Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 26. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5805

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

RE@IM PRESUDIO BORCIMA
B
Ra|o, Gani}, Tucak i Kari} osu|eni na nov~anu kaznu od po 1.000 KM, uvjetno na godinu He}imovi}: Borce su osudili Tihi} i Kebo
ovih dana dobili su sudski epilog. Organizatorima demonstracija na ku}ne adrese stigla je presuda Op}inskog suda Sarajevo prema kojoj su tada{nji predstavnici teora~ki protesti organizirani 21. aprila pro{le godine ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu, koji su zavr{eni velikim neredima, meljnih bora~kih organizacija D`evad Ra|o, Izet Gani}, Munir Kari} i Huso Tucak osu|eni na nov~ane kazne od po 1.000 KM, 2. strana uvjetno na godinu.

SARAJEVO

Kazne organizatorima protesta

Turska

Dvosedmi~na Azra spa{ena dva dana nakon katastrofe

(Foto: AFP)

Mafija{ka grupa

Beba pre`ivjela ispod ru{evina
22. i 23. str.

^udo nakon zemljotresa

Vlada FBiH: Novi udar na standard gra|ana

NAKON PLINA POSKUPJET ]E I HLJEB

Libija: Ajanovi}i tuguju za ubijenim ministrom

8. strana

Ceri} u restoranu „Toskana“: Navodio kriminalce u pripremi zlo~ina

(Foto: Arhiv „Avaza“)

^ITULJA ZA GADAFIJEVOG GENERALA
AMUS: Muzi~ari odr`ali svoju skup{tinu

Koke dojavljivao Ziki!
4. strana

Nevjerovatni detalji iz iskaza Isljama Kalendera

DINO I HARI VODIT ]E ESTRADNJAKE

BU@IM

NSBiH

28. i 37. str.

ODLUKE

Pucali zbog konobarice

Sarajevo `eli navija~e na Grbavici

Smjena Uprave ’Lutrije BiH’
3. strana

17. strana

58. strana

10. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

SARAJEVO Presuda protiv organizatora demonstracija iz 2010. godine

Kaseze: Radio od 1993. do 1997.

Ha{ki tribunal

Umro Kaseze, prvi predsjednik
Ha{ki tribunal ju~er je saop}io da je s velikim `aljenjem do~ekao vijest o smrti sudije Antonija Kasezea (Cassese) iz Specijalnog suda za Liban i jedne od vode}ih li~nosti u razvoju me|unarodnog humanitarnog prava. - Sudija Kaseze bio je prvi predsjednik Ha{kog tribunala i u tom svojstvu je radio od 1993. do 1997. godine - ka`e se u saop}enju.

Borci osu|eni zbog protesta ispred Vlade!
Ra|o, Gani}, Tucak i Kari} uvjetno osu|eni na nov~anu kaznu od po 1.000 KM Organizacijama uvjetna kazna od po 4.000 i 5.000 maraka
Bora~ki protesti organizirani 21. aprila pro{le godine ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu, koji su zavr{eni velikim neredima, ovih dana dobili su sudski epilog. Organizatorima demonstracija na ku}ne adrese stigla je presuda Op}inskog suda Sarajevo prema kojoj su tada{nji predstavnici temeljnih bora~kih organizacija D`evad Ra|o, Izet Gani}, Munir Kari} i Huso Tucak osu|eni na nov~ane kazne od po 1.000 KM uvjetno na godinu.

Makedonija

Kom{i} s Veljanoskim
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} razgovarao je s predsjednikom Skup{tine Makedonije Trajkom Veljanoskim o unapre|ivanju saradnje dvije zemlje, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH. Sastanak je odr`an drugog dana zvani~ne posjete predsjedavaju}eg Kom{i}a Makedoniji.

Ustavni poredak
Uporedo s prekr{ajnim postupkom svojevremeno je vo|en i krivi~ni postupak u kojem su Ra|o, Tucak, Gani} i Kari} bili osumnji~eni za ru{enje ustavnog poretka, ali je nadle`no tu`ila{tvo odustalo od te istrage. Nov~ane kazne od po 4.000 i 5.000 KM uvjetno na godinu izre~ene su i temeljnim bora~kim organizacijama.

Protesti iz aprila pro{le godine: Borci bili ogor~eni na vlast

Ra|o: Spreman scenarij
D`evad Ra|o smatra da nije bilo nikakvih elemenata za izricanje kazni voditeljima protesta i bora~kim organizacijama. roku od godinu ne napravimo isto prekr{ajno djelo kazao je Kari}. - To je bio scenarij u re`iji SDP-a i SDA. Oni su realizirali glavni cilj, a to je da umrtve nevladin sektor, odnosno bora~ke organizacije - kazao je Ra|o. znu. Prema tome, {to se ti~e takvih aktivnosti, mi smo blokirani. Kratko re~eno, mi smo naredne godine suspendovani - ka`e Kari}. On smatra da cilj postupka nije bio samo da se borci zaustave nego da se po njima po{alje poruka i drugima koji ho}e da se bore za svoja prava. - Ako su ~etiri temeljne organizacije dovedene u takvu poziciju, a radi se o ljudima koji su branili ovu zemlju, {ta onda mogu o~ekivati drugi - ka`e Kari}.
E. HALA]

- U presudi koju sam dobio pi{e da su Organizacija porodica {ehida, RVI i „Zlatni ljiljani“ uvjetno na godinu ka`njeni sa 4.000

KM, a Savez demobilisanih boraca FBiH sa 5.000 KM. Nas ~etvorica kazne od po 1.000 KM, kao ni organizacije, ne}emo platiti ako u

BiH

Sporazum sa Saudijskom Arabijom
Usagla{eni Ugovor izme|u BiH i Kraljevine Saudijske Arabije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i spre~avanja fiskalne utaje u odnosu na poreze na dohodak i imovinu parafiran je ju~er u Sarajevu, javlja Onasa. Ugovor su parafirali {efovi dvije dr`avne delegacije, zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumovi} i generalni direktor za me|unarodne ekonomske odnose u saudijskom ministarstvu finansija Hamad el-Nad`a{i.

Slanje poruke
Prema njegovim rije~ima, s ovakvom presudom u narednih 12 mjeseci onemogu}eni su bilo kakvi bora~ki protesti i njihova borba za prava. - Jasno je da je nemogu}e bilo {ta organizirati, jer se uvijek mo`e desiti da neko nekoga udari, da se napije i sli~no. To se mo`e protuma~iti kao prekr{aj zbog kojeg bismo morali platiti ka-

Ra|o, Gani}, Kari} i Tucak: Odgovarali za propuste

Omer He}imovi}, ratni komandant i ~lan Predsjedni{tva SBB BiH

Borce su osudili Tihi}, Kebo i pojedinci iz SDP-a
@alosno je da borce danas napadaju dezerteri i mati~ari iz Njema~ke
Omer He}imovi}, ~lan Predsjedni{tva Saveza za bolju budu}nost BiH i poslanik ove stranke u Federalnom parlamentu, koji je tokom rata bio komandant u 9. muslimanskoj oslobodila~koj brigadi, dva puta ranjen i danas ima status 80-postotnog invalida, smatra da je presuda borcima rezultat pritiska vladaju}eg re`ima. - Borce su, prakti~no, osudili predsjednik SDA Sulejman Tihi} i njegov prvi saradnik Mirsad Kebo, ali i pojedinci iz SDP-a koji su svojevremeno napravili veliku harangu protiv bora~ke populacije. Sada je potpuno jasno da je i presuda vo|ama boraca napisana ranije. @alosno je da borce danas osu|uju oni koji su bili dezerteri i oni koji su bili mati~ari u Njema~koj tokom rata ili su sjedili u kancelarijama u Sarajevu - ka`e He}imovi}. Prema njegovim rije~ima, tu`no je {to su borci do`ivjeli da ih vlastita dr`ava proganja i da svoja prava ne mogu ostvariti, ve} ih moraju tra`iti protestima na ulicama. - Apsolutno podr`avam bora~ke predstavnike i nema veze, neka oni sude, mi }emo i dalje tra`iti svoja prava. Sve ovo govori koliko je ova vlast neodgovorna i kako se odnosi prema borcima, a svima su usta puna patriotizma i navodne borbe za ovu populaciju. Me|utim, sve su to velike la`i. Na ovaj na~in vlast je `eljela izvr{iti pritisak da se borci ne bi opet usudili iza}i na proteste istakao je He}imovi}. E. Ha.

Finansije RS

Prva emisija javnih obveznica
Ministarstvo finansija RS objavilo je ju~er javni poziv za upis i uplatu prve emisije obveznica RS javnom ponudom. Kako je ju~er saop}eno iz ovog ministarstva, poziv je objavljen u skladu s ranijom odlukom Vlade RS i Zakonom o zadu`ivanju, dugu i garancijama. B. S.

He}imovi}: Presuda je ranije napisana

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Mirela KUKAN (mirela@avaz.ba)

„Avaz“ saznaje Na sjednici Vlade zakazanoj za sutra

Smjena Vlahovljaka, @ari}a i Upravnog odbora ’Lutrije BiH’
U prijedlog dnevnog reda sjednice Vlade Federacije BiH, koja bi trebala biti odr`ana sutra, uvr{ten je ponovo niz ta~aka koje se ti~u smjena i imenovanja ~elnika va`nih kompanija. Kako saznaje „Dnevni avaz“, pred Vladom }e se na}i prijedlozi za smjenu kompletne Uprave „Elektroprivrede HZHB“ Mostar, s Matanom @ari}em na ~elu, zatim dugogodi{njeg direktora sarajevskog „Energoinvesta“ D`emaila Vlahovljaka, kao i
Vlahovljak: Zamijenit }e ga ^engi}

Kvazipraznici
Na sve~anosti koju su preksino} u Banjoj Luci organizirali srpski predstavnici vlasti u manjem bh. entitetu, obilje`avaju}i svojih 20 godina Narodne skup{tine RS (NSRS), jo{ jednom je gurnut prst u oko `rtvama agresije, ali i me|unarodnoj zajednici i Americi, koja je proizvela Dejtonski mirovni sporazum. Proslavom dana kada su 1991. godine srpski poslanici, predvo|eni dana{njim ha{kim osu|enicima i sheveningenskim stanovnicima, napustili bh. parlament te iz Sarajeva oti{li na Pale i osnovali svoju skup{tinu, poku{ava se prikazati da je RS nastala i prije 6. aprila 1992., odnosno me|unarodnog priznanja dr`ave BiH. Osim {to na ovaj na~in potvr|uju nastavak ba{tinjenja Karad`i}eve politike, srpski politi~ari, svjesno ili ne, upadaju i u novu ko-

Za legaliste, 24. oktobar 1991. ne bi smio biti bilo kakva odrednica osim one da je taj dan bio uvertira u stra{nu agresiju na BiH
ntradiktornost. Dok se na sva usta pozivaju na po{tivanje Dejtona, u taj koncept im se, naime, nikako ne uklapa slavljenje 24. oktobra 1991., jer je neminovnost da je NSRS postala legalna tek 21. novembra 1995., potpisivanjem Dejtonskog sporazuma. Za sve one koji se predstavljaju kao legalisti, 24. oktobar 1991. ne bi smio biti bilo kakva odrednica osim one da je taj dan bio uvertira u stra{nu agresiju na BiH. Podsjetimo, samo deset dana prije toga u Skup{tini RBiH Radovan Karad`i} je izgovorio planetarno poznatu prijetnju muslimanskom narodu: „Nemojte da mislite da ne}ete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod mo`da u nestanak, jer muslimanski narod ne mo`e da se odbrani ako bude rat ovdje.“

Predvi|eno razrje{enje kompletne Uprave EPHZHB, a na ~elo UO „Lutrije“ dolazi Muris ^i~i}
kompletnog Upravnog odbora „Lutrije BiH“. Na{em listu potvr|eno je ono {to smo i ranije objavili, da }e SDA na ~elo „Energoinvesta“ dovesti Enesa ^engi}a. Osim generalnog direktora EPHZHB @ari}a, predvi|ene su smjene i {est izvr{nih direktora te kompanije, i to za distribuciju, zatim finansijskora~unovodstvene poslove, za opskrbu elektri~nom energijom, za pravne kadrovske i op}e poslove, za proizvodnju elektri~ne energije i za razvoj. Na toj sjednici trebao bi biti imenovan i novi UO „Lutrije BiH“, {to bi, prema nezvani~nim informacijama, mogao biti i uvod za skoru smjenu generalnog direktora te kompanije Edhema Pa{ukana. Na{ list doznaje da }e Vlada za predsjednika UO „Lutrije BiH“ imenovati Murisa ^i~i}a, a za ~lanove Samira Baki}a, Anku Grizelj, Ivanu Bunozu i Semira Softi}a.
M. K.

@ari}: Vodio EPHZHB

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Novo Rajak useljava se u novi dom u Vi{egradu: Ratnom zlo~incu dr`ava dala ku}u!
- Ne treba se ~uditi. Oni koji su ru{ili i `eljeli da ove dr`ave nema na geografskoj karti, vladaju istom tom dr`avom uz pomo} doma}ih izdajnika - fote(Mujo od Doboja) lja{a!

Ogor~eni borci iz BPK zbog ishoda revizije

Od 45 branilaca koji su pro{li reviziju, samo 15 zadr`alo isti status
Od 45 ratnih vojnih invalida iz Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) koji su do sada pro{li postupak revizije pred Institutom za medicinsko vje{ta~enje u Sarajevu, samo ih je 15 zadr`alo isti status, kod njih 12 procent invalidnosti je smanjen, a 18 ih je izvedeno iz prava. U Savezu RVI BPK „Sinovi Drine“ takav ishod smatraju pora`avaju}im, jer je ista institucija ratnim veteranima najprije dala, a sada oduzela prava iako se njihovo zdravstveno stanje u me|uvremenu nije promijenilo. Safet Sijer~i}, predsjednik Savze RVI BPK, ogor~en je zbog takvih postupaka. - Imamo ratnog vojnog invalida s povredama glave i ruke koji je na ranijim pregledima pred Institutom imao 80 posto, a sada je vra}en na 40 posto. To je velika sramota. Ako se ovakav trend nastavi, na kraju revizije ve}ina ljudi iz Gora`da, koji su dali dijelove svog tijela i i{li nesebi~no u borbu, bit }e izvedeni iz prava bez ikakvih realnih osnova ka`e Sijer~i}. Dodatnu pote{ko}u predstavlja ~injenica da u izdatim rje{enjima RVI nije omogu}eno pravo `albe, ve} se za svoja prava trebaju boriti pred Vrhovnim sudom FBiH, za {ta ve}ina nema sredstava. „Sinovi Drine“ obavijestili su kantonalnog ministra D`evada Ad`ema, a s dosada{njim rezultatima revizije upoznali i predsjednika Saveza RVI BiH Aleta Ho{i}a. - Odr`at }emo vanrednu sjednicu Predsjedni{tva Kantonalnog saveza i dogovoriti konkretne korake. U ovaj problem moraju se uklju~iti i sve relevantne institucije, jer ovo je problem za sve patriote u BiH koji su branili ovu dr`avu. Iskoristit }emo sve zakonom dozvolje-

Sje~a RVI iz Gora`da

www.dnevniavaz.ba

Me|unarodna zajednica snosi dio odgovornosti za stanje u BiH
Pitanje: Snosi li i me|unarodna zajednica dio odgovornosti za trenutnu situaciju u kojoj se nalazi BiH?

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

A) Da, svakako 75% B) Ne, nikako 16,67% C) Ne znam 8,33%

Sijer~i}: Ovo je sramota

ne mogu}nosti, poduzeti ~ak i drasti~nije mjere, jer Savez RVI BPK je jedinstvenog stava da je ovo sje~a RVI Al. B. isti~e Sijer~i}.

C B A

Reakcija iz Ureda specijalne predstavnice EU Ketrin E{ton
Iz Ureda specijalne predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton) ju~er su reagirali na saop}enje SDP-a, s opaskom da su iz ove stranke pogre{no protuma~ili izjave Miroslava Laj~aka, izvr{nog direktora Evropskog servisa za vanjske poslove, ina~e biv{eg specijalnog predstavnika u BiH, preneseno je u intervjuu za „Slobodnu Evropu“.

SDP pogre{no protuma~io Laj~akove izjave
- Laj~ak je potcrtao trenutnu poziciju BiH, a to je da ova dr`ava ima jasnu perspektivu da postane ~lanica Evropske unije. Ovo u potpunosti podr`ava svih 27 zemalja ~lanica. To je {ansa koju ovu dr`ava ne bi smjela propustiti - ka`e se u reakciji Maje Kocijan~i}, portparola specijalne predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost.
A. Du.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 305.071 posjetioca.

4

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

aktuelno Za ubistvo

SUD BiH Drugi dio nevjerovatnog svjedo~enja pokajnika Isljama Kalendera

Koke dojavljivao Turkovi}u pri poku{aju ubistva Keljmendija
Turkovi} `elio ubiti Keljmendije zato {to ih je krivio za gubitak {est tona anhidrida sir}etne kiseline u Turskoj Svjedok otkrio detalje o neuspjelim likvidacijama
Keljmendijevog sina u sali hotela „Radon Plaza“. - Na svadbi je pjevao Koke, koji je Turkovi}u poslao SMS: „Stari je tu“ - kazao je Kalender, objasniv{i da „stari“ zna~i Naser Keljmendi. Napravu je putem mobitela na daljinu trebao aktivirati Milenko Laki}. Do eksplozije nije do{lo zato {to je Kalender uspio nagovoriti Milovanovi}a da ote`e dok svatovi ne odu. - Bio je plan da Laki aktivira napravu kada je Rajko unese u salu i da Rajka ubiju, jer je puno znao kazao je Kalender, zahvaljuju}i kojem je osuje}en i plan da bomba razorne mo}i kasnije bude postavljena pred kafi} „Akademija“. Kalender je kasnije ovu bombu uslikao svojim mobitelom, a snimke je ~uvao u inozemstvu dok ih nije predao Tu`ila{tvu. On je, tako|er, nakon neuspjele likvidacije o svemu obavijestio advokata Mithata Ko~u i Nasera Keljmendija. - Naser mi nije vjerovao. Kazao

20.000 eura
Turkovi} je, prema Kalenderovim rije~ima, trebao Rajku Milovanovi}u za ubistvo Peri{i}a isplatiti 20.000 eura. Za likvidaciju Mensura Alji~evi}a trebao je dati 30.000 eura, ali je Milovanovi} nakon neuspjeha ostao neispla}en. Kalender je ispri~ao da se Milovanovi} nakon svake pucnjave prao naftom, kojom je skidao barutne ~estice s tijela. Garderoba koju je Rajko nosio, ali i odje}a Turkovi}a i Laki}a u kojoj su bili tokom ubistva Meki}a i Bolivijke, spaljivana je u Kalenderovoj kotlovnici.

Zijad Turkovi} je od [ejle i pjeva~a Semira Ceri}a Koketa saznao za svadbu Naserovog sina Elvisa Keljmendija, na kojoj je, prema dogovoru, trebala biti postavljena eksplozivna naprava velike razorne mo}i, potvrdio je ju~er u Sudu BiH svjedok pokajnik Isljam Kalender u nastavku su|enja zlo~ina~koj organizaciji optu`enoj za vi{e te{kih krivi~nih djela. Kalender je ju~er otkrio i {okantan podatak da je Koke bio osoba koja je SMS-om dojavila Turkovi}u da je Naser Keljmendi, koji je trebao biti likvidiran, do{ao na svadbu svog sina koja je odr`avana u hotelu „Radon Plaza“.

[ejla davala alibi
Za to vrijeme, [ejla Turkovi} davala je alibi svom suprugu, koji je te no}i 2009. godine ostao kod ku}e kako bi ga kamere s videonadzora snimile u koje vrijeme ulazi i izlazi iz objekta. Turkovi}ev sau~esnik u vi{e krivi~nih djela Isljam Kalender, ~iji lik publika u sudnici ni ju~er nije bila u prilici vidjeti, ali je mogla ~uti njegovo svjedo~enje, kazao je da je Turkovi} bio izvan sebe nakon {to mu je posredstvom Muharema ^au{evi}a „palo“ {est tona anhidrida sir}etne kiseline u Turskoj. Za to je okrivio Naserovog sina Elvisa Keljmendija. Prvobitni plan bio je da Nasera ili njegovog sina ubije optu`eni Rajko Milovanovi}, kojeg je Kalender dovezao u Sarajevo, u stan na Ciglanama, takozvani „hotel“. Bilo je predvi|eno da optu`eni Milenko Laki} i Rajko Milovanovi} pucaju i ubace nekoliko bombi u kasino na Ilid`i, ali je Kalender, kako je ispri~ao, uspio nagovoriti Milovanovi}a da ka`e da to nije mogu}e, jer je u kasinu uvijek boravilo dosta djece. Milovanovi} ga je poslu{ao, tako da je Turkovi} odustao od ovog plana, pa je odlu~eno da se ide s eksplozivnom napravom. Naprava je donesena iz Bijeljine, a u „hotelu“ su je poja~ali Laki} i @eljko \uri} stavljaju}i u nju kuglice kako bi imala ve}u razornu mo}. Naprava je na kraju bila te{ka oko 13 kilograma i mogla je ubiti 150 osoba. Dogovoreno je da Rajko Milovanovi} postavi napravu na svadbi

Koke u restoranu „Toskana“, u kojem je bio suvlasnik s Turkovi}em

Turkovi}: Smatrao se dobrim snajperistom i planirao ubistva

[ejla Turkovi}: Aktivna uloga u zlo~ina~koj organizaciji

cije o drugim neuspjelim likvidacijama. Krivica Anesa Kurbegovi}a bila je u tome {to se povezao s Darkom Elezom, koji je optu`io Zijada Turkovi}a da je zajedno sa \or|em

gre{nu ku}u, a u strahu je ostavio „zolju“ na licu mjesta. U me|uvremenu, Turkovi}eva supruga [ejla presrela je pisma Dragana Peri{i}a Bejbija u kojima on tra`i deset pi{tolja radi likvidacije Zijada Turkovi}a. Interesantno je da je Peri{i} tra`io ranije od Turkovi}a da mu nabavi te pi{tolje. Rajko Milovanovi}, kojeg je Kalender upoznao u zatvoru Kula, ponovo nije „odradio posao“. U Peri{i}a je pucao pred njegovom zgradom na Alipa{inom Polju, ali je ovaj uspio pre`ivjeti napad.

trudne djevojke Bolivijke. Turkovi} je `elio ubiti Meki}a, kojem je ostao du`an, i jer je znao da je Meki} iskopao za njega grobnicu kod Kaknja. Kalender je u jednom momentu zaplakao kada je pri~ao da je sa Seadom Dumanji}em morao tijela upakovati u deke. Na pitanje tu`ioca Olega ^avke za{to ranije nije spominjao da su njih dvojica umotavala tijela, Kalender je kroz suze izjavio da ga je bilo stid priznati istra`iteljima da je to uradio. Potvrdio je da im je Turkovi} kasnije ispri~ao da je likvidirao Meki}a

Laki}u dao koktel od droge
(Foto: S. Saletovi})

Kalender je uspio omesti Milenka Laki}a i Rajka Milovanovi}a da postave bombu ispred kafi}a „Akademija“ tako {to ih je odveo pred restoran „Bazeni“ dok su advokat Mithat Ko~o sa suprugom, Naser Keljmendi i Naser Ori} boravili u „Akademiji“. Laki} je bio nadrogiran, jer mu - Turkovi} mu je naredio da se ne koristi prigu{iva~. Kazao je da kada pi{tolj zazvoni, svi }e polijegati i niko ne}e obra}ati pa`nju {ta se de{ava - objasnio je Kalender, koji je potvrdio da je Peri{i} pre`ivio ovaj napad, a da je Turkovi} radi alibija za to vrijeme bio u diskoteci „Aqua“ s Fikretom Kajevi}em. Kasnije je bilo planirano da Peri{i} bude likvidiran u bolnici, ali se od toga odustalo jer ga je ~uvala policija. Mensura Alji~evi}a Turkovi} je, kako je kazao Kalender, odavno htio ubiti zato {to je ovaj ranio Turkovi}evog brata. Dogovor je na kraju pao da ga sa~ekaju pred stanom na Dobrinji. I tu je zakazao Rajko Milovanovi}. Emir Zekovi} ispri~ao je da je Rajko pucao iz ve}e daljine, odakle „nikoga nije mogao pogoditi“. Kalenderovo svjedo~enje postalo je posebno potresno kada je pri~ao o ubistvu Mithata Meki}a i njegova

je Kalender mimo Zijadovog znanja dao koktel od kokaina i heroina, koji je ovaj u{mrkao. Dao mu je drogu nakon {to mu se Laki} po`alio da bolje radi kada uzme heroin i da onda mo`e ubiti stotinu ljudi. Kada su se vratili pred kafi}, Keljmendi i ostali ve} su oti{li, a Turkovi} je kasnije bjesnio na Laki}a. i Bolivijku s vi{e hitaca. U ve}ini detalja Kalenderov iskaz se poklopio sa svjedo~enjem Seada Dumanji}a, mada je Turkovi}ev advokat Fahrija Karkin u obra}anju novinarima ukazao da se ova svjedo~enja ne podudaraju i da Kalender iznosi la`i. Svjedok je ju~er potvrdio da je na listi osoba koje je trebalo ubiti bio i vlasnik Fabrike ~arapa „Klju~“. Kalender je ranije izjavio da mu je jedne prilike Zijad Turkovi} rekao da mu je vlasnik „Klju~a“ nudio iznos od 500.000 KM da ukloni [evrtka (optu`eni Muamer Zahitovi}, op. a.). Svjedok je ju~er kazao da je optu`eni Hilmija Ma{ovi}, slu`benik FUP-a, bio podr{ka i davao informacije Turkovi}u o istragama koje su vo|ene. Tu`ila{tvo je ju~er zavr{ilo s ispitivanjem, a su|enje se nastavlja danas, kada }e odbrana po~eti s unakrsnim ispitivanjem.
B. CERI]

Tu`ilac Oleg ^avka ju~er ispred Tu`ila{tva BiH: Svjedok dao detaljan iskaz

je da on nije imao ni{ta s Turkovi}em i da ne zna {ta je uradio njegov sin Elvis, s kojim nije pri~ao. Keljmendi je djelovao iznena|eno. Siguran sam sto posto da je on to prvi put ~uo - kazao je Kalender. Odgovaraju}i na pitanja tu`iteljice Diane Kajmakovi} i Olega ^avke, Kalender je dao i detaljne informa-

Kako su izvi|ali Mithata Meki}a
Kalender se ju~er rasplakao i u dijelu kada je ispri~ao kako ga je Turkovi} maltretirao dok su bili u „izvi|anju“ Mithata Meki}a. Bilo je hladno vrijeme, a Turkovi} je Kalendera natjerao da puzi kroz rijeku i izvi|a. Na kraju mu nije dozvolio da u|e u njegov automobil, govore}i mu da se prvo mora dobro iskapati kako ne bi o{tetio sjedi{ta. Kalendera, koji mu je bio, prakti~no, desna ruka, pogodio je ovakav odnos, a poslije tog doga|aja je i te{ko obolio. Tokom izvi|anja Turkovi} je koristio specijalni dalekozor koji je mogao praviti fotografije.

@dralom uzimao reket od vlasnika tr`nog centra „Tom“ u Lukavici. Turkovi} je napravom koju je dobio iz Amerike presretao razgovore Eleza i Kurbegovi}a. Prvo je bilo planirano da optu`eni Zijad Turkovi}, koji se smatrao dobrim snajperistom, likvidira Kurbegovi}a prilikom njegovog odlaska u „Coloseum“, ali se odustalo od tog plana.

Pogre{na ku}a
Odlu~eno je na kraju da se „zoljom“ puca na ku}u u Saraj-Polju gdje se Kurbegovi} sastajao s prijateljem iz Bijelog Polja. Milovanovi} se ponudio da puca „zoljom“, ali se ispostavilo da to nije znao, zbog ~ega mu je Turkovi} morao pokazivati kako se rukuje ovim oru`jem. Plan je proveden, ali je Rajko na kraju ispalio „zolju“ u po-

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

5

EKSKLUZIVNO ^lan Narodne skup{tine Turske za „Dnevni avaz“

^etin: BiH ima previ{e poglavica
Slu{aju}i ljude ovdje, imate impresiju da postoji neka vrsta sumornosti. Oni ne vide svijetlu budu}nost, kazao nam je Muhamed ^etin
Bosna i Hercegovina ima previ{e poglavica, izjavio je za „Dnevni avaz“ Muhamed ^etin, ~lan Narodne skup{tine Turske i visoke delegacije Sjevernoatlantskog saveza koja boravi u posjeti na{oj zemlji. Vi{ednevna posjeta visoke delegacije Parlamentarne skup{tine (PS) NATO-a na{oj zemlji po~ela je ju~er sastankom s predstavnicima Parlamenta BiH.

Trhulj: Strana~ka poslu{nost

Li~nost dana Erdal Trhulj

Jednostavno neefikasan!
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije ima slabe rezultate u Vladi FBiH
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj mo`e se pohvaliti time da ima konstantne rezultate. Na svim funkcijama koje je do sada obna{ao opisivan je jednom rije~ju neefikasan. To je potvrdio i posljednji izvje{taj Centara civilnih inicijativa. Iste rezultate, ako ne i gore, Trhulj je bilje`io dok je vodio Direkciju za autoceste FBiH. Lo{i rezultati nisu uop}e utjecali na njegovu karijeru. Naprotiv. Ekspresno je unaprije|en za ministra u Vladi FBiH. Rezultati i profesionalna kompetencija za SDA, koja ga je postavila za ministra, nisu ni bitni. Va`nija je strana~ka poslu{nost. Erdal Trhulj ro|en je 27. avgusta 1964. godine u Sarajevu, gdje je zavr{io gimnaziju i Gra|evinski fakultet. O`enjen je i otac je dvoje djece.
F. K.

Bez odgovora
- Slu{aju}i ljude ovdje, imate impresiju da postoji neka vrsta sumornosti. Oni ne vide svijetlu budu}nost. Kada smo postavljali pitanja, nismo dobivali odgovore o tome kakve bi vrste mjera voljeli poduzeti i koji su prioriteti - kazao je ^etin. Istakao je da „ovdje ima previ{e poglavica, a nema Indijanaca“. - Politi~ari moraju biti vizionari i moraju iza}i sa sugestijama ili prijedlozima, koji bi bili za dobrobit svih ljudi. Ovdje mora biti konsenzus o zajedni~kim projektima. Ako

^etin: Me|unarodna zajednica spremna pomo}i

(Foto: M. Kadri})

nemate konsenzus, kako mo`ete o~ekivati da drugi

Potrebno mnogo reformi
^lan britanskog parlamenta i PS-a NATO-a Hju Bejli (Hugh Bayley) kazao je za „Dnevni avaz“ da ova organizacija po{tuje u~e{}e bh. snaga u Afganistanu. No, dodao je da jo{ mnogo politi~kog napretka mora biti napravljeno u BiH prije nego {to se zemlja kvalificira za ~lanstvo u NATOu i Evropskoj uniji. - Na principima tolerancije, demokratije i vladavine zakona po~ivaju evropske institucije i NATO, a ti principi jo{ ne funkcioniraju sasvim u BiH - kazao nam je Bejli.

do|u da vam pomognu kazao nam je ^etin. Prema njegovim rije~ima, ovdje toliko ljudi govori o pomo}i, podr{ci, ali ne izlaze s bilo kakvim sugestijama, „a na kraju ka`u da ne `ele nikakve intervencije“.

Projekti i mjere
- Niko ne `eli intervenirati, iako bi me|unarodna zajednica voljela pomo}i. Nismo ~uli o odgovaraju}im projektima ili mjer-

ama od lokalnih ljudi - kazao nam je ^etin, koji nam je potvrdio da, kada govori o „lokalnim ljudima“, misli na politi~are s kojima se susreo. Dodao je da oni „kopaju po pro{losti, ali da ne u~e iz nje“. - U pro{losti ste imali sukobe. Morate izvu}i pouke iz toga, da se to ne ponovi. Na`alost, nismo ~uli ni{ta o tome od va{ih delegata istakao je na{ sagovornik.
G. MRKI]

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011. 

=E

SAOBRAĆAJ Iz Asocijacije autoškola u BiH upozoravaju

Samo jedan od propusta

6HE E= = FHIJH=E?A
U udžbeniku za osmi razred osnovne škole za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje u Srbiji slika je internetske stranice pokraj koje su tri linka za stranice pornografskog sadržaja. Poglavlje u knjizi odnosi se na pretraživanje in-

Knjiga za osnovce u Srbiji

terneta. Tri sporna linka na “screenshotu” stranice označeni su “favorites”. Jedan od linkova korisnika vodi na lezbijsku internet-stranicu, dok je drugi nakon nekog vremena blokiran. Ukoliko učenici prate korake navedene u knjizi, odvest će ihna sporne stranice. Navodno to nije prvi propust u školskim knjigama. 

Aš K =HEL=čK
Frenk Džulijan (Franck Julian, 80) iz američke države Mejn odnio je prošlog mjeseca jednu tajnu u grob, a postojanje te tajne, skriveni ženski leš, otkrila je njegova porodica dok je pregledala spremište s njegovim stvarima. U isključenom frižideru nađeni su ljudski ostaci za koje istražitelji vjeruju da bi mogli pripadati pokojnikovoj djevojci Kiti Vordvel (Kitty Wardwell), nestaloj 1983. godine.

Tajna pokojnika iz Mejna

Mogući razlog velikog broja saobraćajnih udesa u BiH jeste neadekvatna obuka vozača, tvrdi u izjavi za naš list Josip Topić, predsjednik stručnog tima Asocijacije autoškola u BiH. Prema njegovim riječima, bh. ceste najopasnije su u jugoistočnoj Evropi upravo zbog toga. - Mnogi instruktori rade u više autoškola, a ima i onih koji su uposleni i u državnim službama ili su u mirovini. Pitanje je kako sve stignu. Istraživanja su pokazala da samo oko 15 posto predavača provodi teoretsku nastavu - kaže Topić. Kada se govori o uzroku saobraćajnih nezgoda, dodaje Topić, u BiH je to najčešće neprilagođena brzina, sa 35 posto učešća. Ako, kako kaže, uporedimo uzroke nezgoda i uzroke nezadovoljavanja na vozačkom ispitu, skoro da nigdje nije evidentirano da je neko pao na ispitu zbog neprilagođene brzine. - Izraz neprilagođena brzina nije definiran nijednim zakonom. Što znači brzina neprilagođena uvjetima i stanju na cesti? Kako djelovati da se to popravi ključni je problem programa osposobljavanja i programa ispita - kaže Topić. Prema njegovim riječ- 

š= >K= L=č= KH čAIJED AIHAć=
Ispitna pitanja na testovima nisu u skladu sa zakonom

Topić: Niski kriteriji pri polaganju vozačkog ispita 

= A @>=H =E IA A FHL@E
Ministarstvo prometa i komunikacija BiH donijelo je u junu prošle godine izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U februaru ove godine one su stupile na snagu, ali još nisu došle izmjene i dopune pravilnika. - I dalje radimo prema pravilnicima iz 2006., odnosno 2007. godine, a imamo zakon koji se trebao do sada primjenjivati. Mi i dalje kandidate učimo da je u naselju ograničenje 60, a prema novom zakonu je 50 kilometara na sat - napominje Topić.

ima, evidentno je da ispitna pitanja koja se pojavljuju na testovima nisu uopće u skladu sa zakonom. Testovi koji su danas u upotrebi ne obuhvataju sve nastavne teme koje su propisane. - Kriteriji ispita su na niskomnivou,a samimtimiobuka. Nisu krive autoškole, već sustav, jer nemate to definirano nikakvim aktom - završava Topić. A. CANOVIĆ

Džulijan: Tijelo bivše djevojke

Sotonistički ritual

,AL= žEL= =F=A=
Osamnaestogodišnja djevojka je u komi nakon što su je prijatelji u parku u Johanesburgu polili benzinom i zapalili. Policija sumnja da se radi o sotonističkom ritualu. Kristi Teologo (Kirsty Theologo) opečene su tri četvrtine

kože, teško su joj oštećena pluća i grlo nakon što je živa zapaljena u parku. Dok je gorjela, jedan od napadača zarezao joj je dlan i krvlju natopio Bibliju, ispričala je djevojka koja je bila u blizini. Pokušala je pomoći Kirsti i što prije ugasiti vatru, pri čemu je i sama zadobila opekotine.

Nedavni požar koji je zahvatio Park prirode Hutovo blato i spalio 80 posto njegove površine uništio je i jedinstveno stanište i zimovalište ptica u Evropi. Neke životinje, većinom ptice, uspjele su pobjeći pred vatrenom stihijom, pa se ovih dana nad Mostarom mogu vidjeti jata od nekoliko hiljada ptica koja sumanuto nadlijeću grad. Najčešće se zaustavljaju u prigradskim naseljima Mostara, gdje pronalaze “privremeno stanište”. Prema riječima Dražena Kotrošana, ornitologa iz društva “Naše ptice”, oko 40

2JE?AE0KJLC>=J=FHAIAEAIAKIJ=H
vrsta ptica napustilo je svoje stanište, a istu sudbinu doživjelo je i 120 vrsta ptica močvarica, od kojih su mnoge stradale ili su ranjene tokom migracije. - Ptice su sada preplašene i uznemirene, jer ne mogu naći adekvatno stanište, pa je moguće da je jedan dio ptica doletio i u Mostar - kazao nam je Kotrošan. Upozorio je i na to da je hranidbeni lanac u Parku prirode u potpunosti prekinut i poremećen te su životinjske vrste sada laka meta krivolovaca. - Osim katastrofalnog požara koji će sigurno dopriJato ptica zaustavilo se u Vrapčićima

Posljedice katastrofalnog požara u Parku prirode

nijeti nestanku ptica, i krivolov je jedan od faktora

njihovog nestajanja - istakao je Kotrošan. M. H.

Spec
Muškarac iz Nevade priveden je u policijsku stanicu nakon što je iz crkve u kojoj se u tom trenutku vjenčavao iznio majku koja je došla da spriječi sklapanje braka. Lokalna štampa piše da se majka glasno protivila u crkvi pa ju je sin iznio na rukama. Mladoženja je priveden i protiv njega će biti podnesena prijava za remećenje mira. 

% 

" 

%

&

471287 313545

Članovi Ronilačko-spasilačkog kluba “Nemo” iz Brčkog prije nekoliko dana u blizinimosta kojipovezujeGunju (Hrvatska) iBrčko uočili su aviobombu iz Drugog svjetskog rata, kazao je za “Dnevni

*>= KCHž=L= IJ EAđK *HčC E /KA
avaz” Neđo Mičić Tulija, vođa tima u RSK “Nemo”. - Slučaj pronađene bombe u Savi prijavili smo svim nadležnim institucijama. Bombu smo snimili. Riječ je o avionskoj bombi koja se veoma lako može aktivirati i koja se nalazi na sredini plovnog puta ispod mosta, koji ne bi bio pošteđen većih oštećenja, a možda i urušavanja zbog eksplozije kazao nam je Mičić.

Ronioci uočili prijetnju iz Drugog svjetskog rata

Naglasio je da su ronioci spremni izvaditi bombu i da imaju mogućnost za takvu radnju, a to bi uradili uz savjete i asistenciju Deminerskog tima koji djeluje pri Vladi Distrikta. E. R. 

=E

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

%

[ta ka`u poznati
Vesli Klark

MOSTAR Šemsudin Begović Ćeća traži potvrdu svog otkrića 

=>=Eč=E FH=š= JEI= IJF== FH=čLA=
Kontaktirao i Semira Osmanagića, koji ga je pozvao u Visoko

Još su prisutne otvorene rane
Klark: Snažno vodstvo

- Na Balkanu su još prisutne otvorene rane. Zato je i potrebno uporno, odgovorno i snažno vodstvo EU kako bi se, radeći s izabranim lokalnim liderima, obrazovala i primijenila odgovarajuća politika koja bi vodila pomirenju i neophodnom (Penzionisani general za DW)

izlječenju.

Ibrahim Sirćo

Šemsudin Begović zvani Ćeća, Jablaničanin koji živi u Mostaru,uvjerenje dajeprije nešto više od godinu pronašao okamenjeni otisak stopala koji pripada pračovjeku! Toliko traje i njegova borba da mu neko od stručnjaka u našoj zemlji to i potvrdi. Svoj kamen u kojem je otisnuto stopalo, Begović čuva kao oči u glavi, jer vjeruje da ih u svijetu ima svega dva ili tri. Kako nam priča, kamen je pronašao na gradilištu hidrocentrale na Mostarskom blatu, gdje je radio za dnevnicu. - Za mene je to dokaz o

Pobjeđuje psihološki stabilniji
- Penal je, na određeni način, borba izvođača i golmana. Ko je psihološki stabilniji, on pobjeđuje. Ja sam uvijek bio miran i nisam kretao prije upućivanja šuta. Išao Sirćo: Bio sam sam za loptom, a ne ranije, što se kaže, nas- miran reću. Odmjeren i dobro izveden jedanaesterac se ne može odbraniti. (Nekadašnji golman FK Sarajevo za “Avazov Sport”)

Džulija Gilard

Nije vrijeme za odlaganje
- Najveća neizvjesnost dolazi iz Evrope. Mi znamo da je Evropa poduzela određene korake i znamo koliko su oni bili bolni. Ali još mnogo toga treba biti učinjeGilard: Bolni no, i to brzo. Evropa se, također, mora pokoraci brinuti da njene privatne banke imaju dovoljno kapitala da bi se osigurali stabilnost i rast. Ovo nije vrijeme za odlaganje. (Premijerka Australije za AFP) poslao sam im fotografije, ali niko mi nije odgovorio. Semir Osmanagić rekao mi je da dođem u Visoko kako bi to mogao procijeniti. Ja nemam para da putujem po Visokom i Sarajevu, jer sam demobilisani nezaposleni borac - priča nam Begović. M. Sm.

8=IE 4EAč A BIEK
Profesorica Vasilj kazala nam je kako je uvjerena da je riječ o fosilu starom stotine hiljada godina. - Istina, ima oblik stopala, ali ja to sa sigurnošću ne mogu reći, jer mi se u arheologiji ne susrećemo s materijalnim ostacima - kazala nam je profesorica Vasilj.
Begovićevo otkriće: Je li riječ o okamenjenom otisku stopala

prisustvu čovjeka unazad možda i milijardu godina kaže nam Begović. No, institucije u Mostaru nisu imale sluha za njegovo otkriće, a mnogi su ga pri tome razočarali želeći mu, kaže, podmetnuti da je on sam to nešto “lijepio”. Uspio je doći do arheolo-

ginje Snježane Vasilj, koja mu je dala nadu da u svojim rukama, uistinu, ima nešto vrijedno. - Ali, iako mi je rekla da takvo nešto prvi put vidi, da nije antropolog, već arheolog, uputila me na ljude u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Putem interneta

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba Nepotizam u institucijama - Gdje su i šta rade te mnogobrojne nevladine analitičke

organizacije? Bilo bi zanimljivo da malo istraže nepotizam u državnim institucijama. Više nepotizma i “privatluka” imamo u javnom negoli u privatnom sektoru. Iz okvira stranačkog članstva imenuju se rukovodioci u javnom sektoru, a sve po osnovu rodbinskih veza. (Čitalac I. S.)

Milinković: Nadam se da će publika uživati

Kazaljke na satu treba pomjeriti sat unatrag

U skladu sa Zakonom o računanju vremena, ljetno računanje vremena završava se u nedjelju, 30. oktobra, saopćilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Bosna i Hercegovina i ostali dio Evrope, uz izuzetak Islanda, ove godine pomaći će satove na zimsko računanje vremena u noći sa 29. na 30. oktobar. Tog dana kazaljke na satu bit će pomjerene 60 minuta unatrag paće se vrijeme utri sata ujutro računati kao dva sata. 

@ A@AA EI H=čK=A LHAA=

U BiH i jednom dijelu Evrope

SRIJEDA
26. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

^ETVRTAK
27. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

PETAK
28. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

Pomicanje kazaljki ne događa se u svim državama svijeta, niti se kod onih koji miču kazaljke događa u isto vrijeme. Naprimjer, u Kanadi i SAD (osim kod nekih izuzetaka) satovi se ove godine, za razliku od prethodnih, pomiču u noći sa 5. na 6. novembar. Zanimljivo je da su Rusija, Bjelorusija i Ukrajina od ove jeseni odlučile prestati s praksom pomicanja kazaljki na satu pa više nemaju ljetno izimskovrijeme. A. S.

od 7 C do 17 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 4 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 4 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 15 C do 22 C

0

0

od 11 C do 18 C

0

0

od 15 C do 21 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Porast temperatura zraka ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata dodatno će se umanjiti. Kod osjetljivih osoba, u poslijepodnevnim satima moguće su slabije izražene reakcije na vrijeme, uglavnom iscrpljenost, dekoncentracija i glavobolja. Grad Sarajevo Izlazak 7.14 Zalazak 17.46 26. 10. 2011. Izlazak 06.41 Zalazak 17.14

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Novi album Maje Milinković pod nazivom “Očekivanja” sutra će biti distribuiran uz “Dnevni avaz”. Maja slovi za jednu od najkvalitetnijih pjevačica na ovim prostorima i stoga njene nove pjesme publika iščekuje s nestrpljenjem. Na Majinom novom albumu nalazi se deset pjesama, koje su snimane i miksane u studiju “Signius”. Oni koji su imali priliku 

LE+,=AEELEćKIKJH=šE“)L=”
poslušati nove numere kažu da je Maja napravila istinski muzički iskorak i da se radi o veoma kvalitetnom materijalu, koji će imati odjeka u cijelom regionu. - Nadam se da će publika uživati uz moje nove pjesme i da će svako pronaći barem jednu za svoju dušu. Ja sam svoj dio posla uradila najbolje što sam mogla i sada očekujem reakcije publike reklajeMaja. L. S. R.

Muzički poklon čitaocima

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

26. 10. 2011.

promjenljivo

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS 

>=č

BIHA] 20

BANJA LUKA 21 BR^KO 19

Prevladavat će TUZLA 19 pretežno oblačno vrijeme. LIVNO ZENICA U istočnim po19 18 SARAJEVO dručjima moguća su 19 kraća sunčana razdoblja. U jutarnjim satima, GORAŽDE po kotlinama, s maglom ili 19 sumaglicom. U noći sa srijeMOSTAR de na četvrtak, u sjeverozapad23 noj i zapadnoj Bosni, očekuje se kiša. Vjetar slab do umjeren, uglav23 NEUM nom južni i jugoistočni.

Ukratko

8

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

teme

UDAR NA D@EP Vlada FBiH sutra donosi odluku o vi{oj cijeni plina

Poskupjet }e i hljeb!
Bahilj ka`e da „BH-Gas“ ima velika potra`ivanja Mogu}a i obustava dotoka plina iz Rusije Odr`an sastanak

Klark: Bolja situacija nego ranije

Vesli Klark

Potrebno liderstvo EU na Balkanu
Evropska unija trebala bi pokazati odgovorno i jako liderstvo u rje{avanju problema na zapadnom Balkanu, smatra penzionisani ameri~ki general Vesli Klark (Wesley Clark), biv{i komandant NATO-a za Evropu. Klark ka`e da se sigurnosna situacija na zapadnom Balkanu umnogome popravila u odnosu na devedesete godine, kada je on bio na ~elu savezni~kih snaga NATO-a za Evropu (19972000), ali upozorava da bi EU morala kontinuirano i sna`no biti prisutna u regionu.

Vlada FBiH na sutra{njoj sjednici donijet }e odluku o poskupljenju plina za oko 14 posto, izjavio je za „Dnevni avaz“ nakon sastanka u Vladi Milorad Bahilj, federalni ministar trgovine. Prema njegovim rije~ima, du`nici „BHGasu“ morat }e se dogovoriti na koji }e na~in vratiti 35 miliona KM ovoj kompaniji.

Ako se to ne desi, nastat }e op}i kolaps, kazao nam je Bahilj,

Selmo Cikoti}

O~ekuju se nove cijene pekarskih proizvoda

Eksploziv nije nestao
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} izjavio je ju~er u Sarajevu da resorno ministarstvo ta~no zna gdje je 11 tona eksploziva TNT i 7.876 komada tromblonskih mina i da ni{ta od toga nije nestalo ni prokrijum~areno. Ipak, istraga, koja }e do kraja biti provedena, utvrdit }e da li je eventualno bilo kr{enja propisa u ovom slu~aju od nekoga iz Ministarstva odbrane, dodao je Cikoti}, javlja Fena.

Bahilj: Sutra odluka Vlade FBiH

dodaju}i da tada „BH-Gas“ ne}e imati novca za ruskog dobavlja~a, koji mo`e obustaviti dotok plina FBiH zbog nepla}anja. Bahilj i federalni premijer Nermin Nik{i} sastali su se ju~er s nekim od ~elnika kompanija „BHGas“, „Toplane“ i „Sarajevogas“ kako bi se dogovorili o isplati duga od 35 miliona KM. Istovremeno, iz potro{a~kih udru`enja upozoravaju da }e poskupljenje plina donijeti lan~ana poskupljenja i drugih artikala.

