Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 31. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5810

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

KO JE UVOZIO OPASNU IDEOLOGIJU U BiH
Odgovorni su oni koji su Armiju BiH pretvarali u muslimansku vojsku Ekstremisti~ke grupe podlo`ne su utjecajima raznih agentura Ja{arevi} je indoktriniran na bazi islamu apsolutno suprotne ideologije Sarajevo: Nastavljena istraga o napadu

INTERVJU

Akademik Muhamed Filipovi} za ’Avaz’ o terorizmu

AGENTI FBI-ja VE] RADE NA ISTRAZI
Gornja Mao~a: Inspektori SIPA-e na terenu

kademik Muhamed Filipovi} ka`e u intervjuu za „Dnevni avaz“ da se slu~aj srbijanskog teroriste Mevlida Ja{arevi}a mora po~eti istra-

A

`ivati od po~etka, odnosno od dolaska mud`ahedina u BiH, jer je to „klju~ cijele stvari“. Otvoreno govori o onima koji su uvozili vehabije i od Armije BiH, a

za interese neprijatelja ove zemlje i Bo{njaka stvarali vjerske postrojbe. Osvr}e se na odnos Turske prema BiH, te nagla{ava potrebu obra~una 4. i 5. strana s kriminalom.

JA[AREVI] ODSELIO KAD SE S NEKIM ZAMJERIO

Jahorina: Dramati~no izvla~enje turista

SLOVENAC PAO PARAGLAJDEROM U MINSKO POLJE
VEDAD IBI[EVI]

8. strana

15. str. Ja{arevi} (u crnoj majici) s porodicom: Reporteri „Dnevnog avaza“ do{li do fotografija napada~a na Ambasadu SAD

Ro|enje sina bilo mi je motivacija

2. i 3. strana

Ekskluzivno

Plja~ka{ i terorista
6. i 7. strana

Otkrivamo detalje iz `ivota Mevlida Ja{arevi}a

37. strana

Ukratko

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

SAZNAJEMO Nastavljena opse`na istraga nakon brutalnog
Bramerc: Brojni susreti

ICTY

Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala (ICTY) Ser` Bramerc (Serge Brammertz) doputovat }e danas u radnu posjetu Sarajevu, gdje }e razgovarati s ~lanovima Predsjedni{tva BiH, predstavnicima Tu`ila{tva i Suda BiH i predstavnicima me|unarodne zajednice. - Tema razgovora bit }e saradnja BiH s uredom tu`ioca u Hagu - kazao je Bramercov specijalni savjetnik Frederik Svinen (Frederick Swinnen).

Bramerc u Sarajevu

Agenti FBI-jave}ra
Tu`ila{tvo BiH saslu{alo Ja{arevi}a u bolnici
Istra`itelji Federalnog istra`nog ureda (FBI) stigli su ju~er u Sarajevo, saznaje „Dnevni avaz“ iz pouzdanih izvora. Njihov dolazak najavio je ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon), koji je istaknuo da }e oni provesti istragu o {teti koja je nastala na objektu Ameri~ke ambasade. Iz Ambasade SAD u BiH nisu mogli zvani~no potvrditi ovu informaciju. No, kako saznajemo, grupa agenata smje{tena je u jednom sarajevskom hotelu i ju~er je ve} zapo~ela istra`ne radnje, a sve u saradnji s bh. sigurnosnim agencijama. Mediji iz regiona javili su i da je nekoliko drugih zapadnih obavje{tajnih slu`bi u Sarajevo uputilo posebne timove kako bi pomogli u istrazi. Prema nalogu Tu`ila{tva BiH, pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) i drugih policijskih agencija i ju~er su nastavili opse`nu istragu o teroristi~kom napadu na zgradu Ameri~ke ambasade u Sarajevu. Dr`avni tu`ilac Dubravko ^ampara ju~er je okon~ao saslu{anje teroriste Mevlida Ja{arevi}a (23), dr`avljanina Srbije koji je u petak otvorio vatru na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu, raniv{i pri tome te{ko policajca Mirsada Veli}a (41). ^ampara je saslu{anje obavio u dva navrata. - Ja{arevi} je tokom ispitivanja iznio svoju odbra-

Danas }e biti predlo`en pritvor

Ja{arevi} iznio svoju odbranu

Osnovana sumnja

Posavski kanton

nu, a tu`ilac koji vodi istragu }e u ponedjeljak Sudu BiH uputiti prijedlog za odre|ivanje pritvora u trajanju od 30 dana zbog osnovane sumnje da je po~inio krivi~no djelo terorizam - kazali su u Tu`ila{tvu BiH. Naveli su da o~ekuju da }e danas u Sudu BiH biti odr`ano ro~i{te o odre|ivanju pritvora. Ja{arevi}ev advokat Senad Dupovac izjavio je da je njegovom branjeniku potre-

Vlada Posavskog kantona donijela je zaklju~ak o neradnom danu u tom kantonu. Povodom praznika Svih svetih, utorak, 1. novembar, progla{en je neradnim danom, dok }e institucije vlasti i drugi pravni subjekti na Du{ni dan, 2. novembra, raditi skraN. Tr. }eno do 12 sati.

Utorak neradni dan

Imamovi} se ogradio od postupaka Ja{arevi}a!?
Nusret Imamovi}, neformalni vo|a zajednice koja `ivi u Gornjoj Mao~i, ogradio se od postupaka teroriste Mevlida Ja{arevi}a, napada~a na Ambasadu SAD u Sarajevu, prenosi bportal.ba. Prema pisanju ovog portala, tokom akcije koju su u subotu izvele SIPA i ostale policijske agencije u Gornjoj Mao~i istra`itelji su, navodno, razgovarali i s Imamovi}em. Navodi se da on prvobitno nije bio u selu, ali da se vratio u ve~ernjim satima. - Istra`iteljima je kazao da je taj Ja{arevi}ev postupak nanio veliku {tetu zajednici u Gornjoj Mao~i izjavio je za bportal.ba izvor blizak istrazi.

Sarajevo

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu organizator je akcije u Sarajevu koja obuhvata sakupljanje potpisa podr{ke ovda{njeg stanovni{tva Palestini na njenom putu u Ujedinjene narode (UN). Amar Nurkovi} iz Studentskog parlamenta isti~e da kampanja nema politi~ku pozadinu. Prema njegovim rije~ima, lista s potpisima bit }e proslije|ena Predsjedni{tvu BiH.

Podr{ka Palestini

Terorista Mevlid Ja{arevi} nije svjestan {ta se de{ava!?
@ali {to je ranio policajca Supruzi rekao da ide kod rodbine
Nije mi rekao za{to je napao Ameri~ku ambasadu i gdje je nabavio oru`je, jo{ do te faze u razgovoru nismo do{li, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ Senad Dupovac, advokat Mevlida Ja{arevi}a. Ja{arevi}, koji je ju~er saslu{an uz prisustvo advokata i dr`avnog tu`ioca Dubravka ^ampare, prema tvrdnjama Dupovca, u vrlo je te{kom psihi~kom stanju. - Jo{ nije svjestan {ta se de{ava. Nije svjestan djela koje je napravio. Treba da se „ohladi“. Saslu{an je i, koliko znam, njegova supruga Mirela je privedena. ^ekam da mi se javi i onda }emo i mi nastaviti njegovo saslu{avanje - ka`e Dupovac. Prema njegovim rije~ima, Ja{arevi} je izrazio `aljenje zbog ranjavanja policajca Mirsada Veli}a, a zabrinut je i zato {to }e njegovi prijatelji imati problema
^ampara: Obavio saslu{anje osumnji~enog teroriste

Senad Dupovac za „Dnevni avaz“

[ipovo

Premijer RS Aleksandar D`ombi} i ministar industrije, energetike i rudarstva @eljko Kova~evi} danas bi u [ipovu trebali prisustvovati sve~anom otvaranju Fabrike alkalno aktiviranog bentonita „Bentoproduk“, u ~iju je izgradnju investirano oko 4,5 miliona eura, javlja Onasa. Fabrika }e zaposliti 56 radnika i imati izuzetan zna~aj za br`i razvoj [ipova kao slabo razvijene op}ine.

Vrijedna investicija

Dupovac: Potrebna psihijatrijska pomo}

zbog njega. Dupovac nagla{ava da mu je njegov branjenik rekao da niko od njegovih prijatelja nije znao {ta }e on uraditi. - Kazao mi je da se pozdravio sa suprugom i poljubio sina Kerima na vratima kada je krenuo u Sar-

ajevo. Njoj je rekao da ide u posjetu rodbini. Njihov tabijat je druga~iji od na{eg, on mo`e da ne do|e ku}i dva dana, supruga ne}e pitati gdje je bio. T ako|er, rekao mi je da se brine za svoju suprugu i majku - govori nam A. DEDAJI] Dupovac.

bna psihijatrijska pomo} te da on nije svjestan svojih postupaka. Kako su potvrdili u Posebnom odjelu za organizirani kriminal i korupciju Tu`ila{tva BiH, u subotu su li{ene slobode jo{ dvije osobe koje se sumnji~e da su u vezi s teroristi~kim napadom na zgradu Ambasade SAD. U narednim danima }e biti odlu~eno ho}e li za ove osobe biti zatra`ena mjera pritvora. Policija je ju~er kod Br~kog prona{la i suprugu Mevlida Ja{arevi}a Mirelu, nad kojom se, tako|er, provode istra`ne radnje. Ju~er do zaklju~enja ovog izdanja

na{eg lista ona nije bila pu{tena. Ina~e, u jednoj ku}i u Gornjoj Mao~i prona|eni su li~ni dokumenti Ja{arevi}a te vojna uniforma. Pretresi su, kako smo izvijestili, vr{eni i na nekoliko lokacija u Sarajevu. Gra|ani su i ju~er iz vi{e dijelova Sarajeva javljali o ja~em prisustvu policijskih vozila, no detalji o istrazi se strogo ~uvaju daleko od javnosti. Interventna policija legitimirala je vozila u blizini Ambasade SAD. Paralelna istraga se, kako pi{u srbijanski mediji, provodi u MUP-u Srbije. Srbija-

Policijski dosje

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Erol AVDOVI]

de u Sarajevu!
Primjetne ja~e snage sigurnosti na ulicama Sarajeva
Policija ispred bolnice u kojoj je obavljeno saslu{anje
(Foto: F. Fo~o)

teroristi~kog napada na Ameri~ku ambasadu

Klju~no partnerstvo
Treba biti potpuno slijep politi~ki, ili individualno, i totalno izgubljen u vrtlogu dezinformacija pa ne prepoznati koliko je minuli teroristi~ki akt u Sarajevu i plod manipulacije neznanjem. Taj gnusni ~in bio je ovaj put okrenut izravno protiv partnerstva izme|u SAD i BiH. To je partnerstvo garant integriteta me|unarodno priznate dr`ave BiH. Bosna je trn u oku upravo onima kojima smeta kontinuitet takve ameri~ke podr{ke toj i takvoj BiH. Ona je dokaz i ameri~ke nepopustljivosti, bez obzira na svu lepezu globalnih prioriteta prema toj evropskoj paradigmi Bosne, za koju se ginulo od 1992. do 1995. godine. Zato }e i rije~i zahvalnosti ambasadora SAD

Gnusni ~in terorizma bio je okrenut izravno protiv partnerstva izme|u SAD i BiH
Patrika Muna (Patrick Moon), iskazane gra|anima Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine za spontanu i jednodu{nu solidarnost, odzvanjati kao dodatno blagotvorni eho u bosanskom politi~kom krajoliku: - Mi smo i dalje uz vas i mi }emo ve} od sutra nastaviti raditi na tome da vam pru`imo podr{ku i da sara|ujemo s va{im vlastima. Upravo zbog tih ambasadorovih rije~i namijenjenih svakom dobronamjernom gra|aninu BiH ubrzano do`ivljavamo katarzu uzajamnog razumijevanja. Takvo se partnerstvo mora nastaviti. U Va{ingtonu su ve} reafirmirali njegovu va`nost. Ono je doista od istinske va`nosti za Bosnu i Hercegovinu.

Veli} se dobro oporavlja
Povrije|eni policajac Mirsad Veli} (41), koji se nalazi na Odjelu ortopedije Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{“, sino} je za „Avaz“ izjavio da se nakon dva dana od ranjavanja dobro osje}a. On je naveo da su mu ljekari kazali da je na

Veli}: Vjerujem u brz oporavak

www.dnevniavaz.ba

dobrom putu ka oporavku. - Najva`nije mi je da ozdravim i da iza|em iz bolnice. Vjerujem u moj skora{nji oporavak - kazao nam je Veli}. Prema dijagnozi ljekara, povrije|eni policajac zadobio je prostrelne rane kroz oba sko~na zgloba, zbog ~ega mu je konstatirano dosta polomljenih kostiju. nski „Press“ pi{e da se me|u 17 osoba iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice koje su privedene, a potom pu{tene na slobodu nalazio i bh. dr`avljanin Elvis Hajri}, koji se, tako|er, ve`e za vehabijske krugove. Ovaj list navodi da je Hajri} iz Saudijske Arabije do{ao regrutirati nove vehabije nakon {to je policija 2007. godine u Sand`aku pohapsila veliku grupu terorista. Prema navodima srbijanskih medija koji se pozivaju na policijski dosje, Ja{arevi} zvani Abdurahman u drugoj polovini pro{le i u toku ove godine dolazio je na razna dru`enja vehabija u Gornjoj Mao~i. Sigurnosne slu`be kojima je Ja{arevi}ev profil poznat, kako se navodi, ocijenile su ga „veoma radikalnim i vjerovatno poreme}enim“.
A. DU^I]

Opravdane su kritike {to se reis Ceri} godinama ne ogla{ava o vehabijama. Ali treba biti po{ten i re}i da ih on nije doveo u BiH, ve} je to u~inila SDA. SDA je prije 21 godinu bila osnovana kao stranka na cijelom podru~ju Jugoslavije, a onda su za novac iz Saudijske Arabije doveli vehabije i kroz tu muslimansku stranku posijali ih po Balkanu. U ratu je svaki vehabija pro{ao kroz Bakirovu kancelariju, tu je evidentiran i onda je i{ao (Meho od Bosne) kroz jedinice Armije BiH.

PORTAL - komentar dana Napada~ na Ambasadu SAD regrutiran je u Austriji: Ko je ideolog kojeg je slijedio Mevlid Ja{arevi}

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Vozilo kojim je Ja{arevi} do{ao u Sarajevo

Pe~enkovi} i Ahmetspahi} dovezli Ja{arevi}a iz Mao~e
Nezvani~no saznajemo da su uhap{eni Dino Pe~enkovi} i izvjesni Ahmetspahi}, koji je porijeklom iz Zenice. Njih dvojica uhap{ena su u policijskoj akciji u Gornjoj Mao~i. Oni su, navodno, priznali da su u petak dovezli Mevlida Ja{arevi}a u Sarajevo sivim „kadettom“, ali da im je za to pla}eno. Saznaje se da su pripadnici SIPA-e pretresli i ku}u Nusreta Pa{ali}a u Gornjoj Mao~i, ali da on nije priveden.

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

INTERVJU Akademik Muhamed Filipovi}

Soba u kojoj je smje{ten Ja{arevi}

(Foto: F. Fo~o)

Mora se is iz Srbije isk
Odgovorni su oni koji su Armiju BiH pretvarali u muslimansku vojsku suprotne ideologije Sudbina
Razgovarao: Faruk VELE
Akademik Muhamed Filipovi} ka`e u intervjuu za „Dnevni avaz“ da se slu~aj srbijanskog teroriste Mevlida Ja{arevi}a mora po~eti istra`ivati od po~etka, odnosno od dolaska mud`ahedina u BiH, jer je to „klju~ cijele stvari“. vojska pretvarala u muslimansku vojsku! U tom smislu i na{a se Armija BiH odvajala od armije dr`ave i imala je vi{e jedan strana~ki oblik.
Koji su, po Vama, uzroci koji su doveli do slu~aja „Ja{arevi}“, odnosno gnusnog teroristi~kog napada na Ambasadu SAD? Mnogi su skloni re}i da se BiH jo{ samo ovo trebalo dogoditi...

KCUS Detalji o boravku teroriste u bolnici

Mevlid Ja{arevi} smje{ten u sobi 325
^uvaju ga specijalci SIPA-e Niko ga od rodbine nije posjetio Kada je dovezen, uzvikivao je „neka umrem, Allah je uz mene“
Terorista Mevlid Ja{arevi}, koji je u petak pucao na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu, smje{ten je na tre}em spratu u sobi 325, na Odjelu ortopedije Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, saznaje „Dnevni avaz“ na licu mjesta. Ja{arevi} je u trokrevetnoj sobi jedini pacijent. Jedan policajac SIPA-e je s njim u sobi, dok je drugi ispred vrata. Tako|er, ispred Ortopedije u smjenama de`uraju dvojica policajaca MUP-a KS. Iako u bolnici niko od zaposlenika Klini~kog centra ne smije iznositi pojedinosti u vezi s tokom oporavka teroriste, saznajemo da ga niko od porodice i rodbine do sada nije posjetio te da se on dobro osje}a i jede bolni~ku hranu. Kako su nam prenijeli o~evici, zbog njegovog dolaska u petak nastala je velika pometnja u bolnici.

takvih ekstremnih vjerskih i drugih pokreta djeluju odre|ene politi~ke i obavje{tajne strukture, nije neobi~no o~ekivati da se pojave slu~ajevi kada se pojedinci poku{avaju iskoristiti za stvaranje odre|enih politi~kih situacija koje mogu nanijeti {tete napretku op}eg mira u svijetu i na{e zemlje posebno.
Mislite da je to i sada slu~aj?

Rat za islam
Profesor Filipovi} otvoreno govori o onima koji su uvozili vehabije i od Armije BiH, a za interese neprijatelja ove zemlje i Bo{njaka stvarali vjerske postrojbe te procjenjuje mogu}e posljedice teroristi~kog napada koji je izveo Ja{arevi}. Tako|er, osvr}e se na odnos Turske prema BiH i Balkanu, komentira politike SDA i SDP-a te nagla{ava potrebu obra~una s krimina-

Okupirana bolnica
Prema rije~ima pacijentice D`emile Jazvin, koja je u petak trebala biti hitno operirana jer je imala te{ku povredu lakta, ljekari su

- Svakom ko pa`ljivo prati zbivanja u na{oj zemlji u posljednjih 20 godina mora biti jasno da je u na{u zemlju uneseno toliko zla, mr`nje, razdvajanja i suprotstavljanja ljudi da se to, jednostavno, moralo odraziti na na~in mi{ljenja mladih ljudi. S druge strane, na taj na~in je stvoreno povoljno tlo za vrlo opaka djelovanja odre|enih grupacija u svijetu koje se protive svakom napretku u smislu

- Potrebno je ovaj slu~aj detaljno ispitati, jer su takve (ekstremisti~ke, op. a.) strukture podlo`ne za rad raznih agentura. Potrebno je ispitati sve okolnosti, pa i varijantu da srpska obavje{tajna slu`ba ima prste u svemu tome! Pogotovo jer se srbijanski zvani~nici hvale da su sve vrijeme kontrolirali tog Ja{arevi}a!? Nama je iz ranije historije poznato da je obavje{tajna slu`ba stare Jugoslavije kori-

Jusufovi}: Potencijalna bomba

Otkriti izvr{ioce misterioznih zlo~ina
Kako komentirate sve vi{e zahtjeva da se otkriju zlo~ini famoznih „[eva“, nalogodavci i izvr{itelji ubistva Ned`ada Ugljena, atentata na porodicu Sefera Halilovi}a, misteriozne smrti velikih bosanskih komandanata...?

Milu{i}: Niko ne mo`e s njim razgovarati
Kako nam je ispri~ao pacijent Marinko Milu{i}, koji na Ortopediji le`i ve} 23 dana, s Ja{arevi}em niko od pacijenata ne mo`e razgovarati. - Ja ga nisam vidio. Samo znam da se pacijenti zezaju na njegov ra~un, ka`u „nije on terorista, ve} je izgubio na kladionici, pao na Lejkersima pa do{ao da puca po Amerikancima“ pri~a nam Milu{i}.

od toga odustali zbog Ja{arevi}evog dolaska. - ^ekala sam da uradim CT ruke, me|utim, odjednom je nastala velika pometnja. U bolnicu je dovezen Ja{arevi}. Specijalci su nas okupirali. U tom momentu nismo ni{ta znali o njemu, ali ubrzo smo saznali ko je i {ta je uradio. Vidjela sam ga samo dok je le`ao na bolni~kom krevetu. Samo je ne{to u~io, dok je moja rodica ~ula da je uzvikivao „neka umrem, Allah je uz mene“ pri~a nam Jazvin. Kako saznajemo od pacijenta Ferida Jusufovi}a, kada je Ja{arevi} dovezen u bolnicu, de`urni je bio dr. Karlo Masak, koji je, navodno, i operirao Ja{arevi}a.

- Apsolutno podr`avam i molim nadle`ne da strogo insistiraju na dosljednom provo|enju istraga o svim lom u „bo{nja~kim redovima“.
Tvrdite da je istragu potrebno otvoriti od trenutka kada su mud`ahedini stupili na bosansko tlo. Ko je odgovoran za to?

sli~nim slu~ajevima, i to bez obzira ko je i na kakav na~in, direktno ili posredno, neaktivno{}u i nezakonitim toleriranjem, doprinio takvim u`asima. Razja{njenje tih misterija, od ubistva ~lana Parlamenta BiH, doktora Najdanovi}a i niza sli~nih slu~ajeva, do cijele afere „Caco“, }ela svih vrsta i drugih ubistava izvr{enih u ime na{e vojske, koja se mira, sporazumijevanja, su`ivota, saradnje i stvaranja svijeta tolerancije. Kada je rije~ o muslimanima, ~injenica je da je veliki broj na{ih ljudi bio prisiljen oti}i u emigraciju na razne strane, na zapad i istok. Tamo je do{lo do velike kontaminacije raznim ideolo{kim i politi~kim idejama i konceptima. Po{to su muslimani bili `rtve genocida, vrlo je lako bilo izvr{iti taj utjecaj i na neki na~in mobilizirati ljude da negativno misle u odnosu na sada{nje stanje i na sve aktere koji su u~esnici onog {to se zbivalo. Vjerovatno je da je dio na{e mlade`i, misle}i da u vjeri mo`e na}i pribje`i{te i rje{enje za svoje probleme, u{ao u takve relacije selefizma, vehabizma i drugih frakcija. Prema tome, bili su izlo`eni velikoj dozi ideolo{ke impregnacije. Po{to u okviru

borila hrabro i ~asno, preko mud`ahedina, do sudbine ogromnih svota novca koje su na{i vode}i krugovi dobili iz pomo}i prijatelja na{eg naroda i od priloga samog na{eg naroda. Sve bi to zna~ajno moralno oja~alo i na{ narod i na{u moralnu, pravnu i politi~ku poziciju u svijetu koji nas, ipak, gleda i kroz te slu~ajeve, mada o tome javno ne govori. stila upravo ekstremiste za svoje ciljeve. Na taj aspekt na{a policija i obavje{tajna slu`ba moraju obratiti pa`nju. Ja mislim da ovaj mladi}, vjerovatno, jeste indoktriniran na bazi islamu apsolutno suprotne ideologije. To jest da muslimani moraju vra}ati istom mjerom kako su prema njima drugi postupali. Osnovna nauka islama u tom pogledu jeste opra{tanje, pomirenje i me|usobno razumijevanje. Ovo {to rade ekstremni islamski pokreti jeste suprotno islamu. Na{a Islamska zajednica je osjetila te`inu djelovanja, ali ona je ograni~ena time {to ne mo`e potpuno isklju~iti vehabizam i selefizam, jer su to legitimne struje unutar islama. Ali mora na}i na~ina da razlikuje politi~ki indoktrinirane i organizirane elemente unutar takvih grupa. Ne mo`emo optu`iti sele-

Potencijalna bomba
- Nisam ga vidio, dobro ga ~uvaju. Samo ne znam za{to su nama dovezli potencijalnu „bombu“ u bolnicu. Nama treba mir ka`e Jusufovi}. Tokom na{e posjete Ortopediji neki od posjetilaca koji su do{li u obilazak svojih najbli`ih prenijeli su nam da su vrata od njegove sobe, koja je odmah do stepenica, poluotvorena te da se Ja{arevi} mo`e vidjeti kako le`i.
A. DEDAJI]

Jazvin: Nastala pometnja

- Zna se ko ih je dovodio... Odgovorni su oni koji su htjeli kupiti naklonost tih bogatih ljudi da bi nam oni finansijski pomogli, s jedne strane. S druge strane, to su oni koji su `eljeli da rat u BiH ne bude rat za BiH, nego za islam! Iz na{e politi~ke historije i onoga {to se govorilo i radilo vidljivo je ko je to. Nama je stra{no {tetila ta transformacija odbrambenog rata za dr`avu BiH u rat za islam s cijelim nizom fenomena, od uvo|enja selama kao pozdrava u vojnim strukturama pa nadalje. Napravljen je niz poteza koji nisu adekvatni jednoj vojsci multinacionalne dr`ave. Na{a se

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

5
Mi ili oni
Jesu li BiH, i u ovom slu~aju Bo{njaci, pred pitanjem: „Mi ili oni“? BiH je, donekle, pred izazovima u kojima je bila uo~i i nakon ubistva Zorana \in|i}a... - Kad je u pitanju kriminal, a osobito kriminal koji je u`lijebljen u funkcioniranje dr`avnog i represivnog aparata, tada je uvijek pitanje „mi ili oni“, to jest, dru{tvo ili takve grupacije. Odgovor ko bi trebao pobijediti i ishod tog sukoba je pitanje sudbine naroda, dr`ave i demokratije.
van onih koje je sama deklarirala i kojih se pridr`ava, a koje su apsolutno legitimne. Turska je dobrodo{la svima koji `ele konsolidiranje prilika i razvoj saradnje na osnovama me|usobnog priznavanja i uva`avanja.

za „Dnevni avaz“ nakon teroristi~kog napada

pitati jesu li slu`be oristile Ja{arevi}a
Ekstremisti~ke grupe podlo`ne su utjecajima raznih agentura Bo{njaka i BiH zavisi od ishoda obra~una s kriminalom
fije i vehabije same po sebi. U tom slu~aju mo`emo odmah optu`iti i Saudijsku Arabiju, kraljevsku ku}u, to jest one koji su ameri~ki i na{i prijatelji. Moramo, dakle, izvr{iti distinkciju unutar tih grupacija da vidimo koji su to ekstremi politi~ki pokreti infiltrirani u te grupe i tome se o{tro suprotstaviti. Zato je potrebno da na{a zemlja donese takva zakonska rje{enja koja }e onemogu}iti svaku vrstu ekstremizma, ideologije koja podrazumijeva mr`nju, separaciju i propovijeda nejednakost u pravima me|u ljudima.

Ja{arevi} je indoktriniran na bazi islamu apsolutno

Kriminalni elementi
U posljednje vrijeme u bh. javnosti sna`nije nego ikada otvorena je pri~a o neophodnosti obra~una s kriminalom u BiH i, posebno, s bo{nja~kom mafijom. Je li to danas najve}i izazov za Bo{njake?

Ameri~ki prijatelji
Kakve BiH mo`e imati posljedice zbog napada na Ambasadu SAD koji je izveo dr`avljanin Srbije Mevlid Ja{arevi}?

- Amerikanci savr{eno dobro znaju da smo mi njihovi prijatelji, da mi nikada nismo bili neprijatelji Amerike i da `elimo najbolju saradnju s njihovom dr`avom. Drugo, oni savr{eno dobro znaju da apsolutna ve}ina na{eg stanovni{tva jeste miroljubiva, odana saradnji, da `eli dobre odnose i da se protivi ekstremizmu i terorizmu, jer smo `rtve terora! Ovim je nanesena {teta na{em bo{nja~kom narodu i islamu. U kom smislu? Zato {to je data mogu}nost raznim politi~kim {pekulantima, obavje{tajnim instancama koje djeluju u na{oj zemlji, da sada na tom grade, s jedne strane, negativan imid` BiH u svijetu, a, s druge, produbljuju razlike u politi~kom mi{ljenju kod nas.
Koja su rje{enja najbolja u ovom slu~aju? Kako bi dr`ava mogla najbolje djelovati protiv ovog zla?

Filipovi}: Potrebno je vrlo precizno i duboko obavje{tajno istra`ivanje

- Ovdje je potrebno vrlo precizno, inteligentno i duboko obavje{tajno istra`ivanje. Masovna i nasumi~na represija ne bi bila od pomo}i. Naprotiv, masovna represija bi bila dokaz autorima ovog gnusnog zlo~ina da nije mogu}e druga~ije djelovati u BiH do ovakvim postupcima.
Nedavno ste boravili u Turskoj, gdje ste dr`ali predavanje o Bo{njacima. Kakvi su Va{i utisci o Turskoj, koja do`ivljava veliku ekspanziju i {iri svoj utjecaj sve do Balkana?

tak godina. Ona se profilirala kao vode}a sila na Bliskom istoku, Balkanu i crnomorskoj i egejskoj zoni i postala svjesna svoje klju~ne geostrate{ke, ekonomske i politi~ke uloge. Ta zemlja sve preciznije i jasnije definira svoju politiku bez koje ne}e vi{e biti mogu}e rje{avati nijedno pitanje vezano za prostore koje sam ranije spomenuo.

Tako je Turska, koja je prvobitno mislila da ulaskom u EU sebi osigura odre|enu ulogu i doprinese stabilizaciji prilika u navedenoj regiji, zbog uskogrudne i antimuslimanske politike nekih evropskih zemalja, morala na}i posredan put da bi dobila onu ulogu koja joj je historijski odre|ena i koju ona mo`e igrati i zbog svog polo`aja i

svog ekonomskog i vojnog potencijala, ali i {irine koncepta koji zastupa u me|unarodnim odnosima. Turska je zemlja budu}nosti! U to sam bio i ostajem duboko uvjeren i nakon ove posjete i razgovora.
Da, Turska nagla{ava da je njen interes stabilizacija Balkana, {to se naslanja i na

knjigu Ahmeta Davutolua (Davutoglu) „Strategijska dubina“ i plan te dr`ave do 2023. godine. [ta mislite o tome?

SDA i SDP nisu donijele ni{ta dobro BiH
Kako gledate na poteze crveno-zelene koalicije u FBiH, odnosno SDA i SDP-a, koji su paktirali s manjim hrvatskim strankama i preuzeli vlast?

- Turska bilje`i veliki ekonomski rast u posljednjih 20-

- Sva dosada{nja politika SDP-a i SDA nije donijela ni{ta dobro BiH. Naprotiv, bila je samo izvor te{ko}a. I ona klasi~na SDA, dok je politiku vodio Alija Izetbegovi}, i Alijansa,

koju je vodio Lagumd`ija, a koji, opet, stalno od gotovine pravi veresiju. Izvor te{ko}a bila je i politika Tihi}eve SDA, koji je ubogi brat Lagumd`ije. Bo{nja~ke politike uop}e nema i nju nisu u stanju proizvesti te dvije stranke, ni u politi~kom, ni u intelektualnom, ni u moralnom kapacitetu kojim raspola`u. A one su onemo-

gu}ile svaki poku{aj da jedan svebosanski, nestrana~ki i kompetentan forum poku{a definirati strategiju izlaska BiH i na{eg bo{nja~kog naroda iz duboke krize u koju su ga uvele upravo ove dvije stranke. Mislim da je SDP razo~arao svoje glasa~e, ali to bi trebali kazati njihovi bira~i i aktivisti, ukoliko jo{ mogu i smiju slobodno misliti.

