Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik petak, 28. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5807

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

STRU^NJACI [OKIRANI BAKIROVIM VANDALIZMOM
udbina Semizove ku}e u Sarajevu, kulturno-historijskog spomenika neprocjenjive vrijednosti, koju je Zavod za izgradnju KS, na ~ijem je ~elu tada

SRAMOTNO

Javnost osudila ru{enje i prodaju Semizove ku}e

S

Za {aku dolara prodali bi zemlju i ro|enu majku, ka`e Kupusovi} Had`imuhamedovi}: Uni{ten je dragulj neprocjenjive vrijednosti Selimovi}i su ku}u kupili za samo 836.085 KM, iako vrijedi ~etiri miliona KM
bio aktuelni ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, do temelja sru{io, a nakon toga sagradio modernu vilu i prodao je Muji Selimovi}u, izazvala je `estoke reakcije. Ugledni stru~njaci, umjetnici i bh. patrioti u ovom su ~inu prepoznali svojevrsni vandalizam i uni{tavanje simbola milenijskog ide2. i 3. strana ntiteta dr`ave.

Na licu mjesta: Samoubistvo u Sarajevu

„Avaz“ otkriva: Japanac mrzi muslimane

JASU[IJA AKA[IJA OSIGURAVAJU SAMO SRBI

Intervju: D`emal [abi}, prvi ~ovjek RTVFBiH

PONEKAD NA[A URE\IVA^KA POLITIKA IMA TE[KU RUKU
5. strana Dino Merlin: Ne `elim zaboraviti pro{lost, ali `elim i}i dalje

Ponosan na Bosnu

Dino Merlin uo~i odlaska u Beograd za ’Avaz’

36. i 37. strana

11. strana

17. strana

Ekskluzivno

SKO^IO U SMRT SA 16. SPRATA NEBODERA

Ukratko

2

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

VANDALIZAM Reakcije stru~njaka i uglednih umjetnika na „Avazovo“
Ren: Pro{irena ovla{tenja

Evropska komisija

Ren novi potpredsjednik
Evropski komesar za ekonomska i monetarna pitanja Oli Ren (Olli Rehn) imenovan je ju~er za potpredsjednika Evropske komisije, saop}eno je iz sjedi{ta Evropske unije. Predsjednik Evropske komisije Hoze Manuel Baroso (Jose Barroso) odlu~io je oja~ati Renovu poziciju i „dati mu pro{irena ovla{tenja“, saop}eno je iz Barosovog kabineta.

Kupusovi}: Prodali bi dr
Nedopustivo je sru{iti dragulj neprocjenjive vrijednosti, ka`e dr. Had`imuhamedovi}
Sudbina Semizove ku}e u Sarajevu, kulturno-historijskog spomenika neprocjenjive vrijednosti, koju je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, na ~ijem je ~elu tada bio aktuelni ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, do temelja sru{io, a nakon toga dr`avnim novcem sagradio modernu vilu i prodao je Muji Selimovi}u, izazvala je `estoke reakcije. Dugogodi{nja predsjednica Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH dr. Amra Had`imuhamedovi} izjavila je za na{ list da je Semizova ku}a jedan od najvrednijih sarajevskih objekata, ~iju je vrijednost nemogu}e iskazati. - Nedopustivo je sru{iti dragulj sarajevskog stambenog graditeljstva i na tom mjestu napraviti novu zgradu u stilu neoregionalizma. Postoji restauracija i konzervacija. Posljedicu uni{tavanja objekata kao {to je Semizova ku}a nemogu}e je iskazati u brojkama, kao i samu vrijednost takvih objekata. Osim ekonomske vrijednosti koju kulturno naslije|e ima, postoji i vrijednost za identitet, za opstanak jedne skupi-

Ovo je dokaz na{ih marifetluka

Sarajevo

Deportirana ~etvorica Pakistanaca
^etvorica dr`avljana Pakistana ju~er su rje{enjem Slu`be za poslove sa strancima deportirana sa Sarajevskog aerodroma u mati~nu dr`avu. Husein Naser, Muhamad Umair, Muhamad [abaz i Zahid Kan 13. avgusta ove godine smje{teni su u Imigracioni centar u Isto~nom Sarajevu nakon {to su na podru~ju Bijeljine otkriveni u ilegalnom boravku na teritoriju BiH i bez identifikacionih dokumenata.

Bosanski identitet
Ugledni stru~njaci za kulturno-historijsko naslije|e, umjetnici i bh. patrioti u ovom su ~inu prepoznali svojevrsni vandalizam i uni{tavanje dr`ave i simbola njenjog milenijskog identiteta.

Kori}anske stijene

BORS zatra`io ukidanje Suda BiH
Predsjednik Bora~ke organizacije (BO) RS Pantelija ]urguz pozvao je ju~er predstavnike vlasti RS da odmah zaustave strukturalni dijalog o reformi pravosu|a u BiH i zatra`e ukidanje Suda i Tu`ila{tva BiH. Povod za novi u nizu ovakvih zahtjeva je, prema ]urguzovim rije~ima, presuda Apelacionog vije}a Suda BiH u predmetu „Kori}anske stijene“ kojom je su|enje protiv ~etvorice optu`enih Srba vra}eno na po~etak. A. [.
Had`imuhamedovi}: Sistemsko razaranje svega {to je bosansko

ne ljudi - ka`e dr. Had`imuhamedovi}. Prema dostupnim informacijama, Izetbegovi} je Muji Selimovi}u taj rezidencijalni objekt u samom srcu Sarajeva prodao za samo 836.085 KM. Prethodno je sru{io autenti~nu ku}u i na tom mjestu sagradio novu. Na taj na~in, kako ka`e Had`imuhamedovi}, kao {to je to bilo u vrijeme izme|u

Izetbegovi} i Selimovi}: Na meti im bilo i kulturno blago

Otkrivamo kome je bila namijenjena Semizova ku}a

Alija odbio da se useli u
Postavlja se pitanje za{to je objekt koji je imao tr`i{nu vrijednost od najmanje ~etiri miliona KM prodat pet
Prema pouzdanim informacijama kojima raspola`e na{ list, ali i izjavama svjedoka vrlo bliskih porodici Izetbegovi}, aktuelni ~lan Predsjedni{tva BiH i biv{i direktor Zavoda za izgradnju KS Bakir Izetbegovi} svojevremeno je sru{io kulturno-historijski spomenik, Semizovu ku}u u Sarajevu, da bi napravio rezidenciju za biv{eg predsjednika Predsjedni{tva BiH, rahmetli Aliju Izetbegovi}a. Radi toga je mobiliziran cijeli tim u razli~itim institucijama. Objekt je brzo sru{en, jo{ br`e je napravljena potpuno nova superluksuzna rezidencija sa mnogo vi{e kvadrata nego {to ih je imao raniji objekt. No, gra|evinsko-politi~ka moba ipak je neslavno zavr{ena.

Hrvatska

Ko je {ef gra|evinske mafije?
Pitanje Semizove ku}e name}e klju~nu dilemu je li krak bo{nja~ke dr`avne mafije bio i ostao ne{to {to se zove urbanisti~ko-gra|evinska mafija i ko njome ve} 17 godina suvereno upravlja. Razni marifetluci zvani „Al Shidi“ i druge atraktivne lokacije samo su dio nevjerovatnog kriminala po~injenog za naju`i krug bo{nja~kih vlastodr`aca koji se danas bolno otkrivaju na slu~aju „Turkovi}“, gdje se razlistava knjiga sveop}ih nedjela.

Po~inje su|enje Ivi Sanaderu
Biv{i hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader danas }e sjesti na optu`eni~ku klupu zagreba~kog @upanijskog suda i prvi se put javno suo~iti i o~itovati o USKOK-ovoj optu`bi za ratno profiterstvo u slu~aju uzimanja provizije od Hypo banke.

odaju i dogovorio da je ratnoprofiterska porodica Selimovi} kupi za 830.000 KM na namje{tenom tenderu.

Namje{teni tender
Postavlja se pitanje za{to je objekt koji je imao tr`i{nu vrijednost od najmanje ~etiri miliona KM (a toliko su bile spremne platiti pojedine ambasade, kojima je „kulturno“ obja{njeno da se ne smiju petljati u sve ovo i javljati na tednder), prodat pet puta jeftinije!?

Neslavna moba
Sarajevo je, naime, po~elo {u{kati da ne li~i na rahmetli predsjednika Izetbegovi}a to da se, kao iznimno skroman ~ovjek, pred kraj `ivota pona{a konformisti~ki. To se pokazalo i

potpuno ta~nim. Rahmetli Izetbegovi} odbio je ideju koju je u biti vodio sam Bakir i vrlo ljutito rekao da se ni za `ivu glavu ne `eli use-

liti „haram rezidenciju“! Nakon ovoga, razo~arani Bakir br`e-bolje je smislio varijantu da se veleljepna rezidencija oglasi na pr-

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)

otkri}e o prodaji kulturnog blaga u bescjenje

`avu za sitne pare!
i nepo{tivanja historije, ka`e Kupusovi} Uni{ten je objekt vrijedan za opstanak jednog naroda

Dvije revizije
Ako su borci predmet provjera i revizije, za{to to ne bi bila i nimalo zanemarljiva populacija ratnih profitera
Revizija korisnika bora~kih naknada podi`e sve vi{e pra{ine u javnosti. Bora~ka udru`enja i pojedinci koji su predmet provjera izlaze s te{kim optu`bama protiv Vladinih mjera, posebno nadle`nog ministarstva. Predstavnici branilaca, ratnih vojnih invalida i porodica {ehida i poginulih boraca, ako ni{ta, zaslu`ili su da ih saslu{aju. Niko ne spori obavezu vlasti da izdvoje `ito od kukolja, kazne la`ne korisnike i one koji su im omogu}ili taj kriminal. No, istovremeno, Vlada mora biti spremna i podnijeti kritike onda kada bude utvr|eno, kao {to se ve} pokazalo u nekim slu~ajevima, da je odrezano i zdravo tkivo i nanesena nepravda. Glas boraca iz Gora`da ovih dana upozorava da se to sve ~e{}e de{ava. Entuzijazam s kojim je Nik{i}eva vlada krenula u tu reviziju, krpe}i bud`etske rupe, trebala bi pokazati i na drugim poljima. Ako su borci predmet provjera i revizije, za{to to ne bi bila i nimalo zanemarljiva populacija ratnih profitera! Oni su, bez ikakve sumnje, oteli i oplja~kali mnogo vi{e nego ijedan borac, pa makar bio i la`ni. Revizija privatizacijske otima~ine bila bi nesumnjivo jednostavnija i efikasnija, a u narodnu kasu vratila bi mnogo ukradenog novca i ispravila te`u nepravdu. No, aktuelna vlast za to jo{ nije pokazala politi~ku volju.

Had`imuhamedovi}: Uni{tavanje naroda!
Ru{enje objekta kao {to je Semizova ku}a, ka`e Had`imuhamedovi}, zna~i guranje cijele jedne grupe ljudi u zaborav. Zbog toga citira Agnesa Helera (Heller), koji je rekao: „Kada je neka skupina ljudi gurnuta u zaborav, ona nestaje.“
tetu svakog gra|anina BiH - smatra dr. Had`imuhamedovi}. Reditelj Sulejman Kupusovi} ka`e za „Avaz“ da, s obzirom na to kakav odnos bh. vlast ima prema historiji i postanku Bosne, ne treba ~uditi {to je „zahvaljuju}i marifetlucima funkcionera i kojekakvih novih tajkuna“ sru{ena zgrada koja ima historijski zna~aj. - Na{i bi rukovodioci prodali i historiju i zemlju za {aku dolara. Ba{ njih briga koja je to historija i ko je tu bio. Toliko je milijardi nestalo u privatnim d`epovima - ka`e Kupusovi}. On dodaje kako bi, da nije bilo

- Nikada nije zabilje`eno da je pre`ivjela neka skupina ljudi kojima je kulturno naslije|e uni{teno. Mi smo ovdje

suo~eni sa situacijom da su oni koji su htjeli da bh. narod kao zajednica nestane, sustavno uni{tavali naslije|e. Nakon toga je uspostavljena ta razina zaborava, da naslije|e biva razarano iznutra - ka`e dr. Had`imuhamedovi}.
stranaca, pitanje bilo „dokle bi se do{lo s gradnjom Vije}nice“. - To je baliluk, rije~ koju nisu izmislili Vlasi, nego doma}a obrazovana gospoda za na{e marifetluke i osobinu da se proda i

Dana{nji izgled vile sagra|ene na mjestu gdje je sru{en spomenik kulture

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Kakve su posljedice skrivanja onih koji ne pla}aju obaveze: Dr`avi oteto ~ak 70 kilometara autoputa!
- Dr`ava bi trebala skinuti „dr`avnu tajnu“ i objaviti imena najve}ih du`nika, a onda prisilno naplatiti nepla}ene poreze. Time bi odre|eni broj firmi oti{ao u ste~aj, ali bi bar stanje bilo jasnije. Ovako ispada da postoje privilegovane firme pod za{titom dr`ave. (Adnan Ahmedbegovic)

~etrdesetih i sedamdestih godina, nastavljeno je sistemsko razaranje i uni{tavanje svega {to je bosansko: groblja, d`amije, sredi{ta gradova.

www.dnevniavaz.ba

Nestale su milijarde
- Sada imamo na djelu uni{tavanje bosanskog identiteta iz neznanja i bezobrazluka. Radi se o objektima koji imaju zna~enje u identi-

ro|ena majka za sitne pare - navodi Kupusovi}.
F. KARALI]

Pove}anje cijene plina koje je odobrila Vlada FBiH nije opravdano
Pitanje: Je li pove}anje cijene plina koje je odobrila Vlada FBiH opravdano?

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

haram rezidenciju
puta jeftinije
I jo{ jedno neugodno pitanje za ru{itelja kulturno-historijskog spomenika: Zar uloga Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo nije da strate{ki razvija i gradi infrastrukturne objekte na nivou Kantona i vodi ra~una o potrebama njegovih gra|ana, uklju~uju}i i adaptaciju velikih objekata i infrastrukture, a ne da pokazuje la`no neimarstvo na gra|enju privatnih rezidencija koje }e kasnije biti prodavane tald`ijsko raspolo`enim i podobnim tajkunima? E. D. A.
Alija Izetbegovi}: Predsjednik je bio skroman ~ovjek

A) Da, svakako 18,18% B) Ne, nikako 72,73% C) Ne znam 9,09%

A C

B

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 306.432 posjetioca.

Ukratko

4

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

VLADA FBiH Plin skuplji za 13,89 posto, gra|ani na udaru

Reis Ceri}: Dao nalog

IZBiH

Povodom razornog zemljotresa koji je zadesio sjeveroisto~ni dio Turske, po nalogu reisu-l-uleme dr. Mustafe Ceri}a u naredna dva petka, danas i 4. novembra, u svim d`amijama na podru~ju Rijaseta, u domovini i dijaspori, poslije d`uma-namaza bit }e organizirana sergija - prikupljanje pomo}i bratskom narodu Turske, koji je zahva}en katastrofalnim zemljotresom, ka`e se, izme|u ostalog, u dopisu Vjersko-prosvjetne slu`be Rijaseta IZBiH.

Sergija za pomo} narodu Turske

Ra~uni jo{ i ve}i zbog PDV-a!
cijena prirodnog plina za distributivna privredna dru{tva na podru~ju Federacije BiH, po~ev{i od 1. novembra, iznositi 820 KM na 1.000 standardnih kuKreso: Sporni bnih metara odnodugovi sno 0,82 KM po kubiku, bez poreza na dodanu vrijednost. - Sigurno je da }e za oko 14 posto biti pove}ana cijena prema krajnjim potro{a~ima bez ura~unatog PDV-a - kazao je Kreso. Odluka o poskupljenju plina donesena je s obzirom na to da nije bilo konkretnih promjena u vezi s izmirenjem dugovanja „BH-Gasu“. - Ukazali smo na to, te kako i na koji na~in pobolj{ati ukupnu napla-

Predsjedni{tvo BiH

Ministar vanjskih poslova Palestine Rijad Malki i generalna predstavnica Odjela za evropska pitanja pri palestinskom ministarstvu vanjskih poslova Ravan Sulejman sastat }e se danas sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. Malki }e do}i u BiH u funkciji specijalnog izaslanika palestinskog predsjedni{tva, saop}eno je iz Ambasade Palestine.

Dolazi delegacija iz Palestine

Odluku saop}io v. d. direktora „BH-Gasa“ bez prisustva predstavnika Vlade FBiH
Vlada Federacije BiH na ju~era{njoj sjednici u Sarajevu dala je saglasnost na odluku Nadzornog odbora „BH-Gasa“ o pove}anju cijena plina za 13,89 posto. Odluku o tome novinarima je na pres-konferenciji saop}io vr{ilac du`nosti generalnog direktora „BH-Gasa“ Adnan Kreso, obrazlo`iv{i da je nabavna cijena plina za teku}u godinu pove}ana od ruskog dobavlja~a za 40,65 posto. - Ove godine imali smo dva pove}anja, u maju i ovo sada{nje, {to je ukupno za 26,15 posto - kazao je Kreso, napominju}i da je cijena koju „BH-Gas“ fakturira prema distributerima za 14 posto ni`a od nabavne cijene koja se pla}a Rusima. Utvr|eno je da }e veleprodajna

Drugo poskupljenje ove godine
gu}nosti da platimo fakture prema dobavlja~u - naglasio je Kreso. Novi udar na ionako prazne d`epove gra|ana u Savezu udru`enja potro{a~a FBiH ocjenjuju katastrofalnim. - Bit }e negativnih refleksija na porodi~ni bud`et. Rast cijena energenata prouzrokovat }e smanjenje porodi~nog bud`eta koji je namijenjen za potro{a~ku korpu, za nabavku osnovnih `ivotnih namirnica. Visoka stopa nezaposlenosti, niske plate i penzije, njihova nesigurna ili zakasnjela isplata, uz stalni rast cijena, dovode potro{a~e u nesigurnost. Svakodnevno sve ve}i broj potro{a~a iz grupe siroma{nih prelazi granicu ekstremnog siroma{tva - ka`e za „Avaz“ Gordana Buli} iz Saveza E. Ha. udru`enja potro{a~a.

Kako su rasle cijene
Dva puta je poskupio plin u 2011. 26,15 posto je ukupno poskupljenje u 2011. 18,5 posto pove}ana je cijena za doma}nistva u drugoj polovini 2010. 11,2 posto pove}ana je cijena za industriju u drugoj polovini 2010. tu, odnosno pove}ati naplatu od gra|anstva prema „Toplanama“, „Toplana“ prema „Sarajevogasu“ i svih nas koji smo zainteresirani. U protivnom, mo`e se desiti da u januaru ili februaru ne budemo u mo-

Ekstremno siroma{tvo

Sud BiH

Sud BiH ju~er je prihvatio prijedlog Tu`ila{tva BiH i donio rje{enje u predmetu Mirsada Vatra~a i drugih, kojim se osumnji~enom Mirsadu Vatra~u odre|uje jednomjese~ni pritvor. Pritvor prema ovom rje{enju mo`e trajati do 26. novembra. Vatra~ je osumnji~en za krivi~no djelo ratnog zlo~in protiv stanovni{tva.

Vatra~i odre|en jednomjese~ni pritvor

Problemi s du`nicima

Vlada KS

Vlada FBiH smijenila Vlahovljaka
Za vr{ioca du`nosti direktora „Energoinvesta“ imenovan Enes ^engi}
(Foto: S. Saletovi})

Potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“

Na ju~era{njoj sjednici Vlade KS smijenjen je Mehmed Bajraktarevi}, direktor Osnovne muzi~ke {kole „Ilid`a“. Za novu direktoricu imenovana je pedagogica Sanja Abdulahovi}. Bajraktarevi} je u izjavi koju je emitirala Federalna televizija ministra obrazovanja i nauke KS Emira Suljagi}a nazvao „sme}e ateisti~ko“. Bajraktarevi} je kazao da njegova izjava nije dobro shva}ena, ali je nije negirao. Glavni inicijator ove odluke Vlade bio je ministar Suljagi}.

Smijenjen Bajraktarevi}

Kao {to je „Dnevni avaz“ najavio prije nekoliko dana, Vlada FBiH na ju~era{njoj sjednici donijela je nekoliko kadrovskih odluka te s mjesta direktora „Energoinvesta“ smijenila D`emaila Vlahovljaka, a za vr{ioca du`nosti direktora imenovala Enesa ^engi}a na period do {est mjeseci. Smijenjena je i Uprava „Elektroprivrede HZHB“ Mostar, a du`nosti su razrije{eni generalni direktor i njegovi saradnici Mate Matan Zari}, Ilija Bakalar, Mile Bule, Stipe Bagari}, Branka Dadi}, Ivica ^ule i Stjepan Krasi}. Oni }e funkcije obavljati do izbora vr{ilaca du`nosti. Zbog isteka mandata du`nosti su razrije{eni i dosada{nji predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora

Prioritet doma}i lijekovi
Vlada je donijela Odluku o esencijalnoj listi lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene za{tite. S liste su skinuti svi lijekovi koji se vi{e ne proizvode i za koje vi{e ne postoje dokazi o klini~koj efikasnosti, a uvr{teni novi lijekovi. Za listu }e biti izdvajano manje novca. a za ~lanove Samir Baki}, Anka Grizelj, Ivana Bunoza i Semir Softi}. Vlada FBiH dala je saglasnost da se s mjesta direktora „Sarajevoputeva“ na njegov zahtjev razrije{i Dragan Trebovi} te da za vr{ioca ove du`nosti bude imenovana Nata{a Fazli}. - U{tedjet }emo 20 miliona KM, a osigurat }emo dostupnost lijekova u svim dijelovima FBiH. Pove}at }emo udio doma}e proizvodnje. Do sada je na listama bilo 84 posto lijekova strane proizvodnje. Na listama A i B imamo oko 220 medikamenata - kazao je ministar zdravstva FBiH Rusmir Mesihovi}. Komentiraju}i smjene u „Energoinvestu“ i „Elektroprivredi HZHB“, federalni ministar saobra}aja i komunikacija Enver Bijedi} kazao je da je do njihovog razrje{enja isklju~ivo do{lo zato {to „nemaju povjerenje dioni~ara, odnosno E. Ha. ve}inskog vlasnika“.

Bijedi}: Zakonit razlog za smjene

„Lutrije BiH“, a imenovani su novi. Za predsjednika Upravnog odbora imenovan je Muris ^i~i},

pogledi

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

5

INTERVJU Generalni direktor RTVFBiH D`emal [abi} o desetoj godi{njici

Nekada na{a ure|iva~ka politika ima te{ku ruku
Slijepo se dr`imo novinarskih kodeksa koriste}i kriminalne vje{tine
Razgovarala: D`enana BUREK
Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine ju~er je proslavila 10. ro|endan. Jedna od najgledanijih i najutjecajnih RTV ku}a u na{oj zemlji u proteklom periodu ru{ila je barijere, otkrivala ekskluzivne pri~e i pomjerala granice. Godi{njice su, uz slavlje, i vrijeme za podvla~enje crte, kao i za kovanje novih planova, o ~emu smo razgovarali sa D`emalom [abi}em, koji je ve} tri godine na funkciji generalnog direktora RTVFBiH.

FTV vrlo konstruktivno utje~e na politiku Konkurencija se uglavnom bori protiv nas FTV }e jo{ zadugo ostati dominantno najgledaniji i najutjecajniji medij u BiH

izaziva ~injenica da je prije deset godina u ovoj zemlji osnovan javni medij „RTV Federacije BiH“, koja je prilikom samog osnivanja ostala bez imovine i prostora za rad. Kada tako osnujete preduze}e bez imovine, izvjesno je da mu se crno pi{e. Sasvim je jasno da je pri samom osnivanju sve ve} bilo spremno da Federalna RTV brzo i nepovratno propadne. Epilog je sljede}i: previsoku cijenu i `rtvu neuspostavljanja Korporacije Javnog servisa BiH smo, opet i ustvari, platili jedino mi u Federalnoj RTV i jo{ je pla}amo.

Stadion s najvi{e publike
- Visok rezultat napravili smo ve} za 2010., koju smo zavr{ili kao najgledanija TV stanica u BiH. U teku}oj 2011. taj trend je nastavljen pa smo za prvih deset mjeseci najgledaniji TV program na nivou svakog pojedina~nog mjeseca i ve} je izvjesno da slobode i jednakosti svih stanovnika BiH, nikada ne}emo odustajati. Ovdje }e, sigurno, jo{ dugo postojati sna`an medij koji vode, za koji rade i kojim rukovode ljudi iz svih dijelova, iz svih kultura, vjera i svih naroda ove zemlje. S obzirom na takvu na{u radnu mikrosredinu kojom se ponosimo i o ~ijem bogatstvu i ljepoti mi svojim radom svakodnevno svjedo~imo, to nam daje za pravo da vjerujemo kako je mogu}e ostvariti san i kako je, prije ili kasnije, izvjesno da }e svi ljudi u ovoj zemlji `ivjeti zajedno, ne jedni pored drugih vrh na kraju godine osvaja FTV. RTV Federacije BiH jo{ }e zadugo biti najve}i „stadion“ na kojem }e se svakodnevno igrati najve}e utakmice u ovoj zemlji i stoga „stadion“ na koji }e dolaziti najvi{e publike. kako nam se name}e jo{ od bratoubila~kog rata iz devedesetih pa naovamo, ve} ponavljam, zajedno jedni s drugima. Mi }emo za ovaj princip zajedni{tva i su`ivota u BiH sve dati i, kao i do sada, sve u~initi i sav na{ radio-televizijski program tom uzvi{enom principu podrediti.

Neminovno je pitanje raspodjele sredstava unutar ~lanica JSBiH. Svjedoci smo ~estog „prepucavanja“ na relaciji FTV - BHT.
- Takvih prepucavanja, ~iji se zlo~esti kreatori dugo i vje{to sakrivaju iza unosnih javnih pozicija koje zloupotrebljavaju kako bi devastirali sve javno i dr`avotvorno, ve} nekoliko mjeseci nema, i mi u RTV Federacije iskreno }emo se potruditi da ih vi{e i ne bude. Ako, ipak, neko nastavi pristajati da bude izmanipuliran od spomenutih zlo~estih kreatora-

Princip zajedni{tva
[ta prvo pomislite kada se osvrnete unazad?
- To je decenija u kojoj je RTVFBiH postala i ostala nedodirljivi lider u produciranju informativnih programskih sadr`aja, a to je i najva`nije za svaki veliki medij koji do sebe dr`i, i u kojoj smo producirali ili koproducirali desetine najpoznatijih i najgledanijih filmova, serija i dokumentarnih filmova. Istovremeno, najkreativniji potencijal iz cijele zemlje okupljali smo pod krovom Federalne RTV, ~ime je stvorena cijela jedna nova generacija slobodnomisle}ih urednika, umjetnika i novinara koji su dalje, svojim radom, direktno oblikovali ovakvu ure|iva~ko-programsku filozofiju Federalne RTV, utemeljenu na univerzalnim civilizacijskim vrijednostima i tradicijskim osnovama cjelokupnog bh. dru{tva. S druge strane, kisele osmijehe

Kako je danas, u ovim okolnostima, voditi jednu od najja~ih RTV ku}a?
- Nekako mi je, i nekada, `ao mog mladog organizma koji se stalno mora izlagati u{ljivoj i bezdu{noj birokratiji... Ukratko, kada pogledam izvje{taj o ukupnom stanju RTVFBiH na ra~unu i, evo, naprimjer, dana{nji izvje{taj o gledanosti programa FTV-a, vidim da je sve jako stabilno i visoko i da je sve, stoga, imalo i ima smisla, a ne krijem da je bilo prete{kog vremena. Smisao se vidio ve} s po~etka 2010. godine, od kada je FTV kontinuirano najja~a, najutjecajnija i najgledanija medijska ku}a u BiH prema mjerenjima ovla{tene agencije. Tako|er, a kada je rije~ o planovima za dalje, mi od ovakvih na{ih principa, ure|iva~ko-programskih i poslovnih, te posebno od principa

Multivitaminski spisak
Kao dio Javnog servisa imate mnogo ve}e obaveze prema gledaocima od komercijalnih TV ku}a. Kako se snalazite?
- Tendencija javnih servisa, pogotovo u regionu, nekako je i od dr`ave kao vlasnika/osniva~a koncipirana i trasirana kao „nizbrdica“. Najbolji primjer za to je HRT. U Hrvatskoj su ih potpuno pretekli Nova TV i RTL. Tako to bude kada kakva primitivna vladaju}a politika duboko zabode nos u medije o kojima slabo zna, a pod pla{tom reformisanja javnog servisa. Federalna RTV stoga je svojevrsni „sistemski nonsens“ koji se pokazao izuzetno uspje{nim i stoga je takvu treba sa~uvati, a zaista je prava rijetkost da se igdje u svijetu javni servis uspio nametnuti kao najgledaniji i time najutjecajniji medij. U BiH, eto, jeste.

- Ve} tri godine ovdje nijedna pla}a nije zakasnila nijednu minutu, kao ni bilo koje drugo redovno primanje u RTVFBiH. Pojedina su redovna primanja u me|uvremenu znatno uve}ana te su jo{ i rokovi za isplatu tih primanja znatno ubrzani, odnosno skra}eni. Kada je rije~, konkretno, o va{em pitanju, nikada se o ovakvim temama ne ~uju razmi{ljanja onih koji su zadovoljni svojom pla}om i statusom, jer rade veliki i dosta te`ak posao, i kao {to ka`u izvje{taji o gledanosti i utjecaju FTV-a, rade ga i najbolje u BiH. Ovo je, danas, sna`an javni medij koji se vi{e ne mo`e zaustaviti u napredovanju. funkcionera i da za njihov ra~un poslu{no i iznova otvori sukobe me|u emiterima, dobit }e od RTV Federacije odgovor prema vlastitoj zasluzi.

Pla}e nikada nisu kasnile

Koliko politika utje~e na ure|iva~ku politiku TV ku}e na ~ijem ste ~elu?
- Federalna RTV samo je medij koji se slijepo dr`i novinarskog kodeksa u svom radu, a preskupo bi nas ko{talo u ovih deset godina da to nije tako. Mo`da treba {to{ta re}i o tome kako ure|iva~ka politika FTV-a utje~e na politi~ke stranke i BH politiku uop}e. Meni se ~ini da jako utje~e, i jo{ utje~e jako konstruktivno, i ~ak nas sve kao dru{tvo demokratizira. Iako, ne treba grije{iti du{u, ponekad, na{a ure|iva~ka politika ima te{ku ruku.

[abi}: Okupili smo najkreativniji potencijal iz cijele zemlje
(Foto: B. Nizi})

Ve} dugo vam lijepe etiketu glasila SDP-a.

- Konkurencija se uglavnom bori protiv nas i uglavnom to rade, koriste}i razne nezakonite, mra~ne i kriminalne vje{tine zahvaljuju}i kojima su i nastali i stasali u ovoj egzoti~noj zemlji. Mi smo imali sre}u da je u protekle dvije godine veoma veliki broj lica s malog ekrana FTV-a „popunio i na{u konkurenciju i na{u samoprozvanu konkurenciju“. Time se otvorio dragocjeni prostor za ulazak novih i sna`nijih ideja u glavne programske tokove...

Mrak i kriminal konkurencije

- Potpuno su sanirane tromilionske rupe iz pro{losti ove ku}e, i to po osnovu penzionog i zdravstvenog osiguranja, kao i po osnovu svih ostalih zakonskih izdataka na pla}e svih uposlenih. Ve} 15 mjeseci ova ku}a ne koristi bilo kakav bankovni kredit, {to je ranije bio redovni dio poslovne politike - navodi [abi}.

Nemamo kredita

- Nemojte onda zaboraviti da smo etiketirani i kao: islamofobijska, vla{ka, Lijanova, }afirska, prava{ka, balijska, usta{ka, TV koja producira jezik mr`nje, SDA-ovska , komunisti~ka, tihi}evska, televizija za bolju budu}nost... Gledajte kako je to {aren i multivitaminski spisak, bojim se da ne ispustim neku etiketu, pa da se neko uvrijedi.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011. 

=E

BANJA LUKA Jasmina Obradovac prisjeća se najsnažnijeg zemljotresa u BiH 

KćA IK IA HKšEA = KA @ =H=J=
U Banjoj Luci 27. oktobra 1969. nastradalo 15 osoba Po četiri porodice jele bi skupa, spavali smo kao sardine, prisjeća se Jasmina Obradovac

Manja potrošnja goriva

2=IJEčE ’>AEC’ E= FHLE AJ
Prvi “boeing 787” koji je napravljen od plastike imao je svoj prvi let, a osim što ima manju težinu od standardnog aviona i koristi manje goriva, njegova unutrašnjost pruža putnicima bolje pogodnosti. Let

Relacija Tokio - Hong Kong

je bio od Tokija do Hong Konga. Plastični “boeing 787” izgleda isto kao i konvencionalni, a njegov enterijer je veći - visina je čak 2,4 metra, a širina pet metara. U izradi ovog neobičnog aviona korišten je materijal sličan onom od kojeg se prave vozila Formule 1.

Banja Luka jučer se sjetila 27. oktobra 1969. godine i najrazornijeg zemljotresa u historiji BiH, kada je smrtno stradalo 15 ljudi, a na hiljade ih ozlijeđeno. Jačina potresa bila je osam stepeni po Merkaliju, odnosno šest po Rihteru. Zemljotres je počeo u noći 26. oktobra u 2.55 sati, dok je podrhtavanje tla intenzivirano nekoliko sati kasnije. Većina Banjalučana već s prvim potresom je izašla vani i spavala na ulicama i to ih je, prema kasnijim procjenama, spasilo od većeg broja ljudskih žrtava.

Stara kuća
- Strah. To je najjednostavniji način da opišem sva osjećanja i sjećanja na taj datum. Brat je bio doslovno novorođenče i u kolijevci je

Obradovac: Pamti brata u kolijevci

(Foto: S. Lugić)

Sat i danas pokazuje datum i vrijeme potresa

7A= L=? E AIJ==
Samanta Kuks (Samantha Cookes, 23) obećala je britanskom paru da će im roditi dijete. Par koji nije imenovan, nakon tri pobačaja, išao je na umjetnu oplodnju, ali nisu uspjeli. Samanta im je ponudila da će biti surogat majka, ali im je uzela 1.200 funti i pobjegla. Osuđena je na uvjetnu kaznu jer je ispričala da ima psiholoških problema od 2008. godine, kada je umrla njena kćerka. Dobila je devet mjeseci kazne zatvora uvjetno na dvije godine i paru mora vratiti 1.890 funti.

Britanka prevarila par

ležao pored peći. Vidim da se trese velika šerpa na peći, sve jače, i poklopac sa šporeta pada preko te šerpe. Otac je zgrabio kolijevku s bracom i pozvao nas vani. Kao u bunilu trčao je on i stezao kolijevku, a za njim majka i nas još šestero djece - sjeća se Jasmina Obradovac, koja je tada imala samo devet godina. Ispred kuće, kaže, neopisiv prizor. Njoj, tada još dje-

vojčici, nešto nepoznato i neobjašnjivo. - Nisam znala šta se događa. Sve se trese, doslovno se ruše kuće kao kule od karata. Prašina oko nas. Naša stara kuća nestala je do temelja. Našli smo neke deke ili dobili, ne sjećam se... Legli smo na njih, kao sardine, svi jedni do drugih i to je bio naš smještaj govori naša sagovornica. I danas je, kaže, miris mlijeka u prahu sjeti na

1969., ljude u redovima za hranu i vagoni kojima je sa sestrama kasnije otputovala u Maglaj u školu.

Najbliži i najpreči
- Danas kada vidim potres bilo gdje u svijetu, razmišljam o tim ljudima i o svemu što im nedostaje. Po četiri porodice jele bi skupa. Teško je bilo, nema vode da se čovjek okupa, a kamoli bilo čega drugog, ali mi svi u toj nevolji, jedni smo drugima bili i najbliži i najpreči kaže nam Jasmina. Na Trgu Krajine u Banjoj Luci sat i danas pokazuje datum i vrijeme razornog potresa, 27. oktobar 1969. godine, 9 sati i 11 minuta. V. STEVANOVIĆ

Panika među građanima u Banjoj Luci 1969. godine

U zemljotresu je potpuno uništeno 86.000 stanova. Privreda je pretrpjela značajne gubitke, a sva

7EšJA &$ IJ=L=
Prva ljubav zaborava nema

preduzeća naredni period radila su znatno smanjenim kapacitetima, dok su neka potpuno prestala s proizvodnjom.

Kuks: Trebala biti surogat majka

Spec 
Međunarodni tim arheologa na arheološkom nalazištu u blizini Firence otkrio je više od 2.600 godina star prikaz žene koja rađa. Arheolozi pretpostavljaju da se radi o do sada najstarijem otkrivenom prikazu rođenja djeteta u zapadnjačkoj umjetnosti. Prikaz je otkrio Vilijam Nat (William Nutt), apsolvent antropologije na Univerzitetu u Teksasu, koji je slijep. 

= ćA @>EJE LE I
Djevojčica kojoj je štakor odgrizao nos ići će na besplatnu plastičnu operaciju kako bi dobila novi. Desetogodišnja Kunsang Lamo ostala je beznosa jošprije devet godina, kada su je roditelji ostavili samu kod kuće.

Djevojčicu povrijedio štakor

Djevojčica pohađa školu za djecu iz sirotišta i tamo je na nju naišao fotograf koji je odmah kontaktirao bolnicu u kojoj su mu obećali da će je besplatno operirati. Nakon nekoliko kontrola ljekar je utvrdio da djevojčica može dobiti novi nos.

Tačnost izreka da prva ljubav zaborava nema potvrdili su 80-godišnji Rasim Turčinović iz Fojnice i njegova izabranica, 74-godišnja Hafiza Alibegović iz Sarajeva. Rasim i Hafiza upoznali su se u Fojnici davne 1956., kada su se i počeli zabavljati. Život ih je razdvojio, a ponovo su se sreli ove godine. - Rođen sam u naselju Hercezi kod Kiseljaka. U Fojnicu sam 1956. došao da radim i upoznao sam tada Hafizu. Bila je to ljubav na prvi pogled, zabavljali se i vidjeli nekoliko puta. No, nakon određenog vremena Hafiza se udala u Sarajevo, a kasnije i ja oženio drugom priča Rasim.

4=IEE0=BE=>LEELAK=##C@E=
Hafizin muž umro je prije 32 godine, a ona je radila u jednoj firmi u računovodstvu i u penziji je već 22 godine. - Moja supruga umrla je prije nepune dvije godine. Nedavno je Hafiza boravila u Fojnici kod svojih i kada smo se vidjeli, predložio sam da obnovimo ljubav od prije 55 godina. Pristala je i evo je sada kod mene, zajedno smo i sretni. Pravili smo i svadbu, jeste da je skromna bila, znate kakav je život penzionera - otvoreno priča Rasim. Hafiza je stidljivija i ne voli mnogo pričati, ali osmijeh na njenom licu, dok gleda svog Rasima, dovoljno govori da prva ljubav zaborava nema. H. Č.

Rasim i Hafiza: Upoznali se u Fojnici 1956. godine 

=E

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

%

[ta ka`u poznati
Hernando de Soto

SUDBINE Mostarska porodica 30 godina traga za izgubljenim sinom

5J=čALEćE žA čA=K FEL E 1J=EA
Darkov pogled govorio mi je da je to moj sin, tvrdi uplakana Zdenka Postoje indicije

Kolaps finansijskog sistema
- Mislim da ne postoji način da se izbjegne kolaps finansijskog sistema. Hoće li neko od sadašnjih svjetskih lidera biti doDe Soto: Teško voljno jak da kaže da je ovo veoma teško vrijeme, ali da se iz njega može izaći, nuvrijeme deći pri tome ozbiljno vodstvo i program za izlazak iz recesije? Neka nam se kaže istina, umjesto da nam se pričaju laži. (Predsjednik Instituta za slobodu i demokratiju za RSE)

Nikolas Bergruen

Tridesetogodišnja noćna mora porodice Stančević iz Rudarske ulice u Mostaru uskoro bi mogla imati svoj epilog. Davne 1982. godine u ulici u kojoj se igrao nestao je njihov dvoipogodišnji sin Darko. Od tada do danas nikakav trag o njemu nije pronađen. Danas, trideset godine kasnije, postoje indicije da je Darko živ i da boravi na sjeveru Italije. Navodno živi s italijanskom porodicom koja ga je usvojila. Zdenka Stančević, Darkova majka, na sam spomen njegovog imena zaplače i jedva govori o zloj sudbini koja ih je zadesila onog dana kada im je sin nestao. -Prijatelj kojijebio uItaliji napravio je njegovu fotografiju. Uputilismo ses agentima u Italiju da upoznamo mla-

Unija kao Švicarska
- Evropa se treba više integrirati u važnim područjima. Kultura, jezik, obrazovanje, religija... sve to možemo ostaviti pojedinim zemljama da se time bave i upravljaju. Ali u područjima finansija, vanjske politike, imigracije, sigurnosti, Bergruen: Više prometa i okoliša morali bismo imati sre- integrirati dišnju vlast. Unija bi trebala izgledati kao povećana Švicarska. (Milijarder za “Globus”)

Zlatan Bajramović

Lulić je otkriće
- Lijepo je što Džeko, Ibišević, Lulić, Spahić, Pjanić imaju važne uloge u svojim klubovima. Evo, naprimjer, Lulić je otkriće ovih kvalifikacija. On je veliki dobitak za našu reprezentaciju. Mi nismo Bajramović: svjetska velesila da se možemo lako odreći Veliki dobitak kvalitetnih igrača jer nam je svaki itekako potreban. (Bivši reprezentativac BiH za “Avazov Sport”)
Kuća i ulica Darkovog djetinjstva u Mostaru

dića. Kada sam ga vidjela dok je izlazio iz firme u kojoj radi, jedva sam ostala na nogama. Stao je i zapalio cigaretu. Ni-

sam moglavidjeti njegovolice u cijelosti, ali njegov pogled govorio mi je da je to moj sin kaže uplakana Zdenka.

Stančević: Još nije izgubila svaku nadu

Darko je nestao 21. decembra 1982., kada se nedaleko od porodične kuće vozio na crvenom biciklu. Baka koja ga je čuvala na tren je ušla u kuću, ali kada se vratila, dječaka više nije bilo. Od tada je bilo raznih verzija o njegovom nestaku. Od toga da se utopio 

EIJAHEE AIJ==

Ona nestrpljivo čeka svaki poziv na mobitel iz Italije, jer se Darko trebao javiti kako bi im saopćio da li je odlučio dati krv na DNK analizu kojom treba biti utvrđeno njegovo porijeklo.

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Sami smo birali
- Od političkog vodstva svi očekujemo da nešto učini. Međutim, oni ili teško shvataju šta trebaju napraviti ili se ne žele previše isticati. Jer, šta ako pogriješe, onda nema ni crnog službenog vozila, nema ni sekretarice, službenih putovanja... Sami smo birali i dali im povjerenje da probleme rješavaju u naše ime. I, ko nam je kriv? (Čitalac E. S.)

u Neretvi, jer se kuća nalazi nedaleko od rijeke, do priče da ga je možda udario automobil, a nesavjesni vozač pokupio i odvezao tijelo. Naravno, govorilo se i o misterioznoj priči o njegovoj krađi. U vezu s tim dovođeni su Romi, ali i jedna poznata mostarska porodica.

Krv na analizi
- U emisiji na HTV-u “Misija zajedno” rekao je da ga ova priča ne zanima, ali je zatražio da razmisli prije nego što odluči dati krv na analizu - priča nam Zdenka, koja se nada da će se misterija konačno razriješiti, što bi ih oslobodilo i noćnih mora i grižnje savjesti. M. H.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

28. 10. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

Teška situacija
Naime, radnici “Elektrodistribucije” isključili su prekjučer oko 16 sati struju ovom tržnom centruzbog neplaćenih dugova u iznosu od 168.240 KM. “Elektrodistribucija” je tek jučer oko 12.40 sati “Alti” ponovo uključila struju, navodno, zbog uplaćenog dijela dugovanja. Očito je ekonomska kriza ostavila dubok trag na kompanije koje se bave ulaganjima u nekretnine, pa tako i na poslovnu grupu “Triland Development” iz Sje-

PETAK
28. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

SUBOTA
29. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

NEDJELJA
30. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

od 4 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 7 C do 17 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 6 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

Aktivirana hipoteka?
Zakupci tržnog centra pitaju se kakva će biti sudbina njihovih poslovnih prostora, s obzirom na informaciju koja se pojavila tokom jučerašnjeg dana da je Hypo Alpe Adria banka, kod kojih je uprava “Triland Developmenta” podigla kredit za izgradnju “Alte”, aktivirala

od 12 C do 20 C

0

0

od 15 C do 22 C

0

0

od 13 C do 19 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz povoljnije biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspoloženja. U centralnim dijelovima i na sjeveroistoku zemlje povremeno povećana naoblaka kod osjetljivih će osoba uzrokovati poteškoće u vidu glavobolje, neraspoloženja i dekoncentracije. U poslijepodnevnim satima opća slika će se lagano popravljati u cijeloj zemlji.

Posjetioci čekali da uđu

hipoteku na objekt. Jučer smo u više navrata kontaktirali upravu ove kompanije u Sarajevu da

bismo saznali koji su razlozi koji su doveli do krize u “Alti”, no niko se nije javljao na telefon. A. Du.

Grad Sarajevo Izlazak 7.17 Zalazak 17.43

28. 10. 2011. Izlazak 9.18 Zalazak 18.45

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Iako su se vrata šoping centra “Alta” na Marindvoru u Sarajevu jučer u popodnevnim satima, nakon 20-satne pauze prouzrokovanom isključenjem struje, otvorila za posjetioce, ostaje nepoznato zbog čega je atraktivan poslovni objekt došao u takvu finansijsku krizu. 

=KF?E =>HEKJE = IL= K=C==
dinjenih Američkih Država, u čijem je vlasništvu “Alta”. Nesumnjivo je ovoj krizi pogodovala totalna nezainteresiranost vlasti da investitorima omogući bolji ambijent za privređivanje u našoj državi. Radnici koji rade u prodavnicama unutar objekta potvrdili su naša saznanja da je vlasnik “Alte” Tai Sosnofski (Tie Sosnowski) napustio Sarajevo prije tri mjeseca. Sosnovski je, inače, osnivač kompanije “Triland Development”.

Poznati trgovački centar u Sarajevu “Alta” u finansijskoj krizi

VRIJEME DANAS

BIHA] 15

BANJA LUKA 17 BR^KO 18 

>=č

TUZLA 18 Prevladavat će umjereno do preLIVNO ZENICA težno oblačno vrije18 15 SARAJEVO me. Više oblačnosti se 16 očekuje prije podne. U jutarnjim satima po kotliGORAŽDE nama će biti magle. Vjetar 16 slab, sjevernog i sjeveroisMOSTAR točnog smjera. Jutarnja tempe20 ratura zraka između 4 i 9, na jugu od 8 do 13, a najviša dnevna NEUM temperatura zraka između 12 i 17, na 20 jugu do 20 stepeni Celzija.

8
INTERVJU Predrag Kurte{, federalni ministar unutra{njih poslova

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

teme

Vlada }e birati direktora policije!
Bud`et FUP-a, kojim samostalno raspola`e Luka~, iznosi izme|u 35 i 40 miliona maraka
kona i}i }e u redovnu proceduru - dva ~itanja i javna rasprava, tako da }e svaki ~lan biti podvrgnut rigoroznom demokratskom preispitivanju, ne samo Vlade i oba doma Parlamenta nego i nevladinog sektora, odnosno naj{ire javnosti. Zna~i, u redovnu proceduru bit }e stavljen prijedlog propisa koji je prethodno usagla{en, a nikako neki novi zakon. Postoje bojazni da }e tim zakonom policija biti stavljena pod politi~ku kontrolu. Kako to komentirate? - Radi otklanjanja svih dilema u vezi sa {pekulacijama koje su i{le i idu u pravcu insinuiranja namjere politike ili ministra da se politizira policija te da joj se oduzima operativna nezavisnost i finansijska samostalnost, citirat }u dva ~lana Nacrta zakona. ^lan 33. ka`e: „Operativne poslove policije Uprava policije obavlja samostalno“, a ~lan 12.: „Uprava policije ima status bud`etskog korisnika unutar bud`etskog razdjela Federalnog ministarstva“. Ministar je rukovodilac FMUP-a, u ~ijem se sastavu nalazi FUP On za svoj rad . odgovara Vladi FBiH. Tako|er, kao i ranije, zakon utvr|uje da direktor rukovodi FUP-om i on za svoj rad odgovara ministru, u smislu rezultata. Posebno treba apostrofirati da direktor FUP-a potpuno samostalno planira, realizuje i rukovodi policijskim operacijama. ^lanom 58. ministru se daje ovla{tenje da, u precizno odre|enim slu~ajevima, mo`e Vladi FBiH podnijeti inicijativu za razrje{enje direktora FUP-a, te se u zakon uvode i kaznene odredbe kojima se propisuju sankcije, kako za ministra tako i za direktora. Iz svega je na povr{inu isplivala i, blago re~eno, netrpeljivost izme|u
Kurte{: Samo }e se ministar smjeti baviti politikom

Niko se ne}e mije{ati u policijski posao
- Dakle, niko se ne}e mije{ati u policijski posao. Ja prvi, kao dugogodi{nji policajac, to nikada ne bih i ne}u nikome dozvoliti. Direktora niti bilo kojeg istra`itelja niko ne}e i ne smije pitati koga istra`uje, ali ga se mora pitati, uz svu za{titu nezavisnosti policijskog posla, {ta je i koliko konkretno ura|eno, koliko desetina kilograma te{kih droga FUP zaplijeni za godinu, koliko organizovanih kriminalnih grupa razbije, koje su velike ribe zatvorene zbog korupcije i finansijskog kriminala... - potcrtava ministar Kurte{. ministar, javno ka`em da ne mogu biti zadovoljan postignutim rezultatima, jer smatram da Sektor kriminalisti~ke policije, s obzirom na popunjenost, opremljenost i novoformirane deta{mane, mo`e bolje i vi{e, odmah slijedi reakcija da se politika mije{a u rad policije. Potpuno uva`avaju}i poziciju i ulogu Nezavisnog odbora, ministar kao rukovodilac organa uprave ~iji je dio FUP kao ~lan Vlade koja je , obezbijedila i koja }e nastaviti da obezbje|uje novac za rad Uprave, ne samo da ima pravo da konstatuje ovakvo ne{to nego mu je obaveza da tra`i odgovore i rje{enja. Oni koji to pravo i obavezu dovedu u kontekst „namjere politike da operativnu samostalnost policije stavi pod politi~ku kontrolu“, svjesno zamjenjuju teze kako bi prikrili vlastitu nesposobnost i/ili nerad. [pekuliralo se da }e novim zakonskim rje{enjima, maltene, biti ukinut Nezavisni odbor, koji je do sada birao direktora FUP-a. Je li to ta~no? - Nacrtom zakona, pozicija i ovlasti Nezavisnog odbora su neupitni. Razlika je u tome da }e Nezavisni odbor u proceduri izbora direktora FUP-a, nakon razmatranja prijava kandidata, ubudu}e ministru dostavljati listu od najmanje tri ili vi{e kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a ne samo jednog, kao do sada. Potom }e listu ministar proslijediti Vladi FBiH, koja }e me|u tim kandidatima izabrati jednoga. Tako|er, predvi|a se i formiranje zajedni~ke, jedinstvene slu`be za op{te i tehni~ke poslove na nivou FMUP-a, radi racionalizacije i u{tede u oblastima op{tih javnih nabavki, odr`avanja instalacija, zagrijavanja prostorija, i sl. Naravno, Uprava policije nastavit }e samostalno vr{iti poslove nabavke usluga i robe koji se odnose na izvr{avanje operativnih poslova, poput nabavke naoru`anja, municije, specijalisti~ke opreme, uniformi.

