Borila~ka anatomija

Svaki nin|a treba da poznaje anatomiju ~oveka. To je osnovno znawe neophodno za dobar Taijutsu (ve{tina borbe bez oru`ja). Bez poznavawa slabih ta~aka na telu ~oveka nije mogu}e pobediti sna`nijeg protivnika u neoru`anoj borbi. Tako|e, tehnike Koshijutsu-a i Koppojutsu-a nisu efikasne bez poznavawa borila~ke anatomije. Poznavawe anatomije je od velike va`nosti pri ukazivawu prve pomo}i i pri le~ewu povreda. Nije neophodno znati latinske ili japanske nazive ta~aka (oseqivih, slabih ta~aka na telu), ali se mora znati wihov raspored. Bitno je i vreme (godi{we doba, odgovaraju}i ~as) kada se udara u neku ta~ku. Precizan, jak napad sa suki-jem (ubila~ka namera, energija) na odre|ene ta~ke, u precizno odre|eno vreme, prouzrokuje stradawe unutra{wih organa protivnika, ili odmah ili posle nekog vremena (dan, tri meseca, godina...). Neke od ta~aka su smrtonosne.

Koto ryu koppo jutsu Kyusho
Japanski naziv Ura kimon Ryu fu Kasumi Hiryuran Shishiaran Kosei Yugasumi Tsu Yugasumi Ryumon Jujiro Jakkin Daimon Asagiri Sei Kinketsu Koshitsubo Hichibatsu Tenmon Uko Jinchu Happa Menbu Tokotsu Gorin Sai Matsu Kaze Murasame Hoshizawa In Tento Shin Chu Wakitsubo Yubitsubo Butsumetsu Kyokei Lokacija na telu rebra ispod grudnog mi{i}a iznad i ispod Adamove jabu~ice slepoo~nica o~i stomak genitalije meka ta~ka iza uva ispod linije vilice ispod kqu~ne kosti blizu ramena predwi deo ramena nadlaktica izme|u kosti i mi{i}a sredina zgloba ramena vrh brade direktno ispod pazuha sternum - grudna kost unutra{wa ivica kuka strana kuka obod o~ne jabu~ice strana vrata koren nosa u{i most nosa Adamova jabu~ica oko stomaka unutra{wa i spoqa{wa strana butine ispod i iznad kraja kqu~ne kosti {titna `lezda lakat unutra{wi deo jabu~ice lica mekano mesto na vrhu glave sredina grudi rebra ispod pazuha osnova palca rebra ispod grudnih mi{i}a vrh stopala iznad prstiju