- Svaka zemlja koja odgovorno i ozbiljno definira svoje ciljeve i odre|uje svoju ulogu mo`e ra~unati na uspjeh samo ako je faktor stabilizacije prilika i razvoj mira i saradnje. Oni koji stvaraju konflikte i misle tim na~inom rje{avati probleme u odnosima gorko se varaju, a ~injenice pokazuju da su uvijek bili gubitnici. Stoga je nama svima drago da Turska ima ambiciju maksimalno doprinositi konsolidaciji prilika i na na{em prostoru ~iji je ona geopoliti~ki dio, a za to ona ima sve pretpostavke. Turska vi{e od stotinu godina stoji izvan svih ovda{njih sukoba lokalnog ili svjetskog zna~aja i nema oraha u d`epu te joj niko osim budala ne mo`e pripisivati nikakve namjere iz-

- Svi mi koji smo od 1990. godine u~estvovali u javnom `ivotu, a osobito tokom rata, znamo da se jaka grupacija kriminogenih i direktno kriminalnih elemenata etablirala u stranci SDA i uz nju, u vojnim snagama, policiji i obavje{tajnim agencijama BiH. Znamo i razloge i uzroke te pojave. ^esto smo u Sarajevu strahovali vi{e od kriminalnih elemenata nego od du{mana s onu stranu rovova. Slu~aj otkazivanja subordinacije vi{e jedinica koji je kulminirao u aferi „Caco“ to najbolje pokazuje. ^ak i kraj te afere ukazuje na ~injenicu da ona nije u cjelini mogla biti razrije{ena u sudskom procesu protiv onih koji su se pona{ali izvan zakona. Drugi izvor jakog utjecaja kriminalnih elemenata u na{oj zemlji je na~in privatizacije koja se odigrala kao klasi~na plja~ka i u kojoj su ljudi pod pokroviteljstvom politike grabili {ta su stigli. To je uru{ilo ekonomiju zemlje, ali i legaliziralo metode u osnovi kojih je kriminalno pona{anje. Zna se da svaka tajna policija djeluje i nelegalnim, pa i kriminalnim metodama. Zato nije ~udo {to su se de{avale „[eve“, ubistva ljudi koja nisu razja{njena i {to se i danas pokrivaju brojni kriminalni potezi iz najvi{ih redova dr`avnog i politi~kog vodstva. Mene ne ~udi ni{ta u situaciji kada su pojedinci i male grupe odlu~ivali o najve}im, najva`nijim i odlu~uju}im pitanjima za zemlju, a kamoli za sudbinu imovine i pojedinih ljudi. Cijeli kompleks je trebala davno istra`iti jedna kompetentna komisija koju bi imenovao bh. parlament, ali sastavljena od stru~nih i dokazano ispravnih ljudi, a ne od strana~kih manekena.

„Avaz“ otkriva

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

EKSKLUZIVNO Djed [ahin i ro|ak

Mevlid je `elio
Uvijek je bio hrabar, ali ga je sigurno neko nagovorio na ovo
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Novog Pazara
Be~ka policija dugo tragala za prijestupnicima

U Gornjoj

Pogre{na adresa
Iako su mediji prenijeli da je Mevlid Ja{arevi} prijavljen u Novom Pazaru, u Kolubarskoj ulici na broju 78, na{a ekipa ju~er je posjetila tu ku}u, gdje nam je re~eno da on na toj adresi nikada nije `ivio. Na ovom broju prijavljena je Mevlidova punica. Jedan od uku}ana vrlo neprija- Odgajao sam ga do sedme godine, kada ga je majka odvela u Austriju. Udavala se vi{e puta. ^ini mi se da joj je tre}i mu` bio Palestinac. Dijete je teljski rekao nam je da nemamo ovdje {ta tra`iti. Kazao je samo kako je Mevlid rijetko dolazio u posjetu punici, ali da nikada u toj ku}i nije `ivio. Zbog njega su imali velike probleme, ku}a im je pretresana nakon napada u Sarajevu. Zbog toga ne `ele vi{e razgovarati s novinarima. bilo prepu{teno samo sebi. Ali, ne{to ga je vuklo nama pa se vratio kada je odrastao. Znam da je neku banku oplja~kao u Austriji, odakle su ga
Slika iz porodi~nog albuma: Mevlid (u crnoj majici) sa ocem, sestrom i polubratom

Iz Austrije protjeran 2008. godine u Srbiju
Kao 16-godi{njak sa prijateljem oplja~kao banku Koristio no` i pi{tolj
Ministarstvo unutra{njih poslova Austrije ne raspola`e informacijama da je terorista Mevlid Ja{arevi} od 2008. godine imao bilo kakve kontakte u ovoj zemlji niti da je ~ak u njoj boravio! Ovu informaciju „Dnevnom avazu“ prenijela je dobro upu}ena novinarka austrijskog „Standarda“ Adelhajd Volfl (Adelheid Wolfl), istaknuv{i da je te godine Ja{arevi}, nakon {to je odle`ao trogodi{nju zatvorsku kaznu zbog plja~ke banke u Be~u, deportiran u Srbiju, i to uz zabranu dolaska u Austriju u trajanju od 10 godina. - MUP Austrije ne raspola`e ni informacijama koje su neki mediji u Sarajevu objavili, da je Ja{arevi} djelovao u radikalnim grupama na prostoru Austrije nakon {to je deportiran - dodala je Volfl, koja nam je kazala da je slu~aj „Ja{arevi}“ u austrijskoj javnosti izazvao veliku pa`nju. Prema informacijama do kojih je do{ao na{ list, Ja{ar-

Kako je Ja{arevi} u Be~u oplja~kao 100.000 eura

Mevlid Ja{arevi} zvani Abdurahman ro|en je u Novopazarskoj Banji, nekoliko kilometara od Novog Pazara, gdje ga je prvih sedam godina odgajao djed s o~eve strane [ahin Ja{arevi}. Roditelji, otac Izet i majka Muamera, razveli su se vrlo rano. Otac je oti{ao u ^e{ku, a majka u Austriju. Zbog toga je, ka`u, Mevlid ~esto patio, a kada bi se razo~arao, samo bi plakao.

Samo {utio

Zabrana ulaska

Ja{arevi} (desno) sa ro|akom

evi} je 24. novembra 2005., kao 16-godi{njak, zajedno s jo{ jednim vr{njakom, oplja~kao „BA-CA bank“ u be~kom naselju Alsergrund,

odakle je otu|io iznos od 100.000 eura. Kako saznajemo, be~ka policija tada je intenzivno tragala za ovom dvojicom 16godi{njaka te je u novinama objavila sliku jednog od plja~ka{a. Ovu sliku u novinama prepoznao je otac Ja{arevi}evog prijatelja, koji je otkrio policiji gdje se krije Ja{arevi} i njegov kompanjon. Nakon hap{enja, obojica delinkvenata priznala su u policiji da su te iste godine u Be~u oplja~kala jednu radnju, kladionicu i benzinsku pumpu. U svakoj od ovih plja~ki koristili su no` A. DU^I] i pi{tolj.

Ba~ena ljaga na
Vehabije se obi~no vra}aju preobra}eni iz Austrije
\ulovi}: Primaju pla}e i ni{ta ne rade
(Foto: S. Saletovi})

[ta ka`u u srbijanskom

Be~ka policija

Faksimil teksta iz austrijskog „Standarda“

Hap{enja i pretresi mogu}ih pomaga~a Mevlida Ja{arevi}a koji su se posljednjih nekoliko dana organizirano provodili u Novom Pazaru nisu ostavili ravnodu{nim ni stanovnike ovog grada. Novopazarci danima prepri~avaju napad na Ameri~ki ambasadu u Sarajevu koji je izvr{io njihov sugra|anin. Me|utim, napada~a skoro niko ne poznaje, jer je prili~no mlad oti{ao u Austriju. Vehabija je, priznaju, sve vi{e u Novom Pazaru, ali tvrde da u ovom gradu ne mogu nau~iti ni{ta lo{e. Obi~no se preobra}eni

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

7

[ta ka`u poznati
Adam Balcer
- Svi su umorni zbog Bosne. Mislim da mnogi u zapadnoj Evropi smatraju da je BiH beznade`an slu~aj. Mogu iskreno re}i da je pitanje budu}nosti BiH povezano s pitanjem odnosa izme|u Srbije i EU, pitanjem Kosova itd. Bosanci nisu potpuno svjesni da }e uskoro Kosovo biti manje siroma{na zemlja nego BiH.

da ga neko ubije
Mao~i radio s kozama i pili}ima
protjerali. Ovdje je do{ao. Pu{tao je bradu, promijenio se. Mi smo ga pitali {ta ti je to, ali je bio zatvoren, ni{ta nam nije `elio govoriti. S tom bradom i pame}u do{ao je iz Austrije - ka`e [ahin Ja{arevi}. On je, zajedno s unukom Saidom, ro|akom Mevlida Ja{arevi}a, privo|en u posljednjoj akciji novopazarske policije, prekju~er, kada je uhap{eno 17 osoba. - Uzeli su mi laptop na kojem nije bilo ni{ta. Cijelu ku}u su satima pretresali. On jeste dolazio kod nas, ali osim {to nam je govorio o vjeri, ni{ta drugo nije spominjao. Nije govorio ni {ta radi ni s kim se dru`i. Znam da je u toj Gornjoj Mao~i radio s kozama i pili}ima. Imali su nekog {ejha, to je jedino spominjao - ispri~ao nam je ju~er Said Ja{arevi}. Djed i unuk sla`u se u jednom: Mevlid Ja{arevi} bio
Said i [ahin Ja{arevi}: Unuk i djed privo|eni u policijskoj akciji

Said Ja{arevi} jo{ u {oku

Svi su umorni zbog Bosne

Balcer: Beznade`an slu~aj (Direktor programa politike pro{irenja i susjedstva za RSE)

Du{an Makavejev

Kao dijete bio prepu{ten sam sebi

- Ne mogu kriviti nekoga ko ima zbog onih koji nemaju. Ako je to korida - u koridi ne postoje „jadni volovi“. Jer jedni imaju konje i koplja i pomaga~e, a drugi imaju rogove. E, sad, narod, ve}ina nas, ima samo rogove, pa ponekad i ubodemo. Ali ipak se Makavejev: Ko zna ko su vitezovi, a me|u njima ih mo`e bi- su vitezovi (Reditelj za „Novosti“) ti i najboljih i najgorih.

Narod ima samo rogove

Ivica Dragutinovi}

Dragutinovi}: Nema mu ravnog

- Realno, Ronaldo je kompletniji igra~ od Mesija iz razloga {to u svakom trenutku mo`e posti}i gol. Odli~no izvodi prekide, a sada se, vidim, i posvetio kolektivu, {to ranijih sezona nije bio slu~aj. Mesi je fantasti~an igra~, tehni~ki je ja~i od Ronalda, odnosno nema mu ravnog u ovom trenutku. Me|utim, za mene je ^avi iz Barcelone najbolji igra~ dana{njice.
(Biv{i nogometa{ Sevilje za „Avazov Sport“)

^avi je najbolji igra~

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

je fin momak, kojem su negdje u Austriji isprali mozak. Nikada, ka`u, nije bio agresivan. - @ivot mu nije bio kako treba. ^im sam vidio snimak, bilo mi je jasno da nikoga nije htio ubiti. @elio je da njega neko ubije. Uvijek je bio hrabar, ali ga je sigurno neko nagovorio na ovo. On je `elio skrenuti pa`nju na ne{to. On je hrabar, sr~an momak. Zato su njega i izabrali. Ovo mi se
Huki}: To nije u na{oj tradiciji

[ef i diler

Mevlidova slika iz djetinjstva

u~inilo kao biznis s drogom. [ef sjedi, a Mevlid je kao diler. Radi na terenu i riskira - govori Said Ja{arevi}. ^im je, ka`e, napao Ambasadu SJedinjenih Ameri~kih Dr`ava, jasno je da je Mevlid `elio skrenuti pa`nju na ne{to. Jesu li to Amerika i njena politika ili ne{to drugo, ni njemu nije jasno. Obojica ka`u da bi najbolje bilo da Mevlid sve ispri~a policiji, da otkrije nalogodavce i sau~esnike. Ali, sumnjaju da }e to uraditi. F. KARALI]

- Ne treba previ{e pameti da bismo zaklju~ili da `ivimo u potpuno bolesnom dru{tvu ~iju sudbinu kreiraju nepopravljivo bolesni lideri i elite ~vrsto umre`eni korupcijskom armaturom. U raljama svojim gra|ane dr`e kao taoce nezaja`ljivi kleptokrati, posesivni la`ovi primitivnih (^italac Z. T.) ambicija.

Bolesni lideri i elite

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

31. 10. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

ili neke druge evropske zemlje
vra}aju iz Austrije ili sli~nih zemalja. Novopazarci su, ka`u, tradicionalno veliki vjernici, ali svoju vjeru prakticiraju i njene obi~aje provode na miroljubiv na~in. - To nije u tradiciji novopazarskih muslimana, on nam je mahanu gradu napravio - govori za na{ list 76godi{nji D`emo Huki}. On dodaje da bi dr`ava, u slu~aju da to `eli, za nekoliko dana rije{ila problem vehabija kao i sve ostale „pojave“ koje ugro`avaju sigurnost gra|ana. No, tvrdi da se Srbija ne `eli obra~unati s njima, jer joj takvo stanje odgovara. Na

ovaj na~in, ka`e, skre}e pa`nju s pravih problema kao {to su nezaposlenost, kriza... Jedan od uglednih Novopazaraca, arhitekta Rifat \ulovi}, danas ekolo{ki inspektor, ka`e da ve}ina ljudi u Novom Pazaru nije optere}ena ni ekstremizmom ni kriminalom. - Sve je to uba~eno. To su ljudi koji pogre{nim metodama provode pogre{ne ideje i unose razdor. Mi jesmo vjernici, ali ne ekstremisti. Ja sam ~uo da imaju organizacije izvana koje ih finansiraju. Oni primaju pla}u i ni{ta ne rade - ka`e \ulovi}.
F. KARALI]

PONEDJELJAK
31. 10. 2011.

UTORAK
1. 11. 2011.

SRIJEDA
2. 11. 2011.
0

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 4 C do 13 C
0 0

od 3 C do 16 C
0

JUTARNJE TEMPERATURE

od 50C do 120C

DNEVNE TEMPERATURE

DNEVNE TEMPERATURE

od 120C do 200C

od 140C do 220C

DNEVNE TEMPERATURE

od 130C do 190C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza za ponedjeljak je povoljna, {to }e pozitivno djelovati na raspolo`enje stanovni{tva, a osjetljive osobe ne}e imati ve}ih pote{ko}a. Hroni~ni bolesnici trebaju biti oprezniji tokom jutarnjih sati, s obzirom na to da je mogu}e ne{to du`e zadr`avanje magle.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.20 Zalazak 16.39

31. 10. 2011.
Izlazak Zalazak 11.19 20.51

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Novi Pazar

gradu nakon napada

VRIJEME DANAS

BIHA] 14

16 BANJA LUKA BR^KO 13 TUZLA 13

ZENICA U ve}em dijelu na{e ze- LIVNO 14 mlje prije podne prevlada16 vat }e niska obla~nost, po SARAJEVO kotlinama s maglom i suma14 glicom, a u drugoj polovini dana o~ekuje se djelimi~no razve19 GORA@DE dravanje. Vjetar slab, sjevernog i MOSTAR 14 sjeveroisto~nog smjera. U Hercegovini }e biti sun~ano uz malu do umjerenu naoblaku. NEUM Jutarnja temperatura zraka izme|u 1 20 i 6, na jugu od 7 do 12, a najvi{a dnevna temperatura izme|u 10 i 15, na jugu od 17 do 21 stepen Celzija.

U Hercegovini sun~ano

8
NA LICU MJESTA Istra`itelji SIPA-e i ju~er bili u Gornjoj Mao~i

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

Mevlid se sa suprugom i sinom , ,s nekim zamjerio odselio kada se
Bio je vjernik u pravom smislu te rije~i
Agencija za istrage i za{titu (SIPA) ju~er se, nakon {to je prekju~er izv{ila opse`nu policijsku akciju, ponovo vratila u Gornju Mao~u. Istina, kako smo se uvjerili na licu mjesta, ovog puta sa manjim brojem istra`itelja. U prvoj akciji saslu{ano je nekoliko osoba, a nekoliko kilometara od Gornje Mao~e prona|ena je i supruga Mevlida Ja{arevi}a, napada~a na Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Sarajevu. Na putu iz Mao~e prema Gornjoj Mao~i scenarij je isti kao i onoga dana kada je Ja{arevi} bez povoda zapucao na Ambasadu SAD u Sarajevu. Br~anski policajci na izlazu iz Mao~e u Br~kom, ka Gornjoj Mao~i u Srebreniku, 24 sata dnevno de`uraju i kontroliraju kretanje vozila.

Postoje razne verzije zbog ~ega je pucao na Ambasadu

Ljuti na medije
Na{a reporterska ekipa bez problema je posjetila Gornju Mao~u i napravila snimke ovog podmajevi~kog

sela. No, mje{tani nisu `eljeli razgovarati s nama. ^im bi nas ugledali, odmah bi se sklanjali bez rije~i. Po povratku, zaustavio nas je mu{karac za kojeg bi se, sude}i prema izgledu, moglo zaklju~iti da je stanovnik Gornje Mao~e, odnosno da je sljedbenik selefijskog u~enja. Ipak, ustvrdio je da ne `ivi u selu. O de{avanjima u posljednja dva dana pristao je govoriti uz uvjet da razgovor ne snimamo i da ga ne fotografiramo. - Ja ne `ivim u Gornjoj Mao~i, ali gore imam prijatelje koji su veoma razo~arani medijskom hajkom, kao i ovim nepotrebnim policijskim akcijama. Oni vi{e ne}e da govore za medije, jer im se izjave isijeku i onda se dobije sasvim druga~ija slika o njima - kazao nam je ovaj ~ovjek.

Policija i ju~er kontrolirala vozila na putu prema Gornjoj Mao~i

(Foto: M. N. Dragi~evi})

Nepotrebna hajka
Upitali smo ga i zna li je li Mevlid boravio u Gornjoj Mao~i i kada. - Mevlid je du`i period ovdje `ivio sa suprugom i sinom. Neko vrijeme je sve bi-

Gornja Mao~a: Mje{tani se kriju od novinara

lo uredu, ali sam ~uo da je do{lo do nekakvog neslaganja izme|u njega i jo{ nekoga u selu i tada se on sa porodicom odselio iz BiH pripovijeda nam na{ sagovornik. Dodao je da je Mevlida upoznao i da se on ni po

~emu nije izdvajao od ostalih, da je bio pristojan i vjernik u pravom smislu te rije~i. - Pomagao je svima u svim poslovima, ali ovo {to se dogodilo u Sarajevu, nikako mi nije jasno. Postoje razne verzije za{to je Mevlid to ur-

adio, ali ja ne znam jesu li ta~ne pa ih ne}u ni spominjati. I sva ova hajka na {a~icu naroda u Gornjoj Mao~i je nepotrebna. Pa nisu oni znali da je on takav, a nikome ne mo`ete zabraniti da `ivi pored vas - govori ovaj ~ovjek.
E. RA@ANICA

Je li Mirela Ja{arevi} skrivana u Gornjem Rahi}u

Mje{tani ni{ta ne znaju, vehabije ka`u da je to la`
Duhovni vo|a selefijske zajednice iz Gornje Mao~e Nusret Imamovi} smjestio je, navodno, kod rodbine
Skrivanje Mirele Ja{arevi}, Mevlidove supruge, u selu Gornji Rahi} kod rodbine nakon njegovog napada na zgradu Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Sarajevu, za mje{tane ovog sela je nepoznanica. O tome su ju~er samo rijetki `eljeli govoriti. prije nekoliko godina po~eli naseljavati Gornji Rahi}, posebno mjesto Mehmedovi}i, gdje je, navodno, boravila i Mirela Ja{arevi}. To su, opet, samo naga|anja - ispri~ao nam je ju~er Mersed [i{i}, mje{tanin Gornjeg Rahi}a. Almir Muj~inovi}, mje{tanin Mehmedovi}a u Gornjem Rahi}u, koji `ivi nedaleko od med`lisa, u kojem se zbog vjerskih obreda ~esto okupljaju pripadnici vehabijskog pokreta, o porodici Ja{arevi}, tvrdi, ne zna ni{ta. - Za tog Mevlida i njegovu suprugu prvi put sam ~uo nakon napada u Sarajevu. U Gornjem Rahi}u sigurno nikada nisu `ivjeli. Malo je ovo mjesto, ovdje se svi me|usobno poznaju. Igrom slu~aja `ivim u naselju gdje je dosta pristalica vehabijskog pokreta. Nikada mje{tani ovdje s njima nisu imali problema - ka`e Muj~inovi}.

Okupljanje u Domu kulture
Dom kulture u Gornjem Rahi}u preksino} je bio mjesto okupljanja pripadnika vehabijskog pokreta. Povod je, kako su nam ispri~ali mje{tani, bio napad na zgradu Ambasade SAD u Sarajevu. [ta se ta~no govorilo na skupu, niko od mje{tana nije mogao potvrditi, a skup je, kako smo saznali, predvodio Nusret Imamovi}. Za vrijeme skupa veliki broj pripadnika policije boravio je oko Doma kulture i sve je pro{lo bez ikakvih incidenata, tvrde mje{tani. ima koga u ovom selu niti je ovdje boravila - ispri~ao nam je jedan od pripadnika vehabijskog pokreta, koji se nije `elio predstaviti niti fotografirati. A. MUSLIMOVI]

Nema panike
Mevlida, kao ni njegovu suprugu Mirelu, koju je, navodno, duhovni vo|a selefijske zajednice iz Gornje Mao~e Nusret Imamovi} nakon doga|aja u Sarajevu smjestio na sigurno kod rodbine u Gornji Rahi}, mje{tani ranije nisu poznavali. - Ja sam za njen boravak u Gornjem Rahi}u ~uo na televiziji, ali niko u selu o tome stvarno ni{ta ne zna. Mje{tani samo prepri~avaju da je do{la kod rodbine u na{e selo. Niko je, me|utim, nije ni vidio ovih dana niti je poznaje odranije. Pripadnici vehabijskog pokreta masovno su

Fadila i Safet Omi}: Ne `ivimo u strahu

Bez problema
Iako je doga|aj u Sarajevu po~inio jedan od pripadnika vehabijske zajednice u BiH, koji je `ivio u Gornjoj Mao~i, mjestu koje grani~i s Gornjim Rahi}em, me|u mje{tanima nema panike. Safet i Fadila Omi} u Gornjem Rahi}u `ive vi{e od pedeset godina. Za Ja{arevi}e,

[i{i}: Samo naga|anja

tako|er, nisu ~uli. - @ivim svega stotinjak metara od med`lisa u kojem se okupljaju vehabije. Nikada ranije nisam ~uo ni za Mevlida ni za njegovu suprugu, ali ne `ivimo u strahu zbog svega {to se de{ava. Barem za sada nismo imali nikakvih problema s vehabijama. Sve su to na{e kom{ije s kojima se ~esto sre}emo, po-

selamimo i to je sve - ispri~ao nam je Safet Omi}. Prema tvrdnjama pripadnika vehabijskog pokreta koji `ive u Gornjem Rahi}u, Mirela Ja{arevi} nakon napada njenog supruga u Sarajevu nije boravila u ovom selu niti ju je iko skrivao. - To je ~ista la`, kao i jo{ mnogo informacija koje su re~ene na televiziji. Niti ona

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

9

Ukratko

OTKRIVAMO Jasmin Idrizovi}, na~elnik u policiji Kantona Sarajevo

Dvojica policajaca pucala su na teroristu!
Zahvaljuju}i brzoj reakciji sarajevskih policajaca, niko od gra|ana nije povrije|en
nika ove ambasade. Ideja vodilja bila nam je za{tita gra|ana koji su se u tom momentu na{li na licu mjesta. Dakle, prve radnje koje smo morali poduzeti bile su da o~istimo teren oko lica koje je bilo naoru`ano. Zahvaljuju}i nama, nijedan gra|anin nije stradao, iako je bila {pica i puno ljudi. Nije bio prioritet na{ih policajaca da odmah pucaju na njega. Da je to u~injeno, gra|ani bi bili ugro`eni - ispri~ao je Idrizovi}. Tim od 8-10 pripadnika MUP-a KS u~estvovao je u akciji i sprije~io je ve}e tra-

Sarajevo: Zavr{na konferencija projekta

Dvojica pripadnika MUPa Kantona Sarajevo napisala su izvje{taj o upotrebi vatrenog oru`ja tokom teroristi~kog napada Mevlida Ja{arevi}a, dr`avljanina Srbije, koji je u petak pucao na Ameri~ku ambasadu, rekao je za „Dnevni avaz“ Jasmin Idrizovi}, na~elnik Sektora uniformisane policije MUP-a KS, koji je i rukovodio akcijom sarajevskih policajaca. - Vijest da je napadnuta Ameri~ka ambasada u BiH najprije su na{i pripadnici primili od gra|ana i slu`be-

Sarajevo

Rezultati projekta
U Sarajevu }e danas biti odr`ana zavr{na konferencija projekta „Razvoj sistema za upravljanje u~inkom u strukturama dr`avne slu`be u BiH“, saop}eno je iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Na konferenciji }e biti predstavljeni glavni rezultati projekta, me|u kojima su op}i principi upravljanja u~inkom, zajedni~ki za sve nivoe dr`avne slu`be u BiH. Konferencija }e biti odr`ana u hotelu „Bosnia“ s po~etkom u 11 sati.
Policija htjela za{tititi gra|ane

Javili gra|ani

SIPA stigla za samo 10 minuta!
Teroristu Mevlida Ja{arevi}a, kako je za „Avaz“ rekla @eljka Kujund`ija, portparol Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA), ranili su snajperom pripadnici MUP-a KS. - Imam informacije da SIPA nije pucala, ali moram re}i da su ga oni li{ili slobode. Nakon {to je ranjen oni su mu prvi pri{li riskiraju}i svoje `ivote, jer se sumnjalo da naoru`ani Ja{arevi} ispod kaputa ima jo{ neko oru`je. Odmah su ga razoru`ali, dvojica su ga ~uvala za noge, a dvojica za ruke. Pru`ili su mu i prvu pomo}, podvezali mjesto gdje je ranjen do dolaska Hitne pomo}i. Transportirali su ga do bolnice i sada ga ~uvaju - rekla je Kujund`ija. Ona je istaknula da su pripadnici SIPA-e nakon dojave o terorizmu na Ameri~ku ambasadu na lice mjesta stigli za deset minuta.

Zvornik
ta, dok nije do{ao tim SIPAe na lice mjesta - naglasio je Idrizovi}. On je istaknuo da su policajci imali pi{tolje dometa do 30 metara, a Ja{arevi} pu{ku dometa do 400 metara te je tako nemogu}e bilo bli`e pri}i naoru`anom licu i ne{to vi{e poduzeti.
A. Nu.

gedije, istaknuo je Idrizovi}. - Moje naredbe su date Prvoj i Drugoj upravi, dakle na~elnicima i komandirima, da se po svaku cjenu zaustavi dolazak gra|ana na `ari{te. To je trajalo 15 minu-

Po~ela vakcinacija
U Domu zdravlja u Zvorniku po~ela je vakcinacija stanovni{tva protiv sezonske gripe, a vakcina ko{ta 20 KM, javlja Onasa. Vakcinacija }e trajati do 15. decembra, a po~etak sezone gripe o~ekuje se krajem decembra ili po~etkom januara 2012. godine, pa je na~elnica Higijensko-epidemiolo{ke slu`be Cvijeta Ostoji}-Vasi} preporu~ila da budu vakcinisane osobe starije od 65 godina i hroni~ni bolesnici s kardiovaskularnim, bubre`nim i drugim oboljenjima.

Kratak domet

Svi najve}i svjetski mediji citirali ’Avaz’
Na popisu onih koji su ili citirali ili prenosili na{e pisanje, nalaze se ameri~ki ugledni „New York Times“, „Washington Post“, „USA Today“, BBC, AFP Reuters, CNN, „Al Jazeera“... ,
du SAD nego i na gra|ane i dr`avu Bosnu i Hercegovinu, nisu ostali nezapa`eni. Skoro svi relevantni mediji iz regiona i svijeta citirali su tekstove i informacije te fotografije na{ih novinara i fotoreportera sa mjesta doga|aja. Na popisu onih koji su ili citirali ili prenosili na{e pisanje, nalaze se ameri~ki ugledni Teroristi~ki napad Mevlida Ja{arevi}a na Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava od petka je u `i`i interesiranja cijelog regiona, ali i svijeta. Profesionalnost, brzina i ta~nost kojom na{ list od prve minute prati i ~itaocima donosi de{avanja u vezi sa stravi~nim teroristi~kim napadom ne samo na Ambasa-

Veliki profesionalni uspjeh na{eg lista

Mostar

Danas {trajk upozorenja
Radnici osnovnih {kola u prigradskim mjestima Bijakovi}i i ^erin te u O[ „Fra Didaka Bunti}a“ u ^itluku odr`at }e danas jednosatni {trajk upozorenja, saop}eno je iz Sindikata u~itelja HNK, javlja Onasa. [trajk }e biti organiziran zbog neispla}enih naknada za prijevoz tokom posljednjih {est mjeseci.

Na portalu 370.000 posjeta u jednom danu!
Istovremeno, portal www.dnevniavaz.ba bilje`i nezapam}enu posje}enost. Ju~er je internetsku stranicu na{eg lista posjetilo rekordnih 370.000 korisnika! Snimke koje je portal objavio sa mjesta doga|aja, prenijele su hiljade portala i internetskih stranica iz cijelog svijeta.
„The New York Times“ Hrvatski portal 24sata Srbijanski „Press“

„New York Times“, „Washington Post“, „USA T oday“, BBC, AFP Reuters... Samo sat na, kon napada, na{u redakciju

kontaktirao je i CNN, dok je „Al Jazeera“ emitirala snimke s na{eg portala. Regionalni mediji, poput B92, 24sata,

„Jutarnjeg lista“ te mnogih drugih, prenosili su ekskluzivne vijesti i svjedo~enja „Dnevnog M. B. avaza“.

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

STAVOVI Kako su radikali nanijeli nepopravljivu {tetu
Ovakve parole opominju

Nacionalizam

Ve}ina vehabija glasala je za SDA
Nema tog gesta, pa ~ak ni isprike, koji bi mogao neutralizirati zle posljedice Ja{arevi}evog napada
Taman u petak, na prvi dan mjeseca had`a, koji je jedan od sveta ~etiri mjeseca, nakon {to sam u Jordanskoj d`amiji klanjao ikindiju-namaz, s trogodi{njom unukom krenuo sam u „Importanne centar“ u dje~iju igraonu. Dok sam prelazio Ars Aevi most na Miljacki, za~uo sam pucnjavu, rafale iz automatske pu{ke kod Muzeja. Bio sam pomislio na obra~un mafije. Ali... je posijano u baru{tinu bo{nja~ke poratne zbilje te{ko }e biti iskorijenjeno. Pa ~ak i kad bi se poduzele mjere zabrana i restrikcije od javnih djelovanja, pa ~ak i {kolovanja u zemljama ~iji univerziteti lje re}i oru`je, Ja{arevi} dao du{manima Bo{njaka u ruke nema tog gesta, pa ~ak ni isprike, koji bi mogao neutralizirati njegove zle posljedice! Jo{ kada sam, 1994. godine, u Zenici ~uo od jednog propalog hod`e, pa potom provjerenog vehabije, kako je „sjeme vehabizma posijano i da ga vi{e niko ne}e iskorijeniti“, pa do Ja{arevi}evog pucnja, Bo{njaci su pokazivali toliko sabura i merhameta prema nosiocima ove podivljale i obijesne ideologije da im nije ostalo snage za halal!