Razgovarala: Mirela KUKAN
Federalni ministar unutra{njih poslova Predrag Kurte{ u intervjuu za „Dnevni avaz“ govori o najaktuelnijim pitanjima vezanim uz najavljeno dono{enje novih zakonskih rje{enja, koja su podigla mnogo pra{ine u javnosti, te (ne)postojanju sukoba izme|u njega i direktora Federalne uprave policije (FUP) Dragana Luka~a. Kurte{ kategori~no isti~e da nije rije~ o dono{enju novog zakona o unutra{njim poslovima u FBiH. Poja{njava da je jo{ 9. decembra 2009. godine tada{njem sazivu Vlade FBiH dostavljen Nacrt zakona o unutra{njim poslovima FBiH, koji su tokom te godine usaglasili predstavnici MUP-a FBiH, FUP-a, Komisije za sigurnost Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, Nezavisnog odbora, Ureda za pritu`be javnosti, OHR-a, EUPM-a i ICITAP-a. [ta je sporno, kakve se konkretno promjene donose i kada }e ih Vlada razmatrati? - Do danas se taj nacrt nije na{ao na dnevnom redu Vlade. Zbog ~ega, pitanje je za prethodne politi~ke i policijske strukture. Po~etkom maja ove godine, na tra`enje direktora FUP-a, odr`ana su dva sastanka na kojima su predstavnici FMUP-a i FUPa jo{ jednom pro{li kroz kompletan tekst i potvrdili da u njemu nema ni{ta sporno. U konsultaciji sa stru~nim slu`bama izvr{ili smo odre|ene dopune s ciljem da se u ovaj propis ugrade najbolja i najprakti~nija rje{enja. Dono{enje ovog za-

nemam namjeru i ne}u ulaziti. I jo{ ne{to, u Ministarstvu kojim ja rukovodim ili, ako ho}ete, dok ja njim budem rukovodio, samo }e se ministar smjeti baviti politikom. Direktor FUP(Foto: S. Saletovi})

Javna rasprava

Stanje sigurnosti pod kontrolom
^injenica je da je sigurnosna situacija u FBiH dosta naru{ena, prije svega stra{nim huliganskim neredima na sportskim terenima, sve ~e{}im brutalnim napadima i poku{ajima ubistava poznatih li~nosti, poput advokata Senada Krehe i Faruka Balijagi}a. Kako Vi ocjenjujete trenutnu sigurnosnu situaciju u FBiH? - Percepcija javnosti o nivou li~ne i imovinske bezbjednosti jedan je od najzna~ajnijih parametara prilikom sa~injavanja procjene stanja sigurnosti na odre|enom podru~ju. Odavno ve} ta percepcija je znatno nepovoljnija od onoga {to govore policijske statistike koje odra`avaju fakti~ko stanje na terenu. Sve policijske agencije moraju ulo`iti znatan napor i konkretnim aktivnostima, ali i odnosom prema njima pokazati i dokazati da je policija servis u slu`bi gra|ana. Ukupno stanje sigurnosti na podru~ju FBiH mo`e se ocijeniti kao zadovoljavaju}e i ono se nalazi pod kontrolom.

Vas i direktora FUP-a Dragana Luka~a. Postoji li sukob, jesu li posrijedi li~ni animoziteti ili, eventualno, samo nesporazumi koje je mogu}e prevazi}i? - Predrag Kurte{ s Draganom Luka~em nema problem. Vjerujem da i gospodin Luka~ dijeli ovo mi{ljenje. Da li bi stvari na relaciji ministar - direktor mogle funkcionisati bolje, mogle bi, i nema razloga da se to ne popravi. Mene interesuje rezultat. Kako policija dolazi do tog rezultata, izuzev u kontekstu da se zakon ne smije prekr{iti, a ovla{tenja prekora~iti, nije moj posao i ja u to

a ne}e, jer mu to Ustav i zakoni ne dozvoljavaju. On }e planirati kako da s ulice skloni {to vi{e kriminalaca i rukovoditi policajcima koji trebaju realizovati te planove. To je njegov posao, u koji se niko ne}e mije{ati, ali ni{ta preko ili vi{e od toga. Neka svako radi svoj posao. Iz Federalne uprave policije sve se ~e{}e isti~e zadovoljstvo preustro-

jem i kadrovskim ja~anjem Uprave. Kako Vi vidite stanje FUP-a u kadrovskom, organizacionom i tehni~kom smislu? - Unutra{nja organizacija, kadrovska politika i opremanje Federalne uprave policije bili su i ostaju u isklju~ivoj nadle`nosti direktora. Ono {to jeste moj posao u tom kontekstu jeste da putem Vlade obezbijedim maksimum pretpostavki da Uprava policije ima {to bolje uslove za rad na svim poljima. U tom kontekstu, na moj zahtjev, Vlada je od aprila do danas odobrila popunu FUP-a, konkretno Sektora kriminalisti~ke policije, sa 63 policijska slu`benika, pet dr`avnih slu`benika, {est namje{tenika, te Specijalne policijske jedinice sa 30 policijskih slu`benika. Zna~i, uprkos donesenim mjerama {tednje na svim nivoima, Federalna uprava policije imala je prioritet. Je li to dovoljno i za dobre rezultate rada federalne policije i imate li uvid u njih? - Aktuelni zakon predvi|a da FUP najmanje jednom mjese~no izvje{tava ministra, ali i javnost, o onome {to rade i {to su uradili. Zna~i, jedna informacija mjese~no. Prijedlog novog zakonskog rje{enja ide u pravcu da to bude mnogo ~e{}e. Bud`et FUP-a, kojim samostalno raspola`e direktor, iznosi izme|u 35 i 40 miliona maraka na godi{njem nivou, {to procjenjujem vi{e nego solidnim, s obzirom na ukupnu finansijsku situaciju u Federaciji. Policijski slu`benici Federalne uprave policije imaju solidne plate u odnosu na svoje kolege u drugim policijskim agencijama, a materijalno-tehni~ka opremljenost je na nivou koji mo`e odgovoriti svim zahtjevima s kojima se Uprava suo~i. Nije ovo prigovor na visinu plata i opremljenost borit }emo se da to sve podignemo na jo{ vi{i nivo, ali i insistirati na tome da to prate rezultati.

Zamjena teza
Iz Va{eg odgovora proizlazi da niste zadovoljni rezultatima? - Ovo isti~em jer, kada do|emo do rezultata, odnosno valorizacije i odgovornosti za ono {to jeste ili nije u~injeno, nastaju problemi i nesporazumi. Ako ja, kao

teme

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

9

EKSKLUZIVNO „Dnevni avaz“ na izvoru „arapskog prolje}a“ u Tunisu

Druga pobjeda revolucije!
Na prvim demokratskim izborima u historiji Tunisa pobijedila reformisti~ka stranka Ra{ida el-Ganu{ija Rije{ili se dugogodi{nje diktature
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Tunisa)
D`eko: Jo{ dva gola u golgeterskom bilansu

Reformisti~ka stranka EnNahda pod vodstvom Ra{ida el-Ganu{ija za manje od godinu ostvarila je svoju historijsku pobjedu u Tunisu! Nakon velike revolucije na izvoru „arapskog prolje}a“, ve}ina Tuni`ana povjerenje je na parlamentarnim izborima dala El-Ganu{ijevoj stranci. Ovo su prvi slobodni, nepristrasni i transparentni izbori odr`ani u Tunisu tokom njegove povijesti stare vi{e od 3.000 godina. Zna~aju ovih izbora doprinio je veliki odziv stanovni{tva, me|u kojima su `ene, omladina i stariji ljudi. Pobjeda se danima slavi na ulicama gradova, a narod koji se rije{io diktature ima velika o~ekivanja od novih vlasti. Posebno jer se radi o prekretnici.

Veliki odziv naroda

Forma na{eg napada~a obradovat }e selektora Safeta Su{i}a i navija~ku armiju selekcije BiH
Nakon gradskog rivala Junajteda, Edin D`eko izbu{io je i Volverhempton, lansiraju}i Man~ester siti u ~etvrtfinale Liga kupa Engleske. Ba{ kao i u duelu sa slavnim kom{ijama, na{ napada~ je u sjajnoj predstavi protivni~kom timu postigao dva pogotka i svoj golgeterski bilans od dolaska na Otok iz Volfsburga podigao na 17, od ~ega je ve} 11 dao ove sezone. I poslovi~no kriti~ki raspolo`eni mediji s Otoka hvale D`ekinu igru, ne samo kao napada~a nego i njegov pozitivan utjecaj na kolektiv. D`ekina forma obradovat }e ne samo selektora Safeta Su{i}a nego i kompletnu navija~ku armiju reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja na{eg najboljeg fudbalera smatra najja~im oru`jem u predstoje}im utakmicama bara`a za Evropsko prvenstvo 2012. protiv Portugala. Ne}emo se prevariti ako ka`emo da }e od 25-godi{njeg D`eke Portugalci strahovati u obje utakmice M. T. bara`a.

Najja~e oru`je za bara`

Li~nost dana

Edin D`eko

Tuni`ani podr`ali promjene

Na{ saradnik na licu mjesta

Prvi preliminarni rezultati izbora pokazali su pobjedu stranke En-Nahda s vi{e od 50 posto svih glasova, {to je ~ini dominantnom u Ustavotvornoj skup{tini, koja }e, zajedno sa zastupnicima s pet strana~kih lista, koji su imali znatno manje glasova od En-Nahde, sastaviti novi ustav umjesto onoga iz 1959. godine. Stranke poznate kao „frankofonske“ nisu postigle naro~it izborni uspjeh i njihov utjecaj kao opozicije u skup{tini }e biti samo formalan. Na ovim izborima natjecale su se izborne liste koje su predstavljale 110 stranaka i veliki broj nezavisnih lista, ~iji

El-Ganu{i: Na ~elu promjena

Obama: Promijenili ste tok historije
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) izjavio je da je tuniski narod „stvorio historiju i otvorio novi list u sada{njosti i budu}nosti podru~ja“. - ^estitam milionima Tuni`ana koji su glasali na prvim demokratskim izborima u dr`avi, koji su promijenili tok historije i izazvali „arapsko prolje}e“ rekao je Obama.

je ukupan broj dostigao 1.521, sa 11.686 kandidata za klupe u Ustavotvornoj skup{tini, koja sadr`i 217 pozicija. Uprkos nekim poku{ajima kupovine glasova, izbori u T unisu opisani su kao slobodni i nepristrasni. Predsjednik Visokog nezavisnog komiteta za izbore Kemal el-D`endubi opisao je izbore kao „divan dan“„i kao „proslavu revolucije u Tunisu“, jer su Tuni`ani

@e| za demokratijom

tek u danima izbora proslavili svoju revoluciju. Ra{id el-Ganu{i istakao je da „veliki izlazak Tuni`ana na glasanje reflektira njihovu `e| za slobodom i demokratijom“. - Prethodni izbori, koji su bili godinama la`irani, nisu imali toliki odziv, a diktatorska opravdanja bila su ta da se narod Tunisa nije u stanju baviti politikom i da ga zanima samo hljeb - rekao je El-Ganu{i. Pobjeda koju je u Tunisu ostvarila reformisti~ka islamisti~ka stranka En-Nahda nije, u principu, bila neo~ekivana, ali je bila iznena|uju}a po obimu. Nurudin el-Buhajri, ~lan izvr{nog ureda En-Nahde, potvrdio je da }e stranka, koja je islamske orijentacije, poput stranke Pravde i napretka u Turskoj, po{tovati prava `ena, slobode i jednakosti. - Mi se zala`emo za ponovno uspostavljanje ustavnih institucija zasnovanih na po{tivanju zakona, nezavisnosti sudstva i privatnosti, bez obzira na spol, usmjerenje ili vjeru - rekao je on.
Abdulbaki HALIFA

Nakon posljednje sjednice Glavnog odbora Stranke demokratske akcije unutarstrana~ka borba za preuzimanje kontrole nad Kantonalnim odborom (KO) SDA Sarajevo sve vi{e se zahuktava. Kandidata }e, saznajemo, biti vi{e. No, vrh stranke je podijeljen i {to se ti~e budu}eg ~elnika sarajevskog ogranka SDA.

Bakir gura Ajnad`i}a
Iz vrha ove stranke, naime, saznajemo da je ve} izvjesno da }e kandidat Bakira Izetbegovi}a biti Ned`ad Ajnad`i}, aktuelni ministar za bora~ka pitanja KS. S druge stranke, predsjednik stranke Sulejman Tihi} poslovi~no gura Ned`ada Kold`u, na~elnika sarajevske op}ine Novo Sarajevo. U utrci za predsjednika

Ko }e na ~elo Kantonalnog odbora SDA Sarajevo

KO u~estvovat }e i Denis Zvizdi}, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, koji }e, navodno, sam sebe predlo`iti. „Aktiv“, grupa pobunjenih ~lanova SDA, koji imaju veliki broj pristalica u Kantonu Sarajevo, imat }e sigurno svog kandidata, kojeg za sada dr`e F. K. u tajnosti.

Delegacija ameri~kog Kongresa posjetit }e od 5. novembra Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, najavio je ameri~ki kongresmen i kopredsjedavaju}i Srpskog kokusa Den Barton (Dan Burton). - Cio region veoma je va`an, a posebno Srbija i Kosovo zbog tamo{njih problema - naveo je Barton i dodao da se nada da }e s njim u region otputovati jo{ {est ili sedam ~lanova Kongresa, „kako bi iz prve ruke ocijenili situaciju i vidjeli mogu li pomo}i“, prenio je „Glas Amerike“. Barton je rekao da su lideri BiH, s kojima je razgovarao prije nekoliko sedmica, pozvali kongresmene da do|u u region, „jer imaju odre|enih problema“. Srbijanski lideri tako|er

Delegacija ameri~kog Kongresa dolazi u BiH

Kongresmen Den Barton najavio

Barton: Posjeta u pravom trenutku

su izrazili zabrinutost zbog odnosa u regionu, navodi Barton, koji je ukazao da se to odnosi na „Kosovo i granicu izme|u Srbije i Kosova“. Ameri~ki kongresmen ocjenjuje da je posjeta kongresne delegacije organizirana u pravom trenutku.

Spec
Radojka @ugi}-Fejzi}, supruga Ede Fejzi}a, deportovanog iz Crne Gore, kazala je za crnogorske dnevne novine „Dan“ da je biv{i inspektor hercegnovskog Centra sigurnosti, koji je bio glavni svjedok tu`ila{tva u predmetu „Deportacija“, li~no odveo u smrt njenog supruga. Ona tvrdi da Slobodan Pejovi} „bezo~no“ govori neistine da je pomogao Bo{njacima, me|u kojima i Edi, i tvrdi da je upravo on bio najbrutalniji prilikom hap{enja.

Ajnad`i}: Bori se za funkciju

Klub poznatih Sabahudin Vugdali}

Otkrivam tajnu da }emo pobijediti Portugal 2:0
Li~ni profil poznatog TV komentatora
Ime i prezime: Sabahudin Sa{a Vugdali}. Datum i mjesto ro|enja: 16. januar 1953., Srebrenica. Koji je Va{ najve}i porok: ^etiri jajeta na oko kod Mirse u „Belisu“. Biste li donirali organe: Da. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Da je ne zgazim. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Dama li~nu kartu, a mu{karac dovoljno novca za taj moment. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Nema. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Proglasio BiH dr`avom bez entiteta, naravno, kada bih mogao. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan. Politika je za Vas: Najve}e zlo ovog svijeta. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Ne bih rekao da sam toliko slavan, ali je svakako slatkog okusa. Otkrijte nam jednu tajnu: Pobijedit }emo Portugal 2:0. ^ega se najvi{e sramite: [to ne mogu ni{ta va`no u~initi na socijalnom i politi~kom planu za BiH. Najljep{a `ena/mu{karac je: Sandra Bulok (Bullock). Kada je brak dobar brak: Kada je iskren i nema podmuklih namjera. Je li jutro pametnije od ve~eri: Nije. Neostvarena `elja: [to nisam mogao biti na sahrani prijatelja Huana Antonija Samarana (Juan Samarach), jer sam bio na drugom kraju svijeta. Omiljeni film: „Orlovi rano lete“. Va{ hobi: Ljubav prema konjima i dru`enje s njima.

10

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

teme

PARLAMENT FBiH Usvojen Nacrt zakona o dr`avnom kapitalu

Vlast planira ka`njavati radnike za lo{e rezultate
Vladaju}e stranke progurale svoj prijedlog uprkos o{trim kritikama opozicije Ne popravlja se stanje u privredi
Nakon vi{esatne rasprave i brojnih primjedbi Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH ju~er je glasovima vladaju}ih stranaka prihvatio Nacrt zakona o upravljanju dr`avnim kapitalom u privrednim dru{tvima.

Smjene kadrova
Burna rasprava o ovom nacrtu kulminirala je vrlo o{trim opaskama poslanika SDA, koji su podr`ali zakon, i HDZ-a BiH. [ef Kluba HDZ-a BiH Marinko ^avara, naime, rekao je da Federalna vlada kr{i Ustav
Vugdali}: Nervira ga Ban Ki-mun

Sportista koji Vas inspirira: Franc Bekenbauer (Franz Beckenbauer). Sje}ate li se prvog poljupca: Da, nekada davno u Sarajevu. [ta je Va{ najve}i strah: Strah me svake lo{e vijesti koju ~ujem o tragediji djece u svijetu, kao {to je posljednji slu~aj u Somaliji. Najdra`a pjesma: „Tebi, majko, misli lete“ Safeta Isovi}a. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Prije sedam dana. Citat koji pamtite: „Ljubav i dobrota su ljepota `ivota“. Omiljena modna marka: „Lacoste“. Osoba koja Vas `ivcira: Generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun.

Nije predvi|eno uvo|enje transparentnijeg imenovanja direktora javnih preduze}a, nego }e se to i dalje obavljati bez konkursnih procedura, odnosno Vlada Federacije BiH birat }e ~lanove uprava.

Konkursne procedure

Predstavni~ki dom: Me|usobne o{tre opaske

FBiH postavljaju}i na ~elne pozicije u javnim preduze}ima svoje najbli`e ro|ake i prijatelje. Iz SDA su uzvr-

atili da ^avaru „boli smjenjivanje kadrova HDZ-a“.

Odgovornost uprave
Protiv usvajanja Nacrta zakona o upravljanju dr`avnim kapitalom bio je i Klub Saveza za bolju budu}nost BiH. [ef Kluba Fehim [kalji} istakao je da ovaj dom {alje vrlo negativnu sliku o sebi, jer ne po{tuje stav Zakonodavno-pravne komisije, koja je dala negativno mi{ljenje o ovom zakonskom propisu. Zamjerke Nacrtu zako-

Sindikalista napustio SDP
Poslanicima se obratio i Munir Spahi} iz Sindikata `eljezni~kih radnika, kojem je prije nekoliko dana uru~en otkaz nakon 38 godina radnog sta`a. On je naglasio da napu{ta i ~lanstvo SDP-a, jer se osje}a prevarenim. - Federalni premijer Nermin Nik{i}, prilikom potpisivanja platforme sa sindikatima obe}ao je da }e sankcionisati upravne, nadzorne odbore ako firme posluju u gubitku. To nije u~inio sa „@eljeznicama FBiH“ - pojasnio je Spahi}.

na uputio je i Nihad Alikadi} iz Kluba SBB BiH. - Svakog dana 150 radnika ostaje bez posla. O~ito Vlada nema namjeru popraviti stanje u privredi. U ovom aktu predvi|eno je sankcionisanje radnika za slabo poslovanje, a za to je samo odgovoran menad`ment - poru~io je Alikadi}. Poslanici su ju~er usvojili i Nacrt poslovnog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za FBiH „Autocesta na koridoru 5C“. A. DEDAJI]

SMS
NASTAVAK ^I[]ENJA Napad na osobe koje se obla~e kao muslimanke je ~ist nastavak etni~kog ~i{}enja, ali treba znati da Bo{njaci vi{e nikada ne}e biti `rtva. ISTA PLA]A Ima li ikakva inspekcija da do|e u Vare{, u jednu firmu gdje `ene rade od 18 nave~er do {est sati ujutro, bez obra~unjavanja produ`enih sati. Uvijek ista pla}a, koliko god da radi{.

Dnevni avaz 061-142-015
Gledam {ta se sve krade, ali za poklopce {aktova to je bruka. Ali, lako se mo`e i sprije~iti. Oni koji kupuju treba da ih odbiju, da zapi{u broj auta i jave policiji. VI[AK ZAPOSLENIH Umjesto stalnih poskupljenja plina, struje, vode, otpustite vi{ak zaposlenih koje ste zaposlili na intervenciju politi~kih mo}nika, a oni svakako ni{ta ne rade.

Zakon o dr`avnoj pomo}i poslan na usagla{avanje

Dr`avo, imali te igdje? Smrt fa{izmu! SPAHI]A NA KLUPU - Zbog neodgovorne igre, olakog dobijanja crvenih kartona i pravljenja penala, te da zna i suparni~kog igra~a udariti laktom, zbog opreza i va`nosti, ne bi bilo lo{e da selektor Su{i} malo ohladi Spahi}a na klupi za rezervne igra~e. Muharem iz Bosanske Gradi{ke KRA\A POKLOPACA -

Problemi zbog uvjeta za Evropsku uniju
Zastupnici iz RS najavili amandmane na dogovoreni tekst
Usvajanje zakona o dr`avnoj pomo}i, {to je jedan od osnovnih uvjeta napretka BiH u procesu evropskih integracija, ne}e i}i lako. Zakon je ju~er nakon burne rasprave u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH poslan na usagla{avanje kolegiju Predstavni~kog doma. Zakonom se, naime, osniva vije}e za dr`avnu pomo} koje bi trebalo brojati sedam ~lanova, a predvi|eno je da se to tijelo finansira direktno iz dr`avnog bud`eta. No, predstavnici RS tra`e da vije}e u jednakim iznosima finansiraju entiteti i dr`ava, odnosno da svi snose po jednu tre}inu tro{kova. Na taj na~in }e RS, osim mehanizama blokade odlu~ivanja, imati i polugu finansijske blokade. Du{anka Majki} iz SNSD-a kazala je da je ova oblast u nadle`nosti entiteta te da uloga dr`ave

Pranje novca
Poslanici su ju~er raspravljali o izmjenama Zakona o spre~avanju pranja novca i finansiranja teroristi~kih aktivnosti. Ovim izmjenama bi se postoje}e finansijsko-obavje{tajno odjeljenje unutar SIPA-e formiralo kao nezavisna agencija. Predstavnici RS odacili su ovaj prijedlog Ministarstva sigurnosti. mo`e biti samo koordiniraju}a. Ismeta Dervoz, ~lan Kluba poslanika SBB BiH, podsjetila je poslanike da je ovaj zakon uvjet da BiH krene naprijed. Pozvala je kolege da ne vra}aju ovaj proces na po~etak, jer na taj na~in „ne}emo dati priliku BiH da napreduje ili da poku{a napredovati“. G. MRKI]

Majki}: Nadle`nost entiteta

teme

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

11

Ukratko

„Avaz“ otkriva

Biv{i ~uvar u UN-u Enver Musi} o neugodnom susretu

La`ljivi biv{i izaslanik UN-a za Balkan patolo{ki mrzi muslimane
Da je neskriveni za{titnik krvave srpske politike s po~etka 90-tih godina, Jasu{i Aka{i, biv{i izaslanik generalnog sekretara UN-a za Balkan, nije potvrdio samo u posljednjim izjavama beogradskim medijima ve} i u [vicarskoj 2005. godine, na jednoj od UN-ovih konferencija zatvorenog tipa, saznaje „Dnevni avaz“. blizak i neugodan susret. - U zgradu je u{ao u pratnji osiguranja. Zanimljivo, u njegovoj pratnji bili su sve sami Srbi iz Srbije i BiH i jedan Kopt iz Egipta, koji je bio voza~ i pratilac. Kako uredno nisu pro{li kroz kontrolu ulaza u UN-u, zamolio sam ih da se vrate i prijave na glavni ulaz radi generalne kontrole, protokola i akreditacije. Tada su nastupili i problemi prisje}a se Musi}. Pri{ao mu je, nastavlja svoju pri~u Musi}, jedan od Aka{ijevih pratilaca i pitao ga iz koje zemlje dolazi i da slu~ajno nije njihov „brat Srbin“. - Odgovorio sam mu da

Jasu{i Aka{i je mahnito vikao: ’Muslimani su do{li do @eneve!’
„Brat Srbin“
Aka{i s Milo{evi}em i Karad`i}em: Neskrivene simpatije

Kos i Lisak: Razmijenili informacije

Susreti

Kos i Lisak o prevenciji korupcije
Predsjednik Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) Drago Kos ju~er je u Sarajevu razgovarao s direktorom Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Seadom Lisakom. Tom prilikom Kos i Lisak razmijenili su informacije u vezi s poduzetim aktivnostima u prevenciji korupcije u BiH te budu}om ulogom Agencije u borbi protiv ove vrste kriminala u na{oj zemlji.

U Aka{ijevom osiguranju rade samo Srbi, tvrdi Musi}

Kako je ekskluzivno za na{ list ispri~ao Enver Musi} iz okoline Srebrenice, u to vrijeme zaposlen u osiguranju Ureda Ujedinjenih naroda u @enevi, s Aka{ijem je prije {est godina do`ivio veoma

Zakoni
to nije va`no, jer kao UN-ov slu`benik koji predstavlja 192 dr`ave i nacije nemam potrebu da se izja{njavam o tome. Me|utim, upravo je Aka{i naro~ito insistirao na odgovoru. Kada je ~uo da sam iz BiH, pribli`io mi se i s uniforme po~eo ~itati moje ime i prezime. Od „Musi}“ je, o~ito, pomislio da pi{e „Muslim“. Tada je rekao da se ne osje}a sigurno i da ne mo`e vjerovati dokle su sve stigli bosanski teroristi - navodi na{ sagovornik. Uz vrije|anja, Jasu{i je, nastavlja Musi}, podigao svoj {tap i po~eo njim mahati ispred njegovog lica.

Sazivanje posebne sjednice NSRS
Vlada RS utvrdila je ju~er Nacrt zakona o pravima boraca, invalida i porodica poginulih boraca RS. Prema rije~ima resornog ministra Petra \oki}a, bit }e zatra`ena posebna sjednica Narodne skup{tine RS (NSRS) na kojoj bi se odlu~ivalo o ovom zakonu, dok je cilj da cijela procedura bude zavr{ena do kraja godiB. S. ne.

Kontrolni punkt
- Gledajte dokle su vam do{li muslimani, ~ak do @eneve, rekao je svojim ljudima. Pozvao sam tada kolege u ispomo} koje su zajedno s jednim nadre|enim oficirom poku{ali smiriti Aka{ija. Nakon incidenta sa svojim pratiocima je podnio izvje{taj u kojem je izmislio kako sam ga napao, omalova`avao, vrije|ao... Zahvaljuju}i videokamerama, moglo se ustanoviti o ~emu se radilo - ka`e Musi}.
A. KESEROVI]

Aka{i je veliki rasista
Musi} ka`e da je pratio Aka{ijeve izjave beogradskim medijima u kojima je, izme|u ostalog, spominjao i Srebrenicu i tvrdio da su sve za{ti}ene zone u BiH postale baza za odmaranje trupa bosanskih muslimana. - Uvjeren sam da je on veliki igra~ na strani Srba i veliki rasista, samo {to se krije iza crvenog diplomatskog paso{a UN-a. ^ak mi je nakon incidenta iz 2005. godine kolega Amerikanac rekao: „Kako }e{ udariti na njega, zna{ li da je on srpski sin“ - govori Musi}.

ANUBiH

Musi}: ^lan UN-ovog osiguranja

Tu`ila{tvo BiH privodi kraju predmet „Granit“

Nau~ni skup o Midhadu Begi}u
Na Akademiji nauka i umjetnosti (ANU) BiH ju~er je odr`an nau~ni skup povodom 100. godi{njice ro|enja na{eg knji`evnika Midhata Begi}a. Na skupu su, iz raznih uglova, govorili eminentni knji`evnici, histori~ari iz BiH i regiona. Po ovom na{em knji`evniku i teoreti~aru nazvana je bijenalna nagrada za studijski esej koja je prvi put dodijeljena 2009. godiA. C. ne.

Tu`ila{tvo BiH privodi kraju istragu o organiziranom kriminalu u jablani~kom preduze}u „Granit“, koja traje vi{e od godinu i po, saznaje „Dnevni avaz“. Prema pouzdanim, ali jo{ nepotvr|enim informacijama, istraga o kriminalu te{kom vi{e od 11 miliona maraka trebala bi biti okon~ana narednog mjeseca i rezultirati podizanjem ~ak

Istraga }e rezultirati podizanjem 22 optu`nice?
22 optu`nice. Ovu informaciju zvani~no jo{ nisu htjeli potvrditi u Tu`ila{tvu BiH. Glavni osumnji~eni u ovom predmetu su biv{i direktor i ~lan Uprave „Granita“ Muhamed Mari} i Mirsad Omerika te biv{i predsjednik nadzornog odbora ovog preduze}a Nijaz Teletovi}. Oni su li{eni slobode 26. februara 2010. godine u akciji koju su po nalogu Tu`ila{tva BiH izveli pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA), ali su kasnije pu{teni na slobodu. Prema dokumentaciji koja je na raspolaganju istra`iteljima, najvi{e novca u „Granitu“ pronevjereno je stvaranjem fiktivnih obaveza preduze}a, nezakonitom prodajom imovine i sumnjivim transakcijama tre}im firmama. A. Du.
Istraga trajala vi{e od godinu i po

Ukratko

12

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

teme

OTKRIVAMO Tragom presude Prvog osnovnog suda u Beogradu

Zajam EBRD-a iznosi 16,5 miliona eura

VMBiH

Potpisan ugovor o zajmu sa EBRD-om
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara (VM) BiH Dragan Vranki} i voditelj Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH \ulio Moreno (Giulio) potpisali su ju~er u Sarajevu ugovor o zajmu izme|u BiH i EBRD-a za projekt gradskih saobra}ajnica Sarajevo. Zajam EBRD-a iznosi 16,5 miliona eura s rokom otplate od 15 godina, a namijenjen je pro{irenju, odnosno modernizaciji gradskih saobra}ajnica, saop}eno je iz Slu`be za informiranje VMBiH.

Kako je Arkanov major \urkovi} „zaradio“ novac
Izvr{ilac etni~kog ~i{}enja Janje i Bijeljine protjerao 30.000 Bo{njaka Semberije i to dobro naplatio
Arkanova udovica Svetlana Ceca Ra`natovi} uskoro bi mogla ostati bez dijela svoje ku}e u Beogradu, na osnovu presude beogradskog Prvog osnovnog suda. Ceca je na ime duga obavezna isplatiti 116.063 eura, plus kamate, izvjesnom Vojislavu \urkovi}u iz Bijeljine.

Vo|a navija~a
No, Bo{njacima Janje i Bijeljine Vojislav \urkovi}, zvani major Vojkan Pu{kar, dobro je poznat, jer im je prilikom etni~kog ~i{}enja debelo napla}ivao odlazak na slobodnu teritoriju! Jedan od predratnih vo|a „Delija“, navija~a Crvene zvezde, u ratu je

Vlada RS

Za izbjeglice sve manje novca
Vlada RS za pitanje alternativnog smje{taja u posljednjih {est godina izdvojila je ukupno 66 miliona maraka, ~ime, prema rije~ima ministra za izbjeglice i raseljena lica RS Davora ^orda{a, nisu postignuta trajna rje{enja. On je iznio podatak da u RS trenutno `ive 4.074 porodice, odnosno 11.062 korisnika svih vidova alternativnog smje{taja. B. S.

Tu`ila{tvo BiH vodi istragu
Adisa Kara~i}, stru~na saradnica za odnose s javno{}u u Tu`ila{tvu BiH, potvrdila je da je slu~aj „\urkovi}“ u fazi istrage i zbog toga nije mogla re}i vi{e detalja. Na{ sagovornik prijavio se kao svjedok. Osim izjave istra`iteljima SIPA-e i prijave za svjedo~enje, vi{e nikada ga niko nije kontaktirao, a Vojislav \urkovi} slobodno se {eta Bijeljinom.
Ceca: Izgubila dio ku}e \urkovi} u ratnoj uniformi s djecom
(Foto: SIM Novine)

Parlament FBiH

postao Arkanov major, a potom i ~lan Dr`avne komisije za razmjenu civila Semberije i Majevice. Ovla{tenje je dobio od Mom~ila Kraji{nika, {to je dokumentirano i u Hagu. Sa svojim pot~injenima bio je izvr{ilac etni~kog ~i{}enja i plja~ke 35.000 protjeranih Bo{njaka i ostalih nesrba Semberije. Izvor „Dnevnog avaza“ i svjedok etni~kog ~i{}enja

Postoje hiljade svjedo~enja
Fond za humanitarno pravo iz Beograda jo{ 1992. godine zabilje`io je i dokumentirao po~etak etni~kog ~i{}enja u Bijeljini. Vojislav \urkovi} odmah je identificiran kao izvr{ilac koji je uzimao novac od civila. opisao je, pod uvjetom anonimnosti, rad \urkovi}eve komisije. - Po nas su do{li krajem jula 1994., dva sata poslije pono}i. Zakucali su na vrata, a kada sam otvorio, u ku}u je u{ao ~ovjek u uniformi i prislonio mi cijev pi{tolja na glavu. Ispred vrata ~uo sam Vojkana, koji je, {i{te}i dje~a~kim glasom, rekao da budemo tihi, da ne palimo svjetlo i da smo „odre|eni“ da idemo u Tuzlu - ka`e na{ sagovornik. On dodaje da je Vojkan mnogima samo do{ao uve~er i rekao da sutra do|u i dobrovoljno se prijave za razmjenu. - To je ko{talo, i tako su mogli samo oni koji su imali novac - navodi on. Te no}i iz njihove tri ku}e odveli su 13 ljudi. Kombijem su preba~eni do Gradskog obdani{ta i pred O njegovom „radu“ postoje hiljade izjava i svjedo~enja. Tu`ila{tvo BiH 2005. godine je pokrenulo istragu. \urkovi} je uhap{en i nakon mjeseca pritvora pu{ten. zoru su preba~eni u Fazaneriju u selu Suho Polje, desetak kilometara od Bijeljine.

Moderni centar za posjetioce
U zgradi Parlamenta FBiH ju~er je sve~ano otvoren Centar za posjetioce Parlamenta i obilje`eno instaliranje nove moderne ra~unalne mre`e (LAN), javlja Fena. To je sve ura|eno uz podr{ku i saradnju USAID-ovog Projekta ja~anja parlamenta u BiH. Opremljen je savremenim kompjuterima, LCD ekranom za prezentacije, a na raspolaganju }e biti i razli~ite relevantne publikacije.

Premla}ivanje i mu~enje
Tu su proveli nekoliko dana u neljudskim uvjetima. Bilo je i premla}ivanja, a svi odreda su oplja~kani, ba{ kao i njihove ku}e. Tako je bilo mjesecima, sa svakom turom „pokupljenih“ civila Bijeljine, a u jesen 1994. godine {leperima je iseljena kompletna Janja. - Mu{karci koji su uspjeli osigurati 3.000 do 5.000 njema~kih maraka nisu i{li na kopanje rovova, nego su preba~eni u inozemstvo. Tako je radio i novac zaradio major Vojkan, koji je nakon rata postao gra|evinski investitor - navodi na{ izvor. E. MUSLI

Bijeljina 1992. godina: Bo{njaci ubijani i protjerivani

Policija Br~ko

Prona|ena kost nije ljudska
Vje{ta~enjem kosti koja je 1. oktobra prona|ena u blizini Topionice olova u Br~kom utvr|eno je da nije rije~ o ljudskoj nego o `ivotinjskoj kosti, kazao je u izjavi za Fenu portparol br~anske policije Halid Emki}. Tra`e}i otpadno `eljezo, Muharem Romani} prona{ao je u blizini Topionice olova u Br~kom kost za koju se sumnjalo da je o{te}ena ljudska karli~na kost.

Nakon reakcija o kr{enju prava pokrivenih muslimanki

U travni~kom sudu nema vi{e diskriminacije
Rijaset IZ oglasio se o pravima muslimanki
Travni~ki advokat Adil Lozo, koji zastupa zaposlenicu Op}inskog suda u Travniku protiv koje se, kako smo pisali, vodio postupak {to pokrivena dolazi na posao, a koji je pokrenuo predsjednik ovog suda Goran Duji}, rekao je za „Dnevni avaz“ da je sve utihnulo nakon brojnih reakcija na ovu informaciju. - Prema ovoj zaposlenici Suda sada se pona{aju dobro, kao da se ni{ta nije ni desilo. Nesmetano dolazi na posao i vi{e joj niko ni{ta ne govori i ne spori njena prava - ka`e Lozo. Povodom kr{enja prava muslimanki s maramom u sektoru zapo{ljavanja i javnog nastupa ju~er se oglasio i Rijaset IZ u BiH. Istakli su da po{tivanje prava i nediskriminacija muslimanki koje nose maramu nije samo va`no pitanje za IZ u BiH nego za svako dru{tvo kojem je stalo do po{tivanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, ravnopravnosti i slobode. Rijaset navodi da brojni me|unarodni mehanizmi o ljudskim pravima {tite ljudsko dostojanstvo te da su me|u njima Op}a deklaracija o ljudskim pravima UN-a iz 1948. godine, Deklaracija o eliminaciji svih oblika netolerancije i diskriminacije na temelju religije ili uvjerenja UN-a iz 1981. godine i Povelja Evropske unije o teA. Nu. meljnim pravima.
Lozo: Zaposlenica nesmetano dolazi na posao

teme

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

13

TRAVNIK Postignut dogovor o Vladi Srednjobosanskog kantona

HDZ BiH opet dobio resor obrazovanja
Nakon {est sati pregovora rije{ena Vlada, ostao drugi e{alon pozicija
lnim agencijama, upravama i fondovima. Nezvani~no, SDP dobiva ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, potom prostornog ure|enja te finansija, a SDA mjesto premijera, ministra privrede i poziciju direktora [umsko-privrednog dru{tva Dva HDZ-a dobivaju mjesto predsjedavaju}eg Skup{tine, Ministarstvo obrazovanja, MUP te ministarstva pravosu|a i zdravstva. Svi u~esnici sastanka potvrdili su da narKantonalni odbori HDZa BiH i SDP-a Srednjobosanskog kantona na sastanku u Travniku ju~er su, nakon vi{e od {est sati, dogovorili sastav nove Kantonalne vlade, ali ne i raspored direktorskih funkcija u kantonaedne sedmice o~ekuju formiranje nove Vlade SBK. - Dogovorili smo „prvi e{alon“, mjesto premijera i osam ministara. Novi dogovori o raspodjeli ostalih funkcija bit }e nastavljeni u narednih 15-20 dana - kazao je Salko Selman, predsjednik KO SDA. Predstavnici sve ~etiri stranke kazali su da }e ovaj dogovor biti iznesen pred strana~ka tijela, ali da ima razloga za optimizam, jer je dogovor o Vladi SBK finaliziran. Predsjednica Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Lidija Bradara potvrdila je da je formiranje nove Vlade SBK neupitno i da }e biti zavr{eno naredne sedmice. - Nova Vlada SBK nije uvjetovana dogovorom o drugom e{alonu. Me|utim, dozvolite da bi ipak strana~ka tijela prije javnosti trebala biti upoznata s dogovorom K. K. kazala je Bradara.
Had`i}: Moglo bi biti dobro za Vije}e ministara

Damir Had`i} nakon dogovora u Travniku

Dogovor ide na ~elni{tvo stranaka

Potpredsjednik SDP-a Damir Had`i} izjavio je za „Avaz“ da je na~elni dogovor o formiranju vlasti u Srednjobosanskom kantonu dobra inicijalna kapisla da se formira Kantonalna vlada u Mostaru, kao i Vije}e ministara BiH. On, me|utim, upozorava da „stvari u SBK ne}e i}i tako jednostavno i glatko“. - Postoji nagovje{taj da je HDZ 1990 neraspolo`en za ulazak u takvu vladu, a ima i informacija da je SDA ne-

Nije jo{ sve gotovo!

zadovoljna raspodjelom funkcija u izvr{noj vlasti ovog kantona. Mislim da }e u narednim danima biti novih pregovora izme|u ~etiri stranke koje `ele participirati u vlasti SBK - kazao je Had`i}. On je nagovijestio i novu rundu pregovora kada je u pitanju formiranje vlasti na dr`avnom nivou, pod uvjetom, kako je rekao, da dogovorom u SBK bude vra}eno povjerenje pregovara~a, koje je davno izgubljeno.
A. Du.

Predsjedni{tvo BiH primilo zamjenika premijera Izraela

Predsjedavaju}i i ~lanovi Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}, Bakir Izetbegovi} i Neboj{a Radmanovi} primili su ju~er u Sarajevu Avigdora Libermana, zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova Izraela, javlja Fena. Na sastanku su razmijenjena mi{ljenja o svim va`nijim aktuelnim, politi~kim pitanjima, kako u regionu tako i na globalnom planu, s posebnim osvrtom na Bliski istok. Ministar Liberman je detaljno i sveobuhvatno upoznao ~lanove Predsjedni{tva BiH o situaciji i izraelsko-palestinskim odnosima, a nakon toga se posebno interesirao kakav }e stav BiH kao ~lanica Vije}a sigurnosti

Predsjedni{tvo BiH s delegacijom Izraela: Bez jedinstvenog stava

UN-a imati o tom pitanju. Predsjedavaju}i Kom{i} je rekao da u Predsjedni{tvu BiH o tom pitanju nema jedinstvenog stava i podsjetio da se takve odluke moraju donijeti konsenzusom. Liberman se tokom ju~era{njeg dana sastao i s pr-

edsjednikom SDP-a BiH Zlatkom Lagumd`ijom, saop}eno je iz SDP-a. Lagumd`ija je rekao da BiH ve} ima diplomatske odnose s Palestinom kao i s Izraelom i da stoga na{a zemlja ve} priznaje Palestinu kao nezavisnu dr`avu.

Budimli} o sukobu sa „Slobodnom Bosnom“
Ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo Muhamed Budimli} demantirao je da je pokrenuo istragu protiv magazina „Slobodna Bosna“ zbog pisanja ~lanka o nezakonitim radnjama te potvrdio da je pokrenuo istragu protiv sebe. Budimli} je za „Dnevni avaz“ rekao da su optu`be „Slobodne Bosne“ u ~lanku objavljenom 20. oktobra izuzetno te{ke te da javnost zaslu`uje

Pokrenuo sam istragu protiv sebe

ovom istragom znati jekonitih radnji, kako je su li istinite ili nisu. navedeno u ovom ma- ^ovjek uz ~ije ime gazinu, nema u vezi sa i prezime stoje ove sticanjem nekretnina, optu`be ne mo`e sloboali ni ostalim {to je iznedno {etati, a kamoli biti seno u listu. u vlasti. Navodi koji su - Nije ni{ta neoobjavljeni istragom mobi~no i ~udno da ~ovjek gu biti demantirani ili ima nekretninu koju dokazani, {to }e za po- Budimli}: Dokaz proda i kupi drugu. Jasljedicu imati moj odla- ili demant sno je da su ove optu`be zak u zatvor - rekao je Budimli}. upu}ene na moj li~ni integritet Istakao je da nikakvih neza- - rekao je Budimli}. A. Nu.

(Foto: M. Kadri})

Liberman oti{ao bez odgovora 

"

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

S jučerašnje promocije u Rektoratu

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu jučer je promovirano 10 novih doktora nauka. Magistrice Amela Džubur, Aida Ramčić-Čatak i Emina Kiseljaković promovirane se u doktore medicinskih nauka, a Vesna Hadžiavdić u doktora bioloških nauka. Mr. Zlatko Udovičić

2H=EčE =HAJ = K 2HLEH= ILAJIE AJHF== @JH= =K=
(Foto: M. Kadrić)

’Avaz’ saznaje Novina za novogodišnje praznike

Svečanost u Rektoratu Univerziteta

promoviran je u doktora matematičkih nauka, mr. Darko Datzer u doktora kriminalističkih, dok su magistri Ahmet Lojo i Besim Balić doktori šumarskih nauka. Magistri Sanela Bašić i Ferid Mazalović od jučer su doktori nauka socijalnog rada. I. Tr.

Tezge i stolove koji su predstavljali ruglo u Ferhadiji zamijenit će moderne drvene kućice poput onih iz “božićnih” filmova Posebna pažnja bit će posvećena djeci

Nakon što jeu Hrasnici prije nekoliko dana jedna žena kiselinom polila psa i nanijela mu teške povrede Udruženje za zaštitu životinja “Av-Mau”mladu je ženku smjestilo u pansion. -Već namse javiograđanin iz Slavonskog Brodakoji je želi udomiti. U pansionu će ostati narednihmjeseci podaseoporavi - kaže Aldin Pašić iz Udruženja “Av-Mau”. S. M.

2=I FELA EIAE >EJ ćA K@A K 0HL=JI

Nakon nehumanog čina Hrasničanke

Glavna sarajevska ulica Ferhadija kao i Trg oslobođenja-Alija Izetbegović tokom novogodišnjih praznika izgledat će poput ulica u velikim svjetskim metropolama. Naime, zahvaljujući saradnji Općine Stari Grad i portala te štampanog turističkog vodiča “Sarajevo Navigator” tezge i stolove koji su tokom decembra i januara, prema mišljenju brojnih građana, predstavljali ruglo na glavnoj gradskoj šetnici ove godine zamijenit će moderne drvene kućice poput onih iz “božićnih” filmova.

Povoljne cijene
Tu će se i dalje prodavati novogodišnji ukrasi, piće, hrana, igračke, knjige i razni drugi proizvodi vezani za praznike. Kako je za “Avaz” kazao
Trg oslobođenja izgledat će poput onih u evropskim gradovima

Pas je zbrinut u pansionu

prostor tokom Nove godine. Što se plaćanja tiče, cijene neće biti visoke, a zavisit će od površine unajmljenog prostora - ističe Hadžibajrić. Prema idejnom planu, u sklopu “Sarajevo Holiday marketa” nalazit će se i “Holiday Pub”, gdje će se mnogobrojni građani i turisti moći ugrijati i ugodno zabaviti.

Bogat program
Dio grada koji će biti preuređen

načelnik Ibrahim Hadžibajrić, praznični market dio je svakog većeg grada u Evropi, a od sada će biti i Sarajeva. - Mi smo dogovorili sa “Sarajevo Navigatorom” da oni osiguraju kućice, a mi ćemo javnu površinu. Mar-

ket će trajati od 15. decembra do 15. januara, a kućicu će moći zakupiti svi koji žele i mogu ponuditi neke proizvode. Naravno, kao i do sada, prioritet će imati boračke populacije koje su već godinama unajmljivale stolove i

Posebna pažnja bit će posvećena djeci u smislu druženja s Djeda Mrazom, podjele paketića, pozorišnih i lutkarskih predstava kao i brojnih igraonica. Stariji će moći uživati u prazničnim kupovinama i bogatom programu koji će svakodnevno biti organiziran u “Holiday Pubu”. N. GRABOVICA

F=H==

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011. 

#

PRIJELAZI Na lokalitetu Grahovište-Purevine kod Janje

5JEC= IA= = ćA FLAEL=JE *E0 E 5H>EK
Koštala je 10.000 eura, a prevoz i farbanje još 5.000
gla u Janju. Polovna metalna skela kupljena je u Srbiji, a dovežena je rijekom uz pomoć čamaca Civilne zaštite općine Bijeljina. Dočekali su je predstavnici Janje u BiH i Lešnice u Srbiji, te Granične policije BiH. Kako saznajemo, nakon dovršenja pristupnih rampi i postavljanja čeličnih sajli za navođenje skele, malogranični skelski prijelaz bit će spreman za korištenje. Granična policija obje zemlje bit će stacionirana na lijevoj obali Drine, u Janji. Huso Zečkanović, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Janja, za “Dnevni Avaz” kaže da nedostaje novca za završetak cjelokupnog projekta, ali da će uskoro biti raspisan tender za pojedince ili preduzeća koja bi gazdovala skelom. Preostaje nam pjeskarenje i farbanje skele, postavljanja sajli i dovršetak pristupnih rampi. Skela je koštala 10.000 eura, a sa prevozom i farbanjem troškovi iznose ukupno 15.000 eura. Komisija mjesne zajednice uskoro raspisati tender za izbor rukovaoca skelom - kazao je Zečkanović. E. MUSLI
Ima plodova, ali i novih cvjetova
(Foto D. Stojnić)

Dugo očekivana skela koja će Janjarcima, vlasnicima zemljišta na desnoj obali Drine, omogućiti pristup njihovim imanjima, konačno je sti-

Skela je dovežena čamcima Civilne zaštite

(Foto: G.Bobić)

Milan Obradović (72), penzioner iz Prijedora, ima rijetku privilegiju da krajem oktobra, po drugi put ove godine, iz svoje bašte bere sočne plodove zrelih malina. Osim crvenih plodova na kojem starini zavide u komšiliku grane Milanovih malina prepune su i cvjetova iz kojih će, vjeruje starina, ukoliko ne budesnijega, dozrijeti i novi plodovi ovog zdravog voća. - Prijatno sam se iznenadio kad sam ih vidio.

