KONGRES SDP-a

Spremni za
vanredne
izbore
Srbijanski terorista Mevlid Ja{arevi} ostavio oporuku zSupruga Mirela prona|ena u Rahi}u zKlju~ rje{enja
problema s vehabijama postoji, ali ne postoji politi~ka volja zRacije na Vojni~kom Polju u Sarajevu
T
erorista Mevlid Ja{are-
vi}, koji je u petak pu-
cao na Ameri~ku am-
basadu u Sarajevu, os-
tavio je oporuku u kojoj obra-
zla`e razloge i cilj teroristi~kog
akta na dr`avu BiH.
Detalji njegovog manifesta,
kada budu otkriveni, vjerova-
tno }e {okirati javnost, a ono
{to se trenutno zna jeste da je
Ja{arevi} pucnjavom u centru
prijestonice, prema njegovom
suludom naumu, „htio pomo}i
muslimanima“!? 2. i 3. str.
NA LICU MJESTA
[iroka istraga o napadu na Ambasadu SAD
Ekskluzivno: Ranjeni policajac za ’Avaz’
VELI]: HVALA
MOMCIMA
KOJI SU
ME IZVUKLI
Reakcije: Enes Ljevakovi}, fetva-i-emin
SVI SE MORAMO
BORITI PROTIV
OPASNE IDEOLOGIJE
Srbija: Policijska akcija u Novom Pazaru
UHAP[ENO PA
PU[TENO 17
VEHABIJA
Istra`ujemo: Terorista regrutiran u Austriji
KO JE IDEOLOG
MEVLIDA
JA[AREVI]A
4
.

s
t
r
a
n
a
6
.

i

7
.

s
t
r
.
9. strana
8
.

s
t
r
.
DR@AVAUZVRA]A
UDARTERORISTIMA!
Pripadnici SIPA-e vr{ili raciju u Gornjoj Mao~i: Uhap{ene dvije osobe povezane s Ja{arevi}em (Foto: Z. Mehmedovi})
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z nedjelja, 30. 10. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5809 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
USPJESI
D`eko
ponovo
zabio gol
BANJA LUKA
Izre{etan
kafi}
’Kult’
Ja{arevi}: ^esto boravio u selu
1
6
.

s
t
r
a
n
a
5
9
.

s
t
r
.
11. str.
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. 2
Vije}e ministara BiH
Razotkriti
detalje
X Predsjedavaju}i Vi-
je}a ministara BiH Ni-
kola [piri} najo{trije je
osudio teroristi~ki na-
pad na Ambasadu SAD
u Sarajevu, izra`avaju}i
o~ekivanje da }e svi de-
talji i okolnosti u vezi s
ovim napadom biti ra-
zotkriveni. [piri} je
istaknuo da ovaj napad
mora biti poziv za sve
sigurnosne i pravosu-
dne strukture u zemlji
da se odlu~no
obra~unaju s terori-
zmom.
On je po`elio brz opora-
vak policijskom slu`be-
niku koji je ranjen u te-
roristi~kom aktu, sa-
op}eno je iz Vije}a mi-
nistara.
Parlament FBiH
Prona}i
nalogodavce
napada
X Predsjedavaju}i Pre-
dstavni~kog doma Par-
lamenta FBiH Denis
Zvizdi} najo{trije je
osudio teroristi~ki na-
pad na Ambasadu SAD
u BiH, nagla{avaju}i da
su SAD na{i dokazani
prijatelji te da je ovaj
napad istovremeno i
napad na BiH i mir u
njoj. Predsjedavaju}i
Zvizdi} tra`i od svih
istra`nih i sigurnosnih
organa BiH da podu-
zmu sve mjere da se
izvr{ioci ovog bezu-
mnog ~ina strogo kazne
te da se, a {to je mnogo
bitnije, prona|u nalo-
godavci ovog napada.
SSD BiH
Smirivanje
tenzija
X Svjetski savez dija-
spore BiH najo{trije je
osudio napad na Amba-
sadu SAD u BiH i za-
htijeva od nadle`nih
policijskih i sudskih
struktura da pred lice
pravde izvedu sve one
koji su isplanirali ovaj
teroristi~ki ~in.
Ovaj savez zahvalio je
ameri~kom ambasadoru
u BiH Patriku Munu
(Patrick Moon) na smiri-
vanju potencijalnih tenzi-
ja i na isticanju da ovaj te-
roristi~ki napad ne}e po-
kolebati SAD u nastoja-
njima da podr`avaju
gra|ane i vlasti u BiH.
Ukratko
Prema nalogu Dr`avnog
tu`ila{tva, pripadnici Age-
ncije za istrage i za{titu
(SIPA) ju~er su satima vr{ili
raciju i kontrolu u selu Go-
rnja Mao~a, gdje se sumnja
da `ivi dio pripadnika radi-
kalnih grupa s kojima je bio
povezan srbijanski dr`avlja-
nin Mevlid Ja{arevi}, koji je
izvr{io teroristi~ki napad na
Ambasadu SAD u Sarajevu.
Maskirani specijalci,
me|u kojima su bili i pripa-
dnici policije Distrikta i Fe-
deralnog MUP-a, munjevi-
tom su brzinom u vi{e od 20
vozila ju~er pro{li prema
Gornjoj Mao~i u op}ini Sre-
brenik kako bi pretresli ku}e
tamo{njih stanovnika.
Na pola sata prije akcije
reporterska ekipa „Dnevnog
avaza“ boravila je u ovom po-
dmajevi~kom selu.
Me|utim, niko od mje{tana
nije `elio razgovarati s medi-
jima. Da je situacija na tere-
nu bila ozbiljna, govori ~in-
jenica da nas je do Gornje
Mao~e sprovela policijska
patrola MUP-a Tuzlanskog
kantona, koja nam je savjeto-
vala da „ne idemo u centar
sela, jer su nezgodni kada su
u grupi“.
Nakon toga vratili smo se
do punkta policije Distri-
kta u br~anskoj Mao~i.
Nedugo poslije toga spe-
cijalci su projurili prema
Gornjoj Mao~i. Po{li smo
za njima i na ulazu u ovo po-
dmajevi~ko selo zaustavili
su nas specijalci policije Di-
strikta, koji su bili naoru`ani
pu{kama s metkom u cijevi.
Za samo 15-tak minuta
na punktu je zaustavljeno
{est vozila kojima su upra-
vljali stanovnici Gornje
Mao~e koji su po{li ku}ama.
Policija ih je zaustavila,
provjerila dokumente i pre-
Novopazarski terorista
Mevlid Ja{arevi}, koji je u
petak pucao na Ameri~ku
ambasadu u Sarajevu, ostavio
je oporuku u kojoj obrazla`e
razloge i cilj teroristi~kog
akta na dr`avu BiH, saznaje
„Dnevni avaz“.
Morao pucati
Detalji njegovog mani-
festa, kada budu otkriveni,
vjerovatno }e {okirati javno-
st, a ono {to se trenutno zna
jeste da je Abdurahman, ka-
ko je sebe zvao, pucnjavom u
centru prijestonice, prema
njegovom suludom naumu,
„htio pomo}i muslimani-
ma“!?
Ovome u prilog ide i po-
datak da je terorista, nakon
{to je kala{njikovom divljao
40 minuta i ispalio 105 me-
taka, specijalcima koji su
mu se pribli`ili rekao:
„Nisam do{ao da ubijam
muslimane. Sklonite poli-
cajce.“ Kasnije se poku{ao
opravdati da je „na jednog
morao pucati“. Ono {to je
istinske muslimane vjernike
posebno pogodilo jeste ~in-
jenica da je Ja{arevi} i prije
i nakon ranjavanja, pa i u bo-
lnici, u~io ajete iz Kur’ana.
Svi koji u BiH svoju vjeru tr-
adicionalno prakticiraju
smatraju da je vehabija, pr-
ipadnik radikalne tekfir ide-
ologije, na ovaj na~in oskrna-
vio Svetu knjigu, a jo{ gore
je {to je u svijet poslao pogu-
bnu i pogre{nu poruku o
islamu u na{oj zemlji.
Dan nakon teroristi~kog
napada na BiH sve sigurno-
sne strukture bile su na no-
gama.
Pretresi su provedeni u
skoro svim dijelovima ze-
mlje, a operativne provjere
sumnjivih osoba koje su mo-
gle imati veze s Ja{arevi}em
toliko su {iroke da }e konkr-
etniji podaci biti poznati tek
za dva-tri dana, kad se rezu-
ltati sumiraju. Dvije osobe
koje se dovode u vezu s na-
padom na Ameri~ku amba-
sadu u Sarajevu uhap{ene
su ju~er u Gornjoj Mao~i.
Policija je pretresla ku}e u
kojima je, navodno, prije
dva dana boravio Mevlid
Ja{arevi}. Prema nepo-
tvr|enim informacijama,
njegova supruga Mirela bo-
ravila je preksino} u selu, i to
u ku}i Nusreta Imamovi}a,
koji je ju~er ujutro napustio
Gornju Mao~u. Hajrudin Ri-
bi}, prvi Imamovi}ev
kom{ija, nije bio raspolo`en
za razgovor s novinarima.
Sumnja se da je Ja{arevi}
prije napada imao sastanak s
Imamovi}em, za kojim poli-
cija traga. Policija je u
me|uvremenu u Rahi}u kod
Br~kog prona{la i uhapsila
Ja{arevi}evu suprugu.
Tako barem tvrde u poli-
ciji i Tu`ila{tvu BiH, ali do-
daju da }e cijeli proces rasvje-
tljavanja pozadine, pripreme
i otkrivanja eventualnih
Abdurahmanovih pomaga~a
u teroristi~kom aktu u Sar-
ajevu biti zaokru`en do sva-
ke sitnice.
Sada su pod posebnom
lupom pripadnici vehabi-
jske zajednice, ~iji je dobar
dio ~lanova do sada vi{e pu-
ta dovo|en u vezu s radika-
lnim, kriminalnim, pa i ter-
oristi~kim aktivnostima.
Odrije{ene ruke
Prema policijsko-oba-
vje{tajnim procjenama, sr`
problema koje dr`ava BiH
ima sa selefijama pa, konkr-
etno, i teroristi~kog akta u
Sarajevu je u Mao~i. Tom se
podatku mo`e vjerovati ako
se na umu imaju dosada{nje
aktivnosti vehabija iz tog
mjesta, njihovi odnosi s
„bra}om“ u regionu i inoze-
mstvu, a zna~ajni su i raniji
slu~ajevi otkrivanja oru`ja i
eksploziva kod pripadnika
ove zajednice i njihovih si-
mpatizera.
Napad od petka je aktivi-
[piri}: Obra~un s
terorizmom
Velika akcija SIPA-e nakon teroristi~kog napada u Sarajevu
Dvije osobe uhap{ene u Gornjoj Mao~i
Supruga Mevlida Ja{arevi}a prona|ena u Rahi}u
Pretresena vozila stanovnika sela (Foto: Zlatan Mehmedovi})
OTKRIVAMO Detalji iz manifesta Srbijanca Ja{arevi}a
Terorista ostav
U svom suludom naumu navodno „htio pomo}i muslimanima“ z Specijalcima koji su mu se pribli`ili
muslimane z Sklonite policajce“ z Opse`ne operativne provjere
Ja{arevi} usred napada u centru Sarajeva: Lu|ak s misijom
3 aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011.
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Mutivode
Ionako prljavu teroristi~ku vodu neki
politi~ki krugovi nastoje jo{ vi{e da zamute
Komentar dana
Posljedice Ja{arevi}evog
teroristi~kog akta nisu bi-
le prete{ke. Politi~ka upo-
treba ovog slu~aja,
me|utim, tu je da drami
doda jo{ nekoliko burnih
~inova.
Iz nekih politi~kih i
medijskih krugova odmah
su poletjele otrovne streli-
ce tako oblikovane da se
te{ko oteti utisku kako su
davno nao{trene za trenu-
tak kad }e se stvoriti povod
za njihovo odapinjanje. U
nekim opaskama jedva se
obuzdava likovanje, ~ak i
razo~arenje {to u petak ni-
je proliveno jo{ vi{e krvi.
Organi sigurnosti Ja{ar-
evi}a su obuzdali prili~no
efikasno. U kratkom roku
bi se mogli doznati i njego-
vi porivi, duhovna ili poli-
ti~ka inspiracija, a mo`da i
kreatori ~itavog doga|aja.
Posljedice njegove poli-
ti~ke upotrebe, pak, sanir-
at }e se znatno te`e. Muti-
vode od prvog trenutka ra-
de punom parom, sve do
Dodikovog predskazanja
da }e „ovaj teroristi~ki ~in
na kraju pokazati sva{ta“.
No, pone{to ve} vidi-
mo: to su podmukla nasto-
janja da se kroz Ja{arevi}ev
teroristi~ki ~in pro{vercu-
je neki krupni politi~ki pr-
ofit. ^ak i onaj najve}i: da
se pripadnost spomenutog
mladi}a vehabijskom pokr-
etu „logi~no“ nadove`e po-
vezivanjem ~itavog
bo{nja~kog naroda s tom
vjerskom sektom, na ko-
ncu, i s teroristi~kim aktom
koji se dogodio u petak.
Do podmetanja ove vr-
ste naro~ito je stalo duho-
vnim sljedbenicima srpskog
terorizma s po~etka agresi-
je na BiH. Njihova je ogro-
mna potreba da etiketu te-
rorizma sa sebe nekako pr-
elijepe upravo na narod nad
kojim su se tako dugo i be-
stijalno i`ivljavali.
Nakon energi~nih rea-
kcija bo{nja~ke politike,
javnosti i vjerskih krugova,
koji su s gnu{anjem osudi-
li Ja{arevi}ev ~in, ta }e po-
dmetanja te{ko pro}i. Po-
gotovo ako takvim raspo-
lo`enjem bude obilje`en i
daljnji tok istrage ovoga
teroristi~kog akta.
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati
svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu
„Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“
zabilje`io 387.754 posjetioca. X
Pitanje: O~ekujete li brzu reakciju dr`ave
u hap{enju svih onih koji imaju bilo
kakve veze s Ja{arevi}evim napadom na
Ameri~ku ambasadu?
Gra|ani o~ekuju brzu
reakciju dr`ave BiH
A) Da, svakako 79,17%
B) Ne, nikako 16,67%
C) Ne znam 4,17%
www.dnevniavaz.ba
A
B
C
N
A
J
P
O
S
J
E
]
E
N
I
J
I

P
O
R
T
A
L

U

B
i
H
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a Horor u glavnom gradu BiH:
Napadnuta Ameri~ka ambasada
u Sarajevu
Za sve ovo {to se u BiH de{ava na-
jve}u krivicu snose politi~ari koji su
izabrani od naroda na posljednjim
izborima. U BiH se ne zna ni ko pije
ni ko pla}a, nema vlade, nema zako-
na, samo korupcije ima. Svako sebi stvara zakon. Narod
je ogor~en, ali i sam je kriv. (Sepp Meier)
PORTAL - komentar dana
tresla vozila. Budu}i da smo
bili na licu mjesta, nismo pr-
imijetili da je policija pro-
na{la ne{to sumnjivo, ali im
nije dozvolila prolaz dalje do
okon~anja akcije.
Saznajemo da su u Gor-
njoj Mao~i uhap{ene dvije
osobe koje se dovode u vezu
s teroristi~kim napadom na
Ameri~ku ambasadu u Sar-
ajevu. Policija je u Rahi}u pr-
ona{la suprugu Mevlida
Ja{arevi}a, koja je odvedena
na saslu{anje.
E. RA@ANICA
rao posljednji alarm da se pr-
otiv vehabija u dr`avi mora
djelovati institucionalno, ali
za to, sude}i prema tvrdnja-
ma odgovornih u dr`avnim
agencijama za sigurnost, ni-
ti je bilo do sada niti sada po-
stoji politi~ka volja.
- Mi imamo kapacitete i
na~ine da se ovo pitanje, ko-
na~no, rije{i, ali nam politi-
ka mora dati odrije{ene ru-
ke. Do sada to niko nije bio
spreman uraditi, a mnogi
su razlozi za to - kazao nam
je ju~er jedan od bh. sigurno-
snih zvani~nika koji dodaje
da skoro sve njegove kolege
isto razmi{ljaju.
I. ]ATI]
Dvije osobe koje su
ju~er uhap{ene u Gornjoj
Mao~i dovezene su u pro-
storije Agencije za istrage i
za{titu (SIPA), gdje je s
njima obavljen razgovor,
kazao nam je sino} za
„Dnevni avaz“ dr`avni
tu`ilac Dubravko ^ampara.
- Jo{ nismo odlu~ili ho}e
li oni biti zadr`ani - kazao je
^ampara, koji nam je potvr-
dio da je u Rahi}u uhap{ena
Mirela Ja{arevi}, supruga na-
pada~a Mevlida Ja{arevi}a.
U toku su istra`ne ra-
dnje nakon kojih }e biti
odlu~eno o daljnjem postu-
panju prema Ja{arevi}evoj
supruzi.
Tu`ilac ^ampara nam
je potvrdio da su pripa-
dnici SIPA-e ju~er u sara-
jevskom naselju Vojni~ko
Polje izvr{ili pretres ku}e u
vezi s privo|enjem Semira
R. iz Novog Pazara.
- S njim je obavljen ra-
zgovor i on je pu{ten na
slobodu. Izvr{en je pretres
objekta i izuzeti su
odre|eni predmeti - rekao
je ^ampara.
On nam je, tako|er, po-
tvrdio da }e Mevlid Ja{ar-
evi} danas biti saslu{an u
Klini~kom centru Univer-
ziteta u Sarajevu.
- Sud BiH }e mu odre-
diti branioca, nakon ~ega }e
biti saslu{an - objasnio je
^ampara. B. C.
Dubravko ^ampara za „Dnevni avaz“
Ja{arevi} }e u
KCUS-u biti saslu{an
Specijalna policija blokirala sve prilaze
{okirat }e javnost
io oporuku!
rekao: „Nisam do{ao da ubijam
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. 4
Povodom teroristi~kog napada
na Ambasadu Sjedinjenih Ame-
ri~kih Dr`ava (SAD) ju~er je u Mi-
nistarstvu sigurnosti BiH odr`ana
vanredna konferencija za novinare
ameri~kog i britanskog ambasado-
ra Patrika Muna (Patrick Moon) i
Najd`ela Kejsija (Nigel Casey), tu`io-
ca BiH Dubravka ^ampare te
dr`avnog ministra sigurnosti Sadi-
ka Ahmetovi}a.
Profesionalna reakcija
Ambasador Mun zahvalio se
pripadnicima specijalne jedinice
Dr`avne agencije za istrage i za{ti-
tu (SIPA) za profesionalnu reakci-
ju tokom koje su savladali napada~a
Mevlida Ja{arevi}a.
- Vjerujemo da }e policijske i pr-
avosudne strukture u BiH nastavi-
ti, zaista, sna`no raditi na ovom
slu~aju. Obe}avam da }e imati po-
tpunu podr{ku moje vlade u ovoj
istrazi. Mi }emo nastaviti sara|iva-
ti s vlastima BiH. Veliku zahvalno-
st izra`avamo bh. gra|anima koji su
nam dali do znanja da pojedinac
koji je po~inio ovo krivi~no djelo,
sigurno, ne predstavlja ovu ze-
mlju. SAD }e ~vrsto biti uz gra|ane
ove zemlje - poru~io je ameri~ki
ambasador.
On je dodao da }e u Sarajevo
do}i i tim Saveznog istra`nog ure-
da (FBI) radi istrage o {teti koja je
nastala na objektu Ameri~ke amba-
sade. Dodao je da se radi o standa-
rdnoj proceduri.
Srbijanske veze
Ministar Ahmetovi} je kazao
da je ovaj teroristi~ki ~in nanio
ogromnu {tetu dr`avi i njenim
gra|anima. Potvrdio je da je u Sr-
biji izvr{eno 18 pretresa radi li{enja
slobode eventualnih Ja{arevi}evih
pomaga~a, dodaju}i da }e pretresa bi-
ti i na svim lokacijama u BiH koje
imaju bilo kakve veze s prekju~e-
ra{njim atakom.
On, me|utim, nije mogao odgo-
voriti na mnoga pitanja novinara
koja se ti~u propusta u sigurno-
snom sistemu na{e dr`ave.
Postupaju}i dr`avni tu`ilac Dubr-
avko ^ampara potvrdio je da je razgo-
varao s osumnji~enim teroristom
Ja{arevi}em te da }e odmah po nje-
govom izlasku iz bolnice za njega za-
tra`iti pritvor. Ne `ele}i iznositi po-
jedinosti zbog istrage, ^ampara je na-
veo da je udarna grupa za borbu pr-
otiv terorizma pri Tu`ila{tvu BiH
imala informacije o Ja{arevi}evim kr-
ivi~nim djelima i njegovim vezama
u Srbiji.
Napomenuo je da su imali info-
rmacije o njegovom hap{enju u no-
vembru 2010. godine u Novom Pa-
zaru, kada je uhap{en zbog posjedo-
vanja vojni~kog no`a ispred zgrade
u kojoj je desetero ambasadora tre-
balo odr`ati sastanak. A. DU^I]
SARAJEVO Vanredna pres-konferencija u Ministarstvu sigurnosti BiH
Agenti FBI-ja sti`u u Sarajevo
Tu`ilac Dubravko ^ampara razgovarao s napada~em z Spremnost da se sprovede istraga
Britanski ambasador Najd`el
Kejsi izjavio je da je tokom te-
roristi~kog akta na Ameri~ku
ambasadu pristigla informacija
da }e napad biti izvr{en i na Br-
itansku ambasadu u Sarajevu.
Ali ispostavilo se da ta informa-
cija nije ta~na.
Naveo je da ove dvije amba-
sade, kada su u pitanju ovakve
informacije, veoma tijesno sa-
ra|uju.
Neta~na informacija o napadu
na Britansku ambasadu
Mogu} ilegalni prijelaz
Zamjenik direktora Grani~ne policije BiH Enes Ga~anin izjavio je
da dr`avljanin Srbije Ja{arevi} tokom prekju~era{njeg dana nije lega-
lno pre{ao nijedan grani~ni prijelaz u BiH. Dodao je da je Ja{arevi}ev
legalni prijelaz u BiH evidentiran u avgustu ove godine. On nije
isklju~io mogu}nost da je ovaj terorista ilegalno do{ao u na{u dr`avu.
Ispred ortopedije na Klini~kom
centru Univerziteta u Sarajevu
(KCUS) sino} su bili policajci u vo-
zilu, dok su se pripadnici SIPA-e
nalazili unutra, osiguravaju}i sobu
u kojoj le`i Mevlid Ja{arevi}.
^itav hodnik na Odjelu ortope-
dije, gdje je smje{ten Ja{arevi},
zatvoren je, a na ulazu u bolnicu
re~eno nam je da su pripadnici
SIPA-e rekli da niko ne smije
pro}i, posebno novinari.
Prema rije~ima Biljane Ja-
ndri}, portparola KCUS-a, Me-
vlid Ja{arevi} je, prema mi{ljenju
ljekara, zadovoljavaju}eg zdra-
vstvenog stanja te bi odmah mo-
gao napustiti bolnicu. Ipak, u
dogovoru s policijom Ja{arevi} }e
najdalje do ponedjeljka ostati u
Klini~kom centru.
- Potrebna mu je zdravstvena
njega u smislu previjanja rane i uzi-
manja antibiotika - kazala je Ja-
ndri}.
Ja{arevi} je prekju~er onesposo-
bljen snajperskim hicem i tom pr-
ilikom je zadobio prostrelnu ranu
desne natkoljenice bez povreda
kostiju. Rana mu je o~i{}ena i on je
van `ivotne opasnosti. A. C.
Mun i Kejsi s
bh. zvani~nicima
(Foto: M. Kadri})
Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu
Pripadnici SIPA-e ~uvaju Ja{arevi}a
Policija osigurava ulaz na Ortopediju
Mirsad Ve-
li} (41), hrabri
policajac koji
je, rade}i svoj
posao - brane}i
ono za {ta je
polo`io zakle-
tvu kada je
obukao plavu
uniformu, za-
dobio te{ke po-
vrede, ju~er se
ljubazno oda-
zvao telefo-
nskom pozivu
iz na{e redakci-
je, iako se opo-
ravlja u Op}oj
bolnici „Prim.
dr. Abdulah Naka{“.
- Za sada se osje}am dobro. Za-
hvaljujem se ljekarima koji su za-
ista uradili fantasti~an posao. Na-
ravno, kao ~ovjek `elim da pohva-
lim i da se zahvalim momcima ko-
ji su me izvukli na sigurno nakon
ranjavanja. Oni su riskirali i svoje
`ivote. Za sada ne mogu vi{e govo-
riti, ali se nadam da }emo drugom
prilikom du`e razgovarati - kazao
nam je ju~er Veli}. Ad. A.
Ranjeni policajac za „Dnevni avaz“
Mirsad Veli} se zahvalio
momcima koji su ga izvukli
Veli}: Osje}am se dobro
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. 5
Gra|anima koji su se pr-
ekju~er od 15.30 do 16.15 sa-
ti zadesili u blizini Ame-
ri~ke ambasade zasigurno
ne}e tako brzo iz glave iza}i
scene pomahnitalog terori-
ste, srbijanskog dr`avljanina
Mevlida Ja{arevi}a (23),
odgovornog za teroristi~ki
napad na ovu ambasadu kao
i za te{ko ranjavanje polica-
jca Mirsada Veli}a (41).
Veliki broj svjedoka sni-
mao je doga|aje koji su se
odvijali ispred Ambasade.
Na jednom od snimaka ko-
ji su i ju~er prenijeli brojni
portali na internetu vidi se
kako grupa gra|ana neu-
stra{ivo prilazi ranjenom
policajcu, dok Ja{arevi} „pa-
trolira“ i puca prema Amba-
sadi!
Divljanje teroriste
Nekoliko gra|ana koji
su se u tom trenutku na{li u
automobilima koji su zausta-
vljeni ili su iza{li iz trgo-
va~kog centra pri{lo je povr-
ije|enom policajcu. Na sni-
mcima se ~uje kako su Ja{ar-
evi}u vikali „ne pucaj da
izvu~emo ranjene“.
Dramati~ne scene su
mnoge podsjetile na agresi-
ju, kada su snajperisti s Tr-
ebevi}a dr`ali pod vatrom ra-
skrsnice. Grupa gra|ana je
na koncu uspjela izvu}i ra-
njenog policajca i unijeti ga
u automobil.
Desetak lokacija
Istovremeno, mnogi
o~evici su munjevito reagir-
ali i ljudima koji su pristiza-
li, a nisu znali {ta se doga|a,
javljali da ne idu na raskrsni-
cu. Mnogima se ovih 45 mi-
nuta u~inilo kao vje~nost.
U`as im se oslikavao na lici-
ma dok su posmatrali di-
vljanje teroriste koji je s ne-
kih desetak lokacija ispalji-
vao rafale na zgradu Amba-
sade SAD.
Cijeli prizor je izgledao
kao u akcionim filmovima:
ispra`njena vozila na gla-
vnoj cesti pored tramvajske
stanice, policajci koji se kr-
iju iza objekata i stubova,
~ekaju}i na specijalne jedini-
ce da do|u na lice mjesta...
A. Du.
U blizini zgrade Ame-
ri~ke ambasade u Sarajevu
ju~er su bile primjetne po-
ja~ane policijske snage. Po-
licija nije dozvoljavala da se
automobili zaustavljaju u
blizini Ambasade, a neki
prolaznici su bili legitimir-
ani.
Ekipa „Dnevnog avaza“
bila je prisutna kada su po-
licajci legitimirali grupu tu-
rista iz Hrvatske nakon {to
je jedan od njih fotografirao
zgradu Ambasade. Fotogr-
afije su morali izbrisati.
Zbunjeni zbog munjevite
reakcije, nisu htjeli ni{ta
govoriti za medije. Ni stana-
ri iz okolnih zgrada i poslo-
vnih objekata uglavnom ni-
su bili raspolo`eni za pri~u
o prekju~era{njem napadu.
- Jo{ i da me slikate, ne,
nikako, ovo {to se dogodilo
je stra{no i za osudu, ali {to
da mi neko vidi sliku u no-
vinama da sam komentirao
vehabije! [to je sigurno, si-
gurno je - rekao nam je sta-
nar obli`nje zgrade koji je
htio ostati anoniman.
U obli`njem tr`nom ce-
ntru Salmir Red`ematovi},
biznismen iz Sarajeva, bio je
raspolo`en da prokomenti-
ra teroristi~ki napad.
- Ovo je smi{ljeno da se
Sarajevo predstavi u negati-
vnom smislu. To je nastavak
onoga {to se de{avalo na
utakmicama. Tako|er, ovo
}e lo{e predstaviti ljude iz
Sand`aka i neke vjerske
skupine - rekao je Red`ema-
tovi}.
Njegova sugra|anka
Elma \ip, studentica eko-
nomije, prekju~er se zatekla
u blizini kada su se za~uli
prvi rafali.
- Bila sam na tramvajskoj
stanici na Marindvoru kada
se za~ula pucnjava. Nastala je
gu`va, a neke `ene su po~ele
histerisati - ispri~ala nam je
\ip. A. CANOVI]
O~evici prekju~era{nje
mu~ne situacije kod Ame-
ri~ke ambasade ispri~ali
su nam da je u momentu
dok je napada~ jo{ pucao
na objekt jedan od prola-
znika, vjerovatno nesvje-
stan ozbiljnosti situacije,
poviknuo: „To, care!“
U tom momentu,
me|utim, jedan priseban
policajac u civilu reagirao
je i, primjenjuju}i bla`u
varijantu fizi~ke reakcije,
„umirio neodgovornog po-
jedinca“.
Reakcija policajca
Prema informacijama
koje smo dobili iz Istori-
jskog muzeja, pripadnici
specijalnih snaga policije
prekju~er su se, uz saglasno-
st ovla{tenih lica ovog mu-
zeja, popeli na krov te zgr-
ade, odakle su, prema sve-
mu sude}i, iz snajpera pu-
cali na teroristu.
Snajperisti na krovu Muzeja
REKONSTRUKCIJA Scene kao iz vremena agresije ponovo na Marindvoru
Grupa neustra{ivih gra|ana
spasila ranjenog policajca
Veliki broj svjedoka snimao je doga|aje koji su se odvijali ispred Ambasade z Cijeli prizor je izgledao kao u akcionim filmovima
Red`ematovi}: Smi{ljen ~in \ip: @ene su histerisale
I ju~er poja~ane mjere sigurnosti u blizini Ameri~ke ambasade u Sarajevu
Policajci legitimirali prolaznike
Stanari okolnih zgrada i poslovnih objekata jo{ su zabrinuti
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. 6
MVPBiH
Podr{ka
Ambasadi SAD
Ministarstvo vanjskih
poslova BiH najo{trije je
osudilo teroristi~ki napad
na Ambasadu SAD u Sar-
ajevu, izra`avaju}i uvjere-
nje da }e nadle`ni organi
BiH u {to skorijem roku
otkriti detalje i po~inioce
ovog besmislenog ~ina.
Ministar Alkalaj je iska-
zao podr{ku Ambasadi
SAD u Sarajevu i njenim
zaposlenicima te izjavio
da je ovo akt pojedinca i
da BiH nije dr`ava gdje
teroristi mogu na}i
uto~i{te, saop}io je por-
tparol MVP-a BiH.
UG porijeklom iz
Sand`aka
Pucanj u srce
dr`ave
Udru`enje gra|ana
(UG) porijeklom iz Sa-
nd`aka u Federaciji BiH
„najo{trije osu|uje terori-
sti~ki akt koji predstavlja
pucanj u srce BiH, za ko-
ju je u skorijoj historiji
`ivot polo`io veliki broj
Bo{njaka s prostora Sa-
nd`aka.
- Zlo~inac je, usmjerava-
ju}i cijevi prema Ambasa-
di SAD, velikog i dokaza-
nog prijatelja BiH, istovr-
emeno atakovao na
te{kom mukom ostvareni
mir na ovim prostorima.
Ovaj suludi zlo~inac, koji
je igrom slu~aja porije-
klom iz Sand`aka, ne
smije generalizirati sliku
o gra|anima s tih prosto-
ra - ka`e se, izme|u osta-
log, u saop}enju ovog
udru`enja.
NSP Fo~a
Borba protiv
terorizma
- Prekju~era{nji terori-
sti~ki napad je drugi po
redu za 16 mjeseci u BiH,
{to nam svima treba biti
jasan signal da „borba pr-
otiv terorizma mora biti
osnovni pravac kojim
BiH treba krenuti u kori-
st svojih gra|ana - sa-
op}eno je iz Nove socija-
listi~ke partije iz Fo~e, ja-
vlja Onasa.
U suprotnom, BiH nema
normalnu budu}nost kao
zemlja koja treba biti sa-
stavni dio Evropske unije.
- Informacije o radika-
lnim grupama u BiH po-
trebno je staviti u prvi
plan i odmah djelovati da
se ovakvi napadi ne bi po-
novili - navodi se u sa-
op}enju.
Ukratko
Alkalaj: U BiH nema
uto~i{ta za teroriste
NA LICU MJESTA Lokacije u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu pod
Policija Srbije
17 osoba zbog v
Nakon saslu{anja svi privedeni pu{teni Akcija po zahtjevu bh. sigurnosnih struktura
(Od specijalnog izvje{ta~a
„Dnevnog avaza“
iz Novog Pazara)
Jake snage srbijanskih
agencija za provo|enje zako-
na ju~er su, po zahtjevu bh.
pravosudnih organa, izvr{ile
pretrese i privo|enja u vezi
s teroristi~kim napadom sr-
bijanskog dr`avljanina Me-
vlida Ja{arevi}a na Ambasa-
du SAD.
Nekoliko lokacija u No-
vom Pazaru, Sjenici i Tuti-
nu bili su od ranih jutarnjih
sati pod pravom opsadom.
Malo je ljudi na licu mjesta
bilo raspolo`eno za reakcije,
a oni koji jesu osudili su
napad koji je po~injen u
BiH.
Vojne uniforme
Pripadnici `andarmerije
i slu`be za borbu protiv ter-
orizma Uprave policije
MUP-a Srbije, kako smo sa-
znali na licu mjesta, u ranim Jake policijske snage u Novom Pazaru (Foto: S. Saletovi})
Na novopazarskom por-
talu Sand`akpress objavlje-
no je da se u policijskom do-
sjeu dr`avljanina Srbije ko-
ji je po~inio teroristi~ki na-
pad spominje i Abid Po-
dbi~anin iz Prijepolja. On je,
prema toj informaciji, ina~e
vjerou~itelj koji je radio u
slu`bi Adema Zilki}a, ~elni-
ka paralelne Islamske zaje-
dnice u Srbiji.
Ja{arevi} se posljednji
put spominje u medijima
nakon posjete ambasadorice
Meri Vorlik (Mary Warlick)
Novom Pazaru kada je kod
njega prona|en no`.
- Indikativno je {to ga je
policija, iako je imala obavi-
jesti o namjerama, pustila na
slobodu i time otvorila put
ka izvr{enju zlo~ina.
A. C.
Brojni svjetski i regio-
nalni mediji prenijeli su
ju~er vijest o napadu Me-
vlida Ja{arevi}a na Amba-
sadu SAD u Sarajevu.
Me|utim, ono {to je ra-
zbjesnilo korisnike interne-
ta iz Srbije jeste ~injenica
da su neki od najpoznatijih
medija Ja{arevi}a nazvali
„srpskim teroristom“, ima-
ju}i u vidu ~injenicu da je
on dr`avljanin Srbije. Ta-
kvu informaciju prenijeli
su mediji poput „Daily Ne-
wsa“ i „Euronewsa“.
„Sada je najva`nije {to je
taj poreme}eni ~ovjek sr-
pski dr`avljanin. Obrni,
okreni, Srbi stalno de`urni
krivci“, pi{e na jednom od
foruma Zoran B. M. B.
Prema pisanju portala Sand`akpress
Ja{arevi} povezan sa
Zilki}evim zaposlenikom
Sand`akpress
Na dru{tvenoj mre`i Fa-
cebook prije napada posto-
jao je samo jedan profil pod
imenom Mevlid Ja{arevi}.
No, nakon napada, otvore-
no je jo{ dvadesetak no-
vih! Nekoliko mladih kor-
isnika je pored svog imena
dodalo i ime srbijanskog te-
roriste Ja{arevi}a. A. C.
Otvoreno dvadeset
profila na Facebooku
Iz sata u sat raste broj
profila na Facebooku
Vijest koju je prenio „Daily News“
Brojni mediji zapazili dr`avljanstvo na
Mediji Ja{arevi}a nazvali srpskim
7 aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011.
opsadom zbog teroristi~kog napada u Sarajevu
privela pa pustila
eza s Ja{arevi}em
Oduzeti ra~unari i ve}e koli~ine propagandnog materijala Pretresena i ku}a u kojoj je stanovao Mevlid Ja{arevi}
jutarnjim satima izvr{ili su
pretres na 18 lokacija u No-
vom Pazaru, Tutinu i Sjeni-
ci. Tom prilikom priveli su
17 osoba, od kojih je jedan
dr`avljanin BiH.
Kako su kazali iz MUP-
a Srbije, ove osobe su prive-
dene zbog sumnje u poveza-
nost sa 23-godi{njim Ja{are-
vi}em. Privedene osobe su,
nakon kriminalisti~ke obra-
de u prostorijama Policijske
uprave Novi Pazar, sino}
ponovo pu{tene na slobodu.
Kako su saop}ili iz MUP-
a, u ovoj policijskoj akciji pr-
ona|eno je 18 kompjutera i
laptopa, vi{e od 1.800 CD-di-
skova, tridesetak audiokase-
ta, oko 50 SMS kartica, zatim
ve}i broj kompakt diskova,
videokamera sa 17 kaseta, pet
vojnih uniformi, nekoliko
bejzbol palica, kao i literatu-
ra koja opisuje i propagira
ideje vehabisti~kog pokreta.
Istra`itelji su ovom prili-
kom prona{li jo{ i tri ve}a
no`a te jednu sablju.
Ekipa „Dnevnog avaza“
ju~er je bila na licu mjesta,
gdje smo saznali da je ova
munjevita akcija pripadnika
MUP-a, izvedena u saradnji
s Bezbjednosno-informati-
vnom agencijom Srbije, a u
kontaktu s Dr`avnom age-
ncijom za istragu i za{titu
(SIPA) BiH.
Ina~e, policija je nakon
napada u Sarajevu pretresla
i ku}u u kojoj je stanovao
Mevlid Ja{arevi} u Koluba-
rskoj ulici 78 u Novom Pa-
zaru. U ovoj ku}i ju~er niko-
ga nismo zatekli.
Na ulicama Novog Paza-
ra tokom ju~era{njeg dana
stalno su bile prisutne poli-
cijske snage, a situacija u
gradu bila je prili~no nape-
ta.
Poznati policiji
Direktor policije Srbije
Milorad Veljovi} izjavio je da
su policiji poznate sve osobe
koje su ju~er bile privedene,
a koje se mogu dovesti u ve-
zi s vehabijskim pokretom.
Gradona~elnik Novog Paza-
ra Meho Mehmetovi} nije
`elio komentirati napad na
zgradu Ambasade SAD u
Sarajevu i hap{enje 17 osoba
u Sand`aku.
Me|utim, u Novom Pa-
zaru prevladava mi{ljenje
da u ovom gradu nema orga-
niziranog oblika vehabijskog
pokreta ili drugih ekstremi-
sti~kih grupa, ve} da se radi
o ispadima pojedinaca. Mi-
nistar unutra{njih poslova
Srbije Ivica Da~i} potvrdio
je da su od petka nave~er po-
ja~ane mjere sigurnosti i
ispred Ambasade SAD u
Beogradu. Fahir KARALI]
Gra|ani Novog Pazara osu|uju napad u BiH
pada~a
teroristom
Ja{arevi}:
Izrada
profila
Istra`ni organi provjeravaju sve ~injenice
Kako „Dnevni avaz“ saznaje od
izvora bliskih istrazi, istra`ni organi do
najsitnijih detalja analiziraju Ja{are-
vi}evo pona{anje prilikom napada.
Prema prvim analizama, u ponajvi{e
snimaka napada Ja{arevi} se nije u
potpunosti pona{ao u klasi~nom profi-
lu teroriste. Njegovo kretanje, na~in
otvaranja vatre, a posebno pona{anje na-
kon {to je onesposobljen su, u najma-
nju ruku, istra`nim organima ~udni.
Ta }e se ~injenica, kako nam je
re~eno, posebno analizirati i uzeti u
obzir kada se bude tragalo za ~injeni-
cama o planiranju, okolnostima i mo-
gu}im nalogodavcima teroristi~kog
napada.
- Na~in dr`anja oru`ja u momentu
dok ispaljuje hice upu}uje na to da je
osumnji~eni u ovom pogledu, o~igle-
dno, treniran i obu~en. Ali, istovreme-
no, on tokom napada ne juri{a fatali-
sti~ki i ne upotrebljava sav arsenal ko-
ji je imao kod sebe. Sve su to ~injenice
koje }e se uzeti u obzir u istrazi - tvr-
di na{ izvor. A. Du.
Dubinska analiza pona{anja napada~a
Predsjednik Srbije
Boris Tadi} poru~io je
sino} da teroristi~ki na-
pad u Sarajevu nikako ne
bi trebalo povezivati sa
svim ljudima islamske
vjeroispovijesti. On je
podvukao da se radi „o
religijskom ekstremizmu
pojedinaca, kojih ima i u
drugim religijama“.
- Niko danas ne bi tre-
bao da uputi bilo kakvu po-
gre{nu rije~ prema ljudima
islamske vjeroispovijesti.
Ovdje se ne radi samo o
ekstremnom islamu nego i
o drugim ekstremnim ide-
ologijama u razli~itim reli-
gijama - kazao je Tadi}.
Tadi}: Ekstremista
ima u svim religijama
„Avaz“ saznaje
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. 8
OSCE BiH
Profesionalna
vlast
X[ef misije OSCE-a u
BiH, ambasador Barton
Fle~er (Burton Fletcher)
osudio je napad na Ame-
ri~ku ambasadu u Saraje-
vu.
- To je bio lo{ dan za
ovaj grad kao i za cjelo-
kupnu BiH, ali je istovr-
emeno pokazao profesio-
nalnost vlasti BiH, isku-
sne pripadnike polici-
jskih snaga i hrabro dje-
lovanje. Izra`avamo na{e
saosje}anje s povri-
je|enim pripadnicima
policijskih snaga - navo-
di se, izme|u ostalog, u
saop}enju Misije OSCE-
a u BiH.
CCIBiH
Napad na
budu}nost
XCentri civilnih inicija-
tiva (CCI) najo{trije
osu|uju prekju~era{nji
napad na Ameri~ku
ambasadu u Sarajevu,
koji smatraju i napadom
na BiH, njenu budu}no-
st i njene gra|ane. - Os-
im {to se radi o napadu
na dokazane prijatelje
ove zemlje, to je i napad
na temeljne ljudske vri-
jednosti, na koje niko ra-
zuman ne mo`e ostati ra-
vnodu{an. Od svih rele-
vantnih institucija BiH
o~ekujemo da poduzmu
neophodne mjere u bor-
bi protiv svih koji
ugro`avaju temeljne lju-
dske vrijednosti: mir, si-
gurnost, `ivot i ljudska
prava - navode iz CCI-ja.
A-SDA
Dokazani
prijatelji
XNapad na Ambasadu
SAD u Sarajevu A-SDA
BiH o{tro je osudila.
- To nije samo napad na
ambasadu prijateljske
nam dr`ave, to je napad i
na ugled BiH u svijetu,
napad na vladavinu za-
kona u BiH, napad na
institucije dr`ave BiH,
napad na gra|ane BiH...
Ne `elimo svijetu slati
ovakve poruke, jer ovo
nije zemlja nasilja i nasi-
lju nikada nije bilo i niti
sada ima mjesta u na{em
narodu, ni protiv koga, a
posebno ne protiv na{ih
dokazanih prijatelja - na-
vodi se, izme|u ostalog,
u saop}enju A-SDA BiH.
Ukratko
Fle~er: Lo{ dan za BiH
ISTRA@UJEMO Napada~ na Ambasadu SAD regrutiran je u Austriji
Ko je ideolog kojeg je
slijedio Mevlid Ja{arevi}
Centar za regrutiranje sljedbenika tekfir ideologije je u Be~u z Kakvu ulogu imaju Ned`ad Balkan, Muhamed
Por~a i Nusret Imamovi} z Napadi na sekularnu i demokratsku BiH
Sigurnosne slu`be u BiH
provjeravaju ko su ideolozi
koje je slijedio napada~ na
Ameri~ku ambasadu u Sara-
jevu, Srbijanac Mevlid Ja{ar-
evi} zvani Abdurahman, a
koji su ga, o~ito, inspirirali za
zlo~ina~ki pohod koji je po-
tresao cijelu zemlju.
Ekstremni stavovi
S obzirom na ~injenicu
da je, kako je sam priznao i
prema izjavama svjedoka,
boravio u Austriji i Gornjoj
Mao~i kod Br~kog, nema
sumnje da je on bio slje-
dbenik tekfir ideologije, pr-
avca izrazito radikalnih i
ekstremnih stavova, koji su
izvorno suprotstavljeni sta-
vovima islama.
Kako je Ja{arevi} u ko-
ntakt s tekfir ideologijom
do{ao u Austriji, gdje je ra-
nije odgovarao za razbo-
jni{tvo i odakle je, nakon
odslu`ene kazne, protjeran,
sumnja se da je povezan s je-
dnim od nekoliko ogranaka
tekfirskog pravca koji djelu-
ju u toj dr`avi. Kojim, poka-
zat }e istraga tokom koje }e
se, najvjerovatnije, sara|iva-
ti i s austrijskim slu`bama.
Tekfirske grupe u Austr-
iji, koje uglavnom okupljaju
muslimane porijeklom iz Sa-
nd`aka, odnosno Srbije i Cr-
ne Gore, izrazito su sekta{ki
nastrojene. To je razlog za{to
je nastalo vi{e takvih grupi-
ca koje imaju svoje vo|e.
IZBiH je i ranije upozorava-
la da problem s vehabijama
nije u BiH, nego u Be~u,
odakle se oni regrutiraju i fi-
nansiraju. Tra`eno je da se
rad takvih grupa istra`i i
eventualno procesuira.
Ministar rada i socijalne
politike Rasim Laji} ranije je
upozorio da su vehabije u
Gornjoj Mao~i povezane s
vehabijama u Novom Paza-
ru. On je napomenuo da je
centar za regrutiranje veha-
bija bio u Be~u, dok je u BiH
postojalo nekoliko enklava
koje su zaprijetile da desta-
biliziraju dr`avu.
Tako je odranije poznato
da u Austriji djeluje Ned`ad
Balkan (alijas Ebu Muha-
mmed), koji je u Be~u osno-
vao svoj d`emat. Taj biv{i bo-
kser, koji je radio i kao izba-
civa~ u no}nim klubovima,
2005. godine se, navodno,
sukobio s Haifom Muhame-
dom Por~om i Nusretom
Imamovi}em, koji, tako|er,
imaju sli~an pogled na islam.
Ina~e, Por~a, Imamovi} i Ba-
lkan bili su u bliskoj vezi, ali
su se, najvjerovatnije, razi{li
na pitanju ko }e voditi njiho-
vu grupu. Imamovi}, podsje-
timo, djeluje u Gornjoj
Mao~i i bio je predmet akci-
je „Svjetlost“. Kako je napa-
da~ Ja{arevi} boravio i tamo,
izvjesno je da je do{ao i pod
utjecaj Imamovi}a.
Napadi na dr`avu
Balkan je sebe i svoje
sljedbenike prozvao muvehi-
dima (jednobo{cima). Na-
kon sukoba napustio je do-
tada{nji autoritet jordanskog
{ejha Ebu Muhammeda el-
Makdisija i uzeo novog,
izvjesnog {ejha Ebu Mer-
jem, koji je porijeklom iz
Kuvajta. On ima i nekoliko
svojih centara u crnogor-
skom dijelu Sand`aka.
Balkanova grupa, koja
svoje stavove propagira na
internet-portalu Kkelime-
tul-haqq, ima izrazito nega-
tivne stavove prema IZBiH,
prema sekularnoj i demokr-
atskoj BiH, pa ~ak i selefija-
ma koji ne dijele njihovo
mi{ljenje i nisu radikalni!
Ina~e, Balkan je na{oj ja-
vnosti poznat i kao u~esnik
incidenta u Br~kom kada je
pretu~en Mihajlo Kisi}. U
Austriji djeluje i tekfird`ijs-
ki d`emat, koji predvodi
Adem Demirovi}, ro|eni br-
at Muhameda Demirovi}a i
prvi saradnik srbijanskog re-
isa Adema Zilki}a, pa se su-
mnja da bi Ja{arevi} mogao
biti i dio njegovog kruga.
Istra`iva~ki tim
„Dnevnog avaza“
Ameri~ki ambasador Pa-
trik Mun (Patrick Moon)
posjetio je ju~er na Odjelu or-
topedije Op}e bolnice „Prim.
dr. Abdulah Naka{„ u Sara-
jevu ranjenog policijskog
slu`benika Mirsada Veli}a
(41).Uz `elju da {to prije
ozdravi, ambasador Mun mu
je zahvalio na njegovom sva-
kodnevnom radu na za{titi
Ameri~ke ambasade.
- Incidenti poput ovoga
mogu se desiti bilo gdje u
svijetu. Na konstataciju ko-
ja se mogla ~uti, kako neko
poku{ava nanijeti {tetu
odnosu BiH i SAD, mogu
kazati da, o~igledno, u tome
nije uspio - poru~io je Mun.
Direktor Op}e bolnice Ba-
kir Naka{ kazao je da je povri-
je|eni policajac zadobio prostr-
elne rane kroz oba sko~na zglo-
ba, zbog ~ega mu je konstatir-
ano dosta polomljenih kostiju.
- On }e prve tri sedmice
provesti na ortopediji, nakon
~ega }e prije}i na Odjel fizika-
lne medicine i rehabilitacije
- kazao je dr. Naka{. A. Du.
Balkan: Ekstremni stavovi Imamovi}: Djelovao u Mao~i Por~a: Razlaz s Balkanom
- Ekstremisti~ke frakci-
je nastaju na destrukciji
zvani~ne Islamske zajedni-
ce, odnosno na ru{enju
njenog jedinstva. Razne
grupe vide {ansu da na tim
pukotinama instaliraju svoj
rad. Jedini na~in da se ogr-
ani~i vjerski ekstremizam
u ime islama jeste jaka i je-
dinstvena Islamska zaje-
dnica. U nedostatku jake
IZ de{ava se pakistansko-
afganistanski sindrom. U
tim zemljama, gdje nema
zvani~ne IZ, svako mo`e u
nekom podrumu formira-
ti neku {kolu koja svoje
sljedbenike indoktrinira
na na~in na koji ho}e -
tvrdi „Avazov“ sagovor-
nik dobro upu}en u
de{avanja unutar islamskih
sekti.
Ekstremisti nastaju tamo gdje
nema jake Islamske zajednice
Mun za`elio Veli}u brzo ozdravljenje (foto: F. FO^O)
Ameri~ki ambasador posjetio povrije|enog policajca
Mun zahvalio Veli}u
Himzo Selimovi}, dire-
ktor Direkcije za koordina-
ciju policijskih tijela, u
ju~era{njem razgovoru za
„Dnevni avaz“ izrazio je ve-
liko `aljenje zbog terori-
sti~kog napada na Ambasa-
du SAD u Sarajevu. Seli-
movi} je ju~er u Op}oj bolni-
ci „Prim. dr. Abdulah Na-
ka{„ posjetio policajca Mir-
sada Veli}a (41), .
Selimovi} se osvrnuo i
na problem terorizma s kojim
se na{a zemlja suo~ila, a ko-
ji stoji na putu sigurnosti i eu-
roatlantskim integracijama.
- Odajem priznanje polica-
jcima koji su radili na osigu-
ranju Ameri~ke ambasade i
svim drugim pripadnicima
sigurnosnih agencija koji su
u~estvovali u ovoj akciji,
uklju~uju}i i tu`ioca Dubra-
vka ^amparu, koji vodi tim za
utvr|ivanje svih ~injenica -
kazao je Selimovi}.
Ad. A.
Himzo Selimovi} za „Avaz“
Odajem priznanje policajcima
koji su u~estvovali u akciji
Selimovi}: Posjetio kolegu
Zanimljivo je da su gru-
pe iz kojih je, o~ito, regru-
tiran i Ja{arevi} bili vino-
vnici poku{aja razbijanja
IZ u Srbiji 2006. godine.
Oni su izvr{ili oru`ani na-
pad na d`amiju u Novom
Pazaru. Tako|er, poku{ali
su likvidirati i glavnog mu-
ftiju Islamske zajednice u
Srbiji Muamera ef. Zukor-
li}a.
Oru`ani napad na d`amiju
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. 9
^lan Svjetske unije
islamskih u~enjaka i ugle-
dni univerzitetski profesor
dr. Safvet Halilovi} ju~er
je o{tro osudio napad
dr`avljanina Srbije Me-
vlida Jara{evi}a na zgradu
Ambasade SAD u Saraje-
vu, isti~u}i da se njegov
suludi postupak nikako
ne mo`e dovoditi u vezu s
islamskim u~enjem.
- U islamu nema prisi-
lnog uvo|enja u vjeru. Ne-
sporna je ~injenica da su
muslimani na prostorima
gdje su vladali stolje}ima,
prema zakonu svete knjige
Kur’ana, opstali u svom
vjerskom i nacionalnom
identitetu. To je bilo mo-
gu}e samo zahvaljuju}i ~in-
jenici da islam kao vjera ni-
kada ne opravdava teror -
kazao je Halilovi}.
Halilovi} smatra da
li~nost Ja{arevi}a treba do-
bro ispitati i najo{trije ga
kazniti za po~injeno ne-
djelo.
- Islam, na`alost, danas
tuma~e najve}e propalice,
me|u kojima je i Mevlid
Ja{arevi}.
Prema mom mi{ljenju,
radi se o klasi~nom lu|aku.
Samo lud ~ovjek na sebe
mo`e skrenuti pa`nju puca-
ju}i po nekome bez razloga.
Motive svakako treba ispi-
tati. Ali ne treba nasjedati
na njegovo islamsko de-
klariranje, jer ovo nema
veze s vjerom. Ovo ni u ko-
jem slu~aju ne treba naziva-
ti islamskim terorizmom -
govori Halilovi}.
A. Mu.
Dr. Safvet Halilovi} o napadu na Ambasadu SAD
Ja{arevi} je lu|ak i propalica,
islam nikada ne opravdava teror
Ne treba nasjedati na njegovo islamsko deklariranje, jer ovo nema veze s vjerom, tvrdi Halilovi}
Predsjednik Vije}a za fe-
tve pri Rijasetu Islamske
zajednice u BiH (IZBiH), fe-
tva-i-emin dr. Enes Ljevako-
vi} kazao je da je 23-go-
di{nji dr`avljanin Srbije Me-
vlid Ja{arevi} napadom na
Ambasadu SAD u Sarajevu
nanio najvi{e {tete upravo
BiH. O{tro je osudio taj,
kako je rekao, sumanuti ~in,
bez obzira s kojim motivima
i kojim povodom to bilo
u~injeno.
Pozivanje na vjeru
U razgovoru za „Dnevni
avaz“ on je izrazio svoje
ogor~enje „{to se oni koji
~ine takva zlodjela pozivaju
na islamsku vjeru“.
- Doti~na osoba koja je iz
ko zna kojih razloga i moti-
va stigla ovdje da na~ini
{tetu, prije svega BiH i
Bo{njacima, poziva se na
islamsku vjeru. Radi se o na-
jgrubljem vidu zloupotrebe
islama u svrhe koje su supr-
otne njegovom duhu. Na-
jo{trije osu|ujemo ideologi-
ju koja zagovara tekfir, to je-
st, anatemisanje, nesaradnju
me|u ljudima, odsustvo
su`ivota. Trebamo se svi bo-
riti protiv te ideologije i
njenih nositelja! Jer upravo
su nositelji te ideologije na-
jpodlo`niji raznim vrstama
instrumentalizacija i zloupo-
treba. Treba ispitati vezu
izme|u tih ljudi i eventua-
lno nekih sumnjivih organi-
zacija, ustanova i slu`bi - tvr-
di Ljevakovi}, koji se pita
za{to nadle`ne slu`be i age-
ncije ne prate ljude poput
Ja{arevi}a.
Osvje{}ivanje omladine
Prema njegovom mi{lje-
nju, ovo je jasan signal da i
IZBiH mora poraditi na os-
vje{}ivanju muslimana. Po-
trebno je, veli, ukazivati na
osobe koje su podlo`ne
instrumentalizaciji.
- U njihove redove se
infiltriraju pojedinci koji za-
pravo `ele na{koditi islamu
i muslimanima. Oni rade
protiv islama i muslimana
bez obzira {to se deklariraju
da rade u ime vjere. Te ideo-
logije i pojedinci se moraju
demaskirati. Moramo raditi
na osvje{}ivanju na{e omla-
dine o potencijalnoj opasno-
sti koja vreba mlade ljude.
Mladi ljudi su podlo`ni de-
struktivnim utjecajima. Svi
se na svoj na~in moramo
uklju~iti u borbu protiv
sli~nih ideologija. To su ne-
ke vrste muslimanskih ana-
rhista kakvih imamo i na Za-
padu. Oni ne priznaju nika-
kav sistem, misle da svi rade
protiv njih i da su svi nepri-
jatelji. Te ekstremisti~ke ide-
ologije su posebno {tetne za
one zajednice iz kojih ti lju-
di potje~u - kazao je Ljevako-
vi}.
F. VELE
- Zakoni mo`da trebaju
biti i o{triji da bi se u kor-
ijenu sprije~ilo zlo i da bi se
preventivno djelovalo. Is-
lam, tako|er, najstro`ije sa-
nkcionira takva nedjela ko-
ja {tete dru{tvu i unose ne-
mir. Islamska dru{tva su
se otvoreno obra~unavala s,
primjerice, harid`ijskim
pokretom, koji je sli~an
ideologiji tekfira. Dakle,
ima prostora za ja~i
anga`man svih odgovornih
struktura u dru{tvu - ista-
knuo je Ljevakovi}.
Zakoni mo`da trebaju biti o{triji
Ljevakovi} je naglasio
da [erijat najstro`ije zabr-
anjuje teroristi~ke i nasilne
akcije. Posebno kada su
usmjerene prema prijate-
ljskim zemljama koje su
zadu`ile i dr`avu BiH i
Bo{njake. Takve akcije do-
vode Bo{njake i muslimane
uop}e u jo{ te`i polo`aj.
[erijat najo{trije
zabranjuje nasilje
Mun: Iskusni diplomata
Ameri~ki ambasador Pa-
trik Mun (Patrick Moon),
bez imalo pretjerivanja, u pr-
otekla dva dana odigrao je hi-
storijsku ulogu. Njegova rea-
kcija na teroristi~ki napad
na Ambasadu SAD u veoma
te{kim trenucima za ovu ze-
mlju bila je kao mehlem na
ranu.
Odreagirao je u maniru
iskusnog diplomate, imenu-
ju}i stvari pravim imenom,
odmjereno i stalo`eno, ali
istovremeno odlu~no ~uvaju}i
decenijama gra|ene mostove
povjerenja i saradnje.
Mun je, naime, iskazao
puno povjerenje gra|anima
BiH u prvom redu. Uostalom,
kakav je ~ovjek, Patrik Mun
pokazao je posjetiv{i ranjenog
policajca, pri ~emu je za~epio
usta i onima koji su se zbog
svega ve} po~eli nasla|ivati,
podsjetiv{i da se ovakvi inci-
denti mogu desiti u bilo ko-
joj zemlji u svijetu. A. [.
Li~nost dana Patrik Mun
Historijska uloga
Ambasador Mun je nakon teroristi~kog akta
iskazao puno povjerenje gra|anima BiH
[ef Delegacije Evropske
unije u Bosni i Hercegovini
i specijalni predstavnik EU,
ambasador Peter Sorensen u
petak je osudio napad na
Ambasadu SAD u Sarajevu.
Istovremeno, on je po-
hvalio lokalnu policiju,
uklju~uju}i odgovorne za si-
gurnost Ambasade, zbog br-
zog i profesionalnog odgovo-
ra.
- Evropska unija,
uklju~uju}i Policijsku mi-
siju EU u BiH, EUFOR i
Delegaciju EU/Ured specija-
lnog predstavnika EU, pa`lji-
vo prati situaciju te je u ko-
ntaktu i koordinaciji s na{im
lokalnim i me|unarodnim
partnerima. Pozivamo na
punu saradnju u vezi s istr-
agom koja je u toku - nave-
deno je u saop}enju Ureda
specijalnog predstavnika u
BiH.
Sorensen: Poziv na saradnju
Sorensen osudio napad
Evropska unija
prati situaciju
REAKCIJA ULEME Fetva-i-emin dr. Enes Ljevakovi} za „Avaz“
Svi se moramo boriti
protiv opasne ideologije
Radi se o najgrubljem vidu zloupotrebe islama u svrhe koje su suprotne njegovom duhu
U njihove redove se infiltriraju pojedinci koji `ele na{koditi islamu i muslimanima
Ljevakovi}: Najvi{e {tete naneseno je dr`avi BiH
Halilovi}: Islam danas tuma~e najve}e propalice
Islam najo{trije ka`njava teroriste
Magazin „Saff “ osudio je ju~er teroristi~ki napad na
Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Sarajevu.
To je opasno upozorenje koje moramo krajnje ozbiljno
shvatiti i biti spremni da se jo{ ja~e odupremo zlu terori-
zma. O~igledno je da nakon ju~era{njih de{avanja u Sar-
ajevu svi mi koji volimo svoju zemlju BiH i koji smo se za
nju borili moramo ponovo odlu~no ustati u njenu odbra-
nu. Ovo je u isto vrijeme i direktan napad na na{u vjeru
islam kojoj deklarativno pripada spomenuta osoba - navo-
di se u saop}enju.
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. 10
BOSS BiH
Istinski prijatelj
XSjedinjene Ameri~ke
Dr`ave su putem svoje
ambasade u BiH u reagi-
ranju na teroristi~ki na-
pad „ponovo dokazale da
su istinski prijatelji
na{oj dr`avi i svim
gra|anima“, saop}eno je
iz Bosanske stranke.
- Ambasada SAD u BiH
odr`ala je svojevrsnu le-
kciju svima koji su tero-
risti~ki napad predstavi-
li kao organizirano
ugro`avanje prijateljskih
odnosa dviju zemalja -
kazao je predsjednik
BOSS-a Mirnes
Ajanovi}.
DNZ BiH
Prijetnja
sigurnosti
XDemokratska naro-
dna zajednica BiH „o{tro
osu|uje napad na Amba-
sadu SAD u BiH“, sa-
op}eno je iz ove stranke.
- Ovaj napad predstavlja
i napad na dr`avu BiH i
njen ugled, ali i ozbiljnu
prijetnju sigurnosti.
Iznena|uje nas nespre-
tna reakcija sigurnosnih
agencija u BiH koje,
o~ito, nemaju kapacitet
da se suprotstave stvar-
nim prijetnjama - ka`e
se u saop}enju.
GEC BiH
Atak na
demokratiju
XGra|anski edukati-
vni centar „najo{trije
osu|uje ekstremisti~ko-
teroristi~ki napad na
zgradu Ambasade SAD i
gra|ane Sarajeva“.
- Smatramo da je ovo na-
pad na sigurnost gra|ana
s obzirom na to da su dir-
ektno bili ugro`eni i nji-
hovi `ivoti - navodi se u
saop}enju Centra.
HSP BiH
Sprije~iti
terorizam
XHrvatska stranka pra-
va BiH „najo{trije
osu|uje teroristi~ki ~in
koji se dogodio u Saraje-
vu, jer pucnji u Sarajevu
podjednako su napad na
SAD i BiH“, saop}eno je
iz ove stranke.
- Sjedinjene Dr`ave,
kao osvjedo~eni prijate-
lji na{e dr`ave, i
gra|ani Sarajeva ni na
koji na~in nisu zaslu`ili
prekju~era{nja doga|a-
nja - saop}eno je iz
HSP-a BiH.
Ukratko
Ajanovi}: Profesionalne
policijske snage
Zlatko Lagumd`ija, pre-
dsjednik Socijaldemokra-
tske partije (SDP), rekao je
ju~er da u BiH vlada vanr-
edno stanje. Prema njego-
vim rije~ima, ne kriju}i se
od ljudi, jedan ~ovjek pucao
je u temeljne vrijednosti
dr`ave, kao {to sutra bilo
gdje mo`e pucati po bilo
kojem nedu`nom ~ovjeku.
- Treba jasno re}i da su
to bili pucnji u vrijednosti
oko kojih smo se okupili.
Zato trebamo jasno po-
ru~iti. Kontinuirani rad je
na{ odgovor ideologijama
koje su, stotinjak metara
odavde, skrivene pucale u
aprilu 1992. godine, a otvo-
reno to ~inile i ju~er (u pe-
tak, op.a.) - naveo je Lagu-
md`ija.
Isti~e da se protiv toga
treba boriti pravljenjem
dr`ave i ru{enjem bezvla-
{}a.
- S ovim ideologijma
nikada nema kompromi-
sa. Nedavno su se u Nor-
ve{koj desila dva povezana
teroristi~ka ~ina. U jednom
od njih ubijeno je 69 ~lano-
va na{e sestrinske stranke u
ime la`ne borbe za kr{}a-
nstvo. Ju~era{nji (petak,
op. a.) napad je bio u ime
la`ne odbrane islama - na-
glasio je Lagumd`ija.
A. DEDAJI]
REAKCIJE Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDP-a, o terorizmu
Iste ideologije pucale su i ’92.
Teroristi~ki udar bio je u ime la`ne odbrane islama, kao {to je i napad u Norve{koj bio la`na odbrana kr{}anstva
Kako ka`e, teroristi,
ekstremisti i radikali su
uvijek za metu uzimali pr-
ogresivne vrijednosti bez
obzira gdje se nalazili.
- Pozivamo politi~ke str-
anke u zemlji da se ujedini-
mo u borbi protiv svih vi-
dova terorizma. Valjda nam
barem za to nisu potrebni
nikakvi pregovori - ustvrdio
je Lagumd`ija.
Zajedno protiv terorizma
Lagumd`ija: Ru{enje bezvla{}a
Predsjednik RS Milorad
Dodik izjavio je ju~er u Ba-
njoj Luci da je teroristi~ki
napad na Ambasadu SAD u
Sarajevu „ozbiljan propust
bezbjednosnih struktura u
dr`avi“ koje moraju snositi
odgovornost zbog toga.
- Ako neko pola sata hoda
po Sarajevu s dugom cijevi i
puca prema zgradi Ameri~ke
ambasade, onda to govori o po-
tpunom propustu bezbjedno-
snog sistema. Propusti su evi-
dentni i odgovornost treba da
snose oni koji su zadu`eni za
bezbjednost - rekao je Dodik.
On je na konferenciji za
novinare najavio podizanje
stepena sigurnosti u RS na
vi{i nivo.
- Sve bezbjednosne age-
ncije u RS preduzele su vi{i
stepen aktivnosti i mislim da
se moraju obezbijediti doda-
tna ovla{tenja policiji i age-
ncijama. @elimo da se spri-
je~i bilo kakva mogu}nost za
djelovanje ekstremnih po-
jedinaca i grupa, bez obzira
kojim se motivima i ideolo-
gijama slu`e - naglasio je
Dodik.
Jedan od uzroka terori-
sti~kog ~ina u Sarajevu za
Dodika je „atmosfera koja tr-
enutno vlada u Federaciji“.
- Ovdje je, kod Srba, ne-
kad bila atmosfera otprilike
„va`no je da si Srbin, nije
va`no {ta radi{„. Mislim da
je i u Federaciji sada takva
atmosfera, va`no je da si Bo-
{njak, nije va`no ako si veha-
bija koji mo`e da izvr{i ter-
oristi~ki napad - naglasio je
predsjednik RS.
On smatra da je sigurno-
sni sistem u BiH morao
„dramati~nije da prati veha-
biju o kojem su sve znali“.
- Ne vjerujem da je taj
~ovjek prenio dugu cijev
preko granice, a onda je pi-
tanje otkud mu oru`je i
gdje je obu~en da puca. Pr-
ema tome, sve su to trebale
da znaju i prate bezbjedno-
sne i obavje{tajne agencije,
a pogotovo je te{ko prihva-
titi ~injenicu da su sve o
njemu znali - naglasio je
Dodik. A. [.
Predsjednik RS nakon teroristi~kog napada u Sarajevu
Dodik: Kriva je atmosfera u FBiH
Propusti su evidentni i odgovornost treba da snose oni koji su zadu`eni za bezbjednost
Dodik ju~er: Sve su znali o njemu
Nakon teroristi~kog na-
pada dr`avljanina Srbije Me-
vlida Ja{arevi}a na Ambasa-
du SAD @eljko Kom{i}, pr-
edsjedavaju}i Predsjedni{tva
BiH, u razgovoru za „Dnevni
avaz“ izjavio je da smatra da
ne}e do}i do naru{avanja me-
|usobnih odnosa Ameri~kih
Dr`ava i BiH te da }e se kr-
enuti s izmjenama zakonskih
propisa koji se odnose na
kvalitetniju borbu protiv te-
rorizma.
- Ova zemlja nije terori-
sti~ka i ljudima ovdje nije
svojstveno ono {to se desilo.
Mi smo pro{li rat, znamo {ta
zna~i pucanje. Napadnuta
je Ambasada SAD, ali to je
napad na nas same. Mi treba-
mo pro{iriti saradnju sa SAD
i drugim partnerima kada je
rije~ o borbi protiv terori-
zma. Nama je potrebna bor-
ba protiv terorizma - nagla-
sio je Kom{i}.
Na na{ upit jesu li zaka-
zale policijske institucije ~iji
je zadatak da {tite gra|ane
BiH, on je odgovorio da ni-
su, ali da postoje stvari koje
je neophodno bolje urediti.
- Mora postojati bolja ko-
ntrola prelaska granice te tr-
eba biti pobolj{an sistem ko-
munikacije grani~ne policije
prema sigurnosnim agencija-
ma u BiH. Sve ono {to su po-
duzele sigurnosne agencije
prilikom teroristi~kog napa-
da na Ambasadu SAD bilo je
vrlo profesionalno - pojasnio
je Kom{i}. A. DEDAJI]
Kom{i} isti~e da shva-
ta one koji se pitaju kako se
moglo dopustiti da terori-
sta pola sata stoji na ulici i
puca nasumice , ali na-
gla{ava da se takti~ki „nije
mogao ranije“ onesposobi-
ti napada~.
Nije se moglo ni{ta
ranije uraditi
Kom{i}: Policija je profesionalno obavila posao
^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} za „Dnevni avaz“
Pro{irit }emo saradnju sa SAD
teme
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. 11
Na 2. vanrednom kongr-
esu SDP-a BiH, odr`anom
ju~er u Sarajevu, Zlatko La-
gumd`ija, predsjednik ove
stranke, poru~io je da vanr-
edni op}i izbori mogu biti
odr`ani odmah te da je nje-
gova partija spremna.
Poru~io je strankama da }e
SDP tra`iti vanredne illi pr-
ijevremene izbore ako Vije}e
ministara ne bude formirano
ili ne bude davalo rezultate i
dodao da op}i izbori mogu bi-
ti zajedno s op}inskim.
Izborni rezultati
- Volio bih da smo u po-
tpunosti okon~ali impleme-
ntaciju izbornih rezultata,
ali sam isto tako uvjeren da
bismo danas i dr`ava i mi bi-
li u goroj situaciji da sam pr-
istao na pozive da formiramo
i vodimo Vije}e ministara na
na~in kako je to ra|eno u pr-
ethodna dva mandata. Mno-
gi su o~ekivali i pri`eljkiva-
li da i ja krenem tim putem.
Moji principi i pona{anje
su bili upravo suprotni - po-
ru~io je Lagumd`ija.
Tokom ju~era{njeg ko-
ngresa delegatima se obratio
i Nermin Nik{i}, generalni
sekretar SDP-a BiH, i po-
dnio izvje{taj o impleme-
ntaciji rezultata pro{logo-
di{njih op}ih izbora.
On je rekao da je oko
300.000 bh. gra|ana dalo
podr{ku kandidatima SDP-
a, bez obzira na nacionalnu
pripadnost kandidiranih.
Relativni pobjednici
On je pozvao ~lanove ko-
ngresa da glasaju o povjerenju
organima SDP-a, predsjedniku
i GO, predlo`iv{i da naredni re-
dovni kongres bude nakon
idu}ih op}ih izbora u BiH.
S druge strane, Selim
Be{lagi}, ~lan Glavnog odbo-
ra SDP-a, u izjavi za novina-
re naglasio je da je SDP re-
lativni pobjednik op}ih izbo-
ra, iako ima najvi{e glasova.
- Ne mo`emo re}i da smo
apsolutni pobjednici jer onda
snosimo krivicu zbog nefo-
rmiranja vlasti na dr`avnom
nivou - smatra Be{lagi}.
On je istaknuo da SDP i
ostale stranke potpisnice pla-
tforme imaju problem s for-
miranjem dr`avne vlasti, jer
nemaju apsolutnu ve}inu.
Zbog toga, isti~e Be{lagi},
SDP mora realno gledati na
vizije i rezolucije koje usvaja
kako bi na sljede}im izbori-
ma bili apsolutni pobjednici.
Delegati su ju~er jedno-
glasno podr`ali predsjednika
Lagumd`iju, GO i NO. Ta-
ko|er, usvojeno je sedam re-
zolucija. Rezolucija o poli-
ti~kim opredjeljenjima SDP-
a, o ekonomskom razvoju,
vladavini zakona-prava, obr-
azovanju, zdravstvu i rezolu-
cija o ostvarivanju dru{tva
socijalne pravde.
A. DEDAJI]
S ju~era{njeg kongresa (Foto: M. Kadri})
Potpredsjednik SDP-a
@eljko Kom{i}, obra}aju}i se
delegatima, rekao je da u BiH
nema ekskluzivnih predsta-
vnika bilo koga i bilo ~ega.
- Svi mi, zapravo, ima-
mo ekskluzivno pravo da
predstavljamo samo sebe
kao pojedince, a pripadamo
onome {to jesmo, {to voli-
mo i do ~ega nam je stalo -
poru~io je Kom{i}.
Nema ekskluzivnih predstavnika
Suad [ahinovi}, dele-
gat iz Bu`ima, istaknuo je
da mu je `ao {to nijedan mi-
nistar u Vladi FBiH nije iz
Unsko-sanskog kantona.
On je, tako|er, izrazio `al-
jenje {to je ve}ina ~lanova
SDP-a iz Bu`ima pre{la u
Savez za bolju budu}nost
(SBB) BiH.
SDP-ovci iz Bu`ima
pre{li u SBB BiH
Nema naznaka o novom Vije}u ministara
Dodiku nije poznato da su stranke blizu dogovora
Politi~ka kriza u BiH eskalirala je upravo od trenutka kad je SDP dobio podr{ku
za ulazak u vlast, rekao je Dodik
Republika Srpska nije
odustala od temeljnih princi-
pa raspodjele izvr{ne vlasti u
dr`avi, a to su ~etiri minista-
rstva, od kojih je jedno Mi-
nistarstvo vanjskih poslova
(MVP) BiH, izjavio je ju~er
lider SNSD-a i predsjednik
RS Milorad Dodik.
On je rekao da mu nije
poznato da su stranke blizu
dogovora o formiranju Vije}a
ministara BiH.
- Trebamo biti korektni,
a ne {pekulisati po novina-
ma. Nikakvih dodatnih ra-
zgovora nakon Br~kog nije
bilo, a pozicija RS je jasna.
Nama pripadaju ~etiri mini-
starska mjesta, uklju~uju}i
mjesto u MVP-u, i to je ba-
zi~na pozicija RS - istaknuo
je Dodik.
Na pitanje kako komenti-
ra zakazivanje vanrednog
Kongresa SDP-a BiH zbog
eskalacije politi~ke krize u
dr`avi, Dodik je odgovorio
da je legitimna stvar svake
stranke da zakazuje sjednice
svojih organa i koncipira
politi~ke stavove.
- Ali mogu}e je primije-
titi da je politi~ka kriza u
BiH eskalirala upravo od tr-
enutka kad je SDP dobio
podr{ku za ulazak u vlast. Pr-
ema tome, treba da odgovo-
re za{to se to de{ava ba{ sa-
da, kada su oni dobili po-
dr{ku naroda - zaklju~io je
Dodik. A. [. Dodik: Za RS ~etiri ministarstva
U Hrvatskoj stranci pra-
va BiH nastao je ozbiljan ra-
skol zbog imenovanja novog
generalnog direktora „Elek-
troprivrede HZHB“, kojeg
treba delegirati ova stranka,
saznaje „Dnevni avaz“.
Predsjednik HSP-a
Zvonko Juri{i} je, naime,
otvoreno zatra`io da se za
novog direktora EPHZHB
imenuje Nikola Kre{i},
brat Stjepana Kre{i}a, de-
legata u Domu naroda Pa-
rlamenta BiH. Njega je
podr`ao i potpredsjednik
ove stranke Josip Peri}.
Juri{i}u i Peri}u, me|-
utim, o{tro su se usprotivili
drugi potpredsjednik HSP-
a @ivko Budimir te @eljko
Asi}, generalni sekretar ove
stranke. Ovu informaciju
potvrdio nam je i sam Asi}.
- @ivko Budimir i ja
smatramo da se, ako bi Ni-
kola Kre{i} bio imenovan,
radi o nepotizmu, zbog ~ega
smo se i usprotivili. Mi za-
stupamo i stav da ni brat fe-
deralnog premijera Nermi-
na Nik{i}a ne mo`e biti na
~elu jednog dr`avnog pre-
duze}a, ali mi smo iz HSP-
a i ne mo`emo na to utjeca-
ti - kazao je Asi}.
On je dodao da Kadro-
vska komisija HSP-a jo{
nije zauzela stav o tome
koga }e kandidirati za no-
vog ~elnika mostarske ele-
ktroprivrede.
Nezvani~no saznaje-
mo da je Stjepan Kre{i}
ultimativno zatra`io da
njegov brat bude pre-
dlo`en, s obrazlo`enjem
da je on bio jedan od na-
jzaslu`nijih za formira-
nje federalne vlasti 17.
marta ove godine.
A. DU^I]
Raskol u HSP-u
Budimir i Asi} optu`ili
Juri{i}a zbog nepotizma
Brat Stjepana Kre{i}a treba do}i na
~elo mostarske elektroprivrede
Budimir i Juri{i}: Obostrano te{ke optu`be
Tu`ila{tvo BiH ju~er je
predlo`ilo pritvor za Zemira
Kova~evi}a (45), osu-
mnji~enog da je tokom 1992.
godine na podru~ju Sijekovca
i Bosanskog Broda po~inio
krivi~no djelo ratni zlo~in pr-
otiv civilnog stanovni{tva.
Posebni odjel za ratne
zlo~ine Tu`ila{tva BiH su-
mnji~i Kova~evi}a da je kao
pripadnik HVO-a u~estvovao
u ubistvima, mu~enjima, ne-
zakonitom zatvaranju, pri-
siljavanju na prinudni rad i
plja~kanju imovine civila sr-
pske nacionalnosti. A. Du.
Tereti se za zlo~ine kod
Bosanskog Broda
Saslu{an osumnji~eni za ratne zlo~ine
Predlo`en pritvor za
Zemira Kova~evi}a
VANREDNI KONGRES ^elni{tvo SDP-a dobilo povjerenje
Lagumd`ija: Spremni
smo na vanredne izbore
Volio bih da smo u potpunosti okon~ali implementaciju izbornih rezultata,
poru~io je predsjednik SDP-a
Od danas je po~elo zi-
msko ra~unanje vremena po-
mjeranjem kazaljki na satu
za jedan sat unazad te je vr-
ijeme rano jutros u tri sata
pomjereno na dva. Ljetno
ra~unanje vremena po~inje u
posljednjoj sedmici marta, a
zavr{ava se posljednje se-
dmice u oktobru.
Ljetno ra~unanje vreme-
na na na{im prostorima pr-
vi put je uvedeno 27. marta
1983. godine. Od 1995. godi-
ne kazaljke na satovima su
pomjerane u posljednjoj se-
dmici septembra, a 2006. go-
dine ljetno ra~unanje vreme-
na uskla|eno je s Evropskom
unijom.
Po~elo zimsko ra~unanje vremena
Kazaljke pomjerene za sat unazad

Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. F=H==
Šta mi se (ne) sviđa u Maglaju
0||cä ääää
äãtã |ä|ã||cã
0ääääã šää|tää tJ|ã1ä
ääš|ã|ã ë0.000 8N
Završeni radovi u Novom Goraždu
Škola u Novom Goraždu: Obnovljene prostorije
PROJEKTI Predstavljeno idejno rješenje “Most života - Srce Goražda”
0|ã1|| ćä tä ääMä|äät ä
čãt| ä|ãä||ä||ã J|ã1ã ää|ä|ã
Ratni “Most ispod mos-
ta” u Goraždu, koji je zah-
valjujući rahmetli Selveru
Sijerčiću služio kao jedina
komunikacija između dvije
obale Drine, bit će pretvo-
renu impozantankompleks
koji će svojimizgledom, ali i
sadržajima, svjedočiti o
teškoj, ali slavnoj prošlosti
ovog grada.
Mjesto okupljanja
U organizaciji Ministar-
stva za boračka pitanja BPK
organizirana je prezentacija
idejnog rješenja “Most živo-
ta - Srce Goražda”, rad grupe
autora koji je bez dileme iza-
bran za najbolji.
Iako se radi tek o idejnom
rješenju, već sada je jasno da
se radi o projektu sa milion-
skom vrijednošću, ali brani-
telji jedinog slobodnog gra-
da na Drini zaslužuju mno-
go više od česmi kakve su se
do sada obično gradile.
-Ovaj projekat sigurno
neće biti manji od milion i
po, dva, tri. Usituaciji u ko-
joj senalazi država svi će reći
kakva je to Vlada koja će po-
trošiti tri miliona, a demobi-
lisani borci nemaju šta jesti.
Ipak, s tim novcem stanje u
boračkoj populaciji neće bi-
ti drastično riješeno ali za
generacije koje ćedoći posli-
je nas ovaj pješački most os-
likavat će jedan historijski
pregled grada Goražda, po-
vezati vrijeme Ilira sa da-
našnjim, ali i napraviti futu-
ristički iskorak BPK ka sa-
vremenomsvijetu - kazao je
Adžem.
Al. BAJRAMOVIĆ
Centralno mjesto okupljanja po kojem će grad biti prepoznatljiv Već sada
je jasno da će biti potrebna značajna sredstva
Nove pogodnosti za zvorničke ugostitelje
8ã1 tä täã1ää | t|ãä||ã
|ääã|| MäJä |ã1||| 1ä |ä||ã
Zvornik: Fleksibilnije radno vrijeme za ugostitelje
Sinanović: Vizuelna simbolika
Sa prezentacije idejnog rješenja projekta
8ãäãä||| ãäã|ã| ää||
ää tM||ä ää||t||||
Opštinska komunalna
policija nedavno je naba-
vila aparat za mjerenje bu-
ke, ali ga ne koristi jer to
smije samo firma koja je za
to registovana.
- Ugostitelje upućuje-
mo na Tehnološki fakul-
tet da izvrše mjerenja i
dobiju odobrenja za pro-
duženo radno vrijeme -
kaže Cvijetinović.
-Pokušali smo ostvariti
vizuelno neku simboliku
tog mosta ispod mosta i nje-
govu ulogu u ratu i da na sa-
vremen način napravimo
mjesto okupljanja, central-
no mjesto po kojem će Go-
ražde biti prepoznatljivo -
kazao je Samid Sinanović,
jedan od autora.
Projektom je obuhvaćen
most Alije Izetbegovića u
dužini 160 metara te onaj
ratni, ispod njega, čijim će se
proširenjem dobiti prostor
od oko 500 kvadratnih me-
tara. Lukovi kojima će biti
povezani i rasvjetna tijela na
gornjoj etaži simbolizirat će
oblik srca, na desnoj obali
bit će uređen i pristupni pla-
to sa mogućnošću postavlja-
nja bine, dok će na lijevoj
obali biti izgrađeni ugosti-
teljski i drugi objekti.
Futuristički iskorak
Prema riječima ministra
Dževada Adžema, projekat
će biti dopunjen i svojim
muzejskim prostorom osli-
kavat će historiju od najra-
nijih vremena, a posebno
period odbrane od agresije.
Prostorije zgrade četvo-
rorazredne osnovne škole u
Novom Goraždu koja je od-
jeljenje centralne škole
“Vuk Karadzić” iz Višegra-
da, rekonstruisane su po
projektu “Obrazovanje za
održivi razvoj”.
Stručnjaci, konsultanti
projekta iz Finske Leo Pe-
kala i Pavi Pispa posjetili su
ovu školu, gdje ih je direktor
Momir Radojičić upoznao
sa razvojem i planom ove
školske ustanove za naredne
četiri godine.
- Za Finsku vladu obra-
zovanje je veoma važno, po-
sebno u malim sredinama a
škole su karike u lancu
društva koje, ako puknu, sve
drugo podliježe promjena-
ma - rekao je Leo Pekal.
Direktor škole Radojičić
je izjavio da je u ovaj proje-
kat uloženo, oko 50.000 ma-
raka, i to 12.000 eura od
međunarodnih donatora i
20.000 maraka iz budžeta
opštine Novo Goražde.
Ovaj projekat istovreme-
no se provodi u BiH, Srbiji i
Crnoj Gori a iduće godine će
se realizovati njegova druga
faza, koja predviđa sredstva
od50.000eura. M. An.
-U Maglaju mi se sviđa
puno toga, grad je uređen,
čist. Nesviđami sešto se ne
rješava pitanje pasa lutali-
ca. To mi je bolna tačka.
Dešavalo mi se dasam i dje-
cu spašavao, a lovac sam.
Ne smiju se uništavati, a
predstavljaju veliku opas-
nost. Bude perioda pa ih
nema, ali u posljednje vri-
jeme puno ih ima po gad-
skim ulicama - kaže Adil
Bećirević, radnik KJD
Maglaj.
N. B. Adil Bećirević, radnik
Dio novca dali međunarodni donatori,
a dio Opština
”Dnevnom avazu”, najtiražnijembh. dnevnom
listu, potrebni su honorarni saradnici iz cijele BiH
koji će pisati za rubrike crna hronika, unutr-
ašnjopolitička, panorama i kultura.
Svi zainteresirani svoju biografijui broj telefona
mogu poslati na e-mail: panorama( avaz.ba, a oni
koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.
fä||äää|
ääää|ã|ä| tã|ã1ä|c|
”Dnevni avaz”
vas poziva
Vrijeme za fajront produženo sa 15 minuta na pola sata
Najnovijom skupštin-
skom odlukom zvornički
ugostitelji, njih 240, dobili
su znatno fleksibilnije i ko-
motnije radno vrijeme pa
mogu raditi duže u poseb-
nim prilikama ili u slučaju
svadbenog veselja.
Tako ugostitelji pa tako,
osim osnovnog,svakodnev-
nog radnpog vremena koje
je uu zimskomperiodu rad-
nim danima ograničeno na
23 sata, (vikendomi ljeti sat
duže), sad upojedinimprili-
kama mogu raditi do ranih
jutarnjih sati.
- Predvidjeli smoda kada
se proslavlja rođendan, pu-
noljetstvo ili održava neka
žurka radno vrijeme tog
ugostiteljskog objekta može
biti produženo još dva sata
nakon svakodnevnog rad-
nog vremerna. Neki po odo-
brenom zahjevu mogu u pe-
riodu od tri do šest mjeseci
koristiti svakodnevno po
dva sata, produženo radno
vrijeme -pojašnjava načenik
odjeljenja za privredu opšti-
ne Zvornik, Milan Cvijeti-
nović.
Građani kojima buka i
preglasna muzika smetaju
mogu se žaliti komunalnoj
policiji. Policija zbog učes-
talihprimjedbi naradnekog
objekta možetakvim ugosti-
teljimatakvim izreći i mjeru
skraćivanja radnog vreme-
na. No do sada se to još nije
desilo, mada je evidentira-
nonekoliko lokala i diskote-
ka na koje se građani
najčešće žale zbog galame u
noćnim satima.
- Povećano je i vrijeme
tolerancije fajronta, pa gosti
mogu, umjesto ranije 15 mi-
nuta, sada još pola sata, na-
kon završetka zvaničnog ra-
dnog vremena, lagano i bez
žurbe napustiti lokal - kaže
Cvijetinović.
M. MIĆIĆ
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011.
13
tuzlanski kanton
ŽIVINICE Nakon smrti Ševala Đulovića na radnom mjestu u "Konjuhu"
8ã1ä|c| äääääää|ä|ät|||ã||
|tä|ä1tJ|ã1ä0äć|ää
Naš kolega nije imao zdravstveno osiguranje i nije mogao otići ljekaru, kažu ogorčeni
radnici Direktor odobrio uplatu osiguranja za naredni mjesec
Skupština TK usvojila inicijativu
f||ä|ãää|čä| t|ãž tã
t.184 ä|täääää|ãtääãä|ä
Radnici ponovo izašli na ulicu
f|ä| ã |ãt|ä1 0Š
’8|ãä|äää|ć|’ Iät|ã
Učenici I-1 sa učiteljem Ahmom Ibiševićem (Foto: A. Bajrić Blicko)
Predstavljamo prvačiće
Zbog smrti kolege, rad-
nici živiničkog “Konjuha”
ponovo su se odlučili na mir-
ni protest ispred zgrade
Općine i blokadu ulice Alije
Izetbegovića. Smrt je Ševala
Đulovića zadesila na rad-
nommjestu, a njegove kole-
ge protestom su izrazile ne-
zadovoljstvo jer nemaju
zdravstveno osiguranje
zbog čega se ne mogu liječiti.
-Ovo jejoš jedna sramota
odgovornih koji vode ovu
firmu i onih koji nam mogu
pomoći. Okupili smo se
pred zgradom Socijalnog i
ispred Općine jer ne
možemo ovjeriti zdravstve-
nu knjižicu niti dobiti bilo
kakvu zdravstvenu uslugu u
Domu zdravlja. Nemamo
pravo na liječenje, nemamo
pravo da radimo. Ovo je treći
slučaj da nam kolega umire
na radnom mjestu - govore
vidno potreseni radnici.
Loša kadrovska politika i
nezainteresiranost države
dovele su “Konjuh”, neka-
dašnji gigant, na dno. Od
prijašnjih2.000 radnika, da-
nas ima oko 650. Prosječna
plaća imje 330 KM, a nisu je
dobili više od godinu.
-Nažalost, stanje nije
ništa bolje. Krenuli smo s
proizvodnjom, ali i dalje ne-
mamo primanja ni osigura-
nje. Izgubili smo još jednog
kolegu koji nije mogao otići
doktoru. Iza njega su ostali
supruga i troje djece. Neka je
svima na sramotu - kazao je
predsjednik Sindikata “Ko-
njuha”Mevludin Trakić.
Nakon ovog slučaja, s di-
rektorom preduzeća Osma-
nom Abadžićem dogovore-
no je da u narednih mjesec
dana radnici mogu imati
zdravstvenu zaštitu. A oni
se pitaju da li neko od njih
treba umrijeti svaki mjesec
da bi stalno imali osigura-
nje. S. MUMIĆ
Poslanici Skupštine Tu-
zlanskog kantona na svojoj
posljednjoj sjednci jednoglas-
no su usvojili inicijativu pos-
lanika BPS-a dr. Mirsada Se-
limovića da se nezaposlenim
osobama sa završenom viso-
kom školskom spremom
omogući obavljanje priprav-
ničkog staža i to u institucija-
ma nad kojima nadležnost
ima Skupština i Vlada TK.
Kako je iznioposlanik Se-
limović, takvih je 1.348 na
evidenciji Zavoda za za-
pošljavanje i oni su, ne svo-
jomkrivicom, dovedeni une-
ravnopravan položaj priliom
konkurisanja za prijem u rad-
ni odnos.
- Uslov za prijem u radni
odnosna svimkonkursimaje,
upravo, obavljen priprav-
nički staž. Neke općine na
kantonu su imale sluha za pri-
pravnikei usvojimzajednica-
ma omogućile visokoobrazo-
vanim kadrovima obavljanje
pripravničkog staža, dok
većina nije - upozorio je pos-
lanik Selimović.
Inače, isti dan kadasupos-
lanici Skupštine TK usvojili
inicijativu poslanika Mirsada
Selimovića, Vlada TK je po-
krenula proces kojim bi se
stvorili uslovi za prijem viso-
koobrazovanih kadrova u
svrhu obavljanja priprav-
ničkog staža.
A. H.
Sa sjednice Skupštine: Jednoglasna odluka
Raspad SBiH i u Gračanici
8||ãäää äãäät||ä ä|ä1t|ä1ä|ä
00ëää|1 0tMãäää|ć
Doskorašnji predsjednik
Općinskog odbora Stranke za
BiHGračanica Vehid Osma-
nović promijenio je stranački
“dres” i potpis stavio na član-
stvo u gračaničkom SDP-u,
što je u ovom kraju protu-
mačeno kao nastavak ur-
ušavanja SBiH u TK.
Osmanović je, nezado-
voljan statusom Općinskog
odbora SBiH naspramkan-
tonalnog savjeta ove stran-
ke, jer se zajedno sa svojom,
sada već bivšom strankom,
našao na potpunoj margini,
odlučio na ovaj potez.
Prema provjerenimizvo-
rima, SBiH Gračanica na-
pustila su i dvojica vijećnika
u OV Gračanica, AzemAh-
metašević i Mirsada Mekić i
djelovat će kao samostalni vi-
jećnici. H. Č. Osmanović: Prešao u SDP
Učitelj I-A razreda OŠ
“Slavinovići” Tuzla je Ahmo
Ibišević, a učenici su: Ervin
Turković, Adin Bekić, Edna
Šabanović, Vedad Majdančić,
Zijad Tabaković, Azra
Nedžibović, Aldin Čajić, Riad
Hodžić, Dženan Smajić, Ajla
Hadžić, Azemina Sirovina, Al-
minAlić, MustafaImamović,Ta-
rik Sofić, Faris Šabanović, Nejla
Ibralić, Ajla Galešić, Amar Mešić,
Amela Bučaj, Mirela Dedić, Edi-
na Kožar, Nerma Husejnović,
Ajla Muzurović, Melisa Mujić i
AjnurMuslimović. A. Mu.
Eko akcija Udruženja “Respekt”
Nã|ä|ãä|| tãtã1|||
40 t|ãäã|ã
U organizaciji Udruženja
“Respekt” Živinice, matu-
ranti Mješovite srednje škole
posadili su
40 novih stabala parkov-
skog drveća.
-Ovo je prilika da po-
kažemo svima da su mladi
svjesni važnosti zdravepriro-
dne okoline. Sretni smo što u
ovoj generaciji imamo zrele i
savjesne maturante kojima se
ovaj grad može ponositi i od
kojih stariji mogu puno toga
naučiti - istakla je Džehva
Hamzić, predsjednica Ud-
ruženja.
Na zelenim površinama
u gradu zasađene su japan-
ske jabuke, crvenolisne
džanarike, breze i topole. U
dvorištu Mješovite srednje
škole Živinice đaci su zasa-
dili jedno stablo, kao simbol
podsjećanja na najljepše
životnodoba. Sa. M.
Posadili topole, breze, džanarike i japanske jabuke
Izgradnja sadržaja za rekreativce
0|äđää|ä ä|c|ä||t||čää
t|ãtä äää Nä1|ãcã
Na području oko jezera
Modrac bit će uređena bici-
klistička staza. Time su
stvoreni temelji za posta-
vljanje biciklističko-rekrea-
tivne staze od Kiseljaka do
Capardi. Kako saznajemo
od Nedima Zejnilovića
predsjednika UG Plaže jeze-
ra Modrac, na Tirinovcu bit
će sagrađen vidikovac sa dva
para stolovai klupa, te ćebiti
postavljene vreće za smeće.
Projektom je predviđena
jedna biciklistička vožnja
duž kompletne staze i etap-
na utrka. Ovaj projekt tre-
baobi biti realizirandokraja
godine, pa bi se pristupilo
trasiranju biciklističkih sta-
za prema selima oko Tiri-
novca.
Cjelokupan projekt su,
pored nadležnihu općinama
Tuzla i Lukavac, podržali i
Preduzeće sa saobraćaj i ko-
munalije Tuzla te nevladine
organizacije “Suncokret”
“Bikodže” i “Zelene sta-
ze-Green tour”Tuzla.
M. K.
Uskoro biciklom oko jezera
"
Dnevni avaz, nedjelja,
>EEI 30. oktobar/listopad 2011.
EKSPERTI Abdulah Bašić o ispitivanju nafte u BiH
U namjere “Shell-a”
niko ne treba sumnjati
Prema Bašićevim istraživanjima, pronalaskom nafte u FBiH, čije se zalihe procjenjuju na
narednih trideset godina, mogla bi se ostvariti dobit od više desetina milijardi maraka
Sindikalisti “Feroelektra” upozoravaju
Stanići tražili novi
hipotekarni kredit
UniCredit Leasing odbio dati kredit od 18 miliona KM
kompaniji “Stanić Invest”
Nedavna odluka Vlade
Federacije BiH, koja je odo-
brila potpisivanje memo-
randuma o razumijevanju s
vodećim međunarodnom
naftnom kompanijom Shell
Exploration Company B. V.
radi geoloških istraživanja
nafte i plina na području Fe-
deracije, u samom je startu
podijelila mišljenje javnosti
u BiH.
Velika ulaganja
I dok se pojedine opozi-
cione stranke u FBiH čude
da je Shell bezuvjetno pris-
tao na ispitivanja i više m i-
lionska ulaganja u is-
traživanje, profesor Abdu-
lah Bašić, bivši dekan Ru-
darsko geološkog fakulteta
u Tuzli, koji se godinama
bavio istraživanjima o pos-
tojanju nafte u BiH, poz-
dravio je odluku Vlade
FBiH.
- Shell ima interese ako
pronađe naftu i uvjeren sam
da će je naći. Sve manje kom-
panije koje su ranije istraživa -
le naftu u BiHsu njihove is-
postave i nisu džaba pristali. S
druge strane, trebamo biti po-
nosni na njihovo interesira-
nje jer je to vodeća svjetska
kompanija iz ove oblasti.
FBiH bi mogla imati korist
od više milijardi maraka i
smatram da je suludo to ne
prihvatiti - kaže Bašić.
Trideset godina
Interes Shella u istraživa -
nju, smatra Bašić, jeste i
eventualni prioritet na poslo-
vima eksploatacije koji bi,
pored svega, najviše koristi
donio BiH. Prema Bašićevim
istraživanjima, pronalaskom
nafte u FBiH, čije se zalihe
procjenjuju na narednih tri-
deset godina, mogla bi se os-
tvariti dobit od više desetina
milijardi maraka.
- Samo na području TK,
po propisima od zarade pri
eventualnoj eksploataciji, taj
bi kanton imao godišnji bu-
džet za milijardu maraka veći
- tvrdi Bašić.
A. Mu.
Bašić: Postoji interes
Kompanija “Stanić In-
vest” iz Kreševa, uprkos
tužbi za raskid kupoprodaj-
nog ugovora koju je pokre-
nula Agencija za privatizaci-
ju u FBiH(APF), nastavlja s
uništavanjem vlasništva ka-
ko države tako i malih dio-
ničara u “Feroelektru”,
upozoravaju iz Glavnog od-
bora Sindikane podružnice
Sarajevo.
- “Stanić Invest” obratio
se UniCredit Leasingu sa
zahtjevom za novi hipote-
karni kredit u iznosu od 18
miliona KM, u kojem bi ko-
lateral bila preostala slobod-
na imovina “Feroelektra” u
Sarajevu, Mostaru i Zenici,
koja nije pod hipotekom -
navode sindikalisti.
Srećom, kako kažu, ban-
kaseobratila APF-u, koji joj
je sugerirao da ni po koju ci-
jenu neulazi uaranžman, jer
će na jednoj od narednih sjed-
nica Vlada FBiH tražiti jed-
nostrani raskid kupoprodaj-
nog ugovora sa Stanićima.
Zbog toga su radnici još jed -
nom zatražili od Vlade da što
prije raskine ugovor sa Sta-
nićima, dok je jošmoguće spa-
siti nešto od imovine firme.
F. K.
Radnici “Feroelektra”: Traže raskid kupoprodajnog ugovora
Elektroprivreda BiH najavljuje
Elektroprivreda BiH: Primjena od danas
Elektroprivreda BiH
obavještava kupce elek-
trične energije da će pre-
laskom na zimsko račun-
anje vremenau noći sa 29.
na 30. oktobar doći i dop-
romjene u primjeni većih
i manjih dnevnihtarifnih
stavova.
Za domaćinstva koja
imaju dvotarifna brojila
manji dnevni tarifni sta-
vovi primjenjivat će se od
13 do 16 sati i od 22 do 7
sati ujutro radnim dani-
ma i subotom te ned-
jeljom cijeli dan.
Za sve ostale kupce
manji dnevni tarifni stav-
ovi primjenjivat će se u
perioduod22 do 7 sati uj-
utro radnim danima kao i
subotom i nedjeljom cije-
li dan.
Cijena električne ener-
gije u domaćinstvima za
jednotarifne kupce iznosi
12,82 feninga/kWh, dok je
za dvotarifne kupce cijena
16,02 feninga/kWh (veća
tarifa), odnosno 8,01 fe-
ning/kWh (manja tarifa),
kaže se u saopćenju Elek-
troprivrede BiH.
Promjena dnevnih
tarifnih stavova
15
crna hronika
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011.
GRAČANICA Obavljena dženaza Tariku Huskanoviću
Ogorčeni roditelji Džemo i Mihana demantiraju da je njihov sin bio narkoman Nastradali
bio diplomirani pravnik zaposlen u kancelariji advokata Zubaka
Odnošenje tijela 27. oktobra na
Grbavici
Tarik Huskanović: Tragična smrt
U prisustvu rodbine,
komšija, prijatelja i velikog
broja poznanika jučer je na
mjesnom mezarju Dobo-
rovci kod Gračanice oba-
vljena dženaza 29-godi-
šnjem mladiću Tariku Hus-
kanoviću, koji je 27. oktobra
skočio sa 16. sprata zgrade u
ulici Behdžeta Mutevelića u
sarajevskom naselju Grba-
vica.
Smrt mladića je nastupi-
la trenutno, a u obdukcij-
skom nalazu koji je dosta-
vljen porodici, koji je potpi-
sao dr. Hamza Žujo, navodi
se da je smrt nastupila puca-
njem unutrašnjih vitalnih
organa usljed skoka sa zgra-
de.
Nalazom su opovrgnute
špekulacije da je nastradali
bolovao od leukemije i da je
bio ovisnik o narkoticima.
- Boli nas ovo što je obja-
vljeno u “Avazu” u petak.
Mi, majka, otac i brat Dijab,
najbolje znamo našeg sina.
On je bio potpuno zdrav.
Prije četiri dana pojeo je
hamburger, pa ga je zabolio
stomak te je radi posmatra-
nja smješten ubolnicu, ali je
tri dana nakon toga, u po-
nedjeljak, otpušten. Poseb-
no nas boli to što se špekuli-
ralo da je naš sin bio narko-
man. On je bio veliki vjer-
nik, stalno je išao u džamiju,
nije dao u kuću unijeti kap
alkohola, akamoli drogu. Za
12. novembar je bilozakaza-
no vjenčanje s djevojkomiz
Maglaja i svi smo se pripre-
mali zato kadajestiglavijest
da se ubio - kazali su nam
uplakani otac Džemo, maj-
ka Mihana i brat Dijab.
Ni ljubavni, ni ekonom-
ski, ni zdravstveni problemi
nisu bili razlog što je mladi
diplomirani pravnik, zapos-
len u advokatskoj kancelari-
ji Krešimira Zubaka, na se-
be digao ruku. On tih pro-
blema nije imao pa, kako
kažu roditelji, samo dragi
Allah zna šta se prelomilo u
njegovoj glavi zbog čega je
tragično skončao svoj mladi
život. H. ČALIĆ
Razbili sporedna vrata i ušli (Foto: P. Mucović)
fää|ã1ää |ät|ä|ãä
“0Jä||š|ä”
Provala u Trebinju
Za manje od 24 sata za sa-
danepoznate osobeopljačka-
le su dva objekta u Trebinju.
Kako se pretpostavlja, pr-
ekjučer u toku dana pokra-
den je restoran “Ognjište” u
trebinjskom naselju Aleksi-
na Međa, vlasništvo ugosti-
teljskog preduzeća “Leotar”.
Iz restorana su odnesena
dva TV prijemnika, mlin za
kafu i meso, a vrijednost ukr-
adenog inventara procijenje-
na je na nekoliko hiljada ma-
raka. Pljačkaši su razbili spo-
redna vrata na restoranu i ušli
u objekt. U ugostiteljskom
preduzeću “Leotar” nisu žel-
jeli komentirati ovaj događaj,
a iz CJB potvrđeno je da je
obavljen uviđaj.
Jučer ujutro oko 4.30 sati
opljačkana je parfimerija “R-
alex” u Vidovdanskoj ulici u
Trebinju. Prema izjavi vlas-
nika, odneseni su samo sku-
pocjeni muški i ženski parfe-
mi, a vrijednost ukradene ro-
be bit će poznata nakon in-
venture. P. M.
Općinski operativni cen-
tar Civilne zaštite Travnik
zaprimio je dojavu da je na
početku ulice Varoš pro -
nađena najlonska kesa s
bombama. Mjesto pronalas-
kaosiguravala jepolicija, ana
lice mjesta ubrzosu stigli pri-
padnici TUN tima iz Buso-
vače i općinski koordinator
za deminiranjeIbrahim Der-
vić. Ustanovili su da se u kesi
nalaze dvije ručne bombe, od
kojihje jednakašikara, adru-
ga ručna bomba M-52. Sum-
njivuvrećicu uočili suslučaj-
ni prolaznici i obavijestili po-
liciju, aTUN timje bombesi-
gurno uklonio i lagerovao do
konačnog uništenja. S. P.
Na ulici u Travniku
Pozvan tim za uklanjanje bombi (Foto: S. Pinjo)
8äMää ä|ääãđäää ä äät|
8ääč|ä t J|äãä|čääJ tä|||ä|ã
ääää||ää 1ãäã ä|||ä ä|ääčãä|ã
Doborovci: Prije polaska dženaze
Neutješni roditelji i brat: Samo Bog zna razloge suicida
Uhvaćene ribokradice kod Modriče
0|ää||| I0ä||äJ|ãMã ||ää ää|ä tä äMãM|||äã|| t||ä|äM
Policija u Modriči prili-
komkontrole umjestuBotaj-
ica otkrilaje jučeru 3.20sati u
automobilu “mitsubishi”
oko70 kilogramaribe, uglav-
nom somova mrena i
smuđova te ribolovačku
opremu. Za upravljačem se
nalazio državljanin Srbije Ž.
Š. s prijavljenim boravištem
u Bosanskom Šamcu, a s njim
su bili M. R. i P. S. iz Bosan-
skog Šamca. Pronađeni su i
gumeni čamac, vesla, impro-
vizirana oprema za omamlji-
vanje ribe strujom, dva aku-
mulatora i transformator.
Zbog sumnje da se radilo
o krivolovu, ovaroba je izuze-
ta, a Okružnom tužilaštvu u
Doboju bit će podnesen iz-
vještaj o počinjenom kri-
vičnom djelu.
f|ä1ã|ã | ãä|äätäã ääMäã
Livanjski kanton
Prema informaciji MU-
P-a Livanjskog kantona,
građani ovog kantona su to-
kom devet mjeseci ove godi-
ne predali veliku količinu
nelegalnog naoružanja i mi-
nsko-eksplozivnih sredsta-
va policiji. Radi se o 16 pu-
šaka, jednoj zolji, 43 ručne
bombe, 3.217 komada mu-
nicije, 20 granata, pet pro-
tivpješadijskih mina, osam
tromblona, devet komda
minsko-eksplozivnih sred-
stava, 5,2 kilograma eksplo-
ziva, 32 okvira za automat-
sku pušku, dostavojneopre-
Vrdoljak: Nelegalno naoružanje
me, a predata je i jedna
avionska bomba, potvrdio je
portparol MUP-a Ivica Vr-
doljak. A. K.
16
Dnevni avaz, nedjelja,
crna hronika 30. oktobar/listopad 2011.
N|äš|ãä| ääätä|ãäã|ä
äã ääãtää ä||ä|ää
Šokirani tragedijom u
kojoj je preksinoć oko 18
sati na Dubičkoj cesti una-
selju Urije kod Prijedora
smrtno stradao dvanaesto-
godišnji biciklista S. S. iz
Prijedora, koji je podletio
pod autobus, mještani ovog
naselja ponovo su upozori-
li nadležne na opasnu dio-
nicu puta na kojoj se do-
gađa veliki broj nesreća.
- Prije dvije godine na
samo desetak metara od
mjesta gdje je stradao dje-
čak poginuo je pješak. Broj
nesreća s povrijeđenima
više i ne brojimo. Ovo je
krivina smrti. Tražili smo
da se ukloni brdo da bi se
povećala preglednost, tra-
žili smo bankine, “ležeće
policajce” i kamere, da se
nešto, konačno, uradi kako
bi se izbjegle ovakve trage-
dije - kazao nam je Milorad
Mudrinić, koji je preksi-
noć među prvima pritekao
u pomoć teško povri-
jeđenom dječaku koji je ne-
dugo nakon nesreće premi-
nuo u bolnici u Prijedoru.
Kako saznajemo, S. S. je
bio učenik sedmog razreda
O. Š. “Petar Kočić” iz Pri-
jedora i talentirani karatis-
tau karateklubu“Shodan”.
Upoliciji jučernije bilono-
vih detalja o nesreći, osim
da se za volanomautobusa
“Janjić prevoza” nalazio P.
M. (54) iz Prijedora.
Maja Đaković-Vidović,
portparol Okružnog tuž-
ilaštva iz Banje Luke, pot-
vrdila je jučer daje nad tije-
lom nesretnogdječaka ura-
đena obdukcija u bolnici u
Prijedoru.
- Tužilaštvo jenaložilo i
sve druge istražne radnje
kako bi rasvijetlilo uzroke
nesreće - kazala je Đako-
vić-Vidović i dodala da će
rezultati obdukcijebiti poz-
nati za sedam dana. M. Z.
Nakon pogibije u Prijedoru
Mudrinić: Prvi pritekao u pomoć
01|äđää ä|||ää|
ätJã||äãčä 1|äJä
Općinski sud u Tuzli
Općinski sudTuzla prih-
vatio je prijedlog tužioca i
odredio jednomjesečni prit-
vor Damiru Baćiću (28) iz
Puračića u Lukavcu zbog
sumnje da je počinio krivi-
čno djelo neovlaštena proiz-
vodnja i stavljanje u promet
opojnih droga. Prilikom pre-
tresa kuće u kojoj živi Baćić
pronađeni su u saksiji za-
sađene stabljike kanabisa,
manja količina upakovanog
kanabisa i više od 2.500 sje-
menki ove droge. Sumnja se
dajeBaćić, najednoj parceliu
blizini Lukavca uzgajao još
12 stabljika droge kanabis.
Optužnica za napad na policajce
8|ãä||| äcã ää|äJ |ä äãäãä ääMš||ã
Dvojica Zeničana Armin
(22) i Arnel (20) Aganhodžić
optuženi su za napad na slu-
žbena lica uvršenju dužnos-
ti poslova sigurnosti nakon
što su26. jula ove godine na-
pali policajce koji su poslani
na intervenciju u zeničko
naselje Gorica, o čemu je
“Avaz”već pisao.
Advokat optuženih Ra-
gib Hadžić kontaktirao nas
je kazavši da, iako optuženi,
njegovi klijenti imaju dovo-
ljno čvrstih dokaza da nisu
krivi za ono za što ih tereti
Tužilaštvo.
Prema optužnici Tužilaš-
tva ZDK, koju je potvrdio
Općinski sud u Zenici, poli-
cajci Policijske staniceCrkvi-
ce Š. T. i M. S. upućeni su na
intervenciju zbog remećenja
javnog reda i mira, da bi na-
kon dolaskaobojica bilinapa-
dnuti te su zadobili lakše tje-
lesne ozljede.
-Branilisu ocakojegjena-
pao komšija. Jedan od njih je
oca voziou Hitnupomoć kad
je došla policija i uopće nije
priveden, nego se, nakon što
je oca ostavio u Hitnoj, sam
javio u policiju - tvrdi Hadžić.
Izjašnjenje optuženih o
krivnji na zeničkom Općin-
skom sudu zakazano je za 28.
novembar. A. Dž.
PS Crkvice: Službenici poslani na intervenciju
BANJA LUKA Pucnjava u gluho doba noći
|t|äšä|ãä äã||ć ’8ä||’.
ää||ãJã tã äãäã1ãčäM
Polupana stakla na izlogu, a hici iz vatrenog oružja oštetili zid i
inventar u ugostiteljskom objektu
Nepoznati napadač je u
subotu rano ujutro ispalio vi-
še hitacaiz vatrenogoružja na
kafić “Kult” u banjalučkoj
ulici Vase Glušca 23, saopće-
no je iz CJB Banja Luka.
Kako navode iz policije,
u pucnjavi niko nije povri-
jeđen, ana kafićuje pričinje-
na materijalna šteta. Polu-
pana su stakla naizlogu, a hi-
ci iz vatrenog oružja oštetili
su zid i inventar u ugostitelj-
skom objektu.
Iz banjalučke policije,
koja je izvršila uviđaj i otvo-
rilaistragu, navodeda nijebi-
losvjedoka ovog incidenta. U
toku jepotraga zaosobom ko-
ja je pucala na kafić. A. Š.
Cvijeće na mjestu gdje je
stradao dječak (Foto: D. Stojnić)
Kafić “Kult”: Na ulaznim vratima vidljivi tragovi metaka (Foto: M. Lugić)
Izjašnjenje optuženih zakazano u sudu za 28. novembar
Udes u zeničkom naselju Brist
8ãäää tä1ã|ã tM|ä|ä ää||c||tää |ä|ãc||ä
Na prvi pogled udes s ma-
njim posljedicama po učes-
nike i (samo) velikom mate-
rijalnom štetom u prvim sa-
timasubote prerastaojejučer
u višesatni uviđaj i pri-
vođenje.
Kako nam je potvrđeno u
MUP-uZDK, oko1.05 sati u
ulici ZAVNOBiH-a u ze-
ničkom naselju Brist dogo-
dila se saobraćajna nesreća u
kojoj je BMW (067-E-000)
udario u stražnji dio kamio-
na (E-29-M-796).
Navozilu BMWpričinje-
na je veća materijalna šteta, a
povrijeđen je suvozač iz tog
auta Muamer Doglod, kod
kojeg su ljekari dijagnostici-
rali lakše tjelesne ozljede.
Nakon dolaska policijske pa-
trole vozač BMW-a Fuad
Zlotrg suprotstavio se nam-
jeri policije da obavi uviđaj
te, u naletu bijesa, udarcem
pesnicom uništio rotaciono
svjetlo na policijskom vozi-
lu.
Ubrzo je savladan i prive-
den u policiju. Utvrđeno je
da je vozio podutjecajem ne-
dozvoljene količinealkohola
te je jučer zadržan u službe -
nim prostorijama policije.
Osim prekršajne prija-
ve zbog udesa, uslijedit će i
krivična prijava protiv Zlo-
trga. Kako nam je rečeno,
policijski je uviđaj trajao
do četiri sata ujutro i za to
vrijeme na toj dionici puta
bilo je otežano odvijanje
saobraćaja. A. Dž.
Konoplja koju je
zasadio Baćić
(Foto:MUP TK)
%
EI
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011.
Stroj kojim je Doktor Smrt pomagao ljudima da
umru mogao bi biti prodat za 200.000 do 300.000 do-
lara na aukciji predmeta američkog zagovornika eutana-
zije Džeka Kevorkiana. Mašina nazvana “Thanatron”, po
grčkim riječima za stroj i smrt, omogućavala je intravenoz-
no ubrizgavanje sredstava za bezbolno umiranje. Kevor-
kian jesvojevremeno priznao je daje savjetovao oko130 oso-
ba koje su htjele okončati svoj život.
8ã ãääc||| Mãš|äã tã tM||
Trojica pripadnika poljskih specijalaca izgubit će po-
sao u elitnoj protivterorističkoj jedinici jer su tokom
vikenda radili “privatno”čuvajući starletu Paris Hilton to-
komnjenog nedavnog boravka u Poljskoj. Trojica specija-
laca koji su čuvali Hilton tokom njene posjete šoping cen-
tru u Katovicama mogu se prepoznati na fotografijama ta-
bloidai nekihportala, nakojima sevidi i njihovo oružje, što
je naljutilo njihove šefove.
0|äãt tääJ fã||t 8|||ää
M
M
UŠTEDE Prilagođavanje pomjeranju kazaljki povezano sa stresom
8ät||ã ät|ã|ä äã
'||ä|ääMä|äMäää'
Profesor katedre na Institutu za demografiju smatra da je zimsko vrijeme
bliže uobičajenom dnevnom biološkom ciklusu ljudi
Moskva: Inicijativu dao predsjednik Medvedev
Zimsko računanje vre-
mena u Evropi počinje da-
nas, u tri sata, kada ćekazalj-
ke biti pomjerene za jedan
sat unazad. Pomjeranje ka-
zaljki u zapadnoj Evropi
uvedeno je početkom 70-tih
godina, uz obrazloženje da
se time “produžava” dan,
postižu uštede u potrošnji
električne energije, po-
većava produktivnost, po-
boljšava prilagođavanje lju-
di i radni dan čini efikasnij-
im.
Island i Danska
Od 2002. godine Evrop-
ska unija kao i ostale zemlje
na kontinentu odredile su da
ljetno vrijeme počinje posljednje
sedmice marta i da se završava
posljednje sedmice oktobra.
U svijetu se vrijeme na
takav način mijenja u pri-
bližno 70 zemalja, uglav-
nom sjeverne hemisfere.
OsimIslanda, jedine evrop-
ske zemlje koja nije uvela
zimsko i ljetno računanje
vremena, ovog vikenda ni
Rusi, prvi put poslije 30 go-
dina, neće pomjerati kazalj-
ke satova unazad.
Rusija ostaje u ljetnom
vremenu prema Zakonu o
računanju vremena, koji je
donesen na inicijativu pred-
sjednika Dmitrija Medve-
deva. On jenapomenuo daje
prilagođavanje pomjeranju
kazaljki povezano sa stre-
som i obolijevanjem ljudi.
Pozitivna strana
Slijedeći primjer Rusije,
o ukidanju zimskog računa-
nja vremena razmišljaju i
Bjelorusija i Ukrajina, a na
pozitivnu stranu takve odl-
uke ukazuju i Danci.
Iako neki upozoravaju
na štetne posljedice u poslo-
vanju zbog vremenskih ra-
zlika s Evropom, većina st-
ručnjaka pozitivno ocjenju-
je ukidanje zimskog račun-
anja vremena. Profesor ka-
tedre na Institutu za demo-
grafiju Aleksej Skopin sma-
tra da je zimsko vrijeme
bliže uobičajenom dnev-
nom biološkomciklusu lju-
di.
Škola u malom švedskom gradu rješava problem nekvalitetnih obroka
8ääã||cã
äM|ät|ä
äã|ãč|äãäã
ä|||ä1||ã t|||ä||t
Imon Holms naljutio javnost
ëä1||ä|| ää|||ä1|ä
ž||ää t||ääãä|ã
Djevojci kazao: “Nadam se da od
sada zoveš taksi”
Holms: Neshvatljiva izjava
Britanski TV voditelj I-
mon Holms (Eamonn Hol-
mes) na udaruje kritika oto-
čke javnosti nakon što je u
emisiji “This Morning” re -
kao žrtvi silovanja: “Nadam
se da od sada zoveštaksi.”
Gledaoci britanske sta-
nice ITV ostali su zgroženi
njegovom neshvatljivom
izjavom, kojom, prema nj-
ihovom mišljenju, Holms
krivi žrtvu zločina za ra-
njivost. Kontroverznu za-
mjerku voditelj je uputio
Hani Kant (HannahCant,
20), koja je kao 18-go-
dišnjakinja bila žrtva silo-
vanja. Hana jenakonizlas-
ka u Čipenhamuu Viltširu
kući išla pješice kad ju je
vojnik Džonatan Hejns
(Jonathan Haynes) odvu-
kao u auto i silovao.
Djevojka je odlučila
progovoritiozastrašujućem
iskustvu u Holmsovoj TV
emisiji mjesec nakon što je
njennapadač osuđennazat-
vorsku kaznu od 11 godina.
Na kraju intervjua, nakon
što joj je zahvalio na gosto-
vanju u emisiji, voditelj je
rekao: “Nadamse da od sa-
da zoveštaksi.”
Stotine ljutihgledalaca
protestiraloje putemdruš-
tvenih mreža zbog nera-
zumne izjave, optužujući
ga za svaljivanje krivice na
nevinu žrtvu.
Spec
U srbijanskoj igri na sreću “Loto”izvučena je “sedmi-
ca” vrijedna skoro 1,6 miliona eura, a nagradni listić
uplaćen je u Novom Beogradu. Dobitna kombinacija je 3,
18, 20, 23, 25, 28 i 29.
Ovo je sedma“sedmica”od početka godine, a i pretho-
dna je izvučena u Beogradu.
Šokantan odlazak manekenke
0M||ã ä1 täätä ää|ä
|ä 1ää||ã ää1 tääã|ã
Milošević: Bila među najljepšima
Srbijanska manekenka
Tijana Milošević (30) pre-
minula je odsepse nakonšto
se četiri dana borila za život
ubolnici. Sepsuje, navodno,
dobila kod stomatologa na-
kon popravke zuba.
Nosila je epitet jedne od
najljepših žena u Srbiji. U
zemlji i inozemstvu snimila
je više od 20 reklama. Poro-
dicu i prijatelje rastužila je
smrt mlade manekenke koja
je imala malog sina. Vlasni-
ca modne agencije u kojoj je
Tijana radila opisala ju je
kao pravuprofesionalku ko-
ja je bila omiljena među ko-
legama i svi sus njomvoljeli
sarađivati.
Tijanin suprug Milan
kaže da mu nije jasno kako
to da nekog sad zanima od
čega i čijom krivicom je
umrla i kako to da ljudima
nije jasno da nikakva sazna-
nja o okolnostima Tijanine
smrti njoj neće vratiti život.
Škola u malom švedskom
gradu Ostamaru već se neko
vrijeme suočava s problemom
loše prehrane. Apeli učenika i
osoblja nisu pomogli, no stvar
je, napokon, krenula nabolje.
Nakon dužeg razdoblja neza-
dovoljstva prehranomdirektor
Rostgard Evald (Rostgaard)
konačno je odlučio poslušati
pritužbe učenika i požalio se
osobljuu kuhinjinanekvalitet-
ne obroke.
Suočeni s kritikama, kuha-
rice su pokušale odmahpopra-
viti ručak tako što su
odlučile zagrijati gotove,
zamrznute palačinke, ali
njihov se plan izjalovio.
Ubrzo su dobile pri-
tužbu da su palačinke ne-
jestive jer je unutrašnjost
ostala zamrznuta, a kritiku
je najteže primila jedna od
kuharica koja je zbog toga
“pukla” te odbacila pre-
gaču, raskopčala hlače,
raspustila kosu i pred
učenicimase počelaizvija-
ti uz stupi izvoditi striptiz.
Nastavila je sa striptizom
čak i kada suje upozorili da
se ponaša neprimjereno.
Iako se svi slažu da je
njeno ponašanje prevršilo
svaku mjeru, incident je
potaknuo administraciju
škole da se zapita šta tosve
nije uredu sa školskom
kuhinjom pa se svi nadaju
da će škola, napokon, do-
biti sredstva pomoću kojih
učenicima može osigurati
kvalitetan obrok, a oso-
blju smanjiti stres.
&
Dnevni avaz, nedjelja,
C>KI 30. oktobar/listopad 2011.
Gadafi: Brutalno ubijen
DIKTATORI Američki “Time” objavio listu 15 najpozn
8ã|Jä|| t|ä|ää|| t
Na vrhu liste je ubijeni libijski vođa Muamer Gadafi
Musolini i Hitler: Svi su željeli smrt
N||äšää|ćää ää|ãt
”Time” podsjeća da je
balkanski kasapin Slobo-
dan Milošević otišao s vlasti
“sudbonosnog dana” sredi -
nom oktobra 2000. godine,
kada su stotine hiljada gr-
ađana Srbije “jurnule na sje-
dišta njegovog režima u Be-
ogradu”, zapalivši parlament i
zatvorivši državnu televiziju.
“Time” piše da je prkosni
diktator jedva priznao poraz.
I||ãä||ã ČãäšätääJ
Nikolaj Čaušesku bio
je na čelu represivnog re-
žima, poznatog po naj-
strašnijoj tajnoj policiji u Is-
točnom bloku. Tada je Ru-
munija bila jedina zemlja
Evrope gdje je vladala glad.
Kada su se protesti protiv
državne represije 1989. ra-
širili, Čaušesku i njegova su-
pruga Elena pobjegli su, ali
ih je policija, ipak, pronašla i
uhapsila. Osuđeni su na
smrt i pogubljeni.
Američki časopis “Ti-
me” objavio je svoju listu 15
najpoznatijih svrgnutih
svjetskih diktatora, opisu-
jući način na koji su smak-
nuti ili okončali život.
Na vrhu liste je ubijeni
libijski vođa Muamer Ga-
dafi, a među navedenim
diktatorima su Sadam Hu-
sein, Slobodan Milošević,
Hosni Mubarak, Adolf Hi-
tler, Nikolaj Čaušesku, Pol
Pot, Benito Musolini, Fer-
dinard Markos, Mobutu
Seseseko, Idi Amin, Anto-
nio Salasar, Afredo Stres-
ner, Fulgensio Batista i
Žan Klod Divalije.
Uživanje manjine
List podsjeća da je Gada-
fi došao na vlast državnim
udarom1969., kada je imalo
samo 27 godina. Postavljen
je za komandanta oružanih
snaga i predsjednika no-
voformiranog Revolucio-
narnog komandnog vi-
jeća. S vremenom je uki-
nuo američke i britanske
baze, parlament, poli-
tičke stranke, sindikate i
nevladine organizacije,
iznosi se u tekstu.
Uprkos tome, u libijskoj
džamahiriji samo mala gru-
pa ljudi, uglavnom članova
njegove porodice, učestvo-
vala je u vlasti, nagomilavši
ogromno bogatstvo zah-
valjujući velikim naftnim
rezervama, devetim u svije-
tu, dodaje američki sed-
mičnik.
- Američkim snagama
trebalesutri sedmicedazba-
ce režim iračkog lidera Sa-
Zašto je novinarka HTV-a pred otkazom
8äžã |š|ää ää|||ä1||ã 1ää|ä|ä
Zbog pitanja uvredljivog
za Jevreje, koje je pročitala u
emisiji Hrvatske televizije
“Puls Hrvatske” voditelja
Branimira Bilića, novinarka
Ruža Ištuk zaradila je opome-
nu pred otkaz i udaljena je iz
te emisije.
Uemisiji “Puls Hrvatske”
od 24. oktobra, čija su tema
bile globalne demonstracije
protiv bankara, Ištuk je, kao
novinarka kojabira šta ćeići u
eter, pročitala pitanje gledao-
ca: “Znaju li uvaženigosti je li
Hitler progonio Jevreje zato
štosu bili Jevreji ili zato što su
bili bankari?”Već u toj emisiji
Bilić je reagirao i osudio pitanje.
- HRTne toleriraniti ćeto-
lerirati govor mržnje u vlasti-
tom eteru. Izražavamo žaljenje
štoje ovaj nenamjerni propust,
učinjenu emisiji koja seemiti-
ra uživo, izazvao toliko burne
reakcije - zaključuje se u
saopćenju HTV-a.
Palestinski predsjednik za izraelsku televiziju
â|ãätä| tä||ä| |ä ääJ|||äš|ä
äã1ã |ä ä1ä|ä ää1|ä|ä t94I.
Bio je to plan UN-a o podjeli Palestine na jevrejsku
i palestinsku državu
Abas: Netanjahu je tvrdolinijaš
Palestinski predsjednik
Mahmud Abas (Mahmoud
Abbas) izjavio je za izrael-
sku televiziju da je arapski
svijet pogriješio kada je
1947. godine odbio plan
Ujedinjenihnaroda opodje-
li Palestine na jevrejsku i pa-
lestinsku državu.
- To je bila naša greška.
To je bila arapska greška u
cjelini - rekao je Abas za dru-
gi kanal izraelske televizije.
Taj potez Palestinaca i
Arapa u odnosu na podjelu
Palestine, koja je tada bila
pod mandatom VelikeBrita-
nije, izazvao je velike sukobe,
a potom arapsku vojnu inter-
venciju, kada je Izrael pro-
glasio nezavisnost u maju
sljedeće godine i Arapi su iz-
gubili rat, podsjeća AP.
Zbog aktuelnih zastoja u
pregovorima, Abas je raz-
matrao druge opcije i for-
malno zatražio puno član-
stvo u UN-u 23. septembra.
On je u intervjuu rekao da
Palestinci možda neće dobi-
ti potrebnih devet glasova za
taj zahtjev uVijećusigurno-
sti UN-a, kojebroji 15člano-
va. Sjedinjene Američke
Države i Izrael protive se to-
me, tvrdeći da su pregovori je-
dini put do palestinske države.
Abas jeocijenio dajeteško
“pokrenuti bilo kakve prego-
vore” s aktuelnim izaelskim
premijerom Benjaminom
Netanjahuom (Netanyahu),
koji zastupa tvrdolinijaški
stav u odnosu na teritorijalne
koncesije i želi da još 40 godi-
na zadrži vojno prisustvo na
istočnoj granici Zapadne oba-
le. Abas mu je na to rekao da
više voli okupaciju.
Žestoko optužio političke protivnike za lažno predstavljanje
Đukanović: Neki su zastupali interese druge države
U Crnoj Gori na djelu je
parada političkog licemjerja.
Ovoje jučer ocijeniopre-
dsjednik Demokratske par-
tije socijalista (DPS) Milo
Đukanović, žestoko optuž-
ujući političke protivnikeza
lažno predstavljanje.
Bivši premijer precizirao
je da su tostranke koje su pr-
ije pet godina u Crnoj Gori
zastupale interese strane dr-
žave.
- Oni su toradili zanovac
koji su, navodno, dobivali
od beogradskih biznisme-
na, a u suštini od obavještaj-
nih agencija Srbije - kazao je
Đukanović.
Onje naizbornomskupu
podgoričkog odbora DPS-a
kazao da crnogorsku vla-
dajuću stranku napadaju
opozicija i pojedini me-
dijski krugovi, jer je ta
stranka, kako je rekao, ne-
prijatni svjedok loših
stvari koje su oni radili.
- Danas onašem evropej-
stvu žele da sude oni koji su
sve učinili da Crna Gora ne
dobije legitimacijuza pristu-
panje Evropskoj uniji i oni
koji su sve uradili da nas
zaustave na evropskom putu.
Ti i takvi danas bi željeli da
arbitriraju o tome je li DPS
evropska ili antievropska
partija - naveo je Đukanović.
Đukanović na skupu podgoričkog odbora DPS-a
8||ãäää |t 0|ää 0ä|ä ät|Mã|ä tä
äääãc ä1 ääãä|äš|ã|ãcã |t 8|ä||ä
Istraživanje u Sloveniji
1ãäšã |ãää||| äã |tää||Mã
Najviše glasova na prije-
vremenim parlamentarnim
izborima u Sloveniji 4. de-
cembra, prema anketi lista
“Dnevnik” i POP televizije,
mogla bi osvojiti Slovenska
demokratska stranka (SDS)
bivšeg premijera Janeza
Janše, a slijede je Građanska
lista Gregora Viranta te Po-
zitivna Slovenija ljubljan-
skog grado-
načelnika
Zorana Jan-
kovića.
Prema
telefonskoj
anketi na
1.400 ispita-
nika, Janšinu
stranku po-
držalo bi
27,7 posto birača, Virantovu
24,9 posto, a Jankovićevu 21,6
posto. Istraživanje je obavila
agencija “Ninamedia”.
U novi parlament bi, pre-
ma anketi, ušle još Demo-
kratska stranka umirovlje-
nika (DESUS), te Socijalde-
mokrati (SD) dok su sve os-
tale stranke ispod izbornog
praga.
Janša: Velike
šanse
'
C>KI
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011.
Husein: Bio u rupi
atijih svrgnutih lidera
ä tMãäää||
Sadam i njegova rupa
Nääã|ãäää| ã|ää|ã||
”Time” piše da je Ho-
sni Mubarak, prema ne-
kim tvrdnjama, preživio
šest atentata. Zbačen je 11.
februara ove godine poslije
višesedmičnih protesta. Po-
litičku karijeru počeo je
1975. godine kao potpred-
sjednik zemlje i šest godina
poslije, poslije ubistva An-
vara Sadata, postao je pred-
sjednik. Četiri puta je pob-
jeđivao na izborima, ali je tek
2005. dozvolio druge poli-
tičke kandidate. Politika do-
brih odno-
sa sa Sjedi-
njenim
Ame -
ričkim
Državama
donijela
mu je mi-
lijarde do-
lara po-
moći, a
zauzvrat je održavao dobre
odnose s Izraelom i islamske
ekstremiste držao pod kon-
trolom.
dama Huseinau aprilu2003.
godine, ali je on nestao prije
nego što su američki marin-
ci pomogli iračkom narodu
da prevrne Sadamov kip u
centru Bagdada 9. aprila te
godine - podsjeća list.
U narednih sedam mje-
seci američke snage ubile su
Sadamove sinove Udaja i
Kusaja i pokrenule potragu
za svrgnutim iračkim lide-
rom u njegovom rodnom
gradu Tikritu, gdje su ga
američki specijalci udecem-
bru 2003. godine doslovno
izvukli iz rupe u zemlji na
periferiji Tikrita. Sadamu je
toliki milioni ljudi tako ne-
pomirljivo željeli smrt jed-
nog čovjeka.”
Hitler i Musolini
Iako će biti potrebne go-
dine da se saznaju pune raz-
mjere i svi užasi Hitlerove
vladavine Trećim rajhom,
već je u proljeće 1945. godi-
ne, dok su se Amerikianci i
njihovi saveznici pri-
bližavali Berlinu, bilo jasno
da će rušenje Hitlera s vlasti
biti neophodno kako bi se
okončao svjetski rat.
List navodi da je, za razli-
ku od misterije koja je
”New York Times” o aktuelnoj administraciji
0äãMã ää||ä ä|äää1|
8äšäää ääJä tää|ä ää||||ää
Fridmen piše da se Obamina politika temelji na globalnoj kombinaciji obavještajnih
podataka, likvidaciji najpoznatijih svjetskih terorista i ograničenim intervencijama
0|ä|äMã|tä| |||ãä|
- Vanjska politika da-
nas je ipak mnogo složeni-
ja nego što je to bilo u
vrijeme hladnog rata, kada
su na čelu Stejt depar-
tmenta bili “diplomatski
titani” poput Henrija Ki-
sindžera (Henry Kissin-
ger), Džordža Šulca (Ge-
orge Shultz) i Džejmsa
Bejkera (James Baker).
Amerika danas nema
moć kakvu je tada imala.
Da bi “ušli u povijest”,
Obama i njegova državna
tajnica Hilari Klinton
(Hillary Clinton) trebaju
postići sporazum sa sirij-
skim režimom, koji se
urušava, s već urušenim
egipatskim režimom i sla-
bom izraelskom koalicij-
skom vladom, kao i sa pa-
lestinskim pokretom, koji
je rascijepljen na dva dijela
- piše Fridmen.
Iä|äãäã ã|ãätää-
|t|ãä|täã ää||||äã
Dok je Obama bio
odlučan u provođenju Bušove
antiterorističke politike, ma-
nje je bio uspješan u kreiranju
vlastite vanjske politike. Nje-
gova arapsko-izraelska po-
litika je zbrkana. Nada da
će mu uspjeti uključiti
Iran u dijalog, ishlapjela je
i razbila se poput broda o
čvrste stijene, i to s obje
strane.
Malo je učinio da za-
jedno sa multinacionalnom
koalicijom podupre arapsko
proljeće ili da preuzme vod-
stvo u postrevolucionarnim
promjenama.
Ugledni kolumnista “N-
ew York Timesa” Tomas
Fridmen (Thomas Fried-
man) komentirao je poteze
šefa Bijele kuće, tvrdeći da
bolje provodi politiku svog
prethodnika nego svoju.
- Ko jeto mogaopredvid-
jeti? Ispalo je da je Barak
Obama (Barack) mnogo bo-
lji uprovođenju politikeDž-
ordža Buša (George W. Bu-
sh) nego što je Buš to ikada
bio, ali vlastitu politiku
strategije “rata protiv tero-
rizma” - napisao je Frid-
men.
On dalje navodi da se
Obamina politikatemelji na
globalnoj kombinaciji oba-
vještajnih službi i podataka,
likvidaciji najpoznatijih sv-
jetskih terorista i ogranič-
enim intervencijama, poput
one u Libiji, gdje se koriste
lokalne snage na terenu, uz
pametnu upotrebu ame-
ričke moći.
Faksimil teksta u “New York Timesu”
Obama ne provodi. Rekao
bih da su razlozi vrlo jas-
ni. Prema tvrdnjama sa-
mog Obame, on je izveo
zemlju na pravi put Bušove
- Obama je na primjeru
Libije sačuvao živote svojih
vojnika, a samim Libijci-
ma dao šansu da izgrade
pošteno društvo. Kako će
te šanse oni iskoristiti, to
ovisi o samimLibijcima. Is-
tina je da samzabrinut, ali
Obama je svoju ulogu
odigrao izuzetno dobro.
“Izlazak” iz Iraka nadam
se da će biti uspješan, ipak,
cijena je velika, pa i kada bi
Irak postao nova Švicarska -
navodi kolumnista NYT-a.
suđeno za ratne zločine, a tri
godine poslije pogubljen je
vješanjem, podsjeća “Ti-
me”.
Usvom izdanjuod 7. ma-
ja 1945. godine “Time” je za
Adolfa Hitlera objavio:
“Ako je zaista mrtav, nada
većeg dijela čovječanstva je
ostvarena. Rijetko kada su
okruživala smrt Hitlera,
nesporan način na koji je za-
vršio italijanski fašistički
diktator Benito Musolini -
predkraj rata, u aprilu1945.,
uhvatili su ga i pogubili ko-
munistički partizani ublizi-
ni jezera Komo, a tijelo mu
je obješeno za noge na trgu
Loreto u Milanu.
Najbogatiji Amerikanac na svijetu
0ä||t. 8ää|ä1ää |ä
|Mã|ä || |ä1ää |||
1ätä| M||||ã|1|
1ä|ã|ã
Nakon njegove smrti, 95 posto novca bit će
poklonjeno u dobrotvorne svrhe, a samo pet
posto će pripasti djeci
Osnivač “Microsofta” Bil Gejts (Bill Gates), čije je bogatstvo proci-
jenjeno na 59 milijardi dolara, izjavio je da tolika suma novca ne donosi
veliku sreću, kako ljudi obično misle.
Suprotno vladajućemmišljenju da se skoličinom novca uvećavai ko-
ličina čovjekove sreće, Bil Gejts izjavio je da, nakon određene granice,
više nije bitno imate li deset milijardi manje ili više.
Gostujući na koledžuu Sijetlu, najbogatiji Amerikanacna svijetu ob-
jasnio je da bogatstvo ima smisla samo do određene tačke.
- Razumljivo ježeljeti milione - oni vam dajuodređenu dozu slobode.
Ali, kada steknete više od toga, nema neke velike razlike - objasnio je on.
Gejts je obećaodaćenakon smrti 95postonjegovog novcabiti poklo-
njeno u dobrotvorne svrhe, a samo pet posto će pripasti njegovoj djeci.
Poginuli u turskom gradu Bingolu
8ä|1| äãäã|| äJ|ãäãä â8f
U eksploziji koja se jučer
dogodila na jugoistokuTur-
ske, poginula je jedna osoba,
dok je 10 ljudi povrijeđeno,
saopćilo je tursko ministar-
stvo unutrašnjih poslova.
Smatra se da je riječ o napa-
du bombaša samoubice, koji
je aktivirao eksplozivnu na-
pravuu blizini lokalnog ogran-
ka vladajuće Partijepravde i raz-
voja(AKP) u centrugradaBin-
gola, čije većinsko stanov-
ništvo čineKurdi. Zasada ni-
ko nije preuzeo odgovornost
za ovaj napad, ali su u ovoj
oblasti kurdski pobunjeniciira-
nije izvodili samoubilačkeakcije.