Uvredljivi grafiti u Bulevaru
Na nedavno obnovljenom spomeniku `rtvama fa{isti~kog terora u Bulevaru u Mostaru tokom no}i sa subote na nedjelju osvanuli su uvredljivi grafiti s nacionalisti~kim porukama. Parole ispisane na ovom spomeniku poput „Mi opet naletili“, „Usta{e Mostar“, „No`, `ica, Ahmi}i“, „Ubij balije“ i „Ubi Tur~ina“ Mostarce su ponovo podsjetile na ru`na vremena koja su iza nas, a ujedno je opet o{te}en spomenik koji je uljep{avao taj dio Mostara. Osim ispisivanja grafita te svastike i slova „u“, nije bilo drugih vidljivih o{te}enja na spomeniku. Slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a HNK izvr{ili su ju~er uvi|aj te }e istraga o ovom doga|aju biti nastaM. H. vljena.

Nema halala
Ma {ta kriminalisti~ka obrada otkrila o pojedinostima iz biografije teroriste Ja{arevi}a, njegov teroristi~ki akt pre{ao je „crvenu liniju“ nakon koje Bo{njacima vi{e nema povratka ka svojoj duhovnoj matrici i izvori{tu. Jo{ manje im je izgledna budu}nost da takvi kakvi (je)su bili i ostanu tu gdje (je)su bili stolje}ima! I kada bi sad, {to je i za o~ekivati, sve vehabije, ma koliko se ufale u ovu kvalifikaciju, bile suo~ene s plimom animoziteta i prezira te svakom vrstom dru{tvene izolacije i ignorancije, sjeme vehabizma koje

Klintonova poruka
I u politi~kom smislu Bo{njacima je bila prenesena jasna poruka. Izrekao ju je Bil Klinton (Bill Clinton) izravno pred Alijom Izetbegovi}em, u ~etiri oka, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma: „I jedan takav ~ovjek opasan je po nas u BiH!“ A nakon teroristi~kih napada na Njujork i po{to se broj osoba nazna~enog profila nije smanjivao u BiH, bilo je zaprije}eno, opet izra-

Tihi}: Uhljebio radikale

Klinton: Jasno upozorenje

Pi{e: Ned`ad LATI]
imaju selefijsko-vehabijske programe poput Jordana, Sirije i Saudijske Arabije. Jer koliki je argument, bo-

vno Aliji Izetbegovi}u, da bi se SDA mogla na}i na spisku teroristi~kih organizacija! Izetbegovi} je kao spasonosno rje{enje Ralfu D`onsonu (Ralph Johnson), tada{njem zamjeniku visokog predstavnika u BiH, ponudio Sulejmana Tihi}a. Prave}i „umjerenu stranku“, samo na fonu panjkanja svojih oponenata kao „radikalnih islamista“, Tihi} je uhljebio, kako je sam pri-

znao, „~etiri hiljade“ polupismenih ljudi, a pri tome vrlo sklonih raznim lopovlucima. Bo{nja~ku dru{tvenu zbilju prekrio je korov iznikao iz raznih „sjemena zla“ poput vehabijskog. Ako bi se izvr{ila ozbiljna anketa, sigurno bi se do{lo do podataka da je ve}ina vehabija glasala za SDA. Sam Osman Brka dobio je dva mandata ponajvi{e zahvaljuju}i vehabijskim glasovima!

Zbog pru`ene pomo}i ranjenom policajcu

Nagrade za gra|ansku hrabrost
Gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen izjavio je da }e s premijerom KS Fikretom Musi}em uprili~iti prijem za sugra|ane koji su u petak pomogli ranjenom policajcu te im uru~iti zahvalnice Grada Sarajeva za gra|ansku hrabrost i li~ni doprinos sigurnosti gra|ana. - Svi se mo`emo na}i u takvoj situaciji. Ovi gra|ani su pokazali svoju hrabrost i sprije~ili su jo{ ve}u nesre}u. Zbog toga zaslu`uju zahvalnicu Grada Sarajeva - rekao je gradona~elnik Behmen i istaskim hicima pomagali svojim ranjenim sugra|anima te da je ovaj primjer samo nova potvrda da su Sarajlije hrabri ljudi. - Ovo je dobar primjer i treba da preraste u pokret svakog od nas. Policija svoj posao obavlja vrhunski, ali dok ne do|e, potrebna je gra|anska hrabrost da se nasilnici sprije~e u svojim nedjelima. E, to su pravi gra|ani ovog grada, koji unato~ opasnostima kojima su izlo`eni, priteknu u pomo} - rekao je BeA. Nu. hmen.

Behmen: Postupio bih isto

knuo da bi i on postupio isto da se na{ao na licu mjesta. Dodao je da su gra|ani Sarajeva u ratu pod snajper-

SMS
AHMETOVI] i FBI: D`abe }e FBI u Sarajevu tro{iti vrijeme ako mu doma}in bude dr`avni ministar (ne)sigurnosti Sadik Ahmetovi}, kojeg je na to mjesto postavio njegov ro|ak i biv{i ministar policije Bakir Alispahi}, a kojeg su zbog „Pogorelice“ smijenili Amerikanci i stavili na svoju crnu listu. Jasno je da je Bakir sa svojim

Dnevni avaz 061-142-015
Bugojna odmah treba kazniti sa po 30 godina da budu primjer ostalima, a ima ih mnogo. SABIRNI CENTAR: I ovo se desi. A mi branimo vehabije i ka`emo da su im ugro`ena ljudska prava zato {to smo ih deportirali iz BiH. Hitno ih sve u sabirni centar i van iz na{e lijepe dr`ave BiH. UBIRANJE POENA: Mnogi politi~ari samo beru poene za sebe kada ka`u da je izvr{en napad na dr`avu BiH. Ne! Izvr{en je napad na Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH. PORIJEKLO IMOVINE: Je li se iko u ovoj dr`avi upitao odakle vehabijama pare? Svi imaju stanove, voze nove aute, a ni{ta ne rade. Ko pla}a to njihovo u`ivanje?

opasnim iskustvom pravni ministar, a ne nejaki i nesposobni ministar-defektolog Sadik Ahmetovi}. PRIMJERENA KAZNA: [ta jo{ treba da nam se desi pa da shvatimo ko su radikalne vehabije oko nas? Oni maltretiraju sve oko sebe, a vjera je samo paravan. Pa ve}ina njih je s kriminalnom pro{lo{}u. Ovog Ja{arevi}a i one iz

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

11

Ukratko

STRU^NJACI [ta ka`u psiholozi o teroristi~kom napadu

Ja{arevi}evo pona{anje je sistematski producirano
Zamka bi bila posmatrati ga kao pojedinca, ka`e Prohi} Treba mu lije~enje, smatra Dizdarevi}
Ja{arevi} u vrijeme napada: Smi{ljeno ili luda~ko pona{anje

Latinovi}: Nepodno{ljivi nameti

Unutra{nja politika

Pona{anje teroriste Mevlida Ja{arevi}a je sistematski producirano i manjevi{e profesionalno, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ psiholog Ibrahim Prohi} komentiraju}i teroristi~ki napad dr`avljanina Srbije. Prema njegovim rije~ima, profiliranje Ja{arevi}a kao pojedinca mo`e biti zamka. - Iako je djelovao sam, slu~aj se ne mo`e posmatrati izolirano, jer je on posljedica odre|ene ideologije i ispiranja mozga, {to je klju~no. Psiholo{ki profil njegove li~nosti nije najbitniji u ovom momentu, jer se on mo`e i producirati. On je, o~igledno, bio na zadatku, pripremao se i njegovo pona{anje nije rezultat situacije ni provokacije. Jedna od opasnosti jeste da se koristi spin i njegovo progla{enje neura~unljivim, ~ime se zamagljuje pozadina terorizma - ka`e Prohi}. Problem slu~aja Ja{arevi} jeste i generalizacija i ocjena „svi su oni takvi“, smatra Prohi}. Te{ko je bez detaljnih analiza procijeniti motive, ali je evidentno da mu je potrebno lije~enje, ka`e psihologinja Jasmina Dizdarevi}. - Iako je veoma nezahvalno prognozirati bez detaljnih analiza, mislim da se radi o bolesnoj osobi. ^ovjek koji gleda unezvijereno i fizi~kim izgledom asocira na sumanutu osobu, a puca u objekt koji u njegovoj glavi predstavlja problem slu~aj je za lije~enje - smatra Dizdarevi}.
A. MUSLIMOVI]

Ispiranje mozga

Poslanici SDS-a ne}e podr`ati rebalans bud`eta RS za ovu godinu koji je po hitnom postupku entitetska vlada uputila u skup{tinsku proceduru. - Vlada je pripremila rebalans entitetskog bud`eta na osnovu pove}anja poreza na dohodak gra|ana, {to ne odra`ava realno stanje u privredi. Pove}ava se potro{nja u bud`etskim institucijama, javnoj administraciji, dok je u privredi stanje i dalje te{ko rekao je ju~er poslanik SDS-a Zoran Latinovi}.

SDS protiv rebalansa bud`eta

Sarajevo

Sumanuta osoba

Mili}: On tra`i svoj status u grupi
Specijalista sudske psihologije Aleksandar Mili} iz Banje Luke ~in Mevlida Ja{arevi}a ocijenio je kao pona{anje ~ovjeka poreme}ene li~nosti. - Rije~ je o neidentifikovanoj osobi koja kao pripadnik neke grupe tra`i svoj status u grupi. Njegova ranija kriminalna djela pokazuju dosljednost li~nosti. Smatram da je prejako u ovom trenutku doga|aj okarakterisati kao teroristi~ki napad. Mislim da ovo nije organizovano u nekoj grupi, nego se radi o Ja{arevi}evoj potrebi za nekakvom pa`njom, a sve je posljedica njegovog mentalnog sklopa i poreme}aja u pona{anju - govori Mili}.

Prohi}: On se pripremao

Dizdarevi}: Bolesna osoba

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu danas }e biti predstavljene ~etiri knjige. O knjizi „Genocid u BiH - posljedice presude Me|unarodnog suda pravde“ govorit }e profesori Ferid Muhi}, Omer Ibrahimagi} i Ismet Dizdarevi}. Predstavnik Instituta za nestale osobe BiH Amor Ma{ovi} i profesor Samir Arnautovi} predstavit }e knjigu „Masovne grobnice u BiH - sigurna zona UN Srebrenica“, dok }e profesori Sr|an Vukadinovi} i Rasim Muratovi} govoriti o knjizi „Zlo~ini u Bosanskoj krajini za vrijeme agresije na RBiH 1991-1995“. Knjigu „Genocid u kontinuitetu svjedo~enje ambasadora Arrije“ predstavit }e profesori Stjepan Lapenda i Faruk ^aklovica.

Promocija ~etiri knjige 

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

F=H==

Otklanjanje kvara koštat će oko 50.000 KM 

>C @KCL== = IJHKK LAć @LEA C@EA K H=K *A CHE== =HA@E
U Bosanskom Brodu havarija u toplani

U POSJETI Udruženje gluvih i nagluvih u Prijedoru

U Bosanskom Brodu obustavljenje cjelokupnisistem isporuke toplotne energije stanovništvu iz Gradske toplane, jer je u noći između 26. i 27. oktobra uvtrđeno probijanje vode ispod poslovnih prostora i okoline terena u jednoj od poslovno-stambenih zgrada koja se nalazi na Trgu 7. oktobra. Pripremljeni su alternativni pravci sa ciljem da se što prije obezbijede uvjeti za stavljanje što većeg broja objekata u pogon, posebno školskih objekata. Sve se radi na konačnom rješenju nastale situacije koja se očituje u zaobilaženju linije u zoni koja se 

AIA? @==

Dug od više od 10.000 KM “naslijedili” od Srpskog dobrotvornog društva “Dobrotvor”
Jošić i Martić: Prostorije u katastrofalnom stanju
(Foto D. Stojnić)

do sada nalazi pod navedenim objektom, odnosno izmiještanju vrelovodne mreže ispod stambeno-poslovnog objekta - kažu iz JP Gradska toplana. Prema informacijama sa terena određen broj stambenih jedinica i drugih objekata je ostao bez grijanja, što ukazuje na potrebu što hitnijeg rješavanja navedenog problema. Prema saopštenju iz Gradske toplane koji je dostavljen i načelniku Opštine, pomenuti zahvat će koštati oko 50.000 KM i potrebno je oko 30 dana za izvođenje radova. N. S.

Posljednje dvije godine međuoopštinsko Udruženje gluvih i nagluvih Prijedor, koje ima čak 136 članova, djeluje u potpunom mraku. Struja im je zbog duga teškog od preko 10.000 KM isključena još 2009. Po tvrdnji Milene Jošić, volontera Udruženja, dijelom i zbog krivice ranijih predsjednika koji nisu znali da se sat za struju mora odjaviti u vrijeme kad prostorije ne koriste.

Imaju dokaze
- U prostorijama je do 2005. godine boravilo srpsko dobrotvorno društvo “Dobrotvor” . Oni su i napravili taj račun za šta imamo i dokaze. Naši mjesečni računi iznose samo 12 maraka. I na kraju smo i to prestali plaćati, jer ne vrijedi pošto nemamo načina da se riješimo dugovanja - kazala je Jošić. Dodaje da i pored isključene struje, redovno, na adresu Udruženja, stižu mjesečni računi, uvećani za iznos kamata. Mrak nažalost nije jedini problem s kojim se suočava ovo prijedorsko Udruženje, koje, tako je sugerisano i njegovim članovima i nije baš pametno posjećivati.

Šta mi se (ne) sviđa u Žepču

2H=@EJE = >Ež=L=K =@ED
-U Žepču mi se sviđa način na koji rade sportski klubovi koji, i pored nedostatka novca, ostvaruju zavidne takmičarske rezultate. Sviđa mi se kako je uređen grad i što se vodi računa o čistoći obala rijeke Bosne. Vlada nezainteresovanost za kulturne događaje, zbog čegaje skorosvaka drugapozorišna predstava otkazana. Ne sviđa mi se način na koji je organizovano obrazovanje u općini Žepče kojoj je povjerena puna nadležnost u okviru obrazovnog procesa. Ne sviđa mi se što se mladi dijele po nacionalnoj
Ostali i bez vode Mersiha Preldžić, gimnazijalka

Rad Udruženja s 4.500 maraka godišnje podržava opština Prijedor. No, i pored toga glanovi Udruženja mogu se pohvaliti i brojnim peharima osvojenim na takmičenjima. stropoštati, a dijelom i zbog činjenice da su ove ruševne prostorije i bez vode i prijeko potrebnog grijanja. - Izbacili smo peć jer se plašimo da zbog ruševnog dimnjaka i krova koji propušta na sve strane ne zapalimo prostorije i zgradu u kojoj se nalazimo. Zavrnuli smo i vodu, jer kad kod nas toči u objektu ispod nas je poplava. Čak su nam i nekoliko puta provaljivali prostorije iz kojih su uglavnom nestajali papiri - kazao nam je Marinko Martić, predsjednik ovog siromašnog Udruženja koje ima samo tri zaposlena člana. M. ZGONJANIN

,>EL=K I= "# C@EšA

Ruševne prostorije
Dijelom i zbog plafona koji se svakog časa može

osnovi. U gradu su nam podijeljeni kafići a u školama čak i fast fudovi. Mora se poraditi na zbližavanju mladih - kaže Mersiha Preldžić, gimnazijalka. R. Ag.

Povodom 19. godišnjice smrti brigadnog generala Hajrudina Mešića, poznatijeg kao Kapetan Hajhro, Općina Teočak organizirala je posjetu mjestu pogibije u Nezuku kod Sapne gdje je jučer održan historijski čas. Nakon toga uslijedilo je učenje tevhida u sniježničkoj džamiji kao i obilazak mezarja u Sniježnici gdje je Mešić sahranjen. Vijence su položili te učenjem Fatihe počast odali ovom vojskovođi predstavnici Općine, boračkih organizacija, članovi uže porodice, te učenici MSŠ Teočak. Ovaj umjetnik ratovanja, kako su ga često zvali, poginuo je 30. oktobra 1992. 

= A=H 0=HK@E= AšEć= FžA ?LEAćA

Obilježena godišnjica smrti generala 

AđK AIF=JE= E IJ=?E KFHAš== IJ=HE !$ C@E=
Direktor muzeja i galerije Josip Gelo je ukazao na finansijske probleme, iznijevši podatak da su za ovaj projekt uložili samo 350.000 KM
U sklopu Franjevačkog muzeja i galerije na Gorici u Livnu je otvorena stalna arheološka postavka predmeta izuzetne vrijednosti, nađenih na području ovog grada i bliže okoline. Nakon pozdravne riječi direktoramuzeja igalerijeJosipa Gele, čin svečanog otvorenja je pripao fra Boni Vrdoljaku koji je dugi niz godina radio na ovim poslovima. Autorica postavke, koju su likovno i prostorno oblikovali Miran Palčok i Marko Rogošić je Marija Marić Baković. Finansijsku podršku dali su Ministarstvo kulture Hrvatske, Federalno ministarstvo kulture, Federalno ministarstvo turizma i okoliša, Ministarstvo civilnih poslova BiH i fra Jakov Kuprešanin. S obzirom da su među

U galeriji na Gorici u Livnu otvorena stalna arheološka postavka

Izloženi eksponati privukli su znatiželjne

Postavku je otvorio fra Bono Vrdoljak

Polaganje cvijeća na mezar u Sniježnici

godine u borbi za uspostavljanje koridora prema Srebrenici i Žepi. E. Dž.

brojnom publikom bili i predstavnici lokalne i kantonalne vlasti, direktor muzeja i galerije Gelo je ukazao na finansijske probleme sa kojima se susreću, iznijevši podatak da su za ovaj projekt uložili samo 350.000 KM.

Među brojnim eksponatima od kamena, keramike, stakla, papira, platna, metala i drugih materijala u izložbenom prostoru, počasno mjesto zauzimaju ostakljeni i specijalno osvijetljeni ostaci Kuprešaka u ku-

preškom platnu stari oko 3.600 godina, pronađeni 1983. godine u jednom od 43 tumula Kupreške visoravni. Inače, kupreško platno kao dio zbirke je najstarija vunena tkanina pronađena u Evropi. A. K.

JK=IE =J

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011. 

!

MANIFESTACIJE Održano 56. tuzlansko „Sijelo u podne”

+E A IAL@=EK I=čKL=JE @ =>H=L=
Ovo zanimljivo druženje osnovali su ljubitelji sevdaha i sevdalinke još 1979. godine
za sva prošla i buduća sijela-kazao je Mirsad Ajanović, predsjednik Organizacionog odbora manifestacije. ”Sijelo u podne” uveličali su i gostedobro zabavili interpretatori bosanske sevdalinke Zijad Husanović, Nedžad Smajlović, Esad Kovačević, te Nesib Delibegović. Da je riječ o manifestaciji kojoj se jednako raduju sve generacije, potvrdio je i nastup brojnih mlađih interpretatora sevdalinke iz Tuzle. Aplauze za svaku interpretaciju zasluženosu dobiliEdin Šarić, Lejla Halilović, Almir Kalajlić, Azra Husarkići Lejla
Kristalna dvorana hotela „Tuzla” bila je puna posjetilaca

Predstavljamo prvačiće
(Foto: A. Bajrić Blicko)

Manifestacija „Sijelo u podne”kojau Tuzliima tradiciju dužu od tri decenije održana je prošlog vikenda u Kristalnoj dvorani hotela „Tuzla”. Tradicionalno, 56. “Sijelo u podne”, koje se održava dva puta godišnje, ponovo je bilo prilika da se uz sevdalinku, i dobre druženje okupe različite generacije Tuzlaka. -Ovakva manifestacija, koja trajeviše od 30godina, ne postoji nigdje u BiH i nastojat ćemo da se ta tradicija prenosi s koljena na koljeno. Sala je ispunjena dobrim ljudima koji vole i znaju zapjevati i zaigrati, alii ljudimakoji suzaslužni

Učenici I-b sa učiteljicom Senadom Muratbegović

Bajrami, koji su svojim nastupima oduševili goste. Ovo zanimljivo druženje osnovali su ljubitelji sevdaha

i sevdalinke 1979. godine. Cilj manifestacije je sačuvati sevdalinku i našu tradiciju od zaborava. A. Mu.

U maloj sali Općine Živinice članovi radnih tijela za praćenje etičkog kodeksa općinskih vijećnika iz Gradačca i Gračanice, održali su predavanje članovima komisiji 

>K= č=L= AJEčC @>H=
za kodeks ponašanja općine Živinice. Misija OSCE-a u BiH putem projekata “Lokalno primarno” podstiče međuopćinsku saradnju, učenje i podršku da bi omogućila općinama da iskoriste svoje iskustvo i stručnost u rješavanju zajedničkih problema i iskustvo drugih općina koje su uspješne u određenoj oblasti. Komisija je će biti na-

Misija OSCE-a u Živinicama

Učiteljica I-b razreda OŠ “Slavinovići” Tuzla je Senada Muratbegović, a učenici su: Aid Brković, Mirvad Bekić, Dženeta Komić, Vanesa Karić, Danis Saletović, Hamza Husić, Ajla Akeljić, Nahla Kamerić, Nejla Kamerić, Malik Hrnjić, Sanin Mitić,

2HLE > H=HA@ Š “5=LELEćE” 6K=

Muhamed Bureković, Ferida Budaković, Lamija Alić, Amina Jahić, Azur Smajć, Zerina Jusufović, Marko-Antonijo Šabić, Ahmed Jahić, Neira Suljagić, Amar Bošnjak, Inela Kujadinović, Ajla Mustafić i Naida Mujkić. A. Mu.

Spec 
U Prvoj osnovnoj školi Srebrenik uspješno je realizirana humana akcija na prikupljanju prehrambenih namirnica, odjeće i higijenskih sredstava za socijalno ugrožene građane s područja ove općine. U sklopu jednodnevne akcije, srebrenički osnovci donirali su 165 komada tjestenine, 33 litra ulja, 42 kilograma riže, 15 kilograma deterdženta, 18 odjevnih predmeta i veće količine konzervirane hrane, slatkiša i ostalih prehrambenih proizvoda. Kako je istakla prof. Almira Džanić, koordinator ove akcije, vrijednost donirane odjeće, hrane i sredstava za održavanje higijene iznosi oko 2.000 KM. O. M.

dležna da prati i analizira primjenu kodeksa, razmatra prijave za kršenje kodeksa, vodi istrage na osnovu prijava o kršenju i predlaže sankcije. Sa. M. 

"

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

UPOZORENJA Profesorica Selma Filipović o problemu pasa lutalica

Slijepim osobama svaka pomoć je dobrodošla

,ALAJč=L= >H=@L=šJ=FLE=
Teško je da mi na ovaj način osiguravamo vid. Štapovi su naše oči, kaže Zuko
Devetero članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo dobili su bijele štapove koje je donirao “Lions Club BiH”. Fikret Zuko, predsjednik Udruženja, istakao je da je slijepim osobama svaka pomoć dobrodošla, naročito ona koja će im omogućiti samostalnost i kretanje. - Teško je da mi na ovaj način osiguravamo vid. Štapovi su naše oči.Mividimotoliko koliko možemo dohvatiti bijelim štapom. Mnogo bolje bi bilo da možemo svoja prava ostvarivati kroz državne institucije. Ministarstvo zdravstva trebanas drugačijeposmatrati ida nampomaže naadekvatan način - kaže Zuko. Onapelira inadruge daim pomognu kao što je to uradio “Lions Clib BiH” ili da se zalažu da se njihov status rješava kroz sistem, prije svega, resorno ministarstvo. Štapove su dobili Senija Okić, Jadranko Strižak, Amna Hrvat, Risto Nišić, Asmir Alispahić, Bejza Šakanović, Aleksandar Duško Gogić, Stanko Kraljević i Almira Hasić. I. Tr.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo

) IA AšJ A F@KA FHEAJE šEHAA >AIE=
Česti slučajevi zlostavljanja životinja Na Veterinarskom fakultetu za godinu sterilizirano 1.000 ženki
ka zarazna bolest - kazala je Filipović. Svi problemi nastali su kada je usvojen Zakon o zaštiti životinja FBiH, jer nisu osigurani elementi za njegovo provođenje.

Vlast ne čini ništa da riješi problem pasa lutalica u Kantonu Sarajevo iako u pravilnicima stoji da su nadležni Kanton, općine i Grad. Rješenje problema nije u tome da ih uhvatimo, steriliziramo i ponovo pustimo. Svi moramo dati svoj doprinost da ih sklonimo s ulica. U suprotnom, građani će se sami organizirati, jer

Izdvajanje novca
- Ured za veterinarstvo i oni koji su ga usvojili, trebaju nam dati odgovor šta se trenutno dešava i kako ćemo prevazići ovu situaciju. Pored toga, postoji novac koji se iz budžeta daje Kantonalnoj veterinarskoj stanici i inspekciji pa su i oni dužni i odgovorni rješavati problem. Na Fakultetu kastracijom i sterilizacijom pasa lutalica pomažemo onoliko koliko možemo. Zagodinu smosterilizirali skoro 1.000 ženki i na taj način spriječili sigurno 10.000 novih kučića. Kada bi svi radili svoj dio posla, problem bi brzo bio riješen, ali kočnica je u tome što svi prebacuju problem na drugoga - istakla je Filipović. S. MUHIĆ

Do kada će biti opasnost za građane?

Škola fudbala u Hadžićima
Filipović: Vlast ništa ne čini

se na neki način moraju zaštititi. No, u tom slučaju, moguće je da bude i više slučajeva zlostavljanja životinja, kazala je za “Avaz” profesorica Veterinarskog fakulteta Selma Filipović.

Provođenje zakona
Prema njenim riječima, ovo je veliki problem u cije-

loj državi, a ne samo u Kantonu Sarajevo. - Posebno s aspekta zoonoza, jer svakog dana možemo očekivati pojavu bjesnila. Psi se po rubnim dijelovima kantona i gradova susreću s lisicama koje su treger virusa bjesnila pa je samo pitanje dana kada će se početi širiti ta opa-

M

Ovih dana u toku je obnova ulice Hazima Šabanovića. Općina Centar izdvojilaje za radove 74.000KM. Planirana je zamjenapostojećih ivičnjaka nadužini od 295metara, nivelisanje 20 postojećih šahtova i ostalih komunalnih instalacija, saopćeno je iz Općine.

Učestvovalo 350 dječaka i djevojčica

U sklopu projekta Škole fudbala “Open fun football schools”,na Gradskomstadionu u Hadžićima više od 350 dječaka i djevojčica družilo se uz sportska nadmetanja.

,HKžAA K =EEL= IFHJI= =@AJ==
Zabilježeno u centru grada

BAJRAMSKI POKLON

- Sama činjenica da je u ovaj projekt uključeno 20 zemalja dovoljno govori o njegovom značaju - istakao je Esad Hadžijusufović, direktor Škole. R. B.

(TEPIH ILI LUSTER)

UZ KUPLJENI NAMJE[TAJ DOBIJETE POKLON

AKCIJA TRAJE OD 21.10. - 15.11. 2011.
Niko više ne pije kafu uz Miljacku

U centru grada, u ulici Obala Kulina bana, ljetne bašte još su postavljene, ali su bez gostiju. Nema ni

2H=A AJA >=šJA

ZA KUPLJENU ROBU OD 2000,00 KM i VI[E...

onih koje bi privukla jesenja idila te da uz malo cvokotanja popiju kafu pored Miljacke. J.R.

BESPLATNA KU]NA DOSTAVA ! ISPORUKA ODMAH ! KREDITIRANJE U SVIM BANKAMA !

M 

>L=KE?A0=E=Š=>=LEć= L= ?AIJ= K =DHALK

Gradnja nove saobraćajnice u ulici Aleksandra Puškina od broja 11 do Gornjeg Naselja u Nahorevu privodi se kraju, saopćavaju iz Općine. Nova cesta duga je 450 metara. Sa 750.000 KM projekt finansira Općina Centar.

Tepisi & Lusteri: Zvorni~ka 27 Grbavica (stadion) - Sarajevo Tel./Fax: 033 521 - 413 Namje{taj 1: Ramiza Sal~ina 85 Mojmilo - Sarajevo Tel./Fax: 033 463 - 998 Namje{taj 2: Zvorni~ka bb Grbavica - Sarajevo Tel./Fax: 033 660 - 437 info@hereketepih.com info@cardin.ba www.hereketepih.com www.cardin.ba

?H= DHE=

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011. 

#

Sa suđenja Periću i ostalima

Ljekari KCUS-a dočekali teško povrijeđenog

(Foto: M. Kadrić)

JAHORINA Dramatično izvlačenje turista na planinskom vrhu Košuta

5LAIE F=H=C=@AHEIJ= F= K EI FA
Ljekari KCUS-a bore se za život Š. V. (28), kojem su usljed eksplozije mine obje noge povrijeđene
eksplozivne povrede - kazala nam je sinoć Biljana Jandrić, portparol KCUS-a. Šef Gorske službe Jahorina Miro Kalem rekao je da se paraglajder srušio na vrh Košuta, kod starih radara JNA. Osim Gorske službe Jahorina, u izvlačenju Slovenaca učestvovali su i pripadnici Jedinice za deminiranje Civilne zaštite RS i CJB Istočno Sarajevo. Paraglajderista Š. V. pao je na izuzetno nepristupačan teren, koji je znatno udaljen od putne komunikacije i skijaških terena Olimpijskog centra Jahorina. U dramatičnom izvlačenju koje je trajalo više sati prvo je deminiran dio terena kako bi povrijeđeni mogao biti izvučen.

Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivice Sud BiH izrekao je optuženom Gordanu Kosjerini (44) iz Ljubinja presudu kojom je proglašen krivim za neovlašten promet opojnih droga. S tim u vezi Sud je optuženom izrekao jednogodišnju kaznu zatvora. Kosjerini je ranije suđeno skupa s Darijem Perićem iz Stoca i ostalima koji su prije njega sklopili nagodbu s Tužilaštvom BiH. Dario Perić je tako osuđen na tri godine i šest mjeseci, Aleksandar Milić na jednu godinu i tri mjeseca, dok su Slobodan Miličević, Ermin Rahić, Alen Katica, Tomislav Perić, Šime Šljivić, Josip Prce i Hamdija Rizvanbegović dobili po jednu godi-

/H@=K IAHEE AIA?E =JLH=

Presuda za preprodaju skanka

nu zatvora. Svi su uhapšeni u združenoj akciji policijskih jedinica Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), Granične policije BiH, MUP-ova RS i HNK, a u saradnji s policijskim i pravosudnim institucijama Crne Gore i Hrvatske. Prema optužnici, Dario Perić je početkom 2010. godine organizirao grupu radi nabavljanja, krijumčarenja i prodaje skanka iz Crne Gore u BiH te dalje u Hrvatsku. Ostali se terete da su, kao članovi zločinačke organizacije, učestvovali u nabavci, krijumčarenju, transportu i prodaji droge. Optuženi su radi daljnje preprodaje nabavili oko 100 kilograma skanka u vrijednosti više stotina hiljada eura. B. C.