2@HKCEFKJLAC@EA >AHAHAA=EA

Dvostruki urod na imanju u Prijedoru

Sočne su kao one julske, mada je šteta što ih mnogo manje. Sličnu igru prirode viđao sam i ranije. Doduše povremeno i samo u Dalmaciji ali ne i svojoj bašti kaže Obradović. Inače Obradović je Prijedorčanima dobro poznat i po svojoj velikoj ljubavi prema rijeci Sani i tom da sezonu kupanja posljednjih deset godina otvara početkom maja, a sam i jedini u Prijedoru “zatvara” pred kraj oktobra. M. Z. 

$

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

>EEI

EKONOMIJA Ugrožen bh. izvoz proizvoda životinjskog porijekla

Penzioner u kabini lokomotive

(Foto: D. Stojnić)

Teretni voz broj 51069 sa 15 vagona natovarenih rudom iz Omarske kod Prijedora krenuo je prema zeničkoj Željezari. To je jedna od četiri kompozicije koja će do daljnjeg s depoa iz Omarske svakodnevnoprevoziti ruduprema Mittalovim željezarama. Mladen Jelača, direktor Arselor Mittala Prijedor, jučer je kazao “da takva dinamika otpreme rude neće značajnije utjecati na normalizaciju proizvodnje u prijedorskim rudnicima”. - Na depoima rudnika u Omarskoj nalazi se skoro 

HAKE LLE = EJJ=LE žAA=H==
140.000 tona rude. Za našu dnevnu proizvodnju potrebno je devet vozova dnevno - naglasio je Jelača. Mašinovođe ŽRS-a koji su već osamnaesti dan u štrajku, poručile su iz Doboja da neće sprečavati otpremu rude iz Omarske. Nezvanično saznajemo da će kompozicije natovorene rudom, voziti desetak radnika, među kojima su jedan penzioner iz Doboja i, navodno, inžinjeri na rukovodećim pozicijama u ŽRS-u, koji imaju licencu za upravljanjevozovima. M. Z.

Željeznice RS našle privremeno rješenje

2JFKA==EAA@EKIKIA@IJLK
BiH nema nijedan akreditirani laboratorij za analizu rezidua

U Bosni i Hercegovini ne postoji nijedan akreditirani laboratorij koji može izvršiti monitoring rezidua (ostaci lijekova, teških metala, pesticida i sl.), što je neophodno kako bi se proizvodi životinjskog porijekla mogli izvoziti u zemlje Evropske unije. - U nedostatku domaćih, analize se rade u laboratorijima iz okruženja koji su akreditirani i priznati od

Spec
U nastojanju da svojim potrošačima pruži kvalitetniju i savremeniju uslugu, HT Eronet postavio je baznu stanicu GSM na poslovnoj zgradi u Prozoru. Prema riječima Marka Zadre, šefa poslovnice u Prozoru, ovime je korisnicima usluga ovog mobilnog operatera omogućena kvalitetna internetska veza putem mobilnih telefona, a otklonjeni su i neki “džepovi” u gradu odakle nisupostojalesigurnevezemobilnetelefonije. H. M.

Glavni proizvodi koji će biti ugroženi ukoliko se zatvori izvoz prema Hrvatskoj, prema Nedićevim riječima, su mliječni proizvodi, termički tretirani proizvodi od mesa... - Naša najveća mljekara izvozi 65 posto na hrvatsko tržište. To znači da bi, ako iz mljekarskog sektora ne možemo planirati izvoz na to tržište, desetak hiljada farmera bilo onemogućeno da preda mlijeko - zaključio je Nedić.

0E=@A B=HAH=

Nedić: U nedostatku domaćih laboratorija, analizu radimo u okruženju

Evropske komisije. To su laboratoriji u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani. Što se tiče sredstava koja se izdvajaju po tom pitanju, to je 150.000 maraka iz našeg budžeta - rekao je za “Avaz” Drago Nedić, direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH.

Nedić tvrdi da to nisu dovoljna sredstva, jer za plan praćenjarezidua trebaizdvojiti skoro 560.000 maraka. Plan praćenja rezidua donosi se svake godine u BiH i usklađen je s normama EU. - BiH ima izuzetno dobre laboratorije koji s vremenom

nisu uložili dovoljno energije da provedu i ovaj sistem akreditacije. Kada smo morali da otkažemo domaćim laboratorijima koji nisu akreditirani, u toku narednog mjeseca pet laboratorija podnijelo je zahtjev za akreditaciju - kažeNedić. A. C.

Spec Spec

?H= DHE=

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011. 

%

SARAJEVO Samoubistvo u naselju Grbavica

5čE K IHJ I= $ IFH=J= A>@AH=
Tarik Huskanović (28) ciljano došao u ovu zgradu da bi okončao život
Optuženi slušaju izricanje presude
(Foto: M. Lugić)

Odnošenje tijela nesretnog mladića

(Foto: S. Saletović)

U ulici Behdžeta Mutevelića na broju 2, u sarajevskom naselju Grbavica, jučer oko 13.45 sati sa 16. sprata nebodera bacio se Tarik Huskanović (28). Nesretnog mladića, koji nije živio u ovoj zgradi, vidjeli su stanari i bio im je sumnjiv. Dva sata prije nego što će se ubiti Huskanović je od prolaznika zatražio cigare-

tu. Poslije toga se udaljio. Jedan od stanara zgrade u kojoj se desio ovaj nemili događaj na 15. spratu primijetio je mladića koji je izašao iz lifta. Izgledao mu je čudno pa je upozorio komšiju da provjeri ulazna vrata stana, jer je mislio da se radi o provalniku. Prema riječima očevidaca, mladić je skočio s prozora na 16. spratu i pao je

ispred smetljarnika izdahnuvši u lokvi krvi. Prolaznici, uznemireni stravičnom scenom, pozvali su policiju i Hitnu pomoć, čijim ljekarima nije ostalo ništa drugo nego da konstatiraju smrt. Huskanović je,najvjerovatnije,uovu zgraduciljanodošao da bi izvršio samoubistvo. Tačan razlog zbog kojeg se ovaj mladić odlučio na

očajnički čin još nije poznat, ali su okupljeni špekulirali da je Huskanović bolovao od leukemije, neki su čak govorili da je bio ovisnik o narkoticima. Tijelo nesretnog mladića je vozilom “Pokopa” prevezeno u prosekturu “Bare”, gdje će biti obavljena obdukcija, a uviđaj su obavili sarajevski policajci. L. K. Č. - Ad. A.

Pred Okružnim sudom u Banjoj Luci jučer je izrečena presuda od 34 godine i devet mjeseci zatvora za 11 uhapšenih narko-dilera u akciji “Hercegovina” u junu ove godine. Prvooptuženi i vođa zločinačke organizacije narko-dilera Goran Svorcan (42) osuđen je na šest i po godina, a Nebojša Janjić (24) i Ante Prce (34) na po pet godina zatvora. Branko Đuričić (34), Dalibor Papović (32) i Rajko Jakšić (24) dobili su po tri i po godine zatvora, Boško Šupić (23) osuđen je na tri godine i tri mjeseca, a Momčilo Mučibabić (26) na tri godine zatvora. Optuženi Mirko Pušara (26),

,EAHE= @HCA LEšA @ !" C@EA =JLH=

Okružni sud Banja Luka

Maja Mrkajić i Mladen Svorcan (50) sporazumom su osuđeni na po šest mjeseci zatvora, s tim da je Svorcanu izrečena i novčana kazna od 3.000 maraka. Svi oni su prethodno priznali krivična djela koja im se stavljaju na teret, pa je proces dobio sudski epilog nakon sporazuma o priznanju krivice svih optuženih i to je za domaće tužilaštvo i sudstvo jedinstven primjer u kojem su svi optuženi priznali odgovornost. Njih osam priznalo je da su pripadnici zločinačke organizacije koja se od novembra prošle do juna ove godine bavila trgovinom skanka na području RS i FBiH. V. S.

ŠAL== K=LEć =F=@KJ= žA E F=č==
U Maoči kod Brčkog prekjučer poslije podne nepoznati muškarac ušao je u porodičnu kući Ševale Mujkanović (43) i lakše je povrijedionožem zarezavši je po tijelu. Tom prilikom razbojnik je od nesretne žene oteo 400 KM i nestao u nepoznatom pravcu. Naša reporterska ekipa boravila je u Maoči, ali Ševala nije željela govoriti o ovome događaju. Prema nezvaničnim informacijama, razbojništvo se desilo pred očima 70-godišnje Ševaline svekrve, koja je i sama zbog šoka potražila medicinsku pomoć. Iz policije Brčko Distrikta rečeno nam je da su prikupljeni svi dokazi s lica mjesta, kao i izjava oštećene, te da policija radi na rasvjetljavanju ovoga razbojništva. E. Ra.

Razbojništvo u Maoči kod Brčkog

Izvodeći građevinske radove na objektu u krugu fabrike ulja “Bimal” u Brčkom, u srijedu u poslijepodnevnim satima sa skele je pao radnik Hamid Mustapčević (58) iz Dolova. On je bio uposlenik tuzlanske firme “Piro LMS”, potvrdio je portparol policije u Brčkom Halid Emkić.

2CEK H=@E 0=E@ KIJ=FčALEć

Pao sa skele u Brčkom

Nakon ukazane prve medicinske pomoći u Urgentnom centru Brčko Distrikta povrijeđeni je hitno prevezen u UKC Tuzla, gdje je podlegao. Policija Distrikta je obavila uviđaj na licu mjesta, a prema Emkićevim riječima, nad tijelom nastradalog bit će izvršena obdukcija. E. Ra.

Kuća Mujkanovića: Razbojnik odnio 400 KM

(Foto: E. Ražanica)

Dobojlija Ratko Cvijanović (38) osuđen je pred Okružnim sudom Doboj na osam godina zatvora zbog ubistva oca Marka Cvijanovića (70). Ratko je 2. juna ove godine oko šest sati pijan ispred svoje i u dvorištu komšijine kuće više puta 

= K>EIJL ?= I= C@E= =JLH=
oca udario rukama i nogama u glavu i po tijelu, nanijevši mu teške povrede mozga te prijelome rebara. Zadobivenim povredama Marko je podlegao 4. juna u Kliničkom centru Banja Luka. Ratko je policiji priznao da je pretukao oca, a patrola je, došavši na lice mjesta, povrijeđenog Marka bez svijesti našla na stepenicama komšijine kuće. Mještani prigradskog naselja Bare, gdje su Cvijanovići živjeli, kazali su tada da su se otac i sin često sukobljavali, ali da fizičkih obra-

Okružni sud Doboj

čuna nije bilo do 2. juna. Komšije su ispričale da su se stradali Marko i njegova dvojica sinova u Bare doselili tokom proteklog rata, da je Ratkobio na privremenom radu u Sloveniji, te da se neposredno prije sukoba s ocem vratio u Doboj. S.Č.

Policija je na Palama uhapsila dvije osobe koje su osumnjičene za pljačku na benzinskoj pumpi “Majneks”, potvrđeno je iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Razbojnici su oko ponoći bejzbol palicom udarili po glavi čuvara pumpe N. B., a zatim su ukrali za sada neutvrđenu količinu novca.

7DL=ćA= @LE?= H=>E= E 5H>EA

Opljačkali pumpu na Palama

- Pripadnici Policijske stanice Pale su na osnovu zapisa s videonadzora na toj pumpi veoma brzo otkrili i lišili slobode dvojicu razbojnika koji su privedeni u policiju na Palama radi kriminalističke obrade - izjavila je jučer Danka Tešić, portparol CJB. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni su državljani Srbije. 

&

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

SARAJEVO Svjedočila teško ranjena djevojka

Kiosk koji je bio meta provala

(Foto: M. Čabrić) 

FJKžAE A FHE=JA E J ćA IJ=JE
Eldina Halid (26) u svom jučerašnjem iskazu branila Nedima Čehaju govoreći da je hitac koji ju je pogodio u usta slučajno ispaljen
Hadžiće, gdje Eldina stanuje. - Sjedila sam na sredini zadnjeg sjedišta. Nedim je uzeo pištolj i govorio: “Šta misliš da ja ranim sebe i vas”, a ja sam mu odgovorila: “Zašto, drug moj”. Potom je, gledajući prema naprijed, pištolj okrenuo u nas i ranio me u usta - opisivala je događaj Eldina, tvrdeći da se sve to desilo zbog alkohola i da Nedim nikada nije bio nasilan. Također je kazala da će i nakon okončanja suđenja otići zajedno popiti kafu. Oštećena je jučerpred Sudskim vijećem izjavila da nije bilo svađe između njih i ostalih prisutnih u kafiću “Bingo”. - Bilo je prepirke, ali su

Drugi put u posljednja tri dana kiosk Mileta Joskića u centru Tešanjke kod Tešnja našao se u noći sa srijede na četvrtak na meti lopova. Prema riječima vlasnika, provalnici su u ponedjeljak prvo onesposobili videonadzor, a potom ušli u kiosk iz kojeg su odnijeli sitan novac koji nije bio u kasi i veću količinu cigareta. 

FLE @L= FKJ= F=č=E EIJE EI
- Siguran sam da je riječ o organiziranoj grupi jer su lopovi drugi put odvijačem razmontirali vrata, iznijeli dio inventara, a potom dotjerali auto u koji su iz kioska utovarili kasu tešku 300 kilograma - kaže Joskić, koji se čudi kako susjedi nisu ništa čuli jer se kiosk nalazi u centru gusto naseljenog mjesta. Policija traga za počiniocima. M. Č.

U tri dana kod Tešnja

Banjalučanka M. R. potkradala je preduzeće D.O.O. “Bet Live” u Istočnom Sarajevu, gdje je radila u istoimenoj sportskoj kladionici i u periodu od 18. do 20. oktobra ukrala 1.489 maraka. Policija je u banjalučkom na-

4=@E?= =@EE?A H== L=?
Uhapšen u Zvorniku

Istočno Sarajevo

Svjedočenjem oštećene jučer je u Kantonalnom sudu u Sarajevu nastavljeno suđenje Nedimu Čehaji, optuženom za pokušaj ubistva Eldine Halid (26). Eldina je 26. juna u 3.30 sati teško ranjena u glavu iz pištolja kojim je pijani Čehaja prethodno mahao i sebi prislanjao uz glavu. Sve se ovo desilo u vozilu “golf 4” u sarajevskom naselju Otoka. Eldina je tokom jučerašnjeg ispitivanja tužiteljice Šejle Heljić kazala da su prije događaja, nakon druženja u kafiću “Bingo” na Baščaršiji, ona i njena prijateljica sjele u auto sa M. M. i Nedimom Čehajom koji su ih trebali da odvezu kući u 

JH=@EJHA E=LA
Tužiteljica je nakon Eldininog iskaza ukazala na kontradiktornosti njene izjave, jer je u noći kada je primljena na Maksilofacijalnu kliniku KCUS-a kazala da je bilo rasprave između nje i njenih prijatelja. Na to je Eldina odgovorila da je bila u teškom stanju te da rasprava koju su imali u kafiću nije bila povod pucnjavi.
Čehaja: Ispalio hitac u automobilu

Policija u Zvorniku oduzela je od S. S. torbu s oružjem i municijom i protiv njega će biti podnesen izvještaj Okružnom tužilaštvu Bijeljina. Pripadnici CJB Bijeljina prekjučer su kod njega pronašli i oduzeli torbu u kojoj se nalazila skraćena puška

2Kš=FH@=L=JE@HCKEIFHA@šA 7 JH>E FH=đA HKžA
M-48, automatska puška, ručna bomba, veća količina municije, tromblonski nastavak te CD plejer. U toku je istraga, a protiv S. S. bit će podnesen izvještaj zbog počinjenog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih sredstava.

selju Lauš zaprimila dojavu o neovlaštenom prisvajanju novca u objektu u kojem je radila, a tokom saslušanja utvrdili su i da je i ranije na isti način potkradala i objekte u Banjoj Luci u kojima je radila. V. S.

sve to bile gluposti. On je moj prijatelj i to će ostati. U pitanju je nesretan slučaj bez ikakve pozadine - kazala je Heljić, potvrdivši da je op-

tuženi finansirao njene protetičke zahvate zahvaljujući kojima su u potpunosti otklonjene posljedice ranjavanja L. K. Č.- B. C.

MUP Tuzlanskog kantona

Policija uhapsila A. D. (30) ispred Mješovite srednje škole u Gračanici

Četrdesetdevetogodišnji Darko K.iz Orašja usrijedu je u popodnevnim satima izazvao incident u zgradi Porezne uprave Orašje u samom centru grada, saopćeno je iz lokalne policije. Orašanin je verbalno nasrnuo na radnika Porezne uprave M. D. (49) iz Kostrča i izvrijeđao ga na naročito dr-

1LHEAđ= FHAC IKž>AE=

Incident u Orašju

zak i nepristojan način. Porezni službenik je oko 14 sati pozvao policiju, međutim, nezadovoljni i ljutiti porezni obveznik napustio je zgradu Porezne uprave prije njenog dolaska. Policajci su saslušali svjedoke nemilog događaja i Darka K. će prekršajno sankcionirati, kazao je policijskiizvor. Ta. B.

Policija Tuzlanskog kantona, odnosno Policijske uprave Lukavac, u srijedu je na dvije lokacije pronašla drogu i uhapsila dvije osobe zbog njeneprodaje. Premariječima portparola MUP-a TK Miralema Malkića, u kući D. B. (37) iz Puračića pronađeno je 14 komada stabljika indijske konoplje visine od jednog do jedanaest centimetara koja je bila zasađena u saksijama. U jednoj keramičkoj posudi policija je pronašla više od 2,5 hiljade komada sjemenki indijske konoplje. Policija iz Lukavca je pored lokalnog puta u Puračiču pronašla veći broj zasađene

Pronađena i konoplja u saksijama

(Foto: MUP TK)

indijske konoplje visine do dva metra, koja je ubrana radi vještačenja. - Istoga dana policija PS Gračanica je u blizini Mješovite srednje škole u Gračanici uhapsila A. H. (30) i nakon legitimiranja kod njega je pronašla manji paketić marihuane pa je priveden u Policijsku stanicu. Policija je stalno prisutna u blizini osnovnih i srednjih škola našeg kantona, te nadgledanjem i praćenjem sprečavamo kriminogene osobe da drogu prodaju učenicima. Do sada nismo imali većih problema na ovom planu i ovaj zadatak nam je prioritet - kazao je Malkić. H. Č.

U ulici Bardakčije u sarajevskoj općini Stari Grad nepoznati razbojnik opljačkao je preksinoć oko 21 sat sportsku kladionicu “5 Plus”. On je, prijeteći silom, od radnice oteo određeni iznos novca, a zatim pobjegao. O ovome je obaviješten kantonalni tužilac, a policija radi na identifikaciji i pronalasku izvršioca.

U saobraćajnoj nezgodi koja se prekjučer desila u Živi nicama teško je povrijeđena M. Z. (77) iz ovoga grada. Iz MUP-a TK saopćeno je da je na nju naletjela “škoda felicia” kojom je upravljao tridesetsedmogodišnji E. M. Povrijeđena je prevezena na Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje su joj ljekari konstatirali teške povrede.

w

w

Spec

6AžA EAđA= IJ=HE?=

Maskirana osoba, prijeteći pištoljem, otela je 2.000 KM od radnice trgovačke radnje “Piemont” u Ljubačama kod Tuzle. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopćilo je da se razbojništvo dogodilo preksinoć i da je počinilac ovog krivičnog djela otišao u nepoznatom pravcu. Policija je obavila uviđaj i traga za razbojnikom.

4=>E @E F==H

?H= DHE=

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011. 

'

ZENICA Eksplozija i požar u pekari “Agopek” 

A= AEć =@>E JAšA FAJEA
UniCredit banka: Odnesen manji iznos novca
(Foto: M. Kadrić)

Ispituju se uzroci koji su doveli do eksplozije

(Foto: A. Džonlić)

Provjeravao količinu goriva u rezervoaru kojim je pokretana peć kada je došlo do detonacije
Dvadesetsedmogodišnji radnik pekare “Agopek” Kenan (Ešrefa) Nezić teško je ozlijeđen u eksploziji i požaru koji je izbio jučer sat poslije ponoći. ta provjeravao stanje i količinu goriva u rezervoaru kojim je pokretana peć. Prilikom posljednjeg obilaska Nezić je sam ušao u prostoriju, a eksplozija i detonacija su ga odbacile nekoliko metara dalje. Nezvanične tvrdnje da je prethodno nestalo struje te da su vjerovatno isparenja goriva planula pri pokušaju mladića da upaljačem osvijetli prolaz prema sijalici, nismo mogli provjeriti, jer u vrijeme našeg dolaska policija nije dozvoljavala prilaz pekari, a s nadležnima nismo uspjeli stupiti u kontakt. Saznajemo i da su vatrogasci požar lokalizirali za desetak minuta, ali da je borba s vatrom nastavljena više od sat. Dodatni problem vatrogascima predstavljala je činjenica da je prostor oko rezervoara pretvoren u skladište i ostavu, gdje se, između ostalog, našlo i nekoliko boca kisika, acetilena, koje su predstavljale prave bombe sve dok nisu ohlađene i deaktivirane. Stradali su lice, prednja strana grudnog koša, podlaktice i šake, gornja polovina stomaka. Nije direktno životno ugrožen, a nakon opservacije i pripreme prebačen je na Odjel plastične hirurgije kazala nam je jučer prije podne dr. Alma Mekić-Abazović, dežurni ljekar Urgentnog bloka Kantonalne bolnice Zenica. Inspektori PU I Zenica i protivpožarni stručnjaci jučer prije podne obavili su uviđaj, a preliminarni nalazi nisu bili dostupni javnosti. A. DŽONLIĆ

Opasne boce
U požaru je stradala unutrašnjost pekare u zeničkom naselju Brist koje je smješteno uz regionalni put za Tetovo. Prema nezvaničnim saznanjima, zapalio se rezervoar goriva, nakon čega se požar proširio na unutrašnjost objekta. Radnici su nam ispričali da je Nezić s kolegama u nekoliko navra-

Na meti dvojice nepoznatih razbojnika jučer u 8.46 sati našla se poslovnica UniCredit banke u sarajevskom naselju Ciglane u ulici Mehremića trg. Prema riječima portparola MUP-a KS Irfana Nefića, lopovi su, prijeteći pištoljima, natjerali uposlenike da im predaju, kako saznajemo, manji iznos novca. - Niko nije povrijeđen, a policiju su pozvali zaštitari

7 FHEAJK FEšJE= F=č== 7E+HA@EJ >==

U sarajevskom naselju Ciglane

banke. Naši službenici izašli su na lice mjesta i obavili uviđaj, dok je o svemu obaviješten i kantonalni tužilac u Sarajevu. Za sada niko nije uhapšen, ali policija radi na rasvjetljavanju ovog događaja - rekao nam je Nefić. Podsjećamo da je u maju ove godine u istom naselju opljačkana Intesa Sanpaolo banka iz koje je tada odneseno više od 10.000 KM. A. J.

Ostao u bolnici
- Pacijent je dovezen oko jedan sat. Zadobio je teške opekotine drugog stepena.

Službenici Odjela kriminalističke policije MUP-a TK uhapsili su S. Đ. (18), T. V. (18), M. J. (17) i M. H. (17), koji se sumnjiče za krađe baznih stanica, tačnije releja u vlasništvu operatera “BH Telecom”, “M:tel” i “HT Eronet”. Releji ukupne vrijednosti od oko 100.000 maraka ukradeni su proteklih mjeseci u naseljima Brgule, Pogorioci, Čanići, Lipnica i Ravna trešnja, a osim hapšenja osumnjičenih, policija je pronašla i ukradenu opremu svih operatera. - Nad navedenim osobama izvršena je kriminalistička obrada, dok su na više lokacija na području općina 

H=E HAAA FAH=JAH= >EA JAABEA
Tuzla i Lukavac pronađeni predmeti za koje postoje osnove sumnje da potječu iz ovih krivičnih djela. Radi se o akumulatorima, UPS uređajima, uređajima za videonadzor, klima-uređajima, elektromotorima, ispravljačima, elektroosiguračima i sklopkama kao i drugim uređajima, koji su dobrovoljno predati službenicima policije -kazao je Miralem Malkić, portparol MUP-a TK. O događaju je upoznat i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva, dok se nastavlja operativni rad na daljnjem rasvjetljavanju i dokumentiranju ovog događaja. A. Mu.

Na području Tuzle i Lukavca

Siniša Sibinčić (44) teže je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak u 23.20 sati u mjestu Donji Smrtići kod Prnjavora. On je automobilom “peu-

6AžA FLHEAđA 5EEš= 5E>EčEć
Sokolac

Donji Smrtići kod Prnjavora

geot” iz još neutvrđenih razloga sletio s puta. Uviđaj na mjestu nezgode obavili su pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prnjavor.

Dijelovi ukradene opreme

Službenici Odjela za opći kriminal MUP-a KS uhapsili su u srijedu oko 15 sati Mirka Komšića (29), rođenog u Zenici, nastanjenog u Ženevi, zbog sumnje

7D=FšA AH A I=C= @= IK K KH=E ’AH?A@AI’
da je počinio krivično djelo lažno prijavljivanje. Policija sumnja da je Komšić 23. oktobra lažno prijavio da mu je toga dana u periodu od 13.30 do 15.30 sati ukraden automobil. U prijavi je naveo da su njegov “mercedes”, švicarskih registracija, nepoznate osobe ukrale u ulici Aščiluk

Nakon što je iz Ženeve došao u Sarajevo

u Starom Gradu. On je jučer, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat u nadležnost kantonalnog tužioca u Sarajevu A. J.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prekjučer oko 11.30 sati na Sokocu smrtno je stradala 66-godišnja S. Š. koju je na dijelu magistralnog puta Podromanija - Sokolac, u mjestu Podromanija, udario automobil ''golf A2'' kojim je upravljao M. G, saopćeno je iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Alkotestiranjem kod vozača nije utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, dok će od stradale prilikom obdukcije biti izuzeta krv radi analize. Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Sokolac.

’/B’ KIHJE FAš=EK

20

Petak 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

C=IE

Dnevni avaz petak 28. oktobar/listopad 2011. 21

22

Petak 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Djelatnost GRIOSS-a je slijede}a; Sakupljanje opasnog i neopasnog otpada Privremeno zbrinjavanje Obrada otpada po vrstama Kona~no zbrinjavanje Sanacija one~i{}enog podru~ja ^i{}enje separatora [to sakupljamo ? Sakupljamo slijede}e; Otpadna ulja, emulzije i nauljenu vodu Nauljeni kruti otpad Otpadne boje i lakove Otpadna otapala Otpadne kemikalije Otpadne lijekove Elektroni~ki i elektri~ni otpad Otpadna za{titna sredstva iz poljoprivrede Transformatori i kondenzatori s PCB-em Akumulatori i baterije Ambala`a one~i{}ena opasnim tvarima Gra|evinski otpad one~i{}en azbestom Ostali otpad za koji posjedujemo dozvolu Federalnog ministarstva okoli{a i turizma Za vi{e detalja posjetite na{u web stranicu www.grioss.com ili nas kontaktirajte grioss@tel.net.ba 039 661 612, 030 656 125 „GRIOSS“doo Va{ partner u o~uvanju okoli{a ! 

C=IE

Dnevni avaz petak 28. oktobar/listopad 2011. 23

"
HRVATSKA Jadranka Kosor o istrazi protiv HDZ-a zbog “crnih fondova”

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

C>KI

5LE č=LE IJH=A ćA @=JE EI=A
Optužbe se odnose na finansiranje HDZ-a od izborne kampanje 2003., preko kampanje Kosor 2005., do 2007. godine
Ona je prozvala medije i državno tužilaštvo zbog curenja informacija, jer istrage moraju biti tajne. - Neko će odgovarati zašto se mjesecima nanosi šteta HDZ-u, jer nas pljuju različitim iskazima - rekla je ona i dodala da će se tražiti odgovori na pitanja šta je s tajnim računima opozicione Socijaldemokratske partije (SDP) u stranim zemljama.

Premijerka Hrvatske i šefica HDZ-a Jadranka Kosor priznala je jučer da se protiv njene stranke vodi istraga u slučaju “crnih fondova” HDZ-a, ali je istakla da to neće spriječiti njenu borbu protiv korupcije.

,=?EA F@KAJE=
Svoje optužbe USKOK, navodno, temelji prije svega na iskazima bivše blagajnice Branke Pavošević, Mladena Barišića i vlasnice “Fimi-Medije” Nevenke Jurak. Oni su istražiteljima fondovima proširio i na bivšeg predsjednika stranke Ivu Sanadera. Bivša blagajnica, tačnije šefica računovodstva HDZ-a Branka Pavošević, također je obuhvaćena istragom, a na popis osumnjičenika sada su uvršteni i bivši generalni sekretar Ivan Jarnjak te prijašnji portparol Ratko Maček. Osim njih, pod istragom su Bojan Dimić i Anita USKOK-a opisali kako su u crnu stranačku blagajnu, bez provođenja kroz redovnu finansijsku evidenciju, stizale milionske donacije, uglavnom od hrvatskih poduzetnika. Papeš, bliski saradnici Nevenke Jurak. Optužbe za sve njih odnose se na finansiranje HDZ-a od izborne kampanje 2003. godine, preko predsjedničke kampanje Jadranke Kosor 2005., do finansiranja kampanje na posljednjim parlamentarnim izborima 2007. godine. Spominju su djela udruživanja radi počinjenja krivičnog djela, zloupotreba ovlasti i krivotvorenje.

A računi SDP-a
Navodeći da je novinare na konferenciju za medije sazvala zbog proširenja, odnosno provođenja istrage protiv HDZ-a, Kosor je naglasila i da je to najteži trenutak u historiji stranke. Ona je dodala da je borba protiv korupcije počela od 1. jula 2009., kada je tadašnji premijer i šef HDZ-a Ivo Sanader otišao s te pozicije. - Svi članovi stranke će dati svoje iskaze ako bude potrebno - kaže Kosor.

Ko je sumnjiv
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) istragu protiv HDZ-a pokrenuo je 25. oktobra, piše “Jutarnji list”. USKOK tereti HDZ i pojedince i za pronevjeru više od 30 miliona kuna. Osim HDZ-a, USKOK je istragu o crnim stranačkim

Kosor jučer pred novinarima: Premijerka se iznervirala

Tursku je jučer pogodio novi zemljotres jačine 5,4 stepena Rihterove skale ,a prvi izvještaji ne govore o povrijeđenima i većoj šteti.U

0=@ć= JAž=L= FHAžELAE= IJEžA Fć
međuvremenu, Turska nastavlja brojati žrtve potresa od nedjelje, a jučerašnji bilans su 523 poginule osobe i 1.650 povrijeđenih.Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine. Kiša i snijegkoji su u međuvremenu počeli padati u ovoj oblasti, usljed čega su se spustile temperature, dodat-

Turska pet dana poslije zemljotresa
no otežavaju život za hiljade ljudi koji su ostali bez krova nad glavom. Beba Azra, koja je spašena iz ruševina poslije dva dana, dobro se osjeća.

Mala Azra s majkom u bolnici u Ankari

C>KI

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

#

*EJ==FH=L=I=@HAđAA
Da bi se razumjela važnost obilježavanja dana Kašmira, potrebno je razumjeti historijsku važnost okupacije od Indije
Piše: Jehan KHALIL
Dan solidarnosti s Kašmirom obilježava se 5. februara širom Pakistana, a također se obilježava i širom svijeta kako bi se pokazala ujedinjena podrška cijele pakistanske nacije Kašmiru i njegovom neotuđivom pravu na samoodređenje, koje mu je obećano rezolucijom UN-a iz 1948. i 1949. godine. Narodi širom zemlje, uključujući narod Azad Kašmira, uvijek su izražavali svoju potpunu solidarnost s potlačenim narodom Kašmira i njegovim hrabrim borcima koji vode bitku posljednjih šest desetljeća u cilju ostvarivanja prava na samoodređenje. Papandreu: Dug Grčke sada je održiv

U RETROSPEKTIVI Dan solidarnosti s građanima Kašmira

ČAJEHE H== = IF=I @ HEA
Narod Kašmira vodi borbu šest desetljeća enju budućnosti miliona sta- sivnu pobunu 1989. godine novnika Kašmira. Indija je zarad ostvarivanja prava na okupirala državu postavlja- samoodređenje, koja se sve njem svojih oružanih snaga više širila, prisiljavajući Indi27. oktobra 1947. godine, ju da sjedne za pregovarački potpuno zanemarujući duh sto s Pakistanom. Ono što plana podjele i negirajući predstavlja poražavajući askašmirske težnje. Narod pekt ove slike jest to da, dok je Kašmira nije prihvatao ile- Pakistan pokazivao znatnu galnu indijsku okupaciju još fleksibilnost u procesu razgood prvog dana i otad vodi bit- vora, nepopustljivi stav Indije ku za prevlast, otpočevši u rješavanju ovoga spora oružane sukobe podržane predstavljao je najveću prepreku. Uprkos odvijanju projavnim ustankom. Na dan 1. januara 1948. go- cesa dijaloga između Indije i dine Indija se obratila Vijeću Pakistana i iniciranju mjera sigurnosti UN-a, koje je u svo- za izgradnju povjerenja joj rezoluciji, prihvaćenoj od (CBMs) između dviju zePakistana i Indije, odobrilo malja, situacija na tlu okupiprekid vatre i demilitarizaciju ranog teritorija ostaje neprodržave i uputilo poziv na slo- mijenjena, jer su indijske sna-

Lideri EU nakon dogovora u Briselu

Analitičari su odmah ocijenili da se radi o kratkoročnom rješenju

Hindu vladari
Svake godine, počevši od 1991., narod Pakistana obilježava 5. februar kao Dan solidarnosti s Kašmirom, koji se borio i podnosio nesrazmjerne žrtve posljednjih šest decenija u cilju ostvarivanja urođenog prava na samoodređenje. Da bi se razumjela važnost obilježavanja dana Kašmira, potrebno je razumjeti historijsku važnost okupacije Kašmira od Indije, koja datira od podjele potkontinenta koja se desila 1947. godine nakon stoljeća britanske vladavine. U skladu s činom o nezavisnosti Indije i planom

vezanu za rješavanje spora koja bi se protivila težnjama Kašmira. Historijski gledano, postoji nekoliko razloga zbog kojih narod Pakistana izražava solidarnost s Kašmirom. Među najznačajnim razlozima su zajednički kultura, ideološka načela, geografski teritorij i emocionalna vezanost, koji već stoljećima predstavljaju sponu između ovih naroda. Svjetske vođe ukazale su na potrebu rješavanja ovog spora u cilju izbjegavanja nesagledivih posljedica po cijeli region. Navedeni primjeri su podloga obilježavanja Dana solidarnosti s Kašmirom, stoga je 5. februar dan kada se

Održivo rješenje za grčku krizu, proširenje Fonda za stabilizaciju eura, rekapitalizacija banaka i daljnja fiskalna konsolidacija predstavljaju četiri koraka dogovorena na sastanku lidera zemalja EU u Briselu. “Novi početak”, “ekstremno važne odluke”, “uradili smo ono što je bilo neophodno”- prve su ocjene rezultata posljednjeg u nizu vanrednih evropskih samita pos-

preuzme 50 posto gubitka na osnovu grčkog duga. To bi za 100 milijardi eura smanjilo ukupnu zaduženost Grčke koja sada iznosi 350 milijardi eura. - Dogovor zone eura kojim su privatni vlasnici grčkih obveznica pristali na gubitke od 50 posto znači da će dug te zemlje biti održiv izjavio je jučer premijer Grčke Jorgos Papandreu, prenosi Reuters.

2L FHAJ=A FH?AI= @E=C=
Pakistan je, također, prisustvovao sastanku Kontaktne grupe održanom u Njujorku 28. septembra, na marginama 64. sjednice Opće skupštine UN-a. Kao i u prošlosti, Pakistan je osudio upotrebu sile indijskih snaga u okupiranom Kašmiru. U tom pogledu ministar vanjskih poslova spomenuo je ubistvo dviju nedužnih žena u Šopijanu u maju podjele donesenim 3. juna 1947., a usvojenim 18. jula 1947. godine od britanskog parlamenta, donesena je odluka o podjeli na dvije nezavisne države. Područja zastupljena većinskim dijelom pripadnicima hinduističke religije trebala su formirati Indiju, a područja naseljena pripadnicima islamske vjeroispovijesti, u koje spadaju Istočne provincije i Istočni Bengal, trebala su formirati Pakistan. Na osnovu kriterija podjele, teritorij je trebao pripasti Pakistanu ili Indiji, imajući u vidu geografski položaj i komunalnu demografiju. Kao država sa 87 posto stanovništva islamske vjeroispovijesti, Kašmir je, shodno tome, trebao pripasti Pakistanu, ali opaki planovi tadašnjeg hindu vladara Maharaja Hari Sigha i indijskog nacionalnog kongresa utrli su put uništ2009. godine. “Crni dan” obilježen je 27. oktobra 2009. godine, kako interno tako i od pakistanskih ambasada u inozemstvu. Pri UN-u tokom opće rasprave pakistanska stalna misija naglasila je da je mirno rješavanje spora Kašmira imperativ za trajni mir, stabilnost i napredak na teritoriju Južne Azije. Međutim, napredak u ovoj bodni i nepristrasni plebiscit koji se trebao provesti od UN-a. Označavanje prekida vatre rezultiralo je podjelom Kašmira na dva dijela; Azad Jammu Kašmir i Kasmir okupiran od Indije. Prva faza UN rezolucije, prekid vatre, implementirana je, dok demilitarizacija teritorija i održavanje plebiscita pod pokrićem UN-a ni dan-danas nisu implementirani. Ono što je najžalosnije vezano za spor Kašmira jest da je Indija iznijela slučaj pred UN-om, a potom odustala od obećanja koje je dala pred međunarodnom zajednicom vezano za rješavanje problema i omogućavanje narodu Kašmira pravo na samoodređenje. Narod okupiranog teritorija, nakon što je posvjedočio neuspjehu svih pokušaja rješavanja pitanja Kašmira mirnim putem, započeo je maoblasti ometen je prekidanjem procesa dijaloga, u šta je narod Kašmira polagao velike nade. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari naglasio je važnost pronalaženja rješenja ovog središnjeg pitanja u svom desetominutnom izlaganju na nedavnoj 64. sjednici Opće skupštine UN-a u Njujorku. Tokom 2009. Pakistan je na svim značajnim forumima ge prekršile sve rezolucije o ljudskim pravima ubijajući nedužne ljude, hapseći omladinu, ponižavajući i uznemirujući žene Kašmira te paleći stambene objekte sasvim nekažnjeno. naglasio važnost rješavanja pitanja Kašmira mirnim putem, pozivajući se na UN rezoluciju. U interesu regionalne sigurnosti, čiji vrlo bitan dio predstavlja Kašmir, predsjednik Pakistana pozvao je Indiju na ponovno pokretanje procesa dijaloga u cilju pronalaženja mirnog rješenja i sprečavanja militantnih aktivnosti koje narušavaju mir ovih prostora. obilježava borba Kašmira za mir, istinu i osnovna ljudska prava. Tokom 2009. godine pitanje Kašmira je prisilno nametnuto, kako na bilateralnim tako i na multilateralnim forumima, i spomenuto je na svim sastancima UN-a i OIC-a. Na 36. sesiji Vijeća ministara vanjskih poslova (OIC) u Damasku od 23. do 25. maja 2009. godine pakistanska delegacija, predvođena od ministara vanjskih poslova, donijela je rezoluciju kojom je izrazila zabrinutost Vijeća ministara vanjskih poslova u vezi s neopravdanim korištenjem sile i teškim kršenjem ljudskih prava počinjenim u Kašmiru okupiranom od Indije. Također je konstatirana tvrdnja naroda Indije kojom pokušavaju ocrniti borbu za slobodu nazivajući je terorizmom.

Predsjednik Evropske komisije Hoze Manuel Baroso (Jose Barroso) zadovoljan je postignutim, iako dodaje da je rješavanje krize “maraton, a ne sprint”. - Moramo zaokružiti monetarnu uniju ekonomvećenih ekonomskoj i finansijskoj krizi. No, analitičari su odmah ocijenili da se radi o kratkoročnom rješenju. A ova, po mnogima, historijska bitka za rješavanje krize eurozone vodila se u Briselu sve do ranih jutarnjih sati četvrtka javlja, Deutsche Welle. Lideri Evropske unije i eurozone tražili su održivo rješenje za Grčku koje će grčki javni dug do 2020. smanjiti na 120 posto bruto državnog proizvoda. Dogovoreno je da privatni sektor, s dosadašnjih 21 posto, 

=HKžEJE AJ=HK KEK

skom unijom - rekao je on. Inače, akcije na evropskim berzama porasle su jučer na najviši nivo u posljednjih 12 sedmica, dok je euro skočio na sedmosedmični maksimum nakon što su lideri EU postigli dogovor.

Pred sastanak lidera eurozone šefovi država i vlada EU dogovorili su se i u vezi s rekapitalizacijom evropskih banaka. Procijenjeno je da bi u tu svrhu evropskim bankama bilopotrebno ukupno 108 milijardi eura. Prema sporazumu, obavezni fondovi banaka trebaju dostići devet posto, što bi bakama omogućilo da se odupru finansijskim potresima. Na samitu u Briselu dogovoreno je i da se Evropski fond za finansijsku stabilnost sa 440 milijardi eura proširi na oko bilion eura.

Istaknuti zločini
Ironično, umjesto poduzimanja antiindijskih protesta u drugoj polovini 2008. godine, Indija je priredila novu izbornu dramu u cilju obmanjivanja međunarodne zajednice i nametanja svoje marionetske uprave nad narodom Kašmira. Tokom izbornog procesa koji je trajao duže od mjesec (od 17. novembra do 24. decembra 2008.), okupacione snage stavile su cjelokupno Huriyet vodstvo u zatvore ili u kućne pritvore i cijelu dolinu Kašmira pod opsadu. Pakistan je neprekidno isticao da nikada ne bi prihvatio bilo koju opciju

Četvorka bliskoistočnih mirovnih posrednika (SAD, EU, UN i Rusija) nije uspjela vratiti Izraelce i Palestince za pregovarački sto, ali se malim znakom napretka smatra najava da će obje strane u roku od tri mjeseca predstaviti sveobuhvatne prijedloge

ČAJLH= EA FIJEC= FHAHAJ

Izraelci i Palestinci neće za sto

za rješenje ključnih tačaka sukoba. Izaslanici četvorke precizirali su da su Izrael i Palestinci pristali podnijeti prijedloge o teritoriju i sigurnosti u okviru šireg cilja da se mirovni sporazum postigne do kraja sljedeće godine.

26

Petak 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 008768 08 P Tuzla, 29. 09. 2011. godine Tu`itelj: Mirzet Alagi} Tu`eni: D`evad Ajanovi} i dr. Radi: Utvr|enje i uknji`ba Vsp: 2.500,00 KM

Za tu`enog MUJKI] EMA Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan 18. 11. 2011. godine u 09,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 27/I. Sudija Aida [kripi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2 ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).

POZIV 

EI
w

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

%
w
Sandej Mojo iz Zimbabvea izjavio je na sudu da je unajmio prostituku koja se tokom noći pretvorila u magarca u kojeg se ozbiljno zaljubio. Ovaj 28-godišnjak uhapšen je tokom vikenda u mjestu Zvišavane, oko 300 kilometara južno od Hararea. On je na sudu kazao da je platio 25 dolara prostitutki i da je bio iznenađen kada je čuo da ga ljudi optužuju za seks s magarcem. Mojo mora na psihijatrijski pregled.

Policija na Siciliji izrekla je kaznu od 32.000 eura za nepropisno parkirano vozilo nakon što je greškom izračunala kamatu za proteklih 2.000 godina. Astronomska kamata obračunata je pošto je policajac koji je popunjavao prijavu naveo 208 umjesto 2008. kao godinu kada je kazna izdata. Uvidjevši grešku, policija je poslala novi račun, ovog puta na 102 eura, koji je njen suprug odmah platio. 

== = F=HEH=A 

=K>A K =C=H?=

”)JE=” A= @L FHH= = EIJč IJH=E
Iako na jednoj od 27 etaža organizira balove, Ambani se još nije sa ženom, majkom i troje djece uselio u novi dom
ih premalo gleda prema istoku. A to je, prema hinduističkoj vastu filozofiji, potpuno neprihvatljivo i Ambanijevi strahuju da će im useljenje u takvu kuću donijeti lošu sreću. Zato nakon svake zabave napuštaju “Antillu” i odlaze u staru 14-spratnicu na jugu grada. Kako se uspjelo dogoditi da je u gradnji takvog zdanja koje ima tri heliodroma, garažu na šest spratova i viseće vrtove načinjen takav propust, niko nije objasnio. Kontroverzni neboder do daljnjeg će zjapiti prazan i u njemu će živjeti samo ljudi odgovorni za održavanje. Ambani je vlasnik konglomerata “Reliance Industries” i težak je oko 27 milijardi dolara. Stanovnici Mumbaija, od kojih većina od 15 miliona ljudi živi s manje od dva dolara na dan, tri godine bijesno su promatrali kako 54-godišnji Mukeš Ambani (Mukesh) gradi 173 metra visok i milijardu dolara vrijedan toranj “Antilla”, u koji će se preseliti s porodicom. Protestirali su protiv devetog najbogatijeg čovjeka na svijetu jer smatraju da ih pretjeranim luksuzom ismijava. Ali šokirali su se kad su shvatili da godinu nakon završetka gradnje i dalje niko ne živi u velikom zdanju. Iako na jednoj od 27 etaža redovno organizira balove, Ambani se još nije sa ženom, majkom i troje djece uselio u novi dom. Problem su prozori koj-

INDIJA Milijarder neće useliti u kuću vrijednu milijardu dolara

Miler: Šokirana postupkom šefa 

AE?= @= =IEA @>E= J= 55
Fridhild Miler (Friedhild Miller), sekretarica iz Njemačke, u kvizu “Ko želi biti milioner” osvojila je 32 hiljade eura, a dan kasnije dobila otkaz. - Na posao sam trebala doći oko 11, ali bila sam toliko uzbuđena da sam već oko osam šefu poslala poruku s upitom kakva je situacija na

Osvojila 32 hiljade eura

poslu - ispričala je Fridhild. Ubrzo je dobila odgovor: “Ionako imaš dovoljno novaca, a ja ga nemam na bacanje.” Uz to je pisalo i da je dobila otkaz. Miler se šokirala jer joj je ovo bio prvi ozbiljni posao nakon što je neko vrijeme provela kod kuće s djecom. Šef je sretan što je Fridhild otišla jer sada ne mora isplaćivati puno radno vrijeme novoj sekretarici. 

=C=LE IA K IJ=>K

Spašen Amerikanac

Niko ne zna šta je muškarac tražio u stablu W:28. 054pt H:21.

2IL=đ== IA I KžA F= C= FHAC=E=
Suzan Noks tvrdi da supruga nije htjela udariti automobilom
W:63.648pt H:14.962pt

Britanka osuđena na uvjetnu kaznu

Jedan Amerikanac ostao je zaglavljen u šupljem drvetu kod Laguna Hilsa u Kaliforniji, odakle su ga izvlačili vatrogasci. Kada su spasioci došli, iz šupljeg stabla virili su samo čovjekova glava i ruke, a spašavanje je trajalo duže od sat.

- Ne znam šta je tražio tamo - rekao je jedan od spasilaca i objasnio da se dio stabla nalazi pod zemljom. Nije poznato koliko je čovjek proveo tako zarobljen, a mediji prenose da je neko čuo njegovo zapomaganje i pozvao policiju. Muškarac nije povrijeđen i prebačen je u lokalnu bolnicu, ali su vatrogasci morali posjeći dio drveta.

Suzan Noks (Suzanne Knox) iz Velike Britanije se u septembru prošle godine posvađala sa svojim suprugom Entonijem (Anthony) pa je on otišao u gostionicu. Kada se malo primirila, Suzan je u automobil stavila dvije kćerke i otišla pronaći muža. U gostionici su joj rekli da je već otišao. Kada je izašla vani, vidjela ga je kako sjedi uz cestu prekoputa gostionice.

Noks: Kobna svađa

Htjela se automobilom približiti suprugu, ali naletjela je na njega i pritisnula ga uz grmlje i ogradu. Došla je Hitna pomoć i muškarca odvezla u bolnicu, gdje je umro od unutrašnjih povreda. Suzan su sudili, a na kraju joj je sudija odredio uvjetnu kaznu. Odluku je obrazložio činjenicom da nije namjerno pregazila muža. - Prouzrokovali ste smrt vlastitog muža. Imate dvoje djece koja će jednog dana shvatiti da ste im ubili oca - rekao je sudija.