Dnevni avaz, nedjelja,
KJKH= 30. oktobar/listopad 2011.
FILM Projekti producentske kuće “Depo”
’I|ã|ää t|ää’ - ä||čã t
ää||M|t||čääMää|äääM
Producentska kuća “De-
po”, nakon ovogodišnje ko-
produkcije igranog filma
“Body Complete” Lukasa
Sturma, već je u pripremi
novog filma - “Zlatno zrno”
Jasmina Durakovića, kao i
niza drugih značajnih fil-
mskih projekata.
Potpisnik scenarija
- Film ćemo, najvjero-
vatnije, početi snimati u
aprilu ili maju naredne go-
dine. Toje filmkoji radimos
koproducentima iz Austri-
je, Slovenije, Srbije, Nje-
mačke, a iz Sarajeva, osim
producentske kuće “Depo”,
pridružit ćenam sei “Flash”
- priča Duraković.
On je uz Mirsada Ćatića i
potpisnik scenarija “Zlat-
nog zrna”. Kako Duraković
ističe, odlučili su napraviti
ostvarenje koje će imati ele-
mente drame, trilera i rat-
nog filma.
- To jetemakojase još ni-
je radila. To je priča o
Bošnjaku i Srbinu koji su
kao djecau Bosanskoj krajini
dali krvjedan drugome, zaje-
dno su oficiri Jugoslovenske
narodne armije i dolazimo
do svih događaja nakon toga.
U principu, odlučili smo se
da napravimo jedanfilm koji
nudi optimističan kraj - po-
jašnjava Duraković.
Ostatak autorskog tima
kao i glumačka podjela još
nisu utvrđeni.
- Rano je govoriti o glu-
mačkoj podjeli. Već znam
koga bih volio vidjeti u fil-
mu. Nadamse daćedirektor
fotografije biti Šahin Šišić, a
muziku bi trebao raditi Da-
vor Sučić iz “Zabranjenog
pušenja”. Još pravimo eki-
pu, pa ćemo vidjeti - ističe
Duraković.
Velika želja
Produkcijska kuća “De-
po” odlučila je ući u realiza-
ciju još jednogigranog filma
“U Zvorniku ja samostavio
svoje srce”prematekstu Ab-
dulaha Sidrana, koji bi tre-
bao režirati Šahin Šišić.
- Postoji velika želja da se
ekranizira taj tekst, koji je je-
dan od najbolje napisanih u
posljednjih 15 godina. Još
smou fazi pregovora, ali zbog
teme kojom se bavi Sidranov
tekst vrlo je bitno da uđemo u
produkciju jednog ovakvog
filma - zaključuje Duraković.
M. ČUSTOVIĆ
Ostvarenje Durakovića govori o Bošnjaku i Srbinu koji su kao djeca u Bosanskoj krajini
dali krv jedan drugome Dogovor za ekranizaciju “U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce”
Predstavljanje monografije i otvaranje izložbe
8|äćãä|ä äã Mät|ã|tääJ
äM|ä|ä|äã 8äMã|ã 8äää
l1ääãc||ã tãäät|ää|äã
| tã|ã1ä|äã
Umjetnička radionica u BNP-u Zenica
|tää1ääã ’ŠäMã
äã ä|ã|ä tä||ä|ã’
Premijera u Pozorištu lutaka Mostar
Na radost najmlađe publi-
ke, preksinoć je u Pozorištu
lutaka Mostar premijerno iz-
vedena predstava “Šuma na
kraju svijeta”, čiji tekstirežiju
potpisuje Nedžad Maksumić,
glumac ove teatarske kuće.
Osim njega u predstavi
koja govori o čarobnoj šumi
u kojoj su sva čuda i izne-
nađenja moguća, igraju još i
Igor Vidačković, Serđo Ra-
doš, Diana Ondelj-Maksu-
mić i Nermina Denjo.
- Ova priča nosi snažnu
poruku za očuvanje prirode,
ravnotežu čovjeka i njego-
vog okruženja, ali i pokazuje
da je priroda najbolji prija-
telj i da suljudi dužni živjeti
u skladu s njom - kazao je
Maksumić.
Kreaciju lutaka i sceno-
grafiju potpisuje Vladimir
Mićković, muziku za pred-
stavu komponirao je Atila
Aksoj (Aksoy), a kostimograf
jeOrhanImami. M. Sm.
Galerija Centra za kultu-
ru preksinoć je bila pretijes-
na za sve koji su željeli pri-
sustvovati predstavljanju
monografije i otvaranju re-
trospektivne izložbe mos-
tarskog slikara, rahmetli
Kemala Kebe.
Kako je primijetila sav-
jetnica za kulturu Grada
Mostara Alma Fazil-Obad,
to nije bilo klasično otvo-
renje jedne izložbe, već
sjećanje.
- Jer dio onoga što je Ke-
mo ostavio izložen je pred
sve nas kao na dlanu. Ove sli-
ke nastajale su iz potrebe, u
tišinama, u samoćama, u bi-
jegu. Kroz njihsuosmišljeni
svi nemiri, nesanice i potcr-
tano uvjerenje da talent ni-
kada ne ostane skriven, već
da, kao i voda, uvijek nađe
pukotinu kroz kojuće poteći
- istakla je Fazil-Obad.
Scena iz predstave: Snažna poruka
U okviru 16. kulturne manifestacije “Ikre” u Kalesiji
upriličena je književna tribina “Bio jednomjedan - slovo
o Nedžadu”, na kojoj suoakademikuNedžadu Ibrišimo-
viću govorili IbrahimKajan, Dževdet Tuzlić, Srđan Vu-
kadinović, Fatmir Alispahić i Zlatko Dukić.
- Nedžad Ibrišimovićje bionaščest gost.. Ovoje našdug
prema ovome velikanu pisane riječi - kazao je Mehmed
Hodžić, direktor JU “Gradska biblioteka Kalesija”. F. S.
Bosansko narodno pozo-
rište Zenica u saradnji s East
West Centrom Sarajevo,
teatarskom kućom Prime
Cut Productions iz Belfasta i
Slovenskim mladinskim
gledališčem iz Ljubljane, u
okviru svog edukacijskog
programa “BNP_edu”, or-
ganiziralo je umjetničku ra-
dionicu o temi “Imaju li
građani BiH i SjeverneIrske
pravo biti sretni”.
- Ovo je prvi edukacijski
ciklus koji ima za cilj usa-
vršavanje i edukaciju naših
zaposlenika i saradnika te
svih ostalih učesnika iz dru-
gih gradova i zemalja Evro-
pe - kažeDino Delić, portpa-
rol BNP-a.
Ova umjetnička radioni-
ca tematski se veže za esej
“Osvajanje sreće” britan-
skog filozofa Bertranda Ra-
sela(Russell), jednogodnaj-
značajnijihmislilaca 20. sto-
ljeća o temi “Šta nas to čini
nesretnima i sretnima”.
Prvo okupljanje umjet-
nika iz pet evropskih država
održanoje u BNP-u, a radio-
nicu zajedno s Harisom
Pašovićem, direktorom
East West Centra, vodila je i
Ema Džordan (Amma Jor-
dan), rediteljka i izvršna di-
rektorica kompanije“Prime
Cut”.
A. Dž.
Spec
Duraković:
Dva
projekta
Tako su brojni Mostarci
ponovo imali priliku vidjeti
brojne radove ovog umjetni-
ka, slike i bareljefe na kojima
dominiraju Kujundžiluk, St-
ari most, stare kućeStoca, ali i
njegov nezaobilazni motiv
Ciganke. M. Sm.
Saradnja s teatarskim centrima
0tä|äšãä Mäđääã|ä1ä| ž|ää|
- Što se tiče filma “Sev-
dah za Karima”, ima us-
pješan međunarodni
život. Tokom prošlog mje-
seca imali smo premijere u
Turskoj i Londonu. Film
se sada prikazuje po nekim
evropskim zemljama, a u
novembru imamo dvije
premijere filma na dva
značajna festivala; u Indiji
i Italiji - kaže Duraković.
U galeriji mostarskog Centra za kulturu: Brojni poštovaoci djela Kemala Kebe
Sulejman Kupusovi} l Dra`en @eri} l Kudsi Ergunerl Pri~a o bh. stripu

Dnevni avaz
Mo gu do ve sti
Eu r o so ng u Bi H
Hari Vare{anovi}
Zlatan Muslimovi}
Šetam {umom
i pe cam ri bu
panorama
nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
Mladen Badovinac
“Ve se ljko” je
lju ba vna pje sma
Emina
Jaho vi} -
Sandal
Mustafa me
nije prevario
2
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
Kada nije u Pozori{tu mladih
Nermin Tuli} u`iva
sa porodicom
Arijana Sara~evi}-Hela}
[oping sa sinom
Sini{a Markovi}
Trenuci
odmora
Violinistu Sini{u Marko-
vi}a na{ fotoreporter
uhvatio je u {etnji Saraje-
vom. Kao dirigent Omladi-
nskog simfonijskog orke-
stra jugoisto~ne Evrope,
Markovi} je ostvario neko-
liko uspje{nih koncerata i
turneja u regionu.
Kralji}, Tanjevi} i Merlin: Ugodno dru`enje (Foto: Ja-Sa)
Dino Merlin, njegov me-
nad`er Asim Kralji} i Bogdan
Tanjevi} u`ivali su prije ne-
koliko dana u popularnom
sarajevskom okupljali{tu
„Miris dunja“ u
^iz-
mad`iluku.
Uz topli ~aj ,zasigurno su se
dotakli Merlinovih predsto-
je}ih koncerata u Beogra-
du, kao i ko{arke u Turskoj,
gdje je Bo{a jedan od vo-
de}ih stru~njaka.
L. S. R.
Iako se mnogi u ovim pro-
hladnim i mra~nim jese-
njim danima te{ko natjer-
aju na izlazak van, novi-
narka Arijana Sara~evi}-
Hela} iskoristila je vrijeme
za {etnju Ferhadijom. Pr-
otekle sedmice jedno od
popodneva provela je u
{opingu sa svojim starijim
sinom.
Ina~e, urednica dokume-
ntarnog programa Feder-
alne televizije svojim po-
sljednjim serijalom pod
nazivom „Politi~ka ubi-
stva“ dovela je do poli-
ti~kih potresa u zemlji, ali i
u regionu. U ovom kontro-
verznom serijalu reanimir-
ani su predmeti jo{ nera-
zrije{enih politi~kih ubista-
va u Bosni i Hercegovini.
Ad. K.
Sara~evi}-Hela}: Popodne sa sinom (Foto: Ja-Sa)
Susret legendi
Topli ~aj u
„Mirisu dunja“
Glumac Nermin Tuli} sva-
ki slobodan trenutak kori-
sti za {etnju sarajevskom
Ferhadijom sa svojom po-
rodicom, suprugom i k}er-
kama. Kada nije s njima,
Tuli} je posve}en direktor-
skim obavezama u Pozo-
ri{tu mladih, gdje je akti-
van i na sceni. Jedna od
uspje{nih predstava u ko-
joj je ostvario sjajnu ulogu
je „Kapetan D`on Piplfo-
ks“, koju je re`irala Ka}a
Dori}.
S. A. A.
Tuli} sa
suprugom
i k}erkom
(Foto: Ja- Sa)
Markovi} sa suprugom i
k}erkom (Foto: Ja-Sa)
^ekaju}i novi trenerski
anga`man, proslavljeni
bh. ko{arka{ki as Nenad
Markovi} provodi vrijeme
u krugu porodice u ro-
dnom Sarajevu.
Biv{i selektor Bosne i Her-
cegovine poslje-
dnjih dana u`iva u
{etnjama saraje-
vskim ulicama u na-
jboljem dru{tvu, sa su-
prugom i k}erkom.
H. P.
Markovi} u {etnji
Sarajevom
(Foto: Ja- Sa)
Selma Krifica-^oloman,
nakon {to je napustila te-
leviziju OBN, posvetila se
radu s najmla|ima i trenu-
tno je anga`irana u igrao-
nici „Kiriki“ u Tr`nom ce-
ntru „Wisa“. Nakon pripre-
ma za veliki parti za „No}
vje{tica“, Selma je {etala
Ba{~ar{ijom sa suprugom
Ernadom.
- Radujem se velikom par-
tiju u „Wisi“. Uvijek se ra-
do dru`im s djecom i ovo
}e biti odli~na prilika za
dru`enje s njima - ka`e
Krifica-^oloman, koja je
za nekoliko mjeseci uspje-
la smr{aviti vi{e od 40 ki-
lograma. D. Z.
Bra~ni par u trenucima
odmora (Foto: Ja-Sa)
Selma Krifica-^oloman
U {etnji sa suprugom
[pica
Ko{arka{ki as Nenad Markovi}
U najboljem
dru{tvu
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
3
Moj svijet...
Prijatelji
- ^esto sviramo u Lju-
bljani, ali to nema veze
s tim {to je grado-
na~elnik Zoran Jankovi}
moj veoma dobar prija-
telj i vjen~ani kum. On je
od Ljubljane za pet-{est
godina napravio regio-
nalni centar.
Prijatelji su veoma
va`ni u mom `ivotu i
mnogo vremena provo-
dim s njima.
Su
p
ru
ga
Hari i njegova
supruga Ja-
sminka `ive
na relaciji Sa-
rajevo - Mi-
nhen. Tmurne
jesenje no}i
uglavnom pr-
ovode u svom
sarajevskom
domu.
- U posljednje vrijeme ve~eri uglavnom provodimo
kod ku}e, uz televizor. Klasika. Nije ba{ vrijeme za
{etkanje - ka`e Hari.
H
ari Mata Hari (50)
vjerovatno bi ovih
dana najradije
izbjegao kontakt s novi-
narima i intervju i to iz
vi{e razloga. Mu~i ga pr-
ehlada, ima mnogo oba-
veza u Asocijaciji mu-
zi~kih stvaralaca BiH
(AMUS), ~iji je potpre-
dsjednik, u studiju pripre-
ma novi album... A kuloa-
ri, nakon {to je „Dnevni
avaz“ nedavno ekskluzi-
vno objavio da je Hari s
BHTRT-a dobio ponudu
da predstavlja Bosnu i
Hercegovinu na Euroso-
ngu 2012, doslovno
klju~aju.
Hari do sada nije govorio
o mogu}nosti odlaska na
Eurosong 2012 i prvi put
je za „Dnevni avaz“ otkrio
{ta se, ustvari, de{ava.
No, kako smo razgovor
vodili u petak neposredno
nakon sastanka Upravnog
odbora AMUS-a, upravo
smo tom temom otvorili
intervju s na{om zvije-
zdom.
Moj sevdah
- Napokon smo u fazi re-
gistracije krovnog
udru`enja autora. Zo to
je najva`nije dobivanje li-
cence i upravo smo u toj
proceduri. I to je priro-
dno, jer AMUS ima konti-
nuitet vi{e od 60 godina,
a u na{em Udru`enju su
najve}i autori. Nadamo
se da }e nam biti odobre-
na licenca i da }emo sre-
diti stanje u za sada neri-
je{enoj naplati autorskih
honorara uspostavlja-
njem dobrih odnosa s
Agencijom za za{titu au-
torskih prava „Sine Qua
Non“ i instalacijom druge
agencije. Dakle, ne mora
zna~iti da ne}emo nasta-
viti saradnju sa „Sine
Qua Nonom“, kojom do
sada nismo bili previ{e
zadovoljni.
† Kao jedan od najplo-
donosnijih kompozitora
i izvo|a~a, kad po-
dvu~ete crtu, jeste li bili
na gubitku zbog ne-
sre|enih autorskih pra-
va u BiH?
- Mi to me|u sobom
ka`emo da smo do sa-
da zakinuti za barem je-
dnu i po nulu. To je
na{a pau{alna ocjena.
Mi, na koncu, `ivimo od
toga i hranimo svoje po-
rodice.
† Je li ta~no da ponovo
`elite aktivirati svoj mu-
zi~ki projekt „Moj se-
vdah“?
- Ne, ali to je uvijek u
meni. Imao sam neke pr-
ijedloge Pece Popovi}a
da „Moj sevdah“ predsta-
vim u Beogradu, jer je taj
grad, kao i Zagreb, veo-
ma zainteresiran za to.
Ka`e da bi za region bilo
sjajno na supersofisticir-
an na~in, kako Peca
re~e, predstaviti sevdah.
@elio sam to, ali me uvi-
jek odvuku druge obave-
ze. Ali, to je vje~iti proje-
kt, koji se mo`e raditi i sa
60 godina ako Bog da
zdravlja.
† U posljednje vrijeme
nije Vas bilo u Sarajevu
i BiH. Nastupali ste va-
ni. Jeste li namjerno na-
pravili taj potez ili je, je-
dnostavno, tako do{lo?
- Tako se poslo`ilo. Uvi-
jek imam nekih obaveza.
Ovakvi brendovi, koji tra-
ju tako dugo, stalno su
na nekoj vrsti turneje.
Mjese~no napravimo bar-
em dva velika koncerta.
Ne prenosim uvijek sve
medijima, jer su zna~ajni
koncerti oni koji su veza-
ni za promociju albuma,
a sada smo ba{ pri izdi-
saju svirki koje su tema-
tski vezane za CD
„Sre}a“.
† Prema na{im pouzda-
nim informacijama, po-
nu|eno Vam je da pre-
dstavljate BiH na Euro-
songu 2012. u Azerbe-
jd`anu. [ta u ovom tre-
nutku mo`ete re}i o to-
me?
- Jo{ je to u fazi dogovo-
ra. Nije isklju~eno, jo{ se
radi na mom predlo{ku
pjesme i uvjeta mog
u~estvovanja. Sve je
apsolutno u fazi kombi-
natorike koja bi najbolja
bila za BiH, kao i za
BHRT, koji je nosilac pr-
ojekta. Apsolutno nije
isklju~eno da }e se desi-
ti sve ono o ~emu se na-
ga|alo, a isto tako se
mo`e desiti da do toga
ne do|e. Jer, i ja i BHRT
moramo imati najbolju
kombinaciju. Od nje }e
zavisiti dogovor. @elim
najbolju kombinaciju da
bih opet osvjetlao obraz
i da ne bih pokvario uti-
sak iz Atine. Do sada je
odluka padala u januaru
tako da imamo jo{ vre-
mena.
†Ka`ete da radite na pre-
dlo{ku pjesme, a koliko
sam upu}ena, u projekt
su uklju~eni i Fahrudin
Pecikoza, Marina Tucako-
vi} te Vladimir Graji} Gra-
ja.
- [irok je spisak prijatelja
koji rade sa mnom. Ali,
ka`em, BHRT je vlasnik te
odluke i mi smo u kombi-
natorici.
† Imate osje}aj da
mo`ete ostvariti vi{e od
historijskog tre}eg mje-
sta u Atini, koje ste s
„Lejlom“ osvojili 2006.
godine?
- U to sam siguran! Ge-
neralno, ne ovisi sve o
mom iskustvu, dobrom
glasu i, hvala Bogu, jo{
dobrom izgledu. Ovisi o
pjesmi i zajedni~koj volji
cijele sredine. Pozivam
sve kulturne institucije
dr`ave da stanu na bilo
kakav na~in iza projekta
Eurosonga. To je jedan
od rijetkih top-kulturnih
doga|aja kojima se
mo`e promovirati zemlja.
I od toga zavisi moja
odluka. Ako ne budem
imao podr{ku dr`ave,
zbog toga mo`da ne}u
i}i. Vjerujem da mogu
dovesti Eurosong u BiH,
ali uz podr{ku svih!
Srednja faza
† Sa svojim prvim sara-
dnikom Fahrudinom Peci-
kozom Pecom pripremate
novi album.
- Iako smo daleko od ko-
ncepcije, svaka kre}e od
`elja i ~ovjekovih trenutnih
afiniteta. Mi sada
uskla|ujemo poglede o
tome kakav bi nam trebao
biti sljede}i album i u ne-
koj sam srednjoj fazu.
† Zna~i, Va{ novi album
mo`emo o~ekivati nare-
dne godine na prolje}e ili
ljeto?
- Prema na{em tempu ra-
da, to bi trebalo biti na pr-
olje}e. I, naravno, bit }e
mnogo zanimljivih tema u
vezi s tim. Ali, o tom, po-
tom.
L. SARAJLI]-RAMOVI]
INTERVJU Hari Mata Hari otvoreno za „Dnevni avaz“
Ja mogu dovesti Eurosong u BiH!
Ne ovisi sve o mom iskustvu, dobrom glasu i, hvala Bogu, jo{ dobrom izgledu nego je potrebna i podr{ka dr`ave
z Autori u BiH zakinuti su za barem jednu i po nulu z Novi album na prolje}e
U
n
u
k
i djeca
Hari je veoma pri-
vr`en svojoj djeci,
a skoro godinu u
centru njegovog
svijeta je unuk
Ishak, sin njegove k}erke Na|e.
- Ishak nam je centar svijeta. Puni nam `ivote svo-
jim odrastanjem. ^im do|em u Sarajevo sa puta,
idem prvo Ishaku. To je prirodno - ka`e Hari.
Dok mogu, radit }u
†Do~ek Nove 2012. godine radno ili uz porodicu?
- Za Novu godinamo sviramo u Crnoj Gori, na trgu u
Petrovcu. Ponekada mi nedostaje porodica u ovoj
no}i, ali dok sam mlad i dok mogu, bolje je da radim.
Bit }e vremena za nove godine kod ku}e.
Za kolege sam nadohvat ruke
- Stalno sam u projektima svojih prijatelja, poput Lepe
Brene. Radio sam na njenoj plo~i pa sam bio i gost
na koncertu. U projektu sam „Indexi i prijatelji“... Ne
ekskluziviram se ba{, uvijek sam kolegama nadohvat
ruke, za sve {to treba.
Hari: Radim na
predlo{ku pjesme
za Evroviziju
D`ejms
uskoro tata
Zvijezda nekada po-
pularnog tinejd`er-
skog serijala „Daw-
son’s Creek“, glu-
mac D`ejms
van der Bik
(James Beek)
uskoro }e do-
biti drugo dije-
te. Glumac i
njegova su-
pruga Ki-
mberli
(Kimberly)
u septembru
pro{le godi-
ne dobili su
k}erku Oliviju.
Sretnu vijest o
drugom djetetu
saznali su sa-
mo mjesec na-
kon proslave
njenog prvog
ro|endana.
Zoi Krevic
zavodnica
Glumica Zoi Krevic
(Zoe Kravitz) pra-
va je zavodnica
poput svog tate, ali
se dr`i
svojih
kolega.
Iako je na-
u~ila na
gre{kama
svojih rodite-
lja, glumice Lize
Bonet (Lisa) i
muzi~ara Leni-
ja Krevica (Le-
nny), te bri`lji-
vo ~uva svoju
intimu, 22-go-
di{nja glumica ipak
vi{e ne krije
vezu s kolegom
Penom
Bedglijem
(Penn
Badgley).

Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
4
D`ejn Keri (Jane Carr-
ey), k}erka poznatog
ameri~kog komi~ara
D`ima Kerija (Jim), po-
dnijela je zahtjev za ra-
zvod od Aleksa
Santane (Alex),
s kojim ima je-
dnogodi{njeg
sina D`ekso-
na (Jackson).
Par ne `ivi za-
jedno od de-
cembra pro{le
godine, a razvod
su najavili samo 11
mjeseci nakon vjen~anja
u februaru 2009. godine.
D`ejn je Kerijevo jedino
dijete koje je dobio u bra-
ku sa Melisom Vomer
(Melissa Womer). Zaje-
dno su bili osam godina.
Nakon jednog od nastupa odr`anih
ove sedmice, srpski pop pjeva~
Sa{a Kova~evi} otkrio je kako je
zavr{io snimanje spota za pjesmu
„Kako posle nas“ te da jo{ nema
djevojku iako su ga mediji povezi-
vali sa manekenkom Nevenom Mi-
li}evi}, s kojom je vi|en na proslavi
17. ro|endana televizije Pink.
- To nije bila moja devojka. Kada
je budem imao, sigurno je ne}u
kriti, ljudi }e imati priliku da je vi-
de - izjavio je Kova~evi}.
S obzirom na to da je na nastupu
vladala odli~na atmosfera, Sa{a
je otkrio kako uskoro planira i ko-
ncert.
- S obzirom na to da je pro{logo-
di{nji koncert u Sava centru
odli~no pro{ao, ako sve bude pr-
ema planu, novi koncert odr`at
}u u maju. Za sada mi prija da
nastupam u dobrim klubovima -
govori Sa{a.
- Lana je
mom `ivotu dala
puni smisao. Neo-
bi~no sam sna`no
vezana uz nju. Pa-
zim da je me|u na-
jboljima u {koli,
pratim je stalno u
svemu i po-
dr`avam. Izrasta u
nevjerovatno tale-
ntiranu djevoj~icu,
mudra je i supti-
lna, vrlo nje`na.
Smatram da su lju-
bimci vrlo korisni,
ne samo za igru
nego i za to da se
djeca uz njih u~e
odgovornosti. Ka-
da ih je Josip do-
nio doma, Lana je
poskakivala od
sre}e. Stalno su
uz nju, ona ih hra-
ni, ~e{lja, mazi i
pazi - glumica Do-
lores Lamba{a o
porodi~noj idili.
- Sve {to mi je
nekada lijepo prista-
jalo, sada mi je gore
pretijesno, a te{ko
mi je na}i i grudnjak.
Osim toga, grudi su
mi veoma te{ke pa
imam bolove u kra-
lje`nici. Tijelo mi je
jo{ ~vrsto, jer redo-
vno vje`bam u tere-
tani po sat. One su
dokaz da sam pra-
va, rasna `ena! Bo-
lje je da imam vi{e
estrogena nego te-
stosterona, jer bih
onda bila dlakava
kao vukodlak - Si-
mona [ajn, biv{a
Kraljica Hrvatske, o
svojim grudima.
- Imam osje}aj da svi mi-
sle kako `elim postati
ozbiljan glumac, {to je pr-
esmije{no. Ne po-
ku{avam ni{ta, samo
`elim odraditi dobar po-
sao. Kao da se svi pitaju
ho}e li ne{to biti dobro ili
ne. Ja na neki na~in odu-
vijek glumim - D`astin Ti-
mberlejk, koji ovih dana
osvaja svojom ulogom u
filmu „In Time“.
MOJ CD PLAYER
Novi planovi Sa{e Kova~evi}a
1. „I’ll Be There For You“
- Jon Bon Jovi
2. „Ja~a nego ikad“
- „Colonia“
3. „Only Girl“
- Rihanna
4. „Spisak razloga“
- „Van Gogh“
5. „When You Came Into My Life“
- „The Scorpions“
Koncert u maju naredne godine
Info


D`ejn Keri
Spektakli z Spektakli z Spektakli...
RAZOTKRIVANJE
Bh. manekenka Sarah ^erkez otkrila
je u rubrici „Razotkrivanje“ zanimljive
stvari o sebi
S
a
r
a
h

^
e
r
k
e
z
? Kao djevoj~ica, `eljeli ste postati...?
@Hmm... Uvijek sam `eljela pro}i is-
pod duge i postati mu{ko...
? O ~emu svakodnevno najvi{e ra-
zmi{ljate?
@O tome za{to ina~e ni o ~emu ne ra-
zmi{ljam...
? Koji ku}ni posao ne volite?
@Nijedan, a sve ih svakodnevno radim.
? Koji `ivotni san `elite ostvariti?
@Zdravlje, ljubav i blagostanje.
? Koju svoju karakternu osobinu sma-
trate najlo{ijom?
@To {to uvijek moram sve da kontroliram.
? Najve}i gaf koji ste do`ivjeli na mo-
dnoj pisti ili kastingu bio je...?
@Na kastinzima ka`em da ne govor-
im italijanski ili francuski, ali brzo zabor-
avim i po~nem pri~ati na jednom od tih
jezika i propadne mi plan da ~ujem ka-
ko }e me prokomentirati.
? [ta Vas u `ivotu najvi{e mo`e uvrijediti?
@I najmanja sitnica koja se ti~e osobe
do koje mi je stalo.
? Poznati mu{karac s kojim biste se ra-
do pojavili u goli{avim scenama je...?
@Obama. Njega bi poslije bilo na-
jlak{e ucjenjivati!
? [ta je Va{ najve}i adut u zavo|enju
suprotnog spola?
@Nemam pojma.
? Najneukusniji „start“ koji ste do`ivjeli
od nekog mu{karca bio je kada...?
@Joj, ja imam grozan stav pa se niko
ni ne usu|uje da mi pri|e. L. K.
Lea nije u`ivala
na snimanju
Dok je Rej~el Be-
ri (Rachel Berry)
u seriji „Glee“ sr-
etna {to je spava-
la sa mo-
mkom, Lea
Mi{el
(Michele),
koja je u tine-
jd`erskoj seriji
utjelovila lik
Rej~el, nije bila
nimalo
odu{evljena ka-
da je saznala da
}e snimiti scene se-
ksa s kolegom Kor-
ijem Monteitom
(Corey Monteith),
jer ga do`ivljava
kao brata.
Frenki zaprosio
djevojku
Ameri~ki glu-
mac Frenki Mu-
niz (Frankie),
najpoznatiji
po glavnoj
ulozi u
popular-
noj seriji
„Malkolm
u sredini“,
zaru~io se sa
svojom os-
am godina
starijom dje-
vojkom Elisi-
jom Tur-
nbom (Ely-
cia Turnbow)
uprkos bro-
jnim
sva|ama
zbog kojih je
intervenirala i
policija.
D`oni Dep
na bini
D`oni Dep
(Johnny Depp)
trenutno je u Te-
ksasu, gdje pr-
omovira svoj
novi film
„The Rum
Diary“. Ne-
koliko slo-
bodnih sati
glumac je
iskoristio za
svoju drugu
ljubav osim
glume - mu-
ziku. U klubu
„Continental“,
koji je te ve~eri
primio tri puta
vi{e posjetilaca
nego {to ima sje-
di{ta, Dep je
~itavih 90 minuta
svirao s Bilijem
Gibonsom (Billy).
N
J
E
G
I
C
A

B
A
L
O
R
D
A
Razvodi se
nakon 11 mjeseci
^erkez: Ni
o ~emu ne
razmi{ljam
L. K.
Mu{karci mi ne prilaze,
jer imam grozan stav
Kova~evi}:
Nema
djevojku
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
5
Kult_art izlog
Knjiga
Jedan dan
Knjiga Dejvida Nikolsa
je mudra, duhovita, pu-
na uvida i saosje}anja i
nerijetko nepodno{ljivo
tu`na.
Ono {to je stavlja iznad
`anrovskih odrednica,
nije samo pisanje nego
dubina karakterizacije i
odbijanje da pru`i ika-
kvu laku utjehu. Jer,
uprkos svom komi~nom
sjaju, „Jedan dan“ pri~a
je, ustvari, o usamljeno-
sti i uzgrednoj svireposti
sudbine, o tragi~nom ja-
zu izme|u mladala~kih
te`nji i kompromisa koje
na kraju pravimo.
CD
Toleranca
Prije izlaska „Tolerance“
govorilo se da je Zlatan
Stipi{i} Gibonni snimio
„`e{}i“ album, koji je
nazivan i radikalnim u
odnosu na njegov dosa-
da{nji opus.
No, „Toleranca“ nije ni
`e{}a ni radikalnija. Ri-
je~ je o odli~nom albu-
mu, kojim ovaj sjajni ko-
mpozitor i pjesnik jo{ je-
dnom demonstrira kako
se to radi, nadovezuju}i
se na svoj dosada{nji
rad i uspjeh, o albumu
koji potvr|uje njegovu
kreativnost.
DVD
Voda za slonove
Film podsje}a na najbo-
lji klasi~ni holivudski rad.
„Voda za slonove“ sm-
je{tena je u doba velike
ekonomske krize tride-
setih godina pro{log
stolje}a, i to u cirkusko
okru`enje, {to ve}, po
definiciji, garantira
uzbudljivo ljubavnu
pri~u. Ajo{ kada negati-
vca utjelovljuje Kristof
Valc, ~iji {arm potiskuje
njegovu zlu stranu, lju-
bavni zaplet mora sve
do samog kraja biti nei-
zvjestan...
-Bosanci i Hercegovci, a
pogotovo Bo{njaci, nika-
da nisu imali gore vo|e i
politi~ke lidere u svojoj hi-
ljadugodi{njoj historiji! Ni-
kada! Pa samo ih pogle-
dajte, koga bi oni mogli da
povedu i gdje? Ja samo
vidim da smo mi ve} dva-
deset godina protagonisti
Domanovi}eve satire
„Vo`d“, u kojoj slijepac vo-
di narod ka boljoj bu-
du}nosti. Mi smo taj nar-
od, samo {to nam jo{ nisu
javili da smo to mi, odno-
sno nije nam iz guzice
do{lo u glavu - ka`e bh.
reditelj Sulejman Kupuso-
vi} na po~etku razgovora
za „Dnevni avaz“.
Ogor~en situacijom koja je
zadesila na{u dr`avu dok
narod {uti i trpi, Kupusovi}
javno i otvoreno, bez dla-
ke na jeziku, progovara o
svim aktuelnim temama.
Stub srama
† Na po~etku smo teatar-
ske sezone. Ho}ete li nas
uskoro iznenaditi nekom
novom predstavom?
- S obzirom na moje trenu-
tno zdravstveno stanje i
oporavak koji slijedi, bojim
se da }e ve}i dio ove sezo-
ne pro}i bez mene. Mo`da
je to dobro, da se i publika
malo odmori od mene, ia-
ko me gledaoci salije}u sa
pitanjem {ta je sljede}e. A
opet znaju}i samog sebe,
ne}u mo}i dugo izdr`ati a
da ne po~nem s nekim no-
vim projektom.
† Na 28. susretima pozo-
ri{ta u Br~kom publika }e
imati priliku pogledati
Va{u predstavu „Hamlet
u selu Mrdu{a Donja“ ili
„Hamlet zna {to narod ne
zna“. O~ekujete li neku
nagradu?
- Ne o~ekujem ni{ta od
stru~nog `irija, ali o~eku-
jem da }e br~anska publi-
ka, kao i na festivalima u
Mostaru, Zenici, Jajcu, Bi-
ha}u i Osijeku, biti
odu{evljena predstavom.
Jedino mi je `ao {to sjajna
br~anska publika, zbog
mutnih i nimalo umje-
tni~kih razloga, ne}e vi-
djeti i moju predstavu
„Krokodil Lacoste“ po sja-
jnom tekstu Zlatka
Top~i}a i u izvo|enju
odli~nog ansambla Kame-
rnog teatra 55.
Vi{e je nego skandalozno
da se na Festivalu u
Br~kom, koji, prije svega,
treba da afirmira doma}i
dramski tekst i doma}eg
pisca, ne}e pojaviti drama
okrunjena dvijema nagra-
dama kao najbolja u BiH u
2011. godini. Ajo{ je sra-
motnije da se, zbog politi-
zacije kulture i ustupaka
nacionalisti~kom radikali-
zmu, tobo`e „ne smije igra-
ti“ potresna ljubavna drama
na fonu srebreni~ke trage-
dije „zbog mogu}ih prote-
sta jednog dijela publike“.
† Iza nas je 51. izdanje
Internacionalnog teatar-
skog festivala MESS. Ka-
ko Vam se dopala selekci-
ja predstava i odluka `iri-
ja o nagra|enima?
- MESS je bio moja mla-
dala~ka ljubav i festival
mojih rediteljskih po~eta-
ka i avantura. Na`alost,
ovo {to se u posljednje vr-
ijeme de{ava sa MESS-
om, koji je evidentno po-
stao privatna pr}ija jednog
~ovjeka i njegovih priva-
tnih ambicija, ne mo`e ra-
dovati iskrene ljubitelje te-
atra pa, prema tome, ni
mene. Dakle, MESS je
moja biv{a ljubav, a o
biv{im ljubavima se ugla-
vnom {uti i ne vra}a im se
vi{e!
† Iako su podijeljena
mi{ljenja o Va{em radu,
predstave koje re`irate,
va`e za najgledanije. Ka-
ko to komentirate?
- ^itava javnost zna da su
me neke kolege htjele sta-
viti na stub srama zbog
moje postavke hit-predsta-
ve „@enski turbofolk bend“
u Kamernom teatru 55, u
kojoj `estoko ismijavam tu
po{ast uvezenu preko Dri-
ne i govorim o poni`ava-
ju}em polo`aju umjetnika,
koji bi htjeli da se bave kla-
si~nom muzikom na Ba-
lkanu. Sada smo svjedoci
da jedan od mojih glavnih
glavosje~a pravi predsta-
vu koju `estoko reklamira
„kao turbospektakl za one
koji vole kafanu i koji je da-
leko vi{e od pozori{ta“(!!).
Da ~ovjek crkne od smije-
ha! Dakle, razlog za veliku
gledanost mojih predsta-
va, bez obzira na to re`ir-
am li komediju, dramu,
operu ili mjuzikl, jeste to
{to mrzim dosadu u pozo-
ri{tu i {to istinski volim
svoj posao. Avaljda ima tu
i nekog talenta.
† Kroz predstave otvore-
no kritizirate, pa ~ak i vo-
de}e stranke u na{oj
dr`avi. Jeste li imali pro-
blema zbog toga?
- Jo{ sam `iv i relativno
zdrav i to mi je dosta. Ni-
kada nisam znao suspre-
gnuti svoj jezik i nikada ni-
sam koketirao s nekim da
bih od toga profitirao. Da
jesam, sada bih sigurno
bio profesor na barem dvi-
je-tri akademije, direktor
nacionalnog teatra, aka-
demik! Ni{ta od toga! Sa-
mo sam teatarski reditelj
sa pla}om koju i tre}erazr-
edni voza~ u GRAS-u gle-
da s indignacijom.
† U svojim predstavama
govorite i o historijskim
doga|ajima koji su zade-
sili na{u dr`avu. Koliko je
bitno da se jedan umje-
tnik bavi tim temama?
- U normalnom dru{tvu to
je vrlo va`na stvar i redite-
lj koji bi tako uporno afir-
mirao doma}u dramsku
produkciju i govorio o bo-
lnim neuralgi~nim ta~ka-
ma u nacionalnoj historiji,
bio bi sigurno visoko
uva`avan. I to jeste slu~aj
sa mnogim mojim kolega-
ma u susjedstvu i po cije-
lom svijetu. Samo ovdje to
ni{ta ne zna~i! Sjetite se
skandaloznog skidanja
moje i Top~i}eve predsta-
ve „Krokodil Lacoste“ s re-
pertoara „Ba{~ar{ijskih
ve~eri“ 11. jula, i to od str-
ane mla|ahnog i katastro-
falnog federalnog ministra
kulture Kaplana. Kako
}emo znati cijeniti svoju
pro{lost i svoju povijesnu
muku ukoliko sami to ne
znamo i ne}emo da pri-
znamo?
† Progla{avali su Vas za
poratnog profitera, osvje-
do~enog protivnika svega
{to dolazi iz Republike Sr-
pske, kao i svega {to vodi
pomirenju u ovoj zemlji?
- Te gluposti o meni rekla
je jedna budala koja oba-
vlja du`nost predsjednika
logora{a RS. Kada ~ujete
tvrdnje tog la`ova o „stoti-
nama logora za Srbe u Sa-
rajevu od 1992. do 1995.“ i
jo{ gomile drugih beda-
sto}a, onda vam ni{ta dru-
go ne preostaje nego da
se nasmijete na to i idete
svojim putem. Za ozbiljne
svjedoke i hroni~are mog
rada i moje sveukupne ka-
rijere poodavno je jasno ko
je zaista Sulejman Kupu-
sovi}. Za zlo}e svake vr-
ste, kao {to je i taj nesretni
Duki}, nema spasa da to
ikada pojme!
Sramotan polo`aj
† Imate bogat opus pre-
dstava koje ste re`irali. Ka-
kvo je Va{e mi{ljenje o bh.
teatarskoj sceni danas?
- S obzirom na to kakav
sramotan polo`aj imaju
skoro sva bh. pozori{ta
(kao i kultura uop}e) u
ovom vremenu „demokra-
tizacije“ i vladavine poli-
ti~kih baraba i primitivaca,
kojma su usta puna „svo-
ga naroda“, a d`epovi nar-
odnih para, teatri u BiH
jo{ i dobro opstaju i imaju
uglavnom solidnu produ-
kciju ukoliko ih nije zade-
sila crna sudbina Naro-
dnog pozori{ta Mostar i
Hrvatskog narodnog ka-
zali{ta Mostar koji su pre-
stali da postoje. Na{oj po-
liti~koj vlastodr`a~koj vr-
hu{ki ve} poodavno od
svih kultura jedino je bli-
ska gastrokultura. ^ak ih
vi{e ni turbofolk ne
uzbu|uje!
M. ^USTOVI]
Nivo nekvalificiranih sprema~ica
- Na{i najbolji glumci, reditelji, operski pjeva~i i bale-
tani, umjesto nekada{njeg privilegiranog statusa u
doba „nedemokratskog re`ima Tita i partije“, imaju
pla}e na nivou nekvalificiranih sprema~ica u javnim
korporacijama i u federalnom i dr`avnom Parlame-
ntu. Ta~no je da za ovo krivicu ima i jedan ministar-
glumac, koji je sav svoj mandat iskoristio za vlastiti
dobitak, a svoje kolege doveo u poni`avaju}i polo`aj
- isti~e Kupusovi}.
Cijenim Zeca, Berbera,
Tanovi}a, Merlina...
†Umjetnik kojeg cijenite?
- Visoko cijenim ono {to rade na{i svjetski slikari Safet
Zec i Mersad Berber, volim rad svog kolege Danisa
Tanovi}a, divim se energiji i talentu Dine Merlina, ra-
duje me pojava mlade rediteljice Selme Spahi} i sjajne
glumice Alme Terzi}.
RAZGOVOR Reditelj Sulejman Kupusovi} bez dlake na jeziku za „Avaz“
Na{oj politi~koj vrhu{ki
jedino je bliska gastrokultura
MESS je postao privatna pr}ija z Jedan od mojih glavosje~a pravi predstavu koju reklamira „kao
turbospektakl za one koji vole kafanu“, a mene je prozivao zbog „@enskog turbofolk benda“
Kupusovi}: Bosanci i Hercegovci, a
pogotovo Bo{njaci, nikada nisu imali
gore politi~ke lidere
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
6
[ta mu{karci
tra`e?
Dana{nji mu{karci po-
malo su zbunjeni zbog
toga {ta se od njih
o~ekuje u vezi, ali is-
tra`ivanja su pokazala
{ta oni `ele.
z Ljubavnicu - Sasta-
vni dio svake ljubavne
veze je seks - za
ve}inu mu{karaca.
z Partner od
povjerenja -
Mu{karci u svojim par-
tnericama tra`e i oso-
bu kojoj se mogu po-
vjeriti i prona}i u njoj
emotivni oslonac.
z Prijatelja - Ve}ina
mu{karaca smatra da
djevojka treba, ujedno,
biti i njihov dobar prija-
telj.
z Doma}ica - Mu{kar-
ci vole `enstvene
`ene koje znaju lijepo
ugostiti i u ~ijem }e se
domu svako dobro os-
je}ati.
Info
STREET MODA Trendseterice na ulicama Sarajeva
REKLI SU
Mirza
Ibrahimpa{i}
Ljudi se stide
svojih osje}aja
- Svi ljudi
na svijetu
skrivaju
osje}aje i
ne
mo`emo
re}i da to
~ine samo
`ene ili
samo
mu{karci.
Genera-
lno, ljudi se stide svojih
osje}aja zbog nekih ira-
cionalnih razloga. O to-
me svako ne{to misli i
govori, a svi subjektivni
do`ivljaji su, dakle, ne-
provjerljivi.
Alena D`ebo
Postoje i
komplicirane
`ene i mu{karci
- Ni{ta se
ne mo`e
gledati cr-
no-bijelo.
Sve u `iv-
otu po-
smatram
idividua-
lno. I ne
volim ge-
neraliza-
cije. Sma-
tram da
postoje i komplicirane
`ene i komplicirani
mu{karci, a i oni koji su
jednostavni. Neki se
pla{e re}i ili iznijeti svo-
je stavove o bilo ~emu,
kao i oni koji uvijek ka-
lkuliraju i sa svojim sta-
vovima i s osje}ajima.
Sarajke usko~ile u najdra`e ~izme
Uprkos ki{i, tmurnim i
mra~nima danima u se-
dmici koja je iza nas, sar-
ajevska {pica ipak nije
ostala prazna. Mnogim tr-
endsetericama odlazak u
{etnju Ferhadijom ritual je
kojeg se ne odri~u ni
zbog vremenskih neprili-
ka. Uostalom, ki{a i pro-
hladni dani ponudili su im
priliku da kona~no usko~e
u svoje najdra`e ~izme.
Ove sezone ljepotice vo-
le boje jeseni pa su
naj~e{}e odjevne kombi-
nacije sme|e boje uz po-
neki detalj koji razbija ko-
mbinaciju. „In“ su i dugi
{alovi u neutralnim tono-
vima, dok su torbe ve}e
nego ikada i naj~e{}e u
sme|oj ili crnoj boji.
One hrabrije odlu~ile su se i
za komad odje}e u leopard
dezenu. Lijepo je vidjeti ka-
ko, uprkos sve ru`nijem vre-
menu, ljepotice i dalje u`iva-
ju pokazati svoj najdra`i ko-
mad odje}e. Ad. K.
(Foto: Ja-Sa)
@ensko-mu{ki odnosi
Ibrahimpa{i}:
Iracionalni
razlozi
D`ebo: Ne volim
generalizacije
[ta on pre{u}uje?
Dok `ene ~esto prigovaraju kako su mu{karci zatvoreni i kako ne pri~aju i
ne otvaraju im se dovoljno, mu{karci, pak, tvrde da su puni `udnje,
razmi{ljanja, ali i strahova
U
glavnom se za `ene
ka`e da su u vezi taja-
nstvene i pomalo kompli-
cirane, ali novije spo-
znaje o vezama i
odnosima ukazu-
ju na ~injenicu
da u vezi ni mu{karci nisu ba{
jednostavni, a ni ravnodu{ni.
Za{to mu{karci uglavnom
skrivaju svoje osje}aje? Dok
`ene ~esto prigovaraju kako
su mu{karci zatvoreni i ka-
ko ne pri~aju i ne otvara-
ju im se dovoljno,
mu{karci, pak, tvrde
da su puni `udnje, razmi{lja-
nja, ali i strahova. Za{to o to-
me ne progovaraju?
Kada je rije~ o komunikaciji,
mu{karci su tu vrlo direktni. Ali,
ako uzmemo u obzir da su
`ene izuzetno komplicirane,
te{ko im je prihvatiti ~injenicu
da stvari mogu biti jednosta-
vne, kratko i jasno izre~ene.
Budu}i da su i mu{karci od krvi
i mesa, nisu uvijek sveci i veo-
ma se dobro znaju poigrati sa
`enama. Ako, naprimjer, ne na-
zove nekoliko dana, dvije su
stvari u pitanju - ili se ne `eli ja-
viti prerano i biti nametljiv ili mu
se, jednostavno, ne svi|ate.
Ali, to je onda to, tre}eg uistinu
nema!
[to se ti~e seksa, dobro je
znati da su i mu{karci tu nesi-
gurni, ba{ poput `ena. @enska
anatomija mu{karcima je uvi-
jek pomalo misteriozna. ^ak i
kada misle da su na tom polju
stru~ni, s novom partnericom i
oni se ose}aju kao da su na
po~etku.
Kada su mali znakovi pa`nje u
pitanju, `ene su, uglavnom, te
koje naj~e{}e vole sitnice i to
isti~u. Ali i mu{karci vole sitne
znakove pa`nje - jutarnju {oljicu
kafe, dobru knjigu na poklon i
sli~no.
Ne zaboravite da se i mu{kar-
ci vole maziti i dodirivati, po-
nekada ~ak i vi{e od `ena.
Svaki mu{karac `eli zadovolji-
ti svoju partnericu i uistinu ne
vidi sve one sitne mane koje
one, vrlo ~esto, pretjerano
isti~u, posebno za vrijeme se-
ksa.
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
7
Marko Nasti}
Organizira
Festival
„Easy Tiger“
Marko Nasti}, jedan
od najpoznatijih sr-
pskih DJ-eva, na{ao
se ovog puta u ulozi
organizatora Festivala
„Easy Tiger“, zakaza-
nog za 19. novembar
u Domu omladine u
Beogradu. Osim nje-
ga, nastupit }e i Mar-
ko Milosavljevi}, Stive
Ra{mad, Dejan Mi-
li}evi}, Rej Okpara,
Maja Uzelac.
- Ideja postoji ve} du`e
vrijeme i s tim smo `el-
jeli da na neki na~in
zaokru`imo rad
koji ve} godi-
nama do-
minira u
Beogra-
du. Ide-
ja je bi-
la da
nastu-
pe lju-
di koji
nam
se do-
padaju
i koje fi-
nansi-
jski
mo`emo
priu{titi.
Napravili
smo poseban
koncept, postojat }e
tri bine. Na jednoj
}emo promovirati
`enske DJ-eve, a na
glavnoj }e biti jedan
„live act“ - izjavio je Na-
sti}.
Prema njegovim ri-
je~ima, Festival bi tre-
bao postati tradiciona-
lan i odr`avati se je-
dnom godi{nje u Beogr-
adu. Ina~e, organizatori
su odlu~ili da ulaz bude
besplatan.
- Osjetila sam
potrebu za ni-
skim cipelama.
Nije to bila pre-
poruka ljekara. U tru-
dno}i sam, ta-
ko|er,
promije-
nila i ga-
rderobu.
Odje}a
mi je
{ira,
ali ~ini
mi se
da
sam
ranije
pame-
tno
investi-
rala,
stvari
koje su
mi se
~inile
pre{irokim, sada
su mi taman - pje-
va~ica Severina
Vu~kovi} u razgovoru
za hrvatske medije o
svojoj odluci da u tru-
dno}i visoke potpetice
zamijeni udobnijom
obu}om s ravnim
|onom.
Spot za
„Veseljka“
† Nedavno ste sni-
mili spot za numeru
„Veseljko“?
- Ve} du`e vrijeme
se bavimo idejom da
napravimo rimejk
nekog starog spota,
onako, iz zafrkancije. Na kraju smo se slo`ili da to
uradimo upravo s „Veseljkom“, koji bi poslu`io kao
odli~na podloga za rimejk videoklipa „Dugo toplo lje-
to“ kultne splitske grupe „\avoli“. Spot je radila ekipa
iz TV Gitak, prezadovoljni smo kako je sve ispalo.
Provociranje
[tuli}a
† Hrvatski mediji ~ak su
ustvrdili da ste novim
albumom nadma{ili i le-
gendarnog frontmena
„Azre“ D`onija [tuli}a?
- Stvarno ne znam {ta
bih rekao o tome. Mislim
da je to vrije|anje fanova
„Azre“, koji, naravno, smatraju da je rije~ o pretjeri-
vanju. Na{ Sa{a Anti} (~lan TBF-a) ka`e da novinari
time samo `ele isprovocirati D`onija da do|e ovdje i
poka`e ko je gazda.


