna je od najboljih u njegovoj karijeri. Nakon nje, uslijedio je poziv selektora Safeta Su{i}a i postao je standardni ~lan na{e reprezentacije. - Ta je utakmica bila na neki na~in prekretnica u karijeri. Dobio sam priliku da poka`em koliko znam. Na terenu uvijek pru`am maksimum i nadam se da }u se s reprezentacijom plasirati na jedno veliko takmi~enje - ka`e Luli} te dodaje da je prvi nastup u dresu BiH imao kod Denijala Piri}a u Zenici protiv Azerbejd`ana.

redinom juna na{ nogometni reprezentativac Senad Luli} potpisao je petogodi{nji ugovor s italijanskim Laciom i {vicarski Bern zamijenio Rimom. U novoj ekipi bh. internacionalac odli~no se sna{ao te u velikom derbiju protiv ljutog rivala Rome pru`io odli~nu partiju i bio jedan od najzaslu`nijih za preokret i pobjedu sa 2:1.

S

Normalan `ivot
Nogometa{ je ve} godinu u braku sa Sandrom Fer (Fehr) iz [vicarske. - Prije vjen~anja bili smo {est godina u vezi. Dobro se sla`emo i ona mi je velika podr{ka. Ostale detalje sa~uvao bih za sebe. Stvarno ne volim da u medijima pri~am o svom privatnom `ivotu - isti~e nogometa{. Senad ka`e da se sve u njegovom `ivotu vrti oko nogometa, bez kojeg te{ko mo`e zamisliti svoj `ivot. - Nekada se umorim od svega. Svaka tri dana igra-

Pet poraza
- Jo{ sam pod impresijama derbija. Navija~i u Rimu s nestrpljenjem ~ekaju taj dan. Cijeli je grad tada podijeljen. Mi smo uspjeli da prekinemo seriju od pet poraza u duelima protiv Rome i sre}i na{ih fanova nije bilo kraja. Kada sam stigao u Rim, odmah su mi po~eli pri~ati o rivalstvu s „vu~icom“ i nezaboravnim duelima ova dva kluba. To je utakmica za koju svi Ri-

mo utakmicu. Stalno treniramo i putujemo. Nekima se to ~ini lako, ali vjerujte da nije. ^esto nemam vremena za stvari koje bih volio da napravim u `ivotu, da imam normalan `ivot, da mogu du`e spavati, oti}i na pi}e sa prijateljima, ali da ne moram `uriti - ka`e Luli}. Nogometnu karijeru po~eo je u Jablanici, a nastavio u [vicarskoj, gdje se s roditeljima i tri sestre preselio 1998. godine. - Odlazak u [vicarsku za mene je bio velika promjena. Nastavio sam trenirati nogomet i na kraju se ulo`eni trud isplatio. Nakon zapa`enih igara u Belinconi i Grashoperu, potpunu afirmaciju do`ivio sam kod trenera Vladimira Petkovi}a u Jang bojsu. On mi je dao {ansu, koju sam maksimalno iskoristio - zaklju~uje dvadesetpetogodi{nji Jablani~anin.
D. ZEBA

Ameri~ki glumac u sportu

Bajern poma`e svom nogometa{u

Kluni igrao Breno Borges ko{arku i dobio novu ku}u bejzbol
Nogometa{u Brenu Borgesu, osumnji~enom za podmetanje po`ara u vlastitoj vili, Bajern je osigurao novu ku}u i medicinsko osoblje, a Huvensio (Juvencio), predsjednik njegovog biv{eg kluba Sao Paula, smatra da zna za{to je igra~ upao u probleme. - Brenov je problem to {to

Formula 1 spojila Gagu i „Metallicu“
Nova utrka Svjetskog prvenstva Formule 1 u Indiji predstavit }e se 30. oktobra, a spektakl otvorenja uveli~at }e Lejdi Gaga (Lady) i „Metallica“. Utrka na stazi „Buddh International Circuit“ vozit }e se kao 17. u ovogodi{njem kalendaru. Nastup na sportskoj manifestaciji dogovorili su pjeva~ica i svjetski poznati hevi metal bend, koje je, ina~e, te{ko zamisliti zajedno u kombinaciji.

Nastup na sportskoj manifestaciji

je prerano oti{ao u Njema~ku, a to nije zemlja u kojoj je lako `ivjeti. Tamo nema ro{tilja ponedjeljkom, nema sambe, nema lijepih `ena kao na na{em karnevalu. Onda je upao i u porodi~ne i probleme s finansijskim savjetnikom, dobivao je lo{e savjete - kazao je Huvensio.

Kluni: Titula najseksepilnijeg

D`ord` Kluni (George Clooney), ameri~ki glumac, reditelj, producent i scenarista, dobitnik Zlatnog globusa za najboljeg glumca u sporednoj ulozi i Oskara za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu „Sirijana“, igrao je u mladosti ko{arku i bejzbol. Kao dje~ak, sanjao je da postane svjetski poznat sportista, ali mu to nije po{lo za rukom, jer se usmjerio u drugom pravcu. Neodoljivi vje~iti ne`enja, kako ga nazivaju, nekoliko puta osvajao je titulu najseksepilnijeg mu{karca na svijetu.

Gaga: Pristala na dogovor

Borges: Prerano oti{ao u Njema~ku

Zanimljivosti

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

11

Savjeti

Svaka povr{ina postaje ekran osjetljiv na dodir
Sklop je uobli~en u ure|aj koji se postavlja na rame korisnika te se su~elje projicira pred njega na bilo koju povr{inu - ruku, sto, zid

„OmniTouch“ - tehnologija budu}nosti

Kako odr`ati mobitel ~istim
Istra`iva~i nam stalno sugeriraju kako su mobiteli leglo bakterija. Kako odr`avati mobitel ~istim? Prvi na~in je da pazite gdje ga stavljate. Kupite torbicu koja je dizajnirana za mobitel. To }e sprije~iti naseljavanje bakterija na va{ mobitel. Budite svjesni razli~itih mjesta na kojima vadite mobitel da biste se javili. ^esto perite ruke, jer ~esto odgovaramo na pozive u javnom prijevozu ili na poslu pa i na

Posoli hard disk

Nau~nici iz Singapura tvrde da kuhinjska so mo`e pove}ati kapacitet hard diska za ~ak {est puta. Oni su razvili proces kojim se mo`e pove}ati kapacitet hard diska i do 3,3 terabita po in~u. To zna~i da hard diskovi koji sadr`e jedan terabit memorije, sada mogu sadr`avati {est zahvaljuju}i novoj tehnologiji. Tako|er, so daje ve}i kontrast. Sada su vidljive fine linije koje su, ina~e, zamagljene. Kuhinjska so dodata hard disku omogu}ava bolju vidljivost bitova, odnosno stvaranje nanostruktura koje su manje od 4,5 nanometara. So popravlja rezoluciju elektronskog zraka, koji se koristi za {tampanje bitova. Nau~nici ka`u da }e ovaj proces pove}avanja kapaciteta hard diskova biti komercijaliziran do 2016. godine.

stra`iva~i „Microfosft Researcha“ na konferenciji u Santa Barbari predstavili su javnosti revolucionarnu novu tehnologiju, koja svaku provr{inu mo`e pretvoriti u ekran osjetljiv na dodir, poput ekrana na ve}ini dana{njih pametnih telefona. Rije~ je o tehnologiji „OmniTouch“, na kojoj u „Microsoftu“ rade ve} nekoliko godina. Dok se ve}ina drugih proizvo|a~a usmjerila na unapre|ivanje dana{nje tehnologije ekrana osjetljivih na dodir, u „Microsoftu“ su radili na „OmniTouchu“. Ure|aj „OmniTouch“ za stvaranje virtuelnog su~elja koristi laserske pikoprojektore te kamere koje detektiraju kretnje u trodimenzionalnom prostoru. Cijeli sklop uobli~en je u ure|aj koji se postavlja na rame korisnika te se su~elje projicira pred njega na bilo koju povr{inu ruku, sto, zid... Kamere prate kretanje ruke te konfiguriraju naredbe. Osim toga, „OmniTouch“ prepoznaje i gestikulacije rukom. Korisnici }e, zahvaljuju}i napre-

I

dnim potprogramima, prstima mo}i pisati na virtu-

elnoj tastaturi, slikati ili se igrati ba{ kao {to danas to

rade koriste}i tastaturu i mi{.

taj na~in prenosimo bacile. Nikada ne stavljajte mobitel na pult! Stojite na kasi i pri~ate na mobitel, jeste li ikada morali odlo`iti mobitel na kasi da biste mogli uzeti karticu iz torbice ili d`epa? Mo`da je kupac prije vas kihnuo ili ka{ljao na mjesto gdje ste ostavili mobitel. Novac je prljav! Kada pla}ate za ne{to i primate ostatak, razmijenili ste bakterije s ostalim ljudima. ^im iza|ete iz trgovine, uzimate mobitel i po~injete zvati. Upravo ste dodali jo{ bakterija na mobitel. Detaljno o~istite svoj mobitel dezinfekcijskim maramicama, iznenadit }ete se koliko }e prljav{tine ostati na njima.

Flash

Flash

Flash ...

Lansiran bijeli „iPod Touch“
„Apple“ je sa svojim „iPodima“ napravio revoluciju na tr`i{tu multimedijalne tehnologije i do sada ih je prodao u nevjerovatnih 320 miliona primjeraka. Najprodavaniji „iPod Touch“ mo`e se od prije desetak dana na}i i u bijeloj boji sa mno{tvom novih funkcija uz platformu „iOS 5“ i „iCloud“. Vi{e od 200 novih mogu}nosti o~ekuje kupce „iPod Touch playera“, me|u kojima se posebno izdvajaju aplikacije „iMessage“ i „Game Center“, novi sistem obavje{tavanja i Wi-Fi sinhronizacija sa softverom „iTunes“.

„Sonyjeva“ kaciga za 3D

RAZR najtanji „smartphone“
„Motorola“ je u predstavila novu verziju mobitela RAZR, ~ija je prvobitna verzija u ~etiri godine prodata u 130 miliona komada. Novi „motorola RAZR droid“ trenutno je najtanji pametni telefon na svijetu. Novi RAZR debeo je svega 7,1 milimetar, a ekran na dodir ima dijagonalu od 4,3 in~a. Ima 1,2 gigahercni dvojezgreni procesor te 1 GB RAM memorije, a pokretat }e ga operativni sistem „Android 2.3“. Novi „smartphone“ nudi i podr{ku za 4G mre`e te kameru od osam megapiksela, koja snima u HD rezoluciji.

Kompanija „Sony“ predstavila je nao~ale sa dva displeja, koje omogu}avaju korisniku gledanje trodimenzionalne slike. „Head-Mounted Display“ ima dva OLED ekrana koja sinhronizirano svijetle i time stvaraju 3D sliku, a kako su odvojeni, stru~njaci ka`u da ne}e izazivati glavobolje kod gledalaca. Neobi~na TV kaciga predstavljena je na jednom sajmu novih tehnologija u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, a sada je pu{tena u zvani~nu prodaju po cijeni od 600 eura. Mogu}e ju je uklju~iti u bilo koji 3D izvor, kao {to su televizori, konzole za igrice i „3D BluRay playeri“.

12

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

13
Halilovi}: Bitna mi je diploma

Publika o~ekuje {ou, a ja joj ga nudim
Moje predstave nisu zabranjene za maloljetnike tako da ne vidim razlog za{to su mi na Facebooku ukidali profil
ada Tvrtkovi}, Sarajka koja {irom svijeta izvodi burleskni {ou i nastupa pod umjetni~kim imenom Lada Redstar, na putu je da napravi veoma uspje{nu karijeru. Ove godine najvi{e nastupa odr`ala je u Francuskoj, Belgiji, Engleskoj i Njema~koj, gdje trenutno i `ivi. - Narednu predstavu zakazala sam u Italiji, potom u Parizu, zatim idem u Helsinki, a onda u Kinu i Japan. U martu }u svoje umije}e pokazati i pred publikom u Kanadi, {to me posebno raduje, jer izlazim i izvan granica Evrope - govori Lada.

MOJA PRI^A Lada Tvrtkovi}, Sarajka u svijetu burleske

Prije anga`mana na televiziji Pink

Nikolina priprema novi stajling
Nikolina Pi{ek priprema se za novi televizijski anga`man. Atraktivna Hrvatica uskoro }e na Pinku po~eti voditi svoj vlastiti tok-{ou tako da potpuno spremna `eli do~ekati novi projekt ispred kamere. Za novi {ou seksepilna voditeljica priprema i zanimljiv stajling. - Vjerovatno }u koristiti hrvatske dizajnere. U pregovorima sam s nekoliko najboljih. @elim ponovo iznenaditi gledaoce ispred malih ekrana. Sigurno ne}u ostati gola i bosa - ka`e Pi{ek. Nikolina je ve} nekoliko mjeseci u vezi sa Matijom ]orkovi}em, koji `ivi i radi u Berlinu. - Tu je taj problem s tim vezama na daljinu da se `elje stavljaju u drugi plan,

L

Tvrtkovi}: Ne vidim ni{ta vulgarno u ovome

Voditeljica o ljubavnom statusu

Nudim {ou
Najbolje reakcije publike izazvala je u Kini. Ka`e da su tamo odu{evljeni ovom vrstom umjetno{}u. - Burleska je sve poznatija u svijetu. Publika je divna,

Zaljubljena u Francuza
- Zaljubljena sam i imam momka koji je muzi~ar, a porijeklom iz Francuske. Evo, ve} godinu, koliko smo zajedno, svira mi klavir svakog jutra. Koliko mo`e, prati me na nastupima, ali nije ljubomoran i nema problem s tim - ka`e Lada.

nigdje nisam nai{la na probleme. Ona samo o~ekuje {ou, a ja to nudim. [to se ti~e publike u Sarajevu, koja me je imala priliku gledati pro{le godine, nai{la sam na divne ljude, ali sam poslije imala priliku vidjeti dosta ru`nih komentara po internetskim portalima - ka`e Lada. Za one koji burlesku smatraju vulgarnom te ka`u da ne spada u vrstu umjetnosti, ona ka`e: - To su kukavice, jer mi takve stvari ne govore u lice. Sigurna sam da oni koji to misle, nakon {to pogledaju moju izvedbu, promijene mi{ljenje. Ne patim od mi{ljenja drugih ljudi i ne vidim ni{ta vulgarno u izvedbi burleske. Mnogi ljudi ovu vrstu umjetnosti povezuju sa stripti-

zom, {to Lada ne negira. - Ovu vrstu striptiza dame su izvodile u ~etrdesetima, do kraja pedesetih godina, ali je tada to bila umjetnost, a danas je samo striptiz. Sve je bilo puno `enstvenosti i elegancije, a danas je puno golotinje. Ne stidim se ovoga {to radim - govori Sarajka.

Starosne granice
Prethodnih mjeseci na Facebooku su nekoliko puta osvanule grupe pod nazivom „Podr`imo Ladu i umjetnost koju neki, o~ito, ne razumiju“. - Ukidali su mi profil na Facebooku zbog slika s nastupa, na kojima sam ja u provokativnim kostimima, ali ne i gola. Poznato mi je da su bile tri grupe, bosanska, italijanska i nje-

ma~ka. Ne znam za{to nekima smeta moja vrsta umjetnosti, a ne smetaju im homoseksualci. Ako je neka djevojka sretna kao porno-glumica, meni to nije problem. Moje predstave nisu zabranjene za maloljetnike tako da ne vidim razlog za{to mi Facebook ne dozvoljava da radim svoj posao - govori ljepotica. Za kraj, ka`e da dovoljno zara|uje te da se mo`e `ivjeti od ove vrste posla. - Mislim da se desetak djevojaka u Evropi bavi ba{ ovim poslom i `ivi od toga. Ostalima je to kao neki hobi. Bitno je ista}i i to da ne postoje starosne granice tako da ima `ena koje se godinama bave ovim poslom - komentira Lada.

Vanjin mjesec bez momka
Manekenstvo mi ne nedostaje, ka`e Halilovi}
Voditeljica i biv{a manekenka Vanja Halilovi} posjetila je nedavno reviju „Cro-A-Porter“ u Zagrebu. Mnogi su pomislili da taj njen potez predstavlja svojevrsnu najavu povratka u svijet mode, ali k}erka bh. ko{arka{kog stru~njaka Rusmira Halilovi}a odlu~no je negirala takve tvrdnje. - Budu}i da je manekenstvo usko vezano uz voditeljski posao, koji ima i snimanja, ne nedostaje mi. Mo`e se kompenzirati - ka`e Vanja. Hrvatskim medijima otkrila je i ~ime se bavi u posljednje vrijeme.

Pi{ek: Vlastiti tok-{ou

a u prvom su planu poslovne i `ivotne obaveze, od kojih se te{ko maknuti -

rekla je zgodna Nikolina, koja je nedavno upoznala Matijine roditelje.

Povratak kultne grupe „Cranberries“

Novi singl nakon 10 godina
Kultna grupa „Cranberries“ objavila je prvu pjesmu nakon vi{e od deset godina „Show Me the Way“. Numera }e se na}i i na novom albumu irskih rokera „Roses“, koji }e se na tr`i{tu pojaviti u februaru 2012. godine. ^lanovi benda Dolores O’Riordan, Noel Hogan, Majk Hogan (Mike) i Fergal Louler (Lawler) zapo~eli su karijeru 1989. godine u rodnom Limeriku u Irskoj, a tokom godina prodali su vi{e od 30 miliona albuma {irom svijeta.

A. KARAMAN

- Ovih dana ne radim ni{ta posebno. Imam jo{ tri ispita i stvarno je do{lo vrijeme da zavr{im taj faks. Ne u~im ba{ po cijele dane, ne znam ko to radi, ali eto. Diplomski jo{ nisam uzela, imam te{ke ispite i ne}u `uriti s time. Ovo mi je sada veoma bitno, a kada diplomiram, mislim da }e mi se otvoriti neka nova vrata. Bitna mi je diploma, a onda }emo vidjeti - isti~e voditeljica. O privatnom `ivotu i dalje ne pri~a rado, ali je ipak otkrila svoj trenutni ljubavni status: - Ve} mjesec sam sloboH. P. dna.
Mujezinovi}: Mnogo sam putovao s ocem
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Nata{i dovoljni k}erka i posao
Nata{a Bekvalac zavr{ava svoj novi singl „Ja sam dobro“ i posljednjih dana ne izlazi iz studija na beogradskom Ko{utnjaku. Tekst za pjesmu napisala je sama. - To je, vjerovatno, prvi i posljednji ovakav izlet, da ja pi{em pjesme. To je stvar trenutka, kao i sve ostalo {to se kod mene de{ava. Melodija me je inspirirala na ovaj tekst, ali nemam planove da pi{em jo{ pjesama, jer smatram da svako treba da se dr`i onoga {to najbolje zna. To su stvari momenta i naravno da je ljubav ne{to {to je glavni pokreta~ u svemu, ali ne bih zalazila u detalje. Za ljubav su mi dovoljni k}erka Hana i posao - ka`e Nata{a.
Bekvalac: Uskoro novi singl

Pjeva~ica ne izlazi iz studija

Ismar Mujezinovi}, bh. umjetnik sa slovenskom adresom

Sje}anje na oca Ismeta
Bio je pomalo strog, ali pravedan Znao mi je kvariti poslove Zadovoljniji sam ako su o~eve nestale slike u dobrim rukama o~uvane nego da propadaju nao~igled vlastodr`aca po raznim ustanovama
Ismet Mujezinovi} bio je odli~an otac, pomalo strog, ali pravedan i nadasve samouvjeren ~ovjek, s izuzetno velikom energijom i koncentracijom za sve {to je radio. Ovim rije~ima Ismar Mujezinovi} opisuje svog oca Ismeta, najve}eg bh. slikara. Sje}am se kada sam crtao za jedan strip u Sarajevu i prili~no dobro zara|ivao, ali sam ispa{tao u {koli i dobivao lo{e ocjene. Ismet je tada do{ao u zadrugu gdje sam crtao i rekao predsjedniku da imam sasvim dovoljno para te je na{ao drugog ~ovjeka da crta umjesto mene. Ismet nikada nije volio da radim druge poslove, jer je smatrao da }e me, kao slikara, iskvariti. Sada mi je malo `ao {to je tako bilo, jer posao ~ovjeka nau~i da cijeni svoj rad - prisje}a se Ismar, bh. umjetnik sa slovenskom adresom. Njegov otac bio je i ostao tuzlanski fenomen. Dva puta je Mujezinovi}, {to je u vrijeme komunizma bila prava rijetkost, imao privilegiju da slika Titov portret. Ismet je za zasluge nesagledivih razmjera u gradu soli dobio ulicu, a Gimnazija i Atelje, tako|er, nose njegovo ime. Ipak, to je, prema Ismarovom mi{ljenju, pogre{an na~in na koji se ~uva lik i djelo jednog velikana.

Pomozi drugome
- Mi imamo jednu suludu ideju da ne~ije ime zaIsmetu Mujezinovi}u u centru Tuzle podignut je spomenik, svega metar i po od spomenika jo{ jednom tuzlanskom velikanu - Me{i Selimovi}i. Me|u Tuzlacima se postavljalo pitanje otkud spomenici zajedno,

dr`imo ako mu damo ulicu, spomenik ili neku {kolu nazovemo po njemu. To je katastrofa. Djela se ne cijene. Nije kultura crveni tepih, ro|endan ili datum

smrti nekog velikana, pa ni Ismetov. Mije{amo vrijednosti, sve je postalo mitomansko. Mnogo mi je dra`e kada u institucijama vidim Ismetove slike, koje

Me{a i Ismet veliki prijatelji
jer postoje odre|ene tvrdnje prema kojima su umjetnici bili u sva|i. - Me{a i Ismet bili su izuzetni prijatelji. Me|u njima su vje~ito postojale diskusije, ali sva|a nikada. O politici su uvijek vodili raspravu, jer je Me{a bio desni~arski, a Ismet ljevi~arski opredijeljen. Sva|ali su se zbog preferansa, a ~esto su ga igrali. Me{a i njegova supruga Darka bili su nam ~esti gosti - govori Ismar. su sa~uvane. ^uo sam skoro da je iz tuzlanske galerije nestalo mno{tvo njegovih slika. Vjerujte, zadovoljniji sam ako su te nestale slike u dobrim rukama o~uvane nego da propadaju nao~igled vlastodr`aca po raznim ustanovama - govori Ismar. Prisje}a se Ismar i rije~i koje mu je Ismet ~esto govorio. - Uvijek je govorio: „Ako ti neko pomogne u `ivotu, nemoj mu vra}ati. Ti pomozi drugome, jer ako mu vrati{, dobro se zatvara ukrug, a ako drugome pomogne{, dobro se {iri.“ To je stvar koju me je nau~io i uvijek je rado koristim - govori Ismar.
A. MUSLIMOVI]

Tuzlanski fenomen
- Ismet je bio kafanski ~ovjek, koji se volio dru`iti sa svima. Mnogo sam putovao s njim. ^esto mi je znao i kvariti poslove.

14

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

@IVOTNA PRI^A Bogdan Tanjevi}, legendarni ko{arka{ki stru~njak

^eznem za vremenom zanosa i snova
Bosnini igra~i nakon osvajanja Kupa {ampiona sebi su jedva mogli kupiti „golf“ Nau`ivao sam se familijarne ljubavi Za neki trenutni uspjeh di`u vas u oblake, ali i nemilosrdo sru{e na dno
o|en je u Pljevljima, `ivio je i radio u Italiji, Francuskoj, Turskoj, na svim krajevima planete do~ekuju ga ra{irenih ruku, ali samo jedno mjesto na svijetu punih plu}a naziva svojim domom - Sarajevo. Bogdan Tanjevi}, ~ovjek koji je ispisao brojne stranice ko{arka{ke historije, u posljednjih dvadesetak dana nalazi se upravo u voljenom gradu, provode}i dragocjene trenutke s ~lanovima porodice i bro-

R

vi}, op.a.) zaista sam bio veliki prijatelj i sasvim je normalno da posjetim jedan ovakav doga|aj. @elio sam se, tako|er, uvjeriti da li ljudi i dalje to vole, a bilo mi je veoma drago kada sam vidio s koliko su srca ovi mla|i pjeva~i izvodili hitove „Indexa“ - govori Tanjevi}.

Tanjevi}: Bio trener, selektor, sportski direktor...

Pomalo slu~ajno
Upravo u vrijeme kada su „Indexi“ vladali scenom biv{e dr`ave, Bo{a je po~eo graditi vlastitu trenersku karijeru i {ampi-

Ljubitelj knjige
Poznat kao veliki ljubitelj knjige, Bo{a se i danas trudi prona}i dovoljno vremena kako bi se posvetio ~itanju. - U posljednje vrijeme najvi{e me zanimaju ameri~ki pisci. Posebno mi se dopada Filip Rot (Philip Roth), njegovo „Ogor~enje“ je jedna od najljep{ih knjiga koje sam pro~itao. @ao mi je {to nije dobio Nobela iako je bio ozbiljan kandidat - isti~e trofejni trener. jnim prijateljima. S obzirom na to da je evociranje lijepih uspomena „pod obavezno“ tokom njegovog boravka u bh. prijestonici, legendarni Bo{a iskoristio je i priliku da prisustvuje koncertu „Da sam ja netko“ u sarajevskom klubu „Cinemas“ (nekada{nja „Sloga“), posve}enom nezaboravnim „Indexima“. - Svima nama „Indexi“ mnogo zna~e. To je grupa koja je u Jugoslaviji napravila muzi~ku revoluciju, a ja sam, eto, imao sre}u i da se poznajem s njima. Sa pokojnim Da~om (Davorin Popoonsku generaciju Bosne. - Trener sam postao pomalo slu~ajno, a pomalo i namjerno. Jo{ dok sam bio igra~ pokazivao sam te ambicije iako tada niko nije `ivio od trenerskog poziva nego su ljudi dolazili na treninge tek nakon {to im se zavr{i radno vrijeme na „pravom“ poslu. No, meni su tada{nji ~elnici Bosne ponudili posao profesionalnog trenera, s nekim solidnim primanjima, nakon ~ega je i po~ela ta lijepa pri~a. Prvo na {ta pomislim kada neko spomene poduhvat

1979. u Grenoblu i osvajanje titule prvaka Evrope jeste ta grupa sjajnih ljudi koja je to omogu}ila i zanos koji nas je sve nosio. Malo mi je ~ak i smije{no da su tada moji igra~i nakon osvajanja Kupa {ampiona sebi jedva mogli kupiti „golf“, a danas ko{arka{i koji ne predstavljaju ni{ta, naro~ito na svjetskoj pozornici, za jednu polusezonu zarade luksuzan auto. Naravno, danas ne ~eznem za bilo ~im materijalnim, ali ~eznem ba{ za tim vremenom zanosa i snova - govori slavni stru~njak. Nakon Bosne, Tanjevi}eva sljede}a stanica bila je Italija, gdje je od dva anonimna kluba iz Kazerte i Trsta, sli~no kao i u slu~aju sarajevskog tima, stvorio respektabilne ekipe.

Asvel, Budu}nost, Virtus iz Bolonje, Fenerbah~e... Naravno, nezaboravni su i trenuci provedeni na klupama reprezentacija Italije i Turske - nagla{ava Tanjevi}. U ulozi selektora je, tako|er, ostvario vanserijske rezultate. Kao autsajder s Italijom bio je {amSa prijateljima na koncertu posve}enom „Indexima“

Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), dok je svojevremeno na Apeninskom poluotoku imao status heroja nacije. - Zaista je karakteristi~an taj mediteranski temperament koji krasi sve nas u biv{oj Jugoslaviji, podjednako kao i Turke i Italija-

Velika sre}a
- Kazertu sam preuzeo jo{ kao drugoliga{a, a za samo tri godine taj klub sam doveo do finala prvenstva Italije i finala Kupa Radivoja Kora}a. Nakon toga sam pre{ao u Trst samo da bih bio bli`e ku}i, a od lokalnog tre}eliga{a Stefanela poslije sam stvorio prvaka Italije, s tim da je taj projekt trajao ipak ne{to du`e od Kazerte. Potom sam jo{ trenirao Limo`,

Ne bih o zdravlju
Poznato je da se Bo{a borio s rakom debelog crijeva zbog ~ega je i operiran pro{le godine u Istanbulu. No, o zdravstvenim problemima ne voli pri~ati. - Imao sam terapije godinu nakon operacije, dobro sam ih podnio i to je to. Preozbiljna je pri~a, ne bih o tome ovom prilikom - govori Tanjevi}. pion Evrope, upravo kao i s Jugoslavijom, a s Turskom viceprvak svijeta. ^ak ga je odlikovao i turski predsjednik Red`ep ne. Brzo se palimo, ali brzo i gasimo. Za neki trenutni uspjeh di`u vas u oblake, ali i nemilosrdo sru{e na dno. Kao sele-

ktor, stalno ste pod pritiskom cijele nacije i stari uspjesi se lako zaboravljaju tako da ba{ i nisam siguran je li taj posao lak{i od profesije klupskog trenera - ka`e Bo{a, koji danas obavlja funkciju koordinatora svih selekcija Ko{arka{kog saveza Turske nakon {to se povukao sa mjesta sportskog direktora rimskog Virtusa. Gdje god da je radio i `ivio, poznati stru~njak naj~vr{}i oslonac imao je u porodici. Uvijek se, tvrdi, trudio da dovoljno vremena posveti supruzi Jasni, dvjema k}erkama i sinu, a nekoliko proteklih godina i unuku Rubenu. - Uvijek sam pravio programe koji su mi omogu}avali da na jednom mjestu budem vi{e godina, ali ne samo zbog sportskih motiva nego upravo i zbog toga da bih vi{e vremena provodio sa porodicom. Smatram da sam se, zahvaljuju}i tome, dosta nau`ivao familijarne ljubavi, kao {to u njoj u`ivam i danas, kada na{u porodicu ~ini i unuk Ruben. A ta ljubav prema unucima je posebna pri~a, ~ovjek ne zna kakva je to sre}a dok je ne do`ivi - zaklju~uje neponoH. PROLI] vljivi Bo{a.

[es ti igra~

Mirza je najbolji
Tanjevi} se ne dvoumi previ{e kada ga pitaju ko je najbolji igra~ kojeg je trenirao. - Mirza Deliba{i}, sigurno. U sebi je nosio sve karakteristike koje treneru trebaju od jednog igra~a. Poslije njega, mo`da Dejan Bodiroga. Obojica su altruisti i mirni kao ljudi, nisu imali onaj ubila~ki instikt, ali su posjedovali toliku snagu talenta da ostvare vrhunske karijere. Kada imate takve igra~e u ekipi, to je, onda, jedna sretna sredina - ka`e 64-godi{nji Tanjevi}.

eBogdana Tanj ijek je vi}a uv krasio epitet je od najtednog h mperamentniji kih trenesvjets ra. Njegove ko rde da je lege tv na ve}ini utastandao kmica „pretr~a ra~a“, a povi{en ton bio je ih ig vi{e od sam og repertoara. to je moj rdan dio Bo{in ma, galamim, ska~em, ali raju boig ra~i ih tjeram da ~. Ima i - Psujem ig mognem i da ra na~in da im po o, osje}am se kao {esti ig moje i lje. Jednostavn dota. Neki Grk je, slu{aju} dan ljiva aneg pri~am, a je zanim kom FIBA-ino kojim to jezi psovke, upita je odgovorio: „Oficijelnim u moj prijatelj m oz smijeh govori Bo{a. kr im jezikom“ -

ti~e kako se ko{arka tokom njegove trener ske karijere m no go promijenila . - Na`alost, ko {a ka se previ{e rprofesionalizira la Ka`em na`alo . st jer to isklju~uje , mogu}nost da desi neko novose vi danas ne m sportsko ~udo. Dakle, man og talni autsajde u posti}i ono {to je Bosna ji klubor, besprimjereno uradila 1979. Tako|er, mis , kao tolim da se klubovi koji ne tro{i veliki novac, jer se de {a ju bud`et od 25mogu napuniti manju dvor va da an mecenarstvo miliona dolara. Ne svi|a m u, ima- ka`e bh. spor i se to tski velikan.

Bosna se ne mo`e ponov Slavni stru~nja iti k is

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

15

Najdra`i kutak

Savjeti

Prekrasan pogled na Beverli Hils
P
Mona Muratovi}
op zvijezda ^eril Kol (Cheryl Cole) ve} posjeduje luksuzni stan na Beverli Hilsu, a o~ito joj se `ivot u Americi toliko svidio da je odlu~ila investirati u jo{ jednu nekretninu. Pjeva~ica u Los An|elesu kupuje stan za pet i po miliona dolara. Luksuzno ure|eni stan prostire se na vi{e od 550 kvadratnih metara, ima ~ak {est spava}ih soba, ~etiri toaleta te predivan pogled na grad iz skoro svake prostorije. Novi dom ^eril Kol ima sve {to je potrebno jednoj zvijezdi bazen, veliku trpezariju te prostoriju za zabavu. Stan se prostire na ~ak tri eta`e, a budu}i da je smje{ten na visini, pru`a prekrasan pogled na Beverli Hils te ima nekoliko terasa i balkona. Interijer stana ure|en je u stilu sedamdesetih, u retrostilu, a prevladavaju bijela i svjetlosme|a boja. Prostrani stan ima i nekoliko kamina, a najve}i naglasak je na velikim staklenim povr{inama, koje ga ~ine prozra~nim i svijetlim te pru`aju prekrasan pogled.
(Ad. K.)