28

Petak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Obavje{tenje za korisnike GS1 sistema (Global Standard One) u Bosni i Hercegovini
Ovim putem `elimo da obavjestimo korisnike GS1 sistema u Bosni i Hercegovini, sva privredna dru{tva i {iru javnost u na{oj zemlji da je Komisija za `albe Vije}a ministara Bosne i Hercegovine 12. 10. 2011. poni{tila Rje{enje Ministarstva pravde BiH broj: 08-07-1-226/08 od 23. 6. 2009. godine na temelju kojeg je u registar udru`enja u Bosni i Hercegovini upisano „GS1 - Udru`enje za automatsku identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima“, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Mehmeda Spahe broj 24. Predmet je vra}en prvostepenom organu, odnosno Ministarstvu pravde BiH na ponovni postupak. To prakti~no zna~i da na temelju rje{enja Komisije za `albe Vije}a ministara BiH gore navedeno udru`enje pravno ne postoji. @elimo da podsjetimo javnost da je Privredna komora BiH, ~iji je zakonski pravni sljednik Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, postala ~lanicom me|unarodnog udru`enja Global Standard One (koje se nekad zvalo EAN Inrernational) jo{ davne 1995. godine, s ciljem da omogu}i br`e uklju~ivanje privrednih subjekata iz na{e zemlje u me|unarodni sistem ozna~avanja artikala. U posljednje tri godine Udru`enje za numerisanje artikala Bosne i Hercegovine GS1, koje djeluje pri VTK/STKBiH, suo~eno je sa poku{ajima pojedinaca i grupa da onemogu}e rad ovog udru`enja. Me|utim, Upravni odbor VTK/STKBiH je rezolutan u stavu da se preduzmu sve potrebne mjere kako bi se i ovi interesi ~lanova Komore za{titili. Sarajevo, 25. 10. 2011. Broj: SK-1546/11 Generalni sekretar VTK/STKBiH Prof. dr. sci. Faruk Ja{arevi} 

C=IE

Dnevni avaz petak 28. oktobar/listopad 2011. 29

30

Petak 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

C=IE

Dnevni avaz petak 28. oktobar/listopad 2011. 31

32

Paetak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza - Nadzorni odbor Broj: 01-NO-11/2011 Breza, 25.10.2011. godine

oglasi

Na osnovu ~lana 58. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza, Nadzorni odbor na I redovnoj sjednici odr`anoj dana 25.10.2011. godine donosi:

ODLUKU
^lan 1. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza raspisuje Javni konkurs za izbor: Direktor dru{tva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jedan izvr{ilac Izvr{ni direktor za tehni~ke poslove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jedan izvr{ilac Izvr{ni direktor za ekonomsko pravne poslove . . . . . . . . . . . . . .jedan izvr{ilac ^lan 2. Lice koje se kandiduje za funkciju Direktora dru{tva, Izvr{nog direktora za tehni~ke poslove i Izvr{nog direktora za ekonomsko pravne poslove mora zadovoljavati sljede}e op{te uslove: Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; Da nije osu|ivan za krivi~na djela i privredne prijestupe nespojive sa du`no{}u Direktora dru{tva i Izvr{nog direktora, 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, u smislu ~lana 260. Zakona o privrednim dru{tvima; Da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Uprave, u smislu ~lana 260. Zakona o privrednim dru{tvima; Da nije izabrani funkcioner, nosilac izvr{nih funkcija i savjetnik izabranom funkcioneru i nosilac izvr{nih funkcija i njihov bliski srodnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“ broj 16/02, 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije BiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 70/08); Da ne podlije`e ograni~enjima utvr|enim odredbama ~lana 264. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09); Da nije obuhva}en odredbama ~lana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; Da nije lice koje vr{i funkciju u politi~kim strankama u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima; Da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kome nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objave upra`njene pozicije; ^lan 3 Za Direktora dru{tva mo`e se kandidovati lice koje pored op{tih uslova ispunjava i sljede}e posebne uslove: Univerzitetska diploma VII stepena stru~ne spreme tehni~ke, ekonomske ili pravne struke; Da posjeduje radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, a od toga 3 (tri) godine na rukovode}im radnim mjestima; Da ponudi program rada i razvoja preduze}a za period za koji }e biti imenovan; ^lan 4. Za Izvr{nog direktora za tehni~ke poslove mo`e se kandidovati lice koje pored op{tih uslova ispunjava i sljede}e posebne uslove: Univerzitetska diploma VII stepena stru~ne spreme rudarske struke; Da ima radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina u struci, od toga 3 (tri) godine na poslovima glavnog tehni~kog rukovo|enja, u skladu sa Zakonom o rudarstvu; Polo`en stru~ni ispit; Da posjeduje radno iskustvo na poslovima u metanskim jamama; Da ponudi program rada i razvoja preduze}a za period za koji }e biti imenovan; Za Izvr{nog direktora za ekonomsko pravne poslove mo`e se kandidovati lice koje pored op{tih uslova ispunjava i sljede}e posebne uslove: Univerzitetska diploma VII stepena stru~ne spreme, ekonomske ili pravne struke ; Da posjeduje radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina u struci, od toga 3 (tri) godine na rukovode}im radnim mjestima; Da ponudi program rada i razvoja preduze}a za period za koji }e biti imenovan; ^lan 5. Kandidati treba da dostave sljede}u dokumentaciju: Uvjerenje o dr`avljanstvu /koji nije starije od 6 mjeseci/; Uvjerenje nadle`nog ministarstva unutra{njih poslova - nadle`ne policijske uprave /koje nije starije od 3 mjeseca/ da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u Direktora dru{tva odnosno Izvr{nog direktora; Uvjerenje nadle`nog op}inskog suda /koje nije starije od 3 mjeseca/ da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti Direktora dru{tva odnosno Izvr{nog direktora, te da u smislu ~lana 80. Zakona o prekr{ajima FBiH ne postoji smetnja za u~estvovanje na javnom konkursu; Ovjerena izjava da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“ broj 16/02, 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 70/08; Ovjerena izjava da ne podlije`e ograni~enjima utvr|enim odredbama ~lana 264. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09); Ovjerena izjava da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kome nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objave upra`njene pozicije; Ovjerena izjava da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH; Ovjerena izjava da kandidat ne vr{i funkciju u politi~kim strankama u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Diploma o zavr{enoj stru~noj spremi ( ovjerena kopija); Potvrda o radnom iskustvu; Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu (ovjerena kopija); Program rada i razvoja i razvoja preduze}a za period za koji }e biti imenovan; ^lan 6. Konkurs objaviti u dva dnevna lista. Konkurs }e biti otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Predsjednik Nadzornog odbora Muris Veli} dipl. ing. ma{.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska `upanija OP]INA TOMISLAVGRAD OP]INSKI NA^ELNIK Broj:02-34-1-233 /11 Tomislavgrad, dana 20.10.2011. godine Na temelju ~lanka 37. u vezi sa ~lankom 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, 49/05), Na~elnik Op}ine Tomislavgrad, objavljuje:

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA
za prijem vje`benika Vr{i se ispravka Javnog oglasa za prijem vje`benika broj: 02-34-1-233/11 od 21. 03. 2011. godine u dijelu koji se odnosi na broj vje`benika koji se primaju u radni odnos, tako da glasi: 1. V[S, pravnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 (pet) izvr{itelja, 2. V[S, ekonomist, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 (trinaest) izvr{itelja, 3. V[S, ing. gra|evinarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 (~etiri) izvr{itelja. U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje nepromijenjen. NA^ELNIK OP]INE Ivan Vukadin, dipl. politolog v.r. 

KJKH=

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

!!

Zijah Sokolović o ’CABAres CABArei’

KARIJERE Novi uspjeh bh. glumca Feđe Štukana

7C= K 68 IAHEE ’EIIEC’ *+=
U projektu igra i holivudska glumica Ešli Džad
mlji krvi i meda”. Feđa je zbog snimanja TV serije “Missing” nedavno boravio u Pragu, gdje se ekipa od nekoliko stotina ljudi preselila nakon boravka u Hrvatskoj. Glavnu ulogu u seriji igra holivudska Bosanskohercegovački glumac Feđa Štukan sve više je tražen van granica BiH te se tako može pohvalititi još jednim uspješnim angažmanom. Kako saznajemo, Štukan se pridružio ekipi TV serije “Missing” koju snima NBC, jedna od najvećih medijskih kuća u Americi. Ovo je novi uspjeh našeg glumca nakon angažmana u filmu Anđeline Đoli (Angelina Jolie) “U zeglumica Ešli Džad (Ashley Judd) i u planu je snimanje deset epizoda. “Missing” režira Stiv Šil (Steve Shill), inače reditelj hit serija “Dobre žene”, “Dekster” i “Zakon i red”. Džad igra očajnu majku koja kreće na put po Evropi tražeći svog sina koji je nestao za vrijeme odmora u Italiji. S. A. A.

2HA@IJ=L= = IA LH=ć= čLAK
Večeras na sceni JU Centar za kulturu
Kabaretsku predstavu “CABAres CABArei” istaknutog bh. glumca Zijaha Sokolovića, koja govori o državi i braku, i svemu što ide uz to, dakle, životu, seksu, teatru, starenju, automobilima, hrani, politici..., sarajevska publika ponovo će imati priliku pogledati večeras na sceni JU Centar za kulturu. Riječ je o predstavi koja se već 19 godina izvodi na raznim pozornicama i za koju interesne jenjava.To je bio dovoljan razlog da razgovaramo sa Sokolovićem koji, iako rođeni Sarajlija, u svom gradu ne boravi tako često. Pokušao je objasniti fenomen predstave. - “CABAres CABArei” je predstava koja je vrlo neobična za vrijeme u kojem živimo. Kabare se u svojoj osnovi obraća čovjeku kao pojedincu, govori o njegovim ličnim problemima, o procesu starenja i krizi srednjih godina. Mislim da je tu negdje najveći razlog zašto se predstava tako dugo igra i zašto je tražena kaže Sokolović. Ističe da je u vrijeme globalnih stvari čovjek kao pojedinac zaboravljen i izgubljen, a ova predstava se upravo vraća čovjeku i

Sokolović: Filozofija života

kroz nju ljudi ispituju svoj lični odnos sa stvarnosti u kojoj žive. - Kabare jeste po formi najbliži životu, tako da sam se jednostavno poslužio svim tim oblicima koji on nosi. Ne bi se moglo govoriti o filozofiji života ako se ne govori o najbanalnijim stvarima koje čovjeka pogađaju i koje čine život. Ne možemo govoriti o radosti ako ne govorimo o boli, ne možemo govoriti o tragičnosti čovjekovog starenja ako ne govorimo o sreći puta do starosti - pojašnjava Sokolović. . M. Ču.

Štukan: Snimao u Pragu

Džad: Igra očajnu majku

Sporazum BNP Zenice i NP Sarajeva

Hazim Begagić, direktor Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, i Davor Vučić, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo, jučer su u Zenici potpisali sporazum o saradnji ove dvije teatarske kuće, kojim su precizirali redovne razmjene predstava, te gostovanja baleta i opere u Zenici.
Begagić, Vučić i Sijamija jučer u Zenici 

=LEšA ćA FHBEJEH=JE FK>E=

Naznačene su i moguće razmjene glumaca, te koprodukcije. - Žalosno je da je prošlo ovoliko vremena od posljednje saradnje. Opera je, kako sam čuo, posljednji put u Zenici gostovala prije 22 godine. Zbog toga će “Hasanaginica” doći već 12. novembra - najavio je Vučić. Direktor Drame NP-a Sarajevo Ermin Sijamija istakao je da će najviše profitiratipublika. A. DŽ.

34

Petak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BACCO d.o.o.
Javni konkurs za izvo|enje gra|evinskih radova, na podru~ju

,,BORMUS" - PRIVATNA LJEKARSKA ORDINACIJA
Kuæno lijeèenje Ul.Braæe Begiæ br.6 Sarajevo Prim. Dr. Izet Èustoviæ Ako ste bolesni,a ne `elite u bolnicu Nazovite ljekarsku ordinaciju ,,BORMUS"
Radimo: - ljekarske preglede i lab. nalaze - Bris grla,nosa i rane,urinokulture - RTG,EKG i ultrazvuk - Male hirurške intervencije - Intenzivna terapija teških pacijenata - Lijeèenje bolova i obrada dekubitusa - Postavljanje urinarnih katetera, sondi Za ishranu,davanje klizmi - Aspiracija sekreta iz disajnih organa i Punkcija abdomena - Davanje infuzija i injekcija

Op}ina Fojnica - Brusnica
Predmetni objekti za izgradnju:

1. Stambeni objekat povr{ine 2. Stambeni objekat povr{ine 3. Stambeni objekat povr{ine

150 m2 140 m2 280 m2

Dokumentacija sa idejnim i izvedbenim rje{enjem i premjerom radova, mo`e se preuzeti na adresi firme Bacco doo Iza Hrida br. 7 Sarajevo.

LJEKARSKE USLUGERADIMO U ORDINACIJI ILI U VAŠEM STANU

Sve informacije na 061 222 708

POZIV NA MOB: 061-157-653

KONKURS
Za prijem u radni odnos 1. Prevodilac-1 izvr{ilac UVJETI: 1. Kandidat treba biti stariji od 18 godina 2. VSS 3. Dobro poznavanje turskog i bosanskog jezika 4. Da bude uspje{an na pismenom i usmenom ispitu 5. Kandidat treba da boravi na prostoru op}ine Zavidovi}i 6. Preferira se kandidat koji je svr{enik Turkologije POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU: 1. Fotokopija li~ne karte 2. Fotokopija diplome o zavr{enoj {koli 3. Fotokopija voza~ke dozvole 4. Dvije fotografije (za dokumente) 5. Uvjerenje o neka`njavanju 6. Navesti adresu, broj telefona i e-mail adresu Mjesto prijave: LOT ku}a u Zavidovi}ima (Komisija za prijem dokumenata u Zavidovi}ima) Regionalni Koordinacioni Centar u Zenici (Komisija za prijem dokumenata u Zenici) Datum prijave: 24. oktobar - 02. novembar 2011. godine Pismeni i usmeni ispit: 04. novembar 2011. u LOT ku}i u Zavidovi}ima u 10.30 sati.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj: 28 0 I 015097 08 I Grada~ac, 23. 09. 2011. godine

Dnevni avaz

petak, 28. oktobar/listopad 2011.

35

OP]INSKI SUD U GRADA^CU, po stru~nom saradniku Mihada Ba{i}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka dd BiH Sarajevo, protiv izvr{enika Nasir Fazli}, za izvr{enje na nekretninama, radi Izvr{enje radi naplate duga, v.sp. 27.217,45, donio je dana 23. 09. 2011. godine sljede}i:

ZAKLJU^AK
o prodaji nepokretnosti 1. 2. Odre|uje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti ozna~ene kao k.~. br. 425/2 i k.~. br. 42773 upisane u ZK ul. br. 192 K.O.Babunovi}i. Nepokretnost iz ta~ke 1. vlasni{tvo je izvr{enika Fazli} Nasir sin Vehbije iz Srebrenika ul. @eljezni~ka, s dijelom od 1/1, a na kojoj je upisano zalo`no pravo u korist tra`ioca izvr{enja. Nepokretnost se nalazi u posjedu izvr{enika i nije slobodna od stvari. Vrijednost nepokretnosti utvr|uje se u iznosu od 64.609,87 KM. Na drugom ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne mo`e prodati ispod 1/3 utvr|ene vrijednosti iz ta~ke 3. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 6.460,00 KM. Prije po~etka nadmetanja ova lica su du`na Sudu predati dokaz da su osiguranje platili na ra~un Depozit Op}inskog Suda Grada~ac: 132-190-03094588-69 kod NLB Tuzlanske Banke. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. Ponu|a~ s najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponu|a~ s najvi{om ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka Sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri ponu|a~a s najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, Sud }e oglasiti da drugo ro~i{te nije uspjelo i zakazati tre}e ro~i{te u roku od 30 dana. Shodno odredbi ~lana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvr{nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06), kupac preuzima slu`nosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti. Tro{kovi poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti pla}a kupac. Ro~i{te za prodaju nepokretnosti odr`at }e se dana 03. 11. 2011. godine (~etvrtak), u 08,30 sati, u zgradi Op}inskog suda Grada~ac Odjeljenje Srebrenik, soba broj: 6, na koje se pozivaju tra`ilac izvr{enja, izvr{enik i zainteresirana lica kao kupci.

3. 4. 5.

6.

7. 8. 9.

10. Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj tabli Suda, a stranka mo`e, o svom tro{ku, zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informiranja. Stru~ni sradnik Mihada Ba{i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.

Na osnovu Suglasnosti za raspisivanje konkursa broj 10-34-9794-2/11 od 25. X 2011. godine Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i ~lana 85. i ~lana 139. Pravila JU Ma{insko-saobra}ajne mje{ovite srednje {kole iz Biha}a, [kolski odbor raspisuje

NATJE^AJ/KONKURS
za popounu radnih mjesta A) NA NEODRE\ENO RADNO VRIJEME 1. profesora historije - povijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nastavna norma 1 izvr{itelj 2. profesora informatike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nastavna norma 1 izvr{itelj 3. predava~a stru~nih predmeta ma{inske struke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nastavna norma 1 izvr{itelj 4. predava~a stru~nih predmeta ma{inske struke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 sati nastave 5. predava~a stru~nih predmeta saobra}ajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . struke nastavna norma 1 izvr{itelj 6. profesora islamske vjeronauke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 nastavne norme 2 izvr{itelja 7. profesora saobra}ajne geografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 sati nastave 8. profesora sociologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 sata nastave 9. profesora ekonomike i organizacije poslovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 sata nastave B) NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME - do kraja nastavne godine 10. profesora fizike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 sati nastave 11. profesora matematike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 sati nastave 12. profesora bosanskog jezika i knji`evnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 sati nastave C) DO POVRATKA RADNIKA SA BOLOVANJA 13. profesora matematike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nastavna norma 1 izvr{itelj UVJETI: Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o srednjoj {koli, kandidati moraju - za radna mjesta pod A) 1., 6., 7., 8., B) 10., 11., 12., C) 13. imati odgovaraju}i fakultet, VII stepen stru~ne spreme - za radno mjesto pod A) 2. kandidati trebaju biti 1. dipl. ing. elektrotehnike, smjer informatika i ra~unarstvo 2. profesor matematike, smjer matematika s informatikom 3. profesor informatike - za radno mjesto pod A) 3. i 4. biti prof. ma{instva, ili prof. grupe predmeta ma{inske struke ili imati zavr{en ma{inski fakultet, VII stepen stru~ne spreme - za radno mjesto pod A) 5. kandidati trebaju biti dipl. ing. saobra}aja - drumski smjer, VII stepen stru~ne spreme - za radno mjesto pod A) 9. imati zavr{en ekonomski fakultet, VII stepen stru~ne spreme Uz prijavu na Natje~aj/Konkurs za popunu radnih mjesta dostaviti: - diplomu o ste~enoj stru~noj spremi - ovjerenu kopiju a po zasnivanju radnog odnosa original, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o neka`njavanju, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - ljekarsko uvjerenje (po zasnivanju radnog odnosa) Prijave slati na adresu: JU Ma{insko-saobra}ajna mje{ovita srednja {kola, Biha}, Ulica dr. Irfana Ljubijanki}a 64, kontakt telefon 037/226-166. Natje~aj/Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Intervju sa prijavljenim kandidatima obavit }e se 12. XI 2011. godine u 08,00 sati za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 11. i 13. a u 14,00 sati za pozicije 6., 7., 8., 9., 10. i 12.

Marš: Neumorno trenira

!$

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

!% 

A žAE =>H=LEJE FHšIJ =E žAE E H= EćE @=A
Za ljubav je možda još rano, ali zar nije grijeh provesti život u vakuumu mržnje Tanka je linija između patriotizma i nacionalizma, ali je ja nikada nisam prešao Mnogo je više onih koji mi žele dobrodošlicu u Beograd
Razgovarala: Larisa SARAJLIĆ-RAMOVIĆ Ne pamti se da je neki muzički događaj izazvao toliki interes kao što je slučaj sa predstojećim koncertima Dine Merlina u beogradskoj Areni! S ovom konstatacijom slažu se i oni koji baš ne vole našu najveću zvijezdu jer statistika je neumoljiva. Merlin je odlučio da nakon više od 20 godina ode u Beograd - i za prvi koncert 25. novembra ulaznice su planule u rekordnom roku. Druga Arena (26. novembra) rasporodata je još brže, a u ekskluzivnom intervjuu za “Dnevni avaz” Merlin je otkrio da će održati i treći koncert. Paralelno s neviđenom koncertnom groznicom koja trese Beograda, iz istočnog komšiluka mogu se čuti i poruke nekolicine pjevača, kao i nacionalističkih grupa, da Dino Merlin nije dobrodošao u Srbiju. tražnja za ulaznicama i dalje traje. Neću moći izbjeći treći koncert, jer bih razočarao previše onih koji žele slušati moje pjesme. Što se tiče četvrtog, ne treba pretjerivati. Treba znati kada stati. Šta je bilo prijelomno da odlučite da nakon više od moju muziku. A što se tiče poruka nekih estradnih izvođača, to ne uzimam zaozbiljno. Znate kako kažu, važnije je ko kaže nego šta kaže. Ono što Vam zamjeraju jesu Vaše patriotske pjesme te bliskost s Alijom IzetMerlin: Održat će tri koncerta u beogradskoj Areni

EKSKLUZIVNO Dino Merlin za “Dnevni avaz” uoči koncerata u Beogradu

Amar Češljar, jedan od najboljih i najpoznatijih bubnjara i perkusionista u našoj zemlji, nije više član sve popularnijeg džez sastava “Sarajevo Jazz Guerilla”. Kako ističe ovaj muzičar, s kolegama iz gruperastao se prijateljski, dodajući kako njegov odlazak iz benda nije rezultat nekog nesporazuma ili svađe. - Jednostavno, nemam više dovoljno vremena da od-

)=H ČAš=H =FKIJE ’5=H=AL = /KAHEK’
govorim zahtjevima grupe “Sarajevo Jazz Guerilla”. Želim se posvetiti drugim obavezama, to je sve. Sa svim članovima benda sam, naravno, i dalje u svakodnevnom kontaktu, ali zaista ne znam ko će sada zauzeti moje mjesto u postavi “Guerille” govori Češljar, koji je, ujedno, i član benda naše muzičke zvijezde Dine Merlina. H. P.

Poznati bh. bubnjar donio odluku

Češljar: Prijateljski rastanak 

A@EIJLAE IJE 6=KAH= 5FJ = FAIK ’EAE’
Novi spot za pjesmu “Lijeni” benda “Billy Andol” premijerno je prikazan na regionalnom MTV-ju te se može pogledati i na zvaničnom sajtu popularnog muzičkog kanala. - U spotu se pojavljuju mladi glumci Amila Terzimehić i Edin Avdagić. Željeli smo da se, pored benda, u vijetnicima, kao što su Kit Džeret (Keith Jarret) i Geri Pikok (Gary Peacock), nego ponajviše u Taunerovom jedinstvenom stilu ipristupu muzici. Njegove solo izvedbe istinsko su zadovoljstvo za uho i dušu, pomalo melanholične, ali duboko poetične, a Taunerova virtuoznost je spontana i logična, bez potrebe za bilo kakvom vrstom egzibicionizma. H. P.

Učesnici 15. “Jazz Festa Sarajevo”

Novi videoklip benda “Billy Andol”

Britanska manekenka Džodi Marš slikala se gola za tabloid “The Sun”. Ljepotica je u međuvremenu postala bilderka i svoje izvajano tijelo sada je pokazala svima. Džodi neumorno trenira po osam sati dnevno i vježba kako bi postigla što bolje rezultate na takmičenju bodibilderki. Ovih dana počela je snimati i šou realnosti o svom životu.

,ž@E IA IE== C= = ’6DA 5K’

Manekenka pokazala tijelo

- Znam danisam savršena, ali naporno radim da izgledam kako želim i sretna sam u svojoj koži - izjavila je bivša manekenka koja je, dok je imala 26 godina, bila nezadovoljna svojim izgledom. Kaže da se sve promijenilo nabolje nakon što se počela baviti bodibildingom iako je u početku bila šokirana transformacijom tijela. 

Hoćete li 11. novembra biti na tribinama Bilinog polja i bodriti naše reprezentativce u duelu protiv Portugala? Koliko je to važno za našu državu? - Gdje god da budem, navijat ću za Bosnu i Her20 godina nastupite u glavnom gradu Srbije? Je li riječ samo o novcu? - Meni novac nije presudan. Svih ovih godina taj je novac bio nadomak ruke, ali ja nikada nisam želio pružiti ruku da taj novac uzmem. Rekao bih da je ipak vrijeme bilo presudno. Prošlo je petnaest godina, a kako razlozi zbog kojih do sada nisam nastupao u Srbiji, nisu u potpunosti nestali, smatrao sam da treba početi razmišljati drugačije i prići stvarima na drugačiji način. Nastranu

/@A C@ @= >K@A =LE=J ćK = *E0 

= HACE= 68K

cegovinu. Mislim da je naša fudbalska reprezentacija sjajan primjer kako zajedno možemo postići mnogo. Velika srca ujedinjena mogu napraviti čuda. Šta god da bude u baražu, ova reprezentacija će biti zapamćena kao izuzetna.

Tauner: Spontana virtuoznost

Kultni njemački reper Azad večeras će u sarajevskom klubu “Cinemas” prvi put u karijeri nastupiti u našem regionu. Publici će se predstaviti uz pratnju DJ-a i kolege Jeyza. U kratkoj najavi koncerta na YouTubeu Azad je fanovima u glavnom gradu BiH obećao nezaboravan koncert i provod za pamćenje. Kako naglašavaju organizatori događaja, uposlenici agencije “BMP Te-

)=@ >Ać= FK>E?E FHL@ = F=ćAA

Njemački reper večeras u Sarajevu

Šta je presudilo
U veoma otvorenom intervjuu Merlin nam je odgovorio na sva otvorena pitanja u vezi s beogradskim koncertima i pri tome, rekli bismo, ne podilazeći nikome, iznio i svoje duboke emocije. Jeste li očekivali ovoliko veliki interes za svoje koncerte u Beogradu?

am”, Sarajevo će večeras posjetiti Azadovi fanovi iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Austrije, pa čak i iz Njemačke. Nastup počinje u 21 sat, a ulaznice se mogu kupiti na ulazu u “Cinemas” za 25 KM. Za dobru atmosferu prije Azadovog nastupa pobrinut će se sarajevska grupa “Capital City Crew” i “Mayer” iz Mostara. Ad. K. 

Vaše imenovanje za predsjednika Skupštine AMUS-a autorima i izvođačima je garancija da će priča o autorskim pravima u BiH napokon krenuti sa mrtve tačke. Je li to prevelika odgovornost za Vas? 

E?A?K ćA LH=JEJE KćE

- To jeste odgovornost i obaveza i čast i učinit ću sve da stvari profunkcioniraju. Uvjeren sam da ćemo od Regulatorne komisije dobiti licencu i da će licenca biti vraćena kući, onome kome pripada, a to je AMUS.

begovićem. Vaš komentar? - Istina je da je tanka linija između patriotizma i nacionalizma, ali ja je nikada nisam prešao. I čudim se kako nekome zamjeraju patriotizam, naročito ako nije na tuđu štetu. Ja sam u najgorem mraku, u opsadi grada, opsadi skoro srednjovjekovnog tipa, smogao snagu da pjevam: “Ako se zlo dogodi, ako me noćas pogodi, ja neću od smrti umrijeti, ja ću umrijeti od ljubavi.” Ja sam pjevao svojim sugrađanima i svim patriotima u ovoj zemlji koji su branili svoje kućne pragove, svoje avlije i svoje porodice, jer sam osjećao da tako trebam. Svojim pjesmama nikoga nisam pozivao da ide u tuđu zemlju, da napada drugog i drugačijeg na njegovom kućnom pragu. Ponosim se time i ponovo bih to učinio.

Koncert legendarnog kompozitora i instrumentaliste Ralfa Taunera (Ralph Towner) bit će održan u sklopu “Jazz Festa Sarajevo” 5. novembra u Pozorištu mladih. Tauner je značajno ime američke i svjetske muzičke scene još od šezdesetih godina. Njegova veličina ne leži samo u respektabilnom muzičkom obrazovanju, brojnim objavljenim izdanjima, nominacijama za Gremi i saradnjama sa mnogim poznatim um-

deoklipu pojave još neki mladi ljudi koji se bave drugom vrstom umjetnosti - govori Boris Brkan, gitarista benda. Inače, grupa “Billy Andol” intenzivno snima pjesme za drugi album. - Imali smo dosta nastupa tokom ljeta pa smo se odlučili za neku klupsku varijantu preko zime. U narednoj sezoni očekujemo izdavanje albuma, tačnije u proljeće ili najesen, a potom će uslijediti i nastupi na festivalima u regionu - kažeBrkan. Ad. K.

Stvar izbora 
Jeste li pratili komentare u BiH nakon što ste objavili da ćete pjevati u Beogradu? I kod kuće Vam neki zamjeraju tu odluku. - Teško je svima ugoditi, a nekada još teže objasniti prave razloge. Ne želim se pravdati niti to namjeravam činiti, ali želim da me kod kuće razumiju. Znamo da je politička situacija u Srbiji složena, ali prošlo je vrijeme Miloševića, prošlo je vrijeme kada je Srbija skrivala ratne zločince. Došli su novi ljudi, došle su nove generacije, otvorene i spremne za dijalog, a ne za mržnju. Ja sam čovjek u zrelim godinama, s bogatim iskustvom, i želim pokazati da

- Moram priznati da sam se nadao velikom interesu, možda ne interesu ovih razmjera, ali nisam iznenađen, jer su pozivi iz Beograda neprestano stizali posljednjih petnaest godina. Istina je da je bilo različitih ponuda, ali je interes za moje koncerte u Beogradu uvijek bio stalan. Sigurno Vam imponira to što ste potukli rekorde prodaje ulaznica za Arenu? Hoće li biti trećeg pa možda čak i četvrtog koncerta? - Sasvim je izvjesno da će biti potrebno raditi i treći koncert, jer su dvije Arene rasprodate bez ijednog zalijepljenog plakata, a po-

sve, ali velika je stvar ne samo za mene nego i za našu zemlju da neko iz BiH obara rekorde jedne od najvećih dvorana u Evropi, u kojoj nastupa svjetska elita. Kako doživljavate poruke nekolicine pjevača iz Srbije, kao i nacionalističkih grupa, da niste dobrodošli u Beograd? - S obzirom na to da je već prodato skoro 40.000 ulaznica, a potražnja se ne smanjuje, izgleda da je mnogo više onih koji mi žele dobrodošlicu u Beograd. Možda je i dobra ova vrsta polarizacije, jer će na jedan poseban način ujediniti sve one koji vole 

Koja knjiga ili možda CD okupira Vašu pažnju ovih dana? - “Sloboda” Džonatana Franzena (Jonathan). su mržnja i ljubav stvar izbora. Za ljubav je možda još rano, ali zar nije grijeh provesti život u vakuumu mržnje? Iako ne želim zaboraviti bilo koju lekciju iz prošlosti,

’5>@=’ A KFEH=

želim i moram ići dalje. Svi moramo ići dalje. Želim biti primjer da nakon svega trebamo, htjeli ili ne, živjeti jedni sa drugima, a ne jedni pored i protiv drugih, jer je takav život nepodnošljiv i, iako se mnogi tome još čude, mi smo poput spojenih posuda - utječemo jedni na druge i zavisimo jedni od drugih. Kako očekujete da će se beogradski koncerti odraziti na Vašu daljnju karijeru? - Nadam se da će to biti

još jedna uspješna epizoda u mojoj karijeri i siguran sam da će beogradski koncerti, ne samo mojoj publici nego i meni, biti veoma posebni. Poznavajući Vas, očekujemo da ćete na beogradskom spektaklu prirediti nešto što do sada niste. Možete li nam otkriti barem djelić toga? - Pa, beogradski koncerti su po mnogočemu izazov, ali bih detalje u vezi s tim sačuvao za beogradsku publiku, da im ne kvarimo iznenađenje.

Tačno Netačno
bio sistem 1Enkomijenda je Americi? u kolonijalnoj španskoj Univerzitet 'Harvard' univerzitet u 2'Harvard' najstariji je ili jednostavno SAD?

!&

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

ILA=@=H

AMBLIOPIJA Novo istraživanje indijskih naučnika pokazalo

3

Pigmalion je u grčkoj mitologiji kralj Kipra koji se ludo zaljubio u Afroditin kip?

1. TAČNO

Enkomijenda španski sistem za Indijance
Enkomijenda je u kolonijalnoj španskoj Americi bio sistem kojim je španska kruna definirala status indijanskog stanovništva u svojim kolonijama. Enkomijenda se sastojala od garancije krune da određeni broj Indijanaca može živjeti u nekom području. Dobitnik garancije (enkomenderos) mogao je utjerivati porez od Indijanaca i od njega se zahtijevalo da ih štiti i uči hrišćanskoj vjeri. Enkomijenda nije podrazumijevala darivanje zemljišta, ali su enkomenderosi u praksi bili vlasnici indijanske zemlje. Iako je prvobitna namjera bila smanjenje zloupotreba prisilnog rada, u praksi je bila riječ o jednom obliku ropstva.

Do sada se vjerovalo da je nemoguće izliječiti ambliopiju nakon što dijete navrši tri godine
Novo istraživanje indijskih naučnika pokazalo je da se ambliopija, poznata kao “lijeno oko”i često brkana s astigmatizmom, može liječitikod djecestarije dobii tosamo ako se pridržavaju propisane vježbe od nekoliko sati igranja videoigrica, piše“Sciencedaily”. U jednogodišnjem kliničkom testiranju provedenom na djeci s ambliopijom, skoro 30 posto od 100 pacijenata pokazalo je značajnije popravljanje vida, dok je kod 60 posto djece primijećen manji, ali ipak pozitivni pomak. Sudionici ispitivanja bila su djeca od 10 pa do 18 godina, što je izvrstan pomak u oftalmološkoj

8E@AECHE?A EAčA IE@H “EAC =”
nauci jer se do sada vjerovalo da je nemoguće izliječiti ambliopiju nakon što dijete navrši tri godine. Dr. Somen Goš (Ghosh), voditelj istraživanja, podijelio je djecu u četiri grupe. Jedna grupa bila je određena kao kontrolna i oni su se pridržavali samo očnih vježbi. Druga grupa uzimala je preparate za koje se vjeruje da poboljšavaju vid, treća je sat vremena dnevno igrala videoigrice koristeći samo slabije oko, a četvrta je uzimala spoj citokolin, koji, navodno, pojačava moždane funkcije. Najbolje rezultate postigla su djeca iz treće i četvrte grupe. Djeca se trebaju pridržavati propisane vježbe
W:57.468pt H:86.291pt

2. TAČNO

Na 'Harvard' se ne može upisati svako
Univerzitet “Harvard” ili jednostavno “Harvard” najstariji je univerzitet u SAD, smješten u Kembridžu, Masačusets. Jedan je od najcjenjenijih univerziteta na svijetu. Također je i prva i najstarija korporacija u Sjevernoj Americi, osnovana na današnji dan, 28. oktobra 1636. godine. Nazvan je po svećeniku Džonu (John) Harvardu koji je koledžu poklonio svoju knjižnicu i 779 funti, osiguravši tako kontinuirani naučni rad. Na “Harvard” se ne može upisati svako, na njega se upisuju najbolji učenici uz preporuku nekog profesora. Harvard godišnje daje mnogo znanstvenika, pisaca i političara koji se kasnije proslave. Samo neki od njih su političar i aktivista Al Gor (Al Gore), američki predsjednici Džon Ficdžerald Kenedi (John F. Kennedy) i Barak Obama (Barack Obama), te glumice Natali Portman (Natalie Portman) i Mira Sorvino (Mira Sorvino). 3. TAČNO 

Imam spuštene grudi koje su prazne. Imam osjećaj da se nakon dvije trudnoće potpuno izgubilo žljezdano tkivo te da je ostala samo koža. Šta je najbolje uraditi, pita B. F. iz Mostara. Estetskim zahvatom koji se stručno zove mastopeksija spuštene grudi se podižu u normalan (viši) položaj. Zahvatse provodi na dojkama kojemogu bitinormalne veličine, ali je koža izgubila elasticitet,pa susedojkesa svogprvobitnog položaja spustile prema do- 

=IJFAIE= F@E=A CHK@E
Prim. dr. Amela Karabeg

ORDINACIJA

Spec 
Italijanski psiholozi uradili su zanimljivu studiju o povezanosti uljepšavanja i karaktera ličnosti. Evo do kakvih su rezultata došli. Žene koje uopće ne koriste šminku šalju jasnu poruku okruženju da žele biti prihvaćene takve kakve jesu. Dame koje se stalno gledaju u ogledalu veoma su ambiciozne, ali i nesigurne, pa pridaju previše važnosti tuđem mišljenju. Osobe koje šminkaju samo oči žele akcent staviti na svoj intelekt, dok one koje naglašavaju usne pokazuju strastvenost.

lje i izgubile lijep izgled. Estetskom operacijom podizanja dobivaju se čvrste i pune dojke. Operacijase možeizvoditiu bilokojoj životnoj dobi. Kod ovog operativnog zahvata samo se odstranjuje suvišna i razvučenakoža bez reduciranja masnog i žljezdanog tkiva. Tokom operacije može se učiniti korekcija areole (smanjivanje promjera areole), a kod malih dojki moguće je učiniti u istom zahvatu i povećanje, odnosno mogu se postaviti odgovarajući implantati. Zahvat nije jednostavan, ali je siguran ako ga provodi iskusan plastični hirurg.

Odrasle osobe koje dnevno piju samo pola litra vode imaju veći rizik za povišenu koncentraciju šećera u krvi, sugerira studija francuskih naučnika. Kod tih osoba koncentracija šećera u krvi nije bila povećana do vrijednosti prisutnih kod di-

2LEšA= ?AJH=?E= šAćAH= K HLE

Posljedica premalog unosa vode

jabetičara, ali jebila dovoljno visoka da bi dovela do povećanja rizika za razvoj dijabetesa u budućnosti. Istraživači vjeruju da uzrok ove povezanosti leži u djelovanjuantidiuretskog hormonavazopresina, čija prisutnost raste kada je organizam dehidriran.

Ko je Pigmalion u grčkoj mitologiji
Pigmalion je u grčkoj mitologiji kralj Kipra koji se ludo zaljubio u Afroditin kip. Boginja se sažalila na Pigmaliona i oživjela svoj kip kojim se kralj onda oženio. Prema nekim verzijama, Pigmalion je bio vajar koji je napravio Afroditin kip jer je bio zgrožen manama običnih žena, a kada je kip oživio, dao mu je ime Galateja.

oglasi

Dnevni avaz

petak 28. oktobar/listopad 2011.

39

Udruženje, u osnivanju, 'U plusu' objavljuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji direktora/direktorice

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 050028 08 P Sarajevo, 23. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kraji{nik Dubravka, u pravnoj stvari tu`itelja BOR Banka d.d. Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 18, protiv tu`enih Nezir Ali}, ul. Ljiljane Tanaskovi} br. 1., Gora`de, Jasmina Kanli} ul. Sand`a~kih brigada, broj 111/23, Gora`de, Muhi} Muhamed, ul. Alije Hod`i}a broj 39, Gora`de, radi duga, v.s.p. 5.731,67 KM, na ro~i{tu odr`anom dana 09. 02. 2011. g. u prisustvu punomo}nika tu`itelja II-tu`ene, a u odsutnosti uredno obavije{tenih I i III-tu`enog, dana 23. 02. 2011. godine, donio je PRESUDU Tu`beni zahtjev tu`itelja koji glasi: „Nala`e se tu`enim Neziru Ali}u, Jasmini

Oglas ostaje otvoren do petka, 11.11.2011. godine do 16:00 sati. Direktor/ica je obavezan/a da poslovanje Udruženja vodi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, odredbama Statuta Udruženja i odlukama Skupštine i Upravnog odbora Udruženja. Direktor/ica je odgovoran/a da Upravnom odboru predlaže i daje preporuke za: poslovnu politiku, strateški razvoj – planiranje, te operativne planove, budžet i aktivnosti vezane za unaprije enje poslovanja Udruženja, izradu i revidiranje internih akata u Udruženju, kreiranje metodologije prevencije i rješavanja problema (pre)zaduženosti gra ana BiH u skladu sa Statutom, a u saradnji sa stru nim licima i zaposlenima odgovornim za taj dio poslova u organizaciji, Ostale informacije o uslovima za prijavljivanje na oglas i dopunu opisa posla, možete na i na web stranici www.cfks.info

Kanli} i Muhi} Mehmedu, da tu`itelju Bor Banka d.d. Sarajevo isplati na ime duga iznos od 5.731,67 KM sa zateznim kamatama koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 03. 07. 2000. g. pa do isplate, kao i da tu`itelju naknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjoim izvr{enja“, se odbija. Obavje{tava se tu`eni Nezir Ali}, da po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja presude u dnevnim novinama, dostava se smatra objavljenom. SUDIJA Kraji{nik Dubravka POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema iste. @alba se podnosi putem ovoga suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu.

40

Petak 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

C=IE

Dnevni avaz petak 28. oktobar/listopad 2011. 41

42

Petak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

C=IE

Dnevni avaz petak 28. oktobar/listopad 2011. 43

44 Petak 28. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz 48

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini
2810dogl1 Oglasi sa slikom: - Zlato (izašao 25.10.) Ford K 1999. god., tek registrovan, fiksna cijena 4.500 KM. Tel. 062 940 465 Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg do 10/2012., 8.700 KM. Tel. 062 615 888 Golf 2 benzin 1.3, god 87., reg do marta 2012. god, 1.600 KM, Golf 1 dizel 600 KM, Busovača. Tel. 061 847 316 Golf 2 benzin 1.3, god. 1987., četvero vrata, tek registrovan. Tel. 061 191 141 Golf 2 GTI 8V, 1985. god., prešao 122.000, registrovan do oktobra 2012., cijena 3.500 KM, ne zamjena. Tel. 061 138 396 Golf 2, 1.3 benzin, 85. god., 4/5 vrata, registrovan do marta 2012., cijena 1.500 KM, hitno. Tel. 061 093 595 Golf 2, benzinac, 1.6 kubika, 1991. godište. Tel. 061 789 832 Golf 3, tdi 1999. g., crni karavan, cijena po dogovoru. Tel. 061 946 768 Golf 4, 1.9 SDI, dizel, 2002. god. Klima, 5 vrata, sve plaćeno do registracije, tek uvezen, cijena 10.500 KM. Tel. 061 156 652 Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima, tek reg., cijena po dog., moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078 Jeep cherokee 2002. godina, ful oprema, extra stanje 4x4. Tel. 062 334 317 Jetta 18, benzin + plin istekla registracija, 85. godina, 1.100 KM. Tel. 062 007 110 Lada Niva, 1.7 benzin, 2006. Tel. 061 890 430 Mercedes 123 240D 3.000 KM ili mjenjam za 4x4 prednost Lada Niva. Tel. 061 196 242 Mercedes 124 200 D, 86. god., zelena, reg. Extra stanje, bez ulaganja, cijena 5.100 nije fiksna. Tel. 063 365 166 Mercedes 250 D, proizveden 1987. godine u solidnom stanju, svjetlo plava metalik boja. Cijena povoljna. Tel. 061 319 772 Mercedes c klasa, 220 dizel, 95. g., Klima, abs, srs, airbag, el. podizači, zeder, alarm, registrovan, odlično stanje 8.500 KM. Moguća zamjena. Tel. 061 507 984 Nissan almera, 2003. god., dizel, full oprema. Fiksno 7.900 KM. Tel.061 130 168 Octavia A5 1.9 Tdi, dec. 2007., srebrna metalic elegance + kupljena u salonu, prvi vlasnik, servisna knjiga, prešla 71.000, u extra stanju. Tel. 061 729 655 Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Opel astra 1.4, 2002. god., benzin 90 ks, registrovana do 2012., ful oprema, u odličnom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 061 039 993 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg do 03/2012., 9.700 KM. Tel. 062 615 888 Pasat 5, 97. god., km 140.000, kupljen u AC cvatru i servisiran ful oprema, zeder i multilok 9.000. Tel. 062 959 333 Passat variant 1.9 tdi high line, 96kw, 2001. god., klimatronik, esp, naslonjač za ruku, alu felge, 11.950 KM. Tel. 061 173 747 Pegueot 307, 1.4 HDI, dizel, 2002. god., 5 vrata, klimatronik, metalik siva. Tek uvezen sve plaćeno do registracije, cijena 9.900 KM. Tel. 061 156 652 Peugeot 206, benzin 1,1 euro 3, 2002. god., strane table. Cijena 2.500 eura. Tel. 062 100 940 Peugeot 307 SW, godina 2004., 2,0 HDI, 90 KS, ljetnje + zimske gume, Hudini brava, panoramski krov, full oprema. Registrovan do 06. 2012. g. Cijena 12.000 KM. Tel. 062 347 224 Peugeot 307, 20 HDI, 136 ks, registrovan do 08. 2012. god, ful oprema, servisiran, extra stanje, bez ikakvih ulaganja. Cijena 10.300 KM. Tel. 062 741 366 Renault Megane 1.5 dci 2007. godina. Cijena 10.600 KM. Tel. 061 516 416 Seat ibiza 99. g. Ful oprema, klima, podizači, el. retrovizori, aerbagovi, itd., 1.4l, 16v,74kw, novegume zimske, auto u top stanju, 6.200 KM. Tel. 061 278 115 Uvozim kvalitetna vrhunska vozila po narudžbi, bez obavezne kupovine ako ste nezadovoljni vozilom. Tel. 063 053 248 VW Bora 1.9 tdi, 66 kW, 1999. god., metalik zelena, klima, zeder, alarm, el. sve, mp3, grijanje u sjed., redovno održavana, prešla 242.000 km, 9.800 KM. Tel. 061 283 458 VW buba folcika 1200, 1976. god., tek reg, restaurirana komplet, urađena generalka motora, metalik boja, 4 nove gume + alu felge. Cijena 4.500 KM. Može zamjena. Tel. 063 999 871 VW pasat 2.0 tdi navi. 07. g., lim. crni; Pasat 2.0 tdi 06. g.; Pasat 1.9 tdi 07. g. kar. i Pasat 1.9 tdi 08. g. lim., neocarinjeni, može car. povlast., sve na jednom mjestu. Tel. 061 133 050 Bare Šip jednosoban fino opremljen stan u zgradi, etažno grijanje, parking, zaposlenoj osobi, na duže, izdajem. Tel. 061 145 853 Ciglane donje trosoban moderno opremljen stan, 80 kv., centralno, može i parking mjesto, izdajem. Tel. 062 677 488 Ilidža Osjek izdaje se kuća. Tel. 061 304 213 Izdaje se prazan dvosoban stan na Dobrinji kvadrant C5, prvi sprat, plin. Tel. 061 144 162 Izdajem 1-soban stan. Opremljen, sa centralnim grijanjem. U Briješću kod škole. Tel. 033 673 995 Izdajem 2-soban namješten stan kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta (studentice), cijena 680 KM, sa svim fix. režijama. Tel. 061 224 155 Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama - centar. Soba 200 KM + troškovi. Tel. 033 208 133 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem dvosoban extra namješten stan na Čengić Vili, etažno grijanje, 500 KM. Tel. 061 566 678 Izdajem dvosoban i jednosoban stan, sve zasebno, B. Potok. Tel. 618 353, 061 269 155 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat kuće i garažu. Pofalići. Tel. 061 819 518 Izdajem sprat u priv. kući, 3 sobe, kuhinja, ktv, internet -150 KM po osobi, centr. grijanje uračunato u cijenu, ul. Posavska, studentici Hrasno. Tel. 061 904 144 Izdajem stan 67m2 Trg djece Dobrinje, namješteno 350 KM. Tel. 061 142 704 Izdajem stan sa garažom u Pionirskoj dolini. Tel. 061 527 283 Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325 Izdajem stanove Pehlivanuša 100 m2, Maršala Tita 70 m2, Ejuba Ademovića 140m2, Kranjčevićeva100 m2,Ramiza Salčin 120 m2, Dobojska 132 m2, Husrefa Redžića 71 m2, Vrazova 59 m2, Logavina 68 m2, Kalmija Baruha 120 m2 dvoetažni. Tel. 062959 129 Izdajem studenticama trosoban namješten stansa centralnimgrijanjem kod Merkura na Otoci. Tel. 062 671 747 Izdajem super namješten jednoiposoban stan u Vogošći, blizu džamije. Tel. 066 344 173 Prodajem stan u Vogošći (centar) - povoljno. Tel. 061 147 197. 2718-1tt Prodajem dva stana u centru, Branilaca grada 62 m2, IV sprat i Kranjčevića 55 m2, I sprat. Tel. 066 201 411. 2793-1tt Centar, ul. Čekaluša V. P. 65 m2 + 5 m2, uknjižen, cijena 112.000 KM. Tel. 065 815 999. 2813-1tt Alipašina 66 m2, Grbavica 53 m2, Alipašino 78 m2 1. sprat adaptiran 115.000 KM. Tel. 061 724 504 Alipašino C faza, 58 m plus balkon, 4. sprat, lift, centralno, dobro stanje, 75.000 KM. Tel. 061 269 835 Stanovi u Austro-ugarskim zgradama, Trg Austrije Bistrik 1. sprat 80 m2 210.000 KM, Mula Mustafe Bašeskije 110 m2 340.000 KM, Hadzi Idrizova 103 m2 225.000 KM. Tel. 062 334 371 Baščaršija, stan od 50 m kvadratnih u privatnoj kući, 50 m kvadratnih dvorišta i 10 m kvadratnih podruma prodajem. 061 260 598 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Breka 67 m2, 3. sprat, ul. I. Mujezinovića, ima 2 balkona, etažno gr., adaptiran 2.350 KM. Tel. 061 269 835 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Centar, prodajem trosoban stan 75m2, IV spr., lift, CG, balkon, cijena 2.600 KM/m2. Tel. 061 522 190 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Hitno prodajem ili izdajem radi odlaska u inostranstvo! Renoviran stan 70 m2 u bosanskoj kući ulica Bistrik 48 u blizini Baščaršije sa avlijom i šupom. Tel. 061 142 418 i 0047 95 242 869 Hitno prodajem stan u Hrasnom 59m plus lođa 12m i balkon 6m, podrum u suterenu veliki, ispred zgrade parking. Tel. 061 228 600 Hrasnica jednosoban stan sa velikim balkonom na 2.spratu u odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Ilidža Otes prodajem jednosoban stan 36 odličan raspored prostorija, novo grijanje, blind vrata. Tel. 062 507 241 Jednoiposoban stan 49 m, treći sprat dva balkona, blizu obdaništa, škole,doma zdravlja, itd, Otoka. Tel. 061 227 459 Koševsko brdo prodajem jednoiposoban stan 40 m2 kompletno renoviran. Cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715 Novogradnja Nedžarići “Tibra Pacifik” garsonjera 38 m2 na 4. spratu, čist pogled, sunčana strana. Cijena 1.600 KM/m2. Tel. 061 072 815 Novogradnja Nedžarići Tibra Pacific dvosoban stan 53 m2 na 6. spratu u objektu A. Cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 072 815 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Povoljno prodajem stan, Jukićeva, II sprat, 2 balkona, 58 m2, cijena 95.000 KM. Tel. 061 072 845 Prodaje se luksuzan stan u centru, Skenderija, Podgaj, 170m2, dvije garaže, 3. sprat, lift, šestosoban, kino sala, plinsko centralno, 3.400 KM/m2. Samir. Tel. 062 334 371 Prodaje se stan u centru, Ferhadija - Muvekita, 97m2, 3. sprat, 3.900 KM, Mehmeda Spahe 1. sprat/prizemlje 89m2 300.000KM, Vijećnica 59m2 140.000 KM, Samir. Tel. 062 334 371 Prodajem 2,5-soban stan na Ilidži, 70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan. Tel. 066 280 580

Automobili Prodaja 
Prodajem pasat 2.0 TDi, juli 2006. godine, prešao 94.000 kilometara, kupljen nov u Asa Autu. Tel. 061 208 679. 2756-1tt Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 705. 414-1ze Prodajem golf 2 dizel 90. god., nije udaran niti farban. Ekstra stanje, 4.300 KM, 4 vrata. Tel. 061 206 689. 12303-1Ndž OKTAVIJA VI, 1.9 TDI, 2009. god., kupljena u salonu, prvi vlasnik, prešla 39.000 km. Tel. 061 214 313. 2817-1tt Audi 2.0 A4 tdi, 2005. god, kupljen u Asi, prešao 96.000 km, nove gume, tek urađen veliki servis, reg do avgusta 2012. Može zamjena za slabije. Tel. 061 414 013 Audi 90, 2,3B, 89. g., table odjavljene 2.700. Može zamjena za dizel auto. Tel. 061 788 076 Audi A3, 2000. god., 1.9 tdi, generalno sređen u Inter autu, cijena 10.500. Tel. 061 743 757 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god, benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891 Audi A4 TDI, 1997. g., urađen veliki servis, cijena po dogovoru. Tel. 061 211 424 Audi cc 81 dizel, 1985., reg. do aprila, 2.500 KM, prevod odmah, Tuzla. Tel. 061 300 797 BMW 89. g. 524td, registrovan do maja, sa dosta dijelova, može zamjena za benzinca. Tel. 063 794 813 BMW E46 318 Facelift 2001. g., uvoz iz Njemačke, plaćene sve obaveze, prešao 202.000, veliki servis na 190.000 km, vozilo je extra stanju, 12.500 KM. Tel. 066 782 803 Bora, 1.9 TDi, Di crveno, 74kW, 2001. god, metalik sivi, klima, CD, tempomat, zeder, daljinsko 2 ključa, board comp, 4xel. stakla, 4 n. gume, euro kuka, registrovana, 10.750 KM. Tel. 061 943 993 Bordo golf 2, dizel 1.6, godina 1986., ima zeder i blokadu. Papiri na vlasniku. Solidno očuvan. Cijena po dogovoru. Tel. 061 911 974 Fiat punto 1.3 dizel, 2004., multi džet. Tel. 061 144 162 Fiat punto 1.9 D, 2002. g., reg do 7. 2012., nove gume, nov akumulator, servo, abs, cd, crveni, troja vrata, 6.500 KM. Tel. 061 351 087 Ford Focus 2000. god, 1.6 benzin, plava met, 2 vrata, alu felge, garažiran, 140.000 km, reg. do 02/12, 6.800 KM. Tel. 062 968 896 Ford focus, 1.8 TDI, 2000. god, metalik sivi, klima, alu felge, CD, ghia oprema. Registrovan do 05. 2012. god. U extra stanju. Tel. 061 841 002 Ford Focus, 2000. god, 1.4 benzin, plava met, 2 vrata, alu felge, garažiran, 140.000 km, reg. do 02/12., 6.800 KM. Tel. 062 968 896 Ford focus, 2002., dizel, ful oprema, klima, kao nov, plava metalik, servisna knjiga, 2 ključa, uvoz Njemačka, plaćena carina i PDV, cijena 7.900 KM. Tel. 061 204 169

Potražnja 
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila, mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu s cijenom slati putem poruke. Tel. 062 588 266

Kamioni 
Hitno prodajem putnički kombi Fiat dukato 1,9 D, registrovan do 15. 4. 2012. Tel. 065 047 764 MB atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Mercedes sprinter 211 cdi, kombinovani 5+1, registrovan, nosivost 760 kg, god. 2001. Tel. 062 536 237 Prodajem putnički kombi (8+1) VW T4 2,5 tdi Syncro. 2000. god. Tel. 066 234 499 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Prodajem tegljač Skanija sa haubom 2004. god. i šlepa tri osovine kiper, 2003. god. Tel. 061 141 292 Prodajem VW T4 2.5 TDI, 2002. god. klima produženi. Tel. 061 141 292

Motocikli 
Prodaje se dječiji motor na gas pogodan za uzrast od 3 do 6 god. Kupljen u Peg Peregu u Mo. Cijena 150 KM. Rondo Mostar. Tel. 036 331 677

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Dubinsko pranje auta, vađenje ciceva, auto bude kao nov. Tel. 061 107 285 Prikolica za 14-ku traktor, 1.100 KM. Tel. 063 150 753 Prodajem čelične felge 16-ke za golfa 4 sa org ratkapama. Cijena 150 KM. Tel. 061 813 062 Prodajem dijelove za Suzukija marutija. Tel. 061 524 260 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem tri Michelin gume sa felgama 125/15, prvenstveno namjenjene za 2CV vozila. Povoljno! Tel. 061 142 418 Prodajem za golfa IV, 4 čelične felge R-14, promjer 5X100, sa dobrim zimskim gumama (Sava). Povoljno. Tel. 061 064 873 Šoferšajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462

Svakog utorka u novembru u “Avazovom” redovnom prilogu “Mali oglasi” možete objaviti Vaš oglas sa slikom za samo

3 KM.
Iskoristite priliku da se pojavite u najvećem malom oglasniku u BiH i da lakše prodate svoj automobil, kuću..., izdate stan, poslovni prostor... ili da Vaše usluge budu atraktivno predstavljene.