Slovenski paraglajderista pao je jučer u minsko polje na Jahorini zadobivši pri tome teže povrede donjih ekstremiteta. Spasilačke ekipe uspjele su izvući još trojicu njegovih kolega koji nisu povrijeđeni. Povrijeđeni Slovenac Š. V. (28) dovezen je helikopterom EUFOR-a oko 17.50 sati u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Slovenac je životno ugrožen usljed teških povreda donjih ekstremiteta zadobivenih nakon aktiviranja mine.

Gotov Greben kod Rudog

Spustili užad
Oko 17 sati spasioci su došli do povrijeđenog kojem je odmah pružena prva pomoć, a zatim je helikopterom prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Spašavanje ostale trojice Slovenaca prošlo je bez većih poteškoća. - Helikopter je, uprkos magli, uspio nadletjeti iznad njih i spustiti im užad, tako da su jedan po jedan izvučeni iz minskog polja -izjavio je jučer načelnik Štaba Civilne zaštite PaleDraganElek. B. C.

Rađena reanimacija
- Njegovo zdravstveno stanje je izuzetno teško. Dovezen je u stanju šoka, rađena je reanimacija, nakon čega je odveden u operacionu salu. Daju mu se plazma i krv. U pitanju su teške

Stoka prebačena iz Srbije

(Foto: GPBiH)

Dovezen helikopterom EUFOR-a

Četrdesetosmogodišnji G. Đ. iz Kozarca kod Prijedora narednih 48 dana, ukoliko u međuvremenu ne pobjegne, provest će na Odjelu psihijatrije Opšte bolnice u Prijedoru, u koju je doveden nakon što je prekjučer oko 13.50 sati sjekirom razbio šest nadgrobnih spomenika koji se nalaze na pravoslavnom groblju u Baltama

5AEH KEšJE šAIJ =@CH>ED IFAE=

Balte kod Prijedora

kod Prijedora. Nezvanično saznajemo da je G. Đ. odranije registriran kao težak psihički bolesnik koji je samo tokom ove godine čak tri puta kolima Hitne pomoći, uz asistenciju policije, vožen na prijedorsku psihijatriju. U policiji su ovo krivično djelo okvalificirali kao oštećenjetuđestvari. M. Z.

Policijski službenici Jedinice Granične policije Višegrad su u neposrednoj blizini granice sa Srbijom, u mjestu Gotov Greben na području općine Rudo, spriječili krijumčarenje stoke. Oko 10.20 sati otkriven je državljanin Srbije N. M. (42) u ilegalnom prebacivanju 20 janjadi preko državne granice bez potrebne dokumentacije iz pravca Srbije u Bosnu i Hercegovinu.

5FHEAčA šLAH? ==@E

Zbog počinjenog prekršaja, ilegalnog prelaska državne granice, uručen mu je prekršajni nalog, a policijski službenici JGP Višegrad će protiv njega nadležnom tužilaštvu predati izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Istoga dana oko 20 sati policijski službenici JGP Višegrad su na području općine Rudo janjad predali službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Smješten na Odjel psihijatrije

M

Pedesetjednogodišnji Ivo K. iz Ugljare u noći s petka na subotu u kafiću “Lav” u oraškom naselju Dusine drskim je ponašanjem narušio javnired i mir. On jeoko 2vrijeđao Vukanu B. (41) iz Brčkog. Građani su pozvali policiju koja je nasilnog gosta upozorila na ponašanjei izrekla mu novčanu kaznu. Ta. B. 

=IEE CIJ LHEAđ= žAK 

$

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

BIHAĆ Policijska racija u klubu “Olympico” 

=šJEJ=HK @KAJ FEšJ FH=đA E @>=čAE ž
Tokom akcije nije bilo incidenata, a nisu pronađena ni narkotička sredstva

Privođenje Adija Alića u Sud

Zeničanima Adiju (20) i Alenu (33) Aliću za danas je najavljen početak suđenja zbog razbojništva i pljačke vozila “BH Pošte” 3. juna ove godine kod Zenice. Njih dvojica su pljačku izvršila sa saučesnikom Seadom Dizdarom, koji je priznao krivično djelo, za šta je osuđen na dvije godine i šest mjeseci zatvora. Stariji brat Alen Alić se u vrijeme pljačke nalazio na vikend-dopustu iz KPZ-a Zenica, gdje se uredno vratio 5. juna, iako je dan ranije za njim raspisana potjernica. Alen Alić izdržava 12-godišnju kaznu zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj su 2002. poginule četiri djevojke. Braća se terete i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Stariji brat Alić na suđenje će biti doveden iz zatvora, a

*H=ć= )Eć @==I = FJKžAEč KFE
mlađi iz pritvora. Pljačka vozila “BH Pošte” desila se 3. juna u mjestu Kula, na regionalnom putu Zenica - Babino. Razbojnici su presreli poštansko vozilo i uz prijetnju automatskim puškama odnijeli 40.000 KM namijenjenih za isplatu penzija. Automobil “golf”, kojim je trojka krenula u pljačku, dan ranije ukraden je u Travniku. Na području sela Peševići, nadomak Smetova, pronađen je kofer u kojem su se nalazile ukradene novčanice, ali ne i sav novac. Kradljivci su vreću s novcem pretresli ili, jednostavno, ubacili u kofer da bi ga naknadno sakrili. Zanimljivo je da su pronađene i puške korištene u razbojništvu, i to na širem području sela Sviće, nekoliko kilometara dalje. A. DŽONLIĆ

Početak suđenja za pljačku

Klub “Olympico”: Bilo prisutno 120 gostiju

(Foto: S. Kurtanović)

Pet za sada neidentificiranih osoba s fantomkama na glavama počinilo je razbojništvo u preduzeću “Jadro” u Gornjem Vakufu, odakle su odnijeli veću količinu cigareta, saopćeno je iz Operativnog centra MUP-a Srednjobosanskog kantona. 

F=č== BEH= '=@H'

Gornji Vakuf

Službenici Policijske stanice Bihać izvršili su u petak oko 21.30 sati u ulici Husrefa Redžića raciju u poznatom klubu “Olympico” u Bihaću. Kako nezvanično saznajemo, ovo je bila rutinska kontrola ugostiteljskog objekta koja je trajala otprilike jedan sat. U toku akcije svi

prilazi klubu bili su blokirani, a po završetku pretresa jedan od inspektora uzeo je mikrofon i zahvalio se gostima na strpljenju. Prema podacima iz policijskih izvora, tokom ove preventivno-represivne akcije, koja je trajala od 21.30 do 22.30 sati, u ugostiteljskom prostoru sa 120 gostiju

nisu pronađena narkotička sredstva. Tokom pretresa na podu lokala pronađen je odbačeni nož čiji vlasnik nije identificiran. Od jednog od zaštitara iz agencije DSO oduzet je pištolj “crvena zastava” kalibra devet milimetara sa sedam metaka, budući da zaštitar nije imao urednu

dokumentaciju za posjedovanje ovog vatrenog oružja. Policijska akcija za koju nije precizirano je li izvedena na osnovu dojave ili kao dio planskih aktivnosti prva je racija u jednom bihaćkom ugostiteljskom objektu u posljednjih nekoliko mjeseci. S. K. - M. D.

Razbojnici su ušli u preduzeće, potom fizički savladali četrdesetpetogodišnjeg radnika osiguranja, čiji su inicijali Š. G., a nakon toga ukrali veću količinu cigareta i odvezli se kombijem “mercedes” u pravcu Bugojna. Uviđaj je obavila bugojanska policija.

Nakon objavljenog teksta pod naslovom “Zbog konobarice potezani pištolji” u našoj novini 26. oktobra MUP USK objavio je ispravku svog saopćenja koje su prenijeli brojni

1?E@AJIAEA@C@EKHKCK>AEIAIJ=E?A
portali i dnevne novine. U njemu se konstatira da se ovaj incident dogodio u ulici Generala Izeta Nanića u Bužimu, a ne u krugu benzinske stanice, kako je MUP USK prvobitno objavio. Također se navodi da u ovom incidentu nije učestvovao niko od zaposlenika benzinske stanice “Ljubijankić benz” niti je neko od njih bio povod ovom incidentu. Samir

MUP USK objavio ispravku

Ljubijankić, direktor firme “Ljubijankić S-Comerc”, potvrdio je u pismenom aktu da konobarica spomenuta u tekstu nije zaposlenica ove firme. M. D.

Dvije osobe su povrijeđene, od kojih jedna teže, u saobraćajnoj nesreći koja se prekjučer oko 13 sati dogodila na raskrsnici u Barama kod Srebrenika. Pod još neutvrđenim okolnostima, sudarili su se “škoda fabia” (091-J-101), kojom je upravljao Belmin Bosankić (31) iz Pasaca kod Tuzle, i “golf 2” (466-T-678), za čijim je upravljačem bio Mujo Kadrić (42) iz Tešnja. Od siline udara oba vozila su se okrenula na cesti, sletjela s kolovoza i udarila u betonski zid obližnje dvorišne ograde. Na vozilima je pričinjena

7 IK@=HK FLHEAđAA @LEA I>A

Bare kod Srebrenika

Betonski zid u koji su udarili

velika materijalna šteta, a teške tjelesne povrede zadobila je saputnica iz “golfa” Zuhra J. (41) iz Tešnja, dok je vozač “fabije” Belmin Bosankić prošao s lakšim tjelesnim povredama. Teško povrijeđenoj Zuhri J. prva pomoć je ukazana u Hitnoj službi Doma zdravlja Srebrenik, a potom je prevezena na Odjel ortopedije UKC Tuzla. Uviđaj na licu mjesta obavili su srebrenički policajci, a zbog opasnosti od izbijanja požara na oštećenim vozilima intervenirali su i vatrogasci. O. M.

?H= DHE=

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011. 

%

NESREĆA Na lokalnom putu kod Lukavca

”Ford” na betonskom postolju ograde

Na regionalnom putu Orašje - Bosanski Šamac u naselju Donja Mahala kod Orašja dogodila se saobraćajna nezgoda. Automobil “ford” (A94-K-548) sletio je s ceste u kanal i “pokupio”

)KJ>E =LHšE K ==K
2E?E= EA FH=š= >>K K =BEćK “,=E”
Novi Travnik

Udes kod Orašja

žičanu ogradu od bašte vlasništvo porodice Jakubović. U Kantonalnom MUP-u u Orašju nisu imali informacije o materijalnoj šteti i eventualno povrijeđenim osobama. Ta. B.

Tijelo nastradalog prekriveno dekom pored traktora

Nastradali Tahir Fazlić (65) s dvojicom komšija krenuo u Gnojnicu, odakle je, prijavivši se dobrovoljno, trebao dopremiti građevinski materijal za izgradnju kuće imamu u Dedićima
Na lokalnom makadamskom putu na brdu Ratiš u blizini Gnojnice kod Lukavca prekjučer oko 8.30 sati smrtno je stradao Tahir Fazlić (65) iz Šahmera kod Srebrenika. On se nalazio za upravljačem traktora “fiat” (710-T-350), koji se na blagoj nizbrdici prevrnuo i završio u kanalu pored puta. za kuću mjesnog imama u susjednom naselju Dedići. Kao i nebrojeno puta do sada, dobrovoljno se uključio u akciju na osiguranju građevinskog materijala kako bi pomogao izgradnju kuće, ali, eto, nažalost, na putu prema Gnojnici dogodila se tragedija - ispričao nam je još vidno potreseni Tahirov mlađi brat Fehrat, naglašavajući da je njegov brat bio izuzetno iskusan i vješt vozač traktora, tako da nikome nije jasno kako je moglo doći do ove nesreće.

2CEK FHEE FHALHJ== JH=JH=
Mašina proklizala

Nepoznati muškarac prijavio je preksinoć policiji da je u ugostiteljskom objektu “Dani” u Novom Travniku postavljena bomba koja će ubrzo eksplodirati. Pripadnici Kantonalnog MUP-a izvršili su pregled objekta i ustanovili da je dojava bila lažna. Istraga o ovom događaju je u toku.

Novi Travnik: Lažna dojava

Kako se pretpostavlja, do nesreće je došlo kada je traktor na klizavoj podlozi proklizao i počeo naglo ubrzavati, a u pokušaju da uspori tešku mašinu koja se nekontrolirano kretala na nizbrdici, ali i da izbjegne udar u stražnju stranu traktora svog komšije kojeg je sustigao, skrenuo je udes-

Povrede glave
Tahir Fazlić: Veliki borac za prava penzionera

no, usljed čega je došlo do prevrtanja. Sudeći prema tragovima

,žA== @==I K Š=DAHE=
Među najstarijom populacijom na području srebreničke općine Tahir Fazlić ostat će upamćen kao veliki borac za prava penzionera. Bio je dugogodišnji predsjednik Udruženja penzionera općine Srebrenik. Samo pet dana prije smrti predsjedavao je svečanom sjednicom Udruženja penzionera Srebrenik, kojom je obilježen 25. oktobar, Dan penzionera Federacije BiH. Dženaza tragično stradalom Tahiru Fazliću bit će klanjana u ponedjeljak, 31. oktobra, na mjesnom mezarju u Šahmerima.

na licu mjesta, prilikom skretanja prema ivici šume desnim je točkom nagazio na veći panj skriven u šipražju koji je, kako se pretpostavlja, prouzrokovao prevrtanje traktora. Fazlić je tom prilikom zadobio teške povrede od kojih je preminuo na licu mjesta. - Tog jutra moj brat je zajedno s komšijama Aganom Mujkićem i Agom Ibrahimovićem preko brda Ratiš krenuo za Gnojnicu, odakle su traktorima trebali dopremiti građevinski materijal

S obzirom na činjenicu da su se njegove komšije svojim traktorima kretale ispred njega, ni oni nisu mogli vidjeti šta je tačno prouzrokovalo ovu tragediju. Uviđaj na licu mjesta obavili su dežurni kantonalni tužilac i pripadnici Odjela kriminalističke policije PS Lukavac. Prema naređenju tužioca, tijelo stradalog Fazlića prevezeno je na Odjel patologije UKC-a Tuzla radi obdukcije, a, kako nezvanično saznajemo, zadobio je smrtonosne povrede u predjelu glave i grudnog koša. O. MUJKIĆ

Odžačka policija uhapsila je u subotu oko 18 sati u Domu penzionera konobara Davora S. (50) zbog naročito drskog ponašanja prema go- 

>=H FHEAJE IJ=H?E= E FE?EE
stima i policijskim službenicima koji su intervenirali na poziv više penzionera. Konobar je skupa sa svojim zetom Marinkom R. (22) iz Vrbovačkog Lipika pravio probleme u Domu penzionera, gdje je verbalno napadao starce i fizički im prijetio. Nije poslušao policijske nared-

Dom penzionera u Odžaku

be da prestane s prijetnjama, nego je nastavio s bahatim ponašanjem, zbog čega su ga oni fizički savladali, vezali lisicamaipritvorili. Ta. B.

18

Ponedjeljak 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
MKF „VORTT-INVEST“ Sarajevo Ul. Azize [a}irbegovi} 128 Sarajevo, 30. 07. 2011. godine

oglasi

[IP „Stup~anica“ d.d. u ste~aju ul. H. K. Grada{~evi}a br. 1 71340 Olovo Broj: 43 0 St 049086 07 St, Op}inski sud Zenica. Na osnovu ~l. 101, 102, 103. Zakona o ste~ajnom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br: 29/03 i 32/04), Rje{enja suda sa Skup{tine povjerilaca donesenog na izvje{tajnom ro~i{tu dana 11. 07. 2007. god. i sjednice Odbora povjerilaca odr`ane dana 12. 10. 2011. god. ste~ajni upravnik objavljuje:

JAVNO NADMETANJE
za prodaju stalnih sredstava - vozila za prevoz trupaca, {leperi, ma{ine i oprema, u vlasni{tvu ste~ajnog du`nika [IP „Stup~anica“ d.d. u ste~aju, u prostorijama ste~ajnog du`nika u ul. H. K. Grada{~evi}a br: 1 u Olovu, za dana 16. 11. 2011. god. (srijeda) sa po~etkom u 11.00 sati

A. PREDMET PRODAJE (Popisna lista): Red. Naziv osnovnog sredstva br. 1. Kamion sa hidrauli~nim dizalicom Marka „RENO“ Prikolica „DIEBOLT“ 2. Kamion sa hidrauli~nom dizalicom Marka „MERCEDES“ Prikolica „UTVA“ Kamion sa hidrauli~nom dizalicom Marka „MAN“ Prikolica „BAER“ Kamion sa hidrauli~nom dizalicom Marka „FAP 16 20“ Prikolica „UTVA“ Kamion bez dizalice Marke „FAP 16 20“ Prikolica „UTVA“ Kamion sa ceradom „TEGLJA^“ FAP 16 20 [LEPA „UTVA“ Kamion sa ceradom „TEGLJA^“ FAP 16 20 [LEPA „GORICA“ Kamion {leper TEGLJA^ „FAP 16 20“ [LEPA „GORICA“ Kamion {ticar sa dizalicom „FAP 16 20“ Kamion {ticar sa dizalicom „KAP 16 20“ Kamion {ticar bez dizalice „FAP 16 20“ Kamion {ticar bez dizalice „FAP 16 20“ Kamion {ticar bez dizalice „FAP 16 20“ Kamion {ticar bez dizalice „FAP 16 20“ Kamion sandu~ar sa prikolicom „MERCEDES“ Prikolica „BLUMHARDT“ Invent. broj 92207 92208 Registar oznaka Godina proizvod. 2001. 2001. Prodajna cijena KM 98.360,00

Na osnovu odluke Nadzornog odbora dru{tva „Vortt“ d.o.o. Sarajevo br. OPU601/11 od 08. 06. 2011. godine o postupnom prestanku rada i provo|enju postupka prestanka rada Mikrokreditne fondacije „Vortt-Invest“ i Plana postupnog prestanka Mikrokreditne fondacije „Vortt-Invest“ Sarajevo, od 08. 06. 2011. godine, uprava Mikrokreditne fondacije „Vortt-Invest“ Sarajevo, dana 30. 07. 2011. godine, upu}uje slijede}e OBAVJE[TENJE Ovim obavje{tenjem daje se na znanje svim zainteresovanim pravnim i fizi~kim licima da je u skladu sa odredbama Zakona o Mikrokreditnim organizacijama („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 59/06) i Zakonom o udru`enjima i fondacijama („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 45/02), Nadzorni odbor dru{tva „Vortt“ d.o.o. Sarajevo, kao osniva~ MKF „Vortt-Invest“ Sarajevo, donio odluku o postupnom prestanku rada i provo|enju prestanka rada Mikrokreditne fondacije „Vortt-Invest“ sa sjedi{tem u Sarajevu, ul. Azize [a}irbegovi} 128, upisane u registar mikrokreditnih fondacija pod registarskim brojem 12, Knjiga I Registra, Rje{enjem Federalnog ministarstva pravde br. 04-05-2-831/08 (u daljem tekstu: Mikrokreditna fondacija). Pozivaju se svi du`nci Mikrokreditne fondacije, da izmire svoje obaveze otplate kredita u preuzetim rokovima. Pozivaju se svi povjerioci Mikrokreditne fondacije da prijave svoja potra`ivanja. Obavje{tavaju se du`nici i povjerioci Mikrokreditne fondacije da }e Uprava Mikrokreditne fondacije, sve aktivnosti vezane za prestanak rada Mikrokreditne fondacije okon~ati 31. 12. 2012. godine. UPRAVA Mikrokreditne fondacije MKF „VORTT-INVEST“ direktor Kapi} Mustafa Tel. 033-720-940 033-720-944 061-203-966

Neregistrovan Neregistrovana Ispravno Neregistrovan Neregistrovana Ispravno Neregistrovan Neregistrovana Ispravno Neregistrovan Neregistrovana Ispravno Neregistrovan Neregistrovana Ispravno Neregistrovan Neregistrovana Ispravno Neregistrovan Neregistrovana Ispravno Neregistrovan Neregistrovana Neispravno Neregistrovan Neispravan Neregistrovan Neispravan Neregistrovan Neispravan Neregistrovan Neispravan Neregistrovan Neispravan Neregistrovan Neispravan Neregistrovan Neregistrovana Neispravno Neregistrovan Neispravan Neregistrovan Neispravan Neregistrovan Neispravan Neregistrovan Neispravan Neregistrovana Neispravna Neregistrovana Neispravna Neregistrovana Neispravna Neregistrovana Neispravna Ispravan Ispravna Ispravna

91367 91542

1997. 1987.

49.270,00

3.

91117 91118

1986. 1986.

32.500,00

4.

51117 91544

1989. 1987.

26.500,00

5.

51206 51214

1990. 1987.

19.600,00

6.

51213 91545

1990. 1990.

22.000,00

7.

51097 51169

1984. 1984.

14.600,00

8.

51104 51179 2580 51194 51111 51205 91540 91722

1986. 1987. 1985. 1987. 1987. 1990. 1987. 1989.

10.400,00

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

7.500,00 11.700,00 5.500,00 7.000,00 6.000,00 3.000,00

91593 91594 91272 51116 51210 3333 51189 51220 92005 91543 92489 92225 91052

1988. 1988. 1986. 1989. 1990. 1985. 1987. 1990. 1987. 1987. 1980. -

8.200,00

16. Kamion {ticar bez dizalice „FAP 14 14“ 17. Kamion {ticar bez dizalice „FAP 14 14“ 18. Kamion {ticar bez dizalice „FAP 14 14“ 19. TAM 2001. 20. Prikolica „UTVA“ 21. Prikolica „UTVA“ 22. Prikolica „KALABRESA“ 23. Prikolica „UTVA“ 24. Tokarski stroj „Potisje“ PA-C30 25. Bu{ilica BRB tip 17/81 26. Konzolna dizalica SB 20

2.650,00 2.650,00 2.650,00 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 4.600,00 3.200,00 2.000,00

B. Cijena i na~in prodaje 1. Navedene cijene predstavljaju po~etne prodajne cijene i imovina se ne mo`e prodavati ispod te cijene. 2. Prodaja imovine izvr{it }e se usmenim javnim nadmetanjem. 3. Imovina }e se prodavati pojedina~no po stavkama iz popisne liste po izboru kupca. Svaka stavka iz popisne liste predstavlja jednu cjelinu i svaka stavka se prodaje kao cijelina. 4. Sve navedene cijene su bez PDV-a. Kupac pla}a PDV. C. Uslovi prodaje i rokovi podno{enja Ponuda 1. Usmeno javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan Ponu|a~, koji ispunjava uslove predvi|ene ovim Oglasom. 2. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja zaklju~no sa 14. 11. 2011. godine dostave pismene Ponude sa koli~inom i pojedina~nom cijenom za svaki predmet - stavku iz popisne liste za koju su zainteresirani i u istom roku uplate na ime osiguranja za u~e{}e na javnom nadmetanju iznos od 10% od po~etne prodajne cijene za svaki predmet - stavku za koju su zainteresirani, i to na transakcijski ra~un Prodavca broj: 338 900 220 959 6669 otvoren kod „Unicredit banka“ d.d. filijala Olovo, sa naznakom: „Osiguranje za javno nadmetanje“, s tim da sredstva budu evidentirana na izvodu ste~ajnog du`nika od 14. 11. 2011. godine. Osiguranje za u~e{}e za javno nadmetanje mo`e se uplatiti i pologom na blagajni Prodavca do 14. 11. 2011. godine. Pismeni primjerak Ponude nalazi se u poslovnim prostorijama Prodavca. 3. Ponude sa koli~inom i pojedina~nom cijenom za svaki predmet - stavku, za koju su kupci zainteresirani i dokaz o uplati osiguranja dostaviti putem po{te ili li~no na adresu: „[IP Stup~anica“ d.d. u ste~aju, ul. H.K. Grada{~evi}a br: 1, 71340 Olovo. Zainteresirani kupci koji ne dostave Ponude i ne uplate osiguranje u zadanom roku, nemaju pravo u~estvovati na javnom nadmetanju. 4. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`a}e se dana 16. 11. 2011. godine (srijeda) sa po~etkom u 11.00 sati u poslovnim prostorijama Prodavca u ul. H.K. Grada{~evi}a br. 1 u Olovu, prema redoslijedu iz popisne liste. 5. Ponu|a~ - Kupac, koji je pobjednik na javnom nadmetanju za svaki pojedini predmet - stavku, du`an je uplatiti postignutu cijenu na javnom nadmetanju u roku od 10 dana od dana odr`avanja ro~i{ta za javno nadmetanje umanjenu za upla}eno osiguranje, a u roku od 10 dana od dana uplate kupoprodajne cijene preuzeti kupljeni predmet prodaje. 6. Kupac, pobjednik javnog nadmetanja koji ne uplati kupoprodajnu cijenu postignutu na javnom nadmetanju u zadanom roku, gubi pravo na povrat upla}enog osiguranja, a predmet prodaje }e biti ponu|en drugoplasiranom kupcu. 7. Prodaja se vr{i po na~elu „VI\ENO-KUPLJENO“ i naknadne reklamacije Prodavac ne}e uva`iti. 8. Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju: PDV, ovjere, takse i dr. 9. Sve informacije i objavje{tenja u vezi kupovine i pregleda mogu se dobiti na broj telefon: 032/828-541, mob: 061/308-456, kontakt osoba: Muli} Mustafa, svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u periodu od 31. 10. do 14. 11. 2011. godine.

>EEI

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011. 

'

INVESTICIJE Italijani ulažu u razvoj poljoprivrede u Brezi

Otvara se prodajni centar vrijedan pola miliona KM
Nevladine organizacije Re.Te. i Cesvi implementatori projekta
Zahvaljujući projektu italijanskih nevladinih organizacija Re.Te. iz Torina i Cesvi iz Bergama, u Brezi će uskoro biti otvoren Sabirno-prodajni poljoprivredni centar Behar.
Rahman: Početak rada

Prevent Goražde otvara pogone

Uključiti građane
Riječ je o multisektoralnom projektu “Breza kooperacija i razvoj - podrška lokalnim inicijativama za obnovu i razvoj”, koji je finansiralo Ministarstvo vanjskih poslova Italije, a implementirao konzorcij ovih nevladinih organizacija (NVO). Vrijednost investicije u sektoru poljoprivrede iznosi 451.468,15 KM.Koordinator projekta Enriko Da Via (Enrico) iz NVO Re.Te. istaknuo je da brojni sektori projekta uključuju direktno građane, udruženja i općinske vlasti Breze te da će u centru dvadesetero ljudi s područja općine Breza biti angažirano na prikupljanju i pakovanju voća i povrća u drvene gajbe.

Bit će zaposleno više od 600 radnika
Za desetak dana očekuje se početak rada u novom objektu kompanije Prevent Goražde u Vitkovićima, u čiju je izgradnju i opremanje, prema riječima direktora Harisa Rahmana, investirano više od šest miliona KM. Radovi započeti u julu u završnoj sufazi. Utoku jeinstaliranje opreme za proizvodnju automobilskih presvlaka, na čemu će raditi više od 600 zaposlenih radnika. U kompaniji Prevent ističu izuzetnu saradnju s Kantonalnim ministarstvom privrede,kojeje ovoj,aliiostalim zainteresiranim kompanijama omogućilo da devastiranu i neiskorištenu državnu imovinu dobiju za 1 KM pod uvjetom da su spremni na značajnije investicije i zapošljavanja. Al. B.

Enriko Da Via (u sredini) sa saradnicima ispred Poljoprivrednog centra Behar

- Mislim da je organska proizvodnja budućnost za BiH. Otvorenje Poljoprivrednog centra Behar, na kojem očekujemo ambasadora i načelnika grada Torina, bit će upriličeno za jedan mjesec - kaže Da Via.Lokalni asistent Alen Smajić naglasio je veliki

značaj projekta međunarodne solidarnosti i decentralizirane saradnje, kazavši da će puštanjem u rad Poljoprivrednog centra Behar biti omogućeno da se proizvodi iz doniranih plastenika pakuju i distribuiraju ka većim tržnim centrima, čime bi

se prezentirali proizvodi iz Breze.

Spec
UpravniodborVijećastranih investitoranasvojojredovnoj sjednici jednoglasnom odlukom izabrao je novog predsjednika udruženja BranimiraMuidžu, uglednogprivrednika, generalnog direktora jedne od najuspješnijih i najvećih stranih kompanijaprisutnih uBosni iHercegovini -Tvornice cementa Kakanj d. d. - Heidelberg Cement Grupa.

Veliki značaj
- Projekt podrške lokalnim inicijativama u cilju obnove i razvoja potvrda je zalaganja Italije u vezi s kooperacijom i podrškom bh. civilnom društvu - kaže Smajić. E. A.

20

Ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak 31. oktobar/listopad 2011.

21

5==@AH IA LH=ć= K =JLH
Zdravlje mu nije neposredno ugroženo, kaže kardiolog
da će Sanader naredne sedmice biti spreman za nastavak suđenja. Sanader je u bolnicu prevezen nakon što je na suđenju proglašen nesposobnim za praćenje procesa zbog visokog krvnog pritiska i aritmije srca, a koronografija nije otkrila značajnije suženje krvnih sudova i potrebu za ugradnjom stenta. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, koji je na početku suđenja zbog ratnog profiterstva u petak prevezen u Kliniku za srčane bolesti Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu, danas bi trebao izaći iz bolnice, kada će se obaviti pregled s opterećenjem, izjavio je kardiolog Davor Miličić. On je izrazio očekivanje - Nalazi holtera pokazali su daljnje srčane aritmije pa smo promijenili terapiju zbog čega je potrebna ljekarska kontrola. Zdravlje mu nije neposredno ugroženo. On ima bolesno srce, ali nema neposredne opasnosti od srčanog udara - rekao je nivinarima Miličić te je dodao da su i pregledi pokazali da Sanader ima strukturne promjene i oštećenja na srcu. - Ako se pacijent bude pridržavao terapije, ne vidim razlog da za suđenje ne bude sposoban već naredne sedmice - rekao je Miličić te je dodao da Sanader nema povišen šećer. Nastavak suđenja Sanaderu zakazan je za 3. i 4. novembar. Tereti se zbog ratnog profiterstva, jer je za vrijeme rata 1994. i 1995. godine isposlovao proviziju od 3,61 milion kuna (483.000 eura) od kredita Hypo banke.

Nema opasnosti za praćenje suđenja

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

C>KI

Želite li da imate još jedan Afganistan ili na desetine afganistana, pita El-Asad

) IA >K@A E=L=J ćAJA A
- Historija je drugačija, kao i politika. Sirija je sada centar dešavanja u regionu. Ona je linija rasjeda i, ako se igrate sa zemljištem, izazvat ćete zemljotres - istakao je El-Asad, prenose agencije. Sirijski lider rekao je da bi bilo koji problem u Siriji zapalio cijeli region. - Želite li da imate još jedan Afganistan ili na desetine afganistana? Svaki problem u Siriji zapalio bi cijeli region. Ako je plan da se Sirija podijeli, to znači podjelu cijelog regiona kazao je sirijski predsjednik. El-Asad je rekao da El-Asad: je na “arapŽeljezna sko propesnica ljeće” odgovorio drugačije od drugih, svrgnutih arapskih lidera. - Mi nismo krenuli putem

PORUKE Sirijski predsjednik upozorio Zapad da ne

Sanader prvog dana u sudnici: Ima visok pritisak

Irački premijer Nuri el-Maliki izjavio je da je 615 ljudi uhapšeno tokom akcije čija su meta bili pripadnici bivše vladajuće BAAS partije. Maliki je za državnu televiziju “Irakija TV”rekao da su irački zvaničnici imali razlogada vjeruju da osobe koje su uhapšene, predstavljaju prijetnju po sigurnost, ali nije naveo druge detalje, javlja AP. BAAS partija bila je na vlasti u Iraku tokom vladavine Sadama Huseina, ali je sada zabranjena zakonom. Irački premijer često je optuživao bivše pripadnike te partije da planiraju terorističke napade širom zemlje.