Zavirite u bajkoviti dom ^eril Kol

O~istite ko`ni namje{taj
Sve {to trebate jeste napraviti gustu pjenu kojom }ete, uz pomo} mekane krpe, obrisati povr{inu ko`e. Ko`u je, op}enito, bolje ~istiti pjenom nego teku}inom, jer nijedna ko`a ne voli previ{e vlage. Tako|er, u nekim prodavnicama mo}i }ete prona}i vla`ne maramice za ~i{}enje ko`e, ali budite oprezni, jer one ~esto sadr`e odre|ena ulja koja }e ko`u u~initi skliskom. Ko`u mo`ete poku{ati o~istiti i lanenim uljem, ali je njegova u~inkovitost upitna. Na`alost, kod nas je u prodavnicama nemogu}e prona}i za{titne kreme namijenjene upravo za ko`u. Zbog toga je najbolje da kupite obi~nu kremu za ruke ili tijelo te da je suhom krpom dobro utrljate u ko`u. Ono {to je vrlo va`no upamtiti jeste da sva moderna ko`a na sebi ima za{titni sloj voska, boje i drugih pokrovnih sredstva koja {tite ko`u od svih vanjskih utjecaja. Tako|er, ona je {tavljena na na~in da se ne isu{uje ili da ne puca.

Troeta`ni stan sa {est spava}ih soba, ~etiri toaleta, nekoliko terasa, balkona i kamina

Trpezarija mjesto okupljanja
Glumica Mona Muratovi} otkrila nam je u kojem kutku u ku}i provodi najvi{e vremena. - Za mene je to trpezarija, savr{eno mjesto okupljanja, najprije porodice, a onda i prijatelja. Smatram da je to najintimnije mjesto u sva~ijem `ivotu. Recimo, jako volim kada se cijela porodica okupi kod moje mame i uz razgovor i dru`enje u`ivamo u maminoj kuhinji. Svako pri~a o onome {to je aktuelno kod njega i {ta se de{ava u njihovim `ivotima. Generalno, to mi je najugodnije mjesto u ku}i - ka`e MoAd. K. na.

Kol: Stan od pet i po miliona dolara

Glamurozno i jeftino dekorirajte kamenjem
Ukoliko ste ograni~eni bud`etom, a `elite da dom ili poslovni prostor u~inite atraktivnim, jedan od najboljih na~ina je da ga ukrasite kamenom. Sobna fontana - Napraviti fontanu u zatvorenom prili~no je jednostavno uz pomo} pumpice za akvarij, kamenja i dekorativnih elemenata po vlastitoj `elji. Fontane mogu biti razli~itih veli~ina u zavisnosti od veli~ine posude koju odaberete. Kamenje u vazi - Napunite jednu ve}u staklenu vazu lijepim kame-

Ideje

Ideje

ideje...

1

2

njem. Dodajte i malo osu{enih gran~ica ili cvije}a kupljenog u cvje}ari. Ukrasite tanjir Na|ite jedan lijep, jednobojan ili bijeli tanjir i na njega zalijepite male kamen~i}e du` cijelog ruba. Ovo mo`e izgledati vrlo elegantno na kafe-stoli}u u dnevnom boravku ili kao podloga za veliku, aromati~nu svije}u. Redajte naizmjeni~no - Na|ite veliku, modernu vazu od prozirnog stakla. U nju stavite jedan red pijeska, a

3

Namje{taj s LED rasvjetom
Apsolutni hit u oblikovanju namje{taja je integriranje LED rasvjete u korpus samih elemenata. LED rasvjeta je postala „must have“ trendovskog namje{taja. Iako ima dekorativnu, a ponekada i glamuroznu ulogu, treba istaknuti i onu funkcionalnu, jer ovisno o na~inu i mjestu ugradnje, osvjetljava radne plohe, police, ladice ili unutra{njost ormara. Osim tipi~ne bijele boje svjetlosti, najnoviji trendovi uvode i RGB LED trake u boji, crveno, zeleno, plavo svjetlo. LED rasvjeta u dnevnom boravku mo`e se primijeniti na razli~ite na~ine i svaki od njih mo`e biti atraktivan i interesantan na svoj na~in. Vrlo diskretan, ali elegantan i dojmljiv na~in primjene LED rasvjete je onaj koji staklene police ~ini svijetle}ima. LED rasvjeta u dje~ijim sobama se mo`e postaviti na ma{tovite na~ine.

4

nakon toga red glatkog, oblog kamenja. Nastavite redati naizmjeni~no pijesak i kamenje dok ne do|ete do vrha vaze.

16
Crne vjen~anice Vere Vang

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

Boja `alosti za najsretniji dan
Za svaku majku mlado`enje najve}i {ok svakako bi bio ako bi se mlada pojavila u crnoj vjen~anici
Vjen~anice u boji `alosti predstavljaju tabu ~ak i za one najavangardnije. No, poznata kreatorka Vera Vang (Wang) smatra da je do{lo vrijeme promjena. Njena posljednja kolekcija obiluje dramati~nim haljinama u gotik stilu, bogato ukra{enim naborima tila i {ifona, dok bijelih modela uop}e nema. Za svaku majku mlado`enje najve}i {ok svakako bi bio ako bi se mlada pojavila u crnoj vjen~anici. Tradicionalno govore}i, ta boja se prili~no protivi onome {to vjen~anje predstavlja - radosni ~in spajanja dvoje ljudi. No, Vera Vang, jedna od najpoznatijih kreatorki kada je rije~ o vjen~anicama, odlu~ila je da crna boja vi{e nije tabu. Vang je i ranije flertovala s razli~itim nijansama sive, boje {ampanjca i prljavoroze, ali je ovo prvi put da je na pistu poslala manekenke odjevene u potpuno crne haljine. Ostaje da se vidi ho}e li nevjeste prihvatiti viziju jedne od najutjecajnijih kreatorki u svijetu vjen~anica. Valja podsjetiti da su bijele vjen~anice postale obavezan dio ceremonije tek od 1840. godine, kada se kraljica Viktorija (Victoria) u upravo jednoj takvoj haljini udala za princa Alberta.

POZNATI BUNTOVNICI Pjeva~i,

Nova vizija utjecajne dizajnerice

Zavodnica s ~a{om viskija u ruci

Lejdi Gaga podr`ala borbu za pravo slu`enja homoseksualaca u ameri~koj vojsci [on Pen ~elnike administracije predsjednika Bu{a nazivao zlim i sramnim kriminalcima
kora{njim protestima pokreta „Okupirajmo Vol strit“ („Occupy Wall Street“) na njujor{kim i ulicama drugih ameri~kih gradova prisustvovale su i svoju podr{ku dale brojne slavne li~nosti. To je bio podsticaj stranici Wonderwall da napravi listu poznatih iz {ou biznisa koji se rado pridru`uju buntu i ne boje se di}i glas za ili protiv politi~kih pitanja koja se ti~u i njih samih. Za Sjuzan Sarandon (Susan) lako se mo`e re}i da je jedna od politi~ki najaktivnijih, a nedavno se uklju~ila i u proteste u Njujorku. Bilo da se radi o podr{ci ameri~kom kandidatu iz reda demokrata ili protestu protiv ameri~kih vojnih anga`mana u Iraku, ova oskarovka trudi se da se njen glas ~uje. Iako je poznata po svom ekscentri~nom odijevanju, poput haljine od mesa, Lejdi Gaga (Lady) potrudila se da se zakop~a do grla u septembru 2010. godine, kada se obra}ala ameri~kom Kongresu o potrebi poni{tavanja zabrane slu`enja Berimor: homosePodr`ava ksualaca gej brakove

Oni se ne za svoja
S
u ameri~koj vojsci. Tri mjeseca poslije ameri~ki Senat izglasao je ukidanje ove 17-godi{nje politike, poznate kao „Don’t Ask, Don’t Tell“. O njegovom prisustvu protestima „Okupirajmo Vol strit“ najvi{e se diskutiralo. Reper Kanje Vest (Kanye West), koji se u pjesmama, spotovima i intervjuima otvoreno hvalisao svojim bogatim i rasko{nim stilom `ivota, progla{en je licemjerom. Demonstranti, koji `ele ukazati na postoje}i jaz izme|u bogatih i siroma{nih, isti~u da se reper pojavio na protestima samo radi svog publiciteta i promocije.

Kristina nije cura za koktele
Hendriks: Omiljeno alkoholno pi}e

3

Zanosna glumica Kristina Hendriks (Christina Hendricks), najpoznatija po svojoj ulozi u „Momcima s Medisona“, pojavljuje se u seksi editorijalu u ~asopisu „Men’s Health“.

Vru}a Kristina pozirala je za {ankom s ~a{om viskija u ruci. Upravo joj je viski jedno od omiljenih alkoholnih pi}a. Ka`e kako nije cura za koktele poput „kosmopolitana“.

1

Neobi~an gest muzi~ara

Popularni muzi~ar D`on Bon D`ovi (Jon Bon Jovi) u mjestu Red Benk u rodnom Nju D`ersiju otvorio je humanitarni restoran u kojem se, osim gostiju koji pla}aju onoliko koliko mogu, mogu hraniti i oni koji nemaju novca, ali pod uvjetom da dobrovoljno rade u njemu. D`ovi je svojim „JBJ Soul Kitchenom“ `elio omogu}iti gladnim i siroma{nim sugra|anima da pristojno jedu i da pri tome ne osje}aju sramotu zbog svog socijalnog stanja nego da anga`manom u restoranu dobiju osje}aj da su zaradili svoj obrok. Muzi~ar je priznao da je i sam predan radu u svom objektu, u kojem sam pere i posu|e, ali da ba{ i nije vje{t u kuhanju.

D`on Bon D`ovi otvorio humanitarni restoran

2

(L. K.) D`ovi: I sam radi u restoranu

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

17

boje di}i glas uvjerenja Glumice poput diva iz
Johanson: Revija „Dolce&Gabbana“ D`ons: Na dodjeli Oskara Hadson: Nije odoljela retru

glumci, reditelji... me|u demonstrantima

Retrostil je zavladao

Kali4Kada su gra|aniukidafornije glasali o nju istospolnih brakova,

Lejdi Gaga: Ekscentri~na i pravedna

glumica Dru Berimor (Drew Barrymore) bila je jedna od holivudskih slavnih li~nosti koje su protestirale protiv ovog ograni~avanja ruku pod ruku sa svojim gej prijateljima. Naposlijetku je kontroverzni Prijedlog 8, ustavni amandman koji zabranjuje gej brakove, a koji je Berimor smatrala neeti~nim, izglasan. Glumac [on Pen (Sean Penn) godinama je svoj prepoznatljivi bijes kanalisao kroz borbu za politi~ke istine. Jedan je i od najglasnijih kriti~ara administracije predsjednika D`ord`a Bu{a (George Bush), ~ije je ~elnike nazivao zlim i sramnim kriminalcima, ali je i redovan posjetilac antiratnih protesta. Pen je putovao {irom svijeta, u Iran, Venecuelu, Kubu, Haiti, kako bi li~no istra`io politi~ke razdore koji postoje me|u narodima. Ponekada protesti slavnih poprimaju neobi~ne forme. Takav je slu~aj bio s D`esikom Albom (Jessica Alba), koja je 2009. godine velikim posterima velike bijele ajkule oblijepila Oklahoma Siti, `ele}i ukazati javnosti na ugro`enost ove vrste. Latino ljepotica [akira (Shakira), koja je trenutno anga`irana kao sa-

zlatnog doba Holivuda
Zavodljivo crvene usne, romanti~ni uvojci kose ili elegantne pun|e, stil i glamur zlatnih tridesetih, ~etrdesetih i pedesetih, sve vi{e osvajaju crvene tepihe. Mlade holivudske glumice prepoznale su specifi~ni seksepil koji je vladao tih godina i odlu~ile ga primijeniti u svom izgledu, koji je, zaista, efektan. Skarlet Johanson (Scarlett Johansson), zbog prepoznatljivih oblina i mlije~nobijelog tena, ~esto upore|uju s divom Merilin Monro (Marilyn Monroe). I sama glumica otkrila je da preferira stil tih starih vremena, a u tom modnom maniru pojavila se i na reviji „Dolce&Gabbana“. Retrostil je odabrala i „djevojka s Medisona“, glumica D`enjuari D`ons (January Jones), a svojim savr{enim izgledom s da{kom glamura starog Holivuda naprosto je blistala na ovogodi{njoj dodjeli Oskara. Iako je opu{teni grand` stil njen za{titni znak, novom modnom talasu nije odoljela ni glumica Kejt Hadson (Kate Hudson), koja se odlu~ila za izazovnu haljinu na jedno rame. Njene kolegice Kejt Bosvort (Kate Bosworth) sa svojom jedinstvenom ljepotom i Megan Foks (Fox), kojoj uvojci savr{eno stoje, tako|er se lako prilago|avaju retru.
(L. K.)

5

Veza oskarovke i reditelja
vjetnik u Odboru za obrazovanje Latinoamerikanaca, bila je me|u slavnima koji su 2010. godine kritizirali strogi imigracioni zakon dr`ave Arizone, usmjeren protiv ilegalnih imigranata. Ona je apelirala i na dr`avne slu`benike, isti~u}i da zakon mo`e, izme|u ostalog, sprije~iti imigrante da prijavljuju krivi~na djela zbog straha od deportacije. 8. Glumica D`ejn Fonda (Jane Fonda) jedna je od najpoznatijih aktivistica u razli~itim politi~kim borbama iz reda holivudskih
Fonda: Najpoznatija aktivistica Alba: Javno izvinjenje

Dajana Kiton u memoarima o legendarnom Vudiju Alenu
Smatrala ga je izuzetno zgodnim i {armantnim, a ona je njemu bila poput navike
Jedna od najharizmati~nijih glumica Holivuda, oskarovka Dajana Kiton (Diane Keaton), ~ija je najpoznatija veza bila s rediteljem Vudijem Alenom (Woody Allen), pi{e memoare pod nazivom „Onda ponovo“ („Than Again“), ~ije je objavljivanje planirano za novembar. U knjizi koja je uglavnom posve}ena njenoj vezi s Alenom, glumica pravog imena Dajana Hol (Hall), fokusira se i na svoj odnos sa majkom Doroti Hol (Dorothy), a iznosi i dijelove porodi~nih dnevnika i pisama. U memoarima pi{e o upoznavanju s rediteljem 1968. godine, kada su zajedno radili na komi~noj predstavi „Sviraj to ponovo, Sem“, a zabavljanje s njim poredi s glumom u

6

7

slavnih. Njena anga`iranost u protestima danas se mjeri s njenim filmskim radom. Posjeta Hanoju i protesti protiv rata u Vijetnamu zaslu`ni su za njen nadimak „Hanoi Jane“. U svojim buntovima pozivala je i na ostavku predsjednika Ri~arda Niksona (Richard Nixon), a podr`avala je i razli~ite liberalne i feministi~ke ciljeve.
L. KARAN

Kiton i Alen: Osam zajedni~kih filmova

nekom od njegovih filmova. Navodi da se zaljubila u njega i prije nego {to ga je upoznala te kako ga je do`ivljavala dok ga je u krugu porodice gledala u emisijama D`onija Karsona (Johnny Carson). Priznaje da ga je smatrala izuzetno zgodnim i {armantnim, dok je ona Ale-

nu bila poput navike, jer je „volio neuroti~ne djevojke“. Ina~e, glumica i reditelj su od 1971. do 1993. godine zajedno snimili osam filmova, a „Eni Hol“ iz 1977. godine, koji joj je donio Oskara za najbolju `ensku ulogu, jednim dijelom je zasnovan na njihovoj vezi.

Plo~a od soli
Ru`i~astu so s Himalaja obi~no inventivni kuhari koriste u malim koli~inama kao za~in i dekoraciju, a odnedavno su dostupne i debele plo~e na kojima je mogu}e ter-

Inovacije...

18

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

Fakti
Tajne svjetskih kuhinja

Slavno jelo njujor{kog brokera
Njujor{ki broker Lemuel Benedikt (Benedict) u penziji vratio se jedne no}i u hotel „Waldorf-Astoria“ nakon vi{esatnog pijan~enja. Zamolio je poslugu u hotelu da mu pripremi

mi~ki obra|ivati namirnice. Debela plo~a od ru`i~aste soli dimenzija od 20 x 30 centimetara mo`e se staviti direktno na izvor topline i postepeno zagrijavati bez straha da }e se rastopiti.

Zapakirani sto

Kroasan je ipak francuski
a Znak kvalitet da se sam je a topi u us tim

Za Pari`ane kroasani nisu obi~no pecivo, a u`ivanje u njima preraslo je u neku vrstu rituala

O

Dizajnerica Ema Smart (Emma) kreirala je za britanski trgova~ki lanac ASDA zanimljive kutije za sendvi~e. Kada otpakirate sendvi~, kutiju rasklopite i za~as imate ugodni doma}i ugo|aj ukusno postavljenog stola dok, primjera radi, sjedite na autobuskoj stanici i ~ekate prijevoz.

ko kroasana (francuski croissant - polumjesec) i danas se vodi bitka ko ga je prvi napravio. Neki ka`u da je prvi ispe~en u Budimpe{ti 1686. godine, drugi, pak, u Austriji 1863., u vrijeme turske opsade Be~a. Kako su pekari ranoranioci, prvi su ugledali Turke i alarmirali grad. U znak sje}anja na taj doga|aj, napravili su kroasan i oblikovali ga kao polumjesec u slavu turskog poraza. Ipak, istina je da je recept za njega nastao u Francuskoj u drugoj polovini 19. stolje}a, ali se ne zna ta~no ko ga je izmislio. Mnogo je kriterija za ocjenu dobrog kroasana, a nema boljeg mjesta od Francuske da se ovim ukusnim pecivom oslade nepca. Kao i obi~no, negdje oko svitanja svaka prodavnica peciva i pekara u ovoj dr`avi nasla`e kroasane na police i u izloge. Za

Francuze, posebno za Pari`ane, kroasani nisu obi~no pecivo, a u`ivanje u njima preraslo je u neku vrstu rituala. Naj~e{}e ih jedu u kafi}ima uz topli espreso dok prelistavaju novine. No, ne jedu se kroasani samo za doru~ak. Mnoge pekare pripremaju ih tokom cijelog dana tako da se uvijek mogu jesti svje`i. A tokom godina pojavile su se i nove verzije pored obi~nog, koji se priprema od lisnatog tijesta, premazanog maslacem i jajetom. Najpoznatiji je svakako onaj preliven ~okoladom, iako se puni i sirom, {unkom, gljivama, d`emom, marmeladom, a Amerikanci su naprosto poludjeli za kroasanima s marcipanom. Kroasan je, ipak, omiljena poslastica malih Francuza, koji se po povratku iz {kole skoro uvijek po~aste ovim pecivom. A znak ~istog kvaliteta je da se sam topi u ustima.

poseban lijek za mamurluk, koji se sastojao od tosta, po{iranih jaja, suhog mesa i umaka holandez. Zbog kasnih sati, narud`ba je stigla u ne{to izmijenjenom obliku: mafin je zamijenio tost, a {unka masno suho meso. Tako su nastala jaja benedikt. Sposobnost ovog jela da lije~i mamurluk i dalje je tema rasprava, ali bez obzira na to, jaja benedikt postala su toliko popularna i cijenjena da je malo restorana i hotela koji ih ne slu`e za prvi jutarnji obrok.

Info

Info

Info...

Aplikacija prepoznaje vino
Nova aplikacija za mobilne ure|aje „Vivino Beta“ prepoznaje vino preko slike vinske etikete. Nakon fotografiranja fla{e, aplikacija analizira sliku te je upore|uje sa skoro 400.000 razli~itih vina iz svoje baze podataka, a zatim dostavlja informacije o primjerku. Zahvaljuju}i socijalnom karakteru aplikacije, omogu}ena je razmjena komentara i ocjena pojedinih vina izme|u korisnika. Osim {to je edukativna, aplikacija mo`e biti od velike koristi kada se na|ete u dru{tvu ljubitelja vina.

Jubilej za „fish and chips“
Velika Britanija proslavila je 150 godina postojanja najpoznatijeg nacionalnog jela. Tamo{nji ~asopisi navode da {irom ove zemlje postoji 10.500 registriranih du}ana, specijaliziranih za pripremu i prodaju jela. Svaka peta dostava hrane petkom su „fish and chips“, a pri tome sadr`e i tre}inu kalorija manje od druge brze hrane. Riba koju britanci naj~e{}e biraju pored krompiri}a je bakalar, a „maris piper“ najbolja je sorta krompira za popularno jelo.

^okolada koja se udi{e
„Le Whif“ posve je nov na~in jedenja ~okolade udi{u}i je. Dejvid Edvards (David Edwards), harvardski profesor i izumitelj „Le Whifa“, smatra da je inovativni proizvod logi~an nastavak historijskih okolnosti u kojima su ljudi jeli sve manje i manje, ali i sve ~e{}e. To je prof. Edvardsa podsjetilo na disanje pa je kombinacijom kulinarskog umije}a i nauke aerosola stvoren „Le Whif“.

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

19

Spoj latinske dinamike i evropske sofisticiranosti
Na groblju „Recoleta“ ukopana Evita, nekada{nja prva kao glavno mjesto sve~anih okupljanja dama Argentine Obelisk, simbol metropole, slu`i

MOJE PUTOVANJE Buenos Aires, glavni grad zemlje tanga i Maradone

K

ako zapo~eti pri~u o Argentini? Ne znam odakle da krenem, mogla bih pisati knjige! Argentina je za mnoge daleka zemlja tanga ili Maradone. No, ova dr`ava ju`noameri~kog kontinenta nudi mnogo vi{e. Ovo putovanje bilo mi je jedno od najzanimljivijih do sada, moj prvi, ali sigurno ne i jedini boravak u Ju`noj Americi.

La`ni kusur

i taksiji, koji nade `uto-crn eka vas ne izne adaju}em stanju. No, ve N ko da su slovno rasp ljno ta su u do i i ima ih dovo oma su povoljn u bilo koje doba dana ili ju kana raspolagan treba paziti, nekoliko puta ama, a amo se v~anic no}i. S to a krupnijim no da sam pla}al i kusur. Portenosi ka`u da im la`n riste kl koji ko dobila sa `ivi. A taksiste svaki turista doo`ete zaboraviti. ma-ure|aje, m
Dakle, i samo stanovni{tvo, vi{e od 13 miliona, porijeklom je iz zapadne Evrope. Sam Bue-

Pi{e: Vildana BIJEDI]

Prljave ulice
^esto zami{ljam kako ple{em tango na ulica-

evropski da na po~etku, lutaju}i gradom, imate osje}aj da ste u Parizu ili Barceloni, zavisno od kvarta. Onda se prisjetim

Asado i empanade
Glavni dio argentinske prehrane je meso, pogotovo gove|i odresci. Meso s ro{tilja, takozvani asado, va`an je dio argentinske kuhinje. Ipak, i za vegetarijance, kao {to sam ja, postoje razne salate i empanade, koje je i nacionalno jelo. To su pala~inka koje se filuje, naprimjer sa maslinama, kukuruzom ili sirom. Tako|er, vo}a u Buenos Airesu ima na svakom koraku, i to je izbor ogroman.

ma Buenos Airesa, grada latinske dinamike i evropske sofisticiranosti. Iako je dio Latinske Amerike, dio Buenos Airesa toliko je

da je decembar i da je temperatura iznad 30 Celzijevih! Time shvatim, na ju`noj sam polulopti, na hiljade kilometara daleko od snijegom pokrivene Evrope. Buenos Aires gradili su imigranti iz Italije, Francuske i [panije.

nos Aires naseljen je vi{e nego tri cijele Bosne i Hercegovine. Buenos Aires ili, kra}e, Baires ne zna~i doslovno „dobar zrak“ kao {to mnogi misle. Nazvan je po Gospi od Dobra Zdravlja, koja je

za{titnica grada. [tavi{e, zrak ove metropole veoma je zaga|en i ulice su prljave. Te{ko je navesti sve {to sam uspjela vidjeti i do`ivjeti u o~aravaju}em Buenos Airesu. Moram izdvojiti prepoznatljivi simbol ove metropole - Obelisk, koji slu`i kao glavno mjesto sve~anih okupljanja. Ova kamena gromada sa svojih 67 metara visine koristi se kao orijentacija, jer je grad smje{ten u ravnici. Obavezno preporu~ujem {etnju Avenijom 9. jula, naj{irom avenijom na svijetu, koja broji ~ak 22 saobra}ajne trake. Ime je dobila po Danu nezavisnosti Argentine, progla{enom 9. jula 1816. godine. Trg Maja podsje}a me

na londonski „Speaker’s Corner“ u Hajd parku, gdje se de{avaju razni protesti. Svakog ~etvrtka tu se okupljaju majke nestalih za vrijeme neslavne diktature sedamdesetih godina, pokrivene bijelim maramama.

Boemska ~etvrt
Jedna od najljep{ih i najelegantnijih ~etvrti Buenos Airesa je Recoleta, prefinjeni i ekskluzivni dio grada, koji je poznat i pod nazivom „Pariz u malom“. Tu se nalazi i famozno monumentalno groblje „Recoleta“, na kojem je ukopana i slavna Eva Peron (Perón), nekada{nja prva dama Argentine. San Telmo, umjetni~ka i boemska ~etvrt, kolijevka je tanga, na ~ijim ga ulicama zanosno ple{u i mladi i stari parovi. Veoma senzualan i strastven, istovremeno tu`an i veseo, tango izra`ava emocije Argentinaca. Tango za Buenos Aires ustvari nije samo vrsta plesa, on zna~i mnogo vi{e, jer predstavlja filozofiju i mentalitet Portenosa.

Info

va u ma dr`a na je os s vi{e od 2,5 Argenti veli~ini, etara. vijetu po adratnih kilom Bues kv da miliona ni glavnog gra ortenos Gra|a nazivaju se P a`nost sa ev nos Aire luke“), {to isti~ acije. ain di iz ad („lju p{e gra zvoju gr luke u ra se me|u najljeom koja itektur a, PariUbraja ta s arh ve svije utjecaje Madrid do ira kombin elone. i Barc za

20

Nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
O^EKIVANI JACK POT ZA 43. KOLO TV BINGA 910.000,00 KM PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 42. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 21.10.2011.godine

35 37

70 49

61 21

36 23

30 83

32 33

04 72

26 41

11 42

06 01

81 15

88 66

80 39

46 55

58 40

09 48

29 43

87 22

90

65

BINGO 37+ DOBITAK IZVU^EN NA 38. BROJU
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 37+ SA 10 POGODAKA ( 2 REDA ) SA 5 POGODAKA ( 1 RED ) SA 14 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) SA 13 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA DOBITAKA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.647,80 KM 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808,60 KM 6.886 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,90 KM 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 KM 63 . . . . . . . . . .DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTI]A

DOBITAK LAPTOP: 00020 4340020 036-3148679-86

BREZA

DOBITAK BINGO 37+
ZENICA ZASTUPNIK 00145 4310548 036-0583313-23 1xB37+
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 42. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 21.10.2011.godine

JACK POT ZA 42. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . .862.022,10 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239.319,00 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . .143.591,40 KM FOND ZA IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . .20.000,00 KM FOND ZA 14 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.000,00 KM

FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.647,80 KM PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . . . . . . . . 29.647,80 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.788,70 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.507,00 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 KM

IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS:

9

0

3

5

6

5

IZVU^ENE SMS PORUKE U IGRI IGRA^-GOST „ [ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO 1. TAR^IN ZASTUPNIK: 00752 4350037 036-3773506-77 2. VISOKO ZASTUPNIK: 00088 4340028 035-2275419-27 3. SARAJEVO ZASTUPNIK: 00653 4350402 036-3325632-35 4. GRA^ANICA ZASTUPNIK: 00315 4330204 036-0927102-19 5. MOSTAR ZASTUPNIK: 00769 4330060 036-0600496-67 DOBICI U SMS IGRI IGRA^-GOST „[ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
1. 10.000,00 KM 2. 4.000,00 KM 3. 3.000,00 KM 4. 2.000,00 KM 5. 1.000,00 KM 6. 4.000,00 KM 7. 3.000,00 KM 8. 2.000,00 KM 9. 1.000,00 KM 10. +1.000,00 KM 11. 500,00 KM 12. 500,00 KM 13. 500,00 KM 14. 500,00 KM 15. 500,00 KM

U 42. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.773,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.863,80 KM

FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (11.353,52 + JP 12.978,96) 24.332,48 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.510,28 KM

GARANTOVANI JACK POT ZA 43. KOLO IGRE BING0 PLUS 50.000,00 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 DOBITAKA: BINGO PLUS 5 DOBITAKA: BINGO PLUS 4 DOBITAKA: LUTRIJA BiH SARAJEVO 22.10.2011.godine NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.128,80 KM 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672,20 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA: BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM 1.420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 KM

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 41. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 14.10.2011.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 41. KOLO IGRE BINGO PLUS OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 9.439,24 + J.P. 0,00) . . . . . . .9.439,24 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.782,86 KM

U 41. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.703,50 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.222,10 KM BINGO PLUS 6 BINGO PLUS 5 BINGO PLUS 4

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 22.10.2011.god.

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 41. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 14.10.2011.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 41. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
FOND ZA SMS NAGRADNU IGRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.000,00 KM FOND ZA 14. POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.666,60 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.666,60 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.799,90 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.533,20 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.000,00 KM GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r.

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 KM DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 1.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT DOBITAKA: 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.654,80 KM
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 41. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 21.11.2011.godine ROK ZA PRIGOVORE : 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA NAPOMENA VI[E O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA www.lutrijabih.ba GDJE TAKO\E, MO@ETE, PROVJERITI EVENTUALNE DOBITKE
ISPRAVKA NA PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 84. KOLA LOTO-a OD 18.10.2011 GODINE ISPUŠTENO TREBA OÈEKIVANI JACK POT ZA 85. KOLO LOTO-a 520.000,00 KM

BINGO 37+ DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.666,60 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA: 26 . . . . . . . . . . . . . . .569,20 KM SA 5 POGODAKA (1 RED) DOBITAKA: 7.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 KM SA 14 POGODAKA (BEZ DVA REDA) DOBITAKA: 6 . . . . . . . . . .200,00 KM SA 13 POGODAKA (BEZ DVA REDA): 74 DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTIÆA JACK POT ZA 41. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .852.059,60 KM UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206.110,50 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123.666,30 KM

ISPRAVKA NA PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 84. KOLA JOKER-a OD 18.10.2011 GODINE ISPUŠTENO TREBA SUPER LOTO OÈEKIVANI JACK POT ZA 01.KOLO JOKER-a 85.000,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 41. KOLO TV BINGA JE 21.11.2011.godine

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 22.10.2011.godine

JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI „URBIKOM“ POSU[JE Temeljem ~lanka 27. st. 1. to~aka 10. i 11. Statuta, te ~lanka 9. Pravilnika o ustrojstvu rada i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posu{je, Ravnatelj ustanove raspisuje

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJOJ LUCI Broj: 57 0 Ps 002136 05 Ps Banja Luka, 25.05. 2011. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJOJ LUCI, sudija Igor Dabi}, u pravnoj stvari tu`ioca NLB „Razvojna Banka“ Ad Banjaluka (pravni sljednik Razvojne banke Jugoistocne Evrope), kojeg zastupa direktor, protiv tu`enog „Termomont 3b“ Banja Luka iz Banja Luka, kojeg zastupa direktor Lazi} Milena, radi duga, v.s.p. 60.921,87 KM, dana 25.05.2011. godine, donio je:

OGLAS
za popunu radnog mjesta na neodre|eno vrijeme Radno mjesto: referent za stambeno-komunalne poslove Opis poslova: Rad na poslovima vezanim za utvr|ivanje obveznika pla}anja i visine sredstava zajedni~ke pri~uve za upravljanje i odr`avanje zajedni~kih dijelova zgrada, vo|enje evidencije zadu`enja i naplate sredstava zajedni~ke pri~uve za upravljanje i odr`avanje zajedni~kih dijelova zgrada, obavljanje poslova vezanih za utvr|ivanje obveznika pla}anja i visine komunalne naknade, vo|enje evidencije zadu`enja i naplate komunalne naknade, sastavljanje i dostavljanje opomena za nenapla}ena potra`ivanja sredstava zajedni~ke pri~uve za upravljanje i odr`avanje zajedni~kih dijelova zgrada i sredstava komunalne naknade, te obavljanje ostalih poslova daktilografske i op}e naravi. Na radno mjesto mo`e biti izabrana osoba koja ima: - SSS, gra|evinskog ili ekonomskog smjera - najmanje 6 mjeseci radnog iskustva Uz prijavu kandidati prila`u original ili ovjerene fotokopije: 1. Dokaz o {kolskoj spremi 2. Dokaz o radnom iskustvu 3. Uvjerenje o neka`njavanju i nevo|enju sudskog postupka Rok za podno{enje prijava je 8 dana od dana objave oglasa. Prijave se dostavljaju na adresu: Javna ustanova za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posu{je Trg hrvatskih velikana 4 88240 Posu{je S naznakom: „Prijava po objavljenom oglasu“ RAVNATELJ Pavo Lon~ar ing. gra|.

zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni „Termomont 3b“ Banja Luka iz Banja Luka da tu`itelju NLB „Razvojna Banka“ Ad Banjaluka isplati iznos od 35.000,00 KM na ime glavnice, u iznosu od 1.486,92 KM na ime redovne kamate i iznos od 24.434,95 KM, na ime zakonske zatezne kamate, od 24.02.2005. godine, te zakonsku zateznu kamatu na iznos od 36.486,92 KM, po~ev od dana pdono{enja tu`be tj. 28.02.2005. godine, pa do kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 968,00 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Igor Dabi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{enja dozvoljena je `alba Vi{em privrednom sudu u Banjaluci u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka. Napomena: Dostavljanje presude se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama Glas Srpske i oglasnoj tabli suda, uz napomenu da istu mo`ete podi}i u zgradi suda.