Stanovi Izdavanje 
Izdajem stan u privatnoj kući u ulici Cicin Han na Soukbunaru. Tel. 033 221 721. 2761-1tt 

Izdajem dvosoban namješten stan Tuzlanska bb. Tel. 061 319 014 Izdajem dvosoban novonamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 162 097 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem jednokrevetnu sobu, poseban ulaz, studentu. Tel. 033 532 035, 063 639 110 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban namješten stan, Baščaršija. Tel. 061 902 891 Izdajem jednosoban stan i sobu studentima centr. grijanje ulazi u kiriju, Pofalići. Tel. 033 653 606 Izdajem jednosoban stan namješten, poseban ulaz, grijanje drva-plin, Butmir. Tel. 062 806 633 Izdajem jednosoban stan sa garažom u Hrasnici u blizini Famosa. Tel. 061 194 841 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, potpuno nov i namješten stan. U Novom Gradu, preko puta RTV doma. Cijena 400 KM + režije. Tel. 061 706 471 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem jednosoban, zaseban i opremljen stan sa grijanjem, lijepa lokacija Breka II. Tel. 033 538 185 i 062 147 003 Izdajem lijepo namješten dvosoban stan u privatnoj kući na spratu, poseban ulaz. Plinsko grijanje. Nema parking prostora. Cijena 200 KM. Ul. Milinkladska 149-a, Hrasno. Tel. 061 309 338 Izdajem manju novosagrađenu kućicu od 50 m2 za 200 KM sa garažom u Ruđera Boškovića. Tel. 061 100 135 Izdajem namješten dvosoban stan s centralnim, Aleja lipa 62 . Tel. 061 336 952 Izdajem namješten jednosoban stan u zgradi na Dolac Malti. Tel. 061 233 078 Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namješten stan studenticama kod FDS-a, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655 398 Izdajem sobu studentici - centar. Tel. 061 206 911, 070 239 810 

Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Izdajem uredno namješten stan, 60 m2, Al. Polje. Tel. 061 144 556 Iznajmljujem dvosoban namješten stan na Grbavici kod pijace u zgradi sa centralnim grijanjem. Pogodan za sve namjene. Može i studentima, na duži period. Tel. 065 480 132 lzdajem sobu studentima kod pivnice Franjevačka 15. Tel. 033 441 476 Sedrenik, izdajem sobu kuhinja, kupatilo, kablovska, internet zaseban ulaz, studentu ili studentici. Tel. 062 138 910 Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 Stan dvosoban, renoviran, namješten, Mejtaš, I. Cankara 500 KM. Tel. 062 621 622 Stari Grad. Izdajem luksuzano opremljen stan 55 kv, c. grijanje, prvi sprat. Čumurija br 5 naspram hotela Central. Cijena 1.200 KM. Tel. 062 340 426

Prodaja 
Vraca tranzit - 73 m2, Čengić V. 2 - 64 m2, Dobrinja 55, 68, 88 m2, Novo S. - 32 m2, Hrasno 38, Pofalići 40, Alipašino 53, 64, 77 m2, Istično Sar. - 44 i 80 m2. Tel. 061 375 787. 12198-1Ndž Prodajem u Hrasnici trosoban stan 78 m2 u ul. Šehitluci 25/II. Mob. 065 450 114. 12209-1Ndž

Dnevni avaz petak 28. oktobar/listopad 2011. 45 
Prodajem četverosoban stan 115 m2 Stari Grad u blizini Muzičke škole. Muse Ćazima Ćatića 14/3, zvati iza 17h. Tel. 061 525 173 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2 potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460 Prodajem dvoiposoban stan u Sarajevu kod Drvenije. Tel. 065 637 320 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 58 m2, Al. Polje, A faza, kod RTV doma. Tel. 065 484 734 Prodajem dvosoban stan na Grbavici, Kemala Kapetanovića. Tel. 062 117 637 Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 061 202 497 Prodajem ekstra renoviran stan 93 m2, Dobrinja 3, povoljno. Tel. 061 228 061 Prodajem jednoiposoban stan na Otoci 49 kvadrata + dva balkona + podrum. Cijena 95.000 KM. Tel. 061 046 733 Prodajem stan 34 m2, 2. kat kod okretnice Otoka, adaptiran, izmijenjeni prozori i ulazna vrata. Tel. 063 522 830, 033 643 667 Prodajem stan 65 m2, Dobrinja 3, 2. sprat, dva balkona, lift, cijena 105.000 KM. Tel. 061 485 199 Prodajem stan 90 m2, 4 sobe, trpez, kuhinja, 2 wc, 2 balk, ostava, podrum, plin etažno, Avde Smajlo 1c. Tel. 061 431 760 Prodajem stan na Č. Vili, 2,5-sob., IV/IV spr., 1.880 KM/m2. Stan Alipašino, ul. Trg ZAVNOBiH-a 71 m2, XII-spr. (zadnji), dvostran, 87.000 KM. Tel. 061 522 190 Prodajem stan na Dobrinji 1,55 kvadrata, 3. sprat, adaptiran i namješten. Tel. 061 192 291 Prodajem stan na Ilidži - Pejton, 37 m2, 7 m2 balkon, 2. sprat, 1.500 KM/m2. Tel. 061 198 642 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 54,00 m2, 56,00 m2, 61,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,215,00 KM m2 + PDV. Gratis parking mjesto. Tel. 061 548 023 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 55,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,021,60 KM m2 + PDV. Tel. 061 548 023 Prodajem stan u Buća Potoku, 70m + balkon, plinsko grijanje, u izvrsnom stanju, odmah useljiv, bez posrednika, 105.000 KM, hitno! Tel. 061 835 111 Prodajem stan u Hrasnom kod Robota novogradnja 43 m2, na drugom spratu, cijena 1.980 fiksno, stan useljiv odmah, lijep, sunčan, ul. Azize Šaćirbegović bb, alu prozori, blind vrata, itd. Tel. 061 701 387 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Prodajem trosoban stan, 84 m2 u Ilijašu, centralno grijanje, 95.000 KM. Tel. 061 746 342 Prodaju se stanovi na Dobrinji 3 78m2 117.000 KM, Dobrinja 1 76m2 110.000 KM, Otoka 77m2 130.000 KM, Istočno Sa. 90m2 99.000 KM. Samir. Tel. 062 334 371 Prodaju se stanovi na Grbavici 55m2, 66m2, 75m2. Stan na Šipu 66m2 140.000 KM, u centru Karpuzova 73m2 149.000 KM nadogradnja, Čengic Vila 37m2, Samir. Tel. 062 334 371 Prodaju se stanovi u novogradnji, useljenje u januaru 2012., Stup, 27-90m2, 1.550 KM. Novogradnja u BhBau 36-68m2, Stup. Useljivi stanovi u Tibra1 i Bhbau. Tel. 062 334 371 Renoviran stan u Zenici (Crkvice), drugi sprat 59 m2. Tel. 061 821 754 i 066 114 232 Strogi centar, kod Doma Armije 147 m2 na drugom spratu. Tel. 061 558 932 Vogošća centar novogradnja stan 48 m2 jednosoban, uknjižen, odmah useljiv, balkon, lift, cijena 1.486 KM/m2. Tel. 061 571 199 Vogošća centar novogradnja stan 75 m2 trosoban, uknjižen, odmah useljiv, balkon, lift, cijena povoljna. Tel. 061 571 199 Vogošća dvoiposoban stan i garaža naselje Tomo Mendeš. Tel. 062 009 475 Vojničko, 64 m2, 1/1, useljiv i sređen, 1.550 KM po m2. Tel. 061 248 222 Mijenjam četverosoban stan u centru za dva manja do Otoke. Tel. 062 940 465 Mijenjam kuću u Sarajevu, na ulazu u Boljakov potok 64 m2 + okućnice 42m2 sa svim priključcima uz cestu, za dva stana u Sarajevu. Tel. 061 167 774 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Penzion iz Sarajeva mijenja stan 35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda renov. kabl. parking bašta za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601 Prodajem imanje na Kobiljači kod Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820 9768, +352 691 84 6930 Prodajem plac u Pazariću KS 1.000 m2, sva infrastruktura. Cijena 10.000 KM. Tel. 061 627 722 Prodajem zemljište na Poljinama 35 KM/m2. Tel. 061 170 254 Prodajem zemljište za kuću u Aerodromskom naselju, 230 m2. Tel. 061 511 608 Prodajem zemlju 1.500 m cijena 10 e po m u Dračevicama blizu Blagaja i Mostara. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju za kuću - vikendicu 1.200 m2, Vidovci - Rakovica, kod n. rezervoara za vodu. Tel. 061 525 195 Prodaju se 2 placa na Mostarskom raskršću, 2.500m2 i kuća 400m2 sa tri stana 650.000 KM, i plac 5.300m2 kod Sidžisa 750.000 KM; Zemlja u Blagovcu 4 duluma. Tel. 062 334 371 Radava, zemljište za vikendicu 2.400 kvadrata, 1/1, povoljno, može i mlađe auto ili džip, 4 kilometra od Skenderije. Sve u komadu uz dogovor. Tel. 061 103 080 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Prodajem novu garsonjeru od 15 m2 u strogom centru Makarske. Tel. 062 381 294 Prodajem Nokiu N95 8G (kamera ne radi), cijena 100 KM. Tel. 061 135 215 Prodajem Samsung j600 pink 45 KM, Nokia 6610i 30 KM. Tel. 062 606 060 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038 Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem par argentinskih doga vrhunskog pedigrea povoljno u odnosu na kvalitet. Može i pojedinačno. Tel. 062 293 669 Prodajem štenadi šarplaninac. Tel. 061 746 400 Prodajem ženku njemačkog ovčara, stara 4 mj. sa papirima. Tel. 061 032 324

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m /4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena 250 KM. Tel. 061 477 854 Muzička linija Panasonik 2 zvučnika 100vati, cdradio kasetedaljinski te knjige, video kasete i gramofonske ploče domaći i strani izvođaći. Tel. 061 683 122

Ostalo 
Prodajem ćurke od 10 do 20 kg hranjene domaćom hranom. Tel. 065 944 365, 057 350 955 Prodajem ćurke piliće i domaće koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152 Prodajem purice prepelice i domaće koke. Tel. 063 485 152

Garaže 
Izdajem garažu na Čengić Vili I kod auto praonice Slon. Tel. 033 526 521 ili 061 188 758 Izdajem garažu na Koševskom brdu, ulica Jukićeva, cijena 60 KM. Tel. 061 264 179 Izdajem garažu u Dobrinji 2, blizu dobrinjske gimnazije, extra stanje. Tel. 061 700 636 Izdajem garažu u novoj zgradi Uniprometa kod Merkatora! Tel. 033 526 521 ili 061 188 758 Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 Prodajem ili izdajem garažu na Marijin dvoru. Tel. 062 357 640 Vogošća Jošanička kod početne stanice za Sarajevo. Prodajem podzemnu garažu. Tel. 062 460 751

Mašine 
Građ. kompresor Demag 3.3 m3 sa alatom Rk 23 (bušenje) Rk 17 (razbijanje kamena i betona). Tel. 061 915 874 Prodajem aparat za varenje Gorenje. Tel. 463 383 Prodajem viljuškar marke Hyster, 5t, duge vile. U ekstra stanju. Povoljno. Tel. 061 163 894

Ostalo 
Grede 10x12 cm 5 i 6 m. Povoljno. Tel. 065 499 060 Letva 5x3 cm 0,35 KM po metru. Tel. 065 499 060 Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore 95x140 i vrata 80x230, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodajem 3 ustakljena prozora 160 x 130 sa zaštitnim gelenderima. Tel. 061 108 221 Prodajem balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061 911 234 Prodajem dupla vrata na jednom štoku, bijeli bor puno drvo, nova, povoljno. Tel. 061 397 976 Prodajem polovan crijep Kanjiža 1.500 komada vrlo povoljno u dobrom stanju. Tel. 033 481 484 Prodajem polovnu stolariju “Jelovica”. Tel. 061 914 159 Prodajem za sprat kuće stana stolariju povoljno. Tel. 063 723 595

Poslovni prostori 
Izdaje se 200 m2 poslovnog, 200 m2 kancelarijskog, 200 m2 skladišnog prostora s vlastitim parking prostorom N. Sarajevo, D. Malta. Tel. 061 247 785 Izdaje se poslovni prostor 100 kvadrata Boljakov Potok blizu škole, pogodno za pekaru, mesaru, market... Tel. 061 709 712 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem extra poslovni prostor 50 m, Trg heroja 32, idealan prilaz. Tel. 061 157 382 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem granap sa inventarom pogodan i za druge djelatnosti. Tel. 061 182 061 Izdajem kanc. kod N. pozorišta vrlo povoljno. Tel. 061 729 536 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za više namjena. Tel. 061 135 449 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor na Ilidži pijaca pov 100 m2. Tel. 061 778 247 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor od 40 m2 na duži period. Tel. 061 398 436 Izdajem poslovni prostor u centru Konjica od 30 m2. Kirija 300 KM mjesečno. Tel. 061 285 407 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Izdajem prostor 620 m2 na Stupu preko puta crkve, pogodan za razne namjene. Tel. 061 571 199 Izdajem u centru dva poslovna prostora 36 m2 i 14m2 u neposrednoj blizini Katedrale, pogodni za sve namjene, exkluzivno sređen, ulica Petrakijna 16, frekventna ulica. Tel. 061 701 387 Iznajmljujem kancelarijski prostor na M. Dvoru, 2x80 m2 na I i II spratu (zaseban ulaz), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521 Kupujem poslovni prostor oko 20 m2 na atraktivnijoj lokaciji. Tel. 061 218 275 Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119 Prodaje se ili iznajmljuje poslovni prostor u Centru, 2x145m2, Mehmeda Spahe; Trg Heroja 61m2 225.000 KM; Stup Nikole Šopa 139m2 i 64m2 1.300 KM/m2. Tel. 062 334 371 Prodajem posl. prostor 26 m2 u posl. zgradi Unipromet. Tel. 061 686 524 Prodajem poslovni prostor 33m2 A. Šaćirbegović bb, Hrasno. Tel. 061 172 801

Namještaj 
Hitno prodajem ležaj 150 KM. Tel. 066 059 671 Kupujem dvije fotelje masivne, očuvane. Tel. 061 749 648 Potreban sto manji poslovni prostor za kancelariju. Tel. 065 885 722 Prodajem 2 dvosjeda, trosjed i fotelju. Dvosjedi i fotelja plave boje, kao novi. Trosjed smeđe boje. Cijena 300 KM. Dobrinja. Tel. 061 755 349 Prodajem Dalas kožnu garnituru bežboje kao nova. Tel. 061 192 291 Prodajem dobro očuvan trosjed, dvosjed, fotelju i klub sto fixno 350 KM. Tel. 061 684 089 Prodajem garnituru za dnevni boravak, nova, cijena po dogovoru. Tel. 033 460 346 Prodajem garnituru za sjedenje 350 KM u odličnom stanju. Tel. 061 813 062 Prodajem korišten dobar sto za dnevni boravak na točkićima 120x60x50 cm, Jeftino. Tel. 033 227 077, 062 006 768 Prodajem sto za dnevni boravak orginal kamena ploča sarena. Tel. 061 278 188 Prodajem trosjed dvosjed, kao novo, 550 KM. Tel. 061 788 076 Prodajem trosjed, dvosjed, fotelju u ekstra dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 061 903 015 Ugaona garnitura korištena 3 godine, očuvana, karo dezen, 300 KM. Tel. 061 499 921

Kuće 
JEFTINO! Useljiva kuća, Hrasno Brdo, stamb. prostora 200 m2, prizemlje i sprat, dvije (2) garaže i 500 m2 okućnice. Vl. 1/1. Cijena 75.000 eura. Tel. +46 73 83 46 510. Na tajne pozive ne odgovaram. 2411-1tt Aneks nova kuća nedovršena na početku Vrbovske sa poslovnim prostorom, garažom, dvijeetaže, dobar prilaz, hitno i povoljno. Tel. 061 247 174 Kuća ucentruMakarske, KalaLarga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuća u izgradnji 8x7 sprat opremljen struja, voda, sa 1.000 m kvadratnih okućnice pod voćem, 60.000 KM, Ilidža - Osjek, Drage Filipovića 82 ili zamjena za stan. Tel. 062 632 825 Povoljno useljiva kuća Stari Grad, jeftino. Tel. 062 150 856 Prodaja, kuća novogradnja, Stari grad, Sarajevo, okućnica i bašta 800 m2, svi priključci, može zamjena za dva stana ili stan i vikendicu u KS. Tel. 061 210 755 Prodaje se kuća 200 m2 u Hrasnom, ul. Posavska + 600 m2 zemlje, 149.000 KM, kuća u Blagovcu 300 m2 + 1.300 m2 zemlje 150.000 KM. Kuća u Rječici 81 m2 + 1.600 m2. Tel. 062 334 371 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću i 3 duluma zemlje u Hadžićima, cijena po dogovoru. Tel. 062 178 325 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kućuna Boračkomjezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću sa 2 sprata centralno grijanje i okućnice 650 m2. Sarajevo, ul. Salke Terzića 17, Kasindolska. Tel. 062 271 488 Prodajem kuću sa tri sprata, dvije garaže, 800 kvadrata okućnice, Nike Kolumbića 200 metara od tramvaja, ekstra lokacija. Tel. 066 150 391 Prodajem kuću u Hrasnici dupleks adaptirana dva jednosobna stana, dvije garaže, bašta i nus prostorije. Tel. 061 194 841 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Prodajem obite. kuću u Bugojnu, ul Donjići I br 14. Tel. 063 460 129 Prodajem veliku kuću 240 m2 + plac, Vrapčići kod Mostara. Tel. 061 301 772 Sokolović Kol. dupleks kuća, troetažna 140 m, kompletno adaptiran 135.000 KM. Tel. 061 510 964 U Žepču povoljno prodajem kuću sa 2 odvojena stana. Može samo jedan stan. Kuća je na lijepoj lokaciji. Ima garažu, gos. obj., baštu. Tel. 032 596 516 i 063 199 266 

Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem 100 knjiga starijih izdanja, strani jezici, 50 značaka, 50 zastavica. Tel. 037 351 057 Prodajem medicinske enciklopedije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sarajevo. Tel. 037 351 057 Prodajem sportske knjige “Ribolov” Šefika Mršića, Konjički sport Bihaća, Bihaćka hronika. Tel. 037 351 057 

Prodajem 2 prstena dijamantni, kospa 2.000 KM i ružica 800 KM. Tel. 061 106 856 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185

Kompjuteri
PROFESIONALNO RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO. UGRADNJA I ZAMJENA KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZAŠTITA. INSTAL. WINDOWSA, UMREŽAVANJE. DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 2767-1tt EPC SERVIS - VRŠI POPRAVKE RAČUNARA, LAPTOPA I RAČUNARSKE OPREME. DOLAZAK BESPLATAN. TEL. 062 643 394. 2302-1Ndž HITNO! RASPRODAJA KOMPJUTERA PENTIUM 4 SA WIN XP SISTEMOM, TAS, MIŠ, INTERNET, ZVUČNICI, NAPOJNI, ITD. KOMPLET 99 KM. TEL. 061 578 517. 12318-1Ndž PC serviser nudi usluge opravke računara, instaliranja windowsa, antivirusa, povoljno! Dolazak besplatan. Tel. 062 328 044. 2828-1tt Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor. Radimo non-stop (0-24h). Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na našoj web stranici www.bhislam.com. Tel. 061 700 863 Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera sve za računar. Tel. 061 243 611 Servis računara, instalacija sistema (XP, Win 7), ugradnja dijelova, pratećih programa, drajvera, antivirusna zaštita. Dolazak na adresu u Sarajevu. Tel. 061 515 560

Bijela tehnika 
Frižider staklena vrata 300 KM, veš mašine, šprete struja plin 150-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Prodajem frižider sa staklenim vratima i zamrzivač. Tel. 061 156 309 Nova umjetna trava za nogometna igrališta veoma povoljno. Tel. 061 377 170 Prodajem sprave za kućnu namjenu vježbanja, Power Plate, Ab Rokset, Lec Magic, povoljno. Zvati poslije 16 sati. Tel. 063 549 106 Prodajem stolove za stoni tenis na rasklapanje novi. Tel. 061 763 742

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Hitno kupujem norvešku peć Jotul polovnu plaćam 200 KM. Tel. 061 400 190 Prodajem dvije norveške gusane peći marke Jotul 602, extra stanje. Tel. 062 474 657 Prodajem dvije termo peći trojku i peticu. Tel. 033 695 270, 066 150 391 Prodajem kamin za etažno grijanje 11 kw i peć Buderus za centralno grijanje 21 kw može na plin ili lož ulje. Tel. 063 352 400 Prodajem plinski bojler Vajlant fasadni. Turbo TEC, pro, 28KW, 650 KM. Tel. 061 788 076 Prodajem plinski set brojilo. Tel. 061 890 430 Prodajem plinsku peć na dimnjak 70 KM. Tel. 033 239 326 

Prodajem lovački karabin 8,57 7,9 milimetara sa papirima, cijena po dogovoru. Tel. 065 915 853 Prodajem pištolj HS 9 u izvrsnom stanju, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085

Potražnja 
Kupujem dvosoban stan Koševsko Brdo u ul. Antuna Hangija. Tel. 061 272 150 Potreban fino namješten stan do 55 m2, zaposlenom stranom bračnom paru, blizina centra (agencija). Tel. 061 522 190

Kućni ljubimci 
VETERINARSKA APOTEKA “ZOO PLANET” je najbolji prijatelj kućnih ljubimaca. Nalazimo se u ul. Hamdije Čemerlića 49 na Grbavici 1 kod zelene pijace (pasaž uz knjižaru). Radno vrijeme: PON. - SUB. od 09 do 19 sati. Tel. 033 617 171. 2759-1tt CAFE SLASTIČARNA RAHATLOOK, FERHADIJA 41, SARAJEVO, TRAŽI RADNICE. OPSI POSLOVA USLUŽIVANJE GOSTIJU. KON. TEL. 061 144 812. 2834-1TT

Zamjena 
Mijenjam 2-soban stan (59 m2) na Grbavici za veći na istoj lokaciji, uz doplatu. Tel. 033 431 999

Zemljišta 
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 

Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Izdajem apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650

Telefoni 
Nokia N73 muzic edition u extra stanju 50 KM. Tel. 063 798 978

46

Petak 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

46 
“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033 655 600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 11771-1Ndž VODOINSTALATER SA ELEKTRIČAROM vršimo popravku starih i ugradnju novih instalacija (eko plastika, sanitarije, bojlera, indikatora, osigurača i drugo). Tel. 061 132 149, 061 180 120. 11906-1Ndž Bravarski radovi svih vrsta. Profesionalna izrada i montaža. Balkoni, tende, stepenice, ograde, vrata, zaštitne rešetke. Mob. 061 141 659, 062 828 257. 12262-1Ndž ELEKTRIČAR vrši opravku bojlera, kućanskih električnih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 2754-1tt TEPSER S.O.D. profesionalnim mašinama čistimo: namještaj, unutrašnjost auta, tepihe (rese), itisone o kamene podove (zaštita). Tel. 061 524 461, 033 200 003. 2768-1tt PROFESIONALNO: Radim keramiku, laminat, moleraj i sanitarije s garancijom povoljno. Tel. 061 908 097. 2787-1tt POVOLJNO: Vanjske roletne, aluminijske žaluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC Rehau stolarija. Tel. 061 214 303. 12269-1Ndž Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 12298-1Ndž VODOINSTALATER i ELEKTRIČAR pov. i garantovano za v. mašine, česme, sanitarije, peći, osigurače i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 12305-1Ndž Postavljam sve vrste sve vrste parketa, šipod patos laminate, brusim, lakiram bez prašine, vršim sve opravke na starim parketima. Tel. 061 813 204. 12315-1Ndž Bravarske i autolimarske usluge vrlo povolno i kvalitetno kovane ograde od 80 KM 1m sa materijalom, patos komplet 160 KM sa materijalom. Tel. 061 506 065 i 033 981 419 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Elektrosistemi, klima uređaji servis i montaza, el. instalacije, aut. osigurači, interfoni itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Molerski radovi brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 926 333 Molersko farbarske radove radimo profesionalno kao i rigips, keramika, laminat, termo fasade, kao i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket postavljanje, brušenje sve vrste parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Parket šipod laminat postavljamo brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila lakove lajsne. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286 Rigips, moleraj i ostali završni radovi. Povoljno. Tel. 061 872 910 Rigips, moleraj, edelpuc! Kvalitetno i povoljno. Tel. 062 626 422 Rigips: spušteni plafoni, pregradni zidovi, potkrovlja. Tel. 062 255 055 Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar izrada kuhinja plakara predsoblja šadrvana. Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Tapetar kvalitetno presvlačim sve vrste tapaciranog namještaja, a ujedno i pravim novi po željenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108 Tapetar stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, čisto i kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454 529, 061 332 746 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoinstalater ugrađuje i postavlja česme, vodokotliće, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 066 973 793 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja kao i ugradnju svih dimenzija spužvi. Tel. 033 459 539 

U ugostiteljskom objektu u centru grada potrebna konobarica i kuharica. Tel. 062 213 788. 2688-1tt Kaffe “Levante” Ilidža - potreban konobar. Tel. 061 564 935. 12194-1Ndž Bofe “Jagoda”, Titova br. 6, Marijin Dvor, potrebna konobarica sa radnim iskustvom. Tel. 061 247 786. 2808-1tt Za rad u autoservisu potreban vulkanizer i mehaničar sa iskustvom. Plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 170 526. 12311-1Ndž Frizerskom studiju “Emana” potrebna 1 radnica muško ženski frizer i 1 učenica. Mob. 062 256 504, 061 555 788. 1836-1tt Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Firma Efekt zdravlja Sarajevo, prima u stalni radni odnos ili honorarno za poslove marketinga ženske osobe 35 godina starosti i više, mogu i bračni parovi, po mogucnosti sa prostora Sarajevskog kantona. Tel. 061 137 958 Građevinski radnik traži posao, desetogodišnji rad na građevini, radio i kao grupovođa, vozačka B kategorije. Tel. 066 064 875 Hitno tražim posao, stalni rad odnos. Imam 45 g. tražim posao u Bugojnu - noćni čuvar, građevina..., radio bih savjesno i pošteno svoj posao, imam B kategoriju. Tel. 062 151 642 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Hitno tražim zaposlenje kao tehn. sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u trgovini, agenciji, kiosk, itd. Tel. 066 265 724 Kuhar sa dugogodišnjim iskustvom, traži posao kuhara ili pomoćnog kuhara. Tel. 061 424 470 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 28 godina tražim posao u ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel. 062 442 956 Momak 30 g ozbiljan, odgovoran i vrijedan tražim posao noćnog čuvara, na građevini ili bilo kakav drugi posao. Hitno. Tel. 062 081 927 Momak 30 godina traži posao, zavrsio sam za pomoćnog kuhara. Tel. 061 881 593 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potrebna frizerka, plata na procenat 50%, M. Dvor. Tel. 062 813 333 Potrebna radnica sa iskustvom do 30 godina za rad u trgovini. Ilidža, Otes. Tel. 061 157 473 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061 275 468 Potrebne 2 djevojke za posluživanje u ćevabdžinici u Nedžarićima Tel. 033 235 245 Tražim posao frizera. Tel. 061 700 955, 062 449 465 Tražim posao kuharice, može i inostranstvo. Tel. 061 612 156 Tražim posao noćnog čuvara ili bilo kakav posao iza 17h, redovan student. Tel. 061 079 262 Tražim posao noćnog čuvara. Tel. 061 172 895 Tražim posao posedujem kao vozač B, C kategoriju. Tel. 065 297 114 Tražim posao trgovinske dostave B kategorije, distribucija štampe, pekara i slično. Tel. 066 064 875 Tražim posao! Oženjen sam i imam 34 godine SSS KV vozač B,C,E kategorije sa iskustvom i rada u magacinu tekstil, higijena, Džemo, Sarajevo centar. Tel. 066 861 947 Tražim posao! Završena VSS (inžinjer - građevine), jedna god radnog staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231 Tražim posao, imam 20 god., smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759 Tražim posao, komercijaliste, konobara, ili el. struke. Tel. 063 078 696 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 2578-1tt Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje. Tel. 062 854 694 Zaradite novac uključite se u kozmetičku kompaniju - prodaja kozmetike, Sarajevski kanton. Tel. 061 210 994 Žena srednjih godina traži posao, čuvala bi stariju osobu, djecu ili rad po kući. Tel. 062 552 075, 033 674 437 12268-1Nd` Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, isplata odmah, prodaja certifikata za otkup stana. Tel. 061 836 657 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Prodajem “Brother” SC-2000 aparat za pečate. Tel. 061 208 373 i 033 514 609 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem bundu, nerc (od glave i nožica) žensku garderobu, vel. 44 i obuću. Tel. 062 547 587 Prodajem certificirane sadnice maline sorti wilamet, miker cijena 0,60 KM/komad. Tel. 062 056 641 Prodajem dvije karte za utakmicu Dinamo - Lion. Tel. 061 139 457 Prodajem komplet pribor i posuđe “Solingen” za ugostiteljstvo i domaćinstvo. Cijena po dogovoru. Tel. 546 456 Prodajem kontejner u odličnom stanju, dimenzija 6.20x2.40 sa izolacijom i strujom. Cijena 2.000 KM. Tel. 065 412 997 Prodajem kontejner u odličnom stanju, dimenzija 6.20x2.40 sa izolacijom i strujom. Tel. 065 384 167 Prodajem pekarsku mješalicu od rostfraja, dvije brzine miješanja, kapaciteta 100 kg brašna. Cijena 2.000 eura. Tel. 061 285 407 Prodajem pekarsku mješalicu od rostfraja, dvije brzine mješanja, kapaciteta 100 kg brašna. Cijena 2.000 eura. Tel. 061 285 407 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem podloge i kese za stomu, cijena po dogovoru. Tel. 546 456 Prodajem podne grijače - 35 KM. Tel. 061 358 261 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem termo-blok 2x9 kw Centrometal - korišten 1 godinu. Tel. 063 175 240 Prodajem tri kutije rivotrila 0.5 mg i 2 mg. Proizvodnja Švajcarska. Tel. 061 498 177 Prodajem vagu digtalnu do 30 kg i do 300 kg nove. Tel. 061 618 483 Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Tražim agregat preko 7 kw. U zamjenu dajem fordov kedi 1994. god, neregistrovan. Tel. 066 188 290

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

500.000 

Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173.

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 “Super efikasno” uništavamo žohare, miševe, moljce, mrave, uši, komarce, sve insekte i štetočine. Tel. 033 219 761, 062 136 248 Agencija “Paramedic”, prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Američko dubinsko usisavanje i pranje namještaja, ćilima, podova, auta. Povoljno i kvalitetno cijena po dogovoru. Tel. 061 522 239 Blistal - Dubinsko usisavanje i polusuho pranje tepiha, ćilima, etisona i sjedećih garnitura u Vašem stanu. Tel. 062 118 202 Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778 Certific. med. sestra sa iskustvom pruža usluge njege starim i iznemoglim licima, mijenjanje katetera, davanje infuzija, iv i im. terap., previjanje dekubitusa, itd. Tel. 063 796 616 Čistim kuće i poslovne prostore. Tel. 061 815 047 Čistim stanove nedjeljom. Tel. 066 054 856 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. Cijena po dogovoru, stanujem na Pofalićima. Tel. 061 667 073 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Čuvala bih stare osobe i pomagala u kući. Tel. 468 450 Dipl. fizioterapeut pruža usluge pacijentima nakon moždanih udara u vidu masaže, pasivnih, aktivno podpomognutih i aktivnih vježbi. Sarajevo. Tel. 063 813 758 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361 Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453 Kombi prevozputnika selidbeodvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kombi prevoz teretni. Tel. 061 758 031 Kombijem prevoz putnika, izleti, seminari, sportske ekipe, selidbe po BiH i regionu. Tel. 061 899 883 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Najjeftinija registracija i prevod vozila u Kantonu Sarajevo. Tel. 062 316 911 Nudim pomoć starijoj osobi uz nadoknadu, čovjek bez primanja. Tel. 061 531 226 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Ozbiljna djevojka čuvala bi djecu ili starije osobe na području Ilijaša, Vogošće, Visokog. Tel. 061 357 849 Ozbiljna gospođa penzioner pazila bi stariju gospođu. Tel. 062 320 034 Presnimavanje sa video kaseta, mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Profesionalno čišćenje kuća i poslovnih objekata. Tel. 062 455 930 Vršim prevoz robe, selidbe, povoljno, kombi 15 kubika tovarni prostor, na svim destinacijama. Tel. 061 811 115 Vršim prevoz, selidbe sa radnom snagom ili bez. Veliki kombi, Koševsko Brdo. Tel. 063 881 306. 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž Briket i drva vreća 5 KM, bukova iscijepana drva 1 metar 75 KM, tačna mjera. NE KRADEM!!! Tel. 062 424 220, 063 497 226. 2525-1tt Kontinuirana prodaja polovne zimske odjeće i obuće. Uvoz iz Holandije, velepr. cijena. Odjeća 8,00 - 1kg, obuća 3,00 - 1 kg. Tel. 062 209 245. N. Prodajem bilijar stolove 9FT, 6 komada, novi, cijena povoljna, 1 komad 3.950 KM, Sarajevo. Tel. 061 819 248. 2613-1tt AKCIJA: Prodaja i dostava uglja Banovići original seperacija (kocka, orah), drveni Kreka. Tel. 062 170 130, 061 289 961. 12227-1Ndž RASPRODAJA OGREVA Bukova drva u svim oblicima. Akcija uglja Banovići (kocka, orah) 155 KM, drveni ugalj Kreka 95 KM, prevoz obeznijeđen. Tel. 061 670 068. 2765-1tt SUHA KAO BARUT. Bukova i grabova drva, ćutci, cijepana, metrice i balvani od 35 do 65, ugalj Kreka drveni već od 85 bez prašine. Kameni Banovići kocka i orah 160 bukovi briketi od 180 tona za RVI i šehidske porodice popust! Za pekare obeezbjeđujemo veće količine. Pakujemo vreće: drva 5, briket 5, ugalj 6, kombi i kamion prevoz. Tel. 062 669 739. 12253-1Ndž Imamo zalihu 500 metara ogreva tako da dajemo akciju 2 dana. Jedan metar cijepanih drva I klase će vas koštati 60 KM. POŽURITE! Tel. 063 149 727. 12259-1Ndž A-KLASE bukova cijepana drva. U cijenu uračunat prevoz. Mjera tačna, količina zagarantovana. Dostava u dogovoru s kupcem. Dostava kamion - kombi. Pozovite! Tel. 061 564 660. 12296-1Ndž Kupujem deviznu štednju, cerfikate kupovina prodaja povoljno. Tel. 061 526 918 Kupujem dionice obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah. Tel. 063 351 572 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju i ratnu štetu. Isplata odmah. Tel. 066 723 731

Intelektualne 
Arhitektonski biro izrađuje glavne projekte za legalizaciju objekata. Cijena 3-5 KM/m2. Tel. 061 557 005, 033 471 375. 12239-1Ndž Da li imate potrebu da progovorite engleski jezik u što kraćem vremenskom periodu? Jeste li stalno umorni, uopće nemate snage, volje niti vremena da redovno pohađate klasične i dugotrajne kurseve? Rješenje za vas je cAllAn metoda. Posjetite: www.motivator.blogger.ba. Tel. 061 926 347 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Dajem instrukcije iz hemije i engleskog jezika (Bakalaureat inz. hemije) Sarajevo. Tel. 061 524 681, 033 801 606 Deutsch-uebersetzungen, dolmetschen, nachhilfe, konversation, lektorat. Tel. 062 198 790 Engleski jezik, instrukcije za osnovce i srednjoškolce, sve vrste prevoda. Profesorica, prevodilac-tumač, povoljno. Tel. 066 941 741, 063 041 880, zlata2801@hotmail.com Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instruiram njemački jezik osnovnu i srednju školu na mojoj ili vašoj adresi. Tel. 066 064 459 Instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima, 2h - 15 KM. Tel. 065 519 576 Instrukcije iz njemačkog i engleskog jezika za osnovce i srednjoškolce. Tel. 061 235 229 Inženjer elektrotehnike daje instrukcije iz matematike. Tel. 061 838 247 Iskusan prof. prevodi sa i na engleski tehničku dokumentaciju, instrukcije za učenike i studente, konverzacija, vježbe fonetike sintakse, testovi. Tel. 062 757 808 Matematika, instrukcije đacima, iskusan profesor dolazi vašoj kući. Tel. 062 691 202 Njemački jezik - prevodi, instrukcije, konverzacija, lektorisanje. Tel. 062 198 790 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Projektovanje, 3d modeli, idejni projekti, statički proračuni, najpovoljnija ponuda, www.3dprojekt.tk. Tel. 061 461 893 Radim seminarske radove iz sljedećih oblasti: pravo, ekonomije, jezika (bos, eng kao i prevođenje) i dr društvenih nauka. Tel. 062 137 951

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž ROLLEXPLAST - KVALITET ZA VAS, AL. ŽALUZINE, TRAKASTE, PANELNE, PLISE I RIMSKE ZAVJESE; HARMONIKA VRATA; AL. ROLETNE... TEL. 061 279 360. 2815-1tt

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 015221 09 Mals Biha}, 05. 09. 2011. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari tu`ioca JP Elektroprivreda BiH DD Sarajevo Podru`nica Elektrodistrubucija Biha}, protiv tu`enog Emir Durmi{evi}, vlasnik SZR Autoservis Sanski Most, radi isplate, v.sp. 200,00 KM, dana 05. 09. 2011. godine, donio je

Dnevni avaz

petak, 28. oktobar/listopad 2011.

47

- na iznos 63,40 KM po~ev od 10. 06. 2008. god. do isplate, - na iznos 34,20 KM po~ev od 10. 07. 2008. god. do isplate, - na iznos 36,10 KM po~ev od 10. 08. 2008. god. do isplate, na iznos 30,00 KM po~ev od 10. 09. 2008. god. do isplate, - na iznos 20,65 KM po~ev od 10. 10. 2008. god. do isplate, - na iznos 8,05 KM po~ev od 10. 11. 2008. god. do isplate, - na iznos 8,05 KM po~ev od 10. 12. 2008. god. do isplate i nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 15,00 KM, sve u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana dostavljanja presude.

Sudija Ivani{ Vlatka

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju na ime duga isplatiti 200,45 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 908276 05 Mal Datum: 14. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Pavle Crnogorac, u pravnoj stvari tu`ioca HT d.o.o. Mostar iz Mostara, protiv tu`enog Stojana Ragu`a, Zagreba~ka 1, iz Mostara, radi duga, v.sp. 38,49 KM, dana 14. 09. 2011. godine donio je:

- na iznos od 14,36 KM od 03. 05. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 8,10 KM od 30. 05. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 4,21 KM od 25. 07. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 5,84 KM od 23. 08. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM od 22. 09. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM od 24. 10. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM od 22. 11. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM od 20. 12. 2004. godine pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 113,50 KM sve u roku od 15 dana od dana prijema presude: Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

PRESUDU
- zbog propu{tanja ‘Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati dug u iznosu od 38,49 KM za nepla}ene ra~une za kori{tenje telefonskih usluga sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to: Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a): Napomena: Presuda ima smatrati pravosna`nom 15 dana nakon dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 007647 05 Mals Zenica, 12. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca UNIPROMET d.d. Sarajevo, ul. Marka Maruli}a broj 2, Sarajevo, protiv tu`enog DTS-trgovina BiH d.d. Zenica, ul. Adolfa Goldbergera broj 6, radi isplate duga, v.s. 1.885,00 KM, van ro~i{ta dana 12. 09. 2011. godine, donio je:

PRESUDU
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 188074 11 P Sarajevo, 02. 09. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine Federacije BiH“ broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Altijana [eta, u pravnoj stvari tu`itelja ]ORALI] IZET iz Sarajeva, ul. Nevjestina broj 21, zastupan po advokatu Leme{ Salihu iz Visokog, protiv tu`enih KOROMAN ro|. Borov~anin SLOBODANKA k}i Bo`e iz Bugojna, ul. Slobode 202 B, Bugojno, zakonska nasljednica iza umrlog Borov~anin Bo`e, BOROV^ANIN SLOBODAN, sin Bo`e, iz Bugojna, ul. Slobode 202 B, Bugojno, zakonski nasljednik iza umrlog Borov~anin Bo`e, KOVA^EVI] DARKO sin Milana iz Lukavice, ul. Spasovdanska broj 6, Lukavica, zakonski nasljednik iza umrlog Kova~evi} Milana sina Danila, koji je bio zakonski nasljednik iza umrlog Kova~evi} Danila, KOVA^EVI] NADA iz Lukavice, ul. Spasovdanska broj 6, Lukavica, zakonski nasljednik iza umrlog Kova~evi} Danila, ^ORALI] MUHAMED sin Bakije iz Sarajeva, ul. Sarajevskih ilegalaca br. 4, ^ORALI] ADIS sin Bakije iz Sarajeva, ul. Bajrama Zenunija br. 6, ITOVI] ro|. ^orali} MIRSADA k}i Bakije iz Novog Sada, ul. M. Stojakovi}a br. 22, Republika Srbija, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, objavljuje
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`iocu isplati iznos od 1.885,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos po~ev od 28. 01. 2004. godine, pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 207,00 KM, sve u roku od 15 dana. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa ~l. 183. st. 1 a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`enom. SUDIJA Aida Pezer, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 003747 05 Mal Zenica, 26. 08. 2011. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Koki} Edvin, u pravnoj stvari tu`itelja „Zenica-stan“ doo Zenica, Fra Ivana Juki}a 1., Zenica, protiv tu`enog Had`imejli} Fejsal iz Zenice, Dervi{a Imamovi}a 1, radi duga, v.s. 300,84 KM; van ro~i{ta, donio je dana 09. 06.2011. godine, a na osnovu ~lanova 348. stav 3. i 349. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, OBJAVLJUJE slijede}u:

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR
Tu`itelj je dana 07. 03. 2011. godine podnio tu`bu protiv tu`enih, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva. U tu`bi se navodi da je tu`itelj stvarni vlasnik i posjednik nekretnine upisane u zk. ulo{ku broj 34 k.o. SP - Sarajevo Mahala XCII ozna~ena kao k.~. 105 u naravi ku}a i dvori{te povr{ine 127 m2. Me|utim, nazna~ena nekretnina je u zemlji{nim knjigama Op}inskog suda u Sarajevu upisana na ime Borov~anin Bo`e, sina Riste, Kova~evi} Danila, sina Vlade, ]orali} Muhameda, sina Bakije, ]orali} Adisa, sina Bakije, Itovi} ro|. ]orali} Mirsade, k}i Bakije, u odgovaraju}im omjerima, a tu`itelj je upisan kao vlasnik iste u omjeru 3/16. Tu`itelj navedenu nekretninu neprekidno dr`i u mirnom posjedu, tj. na istoj ima savjestan i zakonit posjed jo{ od 1976. godine, dakle, preko dvadeset godina, ~ime je tu`itelj na nazna~enoj nekretnini stekao pravo vlasni{tva dosjelo{}u, budu}i da je ispunio uslove propisane ~lanom 32. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima, koji propisuje: „Posjednik stje~e dosjelo{}u pravo vlasni{tva na nepokretnoj stvari koja je u vlasni{tvu druge osobe protekom deset godina savjesnog i zakonitog posjeda“, odnosno „protekom dvadeset godina savjesnog posjeda“. Tu`itelj je stekao na navedenoj nekretnini pravo vlasni{tva dosjelo{}u, pa isti ima interes da se to stvarno stanje uspostavi i provede, te da se tu`itelj u zemlji{nim knjigama Op}inskog suda u Sarajevu upi{e kao vlasnik na navedenoj nekretnini u omjeru 1/1. Tu`itelj je u tu`bi predlo`io da sud donese presudu kojom se utvr|uje da je tu`italj ]orali} Izet, sin Hakije iz Sarajeva, po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasni{tva na nekretnini upisanoj u zk. ulo`ak broj 34 k.o. SP - Sarajevo - Mahala XCII ozna~ena kao k.~. 105 u naravi ku}a i dvori{te povr{ine 127 m2, {to su tu`eni du`ni trpjeti da se na osnovu utvr|enja iz ove presude u Zemlji{nom knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu u ozna~enom zk. ulo{ku provede ispravka, tako da se tu`eni bri{u, a tu`itelj upi{e kao vlasnik te nekretnine, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Shodno iznesenom sadr`aju tu`be II-tu`eni se poziva da u smislu ~lana 70 i 71. Zakona o parni~nom postupku u roku od 30 dana od prijema tu`be, dostavi sudu pismeni Odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koje navode podnesci, (~lan 334 ZPP-a). Ako tu`eni ospori tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Tu`eni dostavlja Odgovor na tu`bu u dva primjerka pozivom na broj 65 0 P 188074 11 P. SUDIJA Altijana [eta

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`iocu na ime duga za nepla}enu stanarinu na ime kori{tenja stana na adresi Armije RBiH 4., plati dug u iznosu od 300,84 KM za period od 01. 01. 1998. godine do 28. 11. 2001. godine sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od 05. 12. 2001. godine, kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 122,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom izvr{enja. STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lnom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 019364 10 Mals Biha}, 05. 09. 2011. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari tu`ioca BH Telecom D.D. Sarajevo Direkcija Biha}, protiv tu`enog Toli} Ivica, vlasnik obrta Bosanska Hastana“ Biha}, radi isplate, v.sp. 276,70 KM, dana 05. 09. 2011. godine, donio je

- na iznos 98,90 KM po~ev od 25. 05. 2009. god. do isplate, - na iznos 102,65 KM po~ev od 25. 06. 2009. god. do isplate, - na iznos 0,05 KM po~ev od 25. 07. 2009. god. do isplate, - na iznos 19,15 KM po~ev od 25. 08. 2009. god. do isplate, - na iznos 19,15 KM po~ev od 25. 09. 2009. god. do isplate, - na iznos 19,15 KM po~ev od 25. 10. 2009. god. do isplate, - na iznos 17,65 KM po~ev od 25. 11. 2009. god. do isplate i nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu 21,00 KM, sve u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana dostavljanja presude.