M

0=FšAA č=L= 5=@=LA IJH=A

Sirijski predsjednik Bašar el-Asad upozorio je da bi bilo kakva akcija Zapada protiv njegove zemlje izazvala “zemljotres” koji bi zapalio Bliski istok.

Tvrdoglave vlade
U intervjuu za londonski “Sunday Telegraphu” El-Asad je rekao da će zapadne zemlje “sigurno pojačati pritisak”, ali da se Sirija “u svakom pogledu razlikuje od Egipta, Tunisa, Jemena”.

C>KI

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

!

JA ECH=E AJHAI 
AJ=H **+= -)I=@ = = šJ= ECH=
U komentaru na El-Asadov intervju BBC jučer navodi da je on u pravu kada kaže da je u Siriji situacija drugačija nego u drugim zemljama “arapskog proljeća”. - Tamo postoje sektaška pitanja između sunita i šiita, alavita i Jevreja, ali i etnička pitanja između Kurda i Arapa, a svi se oni tiču susjednih država. Libija je bila manje kompleksna i više etnički homogena. Tu su i drugi problemi, poput susjednog Izraela, prema kojem Sirija ima dugu historiju neprijateljstva. Bilo kakva tvrdoglavih vlada - dodao je on. Prema njegovim riječima, sirijske sigurnosne snage su na početku pobune naroda načinile “mnoge greške”, ali su sada usmjerene samo na teroriste. intervencija Zapada mogla bi izgledati kao neka zavjera za potkopavanje sirijske odlučnosti. Na te karte igra El-Asad i alarme je znatno pojačao. Zapad je itekako svjestan ovih osjetljivih pitanja. S druge strane, ako se stvari budu odvijale onako kako sada izgleda - a to je da se kraj ne nazire Sirija bi se, u svakom slučaju, mogla suočiti sa podjelom i nesigurnosti. To Zapad, a sigurno ni Turska, ne bi željeli vidjeti navodi se u BBC-jevom komentaru. riji život izgubilo više od 3.000 ljudi, većinom civila, u sukobima sa sirijskim snagama sigurnosti. El-Asad je u intervjuu pobunu naroda opisao još kao “borbu između islamizma i panarabizma”. - Protiv Muslimanskog bratstvaborimo seodpedesetih godina i tojošradimo - kazao je sirijski predsjednik.

pomišlja na intervenciju

5EAC E=L= D=I
Više od 63.000 domaćinstava ostalo bez struje u Pensilvaniji, Merilendu i Zapadnoj Virdžiniji

Jaka oluja pogodila sjeveroistok SAD

Njujork jučer: Neobično vrijeme za ovo doba godine

Jaka snježna oluja, rijetkost za ovo doba godine, pogodila je sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država, izazvavši prekid struje, otkazivanje letovaaviona, doknekim oblastima prijeti formiranje snježnog pokrivača od čak 30 centimetara.

- Ovo je snažna oluja za oktobar. Obično ne viđamo ovako duboke i snažne oluje izjavio je meteorolog Pol Voker (Paul Walker). Snježna oluja kreće se od centralne države Pensilvanije preko jugoistočnih država Njujorka i Konektikata na-

kon što je prešla preko Virdžinije, Zapadne Virdžinije i Merilenda. Prema podacima kompanije za elektrodistribuciju, više od 63.000 domaćinstava ostalo je bez struje u Pensilvaniji, Merilendu i Zapadnoj Virdžiniji.

Prema prognozama meteorologa, čak 30 centimetara snijega očekuje se u dijelovima Konektikata i Nju Džersija. Veći dio ovog područja u avgustu je pogodio uragan “Ajrin”, koji je odnio više od 40 života, a milioni domaćinstava su ostali bez struje.

Duga borba
Inače, Ujedinjeni narodi saopćili su da je od početka protesta protiv režima u Si-

Spec
U zemljotresu magnitude od 6,9 stepeni po Rihteru, koji je pogodio jug Perua, povrijeđene su 103 osobe, dok su 134 kuće razorene. Zemljotres se osjetio i u prijestonici Limi, gdje je trajao tridesetak sekundi, i to u seriji umjerenih ljuljajućih pokreta. Uslijedilo je nekoliko naknadnih zemljotresa, od kojih je najveći bio jačine od 5,5 stepeni po Rihteru.

Zemljotres jačine od 4,5 stepeni po Rihterovoj skali, pogodio je jučer istočni dio Turske i izazvao paniku među stanovništvom provincije Van, u kojoj je u potresu prije sedmicu poginulo više od 596 ljudi. Epicentar zemljotresa bio je 28 kilometara istočno od Vana, glavnog grada istoimene provincije, na dubini od 6,6 kilometara, navedeno je na internetskoj stranici Američkog geološkog zavoda. Zemljotres je izazvao paniku među mještanima Vana, koji već danima žive u šatorima nakon što su ostali bez krova nad glavom, javila je agencija AP. 

LE AJHAI KAEHE 6KHIK

Bilans žrtava popeo se na 596 mrtvih

Mještani Vana još su bez krova nad glavom

Broj povrijeđenih u ranijem zemljotresu u Turskoj je 4.150 ljudi, saopćila je jedi-

nica vlade za vanredne situacije. Iz ruševina je izvučeno više od 230 živih lju-

di, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za zatrpanima, prenosi AFP.

Pripadnik saudijske kraljevske porodice povećao je na milion dolara nagradu koju nudi za zarobljavanje svakog izraelskog vojnika koji se može razmijeniti za palestinske zarobljenike. Princ Halid bin Talal, brat milijardera princa Alvalida bin Talala, rekao je u telefonskoj izjavi za saudijsku televiziju “Al-Dalil” da je njegova novčana nagrada odgovor na izraelske prijet- 

EE @=H= = ČK=ŠAA>= EH=AIC LE= AćK EC@A >Až=JE
nje saudijskom šeiku Avadu el-Karaniju, koji je ponudio 100.000 dolara za zarobljavanje jednog izraelskog vojnika, prenosi AP. Saudijske novčane nagrade pojavile su se u vrijeme puštanja na slobodu izraelskog narednika Gilada Šalita, koga je Hamas držao zatvorenog u Gazi više od pet godina, u zamjenu za više od hiljadu zatvorenika kod Izraelaca. Jesam li nešto ukrala, prala novac? Ako sam i bila suvlasnik “Core Medije”, kompanija nikada nije radila s HTV-om, rekla je Dijana Čuljak-Šelebaj u intervjuu za “Večernji list”. Još dok je radila na HRT-u firma “Core Media”, u kojoj je bila suvlasnica, proizvodila je program za konkurentsku televiziju. Čuljak-Šelebaj kaže da se nikoga ne boji i da nigdje neće

Ponuda saudijskog princa

Hrvatska afera “Core Medije”

bježati. - Osjećam se apsolutno čisto. Dođe mi da se sama javim tužiocu Mladenu Bajiću da me ispita - kaže Čuljak-Šelebaj. Supruga Vladimira smatra odgovornim za moguće malverzacije, jer je bio direktor firme. Tvrdi da nema punomoć ni za jedan Šelebajev račun. Prljavo rublje o njemu, kaže Čuljak-Šelebaj, neće iznositi zbog kćerke.

24

Ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
OÈEKIVANI JACK POT ZA 88. KOLO LOTO-a 6/42 OÈEKIVANI JACK POT ZA 88.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42

560.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 87. KOLA LOTO-a 6/42 OD 29.10.2011.godine
DOBITNA KOMBINACIJA 87. KOLA LOTO-a 6/42: 05 08

89.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 87.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OD 29.10.2011.godine

19

23

27

33

U 87. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94.028,00 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.014,00 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.753,50 + J.P. 537.563,10 ) . . . . . . . . . . . . . . .549.316,60 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.052,10 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.402,80 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.805,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 POGODAKA DOBITAKA: 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261,20 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,40 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 9.380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 KM

BROJEVI PO REDOSLIJEDU 23 08 IZVLA^ENJA:

33

19

05

27

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 8 3 9 5 7 DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA: . . . . . . . . . . . . . . . . .4 4 1 8 1 3
UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.231,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.115,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.023,10 + J.P. 86.732,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87.755,10 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.092,40 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 KM 4 BROJA DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540,30 KM 3 BROJA DOBITAKA: 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57,90 KM 2 BROJA DOBITAKA: 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10 KM 1 BROJ DOBITAKA: 1.931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 30.10.2011.god.

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 85. KOLA LOTO-a 6/42 OD 22.10.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM INEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJEKONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 85. KOLO LOTO-a 6/42 OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.884,10 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.178,80 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.357,50 KM

U 85. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.787,60 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45.893,80 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.473,40 + J.P. 511.448,60 ) . . .522.922,00 KM

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 30.10.2011.god.

KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 85.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OD 22.10.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 85.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.001,40 + J.P. 84.455,90 ) . . . . . . 85.457,30 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.005,60 KM

UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.014,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.007,00 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA DOBITAKA: SA 5 POGODAKA DOBITAKA: NEMA . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .688,40 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 563 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,30 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 6.960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60 KM GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6 BROJEVA DOBITAKA: 5 BROJEVA DOBITAKA: 4 BROJA DOBITAKA: NEMA . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142,80 KM 3 BROJA DOBITAKA: 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,10 KM 2 BROJA DOBITAKA: 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,90 KM 1 BROJ DOBITAKA: 1.720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 KM GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 85. KOLO LOTO-a 6/42 JE 29.11.2011.GOD.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 85.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 JE 29.11.2011.GOD.

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 (cijena poruke 0,50 KM + PDV) Igre na sre}u Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore ~etiri dana od prvog idu}eg dana po objavljivanju privremenog izvje{taja.

LUTRIJA

BiH

SARAJEVO

30.10.2011.godine

ISPRAVKA NA KONAÈAN IZVJEŠTAJ IGRE BINGO PLUS OD 21.10.2011. GODINE
STOJI ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 43. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 28.11.2011.god. TREBA ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 42. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 28.11.2011.god.

PRIVATNA I NTERNISTI^KA O RDINACIJA
Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23
T 660-635, 716-200 el.:

Nudi vam:

-kompletan internisti~ki pregled

AB
NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti

-laboratorijska dijagnostika -ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG

Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

25

26

Ponedjeljak 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

EI
M

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

%
Nezadovoljni Teksašanin bacio je Molotovljev koktel na restoran u kojem nije bio zadovoljan uslugom. Neimenovani čovjek dovezao se oko četiri ujutru u “drajv tru” restorana “Taco Bell” u Albaniju i zatražio najveću porciju takosa s mesom. Pošto mu je radnica rekla da mu ne može donijeti narudžbu jer se restoran zatvara, on je, naizgled u šali, rekao da će se vratiti i “preurediti” restoran. Oko pola sata kasnije opet se dovezao i kroz prozor ubacio Molotovljev koktel! Nasreću, niko nije povrijeđen.

Policajci iz američke savezne države Ohajo nisu ni slutili štaih čeka nakraju potjere zaautomobilom koji je prekoračio dozvoljenu brzinu. Nakon što su izmjerili brzinu vozila od 177 kilometara na sat i krenuli da ga zaustave, automobil je ubrzao na 206 kilometara na sat. Potjera je okončana kada su na vozilu probušene gume pomoću bodlji postavljenih na putu. Tek tada ih je sačekalo pravo iznenađenje. Iz automobila je izašla žena u alkoholiziranom stanju koja na sebi nije imala ništa osim patika i tangi.

FLORIDA Lovci i stručnjaci ostali šokirani
Ešli Braun sa sinom nakon drame

M

8=čE?= K J=C==

*>= = HAIJH=

Lovci pored pitona nakon što su ga ubili

2EJ FHCKJ= AA= = I= AE EKJ=
Plijen u utrobi zmije duge pet metara

Sina bacila u naručje susjeda, dok je stariju kćerku spustila pomoću užeta
Odlučila se za prvu soluciju bez obzira koliko opasna bila. S dvomjesečnom bebom i trogodišnjim djetetom Ešli je izjurila na prozor i, savladavši paniku, krenula bacati svoju djecu susjedima. - Obećao sam Ešli da ću ih uhvatiti - rekao je jedan od susjeda. Dvomjesečnog sina hrabra majka bacila je u naručje susjeda, dok je stariju kćerku spustila pomoću užeta. Djeca su prošla bez povreda, ali se povrijedilo dvoje komšija. U požaru je izgorjelo 12 stanova.

*=?E= @A?K H FHH @= ED IF=IE @ Fž=H=

Težak izbor hrabre majke

Nikada nismo vidjeli nešto tako veliko, kaže Skot Hardin
nego odraslog jelena čiji je obim bio veći od jednog metra. I stručnjaci su ostali u šoku kada su vidjeli šta je piton uspio progutati. Zanimljivo je da su lovci uhvatili pitona ubrzo nakon što je ovaj progutao jelena pa je biolozima omogućeno da vide koliki može biti njihov plijen. Skot Hardin (Scott Hardin), koji se bavi egzotičnim životinjama na Floridi, kaže da je ovaj ulov pitona itekako značajan da bi se pomoglo u sprečavanju širenja pitona dalje na sjever Floride. - Ovo je najveća zmija ikada viđena u divljini Floride. Nikada nismo vidjeli nešto tako veliko - dodao je Hardin. Stručnjaci su primijeti-

Kada su ubili ogromnog pitona u jednom američkom nacionalnom parku na Floridi, lovci su ostali šokirani kada su ugledali šta je ta zmija uspjela progutati. Gotovo pet metara dugi piton u nekoliko je minuta progutao ni više ni manje

li sve veći broj ove vrste zmija, tzv. Burmanskog pitona, koji je jedna od prvih vrsta čuvanih u zatočeništvu. Mogu narasti i do sedam metara, a žive oko 25 godina. No, čini se da ih se njihovi vlasnici rješavaju tako da ih puste u divljinu. I to kada primijete da je zmija postala prevelika.

Nakon što je požar izbio u njenoj zgradi u Stoun Mauntinu u Sjedinjenim Državama mlada majka Ešli Braun (Ashley Brown, 23) u sekundi je morala donijeti možda i najtežu životnu odluku. Vatra je zahvatila stanove na nižem spratu, a mladoj majci preostalo je ili da baci dvoje djece s drugog sprata u naručje susjeda koji su bili pod prozorom ili da se nada se da će vatrogasci stići na vrijeme.

Teniser tvrdi da je prevaren 

EF I>@A FHI=LE # HđA@=
Ugrađene web-kamere koje se mogu pratiti putem interneta
Kip slobode proslavio je 125. rođendan. Ova statua je odmah nakon izgradnje postala i ostala simbol useljavanja miliona ljudi u SAD krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Statua je ostala moćni simbol ideala kao što su sloboda, mir, ljudska prava, ukidanje ropstva, demokratija. Povodom godišnjice Kip slobode dobio je modernu tehnološku opremu - pet web-kamera koje će omogućiti posjetiocima da razgledaju njujoršku luku i pročitaju tekst ispisan u knjizi koju statua “drži” u rukama te da promatraju ljude u podnožju spomenika. Pomoću kamerakorisnici internetaširom svijeta moći će, također, uživati u panorami u rasponu od 180 stepeni. Nakon proslave rođendana spomenik će biti zatvoren za javnost na jednu godinu radi restauriranja i rekonstrukcije stepeništa, liftova i mehaničkih sistema. Inače, vjetar brzine 50 milja na sat naginje kip za 7,62 centimetra, a baklju za 12,70 centimetara. Kip je visok 46 metara bez postolja, a sam vrh nalazi se na visini od 93 metra iznad zemlje. Statua je teška 205 tona.

Simbol demokratije

Beker i Kersenberg: Vjenčali se u Sent Moricu

Teniska legenda Boris Beker (Becker) 2009. godine oženio se holandskom manekenkom na luksuznom vjenčanju u švicarskom skijalištu Sent Moric, ali i dalje odbija platiti svećenika koji ga je vjenčao. Beker i Lili Kersenberg (Lilly Kerssenberg) vjenčao je lokalni svećenik, a račun za njegovu uslugu iznosi 9.600 švicarskih franaka. Beker kaže da su mu željeli

*AAH AćA @= F=JE LAč=A ILAćAEK

naplatiti više nego što je prava cijena vjerskog obreda vjenčanja i ne namjerava popustiti. - To, inače, košta pet puta manje. Neću da platim - rekao je Beker. Iz lokalne crkve tvrde da je to istina samo u slučajevima kad se par vjenča u crkvi, a kada pošalju svećenika “na teren”, naplaćuju više. Slučaj je stigao pred sud i uskoro će biti donesena presuda.

28

Ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

KJKH=

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

'

Kruz uskoro ponovo u Sarajevu

KAMERNI TEATAR Poetska večer Abdulaha Sidrana

2KIJE I= @= FAE= E FK>E= >K@K =A@
Htio sam da se osjeti kako imam potpuno kritički stav prema promocijama i proizvodnji lažnih vrijednosti, rekao je veliki pjesnik

Scena Kamernog teatra 55 u Sarajevu preksinoć je odisala toplinom iskrenih riječi protkanih kroz poeziju jednog od najvećih bh. pjesnika Abdulaha Sidrana. Uz Sidrana, stihove o porodici, domovini, druženjima, svakodnevici... koji oplemenjuju dušu čitao je i bh. glumac Mirsad Tuka. ”Otkup sirovekože”,“Slijepac pjeva svome gradu”, “Ženska pjesma”, “Zašto tone Venecija”, “Mora”... samo su neki od naslova pjesama koje je preksinoć brojna publika s oduševljenjem slušala. 

KčAH IE=A I?AA E DAEFJAH=
Sarajevske produkcijske kuće “Deblokada”i“Pro.ba”, koje su uz Italijane koproducenti filma “Venuto al mondo” reditelja Serđa Kastelita (Sergio Castellitto), užurbano pripremaju teren za ponovni dolazak filmske ekipe i slavne oskarovke Penelope Kruz (Cruz). Naime, jučer je na izletištu Vrelo Bosne neko vrijeme bio zabranjen pristup šetačima, jer su iz helikoptera snimane pasažne scene u koj-

Nastavak realizacije “Venuto al mondo”

Drugačiji doživljaj
- Sigurno je da je doživljaj bitno drugačiji kad autor sam govori svoje stihove. Ja govorim iz glave, sve što sam napisao znam napamet, a, ako me neko lijepo žensko iz publike dekoncentriše, onda povirnem u knjigu - govori kroz smijeh Sidran i dodaje da su glumci profesionalci koji odlično rade svojposao, ali autor je dublje u toj materiji i on svoju poeziju govori s više os-

ima nije bilo glumaca. Identična snimanja obavljena su u Italiji i Hrvatskoj. Planirano je da ekipa filma “Venuto al mondo” u bh. prijestonicu ponovo dođe 5. novembra radi nastavka njegovog snimanja. Međutim, pošto smo od holivudske dive navikli na neočekivano, ne bi nas iznenadilo kada bi španska ljepotica došla dan-dva ranije, kao što je bio slučaj i s njenim prvim dolaskom u glavnigradBiH. M. Ču.

Tuka i Sidran: Naizmjenično govorili stihove

(Foto: M: Kadrić)

jećajnosti i razumijevanja. Ističe da se, na neki način, dok autor sam recitira ono što je napisao, predočima publike obnavlja stvaralački proces. - Meni je bilo važno da izbjegnemo sve ono što je postalo naneki načinružno umnoštvu

Klasična poetska večer, ona koja podsjeća na Sarajevo otprije 50 godina, okupila je brojne Sidranove prijatelje i istinske poštovaoce njegove pisane riječi. U pauzama između pjesama Sidran je opisivao proaktuelnih događanja, promocija ovoga, promocija onoga...

2@IAć=A = IJ=H 5=H=AL

ces nastajanja stihova, uz simpatične dosjetke koje su mamile osmijehe kod prisutnih. Kako bi doživljaj bio cjelovit, u pozadini na velikom bijelom platnu smjenjivale su se fotografije iz pjesnikovog privatnog albuma. bilo kritičara niti nekog tog govorenja koje je često isprazno, pustio sam da poezija, pjesnik i publika budu zajedno sat ipo i mislim daje bilo dobro - zaključuje Sidran. Sejo Pitić, Sidranov prijatelj iz djetinjstva, preksinoć je, svirajući na gitari, otpjevao nekoliko starih izvornih bh. pjesama. M. ČUSTOVIĆ

Kritički stav
Više su se izgubili kriteriji. Nekad su se promovirala samo značajna izdanja. Htio sam da se osjeti kako imam potpuno kritički stav prema tom mnoštvu promocija i proizvodnji lažnih vrijednosti. Vidjeli ste da nije

Pitić je izveo nekoliko izvornih pjesama

7H FAIE 5=EH 6=DEHLEć JLHA= Ež>= ’9A?A’
Donjovakufski pjesnik Samir Tahirović umro je u subotu iznenadau 40.godini. Dženaza Tahiroviću klanjana je jučer ispred Duzića džamije, a ukopan je u haremu Bijeli u rodnom Donjem Vakufu. Pisao je pjesme i pripovijetke, a između ostalih djela objavio je “Kako se kalio narod”, “Bilo jednom”, “Promjene”, “Kuća na četiri noge”... Njegove pripovijetke našle su se u “Antologiji savremene bošnjačke pripovijetke”, u izdanju Kulturnog centra Bošnjaka u Makedoniji, a u “Antologiji svjetske poezije” objavljene su četiri Tahirovićeve pjesme. Kako je to čest običaj kod nas, iako iznimno talentiran, bio je poznatiji u svijetu nego u svojoj zemlji. Književnik i hroničar, profesor Viktor Dundović U sarajevskoj galeriji “BlackBOX” otvorena je izložba “Welcome” italijanskog umjetnikaFederika Lanara (Federico). Ova izložba je omaž gradu Sarajevu. U isto vrijeme slavi fascinantni karakterove urbane sredine koja je svijet u malom, mikrokosmos u kojem je mogućevidjeti mnogeizazove i složenosti koje postoje u vanjskome svijetu. Suživot i

U subotu u Donjem Vakufu

Galerija “BlackBOX” u Sarajevu

raznolikost obilježja su ove gradskestvarnosti, istokaošto su osvajanja kroz povijest okarakterizirala ovo mjesto. - Naslov izložbe “Welcome” (Dobro došli) odnosi se na sposobnost da se prihvati i ugosti, ali, također, i na jedan suptilniji način, na jedan formalan izraz koji nam služi kao štit za odbranu - kazao je Lanaro. M. Ču.

Tahirović: Prerana smrt

svojevremeno je napisao da Tahirović “promišlja duboko, beskrajnom dušom, bistrim umom i širokim srcem”. Radio je na Radiju Donji Vakuf, a sarađivao je s brojnim časopisima, uključujući i mostarski “Most”, koji je uređivao našpoznati književnik, rahmetliAlijaKebo. I. SKEHO

S otvorenja izložbe: Brojni posjetioci

30

Ponedjeljak 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

31

FILM

!
Kanalis o Džordžu Kluniju

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011. 

AJ IAJ

"

MUZIKA

SUĐENJE Svjedok odbrane doktor Paul Vajt tvrdi 

AHE = =đEEč=H
Džim Keri(Jim Carrey) glumit će u ostvarenju “Burt Wonderston” o obračunu uličnih zabavljača u Las Vegasu. Keri će tumačiti ulogu uličnog mađioničara čiji su trikovi na ivici opasnosti, a Stiv Karel (Steve Carell) njegovog protivnika, koji se povukao iz magije, ali se vraća da bi porazio Kerija.

Advokati doktora Konrada Mareja (Conrad Murray), osumnjičenog da je nesavjesno liječio Majkla Džeksona (Michael Jackson) i time uzrokovao njegovu smrt, 

= ,žAI IA I= JHL=
Sudija smatra da proces ipak neće biti gotov do kraja sedmice
dočekali su svoj trenutak. Pred sud su izveli svog krunskog stručnog svjedoka, doktora Paula Vajta (White). Ovaj anesteziolog i stručnjak za “propofol” iznio je zanimljivu pretpostavku, da je Džekson sam kriv za svoju smrt. On tvrdi da je pokojni pjevač sam sebi dao injekciju “propofola” nakon što je

Kanalis: Voli kamere i fotoobjektiv

Gostujuća uloga za Marfija
Edi Marfi (Eddie Murphy) isključio je mogućnost povratka na veliko platno za četvrti nastavak filma “Policajac s Beverli Hilsa”, ali tvrdi da je ova franšiza daleko od gotove i da se u TV seriji planira pojaviti u gostujućoj ulozi. -Napravio bih pilot-epizodu, malo se pojavljivao tu i tamo - izjavio je za novi broj magazina “Rolling Stone”.

1=E I @I = J=? E ćAH=
nikom Džordžom Klunijem (George Clooney). Na upit o njihovom odnosu, rekla je da je to bio odnos oca i kćerke. Iako je nakon prekida izjavila kako mu je, zapravo, bila otirač, u intervjuu je ipak imala i riječi hvaleo čovjekukojije,kako jeposlije rekla, jedan od najboljih ljudi koje je upoznala. Inače, njegovi prijatelji nazvali su je medijskom kučkom, koja iznad svega voli pažnju kamera i fotoobjektiva.

Doktor Vajt: Stručnjak za “propofol”

Džekson: Uzeo još jedan sedativ “lorazepam”

prestalo djelovanje prve doze, koju mu je dao Marej. Također smatra da je Majkl uzeo još jedan sedativ “lorazepam” te da je kombinacija tih lijekova imala smrtonosne posljedice. Prošle sedmice drugi stručni svjedok, doktor Stiv Šefer (Steve Shafer) dao je izjavu koja proturječi izlaganju doktora Vajta. Šefer tvrdi da Džekson nikako nije mogao sam sebi dati injekciju, jer je bio umoran i omamljen od brojnih lijekova koje je primio. Vajt i Šefer radili su zajedno 30 godina, ali ipak imaju potpuno različito mišljenje o tome šta se događalo te noći kada je umro Majkl Džekson. Vajtovo izlaganje dovelo je, navodno, do promjena u rasporedu suđenja. Sudija je izjavio kako se boji da suđenje ipak neće biti gotovo do kraja sedmice, kako se predviđalo.

M

Klum: Manekenka za “Piers Morgan Tonight”

2HEL=čIJ = FHLE FCA@
Hajdi Klum (Heidi) i njen suprug, pjevač Sil (Seal) sreli su se prvi put u predvorju hotela u Njujorku, a manekenka je otkrila za CNN da su odmah osjetili magnetnu privlačnost. Prelijepa manekenka otkrila je za “Piers Morgan Tonight” i kako ju je pjevač romantično zaprosio. Vjerovali ili ne, on je naredio da izgrade poznati eskimski iglo na kanadskim planinama i tamo ju je doveo

Između Hajdi i supruga Sila

helikopterom. - Kada smo sletjeli, oko nas nije bilo ničega. Uzeo je gitaru, zapjevao mi i kleknuo ispred mene - otkrila je Klum, dodavši da je iglo imao krevet s jastucima, dekama, svijećama.

Bono Voks priznao

M

Na policama italijanskih knjižara odnedavno stoji knjiga “Questo Amore”, u kojoj se našao i intervju s Elizabetom Kanalis (Elisabetta Canalis). Ljepotica je u junu ove godine prekinula vezu s holivudskim zavod-

Prema pisanju “Vulturea”, “Fox” planira snimiti još dva nastavka “Dana nezavisnosti”, hit-filma iz 1996. godine. Nikoga nije iznenadila vijest o snimanju novih nastavaka, a jedini koji se tome ispriječio upravo je Vil Smit, tačnije visoki iznos njegovog honorara.

M

”,= A=LEIIJE” >A 5EJ=

U dirljivom spotu za posljednji singl “We All Go Back To Where We Belong” grupe R.E.M. pojavljuje se glumica Kirsten Danst (Dunst). Spot su režirali frontmen i pjevač Majkl Stajp (Michael Stipe) i Dominik Dedžozef (Dominic DeJoseph). U crno-bijelom spotu neće se vidjeti nijedan od članova banda koji se nedavno raspao, fanovi će jedino moći vidjeti lijepu glumicu, koja sluša posljednju pjesmu grupe i pokušava prigušiti smijeh. U drugoj, vrlo sličnoj verziji spota, glumi pjesnik Džon Giorno (John). R.E.M. nije šokirao samo muzički svijet i industriju kada je prošlog mjeseca objavio da nakon 19 godina karijere prestaje s radom. Danst: Ljepotica u dirljivom performansu

7 FIA@A IFJK CHKFA 4-
U2: Blizu ruba bitnosti

Glumica Kirsten Danst

Bono Voks (Vox) priznao je da se njegova grupa U2 u posljednjih nekoliko godina bori sa proizvodnjom hitova, pogotovo na posljednjem albumu “No Line On The Horizon” s obzirom na to da se prvi singl “Get On Your Boots” nije plasirao u Top 10 na ljestvicama, dok ostali nisu dospjeli ni u prvih 20. - Na granici smo nebitnosti u posljednjih 20 godi-

7 IA >HE I= FHEL@ DEJL=

na, izbjegli smo, sagnuli se, zaronili. Napravili smo neke odlične stvari, nadam se, tokom vremena, ali i pokoji potpuni fijasko. Ali, u ovom sam trenutku siguran da smo vrlo blizu ruba bitnosti. Ostaje pitanje možemo li svirati za male zvučnike, klubove i domove u kojima ljudi žive, a moramo to ponovo napraviti ako želimo preživjeti - ispričao je Bono.

M

)@A J=== ?AHJA

Britanska soul diva Adel (Adele) prisiljena je otkazati sve zakazane nastupe i javna pojavljivanja do kraja 2011. godine. Pjevačica će ipak morati na operaciju zbog stalnih problema s glasom i neće biti u mogućnosti nastupati do kraja godine. Datumi koncerata, koji su već jednom prolongirani, sada su u potpunosti otkazani, a kupcima ulaznica osiguran je povrat novca.