Mogu}i i protesti penzionera
Omer Omerefendi}, predsjednik Saveza udru`enja penzionera Kantona Sarajevo, tako|er upozorava da }e svako poskupljenje plina ote`ati `ivot penzionera, ali i izazvati poskupljenje svih komunalnih usluga. - Vladi KS uputili smo o{tar protest protiv bilo kakvih dizanja cijena. Ako odgovor bude negativan, sigurno je da }emo poduzeti konkretne mjere, pa ako bude trebalo, iza}i }emo i na proteste govori Omerefendi}.

Cijene hrane

Murat Ra{idovi}, predsjednik Skup{tine Saveza udru`enja potro{a~a BiH, ka`e za „Dnevni avaz“ da }e poskupljenje plina u na{oj zemlji prouzrokovati i pove}anje cijena prehrambenih proizvoda. - Budu}i da je cijena p{enice na svjetskom tr`i{tu opala, o~ekivali smo da }e hljeb i bra{no biti jeftiniji, ali nisu. Pove}anje cijene plina mo`e dovesti samo do njihovog dodatnog poskupljenja. O ta~nom procentu ne mogu {pekulirati, ali }emo ga sigurno analizirati na na{im narednim sastancima - obja{njava Az. D. - A. K. Ra{idovi}.

MUP HNK

Podmetnut po`ar u Hutovom blatu?
Imamo pretpostavke da je po`ar u Parku prirode Hutovo blato podmetnut, a ko je to u~inio i koji su motivi, to jo{ ne mo`emo tvrditi, niti re}i da je u pitanju odre|ena grupacija ili odre|ena osoba. To je ju~er izjavio {ef sektora Kriminalisti~ke policije MUPa HNK Sre}ko Bo{njak, javlja Onasa.

SDP tra`i jednog predsjednika BiH
HDZ 1990 predla`e novu teritorijalnu organizaciju, a SDS neposredan izbor ~lanova Predsjedni{tva
odr`ala je ju~er u Sarajevu sjednicu na kojoj su predstavnici {est parlamentarnih stranaka predstavili prijedloge za izmjene Ustava BiH Parlamentarna komisija za provo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu „Sejdi} i Finci protiv BiH“ (SDP SDA, SDS, HDZ 1990, SBiH , i HSP). Sa{a Magazinovi} iz SDP-a kazao je da mogu}a rje{enja ove stranke polaze od takozvanog aprilskog paketa ustavnih promjena u BiH, koji podrazumijeva posredan izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH iz Parlamenta BiH. Predsjedni{tvo BiH ~inili bi predsjednik i potpredsjednici sa ~etverogodi{njim mandatom, s tim da se ne bi rotirali na ~elnoj poziciji. Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} ponovio je stav da je BiH potreban novi ustav, koji bi trebao uklju~ivati i novu teritorijalnu i administrativnu organizaciju BiH. Borislav Jovi} kazao je da se SDS zala`e za neposredan izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Danas }e svoje prijedloge za promjene Ustava BiH predstaviti Savez za bolju budu}nost BiH, NSRzB, PDP DNS, DNZ, , F. K. HDZ BiH i SNSD.

Komisija za provedbu presude „Sejdi} i Finci“

Podaci za avgust

Milinovi}: Rastu i cijene

@eljeznice RS

Podr{ka kolega iz FBiH, Srbije...
Ma{inovo|ama RS, koji zbog kresanja dodatka na pla}e i lo{eg stanja sigurnosti saobra}aja ne rade od 10. oktobra, ju~er je stigla podr{ka od kolega iz FBiH, Srbije i Crne Gore. Ma{inovo|e isti~u da su samo u ovoj godini ostvarili 8.000 prekovremenih radnih sati. Dnevnica im je smanjena sa 48 na 20 KM, {to je njihova mjese~na primanja umanjilo za 200 do 300 KM. M. ^.

Sa zasjedanja parlamentarne komisije: Danas novi prijedlozi

(Foto: M. Kadri})

Bosna i Hercegovina i dalje bilje`i rast nezaposlenosti. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u avgustu je registrirana 692.471 zaposlena osoba, {to je za 0,5 posto manje nego u julu ove godine. Prema rije~ima Zdenka Milinovi}a, direktora Agencije, u avgustu je registrirano 531.058 nezaposlenih. Podaci o mjese~nim bruto i neto zaradama za isti period su optimisti~niji, pa je tako u na{oj zemlji u avgustu prosje~na mjese~na bruto pla}a iznosila 1.283 marke, {to je za 2,6 posto vi{e nego u decembru 2010., dok je prosje~na neto pla}a u tom mjesecu iznosila 822 marke, {to je za 2,8 posto vi{e nego u avgustu A. K. pro{le godine.

Broj nezaposlenih i dalje raste

teme

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

9

Ukratko

NA LICU MJESTA Ispovijest `rtve zlo~inca Nove Rajaka iz Vi{egrada

Dr`ava je nagradila mog d`elata
Sipali su mi rakiju u grlo, tukli do iznemoglosti i razapeli na cesti, kazala za na{ list jedna od `rtava
kao. U grlo su mu sasipali rakiju, a pod njihovim ~izmama morao je pjevati „Romanijom cvjeta cvije}e, bilo srpsko i opet }e“.

Predstavnici Udru`enja prezentirali projekt

Projekti

- Zarobljen sam na Crnom vrhu kod Vi{egrada. Svezan celofanom od cigareta, pretu~en, i na cesti u Donjoj Lijesci su me razapeli po~inje svoju pri~u jedna od `rtava Nove Rajaka, osu|enog ratnog zlo~inca, kojem je dr`ava ovih dana poklonila ku}u. Svoj identitet na{ sagovornik ne mo`e otkriti, ali je spreman govoriti o onome {to je pro`ivio.

Posjeta ’Veselih ambasadora’
U okviru projekta „Borba protiv korupcije po~inje od mene“ predstavnici Udru`enja „Veseli ambasadori“ ju~er su posjetili Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Direktoru Agencije Seadu Lisaku i njegovom zamjeniku Draganu Slipcu predstavnici Udru`enja prezentirali su projekt koji se zasniva na ohrabrenju institucija i gra|ana u BiH da preuzmu odgovornost i daju li~ni doprinos borbi protiv korupcije.

Zgari{ta u ^akarima
- Tortura se nastavila u stanici policije u Vi{egradu, gdje sam bio tu~en i maltretiran. Muharem ^ukojevi} i ja lisicama smo bili vezani jedan za drugoga. Tjerali su nas da jedan drugoga tu~emo do iznemoglosti. Ljudi koji su bili sa mnom su nestajali. Govorili su nam da su pu{teni, ali na kraju sam shvatio da su „pu{teni“ niz Drinu. Niko u

Rajak: Osu|eni ratni zlo~inac

Pu{tani niz Drinu
Kako nam je rekao, nakon {to ga je zarobio, Rajak ga je sa svojim saborcima tu-

Livno bez blokada
Rajakova farma u okolici Vi{egrada

Uni{teno bo{nja~ko selo ^akari

grupi od nas 37 nije pre`ivio osim mene - ka`e on. Boli ga {to je Rajak danas, kao discipliniran zatvorenik, smje{ten u zatvoru poluotvorenog tipa u Ustikolini, a posebno bezosje}ajnost vlasti koje su osu|enom zlo~incu odobrile donaciju za gradnju ku}e iako on ve} raspola`e nizom objekata, me|u kojima

je i farma stoke. Dok se u Donjoj Lijesci stvaraju preduvjeti za lagodan `ivot Rajaka nakon izlaska iz zatvora, u susjednom, pustom selu ^akari bo{nja~ka zgari{ta zarasla su u {ikaru. - Ne mogu shvatiti da se zlo~incu kao {to je Rajak mo`e dodijeliti donacija, a ve} ima postoje}e objekte u

svom selu. Ne znam {ta rade ta ministarstva i pravosu|e?! Nagra|uju zlo~ince, omogu}avaju im lagodan `ivot, a povratnicima i `rtvama ne dozvoljavaju da bilo {ta grade - ka`e na{ sagovornik, koji nikada nije uspio dobiti materijal za obnovu svoje ku}e u okolici Vi{egrada.
Al. B.

]ur~inica se obnavlja u miru
Dan nakon demonstracija u Livnu je bilo mirno. Radovi na d`amiji ]ur~inica, protiv ~ije se gradnje udru`enja HVOa bune, odvijaju se svakodnevno i prema planu. Komisija za za{titu spomenika izdala je svu potrebnu dokumentaciju, a da je sve s papirologijom uredu, potvrdila je i federalna inspekcija, pa sva nastojanja HVO udru`enja mogu jedino biti u funkciji destabilizacije staAl. K. nja u Livnu.

[ta ka`u odgovorni za skandaloznu odluku o donaciji

Marin: Ni{ta ne zna~i ako je neko zlo~inac
Bo{nja~ki predstavnik ne mije{a se u to ko }e od Srba dobiti pomo}
Nakon {to su dr`avne vlasti porodici osu|enog ratnog zlo~inca Nove Rajaka omogu}ile da dobije ku}u u Vi{egradu po sistemu klju~ u ruke, zatra`ili smo odgovor od nadle`nih institucija koje su dopustile ovaj paradoks, poni`enje i uvredu `rtava rata. Udru`enje „@ena-`rtva rata“ zatra`ilo je poni{tenje ugovora za dodjelu ku}a ratnim zlo~incima. Slavko Marin, predsjedavaju}i Komisije za izbjeglice i raseljene osobe, u izjavi za na{ list rekao je da mu „nije poznato da postoji prepreka da neko ekr{ajno djelo, ako ima pravo na dodjelu ku}e. To je moje mi{ljenje. Volio bih da mi neko poka`e propis koji reguli{e to da neko nema pravo na ku}u ako je, pa eto, na`alost, i ratni zlo~inac. Nama nije bitno je li neko Mehmed, Ivo, Mitar, ako ispunja uslove - ka`e Marin. Na~elnik op}ine Vi{egrad Tomislav Popovi} navodi da on ne mo`e znati od svojih svakodnevnih obaveza ko je sve na listi za pomo}. - Vjerujte mi, ne znam pojedina~na imena, Rajak mo`da jeste, a mo`da i nije dobio ku}u. Ne znam ni ko

Na dodjelu ku}e ratnom zlo~incu Rajaku reagiralo je i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. - Ministarstvo ne dodjeljuje sredstva krajnjim korisnicima i nema nadle`nost kod odabira konkretnih korisnika - poja{njeno je iz Ministarstva. je taj ~ovjek, a nisam ni pla}en za to - ka`e Popovi}. Bilal Memi{evi}, predsjednik Skup{tine op}ine Vi{egrad, isti~e da se ne mije{a u dio posla koji obavlja srpski dio Komisije za dodjelu stambenih jedinica. - Za bodovanje potencijalnih korisnika formirana je Komisija u Op}ini. Ja se direktno uklju~ujem kada se boduju Bo{njaci povratnici. Nikada se do sada nisam mije{ao u to ko }e od Srba dobiti ku}u - poja{njava MeA. DEDAJI] mi{evi}.

Ministar nije nadle`an

Maglaj

Penzioneri na rubu siroma{tva
Povodom 25. oktobra, Dana penzionera, Savez udru`enja penzionera ZDK, koji okuplja oko 58.000 ~lanova, u Maglaju je uprili~io radno dru`enje s ~lanovima upravnih odbora svih 12 udru`enja penzionera s podru~ja ovog kantona. - Penzioneri u BiH jedna su od najugro`enijih kategorija stanovni{tva u BiH, a vi{e od polovine `ivi na rubu siroma{tva istakao je Hamdo Mimi}, predsjednik Skup{tine Saveza udru`enja penzionera FBiH.

Popovi}: Nisam pla}en

Marin: Zakonski propisi

ko ispunjava uslove dobije ku}u“.

- Meni ni{ta ne zna~i je li neko po~inio krivi~no ili pr-

Klub poznatih

Merima [emi}

Ne volim izlo`be i pozori{ta
Li~ni profil voditeljice na Televiziji Hayat
Ime i prezime: Merima [emi} (jo{ uvijek). Datum i mjesto ro|enja: 12. juni 1987., Sarajevo. Koji je Va{ najve}i porok: Ne pijem, ne pu{im i ni{ta tre}e. Biste li donirali organe: Da. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: E, ba{ da vidim {ta }e se desiti! [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Dezodorans, pun nov~anik. A mu{karac voza~ku dozvolu i li~nu kartu. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Zavisi {ta pjeva. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Provela cijeli dan s roditeljima. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan, jer danas nije problem biti lijep. Politika je za Vas: Posao. Jeste li ikada izdali prijatelja: Koliko znam, svjesno ne. Trudim se to nikada ne napraviti. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Ne smatram se slavnom. Otkrijte nam jednu tajnu: Tajne nikada ne otkrivam, ma koliko mi dragi bili. ^ega se najvi{e sramite: Ni~ega, sve je {kola. Najljep{a `ena/mu{karac je: Pozitivan, nasmijan, iskren. Kada je brak dobar brak: Nisam udata, pa ne bih znala re}i. Je li jutro pametnije od ve~eri: Uvijek. Ako ni{ta, svjetlije je. Neostvarena `elja: Odlazak na Tibet. Omiljeni film: „Hrabro srce“. Va{ hobi: ^itanje. Sportista koji Vas inspirira: Miroslav ]iro Bla`evi}. Sje}ate li se prvog poljupca: Da.

10

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

teme

SJE]ANJA Porodica iz BiH `ali za ubijenim Gadafijevim saradnikom

D`abir je ~esto dolazio u Mostar
Melina Ajanovi} objavila smrtovnicu posve}enu biv{em ministru odbrane Libije

Abu Bekr Junis D`abir, biv{i ministar odbrane Libije i desna ruka libijskog vo|e Muamera Gadafija, koji je zajedno s njim ubijen 20. oktobra, svoje posljednje dane provodio je u borbi protiv te{ke bolesti, ~itaju}i Kur’an, tvrdi Melina Ajanovi}, bh. dr`avljanka koja je udata za Libijca ~iji je Junis bio zet. Porodica Ajanovi} ju~er je u „Dnevnom avazu“ objavila smrtovnicu posve}enu biv{em ministru odbrane Libije. - Odmalena `ivim u Libiji. U Tripoliju sam dugo vremena porovela s tim ~ovjekom. Zajedno smo u porodi~nom krugu ru~ali, pili ~aj. Volio je pomagati ljudima, bio je humanista. Njegova smrt nas je stra{no pogodila - pri~a nam Ajanovi}.

Abu Bekr Junis D`abir: Do smrti s Gadafijem

Ajanovi}: Bio je dobar ~ovjek

Ona isti~e da je Junis D`abir uz Gadafija od 1969. godine, odnosno od revolucije, kada su zajedno svrgnuli tada{njeg kralja Idrisa. - On se, zapravo, u posljednje vrijeme distancirao od politike i od bilo kakvih borbenih djelovanja. Me|utim, nije se mogao odvojiti od Gadafija. Obolio je od {e}erne bolesti, ali nije htio uzimati inzulin. S Gadafijem je, prakti~no,

oti{ao u smrt - kazala nam je Melina, koja trenutno `ivi u Njema~koj. Ona je naglasila da je Ju-

nis D`abir u vi{e navrata boravio i u BiH, a naj~e{}e je posje}ivao Mostar.
A. DU^I]

Apel za `ivote Junisa i Usame
Melina je uputila apel novim libijskim vlastima da po{tede `ivote Junisa i Usame, sinova Gadafijevog ministra, koje trenutno dr`e u zarobljeni{tvu. - Oni su u Misrati i pri~a se da su `ivi. Ne znam {ta }e biti s njima, `elim da javnost zna da su `ivi i da ne smiju biti egzekutirani - rekla je Ajanovi}.

Federalni policajci prona{li planta`u i dilera droge
[emi}: Ne stidim se ni~ega

[ta je Va{ najve}i strah: Bog. Najdra`a pjesma: „Extreme“ - „More Than Words“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Ne volim nijedno. Citat koji pamtite: „U `ivotu mo`e{ oprati sve, sem obraza“ - moj tata. Omiljena modna marka: „Gianfranco Ferre“. Osoba koja Vas `ivcira: Svako ko je razma`en i pani~ar.

Uhap{en Belmin Me{inovi}
Oduzeto dva i po kilograma marihuane te sedamdeset stabljika indijske konoplje
ve}e koli~ine droge iz ku}e koju je koristio. Pretresen je i stan koji je Me{inovi} koristio u naselju Babina Rijeka, u ulici Prve zeni~ke brigade 19a, gdje su prona|eni pi{tolj i pola kilograma marihuane. Policajci i inspektori koji su radili uvi|aj nisu dozvolili prilazak ekipi kao ni fotografiranje hap{enja osumnji~enog koji je predat u pritvorsku jedinicu zeni~ke A. D@ONLI] policije. Pripadnici Federalnog MUP-a, uz asistenciju lokalne policije, ju~er su na dvije lokacije u Zenici prona{li vi{e od dva i po kilograma marihuane, sedamdeset stabljika indijske konoplje sazrelih za berbu te fabriku i su{ionu droge u potkrovlju jedne ku}e. „Avaz“ je na licu mjesta u zeni~kom naselju Raspoto~je, ispred ku}e u Zve~ajskoj 83, prisustvovao hap{enju Belmina Me{inovi}a iz Zenice i odvo`enju

SMS
PROKLETA PORODICA Ne znam {ta treba da se desi pa da neko stane ukraj lopovskoj porodici Selimovi}. Sve uni{tavaju, „Klas“ je na koljenima i prezadu`en, a sad ho}e da prodaju sve poslovnice u Mostaru, Biha}u, Banjoj Luci. Koliko }e jo{ familija ostati bez posla i gladno zbog te ne-

Dnevni avaz 061-142-015
izdati potjernicu za Aka{ijem, jer je podr`avao ratne zlo~ince. Za mene je i on ratni zlo~inac i treba mu suditi. LO[ POTEZ Livno tra`i da se priklju~i RS. Gledaju}i sve {to su Srbima u~inili u Livnu, ne mislim da }e ih primiti. Na hiljade ku}a sru{eno i popaljenih, na hiljade Srba protjerano. Lo{ je to potez.

Policajac odnosi zaplijenjenu konoplju

zasitne, proklete familije. LJEP[A i VE]A - Ne znam za{to se tolika frka digla zbog d`amije u Livnu. U Kupresu se pravi crkva i ljep{a i bolja i ve}a nego prije rata, pa nikome ne smeta. SUDITI AKA[IJU - U ratu sam izgubio dva sina, jedan je bio maloljetan. Sla`em se da treba

Na ju~era{njoj sjednici Fiskalnog vije}a BiH zaklju~eno je da se mora nastaviti s u{tedama. Federalni ministar finansija Ante Krajina kazao je nakon sjednice da je zaklju~eno da su u{tede nu`ne jer postoji nesklad izme|u rashoda i prihoda. - Dogovoreno je da se urade analize da se vidi mogu}nost u{teda. Sastat }emo se ponovo najkasnije do 22. novembra, kada }e biti zavr{ena misija MMF-a u BiH - kazao je Krajina. Na sjednici u Sarajevu ju~er nije postignut dogovor u vezi s globalnim fiskalnim

Dogovoreno da se nastavi s u{tedama

Odr`ana sjednica Fiskalnog vije}a BiH

S ju~era{nje sjednice Fiskalnog vije}a

(Foto: M. Kadri})

okvirom za naredne dvije godine. Dogovoreno je da

ministri finansija BiH, Republike Srpske i Federacije na-

stave razgovore da bi se do{lo do kona~nog usagla{enog prijedloga raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Kako je saop}eno iz Vije}a ministara BiH, ~lanovi Fiskalnog vije}a analizirali su uporedni pregled bruto pla}a i materijalnih tro{kova u institucijama BiH, RS, FBiH i Br~ko Distriktu. Dogovoreno je da budu ostvarene dodatne u{tede materijalnih tro{kova, a posebno putnih tro{kova, gdje visina dnevnica u BiH treba biti ujedna~ena na svim nivoima vlasti do 25 KM G. M. maksimalno.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

11

Ukratko Gasal i ostali

BEOGRAD Ministar Ahmet Davutolu predstavio plan za ujedinjenje IZ

Dogovor Srbije i Turske ne ide glatko
Razvoj odnosa izme|u Ankare i Beograda pomogao je stabilnosti Balkana, kazao Davutolu
vao u kreiranju dokumenta koji bi, kako se o~ekuje, ve} do kraja ove sedmice u Istanbulu trebali potpisati reisu-lulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa Ceri} i predsjednik Dijaneta, novi turski reis {ejh Mehmed Gormez. Iako je, kada je rije~ o sporazumu, manje-vi{e sve dogovoreno, u odnosima Turske i Srbije u vezi s ovim pitanjem, kako saznajemo, ne ide sve ba{ glatko. Indikativno je da je srbijanska dr`avna novinska agencija Tanjug plasirala saznanja da su „male va Islamske zajednice u Srbiji va`no za mir muslimana u Sand`aku i u Srbiji uop}e.

Odgo|ena presuda
U Sudu BiH danas je trebala biti izre~ena presuda Nisvetu Gasalu, Musajbu Kukavici i Senadu Dautovi}u, optu`enima za ratni zlo~in nad Hrvatima u Bugojnu. No, kako nam je kazao branilac optu`enog Gasala, advokat Mirza Kova~, Sud BiH odlu~io je da se zbog obilnosti predmeta izricanje presude odgodi za 22. novembar. Optu`nica Gasala i Kukavicu tereti za zlo~ine u „Iskri“, gdje su u nehumanim uvjetima bili dr`ani civili i ratni zarE. Ha. obljenici.

Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu (Davutoglu), koji je u utorak nave~er na nekoliko sati posjetio Beograd, predsjedniku i ministru vanjskih poslova Srbije Borisu Tadi}u i Vuku Jeremi}u iznio je plan sporazuma o vra}anju duhovnog i institucionalnog jedinstva Islamske zajednice u toj zemlji, javljaju srbijanski mediji.

Rje{avanje krize
Iznio je i nadu da }e potpisivanjem sporazuma po~eti novo razdoblje za Bo{njake Sand`aka, odnosno za stabilnost Srbije, naglasiv{i da Turska pridaje va`nost odnosima s na{im isto~nim susjedom. Ponovio je da }e Turska nastaviti pratiti proces objedinjavanja dvije islamske zajednice. Turski mediji nagla{avaju da je njihova zemlja pomogla u rje{avanju krize u Sand`aku, koja je prijetila eskalacijom nemira. Poja{njavaju da su se pro{le sedmice vodile brojne diplomatske aktivnosti na relaciji Ankara - Sarajevo - Beograd radi prevazila`enja nesuglasica unutar IZ u Srbiji. E. D. A.

Sud u Mostaru

Sestre se izjasnile da nisu krive
Nekada{nja uposlenica Mikrokreditne organizacije LOK Selma Husi} i njena sestra Tajma Gosto ju~er su se na ro~i{tu za izja{njenje o krivici u Op}inskom sudu Mostar izjasnile da nisu krive. Njih dvije optu`nica tereti za prevaru i krivotvorenje isprava, a Op}inski sud }e, nakon izja{njenja, odrediti po~etak su|enja. Sestre su, podsjetimo, kao nosioce kredita ili `irante o{tetile na desetine Mostaraca.

Kreiranje dokumenta
Time je potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“ da srbijanski vrh nije direktno u~estvo-

Duhovni centri u BiH i Turskoj
Znaju}i za komplicirane odnose u Sand`aku, Ankara `eli prikupiti {to {iru podr{ku za sporazum o objedinjavanju IZ u Srbiji. Tokom razgovora, navodi se u analizi TRT-a, reis Ceri} bio je „veliki pristalica muftije Zukorli}a“. Tako|er, turski mediji podvla~e ~injenicu da }e IZ u Srbiji administrativno biti pod kontrolom Srbije, ali da }e duhovni centri biti u BiH i Turskoj.
Davutolu i Jeremi} tokom susreta u Beogradu: Novo razdoblje za Bo{njake

{anse da ovako predlo`ena inicijativa bude i prihva}ena“. Kako je ju~er prenijela turska novinska agencija Anadolija, ministar Davuto-

lu rekao je da je razvoj odnosa izme|u Turske i Srbije pomogao stabilnosti Balkana. On je za TRT istakao da je rje{avanje pitanja jedinst- 

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

F=H==

PRIJEDOR Mještani Donje Ljubije opet strahuju

ČFH F=I= KJ=E?= JAHHEšA E IJ=H E =@
Traže rješenje

Sa promocije djela doajena bh. planinarstva

Djeca bez pratnje ne mogu otići ni do škole Registrovana dva napada na stada ovaca

’Š=DLI=F=HJE=žELJ=’ 0=HA /HEEć=
U knjizi su sabrane Gromilićeve reportaže
U punoj sali PTC Forum u Livnu promovirana je knjiga reportaža penzionisanog učitelja, doajena bh. planinarstva i dugogodišnjeg livanjskog saradnika nekoliko listova, Hajrudina Gromilića Haga. Brojnim ljubiteljima knjige iz Livna, Imotskog, Sinja, Sarajeva, Mostara, Širokog Brijega i drugih mjesta, o knjizi i autoru govorili su Ale Kamber kao svjedok nastanka većine Gromilićevih priča, te poznati novinar Mahmut Latifić i livanjski pjesnik Rapko Orman. Na promociji su bili i brojni junaci Gromilićevih reportaža, a među njima, predvođeni Petrom Vlajčićem, i njegovi prijatelji planinari iz Imotskog sa kojima 76-godišnji Gromilić i danas bez pauza i s lakoćom osvaja i najveće bh. planinarske vrhove. Ovoj promociji nedavno je prethodila i pretpromocija na vrhu Tušnice. Sponzori štampanja knjige te bogate trpeze za sve goste nakon promocije bili su Gromilićevi sinovi Alen i Igor. U 106 priča na 233 stranice Gromilić uglavnom piše o običnim ljudima, kojima je i posvetio svoju knjigu reportaža. Već ranije je Gromilić objavio ratni feljton, a u zalihi ima priča za još makardvijezbirke. A. K.

Promovirana knjiga u Livnu

Nakon ljetošnje najezde zmija otrovnica mještani Donje Ljubije kod Prijedora, njih oko četiri stotine, opet strahuju. Ovaj put od nimalo bezazlenog čopora pasa lutalica, koji se posljednjih nekoliko mjeseci bukvalno “odomaćio” u centru ove varošice. Mještanin Nermin Islamović kaže da je prava sreća što ovi psi do sada nikog nisu povrijedili. - Strahujemo najviše za djecu koja bez pratnje ne mogu otići do škole,do trgovine, do džamije. Psi, a ima ih oko 15-tak, ne izgledaju nimalo bezazleno u šta sam se i sam uvjerio, prije nekoliko dana kada je jedan veliki crni pas kojem je iz usta curila neka pjena i slina nasrnuo na moje auto. Bio je strašno i

Čopori pasa lutalica u centru Donje Ljubije

(Foto D. Stojnić)

za vidjeti. a nekako sam uvjeren i da je riječ o bijesnom psu - priča Islamović koji kao i ostali mještani Donje

-KJ==EH= " F=I=
- Prije nekoliko dana u azilu je eutanazirano 40 pasa, a tek nekoliko njih smo uspjeli udomiti, uglavnom osobama s područja Banjaluke - kazao nam je Duje. Milanko Duje, direktor Komunalnog preduzeća iz Prijedora u čijem sastavu djeluje i azil za pse koji se nalazi na deponiji Kurevo, jučer nam je kazao da će službe azila vrlo brzo pokupiti pse lutalice s područja Ljubije, Kozarca i Omarske kod Prijedora. M. ZGONJANIN

Duje navodi da je u azilu trnutno smješteno 50-tak odraslih pasa i 20-oro štenadi. Navodi da Opština Prijedor na godišnjem nivou za rad azila izdvaja oko 80.000 maraka. Ljubije od nadležnih traže rješenje ovog problema.

Šta mi se (ne) sviđa u Maglaju

7HAđAA AAA FLHšEA
-U gradu mi se sviđaju drvoredi, zelene površine koje su uređene, mada bi trebalo još malo poraditi na čistoći. Volim svoj Maglaj jer sam ovdje rođena. Ne sviđa mi se odnos nadležnih prema mladima, trebali bi se malo više angažovati po tom pitanju. Dešava se također da, i kada bude nekih kulturnih sadržaja, više ih je u kratkom vremenu, pa organizatorima savjetujem malo više međusobne koordinaPsi ne izgledaju bezazleno

Prijave policiji
U Policijskoj stanici Ljubija samo u posljednja tri mjeseca registrovane su čak dvije prijave napada pasa lutalica na stada ovaca u naseljima koja se nalaze u neposrednoj blizini Donje Ljubije.

Edina Bradarić, prosvjetni radnik

cije - kaže Edina Bradarić, prosvjetniradnik. N. B.

,>E =KK=JHA = EL=E@I= E?= E FK >E DH=A
Željko živi sa bolesnim roditeljima i bratom
Prnjavorski bajkeri posjetili su ovih dana Željka Nježića (40) iz Donjih Vijačana i poklonili mu dva akumulatora za invalidska kolica. -Željko je hemofiličar i vrlo teško se kreće pa smo iz toga razloga pokrenuli akciju kako bismo mu nabavili akumulator za njegova kolica. Odziv građana je bio takav da smo, ne samo kupili dva akumulatora, već smo prikupili novca da kupimo i gotovo pun kombi hrane, koja će Nježićima dobro doći u zimskim danima - kaže vođa bajkera Goran Gunjević. Željko Nježić živi sa bolesnom majkom i ocem te bratom Ljubišom koji boluje od epilepsije, ali to ga ne sputova da ode u selo kako bi zaradio poneku dnevnicu. -Komšije,kako koji,nešto nam pomognu. Dođe i rođak Željko Radanić, uzore nam njivu, paosije žito, da imamo barem osnvne hrane - kaže Željko, priznajući da ga odavno neko nije ovako obradovao, kao prnjavorski bajkeri, koji su svojim primjerom pokazali da još ima dobrih ljudi spremnih da pomognu onimaunevolji. D. Č.

Prnjavorski bajkeri obradovali bolesnog Željka Nježića

”Dnevnom avazu”, najtiražnijem bh. dnevnom listu, potrebni su honorarni saradnici iz cijele BiH koji će pisati za rubrike crna hronika, unutrašnjopolitička, panorama i kultura. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama( avaz.ba, a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.

2JHA>E DH=HE I=H=@E?E

”Dnevni avaz” vas poziva

Nježići sa svojim donatorima

JK=IE =J

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011. 

!

VLADA TK Prihvaćena informacija o stanju u oblasti prijevoza putnika

Konkretni rezultati nakon usvajanja zakona moći će se osjetiti već u prvoj polovini 2012. godine
Veliki problem s kojim su se u proteklom periodu suočavali taksi prijevoznici u TK je neredovno izmirivanje zakonom propisanih obaveza, a rezultat svega je veliki broj taksista koji rade bez dokumentacije Ministarstva trgovine, turizma i soabraćaja TK. Nakon sagledavanja situacije u oblasti prijevoza putnika, naočito taksi prijevoza, Ministarstvo je kao koncept rješavanja problema predložilo usvajanje Zakona o cestovnom prijevozu na području TK, a na posljednjoj sjednici Vlade prihvaćena je informacija o stanju u oblasti prijevoza putnika, sa posebnim osvrtom na taksi prijevoz. -Smatramo da se zajedničkim aktivnostima svih navedenih institucija, uz saradnju legalnih taksista, problemi u funkcionisanju taksi prijevoza u TK mogu riješiti ili svesti na minimum. Konkretni rezultati, nakon usvajanja zakona, moći će se osjetiti već u prvoj polovini 2012. godine -

7IL==A == IJ=J ćA IA KH= ’EAC=?E=’
2LAć= >H

Predstavljamo prvačiće

Učenici I-2 razreda sa učiteljicom Elvedinom Avdić

U prvi 2 razred OŠ Klokotnica idu: Adna Avdić, Ajdin Babić, Nejla Babić, Jasmina Banjić, Ismet Hadžić, Leila Hodžić, Erna Kakeš, Nejra Karić, Lejla Mešić, Rabija Mešić, Sakib Mujanović, Haris Muj-

2HLE H=HA@ Š JE?=

kanović, Adnan Mujkić, Alma Mujkić, Muharem Mujkić, Sehid Mujkić, Nermin Mustafić, Amer Nurkanović, Alma Škiljo i Mahir Šuvalić. Učiteljica je Elvedina Avdić. H. Č.

Darivanje krvi u banovićkim rudnicima
Banovićki rudari još jednom su potvrdili da s razlogom nose epitet velikih humanista. U dvije odvojene akcije dobrovoljnog darivanja krvi, prvoj u maju i drugoj ovih dana, dragocjenu tečnost darivala su 132 komorata.

Prema evidencijama Ministarstva, na području TK u 2011. godini registovano je 355 taksi prijevoznika sa 462 taksi vozila. Najviše ih je registrovano na području Tuzle, 211 prijevoznika sa 318 vozila. Prema podacima iz

prethodnih godina, primjetan je trend rasta broja legalnih taksista, odnosno smanjenje broja “ilegalaca”. Za proteklih pet godina broj taksista u TK povećan je za 60 odsto, a najviše u Tuzli, Kalesiji i Lukavcu.

4K@=HE FHA>=?EE “HK”

Taksistima najveći problem predstavljaju oni koji rade nacrno

rečeno nam je u resornom Ministarstvu. Donošenjem ovog zakona inspektori će imati znatno jači mehanizam za kon-

trolu linijskog i vanlinijskog saobraćaja i moći će na adekvatniji način sankcionisati nelegalan taksi prijevoz. A. Mu.

U sindikatu rudnika “Podzemne eksplioatacije uglja”, koji zajedno sa Općinskim Crvenim križom i Zavodom za transfuziju iz Tuzle organizuje akcije darivanja krvi, kažu kako su rudari i ispunili i prebacili “normu” zaovugodinu. N. M. 

"

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

PLANOVI Gradonačelnik Alija Behmen o obnovi Vijećnice

Pecikoza: Greškom isključili strujomer

Himzo Pecikoza, ratni vojni invalid iz Vogošće, prije dva dana oko 11 sati u svom stanu u ulici Tome Mendeša na ulazu broj 53 ostao je bez struje. U prvi mah mislio je da je došlo doprekida u snabdijevanju električnom energijom te tom činu nije pridavao značaja.Tek oko15sati, urazgovoru skomšijama, saznaoje da svi osim njega imaju struju te se obratio dežurnoj službi “Elektrodistribucije” radi otklanjanja eventualnog kvara. - Iz “Elektrodistribucije” su me uputili na upravitelja zgrade. Dolazili su i konstatirali da nema nikakvog kvara te sam se ponovo obratio njima. Rekli su mi da sam isključen zbog neplaćanja te sam cijelu noć proveo bez struje. Međutim, nakon što sam im jutros (jučer, op. a.) dokazao da ja već godinu ure-

7HA@= F=JEš= = IJ= >A IJHKA

Slučaj Himze Pecikoze iz Vogošće

dno plaćam struju, detaljnije su obratili pozornost na ovaj problem i konstatirali da su greškom isključili moj strujomjer - ističe Pecikoza. Kako naglašava, nakontoga ponovo su uključili struju uz objašnjenje da je do zabune došlo zbog pogrešne oznake

*A IA= LAć K =K
U toku izrada 136 prozora različitih dimenzija
dova, u trećoj fazi rekonstruiramo krov, fasadu, fasadnu stolariju i enterijer. Do sada su obnovljeni kompletan krov i fasada koju radimo u četiri sloja. Prva tri su završena, na redu je četvrti, u kojem radnici sa zapadne strane fasadu boje crvenom i žutom bojom - kazao je Behmen. Prema njegovim riječima, sve radove nadzire Institut za materijale Građevinskog fakulteta jer, kako je kazao, ne smije se dopustiti da bilo koji U martu 2014. godine završit ćemo obnovu Vijećnice, kada je planirano i ovorenje. To je najzahtjevniji objekt za restauraciju u BiH, a ujedno je i najskuplji iz vremena Austro-Ugarske monarhije, kazao je gradonačelnik Alija Behmen. - Utoku jetreća fazaobnove. Prijete Evropskakomisija sa 1.250.000 i Republika Austrija sa 750.000 eura realizirale su projekt u kojem su učvrstile statičku stabilnost objekta. Što se tiče sadašnjih radio fasade popusti tokom promjene vremena. - Osim toga, u toku je izrada 136 prozora različitih dimenzija, koliko ih treba na Vijećnici. Ovu fazu trebali bismo završiti u maju naredne godine, kada ćemo skinuti skele, a objekt će s fasadom i stolarijombiti kaonekada.Istovremeno ćemo uređivati unutrašnji dio koji finansira EU. Već je raspisan tender, a sve će koštati oko 7.000.000 eura - potcrtao je Behmen. Nakon što bude obnovljeBehmen: Prkosna osveta

Pogrešne oznake na ormariću

na ormariću. Naime, struja je trebala biti isključena komšinici. Es. M.

na, dodao je Behmen, Vijećnica će biti prkosna osveta svima onima koji su učinili sve da nam veliko nacionalno blago unište. S. MUHIĆ 

=FKšJAE šAJ= E A@A E JAAH=
Svi znaju čiji je, ali se boje pa šute Žalili se i Općini, ali niko ništa nije poduzeo da riješi problem

”Životinjsko carstvo” na ulicama Buča Potoka

U Trebinjskoj ulici na dječijem igralištu konj mirno pase

(Foto: M. Gušić)

Napušteni konj koji već nekoliko dana šeta ulicama naselja Buča Potok i hrani se otpacima iz kontejnera mještanima pravi velike probleme. Naša ekipa zatekla ga je na dječijem igralištu u Trebinjskoj ulici, gdje je mirno pasao. Kako su nam kazali mještani, svi znaju čiji je konj, ali niko ništa ne poduzima. - Konj pripadabraći Omeru iHanefiji Totić.Oni sumalo ovdje, a malo na Žuči, pa

ovako ostave jadnu životinju da se snalazi kako zna i umije. Problem je i u tome što nam konj pravi veliku štetu. Nekad uđe komšijama ubaštu pa uništi usjeve. U mom dvorištu je potpuno izgazio travu koju sam tek posadio - kazao nam je jedan mještanin uz uvjet da ostane anoniman. Prema njegovim riječima, obraćali su se Općini Novi Grad, ali niko ništa nije poduzeo da ovaj problem riješi.

- Slali smo nekoliko dopisa jerse ovo ponavljasvake godine i nije samo jedan konj u pitanju nego više njih. Međutim, svi se bojimo braće Totićpaniko nećejavnodaistupi. Ne znam do kada će biti ovako, ne možemo više ovo tolerirati, dovoljno nam glavobolja zadaju psi lutalice, sad još i oko konja da se brinemo. Ovo je postalo pravo “životinjsko carstvo” - rekao nam je taj mještanin. E. B. - M. G.

(Foto: N. Grabovica)

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011. 

#

VISOKO Nevolje mještana sela Zagorice

2IE KJ=E?A E FćE ==E šAIJ L=?=
Upali u štalu Vinka i Tereze Sesar Nemoćni da se odbrane

Specijalni alpinistički timovi Ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Srbije završili su jučer, bez konkretnih rezultata, višednevnu pretragu u Nacionalnom parku Sutjeska u potrazi za francuskim državljaninom Martinom Nikolasom (Nicolas), koji je ovdje nestao u junu 2010. godine. U Stanici javne bezbjednosti Foča potvrđeno je da su posebno obučeni specijalci policija RS i Srbije pretraživali nepristupačni i visokorizični kanjon rječice Hrčavke nedaleko od Tjentišta, dubok oko stotinu metara, i da nisu nađeni tragovi ni predmeti koji bi ukazivali na sudbinu nestalog 21-godišnjeg francuskog studenta. On se prije 16 mjeseci s Tjentišta uputio prema planini Zelengori i od tada se za njega ništa ne zna. Prošle godine MUP RS, odnosno pripadnici SJB Foča, u saradnji s pla-

)FEEIJEčE JELE JH=žEE AIJ=C .H=?K=

U Nacionalnom parku Sutjeska

Nikolas: Nema ga 16 mjeseci

ninarima, Civilnom zaštitom, spasiocima i Graničnom službom, organizirali su više akcija u potrazi za Nikolasom. Tom prilikom pretraženi su planina Zelengora i jezera Donje i Gornje Bare u Nacionalnom parku Sutjeska, ali bez rezultata.

Policija izašla na uviđaj i konstatirala štetu

(Foto: N. Omerović)

Na imanju Vinka i Tereze Sesar u Zagoricama, selu na području visočke općine, u noći s ponedjeljka na utorak psi su zaklali šest i povrijedili pet ovaca. Već izvjesno vrijeme mještanima prave probleme psi lutalice, ali i psi onih komšija
Napravili pokolj u štali

koji se oglušuju na molbe da vežu svoje pse.

Odvalili dasku
- Oko jedan sat poslije ponoći čula sam lavež. Izašla sam na terasu, psi su se čuli malo dalje od kuće, gdje inače borave. Kada

sam ujutro došla da otvorim štalu, imala sam šta vidjeti. Šest ovaca je bilo zaklano, jednu smo iznijeli izujedanu, visio joj je but i neće preživjeti. Još nekoliko ih je povrijeđeno - kaže Tereza Sesar. Štala u kojoj su bile ovce

sagrađena je od dasaka. Psi su uspjeli odvaliti jednu dasku i ući u štalu u kojoj je bilo 27 ovaca. Kako ističe Tereza, još prošle godine zvali su i lovce, ali oni nisu reagirali. Ovce tokom dana pušta na ispašu samo kada ih može čuvati, ali tokom noći stada ostaju nezaštićena.

7 ==K FH=š= HJLC >H=J=
Četrdesetpetogodišnji Željko Babić iz sela Vidovice u istočnom dijelu oraške općine u utorak oko 7.20 sati u ovom selu pronašao je mrtvo tijelo svoga brata Frane Babića (54), kažu izvori iz Policijske uprave u Orašju. Frano je pronađen u kanalu pored ceste koja vodi prema njegovoj kući u Sportskoj ulici. Prema prvim preliminarnim rezultatima uviđaja, na tijelu nesretnog Frane nisu pronađeni tragovi nasilja. Isti izvor nam kaže da je prminuo prirodnom smrću, a to je konstatirao i ljekar mrtvozornik. Uviđaju je prisustvovao i glavni kantonalni tužilac Luka Dabić. Ta. B.

Vidovice kod Orašja

Otjerali stado
- U komšiluku ima pasa, po tri, četiri, niko ih ne veže. Prošle godine rastrgali su janje. Nemoćni smo, jedino da se tučemo s neodgovornima. Dovlače pse sa svih strana, ima ih previše. Prije sedam dana napali su mi ovce, sin ih je motorom rastjerivao. Prije dvije godine psi su nam otjerali stado preko rijeke Fojnice, nakon dvadesetak dana ljudi su nam javili gdje su - dodaje Tereza. Službenici PS Visoko izašli su na lice mjesta i sačinili zabilješku. Sesari su pozvali i odgovorne u Veterinarskoj stanici Visoko da bi pregledali stado. N. O. 

A@ LE K@=HE ILEK @HKC FHAC=E A?=
Tri neobične saobraćajne nezgode evidentirala je oraška saobraćajna policija, a u njima su stradali svinja, zec i granična rampa. U u selu Lepnica na magistralnoj cesti Orašje - Tuzla 48-godišnja Nevresa H. Dž. iz Brčkog automobilom “citroen” naletjela je na domaću svinju koja se zatekla uz izuzetno frekventnu magistralnu cestu. Na regionalnoj cesti Orašje - Bosanski Šamac, u naselju Tolisa, 31-godišnji Darko Đ. iz Domaljevca BMW-om 524 pregazio je zeca koji je na cestu istrčao iz obližnjeg kukuruzišta. Usmrćenu životinju preuzeo je lovočuvar Lovačkog udruženja “Sava”. U trećoj nezgodi koju je izazvao 69-godišnji Pejo Antić iz Županje “stradala” je granična rampa. Slavonac je pri neopreznom manevru traktorom udario u spuštenu sigurnosnu rampu na graničnom prijelazu u Orašju. Nijedan od trojice vozača u ovim udesima nije povrijeđen. Ta. B.

Neobične saobraćajke na području Orašja

Kantonalni sud Mostar donio je jučer pravomoćnu presudu kojom optuženoga Nermina Ademovića, zvanog Nerko (32) iz Koraja, općina Lopare, osuđuje na zatvorsku kaznu od jedne godine i 8 mjeseci zbog razbojništva. Presuda je donesena nakon što je optuženi Ademović sporazumno priznao krivnju, a predsjedavajući Kantonalnog suda Hamo Kebo to prihvatio.

4=>EK AIA?E =JLH=

Kantonalni sud Mostar

Ademović je priznao da je kriv što je 30. novembra 2009. oko 16 sati ušao u neosvjetljeni haostor stambene zgrade u Ulici A. Starčevića u Mostaru i tu presreo Anku B. koju je, u namjeri da je onesposobi, udario u potiljak šakom, nakon čega je ona pala i izgubila svijest. Optuženi je onda iz njezine torbice izvadio novčanik u kojem je bilo 50 KM, te bankovnu karticu s PIN-om, s koje je poslije digao 300 KM.

Policijska stanica Prnjavor podnijela je izvještaj Okružnom tužilaštvu Banja Luka protiv Prnjavorčanina Dragiše Đurića (23), koji je 8. marta ove godine podnio 

HELJLHE L=čK @LK

Prnjavor

zahtjev za zamjenu vozačke dozvole izdate od Ruske Federacije koja glasi na njegovo ime. Izvršenim provjerama utvrđeno je da se radi o falsificiranoj dozvoli. V. S. 

H=@EL?E =JAčAE = @AK
Policija je jučer u Bosanskoj Gradišci, u mjestu Vakuf, uhapsila Dejana Vučetića (22) iz Laktaša i njegovog sugrađanina Radovana Mikića (27) zbog sumnje da su u posljednjih 20 dana počinili tri krivična djela teške krađe u kući jedne osobe u mjestu Vakuf. Posljednju krađu pokušali su u noći sa 22. na 23. oktobar i policija ih je zatekla na djelu. Oni su i ranije na ovoj adresi, čiji vlasnik inače živi u Banjoj Luci i povremeno dolazi u Vakuf, obili ulazna vrata garaže iz koje su krali radijatore, bijelu tehniku i alat. V. S.

Gradiška 

$
POŽAR Raspotočje kod Zenice

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=
Objekt je još 2002. godine prodavala Investiciono-komercijalna banka Zenica, kao banka zastupnik u ime kreditora USAID Biznis Finansa Sarajevo. Vlasnik objekta je do aktiviranja hipoteke od 782.574 KM duga bila firma “Lady A” i njena vlasnica Almedina (Šeće) Trako. Objekt Tvornice konfekcije od 211 kvadratnih metara površine i 144 kvadrata dvorišta nije prodat ni kada je nuđen na zeničkom sudu putem aukcije za 493.778 KM. Posljednji nezvanični podaci o vlasnici govorili su da se Almedina sada preziva Dugalić te da živi u Njemačkoj.

*AKIFAšA FH@=A

Vatra progutala veći dio unutrašnjosti
(Foto: A. Džonlić)

Spec
Vozač “golfa 2” B. V. teže je povrijeđen nakon sudara s automobilom “fiat punto” na magistralnom putu Sarajevo Foča, u mjestu Kula. Nezgoda se dogodila prekjučer kada je vozač “golfa” skrenuo na suprotnu kolovoznu traku i udario u “fiat”, kojim je upravljao N. C. U ovoj nezgodi lakše su povrijeđeni putnici u “fiatu” I. S. i N. S.

8=JHC=I?E IA šAIJ I=JE >HEE I L=JH
Gorio stambeno-poslovni objekt koji je godinama napušten nakon pljenidbe
učestvovalo sedam vozila i dvadesetak vatrogasaca. U požaru nije bilo povrijeđenih, a krojačke mašine koje su se nekada nalazile u objektu davno su izmještene, potvrdile su nam komšije. - Ljudi imamo dovoljno, ali vode je jednostavno nedostajalo, jer je ovo bio jedan od najvećih požara koje smo gasili u nekoliko godina unazad. Ni sami još ne znamo koBivši industrijsko-stambeni objekt u zeničkoj Zvečajskoj ulici na broju 4a izgorio je u požaru koji je bjesnio više od šest sati u noći s ponedjeljka na utorak. O požaru u napuštenom devastiranom objektu u naseljuRaspotočje vatrogascisu obaviješteni oko 19 sati. S obzirom na razmjere požara, angažirane su dodatne snage pa je tokom noći u gašenju vatre liko je cisterni vode utrošeno prije nego što je vatra ugašena - kazali su nam zenički vatrogasci. Požar je stavljen pod kontrolu vrlo brzo, ali je ugašen tek poslije jedan sat jučer. Kako saznajemo, napušteni poslovno-stambeni prostor prije nekoliko godina bio je predmet pljenidbe zbog nevraćanja kredita bivšeg vlasnika A. DŽ.
S intervencije vatrogasaca

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011. 