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 23 0 I 004327 09 I Velika Kladu{a, 27. 09. 2011. godine OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I, po sudiji Dragana \eri}-Cerovi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna Fondacija „Sunrise“ Sarajevo - Regionalni ured Biha}, protiv izvr{enika Samir Kudi}, Kudi}i br. 48., Velika Kladu{a i Esad [abi}, Kudi}i bb, Velika Kladu{a, radi prinudne naplate, odlu~uju}i o prijedlogu za izvr{enje 23 0 I 004327 09 I, na osnovu ~lana 10. i 21. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH br. 32/03 i 33/06) a u vezi sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH br. 53/03) a na prijedlog tra`ioca izvr{enja

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Odre|eno dana 22. 10. 2010. godne, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 11. 12. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne mjenice br. AF2785427, kao izvr{ne isprave u iznosu od 1.633,37 KM. Rje{enje je dozvoljeno stavljanjem pe~ata na prijedlog dana 22. 10. 2010. godine. Izvr{enje je odre|eno popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika Samir Kudi}, Kudi}i br. 48., Velika Kladu{a i Esad [abi}, Kudi}i bb, Velika Kladu{a, te uplatom iznosa dobivenog prodajom na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj: 3385002200167887, koji se vodi kod UNI-CREDIT ZAGREBA^KE BANKE... Sudija Dragana \eri} Cerovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana dostavljanja. Prigovor se podnosi ovom sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i stranke. Dostavljanje Rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Samir Kudi}, Kudi}i br. 48., Velika Kladu{a, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

21

Tačno Netačno
B-film je naziv za igrani 1.film dužineizvorni75 minuta? 55 Morfem je lingvistici najmanja 2.gramatičkaujedinica govora? Demon je u starim pojava, zao duh, 3.natprirodnadovodi uvjerovanjima biće koje ljude kušnju i nanosi im fizičko zlo? 1 TAČNO

M

Špinat, brokula, salata i drugo zeleno povrće obiluju luteinom i zeaksantinom, sastojcima koji sprečavaju nastanak mrene i makularnu degeneraciju. Za zdrave oči jedite što više takvog povrća najmanje dva puta dnevno. Primjera radi, špinat uključite u ručak, a brokulu jedite za večeru. Rezultati prijašnjih istraživanja su pokazali da žene koje jedu barem jednu porciju zelenog lisnatog povrća na dan imaju 46 posto manju šansu za obolijevanje od srčanih bolesti od Jedite barem jednu poronih koje konzumiraju manje kociju zelenog dnevno ličine ovog zdravog povrća.

M 

AA FLHćA =č= EKEJAJ *A>A JHA>=K IF=L=JE = AđE=
Jednogodišnje bebe trebale bi spavati na leđima, na tvrđem dušeku i u istoj sobi s roditeljima, jedna je od novih preporuka za sigurnost najmlađih koju je objavila Američka akademija pedijatara (AAP). Na nacionalnoj konferenciji američkih ljekara ove struke koja se održava u Bostonu zaključeno je da bi bebe, kako bi se izbjegao takozvani sindrom iznenadne smrti djece, koji je sve češći posljednjih godina, trebale uvijek spavati na leđima, dok se spavanje na boku ocjenjuje kao nesigurno. Preporučuje se također da bebe u bud- Učiniti sve da bi se nom stanju neko vrijeme provedu ležeći i na izbjegao tzv. sindrom stomaku, ali pod nadzorom odraslih. iznenadne smrti

Najzdravije namirnice u prehrani

Američka akademija pedijatara

B-film je izvorni naziv za jednu vrstu filma
B-film je izvorni naziv za igrani film dužine 55 - 75 minuta. Prikazivao se kao predigra glavnog filma u sklopu dvostrukog programa, što se u američkim kinima javilo početkom 1930-ih godina u doba velike ekonomske krize i održalo do početka 1950-ih. Radilo se o proizvodno vrlo jeftinim filmovima čije su pojedine vrijednosti (sklonost prema vizuelnom zražavanju, lakoća fabuliranja) počev od 1960-ih zapazili osobito francuski novotalasni kritičari. Otada se pojam B-film počinje afirmativno upotrebljavati za sve američke niskobudžetne žanrovske filmove koji odbijaju sadržajno-formalnu pretencioznost, a iskazuju navedene kvalitete i određenu tematsku intrigantnost.

ISTRAŽIVANJE Mišićna izdržljivost

7čE= JH>Kš== = IJHK
Naučnici s kinezioloških fakulteta ispitali su učinak abdominalnih vježbi na smanjenje masnog tkiva
Može li se izvođenjem trbušnjaka smanjiti obim struka

Kulinarski kutak

Potrebno je: 4 plava patlidžana, 250 g mladog sira, 120 g salame, 2 paradajza, glavica luka, struk prase, česno bijelog luka, 100 g šampinjona, ulje, so, biber. Način pripreme: 1. Patlidžane prepoloviti, izvaditi im sredinu i sitno je isjeckati. Posoliti meso patlidžana i izdubljene polovine, pa ostaviti da puste gorčinu. 2. Na ulju propržiti isjeckani crni i bijeli luk, na kolutove isječenu prasu i na listiće isjeckane šampinjone. 3. Ocijediti meso patlidžana, pa i njega dodati u masu da se sve zajedno još proprži. 4. Pobiberiti masu i u nju umiješati na kockice isječenu salamu i polovinu izdrobljenog mladog sira. 5. Masom napuniti polovine patlidžana i redati ih u pleh. Na svaku polovinu staviti malo sira i nekoliko kolutova paradajza, pa zapeći.

M 

=FEJ=IE F=JE@ž=E

2 NETAČNO

Morfem najmanja gramatička jedinica
Morfem je u lingvistici najmanja gramatička jedinica govora. Može to biti i cijela riječ (sat) ili dio riječi (trs i ka u riječi trstika). U takozvanim izolovanim jezicima, poput vijetnamskoga, svaka riječ sastoji se iz samo jednog morfema. U jezicima kao što je engleski, riječi često sadrže više morfema. Morfemima se bavi morfologija. To je dio nauke o jeziku koji se bavi oblicima riječi.

Naučnici s kinezioloških fakulteta u nekoliko američkih saveznih država ispitali su učinak abdominalnih vježbi na smanjenje masnog tkiva u području struka. Pomno su pratili napredak 24 ispitanika, 14 muškaraca i 10 žena, od 18 do 40 godina, koji su inače živjeli sjedilačkim načinom života.

Na početku i na kraju istraživanja ispitanicima su uzete antropometrijske mjere, napravljena je i analiza sastava tijela te proveden test izdržljivosti abdominalnih mišića. Ispitanici su podijeljeni u dvije grupe. Prva grupa je pet dana u sedmici izvodila vježbe za trbušne mišiće, dok druga grupa nije radila nikakve

vježbe. Šest sedmica kasnije provedena su mjerenja potkožnog masnog tkiva i izdržljivosti u izvođenju trbušnjaka. Rezultati su pokazali da izvođenje trbušnjaka nije utjecalo na smanjenje masnog tkiva u području trbuha, ali je znatno povećalo mišićnu izdržljivost.

STARIJI [PANSKA MEKSI^KI POKRAJINA TENISER, RAUL SLAVNI RUMUNSKI GROFVAMPIR IZ PRI^A HRVATSKI OTOK

NAVIKE

FRANCUSKA

NAJMANJI PARNI BROJ

GR^KO SLOVO

GRAD U JEMENU

KAMENOM PREKRIVENA CESTA ILI AVLIJA

URAN

GLUMICA MASARI

KRATICA PO^ETNIH SLOVA IMENA I PREZIM.

3 TAČNO

Za Sokrata demon je unutarnji glas
Demon je u starim vjerovanjima, natprirodna pojava, zao duh, biće koje ljude dovodi u kušnju i nanosi im fizičko zlo. Demoni su bestjelesni, vladaju u zraku, vatri, vodi, zemlji. Rađaju glad, kvare zrak, šire neplodnost, donose zarazu, nesreću, neimaštinu i smrt. U antičkoj Grčkoj vjerovanje demona je često poistovjećeno sa zaštitnim duhom ili božanstvom. Za Sokrata (na slici) demon je unutarnji glas koji odvraća od zla i potiče na dobro. U velikim historijskim religijama (židovskoj, kršćanskoj i islamskoj) demon je Bogu protivan zao duh, vrag (sotona).

NAJZDRAVIJE PI]E @IVAC

E.K. DUH MU[KO IME ZEMLJI[NO PODRU^JE PLANINSKI MASIV U J. AMERICI ”Army Secur. Agency” BILJKA RMANAC LI^NA KARTA NULA AKADEMIJA NAUKA I UMJETN.

PJESMA ALEKSE [ANTI]A NJEMA^KI FILOZOF FRIDRIH

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA DONALD TRAMP, PONI, PIKSI, ZOV, NARAV, L, AR, SAG, ADI, MUHAREMOVI], OKAMENOTINA, REGISTRATOR 2683

GORJE U TURSKOJ

PRIRODOZNANAC NA SLICI SKANDINAVSKI NEBESNICI VJERSKA TAJNA, DOGME (lat.)

@ELJEZNI^KE TRA^NICE

TE[KA RANA

PISAC PAUND

BLJE[TAVILO, RASKO[ GRUPA SLAVNIH INSEKATA OSOBA

LIKOVNI PJEVA^ICA PJEVA^ICA UMJETNIK SA SVR[EMEDUNA SLICI NOMA AKANJANIN DEMIJOM

ZID ILI SL.

RAZLOMLJENI BROJ

EVROPSKA DR@AVA ENGLESKI GLUMAC OLIVER EDINA ODMILJA STUPANJE @ENE U BRAK (mn.) NI@E VOD. BILJKE [IPCI, MOGRANJI SRETAN ^OVJEK NOSILA ZA MRTVE I RANJENE KOJI NEMA NABORE PO SEBI FUD. STR. MUZUROVI] JEDINICE JA^INE EL. OTPORA AFRI^KA ZEMLJA PROPAGANDNA PORUKA I SL. PTICE PJEVICE R.L. [AHIST KARPOV BIV. OML. EMISIJA TV SA MJESTO U ISTRI OGRADA NA CESTI ZVIJER IZ PORODICE MA^AKA GLUMICA KARI] @ENSKO IME KU]ICA OD PLATNA ].I. UVIJENI KOLA^ BIV. FUDB. ”SARAJEVA” MUHAMED AMERI^KA GLUMICA KINESKI VO\A CE TUNG ENGLESKA PLEMI]KA TITULA SIRIJSKI VOJSKOVO\A MU[KO IME MJESNA ZAJEDNICA SUPA SAJMI[TE, VA[AR OSOBA KOJA @IVI U TAVANU ORGAN ^ULA SLUHA SPOR, INERTAN MUZI^AR KUPER @IVI STVOR FUDBALER SALIHAMID@i] ITALIJA PUBLICIST FJODOR NAUKA O POTRESIMA TLA FIZI^AR BOR FRANCUSKI GRAD SLIKAR MURTI] PREDMET OBO@AVANJA

MJERA ZA TE@INU

TENISER AGASI

REOMIR

UDARAC U FUDBALU (mn.)

].U. MJERA IZRE^ENA ZA PO^INIOCA PREKR[AJA SVE^ANE PJESME

VOLUMEN

PRIMORSKI GRM

LITAR

MA\ARSKO MU[KO IME

N.U.

JEDNAKA

NBA KO[ARKA[ PRIJEVREMENO MLADUN^E SRNE GLUMICA SAMS GRAM ZVUK

MAGARE]I GLAS

ITALIJANSKI PISAC ZVEVO POREZI M.E. PRISVOJNA ZAMJENICA TEMPO

FRANCUSKA TAMNOPUTA MANEKENKA SALA ZA VJE@BANJE

385

IZASLANICI UDRUGOJ ZEMLJI

IME VUNENI NA[EG FUDBALERA PREKRIVA^, IHRAM NASLICI

PJEVA^ ^OLI]

NARODNA IGRA

SFPISAC ISAK

NA[ FUDBALER NASLICI

MA[INERIJA

MU[KO IME

DVOSJEKLI BODE@

NIJE MEKAN

KO@NA BOLEST

STEPEN ^ISTO]E ZLATA

@I^ANI MUZI^KI INSTRUMENT

SKICA, NACRT

GLUMAC [ARIF NADIMAK PJEVA^ICE ^INKVETI BEZIMEN

BIBLIJSKI LIK KO[ARKA[ DANEU IGRANA SRE]U UOVOM PRAVCU BIV.HRVAT. KO[ARKA[ @ELJKO NAOPOJAN NA^IN KALIJ SVITANJE, ZORA MUZI^KO DJELOZA DVAILITRI INSTRUMENTA (mn.) OTOKU JADRANU SINEAST VELS GLUMAC NOLTI VRSTA PSA M.O. RJE^CA NUTKANJA NO]NA PTICA STUPITI UPROSTORIJU (pu~.)

TVRDNJA KOJUNE TREBA DOKAZIVATI STEPSKA OVCA, ARKAR

KALIJ KAMENA GROMADA UTVARA, SABLAST C.E. LJUBAVNIK (tal.)

REOMIR

BARONICA

ZADAH, MIRIS

STARIJA TENISERKA ARAN^A SAN^EZ

ZEMLJI[NO PODRU^JE

ZAJEDLJIV

NEUTRON

ONAJKOJI MUCA TIGANJ

IZVR[ITI OTPREMU, ODASLATI NARODIU GANIIOBALI SLONOVA^E IVOVA [UMICA FINSKO JEZERO, ENARE PJEVA^ICA FICD@ERALD ^AS J.U. K]IZEVSA IHEREIZ GR^KOG MITA ELEKTRON ORGANIZ. UJEDINJ. NACIJA (skr.)

KOBRA, NAO^ARKA

VRSTA VRBE

ENGLESKI FUDBALER MAJKL

POKRET VOJSKE

PREZIME FUDBALERA NASLICI

ALT

NAPADATI

SESTRIN SIN

GRADU RUSIJI TEHNIKA [TAMPE UZPOMO] SVILE GLUMICA [OVAGOVI]

PREKRITI [ARAMA

TEMPO

NJEMA^KI LI^NA PISAC ZAMJENICA MAN

ANTI^KI GRADU BABILONIJI

NA[ FUDBALER NASLICI

O^EVI (slov.)

MALI KOLUT

STARICA, BAKA

ONIKOJI NA[ FUDBALER UPRAVLJAJU GLUMAC AVIONOM RID NASLICI ILIBOLIDOM

DVORAC

NEUTRON

PAMET, RAZUM

@ITELJ TATARIJE

UO^ITI, SPAZITI

KOJENIJE POZNATO
KOJEIMA GOLEM NOS SPREMI[TE ZA@ITO BIV.FUDB. PLATINI SNA@NO, SILNO URAN

PJEVA^ICA MEDUNJANIN DUGA AFRI^KA RIJEKA EVROPSKA DR@AVICA UMANJENI PREDMET

DIO TE^NOSTI ATLETSKI GRA\EN MLADI]

STARIJA GLUMICA EVA

@ENSKO IME ONOMATOPEJAU[UTKIVANJA PLINOVODI OSTRVO [AHIST KASPAROV KALIJ PE]ZA TOPLJENJE @ELJEZNE RUDE

SUSRETATI SE

MIRISNO SREDSTVO MAJSTORI ZASTAKLO EKAVSKI IZRAZU JEZIKU EPSKI PJESNIK GLUMAC KVIN ^OVJEK AZIJSKE RASE [ANSONJERKA PJAF NORVE[KA KARLOVAC

SKIJA[ICA ZAVADLAV ADNAN ODMILJA

VAL

60MINUTA

FATIMA ODMILJA, TIMA

VRSTA DRAGULJA DOZVOLA ULASKAU NEKU ZEMLJU

SIR]E LI^NA ZAMJENICA VOLUMEN SR@, SU[TINA OBUJAM, OPSEG

KRETATI SE UZVIK VESELJA NOTASOLMIZACIJE

GLUMICA TURMAN

FILM KOSTE GAVRASA PRVI ^OVJEK POBIBLIJI

ATLETSKI BACA^KI REKVIZIT

LUKAU GR^KOJ

CILJ

RJE[ENJA: str. 1. PREGRADA, RAZLOMAK, UKRAJINA, GRAM, RID, AA, UDAJE, NARI, EM, SAL, NILS, R, GLADAK, EFEI, OMI, ]U, OGLAS, KAZNA, RL, ODE, NATI, V, BRANIK, ITEA, ANA, ]I, [ATOR, GRANOV, MAO, ALIS, ERL, BI]E, L, AHEJ, I, ANTAL, MZ, NU, SAJAM, ISTA, UHO, GRANT HIL, REV, RANO, ITALO, G, F, NAMETI, IMAN, MOJ, TERETANA str. 2. AZIZ, TVRD, AJAR, [EMA, EZAV, ID, K, ARKAL, AMO, K, OPOJNO, SONATE, NU, IST, ORSON, OVEN, KOLI, MISIMOVI], ATAKOVATI; KAMA, OSIP, LIRA, OMAR, OLA, AVET, N, MUCAVAC, OTPREMITI, NAJA, AKAN, IVA, INARI, MANEVAR, ^, A, ILITIJA, NE]AK, OUN; SITOTISAK, A[, NOSATO, RAS, MI[EL, ARIJANA, U, TALAS, PST, OTOK, GARI, VISOKA PE], SAT, OCAT, V, TI, OBIM, DISK, ITEA; NEPOZNATO, AMIRA, KAP, NIL, MALTA, AROMAT, AZ, STAKLARI, EPIK, EDIT, KA, ENTONI, AHAT, VIZA, I]I, Z, JU, ADAM META str. 3. SEBASTIJAN FETEL, EMA VOTSON, IRAME, MIRAN, ANA STANI], IRINIT, ANRI, NA, RD, SLAST, KLJUSE, OER, ISTAKA, LAMA, SLAJS, ANATOMI, T, MILUTIN, PILA, IL, A], ROVATI, UNITA, N, MINE, RTAK, SEN, ALE[, TIBET, ETAT, GETIT, KULOARI, I]I, ORAH, LEONID, ]ILIMAR, MIRSADA, FIKRET HOD@I], ZLO, EVRA, RADAN, EPIK, JO[KO SKOBLAR, MA, DA, ASKA, AEROKAR, AMI, TALK, TATA, A, NULER, ARI, PICEK, ALISON, KREK, ALT, VIJAGRA, ILAN, ME, E], DOORATI, AKAR, J, APT, IMITATI, I, KOLIN FAREL, SOS, KONA, OAZA, ISTRA, ALAVIT, OTOCI, AT, NACIJA, NINA RI^I,

Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika.

Vodoravno: - A] - AEROKAR - AKAR - ALAVIT - ALE[ - ALISON - ALT - AMI - ANATOMI - ANRI - APT - ARI - ASKA - AT - ]ILIMAR - DA - DOORATI - E] - EPIK - ETAT - EVRA - GETIT - I]I - IL - ILAN - IMITATI - IRAME - IRINIT - ISTAKA - ISTRA - KLJUSE - KONA - KREK - KULOARI - LAMA - LEONID - MA - ME - MILUTIN - MINE - MIRAN - MIRSADA - NA - NACIJA

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE

Uspravno: - AER - ALICA - AMAZON - ANAN - AONAC - ARAPKA - ARIFA - ATLANTIDA - ATOLI - AVANS - BARI - D@ABA - ELITE - ELMA - EMINEM - ERA - EROS - EROTI - FITILJ - HAKALA - ID - IJ NULER OAZA OER ORAH OTOCI PICEK PILA RADAN RD ROVATI RTAK SEN SLAJS SLAST SOS TALK TATA TIBET UNITA VIJAGRA ZLO

-

- IKAR - ILIJ - INLET - IRITIRATI - ISA - ISTINA - ITEA - IVET - JONATAN - JURI[I - KACA KAN KAPITEL KIST KOLA KR[ KRK LE]A LE]I LIMA METIL NAT NOTA NRO ODO OKARAKTERISATI OLUK ON ORA^ OSTROGOTI RA RAKA RAL SAI SIR SRKATI STANA TAN TAS TOM TRBUH TRSKA TT ULMAN ZP

48

Dnevni avaz nedjelja 23. oktobar/listopad 2011. 45

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Mercedes 123 240D bez ulaganja 3.000 KM ili mijenjam za Nivu 4x4 bez ulaganja. Tel. 061 196 242 Mercedes 2.5 dizel, god 1995., manuelni mjenjač. Tel. 061 778 308 Mercedes 250 D, 87. godište, u solidnom stanju. Centralna brava, šiber, servo volan, svjetlo plavi metalik. Cijena povoljna. Tel. 061 319 772 Nisan almera dizel 2001., euro 3, strane table, cijena 4.400 KM. Tel. 061 168 472 Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg do 03/2012., 10.200 KM. Tel. 062 615 888 Passat 2006. god, 1.9 tdi, crna boja, trend line oprema, prešao 175.000 km, očuvan, nove gume, servisna knjižica, registrovan do 9 /2012. Tel. 062 341 913 Peugeot 307, 1.6, 16V, elektro podizači stakala, metalik plavi, 5 vrata, CD MP3, EPS ljetne gume + 4 nove zimske gume. Tel. 062 012 286 Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., full oprema, boja metalik srebro, registrovan do 20. 5. 2012. Tel. 033 644-590. Pežo 206, 1.4 benzin, 2001. g., sivi, klima, el podizači i retrovizori senzori, 2 ključa kod kartica. Tel. 061 531 816 Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugrađen plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel. 062 536 237 Renault megane 1.5 DCI, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, nove gume, 10.500 do reg. Tel. 061 108 512 Renault Megane, 97. godina, 1.4 e, registrovan do aprila 2012., u vrlo dobrom stanju, cijena 3.850 KM. Tel. 063 999 398 Reno clio 1.2 benzin, 12. mjesec 2002. g., klima, centralno, daljinsko, elek podizači, orginalna muzika, plava metalik boja, plaćeno sve do registracije, ekstra stanje, cijena 6.450. Tel. 063 894 638 Reno kangoo, 2005. godište, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 958 001 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Kupujem havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887 Kupujem golf, opel, ford i ostalo. Tel. 061 084 692 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Tražim tab. 074-K-240, Golf Ia, n.n. vlasnika, hitno, radi odjave vozila. Svaka informacija je korisna. Hvala. Tel. 062 596 906 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467. Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887. Kupujem mjenjač Folcvagena kombija T2. Tel. 061 367 103. Alipašino Bfaza, izdajemstan 70m2, 250 KM plus režije. Tel. 061 021 448 Dva namještena i jedan prazan stan izdajem. Tel. 033/458-903, 062 148 909. Dva namještena stana izdajem. Tel. 033 458-903, 062 148 909. Dvos. namješten stan u centru izdajem. Tel. 061 156 170. Dvos. prazan stan Trebinjska-B. Potok (blizu džamije) izdajem. Tel. 061 306 778 i 649-556. Garsonjeru iznajmljujem na Dobrinji, top namještena. Tel. 061 826 692. Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem dvosoban i jednosoban stan, sve zasebno, B. Potok. Tel. 618 353, 061 269 155 Izdajem dvosoban namješten stan na Čengić Vili. Tel. 061 546 049 Izdajem dvosoban namješten stan sa grijanjem, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban namješten stan studentima, blizina kampusa. Tel. 061 514 816 Izdajem dvosoban namješten stan,sa centralnim grijanjem i kablovskom. Ulica Olovska 93, Hrasno. Cijena 350 KM + 50 KM režije (struje i vode) + 100 KM za grijanje. Tel. 061 188 894 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok, ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM. Tel. 033 647 589 Izdajem isključivo vjernicima dvos. polunamješten stan priv. kuće, ulaz poseban, cijena 100 KM. Tel. 061 206 345. Izdajem jednos. stan u kući, pos. ulaz, povoljno. Tel. 062 712 991, 033/226-193. Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban namješten stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom, Pofalići. Tel. 066 911 441 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem lux. stan 120 m2 namješten sa dvorištem, vrtom i garažom, Koševsko Brdo - Ciglane. Tel. 062 714 650 Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namješten stan studenticama kod FDS-a, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655 398 Izdajem namje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}i. Tel. 062 560 784, 033 219 870. Izdajem nov namješten,dvosoban stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811 833 Izdajem sobu blizu Medicinskog i Građevinskog fakulteta. Tel. 033 205 396 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem stan centar, dvosoban, lijepo namješten, stamb. zgrada, 450 KM. Tel. 066 751 360. Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880 Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Iznajmljujem 4-soban stan A. Polje, B faza, 8 sp., opremljen, 500 KM. Tel. 033 768-016. Jednos. stan namješten ženskim osobama ili mladi bračni par, S. Behmena. Tel. 033 464-772, 061 566 878. Kuću izdajem 100 m2, PVC-stolar., namješteno, bašta u Binježevu. Tel. 033 511-963. Namješten dvos. stan izdajem, Bistrik-Medresa. Tel. 061 108 770. Namješten dvos. stan sve odvojeno, grijanje drva, osobama bez auta. Tel. 647-362. Namještena soba, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo, izdajem. Tel. 521-618, 061 529 838. Povoljno izdajem sobu studentici, strogi centar grada, grijanje, upotreba kuhinje. Tel. 033 201-477. Sobu izdajem blizu med. i građevinskog fakulteta. Tel. 033 205-396. Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 Sobu izdajem pos. ulaz, Stup, blizu tramvajske i autob. stanice. Tel. 066 130 718. Stan izdajem 70 m2, namješten, garsonjera 30 m2 namješteno, TV-kbl., internet, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665. U porodičnoj kući izdajem sprat, odnosno novosagrađen, luksuzno napravljen stan s đakuzijem, studentima ili zaposlenim osobama površine 120 kvadrata u Ulici Sklade u naselju Doglodi kod Stupa. Tel. 062 481 388 Za dva studenta u ul. Hamdije Pozderca kod Bosmala garsonjeru izdajem. Tel. 066 659 872 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Povoljno prodajem jednosoban stan na Čengić vili, ukupna površina 39 kvadrata. Adresa Džemala Bijedića 34. Tel. 061 502 266 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Povoljno Stup novogradnja stanovi Tibra 2 od 28 do 90 m2, Nedžarići novogradnja 48, 59, 65, 67 m2. Tel. 063 894 278 Prodaja jednosobnog stana 38 m2, prvi sprat, adaptiran, blizina Baščaršije, ima balkon i šupu. Tel. 033 237 291, 063 522 830 Prodajem 1,5-soban stan u strogom centru 40 m2, 2 sprat, Jadranska ulica, CG plin, sunčan, parking. Tel. 061 100 956 Prodajem 4-soban stan na Al. Polju 77 m2, 5 kat, balkon, kablovska. Tel. 061 167 930. Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2 potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460 Prodajem dvoiposoban stan - Č. Vila 63 m2, odlična lokacija, adaptiran, centralno, IV-sprat, ustakljen balkon, uredan haustor. Cijena fiksna 1.880 KM. Tel. 061 522 190 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan na Dobrinji kvadrant c5 prvi sprat plin cijena 86.000 KM. Tel. 066 138 608 Prodajem dvosoban stan u Konjicu, 54 m2. Ulica Civilnih žrtava rata. Tel. 062 674 920 Prodajem E. Šehovića 70 m2, A. Šaćirbegović 58 m2, Bolnička 48 m2. Tel. 061 558 932 Prodajem jednosoban stan 32m na Ciglanama. Tel. 061 247 966 Prodajem jednosoban stan 43m na Alipašinom, Geteova ili mijenjam za veći uz doplatu. Potrebna adaptacija, 65.000 KM. Tel. 061 722 643, 061 171 749 Prodajem jednosoban stan M. Dvor 40 m2 centar. Tel. 061 715 543 Prodajem renoviran tros. stan 9 sp., 76 m2, 157.000 KM, Pofalići. Tel. 061 377 017. Prodajem stan 34m2, 2. kat kod okretnice Otoka, adaptiran, izmijenjeni prozori i ulazna vrata. Tel. 063 522 830, 033 643 667 Prodajem stan 69 m2, ul. G. Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033 460-064. Prodajem stan Bačići, 65,5 m2, sa balkonom, lift, komunalije zasebno, cijena po dogovoru. Tel. 061 373 473. Prodajem stan na Dobrinji 4, ul. Gandijeva 11. Stan je 72 m2 sa 2 toaleta, plus podrum i terasa. Lijepa i tiha lokacija. Cijena 105.000 KM. Tel. 062 345 767 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 51,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,021,60 KM m2 + PDV. Tel. 061 548 023 Prodajem stan S. Kolonija tri etaže 120.000 KM, Lužani 57m 1.600 KM, Dobrinja 55m 1.500 KM, Otoka 55 1.800 KM, Hrasno 36m 1.800 KM, Alipašino 65m 82.000 KM. Tel. 061 177 556 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće. Tel. 062 993 253 Prodajem u Tuzli kod stadiona Tušanj stan novogradnja 3. sprat 108 m2, 170.000 KM. Tel. 061 845 730 S.Grad, dvoipos.64 m2,3 sp.,renovirna, kod Inat kuće. Tel. 061 493 323. Stan 54 m2, Obala Kulina bana, II sp. Tel. 062 920 191. Stan 57 m2, I sp., Grbavica kod ambulante, odlična lokacija, cijena 2.050 KM po m2. Tel. 061 206 985.