Sudija Ivani{ Vlatka

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju na ime duga isplatiti 276,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

48

Petak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 27. 10. 2011. navr{ile su se dvije godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

^EDOMIR MASKIJEVI]
Zaista si znao trenutke u~initi lijepim! Hvala ti za prijateljstvo i za sve poklonjene osmijehe! PO^IVAJ U MIRU! Zbogom prijatelju! Sanja, Dija, Jelena, Danijela, Danka, Ru`i~ka, Grof, Mijo, Kiki, Viki, Ivana, Boki, D. Edita, Reno, Ivana, Jaca, Erhan, Lili, Spoma
P-71122

SULJO BABI]
(20. 12. 1946 - 27. 10. 2011)
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Uvijek te se sa rado{}u sje}amo. Tvoje k}erke Zinaida i Lejla, zetovi Admir i Damir, te unuci Haris, Adnan, Mirza i Omar
12326-1nd`

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se {est tu`nih godina od smrti mog dragog brata

Dana 30. 10. 2011. navr{ava se 10 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 30. 10. 2011. navr{ava se 10 godina od preseljenja na ahiret mog voljenog brati}a

MUSTAFA (RAMIZA) [EHI]
Dragi brate, svaka godina je bolnija i bolnija bez tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Ti }e{ vje~no `ivjeti u na{im srcima. Tvoja sestra Hatid`a sa porodicom
2838-1tt

JASMIN (ENVERA) [UVALIJA
Vrijeme prolazi, ali ne donosi zaborav onima koji te vole. Molimo Allaha d`.{. da te nagradi lijepim D`ennetom. Tvoji: tetka Nisa, tetak Safet, Mirnes i prija Zulfija
12323-1nd`

JASMIN (ENVERA) [UVALIJA
Dragi na{ Jasko, ostat }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. Dragi Allah d`.{. neka ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji tetka Fethija i tetak Esad
12323-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{eg voljenog

JASMINA - JASKA [UVALIJA
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se vole i pamte. Molimo Allaha d`.{. da te nagradi D`ennetom, njegovim ljepotama i vje~nim rahmetom. Tvoja rodica Sanela sa suprugom Senadom, k}erkama Sibel i Izel
12323-1nd`

JASMINA - JASKA [UVALIJA
Voljeni na{ Jasko zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: ro|ak Avdi} Alen sa suprugom Elmom, k}erkama Enom i Asjom
12323-1nd`

JASMINA - JASKA [UVALIJA
Dragi na{ Jasko, te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Bol nije u rije~ima i suzama, ve} u srcima gdje ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja rodica Minela sa suprugom Jasminom
12323-1nd`

Oti{ao je na{ {kolski drug

Dana 30. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od kada vi{e nije sa nama na{ dragi kolega

Dana 28. 10. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako nije sa nama na{a draga majka i supruga

RADIVOJE BRADI] ALMIR MULI]
Maturanti Realne gimnazije Tuzla generacija 1955/56. god.
1251-1tz

ANKICA MUJEZIN, ro|. BROZINI]
@ivot nestane u trenutku, ali ljubav i po{tovanje prema tebi ostaju zauvijek.

S po{tovanjem, tvoje radne kolege: Elvira, Azra, Zlatko i Nezir
1257-1tz

Vole te tvoji Jasna, Almir i Hamza
12324-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom amid`i

Najdra`oj sestri i tetki

SJE]ANJE

na na{u dragu kolegicu

TEUFIK (MUSTAFA) KADI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Armin i Zakira Kadi}
037887

BEBI ABASPAHI], ro|. BILALOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. S po{tovanjem, Vahida sa djecom
2842-tt

FAHIRA DUMAN
POSLJEDNJI SELAM

28. 10. 2007 28. 10. 2011.
Dana 28. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{e majke

HALIL (RAGIB) D@AKA
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Sin Vahid, snaha Merima i Almira
2825-1tt

HABIBA KAJI], ro|. BAJRI]
Uvijek }e{ biti sa nama. Irfan i Fikreta
2839-tt

S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe.

Tvoje radne kolege iz „Narodne apoteke“ Tuzla
1258-1tt

Dnevni avaz
Dana 28. 10. 2011. navr{ava se 6 godina od preseljenja na ahiret na{eg

petak, 28. oktobar/listopad 2011.

49

had`i DENIZ (ASIM) KALAJD@I]
1957 - 2005.
Tvojim odlaskom mnogo smo izgubili, ali zahvaljuju}i dobroti i plemenitosti du{e tvoje, koja zauvijek `ivi u djelima tvojim, dobili smo neizmjernu ljubav i primjere kako treba `ivjeti. Tvoj lik je i{~eznuo sa ovoga svijeta, ali `ive tvoja nebrojena dobra djela. Molimo Gospodara da ti sva dobra djela koja si ~inio na dunjaluku, budu nagrada, oprost i milost na boljem Vje~nom svijetu. 2841-tt Tvoji najmiliji

TU@NO SJE]ANJE

\ANI PER^I]
(27. 10. 2000 - 2011.)
Jedanaest predugih godina tuge i boli neprebolne. @ivi{ u nama! Porodica
1249-tz

Dana 27. oktobra 2011. navr{ile su se dvije godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac i djed

OP]INA TRNOVO U.JOB „UNIJA VETERANA“ OP]INE TRNOVO I U. „DRUGA VITE[KA“ NOVI GRAD SARAJEVO U povodu obilje`avanja programa 29. 10. 1994. g. OPERACIJA OSLOBA\ANJA HOJTE, JAVORKA, [ILJKA I KO^ARINA s ponosom se sje}amo {ehida i poginulih boraca koji su dali svoj `ivot u osloba|anju ovih prostora, kao i prostora cijele BiH. Dana 29. 10. 2011. godine u 10,00 sati na {ehidskom mezarju u Dej~i}ima prou~it }e se dova i odati po~ast svim {ehidima i poginulim borcima. 10,30 h Dujmovska Brda - polaganje cvije}a, odavanje po~asti, ~as istorije. 11,15 h Kamenolom Brda - polaganje cvije}a, odavanje po~asti, ~as istorije, dru`enje. Pozivamo u~esnike ove operacije, sve pripadnike bora~kih udru`enja proisteklih iz perioda 1992-1995., kao i ostale gra|anke i gra|ane da nam se pridru`e. ODBOR ZA OBILJE@AVANJE

SULJO (FADILA) BABI]
Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju sje}ati i nikad zaboraviti. Voljeli smo tvoj duh, osmijeh, iskrenost i po{tenje. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Zineta
1189-1tz

12328-1nd`

U subotu, 29. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu

^EDOMIRU MASKIJEVI]U (MALOM)
Sestra Vesna Kamber sa obitelji Kamber
2832-tt

]ERIMA - BEBA ABASPAHI], ro|. BILALOVI]
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u subotu, 29. 10. 2011. u 12.00 sati u Begovoj d`amiji. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja porodica
2842-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu

^EDOMIRU MASKIJEVI]U (^EDANU)
Sestra Lidija Bogdanovi} sa porodicom Bogdanovi}
2832-tt

50

Petak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 31. 10. 2011. navr{ava se {esta godina otkako nije sa nama na{ TU@NO SJE]ANJE Dana 31. 10. 2011. navr{ava se 6 ({est) godina od kada je preselio na ahiret

Dana 28. oktobra prije pet godina ostali smo sami, bez na{eg dragog

JUSUF PA[OVI]
No{eni nezaustavljivom bujicom vremena, `urimo kroz `ivot, nastoje}i da svakoga dana budemo bolji ljudi - onako kako si nas neumorno u~io. Ali, jo{ uvijek, u trenucima duboke tuge ili velike radosti, kad nam treba neko da to sa nama podijeli - tada zastanemo, tu`ni i shvatimo da te vi{e nemamo. Na{eg najboljeg prijatelja. Da nas voli, razumije, da je uvijek na na{oj strani. Da smo ostali sami. Ali, na{a srca znaju da si i dalje uz nas, na neki na~in. 12301-1nd` Tvoja porodica

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke i nane

28. 10. 2006 - 28. 10. 2011. (1932 - 2006.)

HASKE (NUKICE) [ABANOVI], ro|. ^AU[EVI] SULJO (MUHAREMA) MEHAKOVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati prazninu nastalu tvojim odlaskom. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti u d`amiji na ^engi} Vili I, u petak, 28. 10. 2011. godine prije d`ume namaza. Tvoja supruga Alija 2795-tt Dana 28. 10. 2011. navr{ava se pola godine otkako je preselio na ahiret na{ voljeni otac i suprug

SULJO (MUHAREM) MEHAKOVI]
Pamtit }emo tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji: svastika Tifa sa sinovima Edinom i Elvirom
2794-tt

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 28. 10. 2011. u 16.00 sati u mesd`idu Cicin Han. Tvoja porodica
2789-tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom, voljenom daid`i

Dana 31. 10. 2011. navr{ava se {esta godina od kako vi{e nije sa nama na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE Dana 31. 10. 2011. navr{ava se 6 ({est) godina od kada je preselio na ahiret na{ dedo

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke i nane

Pro{le su 3 tu`ne godine od kako je na{a draga majka preselila na ahiret.

SMAJO BA[I]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Avdi} Nezir, Fatima Mima, Jasmina i Ermin
2812-tt

SULJO (MUHAREMA) MEHAKOVI]
Vrijeme prolazi, a nama samo sje}anja, tuga i ljubav prema tebi ostaju. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Jasmina, zet Esad, unuci Amar i Amina
2795-tt

SULJO (MUHAREM) MEHAKOVI] SEAD (MUJO) POZDER
S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i D`ennet. Tvoje supruga Mukadesa i k}erka Lejla Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 10. 2011. godine u 14.00 sati u ku}i rahmetlije, ul. Mehe Smajlagi}a br. 2. 12313-1nd`

HASIBA GLADOVI]
Godine prolaze, a tuga ostaje vje~no u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet du{i. Tvoje k}erke: \ulesma, Esma, Hajra i Sadina sa porodicama
2809-tt

Dragi dedo, mnogo nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji: snaha Had`ira, unuci Jasmin i Eldar
2795-tt

HASKE (NUKICE) [ABANOVI], ro|. ^AU[EVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tvoj sin Aljo, snaha Azra, unu~ad Melina i Alen
2789-tt

Dana 28. 10. 2011. godine navr{avaju se tri godine od kako nije sa nama na{a voljena

Dana 30. 10. 2011. navr{ava se 10 tu`nih godina od preseljenja na ahiret mog jedinog brata

TU@NO SJE]ANJE

ANKICA BARBARI]
Uvijek }emo imati na{e lijepe uspomene. Tvoji: Dubravko, Jasna, Mirela i Gabriel Leon
12322-1nd`

JASMIN (ENVERA) [UVALIJA
Dragi brate, ne postoji utjeha i zaborav, samo velika tuga i ponos {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i d`enetske ljepote.
12321-1nd`

SANDRA MIJATOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica \eri}

Tvoj brat Dino sa suprugom Adisom i k}erkom Lanom
12323-1nd`

Dana 30. 10. 2011. godine navr{ava se 10 tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

JASMINA (ENVERA) [UVALIJE
Dragi na{ Jasko, tuga je jaka, najja~a, najve}a za tobom. „A ti du{o smirena vrati se Gospodaru svome zadovoljna i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove moje i u|i u D`ennet moj.“ Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Razija - Mejra, otac Enver, brat Dino, nana had`i-Mejra, snaha Adisa i brati~na Lana
12323-1nd`

U ~etvrtak, 27. 10. 2011. navr{ilo se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se trinaest godina otkako je preselio na{ dragi

Dana 28. 10. 2011. godine navr{ava se osam tu`nih godina od kada je preselila na ahiret na{a draga k}i u 14. godini

POSLJEDNJI SELAM

dragom djeveru

MUSTAFA - MUJO (OSMANA) BJELI]
1942 - 2011.
Dragi na{ babo, nedostaje nam da nazovemo, obradujemo, do|emo i poljubimo. Hvala ti {to si bio dobar otac, punac i dedo. Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje k}eri: Ai{a, Munira, Sabina, Elvedina, Suada i Samira sa svojim porodicama Mevlud i hatma dova }e se prou~iti u subotu poslije podne namaza u porodi~noj ku}i 12316-1nd` u ^uni{tima - Olovo.

SELIM (OMER) KORMAN
Ponosni smo na sve trenutke provedene sa tobom. Tvoji najmiliji: supruga Habiba, sinovi Sead i Senad, k}erka Semka sa porodicama Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
2822-tt

MIRSADA (MENSURA) GUD@EVI]
Dani, godine prolaze, a tuga i bol ne prestaju. Sve je ostalo pusto. Ne postoji zaborav i utjeha za tobom, k}eri na{a. Da ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote. Tvoji: babo Habib, mama [erifa, sestre Kimeta i Senada sa porodicama
12320-1nd`

TEUFIK (MUSTAFA) KADI]
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Firdevsa Kadi}
037888

Dnevni avaz
Dana 28. 10. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

petak, 28. oktobar/listopad 2011.

51

SENIJA ([A]IR) MEMI], ro|. SULJAGI]
@ivot nestaje u trenu, a sje}anja ostaju zauvijek. Vrijeme koje prolazi nikada ne}e donijeti zaborav onima koji te vole. Po dobrom }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati, a u srcima ~uvati najljep{e uspomene na tebe. S po{tovanjem tvoji: suprug Smajo, sinovi Enver i Muhidin, snahe Ramiza i Indira, unuke Emina i Melisa Tevhid }e se prou~iti u petak, 28. 10. 2011. godine prije d`uma namaza u d`amiji Kova~i - Hrasnica.
12317-1nd`

SJE]ANJE

28. 10. 2010 - 28. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Irfan Milavi} sa familijom
1486-1mo

EDO FAZIL

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana kako sa nama nije na{ dragi brat, daid`a i iskreni prijatelj

Javljam porodici i prijateljima da se 30. 10. 2011. godine navr{ava 40 dana otkako je preminula na{a draga

SJE]ANJE

BAKIR KAZAZOVI]
Ne postoje rije~i koje mogu opisati koliko nam nedostaje{. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i na{im mislima. Volimo te. Sestra Edina - Dina, sestri~na Aida i porodica Tur~inovi}: Kemal, Emina, Nermin i Arman
12308-1nd`

[A]IRA SALKOVI]
Tevhid je 30. 10. 2011. u 12.30 sati. Nikad te ne}emo zaboraviti. Mu` Ibro i ostala porodica Salkovi}, [ehovi}, [erifovi}, Popaja, [abanovi}
P-76120

AIDA (RE[AD) LOMIGORA
28. 10. 1992 - 28. 10. 2011.
Tvoji: suprug Miralem, k}erka Selma, sin Aziz sa porodicom i tetka Merd`ana Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari vje~ni D`ennet.
2694-tt

SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{eg dragog

ALIJA (ALIJE) IBRAHIMAGI]
30. 10. 1998 - 30. 10. 2011.
Rado te se sje}amo i uvijek volimo. Supruga Senka, djeca i unu~ad
2820-tt

SEAD (MUSTAFE) VEJSILOVI]
28. 10. 1989 - 28. 10. 2011.
Rado te se sje}aju, Tvoji najmiliji: supruga Hidajeta, sin Esad, k}erka Edina, snaha Merima, zetovi Zoran i Slaven, sa unu~adima Enis, \ana i Eldina, te praunu~ad Lana i Lea
2820-tt

SJE]ANJE

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselila na ahiret na{a draga tetka

Dana 28. 10. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od kako te nema, dragi Tata

EDIN (MUHAMED EMINA) FAZIL
28. 10. 2010 - 28. 10. 2011.
Nedostaje nam tvoja iskrenost i tvoja dobrota. Vole te: \ani, Alma i [efik Obad
1489-1mo

REMZA AHATOVI], ro|. IMAMOVI]
Hvala Ti na neizmjernoj ljubavi, pa`nji i dobroti koju si nam nesebi~no pru`ala. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i biti dio najljep{ih sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestri~na Hasiba, Nihada, D`afer i Faris
12300-1nd`

BAJRO PALAMAR
Dan po dan, mjesec po mjesec i sve je te`e, dragi moj tata... svega mogu biti svjestan i sve mogu da shvatim, ali tvoj odlazak ne mogu podnijeti, i svaki dan sje}anja na tebe samo presje~e dah... zaustavi vrijeme... zaboli... ti si imao osmijeh koji je uvijek lije~io... ti si nezamjenjiv... bio i ostao... nemam rije~i samo suze uvijek kad pomislim na Tebe... Tvoj sin ADI sa mamom Samrom
2826-tt

52

Petak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Danas, 28. 10. 2011. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 25. 10. 2011. navr{ilo se 6 mjeseci od prerane smrti na{eg voljenog brata

SENADIN (OMER) D@AFO
Najdra`i brate, vrijeme nije lijek, ve} samo nijemi svjedok na{eg bola. Vole te Bina i Keka
2829-tt

AHMET (ALIJE) BRATI]
Dragi na{ babo, dedo, bol se ne mo`e iskazati rije~ima, a da te suze mogu vratiti ti bi `ivio vje~no. Toplina kojom si zra~io, dobrota i ljubav koju si nam pru`io, ~ine nas ponosnim {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. El-Fatiha Tvoji najmiliji
1484-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

na{em prijatelju i poslovnom partneru

KEMAL KARI]

KEMAL PELJTO
Kolektiv KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
N N

Kolektiv KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Had`i MEJRA SPAHI], ro|. ABAZA
Draga majko, pro{le su tri godine od kada si nas napustila. Nama, tvojoj djeci, ostala je najte`a lekcija u `ivotu da u~imo kako `ivjeti bez tebe, jer ti si bila Majka vodilja u svojim savjetima, uputama i vje~nom brigom za nama. Ti }e{ uvijek biti dio nas i sa nama do kada i mi budemo `ivjeli. Sje}anje na tebe ispuni nas ljubavlju, sa samo jednom `eljom da nas stisne{ u zagrljaj, da osjetimo da si tu i da ti mo`emo re}i mnogo toga... Tako mnogo, mnogo nam nedostaje{... Suprug i djeca
2819-tt

Pro{le su tri tu`ne godine otkako nas je napustila na{a najdra`a

SANDRA MIJATOVI]
28. 10. 2008 - 28. 10. 2011.
Zauvijek u na{im srcima, u na{im mislima, nikada pre`aljena. U subotu, 29. oktobra 2011. u 13.00 sati, posjetit }emo njezin grob. Po~ivala u miru Bo`jem. Tvoji: mama Rada, tata Miro i sestra Suzana
12321-1nd`

Dana 28. oktobra 2011. navr{ava se 15 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{u najdra`u prijateljicu

DEDO (JAKUPA) ALI]
^uvamo vje~nu uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Porodica
2823-tt

EMIRI HAD@IIBRAHIMOVI]
majci na{e drage kolegice Halide [ukman Kolektiv JU O[ „Hrasno“
2818-tt

SANDRU MIJATOVI]
28. 10. 2008 - 28. 10. 2011.
Sanela i Nata{a
2824-tt

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se pola godine od kako je na ahiret preselila na{a draga

SJE]ANJE Povodom 40 dana od prerane smrti

RAMIZA (AVDIJE) OLOV^I], ro|. BRKANI]
Ne postoji zaborav, a jedina utjeha je u Allaha d`.{. Mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe. Tvoja plemenitost i dobrota vje~no }e `ivjeti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 10. 2011. u ku}i rahmetlije, Faleti}i 34 u 14.00 sati. Porodica
2831-tt

Kako si lijepa bila Samo kad bi ljudi znali Eneza ti bilo ime, a svi smo te KEKA zvali.

Kako samo plemenita uredna i uvijek ~ista kao sunce, koje sija sje}aju se Ad`e Mu{an i Safija

ENEZE (TID@E i ETHEMA) \ULIMAN
19. 9. 2011 - 29. 10. 2011.
SJE]ANJE
1487-1mo

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

k}erki na{ih dragih prijatelja

na na{u nikad zaboravljenu

ULFETA (ABDULAH) POPOVI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
2827-tt

SANDRA MIJATOVI]

D@EMILA - D@EMA USTAMUJI]
Dana 29. 10. 2011. navr{ava se 8 godina. U nama si i sa nama. Molimo Allaha d`.{. da ti podari najljep{e d`enetske ljepote. Mama, Husein i Enisa sa porodicom
2833-tt

Porodice Vreto i Pr{e{
2830-tt

Dnevni avaz
Danas, 28. 10. 2011. godine navr{ava se pet dugih i tu`nih godina kako je prestalo da kuca plemenito srce na{e najdra`e supruge i majke

petak, 28. oktobar/listopad 2011.

53

Danas, 28. 10. 2011. godine navr{ava se bolnih, te{kih i dugih 52 dana od preseljenja na ahiret voljenog supruga Ede POSLJEDNJI SELAM najdra`em suprugu

EDHEM - EDO (VAHID) BE[IREVI]
1934 - 2011. VESNE MULI]
Najdra`a i najmilija na{a, samo da zna{ koliko nam nedostaje{... Tvoji D`emo, Lejla i Haris
12289-1nd`

Oti{ao si na onaj svijet kako si i `ivio i na ovom svijetu, a ostavio si tugu i bol u mom srcu da tugujem dok sam `iva. @ivot nestaje u trenu, ali postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koje vrijeme ne lije~i. Po dobroti }u te pamtiti, ali u srcu zauvijek ~uvati. Voljeni nikad ne umiru, volim te i volje}u te do kraja svog `ivota. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja supruga Zineta Hatma dova }e se pokloniti petak, 28. 10. 2011. u mesd`idu u Hrasnici ul. [ehitluci prije d`ume namaza.
2752-tt

Dana 26. 10. 2011. godine navr{ila se godina od kada je preselila na ahiret na{a draga majka i supruga

ZLATA SABLJICA, ro|. KARAMEHMEDOVI]
S ljubavlju, ponosom i neizmjernom tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tvoji: suprug had`i Esad, sin Mirza, snaha Emina, zet Senad i unuci Aida, Bakir i Adi Tevhid i hatma dova prou~it }e se u subotu, 29. 10. 2011. godine u 14.00 sati u Bakijskoj d`amiji.
2762-tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 29. 10. 2011. navr{avaju se tri (3) godine otkako me je napustila moja jedina sestra

na na{e drage

MUNEVERA KRNI]
Neizmjerno mi nedostaje{. Tvoja Lirija
12291-1nd`

VAHIDU SMAJI], ro|. AJANOVI]
9. 5. 1939 - 29. 10. 2004.

ISMETU [EHI], ro|. AJANOVI]
20. 11. 1949 - 2. 10. 2002.
PTT

@ivot nestaje u trenutku, ali ljubav i sje}anje na vas ostaju dok `ive oni koji vas vole. Va{i vje~no o`alo{}eni: Halida, Kurt i Denis Koch i Bisera i Michael Weber

U petak, 28. 10. 2011. navr{ava se 7 dana kako je na{a

SJE]ANJE

Navr{ila se godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE na na{e najmilije

MUNEVERA ZILD@O
preselila na ahiret. Tog dana prou~it }emo tevhid u Sara~ Ismailovoj d`amiji u 16.00 sati (na Mejta{u). O`alo{}ena porodica
2698-tt

NURDIN (ALIJA) SALIHAGI]
iz Bijeljine S ljubavlju }emo te se sje}ati i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Hanumica, sin Mirsad, k}erka Nermina, snaha Nermina, zet Husejin, unuk Samir, snaha Safira, praunuka Neira Tevhid }e biti prou~en u subotu, 29. 10. 2011. u 12,30 sati u ulici ORB br. 69 @ivinice.
P-71210

NASIHA BILALOVI], ro|. KARAMEHMEDOVI]
2. 11. 1999 - 2. 11. 2011.

NUSRET BILALOVI]
28. 10. 2009 28. 10. 2011.

Bezgrani~nu ljubav, ali i tugu u na{im srcima ne mogu izbrisati svi ovi dani, mjeseci i godine. Neka Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet va{im plemenitim du{ama. T evhid }e se prou~iti dana 29. 10. 2011. godine u 12 sati u ulici Grbavi~ka 4A/VII, stan \ulan~i}. Tvoji: k}er Alida, sin Edin, zet Samir, unuka Melika i unuk Rijad
P-71120

SJE]ANJE

na moju dragu tetku

Dana 28. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od kako sa nama nije na{a draga supruga i majka

HAJRU H. IBRI[EVI]
iz Ora{ja

JELA RADOJEVI]
Dana 30. 10. 2011. posjetit }emo njen grob i polo`iti cvije}e. Njeni najmiliji
415-1ze 12314-1nd`

28. 10. 2007 - 28. 10. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. TVOJA ENISA

54

Petak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 30. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja moga supruga

VAHID - VAHA (OMER) OLOV^I]
@ivot nestaje u trenu, ali ostaju sje}anja i ponos {to si bio dio mog `ivota i vje~ita bol {to vi{e nisi sa mnom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Ramiza Ovim putem posebno se `elimo zahvaliti kom{ijama: porodicama Nuhi}, Hero i Kerla, te dijaliznom centru Bolnice Ko{evo i dijaliznom centru Doma zdravlja Ilid`a. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 10. 2011. u 14 sati u Had`i}ima - Kasati}i do 21.
2803-tt

FARUK MALI^EVI]
29. 10. 2002 - 29. 10. 2011.
Ti postoji{, traje{ i `ivi{ u na{im mislima. Zauvijek }emo biti zajedno. Tvoji: supruga Ljilja, sin Zlatko, snaha Svjetlana, dedina ru`a Zlata i dedin dje~ak Sandro
2799-tt

iz Sanskog Mosta

Dana 30. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na{eg oca i dede

Dvadeset osam godina od preseljenja na ahiret. Sa ljubavlju i po{tovanjem sje}anje na oca i dedu

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e radne kolegice Nusrete ^omor

VAHID - VAHA (OMER) OLOV^I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Ismir, unuci Kenan, Mirza i Adnan
2803-tt

had`i DERVI[ @IGA
1925. (29. 10. 1983 - 29. 10. 2011.)
VJE^NO ]EMO TE VOLJETI I U SRCIMA NOSITI TVOJ PLEMENITI LIK. Sin MUSTAFA i k}erka had`i ZAKIRA MUJKI] sa svojim porodicama
2797-tt

BAJRO ^OMOR
Sindikalna organizacija POSTBANK BH Po{tanske banke Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
2807-1tt

Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se godina od kako je preselila na ahiret

Dana 30. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja prijatelja

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

na na{eg dragog

SALEM GA^ANIN
iz Konjica

MEHMED (HAKIJA) ADEMOVI]
28. 10. 1988 - 28. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Dana 26. 10. 2011. navr{ilo se 17 godina od pogibije na{eg
2806-tt

1981 - 2011.
S ljubavlju i tugom: supruga Fikreta, k}erke Edina i D`enana, zetovi Tomislav i Beh|et i unuci Goran, Bojana i Amra
P-88400

FATIMA (HASAN) GOGI]
Tim povodom }e se u nedjelju, 30. 10. 2011. godine u 11.00 sati prou~iti tevhid u ku}i `alosti Brezanska 40. Porodica
12234-1nd`

VAHID - VAHA (OMER) OLOV^I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja prija Hasna A{~i}
2804-tt

TU@NO SJE]ANJE na na{u najdra`u mamu, nanu i prananu

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog

Dana 28. 10. 2011. godine navr{ava se 31 godina kako je preselio na{ dragi tata

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom ocu, dedi i puncu

HABIBA SARI], ro|. [OJKO FIKRETA (IBRAHIMA) RED@I]A
Postoji tuga koju vrijeme ne lije~i i ljubav koju smrt ne prekida. S ljubavlju i po{tovanjem te ~uvamo u na{im srcima. Tvoji najmiliji: sestre Fata i Hajrija i zet Avdo sa djecom i unu~adima
2796-tt

ASIM (IBRO) KUTLOVAC
Vrijeme koje je pro{lo ne umanjuje tugu i bol za tobom, niti mo`e smanjiti prazninu koja se nalazi u na{im srcima, ni izbrisati lijepo sje}anje na tebe. Bio si veliki ~ovjek najljep{ih ljudskih vrijednosti, vrijedan vje~nog po{tovanja. Tvojom smr}u na{ `ivot se promijenio i ni{ta vi{e nije kao {to je bilo prije. Sa puno ljubavi te se sje}amo i puno te volimo. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Ismet, snaha Zehra, unuke Irma i Adisa, praunuk Adin 12254-1nd`

18. 12. 2010 28. 10. 2011.

VAHID - VAHA (OMERA) OLOV^I]
Samo mi koji smo rasli i `ivjeli s tobom znamo {ta si nam zna~io i {ta smo sve izgubili tvojim odlaskom. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Ismira, zet Nedim, unu~ad Bakir i Naida
2805-tt

D@EVAD BOGILOVI]
Zauvijek u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem K}erke Amra i Sabrina sa porodicama
2645-tt

Draga na{a majka 29. 10. 1935. je dan kada si do{la na ovaj svijet, 18. 12. 2010. je dan kada si preselila u vje~ni svijet. Svjesni smo da te vi{e na ovome svijetu nema, a u na{im srcima si zauvijek `iva. Tvoji o`alo{}eni: k}erka Sabina, unuk Nermin, snaha Merima i praunuke Selma i Amela
2728-tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 28. 11. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kada je preselila na ahiret na{a voljena majka, nana, svekrva i punica

[EVKA (BEGO) HOD@I], ro|. OSMANOVI]
S bolom u srcu i sre}om {to smo te imali, ~uvat }emo uspomene na tebe i nastaviti putem na koji si nas uputila, dr`e}i se dobra, humanosti i vjere u dragog Allaha d`.{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: suprug Rasim, sin Fikret, k}erka Fikreta, zetovi Mehmed i Menjo, snahe Zineta i D`enana, unuk Emir, unuke Amina i Lamija, praunuke Nejra i Ajna i praunuk Irhad
2790-tt

Dana 29. 10. 2011. godine navr{ava se godina otkako sa nama nije na{a majka i baka

EDIN HOD@I]
Ako je neko zaslu`io D`ennet, to si ti. Izgubili smo najljep{i cvijet, ali to je, ako Bog da, tvoj put u D`ennet, jer tamo idu nagra|eni. Bilo {ta da ka`emo malo je i nedovoljno. Oni koji su do`ivjeli razumje}e. Ne postoji zaborav, niti utjeha, samo bol i tuga... Tvoji neutje{ni roditelji: Muhamed i Zuhra, sestre 2710-tt Amira i Lejla sa porodicama i ostala rodbina

JELKA D@INO
Tog dana }emo se okupiti na groblju Vlakovo u 12.00 sati. O`alo{}ena porodica D`ino
12284-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 28. oktobar/listopad 2011.

55

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka

HASNIJA ([AHOVI]) BAJROVI] OMER (MU[ANA) D@ANKOVI]
28. 10. 2006 - 28. 10. 2011.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Edin D`ankovi} sa porodicom i uposlenicima AIDA-COMMERCE
12047-1nd`

Draga mama, te{ko je prihvatiti istinu da te vi{e nema. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Mirsada, sinovi Mirsad i Meho sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u petak, 28. 10. 2011. u 14.00 sati u porodi~noj ku}i, Fadila Jahi}a [panca 14.
2641-tt

SJE]ANJE

Dana 28. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od kako si nas rano ostavio.

OMER (MU[ANA) D@ANKOVI]
28. 10. 2006 - 28. 10. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Kiko sa porodicom
12048-1nd`

NED@AD (RU@DIJA) MRKULI]
Sine Ne~ko, ostat }e{ uvijek voljen i nezaboravljen. Tvoj Ruki
12256-1nd`

Dana 27. 10. 2011. navr{ava se godina kako nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug, otac, deda, svekar, punac

MIRNAZ (IBRAHIM) RAMI]
1983 - 2010.
Dana 29. 10. 2011. navr{ava se godina od kako je na{ dragi kolega i prijatelj preselio na ahiret. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Direktor i uposlenici dru{tva „Frimeco“ d.o.o.
N

IBRAHIM DELI]
Dragi na{, Hvala ti na svemu. Vje~no }e{ biti sa nama i `ivjeti u na{im srcima.

25. 3. 1941 - 27. 10. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: Mevla, Jasminka, Jasmin, Elma, Almir, Edi, Seid i Amra
sm-0001440

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e majke

SJE]ANJE

Dana 27. 10. 2011. navr{ile su se dvije godine kako je preselio na ahiret na{ vjerni drug i prijatelj

HABIBE KAJI]

FARID MUJKANOVI]
MUHAMED (AZIZA) VAJZOVI]
30. 10. 2000 - 30. 10. 2011.
p-71104

Tevhid }e se odr`ati u Carevoj d`amiji u 15.30 sati. Porodica Kaji}

ZAHIDA VAJZOVI], ro|. PORI^ANIN
8. 8. 2008 - 30.10. 2011.
p-72270

Molimo Allaha d`ele{anuhu da mu podari lijepi D`ennet. Tvoji prijatelji: Salko Gu{i}, Sead Kozli}, Munib Mili{i} - Barba, @iko Sakib, Adnan Selmanovi}, Nihad Livadi}, Osman Kavazovi}, Osman Novali}
2792-tt

Esma, Zijada i Nihada sa porodicom

Dana 28. 10. 2011. navr{avaju se 3 godine od kako nije sa nama na{ dragi

Dana 25 10. 2011. navr{ila se godina od kada je na ahiret preselila na{a draga majka, nana i punica

SADIK (ZE]IRA) BAJRAMOVI]
Godine koje prolaze ne umanjuju bol i tugu, niti popunjavaju prazninu koju si ostavio svojim odlaskom. Ni nakon tri godine ne pro|e dan, a da ne pomenemo tvoju dobrotu i plemenitost. Ti `ivi{ u na{im srcima. Tvoje supruga Bahrija i k}erka Erna
2777-tt

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage roditelje

15. 2. 1950 - 28. 10. 2008.

SEIDA (AVDO) ^IZMI], ro|. GRADA[^EVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje k}erke Enisa i Aida, unu~ad Belma, Ajla, [ejla i Nadir, zetovi Omer i Semir Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 10. 2011. u 14.30 sati u Begovoj d`amiji.
2788-tt

RED@O OGLE^EVAC
13. 10. 1983 - 28. 10. 2011.

RASEMA OGLE^EVAC
30. 10. 2009 - 28. 10. 2011.

Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina u nama, ali i lijepa sje}anja koja }e `ivjeti sve dok `ive oni koji vas vole. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Va{ sin Nusret, k}erka Zemka, snaha [efika i zet Mesud sa porodicama 2791-tt

56

Petak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 28. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 28. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti na{e drage

HASNIJE IMAMOVI], ro|. DEDI]
Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek. Tvoji najmiliji: suprug Hamed, k}erke Fadeta i Rusmira, zet Fejzo, unuke Amna i Esma
12307-1nd`

AVDIJA (ZAHID) OMERBEGOVI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. S ljubavlju, Tvoji najmiliji: supruga Saima, k}erka Elvedina, zet Vahidin, unuci Elvir i Edin Tevhid }e se prou~iti u petak, 28. 10. 2011. u 16.00 ~asova u porodi~noj ku}i u ul. Ramiza Sal~ina 204.
12309-1nd`

Dana 28. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret

SJE]ANJE

HASNIJE IMAMOVI], ro|. DEDI]
Draga sestro, samo oni koji te vole znaju kako je `ivjeti bez tebe. Na{a ljubav je dovoljna da te nikad ne zaboravimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Vejsil
12307-1nd`

OMER (MU[ANA) D@ANKOVI]
28. 10. 1996 - 28. 10. 2011.
Uvijek }e{ biti dio na{ih uspomena i lijepih sje}anja. Ostat }e{ u srcu i mislima. Sa ljubavlju i tugom, Tvoji najmiliji
2775-tt

IN MEMORIAM

Dana 30. 10. 2011. godine (nedjelja) navr{avaju se 52 tu`na dana otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nana i pranana

BERISLAV (NIKOLA) OBRADOVI]
28. 10. 1991 - 28. 10. 2011.

NIKOLA (MI[KO) OBRADOVI]
10. 7. 1984 - 28. 10. 2011.

RAZIJA KUSTURA, ro|. ^ELIK
Uvijek }emo te pamtiti po plemenitosti i dobroti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug [ahin, sin Azem sa porodicom, k}erke Azema, Sadbera i Sadija sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 10. 2011. godine u ku}i `alosti u ulici Gornji Zovik 2724-tt br. 20 sa po~etkom u 13.00 sati.

Zauvijek ste u na{im srcima! Po~ivali u miru Bo`jem! Va{e Slavica i Branka
p-71120

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se 13 tu`nih godina od prerane smrti na{eg dragog

Dana 27. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg sina

MIRSAD (HALIL) UDVIN^I]
Dragi sine, te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Bol nije u rije~ima i suzama, ve} u srcima gdje ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti 29. 10. 2011. u 13.30 sati u Centralnoj d`amiji u Vogo{}i. Tvoj otac Halil i mama Nazifa
11933-1nd` 2284-tt

SAMIRA BAJRAMOVI]A (BUCO)
Sje}anje na tebe ne blijedi. Svaki dan si tu u na{im mislima. Dok `ivimo nosit }emo uspomenu na tebe i tvoj lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoj otac Sabit i majka Sevda

Dana 28. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret moje drage mame

na insana i prijatelja

NIZAMA ^UTURA, ro|. MUHI]
Pro{la je najtu`nija godina u mom `ivotu. Vrijeme ni jednu ranu zalije~ilo nije, iako su rekli da ho}e. Ponekad se nadam da }e{ mi do}i, zagrliti me i da }e sve pro}i. Ne postoje rije~i kojima bih mogla opisati kako se osje}am. Poslije tebe vi{e ni{ta nije kao prije. Tevhid }e se prou~iti u medresi „Osman-ef Red`ovi}“ Visoko, poslije ak{am namaza
12263-1nd`

NED@AD (RU@DIJE) MRKULI]
Ponosni smo {to smo te imali. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i du{i. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj dobroj du{i vje~ni rahmet. Tvoj amid`a [efkija sa porodicom
12278-1nd`

had`i DENIZA KALAJD@I]A
2007 - 2011.

Sulejman Bajraktarevi} sa porodicom

Tvoja \ana
12274-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 28. oktobar/listopad 2011.

57

Dana 25. 10. 2011. navr{ilo se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

na na{e drage brata i majku

EJUB LIVADI]
26. 10. 1995 - 26. 10. 2011.

RAZIJA LIVADI], ro|. LIPNI^EVI]
23. 10. 2009 - 23. 10. 2011.

MIRSAD (HALILA) UDVIN^I]
Ne postoji ni utjeha, ni zaborav, postoji samo neizmjerna tuga i bol, jer je s tobom zauvijek oti{ao i dio nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Uvijek }emo te voljeti. Supruga Nermina i k}erka Zerina Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 10. 2011. godine u 13.30 sati u Centralnoj d`amiji u Vogo{}i.
p-71210

Zaborav ne postoji za voljene. Postojite u na{em trajanju. Vodilja ste u svakom na{em novom danu i `ivotnim izazovima. Neka je rahmet va{im plemenitim du{ama. 2837-tt S ljubavlju i po{tovanjem: Mina, Mersija s porodicom i Jasmina s porodicom

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{oj nani

na{oj nani

Dana 29. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i oca

VEIZA (HUSNIBEGA) ^ENGI]A
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti veliku bol i tugu za tobom. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Jasin }e se pokloniti pred du{u rahmetlije u petak, 28. 10. 2011. godine prije d`uma namaza u Turhan Emin-begovoj d`amiji u Ustikolini. Zauvijek tvoji: supruga Amela, sin Husnija, k}erke Nejra i Naida
685-1go

SANIJA BEHRAM
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Berin, Nedim, Sanela i Nermin Bajrovi}
12333-1nd`

SANIJA BEHRAM
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sara, Adna, Azra i Sejad \ozo
12333-1nd`

SENA PLASTO
28. 10. 2009 28. 10. 2011.
Sa ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji Veispahi}i i Vite{ki}i
12337-1nd`

U petak, 28. 10. 2011. godine navr{ava se sedam dana od kada je prestalo kucati srce drage supruge i majke

SJE]ANJE

RIFIJE KADI]
Tvoja dobrota i nje`nost }e ostati u na{im i srcima svih koji su te poznavali. Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su u najte`im trenucima bili sa nama rodbini, prijateljima, kom{ijama, ljekarima koji su je pratili tokom njene bolesti - na{em prijatelju dr. Goranu Sulejmanpa{i}u, njenoj dr. Branki Brajkovi}, njenoj sestri Ljilji Had`i}, dr. Maji - CUM, dr. Rezakovi} i osoblju Endokrine, ku}noj posjeti „Omer Masli}“, Aldinu i Asimu. Veliko hvala osoblju Hitne pomo}i, dr. Vildani Hod`i} - Dom zdravlja „Omer Masli}“, dr. Farisu Zvizdi}u i sestrama odjeljenja F3 Klinike za bolesti srca i reumatizam koji su bili uz nju u posljednjim trenucima. Porodica
2845-tt

Dana 30. 10. 2011. navr{ava se 18 godina od tvog preranog odlaska

ZLATKO (MUHAMEDA) KRESO
@ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Porodica Kreso
1490-1mo

U utorak, 1. 11. 2011. navr{ava se 11 tu`nih godina kako nas je napustio na{

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana kako nas je napustila na{a draga majka, nana

Dana 28. 10. 2011. navr{avaju se dvije tu`ne godine kako nisi sa nama

SEAD (IBRO) [A^I]
Godine prolaze, vrijeme odmi~e, svakim danom nam sve vi{e nedostaje{, tvoj zagrljaj i topla rije~. Tvoj lik }e zauvijek `ivjeti u nama kao najljep{a uspomena koju nam je Bog uzeo u Svoje d`enetske vrtove. Tvoji Haris, Hana i Sejdefa
2843-tt

[EMSA BIBI]
Na{a ljubav je ja~a od rastanka. Tvoj sin Esad, snaha Malka, unuka Amina, unuk Mirnes Zahvaljujemo se dr. Jadranki [ari}, sestri Fejzi} Sameli u Ambulanti Ante Babi}a 1. na lijepom pona{anju prema na{oj nani.
12332-1nd`

HASNIJA IMAMOVI], ro|. DEDI]
Uvijek si sa nama... Uvijek u na{im mislima i duboko u na{im srcima. Ko je tebe poznavao, nije te mogao zaboraviti. Dobri ljudi nikad ne odlaze u zaborav. Tvoji: sestra Ai{a sa sinovima, snahama i unu~adima
12335-1nd`

SJE]ANJE na na{e najmilije

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

„Mi smo Allahovi i Njemu se vra}amo“

„Mi smo Allahovi i Njemu se vra}amo“

SELIM (TAHIR) BALI]EVAC
HASAN (MUHAREM) SARA^EVI] HUSO (HASAN) SARA^EVI] HASO (HASAN) SARA^EVI] @ivot nestaje u trenu. Tvojim odlaskom izgubili smo mnogo. Ostavio si veliku bol i prazninu u na{im srcima. Rado }emo te se sje}ati kao velikog ~ovjeka dobrog srca. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji sin D`enan i supruga Ferida
12334-1nd`

SELIM (TAHIR) BALI]EVAC
Dragi babi, Oti{ao si tiho i dostojanstveno, onako kako si i `ivio. S ljubavlju i po{tovanjem sje}at }emo se tvoje neizmjerne dobrote koju si pokazivao prema porodici, prijateljima i poznanicima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: D`enana, Emelin, Amila i Almir
12334-1nd`

31. 10. 1992.) 23. 10. 2005. 20. 5. 2010. Sa beskrajnom ljubavlju i tugom zauvijek vas nosimo u na{im srcima i mislima. Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Vje~no o`alo{}ena Sara~ev} Remzija-hanuma sa unucima i snahama 2850-tt

58

Petak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJE na na{e drage roditelje

Dana 26. 10. 2011. navr{ila se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

MUHAMED (IDRIZ) BERKOVAC
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Mirsad i Izet, k}erka Rabija (Beba) sa svojim porodicama Tevhid }e se prou~iti 29. 10. 2011. godine (subota) u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Humka broj 5 Podhrastovi.
2853-tt

HAMIDA AHMETOVI]
iz Tuzle

31. 10. 2005 - 31. 10. 2011.
Uvijek si u na{im mislima i hvala ti za sve {to si u~inila za nas. Tvoja djeca sa porodicama
1260-1tz

RAZIJA HAD@I], ro|. TURULJA
27. 10. 2010 - 27. 10. 2011.

SAKIB HAD@I]
1. 4. 2007 - 27. 10. 2011.

SJE]ANJE Ovih dana se navr{ava godina od kako je preselio na ahiret moj dragi dedo i 19 godina od preseljenja na ahiret mog dragog Braima

Neizmjerno smo ponosni na vas i zahvalni na svemu {to ste za nas u~inili. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: sin Saudin, k}erka Sanela, snaha Minela, zet Ahmedin, unu~ad Enes, Adil, Faruk i Vedad 689-1go

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu prijateljicu

ANKICU MUJEZIN, ro|. BROZINI]
(28. 4. 2011 - 28. 10. 2011.)
Te{ko je bez tebe. Sve vi{e nam nedostaje{.

Dana 30. 10. 2011. navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

AHMEDA (HUSO) DOKARA
Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Vrijeme ne donosi zaborav niti bol biva manja. S ljubavlju i po{tovanjem. Supruga D`emila, k}erke Zineta, Nevzeta i Nihada sa 2854-tt porodicama

MUHAMED BERKOVAC
Nikad vas ne}u zaboraviti. Haris sa roditeljima i Edinom

IBRAHIM TANKOVI]
2852-tt

Po~ivaj u miru i spokoju. Puno te vole: Jasna Karovi}, Subhija Hod`i} i Zehra Proli}
2847-tt

POSLJEDNJI SELAM

dragom amid`i

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kolegici

TEUFIK KADI]
Upu}ujemo dove Uzvi{enom Allahu d`.{. da ti otvori d`enetske kapije i podari vje~ni rahmet. Adila sa djecom i njihovim porodicama
12342-1nd`

HASIJA - SEKA BE^AREVI]
S tugom i po{tovanjem, Ramiza, Selveta, Nata{a, Hajra, Fata, Ljerka, Munira Ljubau{ka, Semra, Minka, Hedija, Jasmina, Rada, Hidina, Sejda, Sabaheta
2844-tt

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog mu`a, oca, dede

POSLJEDNJI SELAM

Dana 28. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci otkako nije sa nama na{a snaha

^EDOMIR MASKIJEVI]

ZEJNA BA[ALIJA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Porodica ^engi} - Mujo, Ismeta, Ismir i Ilvana

DURAN (IBRO) ^AJI]
Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima i sje}ati se sa neizmjernom tugom i po{tovanjem. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Emina, sinovi Ramiz i Amer, k}erka Sajka, snahe Belma i Mersiha, zet Esad, unuci Haris, Ema, Hana, Faris, Tarik, Rijad i Amina
12340-1nd`

SPAVAJ MIRNO PRIJATELJU! KIKI I VIKI
P-71122

ANKICA MUJEZIN, ro|. BROZINI]
Hvala ti za sve. Sejda i Safija sa porodicama
12324-1nd`

2802-tt

Dana 26. 10. 2011. godine preselila je na ahiret na{a majka, svekrva i nena

Dana 26. 10. 2011. godine preselila je na ahiret na{a majka, svekrva i nena

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg voljenog i nikad zaboravljenog tate

HANKIJA MI]IVODA, ro|. BAJROVI]
Bila je velika ~ast sve ove godine dijeliti sa tobom. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoj sin Safet, snaha Mirzeta, unuk Alem, unuka Vildana i zet Admir, praunuke Ena i Adna 687-1go

HANKIJA MI]IVODA, ro|. BAJROVI]
Bila je velika ~ast sve ove godine dijeliti sa tobom. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoj sin Ramo, snaha Sabina, unu~ad Ilma i Muhamed
687-1go

NED@AD MRKULI]
28. 10. 2009 28. 10. 2011.
Ne~ko, Volimo Te i nikada Te ne}emo zaboraviti! Hasiba, Senad i Mirsad
12341-1nd`

ZAHTILA BORISLAVA
Vrijeme prolazi, ali ljubav i sje}anje zauvijek ostaju. Tvoje k}erke Borana i Snje`ana, supruga Igda, zet Luca i unuka Laura Misa zadu{nica }e se odr`ati 28. 10. 2011. u Crkvi Presvetog Trojstva u N. Sarajevu u 18.00 sati.
2855-tt

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi sin, suprug, otac i brat

petak, 28. oktobar/listopad 2011.