%
Majka Blaženka: Najteže mi je gledati prazan krevet
(Foto: D. Stojnić)

U krugu benzinske pumpe “Ljubijankić Petrol” u ulici Generala Izeta Nanića u Bužimu preksinoć oko ponoći 19-godišnji Mehmed A. iz Zborišta kod Velike Kladuše upotrijebio je vatreno oružje. On je iz pištolja nepoznate marke pucao u pravcu 25-godišnjeg Sanela S. i 23-godišnjeg Damira M. iz kladuškog naselja Stabandže. Policajci su na mjestu događaja zatekli dvojicu mladića na koje je puca- 

>C >=HE?A FJA=E FEšJE

Pucnjava u Bužimu

no, dok je Mehmed A. pobjegao. Uviđaj i daljnji rad na ovom slučaju preuzeo je Odjel kriminalističke policije PU Cazin. Nezvanično, do svađe i sukoba između Mehmeda A. i dvojice mladića iz Stabandže došlo je zbog konobarice Samre koja radi u ugostiteljskom objektu u sklopu benzinske pumpe. U toku jučerašnjeg dana policija iz Velike Kladuše tragala je za Mehmedom A. radi privođenja. M. D.

Zelić: Godina neizvjesnosti

GODIŠNJICA Ni traga ni glasa Dijani Zelić iz Prijedora

Očajna majka 49-godišnje bankarske službenice ne može se pomiriti s činjenicom da za godinu nije primila nijednu vijest o sudbini svoje kćerke
Za nekoliko dana, tačnije 1. novembra, navršit će se godina otkako policija i porodica tragaju za Dijanom Zelić (49), bivšom bankarskom službenicom iz Prijedora koja je, vjerovatno pritisnuta problemima i dugovanjima, kuću tada napustila bez novca i bilo kakvih dokumenata. predobra osoba, i kad izađem u grad, dva sata mi treba da se vratim kući, jer svi pitaju za nju. Ubija me ova neizvjesnost koja već prerasta u agoniju. To je strašno. Posljednjih mjeseci sanjam je svaki dan - kaže očajna Blaženka, koja se već godinu brine i o Dijaninom sinu iz drugog braka, 17-godišnjem Slobodanu Z. I mada strahuje od najgoreg, Blaženki nije jasno da u protekloj godini nije pronađen nijedan jedini trag koji bi je odveo do njene nestale kćerke. - Pa čovjek je, nije igla da tako nestane. Prije sam redovno zvala policiju, sad nešto manje. Još me ljuti to 

EA EC= F= @= J= AIJ=A
2EL== IE= E JEš=
Dijanin sedamnaestogodišnji sin Slobodan Z. posljednji je vidio majku. Kaže da ga je dočekala s ručkom kada je došao iz škole. - Pomilovala me je po kosi, rekla mi da se malo odmorim i otišla. Mislio sam da će se brzo vratiti. No, kad sam se probudio, nje nije bilo. Uplašen, što u prvim danima potrage za mojom kćerkom, koja je u trenucima slabosti govorila da će skočiti u rijeku Sanu i tako sebi presuditi, nisu bili angažirani ronioci. Bude li mrtva, to sam davno rekla, na njenu sahranu ne mogu ići, jer želim da je sačuvam u sjećanju onakvu kakva je bila. Ne volim kletve, nikog ne mrzim, ali sve one koji su je nepravedno i na pravdi Boga stalno napadali proklela sam - priča Blaženka i dodaje da joj je, kako dani prolaze, sve teže i teže. Blaženka kaže i da joj se povremeno, tvrdi s nekog

Incident u krugu benzinske pumpe

(Foto: M. Dedić)

Strah od najgoreg
Blaženka Đumić, Dijanina majka, u šoku i kroz suze priča da je godina kćerkinog nestanka i najteža godina u njenom životu. - Niko me nije pozvao da mi kaže da ju je vidio negdje. Moju Dijanu poznaje cijeli Prijedor. Ona je bila dobra,

otišao sam do lifta i tamo sam je čekao, tražio sam je i oko zgrade. Niko nije znao gdje je. Čak sam zvao i doktora kod kojeg je trebala ići. Kazali su da se nije pojavila - priča Dijanin sin, koji je, i pored ovih problema, vrlodobar učenik jedne od prijedorskih srednjih škola. skrivenog broja, iz Crne Gore javi i Blaženkin stariji sin Dejan koji je Prijedor morao napustiti zbog dugova koje je do nestanka dijelom vraćala i Dijana.

U sarajevskoj ulici Senada Poturka Senčija u Novom Gradu u ponedjeljak oko tri sata ujutro buknuo je požar na automobilu “ford orion”, vlasništvo A. N. iz Sarajeva. Požar suugasili vatrogasci PVB Kantona Sarajevo. Na vozilu je pričinjena materijalna šteta, ali nije bi- 

=AH =F=A “BH@ HE”

Novi Grad u Sarajevu

lo povrijeđenih. O slučaju je obaviješten kantonalni tužilac, a uviđajem je konstatirano da je su požar izazvale nepoznate osobe upotrebom otvorenog plamena. Policajci MUP-a KS rade na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela. 

EA IA =LE FAJ C@E=
Jednogodišnja potraga za nestalom Dijanom Zelić nije i najduža zabilježena u analima prijedorske policije. Tako saznajemo da se za izvjesnim Prijedorčaninom tragalo punih pet godina. Na kraju se živ i zdrav vratio kući. - Sve vrijeme bio je u Srbiji, gdje je radio kao nadničar. Ono što čudi jeste to da se u međuvremenu nikome nije javljao - kazao je naš izvor iz policije i dodao da, nažalost, svi tragovi u slučaju nestanka Zelić vode ka tome da je ona izvršila samoubistvo.

Izdata potjernica
S penzijom od 380 maraka i socijalnom pomoći od 90 maraka Blaženka izdržava sebe i sina nestale bankarske službenice. U policiji u Prijedoru jučer nam je samo kratko potvrđeno da za Dijanom Zelić, za kojom je raspisana i centralna potraga na nivou MUP-a RS, policija i dalje traga. M. Z.

Miloš Čubrilo (33) iz Bosanske Krupe prekjučer je pred banjalučkim Okružnim sudom osuđen na osam godina zatvora zbog ubistva Stanka Ćulibrka iz Bosanskog Novog, počinjenog 30. maja 2011. godine. Čubrilo se nije pojavio na izricanju presude, a 

I= C@E= =JLH= = K>EIJL

Okružni sud Banja Luka

Policija PS Lukavac prekjučer ujutro obaviještena je o incidentu koji se dogodio u Puračiću, tri kilometra od Lukavca, u kojem je učestvovalo više osoba. Prema informacijama MUP-a TK, fizički je napadnut S. S. (58), mještaninPetrova (RS),anapadači su bili E. M. (37), M. Z. (31) i još jedan za sada nepoznat muškarac.

6HE?= C= FHAJK= F= K JA= FEšJ

Incident u Puračiću kod Lukavca

Nakon napada E. M. je iz automobila S. S. uzeo njegov pištolj i mobilni telefon. Zbog zadobivenih udaraca po tijelu S. S. je ukazana pomoć u Domu zdravlja u Lukavcu, a potom je smješten na UKC u Tuzli, gdje je zadržan. O događaju je upoznat kantonalni tužilac, a uviđaj su obavili službenici OKP-aPULukavac. H. Č.

olakšavajuće okolnosti u njegovom slučaju kod odlučivanja o visini presude bile su da ranije nije osuđivan, da je u stanju sužene svijesti počinio krivično djelo, kao i da je priznao ubistvo. Čubrilo se nakon ubistva krio u šumi, a sam se u julu predao PS Prijedor. V. S.

S privođenja Čubrila

U protekla tri dana nepoznati kradljivci u ulici Slavka Grebenarevića u Odžaku, ispred vikendice u vlasništvu 66-godišnjeg Halila T. , ukrali su dijelove s kazana za pečenje rakije, saopćeno je iz policije u

7H=E >==HA @EALA I ===

Orašje

Odžaku. Odnesena je bakrena kapa od kazanskog kotla i bakrene cijevi od kazana, produžni električni kablovi i druga oprema. Policija je obavila uviđaj. Ta. B.

18

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

>EEI

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011. 

'

ZDK Raspisan Javni poziv za eksploataciju Širokih stijena

0ćAE8=@==KIJ=LEJE1>HEć=
ŽGP pod okriljem Ibrićeve firme nelegalno eksploatira kamen
Turska je jedan od deset najvećih investitora u BiH

Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) raspisalo je Javni poziv za izbor koncesionara za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokaciji Široke stijene kod Zenice. Poziv je uslijedio uprkos višemjesečnim žestokim pritiscima da seeksploatacija bez javne ponude dodijeli ŽGP-u Zenica, koji je od Općine dobio pravo korištenja zemljišta nakon što ga je na, najblaže rečeno,čudan načinprivatizirao srebrenički tajkun Ham-

6H=žE F= F K>EK
Ministarstvo privrede cijenu kamena po kubiku formiralo je na osnovu sličnih već utvrđenih, vodeći se podatkom da na neprosperitetnim lokacijama pojedinci plaćaju 0,5, ali da ima i više nalazišta gdje koncesionari plaćaju više od dvije KM po kubiku. Ibrić je, saznajemo, tražio da mu se odobri eksploatacija za 0,5 KM po kubiku, s tim da se “dogovori o do sada iskopanom kamenu”.
Kamen se bez ikakve kazne nelegalno odvozi

zalija Ibrić Jata. I još gore, više od pola godine eksploatacija se obavlja na osnovu nezakonito dodijeljenog “papira”, a inspekcije u ZDK, kojima još rukovodi kadar Stranke za BiH, šute i ne zaustavljaju eksploataciju. I dok je ZDK na sudu s Ibrićem zbog privatizacije ŽGP-a, u Kantonalno ministarstvo za promet i komunikacije zasjeo je tada prvi čovjek Uprave ŽGP-a

Raif Seferović, čije namjere da “dovrši posao” s dodjelom koncesije nisu uspjele. - Na osnovu Zakona o koncesijama i Odluke Vlade ZDK raspisali smo Poziv za eksploataciju kamena sa 13,68 hektara površine na Širokim stijenama. Procjenjujemo da se tamo nalazi više od osam miliona kubika rezervi krečnjaka, a s proizvodnjom od 40.000 tona godišnje, kamenolom bi radio

minimalno 20 godina - kazao nam je Jusuf Duraković, ministar privrede ZDK. Od budućeg koncesionara traže se riješeni imovinskopravni odnosi, što baca sumnju da posao može dobiti neko drugi osim Ibrića, odnosno ŽGP-a,koji većmjesecimabez ikakve kazne nelegalno, i to kamionima svoje druge firme, Zvornik putevi, izvozi stotine hiljada kubika kamena sa te lokacije. A. DŽONLIĆ

Konferenciju povezivanja potencijalnih partnera iz Turske i BiH u Sarajevu je organizirao Centar za razvoj odnosa Turske i BiH Bigmev. Na skupu se pojavio i gradonačelnik turskog grada Denizli, Osman Zoltan, koji je predvodio predstavnike 14 privrednih subjekata. Turska firma AgioPekdemir, koja se bavi proizvodnjom povrća u staklenicima, trgovinom i proizvod-

,AEE FHA@IJ=LE " F=E=

Konferencija o povezivanju

njom mesa, pokazala je zanimanje za investiranje u gradnju pogona za proizvodnju, preradu i pakovanje povrća u BiH. Ozbiljno interesiranje za poslovnu saradnju pokazala je kompanija Aynes Gida, koja posjeduje fabriku stočne hrane kapaciteta 1.000 tona dnevno i mljekaru dnevnog kapaciteta 500 tona, a zapošljava oko 800 radnika. M. D.

Spec
U organizaciji američkog ambasadora u BiH Patrika Muna (Patrick Moon) i njegovog kolege ambasadora u Hrvatskoj Džejmsa Folija (James Foley) te Ureda Stejt departmenta za globalnu inicijativu ženskog poduzetništva, u Zagrebu se danas završava Regionalna konferencija za poduzetnice pod nazivom “Uložite u budućnost”. Poduzetnice iz BiH prije konferencije su imale priliku u Sarajevu se susresti s ambasadoricom za globalna pitanja žena iz SAD Meleni Verver (Melanne Verveer), s kojom su razgovarale o trenutnom stanju na bh. tržištu.

20

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda 26. oktobar/listopad 2011.

21

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

C>KI

ZEMLJOTRES U TURSKOJ Nada u katastrofi koja je

5F=šA= >A>=
Mrtav Gadafi: Mjesto ukopa ostaje tajna

Djevojčica od dvije sedmice izvučena nakon nekoliko sati kopanja Situacija na istoku zemlje i dalje ozbiljna
svijet, ali i donijela optimizam da još zarobljenih može biti spašeno. Beba Azra spašena je poslije više sati kopanja, a njen otac se vodi kao nestao.

Višednevno izlaganje tijela Gadafija izazvalo podjele među Libijcima
Bivši libijski vođa Muamer Gadafi ukopan je jučer u zoru, u prisustvu nekoliko članova porodice, a dženazu su mu klanjali imami na tajnoj lokaciji u libijskoj pustinji. Zajedno s Gadafijem ukopan je i njegov sin Motasim i nekadašnji ministar odbrane Abu-Bakr Junus Džabr, objavio je jedan član Nacionalnog prijelaznog vijeća (NTC). Mjesto ukopa ostat će tajna da bi se spriječio eventualni vandalizam, objavile su nove libijske vlasti. Četvorica svjedoka koja su prisustvovala zaklela su se na Kur'an da nikada neće odati mjesto gdje je zakopan. Tijelo ubijenog bivšeg libijskog vođe od petka, kad je ubijen, sve do ponedjeljka bilo je izloženo u hladnjači na tržnici u Misrati, gdjesu se Libijci mogli uvjeriti da je ubijen pošto je uhvaćenblizu svog rodnog grada Sirta. Višednevno izlaganje tijela Gadafija te omogućavanje da ga fotografiraju izazvalo je podjele među lokalnim stanovništvom koje tradicionalno ukopava mrtve u roku od jednog dana. Mnogo kontroverzi i dalje izaziva način na koji je ubijen diktator, posebno nakon objavljivanja snimaka mučenja prije ubistva, čak i sumnji da je bio silovan. Istovremeno, Gadafijev medijski i politički najeksponiraniji sin Sajf el-Islam, koji je smatran nasljednikom Gadafija, nalazi se u blizini libijske granice s Nigerom i Alžirom i namjerava pobjeći iz zemlje koristeći lažni pasoš, objavio je zvaničnik NTC-a. Biti će veoma teško pratiti kretanje Sajfa el-Islama.

5LA@?E IA =AE @= E=@= AćA @=JE AIJ C@A A /=@=BE =F=

Libijskom diktatoru dženaza klanjana u pustinji

Drugi dan nakon katastrofalnog zemljotresa koji je odnio najmanje 366 života iz ruševine kuće na istoku Turske izvučena je beba od dvije sedmice, ali i njena majka Seniha,koja nemaozbiljnijihpovreda, te Azrina nana. To je vijest koja je jučer šokirala cijeli

Podjela hrane
Spasioci su jučer očuvali živote i jedne trudnice i nje-

no dvoje djece. U zemljotresu jačine 7,2 stepena koji je pogodio provinciju Van i naknadnim potresima srušeno je više od 2.250 objekata, uključujući i studentski dom u Erčišu, najteže pogođenom gradu. Međunarodni Crveni

Čudo od bebe: Preživjela dva dana pod ruševinama

C>KI

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

! 

@#@==
Možda su i hiljade ljudi ostale zarobljene

odnijela najmanje 366 života

8=č ’KJLH@E’ @= A @Ač= HJ=L @= A >E F=ć= EAčAA
Mali Sijong Maoke nastradao dok je pješice išao u školu
Kamiondžija izLudžoua, u kineskoj pokrajini Sečuan, pregazio je petogodišnjeg dječaka, a onda se vratio u rikverc i ponovo prešao preko tijela da bi bio siguran da ga je usmrtio. Londonski “Daily Mail” piše da je vozač Ao Jong na taj način, navodno, htio izbjeći troškove liječenja djeteta. Mali Sijong Maoke nastradao je dok je pješice išao u školu. - Vidio sam kako kamion ide unazad, a onda opet naprijed. Dječak se zaglavio ispod točka, pa je kamiondžija nastavio voziti još desetak metara - ispričao je očevidac. Očevici novog jezivog incidenta kažu da je kamiondžija iskočio iz vozila nakon što je udario dijete i prvo što je rekao bilo je: “Koliko trebam platiti?” Vozač odlučno deman-

U Kini pregažen petogodišnjak

Snimak na kojem se dječak vidi pod točkovima

tira da se vratio u rikverc da ponovo pregazi dijete. Policija je saopćila da se 35-godišnji šofer punihsedam sati raspravljao s roditeljima nastradalog dječaka o visini odštete koju im treba platiti. Policija koja je izašla na uviđaj tvrdi da je Jong prvi

pozvao Hitnu pomoć i da su ga seljani opkolili tražeći od njega da odmah plati kompenzaciju za ono što je uradio. Tragedija se dogodila samo sedmicu nakon što su dvogodišnju Ju Ju pregazila dva vozila u prometnoj trgovačkoj četvrti u

Fošanu. Pored okrvavljenog tijela prošlo je 18 prolaznika koji su se pravili da ne vide teško povrijeđeno dijete, a sve to zabilježila je sigurnosna kamera. Djevojčica je preminula u bolnici nekoliko dana kasnije.

križ je u međuvremenu saopćio da su stotine, možda čak i hiljade ljudi ostale zarobljene ispod ruševina i da je situacija na istoku zemlje i dalje veoma ozbiljna. Za sada ne postoje zvanični podaci o broju nestalih. Prioritet su sada distribucija ćebadi, tople hrane i grijalica.

Najavljen snijeg
Vlada je saopćila da je u oblast pogođenu zemljotresom poslato 2.400 spasilačkih i timova za potragu iz 45 gradova i više od 200 kola Hitne pomoći kao i više od 6.300 šatora. Prema saopćenju službe

za vanredne situacije, u zemljotresu je povrijeđeno više od 1.300 građana. Strahuje se da je broj žrtava mnogo veći pošto spasilačke ekipe još tragaju za mnogim građanima za koje se vjeruje da se nalaze pod ruševinama. Hiljade stanovnika već drugu noć provele su napolju, a, prema prognozi, najavljen je snijeg. Agencije javljaju da očajni preživjeli građani, zarobljeni pod hrpama betona i metala, mole za pomoć, a neki od njih mobilnim telefonima javljaju porodici i prijateljima da su živi.

Tenkovi i oklopna vozila turske vojske prešli su jučer granicu ka sjevernom Iraku i uputili se ka uporištima kurdskih terorista, saopćio je izvor iz turske si-

6ALE FHAšE K 1H=
gurnosne službe.Kolona oklopnih vozila, s više stotina vojnika, uputila se prema pobunjeničkom logoru u Haftaninu, koji se nalazi na oko 20 kilometara od graničnog prijelaza Habur, u blizini iračkog grada Zakho. Procjenjuje se da je u Haftaninu stacionirano nekoliko hiljada boraca iz Radničke partije Kurdistana

Nastavak turske operacije protiv terorista

(PKK), prenio je Reuters. Nešto ranije borbeni avioni poletjeli su izbaza u Dijarbakiru i Malatji kako bi u posljednjoj fazi operacije mogli izvršiti zračne napade.

Spec
Policajac Slobodan Cvetić, koji je pogođen metkom u glavu prilikom pljačke banke u beogradskom naselju Karaburma, umro je jučer. U pljački banke prošlog četvrtka ranjeni su još jedan policajac, jedan od pljačkaša i jedan građanin koji je prijavio pljačku. Njihovo stanje je stabilno i njihovi životi nisu u opasnosti.

Splitska policija uhapsila je službenika u hrvatskom Ministarstvu vanjskih poslova Srđana Tripala (32) zbog posjedovanja kilograma marihuane. Tripalo je zaustavljen u automobilu u kojem su naknadnom pretragom nađeni 976 grama marihuane, dva mobilna telefona i novac, prenose hr-

5Kž>AEKD=FšA>C@HCA

Diplomatija Hrvatske

vatski mediji. Kasnije je pretražen i stan koji Tripalo koristi u Splitu, gdje je nađeno nešto manje od 50 grama marihuane. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je hapšenje svog služb enika, inače drugog sekretara u Odjelu za konzularne poslove.

Azerbejdžan je dobio podršku dvije trećine zemalja Ujedinjenih naroda (UN) i postao član Vijeća sigurnosti, pošto je Slovenija odustala od kandidature. I Azerbejdžan i Slovenija su pretendirali na mjesto nestalnog člana Vijeća sigurnosti UN-a, rezervirano

)AH>A@ž= č= 857=
za region istočne Evrope. Obje zemlje ušle su u novi krug glasanja u Generalnoj skupštini UN-a pošto nijedna u glasanju prošle sedmice nije dobila dvotrećinsku većinu propisanu za izbor u Vijeću sigurnosti, najmoćnije tijelo svjetske organizacije.

Slovenija odustala od kandidature

Bivši britanski premijer Toni Bler (Tony Blair) zarađivat će 12,7 miliona dolara godišnje da bi autoritarnom predsjedniku Kazahstana Nursultanu Nazarbajevu davao savjete o ekonomskim pitanjima. Bler i Nazarbajev godinama se poznaju i međusobno veoma uvažavaju, izjavio je predstavnik za štampu kazahstanske vlade Nurlan Jerimbetov, prenosi DPA. Nazarbajev se na čelu Kazahstana nalazi otkako je ta država stekla nezavisnost, 1990. godine, a udruženja za

5=LAJE = % )I=žL 9EEA=I EE= @=H= IJ= >A L=?=
zaštitu ljudskih prava često ga optužuju za kršenje osnovnih prava i proganjanje opozicije. Više kaBler: Dugo zahstanpoznanstvo skih političkih analitičara smatra da je Nazarbajev angažirao Blera da na međunarodnom planu zastupa režim na najvišem nivou. Manjak novca prisilio je internetsku stranicu Wikileaks na privremeni prestanak objavljivanja tajnih dokumenata. Stranica koju je utemeljio Džulijan Asanž (JulianAssange), zbogblokade koju su joj nametnule kartične kuće “Visa” i “MasterCard”, sada se mora posvetiti prikupljanju sredstava. Blokada je pokrenuta prije godinu, a stranica je do sada funkcionirala uz pomoć donacija u gotovini. Ipak, kako je objasnio Asanž, zbog “protivzakonite blokade” izgubili su na desetke milio-

Bler će raditi za Kazahstan

Obustavljeno objavljivanje tajni

na dolara prihoda te se sada moraju posvetiti prikupljanju sredstava. Podsjetimo, finansijski problemi WikiAsanž: Utjecaj leaksa počeli su prošle goblokade dine, kadasu objavljeni tajni izvještaji o Afganistanu i Iraku. Posljednjih mjeseci stranica je objavljivala i tajne depeše ambasada SAD u svijetu.

24

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

EI
w

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

#
w
Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) saopćila je da je Vijetnam izgubio bitku za očuvanje svoje populacije javanskih nosoroga pošto su lovokradice nedavno ubile i posljednju jedinku. Azijski narodi su vjerovali da rog ove životinje liječi rak. U saopćenju se navodi da grupa od 40 do 60 javanskih nosoroga koja danas živi u Indoneziji predstavlja posljednju populaciju ove ugrožene vrste. 

EA?E HEKč=HEE =JKIA

Dvojica državljana Njemačke pritvorena su u Meksiku zbog krijumčarenja nakon što je osiguranje na aerodromu u njihovim koferima otkrilo 543 kaktusa. Ured glavnog meksičkog tužioca objavio je da su neki od pronađenih kaktusa pripadali ugroženim vrstama. Njemačka ambasada u Meksiko Sitiju nije odmah potvrdila njihovu nacionalnost i mjesto stanovanja. Meksiko je stanište nekih od najznačajnijih vrsta kaktusa na svijetu. 

AIJ= =L=IE IHC

ŠOKANTNO Nakon otkrića da su zamijenjene u bolnici

,ALčE?A žAA IJ=JE I ’FCHAšE’ === 2FE= JA
Džonston: Kobno ljetovanje

Australki otkazali organi

Porodice se sada pokušavaju upoznati i zbližiti, a podigle su i tužbu protiv bolnice, zahtijevajući 160.000 dolara odštete
đenih DNA testova otkriveno je da bivši supružnici uopće nisu Irinini biološki roditelji. Nakon šokantnog otkrića Beljaeva je počela potragu za svojom pravom kćerkom. Ubrzo se sjetila da je u trenutku porođaja u porodilištu bila još jedna žena koja je imala trudove i posumnjala je da je došlo do greške. Otkriće je saopćila uredu tužioca i podnijela službenu pritužbu jer joj je u bolnici dato pogrešno dijete. Uz pomoć policije otkrila je da njena prava kćerka živi samo nekoliko kilometara dalje, s Irininim biološkim roditeljima, čija je “kćerka” Anja imala plavu kosu i izgledala baš poput nje i njenog bivšeg supruga, dok je Irina bila tamnoputa, tamne kose i ličila je na svog oca. Iako su obje djevojčice priznale da su sretne jer je istina otkrivena i jer su pronašle prave roditelje, nijedna ne želi napustiti porodicu

I AJ=

Dvije dvanaestogodišnje djevojčice koje su saznale da su nakon rođenja u bolnici greškom zamijenjene žele ostati s majkama koje su ih odgajale, umjesto da se vrate biološkim majkama. Ono što je posebno zanimljivo jeste da su djevojčice odrasle udaljene svega nekoliko kilometara jedna od druge, u gradu Kopeisku na Uralu u istočnoj Rusiji. Njihove majke rodile su ih na istom bolničkom odjelu 1999. godine, sa 15 minuta razmaka, a osoblje je bebe slučajno zamijenilo i novorođenim djevojčicama stavilo pogrešne identifikacione narukvice. Njihov pravi identitet otkriven je kada je bivši muž Julije Beljaeve, jedne od majki, odbio plaćati alimentaciju jer njegova kćerka Irina nije nimalo ličila na njega. Nakon nekoliko ura-

Turistička posjeta Indoneziji umalo je kobno završila za jednu 25-godišnju Australku. Medicinska sestra Džejmi Džonston (Jamie Johnston) otišla je na odmor s majkom Lin (Lyn). Jedne večeri otišle su u restoran, gdje je Džejmi popila koktel od rižinog vina. Tada su počeli problemi, bilo joj je mučno nekoliko dana, a na povratku kući srušila se na aerodromu na Baliju.

Tada je Džejmi završila u bolnici, gdje su joj dijagnosticirali trovanje metanolom, usljed čega su joj zatajili organi. Iako se sumnjalo da ima teško oštećenje mozga, Džejmi je prebačena u bolnicu u Australiju, a s obzirom na to da nije imala putno zdravstveno osiguranje, morala je platiti troškove od 45.000 australskih dolara. Alkohol metanol inače se koristi za antifriz, kao razrjeđivač i organsko otapalo te je vrlo otrovan.

5FH >C LE>H=JH=
Irina i Anja ne žele mijenjati dom

Amerikanka podnijela tužbu

u kojoj je odrasla, iako im to nisu biološki roditelji. Ni Anja ni Irina ne žele napustiti svoje domove, a Irina preklinje Juliju da je se ne

odrekne. Porodice se sada pokušavaju upoznati i zbližiti, a podigle su i tužbu protiv bolnice, zahtijevajući 160.000 dolara odštete. 

=IJ=C IE= @Hž=E K I>E FHAFK EAJ= E EšAL=
Hranu su mu davali samo četiri puta sedmično, a policija je u sobi u kojoj je bio zatočen pronašla kutije sirove tjestenine
socijalni radnici već dolazili provjeriti tu porodicu. Dječak kojeg je majka opisala kao mentalno zaostalog pronađen je kako se kriva ispod susjedovog trijema nakon što je par otišao na put u Njujork. Nakon što se vratila iz Njujorka majka je policajcimarekla dajena vrataprikolice u kojoj žive stavila katanac jer je već bježao. Priznala je da ga je zaključavala kada bi je naljutio ili kada bi upao u nevolju. Od početka 2008. par je dječaka držao zatvorenog u sobi u prikolici prepunoj smeća i miševa. Soba je bila
Džolif: Zlostavljala dijete

Uhapšen monstruozni par iz Kolorada

Amanda Džolif (Joliff) i njen momak Ričard Smit (Richard Smith) više od tri godine držali su njenog duševno bolesnog 14-godišnjeg sina zatočenog u prljavoj sobi u kamp-prikolici. Slučaj koji je šokirao stanovnike grada Eri u američkoj saveznoj državi Kolorado otkriven je nakon što su 36-godišnja Amanda i 31-godišnji Ričard otputovali, a dječaka ostavili. Policija je objavila da ranije niko nije primijetio ništa neobično, iako su i oni i

prljava, vlažna i puna životinjskog izmeta i mokraće jer su u prikolici držali i dva psa, dvije patke i žabe. Na jedinom prozoru bila je zakucana daska, a dječaka su puštali vani samo kada je išao hraniti patke. Hranu su mu davali samo četiri puta sedmično, a policija je u sobi u kojoj je bio zatočen pronašla kutije sirove tjestenine koje su izgrizli miševi. Dječakova majka policiji je kazala da je zaključavala sina jer je znao bježati i upadati u nevolje. Par je uhapšen zbog prisilnog zadržavanja te zlostavljanja i zanemarivanja djeteta.

Nakon rutinske kontrole prtljaga na aerodromu u Nju Džersiju njujorški pisac i advokat srpskog porijekla Džil Filipović (Jill) pronašla je u koferu razvratnu poruku koju joj je ostavio član osiguranja nakon što je vidio da u torbi nosi vibrator. Po ulasku u hotelsku sobu u Dablinu Džil je umjesto standardne potvrde o pregledu prtljaga ugledala papirić na kome je pisalo: “Get your freak on, girl”, što bi u slobodnom prijevodu moglo značiti “Iživi se, djevojko”. Inače, fraza je direktna aluzija na seks. Inspektori na aerodromu ubacuju kartice u pre-

Filipović: Aluzije na seks

gledane torbe kako bi putnici znali da su prošli kontrolu, ali smatraju da ne postoji dovoljno dokaza da je to napisao neko od njih, ali da će, ukoliko jeste, protiv njega biti podnesene odgovarajuće disciplinske mjere.

26

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 2.12. Izbornog zakona BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), i Uputstva o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Slu`beni glasnik BiH“, broj: 9/10, 37/10 i 74/11), ~lana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje ~lana Op}inske izborne komisije Visoko („Slu`beni glasnik op}ine Visoko“, broj: 4/11) i Zaklju~ka Op}inskog vije}a Visoko o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za imenovanje ~lana Op}inske izborne komisije Visoko, broj: 01/1-02279/11 od 8. 10. 2011. godine, Op}insko vije}e Visoko, raspisuje PONOVNI JAVNI OGLAS za imenovanje ~lana Op}inske izborne komisije Visoko 1. Raspisuje se ponovni javni oglas za imenovanje ~lana Op}inske izborne komisije Visoko. ^lana Op}inske izborne komisije Visoko imenuje Op}insko vije}e Visoko, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina. 2. Pravo prijave imaju svi kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane Izbornim zakonom BiH i podzakonskim aktima, a kako slijedi: a) za ~lana Op}inske izborne komisije ne mo`e biti imenovana osoba (~lan 2.3. Izbornog zakona BiH: - koja se ne mo`e kandidovati u smislu odredbi ~lana 1.6, 1.7. i 1.7a. Izbornog zakona BiH; - koja je ~lan najvi{eg izvr{no-politi~kog organa politi~ke stranke ili koalicije (predsjednik, potpre-

dsjednik, generalni sekretar, sekretar ili ~lan izvr{nog odbora ili glavnog odbora); - koja je nosilac izabranog mandata ili je ~lan izvr{nog organa vlasti, osim u slu~ajevima predvi|enim ~lanom 2.12. stav 4. Izbornog zakona - koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti; - kojoj je izre~ena kazna za te`u povredu Izbornog zakona ili propisa za koji je li~no odgovorna, u posljednje ~etiri godine ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke. b) Osoba koja se kandiduje za ~lana Op}inske izborne komisije mora ispunjavati sljede}e op}e i posebne uslove propisane Izbornim zakonom BiH i podzakonskim aktima: - da ima pravo glasa; - da ima prebivali{te u op}ini; - da ima zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera ili zavr{enu vi{u {kolu odnosno VI/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera i - da posjeduje iskustvo u provedbi izbora (~lanstvo u izbornoj komisiji, ~lanstvo u bira~kom odboru, rad u stru~nim organima koji su pru`ali pomo} u provo|enju izbora, objavljivanje stru~nih i nau~nih radova iz oblasti izbora). Izuzetno od odredbe alineje tri op}ih i posebnih uslova ~lan izborne komisije mo`e biti osoba sa VII/I stepenom stru~ne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona BiH. Izuzetno od odredbe alineje ~etiri op}ih i posebnih uslova ~lan izborne komisije mo`e biti osoba koja ima zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/I stepen

stru~ne spreme. 3. Sastav op}inske izborne komisije mora biti multietni~an tako da odra`ava zastupljenost konstitutivnih naroda uklju~uju}i i ostale vode}i ra~una o posljednjem popisu stanovni{tva provedenom na dr`avnom nivou. U sustavu op}inske izborne komisije nastojat }e se osigurati da broj ~lanova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja ~lanova. 4. Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti sljede}u dokumentaciju: - kra}u biografiju sa li~nim podacima kandidata (ime i prezime, ime oca, jedinstveni mati~ni broj, ta~na adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke o kretanju u slu`bi); - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom stepenu i vrsti stru~ne spreme; - dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (potvrda op}inske izborne komisije o radu na bira~kom mjestu, rje{enje o imenovanju u op}insku izbornu komisiju ili bira~ki odbor ili neki drugi dokaz koji mo`e potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo); - svojeru~no potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu izjavu o nacionalnoj pripadnosti; - svojeru~no potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz ~lana 2.3. Izbornog zakona BiH (da nije ~lan najvi{eg izvr{no-politi~kog tijela politi~ke stranke ili koalicije, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da nije izre~ena kazna za te`u povredu izbornog zakona ili propisa za koji je li~no odgovorna u posljednje ~etiri godine ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke);

- uvjerenje o prebivali{tu izdato od strane CIPS-a ne starije od tri mjeseca i - uvjerenje suda o neka`njavnaju ne starije od tri mjeseca. Krajnji rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objave Javnog oglasa. Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja Op}inskog vije}a Visoko izvr{it }e klasifikaciju kandidata. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa Komisija }e obaviti intervju, nakon ~ega }e sa~initi rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Prijave za ovaj Javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ^LANA OP]INSKE IZBORNE KOMISIJE VISOKO NE OTVARAJ“
na sljede}u adresu: KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA OP]INSKOG VIJE]A VISOKO Ulica Alije Izetbegovi}a 12A 71300 Visoko PREDSJEDAVAJU]I Op}inskog vije}a Visoko Dalibor Tomi~i} 

KJKH=

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

%

USPJESI Novi angažman naše glumice u Londonu 

== K =@HK I 6E 4J 7 ’/=E 0KIHAL>AžA’
Glumci na probi

Premijera u BNP-u Zenica

Naša glumica s holivudskom zvijezdom snima film “Broken”
Bh. glumica Zana Marjanović, glavna protagonistica prvog rediteljskog i scenarističkog filma Anđeline Đoli “U zemljiv krvi i meda”, trenutno se nalazi u Londonu zbog snimanja novog projekta. Kako saznajemo, riječ je o filmu “Broken” u kojem igra uz holivudsku zvijezdu Britanca Tima Rota (Roth. On je fantastične uloge ostvario u svjetskim hitovima “Pakleni šund”, “Četiri sobe”, “Planeta majmuna”,“Nevjerovatni Hulk”... U filmu igraju i Silijan Marfi (Cillian Murphy), Rori Kinear (Rory Kinnear), Robert Ems (Emms) i Bil Milner (Bill). Reditelj filma je Rufus Noris (Norris). S. A. A.

U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica privode se kraju pripreme za premijeru predstave “Gazi Husrev-beže” (Bukagije) koju prema dramskom tekstu Džemaludina Latića u produkciji Muftijstva travničkog i BNP-a postavlja Gradimir Gojer. Premijera predstave planiranajeza 3.novembaruZenici, a u Sarajevu igra 5. novembra. - Svaki građanin BiH treba biti ponosan na ono šta je zav-

CK?E E ?EAA *E0

ještao Gazi Husrev-beg Sarajevu i državi BiH. U predstavi igra 20-ak glumaca iz svih krajeva naše zemlje, svih aktivnih bh. teatara. Sam tekst je izuzetno otkrovenje, apsolutno angažiranubh. političkojmatricii svi likovigovore zaBosnu, što je u ovom trenutku posebno interesantno - kazao je Gojer. U predstavi igraju Alija Aljović, Izudin Bajrović, Mirsad Tuka, Muharem Osmić, DuškoBugarin... A. DŽ.

Spec
U Franjevačkoj galeriji u Širokom Brijegu danas će u 17 sati biti otvorena izložba skulptura i kolaža Mustafe Skopljaka koja će trajati do 13. novembra. Skopljak je rođen 1947. godine u Kotor-Varoši. Na Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu upisao se neposredno nakon njenog osnivanja i diplomirao 1977. godine u klasi profesora Alije Kučukalića. Do sada je imao 47 samostalnih izložbi i učestvovao je na više od 300 kolektivnih izložbi.

Rot: Uspješni Britanac

5JH= HI=LEć L @KS@EHAJH= Skupština nije prihvatila izvještaj

Smjene i u “Collegiumu artisticumu”

”Helverova noć” u Kamernom
Sjajni Bravo i Karanović

’9JO= K 5=H=ALK’ A== 0=@žEć=
U galeriji CKA “Charlama” 31. oktobra bit će otvorena izložba “Wojtyla u Sarajevu” Kemala Hadžića. Izložba se sastoji od serije fotografija nastalih tokom opsade Sarajeva, a povodom najave dolaska tadašnjeg PapeIvanaPavla II, građanskog imena Karol Vojtila (Wojtyla). Fotografije svjedoče o najavi ovog događaja, ali puno više o atmosferi u kojoj je živio opsjednuti grad. Hadžić je umjetnik koji pripada najplodonosnijoj generaciji bh. fotografa koji su se pojavili osamdesetih, a bio je član čuvene umjetničke grupe “Zvono”. Tokom godina opsade Sarajeva snimio je neke od najpotresnijih fotografija koje svjedoče o tom vremenu. M. Ču.
Krsmanović: Opet se kandidirao

Izložba u CKA “Charlama”

Na repertoaru Kamernog teatra 55 ponovo je predstava “Helverova noć” u kojoj igraju sjajni Ermin Bravo i Mirjana Karanović. Kako saznajemo, interes za ovu predstavu ne jenjava,tako daje glumciuvijek izvode pred punom dvoranom. Nakon sinoćnje izvedbe predstava će u Kamernom teatru 55 opet igrati večeras, a po-

1JAHAI FK>EA A A=L=

tom 3.i 4. novembra,a onošto je izvjesno jeste gostovanje u Švedskoj na proljeće. Kultna drama, koju je prema tekstu Ingmara Vilkvista režirao Dino Mustafić, igra se već osmu godinu. Osim što je postala zaštitni znak Kamernog, internacionalno je najnagrađivanija predstava bh. teatara. S. A. A.

Plakat događaja

Nakon što su, ne tako davno, Kamerni teatar 55 i Sarajevski ratni teatar SARTR ostali bez direktora, ista sudbina zadesila je i Gradsku galeriju “Collegium artisticum”. Kako doznajemo, filmski kritičar Strajo Krsmanović više ne obavlja direktorsku funkciju već je sada vršilac dužnosti na toj poziciji. - Nedavno je raspisan oglas, tačnije 19. oktobra, a rezultate odnosno ko će biti novi direktor Galerije znat ćemo početkom novembra kazao nam je Krsmanović.

Funkciju direktora ove značajne kulturne institucije Krsmanović je obavljao četiri godine. Promjene su uslijedile u prvoj godini drugog mandata. - Skupština KS nije prihvatila moj izvještaj o realizaciji programa i finansiranja pa sam smijenjen. Sada sam v. d. direktora do završetka procedure, a opet ću se kandidovati za poziciju direktora. Što je najvažnije, Galerija funkcionira bez problema ističe Krsmanović i najavljuje za 2. novembar izložbu bh. vajara Fikreta Libovca. M. Ču. 

E=@ IA EI= K@==

Tara Rid je lagala pa priznala

SARAJEVO Održana godišnja Skupština AMUS-a

8E ,E AHE E=>H= I>@K
Trebaju nam mladi ljudi, fajteri koji će se boriti za sebe i za sve nas, poručio je Merlin Cilj AMUS-a jeste omogućiti autorima muzike legalno poštivanje prava na njihovo intelektualno vlasništvo

&

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

!%

Kristina Milian se i službeno rastala 

= FHA@IA@E=

U sarajevskom Domu mladih jučer je održana godišnja Skupština Asocijacije muzičkih stvaralaca BiH (AMUS), na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Predsjednik je Dino Merlin, a potpredsjednici Hari Varešanović i Ismet Nuno Arnautalić.

Pjevačica Kristina Milian (Christina) napokon se i zakonski rastala od repera Terijusa Neša (Terius Nash), a u braku su bili kratko, od septembra 2009. godine, kada su se vjenčali u Las Vegasu. Papire za rastavu suprugu je Kristina poslala još u februaru 2010. godine, nekoliko dana prije nego što je rodila njihovu kćerku Vajolet (Violet). Nakon što se rastala Kristina je na svom Twitteru napisala: “Volim slobodu... Slobodu da budem... da volim... da nemam granice... Volim neočekivano, volim prekršiti pravila i imati pravo na vlastite odluke!”

Prijelazno rješenje
Nakon što je jedannovinarsreoTaru Rid (Reid) na aerodromu nakon napornog leta počeo ju je ispitivati da mu komentira svoje kratke zaruke i brak sa Zakom (Zack), a potom ju je pitao bi li ona i suprug pobijedili u američkom TV šouu realnosti o mladencima. Potom mu je Tara rekla: “Ne bismo zato jer nismo legalno vjenčani.” Podsjetimo, par je ovog ljeta održao svadbenu ceremoniju tokom odmora u Grčkoj samo dan nakon što su se zaručili. Danima nakon toga Tara je o svadbi pričala po medijima, a kad nije to radila, smišljala je statuse za Twitter. - Ovo je samo prijelazno rješenje i nisam zadovoljan redoslijedom stvari. Trebaju nam mladi ljudi, fajteri koji će se boriti za sebe i za sve nas - rekao je Merlin, koji je nakon imenovanja dobio veliki aplauz. Članovi Upravnog odbora Vlado Podany, Amir Šehić i Hamza Ražnjatović vodili su sjednicu na kojoj su jednoglasno usvojene izmjene Statuta, a svi članovi Skupštine podržali su iz-

Prema pisanju američkih medija, Lindzi Lohan (Lindsay) ovog vikenda pozirala je gola za naslovnicu časopisa “Playboy”. Osim što je morala odrađivati svoj dug društvu kroz koristan rad u mrtvačnici u subotu, Lindzi je rado i pozirala fotografima časopisa s kojima je pregovarala mjesecima. Naime, oni su joj prvobitno ponudili 750.000 dolara, a Lindzi je tražila milion. Iako niko nije dobio što je htio, našli su se na sporazumnoj cifri koja još nije potvrđena, ali je vrloblizu milionu. Jošje nepoznato hoće li izaći na naslovnici izdanja za novembar ili decembar. 

EE @=H= = IE@=A K ’2=O>OK’
Lohan: Pregovori trajali mjesecima

Lindzi Lohan gola na naslovnici

Milian: Bila u braku s reperom Nešom

S jučerašnje Skupštine AMUS-a

(Foto: B. Nizić)

/EL= =>E E>H
Nazif Gljiva, Fahrudin Pecikoza, Dino Šaran, Brano Jakubović, Mladen Vojičić Tifa, Mahir Sulejmanović, Samir Mujagić SMS, Nedim Babović, Ibro Mangafić, Igor Vukojević, Almir Ajanović, samo su neki od onih koji su prisustvovali Skupštini AMUS-a. - Od srca sam glasao za Dinu Merlina. On je najbolja osoba u ovom trenutku za ovu odgovornu funkciju. Zadovoljan sam kako su stvari bile poredane na Skupštini. Sve je bilo u okvirima zakona i Statuta, kako se i pravi jedno udruženje. AMUS bi mogao puno donijeti autorima. Ne trebamo zaobići ni agenciju “Sine Qua Non”. Želimo da budemo ravnopravni partneri, naravno, bez Mirze Hajrića uz osmijeh je rekao Gljiva.

bor Merlina, Arnautalića i Varešanovića.

Pitanje licence
AMUS je udruženje koje postoji još od 1946. godine, a egzistiralo je pod različitim imenima, ali s istim ciljem - omogućiti autorima muzike legalno poštivanje prava na njihovo intelektualno vlasništvo. Novi Zakon o autorskom pravu BiH, koji je nedavno stupio na snagu, otvara put autorima da se ta prava ostvare u skladu s evropskim stan-

dardima. - U svemu ovome samo je jedna stvar važna - da licenca dođe kući. Kada dobijemo licencu, bit ćemo gospodari onoga što jesmo. Tada ponovo kreće priča. Ponudit ćemo agenciji “Sine Qua Non” džentlmenski ugovor o servisiranju i razgovarat ćemo s ravnopravnih pozicija. Ako ne mognemo dalje sarađivati, osnovat ćemo sami servis. To nije nikakav problem. Imamo kapacitete da bi svako mogao provjeriti ono šta ga zanima - rekao je

Merlin. Vlado Podany, predsjednik Upravnog odbora, pozvao je članove Skupštine da počnu prijavljivati svoja djela u AMUS-u. - Što budemo imali više ulaznih podataka, lakše ćemo zatvarati te osnovne uzuse da bismo dobili licencu. Licencu dobiva ono udruženje koje ima najveći broj upisanih djela. Moramo raditi za sebe da bismo mogli raditi za kolektiv - rekao je Podany. D. ZEBA

0=@ E 0=>EKA= K =A@Eč EIEE
Riječ je o izvođačima koji se s pravom nazivaju istinskim muzičkim velikanima današnjice
Britanskog kontrabasistu Dejva Holanda (Dave Holland) i španskog gitaristu Pepe Habikuelu (Habichuela) s pravom nazivaju istinskim muzičkim velikanima današnjice, a svoj zajednički projekt ovi sjajni izvođači predstavit će 2. novembra na sceni 15. Jazz Festa Sarajevo u Bosanskom kulturnom centru. Holand, trostruki dobitnik Gremija, na sceni je od šezdesetih godina, a studio i pozornicu u proteklih 50 godina dijelio je s najvećim džezerima Majlsom Dejvisom (Miles Davis), Stenom Gecom (Stan Getz), Petom Metinijem (Pat Metheny) i Herbijem Henkokom (Herbie Hancock), dok je Habikuela danas jedan od najreprezentativnijih predstavnika flamenka. Kako sam kaže,

Predstavljamo učesnike 15. Jazz Festa Sarajevo

2HAD=@= @C@E= IE=A IFJ=
Numera “Šta svaka žena sanja” bit će uvrštena i na novi CD
”Šta svaka žena sanja” nova je pjesma Hanke Paldum, koja se počela emitirati na radiostanicama i za kratko vrijeme osvojila je simpatije slušalaca. Ovo je za Hanku svojevrsni test za novi album na kojem radi uporedo s nastupima. Numera bit će uvrštena i na novi Hankin CD. - Trebala sam prije nekoliko dana snimiti i spot za ovu pjesmu, ali sam to morala odgoditi zbog jake prehlade - kaže Hanka. Iako je najavila novi album, o terminu objavljivanja jošne može govoriti. - Stalno sam na putu, pa ne mogu ući u studio da se u potpunosti posvetim snimanju.

Hanka Paldum objavila novu pjesmu

Holand i Habikuela: U BKC-u 2. novembra

dok on u ovoj kombinaciji gotovo postaje Englezom, Dejv Holand, s druge strane, kao da pripada romskom svijetu temperamentnog flamenka. Njihova saradnja započinje 2006., a brojni zajednički nastupi rezultirali su

albumom jednostavnog, ali simboličnog naslova “Hands”, objavljenog prošle godine. Ovaj tandem predstavit će se u flamenko kvintetu čiji će specijalni gost na koncertu biti španski gitarista Hosemi Karmona (Josemi Carmona). H. P.

Spec
Paldum: Nastupi u Njemačkoj i Austriji

Jer, kad uđeš u studio, sve ostalo moraš zapostaviti. Ali radim - kaže nam Hanka. Pred pjevačicom su nastupi u Njemačkoj, Ljubljani te Slovenijiiona kaže da se radu-

je svakom susretu s publikom. - Lijepo je osjetiti da stare pjesme žive kao i da je ova nova našla svoje mjesto kod publike - poručuje Paldum. L. S. R.