2310dogl1

Automobili Prodaja 
POLO 1.4i, 2005. god., prešao 30.000 km, kao nov, povoljno. Tel. 061 170 384. 11964-1Ndž BMW X3, 2,5i, 2004. god., prešao 90.000 km, ugrađen certificiran plin, crni, full oprema. Tel. 061 170 384. 11964-1Ndž Alfa 146, 1.6 benzin, 2000. g., reg. do juna 12. Može zamjena za manje auto uz doplatu. Tel. 061 870 864 Alfa romeo 145 crvena boja, kraj 96. godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom, ekstra stanje, žena vozač. Tel. 061 204 988 Alfa Romeo 147 1.6, 2001. god., full oprema, 8.900 KM. Tel. 061 143 036. Audi 4, dizel, 2003. god.. registrovan do jula 2012., crna boja, dobro opremljen. Tel. 062 320 320 Audi 80, 87 g, 1.6 dizel, tek registovan, nove gume, ekstra stanje, cijena 3.850. Tel. 063 894 638 Audi A3 2.0 FSI, benzin+plin, 2004. god., najnovija verzija plina, extra stanje, moguća zamjena, 16.800 KM. Tel. 061 161 355. Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891 Audi A4, TDI, 1997. god., urađen veliki servis, cijena po dogovoru. Tel. 061 211 424. Audi A4-B5, 2001. god., ful oprema, S paket. Tel. 061 166 701. Audi A6 2.5 Tdi 2001 V6 110 kw 6 brzina silver, koža, xenoni, prskalice maglenke senzori zeder tempomat alu felge fabričko stanje cijena 18.000 KM fiksno. Tel. 061 216 559 BMW E36 318I coupe, godina 1993 reg. do maja 2012., u izvrsnom stanju posjeduje dosta opreme. Tel. 066 284 610 BMW, 318i, 1997. god., 7.500 KM. Tel. 061 713 136 Džeta 1.8 tdi, 90. god, dizel, abs, servo volan, centralno zaključavanje, alu felge, cd, vrlo povoljno, 4.700 KM, SBK. Tel. 062 889 817 Džip ford explorer 4x4 2000. god., registrovan čitavu godinu, nov akumlator, gume 4,0 benz, u izvrsnom stanju, cijena 8.500 KM. Tel. 061 726 654 Džip frontera 93. god., 2.3 tdi, tek registrovan, moguća zamjena. Tel. 061 779 871 Fiat punto 1.3 dizel, 2004. godina, cijena 6.800 KM. Tel. 061 144 162 Fićo u dobrom stanju, 83. god., bez akumulatora, garažiran, 2.000 KM. Tel. 061 256 782 Ford fiesta, 2005 godina, tek reg., 7200 KM. Tel. 061 925 862 Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg do 10/2012., 8.700 KM. Tel. 062 615 888 Golf 2, 1986., benzin 1.3, plava boja. Registrovan do 01. 10. 2012. extra očuvan, cijena 2.200 KM. Tel. 062 056 538 Golf 2, 1988. god., 1.3 benzin, u dobrom stanju, dvoja vrata, registrovan do 06. 2012. Tel. 061 789 675 Golf 4 TDI - sve crveno, 1.9, ful oprema, kraj 2001. god, klima, alarm, 2 ključa, crna, 4 vrata, koža, grijači sjedišta, 6 brzina, 4 el.podizača, el. retrovizori, alu felne, spere, bord komp., tek uvezena i registrovana, ekstra stanje, 12.000 KM. Tel. 065 472 216 Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin, servo, klima.Tel. 061 259 784 Golf 4, tdi karavan, 2001. god. Klima, metalik plavi, plaćena carina i PDV, 9.700 KM. Tel. 061 100 930 Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima, tek reg, cijena po dog, moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078 Golf II, 1984. god., povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 811 135. Jugo koral 55, u idealnom stanju. Tel. 062 068 858 Maple C31, star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486

Prodaja 
Garsonjera Švrakino - Prvomajska ul. 29 m2/I sp. centralno gr. 40.000 KM., Alipašino C faza Trg Nezavisnosti 58 m2/IV, lift, centralno, 75.000 KM, Breka Ismeta Mujezinoviać 67 m2/III sa ugr. kuhinjom adaptiran 153.000 KM.Tel. 061 269 835.2571-tt Banovići 72 m2, V sp., 2 balkona, može i zamjena za Sarajevo. Tel. 061 558 932. Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Breka 67 m2, 3. sprat, ul. I. Mujezinovića, ima 2 balkona, etažno gr., adaptiran 2.300 KM. Tel. 061 269 835 Breka kod OMV - pumpe, veća garsonjera, balkon, etažno grijanje, namještena ili polunamještena I-spr. Tel. 061 522 190 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Centar, kod franc. ambasade 83 m2, II sp., dvoetažni, 2 kupatila, etaž. grijanje. Tel. 061 558 932. Centar, pos. prostor 157 m2 stambena zgrada. Tel. 061 170 426, 065 690 351. Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Dvos. stan 44 m2, kod Muz. škole 82.000 KM. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ferhadija, I i II sp., idealno za urede. Tel. 061 558 932. Gabelina 67 m2, prizemlje, 2.200 KM/m2. Tel. 061 558 932. Garsonjera 32 m2 na Višnjiku, cijena 75.000 KM. Tel. 062 157 088. Grbavica, dvos. 54 m2, 5 sp., ima lift, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Hrasnica jednosoban stan sa velikim balkonom na 2. spratu u odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasno Trg 38 m 8. sprat, pretvoren u 1,5 soban, kompl. adaptiran, PVC stolarija. Nova kuhinja, plakari, vrijedi pogledati. Tel. 061 269 835 Hrasno, kuća 3 etaže, 400 m2 zemljišta (kod pekare AS). Tel. 061 493 323. Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Jednoiposoban stan 49 m, treći sprat dva balkona, blizu obdaništa, škole, doma zdravlja, itd. Otoka. Tel. 061 227 459 Koševsko brdo prodajem jednoiposoban stan 40m2 kompletno renoviran. Cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715 Lijep, dvosoban, prazan, solidna gradnja, povoljna pozicija u Novom Sarajevu. Prodaja ili lizing ili dugoročni najam, vlasnik. Tel. 062 184 126 N. Grad, jednos. 34 m2, 1 sp., cijena 51.000 KM. Tel. 061 493 323. Novogradnja Nedžarići “Tibra Pacifik” garsonjera 38 m2 na 4 spratu, čist pogled, sunčana strana. Cijena 1.600 KM/m2. Tel. 061 072 815

Kamioni 
MB atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Peugeot partner 1.9 d, god. 2003., uvezen, teretni, cijena 5.400 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem kombi Hyundai H-1, 2006. godina, sa pređenih samo 11.000 km, 2.5 tdi, na kombiju nema tragova korištenja, cijena povoljna! Tel. 061 171 998 Prodajem putnički kombi VW T2. Tel. 061 102 911 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Tamić kiper, 1990. god. Tel. 061 131 750

Motocikli 
Prodajem Kawasaki ZR7, 99 god. u odličnom stanju ili mijenjam za noviji automobil uz moju doplatu. Tel. 061 171 327 Prodajem motocikl Suzuki gsx750, 2001. godina, povoljno 3.300 KM. Tel. 062 350 666 Prodajem motocikl Yamaha YZF 750 ccm, 94. godina, 100 KS, plavo-bijela boja, drugi vlasnik u BiH. Extra stanje. Cijena po dogovoru. Tel. 062 987 921

Dijelovi i oprema 
Gume Michelin Energy 205/55 R 16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena 200 KM. Tel. 061 199 580 Prodajem 4 čelične felge 13-ke za Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212 741 Prodajem 4 čelične felge 16 cola sa org ratkapama za golfa 4 a pašu i na Škodu octaviu. Cijena 150 KM. Tel. 061 813 062 Prodajem aluminijske felge 16, 4 šarafa petokrake, sa gumama Momo, cijena 350, hitno. Tel. 062 334 492 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem prednja i zadnja desna vrata za Seat alteu xl freetrack veoma povoljno. Tel. 061 566 133 Prodajem u kompletu polovne, dobro očuvane dijelove za Mercedes tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718 

Nissan Almera, dizel, 2003. godište, full oprema. Cijena fiksno 7.900 KM. Tel. 061 130 168. 
Reno Megane 2007, 1,5 dci 2vrata, extra stanje registrovan, servisna knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784 Reno megane coupe 1.6, 16 ventila, 1999. godište, cijena 6.700 KM. Tel. 061 730 405 Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061 309 914 Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, može zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Seat kordoba 1,9 SDI, 98 god. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 180 Škoda superB crna 2,5 tdi, god. 2005., prešla 199.000 km, ful opremljena, nav, tel, koža, memo sic, eur, kuka, itd., švic table. Tel. 061 694 070 Turan 1.9 2004. god., 16.500. Tel. 061 198 034 VW jetta, u extra stanju, prešla 48.200 km, originalna kilometraža, 1. vlasnik, 86 god., 16 benz, 75 ks, 4 nove gume Michelin, registrovana do 6. 2012. god., cijena 3.200 KM. Tel. 061 109 933 VW polo 1.4 benzin, 44 kw, 98 god, variant klima, elektro paket, reg cijelu god, 5.800 KM. Tel. 061 173 747

Stanovi Izdavanje 
Jednosoban, namješten stan u Hrasnici, Kovači. Tel. 033 694 960. 12157-1ndž Aerodromsko naselje izdajem pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavništva, kancelarije, sa papirima 1/1. Tel. 061 857 012.

Potražnja 
Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893

46

Nedjelja 23. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 
Garažu izdajem sa kanalom 15 m2 blizu kina Kumrovec. Tel. 061 145 847. Izdajem garažu na Čengić Vili. Tel. 033 642 610 Izdajem garažu povoljno, Sarajevo. Tel. 061 922 569 Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 Prodajem 2 garaže na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem garažu na Grbavici. Tel. 062 547 731 Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur 7.000,00. Tel. 062 127 677 

Stan u Hrasnom, dvos. adaptiran, extra lokacija, povoljno. Tel. 061 724 597. Strogi centar Katedrala 109 kv adaptiran, polupotkrovlje 3. sprat povoljno. Tel. 061 935 477 Strogi centar, kod Doma Armije 147 m2 na drugom spratu. Tel. 061 558 932 Stup, novogradnja, dvos. stan 56 m2, 5 sprat, (OMW-pumpa). Tel. 061 493 323. Uknjižen novi stan u centru Vogošće, 54 m2, spušteni plafon, ugradbena rasvjeta, italijansko Vitra kupatilo, austrijski parket - orah, prodajem 30% ispod zvanične cijene! Tel. 063 460 952 Vogošća 2-iposoban stan 65 m2 i garaža betonska sve 1/1, Tomo Mendes. Tel. 062 009 475 Vogošća centar novogradnja stan 48m2 jednosoban, uknjižen, odmah useljiv, balkon, lift, cijena 1.486 KM/m2. Tel. 061 571 199 Zenica, tros. 72,5 m2, 5 sp., renoviran (Blatuša), moguća zamjena za Sarajevo (dvosoban). Tel. 061 493 323.

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000

Kuće 
Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Kuća u B. Potoku, useljiva, sređena, vl. 1/1, cijena 110.000 KM. Tel. 033 719-405. Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuća u R. Boškovića Pofalići, sa 4 stana, povoljno, hitno. Tel. 061 182 341. Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća ul. Čadordžina 212 m2 + terasa, balkon, 300.000. Tel. 062 619 361 Prodaje se manja kuća na Mihrivodama, 1/1, svi priključci i avlija, cijena po dogovoru. Tel. 033 534 086 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću 200 m2, luksuzna gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Gladno Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061 548 247 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću u Butmiru, tri sprata+garaža, 1/1, na lijepom mjestu. Tel. 061 174 802. Prodajem kuću u Rakovici-Rudnik sa 1.000 m2 okućnice, cijena 50.000 KM. Tel. 062 157 088. Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Vikendica, zemljište 920 m2, sve komunalije. Tel. 061 107 268. Vikendicu prodajem okolina Pazarića, terasa, voće, cvijeće. Tel. 061 911 703. Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 63.000 KM fiksno. Tel. 436 322

Potražnja 
Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 033 768-016. Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649. Agenciji potrebno više praznih i namještenih stasnova za iznajmljivanje. Tel. 062 200 777, 033/203-127. Kupujem garsonjeru na Dobrinji bez posrednika i agencija samo od vlasnika 1/1 do 45.000 KM. Tel. 066 235 385 Kupujem manji stan u zgradi do 40 m u Vogošći. Tel. 061 779 609 Kupujem stan do 40 kvadrata, po mogućnosti do trećeg sprata. Tel. 061 387 197, 033 802 070 Kupujem stan na Dobrinji, prizemlje, suteren, do 45 kvadrata. Tel. 061 521 818 Kupujem stan u Hrasnom do 30 m2, do drugog sprata, hitno. Tel. 062 157 088. Potreban jedan ili dva cimera, odvojena soba, Alipašino B faza, odmah ispod trolejbuske, kablovska, internet, povoljno. Tel. 062 454 402 Potreban manji i lijepo namješten stan za stranca do 500 KM na relaciji Grbavica, Kovačići, Skenderija na duži period. Samo ozbiljne ponude. Zvati od 08 do 16h. Tel. 066 990 472 Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306, 033 203-127. Potrebno više stanova, kuća i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 437 732. Zemlju u Tarčinu kupujem. Tel. 061 154 540.

Zamjena 
Mijenjam 2-soban stan (59 m2) na Grbavici za veći (cca. 70 m2) uz doplatu na istoj lokaciji. Tel. 033 431 999 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam noviju, modernu kuću (vila) u Banjoj Luci, za kuću u Sarajevu. Tel. 033 534 086 Mijenjam noviju, modernu kuću (vilu) u centru Banja Luke za kuću u Sarajevu. Tel. 033 534-086. Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji 2, za sličan u Starom gradu ili Centru. Tel. 061 106 849 Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293 Penzioner iz Sarajeva mijenja stan 35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda, renoviran, kabl., parking basta za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601 Trosoban stan za dva manja, pisaća mašina, značke sve povoljno. Tel. 622-788 

Prodajem 580 m2 zemljišta na Pofalićima, Humska 684, sa devastiranom kućom koja ima predratnu dozvolu. Tel. 061 130 450 Prodajem dun. zemlje na Sedreniku. Tel. 061 018 864. Prodajem plac za izgradnju kuće u Višegradu u Osojnica, 20 m od glavnog puta. Tel. 033 653 656 Prodajem u Tarčinu ili mijenjam za Zvornik plac sa ruševnom u Tarčinu, blizina puta M17. Tel. 061 583 708 Prodajem zemljiste na Igmanu do lovačkog doma, 1.800 m2. Tel. 066 772 002 Prodajem zemljište 10 duluma, može u placevima, Poturovići, Vogošća, iznad Toyota servisa. Tel. 062 607 614 Prodajem zemljište na Poljinama 35 KM/m2. Zemljište je uz asfaltni put. Tel. 061 170 254 Prodajem zemljište pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. Tel. 062 095 336 Prodajem zemlju 1.500 m blizu Blagaja u Dračevicama. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju industrijska zona sa dozvolom (hitno) Ilidža. Tel. 061 288 939 Prodajem zemlju industrijska zona Stup i Mostarsko raskršće, povoljno i hitno, sa pratećim objektima. Tel. 061 288 939 Prodajem zemlju Ivančići. Tel. 061 378 601 Prodajem zemlju u Blagovcu - Vogošća uz asfaltnu cestu prema Tihovićima. 30 duluma 1/1, cijena 100.000 KM. Može kompenzacija za stan ili aute. Tel. 061 235 035 Prodajem zemlju za vikendice, Djevojačke vode. Tel. 065 335 075 Radava, zemljište za vilu, 2365 kvadrata, potok u imanju, može i mlađe auto ili džip, 4 kilometra od Skenderije, povoljno. Tel. 061 103 080 Rajlovac zemljište poslovna zona 4.100 m2, dozvoljena gradnja, šleperski prilaz, 95 KM/m2. Tel. 061 916 208 Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617 Zemljište 920 m2 sa građ. dozvolom i svim priključcima na parceli. Tel. 061 260 598 Zemljište za vikend naselje na Boračkom jezeru od 1.000 do 15.000 m2. Tel. 061 143 767 

Izdajem poslovni prostor od 40 m2 na duži period. Tel. 061 398 436 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 Pos. prostor 100 m2, parno grijanje, Hasno. Tel. 033/663-101, mob. 066 150-273. Pos. prostor 18 m2, “Papagajka”, prodajem ili izdajem. Mob. 062 139 054. Pos. prostor 40 m2, na Ilidži u Pejtonu, povoljno za skladište, jer je prostor bezbjedan, a može i dr. namjene. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119 Pos. prostor izdajem između Avaza i Stupa, pored tramv. pruge, za sve. Tel. 061 253 347. Poslovni prostor na Č. Vili. Tel. 033 442-634. U Ferhadiji i Č. Vili izdajem pos. prostore. Tel. 033 668-096. U Zabrđu izdajem pos. prostor 80 m2, ul. A. Imamovića. Tel. 065 684 987. 

Prodajem polovnu stolariju “Jelovica”. Tel. 061 914 159 Prodajem punu ciglu, format 25X12 cm. Tel. 066 711 208 Prodajem suhu rezanu građu za krovnu konstrukciju dimenzija 8x16x6 met. Tel. 061 072 572 Prodajem vrata - 1 sobna i 1 za kupatilo, nova. Tel. 033 210-306, 061 838 142. PVC prozori Fischer 180x150, 150 KM, 90x150 100 KM, balkonska vrata 90x250,150 KM. Tel. 061 309 84

KM. Tel. 061 970 975 Prodajem plejstešn 3, jedan džojstik, dva CD-a, 60 gb., 550 KM. Tel. 063 046 747 Prodajem TV color Days ekran 52 cm, 150 KM. Tel. 061 103 038 

Apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063 327 098, 036 884 169 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Rivijera Trogir, Seget Vranjica, prodajem vikendicu novije gradnje sa tri apartmana. Samo 100 metara od mora te u neposrednoj blizini campa Vranjica Belvedere. Odlična lokacija. Prekrasan pogled na more i otoke. Vlasništvo uredno. Tel. +385 98 165 165 2 ili ivo.milisic(st.t-com.hr

3.

Namještaj 
Hitno prodajem manji ugao u odličnom stanju. Cijena 350,00 KM. Tel. 061 200 820 Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, smeđe boje, 100 KM. Tel. 033 228 000 Prodajem garnituru iz dnevnog boravka trosjed, dvosjed i fotelja. Tel. 062 098 006 Prodajem namještaj stilski po komadu i naveliko mermerne ploče i druge stvari. Tel. 062 189 558 i 033 658 318 Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192 Prodajem ugao sa foteljom, dvosjed i fotelju, sve 300 KM. Tel. 033 465 545

Kompjuteri 
PC Servis rješava probleme na vašem računaru, laptopu. Instalacije reinstalacije programa, nadogradnja i zamjena hardvera.Tel. 061 210 576 Prodajem laptop HP compag mini procesor 1.8. Mherz H.Disk 160 gb, vine 2 gb može do 4 gb. Veličina 10,1.inc. Baterija drži 6 sati. Tel. 061 788 076 Prodajem laptop HP compak mini procesor 1.8. HD 160 GB. Vine 2gb. Može do 4gb, tipke kao u velikog laptopa, veličina10.1 inc. Baterija drži 6 h, 400 KM. Vogošća. Tel. 063 046 747 Prodajem laptop, compaq presario C-500, duel cor pro 1.8, hd 80gb, 1gb ram, led ekr instali win 7, 350 KM. Tel. 061 366 686 Prodajem matičnu ploču ASUS A7V266-E sa procesorom Amd Athlon 2000+, kulerom i drajverima za 45 KM i hard disk WD Caviar 40GB za 20 KM. Tel. 061 702 383 Prodajem nove laptope, mobilne telefone i plazme u pola cijene. Tel. 062 258 087

Bijela tehnika 
Polovan frižider Bira 130+35 lit., cijena 70 KM. Tel. 061 905 086, 033 218 573 Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891 Prodajem štednjak plin/struja, plinski bojler grijanje i teh vod. Tel. 061 930 259 i 033 225 223 Stara tipa mašina za veš Gorenje, 100 KM, zvati naveče. Tel. 238 283

Poslovni prostori 
ILIDŽA - Mala aleja, centar prodaje se poslovni prostor za sve namjene. Tel. 061 485 444, 036 572 101. 1459-1mo Box prodajem pijaca Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 062 292 104. Izdaje se pos. prostor 13 m2, V. Polje, Hasana Sućeske 1. Tel. 062 316-268, 033 417-385. Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem pos. prostor 100 m2, parno grijanje, Hrasno. Tel. 033/663-101, mob. 066 150 273. Izdajem pos. prostor 25 m2 za sve namjene, 200 KM. Tel. 061 225 534. Izdajem pos. prostor 25 m2, za sve namjene, 200 KM, Humska-Pofalići. Tel. 061 225 534. Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor 80 m2 350 KM, pogodan za sve namjene. Tel. 062 747 725 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337

Mašine 
Cikular - građevinski, motor 2,2 kw monof. 2880 o/min. Cijena 350 KM. Tel. 062 561 778 Cirkular - trof. motor (žaga i noževi za hoblanje na istoj osovini). Tel. 061 145 885 Daljinski upravljači za beton pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Elektro-motor sa hidrauličnom pumpom za betonaru (vrata mješalice). Cijena 200 KM. Tel. 062 561 778 Prodajem drebang s alatom. Supra 550. Tel. 061 131 014 Prodajem nov benzinski vibrator sa dvije igle za beton i veliku škrinju za trgovinu. Tel. 061 130 673 Prodajem pumpu za beton i estris 2004. god. sa magirus motorom četiri klipa. Tel. 061 141 292 Prodajem viljuškar marke Hyster, 5t, duge vile. U ekstra stanju. Povoljno. Tel. 061 163 894

Telefoni 
Prodajem dvije Nokie C6 cijena za obje 600 KM. Pojedinacno 320 KM. Tel. 066 414 041 Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung j700 50 KM, Sonyericson w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30 KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060 Prodajem Nokiu N 73, 70 KM! Tel. 061 210 850 Prodajem Samsung E2120 digital kamera može memori MS - 60 KM; Soni Erikson P910i Tac skrim - 100 KM; Nokia 6630 - 70 KM; Simens A55 - 30 KM i A65 - 30 KM. Tel. 061 788 076 Prodajem Samsung star pink s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038 Prodajem SonyEricsson w880i 60 KM, Samsung star s5230 u extra su stanju. Tel. 062 606 060

Ostalo
<195< Prodajem polovne stvari za jedn. stan: ugaona grt., vuneni tepih, stol, stolice, TV, vitrina, TA peć, fasad. plin. peć, mašina za veš, el. štednjak, frižider. Tel. 061 480 428 Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Ležaj - kauč samac sa 2 ladice za posteljinu 100 KM, moderni ovalni luster iz Njemačke Inoks pet svjetiljki sa tegom za podešavanje visine, 100 KM, Sarajevo. Tel. 066 235 385 Peć (80 /70) na plin + stalak za pomjeranje visine + 2 pleha + boca za plin 700 KM. Tel. 061 494 894 Prodajem 3 plinske peći fasadne, cijena po dogovoru. Tel. 235 828 Prodajem centrometalovu peć za centralno grijanje na čvrsto gorivo, 25 kw. Tel. 061 226 734 Prodajem električni uljni radijator 9 rebara marke Vivax malo korišten. Tel. 061 184 724 Prodajem extra očuvanu TA peć AEG 4kw. Cijena 280 KM. Tel. 061 150 203 Prodajem gusanu peć za c. grijanje, na lož ulje 35kw sa bojlerom, plamenikom i pumpom. Tel. 061 760 761 Prodajem kamin za etažno grijanje Alfa 11 kw, 600 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem peć za centralno na naftu ili plin, Buderus 21 kw, 1.500 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem plinsku peć 7 na dimnjak, dobro očuvanu 150 KM. Tel. 62146863 Prodajem radijator Lipovica 22 rebra, visina H70, poklanjam ventile za jednocjevni i dvocjevni sistem grijanja. Tel. 061 223 955

Zemljišta 
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Briješće, parcele za kuće, vl 1/1, 400 metara od škole. Može zamjena za mlađe auto ili džip uz dogovor. Tel. 061 103 080 Dobrinja 5.000 kvadrata zemljišta za gradnju poslovne zgrade, a može i 1/2 parcele odnosno 2.500 kvadrata zemljišta, kao i 1.250 kvadrata. Sve po dogovoru. Tel. 061 103 080 Ilidža, Gornje Vlakovo, parcela 1.065 m2, ograđeno, voda, mlad voćnjak, 17.000 KM. Tel. 062 571 698 Ključ, USK, iznad Vatrogasnog doma 70 m prodajem 6 dunuma zemlje. Tel. 066 518 297, 053 222 928 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sačuvana priroda, sve zagrađeno žicom, željezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gračanica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095. Osenik, zemlja 9 KM/m2, može parcelacija. Tel. 061 709 430 Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Hadžića, 6.000 KM. Tel. 062 125 082

Garaže 
Garažu izdajem 13 m2, Aerodrom. naselje, povoljno, A. Šeremeta. Tel. 061 897 959

Ostalo 
Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemačke. Tel. 061 221 441 Polovan crijep 1.600 komada. Tel. 061 171 627 Prodajem 3 ustakljena prozora 160x130 sa zaštitnim gelenderima. Tel. 061 108 221 Prodajem grede 10x12 cm 5 i 6 m. Vojkovići. Tel. 065 499 060 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem polovan crijep u veoma dobrom stanju “Novi Bečej tip 222” vrlo povoljno. Tel. 062 966 589

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote, bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak.

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 177 944 Prodajem DVD-Player Grundig ispravan 20 KM iz Tuzle. Tel. 066 745 991 Prodajem Play Station 2 čipovan, 2 đojstika, sve potrebne kablove, u odličnom stanju + 10 igrica za 150

Dnevni avaz nedjelja 23. oktobar/listopad 2011. 47 
Prodajem zidnu plinsku peć 80 KM. Tel. 061 225 905 Piceriji u centru potrebna djevojka za rad u sali. Poznavanje stranog jezika obavezno. Tel. 061 860 702 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potreban radnik/ca za posluživanje u kafe grilu “Bravissimo” u Sarajevu. Prijava obavezna, plata po dogovoru. Tel. 061 559 091 Potrebna radnica sa iskustvom do 30 godina za rad u trgovini. Ilidža, Otes. Tel. 061 157 473 Potrebna radnica u manjem ugostiteljskom objektu na Čaršiji. Tel. 062 408 525 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061 275 468 Potrebna žena za pomoć u kući, plaća po dogovoru. Tel. 033 460-907. Potrebne 2 djevojke za posluživanje u ćevabdžinici u Nedžarićima. Tel. 033 235 245 Potrebne 2 radnice za rad u kafeu u Hrasnici. Tel. 062 535 569 Profesionalnom TV šminkeru potreban stalni posao. Tel. 061 488 222 Student iz Sarajeva, vrijedan i odgovoran, živi sa majkom, radio bih posao noćnog čuvara za 250 KM. Tel. 062 087 419 Tražim posao noćnog čuvara ili bilo kakav posao iza 17h, redovan student. Tel. 061 079 262 Tražim posao noćnog čuvara. Tel. 061 172 895 Tražim posao posedujem kao vozač B, C kategoriju. Tel. 065 297 114 Tražim posao trgovinske dostave B kategorije, distribucija štampe, pekara i slično. Tel. 066 064 875 Tražim posao! Završena VSS (inžinjer-građevine), jednagodradnog staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231 Tražim posao, imam 20 god., smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759 Tražim posao, komercijaliste, konobara, ili el. struke. Tel. 063 078 696 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Tražimo djevojku sa dobrim poznavanjem engleskog jezika za rad na recepciji hotela u Mostaru. Tel. 061 135 286 Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje. Tel. 062 854 694 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice isplata odmah. Tel. 062 118 803 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 061 192 036 Kurbane prodajem, čuvam do Bajrama, povoljno. Tel. 061 828 971, 061 142 892. Mašinaza pakovanjeuugostiteljstvu, povoljno, zvati naveče. Tel. 238-283. Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Peć za pizze i pribor, mašine za rezanje. Tel. 061 138 561. Prodajem 10 kom. - bakrene džezve sa tacnama, povoljno, zvati naveče. Tel. 238-283. Prodajem 2 madraca-dušeka, cijena 100 KM. Tel. 033 641-953. Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem Braunove mrežice za brijanje i električne aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem centrometalovu peć za centralno grijanje na čvrsto gorivo, 25 kw. Tel. 061 226 734. Prodajem dobro očuvan polovni vuneni ćilim 380 x 280 cm, cijena 50 KM. Tel. 033 666 138, 062 104 226 Prodajem i ugrađujem ogledala za sve vrste retrovizora, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem industr. mašine za tekstil Juki, (specijalke)a, nove, povoljno. Tel. 061 724 597. Prodajem jaja od prepelica 0,33 po komadu Gradačac. Tel. 061 639 917 Prodajem jeftino polovan kožni mantil br. 38. Tel. 033 201-477. Prodajem kazan za pećenje rakije i dijelove Golfa 1. Tel. 061 367 103. Prodajem komplet inventar za buregdžinicu - aščinicu. Tel. 063 189 457 Prodajem LP ploče, 1 kom. 2 KM i crtane romane. Tel. 061 244 290. Prodajem masažer za tuš kabinu. Tel. 061 740 293, 033 440-727. Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 707 Prodajem mašinu za rezanje mesa sa kostima 1.300 KM ili mijenjam za agregat preko 7 kw. Tel. 066 188 290 Prodajem med čista šumska paša, cijena 12 KM na veliku količinu. Tel. 062 727 919 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem rakiju šljivu prepeka 47 stepeni, 1l - 15 KM, krušku 1l - 20 KM, sijeno nebalirano 1 kg - 20 feninga. Vitez. Tel. 064 4057 286 Prodajem razne stvari iz 4-sobnog stana. Tel. 033/534-086 Prodajem sadnice jagoda - mjesečarki, malina i žive ograde. Tel. 061 220 420 Prodajem šivaću mašinu, štepenica industrijska. Tel. 062 105 039 Prodajem trakice za mjerenje šećera u krvi Bayer “Contour”. Tel. 061 810 947. Prodajem vulkanizerske mašine marke Hofman kompresor Trudbenik Dioboj, 350 l. Tel. 061 753 355, Tešanj. Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Sarajevski kanton - Prodajem vlastito domaće crno grožđe. Cijena 1 km/kg. Tel. 061 862 730 Tražim agregat preko 7 kw. U zamjenu dajem fordov kedi 1994. god, neregistrovan. Tel. 066 188 290 Za eko selo razno prodajem. Tel. 061 154 540. Započnite sopstveni posao idejama knjige “Vodič malih biznisa sa 2.500 ideja”! Knjiga je sada na CD-u! Tel. 032 244 417 Započnite sopstveni posao proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomoću knjige “Eterična ulja”. Tel. 032 244 417 NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11424-1Ndž Bravar - radi sve vrste bravarskih poslova brzo i povoljno. Tel. 062 940 731 Bravar radi ograde, gelendere, ulazna i garažna vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Centralno grijanje i vodu, radim povoljno i kvalitetno. Tel. 061 741 215. Građevinska firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Izvodim sve vrste lim. građevinskih radova. Tel. 062 151 468. Kamine zidamo šamotom, dimnjaci, peći za picu, sedra kamen. Tel. 061 154 540. KV elektromehaničar popravlja veš mašine, šporete, bojlere, indikatore, automatske osigurače. Tel. 061 563 910, 033 619-900. Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namještaj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Presvlačim kauče i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Radim svemolersko-farbarskeposlove, brzo, kvalitetno i povoljno. Mob. 061 926 333. Tapetar - stolar uredno, brzo i vrlo povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342 Vodoinstalater, vršim sve usluge u kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 Vršim zamjenu puknutih članaka i vršim ostale popravke na sistemu grijanja. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173.