Pop lista
Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . .
Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . .
Ime i prezime . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, os-
im kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela
091/410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U
poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju
glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-li-
stu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.
Rok i alter lista
Folk lista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pop prijedlog
„Parni valjak“
„Vjeruj“
Rok i alter prijedlog
„Divlje jagode“
„Ne, nisam ja“
Folk prijedlog
Vesna Zmijanac
„Sokole“
Enes Begovi}
„Lijepa je“
Halid Be{li}
i „Legende“
„Tambura{i“
Lepa Brena
„Metak s posvetom“
[erif Konjevi}
„Ljubavi“
Verena Cerovina
„Bje`i ku}i“
Enes Begovi}
i Mladen Voji~i} Tifa
„Dva jarana“
Kemal Hasi}
„Kao prije“
Osman Had`i}
„Samo jedna `ena zna“
Elvira Rahi}
„Cura s ~ar{ije“
Adnan Jakupovi}
„Mene zaboravi“
Nina Badri}
„Mama“
„Plavi orkestar“ i
„Dubioza kolektiv“
„(R)evolucija“
Massimo Savi}
„Iz jednog pogleda“
Dino Merlin
„Undo“
Gibonni
„Veslo na vodi“
Mirza [oljanin
„Ne mogu podnijeti to“
Amir Kazi} Leo
„Volim te svejedno“
Jasna Gospi} i
@eljko Samard`i}
„Sarajevo meni putuje“
„Crvena jabuka“
„Gigi@migi“
Oliver Dragojevi} i
Stjepan Hauser
„Brod u boci“
„Dubioza kolektiv“
„Making Money“
„Letu {tuke“
„U ovom svijetu“
„Hladno pivo“
„Fotoaparat“
TBF
„Uvik kontra“
„Majke“
„Te{ke boje“
Mar~elo i „Filteri“
„Mamica“
„Zoster“
„Sve u svoje vrijeme“
SARS
„Mir i ljubav“
„Dubioza kolektiv“
„Kokuz“
Maja Milinkovi}
„U meni sve zna da
volim te“
Estrada
P
jesmama s neda-
vno objavljenog
albuma „Pistaccio
Metallic“ splitska grupa
TBF (skra}enica od „The
Beat Fleet“) zaludjela je
cijeli region. „Mater“,
„Veseljko“ i „Uvik kontra“
samo su neki od hitova
koji su simpati~nim Da-
lmatincima donijeli nevje-
rovatnu popularnost te
postali dio svakodnevnog
repertoara mnogih radio-
stanica biv{e Jugoslavije.
Jedno od priznanja za nji-
hov uspjeh stiglo je i iz Sa-
rajeva u vidu nominacije
za nagradu „Indexi“, a upr-
avo smo tom temom otvo-
rili razgovor s frontmenom
i osniva~em TBF-a Mlade-
nom Badovincem.
† Koliko bendu zna~i
nominacija za ovu regio-
nalnu muzi~ku nagradu,
koja se svake godine do-
djeljuje u BiH?
- Op}enito, nismo ba{ ludi
za nagradama. Ne pu-
mpaju nam ego. Ali, sa-
svim mi je OK to {to nagr-
ade ipak postoje, jer je to
dobar na~in da se obilje`i
ne{to {to je dobro. Dakle,
super nam je kada dobije-
mo neko priznanje, ali ne
pravimo fe{tu zbog toga.
Lokalne slike
† ^esto dolazite u BiH,
pogotovo u Sarajevo,
o~ito imate dobru kone-
kciju sa publikom u bh.
prijestonici?
- Tu nam je svaki koncert
bio uspje{an, od prvog
do posljednjeg. Publika
uvijek s nama otpjeva
sve pjesme, dobar pro-
vod je zagarantiran i zato
i mi u Sarajevu uvijek da-
jemo sve od sebe.
† Vas jo{ neke spone
ve`u za Sarajevo?
- Moj je otac Sarajlija. Od
1972. `ivi u Splitu, gdje
je i o`enio moju majku,
Spli}anku. Dakle, pola
familije mi je iz Sarajeva,
kompletna o~eva strana.
† Iako se ve}ina pjesa-
ma TBF-a bavi lokalnim
temama, zanimljivo je da
su se ljudi iz cijelog regi-
ona prepoznali u njima?
- Ne bih ba{ rekao da su
to lokalne teme. Prije bih,
ustvari, konstatirao kako
je rije~ o globalnim proble-
mima prikazanim kroz lo-
kalne slike. Zna~i, ako
pjevamo o nekoj pekari u
Splitu, to ne mora zna~iti
da se u njoj ne}e prepo-
znati ljudi iz neke pekare
u Karlovcu ili Sarajevu.
†Jeste li ikada imali pro-
blema zbog specifi~nih,
anga`iranih tekstova pje-
sama?
- Vjerovatno smo mogli
imati vi{e posla na nekim
mjestima, ali nismo upravo
zbog toga {to jasno i gla-
sno izra`avamo vlastite
stavove. To nas, me|utim,
ne zabrinjava previ{e.
Ni trunka mr`nje
†Album „Pistaccio Me-
tallic“ ostvario je ogro-
man uspjeh, slu{a se na
svakom koraku. Jeste li
o~ekivali takav rezultat
na regionalnom tr`i{tu?
- Nikada nemamo velika
o~ekivanja, {ta god da ra-
dimo. No, kada smo za-
vr{ili album, znali smo da
je super. Meni je stvarno
„Pistaccio Metallic“ geni-
jalan, kod ku}e ga nisam
prestajao slu{ati, ali opet
nisam znao kako }e ljudi
reagirati.
†Posebna pri~a je singl
„Mater“, koji je, prakti-
~no, preko no}i postao
megahit?
- Iskreno, mislili smo da
se pjesma ne}e ni pu{ta-
ti, a upravo se suprotno
de{ava. Tekst pjesme se
toliko uvukao u svako-
dnevni govor da to nije
normalno. Ne znam kako
bih objasnio taj uspjeh.
† Na repertoaru imate
veoma malo ljubavnih
pjesama, bje`ite li zbog
ne~ega od te tematike?
- Nemam nikakav pose-
ban razlog. Na jednom
albumu ih ima vi{e, na
jednom manje, tako se
poklopi. Ali, za{to, napri-
mjer, pjesmu „Veseljko“ s
novog albuma ne bismo
nazvali ljubavnom? U toj
pjesmi nema ni trunke
mr`nje ili zle misli. Nara-
vno da je onda ljubavna.
†Svojevrsna ste personi-
fikacija TBF-a, frontmen i
za{titni znak grupe. Sme-
ta li Vam to nekada?
- U po~etku mi je bilo za-
bavno, sva ta pa`nja, ali
sada mi ~esto zna za-
smetati. Ne mogu nigdje
iza}i a da se za mnom ne
okre}u glave. Nekada to
razumijem, dio je posla
kojim se bavim, ali neka-
da bih najradije na sebe
montirao drugo lice kako
bih mogao mirno pro{eta-
ti gradom. H. PROLI]
Badovinac: „Mater“ je u{la u svakodnevni govor
Frendovi sa [aranom
†[ta u posljednje vrijeme najvi{e slu{ate?
- Ne znam {ta bih ti rekao, nemam ba{ previ{e
vremena da slu{am bilo {ta. Ali, kada su u pita-
nju izvo|a~i iz BiH, mogu ti re}i da mi se uvjerlji-
vo najvi{e svi|aju „Letu {tuke“. S frontmenom te
grupe Dinom [aranom veliki smo frendovi, da-
vno smo sku`ili da smo na istoj valnoj du`ini, a
mislim i da su na{i bendovi sli~nog senzbiliteta.
MUZI^ARI Mladen Badovinac, frontmen TBF-a
Nagrade nam ne
pumpaju ego
Nekada bih najradije na sebe montirao drugo lice z „Veseljko“ je ljubavna
pjesma z Pola familije mi je iz Sarajeva z Nikada nemamo velika o~ekivanja
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
8
Jakupovi} ne putuje u Man~ester
D`eko: Odustao od fe{te
Ni{ta od novogodi{nje
proslave Edina D`eke
Adnan Jakupovi} trebao je
pjevati na novogodi{njoj
zabavi u Man~esteru, koju
je htjela organizirati na{a
nogometna zvijezda Edin
D`eko.
- Prilikom posljednjeg
dru`enja s Edinom, postigli
smo na~elan dogovor da
pjevam zvijezdama Sitija
za Novu godinu. S vreme-
nom sam se sprijateljio s
D`ekom i njemu i drugim
nogometnim reprezentati-
vcima postao sam najdra`i
pjeva~. Ipak, dru`enje u
Man~esteru morat }emo
ostaviti za neku drugu prili-
ku, jer oni igraju utakmicu
ve} 1. januara i moraju biti
potpuno spremni - ka`e Ja-
kupovi}.
Nakon {to je snimio spot za
pjesmu „Mostarska“, Adnan
je polako po~eo prikupljati
pjesme za novi album.
- Pregovaram s autorima i
producentima. Nigdje ne
`urim. Te{ko je na}i dobre
kompozicije - ka`e Adnan.
D. Z.
U prostorijama Radio-te-
levizije Srbije u Beogradu
potpisan je protokol o sar-
adnji u vezi sa snimanjem
filma i TV serije od ~etiri
epizode pod radnim na-
slovom „Tesna ko`a“. Pr-
otokol su potpisali Radio-
televizija Srbije, „Ko{utn-
jak film“ i autor scenarija
Gutovi}: Glavni glumac
„Kino City“, film Antonele Pehar-[imunovi}
Pri~a o gradu bez
Mo`da napravim i dugometra`ni film kojim bismo otvorili kino u Mostaru
U
sklopu manife-
stacije 5. „Dani
filma Mostar“
bit }e prikazan
kratki film „Kino
City“ mlade rediteljke
Antonele Pehar-[imuno-
vi}, ina~e ro|ene Ze-
ni~anke.
Ostvarenje koje govori o
Mostaru, biv{em kultur-
nom sredi{tu koje je rat
izmijenio, imalo je pretpre-
mijeru na Akademiji dra-
mskih umjetnosti (ADU) u
Zagrebu, specijalno prika-
zivanje na Ljetnoj {koli fi-
lma „[ipan“, a zatim pre-
mijeru u multipleksu „Cin-
ema City“ u Sarajevu.
- Trenutno se radi na tome
da film posjeti evropske
festivale kratkog filma.
Kako film u sebi sadr`i
dvije, na prvi pogled odvo-
jene pri~e, lijepo je vidjeti
da ni u jednom trenutku
publika nije zbunjena. Sa-
svim je jasno te`i{te pri~e
- ka`e Pehar-[imunovi}.
Isti~e da je na non{ala-
ntan na~in kroz film pro-
vu~ena i tema kako danas
mladi te{ko nalaze model
identifikacije. No, na kraju
filma manipulirani brat, al-
ter ego junakinje filma, ne
popu{ta pritisku realiteta i
otvara put pozitivnoj bu-
du}nosti.
Travica: Na statusu na
Facebooku „slobodna“
(Ne)zgode [oji}a i
Srbijanski teniser Viktor
Troicki i manekenka
Sun~ica Travica raskinuli
su samo mjesec nakon
velikog pomirenja. Na lje-
poticinom profilu na Face-
booku osvanuo je status
„slobodna“, ~ime je svima
jasno stavila do znanja da
vi{e nije u vezi sa pozna-
tim teniserom. Ovaj po-
sljednji raskid uslijedio je
nakon {to je Viktor izgubio
od Janka Tipsarevi}a u fi-
nalu turnira u Moskvi.
Dok su bili razdvojeni me-
diji su pisali o teniserovoj
vezi s Oljom Crnogorac,
dok je Sun~ica poveziva-
na s izvjesnim gra|evi-
nskim poduzetnikom.
Saradnja beogradske grupe i hrvatske pjeva~ice
Turneja Jelene Rozge i
„Bajage i Instruktora“
Beogradska grupa „Ba-
jaga i Instruktori“ sa-
ra|ivat }e u narednom
periodu s hrvatskom pje-
va~icom Jelenom Ro-
zgom. Oni }e u nove-
mbru i decembru odr`ati
seriju koncerata u devet
hrvatskih gradova.
Turneju po~inju 27. no-
vembra u Splitu, a potom
slijede koncerti u Zadru,
Vara`dinu, Osijeku, Za-
grebu, Rijeci, Bjelovaru i
Karlovcu, a za kraj 28.
decembra predvi|en je
nastup u Puli.
Grupa „Bajaga i Instru-
ktori“ sutra }e na interne-
tu i radiostanicama obja-
viti singl „Ako treba da je
kraj“ kao najavu novog
albuma.
D. Z.
Naljeto peti
„Tesne ko`
„Bajaga i
Instruktori“:
Prvi koncert
27. novembra
Pehar-[imunovi}: Vjerujem da }e ovaj film ne{to
promijeniti!
Ekipa se odrekla honorara
Film je snimljen sa minimalnim sredstvima zahva-
ljuju}i filmskoj ekipi koja se odrekla honorara. Ulo-
ge tuma~e Marija Omaljev-Grbi}, Mirsad Tuka, Mi-
nka Mufti}, Mario Drma~, Miraj Grbi}, Rade
^olovi}, Veselin Gatalo, Mario Knezovi}, Boris Ma-
ri}, Sejo \uli}, Had`ija Had`ibajramovi}. Direktor
fotografije je Almir \ikolija.
Veselin Gatalo potpisuje se i kao saradnik na sce-
nariju.
Troicki: S Oljom Crnogorac?
Jakupovi}: Tra`im pjesme
Mjesec od velikog pomirenja
Ponovo raskinuli
Troicki i Travica
Rozga: Serija
koncerata
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
9
Sini{a Pavi}, ~emu je pri-
sustvovao i glavni glumac
Lane Gutovi}. Po~etak
realizacije ovog projekta
o~ekuje se naljeto nare-
dne godine.
Serijal „Tesna ko`a“ govo-
ri o zgodama i nezgoda-
ma [oji}a i Panti}a, a ovo
}e biti peti nastavak. D. Z.
Pjeva~ica Emina Jahovi}-
Sandal ne}e se povu}i iz
javnosti zbog druge tru-
dno}e. Naprotiv, radi pu-
nom parom, osim {to ko-
ncertno vi{e nije aktivna.
Supruga turske muzi~ke
zvijezde Mu-
stafe Sandala
u {estom je mjesecu tru-
dno}e i, nakon stalnih
mu~nina koje je u po~etku
imala, kona~no je nastupi-
lo ne{to ljep{e razdoblje,
u kojem u`iva. Uz svako-
dnevno plivanje, Emina se
bavi i drugim sportskim
aktivnostima. [to se ti~e
posla, zanimljivo je da }e
se Emina oku{ati i kao au-
tor jednog {oua realnosti.
TV ku}e
- Napisala sam jedan ta-
kmi~arski format za koji
su se zainteresirale neke
TV ku}e iz regiona. To je
ne{to {to je trenutno vrlo
interesantno u mojoj kari-
jeri. Tako|er, nastavljam
raditi svoj novi
album, koji
bi trebao iza}i na pro-
lje}e, a dosta poma`em i
Mustafi oko njegovog
albuma, jer je on zauzet
snimanjem TV serije, a i u
`iriju je jednog od najgle-
danijih {oua u Turskoj.
Tako da mu biram pjesme
za novi CD - ka`e Emina,
koja je trenutno sa poro-
dicom u Istanbulu.
Pjeva~ica ima sina Jamana,
a i drugo dijete, koje o~ekuje
krajem februara, je dje~ak.
- Jamanu ne spominjemo
previ{e dolazak brata, jer
je ljubomoran, a za neko-
liko mjeseci, dok se beba
ne rodi, bit }e zreliji pa se
nadam da }e sve to mno-
go bolje prihvatiti - isti~e
pjeva~ica.
[oping u Italiji
Nakon TV serije „Polje la-
la“, Emina je bila zasuta
ponudama za snimanje
nove TV serije i filma, ali
je sve prolongirala za
sljede}u godinu zbog tru-
dno}e.
Emina ni u trudno}i ne pr-
estaje sa putovanjima.
Nedavno je sa prijateljica-
ma i{la u {oping u Milano,
a ve} sljede}e sedmice
sa Mustafom i Jamanom
ide u „Diznilend“, gdje }e
ostati nekoliko dana.
- To }e nam biti lijep
odmor i svakako zabava
za Jamana, a njegov
osmijeh nam je sve u `iv-
otu - ka`e pjeva~ica.
S. A. A.
kina
- Vjerujem da }e ovaj film
ne{to promijeniti. Reakci-
ja Mostaraca na film nije
upitna, ali je li nekome ko
ima mo} bitna, vidjet
}emo! Vi{e me zanima
mi{ljenje festivalske publi-
ke, ako budu mogli povjer-
ovati da se radi o istinitoj
pri~i, da u Evropi postoji
grad koji nema kino ve}
sedam godina, a nikoga
nije briga zbog toga - po-
ja{njava Pehar-[imuno-
vi}.
Postoji mogu}nost da na-
pravi nastavak „Kino Ci-
tyja“.
- Kolegica Danijela Gogi}
je nakon premijere iznijela
zanimljiv prijedlog - da
ovo bude samo prvi dio fi-
lma te da na kraju pi{e:
Nastavlja se... Ko zna,
mo`da ovim ritmom napr-
avim i dugometra`ni film
kojim bismo otvorili kino u
mom gradu - zaklju~uje
Pehar-[imunovi}. M. ^u.
i Panti}a
Jahovi}: I u trudno}i radi punom parom
nastavak
e“
„Bombaj
{tampa“:
Prolongirana
turneja
„Bombaj {tampa“ u
SAD tek u januaru
^lanovi „Bombaj
{tampe“ trebali su kra-
jem novembra otputovati
na prvu turneju po Sjedi-
njenim Ameri~kim
Dr`avama, ali }e njihove
koncertne aktivnosti, pr-
ema svemu sude}i, biti
prolongirane za po~etak
naredne godine.
- \uro je zauzet snima-
njem nastavka filma
„Montevideo, Bog te vi-
deo“ tako da smo konce-
rte morali odgoditi za ja-
nuar. Jednostavno, svi,
osim muzike, imamo dr-
uge poslove tako da
nam je sve to te{ko
uskladiti - ka`e gitarista
„Bombaj {tampe“ Nedim
Babovi}. D. Z.
Emina s Jamanom i Mustafom
O medijskim {pekulaci-
ja da je suprug vara s
bugarskom pjeva~icom
Desislavom, Emina nije
imala mnogo {ta re}i.
- Mustafa i ja smo po-
znati ljudi i normalno je
da se takve stvari
de{avaju. Mi smo, prije
svega, porodi~ni ljudi i
ne volimo skandale tako
da mnogi nastoje da
nas na bilo koji na~in
uznemire. Nije istina da
me Mustafa vara - spre-
mno odgovara Emina.
Mustafa me nije prevario
PJEVA^ICA Emina Jahovi}-Sandal u`iva sa porodicom
Sa sinom i suprugom
idem u „Diznilend“
Krajem februara pjeva~ica }e roditi
drugog sina z Uz rad na svom
albumu, bira pjesme i za Mustafin CD
Zbog snimanja nastavka filma „Montevideo, Bog te video“ Zbog snimanja nastavka filma „Montevideo, Bog te video“
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
10
N
a{ nogometni repr-
ezentativac Zlatan
Muslimovi} u
i{~ekivanju novog an-
ga`mana provodi vrijeme
u rodnoj Banjoj Luci i oko-
lnim gradovima, gdje mu
`ive rodbina i prijatelji. Vr-
snog bh. napada~a po-
sljednjih dana povezivali
su s brojnim evropskim
klubovima, ali se on na to
ne obazire, vrijedno treni-
ra i, kako ka`e, nakon
du`eg vremena, u`iva u
`ivotu.
Pecanje ribe
- Kona~no imam malo
vi{e vremena za sebe i
svoje najdra`e. Prvih da-
na bilo je te{ko naviknuti
se. Godinama ve} znam
samo za treninge, putova-
nja i utakmice. Jo{ ne mo-
gu vjerovati da nemam
obaveze. Sada je sve dru-
ga~ije - isti~e Muslimovi}.
Robusni napada~ koji je u
dresu na{e reprezentacije
postigao 11 golova, ovih
dana naj~e{}e u`iva u
{etnji prirodom.
- U posljednjih desetak go-
dina za sebe sam imao
maksimalno 15 dana u 12
mjeseci. Dok obi|em ro-
dbinu i prijatelje, ostajao
mi je dan ili dva za odmor.
To je, stvarno, premalo, ali
takav je `ivot profesiona-
lnih sportista, naro~ito no-
gometa{a. Odmor mi je
dobro do{ao nakon opera-
cije, da napunim baterije.
Sada sam spreman za sve
izazove. Najbolje se opu-
stim u {etnji {umom. Nar-
avno, ponekada na rijeci
kod babe na sve zabora-
vim uz pecanje ribe - ka`e
Zlatan.
Pored Zlatana, u Banjoj
Luci je bio i njegov brat
Darmin, koji `ivi i radi u
[vedskoj.
- Napokon su svi Musli-
movi}i na{li vremena za
sebe. To je najbolja stvar
za sve nas. Najvi{e su se
obradovali na{i roditelji
Emir i Mirjana. Sada smo
brat i ja u drugom planu,
jer su stigle unuke - ka`e
Muslimovi}.
Snovi i ambicije
Zlatan je u`ivao u {etnji
rodnim gradom i susreti-
ma sa prijateljima iz djeti-
njstva i {kolskih dana.
- Banja Luka se promijeni-
la i to je sasvim normalno.
Ostarilo se i do{li su neki
novi klinci, kao {to ka`e
\or|e Bala{evi}. Grad se
dosta izgradio - primje}uje
na{ nogometa{.
Beograd je privremena
baza porodice Muslimo-
vi}, jer kako ka`e na{ re-
prezentativac, tamo imaju
stanove.
- Atina je krenula u vrti} u
Beogradu. Sada je takvo
stanje dok ne na|em novi
klub. Supruga Ljiljana i ja
trudimo se da je izvedemo
na pravi put i da je lijepo
odgojimo. @elimo da ima-
mo {to vi{e djece. [to
vi{e, to bolje - ka`e Zlatan.
Na{ nogometni interna-
cionalac ispunio je
ve}inu svojih snova, ali
ka`e da to nimalo nije bi-
lo lako.
- Radim i `ivim dan za dan
i polako ostvarujem svoje
`ivotne ciljeve. Naravno,
imam jo{ neke svoje sno-
ve i ambicije. No, to ne za-
visi samo od nas. Sada su
neka luda vremena. @ivi
se hiljadu na sat - ka`e
Muslimovi}. D. ZEBA
Neugodnost u {oping-centru
Mesijeva majka
uhodila njegovu
biv{u
Makarena Lemos
(Macarena), mane-
kenka i biv{a djevo-
jka Lionela Mesija
(Messi), otkrila je je-
dnu bizarnost dvije
godine nakon {to je
bila u vezi s najbo-
ljim nogometa{em
svijeta. Naime, Mesi-
jeva majka uhodila
ju je u {oping-centru.
- Pratila me je i foto-
grafirala sve dok se
nisam okrenula i
upitala je {ta se do-
ga|a. U ruci je
dr`ala mobitel i tavu
i tada me je po~ela
vrije|ati. Nije mi ja-
sno {ta je radila u
odjelu za elektroni-
ku s tavom u ruci -
izjavila je Lemos.
Ameri~ki sportski magazin
ESPN ponosno je poka-
zao goli{ave fotografije
ruske teniserke Vere Zvo-
narjeve. U redovnom go-
di{njem izdanju pod nazi-
vom „The Body Issue“ Ru-
skinja se odlu~ila pridru`iti
mnogim kolegama sporti-
stima koji na ovaj na~in
svim mladim ljudima {alju
poruku - u zdravom tijelu
zdrav duh.
- Na po~etku se ba{ i ni-
sam osje}ala najbolje, ali
sam na kraju, zapravo,
u`ivala - izjavila je Zvona-
rjeva, koja je tako, nakon
Serene Vilijams
(Williams), postala druga
teniserka koja je prihvatila
ovaj izazov.
(NE)SPORTSKE PRI^E Zlatan Muslimovi} odmara se u rodnoj Banjoj Luci
Najbolje se opustim
{etaju}i {umom
[to vi{e djece, to bolje z Grad se
promijenio, ostarilo se i do{li su neki
novi klinci, kao {to ka`e \or|e Bala{evi}
Najbolje se opustim
{etaju}i {umom
Muslimovi}: Sada su neka
luda vremena (Foto: M. Lugi})
Zvonarjeva: Na kraju u`ivala
Vera Zvonarjeva
Ruska teniserka se
odlu~ila na izazov
Lemos: Bavila se
manekenstvom
Robin Vilijams u sportu
Glumac trenirao
fudbal
Proslavljeni ameri~ki glumac Robin Vilijams (Williams)
~lan je kluba slavnih sportista. Omiljeni lik ameri~kih
komedija trenirao je kao mladi} fudbal i godinama bio
jedan od najuspje{nijih. Ipak, karijera glumca donijela
mu je veliku slavu pa nema za ~im `aliti, jer i danas ra-
do sa prijateljima odigra utakmicu.
Vilijams:
Proslavljeni
komi~ar
Man~ester ne smije{ otpisati
Svojevremeno je Zlatan s Bojanom \or|i}em bio na
probi u velikom Man~ester junajtedu.
- Na Old trafordu sam bio dvadesetak dana. Sa
mnom je bio Bojan \or|i}. Sa posebnom pa`njom
pratim de{avanja u Engleskoj. Drago mi je {to je Siti
pobijedio Junajted. Zbog D`eksona (Edin D`eko, op.
a.) navijam za „Gra|ane“. Borba za titulu }e se voditi
do posljednjeg kola. Man~ester je uvijek neugodan.
Nikada ih ne mo`e{ niti smije{ otpisati - ka`e Zlatan.
Govori ~etiri jezika
Pored bosanskog, Muslimovi} govori jo{ ~etiri jezika
tako da u {ali ka`e da bez problema mo`e raditi kao
prevodilac.
- Bez problema govorim {vedski, italijanski, engleski
i {panski, dok gr~ki nisam uspio savladati. On je da-
leko najte`i, a nisam se ne{to posebno ni trudio -
ka`e Muslimovi}.
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
11
Flash z Flash z Flash ...
Evo nekih od savjeta i
trikova koje bi korisnici
ure|aja „Android“ mo-
gli iskoristiti za pro-
du`avanje trajanja ba-
terije. Ako korisnici ni-
su previ{e vezani za li-
jepa su~elja, tada bi se
trebali rije{iti pozadina
„Live“. Ako je u pitanju
ekran AMOLED, tada je
dobro staviti tamniju po-
zadinu. Pri prolasku kr-
oz podru~ja slabijeg
signala do-
bro je
isklju~iti
3G po-
vezi-
vost,
jer se
ure|aj,
u supro-
tnom, na sve
na~ine poku{ava spoji-
ti i crpi energiju.
Savjet je koristiti povezi-
vost EDGE kada se ne
surfa internetom, jer
mre`ni promet ne zahti-
jeva velike brzine prije-
nosa. Korisnici bi trebali
paziti na aplikacije koje
trebaju konstantnu na-
dogradnju putem inter-
neta. Tako|er, multime-
dija crpi mnogo energi-
je. Jedna od odlika koju
bi korisnici mogli
isklju~iti je opcija „Al-
ways-On Mobile Data“.
Isklju~ivanjem ove opci-
je i dalje }e se mo}i pri-
mati mailovi te }e se
aplikacije povezivati na
internet na zahtjev.
Jo{ jedan od korisnih
savjeta je ga{enje opci-
je „Wireless Network
Positioning“ koju ure|aj
koristi za odre|ivanje
lokacije.
Savjeti
Zanimljivosti
Facebook
krediti
Najve}a svjetska dru{tve-
na mre`a Facebook naja-
vila je da svoju uslugu vir-
tuelni krediti pro{iruje i na
druge stranice.
Uslugom Facebook krediti
za web-stranice - FCW
(Facebook Credits for
Websites) ta dru{tvena
mre`a, u vlasni{tvu Marka
Zakerberga (Zuckerberg),
nastavlja prodor na tr`i{te
interneta, nude}i drugim
stranicama da usvoje nje-
gov virtuelni novac.
Do sada su Facebook kre-
diti bili ponu|eni samo na
Facebooku, u okviru nje-
govih aplikacija.
„Dell“ lansira
„Latitude ST“
„Dell“ od po~etka sljede}eg mjeseca napokon po~inje
sa prodajom odavno najavljenog poslovnog tableta
„Latitude ST“. Tablet je zasnovan na „Intelovoj“ platfor-
mi „Oak Trail“ i ima procesor „Atom Z670“, takta 1,5
GHz s integriranom grafi~kom jezgrom GMA600 te 2
GB RAM-a i SSD kapaciteta do 128 GB.
Ekran je osjetljiv na dodir i podr`ava kori{tenje „stylusa“,
a za{ti}en je „Gorilla Glassom“. Baterija mo`e izdr`ati do
sedam sati rada, dok cijena jo{ nije objavljena.
„Monsterove“
slu{alice za „Nokiju“
Osim novih mobitela, „Nokia“ je predstavila i ne{to do-
datne opreme, tako|er u novom dizajnerskom stilu. Ri-
je~ je o headset slu{alicama „Purity“ i „Purity HD“, koje
za „Nokiju“ proizvodi firma „Monster“.
„Purity HD“ dolazi u klasi~nom obliku slu{alica, a imaju
te`inu od 180 grama, kabl dug 1,3 metra, na kojem se
nalazi i mikrofon te tipke za pode{avanje glasno}e. Mo-
del „Purity“ je „in-ear“ tipa sa 1,2-metarskim kablom i
integriranim mikrofonom, a kupci }e u paketu dobiti i pet
nastavaka za razli~ite veli~ine u{nih kanala.
[ta trebate znati o „iCloudu“
A
ko je vjerovati „Ap-
pleu“, zahvaljuju}i
„iCloudu“, mo}i }ete
zaboraviti na gnjava`u
zbog sinhronizacije li~nih
ra~unara, mobitela, tableta
te drugih ure|aja. Ali samo
ako ste „Appleov“ vjerni
korisnik.
Podr{ka za servis u
„oblaku“ ugra|ena je u na-
jnoviju ina~icu operativnog
sistema „iOS 5“, kao i u
„OS X10.7 Lion“ i druge
aplikacije. Pristup je radi-
kalno druga~iji od dosa-
da{njih. Prijenosni ili stoni
kompjuter nisu vi{e centra-
lno mjesto za pohranu po-
dataka, s kojima se
uskla|uju svi ostali ure|aji.
Umjesto toga, podaci su
preseljeni u „oblak“, na
„Appleove“ poslu`itelje.
Kako biste mogli koristiti
uslugu, morate imati „Ap-
pleov“ ID, isti koji koristite
za kupovinu muzike ili
aplikacija te registraciju
„Appleovih“ ure|aja.
Vjerovatno }ete prvo
uo~iti sinhronizaciju e-ma-
ila, kalendara i kontakata,
koja }e po~eti automatski
nakon logiranja.
Nova usluga „Find my Fri-
ends“ omogu}it }e vam da
s drugim korisnicima
„iClouda“ podijelite poda-
tke o svojoj lokaciji. Uslu-
gu }ete mo}i uklju~ivati i
isklju~ivati prema potrebi,
kao i koristiti je privreme-
no. Bit }e mogu}e namje-
stiti „iCloud“ tako da sam
pravi kopiju va`nih poda-
taka, ~im je ure|aj
be`i~no spojen na internet
i dr`i ga spremnim.
Kona~no, tu je pitanje si-
gurnosti i privatnosti. Na
raspolaganju }e vam biti
alati za kontrolu, ali haker-
ski upadi i napadi postali
su dio svakida{njice. Ako
imate potrebu dijeliti pote-
ncijalno osjetljive podatke,
dobro razmislite je li
„iCloud“ najbolje rje{enje.
Baterija na
Androidu
Jabuka u oblaku
Vjerovatno }ete prvo uo~iti sinhronizaciju e-maila, kalendara i kontakata, koja
}e po~eti automatski nakon logiranja
„BlackBerry“ sa
potpisom „Porschea“
Slu`beno je predstavljeno luksuzno izdanje pametnog
telefona „BlackBerry“, ra|enog u saradnji s dizajner-
skom ku}om
„Porsche Design“.
„BlackBerry P’9981“
hardverski je vrlo
sli~an modelu „Bold
9900“, uz pone{to mo-
dificirane ikone i temu
korisni~kog su~elja.
Ku}i{te od kovanog ne-
hr|aju}eg ~elika i poza-
dina izvedena u ko`i,
ipak su vizuelno razli~iti
od standardnog „Bolda“, a
druga~ija je i vrlo detaljno
izra|ena tastatura QWER-
TY.
Ovo ekskluzivno izdanje za-
interesirani }e mo}i nabaviti
samo u odre|enim trgovina-
ma i prodajnim mjestima
„Porsche Designa“, a cijena bi
trebala iznositi 2.000 dolara.
Kudsi Erguner, jedan od
najpoznatijih turskih instr-
umentalista svih vremena,
nastupit }e narednog mje-
seca sa svojim triom na
15. izdanju „Jazz Festa
Sarajevo“. Rije~ je o isti-
nskom umjetniku, koji vi{e
od tri decenije izu~ava kla-
si~nu sufijsku muziku i filo-
zofiju, a osamdesetih go-
dina je u Parizu osnovao
Institut Mevlana. Od djeti-
njstva svira nej, a osim {to
je jedan od najve}ih ma-
jstora ovog tradicionalnog
instrumenta, izuzetan je
kompozitor, muzikolog te
predava~.
Snimio je na desetine stu-
dijskih albuma, sara|ivao
s brojnim umjetnicima iz
svijeta muzike i filma, po-
put @ana Mi{ela @ara
(Jean Michel Jarre), Didi-
jea Lokvuda (Didier Lo-
ckwood) ili reditelja Petera
Bruka (Brook), dok je sa
Piterom Gabrijelom (Peter
Gabriel) snimio „sound-
track“ za film Martina Sko-
rsezea (Scorsese)
„Posljednje Kristovo
isku{enje“. Razgovor za
„Dnevni avaz“ otvorio je
otkrivaju}i kakav je reper-
toar pripremio za predsto-
je}e gostovanje u gla-
vnom gradu BiH.
Novo iskustvo
† U Sarajevu ste prvi put
bili 2004. godine sa proje-
ktom „Islam Blues“. [ta
publika mo`e o~ekivati
ovog puta s obziromna to
da dolazite sa drugim mu-
zi~arima i repertoarom?
- Izvodit }emo muziku koja
se bazira na preludijima
ceremonija vrte}ih der-
vi{a, kao i na improvizaci-
jama baziranim na maka-
mima, koji odgovaraju
ovim djelima. Nastupit }u
s velikim, mo`da i jednim
od najboljih `ivih kontra-
basista Renoom Garsija-
Fonsom (Renaud Garcia-
Fons). Njegova sposobno-
st improvizacije i interpre-
tacije puna je spontanosti.
Poslije svakog koncerta
imam utisak da sam
pro`ivio novo iskustvo.
Tre}i ~lan trija je perkusio-
nista Bruno Kale (Caillat),
koji mi daje mogu}nost
naro~ite kompleksnosti.
Ovaj koncert, kao i svaka
izvedba, bit }e izne-
na|enje koje }u podijeliti
sa publikom.
† Tokom karijere, osim
vlastitih kompozicija, sni-
mili ste mnoge kompozi-
cije starijih autora koji po-
tje~u iz Va{e umjetni~ke i
kulturne tradicije...
- Moram da ka`em da sam
se mnogo godina strastve-
no bavio otomanskom kla-
si~nom muzikom, koja je
od po~etka 20. stolje}a bi-
la zanemarena zbog poli-
ti~kih razloga. Kako sam
ja peta generacija mu-
zi~ara u svojoj porodici,
koja se oduvijek bavila iz-
vo|enjem otomanske sufi-
jske i klasi~ne muzike, os-
je}ao sam da je moja
odgovornost da se borim
protiv ove nepravde. Pro-
ducirao sam vi{e od 90
albuma koji su posve}eni
klasi~nom naslije|u, poput
dvorske i sufijske muzike.
Glavna ideja
† Snimali ste muziku za
razne filmove i sara|ivali
ste sa mnogimrediteljima,
koja su Va{a iskustva u ra-
du u osmoj umjetnosti?
- Una{oj tradicionalnoj mu-
zici, osimmuzici kara|oza,
pozori{ta sjena, nema dire-
ktne saradnje sa drugimgr-
anama umjetnosti. Naravno
da one mogu biti izvor inspi-
racije jedna drugoj, ali ne
postoji zajedni~ki nastup. Iz
ovih iskustava shvatio sam
da muzika nije jednostavno
pozadinski zvuk koji ne
ometa glavnu ideju, nego
mo`e da prati emocije, ideje
ili prizore. Nasuprot koncer-
tu, uloga muzike u filmu je
da potcrta izraz i da upotpu-
ni ono {to slike i rije~i ne
mogu da izraze. Nau~io
samkako da prevedemdu-
boki dojamslike u muziku i
da osje}amstvarni ritam
bez kadenci udaraljki.
†Koje su za Vas osnovne
ideje sufizma?
- Da se obrazujete putem
vjere u Allaha, d`. {., i Nje-
gove poruke, kao i tradicije
Muhammeda, a. s. Da uvi-
jek budete sa Stvoriteljem.
† Kako vidite moderni
svijet danas sa svim anta-
gonizmima na vjerskoj,
ekonomskoj i politi~koj
osnovi?
- Kada pogledamu pro{lost,
zaklju~imda su ljudi oduvi-
jek stvarali haos koji su lice-
mjerno opravdavali religija-
ma, pravdomili civilizaci-
jskimvrijednostima. Hao-
ti~na situacija danas je, je-
dnostavno, dokaz da ~ovjek
nije nimalo napredovao na-
kon svih u`asnih iskustava
u pro{losti. Dana{nji anta-
gonizmi mogu biti ekono-
mski, politi~ki ili, pak, vid
iskori{tavanja vjerskih os-
je}aja, me|utim, nisu dio
su{tine religija. H. PROLI]
12 13
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
Nata{a Vojnovi}, jedna od
najuspje{nijih srpskih ma-
nekenki sa zavidnomsvje-
tskomkarijerom, postala je
za{titno lice nove kampa-
nje parfema „VIP212“ mo-
dne ku}e „Carolina Herre-
ra“. Zajedno s ovomma-
nekenkom, u kampanji
u~estvuje i D`on Kortahar-
ena (Jon Kortajarena), koji
va`i za najanga`iranijeg
manekena u svijetu.
Nata{ai D`ondjelujusa-
vr{enodok pozirajukao
zadovoljni mladi par, koji se
sjajnoprovodi uno}nom
izlasku. Ina~e, lijepamane-
kenkapojavit }esei uulozi
glumiceudrugomnasta-
vkuhit filma„Montevideo,
Bogtevideo“.
Srpska manekenka Nata{a Vojnovi}
Nastupi hrvatskih muzi~ara
Iako su jo{ samo dva
mjeseca do Nove godi-
ne, ve}ina hrvatskih mu-
zi~ara jo{ nije dogovorila
nastupe. Naime, za ko-
ncert u najlu|oj no}i
tra`e se ogromne cifre.
Nina Badri} tako za na-
stup tra`i 50.000 eura,
bez tro{kova razglasa i
rasvjete.
„Novi fosili“ pjevali bi
za 10.000 eura ma-
nje, a „Magazin“ se
nada da }e uspjeti
dobiti `eljeni iznos
od 35.000 eura. Je-
lena Rozga u novo-
godi{njoj no}i treba-
la bi zabavljati Dubr-
ov~ane. Ga`u za Novu
godinu jo{ nema ni gru-
pa „Colonia“, koja tra`i
30.000 eura, kao ni Pe-
tar Gra{o, dok je njego-
va djevojka Danijela
Martinovi} me|u rijetki-
ma koja zna gdje }e pa
je dogovorila nastup u
jednom od budvanskih
hotela.
Za{titno lice ku}e ’Carolina
Herrera’
Pjeva~ica formira akapela grupu
Ogromne cifre za Novu godinu
Pjeva~ica i kompozitor-
ka Kristina Kova~, ina~e
ro|ena Beogra|anka,
formira akapela grupu,
odnosno hor koji }e obr-
ade stranih i ponekih
doma}ih pjesama izvo-
diti na moderan i savre-
men na~in.
- Ostalo nam je jo{ neko-
liko otvorenih mjesta, a
bitno je ista}i da su nam
potrebni mladi ljudi koji
su profesionalni pjeva~i
ili pretenduju da to po-
stanu. Akapela grupa
ne}e raditi klasi~no hor-
sko pjevanje nego ne{to
svje`e i moderno, uz do-
sta kvalitetnog izvo|en-
ja, zabave i |uskanja ta-
ko da je po`eljno da nam
se jave kandidati koji
imaju uzore u pjeva~ima
kao {to su, naprimjer, Bi-
jonse, Bruno Mars, po-
kojna Ejmi Vajnhaus i br-
ojni drugi izvo|a~i - izja-
vila je Kristina.
Kristina Kova~ razvija nove ideje
Izraz stvarnog `ivota
†Koja Vamje najinteresantnija muzi~ka scena danas?
- Veoma sam zainteresiran za sve vrste muzike koje
dolaze iz neke posebne dru{tvene situacije, jer je to
vi{e od umjetnosti, to je izraz stvarnog `ivota. Bluz i
d`ez su stvarni, flamenko i fado su stvarni, kao i rebe-
tiko. Dok klasi~ne muzike gube svoje kreativne snage,
popularni izra`aji sve su kreativniji bez bilo kakve ve-
ze s lijepim umjetnostima.
Vojnovi}: Uskoro i nova uloga
Ema Golijanin se, nakon
uspje{nih anga`mana u
inozemstvu, posvetila ra-
du u modnoj agenciji. Ona
radi kao instruktorica u
„Free Modelsu“ i za-
du`ena je za uvo|enje i
edukaciju malih maneke-
na.
- Sretna sam {to svoje
znanje mogu prenijeti na
djecu. Imamo polaznike u
15 osnovnih {kola i
odr`avamo ~asove najma-
nje jednom sedmi~no.
Uskoro planiramo i veliku
reviju za na{e ~lanove -
ka`e Golijanin.
Ema je nedavno postala i
PR menad`er Izbora Miss
planete Zemlje BiH i zado-
voljna je kako je pro{ao
prvi polufinale.
- Imali smo dobre djevojke
i mislim da }e `iri na kraju
imati veoma te`ak zadatak
da izabere najbolju - ka`e
na{a manekenka, koja
uskoro planira uraditi nove
fotografije. D. Z.
N
aracija povezanih
prizora - strip, po-
znatiji kao deveta
umjetnost, svoje po~etke
ve`e za pojavu masovnih
medija. Kao zasebna
umjetni~ka forma nastao
je krajem 19. stolje}a, za-
jedno s filmom i animaci-
jom. Zbog upotrebe slika s
tekstom, prete~ama stripa
smatramo staroegipatske
papiruse, starogr~ke relje-
fne frizove na hramovima
te narativne frizove na ri-
mskim trijumfalnim stubo-
vima... Ovom logikom, i
bh. ste}ci mogli bi se uvr-
stiti u prete~e stripa.
Prvi autor
No, ta~ni podaci o tome
kada se i kako pojavila
ova vrsta umjetnosti na
na{im podru~jima nisu za-
pisani, ali nas je istina da
postoje ljudi koji se njome
bave navela da se poza-
bavimo ovom temom.
Ipak, svjesni da ne
mo`emo napraviti ~udo,
neka ovo bude mala po-
dr{ka za mlade umjetnike,
zaljubljenike u ovu umje-
tnost.
- Te{ko je sa sigurno{}u
re}i ko je bio prvi autor str-
ipa u BiH, jer su podaci
nepotpuni i nedostupni. Za
razliku od susjednih zema-
lja, u BiH se nikada niko
nije brinuo da sistematski i
u potpunosti prikuplja po-
datke. Sa sigurno{}u
mo`emo re}i da je u vrije-
me druge Jugoslavije, i to
tek od {ezdesetih, najpo-
znatiji bio Ahmet Mumino-
vi} sa svojim stripovima
„Otpisani“, „Valter brani
Sarajevo“ i sli~no. Siguran
sam da je strip postojao
ranije, ali nisam mogao
na}i pisane tragove o to-
me - kazao je strip-teore-
ti~ar Emir Pa{anovi}.
On je dobitnik nagrade za
najbolju strip-teoriju 2009.
godine na Salonu stripa u
Leskovcu te specijalne na-
grade Salona stripa u Beo-
gradu 2010. za strip „Am-
nezija mali“.
Stripovi po Pa{anovi}evim
scenarijima izlagani su u
Raveni, Beogradu i Lesko-
vcu, Biha}u, Srebrenici,
Mostaru, Zenici i naravno,
u Sarajevu.
Kao slikovnica
Strip-autori iz BiH sla`u se
da je ova umjetnost na ne-
ki na~in zapostavljena kod
nas, te{ko je publicirati ra-
dove, ali u odnosu na pre-
thodne godine, interesira-
nje za strip se pove}ava.
Tome svjedo~e i brojne iz-
lo`be koje se odr`avaju u
bh. gradovima.
Filip Andronik spada u
mlade autore koji svojom
kreativno{}u i entuzija-
zmom uspijevaju umjetno-
st slika u nizu pribli`iti {iroj
publici.
Kako nam je kazao, ljubav
prema stripu gaji od djeti-
njstva. Volio je crtati i por-
odi~ni fotoalbum puniti sli-
kama gdje dr`i olovku u
ruci, u nogama, u nosu...
- Kada sam narastao toliko
da mogu gledati, kasnije i
~itati stvari s trafika, privu-
kla me je ta jednostavnost
stripa - mnogo crte`a kao
u slikovnici, a istovremeno
pri~a koja je mnogo zafr-
kanija. Strip je tada djelo-
vao kao ne{to {to sam ja,
kao mali, mogao, odnosno
znao nacrtati, ali pro{ireno
radnjom, pri~om koju mo-
gu ispri~ati. Uistinu ne
znam koji me je strip „up-
ecao“ - vjerovatno
„Poru~nik Bluberi“. Iako je
to mo`da bio „Gaston“. Ne
„Tintin“... Ah, ne mogu se
sjetiti. Jedan od tih sigurno
- govori Andronik.
Autor je strip serijala „Am-
nezija, superjunak sa pro-
blemom sa pam}enjem“.
To je, kako je Andronik po-
tcrtao, vjerovatno prvi su-
perjuna~ki strip nacrtan i
objavljen u BiH. Do sada
iza sebe ima dva broja, a
priprema tre}i.
Nema uvjeta
Dragan Rokvi}, ~lan Ope-
re Narodnog pozori{ta Sa-
rajevo, koji se od kraja
osamdesetih godina bavio
i strip-crtanjem, zbog ne-
postojanja uvjeta u na{oj
dr`avi vi{e se ne bavi tom
vrstom umjetnosti.
- Od prije nekoliko godina
okrenut sam ilustracijama i
ritmu vi{e nego crtanju. U
posljednjih nekoliko godi-
na nemam ni neku `elju
da crtam strip, a nemam ni
pri~u i to je jedan od pro-
blema, jer je pri~a potre-
bna. Moji strip-crte`i za-
snivali su se na nekim hor-
or, bizarnim pri~ama, jer je
to, u su{tini, najlak{e radi-
ti. Dosta sam radio po nar-
ud`bi tako da je tu bilo
svakakvih tema i ideja -
govori Rokvi}, koji je dobi-
tnik nagrade „Grand Prix“
za najboljeg bh. strip-cr-
ta~a za 2004.
Potencijal imamo, volju
mladih ljudi da se bave
ovom umjetno{}u imamo,
samo, kao i uvijek, nedo-
staje podr{ka dr`ave.
M. ^USTOVI]
Kova~: Ima jo{ otvorenih mjesta
Znanje prenosi na
male manekene
Golijanin: Pripremamo veliku reviju
Anga`man Eme Golijanin u agenciji „Free Models“
Kudsi Erguner, slavni instrumentalista
Ljudi su haos oduvijek
opravdavali religijama
Koncert u Sarajevu bit }e iznena|enje
Erguner:
U bh. prijestonici
nastupa
4. novembra
DEVETA UMJETNOST Koliko je strip zastupljen u BiH
Interesiranje postoji, ali
nema podr{ke!
Prete~e stripa su staroegipatski papirusi, starogr~ki reljefni frizovi na hramovima
te narativni frizovi na rimskim trijumfalnim stubovima... Ovom logikom, i bh.
ste}ci mogli bi se uvrstiti u tu kategoriju
Interesiranje postoji, ali
nema podr{ke!
Superjunak „Amnezija“
- „Amnezija“ je posve jednostavan strip o su-
perjunaku, koji je nadaren nadljudskom sna-
gom i mogu}no{}u letenja. No, jedna stvar ga
izdvaja od ostalih superjunaka. Njegov najve}i
protivnik nije zli mogul, pobjesnjeli kriminalac
ili zeleni svemirac. Njegov najve}i protivnik je
njegova zaboravnost! U su{tini, to je humori-
sti~ni strip za sve one koji su ikada tra`ili onu
jednu knjigu koja parodira sve kli{ee iz super-
juna~kih stripova - ka`e Andronik te dodaje
da, kako je publika kupovala albume misle}i
da se radi o slikovnici, novi }e sti}i taman ka-
da oboje prva dva.
Drugi ugao
- S Emirom Pa{ano-
vi}em i Esmirom Prljom
pokrenuo sam Udru`en-
je „Drugi ugao“. Cilj je pr-
omocija strip-kulture (i
drugih vizuelnih umje-
tnosti) u BiH. Svi zainter-
esirani crta~i, scenaristi i
fanovi stripa mogu nam
se javiti putem stranice
www.drugiugao.com -
ka`e Andronik.
Prednost stripa
- Ono {to je prednost stripa je to da ga mo`e raditi sa-
mo jedna osoba bez ikakvih problema. I {to je najbitni-
je, mo`e ga raditi bilo ko. Dovoljno je da imate pri~u,
koliko god lo{e ili dobro crtali, to uvijek ide u drugi plan
u odnosu na pri~u - ka`e Pa{anovi}.
Andronik: Mladi
autor
Pa{anovi}:
Strip-teoreti~ar
Rokvi}: Ne bavi
se vi{e stripom
I
ako se, ni stasom, a ka-
moli glasom, za njega
ne mo`e napisati da je
veteran bh. estradne sce-
ne, Dra`en @eri} @era to,
sude}i po ura|enom iza
sebe, zasigurno jeste. U
„@ivotnoj pri~i“ ove
„Panorame“ otkrio je do
sada nepoznate detalje
svoje bigrafije, kazav{i da
}e „to, valjda, jednom zau-
vijek presje}i razne polui-
stine i proma{aje“.
Ljeto 1985.
- Ro|en sam dan poslije
Lo{e iz „Orkestra“. On 19.
jula, a ja 20. jula 1964. On
je ro|en u Banjoj Luci, ja u
Mostaru, a obojicu prati to
da ni mjesec nismo `ivjeli
u mjestima ro|enja nego
smo od pelena sve vrije-
me bili u Sarajevu - ka`e
@era te dodaje da je za
sebe govorio da je „dijete
s Bjelava kojem je uvijek
bila dra`a lopta nego kla-
vir“.
- Hvala Bogu, nisam svir-
ao violinu nego klavir, ne
znam kako bih pro{ao
mahalom. Tada je bilo pr-
osto neshvatljivo da se
neko prihvati instrumenta.
Zavr{io sam ipak ni`u mu-
zi~ku {kolu. Ubrzo smo se
preselili malo ni`e, u
kom{iluk Emira Kusturice,
a poslije u centar, kod Na-
rodnog pozori{ta i „Sir-
ana“ - pri~a @era.
Govore}i o nastajanju gr-
upe koja je obilje`ila nje-
gov, ali i `ivote mladih na
Balkanu, @era ka`e da je
na internetu pro~itao silne
verzije, od kojih se malo
koja temelji na istini.
- Nastali smo u ljeto 1985.
Prvo okupljanje imali smo
Zlatan Arslanagi}, Dra`en
Ri~l, ja sam tre}i do{ao,
onda je do{ao Aljo{a Bu-
ha, pa Cunja (Darko
Jel~i}, op. a.). Sa proba-
ma smo po~eli u septe-
mbru, a onda smo poslali
demosnimke [karici (Si-
ni{a, tada{nji „Jugoton“).
Odobreni su u decembru.
Prva plo~a iza{la je u ma-
rtu 1986. Prosto mi je mu-
ka kada vidim {ta pi{u na
internetu, sve znaju, a po-
jma nemaju - govori @era.
Njegovi roditelji su profe-
sori matematike i te-
hni~kog odgoja, a kako
ka`e, ne zna da je iko u
{iroj familiji imao sklonosti
ka muzici. Brat je informa-
ti~ar, `ivi u Rimu.
- Zdravko ^oli} bio je stu-
dent moje majke. Ona ga
je obo`avala i tako je kre-
nulo. ^ola me je poveo, a
svaka majka vi{e voli da
joj dijete ide u muzi~ku
{kolu nego da mahala po-
vazdan na ulici i bude jali-
ja{ - ka`e @era.
Na ^olinu inicijativu, bio je
u~esnik „Malog {lagera“
1973., a da se prihvati ha-
rmonike, violine ili drugih
instrumenata, odbijao je u
startu.
- Htio sam gitaru, ali je bila
zauzeta. Klavir je bio ko-
mpromis, ne mora{ ga no-
siti kroz ~ar{iju, ne vidi se
da si muzi~ar. Harmonike
sam se u`asavao, tu me
nije uspio premuntati po-
kojni Jovica Petkovi}. ^uj,
dijete koje je odraslo na
„Led Zeppelinu“, metal,
duga kosa, sad harmoni-
ka ili violina. Jednostavno,
nije i{lo, svi su trebali biti
frajer~i}i. Ma i s klavirom
je bio problem. Uvijek smo
govorili: Frajer cijelu no}
svira „Krivo je more“, na
kraju svi odvedu koke, a
on ostane sam svirati - uz
smijeh pri~a @era o odabi-
ru instrumenta.
Zahvaljuju}i @elimiru Alta-
rcu ^i~ku, @era i ekipa do-
bili su priliku da se iska`u.
Od pedesetak tada akti-
vnih bendova, isprofiliralo
se njih pet-{est, koji su
poslije poharali biv{u
dr`avu kroz sarajevsku
rok {kolu.
- Svirke su preko ^i~ka bi-
le u Domu mladih.
Sada, toliko godina posli-
je, ispri~at }u kako smo
svi koristili instrumente
Ljubi{e Raci}a (Formula
4). On je to vezivao lanci-
ma, vadio osigura~e, dolje
ih je skladi{tio. Mi smo
na{li na~in da to sve akti-
viramo, a onda vratimo u
prvobitno stanje. Nadam
se da se ne}e ljutiti toliko
godina poslije - smije se
@era.
Ratni koncert
Kroz svoju karijeru imao je
hiljade nastupa, a kao
pri~u `ivota isti~e ratni ko-
ncert u Narodnom pozo-
ri{tu, koji je omogu}io Ne-
rmin Tuli}.
- Sakupili smo ostatke sar-
ajevskih bendova i formir-
ali grupu „Trafoulje“, naziv
je jasan onima koji su ovd-
je bili u ratu. Te su pjesme
poslije postale hitovi. To je
koncert, uz pripreme i pro-
be u CDA, koji je poseban
i uvijek }e biti poseban u
mom `ivotu, jer je antolo-
gijski, a nije imao nikakvu
ni najavu - ka`e frontmen
„Jabuke“ te dodaje da je
tada nastao „Vojnik sre}e“
sa Merlinom.
Uz ovaj ratni, isti~e beogr-
adski koncert prvobitne
ekipe „Jabuke“ pred
300.000 ljudi, kao i neda-
vni, koji }e zasigurno po-
stati antologijski, u Saraje-
vu u povodu obilje`avanja
25 godina benda.
Na spominjanje stradanja
svojih kolega u Jablanici
pri odlasku na koncert,
@era doslovno zastaje i
ka`e da je to, koliko god
pro{lo vremena, ipak pre-
kretnica u `ivotima mno-
gih ljudi njegovog doba.
Pri~aju}i o porodici,
Dra`en ka`e da bi se
„ranije o`enio da je Bog
tako htio“.
- Neko se o`eni sa 25, a
neko sa 45. Nemam vi{e
toliko vremena za odmor,
ali kada do|em sa puta,
provodim vrijeme sa supr-
ugom i blizankama, to je
ba{ aktivni odmor - ka`e
@era.
Pri~a o „starkama“, 280
pari patika, ka`e da je, je-
dnostavno, nepravedno
vezana samo uz njega.
- Cijela generacija prije
mene, moja mo`da i na-
kon moje nosila je
„starke“. „Levi’s“ ili sli~no,
patike, to je bila uniforma i
svi smo se tako obla~ili.
Ja sam patike izbjegao na
nekoliko sahrana, d`ena-
za iz pristojnosti i na vla-
stitoj svadbi (smijeh). Bilo
mi je ba{ ru`no da govo-
re: Eno papka iz Sarajeva,
`eni se u patikama. Obu-
kao sam se propisno, ali
poslije „da“, jedva sam
~ekao da se raskomotim.
Doktori, profesori, sporti-
sti, svi su ih nosili, e sad,
mene su zapamtili - ka`e
@era. A. D@ONLI]
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
14
Aljo{a Buha
- Aljo{a (Buha)
ro|eni je Ze-
ni~anin, poslije
se preselio u
Sarajevo. On i
Ri~l (Dra`en)
bili su s nama
jedno tkivo,
du{a, vi{e tije-
la. Tako smo fu-
nkcionirali, zato smo tako i zvu~ali. Nikada se ni-
smo oporavili od {oka i gubitka nekoga s kim si se
pogledom razumio. Toliko godina poslije, s nama
je u Bijeljini, gdje sada `ivi, zasvirao prvi put drugi
Aljo{a, njegov brat istog imena, koji toliko gaji
uspomenu na brata, ima sve njegove slike, gitare.
Ne bojim se, ali }e svima sigurno biti te{ko u Zeni-
ci 4. novembra kada brat Aljo{e Buhe zasvira. Pri-
je koncerta oti}i }emo na Aljo{in grob.
Parku{a
- Sve je po~elo u „Parku{i“. Kafana „Park“ mjesto
je koje treba uvesti u turisti~ku ponudu grada Sar-
ajeva. Srce mi se slama kada vidim da je to danas
pola banka, a pola ni{ta, ne{to... Da je ona u Lo-
ndonu i da je imala takav status, to bi danas bio
muzej. Toliko ima ljudi koji prate biv{u jogoslave-
nsku muzi~ku scenu da bi i kao muzej imala vi{e
posjetilaca.
Ljubav zvana Bosna
- Bili smo generacija koja je odrastala uz {ampi-
onski put ko{arka{a Bosne. Iako tradicionalno okr-
enuti nogometu, ko{arka se u to vrijeme igrala 20
sati dnevno, na gara`ama, u i ispred {kola, dvo-
ri{tima, sve je bilo ko{, svi smo imali uzore, pravili
rekvizite, bili zara`eni tada{njom postavom. Bila
su to vremena entuzijazma i posve}enosti, koja
se, izgleda, nikada ne}e vratiti.
Bacila je sve niz rijeku
- Mnogo se pisalo o mojim biv{im, o vezama pjeva~a
i sli~no. Mnogo i sva{ta. Ja sam imao dugu vezu u
Sarajevu i biv{a djevojka je pobacila, imala abortus.
Tada nije bilo mobitela, nije bilo dojavljivanja, a
pri~alo se sva{ta. I Davorin (Popovi}) imao je jednu
sli~nu situaciju u `ivotu. Sve je to dovelo do pjesme
„Bacila je sve niz rijeku“ i njena simbolika nije
slu~ajnost nego plod iskustva na vlastitoj ko`i. Mislim
da }u ovime za~epiti mnoga mahala{ka naklapanja.
To je bilo krajem osamdesetih - otvoreno govori @era.
@IVOTNA PRI^A Dra`en @eri} @era, od „Malog {lagera“ 1973. do „Crvene jabuke“
Izme|u muzike i jalija{a s Bjelava
izabrao sam pravu stranu
Prosto mi je muka kada
vidim {ta pi{u na internetu,
sve znaju, a pojma nemaju
Arhivske fotografije prvog sastava benda
@era: Po~eci u „Parku{i“ i Domu mladih
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
Ako je potrebno da br-
zo i jednostavno tra-
nsformirate sobu ili da
unesete moderan duh
u enterijer, probajte za
po~etak da „obu~ete“
namje{taj. Ako su
va{e stolice stare ili
vam se, jedno-
stavno, ne
svi|a stil,
probajte
da napra-
vite na-
vlake. Bi-
jele na-
vlake s
interesa-
ntnim
kop~ama mogu
biti vrlo interesantan
detalj u trpezariji.
Dvosjed, fotelju ili so-
fu mo`ete „obu}i“ na
vrlo jeftin na~in. Izbor
materijala na tr`i{tu je
veliki, od tradiciona-
lnih do savremeno di-
zajniranih tkanina.
Ako `elite da impresi-
onirate prijatelje i ro-
dbinu, napravite
sve~ane navlake,
kao, naprimjer, u no-
vogodi{njem dezenu,
i tako ih koristite za
vrijeme praznika.
Ako niste vje{ti ili ne-
mate vremena da sa-
mi iskrojite i sa{ijete
presvlake, povjerite taj
posao iskusnoj kro-
ja~ici. Aako nemate
vremena, jednostavno
uzmite prekriva~ u pr-
avougaonom obliku i
prebacite preko sofe ili
fotelje.
Naida Korman
Soba u
vatrenim
bojama
Naida Korman, lijepa,
mlada i uspje{na vodi-
teljica emisije „Pusti
muziku“, koja se emiti-
ra na programu TVSA,
otkrila nam je u kojem
kutku u ku}i provodi
najvi{e vremena.
- Moj omiljeni kutak je
moja soba, a s obzir-
om na to da sam vuk
samotnjak, volim da
se zatvorim i sama
u`ivam. Dnevni bora-
vak i kuhinja ne pre-
dstavljaju mi mnogo u
ku}i, dok u svojoj sobi
skoro svakog mjeseca
poku{avam praviti ne-
ki razmje{taj. Zidovi
su crveni, a namje{taj
je narand`ast. Sve je
u vatrenim bojama,
sve je neuobi~ajeno i
mogla bih re}i pomalo
vragolasto, kakva sam
i sama - ka`e Naida.
Ad. K.
Savjeti
Ideje z Ideje z ideje...
Zavirite u dom zvijezde kultnih „Prijatelja“
Najdra`i
kutak
15
„Obucite“
namje{taj
Ne postoji `ena koja bar-
em jednom nije po`eljela
da ima odvojen sto za
svoju {minku. Cjelokupni
do`ivljaj mo`ete upotpu-
niti nekim detaljima kao
{to su slika ili lampa. Ako
ste ljubitelj tapeta, njih,
tako|er, mo`ete uklopiti.
Mo`ete izabrati tabure,
prakti~an je i ne zauzima
mnogo mjesta.
Ako po`elite unikatan
sto~i}, uz malo boja i
ma{te, napravite ga sa-
mi, kao i stalke za nakit.
Ne{to {to svakako mo`e
doprinijeti ljep{em izgle-
du sobe je ogledalo. Koji
god sto~i} da izaberete,
ne}ete pogrije{iti, ali vo-
dite ra~una da na njego-
voj povr{ini uvijek sve
bude na svom mjestu.
J
edna od glavnih
zvijezda kultne
serije „Pri-
jatelji“ Metju
Peri (Matthew
Perry) prodaje
jo{ jednu lu-
ksuznu ku}u
u Los An|ele-
su. Iako je ne-
davno pro-
dao modernu ku}u u Si-
jera Taueru u Holivu-
du, Metju je odlu~io
prodati i ovu ku}u
za pet miliona i
695 hiljada dolara.
Ovu je ku}u kupio
2008. godine za
ne{to manje od pet
miliona dolara. Lu-
ksuzna vila potpuno
je ogra|ena od pogle-
da znati`eljnika i ima
tri spava}e sobe i
kupaonice. Ve-
liki dnevni bor-
avak s kami-
nom ima sta-
klene stijene,
odakle se
pru`a pogled
na grad, a uz
glavnu ku}u
sagra|ena je
gara`a za
dva automo-
bila. Dok se
u prizemlju
nalazi i ma-
nja privatna
kinodvora-
na, gornji
sprat uz spa-
va}i dio ima
i otvorenu
terasu.
U vrtu se, ta-
ko|er, nalazi
terasa, ali i
bazen i va-
njski kamin te
spa kutak za
opu{tanje.
(Ad. K.)
Metju prodaje jo{ jednu luksuznu ku}u
Dnevni boravak s kaminom i staklenim stijenama, kinodvorana, bazen, spa kutak
Sto za {minku - san svake `ene
Pripremite dom za No} vje{tica
Obi~aj proslave No}i
vje{tica vu~e korijene iz
drevnog pretkr{}anskog
keltskog festivala mrtvih.
Jedna legenda ka`e da
su se na taj dan bestje-
lesni duhovi svih onih
koji su umrli te godine
vra}ali me|u `ive u potr-
azi za novim tijelom. Da-
nas se svodi na dobru
zabavu i ukra{avanje
„uklete“ ku}e, a evo ne-
koliko savjeta i za vas:
1
Mnogo pa`nje po-
svetite osvjetljenju,
prigu{ite svjetla, zami-
jenite obi~ne sijalice
onima u boji i zapalite
svije}e.
2
Za po~etak, sve „oki-
tite“ pau~inom, po zi-
dovima, ormarima i pro-
zorima...
3
Kupite nekoliko
velikih bundeva,
izdubite ih kako
`elite i unutra stavite
svije}u.
4
Duhove je jednosta-
vno napraviti. Uzmite
obi~nu bijelu plahtu, no-
vinski papir i malo ~vr{}i
konac. Papir zgu`vajte,
preko njega prebacite
plahtu i pove`ite tako da
izgleda kao glava. Pre-
ma `elji mu mo`ete na-
crtati o~i i usta.
5
Za prigodan ar-
an`man za sto potre-
bno vam je raznovrsno
vo}e, crni autolak i bijela
tempera. Nekoliko ko-
mada vo}a posprejajte
autolakom, a kada se
osu{i, temperom oslika-
jte zastra{uju}a ili smi-
je{na lica.
Peri: Vi{e od
pet miliona dolara
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
16
Glumci u Ginisovoj knjizi rekorda
Semjuel L. D`ekson najuspje{niji
VJEN^ANICE SLAVNIH Haljine
U njima
na svoj n
Model koji je nosila Kejt Midlton, najvi{e
„Victoria and Albert“ u Londonu z Kejt
V
jen~anja slavnih
oduvijek su bila u
centru pa`nje me-
dija i javnosti, ali
ono o ~emu se najvi{e go-
vori kada je rije~ o ova-
kvim doga|ajima, svaka-
ko su haljine i vjen~anice
koje poznate mlade oda-
beru. Tako su one lege-
ndarne Grejs Keli (Grace
Kelly) ili princeze Dajane
(Diana) obilje`ile pro{lo
stolje}e, dok je novo doni-
jelo neke nove kultne
vjen~anice, koje su ljepoti-
ce iz javnog `ivota nosile
ili u stvarnom `ivotu ili na
filmu.
1
Za vjen~anje stolje}a u
Engleskoj sada{nja vo-
jvotkinja od Kembrid`a
Kejt Midlton (Kate Middle-
ton) nosila je tradicionalnu
haljinu od ~ipke, dugih ru-
kava s u{ivenim korze-
tom, koju je dizajnirala
modna ku}a Aleksandra
Mekvina (Alexander
McQueen). Ovaj model
odmah je stekao veliku
popularnost i danas je na-
jtra`eniji i najvi{e se kopi-
ra.
2
Nakon {to su do~ekale
da se kona~no skrasi,
`ene {irom svijeta napro-
sto su poludjele za
vjen~anicom koju je nosila
njihova omiljena protago-
nistica Keri Bred{o (Carrie
Bradshaw) u filmu „Seks i
grad“. Sada se dosta njih
`eli udati upravo u jednoj
koja sli~i ovoj haljini diza-
jnerice Vivijen Vestvud
(Vivienne Westwood).
3
Za svoj najva`niji dan
pjeva~ica Gven Stefani
(Gwen) odabrala je zani-
mljivu kombinaciju boja za
svoju vjen~anicu, na rado-
st svih `ena koje ne prefe-
riraju tradicionalno bijelo i
~ipku. Ovu rasko{nu krea-
ciju D`ona Galijana (John
Da se predan rad zaista isplati, dokazao
je holivudski glumac Semjuel L. D`ek-
son (Samuel Jackson), koji je progla{en
najuspje{nijim glumcem svih vremena u
Ginisovoj knjizi svjetskih rekorda. To-
kom svoje dugogodi{nje karijere filmovi
koje je snimao ostvarili su najve}u zara-
du od 7,42 milijarde dolara.
[ezdesetdvogodi{nji glumac je od svoje
prve ve}e uloge, u filmu Spajka Lija
(Spike Lee) „Jungle Fever“ iz 1991. go-
dine, ostvario role u vi{e od sto filmova.
Zahvaljuju}i hitovima kao {to su „Jurski
park“, „Pakleni {und“, „Iron Man“ i pri-
kvel-trilogiji „Ratovi zvijezda“, D`ekson
je postao kralj filmskih blagajni.
U posljednjih dvadeset godina glumac
je snimao prosje~no po ~etiri filma go-
di{nje, {est je snimio u 2010., ~etiri u
2011., a ve} je potpisao za snimanje tri
filma za narednu godinu. Trenutno je
anga`iran u ulozi Martina Lutera Kinga
(Martin Luther King Jr.) u brodvejskoj pr-
odukciji filma „The Mountaintop“.
L. K.
Prema izboru ~italaca magazina
„Fitness“, biv{i supru`nici
D`enifer Aniston (Jennifer) i Br-
ed Pit (Brad Pitt) imaju najzgo-
dnija tijela u svijetu {ou biznisa
me|u slavnima koji imaju vi{e
od 40 godina. Osim {to se sma-
traju poznatima u najboljoj for-
mi, oni su nadma{ili svoje supa-
rnike i kolege Hali Beri (Halle
Berry) i Vila Smita (Will Smith).
Kameron Dijaz (Cameron Diaz),
koja je uvijek zauzimala prvo
mjesto na listi najpo`eljnijih tije-
la, zbog previ{e mi{i}a i, prema
mi{ljenju njenih fanova, pretjeri-
vanja s vje`banjem, ovog puta
se na{la jedno mjesto iza Ani-
ston, koja je porazila i partnericu
svog biv{eg mu`a An|elinu \oli
(Angelina Jolie).
Na listi su se na{li i D`enifer Lo-
pez (Jennifer), koja ima najzgo-
dnije tijelo nakon poro|aja,
dok su za najseksepilniji
par progla{eni Dejvid
(David) i Viktorija Bekam
(Victoria Beckham).
Pit: U najboljoj formi
U duhu nadolaze}e No}i
vje{tica ili popularnog
„Halloweena“, ameri~ki
„Daily News“ na {aljiv i
neobi~an na~in predsta-
vlja poznate iz {ou bizni-
sa - ni manje ni vi{e ne-
go kao zombije, usput
smi{ljaju}i po{alice za
svakoga od njih.
Tako za D`enifer Aniston
pretpostavljaju da bi te{ko
dobila ulogu i u jednoj ro-
manti~noj komediji, kojih
je najvi{e snimila, ukoliko
bi izgledala kao hodaju}i
le{.
Iako izgleda kao svoj al-
ter ego u filmu „Jennifer’s
Body“ i ne}e pobje|ivati
na listama najseksepilni-
jih, Megan Foks (Fox)
ipak je „najzgodnija na
groblju“. An|elina \oli pr-