Novi spot tuzlanske grupe “No Rules” za pjesmu “Ne reci da me voliš” ugledao je, konačno, svjetlo dana. Iako je video trebao biti završen u junu, kako nam je kazao gitarista Goran Čampara, spot je sniman početkom septembra u Teatru Kabare Tuzla. Ovim uratkom nastavljaju promociju albuma “Homesick Blues”, a u narednom periodu bend ima u planu snimanje još jednog spota, nakon čega ćeuslijediti ikoncertnapromocija. Ad. K. Članovi benda “No Rules”

Dnevni avaz

SRIJEDA, 26. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Norvežani pronašli idealan omjer namirnica

Oprezno s ugljikohidratima
Iako bi se trebali naći na trećini tanjira, previše ugljikohidrata aktivira gene koji uzrokuju upale u organizmu

Prevencija

Zdravi začin

Crijeva vole |umbir
Rezultati najnovijeg istraživanja pokazali su da đumbir može smanjiti rizik od raka debelog crijeva. Rak debelog crijeva drugi je po redu vodeći uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama, bez obzira na to što se ova bolest može izliječiti hirurškom intervencijom ukoliko je dijagnoza postavljena u ranijoj fazi. Osim što može smanjiti rizik od raka debelog crijeva, istraživanja su potvrdila učinkovitost đumbira u liječenju mučnine uzrokovane hemoterapijom i proljeva. Ljekoviti začin može se pohvaliti analgetskim, antipiretičkim, antibakterijskim i sedativnim osobinama.

N

orveški istraživači ponudili su formulu idealnog omjera namirnica koje biste trebali jesti radi zdravlja. Na jednoj trećini vašeg tanjira trebali bi biti proteini, na drugoj masti, a na trećoj ugljikohidrati. Ako zastranite s ovog puta, pogotovo ako povećate unos ugljikohidrata, možete očekivati upale u tijelu koje su povezane s razvojem kardiovaskularnih bolesti, raka, senilnosti i dijabetesa tipa 2. Naime, previše ugljikohidrata aktivira gene koji uzrokuju upale u organizmu. Do ovog zaključka došli su stručnjaci koji su u svoju studiju uključili 32 blago preteške osobe. Ispitanici su šest dana jeli obroke u prahu koji su se sastojali od 65 posto ugljikohidrata, 15 posto proteina i 20 posto masti. Zatim nisu bili na poseb-

nom režimu prehrane sedam dana, nakon čega su šest dana prepolovili unos ugljikohidrata, a udvostručili konzumiranje proteina i masti. Voditeljica studije objavljene u časopisu zaključila je kako su ustanovili pozitivan učinak jedenja nekoliko obroka dnevno te da je prehrana s puno ugljikohidrata negativno utjecala na tijelo ispitanika na molekularnom nivou. - Zdrava prehrana uključuje specifične vrste hrane, tako da minimaliziramo potrebu tijela za izlučivanjem inzulina. Sekrecija inzulina je odbrambeni mehanizam u odgovoru na previše glukoze u krvi, a nije bitno dolazi li ta glukoza iz šećera ili neslatkih ugljikohidrata, poput škroba (krompir, bijeli hljeb, riža) - objasnila je Berit Johansen. Prehrambena piramida ističe grupe i izbor namirnica koje, ako se konzumiraju u odgovarajućim količinama, čine temelj pravilne prehrane. Ona je alat koji vam može pomoći da se bolje hranite.

Preporuke

Protiv mrene

Zeleno za o~i
Uz mliječne proizvode, zeleno lisnato povrće je najbogatiji izvor kalcija. On je presudan za zdravlje kostiju i zuba pa smanjuje i rizik od osteoporoze. Osim kalcija, špinat, blitva i zelena salata sadrže vitamine A i C, vlakna i mnoge druge esencijalne vitamine. Jeste li znali da špinat, brokula, salata i drugo zeleno povrće obiluju luteinom i zeaksantinom? Ovi sastojci sprečavaju nastanak mrene i makularnu degeneraciju. Za zdrave oči jedite što više takvog povrća najmanje dva puta dnevno. Naprimjer, špinat uključite u ručak, a brokulu jedite za večeru.

Najnovije istraživanje

Uz vo}e i povr}e bolje se pamti
Rezultati najnovijeg istraživanja pokazali su da osobe koje svakodnevno u organizam unose veće količine voća i povrća, postižu bolje rezultate na testovima verbalnog pamćenja. Do ovakvog zaključka došli su naučnici, i to nakon proučavanja 2.533 zdravih muškaraca i žena u dobi od 45 do 60 godina. Kako bi utvrdili tačnu gramažu pojedenog voća i povrća, stručnjaci su svakodnevno mjerili količinu namirnica koje su ispitanici unosili u organizam. Nakon 13 godina istraživači su uporedili unos voća i povrća ispitanika i njihove kognitivne funkcije. Ispitanici koji jedu više voća i povrća postižu bolje rezultate na testovima verbalnog pamćenja od osoba koje konzumiraju manje tih namirnica. Upravo je verbalno pamćenje ono koje propada s godinama. To se odnosi na osobe oboljele od Alzheimerove bolesti.

Pripazite da Spec se pri slaganju jelovnika meso ne nađe i za ručak i za večeru. Isto vrijedi i za jaja (ako su za doručak, ne mogu biti i za večeru).

Utjecaj na verbalno pamćenje

Studije

30

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

PORODICA I ZDRAVLJE

Nemogućnost kontroliranja otjecanja mokraće

Stresna inkontinencija je `enska bolest
Navečer izbjegavajte napitke koji sadrže kofein i alkohol, izbacite umjetno obojenu hranu, jer neke boje mogu nadražiti sluznicu, te prestanite pušiti
Sinteza proteina

Piše:
Mr. sc. prim. dr. Rusmir Hadžihusejnović
kraća stalno curi. Mogući su razlozi povećana prostata, spuštena maternica i neki lijekovi. Vježbe za dno zdjelice, naročito tokom trudnoće i poslije porođaja, jačaju njeno dno i daju mu tonus te sprečavaju stresnu inkontinenciju. Budete li redovno vježbali, moći ćete se lakše prilagoditi spuštanju djeteta niz rodnicu u drugoj fazi porođaja. Kontrolirano spuštanje pomaže pri sprečavanju kasnije inkontinencije izazvane pretjeranim rastezanjem mišića dna zdjelice. Vježbe su korisne i za muškarce i starije žene.

Leucin za mi{i}e
Uzimanje nadomjestaka obogaćenih esencijalnom aminokiselinom leucinom tokom vježbanja može povećati sintezu mišićnih proteina za 33 posto. To bi moglo imati značajan utjecaj u liječenju osoba predisponiranih gubitku mišićne mase, poput bolesnika sa sarkopenijom i kaheksijom. Potrebne su daljnje studije koje bi utvrdile molekularne mehanizme kojima leucin djeluje na povećanje sinteze mišićnih proteina te je li navedeni učinak ovisan o intenzitetu vježbanja i pravom trenutku u kojem primjenjujemo leucin.

rinarna inkontinencija, odnosno nehotično mokrenje, često je posljedica ozljede ili bolesti mokraćnih puteva. Taj gubitak nadzora nad mjehurom može vas frustrirati i donositi vam neugodnosti, ali u mnogim slučajevima može se znatno ublažiti vježbama dna zdjelice, koje su smišljene da ojačaju mišiće te promjenom navika.

U

Kada ljekaru
Ljekarsku pomoć potražite kada se zbog nemogućnosti nadzora nad mjehurom ne možete baviti normalnim aktivnostima, kada osjećate bol pri mokrenju, kada mislite da je možda uzročnik neki lijek koji uzimate. Hitno posjetite ljekara ako iznenada izgubite kontrolu nad mjehurom. kontinencije su i nadraženost sluznice mjehura i preosjetljivost mišića zidova mjehura (detrusora), koji se nekontrolirano steže. Kod muškaraca inkontinencija može biti i posljedica tegoba s prostatom. Evo najčešćih vrsta inkontinencije: Stresna inkontinencija: Najčešća je posljedica slabosti vrata mjehura i mišića dna zdjelice, a događa se zbog povećanog pritiska u trbuhu, često izazvanog smijehom, kašljanjem, podizanjem tereta ili skakanjem. Tegoba je česta kod žena, posebno tokom trudnoće, kad maternica koja raste pritišće vrat mjehura i dno zdjelice, i nakon porođaja, kada su vrat mjehura i dno zdjelice možda rastegnuti ili oštećeni. Stajanje ili napor mogu izazvati stersnu inkontinenciju kod muškaraca koji imaju povećanu prostatu ili neki drugi poremećaj prostate. Pripadnici oba spola mogu patiti od ove tegobe ako su gojazni. Imperativna ili refleksna inkontinencija. Ta nagla, neodoljiva potreba za pražnjenjem mjehura često je izazvana promjenom položaja, naprimjer iz sjedećeg u stajaći. Također se može pojaviti noću. Jedan od razloga, čest kod starijih ljudi, jeste pretjerana aktivnost mišića zida mjehura. To se događa kao posljedica stresa, punog mjehura, nekih

Tegobe s prostatom
Kod žena koje uglavnom pate od ove tegobe, inkontinencija je obično posljedica slabosti mišića vrata mjehura ili oko vrha mokraćne cijevi koji zatvara mjehur, ili slabost mišića koji nose mjehur i maternicu. Slabost tih mišića može se pojaviti kao posljedica starenja, nekog poremećaja koji djeluje na živce koji prolaze kroz te mišiće ili povrede mišića ili živaca. Drugi mogući uzroci in-

Naslage masno}e
I prehrana ima utjecaj

lijekova (uključujući diuretike, antidepresive, sedative i lijekove protiv povišenog krvnog pritiska) ili bez uočljivog razloga. Drugi uzroci refleksne inkontinencije mogu biti nadraženost sluznice mjehura zbog infekcije mokraćnih puteva, prevelika koncentriranost mokraće zbog nedovoljnog uzimanja tekućine, nikotin, neke boje za hranu, šećer (kod neliječenog dijabetesa), kofein i alkohol. Neki istraživači vjeruju da je moguć razlog i pasta za zube koja sadrži fluorid. Neurogena inkontinencija: Pojavljuje se kao rezultat hroničnog zadržavanja mokraće. Mjehur se ne može potpuno isprazniti i djelimično je pun pa mo-

Ako patite od stresne inkontinencije, svakodnevno izvodite vježbe za dno zdjelice. Žene mogu isprobati i “vaginalno dizanje utega”. Stožasti utezi raznih veličina koji se umetnu i drže u rodnici mogu se kupiti u nekim apotekama. Skinite višak kilograma jer naslage masnoće pritišću mjehur i dno zdjelice. Ako je inkontinencija posljedica nadraženosti mjehura, neka područje oko spolovila bude čisto i suho kako bi se izbjegla nadraženost mokraćne cijevi od infekcije. Navečer izbjegavajte napitke koji sadrže kofein i alkohol jer oni povećavaju proizvodnju mokraće i mogu nadražiti sluznicu mjehura. Izbacite umjetno obojenu hranu, jer neke boje mogu nadražiti sluznicu, te prestanite pušiti.

Ugljikohidrati s probiotičkom aktivnošću

Otkriven mehanizam talo`enja masti
Prehrambeni fruktooligosaharidi (FOS), odnosno ugljikohidrati s utvrđenom probiotičkom aktivnošću, mogli bi učestvovati u sprečavanju akumulacije masti u tijelu kao posljedice konzumiranja hrane s visokim udjelom masnoća, prenosi časopis “BioFactors”. Istraživanje je provedeno na miševima i štakorima koji su hranjeni klasičnom zapadnjačkom prehranom, a ujedno je jedna grupa dobivala FOS. Rezultati su pokazali smanjeno debljanje, smanjenu akumulaciju visceralnog masnog tkiva, sprečavanje povećanja nivoa triglicerida u krvi te povećano izlučivanje masti. FOS zapravo inhibiraju intestinalnu apsorpciju masti kojom je bogata zapadnjačka prehrana, a čije konzumiranje povezujemo s najčešćim bolestima današnjice - debljinom, dijabetesom te hipertenzijom.

PORODICA I ZDRAVLJE
Komplikacije moždanog udara

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

31

Dobro je znati

Ozbiljne posljedice ru{e kvalitet `ivota
Piše:
Prim. dr. Emir Talirević
vjetske statistike pokazuju da smo donekle uspjeli u smanjenju mortaliteta kao posljedice srčanih oboljenja. Nažalost, iste statistike govore da su moždani udari kao uzrok smrti, obolijevanja te trajnog invaliditeta sve češći u svijetu, ali i kod nas. Prema svjetskim podacima, jedna od šest osoba će razviti moždani udar u svome životnom vijeku. O uzrocima moždanog udara do sada smo mnogo govorili, međutim, malo smo rekli o mogućim posljedicama te komplikacijama moždanog udara. Prema definiciji, moždani udar nastaje kada jedan dio mozga prestane primati adekvatnu količinu krvi, nakon čega dolazi do njegovog gubitka funkcije, a nedugo poslije i do odumiranja i trajnog oštećenja tkiva.

Simptomi mo`danog udara
Glavobolja jedan od znakova

Prva komplikacija s kojom se pacijent može sresti jeste krvarenje na mjestu infarkta, što dodatno pogoršava prognozu ovih pacijenata

S

Prevencija
S obzirom na teške posljedice i komplikacije, najsigurniji način liječenja jeste upravo prevencija, odnosno prepoznavanje faktora rizika i njihovo otklanjanje kako do udara ne bi ni došlo. Ovome je potrebno pažnju posvetiti cijelu godinu, ali je Svjetski dan borbe protiv moždanog udara 29. 10 svakako pravo vrijeme da se podsjetimo na ozbiljnost moždanog udara.

Određenom broju moždanih udara prethode upozoravajući znaci. Najčešći simptomi moždanog udara su: Utrnulost, slabost ili oduzetost lica, ruke ili noge pogotovo ako je zahvaćena jedna strana tijela. Poremećaji govora: otežano i nerazumljivo izgovaranje riječi, potpuna nemogućnost izgovaranja riječi i/ili otežano, odnosno potpuno nerazumijevanje govora druge osobe. 

Naglo zamagljenje ili gubitak vida naročito na jednom oku ili u polovini vidnog polja. Naglo nastala jaka glavobolja praćena povraćanjem bez jasnog uzroka. Gubitak ravnoteže i/ili koordinacije povezani s drugim simptomima. Omaglice ili vrtoglavice, nesigurnost i zanošenje u hodu, iznenadni padovi povezani s drugim simptomima.

Epilepti~ki napad
Prva komplikacija s kojom se pacijent može sresti jeste krvarenje na mjestu infarkta, što dodatno pogoršava prognozu ovih pacijenata. Naime, mjesto oštećenja može biti praćeno naknadnom pojavom krvarenja na ovom području. Samo krvarenje povećava kompresiju okolnih tkiva te dodatno remeti funkcioniranje okolnog, udarom nepogođenog tkiva. Sljedeća komplikacija koja se često susreće u kli-

Jedna od šest osoba tokom života će razviti moždani udar

ničkoj praksi jeste pojava epileptičkih napada. Oni ovise o lokaciji te tipu udara (je li se razvilo krvarenje na područje udara), ali statistički podaci pokazuju da će oko 10 posto pacijenata s moždanim udarom razviti epileptičke napade, bilo neposredno nakon udara ili u narednih nekoliko godina.

Naravno, samo će određeni procent ovih pacijenata nastaviti trajno dobivati epileptičke napade nakon udara, dok će se kod drugih stanje stabilizirati, ali je problem, unatoč tome, veoma velik zbog učestalosti moždanog udara u populaciji. Posebno teška komplikacija nastaje kod udara koji pogađaju veliki dio moždanog tkiva, a to je edem i nastanak tzv. hernijacija.

Lo{ ishod
Hernijacije su praktično potiskivanja tkiva mozga kroz različite moždane membrane kada nastaju kompresije zdravog moždanog tkiva, što, opet, prati prestanak njihovog rada. Na ovaj način nastaju kompresije centara za disanje i cirkulaciju, što neizostavno dovodi do smrtnog ishoda. Posljedice moždanog u-

dara, logično, ovise o jačini udara te lokaciji koju je pogodio. Tako možemo imati slabost jedne polovine tijela koja po jačini može biti od jedva primijetne do teške oduzetosti. Kod udara koji pogađaju centar za govor vrlo često zaostane problem razumijevanja i artikulacije. Udari koji pogode nedominantnu (obično desnu) hemisferu mogu kao posljedicu ostaviti pacijenta bez raspoznavanja lijevog dijela prostora. Udari u predjelu moždanog stabla su veoma jaki zbog gustoće vrlo bitnih nervnih struktura koje se u njemu nalaze i po pravilu imaju težak ishod ili su praćeni trajnim oštećenjima funkcije. S druge strane, udari u području malog mozga izazivaju nestabilnost i nepreciznost pokreta koji je opet ovisan o tačnoj lokaciji.

”Dnevni avaz” i “Moja klinika”

50 besplatnih pregleda
Statistike pokazuju da će jedna od šest osoba imati moždani udar u toku svoga života. Ali, moždani udar je moguće prevenirati na različite načine. Povodom 29. oktobra, Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara, “Dnevni avaz” i “Moja klinika” poklanjaju 50 kolor dopler pregleda ekstrakranijalnih krvnih sudova za osobe starije od 50 godina. Prvih 50 čitalaca koji danas od 10 sati pozovu broj “Moje klinike” 033-942-640 dobit će preglede. Termini će biti naknadno ugovoreni, a svaki čitalac treba donijeti identifikacioni dokument koji će potvrditi godine.

Jeste li znali

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Promjene koje treba sistematski liječiti

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

33 32
Preponske kile liječe se hirurškim putem

Jeste li znali

Ko`a oko o~iju podlo`na alergijama
Ukoliko se radi o alergijskom oboljenju, uglavnom su promjene praćene jakim svrbežom, a koža oko očiju, Infekcije i lijekovi pogotovo na gornjim kapcima, je crvena, otečena, vlaži i ljušti se
Piše:
Dr. Katarina Dujmović

Mre`ica smanjuje rizik od recidiva
Piše:
Prof. dr. Zuvdija Kandić
Sportisti često imaju kile

Postoperativna bol je manja, nema potrebe za hospitalizacijom dužom od jednog dana, bolovanje je značajno kraće, recidiva praktično nema

Lan i menopauza
Sjemenke lana možda i ne pomažu kod iznenadnih naleta vrućine od kojih pate žene u menopauzi, bez obzira na prijašnja istraživanja koja su to najavljivala. Naučnici s Klinike “Mejo” utvrdili su da nema razlike u pogledu navala vrućine, od kojih trpe žene u menopauzi, u grupama žena koje su uzimale lan u odnosu na one koje nisu. Ispitivanjem je bilo obuhvaćeno 188 žena koje su svakodnevno kroz šest sedmica jele proizvode sa sjemenkama lana te druga grupa žena koja je jela proizvode koji su izgledali isto, ali su bili bez lana. Tokom šest sedmica kod više od jedne trećine žena u svakoj grupi zabilježeno je 50-postotno smanjenje učestalosti i intenziteta naleta vrućine.

Proteini u mesu
Meso je odličan izvor proteina, pa tako kuhano crveno meso sadrži između 28 i 36 grama proteina na 100 grama. Proteini iz mesa su visokoiskoristivi i sadrže značajan udio esencijalnih aminokiselina, onih koje ne možemo stvoriti u tijelu, nego ih moramo unositi hranom. Ista količina crvenog mesa osigurat će i oko 25 posto dnevno preporučenog unosa ostalih vitamina B grupe kao što su riboflavin, niacin, vitamin B6 i pantotenska kiselina.

ve više osoba, a pogotovo žena, žali se na probleme s osjetljivom kožom oko očiju i gornjih kapaka. Često se na tom dijelu tijela javljaju crvenilo, sitne bubuljice, perutanje, osjećaj svrbeža ili peckanja. Te promjene se mogu javiti izolirano ili kao dio kliničke slike nekog oboljenja koje zahvata i druge dijelove kože. Promjene na ovoj regiji zahtijevaju puno više pažnje u izboru terapije zbog blizine očiju te neadekvatna i agresivna terapija ponekad može i pogoršati stanje.

S

Lokalna terapija
Ukoliko se promjene lokalizirane na kapcima i oko očiju javljaju u sklopu nekog oboljenja koje zahvata i druge dijelove kože, lokalna terapija nipošto ne može biti ista, jer preparati koji se koriste za ovu osjetljivu regiju moraju biti blaži i ne smiju izazivati promjene na očima. Promjene na kapcima mogu se javiti u sklopu alergijskih oboljenja kože uzrokovanih unosom nekih alergogenih supstanci pa se promjene mogu vidjeti i na drugim dijelovima tijela, ali nekada mogu biti lokalizirane samo na području oko očiju pa uzrok dugo ostane nepoznat. Ukoliko se radi o alergijskom oboljenju, uglavnom su promjene praćene jakim svrbežom, a koža oko očiju, pogotovo na gornjim kapcima, je crvena, otečena, vlaži i ljušti se.

U~estalost
reponske kile (hernije) predstavljaju propadanje bilo kojih trbušnih organa ili grupe organa kroz otvor u predjelu prepona koji je ograničen zidovima trbušne šupljine. Kroz te otvore normalno prolaze krvni i nervni putevi, ligamenti koji drže maternicu kod žena, odnosno funikulus spermatikus. Ta mjesta, istovremeno, predstavljaju slaba mjesta na trbušnom zidu. Preponske kile se javljaju u predjelu prepona. One mogu biti urođene i stečene, ingvinalne i femoralne. Femoralne kile se češće javljaju kod žena. Urođene preponske kile su rezultat nesraslog kanala koji nastaje pri spuštanju testisa iz trbuha u skrotalnu kesu. Pri tome, testis ispred sebe gura trbušnu maramicu s kojom definitivno silazi u skrotalnu kesu. Najčešće, nastali peritonealni izvratak u kanalu se spontano zatvori. U manjem broju slučajeva ostaje otvoren, što rezultira preponskom kilom. Preponska kila kod odraslih je stečena preponska kila koja nastaje zbog sljedećih faktora:

P

Banane za `eludac
Banane su odličan izvor vitamina B, tako da pružaju zaštitu nervima i imaju umirujuće djelovanje na organizam. Anksioznost se, također, može tretirati ovim voćem, jer banana sadrži triptofan koji ima čak i sedativni učinak. Banane imaju i mogućnost da umire uznemiren stomak i da unutrašnjost želuca zaštite od oštećenja, prije svega čira. Kombinacija banane i mlijeka znatno smanjuje sekreciju želučane kiseline tako što sama kombinacija materija u banani stimulira ćelije u zidu želuca da stvaraju deblji zaštitni sloj.

Sistemske manifestacije
Potrebna svakodnevna njega

Promjene oko očiju mogu biti i posljedica kontaktnog alergijskog dermatitisa koji nastaje nakon kontakta s nekim kozmetičkim preparatom na koji je osoba osjetljiva.

Toksi~ne supstance

Važno je prepoznati o kojem se preparatu radi, kako ponovni kontakt ne bi doveo do još ozbiljnijih promjena. Međutim, kontaktni dermatitis ne mora biti alergijske prirode, nego može nastati

kod osoba nakon kontakta s nekim nekvalitetnim preparatom koji sadrži toksične supstance. Danas na tržištu ima sve više nekvalitetnih i dermatološki netestiranih kozmetičkih preparata pa je kod kupovine potreban veliki oprez. Promjene oko očiju

mogu se javiti i u sklopu rozacee, kada je koža oko očiju crvena, s prisutnim sitnim papulama i uz osjećaj peckanja u očima, ali bez prisutnog izraženog svrbeža. Kod ovih pacijenata terapija je sasvim drugačija neko kod pacijenata s alergijskim oboljenjima i dugotrajnija je.

- Povećanja intraabdominalnog pritiska koji nastaje pri kašljanju, trudnoći, napornom poslu, naprezanju kod otežanog mokrenja (prostata), naprezanju pri evakuaciji tvrde stolice; - Slabljenja mišića i fascija, koje se javlja sa starenjem, na slabim mjestima stvara uvjete za protruziju organa trbuha, kroz njih i nastanak kile; - Nakon primjene nekih lijekova.

Slabi mi{i}i
Preponske kile manifestiraju se uvećanjem jedne ili obje strane prepone, koja se povećava pri naprezanju, kašlju, a smanjuje pri ležanju. Protruzije mogu biti jedva primjetne pa sve do ogromnog uvećanja prepone i testisa, poznatog kao velike skrotalne kile. Male kile kod djece, u jednom periodu nakon rođenja, spontano nestaju, dok velike perzistiraju uz povremene grčevite bolove praćene plačem, otežanom defekacijom, nekada povraćanjem, što je rezultat komplikacija takve kile (uklještenje). Uklještenje crijeva u kilnoj kesi predstavlja najčešću i najtežu komplikaciju preponskih kila. Uklještenje prati jaka, iznenadna bol u predjelu prepone, mučnina, gađenje i povraćanje. Bol je izuzetno jaka, s pojačanjem koje je vezano za nalete peristaltike. Zastoj stolice i vjetrova je značajan znak i nastaje zbog nemogućnosti prolaska crijevnog sadržaja kroz ukliješteno crijevo. Hitna operacija spašava život bolesniku. Preponske kile kod odraslih sve su češće sa starenjem. Bolovi se javljaju u početku njenog nastanka,

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05

dok se protruzijom, odnosno uvlačenjem organa trbuha kroz kanal, oni pojačavaju nakon dužeg stajanja, hodanja, podizanja tereta, napornih poslova. Kod fudbalera nakon treninga ili utakmica javljaju se dugotrajni bolovi, koji nestaju nakon odmora. Bolesnik ima osjećaj da ga nešto vuče ili pritišće u preponi. Ponekada se javi oštra bol u preponi koja nastaje naglim pokretom ili napornim radom pri preskoku ili podizanju tereta. Kada kanal u cijelosti bude otvoren i formirana kila, bol postepeno nestaje, a u preponi se sve više uvećava izbočenje koje pacijent uočava pri naprezanju, kašlju, a smanjuje pri mirovanju i ležanju.

Preponske kile predstavljaju često oboljenje. Devet puta su češće kod muškaraca nego kod žena. U dobi od 25 do 40 godina ima ih pet do osam posto populacije. U dobi iznad 40. godine ove kile sve su češće, a iznad 60. sreću se u 45 posto populacije. ta. Repozicija kile (taxis) nije dozvoljena nakon prijema u bolnicu, kod kila koje su dugotrajno bile ukliještene, kod upalnih promjena i kada se tim postupkom reponira kila u bloku. Kako je rizik od operacije hernija zanemarljiv, stopa recidiva (ponovnog javljanja) toliko je niska da ne postoje nikakvi razlozi da se ne operira svaka hernija. Operacije preponskih kila danas se najčešće rade bestenzionom tehnikom, prilikom čega se slabost struktura tkiva prednjeg trbušnog zida zamjenjuje primjenom mrežice. Postoperativna bol je manja, nema potrebe za hospitalizacijom dužom od jednog dana, bolovanje je značajno kraće, recidiva praktično nema.

Sardine {tite mozak
Sardina je jedan od najhranjivijih riba, obiluje omega 3-masnim kiselinama koje pomažu reguliranju i smanjenju nivoa holesterola u krvi. Sardine su i odlična hrana za mozak jer djeluje na moždane funkcije i potiče pamćenje. Ova zdrava morska riba jedna je od rijetkih koja se jede cijela. Zato je svaki obrok sardina bogat željezom, kalcijem i vitaminom D i jača kosti. Sardine sadrže i koenzim Q10 koji pozitivno utječe na kardiovaskularni sustav i energiju.

Strukture tkiva
Liječenje preponskih kila je operativno. Konzervativni tretman je indiciran samo u slučajevima kada se zbog pratećih oboljenja operacija ne može provesti. Primjenjuju se utezi, bracherium, zavoji, opasači, flaster ili pelo-

Seborei~ni dermatitis
Seboreični dermatitis može zahvatiti i područja obrva i gornjih kapaka, kada se obrve perutaju, stvara se crvenilo i blagi svrbež. Ove simptome obično prate i promjene u vlasištu pa dijagnoza ovog oboljenja ne predstavlja problem. Ovo možda najosjetljivije područje naše kože zahtijeva svakodnevnu njegu i zato pri izboru dekorativne, kao i preparativne kozmetike, vodite računa o njenom kvalitetu i o tome je li ona primjerena vašem tipu kože.

Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja

Alergijska oboljenja ko`e Medicinska kozmetologija Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja

Dijagnoza
Dijagnoza preponske kile je hirurška. Najčešće je dovoljan običan pregled, pri čemu se vidi uvećana masa u jednoj ili obje strane prepone, koja se povećava pri naprezanju, kašlju, a smanjuje pri ležanju. Postoje i velike kile čija masa ispunjava skrotalnu kesu koja se iz dana u dan uvećava. Rana dijagnoza olakšava hiruršku intervenciju i osigurava bolji postoperativni ishod.

Djelatnosti:
HIRURGIJA
Hirur{ki specijalisti~ki pregledi i dijagnostika Sve operacije u op{toj i lokalnoj anesteziji Laparoskopske (laserske) operacije: (`u~na kesa, kila, prostata, ginekolo{ke operacije) Cirkumcizije (sunet), operacije tumora ko`e, urasli nokti... Hemoroidi - najsavremenije i najuspje{nije operacije Fisure analne Fistule perianalne Kondilomi Tumori TEM - operacije debelog crijeva kroz analni otvor Ergometrija, Programi sr~anih oboljenja, Dopler krvnih sudova, Spirometrija- funkcionalna plucna ispitivanja Prijeoperativni internisti~ki i kardiolo{ki pregledi Screening pregledi za menad`ere, Psihoterapija i pra}enje tre}eg `ivotnog doba Ku}ne posjete, Ku}na i stacionarna medicinska i palijativna njega u specijalno opremljenim apartmanima sa educiranim stru~nim timom. Druge potrebne specijalisti~ki pregledi (urolog, pedijatar, hematolog, nefrolog,

Iako zamrzavanjem voće i povrće često gubi svoje korisne osobine, smrznute borovnice mogu ih zadržati oko godinu. Eksperimenti su pokazali da utječu na poboljšanje pamćenja, preveniraju rak i popravljaju krvnu sliku.

Spec

GINEKOLOGIJA
Ginekolo{ki pregledi, dijagnostika i terapija, Ginekolo{ki ultrazvuk najsavremenijim 3 D-4D aparatom, Trudno}a i pra}enje trudno}e, Poro|aji Rano otkrivanje tumora grli}a maternice, jajnika (PAPA test, Clamidija, Mikoplazma, HPV ...) Ginekolo{ke standardne i laparoskopske (laserske ) operacije

INTERNA MEDICINA KARDIOLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA
Internisti~ki pregledi, Kardiolog, Endokrinolog, Nefrolog... Holter ( 24 satno snimanje) Ekg, Holter krvnog tlaka, Ehokardiografija (ultrazvuk srca),

UL. AVDAGE [AHINAGI]A 5, SARAJEVO Tel.: 033/538-100, GSM: 061/229-397, e-mail: kandica@bih.net.ba RADNO VRIJEME: 09,00-20,00 h, SUBOTOM do 14,00 h www.zu-alea-dr-kandic.ba

34

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO] KANTONA SARAJEVO Ul. Kolodvorska br. 14 - 71000 Sarajevo Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 01-02-4904/11 od 24. 10. 2011. godine, objavljuje se: JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU PUTNI^KOG VOZILA LADA NIVA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA PODACI O VOZILU I CIJENA VOZILA: Vrsta: putni~ki automobil; Marka: Lada; Tip vozila: Niva; Vrsta motora; benzin; Reg. broj: 965-E-469; Broj motora: 7126704; Oblik karoserije: terenski; Boja vozila: bijela obi~na; Broj sjedi{ta: 5 (pet); Broj vrata 2 (dva); Godina proizvodnje: 2002; Snaga motora: 58 KW; Broj {asije XTA21213021690024. Po~etna licitaciona cijena, u vi|enom stanju iznosi 2.500,00 KM. Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najve}om ponu|enom cijenom. Ukoliko dva ili vi{e ponu|a~a ponude istu najve}u cijenu, vozilo }e biti prodato onom ponu|a~u koji nakon otvaranja ponuda ponudi ve}u cijenu. PREGLED VOZILA: Vozilo se mo`e pogledati u Centralnom objektu JU Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, ul. Kolodvorska 14. Sarajevo, od ponedjeljka do petka u vremenu od 10,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 722-364. PRAVO U^E[]A: Pravo u~e{}a imaju pravna i fizi~ka lica koja najkasnije prije po~etka otvaranja ponuda: uplate depozit u visini od 250,00 KM za vozilo Ladu nivu na transakcijski ra~un Zavoda broj: 338-900-22080026-68 kod UniCredit banke Sarajevo. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA: Ponu|a~ je du`an pismenu ponudu dostaviti u propisno zape~a}enoj koverti, sa nazivom i adresom ponu|a~a i naznakom „Ponuda za kupovinu vozila LADA NIVA“ direktno ili putem po{te, na adresu: Javna ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, ulica Kolodvorska br. 14., 71000 Sarajevo, najkasnije do 09. 11. 2011. godine do 10,00 sati. Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka, bez obzira kad su poslane, ne}e se uzeti u razmatranje i bit }e neotvorne vra}ene ponu|a~u. Otvaranje ponuda prispjelih do navedenog roka, odr`at }e se dana 09. 11. 2011. godine u 12,00 sati u prostorijama Zavoda, ul. Kolodvorska 14 Sarajevo. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi predstavnici, samo na osnovu ovjerenog pismenog ovla{}enja ponu|a~a, koji su dostavili ponudu. OBAVEZE KUPCA: Kupac je du`an za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos ponu|ene cijene na transakcijski ra~un Zavoda broj: 338-900-22080026-68 kod UniCredit banke Sarajevo, u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnijeg ponu|a~a. Vozilo se preuzima najkasnije u roku od 2 dana po izvr{enoj uplati ponu|ene cijene. Ako kupac odustane od kupovine vozila, nakon {to je ponudio najvi{u cijenu, upla}eni depozit mu se ne vra}a, dok }e ostalim ponu|a~ima biti vra}en upla}eni depozit. Tro{kove poreza i prevoda snosi kupac. DODATNE INFORMACIJE U postupku nadmetanja Zavod zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u cijelosti, odbiti ponudu, poni{titi oglas, bez bilo kakve odgovornosti prema ponu|a~ima u pogledu naknade tro{kova, niti je u obavezi objasniti razloge takvog postupanja. Sve eventualne dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/722-364. Sarajevo, 24. 10. 2011. g.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA @UPANIJA OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 058-0-Su-1981/11 Mostar, 24. 10. 2011. godine Na temelju ~lanka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 38/05 i 22/06), ~lanka 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 49/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Op}inskog suda u Mostaru, predsjednik suda raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunu upra`njenih radnih mjesta u Op}inskom sudu u Mostaru 1. Vi{i referent-asistent suca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 (jedan) izvr{itelj na neodre|eno vrijeme 2. Vi{i referent za upravljanje predmetima . . . . . .1 (jedan) izvr{itelj na neodre|eno vrijeme Poslovi i zadaci za poziciju pod 1. - na ra~unaru obavlja poslove vo|enja zapisnika na ro~i{tima, raspravama i pretresima u zgradi suda ili van nje - radi sa sucem na poslovima izrade i prepisivanja sudskih odluka, poslovima po{te i izrade kra}ih dopisa po uputama i naredbama suca na ra~unaru - a`urira akte po ve} uba~enim primjercima u sistemu uz nadzor suca ili suradnika - postupa po naredbama suca u svezi spisa, sre|uje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad - unosi podatke u Registar nov~anih kazni (ru~no i/ili elektronski) o nov~anim kaznama i za{titnim mjerama koje su izre~ene fizi~koj osobi, pravnoj ili odgovornoj osobi - vr{i kucanje po diktatu i prijepisu na ra~unaru - vr{i prepise audio-snimaka sa obavljenih glavnih pretresa, a po obavljenoj obuci, u~estvuje i na glavnim raspravama kao tehni~ki operater na ure|ajima za audio snimanja su|enja - vr{i poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za ~iju dostavu nije zadu`en vi{i referent za upravljanje predmetima - vr{i umno`avanje materijala u svezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehni~kom ure|aju za tu svrhu - poma`e sucu u izradi izvje{}a i drugih akata - dostavlja spise na otpremu vi{em referentu za otpremu - obavlja poslove za sudijskog stru~nog suradnika u dijelu poslova koji ovi imaju po zakonu - vr{i i druge poslove po nalogu tajnika suda Poslovi i zadaci za poziciju pod 2. - vr{i identifikaciju predmeta na policama koje je potrebno iznijeti sucima na temelju posebnog izvje{}a-ispisa koji mu sa~injava {ef pisarnice - sortira predmete po zadu`enosti sucima, te dodaje novoprimljene predmete - provjerava da li su svi predmeti uredni u omotima sa svim potrebnim oznakama, te eventualno neuredne vra}a referentima na prijemu da se a`uriraju - nakon rada kod suca, provjerava da li ti predmeti imaju urednu naredbu suca za postupanje, te otklanja eventualne nedostatke, bilo vra}anjem sucu na izdavanje naredbe, bilo asistentu suca da se nedostatak ispravi - stara se da predmeti po kojima je postupljeno budu uredno ulo`eni na odgovaraju}e police - postupa po naredbi suca za dostavu i izno{enje pojedinih predmeta ili pismena - kontrolira urednost izno{enja predmeta i o uo~enim nedostacima obavje{tava {efa pisarnice - daje strankama na uvid spise kako je to predvi|eno zakonom i Poslovnikom o unutarnjem sudskom poslovanju - vodi evidenciju predmeta (manuelno i/ili elektronski) o predmetima upu}enim drugim sudovima i prati njihovo vra}anje - obavlja druge poslove u pisarnici po naredbi {efa pisarnice, tajnika ili predsjednika suda Op}i uvjeti: Op}i uvjeti iz ~lana 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo BiH, punoljetan, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stru~ne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH, SSS - srednja {kolska sprema IV stupnja - za obje pozicije) - zavr{ena gimnazija, ekonomska, upravna {kola, elektrotehni~ka, strojarska, prometna, gra|evinska, poljoprivredna, tekstilna ili medicinska {kola (za poziciju pod 1.) - zavr{ena gimnazija, ekonomska ili upravna {kola (za poziciju pod 2.) Posebni uvjeti: - najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a nakon stjecanja srednje {kolske spreme (za obje pozicije) - poznavanje rada na ra~unaru (za obje pozicije) - polo`en stru~ni ispit za namje{tenike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH za SSS (samo za poziciju pod 2.) Obvezno testiranje poznavanja daktilografije za prijavljene kandidate (samo za pozicijiu pod 1.) Potrebni dokumenti: (original ili ovjeren preslik) - svjedo~anstvo/svjedod`ba o zavr{enoj tra`enoj srednjoj {koli - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH za SSS IV stupnja (samo za poziciju pod 2.) - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru - (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdata od strane ovla{tene informati~ke ku}e/poduze}a/ustanove ili informati~kog fakulteta/fakulteta za ra~unarstvo ili od oragnizacije/poduze}a/ustanove koje je registrirano da mo`e pru`ati obuku u radu na ra~unarima - uvjerenje da se protiv kaniddata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca) - od nadle`nog suda - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjeren preslik CIPS-ove osobne iskaznice - uvjerenje/potvrda o radnom sta`u ili uvjerenje PIO/MIO o podacima registriranim u mati~noj evidenciji - ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini - ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH Napomena: Sukladno ~lanku 32. stavak 2. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH na javni oglas za poziciju pod 2. se mogu prijaviti kandidati koji nemaju polo`en stru~ni ispit za namje{tenike u organima uprave u Federaciji BiH sa SSS, ali su ukoliko budu primljeni u radni odnos, du`ni taj ispit polo`iti najkasnije u roku od {est mjeseci od dana prijema u radni odnos u organu dr`avne slu`be, u protivnom im prestaje radni odos. Izbor izme|u prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali op}e i posebne uvjete izvr{it }e se nakon obveznog testiranja poznavanja daktilografije (za kandidate za poziciju 1.). Izabrani kandidati za obje pozicije }e biti du`ni dostaviti uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta poslije odabira kandidata. Rok i adresa dostave: Prijave sa kra}im `ivotopisom uz kontakt-telefon na koji }e kandidati biti dostupni u tijeku radnog vremena i isklju~ivo tra`enim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem pisarnice Op}inskog suda u Mostaru ili putem po{te, preporu~eno na adresu: Op}inski sud u Mostaru Ulica Adema Bu}a br. 20 88 104 Mostar Sa naznakom „ZA JAVNI OGLAS“ Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se razmatrati. Dokumenti se vra}aju samo na osobni zahtjev i uz osobno preuzimanje. PREDSJEDNIK Marin Zadri}

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

35

Žensko zdravlje

Bolestan organizam šalje signale

Piše:
Prof. dr. Naima Arslanagić
oža je izložena mehaničkim iritacijama vanjske sredine. To se naročito odnosi na kožu tabana, dlanova i sjedalne regije. Također je izložena mehaničkom pritisku i samog organizma, na mjestima gdje se dvije površine kože dodiruju i klize jedna preko druge u toku svakodnevnih kretnji i aktivnosti. Trenje kože o kožu je najizrazitije na koži pazuha, prepona i vrata. Ukoliko je tjelesna težina veća, a naročito kod gojaznih osoba, kao posljedica trenja koža postaje vremenom tamnije pigmentirana, zadebljana, neravna i gruba. To je tzv. Acanthosis nigricans benigna.

Crna ko`a ukazuje na karcinom `eluca
Neravna, zadebljana, tamna, skoro crna kao prljava i hrapava koža velikih pregiba tijela može nastati i onda kada je tjelesna težina uravnotežena, čak i kod sasvim mršavih osoba
Promjene se javljaju na pregibima Pomaže ženama

K

Sladi} protiv PMS-a
Rezultati najnovijeg istraživanja pokazali su da sladić predstavlja idealan prirodni lijek protiv neugodnih simptoma izazvanih menopauzom. Ovaj slatkiš imitira učinak estrogena i progesterona, hormona koji su odgovorni za reproduktivne funkcije žena. Korijen sladića se također preporučuje ženama kako bi ublažile simptome PMS-a. Pomaže i pri ublažavanju upale i stimulira imunološki sistem kako bi se borio protiv virusne infekcije.

Blagi svrbe`
Neravna, zadebljana, tamna, skoro crna kao prljava i hrapava koža velikih pregiba tijela može nastati i onda kada je tjelesna masa uravnotežena, čak i kod sasvim mršavih osoba, ako se razvija karcinom na nekom od unutrašnjih organa. To je tzv. Acanthosis nigricans maligna. To su paraneoplastične promjene kože, koje

duju hormonalne promjene u tom dobnom uzrastu. Mnogo je češća kod djevojaka. Acanthosis nigricans benigna česta je i kod žena u doba menopauze i u postmenopauzalnom periodu. Prve promjene počinju u

Postojanje metastaza
Maligna akantoza nestaje s kože tek nakon operativnog odstranjenja adenokarcinoma želuca. Ukoliko su negdje već prisutne metastaze, koje nisu vidljive golim okom hiruga u toku operativnog zahvata, niti se mogu otkriti danas dostupnim kliničkim pretragama, Acanthosis nigricans maligna perzistira i dalje. I nikakvom terapijom ne mogu se odstraniti prisutne promjene na koži, jer karcinom luči supstance koje izazivaju nastanak maligne crne akantoze. same nisu tumorskog karaktera, ali ukazuju na postojanje tumora u organizmu. Acanthosis nigricans benigna susreće se kod osoba oba spola s povećanom tjelesnom masom i gojaznih. Naročito je česta u periodu adolescencije, čemu pogopreponama, zatim se javljaju promjene u pazušnim pregibima, a najkasnije na koži vrata. Koža je u početku crvena i blago svrbi. U narednih nekoliko mjeseci postaje tamno pigmentirana, a zatim skoro crna, zadebljana, hrapava, sa sitnim bradavičastim izraslinama.

Kako je jedini uzrok nastanka ovakvih promjena pojačano trenje kože usljed prekomjerne tjelesne mase, terapija je smanjenje tjelesne težine na normalne vrijednosti, kada se normalizira tjelesna težina i promjene na koži polako iščezavaju. Da bi pojačana pigmentacija nestala, treba duži vremenski period, jer se u samim ćelijama nakupio pigment koji trebaju odstraniti druge ćelije kože.

zadebljana koža pregiba može biti prvi znak postojanja karcinoma želuca i to adenokarcinoma. Acantho-

sis nigricans maligna može biti prisutna bez bilo kojih drugih znakova karcinoma želuca.

Istraživanja

Za zdravo srce

Neutralni puder
Da bi se smanjilo mehaničko djelovanje trenja dvije površine kože jedne o drugu, treba, dok se ne reducira tjelesna težina, na pregibe nanositi neutralni puder. Acanthosis nigricans maligna javlja se obično kod starijih osoba koje nisu gojazne. Koža pregiba ima sve karakteristike kože koje su opisane kod dobroćudne crne akantoze. Maligna, crna,

Pet porcija dnevno

U časopisu “PLoS Medicine” objavljeno je da se jedenjem voća i sirovog povrća može modificirati genetička promjena (varijanta gena 9p21) koja povećava rizik od bolesti srca. Time se samo dokazuje koliko je pogrešno mišljenje da se ne mogu izmijeniti geni koje smo naslijedili od roditelja. Istraživanje je provedeno na 27.000 ljudi različitih etničkih grupa i porijekla. Još nije poznato na koji način hrana modificira gene, ali rezultati podržavaju preporuke o važnosti konzumiranja više od pet serviranja voća i povrća dnevno.

36

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj: 28 0 Ip 006419 05 Ip Grada~ac, 27. 9. 2011. godine Op}inski sud u Grada~cu, sudija Atifa Zaimovi} u izvr{noj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina (raniji naziv UPI Banka dd Sarajevo) protiv izvr{enika Mulahalilovi} - Titan d.o.o. Grada~ac, Emira (Nesib) Mulahalilovi} zastupani po punomo}niku Midhatu Skenderovi}u advokatu iz Grada~ca i Rasima (Nurija) Omeragi} zastupan po punomo}niku Sinanovi} Faruku advokatu iz Br~kog radi izvr{enja na nekretninama izvr{enika, gore ozna~enog dana donio je slijede}i I Odre|uje se prvo ro~i{te za javnu prodaju nekretnina izvr{enika i to: a) k~. br: 12/178, I oku}nica II ku}a - zgrada bez zemlji{ta koja se nalazi na parceli broj: 12/178 povr{ine 130 m2 i ekonomsko dvori{te upisano u el. zk. ul. br: 1080 K.O. Grada~ac (preuzeto iz zk. ul. br: 4296 iste katastarske op}ine) trajno pravo kori{tenja zemlji{ta pod zgradom i koje slu`i redovnoj upotrebi u korist sopstvenika zgrade dok na tom zemlji{tu postoji zgrada i pravo svojine na ku}i - zgradi u korist Emira Mulahalilovi}a sina Nesiba iz Grada~ca sa dijelom od 1/1 a koja po novom premjeru odgovara parceli k.~. br: 2463/2 upisana u pl. br: 473 K.O. Grada~ac I b) dio k~. br: 153/1 Lihovka, ku}a i zgrada dvori{te njiva povr{ine 563 m2 upisana u el. uk. ul. br: 29 K.O. Donji Lukavac (preuzeto iz zk. ul. br: 169 iste katastarske op}ine) sa pravom svojine Rasima Omeragi}a sina Nurije iz Grada~aca sa dijelom od 1/1, a koja po novom premjeru odgovara dijelu kp. br: 1570/2 upisana u pl. br: 570 K.O. Donji Lukavac. c) dio k~. br: 153/1 Lihovka, njiva povr{ine 2427 m2 upisana u el. uk. ul. br: 29 K.O. Donji Lukavac (preuzeto iz zk. ul. br: 169 iste katastarske op}ine) sa pravom svojine Rasima Omeragi}a sina Nurije iz Grada~ca sa dijelom od 1/1, a koja po novom premjeru odgovara dijelu kp. br: 1570/2 upisana u pl. br: 570 K.O. Donji Lukavac. Prodaja }e se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog suda, soba broj 5 na dan 31. 10. 2011. godine u 10 sati. II Na nekretninama iz ta~ke I ovog zaklju~ka nema slu`nosti a upisan je teret za kredit DOO „Mulahalilovi} - Titan“ Grada~ac u iznosu od 1.000.000,00 DM u korist Usaid Business Finance-Banka zastupnik Komercijalna banka d.d. Tuzla i zabilje`ena je zajedni~ka hipoteka u zk. ul. br: 196 K.O. Donji Lukavac pod C/8. III Vrijednost nekretnina iz ta~ke I ovog zaklju~ka utvr|ene su zaklju~kom ovog suda od 22. 06. 2011. godine u iznosu: - za nekretnine opisane u ta~ke I pod a) u iznosu od 179.873,00 KM - za nekretnine opisane u ta~ki I pod b) u iznosu od 106.734,45 KM - za nekretnine opisane u ta~ke I pod c) u iznosu od 9.708,00 KM, a iste se na zakazanom prvom ro~i{tu ne mogu prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. IV Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica osim lica navedenih u ~lanu 88 Zakona o izvr{nom postupku. V Za u~e{}e u prodaji nekretnina, uslov je davanje osiguranja koje iznosi 1/10 odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Osiguranje se pola`e na depozit Op}inskog suda u Grada~cu kod Tuzlanske banke DD Tuzla, Filijala Grada~ac, `iro ra~un broj: 1321900309458869. Tra`ilac izvr{enja po ~ijem prijedlogu je odre|eno ovo izvr{enje, nije du`an dati osiguranje kao i nosioci prava upisanih u zemlji{noj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, ako njihova potra`ivanja dosti`u iznos osiguranja. VI Kupac najvi{om ponudom pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje, koju je du`an platiti na depozit Op}inskog suda u Grada~cu kod Tuzlanske banke DD Tuzla, Filijala Grada~ac, `irora~un broj: 1321900309458869 u roku od 30 dana nakon odr`ane javne prodaje. Kupac je du`an platiti porez na promet nekretnina i taksu u vezi sa prodajom, ukoliko se stranke druga~ije ne dogovore. VII Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najpovoljnija ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. VIII Ovaj zaklju~ak objavit }e se na sudskoj oglasnoj tabli. Stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljena `alba niti prigovor. SUDIJA Atifa Zaimovi}

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine TK“ br. 12/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Pedago{kom zavodu Tuzlanskog kantona 4/272 - Direktor Pedago{kog zavoda Tuzlanskog kantona - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o nadle`nostima i kriterijima za postavljenje direktora Pedago{kog zavoda Tuzlanskog kantona, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme - zavr{en fakultet dru{tvenih, prirodnih ili tehni~kih nauka, - najmanje 7 (sedam) godina radnog sta`a u struci, od ~ega najmanje tri (3) godine u ustanovama obrazovanja na poslovima nastavnika ili pedagoga, - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 2.potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon zavr{ene visoke stru~ne spreme i potvrdu o radnom sta`u u struci u ustanovama obrazovanja na poslovima nastavnika ili pedagoga, 3.dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 4.popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti }e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Slatina broj 2., 75 000 Tuzla sa naznakom: ’’Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Pedago{kom zavodu Tuzlanskog kantona „ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Sead Maslo, dipl.iur.