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. Sve vrste renoviranja i polu renoviranja stanova, ku}a kao i sve vrste gra|evinskih radova. Tel. 063 031 251. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima, odvoz i dovoz besplatan Tel. 061 580 063. Autoprevoz kombijem, selidbe, odvoz šute, obez radna snaga, jeftino. Tel. 061 378 166 Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778 Certificirani računovođa povoljno vodi pos. knjige za sve vrste preduzeća, radnji i udruženja. Tel. 061 150 368. Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih kancelarije, p. prostore uz prijavu zbog dopune staža, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistila bih kancelarije, p. prostore uz prijavu zbog dopune staža, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Detektivske usluge nudimo bilo koje vrste, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818 Dolazak na adresu - masaža, iskusan fizioterapeut, rehabilitacija, kineziterapija, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361 Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067 i 066 533 339 Kombi prevoz namještaja, selidbe i odvoz stari stvari koje vam nisu potrebne, obezbijeđena radna snaga. Povoljno! Tel. 061 552 366 Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kombi prevoz robe, selidbe, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Molersko farbarski radovi: moleraj, gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navla}enje mrežice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741 Ovlaštena firma vrši preventivnu dezinfekciju, uništavanje žohara, stjenice i ostale nametnike. Tel. 061 377 225, 061 377 210 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu, moguće i doživotno izdržavanje. Tel. 061 925 649. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Prevoz stvari i roba za Višegrad, Rogaticu... 28.10. po akcijskoj cijeni. Tel. 061 158 784 Profesionalni vozač vrši prevoz putnika vani i po BiH, kombi 7+1, povoljno. Tel. 062 713 956 Profesionalo šminkanje za svadbe i dr. svečane prilike, šminkanje za sve potrebe snimanja, spotovi, reklame, mogućnost dogovora i dolaska na vašu adresu. Tel. 061 488 222 Strunu - želudac namještam, liječim stručno, uspješno visok pritisak bioenergijom. Tel. 061 504 986. Vršim kombi prevoz do 1,5 t, namještaja, razne robe po cijeloj BiH 0-24h, povoljno. Tel. 062 569 483 Vršim prevoz putnika klimatiziranim kombijem 8+1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Vršim prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem Volkswagen t5 na sve destinacije. Tel. 061 200 546 Vršim prevoz putnika, sportista, planinara, turista sa kombijem WV4 po čitavoj BiH i dalje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 213 025 Vršim prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665. Vr{im demonta`u rasklapanje i odvoz starih ormara, plakara, kuhinja, povoljno. Tel. 061309 800 Žena srednjih godina čuvala bi stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095 418

Kućni ljubimci 

Prodajem čamac gumeni Yamaha zodijak 380 s star 4 godine cijena po dogovoru. Tel. 061 146 270 Prodajem kosu klupu za vježbe, očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem sobnu traku za trčanje nova, Tuzla. Tel. 063 509 470 Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 618 483 

Na prodaju vrhunska štenad tornjaka i njemačkog ovčara sa svim papirima, dostava po dogovoru. Tel. 061 101 283 Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem mušku štenad labrador retrivera stara 2 mjeseca, s rodovnikom i urednim vakcinama. Tel. 063 442 857 Prodajem povoljno 8 mjeseci starog Haskia sa plavim očima, mužjak sa papirima. Tel. 061 915 915 Prodajem štenad mogsa stara 4 mjeseca, cijena 500 KM sa papapirima. Tel. 062 206 251 Prodajem štenad rotvajlera, stari dva i po mjeseca u leglu imaju jos jedan, mužijak 200 KM i tri ženke po 100 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190 781 

Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Kolekciju antikviteta prodajem, pogodnu za galeriju ili luksuzan hotel, za 4.000 eura. Tel. 061 497 121 Kupujem srebro, srebrene novčiće, nakit srebreni, predmete od srebra, ordene, medalje i slično. Tel. 061 139 767 Kupujem stare razglednice do 1960. god., sa bilo kojim motivom. Tel. 061 284 915 Prodajem harmoniku Dallape dugmetara 140 basova, 2.000 eura. Tel. 061 131 014 Prodajem pištolj HS 9, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921

Ostalo 
Prodajem ćurke piliće i domaće koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152 Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294 Prodajem kurbane povoljno, zvati iza 18 sati. Tel: 062 087 313 Prodajem kurbane povoljno. Tel. 066 216 434 Prodajem povoljno ovnove za kurbane uz čuvanje do Bajrama. Sarajevo. Tel. 061 350 416 

“PARTY PICA” stadion Grbavica za rad potrebne 2 ozbiljne djevojke. Info tel. 061 546 443. 11665-1Ndž Fast food i pizzeriju potrebna radnica za roštilj. Tel. 033 660 767. 12126-1ndž Dečko 20 god., traži posao, vrsta posla nebitna, rizik još manje. Ima vozačku B kategorije. Tel. 061 346 868 Fast food Gust na Otoci potrebna radnica sa iskustvom. Tel. 061 548 806 Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346 Građevinski radnik traži posao, desetogodišnji rad na građevini, radio i kao grupovođa, vozačka B kategorije. Tel. 066 064 875 Hitno potrebna radnica u frizerskom salonu na Dobrinji c5 naselje. Tel. 061 861 777 Hitno potrebne djevojke koje su voljne raditi masaže više vrsta, može se i obuka dobiti. Neka se jave od 18 do 45 god. Tel. 062 563 349 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Hitno tražim zaposlenje kao tehn. sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u trgovini, agenciji, kiosk, itd. Tel. 066 265 724 Kuhar sa radnim iskustvom traži posao kuhara ili pomoćnog kuhara. Tel. 063 480 802 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 28 godina tražim posao u ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel. 062 442 956 Momak 35 godina,ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Osam wellness asistenata, samostalan posao bez šefa. Mogućnost zarade 700 eura i više. Tel. 062 288 691 Ozbiljan momak traži posao, imam vozačku B kategoriju. Tel. 061 339 971 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž “RASPRODAJA OGREVA” bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka, prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 2342-1tt Velika akcijska rasprodaja drva i uglja, ugalj - drveni cijena 90 KM, ugalj Banovići kocka - 145 KM, orah Banovići cijena 150 KM. Prevoz besplatan. Kontakt tel. 061 241 957; 062 258 029. 12153-1ndž Brusilicu prodajem Einhec 200 W, kao nova, cijena 70 KM. Tel. 061 206 985. Elektromagnetne sklopke “Rade Končar” od 80 A do 400 A. Tel. 061 228 605, 063 892 412. Fiskalne reg. kase na kredit. Tel. 061 251 809. Jeftino prodajem polovnu bundu Nutriju br. 40. Tel. 033 201-477. Klavir prodajem petrov i harmoniku Deliciju, klavirnu. Tel. 061 018 864. Kupujem ciglu iz TA peći. Tel. 061 154 540. Kupujem dionice svih vrsta, ratnu odštetu, staru deviznu, certifikate kupujem - prodajem, plaćam dobro odmah. Tel. 061 864 047 Kupujem i prodajem certifikate povoljno. Tel. 061 338 893. Kupujem staru dev. štednju, Telekom, ratnu štetu i druge dionice sa sarajevske i banjal. berze i prodajem certifikate za otkup stana u FBiH, povoljno .Tel. 065 974 799, 061 188 488. Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, ratne štete, dionice i dr., dobro i odmah plaćam. Tel. 061 191935

Intelektualne 
Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347 Engleski jezik, instrukcije povoljno 24 h-15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182. Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži, čas 6 KM. Tel. 033 621-976. Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instrukcije hemije za studente i srednjoškolce, 2 sata-15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182. Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082. Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082. Instrukcije matematika i fizika, povoljno, 2 sata 20 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182. Matematika, instrukcije đacima, iskusan profesor dolazi vašoj kući. Tel. 062 691 202 Njemački jezik - instrukcije i prevodi, kucanje radova na računaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Prof. engleskog daje časove. Tel. 626-157. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 

Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem 100 knjiga starijih izdanja, strani jezici, 50 značaka, 50 zastavica. Tel. 037 351 057 Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 Prodajem medicinske enciklopedije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sarajevo. Tel. 037 351 057 Prodajem sportske knjige “Ribolov” Šefika Mršića, Konjički sport Bihaća, Bihaćka hronika. Tel. 037 351 057 

Kupujem srebro, srebrene novčiće, nakit srebreni, predmete od srebra, ordene, medalje i slično. Tel. 061 139 767 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185

Zanatske 
Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391.

48

Nedjelja 23. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 I 140214 10 I Sarajevo, 21. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Merdita Tufo, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Mikrokreditna fondacija SUNRISE Sarajevo, ul. E. [ehovi}a br. 16a, protiv izvr{enika Omerspahi} Haris, Sarajevo ul. Z. Dizdarevi}a br. 72, Omerspahi} Biba, Sarajevo ul. Z. Dizdarevi}a br. 72, Fazlagi} Almedina Sarajevo ul. Ragiba D`inde br. 82 i Turulja Bahrije Sarajevo ul. Z. Dizdarevi}a br. 72, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine Federacije BiH broj 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 25. 10. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serijskog broja AF2690236, AF2690237 i AF2690238, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 2.415,79 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev 14. 05. 2010. godine pa do isplate, uz tro{kove izvr{nog postupka u iznosu od 96,30 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 plate izvr{enika Fazlagi} Almedine koju ostvaruje kao uposlenik Op}ine Centar, a u slu~aju nemogu}nosti naplate potra`ivanja tra`itelja izvr{enje }e se provesti popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika te uplatom nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju tre}eizvr{enika Fazlagi} Almedini smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Merdita Tufo POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 P 027340 09 P Konjic, 05. 09. 2011. godine Op}inski sud u Konjicu, sudija Senada Brkan u pravnoj stvari tu`itelja UTTP „Bora{nica“ d.d. Konjic, zastupan po zakonskoj zastupnici Enveri Omeragi} i punomo}niku Gagula Almiru advokatu iz Sarajeva, protiv prvotu`enog Zalihi} Kasima iz Konjica zastupan po punomo}niku Potogija Muhamedu advokatu iz Sarajeva, i drugotu`enog Zeljkovi} Nermina, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja ni{tavosti i pobijanja i utvr|enja nepostojanja potra`ivanja vsp. 15.000,00 KM, na ro~i{tu za glavnu raspravu koja je odr`ana dana 08. 07. 2011. godine u prisustvu zakonske zastupnice tu`itelja Omeragi} Envere, punomo}nika tu`itelja Gagula Almira advokata iz Sarajeva, te prvotu`enika Zalihi} Kasima i njegovog punomo}nika Potogija Muhameda advokata iz Sarajeva, i odsustvu uredno obavije{tenog drugotu`enika Zeljkovi} Nermina, dana 05. 09. 2011. godine donosi sljede}u: Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja koji glasi: Utvr|uje se da su ugovor o pozajmici sredstava od 21. 07. 2008. godine i ugovor o zasnivanju hipoteke broj OPU 1540/08 od 30. 07. 2008. godine zaklju~eni prekora~enjem ovla{tenja 2-tu`enog bez saglasnosti ili odobrenja Nadzornog odbora ili Skup{tine tu`itelja, te kao takvi ne obavezuju tu`itelja. Tu`eni su du`ni solidarno naknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 4.945,70 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Odbacuje se tu`ba tu`itelja u dijelu u kojem tu`itelj tra`i da sud utvrdi da su ni{tavi odnosno poni{tavaju Ugovor o pozajmici sredstava od 21. 07. 2009. godine i ugovor o zasnivanju hipoteke broj OPU 1540/08 od 30. 07. 2008. godine, da 1-tu`eni nije isplatio tu`itelju iznos naveden u ugovoru o pozajmici sredstava od 21. 07. 2008. godine te da tu`itelj nema nikakvih obaveza prema 1-tu`enom iz navedenog ugovora, da 1-tu`eni nema pravo naplate cijelog ili dijela iznosa od 970.000,00 KM od tu`itelja po osnovu ugovora o pozajmici ili kao zalo`ni povjerilac sa prvenstvenim pravom namirenja po ugovoru o zasnivanju hipoteke, pa tako ni u izvr{nom postupku broj 56 0 ZZp 010356 09 Ip ili kojem drugom izvr{nom postupku kod Op}inskog suda u Konjicu. SUDIJA SENADA BRKAN PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu Mostar u roku od 30 dana od dana prijema presude, putem ovog suda. @albu dostaviti u ~etiri primjerka.

PRESUDU

Dnevni avaz
SJE]ANJE Dana 23. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nije vi{e sa nama na{a mama

nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

49

FATA ALIBABI] MUMINOVI]
Draga mama, Sve rije~i nisu dovoljne da iska`u koliko nam nedostaje{. Tvoj dragi lik je uvijek pred na{im o~ima i te{ko je prihvatiti ~injenicu da vi{e nisi sa nama. Vje~no }e{ ostati u srcima onih koji su te iskreno voljeli i do posljednjeg momenta bili uz tebe. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni D`ennet, a tvojoj dragoj du{ici vje~ni rahmet. Tvoja djeca: Mina, Dejana, Dina, Edo, Fadil i Fadila

P-71210

SJE]ANJE na na{e drage

ESMA KONDO, ro|. SLADI]

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na vas. AZRA MUMINOVI], Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet va{im plemenitim du{ama. ro|. KONDO Va{i: D`evad, Sabaha, Jasmina i Amir
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 19 godina od pogibije na{eg sina i brata
SJE]ANJE

2593-tt

SJE]ANJE

Danas se navr{avaju 52 dana kako je na ahiret preselio na{ dragi

na velikog druga i prijatelja

SJE]ANJE

SJE]ANJE

HAZIM (MUSTAFE) HASE^I] zvani BEG
23. 10. 2003 - 23. 10. 2011. Ni smrt, ni vrijeme ne mogu izbrisati tvoj plemeniti lik i dobrotu. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Supruga Ranka, sin Almir, k}erka Maja, snaha Lejla i P-71101 unuk Rijad

ZAHID (AVDO) SIPOVI]
Bio si nam oslonac, uto~i{te i u~itelj. Imati tebe za brata bio je ponos. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Majda i zet Munib sa djecom 2564-tt

EFIK KUTIN^I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Porodica Kutin~i}
2573-tt

IBRAHIM ([EMSO) SEJDINOVI]
23. 10. 2010 - 23. 10. 2011. Porodice Gec i Salki}
P-75320

ZDRAVKO MITROVI] (GINJE)
1995 - 2011.
Obitelj
12112-1nd`

ARMIN DRINJAK
1993 - 2011.

Porodica Uzunovi}
2567-tt

Dana 23. 10. 2011. navr{avaju se tri tu`ne godine od kako je na ahiret preselio na{ dragi sin, brat, daid`a i {ura

Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca, djeda i pradjeda

Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ dragi

AMER JELI] - KINA
Dragi na{ Kina! Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Nedostaje{ nam! Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to je ljubav, ponos i sje}anje na tebe. Tvoji: mama Selma, tata Alija, brat Alen i sestra Mirela sa porodicom
2587-tt

ALIJE ([ERIF) KUJUND@I]A
Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Hvala ti na svemu. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Muniba, sinovi Ibrahim - Hilmo i Fikret, 2576-tt k}eri Fikreta i Sabira sa porodicama

D@AFER (HAD@AN) KUNOVAC
U nama su godine i tragovi bezbrojnih sje}anja na prelijepe dane na{eg zajedni~kog `ivota. S ljubavlju i ponosom nosimo te u na{im srcima, sretni {to smo te imali. Hvala ti za svu ljubav koju si nam neizmjerno pru`ao. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Senija, sinovi Fuad, D`enan i Kenan, snahe Amela, Mirela i Aziza, unu~ad Tarik i Lamija 12160-1nd`

Dana 23. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od kada je preselio na ahiret na{ voljeni

ZAHID (AVDO) SIPOVI] ADEM ]ENANOVI]
S ljubavlju i ponosom sje}amo se tvoje dobrote i plemenitosti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Zekira, sin Nermin, k}erka Selvedina, zet Edin, snaha Sanela, unuke Hana, Adna, Amna i Anisa Tevhid i hatma dova prou~it }e se u nedjelju, 23. 10. 2011. godine u 12,00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Dobrinjske bolnice br. 5/3. 2592-1tt

Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{e drage supruge, mame, punice i majke

23. 10. 2001 - 23. 10. 2011.
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih lijepih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Supruga Enisa, unuci Mika i Admir, praunuk Mirza
1231-1tz

ZLATE SALIHOVI], ro|. IMAMOVI]
@ivot nestaje u jednom trenutku, a na{a ljubav i sje}anje na tebe ostat }e zauvijek. Voljeni ne umiru, `ive sve dok i mi `ivimo. Tvoji: suprug, k}erke, zetovi i unu~ad
1229-1tz

Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti mog voljenog oca

Danas, 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 23. 10. 2011. navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg dragog sina i brata

FAHRUDIN (MUSTAFA) JAMAKOVI]
Moj Murga, ni sad ne mogu da se pomirim sa ~injenicom da tebe nema. Ti si meni bio sve: uzor, moj ponos, moj babo. Fali{ mi svaki dan, fali mi tvoj osmijeh, tvoje rije~i, savjeti, tvoje sve. Samo molim Allaha d`.{. da ti podari D`ennet i vje~ni rahmet. Volim te, babo, i rado te se sjetim. Tvoj jedini sin Muamer
12152-1nd`

RAMIZE GALIJATOVI]
Ne postoji zaborav ni utjeha, jer mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe. Hvala ti za svu ljubav i plemenitost koju si nam nesebi~no pru`ala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja k}erka Amela, zet Mirsad, unuke Ned`la i Lamija, te poro2575-tt dica Ko{trebi}

ARMINA DRINJAKA
Dragi Armine, pro{lo je mnogo vremena od kako nisi vi{e sa nama, ali sve nam vi{e nedostaje tvoj osmijeh. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i na{em sje}anju. Otac Halim, majka Kerima, sestra Merima, zet Emir, sestri}i Jasin, Imad i Medina
2566-tt

50

Nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Danas, 23. 10. 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kako je preminuo na{ voljeni i po{tovani

Tuga je punoljetna postala dana 23. 10. 1993 - 23. 10. 2011. za na{im dragima

otac

majka

brat

ALIJA - ALICA (OSMANA) BILI]
@ivimo s tugom u na{im srcima, ali i sa neizmjernim ponosom na sve ono {to si u~inio za svoju porodicu, prijatelje, te brojna dru{tva i organizacije ~iji si bio ~lan i predsjednik. Tvoj lik i djelo }e zauvijek ostati urezani duboko u sje}anje Mostara, Hercegovine i {ire, na {to nas svakodnevno podsje}aju mnogi kojima si pomogao, dru`io se i sara|ivao. Zahvaljujemo se svima koji te nisu zaboravili i koji su nam u te{kim trenucima pru`ili suosje}anje i potporu. O`alo{}ena porodica Bili}
P-88108

HAMDO ZULI]

MAIDA (AVDI]) ZULI]

SULEJMAN (HAMDE) ZULI]

O`alo{}ene familije: Avdi}, Zuli}, Gänger, Omeragi}, Kulenovi}, Turkovi}, Jele{kovi}, Kadri}, Selamovi}, [ejto, ^olpa, Kr{o, Mastilica, Mehmedike, Sara~evi} i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti dana 23. 10. 2011. godine u 11 sati u ku}i `alosti, Menjak br. 1, Vogo{}a
2510-tt

Dana 23. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih godina od smrti na{e drage k}erke

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

na{em dragom

ANESA (AHME) [UKI]
2004 - 2011.
Draga na{a Anesa... Sa velikim bolom `ivimo {to smo Te izgubili. Sa velikim ponosom `ivimo {to smo Te imali. Nikad Te ne}emo pre`aliti. Nikad Te ne}emo zaboraviti. Dok se na{e o~i ne zatvore uvijek }emo misliti na Tebe. Neka Ti Allah podari sve d`enetske ljepote. Vole te Tvoji: tata Ahmo, mama Emina, brat Adis, snaha Minela, Ajla i Adi 12130-1nd`

RAMIZU (ALIJE) D@INDO

SENIJA ALIMANOVI]
23. 10. 2010 - 23. 10. 2011.

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodice Bajri} i Bradari}
11989-1nd`

Porodica Alimanovi}
12066-1nd`

Dana 23. aprila 2011. prestalo je da kuca srce najhrabrijeg, najrealnijeg, najiskrenijeg i najdra`eg tate

SJE]ANJE

1929.

Danas se navr{avaju 52 dana kako je na ahiret preselio na{

Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg babe, punca i dede

ZAIM (ZAIM) KO[ARI]
1937 - 2011.
I nakon 6 mjeseci ne vjerujemo da te nema, uvijek si tu, volimo te i voljet }emo te dok `ivimo. Tvoji: Advan, Vasva i Enver Tevhid }e se prou~iti 23. 10. 2011. (nedjelja) u 13 sati, ul. Akifa [eremeta 23.
12038-1nd`

KASIM (MU[AN) PAMUK
23. 10. 2009 - 23. 10. 2011. AVDO SIPOVI] 1992 -2011. ZAHID (AVDO) SIPOVI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka D`emila, zet Fikret, unuka Arnela i unuk Adis
2586-tt

Du{e drage, halalosum evlijama selamosum Nefsu va{em sad Bajram je znamo mi na ovom svijetu kako nam je. Da vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Va{e: supruga i majka [evala, k}erka i sestra Mevlida, unuka i sestri~na Elma 2564-tt Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ dragi

Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od kako nije sa nama na{ voljeni babo, punac i dedo

Dana 23. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ dragi babo i punac

KASIM (MU[AN) PAMUK
23. 10. 2009 - 23. 10. 2011.

KASIM (MU[AN) PAMUK KASIM (MU[AN) PAMUK

S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida. Tvoji: Tima, Nijaz, Delila i Amila Mehanovi}
2586-tt

Vrijeme prolazi, a tuga i bol su sve ve}i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Zahida, sin Ismir, snaha Selma i unuka Ema
2586-tt

@ivot nestane u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Sve dok bude nas i ti }e{ `ivjeti sa nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: k}erka Amira i zet Suad Pand`i}
2586-tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu nanu

KADRIJA (ABID) ALIKADI]
1. 5. 1934 - 17. 10. 2011. Kladanj

Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije najtu`nije godine od kako nije sa nama na{ najdra`i

„...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Dana 23. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od preseljenja na{eg dragog Kadrije Alikadi}a. Neka mu dragi Allah d`.{. podari D`ennet, a nama usli{i molitve i podari sabur. O`alo{}eni: supruga Hava, k}erke Vahdeta i Kadrija s porodicama: Ramiz, Alma, Nermin, Pa{a, Melisa, Aida, Fuad, Azra, Ajla, Ajdin, Nedim, Daris Tevhid }e se prou~iti u ku}i preminulog u Kladnju, 23. sm-0001418 10. 2011. u 13 sati.

NEZIM (AVDO) D@ANANOVI]
23. 10. 1992 - 23. 10. 2011.
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici da sabura. Porodica Hamzi}: k}erka Adisa, zet Almir, unuke D`eneta i D`ejna
2584-1tt

FATIMA GU[O
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Bez tebe je sve tu`no i pusto. Tvoji Aldijana i Kenan
2598-tt

ALIJA ([ERIFA) KUJUND@I]

Ne postoje rije~i koje bi opisale koliko nam nedostaje{. S ljubavlju i po{tovanjem, Neutje{na k}erka Fikreta sa porodicom
12151-1nd`

Dnevni avaz
PO[TOVANJE I LJUBAV PREMA TEBI

nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

51

BORISE
TRAJA]E POSTOJANO DRAGAN KOJI] SA PORODICOM
12118-1nd`

IN MEMORIAM

Dana 23. 10. 2011. navr{ava se sedam godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

MILE BU[I]
23. X 1991 - 23. X 2011.

OSMANA (SELIMA) MUJANOVI]A

S ljubavlju, Davor i Dario sa obiteljima
11994-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Munevera, Kemal, Haris, Dijana, Nina, Hamza, Na|a, Hana i Afan
12106-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

majci na{e drage kolegice Aide

Dana 25. oktobra 2011. navr{ava se tu`na godina otkako je tiho oti{la na vje~ni po~inak na{a draga sestra i tetka

ZORA MILO[EVI] HATID@I SELIMOVI]
25. 10. 2010 - 25. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem nosimo te u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati. Kolektiv projekta GAP2
N

Po~ivaj u miru Bo`ijem. Tvoji najdra`i

2398-tt

Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 19 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

na{im vjernim ~lanovima dru{tva

RAMIZA (ZULFO) GALIJATOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 23. 10. 2011. godine u 13 sati u ku}i `alosti, ul. Franca Pre{erna 3 - Aerodromsko naselje (porodica \afi}) 2577-tt O`alo{}ena porodica

MAHMUT OMEROVI] ADVIJA RIBI] VLADIMIR TORBICA
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
2578-tt 2553-tt

Planinarsko dru{tvo: „@eljezni~ar Sarajevo“

SJE]ANJE

na na{u dragu

POSLJEDNJI SELAM mom babi, dedu, puncu

Dvadeset tre}eg oktobra 2011. godine navr{ava se tu`nih {est mjeseci od smrti moje voljene majke i nane

SENIJU (AVDE) ALIMANOVI], ro|. IZMIRLI] 23. 10. 2010 - 23. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Bedra, Braco, Vedran, Lila, Amina i Nadir
1210-1nd`

ASIM (RAMA) MUHOVI]
Da mu dragi Allah podari lijepi D`ennet. K}erka Muniba, zet Zufer, unu~ad Amar i Mirnesa, praunuk Nedim i Nirman, zet Edin
12148-1nd`

BEDRIJA (SMAIL) KO@O
S ljubavlju koju smrt ne prekida, s tugom koju vrijeme ne lije~i u na{im srcima zauvijek. Tvoja k}erka Mensura sa sinom Senadom i snahom Arnelom
12028-1nd`

52

Nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada nas je napustio na{ dragi

ZAJKO ^OLAKOVI]
Nema rije~i koje bi opisale koliko nam nedostaje{. Ponosni smo na tvoj ~asni `ivot, po{tenje, dobrotu i plemenitost. Supruga Rabija, sin Eldar, k}erka Eldara sa porodicama Dana 23. 10. 2011. navr{ava se {est tu`nih godina od kada nije sa nama na{
1465-1mo

Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e voljene supruge, majke, nane, sestre i punice

EMIR MUJKI]
1985 - 2005.

BEHIJE (MUHAREM) FAZLI], ro|. GALIJATOVI]
Dragi Emire, Vrijeme prolazi, ali ljubav za Tobom nikad ne}e prestati. U na{im srcima si vje~no. Neka Ti dragi Allah podari D`ennet i vje~ni rahmet. Vole te Tvoji: seka, mama i baba
1233-1tz

Oti{la si tiho i dostojanstveno, a nama ostavila veliku prazninu i lijepo sje}anje. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: suprug Asim, k}erke Amira i Sabira, sestra Fikra, unu~ad Kenan, Ismir i Amar, zetovi Muhamed, Sead i Vahid, snaha Ema te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti, ul. Salke Lagumd`ije 5/IV u 13 sati.
12162-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti

ATIF (OMERA) DEDI]
ALMASA JAKI]
23. 10. 2004.

SAMIRA MURATOVI]A
1965 - 2009.
S ljubavlju nosit }emo te u srcima zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti poslije podne namaza u Istiklal d`amiji na Otoci 23. 10. 2011. godine. Otac Ramo, sinovi Nedim i Damir sa mamom Ramizom
2597-tt

NEZIR JAKI]
1. 2. 1986.

Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je bez tebe. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji bra}a i sestre sa porodicama
P-71320

S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo vas u na{im srcima. Djeca sa porodicama 1446-1mo

Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada nas je napustio na{ dragi

Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada nas je napustio na{ dragi

Dana 23. 10. 2011. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog

ZAJKO ^OLAKOVI] ZAJKO ^OLAKOVI] HAMDIJE TRBI]A

Puno nam nedostaje{. Uspomena na tebe uvijek }e biti dio na{ih `ivota. K}erka Eldara, zet Samir [o{e, unu~ad Adi i Lejla
1465-1mo

S ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Eldar, Alma i Na|a
1465-1mo

Bolest je bila ja~a od svega i nisi je uspio preboljeti. Zato sada mirno spavaj bez bolova. Tvoja Jadranka i Damir
2574-tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 23. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

za na{eg dragog Mustafu Cogo Neizmjerno ti hvala za sve {to si u~inio za svoju familiju: suprugu, djecu, unu~ad, prijatelje, kom{ije i ostale

MUSTAFA (IZET) COGO
7. 4. 1941 - 20. 10. 2011. Zenica
Javljamo na{oj rodbini i mnogobrojnim prijateljima da je na{ voljeni MUSTAFA COGO preselio na ahiret dana 20. 10. 2011. godine u 71. godini. Dragi Babo, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. O`alo{}eni: supruga [ahsena, k}er Medina Kaknjo, sin Edin, zet Esad Kaknjo, snaha Elsa, unu~ad Dino, Selma, Sean, Tarik i Lejla, tako|e i familije Cogo, Had`iabdi}, Drini}, SM-0001420 Grahi}, Te{njakovi}, Novak

SAMIR (RAME) MURATOVI]

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe i tvoju dobrotu je dio na{ih `ivota i ostat }e{ zauvijek u na{im srcima voljen i nikad zaboravljen. Brat Senaid sa porodicom
12171-1nd`

Dnevni avaz
Dana 22. 10. 2011. godine u 76. godini preselio je na ahiret

nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

53

ASIM (RAMO) MUHOVI]
D`enaza polazi dana 23. 10. 2011. godine (nedjelja) u 15.25 sati ispred d`amije u Butmiru, a obavit }e se u haremu Suhodo. Tevhid }e se prou~iti u isto vrijeme u ku}i umrlog - Bajrama Hasanovi}a 17. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH, EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: supruga Rasema, sinovi Munib, Amir, Kasim, k}eri Muniba, Amira, brat Mehmed, snahe Munevera, Mukadesa i Tahira, zetovi Zufer i Edin, unu~ad Adela, Iner, Elma, Haris, Faris, Mirnesa, Amar, Hadis, Vedad, Adna, Tarik, brati} Mirsad, brati~na Nezira, Mirsada, Selima i Samira, sestri} Salem i sestri~na Jasmina, {ura Avdija, Uzeir, Hajra, svastika Zlatka sa porodicama, porodice: Muhovi}, [ahovi}, Polovina, Tatli}, Katica, ^au{evi}, Muratovi}, Oru~, Solak, Tar~in, \ozo, Muslim, Pi{tov, Ganovi}, Karovi}, Deli}, Lu~kin, Smajlovi}, [ukalo, Sokoli}, Aganovi}, Mirvi}, Spaho, Pamuk, Kadi}, Podrug, Bojad`ija, Durakovi} i ostala mnogobrojna familija, kom{ije i prijatelji
12147-1nd`

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HAMID (ZAJKO) RAMOVI]
preselio na ahiret u petak, 21. 10. 2011. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 23. 10. 2011. godine u 14.00 sati na mjesnom mezarju Smolj - Gora`de. O@ALO[]ENI: supruga Had`ira, sinovi Hamdo, D`emal, Aziz i Vahid sa porodicama, k}erke Vahida, Behija i Dika sa porodicama, brat Avdo sa porodicom, sestre Habiba, Nura i Kana sa porodicama, te porodice: Ramovi}, Ligata, D`emid`i}, Fejzi}, Nuki}, Spahovi}, Ekme~i}, Pleh, Vrane{i}, \ozo, Ri{ljanin, Had`i}, Kari}, Muratovi}, Me{i}, Vlaj~i}, Jahi}, Be}irevi}, Kadri}, Tiro, Musi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Umihane ^uvidine br. 56. Sokolovi} Kolonija. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

FATIMA (RA[ID) GU[O, ro|. HUBI]
preselila na ahiret u petak, 21. 10. 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 24. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Amir i Rasim, k}erka Jasmina, bra}a Hasan i Asim, snahe Mersija i Mirzeta, zet Himzo, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne, te porodice: Gu{o, Hubi}, Ismi}, Hido, Alomerovi}, [abanovi}, Pa{ovi}, Me|useljac, Kar~i}, Zul~i}, Lisica, Drinjak, Tabakovi}, Omerovi}, Ali}, Matri}, Sadikovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Adema Bu}e br. 196. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred fabrike „ZRAK“ sa polaskom u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

SJE]ANJE na na{u dragu kolegicu i prijateljicu

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima, kom{ijama i kumovima da je na{a draga

ANGELA (MARIJANA) DE[I], ro|. [IMUNOVI] SENIJU ALIMANOVI]
S po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Radne kolege KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo
2506-1tt

preminula 21. 10. 2011. godine u 76. godini. Sahrana }e se obaviti dana 24. 10. 2011. godine u 13.30 sati na groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Dragan, k}erke Dra`ana i Ljiljana, zetovi Mladen i Igor, unuci Marko, Dejan, Stefan i Boris, sestra Zdenka, svak Vido, te porodice: De{i}, [imunovi}, Bo`i}, Simani}, Bilo{, Vukovi}, Keranovi}, Dre`njak, Kara~i}, \uki}, Elez, kao i ostala 12154-1nd` mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije

SJE]ANJE na na{eg dragog

Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako nije sa nama na{a draga supruga, majka, nana i punica

SJE]ANJE

Dana 22. 10. 2011. godine u 74. godini preselila je na ahiret

na supruga i roditelja

AI[A (MEMI]) ]ENANOVI]

[ERIF (ALIJE) BARAKOVI]
NEZIM (AVDO) D@ANANOVI]
23. 10. 1992 - 23. 10. 2011.
Sa ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu i sje}anje na tvoju ljubav, plemenitost i dobrotu koju si nam darivao. Bio si i ostao uzor ~asnog `ivljenja i vrijedan po{tovanja i ljubavi. Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe i tvoj lik ostaje. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Nura, sin Avdo, k}erka Adisa, zet Almir, snaha Selma, unuke D`eneta i D`ejna
12173-1nd`

PA[IJA HASANOVI], ro|. SULJOVI]
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tvoj plemeniti lik i dobrotu ne}e nikada dok `ive oni koji te najvi{e vole. Tvoji: suprug Mustafa, k}erke Jasmina i Elvedina, unuke Irma i Elma, unuci Ismir, Irnes i Semir, zetovi Safet i Samir
2602-1tt

Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se trinaest godina od preseljenja na ahiret. U ime Allaha d`.{. molimo u zajedni~kom rahmetu. Supruga Zineta i djeca
POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj majci, punici i nani
2603-tt

D`enaza polazi dana 23. 10. 2011. godine (nedjelja) u 15.30 sati ispred d`amije u Butmiru, a obavit }e se u haremu Suhodo. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: k}eri Bisera i Bahrija, brat Mustafa, sestra Advija, zetovi Ibro i Ferid, unuk Omer, unuka Merima, zetovi Hamo, Salko, snahe Halida, Ramiza i Amela, jetrva Ha{a, praunu~ad Mela, Emir i Muamer, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeveri}i i djeveri~ne O`alo{}ene familije: ]enanovi}, Memi}, [u{a, [u}urovi}, Isi}, Alagi}, Kukavice, Red`i}, Udov~i}, Had`i}, Rizvan, Lingo, Krd`ali}, Alibegovi}, Terahije, Omerspahi} i ostala mnogobrojna familija, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u Butmiru, ul. Ilirska 101. 12172-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj majci i nani

POSLJEDNJI SELAM

jedinom bratu i daid`i

BEHIJI FAZLI]

AI[I ]ENANOVI]

AVDI HAJRI]U
Sestra Zineta Crneta sa k}erkama Ismirom i Irinom
2604-tt

Tvoj glas jo{ uvijek odzvanja u daljinama, tvoj osmijeh je stvaran u na{im snovima, u kojima }e{ `ivjeti zauvijek... K}erka Sabira, zet Sead i unuk Amar Ramovi}
12163-1nd`

K}eri Bisera [u{a i Bahrija [u}urovi}, zetovi Ibro, Ferid, unuk Omer, unuka Merima, snaha Amela, zet Salko Red`i} i praunu~ad Nela, Emir, Muamer
12172-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu Dana 24. 10. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada nas je napustio na{ dragi

bratu

RIZO (MUSTAFA) IDRIZOVI]
Tu`ni i o`alo{}eni, ponosni {to smo te imali, supruga, djeca, zetovi, snaha, unu~ad Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 24. 10. 2011. u ul. Dobrinjske bolnice 12 u 15.00 ~asova.
12169-1nd`

AVDI HAJRI]U

AVDI HAJRI]U

Sestra Raza, zet Refik i sestri~ne Amra i Azra
POSLJEDNJI SELAM dragoj majci, nani, punici

2604-1tt

Sestra D`enana Zuko sa porodicom
SJE]ANJE

2604-1tt

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

BEHIJI (MUHAREM) FAZLI], ro|. GALIJATOVI]
^initi dobra djela i radovati druge bila je tvoja ovozemaljska misija! Poku{at }emo je nastaviti i produ`iti... S ponosom, tvoji najmiliji: k}erka Amira, zet Vahid, unuci Kenan i Ismir, snaha Ema
12164-1nd`

EMIR MUJKI]
23. 10. 2003 - 23. 10. 2011.