HOFENHAJM

RUKOMET

AUTO-MOTO

Salihovi} im postao preskup

Po~ela operacija „Kipar“

Testirali smo Hyundai Elantru

EURO 2012

Ibi{evi} u akciji protiv Rumunije: Tata koji nemilosrdno trese mre`e u Njema~koj

Na{i bombarderi prijete Portugalu

34

Ponedjeljak 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, D.D. za osiguranje „VGT“ Visoko objavljuje:

OBAVJE[TENJE
Raskida se Ugovor o zastupanju u poslovima osiguranja broj. 01-598/09 od dana 10. 11. 2009. godine i Aneks na ugovor o zastupanju u poslovima osiguranja broj: 01622/09 od dana 16. 12. 2009. godine sa Dru{tvom za zastupanje u osiguranju „SOLUTION“ d.o.o. Sarajevo, ul. Fetaha Be}irbegovi}a 8C, ID: 4201496390008 zastupano po direktoru Obho|a{ Berini, upisanoj u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod rednim brojem ZO 289. Raskid ugovora je stupio na snagu 06. 10. 2011. godine. D.D. za osiguranje „VGT“ Visoko

IFHJ

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

!#

RUKOMET Dragan Marković jučer u Sarajevu okupio reprezentativce BiH

,LEA L=EJAJA FIJ=LA
Ne bježim od odgovornosti, našu selekciju čine igrači iz Bundeslige i Asobala i oni ne smiju biti alibi za neuspjeh, kaže novi selektor Mukotrpan rad
Marković se od samog starta susreće sa povredama. Posebno će biti deficitaran na desnom krilu, jer su povrijeđeni Deni Velić i Faruk Vražalić. - Faruk se povrijedio protiv Lovćena i to je veliki hendikep, jer ga smatram ekstrakvalitetnim krilom, koji je u mojim planovima zauzimao mjesto u prvom sastavu. Ipak, vidjet ćemo hoće li moći igrati i ko će ga zamijeniti. kada će ko igrati, zavisi od trenutka, forme, raspoloženja... - dodaje Marković.

Dragan Marković odradio je prvi trening s rukometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine nakon jučerašnjeg okupljanja naših najboljih igrača u Sarajevu. Tako je simbolično, nakon jedne godine, prekinuta agonija u kojoj se bh. reprezentativni rukomet nalazio. Naime, 31. oktobra 2010. godine, nakon remija sa Makedonijom u Skenderiji (28:28), sve je krenulo po zlu, jer je selekcija Vojislava Rađe pukla po šavovima, zapletena u koloplet ogovoranja, optužbi, nepovjerenja... Rasulo koje je nastalo i trajalo bezobrazno dugo, zamijenjeno je prijatnom atmosferom u sarajevskoj bazi. Dragan Marković, od samog starta prijateljski raspoložen prema svim svojim pulenima, bio je decidan: - Shvatam igrače koji, nakon mukotrpnog rada i igranja po Evropi, dođu malo kući. Svi se oni ne prazne samo fizički nego i emotivno, veliki je pritisak na njima, ali se neke stvari moraju poštovati.

2H>A = @AI HEK

Marković s igračima: Operacija Kipar

(Foto: M. Kadrić)

Neću da ulazim u to šta je bilo prije, neću izigravati policajca niti se baviti stvarima koje su se ticale mog prethodnika, ali igrači mo-

Prvi susret pretkvalifikacija BiH igra 2. novembra na Kipru, a zatim slijedi revanš 5. novembra u Goraždu. U januaru

4=IFHA@ FHAJL=EBE=?E=

je na programu dvomeč s Grčkom. Pobjednik grupe plasirat će se u baraž za Svjetsko prvenstvo u Španiji 2013.

raju znati da, kada dođu na okupljanje reprezentacije, predstavljaju državu, sport kojim se bave, svoju porodicu te, na kraju, sami sebe. Moraju shvatiti da ih očekuje mukotrpan rad - kazao je Marković, aludirajući na problem prethodnog selektora, koji nije imao dobar odnos sa trojicom igrača iz okosnice tima Muhamedom Toromanovićem, Mirsadom Terzićem i Dami-

Mnoge ljubitelje rukometa i sporta u BiH uopće žarko zanima šta će biti sa jednim od najboljih golmana Evrope Danijelom Šarićem, koji je ovog puta izostavljen sa spiska. - Moj veliki prijatelj Senjanin Maglajlija odradio je veliki dio posla tokom perioda dok nismo

Š=HEć FHAI=čA EF=H

U srijedu na Kipru
Novi selektor BiH nema mnogo vremena na raspolaganju, reprezentacija već u srijedu igra prvi meč kvalifikacija na Kipru. - Ne treba mnogo govoriti o tome da smo favoriti. Nikada ne bježim od odgovornosti niti se bojim reći istinu. Imamo izuzetno kvalitetnu reprezentaciju, praktično dva kvalitetna tima, u kojima okosnicu čine igrači iz Bundeslige i Asobala. Kvalitet igrača ne smije biti alibi za eventualni neuspjeh - optimista je Marković. A. ČULIĆ

imali selektora, obavivši mnoštvo razgovora s igračima. Kazao mi je da je pričao sa Šarićem, dok su mi drugi prenijeli kako on ne želi igrati. Poslije sam i sam nazvao Danijela, koji je samo zamolio da preskoči prve utakmice s Kiprom te da će nakon toga apsolutno biti na dispoziciji. osjećati dobro i koja je preduvjet da bi se napravilo nešto. Igrač na klupi podjednako se treba radovati svakom golu kao i onaj u igri. Moramo biti kao porodica, a

rom Doborcem. - Ja sa sve trojicom imam veoma blizak odnos, mogu reći prijateljski. Moj prvi cilj je da vratim dobru atmosferu, u kojoj će se svaki igrač

2>A@= = &% @==
U derbi-susretu rukometnog prvenstva Mađarske Pik Seged savladao je ekipu Vesprema sa 24:23. Kuriozitet je da je ovo prva pobjeda Segeda nad najvećim rivalom nakon 1.287 dana. Inače, član stručnog štaba Pik Segeda je Bosanac Haris Porobić, bivši golman zavidovićke Krivaje, koji već 20 godina živi iradiuMađarskoj. I. I.

Osmo kolo Premijer lige BiH za rukometaše

Maglaj - Gradačac 24:32 Dvorana u Maglaju. Gledalaca: 450. Sudije: Eldan Hurić (Goražde) i Goran Smajlović (Sarajevo). Sedmerci: Maglaj 5 (2), Gradačac 4 (4). Isključenja: Maglaj 4 minute, Gradačac 10 minuta. Rezultat: Maglaj - Gradačac 24:32 (11:18) MAGLAJ: A. Bradarić (2 odbrane), Mutapčić (5 odbrana), Ridžal, Bajrić, N. Bradarić, Đurić 1, Kujrić 2, Mehinović 7, Mehinagić 1, K. Bradarić, Brčaninović 1, Avdić 3, Stojanović 6, Brđanović 2, Ćušković 1, Bjelobrković. Trener: Amir Hajrulahović. GRADAČAC: Stojanović (13 odbrana), Radulović (2 odbrane), Trakić, Osmanović 2, Šahdanović, Duraković, Hrnjić, Šijaković 8, Ilić 3, Ignjić 5, Kadić, Stojanović, Doborac 7, Isić 1, Marković 5, Sarajlić 1, Džinović. Trener: Mehmed Doborac. N. B.

GRAČANICA: Ahmetašević, Mehanović, Salkić 8, Kamarić 3, Buljugija 2, Alibegović 1, Saračević 1, Sumbić 4, Osmanhodžić 1, E. Šaković (1 odbrana), Kovačević, M. Ferhatbegović 6, Mulahalilović (15 odbrana i 2 sedmerca), Zahirović 1. Trener: Jasmin Mrkonja. KRIVAJA:Hadžihasić (22 odbrane, 1 sedmerac), Muratović, N. Bašić 3, Šantić 2, H. Bašić, Avdić 6, Abdurahmanović, Sinanović, Tursić, Omerović 10, E. Đerzić, Alić 2, Čamdžić 1, Taletović, Huskić, Purić 8. Trener: Adnan Bašić. H. Č.

njić 6, Beljić 2, Kuzman. Trener: AleksandarDugić. I. I.

Tabela
Rezultati 8. kola: Goražde - Bosna Prevent 28:20, Vogošća - Konjuh 25:32, Zrinjski - Čelik 31:32, Prijedor - Leotar 29:21, Maglaj - Gradačac 24:32, Derventa - Sloga 36:37, Gračanica - Krivaja 27:32. Parovi 9. kola (16. novembar): Krivaja Goražde, Sloga - Gračanica, Čelik - Derventa, Gradačac - Zrinjski, Leotar - Maglaj, Konjuh - Prijedor, Bosna - Vogošća. 1. Sloga 2. Čelik 3. Goražde 4. Krivaja 5. Gradačac 6. Zrinjski 7. Konjuh 8. Derventa 9. Bosna 10. Gračanica 11. Maglaj 12. Leotar 13. Prijedor 14. Vogošća 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 5 5 5 5 4 4 4 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7 262:216 282:237 228:199 243:218 245:212 243:221 233:220 243:252 230:253 237:247 202:221 204:240 231:282 201:258 21 21 16 16 15 15 13 13 12 7 6 6 3 1

Prijedor - Leotar 29:21 dvorana Mladost. Gledalaca: Sportska
300. Sudije: Igor Ranilović (Kozarska Dubica) i Aleksandar Vrhovac (Banja Luka). Sedmerci: Prijedor 4 (4), Leotar 4 (4), Isključenja: Prijedor 4, Leotar 10 minuta. Konačan rezultat: Prijedor Leotar 29:21 (14:11). PRIJEDOR: Čutura (14 odbrana), Goronja, Bezbradica 3, Grahovac 2, Radulović 14, Zgonjanin, Hercegovac 1, Mijatović 1, Vranješ4, Kondić, Selimbegović, Unčanin 4, Kaurin. Trener: Marinko Torbica. LEOTAR:Jokanović (9 odbrana), Gugolj, Knežević, Misita 4, Komnenović, Koračević 4, D. Žarković, V. Žarković, Fržović, Pekić 3, Pedić 6, Davidović 2 i Crkvenjaš1.Trener:MilankoSavčić. V. V.

Rezultati 7. kola: Knežopoljka - Živinice 34:33, Jedinstvo - Borac 20:26, Hrasnica - Lokomotiva 41:46, Zrinjski - Katarina 26:24, Ljubuški Hum Mira 19:23, Goražde Ilidža 21:25. Poredak: Mira 21, Borac 18, Katarina 15, Zrinjski 15, Ilidža 13, Ljubuški 11...

2*E0 = HKAJ=šE?A

Derventa - Sloga 36:37dvorana u Derventi. GledalaSportska
ca: 500. Sudije: Predrag Dejanović i Elvis Marčetić (Prijedor). Delegat: Pero Marić (Mostar). Sedmerci: Derventa 8 (5), Sloga 4 (4). Isključenja: Derventa 10, Sloga 18 minuta. Rezultat: Derventa - Sloga 36:37 (14:19). DERVENTA: Blagovčanin, Marić, Gavrić 7, Sibinčić 1, Todorić 1, Puljizović 2, Zemunović, Škrga 7, Simidžija, Mičanović, Zekić 8, Bjelić, Madžarević, Marčeta 10, Lazarević. Trener: Zoran Petričević. SLOGA: Dejanović, Škorić 5, Memišević, Vukičević 8, Bibić, Pijetlović, Antonović 11, Stanković 4, Pavlov, Mitrović, Đurić, Panić, Stojanović 1, Ma-

Gračanica - Krivaja 27:32 Luke u Gračanici. Gledalaca: Dvorana
500. Sudije: Ante Knezović (Buna) i Robert Zovko (Mostar). Delegat: Milan Đurašinović (Prijedor). Sedmerci: Gračanica: 1 (0), Krivaja: 3 (1). Isključenja: Gračanica 4 minute, Krivaja 2 minute. Rezultat: Gračanica - Krivaja 27:32 (11:17).

Vogošća - Konjuh 25:32“Amel Bećković”u Vogošći. Dvorana
Gledalaca: 100. Sudije: Žarko Hrstić i Mario Primorac (Ljubuški). Sedmerci: Vogošća 2 (1), Konjuh 1 (1). Isključenja: Vogošća 4, Konjuh 8 minuta. VOGOŠĆA:Omerović (6 odbrana),

Hadžić (8 odbrana), Mešević, Zilkić, Karić 1, Kršo 1, Mimić 4, Šahinović 1, Ljuca 6, Orhan 5, Dedić 6, Đozo 2, Barlov, Rujanac. Trener: Zdenko Antović. KONJUH: Kamberović (8 odbrana), Hadžiomerović 2, Husić 3, Muhić 1, Aljić, Memić 2, Suhonjić 3, Šarić, Zildžić 5, Smajić 8, Begić 6, Tufegdžić 2, Veselčić. Trener:NikolaMarković. I. Š.

!$

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

!%

Gradnja zdanja u Ljvovu koštala je 85 miliona eura

Spektakularnim vatrometom u Ljvovu otvoren je posljednji od četiri stadiona u Ukrajini koji će ugostiti mečeve Evropskog prvenstva 2012. godine u fudbalu. Radovi na zdanju na kojem će biti igrani mečevi grupe B Eura, a koji će, vjerovatno, potom koristiti lokalni tim Karpati, počeli su prije tri godine. Kapacitet stadiona je 35.000 mjesta, a troškovi gradnje iznosili su 85 miliona eura. U ceremoniji otvorenja učestvovalo je više od 2.000 volontera, glumaca, plesača, akrobata i pjevača, uklju-

5FAJ= K LLK

Otvoreni novi stadioni za Euro 2012.

,žA HAšAJ= HAžA FHH=@EE E 1>EšALEć E EIELEć
Asistencija Miralema Pjanića za Romu protiv Milana
Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić danas će objaviti imena igrača koji će nam u utakmicama baraža protiv Portugala, 11. i 15. novembra, pokušati osigurati nastup na Evropskom prvenstvu 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Uoči objave spiska Sušić ima razloga za optimizam. Istina, Pape još od Francuske razbija glavu kako će, u odsustvu povrijeđenog Mensura Mujdže te suspendiranih Saše Papca i Borisa Pandže, sastaviti zadnju liniju za prvi meč u BiH, ali s druge strane, nastupi naših ofanzivaca u njihovim klubovima govore da će i portugalski selektor Paolo Bento utrošiti dosta vremena na razmišljanje o svojoj odbrani. Portugal ima Kristijana Ronalda i Nanija, ali ne može se reći da ni mi nemamo oružja za borbu. jazni zbog drugog napadača. Vedad Ibišević tek se bio oporavio odpovrede, štose moglo vidjeti na njegovim prilično blijedim nastupima. Vedo se, međutim, ekspresno vraća u formu. Od tada je odigrao dvije utakmice za Hofenhajm i postigao dva gola.
Ibišević slavi gol u Gelzenkirhenu: Dva pogotka u dvije utakmice

REPREZENTACIJA Sjajna forma naših ofanzivaca uoči današnje objave spiska Safeta Sušića

čujući Ruslanu, pobjednicu Eurosonga 2004., te američku zvijezdu Anastaziju (Anastacia). U drugoj državi suorganizatoru Eura Poljskoj također je otvoren novi stadion Mijejski (kapacitet od 42.771) u Vroclavu, na kojem je domaća ekipa Slaska već igrala i savladala Legiju iz Gdanjska sa 1:0. Evropsko prvenstvo 2012. bit će igrano u osam gradova. Pored Ljvova i Vroclava, najbolje evropske reprezentacije ugostit će Gdanjsk, Varšava i Poznanj (Poljska), odnosno Kijev, Harkov i Donjeck (Ukrajina).

Igra stalno
Miralem Pjanić se veoma dobro snašao u Romi. U svom bilansu još nema postignutih golova, ali igra od početka i ima dvije asistencije, od kojih je jednu zabilježio u subotu u derbiju protiv Milana. - Milan je zasluženo pobijedio. Osvetio nam se nedostatak koncentracije u pojedinim dijelovima utakmice. Ipak, zadovoljan sam i sretan, jer imam važnu ulogu u ekipi. Nadam se da ću uskoro postići i prvi gol - kaže Pjanić. Sezona Zvjezdana Misimovića traje još od proljeća, a za to vrijeme ne može se pohvaliti čestim nastupima. Doduše, naš veznjak odigrao je 21 utakmicu, ali je od toga počeo tek sedam, uz tri postignuta gola. Jedan od njih postigao je jučer, pridruživši se Džeki i Ibiševiću. Misimović je načeo mrežu Toma iz Tomska u 2:0 pobjedi njegovog DinamaizMoskve. M. T.

Stoper Mančester junajteda Rio Ferdinand razmišlja da napusti reprezentaciju Engleske, objavio je jučer “Mirror”. Ferdinand u posljednje vrijeme gubi mjesto prvotimca reprezentacije, a ako bi je odlučio napustiti, mogao bi se posvetiti klubu, u kojem, također, ima problema. (M. T.)

M

4E .AH@E=@ =FKšJ= -CAIK

4đAA IE= >E E A IJH=š= JEL=?E=
Zbog poroda sam spavao samo nekoliko sati, ali sam bio pun adrenalina da nešto napravim Džeko je mašina za golove
ri nam Ibišević. Kao uzoran muž, Vedo je bio prisutan kada je njegova supruga Zerina bila u sali za porođaje. Njegovi saigrači otišli su u Gelzenkirhen bez njega. - Bio sam sve vrijeme tu. Strepio sam da nešto ne pođe po zlu, ali je sve, srećom, prošlo onako kako treba. U Gelzenkirhen sam došao mnogo poslije ostalih igrača. Bio sam umoran, jer sam morao ići automobilom i zato što sam spavao svega nekoliko sati, ali sam imao strašnu motivaciju da napravim nešto u utakmici protiv Šalkea. Bio sam pun adrenalina i drago mi je da sam ga ispraznio kroz gol govori napadač nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. U petak, 28. oktobra 2011., Vedad Ibišević doživio je prvi put osjećaj očinstva. Mali Ismail ugledao je svijet samo dan uoči utakmice u kojoj je njegov otac na sebi svojstven način proslavio prinovu u porodici. Vedinoj sreći nema kraja. To što je Hofenhajm izgubio, na kraju krajeva, najmanje je bitno, jer je Ibiševiću od petka samo jedno u mislima. Ibišević je upoznat sa problematikom Bilinog polja, ali podvlači da nas, bez obzira na teren na kojem se bude igralo, očekuje isti zadatak. - Očito je da bi im bilo draže da igraju na nekom

Vedad Ibišević, tata koji nemilosrdno trese mreže

Veličanstveni niz
Edin Džeko u subotu je nastavio veličanstveni niz u dresu Sitija. U 13 nastupa ove sezone naš najbolji fudbaler zabio je 12 golova, od čega čak tri aktuelnom engleskom prvaku Mančester junajtedu (jedan u Superkupu i dva u ligaškom okršaju).
Pjanić u duelu s Ibrahimovićem: Još jedna dobra partija 

AE?= EE A L== = ECH=JE

(Foto: AFP)

0==H ćA IJ=JE K EK

Iako PSG nudi 50 miliona eura

Za razliku od duela s Junajtedom, Džeko je u posljednje dvije utakmice igrao od početka. - Edin je napravio odličan po-

sao protiv Junajteda i Volverhemptona u Liga kupu, kada je postigao najvažniji gol utakmice - kaže Sitijev menadžer Ro-

berto Mančini (Mancini). Uoči duela s Luksemburgom i Francuskom, Pape je imao bo-

drugom stadionu. Ja bih volio da to bude Bilino polje, ali ako to ne bude moguće, onda moramo biti spremni da se nadigravamo s njima na drugom terenu - rekao je Ibišević. Zabija Vedo, a zabija i Džeko, o kojem njegov reprezentativni kolega govori sve najbolje. - Naravno da ga pratim. Ma on je uvijek bio mašina za golove. U Bundesligi je to pokazao, ali drago mi je što je tako nastavio i u sredini u kojoj je teže igrati. Drago mi je zbog njega, ali i zbog reprezentacije. Svakako, pratim i ostale naše igrače, drago mi je što su zdravi, što igraju i daju golove. Jer, drugačije je kada čovjek dođe na okupljanje sa pozitivnim utiscima iz kluba. Ta pozitivna energija koju donesemo, uvijek pomogne reprezentaciji govori Ibišević. M. TANOVIĆ

-@E ,žA
Nastupi: 13 Od početka: 11 Minutaža: 901 Golovi: 12 Od septembra za BiH: utakmice 4 golovi 2

8A@=@ 1>EšALEć
Nastupi: 3 Od početka: 2 Minutaža: 206 Golovi: 2 Od septembra za BiH: utakmice 2 golova - 

EH=A 2=Eć
Nastupi: 12 Od početka: 8 Minutaža: 822 Golovi: 0 Od septembra za BiH utakmice 3 golova 1 

LA@= EIELEć
Nastupi: 21 Od početka: 7 Minutaža: 767 Golovi: 3 Od septembra za BiH: utakmice 4 gola 2

Sad razumijem
- Onome ko je doživio da dobije dijete, ne treba posebno govoriti šta mi to znači. I meni su prije objašnjavali, ali sam tek kada mi se desilo, mogao razumjeti kakav je to osjećaj. Super je, meni je veoma teško opisati emocije riječima - govo-

Dva gola u posljednje dvije utakmice sjajan je bilans, tim prije što su Ibiševiću to bili prvi mečevi koje je započeo otkako se oporavio od povrede.

Živim od golova
- Dobro je, hvala Bogu da je ispalo tako. Drago mi je što poslije dugog odsustva igram sve duže i sve bolje. Sa zdravstvenog aspekta, nema nikakvih problema. A što se tiče golova, naravno da sam sretan, jer kao i svaki napadač, i ja živim od golova. Žao mi je jedino što je cijela ekipa zakazala u Gelzenkirhenu i što smo izgubili, ali što se tiče mene, nemam razloga za nezadovoljstvo - kaže Ibišević.

Hazar: Ne mijenja klub u januaru

Belgijski fudbaler Eden Hazar (Hazard) u januarskom prijelaznom roku neće napuštati redove Lila, potvrdio je predsjednik aktuelnog prvaka Francuske Mišel Sejdu (Michel Seydou).

Na ovaj način je reagirao na vijest koju su nedavno objavili francuski mediji, prema kojoj je PSG spreman ponuditi 50 miliona eura za 21-godišnjeg napadača. (M. T.)

Bivši kapiten Mančester junajteda i engleske reprezentacije Brajan Robson (Bryan) otvorio je nogometnu akademiju u Tanzaniji. Za početak, u akademiji će biti 14 mladih igrača iz Kenije,Malavija,SijeraLeoneaiTanzanije. (M. T.)

M

*H== 4>I JLHE ==@AEK K 6==EE

Salihović: Bajer se raspitivao za njega

Sejad Salihović jedna je od tema novina iz Rajn-Nekara, ali ne zbog povrede od koje se oporavlja nego zbog toga što je njegova budućnost u Hofenhajmu neizvjesna. Salihoviću, naime, u ljeto 2012. godineistječeugovor, aklubmujoš ne nudi novi. S obzirom na to da je jedna od glavnih poluga ekipe, njemačkinovinari željeli su saznati zašto je to tako.

5A=@ 5=EDLEć FIJ= FHAIKF = 0BAD=
- Igramo važnu utakmicu, a vi pitate šta će biti u ljeto 2012. Istina je, ugovor mu istječe, ali do tada su još 24 utakmice - odgovorio je trener Holger Stanislavski (Stanislawski). Njemački novinari saznali su da je Hofenhajm u finansijskoj krizi te da je u 2010. zabilježio minus od 30 miliona eura. Salihović je, uz Rajana Ba-

Našem reprezentativcu još se ne nudi novi ugovor

Bliži se Portugal. Vedo ne podliježe euforiji, jer nastoji realno gledati na stvari. - Na to gledam iz iskustva. Imamo, stvarno, dobre igrače, ali mi smo ipak autsajderi. Portugal je

1F= I =KJI=@AHE

jači od nas bez obzira na to ko im nedostaje u datom trenutku. Nastojat ćemo dati maksimum i vidjeti šta se može učiniti. Ja sam uvijek optimista. Jesmo podređeni, ali nismo bez šansi - kaže Ibišević.

bela (Rayn) i Vedada Ibiševića, najbolje plaćeni igrač ekipe i, kao takav, postaje sve veći teret za klub. Prema informacijama iz Njemačke, za Salihovićev ugovor već se raspitivao Bajer. Mediji tvrde da bi Salihović možda već u zimskom prelaznom roku mogao preseliti u Leverkuzen za četiri do pet milionaeura. M. T.

Brazilski fudbaler Nejmar (Neymar) napravio je pravi šou u pobjedi Santosa nad Atletikom od 4:1, jer je postigao sva četiri pogotka, dok su mu jošdva poništena. Mladi napadač “Karioka” počeo je seri-

2IJEC= čAJEHE C= = š @L= K FEšJA=

Šou Nejmara u pobjedi Santosa

jal već u drugoj minuti, a zatim je postigao dva gola koja su poništena zbog ofsajda. U nastavku, je još tri puta matirao protivničkog golmana. (M. T.)

38

Ponedjeljak 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 021668 09 Ip Mostar, 22. 09. 2011. godine PRAVNA STVAR: Tu`itelj: Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar Tu`eni: Dru{tvo AVIS BRIDGE doo Mostar, zastupano po direktoru Slavku Vu~i}u Radi: isplate duga v.s. 654,40 KM

oglasi
- na iznos od 19,15 KM po~ev od 08. 03. 2006. do dana uplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 08. 04. 2006. do dana uplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 08. 05. 2006. do dana uplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 08. 06. 2006. do dana uplate, kao i tro{kova parni~nog postupka od 31,50 KM i tro{kova ovog postupka, tra`ilac izvr{enja zahtjeva izvr{enje na nov~anom potra`ivanju izvr{enika - penziji, te se nala`e Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar da izvr{eniku Vu~i} Slavku stavi sudsku zabranu na 1/2 penzije, te da taj iznos upla}uje na ra~un tra`itelja izvr{enja broj: 1610200000710138 kod Raiffeisen banke Mostar do izmirenja cjelokupne tra`bine koja se sastoji od 654,40 KM glavnog duga, zakonskih zateznih kamata kako je precizirano u prijedlogu za izvr{enje, te 31,50 KM parni~nih tro{kova, kao i tro{kova ovog postupka po odluci suda. Zabranjuje se isplata 1/2 penzije izvr{enika do namirenja tra`bine u cijelosti.“ PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema istog. Sudija Sanja Za~inovi} NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 21. u vezi sa ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).

RJE[ENJE O IZVR[ENJU NA OSNOVU PRESUDE
„Na osnovu presude Mals 021668 06 Mal Op}inskog suda Mostar od 26. 09. 2008., u vezi sa potra`ivanjem tra`ioca izvr{enja u iznosu od 654,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznos 128,20 KM od 08. 08. 2005. do isplate - na iznos od 169,60 KM po~ev od 08. 09. 2005. do dana uplate, - na iznos od 112,30 KM po~ev od 08. 10. 2005. do dana uplate, - na iznos od 111,40 KM po~ev od 08. 11. 2005. do dana uplate, - na iznos od 18,00 KM po~ev od 08. 12. 2005. do dana uplate, - na iznos od 38,30 KM po~ev od 08. 02. 2006. do dana uplate,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 040925 08 P Mostar, 09. 05. 2011. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudija Bajro Avdi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Prizma Mikro“ Mostar ul. K. Stepnica 19, zastupana po [efiki Vajzovi}, a ova po punomo}niku ]upina Faruku adv. iz Mostara, protiv tu`enika Torlak Adis ul. S. Radi}a br. 22. Livno, radi naplate duga po kreditu Vsp. 3.266,60 KM, vanraspravno dana 09. 05. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni na ime Ugovora broj Bamo-009812-001 o houssing kreditu od 05. 07. 2007. godine, isplatiti tu`itelju dospjelo nov~ano potra`ivanje u iznosu od 3.266,60 KM (za neispla}enih 16 rata), sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom, koja na iznos od 3.266,60 KM, te~e po~ev od 26. 03. 2008. godine, kao dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 187,00 KM, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelju podnesenu 26. 03. 2008. godine, sud je dostavio tu`enom na obavezan odgovor. Kako se tu`ba nije mogla uru~iti, sud je zatra`io rje{enjem od 09. 04. 2010. godine od tu`itelja ure|enje tu`be na na~in da pravilno ozna~i tu`enog. Kako se tu`ba ni nakon ure|enja od strane tu`itelja nije mogla uru~iti, to je sud shodno odredbi ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezan odgovor dostavio tu`enom putem dnevnih novina „Avaz“ Oglas u dnevnim novinama je objavljen dana 05. 07. 2010. godine. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1 ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presudu zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: takse na tu`bu u iznosu od 98,00 KM i takse na presudu u iznosu od 49,00 KM, i tro{kova objave u iznosu od 40,00 KM, {to ukupno iznosi 187,00 KM, kako je odlu~eno u izreci presude. Sudija Bajro Avdi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 020609 06 Mals Tuzla, 05. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo za osiguranje „VGT“, Visoko, Ul. Alaudin br. 1, protiv tu`enog „ARRCOMM“ d.o.o. Tuzla, ul. Kre~anska br. 7, radi duga, v.s. 803,91 KM, u skladu sa odredbom ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP)

OBJAVLJUJE OGLAS dostava tu`be na odgovor
Dana 12. 09. 2006. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, predla`u}i da sud obave`e tu`enog da tu`iocu plati glavni dug u iznosu od 803,91 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~l. 69. ZPP FBiH. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u tri istovjetna primjerka (~l. 70. st. 1. i ~l. 334. st. 5. ZPP-a). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjeid{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni svoje navode, dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. st. 2. ~l. 71. st. 1. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu. (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u tri primjerka, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e preuzeti u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj. 58 0 P 913136 06 P Mostar, 30. 09. 2010. godine Op}inski sud u Mostaru, po sutkiji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, zastupana po zz direktoru, protiv tu`enika Damir Janji} iz Ra{tana bb, Mostar, radi isplate duga, na osnovu ~l. 182. st.1. ZPP-a FBiH, dana 30. 09. 2010. godine, donio je slijede}u:

Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 5.513,97 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, i to: - na iznos od 3.873,68 KM po~ev{i od 17. 02. 2001. godine pa do isplate - na iznos od 1.633,96 KM po~ev{i od 17. 03. 2001. godine pa do isplate - na iznos od 6,32 KM po~ev{i od 17. 04. 2004. godine pa do isplate te da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 328,11 KM, sve u roku od 30 dana. Obrazlo`enje Ure|enu i dopunjenu tu`bu tu`itelja od 25. 09. 2008. godine sud je dana 16. 12. 2006. godine dostavio tu`eniku. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`eniku, protekao zakonski rok od 30 dana, a tu`enik sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima postupka temelji se na odredbama ~l. 386. st. 1. ZPP-a, a isti se sastoje od pristojbe na tu`bu u iznosu od 165,41 KM i sudske pristojbe na presudu u iznosu od 82,70 KM (50%) i tro{kova objave oglasa tu`be i presude zbog propu{tanja u iznosu od 80,00 KM, {to ukupno ~ini tro{kove postupka u iznosu od 328,11 KM. Sutkinja Jasna Marki} Uputstvo o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba (~l. 183. st. 1. ZPP FBiH). Nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od 8 dana od dana dostave ove presude.

PRESUDU zbog propu{tanja

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

39

Lets travel d.o.o. Sarajevo raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za: Saradnik u prodaji turisti~kih aran`mana (outgoing menager) (1 izvr{ilac) Uslovi: - poznavanje rada na ra~unaru - poznavanje turisti~kog sektora - poznavanje engleskog jezika - radno iskustvo Prijave mo`ete slati na: E-mail adresa: ercan@letstravelbalkans.com Tel. 062/722-127

"

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

AUTOMOTO TEST: Hyundai Elantra 1,6 MPI GLS 

E =E FHAJD@EK
Peta generacija Elantre predstavlja drastičnu evoluciju sa svakog aspekta

Ford Ranger: Najsigurniji model

Novo testiranje EuroNCAP-a obuhvatilo je 12 modela, od kojih je 11 dobilo maksimalnu ocjenu. Sa pet zvjezdica nagrađeni su Audi Q3, BMW1, Chevrolet Captiva, FIAT Freemont, Ford Ranger, Hyundai Veloster, Lancia Thema, Mercedes M-klase, Opel Astra GTC, Opel Zafira Tourer i 

A@==AIJ @A= @>E FAJ LA@E?=

EuroNCAP testiranje

Toyota Yaris. Najslabiju ocjenu, od četiri zvjezdice, dobila je Lancia Voyager. Ranger je najsigurniji u kategorijama odraslih putnika, djece i pješaka, dok su Q3, BMW1, Mercedes M-klase, Zafira i Yaris najbolji kada je riječ o serijskoj sigurnosnoj opremi. M. T.