ZAKLJU^AK

Odlukom Upravnog odbora dobrovoljnih davaoca krvi Sarajevsko-romanijske regije Isto~no Sarajevo na sjednici od 7. 10. 2011. godine progla{ava se neva`e}i stari pe~at, a Upravni odbor je na istoj sjednici usvojio izgled i dimenzije novog pe~ata.
UPRAVNI ODBOR POTPREDSJEDNIK BORISLAV RADONJA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 178671 10 P Sarajevo, 18. 10. 2011. godine OBAVIJEST ZA ALEMA PEZU IZ SARAJEVA Dana 15. 01. 2010. godine tu`itelj Sarajevo osiguranje dd, Sarajevo podnio je tu`bu protiv Alema Peze iz Sarajeva, posljednje poznate adrese ul. H. Kre{evljakovi}a br. 15, radi regresnog duga, pa se radi nemogu}nosti uru~enja tu`be tu`enom na navedenu adresu tu`eni obavje{tava da tu`bu mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u ul. [enoina br. 1, istekom kojeg roka se prema ~l. 348. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena, te da u daljem roku od 30 dana, prema ~l. 70. st. 1. ZPP-a, mo`e dati odgovor na tu`bu. Tu`eni se tako|er obavje{tava da ukoliko u navedenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, Sud }e prema ~l. 182. ZPP donijeti Presudu zbog propu{tanja. Sutkinja Silvana Brkovi} - Mujagi} 

E=@ IA EI= K@==

Tara Rid je lagala pa priznala

SARAJEVO Održana godišnja Skupština AMUS-a

8E ,E AHE E=>H= I>@K
Trebaju nam mladi ljudi, fajteri koji će se boriti za sebe i za sve nas, poručio je Merlin Cilj AMUS-a jeste omogućiti autorima muzike legalno poštivanje prava na njihovo intelektualno vlasništvo

&

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

!%

Kristina Milian se i službeno rastala 

= FHA@IA@E=

U sarajevskom Domu mladih jučer je održana godišnja Skupština Asocijacije muzičkih stvaralaca BiH (AMUS), na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Predsjednik je Dino Merlin, a potpredsjednici Hari Varešanović i Ismet Nuno Arnautalić.

Pjevačica Kristina Milian (Christina) napokon se i zakonski rastala od repera Terijusa Neša (Terius Nash), a u braku su bili kratko, od septembra 2009. godine, kada su se vjenčali u Las Vegasu. Papire za rastavu suprugu je Kristina poslala još u februaru 2010. godine, nekoliko dana prije nego što je rodila njihovu kćerku Vajolet (Violet). Nakon što se rastala Kristina je na svom Twitteru napisala: “Volim slobodu... Slobodu da budem... da volim... da nemam granice... Volim neočekivano, volim prekršiti pravila i imati pravo na vlastite odluke!”

Prijelazno rješenje
Nakon što je jedannovinarsreoTaru Rid (Reid) na aerodromu nakon napornog leta počeo ju je ispitivati da mu komentira svoje kratke zaruke i brak sa Zakom (Zack), a potom ju je pitao bi li ona i suprug pobijedili u američkom TV šouu realnosti o mladencima. Potom mu je Tara rekla: “Ne bismo zato jer nismo legalno vjenčani.” Podsjetimo, par je ovog ljeta održao svadbenu ceremoniju tokom odmora u Grčkoj samo dan nakon što su se zaručili. Danima nakon toga Tara je o svadbi pričala po medijima, a kad nije to radila, smišljala je statuse za Twitter. - Ovo je samo prijelazno rješenje i nisam zadovoljan redoslijedom stvari. Trebaju nam mladi ljudi, fajteri koji će se boriti za sebe i za sve nas - rekao je Merlin, koji je nakon imenovanja dobio veliki aplauz. Članovi Upravnog odbora Vlado Podany, Amir Šehić i Hamza Ražnjatović vodili su sjednicu na kojoj su jednoglasno usvojene izmjene Statuta, a svi članovi Skupštine podržali su iz-

Prema pisanju američkih medija, Lindzi Lohan (Lindsay) ovog vikenda pozirala je gola za naslovnicu časopisa “Playboy”. Osim što je morala odrađivati svoj dug društvu kroz koristan rad u mrtvačnici u subotu, Lindzi je rado i pozirala fotografima časopisa s kojima je pregovarala mjesecima. Naime, oni su joj prvobitno ponudili 750.000 dolara, a Lindzi je tražila milion. Iako niko nije dobio što je htio, našli su se na sporazumnoj cifri koja još nije potvrđena, ali je vrloblizu milionu. Jošje nepoznato hoće li izaći na naslovnici izdanja za novembar ili decembar. 

EE @=H= = IE@=A K ’2=O>OK’
Lohan: Pregovori trajali mjesecima

Lindzi Lohan gola na naslovnici

Milian: Bila u braku s reperom Nešom

S jučerašnje Skupštine AMUS-a

(Foto: B. Nizić)

/EL= =>E E>H
Nazif Gljiva, Fahrudin Pecikoza, Dino Šaran, Brano Jakubović, Mladen Vojičić Tifa, Mahir Sulejmanović, Samir Mujagić SMS, Nedim Babović, Ibro Mangafić, Igor Vukojević, Almir Ajanović, samo su neki od onih koji su prisustvovali Skupštini AMUS-a. - Od srca sam glasao za Dinu Merlina. On je najbolja osoba u ovom trenutku za ovu odgovornu funkciju. Zadovoljan sam kako su stvari bile poredane na Skupštini. Sve je bilo u okvirima zakona i Statuta, kako se i pravi jedno udruženje. AMUS bi mogao puno donijeti autorima. Ne trebamo zaobići ni agenciju “Sine Qua Non”. Želimo da budemo ravnopravni partneri, naravno, bez Mirze Hajrića uz osmijeh je rekao Gljiva.

bor Merlina, Arnautalića i Varešanovića.

Pitanje licence
AMUS je udruženje koje postoji još od 1946. godine, a egzistiralo je pod različitim imenima, ali s istim ciljem - omogućiti autorima muzike legalno poštivanje prava na njihovo intelektualno vlasništvo. Novi Zakon o autorskom pravu BiH, koji je nedavno stupio na snagu, otvara put autorima da se ta prava ostvare u skladu s evropskim stan-

dardima. - U svemu ovome samo je jedna stvar važna - da licenca dođe kući. Kada dobijemo licencu, bit ćemo gospodari onoga što jesmo. Tada ponovo kreće priča. Ponudit ćemo agenciji “Sine Qua Non” džentlmenski ugovor o servisiranju i razgovarat ćemo s ravnopravnih pozicija. Ako ne mognemo dalje sarađivati, osnovat ćemo sami servis. To nije nikakav problem. Imamo kapacitete da bi svako mogao provjeriti ono šta ga zanima - rekao je

Merlin. Vlado Podany, predsjednik Upravnog odbora, pozvao je članove Skupštine da počnu prijavljivati svoja djela u AMUS-u. - Što budemo imali više ulaznih podataka, lakše ćemo zatvarati te osnovne uzuse da bismo dobili licencu. Licencu dobiva ono udruženje koje ima najveći broj upisanih djela. Moramo raditi za sebe da bismo mogli raditi za kolektiv - rekao je Podany. D. ZEBA

0=@ E 0=>EKA= K =A@Eč EIEE
Riječ je o izvođačima koji se s pravom nazivaju istinskim muzičkim velikanima današnjice
Britanskog kontrabasistu Dejva Holanda (Dave Holland) i španskog gitaristu Pepe Habikuelu (Habichuela) s pravom nazivaju istinskim muzičkim velikanima današnjice, a svoj zajednički projekt ovi sjajni izvođači predstavit će 2. novembra na sceni 15. Jazz Festa Sarajevo u Bosanskom kulturnom centru. Holand, trostruki dobitnik Gremija, na sceni je od šezdesetih godina, a studio i pozornicu u proteklih 50 godina dijelio je s najvećim džezerima Majlsom Dejvisom (Miles Davis), Stenom Gecom (Stan Getz), Petom Metinijem (Pat Metheny) i Herbijem Henkokom (Herbie Hancock), dok je Habikuela danas jedan od najreprezentativnijih predstavnika flamenka. Kako sam kaže,

Predstavljamo učesnike 15. Jazz Festa Sarajevo

2HAD=@= @C@E= IE=A IFJ=
Numera “Šta svaka žena sanja” bit će uvrštena i na novi CD
”Šta svaka žena sanja” nova je pjesma Hanke Paldum, koja se počela emitirati na radiostanicama i za kratko vrijeme osvojila je simpatije slušalaca. Ovo je za Hanku svojevrsni test za novi album na kojem radi uporedo s nastupima. Numera bit će uvrštena i na novi Hankin CD. - Trebala sam prije nekoliko dana snimiti i spot za ovu pjesmu, ali sam to morala odgoditi zbog jake prehlade - kaže Hanka. Iako je najavila novi album, o terminu objavljivanja jošne može govoriti. - Stalno sam na putu, pa ne mogu ući u studio da se u potpunosti posvetim snimanju.

Hanka Paldum objavila novu pjesmu

Holand i Habikuela: U BKC-u 2. novembra

dok on u ovoj kombinaciji gotovo postaje Englezom, Dejv Holand, s druge strane, kao da pripada romskom svijetu temperamentnog flamenka. Njihova saradnja započinje 2006., a brojni zajednički nastupi rezultirali su

albumom jednostavnog, ali simboličnog naslova “Hands”, objavljenog prošle godine. Ovaj tandem predstavit će se u flamenko kvintetu čiji će specijalni gost na koncertu biti španski gitarista Hosemi Karmona (Josemi Carmona). H. P.

Spec
Paldum: Nastupi u Njemačkoj i Austriji

Jer, kad uđeš u studio, sve ostalo moraš zapostaviti. Ali radim - kaže nam Hanka. Pred pjevačicom su nastupi u Njemačkoj, Ljubljani te Slovenijiiona kaže da se radu-

je svakom susretu s publikom. - Lijepo je osjetiti da stare pjesme žive kao i da je ova nova našla svoje mjesto kod publike - poručuje Paldum. L. S. R.

Novi spot tuzlanske grupe “No Rules” za pjesmu “Ne reci da me voliš” ugledao je, konačno, svjetlo dana. Iako je video trebao biti završen u junu, kako nam je kazao gitarista Goran Čampara, spot je sniman početkom septembra u Teatru Kabare Tuzla. Ovim uratkom nastavljaju promociju albuma “Homesick Blues”, a u narednom periodu bend ima u planu snimanje još jednog spota, nakon čega ćeuslijediti ikoncertnapromocija. Ad. K. Članovi benda “No Rules”

38

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

ILA=@=H

Dnevni avaz, srijeda,, 26. oktobar/listopad 2011.

!'

Tačno Netačno
Karl Bernhard Moltke pruski 1Helmutgeneral i vojskovođa? bio je Pigmej je pripadnik ljudske zajedničiji 2ce višemuški pripadnici nikada ne rastu od 150 centimetara? 1. TAČNO

NUTRICIONISTI PREPORUČUJU Mijenjajte sebe, a ne hranu

6HELE==šAHš=LAA
Sve dijete su dobre, ali one su produkt nečijeg tuđeg iskustva koje ne mora, nužno, odgovarati vama i vašem ukusu 
Pijte kafu - Američki naučnici tvrde da kafa smanjuje rizik od dijabetesa, a smanjuje i apetit. Ne poslužujte hranu na sto - Istraživanje je pokazalo da kada se ljudima jelo servira na tanjiru, pojedu 35 posto manje nego oni pred kojima su posude s hranom tokom cijelog obroka. Pazite šta pijete - Izbacite pića krcata šećerom ili umjetnim sladilima. Ako pijete samo vodu, za godinu ćete izgubiti i do 18 kilograma. Jedite proteine - Naučnici su utvrdili da ljudi koji jedu hranu bogatu proteinima gube brže i više kilograma nego osobe koje ne uživaju takve namirnice. Jedite hljeb sa sjemenkama - Sjemenke su bogate vlaknima te pomažu u probavi, a ujedno vas štite od karcinoma i srčanog udara. Napori prije jela - Britanci tvrde da će vas hrana koju unesete, ako vježbate prije svakog obroka, prije zasititi.
Manje ćete pojesti ako je jelo servirano na tanjiru

Moltke - tvorac strategija za pobjede
Helmut Karl Bernhard Moltke (Helmuth Karl Benhard Moltke) bio je pruski general i vojskovođa. Godine 1855. našao se na dužnosti ličnog savjetnika pruskog princa Fridriha Vilhelma (kasnije Fridriha III), a potom je izabran za načelnika pruskog generalštaba. Izrazito inteligentan i kreativan u domenu vojne doktrine i prakse, reorganizirao je prusku armiju i osmislio nove strateške i taktičke komandne metode koje su našle primjenu i u drugim armijskim sistemima. Tvorac je strategija koje su završile pobjedama Prusa i Nijemaca u ratovima protiv Danske (1864), Austrije u Sedmonedjeljnom ratu (1866) i Francuske u Francusko-pruskom ratu 1870-1871. godine. Titulu grofa dobio je 1870. a feldmaršala 1871. godine. Rođen je 26. oktobra 1800., a umro 24. aprila 1891. godine.

Postoje stotine, ako ne i hiljade, savjeta kako izgubiti višak kilograma, a sve su napisali stručnjaci koji tvrde da je baš njihova preporuka najbolja. Sve dijete su dobre, ali one su produkt nečijeg tuđeg iskustva koje ne mora, nužno, odgovarati vama i vašem ukusu. Da se vas pita, jeli biste ono što ste i do sada konzumirali, a mi vam donosimo i ovce i novce zadržavate dosadašnje prehrambene navike, uz male promjene, i gubite kilograme.

Spec 
Hemijski spoj bisfenol A (BPA), koji se koristi za učvršćivanje plastike, može uzrokovati hiperaktivno i agresivno ponašanje kod djevojčica već u dobi od tri godine, utvrdila je četverogodišnja američka studija. Kod svih trudnicapronašli su tragove bisfenola A u urinu, u prosjeku od dva mikrograma po litru. Djevojčicemajkikoje suimalevećukoncentraciju odoveudobi odtrigodine bile su tjeskobnije, depresivnije i agresivnije od drugih.

Djeca koja više vremena provode na otvorenom i izložena su prirodnoj svjetlosti imaju manje izglede za razvoj kratkovidnosti, tvrde istraživači s Univerziteta u Kembridžu. Kratkovidnost je mnogo češća nego prije 30 ili 40 godina,

5=A HEE = H=JLE@IJ

Boravak djece na otvorenom

a u nekim dijelovima Azije je prisutna kod 80 posto ljudi. U novoj studiji učestvovalo je 10.400 ispitanika, a rizik za kratkovidnost se sa svakim dodatnim satom sedmično provedenim na otvorenom smanjivao za dva posto.

MITSKO IME BI]E, POLJSKE POLA TENISERKE ^OVJEK POLA KONJ NA SLICI ULAZNA VRATA U DVORI[TE

P.E.

ITALIJA

BIJES, SRD@BA

VRSTA MEDIKAMENTA AMERI^KA GLUMICA EMA GLUMAC HIL

2. TAČNO
S.A. VLADAR U MELODIJE MONARHIJI ]ELIJA

Pigmeji pripadnici naroda niskog rasta
Pigmej je pripadnik ljudske zajednice čiji muški pripadnici nikad ne rastu više do 150 centimetara. Naziv ima i slobodniju primjenu, tako da se koristi za pojedina plemena s juga Afrike i takozvane Negrito narode Azije (kakvi, recimo, žive na Filipinima). Osim niskog rasta, pigmeji posjeduju i najbrži bazalni metabolizam na svijetu i često obolijevaju od srpaste anemije. Dobar primjer je pleme Bambuti iz šume Ituri koje je već dugo predmet pomnih naučnih proučavanja.

TURPIJA DRONJCI, RITE ST. NBA KO[ARKA[ LARI

FENI^KA BOGINJA ASTARTA UPITNA ZAMJENICA INOSAVA ODMILJA IVOVA [UMICA, IVIK STARO IME NOVE GVINEJE DIO KAPUTA I SL. (mn.) LI^NA ZAMJENICA H.C. ALT

SUSJEDNA SLOVA ABECEDE DREVNI GRAD U EGIPTU LJUBAVNIK, DRAGI (tur.)(

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA CAKA, KLOKAN, INSINUIRATI, NG, LUKS, MAJ, CER, RENE, LA, ALARM, ANTEN, RODNI ETKINS, IVAK, DOISTA 2686

EVROPSKA DR@AVA

PREZIME TENISERKE NA SLICI

ANGSTREM

40

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
E. IZVOZ RAJ^ICE (tarifni broj 07020000) Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 70 tona netto u periodu od 01. 05. 2011 - 15. 09. 2011. godine. Osim dokumentacije iz stavka 4 ove to~ke ovoga Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju: 1. Dokaz o izvozu - JCI sa izvoznim fakturama F. IZVOZ PAPRIKE (tarifni broj 07096010 i 07096099) Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 80 tona netto u periodu od 01. 05. 2011 - 15. 09. 2011. godine. Osim dokumentacije iz stavka 4 ove to~ke ovoga Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju: 1. Dokaz o izvozu - JCI sa izvoznim fakturama G. IZVOZ SALATE (tarifni broj 07051100 i 07051900 Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 100 tona netto u periodu od 01. 01. 2011 - 01. 05. 2011. godine. Osim dokumentacije iz stavka 4 ove ta~ke ovog Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju: 1. Dokaz o izvozu - JCI sa izvoznim fakturama V VREDNOVANJE ZAHTJEVA Vrednovanje i rangiranje zahtjeva pristiglih na Javni poziv vr{it }e posebno Povjerenstvo koje imenuje Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar). Prije dono{enja kona~ne odluke o odobravanju zahtjeva, povjerenstvo zadr`ava pravo zatra`iti od klijenata dodatna poja{njenja iz zahtjeva, kao i pravo odbijanja pristiglih zahtjeva bez posebnog obrazlo`enja. Povjerenstvo razmatra zahtjeve podnesene na bazi Javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, sa~injava zapisnik s obrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem te isti dostavlja federalnom ministru. Federalni ministar donosi kona~nu odluku o dodjeli sredstava klijentima. Rezultati Javnog poziva o izboru klijenata bit }e objavljeni na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva www.fmpvs.gov.ba, u roku od 15 dana od dana dono{enja odluke. VI OP]E ODREDBE Rok za podno{enje zahtjeva je 8 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom tisku. Nepotpuni i nepravodobno podne{eni zahtjevi ne}e se uzimati u razmatranje. Federalno ministarstvo }e obvezno pratiti realiziranje odobrenih zahtjeva, i ako u narednoj godini klijent ne ostvari izvoz ve}i od 50% od ostvarene koli~ine u ovoj godini, ministar mo`e, na prijedlog komisije, zatra`iti povrat iznosa ispla}enih sredstava. Klijent je du`an vratiti sredstva u roku od 30 dana od dana zahtjeva za povratom poticaja. VII NAPOMENA Kompletna dokumentacija koja se predaje uz zahtjev kao i dokazi o ispunjavanju uvjeta sudjelovanja po ovom Javnom pozivu, moraju biti originali ili ovjerene preslike, ne starije od tri mjeseca. Kompletna dokumentacija koju klijenti dostavljaju po ovom Javnom pozivu vratit }e se klijentima ~iji zahtjevi nisu odobreni. Federalno ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove klijenata, nastale sa~injavanjem i predajom zahtjeva, a klijent nema prava na naknadu bilo kakvih tro{kova na temelju sudjelovanja na ovom Javnom pozivu. Svi zahtjevi dostavljaju se s naznakom „JAVNI POZIV - NE OTVARATI“ na adresu: Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA Ul. Mar{ala Tita broj 15 71000 Sarajevo Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 sati putem kontakt telefona: +387 (0) 33 56 94 73 ili putem e-mail: info@fmpvs.gov.ba. MINISTAR Jerko Ivankovi} - Lijanovi}

Na temelju ~lanka 21. Pravilnika o uvjetima i na~inu ostvarenja nov~anih potpora po modelu ostalih vrsta nov~anih potpora u poljoprivredi („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 55/11), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PODNO[ENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE OTKUPA I IZVOZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje otkupa krastavca na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) u iznosu od 0,35 KM/kg i sufinanciranje izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji se odnose na izvor: {ljive, mladog krompira, krastavca, raj~ice, paprike i salate u iznosu od 0,20 KM/kg. II KLIJENTI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNO[ENJE PRIJAVE Pravo na podno{enje zahtjeva po ovom Javnom pozivu imaju gospodarska dru{tva registrirana za poslove koji su predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: klijent) koja ispunjavaju op}e i posebne uvjete propisane ovim Javnim pozivom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo). III UVJETI KOJIMA KLIJENTI MORAJU UDOVOLJAVATI Klijenti iz to~ke II ovoga Javnog poziva kojima se dodjeljuju financijska sredstva moraju ispunjavati slijede}e op}e uvjete: 1. da imaju prebivali{te, odnosno sjedi{te na teritoriju Federacije; 2. da su registrirani kod mjerodavnih organa za poslove iz predmeta ovog Javnog poziva, sa dokazima o registraciji kod mjerodavnog organa - rje{enje o upisu u sudski upisnik za gospodarska dru{tva. IV NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA SUDJELOVANJE Sredstva iz Javnog poziva dodjeljuju se na temelju podnesenog zahtjeva klijenta uz koju je dostavljena potrebita dokumentacija utvr|ena ovim Javnim pozivom. Zahtjev mora biti dostavljen u tiskanoj formi i potpisan od strane mjerodavne osobe i ovjeren pe~atom dostavljen i poslan u kuverti formata A4. Klijenti koji su registrirani za poslove iz predmeta ovog Javnog poziva moraju dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi klijenti koji podnose zahtjev moraju uz zahtjev podnijeti i slijede}u dokumentaciju: 1. dokaz o upisu u sudski registar kod mjerodavnog suda; 2. uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj ili PDV broj); 3. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Upisnik klijenata izdat od strane mjerodavne op}inske slu`be na ~ijem podru~ju se nalazi sjedi{te klijenta sukladno Zakonu o poljoprivredi („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 88/07 i 4/10), 4. Ugovor o otvorenom bankovnom ra~unu 5. I drugu dodatnu dokumentaciju ozna~enu u ovom Javnom pozivu. A. OTKUP KRASTAVCA Osim doumentacije iz stavka 4. ove to~ke ovoga Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju: 1. dokaz da su izvr{ili otkup krastavca u periodu od 01. 05. 2011. do 15. 07. 2011. godine te dokaz o isporuci Udruzi poljoprivrednika u BiH. B. IZVOZ [LJIVE (tarifni broj 08094005) Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 100 tona netto u periodu od 01. 07. 2011 - 15. 09. 2011. godine. Osim dokumetnacije iz stavka 4. ove to~ke ovog Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju: 1. Dokaz o izvozu JCI sa izvoznim fakturama C. IZVOZ MLADOG KROMPIRA (tarifni broj 07019050 i 07019090) Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 90 tona netto u periodu od 01. 05. 2011 - 15. 09. 2011. godine. Osim dokumentacije iz to~ke IV ovoga Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju: 1. Dokaz o izvozu - JCI sa izvoznim fakturama D. IZVOZ KRASTAVCA (tarifni broj 07070005) Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 60 tona netto u periodu od 01. 04. 2011 - 15. 09. 2011. godine. Osim dokumentacije iz stavka 4 ove to~ke ovoga Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju: 1. Dokaz o izvozu - JCI sa izvoznim fakturama

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 144748 10 P Sarajevo, 07. 10. 2011. godine Tu`itelj: JP @eljeznice Federacije BiH Doop Tu`eni: Op}ina Centar Mati~ni Ured Radi: Utvr|enje i uknji`ba Vsp: -

POZIV

Za AN\ELKA PETROVI] RO\. SUNARI] Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 8. 12. 2011. godine u 11,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 341/III sprat. Sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivanu svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st.1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

oglasi
Koncerti

Dnevni avaz

srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

41

Lepa Brena kao Lady Gaga
Aida BEGI]

Jedina pokrivena rediteljka igranog filma u svijetu
Donorstvo i kontroverze

Velike religije podr`avaju darivanje organa
Dinno Kassalo

Vrisnuo bih do neba zbog Lukomira

Zana [UTROVI]

Kad maske zbli`e ljude

Takve pri~e ho}u www.azramag.ba

42 Srijeda 26. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz 48

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
VW jetta, u extra stanju, prešla 48.200 km, originalna kilometraža, 1. vlasnik, 86. god., 16 benz, 75 ks, 4 nove gume Michelin, registrovana do 6. 2012. god., cijena 3.200 KM. Tel. 061 109 933 VW pasat 2.0 tdi navi 07. g. lim. crni, pasat 2.0 tdi 06. g. pasat 1.9 tdi 07. g. kar. i pasat 1.9 tdi 08. g. lim, neocarinjeni, može car. povlast, sve na jednom mjestu. Tel. 061 133 050 VW passat variant 1.9 tdi 96 kw 2001. god, high-line klimatronik, esp, naslonjač za ruku, 11.950 KM. Tel. 061 173 747 Izdajem povoljno jednosoban namješten stan u privatnoj kući u Pofalićima - Sarajevo. Ulaz i režije odvojeni. Tel. 033 655 329 Izdajem prazan stan u privatnoj kući Buća potok. Tel. 061 572 742 Izdajem sobe momcima u por. kući, ima sve, 100 KM po sobi. Pofalići kod Amko komerca. Tel. 066 003 937 Izdajem sobu studentici - centar. Tel. 061 206 911, 070 239 810 Izdajem sobu studentima kod Druge gimnazije. Tel. 061 320 946 Izdajem sobu u stanu na Čengić Vili za jednu djevojku, cijena povoljna. Tel. 033 655 941 i 061 237 870 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat kuće sa garažom. Pofalići. Tel. 061 819 518 Izdajem sprat studenticama ili bračnom paru u Starom Gradu. Tel. 062 272 637 Izdajem sprat u priv. kući 3 sobe, kuhinja, KTV, internet, 150 KM po osobi, centr. grijanje, ul. Posavska, studentici, Hrasno. Tel. 033 521 592 Izdajem stan sa garažom u Pionirskoj dolini. Tel. 061 527 283 Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325 Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Izdajem veću garsonjeru na Breci kod OMV- benzinske pumpe sa balkonom, polunamještenu ili praznu na duži period. Tel. 061 031 330 Povoljno izdajem lijep stan sa dvije spavaće sobe i sa velikim dnevnim boravkom u centru Sarajeva (iznad Alipašine u.). Pogodan za studente ili mlade osobe. Tel. 061 199 549 Saraj Polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namješten stan izdajem na duži period. Tel. 062 943 493 Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 Stari Grad. Izdajem luksuzano opremljen stan 55 kv. c. grijanje, prvi sprat. Čumurija br. 5 naspram Hotela Central. Cijena 1.200 KM. Tel. 062 340 426 Vrlo povoljno izdajem kuću, okućnicu i garažu, Reljevo dvor, pored glavne ceste. Tel. 061 191 645 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Hitno prodajem ili izdajem radi odlaska u inostranstvo! Renoviran stan 70 m2 u bosanskoj kući ulica Bistrik 48 u neposrednoj blizini Baščaršije sa avlijom i šupom. Tel. 061 142 418 i 0047 95 242 869 Hrasnica jednosoban stan sa velikim balkonom na 2. spratu u odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasnica trosoban stan 81m plus 2 balkona, na 4. spratu, 90.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasno, trosoban namješten stan, etažno grijanje, stalno topla voda, kablovska, internet, parking. Tel. 616 160 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Prodaja Socijalno dvosoban 55 m2, 7. sprat, extra ponuda, hitno. Tel. 061 493 323 Prodaja Stup novogradnja dvosoban 56 m2, 5. sprat, extra ponuda. Tel. 061 493 323 Prodajem 2,5-soban stan na Ilidži, 70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan. Tel. 066 280 580 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2 potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460 Prodajem dvoiposoban stan - Č. Vila 63 m2, odlična lokacija, adaptiran, centralno, IV-sprat, ustakljen balkon, uredan haustor. Cijena fiksna 1.880 KM. Tel. 061 522 190 Prodajem dvoiposoban stan na Grbavici II, na I spratu, kompletno adaptiran, c. grijanje, 140.000 KM. Tel. 062 390 945 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 58 m2, Al. Polje, A faza, kod RTV doma. Tel. 065 484 734 Prodajem dvosoban stan na Grbavici, Kemala Kapetanovića. Tel. 062 117 637 Prodajem kod sportskog centra Mojmilo stan 71 m2, lijepo orijentisan, 12. sprat (zadnji), lift. Fiksno 87.000. Tel. 061 522 190 Prodajem stan 65 m2 na Dobrinji, balkon, 2 vc, podrum, useljiv odmah, cijena normalna. Tel. 033 543 395 Prodajem stan 88 m2, Skenderija, H. Kreševljakovića, visoko prizemlje sa parkingom, 1.500 KM/m2. Tel. 061 142 704 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 51,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,021,60 KM m2 + PDV. Tel. 061 548 023 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 54,00 m2, 56,00 m2, 61,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,215,00 KM m2 + PDV. Gratis parking mjesto. Tel. 061 548 023 Prodajem stan u Bihaću 33m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan u Buća Potoku, 70 m + balkon, plinsko grijanje, u extra stanju, odmah useljiv, bez posrednika, 105.000 KM, hitno. Tel. 061 835 111 Prodajem stan u Sarajevu, ul. Šekerova. Kod studenskih domova Bjelave. Stan je useljiv i na 1. spratu. Ima 40 m2 + balkon. Vlasništvo 1/1. Cijena 80.000. Tel. 062 619 361 Prodajem stanove 28 - 90 m2, novogradnja Stup, cijena po dogovoru. Tel. 061 415 787

2610dogl1

Automobili Prodaja 
Prodajem OCTAVIA A-5 TDI 1.9, 77 kw, 105 ks, 6 brzina, DSG mjenjač, god. proiz. 7. mjesec 2007., prešla 93.000, servisna knj., metalik crna, kupljena nova u ASA salonu, registrovana do 7. mjeseca 2012. Tel. 061 167 850. 12233-1Ndž Prodajem TOURAN 1.9 TDI, 77 kw, 105 ks, 6 brzina, god. proiz. 5. mjesec 2005., klimatronik, tempomat, board komp., servisna knj., tek uvezen na coll tablama, sve plaćeno do registracije, metalik siva, cijena 17.800 KM. Tel. 061 564 177. 12233-1Ndž OPEL Vivaro putnički 8+1, produženi 2005. god. Tel. 063 901 929. 1477-1mo ŠKODA fabia 14 TDI karavan, crvena, komfort, klima, kao nova. Godina 2007. Povoljno. Cijena 10.750 KM. Tel. 061 275 369. 12237-1Ndž Alfa romeo 145 crvena boja, kraj 96. godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom, ekstra stanje, žena vozač. Tel. 061 204 988 Audi 80 1.6d jaje, 89. g., reg. do avgusta 2012. Tel. 061 202 140 Audi 80, 1.8 benzin, 1990 god., reg. do kraja godine, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 061 226 323 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891 Audi A4 TDI, 1997. g., urađen veliki servis, cijena po dogovoru. Tel. 061 211 424 BMW E36 318I Coupe godina 1993., reg. do maja 2012., u izvrsnom stanju, posjeduje dosta opreme, cijena 6.000 KM. Tel. 063 995 774 Bora 20 benzin 2005. g., prešla 34.000 km, koža, ful, alarm, šiber, al. felge, grij. u sjedištima sve in. Tel. 065 095 321 Daewo kalos 2003., plava met., 4 vrata, klima, abs, el podizači, 4 air baga, nove gume, prešao 78.000 hilj., cijena do registracije 6.400 KM. Tel. 061 470 377 Fićo 750, 1981. god., registrovan cijelu godinu. Prešao 38.000 km, super stanje i još puno rez dijelova. Cijena 1.100 KM. Tel. 063 345 268 Ford escort 95. god., 1.6 b, Ford 1.6d 88 god. Honda acord 2.0b 90 god, Mazda 121 90 god, Toyotu starlet 83 god, Fiat croma 89 god. Tel. 063 459 893 Ford fiesta, 2005 godina, tek reg., 7200 KM. Tel. 061 925 862 Golf 1, 1.6d, 85. god., registrovan do 3. 8. 2012. Bijela boja, 2 nove gume Sava R13. U ekstra stanju motor i limarija. Prešao 215.000 km. Cijena 1.500 KM. Tel. 062 003 700 Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg do 10/2012., 8.700 KM. Tel. 062 615 888 Golf 2 benzin 1.3 sivi, četvero vrata, šiber, tek registrovan, 1987. god. Tel. 061 191 141 Golf 2 GTI 8V 1985. god. prešao 122.000, registrovan do oktobra 2012., cijena 4.300 KM, ne zamjena. Tel. 061 138 396 Golf 2, 88. godište, siva boja, četvera vrata, registrovan do kraja jula 2012. Cijena po dogovoru. Tel. 063 366 426 Golf 2, benzinac 1.800 kubika u odličnom stanju, proizveden 1990. godine. Tel. 061 558 818 Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima, tek reg., cijena po dog., moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078 Maple C31, star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486 Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Mercedes 123 240D 3.000 KM ili mjenjam za 4x4 prednost Lada niva. Tel. 061 196 242

Prodajem mazdu 121 1.3b, registrovan do 01. 07. 2012. god., pogodan za dostavu. Tel. 063 459 893

Stanovi Izdavanje 
Izdajem kuću na Dobrinji, komplet opremljena i useljiva odmah, s dva stana po 100 m2 + garaža. Kontakt tel. 061 156 825, 11843-1Ndž Izdajem namješten trosoban stan u privatnoj kući sa centralnim grijanjem. Mob. 061 157 071. 2703-1tt Alipašino polje, B faza, izdajem ili prodajem adaptiran i namješten jednoiposoban stan. Tel. 061 223 065 Briješće - Izdajem dvosoban stan u privatnoj kući, sprat, poseban ulaz, grijanje. Tel. 061 182 151 Hrasno, Olovska, udaljeno 300 m od pekare AS izdajem namještenu garsonjeru u kući sa dva ležaja, veš mašinom i televizorom. Tel. 061 862 730 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem dvosoban i jednosoban stan, sve zasebno, B. Potok. Tel. 618 353, 061 269 155 Izdajem dvosoban namješten stan studentima, blizina kampusa. Tel. 061 514 816 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem i namjesten na Čengić Vili. Tel. 062 512 149 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem garsonjeru sa centralnim grijanjem, namještenu ili praznu, kod MUP-a Novi Grad. Tel. 062 168 711 Izdajem Ilidža 50m2, 70m2, 150, Čengić V. 70m2, Grbavica 54m2, 62m2, Pofalići 55 20m2. Tel. 061 288 939 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban stan i sobu studentima, centr. grijanje ulazi u kiriju Pofalići. Tel. 033 653 606 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem kvalitetan i lijepo namješten stan kod Elektroprivrede. Tel. 062 315 612 Izdajem lijepo namješten dvosoban stan u privatnoj kući na spratu, poseban ulaz. Plinsko grijanje. Nema parking prostora. Cijena 200 KM. Ul. Milinkladska 149-a, Hrasno. Tel. 061 309 338 Izdajem lijepo namješten dvosoban stan, Koševsko brdo. Cijena po dogovoru. Tel. 033 432 270 i 062 119 723 Izdajem lijepo namješten stan studenticama. Tel. 033 203 887 Izdajem manju garsonjeru u centru Ilidže zaposlenim djevojkama. Tel. 061 248 189 Izdajem namješten jednosoban stan u zgradi na Dolac Malti. Tel. 061 233 078 Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namješten stan studenticama kod FDS-a, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655 398 Izdajem namješten stan za dvije studentice. Centralno grijanje. Poseban ulaz. Tel. 033 203 761 Izdajem namještenu garsonjeru studenticama, privatna kuća na Grbavici. Tel. 063 459 893 Izdajem namještenu sobu sa centralnim grijanjem na Kovačima Baščaršija. Tel. 033 534 595 Izdajem nenamješten stan u Velešićima, 100 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 218 634 Izdajem nov namješten,dvosoban stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811 833 Izdajem opremljenu garsonjeru kod Vijećnice. Tel. 033 532 457

Potražnja 
Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu s cijenom slati putem poruke. Tel. 062 588 266 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692 

Mercedes 250 D, proizveden 1987. godine u solidnom stanju, svjetlo plava metalik boja. Cijena povoljna. Tel. 061 319 772 Mercedes c klasa, 220 dizel, 95. g., klima, abs, srs, airbag, el. podizači, zeder, alarm, registrovan, odlično stanje 8.500 KM. Moguća zamjena. Tel. 061 507 984 Mercedes c200 cdi karavan 2001. god., klima, električni podizači stakala, koža, registrovan do aprila 2012. god., auto je u extra stanju. Tel. 062 606 060 Mercedes C270 CDI Elegance, 2001. god., 170KS, prešao 100.000, boja srebrena metalic, full oprema. Tel. 061 687 672 Mercedes E 220 CDI, 2004. god., crna boja, avangarde oprema, 223.000 km, extra stanje, ručni mjenjač, cijena 32.000 KM. Tel. 061 787 353 Mercedes sprinter 316, putnički, 9 ciceva turističkih. Tel. 061 775 331 Mijenjam Audi A4 za Raw 4 god 2006 kao nov. Tel. 061 137 722 Octavia A5 1.9 TDI, dec 2007., srebrna metalic elegance + kupljena u salonu, prvi vlasnik, servisna knjiga, prešla 71.000, u extra stanju. Tel. 061 729 655 Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Opel kadet (limuzina) hitno, reg. do 17. idućeg mj., u odičnom stanju, cijena 1.200 KM, Ze-Do. Tel. 062 663 345 Opel korsa crvena, registrovana do 05. 04. 2012. g. Cijena 2.100 KM. Tel. 061 835 924 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg do 03/2012., 9.700 KM. Tel. 062 615 888 Pasat automatik karavan 1998. g., crvena boja, ima svu opremu osim kože, cijena 8.100 KM. Tel. 062 121 796 Pasat karavan tdi, 99. god, 8400 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 255 806 Pasat limuzina 1.9.TDI, 74 KW, 2001. god., metalik sive boje, klima tronik, bord, zeder, al. felge, ekstra stanje, cijena 13.500 KM. Tel. 066 911 882 Pežo 407, godina 2006., 1.6 hdi motor, cijena 16.000,00 KM, može i auto do 7.000,00 KM. Tel. 061 984 736 Prodajem ili mijenjam Citroen xsaru 1.9 tdi. Ful oprema. Cijena 5.300. Tel. 062 375 532 Prodajem ili mijenjam Golfa 4 TDi crveno DI 4 vrata sivi metalik 6 brzina za tamića kipera u dobrom i očuvanom stanju uz doplatu. Tel. 061 521 818 Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugrađen plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746 Renault Laguna II, 1,9 dci, god. 2004, reg. do 05. 2012. g. Tel. 063 293 529 Renault megane 1.5 DCI, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, nove gume, 10.000 do reg. Tel. 061 108 512 Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, može zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Seat toledo 98 godina 1.9 tdi limuzina, alarm, crveni, klima, reg do 04/2012., 6.300 KM. Tel. 062 615 888 Toyota 4 runner, turbo diesel, 4x4, u odličnom stanju, 3.000 cm3, 1998., prešao 100.000 km, reg. do juna 2012., nove zimske gume, airbag, klima, multilock, 13.500 fiksno. Tel. 061 215 017 Uvozim extra dobra i kvalitetna vozila iz Evrope po narudžbi kupca, bez obaveze kupovine ako je kupac nezadovoljan. Tel. 063 053 248 Vento 96. godište u odličnom stanju, registrovan do maja 2012., cijena 5.800. Tel. 062 922 355 VW buba folcika 1200, 1976. god., tek reg, restaurirana komplet, urađena generalka motora, metalik boja, 4 nove gume + alu felge. Cijena 4.500 KM. Može zamjena. Tel. 063 999 871

Kamioni 
Hitno prodajem putnički kombi Fiat dukato 1,9 D, registrovan do 15. 4. 2012. Tel. 065 047 764 MB atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Mercedes sprinter 211 cdi, kombinovani 5+1, registrovan, nosivost 760 kg, god. 2001. Tel. 062 536 237 Peugeot - partner 1.9 d, teretni, uvezen, god. 2003., cijena 5.500 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem putnički kombi (8+1) VW T4 2,5 tdi Syncro. 2000. god. Tel. 066 234 499 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Prodajem tegljač Skanija sa haubom 2004. god. i šlepa tri osovine kiper, 2003. god. Tel. 061 141 292 Prodajem VW T4 2.5 TDI, 2002. god. klima produženi. Tel. 061 141 292 Teretno vozilo Citroen džamper sa termokingom godina 2006. Registriran cijelu godinu, kao nov namijenjen za prevoz mesa i mlijeka. Tel. 063 350 040

Prodaja 
Vraca tranzit - 73 m2, Čengić V. 2 - 64 m2, Dobrinja 55, 68, 88 m2, Novo S. - 32 m2, Hrasno 38, Pofalići 40, Alipašino 53, 64, 77 m2, Istično Sar. - 44 i 80 m2. Tel. 061 375 787. 12198-1Ndž Mejtaš 42 m2, jednoiposoban, II sprat, balkon, uknjižen. Tel. 061 926 069. 2695-1tt Stan M. Dvor, ul. A. Brauna, 80 m2, III sprat, potrebna adaptacija, 3-soban, 145.000 KM. Tel. 061 926 069. 2695-1tt Prodajem u Hrasnici trosoban stan 78 m2 u ul. Šehitluci 25/II. Mob. 065 450 114. 12209-1Ndž Adaptiran stan na Čengić Vili, sa predivnim pogledom i velikim balkonom, povoljno. Tel. 062 216 604 Adaptirana garsonjera na Vracama, hitno i povoljno. Tel. 066 854 161 Alipašino C faza 58 m plus balkon 4 sprat, lift, centralno, dobro stanje 75.000 KM. Tel. 061 269 835 Baščaršija, stan od 50 m kvadratnih u privatnoj kući, 50 m kvadratnih dvorišta i 10 m kvadratnih podruma prodajem. 061 260 598

Motocikli 
Prodajem Kawasaki ZR7, 99 god. u odličnom stanju ili mijenjam za noviji automobil uz moju doplatu. Tel. 061 171 327 Prodajem Yamahu fj 1.200cm, 93kw, u odličnom stanju, nove gume, nov akumulator, tek registrovan, može zamjena za skuter. Tel. 061 241 448

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Dubinsko pranje auta, vađenje ciceva, auto bude kao nov. Tel. 061 107 285 Gume Michelin Energy 205/55 R 16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena 200 KM. Tel. 061 199 580 Prodajem 4 čelične felge 13-ke za Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212 741 Prodajem auto CD cita, DVD, VCD, MP4, MP3, ESP, 45 sekund, 45x4, 400 KM i LC monitor TM-7003A 200 KM, ili oboje 550 KM. Tel. 061 788 076 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem sve električne dijelove za pasata 1 d/b bosch pumpu prednja i zadnja šajba, štop lampe, farove, hladnjake. Tel. 063 459 893 Prodajem tri Michelin gume sa felgama 125/15, prvenstveno namjenjene za 2CV vozila. Povoljno! Tel. 061 142 418

Dnevni avaz srijeda 26. oktobar/listopad 2011. 43 
Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću sa okućnicom 650 kva met u Sarajevu ul Salke Terzića 17, Kasindolska. Tel. 062 271 488 Prodajem kuću sa posl prostorom, opremljena, vl. 1/1, Turbe kod Travnika. Tel. 061 452 382 Prodajem kuću u Buća Potoku,11x8 dimenzije, prizemlje + 2 sprata, 3 posebna ulaza, sve useljivo, garaža, okućnice 500 m2. Tel. 061 913 664 Prodajem kuću u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem. Moće i zamjena za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 260 515 Prodajem modernu kuću u nizu na Koševskom Brdu. Tel. 062 381 294 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Prodajem novu kuću sa svim stvarima zbog odlaska u inozemstvo u Draževicima kod Kiseljaka. Tel. 063 352 400 Prodajem u Žepču kuću na lijepoj lokaciji ima 2 odvojena stana, garažu, gosp. obj. i baštu. Cijena i plaćanje po dogovoru. Tel. 032 596 516 i 063 199 266 Prodajem veliku kuću 240 m2 + plac, Vrapčići kod Mostara. Tel. 061 301 772 Sarajevo, Miševići, prodajem novosagrađenu kuću 10x12 na sprat, na parceli 900 m2. Tel. 033 649 316, 033 690 059 Useljiva kuća od 120 m2, vrlo povoljno, asfaltni prilaz, Stari Grad. Tel. 062 150 856 Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 63.000 KM fiksno. Tel. 436 322 Izdajem posl. prostor 50 m2 Skenderpašina ulica, nova zgrada, 2 min do gl. EU zgrade. Polunamješten, klima alarm, al. portali, cijena extra povoljna. Tel. 061 426 158 Izdajem poslovni prostor 35 m2. Idealan za stomatološku ordinaciju, advokata, notara. Tel. 062 433 551 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor na Ilidži pijaca pov 100 m2. Tel. 061 778 247 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor od 40 m2 na duži period. Tel. 061 398 436 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Izdajem u centru dva poslovna prostora 36 m2 i 14m2 u neposrednoj blizini Katedrale, pogodni za sve namjene, exkluzivno sređen, ulica Petrakijna 16, frekventna ulica. Tel. 061 701 387 Iznajmljujem kancelarijski prostor na M. Dvoru, 2x80 m2 na I i II spratu (zaseban ulaz), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119 Prodajem ili izdajem poslovni prostor u Tuzli, 15 kvadrata. Tel. 061 548 917 Prodajem ili mijenjam za stan poslovni prostor 93 m2 (pored klinike Karabeg, pogodan za internističku ordinaciju, kozmetički salon, kancelarije... Tel. 061 130 545 Prodajem nov poslovni prostor 10.78 m2 u Ist. Sarajevu, Spasovdanska ulica. Tel. 061 714 918 Prodajem restoran, renoviran, vrhunski uređen s razrađenim poslom i renomeom, mogućnost dogovora. Tel. 061 130 545

Ostalo 
Grede 10x12 cm 5 i 6 m. Povoljno. Tel. 065 499 060 Letva 5x3 cm 0,35 KM po metru. Tel. 065 499 060 Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore 95x140 i vrata 80x230, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodajem dupla vrata na jednom štoku, bijeli bor puno drvo nova, povoljno. Tel. 061 397 976 Prodajem nova ulazna drvena vrata sa štokom. Tel. 033 219 808 Prodajem polovan crijep Kanjiža 1.500 komada vrlo povoljno u dobrom stanju. Tel. 033 481 484 Prodajem polovna drvena balkonska vrata sa štokom 240x90. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem polovnu stolariju “Jelovica”. Tel. 061 914 159 Prodajem ulazna vrata bijeli bor nova peci za plin 4 komada 7kw 9kw resiver i tanjir novo ste. Tel. 061 604 050 Prodajem za sprat kuće stana stolariju povoljno. Tel. 063 723 595 