59

HUSEIN (RASIM) HAD@IBULI]
preselio na ahiret 27. 10. 2011. godine. Ukop i d`enaza }e biti naknadno objavljeni. Porodica
12344-1nd`

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga majka

ISMET (MU[AN) HOD@I]
preselio na ahiret dana 26. 10. 2011. godine u 65. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 28. 10. 2011. godine u 15.15 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju u Kapov Han. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u 15.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Hajrija, sin Hajrudin, k}erka Ismira, brat Nusret, sestra Nusreta, zetovi Mirsad i Zahid, snahe Remza i Amela, unu~ad Mersad, Ermin, Hamza i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
690-1go

SADIKA (FADILA) TOP^IBA[I], ro|. BAJRI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. 10. 2011. godine u 88. godini. Te{ko se pomiriti sa sudbinom da vi{e nisi me|u nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja k}erka Hanka i zet Nezir [ehovi}
12339-1nd`

U nedjelju, 30. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga

HASIJA - SEKA BE]AREVI], ro|. HAMZI]
Oti{la si tiho kako si i `ivjela, ostala je samo praznina. Tvoji najmiliji: suprug Sabit - Be}a, unuk i zet Damir i Zdravko Margeta, brat Suad, sestre D`emila, Fatima i Suada, brati}i Dejan i Davor, sestri}i Damir i Edin, sestri~na Edina, te porodice Be}arevi}, Margeta, Hamzi}, Ajanovi}, U~ambarli}, Hajdarevi}, Me}o, Ba{i}, Veli}, Hondo, Boti} i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti 30. 10. 2011. godine u nedjelju u 1233-1nd` Kuvajtskoj d`amiji - ^engi} Vila u 11 sati.
POSLJEDNJI SELAM

Dana 29. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 tu`ne godine od smrti na{e drage mame, sestre, babe i tetke

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i susjedima da je na{a draga

SALIHE MLADENOVI], ro|. NALO
Tog dana (subota) u 12 sati obi}i }emo njen mezar i polo`iti cvije}e. Njeni najmiliji
2851-tt

BO@ENA STANI], ro|. DRLJO
preminula 26. 10. 2011. godine u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 28. 10. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Lav“. O@ALO[]ENI: sin Rajko, snaha @eljka, unuke Stefani i Stella, kao i ostala rodbina, 111 prijatelji i susjedi

na{oj dobroj i dragoj nani

...za ovaj trenutak - pripremajte se... (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SADIKA (FADILA) TOP^IBA[I]
iz Trebinja
Tvoj plemeniti i dragi lik nikad ne}emo zaboraviti. Vje~no }e{ `ivjeti sa nama. S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe, a Allah d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoja unuka Ermina, zet Sakib \ozo sa praunu~adima Amer i Fuad
12338-1nd`

JUSO (NAZIFA) RIMPAPA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. 10. 2011. godine u 81. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 28. 10. 2011. godine iza d`uma namaza ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na gradskom mezarju Kolijevke. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Nazif, Zaim, Edvin, k}erka Indira, sestra Taiba, unu~ad i praunu~ad, porodice Rimpapa, O{ijan, Kajevi}, Terovi}, Poturak, Hamzi}, 688-1go Agovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

Dana 25. 10. 2011. navr{ile su se dvije godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi
POSLJEDNJI SELAM dragoj nani POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 28. listopada 2011. godine navr{it }e se ~etrdeset dana od smrti

dr. ENGIN ZARATIN SADIKA TOP^IBA[I]
Tvoju dobrotu, tvoj plemeniti lik zauvijek }emo nositi u svojim srcima. Sje}ati se tebe dovama, moliti Allaha d`.{. da tvoju dobru du{u nagradi lijepim D`ennetom. Tvoji [ehovi} Fadila, Tarik, Emina
12343-1nd`

[EVKI OSMANOVI], ro|. ROV^ANIN
Uvijek }u te se rado sje}ati. S ljubavlju, Tvoj unuk Arnel
2857-1tt

Dana 29. listopada polo`iti }emo cvije}e i zapaliti svije}u u pomen na tebe i pokoj du{e tvoje. IVAN i ALE[ POKOJ VJE^NI DARUJ JOJ GOSPODINE
P-71101

AHMET (MEHMEDA) GERMOVI]
Na{a beskrajna ljubav je ja~a od vremena i od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Kadira, k}erka @elmina, sin Jasmin, sestre Biba i Had`era, unu~ad Mirza, Alem, Emina, Tarik Hatma dova }e se pokloniti 30. 10. 2011. (nedjelja) u 12.20 sati poslije podne namaza u Gazi Husrev-begovoj d`amiji.
2856-tt

60

Petak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUNIRA MUHASILOVI], ro|. ZLATAR
preselila na ahiret u srijedu, 26. oktobra 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. oktobra 2011. u 16.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: suprug Bajro, sinovi Senad i Med`id, unuk Armin, snaha Aida, te porodice Muhasilovi}, Zlatar, Trebinjac, Had`ibegi}, ]umurija, Jusi}, ^ehaji}, Karahasanovi}, Mahmutagi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: D`emala Bijedi}a br. 35/XIII.
No037885

preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Geteova br. 7 sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Behija, sin Senad, k}erka Aida, snaha Enisa, zet Jasmin, unu~ad Anes, Linda, Adela i Melisa, brat Enes, sestra Revda, snahe Firdevsa i Raifa, zet Sabrija, brati}i i brati~ne, sestri}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Geteova br. 7/IX.
037886

TEUFIK (MUSTAFA) KADI]

Na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NATALIJA (IVANA) ^ALETA, ro|. DUGAN\I]
preminula 26. 10. 2011. godine u 83. godini.

HASAN (AVDO) HASANSPAHI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. 10. 2011. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28.10. 2011. godine u 15,30 sati na mjesnom mezarju @unova kod Olova. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti. O@ALO[]ENI: sin Ahmo, k}eri Hasna i Hasija, snaha Hajra, zetovi Asif, Emir i Mersad, unu~ad Indira, Mahir, Muamer, Muamera, D`afer, Amel i Sanel, te porodice Hasanspahi}, Ejubovi}, Sokolar, [arac, Pand`i}, Aliba{i}, Kuki}, Zuki}, Had`iabdi}, Karagi}, Kari}, Kopi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije ptt

25. 3. 1933 - 27. 10. 2011.

MUSTAFA MAND@I]
preminuo je 26. 10. 2011. u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 28. 10. 2011. u 14.45 ~asova na Novom be`anijskom groblju u Beogradu. O@ALO[]ENI: supruga Nada, k}erke Jadranka, Dijana i Gabrijela, zetovi Rusmir i Zoran, unuci Dario, Selma, Branislav, Vedran, Bogdan i Dina, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
1255-1tz

Sahrana }e se obaviti 29. listopada 2011. godine u 11.15 sati, iz katoli~ke kapele na gradskom groblju „Bare“. TUGUJU]I: k}erka Marcela, zet Ned`ad Dragi}, unuke Una i Anja, sestra Ankica sa obitelji, snaha Nada sa obitelji, prijateljica Vera, te ostala rodbina i prijatelji
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[EVKA OSMANOVI], ro|. ROV^ANIN
preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Hamdija, sinovi Dino i Edo, snaha D`enita, unu~ad Anes, Adna, Edna, [ejla i Arnela , praunuka Tajra, sestre Ilka i Hajra, zet Hamed, sestri}i i sestri~ne, brati}i, amid`a Ilijas sa porodicom, djeveri Alija, Avdo i Hamed, zaove Alija, [evala, Igbala, Kana i Magbula sa porodicama, jetrve [efika, Mevlida i Nefisa, te porodice Osmanovi}, Rov~anin, Nik{i}, Panjeta, Turkovi}, Kova~evi}, Zeba, Markoti}, Boji}, Kadi}, Hod`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Safvet bega Ba{agi}a br. 111. 111 Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIDHAD (KASIM) MUJ^INOVI]
iznenada preselio na ahiret u utorak, 25. oktobra 2011. godine u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestra Azra i suprug Ante, brat Zijad i supruga Branka, sestri}i Rolan, Asja i brati~na Sanja sa obiteljima, te obitelji Muj~inovi}, Rozga, Potogija, Hasibovi}, Mahmutovi}, Karup, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Fetaha Be}irbegovi}a br. 23/I.
111

^EDOMIR MASKIJEVI]
preminuo 26. 10. 2011. u 37. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se 28. 10. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: majka Edita, sestre Vesna i Lidija, zetovi Tarik i Mladen, sestri~ne Jelena i Vedrana, tetka Melita, tetak Zdenko, ro|ak Dragan i Beba, te obitelji [targl, Vida~kovi}, Bogdanovi}, Kamber, Stiki}, Viki i Kiki, te ostala rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. [ukrije Pand`e br. 5 naselje Aerodrom. POSLJEDNJI POZDRAV VOLJENOM ^EDI 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZEJNA (SALIH) BA[ALIJA, ro|. KREHO
preselila na ahiret u srijedu, 26. oktobra 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: sinovi Ra{id - Sejo i Zahir, snaha Samela, unu~ad Alen i Admir, jetrve Fata i Ha{ija, brati}i Salko i Mensud, brati~ne Mu{kija, Zlatija, Saliha, Nefa, Ramiza i Pema, amid`i~ne i amid`i}i sa porodicama, kom{inica Had`ira, te porodice Ba{alija, Kreho, Ibrahimovi}, Mr{ovi}, Josipovi}, Suba{i}, [ljivo, ^emo, Hatibovi}, ^engi}, Kara~i}, Sulejmanovi}, Kulagli}, Isakovi}, Hoti, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Debelo brdo br. 41 A.

EDHEM (ENVER) AVDI]
dana 25. 10. 2011. iznenada u 53. godini preselio na ahiret. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. 10. 2011. godine u 15.00 sati na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: porodice Hrvi}, Tipura, Mahmutbegovi}, Jerlagi}, Spin~i} i ostala rodbina, 1488-1mo prijatelji i kom{ije

HALIL (RAGIB) D@AKA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. 10. 2011. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 10. 2011. godine u 14.00 sati u haremu Adil-begove d`amije na K. Glavi. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Vahid, Ragib, Refik i Rejhan sa porodicama, unu~ad, praunu~ad, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Ejuba Delali}a br. 4. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

1959 - 2011.

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SUVAD (UZEIRA) KUNOVAC
preselio na ahiret dana 26. 10. 2011. godine u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 10. 2011. godine u 14.00 sati u Njuhama - Ustikolina. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i umrlog u 14.00 sati u Njuhama. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Fatima, k}erke Mirela i Merima, sestre Suvada i Senada, svastike Mujesira i Emina, zetovi, te porodice Kunovac, Bajraktarevi}, Herman, Hod`i}, Dreca, Hrelja i ostala mnogobrojna rodbina, pr686-1go ijatelji i kom{ije

NURUDIN (GALIB) KAZI]
preselio na ahiret u utorak, 26. 10. 2011. godine u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 10. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Zakira, brat Ahmed, sestre had`i Fatima i Bisera, snaha Na|a, zetovi Mahmut i Muhamed, brati} i brati~na, sestri}i i sestri~ne, te porodice Kazi}, Ajanovi}, Pa{i}, Kujovi}, Du~i}, Aganovi}, Obar~anin, Opra{i}, Suljagi}, Hase~i}, Muji}, Mehmedovi}, Hubjer, Cagara, [ukali}, Zejnilagi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Hrasno. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

SADIKA (FADIL) TOP^IBA[I], ro|. BAJRI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. 10. 2011. godine u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. 10. 2011. godine u 13.30 sati na mjesnom mezarju Pridvorci - Trebinje. O@ALO[]ENI: sin Edin, k}erka Hanka, snahe Fatima i Milena, zet Nezir, unu~ad Ermina, Elvis, Adis, Jasna, Maja, Alen, Halid, Emina, Edina, Esma, praunu~ad, te porodice Top~iba{i}, Bajri}, [ehovi}, Fetahagi}, Be{ovi}, Grebovi}, \ozo, ]atovi}, Durakovi}, Had`ibajri}, Resulovi}, Tupkovi}, Dragolj, Selimovi}, Kapid`i}, Ninkovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

udova Halida

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

petak, 28. oktobar/listopad 2011.

61

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi brat

FATIMA KAR^I], ro|. TUROHAN
preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Rasim, k}erke Rasema, Zehra i Safa, snahe Mu{a i Fadila, zetovi Hasan, Amir i Fehim, unuci Aziz, Almir, Adem, Zijad, Miralem i Mirsad, unuke Fatima, Amra, Senada, Hasena, Hasija, Mirela i Amela, snahe i zetovi, praunu~ad, brat Husein sa suprugom Zumrom i djecom, te porodice Kar~i}, Turohan, Mirvi}, Herac, ^akar, D`anko, Ahmetagi}, Be}irevi}, Ke{mer, Kahri}, Ple}an, Muharemovi}, Slatina, D`ili}, Sefer, Ro`ajac, Cocali}, D`afi}, [etki}, Kari}, Poljo, Ajanovi}, Delihasanovi}, Sejdi}, Lemezan, Zili}, ]osi}, Ademagi}, Bukva i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i merhume u ulici Bosanski ljiljan br. 8 - Ilid`a. 111

]AMIL ([U]RIJE) AVDI]
preselio na ahiret 27. 10. 2011. u 75. godini. D`enaza }e se klanjati na gradskom groblju Vlakovo u subotu, 29. 10. 2011. u 14.00 sati. O@ALO[]ENA PORODICA Avdi} - bra}a Hasan, D`afer i Muharem, sestre Hanifa i D`emila, brati}i Zijad, Senad, D`evaludin i Almir, brati~ne Fahra i Hasna, sestri}i Ibrahim, Izet, Sabahudin, snahe Minka, Azra, Firdes, Selma, Alma, Danka, Vahida, Vildana i Alma B, te porodice Avdi}, Bijedi}, Bajramovi}, Babovi}, Krvavac, Selimovi} i ostala mnogobrojna porodica i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u subotu u 14.00 sati u 12336-1nd` d`amiji u [vrakinom Selu.

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923

tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

"BAKIJE" "BAKIJE" "

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE O OMILJENE N

www.bakije.com

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj 43 0 Mal 016291 09 Mal Zenica, 12. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca D.O.O.“Zenica - Stan“ Zenica, ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, Zenica, protiv tu`ene Hindi} Fatime, dr. A. Aska Bori}a 38 C, Zenica, radi isplate duga, v.s. 261,80 KM, van ro~i{ta, dana 12. 09. 2011. godine, donio je

Obavezuje se tu`ena da tu`iocu isplati nov~ani iznos od 261,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos po~ev od 27. 02. 2009. goidne pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 360,00 KM, sve u roku od 15 dana. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH. SUDIJA Aida Pezer s.r.

PRESUDU
- zbog propu{tanja -

62

Petak, 28. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 043800 06 P Tuzla, 19. 08. 2011. godine

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 005267 09 Ps Tuzla, 17. 08. 2011. godine TU@ILAC: „ME[I]I TRADE“ DOO Kozarac, koga zastupa punomo}nik advokat Slavica Lazi} Prijedor, TU@ENI: „SIEMA“ D.O.O. Tuzla, ul. Hasana Brki}a br. 58, Tuzla Radi: duga, vsp. 5.523,77 KM. U skladu s ~lanom 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli

OGLAS
ZA: HUSEJDI] SADMIR Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja „Eronet“ Pokretne Komunikacije DOO Mostar, protiv tu`enog Sadmir Husejdi} iz Tuzle, radi isplate duga, vsp. 3.166,98 KM, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih novina dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Sadmiru Husjedi}u, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudija Vesna Aleksi}

OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca: Me{i}i Trade Doo Kozarac, koga zastupa punomo}nik advokat Slavica Lazi} iz Prijedora, protiv tu`enog „Siema“ D.O.O.Tuzla iz Tuzle, dana 07. 12. 2009. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu, protiv tu`enog, radi naplate duga u iznosu od 5.523,77 KM. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim bio u poslovnom odnosu, da tu`eni tu`iocu za isporu~enu robu - gorivo duguje iznos od 5.523,77 KM, po ra~unu broj 3-154 sa datumom knji`enja od 02. 12. 2008. godine. Tu`ilac je tu`enom dostavio pismenu opomenu pred tu`bu dana 15. 01. 2009. godine, kojom je tu`enog pozvao da ovaj dug plati. Kako tu`eni ni nakon opomene ne `eli da ispuni svoju obavezu u pogledu pla}anja glavnog duga po ra~unima to tu`ilac predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje glavnog duga u iznosu od 5.523,77 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 03. 12. 2008. godine pa do kona~ne isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti presude, pod prijetnjom izvr{enja. Dalje tu`ilac predla`e da sud postupi po ~lanu 182 stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje, suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje, da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava, u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zakonskog zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}nika. Ukoliko u navedenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu snosit }e Zakonom propisane posljedice zbog propu{tanja navedene radnje (dono{enje presude zbog propu{tanja). Dostava tu`be tu`enom smatra se objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Sadija Brkovi}

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 027037 06 Mal Mostar, 29. 08. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar, protiv tu`enog Igor Mari}, Kralja Tomislava 13, Mostar, radi duga u iznosu od 235,54 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`ena je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH) 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032 0 Ps 002689 08 Ps Tuzla, 07. 09. 2011. godine TU@ILAC: Teknoxgroup BH DOO Sarajevo (raniji naziv Bostek Machinery DOO Sarajevo), Kamenolom 10, zastupan po punomo}nicima Branku Mari}u, Dijani Ivanovi}, Vi{nji Dizdarevi} i Predragu Radovanovi}u, advokatima iz Sarajeva, ul. Mehmeda Spahe br. 26, TU@ENI: Oregon transporti DOO Tuzla [i~ki brod bb RADI: radi duga Vsp 5.770,50 KM, U skladu sa ~lanom 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli

OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca: Teknoxgroup BH DOO Sarajevo (raniji naziv Bostek Machinery DOO Sarajevo), Kamenolom 10, zastupan po punomo}nicima Branku Mari}u, Dijani Ivanovi}, Vi{nji Dizdarevi} i Predragu Radovanovi}u advokatima iz Sarajeva, ul. Mehmeda Spahe br. 26, protiv tu`enog Oregon transport DOO Tuzla, [i~ki brod bb, radi duga Vsp 5.770,50 KM. Dana 24. 07. 2008. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu, protiv tu`enog, radi naplate duga u iznosu od 5.770,50 KM. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim bio u poslovnom odnosu u pogledu isporuke robe i vr{enja razli~itih usluga. Tu`itelj je tu`enom pru`io usluge u ukupnoj vrjiednosti od 5.770,50 KM te istom za navedene usluge ispostavio ra~un broj 02218-R1 od 16. 07. 2007. godine. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu, to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga u iznosu od 5.770,50 KM sa zakonskim zateznim kamatama od momenta dospije}a ra~una, pa do kona~ne isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Dalje, tu`ilac predla`e da sud postupi po ~lanu 182 stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje, da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava, u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zakonskog zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}nika. Ukoliko u navedenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu snosit }e Zakonom propisane posljedice zbog propu{tanja navedene radnje (dono{enje presude zbog propu{tanja). Dostava tu`be tu`enom smatra se objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Sadija Brkovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mal 074604 08 Mal Tuzla, 20. 07. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi} Begovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JZU UKC TUZLA, ul. Trnovac bb, protiv tu`enog Ibrahimovi} Husejna iz Zvornika, Kozluk bb, radi duga, VPS 169,20 KM, dana 20. 07. 2011. godine:

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 22. 10. 2008. godine tu`itelj je ovom sudu dostavio tu`bu tra`e}i da sud tu`enog obave`e na isplatu duga u iznosu od 169,20 KM. Tu`beni zahtjev tu`itelja je zasnovan na ~injeni~nim navodima da je tu`eni za izvr{enu uslugu bolni~kog lije~enja na Klinici za psihijatriju tu`itelju duguje iznos od 169,20 KM. Potra`ivanje je dospjelo, a kako tu`eni nije izmirio svoju obavezu u zakonskom roku, iako je prethodno opomenut, tu`itelj predla`e sudu da donese:

PRESUDU
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 169,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a ra~una, pa do dana isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 170,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io sudu da donese presudu zbog propu{tanja, ako tu`eni u roku od 30 dana od dana prijema ure|ene tu`be ne dostasvi odgovor na istu.

Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP), uz pouku je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ako tu`eni tu`beni zahtjev osporava odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih isti osporava, kao i ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov svih navoda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve {to je potrebno da bi se po istom moglo postupati, a posebno ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravna lica), te predmet spora i potpis. Ako tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u gore navedenom roku sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 181. st. 1. ZPP-a). Ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, a tu`itelj u tu`bi nije tra`io dono{enje presude zbog propu{tanja sud }e zakazati pripremno ro~i{te nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu. U slu~aju promjene adrese tu`eni je du`an u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa zakonom. Pod uslovima iz ~lana 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 062235 10 P Mostar, 24. 08. 2011. godine

OGLAS
Pred osvim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja UniCredit Bank d.d., Mostar protiv tu`enog Sakib Sabljica, nastanjen na adresi Komatin 45 Sarajevo, radi isplate duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz: Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom Sakibu Sabljica, sa tu`benim zahtjevom koji glasi: Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 15.439,07 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 24. 02. 2010. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate duga, kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovhre. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudija Mediha Bo{kailo

Stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi} Begovi}

oglasi
Okru`ni privredni sud u Isto~nom Sarajevu, sudija Almina Oru~ u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog GOGAL [PED DOO, ul. Ustibar bb, Rudo, radi naplate duga, v.s. 2.103,42 KM, dana 19. 09. 2011. godine, donio je:

Dnevni avaz

petak, 28. oktobar/listopad 2011.

63

OGLAS
- zbog propu{tanja -

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 202577 11 Ps Sarajevo, 10. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Neboj{a Joksimovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „BASF CONSTRUCTION CHEMICALS BH“ DOO, protiv tu`enog SCT FBH DOO SARAJEVO, ul. Safeta Zajke 271, radi isplate duga vsp. 34.602,34 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na prijavljenoj adresi, objavljuje:

PRESUDU
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 2.103.42 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 06. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 04. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 10. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 81,02 KM po~ev od 15. 12. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 09. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 98,84 KM po~ev od 15. 12. 2008. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 05. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 09. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 03. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 07. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 10. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 02. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 08. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 11. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 07. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 06. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 04. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 05. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 08. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 49,04 KM po~ev od 15. 01. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 480,00 KM po~ev od 25. 11. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 400,00 KM po~ev od 27. 11. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 58,52 KM po~ev od 15. 01. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 02. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 03. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 11. 2009. g. kao dana dospje}a pa do isplate na `iro ra~un broj 562-099-0000168595 NLB Razvoja Banka, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

OGLAS
Dana 07. 07. 2011. godine tu`itelj „BASF Construction Chemicals BH“ d.o.o. je podnio tu`bu protiv tu`enog SCT FBH d.o.o. Sarajevo, radi isplate duga vsp. 34.602,34 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 34.602,34 KM, sa zakonskom kamatom, i to: na iznos od 13.308,66 KM po~ev od 28. 10. 2010. godine, na iznos od 5.323,46 KM po~ev od 01. 11. 2010. godine, na iznos od 7985,11 KM po~ev od 13. 11. 2010. godine, na iznos od 7985,11 KM po~ev od 24. 11. 2010. godine, pa sve do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra oba-

vljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Neboj{a Joksimovi}

Obrazlo`enje
Tu`itelj je dana 21. 12. 2009. godine kod Osnovnog suda Sokolac, podnio tu`bu, protiv tu`enog, radi naplate duga, v.s. 2.103,42 KM. U tu`bi je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku (Sl. glasnik RS br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09) u daljem tekstu: ZPP. Utvr|eno je da tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba sa prilozima dana 27. 05. 2011. godine, nije u zakonskom propisanom roku od 15 dana od dana prijema tu`be sa prilozima podnio pismeni odgovor na tu`bu, mada je prilikom dostavljanja tu`be na odgovor upozoren na posljedice propu{tanja te radnje. Kako osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati, primjenom ~lana 182. stav 1. ZPP-a, dolu~eno je kao u dispozitivu. Odluka o tro{kovima postupka osniva se na propisu ~lana 386 stav 2. ZPP-a, a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 100,00 KM i takse na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 50,00 KM, u ukupnom iznosu od 150,00 KM. SUDIJA Almina Oru~ Pouka: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 113588 09 P Sarajevo, 24. 10. 2011. godine

Sudija Silvana Brkovi} - Mujagi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).

Tu`itelj: Be}ir [aboti} Tu`eni: Stambena Zadruga @eljezni~ara i dr. Radi: Stambeni - ostali Vsp: 62.500,00 KM

POZIV
Za JOVANOVI] RADOVANKA Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan 26. 01. 2012. godine u 09,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 305/III.

OKRU@NI PRIVREDNI SUD ISTO^NO SARAJEVO Broj: 61 0 Ps 002691 11 Ps Isto~no Sarajevo, 03. 10. 2011. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD U ISTO^NOM SARAJEVU, sudija Dragan Borov~anin, u pravnoj stvari tu`ioca „Buba Commerce“ D.O.O. Vitez, protiv tu`enog Doo „Prokomerc“ Isto~no Sarajevo, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne nalazi na adresi posljednjeg prijavljenog sjedi{ta, dana 03. 10. 2011. godine objavljuje sljede}i

Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Dragan Borov~anin

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mal 071977 08 Mal Tuzla, 08. 08. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Enisa Hanki}, u pravnoj stvari tu`itelja JU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Tuzla, protiv tu`enog MUJANOVI] ENESA iz Tuzle, ul. Bajrama Malko~evi}a 3., radi duga, VPS 1.225,80 KM, dana 08. 08. 2011. godine:

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 18. 02. 2008. godine tu`itelj je ovom sudu podnio tu`bu, tra`e}i da sud tu`enog obave`e na isplatu duga u iznosu od 1.225,80 KM, po osnovu nepla}enih ra~una od strane tu`enog, a koji se odnosi na pru`ene zdravstvene usluge bolni~kog lije~enja na Klinici za hirurgiju i Klinici za o~ne bolesti. Obzirom da tu`eni nije izmirio svoju obavezu u zakonskom roku, to tu`itelju predla`e da sud donese odluku kojom }e tu`enog obavezati da tu`itelju isplati na ime nepla}enog duga iznos od 1.225,80 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a ra~una pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io sudu da donese presudu zbog propu{tanja, ako tu`eni u roku od 30 dana od dana prijema ure|ene tu`be ne dostavi odgovor na istu.

OGLAS
Dana 25. 02. 2011. godine tu`ilac „Buba Commerce“ d.o.o. Vitez podnio je tu`bu protiv tu`enog Doo „Prokomerc“ Isto~no Sarajevo radi duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime glavnog duga plati iznos od 7.545,43 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 22. 09. 2010. g. pa do isplate, kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude sa prijedlogom da sud donese Presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu. Obavje{tavamo tu`enog da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi

Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP), uz pouku je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ako tu`eni tu`beni zahtjev osporava odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih isti osporava, kao i ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov svih navoda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve {to je potrebno da bi se po istom moglo postupati, a posebno ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravna lica), te predmet spora i potpis. Ako tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u gore navedenom roku sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, a tu`itelj u tu`bi nije tra`io dono{enje presude zbog propu{tanja sud }e zakazati pripremno ro~i{te nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu. U slu~aju promjene adrese tu`eni je du`an u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa zakonom. Pod uslovima iz ~lana 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Enisa Hanki}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mal 074060 07 Mal Tuzla, 22. 07. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi} Begovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JZU UKC TUZLA, ul. Trnovac bb, protiv tu`enog Tomi} Dragana iz Tuzle, ul. Vladimira Popovi}a br. 5, radi duga, VPS 161,00 KM, dana 22. 07. 2011. godine:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-20733/05 Sarajevo, 03. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~n saradnik Sandra Stare, u pravnoj stvari tu`itelja Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, RJ Tranzitni Telekom ul. Mladena Stojanovi}a br. 4, protiv tu`enika Suvada Kestenovi} iz Sarajeva, ul. Grada Bakua br. 7, radi duga, v.sp. 380,22 KM, van ro~i{ta, dana 03. 10. 2011. g. donio je:

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Tu`enik se obavezuje da tu`itelju isplati iznos od 380,22 KM, i nadoknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 28,51 KM, sve u roku od 15 dana. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 182 ZPP-a). NAPOMENA: Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 25. 09. 2007. godine tu`itelj je ovom sudu dostavio tu`bu tra`e}i da sud tu`enog obave`e na isplatu duga u iznosu od 161,00 KM. Tu`beni zahtjev tu`itelja je zasnovan je na ~injeni~nim navodima da je tu`eni za izvr{enu uslugu bolni~kog lije~enja na Klinici za hirurgiju tu`itelju duguje iznos od 161,00 KM. Potra`ivanje je dospjelo, a kako tu`eni nije izmirio svoju obavezu u zakonskom roku, iako je prethodno opomenut, tu`itelj predla`e sudu da donese:

PRESUDU
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 161,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a ra~una, pa do dana isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja odluke, pod prijetnjoim prinudnog izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io sudu da donese presudu zbog propu{tanja, ako tu`eni u roku od 30 dana od dana prijema ure|ene tu`be ne dostavi

odgovor na istu. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP), uz pouku je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ako tu`eni tu`beni zahtjev osporava odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih isti osporava, kao i ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov svih navoda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve {to je potrebno da bi se po istom moglo postupati, a posebno ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravna lica), te predmet spora i potpis. Ako tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u gore navedenom roku sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 181. st. 1. ZPP-a). Ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, a tu`itelj u tu`bi nije tra`io dono{enje presude zbog propu{tanja sud }e zakazati pripremno ro~i{te nakon proteka roka za podno{enja odgovora na tu`bu. U slu~aju promjene adrese tu`eni je du`an u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa zakonom. Pod uslovima iz ~lana 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi} Begovi}

$"
REPREZENTACIJA Senijad Ibričić iz Moskve za “Dnevni avaz”

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

Penal koji je Senijad Ibričić realizirao u pretprošlom kolu, kada je majstorski potkopao loptu i prevario golmana Tomska, oduševio je Rusiju. Uprkos tome, našeg reprezentativca u prošlom kolu nije bilo u sastavu moskovskog Lokomotiva. Ipak, zabrinutosti da je duel protiv Spartak Nalčika propustio zbog nečeg ozbiljnijeg nema mjesta. - U Rusiji je sada hladno, ovo kolo sam propustio zbog prehlade. Prekjučer i jučer sam normalno trenirao i očekujem da ću u sljedećem kolu zaigrati - kaže Ibričić za “Dnevni avaz”.

,= *žA @= FHJEL 2HJKC== @ECH= = K .H=?KI
Stvarno mislim da se možemo nositi sa njima
Lokomotivu ide odlično. Moskovski klub je pod palicom Žozea Kuseira (Jose Couceiro) u 16 utakmica ostvario čak 12 pobjeda i popeo se na treće mjesto na tabeli. - Ući ćemo u plej-of, među osam ekipa koje nastavljaju borbu za titulu prvaka. Naš cilj je izboriti mjesto među prvih pet i nastup u Evropi, a ako nam ovako bude išlo, vjerujem da ćemo uspjeti. Što se tiče mene, zadovoljan sam i formom i minutažom - tvrdi Ibričić. Bliži se Portugal. Senijad je odmah nakon žrijeba baraža dao najhrabrije izjave

Ibričićev trener Žoze Kuseiro je Portugalac. Naš reprezentativac kaže da su u nekoliko navrata do sada razgovarali o utakmicama između BiH i Portugala.

2HJKC==? =žA @= IK š=IA ##

- Čim je završen žrijeb, rekao mi je da su nam u ovom trenutku šanse 50-50. Gledao je našu posljednju utakmicu u Parizu i bio je oduševljen - kaže Ibričić.

Ibričić je u prošlom baražu u Lisabonu pogodio prečku

od svih naših fudbalera, a ponovio ih je i sada. - Ja stvarno mislim da se možemo nositi s njima. Kao

i prošli put, dobili smo najtežeg protivnika, ali možda nam je Bog želio dati priliku da im probamo vratiti za one

poraze. Ne treba se zavaravati, oni su sila, ali u posljednje vrijeme nemaju neke rezultate. Daj, Bože, da mi odi-

gramo kao u Francuskoj, u tom slučaju se ničega ne treba plašiti - kazao je Ibričić. M. TANOVIĆ

*AJ FL= =IJH=

Novo ime u portugalskom timu 

@CđA= FH@== K=E?=
Moramo obustaviti sve aktivnosti u vezi s organizacijom, kaže Jasmin Baković
vi će mu biti utisci, saznat ćemo za nekoliko dana, kada Evropska asocijacija odluči hoće li nam uskratiti mogućnost da Portugalce dočekamo u Zenici. S obzirom na to da smo skoro sve utakmice kvalifiNaši strahovi nisu bili bezrazložni! Najavadolaska delegacije Evropske fudbalske asocijacije u inspekciju zeničkog Bilinog polja, a potom i zakazani obilazak stadiona “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu, potvrda su da bo-

UEFA-ina inspekcija danas dolazi u BiH

5JEžK što će održati sje- .1.)A E 7-.)A @AAC=?EA ta za normalizaciju sastat Osim
Kastro: Nosio dres svih mlađih selekcija

Na širi spisak kandidata za utakmice baraža protiv Bosne i Hercegovine portugalski selektor Paulo Bento stavit će jedno novo ime, a riječ je o članu Porta koji igra na pozajmici u španskom Sportinguiz HihonaAndreu Kastru Pereiri (Castro), javljaju tamošnji mediji. Dvadesettrogodišnji portugalski veznjak privukao je

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović primili su jučer delegaciju Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH. Predsjednik Ivica Osim, član Komiteta Dino Begić i generalni sekretar NSBiH Jasmin Baković zahvalili su za prijem te su informirali članove Predsjedništva BiH o dosadašnjim aktivnostima, daljnjim planovima i idejama u kojima im je bitna podrška vrha države. (A. Č.)

w 

šEć FHEE IE=

Bentovu pažnju nastupom u 9. kolu Primera lige protiv Granade, u kojem je odličnu predstavu krunisao golom. Kastro je do sada nastupao za sve mlađe portugalske selekcije, od U-17 do U-23, ali nikada nije nosio dres A-tima. Bento će konačni spisak igrača objaviti 4. novembra. (M. T.)

dnicu na kojoj će se, između ostalog, razgovarati i o zahtjevu Sarajeva da njegovim navijačima dozvoli dolazak na vječiti derbi na Grbavici, članovi Komite-

će se danas i s delegacijama FIFA-e i UEFA-e. Međunarodni emisari dolaze u sklopu aktivnosti u vezi s implementacijom statuta na nižim nivoima. 

ćA FHAIEJE KJ=E?K
Za sada se još ne zna koja bi TV kuća mogla prenositi utakmicu BiH Portugal s obzirom na to da je riječ o baražu, koji ne ulazi u uobičajeni kvalifikacioni paket. jazni o pritisku Portugalaca uoči utakmice baraža protiv Bosne i Hercegovine nisu bile samo plod paranoje, nego opravdani strah da naš protivnik neće birati sredstva da se domogne Eura 2012. UEFA-in inspektor Trigve Borbo (Trygve) danas će obići Bilino polje, a sutra ujutro i Koševo, a kak- Tu ćemo odluku donijeti u petak (danas - op. a.) na sjednici Komiteta za normalizaciju. TV kućama smo poručili da nam pošalju zapečaćene koverte sa ponudama - kaže Baković. kacija u ovom, ali i u prošlom ciklusu za Svjetsko prvenstvo igrali na Bilinom polju, UEFA-ina eventualna odluka o promjeni terena bila bi, u najmanju ruku, sramotna. - Neizvjesnost se nastavlja, a šta će biti, to za sada niko ne zna. Činjenica je da smo pod nekom vrstom pritiska Portugalaca, jer se do
Baković: Neizvjesnost se nastavlja

sada niko nije žalio na teren u Zenici. Mi smo jučer ujutro poslali UEFA-i dopis sa molbom da odluku o stadionu donesu hitno, jer vrijeme prolazi, a utakmica se bliži kaže generalni sekretar Nogometnog saveza BiH Jasmin Baković. Zahtjevom da se promijeni mjesto odigravanja utakmice Portugalcisu našem Savezu

stvorili niz drugih problema. - Planirali smo da 1. novembra pustimo ulaznice u prodaju, ali to neće biti moguće, jer se još ne zna gdje ćemo igrati. Osim toga, moramo sklopiti ugovore sa vlasnicima stadiona, zaštitarima, hotelima... Sada smo sve ove aktivnosti morali obustaviti dodaje prvi operativac Saveza. M. T.

IFHJ

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

$#

KLADIONICE Ekipa Edina Džeke igra u velikoj formi

5EJE =LAćE B=LHEJ = FHL== -CAIA
Za osvajanje sve četiri titule u sezoni kvota 250

Stručni štab Želje: Sve osim tri boda bit će neuspjeh

’2=LA’ =E= I= F>A@=
Almir Memić posmatrao nekoliko duela nedjeljnog protivnika
Gostovanje Slaviji u Lukavici posljednjih godina jedno je od najtežih u Premijer ligi, ali Željezničar uoči nedjeljnog susreta želi upisati sva tri boda. Almir Memić “špijunirao” je igru Slavije u nekolisa Sarajevom na Grbavici kaže Memić, koji, zajedno s Dinom Đurbuzovićem, asistira šefu Amaru Osimu. Zbog tri žuta kartona, u ekipi neće biti Patrika Nijeme Gerharda (Patrick Gerhardt Nyema), a svi ostali

Željezničar uoči gostovanja Slaviji

,AH>E # LA>H= K % I=JE
Utakmica između Željezničara i Sarajeva igrat će se u subotu, 5. novembra, sa početkom u 17 sati. Glavni sudija duela sako utakmica, trener Želje smatra da je ekipa s Grbavice veliki favorit. - Gledao sam Slaviju nekoliko puta, nisu toliko loša ekipa kako pokazuje pozicija na tabeli, ali mi smo, jednostavno, bolji. Sve osim tri boda u Lukavici smatrat ćemo neuspjehom. U velikoj smo seriji, koju ne želimo prekinuti, a pobjeda bi značila i dodatni motiv uoči predstojećeg derbija rajevskih rivala bit će Tomislav Čuić iz Tomislavgrada, a pomoćnici Hrvoje Turudić (Čitluk) i Nikica Tomas (Drinovci). igrači su u konkurenciji. Prema riječima Memića, kalkulacija neće biti. - Idemo s najjačim sastavom, Slaviju ne smijemo potcijeniti niti smo ijednog trenutka pomislili na to. Sada razmišljamo samo o toj utakmici, a nakon toga se okrećemo duelu četvrtfinala Kupa BiH sa Čelikom pa tek onda dolaze pripreme za Sarajevo - izjavio je Memić. Z. Š.

Džeko: Blista u dresu Sitija

Mančester siti glavni je favorit za osvajanje engleske Premijer lige prema mišljenju kladioničara iz britanskog “William Hilla”. Nakon što su deklasirali gradskog rivala Junajteda, “Građani” su povećali svoje šanse da završe na vrhu. “Hill” je pripremio i specijalnu ponudu, a to je moguća zarada od 250 funti za jednu uloženu ukoliko Siti osvoji sva četiri moguća trofeja Premijer ligu, FA i Liga kup i Ligu šampiona.

ČAE =>EžE “čAJLH?E”
Čelzi je u sezoni 2006/2007. dugo bio u borbi za sva četiri trofeja, ali su osvojili “samo” dva domaća kupa. Kvota da će osvojiti titulu prvaka Engleske iznosi 2,1 (na uloženu funtu dobija se 2,1 funta), dok je Mančester junajted, glavni favorit prije početka sezone, pao na 2,875. Izgubili su u polufinalu Lige prvaka, a u Premijer ligi završili su na drugom mjestu, iza Mančester junajteda. Za osvajanjePremijer lige i FA kupa kvota na Mančester siti je 7, a ako bi ekipa Edina Džeke osvojila i Liga kup, onda bi se za uloženu funtu mogle zaraditi 22. - Trenutna forma Sitija je

izvrsna i mnogi koji igraju kladionicu, smatraju da će oni osvojiti sva četiri takmičenja - rekao je portparol kladionice Grejem Šarp (Graham Sharpe). Niti jedan engleski klub u historiji nije osvojio sve trofeje u sezoni, čak ni domaća tri. Mančester junajted bio je blizu u sezoni 1993/1994, podigli su trofeje Premijer lige i FA kupa, ali su u finalu Liga kupa izgubili od Aston vile. (Z. Š.)

2IA@E C FIJECE % IAFJA>H=
U sedam od 11 premijerligaških utakmica Gabeljani nisu poentirali
Nakon poraza od Željezničara na svom terenu, u situaciji s nagomilanim kadrovskim problemima (izostanci trojice važnih igrača) i kada je to malo ko očekivao, ponovo se gabelski GOŠK izdigao na gostovanju u Gradačcu i osvojenim bodom protiv Zvijezde (0:0) vratio vjeru u ekipu i samopouzdanje sastava koji nema problema s igrom u polju. Gabeljani, međutim, nisu postigli gol od 17. septembra i gostovanja Travniku (1:1), kada je s bijele tačke pogodio Feđa Dudić. - Zaista ne znam kada ćemo više početi davati golove, jer smo većinu ovih utakmica odigrali potpuno ravnopravno bez obzira na to jesmo li igrali kod kuće ili na strani.A imalismoi većibroj šansi od svih tih ekipa - kaže trener Milomir Odović. GOŠK u sedam od 11 utakmica Premijer lige nije zabio nijedan pogodak. Ekipa su s najviše remija u Ligi, čak pet, od čegasu četiri ostvarena u susretima bez pogodaka. Ono što Gabeljane za sada drži izvan zone ispadanja je odlična defanziva, a jasno je kako će se do kraja jeseni morati snalaziti s ovakvom igrom i postojećim kadrom. Er. B.

GOŠK kao da nema napadača

Uprava Fudbalskog kluba Sarajevo povukla je još jedan dobar potez, produživši jučer ugovor sa jednim od najboljih igrača u Premijer ligi, ofanzivnim veznjakom Damirom Kojaševićem. - Dosadašnji ugovor istjecao mi je u junu 2012. godine, a Kojašević: Zadovoljan uvjetima da zajedno sa saigračima ossada smo dogovorili produžetak saradnje do ljeta tvarim što bolje rezultate u 2013. I klub i ja smo zadovo- Premijer ligi i Kupu BiH ljni tako da mi sada preostaje rekao je Kojašević. A. Dr. 

=šALEć FH@KžE KCLH @ K= !

Dobar potez uprave FK Sarajevo

Gradačac: Gužva pred golom Zvijezde

U revanš-utakmicama četvrtfinala omladinskog Kupa BiH za juniore postignuti su sljedeći rezultati: Sarajevo Borac 2:2 (prvi susret 0:4), Čelik - Orašje 3:2 (3:2), Slo-

*H=? E>=?E 5=H=AL

Kup BiH za juniore

boda - Kozara 5:2 (2:0). Široki Brijeg prošao je direktno u polufinale, jer je Slavija odustala. Polufinalni susreti igraju se na proljeće. S. A.

Me|unarodni fudbal

66

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

sport

[PANIJA Senzacionalni lider Primere ne posustaje ni nakon devet utakmica

Maradona: [titi sunarodnjaka

Legendarni argentinski fudbaler Dijego Maradona (Diego) kritizirao je ju~er menad`era Man~ester sitija Roberta Man~inija (Mancini) zbog na~ina na koji se odnosi prema napada~u Karlosu Tevezu (Carlos). - Boli me kada vidim kako se odnose prema Tevezu, ne samo kao prema igra~u nego kao prema ljudskom bi}u. Kaznili su ga nov~ano zbog pona{anja, ali neka sada puste mog zemljaka da igra fudbal. To je najgora stvar koju mo`ete uraditi jednom igra~u - rekao je Maradona za argentinske medije.

Maradona: Man~ini, pusti Teveza da igra

Levante `ivi san
Nakon preokreta protiv Sosijedada, ostvarili i sedmu pobjedu zaredom

Real Madrid i Barcelona su giganti svjetskog fudbala, ali je glavna pri~a iz {panske Primere i dalje - Levante. Nevjerovatnim pogotkom Rubena Suareza sa 35 metara udaljenosti u tre}oj minuti sudijske nadoknade Levante je do{ao do sedme uzastopne pobjede i tako nastavio `ivjeti svoj san. - Gubili smo sa 0:1 pa smo se vratili i poveli sa 2:1. Sosijedad je izjedna~io, ali smo imali snage da do|emo do pobjede. Nevjerovatan preokret na veliku radost na{ih navija~a - rekao je nakon susreta presr-

Tabela
1. Levante 2. Real Madrid 3. Barcelona 4. Valensija 5. Sevilja 6. Malaga 7. Rajo Valjekano 8. Betis 9. Espanjol 10. Osasuna 11. Atletiko 12. Atletik 13. Majorka 14. Saragosa 15. Sosijedad 16. Hetafe 17. Sporting 18. Viljareal 19. Rasing 20. Granada 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 6 5 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 3 3 5 1 3 0 0 5 4 3 3 3 2 4 1 4 5 2 0 1 0 1 0 4 3 4 4 2 2 3 4 4 5 4 6 4 4 6 17:5 31:6 27:4 12:8 10:6 10:13 10:11 10:13 7:11 11:17 9:7 11:11 8:11 9:17 9:13 8:12 7:13 7:17 6:15 2:11 23 22 21 18 17 13 12 12 12 11 10 9 9 9 8 7 7 7 5 5

^lan Partizana Vladimir Volkov potvrdio je da }e igrati za reprezentaciju Crne Gore. - Istina je da sam prihvatio da igram za Crnu Goru. Mislim da je to dobar potez za mene i za klub, jer }u imati priliku da nastupam u kvalitetnoj selekciji. Niko me iz Fudbalskog saveza Srbije nije zvao - rekao je igra~ beogradskog kluba.

Volkov izabrao Crnu Goru

Radost fudbalera Levantea nakon pobjede nad Sosijedadom (Foto: AFP)

Samo dan nakon {to je [panac Havijer Klemente (Javier Clemente) dobio otkaz, Kamerun je za novog selektora imenovao Francuza Denisa Lavanja (Lavagne). Lavanj je trenersku karijeru ve}inom proveo u Kataru i Kini, a posljednji posao imao je u kamerunskom klubu Koton sport.

Lavanj selektor Kameruna

etni trener Levantea Huan Ignasio Martinez (Juan Ignacio Martinez). Real je u Madridu razbio Viljareal za svega 29 minuta, a tre}i gol ostat }e upam}en. Naime, akciju zapo~etu iz svog kaznenog prostora, igra~i „kraljevskog kluba“ zavr{ili su za 12 sekundi pogotkom Di Marije. Rezultati i strijelci 10. kola: Hetafe - Osasuna 2:2 (Guiza 61, 75

Lista strijelaca
10 - Lionel Mesi (Barcelona), Kristijano Ronaldo (Real Madrid) 9 - Gonzalo Iguain (Real Madrid) 6 - Radamel Falkao (Atletiko), Roberto Soldado (Valensija)

- Balde 6, 65), Levante - Sosijedad 3:2 (Nano 55, Valdo 60, R. Estrada 90+3 - D. Estrada 4, Martinez 86), Rajo Valjekano - Malaga 2:0 (Pedro 7, Tamudo 69), Saragosa - Valensija 0:1 (Alba 82), Majorka - Sporting 1:2 (Kastro 15 - Bili} 48, Viktor 64 autogol), Real Madrid - Viljareal 3:0 (Benzema 4, Kaka 11, Di (A. Dr.) Marija 29).

ITALIJA Antonio No~erino, junak pobjede Milana nad Parmom

Sevilja `eli Krasi}a

Ne znam kako sam uspio posti}i het-trik
Nekada mi je trebala cijela sezona za ovaj podvig, ka`e veznjak „Rosonera“

Tabela
1. Juventus 2. Udineze 3. Lacio 4. Napoli 5. Milan 6. Kaljari 7. \enova 8. Roma 9. Katanija 10. Palermo 11. Sijena 12. Atalanta 13. Fiorentina 14. Kjevo 15. Parma 16. Inter 17. Bolonja 18. Novara 19. Le~e 20. ^ezena 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 1 1 0 4 3 3 2 2 4 3 2 5 1 4 3 3 3 0 2 1 3 1 3 0 1 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1 3 3 5 4 5 4 5 5 13:6 10:3 12:8 12:5 16:12 9:6 13:11 9:8 10:11 9:10 7:5 11:9 9:8 6:7 10:17 10:14 5:12 11:16 6:13 3:10 16 15 15 14 14 13 12 11 11 10 10 9 9 9 9 8 7 6 4 3

Krasi}: Mala minuta`a u Juventusu

Fudbalski reprezentativac Srbije i ~lan Juventusa Milo{ Krasi} mogao bi nastaviti karijeru u Sevilji, prenijeli su ju~er {panski mediji. Krasi} ove sezone ne dobiva mnogo {ansi kod novog trenera Juventusa Antonija Kontea (Conte), {to je pokrenulo pri~e o njegovom odlasku u januarskom prijelaznom roku. Krasi} je u Juventus do{ao pro{le godine iz moskovskog CSKA za 15,5 miliona eura. „Stara dama“ spremna je, navodno, da ga pusti za 10 milio(A. Dr.) na eura.

Veznjak Milana Antonio No~erino (Nocerino) obilje`io je osmo kolo italijanskog fudbalskog prvenstva, postigav{i het-trik u doma}oj pobjedi Milana nad Parmom (4:1). Nakon susreta, No~erino je iskreno izjavio: - Jo{ ne mogu shvatiti kako sam uspio to u~initi. Ranije mi je bila potrebna cijela sezona da postignem ne{to takvo - kazao je No~erino za italijanske medije. No~erino je u Milan do{ao posljednjeg dana ljetnjeg prijelaznog roka, a do sada je postigao ~etiri pogotka za „Rosonere“ i trenutno je najbolji strijelac ekipe u Seriji A.