ogla{ena je najpo`eljni-
jim zombijem, a tvorci za-
nimljive fotogalerije nada-
ju se da }e Bred Pit (Brad
Pitt) dobiti starateljstvo
nad njihovom djecom
ukoliko An|elini „krene
pjena na usta“.
Me|u „slavnim zombijima“
na{li su se i Lindzi Lohan
(Lindsay), Britni Spirs
(Britney Spears), Opra Vi-
nfri (Oprah Winfrey), vodi-
telj NBC-ja Konan O’Bra-
jen (Conan O’Brien),
D`astin Biber (Justin Bie-
ber) i mnogi drugi.
L. K.
Fotogalerija „Daily Newsa“
Poznati kao zombiji
Fergi: Stala nakraj
zlim jezicima
Kejt Mos: ^arobna
vjen~anica
Midlton: Najvi{e je
kopiraju
Magazin „Fitness“ odabrao
Aniston i Pit imaju
najzgodnija tijela
D`ekson:
Kralj
filmskih
blagajni
Aniston:
Porazila i
An|elinu
Foks: Najzgodnija \oli: Najpo`eljnija
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
17
koje su ve} postale kultne
su zablistale
ajva`niji dan
se kopira z Gven Stefani svoju vjen~anicu donirala Muzeju
Mos nosila haljinu opto~enu dijamantima
Galliano), koja je bila na-
pola bijela, a napola
ru`i~asta, pjeva~ica je i
sama nazvala umje-
tni~kim djelom, a na kraju
ju je, zbog straha da }e je
okrznuti zub vremena, do-
nirala Muzeju „Victoria
and Albert“ u Londonu.
4
Ova dama prepoznatlji-
vog stila nije iznenadila
fanove savr{enom
vjen~anicom, ali ni ogro-
mnim vjen~anjem kralje-
vskih razmjera. Satenska
haljina Vere Vang (Wang),
jednostavnog kroja i boje
{ampanjca s korzetom
dubokog dekoltea, bila je
posebno izra|ena za Vi-
ktoriju Bekam (Victoria
Beckham), a stajala joj je
kao salivena.
5
Iako joj brak nije op-
stao, prelijepa glumica
Eva Longorija blistala je
poput princeze na
vjen~anju s Tonijem Par-
kerom (Tony). Ova
„ku}anica“ isprva je `el-
jela imati deset haljina, ali
je na kraju morala odabra-
ti jednu, vjen~anicu
An|ela San~eza (Angel
Sanchez) s duga~kim
{lepom i mno{tvom vola-
na.
6
Pjeva~ici Fergi (Fer-
gie) modni znalci ~es-
to spo~itavaju nedosta-
tak stila u odijevanju.
Ipak, kada je do{ao njen
veliki dan, ova zvijezda
potrudila se da zlim jezi-
cima stane nakraj. Za
njenu vjen~anicu pobri-
nuo se slavni italijanski
dvojac „Dolce & Gabba-
na“, koji joj je odabrao
snje`nobijelu vjen~anicu,
specifi~nog „sirena“ kro-
ja, koja ostavlja bez da-
ha.
7
Buntovnica, ali i jedna
od najljep{ih `ena na
svijetu Kejt Mos (Kate Mo-
ss) u naj~arobnijem izda-
nju pojavila se na svom
vjen~anju. Za taj dan Kejt
je zablistala u spektakula-
rnoj kreaciji D`ona Galija-
na, koja je bila opto~ena
prelijepim dijamantima s
besprijekornim velom.
(L. K.)
Davne 1961. godine sni-
mljena je legendarna ro-
manti~na komedija
„Doru~ak kod Tifanija“, ko-
ja je obilje`ila karijeru lije-
pe Odri Hepbern (Audrey
Hepburn). U povodu toga,
u ~ast slavne glumice u
Rimu je otvorena izlo`ba
„Odri u Rimu“, na kojoj }e
biti prikazani predmeti iz
njenih filmova te njene
li~ne stvari koje su je vezi-
vale s ovim gradom.
Naime, Odri je tokom bra-
ka s italijanskim neuropsi-
hijatrom Andreom Dotijem
(Dotti), iz kojeg je dobila
sina, `ivjela u Vje~nom gr-
adu, a povezanost s njim
izrazila je i kroz nekoliko
svojih uloga, poput one u
filmu „Praznik u Rimu“.
Scenarij ovog kultnog fi-
lma je, tako|er, izlo`en u
Rimu, u muzeju „Museum
of Ara Pacis“.
Osim umjetni~ke i senti-
mentalne vrijednosti, iz-
lo`ba ima i humanitarni
karakter, jer }e se dio no-
vca od prodaje ulaznica
donirati borbi protiv neu-
hranjenosti djece, za koju
se i sama Hepbern zala-
gala.
Uobi~ajeno je da lik i dje-
lo nekog umjetnika i mu-
zi~ara koji su tokom `iv-
ota stekli svjetsku slavu,
nakon smrti dobiva ve}u
vrijednost i vi{e se cijeni.
Tako rastu i prihodi od
njihove vrijedne ostav{ti-
ne pa je tako na
„Forbesovoj“ listi kralj
popa Majkl D`ekson
(Michael Jackson) trenu-
tno najbogatija mrtva
slavna osoba sa zara-
dom od 170 miliona do-
lara u posljednjoj godini.
Njegov poznati album
„Thriller“ postojan je na
drugom mjestu po zara-
di, a i najprodavaniji je u
historiji muzi~ke industri-
je.
Na listi ga slijede Elvis
Prisli (Elvis Presley) sa
zara|enih 55 miliona do-
lara te legendarna glumi-
ca ~iji je `ivot napokon
preto~en u filmsku pri~u
- Merilin Monro (Marylin
Monroe) sa 27 miliona
dolara. Ovim velikanima
pridru`ili su se i D`on
Lenon (John Lennon),
Elizabet Tejlor (Elizabeth
Taylor), Albert Ajn{tajn
(Einstein), Endi Vorhol
(Warhol) i mnogi drugi. D`ekson: Zarada od 170 miliona dolara
U povodu godi{njice filma
„Odri u Rimu“ u
~ast Odri Hepbern
“Seks i grad“: @ene lude za ovom haljinom
Gven Stefani:
Umjetni~ko djelo
„Forbesova“ lista najbogatijih mrtvih slavnih osoba
D`ekson uvjerljivo prvi
Hepbern: Pedeseta godi{njica filma
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
18
Filter za zrak
Neobi~ni filter za zrak
stilski je ugodan i potpu-
no prirodan, a proizvod
je originalne saradnje fr-
ancuskog dizajnera Ma-
tjea Lehaneura (Mathieu
Lehanneur) i profesora s
„Harvarda“ Dejvida
Edvarda (Davida Edwar-
da).
Filter nazvan „andrea
air filter“, koristi ku}ne
biljke kao pro~i{}iva~e
koji upijaju razli~ite ba-
kterije i hemijske su-
pstance, zaga|iva~e zr-
aka u domu.
Zidna korpa
Dizajnerica Helen [tajn-
er (Helene Steiner) po-
darila je novo zna~enje
korpi za prljavi ve{. Od
~esto skrivanog komada
namje{taja
stvorila je primamljiv de-
korativni detalj.
Korpa je smje{tena na
sami zid s kojeg se koli-
ko lako montira, toliko la-
ko i skida.
Otvor korpe je konkavan
pa ve{ ne mo`e ispasti iz
unutra{njosti.
Jedne ve~eri 1936.
godine Robert Kob
(Cobb), vlasnik po-
znatog restorana
„Brown Derby“ u Holi-
vudu, na{ao se u ni-
malo zavidnoj situaci-
ji. Upravo uo~i zatva-
ranja ugostiteljskog
objekta nai{la je gru-
pa ogladnje-
lih
glu-
maca.
Kob je,
zajedno sa
svojim kuharima, na-
brzinu pripremio sala-
tu od ostataka hrane iz
fri`idera i legenda je
ro|ena. Impresije go-
stiju koji su je jeli te
ve~eri, vlasnika su toli-
ko odu{evile da se sa-
lata kob ubrzo na{la u
stalnoj ponudi restora-
na, a poslije se njen
dobar glas {irio sve
dalje.
Danas je salatu kob
mogu}e poru~iti u sko-
ro svim restoranima
{irom svijeta.
Predaje, pri~e, ~injenice
Fakti
Inovacije...
Info
z
Info
z
Info...
Kuglof - i carevi su ga voljeli
Prema nekim tuma~enjima, austrijskom caru Franji Josipu kola~ je pripremala
njegova bliska prijateljica, odnosno obli`nji slasti~ar po njenom receptu
K
ulinarska historija uvijek je za-
magljena me|usobnim utjeca-
jima i preuzimanjima, satkana
od predaja, pri~a i ~injenica. U neu-
hvatljivoj etimologiji kuhinjskih mirisa
~injenice izmi~u pred glasinama. Ta-
ko je i pri~a o kuglofu sastavljena od
predaje, historije i tra~a.
Kao i sva znamenita jela, i ku-
glof prati mno{tvo legendi koje
ispisuju (pri)povijest tog kola~a.
Pa ko bi sa sigurno{}u mogao tvr-
diti u ~ijoj je rerni zamirisao taj ko-
la~ od dizanog tijesta? Je li na-
stao na podru~ju Njema~ke,
{to bi se moglo zaklju~iti iz
njegovog imena, u fr-
ancuskoj pokrajini
Alzak, gdje ~ak
postoji i festi-
val kuglofa,
ili je njime,
jednako kao i vanilin-kiflicama, Be~
slavio slom osmanske opsade po-
tkraj 17. stolje}a?
Prema nekim tuma~enjima, austri-
jskom caru Franji Josipu pripremala
ga je njegova bliska prijateljica,
odnosno obli`nji slasti~ar po nje-
nom receptu pa, navo-
dno, odatle potje~e i varijanta tog ko-
la~a znana kao carski kuglof.
Op}enito govore}i, kuglof se nasla-
nja na dugu tradiciju slatkih hljebo-
va, kojima se tokom slavlja prekidala
svakodnevica. Sli~no kao italijanski
hljeb panetone, i kuglof ima lagano,
prozra~no tijesto s kvascem, mlije-
kom, maslacem i jajima, koja mu da-
ju zla}anu boju.
Sve ina~ice osnovnog recepta pripr-
emaju se u okruglom kalupu izbra-
zdanih zidova s rupom u sredini.
Isprva su kalupi bili od pe~ene gli-
ne, a poslije metalni, ~esto
bakreni i vrlo dekorativni,
sjajan ukras na zidovi-
ma gra|anskih ku-
hinja po~etkom
20. stolje}a.
Vru}a ~okolada na ka{ici
Iz Holandije sti`u
dobre vijesti za
~okoholi~are -
„hotchocspoons“.
Novi proizvod iz
„Chocolate Compa-
nyja“ predstavlja pr-
avi mali ure|aj za
pripremu vru}e
~okolade u ovim
hladnim danima.
Dolazi u vi{e od 50
okusa, od onih s viskijem ili amaretom pa do dje~ijih
varijanti s bombonima M&M. ^ar je u tome {to se
~okolada ve} nalazi na drvenoj ka{ici, koju samo tr-
eba umo~iti u vru}e mlijeko i otopiti mije{aju}i.
„Hotchocspoons“ mo`e se naru~iti i online, i to 20
komada za 50 eura.
Automat za vino
U supermarketima
{irom Francuske po-
stavljeni su tankovi s
vinom, koje kupci
mogu puniti u vlastite
fla{e ili spremnike
raznih veli~ina, ovi-
sno o koli~ini koju
`ele kupiti. Pri tome
se koristi elektronska
pumpa sli~na onoj za
benzin, a dobiveni ra~un pla}a se na blagajni.
Ovaj savremeni na~in prodaje vina uvela je Francu-
skinja Astrid Terzijan (Tarzian), a uskoro bi se trebala
pojaviti i u ameri~kim trgovinama.
Prodaja vina u rinfuzi pogodna je zbog finansijskog i
ekolo{kog aspekta, odnosno zbog smanjivanja ne-
potrebne ambala`e.
Lazanje od sto slojeva
Njujor{ki restoran „Del
Posto“ ponudio je laza-
nje od sto slojeva. U re-
storanu Marija Batalija i
Lidije Bastijani} (Bas-
tianich) kuhar Mark La-
dner osmislio je specija-
litet karakteristi~an za
italijansku kuhinju, po
kojoj je „Del Posto“,
ina~e, poznat.
Pri izradi stoslojnih lazanja u~estvovale su tri ekipe,
jedna je bila zadu`ena za pripremu mesa, druga za
izradu tjestenine, dok je tre}a sve zajedno slagala
u veliku posudu za pe~enje.
Najnezgodniji dio posla bilo je rezanje i serviranje
ve} gotovih lazanja, za {ta se koristio poseban pri-
bor.
Salata kob
iz Holivuda
Sli~an turbanu
Lokalne i regionalne razlike u receptur-
ama su mnoge, ali danas se naziv ku-
glof, „kougelhupf“, „gugelhupf“, „bund-
cake“... koristi za kola~ karakteristi~nog
prstenastog oblika, sli~an turbanu ili ka-
pulja~i, kojima, o~ito, i duguje naziv.
Naslanja se na
dugu tradiciju
slatkih hljebova
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
19
S
ve ima svoj kraj, pa
~ak i jedan kontine-
nt. Ako po`elite da
do|ete ba{ do same ivi-
ce Evrope, isklju~iv{i pri
tome britanske, irske i
islandske otoke, na{li bi-
ste se na atlantskoj obali
Portugala i ta~ke zvane
Kabo da Roka.
Najzapadniji dio evro-
pskog kontinenta nalazi
se na 40 kilometara za-
padno od Lisabona,
odnosno 18 kilometara
od Sintre. Do samog
mjesta mo`e se sti}i iz
pravca drevne Sintre ili
mjesta Ka{kai{ i E{toril.
Galije i karavele
Iznad zapjenu{anih valo-
va dominira crveno-bijeli
svjetionik iz 1772. godi-
ne, koji je poput stra`ara
nekada ~uvao moreplo-
vce, a danas brojne pre-
kookeanske brodove koji
napu{taju Stari kontinent
i kre}u prema svjetskim
morima.
U turisti~kom birou u
okviru svjetionika
mo`ete dobiti podatke o
lokalnim zanimljivostima
i redu vo`nje te usput ku-
piti neki od suvenira. Ne
smijete propustiti priliku
da nabavite certifikat da
ste bili ba{ tu, na kraju
Evrope. Za skromnih pet
eura ljubazni proda-
va~ pravilno }e
ispisati va{e ime s
datumom na di-
plomi, koju
}ete, sasvim
sigurno, svi-
ma ponosno
pokazivati
crno na bije-
lo. U malom
kafeu
mo`ete popiti ~a{u
odli~nog porta, „café-
com-leite“ (portugalska
verzija kapu~ina bez pje-
ne) ili pojesti jedan „bolo
de laranja“ (kola~ s nara-
nd`om).
Ovdje je sve nekako po-
sebno, pa i nebo ima ne-
ku neponovljivu boju, a
svod je ispresijecan bro-
jnim bijelim tragovima
koje ostavljaju d`ambo-
d`etovi, ba{ kao nekada
kada su uzburkane valo-
ve okeana presijecale
portugalske i {panske
galije
i kar-
avele
i kada
su u
otkrivanja i osvajanja
novih svjetova kretali
Vasko de Gama, Ma-
gelan ili Kolumbo.
Ka{kai{ i E{toril
Na putu prema ili od Ka-
bo da Roke, pored ma-
gi~ne Sintre, svakako tr-
eba obi}i Ka{kai{ i E{tor-
il. Oni se nalaze na atla-
ntskoj obali u blizini estu-
arskog u{}a rijeke Te`o.
Ka{kai{, nekada{nje ri-
barsko selo, bio je veoma
popularan me|u
portugalskim plemi}ima
koji su tu zbog izuzetne
klime gradili svoje ljetni-
kovce. Ovo mjesto i da-
nas privla~i pa`nju svo-
jim pje{~anim pla`ama,
ribarskom lukom i pa-
la~ama sa po~etka
pro{log stolje}a, kada
se tu po~eo razvijati tur-
izam u Portugalu.
Obli`nji E{toril poznat
je po sportskim do-
ga|ajima, svakog apr-
ila odr`ava se motoci-
klisti~ka utrka, u maju
je ATPteniski turnir, a
tokom jula na hipodr-
omu se odr`avaju ko-
nji~ka takmi~enja. Za
ljubitelje golfa, infor-
macija da u okolici
postoji ~ak sedam
terena sa 18 rupa.
(L. K. P.)
Info
z
Rt, poznat i kao Li-
sabonska stijena iz vr-
em
ena m
oreplovaca,
Rim
ljani su nazivali
Prom
ontorium
M
a-
gnum
.
z
Nalazi se u okviru
parka prirode Sera da
Sintra.
z
Najzapadnija je
ta~ka Evrope.
Hladna morska voda
Valja napomenuti da je, za na{e pojmove, morska voda prili~no hladna, ali i
to da ve}ina pla`a ima presti`nu plavu zastavicu, kao simbol kvaliteta, ~is-
to}e i sigurnosti. Zbog stalno prisutnog vjetra s Atlantika, obala ima idealne
uvjete za jedrenje i ostale sportove na vodi.
MOJE PUTOVANJE Kabo da Roka, na samoj ivici Evrope
Mjesto gdje prestaje
zemlja i po~inje more
Iznad zapjenu{anih valova dominira crveno-bijeli svjetionik iz 1772. godine, koji je poput stra`ara nekada
~uvao moreplovce z Ne smijete propustiti priliku da nabavite certifikat da ste bili na kraju Evrope
Mjesto gdje prestaje
zemlja i po~inje more
20 Nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz
oglasi
LUTRIJA BIH,
SARAJEVO
29.10.2011.god.
O^EKIVANI JACK POT ZA 44. KOLO TV BINGA 950.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 43. KOLO TV BINGA ODR@ANO
DANA 28.10.2011.godine
47
30 70 41 62 34 23 35 37 25 66 84 53 72 76
4 5 6 7 5 4
36 86 48 82 33 56
38 83 03 81 26 06 27 01 02 28 11 19 45 87 61 49 09 89 79
IZVU^ENE SMS PORUKE U IGRI IGRA^-GOST „ [ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
1. VISOKO ZASTUPNIK: 00307 4430010 036-0035548-21
2. HAD@I]I ZASTUPNIK: 00128 4430001 036-0447250-03
3. TRAVNIK-TURBE ZASTUPNIK: 00143 4450179 036-1646895-41
4. KAKANJ ZASTUPNIK: 00084 4430220 035-1514042-89
5. KLADANJ ZASTUPNIK: 00162 4450033 036-0721267-75
DOBICI U SMS IGRI IGRA^-GOST „[ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
1. 10.000,00 KM
2. 4.000,00 KM
3. 3.000,00 KM
4. 2.000,00 KM
5. 1.000,00 KM
6. 4.000,00 KM
7. 3.000,00 KM
8. 2.000,00 KM
9. 1.000,00 KM
10. +1.000,00 KM
11. 500,00 KM
12. 500,00 KM
13. 500,00 KM
14. 500,00 KM
15. 500,00 KM
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 29.10.2011.god.
BINGO 37+ DOBITAKA: 1 . . . . .29.647,80 KM
SA 10 POGODAKA (2 REDA ) DOBITAKA: 22 . . . . . . . 808,60 KM
SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA: 6.886 . . . . . . .4,90 KM
SA 14 POGODAKA (BEZ DVA REDA) DOBITAKA: 1 . . . .200,00 KM
SA13POGODAKA(BEZ DVAREDA): 63DOBITAK 2SISTEMSKALISTI]A
JACK POT ZA 42. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862.022,10 KM
UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239.319,00 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143.591,40 KM
FOND ZA SMS NAGRADNU IGRU . . . . . . . . . . . . . . . .20.000,00 KM
FOND ZA 14. POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.000,00 KM
FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.647,80 KM
PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . 29.647,80 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.788,70 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.507,00 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 KM
LUTRIJA BIH,
SARAJEVO
29.10.2011.god.
BINGO PLUS 6 DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT
BINGO PLUS 5 DOBITAKA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.128,80 KM
BINGO PLUS 4 DOBITAKA: 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .672,20 KM
BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM
BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 1.420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
U 42. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.773,00 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.863,80 KM
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (11.353,52 + J.P. 12.978,96) .24.332,48 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.510,28 KM
BINGO PLUS 6 DOBITAKA: NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT
BINGO PLUS 5 DOBITAKA: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.008,60 KM
BINGO PLUS 4 DOBITAKA: 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860,80 KM
BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM
BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 1.490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM
GARANTOVANI JACK POT ZA 44. KOLO BINGO PLUS 50.000,00 KM
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS:
U 43. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81.902,00 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.141,20 KM
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (10.712,48 + JP 24.332,48) 35.044,96 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.428,72 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 43. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 28.10.2011.godine
KONA^AN IZVJE[TAJ 42. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 21.10.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 42. KOLO TV TOMBOLE-BINGO:
OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 43. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 28.11.2011.god.
55 69
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r.
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.
DOBITAK LAPTOP:
ZENICA
00150 4410033
036-0668740-13
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
JACK POT ZA 43. KOLO . . . . . . . . . . .918.252,60 KM
UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . .245.706,00 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . .147.423,60 KM
FOND ZA IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . .20.000,00 KM
FOND ZA 14 POGODAKA . . . . . . . . . . . .5.000,00 KM
FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . .30.605,90 KM
PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . .30.605,90 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . .18.363,50 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . .34.848,30 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 KM
22 16 43
VISOKO ZASTUPNIK 00307 4410013 036-0035381-73 1xB37+
JABLANICA ZASTUPNIK 00260 4440001 036-3622548-21 1xB37+
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 37+ DOBITAKA: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.302,90 KM
SA 10 POGODAKA ( 2 REDA ) DOBITAKA: 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . .834,70 KM
SA 5 POGODAKA ( 1 RED ) DOBITAKA: 8.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,30 KM
SA 14 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA 73 . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 KM
SA 13 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA 746 DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTI]A
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
KONA^AN IZVJE[TAJ 42. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 21.10.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 42. KOLO IGRE BINGO PLUS
OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 42. KOLO TV BINGA JE 28.11.2011.godine
DOBITAK BINGO 37+
Na osnovu ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i ko-
ri{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
(„Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08,
4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog
ure|enja
objavljuje
JAVNI POZIV
za uvid u
GLAVNI PROJEKAT SANACIJE BI[^EVI]A KU]E U
MOSTARU
autor projekta: Gra|evinski fakultet Univerziteta „D`emal
Bijedi}“ u Mostaru,
investitor: Agencija „Stari grad“ Mostar
1.
Na Javni poziv se, u skladu sa ~lanom 56 stav 3 i 4. Zakona o
prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federa-
cije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postu-
pku izdavanja odobrenja za sanaciju Bi{}evi}a ku}e u Mosta-
ru, izgra|ene na zemlji{tu ozna~enom kao k.~.br. 29/40 i
29/50 K.O. Mostar I, na podru~ju Grada Mostara, a koja se
nalazi u sklopu Stambeno graditeljske cjeline Bi{}evi}-Lak{i}
u Mostaru, progla{ene nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine.
2.
Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u
roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana
objavljivanja poziva.
3.
Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne oda-
zove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se o tome pisano
izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.
4.
Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u
prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja,
ul. Mar{ala Tita br. 9a u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku
od 15 dana.
Broj: UPI/03-23-2-386/10
Broj: 08-03/I-2-34.2-283-3/11
Dana, 20. 10. 2011. godine.
Na osnovu ~lana 20. Zakona o namje{tenicima u Organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Herce-
govine („Sl. novine FBiH“ broj: 49/05), Ministar unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje
PONI[TENJE JAVNOG OGLASA
Za prijem namje{tenika u radni odnos na odre|eno i neodre|eno radno vrijeme
Poni{tava se Javni oglas broj: 08-03/I-2-34.2-283-2/11 od 09. 06. 2011. godine, za prijem namje{te-
nika u radni odnos na odre|eno i neodre|eno radno vrijeme, objavljen dana 14. 06. 2011. godine u sr-
edstvima javnog informisanja, pod ta~kom 2, a koji se odnosi na poslove i radne zadatke vi{i referent
za poslove pisarnice i kurirske slu`be - jedan izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme u Odjeljenju za
administraciju Grada~ac, a radi reorganizacije poslova i radnih zadataka u Ministarstvu unutra{njih
poslova Tuzlanskog kantona.
U preostalom dijelu Javni oglas ostaje nepromijenjen.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\EQA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF PHYSICAL PLANING
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
TUZLA
BINGO 37+ DOBITAK IZVU^EN NA 45. BROJU
21
Dnevni avaz, nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
Tačno
Netačno
1. NETAČNO
2. TAČNO
Mumifikacija čuvanje
tijela za sahranu
Mumifikacija je
balzamiranje ili na
drugi način čuvanje
tijela za sahranu na
način kako su to či-
nili drevni Egipćani.
Proces mumifikacije
varirao je u raznim
razdobljima u Egip-
tu, ali je uvijek po-
drazumijevao vađenje unutrašnjih or-
gana, premazivanje leša smolom i umo-
tavanje u lanene zavoje s time što se zna
da su u poznoegipatskoj epohi organi
uklanjani poslije tretmana mazivom.
Među brojnim narodima koji su
primjenjivali mumifikaciju zna se da je
to prakticirao živalj u Toresovom mo-
reuzu, nedaleko od Papue Nove Gvineje,
a radile su to i Inke.
3. TAČNO
Veliki i aerodnamičan
viseći most na Bosforu
Bosforski most,
koji se još naziva i
Prvim bosforskim
mostom, velik je i
aerodinamičan vi-
seći most na Bo-
sforu. Dugačak je
1500, a širok 39
metara. Kad je na-
pravljen bio je most s četvrtim najvećim
visećim rasponom na svijetu i najduži
izvan SAD.
I danas se može pohvaliti da je 16.
najduži viseći most na svijetu. Završen
je na današnji dan 30. oktobra 1973., dan
nakon 50. godišnjice osnivanja Repu-
blike Turske.
Bosfor je moreuz dug oko 30 km, a na
najužem mjestu je širok samo 660 me-
tara. Smatra se jednim od najvažnijih
vodenih putova, a njime godišnje prođe
prođe 50.000 brodova.
1
Nije poznato da je neka radio-drama
izazvala paniku među građan-
stvom?
2
Mumifikacija je balzamiranje ili na
drugi način čuvanje tijela za sahra-
nu?
3
Bosforski most je velik i aerodina-
mičan viseći most na Bosforu?
ZDRAVLJE Mala apoteka darova prirode
f|ä||ä8fë-ãäãäc|ä|tã|| | 1|äčãää 1ä1äã |ãäääã täãä| 1ãä
Savjetodavni odbor američkog Centra za prevenciju i kontrolu
bolesti preporučioje vakcinaciju svih dječakau dobi od11 i
12 godina protiv spolno prenosivog humanog papilomavirusa
(HPV).
Do sada se tek trećina američkih tinejdžerica vakcinisala
protiv HPV-a, pa je takav ograničeni odaziv nagnao stručne
krugove da preporuku prošire i na dječake.
- Kod dječaka vakcina će štititi i od tipova raka povezanih s
virusom, kazala je Ane Šaušat (Anne Schuchat), direktorica Na-
cionalnog centra za vakcinisanje te će smanjiti potencijalni ri-
zik širenja virusa s muškaraca na žene.
U zimskim mjesecima jabuke su nezaobilazne u borbi s virusima i
infekcijama, prehladama i padom imuniteta. Sadrži brojne vita-
mine, ponajprije su to vitamin C, zatim A, E te vitamini B grupe.
Bogata je i mineralima kao što su kalij te kalcij, fosfor, magnezij i
željezo. Osim na imunološki, pozitivno utječe i na krvni sistem, rad
srca i rad bubrega.
Osim toga, jabuka sadrži i fruktozu, šećer koji može zadovoljiti želju
za slatkim, a da pritom ne izazove velike promjene koncentracije glu-
koze u krvi.
Nezaobilazna je u jelovnicima bolesnika upravo zbog svojih hranji-
vih sastojaka, koji ne opterećuju probavu.
Kako je Orson Vels
izazvao paniku
Orson Vels (Or-
son Welles) bio je
američki glumac,
redatelj, scenarist i
producent. Smatra
se jednim od naj-
važnijih dramskih
umjetnika 20. sto-
ljeća, a 2002. u izboru Britanskog fil-
mskog instituta proglašen je najvećim
filmskim redateljem svih vremena.
Čuvena je njegova prezentacija ra-
dio-dramw H. G. Wellsa “Rat svjetova” od
30. oktobra 1938. kojom je izazvao masovnu
paniku jer se u drami radi o dolasku Mar-
sovaca na Zemlju. Paniku je nekoliko mje-
seci kasnije spomeno i Hitler u jednom svom
govoru.
Tokom ratnih godina Vels je kroz no-
vinarstvo, radio i javne nastupe postao oz-
biljni politički aktivist i komentator blisko
povezan s Franklinom D. Ruzveltom. Go-
dine 1941. je napisao, režirao, producirao i
nastupio u Građaninu Kejnu (Kaneu) koji se
u raznim anketama nalazi na prvom
mjestu najboljih filmova svih vremena.
Za fil: 180 g mljevenih
oraha, 1/2 dl ruma, 150 g
šećera, 60 g maslaca, 20 g
suhog grožđa, 1/2 dl mlijeka.
Za preliv: 100 gčokolade u
prahu, 50 g kakaa, 150 g šećera,
3 žumanca, 2 dl mlijeka, 1 dl
slatkog vrhnja, 20 g škrobnog
brašna, 1 dl ruma.
Način pripreme:
1. Orahe preliti vrelim mli-
jekom, umiješati šećer, rasto-
pljeni maslac, suho grožđe i
rum.
2.Namazati na palačinke i
saviti ih u trougao.
3. Prokuhati sastojke za
preliv dokse nezgusne i preliti
palačinke.
Prijedlog za desert
fã|ãč|äc|
tã ä|ãt|Mã
M
M M
GLUMICA
SILVIJA
(”Emanuela”)
PJEVA^ICA
EKME^I]
NEOBU^EN,
GO
RE@ISER
TARKOV-
SKI
HOROZ,
KOKOT
KO[ARKA[
OLAJD@U-
VON
[PANSKI
PJESNIK
HUAN DE
H.I.
GR^KI
DIDAK-
TI^KI
PJESNIK
NARAN-
^ASTO
MASTILO
KLIZA^ICA
MIDORI
NA[
SLIKAR
MARIO
U@E,
KONOPAC
IZVR[ITI
PONOVNU
ANIMACIJU,
O@IVJETI
ITALIJA
NA KOJEM
MJESTU
MA^KA
ODMILJA
FUDBALSKI
STRU^NJAK
FERENC
GRAD U
RUMUNIJI
S.M.
PJEVA^
ZERO
BOJA U
KARTAMA
URAN
PJEVA^
OFARIM
MAJSTOR
ZA TAPETE
DIO,
UDIO
LANTAN
IME
GLUMICE
NA SLICI
DOKAZ O
ODSUSTVU
S MJESTA
ZLO^INA
JOD
GLE\,
CAKLINA
PREZIME
GLUMICE
NA SLICI
RASPARIVATI, OMA,
MAGELAN, MONTER,
ZEVS, AR, AROMA, AE,
NEBRIGA, ANK, STING,
LAKAT, AIK, OFICIRI
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2690
Naučnici sa britanskog Uni-
verziteta “Ekseter” nedavno su
otkrili da redovno konzumira-
nje soka od cvekle povećava iz-
držljivost sportista.
Naime, sok od ovog povrća
širi krvne sudove, snižava priti-
saki omogućava kvalitetniji pro-
tok krvi, ali istovremeno utječe
na mišićno tkivo i smanjuje ko-
ličinu kiseonika koja je organiz-
mu neophodna tokom vježbanja.
Ove osobine soka od cvekle
pozitivno utječu na sposobnost
izvršavanja fizičkih aktivnosti,
bilo da je riječ o naporima viso-
kog ili niskog intenziteta.
Naime, sok od cvekle sadrži
visok nivo nitrata, za koji su
naučnici ustanovili da je presu-
dan za poboljšanje fizičkih per-
formansi ispitanika.
- Iako je ovo istraživanje pro-
vedeno samo na mlađim, zdra-
vim i fizički veoma aktivnim
osobama, naučnici misle da bi
ovaj napitak mogao pomoći i
starijim osobama ili onima sa
kardiovaskularnim i plućnim
problemima. Svakodnevno ko-
nzumiranje svježeg soka od cve-
kle i njima bi pomoglo da budu
fizički aktivniji i radesve ono što
u suprotnomne bi bili u stanju -
tvrdi autor studije Keti Lensi
(Cathy Lency).
0äää|ã tã ãä||ää||| ž|ää|
Redovno konzumiranje soka od cvekle povećava izdržljivost sportista i čak
za 16 posto produžava vrijeme njihovog vježbanja
Sok od cvekle je
i hrana i lijek
UKUSNI
VALJKASTI
MORSKI
[KOLJ-
KA[I
GOVORNIK
”International
Phonetic
Association”
SLAVNI
GR^KI
MISLILAC
OBOR,
TOR
KOZA^KI
POGLAVICE
PJEVA^ICA
NA SLICI
ZEMLJI[NE
MJERE
PRISTALICA,
POBORNIK
AUTOR
REPOR-
TA@E
MAJSTORI
ZA STAKLO
TORINO
CIGANI
ENGLESKA
GROFO-
VIJA
AFRI^KA
ZEMLJA
POVR[INA
ZEMLJI[TA
(lat.)
@ENSKI
PJEVA^KI
GLAS
BLESAN,
GLUPAN
CELZIJUS
PAUZA
SELJACI,
ZEMLJO-
RADNICI
BIV[I
BUBNJAR
IVANDI]
RUSKO
MU[KOIME
GRADU
ANTI^KOJ
BEOTIJI
RUSKO
MU[KOIME
UREDNIK
SPORTSKOGPROGRAMA
NA BHT1
L.Z.
MU[KO
IME
LUBENICA
AMPER
KAZNA
GUBITKA
^ASTI(gr~.)
ERBIJ
VELIKA
VODENA
POVR[INA
BULJOOK
FRANCUSKI
GRAD
MORSKI
GREBENI
MALJAV
METAR
HEMIJSKI
ELEMENT
NA[GRAD
NA JAD-
RANU
INOSAVA
ODMILJA
BUDISTI^KI
SVE]ENIK
BRBLJIVO
KOJINISU
SLANI
MJERILO
VRIJED-
NOSTI
MALIKUT
J.K.
MU[KO
IME
AMERICIJ
PJEVA^AH-
MEDOVSKI
PREDMET
OBO@AVA_
NJA
RADIJUS
TIGANJ
PJEVA^
MONTENO
ITALIJA
OKAMENJE-
NIOSTA-
TAK
STARA
MJERA ZA
TE@INU
STRA[NI
DIVIZGR^.
MITOLOGIJE
FR.GLU-
MACALEN
NAUKA O
METODIMA
RADA
(mn.)
FRANCUS-
KA
GLUMICA
ANUK
DR@AVNA
BLAGAJNA
TAMNICA,
ZATVOR
NOSA^
MILANO
^INITI
DIVLJA[TVO
RIMSKI:
1050
HEMIJSKI
ELEMENT
STARIJI
GLUMAC
JUL
ELEKTRON
DR@AVA U
AFRICI
SILOM
OTVORITI
SKUP
]ELIJA
ISTE
GRA\E
(mn.)
PJEVA^ICA
DAJANA
JEDINICA
JA^INE
EL.ENERG.
JEDNAKO
(tur.)
FAMILIJA,
PORODICA
KALIJ
LUKSUZNI
HOTEL U
LONDONU
GLUMAC
DIZEL
[AHIST
KASPAROV
RIJEKA
U^ESTALI
GLAGOL
]IRILI^NO
PISMO
386
IME
AUTOMO-
BILISTE
NA SLICI
SRASTATI
U[TO
ODJE]A
SVE]E-
NIKA
(mn.)
POVR[INA
ZEMLJI[TA
(lat.)
ZBIR,
ZBROJ
DR@AVNA
BLAGAJNA
BRANISLAV
ODMILJA
STARIJA
GLUMICA
NILSEN
NA^IN
PONA[ANJA
RUSKO
MU[KO
IME
ZADNJII
PRVI
SAMO-
GLASNIK
TURSKI
(skr.)
PREDIO
UZVODU,
RIVA (mn.)
POKAZNA
ZAMJENICA
PORTUGAL.
FUDBALER
KRISTIJANO
LELUJATI,
VIBRIRATI
DOSTO-
JANSTVO,
UGLED
^UVARI
GOVEDA
UAMERICI
ITALIJA
UPRAVNIK
FAKUL-
TETA
ITALIJA
OZLJEDA,
POVREDA
NA[
FUDBALER
EDIN
D.T.
SESTRA
ODMILJA,
SEJA
N.D@.
LANSIRNA
RAMPA
OBOR
PREZIME
AUTOMO-
BILISTE
NA SLICI
EKREMA
ODMILJA
SUSJEDNA
SLOVA
BILOKO
ZLATNIK,
CEKIN
GRAM
DRVO
LIJEPIH
CVJETOVA
(mn.)
JELOOD
POVR]A
(mn.)
BRAVO!
(tur.)
AUTOMO-
BILIST
NA SLICI
DO@IVLJAJI
SPAVA^A
GLUMICA
EMA
NA[
SLIKAR
RAMI]
GLUMICA
HE^ER
ARKANZAS
(skr.)
SOLNICA
AMERI^KI
GLUMAC
KIANU
NA[
PJEVA^
]URI]
TOPNIK,
ARTILJE-
RAC
(franc.)
SLO@ENO
SLOVO
GLUMAC
BANDERAS
BLAGOST,
PLEMENI-
TOST
JAK
OTROV
[KOLA
PALJENJE
BAKLJI
IZMIRIVATI
NAZIVI
VRSTA
^ETINARA
IZRAZU
@ARGONUZA
AMERIKANCE
KLIZA^ICA
RODNJINA
BJELOGOR.
DRVO
BOKSERSKI
SAVEZ
RADNIKZA
PLUGOM
GR^KA
SPECIJALNE
PROSTORIJE
LAGANI
KONJSKI
HOD
GLAS
DIVLJE
ZVIJERI
RIMSKI
IMPERATOR
GLUMICA
TARNER
NAPADATI
MJESTO
KOD
NEMILE
VRSTA
PTICE,
ARA
PADAVINA METAR
PRESUDA
(pjesn.)
STARA
MJERA ZA
POVR[INU
ZEMLJI[DA
GORKI
LIJEKOVI
(med.)
NURD@I-
HANA
ODMILJA
AUTOMO-
BILIST
NA SLICI
STARIJA
BRITANSKA
KOMI^NA
TVSERIJA
NARAN^A
GLUMAC
BANDERAS
FUDBALER
ETO
MU@JAK
PATKE
OMILJENO,
RA[IRENO
ME\U
MASAMA
GRADU
RUMUNIJI
PASMINA,
SORTA
RADIO
TELEVIZIJA
SRBIJE
@I^ANI
MUZI^KI
INSTRU-
MENT
PJEVA^
LIVNJAK
SVR[ITI
[TO
VLADAR,
GOSPODAR
(gr~.)
DONJIDIO
POSUDE
NEODRE\E-
NOKAKAV,
NIKOJI
SNA@AN,
SILAN
PLITKI
OPONA[A-
TELJ
VISOKOG
DRU[TVA
RITI
ZEMLJU
LEGEN-
DARNI
DANSKI
KRALJ
LAKO
LOMLJIVO
RATARSKA
ALATKA
AZIJSKA
ZEMLJA
ASTAT
TONA
LITAR
VILIJAM
ODMILJA
PU[KA S
OPTI^KIM
NI[ANOM
POKRIVALO
ZA GLAVU
AUTOMO-
BILIST
NA SLICI
FRANCUSKI
FUDBALSKI
KLUB
NATRIJ ITALIJA
UPITNA
ZAMJENICA
ITALIJANS-
KA LUKA NA
JADRANU
PREME-
TALJKA
MJESTA ZA
BIJEGOD
NESRE]E
ZNANOST,
SCIJENCIJA
BODLJA
SUPER
MODEL
KRAFORD
SVETIBIK
UMEMFISU
[UMSKA
BILJKA,
ANEMONA
MU[KO
IME
BJELOGO-
RI^NO
DRVO(mn.)
TROGIR
ZRAK,
VAZDUH
(franc.)
PORTUGAL
JELO
LOVOROVO
LI[]EKAO
SIMBOL
POBJEDE
RADIJUS
J.E.
PJEVA^ICA
FICD@E-
RALD
MISAO
VODILJA
POBUNA,
BUNA
LEGENDAR-
NIOSNIVA^I
RIMA
HRVATSKI
OTOKU
JADRANU
UPRAVLJA^
NA AUTU
STRIP
CRTA^
DIZNI
POZORNICA,
BINA
FRANCUSKI
GRAD
BUBULJICA
NA[A
NEGACIJA
KALIJ
Vodoravno:
- A@
- ADANA
- ADULAR
- AKTIV
- AMARO
- ANAS
- ANATEMA
- ANDAR
- ARAP
- ATO
- ATOM
- BELAN
- BOJ
- ^IVITAR
- DJEVA
- DONA
- DRZAK
- ELHANA
- ETALON
- ETELA
- FARINA
- GATERI
- I]I
- ILIJA
- IMENDAN
- IMITAT
- IRANAC
- ISTI
- JEN
- KA]
- KALA
- KIN
- KLOD
- KRUG
- LIRA
- LISI^ARI
- MA
- MISO^A
- MURAL
- NAMIK
- NE
- NI
- NIZINA
- NUNO
- O^
- ORAH
- PA\EN
- RAKETA
- RAMONA
- ROMANO
- ROR
- SABONIS
- SALIH
- SLON
- [N
- TAKAV
- TAPETA
- TOTO
- URA
- URIN
- VA
- VILIS
- @U]O
Uspravno:
- ABOVO
- A^ITI SE
- ADO
- AL
- ALASI
- ALOV
- ANAMARI
- ANAN
- ANANASI
- ASTAT
- ATEL
- AVOAR
- BARAK
- CA
- ]ASA
- ]ORAVO
- ^E
- ^IN
- DINARI
- EEG
- ESADA
- HROM
- ICA
- IKAD
- IMA
- INESIT
- IR
- IVI
- KANKAN
- KIV
- KRETA
- LA
- LA[TITI
- LABE
- LALOKA
- LAZO
- LIMAR
- MAH
- MALERI
- MLADINA
- MOLINA
- NANIJETI
- NENAD \URI]
- NO
- NOMAD
- O^IT
- OMER
- OTI]I
- OTOLOG
- PANAM
- PREL
- RASA
- RATAR
- SATEN
- SKELAR
- SKRAB
- SNEN
- TIK
- U@ARI
- UE
- UNA
- USI
- USOVI
- VD
- VUNEN
- ZNATI
Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane
abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati
imena i prezimena li~nosti sa slika.
POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE
R J E [ E N J A :
s t r . 1 . P R I S T A [ A , R E P O R T E R , S T A K L A R I , T O , R O M I , A R E A , A L T s t r . 2 . S U M A , E R A R , B A N E , A S T A , S T I L , T A J , A U T O R I T E T , K A U B O J I , I , I , R A N A , D T , N D @ , L A N S E R , F E T E L , E K A ,
I K O , D U K A T , J O R G O V A N I , S A M S , A F A N , T E R I , A R K , R I V S , A M E L , [ , B A K L J A D A , I M E N A , B O R , I R I N A , B S , G R , K O M O R E , R I K , N E R O N , A T A K I R A T I , B I S T R I ^ A K , P O M O R A N D @ A , A B ,
S A M U E L , P O P U L A R N O , A R A D , R A S A , G I T A R A , O L , A N A K T , D N O , J A K , S N O B , I V A R , K R T O , A [ O V , K I N A , A T , T , V I L I , S K L O N I [ T A , N A U K A , T R N , A I S , S A S A , J A S E N I , T G , P , H R A N A ,
R , E L A , I D E J A , R O M U L I R E M , V I S , V O L T , O R T A , L I O N , A K N A , N E , K , s t r . 3 . D O N A T E L A V E R S A ] E , E M E L I S A N D E , A T O M , J E N , K A L A , G A T E R I , A R A P , D O N A , B E L A N , N , D R Z A K ,
S L O N , V A , P A \ E N , A K T I V , B O J , A D U L A R , R A M O N A , A , R O R , T A P E T A , O R A H , E , I M I T A T , R O M A N O , @ U ] O , A N A S , T A K A V , A @ , L I R A , K L O D , N I , N A M I K , M U R A L , K A ] , I R A N A C , S A B O -
N I S , N I H A D A L I B E G O V I ] , H A L I D M U S L I M O V I ] , A N A V I L E N I C A , U R A , N I Z I N A , E T A L O N , S , A T O , A D A N A , E T E L A , M A , U R I N , F A R I N A , A D I S I N A N O V I ] , [ N , N U N O , A M A R O , I S T I ,
D J E V A , A N D A R , K I N , L I S I ^ A R I , R A K E T A , I ] I , I L I J A , S A L I H , K , T O T O , E L H A N A , A , O ^ , ^ I V I T A R , K R U G , V I L I S , M I S O ^ A , N E , A N A T E M A , I M E N D A N ,
Najve}i dnevni
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
45 Dnevni avaz nedjelja 30. oktobar/listopad 2011.
3010dogl1
Automobili
Prodaja
Toyotu starlet 83 god, Fiat croma
89 god. Tel. 063 459 893
Audi 80 1.6djaje, 89. g., reg. doav-
gusta 2012. Tel. 061 202 140
Audi 80, 1.8 benzin, 1990god., reg.
do kraja godine, cijena po dogovoru,
povoljno. Tel. 061 226 323
Audi 90, 89. g., 2.3 benzin, table
odjavljene, za zamjenu 2.700, za keš
po dogovoru. Tel. 061 788 076
Audi A4 2008. god., novi model,
2.0 tdi, 34.000 km prešao, sa servis-
nom knjigom, kupljen uAsa autu, full
oprema, registrovan. Cijena 41.000
KM, može zamjena. Tel. 061 356 485
Audi A4 TDI, 1997. g., urađen ve-
liki servis, cijena po dogovoru. Tel.
061 211 424
Bora 20 benzin 2005. g., prešla
34.000 km, koža, ful, alarm, šiber, al.
felge, grij. u sjedištima svein. Tel. 065
095 321
Daewo lanos 97., reg. 07. 2012. sa
komplet rezervnim dijelovima. Do-
boj Istok. Tel. 062 129 755
Ford escort 95. god., 1.6 b, Ford
1.6d88god. Honda acord2.0b90god,
Mazda
Ford fiesta, 2005 godina, tek reg.,
7200 KM. Tel. 061 925 862
Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzi-
na, alarm, 2 vrata, reg do 10/2012.,
8.700 KM. Tel. 062 615 888
Golf 2 GTI 8V 1985. god. prešao
122.000, registrovan do oktobra
2012., cijena 4.300 KM, ne zamjena.
Tel. 061 138 396
Golf 2, 88. godište, siva boja, četvera
vrata, registrovan do kraja jula 2012. Ci-
jena po dogovoru. Tel. 063 366 426
Golf 2, benzinac 1.800 kubika u
odličnom stanju, proizveden 1990.
godine. Tel. 061 558 818
Golf 4 tdi, 4 motion, 5 vrata, plava
boja, uvoz iz Njemačke, 2001. godina.
Cijena 10.800 KM. Grad Kiseljak.
Tel. 063 403 708
Golf 4, 1.9 TDI, 1998. godina
proizvodnje, izuzetno dobro očuvan,
bojabijela, cijena10.000KM. Tel. 062
177 302
Golf 4, 1999 god. 1,4benzin, servo,
klima.Tel. 061 259 784
Maple C31, star 3 godine, cijena
4.000 KM. Tel. 062 266 486
Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10.
2012. Tel. 062 332 603
Mercedes 123 200 D, 81. g., regis-
trovan, 2.800 KM, može zamjena za
kombi. Tel. 061 788 076
Mercedes 123 240D3.000 KM ili
mjenjam za 4x4 prednost Lada niva.
Tel. 061 196 242
Mercedes 250 D, proizveden 1987.
godine usolidnom stanju, svjetlo pla-
va metalik boja. Cijena povoljna. Tel.
061 319 772
Mercedescklasa, 220dizel, 95. g., kli-
ma, abs, srs, airbag, el. podizači, zeder,
alarm, registrovan, odlično stanje 8.500
KM. Moguća zamjena. Tel. 061 507 984
Mercedes C270 CDI Elegance,
2001. god., 170KS, prešao 100.000,
boja srebrena metalic, full oprema.
Tel. 061 687 672
Mercedes sprinter 316, putnički, 9
ciceva turističkih. Tel. 061 775 331
OctaviaA5 1.9 TDI, dec2007., sre-
brna metalic elegance + kupljena u
salonu, prvi vlasnik, servisna knjiga,
prešla 71.000, u extra stanju. Tel. 061
729 655
Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980.
Vozilo je trajno registrovano i posje-
duje originalnu boju. Prešao je 75.000
km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM.
Tel. 061 142 418 i 061 900 021
Opel korsa crvena, registrovana
do 05. 04. 2012. g. Cijena 2.100 KM.
Tel. 061 835 924
Pasat 1.6benzin,1990.god., tekregis-
trovan, limuzina, 3.100. Tel. 061 372 968
Pasat 1999. godina, 1.9tdi, limuzi-
na, alarm, zeder, reg do 03/2012.,
9.700 KM. Tel. 062 615 888
Pasat karavan tdi, 99. god, 8400
KM, mo`e zamjena. Tel. 061 255 806
Pasat limuzina 1.9.TDI, 74 KW,
2001. god., metalik sive boje, klima tro-
nik, bord, zeder, al. felge, ekstra stanje,
cijena 13.500 KM. Tel. 066 911 882
Passat 2006. god., 1.9 tdi, crna bo-
ja, trend line oprema, prešao 175.000
km, očuvan, nove gume, servisna
knjižica, registrovan do 9 /2012. Tel.
062 341 913
Pežo 1,1 benzin 2003. g. registro-
van do 02. 2012., prešao 152.000 km,
druga ruka, servisna knjiga, tip top!
Tel. 061 467 124
Pežokedi 92. god. TDI. Hasib Sje-
nina. Tel. 065 799 634
Prodajem dvije džete u dobrom
stanju, godina 85. i 86., regristracija 7.
12. i 3. 12., cijena po dogovoru. Tel.
061 309 272
Prodajem Hyundai Matrix, poro-
dični monovolumen, stanje natpros-
ječno, 2002. g., 90.000 km, full opre-
ma... Tel. 061 200 422
Prodajem ili mijenjam Citroen
xsaru 1.9 tdi. Ful oprema. Cijena
5.300. Tel. 062 375 532
Prodajem ili mijenjam za manje
auto ford explorer, 95. godina, 4.0
ugrađen plin, dodatni branici, full.
Tel. 061 175 746
Prodajem Kadet kar. 88., registro-
van 5. 2012. Tel. 061 571 842.
Prodajem Renault Megan 1.6,
2000. god., ful oprema, reg. do aprila
2012. god. Tel. 062 690 900.
ProdajemSUV Toyota RAV4 di-
zel, 2005. god., 158.000 km. Redovan
servis, kupljen u BiH, plus 4 zimsko
gume Dunlop. Cijena 23.000 KM.
Tel. 061 147 887
Renault kangoo1.5dci, god. 2003.,
teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel.
062 536 237
RenaultLaguna II, 1,9 dci, god. 2004,
reg. do 05. 2012. g. Tel. 063 293 529
Renault megane 1.5 DCI, 2003.
god., zeleni met., ful oprema, dvije
kartice, extra stanje, nove gume,
10.500 do reg. Tel. 061 108 512
Reno 5, 1986. god., u voznom sta-
nju, registrovan do 27. 10. 2011., cije-
na 1.100 KM. Tel. 062 921 796.
Reno Megane 2007, 1,5 dci 2vrata,
extra stanje registrovan, servisna
knjiga, klima, el. paket uvoz Francus-
ka, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784
Renosedan kao nov disel, ful opre-
ma, prešao 150 hiljada, servisna knji-
ga, uvoz Njemačka, god 2003.,
plaćena carina i PDV, cijena 9.900
KM. Tel. 061 107 285
Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4
16v, full, 8400 KM, može zamjena za
golfa. Tel. 061 255 806
Seat toledo 98 godina 1.9 tdi limu-
zina, alarm, crveni, klima, reg do
04/2012., 6.300 KM. Tel. 062 615 888
Toyota 4 runner, turbo diesel, 4x4,
u odličnom stanju, 3.000 cm3, 1998.,
prešao 100.000 km, reg. do juna 2012.,
nove zimske gume, airbag, klima,
multilock, 13.500 fiksno. Tel. 061 215
017
Uvozim extra dobra i kvalitetna
vozila iz Evrope po narudžbi kupca,
bez obaveze kupovine ako je kupac
nezadovoljan. Tel. 063 053 248
Vento 96. godište u odličnom sta-
nju, registrovan do maja 2012., cijena
5.800. Tel. 062 922 355
VW jetta, u extra stanju, prešla
48.200 km, originalna kilometraža, 1.
vlasnik, 86. god., 16 benz, 75 ks, 4 nove
gume Michelin, registrovanado 6. 2012.
god., cijena 3.200 KM. Tel. 061 109 933
VW passat variant 1.9 tdi 96 kw
2001. god, high-line klimatronik, esp,
naslonjač za ruku, 11.950 KM. Tel.
061 173 747
Zbog bolesti hitnoprodajem Kia rio
1.4 sedan, kraj 2007. g., registrovana do
kraja god. sa dodatnom opremom, prvi
vlasnik, sa pređenih 19.000 km kao no-
va. Cijena 12.000 KM. Tel. 061 266 525
Potražnja
Kupujem havarisana i ostala auta
za dijelove. Tel. 061 249 467
Kupujemhavarisana i ostala auta.
Tel. 061 614 887
Kupujemhavarisana i ostala vozi-
la. Tel. 061 274 441, 062 274 441
Kupujem havarisana vozila, pasat
3 i golfove. Tel. 061 504 190
Kupujem ispravna i havarisana
vozila mlađa godišta, isplata odmah.
Tel. 061 507 984
Kupujem japanska i ostala havarisa-
na i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893
Kupujemjapanska i ostala havari-
sana vozila. Tel. 061 365 193
Kupujem vozila manje vrijednosti.
Kraće karakteristike ovozilu s cijenom
slati putem poruke. Tel. 062 588 266
Kupujem vozila niže vrijednosti,
havarisana, na stranim tablama i sl.
Tel. 061 758 217
Uzimam havarisana auta. Tel. 061
084 692
Kamioni
Hitno prodajem putnički kombi
Fiat dukato 1,9 D, registrovan do 15.
4. 2012. Tel. 065 047 764
MB atego815 2004. god., 54.000km,
29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790
Mercedes sprinter 211 cdi,
kombinovani 5+1, registrovan,
nosivost 760 kg, god. 2001. Tel.
062 536 237
Peugeot - partner 1.9 d, teretni,
uvezen, god. 2003., cijena 5.500 KM.
Tel. 062 536 237
Prodajem putnički kombi (8+1)
VWT4 2,5 tdi Syncro. 2000. god. Tel.
066 234 499
Prodajem putnički kombi VW,
T5, 2005. god. Tel. 061 210 018
Prodajem tegljač Skanija sa hau-
bom2004. god. i šlepa tri osovine ki-
per, 2003. god. Tel. 061 141 292
Prodajem VW T4 2.5 TDI, 2002.
god. klima produženi. Tel. 061 141 292
Teretno vozilo Citroen džamper sa
termokingomgodina 2006. Registriran
cijelu godinu, kao nov namijenjen za
prevoz mesa i mlijeka. Tel. 063 350 040
Motocikli
Prodajem Kawasaki ZR7, 99 god.
uodličnom stanjuili mijenjam za no-
viji automobil uz moju doplatu. Tel.
061 171 327
Prodajem Yamahu fj 1.200cm,
93kw, u odličnom stanju, nove gume,
nov akumulator, tekregistrovan, može
zamjena za skuter. Tel. 061 241 448
Dijelovi i oprema
Gume Michelin Energy 205/55 R
16 udobrom stanju, 4 komada. Cijena
200 KM. Tel. 061 199 580
Prodajem 4 čelične felge 13-ke za
Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212 741
Prodajemčetiri čeličnefelge 15-ke
sa 5 rupa za golfa 5 i 6i Škodu oktaviju
5. Tel. 061 397 739
Prodajem osam čeličnih felgi, 16
cola, novi passat. Tel. 061 171 871
Prodajem u kompletu polovne,
dobro očuvane dijelove za Mercedes
tip 123- 240TD karavan. Desna pre-
dnjai zadnjavrata, alternator, farovi
prednji (komplet) i hidraulični
amortizer zadnji. Tel. 061 144 718
Stanovi
Izdavanje
Izdajem dvosoban, namješten
stan studentima ili zaposlenim dje-
vojkama, plinsko gr., kablovska,
priv. kuća, poseban ulaz, preko
puta Merkatora, N. Sarajevo, 200
KM. Tel. 061 551909. 2895-tt
Apartman izdajem 50 m2, u blizini
novogAvaza, cijenapo dogovoru. Tel.
061 242 261.
Bjelave, izdajem pos. prostor 80
m2, pogodno za sve namjene. Tel. 062
747 725.
Dva namještena i jedan prazan
stan izdajem. Tel. 033 458 903, 062
148 909
Dva namještena stana izdajem.
Tel. 033 458-903, 062 148 909
Dvos. namješten stan sa grija-
njem, pos. ulaz, S. Zajke. Tel. 061 149
442, 061 233 948.
Dvos. namješten stan studentima
na Vratniku. Tel. 033/232-477.
Dvos. prazan stan Trebinjska-B.
Potok (blizu džamije) izdajem. Tel.
061 306 778 i 649 556
Dvos. stan blizu trolejb. stanice na
Aneksu. Tel. 061 254 038.
Dvos. stan izdajem kod Muzičke
škole, zgrada, 600 KM. Tel. 061 14 27 04.
Dvos. stan iznad GRAS-a za 2 stu-
dentice, zvati iza 17 h. Tel. 033
801-408.
Dvos. stan na Grbavici, etaž. plin.
grijanje. Tel. 062 458 113.
Garsonjeru iznajmljujem na Do-
brinji, top namještena. Tel. 061 826
692
Izdaje se namješten stan studenti-
cama. Tel. 033 203-887.
Izdajem dvokrevetnu sobu s cen-
tralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vi-
la. Tel. 033 649 152
Izdajem dvosoban i jednosoban
stan, sve zasebno, B. Potok. Tel. 618
353, 061 269 155
Izdajem dvosoban namješten stan
studentima, blizina kampusa. Tel.
061 514 816
Izdajem dvosoban namješten stan
za 2 studenta na Bistriku kod škole.
Zvati iza 16 h. Tel. 033 537 572
Izdajem dvosoban stan sa grija-
njem, posebanulaz, Safeta Zajke. Tel.
061 149 442, 061 233 948
Izdajem isključivo vjernicima
dvos. polunamješten stan priv. kuće,
ulazposeban, cijena100KM. Tel. 061
206 345.
Izdajem jednos. stan u kući, pos.
ulaz, povoljno. Tel. 062 712 991,
033/226 193
Izdajem jednosoban lijepo nam-
ješten stan u opštini Novi Grad. Tel.
061 228 353
Izdajemjednosoban stan u novoj
zasebnoj kući, sve odvojeno, Mihri-
vode. Tel. 033/534-086.
Izdajem jednosobanstan uprivat-
noj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel.
062 810 943
Izdajem jednosoban, prazan stan.
Tel. 061 203 376
Izdajem namješten jednosoban
stan u privatnoj kući. Tel. 062 560
784, 033 219 870.
Izdajem namješten stan na Grba-
vici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213
Izdajem namješten stan studenti-
cama kod FDS-a, centralno grijanje,
kablovska, internet. Tel. 033 655 398
Izdajem nenamješten stan Dobri-
nja II, centr. grijanje +plin. Zvati iza
15 sati. Tel. 033 466 039, 061 513 851
Izdajem sobu u trosobnom stanu
studentici ili zaposl. ženi, upotr.
kuhinje, kupatila, kod RTV doma.
Tel. 033 542 235
Izdajem stan 70 m2 namješten,
Alipašino B faza, cijena 250 KMplus
režije. Tel. 061 021 448
Izdajem stan centar, dvosoban, li-
jepo namješten, stamb. zgrada, 450
KM. Tel. 066 751 360.
Izdajem stan u privatnoj kući, po-
seban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasin-
dolska 7. Tel. 062 943 325
Izdajem u centru namješten stan.
Tel. 061 156 170
Iznajmljujem 4-soban stan A. Po-
lje, B faza, 8 sp., opremljen, 500 KM.
Tel. 033 768-016.
Jednokrev. soba studentu
(mušk.), blizu Med. i Građ. fakulteta,
nas. NovaBrka. Tel. 033443-282i 062
147 525.
Jednos. namješten stan studentu,
Koš. Brdo. Tel. 061 145 686.
Jednos. stan namješten ženskim
osobama ili mladi bračni par, S.
Behmena. Tel. 033 464 772, 061 566
878
Kod Med. fakulteta jednos. stan
350 KM. Tel. 063 284 727.
Kuću izdajem 100 m2, PVC-sto-
lar., namješteno, bašta u Binježevu.
Tel. 033 511 963
Na Koš. brdu stan dvos. nenam-
ješten. Tel. 061 161 060.
Namješten dvos. stan izdajem,
Bistrik - Medresa. Tel. 061 108 770
Namješten dvos. stan sve odvoje-
no, grijanje drva, osobama bez auta.
Tel. 647 362
Namješten jednos. stan studenti-
ma, Pofalići, pos. ulaz, 200 KM. Tel.
062 116 522.
Namješten jednos. stan u priv.
kući na Baščaršiji. Tel. 061 578 881.
Namješten jednos. stan za dvije
studentice, stamb. zgrada. Tel. 062
689 174.
Namješten stan tudentima na Po-
falićima, kod hotela “Palas”. Tel. 061
263 824.
Namještena soba, centr. grijanje,
kuhinja, kupatilo, izdajem. Tel.
521-618, 061 529 838.
Namještenu sobu u Pofalićima, ci-
jena 100 KM. Tel. 033 660-176.
l Povoljno izdajem sobu studentici,
strogi centar grada, grijanje, upotreba
kuhinje. Tel. 033 201 477
Saraj Polje, ul. S. M. Dende, tro-
soban potpuno namješten stan iz-
dajem na duži period. Tel. 062 943
493
Smještaj uSarajevuapatmani i so-
be, potrebno rezervisati. Tel. 062 324
716.
Sobu izdajem blizu med. i
građevinskog fakulteta. Tel. 033 205
396
Sobu izdajem dobro opremljenu,
ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel.
062 181 870
Sobu izdajem pos. ulaz, Stup, blizu
tramvajske i autob. stanice. Tel. 066
130 718.
Stan dvosoban, vrlo lijepo i mo-
derno namješten u zgradi u Centru iz-
dajem. Tel. 062 621 622.
Stan izdajem 70 m2, namješten,
garsonjera 30 m2 namješteno,
TV-kbl., internet, Koš. Brdo. Tel. 062
226 665
Stantrosoban uPruščakovoj i tros.
M. Trg-Ciglane. Tel. 061 019 236.
U centru, dvos. stan namješten,
bez djece. Tel. 061 156 170.
Prodaja
A. Polje, Afaza, ul. Trg solidarno-
sti, 10 sp., sunča, dobar raspored, 70
m2, 1.550 KM/m2. Tel. 033 768-016.
Aerodrom. naselje 1 sp., 35
m2+garaža 12 m2, 65.000 KM. Tel.
033 768-016.
Al. Polje B faza, ul. N. Smailagića
10 sp., 56 m2, 85.000 KM. Tel. 033
768-016.
Al. Polje, N. Smailagića troipos.
stan 77 m2, povoljno, vl. 1/1, hitno.
Tel. 061 139 592.
Al. Polje, ul. Bajrama Zenunija, 13
sp., sunčan, 56 m2, 1.400 KM/m2.
Tel. 033 768-016.
Baščaršija, stan od 50 m kvadrat-
nihu privatnoj kući, 50 mkvadratnih
dvorišta i 10 mkvadratnih podruma -
prodajem. 061 260 598
Breka - prodajem troiposoban stan
94 m2. Tel. 061 839 592
Breka, prodajem troiposoban stan
94 m2. Tel. 061 839 592.
Centar 101 m2, potrebno renovi-
ranje, idealan za poslovnu namjenu,
odlična lokacija. Tel. 061 325 840.
Centar, 106 m2, ul. Alipašina, 3 sp.,
renoviran, 300.000 KM. Tel. 033
768-016.
Centar, Avde Jabučice, prodajem
stan 67 m2 ili mijenjamza manji, po-
trebna adaptacija. Tel. 061 838 707
Centar, I sp., 131 m2, ul. Čekaluša,
potrebnorenoviranje, odlična lokaci-
ja. Tel. 061 325 840.
Centar, Mejtaš, 49 m2, dvosoban,
cijena 105.000 KM. Tel. 061 325 840.
Ciglane, ul. H. Kulenovića proda-
jemlux. pos. prostor 206 m2. Tel. 061
177 711.
Č. Vila,dvos. stan54 m2, I sp., ima
balkon. Tel. 061 558 932.
Četverosoban stan 103 m2, 2 bal-
kona, Dobrinja II, Sarajevo, cijena
160.000 KM. Tel. 061 199 021.
D. Malta, E. Šehovića, dvoipos.
stan 70 m2, sprat 7, vl. 1/1, hitno. Tel.
061 139 592.
Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa
kuhinjomrađenom po narudžbi. Tel.
061 538 128
Dvos. stan 56 m2, vis. prizemlje,
Grbavica, pos. ulaz za invalide. Tel.
062 840 163.
Dvos. stan 67 m2, prizemlje, ul. A.
Jabučice, 85.000 KM. Tel. 033
534-992.
Dvos. stan na Grbavici, I sp,
etažno plin. grijanje, protuprovalna
vrata. Tel. 062 958 113.
Garsonjera 39 m2, adaptirana na
Č. Vili, povoljno. Tel. 066 854 161.
Hrasnica jednosoban stan sa veli-
kim balkonom na 2. spratu u
odličnomstanju, 42.000 KM. Tel. 061
510 964
Hrasno, 56 m2, dvosoban, 2balkona,
cijena 105.000 KM. Tel. 061 325 840.
Hrasno, A Šaćirbegović, dvos.
stan 50 m2, sprat 9, hitno, vl. 1/1. Tel.
061 139 592.
Hrasno, VIII sp., 77 m2, trosoban,
2 balkona, odlična lokacija, cijena
150.000 KM. Tel. 061 325 840.
Ilidža- Otes, prodajem stan45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
Ilidža, ul. Garska, 3 sp. jednoipos.
stan prodajem 42 m2, cijena 50.000
KM. Tel. 033 768 016.
Ilidža-Otes (kod Petrol pumpe)
stan 57 m2, dvosoban, extra i useljiv,
79.000 KM. Tel. 061 358 308.
Jednos. stan 32 m2, ul. J. Vrancaša,
Centar. Tel. 066 783 856.
Jednosoban stan na Otoci 39
m2+balkon 4 m2, saniran, škola 50
m, obdanište 100 m. Tel. 523-247.
Kvadrant N. Sarajevo stan dvoso-
ban prodaja ili dugoročni najam. Tel.
062 184 126.
Na M. Dvoru prodajem lux. stan
80 m2, komplet opremljen. Tel. 061
177 711.
Na Trgu heroja prodajemstan 59
m2, 3 sp., adapt. Tel. 061 177 711.
Nov stan 65 m2, priz. sa baštom,
veoma povoljno, stan 68 m2, priz.
Čekaluša. Tel. 061 019 236.
Novogradnja Stup “Tibra 2” sta-
novi sa klimomkoji suuponudi samo
kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povo-
ljna cijena. Tel. 061 504 425
Otoka, Žrtava fašizma, dvos. 49
m2, sprat 11, dva balkona, vl. 1/1, hit-
no. Tel. 061 139 592.
Prodajem 2,5-sobanstan na Ilidži,
70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan.
Tel. 066 280 580
Prodajem dvoetažni stan 90 m2,
plus 2 balkona, kod češke i španske
ambasade ublizini Vijećnice, 200.000
KM. Tel. 061 222 030
Prodajem dvoetažni stanuAero-
dromskom naselju 54 m2 + 35 m2
potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri
uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740
460
Prodajemdvos. stan 61 m2, II sp,
centar, kod Druge gimnazije, cijena
po dogovoru. Tel. 062 355 866.
Prodajemdvosoban stan 54 m2 u
starom Ilijašu, cijena45.000 KM. Tel.
061 572 069
Prodajem dvosoban stan 58 m2,
Al. Polje, Afaza, kodRTVdoma. Tel.
065 484 734
Prodajem dvosoban stan na Grbavici,
Kemala Kapetanovića. Tel. 062 117 637
Prodajem dvosoban stan u Ulci-
nju, centar, 60.000 eura. Tel. 061 555
585, 00381 33 62 419
Prodajem garsonjeru 27 m2, Ali-
pašino, Geteova, kod “Binga”, 3 sp, re-
novirana, gusani radijatori, p. vrata.
Tel. 061 507 960.
Prodajem stan 69 m2, ul. Grada
Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033
460-064.
Prodajem stan 92 m2, M. Bosmal,
novogradnja, ekstra lux. Tel. 062 840
163.
Prodajemstan 94 m2, 3 sp., ul. A.
Šantića, stan 78 m2, 2 sp., ul. R. Šte-
tića, stan 94 m2/pr., Breka. Tel. 061
019 236.
Svakog utorka u novembru
u “Avazovom” redovnom prilogu “Mali oglasi”
možete objaviti Vaš oglas sa slikom za samo