Prodajem trosoban stan 64 m kvadratna ili mijenjam za dva manja kod Katedrale. Tel. 061 083 091 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Prodajem u Ilijašu centar renoviran stan 43 kvadrata. Tel. 061 324 788 Sanski Most, prodajem stan na odličnoj lokaciji, adaptiran, može zamjena za stan ili kuću u Sarajevu. Tel. 061 724 611 

Prodajem novo upakovano kućno kino garancija 2 god Philips HTS7140 u pola cijene - nagradna igra. Tel. 063 053 248 

Prodajem plinsku peć, korištena, 100 KM. Tel. 061 564 938 Prodajem TA peć 3 kw, kvarcnu grijalicu 3 kw, plinski bojler Vaillant 28 kw, nov pod garancijom. Tel. 063 369 652

Potražnja 
Hitno potreban stan manji u zgradi u centru za uposlenu strankinju. Tel. 061 142 704 Kupujem manji stan bliže kliničkom centru. Tel. 061 338 542 Kupujem u Vogošći jednoiposoban - dvosoban stan do 60.000 KM. Tel. 061 233 191 Ovlaštenoj agenciji potreban stan za najam zaposlenoj strankinji na godinu. Tel. 061 142 704 Potreban lijepo namješten stan do 60 m2, na relaciji Centar - Hrasno, plaćanje 6 mjeseci unaprijed, na duži period! Samo ozbiljne ponude (Agencija). Tel. 061 031 330 Potreban manji fino opremljen stan u zgradi u najam za zaposlenu ženu na duži period (agencija). Tel. 062 677 488 Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje poznatim klijentima. Tel. 061 269 835

Namještaj 
Prodajem sljedeće kućne stvari: Kuhinja sa sudoperom 1,60 cm, 2 ćilima, električni šporet “Beko”, 2 televizora “Samsung”, zidna ogledala, kod Vjećne vatre. Tel. 062 569 990. 2640-1tt Kupujem dvije fotelje masivne, očuvane. Tel. 061 749 648 Prodajem dvije fotelje na izvlačenje, novo. Tel. 061 243 591, 033 644 792 Prodajem garnituru za dnevni boravak, nova, cijena po dogovoru. Tel. 033 460 346 Prodajem korišten dobar sto za dnevni boravak na točkićima 120x60x50 cm, Jeftino. Tel. 033 227 077, 062 006 768 Prodajem sto za dnevni boravak orginal kamena ploča sarena. Tel. 061 278 188 Prodajem trosjed dvosjed, kao novo, 550 KM. Tel. 061 788 076 Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju, dobro očuvane povoljno. Tel. 061 377 937 Ugaona garnitura korištena 3 godine, očuvana, karo dezen, 300 KM. Tel. 061 499 921

Kućni ljubimci 
Prodajem 2 ženke njemačkog ovčara stare 4 mj. sa papirima, vakcinisane. Tel. 061 032 324 Prodajem crvenu kanarinku sa kafezom 40 KM. Tel. 061 184 432 Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem par argentinskih doga vrhunskog pedigrea povoljno u odnosu na kvalitet. Može i pojedinačno. Tel. 062 293 669 Prodajem štenad njemačkog ovčara sa papirima, vakcinisana. Tel. 061 032 324 Prodajem vrhunsku štenad tornjaka sa svim papirima. Dostava po dogovoru. Tel. 062 681 876 Prodajem ženku švajcarskog ovčara sa pedigreom i svim papirima. Tel. 061 143 433 Vučjak ženka 3 godine stara i kućica 200,00 KM. Tel. 061 984736

Kompjuteri 
Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor. Radimo non-stop (0-24h). Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na našoj web stranici www.bhislam.com. Tel. 061 700 863 PC serviser nudi usluge opravke računara povoljno. Tel. 062 328 044 Prodaja računara marke HP, 3,2Ghz, 512 mb Ram, 128 mb int. Grafička + pcie slot, 40 GB hdd 180 KM. Na veću količinu cijena po dogovoru. Tel. 062 953 615 Prodajem Pentium 3, windows 200, Disk RW.I čitač cd 74 gb, 261, 664KB RAM. Monitor 15 inc, 100 KM. Tel. 061 788 076 Profesionalno rješavanje kompjuterskih problema povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna zaštita. Instaliranje windowsa, umrežavanje. Dolazak. Tel. 061 170 085 Računar Dual Core Pentium, 2GB RAM DDR2, 80GB HDD, DVD, VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, garancija, 300 KM. Tel. 062 267 695 Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611 Servisiram računare, dizanje sistema win.xp i win.7, dolazak besplatan... Tel. 063 585 935

Zamjena 
Mijenjam 2-soban stan (59 m2) na Grbavici za veći na istoj lokaciji, uz doplatu. Tel. 033 431 999 Mijenjam četverosoban stan u centru za dva manja do Otoke. Tel. 062 193 207 Mijenjam kuću u Sarajevu, na ulazu u Boljakov potok 64 m2 + okućnice 42m2 sa svim priključcima uz cestu, za dva stana u Sarajevu. Tel. 061 167 774 Mijenjam manji stan za veći do 100 kvadrata uz doplatu u centru grada. Tel. 061 928 223 Mijenjam stan od 56 m2 na 4. spratu za stan do 50 m2 niže spratnosti. Prodajem regal dvokrilni hitno. Tel. 061 202 204 Mijenjam stan u cetru Doboja za stan u Sarajevu, namješten, ji orijentacija - sunčana strana, 64 m2 + prostran balkon, centralno gradsko grijanje. Tel. 053 242 805 Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293

Zemljišta 
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, sve zagrađeno žicom, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095 Prodajem imanje na Kobiljači kod Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820 9768, +352 691 84 6930 Prodajem zemljište 3 duluma može i u parcelama, Rakovica, Bistrički Potok. Tel. 062 346 727 Prodajem zemljište na Poljinama 35 KM/m2. Tel. 061 170 254 Prodajem zemljište za kuću u Aerodromskom naselju, 230 m2. Tel. 061 511 608 Prodajem zemlju 1.500 m cijena 10 e po m u Dračevicama blizu Blagaja i Mostara. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju Stup i Mostarsko raskršće sa građevinskim dozvolama. Tel. 061 288 939 Prodajem zemlju za kuću - vikendicu 1.200 m2, Vidovci - Rakovica, kod n. rezervoara za vodu. Tel. 061 525 195 Rajlovac industrijsko zemljište 5.000 m2, 1/1, ucrtana zgrada, cijena po dogovoru. Tel. 061 820 000 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617

Ostalo 
Prodajem ćurke od 10 do 20 kg hranjene domaćom hranom. Tel. 065 944 365, 057 350 955 Prodajem ćurke piliće i domaće koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152 Prodajem mlade pijetlove, kolumbija i zlatne talijane. Tel. 062 737 457 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294 Prodajem vlastite ćurke, patke, guske - guščiju mast, mlade kokoši horoze. Donosim na adresu žive ili očišćene. Tel. 061 925 691

Garaže 
Izdajem garažu na Čengić Vili I kod auto praonice Slon. Tel. 033 526 521 ili 061 188 758 Izdajem garažu na Koševskom brdu, ul. Braće Begić. Tel. 061 840 108 Izdajem garažu na Koševskom brdu, ulica Jukićeva, cijena 60 KM. Tel. 061 264 179 Izdajem garažu u Dobrinji 2, blizu dobrinjske gimnazije, extra stanje. Tel. 061 700 636 Izdajem garažu u novoj zgradi Uniprometa kod Merkatora! Tel. 033 526 521 ili 061 188 758 Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 Izdajem veću garažu u Kranjčevića 31. Tel. 061 484 335 Prodajem garažu iza slastičarne Una Zenica. Tel. 061 788 550 Vogošća Jošanička kod početne stanice za Sarajevo. Prodajem podzemnu garažu. Tel. 062 460 751 

Apartman na Bjelašnici, 52m2, 15m od hotel “Maršal”. Spavaća soba, kupatilo, hodnik, kuhinja, dnevni boravak, balkon sa direktnim pogledom na stazu. Privatni parking. Cijena 170.000. Tel. 062 504 855 Apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Gradac - povoljno izdajem sobe sa balkonima, pripadajućim kupatilom i WC-om i upotrebom kuhinje. Tel. 00385 21 697 340 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Prodajem novu garsonjeru od 15m2 u strogom centru Makarske. Tel. 062 381 294

Bijela tehnika 
Frižider staklena vrata 300 KM, veš mašine, šprete struja plin 150-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Tel. 061 156 309 Prodajem mašinu za veš marke Ardo uvezena iz Italije kao nova cijena 200 KM. Tel. 062 062 493 ili 061 304 259 Prodajem štednjak plin/struja, plinski bojler grijanje i teh vod. Tel. 061 930 259 i 033 225 223 Prodajem veš mašinu u odličnom stanju, povoljno. Tel. 065 027 864

Telefoni 
Nokia N73 muzic edition u extra stanju 50 KM. Tel. 063 798 978 Prodajem htc legend 5mpx, blic, android softwer, 8 GB memory kartica, Samsung j600 pink, Nokia 6610i svi telefoni su u extra stanju. Tel. 062 606 060 Prodajem LCD Samsung malo korišten, cijena 500 KM. Tel. 061 278 188 Prodajem Nokia N95 8GB može zamjena za slabiji uz doplatu. Tel. 061 278 211 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Kupujem TA peć. Tel. 061 158 784 Plinski dimnjačni bojler marke Junkers 18 kilovata, korišten mjesec, cijena 500 KM fixno. Tel. 062 198 788 Prodaja i ugradnja harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 061 512 294 Prodajem 2 plinske peći FEG od 2,5 i 4 kv na dimnjak sa sulinarima i TA peč AEG od 5 kv. Tel. 062 002 874 Prodajem 4 plinske peći Emina 3.5kw i 4.5kw, ulazna vrata bijeli bor nova, plej stejšn 1, resiver i tanjir novo sve. Tel. 061 604 050 Prodajem dupla vrata na jednom štoku, bijeli bor puno drvo nova, povoljno. Tel. 061 397 976 Prodajem dvije plinske peći fasadna i za dimnjak. Tel. 061 828 389 Prodajem jako povoljno skoro nov šporet na čvrsto gorivo marke Smederevo ložište desno. Tel. 063 612 119 Prodajem kamin za etažno grijanje 11 kw i peć Buderus za centralno grijanje 21 kw, može na plin ili lož ulje. Tel. 063 352 400 Prodajem klima uređaj 18 kw hlađenje i grijanje. Tel. 061 200 328 Prodajem peć gusanu na čvrsto gorivo, jako povoljno. Tel. 061 363 313 Prodajem plinske peći povoljno. Tel. 061 543 539 Prodajem plinsku peć na dimnjak 2 kw. Tel. 061 134 020

Poslovni prostori 
Grbavica, izdajem prostor 50 m2, 3 prostorije, potpuno adaptiran, pogodan za kancelarije ili ordinacije, nalazi se pored Shoppinga. Tel. 061 724 611 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem extra poslovni prostor 50m, Trg heroja 32, idealan prilaz. Tel. 061 157 382 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za više namjena. Tel. 061 135 449 Izdajem opremljen frizerski salon površine 25 metara kvadratnih u Hrasnom povoljno. Tel. 061 494 005

Ostalo Mašine 
Građ. kompresor Demag 3.3 m3 sa alatom Rk 23 (bušenje) Rk 17 (razbijanje kamena i betona). Tel. 061 915 874 Kupujem cekular. Tel. 061 158 784 Prodajem aparat za varenje Gorenje. Tel. 463 383 Prodajem mašinu za malterisanje PFT 4, austrijska, dodatni alat, crijevo, tri mješača, letve, 4.200 KM, može zamjena za helikopter za estrih. Tel. 061 788 076 Prodajem viljuškar marke Hyster, 5t, duge vile. U ekstra stanju. Povoljno. Tel. 061 163 894 Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 177 944 Prodajem dva TV-a 37 cm i 55 cm stereo, txt, daljinski. Tel. 062 431 599 Prodajem kameru osam mm ispravna, više foto aparata ispravnih za kolekcionare. Tel. 063 802 398 Prodajem nov playstejšen 3 neotpakovan. Tel. 062 885 647 

Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893 Prodajemknjige izgramatikeitalijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 Prodajem knjige svih žanrova. Tel. 066 348 925 Prodajem medicinske enciklopedije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sarajevo. Tel. 037 351 057 Prodajem sportske knjige “Ribolov” Šefika Mršića, Konjički sport Bihaća, Bihaćka hronika. Tel. 037 351 057

Kuće 
Ilidža -kućakodstare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuća u izgradnji 8x7 sprat opremljen struja, voda sa 1.000m kvadratnih okućnice pod voćem, 60.000 KM, Ilidža - Osjek, Drage Filipovića 82, ili zamjena za stan. Tel. 062 632 825 

Prodajem 2 prstena dijamantni, kospa 2.000 KM i ružica 800 KM. Tel. 061 106 856 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185

44

Srijeda 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 
Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 28 godina tražim posao u ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel. 062 442 956 Momak 30 g ozbiljan, odgovoran i vrijedan tražim posao noćnog čuvara, na građevini ili bilo kakav drugi posao. Hitno. Tel. 062 081 927 Momak 30 godina traži posao, zavrsio sam za pomoćnog kuhara. Tel. 061 881 593 Momak35 godina,ozbiljanivrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potrebna kozmetičarka. Tel. 061 521 391 Potrebna radnica sa iskustvom do 30 godina za rad u trgovini. Ilidža, Otes. Tel. 061 157 473 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061 275 468 Potrebna sobarica za rad u motelu “Royal” na vogošćanskoj petlji, plata 400 KM. Tel. 063 256 850 Potrebne 2 djevojke za posluživanje u ćevabdžinici u Nedžarićima Tel. 033 235 245 Potrebni radnici u autopraonici u blizini Aerodroma. Tel. 061 297 127 Tražim posao frizera. Tel. 061 700 955, 062 449 465 Tražim posao kuharice, može i inostranstvo. Tel. 061 612 156 Tražim posao noćnog čuvara ili bilo kakav posao iza 17h, redovan student. Tel. 061 079 262 Tražim posao noćnog čuvara. Tel. 061 172 895 Tražim posao posedujem kao vozač B, C kategoriju. Tel. 065 297 114 Tražim posao trgovinske dostave B kategorije, distribucija štampe, pekara i slično. Tel. 066 064 875 Tražim posao! Oženjen sam i imam 34 godine SSS KV vozač B,C,E kategorije sa iskustvom i rada u magacinu tekstil, higijena, Džemo, Sarajevo centar. Tel. 066 861 947 Tražim posao! Završena VSS (inžinjer - građevine), jedna god radnog staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231 Tražim posao, 20 godina, djevojka. Tel. 062 722 053 Tražim posao, imam 20 god., smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759 Tražim posao, komercijaliste, konobara, ili el. struke. Tel. 063 078 696 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje. Tel. 062 854 694 Zaradite novac uključite se u kozmetičku kompaniju - prodaja kozmetike, Sarajevski kanton. Tel. 061 210 994 Žena srednjih godina traži posao, čuvala bi stariju osobu, djecu ili rad po kući. Tel. 062 552 075, 033 674 437 Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Tražim agregat preko 7 kw. U zamjenu dajem fordov kedi 1994. god, neregistrovan. Tel. 066 188 290

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000

35 

Nova umjetna trava za nogometna igrališta veoma povoljno. Tel. 061 377 170 Prodajem polovne skije povoljno. Tel. 065 816 792 Prodajem sprave za kućnu namjenu vježbanja, Power Plate, Ab Rokset, Lec Magic, povoljno. Zvati poslije 16 sati. Tel. 063 549 106 Prodajem stolove za stoni tenis na rasklapanje novi. Tel. 061 763 742 

Prodajem bilijar stolove 9FT, 6 komada, novi, cijena povoljna, 1 komad 3.950 KM, Sarajevo. Tel. 061 819 248. 2613-1tt Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Tel. 061 526 918 Kupujem deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice firmi, fondova, najbolje plaćam, isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 Kupujem obaveznice devizne štednje i ratne odštete.Federacija i R. Srpska. Tel. 061 526 918 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju i certifikate za otkup stana. Kupovina - prodaja. Povoljno. Tel. 061 526 918 Kupujem staru deviznu štednju i ratnu odštetu u FBiH i RS. Isplata odmah. Tel. 063 723 595 Kupujem staru deviznu št e dnju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu št e dnju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem čistu uvoznu srebrenu živu. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem daske od regala. Tel. 468 450 Prodajem domaći bijeli luk. Tel. 061 426 554 Prodajem duge zimske muške i ženske štofane kapute. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem dugu bundu od astrahana nova vrlo povoljno. Tel. 061 813 574 Prodajem dupli lim za sudoper sa priključnim elementima. Tel. 061 134 020 Prodajem dvije karte za utakmicu Dinamo - Lion. Tel. 061 139 457 Prodajem jaja od prepelice. Tel. 061 137 884 Prodajem komplet pribor i posuđe “Solingen” za ugostiteljstvo i domaćinstvo. Cijena po dogovoru. Tel. 546 456 Prodajem lustere sa po jednim sijaličnim mjestom. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 707 Prodajem neuložene certifikate za otkup stana u cijeloj Federaciji BiH. Povoljno! Tel. 063 024 594 Prodajem pekarsku mješalicu od rostfraja, dvije brzine miješanja, kapaciteta 100 kg brašna. Cijena 2.000 eura. Tel. 061 285 407 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem podloge i kese za stomu, cijena po dogovoru. Tel. 546 456 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem profesionalni aparat za kafu San Marco sa el. Mlinom. Cijena 200 KM. Tel. 061 455 381 Prodajem spajalice za tapetare 15 mm. Tel. 061 857 086 Prodajem šivaće mašine Bagat, Singer i Pfaf (koža) na 2 rate uz garanciju. Tel. 061 145 504 Prodajem tri kutije rivotrila 0.5 mg i 2 mg. Proizvodnja Švajcarska. Tel. 061 498 177

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033 655 600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 11771-1Ndž VODOINSTALATER sa ELEKTRIČAROM - sve opravke starih i ugradnja novih bojlera, peći, česmi, šolja - sanitarija, osigurača i sl. Tel. 061 222 228. 12049-1Ndž VODOINSTALATER SA ELEKTRIČAROM vršimo popravku starih i ugradnju novih instalacija (eko plastika, sanitarije, bojlera, indikatora, osigurača i drugo). Tel. 061 132 149, 061 180 120. 11906-1Ndž Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa, šipoda, laminata veoma povoljno. Tel. 061 714 751 Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Građevinsko preduzeće “G r aditelj”, renoviramo stanove komplet: stolarija, zidovi, podovi, keramika..., po vašim željama. Tel. 061 240 747 Keramički radovi od 8 KM, brzo povoljno i kvalitetno! Tel. 062 422 040 Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket postavljanje, brušenje sve vrste parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Popravljam i pravim sve od pločastog materijala. Tel. 062 620 680 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja, dolazak besplatan sa garancijom. Tel. 061 156 309 Rigips, elektro-instalacije i moleraj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286 Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Tapetar presvlačimo sve tipove namještaja, a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 Tapetar sa iskustvom vrši presvlačenje i tapaciranje kućnog i kancelarijskog namještaja. Tel. 061 620 057 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 

Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Prodajem lovački karabin 8,57 7,9 milimetara sa papirima, cijena po dogovoru. Tel. 065 915 853 Prodajem pištolj HS 9 u izvrsnom stanju, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085 

Vodoinstalater 30 god. iskustva vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenje odvoda. Tel. 062 139 034 Vodoinstalater opravlja i postavlja česme, vodokotliće, sifone, ventile. Penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater, vršim sve usluge u kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 Vodoistalater održava staru i postavlja novu istalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622

Intelektualne 
Studenti Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu daju instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 062 565 885 Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Časovi i instrukcije iz engleskog jezika, dvočas 10 KM. Tel. 061 334 895 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instrukcije iz matematike i fizike za srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima, 2h - 15 KM. Tel. 065 519 576 Instrukcije iz njemačkog i engleskog jezika za osnovce i srednjoškolce. Tel. 061 235 229 Matematika, instrukcije đacima, iskusan profesor dolazi vašoj kući. Tel. 062 691 202 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220 173 

Restoranu na Grbavici potreban konobar sa iskustvom. Tel. 033 654 988. 2642-1tt Hotelu “Hollywood” na Ilidži hitno potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Mobitel: 061 136 633, telefon: 033 773 100. N. U ugostiteljskom objektu u centru grada potrebna konobarica i kuharica. Tel. 062 213 788. 2688-1tt Cafeteriji u Interexu Stup potreban konobar sa radnim iskustvom. Tel. 061 784 650, zvati poslije 16h. 12241-1Ndž Agenciji Meka potrebne medicinske sestre i njegovateljice za kućnu njegu bolesnih i starih lica, radno iskustvo obavezno, zvati poslije 12h. Tel. 061 237 641 Autopraonici na Otoci potreban ozbiljan radnik sa iskustvom. Tel. 062 758 226 Autopraonici vulkanizeru potreban radnik sa radnim iskustvom. Tel. 061 434 964 Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu A&M na Ilidži potrebna pomoćna radnica i frizerka. Tel. 061 270 017 Građevinski radnik traži posao, desetogodišnji rad na građevini, radio i kao grupovođa, vozačka B kategorije. Tel. 066 064 875 Hitno potreban vulkanizer koji zna raditi, a ne pričati da zna, zvati poslije 20 sati. Tel. 061 837 218 Hitno tražim posao, stalni rad odnos. Imam 45 g. tražim posao u Bugojnu - noćni čuvar, građevina..., radio bih savjesno i pošteno svoj posao, imam B kategoriju. Tel. 062 151 642 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Hitno tražim zaposlenje kao tehn. sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u trgovini, agenciji, kiosk, itd. Tel. 066 265 724 Kuhar sa dugogodišnjim iskustvom, traži posao kuhara ili pomoćnog kuhara. Tel. 061 424 470

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž Briket i drva vreća 5 KM, bukova iscijepana drva 1 metar 75 KM, tačna mjera. NE KRADEM!!! Tel. 062 424 220, 063 497 226. 2525-1tt Velika akcijska rasprodaja drva i uglja. Ugalj drveni cijena - 90 KM, ugalj Banovići kocka - 145 KM, orah Banovići cijena 150 KM. Prevoz besplatan. Kontakt tel. 061 241 957, 062 258 029. 12153-1Ndž AKCIJA: Prodaja i dostava uglja Banovići original seperacija (kocka, orah), drveni Kreka. Tel. 062 170 130, 061 289 961. 12227-1Ndž 

“Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija “Paramedic”, prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Autoprevoz kombijem, selidbe, odvoz šute, obez radna snaga, jeftino. Tel. 061 378 166 

Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778 Bula Aida liječim sihire, crvene vjetrove, napade đina napasnika, plač djece, kostobolje, strahove, nesanicu, za nafaku, mir u kući, polaganje ispita, ako vam ne ide ljubav, da djecu imate uspješno, liječim samo po časnom Kur'anu od svih zlih sila. Ako imate ovakvih problema javite se svih vjera i nacija da vam pomognemo s Božijom pomoći. Tel. 066 121 821 Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistim kuće i poslovne prostore. Tel. 061 815 047 Čistim stanove nedjeljom. Tel. 066 054 856 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. Cijena po dogovoru, stanujem na Pofalićima. Tel. 061 667 073 Čuvala bih djecu u Vašem ili svom stanu, ili stariju osobu na Otoci. Odgovorno. Tel. 062 395 811 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Čuvala bih stare osobe i pomagala u kući. Tel. 468 450 Dipl. fizioterapeut pruža usluge pacijentima nakon moždanih udara u vidu masaže, pasivnih, aktivno potpomognutih i aktivnih vježbi. Sarajevo. Tel. 061 382 941 Kirby-čišćenje, čistimo, vršimo dubinsko usisavanje ćilima i ostalih prostirki. Čistimo namještaj i uglove sa kirby usisivačem. Tel. 061 214 579 Kombi prevoz namještaja, selidbe i odvoz stari stvari koje vam nisu potrebne, obezbijeđena radna snaga. Povoljno! Tel. 061 552 366 Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Nudim pomoć starijoj osobi uz nadoknadu, čovjek bez primanja. Tel. 061 531 226 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Ozbiljna gospođa penzioner pazila bi stariju gospođu. Tel. 062 320 034 Presnimavanje sa video kaseta, mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Specijalni tretmani protiv žohara, moljaca, mrava, stjenica, buha i miševa. Tel. 033 216 373, 062 328 447 Vršim prevoz robe, selidbe, povoljno, kombi 15 kubika tovarni prostor, na svim destinacijama. Tel. 061 811 115 Žena srednjih godina čuvala bi stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095 418

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA BR^KO DISTRIKT BiH OSNOVNI SUD BR^KO DISTRIKT Broj: 96 0 Ip 017777 10 Ip Br~ko, 09. 09. 2011. godine Osnovni sud Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine sudija Dragan Mitrovi} u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH (pravni sljednik UPI banke dd Sarajevo) protiv izvr{enika „AUTO-MERTZ“ DOO BR^KO radi naplate duga u iznosu od 1.781.416,13 KM, na ro~i{tu dana 09. 09. 2011. godine, donio je
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 159127 11 P Sarajevo, 11. 10. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku, (Slu`bene novine FBiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Dubravka Kraji{nik, u pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE ADRIA BANK DD MOSTAR, protiv tu`enih JERLAGI] AMIR i dr., radi duga, V.SP. 10.185,07 KM. OBJAVLJUJE SLIJEDE]I

Dnevni avaz

srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

45

Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1 ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2 ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protiv tu`bu (~lan 74. stav 1 ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1 ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Dubravka Kraji{nik

ZAKLJU^AK
I Utvr|uje se na osnovu procjene stalnog sudskog vje{taka Kati} Ivana dipl. ing. gra|. iz Br~kog od 01. 08. 2011. godine, tr`i{na vrijednost nekretnina upisanih u zk. ulo`ak 10264 E k.o. Br~ko, parcela 9/127 povr{ine 612 m2, stambeno-poslovni objekat „Bulevar mira“ zajedni~ki prostor poslovnih prostorija u povr{ini od 412,36 m2 sa uknji`enim pravom gra|enja na zemlji{tu i vlasni{tva na objektu u korist doo „Auto-mertz“ Br~ko sa dijelom 659/100 koji iznosi 277.672,24 KM: poslovni prostor br. 1 u suterenu upisan u podulo`ak br. 142, povr{ine 612,00 m2 ~ija je vrijednost 612.000,00 KM poslovni prostor br. 18 na I spratu upisan u podulo`ak br. 156, povr{ine 34,65 m2 ~ija je vrijednost 117.810,00 KM poslovni prostor br. 21 na I spratu upisan u podulo`ak br. 159, povr{ine 37,47 m2 ~ija je vrijednost 127.398,00 KM poslovni prostor br. 22 na I spratu upisan u podulo`ak br. 160, povr{ine 60,07 m2 ~ija je vrijednost 204.238,00 KM poslovni prostor br. 23 na I spratu upisan u podulo`ak br. 161, povr{ine 61,32 m2 ~ija je vrijednost 208.488,00 KM poslovni prostor br. 24 na I spratu upisan u podulo`ak br. 162, povr{ine 33,39 m2 ~ija je vrijednost 113.526,00 KM poslovni prostor br. 26 na I spratu upisan u podulo`ak br. 164, povr{ine 62,13 m2 ~ija je vrijednost 211.242,00 KM poslovni prostor br. 29 na II spratu upisan u podulo`ak br 165, povr{ine 24,90 m2 ~ija je vrijednost 62.250,00 KM poslovni prostor br. 30 na II spratu upisan u podulo`ak br. 166, povr{ine 25,83 m2 ~ija je vrijednost 64.575,00 KM poslovni prostor br. 31 na II spratu upisan u podulo`ak br. 167, povr{ine 24,90 m2 ~ija je vrijednost 62.250,00 KM poslovni prostor br. 32 na II spratu upisan u podulo`ak br. 168, povr{ine 25,83 m2 ~ija je vrijednost 64.575,00 KM poslovni prostor br. 33 na II spratu upisan u podulo`ak br. 169, povr{ine 35,19 m2 ~ija je vrijednost 87.975,00 KM poslovni prostor br. 34 na II spratu upisan u podulo`ak br. 170, povr{ine 37,77 m2 ~ija je vrijednost 94.425,00 KM poslovni prostor br. 35 na II spratu upisan u podulo`ak br. 171, povr{ine 21,46 m2 ~ija je vrijednost 53.650,00 KM poslovni prostor br. 36 na II spratu upisan u podulo`ak br. 172, povr{ine 37,44 m2 ~ija je vrijednost 93.600,00 KM poslovni prostor br. 37 na II spratu upisan u podulo`ak br. 173, povr{ine 60,07 m2, ~ija je vrijednost 150.175,00 KM poslovni prostor br. 38 na II spratu upisan u podulo`ak br. 174, povr{ine 61,32 m2 ~ija je vrijednost 153.300,00 KM poslovni prostor br. 39 na II spratu upisan u podulo`ak br. 175, povr{ine 38,14 m2 ~ija je vrijednost 95.350,00 KM poslovni prostor br. 40 na II spratu upisan u podulo`ak br. 176, povr{ine 40,89 m2 ~ija je vrijednost 102.225,00 KM poslovni prostor br. 41 na II spratu upisan u podulo`ak br. 177, povr{ine 62,14 m2 ~ija je vrijednost 153.350,00 KM poslovni prostor br. 50 na III spratu upisan u podulo`ak br. 184, povr{ine 60,07 m2 ~ija je vrijednost 120.140,00 KM poslovni prostor br. 51 na III spratu upisan u podulo`ak br. 185, povr{ine 61,32 m2 ~ija je vrijednost 122.640,00 KM poslovni prostor br. 52 na III spratu upisan u podulo`ak br. 186, povr{ine 38,14 m2 ~ija je vrijednost 76.280,00 KM poslovni prostor br. 53 na III spratu upisan u podulo`ak br. 187, povr{ine 40,89 m2 ~ija je vrijednost 81.780,00 KM Ukupna procijenjena tr`i{na vrijednost nekretnina je 3.512.918,24 KM. II Odre|uje se ro~i{te za prvu prodaju koje }e se odr`ati dana 02. 11. 2011. godine u 13,30 ^ASOVA U ZGRADI OVOG SUDA U SUDNICI BROJ 13. III Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 ~asova u Br~kom, a na dan odre|enog za prodaju, najkasnije jedan sat prije po~etka javnog nadmetanja. Na navedenim nekretninama nisu upisana prava slu`nosti ili drugi stvarni tereti. IV Izvr{eniku DOO „Auto-mertz“ Br~ko se zabranjuje otu|enje imovine, navedene u ta~ki I ovog zaklju~ka, uz krivi~no-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani. V Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaklju~ka na prvom nadmetanju ne prodaju, sud }e zakazati drugo ro~i{te na kojem se nekretnine mogu prodati ispod 4/5 utvr|ene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 te vrijednosti. Od prvog do drugog ro~i{ta mora prote}i najmanje 30 dana. Stranke se mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu ni`u od cijene iz ove ta~ke. VI U javnom nadmetanju mogu u~estvovati samo lica koja su prethodno polo`ila u~e{}e u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine, odnosno 351.291,824 KM uz napomenu da tra`ilac izvr{enja nije du`an polo`iti, odnosno platiti u~e{}e. VII Kupac je du`an polo`iti cijenu za javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena ispla}uje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine }e se predati kupcu i dozvoliti pravo uknji`enja vlasnika u korist kupca. Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne polo`i cijenu, sud }e rje{enjem prodaju oglasiti neva`e}om i odrediti novu prodaju. Ovaj zaklju~ak }e se objaviti na Oglasnoj tabli suda, a stranke su ovla{tene da zaklju~ak o svom tro{ku objave i u drugim sredstvima informisanja. Zaklju~ak dostaviti tra`iocu izvr{enja i izvr{eniku. SUDIJA Dragan Mitrovi} POUKA O PRAVNOM LIJEKU Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljena posebna `alba.

OGLAS
Poziva se tu`eni ^I[I] ALAN, Sarajevo, ul. Dervi{a Numi}a 18b, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 16. 02. 2011. godine, kojom je predlo`eno, da sud nakon provedenog postupka, donese slijede}u presudu: Nala`e se tu`enim Jerlagi} Amir, [urkovi} Elvir i ^i{i} Alan, da solidarno isplate tu`itelju iznos od 10.185,07 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 14. 02. 2011. godine, pa do dana namirenja tu`itelja u cjelosti, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove sa zateznim kamatama po~ev od dana presu|enja pa do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a, tu`eni ^I[I] ALAN je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 065-0-Mal-06-000914 Sarajevo, 06 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Sandra Stare, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog Pu{ac Uro{a, iz Sarajeva, ul. Geteova br. 3 Sarajevo, radi duga od 86,70 KM, van ro~i{ta dana 06. 10. 2011. godine, donio je:

86,70 KM, sa pripadaju}im zakonskim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to. - na iznos od 31,00 KM po~ev od 04. 03. 2005. godine, - na iznos od 36,00 KM po~ev od 07. 04. 2005. godine - na iznos od 19,70 KM po~ev od 07. 05. 2005. godine, do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 13,57 KM, sve u roku od 15 dana. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare, s.r. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 182 ZPP-a), putem ovog suda, ul. [enoina br. 1. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti dug za isporu~enu i utro{enu elektri~nu energiju u iznosu od

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 004401 04 Mals Sarajevo, 11. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja „AVAZ“ d.o.o. Dru{tvo za nekretnine, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu, Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, protiv tu`enog STR „NELA“ vl. Kibri} Safet, ul. Put `ivota bb, radi duga od 1.108,49 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

- na iznos od 357,71 KM po~ev od 29. 10. 2003. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182 ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}

OBJAVLJUJE
- dostavljanje tu`be na odgovor Dana 14. 7. 2004. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 1.108,49 KM pa je predlo`io da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 1.108,49 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 750,58 KM po~ev od 07. 10. 2003. godine pa do isplate

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U TESLI]U Broj: 87 0 P 004754 11 P 2 Tesli}, 20. 10. 2011. godine Tu`itelj: Marjan Medovi} Tu`eni: Anemari Medovi} Radi: Brak - razvod Vsp:

NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

POZIV
Za 1. Anemari Medovi}, 2. Advokat Miroslav Janji}, Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 30. 11. 2011. godine u 8,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 20. Sudija Slavica Frank s.r.

Ta~nost prepisa ovjerava - potvr|uje Predsjednik vije}a, sudija OVLA[TENI RADNIK SUDA

46

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom babi

na{em dragom

KEMALU (MEHMEDA) KARI]U
Dragi na{ babo, ostavio si nas, a nisi nas pitao da li mo`emo `ivjeti bez tebe. Mama nas tje{i da moramo. Ako moramo, onda ti obe}avamo da }emo biti dobre, jer si ti to i `elio. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Dok smo `ive voljet }emo te. Zauvijek tvoje k}erke Nina i Dina sa mamom
2692-tt

KEMALU (MEHMEDA) KARI]U
Te{ka je spoznaja da te vi{e nema me|u nama. Mi }emo te pamtiti kao dobrog ~ovjeka i dobrog zeta. U na{oj porodici ostat }e{ prepoznatljiv kao dobar otac. Tvoje Nina i Dina imat }e {ta da pamte. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Tvoji: Nane i Raka sa porodicama
2692-tt

SJE]ANJE

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se tu`na godina od kako nije sa nama na{ dragi

na drage roditelje

MEHMED - ^UPO MAHI]
Nije dovoljna godina, a ni sve one koje dolaze, da izbri{u ljubav i sva lijepa sje}anja na tebe. Od zaborava }e te zauvijek ~uvati, Tvoji supruga Milena, djeca Sandra i Alen, sestra Emira (Indira), brat Emir ([ona), 1474-1mo nevjesta Amira sa svojim porodicama

HIMZO JA[ARSPAHI]
5. 2. 1992 - 26. 10. 2011.

iz Kaknja

VASVA JA[ARSPAHI], ro|. D@AFI]
26. 10. 2007 - 26. 10. 2011.
2699-tt

Uvijek u svje`em sje}anju na vas, s ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, sestra

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SUBHIJA - SUTKA SERDAREVI], ro|. PIRI]
iz Trebinja
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti veliku bol i tugu za tobom. Ne postoji utjeha ni zaborav, ve} samo praznina, ljubav i vje~no sje}anje na tebe. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. O`alo{}eni: suprug Fuad, sin Mustafa, k}erka Zejna, snaha Amra, zet Muzafer, unu~ad Kenan, Arijana, Bakir, Zerina, sestra Raza sa porodicom, brat Ibro sa porodicom 1470-1mo

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana kako nisi sa nama

KEMAL JUSUFOVI]
Pro{lo je 40 bolnih dana od kada nisi sa nama. Tvoji - Len~e, Hana i Harun
2697-tt

KEMAL (D@AFER) JUSUFOVI]
Tvoji neutje{ni roditelji
2697-tt

Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

Pro{lo je ~etrdeset dana

SUBHIJA SERDAREVI], ro|. PIRI]
Iza tebe ostala je bol i tuga, vje~na praznina, zbog svega {to si nam zna~ila i {to si nam pru`ila. Bol nije u suzama, ni u rije~ima, na{a je bol u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. K}erka Zejna, zet Muzafer, unu~ad Kenan i Arijana
1470-1mo

KEMAL JUSUFOVI] AMIRA BATINI]
26. 10. 2008 - 26. 10. 2011.
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe ostaje vje~no. Ostavio si trag koji se ne bri{e, sje}anje koje ne blijedi i pokazao dobrotu koja se ne zaboravlja. Tvoji - Muni, Adi, Nino i Nihad
2697-tt

S tugom i po{tovanjem, Tvoje drugarice Raza, Sena, Zulejha i Amira Fo~o
2709-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em voljenom djeveri}u i amid`i}u

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 26. 10. 2011. u srijedu, navr{ava se sedam dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

na{em dragom drugu i prijatelju

SENAD (NUSRET) [EGALO
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Zauvijek }emo se sje}ati vremena provedenog s tobom i ~uvati uspomene koje }e ostati duboko u na{im srcima. Tvoji: strina [e}a, Alma, Ned`ad, Erman, Belma, Nijaz, Tajra i Edvin
2708-tt

ABDUSELAM SUBA[I]
Bit }e{ vje~ni ukras u na{em sje}anju. Prijatelji iz OO SDU Vogo{}a: Eso, Nada, Zdravka, Branka, Ankica, Vahida, [ima, Nina, Maja, Sabiha, Dino, Bedro i Eso [e}eragi}
p-71320

NEJAZIJA (OMER) MUFTI]
Porodica Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Istiklal d`amiji.
No037883

SJE]ANJE

SJE]ANJE na na{u dragu i nikad zaboravljenu tetku i sestru

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage

na na{eg dragog

ADMIRA (AVDE) HEBIBA
26. 10. 1993 - 26. 10. 2011.
Iako nisi sa nama, uvijek si u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj amid`a ]amil i strina Izeta
1475-1mo

SUPHIJU - SUTKU SERDAREVI], ro|. PIRI]
iz Trebinja
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe, tvoj plemeniti lik i dobrota prema svima nama, nikada ne}e biti zaboravljena. Hvala ti na svemu i drago nam je {to smo te takvu imali. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: sestra Raza, Nasko, Samra, [ejla i Mide
12231-1nd`

ALMASA (SALEMA) ZEJNILAGI], ro|. KRE^O
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske blagodati. Tvoje k}erke Melisa, Almasa (Nerma), Mensura sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 26. 10. 2011. u 14.00 sati u ku}i merhume, Rakovi~ka cesta 269 -[amin Gaj.
2689-tt

Dnevni avaz
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od kada je preselila na ahiret na{a voljena i nikad zaboravljena
SJE]ANJE

srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

47

Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se tri tu`ne godine kako nije sa nama na{a draga

ADILA MUSLI], ro|. POJATA
Vje~no o`alo{}eni: mu` Musli} Taib, sinovi Samir, Armin, snahe Sabira i Elma, unuci Sana, Sani, Mejrema i Lamija
2628-tt

[UHRA (HAMDIJE) KRVAVAC, ro|. KUSTURA
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati prazninu nastalu tvojim preranim odlaskom. Zauvijek }emo te voljeti i s ponosom nositi uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i ljubav koju si nesebi~no pru`ala. Tvoji najmiliji: porodice Krvavac, Proha i Kustura
p-71240

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog zeta, bad`e i tetka

Osamnaest godina kako je preselio na ahiret

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg voljenog

ADNANA (D@EMALA) MU[OVI]A
Dragi na{ tetak, tako smo te od milja zvali, svima }e{ nam puno nedostajati. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Tvoji Sulejmanagi}i i Had`iabdi}i
p-71141

ELVIR [OV[I]
Da ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote. Tvoji: sestra Elvira, zet Sead i sestri~ne Melisa i Erna
12193-1nd`

ELVIR (EMIN) [OV[I]
Ne mo`e vrijeme koje prolazi ubla`iti na{u veliku bol i tugu za tobom. Ponosni smo {to smo te imali. Beskrajno nam nedostaje{. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji babo Emin i majka Esma
12193-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 19 godina od smrti na{eg dragog brata, djevera i amid`e

POSLJEDNJI POZDRAV

SEAD (ASIM) MUJANOVI] AMIRA (HAMDIJE) BATINI] - MIKICA
Jako, jako mi nedostaje{... Tvoja Alma
12208-1nd`

Ponosni {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni jer smo te prerano izgubili, ali zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe i tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i d`enetske ljepote. Tvoji: Adil, Fikreta, Suvada, Adis, Admir, Almina, Enida, Adna, Ajla i Arman
12213-1nd`

dragoj

JASNI PIVODI]
U mom srcu ostat }e{ voljena, a u mislima nikad zaboravljena... Tvoja Lela
2679-tt

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 10 godina od kada nije sa nama na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju i velikom ~ovjeku

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em {efu i kolegi

RAIFA RAMEZI], ro|. TANOVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tvoj lik, plemenitost i dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
2683-tt

KEMO - KENANET HAD@IMUJI]

KEMALU KARI]U

Porodica Li{i} - Senahid, Fatima i Azur
2680-tt

Federalni vodoprivredni inspektori Tenzila, Hamdija, Mirsad i Sadudin
2678-tt

TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog {ehida

SJE]ANJE
Dana 25. 10. 2011. navr{ilo se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ poslovni kolega, drug i plemeniti ~ovjek

SJE]ANJE

Na{em heroju, ratnom komandantu sa Igmana, osniva~u prve bora~ke organizacije JOB „Unija veterana“, dugogodi{njem predsjedniku U.O. JOB „Unija veterana“ op}ine Had`i}i i nosiocu najve}eg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“

MEHEMED - HEMO SIDRAN
26. 10. 2009 - 26. 10. 2011.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, na{a LEGENDO. Upravni odbor i ~lanovi JOB-a „UNIJA VETERANA“ op}ine Had`i}i.
SJE]ANJE Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od prerane smrti na{eg voljenog

MENSURA (BRADA) GACKI]A
Dragi Mensure, jo{ uvijek vjerujemo da }e ubice koje izvr{i{e gnusni ~in nad tobom, biti imenovane i osu|ene. Neka ti Allah podari vje~iti rahmet Vje~no o`alo{}eni: Begajeta, Vedad, Anesa, Vildana, Ensar, Muhamed, Amina i ostali koji su p-71141 te voljeli.

1993 - 2011.