Lista strijelaca
6 - Sebastijan \ovinko (Parma), Antonio di Natale (Udineze) 5 - Herman Denis (Atalanta), Stevan Joveti} (Fiorentina), Rodrigo Palasio (\enova), Miroslav Klose (Lacio) 4 - Antonio No~erino (Milan)
Milano: No~erino posti`e jedan od tri gola za doma}e
(Foto: Reuters)

- Statistika je neva`na. Ipak, verujem da }e na{i napada~i do kraja sezone posti}i mnogo golova i da

}emo biti prvaci. Nadam se da }emo ve} u novembru do}i do prve pozicije - optimista je No~erino.

Prije Milana, igrao je za Palermo, Juventus, Pja~encu, \enovu, Mesinu i Krotone. No~erino je do sada odigrao osam me~eva za reprezentaciju Italije, ali nijednom nije bio strijelac. Rezultati i strijelci 9. kola: Lacio - Katanija 1:1 (Klose 17 - Bergesio 63), Novara - Sijena 1:1 (Gemiti 80 - Kalaio 17), Napoli - Udineze 2:0 (Laveci 20, Ma|io 44), Atalanta - Inter 1:1 (Denis 44 - Sneider 32), Milan - Parma 4:1 (No~erino 30,32,90+2, Ibrahimovi} 73 \ovinko 78), \enova - Roma 2:1 (Jankovi} 38, Kucka 89 - Borini 82), Kjevo - Bolonja 0:1 (Akvafreska 53), ^ezena - Kaljari 1:1 (Kandreva 45 penal - Nene 20 penal), Juventus Fiorentina 2:1 (Bonu~i 13, Matri 65 (A. Dr.) - Joveti} 58).

IFHJ

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

$%

RUKOMET Novi selektor Dragan Marković za “Dnevni avaz”

4=čK= E = 6AHEć= 6H=LEć= E ,>H?=
Njihova prošlost me ne interesira Možemo proći Grčku i Kipar Samo budućnost

Šarić: Nema ga na spisku

- Računam na sve rukometaše - poručio je novoizabrani selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Dragan Marković. U razgovoru za “Dnevni avaz” trener banjalučkog Borca kaže da će se u njegovom kadru naći i Muhamed Toromanović, Damir Doborac i Mirsad Terzić, trojac koji je prethodni selektor Vojislav Rađa izbacio iz tima. - Oni su svoj grijeh platili, nisu bili pozivani i nisu igrali. Ja biram najbolje i njihova prošlost me ne interesira. Gledam samo budućnost. Oni, ako budu ispunjavali ono što treba jedan reprezentativac da ispunjava, dobro su došli - ističe Marković. Izvršni odbor Rukometnog saveza BiH nakon silnih peripetija prekjučer je izabrao Markovića jednoglasnom odlukom, kojom je, valjda, “spuštena lopta na zemlju”. Naš sagovornik kaže da će nastojati da u okviru mogućnosti poradi na normalizaciji odnosa u i oko reprezentacije, kao i da na jednom mjestu okupi ono najbolje što BiH ima. - Uporedo sa selektiranjem najboljih igrača, nas- 

=HLEć >A Š=HEć= *=šEć= E =šEć=
Velić se povrijedio i neće konkurirati za mečeve protiv Kipra
Marković: Veliki optimista

Problemi za novog selektora

tojat ću da normaliziram situaciju kako u reprezentaciji, tako i u njenoj okolini. Okupit ću na jednom sastanku sve reprezentativce, razgovarati i onda ćemo tačno znati na čemu smo dodaje Marković.

Prva obaveza
Prva obaveza koju će reprezentacija pod njegovom dirigentskom palicom imati jeste prvi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2013. godine. Rivali Kipar i Grčka ne čine se neprijelaznom preprekom, ali nisu to bile

Nezaobilazna tema razgovora je i Senjanin Maglajlija, Markovićev veliki prijatelj i nekadašnji saigrač, kojeg su mnogi već vidjeli u ulozi selektora, a onda je, zbog navodnog falsificiranja diplome, otpao sa spiska kandidata. - Davno sam rekao da se neću kandidirati sve dok je Maglajlija u igri, a sada, kada 

=C=EE EA =

su u Savezu odlučili da ga neće, ostao sam ja sam. Bilo je kombinacija da nas dvojica, uz Acu Kneževića, radimo zajedno, ali je sada ispalo ovako... Siguran sam da je ovo veoma težak trenutak za njega, znam da mu nije lako, kao što nije ni nama, ostalim rukometnim radnicima zato što se to sve odvija preko novina - pojašnjava Marković. - Realno, to su protivnici s kojima se može normalno igrati. Ne potcjenjujući nikoga, mislim da ih možemo proći. Grčka je mnogo ozbiljniji rival, mnogo ljudi to ne zna, ali oni u posljednje vrijeme imaju veoma dobru reprezentaciju, a neke od njihovih igrača sam i trenirao. I oni su u nekim svojim problemima, baš kao i mi, a ja sam, svakako, veliki optimista - zaključuje Marković. S. KOTARAŠ

Budući da je novi selektor rukometne reprezentacije Dragan Marković izabran nakon roka do kada se EHF-u morao poslati spisak igrača za novembarske utakmice protiv Kipra, listu su morali sastavljati operativci Saveza. Igrači koji su dobili pozive, prije su saznali da su pozvani nego ko im je selektor. Bilo kako bilo, svi sa spiska potvrdili su da će se odazvati. Jedini koji neće je desno krilo Nexea Deni Velić, koji se povrijedio u posljednjem meču svog tima. Kao i svih prethodnih kvalifikacija, selekcija opet neće biti u najjačem mogućem sastavu. Adnana Jaškića nema,

jer nigdje ne igra, a sa spiska su izostavljeni i Danijel Šarić i Edin Bašić. No, nije isključeno da će Marković u dogledno vrijeme obaviti razgovore i s ovim igračima te, možda, pronaći jošneka rješenja. Pored svega, najviše raduje povratak trojcaTerzić - Doborac - Toromanović u selekciju. Okupljanje za predstojeći dvomeč s Kiprom (2. i 5. novembar) zakazano je za nedjelju u 13 sati u hotelu “Sarajevo”. Pored Kipra, u našoj pretkvalifikacionoj grupi nalazi se još i Grčka, pobjednik grupe juna 2012. igrat će baraž za odlazak na SP u Španiji 2013. A. Č.

5=H=@E?E AžALEć E K=>@Eć
nera golmana želio Mehmedaliju Mulabdića. Sve će zavisiti od njihovih obaveza u Gepingenu, odnosno u reprezentaciji Tunisa, gdje su trenutno angažirani - kaže Marković. Knežević, proslavljeni rukometaš banjalučkog Borca i nekada najbolje svjetsko

ni neke mnogo slabije selekcije...

Novi selektor istakao je da ima odriješene ruke u izboru stručnog štaba. Već je, kaže, razgovarao s nekima od ljudi koje bi volio da vidi kao najbliže saradnike. - U svim kombinacijama je Aleksandar Knežević kao moja desna ruka i najbliži saradnik, dok bih za tre-

krilo, ističe da želi pomoći velikom prijatelju. - Ne bih mogao da kažem da sam iznenađen pozivom, jer smo o tome već razgovarali. Raspoložen sam da pomognem, naravno, ukoliko od obaveza u svom klubu to budem u mogućnosti kaže nam Knežević.

GOLMANI: Enid Tahirović, Nebojša Grahovac, Benjamin Burić. BEKOVI: Nikola Prce, Mirsad Terzić, Damir Doborac, Adnan Harmandić, Ivan Karačić, Darko Martinović, Marko Panić, Dejan Malinović. KRILA: Amir Čakić, Vukašin Stojanović, Faruk Vražalić, Deni Velić. Pivoti: Muhamed Toromanović, Senjamin Burić, Ognjen Vranješ.

5FEI= HAFHAAJ=JEL=?=

Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 2.000. Sudije: Dalibor Jurinović i Marko Mrvica (Hrvatska). Sedmerci: Borac M:tel 2 (0), Metalurg 3 (2). Isključenja: Borac M:tel 4 minuta, Metalurg 6. Rezultat: Borac M:tel Metalurg 26:31 (10:16). BORAC M:TEL: Blažević (9 odbrana), Sabljić 1, Panić 3, Tešić 1, Ljubišić (2 odbrane, 1sedmerac), Stojanović,Mikić 3,Mandić1, Haseljić,Šubara1, Obradović 4, Karačić 5, Trivundža 2, Ćelić 1, Đukić 4, Vranješ. Trener: Dragan Marković.

*H=? JA AJ=KHC $!

Rukometna SEHA liga

Banja Luka: Odata počast Iztoku Pucu

(Foto: S. Kotaraš)

METALURG: Stanić (8 odbrana, 1 sedmerac), Rakčević 4, Levov, Dimovski 1, Marković 4, Georgijevski 2, Manaskov 1, Mirkulovski 4, Markoski, Mojsoski, Mojsovski 10 (2), Stoilov, Angelov (4 odbrane, 1 sedmerac), Batinović 2, Jonovski, Alušovski 3. Trener: Lino Červar. U svojoj najlošijoj partiji ove sezone rukometaši Borca poraženi su od Metalurga sa 26:31. Prije početka utakmice, minutom šutnje odata je posljednja počast nekadašnjem članu Borca Iztoku Pucu. S. K.

Rukometaši Bosne večeras gostuju cetinjskom Lovćenu u utakmici 8. kola Regionalne lige SEHA sa ciljem da pobjedom ostanu u utrci za prva četiri mjesta, koja vode na završnicu najbolje četiri ekipe. - Neće biti nimalo lako, ekipa nam je desetkovana, a Lovćen je pobjedom nad Borcem pokazao da je dobar

*I= = +AJEK JH=žE FHEKč=

”Studenti” danas na novom ispitu

na svom terenu - kazao je trener Irfan Smajlagić. Bosna nakon sedam kola, ali i najmanje odigranih utakmica od svih timova (odgođeni susreti sa Metalurgom, Tatranom i Borcem), ima sedam bodova i na devetom je mjestu. Prvi je Metalurg sa 16 bodova iz šest utakmica. A. Č.

w

2*E0 = IJJAEIAHA
Početni turnir nove sezone u Premijer ligi BiH za stonoteniserke, koji je održan u Banjoj Luci, obilježio je maksimalan učinak sarajevskog Željezničara. Odigrano je prvih pet

kola, a sarajevski klub savladao je travnički Borac, Banju Luku i ekipu “Hašim Spahić” sa po 3:0 te Prijedor i Kreku sa po 3:1. Po četiri pobjede ostvarili su Prijedor i Kreka.

$&

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

KOŠARKA Fantastična forma našeg reprezentativca u Euroligi 

=@= 6AAJLEć HAA HEL=K A= IF=I=
Sa 12 uzastopnih poena lider Kaha Laborala presudio Kantuu u Euroligi
Teletoviću je ovo šesta uzastopna sezona u Euroligi. Do sada je nastupio u ukupno 112 susreta u elitnom takmičenju i postigao 1.311 poena (prosjek 11,7). Prošla sezona bila mu je

Za tog čovjeka nema odbrane. Mirza Teletović je od 31. do 35. minute nanizao 12 uzastopnih poena, čime je njegov Kaha Laboral slomio žilavi otpor italijanskog Kantua za drugu uzastopnu pobjedu na startu grupe A Eurolige (81:69).

7 AčAL= ! šAL=

Težak meč
Polaganje, skok-šut s distance, “trojka”, zakucavanje, nova “trojka”... Kada se slegla prašina nakon ove Mirzine paljbe, semafor je, pet minuta prije kraja, pokazivao lagodnih

Teletović: Utakmicu završio sa 22 poena

GRUPA A: Kaha Laboral - Kantu 81:69, Olimpijakos - Fenerbahče Ulker, Nansi - Bilbao (sinoć). GRUPA B: Unikaha - Žalgiris 85:78, CSKA - Bamberg 94:74, Zagreb - Panatinaikos 62:81.

4AKJ=JE =

73:62 za Kahu nakon što su gosti prišli na 59:61. Time je Teletović drugo kolo zaredom bio igrač odluke, jer je prošle sedmice također postigao presudne koševe (ukupno 23 na meču) u gostujućem trijumfu protiv turskog prvaka Fenerbahče Ul-

GRUPA C: Anadolu Efes - Šarlroa 79:80, Real Madrid - Armani Milano, Makabi - Partizan (sinoć). GRUPA D: Galatasaraj Uniks, Montepaski Union Olimpija, Barcelona - Prokom (sinoć).

i najbolja do sada, sa 309 poena u 20 mečeva (prosjek 15,4). No, sudeći prema ovogodišnjem sjajnom startu (45 poena u dva kola), taj bi učinak mogao premašiti. kera u Istanbulu. - Veoma sam zadovoljan zbog pobjede, posebno zbog toga što smo igrali tešku utakmicu u kojoj smo morali dati sve od sebe. Nisam sam pobijedio protivnika, čitava ekipa napravila je odličan posao u odbrani u posljednjoj četvrtini. Uvijek će se naći neko ko će pogađati u napadu. Ovog puta to sam bio ja, a mogao je biti neko drugi - rekao je 26-godišnji krilni košarkaš, koji je za 32 minute na parketu Iradijer arene u Vitoriji nanizao 22 poena (“dvojke” 10/5, “trojke” 6/3, slobodna

bacanja 5/3). Komentatori meča posebno su izdvojili poene kojima je Kaha povela sa 70:62. Nakon što je “trojkom” pokazao šuterski kvalitet, Mirza je u narednom napadu pokazao šta je u stanju učiniti i u reketu. Dobio je loptu na liniji za tri poena, zatim se silovito zaletio pod koš i zakucao za akciju koju su već proglasili potezom kola.

Efektna akcija
- Domaći su pobijedili, jer su imali strpljenja. Čekali su trenutak da prorade njihovi ključni igrači, poput Mirze Teletovića - odao je priznanje našem reprezentativcu Kantuov trener Andrea Trinkijeri (Trinchieri). I u redovima Kantua igrao je jedan košarkaš rođen u BiH (ali ne i bh. reprezentativac), krilni centar Marko Šćekić, koji je sa 13 poena bio drugi strijelac italijanskog tima. E. J.

Od danas na kioscima
Selektor u dilemama oko zadnjeg reda

*K>= KLAEč=L= K>EA
Sutra svečana sjednica ASBiH i AK Sarajevo
Centralna manifestacija obilježavanja 100 godina moderne atletike u Bosni i Hercegovini bit će održana sutra, a kompletan program uveličat će čuveni ukrajinski motkaš Sergej Bubka, koji će u Sarajevu boraviti četiri dana, rečeno je na jučerašnjoj konferenciji za medije u Atletskom savezu BiH. Uz ovaj značajni jubilej, bit će obilježene još tri godišnjice - 65 godina od Prvog prvenstva BiH, 45 godina od održavanja 25. jubilarnih balkanskih igara i 15 godina od IAAF-ovog mitinga solidarnosti “Sarajevo '96”. Kako prenosi Fena, u Domu Oružanih snaga sa početkom 13 sati bit će održana svečana sjednica ASBiH i AK Sarajevo. Predsjednica ASBiH Đurđica Rajher-Šišul najavila

100 godina moderne atletike u BiH

Broj 1639

Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

@eljo poma`e Su{i}u u odluci

Asmir Begovi}, golman Stouka

Na{ reprezentativac na meti engleskih premijerliga{a

Bilino polje je na{ sretan stadion
Boris Pand`a, reprezentativac BiH

Vi{e me je strah Nanija, nego Ronalda
Ivica Dragutinovi}, biv{i igra~ Sevilje

Sa pres-konferencije: Dolaze brojni gosti

(Foto: M. Kadrić)

Protiv Portugala igra~i BiH moraju biti drski i bezobrazni
Lazar Markovi}, najmla|i prvotimac Partizana

Medunjanin: Na listi `elja Vigana

Svi|a mi se Luli}ev stil igre

Venger hvalio Medunjanina
daje sve!

Svi nude ne{to, samo

Prema riječima počasnog predsjednika ASBiH Mehmeda Sokolovića, cilj manifestacije, pored svečanog dijela, bit će i izražavanje nezadovoljstva statusom kraljice sportova i sporta uopće u našem društvu. 

š IJ=JKI IFHJ=

je, uz Bubku, i brojne druge goste, sportiste, trenere i atletske radnike iz zemlje i inozemstva. - Među njima će biti i jedan od najvećih svjetskih atletičara svih vremena Sergej Bubka, višestruki evropski, svjetski i olimpijski prvak i aktuelni svjetski rekorder u skoku sa motkom. On dolazi u svojstvu potpredsjednika Svjetske atletske federacije (IAAF), člana Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) i predsjednika Olimpijskog komiteta Ukrajine - kazala je Rajher-Šišul. U sklopu posjete, Bub-

ka će sutra prije podne obaviti razgovore s rukovodstvom ASBiH te posjetiti AK Sarajevo. Tom prilikom će na klupskoj zgradi otkriti spomen-ploču kojom ovaj klub izražava zahvalnost IAAF-u, MOK-u, dr. Primu Nebiolu i Arturu Takaču za njihov ogroman doprinos obnovi Atletskog centra Koševo. Generalni sekretar ASBiH Milan Pedalo najavio je će se istim povodom krajem novembra u Sarajevo doputovati Hans-Jerg Virc (Jorg Wirz), predsjednik Evropske atletske federacije (EAA).

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

$'
Vijest u brojci
Košarkaški klub Partizan kažnjen je sa 6.500 eura zbog nesportskog ponašanja navijača tokom utakmice prvog kola Eurolige protiv turskog Anadolu Efesa. Euroliga je upozorila Beograđane da će za svaki naredni prekršaj morati platiti od 10.000 do 100.000 eura. Pooštrene kazne posljedica su nediscipline pristalica Partizana u posljednje tri godine.

$#

Izjava dana
- Moji igrači će u idućoj utakmici nositi pelene. (Vlasnik Žalgirisa Vladimir Romanov nakon što su košarkaši njegovog kluba prokockali pobjedu u Euroligi)

Ofsajd

Posada Honde se pored staze Formule 1 u Nju Delhiju (Foto: Reuters) provozala u tradicionalnoj indijskoj rikši

Predsjednik Njemačke fudbalske federacije (DFB) Teo Cvanciger isključio je mogućnost suspenzije sudija koji su osumnjičeni za izbjegavanje plaćanja poreza. - Sumnja i dokazi su dvije potpuno različite stvari - rekao je Cvanciger. Pod sumnjom su arbitrikoji su, navodno, izbjegli prijaviti zarade sa prijateljskih mečeva. 

A=čE I=LA AćA =EJE IK?A

BILIJAR Četvrti međunarodni turnir u Sarajevu

5KA >H=E JEJKK
U glavni grad BiH stigli najbolji svjetski igrači
Fišer: Bitna uloga u pregovorima

Sarajevo će u narednih nekoliko dana biti bilijarski centar svijeta. Četvrti međunarodni turnir u bilijaru “Coloseum Sarajevo Open 2011” privukao je najveće zvijezde ovog sporta, koje će se takmičiti za trofej. Podatak da je dva mjeseca prije početka turnira spisak od 256 igrača već bio pun, a da će na njemu biti skoro svi s top 10 poretka Eurotoura, koje predvodi najtrofejniji evropski igrač svih vremena i prošlogodišnji pobjednik sarajevskog turnira Ralf Soke (Souquet), dovoljno govori o snazi “Sarajevo Opena”. Pored njemačke legende, tu su Indijac Raž Hundal (Raj), američki velikan Rodni Moris (Rodney Morris) te Daren Apleton (Darren Appleton), koji stiže s titulom osvajača nedavno završenog US Opena, i dovoljna su pozivnica na mečeve u hotelu

Moris, Hundal i Suke: Velikani najavljuju spektakl

(Foto: M. Kadrić)

“Radon Plaza”. - Sretan sam što su me ponovo pozvali, obećao sam

2HL= =CH=@= " AKH=
Finalni meč zakazan je za nedjelju u 19.10 sati, a nagrada za pobjednika iznosi 4.000 eura, dok je ukupan nagradni fond 13.500 eura.

Na turniru učestvuje 256 igrača, koji će se tri dana takmičiti na 24 stola u hotelu “Radon Plaza”. Prvi mečevi počinju danas u 9 sati.

prošle godine da ću doći. Ovo je, definitivno, jedan od najjačih turnira na svijetu. Igrat ćemo na novim stolovima, sa manjim rupama, na kojima se sada igraju sva velika takmičenja. Mislim da je to prednost boljim igračima, jer će najkvalitetniji, definitivno, doći do izražaja - izjavio je Suke. Na turniru će se naći igrači iz 26 zemalja svijeta, a prijavio se i veliki broj do-

maćih igrača koji žele pokazati da se i u BiH igra odličan bilijar. - Turnir je izrastao u uvjerljivo najveći u Evropi i to je, zaista, velika stvar. Hvala našem generalnom sponzoru “Coloseumu”, koji je prepoznao kakav je ovo spektakl i pomogao nam da organiziramo turnir na svjetskom nivou - rekao je alfa i omega turnira Ramiz Turulja. Z. Š.

Prvom sjednicom stručnog žirija, čiji je predsjednik našproslavljeni fudbaler Dušan Bajević, jučer je počeo

*EJ ćA KHKčAA =CH=@A K =JACHE= Olimpijski prvak uhapšen u Brazilu *ALIE HEKč=HE
11. izbor najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine, koji organiziraju “Nezavisne novine”i Radio-televizija BiH. Bajević i organizatori manifestacije upoznali su članove žirija s detaljima i planom rada. Na drugoj sjednici, koja će biti održana 8. novembra u Mostaru, bit će usvojene šire liste nominiranih u svih 12 kategorija za ovogodišnje nagrade. Za razliku od prethodnih godina, kada su nagrade uručivane za najboljeg trenera te za drugog i trećeg u toj kategoriji, ovog puta bit će proglašen samo pobjednik. Isto važi i za najbolju ekipu. Bit će dodijeljene dvije nagrade za životno djelo umjesto dosadašnje četiri, a kao novitet uvedena je i nagrada publike. Odluke o pobjednicima u svim konkurencijama bit će definirane na četvrtoj sjednici žirija 14. decembra u Sarajevu, nekoliko sati prije početka svečanosti proglašavanja najboljih sportista BiH za 2011. godinu. Brazilska policija uhapsila je na aerodromu u Sao Paulu Bugarina Galabina Boevskog, olimpijskog šampiona u dizanju tegova, kod kojeg je pronašla dva kilograma kokaina. Boevski je boravio u Brazilu s kćerkom Sarom, koja je učestvovala na međunarodnom teniskom turniru, prenose bugarski mediji. Najveći uspjeh 37-godišnji dizač tegova postigao je na Olimpijskim igrama 2000. u Sidneju, kada je postao olimpijski šampion. No, zbog upotrebe dopinga, 2003. je kažnjen osmogodišnjom zabranom nastupa, čime mu je okončana karijera.

Izbor najboljih sportista BiH

Je li na pomolu veliki preokret u NBA? Samo dan nakon što je nagoviješteno da će liga zbog “lockouta” otkazati još 14 dana nove sezone, koja je trebala početi 1. novembra, predstavnici klubova i sindikata košarkaša održali su sastanak nakon kojeg postoji mogućnost da 30 ekipa ipak odigra po planirana 82 susreta ušampionatu. Razgovori su trajali više od 15 sati, tokom kojih su približeni stavovi kada je riječ o sistemu “salary capa”, odnosno limita na godišnje plaće igrača po ekipi. - Napravilismo pomak,ne veliki, ali dovoljan da ponovo

1CH=čE KIH = F=HAJK

Iznenadni preokret u NBA ligi

sjednemo za stol - izjavio je predsjdenik sindikata, bek Los Anđeles lejkersa Derek Fišer (Fisher). Upravo su Fišerovi Lejkersi jedan od razloga zašto vlasnici većine klubova žele uvesti ograničenja u “salary capu”. Iako limit iznosi 58 miliona dolara po ekipi, Lejkersi svojim igračima, zahvaljujući mnogim izuzecima od propisa, isplaćuju više od 90 miliona. Klubovi sa manjih tržišta to ne mogu pratiti pa Liga želi uvesti dodatne restrikcije u “salary capu” kako bi svim ekipama dala ravnopravne šansezauspjeh. (E. J.)

@L= ECH== =E=

Žiri kojim predsjedava Dušan Bajević održao je prvu sjednicu

Boevski: Zlato u Sidneju

PETAK 28. 10. 2011.

23.45
FILM, BHT1
18.00 SVE U SVEMU 22.00 VE^ER SA EMIROM 15.10 OSVETA 16.00 UKRADENI `IVOTI 15.05 ZAKON LJUBAVI

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 13/22 09.40 Frenderi u zemljama Evrope: Luksmeburg 09.50 Planinari, animirani film 10.00 BHT vijesti BHT arhiv ... 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Grafi~ari BiH: Halil Tikve{a 11.00 Kako voljeti kravu, dokumentarni program 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 218/228, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana,informativni program, r. 13.15 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 Putevi zdravlja,magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 14/22 15.00 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.20 Popaj nosa~,animirani film 15.35 Izgubljena ~ast,serija, 29/77 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Gorko-slatko, serija, 219/228 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu,dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 16/28 19.00 Dnevnik 1 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 30/77 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 2 22.30 Sedam razdoblja rocka,strana muzi~ka serija, 6/7 23.20 Me|unarodni festival animiranog filma - Banja Luka 2011, hronika 23.45 Ljubavnik,ameri~ki igrani film 01.10 Sve u svemu,magazin, r. 01.55 Pregled programa za subotu

FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 Poko 09.25 Hot wheels, 12. epizoda 09.45 [umska {kola: Svi su |aci dobro znali,4. epizoda 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Harveytoons 10.50 Tomica i prijatelji 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 44. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor,igrana serija, 35. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom,igrana serija, 13. epizoda 14.00 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija, r. 15.05 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 45. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke,igrana serija, 17. epizoda 18.30 Larin izbor,igrana serija, 36. epizoda 19.20 Harveytoons, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.10 Slomjena krila, igrana serija, 65. epizoda 22.00 Ve~er sa Emirom: gost Muhamed Konji} 23.10 Dnevnik 3 10 godina - Veliki koncerti: 23.40 Koncert: Kemal Monteno i prijatelji 01.45 Koncert: Zdravko ^oli} 03.45 Koncert: @eljko Samard`i} 05.35 Koncert: To{e Proeski 07.25 Koncert: Ibrica Jusi}

OBN
07.40 Oggy i `ohari,crtani film 08.00 Ukleta Marijana (12),meski~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Ludo srce (16), turska serija 13.15 Ljubavvjeranada, turska serija 14.15 Izgubljeni (12), turska serija 15.10 Osveta, humoristi~na serija 16.10 Ukleta Marijana (12),meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Poslovni svijet,tjedni biznis izvje{taj 20.00 Ljubav-vjeranada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12),turska serija 22.00 Red Carpet (18), showbiz magazin 23.00 Vox populi 23.05 Zmija (16),igrani film 00.45 OBN Info, informativni program 01.05 OBN Sport, sportski pregled 01.10 Vox populi

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 ^arobno zelje, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Grob na bre`uljku, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 29/120 11.10 Top shop 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 12.00 Zakon ljubavi,igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 Tajna slu`ba,igrana serija 15.05 Zakon ljubavi,igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 30/120 18.55 Vijesti 19.10 TV Liberty- inf./pol. magazin 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.10 CSI Las Vegas, krimi serija 22.00 Intervju/ tema/ komentar dana 22.35 Totalni opoziv, igrani film 00.30 Astrologija

TV1
07.05 07.35 08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.05 11.15 12.00 12.20 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 15.05 ^arobno zelje, crtani film Grob na bre`uljku,crtani film Vijesti Doba ljubavi,igrana serija, ep. 20/24 Vijesti Zakon ljubavi,igrana serija, 94. ep. (r) Flash News Ukradeni `ivoti,igrana serija, 86. ep. (r) Biznis vijesti Superstars,dokumentarni program, epizoda 65 Vijesti plus Ikone, dokumentarni serijal, ep. 8/14 Flash Biznis-Sport ^arobno zelje, crtani film (r) Grob na bre`uljku,crtani film (r) Flash News Tajna slu`ba,igrana serija, ep. 3/12 (r) Flash News Zakon ljubavi, igrana serija, 95. ep. Ukradeni `ivoti, igrana serija, 87. ep. Vijesti plus Predaj se srce, igrana serija, 44. ep. (r) Biznis vijesti Pregled Primera liga - najava kola Najava Dnevnika Hello Kitty, crtani film Dnevnik TV1 Predaj se srce, igrana serija, 45. ep. CSI. Las Vegas,igrana serija, 8. ep. Dnevnik u 22 Totalni opoziv,igrani film Pono}ne vijesti plus Pajper, igrani film

Ljubavnik
Emili je imala traumati~no djetinjstvo, koje je provela u nedostatku pa`nje i roditeljske ljubavi. Zbog toga je postala posesivna majka, a njen svijet se vrti oko sina jedinca. Obasipa ga pa`njom koja grani~i sa opsjednuto{}u, stvaraju}i izolirano okru`enje za dvoje, prepuno doga|aja koji ubijaju sinovljevu potrebu za vanjskim svijetom. Uloge: Kira Sedgvik, Dominik Skot Kej, Kevin Bejkon Reditelj: Kevin Bejkon

21.10
SERIJA, FTV

16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 19.00 19.10 19.30 20.05 21.05 22.00 22.40 00.15 00.30

Slomljena krila
Nevzatu biva ponu|eno da radi za tajnu organizaciju koja se bori protiv neprijatelja Republike. U po~etku je Nevzat neodlu~an, me|utim, kada sazna kakve su se sve stvari doga|ale nakon progla{enja Republike, prihvata da sara|uje s ovom organizacijom. Ono {to on ne zna jeste da je i kapetan [ahin jedan od ~lanova te organizacije.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

SATELITSKI PROGRAM
RTS
11.05 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 14.00 Slagalica Tema Srbije na vezi Dnevnik Sport plus Beograd u muzi~kim zbivanjima 20.vijeka Trezor Medijska mre`a srpske dijaspore @ivot i standardi Ovo je Srbija Porodi~no blago, serija Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Porodi~no blago Darovnica Trendsetter Dnevnik

Eurosport
08.30 Fudbal 09.30 Umjetni~ki bilijar, Svjetsko prvenstvo Francuska 10.30 Tenis: Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 12.15 Umetni~ko klizanje 13.00 Fudbal: [vedska 14.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 16.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 21.45 Najja~i ~ovek 22.15 Najja~i ~ovjek, Finska 22.45 Kuglanje 23.45 Konji~ke trke

Eurosport 2
07.00 Vijesti 07.30 Fudbal: Bajer Leverkuzen [alke 04 09.00 Fudbal 10.00 Ameri~ki fudbal 11.30 Sepak takrav, Svjetsko prvenstvo Kuala Lumpur 12.30 Fudbal: Dortmund - FC Koln 14.00 Fudbal: Al Sadd - Suwon Samsung Bluewings 16.00 Crashed ice 17.00 Spidvej, Velika Nagrada Poljska 18.00 Fudbal: Union Berlin - St Pauli 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal: Freiburg - Bajer Leverkuzen 22.30 Mje{ovite borila~ke vje{tine

Sportklub
09.00 Euroleague: Montepaschi Olimpija 11.00 U`ivo: ATP St Petersnburg 1/4 Finale 15.00 Euroleague: Maccabi Partizan 17.00 Pregled Euroleague 18.00 Premier League Magazin 18.30 Vijesti 19.00 Premier League News 19.15 U`ivo: EBEL: Medvescak Vienna 21.15 U`ivo: Portugalska liga: Porto - Pacos Ferreira 23.15 Najava Premier League 23.45 Pregled Euroleague 00.45 Pregled {vajcarske lige

20.05
SERIJA, NOVA TV

Ljubav i kazna
^i~ek je prigrlila bol za bratom i vratila se Baldarovima, nakon ~ega vi{e ne}e biti kao prije, jer nikako nije uspjela probaviti ~injenicu da ju je njen mu`, makar samo na papiru, Sava{, napustio u najte`em trenutku i vratio se svojoj djevojci Jasemin. Ne}e zagor~ati svoj `ivot kako bi Sava{ pro`ivio svoj.

Kad li{}e pada
Oja i Jamur zati~u D`ana i Lejlu same u klubu. Rejhan priznaje Lejli da joj je mnogo neprijatno {to je do{la, ali nije mogla odbiti D`evrije. Ferhunde `eli bebu.

20.10
SERIJA, BHT1

14.30 15.00 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 23.05 23.55

21.05
FILM, HRT1
19.00 Srbija... 16.00 Tenis 16.00 Crashed ice 17.00 Pregled

National G.
Izgubljena ~ast
Nakon {to je Fatmagul napustila ku}u, Kerim odlazi u policijsku stanicu. Me|utim, te{ko je re}i policiji istinu, {to ote`ava njen pronalazak. Zahvaljuju~i Mukades, Ja{arani u istom trenutku saznaju za Fatmagulin bijeg. Saznaje i Meltem, i time se sve jo{ vi{e iskomplikuje. Fatmagul nema pojma da je upala kod Asu, koja joj se predstavlja kao Deniz.
12.00 Riblji ratnik 13.00 Megaselidbe `ivotinja 14.00 Megatvornice 15.00 Nadarene zvijeri 16.00 Fantomska kuna 17.00 Bijeg 18.00 [apta~ psima 19.00 Riblji ratnik 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Bijeg 23.00 [apta~ psima 00.00 [apta~ psima 01.00 Ulovljeni

MTV Adria
16.00 Paris Hilton British Best Friend 16.50 Awkward 17.10 Randay Jackson Abdc 6 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography. Today In Music 19.20 MTV Express 19.40 Storytellers 20.30 MTV Takeover 21.00 MTV World Stage 21.50 The Hard Times Of Rj Berger 2 22.20 Blue Mountain State 2 22.40 Jersey Shore 4 23.30 South Park 00.20 DFC

FOXlife
14.10 15.00 15.30 15.56 17.40 18.10 19.05 19.30 20.00 20.55 22.00 22.55 23.20 23.50 00.20 01.10 [tiklama do vrha Sofi Parker Kugar Taun Kupid Kako sam upoznao va{u majku [apat duhova Sofi Parker Kugar Taun [tiklama do vrha Seks i grad Melisa i D`oi Kako sam upoznao va{u majku Svi vole Rejmonda Vil i Grejs [apat duhova Seks i grad

FOXCRIME
12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 Pariski forenzi~ari Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Monk Bouns Bjekstvo iz zatvora Policajci iz Detroita Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Bouns Dojlova republika Kasl Frikovi Policajci iz Detroita

Prekid
Za Gerija prvi susret s Bruk bio je ljubav na prvi pogled. Vidio ju je na stadionu, sjedila je u istom redu, i to s de~kom. To Gerija nije sprije~ilo da joj silom kupi hot-dog i da je poslije utakmice na duhovit na~in pozove na spoj. Tako je po~ela ljubavna pri~a dviju nesumnjivo srodnih du{a i savr{eno skladna veza. Ali... Uloge: Vins Von, D`enifer Aniston, D`ejson Bejtman Reditelj: Pejton Rid

PETAK 28. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Sve ste bli`e ideji da odnos sa voljenom osobom dovedete na pravo mjesto. @elite da je sve jasno. Posao: Pomalo popu{ta gr~, koji vas je dr`ao prili~no dugo. Zaokupljeni ste obavezama, ali `elite jo{ usporiti. Zdravlje: Zadovoljni ste i opu{teni. Ljubav: Odahnite, opustite se. Slijedi sasvim ugodna atmosfera. Sve vi{e odu{evljavate osobu koju volite. Posao: Pred vama su sasvim nove prilike. Mo`da se radi o mogu}nosti za napredovanje ili bolju zaradu. Zdravlje: Vi{e nego solidno. Ljubav: Ho}e li potraga za pravom ljubavi biti uspje{na, zavisi od toga koliko }e popustiti gr~, a zablistati {arm. Posao: Postaje vam jasno da je najbolje raditi i ne brinuti suvi{ne brige. Ustrajte, rezultati }e biti sjajni. Zdravlje: Pazite {ta jedete. Ljubav: U`ivajte u svakom trenutku provedenom sa voljenom osobom. Nema razloga za mra~ne misli. Posao: Povedite vi{e ra~una o finansijama. Ne dozvolite da drugi pretjerano dijele ono {to vi zaslu`ite. Zdravlje: Zubi mogu biti izvor problema. Ljubav: Jaka je tendencija ka samo}i, zatvaranju u sebe. Ponekad, to nije lo{e, ali ne i danas! Posao: Iskazuju se potpuno rezultati napora i znanja koje ste ulagali u prethodnim danima ili mjesecima. Zdravlje: Jedite laganiju hranu. Ljubav: Ako ste usamljeni, na najboljem ste putu da to vi{e ne budete. Motivirani ste za ljubav, {to je najbolje. Posao: Intenzivira se novi ritam. Motiv da uspijete sve je ja~i, uprkos odre|enim, nimalo bezazlenim, ko~nicama. Zdravlje: Ne prepu{tajte se apatiji. Ljubav: Uprkos mudroj odluci, strast vas vodi vi{e od razuma. Mirna veza vi{e vam odgovara od avanture. Posao: Ovo je uspje{an dan. Dolaze izvjesne promjene, koje }ete osjetiti sna`no, radosno, pozitivno. Zdravlje: Ne uzimajte lijekove na svoju ruku. Ljubav: Poku{avate o`ivjeti strast brzom avanturom. Nakon toga, po`eljet }ete da se vratiti u sigurnu luku. Posao: U pomalo ste depresivnom periodu. Ubrzo }ete shvatiti da ste potcijenili vlastiti uspjeh ili zasluge. Zdravlje: Uzmite dodatne vitamine. Ljubav: Ljubav zauzima sve va`nije mjesto u va{em `ivotu. Strasti su uzburkane, a slijede i sretne okolnosti. Posao: I pored svega, nemojte se sasvim opustiti. Veoma je va`no da radite sa voljom, punom snagom. Zdravlje: Nema potrebe da se brinete. Ljubav: Mnogo toga u vezi se rasvjetljava. Prema svemu sude}i, okolnosti i prilike idu vama u korist. Posao: Radite sa puno poletne energije. Povukli ste za sobom i druge ljude vezane za va{ posao ili planove. Zdravlje: Nema ozbiljnijih problema. Ljubav: (Ne)o~ekivana ljubav ~ini vas eufori~nim i veselim. Ovoga puta, o~ekujete da vam se ostvare snovi. Posao: Zahuktavaju se i zbivanja na poslu. Otvaraju se mogu}nosti, uz napredovanje, ali i naporan rad. Zdravlje: Sretni ste, dobro raspolo`eni. Ljubav: Ovo je pomalo neobi~an dan. Zaboravljate mra~ne misli, razigrani ste i veseli, sasvim nova osoba. Posao: Zaokupljeni ste i poslom, mo`da vi{e nego ranije. Skoncentrirani ste, puni elana i dobre volje. Zdravlje: Nervoza ustupa mjesto optimizmu.

15.00

SESTRE

16.00 DIJETA ZA PRETILU PORODICU

13.19

SVE }E BITI...

19.15

DNEVNIK

PINK BH
07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top,info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.10 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy Time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand show, muzi~ki program 22.30 Paparazzo lov na poznate,zabavna emisija 23.30 Kraljica juga,serija 00.30 Zlatni de~ko, film

HAYAT TV
09.00 Bumba,crtani film, 32 i 33. epizoda 09.13 Mekanike u misiji, crtani film, 10. epizoda 09.40 Timmy, crtani film, 10. epizoda 09.50 Fifi, crtani film, 10. epizoda 10.00 Garfield, crtani film, 9. epizoda 10.15 Dragon ball Z,crtani film, 25. epizoda 10.35 Bakugan,crtani film, 88. epizoda 11.04 Winx, igrana serija, 10. epizoda 11.10 Bestseller 11.30 Bioclinica 11.32 Vijesti 11.45 Biometeorolo{ka prognoza 11.58 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 32. epizoda 12.00 Miljenica, igrana serija, 99. epizoda 13.00 Ispuni mi `elju 14.00 Bestseller 14.48 Bioclinica 14.50 Top Shop 15.00 Vitafon 15.15 TV Shop DIBiH 15.40 Kad li{}e pada, igrana serija, 119. epizoda 16.00 Dijeta za pretilu porodicu , dokumentarni program, 3. epizoda 17.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.08 Sport centar 18.10 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show 18.15 Vijesti u 7, informativni program 19.00 Vremenska prognoza 19.28 Sport 19.30 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 19.38 Kolo sre}e 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 120. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.30 Sport centar 23.35 Put za Wellville, igrani film 01.40 Astro Num Caffe,u`ivo

HRT1
13.19 Sve }e biti dobro, serija (93/180) 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.15 Drugo mi{ljenje 14.45 Branitelji domovine,informativno-edukativni spot 14.50 Alisa,slu{aj svoje srce - telenovela (93/240)* 15.33 Mrtva no},emisija pu~ke i predajne kulture 16.01 25. sat, dokumentarni film 16.17 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 17.15 Globalno sijelo 17.44 Putem europskih fondova 18.00 Iza ekrana 18.29 Od Lark Risea do Candleforda 2,serija (5/13)* 19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.13 Hrvatski kraljevi,dok.-igrana serija (3/7) 21.05 Premijera tjedna. Prekid,ameri~ki film* 22.57 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 23.05 Dnevnik 3 23.25 Sport 23.28 Vrijeme 23.34 Vijesti iz kulture 23.40 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 23.44 Peti dan, talk show 00.40 Filmski maraton. Ciklus Jima Jarmuscha Mrtav ~ovjek,ameri~ko-njema~ko-japanski film* 02.37 Filmski maraton. Opake ~izme,ameri~ko-britanski film

Nova TV
07.25 Roary,crtana serija17/52 07.40 Bumba, crtana serija69-70/150 07.55 Tomica i prijatelji, crtana serija40/46 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada,serija R 10.10 Ljubav i kazna,serija R 11.10 Inspektor Rex, serija R 12.10 IN magazin R 13.00 Larin izbor, serija R 14.00 Teresa, serija 74-75/152 16.00 Inspektor Rex, serija 25/123 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija99/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna,serija, serija 49/107 21.00 Larin izbor,serija37/160 22.00 Plava munja,igrani film 23.50 Kaktus Jack,igrani film 01.30 Brigada tigrova, igrani film, (12)* 03.40 Ezo TV, tarot show (18)* 05.10 Smrtonosni poljubac, igrani film (12)* R 06.35 Sjedi i {uti,serija R 07.00 IN magazin R 07.30 Kraj programa

MRE@A
07.05 ^arobno zelje, crtani film 07.35 Grob na bre`uljku, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija, ep. 20/24 09.05 Zakon ljubavi, serija, 94. ep. (R) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 86. ep. (R) 14.05 Tajna slu`ba, serija, ep. 3/12 (R) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 95 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 87. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 44. ep. (R) 20.05 Predaj se srce, serija, 45. ep. 21.05 CSI. Las Vegas, serija, 8. ep. 22.40 Totalni opoziv, film

HTV OSKAR C
15.05 16.00 17.15 18.15 19.00 19.30 Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik htv oscar-c Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.05 Predaj se srce , igrana serija 21.00 CSI Las Vegas, serija 22.35 Totalni opoziv, film

19.55 20.05 21.00 22.00

Marketing Reporta`a KISS Dnevnik KISS, r. Vesna Kljaji} u`ivo

KAKANJ
17.05 18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 22.00 22.45 23.00 23.30 Amor Latino, serija Svijet uspje{nih Merjem, serija Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Hutba Marketing Put istine Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

19.55 Ve~eras 20.00 Ubojiti stres, dok. film 21.00 Prljavi seksi novac 2, serija 21.45 Nagon, TV film 23.25 Na rubu znanosti. Michio Kushi, pionir makrobiotike 00.15 Vrijeme je za jazz 01.15 Moja obitelj 9b, serija 01.45 24 (7), serija

22.35 Uski prolaz, film 00.30 Astro show

TV USK
17.15 18.15 18.40 19.00 19.30 20.05 20.35 21.30 21.50 22.50 23.30 Predaj se srce, serija O nama Hello Ketty Dnevnik 1 Muzi~ki program Najvoljenije `ene svijeta Skrivena palma, serija Dnevnik 2 Predaj se srce, serija Bonaventura Igrani film

BN
18.30 19.00 19.30 20.05 20.10 20.55 21.00 22.30 23.00 23.10 23.50 Monitoring Sport fles Dnevnik 2 Marketing Pozori{te u ku}i, serija, Marketing Bela la|a, serija, r. Dnevnik 3 Loto Anali, serija Misterije pravog [erloka Holmsa, film

ZENICA
17.50 17.55 18.00 18.01 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 23.00 Ze sport plus TV izlog Najava Zenice danas Frejzer Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki program Obavje{tenja Mini TV serija TV izlog Sfera ,kulturni magazin Serija .Sponzoru{e Obavje{tenja Zenica danas, repriza

VISOKO
18.25 19.25 19.30 20.10 20.30 Razgovor s povdom, r. Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, inf. program 20.45 U dru{tvu sa... 21.15 Marketing blok 21.20 Filmski program 23.00 Aktuelnosti, r. 23.15 TV strane

HRT2
15.50 16.05 16.15 16.45 16.55 17.05 17.55 18.00 18.20 18.35 19.15 19.20 19.25 19.30 Puni krug Rupert, crtana serija Mala TV Meteor i veliki kota~i Pustolovine Andrea i Wallyja B, Pixarov crtani film [apta~ psima Obrtnik 100% poduzetnik, emisije Regionalni dnevnik @upanijska panorama Briljanteen ^ovjek - orkestar, Pixarov crtani film Suveniri, Pixarov crtani film Za ptice, Pixarov crtani film Glazba, glazba... pop

RTRS
17.00 Larin izbor, serija 17.55 Bosnalijekova tv ordinacija 18.35 Tv bingo 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.10 Intervju 22.00 Najotka~enije reklame na svijetu 22.30 Dnevnik 3 22.45 Za ljubav ili otad`binu pri~a o Arturu Sandovalu, film 00.45 Ono kao ljubav, serija

GORA@DE
17.00 19.00 21.00 22.00 22.30 Najava programa Dnevnik Biografije poznatih Sestrice, serija Muzi~ki program

KISS
15.00 @ivot pi{e pri~e, dok emisija, r. 15.30 Reporta`a 17.50 Hrana i vino, emisija 18.20 Kuhinje 18.50 Marketing 19.00 DNEVNIK KISS 19.20 Sport i marketing 19.30 DNEVNIK HRT

HIT TV
18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Tajna Scena Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike

TV OSM
15.35 16.00 17.15 18.30 19.30 20.05 21.10 Teleshop Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Dan, inf. emisija Portal Predaj se srce, serija CSI. Las Vegas, serija

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

*EAC 6==đ==

Voda u prijestonicu već prodrla

LJUDI I DOGA\AJI

BANGKOK - Desetine hiljada ljudi bježe iz Bangkoka nakon što su poplavne vode, koje već sedmicama ugrožavaju sjeverne i centralne dijelove zemlje, počele da prodiru u sam centar prijestonice. Vlasti su zvanično izdale prvi nalog za evakuaciju. Gradske četvrti sjeverno od centra Bangkoka već su poplavljene.

Heming i Vilis: Roditelji će postati početkom iduće godine

248) *-*) 5 -
Nikada nisam bio ovako sretan, kazao je glumac koji je u braku s Heming od marta 2009. godine
rođena početkom iduće godine. Bit će to četvrto dijete za zvijezdu serijala “Umri muški”. Vilis ima tri kćerke - Ramer (Rumer) (23), Skaut (Scout) (20) i Talula (Tallulah) (17) - iz prethodnog braka s glumicom Demi Mur (Moore). - Nikada nisam bio ovako sretan - kazao je pedesetšestogoLOS ANĐELES - Holivudski glumac Brus Vilis (Bruce Willis) i njegova druga supruga Ema Heming (Emma) očekuju svoju prvu bebu koja bi trebala biti

Pedesetšestogodišnji Brus Vilis očekuje dijete s drugom suprugom

Majka i dijete u centru

dišnji Vilis, koji je u braku s Heming od marta 2009. godine. Vilis trenutno priprema nastavak akcione komedije “Red”.

4=IJAH=E @AIJH=JE
VAŠINGTON - Policija je u američkim gradovima Oklend i Atlanta rastjerala demonstrante pokreta “Okupirajte Wall Street”,a mjesta na kojima su oni bili podigli svoje šatore raščišćena su. Ame-

6AH=FE= F@ L@

rički mediji javljaju da je do akcije došlo nakon sve većih žalbi stanovnika. Pokret “Okupirajte Wall Street” u Njujorku kao protest protiv pohlepe finansijskog kapitala, korupcije i društvenih nepravdi.

BUDIMPEŠTA - Fondacija “Gezenguz” u Mađarskoj otvorila je medicinski centar posvećen samo bebama i djeci. Sve svoje resurse podredili su liječenju mališana koji su prilikom rođenja zadobili povrede ili poremećaj u razvoju, a dostupni su i tretmani za različite bolesti. Jedna od terapija za mališane je ona pod vodom.

Iskosa 

K>=LE?= FHL=E
Demonstranti pokušali podići šatore

MOSKVA - Premijer i predsjednik Rusije Vladimir Putin i Dmitrij Medvedev na farmi u regiji Stavropol pomagali su poljoprivrednicima u žetvi kukuruza. Obojica su vozila kombajn i svaki je ubrao oko šest tona. Medvedev je ponovio da se neće kandidirati 

E@AHE K >AH>E KKHK=

Putin i Medvedev na polju farme

na predsjedničkim izborima, ali pomaže i podupire Putinovu želju da 2012. ponovo postane predsjednik Rusije. Svojim češćim zajedničkim pojavljivanjem u javnosti žele pobiti sumnje da se zbog kandidature među njima pojavio raskol.

KOLORADO SPRINGS - Zatečen iznenadnim dolaskom svoje djevojke, Amerikanac Kevin Gejlor (Gaylor) pozvao je policiju i prijavio ljubavnicu kao provalnika. Kako piše list “Gazette”, 24-godišnji mladić se trebao sastati kod kuće sa ženom s kojom je stupio u kontakt putem interneta, ali je neplanirano prva došla njegova vjerenica. Kada se druga žena pojavila, Gejlor je pozvao policiju i lažno je prijavio kao provalnika.