3 KM.


Iskoristite priliku da se pojavite u najvećem
malom oglasniku u BiH i da lakše prodate svoj
automobil, kuću..., izdate stan, poslovni prostor...
ili da Vaše usluge budu atraktivno predstavljene.
0 80ëlN880 0 80ëlN880
â
8
0
|
1
â
8ãtää|lä äãt äã 011/t0t-1êë.
â
8
0
|
1
â
46 Nedjelja 30. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz
Prodajemstan uHrasnom, dvoso-
ban, adaptiran, extra lokacija, povolj-
no. Tel. 061 724 597.
Prodajem trosoban stan 78 m2,
centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel.
062 993 253
Renoviranstan 78 m2, 4-soban, ul.
Trg međunarodnog prijateljstva, Al.
Polje, A faza. Tel. 033 768-016.
Stan 110 m2 u Vogošći, prodajem
ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 061 019
236.
Stan48 m2, 86.000 KM, lift, Vsp.,
Dž. Bijedića. Tel. 033 624 655.
Stan50 m2, 95.000 KM, V sp., lift,
ul. Dž. Bijedića. Tel. 033 624-655.
Stan 52 m2, kod OHR-a, novogra-
dnja. Tel. 061 019 236.
Stan 55m2, 1sp.+garaža, Koš. Brdo,
stan83 m2, 4 sp.+garaža, Koš. Brdo, stan
31 m2, 1 sp., Višnjik. Tel. 061 019 236.
Stan 56 m2, dobar, jeftino na Al.
Polju, cijena po dogovoru. Tel. 033
546-175, 062 436 410.
Stan 57m2, 3 sp., M. Dvor, stan 59
m2, 1 sp. Mejtaš. Tel. 061 019 236.
Stan 70 m2, ul. N. Smailagića, Al.
Polje. Tel. 033/460-064.
Stan84m2, ul. V. Perića, M. Dvor,
centar. Tel. 066 783 856.
Stan 92 m2, 3 sp., Dž. Bijedića,
stan 53 m2, 2 sp., Dž. Bijedića. Tel.
061 019 236.
Stan A. Polje, B faza, dvosoban 56
m2, 13 sp., 78.000 KM. Tel. 033
768-016.
Stanlijep, odlična lokacija uN. Sa-
rajevu, dvosoban, kvalitetna, novija
prijeratna gradnja ili dugoročna ren-
ta. Tel. 062 184 126.
Stan u Hrasnom60 m2, dvosoban,
adapt., extra lokacija, povoljno. Tel.
061 724 597.
Stanu Hrasnom, dvosoban, adap-
tiran, extra lokacija, povoljno, 60 m2.
Tel. 061 724 597.
Stanovi: Mejtaš 45 m2, Velešići 66
m2 2.000 KM/m2, M. Dvor 85 m2,
2.500 KM/m2 i 56 m2, 3.000 KM/m2.
Tel. 061 925 649.
Tros. stan 78 m2, u centru Vo-
gošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 99 32
53.
Potražnja
Kupujem manji stan bliže kli-
ničkom centru. Tel. 061 338 542
Kupujem u Vogošći jednoiposo-
ban - dvosoban stan do 60.000 KM.
Tel. 061 233 191
Ovlaštenoj agenciji potreban stan
za najamzaposlenoj strankinji na go-
dinu. Tel. 061 142 704
Potreban manji fino opremljen
stan u zgradi u najam za zaposlenu
ženu na duži period (agencija). Tel.
062 677 488
Potrebni stanovi za prodaju i iz-
najmljivanje poznatim klijentima.
Tel. 061 269 835
Zamjena
Mijenjam 2-soban stan (59 m2) na
Grbavici za veći na istoj lokaciji, uz
doplatu. Tel. 033 431 999
Mijenjam četverosoban stan u
centru za dva manja do Otoke. Tel.
062 940 465
Mijenjam kućuuSarajevu, na ula-
zu u Boljakov potok 64 m2 +okućni-
ce 42m2 sa svimpriključcima uz ces-
tu, za dva stana u Sarajevu. Tel. 061
167 774
Mijenjam manji stan za veći do
100 kvadrata uz doplatu u centru gra-
da. Tel. 061 928 223
Mijenjam stan u cetru Doboja za
stan u Sarajevu, namješten, ji orijen-
tacija - sunčana strana, 64 m2 +pros-
tran balkon, centralno gradsko grija-
nje. Tel. 053 242 805
Mijenjamza hrvatskoprimorjevi-
kend kuću125 m2sa okućnicom1820
m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača
opština Ilidža. Tel. 062 552 293
Garaže
Izdajem garažu na Čengić Vili I
kod auto praonice Slon. Tel. 033 526
521 ili 061 188 758
Izdajem garažu na Koševskom br-
du, ulica Jukićeva, cijena 60 KM. Tel.
061 264 179
Izdajem garažu uDobrinji 2, blizu
dobrinjske gimnazije, extra stanje.
Tel. 061 700 636
Izdajem garažu u novoj zgradi
Uniprometa kod Merkatora! Tel. 033
526 521 ili 061 188 758
Izdajem garažu u privatnoj kući na
Grbavici I. Tel. 063 639 213
Prodajem garažu iza slastičarne
Una Zenica. Tel. 061 788 550
Vogošća Jošanička kod početne
stanice za Sarajevo. Prodajem po-
dzemnu garažu. Tel. 062 460 751
Kuće
B. Potok, ul. a. Buće, kuća extra
lokacija p+2 sp., nedovršena sa 800
m2 zemlje, 254.000 KM. Tel. 033768
016
Ilidža -kućakodstare Opštine sa 483
m kvadratna stambenog prostora i 676
m kvadratnih okućnice. 065 877 065.
Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125
m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim
pogledom. Cijena po viđenju. Može i
zamjena za hrvatsko primorje. Tel.
062 552 293
Kuća500m2, Stari Grad - 200m od
pošte - Čaršija, 10 spavaćih, 5 kupati-
la, podrum, garaža, 60m2 bašte, povo-
ljno za ambasade, hostel i sl. Moguća
zamjena primorje Crna Gora uz do-
platu, vl 1/1, zvati od 10-22. Tel. 062
790 327
Kuća Hrasno iznad pekare AS sa
370 m2 zemlje, p+s+p+2 garaže,
250.000 KM. Tel. 033 768 016
Kuća Ilidža-Lužansko polje,
p+s+p sa 778 m2 zemlje kod “Vrtova
riverine” 199.000 KM. Tel. 033 768
016
Kuća Ilidža-Osjek ul. Osik
p+s+garaža sa 532 m2, zemlje,
155.000 KM. Tel. 033 768 016
Kuća na Jablaničkom jezeru na 2
etaže. Tel. 061 177 711.
Kuća na Stupu, ul. Pijačna,
p+s+p sa 465 m2, zemlje i sa stvari-
ma, 199.000 EUR-a. Tel. 033 768 016
Kuća sa baštomna Vratniku. Tel.
536 239
Kuća uBusovači-Skradno, novija,
čvrsta gradnja, ima sve komunalije.
Tel. 061 154 540
Kuća u centru Makarske, Kala
Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899
989
Kuća veća, novija gradnja, Vraca,
A. Smajlovića. Tel. 061 160 068
Kuću prodajem kod Željinog sta-
diona, veoma luksuzna. Tel. 061 019
236.
Kuću prodajem sa okućnicom na
Bistriku. Tel. 456 635
Na Dobrinji kuća ul. H. Šabanija,
p+s+psa 620m2zemlje, 300.000KM
ili sa400m2, zemlje250.000KM. Tel.
033 768 016
Nedovršena kuća na ulazu u Os-
jek-Ilidža sa svimpapirima. Tel. 062
225 012
Povoljno prodajemkamenu kuću
u Pelješcu (Sreser), površina 110 m2.
Tel. 033 812-434.
Prodaje se kuća modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270m2, tri posebne etaže, dvi-
je garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2.
Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234
Prodajem bos. kuću u S. Gradu,
naselje Širokača sa 400 m2 zemljišta.
Tel. 061 488 211.
Prodajem hitno kuću i zemlju u
Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel.
00387 61 226 645
Prodajem ili mijenjam kuću u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Prodajem kuću i okućnicu ukup-
no 200 m2, iznad Skenderije, ul. Sto-
lačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085
Prodajemkuću Ilidža Pejton pri-
zemlje, 2 sprata sa garažom i poslov-
nim prostorom, cijena po dogovoru.
Tel. 061 226 007
Prodajem kuću Kovači - Halil-
bašića 11, S. Grad, Sarajevo. Tel. 061
622 000
Prodajemkuću na Baščaršiji - Sa-
grdžije, sa urednim papirima. Tel.
061 177 711.
Prodajemkuću naBoračkom jeze-
ru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382
292
Prodajemkuću naPoljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
Prodajem kuću u centru Sarajeva
sa klimom i grijanjem. Može i zamje-
na za periferiju uz nadoplatu. Cijena
po dogovoru. Tel. 033 260 515
Prodajem kuću, dva sprata, plin-
sko grijanje sa podrumom i garažom.
Tel. 061 491 463
Prodajem kuću-stan u nizu u S.
Koloniji, Francuske revolucije,
Ilidža, 150 m2, 1.000 KMpo m2. Tel.
063 217 002
Prodajem nedovršen vikend obje-
kat na Jablaničkom jezeru sa dozvo-
lom i priključcima. Tel. 061 102 911
Prodajem novu manju kuću na
Mihrivodama, 1/1, sve komunalije.
Tel. 033/534-086.
Rakovica, prodajem vikend. na
sprat, novogradnja, 80 m2, dva dun.
zemlje u blizini džamije i škole. Tel.
062 008 231.
Sarajevo, Miševići, prodajem no-
vosagrađenu kuću 10x12 na sprat, na
parceli 900 m2. Tel. 033 649 316, 033
690 059
Stara bos. kuća sa baštom i avlijom,
ul. Firduzbegova. Tel. 062 878 697.
Vikendice i nedovršene kuće
Hadžići, Ušivak sa 865 m2, zemlje,
65.000 KM. Tel. 033 768 016
Vodenicu potočaru prodajem.
Tel. 061 154 540
Vogošća, kuća dupleks: jednoso-
ban stan, garsonjera, garaža, ostava,
terasa 6x5,5, mogućnost proširenja,
63.000 KM fiksno. Tel. 436 322
Zemljišta
Bos. Krupa, Donje Krcane, proda-
jem9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2,
vl. 1/1, fotografije i dokumenti na
pik.ba, cijena50 KM/m2. Tel. 061 156
886
Gornja Bioča, 60 dun. livada,
šuma, vrlo povoljno, 1.500 po dun. u
komadu. Tel. 065 335 075.
Opština Trnovo-Federacija,
prodajem 4,5 duluma zemlje livada,
kroz imanje teče 100 m čista rijeka,
sve zagrađeno žicom, od glavne ces-
te koja ide za Trnovo udaljeno 2 km,
sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061
686 095
Pelješac, prodajem 196 m2 ze-
mljište, neposredno uz asfaltni put za
Sreser. Tel. 033 523-080.
Prodajem 3,5 dun. do gl. puta do
hotela “Aqva” dozvoljena gradnja.
Tel. 061 177 711.
Prodajemimanje naKobiljači kod
Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820
9768, +352 691 84 6930
Prodajem parcelu površ. 1.40 m2
mjesto Lokve, opšt. Hadžići, vl. 1/1,
prilaz sa gl. ceste. Tel. 033 469-991,
061 367 681.
Prodajem uKrupcu, prema Igma-
nu, 2dun. livada, šuma, pored rječice i
asfalta. Tel. 063 781 598.
Prodajem veliku kuću 240 m2 +
plac, Vrapčići kod Mostara. Tel. 061
301 772
Prodajem zemljište na Poljinama
35 KM/m2. Tel. 061 170 254
Prodajem zemljište za kuću u Ae-
rodromskom naselju, 230 m2. Tel.
061 511 608
Prodajem zemlju1.500m cijena10
e po mu Dračevicama blizu Blagaja i
Mostara. Tel. 063 865 853
Prodajemzemlju za kuću - viken-
dicu 1.200 m2, Vidovci - Rakovica,
kod n. rezervoara za vodu. Tel. 061
525 195
Tilava-Toplik, prodajem ze-
mljište 1.492 m2, asfalt, javna rasvje-
ta. Tel. 033 523-080.
Višegrad Drinsko, prodajem 12
dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033
453 617
Zemlju za vikend., Hadžići. Tel.
062 052 523.
Poslovni prostori
Izdajem3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od 130 kvadrata na
Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061
646 492
Izdajem extra poslovni prostor 50
m, Trg heroja 32, idealan prilaz. Tel.
061 157 382
Izdajem frizerski salon u Buća po-
toku sa komplet inventarom, Adema
Buće 285. Tel. 061 863 722
Izdajemna Aneksupovoljno po-
slovni prostor od40 m2koji je pogo-
dan za više namjena. Tel. 061 135
449
Izdajem poslovni prostor 45 m2 +
500 kvadrata otvorenog prostora u
Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direk-
tno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061
141 610
Izdajem poslovni prostor 70 m2 u
centru grada + 50 m2 terase. Ustu-
pam ugovor. Tel. 061 171 399
Izdajem poslovni prostor na Mos-
tarskom raskršću uz glavnu cestu sa
grijanjem 105 m2, cijena povoljno.
Tel. 061 509 337
Izdajem poslovni prostorod 40m2
na duži period. Tel. 061 398 436
Izdajem povoljno kompletno
opremljen frizerski salon na Otesu.
Tel. 061 143 578
Izdajemradnju na Č. Vili 37m za
sve namjene. Tel. 061 168 472
Izdajem u centru dva poslovna
prostora 36 m2 i 14m2 u neposrednoj
blizini Katedrale, pogodni za sve
namjene, exkluzivno sređen, ulica
Petrakijna 16, frekventna ulica. Tel.
061 701 387
Iznajmljujem kafić u Hrasnom
kodRobota33m2. Može i druga nam-
jena. Tel. 061 146 222
Jako vrelo vlastite laboratorijski
ispitane čiste vode u sastavu poslov-
nog objekta površine 1.000M2, na 17.
kilometru od Sarajeva. Pogodno za
biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249
Kancelarije 50 m2, renovirano,
Koševo, ul. blizu BBI-a, 500KM. Tel.
061 142 704.
Na Ciglanama ul. H. Kulenovića
prodajem lux. pos. prostor od 206 m2, a
pogodan za sve namjene. Tel. 061 019
236.
Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljiva-
nje na duži period kodambulante uS.
Koloniji. Tel. 061 223 119
Prodajemlux. opremljen friz. sa-
lon, Baščaršija. Tel. 062 052 523.
Prodajempos prostor 138 mu novoj
zgradi na Skenderiji. Tel. 061 303 612
Prodajemposlovni prostoruVogošći
38 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061 149 183
Prodajem potpuno nov poslovni
prostor, 68 kvadrata u Velešićima,
preko puta tehničkog pregleda, vlas-
ništvo 1/1. Tel. 061 171 998
Radnju prodajem na Baščaršiji.
Tel. 061 828 180.
U Pofalićima kod auto salona
Hyndai prodajem pos. prostor 61 m2.
Tel. 061 177 711.
Vrlo povoljno prodajem poslovni
prostor na Vracama, ul. Derviša Nu-
mića, 90 kvadrata, pogodan za sve
namjene. Tel. 061 818 244
Apartman na Bjelašnici, 52m2,
15m odhotel “Maršal”. Spavaća soba,
kupatilo, hodnik, kuhinja, dnevni bo-
ravak, balkon sa direktnimpogledom
na stazu. Privatni parking. Cijena
170.000. Tel. 062 504 855
Apartmansko prenočište iznad
Katedrale, parking, internet, kablov-
ska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647
Bjelašnica apartman 56 m2, ll
sprat, balkon, lift, garaža, povoljno.
Tel. 061 571 199
Gradac - povoljno izdajemsobe sa
balkonima, pripadajućimkupatilom i
WC-om i upotrebom kuhinje. Tel.
00385 21 697 340
Hrasno, sobe za noćenje i kraći bo-
ravak. Tel. 062 100 285
Izdajem apartmanna Vlašiću, bli-
zu starta žičare. Tel. 061 210 650
Izdajem apartmane, sobe za
noćenje sa parkingom od 15 do 25
KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665
Prenočište na Baščaršiji, soba sa
TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel.
061 192 073
Prodajem apartman na Bjelašnici
41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932
Mašine
Građ. kompresor Demag 3.3 m3 sa
alatom Rk23 (bušenje) Rk 17(razbija-
nje kamena i betona). Tel. 061 915 874
Prodajem aparat za varenje Go-
renje. Tel. 463 383
Prodajem viljuškar marke Hyster,
5t, duge vile. Uekstra stanju. Povolj-
no. Tel. 061 163 894
Ostalo
Grede 10x12 cm 5 i 6 m. Povoljno.
Tel. 065 499 060
Letva 5x3 cm 0,35 KMpo metru.
Tel. 065 499 060
Povoljno prodajem polovne PVC
balkonske prozore 95x140 i vrata
80x230, dobro očuvani sa alumini-
jumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583
Prodajem polovan crijep Kanjiža
1.500komada vrlopovoljno udobrom
stanju. Tel. 033 481 484
Prodajem polovnu stolariju “Jelo-
vica”. Tel. 061 914 159
Prodajem za sprat kuće stana sto-
lariju povoljno. Tel. 063 723 595
Kompjuteri
Prodaja računara marke HP,
3,2Ghz, 512mbRam, 128mbint. Gra-
fička +pcie slot, 40 GBhdd 180 KM.
Na veću količinu cijena po dogovoru.
Tel. 062 953 615
Prodajem Pentium 3, windows
200, Disk RW.I čitač cd 74 gb, 261,
664KB RAM. Monitor 15 inc, 100
KM. Tel. 061 788 076
Računar Dual Core Pentium, 2GB
RAM DDR2, 80GB HDD, DVD,
VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, ga-
rancija, 300 KM. Tel. 062 267 695
Telefoni
Nokia N73 muzic edition u extra
stanju 50 KM. Tel. 063 798 978
ProdajemNokiu N95 8G(kamera ne
radi), cijena 100 KM. Tel. 061 135 215
Prodajem Samsung j600 pink 45 KM,
Nokia 6610i 30 KM. Tel. 062 606 060
Prodajem Sony Ericsson Vivaz u
odličnom stanju. Kupljen u Nje-
mačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8
pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038
Ostalo
Fotoaparat Minolta 404si (na
film) prodajem sa dva objektiva AF
28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original,
nema blica. Cijena fiksno 250 maraka.
Tel. 061 477 854
Fuji film 12 megapixela, 5x op-
tički zumnov ukutiji digitalni aparat
i digitalna kamera sa karticom. Tel.
061 177 944
Prodajem kameru osam mm is-
pravna, više foto aparata ispravnih za
kolekcionare. Tel. 063 802 398
Prodajemnovo upakovano kućno
kino garancija 2 god Philips
HTS7140 u pola cijene - nagradna
igra. Tel. 063 053 248
Namještaj
Dva očuvana narandžasta ležaja, 150
KM. Tel. 033 534-992, Logavina, S. Grad.
Kupujem dvije fotelje masivne,
očuvane. Tel. 061 749 648
Prodajemgarnituru za dnevni bo-
ravak, nova, cijena po dogovoru. Tel.
033 460 346
Prodajem korišten dobar sto za
dnevni boravak na točkićima
120x60x50 cm, Jeftino. Tel. 033 227
077, 062 006 768
Prodajem sto za dnevni boravak
orginal kamena ploča sarena. Tel. 061
278 188
Prodajemtrosjed dvosjed, kaono-
vo, 550 KM. Tel. 061 788 076
Ugaona garnitura korištena 3 go-
dine, očuvana, karo dezen, 300 KM.
Tel. 061 499 921
Bijela tehnika
Frižider staklena vrata 300 KM,
veš mašine, šprete struja plin150-160
KM, dostava besplatna. Tel. 533 631
Prodajem frižidere i zamrzivač sa
garancijom. Tel. 061 156 309
Prodajem mašinu za vešmarke Ardo
uvezena iz Italije kao nova cijena 200
KM. Tel. 062 062 493 ili 061 304 259
Prodajem veš mašinu u odličnom
stanju, povoljno. Tel. 065 027 864
Ostalo
Harmonika vrata Harmik. Proda-
jai ugradnjasa dvijevodilice. Tel. 033
225 227, 061 516 910
Pećgusanu, okruglu, može sekuhati
na njoj. Tel. 535-766, zvati navečer.
Prodajai ugradnjaharmonika vra-
ta jednokrilna i dvokrilna sa dvije vo-
dilice. Tel. 061 512 294
Prodajem 2 plinske peći FEG od
2,5 i 4 kv na dimnjak sa sulinarima i
TA peč AEG od 5 kv. Tel. 062 002 874
Prodajem 3ustakljena prozora 160
x 130 sa zaštitnim gelenderima. Tel.
061 108 221
Prodajem 4 plinske peći Emina
3.5kw i 4.5kw, ulazna vrata bijeli bor
nova, plej stejšn1, resiveri tanjirnovo
sve. Tel. 061 604 050
Prodajem dupla vrata na jednom
štoku, bijeli bor puno drvo nova, po-
voljno. Tel. 061 397 976
Prodajem dupla vrata na jednom
štoku, bijeli bor puno drvo nova, po-
voljno. Tel. 061 397 976
Prodajemdvije plinskepeći fasad-
na i za dimnjak. Tel. 061 828 389
Prodajem jako povoljno skoro
nov šporet na čvrsto gorivo marke
Smederevo ložište desno. Tel. 063
612 119
Prodajem kamin za etažno grija-
nje 11 kw i peć Buderus za centralno
grijanje 21kw može naplin ili ložulje.
Tel. 063 352 400
Prodajem plinski set brojilo. Tel.
061 890 430
Prodajemradijator lipovica 22 re-
bra, visina H70, poklanjam ventile za
jednocjevni i dvocjevni sistem grija-
nja. Tel. 061 223 955
Prodajem TA peć 3 kw, kvarcnu
grijalicu 3 kw, plinski bojler Vaillant
28 kw, nov pod garancijom. Tel. 063
369 652
Kućni ljubimci
Najpovoljnija hrana za pse i mace,
mljeveno meso 1kg 1 KM moguća i
dostava. Tel. 062 758 939
Prodajem 2 ženke njemačkog
ovčara stare 4 mj. sa papirima, vakci-
nisane. Tel. 061 032 324
Prodajemcrvenu kanarinkusa ka-
fezom 40 KM. Tel. 061 184 432
Prodajem male tornjake povoljno.
Tel. 061 198 796
Prodajem par argentinskih doga
vrhunskog pedigrea povoljnou odno-
su na kvalitet. Može i pojedinačno.
Tel. 062 293 669
Prodajem vrhunsku štenad tor-
njaka sa svim papirima. Dostava po
dogovoru. Tel. 062 681 876
Prodajem ženku švajcarskog
ovčara sa pedigreomi svimpapirima.
Tel. 061 143 433
Prodajem žutog kanarinca dobar
pjevač, i crvenu kanarinku sadva kafeza
samo zajedno 80 KM. Tel. 061 184 432
Rotvajler star 14 mj extra izgled
krupan, pogodan za čuvanje objekata,
može zamjena za mob telefoni slično,
može dostava. Tel. 062 758 939
Ostalo
Prodajem ćurke od 10 do 20 kg
hranjene domaćom hranom. Tel. 065
944 365, 057 350 955
Prodajem ćurke piliće i domaće
koke ljekovita jaja i japanske prepeli-
ce. Tel. 063 485 152
Prodajem odličan inkubator za
izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70
jaja kapacitet, jednostavan za upotre-
bu, garancija stalna. Tel. 061 854 294
Prodajem vlastite ćurke, patke,
guske - guščiju mast, mlade kokoši -
horoze. Donosim na adresu žive ili
očišćene. Tel. 061 925 691
Kupujem i prodajem knjige.Tel.
061 338 893.
Prodajem100 knjiga starijihizda-
nja, strani jezici, 50 značaka, 50 zasta-
vica. Tel. 037 351 057
Prodajemknjige OrhanaPamuka.
Tel. 061 303 466.
Prodajem knjige za školsku lekti-
ru - osnovna škola. Tel. 061 303 466.
Prodajem knjige-belestrika. Tel.
061 303 466.
Prodajemmedicinske enciklope-
dije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sara-
jevo. Tel. 037 351 057
Prodajem sportske knjige “Ribolov”
Šefika Mršića, Konjički sport Bihaća,
Bihaćka hronika. Tel. 037 351 057
Prodajem 2 prstena dijamantni,
kospa2.000KMi ružica 800 KM. Tel.
061 106 856
Prodajemrepromaterijal zaizradu
nakita. Tel. 062 654 185
Nova umjetnatrava zanogometna
igrališta veomapovoljno. Tel. 061 377
170
Prodajem sprave za kućnu namje-
nu vježbanja, Power Plate, AbRokset,
Lec Magic, povoljno. Zvati poslije 16
sati. Tel. 063 549 106
Obavje{tenje
~itaocima!
Svi mali oglasi koji
stignu SMS porukom
od petka u 14 sati i
tokom subote, bit
}e objavljeni u
naredni ponedjeljak.
47 Dnevni avaz nedjelja 30. oktobar/listopad 2011.
Prodajemstolove za stoni tenis na
rasklapanje novi. Tel. 061 763 742
Kolekcija 503 topografske karte
BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do
sada izrađene karte VGI/JNA na jed-
nom DVD-u. Tel. 032 244 417
Prodajem klavir Petrof i harmoni-
ku Delicija, klavirnu. Tel. 061 018 864.
Prodajem lovački karabin 8,57 7,9
milimetara sa papirima, cijena po do-
govoru. Tel. 065 915 853
Prodajem pištolj HS 9 u izvrsnom
stanju, osobama sa odobrenjem, cije-
na 710 KM. Tel. 061 836 076
Prodajemunikatnu i očuvanu vi-
trinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj
19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921
Prodajemviolinu, kontru (Buga-
ria), muz. instrumenbrač i digmetaru
Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085
POTREBNI RADNICI KA-
FE-PICERIJI SA ISKUSTVOM -
1 DOSTAVLJAČ HRANE, 1
KONOBAR-ICA, 1 ŠAN-
KER-ICA, 1 RADNICA U
KUHINJI. ODLIČNI USLOVI,
OBAVEZNO DOĆI NA LICE
MJESTA: ČEKALUŠA 64. tel.
062 249 388. 2899-tt
Agencija za kućnu njegupotrebne
dvije medicinske sestre sa tri godine
radnog iskustva. Tel. 061 839 703
Autopraonici na otoci potreban
ozbiljan radnik sa iskustvom. Tel. 062
758 226
Bife “Jagoda”, Titova br. 6, Marij-
in Dvor, potrebna konobarica sa rad-
nim iskustvom. Tel. 061 247 786
Fast fudu naAlipašinom Polju po-
trebna radnica na posluživanju. Tel.
061 775 330
Građevinski radnik traži posao,
desetogodišnji radna građevini, radio
i kao grupovođa, vozačka B kategori-
je. Tel. 066 064 875
Hitno tražim posao, stalni rad od-
nos. Imam45g. tražim posao u Bugoj-
nu - noćni čuvar, građevina..., radio
bih savjesno i pošteno svoj posao,
imam B kategoriju. Tel. 062 151 642
Hitno tražim posao, stalni radni
odnos, noćni čuvar ili u državnoj fir-
mi radio bi časno i pošteno, imam 45
g., imam B katagoriju državni. Tel.
062 151 642
Hitno tražim zaposlenje kao tehn.
sekretar operater sa radnim iskus-
tvom. Može i rad u trgovini, agenciji,
kiosk, itd. Tel. 066 265 724
Kuhar sa dugogodišnjim iskus-
tvom, traži posao kuhara ili po-
moćnog kuhara. Tel. 061 424 470
Mladić sa završenom SSS, pozna-
vanje engleskog i španskog, traži po-
sao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802
Momak 28 godina tražimposao u
ugostiteljstvu kao šanker, imamrad-
no iskustvoili kao šef odjeljena hitno.
Tel. 062 442 956
Momak 30 g ozbiljan, odgovoran
i vrijedan tražim posao noćnog
čuvara, na građevini ili bilo kakav
drugi posao. Hitno. Tel. 062 081 927
Momak 30 godina traži posao, za-
vrsio sam za pomoćnog kuhara. Tel.
061 881 593
Momak35 godina, ozbiljani vrije-
dan, traži bilo kakav posao. Tel. 061
709 346
Pizzamajstor i kuhar savelikim is-
kustvom, traži posao sa smještajem.
Tel. 064 401 91 01
Potrebna ekonomistica za poslove
u knjigovodstvu sa radnim iskus-
tvom. Tel. 062 712 714
Potrebna frizerka, plata na proce-
nat 50%, M. Dvor. Tel. 062 813 333
Potrebna radnica sa iskustvom do
30 godina za rad u trgovini. Ilidža,
Otes. Tel. 061 157 473
Potrebna radnica za rad u frizer-
skom salonu na Saraj Polju. Tel. 061
275 468
Potrebne 2 djevojke za posluživa-
nje u ćevabdžinici u Nedžarićima.
Tel. 033 235 245
Potrebni frizeri za rad u salonu Beta,
Toskić. Tel. 033 536 985, 033 239 626
Traži se PR menadžer umotelu na
moru. Tel. 063 142 757
Tražimposao frizera. Tel. 061 700
955, 062 449 465
Tražim posao kuharice, može i
inostranstvo. Tel. 061 612 156
Tražimposao noćnogčuvara ili bi-
lo kakav posao iza 17h, redovan stu-
dent. Tel. 061 079 262
Tražim posaonoćnog čuvara. Tel.
061 172 895
Tražim posao posedujem kao vo-
zač B, C kategoriju. Tel. 065 297 114
Tražim posao trgovinske dostave
B kategorije, distribucija štampe, pe-
kara i slično. Tel. 066 064 875
Tražim posao! Oženjen sam i
imam 34 godine SSS KVvozač B,C,E
kategorije sa iskustvom i rada u maga-
cinu tekstil, higijena, Džemo, Saraje-
vo centar. Tel. 066 861 947
Tražim posao! Završena VSS
(inžinjer-građevine), jednagodradnog
staža u struci, vozačka dozvola E kate-
gorije dobro poznavanje rada na
računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231
Tražimposao, imam20 god., smjer
rukovaoc rudarske mehanizacije po-
vršinskog kopa. Tel. 062 985 759
Tražim posao, komercijaliste, ko-
nobara, ili el. struke. Tel. 063 078 696
Tražim posao. Poznajem engleski,
arapski jezik. Posjedujemvozačku B,
C kategoriju. Tel. 062 855 716
Tražim posao. Radila bih kao po-
moćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802
VozačB C D Ekategorije, posjedu-
je cpc i adr certifikat, traži zaposlenje.
Tel. 062 854 694
Zaradite novac uključite se u koz-
metičku kompaniju - prodaja kozme-
tike, Sarajevski kanton. Tel. 061 210
994
Žena srednjih godina traži posao,
čuvalabi starijuosobu, djecuili radpo
kući. Tel. 062 552 075, 033 674 437
RASPRODAJA OGREVA -
Bukova drva u svim oblicima.
Akcija uglja Banovići (kocka,
orah) 155 KM, drveni ugalj Kreka
95 KM, prevoz obeznijeđen. Tel.
061 670 068. 2765-1tt
SUHA KAO BARUT. Bukova i
grabova drva, ćutci, cijepana, me-
trice i balvani od 35 do 65, ugalj
Kreka drveni već od 85 bez
prašine. Kameni Banovići kocka i
orah 160 bukovi briketi od 180
tona za RVI i šehidske porodice
popust! Za pekare obeezbjeđuje-
mo veće količine. Pakujemo
vreće: drva 5, briket 5, ugalj 6,
kombi i kamion prevoz. Tel. 062
669 739. 12253-1Ndž
AKCIJA! U prodaji je ugalj
kameni (orah, kocka) 150 KM,
ugalj drveni 90 KM, drva cijepana
i rezana 70 KM. Penzionerima i
svim zaposlenim mogućnost kre-
ditiranja na 10 rata. Isporuka brza,
količina zagarantovana. Tel. 061
026 202. 12348-1Ndž
Imamo zalihu 500 metara ogre-
va tako da dajemo akciju 2 dana.
Jedan metar cijepanih drva I klase
će vas koštati 60 KM. POŽURI-
TE! Tel. 063 149 727.
12350-1Ndž
Ako imate televizor koji ne ko-
ristite molimvas poklonite ga meni.
Unaprijed hvala. Tel. 065 512 520
Dva nova jorgana ručni rad, po-
voljno. Tel. 062 958 115.
Industrijske mašine za tekstil
prodajem “Juki”, nove specijalke,
povoljno. Tel. 061 724 597.
Iznajmljujem vjenčanicu, boja
šampanjca, vel. 36/38. Cijena100 KM.
Tel. 063 697 919
Kupuje dionice obaveznice deviz-
ne štednje i ratne odštete. Isplata od-
mah. Tel. 061 526 918
Kupujemdeviznu štednju i ratnu
odštetu, isplata odmah. Tel. 065 027
864
Kupujem deviznu štednju i ratnu
odštetu. Isplata odmah. Tel. 066 723 731
Kupujem deviznu štednju ratne
odštete, dionice, firmi fondova, naj-
bolje plaćam, isplata i dolazak odmah.
Tel. 062 788 739
Kupujem dionice obveznice, stara
devizna štednja, ratna potraživanja,
odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah.
Tel. 063 351 572
Kupujem dionicesvih vrsta, ratnu
odštetu, staru deviznu, certifikate ku-
pujem - prodajem, plaćamdobro od-
mah. Tel. 061 864 047
Kupujem potrošene akumulatore
svihveličina10do 20KMpokomadu,
te sve vrste otpadnogželjeza, stare veš
mašine, itd, dolazimna adresu, Sara-
jevo i okolina. Tel. 061 540 533
Kupujem staru deviznu štednju
Jugo i Privredne banke. Isplata od-
mah. Tel. 063 723 595
Kupujem staru deviznu štednju,
dionice firmi i fondova, isplata od-
mah. Prodajem certifikate za otkup
stana. Tel. 062 178 644
Kupujem staru deviznu štednju,
obveznice, dionice odšteta. Isplata
odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897
Kupujem staru deviznu štednju,
obveznice, ratne štete, dionicei dr., do-
bro i odmah plaćam. Tel. 061 191 935
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu i dionice isplata odmah.
Tel. 062 118 803
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu i dionice, dolazim na
adresu, isplata odmah. Tel. 066 734 673
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu i dionice, isplata od-
mah. Tel. 063 749 284
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, dionice. Prodajem certi-
fikate za otkup stana. Tel. 061 192 036
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, obveznice, dionice, is-
plata i dolazak odmah u FBiH i RS.
Prodajem cetifikate povoljno za ot-
kup stanova. Tel. 061 175 237
Kupujemsve vrstedionicai obvez-
nica saSarajev. i Banjalu. berzei proda-
jemcertifikate za otkup stana u Fede-
raciji BiH, povoljno. Tel. 061 188 488
Motorne mašine za mljevenje ja-
buka prodajem. Tel. 063 234 877.
Ormar rashladni, peć za pećenje
razne vrste tijesta, peć za piliće, stol sa
2 vrata i sve je novo i sve je Inox! Cije-
na po dogovoru. Tel. 063 420 761
Ostvarite svoj biznis proizvod-
njom nekih od 50-tak alkoholnih
pića, prva domaća brošura! Tel. 032
244 417
Prodaja originalnih parfema od 8
ml, veliki izbor svih renomiranih
proizvođača, 1kom3.50 KMili 3kom
za 10 KM, na veću kolicinu popust!
Tel. 065 867 199
Prodajem2 novebarsketapac. sto-
lice, 50 KM. Tel. 061 571 842.
Prodajem bolesnički krevet dvo-
motorni sa madracem i dekubitus
dušekom sa kompresorom, sve 1.200
KM. Tel. 061 348 325
Prodajem bukova cjepana drva 55
KM po metru. Tel. 061 311 773
Prodajem bukova drva iscjepana
2+1 60 maraka metar kupite 2 metra
dobijete 1 metar gratis. Tel. 061 276
664
Prodajembukova igrabova drva,cije-
na43KM iscijepana. Dovozimonaadre-
su i unosimo u podrum. Na području Ko-
njičke opštine. Tel. 062 455 903
Prodajem bundu nerc (od glave i
nozica, vel 44), žensku garderobu, vel.
44 i obuću, vel. 38-39. Tel. 062 547 587
Prodajem certifikate za otkup sta-
nova. Kupujem staru deviznu šted-
nju, isplata odmah. Tel. 061 836 657
Prodajemdaske od regala. Tel. 468
450
Prodajem dječija kolica marke
Peg-Perego, sa naslonom za leđa po-
desivimu više položaja, sa zaštitnom
navlakom od kiše, itd., 120 KM. Tel.
061 723 615
Prodajem elektro motor 15 KW sa
hidrauličnom pumpom, 40 l protok
ulja uminuti, pogodna za prese i pele-
tirke. Tel. 061 372 417
Prodajem Hidropak za vodu
jačine 4.50 bara, cijena 150 KM. Tel.
062 007 255
Prodajem injekcije Clexane koje
se koriste za liječenje tromboze - raz-
bijanje tromba. Jedna injekcija od 0.4
ml je samo 4 KM. Tel. 066 676 091
Prodajem jako povoljno klavir
pianino August Forster. Klavir je
kompletno restauriran i od tada nije
upotrebljavan. Tel. 061 277 288
Prodajem kofer električnu šivaću
mašinuu dobromstanju, cijena povo-
ljna. Tel. 061 352 034
Prodajem komplet pribor i posuđe
“Solingen” za ugostiteljstvo i do-
maćinstvo. Cijena po dogovoru. Tel.
546 456
Prodajem komplet pribor i posuđe
“Solingen” za ugostiteljstvo i do-
maćinstvo. Cijena po dogovoru. Tel.
546 456
Prodajem manometreručku i brene-
re za autogeno varenje. Tel. 061 548 599
Prodajem mašinu za prženje ka-
fe, italijanske proizvodnje “P e-
troncini” 30kg, zagrijavanje do
300 stepeni, mogućnost prženja
express kafe. Mašina je u odličnom
stanju sa svim priključnim ele-
mentima za otprašivanje i filtrira-
nje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208
707
Prodajem neuložene certifikate za
otkup stana u cijeloj Federaciji BiH.
Povoljno! Tel. 063 024 594
Prodajem neuložene certifikate za
otkup stana u cijeloj Federaciji BiH.
Povoljno! Tel. 063 024 594
Prodajem ofset masinu Roland
B2. Tel. 061 198 796
Prodajemorahe tj. rijezgu 1kg- 18
KM. Tel. 061 788 076
Prodajem pekarsku mješalicu od
rostfraja, dvije brzine miješanja, ka-
paciteta 100 kg brašna. Cijena 2.000
eura. Tel. 061 285 407
Prodajem plastenike od 40-100
kvadrata nove sa novim najlonom ga-
rancijom i prevozom. Tel. 061 510 673
Prodajempodlakatne štake metal-
ne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454
Prodajem podloge i kese za stomu,
cijena po dogovoru. Tel. 546 456
Prodajem podloge i kese za stomu,
cijena po dogovoru. Tel. 546 456
Prodajem podne grijače. Tel. 061
358 261
Prodajempolovni dobro očuvani
vuneni ćilim 360x260 cm, cijena 50
KM. Tel. 062 104 226
Prodajem portabl šivaču mašinu
cijena 50 KM. Tel. 062 134 216
Prodajem povoljno pelene za
odrasle. Tel. 062 440 655
Prodajem profesionalni ugosti-
teljski šank, ledomat i dijelove za
BMW 324 TD. Tel. 062 598 362
Prodajem ribu (smudž, šaran,
kljen). Tražim veš mašinu u dobrom
stanju. Tel. 061 498 177
Prodajem šivaće mašine Bagat,
Singer i Pfaf (koža) na 2 rate uz garan-
ciju. Tel. 061 145 504
Prodajem šljivu i krušku, cijenapo
dogovoru. Tel. 057 373 060.
Prodajem tri kutije rivotrila 0.5
mg i 2 mg. Proizvodnja Švajcarska.
Tel. 061 498 177
Prodajem tri kutije rivotrila 0.5
mg i 2 mg. Proizvodnja Švajcarska.
Tel. 061 498 177
Prodajem zimskefutrovane jakne,
nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269
Pržiona kafe. Dva kamena mlina
vaga pakirica. Kao nova. Cijenapo do-
govoru. Tel. 062 077 739
Razno voće kalemljeno, autohtono,
dugovječno. Lozu cvijetnu, crveni ba-
grem, kesten, cvijet palmu, olijander,
kaktus. Tel. 033 227 077, 062 006 769
Termo-blok el. centrometal el-com
plus 18 kw prodajem. Tel. 063 175 240
Tražim agregat preko 7 kw. U
zamjenu dajem fordovkedi 1994. god,
neregistrovan. Tel. 066 188 290
Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVA-
LITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKAS-
TE ZAVJESE, VANJSKE RO-
LETNE, HARMONIKA VRA-
TA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. TEL. 061 501 401.
10234-1Ndž
“KIRBY” - Dubinsko usisava-
nje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, itisoni 1m/1,5 KM, gene-
ralno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma
“GLANZ”. Tel. 061 350 688.
11305-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna), šporeta, bojlera. Do-
lazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666. 1478-1tt
Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakas-
te zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC
roletne, tende, platnene roletne. Ci-
jena sa ugradnjom. Tel. 033
211-484, 033 767-995, 061 131 447.
12298-1Ndž
Bravar radi ograde, gelendere,
ulazna i garažna vrata, zatvara balko-
ne. Tel. 061 526 205.
Centralno, etažno grijanje, plin-
ske instalacije, zamjena konvektora i
popravke radimo kvalitetno i povolj-
no uz garanciju. Tel. 061 500 037
Električarusluge el instalacije, au-
tomatski osigurači, indikatori za ba-
nju, el bojler, el šporet i drugo. Tel.
061 312 435
Električarske usluge, peći, auto-
matski osigurači, bojleri, indikatori
instalacije. Tel. 061 048 497.
Elektroinstalacije: ugradnja no-
vihi popravke na starim. Tel. 062 255
055
Elektrosistemi, klima uređaji -
servis i montaža, el. instalacije, aut.
osigurači, interfoni, itd. Tel. 061 191
566, 033 630 324
Građevinska firma izvodi sve vr-
ste radova sa garancijom. Tel. 061 740
127.
Izvodim sve vrste lim. građevin-
skih radova. Tel. 062 151 468.
Kamine zidamo šamotom, dim-
njaci, peći za picu, sedra kamen. Tel.
061 154 540.
Keramičar vrši usluge postavlja-
nja pločica, cijena 8 KMpo m2. Tel.
033 444 630, 061 511 249
KV elektromehaničar popravlja
vešmašine, šporete, bojlere, indikato-
re, automatske osigurače. Tel. 061 563
910, 033 619-900.
Majstor povoljno opravlja stari i
montira novi namještaj, kuhinje, radi
selidbe. Tel. 061 202 840.
Mijenjamo konvektore, ventile i
druge radnje za grijanje kvalitetno i
povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476
Mijenjamo konvektore, ventile i
drugeradnje zagrijanjekvalitetno i po-
voljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476
Moleri 1 KM krečenje, 2 KM gle-
tovanje, za vaš dom, kancelariju, pos.
prostor. Tel. 061 709 956.
Molerske usluge povoljno štićenje
namještaja, lajsni i ostalo, sve po do-
govoru. Tel. 061 219 768
Molersko farbarski radovi: moleraj,
gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje
stiropora i navlaćenje mrežice, vrlo po-
voljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741
Najkvalitetnije i najpovoljnije sa
garancijom radimo termo-fasadu i
španske zidove. Tel. 061 278 188
Parket postavljanje, brušenje se vr-
ste parketa, podova, laminata sa bes-
prašinskom mašinom. Tel. 062 921 100
Parket šipod laminat postavljamo
brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju
panel parketa uz garanciju, posjeduje-
mo ljepila lakove lajsne. Tel. 062 828 306
Popravljam sve vrste frižidera i ra-
shladnih uređaja sa garancijom dola-
zak besplatan. Tel. 061 156 309
Postavljam laminate, panel parkete
i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391.
Presvlačim kauče i sve opravke,
dolazimna lice mjesta. Tel. 544-932,
062 522 986.
Rigips el. instalacije i moleraj ra-
dim povoljno. Tel. 066 205 286
Stolar vrši opravkui izradu namještaja,
stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956
Sve vrste renoviranja i polu renovi-
ranja stanova, kuća kao i sve vrste
građevinskih radova. Tel. 063 031 251.
Tapetar presvlačimo sve tipove
namještaja, a ujedno izrađujemo novi
po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829
108 i 061 862 872
TV video servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta TV
aparata. Dolazak na kućnu adresu.
Daljinski upravljači za sve marke TV
aparata. Tel. 650 867, 061 188 410
Vodoinstalater obavlja sve vo-
doinstalaterske usluge brzo, čisto i
kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454
529, 061 332 746
Vodoinstalater povoljno opravlja
staro, montira novuinstalaciju i reno-
vira kupatila. Tel. 061 225 727
Vodoinstalater sa iskustvom vrši
opravke instalacija, montažu sanitarnih
uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717
Vodoinstalater, vršim sveuslugeu
kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199
442, 033 621 733
Vodoinstalater, vršim sveuslugeu
kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199
442, 033 621 733
Vršimzamjenu puknutihčlanakai
vršim ostale popravke na sistemu gri-
janja. Tel. 033 645-475, 062 225 729.
Intelektualne
Bračni par daje uspješno daje in-
strukcije iz matematike, fizike i hemi-
je. Tel. 033 514 560, 062 256 213
Dajeminstrukcije i vršim prevode
iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275
Dajem instrukcije iz engleskogje-
zika i prevodim sve vrste tekstova.
Tel. 062 739 347
Engleski jezik,instrukcije povoljno 24
h-15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182.
Instruiramđake i studente iz ma-
tematike i fizike na Ilidži, čas 6 KM.
Tel. 033 621-976.
Instruiramđake i studente iz ma-
tematike na Al. polju. Tel. 061 157 991
Instruiramđake i studente izmate-
matike na Al. Polju. Tel. 061 157 991.
Instrukcije hemije za studente i
srednjoškolce, 2 sata-15KM, dolazim
kući. Tel. 061 481 182.
Instrukcije iz matematike i fizike
za sve srednjoškolce i studente. Tel.
061 286 082.
Instrukcije iz matematike i fizike
za sve srednjoškolce i studente. Tel.
061 286 082.
Instrukcije izmatematike za osnov-
nu i srednju školu. Tel. 066 283 127.
Instrukcije matematika i fizika,
povoljno, 2sata 20 KM, dolazim kući.
Tel. 061 481 182.
Matematika, instrukcije đacima,
iskusan profesor dolazi vašoj kući.
Tel. 062 691 202
Njemački jezik - instrukcije i pre-
vodi, kucanje radova na računaru.
Tel. 523-998, 061 863 559.
Prof. engleskog daje časove. Tel.
626-157.
Profesor daje instrukcije iz mate-
matike za osnovce, srednjoškolce.
Tel. 061 244 251
Profesoricainstruira matematiku,
fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel.
061 188 451, 033 235 141
Sarajevo, nastavnica drži instruk-
cije matematike za osnovce. Tel. 061
566 473
Uspješno i povoljno tokom cijele
godine dajem instrukcije iz matema-
tike. Tel. 220-173.
Ostalo
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garan-
cija. Tel. 033 234 805, 061 184 796.
N.
Autoprevoz kombijem, selidbe,
odvoz šute, obez radna snaga, jeftino.
Tel. 061 378 166
Blistal “Kirby” dubinsko usisava-
nje i pranje ćilima, etisona i sjedećih
garnitura, najkvalitetnijim kirbije-
vim šamponima. Tel. 062 118 202.
Brinula bih o starijoj osobi ili
čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778
Certificirani računovođa povoljno
vodi pos. knjige zasve vrstepreduzeća,
radnji i udruženja. Tel. 061 150 368.
Čistila bih i održavala stanove do-
govor sa žeskimosobama. Osoba sam
od poverenja. Tel. 066 529 114
Čistila bih poslovni prostor, ozbi-
ljne ponude. Tel. 062 781 316
Čistim kuće i poslovne prostore.
Tel. 061 815 047
Čistim stanove nedjeljom. Tel.
066 054 856
Čuvala bih dijete školsko ili
predškolsko u vašem ili svom stanu uz
pomoć u kući. Može i starija osoba
Tel. 061 220 782
Čuvalabih dijete u svomstanu. Ci-
jena po dogovoru, stanujemna Pofa-
lićima. Tel. 061 667 073
Čuvalabih dijete u svomstanu. Ci-
jena po dogovoru, stanujemna Pofa-
lićima. Tel. 061 667 073
Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180
Čuvala bih stare osobe i pomagala
u kući. Tel. 468 450
Detaljna izrada ličnog horoskopa
za sve osobe. Tel. 062 104 226.
Dolazak na adresu - masaža, isku-
sanfizioterapeut, rehabilitacija, kine-
ziterapija, povoljno. Tel. 061 367 166,
033 615-675.
Dolazak na adresu manuelna ma-
saža, fizioterapeut, kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675.
Drva režem motornom žagom.
Varim aparatom. Tel. 061 491 463
Extrapovoljno! Kombi prevozi selid-
be 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361
Instruktor obučava lagano i kvali-
tetno. Tel. 061 338 085.
Knjigovodstvo za STR, SUR, SZR i
usluge, cijena oko 130 KM. Tel. 615-732.
Kombi prevoz i selidbe, najpovo-
ljnije u gradu odvoz kabastog otpada,
šute i ostalog sa radnom snagom ili
bez. Tel. 061 890 067 i 066 533 339
Kombi prevoz namještaja, selidbe
i odvoz stari stvari koje vamnisu po-
trebne, obezbijeđena radna snaga. Po-
voljno! Tel. 061 552 366
Kombi prevoz namještaja, selid-
be, odvoz kabastih stvari, povoljno
bez oštećenja, radna snaga obezbi-
jeđena. Tel. 062 139 453
Kombi prevozputnika selidbeodvoz
šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424
Kombi prevozrobe, selidbe, povo-
ljno, radna snaga po dogovoru. Tel.
061 513 948.
Kvalitetno vrhunski profesional-
ci rade snimanje svadbi, rođendana i
svega što vi poželite, prave profesio-
nalne spotove... Tel. 062 356 113
Nudim pomoć starijoj osobi uz na-
doknadu, čovjek bez primanja. Tel.
061 531 226
Nudim pomoć starijoj osobi uz na-
doknadu, čovjek bez primanja. Tel.
061 531 226
Ozbiljna gospođa penzioner pazi-
la bi stariju gospođu. Tel. 062 320 034
Ozbiljna žena pazila bi starijugos-
pođu. Tel. 062 320 034
Povoljno i kvalitetno čistimstanove
i poslovne prostore. Tel. 062 401 619.
Povoljno, prijevoz svihvrsta roba,
selidbe, odvoz kab. otpada. Tel. 061
170 886, 033 472-954.
Presnimavanje sa video kaseta,
mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo.
Tel. 062 824 523
Prevoz stvari i roba za Višegrad,
Rogaticu... 28.10. po akcijskoj cijeni.
Tel. 061 158 784
Strunu - želudac namještam, li-
ječim stručno, uspješno visokpritisak
bioenergijom. Tel. 061 504 986.
Vršim demontažu rasklapanje i
odvoz starih ormara, plakara, kuhi-
nja, povoljno. Tel. 061309 800
Vršim prevoz putnika klimatizi-
ranimkombijem8+1 i luksuznimvo-
zilom na sve relacije. Tel. 061 187 954
Vršim prevoz putnika, sportista,
planinara, turista sa kombijem WV4
počitavoj BiHi dalje. Cijena podogo-
voru. Tel. 061 213 025
Vršim prevoz, selidbe, veliki kom-
bi sa radnomsnagom ili bez, Koš. Br-
do. Tel. 062 226 665.
Ženasrednjih godinačuvala bi sta-
riju osobu ili djecu. Tel. 062 095 418
48 Nedjelja 30. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Broj: 42 0 Mal 004750 09 Mal
Zavidovi}i, 09. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zavidovi}ima, stru~na saradnica Fikreta Deli}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM
Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, Zenica, protiv tu`enog HOD@I] ALBINA, sin Seada iz Zavido-
vi}a, Perovi}i, radi isplate duga, v.s. 2.445,35 KM, van ro~i{ta dana 09. 09. 2011. godine, donio je slje-
de}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
OBAVEZUJE SE tu`eni HOD@I] ALBIN, sin Seada iz Zavidovi}a, Perovi}i, da tu`itelju DD BH TELECOM Sar-
ajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, Zenica, isplati iznos od 2.445,35 KM, sa zakonskom zateznom ka-
matom, kako slijedi:
- na iznos od 196,45 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine, do kona~ne isplate,
- na iznos od 520,80 KM po~ev od 2.5 02. 2009. godine, do kona~ne isplate,
- na iznos od 557,45 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine, do kona~ne isplate,
- na iznos od 474,60 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine, do kona~ne isplate,
- na iznos od 67,70 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine, do kona~ne isplate,
- na iznos od 67,70 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine, do kona~ne isplate,
- na iznos od 67,70 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine, do kona~ne isplate,
- na iznos od 492,95 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine, do kona~ne isplate,
te da tu`itelju naknadi i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 230,00 KM, a sve u roku od 15 dana pod
prijetnjom izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je ovom sudu, dana 18. 12. 2009. godine, podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga za izvr{enu
PTT uslugu u iznosu od 2.445,35 KM.
U tu`bi, tu`itelj je postavio tu`beni zahtjev na na~in opisan u izreci ove presude, te je istovremeno stavio i
prijedlog za dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni sudu ne dostavi odgovor na tu`bu.
Tu`enom je sud dostavio tu`bu na odgovor putem objavljivanja oglasa u dnevnim novinama koje se obja-
vljuju u Federaciji i putem oglasne plo~e suda, shodno odredbi ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH. Oglas u novinama
je objavljen dana 14. 05. 2011. godine, a smatra se da je dostava iskazana 15 dana od dana objavljivanja
oglasa, odnosno da je dostava iskazana 31. 05. 2011. godine, te je od tog dana po~eo te}i rok od 30 dana
za dostavljanje pisanog odgovora na tu`bu.
Obzirom da tu`eni u zakonskom roku i pored upozorenja suda, nije sudu dostavio pismeni odgovor na
tu`bu, te imaju}i u vidu ~injenicu da je tu`itelj u tu`bi predlo`io da sud donese presudu zbog propu{tanja,
kao i ~injenicu da je tu`itelj uz tu`bu prilo`io dokaze (fakture; 1208, 0109, 0209, 0309, 0409, 0509, 0609,
0709 i analiti~ka kartica 04436068 0), na osnovu kojih je sud utvrdio da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igle-
dno neosnovan, sud je i usvojio tu`beni zahtjev tu`itelja i odlu~io kao u izreci ove presude, a u skladu sa
~lanom 182 u vezi sa ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH.
O tro{kovima postupka odlu~eno je u skladu sa ~l. 383, ~l. 386. st. 1. i ~l. 387 ZPP-a FBiH, te ~lana 46. Tar-
ifa broj 1 i Tarifa broj 2. Zakona o sudskim taksama Zeni~ko-dobojskog kantona, a isti se odnose na taksu
na tu`bu u iznosu od 80,00 KM, taksa na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 40,00 KM, tro{kovi objave
putem novina, oglasa kojim je tu`enom dostavljena tu`ba na odgovor u iznosu od 60,00 KM, te tro{kova
objave presude zbog propu{tanja putem dnevnih novina u iznosu od 50,00 KM, odnosno ukupni tro{kovi
koji su bili potrebni za vo|enje ove parnice iznose 230,00 KM, a prema vrijednosti predmeta spora.
Stru~na saradnica:
Fikreta Deli}
POUKA: Protiv ove presude `alba nije dozvoljena, ali se mo`e ulo`iti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u
skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku FBiH.
NAPOMENA: Dostava presude smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ove
presude u dnevnim novinama (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mals 052979 09 Mals
Mostar, 13. 09. 2011. godine
PRAVNA STVAR:
Tu`itelj: „Ledo“, d.o.o. ^itluk
Tu`eni: Miroslav (Rajko) ]ulibrk iz Lakta{a, vl. STR „MM Market“, Aleksandrovci, b.b.,
Lakta{i
Radi: potra`ivanja u novcu
TU@BENI ZAHTJEV
„Nala`e se tu`eniku Miroslavu ]ulibrku iz Lakta{a, vlasniku samostalne trgova~ke radnje
„MM MARKET“ da u roku od 15 dana isplati tu`itelju potra`ivanje u novcu u iznosu
329,68 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama i to:
- na iznos od 105,56 KM po~ev{i od 11. 01. 2005. godine pa sve do dana isplate,
- na iznos od 213,42 KM po~ev{i od 18. 05. 2005. godine
a sve pod prijetnjom izvr{enja, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka.
Istovremeno predla`emo, ukoliko tu`enik, u skladu sa odredbama ~lanka 182. Zakona o pa-
rni~nom postupku F/BiH ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da
Naslovi sud usvoji tu`beni zahtjev i donese presudu zbog propu{tanja“.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezni odgovor koji
pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgo-
vor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1.
i 2., ~l. 70. st.1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv
i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom
treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih
punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.
Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RA-
ZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje na-
vode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2.
ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka
navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti pre-
dla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu
i usvojiti tu`beni zahtjev - presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a):
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).
Sudija
Sanja Za~inovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 031166 10 Mal
Zenica, 15. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Pezer Aida, u
gra|ansko pravnoj stvari tu`ioca MIKROKREDIT-
NA ORGANIZACIJA „EKI“ SARAJEVO, FILIJALA U
ZENICI, pravni sljednik Mikrokreditne organizacije
EKI Sarajevo, Ured u Zenici, ul. Adolfa Goldberge-
ra 9, zastupanog po ^olakovi} Emiru i Nini Dra-
golji}, advokatima iz Zenice, protiv tu`enih: 1) Sa-
diba{i} Asmira, Vojvodi}a put 2 i 2) DOO „BO-
ING-TURS“ Kalinska bb, Novi Travnik, radi duga,
v.s. 752,90 KM, objavljuje slijede}i:
OGLAS
Tu`enom SADIBA[I] ASMINU iz Zenice, Vojvo-
di}a put 2, dostavlja se tu`ba na odgovor, podne-
sena ovom sudu dana 14. 01. 2010. godine, ko-
jom tu`ilac na ime duga potra`uje od tu`enih soli-
darno iznos od 752,90 KM sa zateznom kama-
tom po~ev od 14. 01. 2010. g. do kona~ne ispla-
te, kao i naknadom tro{kova postupka, a sve u
roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgo-
vor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an
dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u
smislu ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana
prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor
na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{ta-
nja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra
izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja.
Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u pre-
dmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis u
pisarni Op}inskog suda u Zenici.
SUDIJA
Aida Pezer, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 016892 09 Mals
Zenica, 15. 09. 2011.
Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, u pra-
vnoj stvari tu`ica Nusreta Beganovi}, ul. Dela-
hmetovi}a br. 29, Visoko, vl. SZR „Galeb“ Visoko,
ul. Delahmetovi}a br. 29, zastupanog po Sokolo-
vi} Sabihi, advokatu iz Visokog, ul. H. Dedi}a br.
5, protiv tu`ene Mehmedi} Amira iz Zenice, ul.
Mar{ala Tita 73, vlasnik STR „MA“ iz Zenice, radi
isplate duga, v.s. 1.089,29 KM, objavljuje slije-
de}i:
OGLAS
Tu`enoj Mehmedi} Amiri iz Zenice, ul. Mar{ala Ti-
ta 73, vlasnik STR „MA“ iz Zenice, dostavlja se
tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana
12. 03. 2009. godine kojom tu`ilac na ime duga
potra`uje iznos od 1.089,29 KM sa zateznom ka-
matom po~ev od 17. 06. 2008. g. do kona~ne
isplate, kao i naknadom tro{kova postupka, a sve
u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgo-
vor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`ena je du`na
dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u
smislu ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana
prijema tu`be. Ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor
na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{ta-
nja.
Obavje{tava se tu`ena da se dostava smatra
izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja.
Tu`ena se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u pr-
edmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis u
pisarni Op}inskog suda u Zenici.
SUDIJA
Aida Pezer, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj 43 0 Mal 025302 09 Mal
Zenica, 12. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, u
pravnoj stvari tu`itelja DOO „ZENICA-
STAN“, ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, Zenica,
kojeg zastupa generalni punomo}nik Vese-
ljak Mladen, advokat iz Zenice, protiv
tu`enog Podgori} Samira, ul. Kanal br. 36
A, Zenica, radi isplate duga, vs. 313,39 KM,
dana 12. 09. 2011. godine, vanraspravno, do-
nio je slijede}e:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati
nov~ani iznos od 313,39 KM sa zakonskom
zateznom kamatom na taj iznos po~ev od 14.
09. 2009. godine pa do isplate, kao i da
tu`itelju naknadi tro{kove postupka u izno-
su od 362,00 KM, sve u roku od 15 dana.
Dostava se smatra izvr{enom protekom ro-
ka od 15 dana od dana objavljivanja, u skla-
du sa ~lanom 348. stav 4. Zakona o pa-
nri~nom postupku.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv
ove presude nije dopu{tena `alba, ali se
mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
pre|a{nje stanje u skladu sa doredbom
~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do
334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.
SUDIJA
Aida Pezer s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 048756 07 P
Sarajevo, 06. 07. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Jasmina Mura-
tovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Nada Cicovi}, ro|.
Lemez iz Sarajeva, ul. Behd`eta Muteveli}a broj
25/1, Blagoje Lemez iz Sarajeva, ul. Akifa [eremeta
broj 31, Relja Lemez iz Pala, ul. Njego{eva bb, Ja-
nja Lemez iz Isto~nog Sarajeva, ul. Cara Lazara broj
13, Ratka Lemez, ro|ena Miri} iz Isto~nog Saraje-
va, ul. Stefana Nemanje broj 15, svi zastupani po
zajedni~kom punomo}niku Kramar Draganu advo-
katu iz Sarajeva, protiv tu`enih Vukan Lemez iz Sar-
ajeva, ul. Safeta Zajke broj 522, a ranije ul. 21. Maj
broj 522, Pero Lemez iz Sarajeva, ul. Safeta Zajke
broj 532, raniji naziv ulice 21. Maj broj 532, Jovo
Lemez iz Sarajeva, ul. Safeta Zajke broj 530, raniji
naziv ul. 21. Maj broj 530, Radmila Lemez iz Sara-
jeva, ul. 21. Maj 522, Drago Lemez iz Sarajeva, ul.
Safeta Zajke broj 516, ranije ul. 21. maj broj 516,
Ostoja Lemez iz Sarajeva, ul. 21. Maj 440 te Danica
\oki} ro|ena Lemez po nasljednicima \oki} Boran
iz Sarajeva, ul. Radava broj 1 i \oki} Goran iz Sara-
jeva, ul. Radava broj 1, @ivko Lemez iz Sarajeva, ul.
V. Butozana broj 21, Du{an Lemez iz Sarajeva, ul.
21. Maj broj 526 i Desa ro|ena Lemez \ur|i}, ul.
Vite{ka broj 14, a sve troje zastupani po posebnom
staratelju Sara~evi} Sejfi advokatu iz Sarajeva, po
rje{enju Slu`be socijalne za{tite Op}ine Novi Grad
Sarajevo, broj: 35/IV-06-550-1662/07 od 18. 02.
2008. godine, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.s.p.
1.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu za-
klju~enog dana 15. 06. 2011. godine, odr`anog u
prisutnosti II tu`itelja, III tu`itelja, punomo}nika
tu`itelja, posebnog staratelja tu`enih, te u odsutno-
sti preostalih tu`enih, dana 06. 07. 2011. godine,
donio je slijede}u:
PRESUDU
Utvr|uje se, da su tu`itelju Nada Cicovi}, ro|ena
Lemez, Blagoje Lemez sin Miladina, Relja Lemez
sin Miladina, Janja Lemez k}i Miladina, Ratka Le-
mez ro|ena Miri} k}i Miroslava suvlasnici nekretni-
na ozna~ene kao k~. broj 2740/15 Oranica Zlatno
Polje povr{ine 5.800 m2 upisane u zk ulo`ak 3213
Sp Crnotina, {to odgovara k~. Broj 576 dio, k~ 577
dio, k~ 579 dio, k~ 622 dio, KO Rajlovac upisane u
PL 235, a isto su stekli pravnim poslom izvr{en pri-
je 15. 02. 1968. godine, izme|u prednika tu`itelja
Lemez Miladina i prednika tu`enog Lemez Mila-
nom, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da dosljedno
tome ZK ured Op}inskog suda Sarajevo izvr{i upis,
tako {to }e umjesto tu`enih upisati kao suvlasnike
Nadu Cicovi} ro|enu Lemez sa 1/5 , Blagoje Lemez
sin Miladina sa 1/5, Lemez Relja sin Miladina sa
1/5, Janja Lemez, k}i Miladina sa 1/5 i Ratka Le-
mez ro|ena Miri} k}i Miroslava sa 1/5 u roku od 30
dana od dana dono{enja presude.
Sudija
Jasmina Muratovi}
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dozvo-
ljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem
ovog suda u roku od 30 (trideset) dana od dana do-
stave prijepisa presude. @alba se podnosi u dovo-
ljnom broju primjeraka za sud i stranke u postupku.
Dnevni avaz nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011. 49
Dana 30. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi otac, punac, djed i pradjed
ZEJNIL (JAKUP) DELI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet.
Hvala ti za sve {to si u~inio za nas.
Tvoji najmiliji - k}erka Fadila, zet Kasim, unuci Anes i Adis, snahe Nejra i Tamara, praunuci Imad i Imran
2917-tt
SJE]ANJE
RASEMA -
MEMKA HAMZA,
ro|. HALILOVI]
19. 9 - 30. 10. 2011.
Na dunjaluku ne mo`e{ sr-
esti `enu kao {to si bila ti.
Tvoj zet E{ef, k}i Zelena,
unuk Saudin, unuke Be-
lma i Berina
2918-tt
SJE]ANJE
JUSUF
HASANBEGOVI]
30. 10. 2006 - 30. 10. 2011.
Postoji tuga koju vrijeme ne
lije~i i ljubav koju smrt ne pr-
ekida. Zauvijek ostaje{ u
na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi D`ennet.
Tvoji: supruga Nifa, k}erka
Mirsada, unuci Mirza i Azra
2916-tt
Dana 30. 10. 2011. navr{ava se
tu`na godina od kada vi{e nije
sa nama na{ dragi brat i
amid`a
EJUB KUPUSIJA
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet.
Tvoji: brat Enver i bra-
ti~na Ajnija sa suprugom i
djecom
2862-tt
Dana 30. novembra 2011.
navr{ava se 20 godina od
smrti supruga, oca, dede
AVDO KAPO
Supruga sa djecom, snaha
Berina, zet Zdenko,
unu~ad i praunu~ad
12366-1nd`
Dana 30. 10. 2011. na-
vr{ava se 7 tu`nih dana od
preseljenja oca i dede
D@EVDET
(ISMET) HAD@I]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari D`ennet i vje~ni
rahmet.
K}erka Amela sa porodi-
com
12369-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em ro|aku
MEHMEDU - BRACI
(AVDA)
HAD@IAHMETOVI]U
iz Fo~e
Alma, Lida i Adnana
12378-1nd`
Dana 30. oktobra 2011. navr{ava se osamnaest godina od
smrti na{eg dragog
DRAGANA PAVLOVI]A
Dragi tata,
Tvoj dragi lik i Tvoj blagi pogled u
svome srcu uvijek nosim.
K}erka Aida sa sinom Igorom
Dragane,
jako sam ponosna na na{u k}erku Aidu i njenog sina Igo-
ra, {to mislim da bi bio i Ti.
Ma|a 12377-1nd`
POSLJEDNJI SELLAM
na{em dedi i svekru
HASAN (MEHMED)
MALI]
U 77. godini `ivota oti{ao si tiho i dosto-
janstveno, onako kako si i `ivio. Tuga i bol nisu samo u suzama i
rije~ima, ve} i na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad
zaboravljen. S ponosom i po{tovanjem }emo ~uvati uspomene i