MIRSAD (HALILA) UDVIN^I]
Uposlenici firmi i radne kolege: Hydro Weys d.o.o., Elektropraktiker d.o.o., Granulo-Re d.o.o., Sejo Vrani}, Zlatko Hasanovi}, Ramiz Granulo sa saradnicima Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
12226-1nd`

IZET (AZEM) KAR[I]
26. X 1993 - 26. X 2011.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica
2685-tt

12231-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg druga i brata

POSLJEDNJI POZDRAV

KEMAL KOJI]
26. 10. 1993 - 26. 10. 2011.
18 godina! Bol, tuga, suze kao i prvog dana... Vje~na praznina. Ponosni {to smo Te imali. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: supruga Razija, sinovi Adis i D`emo
2707-tt

dragom prijatelju, uglednom privredniku i ~lanu Skup{tine Komore

EDINA (AMIRA) FEJZI]A
S ljubavlju ~uvamo uspomene na tebe. Nek ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: tetka Hajra, Elvir, Sanela, Alma, Erna, Dino, Denis 2705-tt

EDIN FEJZI] FEJZA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Amin, Adis, Dijamel, Miralem, Rasim, Jasmin
2706-tt

SENADINU MULABEGOVI]U
Privredna komora Kantona Sarajevo
2681-tt

48

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

KEMALU KARI]U
Dragom kolegi i velikom ~ovjeku Kolektiv Federalne uprave za inspekcijske poslove
N

SJE]ANJE

MU[AN - CACO (SAKIB) TOPALOVI]
26. 10. 1993 - 26. 10. 2011.
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 18 godina od pogibije na{ih prijatelja, saboraca i komandanta Bosne - 20 „Zelenih beretki“ Mu{an Topalovi} - Caco i saboraca Prlja~a Elvedin i Gacki} Mensur. Pozivamo sve borce i prijatelje da se okupimo na {ehidskom mezarju Kova~i 26. 10. 2011. godine u 10.00 ~asova, gdje }emo prou~iti Jasin i odati du`nu po~ast na{im herojima. I ne recite za one koji su poginuli na Allahovom putu mrtvi su! Ne, oni su `ivi, ali vi to ne osje}ate. U.B. BOSNA-E ZELENE BERETKE
SJE]ANJE IN MEMORIAM SJE]ANJE
N

IN MEMORIAM

Dana 27. 10. 2011. navr{ava se deset tu`nih godina od smrti

EMIR - MIRO (MUSTAFA) \UKI]
21. 5. 1954 - 27. 10. 2001.
Mostar Vrijeme nije lijek, ve} svjedok na tugu i bol {to vi{e nisi s nama. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u na{im srcima. Supruga Radmila, djeca Damir i Vesna sa porodicom
sm-0001425

akademik prof. dr. BRANISLAV VERBI^
Plemeniti ljudi odlaze, a njihova djela vje~no ostaju. Iskreno sau~e{}e porodici. Kolektiv Klinike za nefrologiju KCU Sarajevo
2676-tt

EDIN (AMIR) FEJZI]
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od kako nije sa nama na{ voljeni brat i drug. Vrijeme prolazi, ali ne donosi zaborav onima koji te vole. Voljeni nikad ne umiru. Tvoji: ^eha, Nizama, Ajla 2672-tt i Edo

AHMET (ALIJA) PILI]
26. 10. 1991 26. 10. 2011.
S po{tovanjem, Porodica
2661-tt

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

HIBA (BEGO) KAPO, ro|. RADOVOVI]
^initi dobra djela i radovati druge, bila je tvoja ovozemaljska misija. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i biti dio najljep{ih sje}anja. S ponosom }emo pamtiti tvoj lik, tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Suprug Sulejman, sinovi Niaz, Faris i Halil
2677-tt

Dana 26. oktobra 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

SMAJL (AVDIJA) SOFTI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. oktobra 2011. godine u 12.30 sati u d`amiji Prnjavor - Kalesija. Porodica
2639-tt

EDIN (FEJZA) FEJZI]
26. 10. 2009 - 26. 10. 2011.
Svojom dobrotom si plijenio sve one koji su te voljeli, ali `ivot nestaje u trenutku. Tvoji jarani Elko i Mide
2649-tt

Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 52 tu`na dana otkako je na ahiret preselila na{a draga mama

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od kako nije sa nama na{a draga majka, nana, svekrva

SJE]ANJE na na{e roditelje, dedu i nanu

HAMIDA (NAZIF) BUTMIR, ro|. VLAHOVLJAK
Ovim putem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti 26. 10. 2011. godine u d`amiji Mahala - Ned`ari}i u 13.30 sati, poslije podne namaza. O`alo{}eni k}erka Nihada, sin Nihad i snaha Ira
12200-1nd`

ADILA MUSLI], ro|. POJATA
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: Samir, Sabira, Sana i Sani
2622-tt

E[REF ALAGI]

i HASENA ALAGI]

Za ljubav i dobrotu koju ste nam pru`ili, za pa`nju i toplinu, za veliko srce, HVALA VAM. Lamija, Samela, Ajla
12164-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

49

na na{e drage roditelje, majku i djeda

FATIMA (SARA^EVI]) HAD@IALI]
26. 10. 2009 - 26. 10. 2011. Sa ljubavlju i zahvalno{}u,
k}erka Senija, zet Sadudin i unuk Emir

MUSTAFA HAD@IALI]
24. 7. 2003 - 26. 10. 2011.
1241-1tz

POSLJEDNJI SELAM

na{em kolegi i prijatelju

KEMALU KARI]U
Od kolega iz Op}ine Trnovo Tvoji: Osman Smje~anin, Hamza Kadrispahi}, Aziz Dedi}, Sead Hod`i}, Sabina Spaho, Nermina Bibi}, Nermina Kere{, Mirsad Me{i}, Haris Pind`o, Emina Kora}, Vasvija Fehri}, Meho Krupalija, Had`o Mili{i}, Na|a Mili{i}, D`enan Terzo, Ai{a Bajraktarevi}, Amra Andelija, Zineta Lindov, [uhra Spahija, Ermin Mulaomerovi}, Memso Krupalija, Ikmet Mehani}, Munib Lindov, Tid`a Katana i Nusret Bajrovi}
2704-tt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

velikom drugu

KEMALU (MEHMEDA) KARI]U
Dragi na{ Kemo, Dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Tvoji: tetak Alija, tetka Sada - Seka, Hadis, Haris, Amela i Amar
2692-tt

[EKIJU
Od raje iz Pofali}a: Sapko, Haso, Adnan i Almir Korora, Mirso, ^arka, Fole, Adi, Spaha, Hajran, Amko, Musa, @or`o
2696-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret moje drage majke

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e {kolske drugarice Anise

ocu na{e {kolske drugarice Dine

mom drugu

MIRSADE MERDAN
1956 - 2010.
Majko voljena, nedostajat }e{ mi dok kuca moje srce. Tvoj lik, tvoja plemenitost i ljubav koju si mi podarila, ostat }e vje~no u mom srcu. Neka ti je lahka zemlja i neka te Allah d`.{. nagradi lijepim D`ennetom. Tvoja k}erka Arnela
PTT

SUBA[I ABDUSELAM SUBA[I]
Najve}em prijatelju i najboljem ~ovjeku na svijetu Vahida Bradi}
p-71320

KEMALU (MEHMEDA) KARI]U
Sve nas isto ~eka, samo nam trenutak isti nije! Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Anisin VII-1 s razrednicom Samirom Veli}
12238-1nd`

KEMALU (MEHMEDA) KARI]U
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da Ti podari D`ennet i sve d`enetske ljepote, a Tvojoj porodici utjehu i sabur. Dinin V-2 s razrednicom Edinom Halilbegovi}
12238-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{e prijateljice

JUSUF - JUSO ARSLANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici sabur. Maida Ja{arevi} i Aida Terzi} sa porodicama
N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em kolegi

KEMALU (MEHMEDA) KARI]U ESMARU VELI]U - DADI i EDINU FEJZI]U - FEJZI
Te{ka i bolna istina da te vi{e nema, imao si veliko srce, osmijeh, plemenitost i osje}aj za druge. Tvoji: tetka [emsa, Alma i Behara, porodice Ahmetspahi} i [uvalija
2693-tt

KEMALU KARI]U
Kanton Sarajevo Ministarstvo privrede
N

Neka vam Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet! Mirsad Poljo s porodicom 2713-1tt

50

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE na na{e drage roditelje

MUNIBA OLI]
1932 - 1992.
Vrijeme prolazi, a ponos {to smo va{a djeca i sje}anje na dobrotu, ljubav, sre}u i sve lijepo {to ste nam pru`ili su vje~ni. Uvijek }ete biti voljeni i u na{im srcima i mislima. K}erke: Dijana, Biserka i Sana

dr. ]AZIM OLI]
1923 - 1988.
1247-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

dragom prijatelju i kolegi

na na{eg dragog

KEMALU KARI]U
Od kolega iz Inspektorata za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo: Avdo, Umija, Emira, Aida, Salem, Damir, Haris i Edin
12243-1nd`

prim. mr. ph. BEHD@ET MAHMUTSPAHI]
Nije pro{ao niti jedan dan a da Te se nismo sjetile. Tvoje: Mirsada, Devleta i Amela
1245-1tz

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em kolegi i prijatelju

na sina na{eg predsjednika „Patriotske lige“ BiH

KEMALU KARI]U
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da Ti podari D`ennet i sve d`enetske ljepote, a Tvojoj porodici utjehu i sabur. Op}inski na~elnik Ibro Berilo i uposlenici Op}ine Trnovo
N

ADMIR (AVDO) HEBIB
Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Savez UB „Patriotske lige“ Kantona Sarajevo Obavje{tavamo da }e se godi{njica obilje`iti na mezarju u Parku u 12.00 ~asova.
N

Dana 26. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine otkako je na ahiret preselila na{a

POSLJEDNJI SELAM

majci na{ih dragih prijatelja

[EMSA SUBA[I], ro|. SRNJA
Zauvijek si u na{im mislima i srcima. S ljubavlju, tvoj sin D`evad i snaha Sena sa djecom, unucima i praunucima
12242-1nd`

RABIJA KOVA^EVI], ro|. GAGULA
Od porodice Prevljak i uposlenika restorana „Orahovica“
PTT

Dana 27. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

Dana 26. 10. 2011. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg dragog

SAFIJA DELI], ro|. PA[I]
S po{tovanjem i ljubavlju trajno }emo je se sje}ati. Porodica Hatma dova }e se pokloniti u petak, 28. 10. 2011. godine u Mostaru, u d`amiji Ri~ina, prije d`uma namaza.
1478-1mo

HUSEINA HASANEFENDI]A
Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Sena, sinovi Almir i Amer, unuka Adla, snahe Arnela i Jasmina i punica Pa{a
679-1go

Dnevni avaz
Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se sedam dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, svekar i djed Posebnu zahvalnost upu}ujemo:

srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

51

KENANET (DERVI[) HAD@IMUJI]
Hvala Ti na neizmjernoj ljubavi i dobroti koju si nam pru`io. Tvoji najmiliji: supruga Mirsada, sinovi Enis i Amsar, snaha Lejla i unuka Henna

dr. Gordani ]ulibrk-Had`imehmedagi}, dr. Almi Sofo, dr. Lejli Burazerovi}, sestrama ambulante P Amiri, Suadi i Enisi, te sestrama Odjeljenja .M. hematologije Nermi, D`ani, Lejli, kao i ostalom osoblju ove klinike. Kolegama i kolegicama Urbanisti~kog zavoda BiH, svim uposlenicima hotela „Central“ i uposlenicima Osnovne {kole „Malta“, rodbini, kom{ijama i prijateljima koji su svojim prisustvom i mislima bili uz nas.

Tevhid }e se prou~iti 26. 10. 2011. u d`amiji Provare (Sarajevo), ulica Himzarina sa po~etkom u 16.30 h.

2717-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu na{e kolegice Fate

ISMETU NIK[I]U
Kolektiv Neurolo{ke klinike KCUS-a
2722-tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj tetki

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi babo i suprug

RAGIB (ENVERA) ZAIMOVI]
26. 4. 2011 - 26. 10. 2011.

HASNIJA (SALIH) GRANILO

S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomene na tebe. Tvoji najmiliji: Subhija, Azra, E{ef, Amina, Enver, Sabina i Tomislav
1244-1tz

SALIH (BEGO) DELALI]
26. 10. 2002 - 26. 10. 2011.
Ponosni smo {to smo te imali i po dobru }emo te pamtiti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Raja sa rekreacije: Durmi{evi} Sead, Ba{i} Miralem, Vlahovljak Mersad, Obu~i} Zorislav, Drina Nermin, ^uturi} Behudin, Kla~ar Sead, Ibrovi} Ismet, Hujdur Muhamed, Uglje{a Mevludin, ^i{o Edin, Karahod`i} Emir, Ali~i} Muhamed, [e~ibovi} Alden, Kadri} Almir, Ba{i} Senad, Zukanovi} Senad, Busulad`i} Ibrahim, Delali} Hamo, Softi} Selim
2711-tt

18. 10. 2011 25. 10. 2011.
Uvijek voljena, nikad zaboravljena. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Dina, Dalila, Di{a, Sejo, Braco, Amir, Osman, Amer, Haris, Nejla i Harun
12241-1nd`

Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti moga dragog brata

HUSEINA HASANEFENDI]A
iz Gora`da
Dani, godine prolaze, ali tuga i bol za tobom ostaju vje~no. El-Fatiha Tvoja sestra Sena
681-1go

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom bratu, amid`i i djeveru

radnom kolegi i prijatelju

KENANETU (DERVI[) HAD@IMUJI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Ti }e{ vje~no `ivjeti u na{im srcima. Tvoj brat Ibrahim, snaha Senija, brati~ne Adisa i Larisa sa porodicom
2712-tt

SENAD [EGALO
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Zauvijek }emo se sje}ati vremena provedenog s tobom i ~uvati uspomene duboko u na{im srcima. Tvoja raja: Semir, Sajnica, ^ava, Pape, Sudo, Dado, Himzo, Elvisa, Pa~o, Keno, Elma, Fuada, Ned`iba, Senada, Nermina, Alma, @abica, Tarik, ]amil, ^ombe, Nihada, Aca, Milica, Enisa, Merima, Emina - [nalica, Indira 2715-tt (Ina), Andrea, Vahka

Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od kako je preselila na ahiret na{a draga majka

HAJRA HAMZI], ro|. ]OSIBEGOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica
680-1go

Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti mog dragog brata

Dana 1. 11. 2011. navr{it }e se 10 godina od preseljenja na ahiret mog dragog brata

FERID (ABDULAH) HERCEG
ro|. 1949. god. u Maglaju (2001 - 2011)
Dragi moj Feride, Sje}anja na Tebe su lijepa i svakodnevna, a trajat }e dok sam `iva. Vje~no u `alosti sestra Lida, Zlata i Mustafa Bosni}

POSLJEDNJI POZDRAV

mom prijatelju

HUSEINA HASANEFENDI]A
Po dobrom }emo te se sje}ati i s ljubavlju spominjati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sestra Azra sa suprugom Memsurom i sinovima Arminom i Ervinom 681-1go Be~iragi}

p-74250

TU@NO SJE]ANJE

iz Gora`da

POSLJEDNJI POZDRAV

ABDUSELAM SUBA[I]
Bio si i ostat }e{ veliki ~ovjek. Esad Piknja~
2700-tt P-71320

MU[AN (SALKO) D@EBO
26. 10. 1998 - 26. 10. 2011.
^uvat }emo uspomenu na tebe, u na{im mislima do kraja `ivota.

JASNA PIVODI], ro|. HUSI]
Tvoj Braco sa djecom

Tvoji: sinovi Enver i Selver, unuci Adnan i Edin, snahe Fatima i Vildana
2714-tt

52

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
ZAHVALNICA

Dana 28. oktobra 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana kako nas je napustio na{ dragi

ZIYAD (ABDERAHIM) JARRAR
(07. 11. 1948. Palestina)
Plemeniti ljudi kratko `ive, ali se vje~no pamte. Vrijeme }e prolaziti, ali ostat }e tvoja djela, dobrota, po{tenje i ljubav prema ~ovjeku, prema Palestini, prema Bosni i Hercegovini. Bio si i ostao na{ ponos, podr{ka i oslonac u svemu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Asima, k}erka Amna i sinovi Samy i Ammar Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. oktobra 2011. godine u 11.00 sati u ku}i rahmetlije, ulica Brezova~ka 107, Had`i}i.

Zahvaljujemo se rodbini, svim prijateljima, kom{ijama i kolegama iz Saudijske Arabije, Palestine i BiH koji su posljednji put ispratili na{eg Ziyada. Posebno se zahvaljujemo timu ljekara KC Ko{evo, odjeli Onkologija i Angiosala, timovima Doma zdravlja i Hitne pomo}i op}ine Had`i}i, medicinskim tehni~arima Ini i Adi, dr. Azelmi Osmanovi}, te timu ljekara Bolnice Dr. Erfan & Bagedo General Hospital (Jeddah Cancer Centar).

Posebna zahvalnost ambasadoru Palestine u BiH i njegovim saradnicima, uposlenicima Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, kolegama iz firme „Nesma“ Electric-Jeddah, uposlenicima Agencije „Dias“, te uposlenicima Vakufske banke Sarajevo.

12249-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em dragom i uva`enom kolegi Glavnom federalnom inspektoru za vodoprivredu

AHMED (SALIH-age) DEMIROVI] KEMALU KARI]U
S po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na Tebe. Porodici Kari} izra`avamo na{u iskrenu i duboku su}ut. Kolege i prijatelji iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva
N

26. 10. 2003 - 26. 10. 2011.

Tvoja plemenitost i dobrota vje~no }e `ivjeti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
2733-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret mog brata

Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se sedam dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi i nikad pre`aljeni

ocu na{eg kolege Tarika

EDINA FEJZI]A - FEJZE HASIBU [IRBEGOVI]U
Kolektiv Ilirika DZU Sarajevo
2736-tt

Ne postoji zaborav ni utjeha, jer mi koji te volimo, znamo kako je `ivjeti bez tebe. Hvala ti za svu ljubav i plemenitost koju si nam pru`ao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoj Eldin
2737-tt

KEMO - KENANET (DERVI[) HAD@IMUJI]
@ivot se ugasti u trenutku, ali ljubav i sje}anje na tebe ostaju vje~no da `ive u onima koji te vole. Tvoji: Enis, Lejla i Henna
2717-tt

Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog supruga i oca POSLJEDNJI SELAM

EDIN FEJZI]
Pro|o{e 2 godine, ali sje}anje na Tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Sa beskrajnom tugom i suzama u trenucima osame, ~uvamo te u na{im srcima kao vje~nu ljubav, najljep{u uspomenu i najve}u bol. Svjesni smo da rastanci postoje, ali kad si Ti u pitanju, taj rastanak nikad priznati ne}emo. Tvoja supruga Senada, k}erke Adna i Edna
2737-tt

velikom, plemenitom ~ovjeku i na{em dugogodi{njem aktivisti
SJE]ANJE

na

ABDUSELAMU SUBA[I]U - SUBA[I

Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od kako nisi s nama

Nermin Pe}anac i Rukovodstvo SDU BiH
N

SJE]ANJE

na supruga i oca

Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog

EDINA FEJZI]A
26. 10. 2009 - 26. 10. 2011.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Sve dok bude nas i ti }e{ `ivjeti s nama. Tvoji: amid`a Rasim, tetka Fatima, amid`i}i Eldin i Elmin
2738-tt

EDIN FEJZI]
@ivot nestaje u trenutku, ali ljubav i sje}anja ostaju zauvijek. S ljubavlju i po{tovanjem }emo te ~uvati u na{im mislima i srcima. Tvoji: punac Suljo, punica Vahida, svastika Suada, Haris i Alden
2738-tt

SMAJIL MASLI]
26. 10. 2003 - 26. 10. 2011.
Godine prolaze, a uspomene na Tvoju plemenitost i dobrotu nosimo u srcima zauvijek i sa ponosom. Tvoji: Ferka, Eldin, Alma i Davud
2727-tt

RASIM (MU[AN) ^AMD@I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

Tvoji: sestra Hajra, zet Nezir, sestri} Nedim, snaha Arifa, djeca Nirman, Nihad i Edin
12251-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

53

Danas, 26. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti dragog nam oca, dede, pradjeda

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 50 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi otac, suprug i dedo

RASIM (MU[AN) ^AMD@I]
Bol se ne mo`e preto~iti u slova niti ove moje rije~i mogu iskazati ono {to osje}amo. Babo, ponosni i sretni smo {to smo te imali, nikad te ne}emo zaboraviti i uvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka Allah d`.{. tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 26. 10. 2011. u porodi~noj 12232-1nd` ku}i u Sokolovi} Koloniji, Vojni~ki vrt 12.

12. 1. 1953 - 4. 9. 2011.

SELIM ^OLO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Latifa, Latif i Ramiz
12228-1nd`

RAGIB MEKI]
Molimo Allaha d`ele{anuhu da mu podari sve d`enetske ljepote. Njegovi najmiliji - djeca sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Jar~edolima u 16.30 sati istog dana.
12236-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e

majci na{eg radnog kolege Pa{age

RAZIJE AHMESPAHI], ro|. RAMOVI]
Te{ko je rije~ima opisati koliko si nam svima zna~ila, a jo{ te`e prihvatiti da vi{e nisi s nama. Tvoja praznina je nenadoknadiva. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Dana 28. 10. 2011. godine prou~it }e se hatma dova u d`ematskoj d`amiji u Jar~edolima za vrijeme d`ume namaza.
12229-1nd`

Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se ~etvrta godina tu`nih dana od kako te nema s nama

HASNIJI FAZLI]
Molimo Uzvi{enog Allaha da Vam podari D`ennet, a Va{oj porodici utjehu i sabur. S po{tovanjem, Uposlenici firme Autoagent doo - Ilid`a

ZVONIMIR BAGI] (DUNDO)

Dragi moj, Voljeni i nikada pre`aljeni SINE.
PTT

Tvoj suprug i ostali

2687-tt

POSLJEDNJI SELAM mom voljenom amid`i

Mom voljenom bratu

POSLJEDNJI POZDRAV

ABDUSELAM - AVDO SUBA[I]
Voljeni amid`a, u nedjelju je svijet postao siroma{an za jednog divnog ~ovjeka koji je bio pun ljubavi i dobrote, nesebi~no pru`aju}i je svima oko sebe. Hvala ti {to si bio dio na{ih `ivota i znaj da voljeni nikad ne umiru... Tvoja D`ana i Dino
2686-tt

ABDUSELAM - AVDO SUBA[I]
Voljeni moj brate, razum ne slu{a, jer ne `eli prihvatiti gorku istinu da te nema, da mi ne}e{ do}i... U srcu }u te nositi i nikad ne}u zaboravu dati moje sje}anje na najmilije bi}e. Tvoja sestra Remzija Jerlagi}
2687-tt

akademiku, profesoru

dr. BRANISLAVU VERBI^U

Od uposlenika „GEOINVEST“ d.o.o. Sarajevo
N

Mom voljenom bratu
SELAM

voljenom bratu

ABDUSELAMU AVDI SUBA[I]U
Najdra`i brate, samo srce zna kako je te{ka ova bol u kojoj sam sada znaju}i da vi{e nisi sa mnom na ovom svijetu. Znaj, dok postojim ja ti }e{ `ivjeti u mom bolnom srcu. Molim Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoja sestra Hajra, zet Zijad Hafizovi}, Muamer i Mahira
2686-tt

POSLJEDNJI SELAM

ABDUSELAM - AVDO SUBA[I]
S najve}om ljubavi i po{tovanjem Porodica Suba{i}: brat Ekrem, Nura, Edis, Majsa, Farah i Dino
2686-1tt

dugogodi{njem saradniku

SENADINU MULABEGOVI]U
Neka Vam dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Uprava, Nadzorni odbor i uposlenici „Hidrotehnika“ d.o.o. Kladanj
N

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{ih u~enica Anise i Dine

SAJD@O SPAHOVI]
2. 3. 2006.

RASIM SPAHOVI]
26. 10. 1995.

SA[A SPAHOVI]
13. 7. 1975.

KEMALU KARI]U

Lahko vas je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a jo{ te`e bez vas `ivjeti. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga i mama Samija, sestra i k}erka Emica sa familijom
1468-1mo

Direktor Hamid Guska i kolektiv „^etvrte osnovne {kole“ Ilid`a - Hrasnica
N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

ISMET (OMERA) NIK[I] [AHA DELI]
Brat Muzafer, Sabina i Adel
2732-tt

Mirzana, Mustafa, Omer, Lejla, Mirela
2720-tt

54

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

Pro|o{e 2 bolne, gorke, tugom i pla~om ispunjene godine kako nas napusti na{ Edin (Fejza)

EDIN (AMIRA) FEJZI] zvani FEJZA
(Tvoj otac Amir i majka Razija) Brate, braco, pro|e i ova druga - duga godina, bolna, tjeskobna, prazna bez tebe. Svaki 26. dan u mjesecu me stra{no boli i poga|a. Ni{ta nije kao prije, svi smo nekako tu`ni, odsutni, svaki dan je sli~an drugom, a to je zbog tvog odlaska. Ti si bio taj koji nas je ~inio sretnim i veselim i punio ku}u svojim {alama. A sad, kako da budem sretna ili vesela, kad bih vri{tala od bola i patnje za tobom. Jedan, jedini brat, a i on me napusti i ode. Ali ka`u da se ljudi sastaju na drugom svijetu, tako se bar nadam i `ivim za taj dan kad }u te vidjeti. Volim te, gdje god da si, odnio si sa sobom pola mog srca, du{e, a ja `ivim sa ostatkom, i to te{ko. Da sam te bar mogla spasiti, dala bih ti i cijelo srce samo da si `iv, ali bi druga~ije. Sretna sam {to sam te imala za brata takvog kakav si bio, i to velikog brata. Ti si moj idol, heroj, junak, ljepotan... Bio si i ostao moj ponos. Volim te braco, brate, jedini moj, volim te, i ponovo volim, i sve tako iznova, V.T. ... Zauvijek tvoja jedina sestra Eldina, Mirzet i Dalija

2734-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 26. 10. 2011. navr{ava se osam dana od smrti na{eg dragog

suprug

SJE]ANJE na moje najmilije otac majka

tetka

ocu na{e radne kolegice Adise

HUSEJINA LIKE
Ne postoji zaborav, ni rije~i utjehe, samo tuga i sje}anje na tvoj vedri lik i plemenitu du{u. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja supruga Ha{ija sa sinovima Elvedinom i Nerminom, snahama Adisom i Elmirom i unukom 12250-1nd` D`enitom

]AZIM DEDI]
26. 10. 2001 26. 10. 2011.

FEHIM AGANOVI]
30. 10. 1996 26. 10. 2011.

HASIBA AGANOVI]
5. 5. 2007 26. 10. 2011.

FADILA AGANOVI] SIBA
30. 5. 2008 - 26. 10. 2011.

ABDUSELAM SUBA[I]

Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se 7 godina od smrti na{e drage

S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na vas. Veliko hvala na va{im dobrim djelima koja su ostala i ne daju da vas zaboravimo Supruga, k}erka i brati~na Mersiha, djeca i unu~ad Edin i Dinela 2716-tt

ZEHRE ANDELIJA, ro|. HOD@I]
Pro{lo je 7 godina..., nama dugih, praznih i najtu`nijih. Pro}i }e ih jo{ mnogo, a uvijek }e boljeti... Nedostaje{ nam... Tvoji najdra`i: suprug Mehmed, sin Elvedin, k}erke Hafiza, Mevlida, Jasmina i Maida, unuci Ajdin, Amar, Edis i Eldar, unuka Edna, snaha Nermina, zetovi Asim, Satko, Kemo i Vahidin i brat Kasim Hod`i}
12246-1nd`

Danas se navr{avaju 2 godine i 7 dana kako nas napusti na{

EDIN FEJZI]
Dvije godine su te{ke, pune bola i tuge, a tebe nema i nema. Oti{ao si Allahovom voljom na ahiret. Vjeruj da je te{ko sine, tvoju vje~nu ku}u gledamo i obilazimo i svaki dan u~imo i molimo Boga da ti podari lijepi D`ennet i lijepi devlet na onom vje~nom svijetu. Tvoji roditelji - otac Amir i majka Razija
2740-tt

Radne kolegice: Ajla, Tea, Amela, Jasmina, Melisa, Lejla, D`eneta, Samra
12248-1nd`

Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret drage majke i nane

ERMIN (BAJRA) NUHANOVI] zv. GERMA
I sama pomisao da te nema boli i te{ko pada. Bio si dobar ~ovjek i svi te po tome pamtimo. Uvijek }emo te se sa ponosom sje}ati jer ~ovjek kao ti ne mo`e se zaboraviti. Tvoji: Razija, Amir, Eldina, Mirzet, Dalija, Senada, Adna i Edna
2734-tt

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom ocu i dedi

MILA (ISMET) HASANBEGOVI]
Majko, bila si nam svjetlost koja nas je vodila mra~nim putevima `ivota. Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no poklanjala. Bol nije u rije~ima, ve} u srcima koja pla~u, tu }e{ vje~no voljena ostati i nikad zaboravljena ne}e{ biti. Tvoji zauvijek o`alo{}eni: sin Jasmin, k}i Jasmina, unuk Eman
12247-1nd`

[ABAN (ZAJA) SALI]
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, a nama ostavio veliku prazninu i lijepo sje}anje. Tvoj sin Red`ep i unuci Haris i Sead
2742-tt

POSLJEDNJI SELAM

voljenom

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

KEMALU (MEHMEDA) KARI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj iznenadni odlazak zaledio je svaku misao i ostavio neizbrisivi trag u na{im slomljenim srcima. Tvoji: tetka Esma, Amira, Enisa, Mela, Eldin, Harun, Namik i Erko
2739-tt

ocu na{e radne kolegice Selme

na{em dragom Sen}i

SENAD (NUSRETA) [EGALO
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Zauvijek }emo se sje}ati vremena provedenog s tobom i ~uvati uspomene koje }e ostati duboko u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji Almir, Mersa i Ajdin
N 2741-tt

JUSUF ARSLANOVI] JUSO
Neka mu je vje~ni rahmet. KOLEKTIV „SAM-SHOP GROUP“ sa direktorom Fuadom Pekmezom

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj majci, svekrvi i nani

majci na{eg radnog kolege Hameda

[AHA DELI] [AHI DELI]
Lejla, Dino, Omer, Osmana, Anida, Adin
2721-tt

RABIJA KOVA^EVI], ro|. GAGULA
Aida, Ajla, Dina, Edin, Kenan, Ognjen, Vahidin

Od njenih najmilijih Murisa, Elvire, Danire i Armina
2719-1tt

2729-tt

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

55

HA[IJA (BAJRO) OMERSPAHI], ro|. GOLO
preselila na ahiret u subotu, 22. 10. 2011. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Armin, k}erka Amela, unu~ad Ilma, Fehim, Aner, Almina i Almin, bra}a Adil i Fehim, sestra [emsa, zaova D`emila Babalija, zetovi Nijaz i Ramiz, snahe [a}ira, Advija i Minka, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Omerspahi}, Golo, Babalija, Mu{anovi}, Delija, Zukoba{i}, [orlija, Halilovi}, Vatrenjak, [emi}, Mizdrak, Terzo, Ja{arba{i}, Tabak, [alaka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Grabovine do br. 4. Gladno Polje. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
12245-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

AHMET (FEHIM) MORALI]
23. 1. 1951 - 25. 10. 2011.
Gra~anica Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je Morali} Ahmet preselio na ahiret 25. 10. 2011. godine u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine, a kre}e poslije ikindije namaza u 15.30 sati ispred [arene d`amije u Gra~anici na mezarje Re`i}i. O@ALO[]ENI: sinovi D`enan i [enaj, brat Hasan, sestre Hajra, Razija, Pa{a i Nusreta, snaha Aida, unuka Ilma, snaha D`emila, zetovi Hajrudin i Nezir, {ure dr. Rizah i Muhamed, svastika Sadeta, bad`o Zijad, porodice Morali}, Deli}, Bukvi}, Zild`i}, Hrapovi}, [aranovi}, D`onlagi}, Kapetan~i}, Heli}, Berger, Omerovi}, Muji}, Kadi}, ^au{evi}, Re{idbegovi}, Be{irevi}, Atagi}, Ili}, te ostala mnogobrojna rodbina, sm-0001436 kom{ije i prijatelji

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa tugom i nevjericom se opra{tamo od na{eg dragog profesora, uva`enog kolege i prijatelja

[ABAN (ZAJA) SALI]
preselio na ahiret u utorak, 25. 10. 2011. godine u 81. godini u Nik{i}u. D`enaza i ukop }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. u 16.00 sati na mezarju Hrankovi}a u Plavu. O@ALO[]ENI: sinovi Bajram i Red`ep, k}eri Rabija, Mu{ka i Jasmina, snahe, zetovi i unu~ad Anita, Alma, Azra, Ferid, Fuad, Haris, Sead, Alen, Alisa, Jasmin, Naser i Elvis, bra}a Hako i Halil, sestre Igbala i Bahrija, brati~ne, sestri~na, dajd`i}i, dajd`i~ne, te porodice Sali}, Radon~i}, Ibri}, Vili}, [aboti}, Feratovi}, Puri{i}, Marki{i}, Ba{i}, Cirikovi}, \uki}, Niko~evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 2742-tt RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

akademika, prof. dr. BRANISLAVA VERBI^A
1937 - 2011.
S du`nim po{tovanjem, kolege i prijatelji iz Instituta za materijale i konstrukcije i Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu Zajedni~ka komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti BiH i Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu, }e se odr`ati dana 26. 10. 2011. godine u 11,00 sati u prostorijama Akademije, ul. Bistrik broj 7. Sahrana }e se obaviti na gradskom groblju Bare, isti dan u 14,15 sati.
N

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, sestra, svekrva, punica i nana

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[AHA DELI], ro|. HRVAT
preselila na ahiret u utorak, 25. oktobra 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Mirza i Muris, k}erka Mirzana, brat Safet, snahe Fatima, Advija, Suada i Elvira, zet Mustafa, unuci Adis, Omer, Edis, Lejla, Mirela, Danira, Armin i Anes, praunuci Adna, Anida i Adin, prija Zakira, te porodice Deli}, Hrvat, Hercegli}, Baji}, D`afi}, ]enanovi}, Kahrimanovi}, Radl, Had`agi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Kuvajtskoj d`amiji - ^engi} Vila. 111

ALMAZ (OMERA) DAUTBEGOVI]
preminuo 24. 10. 2011. godine u 82. godini. Komemoracija }e se odr`ati 26. 10. 2011. godine u 11,00 sati u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu. Sahrana }e se obaviti 26. 10. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: supruga Nermana, k}erka Alma, sin Almir, unuka Lea, unuk Danis, snaha Emina, zet @eljko, sestre Zilha i Almasa, brat Enes, porodice Dautbegovi}, Mid`i}, Ferizbegovi}, Morali}, Had`iali}, Petrovi}, Adanali}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111

SELIM (TAHIR) ^OLO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. oktobra 2011. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Bajro, k}erke Sadina, Hasiba i Ziba sa porodicama, snaha Zikreta, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Kasindolska br. 78. 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

na{em voljenom ocu

AJNA (ZULFO) EFENDI], ro|. TOPUZ
preselila na ahiret u ponedjeljak, 24. 10. 2011. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Kova~i - Ilova~a. O@ALO[]ENI: suprug [emso, sin Ferid, k}erka Ferida, brat Ragib, sestra Najla, zet Salem, snahe Fedina i Samka, unu~ad Nihad, Irma, Samra, Alen, brati}i, sestri}i, djeverovi, jetrve, te porodice Efendi}, Topuz, De{evac, Tatli}, Hujdur, Jusko, Arnaut, Husejnovi}, Muminovi}, Javorovac, ^avrk, Kadri}, ^au{evi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u Kova~ima Ilova~a u 14.00 sati.RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

MUHAMED (HALIM) TUNO
preselio na ahiret u utorak, 25. oktobra 2011. godine, u 70. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 26. oktobra 2011. godine iza podne namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 13.30 sati ispred Careve d`amije. O@ALO[]ENI: supruga D`emka, sin Nedim, snaha Muvedeta, unuke Amina i Velida, brat Ahmed i sestra Bahrija sa porodicama, te porodice Tuno, Pa{ali}, Rapa, Dedovi}, Ba{i}, D`ogaz, Bojko, Spahovi}, Imamovi}, Korman, Njuhovi}, Vreto, Katica, Bogilovi}, Altoka, Be~irba{i}, Bukalo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Po`egina br. 10. 111

[ABAN (ZAJA) SALI]
Voljeni o~e, hvala ti za sve {to si u~inio za nas. Zahvalna porodica
2742-tt

56

Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je ...za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

dipl. gr. ing. KEMAL (MEHMEDA) KARI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. 10. 2011. godine u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 13.20 sati na porodi~nom mezarju Kijevo. O@ALO[]ENI: supruga Refadija - Refa, k}erke Anisa i Dina, otac Mehmed, majka Mel}a, brat Ismet, snaha Tatjana, brati~ne Lana i Tara, nana Hasna, punica Elmaza, te porodice Kari}, Rastoder, Ko`ar, Torlak, Durmo, Meki}, Hasi~evi}, Zolj, [urkovi}, Fejzi}, Omerovi}, ^ehovi}, [uvalija, Ahmedspahi}, ^okovi}, Beri{a, Kova~i, Adrovi}, Blakaj, Nalbani, Abazovi}, Stamboli}, Belko, Mulaosmanovi}, Kolar, Krupalija, Prasko, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.20 sati u porodi~noj ku}i u ulici Zije Krajine 33/Hrasnica. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Doma kulture u Hrasnici, sa polaskom u 12.00 sati. 2692-1tt RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

preselila na ahiret 24. 10. 2011. godine u 70. godini. D`enaza polazi ispred d`amije u @up~i u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 15.30 sati (poslije ikindije namaza) a ukopat }e se na mezarju u @up~i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH Suprug h. Ibrahim, sin Edhem, k}i Bahra, brat Sulejmen, nevjesta Sedina, zet Senad, unu~ad Amar, Selma, Amina i Amila, snaha Fatima, brati}i i brati~ne, porodice Sal~inovi}, Mamela, Bajramovi}, ^olakovi}, Muratovi}, Muderizovi}, Ahmedspahi}, Omerhod`i}, Had`ihasanovi}, Alibegovi}, Gazdi}, Dinar, Kurtagi}, Omerovi}, Trhulj, ^elebi}, [kaljo, Aganovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u ku}i umrle u @ep~i, po odlasku d`enaze. 12235-1nd`

h. NAD@IJA (EDHEMA) SAL^INOVI], ro|. MAMELA

Sa tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

RABIJA KOVA^EVI], ro|. GAGULA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 24. 10. 2011. godine u 70. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 15,30 sati poslije ikindije namaza ispred Repova~ke d`amije, a merhuma }e se ukopati na mezarju Musalla u Konjicu. U isto vrijeme }e se prou~iti tevhid u ku}i `alosti na Drecelju. O@ALO[]ENI: sinovi Hamed i Remzo, k}eri Fadila i Aldijana, sestra Fatima, unuci Asmir, Faris, Admir, Fadil, Asja, Ena, Na|a, zet Zahid, snahe Amela i Sanja, porodice Kova~evi}, Gagula, ]osi}, Bori}, Hajdar, Suvari} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije ptt

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZ (ARSLAN) DACI]
preselio na ahiret 21. 10. 2011. godine u 23.55 sati, u 75. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 27. 10. 2011. godine u 16.00 sati na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en u 15.00 sati sa polaskom sa Autobuske stanice sa stajali{tima: Musala, Gimnazija, [emovac, Tekija, [ari}a harem, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i `alosti u ulici Stari Pazar 8, Mostar. O@ALO[]ENI: supruga Ifeta, sinovi Alen i D`emal, k}erke Bahrija i Indira, bra}a Eto, Faik i Zejto, sestre Sanija, Amira i Hajrija, snahe Tehvida, Selvedina i Sanja, unu~ad Benjamin i Armin Golo{, Enis, Elma, Inga, Emina, Almedina, Arslan, Tarik, Orhan, Edi-Mak, praunu~e Ilvana, te porodice Daci}, Tiro, Camovi}, Bajraktar, Sand`aklija, Pu}urica, Minkara, Durguti, Durovi}, Tanovi}, Novakovi}, Lizde i Radulovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 1476-1mo

1936 - 2011.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ISMET (OMER) NIK[I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. oktobra 2011. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Nihad, k}erka Lejla, bra}a Muzafer i Salko, sestra Habiba, brati}i Mirsad, Mensud, Adel i Dino, sestri~ne Jasmina, Mirzeta i Mida, snaha Sabina, {ure Muhamed, Nezir i Hajrudin sa porodicama, te porodice Nik{i}, Gobelji}, Ablakovi}, Musli}, Tuzlak, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Novoj d`amiji na Grbavici II.

111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JASNA (ISMET) PIVODI], ro|. HUSI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 24. 10. 2011. godine u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom mezarju Bare. O@ALO[]ENI: suprug Rizalija, roditelji Ismet i Hajrija, brat Nedim sa suprugom i djecom Sanjinom i Majom sa porodicama, jetrva Vida, tetke Sedika i Behka, teti~na Selma, teti}i Jasenko i Amir sa porodicama, zaova [efika, amid`e Halim sa porodicom, Nusko sa porodicom, te porodice Pivodi}, Husi}, Ak{amija, Rizvi}, Be}irevi}, Mer|o, D`ini}, Barudanovi}, @ur`ulovi}, Te`ak, Kreho, Omerba{i}, [arac, Mutap~i}, Kukavica, Had`i}, Brki}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

HA[IJA (BAJRO) OMERSPAHI], ro|. GOLO
preselila na ahiret u subotu, 22. 10. 2011. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Armin, k}erka Amela, unu~ad Ilma, Fehim, Aner, Almina i Almin, bra}a Adil i Fehim, sestra [emsa, zaova D`emila Babalija, zetovi Nijaz i Ramiz, snahe [a}ira, Advija i Minka, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Omerspahi}, Golo, Babalija, Mu{anovi}, Delija, Zukoba{i}, [orlija, Halilovi}, Vatrenjak, [emi}, Mizdrak, Terzo, Ja{arba{i}, Tabak, [alaka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Grabovine do br. 4. Gladno Polje. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

HIMZO (OSMAN) HOD@I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. 10. 2011. godine u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 16.00 sati na mezarju Humka - Podhrastovi. O@ALO[]ENI: sinovi Sejdalija i Mehmed, k}erke Sulejmana i Dika, bra}a Suljo i Ismet, snahe Sehija, Amina, Devla i Hedija, zetovi Nazif i Rasim, {ure had`i [aban i Alija, unu~ad, praunu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Hod`i}, Grabovica, D`ananovi}, Borovac, [abani}, Osmanovi}, Tankovi}, Hota, Avdi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u d`amiji Jezero. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

SENAD (NUSRET) [EGALO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. 10. 2011. godine u 34. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 16.00 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: otac Nusret, majka Mirsada, supruga Muamera, sin Vedad, sestra Sanela, zet Vahid, daid`a Jasmin, amid`a Galib, tetke Remza, Nisveta i Jasmina, tetak Ismet, strine [emsa, [e}a i Hajra, dajd`ince Emira, Hasena, dajd`i~ne Minela, Aldijana, amid`i} Enes, amid`i~ne Enisa, Belma, Alma, teti}i Adnan, Admir, Edvin, Nermin, teti~ne Sandra, Mirela, ro|ak Almir, kum Enes, te porodice [egalo, ^avrk, [abi}, Pirija, Bajramovi}, Deli}, Dedovi}, Kuldija, Ozdi}, Stomornjak, Ba{i}, Selimovi}, Jamakovi}, Bogilovi}, Efendi}, Brankovi}, Karovi}, Ga{i, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16.00 sati ul. Porodice Foht br. 62. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

dipl. gr. ing. KEMAL (MEHMEDA) KARI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. 10. 2011. godine u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 13.20 sati na porodi~nom mezarju u Kijevu. O@ALO[]ENI: supruga Refadija, k}erke Anisa i Dina, otac Mehmed, majka Mel}a, brat Ismet, snaha Tatjana, brati~ne Lana i Tara, nana Hasna, punica Elmaza te porodice Kari}, Rastoder, Ko`ar, Torlak, Durmo, Meki}, Hasi~evi}, Zolj, [urkovi}, Fejzi}, Omerovi}, ^ehovi}, [uvalija, Ahmedspahi}, ^okovi}, Beri{a, Kova~i, Adrovi}, Blakaj, Nalbani, Abazovi}, Stamboli}, Belko, Mulaosmanovi}, Kolar, Krupalija, Prasko, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.20 sati u porodi~noj ku}i u ulici Zije Krajine 33/Hrasnica. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Doma kulture u Hrasnici, sa polaskom u 12.00 sati. RAHMETULLLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

SARAJEVO

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

IFHJ

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

#%

KUP BiH U Nogometnom savezu obavljen žrijeb parova četvrtfinala

ŽA E ČAE ECH=K K HAFHEE BE== *H=? FHJEL 5=H=AL=
U preostala dva meča sastaju se Krajišnik - Široki Brijeg i Velež - Branitelj
U bh. prijestonici će 2. novembra biti odigrana dva susreta, a iz Že l jezničara su već najavili da će duel s Čelikom na Grbavici početi u 18 sati. Prema informacijama iz bordo kluba, oni će najvjerovatnije ostati pri terminu od 13.30 sati.

Direktor Veleža Sedin Tanović isključio je mogućnost promjene na klupi “Rođenih”, ali je zato najavio sankcije za fudbalere. - Činjenica je da smo u Premijer ligi ušli u jednu negativnu seriju i sasvim sigurno je da će igrači biti novčano kažnjeni po pravilniku kluba. Nekih velikih promjena sigurno neće biti do kraja jesenjeg dijela prvenstva - rekao je Tanović. F. I.

1CH=čE ćA >EJE Lč= =žAE

Sedin Tanović, direktor Veleža

Tanović: “Rođeni” u lošoj seriji

Prvak Borac protiv Sarajeva, Željezničar i Čelik repriziraju prošlosezonski finale, odlučeno je na 

= /H>=LE?E @ & I=JE

Sa žrijeba: Direktor Željezničara Muharemović komšijama s Koševa izvukao je Banjalučane (Foto: S. Jordamović)

jučerašnjem žrijebu četvrtfinala Kupa u prostorijama Nogometnog saveza BiH. U preostala dva susreta sastaju se Krajišnik Široki Brijeg i Velež - Branitelj. I dok su klub s Pecare i “Rođeni” izraziti favoriti protiv prvoligaških ekipa, u druga dva duela odlučivat će nijanse. Prvi mečevi su na rasporedu 2. novembra. Termin odigravanja utakmica određen je za 13.30 sati, ali postoji mogućnost da se on, uz dogovor klubova, promijeni ukoliko za to postoji potreba. Revanš utakmice igraju se 23. novembra u 13 sati.

Najmlađi sarajevski prvoligaš Olimpic posljednjih godina jedan je od rijetkih klubova koji forsira mlade igrače, a jedan od onih koji bi trebao ubuduće činiti okosnicu je junior Sead Kačar, koji je počeo trenirati s prvim timom. Juniori Olimpica su među najbolji- 

=č=H JHAEH= I FHLE JE

Talentirani junior Olimpica

Reakcije trenera na ishod žrijeba
Jirži Plišek (Sarajevo)

2žEJE EIFEJ = šALK

ka, ali i duža klupa može da bude odlučujuća. S. K.

Amar Osim (Željezničar)

jačeg protivnika. Ništa, učinit ćemo sve da u prvom susretu postignemo i gol, i da onda u revanšu imamo bolje izglede V. B.

Denis Sadiković (Krajišnik)

Široki je favorit - Široki je
favorit, nećemo se unaprijed predavati. Teren je mjerilo svega. U obje utakmice ćemo ući bez straha, iako protivnika poštujemo. Imat ćemo priliku vidjeti gdje smo u ovom trenutku,a mislim da je po nas bolje što prvi duel igramo kod kuće. E.M.

- Iskreno, nadao sam se da ćemo protivnika poput Borca dobiti u polufinalu, ali šta je, tu je. Čekaju nas dva izuzetno zanimljiva duela. Bilo bi sjajno kada bi u prvom meču na Koševu ostvarili pobjedu bez primljenog pogotka i onda bi u Banjoj Luci imali realne šanse za plasman u polufinale. A. Dr.

Moglo je bolje
-Žrijeb i nije baš bio tako idealan za nas. Moglo je biti bolje, pogotovo što Čelik iz utakmice u utakmicu igra sve bolje. Također, njihova određena prednost je i to što će revanš-susret igrati na Bilinom polju. Međutim, ukoliko želimo odbraniti titulu moramo pobijediti svakog protivnika

Mirza Varešanović (Velež)

Kačar (desno): Igra na više pozicija

ma u državi, a bitan točak u ekipi je ovaj veznjak koji može igrati na više pozicija. - Sretan sam da sam dobio poziv trenera Nedima Jusufbegovića. Za mene, kao mladog igrača, najvažnije je da sam u konkurenciji. Svojim zalaganjem, radom i trudom nastojat ću opravdati očekivanja - kazao je Kačar. On je ove godine jedan od najboljih igrača juniorskog tima, koji je trenutno u vrhu Omladinske premijer lige BiH. - Zadovoljan sam svojim i nastupima ekipe u ovoj sezoni. To što smo na samom vrhu, zasluga je svih ljudi u omladinskom pogonu Olimpica. Siguran sam da ove godine možemo do titule iako je ostalo još mnogo da se igra - riječi su Kačara, koji je među glavnim kandidatima ekipe za mjesto u juniorskoj reprezentaciji BiH.

Prilika za popravni
- Imali smo sreće u žrijebu. Nakon Travnika i dvije teške utakmice protiv Zrinjskog, sada smo i situaciji da izborimo plasman u polufinale Kupa. Na taj način bi donekle kompenzirali slabe rezultate u prvenstvu. F. I.

Velimir Stojnić (Borac)

Branko Karačić (Široki Brijeg)

Šanse su podjednake - Bit će to
dvoboj dvije ekipe koje se trenutno nalaze u samom vrhu bh. fudbala, kako po kvaliteti, tako i po samoj organizaciji. U pitanju je finale prije finala u kojem su, po meni, šanse podjednake. U polufinale će onaj ko bolje iskoristi slabosti protivni-

Elvedin Beganović (Čelik)

Imali smo sreće
- Imali smo sreće prilikom žrijeba. Neću reći da smo izvukli najlakšeg protivnika, ali sigurno je da ćemo s Krajišnikom izaći na kraj lakše nego da igramo sa Sarajevom, Željezničarom ili drugima. Ono što moramo učiniti je da u prvoj utakmici u Velikoj Kladuši postignemo barem jedan gol. Svakako da ćemo u revanšu tražiti prolazak među četirinajboljeekipe. D. K.

Htjeli smo izbjeći Ivan Bubalo (Branitelj) “Plave” Ne moramo -Žrijeb je htio da se putovati kako iz raveć u čet- Žrijeb je dobar,
vrtfinalu ponovi prošlogodišnje finale, što nama nije bio plan. Željo je jedan od tri tima koje smo željeli izbjeći, ali, eto, nismo uspjeli. Možda smo dobili u ovom trenutku i najzloga jer ne moramo putovati, tako i zbog činjenice što je Velež u ovom trenutku, barem sudeći po formi, najbolji žrijeb od svih premijerligaša. Jasno, “Rođeni” će imati ulogu favorita, a naše šanse su sigurno puno veće nego prije godinu kada smo u četvrtfinalu igrali protiv Željezničara. M. Pa.

Kadetska ekipa Sarajeva pobjedom protiv Olimpica (2:1) izdvojila se na vrhu tabele u omladinskoj Premijer ligi. Tim koji vodi Muhidin Teskeredžić ostvario je u 12 kola čak deset pobjeda, uz dva remija, i sa četiri boda prednosti vodi ispred Zrinjskog. Utakmicu protiv Olimpica riješio je napadač Elvir Hamzić, koji je postigao oba pogotka. On je s devet golova u 12 nastupa prvi strijelac Sarajeva. Ujedno se svojim igrama nametnuo Teskeredžiću kao oslonac ekipe, upotrebljiv na više pozicija, pa je kraj utakmice s Olimpicom dočekao na poziciji stopera. S. R.

7ELAH==? -LEH 0=Eć HAšAJ=

Kadeti Sarajeva na vrhu PLBiH

Hamzić: Riješio duel s Olimpicom

Lester siti je uručio otkaz menadžeru Sven-Goranu Eriksonu (Eriksson) nakon slabog starta u sezoni. Švedski trener (63 godine) preuzeo je klub iz engleskog “Championshipa” (dru- 

AIJAH JAH= -HEI=

Nakon slabog starta u sezoni

ga liga) u oktobru prošle godine. Lester je trenutno na 13. poziciji, a nekadašnji selektor Engleske otkaz je dobio nakon domaćeg debakla od Milvola (0:3). (Z. Š.)

#&
NSBiH Sastanak Komiteta za normalizaciju

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

Sušić u Zenici: Teren će biti još bolji

(Foto: J. Hadžić)

Nakon delegacije Nogometnog saveza BiH, koja je u ponedjeljak obišla Bilino polje, jučer se iznenada na zeničkom stadionu pojavio i selektor Safet Sušić. Kaže da je došao s prijateljem koji je poslovno u Zenici. - Svakako sam i mislio doći prije utakmice, jer meni je teren i najvažniji - rekao nam je Pape. Istakao je da je travnjak u boljem stanju nego što se nadao da će ga zateći, ali je izrazio nadu da će biti još bolji do utakmice. Zamolili smo

5KšEć AE A JAHA =L=žEE

Selektor na Bilinom polju

5=H=AL JH=žE @LK = =LE=čA = /H>=LE?E
tim utakmicama u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu. Savez će sa sigurnosnim strukturama na državnom nivou pokušati zakonski riješiti problematiku u smislu usaglašavanja zakona, dok klubovi sa svoje strane moraju uložiti više truda da ostvare bolju saradnju sa svojim navijačima, ali i ostalim klubovima. Moramo poduzeti sve raspoložive mjere da spriječimo ponavljanje incidenata - rekao je generalni sekretar NSBiH Jasmin Baković. Komitet je jučer također trebao razmotriti zahtjev Sarajeva u vezi s nedavnom odlukom o zabrani dolaska gostujućim navijačima. S obzirom na to da se na Grbavici uskoro igra derbi (5. ili 6. novembra), klub s Koševa traži da se njenim navijačima ipak omogući dolazak na stadion. Komitet će se morati odrediti prema zahtjevima za preispitivanje odluke. - O tome ćemo razgovarati u petak. Ne znam šta će biti odlučeno, ali je činjenica da nakon donošenja odluke nije bilo incidenata, što potvrđuje opravdanost poteza - kazao je Baković. M. T.

ga da nam iznese svoje mišljenje o odluci koju bi trebala donijeti UEFA. - Mislim da oni nemaju razloga bilo šta mijenjati. Igrat ćemo ovdje. Samo da se i vrijeme malo proljepša i da se teren isuši, pa da ga onda ovi radnici mogu izravnati kazao je Sušić koji je, dok je razgledao teren, naglas razmišljao kako bi zenički stadion izgledao kada bi se južna, sjeverna i istočna tribina nadzidale, odnosno dovele u nivo zapadne. V. B.