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na Tebe. Porodica Muli}
1234-1tz

54

Nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
OGLAS BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 076279 10 Ps Mostar, 09. 09. 2011. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, Mar{ala Tita 34 Tuzla, zastupanog po punomo}nicima Bernadici ^ovi} i Drinki Zadro advokatima iz Mostara, protiv tu`enog KONJICPROMET d.o.o. Konjic, Mar{ala Tita br. 8, zastupanog po zakonskom zastupniku - direktoru, radi povrata kredita, v.s. 24.236,16 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 09. 09. 2011. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 0038726 08 Ps Tuzla, 22. 08. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Simi} Radmila, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM Sarajevo, DIREKCIJA Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a broj 29, protiv tu`enog TIM UNION Tuzla, ul. @arka Vukovi}a bb, radi naplate duga, vsp. 4.830,70 KM, van ro~i{ta dana 22. 08. 2011. godine, donio je

PRESUDU
(zbog propu{tanja) OBAVEZUJE SE tu`eni TIM UNION Tuzla, da tu`iocu DD BH TELECOM SARAJEVO, DIREKCIJA TUZLA, na ime duga isplati iznos od 4.830,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja }e se obra~unati i to: - na iznos od 751,10 KM, po~ev od 25. 09. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 605,80 KM, po~ev od 25. 10. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 744,55 KM, po~ev od 25. 11. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 507,50 KM, po~ev od 25. 12. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 498,40 KM, po~ev od 25. 01. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 1.000,45 KM, po~ev od 25. 02. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 106,05 KM, po~ev od 25. 03. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 40,80 KM, po~ev od 25. 04. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 573,05 KM, po~ev od 25. 05. 2008. godine, pa do isplate, kao i da mu na ime tro{kova postupka isplati iznos od 410,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Dana 01. 07. 2008. godine, tu`ilac je Op}inskom sudu u Tuzli, podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi duga u iznosu od 4.830,70 KM. U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude na temelju ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom roku tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3-7 Zakona o parni~nom postupku, odnosno isticanjem na oglasnu plo~u suda, dana 15. 04. 2011. godine i objavljivanjem iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH - Dnevni avaz, dana 12. 05. 2011. godine, a o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 15. 04. 2011. godine. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io uz tu`bu, te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, a u smislu odredbe ~l. 182. st. 1. Zakona o parni~nom postupku. Sud je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje }e se obra~unavati u skladu sa ~l. 277. Zakona o obligacionim odnosima, prema kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu, a koje teku od dana padanja u docnju tu`enog, kako je tu`ilac i opredijelio u tu`bi. Visina kamate }e se obra~unati na osnovu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne kamate (Sl. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 51/01, 56/04, 64/04 i 29/05). Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa ~lanom 383, 386 i 396 Zakona o parni~nom postupku i na opredijeljen zahtjev tu`ioca, i to iznosa od 210,00 KM na ime takse na tu`bu i presude, a koja taksa je odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br. 05/09) i iznosa od 200,00 KM na ime tro{kova objavljivanja tu`be i presude putem objavljivanja u dnevnim novinama, {to ukupno iznosi 410,00 KM. Sudija Simi} Radmila POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 24.236,16 KM sa zakonskom zateznom kamatom koja na iznose glavnice od 20.000,00 KM te~e po~ev od 22. 10. 2010. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.597,40 KM, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja.

Obrazlo`enje
U tu`bi zaprimljenoj dana 28. 10. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev, kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io, a iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevu kojim stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tub`a, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, i da u roku od 30 dana tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu u pismenom obliku. Tu`eni je tu`bu sa prilozima primio dana 06. 07. 2011. godine, s obzirom da mu je dostavljanje izvr{eno u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku, i da svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, sud je primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a odlu~io kao u dispozitivu ove presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 386. st. 1. ZPP-a, a isti se sastoje od nagrade za sastav tu`be sa PDV-om u iznosu od 842,40 KM (720,00 + 122,40 KM), takse na tu`bu u iznosu od 450,00 KM i presudu zbog propu{tanja u iznosu od 225,00 KM, te tro{kova dostave tu`be tu`benom na odgovor i presude zbog propu{tanja objavljivanjem u jednim dnevnim novinama u iznosu od po 40,00 KM, {to ukupno iznosi 1.597,40 KM. Sudija Rabija Tanovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 038747 10 Mal Travnik, 25. 08. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, sudija Emira Sujold`i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u Kneza Branimira bb Mostar, protiv tu`enog BOJAN BILETI] iz Viteza, Kr~evine bb, radi duga v.s. 1.254,66 KM, van ro~i{ta dana 25. 08. 2011. godine donio je sljede}u, ZBOG PROPU[TANJA Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 1.254,66 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 366,55 KM po~ev od 16. 12. 2009. g. pa do isplate - na iznos od 417,04 KM po~ev od 16. 01. 2010. g. pa do isplate, - na iznos od 379,14 KM po~ev od 16. 02. 2010. g. pa do isplate, - na iznos od 22,90 KM po~ev od 16. 03. 2010. g. pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 04. 2010. g. pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 05. 2010. g. pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 06. 2010. g. pa do isplate, - na iznos od 16,38 KM po~ev od 16. 07. 2010. g. pa do isplate kao i naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 200,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude. Obrazlo`enje Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 13. 09. 2010. godine, protiv tu`enog, radi isplate duga. Tu`ba je dostavljena tu`enom uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana, koju je tu`eni zaprimio dana 25. 05. 2011. godine, o ~emu kao dokaz postoje dostavnice u ovom spisu. Kako tu`eni u roku predlo`enom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da je tu`beni zahtjev tu`itelja o~igledno osnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06). Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 80,00 KM i takse na odluku u iznosu od 40,00 KM kao i 80,00 KM, za tro{kove objave u novinama. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Prijedlog se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je tu`eni tek kasnije saznao za propu{tanje - od dana kada je za to saznao. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Sudija Emira Sujold`i}

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 0017598 09 Ps Tuzla, 17. 08. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Simi} Radmila, u pravnoj stvari tu`ioca „ATLAS COPCO BH“ DOO Sarajevo, ulica Safeta Zajke br. 266, zastupano po punomo}nicima Filipovi} Melihi i mr. Ademovi} Kenanu, advokatima iz Sarajeva, protiv tu`enog „\E\I PETROL“ DOO Tuzla, ul. Hazima Vikala bb, Srebrenik i Ahmi} Jasmin, direktor, ul. Hazima Vikala bb, Srebrenik, radi naplate duga vsp. 38.349,96 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta dana 17. 08. 2011. godine, donio je

(zbog propu{tanja) OBAVEZUJE SE tu`eni „\EDI PETROL“ DOO Tuzla, da tu`iocu ATLAS COPCO BH“ DOO Sarajevo, na ime duga isplati iznos od 38.349,96 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja }e se obra~unati i to: - na iznos od 5.492,00 KM po~ev od 05. 08. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 10.561,50 KM po~ev od 18. 09. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 12.517,00 KM po~ev od 13. 11. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 9.779,15 KM po~ev od 01. 12. 2008. godine, pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 700,00 KM, a sve u roku od 30 dana od prijema prijepisa presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Dana 13. 08. 2009. godine tu`ilac je podnio tu`bu, protiv tu`enog, a radi duga u iznosu od 38.349,96 KM. U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude na temelju ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom roku tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3-7 Zakona o parni~nom postupku, odnosno isticanjem na oglasnu plo~u suda da 30. 03. 2011. godine i objavljivanjem iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH - Dnevni avaz dana 02. 05. 2011. godine, a o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom do 31. 03. 2011. godine. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude a u smislu odredbe ~l. 182. st. 1. Zakona o parni~nom postupku. Sud je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje }e se obra~unati u skladu sa ~l. 277. Zakona o obligacionim odnosima, prema kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu, a koje teku od dana padanja u docnju tu`enog kako je to tu`ilac i opredijelio u tu`bi. Visina kamate }e se obra~unati na osnovu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne kamate (Sl. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 51/01, 56/04, 64/04 i 29/05). Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa ~lanom 383, 386 i 396 Zakona o parni~nom postupku i na opredijeljen zahtjev tu`ioca, i to iznosa od 450,00 KM na ime takse na tu`bu i presudu, a koja taksa je odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br. 05/09) i iznosa od 250,00 KM na ime tro{kova objavljivanja tu`be i presude putem objavljivanja u dnevnim novinama, a {to ukupno iznosi 700,00 KM. Sudija [imi} Radmila POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 P 008383 08 P Bijeljina, 24. 08. 2011. godine

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Zlatna Martinovi}, u predmetu broj 80 0 P 008383 08 P, u pravnoj stvari tu`itelja Nova banka AD Banja Luka, koju zastupa punomo}nik Ognjen Avlija{, advokat iz Bijeljine, protiv tu`enog Pavi} Radoslava iz Bijeljine, ulica Majora D. Tepi}a, radi naplate duga V.sp. 3.300,00 KM, donio je dana 07. 06. 2011. godine, sljede}u:

OGLAS

PRESUDU zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, te se obavezuje tu`eni Pavi} Radoslav iz Bijeljine, ul. Majora D. Tepi}a 14, a sada na sudu nepoznatoj adresi, da tu`itelju Novoj banci AD Banja Luka, plati dug u iznosu od 3.887,22 KM i to po osnovu glavnog duga iznos od 3.300,00 KM, po osnovu kamate obra~unate do 15. 7. 2008. g. iznos od 587,22 KM, te zateznu kamatu od 18% koja }e se obra~unati na glavni dug od 3.300,00 KM po~ev od 16. 7. 2008. g. do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 800,00 KM, sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti presude, a pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Zlatna Martinovi}

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo - Ilid`a broj: 703/11 od 21. 10. 2011. godine, Nadzorni odbor KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo - Ilid`a objavljuje sljede}u

JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA I IZVR[NIH DIREKTORA (UPRAVE) KJP „POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR“ D.O.O. SARAJEVO - ILID@A Nadzorni odbor objavljuje Ispravku Javnog konkursa za imenovanje direktora i izvr{nih direktora (Uprave) KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo - Ilid`a, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 10. 10. 2011. godine i „Slu`benim novinama Federacije BiH broj 68/11 od 19. 10. 2011. godine: - u ta~ki 4. Potrebni dokumenti, alineja 13., rije~i „u Nadzornom odboru“ zamjenjuju se rije~ima „direktora ili izvr{nog direktora“; - u ta~ki 4. Potrebni dokumenti, iza alineje 14. dodaje se nova alineja 15. koja glasi: „program rada i razvoja Preduze}a u mandatnom periodu za kandidate koji apliciraju za poziciju direktora Preduze}a.“ U preostalom dijelu tekst Javnog konkursa ostaje neizmijenjen. Predsjednik Nadzornog odbora (Haskovi} Safet, dipl. ing. polj.)

ISPRAVKU

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 0024972 08 Ps Tuzla, 25. 08. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Simi} Radmili u pravnoj stvari tu`ioca FEROTOM DOO Kiseljak, Dra`evi}i bb, zastupano po punomo}niku Sli{kovi} Vladi, advokatu iz Kiseljaka protiv tu`enog „SUL-ADI PROM“ DOO @ivinice, II ulica broj 69, radi duga, vsp. 4.945,36 KM, van ro~i{ta dana 25. 08. 2011. godine donio je (zbog propu{tanja) OBAVEZUJE SE tu`eni „SUL-ADI PROM“ DOO @ivinice, da tu`iocu FEROTOM DOO Kiseljak, na ime duga isplati iznos od 4.945,36 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja }e se obra~unati po~ev od 11. 05. 2008. godine, pa do isplate, kao i da mu na ime tro{kova postupka isplati iznos od 705,80 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Dana 06. 08. 2008. godine, tu`ilac je Op}inskom sudu u Tuzli podnio tu`bu protiv tu`enog a radi duga u iznosu od 4.945,36 KM. U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude na temelju ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom roku tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3-7 Zakona o parni~nom postupku, odnosno isticanjem na oglasnu plo~u suda dana 14. 04. 2011. godine i objavljivanjem iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH - Dnevni avaz dana 19. 04. 2011. godine. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude a u smislu odredbe ~l. 182. st. 1. Zakona o parni~nom postupku. Sud je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje }e se obra~unati u skladu sa ~l. 277. Zakona o obligacionim odnosima, prema kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu, a koje teku od dana padanja u docnju tu`enog, kako je to tu`ilac i opredijelio u tu`bi. Visina kamate }e se obra~unati na osnovu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne kamate (Sl. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 51/01, 56/04, 64/04 i 29/05). Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa ~lanom 383, 386 i 396 Zakona o parni~nom postupku i na opredijeljen zahtjev tu`ioca u iznosu od 705,80 KM i to: na ime takse na tu`bu i presudu u iznosu od 225,00 KM, a koja taksa je odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br. 05/09) i iznosa od 200,00 KM na ime tro{kova dostavljanja tu`be i presude putem objavljivanja u dnevnim novinama, te nu`nih tro{kova tu`ioca za sastav tu`be u iznosu od 280,80 KM sa PDV-om. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Sudija Simi} Radmila BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 032514 11 Mal @ivinice, 08. 09. 2011. godine

Dnevni avaz

nedjelja 23. oktobar/listopad 2011.

55

PRESUDU

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, protiv tu`ene Osmanovi} [evala, Bi{inska bb, @ivinice, radi isplate duga, v.sp. 142,20 KM, pa kako sud tu`enom na adresu nije u mog}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 531,00 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 08. 05. 2007. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude“. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku 53/03). Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. Procesne prigovore i decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. Pismeni odgovor morate osobno potpisati. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu u skladu s ~lanom 74. stav ZPP-a. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni saradnik Dina Hrustanovi}

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 068564 10 P Mostar, 05. 09. 2011. godine

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja EUROLEASING D.D. Vukovarska 1 Mostar, zastupan po Odvjetni~kom dru{tvu Milas Martinovi} & Partneri, advokati iz Mostara, protiv tu`ene Karamustafi} Borjane nastanjena u ul. Hamdije Kre{evljakovi}a broj 86 Sarajevo, radi isplate duga, vsp. 12.472,59 KM, pa kako sud istoj na adresu tu`ene nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz i putem oglasne plo~e suda. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`ena u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enoj Karamustafi} Borjani nastanjena u ul. Hamdije Kre{evljakovi}a broj 86 Sarajevo, sa tu`benim zahtjevom koji glasi: Obavezuje se tu`ena Karamustafi} Borjana, Hamdije Kre{evljakovi}a broj 86, Sarajevo, isplatiti tu`itelju Euroleasing d.d. iznos od 12.472,59 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, po~ev{i od dana raskida ugovora pa do isplate kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe., koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Sudija Mediha Bo{kailo

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 mal 071944 08 Mal Tuzla, 27. 07. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi} Begovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JZU UKC TUZLA, ul. Trnovac bb, protiv tu`enog Halilovi} Me{ana iz Mili}a, Sebio~ina bb, radi duga, VPS 502,00 KM, dana 27. 07. 2011. godine: - dostavu tu`be na odgovor Dana 14. 02. 2008. godine tu`itelj je ovom sudu dostavio tu`bu tra`e}i da sud tu`enog obave`e na isplatu duga u iznosu od 502,00 KM. Tu`beni zahtjev tu`itelja je zasnovan na ~injeni~nim navodima da je tu`eni za izvr{enu uslugu bolni~kog lije~enja na Klinici za interne bolesti tu`itelju duguje iznos od 502,00 KM. Potra`ivanje je dospjelo, a kako tu`eni nije izmirio svoju obavezu u zakonskom roku, iako je prethodno opomenut, tu`itelj predla`e sudu da donese: PRESUDU Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 502,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a ra~una, pa do dana isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, u iznosu od 170,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io sudu da donese presudu zbog propu{tanja, ako tu`eni u roku od 30 dana od dana prijema ure|ene tu`be ne dostavi odgovor na istu. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP), uz pouku je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ako tu`eni tu`beni zahtjev osporava, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih isti osporava, kao i ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov svih navoda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve {to je potrebno da bi se po istom moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravna lica), te predmet spora i potpis. Ako tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u gore navedenom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 181. st. 1. ZPP-a). Ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, a tu`itelj u tu`bi nije tra`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e zakazati pripremno ro~i{te nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu. U slu~aju promjene adrese, tu`eni je du`an u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa zakonom. Pod uslovima iz ~lana 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi} Begovi}

OBJAVLJUJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 039553 07 Mal Mostar, 06. 09. 2011. godine

PRAVNA STVAR: Tu`itelj: JP HT d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira b.b. Mostar Tu`eni: Sonja ]uri}, ul. Dr. Ante Star~evi}a br. 76 Mostar Tu`enoj Sonja ]uri} dostavlja se tu`ba na obavezni odgovor

OGLAS

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 010777 10 Ps Tuzla, 02. 09. 2011. godine TU@ILAC: DOO „SANKO“ @IVINICE zastupan po punomo}niku Krnji} Sejfudinu advokatu iz Tuzle, radi duga Vsp. 3.278,27 KM, TU@ENI: DND JELI] DOO PRNJAVOR ul. Branka Radi~evi}a br. 1. Prnjavor, RADI: duga V.s.p. 3.278,27 KM, U skladu s ~lanom 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli

TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`itelj isplatiti tu`itelju na ime duga za kori{tenje mobitel usluga iznos od 2.238,97 KM sa zakonskom kamatom, i to: - na iznos od 2,99 KM po~ev od 17. 04. 2001. god. do isplate, - na iznos od 474,67 KM po~ev od 17. 10. 2001. god. do isplate, - na iznos od 681,18 KM po~ev od 17. 11. 2001. god. do isplate, - na iznos od 1.080,012 KM po~ev od 17. 12. 2001. god. do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku do 30 dana. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi sa ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Kemal Maksumi}

OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca: DOO „SANKO“ @IVINICE zastupan po punomo}niku Krnji} Sejfudinu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog DND JELI] DOO PRNJAVOR ul. Branka Radi~evi}a br. 1. Prnjavor, radi duga, Vsp. 3.278,27 KM. Dana 29. 01. 2010. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu, protiv tu`enog, radi naplate duga u iznosu od 3.278,27 KM. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim zaklju~io ugovor o kupoprodaji roba i usluga u 2009. godini dana 10. 08. 2009. godine u @ivinicama. Tu`ilac je tu`enom po osnovu ugovora broj 12/09 isporu~io robu po fakturama i to: faktura broj 63/10 od 06.11. 2009. godine na iznos od 909,77 KM; faktura broj 56/10 od 22. 10. 2009. godine na iznos od 602,68 KM; faktura broj 55/10 od 19. 10. 2009. godine na iznos od 1.037,21 KM i faktura broj 51/10 od 14. 10. 2009. godine na iznos od 728,64 KM. Tu`ilac je svoje obaveze na vrijeme ispunjavao te je tu`enom uredno ispostavljao ra~une za isporu~enu robu. Ispostavljenim ra~unima tu`eni nije prigovarao ali iste nije ni pla}ao. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga u iznosu od 3.278,27 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od svakog pojedinog iznosa pa do kona~ne isplate kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Dalje tu`ilac predla`e da sud postupi po ~lanu 182 stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje, suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje, da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava, u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zakonskog zastupnika, odnosno ovla{egnog punomo}nika. Ukoliko u navedenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu snosit }e Zakonom propisane posljedice zbog propu{tanja navedene radnje (dono{enje presude zbog propu{tanja). Dostava tu`be tu`enom smatra se objavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Sadija Brkovi}

Doma}i napada~i ponovo neefikasni
I gosti imali nekoliko prilika
(Foto: T. Trojak)

Bez golova u Grada~cu

56

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

sport

Hroni~na neefikasnost igra~a Zvijezde nastavila se i ju~er protiv GO[K-a, koji se nepora`en se vratio u Gabelu. Iako su igra~i trenera Dragana Jovi}a imali inicijativu, njihove {anse i polu{anse i ovog su puta oti{le unepovrat. Vidjelo se da Zvijezda `eli do}i do pobjedonosnog gola i ve} u 6. minuti Matija Matko ostao je „kratak“ na ubacivanje Ognjena \elmi}a. Kapiten Amir Hamzi} na{ao se dva puta u prilici za {ut, ali je lopta oti{la preko gola. Gosti su zaprijetili preko Fe|e Dudi}a u 11. i preko Ante Hrka~a u 23. minuti, ali je golman Zvijezde Goran Labus oba puta bio na mjestu. Hrka~ je u 38. minuti, na odli~nu asi-

PREMIJER LIGA Banjalu~ani efikasni protiv Tuzlaka

Grahovac petom na~eo mre`u gostiju
Jedini pogodak za goste postigao Jogun~i}
U svom drugom me~u odigranom bez prisustva publike, fudbaleri Borca prikazali su odli~nu i efikasnu partiju te zaslu`eno sa uvjerljivih 4:1 savladali starog rivala Slobodu iz Tuzle. Doma}i igra~i krenuli su ofanzivno od samog starta i nakon nekoliko prilika u 24. minuti uspjeli do}i u vodstvo.

Sa susreta: Poku{aj Hamzi}a

Rezervista Samir Nuhanovi} je, na asistenciju \elmi}a, bio neprecizan i lopta je oti{la iznad pre~ke. Dvije minute poslije (61) Dudi} se oslobodio svog ~uvara i s ivi-

Precizni Kajkut
Naime, nakon jednog prekr{aja nad Sa{om Kajkutom, slobodan udarac izveo je Borislav Miki}, a mladi reprezentativac BiH Sr|an Grahovac petom je zahvatio loptu i sa desetak metara poslao je pod samu pre~ku iznena|enog Denisa Mujki}a. Sve dileme razrije{ene su u fini{u prvog poluvremena. Prvo je Kajkut, nakon igranja Almira Halilovi}a rukom, bio precizan s bijele ta~ke da bi potom Miki} odli~nih

Zvijezda 0:0 GO[K
Stadion Banja Ilid`a. Gledalaca: 500. Sudija: Vladimir Bjelica (Lukavica) 7. Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica) i Ante Su~i} (Novi Travnik). Delegat: Davor Ristovi} (Lukavica). @uti kartoni: Hamzi}, Nezi}, Moranjki} (Zvijezda), Zlomisli}, [reng, Dudi} (GO[K). Crveni: Damir Zlomisli} - GO[K (78., drugi `uti). Igra~ utakmice: Tomislav Tomi} (GO[K) 7. stenciju Tomislava Tomi}a, poku{ao iznenaditi, ali je njegov {ut oti{ao preko gola. U drugom poluvremenu, Zvijezda je poku{ala ubaciti u brzinu vi{e, dok su se gosti bazirali na odbranu i povremene brze napade. ZVIJEZDA: Labus 6,5, Nezi} 6, Moranjki} 6, Gavari} 6,5, Jusi} 6, Husi} 5,5, Hasi} 5,5 (75. Ma{i}), Hamzi} 6, Matko 6 (46. Deli} 6), \elmi} 6, Halilovi} 5,5 (46. Nuhanovi} 5,5). Trener: Dragan Jovi}. GO[K: [reng 6,5, Koji} 6,5 (79. Pehar), [abanovi} 6,5, Mus 6,5, Helvida 6,5, [iljak 6,5, Tomi} 7, Zlomisli} 6, Dudi} 7 (89. Ragu`), Hrka~ 6,5 (76. Prskalo), Bo{njak 6,5. Trener: Milomir Odovi}. ce {esnaesterca neometno {utirao pored Zvijezdinog gola. Najbolju priliku za promjenu rezultata imao je Armin Deli} u 85. minuti, kada je Muamer Nezi} ubacio loptu s ivice kornera, a on glavom {utirao preko gola. D`. DELI]

Detalj iz Banje Luke: Kajkut u prodoru

(Foto: M. Lugi})

45 minuta krunisao pogotkom u sudijskoj nadoknadi. Drugi dio po~eo je ne{to mirnije pa su gosti poku{ali da urade

Borac 4 (3:0) 1 Sloboda
Gradski stadion u Banjoj Luci. Igrano bez prisustva publike. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) 7. Pomo}nici: Elvir Grabus (Travnik) i Dalibor Hrsti} (Ljubu{ki). Delegat: Hi{am Islambegovi} (Zenica). Strijelci: 1:0 - Grahovac (24, Miki}), 2:0 - Kajkut (43, penal), 3:0 - Miki} (45, Kajkut), 3:1 - Jogun~i} (66, Halilovi}), 4:1 - Staji} (79, Stupar). @uti kartoni: Raspudi} (Borac), Zoleti} (Sloboda). Igra~ utakmice: Sr|an Grahovac (Borac) 7,5. BORAC: Avduki} 7, Markovi} 7, Stupar 7, Kajkut 7,5, Grahovac 7,5, Raspudi} 7, Maksimovi} 7,5, Sakan 7 (74. Staji} -), Miki} 7,5 (61. Bu~an -), @ari} 7, Kruni} 7,5. Trener: Velimir Stojni}. SLOBODA: Mujki} 6, Efendi} 5, ]ivi} 5,5, Jogun~i} 6, Zoleti} 5,5, Jahi} 5, Nikoli} 5,5, Halilovi} 6,5, Filipovi} 5 (46. Milutinovi} 6), A. Me{anovi} 6 (81. Kasapovi} -), J. Me{anovi} 5 (46. Slomi} 5,5). Trener: Darko Vojvodi}.

ne{to vi{e, {to im je i po{lo za rukom u 66. minuti. Halilovi} je poslao jedan centar{ut u srce doma}eg {esnaesterca, odbrambeni fudbaleri Borca stajali su kao skamenjeni, {to je iskoristio Samir Jogun~i} da matira Asmira Avduki}a.

Efektan pogodak
Nakon toga, Banjalu~ani su ponovo preuzeli inicijativu, a od nekoliko stvorenih prilika realizirali su samo onu iz 79. minute. Nakon odli~nog prodora Milana Stupara i jo{ bolje asistencije, Du{ko Staji} je lijepim {utem pogodio suprotne ra{lje gola Tuzlaka za kona~nih 4:1. Na kraju, treba ista}i odli~no su|enje Gorana Parad`ika iz Ljubu{kog, ali i veoma fer i korektno pona{anje fudalera oba tima.
S. KOTARA[

U veoma va`noj utakmici Rudar iz Prijedora ostvario je pobjedu nad Leotarom od 2:0 mada je razlika mogla biti i ve}a. Iako su svi igra~i koje je trener Dragan Radovi} izveo, pru`ili maksimum po te{kom tere-

Maksimovi} pogodio i asistirao
Rudar 2 (1:0) 0 Leotar
Stadion u Prijedoru. Gledalaca: 1.000. Sudija: Emir Pilav (Sarajevo) 7,5. Pomo}nici: Edin Imamovi} (Sarajevo) i Stevo Peri} (Bijeljina). Delegat (Goran Skoko). Strijelci: 1:0 - Maksimovi} (2, Kotaran), 2:0 - Kantar (57, Maksimovi}). @uti kartoni: Dragi}, Jevti} (Rudar), [araba (Leotar). Igra~ utakmice: Slobodan Maksimovi} (Rudar) 7,5. RUDAR: Tripi} 7, Kotaran 7,5, Dragi} 7,5, Jevti} 7,5, Panti} 7,5 (87. Vejinovi} -), Krezovi} 7, Rami} 7,5, Kantar 7,5, @eri} 7 (72. Kari} -), \ori} 7, Maksimovi} 7,5 (76. Kecman -). Trener: Dragan Radovi}. LEOTAR: Berak 6, ^orlija 6, Markovi} 6, Milo{evi} 6,5, [araba 6,5, Ze~evi} 6,5, Cimirot 6 (70. Vu~ini} -), Ratkovica 6, Andri} 6, Pecelj 6 (46. Milovi} 6), Ani~i} 6 (58. Souto 6). Trener: Bogdan Korak. rak ve} izvr{io tri izmjene.

Lagan trijumf Prijedor~ana

pogodio mre`u da bi u 57. lijepo asistirao Vedranu Kantaru za kona~nih 2:0. Golman Leotara Novica Berak izdr`ao je posljednjih 10 minuta povrije|en s obzirom na to da je gostuju}i trener Bogdan Ko-

Travnik i Kozara remizirali na Piroti

„Veziri“ ispra}eni zvi`ducima
Nogometa{i Travnika nisu uspjeli savladati Kozaru, koja je znala~ki iskoristila slabu igru doma}ina i zaslu`eno osvojila bod na Piroti. Prvi su zaprijetili gosti kada je iz slobodnog udarca sa 20 metara dobro {utirao Marko Basara, a golman Alen Deli} ispod pre~ke izbio loptu u korner. Travnik je zaprijetio tek u 21. minuti, kada je Deni Simeunovi} {utirao, ali je golman Dalibor Kozi} bio na mjestu. Samo dvije minute poslije Dejan Koji} nije iskoristio gre{ku odbrane Travnika. U 34. minuti opet je bila prilika za Kozaru kada je Senad Muji} dobro {utirao glavom, ali je Deli} odbranio. U nastavku, Travnik je sve karte bacio u na-

nu, istakao se Slobodan Maksimovi}. On je ve} u 2. minuti znala~ki

V. VUKADINOVI]

Tabela
Rezultati 11. kola: Borac - Sloboda 4:1, Rudar - Leotar 2:0, Travnik - Kozara 0:0, Zvijezda GO[K 0:0. Danas: [iroki Brijeg - ^elik, Olimpic - Slavija (15 sati), Zrinjski - Sarajevo (17), @eljezni~ar - Vele` (18). Parovi 12. kola (29./30. oktobar): ^elik Sloboda, GO[K - Borac, Vele` - Zvijezda, Slavija - @eljezni~ar, Sarajevo Olimpic, Kozara - Zrinjski, Leotar - Travnik,
1. [iroki B. 2. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. Borac 5. Zrinjski 6. Olimpic 7. Vele` 8. Rudar 9. Leotar 10. ^elik 11. Kozara 12. Travnik 13. Zvijezda 14. GO[K 15. Sloboda 16. Slavija 10 10 10 11 10 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 10 7 7 6 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 5 1 1 1 2 2 3 2 4 4 5 4 4 5 5 5 4 7 7 16:3 22:8 19:8 18:12 20:14 15:11 12:10 10:14 8:11 10:14 9:11 13:17 8:12 7:10 6:20 9:27 23 22 20 20 18 14 14 14 12 12 12 12 12 11 10 7

S utakmice u Travniku: Napada~i neefikasni

Travnik 0:0 Kozara
Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca: 300. Sudija: Vedran Zovko (Mostar) 6,5. Pomo}nici: Almir ^i{i} (Mostar), Dario Tepav~evi} (Lakta{i). Delegat: Mersim Me{i} (Grada~ac). @uti kartoni: Ive{i}, Doli}, ]uri} (Travnik), a Gnjati} i Topi} (Slavija). Igra~ utakmice: Dalibor Kozi} (Slavija) 7,5. TRAVNIK: Deli} 7, Mi{i} 6,5, Terzi} 6,5, Ribi} 7, La{tro 6 (46. Popovi} 6), Kova~evi} 6, Zatagi} 6,5, Ive{i} 6 (74. Red`epi -), ]uri} 6,5, Simeunovi} 6, Doli} (35. Karali} 6,5). Trener: Haris Jaganjac. KOZARA: Kozi} 7,5, Popovi} 6,5, Petrovi} 6,5, ]ori} 7, Koji} 6,5, Basara 6,5 (46. Uji} 7), Studen 6,5, Hod`i} 6,5 (79. Topi} -), Muji} 6,5, Gnjati} 6,5, Stjepanovi} 6,5. Trener: Vlado Jagodi}.

pad. Nakon dobre prilike Neboj{e Popovi}a, poku{ao je i Simeunovi}, ali je Kozi} zaustavio oba udarca. Pet minuta prije kraja Adnan Kova~evi}, nakon kornera Harisa Zatagi}a, poku{ao je glavom, ali je lopta oti{la malo iznad pre~ke. Do kraja, doma}ini su, uz zvi`duke s tribina, igrali bez ideja pa je Kozara sigurnom igrom sa~uvala remi.
S. PINJO

IFHJ

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

#% 
EFE? 5=LE=
Stadion Otoka u Sarajevu. Početak meča u 15 sati. Sudija: Tomislav Čuić (Tomislavgrad). OLIMPIC: Fejzić, Rizvanović, Osmani, Regoje, Škaljić, Harba, Vidović, Muharemović, Đurić, Pliska, Raščić (Kapić). Trener: Nedim Jusufbegović. Nedostaju: Durak, Hiroš (povrede). SLAVIJA: Tomović, Beširević, Nikolić, Lackanović, Sadiković, Rašević, Perišić, Simić, Todorović, Muminović, Vukelja. Trener: Zoran Erbez. Nedostaju: Saša Radovanović, Nedim Oglečevac, Ratka Dujković, Mišel Mazoli (povreda).