sje}anja na tebe i tvoju dobrotu.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote onog svijeta i lijepi
D`ennet.
Tvoja unuka Irmela i snaha Fuada 12379-1nd`
Dana 30. oktobra 2011. navr{ava se devet godina od
smrti na{e drage sestre, tetke i zaove
RAMIZA FEJZAGI],
ro|. HASE^I]
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom
~uvamo uspomene na tvoju dobrotu
i plemenitost.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoja porodica 11675-1nd`
Danas, 30. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od prese-
ljenja prijatelja
VAHID - VAHA OLOV^I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lije-
pi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Valentino, Eros, Damir, Di-
jana, Marko, Fadila i Enver
12381-1nd`
Dana 30. 10. 2011. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi
EJUB KUPUSIJA -
LJUP]E
Zauvijek }emo se sje}ati vremena provedenog s
tobom i ~uvati uspomene koje si ostavio dubo-
ko u na{im srcima. Vrijeme je prolazno, a uspo-
mene vje~ne. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u
na{im srcima.
Vole te zauvijek tvoji - supruga Mirza, sin Emir, snaha Milica
Tevhid }e se prou~iti istog dana u Musluk d`amiji u 13.00 sati. 2863-tt
Danas se navr{ava osamnaest godina od prerane smrti na{e drage majke i
supruge
ADILE BA[I]
30. X 1993 - 30. X 2011.
INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN
(Svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo)
Majka je sve na ovome svijetu! Ona je utjeha u
tuzi, nada u o~aju, izvor snage u slabosti.
Ko majku izgubi, izgubio je grudi na koje gla-
vu nasloni, ruku koja ga blagosilja i oko koje
nad njim bdije.
Neka joj dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i d`enetske ljepote.
Tvoja djeca Samra i Amira i suprug Smail 2930-tt
SJE]ANJE
MIRSAD RAJKOVI]
Dana 30. 10. 2011. navr{avaju se
dvije tu`ne godine od kako je na{
sin, brat i otac Mirsad preselio na
ahiret.
El-Fatiha
Porodica Rajkovi} 12376-1nd`
Dana 30. oktobra 2011. navr{ava se devet godina od kada
nije sa nama na{ dragi
SAFET ^AMPARA
U na{em sje}anju ostat }e uvijek
prisutan njegov dragi lik.
S ljubavlju i po{tovanjem
Supruga Zehra, sin Haris, snaha Jadranka i unuk Mak
2886-tt
SJE]ANJE
SINI[A ^ASAR
30. 10. 2006 - 30. 10. 2011.
Kolege Krim. tehnike MUP-a KS
2892-tt
Nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz 50
Dana 30. 10. 2011. navr{ava
se 7 dana od smrti na{eg
dragog
MUSTAFA [ARAC
Ostat }e{ uvijek voljen i
nikad zaboravljen.
K}erka sa porodicom
2926-tt
SJE]ANJE
NURKA
(HAJDARPA[I])
OMERHOD@I]
30. 10. 2006 - 30. 10. 2011.
Porodica
2726-tt
Dana 30. 10. 2011. navr{ava se
pet godina od preseljenja na
ahiret na{eg dragog brata i
amid`e
JUSUF (AVDO)
HASANBEGOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{.
da mu podari lijepi D`ennet
i d`enetske ljepote.
Tvoji brat Nusret i brati}
Eldin 2835-tt
Dana 30. 10. 2011. navr{avaju se 3 tu`ne godine otkako je preselio na ahiret
FAHRUDIN (MUSTAFA) D@IDO
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Smrt je ja~a od `ivota,
ali nije od ljubavi i sje}anja na tebe.
Tvoje tetke Hasija i Nasiha
2861-tt
Dana 30. 10. 2011. navr{ava se osam godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog i nikad
pre`aljenog supruga i oca
FARUKA (MUSTAFE) BOJI]A
Vrijeme prolazi, ali na{a bol za tobom se ne smanjuje.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari magfiret i nagradi D`ennetom.
El-Fatiha
Supruga Aida i sinovi Haris i D`aner
2810-tt
Dana 30. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine kako nas je napustio
na{ dragi prijatelj
MIRSAD RAJKOVI] -
KARBO
Vrijeme tako brzo prolazi, pa su pro{le
evo dvije godine otkako nisi sa nama, a tvoj dragi lik jo{ `ivi u na-
ma. Ne ka`e se uzalud da plemeniti ljudi kratko `ive, a sje}anje na
njih vje~no traje.
Tvoji prijatelji
Ivica i Mirko [ibenik sa porodicama 2913-tt
Dana 30. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti
na{eg dragog
D@EVDETA - BRACE
(ISMET) HAD@I]A
Uvijek }emo te se sje}ati i voljeti te.
S ljubavlju
Supruga Bahrija, sinovi Admir i Eldin
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 10. 2011. u 14.00 sati
u stanu rahmetlije. 2870-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
Dragoj sestri, tetki i svastici
FATMA BE[IREVI],
ro|. MUSLI]
Od sestre Almase, zeta Mirka, sestri~ne Fatime sa
mu`em D`enanom i djecom Azimom i Irisom
ptt
Dana 30. 10. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je
preselio na ahiret na{ dragi
SADIK (TAJIBA) HRNJI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti
dio na{ih uspomena.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji - supruga Rabija, sin Tajib sa porodicom i k}erke
Tajiba i Sabaheta sa porodicama
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se dana 30. 10. 2011. u
14.00 sati prou~iti tevhid u ku}i rahmetlije. 2941-tt
Dana 30. 10. 2011. navr{avaju se 22 godine od kako je na
ahiret preselio na{ dragi
IBRAHIM (HASANA)
KARABEG
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek te se sje}aju,
Tvoji - Nedreta, Aida, Hasan i Arnel
12388-1nd`
SJE]ANJE
na na{e
Porodice [abovi} i Halalki} 2934-tt
Dana 30. 10. 2011. navr{avaju se 3 godine od kako je na ahiret pre-
selila na{a draga majka
FADILA JUSI],
ro|. HEGI]
iz Bugojna
Uvijek si nam u mislima, a tuga ne pre-
staje, uprkos vremenu koje prolazi. Moli-
mo dragog Allaha d`.{. da ti otvori d`ene-
tske kapije.
S ljubavlju i po{tovanjem nosimo te u na{im srcima.
Sin Nurudin i k}i Dunka sa porodicom
2937-tt
SJE]ANJE
na drage roditelje
Zauvijek ste sa nama, u na{im srcima.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Va{a porodica 12391-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
ARIF (DURKO) D@AJI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet
D`evad, Enver i Rusmir Had`ihusejnovi} sa porodicama
p-88400
\ULA (LILI]) [O[I]
30. 10. 2008 - 30. 10. 2011.
MUSTAFA [O[I]
12. 3. 2009 - 30. 10. 2011.
HALIL [ABOVI] BESIM KOD@I]
SJE]ANJE
na na{eg tatu
AVDI] D@EMALA
(30. 10. 2009 - 30. 10. 2011)
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u mislima i sje}anjima.
Tvoji - k}erke Enesa i Senada, unuk Adnan, zet D`evad
1261-1tz
Dnevni avaz nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011.
Dana 30. 10. 2011. navr{ava se 40 dana otkako vi{e nije sa nama na{ dragi suprug, otac,
sin i brat
SOKO KRD@ALI]
1950 - 2011.
Tuga u nama zauvijek ostaje.
S ljubavlju
Tvoja porodica
1240-1tz
Sa `alo{}u i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kolege i kom{ije da je na{ dragi
emeritus prof. dr.
REFIK (HAJRUDINA) TELALBA[I]
preminuo u subotu, 29. 10. 2011. godine u 79. godini.
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 2. 11. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Bare“.
Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima.
O@ALO[]ENI: sinovi Senad i Mirsad, unuke Eliza i Melani, brati~na Sandra, snaha
Gorana, porodice Telalba{i}, Bulbulovi}, Hasibovi}, Ahmetovi}, Stojanovi}, Softi}, Ka-
sumagi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 2940-tt
Dana 28. 10. 2011. preselila je na{a draga kom{inica
ADILA HOD@I]
Nedostajat }e nam njen smijeh i pozitivni duh. Ostat }e vje~no u
na{im srcima.
Hatid`a, [emsudin, Mirela, Jasmin, Muriz, Radmila, Dijana, Alma, Inga, Lidija, Dada,
Tvrtko, Stoja, Milka, Nihada i Diksi 12386-1nd`
Dana 30. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi
ZEJNIL (JAKUP) DELI]
Kako vrijeme prolazi sve vi{e nam nedostaje{. Postoji ne{to {to umrijeti ne
mo`e, a to su ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji - sin Raif, snaha Esma, unuk Almir, unuka Naida 12387-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas.
K}erke Azra Buri} sa porodicom i Alma Radon~i} sa porodicom 12392-1nd`
Dana 30. 10. 2011. navr{it }e se 2 godine kako nije sa nama
MIRSAD - CARBO (EMIN)
RAJKOVI]
30. 10. 2009 - 30. 10. 2011.
Ne}emo te zaboraviti i uvijek }e{
`ivjeti u na{im srcima.
Nata{a, Jasmin i Salko 12396-1nd`
SJE]ANJE
na na{u dragu
AIDA GERMOVI]
30. 10. 2004 - 30. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspo-
mene na tebe.
Tvoji - Benjamin, D`enana, tetka Cica,
Mufid, Anesa i Emir 2936-tt
Dana 30. 10. 2011. navr{ava se
godina otkako je preselio na{
voljeni tetak
EJUB KUPUSIJA
(LJUP]E)
Tvoj lik, dobrotu i plemenito-
st nikada ne}emo zaboraviti.
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im
srcima.
Neka ti Allah podari lijepi
D`ennet.
Zauvijek tvoji Adnan i Amira
12383-1nd`
NED@MIJA HAJRI], ro|. SARA^I]
30. 10. 2009 - 30. 10. 2011.
D@EMAL HAJRI]
30. 10. 1990 - 30. 10. 2011.
Danas se navr{avaju ~etiri godine kako je iznenada preselila na ahiret na{a draga supruga,
mati i nena
SAIDA (HRUSTI]) HAR^IN
iz Tuzle
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Mehmed, sin Fuad, k}erka Mirsada, unuka Melika
1221-1tz
Dana 31. 10. 2011. navr{ava se ~etrdeset godina od smrti na{eg dragog oca, djeda, pradje-
da, punca i svekra
HAR^IN AHMETA
iz Gra~anice
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodice: Har~in, Begi}, Bratov~i}, Muji}, Azapagi}, Jeli} i Pavi}
1223-1tz
Dana 30. oktobra 2011. navr{ava se devet godina otkada
nije sa nama na{ dragi brat
SAFET ^AMPARA
Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo
uspomenu na tebe.
Bra}a Ismet, Enes i Kemo sa porodicama 2922-tt
Dana 30. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine kako nije sa
nama na{ dragi prijatelj
MIRSAD RAJKOVI] -
KARBO
Tvoja dobrota i plemenitost vje~no }e `ivjeti u srcima
tvojih istinskih prijatelja, a neka ti Allah d`.{. podari
vje~ni rahmet. Neka ti je lahka zemlja bosanska.
Tvoj prijatelj Velija Peksin sa porodicom 2913-tt
S ljubavlju i po{tovanjem,
Vlado i Veselin 2873-tt
DU[KO KAURIN
11. XI 1999 - 2011.
DRAGICA KAURIN
30. X 2002 - 2011.
51
Nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz 52
SJE]ANJE
NURKA OMERHOD@I]
30. 10. 2006 - 30. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te od zaborava.
Ismet Hajdarpa{i} s porodicom 2928-tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ dragi
ISMET ([ERIFA) KA[MO
tragi~no preselio na ahiret dana 24. 10. 2011. u 61. godini u Esenu - Njema~ka.
D`enaza }e se obaviti u Sarajevu - Vlakovo, a vrijeme d`enaze }emo objaviti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine.
O@ALO[]ENA PORODICA
2927-tt
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je
na{a draga
AN\A \OKANOVI]
preminula 28. 10. 2011. godineu 86. godini.
Sahrana }e se obaviti 31. 10. 2011. godine u 13.00 sati na gra-
dskom groblju Bare.
O@ALO[]ENI: brat Savo, snaha Jelka, brati} Svetozar sa poro-
dicom, brati~ne Svetlana i Dragica, porodice \okanovi} i Cetin,
te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{
dragi
MEHO (SMAIL) D@ILI]
preselio na ahiret u petak, 28. oktobra 2011. godi-
ne u 61. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. oktobra
2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju
Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Raza, sin Mirza, k}erke Mersiha i Saira, sestra
Zahida, bra}a Mirsad i Abdulah, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, sva-
stike Rasema, Refija i [evala, bad`o Sabrija, te porodice D`ili}, Musi},
\ulepa, Jakubovi}, Osmi}, Karamuji}, Mehmedovi}, Kukavica i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije .
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Novo-
pazarska br. 42 A. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
ZEJFA (HAJDAR) MIRVI],
ro|. HALIMI]
preselila na ahiret u petak, 28. oktobra 2011. godine
u 83. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. oktobra
2011. godine u 13.00 sati na mezarju Trnovik -
[atorovi}i - Rogatica.
Prijevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta
Ned`ari}i u 9.00 sati sa usputnim zaustavljanjima na
stajali{tima Otoka, Pofali}i i Vije}nica, do mezarja i nazad.
O@ALO[]ENI: k}erke Safija i Hasija, snaha Safija, unuci Nermin, Elme-
din, Emir i Vedad, unuke Mediha, Amina i Dalila, praunu~ad Eldina, Ai-
da, Almedina, Adna, Adnan, Elvin, Sejfo, Faris, Sumeja, Admina, Harun i
Elma, zetovi Ibro, Mehmed, Izudin i Salem, snahe Elvedina, Lejla, Ham{a
i \ulija, djever Sejdalija, jetrva Biba, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne,
djeveri} i djeveri~na, te porodice Mirvi}, Halimi}, D`ananovi}, Konako-
vi}, Suba{i}, Kora}, Omeragi}, Tiro, Smaji}, Ljubljanki}, Begovi}, Mujan,
Mujezin, [abani}, ]eskin, Hod`i}, @iga, Sarajli}, Solak, Ma{i}, Buljuba{i},
Dedi}, Durmi{evi}, Dumanji}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u porodi~noj ku}i u ulici Hla-
divode br. 8. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga majka i supruga
FATIMA-hanma - SEJDA
(MEHMED) RESUMOVI],
ro|. TUCAK
preselila na ahiret u petak, 28. 10. 2011. u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine u 13.00 sati na
mezarju Ravne bakije.
O@ALO[]ENI: suprug D`emal, djeca Azra i Sejo sa porodicom, te poro-
dice Resumovi}, Tucak, Aganovi}, ^aluk, Demir, Nedi}, Nuhanovi}, Peci-
koza, Malovi}, Lutvi}, Brezac, Migi}, ^av~i}, Resulovi}, Ceri}, Vlaj~i},
Musi}, Tahirovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ^ar{ijskoj d`amiji u 13.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i kom{ije
da je na{a draga
SABIRA (udova [A]IRA)
^USTO, ro|. DRLJEVI]
(1923 - 2011)
dana 28. 10. 2011. godine u 18,30 sati u 88. godini izne-
nadnom smr}u preselila na ahiret.
D`enaza rahmetlije polazi u nedjelju, 30. 10. 2011. godine ispred d`amije u Bla-
gaju u 15,00 sati.
D`enaza rahmetlije }e se klanjati istog dana na haremu u Blagaju, gdje }e se ra-
hmetlija i ukopati.
Prevoz obezbije|en u 14,00 sati sa polascima: Pozori{te, Musala, Gimnazija,
Lu~ki most, Fabrika duhana, Blagaj.
Tevhid }e se odr`ati u 15,00 sati u ku}i `alosti.
O@ALO[]ENI: sinovi D`emal, Muhamed i Hajrudin, k}erke Amra i Berina,
zet Mi{i} Ibrahim, nevjeste Sabra, Fadila, Badema - Caka i Fehma, jetrva Nura,
unu~ad Mel~a, Meliha, Elma, Mead, Jasmina, Mais, Emir, Amila, D`ana, Dino i
Kenan, praunu~ad, brati}i, sestri}i, te porodice ^usto, Drljevi}, Huskovi},
No`i}, Mi{i}, Masle{a, [i{irak, Ramadanovi}, Ba{i}, Tule, [ehi}, Taslaman i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici 1498-1mo
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi i voljeni
HASAN (MEHMED) MALI]
preselio na ahiret u subotu, 29. oktobra 2011. godine u 77. godini.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 30. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Pe}i{ta - Srebrenica.
O@ALO[]ENI: supruga [uhra, sinovi [ukrija i Edhem, k}erka Suada, snahe Timka i Fuada, zet Me-
vludin, unu~ad Irmela, Edina, Admir, Eldar i Meliha, sestra Dika sa djecom, snaha Ai{a sa djecom,
{ura Edhem Karahasanovi} sa porodicom, te porodice Mali}, Karahasanovi}, Selimovi}, Ademovi},
Bajraktarevi}, [e~i}, Teskered`i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u porodi~noj ku}i u Donjim Poto~arima.
No037951
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MEHMED ([ABAN) LETI]
preselio na ahiret u petak, 28. oktobra 2011. godine u 78. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine u
13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred tvornice „Zrak“ sa polaskom u 12.20 sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Zahida, sin Adem, snaha Mirsada, unu~ad Mediha i Kemal,
bra}a [a}ir i Rasim, sestra Rasema, snahe Fatima, Advija i Hemka, zet Bejamil, brati}i i
brati~ne, sestri} i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne,
snaha Alija - Alja, {uri} i {uri~na, svasti} i svasti~na, te porodice Leti}, Ba{i}, ]osi},
Crn~alo, Cokoja, Kori}, Bajramovi}, Selimbegovi}, Ke{ko, Sir~i}, Kadi}, Kari}, Mujezi-
novi}, Beri{a i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Mehe Smailagi}a
br. 43.
No037898
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednosta-
vnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inoze-
mstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lo-
kaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe
specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
oglasi
Dnevni avaz nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011. 53
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mal 005003 08 Mal
Datum, 30. 03. 2011.godine
Op}inski sud u Biha}u, sudac Vasvija Kulenovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna
organizcija „Prizma“ Biha}, Ured u Biha}u, zastupan po punomo}niku Mid`i} Ilijasu
advokatu iz Biha}a, protiv tu`enih: 1. Jusi} Ramize iz Cazina, Gornja Koprivna bb, 2. Me-
hi} Amele iz Cazina, B. Kosa bb i 3. Mizi} Merime iz Cazina, Gornja Koprivna bb, radi
isplate, vsp. 7.441,82 KM, temeljem odredbi ~l. 348. st. 3. i st. 5. Zakona o parni~nom po-
stupku, objavljuje slijede}i
OGLAS
Tu`ba tu`itelja Mikrokreditna organizacija „Prizma“, Ured u Biha}u sa prilozima zapri-
mljena u ovom sudu dana 23. 05. 2008. godine dostavlja se na odgovor tu`enoj Jusi} Ramizi
iz Cazina, Gornja Koprivna bb i Mehi} Ameli iz Cazina, B. Kosa bb.
Tu`beni zahtjev glasi: „Tu`eni Jusi} Ramiza, Mehi} Amela i Mizi} Merima iz Cazina su
du`ni tu`itelju Mikrokreditnoj organizaciji „Prizma“ Biha} solidarno isplatiti na ime duga
iznos od 7.441,82 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 22. 05. 2008. godine kao
dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da naknade tro{kove parni~nog postupka a sve u
roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“.
Dostava tu`be na obavezni odgovor smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od da-
na objavljivanja u dnevnim novinama (~l. 348. st. 4. ZPP FBiH).
Tu`ene Jusi} Ramiza i Mehi} Amela se pou~avaju da su du`ne najkasnije u roku od 30 da-
na ra~unaju}i od dana dostave tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70. st. 1.
ZPP FBiH).
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku su-
da, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te
stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sa-
dr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
U odgovoru na tu`bu tu`ene Jusi} Ramiza i Mehi} Amela mogu ista}i mogu}e procesne pr-
igovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP
FBiH).
Ako tu`ene Jusi} Ramiza i Mehi} Amela osporavaju tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mo-
ra sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`ene temelje
svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`ene (~l.
71. st. 2. ZPP FBiH).
U slu~aju da u zakonskom roku tu`ene Jusi} Ramiza i Mehi} Amela ne dostave sudu odgo-
vor na tu`bu u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e doni-
jeti presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti zahtjev tu`itelja, osim ako je isti o~igledno
neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP FBiH).
Sudac
Vasvija Kulenovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 V 051868 09 I
Mostar, 07. 09. 2011. godine
PRAVNA STVAR:
Tu`itelj: Intesa SanPaolo banka, d.d. BiH
Tu`eni: 1. Ru`a D`idi}, Blajbur{kih `rtava, 25 c, Mostar, 2. Vlasta Grgi}, Ante Star~evi}a, 38, Mostar,
Radi: isplate duga v.s. 5.476,87 KM
Rje{enje
„Na osnovu mjenice broj AF 1002796 od 02. 03. 2005. god. Sa izdatim protestom Op}inskog suda u
Mostaru broj 58 0 V 051868 09 V od 16. 04. 2009. god. Koja je dospjela na pla}anje 13. 03. 2009. god.
Obavezuje se izvr{enici da u roku od 3 dana tra`itelja izvr{enja isplate iznos od 2.615,95 KM (slovima:
dvijetisu}e{estotoinapetnaest i 95/100 KM) sa pripadaju}im zateznim kamatama, u suprotnom
DOZVOLJAVA SE IZVR[ENJE
u korist INTESA SANPAOLO BANKE d.d. BOSNA I HERCEGOVINA, ul. Obala Kulina bana Sa
(u smislu odredbi ~lana 44. i 48. Zakona o mjenici (Sl. novine FBiH broj 32700) protiv izvr{enika, radi
namirenja nov~ane tra`bine tra`itelja izvr{enja u iznosu od 2.615,95 KM, sa pripadaju}im zateznim
kamatama po stopama koje se primjenjuju na temelju odredaba zakona o visni stope zatezne kamate,
po~ev od 13. 03. 2009. god. Do isplate i iznosa od 100,00 KM na ime tro{kova protesta mjenice, te
tro{kova izvr{nog postupka koliko isti budu iznosili i njegovo sprovo|enje:
I - protiv izvr{enika D@IDI] RU@A iz Mostara, Blajbur{kih `rtava 25 c, kao mjeni~nog du`nika,
a) na nov~anim sredstvima - pla}i, pljenidbom 1/2 pla}e do iznosa IKM = 1.000,00, odnosno 2/3 pla}e
preko iznosa od KM = 1.000,00 (u skladu sa ~lankom 138. Zakona o izvr{nom postupku) do izmirenja
cjelokupnog duga, koju izvr{enik ostvaruje kod poslodavca S.=.R Graditelj, Blajbur{kih `rtava broj
176 Mostar te prijenosom i uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja
broj 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovna sve do namirenja tra`bi-
ne.
U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju izvr{enje }e se provesti
b) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom
mjestu prebivali{ta/boravi{ta u Mostaru, ul. Hrvatske mlade`i 30, kao i na drugim pokretnim stvarima
izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, a u
smislu odredbi od ~l. 114. do ~. 135. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja
se ostvare prodajom pokretnim stvarima na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja broj
1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, sve do namirenja tra`bine.“
II - protiv izvr{enika GRGI] VLASTA iz Mostara, Dr. Ante Star~evi}a 38, kao mjeni~nog du`nika,
a) na nov~anim sredstvima - pla}i, pljenidbom 1/2 pla}e do iznosa od IKM=1.000,00, odnosno 2/3
pla}e preko izosa od KM=1.000,00 (u skladu sa ~lankom 138. Zakona o izvr{nom postupku) do izmir-
enja cjelokupnog duga, koju izvr{enik ostvaruje kod poslodavca S.=.R Graditelj, Blajbur{kih `rtava
broj 176 Mostar te prijenosom i uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`itelja
izvr{enja broj 1540010000001910 kod Intesa Sanpalo Banka d.d. Bosna i Hercegovina sve do namire-
nja tra`bine.
Izvr{enje }e provesti Op}inski sud u Mostaru
PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana
od dana prijema istog.
Sudija
Sanja Za~inovi}
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l.
21. u vezi sa ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).
Prilog: Kopija uplatnice.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 017709 10 Mal
@ivinice, 18. 08. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko klini~ki centar
Tuzla, protiv tu`enog Me{kovi} Abaza iz @ivinica, naselje Ciljuge bb, op}ina @ivinice, radi duga, v.sp. 1.282,80 KM,
pa kako sud tu`enom na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3
ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem Dnevnih novina - Dnevni avaz
Tu`beni zahtjev glasi:
„Usvaja se tu`beni zahtjev tu`ioca Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, pa se
tu`eni Me{kovi} Abaz iz @ivinica, naselje Ciljuge bb, obavezuje da na ime pru`enih zdravstvenih usluga bo-
lni~kog lije~enja, tu`itelju isplati dug u iznosu od 1.282,80 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama,
po~ev od dana 14. 09. 2006. godine, kao dana dospije}a obaveza, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove
parni~nog postupka koji se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 50,00 KM, te takse na presudu koliko bude
iznosila, kao i tro{kove dostave tu`be i objave presude putem dnevnih novina, a sve u roku od 15 dana od dana
pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su:
- ra~un br. 15891 u iznosu od 1.282,80 KM, datum dospje}a 14. 09. 2006. g.
- specifikacija izvr{enih bolni~kih usluga uz ra~un 15891
- mati~ni list od 24. 08. 2006. godine
- uputnica od 24. 08. 2006. godine
- otpusna lista od 30. 08. 2006. godine
- opomena pred tu`bu br. 01/4-14-1-457 od 24. 01. 2008. godine
- dokaz o uplati sudske takse na tu`bu u iznosu od 50,00 KM
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana
182. ZPP-a, donese presudu zbog propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Me{kovi} Abazu na obavezni odgovor koji pou~ava
kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom
broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o par-
ni~nom postupku 53/003.)
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono
{to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te pre-
dmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`no-
sti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate
tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71.
ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, pre-
zime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP
FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni za-
htjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a)
SUDIJA
Tadi} Lucija
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mal 074799 08 Mal
Tuzla, 22. 07. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi} Begovi}, u pravnoj stvari tu`ite-
lja JZU UKC TUZLA, ul. Trnovac bb, protiv tu`enog Ramo} Mirsada iz Tuzle, ul. Mlade
Bosne br. 21, radi duga, VPS 221,40 KM, dana 22. 07. 2011. godine:
OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor -
Dana 28. 07. 2008. godine tu`itelj je ovom sudu dostavio tu`bu tra`e}i da sud tu`enog oba-
ve`e na isplatu duga u iznosu od 221,40 KM. Tu`beni zahtjev tu`itelja je zasnovan na ~in-
jeni~nim navodima da je tu`eni za izvr{enu uslugu bolni~kog lije~enja na Klinici za gine-
kologiju i aku{erstvo tu`itelju duguje iznos od 221,40 KM. Potra`ivanje je dospjelo, a kako
tu`eni nije izmirio svoju obavezu u zakonskom roku, iako je prethodno opomenut, tu`itelj
predla`e sudu da donese:
PRESUDU
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 221,40 KM sa za-
konskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a ra~una, pa do dana isplate, kao i da
tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja
odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Tu`itelj je predlo`io sudu da donese presudu zbog propu{tanja, ako tu`eni u roku od 30 da-
na od dana prijema ure|ene tu`be ne dostavi odgovor na istu.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. Zakona
o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06: u da-
ljem tekstu ZPP), uz pouku je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a,
najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. U
odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li prizna-
je ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ako tu`eni tu`beni zahtjev osporava odgovor na
tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih isti osporava, kao i ~injenice na kojima zasniva svo-
je navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov svih navoda. Odgovor na
tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve {to je potrebno da bi se po istom moglo postupa-
ti, a posebno ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stra-
naka i njihovih punomo}nika (adresu za pravna lica), te predmet spora i potpis. Ako tu`eni
ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u gore navedenom roku sud }e donijeti presudu ko-
jom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni za-
htjev o~igledno neosnovan (~l. 181. st. 1. ZPP-a). Ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, a
tu`itelj u tu`bi nije tra`io dono{enje presude zbog propu{tanja sud }e zakazati pripremno
ro~i{te nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu. U slu~aju promjene adrese
tu`eni je du`an u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavjestiti ovaj sud, u protivnom }e sno-
siti posljedice u skladu sa zakonom. Pod uslovima iz ~lana 74. ZPP-a u svom odgovoru na
tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od
dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dosta-
va pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda.
Stru~ni saradnik
Lejla Gazibegovi} Begovi}
54 Nedjelja, 30. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 050698 09 Mal
Mostar, 02. 09. 2011. godine
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja
ProCredit Bank dd Sarajevo, Filijala Mostar, protiv tu`enog Kamber Kamberi, temeljem
~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i
19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog
boravi{ta, objavljuje sljede}i:
TU@BENI ZAHTJEV
Dana 20. 02. 2009. godine tu`itelj ProCredit Bank dd Sarajevo, Filijala Mostar, podnio je
tu`bu protiv tu`enog Kamber Kamberi radi isplate. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese
presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati iznos od 2.514,27 KM sa zz kama-
tom obra~unatom na navedeni iznos od 20. 02. 2009. godine, kao dana podno{enja tu`be pa
do kona~ne isplate te da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 15
dana od dana pravosna`nosti presude.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj
plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od
30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zako-
nskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis po-
dnositelja (~lanak 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li pri-
znaje ili osporava postavljeni tu`eni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se
tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protu-
tu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje
presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud
}e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako
je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i pro-
tivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Stru~ni saradnik
Lana Kukolj
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mals 047191 08 Mals
Mostar, 23. 09. 2011. godine
OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudija Sanja Za~inovi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP HT dd Mostar, Direkcija za po-
kretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Mostar zastupana po direktoru dru{tva, protiv tu`enog TRACE d.o.o. Mostar,
ul. Vi{njik br. 5 Sarajevo, radi isplate, v.sp. 370,71 KM, dana 03. 08. 2011. godine, donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 370,71 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 47,36 KM po~ev od 15. 10. 2007. godine, pa do isplate,
- na iznos od 47,23 KM po~ev od 15. 11. 2007. godine, pa do isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 12. 2007. godine, pa do isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 42,12 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine, pa do isplate,
te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 72,50 KM, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja.
Sudija
Sanja Za~inovi}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav
1. ZPP-a).
2. Istovremeno se predla`e, ukoliko tu`enik, sukladno sa odredbama ~lanka 182. Zakona o parni~nom postupku, ne
dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (pre-
suda zbog propu{tanja).“
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezan pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom
broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. t. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o
53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono
{to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njiihovih punomo}nika te pre-
dmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`no-
sti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li prizanjete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate
tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice
(~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezi-
me, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP
FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev -
presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4.
ZPP-a FBiH).
Sudija
Sanja Za~inovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KONJICU
Broj: 07 56 Ip 009415 06 Ip
Konjic, 15. 09. 2011. godine
OGLAS
Objavljuje se rje{enje o izvr{enju od 19. 02. 2009. godine i dostavlja izvr{eniku „RABB“ doo iz Konjica:
OP]INSKI SUD U KONJICU, po stru~nom saradniku Irmi ^agalj, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja JP BH
Telecom Direkcije Mostar, protiv izvr{enika „RAB“ D.o.o. Konjic, ul. Z. beretki br. 34 radi izvr{enja na nov~anom
potra`ivanju izvr{enika, odlu~uju}i o prijedlogu za izvr{enje, dana 19. 02. 2009. godine, donio je sljede}e:
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Sud odre|uje izvr{enje po prijedlogu tra`ioca izvr{enja JP BH Telecom Mostar, od dana 20. 09. 2006. g., protiv
izvr{enika „RAB“ D.O.O. Konjic, na osnovu pravomo}ne i izvr{ne presude zbog propu{tanja Op}inskog suda Mostar
br. Mals-002853/05 od 06. 04. 2006. god., u iznosu od 359,20 KM, uve}ano za kamate i tro{kove postupka, i to sa ka-
matom na iznos od 142,50 KM po~ev od 08. 09. 2005. do dana isplate, iznos od 100,90 KM po~ev od 08. 10. 2005. do
dana isplate te naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 16,50 KM.
Izvr{enje se odre|uje na nov~anim sredstvima izvr{enika, na ra~unu broj 1020080000044542, koji se vodi kod
UNIONBANKE dd Sarajevo - Poslovnica Konjic.
Nala`e se banci izvr{enika da navedene iznose, tro{kove izvr{enja u iznosu od 10,80 KM prenese sa ra~una izvr{enika
na ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1610200000710138, koji se vodi kod Raiffeisen banke u Mostaru.
Tro{kove tra`ioca izvr{enja sud odre|uje u iznosu od 10,80 KM, a isti se sastoje od 1. takse na prijedlog i rje{enje o
izvr{enju, u iznosu od 10,80 KM.
Obra~un kamata izvr{it }e banka kod koje se nalaze nov~ana sredstva izvr{enika koja su predmet izvr{enja, o tro{ku
izvr{enika.
Izvr{enikova banka obavezna je provedenom izvr{enju obavijestiti ovaj sud.
Obrazlo`enje
Ispituju}i prijedlog za izvr{enje tra`ioca izvr{enja sud je na{ao da isti sadr`ava sve potrebne elemente propisane u
~lanu 36. ZIP-a, te je shodno tome, odlu~io kao u izreci rje{enja, na osnovu ~l. 39. ZIP-a.
Stru~ni saradnik
Irma ^agalj
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja dozvoljen je prigovor ovom sudu roku od 8 dana od dana prijema.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljeno rje{enje
o izvr{enju od 19. 02. 2009. godine.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 011143 06 Mal
Mostar, 06. 09. 2011. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: HT Mobilne komunikacije d.o.o. Mostar, ul. T. Milo{a bb.
TU@ENI: Vinka Dodig Gubavica br. 169. Mostar
TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 189,44 KM, uz zakonske zatezne kama-
te koje teku
na iznos od 79,72 KM po~ev od 17. 09. 2005. godine pa do isplate
na iznos od 77,56 KM po~ev od 17. 10. 2005. godine pa do isplate
na iznos od 32,16 KM po~ev od 17. 11. 2005. godine pa do isplate
te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana.
Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182.
ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju pr-
imjeraka za sud i suprotnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno
da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st.1.
ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev,
^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime je-
dnog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda
zbog propu{tanja (~l. 182. st.1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).
Stru~ni saradnik
Milan Risti}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mals 038837 08 Mals
Mostar, 19. 09. 2011. godine
PRAVNA STVAR:
Tu`itelj: JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar
DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U
Tu`eni: EKO-KRIMICO, DOO, PUT ZA OPINE, B.B., MOSTAR
Radi: Isplate v.s.p. 1.989,06 KM
Presuda
zbog propu{tanja
1. Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 1.989,06 KM, sa zakonskom
zateznom kamatom i to:
na iznos od 655,61 KM po~ev od 15. 04. 2007. do dana isplate,
na iznos od 466,49 KM po~ev od 15. 05. 2007. do dana isplate,
na iznos od 416,96 KM po~ev od 15. 06. 2007. do dana isplate,
na iznos od 450,00 KM po~ev od 15. 11. 2007. do dana isplate,
te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka (taksu na tu`bu i taksu na presudu) sve u roku od 30 dana.
2. Istovremeno se predla`e, ukoliko tu`enik, sukladno sa odredbama ~lanka 182. Zakona o parni~nom postupku, ne dostavi pisme-
ni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku do 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjera-
ka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakokna o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno
da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev,
^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni se za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime je-
dnog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - presuda zbog
propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).
Sudija
Sanja Za~inovi}
oglasi
Dnevni avaz nedjelja 30. oktobar/listopad 2011. 55
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 09 65 Mals 135510 10 Mals
Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina
Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske tele-
komunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokre-
tnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, protiv
tu`enog „HALLEY“ d.o.o. Sarajevo, ul. Muhame-
da ef. Pand`e b.b, radi duga od 212,77 KM, na
osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom
postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03 - u daljem
tekstu ZPP-a).
OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor -
Dana 17. 3. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda
podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u
iznosu od 212,77 KM na ime duga za kori{tenje
mobitel usluga za pretplatni~ki broj 38763284674.
Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je
predlo`eno da sud nako provedene rasprave, ili u
toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku
kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos
od 212,77 KM, sa zakonskom zateznom kamatom
i to na iznos od 25,17 KM po~ev od 16. 02. 2009.
godine pa do isplate, na iznos od 23,66 KM po~ev
od 16. 03. 2009. godine pa do isplate, na iznos od
24,47 KM po~ev od 16. 4. 2009. godine pa do
isplate, na iznos od 24,78 KM po~ev od 16. 05.
2009. godine, pa do isplate, na iznos od 23,40 KM
po~ev od 16. 06. 2009. godine pa do isplate, na
iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 07. 2009. godine
pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 16.
08. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 23,40
KM po~ev od 16. 09. 2009. godine pa do isplate i
na iznos od 21,06 KM po~ev od 16. 10. 2009. go-
dine pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi
tro{kove parni~nog postupka.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 17.
03. 2010. godine na odgovor u smislu odredaba
~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u
skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a
najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema
tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
U odgovoru na tu`bu, tu`eni mo`e ista}i proce-
sne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili ospora-
va postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge
podatke koje u skladu sa odredbama ~plana 334.
ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni
osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora
sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev
osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svo-
je navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice,
te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e
u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom
ro~i{tu podnijeti protivtu`bu.
Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi
pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presu-
du zbog propu{tanja, u smislu odredbi ~lana 182.
ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje
sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku,
pozivom na broj predmeta.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se di-
stribuiraju u Federaciji BiH.
Stru~ni saradnik
Emina Burgi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 048698 08 Mal
Mostar, 18. 08. 2011. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: DD BH TELECOM Sarajevo, Direkcija
Mostar, ul. B. Feji}a bb. Mostar
TU@ENI: Ali} Ahmet Zalik br. 1 Mostar
TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju dug na ime pru`enih
telefonskih usluga u visini od 308,45 KM, sa zako-
nskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 33,60 KM po~ev od 25. 12. 2007. god. pa do
isplate,
- na iznos od 31,70 KM po~ev od 25. 01. 2008. god. pa do
isplate,
- na iznos od 32,45 KM po~ev od 25. 02. 2008. god. pa do
isplate,
- na iznos od 24,30 KM po~ev od 25. 03. 2008. god. pa do
isplate,
- na iznos od 13,30 KM po~ev od 25. 04. 2008. god. pa do
isplate,
- na iznos od 13,30 KM po~ev od 25. 05. 2008. god. pa do
isplate,
- na iznos od 13,30 KM po~ev od 25. 06. 2008. god. pa do
isplate,
- na iznos od 146,50 KM po~ev od 25. 07. 2008. god. pa
do isplate,
te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po
odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana.
Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom
roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odre-
dbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu
tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana do-
stavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA
TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i supro-
tnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s
~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u nave-
denom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati
sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postu-
piti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebiva-
li{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te
predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon do-
stavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne na-
dle`nosti ~l. 19. st. 1 . ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznaje ili osporavate tu`be-
ni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgo-
voru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih
osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima za-
snivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste
dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem
svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no
ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja,
na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l.
137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2.
ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni
odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti
tu`beni zahtev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1.
ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom pro-
tekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348.
st. 4. ZPP-a FBiH).
Stru~ni saradnik
Milan Risti}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mal 036569 10 Mal
Travnik, 15. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Mebrura Rosi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE-
ADRIA-BANK d.d. Filijala Vitez, Poslovni centar 96, protiv tu`enog Enise Selimovi}, Zenica, ul. Prve Ze-
ni~ke Brigade 3A, radi duga, v.s. 1.622,71 KM, van ro~i{ta, donio je dana 15. 09. 2011. godine, slijede}u:
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da tu`itelju plati dug u iznosu od 1.622,71 KM, uve}ano za zateznu zakonsku kamatu,
po~ev{i od dana 14. 07. 2010. godine, pa do kona~ne isplate duga, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne
tro{kove u iznosu od 200,00 KM i to sve u roku od 15 dana, od dana prijema pismenog otpravka presude.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 21. 07. 2010. godine, protiv tu`enog, radi isplate duga, v.s. 1.622,71 KM.
Tu`ba tu`itelja je dostavljena tu`enom na odgovor dana 16. 05. 2011. godine.
Kako tu`eni u roku predlo`enom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku nije dostavio sudu pismeni
odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igledno neo-
snovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo do-
nijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“,
br. 53/03).
Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine
FBiH“ br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima
(„Slu`beni list SFRJ“ br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine
FBiH“, br. 29/03).
Odluka o tro{kovima donijeta je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sa-
stoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 80,00 KM i takse na odluku u iznosu od 40,00 KM (50%),
tro{kovi objave tu`be putem Dnevnih novina „Avaz“ iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presude putem
Dnevnih novina „Avaz“ iznos od 40,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni isti su dosu|eni
tu`itelju shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja.
POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
STRU^NI SARADNIK
Mebrura Rosi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OP]INSKI SUD U LIVNU
Broj: 68 0 Mal 007684 08 Mal
Livno, 21. 09. 2011. godine
OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik
Martina Bakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Croatia
Osiguranje d.d. Ljubu{ki, Generalna direkcija
Ljubu{ki, protiv tu`enika Denis Perkovi} i dr., ra-
di regresnog duga, temeljem ~lanka 348. stavak 3.
Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine
FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu:
ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi po-
sljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:
OGLAS
Dana 31. 12. 2008. godine tu`itelj Croatia Osigura-
nje d.d. Ljubu{ki, Generalna direkcija Ljubu{ki
podnio je tu`bu protiv tu`enika Denis Perkov} i
Ivice Jozi} radi regresnog duga. Tu`bom tra`i da
Sud donese presudu kojom }e solidarno obvezati
tu`enike na isplatu iznosa od 2.350,00 KM, na ime
regresnog duga, zajedno sa zakonskom zateznom
kamatom od 26. 01. 2004. godine pa do isplate i
tro{kovima postupka, a sve u roku od 15 dana pod
prijetnjom izvr{enja.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena
smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od
dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novi-
nama Dnevni avaz, i na oglasnoj plo~i Suda te da
privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi
Suda.
Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70.
stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 da-
na dostaviti Sudu pismeni ogovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ava-
ti: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pr-
avne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sje-
di{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i
punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sa-
dr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-
a).
U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e
procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili
osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71.
stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na
tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni
zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik za-
sniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te
~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika
(~lanak 71. stavak 2. ZPP-a).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije
na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu
(~lanak 74. stavak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba
u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog
propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu
u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu ko-
jom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog pro-
pu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno
neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u
dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu str-
anku, pozivom na broj predmeta.
Stru~ni suradnik
Martina Bakovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 019425 09 Mal
Zenica, 15. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, postupaju}i po tu`bi tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO „BH TELECOM“ Saraje-
vo, Direkcija Zenica, Masarykova br. 46, Zenica, protiv tu`enog ^i~ak Aldina, Odmut 9, Zenica, radi duga V.S.
2.396,10 KM, objavljuje slijede}i:
OGLAS
Tu`enom ^I^AK ALDINU iz Zenice, Odmut 9, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 27. 04. 2009.
godine, kojom tu`ilac na ime duga potra`uje iznos od 396,10 KM sa zateznom kamatom na taj iznos kako slijedi:
- na iznos od 50,15 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do dana uplate
- na iznos od 40,90 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate
- na iznos od 40,15 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do dana uplate
- na iznos od 40,15 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine do dana uplate
- na iznos od 224,75 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine do dana uplate
kao i naknadom tro{kova postupka, a sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pisme-
noj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne do-
stavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja u pisarni Op}inskog suda u Zenici.
SUDIJA
Aida Pezer, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Maks 006589 01 Mals
Zenica, 12. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca @eljezara „Zenica“, d.o.o. Zenica, ul. Bule-
var Kralja Tvrtka I broj 17, protiv tu`enog Dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu „GEMELLI“, d.o.o. Zenica, ul. Adolfa
Goldbergera broj 3, Zenica, radi naplate duga, v.s. 589,84 KM, van ro~i{ta dana 12. 09. 2011. godine donio je sljede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Nala`e se tu`enom da tu`iocu na ime glavnog duga isplati iznos od 589,84 KM zajedno sa zakonskom zateznim za-
teznim kamatama na iznose kako slijedi:
- na iznos od 84,00 KM po~ev od 05. 11. 1999. godine do 25. 01. 2002. godine
- na iznos od 95,84 KM po~ev od 11. 09. 1999. godine do 25. 01. 2002. godine
- na iznos od 73,16 KM po~ev od 13. 10. 1999. godine do 25. 01. 2002. godine
- na iznos od 147,84 KM po~ev od 13. 10. 1999. godine, pa do dana isplate
- na iznos od 221,00 KM po~ev od 12. 11. 1999. godine, pa do dana isplate
- na iznos od 221,00 KM po~ev od 14. 12. 1999. godine, pa do dana isplate
kao i tro{kove postupka parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom po-
stupku.
SUDIJA
Aida Pezer, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 024850 09 Mal
Zenica, 20. 05. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Sinanovi}, postupaju}i po tu`bi tu`itelja NLB Tu-
zlanska Banka d.d. Tuzla, ul. Mar{ala Tita br. 34, protiv tu`enih 1. Durmi} (Refik) Sidike iz Zeni-
ce, ul. Dr. Aska Bori}a br.15 A i 2. Durmi} (Surudin) Hasudina iz Zenice, ul. Dr. Aska Bori}a br. 15
A, radi duga, v.s. 2.961,23 KM, van ro~i{ta, dana 20. 05. 2011. godine, donio je sljede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Nala`e se tu`enim da tu`itelju na ime glavnog duga isplate iznos od 2.698,28 KM sa zako-
nskim zateznim kamatama po~ev od 31. 08. 2009. godine pa do isplate, zajedno sa sporednim
potra`ivanjima-kamatama i naknadama u ukupnom iznosu od 262,95 KM, kao i da tu`itelju
naknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 244,00 KM, sve u roku od 15 dana.
Pravna pouka:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za po-
vrat u pre|a{nje stanje shodno ~l. 183. st. 1. u vezi sa ~l. 329. ZPP-a.
Stru~ni saradnik
Sinanovi} Amela, s.r.
#$
Dnevni avaz, nedjelja,
IFHJ 30. oktobar/listopad 2011.
Inspektor UEFA-e obišao i Koševo
Ako bude promjene, NSBiH će tražiti da se
na Koševu otvori zapadna tribina
Nakon Zenice, inspek-
tor UEFA-e Trigve Borbo
(Trygve) jučer je obišao i
Olimpijski stadion Koševo
kako bi, poslije Bilinog po-
lja, vidio u kakvomje stanju
travnjak i na našem naj-
većem fudbalskom bori-
lištu.
U Nogometnom savezu
BiH nemaju nikakve infor-
macije o tome šta je zabi-
lježio Borbo, ali generalni
sekretar NSBiHJasmin Ba-
ković kaže da se definitivna
odluka o tome gdje ćemo
igrati utakmicu baraža pro-
tiv Portugala 11. novembra
očekuje već sutra.
- Nadamo se da će to biti
Zenica, ali niko od nas ne
može znati kakav će biti iz-
vještaj inspektora. Ostao je
zakopčan do grla - rekao je
Baković.
Dodao je da će, u slučaju
da UEFA Bilino polje pro-
glasi neuvjetnim, NSBiH od
Evropske asocijacije tražiti
da se za navijače otvori i za-
padna tribina, koja bi, inače,
zbog nedostatka stolica s
naslonom, bila prazna.
- UEFA nam je protiv
Francuske progledala kroz
prste i pustila danavijači bu-
du na zapadnoj tribini, ali
namje, ujedno, ostavila rok
do maja ove godine da se po-
brinemo za stolice s naslo-
nom. Ako sedesi da budemo
morali igrati na Koševu, os-
taje nam samo da UEFA-u
zamolimo zajoš jedan izuze-
tak - rekao je Baković.
M. T.
NSBiH Posjeta delegacije FIFA-e i UEFA-e Sarajevu
f|ä| ä|ä1t|ä1ä|ä8ãäätã ä|| ćä
|Määääãätt. ääääMä|ã t0tt.
Komitet za normalizaciju ima punu podršku međunarodnih asocijacija
Delegacija FIFA-e i UE-
FA-e, u sastavu Eva Paskije
(Pasquier) i Marsel Benc
(Marcel Benz), završila je
dvodnevnu posjetu Nogo-
metnomsavezu BiH, tokom
koje je održala nekoliko sas-
tanaka s članovima Komite-
ta za normalizaciju i lideri-
ma entitetskih saveza.
Na sastancima se razgo-
varalo o usklađivanju statu-
ta entitetskih i kantonalnih
saveza s onim koji je ove go-
dine usvojila Skupština
krovnog NSBiH te o pro-
dužavanju mandata Komi-
tetu za normalizaciju.
FSRS prije roka
FIFA je ranije produžila
Komitetu mandat do održav-
anja izborne sjednice Skup-
štine NSBiH, ali ne duže od
31. decembra 2012. godine.
Kako je jučer rekao član Ko-
miteta Dragan Kulina, to će
se desiti ranije, 22. novembra
naredne godine, kada će biti
izabran prvi predsjednik “n-
ovog” NSBiH, sa mandatom
od četiri godine.
- Komitet je donio niz
odluka u vezi s implementaci-
jom odluke o produžavanju
mandata. Usvojili smo mapu
puta pokojoj se do26. januara
2012. statuti svih nižih organa
fudbalskih vlasti moraju us-
kladiti s NSBiH. Do 31. maja
usvojitćemo poslovnikoradu
Skupštine NSBiH, a izbori u
entitetskim savezima moraju
biti obavljeni do 22. oktobra
2012. - rekao je Kulina.
Takve rokove odredio je
Komitet, ali su predstavnici
entitetskih saveza objavili da
ćesvoj dio poslazavršiti znat-
no ranije. Generalni sekretar
FSRS Rodoljub Petković is-
takao jeda ćeizborna sjednica
Skupštine njegovog Saveza
biti održana već 12. novemb-
ra 2011., dok je predsjednik
NSFBiH Iljo Dominković
poručio daće federalnastrana
zakazati sjednicu Skupštine
za 30. novembar.
Strateški plan
Neovisno o tome, pred-
stavnici FIFA-e i UEFA-e
objavili suda suvrlo zadovo-
ljni radom Komiteta te da su
odlučili produžiti mandat
kako bi dali dovoljnovreme-
na da ispuni zacrtane ciljeve.
- Komitet namje predao
strateški plan koji obuhvata
sve aspekterada Saveza. Svj-
esni smo da im treba više
vremena da ga provedu. Ko-
mitet ima našu punu podrš-
ku i vrlo smo zadovoljni on-
im što su do sada napravili -
rekla je Paskije.
M. TANOVIĆ
Sa sastanka u Sarajevu: Usklađivanje statuta nižih nivoa vlasti
NäJä || tä ä|ã||||
tätäää1||ãä|f
Jedno od pitanja koje
su postavili novinari bilo
je - mogu li se članovi
bivšeg Izvršnog odbora
NSBiH, koje su FIFA i
UEFA suspendirali zbog
neusvajanja statuta, pono-
vo kandidirati.
- Sve ćemo obaviti u
skladu sa novim statutom.
Nikome ne možemo odu-
zeti demokratsko pravo da
učestvuje u izborima, ali
ako ispunjava uvjete de-
finirane Statutom - rekao
je Kulina.
8ä||ã ä1|ääã ä
8|||ääMää||äf
Stadion Koševo: Zapad bi bio
zatvoren za navijače
Crnogorac pisao UEFA-i
0žä1ää|ć ||ãž|
ãMäät|||ä tã 8ää||ã
Bek crnogorske repre-
zentacije Miodrag Džu d o-
vić poslao je UEFA-i pismo
i stao u odbranu engleskog
napadača Vejna Runija
(Wayne Rooney), koji je,
zbog prekršaja nad njim u
posljednjem susretu kvali-
fikacija, dobio crveni kar-
ton i čak tri utakmice sus-
penzije.
Ako UEFA ne usvoji
Runijevu žalbu, kazna će
spriječiti engleskog napa-
dača da igra sve tri utakmi-
ce grupne faze Evropskog
prvenstva 2012. godine. I
dok Engleska asocijacija
čeka objašnjenje UEFA-e o
visini kazne, Džudović je
načinio lijep gest i zamolio
Evropsku asocijaciju da
poštedi Runija.
Džudović jenaveo dana
Runijevom ponašanju nije
uočio nikakvu agresivnost
te da je prekršaj koji je na-
pravio, prije bio plod očaja
nego ljutnje. Crnogorac
tvrdi da engleski napadač
ne bi trebao dobiti nijednu
utakmicu kazne.
(M. T.)
Runi u Podgorici: Podrška
Džudovića
8äJää|ć |ä
ääJã|t|ää
8|äääã
Asmir Begović zadržat će mjesto prvog
golmana engleskog Stouka iako ga je me-
nadžer Toni Pulis (Tony) označio krivcem
za dva primljena pogotka u duelu s Arsena-
lom prošlog vikenda.
Naš golman u duelu s “Topnicima” nije
imao svoj dan, a po nekomzlu, njegova re-
zerva Tomas Sorensen (Thomas) u srijedu
je ususretu Liga kupa protiv Liverpula zas-
lužio naslovigrača utakmice, i touprkos po-
razu.
Ipak, Pulis kaže da Begovićevo mjesto na
golunije upitnotedaće sutraprotivNjukas-
labraniti uposljednjoj utakmici desetogko-
la Premijer lige.
- Tomas jeodradio dobar posao, ali jeAs-
mir kvalitetan mladi golman, jedan od naj-
boljih u Engleskoj. Mladim golmanima
dešava seda prave greške, ali Asmir je veliko
bogatstvo ovog kluba - rekao je Pulis.
(M. T.)
Menadžer engleskog kluba podržava našeg golmana
Uprava španskog prvoligaša Rasingapodnijela je ostav-
ku, s izuzetkom većinskog vlasnika Ahsana Alija Sajeda.
Motiv članova uprave za ovakvu odluku je, kako kažu,
želja da se izbjegne konflikt u klubu.
Rasing je od početka godine u finansijskim problemi-
ma, koji suujulukulminirali stečajem. (M. T.)
M
01t|ää||ã c||ä|ã 0ä|ãäã 8ãt|äJã
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. 57
KO[EV0 Bordo tim zaslu`eno savladao „Vukove“
Ve~er Emira Obu}e
Napada~ Sarajeva postigao dva gola u trijumfu od 2:0
Golovima Emira Obu}e
u solidnoj fudbalskoj pre-
dstavi, u kojoj su imali vi{e od
igre, fudbaleri Sarajeva savla-
dali su na svom terenu sastav
iz kom{iluka Olimpic sa 2:0.
Imao je bordo tim domi-
naciju tokom ~itavog me~a te
nekoliko prilika i poluprili-
ka, a prijelomni trenutak
susreta desio se u 48. minu-
ti, kada je napada~ Sarajeva
odli~no reagirao i glavom, na
odli~an uba~aj desnog beka
Denisa ^omora, sa tri metra