S jednog od prošlih derbija na Grbavici: Sarajevo želi navijače

S klubovima obavljeni razgovori o sigurnosnoj situaciji na stadionima
Komitet za normalizaciju NSBiH jučer je u Sarajevu trebao održati sjednicu, ali je ona zbog putovanja predsjednika Ivice Osima u Grac pomjerena za petak. Međutim, ostali članovi nisu mirovali, već su održali sastanak s predstavnicima klubova na kojem se raspravljalo o sigurnosnoj situaciji na bh. stadionima i koracima da se ona popravi. - Pričali smo o prekinu-

Izbor portala Football365.com

7-.) AE?= @=ćE
Iako UEFA još nije zvanično saopćila nikakvu odluku u vezi sa žalbom Portugalaca na teren u Zenici i njihovog zahtjeva da se prva utakmica baraža ne igra na Bilinom polju, na zvaničnoj internet-stranici Evropske asocijacije navedeno je da se susret igra u Zenici. Baković kaže da u Savez još nije stigao nikakav zvanični dokument o tome.

Selektor Malkočević obećava da se njegovi izabranici neće uplašiti favorizirane Holandije
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine do 17 godina današnjim susretom protiv Holandije (Grbavica, 14 sati) počet će kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje će dogodine biti odigrano u Sloveniji. BiH je domaćin turnira koji će u narednih pet dana biti održan u Sarajevu, a na kojem će igrati i Latvija i Engleska. Po dvije ekipe iz svake grupe i dvije najbolje trećeplasirane reprezentacije izborit će plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Selektor Sakib Malkočević kaže da su Holanđani, čija je ekipa aktuelni prvak Evrope u ovoj starosnoj konkurenciji, apsolutni favoriti, ali da će pokušati pružiti što jači otpor. - Mi smo u situaciji da od Holanđana i Engleza možemo ponešto i naučiti. Ne treba zaboraviti da naši protivnici imaju znatno bolje uvjete i da su to sve nade velikih evropskih klubova. Međutim, sigurno je da nećemo ustuknuti i da ćemo se boriti - kaže Malkočević. On će danas najvjerovatnije izvesti sljedeći sastav: Kjo-

0H=>H = >H=EJAA =IL=

Kadetska reprezentacija BiH počinje kvalifikacije

Džeko i Silva: Dokrajčili Junajted

Kolumnisti engleskog portala Football365.com izabrali su deset najboljih akcija u posljednjih 20 godina, a na osmom mjestu je dodavanje Davida Silve i gol Edina Džeke za konačnih 6:1 i veliku nedjeljnu pobjedu Mančester sitija nad gradskim rivalom Junajtedom.

,@=L=A 5ELA E ,žAE C AđK @AIAJ =>ED =?E=

(Foto: AFP)

Najboljim je proglašena asistencija Kake za Ernana Krespa (Hernan Crespo) u finalu Lige prvaka 2005. godine između Milana i Liverpula. Tim je pogotkom italijanski klub poveo sa 3:0, ali su se Englezi na nevjerovatan način vratili i na penale osvojili trofej.

26. oktobar: Engleska Latvija (stadion “Asim Ferhatović Hase”), Holandija - BiH (Grbavica); 28. oktobar: Engleska BiH (“Asim Ferhatović Hase”), Latvija - Holan-

4=IFHA@ KJ=E?=

dija (Grbavica); 31. oktobar: Holandija - Engleska (“Asim Ferhatović Hase”), BiH - Latvija (Grbavica). Svi mečevi počinju u 14 sati.

Malkočević: Od Holanđana i Engleza možemo ponešto i naučiti

sevski, Omerbašić, Milošević, Jozić, Ivanković, Jusufović,

Ćorluka, Gaćinović, Musić, Husović,Ribić. E. M.

IFHJ

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

#'

Međunarodni fudbal

LEVANTE Mali klub najveće iznenađenje evropskih liga petice

Da im je neko predvidio da će nakon osam kola biti prvi, ispred Real Madrida i Barcelone, bez ijednog poraza, vjerovatno bi se svi iz družine trenera Huana Ignasija Martineza (Juan Ignacio) grohotom nasmijali. Levante, klub iz Valensije za koji je nekada igrao i napadač Sarajeva Murat Šaran, apsolutna je senzacija dosadašnjeg dijela sezone u najjačim ligama petice. Odolijevati velikanima koji, za razliku od njihovog ultraskromnog, 20 miliona eura budžeta (po čemu su u Primeri na drugom mjestu otpozadi), vrijede više od 500 miliona je kao boriti se s vjetrenjačama. Ali, za sada uspijevaju. Levante je svoju impresivnu seriju od šest pobjeda i dva remija (u pos-

5 >K@žAJ @ EE= K >H>E FHJEL LAJHA=č= 5EL= 5EJE A K>
Silva: Sretan u Mančesteru

Drugi najsiromašniji klub u španskoj Primeri, nakon osam kola, nalazi se ispred Barcelone i Reala

godine prošle od osnivanja 28,6 prosjek godina igrača 20 miliona približno je budžet kluba 14 golova su postigli do sada 6 uzastopnih pobjeda ove sezone 3 gola primili 1 prvi put se nalaze na prvom mjestu Primere ljednjih šest kola imaju isto toliko pobjeda) započeo upravo protiv Real Madrida. Portugalac Žoze Murinjo (Jose Mourinho) nakon utakmice morao je pružiti ruku anonimusu Martinezu, kojem su najveći dosezi bili vođenje Alikantea, Salamanke, Albasetea..., ali nikada ni s jednom ekipom nije igrao u Primeri. Nakon nedjeljne pobjede nad Viljarealom 3:0 na El Madrigalu, prvi put u 102 godine dugoj historiji Levante je zaposjeo čelo tabele elitnog razreda. - Prolazimo kroz jedan izuzetno lijep, specijalan period. Sretan sam, ali ipak

102 

K> K >H==

Kapiten Balesteros i veznjak Gomez Lopez: Senzacija iz Valensije

Španac David Silva potvrdio je da je imao ponude Barcelone i Reala, ali da želi ostati u engleskom klubu još mnogo godina. - Real i Barcelona su veliki klubovi, ali sam sretan u Mančesteru i želim još dugo da igram za Siti. Mojoj porodici je lijepo ovdje i svi smo veoma opušteni. Mislio sam da ću se teško navići, ali pomogli su mi svi ljudi u klubu - rekao je Silva. On je do sada za Siti odigrao 13 utakmica i postigao tri gola.

Stojanović selektor Slovenije

Trenutni lider u Španiji najstarija je ekipa prema prosjeku godina igrača (28,6). Većina prvotimaca je ušla u četvrtu deceniju

”,A@E?A” K FHL JEK

života, a Serhio Baljesteros (Sergio Ballesteros), Huanfran (Juanfran) i Havi Venta (Javi) imaju više od 35 godina. smo sada prvi, to ne znači da trebamo prestati raditi mukotrpno - kazao je Martinez. Njihov osnovni cilj je i dalje izbjeći ispadanje iz li-

Martinez: Stopala čvrsto na zemlji

moja stopala su čvrsto na zemlji. Više od svega raduje me što su navijači i vodstvo Levantea napokon sretni jer ti ljudi to zaslužuju. Iako

ge. Prošle godine su se izvukli za dlaku, a sada su već nakon osam kola osvojili polovinu od 40 bodova, koliko je prethodnih sezona bio optimum dovoljan za opstanak. Najvećazvijezda jeizSevilje posuđeni i otpisani Aruna Kone (Arouna), koji proživljava novu mladost. Tim je većinom skrpljen od posuđenih i slobodnih igrača. A. Č.

)EC H= F=JEJE AH A FHEL= ,Aš==
Dešam: Nesporazum s Anigom

Kažnjen sportski direktor Marseja

Neko je mogao nastradati, rekao je Italijan
Fudbaler Mančester sitija Mario Baloteli (Balotelli) priključio se kampanji za sigurnu upotrebu vatrometa, prenijeli su jučer britanski mediji. Baloteli je prije nekoliko dana skrenuo pažnju svjetske javnosti kada su vatrogasci morali gasiti požar u njegovoj kući u južnom dijelu Mančestera. Nisam znao šta se dešava dok nisam čuo glasove iz kupatila. Neko je mogao nastradati ili biti povrijeđen. Djeca se ne smiju igrati time, vatromet može da bude opasan ukoliko se ne koristi pažljivo rekao je Baloteli. Italijanski reprezentativac bio je dvostruki strijelac u nedjeljnom derbiju 9. kola Premijer lige u kojem je Siti deklasirao Mančester junajted sa 6:1. (A. Č.)

*=JAE = IECKHK KFJHA>K L=JHAJ=

Nakon što je zamalo zapalio kuću

Fudbalski savez Slovenije imenovao je Slavišu Stojanovića za novog selektora nacionalne reprezentacije.Ovaj 41-godišnji stručnjak, rođen u Srbiji, na klupi Zmajčeka zamijenit će Matjaža Keka, koji se povukao poslije neuspjeha u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Stojanović je bivši trener Domžala i Celja, a prije preuzimanja slovenske reprezentacije bio je asistent Srećka Kataneca na klupi selekcije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na klupi Slovenije debitovat će 15. novembra u prijateljskoj utakmici protiv SAD.

Ture krivi Gvardiolu
Nogometaš Mančester sitija Jaja Ture (Yaya Toure) okrivio je trenera Barcelone Pepa Gvardiolu (Guardiola) za odlazak s Nou kampa u ljeto 2010. godine. - Kada god sam ga nešto pitao, davao mi je čudne odgovore. Uglavnom me je ignorirao dok nije stigla ponuda iz Sitija. Zbog toga sam izabrao odlazak iz kluba, ne razgovaram s njim godinu izjavio je Ture. Veznjak iz Obale Slonovače za tri godine je odigrao više od 100 utakmica u dresu Barcelone. (A. Č.)

Sportski direktor Marseja Žoze Anigo (Jose) kažnjen je zbog kritiziranja trenera Didijea Dešama (Didier Deschamps), izjavio je predsjednik kluba. - Podsjećam svakog zaposlenika kluba, ma šta radio, da mora čuvati klupske tajne. Sportski direktor bit će finansijski kažnjen - rekao je Vinsent Labrun (Vincent Labrune).

Anigo i Dešam sukobili su se oko klupske politike zapošljavanja, kada je trener izjavio da neće pričati “o stvarima koje znam, koje ti znaš i koje mnogi znaju”. Sportski direktor se osjetio prozvanim. - Dešam bi morao razmisliti dva puta prije nego što izgovori gluposti poput ovih. To je neodgovorno rekao je Anigo. (Z. Š.)

$
PROJEKTI Još jedan ambiciozan plan gradskih vlasti

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

2EIJ= = .HKK K *= K?E
Kompletan kompleks trebao bi biti napravljen u Zalužanima, gdje se već nalazi staza za kružne utrke
Almir Vrpčić, jedan od naših najuspješnijih vozača i pobjednik kružne utrke na stazi Zalužani, pozdravlja ideju o njenoj obnovi. - Ja bih ovaj projekt uporedio sa riječkim Grobnikom, koji je domaćin cijelom nizu auto-moto događaja, a ne samo utrka, i kao takav ekonomski isplativ. U BiH, nažalost, ne postoji staza na kojoj bi proizvođači, prodavači ili novinari mogli testirati auza za kružne utrke. Autodrom bi bio izgrađen u skladu sa standardima Međuna-

Fazlija: U Trebinju pogodio 598 krugova

Na takmičenju u okviru drugog kola Premijer lige BiH u streljaštvu, održanom na gradskom strelištu u Trebinju, Nedžad Fazlija postigao je odličan rezultat pogodivši 598 krugova, dva manje od apsolutnog rekorda. Fazlija je 2000. “upucao” svih 600 krugova, a ovim rezultatom postavio je rekord strelišta u Trebinju. U Trebinju je prvo mjesto u ekipnom plasmanu zauzela Fazlijina ekipa Sarajeva sa 1.742 kruga, ispred Zenice Pobjede Sport i teslićkog Geofona. Treće kolo PLBiH je u Zenici idućeg mjeseca. I. B.

.=E= @L= HKC= @ =FIKJC HAH@=

Jedna agencijska vijest prostrujala je brzinom munje Banjom Lukom, a prenijele su je brojni mediji. Riječ je, naime, o tome da gradske vlasti planiraju izgraditi sajamski kompleks u čijem okviru bi se našlo mjesto i za auto-moto stazu koja bi, kako stoji u informaciji beogradske Bete, zadovoljavala čak i stroge propise Formule 1. Projekt bi, kako se navodi, koštao 20 miliona eura.

8HFčEć 2IJE H=čKE?=

Traže koncesiju
Kako javlja Beta, kompletan kompleks trebao bi biti napravljen na prostoru nekadašnje kasarne JNA u Zalužanima nadomak Banje Luke, gdje se već nalazi sta-

tomobile, gume, gorivo... Ne postoji staza koja bi mogla biti interesantna turistima. Da ne govorim o tome da postoji staza na kojoj se organiziraju neka međunarodna takmičenja poput. recimo, utrka iz “Gran Tourisma”. Inicijativa je, dakle, dobrodošla, a mislim da bi cijeli projekt, uz domaćinsko upravljanje, mogao imati i ekonomsku računicu - smatra Vrpčić.

5J== . E F@ H=
Davorin Brđanović, stručni TV komentator utrka Formule 1 na Mreži, hvali ideju rekonstrukcije staze Zalužani sa stanovišta promocije sporta, ali dodaje da najveće auto-moto takmičenje na svijetu naprosto nema šta tražiti u Banjoj Luci. - Taj dio priče o dolasku Formule 1 potpuno je neutemeljen. Samo jedan mali detalj pokazuje koliko je Banja Luka nedostojna ovog takmičenja. Ovaj grad, naime, ima svega 800 kreveta u hotelima, a Budimpeštu, primjera radi, svake godine u vrijeme utrke za Veliku nagradu Mađarske posjeti pedesetak hiljada ljudi ističe Brđanović.

rodne automobilske asocijacije (FIA), pod čijim je okriljem i Formula 1. Ovuvijest potvrdioje iAuto-moto savez RS, kojije u procesu dobivanja koncesije nad autodromom u Zalužanima.

Staze u Zalužanima: Novinska patka ili istina

Korak po korak
- Planirali smo da kada dobijemo koncesiju, krenemo s modernizacijom i rekonstrukcijom staze, kako bismo na kraju dobili licencu za organizaciju trka mnogo višeg stepena nego što je dosadašnji - kaže Perica Pećanac, viši stručni saradnik za odnose s javnošću

AMSRS, i dodaje: - Što se tiče Formule 1 ili eventualno Moto GP šampionata, možda i ne bi bila potrebna velika sredstva da se ispune kriteriji koje propisuje FIA, ali treba ići korak po korak - kaže Pećanac. Možda ovaj ambiciozni plan i ima realne osnove, ali ljubitelji sporta u Banjoj Luci još pamte pompeznu pre-

zentaciju nagrađenog projekta novog stadiona sa 30.000 stolica, te integralnog sportskog centra, čija je izgradnja trebala biti završena do kraja ove godine, uz investiciju između 200 i 300 miliona eura. Međutim, nakon ispijenih koktela i odrađenih pres-konferencija, cijela stvar je preko noći zaboravljena. S. K.

IFHJ

Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.

$

KOŠARKA Mirza Teletović, najbolji bh. igrač 

A >E E IAJ= @= LE IAAJH >K@A IJH==?
Mnogo više igram pod košem, ali svaki meč pogodim barem 1-2 “trojke”, objašnjava zvijezda Kaha Laborala

U svom šestom meču u okviru Regionalne SEHA lige rukometaši Borca m:tel dočekuju večeras (19 sati) jednog od najvećih favorita ovog takmičenja, skopski Metalurg. Šampiona Makedonije s klupe predvodi jedan od najboljih stručnjaka s prostora bivše Jugoslavije Lino Červar, a u timu se nalazi veliki broj reprezentativaca nekoliko različitih selekcija. Uprkos tome, u Borcu se nadaju da bi mogli iskoristiti umor rivala koji je u ponedjeljak igrao protiv Lovćena. - Bit će ovo veliki meč jer Metalurg na svakoj poziciji ima po dvojicu kvalitetnih rukometaša, igra odlično, kako u SEHA ligi tako i u evropskoj eliti, tako da vrlo dobro znamo šta

1IHEIJEJE KH AJ=KHC=

Rukometaši Borca u SEHA ligi

Marković: Nada se trijumfu

nas očekuje. Ipak, i mi dižemo formu, uigraniji smo, kompletni, i nadamo se da uz veliku podršku s tribina, nakon Vardara, na pleća možemo oboriti još jednog favorita - kaže trener Borca Dragan Marković. S. K.

Div iz “Zelene šume”, legendarni centar iz Kaunasa Arvidas Sabonis, novi je predsjednik Košarkaškog saveza Litvanije. On će na ovom položaju naslijediti Vladasa Garastasa, koji ga je svojevremeno trenirao. - Ovo je velika čast za mene i drago mi je što ću imati šansu da učestvujem u razvoju litvanske košarke - kazao je 47-godišnji Sabonis. Slavni centar nedavno je doživio srčani udar, ali nije odustao od kandidature. Ranije ove godine postao je član Kuće slavnih u američkom gradu Springfildu. (V. B.)

w

5=>EI FHAKA HE

Teletović: Sjajan start u novoj sezoni

Mirza Teletović već sezonama blista u dresu španskog košarkaškog diva Kaha Laborala. Sada je, napokon, dobio priznanje i na reprezentativnom nivou, kao lider ekipe koja nam je nakon 18 godina donijela pobjede na Evropskom prvenstvu. Ipak, činjenica da se BiH nije plasirala u drugi krug dijelom je uzrokovala da je Upravni odbor Košarkaškog saveza raskinuo ugovor sa selektorom Sabitom Hadžićem, a stižu si-

gnali da bi njegovo mjesto mogao preuzeti stranac.

Lider tima
S obzirom na to da bi Teletović i u budućnosti trebao biti lider bh. tima, pitali smo ga šta misli o promjeni na klupi. - Savez je odlučio kako je odlučio i tu za mene prestaje sva priča o toj temi. Jedino mogu reći da se nadam da ćemo dobiti kvalitetnog trenera, a to je li domaći ili stranac, najmanje je bitno - ističe Teletović za naš list. Novu sezonu 26-godišnji krilni igrač počeo je u velikom stilu. Sa 23 poena u prvom kolu Eurolige predvodio je Kahu do važne gostujuće pobjede nad velikim rivalom Fenerbahče Ulkerom. - Imamo tim koji je sposoban boriti se sa svim rivalima i u Španiji i u Evropi - kaže Teletović, koji je napadački repertoar, uz već tradicionalno jak šut za

1L=E= E *) EA @>H=
Teletović ne spada među one koji su oduševljeni time što je veliki broj NBA igrača, zbog “lockouta”, stigao u evropsku košarku. - Tržište je poremećeno, mnogim kvalitetnim evropskim igračima zbog tri poena, obogatio agresivnijom igrom u reketu. toga su ili smanjeni ugovori ili su čak ostali bez angažmana. Najbolje bi bilo da NBA riješi svoje probleme, kako bi se igrači vratili u svoje klubove - kaže Teletović. Mirza nikada nije krio želju da se, nakon najjače evropske (španska), u kojoj je već šest sezona, okuša i u najjačoj svjetskoj ligi (NBA), no to nikako da se realizira. - Osnovna stvar je ugovor s Kahom, koji me veže još tri sezone i dok je tako, ovaj klub bit će mi u prvom planu. Da bi se to promijenilo, moralo bi se poklopiti nekoliko stvari, između ostalog da se pojavi klub koji bi bio spreman platiti veliko obeštećenje, a to se još nije desilo - rekao je Teletović. E. JESENKOVIĆ

Odigrani su mečevi 3. i 4. kola Premijer lige BiH za stonotenisere. Rezultati: Vitez - Banja Luka 4:1, Mladost - Borac 4:1, Vogošća - Kreka 4:1, Aladža - Mostar 4:2, Vitez Borac 4:1, Mladost - Banja Luka 4:0, Novi Grad - Kreka 3:4, Bosna - Mostar 2:4. Poredak: Vogošća 6,

6HE AEFA >A >@L=

Stonotenisko prvenstvo BiH

Aladža Sarajevo 6, Mladost Zenica 6, Vitez 6, Novi Grad Sarajevo 4, Mostar 4, Kreka Tuzla 2, Bosna Sarajevo, Borac Banja Luka i Banja Luka bez bodova. Liga se nastavlja danas mečevima Banja Luka - Borac (16 sati), Vogošća - Novi Grad (17), Aladža - Bosna (18) i Vitez - Mladost (18).

Velika odšteta
- Igra leđima prema košu meni nije novost. Stvar je u tome što su u Kahi ranijih godina igrali jedan Luis Skola (Scola), Tijago Spliter (Splitter), Kaja Peker (Kaya)..., koji su se oslanjali na igru u reketu, bez vanjskog šuta, pa sam ja imao neke druge zadatke. Sada je situacija drugačija. Mnogo više igram pod košem, ali svaki meč pogodim barem 1-2 “trojke” - objašnjava Teletović.

Teletovićev Kaha Laboral danas u 2. kolu Eurolige dočekuje italijanski Kantu (20 sati). U ostalim današnjim mečevima igraju CSKA - Bamberg (18.15), Zagreb - Panatinaikos (19), Anadolu Efes Šarlroa (19.30).

,==I I =JK

Real Madrid pojačao je centarsku liniju dovođenjem Serža Ibake (Serge), koji je potpisao ugovor na dva mjeseca sa “Kraljevima” uz opciju da se po završetku “lockouta”može vratiti u NBA. Ibaka (22 godine, 208 centimetara) stiže iz Oklahoma siti tandra za koje je u prošloj NBA sezoni prosječno bilježio 9,8 poena, 7,4 skokova i 2,5 blokade na putu do finala Zapadne konferencije,gdje su izgubili od kasnijih prvaka Dalas maveriksa.

1>== FIJ= “H=”

NBA pojačanje za Real

Ibaka je prošlog mjeseca pomogao Španiji da se domogne zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Litvaniji. U finalu protiv Francuske odigrao je ključnu ulogu sa klupe, zabilježivšičak petblokada. Ibaka je rođen u Kongu, ali jeveći diokarijere proveou Španiji, čiji je državljanin postao uoči EP-a. U redovima Reala zamijenit će povrijeđenog srbijanskog reprezentativca Novicu Veličkovića. (E. J.)

SRIJEDA 26. 10. 2011.

22.00
NOGOMET, ALFA-Mreža
10.55 PRIČE IZ STARIH GRADOVA 13.10 POD SRETNOM ZVIJEZDOM 19.15 FEĐA PRESENTS 19.10 UČESNIK I SVJEDOK 20.05 PREDAJ SE SRCE

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 11/22 09.35 @ivotinje u opasnosti, obrazovna serija, 3/6 10.00 BHT vijesti BHT arhiv ... 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Selo u planini, dokumentarni program 10.55 Pri~e iz starih gradova. Zvornik 11.30 Gorko-slatko, serija, 216/228 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin, r. 13.30 Zdravlje u Evropi. U ime ljubavi, strana dokumentarna serija, 6/12, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an,5+, edukativna serijaProgram za djecu i mlade 14.35 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 12/22 15.00 Robot Robi, animirana serija 15.10 Tea i Gea, dokumentarni film 15.35 Izgubljena ~ast,serija, 27/77 16.30 Hronika regija. Hercegovina 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 217/228 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu,dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 14/28 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Izgubljena ~ast,igrana serija, 28/77 21.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu 22.00 Dnevnik 2 22.30 @ivot & ostalo. [ta sad, dokumentarni film 23.00 Me|unarodni festival animiranog filma - Banja Luka 2011, hronika 23.20 2.22, kanadski igrani film 01.10 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.55 Pregled programa za ~etvrtak

FTV
06.15 Gospo|a Barbara,igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.05 Poko 09.20 Super {pijunke 09.45 Tomica i prijatelji 09.55 Harveytoons 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Hot wheels 10.50 Harveytoons 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 42. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor,igrana serija, 33. epizoda 13.10 Pod sretnom zvijezdom,igrana serija, 11. epizoda 13.55 Fudbal,nogomet i jo{ pone{to 14.25 Rat za Dubrovnik. Prljavi rat,dokumentarna serija, 5. epizoda 15.05 Vijesti 15.15 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 43. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke,igrana serija, 15. epizoda 18.25 Larin izbor,igrana serija, 34. epizoda 19.20 Harveytoons, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami,igrana serija, 2. epizoda /12/ 20.55 Slomljena krila,igrana serija, 63. epizoda 21.50 [etnja sa dinosaurima. Duhovi ledene {ume, dokumentarni program BBC-a, 5. dio 22.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.55 Danas u Parlamentu 23.10 Sestra Jackie,igrana serija, 4. epizoda /18/ 23.40 Pod sretnom zvijezdom,igrana serija, 11. epizoda 00.25 Dnevnik 3,r. 00.55 Pregled programa za ~etvrtak

OBN
08.00 Johnny Test,crtani film 08.25 Oggy i `ohari,crtani film 08.45 Gorki `ivot (12),turska serija 10.15 Stol za 4,kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16),turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce (16),turska serija 13.55 Na{a mala klinika,doma}a humoristi~na serija 14.45 Ljubav-vjera-nada (12),turska serija 15.35 Ukleta Marijana (12),meksi~ka telenovela 16.20 Izgubljeni (12),turska serija 17.15 Stol za 4,kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport,sportski pregled 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada (12),turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12),turska serija 22.00 Dolina vukova (16),turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Tajna afera (16),igrani film 01.05 OBN Info, informativni program 01.25 OBN Sport, sportski pregled

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Vjen~anje gospo|e Fox, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Ogrta~ od 1.000 boja, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 27/120 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 Tajna slu`ba, igrana serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 28/120 18.55 Vijesti 19.10 U~esnik i svjedok, dokumentarni serijal autora M. Filipovi}a (r) 7/11 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.05 Tajna slu`ba, igrana serija 22.00 [panska primera liga. Real Madrid - Villarreal C.F 00.00 Caffe Azra, zabavni program 00.30 Astrologija

TV1
07.05 Vjen~anje gospo|e Fox, crtani film 07.35 Ogrta~ od 1.000 boja,crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi,igrana serija, ep. 18/24 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi,igrana serija, 92. ep. (r) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 84. ep. (r) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars,dokumentarni program, epizoda 63 12.00 Vijesti plus 12.20 Odlazak u svemir,dokumentarni serijal, ep. 8/14 13.00 Flash Biznis-Sport 13.05 Vjen~anje gospo|e Fox,crtani film (r) 13.30 Ogrta~ od 1.000 boja,crtani film (r) 14.00 Flash News 14.05 Tajna slu`ba,igrana serija, ep. 1/12 (r) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi,igrana serija, 93. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 85. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 42. ep. (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 TV1 ordinacija, emisija o zdravstvu (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, igrana serija, 43. ep. 21.05 Tajna slu`ba,igrana serija, ep. 2/12 22.00 [panska primera liga. Real Madrid - Villarreal C.F. 00.00 Pono}ne vijesti plus 00.15 Oni `ive (D`on Karpenter), igrani film

[panska primera liga. Real Madrid Villarreal C.F

20.10
SERIJA, BHT1

Izgubljena ~ast
Fatmagul je sakrila punomo} za razvodbraka, {toKerimu dajenovu nadu, a Mukades poku{ava da to okrene u svoju korist. Ebe Nine je zabrinuta zbog `ene koja tra`i Fatmagul, i ka`e Kerimu sve o toj `eni. Ratne sjekire izme|u Ja{arana se sve vi{e i vi{e iskopavaju.

23.00
FILM, PINK BH

SATELITSKI PROGRAM
RTS
12.15 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 21.30 22.50 23.15 23.50 00.15 Sport plus Sexperti Trezor Medijska mre`a srpske dijaspore Poster Vasilije Radoj~i} Ovo je Srbija Porodi~no blago Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Oko info Srbija na vezi Dnevnik Porodi~no blago Stranac u Srbiji Koncert Plavog orkestra Dunav zauvijek Beokult Dnevnik U svijetu

Eurosport
08.45 Trka automobila, Svjetska Reno serija 09.15 Fia wtcc 09.45 Fudbal 10.45 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 12.15 Snuker, Irska 14.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 16.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 21.50 Svi sportovi 21.55 Konji~ki skokovi, S.KUP Helsinki 22.55 Konji~ki skokovi 23.00 Golf 23.30 Golf 23.35 Svi sportovi 23.50 Jedrili~arstvo

Eurosport 2
08.45 Fudbal, Dortmund - FC Koln 10.00 Ameri~ki fudbal 11.30 Stoni fudbal 12.00 Stoni fudbal, Francuska 12.30 Fudbal, Bajer Leverkuzen [alke 04 14.00 Snuker, Irska 15.30 Fudbal 16.00 Crashed ice, Serije Minhen 17.00 Fudbal, Al Sadd - Suwon Samsung Bluewings 19.00 Fudbal 19.30 Vijesti 19.45 Motorsportovi 20.00 Wwe 20.30 Wwe 21.30 Boks, WBA Svjetska Titula Njema~ka 23.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul

Sportklub
09.30 Vijesti 10.00 Carling Cup, Aldershot - Manchester United 11.30 Pregled ruske lige 12.00 Pregled championship 12.30 Pregled holandske lige 13.30 Euroleague, Unicaja - Zalgiris 15.00 Pregled portugalske lige 15.30 Fudbal mondijal magazin 16.00 Pregled Premier League 17.00 U`ivo: KHL, Vityaz - Salavat 19.00 U`ivo: Euroleague, Zagreb Panathinaikos 20.45 U`ivo: Carling Cup, Stoke Liverpool 22.45 Euroleague, Caja Laboral Cantu 00.15 Vijesti

22.25
FILM, NOVA TV

Djevojka iz susjedstva
I dok se njegove popularnije kolege ludo zabavljaju slave}i posljednju godinu u srednjoj {koli, odlika{ Metju Kidman svemu pristupa krajnje ozbiljno i odgovorno na zadovoljstvo svoje ponosne majke i oca. Uloge: Emil Hir{, Eli{a Kutbert, Timoti Olifant Reditelj: Luk Grinfild

Staklena ku}a 2
Nakon {to ostanu bez roditelja u tragi~noj nesre}i, tinejd`erku Ebi Snou i njenog mla|eg brata Itana usvajaju Iv i Rejmond Gudi, dvoje idealnih roditelja koji se ~ine predobrima da bi bili istiniti. Uloge: End`i Harmon, D`oel Gre~, D`ordan Hinson Reditelj: Stiv Antin

23.20
FILM, HAYAT TV

21.30

KONCERT

21.55

KONJIČKI...

21.30

BOKS

19.00

EUROLEAGUE

20.00
SERIJA, HRT2

National G.
14.00 Megatvornice 15.00 Opasni susreti 16.00 Tamna strana ~impanzi 17.00 Bijeg 18.00 [apta~ psima 19.00 Riblji ratnik 20.00 Lov na gadnog snjegovi}a 21.00 Nadnaravno 22.00 Bijeg 23.00 Lov na gadnog snjegovi}a 00.00 Nadnaravno

MTV Adria
14.50 15.10 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.10 22.10 22.50 23.10 23.40 00.00 01.00 When I Was 17 Plain Jane International Real World. Las Vegas True Life 3 From 1 Brand New Jukebox Videography. Rock Riff Just See MTV MTV Express Top 20 Paris Hilton's British Best Friend My Life As Liz 2 Awkward Chapelle Show #Alternative Nation 3 From 1

FOXlife
15.55 Kupid 16.48 O~ajne ku}anice 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova 19.05 Sofi Parker 19.30 Kugar Taun 20.00 [tiklama do vrha 20.55 Seks i grad 22.00 Privatna praksa 22.25 Sestra D`eki 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.20 Svi vole Rejmonda 23.50 Vil i Grejs 00.20 [apat duhova 01.10 Seks i grad 02.10 Kupid

FOXCRIME
15.50 Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere 16.40 Monk 17.30 Bouns 18.20 Bjekstvo iz zatvora 19.10 Policajci iz Detroita 20.00 Put osvete 20.50 Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere 21.40 Bouns 22.30 Detektiv na Floridi 23.20 Kasl 00.10 Frikovi 01.00 Policajci iz Detroita 01.45 Bjekstvo iz zatvora 02.30 Kraljevi bjekstva 03.15 Dekster

Iznad i jo{ vi{e
Istinita pri~a o Atlantik Feri operaciji u Drugom Svjetskom Ratu koja je imala za zadatak da prevozi avione iz Sjeverne Amerike u Evropu. Uloge: Ri~ard E. Grant, Lajen Balaban Reditelj: Sturla Gunarson

Gavin i Stacy
Prijatelji su Gevinu i Stejsi priredili moma~ku i djevoja~ku zabavu. Stejsi je odu{evljena kad se njen brat D`ejson vrati ku}i, no ne{to se ~udno doga|a s ujakom Brinom.

SRIJEDA 26. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Odlu~ni ste u namjeri da ozbiljno preispitate odnos sa partnerom. Osje}ate da je krajnje vrijeme za to. Posao: Postoji niz povoljnosti. Pod sretnom zvijezdom je putovanje, trgovina i rad u medijima. Zdravlje: Osjetljivi ste na promjene vremena. Ljubav: Mislite da ste se na{li u pomalo bezizlaznoj situaciji. Ipak, dogodit }e se pravo ljubavno ~udo. Posao: Nemojte gr~evito nastojati na ostvarenju planova. Izbjegnite ka{njenje, pa }ete izbje}i i te{ko}e. Zdravlje: Mogu}a je glavobolja. Ljubav: Vrlo ugodno se osje}ate u jednom finom dru{tvu. Va{a duhovitost i {arm smetaju samo partneru?! Posao: Slijedi napetost u odnosu s okolinom. Dan i nije ba{ najpovoljniji za poslove i intenzivne razgovore. Zdravlje: Opustite se i u`ivajte. Ljubav: Zaljubit }ete se i to veoma ozbiljno. Cijela situacija dobija sasvim drugi smisao, ali sna}i }ete se. Posao: Odli~no vam je aspektirana mogu}nosti za poslovno putovanje. Iskoristite {ansu na najbolji na~in. Zdravlje: Morate vi{e paziti na ishranu. Ljubav: Prili~no ste sigurni u svoja osje}anja. Spremni ste, kao malo kada, i na kompromis sa voljenom osobom. Posao: Slijedi odli~na ponudu za honoraran posao. Osim dobre zarade, veoma }ete obogatiti iskustva. Zdravlje: Odrecite se slatki{a. Ljubav: Upoznat }ete osobu sa kojom je mogu}a nova veza. Njena dalja sudbina najvi{e ovisi o vama. Posao: Ne dopustite da vas emotivna previranja izbace iz takta. Ne koristite posao kao uto~i{te od dilema. Zdravlje: Mogu}e su te{ko}e sa nervima. Ljubav: Ako iskreno volite partnera, morate se vi{e truditi. Poradite na vezi, unesite da{ak svje`ine. Posao: Pazite {ta i kome govorite. Ne otkrivajte sve, pogotovo {to postoji nerazumijevanje kolega. Zdravlje: Bez ve}ih tegoba. Ljubav: O~ekujete od partnera veliku podr{ku. Kako emotivne, tako materijalne ili neke druge naravi. Posao: Dolazi smirenje situacije, ali i mogu}nost za napredak. Prati vas naklonost jedne utjecajne osobe. Zdravlje: Pripazite na ishranu. Ljubav: Osje}ate se za{ti}eno. U`ivate u ~arima sretne ljubavi, u beskona~noj slasti u`itaka. Posao: Prakti~ni ste, strpljivi i poduzetni. To vam omogu}ava da ostvarite sve {to `elite. O~ekujte i nagradu. Zdravlje: Sve se odra`ava i na vanj{tini. Ljubav: Gotovo da ne mo`ete izbje}i problem sa partnerom. Hrabro se suo~ite sa sopstvenim gre{kama. Posao: Najbolje je da danas obavite samo najnu`nije. Tek toliko da ne nagomilate obaveze. Zdravlje: Iza|ite na svje` zrak. Ljubav: Pomalo se vra}ate u kolote~inu veze, smiruju se osje}anja. Ipak, morate brzo reagirati. Posao: Ako, iz bilo kog razloga, ne mo`ete ostvariti sve {to ste planirali, to vas mo`e dovesti u nelagodu. Zdravlje: Dan bez tegoba. Ljubav: Izlaz iz emotivnog haosa nalazite preko no}i. Naprosto, cvjetate, obasipate voljenu osobu ljubavlju. Posao: Pomalo ste dezorijentirani. Razmi{ljate o pro{losti i budu}nosti, ali sve vam se ~ini bezizlaznim... Zdravlje: Imate simptome iscrpljenosti.

21.00

BRAČNI SUDIJA

21.00

@ENE S BROJA 13

17.40

8. KAT

18.05

KAD LIŠĆE...

PINK BH
07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.10 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Kraljica juga, serija 23.00 Djevojka iz susjedstva, film 01.00 Probu|ena srca, film

HAYAT TV
09.00 Bumba, crtani film, 28 i 29. epizoda 09.13 Mekanike u misiji, crtani film, 8. epizoda 09.40 Timmy, crtani film, 8. epizoda 09.50 Fifi, crtani film, 8. epizoda 10.00 Garfield, crtani film, 7. epizoda 10.15 Dragon ball Z,crtani film, 23. epizoda 10.35 Bakugan,crtani film, 86. epizoda 11.10 Winx, igrana serija, 8. epizoda 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 30. epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 97. epizoda 14.00 Hayat production show,zabavno-muzi~ki program 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 15.40 TV Shop DIBiH 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 118. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 33. epizoda 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.30 Sport 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 119. epizoda 21.00 @ene s broja 13, igrana serija 22.00 ZMBT, profil 22.15 Sport centar 22.20 Staklena ku}a, igrana serija, 34. epizoda 23.20 Iznad i jo{ vi{e, I dio, igrani film 01.40 Astro Num Caffe,u`ivo

HRT1
11.12 Oprah show (1365.)* 11.53 Predstavljamo vam...,emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.16 TV kalendar (R) 12.34 Kad zavolim,vrijeme stane telenovela (25/182)* 13.20 Sve }e biti dobro, serija (91/180)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Ekumena. Benedikt rehabilitirao Luthera?,religijski kontakt program 14.48 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (91/240)* 15.33 Alpe Dunav Jadran 16.03 HAZU Portreti. Zdravko Lorkovi} 16.18 Predstavljamo vam...,emisija pod pokroviteljstvom 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.40 8. kat. Moda je okrutan posao, talk show 18.23 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija (3/13)* 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.02 Vrijeme 20.12 Stipe u gostima 4, TV serija (6/20)* 20.50 @ivjeti zdravije,emisija pod pokroviteljstvom 20.53 Misija. Zajedno 21.48 Paralele 22.20 Otvoreno 23.00 Predstavljamo vam...,emisija pod pokroviteljstvom 23.07 Dnevnik 3 23.27 Sport 23.30 Vrijeme 23.37 Vijesti iz kulture 23.42 Drugi format 00.27 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 4,humoristi~na serija (12) (5/13) (R)*

Nova TV
07.25 Roary, crtana serija15/52 07.40 Bumba, crtana serija65-66/150 07.55 Tomica i prijatelji, crtana serija38/46 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show59/173 09.15 Kad li{}e pada,serija R 10.10 Ljubav i kazna, serija R 11.10 Inspektor Rex, serija R 12.10 IN magazin R 13.00 Larin izbor, serija R 14.00 Teresa, serija 70-71/152 16.00 Inspektor Rex, serija 23/123 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija97/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija, serija 47/107 21.00 Larin izbor, serija35/160 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Staklena ku}a 2,igrani film, (12)* 00.20 Navy CIS, serija R 02.10 Seinfeld,serija15/180 02.40 Na putu prema dolje, serija (12)*7/13 03.25 Ezo TV, tarot show (18)* 04.25 Zvijer, serija (12)* R 05.10 Na putu prema dolje, serija (12) R 05.55 Nate Berkus Show R 06.40 Seinfeld,serija R 07.05 IN magazin R 07.20 Kraj programa

MRE@A
10.05 14.05 15.05 16.00 17.15 20.05 21.05 22.00 Ukradeni `ivoti, serija Tajna slu`ba, serija Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Predaj se srce, serija Tajna slu`ba, serija [panska primera liga. Real Madrid - Villarreal C.F.

20.05 Predaj se srce , serija 21.00 Tajna slu`ba, serija 22.00 [panjolska primera liga. Real Madrid - Villarreal C.F.

ZENICA
17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Zabavni program.Cris Angel 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Sredinom 21.00 TV izlog,mali oglasi 21.05 Zdrava TV 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas, r.

18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.50 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30

Merjem, serija Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Merjem, serija Marketing Auto Shop Magazin Klik Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

18.25 18.30 19.00 19.30 20.05 20.10 20.55 20.55 22.30 22.55 23.00 23.50

RTRS
13.20 13.50 15.10 16.00 16.30 17.05 18.00 19.15 19.30 20.10 21.10 21.50 22.30 22.45 Rezovi, serija Dragulj u kruni, serija U fokusu Reporta`a Srpska danas Larin izbor, serija Dragulj u kruni, serija Pingu, crtana serija Dnevnik 2 Turneja, film o filmu Art ma{ina, emisija iz kulture Statisti, serija Dnevnik 3 4. me|unarodni festival animiranog filma “ Banjaluka 2011.”, hronika Filmovi Lika Besona, atlantis

HRT2
15.50 Izazovi. Jednog dana, sigurno - turski dokumentarni film 16.05 Rupert, crtana serija 16.15 Ko{arka{ka Euroliga (@). Gospi} - Ko{ice, prijenos 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 4 zida 19.05 Patak Frka, crtana serija 19.30 Glazba, glazba... {ansone 19.55 Ve~eras 20.00 Gavin i Stacy 1, humoristi~na serija 20.35 Terminator, film 22.25 Bez traga 7, serija 23.13 @ica 2, serija 00.10 Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.52 Moja obitelj 9b, humoristi~na serija 01.21 24 (7), serija

Marketing Monitoring Sport fles Dnevnik 2 Marketing Doma}a serija . Pozori{te u ku}i Marketing Stav I kontrastav Dnevnik 3 Marketing Tv serija . Anali Igrani film . Ljubav u troje

o biznisu 21.15 Marketing blok 21.20 Amor latino, serijski program 22.00 Marketing blok 22.05 Autovizija, 22.30 Muzi~ki program 23.00 Aktuelnosti, inf. program, r.

TV USK
18.10 To{e Proeski. Pet godina Balkana, dok. program 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Poduzetnik 20.45 Kultura, program iz kulture 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, turska igrana serija 22.50 TV liberti, informativni program 23.25 Reporta`e sa zemlje mira. Prijatelju `ivotinja budi budan

TV GORA@DE
17.00 19.00 20.30 21.00 22.00 22.30 Najava programa Dnevnik Na{a realnost Liberty TV Sestrice, igrana serija Muzi~ki program

KISS
17.40 18.50 19.00 19.20 19.25 19.30 19.55 20.05 20.35 22.00 22.20 Ekstra plus (R) Marketing DNEVNIK KISS Marketing Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT Marketing @ivot pi{e pri~e, dok emisija, r. Criss Angel Mindfreak, serijaa Dnevnik KISS, r. Pressica, talk show, r.

TV OSM
18.30 19.10 19.30 20.05 21.10 21.35 22.35 00.30 Dan, inf. emisija SMS oglasi Portal Predaj se srce, serija Igra, serija Igra, serija Blago Damaska 1, i film Astro show

HIT TV
18.30 19.00 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 Vremeplov Objektiv I Triumph Taina, serija Otvoreni studio Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike 23.35 Triumph 23.50 Frame

23.05

VISOKO
18.20 19.25 19.30 20.10 20.30 Pri~e, r. Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, inf. program 20.45 Svijet uspje{nih, emisija

HTV OSKAR C
17.15 18.15 19.00 19.30 Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik HTV Oscar-C Reemitiranje dnevnika HRT-a

KAKANJ
18.00 IC sport

BN
18.00 Danas u Srpskoj

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

LJUDI I DOGA\AJI
Voštana figura glumca

HONG KONG - Legendarni Brus Li (Bruce Lee) dobit će svoju galeriju u Muzeju nasljedstva. Najavile su to lokalne vlasti, a projekt je predstavljen u godišnjem planu rada. Li je umro u Hong Kongu 1973. godine nakon komplikacija nastalih konzumiranjem određenih lijekova. 

EAL= C=AHE=

Hajek s kćerkom: Posudila glas u animiranom filmu

Glumica promovirala film i gostovala kod Dejvida Letermana

5-1 *71 ,-6Na crvenom tepihu Selmi se pridružila kćerka Valentina
LOS ANĐELES - Glumica Selma Hajek (Hayek) promovirala je svoj posljednji film “Puss in Boots”. Na crvenom tepihu glumici se pridružila kćerka Valentina (5), koju ima s bogatašem Francois-Henrijem Pinaultom. No, Hajek (45) u smeđoj haljini koju je odjenula na premijeri nije plijenila toliko pogleda kao kada se pojavila u šouu Dejvida Letermana (David Letterman). Glumica je za tu priliku odjenula tamnozelenu dekoltiranu usku haljinu koja je istaknula njenu vitku liniju. Prije ulaska u studio u Njujorku odlično raspoložena Salma pozirala je pred okupljenim fotografima u vrtoglavo visokim potpeticama, dok je u prvom planu bio njen bujni dekolte. Glumica je nedavno, pričajućio uloziu tomfilmu, otkrila da je za nju to bilo potpuno novo iskustvo. Osim Salme, koja je u animiranom filmu posudila glas najviše zbog svoje kćerke Valentine, to je učinio i Antonio Banderas.

2EI=? EHEI=

Elena u svom uredu

ŠJH= K KAK HIA
PARIZ - Nedavno rekonstruirani muzej Orsej zatvoren je već šesti dan za posjetioce zbog štrajka radnika koji traže pojačanje, javlja AFP. Štrajkači zahtijevaju od uprave da zaposli još 20 radnika kako bi čuveni muzej impresionizma, koji svake godine posjeti tri miliona ljudi, bio adekvat-

no opslužen. Dvije i po decenije nakon njegovog otvaranja u 200 godina staroj željezničkoj stanici na lijevoj obali Sene muzej je rekonstruiran i proširen za oko 50 posto, investicija koja je grad koštala više od 20 miliona eura. Muzejje proširenza 2.000kvadratnih metara izložbenog prostora.

KABRI - Čovjek koji za francusku modnu kuću “Hermes” bira parfeme zove se Žan-Klod Elena (Jean-Claude Ellena) i nikada ne koristi mirisne tečnosti. Njega zovu “pisac mirisa”, a za njegov posao potrebni su mu olovka, papir i sjećanje. Elena radi samo na ekskluzivnim linijama koje se šalju u trgovine.

Iskosa

8=HA@ IJ=A K ,=>EK
Štrajkači traže više radnika

Irci se našli u haosu zbog poplava

DABLIN - U irskoj prijestonici proglašeno je vanredno stanje pošto je olujno nevrijeme odnijelo dva ljudska života, a poplave napravile haos u irskoj prijestonici i na istoku zemlje. Meteorološka služba saopćila je da je za 24

sata palo kiše više nego što su uobičajene mjesečne količine i da su neki dijelovi Dablina potpuno pod vodom. Kiša je prekinula redovan željeznički saobraćaj i zatvorila puteve, dok su kuće i prodavnice pod vodom.

DŽUDA - Dženifer (Jennifer) i Džesika Paterson (Jessica Patterson), jednojajčane blizanke iz Indijane, osim vlastitog, imaju još jedan zajednički rođendan. One su, naime, svoju djecu rodile na isti dan u istoj bolnici. Prvo je Dženifer rodila djevojčicu Adalin (Adalynn), a osam sati kasnije Džesika je rodila sina Mejsona (Mason). Obje sestre su samohrane majke. Portparol bolnice kazao je da se niko ne može sjetiti kada su posljednji put i jesu li uopće ikada jednojajčane blizanke rodile na isti dan. 

=A@EčE HđA@=