Hyundai Elantra: Sportski sedan futurističkog izgleda (Foto: B. Nizić)

Uskoro novi Nissan Murano

Elantra je jedan od tri modela kojima je Hyundai nedavno obogatio svoju ponudu u BiH, slijedeći trend konstantnog rasta na svjetskom tržištu. Model sa svakog aspekta predstavlja drastičnu evoluciju prethodnika, a ona je primjetna i na prvi pogled, jer Elantra pete generacije ima mnogo ljepše i modernije crte dizajna, s naročito istaknutim velikim svjetlosnim jedinicama. Hyundijevi inžinjeri u ovom futurističkom kompaktnom sedanu uspješno su spojili sportski izgled, porodičnu prostranost i gradsku praktičnost, načinivši automobil poželjnim za svaku namjenu. 

EčEč= Eč= =HJ=
Dimenzije d/š/v: 4.530 / 1.775 / 1.445 Masa: 1.161 kg Prtljažnik: 420 Motor

Zapremina: 1.591 ccm Snaga: 132 KS Obrt. moment: 160 / 4.850

Elegantna i jednostavna unutrašnjost

Performanse Maks. brzina: 200 Ubrzanje 0-100: 10,6 Prosj. potrošnja: 6,1

Osjećaj savršenstva

-IKELEE AC E=@
Murano: Dorade prednjeg i stražnjeg dijela

Drastične promjene doživio je i enterijer u kojem preovladavaju fluidne linije nove generacije Hyundijevih modela, koje nemilice osvajaju evropsko tržište. U

Pogled na kombiniranu analogno-digitalnu instrumentalnu tablu još je ljepši noću, kada ga, kao i cijelu kabinu, obasja blago plava LED svjetlost, koja putnicima nudi osjećaj savršenstva u pokretu. Osim dvozonskog klima-uređaja, za ugođaj u odlično izoliranoj kabini brine se CD/mp3 sis-

skim gužvama. Kvalitet materijala i završna obrada na znatno su višem nivou u odnosu na prethodnika. Testni model pripada porodici benzinaca. Pokreće ga potpuno aluminijski 1,6-litarski motor sa 137 konjskih snaga, što je za agregat bez turbopunjača izvanredan rezultat. U tande-

33.990 KM
savršen kompromis snage i ekonomičnosti. Teško se oteti dojmu da je zaista teško pronaći jeftiniji model ove klase, ekonomičnosti i kvaliteta, a s toliko opreme, kojom je bio nakrcan testni automobil - od

Novi Nissanov Murano, koji će na tržište izaći sljedeće godine, bit će ekskluzivniji nego ikad. Blago su dorađeni prednji i stražnji dio automobila te enterijer, prednja maska dobila je poneki novi hromirani detalj, dok je straga nova grafika svjetala, kod kojih je očita poveznica s onima na Qashqaiju. Unutrašnjost krasi sofis-

ticiranija bijela iluminacija instrumenata, koja mijenja dosadašnju narandžastu. Nosilac prodaje trebao bi biti model sa 2,5-litarskim dizelskim motorom sa 190 konjskih snaga, hvaljen zbog ekonomičnosti i uglađenosti. Za sklonije benzincu, u ponudi će i dalje biti 3,5-litarski V6 motor sa 256 KS. M. T.

U crticama 
Japanski Nissan, koji na bh. tržištu u 2011. godini bilježi rast prodaje od skoro 100 posto, širi i mrežu ovlaštenih partnera u BiH. Nakon Sarajeva, Banje Luke i Mostara, u Tuzli je otvoren i četvrti prodajno-servisni centar, u sklopu Autokuće “Grabovičkić”. Na državnom prvenstvu Škodinih i Audijevih servisera u BiH, koje organizira “ASA Auto”, izabrani su finalisti. Prvi kod Škode u kategoriji servisnih savjetnika je Omer Ramić iz Autokuće “Uno” iz Tešnja, dok je najbolji bh. servisni tehničar Admir Gibić, također iz “Una”. Prvo mjesto kod Audija osvojio je tim A-1 iz ASA PVA. Godišnja analiza Evropske federacije za transport i životnu okolinu pokazala je da je u 2010. godini osam najvećih evropskih proizvođača smanjilo emisiju CO2 za dva do šest posto u prosjeku, ali je najbolji rezultat ostvario Volvo smanjenjem od čak devet posto. Chevrolet kreće u projekt razvoja elektromotora, koji će se u početku koristiti za Spark EV, a potom i za druga vozila. Trenutno General Motors koristi elektromotore kao dio pogonskog sistema devet vozila.

prostranoj unutrašnjosti (najviše prostora za noge, glavu i ramena u klasi), najviše pažnje izaziva ukusno sačinjen centralni greben s displejom, a na njemu se naročito ističe pretinac za pepeljaru, u kojem ćete, osim upaljača, pronaći i priključke za AUX, USB i iPod.

tem sa šest zvučnika, koji nudi izvanrednu reprodukciju.

Lako upravljanje
Obložen finom kožom i nakrcan brojnim komandama, volan je ugodan na dodir i lagan za upravljanje kako na otvorenom, tako i u grad-

mu sa šestostepenim manuelnim mjenjačem, s veoma lakim i brzim izmjenama brzina, motor se savršeno brine za dinamiku automobila, poštujući Hyundaijevo opredjeljenje za ekonomičnost. Sa prosječnom potrošnjom od oko šest litara, Elantra predstavlja

sigurnosnih sistema i priključaka za sve medije pa do parking-senzora. Pri tome je Elantra, kao i svi noviji Hyundaijevi modeli, obuhvaćena trostrukom petogodišnjom brigom za kupca (garancija, garantna mobilnost i kontrolni pregledi). M. TANOVIĆ

U periodu od 31. oktobra do 12. novembra 2011. Hyundai Auto BH, u saradnji s ovlaštenim servisima, organizira zimsku servisnu akciju “Hyundai klinika”.

0OK@=EAL= IAHLEI= EE=
Hyundaijevi servisi na ovaj način žele omogućiti vozačima da uz vrhunska znanja svojih stručnjaka produže radni vijek automobila i, ujedno, dodatno uštede na kupovini i zamjeni bilo kojeg rezervnog dijela. Servisna akcija uključuje pregled vozila po preporučenoj “Kontrolnoj listi”, 20 posto popusta na potrošni materijal i dodatnu opremu, kao i 15 posto

Bliži se zima

popusta na sve ostale rezervne dijelove. Da bi učestvovali u akciji, vlasnici Hyundaijevihvozila trebaju zakazati termin kod ovlaštenog servisera. M. T.

FILM

!
Kanalis o Džordžu Kluniju

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011. 

AJ IAJ

"

MUZIKA

SUĐENJE Svjedok odbrane doktor Paul Vajt tvrdi 

AHE = =đEEč=H
Džim Keri(Jim Carrey) glumit će u ostvarenju “Burt Wonderston” o obračunu uličnih zabavljača u Las Vegasu. Keri će tumačiti ulogu uličnog mađioničara čiji su trikovi na ivici opasnosti, a Stiv Karel (Steve Carell) njegovog protivnika, koji se povukao iz magije, ali se vraća da bi porazio Kerija.

Advokati doktora Konrada Mareja (Conrad Murray), osumnjičenog da je nesavjesno liječio Majkla Džeksona (Michael Jackson) i time uzrokovao njegovu smrt, 

= ,žAI IA I= JHL=
Sudija smatra da proces ipak neće biti gotov do kraja sedmice
dočekali su svoj trenutak. Pred sud su izveli svog krunskog stručnog svjedoka, doktora Paula Vajta (White). Ovaj anesteziolog i stručnjak za “propofol” iznio je zanimljivu pretpostavku, da je Džekson sam kriv za svoju smrt. On tvrdi da je pokojni pjevač sam sebi dao injekciju “propofola” nakon što je

Kanalis: Voli kamere i fotoobjektiv

Gostujuća uloga za Marfija
Edi Marfi (Eddie Murphy) isključio je mogućnost povratka na veliko platno za četvrti nastavak filma “Policajac s Beverli Hilsa”, ali tvrdi da je ova franšiza daleko od gotove i da se u TV seriji planira pojaviti u gostujućoj ulozi. -Napravio bih pilot-epizodu, malo se pojavljivao tu i tamo - izjavio je za novi broj magazina “Rolling Stone”.

1=E I @I = J=? E ćAH=
nikom Džordžom Klunijem (George Clooney). Na upit o njihovom odnosu, rekla je da je to bio odnos oca i kćerke. Iako je nakon prekida izjavila kako mu je, zapravo, bila otirač, u intervjuu je ipak imala i riječi hvaleo čovjekukojije,kako jeposlije rekla, jedan od najboljih ljudi koje je upoznala. Inače, njegovi prijatelji nazvali su je medijskom kučkom, koja iznad svega voli pažnju kamera i fotoobjektiva.

Doktor Vajt: Stručnjak za “propofol”

Džekson: Uzeo još jedan sedativ “lorazepam”

prestalo djelovanje prve doze, koju mu je dao Marej. Također smatra da je Majkl uzeo još jedan sedativ “lorazepam” te da je kombinacija tih lijekova imala smrtonosne posljedice. Prošle sedmice drugi stručni svjedok, doktor Stiv Šefer (Steve Shafer) dao je izjavu koja proturječi izlaganju doktora Vajta. Šefer tvrdi da Džekson nikako nije mogao sam sebi dati injekciju, jer je bio umoran i omamljen od brojnih lijekova koje je primio. Vajt i Šefer radili su zajedno 30 godina, ali ipak imaju potpuno različito mišljenje o tome šta se događalo te noći kada je umro Majkl Džekson. Vajtovo izlaganje dovelo je, navodno, do promjena u rasporedu suđenja. Sudija je izjavio kako se boji da suđenje ipak neće biti gotovo do kraja sedmice, kako se predviđalo.

M

Klum: Manekenka za “Piers Morgan Tonight”

2HEL=čIJ = FHLE FCA@
Hajdi Klum (Heidi) i njen suprug, pjevač Sil (Seal) sreli su se prvi put u predvorju hotela u Njujorku, a manekenka je otkrila za CNN da su odmah osjetili magnetnu privlačnost. Prelijepa manekenka otkrila je za “Piers Morgan Tonight” i kako ju je pjevač romantično zaprosio. Vjerovali ili ne, on je naredio da izgrade poznati eskimski iglo na kanadskim planinama i tamo ju je doveo

Između Hajdi i supruga Sila

helikopterom. - Kada smo sletjeli, oko nas nije bilo ničega. Uzeo je gitaru, zapjevao mi i kleknuo ispred mene - otkrila je Klum, dodavši da je iglo imao krevet s jastucima, dekama, svijećama.

Bono Voks priznao

M

Na policama italijanskih knjižara odnedavno stoji knjiga “Questo Amore”, u kojoj se našao i intervju s Elizabetom Kanalis (Elisabetta Canalis). Ljepotica je u junu ove godine prekinula vezu s holivudskim zavod-

Prema pisanju “Vulturea”, “Fox” planira snimiti još dva nastavka “Dana nezavisnosti”, hit-filma iz 1996. godine. Nikoga nije iznenadila vijest o snimanju novih nastavaka, a jedini koji se tome ispriječio upravo je Vil Smit, tačnije visoki iznos njegovog honorara.

M

”,= A=LEIIJE” >A 5EJ=

U dirljivom spotu za posljednji singl “We All Go Back To Where We Belong” grupe R.E.M. pojavljuje se glumica Kirsten Danst (Dunst). Spot su režirali frontmen i pjevač Majkl Stajp (Michael Stipe) i Dominik Dedžozef (Dominic DeJoseph). U crno-bijelom spotu neće se vidjeti nijedan od članova banda koji se nedavno raspao, fanovi će jedino moći vidjeti lijepu glumicu, koja sluša posljednju pjesmu grupe i pokušava prigušiti smijeh. U drugoj, vrlo sličnoj verziji spota, glumi pjesnik Džon Giorno (John). R.E.M. nije šokirao samo muzički svijet i industriju kada je prošlog mjeseca objavio da nakon 19 godina karijere prestaje s radom. Danst: Ljepotica u dirljivom performansu

7 FIA@A IFJK CHKFA 4-
U2: Blizu ruba bitnosti

Glumica Kirsten Danst

Bono Voks (Vox) priznao je da se njegova grupa U2 u posljednjih nekoliko godina bori sa proizvodnjom hitova, pogotovo na posljednjem albumu “No Line On The Horizon” s obzirom na to da se prvi singl “Get On Your Boots” nije plasirao u Top 10 na ljestvicama, dok ostali nisu dospjeli ni u prvih 20. - Na granici smo nebitnosti u posljednjih 20 godi-

7 IA >HE I= FHEL@ DEJL=

na, izbjegli smo, sagnuli se, zaronili. Napravili smo neke odlične stvari, nadam se, tokom vremena, ali i pokoji potpuni fijasko. Ali, u ovom sam trenutku siguran da smo vrlo blizu ruba bitnosti. Ostaje pitanje možemo li svirati za male zvučnike, klubove i domove u kojima ljudi žive, a moramo to ponovo napraviti ako želimo preživjeti - ispričao je Bono.

M

)@A J=== ?AHJA

Britanska soul diva Adel (Adele) prisiljena je otkazati sve zakazane nastupe i javna pojavljivanja do kraja 2011. godine. Pjevačica će ipak morati na operaciju zbog stalnih problema s glasom i neće biti u mogućnosti nastupati do kraja godine. Datumi koncerata, koji su već jednom prolongirani, sada su u potpunosti otkazani, a kupcima ulaznica osiguran je povrat novca.

"
RAZGOVOR Šeik Lo, čuveni afrički muzičar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011. 

AJ IAJ

Čola: Veliki interes za nastupe

Zdravko Čolić održat će 26. novembra u bečkoj dvorani Gasometar koncert za koji već sada vlada veliki interes. Menadžer Fikret Vukalić Fantom u decembru prošle godine organizirao je u istoj dvorani Čolin koncert, a publika je uživala u istinskom muzičkom spektaklu. 

?AHJE K *E0 = FHAćA
Spec
”Balašević Tribute Orchestra” iz Zenice, pod dirigentskom palicom profesora Nedima Talića, nastupio je u Novom Pazaru i osvojio srca brojne publike. Kulturni centar u Novom Pazaru bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a repertoar najljepših pjesama jednog od najpoznatijih kantautora na Balkanu Đorđa Balaševića nikoga nije ostavio ravnodušnim. Publika je tri putapozivalaorkestarnabis. L. S. R.

Zdravko Čolić priprema se za Beč

Šeik Lo (Cheikh), jedan od najznačajnijih afričkih muzičara današnjice, bit će među učesnicima 15. izdanja “Jazz Festa Sarajevo”. Senegalac je autor fantastične muzičke fuzije, a publici u glavnom gradu BiH predstavit će se 5. novembra u Bosanskom kulturnom centru. U razgovoru za “Dnevni avaz” Šeik Lo govori o karijeri, gostovanju u Sarajevu, koncertima...

2AL= = EH
Gost 15. “Jazz Festa Sarajevo” Muzika i umjetnost moraju pokušati promijeniti greške
ja tako je komplicirana da ja preferiram da se sam brinem o produkciji kako bih se mogao fokusirati na to da zvuk CD-a odgovara živim izvedbama albuma. Očito Vam nije najbitnije da budete dio onoga što nazivamo muzičkom industrijom? - Za mene je najvažnije da ostanem vjeran svojoj muzici. Kada služite industriji, na kraju vaša poruka gubi značenje ili slabi, a ja trebam mir, koji mi pruža samo moja kuća, da bih našao inspiraciju za bilo koji projekt.

Nakon što je u julu prošle godine na Koševu otvorio turneju “Kad pogledaš me preko ramena”, Čola najavljuje da bi nove koncerte u BiH mogao održati na poljeće i ljeto naredne godine. Osim što nastupa,kakodoznajemo, Čola priprema i pjesmezanovialbum. L. S. R.

Značaj poruke 
Tokom veoma uspješne karijere snimili ste relativno malo albuma. - Snimio sam samo pet albuma, jer smatram da svaki album predstavlja jedno životno stanje. A da bi se ono pretočilo u muziku, potrebno je vrijeme. Stvaranje i komponiranje delikatan su posao. Najprije komponiram s basistom u Senegalu, onda osmišljavam koncept i zvuk albuma koji želim. Posljednji album zove se “Jamm”, što znači mir i svi zvuci i akustika morali su biti usmjereni ka tom cilju. A današnja muzička industri-

Najbolji nastup 
Šta publika u Sarajevu može očekivati od Vašeg nastupa na “Jazz Festu”? - Bit će to koncert pun boje i ritma. Kao i uvijek, održat ću jedinstven nastup, jer je svaka publika drugačija i čini da svaki koncert bude drugačiji. Bit će to zabava za duše i nas muzičara i prisutnih posjetilaca, jedno novo iskustvo koje ćemo zajedno podijeliti. Koliko globalna siLo: U BKC-u nastupa 5. novembra

tuacija u svijetu utječe na muziku? - Muzika se konstantno mijenja. Ona je odraz društva, a muzika i umjetnost moraju pokušati promijeniti greške koje društvo čini. Kada postoji nesloga, ja pjevamza jedinstvo.Kada jerat,

ja pjevam za mir. Smatram da je to misija umjetnika. Pjevamo za sve, različiti, ali ujedinjeni. Gdje ste imali najbolji nastup? - Svaki je koncert bolji od onogprethodnog takodanajbolji koncert uvijek tek očekujem. H. PROLIĆ

M. D. A.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

43

44

Ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

KONKURS
Za prijem u radni odnos 1. Prevodilac-1 izvr{ilac UVJETI: 1. Kandidat treba biti stariji od 18 godina 2. VSS 3. Dobro poznavanje turskog i bosanskog jezika 4. Da bude uspje{an na pismenom i usmenom ispitu 5. Kandidat treba da boravi na prostoru op}ine Zavidovi}i 6. Preferira se kandidat koji je svr{enik Turkologije POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU: 1. Fotokopija li~ne karte 2. Fotokopija diplome o zavr{enoj {koli 3. Fotokopija voza~ke dozvole 4. Dvije fotografije (za dokumente) 5. Uvjerenje o neka`njavanju 6. Navesti adresu, broj telefona i e-mail adresu Mjesto prijave: LOT ku}a u Zavidovi}ima (Komisija za prijem dokumenata u Zavidovi}ima) Regionalni Koordinacioni Centar u Zenici (Komisija za prijem dokumenata u Zenici) Datum prijave: 24. oktobar - 02. novembar 2011. godine Pismeni i usmeni ispit: 04. novembar 2011. u LOT ku}i u Zavidovi}ima u 10.30 sati.

Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo u saradnji sa investitorom „Brojler“ d.o.o. Sarajevo upu}uje

za u~e{}e zainteresovane javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju klaonice peradi sa preradom, ul. Rajlova~ka bb. Op}ina Novi Grad Sarajevo Predlo`ena aktivnost: Izgradnja klaonice peradi sa preradom, kapacitetom 20 t/ dnevno. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo Na~in u~e{}a javnosti: Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti uvid u Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole i prilo`enu dokumentaciju u Ministarstvu prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo, soba 347, te u pisanoj formi podnijeti ovom Ministarstvu mi{ljenje o Zahtjevu, u roku utvr|enom Zakonom o za{titi okoli{a Federacije BiH („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, 33/03 i 38/09), od dana objave ovog poziva. Komentari, prijedlozi i sugestije na predmetnu dokumentaciju tako|er se mogu dati i putem maila na slijede}u web stranicu: dzenana.durmisevic@mpz.ks.gov.ba Zahtjev je dostupan i na web strani Ministarstva: http:mpz.gov.ba/sektori/okolis/okolinske_dozvole/rasprave

POZIV

ILA=@=H
M

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

"#
M
Avokado pripada nutricionistički najbogatijim i najkvalitetnijim namirnicama, pa je zaista šteta što se kod nas malo jede. Preporučuje se kao zaštita srca i krvnih žila jer sadrži najzdravije oblike masnoća, one nezasićene, koje pomažu u snižavanju holesterola i sprečavaju njegovo štetno djelovanje. Zatim, prirodno sadrži sterole, a najviše beta-sitosterol koji je strukturom sličan holesterolu, i kada se konzumira s hranom koja sadrži holesterol, inhibira njegovu apsorpciju te tako sprečava njegovo štetno djelovanje. Ispitivanja potvrđuju da djelotvorno sprečavaju i liječe bolesti prostate, te djeluju protiv nekih oblika leukemije.

Tačno Netačno
u prije osam stoljeća dosta pisalo 1O postojanju univerziteta seBosni i govorilo? su vodili Filip njegov nasljednik 2iMakedonske ratovePersej protiv V Rima? Mastif Evrope i Azije? 3pasa iz je rasa moćnih, ali nježnih 1. NETAČNO

U nizu naučnih studija o kukuruzu se govori kao o namirnici koja sprečava pojavu raka i suzbija djelovanje virusa u organizmu. Za tu zaštitničku ulogu zaslužan je inhibitor proteaze. Tokom istraživanja provedenog na ženama zaraženim virusom koji može uzrokovati rak grlića maternice, stručnjaci sa Univerziteta u Alabami otkrili su da se virus povlači kod odgovarajuće količine folne kiseline u krvi. Kod osoba s niskim nivoom folne kiseline u krvi pet puta je veća mogućnost razvoja prekanceroznih promjena ćelija, nego kod onih s visokim nivoom folne kiseline. Nije li to dovoljan razlog da kukuruz nađe svoje mjesto na jelovniku savremenog čovjeka. 

KKHK KEšJ=L= LEHKIA )L=@ šJEJE FHIJ=JK

Univerzitet u Bosni prije osam stoljeća
O postojanju univerziteta u Bosni prije osam stoljeća malo se a ne dosta pisalo i govorilo. O tome ne postoji ni mnogo podataka, ali ono što je dostupno potvrđuje izuzetnu činjenicu da je “u mjestu koje se zove ’Bosna’“ (Visoko) već 1175. godine postojao i djelovao univerzitet, visoko učilište bosanske vjerske organizacije. Objekt univerziteta je bio lociran u Moštrama. Izgleda da je središte vjerskog života Bosne tada također bilo u Moštrama, gdje se kulturni razvitak na osnovu arheoloških nalaza može pratiti od prahistorije, preko ostataka rimskih građevina. Moštre je, također, mjesto gdje se nalazi vladarski dvor i “hiža” velikog gosta Radoslava.

AKTUELNO Niže temperature utječu na promjenu apetita

6 D=@ED AIA?E LEšA IA @A>=
Zimi češće gledamo TV i grickamo

M

Melatonin, popularno nazvan “hormon spavanja”, više se luči zimi i u jesen i kod nekih osoba podstiče osjećaj gladi
Topla garderoba, koju oblačimo sa dolaskom hladnih dana, sakriva tijelo tako da na njega mnogo manje mislimo, pa se ne treba ni čuditi što se u tom periodu u prosjeku ugojimo kilogram ili dva, objašnjavaju britanski ljekari. Postoji teorija po kojoj smo genetski programirani da u jesen akumuliramo masnoću kako bismo mogli da preživimo zimu. Na povećani apetit tokom zimskih dana utječe i melatonin, popularno nazvan “hormon spavanja”, koji se više luči zimi i u jesen i koji kod nekih osoba podstiče osjećaj gladi. Ljekari navode kao razlog dobivanja na kilaži i promjenu vrste hrane koja je zimi masnija i kaloričnija, ali i depresivna stanja koja obično prate ovo godišnje doba, a koja neke osobe “liječe”slatkim zalogajima. Manjak vitamina D može, također utjecati na kilažu jer usporava razgradnju masnih naslaga, kažu britanski ljekari, savjetujući da se što više izlažemo dnevnom svjetlu i jedemo masnu ribu bogatu ovim vitaminom. Također, napominju da bez fizičke aktivnosti nema gubitka kalorija.

Za tortilje: 150 g kukuruznog brašna, 200 g brašna, malo soli, 200 - 250 ml tople vode. Za fil: 2-3 kašike ulja, 200 g pilećegfilea,1 čilipapričica,100 g svježe crvene paprike, 2 kašičice vegete, 100 g kuhanog graha, 100 g kukuruza šećerca, 150 ml pasiranog paradajza. Način pripreme: 1. Kukuruzno brašno, glatko brašno i so pomiješati, dodati vodu i umijesiti glatko tijesto. 2. Podijeliti ga na 16 loptica, pokriti alu-folijom i ostaviti da stoji oko 15 minuta. 3. Na vrućem ulju popeći meso narezano na kockice, dodati narezanučilii svježu papriku, posuti vegetom i kratko prodinstati. 4. Dodat kuhani grah, kukuruz šećerac, na kraju umiješati pasirani paradajz i kratko prokuhati. 5. Pripremljene hljepčiće za tortilje tanko razvaljati na pobrašnjenoj dasci i pokriti alu-folijom. Peći u zagrijanoj tavi bezmasnoće sasvake strane 15-30 sekundi. Posluživanje: Na vruću tortilju staviti topli pripremljeni fil, preklopiti i poslužiti.

6HJEA I FEAJE

Kulinarski kutak

2. TAČNO

Makedonski ratovi protiv Rimskog carstva
Makedonski ratovi su tri rata koje su vodili Filip V Makedonski i njegov nasljednik Persej protiv Rima i to 215. do 205. godine prije nove ere te 200. do 197. i 171. do 167. godine također prije nove ere. Prvi rat koji je Rim vodio uporedo sa Drugim punskim ratom završio se povoljno po Makedonce. Sljedeća dva rata bila su pobjedonosna za Rim. Makedonskim snagama pomagali su Kartagena i Seleukidi, a Rimu Etolska liga i Pergam. Poslije rimske pobjede u bici kod Pidne 168. godine prije nove ere, makedonska teritorija podijeljena je na četiri republike. Sljedeći sukob koji je vođen od 149. do 148. godine prije nove ere može se smatrati Četvrtim makedonskim ratom. On je doveo do odlučujuće pobjede Rima i potom je Makedonija postala prva provincija carstva.

3. TAČNO

Mastif - rasa moćnih ali nježnih pasa
Mastif je rasa moćnih, ali nježnih pasa iz Evrope i Azije koja datira još od 3000 godina prije nove ere. Mastifi su se borili protiv medvjeda, lavova, tigrova, bikova i gladijatora u rimskim arenama i korišćeni su u borbama bikova i medvjeda u Engleskoj. Mastif je visok 70 do 75 centimetara i težak 75 do 85 kilograma. Ima široku glavu, kratku tamnu njušku i tamne obješene uši. Njegova kratka dlaka je blijedožute, smeđe ili sive boje. Bulmastif, mješavina buldoga i mastifa koji je visok 61 do 69 centimetara i težak 45 do 59 kilograma obično se koristi kao policijski pas ili pas čuvar.

46

Ponedjeljak 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak 31. oktobar/listopad 2011.

47

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 109713 10 P Datum: 17. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Jasmina Muratovi}, u pravnoj stvari tu`itelja INTESA SANPAOLO BANKA DD BOSNA I HERCEGOVINA, ul. Obala Kulina bana broj 9 A, protiv tu`enih ^ubro Senida iz Sarajeva, ul. Rije~ica broj 68, Pa{ovi} Ibro iz Sarajeva, ul. Rije~ica broj 41, Maka{ Ibrahim iz Sarajeva, ul. Rije~ica broj 68 i ^edi} Husnija iz Sarajeva, ul. Igmanskog bataljona broj 35, radi duga, v.s.p. 3.000,00 KM, u smislu ~lana 348. stav 7. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine Federacije BiH br. 53/03), objavljuje slijede}i

POZIV

Za III tu`enog: MAKA[ IBRAHIM Pozivate se kao stranka da pristupite ro~i{te za glavnu raspravu, koje }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, u sobi broj 339/III, dana UTORAK, 24. 01. 2012. godine, sa po~etkom u 11,00 sati. SUDIJA Jasmina Muratovi}

Napomena: Ako tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a, kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM: - stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nom radnjama te`e zloupotrebljava prava priznata odredbama ZPP-a, - osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku, ili drugog sudionika u postupku, - osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama sudu za odr`avanje reda, a mo`e je i udaljiti. Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranke ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
1

Zakon o parni~nom postupku („Sl. novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 107723 09 I Sarajevo, 17. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermana Muteveli}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo bank d.d. BiH, protiv izvr{enika Elezovi} Mejra, Elezovi} Adisa, Kadri} Nermin i Ismi} Hamid, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku,

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 13. 08. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice izdate u Trnovu dana 08. 11. 1999. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 07. 2009. godine do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 120,00 KM.