ŽAAEč=H 8AAž
Stadion Grbavicau Sarajevu.Početak mečau 18 sati. Sudija: Vladimir Dominković (Orašje). ŽELJEZNIČAR: Gušo, B. Čolić, Kvesić, Vasilić, Bogičević, Gerhard, Bešlija, Svraka, Adilović, Zeba, Smajić (Zolotić). Trener: Amar Osim. Nedostaju: Selimović (povreda), Jamak (žuti kartoni). VELEŽ: Bobić, Škaljić, Kazazić, Lakićević, Jazvin, Kodro, Demić, Ivetić, Zolj, Velagić (Duraković), Spahić. Trener: Mirza Varešanović. Nedostaju: Senedin Oštaković, Samir Merzić, Admir Kajtaz, Ševko Okić, Tarik Cerić (povrede). 

HEIE 5=H=AL
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Početak meča u 17 sati. Sudija: Danijel Pajić (Bijeljina). ZRINJSKI: Melher, Markić, Džidić, Šunjić, Žuržinov, Duro, Aničić, Sušić, Lamešić, Marjanović, Bekić. Trener: Slaven Musa. Nedostaju: Stojkić, Miličević (žuti kartoni), Pehar (suspendiran), Popović, Žižović (ozlijeđeni). SARAJEVO: Adilović, Čomor, Belošević, Torlak, Zrnanović, Šćepanović, Sesar, Kojašević, Suljić, Haski, Obuća. Trener: Jirži Plišek. Nedostaju: -.

Stadion Pecara u Širokom Brijegu. Početak meča u 15 sati. Sudija: Predrag Stankić (Bijeljina). ŠIROKI BRIJEG: Bilobrk, Diogo, Džidić, Ješe, Bertoša, Zakarić, Marsijano, Ivanković, Šilić, Varea, Vagner. Trener: Branko Karačić. Nedostaju: -. ČELIK: Nurković, Brković, Čović, Jusić, Sadiković, Purić, Damjanović, Martinović, Kapetan, Hadžić, Vršajević. Trener: Elvedin Beganović. Nedostaju: Šišić (tri kartona), Kikić (povreda), Dilaver, Nemeljaković i Arnaut (prehlada).

Š *HEAC ČAE

ŽELJEZNIČAR Na Grbavici gostuje Velež 

IE JH=žE FHLK JHE?K FHJEL 8=HAš=LEć=
Prethodna tri okršaja trenera završena bez golova

Kajtaz: Povrijedio se protiv Olimpica

Iza ekipe Veleža je uspješan nastup u Kupu, ali i težak period u prvenstvu, u kojem su ostvarili četiri poraza u pet utakmica. Nakon Širokog Brijega, tricu je u Vrapčićima uzeo i Olimpic, što je malo ko očekivao. U današnjem duelu na Grbavici trener Mirza Varešanović ima mnogo problema sa sastavom. U derbiju protiv Zrinjskog povrijedio se golman Senedin Oštraković pa, iako su u klubu očekivali da će se brzo oporaviti, to se nije do-

’4đAE’ IA A FHA@=K

Iako će Velež biti oslabljen

godilo. Protiv Olimpica je stradao Admir Kajtaz, Sanel Merzić je obnovio svoju povredu, baš kao i Tarik Cerić. Povrijeđen je i napadač Ševko Okić, dok problema s leđima ima Admir Velagić. - Ne predajemo se unaprijed. Idemo da odigramo što bolje. Velež je prošle sezone sa poprilično podmlađenom ekipom dugo držao vodstvo od 2:0 pa se nadam da ovi momci opet mogu odigrati na takvom nivou kaže Varešanović. F. I.

Na Grbavici žele uvezati i petu pobjedu zaredom u Premijer ligi kako bi se učvrstili u vrhu tabele i tako dočekali gradski derbi sa Sarajevom (13. kolo). Domaći poraz Veleža od Olimpica te podatak da dolaze bez nekoliko prvotimaca, neće opustiti Željezničar. - Koliko su opasni u gostima, vidjeli su Sarajevo i Zrinjski. Ako odigraju onako kako znaju, bit će veoma opasni. Kao i u svakom meču, moramo pružiti najbolju partiju ako želimo pobijediti - smatra trener “Plavih” Amar Osim. U ekipi neće biti Nermina Jamaka zbogtri žutakartona, a upitan je nastup Vernesa Selimovića, koji se još nije potpuno oporavio od povrede zadobivene u meču s GOŠK-om. Amar Osim pokušat će doći do prvog trijumfa nad

8=žA K=E?A = 0=@K

Gledaoci s kupljenim ulaznicama za neodigrani meč Željezničar - Hajduk, moći će ući na utakmicu s Veležom. U klubu s Grbavice odlučili su da svima sa kupljenim ulaznicama ponude tri varijante, da gledaju današnji meč ili meč četvrtfinala Kupa ili da im se vrati novac. neriješeno, i to sa 0:0. - Ne opterećujem se time, Mirza je sada trener Veleža, a ne Sarajeva - rekao je Osim. (Z. Š.)

Svraka: Željezničar u velikoj seriji

Mirzom Varešanovićem, njihova prethodna tri due-

la kada je Varešanović vodio Sarajevo, završavala su

Poslije očekivanog plasmana u četvrtfinale Kupa BiH, nogometaše Širokog Brijega očekuju dva uvezana domaćasusreta uPremijerligi. Najprije će danas (15 sati) ugostiti Čelik, a narednog vikenda i Rudar iz Prijedora. Trener Širokobriježana Branko Karačić, uvijek maksimalno oprezan, ne želi gledati u budućnost nego je skoncentrisan na prvi sljedeći ispit, utakmicu s Čelikom. - Mi smo maksimalno motivirani, ali i oprezni. Čelik je u pozitivnoj seriji i to nikako ne smijemo zanemariti. Maksimalno ih respektiramo, ali to nikako ne

8AHKA K LK F>A@K

Branko Karačić, trener Širokog 

EFE? I= 5=LE = FHEKč= LHDK
Kapić: U konkurenciji za početni sastav

Mali gradski derbi na Otoci

Karačić: Respekt Čeliku

znači da bježimo od uloge favorita. Igramo dobro, devet utakmica ne znamo za poraz i sve nam to daje za pravo da vjerujemounovi trijumf-riječi su Branka Karačića. Trener Širokog će danas moći računati na sve igrače D. K.

Fudbaleri Olimpica danas će u malom gradskom derbiju 11. kola na Otoci dočekati Slaviju iz Lukavice. Bit će to druga utakmica “Vukova”u Premijer ligi na njihovom stadionu i treća od renoviranja stadiona na Otoci te prilika da se ekipa konačno raduje na svom terenu. U prvom meču remizirali su s GOŠK-om (1:1), a isti rezultat ostvarili su i u revanšu

osmine finala Kupa protiv Željezničara. Sada im treba pobjedaza potpunipriključak vrhu. Trener Nedim Jusufbegović uglavnom će moći izvesti najbolji sastav, jer nema kažnjenih, a u konkurenciji je i oporavljeni Semir Kapić. - Ulaz na stadion je slobodan, aspremili smozanimljiva iznenađenja - kazao je direktor Nermin Demirović. A. Č.

Fudbaleri Slavije sedam kola nisu osjetili slast pobjede. Samo jedan bod u tih sedam prvenstvenih mečeva više je nego mršav bilans pa i ne čudi što je uloga fenjeraša baš na njima. Završena je epizoda u Kupu BiH i sve su snage sada usmjerene ka šampionatu koji se nastavlja gostovanjem u komšiliku kod Olimpica. - Nije nimalo ugodno, ali jednostavno, i nama mora krenuti. Je li za očekivati prekretnicu protiv Olimpica, teško je garantirati, ali sigurno imamo velike izglede da izbjegnemo poraz i kući donesemo barem jedan bod s gostujućeg terena. Znali smo pomrsiti račune komšijama pa neka i to bude motiv da vjerujemo u sebe - kaže Ognjen Todoro- Todorović: Sedam kola bez vić, prvotimac Slavije. G. I. pobjede

2HAEKJE ?HK IAHEK

Slavija gostuje Olimpicu

#&

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

SARAJEVO Kapiten Sedin Torlak o duelu u Mostaru

Torlak: Bodovi za ostanak u vrhu tabele

Musa: Sarajevo je dobar tim

Deset bodova osvojio je Zrinjski u posljednja četiri kola tako da očekivana eliminacija u Kupu BiH od gradskog rivala Veleža nije izazvala nikakve turbulencije Pod Bijelim brijegom. Priliku za nastavak dobrog niza u prvenstvu “Plemići” imaju u današnjem derbiju protiv Sarajeva, a koji će se, kao i prvenstveni protiv Veleža (1:0), opet igrati pred praznim tribinama. - Nije ugodno igrati pred praznim tribinama, ali ne smatram da je zbog toga Sarajevo u prednosti, jer ni njihovi igrači nisu navikli igrati u takvom ambijentu izjavio je Slaven Musa, koji danas neće moći računati na nekoliko igrača. - Izbor nam je sužen, ali

2H=A JHE>EA EIK FHA@IJ 5=H=AL=

Slaven Musa, trener Zrinjskog

*E >E I= K>K = HđA@= FEJE JHE >@=

opet možemo izvesti kvalitetnu momčad, koja je sposobna osvojiti tri boda. Sarajevo ima dobru momčad s nekoliko odličnih individualaca, ali kao i svi, tako i oni imaju svoje nedostatke, koje ćemo pokušati iskoristiti - dodao je Musa. Zanimljivo je da utakmica današnjih protivnika neće biti prva pred praznim tribinama s obzirom na to da su Zrinjski i Sarajevo već jednom igrali bez gledalaca. Bilo je to u 26. kolu sezone 2009./2010., ali na Koševu, a radilo se o prvoj od tri utakmice koje je Sarajevo moralo odigrati bez gledalaca zbog nereda nakon utakmice protiv Širokog Brijega. Sarajevo je u toj utakmici pobijedilo sa 3:0. Ma. P. 

=IJKF K >H@ @HAIK
Neophodan je maksimalno ozbiljan pristup svih fudbalera, zalaganje i disciplinirana igra
Fudbaleri Sarajeva jučer su nakon treninga otputovali u Mostar, gdje će danas (17 sati) Pod Bijelim brijegom odigrati izuzetno važan susret sa Zrinjskim. Bordo tim ima napretek motiva za duel sa “Plemićima”. Eventualnom pobjedom koševski premijerligaša ostao bi za petama Širokom Brijegu, a tri boda iz Hercegovine bila bi sjajan poklon klubu za 65. rođendan. - Zaista bismo napravili odličan posao kada bismo trijumfovali Pod Bijelim brijegom. Ostali bismo u vrhu tabele, napravili bismo dobru uvertiru za komšijske okršaje, prvo s Olimpicom, a onda i za vječiti derbi sa Željezničarom. Pokloniti Torlak je u srijedu u revanš-susretu osmine finala Kupa BiH protiv Rudara upisao 100. nastup u bordo dresu, uz pet golova. klubu pobjedu za rođendan, bilo bi predivno - kaže kapiten Sarajeva Sedin Torlak te nastavlja: - Da bismo to uspjeli, neophodan je maksimalno ozbiljan pristup svih fudbalera, zalaganje i disciplinirana igra. Vjerujem da smo u stanju odigrati kvalitetan meč. Tribine Pod Bijelim brijegom bit će prazne, jer je - Presretan sam zbog toga, jer nije mala stvar imati 100 utakmica u najvećem bh. klubu - Torlakove su riječi. Nogometni savez BiH kaznio Zrinjski zbog nereda na meču Kupa BiH protiv Veleža. - Velika je šteta što neće biti gledalaca. Navikli smo da na gostovanjima imamo veliku podršku svojih navijača, ali ćemo ovog puta morati bez njihove podrške pokušati ostvariti dobar rezultat - ističe Torlak. A. Dr.

Nigerijski odbrambeni igrač Taje Taivo (Taye Taiwo) član je Milana od ovoga ljeta i kaže kako se odlično osjeća na San Siru, a otkrio je da je za njegove usluge bio zainteresiran i madridski Real. - Naljeto me je pokušao dovesti i Real Madrid. No, uvjeren sam da sam dobro izabrao prihvativši ponudu Milana - ispričao je za italijansku “Gazzettu dello Sport” nekadašnji igrač Marseja nakon što ga je javno pohvalio trener Masimilijano Alegri (Massimiliano Allegri). - Želim ostati u Milanu još mnogo godina. Da se ja

6=EL 0JE A A 4A=

Hvalisavi nigerijski fudbaler

Zeničani na iskušenju na Pecari
Taivo: Počeo s nastupima u dresu Milana

pitam, Milan bi ponovno osvojio domaće prvenstvo, ali i Liguprvaka. (A. Č.)

Ženska nogometna reprezentacija Bi H pretrpjela je drugi poraz u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2013. u Švedskoj. Nogometašice BiH jučer su u drugom kolu grupe 1 kvalifikacija u Krasnoarmejsku poražene od Rusije sa 1:4. Jedini pogodak za BiH postigla je Lidija Kuliš

,HKCE FH= >D JE=

Kvalifikacije za EP nogometašica

u 54. minuti. Za BiH su u ovom meču nastupile: Hodžić, Hadžić (od 79. Manigoda), Dijaković, Ašćerić, Am. Spahić, Nikolić, Kuliš, Jevtić (od 49. Salkanović), Hamzić, Al. Spahić (87. Denda), Kršo. U narednom kolu BiH 26. oktobra gostuje reprezentaciji Poljske. (A. Č.)

Nakon što su i u uzvratu osmine finala Kupa BiH bili bolji od GOŠK-a (3:0), puleni trenera Elvedina Beganovića produžili su niz bez poraza na osam utakmica, pet prvenstvenih (tri remija i dva trijumfa) i tri kup-utakmice (tri trijumfa). Ostanu li neporaženi i danas na Pecari, napunili bi i dva mjeseca bez poraza, jer su posljednji poraz doživjeli još 27. avgusta, u 5. kolu na gostovanju kod Sarajeva (2:4), ali nakon odlične partije. - Pokušat ćemo odigrati najbolje što možemo, da, po mogućnosti, i nastavimo niz, mada je naš domaćin lider na

ŽAA =FKEJE @L= AIA?= >A FH==
tabeli i to sve samo po sebi govori. Sigurno je da će biti teško, ali se ne namjeravamo unaprijed predati. Bilo bi izvrsno kada bismo odigrali barem neriješeno - kaže trenerElvedin Beganović. Čelikovci su jučer, nakon jutarnjeg treninga, otputovali u Mostar, gdje će prenoćiti i odakle će krenuti na Pecaru. Zbog tri kartona u kombinaciji nije Aldin Šišić, zbog povrede koljena Aleksandar Kikić, a zbog prehladaKenan Nemeljaković,Haris Dilaver i Armin Arnaut, dok se u konkurenciju vraćaju Dario Damjanović i Damir Tosunović. V. B.

Tosunović: U konkurenciji za tim

IFHJ

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

#'
S utakmice u Hofenhajmu: Ibišević u zagrljaju saigrača
(Foto: AFP)

1>EšALEć @E F>A@K 0BAD=K
Borusija u Dortmundu deklasirala Keln sa 5:0
Vedad Ibišević trijumfalno se vratio u prvi sastav Hofenhajma. U prvoj utakmici koju je zaigrao od početka nakon duge pauze zbog povrede, naš napadač postigao je pobjedonosni gol protiv Borusije iz Menhengladbaha. Vedad se u 56. minuti odlično snašao pred golom najprijatnijeg iznenađenja lige, jedine ekipe koja je savladala Bajern. Hofenhajm se sa tri osvojena boda probio na šestu poziciju tabele, dok je Borusija sa druge pala na petu. Dok krizira u Ligi šampiona, aktuelni prvak Borusija iz Dortmunda vraća se u vrh u Bundesligi. U 10. kolu deklasirala je Keln sa 5:0 za četvrtu pobjedu zaredom. Poljak RobertLevandovski (Lewandowski) postigao je dva gola, ukupno sedam u dosadašnjem toku prvenstva. Lider Bajern danas će igrati protiv izvrsne ekipe Hanovera, koja ima samo dva poraza u Bundesligi. Rezultati 10. kola: Borusija (D) - Keln 5:0 (Kagava 7,

NJEMAČKA Izvrstan nastup bh. napadača 

EAH DL=E /A=

Međunarodni fudbal

Gomez: Lovi rekord 

EIJ= IJHEA=?=
10 - Mario Gomez (Bajern) 8 - Klas-Jan Huntelar (Šalke) 7 - Robert Levandovski (Borusija D.), Papis Sise (Frajburg), Klaudio Pizaro (Verder)

Šmelcer 25, Levandovski 44,50, Kel 66), Nirnberg Štutgart 2:2 (Simons 9, Volšid 71 - Kuzmanović 61 penal, Maza 84), Kajzerslautern - Frajburg 1:0 (Šehter 75), Hofenhajm - Borusija (M) 1:0 (Ibišević 56), Herta Majnc 0:0, Augsburg - Verder 1:1 (Belinghauzen 49 Pizaro 68), Hamburg - Volfsburg 1:1 (Petrić 56 Mandžukić 2). Danas: Bajer - Šalke (15.30 sati), Hanover - Bajern (17.30). (Z. Š.)

1. Bajern 9 2. Borusija D. 10 3. Štutgart 10 4. Verder 10 5. Borusija M. 10 6. Hofenhajm 10 7. Šalke 9 8. Hanover 9 9. Bajer 9 10. Herta 10 11. Volfsburg 10 12. Keln 10 13. Nirnberg 10 14. K'lautern 10 15. Majnc 10 16. Augsburg 10 17. Hamburg 10 18. Frajburg 10

6=>A=
7 6 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 0 3 2 4 1 1 3 2 3 5 2 1 1 3 3 3 3 4 4 2 3 3 5 5 4 5 5 4 6 7

25:1 22 20:7 19 16:8 17 17:13 17 11:7 17 13:9 16 18:15 15 11:12 15 12:13 14 12:13 13 12:17 13 15:23 13 12:14 12 8:13 11 12:19 9 8:17 8 12:22 8 14:25 7

Legendarni njemački fudbaler Gerd Miler (Muller) rekao je da očekuje da napadač Bajerna Mario Gomez obori njegov rekord od 40 prvenstvenih golova u sezoni. Miler je taj rekord postavio u sezoni 1971/1972., također u dresu minhenskog kluba. - On to, bez ikakve sumnje, može. Bit ću posebno sretan ako to napravi neki igrač Bajerna - izjavio je legendarni Bombarder. Gomez je u prvih devet utakmica Bundeslige postigao 10 golova. Gerd Miler čak je sedam puta bio najbolji strijelac Bundeslige.

ENGLESKA Veliki derbi na Old trafordu u Mančesteru 

K=JA@ E 5EJE K >H>E = JH
Ovo je možda i presudan meč u šampionskoj utrci, smatra Aleks Ferguson

Izvršni komitet FIFA-e na zasjedanju u Cirihu ponovo je odbacio zahtjev Kosova za prijem u Svjetsku nogometnu federaciju. FIFA je uputila čelnike Nogometnog saveza Kosova na UEFA-u, navodeći da, dok ne postanu njeni članovi, ne mogu da igraju međunarodne utakmice, kao i da FIFA neće priznati njihovo prvenstvo. Prema Pravilniku FIFA-e, prvi uvjet za prijem je da zemlja bude član Ujedinjenih naroda. 

@>EAE IL=HE

Možda i najvažnija bitka za prvaka Engleske vodit će se danas u Mančesteru, gdje će gradski rivali Junajted i Siti odigrati meč za lidera Premijer lige. Sitiju je dovoljan i remi da ostane na vrhu, a Junajted pobjedom mijenja rivala na tronu. Menadžer Sitija Roberto Mančini (Mancini) priznao je kako bi njegovoj ekipi odgovarao i neriješen rezultat,

*HA
159
mečeva su odigrali rivali iz Mančestera od 1894. godine

1. Man. Siti 8 2. Man. jun. 8 3. Čelzi 8 4. Njukasl 9 5. Liverpul 9 6. Totenhem 7 7. Norvič 9 8. Stouk 8 9. Aston vila 9 10. WBA 9 11. Arsenal 8 12. Sanderland 9 13. Svonsi 9 14. QPR 8 15. V'hempton 9 16. Fulam 8 17. Everton 7 18. Bolton 9 19. Blekburn 8 20. Vigan 9

6=>A=
7 6 6 5 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 4 3 1 3 3 5 2 1 3 3 3 2 4 1 0 2 2

0 27:6 0 25:6 1 20:9 0 12:6 2 12:10 2 13:12 3 11:12 2 6:8 2 11:11 4 9:11 4 12:17 4 12:10 4 9:14 3 6:14 5 8:14 3 10:9 4 7:11 7 12:24 5 9:18 6 6:15

22 20 19 19 15 13 12 12 11 11 10 9 9 9 8 7 7 6 5 5 

=HL= IJ=A

Karvaljo: Produžava ugovor

66
puta Junajted je pobijedio, a Siti 43 puta, uz 50 remija

2008
Siti je posljednji put pobijedio na Old trafordu

5
crvenih kartona pokazano je u Premijer ligi

uz pohvale rivalu. - Junajted ima nešto što mi jošnemamo. Kada igraju očajnički, žele da pobijede, a to nama nedostaje. Dovoljno su jaki da i mečeve koje ne igraju, dobro riješeu svojukorist. Razlika je u psihologiji,oni su decenijama u vrhu i to se odražava na mentalitet igrača rekao je italijanski menadžer. Aleks Ferguson (Alex) ne smatra da je njegova ekipa favorit zbog činjenice da

Sa posljednjeg mančesterskog derbija: Duel Rafaela i Džeke

Sitija do prošle godine nije bilo “na mapi”. - Imaju previše iskusnih igrača da bi im to mogao biti problem, odigrali su i oni dosta velikih mečeva u karijeri. Kada su prošle godine osvojili FA kup, probili su psihološku barijeru, jer su bez trofeja bili od 1976. godine. Meč je veoma važan, vri-

jedan, ustvari, šest bodova jer osim zarađena tri, direktni rival gubi tri. Ovo može biti presudan duel u borbi za titulu, iako je još dosta ostalo do kraja - smatra menadžer Junajteda. Prošle sezone, derbi na Old trafordu riješio je majstorski “bicikl” pogodak Vejna Runija (Wayne Rooney).

Rezultati i strijelci 9. kola: Volverhempton - Svonsi 2:2 (Dojl 84, O'Hara 86 Grem 23, Alen 35), Aston vila - WBA 1:2 (Bent 23 penal Olson 45, Šarner 57), Bolton - Sanderlend 0:2 (Sesenjon 82, Bendtner 90), Njukasl Vigan 1:0 (Kabaje 81), Liverpul - Norvič 1:1 (Belami 45 - Holt 60). (Z. Š.)

Rikardo Karvaljo zadovoljan je u Realu, a zadovoljni su, očigledno, i čelnici madridskog kluba, koji su odlučili da sa portugalskim internacionalcem produže ugovor na jošgodinu. Odbrambeni fudbaler ostatćeu Madridunajmanjedo juna 2013. godine nakon što je aktivirana klauzula iz njegovog ugovora te je odigrao propisani broj utakmica. (Z. Š.)

60

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

sport

KO[ARKA [iroki pora`en u ~etvrtom kolu Jadranske lige

Evropski viceprvak ipak je bio prejak
Na{ predstavnik dr`ao se sa Makabijem 15 minuta
S utakmice u Skenderiji: „Studenti“ sigurni
(Foto: F. Fo~o)

Bosna uvjerljiva protiv Hercegovca
Sarajevski sastav pobijedio rezultatom 81:61
KSC Skenderija. Gledalaca: 300. Sudije: Ivan Mili~evi}, Vladimir Mari} (^itluk), Goran Prskalo (Mostar). Rezultat: Bosna - Hercegovac 81:61 (18:14, 21:20, 23:13, 19:14). BOSNA: Guzonji} 4, Kali}, Hod`i} 5, Buza 6, Hot 2, Kand`i} 14, Ali Demi} 14, Rahimi} 23, Sindis Demi}, Batina 5, Rizvi} 8, Dizdar. Trener: Hamdo Frljak. HERCEGOVAC: Lali} 12, M. Vukovi}, Radmilovi}, Nosovi}, Gajevi} 17, Kuni}, Fimi}, Rako~evi} 2, S. Vukovi} 10, Savi} 8, \urkovi} 12. Trener: Zoran Glomazi}. Ko{arka{i Bosne upisali su drugu pobjedu u okviru Lige 13 za ko{arka{e, savladav{i ju~er Hercegovac sa uvjerljivih 81:61. Najbolji u redovima „Studenata“ bio je D`enan Rahimi} sa 23 postignuta (A. ^.) ko{a i 10 skokova.

Liga 13 za ko{arka{e

Prvenstvo BiH za ko{arka{ice

@elji pripao derbi u Tuzli
Mala dvorana Mejdan u Tuzli. Gledalaca 400. Sudije: Ernad Karovi} (Zenica), Dragan Nenadi} (Kiseljak) i Ivan Bili} (Zenica). Pet li~nih gre{aka: Babi} i Demirovi} (@eljezni~ar). Rezultat: Jedinstvo BH Telecom - @eljezni~ar 77:83 (24:22, 28:29, 11:17, 14:15). JEDINSTVO BH TELECOM: Musi}, Be{i} 18, Galu{i}, Dindi} 10, Suba{i}, Alagi}, Ahmetbegovi}, @uni} 2, Kova~evi} 27, Br~ina, Rahmanovi} 8, Levi} 12. Trener: Azur Saki}. @ELJEZNI^AR: Babi} 4, ]ulafi} 14, Kabula, D`ebo 8, [o{i} 7, Savi} 16, Malagi}, Demirovi} 30, D`ini} 2, Omerba{i} 2. Trener: Vesna Bajku{a. Ko{arka{ice sarajevskog @eljezni~ara savladale su Jedinstvo sa 83:77 u derbiju prvog kola Prvenstva BiH u Tuzli. Go{}e

Dvorana Pecara. Gledalaca: 4.000. Sudije: Matej Boltauzer, Roman Kolar i Sa{o Petek (svi iz Slovenije). [iroki - Makabi Tel Aviv 60:84 (21:23, 12:27, 18:16, 9:18). [IROKI BRIJEG: Vladovi}, Planini} 4, Ramljak 2, Pilepi} 18, Naletili} 1, Bilinovac 3, Per{i} 4, Bo{njak, Butorac 5, [aki} 12, Bara} 7, Kolins 4. Trener: Ivan Veli}. MAKABI: Papalukas 2, Hendriks 16, Svit 7, Blutental 5, Elijahu 19, Pini 6, Vur{tajn 2, Ojeon 10, [er 2, D`ejms 2, [orcanidis 13. Trener: Dejvis Blet. U prekrasnom ambijentu dvorane Pecara ko{arka{i [irokog su, u okviru ~etvrtog kola Jadranske lige, o~ekivano pora`eni od ko{arka{ke institucije Makabija iz Tel Aviva sa 60:84. Petnaest minuta doma}in je igrom i rezultatom parirao gostima (30:31) da bi agresivnijom odbranom i serijom od 19:3 Izraelci na odmor ipak oti{li s osjetnom razlikom. U nastavku, gosti su odr`avali prednost od petnaestak ko{eva razlike, u jednom trenutku [iroki je do{ao na minus osam, ali je evropski viceprvak u samoj zavr{nici otupio napad doma}ina i brzim ko{evima stigao do najve}e razlike.
D. KNEZOVI] Pilepi}: Postigao 18 ko{eva

Bodi Miler protiv novih pravila

FIS uni{tava skijanje
Svaki rekreativac imat }e bolje skije od takmi~ara, tvrdi dvostruki svjetski prvak
(Foto: T. Trojak)

Detalj iz Mejdana: Kova~evi} (Jedinstvo) u akciji

su u fini{u imale vi{e nerava pa su E. M. tako osvojile bodove.

Bodi Miler (Bode Miller) kritizirao je vodstvo Me|unarodne skija{ke federacije (FIS) zbog novih pravila, koja se uvode u sezoni 2012/2013. Kako bi se smanjio broj ozljeda skija{a u Svjetskom kupu u alpskom skijanju, koristit }e se du`e skije, i to u spustu, superveleslalomu i veleslalomu, dok }e postoje}e ostati jedino u slalomu. Nove skije bit }e du`e za deset centimetara u mu{koj i za osam centimetara u `enskoj konkurenciji. Novim propisima precizirane su i specifikacije za radijus obila`enja zavoja u veleslalomu, odnosno minimalni radijus od 35 metara za mu{karce i 30 metara za `ene. Sve

Deli}: Osvojio 40 bodova

ATP ~elend`er u Seulu
Miler: Promjene du`ine i {irine skija smije{na su pravila

Deli} zaustavljen u polufinalu
Amer Deli} propustio je lijepu priliku da se plasira u finale ATP ~elend`era u Seulu (Ju`na Koreja, 100 hiljada dolara). Na{ najbolji teniser osvojio je prvi set sa 6:4 protiv D`imija Vanga (Jimmy Wang), ali je igra~ iz Tajvana preokrenuo rezultat i stigao do borbe za trofej. Za Deli}a je turnir u Seulu ipak bio vrlo uspje{an, osvojio je novih 40 ATP bodova i osigurao da od ponedjeljka bude plasiran me|u Z. [. prvih 200 igra~a svijeta.

Pedrosa: Startovat }e ispred Stonera

(Foto: AFP)

Povratak u pro{lost
Milera je podr`ao zemljak Ted Ligeti (Ligety). - Na takvim skijama se skijalo prije 20 godina. Vra}anje u pro{lost ~ini mi se smije{nim u vrijeme tehnolo{kog razvoja i napretka - rekao je Ligeti.

Pedrosi pol-pozicija na Sepangu
[panac Dani Pedrosa, voza~ Repsol Honde, osvojio je pol-poziciju na stazi Sepang uo~i Velike nagrade Malezije, pretposljednje utrke ovogodi{njeg Moto GP {ampionata. Na startu utrke u prvom redu uz Pedrosu bit }e tako|er voza~i Repsol Honde Kejsi Stoner (Cesey Sto(A. ^.) ner) i Andrea Dovisiozo.

to nai{lo je na `estoku reakciju slavnog Amerikanca. - Promjene du`ine i {irine skija smije{na su pravila. FIS svakim novim pravilom ~ini korak unazad i uni{tava ovaj sport. Od idu}e sezone svaki rekreativac imat }e bolje skije od takmi~ara - tvrdi 34-godi{nji skija{. Dvostruki prvak Svjetskog kupa smatra kako du`ina i {irina skija nisu bitni nego da je potrebno raditi na tehni~kim promjenama, koje bi pove}ale sigurnost. (E. J.)

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.

$ 
$
Vijest u brojci
Predsjednica Brazila Dilma Rusef stala je u odbranu ministra sporta te zemlje Orlanda Silve, koji je ovih dana na meti optužbi za korupciju. Silvu, koji je zadužen za organizaciju Svjetskog prvenstva u fudbalu 2014. i Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru 2016., optužuju da je primio mito u iznosu od 16 miliona eura.

Izjava dana
- Mostarci, dođite pameti i ne ginite zbog nogometa.
(Boris Pandža, reprezentativac BiH)

Ofsajd

Detalj s takmičenja u sinhroniziranom plivanju na Panameričkim igrama u Meksiku (Foto: Reuters)

Američka antidopinška agencija suspendirala je bivšeg biciklistu Džoa Papa na osam godina zbog trgovine doping-sredstvima. Za isto djelo osuđen je na šest mjeseci zatvora uvjetno do tri godine. Papa će za vrijeme kazne biti pod stalnim nadzorom.