ispred gola gostiju skrenuo
loptu u mre`u.
Sve je moglo biti gore
po tim s Ko{eva jer je mi-
nutu prije kraja prvog po-
luvremena kolosalnu pri-
liku imao Nenad Kiso, ali
je, na njegovu i `alost
„Vukova“, proma{io gol
Adija Adilovi}a. Pretho-
dno je na lijevoj strani
minijaturu napravio po-
najbolji gostuju}i igra~
Haris Harba. Dodao je do
Admira Ra{~i}a, koji je
isprve sjajno u gol-priliku
gurnuo Kisu.
Iako se proslavio sa dva
gola, Emir Obu}a lako je
mogao barem do het-tri-
ka. U prvoj ozbiljnijoj {ansi
na utakmici, u 36. minuti,
Damir Koja{evi}, pretho-
dno pro{av{i nekoliko
igra~a u brzom kontranapa-
du, idealno mu je servirao
loptu na desetak metara od
gola, ali je Obu}a pogodio
istr~alog golmana Irfana
Fejzi}a.
Dobru priliku propu-
stio je realizirati i u 45.
minuti, kada je, tako|er, sa
desetak metara, na dobro
dodavanje Nermina Ha-
ski}a glavom, ponovo pu-
cao u Fejzi}a, a uvertiru za
drugi svoj pogodak imao je
u 59. minuti, kada se dugo
namje{tao te, na koncu, tr-
aljavo {utirao iznad gola
Olimpica.
Ipak, ono {to je tada na-
umio, ostvario je u 66. mi-
nuti. Koja{evi} mu je odi-
grao pas, a Obu}a je s ivice
kaznenog prostora pogo-
dio lijeve ra{lje za kona~nih
2:0. Do kraja, Olimpic je u
77. minuti preko Veldina
Muharemovi}a pogodio
stativu, ali do po~asnog go-
la nije mogao. A. ^.
Rov~anin: Strijelac s bijele ta~ke
Rasprodaja bodova se na-
stavlja u Vrap~i}ima. U sedam
prvenstvenih utakmica Vele`
je osvojio svega ~etiri boda i
sve je bli`e opasnoj zoni.
Vele` je u ranoj fazi stvo-
rio nekoliko prilika, a najbo-
lju je propustio [evko Oki}
u 19. minuti, kada je {utirao
pored gola. Zvijezda se odbr-
anila i onda do~ekala {ansu
da povede.
U 39. minuti fudbaleri
Vele`a olako su izgubili loptu
na svojoj polovini, Stefan
Gavari} dugo se namje{tao, a
niko od doma}ih igra~a nije
ni poku{ao da ga blokira pa
je igra~ Zvijezde preciznim
udarcem pogodio za 0:1.
U drugom dijelu Vele` je
zaigrao ofanzivnije, dok su
gosti prijetili iz kontranapa-
da. Jedan takav zamalo je za-
vr{io golom, ali je Senad
Husi} u 60. minuti bio nepr-
ecizan.
Vele` je izjedna~io u 79.
minuti. U kaznenom pro-
storu Ivan Jakovljevi} je igr-
ao rukom, a jedanaesterac je
iskoristio Damir Rov~anin.
Dvije minute poslije Jakovlje-
vi} je zaradio drugi `uti kar-
ton, a nezadovoljan su|en-
jem, put u svla~ionicu zaradio
je i trener Dragan Jovi}.
Iako su „Ro|eni“ desetak
minuta imali igra~a vi{e, to
se nije moglo vidjeti pa su
gosti iz Grada~ca odbranili
bod. F. IBRULJ
Nastavljena rasprodaja u Vrap~i}ima
Rov~anin iz penala
spasio bod Vele`u
Zvijezda povela golom Gavari}a z Isklju~eni
Jakovljevi} i trener Zvijezde Jovi}
Stadion u Vrap~i}ima. Gleda-
laca 1.000. Sudija: Danijel Pa-
ji} (Bijeljina) 6. Pomo}nici:
@eljko Mari} (Doboj), Elvor
Grabus (Travnik). Delegat:
Husein Kamber (Sarajevo).
Strijelci: 0:1 - Gavari} (39), 1:1
- Rov~anin (79 - penal). @uti
kartoni: [kalji}, Stoki}, La-
ki~evi} (Vele`), Jakovljevi},
Gavari}, Moranjki}, Risti}, Ju-
si}, Ma{i} (Zvijezda). Crveni
karton: Jakovljevi} (81 - drugi
`uti), trener Zvijezde Dragan
Jovi} (81). Igra~ utakmice: Sa-
mir Nuhanovi} (Zvijezda) 6,5.
VELE@: O{trakovi} 6,
[kalji} - (34. Stoki} 5,5), La-
ki~ev} 6, Kazazi} 5 (46. Ive-
ti} 6), Ceri} 5,5, Kodro 5,5,
Zolj 5,5, Brkovi} 6, Rov~anin
5,5, Oki} 5,5 (46. Velagi}
5,5), Jazvin 5,5. Trener: Mi-
rza Vare{anovi}.
ZVIJEZDA: Labus 6,5, Ja-
kovljevi} 6, \elmi} 6 (70.
Deli}), Husi} 6,5, Gavari}
6,5, Nuhanovi} 6,5 (84. Ne-
zi} -), Moranjki} 6,5, Risti}
6, Jusi} 6,5, Hamzi} 6,5 (71.
Halilovi} -), Ma{i} 6. Trener:
Dragan Jovi}.
Vele` 1 (0:1) 1 Zvijezda
Stadion Ko{evo. Gle-
dalaca: 3.000. Sudija: Mi-
dhat Arnautovi} (Tuzla)
6,5. Pomo}nici: Goran Du-
jak i Sreten Udovi~i}. De-
legat: \or|e Star~evi}. Str-
ijelci: 1:0 - Obu}a (48), 2:0
- Obu}a (66). @uti kartoni:
Belo{evi} (Sarajevo), Re-
goje, Osmani, Vidovi}
(Olimpic). Igra~ utakmi-
ce: Emir Obu}a 7,5.
SARAJEVO: Adilovi} -
, ^omor 7, Belo{evi} 6,5,
Dupovac 6,5, Torlak 6,5,
[}epanovi} 6,5, Sesar 6,5
(88. Bajraktarevi} -), Sulji}
6,5 (81. Had`i} -), Ko-
ja{evi} 6,5 (90. Hand`i} -),
Obu}a 7,5, Haski} 6,5. Tr-
ener: Jir`i Pli{ek.
OLIMPIC: Fejzi} 7, Ri-
zvanovi} 6, Osmani 6, Re-
goje 6, Suljevi} 6, Vidovi} 6,
Kiso 6, \uri} 6, Harba 7,
Muharemovi} 6, Ra{~i} 6
(71. Pljevljak -). Trener:
Nedim Jusufbegovi}.
Sarajevo 2(0:0)0 Olimpic
Travnik remizirao na Policama
Trebinjci prosuli jo{ dva doma}a boda
Gosti poveli preko Red`epija, a izjedna~io je Todorovi}
Leotar je prosuo jo{ dva
doma}a boda nakon {to je
Travnik ju~er na Policama
izborio remi. „Veziri“ su po-
veli u 30. minuti nakon br-
zog kontranapada. Anel
]uri} je idealno uposlio Ha-
risa Red`epija, koji je pobje-
gao svojim ~uvarima Semjo-
nu Milo{evi}u i Zdravku
[arabi i pored istr~alog
Bo{ka Milenkovi}a plasirao
loptu u njegov donji desni
ugao.
U 43. minuti pogre{no je
reagirao Aleksandar Marko-
vi}. Uposlio je brzonogog
Red`epija, koji je imao {ansu
da pove}a vodstvo, ali je go-
lman Leotara odbranio nje-
gov udarac.
Doma}i su izjedna~ili u
52. minuti. Markovi} je
odli~no izveo slobodan uda-
rac s lijeve strane, a u {es-
naestercu gostiju najvi{e je
sko~io Vladimir Todorovi},
smjestiv{i loptu u mre`u.
U 90. minuti desio se
sporni trenutak. Mladen Ra-
tkovica sna`no je {utirao, a
Sanid Mujaki} rukom spri-
je~io ulazak lopte u mra`u.
Za sve na stadionu to je bio
~ist penal osim za sudiju
Gorana Parad`ika.
U 16. minuti fudbaler
Travnika Vladimir Karali}
morao je napustiti igru na-
kon {to ga je udario Mi-
lo{evi}. Gostuju}i igra~ pre-
vezen je u bolnicu, gdje je
dobio tri kop~e na vilici.
M. PILJEVI]
Stadion Police u Trebi-
nju. Gledalaca: 500. Sudija:
Goran Parad`ik (Ljubu{ki)
5. Pomo}nici: Dalibro Hri-
sti} (Ljubu{ki) i Edin Ima-
movi} (Sarajevo). Delegat:
^edo [evarika (Banja Luka).
Strijelci: 0:1 - Red`epi (30,
]uri}), 1:1 - Todorovi} (52,
Markovi}). @uti kartoni: Ra-
tkovica, Milo{evi}, Ze~evi},
^orlija, [araba (Leotar),
Mi{i}, Zatagi}, E. Varupa
(Travnik).
Igra~ utakmice: Vladi-
mir Todorovi} (Leotar) 6,5.
LEOTAR: Milenkovi}
6, ^orlija 6,5, Todorovi} 6,5,
Milo{evi} 5, [araba 5, Andri}
5 (46. Akufu 6), Ze~evi} 6,
Ratkovica 5, Markovi} 5 (72.
Souto -), Vukovi} 6, Ani~i} 5
(55. G. Cimirot 6,5). Tre-
ner: Bogdan Korak.
TRAVNIK: Drlji} 6, Te-
rzi} 5, E. Varupa 6,5, Mi{i}
5, Zatagi} 5, ^uri} 5, Ko-
va~evi} 6, Simeunovi} 6 (75.
Popovi} -), Karali} - (16.
Mujaki} 5), M. Varupa 5
(62. Badrov -), Red`epi 6,5.
Trener: Haris Jaganjac.
Leotar 1 (0:1) 1 Travnik
Karali} nakon povrede: Zavr{io u bolnici (Foto: P. Mucovi})
Rezultati 12. kola:
Leotar - Travnik 1:1, Ve-
le` - Zvijezda 1:1, Koza-
ra - Zrinjski 0:0, [iroki Br-
ijeg - Rudar 3:0, Saraje-
vo - Olimpic 2:0. Danas:
Slavija - @eljezni~ar,
GO[K - Borac.
Parovi 13. kola (5.
i 6. novembar): Rudar -
^elik, Travnik - [iroki
Brijeg, Zrinjski - Leotar,
Olimpic - Kozara, @el-
jezni~ar - Sarajevo, Zvi-
jezda - Slavija, Borac -
Vele`, Sloboda - GO[K.
Tabela
1. [iroki B. 12 9 2 1 19:3 29
2. Sarajevo 12 9 2 2 25:9 26
3. @eljezni~ar 11 7 2 2 23:9 23
4. Zrinjski 12 5 5 2 21:15 20
5. Borac 11 6 2 3 18:12 20
6. Olimpic 12 5 2 5 17:13 17
7. Vele` 12 4 3 5 14:15 15
8. Rudar 12 4 2 6 10:16 14
9. Kozara 12 3 4 5 9:11 13
10. Leotar 12 3 4 5 9:12 13
11. Travnik 12 3 4 5 14:18 13
12. Zvijezda 12 3 4 5 9:13 13
13. ^elik 11 3 3 5 10:15 12
14. GO[K 11 2 5 4 7:10 11
15. Sloboda 11 3 1 7 6:20 10
16. Slavija 11 2 1 8 9:29 7
Trenutak kada je Obu}a doveo Sarajevo u vodstvo (Foto: F. Fo~o)
#&
Dnevni avaz, nedjelja,
IFHJ 30. oktobar/listopad 2011.
Stadion Slavije uLukavici. Početak u 13.30sati. Sudija: Darko
Obradović (Stolac).
SLAVIJA: Tomović, Beširević, Nikolić, Papaz, Lackanović,
Rašević, Perišić, Simić, Todorović, Muminović, Vukelja. Tre-
ner: Zoran Erbez.
Nedostaju: Sadiković (žuti kartoni), Radovanović, Oglečevac,
Mazoli, Dujković (povrede).
ŽELJEZNIČAR: Gušo, B. Čolić, Kvesić, Vasilić, Bogičević,
Svraka, Smajić, Jamak, Adilović, Zeba (Selimović), Bešlija.
Trener: Amar Osim.
Nedostaju: Gerhard (žuti kartoni).
8|ãä||ã
Žä||ätä|čã|
Stadion Podavala u Gabeli. Početak u 14 sati (BHT). Sudija:
Elmir Pilav (Sarajevo).
GOŠK: Šreng, Šabanović, Helvida, Mus, Žderić, Hrkać,
Šiljak, Karić, Tomić, Bošnjak, Dudić. Trener: Milomir
Odović.
Nedostaju: Ćulum (povreda), Zlomislić (crveni karton).
BORAC: Avdukić, Stupar, Marković, Stakić, Žarić, Graho-
vac, Maksimović, Sakan, Krunić, Mikić, Kajkut. Trener:
Velimir Stojnić.
Nedostaje: Raspudić (žuti kartoni).
00Š8
8ä|ãc
DANAS DVIJE UTAKMICE Željezničar gostuje u Lukavici
8ãt|ãä||| tä|||ä
äää|ä1ã
Jamak: Sve je do nas
Jamak se vraća i najavljuje
osvajanje novih bodova
GOŠK u solidnoj formi pred Borac
8ä|ãtãä ää1|
t|ãäã |äã||tãc||ã
GOŠK je u prethodna dva
prvenstvena nastupa popra-
vio igru u polju, ali nije bilo
značajnijeg iskoraka u reali-
zaciji stvorenih prilika pred
golom protivnika. Solidni
nastupi u kombinaciji s očaj-
nomrealizacijom ipak ne do-
nose mnogo bodova - Ga-
beljani su u pet posljednjih
susreta četiri puta remizirali,
a jednom izgubili ( gol-razlika
1:2!?). Odatle i bojazan uoči
današnjeg gostovanja Borca.
- Sigurnoje danama, napa-
dačima, postoji određeno op-
terećenje zbog toga, ali očeku-
jem da će namse konačno ot-
voriti - kaže Mahir Karić.
GOŠK nije zabio gol u
prvenstvu od17. septembra.
Nova prilika je protiv ak-
tuelnog prvaka .
- Borac je kvalitetan pro-
tivnik s dobrim pojedinci-
ma, ali mislim da i mi solid-
no stojimo te da ćemo osvoj-
iti bodove. Trebamo igrati
kao do sada, a bit će naj-
važnije da konačno zabije-
mo taj pogodak - dodaje Ka-
rić. Er. B.
Karić: GOŠK nije poentirao od 17. septembra
Slavija će ugostiti zahuktalog Želju
8äćä || tä
tãä|š||| 1äã ä|tãf
Slavija već osamkola nije
osjetila slast pobjede, a u go-
ste im dolazi niko drugi do
zahuktali Željezničar, koji
isto toliko prvenstvenih
utakmica ne zna šta je na-
pustiti teren pognute glave.
- Pogled na tabelu otkri-
va ko je favorit i u kakvom
raspoloženju dočekujemo
okršaj. Situacija je izuzetno
teška, prosuli smo već11 do-
maćih bodova, što može
imati katastrofalne posljed-
nice, pogotovo ako se takva
praksa nastavi - kaže prvoti-
mac Slavije Emir Zeba, pa
dodaje da predaje nema:
- Nije sportski niti ima-
mo pravo napredaju, jer utr-
ka još uveliko traje. Jednos-
tavno, moramo biti jači od
svih problema. Svakoj seriji
dođe kraj pa neka se tou ned-
jelju desi i nama i Želji.
G. I.
Banjalučani žele da ostanu u vrhu
00ãää|ä ää ää1äää
Nakon crne serije od tri
uzastopna poraza, Borac je s
novim (starim) trenerom
Velimirom Stojnićem pono-
vo uusponu forme, što je po-
kazala i uvjerljiva pobjeda
nadSlobodom uprošlom ko-
lu (4:1). Banjalučani danas
žele zadržati priključak za
vodećim trojcem, za što im je
u Gabeli protiv GOŠK-a ne-
ophodan dobar rezultat.
- Uspjeli smo da psihički
i fizički posložimo ekipu i
sada očekujem dobro izda-
nje. GOŠK nije nimalo nai-
van rival i znamo da ćemo
biti na velikom iskušenju.
No, individualni kvalitet je
na našoj strani - kaže Stoj-
nić.
Fudbaleri Borca sejoš od
jučer nalaze u Međugorju,
gdje će boraviti do utorka,
kada će produžiti za Saraje-
vo na utakmicu protiv bordo
tima u četvrtfinalu Kupa .
S. K.
Šilić: Strijelac drugog gola
Široki slavio protiv Rudara
8ã fäcã|| äät
|täääãđää|ã
Golove postigli Roskam, Šilić i Zakarić
Nogometaši Širokog Bri-
jegaočekivano suprotivRu-
dara iz Prijedorastigli do de-
vete prvenstvene pobjede.
Iako rezultat govori dru-
gačije, nijeto bilapretjerano
lijepa utakmica na stadionu
Pecara.
Sve do prvog pogotka u
37. minuti Široki je imao te-
rensku nadmoć, ali bez pra-
vih prilika. Potomje Vagner
(Wagner) filigranski proi-
grao Matea Roskama, koji je
izbio sampred golmana Zo-
rana Rodića i poslao loptu iza
njegovih leđa.
Samo dvije minute poslije
sve je, praktično, bilo riješeno.
Hrvoje Mišić prošaoje podes-
nom boku, prebaciona drugu
stranu, aDalibor Šilićje izpo-
luvoleja pogodio za 2:0.
U nastavku se igralo
nešto kvalitetnije, uglav-
nom u režiji domaćih, a na
treći pogodak čekalo se sve
do 90. minute. Odbranugos-
tijuizigrali su MarkoGrgići
Brazilac Masijano (Marcia-
no), koji je asistirao Goranu
Zakariću.
Domaćemigraču nije bi-
lo teško da sa 7-8 metara po
treći put savlada Rodića.
D. KNEZOVIĆ
Š||ää| 1|t.0l0 8ä1ã|
Bez golova u Bosanskoj Gradišci
0ä|Mãä| äã|ää||| ãä|ä||
U otvorenoj utakmici s
dosta prilika na obje strane
Kozara je najbolju šansu
imala u 16. minuti, kada ka-
piten Nenad Studen nije is-
koristio jedanaesterac. Nje-
gov udarac pročitao je
odlični golman Igor Me-
lher. Penal je skrivio kapi-
ten gostiju Damir Džidić
prekršajem nad Dejanom
Kojićem.
Golmani su bili najbolji
akteri utakmice, a za dva iz-
gubljena boda mogu žaliti
objeekipe. Z. VAJKIĆ
8ätã|ã 0.0 I||ä|tä|
Gradski stadion u Bosanskoj Gradišci. Gledalaca 500.
Sudija: Muamer Bureković (Zenica) 7. Pomoćnici: Mirko
Gojić (Doboj), Mario Vincetić (Orašje). Delegat: Radislav
Kundačina (Trebinje). Žuti kartoni: Popović, Ćorić (Ko-
zara), Marjanović, Bekić, Lamešić (Zrinjski).
Igrač utakmice: Igor Melher (Zrinjski) 7,5.
KOZARA: Kozić 7, Popović 6,5, Ćorić 6,5, Ujić 6,5 (81.
Malbašić -), Kojić 7, Basara 6 (46. Jandrić 6,5), Studen 6,5,
Hodžić 7, Mujić 6, Pilipović 7, Spasojević 6 (65. Bajić -).
Trener: Vlado Jagodić.
ZRINJSKI: Melher 7,5, Šunjić 7, Džidić 7, Duro 6,5 (60.
Žižović 6,5), Marjanović 6, Bekić 6,5 (77. Sušić -), Mi-
ličević 7, Stojkić 6,5, Žuržinov 7 (65. Džekson -), Lamešić
6,5, Aničić 6,5. Trener: Slaven Musa.
Željezničar će u Lukavici
tražiti šestu prvenstvenu pobje-
duzaredom. Iako, sudeći prema
trenutnoj formi, neizvjesnost
ne bi trebala biti velika, jer Željo
već 11 utakmica u svim tak-
mičenjima ne zna za poraz, a
Slavija je posljednja na tabeli,
fudbaleri ekipe s Grbavice zna-
ju da ih očekuje težak posao.
- Sveje do nas, ako odigramo
onako kako znamo i možemo,
mislim da tri boda neće doći u
pitanje. Ne smijemo se opuštati
i misliti “lako ćemo”, jer će Sla-
vija sigurno kazniti takav pris-
tup. Želimo nastaviti pobjedo-
nosnu seriju i borbu za šam-
pionsku titulu - kaže Nermin
Jamak.
Vezni igrač “Plavih” nije
nastupio protiv Veleža zbog tri
žuta kartona, a u Lukavici će
krenuti od prveminute. Uekipi
neće biti Patrika Nijeme Ger-
harda (Patrick Nyema Gerhar-
dt), dok je neizvjestan nastup
Zajke Zebe, koji se povrijedio
na posljednjem treningu. Gol-
man Adnan Gušo oporavio se
od problema s ložom i bit će
međustativama. Z. Š.
Stadion Pecara u Širokom Brijegu. Sudija: Dragan Pe-
trović (Banja Luka) 7. Pomoćnici: Adnan Alispahić
(Zenica), Asmir Budimlić (Bihać). Delegat: Ivica Galić
(Mostar). Strijelci: 1:0 - Roskam (37, Vagner), 2:0 - Šilić
(39, Mišić), 3:0 - Zakarić (90, Marsijano). Žuti kartoni:
Ivanković, Mišić, Roskam, Džefton (Široki Brijeg), Ko-
taran, Šodić, Karić (Rudar).
Igrač utakmice: Mateo Roskam (Široki Brijeg) 7.
ŠIROKI BRIJEG: Bilobrk 6,5, Diogo 6,5, Brekalo 7, Ješe
7, Bertoša 7, Mišić 6,5 (59. Grgić 6,5), Ivanković 6,5,
Marsijano 7, Vagner 6,5 (59. Džefton 6,5), Šilić 7 (74.
Zakarić 7), Roskam 7. Trener: Branko Karačić.
RUDAR: Rodić 5,5, Šodić 6, Kotaran 5,5, Krezović 5,5,
Veinović 6, Ramić 6, Kecman 5,5 (61. Karić 5,5), Pantić 6,
Žerić 6 (68. Srndović 5,5), Kantar 6, Maksimović 6 (79.
Pušac -). Trener: Dragan Radović.
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. 59
Man~ester siti zadr`ao je
pet bodova prednosti na vr-
hu tabele engleske Premijer
lige nakon {to je u 10. kolu sa
3:1 savladao Volverhemp-
ton. Odbranu „Vonderersa“
na~eo je Edin D`eko u 52.
minuti, kada je iskoristio
grubu gre{ku golmana Vejna
Henesija (Wayne Henne-
ssey).
Gostuju}i vratar poku{ao
je ispucati, ali je pogodio
Serhija Aguera (Sergio). Lo-
pta se odbila do na{eg asa,
koji ju je pospremio u mre`u
Volverhemptona.
Ovacije s tribina
Bio je to njegov deveti pr-
venstveni gol ove sezone,
~ime se izjedna~io s Aguer-
om na ~elu klupske liste str-
ijelaca te nastavio briljantnu
seriju u sedam dana s obzir-
om na to da je po dva gola
dao istom protivniku u Ku-
pu, u srijedu nave~er, odno-
sno Man~ester junajtedu u
pro{lom kolu u nedjelju.
D`eko je napustio igru u
62. minuti uz ovacije s tribi-
na. Pobjedu Sitija, nakon
vodstva od 2:0, ugrozio je
Vensan Kompani (Vincent
Kompany) kada je omo-
gu}io gostima da smanje,
skriviv{i penal i zaradiv{i
isklju~enje, ali je Adam
D`onson (Johnson) osigur-
ao trijumf „Gra|ana“.
Robin van Persi (Persie)
postigao je het-trik u ve-
li~anstvenoj pobjedi Arsena-
la nad ^elzijem (5:3). „Top-
nici“ su se dvaput vra}ali iz
zaostatka, a Arsen Venger
(Arsene Wenger) proslavio
je 500. pobjedu otkako je sjeo
na klupu Arsenala 1996.
Bio je to prvi gostuju}i tr-
ijumf Arsenala ove sezone i
^elzijev prvi doma}i poraz,
a drugi zaredom nakon {to
su pro{le sedmice izgubili od
Kvins park rend`ersa.
- Velika je, ogromna je
ova pobjeda za nas. Krvavo
smo se borili - izjavio je na-
kon me~a Van Persi, koji je
u 27 prvenstvenih utakmica
u ovoj godini dao 28 golova.
Trijumf Junajteda
Man~ester junajted opo-
ravio se od {okantnog pora-
za od Sitija u pro{lom kolu
(1:6), savladav{i u gostima
Everton sa 1:0 ranim golom
Havijera Ernandeza (Javier
Hernandez).
Rezultati i strijelci 10.
kola: ^elzi - Arsenal 3:5
(Lampard 14, Teri 45, Mata
80 - Van Persi 36, 85, 90+2,
Santo{ 49, Volkot 55), Eve-
rton - Man~ester junajted
0:1 (Ernandez 19),
Man~ester siti - Volverhe-
mpton 3:1 (D`eko 52, Kola-
rov 67, D`onson 90 - Hant
75-pen), Norvi~ - Blekburn
3:3 (Morison 53, D`onson
82, Holt 90-pen - Hoilet 45,
Jakubu 62, Samba 64), Sa-
nderlend - Aston vila 2:2
(Vikem 38, Sesenjo 89 - Pe-
trov 20, Dan 85), Svonsi -
Bolton 3:1 (Alen 49, Sinkler
57-pen, Grejem 90 - Grejem
73-autogol), Vigan - Fulem
0:2 (Dempsi 41, Dembele
86), Vest Bromvi~ - Liverpul
0:2 (Adam 9 penal, Kerol
45). Danas: Totenhem -
QPR (17 sati). Sutra: Stouk
- Njukasl (21).
ENGLESKA Man~ester siti pobjedom zadr`ao pet bodova prednosti na vrhu tabele
D`eko na~eo Volverhempton
Na{ as postigao deveti prvenstveni gol i peti u sedam dana z Veli~anstveni preokret Arsenala
D`eko slavi gol s Aguerom: Olak{anje u 52. minuti (Foto: Reuters)
NJEMA^KA Drugi gol na{eg napada~a u dva kola
Ibi{evi} postao otac
pa zabio [alkeu
U petak nave~er prisustvovao ro|enju sina, u subotu
igrao u porazu Hofenhajma
Vedad Ibi{evi} prisustvo-
vao je u petak nave~er
ro|enju prvog sina, a ju~er je
prinovu u porodici proslavio
kako najbolje zna - golom za
Hofenhajm.
Na{ napada~ nije otputo-
vao s ekipom u Gelzenkir-
hen nego joj se priklju~io na-
knadno, ali ga to nije spri-
je~ilo da u 63. minuti zaledi
60.000 navija~a [alkea. Ovo
je Vedi drugi gol u dvije
utakmice od povratka od
povrede, u kojima je zaigrao
od po~etka.
Na`alost, Ibi{evi}evo sla-
vlje nije bilo potpuno, jer je
Klas-Jan Huntelar (Klaas
Huntelaar) pogocima u 73. i
76. minuti vratio [alkeu ko-
ntrolu nad utakmicom.
U ekipi Hofenhajma po-
novo nije bilo Sejada Saliho-
vi}a, koji se jo{ nije oporavio
od povrede.
U Minhenu, Bajern bava-
rskom kom{iji Nirnbergu
nije pru`io mnogo nade. Pr-
edvo|en Marijom Gome-
zom, Bajern je ve} nakon 20
minuta pokazao da izne-
na|enja ne}e biti. U derbiju
u [tutgartu „[vabe“ su s
aktuelnim prvakom Borusi-
jom Dortmund igrale 1:1.
Mihael Balak (Michael
Ballack) postigao je prvi gol
od povratka u Bajer i prvi u
Bundesligi od maja 2006.
godine, kada je bio strijelac
za Bajern. Biv{i njema~ki
reprezentativac ipak nije
imao priliku da ga naro~ito
proslavi, jer je slomio nos.
Najzanimljiviju utakmi-
cu igrali su Volfsburg i He-
rta, u kojoj su „Vukovi“ dva
puta stizali prednost gostiju,
ali na kraju ostali bez ijednog
boda. Hasan Salihamid`i}
je ostao na klupi Volfsburga.
Rezultati i strijelci 11. ko-
la: Frajburg - Bajer 0:1 (Bal-
ak 2), Bajern - Nirnberg 4:0
(Gomez 2, 68, [vajn{tajger 19,
Riberi 39), Borusija Menhe-
ngladbah - Hanover 2:1 (Rojs
21, 51 - Pogatec 26), [alke -
Hofenhajm 3:1 (Raul 28, Hu-
ntelar 73 penal, 76 - Ibi{evi}
63), Volfsburg - Herta 2:3
(Mand`uki} 31, [afer 84 - Ra-
fael 27, Kobija{vili 37 pe-
nal, Lasoga 85), [tutgart - Bo-
rusija Dortmund 1:1 (Taski
22 - Pi{~ek 45+1), Majnc -
Verder 1:3 (Bungert 23 -
Pizaro 29, Hunt 47, Predl 78).
Danas: Keln - Augsburg
(15.30 sati), Hamburg - Ka-
jzerslautern (17.30).
(M. T.)
Ibi{evi} u skoku sa Papadopulosom: Vratio se u formu (Foto: AFP)
1. Man. siti 10 9 1 0 36:8 2 8
2. Man. j. 10 7 2 1 27:12 2 3
3. ^elzi 10 6 1 3 23:15 1 9
4. Njukasl 9 5 4 0 12:6 1 9
5. Liverpul 10 5 3 2 14:10 1 8
6. Totenhem 8 5 1 2 15:13 1 6
7. Arsenal 10 5 1 4 20:21 1 6
8. Norvi~ 10 3 4 3 14:15 1 3
9. Aston v. 10 2 6 2 13:13 1 2
10. Svonsi 10 3 3 4 12:15 1 2
11. Stouk 9 3 3 3 7:11 1 2
12. QPR 9 3 3 3 7:14 1 2
13. WBA 10 3 2 5 9:13 1 1
14. Sanderlend 10 2 4 4 14:12 1 0
15. Fulem 10 2 4 4 13:12 1 0
16. Everton 9 3 1 5 10:13 1 0
17. Volverhempton 10 2 2 6 9:17 8
18. Blekburn 10 1 3 6 13:23 6
19. Bolton 10 2 0 8 13:27 6
20. Vigan 10 1 2 7 6:17 5
Tabela
Lista strijelaca
10 - Robin van Persi (Arsenal)
9 - Edin D`eko, Serhio Aguero
(Man~ester siti), Vejn Runi
(Man~ester j.)
5 - Frenk Lampard (^elzi), Mario
Baloteli (Man~ester siti), Demba Ba
(Njukasl), Rafael van der Vart
(Totenhem)
1. Bajern 11 8 1 2 30:3 2 5
2. [alke 11 7 0 4 22:16 2 1
3. Borusija D. 11 6 2 3 21:8 2 0
4. Verder 11 6 2 3 20:14 2 0
5. Borusija M. 11 6 2 3 13:8 2 0
6. [tutgart 11 5 3 3 17:9 1 8
7. Hanover 11 5 3 3 14:15 1 8
8. Bajer 11 5 2 4 13:14 1 7
9. Hofenhajm 11 5 1 5 14:12 1 6
10. Herta 11 4 4 3 15:15 1 6
11. Volfsburg 11 4 1 6 14:20 1 3
12. Keln 10 4 1 5 15:23 1 3
13. Nirnberg 11 3 3 5 12:18 1 2
14. Kajzerslautern 10 3 2 5 8:13 1 1
15. Majnc 11 2 3 6 13:22 9
16. Augsburg 10 1 5 4 8:17 8
17. Hamburg 10 2 2 6 12:22 8
18. Frajburg 11 2 1 8 14:26 7
Tabela
12 - Mario Gomez (Ba-
jern)
10 - Klas-Jan Huntelar
([alke)
7 - Robert Levandovski
(Borusija D.), Mohamed
Abdelaue (Hanover), Papis
Sise (Frajburg), Klaudio
Pizaro (Verder), Mario
Mand`uki} (Volfsburg)
Lista strijelaca
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011. 60
Brambl
urinirao na
javnom mjestu
XBek Sanderlenda Ti-
tus Brambl (Bramble)
optu`en je za dva seksua-
lna napada i uriniranje
na javnom mjestu. Tri-
desetogodi{nji Brambl,
koji je nekada igrao za
mladu selekciju Engle-
ske, u oktobru je dva puta
privo|en. Optu`be za po-
sjedovanje narkotika su
odba~ene, ali ga o~ekuje
borba da doka`e nevinost
po ostalim ta~kama. Sa-
nderlend je Brambla
odmah suspendirao do
okon~anja istrage.
Kanales pauzira
{est mjeseci
XValensijin napada~ Se-
rhio Kanales (Sergio Ca-
nales) izbivat }e {est mje-
seci s terena nakon {to je
zadobio te{ku povredu
koljena desne noge. Mladi
reprezentativac [panije,
koji se ozlijedio u duelu s
Atletikom, morat }e na
operaciju, jer je pregle-
dom utvr|eno da su mu
stradali ligamenti.
Kazna za ^elzi
XEngleska fudbalska
asocijacija kaznila je
^elzi sa 20.000 funti
zbog nesportskog po-
na{anja njegovih fudbale-
ra tokom utakmice protiv
Kvins park rend`ersa
(0:1) pro{log vikenda. Ta-
da su u prvom poluvreme-
nu u roku od samo osam
minuta isklju~enja zaradi-
li @oze Bosingva (Jose Bo-
singwa) i Didije Drogba
(Didier), {to je izazvalo
burne proteste igra~a.
Osim toga, Asocijacija je
zatra`ila od menad`era
Andrea Vilja{-Boa{a
(Villas-Boas) da objasni
svoje izjave o su|enju.
Nigerija bez
selektora
XNigerija je tre}a repr-
ezentacija koja je zbog
neuspjeha u kvalifikaci-
jama za Afri~ki kup na-
cija otpustila selektora.
Ceh za neodlazak na za-
vr{nicu takmi~enja pla-
tio je Samson Sijasija
(Siasia). Nigerija je u
kvalifikacijama zauzela
drugo mjesto. (M. T.)
Me|unarodni fudbal
Brambl: Tri optu`be
Ru`no pona{anje igra~a
^elzija
Juniorski ko{arka{ki repr-
ezentativac Bosne i Hercego-
vine Irfan Hod`i} napustio je
OKK Sloboda i vratio se u ma-
ti~nu Gradinu iz Srebrenika.
Ozbiljan je udarac to za klub
koji je, kao nasljednik KK
Sloboda, zasnivao strategiju
upravo na mla|im igra~ima.
Jedan od lidera trebao je bi-
ti Hod`i} (18 godina, 182 centi-
metra), koji je jo{ kao kadet de-
bitirao za seniore. No, o~ito je
bio nezadovoljan statusom pa
se odlu~io na povratak u A-1 li-
ga{a iz Srebrenika (OKK Slo-
boda startat }e iz A-2 ranga).
- Zaklju~ili smo ugovor na
dvije godine po sistemu
„1+1“. Mislim da smo dobi-
li vrijedno poja~anje na beko-
vskoj poziciji. Irfan Hod`i} je
i pro{le sezone bio ovdje na
posudbi iz Slobode i ne}e
imati problema s uklapanjem
u ekipu - ka`e predsjednik Gr-
adine Mursel Deli}.
Prema njegovim rije~ima,
Gradina }e biti me|u ka-
ndidatima za vrh tabele, jer
su ekipu poja~ali jo{ Alen
Horozi} (biv{i igra~ Zenice
^elika i Slobode) te Damir
\onli} (Student Tuzla,
Br~ko). E. M.
Gradska dvorana „Mir-
sad Huri}“ u Gora`du. Gle-
dalaca 1.000. Sudije: Ne-
dim Arnautovi}, Aleksa-
ndar Jovi} (Tuzla). Sedme-
rci: Gora`de 4 (4), Bosna
Prevent 4 (3). Isklju~enja:
Gora`de 10 minuta, Bosna
Prevent 6. Rezultat: Go-
ra`de - Bosna Prevent
28:20 (15:7).
GORA@DE: [ehovi},
Bukva 7, D`aferspahi}, Ma-
rti} 3, Gra|an 2, Merkez 1,
Jamak, Bezdrob 9, Dedovi}
1, Mari} 1, Savi}, Fidahi} 1,
Halilovi}, Pilac, D`anano-
vi}, Biljaka 3. Trener:
D`evad ]ulov.
BOSNA PREVENT:
@iga, Vranac 1, Buri} 1, Be-
govi} 4, Balta 1, Ed. Sir}o 1,
En. Sir}o, Omanovi} 4, Be}ar
4, Musa, Ahmeta{, Kadi} 4,
Hase~i}, Semi}. Trener: Se-
mir Jamakovi}. E. A.
PLBiH za rukometa{e
Gora`de - Bosna
Prevent 28:20
Sloboda izgubila talentiranog ko{arka{a
Hod`i} potpisao za Gradinu
Hod`i}: Povratak u mati~ni klub
^etvrti me|unarodni tur-
nir u bilijaru „Coloseum Sa-
rajevo Open 2011“, koji je u
hotelu „Radon Plaza“ okupio
najve}e zvijezde ovog sporta,
bit }e zavr{en ve~eras. Finale
je zakazan za 19 sati, uz dire-
ktan prijenos na TVSA.
Do tada, neki od najbo-
ljih igra~a svijeta odigrat }e
danas jo{ me~eve osmine fi-
nala, ~etvrtfinala i polufina-
la (14 i 16 sati).
Favorit za titulu je nje-
ma~ka legenda Ralf Soke
(Souquet), koji je lani bio
pobjednik „Sarajevo Ope-
na“, a neki od kandidata da
mu uzmu naslov su Indijac
Ra` Hundal (Raj), ameri~ki
velikan Rodni Moris (Rod-
ney Morris) te Britanac Da-
ren Apleton (Darren Apple-
ton).
Upravo za ovog poslje-
dnjeg, koji je u Sarajevo
stigao s titulom osvaja~a
nedavno zavr{enog US
Opena, vezana je i zani-
mljiva anegdota. Apleton je,
naime, zakasnio na me~ pr-
vog kola protiv Zrinke
Antonijevi} iz Hrvatske,
koji je izgubio slu`benim
rezultatom 0:7 pa je morao
igrati repesa`.
Na startu se, ina~e, na{lo
256 igra~a iz 26 zemalja svije-
ta, koji su igrali na 24 stola.
Pobjedniku }e pripasti 4.000
eura, dok je ukupan nagradni
fond 13.500 eura. Z. [.
Danas u hotelu „Radon Plaza“ finale Me|unarodnog turnira u bilijaru
„Radon Plaza“:
Finale po~inje u 19 sati
(Foto: F. Fo~o)
Sve~anom sjednicom
Atletskog saveza Bosne i He-
rcegovine (ASBiH) i Atle-
tskog kluba Sarajevo ju~er su
u Domu Oru`anih snaga u
bh. prijestonici obilje`eni
zna~ajni jubileji kraljice spo-
rtova.
Obilje`eno je 100 godina
moderne atletike u BiH, 65
godina od Prvog atletskog
prvenstva, 45 godina od Ba-
lkanskih atletskih igara i 15
godina od IAAF-ovog miti-
nga solidarnosti „Sarajevo
1996“.
Na zavr{noj sve~anosti
okupila se skoro cijela bh.
atletska porodica, koja je to-
kom godine kroz razli~ite
aktivnosti obilje`avala na-
vedene jubileje, pokazala
snagu i dostignu}a, ali i izr-
azila nezadovoljstvo statu-
som u dru{tvu.
Predsjednica ASBiH \u-
r|ica Rajher-[i{ul u uvo-
dnom izlaganju naglasila je
da su prije jednog stolje}a
polo`eni temlji moderne
atletike u BiH.
- Stogodi{nji put bh. atle-
tike nije bio posut ru`ama.
Uz nedovoljnu podr{ku sre-
dine, atletika se razvijala i
usavr{avala najvi{e zahva-
ljuju}i entuzijazmu pojedina-
ca, koji su ugradili intelektu-
alne i fizi~ke potencijele i
svoju mladost - kazala je Ra-
jher-[i{ul.
U osvrtu na dugu tradi-
ciju, odala je priznanje i
izrazila zahvalnost genera-
cijama atleti~ara, atletskih
radnika i trenera. Svojim
prisustvom jubilej je uve-
li~ao potpredsjednik IAAF-a,
~lan MOK-a i predsjednik
Olimpijskog komiteta Ukr-
ajine Sergej Bubka, koji je
otkrio spomen-plo~u u znak
zahvalnosti IAAF-u i
MOK-u, odnosno Primu
Nebiolu i Arturu Taka~u
za njihov veliki doprinos
obnovi i rekonstrukciji
Atletskog centra Ko{evo,
prenijela je Fena.
ATLETIKA Obilje`eno prvo stolje}e kraljice sportova u BiH
Stogodi{nji put nije bio posut ru`ama
Sve~anoj sjednici ASBiH i AK Sarajevo prisustvovala skoro cijela bh. atletska
porodica, a manifestaciju je uveli~ao Sergej Bubka
Kome }e pripasti 4.000 eura
Na startu se okupilo 256 igra~a, me|u kojima i najve}e
svjetske zvijezde ovog sporta
Prvo atletsko takmi-
~enje u Bosni i Hercegovi-
ni odr`ano je u avgustu
1911. godine u Sarajevu, u
kojem je tada djelovalo
pet neformalnih {kolskih
sportskih dru{tava. S ne-
koliko svojih kolega, ta-
da{nji maturant Feodor
Luka~ organizirao je na
Alipa{inom Polju takmi-
~enje u disciplinama 100 i
200 metara te u bacanju
kugle i diska.
Prvo takmi~enje
Mi{o Pedalo i Mehmed
Sokolovi} uru~uju plaketu
Sergeju Bubki
(Foto: M. Kadri})
$
IFHJ
Dnevni avaz, nedjelja,
30. oktobar/listopad 2011.
Foto dana
Vijest u brojci Izjava dana Ofsajd
8ä|ä1| ä 8ä||||
Uneredimau petaknakonsofijskog
gradskog derbija između fudbalera
Levskog i CSKA privedena su 64 navi-
jača, dok je jedan policajac povrijeđen.
Utakmicu je osiguravalo rekordnih
1.630 policajaca, koji su bili u i oko sta-
diona. Iako tvrde da su spriječili veće
nerede, policajci su bili meta navijača
Levskog, koji suih nakonporazaod0:1
zasuli kamenjem.
Brazilski na-
padač Adri-
jano (Adria-
no) izbačen je iz ekipe Korintijan-
sa za utakmicu protiv Avaja, jer je
predebeo.
Nekadašnji fudbaler Flamen-
ga, Intera, Fiorentine, Parme, Sao
Paula i Rome te brazilske repre-
zentacije ima čak 106 kilograma.
Ako se želi vratiti u ekipu,
29-godišnji napadač hitno mora
smršavjeti.
- Cijela 2011. go-
dina bila mi je loša,
vjerovatno naj-
lošija. Umrli su ne-
ki dragi ljudi, imao
sam vozačkih, a i
problema u privat-
nom životu. Mogu
vam reći da jedva
čekam 2012.
(Vozač
Formule 1 Luis
Hamilton)
Hostese prate trening Formule 1 u Nju Delhiju
t0ë
Čilić: Eliminirao Južnog
Š|ä|ä ä|äãtãä ä|ä|
M|ätäc ääää tätäää
NBA Bez dogovora o podjeli finansijskog kolača
Dvije strane čekale su da
vide ko će prvi trepnuti i po-
pustiti, ali nijedna to nije
učinila.
Zbog toga je komesar
NBA lige Dejvid Štern (Da-
vid Stern) otkazao sve utak-
mice koje su trebale biti odi-
grane u novembru, prvom
mjesecu nove sezone.
Vlasnici odlučni
Vlasnici klubova i Sindi-
kat igrača nisu postigli dogo-
vor o potpisivanju kolektiv-
nog ugovora, što je preduvjet
da bi počeošampionat najjače
svjetske košarkaške lige.
I pored pomaka prethod-
nihdana, naposljednjemsas-
tanku sve se raspalo, jer vlas-
nici nisu odustali odzahtjeva
da se godišnji prihod lige dije-
le po principu 50-50.
Sindikat, pak, ne pristaje
namanje od52,5, akako ta2,5
procenta iznose približno
100 miliona dolara, kojih se
nijedna od strana ne želi
odreći, pitanje jehoće li NBA
sezona 2011/2012. uopće i
početi.
Ono što je sigurno, ako i
starta, klubovi će odigrati
mnogo manje od planirana 82
susreta u ligaškom dijelu.
- Nije praktično, a više ni
moguće, imati punu sezonu
sa 82susreta - rekao jeŠtern te
je upozorio da će, s obzirom
na nove okolnosti i povećane
gubitke klubova zbog otkazi-
vanja utakmica, zahtjevi vlas-
nika biti još restriktivniji po
igrače.
- Naredna ponuda odraž-
avat ćenajnovije gubitke, koji
će se, vjerovatno, mjeriti u
stotinama miliona - dodao je
Štern.
Igrači su u prethodnom
kolektivnom ugovoru imali
garantiranih 57 procenata od
svih godišnjih prihoda, što je
približno 2,1 milijardu dola-
ra.
U minusu 22 tima
No, vlasnici tvrde da su
22 od 30 klubova poslovala
prošle godine sa minusom
od 300 miliona te da je pod-
jela po principu 50-50 naj-
više na šta pristaju.
Direktor Sindikata Bili
Hanter (Billy Hunter) izja-
viojeda igrači nećeprihvati-
ti “ni novčić ispod52 posto”.
Sveto nagovještava dramu u
kojoj je moguće čak i otkazi-
vanje kompletne nove sezo-
ne. (E. J.)
Naredna ponuda odražavat će najnovije gu-
bitke klubova, upozorio je igrače komesar lige
|tJää||| 1ë0
M|||ääã
I dok ne žele prepustiti
100 miliona dolara godišnje u
kolektivnom ugovoru, igrači
su na osnovu otkazanih utak-
mica (više od 200) u novem-
bru već izgubili 3,5 puta veću
sumu, odnosno približno 350
miliona dolara.
Toliko bi zaradili na os-
novu plaća iz ugovora za prvi
mjesec sezone.
Sent Luis prvak MLB lige u bejzbolu
Danas utrka Formule 1 u Indiji
ŠãMä|ää äãt|ãä||ã šãMä|äätä|
Iako je davno osigurao
drugu uzastopnu titulu pr-
vaka svijeta uFormuli 1, Se-
bastijan Fetel (Sebastian V-
ettel) nastavlja istim ritm-
ompa je tako jučer osigurao
start sa prve pozicije na da-
našnjoj utrci za Veliku na-
gradu Indije.
Njemačkomvozaču uek-
ipi Red Bulla ovo će biti 13.
pol-pozicija ove sezone, sa-
mo jedna manje od rekorda
koji je 1994. godine postavio
Britanac Najdžel Mensel
(Nigel Mansell).
Osim toga, Fetel može
izjednačiti rekord zemljaka
Mihaela Šumahera (Mich-
ael Schumacher), koji je 20-
04. ostvario 13 pobjeda, ali
zatotreba pobijediti usvetri
preostale utrke.
S Fetelomće uprvom re-
dubiti njegovtimski kolega,
Australac Mark Veber (We-
bber), a dalje slijede Španac
Fernando Alonsoiz Ferrari-
ja i Britanac Dženson Baton
(Jenson Button) u McLare-
nu. Iako je drugi ukvalifika-
cijama, Britanac Luis Ha-
milton (Lewis) će, zbog za-
nemarivanja žute zastavice,
krenuti kao peti.
(M. T.)
S NBA parketa:
Razdor zbog
100 miliona
dolara
Fetel: Na tragu dva rekorda (Foto: AFP)
8ã|1|äã|t|Mã ||ä|ä| ää tt. ää|
Sent Luis kardinalsi po-
stali supo 11. put uklupskoj
historiji prvaci američke
bejzbolske lige (MLB). U
odlučujućoj, sedmoj utak-
mici finala plej-ofa Kardi-
nalsi su savladali Teksas
rendžerse sa 6:2.
Višetitula uprofesional-
nom bejzbolu imaju samo
Njujork jenkisi, koji su ne-
dostižni sa 27 naslova.
Finale turnira u Sankt Peterburgu
Č|||ć ä|ä||ä
I|ätã|ää|ćã
U finalu teniskog ATP
turnira u Sankt Peterburgu
(Rusija) igrat ćedrugi i četvrti
nosilac Janko Tipsarević
(Srbija) i Marin Čilić (Hrvat-
ska). Tipsarevićje upolufina-
lu savladao Amerikanca
Aleksa Bogomolova (Alex) sa
6:2, 6:1, dok je Čilić, inače
rođen u Međugorju, pobije-
dio Rusa Mihaila Južnog sa
6:3, 6:4.
SP u kik-boksu
lMä|ć | NãäM|ć
ä|cää|äãc| tä||ä|ã
Reprezentativci BiH Igor
Emkić, član tuzlanskogkluba
Flek Tom-Cat, i Bahrudin
Mahmić iz Zenicenisu uspje-
li doći do zlatnih odličja u fi-
nalnim borbama Svjetskog
kik-boks prvenstva u Make-
doniji. Emkić (disciplina
lou-kik, kategorija do 81 kilo-
grama) poražen je od Rusa
Aleksandra Drobnina, a
Mahmić (K-1, do 91 kg) od
Nenada Pagonisa iz Srbije.
Samed Osmanović, ta-
kođer član KBV-a Flek
Tom-Cat, u disciplini lou-kik
(preko 91 kg) osvojio je bron-
zanumedalju. E. M.
NEDJELJA 30. 10. 2011.
RTS
12.35 7 RTS dana
13.00 Dnevnik
13.30 Balkanskom ulicom
14.10 Vrijeme je za bebe
14.45 Gastronomad, zabavni
program
15.00 Vijesti
15.10 Sat
16.03 Porodi~no blago, serija
17.05 Moja lijepa Srbija,
reporta`a
17.40 Lud, zbunjen, normalan,
serija
18.27 Sasvim prirodno, reporta`a
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Porodi~no blago, serija
21.05 Djevojka mog brata, film
22.55 Vijesti
23.00 Brra}a po oru`ju, serija
00.00 Dnevnik
FILM, FTV
20.10
Dobro u{timani
mrtvaci
22.00
BHT1
07.05 Nova avantura, magazin, r.
08.00 BHT Vijesti
08.15 TV Liberty
08.45 @ivot & ostalo: [ta sad, doku-
mentarni film, r.
Program za djecu i mlade
09.15 Be Ha Te bebe
09.20 Sandokan, animirana serija,
18/45
09.45 Memoari porodice Mili}, igra-
na serija, 1/20
10.05 Nedjeljni zabavnik
11.10 Duhovni mostovi, emisija o
religiji
12.00 BHT vijesti
12.15 Skriveni
dokazi,
igrana serija, 46/62
13.00 Izazovi poljoprivrede
13.55 Nogomet: BH Telecom
derby kola: GO[K - Borac,
prijenos
BHT vijesti (u pauzi utakmice)
16.00 Smanji gas!,
emisija o saobra}aju
16.25 Liga
{ampiona
u nogometu, magazin
16.55 Pobijedi,
italijansko-francuski igrani
film
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
19.35 Gurmanski izleti: Mastriht,
strana dokumentarna serija,
6/26
20.05 Otkucaji
`ivota,
ameri~ki igrani film
22.00 BHT
vijesti
22.15 BHT sport
22.45 Madrid: Vienna Philharmonic
Orchestra:
Gustav
Mahler,
koncert
00.25 Otkucaji `ivota,
ameri~ki igrani film, r.
02.15 Pregled programa za
ponedjeljak
FTV
09.15 Vijesti
09.20 Nebo iznad krajolika, doma}i
igrani film
10.50 Tomica i prijatelji
11.00 Magazin LP u nogometu
11.30 Sedmica,
magazin iz kulture
12.00 Dnevnik 1
12.15 Ekovizija,
dokumentarni
program
12.40 Gori
vatra,
doma}i igrani film /12/
14.45 Vijesti
14.55 Slomljena
krila, igrana serija,
63. epizoda, r.
15.40 Slomljena
krila, igrana serija,
64. epizoda, r.
16.25 Slomljena
krila, igrana serija, 65.
epizoda, r.
17.05 Turneja, srbijansko -
bosanski igrani film
Crtani filmovi
19.00 Piplinzi
19.20 Harveytoons
19.30 Dnevnik 2
20.10 Dobro
u{timani
mrtvaci,
doma}i igrani film /12/
21.55 Lud,
zbunjen,
normalan, igrana
serija /12/
22.40 Paralele,
vanjskopoliti~ki
magazin
23.10 Zavjera?.
Jack Ruby,
dokumentarni serijal, 7. dio
00.00 Dnevnik 3
00.20 Nesre}e
se de{avaju,
ameri~ki
igrani film /12/
01.50 Dnevnik 2, r.
02.20 Pregled programa
za ponedjeljak
OBN
08.00 Gerald McBoing, crtani film
08.20 Nimboli,
crtani film
08.40 Atomska
Betty, crtani film
09.00 Metajets,
crtani film
09.20 Johnny
Test,
crtani film
09.40 Oggy i `ohari, crtani film
10.00 Casper, igrani film
11.30 Princ iz Bel Aira, humoristi~na
serija
12.00 Lonci i
poklopci,
kulinarski show
12.50 Telering,
talk show
13.50 Vox
Specijal,
talk show
14.50 Ljubav-
vjera-
nada
, turska serija
15.50 Exkluziv,
zabavni
program
16.30 Red Carpet (18),
showbiz magazin
17.30 Dejana
Talk
Show,
Tema. “Vid je dar!”, talk
show
18.50 OBN Info,
informativni
program
19.05 OBN Sport, sportski pregled
19.15 Putujmo zajedno, turisti~ki
magazin
20.00 Ljubav-vjera-nada (12),
turska serija
21.00 Luda lova (12), igrani film
22.55 Pepper Denis (12),
humoristi~na serija
00.35 Ameri~ki
predsjednik (12), igrani film
02.15 Luda lova (12), igrani film
03.55 Posljednji
znak (12), igrani film
TV ALFA
07.05 Snjeguljica i ru`ica, crtani
film
07.35 Zlatokosa, crtani film
08.00 Top shop
08.20 Jukebox,
muzi~ki
program
08.00 Top shop
09.00 Sportske
legende
- emisija o velikanima sporta iz
regiona
10.00 Top shop
10.20 2011 FORMULA 1 GRAND
PRIX OF INDIA-VN Indije
12.15 Vijesti
12.20 Za svaku bolest trava raste,
emisija o zdravlju (r)
13.10 Genijalci
vi|eni o~ima djece, dje~iji se-
rijal 7/19(r)
14.05 CSI.
New York,
igrana serija
15.05 Otok,
igrana serija
16.00 Gljiva
Show,
zabavno
-muzi~ki
program - nova sezona (r)
17.20 Kako
vrijeme
prolazi,
igrana serija,
19.00 Vijesti
19.10 Za
svaku
bolest
trava
raste,
emisija
o zdravlju
20.05 Kako
vrijeme
prolazi,
igrana serija
22.00 [panska
primera
liga: Málaga C.F. - R.C.D.
Espanyol
00.30 Astrologija
TV1
06.00 Nijemi svjedok, igrana serija,
ep. 27/100
07.00 Jutarnje vijesti TV1
07.05 Snjeguljica i ru`ica, crtani
film
07.35 Zlatokosa, crtani film
08.00 Vijesti
08.05 Predaj se srce, igrana serija
(R. 43. ep.)
09.00 Vijesti
09.05 Predaj se srce, igrana serija
(R. 44. ep.)
10.00 Flash News
10.20 2011 FORMULA 1 GRAND
PRIX OF INDIA-VN Indije
12.20 Kapital, biznis magazin
13.05 Dobar, lo{, zao - talk show
14.00 Flash News
14.05 CSI.
New
York, igrana serija, 8. ep. (R)
15.00 Flash News
15.05 Otok, igrana serija, 5. ep. (R)
16.00 FLASH BIZNIS-SPORT
16.05 CSI.
Las Vegas,
igrana serija, 8. ep. (R)
17.00 Vijesti plus
17.20 Kako
vrijeme
prolazi,
igrana
serija, 4. ep. (R)
19.00 Najava
Dnevnika 19.30
19.10 Crtani
film.
Hello Kitty
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Kako
vrijeme
prolazi,
igrana
serija, 5. ep.
22.00 [panska
primera liga. Málaga C.F. -
R.C.D. Espanyol
00.00 Pono}ne vijesti plus
00.15 Povratak
Sandokana 3 / Il ritorno di
Sandokan 3, igrani film
01.58 No}ni program
19.35 GURMANSKI IZLETI 17.05 TURNEJA 17.30 DEJANA TALK SHOW 17.20 KAKO VRIJEME PROLAZI 10.20 FORMULA 1
14.10 Vrijeme je za bebe
NOGOMET,TV ALFA-Mreža
FILM, BHT1
20.05
FILM, HAYAT TV
23.05
SATELITSKI PROGRAM
Eurosport
08.30 Tenis: Sony Ericsson WTA
Tour [ampionat Istanbul
10.30 Umjetni~ko klizanje: VN
Kanade
11.30 Umjetni~ko klizanje: VN
Kanade
13.00 Umjetni~ko klizanje: VN
Kanade
14.30 Tenis: Sony Ericsson WTA
Tour [ampionat Istanbul
16.00 Tenis: Sony Ericsson WTA
Tour [ampionat Istanbul
18.00 Umjetni~ko klizanje: VN
Kanade
18.45 Umjetni~ko klizanje: VN
Kanade
20.00 Umjetni~ko klizanje: VN
Kanade
22.00 Motorsportovi
22.15 Boks
23.45 Tenis: Sony Ericsson WTA
Tour [ampionat Istanbul
18.00 Umjetni~ko klizanje
Eurosport 2
08.15 Fudbal
09.15 Fudbal: Bundesliga:
Mainz - Verder Bremen
10.00 Ameri~ki fudbal
12.00 Svi sportovi
13.30 Fudbal: Bundesliga:
Duisnbourg - TSV 1860
Munchen
15.30 Fudbal: Bundesliga:
FC Koln - FC Augsnburg
17.30 Fudbal: Bundesliga:
Hamburger SV -
Kajzerslautern
19.30 Fudbal
20.30 Vijesti
21.00 Tenis: Sony
Ericsson
WTA Tour [ampionat
Istanbul
22.30 Mje{ovite
borila~ke ve{tine
21.00 Tenis
Sportklub
07.15 VN Indije: F1,kvalifikacije
09.00 Uskijavanje, magazin
09.45 Inside Grand Prix, magazin
10.30 U@IVO: VN Indije: F1, trka
12.45 Ruska liga: Spartak M -
Lokomotiv
14.30 Premier League, magazin
15.00 U@IVO: Ukrajinska liga:
Tavrya - Dinamo K
16.30 U@IVO: Holandska liga:
Heracles - AZ Alkmaar
18.30 Euroleague, pregled
19.30 VN Indije: F1, trka
21.45 Championship: Leeds -
Cardiff
23.30 Belgijska liga:
St Truiden - Standard
01.15 Premier League:
Tottenham - QPR
03.00 Ukrajinska liga:
Zoraya - Volyn
19.30 VN Indije: F1, trka
National G.
13.00 U~ini me dinosaurom
14.00 Kad su krokodili jeli
dinosaure
15.00 Prvi Isus?
16.00 Evan|elje po Judi
17.00 Skrivene tajne
Biblije - 1. dio
18.00 Skrivene tajne
Biblije - 2. dio
19.00 Povjerljivo
20.00 Iza scene
21.00 Smrtonosna
akcija
22.00 Istra`ivanje
planete
Zemlje
23.00 Iza scene
00.00 Smrtonosna akcija
MTV Adria
16.10 MTV Express: The Tide
16.30 Brand New
17.10 Just See MTV
17.20 MTV Takeover: Sum41
17.50 3 From 1
18.00 Domacica
19.40 The Family Crews
20.10 The Hard Times Of Rj Berger
2
20.30 Blue Mountain State 2
21.00 Reno 911
21.20 Chapelle Show
21.50 South Park
22.20 South Park
22.40 Jersey Shore 4
23.40 #Alternative Nation
00.40 MTV Express: The Tide
01.00 Music Non Stop
FOXlife
13.00 Houp i Fejt
13.50 Dr. Haus
14.43 Da, Draga
15.30 Uvijek je sun~ano u
Filadelfiji
16.28 Knji`arka
17.20 Houp i Fejt
18.15 Dr. Haus
19.10 Da, Draga
20.05 Uvod u anatomiju
21.00 Melisa i D`oi
22.00 Privatna praksa
22.57 Seks i grad
23.30 Seks i grad
00.08 Seks i grad
00.39 Seks i grad
01.15 Knji`arka
02.05 Svita
FOXCRIME
12.30 Bouns
13.20 Tijelo kao dokaz
14.10 [ark
15.00 Monk
15.50 Monk
16.40 Monk
17.30 Frikovi
18.20 Tijelo kao dokaz
19.10 Bouns
20.00 Nestali
20.50 Ubila~ki nagon
21.40 Brojevi
22.30 Dojlova republika
23.20 Kasl
00.10 Kasl
01.00 Kasl
01.45 Kasl
02.30 Kasl
FILM, HRT2
23.44
Doznav{i da je njihovabistra i pomalo
nesigurna sedmogodi{nja k}erka
Oliv primljena na natjecanje za dje~ju
miss Kalifornije, frustrirana majka
[eril i otac Ri~ard Huver odlu~e dje-
voj~icu odvesti u grad Redondo Bi~ u
kojem se odr`ava izbor.
Uloge: Greg Kiner, Toni Kolet, Stivi
Karel
Reditelj: D`onatan Dejton
Mala Miss Amerike
[panska
primera liga:
Málaga C.F. -
R.C.D. Espanyol
Njihov prtlja`nik je pun mrtvaca, a
rje{enje se ne nazire. ^etiri prija-
telja poku{avaju zata{kati ubistva,
ali svese vi{eupli}u ukrvavo puto-
vanje na kojem }e otkriti tajne koje
nisu `eljeli doznati...
Uloge: Vil Ferel, Dastin Hofman,
Kvin Latifa, Ema Tompson
Reditelj: Mark Forster
Otkucaji `ivota
Heri Blok je uspje{ni pisac, koji je
bez problema osvojio ~itala~ku
publiku.Zbog njegove posljednje
knjige biv{a ga {urjakinja Lusi
`eli ubiti jer je u knjizi opisivao do-
ga|aje i ljude iz svog `ivota i sa-
mo im promijenio ime.
Uloge: Vudi Alen, Kerolajn Eron,
Kirsti Ali, Bob Balaban
Reditelj: Woody Allen
Razaraju}i Heri
TV ŠOU, NOVA TV
20.05
Prolaz kod `irija na audicijama dobilo
je 130 kandidata, no samo 50 natje-
catelja nastavlja svoje sudjelovanje
u`ivo uSupertalentu. @iri }e se jo{ je-
dnom okupiti te seprisjetiti nastupa s
audicija. Nakon toga 40 natjecatelja
}e od`irija dobiti izravan prolaz, a neki
}e morati ponovno stati pred `iri i po-
ku{ati se izboriti za jedno od deset
preostalih mjesta u polufinalu.
Supertalent
Glavni junaci filma su Risto i Sa-
fet, uposlenici mrtva~nice, koji
se klade koliko }e le{eva primiti
tog dana. Risto stavlja novac na
manje od ~etiri le{a dok Safet
misli da}e ihbiti ~etiri ili vi{e. Pr-
va 'mu{trerija' je Ru`dija Ku~uk,
lokalni prevarant koji je kao hu-
manitarnu pomo} dobio traktor.
Uloge: Miralem Zup~evi},Emir
Had`ihafizbegovi}, Boro Stje-
panovi}
Reditelj: Benjamin Filipovi}
NEDJELJA 30. 10. 2011.
Ljubav: Razmislite dobro o svemu. Vrijeme je da
unesete pozitivne, lijepe, promjene u svoj ljubavni
`ivot.
Posao: Dolazi iznenadna prilika za ve}u ili dodatnu
zaradu, ali uz odre|eni rizik. Ipak, nemojte se povu}i.
Zdravlje: Samo se opustite i u`ivajte.
Ljubav: Nemojte se zaletjeti. Pogotovo, ne upu-
{tajte se u avanturu s osobomkoju ste tek upoz-
nali.
Posao: Zaradit }ete vi{e nego {to ste i u najsmjelijim snovima
o~ekivali. Imate priliku i za dodatni posao.
Zdravlje: Napetost po~inje da popu{ta.
Ljubav: Ne propustite pru`enu {ansu. Preispitajte
svoj ljubavni `ivot i tek onda donesite definitivnu
odluku.
Posao: Pasivnost i/li mala nesigurnost u sebe i sopstvene sna-
ge, ne smiju vam poremetiti planove.
Zdravlje: Oprez, vrijeme je viroza.
Ljubav: Mo`ete biti vi{e nego zadovoljni razvojem
doga|aja. Uslijedit }e, za vas, novo poimanje ljuba-
vi.
Posao: U poslovnoj trci u koju ste, i ne htiju}i, upali, kao da po-
malo gubite korak. Ne brinite, ni{ta stra{no.
Zdravlje: Jedite s u`ivanjem.
Ljubav: Imate perfektnu {ansu da ponovo pro-
na|ete sre}u. Naravno, slijede zadovoljstvo i smi-
renje.
Posao: Finansijska situacija je dobra. To vamje, u ovomtrenut-
ku, mo`da i od presudnog zna~aja.
Zdravlje: Gotovo izvrsno.
Ljubav: Nepovla|ujte ta{tini. Akosepredstavljate
unerealnom svjetlu, u neprilici stekod voljeneoso-
be.
Posao: Va{a finansijska situacija podlo`na je promjenama, po-
malo i nestabilna. Brzo }ete na}i izlaz.
Zdravlje: Boravite vi{e na svje`em zraku.
Ljubav: Imate priliku da se upustite u strastvenu,
kratkotrajnu avanturu. Oprez, situacija je delikat-
na.
Posao: Izbjegavajte posu|ivanje, dugoro~na ulaga-
nja i partnerske poslove. Okrenite se sigurnijim projektima.
Zdravlje: Razumno sa slatki{ima!
Ljubav: Zapleli ste se umre`u intriga ili u nedefinira-
nu vezu. Privla~i vas te{ko osvojiva ili tajanstvena
osoba.
Posao: Va{ebaterije opet sepuneradnom energijomi entuzijaz-
mom. Spremni ste za nove izazove.
Zdravlje: Negativna energija odlazi od vas.
Ljubav: Ako ste ve} nekome poklonili svoje srce,
danas imate priliku da shvatite da je va{ izbor
odli~an.
Posao: Mogu} je veoma interesantan kontakt s inostranstvom.
Sve }e se zavr{iti veoma povoljnim dogovorom.
Zdravlje: Osje}ate se sjajno.
Ljubav: Ako partnera volite, nemojte isku{avati nje-
govu ljubav. Pogotovo, nemojte flertovati sa svima.
Posao: Trebate kolegama pokazati kako i vi pone-
kad znate biti i strogi, i zahtjevni. Otvoreno razgovarajte.
Zdravlje: Tenzije polako popu{taju.
Ljubav: Najva`nije je da se opustite. Iza|ite sa par-
tneromna mjesto na kojem}ete se lijepo i ugodno
osje}ati.
Posao: Odgovornost postaje mnogo ve}anego do sada. To vam
nimalo ne smeta, jer imate podr{ku.
Zdravlje: [etajte, {etajte, {etajte...
Ljubav: Poku{avate ostvariti novu, konstruktivniju i
ljep{u vezu. Osvajate osobu koja vam se istinski
svi|a.
Posao: Dan je kao stvoren za nove, unosne prilike.
Ne propustite {ansu, kakva se rijetko kada pru`a.
Zdravlje: Bolje nego i ju~er.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
PINK BH
06.00 U`as u Hobokenu, film
08.00 Timmy
Time, crtani film
09.00 Sheena, serija
10.05 Bra~ni
sudija,
zabavna emisija r
11.20 Grand
hitovi
12.00 Info
top, inf program
12.05 Biometerolo{ka
prognoza
12.20 Gold
express,
muzi~ki
program
14.00 Info top,
inf.program
14.10 Show
time,
zabavno
muzi~ki
show
15.55 Info top,
inf.program
16.00 Biometerolo{ka
prognoza
16.05 Dobar
kom{ija,
zabavna
emisija
17.30 Svaka
`ena
je diva,
zabavna
emisija
18.00 Sve
za ljubav,
zabavna
emisija
19.30 YU-GI-OH,
crtani film
20.00 Falcone,
serija
21.00 3 x DA, zabavna
emisija
23.00 Nevjerna
`ena,
film
01.00 U`as
u Hobokenu, film
HAYAT TV
07.30 Moj dom
08.00 Pocoyo, crtani film, 4. i 5.
epizoda
08.20 Timmy, crtani film,
10. epizoda
09.20 Nepobjedive
banzuke, zabavno-
sportski TV show
11.00 Zvijezda
mo`e{
biti ti,
nominacije
12.58 Biometeorolo{ka
prognoza
13.00 Dijeta za pretilu
porodicu,
dokumentarni
program, 4. epizoda
14.00 Batman &
Robin, igrani film
15.50 ^uvar
pla`e
u zimskom
periodu,
igrani film,
17.25 Sport centar
17.30 @elja plus
17.58 Vremenska
prognoza
18.00 Glam
Blam,
zabavni program
19.00 Vijesti u 7,
informativni
program
19.28 Vremenska
prognoza
19.30 Stanje na putevima
19.31 Biometeorolo{ka
prognoza
19.33 Sport
19.38 Horizonti
20.10 Policajac
s petlovog
brda , igrana serija
3.epizoda
21.00 Sport
centar
21.05 Moj mali ubica,
igrani film
23.05 Razaraju}i
Harrya, igrani film
HRT1
12.13 Vrijeme
12.15 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovitelj-
stvom
12.16 Syngenta, emisija pod pokro-
viteljstvom (R)
12.25 Plodovi zemlje
13.20 Split. More
13.51 @ivjeti zdravije, emisija pod
pokroviteljstvom
14.00 Nedjeljom u dva
15.00 Predstavljamo vam..., emisija
pod pokroviteljstvom
15.05 Mir i dobro
15.33 Branitelji domovine, informa-
tivno-edukativni spot (R)
15.40 Emma, mini-serija (3/4)*
16.35 Na japanskom stolu. Sukyjaki
- Govedina otkriva sojin umak
(3/10)*
16.56 Predstavljamo vam..., emisija
pod pokroviteljstvom
17.00 Vijesti
17.10 Vrijeme sutra
17.11 HAK - Promet info
17.15 Vrtlarica
17.45 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni
game show
19.16 LOTO 6/45
19.22 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovitelj-
stvom (R)
19.30 Dnevnik
19.57 Sport
20.04 Vrijeme
20.12 Sve u 7!, kviz*
21.02 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovitelj-
stvom (R)
21.10 Loza, TV serija (4/16)*
22.00 Vijesti
22.17 Vijesti iz kulture
22.26 Oko globusa, vanjskopoliti~ki
magazin
23.00 Emma, mini serija (3/4) (R)*
23.52 Poirot 1, serija (6/10) (R)*
00.45 Uvijek je sun~ano u Philadel-
phiji 4, humoristi~na serija
(12) (11/13) (R)*
01.05 Uvijek je sun~ano u Philadel-
phiji 4, humoristi~na serija
(12) (12/13) (R)*
Nova TV
06.40 TV izlog
06.55 U sedmom nebu, serija
10/23
07.50 Peppa, crtana serija
23-24/26
08.05 Beyblade metal fusion, crtana
serija27/39
08.30 Winx, crtana serija 6/52
08.55 I tako to..., serija 10/18
09.25 Automotiv
Lifestyle
09.55 Magazin
Lige
prvaka
10.25 Novac, poslovni magazin
10.55 ZelenJava,
magazin 4/12
11.25 Larin
izbor,
serija R 35-36/160
13.20 Bingo, igrani film
15.10 Nevolje na kota~ima, igrani
film
17.00 Vijesti
Nove TV
17.10 Kaktus Jack, igrani film R
19.05 INA Plave vijesti
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Supertalent, show
21.45 Red carpet,
showbiz magazin - 1. dio
22.00 Red carpet, showbiz magazin -
2. dio (15)*
23.15 Smrtonosni let,
igrani film R
01.05 ^ovjek bez tijela, igrani film
(12)* R
02.55 Televizijska posla,
serija 13/22
03.20 Svi mrze
Chrisa, serija15/22
03.45 Najgori tjedan, serija12/16
04.05 Red carpet,
showbiz magazin (15)* R
05.15 U sedmom nebu,
serija R
06.00 I tako to..., serija R 10/18
06.20 Televizijska
posla, serija R
06.40 Automotiv
Lifestyle R
07.05 Kraj programa
18.00 SVE ZA LJUBAV 18.00 GLAM BLAM 23.52 POIROT 21.45 RED CARPET
MRE@A
08.05 Predaj se srce, igrana
serija (r. 43. ep.)
09.05 Predaj se srce, igrana
serija (r. 44. ep.)
10.20 2011 Formula 1 Grand
Prix Of India-VN Indije
14.05 CSI. New York, igrana
serija, 8. ep. (r)
15.05 Otok, igrana serija, 5. ep.
(r)
17.20 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, 4. ep. (r)
20.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, 5. ep.
22.00 [panska primera liga.
Málaga C.F. - R.C.D.
Espanyol
RTRS
16.25 Poprokaut, muzi~ka
emisija
17.00 Vijesti
17.10 Moj ro|ak sa sela,
serija
18.10 Na{ biznis
18.50 Magazin lige {ampiona
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovor. no 1
20.50 Sedam i po, film
22.30 Dnevnik 3
22.40 Sedam i po, nastavak
filma
23.00 Sportski pregled
23.30 Vila ru`a, film
HTV OSKAR C
09.05 Predaj se srce, igrana
serija
10.20 2011 Formula 1 Grand
Prix Of India-VN Indije
12.00 Glazbeni program
13.05 Dobar, lo{, zao, talk
show
14.05 CSI. New York, igrana
serija
15.15 Otok, igrana serija
16.15 Film
17.20 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, igrana
serija
18.15 Glazbeni program
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.10 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, igrana
serija
21.00 Na{a realnost
22.00 [panjolska primera liga,
Málaga C.F. - R.C.D.
Espanyol
ZENICA
15.55 TV izlog
16.00 Mini serija, r.
17.00 Muzi~ki program
17.55 Mali oglasi, TV izlog
18.00 Autoshop
18.30 Mali oglasi
19.00 Pri~e za laku no}
19.50 Obavje{tenja
20.00 Selu u pohode
20.45 TV izlog
21.00 Igrani film
22.30 Obavje{tenja
22.45 [ou na moj na~in, r.
KISS
16.00 [panjolska primera liga,
17.50 Kuhinje, r.
18.20 TJEDNIK, Info magazin,
19.20 Marketing
19.30 HRT DNEVNIK
19.55 Marketing
20.05 Lifestyle TV
20.45 Adventure Rakela,
putopisna rep.
21.15 Euromax, em. o stilu
`ivota
22.00 [panjolska primera liga
KAKANJ
19.00 Bra~a Koale
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik FTV
20.05 INFO IC
20.35 Ritam srebrenice
20.45 Marketing
21.00 Dvostruki `ivot, film
22.45 Marketing
23.00 Vijesti TV Sahar
23.30 Odbojka. OK Kakanj-OK
Radnik
HRT2
10.55 Dan reformacije, prijenos
bogoslu`ja
12.04 Ostavljeni na Antarktici,
film
14.01 Baby bonus, emisija pod
pokroviteljstvom
14.32 Srijemci Hrvatskoj, snimka
koncerta
15.48 e-Hrvatska
16.27 Magazin nogometne lige
prvaka
16.55 Olimp
17.20 Hokej, EBEL liga: Medve{~ak
- SAPA Fehervar AV19,
prijenos
20.00 Ciklus filmskog spektakla.
Dvije mazge za sestru Saru,
film
21.55 Op~injen, film
23.44 Mala miss Amerike, film
01.29 Glazbeni spotovi
03.57 Parni valjak - Prete`no
sun~ano, snimka koncerta
04.51 Gara`a - Vatra
05.22 Glazbeni specijal - King
King Ronjgi
BN
16.00 Nedjeljno popodne
19.20 Marketing
19.30 Monitor
20.10 Balkanske prevare
20.45 Paparazzo
21.15 Bela la|a, serija
22.00 Beli lavovi, film
00.10 Fokus, film
TV OSM
13.50 Formula 1, Grand Prix
Italije
16.00 Vikend caffe
17.20 Doba ljubavi, serija
18.30 Nedjelja, inf. emisija
19.10 SMS oglasi
19.30 Portal
19.40 Game zone
20.05 Predaj se srce, serija
21.00 Dva smo svijeta razli~ita,
serija
21.50 Doba ljubavi, serija
22.50 Ubistvo generala 2, film
VISOKO
16.30 Igrani film
18.20 TV Zehra, r.
19.25 Marketing blok
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti,inf. program
20.45 Marketing blok
20.50 Zdrav `ivot i ekologija
20.51 Igrani film
22.30 Marketing blok
22.35 Na{a realnost
23.30 TV strane
TV GORA@DE
17.00 Najava programa
17.05 Ritam `ivota,
zabavno-revijalni
program/r
17.30 Bajke za djecu
18.00 Criss Angel - iluzionist
18.30 Poljoprivredme teme/r
19.00 Sedmica
21.00 Klinika, serija
22.00 Igrani film
TV USK
18.30 Program za djecu
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Kako vrijeme prolazi,
serija
21.55 [panska primera liga,
prijenos utakmice, 1.
poluvijeme
22.45 Vijesti
23.00 [panska primera liga,
prijenos utakmice 2.
poluvijeme
HIT TV
15.00 Hit nedjeljom
18.20 Film
20.15 Dobro ti ve~e
21.15 Nije te{ko biti ja
22.30 Reporta`e
sa zemlje mira, emisija o
ekologiji
23.00 Talk show
Genea: Nije htjela komentirati navode da se viđa s Leonardom
Glumac se počeo viđati s lijepom manekenkom Madalinom Geneom
80N088â 8 0| 8âf8|0N
Kao 16-godišnjakinja izbačena iz škole, jer se u donjem rublju fotografirala za manekensku agenciju
RIM - Glumac Leonardo di Ka-
prio (DiCaprio) zaista ima ukusa.
Nakon prekida s glumicom Blejk
Lajvli (Blake Lively), počeo se
viđati s rumunskom manekenkom
MadalinomGeneom (Ghenea), ko-
jaje usrednjoj školi imalaproblema
zbog poziranja u donjem rublju.
Madalina danas živi u Italiji i
jedna je od vrhunskih manekenki
za donje rublje. Nedavno su je papa-
raci ulovili s Di Kapriom na balko-
nunjegove kućeu Sidneju, što jepo-
krenulo glasine o tome da su u vezi.
Leonardo trenutno tamo sni-
ma svoj novi film“The Great Gat-
sby”, a Madalina nije htjela ko-
mentirati navode da se viđaju.
Manekenka je kao 16-godišnja-
kinja izbačena iz srednje škole, jer
se u donjemrublju fotografirala za
jednu manekensku agenciju, ot-
krivaju njene kolege iz tadašnjeg
razreda.
0|ää|ää 8ã||šä| |äã|ã|
MOSKVA - Najslavnije rusko
pozorište Baljšoj teatar otvoreno
je poslije šestogodišnjeg renovi-
ranja. Zavjesa nad pozornicom
slavnog teatra podignuta je na-
kon duge pauze zbog obimne re-
konstrukcije, kojom je znatno
povećan kapacitet i prostor unu-
tar pozorišta. Među zvanicama
na otvorenju našli su se i bivši
sovjetski lider Mihail Gorbačov,
ruski patrijarh Kiril i brojne
ličnosti iz političkog vrha i svije-
ta biznisa. Na gala koncertu nas-
tupile su brojne zvijezde baleta i
opere.
Rekonstrukcija trajala šest godina
8|äã ä1 t0I ä||äJ|ãMã
PEKING - Dugogodišnji ribar
Jang Gonsu ni sanjao nije da će
ikadauloviti ribu tešku čak 207 ki-
lograma.
To je najveći ulov u sjeverois-
točnoj kineskoj regiji Heilongji-
jang u posljednjoj deceniji. Riba
je svog vlasnika učinila pravom
zvjezdom. Čudo iz rijeke Heilon-
gjijang došlaje vidjeti i policija pa
veselje ribara nije dugo potrajalo.
Naime, kaluga u Kini spada u ri-
jetke, zaštićene vrste pa je ubrzo
vraćena u rijeku.
Ulov dugogodišnjeg ribara Gonsua
LJUDI I DOGAĐAJI
LOS ANĐELES - Prsten koji je
bejzbolski igrač Džo Dimađo (Joe
DiMaggio) poklonio glumici Me-
rilin Monro (MarilynMonroe) ka-
da suse vjenčali, uskoro ćese pono-
vo naći na aukciji. Prvi put je pro-
dat 1999. godine za pola miliona
eura, a sadašnji vlasnik očekuje
više novca. Dimađo je prsten od
platine i 35 brušenih dijamanata
odabrao da simbolizira vječnu
sreću sa Merilin, ali nisu imali za-
jedničku budućnost.
Trebao biti simbol sreće
Iskosa
ŠVINOUJŠĆE - Vlasti primor-
skog poljskog grada strahuju da će
to mjesto izgubiti status banje i to
zbog neobičnog razloga. Naime,
Baltičko moreje uovom mjestusu-
više glasno i prelazi dozvoljeni li-
mit buke za banje koji je do 45 deci-
bela. Nedavna mjerenja pokazala
su da Baltik na plaži u Švinoujšću u
zoru talasai huči jačinom odčak 70
decibela.
ČIKAGO - Američki natječaj
za najbolji WC, koji se održava
već deset godina zaredom, do-
bio je pobjednika za 2011. Na
stranici Bestrestroom.com pro-
glašen je pobjednik - onaj iz Mu-
zeja “Field”. Pobijedio jejerima
i posebne prostorije za dojenje i
presvlačenje beba te besplatne
pelene, a čisti se svakog sata.
Pobjednik natjecanja
TOP VIJESTI
f|t|ää äã
ãääc|||
8ã|ää||| W0
f|äJ|ãtä| äã|ää|