*E?EEIJ= JHCL= @FECIHA@IJLE=

SKIJANJE U Zeldenu započela nova sezona Svjetskog kupa

8 =>Hž= K LAAI=K
Dvije utrke u SAD

Von: Imala četvrto mjesto nakon prve vožnje
(Foto: Reuters)

Amerikanka ostvarila prvu pobjedu u karijeri u ovoj disciplini
Američka skijašica Lindzi Von (Lindsay Vonn) trijumfovala je u jučerašnjoj utrci veleslaloma u austrijskom Zeldenu,kojim jestartovalo novo izdanje Svjetskog kupa. Von je do prve pobjede u karijeri u toj disciplini i ukupno 42. došla za 2:24,43 minute. Drugo mjesto, sa četiri stotinke zaostatka, zauzela je olimpijska šampionka u veleslalomu Viktorija Rebensburg iz Njemačke, dok se na treći stepenik pobjedničkog postolja popela Austrijanka Elizabet Gergl (Goergl). Amerikanka je u Zeldenu napravila veliko iznenađenje, jer joj je veleslalom do sada bio najslabija disciplina. Ipak, naporni treninzi tokom ljeta isplatili su se i Von je odličan rezultat nagovijestila već u prvoj vožnji, kada je ostvarila četvrto vrijeme. U drugoj vožnji imala je zaostatak na početku, ali ga je u donjem dijelu uspjela nadoknaditi i sa prve pozicije pomjeriti Francuskinju Tesu Vorli. Potom ni Rebensburg ni Gergl nisu uspjele da je ugroze, a na kraju je vodeća iz prve vožnje Federika Brinjone (Brignone) napravila veliku grešku i pala pa je slavlje za trostruku osvajačicu velikog Kristalnog globusa moglo početi. A. Č.

Kostelić: Izabran za skijaša godine

Hrvatski skijaš dobio nagradu “Serge Lang”
Ovogodišnji pobjednik Svjetskog kupa Ivica Kostelić primio je u Zeldenu nagradu za skijaša godine, trofej “Serge Lang”. Nagradu od 1963. dodjeljuje Međunarodno udruženje skijaških novinara. Kostelić je osvojio nagradu ostavivši iza sebe Mariju Riš (Maria Riesch), Didijea Kušea (Didier Cuche)

1LE?= IJF== =E?A

i Kristofa Inerhofera (Christof Innerhofer). Prošle godine, trofej osvojio je Karlo Janka (Carlo). Istu nagradu 2001. osvojila je i Ivicina sestra Janica Kostelić. - Nagrada je povezana s najvećim imenima u historiji skijanja i stoga mi je velika čast da se nađem u tom društvu - rekao je Kostelić.

M

M

Od 2013. godine u kalendaru Formule 1 naći će se dvije utrke u Sjedinjenim Američkim Državama, a planovi za utrku ulicama Nju Džersija bit će otkriveni sljedeće sedmice. Posljednja utrka na tlu SAD vožena je 2007. u Indijanapolisu, a naredna je zakazana za sljedeću godinu, na novoj stazi u Ostinu. - Utrke će sigurno biti. U pregovorima smo i pokušavamo da smislimo najbolje rješenje. Vidjet ćemo šta će se desiti - rekao je Berni Eklston (Berni Ecclestone), šef Formule 1.

7JH= .HKA K K ,žAHIEK

Predsjednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Beograd Nebojša Čović rekao je da je u prethodna dva mjeseca uprava smanjila dug za približno tri miliona eura. - Crvena zvezda ima kompliciranu finansijsku situaciju, a račun je u blokadi od maja 2004. Kada smo došli, klub je imao dug od 14 miliona eura, a do sadasmo reguliraliskoro tri miliona - rekao je Čović. Zvezda se spasila od propasti nakon što je potpisala sporazum o saradnji s gradskim rivalom FMP-om.Prema sporazumu, rad “stare” Zvezde jezamrznut,a noviklub,koji se oslanja na FMP-ovu infrastrukturu i igrački kadar, nastavio je funkcionirati pod imenom Crvena zvezda Beograd. Pored ogromnih finansijskih dugovanja, Zvezda je ostala čak i bez zvaničnog grba, koji je trenutno u vlasništvu jedne firme. Čović je rekao da očekuje da u skorom perioduvrategrb. (E. J.) 

LA@= @KCKA š EE= AKH=

NEDJELJA 23. 10. 2011.

16.55
NOGOMET, BHT1
12.15 SKRIVENI DOKAZI 23.15 ZAVJERA? 19.15 PUTUJMO ZAJEDNO 10.00 SPORTSKE LEGENDE 20.05 KAKO VRIJEME PROLAZI

BHT1
07.00 Nova avantura, magazin, r. 08.00 BHT Vijesti 08.15 TV Liberty 08.45 London Live, muzi~ki program, r. Program za djecu i mlade 09.15 Sandokan, animirana serija, 17/45 09.40 [kola filma, obrazovna serija, 26/26, r. 10.05 Nedjeljni zabavnik 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, igrana serija, 44/62 13.00 Izazovi poljoprivrede 13.45 Samo za zabavu, revijalni program 14.10 Horten, igrani film 15.45 BHT vijesti 15.55 Liga {ampiona u nogometu, magazin 16.25 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.55 Nogomet. BH Telecom derby kola. Zrinjski - Sarajevo, prijenos 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Gurmanski izleti. Be~, strana dokumentarna serija, 5/26 20.05 Ozbiljan ~ovjek, igrani film 21.50 BHT vijesti 22.05 BHT sport 22.35 Me|unarodni festival animiranog filma - Banja Luka 2011, hronika 22.50 Schonbrunn. Be~ka filharmonija 2011, koncert 00.25 Ozbiljan ~ovjek, igrani film, r. 02.05 Pregled programa za ponedjeljak

FTV
07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 08.00 Vijesti 08.05 Selo od bambusa, japanski dokumentarni film Dje~iji program. 08.50 Tomica i prijatelji 09.00 Gladijatorska akademija 09.25 Vragolasti Denis 09.50 Pingu 09.55 Kako to 10.10 Graditelj Bob 10.20 Kralj dinosaura 10.40 Frankina stopala 11.00 Magazin LP u nogometu 11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.50 Na rubu ljubavi, britanski igrani film /12/ 14.55 Vijesti 15.05 Slomljena krila, igrana serija, 58. epizoda, r. 15.50 Slomljena krila, igrana serija, 59. epizoda, r. 16.35 Slomljena krila, igrana serija, 60. epizoda, r. 17.20 Ljubav jedne vje{tice, italijanski igrani film /12/ 19.15 Harveytoons, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Maratonci tr~e po~asni krug, jugoslavenski igrani film /12/ 21.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 22.45 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 23.15 Zavjera?. Atentat na Roberta F. Kennedyja, dokumentarni serijal, 6. dio 00.05 Dnevnik 3 00.25 Koncert Patricio Bueno 01.20 Dnevnik 2, r. 01.50 Pregled programa za ponedjeljak

OBN
08.20 Nimboli, crtani film 08.40 Atomska Betty, crtani film 09.00 Metajets, crtani film 09.20 Johnny Test, crtani film 09.40 Oggy i `ohari, crtani film 10.00 Casper, igrani film 11.30 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.50 Telering, talk show 13.50 Elite Model Look, izbor ljepote 14.50 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.50 Exkluziv, zabavni program 16.30 Red Carpet (18), showbiz magazin 17.30 Dejana Talk Show, Tema. “Nestali!”, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Putujmo zajedno, turisti~ki magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 21.00 Asterix i Obelix na Olimpijskim igrama (12), igrani film 22.55 Pepper Denis (12), humoristi~na serija 00.35 Veliki pohod (16), igrani film 02.15 Asterix i Obelix na Olimpijskim igrama (12), igrani film

TV ALFA
07.05 Pepeljuga 1, crtani film 07.35 Pepeljuga 2, crtani film 08.00 Top shop 08.20 Jukebox, muzi~ki program 09.00 Top shop 09.20 Jukebox, muzi~ki program 10.00 Sportske legende emisija o velikanima sporta iz regiona 11.30 Vijesti 12.00 Top shop 12.10 Za svaku bolest trava raste, emisija o zdravlju (r) 13.00 Top shop 13.10 Genijalci vi|eni o~ima djece, dje~iji serijal 6/19(r) 14.05 CSI. New York, igrana serija 15.05 Otok, igrana serija 16.00 Gljiva Show, zabavno-muzi~ki program - nova sezona (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 19.00 Vijesti 19.10 Za svaku bolest trava raste, emisija o zdravlju 20.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 22.00 [panska primera liga. Villarreal C.F. - Levante U.D. 00.30 Astrologija

TV1
07.05 Pepeljuga 1, crtani film 07.35 Pepeljuga 2, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Predaj se srce, igrana serija (r. 38. ep.) 09.00 Vijesti 09.05 Predaj se srce, igrana serija (r. 39 ep.) 10.00 Flash News 10.05 Predaj se srce, igrana serija (r. 40. ep.) 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ordinacija, emisija o zdravstvu (r) 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, biznis magazin 13.05 Dobar, lo{, zao talk show 14.00 Flash News 14.05 CSI. New York, igrana serija, 7. ep. (r) 15.00 Flash News 15.05 Otok, igrana serija, 4. ep. (r) 16.00 Flash Biznis-Sport 16.05 CSI. Las Vegas, igrana serija, 7. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 3. ep. (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Crtani film. Hello Kitty 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 4. ep. 22.00 [panska primera liga. Villarreal C.F. - Levante U.D. 00.00 Pono}ne vijesti plus 00.15 Povratak Sandokana 2, igrani film

Zrinjski Sarajevo

12.50
FILM, FTV

Na rubu ljubavi
Vera Filips i Dilan, nekada srednjo{kolski par, sre}u se ponovo u Londonu nakon deset godina. Nevjerovatna strast koju su osje}ali jedno prema drugom se ponovojavlja,ali Dilanjesadao`enjen avanturistkinjom Kejtlin, dok je Vera udata za Vilijama Kilika. ^udan splet okolnosti dovest }e i do neobi~nog doga|aja u kojem Tomas nalazi svoj dom pretvoren u ratnu zonu kada Filips i Kilik napadnu ku}u ma{inkom i granatom. Uloge: Alaster Mekenzi, Kira Najtli, Sijena Miler Reditelj: D`on Mejburi

21.00
FILM, OBN

SATELITSKI PROGRAM
RTS
13.30 14.10 14.45 15.00 15.10 16.03 17.05 17.30 Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad Vijesti Sat Porodi~no blago, serija Moja lijepa Srbija Medijska mre`a srpske dijaspore 56.Me|unarodni beogradski sajam knjiga,sve~ano otvaranje Srpske sportske legende Slagalica, kviz Dnevnik Porodi~no blago, serija Zapamti me, filmski omnibus Bez vize Balkanskom ulicom Sasvim prirodno Dnevnik

Eurosport
08.15 Fia wtcc 09.30 Alpsko skijanje 10.45 Tenis, WTA Turnir Moskva 12.45 Alpsko skijanje, S.KUP 13.45 Snuker, Irska 16.00 Alpsko skijanje 17.00 Snuker, Irska 19.00 Fia wtcc 19.30 Fia wtcc, Suzuka 20.00 Motorsportovi 20.15 Snuker 21.00 Snuker, Irska 23.00 Umjetni~ko klizanje 23.45 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America

Eurosport 2
07.30 07.45 08.00 09.00 10.00 11.00 13.45 14.45 15.30 17.30 19.30 20.30 22.00 23.00 23.15 23.30 Surfing Svi sportovi Ameri~ki fudbal Ameri~ki fudbal Umetni~ko klizanje Snuker, Irska Hokej na travi, Amsterdam HC - Reading Fudbal, Dortmund - FC Koln Fudbal, Bajer Leverkuzen [alke 04 Fudbal, Hannover 96 Bajern Minhen Fudbal Rukomet, Zagreb Barcelona Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America Surfing Vijesti Tenis, WTA Turnir Moskva

Sportklub
08.00 Premier League, Newcastle - Wigan 10.00 U`ivo: Rugby World Cup. finale 12.30 U`ivo: Najava derbija 14.30 U`ivo: Premier League, Manchester United Manchester City 17.00 U`ivo: Premier League, QPR - Chelsea 19.15 U`ivo: Portugalska liga, Porto - Nacional 21.15 Vijesti 21.30 ATP Moscow i WTA Luxemburg finale 00.30 Premier League, Manchester United Manchester City 02.30 Premier League, Arsenal Stoke

14.30
FILM, NOVA TV

Asterix i Obelix na Olimpijskim igrama
Asteriks iObeliks morajupobijediti na Olimpijskim igrama jer jedino tako mogupomo}i svomprijatelju Alafoliksu da se o`eni svojom ljubavi, lijepom princezom Irinom... Uloge: @erar Depardje, Klovis Korniljak, Benoa Pelvord Reditelj: Frederik Forestje, Tomas Langman

18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.15 22.20 22.50 23.30 00.00

Malo dobrih ljudi
Narednik Danijel Kafe, vojni advokat koji jo{ nije biou sudnici, brani dvojicu tvrdoglavih ~asnika optu`enih za ubistvosvogkolege. Kafenijeprevi{eradi{an, pane `eli i}ina sud.Stoga ugovori priznanje ubistva kako bi se optu`enima umanjila kazna... Uloge: Tom Kruz, D`ek Nikolson, Demi Mur Reditelj: Rob Rajner

22.00
FILM, PINK BH

18.30

SRPSKE SPORTSKE...

23.00

UMJETNI^KO...

13.45

HOKEJ...

10.00

RUGBY WORLD...

21.10
FILM, HRT1

Elektra

National G.
12.00 [apta~ psima 13.00 Mo~varno krdo 14.00 Dabrova brana 15.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 16.00 Tajne Guantanama 18.00 Strogi zatvor Oz 19.00 Povjerljivo 20.00 Iza scene 21.00 Iza scene 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Iza scene 00.00 Iza scene

MTV Adria
12.00 12.10 16.10 16.30 17.10 17.20 17.50 18.00 19.40 20.10 20.30 21.00 21.20 21.50 22.40 23.40 00.40 3 From 1 Disaster Date 4 Weekend MTV Express Brand New Just See MTV MTV Takeover 3 From 1 Domacica The Family Crews The Hard Times Of Rj Berger 2 Blue Mountain State 2 Reno 911 Chapelle Show South park Jersey Shore 4 Alternative Nation MTV Express

FOXlife
13.50 Dr. Haus 14.42 Da, Draga 15.30 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 16.28 Knji`arka 17.20 Houp i Fejt 18.15 Dr. Haus 19.10 Da, Draga 20.05 Uvod u anatomiju 21.00 Melisa i D`oi 22.00 Privatna praksa 22.57 Seks i grad 23.30 Seks i grad 00.08 Seks i grad 00.41 Seks i grad 01.15 Knji`arka 02.05 Svita

FOXCRIME
14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 03.15 [ark Monk Monk Monk Frikovi Tijelo kao dokaz Bouns Nestali Ubila~ki nagon Brojevi Dojlova republika Kasl Kasl Kasl Kasl Kasl [ark

Nakon {to je poginula poma`u}i Dardevilu, odva`nu Elektru Na~ios iz mrtvih je uskrsnuo slijepi Stik, stari u~itelj borila~kih vje{tina. Tokom sljede}ih nekoliko godina Stik je Elektru pretvorio u izuzetno vje{tog pla}enogubicu, od~ijeg imena strepe kriminalci {irom svijeta. Uloge: D`enifer Garner, Goran Vi{nji}, Terens Stemp Reditelj: Rob Bouman

Loza
Frane se vra}a u Zagreb po Maju i na ve~eri s njenim roditeljima do|e do sva|e izme|u Zvonimira i Frane. Frane moli Zvonimira da poku{a saznati ko je nepoznati kupac Mala{~ice, ali Zvonimir i supruga Magda to koriste kako bi ih poku{ali odgovoriti od odlaska na Kampar.

NEDJELJA 23. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: O~ekuju vas uzbu|enja. Ustreptalih osje}anja, opet postajete zaljubljivi i, kao malo kada, romanti~ni... Posao: Prili~no ste umorni od poslovne napetosti. Gotovo sve radite preko volje, pa su i rezultati skromniji. Zdravlje: Za{ti}eni ste od tegoba. Ljubav: Problem nastaje ako su va{e `elje ve}e od mogu}nosti. Uzrok krize je va{a zbunjenost osje}anjima. Posao: Poslovna situacija nije toliko napeta. Ne bi trebalo biti dramati~nih doga|aja, ni velikih, te{kih obrata. Zdravlje: ^uvajte `ivce i bistru glavu. Ljubav: Ljubavni `ivot poprima odlike `eljenog. Na vama je samo da se prepustite u`ivanju i li~noj sre}i. Posao: Dan je vrlo produktivan. Iskoristite maksimalno povoljne utjecaje. Bacite se punim `arom na posao. Zdravlje: Mo`ete se opustiti. Ljubav: Dolazi prili~no brz ritam u va{ ljubavni `ivot. Sretni ste zbog spoznaje da vas partner iskreno voli. Posao: Veoma ste aktivni. Dolaze i neke nove mogu}nosti, koje mogu imati veliku va`nost u budu}nosti. Zdravlje: Ugodno se osje}ate. Ljubav: U nagovje{taju je definitivno rje{enje ljubavne krize. Donijela vam je muku, ali slijedi sre}a. Posao: Ponovo ste zainteresirani za nove projekte. Sa lako}om se koncentrirate na posao, obaveze i uspjeh. Zdravlje: Zdravi, privla~ni, zadovoljni... Ljubav: Naglasak je na odli~nim odnosima sa voljenom osobom. U`ivajte u posebnosti svoje veze. Posao: Poslovni `ivot je intenzivan i dinami~an. Kao da ste ~vrsto odlu~ili da sve obilje`ite uspjehom. Zdravlje: Veoma ste zadovoljni. Ljubav: Od voljene osobe o~ekujte uvijek i iznova konkretne dokaze ljubavi. Ipak, i sami se potrudite. Posao: Nudi vam se nekoliko zanimljivih mogu}nosti za uspjeh i napredak. Dolaze i solidni finansijski rezultati. Zdravlje: Popu{ta psihi~ka napetost. Ljubav: Niste ba{ pretjerano zadovoljni. Va{ emotivni `ivot ispunjen je nesigurno{}u, strahom, krizom. Posao: Poslovne obaveze uveliko tro{e va{u energiju. Nakon napornog dana, kao da vam nije ni do ~ega?! Zdravlje: Niste najzadovoljniji. Ljubav: Ljubav prema partneru ~ini vam se bezgrani~nom. Ipak, u podsvijesti dr`ite dozu sumnje. Posao: Nakon iscrpljuju}eg prioda, koje je sre}om iza vas, mo`ete le`ernije planirati poslovne `elje. Zdravlje: U odli~noj ste formi. Ljubav: Ne cvjeta vam cvije}e. Odnos sa partnerom kao da je u krizi. Komunikacija je oslabljena. Posao: Odre|ena napetost ote`ava vam situaciju. Morate ulo`iti vi{e napora kako biste obavili planirano. Zdravlje: Nervozu ubla`ite {etnjom. Ljubav: Zaljubljivi ste, ali i svjesni da je sve to povr{no i da ne}e dugo trajati. Ostajete vjerni partneru. Posao: Ako uspijete savladati pasivnost, ovo mo`e biti vrlo uspje{an dan. Naro~ito na planu finansija. Zdravlje: Nema bitnijih problema. Ljubav: Jo{ ste ranjiviji i emotivniji nego ina~e. Zaljubit }ete se i istinski spoznati {ta zna~i ljubav. Posao: Po~etak dana donosi napetost i nepredvi|eno. Nakon malog {oka, sve }e djelovati motiviraju}e na vas. Zdravlje: Vi{e pazite na sebe.

16.05

DOBAR KOM[IJA

19.00

VIJESTI U 7

17.46

PJEVAJ...

09.00

I TAKO TO...

PINK BH
06.00 Mra~ne vode, film 08.00 Timmy Time, crtani film 09.00 Marka na brzaka, kviz r. 10.05 Bra~ni sudija, zabavna emisija r 11.20 Grand hitovi 12.00 Info top, inf program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, inf.program 14.10 Show time, zabavno muzi~ki show 15.55 Info top, inf.program 16.00 Biometerolo{ka prognoza 16.05 Dobar kom{ija, zabavna emisija 17.30 Diva, zabavna emisija 18.00 Sve za ljubav, zabavna emisija 19.30 YU-GI-OH, crtani film 20.00 Vitezovi iz blata, zabavna emisija 20.30 3 X DA, zabavna emisija 22.00 Elektra, film 00.00 Mra~ne vode, film r.

HAYAT TV
08.20 Timmy, crtani film, 5. epizoda 09.20 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 11.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 13.00 Dijeta za pretilu porodicu, dokumentarni program, 3. epizoda 14.00 Batman 2, igrani film 15.50 Nacionalna klasa, igrani film 17.25 Sport centar 17.30 @elja plus 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.30 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.10 Policajac s petlovog brda , igrana serija 2.epizoda 21.00 Sport centar 21.05 Ubica koji pla~e, igrani film 23.00 Blade 2, igrani film 00.40 Astro Num Caffe, u`ivo

HRT1
12.00 Dnevnik 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 Syngenta, emisija pod pokroviteljstvom (R) 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka. More 13.52 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 14.00 Nedjeljom u dva 15.00 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 15.04 Mir i dobro 15.32 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) 15.39 Emma, mini-serija (2/4)* 16.34 Na japanskom stolu. Miso juha - japanska mudrost u zdjelici juhe (2/10)* 16.56 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 17.00 Vijesti 17.11 HAK - Promet info 17.15 Vrtlarica 17.46 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show 19.16 LOTO 6/45 19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 20.10 Sve u 7!, kviz* 21.10 Loza, TV serija (3/16)* 22.00 Vijesti 22.19 Vijesti iz kulture 22.30 Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin 23.00 Emma, mini serija (2/4) (R)* 00.00 Poirot 1, serija (5/10) (R)* 00.50 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 4, humoristi~na serija (12) (1/13) (R)* 01.10 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 4, humoristi~na serija (12) (2/13) (R)* 01.30 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 4, humoristi~na serija (12) (3/13) (R)* 01.50 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 4, humoristi~na serija (12) (4/13) (R)* 02.10 Posebni dodaci. James Ivory (R) Ivory (R)*

Nova TV
06.25 TV izlog 06.40 U sedmom nebu, serija8/23 07.30 Peppa, crtana serija19-20/26 07.45 Bakugan II - New Vestroia, crtana serija24/26 08.10 Beyblade metal fusion, crtana serija25/39 08.35 Winx, crtana serija4/52 09.00 I tako to..., serija8/18 09.30 Automotiv Lifestyle 10.00 Novac, poslovni magazin 10.30 ZelenJava, magazin3/12 11.00 Magazin Lige prvaka 11.30 Christiano Ronaldo. Do ruba izdr`ljivosti, dokumentarni film 12.30 Larin izbor, serija R 14.30 Malo dobrih ljudi, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Malo dobrih ljudi, igrani film - nastavak 17.25 [arlatani, igrani film 19.05 INA Plave vijesti 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent, show 21.45 Red carpet, showbiz magazin - 1. dio 22.00 Red carpet, showbiz magazin - 2. dio (15)* 23.15 Crno svitanje, igrani film (12)* R 01.05 Malo dobrih ljudi, igrani film R 03.25 Televizijska posla, serija12/22 03.50 Svi mrze Chrisa, serija14/22 04.15 Najgori tjedan, serija11/16 04.40 Red carpet, showbiz magazin (15)* R 05.50 U sedmom nebu, serija R 06.35 I tako to..., serija R 07.00 Kraj programa

MRE@A
09.05 10.05 14.05 15.05 17.20 Predaj se srce, serija Predaj se srce, serija CSI. New York, serija Otok, serija, 4. ep. (R) Kako vrijeme prolazi, serija, 3. ep. (R) 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 4. ep. 22.00 [panska primera liga. Villarreal C.F. - Levante U.D.

HTV OSKAR C
12.00 Glazbeni program 13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.05 CSI. New York, igrana serija 15.15 Otok, igrana serija 16.15 Film 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, igrana serija 18.15 Glazbeni program 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.10 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, igrana serija 21.00 Na{a realnost 22.00 [panjolska primera liga. Villarreal C.F. - Levante

20.45 Adventure Rakela, putopisna rep. 21.15 Euromax, em. o stilu `ivota 22.00 [paljolska primera liga

KAKANJ
18.30 19.00 19.15 19.30 20.05 20.35 20.45 21.00 22.45 23.00 23.30 Majstori kuhinje Bra~a Koale Marketing Dnevnik FTV INFO IC Ritam srebrenice Marketing Dvostruki `ivot, film Marketing Vijesti TV Sahar Odbojka. OK Kakanj-OK Radnik

22.10 Filmski boutique. Soba s pogledom, britanski film 00.11 No}ni glazbeni program. Glazbeni spotovi 02.50 No}ni glazbeni program. Parni valjak - Prete`no sun~ano, snimka koncerta 03.45 No}ni glazbeni program. Gara`a - Cubismo

20.30 Aktuelnosti, inf. program 20.45 Marketing blok 20.50 Zdrav `ivot i ekologija 20.51 Igrani film 22.30 Marketing blok 22.35 Na{a realnost 23.30 TV strane

TV GORA@DE
17.30 18.00 18.30 19.00 21.00 22.00 Bajke za djecu Criss Angel - iluzionist Poljoprivredme teme/r Sedmica Klinika, serija Igrani film

BN
16.00 Nedeljno popodne 19.20 Marketing 19.30 Monitor 20.10 Balkanske prevare 20.45 Paparzzo 21.15 Doma}a serija, Bela la|a 22.00 Domaci film, Naivko 23.30 Igrani film, Bermudski trougao 3

RTRS
13.05 Ognji{ta - pljeva, dok. program 13.30 Vez, emisija etno muzike 14.00 Nekad bilo 15.00 U pohode ja{iju, reporta`a 15.30 Merlinove avanture, serija 16.25 Poprokaut, muzi~ka emisija 17.10 Moj ro|ak sa sela, serija 18.10 Na{ biznis 18.50 Magazin lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovor.no 1 20.50 Uslovna sloboda, film 22.30 Dnevnik 3 22.40 Sportski pregled 23.15 Festival mladog glumca “ zaplet 03”, hronika 23.20 4. me|unarodni festival animiranog filma “ Banjaluka 2011.”, hronika 23.35 Ministrova `ena, film 15

TV USK
18.30 19.00 19.30 20.05 Program za djecu Dnevnik 1 Muzi~ki program Kako vrijeme prolazi, serija 21.55 [panska primera liga, prijenos utakmice, 1. poluvijeme 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga, prijenos utakmice 2. poluvijeme

HRT2

ZENICA
17.55 18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 20.45 21.00 22.30 22.45 Mali oglasi, TV izlog Autoshop Mali oglasi Pri~e za laku no} Obavje{tenja Selu u pohode TV izlog Igrani film Obavje{tenja [ou na moj na~in, r.

KISS
17.50 18.20 19.20 19.30 19.55 20.05 Kuhinje, r. TJEDNIK, Info magazin Marketing HRT DNEVNIK Marketing Lifestyle TV

13.43 Putujmo povoljno. Budimpe{ta, dokumentarna serija 14.14 Hrvatske dive Tereza Kesovija, Gabi Novak i Radojka [verko 17.20 snimka koncerta 18.30 15.48 e-Hrvatska 19.10 16.29 Magazin nogometne lige 19.30 prvaka 19.40 16.55 Olimp 20.05 17.20 Hokej, EBEL liga. 21.00 Medve{~ak - HK Acroni Jesenice, prijenos 21.50 19.55 Ve~eras 22.50 20.00 Ciklus filmskog spektakla. Za {aku dolara, njema~ko-{panjolsko-ltmlijans19.25 fi a ki 19.30 21.35 Posebni dodaci. James 20.05 Ivory

TV OSM
Doba ljubavi, serija Nedjelja, inf. emisija SMS oglasi Portal Game zone Predaj se srce, serija Dva smo svijeta razli~ita, serija Doba ljubavi, serija Ubistvo generala 2, film

HIT TV
15.00 18.20 20.15 21.15 22.30 Hit nedjeljom Film Dobro ti ve~e Nije te{ko biti ja Reporta`e sa zemlje mira, emisija o ekologiji 23.00 Talk show 00.30 Film

VISOKO
Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

2HAEK I=K@EIE FHE?

Abdul-Aziz se liječio u Americi

LJUDI I DOGA\AJI

NJUJORK - Saudijski princ Sultan bin Abdul-Aziz preminuo je, javili su jučer mediji. Princ Sultan, koji je, kako se smatra, imao 86 godina, boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama zbog medicinskih pregleda. Pored toga što je bio nasljednik trona najvećeg svjetskog izvoznika nafte, saudijski princ bio je i ministar odbrane i avijacije.

Elektra: Praznik za svačije oči

--64) Š141) --641+16-6
Zvijezda serije “Baywatch” nedavno je snimila novi film, vruću komediju
kojima je najpoznatija, tako da je bila omiljena meta fotoreportera. Elektra je spremno pozirala te pokazala da je, kada ona slavi, praznik i za svačije oči, a oko sebe je širiLAS VEGAS - Glumica Karmen Elektra (Carmen Electra) slavila je drugu godišnjicu jednog striptiz-kluba. Ljepotica je za proslavu odabrala haljinu koja joj je otkrivala bujne grudi, po la elektricitet. Zvijezda serije “Baywatch” nedavno je snimila novi film, vruću komediju, u kojoj se obilno pokazuje u golišavom izdanju. U filmu se glumica nije libila KARAKAS - Doktor koji je rekao da je predsjednik Venecuele Hugo Čavez teško bolestan i da su mu ostale još samo dvije godine života, pobjegao je iz zemlje zajedno sa svojom porodicom, strahujući za svoju sigurnost. Doktor Salvador Navarete dao je ovu izjavu prošle sedmice, ističući da Čavez boluje od veoma agresivnog tipa kancera nakon

Glumica se pojavila u seksi izdanju pa je bila u centru pažnje

odigrati pokoju lezbijsku scenu, u kojoj se gola “hvata” s kolegicom. Prioducenti su prognozirali da bi se ovo trebalo svidjeti njenim muškim fanovima. 

=>H=A K= )AHE=?E=

Magnicki: Ubijen u zatvoru

,JH F>AC= >C Č=LA=
čega je, kako je rekao, policija pretražila dokumentaciju i kompjutere u njegovoj ordinaciji. Naverate, koji je liječio Čaveza prije deset godina, u intervjuu za meksički časopis “Milenio”, objavljenom u ponedjeljak, rekao je da je informaciju o ozbiljnosti Čavezove bolesti dobio od predsjednikove porodice, javio je BBC.

MOSKVA - Rusija je zabranila ulaz nekim američkim zvaničnicima kao odgovor na američko ukidanje viza ruskim državljanima zbog smrti advokata Sergeja Magnickog u zatvoru, saopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Amerika je u julu uvela vize ruskim zvaničnicima optuženim za umiješanost u smrt Magnickog u ruskom zatvoru dok je čekao suđenje za utaju poreza i pronevjeru.

Njemačka: Prvi ovakav slučaj od ujedinjenja zemlje

7D=FšAE HKIE šFEKE
BERLIN - Njemačke službe uhapsile su jedan bračni par pod sumnjom da su špijunirali za ruske obavještajne službe, saznaje njemački politički sedmičnik “Spiegel”. List navodi da su uhapšeni, izgleda, više od 20 godina radili za Ruse. - Ovaj slučaj mogao bi opteretiti njemačko-ruske odnose - piše sedmičnik, navodeći da oboje uhapšenih, međutim, osporava

2=I FL=HE FHIE@>K

Iskosa

optužbe. Hajdrum i Andreas A. uhapšeni su u južnoj Njemačkoj, i to je, kako se navodi, prvi takav slučaj od ujedinjenja Njemačke. Uhapšeni su imali austrijske pasoše, prema kojima je Andreas A. rođen u Argentini, a Hajdrum u Peruu, piše “Spiegel”, navodeći da je istraga njemačkih obavještajnih službi, međutim, pokazala da su ti podaci lažni.

MONTGOMERI - Muškarac je odlučio zaprositi svoju djevojku u šumi te je namjeravao i snimiti taj trenutak. Mladić je obavio ovaj čin, ali je onda shvatio da mu je djevojkin pas oborio kameru tako da se ništa nije uspjelo snimiti. Par je video na kojem se vidi kako pas ruši kameru neposredno prije prosidbe, postavio na internet.

Navarete: Otkrio predsjednikovu tajnu