Ovim putem se izvr{eniku Elezovi} Mejra, Had`i}i, ulica Brezova~ka 126, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku a u vezi s odredbom ~lana 21. Zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom i pokretnih stvari na adresi izvr{enika Elezovi} Mejra, Had`i}i, ulica Brezova~ka 126, kao i na drugim pokretnim stvarima pomenutog izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom, prenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1540010000001910, otvorenog kod INTESA SANPAOLO BANK D.D. BiH. Sudija Nermana Muteveli} POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Elezovi} Mejra mo`e izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 109720 09 I Sarajevo, 17. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Sarajevo ul. Obala Kulina bana broj 9a protiv izvr{enika 1. Kadri} Enver iz Sarajeva Dobro{evi~ka broj 65, 2. Kadri} Ismet iz Sarajeva Dobro{evi~ka broj 65, 3. Bjelak Nihada iz Sarajeva ul. Grbavi~ka broj 48/3, 4. Kadri} Selvedina iz Sarajeva Dobro{evi~ka broj 65, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje

lom bez protesta od 14. 12. 1999. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 2. 7. 2009. godine do isplate. Tro{kovi izvr{enja odre|eni su u iznosu od 100,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija D`enana [kalji} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enicima smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljenio dana 17. 11. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice s klauzu-

48 Ponedjeljak 31. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz 48

48

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Škoda felicia, 1,3 GLX, karavan, 1997. god. Hitno, povoljno. Cijena 2.500 KM. Tel. 061 158 735 Škodu felicia 1.3 B, 2000. god., registr. do 4. 2012. god., u odličnom stanju, 3.800 KM. Tel. 062 348 159, 033 680-096. Volkswagen caddy - višenamjenski, 1997. godina, 1.9 dizel, registrovan do 8. mjeseca 2012. godine, servo, prešao 120.000 km, urađen servis, ekstra stanje, cijena po dogovoru, moguća zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 065 472 216 VW Turan, 1.9, 2004. god., 16.500. Može zamjena uz nadoplatu. Tel. 061 198 034 Zbog bolesti hitno prodajem Kia rio 1.4 sedan, kraj 2007. g., registrovana do kraja god. sa dodatnom opremom, prvi vlasnik, sa pređenih 19.000 km kao nova. Cijena 12.000 KM. Tel. 061 266 525 Prodajem za golfa 1 (2 vrata) zadnju šajbu i prozore. Tel. 062 095 122 Izdajem namještenu garsonjeru u priv. kući na Mejtašu, sve posebno. Tel. 061 216 911 Izdajem sobe studenticama. Tel. 061 571 525 Izdajem sobu na Dolac Malti kod tramvajske stanice ženskim osobama. Tel. 065 615 640 Izdajem sobu studentima na Koševskom Brdu. Tel. 066 850 854 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat bračnom paru ili studenticama u Starom Gradu. Tel. 062 272 637 Izdajem sprat kuće i garažu. Pofalići. Tel. 061 854 334 Izdajem stan na Breci 48 kvadrata potpuno renoviran i opremljen povoljno. Tel. 061 312 582 Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325 Izdajem studenticama trosoban namješten stan sa centralnim grijanjem kod Merkura na Otoci. Tel. 062 671 747 Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Iznajmljujem stan na Višnjiku. Tel. 061 224 174 Povoljno izdajem dvosoban nenamješten stan na Ilidži. Tel. 061 852 099 Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 Renoviran dvos. stan za 2 studentice, Alipašin Most. Tel. 033 801-408. S. Kolonija, izdajem dva renovirana i opremljena stana. Tel. 062 294 556, 033 514 565 Soba namještena, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo, ženskim osobama. Tel. 521-618, 061 529 838. Soba studentima, upotreba kuhinje, centralno, internet, kablovska. Tel. 062 815 725. Sobu studentici strogi centar kod Vlade Federacije, odlični uslovi. Tel. 033 222 615 Stan dvoipos. kod Med. fakulteta izdajem. Tel. 062 505 050. Stan dvos. u Zabrđu, ul. A. Imamovića. Tel. 065 684 987. Stan izdajem kod Vojne bolnice, Koševo, namješten, studenticama. Tel. 033 637-494, 061 257 567. U centru izdajem namješten stan. Tel. 061 156 170. Vrbanja, dvos. stan nenamješten u novogradnji, centr. grijanje,l lift, tel., plakari, interfon. Tel. 062 757 808. Zaposlenoj samici namješten jednos. stan na duži period. Tel. 061 353 584. Dvos. namješten stan sa garažom, centr. grijanje, pos. ulaz. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Dvos. namješten stan, sve odvojeno, bez auta, centr. grijanje-drva. Tel. 647-362. Dvos. stan sa centr. grijanjem, opremljen, pos. ulaz. Tel. 061 483 035, 033/971-689. Dvije prostorije u priv. kući, prizemlje, pogodno za kanc., ima i skladište 6x6, visina 3 m. Tel. 033 219-530. Blažuj, izdajem prazan jednos. stan (familijarni), sa 1 ili 2 djece kod Petrol benz. pumpe. Tel. 033 621-290. Garsonjera zapos. muškarcu ili studentu nepušaču. Tel. 061 398 380. Izdajem dvos. namješten stan, Kvadrant-Č. Vila. Tel. 061 347 539. Izdajem garsonjeru namještenu brač. paru bez djece, priv. kuća, sve posebno, K. Demirovića 42 kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136, N. Grad. Izdajem jednos. namješten stan, priv. kuća Vitkovac, B. Potok. Tel. 033 463-751, 062 328 123. Izdajem renoviran dvos. stan za 2 studentice, blizu Otoke. Tel. 061 338 085

3110dogl1

Automobili Prodaja 
Alfa G.T. 2.0 JTS, 2004. god., full, prešla 77.000, uvoz Njemačka. Tel. 063 405 987, Sarajevo. Audi A3 2000. god., 1.9 tdi, generalno sređen u Inter autu, posjeduje ful opremu, cijena 10.500. Tel. 061 743 757 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva. Tel. 061 221 891 Audi A6 avant karavan sivi metalik, restyling kraj 2002. god, 1.9 tdi, 130 ks, 6 brzina, sva oprema sem kože, orginalna servisna, tek urađen veliki servis i zupčasti paket (1.700 chf) svi servisi rađeni u VW grupi u Švicarskoj, uvijek garažiran, 4 alu sa ljetnim + 4 alu sa zimskim gumama, 3 ključa, Sve plaćeno i tek registrovan, 8.500 eura. Tel. 062 596 740 BMW 3, limarija ekstra, alu felge, nove gume, zatamnjen, plin, registrovan. Tel. 065 892 512 BMW E36 318I coupe, godina 1993., reg. do maja 2012., u izvrsnom stanju, posjeduje dosta opreme, cijena 6.000 KM. Tel. 066 284 610 Bora 1.9 TDI, 2003. g., automatik, registrovan do 06/2012. godine, 12.300 KM. Tel. 062600 111 Džip Frontijera duga 2.400 benz + plin mijenjam za putničko vozilo. Tel. 061 028 591 Fabia 1.4 mpi, 2002. god., prešla 77.000 km,klima, cijena7. 000,00 KM fiksno. Tel. 062 761 881 Fiat seicento, 2000. godina, 900 kubika, metalik sivi, registrovan, u odličnom stanju, mala potrošnja, gradski auto, cijena 3.500 KM. Tel. 062 534 343 Ford fiesta 1.1 88 godina neregistrovan 800 KM. Tel. 061 036 743 Ford fiesta 1.3 B, 2003. god., siva, 2 vrata, full oprema, tek registrovan, 61.000 prešao, odlično stanje, cijena 8.200 KM. Tel. 062 548 408. Ford fiesta, 2005 godina, tek reg., 7200 KM. Tel. 061 925 862 Ford fokus, 1.8 dizel, 2001. god, srebrena metalik, 4 vrata, full oprema, reg do 29. 07. 2012, cijena 7.500 KM. Tel. 063 339 058 Golf 2 1.6B 1984.g ocuvan u odlicnom stanju registrovan do 11.2011. 1.700 KM. Tel. 061 228 149 Golf 2 GTI 8V 1985. god., prešao 122.000, registrovan do oktobar 2012., cijena 3.500 KM, ne zamjena. Tel. 061 138 396 Golf 2, 1.8 benzin plus plin, servo volan, cetral brava, metalik plava, god 1987. Regristrovan do 21. 2. 2012. Cijena 1.600. Tel. 063 479 961 Golf 2, 89. god. ist. regist 1,6 dizel, bijeli dvojavrata, TrgHeroja 30,2.000 KM, lim slab, motor ok. Tel. 061 537 425, 062 341 343 Golf 4 1.9 tdi 2001. g. crni, zeder, xenoni, telefon muzika 2 kw, klimatronic, dalj. zaključavanje, alarm, alu felge, reg. do 15. 08. 2012. g. i još dosta opreme, cijena11.800 KM. Tel. 061 842 231 Golf crni 1.9 TDI, 66 kw, klima, zeder, god. proizvodnje 1999., veoma povoljno. Tel. 061 964 768 Maple C31, star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486 Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Nissan almera, 2003. god. dizel, full oprema. Fiksno 7.900 KM. Tel.061 130 168 

Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Opel vectra 2,0 dti, 1999. g. Reg. do 08. 2012., full oprema, cijena 6.500 KM. Tel. 063 602 992 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg do 03/2012., 9.500 KM. Tel. 062 615 888 Pasat karavan tdi, 99. god, 8400 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 255 806 Passat variant 1.9 tdi, high line, 96 kw, 2001. god., klimatronik, esp, naslonjač za ruku, alu felge, 11.950 KM. Tel. 061 173 747 Peugeot 206 cupe cabrio, 2002. godina. Registrovan do feb. 2012. g. Povoljno. Tel. 061 189 665 Pežo 206 HDI 1.4, god. 2004., registrovan do 20. 5. 2012. Tel. 061 103 284. Polo 1.4 benzin, 2 vrata, 1999. god. Tel. 061 149 378 Prodajem 2 golfa god. 1987 i 1985. god., cijena po dogovoru. Tel. 061 782 034. Prodajem ili mijenjam Toyotu rav 4 Amerikanac benzinac 2008. godina. Tel. 061 795 449 Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugrađen plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746 Prodajem ili mijenjam za vozilo 4x4 Mercedes 123 240 D u odličnom stanju, cijena 3.000 KM. Tel. 061 196 242 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel. 062 536 237 RenaultLaguna II,1,9 dci,god. 2004, reg. do 05. 2012. g. Tel. 063 293 529 Renault megane 1.5 DCI, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, nove gume, 10.500 do reg. Tel. 061 108 512 Renault megane 2007., diesel 1.5, 85 ks, bijeli, 3 vrata, očuvan, registrovan do 8. 2012., uredno servisiran, klima, podizači, tempomat, CD. Cijena 10.500 KM. Tel. 061 377 017 Renault Scenic, 2000. god., 1.4. 16V, benzin, klima, plavi, registrovan, 127.000 km. Tel. 062 441 170 Reno 19, god. proiz. 1990., 1.4 benzin. Regist. do 05. 2012., cijena 700 KM. Tel. 061 702 043 Reno clio 1.5 DCI, 2002. god., plavi, 2 vrata, full oprema, tek registrovan,1 vlasnik od uvoza,garažiran, očuvan, cijena 7.500 KM. Tel. 061 835 565. Reno clio, 2001., prva reg. 2005., cijena 5.100 KM. Tel. 062 316 113, Sarajevo. Reno megan 1.5 DCI, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, plaćeni carina i PDV, 159.000 prešao, servisna, očuvan, kao nov, cijena do reg. 9.600 KM. Tel. 061 158 202. Reno megan 1.5 DCI, 2004. god., bijeli, 2 vrata, full oprema, plaćeni carina i PDV, 170.000 prešao, servisna knjiga, očuvan, cijena do reg. 9.200 KM. Tel. 061 083 802. Reno scenic 1999. god., 1.6 B, očuvan, 5.600 KM. Tel. 061 747 935 Reno scenic, tek reg., 99. god, 7400 KM,dci, mo`e zamjena za golf. Tel. 061 255 806 Seat ibiza 1.4, 16 V, 2003 god., siva, 2 vrata, full oprema, plaećni carina i PDV, 159.000 prešao, uredna servisna, cijena do registr. 8.600 KM. Tel. 061 158 202. Seat ibiza 1.9 TDI, 2001. god., crna, 2 vrata,fulloprema, plaćenicarinaiPDV,1 80.000 prešao, servisna, očuvan, cijena do reg. 8.000 KM. Tel. 061 083 802. Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, može zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Seat toledo 98. godina 1.9 tdi limuzina, alarm, crveni, klima, reg do 04/2012., 6.300 KM. Tel. 062 615 888 Škoda fabia 1.9 TDI, 2000. god., plava limuzina, comfort oprema, tek registrovan, 1 vlasnik od uvoza, očuvan, cijena 9.100 KM. Tel. 061 835 565

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000

Stanovi Izdavanje 
Izdajem jednosoban stan namješten sa plinskim grijanjem na Otoci. Tel. 061 132 399. 2909-1tt Dobrinja kod Kupa dvoiposoban fino opremljen stan u zgradi centralno 2 kat 300 izdajem i jednosoban nov prazan ili opremljen Bare Šip. Tel. 062 677 488 Hrasno, Olovska 162, udaljeno 300 m od pekare AS. Izdajem namještenu garsonjeru u kući sa dva ležaja. Cijena 200 KM. Tel. 061 862 730 Ilidža Osjek izdaje se kuća povoljno. Tel. 061 304 213 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem dvosoban i jednosoban stan, sve zasebno, B. Potok. Tel. 618 353, 061 269 155 Izdajem dvosoban namješten stan studentima, blizina kampusa. Tel. 061 514 816 Izdajem dvosoban namješten stan u privatnoj kući u blizini Grasa. Centralno grijanje, kablovska, parking. Tel. 033 454 889 Izdajem dvosoban namješten stan u Tuzlanskoj bb. Tel. 061 319 014 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem garsonjeru u Centru, 300 KM. Tel. 061 552 931 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban namješten stan sa grijanjem zaposlenim bez djece kod Suda BiH. Tel. 033 458 375 Izdajem jednosoban nenamješten stan novogradnja Stup. Tel. 063 237 326 Izdajem jednosoban polunamješten stan, sa centralnim grijanjem. Tel. 612 310 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem kuću u Lukavici na dvije etaže sa šest kreveta povoljno za radnike i samce. Tel. 065 434 052 Izdajem kuću u Nedžarićima, Fra Antuna Kneževića 12. Nije opremljena, grijanje na drva, cijena 200 KM. Tel. 062 670 029 Izdajem luksuzno namješten stan od 110 m2 na Koševskom brdu sa dvorištem i garažom. Cijena po dogovoru. Tel. 062 714 650 Izdajem namješeten jednosoban stan u privatnoj kući studenticama ili mladom bračnom paru. Tel. 532 100 Izdajem namješten dvosoban stan na Dobrinji 3. Tel. 061 382 408 Izdajem namješten dvosoban stan na Dobrinji 3. Tel. 061 382 408 Izdajem namješten dvosoban stan s centralnim Aleja lipa 62. Tel. 061 336 952 Izdajem namješten dvosoban stan s centralnim Aleja lipa 62. Tel. 063 691 674 Izdajem namješten dvosoban stan sa grijanjem Čengić Vila. Tel. 062 512 149 Izdajem namješten jednosoban stan poseban ulaz c grijanje kablovska 200 KM. Tel. 062 565 821 Izdajem namješten jednosoban stan poseban ulaz c grijanje kablovska 200 KM. Tel. 064 4049 775 Izdajem namješten jednosoban stan poseban ulaz grijanje kablovska 200 KM. Tel. 061 200 327 Izdajem namješten jednosoban stan u priv. kući na Mejtašu, sve posebno. Tel. 061 216 911 Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namješten stan studenticama kod FDS-a, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655 398 Izdajem namješten, jednosoban stan, kablovska i internet, Dobrinja 3. Tel. 061 249 435

Potražnja 
Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem mjenjač kombija T2. Tel. 061 367 103. Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu s cijenom slati putem poruke (SBK). Tel. 062 588 266 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692 

Jednos. stan polunamješten, ima i garažu, u vlastitoj kući, zaposlenom paru bez djece. Tel. 033 219-530. Krevet u dvokrev. sobi, studentu, upotreba kuhinje, Bjelave. Tel. 061 802 958. Kuća 100 m2 sa baštom, PVC stolarija, namješteno, Binježevo. Tel. 033 511-963. Kuću izdajem na dva sprata, fino opremljena sa garažom i pos. prostorom, 170 m2, centar. Tel. 061 145 853. Manja kuća polunamještena u Rakovici, struja, voda za stanovanje ili vikend. Tel. 062 809 738. Muškarcu namještenu garsonjeru, centr. grijanje, pos. ulaz. Tel. 485 934 Namješten dvos. stan na Otoci, Žrtava fašizma. Tel. 062 234 344. Namještena garsonjera zapos. samcu c. grijanje, pos. ulaz. Tel. 033 485-934

Prodaja 
Centar, ul. Čekaluša V. P. 65 m2 + 5 m2, uknjižen, cijena 112.000 KM.Tel.065815999. 2813-1tt Prodajem stan na Otoci V. P., F. Bećirbegovića 90, pogodan za poslovni prostor. Tel. 061 188 846. 2920-1tt Alipašino kod “Toplane”, dvos. prazan stan 56 m2, balkon, centralno, 280 KM. Tel. 061 522 190. Apartman 50 m2, u blizini novog Avaza, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Baščaršija, stan od 50 m kvadratnih u privatnoj kući, 50 m kvadratnih dvorišta i 10 m kvadratnih podruma prodajem. 061 260 598 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Centar, prodajem veći broj garsonjera, novogradnja. Tel. 061 497 448 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Gornje Ciglane prodajem trosoban stan 79 m2+12 m2 terasa sa garažom ili mijenjam za manji jednoiposoban uz nadoplatu. Tel. 061 502 768 Grbavica, dvosoban stan 52m2, V sprat, lift, balkon, blizina škole, ambulante, pijace... Cijena po dogovoru. Tel. 061 482 999 Hrasnica jednosoban stan sa velikim balkonom na 2. spratu u odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Otes prodajem jednosoban stan 36 m odmah useljiv. Tel. 062 507 241 Otoka, prodajem dvosoban stan 56 m2. Tel. 061 140 483 Povoljno Stup novogradnja stanovi Tibra 2 od 28 do 90 m2, Nedžarići novogradnja 38, 48, 59, 65, 67 m2. Tel. 063 894 278 Prodajem 2,5-soban stan na Ilidži, 70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan. Tel. 066 280 580

Kamioni 
Hitno prodajem putnički kombi Fiat dukato 1,9 D, registrovan do 15. 4. 2012. Tel. 065 047 764 MB atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Mercedes sprinter 211 cdi, kombinovani 5+1, registrovan, nosivost 760 kg, god. 2001. Tel. 062 536 237 Peugeot - partner 1.9 d, teretni, uvezen, god. 2003., cijena 5.500 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem LT 35 putar (1+6) + sanduk 2002. god., urađen veliki servis. Tel. 061 141 292 Prodajem putnički kombi (8+1) VW T4 2,5 tdi Syncro. 2000. god. Tel. 066 234 499 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Prodajem tegljač Skanija sa haubom 2004. god. i šlepa tri osovine kiper, 2003. god. Tel. 061 141 292 Prodajem VW T4 2.5 TDI, 2002. god. klima produženi. Tel. 061 141 292 Teretno vozilo Citroen džamper sa termokingom godina 2006. Registriran cijelu godinu, kao nov namijenjen za prevoz mesa i mlijeka. Tel. 063 350 040

Motocikli 
BMW R1100S 2004. g., vrlo povoljno. Tel. 062 600 111 Prodajem moped Puch 50 ccm sa papirima, cijena 250 KM, Cazin. Tel. 061 777 644

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Gume Michelin Energy 205/55 R 16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena 200 KM. Tel. 061 199 580 Mostar, prodajem original auto kuku za Opel Suzu kadet, ekstra očuvana. Tel. 036 582 034, 061 467 282. Prodajem 4 čelične felge 13-ke za Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212 741 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem u kompletu polovne, dobro očuvane dijelove za Mercedes tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718

Dnevni avaz ponedjeljak 31. oktobar/listopad 2011. 49 
Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kućuna Boračkomjezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Pofalićima, 100 m od glavnog ulaza u Fabriku duhana Sarajevo, 2 zasebne etaže 116 m2, dvoriste 55 m2. U dobrom stanju. Cijena 70.000 KM. Tel. 062 619 361 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem. Može i zamjena za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 260 515 Prodajem kuću u Draževićima Kiseljak. Novogradnja, 1/1, zemljište 1.685 kvadrata, uključen sav namještaj, centralno grijanje. Tel. 063 442 342 Prodajem kuću u Goraždu dupleks Federacija. Tel. 061 484 383 Prodajem kuću u Konjicu, Orašje, 120 kvadrata + 150 kvadrata okućnice uz garažu sa građ. dozvolom. Tel. 061 033 656 Prodajem kuću u Tarčinu sa tri etaže, p.s.p. 192 m2 stambenog prostora i 956 m2 okućnice, papiri 1/1. Tel. 030 481 216, 063 841 611, 061 259 789 Prodajem kuću, dva sprata, plinsko grijanje sa podrumom i garažom. Tel. 061 491 463 Prodajem luksuznu kuću u nizu na Koševskom Brdu. Tel. 062 381 294 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Prodajem vikendicu 30 m2 sa zemljištem 650 m2. Mjesto Dubrave 2 km od Visokog. Cijena 20.000 KM. Tel. 065 337 608 Sarajevo, Miševići, prodajem novosagrađenu kuću 10x12 na sprat, na parceli 900 m2. Tel. 033 649 316, 033 690 059 Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 63.000 KM fiksno. Tel. 436 322 31 Izdajem 200 m2 poslovnog prostora pogodan za sve namjene u ulici Trg međunarodnog prijateljstva. Tel. 061 140 483 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem ili prodajem dvoetaž. pos. prostor 40 m2, DobrinjaIII, Trg sarajev. Olimpijade, vl. 1/1. Tel. 062 718 737. Izdajem kanc. kod N. Pozorišta vrlo povoljno. Tel. 061 729 536 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za više namjena. Tel. 061 135 449 Izdajem opremljen frizerski salon površine 25 m kvadratnih u Hrasnom povoljno. Tel. 061 494 005 Izdajem pos. prostor Saraj Polje za agencije, kancelarije. Tel. 061 219 993 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor na Ilidži 50 m2 novogradnja. Tel. 062 423 503 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor od 40 m2 na duži period. Tel. 061 398 436 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Izdajem u centru dva poslovna prostora 36 m2 i 14m2 u neposrednoj blizini Katedrale, pogodni za sve namjene, exkluzivno sređen, ulica Petrakijna 16, frekventna ulica. Tel. 061 701 387 Izdajem uređen poslovni prostor u Kolodvorskoj ulici 35 m2, pogodan za sve namjene. Super lokacija za stomatologa, notara, advokata... Tel. 062 433 551 Iznajmljujem kancelarijski prostor na M. Dvoru, 2x80 m2 na I i II spratu (zaseban ulaz), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 Pos. prostor 13 m2 V. Polje, H. Sućeske. Tel. 062 316 268. Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119 Pos. prostor izdajem na Č. Vili. Tel. 033 668-096. Pos. prostor izdajem, struja, voda, plin, telefon. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Pos. prostori 210 i 100 m2 za sve namjene, na glavnoja cesti. prilaz za šlepere, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Poslovna zgrada, Ferhadija, I i II sprat idealno za urede. Tel. 061 558 932 Poslovni prostor 93 m2 (pored klinike Karabeg) prodajem, izdajem ili mijenjam za stan ili auto uz doplatu. Pogodan za kozmetički salon, inter. ordinaciju. Tel. 061 130 545 Prodajem restoran s razrađenim poslom, vrhunski uređen, u centru Vogošće. Tel. 061 130 545 Vrlo povoljno izdajem novosagrađene posl. prostore u ulicama Paromlinska i Gradačačka, pogodno za sve djelatnosti. Tel. 033 403-556, 061 559 715. Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Go Pro HD hero motorsport 1080p. helmet camera. Hitno! Nova, nikad upotrebljena. Plaćena 320 eura prije 7 dana, cijena sada 470 KM. Tel. 062 990 900

Mašine 
Građ. kompresor Demag 3.3 m3 sa alatom Rk 23 (bušenje) Rk 17 (razbijanje kamena i betona). Tel. 061 915 874 Prodajem aparat za varenje Gorenje. Tel. 463 383 Prodajem viljuškar marke Hyster, 5t, duge vile. U ekstra stanju. Povoljno. Tel. 061 163 894

Namještaj 
Kupujem dvije fotelje masivne, očuvane. Tel. 061 749 648 Prodajem 4 kreveta sa madracima po 150 KM. (190x90). Tel. 061 386 611 Prodajem Dalas kožnu garnituru bežboje. Tel. 061 192 291 Prodajem garnituru za dnevni boravak, nova, cijena po dogovoru. Tel. 033 460 346 Prodajem korišten dobar sto za dnevni boravak na točkićima 120x60x50 cm, Jeftino. Tel. 033 227 077, 062 006 768 Prodajem sto za dnevni boravak orginal kamena ploča sarena. Tel. 061 278 188 Prodajem trosjed dvosjed, kao novo, 550 KM. Tel. 061 788 076 Prodajem trosjed, dvosjed, fotelju u ekstra očuvanom stanju cijena po dogovoru. Tel. 061 903 015 Ugaona garnitura korištena 3 godine, očuvana, karo dezen, 300 KM. Tel. 061 499 921 

Prodajem 40 m2 jednosoban stan M. Dvor, u dobrom stanju, centar. Tel. 061 715 543 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2 potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460 Prodajem dvosoban stan (46 m2) na 1. spratu, renoviran, namješten na Mejtašu iznad bivše njemačke ambasade, cijena 115.000 KM. Tel. 061 185 055 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u strogom centru, potpuno adaptiran. Tel. 062 814 279 Prodajem dvosoban stan 58 m2, Al. Polje, A faza, kod RTV doma. Tel. 065 484 734 Prodajem dvosoban stan na Grbavici, Kemala Kapetanovića. Tel. 062 117 637 Prodajem E. Šehovića 70 m2, A. Šaćirbegović 58 m2, Bolnička 48 m2. Tel. 061 558 932 Prodajem stan 29 m2 Logavina, 2 zasebne prostorije, plinsko grijanje. Stan u dobrom stanju, 2.200 m2. Tel. 061 702 881 Prodajem stan na Č. Vili 63 m2, 4. spr, 1.850 KM/m2, stan u Centru 75 m2, lift, cg, 2.550 KM/m2. Tel. 061 031 330 Prodajem stan na Dobrinji 1, 55 kvadrata, 3. sprat, adaptiran i extra namješten, 95.000 KM. Tel. 061 192 291 Prodajem stan na Grbavici na 3. katu 37m2 adaptiran balkon 85.000 KM. Tel. 066 772 002 Prodajem stan u Sarajevu, ul. Šekerova. Kod studenskih domova Bjelave. Stan je useljiv i na 1. spratu. Ima 40 m2 + balkon. Vlasništvo 1/1. Cijena 79.000. Tel. 062 619 361 Prodajem stan u Vogošći 51 m2 1m2 - 1.250,00 KM. Tel. 061 795 449 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Prodajem useljiv stan na Stupu u novogradnji od 54, 56, 61, 68 i 70 m2 po cijeni 1,350 sa PDV-om, uz dogovor za parking. Tel. 061 548 023 Prodajemo povoljno stan u centru 27 m2 (garsonjera). Tel. 061 359 728 Strogi centar Katedrala 109 kv, adaptiran, polupotkrovlje, 3. sprat, povoljno. Tel. 061 935 477 Strogi centar prodajem stan 75 m2, IV sprat, lift, CG, balkon 2, 600 KM/m2. Tel. 061 031 330 Strogi centar, kod Doma Armije 147 m2 na drugom spratu. Tel. 061 558 932 

Zaposlenoj strankinji potreban dvosoban stan u zgradi Pofalići - Otoka do 500 KM na period 18 mjeseci. Tel. 061 031 330

Ostalo 
Grede 10x12 cm 5 i 6 m. Povoljno. Tel. 065 499 060 Letva 5x3 cm 0,35 KM po metru. Tel. 065 499 060 Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore 95x140 i vrata 80x230, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodajem polovan crijep Kanjiža 1.500 komada vrlo povoljno u dobrom stanju. Tel. 033 481 484 Prodajem polovnu stolariju “Jelovica”. Tel. 061 914 159 Prodajem za sprat kuće stana stolariju povoljno. Tel. 063 723 595

Zamjena 
Mijenjam 2-soban stan (59 m2) na Grbavici za veći na istoj lokaciji, uz doplatu. Tel. 033 431 999 Mijenjam četverosoban stan u centru za dva manja do Otoke. Tel. 062 940 465 Mijenjamkuću u Sarajevu,na ulazu u Boljakov potok 64 m2 + okućnice 42m2 sa svim priključcima uz cestu, za dva stana u Sarajevu. Tel. 061 167 774 Mijenjam manji stan za veći do 100 kvadrata uz doplatu u centru grada. Tel. 061 928 223 Mijenjam stan u cetru Doboja za stan u Sarajevu, namješten, ji orijentacija - sunčana strana, 64 m2 + prostran balkon, centralno gradsko grijanje. Tel. 053 242 805 Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293

Bijela tehnika 
Frižider staklena vrata 300 KM, veš mašine, šprete struja plin 150-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Perilica za veš Bosch WFH 2462, u odličnom stanju, 250 KM, Tel. 061 812 727 Prodajem dva el bojlera Gorenje u odličnom stanju pod garancijom cijena po dog. Tel. 061 215 550 Prodajem el bojler polovan 80l cijena 80 KM. Tel. 062 385 294 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Tel. 061 156 309 Prodajem mašinu za veš marke Ardo uvezena iz Italije kao nova cijena 200 KM. Tel. 062 062 493 ili 061 304 259 Prodajem veš mašinu u odličnom stanju, povoljno. Tel. 065 027 864

Garaže 
Izdajem garažu na Čengić Vili I kod auto praonice Slon. Tel. 033 526 521 ili 061 188 758 Izdajem garažu na Koš. Brdu za 50 KM. Tel. 065 155 796. Izdajem garažu na Koševskom brdu, ulica Jukićeva, cijena 60 KM. Tel. 061 264 179 Izdajem garažu u Dobrinji 2, blizu dobrinjske gimnazije, extra stanje. Tel. 061 700 636 Izdajem garažu u novoj zgradi Uniprometa kod Merkatora! Tel. 033 526 521 ili 061 188 758 Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 Podzemna garaža u Vogošći, Jošanička, na prodaju kod početne stanice za Sarajevo. Tel. 062 460 751 Prodajem garažu iza slastičarne Una Zenica. Tel. 061 788 550

Kompjuteri 
Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor. Radimo non-stop (0-24h). Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na našoj web stranici www.bhislam.com. Tel. 061 700 863 PC servis i prodaja računara, u ponudi pentium 4, dual core, lcd monitori, hard diskovi, grafičke kartice, sve polovno iz Njemačke. Zenica. Tel. 061 869 869 Prodajem Pentium 3, windows 200, Disk RW.I čitač cd 74 gb, 261, 664KB RAM. Monitor 15 inc, 100 KM. Tel. 061 788 076 Profesionalno rješavanje kompjuterskih problema povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna zaštita. Instaliranje windowsa, umrežavanje. Dolazak. Tel. 061 170 085 Računar Dual Core Pentium, 2GB RAM DDR2, 80GB HDD, DVD, VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, garancija, 300 KM. Tel. 062 267 695 Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 Servis računara Enter nudi sljedeće, dizanje sistema xp, win7, zamjena hardvera, licencirani antivirusni programi. Dolazak na adresu potpuno besplatno. Tel. 063 585 935 Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611

Zemljišta 
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, sve zagrađeno žicom, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095 Prodajem ili mijenjam u Tarčinu plac sa ruševnom kućom za Zvornik, Karakaj. Tel. 061 583 708 Prodajem imanje na Kobiljači kod Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820 9768, +352 691 84 6930 Prodajem zemljište na Poljinama 35 KM/m2, zemljiste je uz asfaltni put. Tel. 061 170 254 Prodajem zemljište na Poljinama 35 KM/m2. Tel. 061 170 254 Prodajem zemljište sa dozvolom za izgradnju kuće sa svim priključcima u Hadžićima, cijena po dogovoru. Tel. 062 921 130 Prodajem zemljište za kuću u Aerodromskom naselju, 230 m2. Tel. 061 511 608 Prodajem zemlju 1.500 m cijena 10 e po m u Dračevicama blizu Blagaja i Mostara. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju u Binježevu 680 kvadrata, papiri uredni, dozvola za gradnju na prateće objekte, voda i struja u parceli, cijena po dogovoru. Tel. 062 450 866 Prodajem zemlju za kuću - vikendicu 1.200 m2, Vidovci - Rakovica, kod n. rezervoara za vodu. Tel. 061 525 195 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Prodaja i ugradnja harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 061 512 294 Prodajem 2 plinske peći FEG od 2,5 i 4 kv na dimnjak sa sulinarima i TA peč AEG od 5 kv. Tel. 062 002 874 Prodajem dupla vrata na jednom štoku, bijeli bor puno drvo nova, povoljno. Tel. 061 397 976 Prodajem dvije plinske peći fasadna i za dimnjak. Tel. 061 828 389 Prodajem fasadne gasne peći 3,5 kw i 5,0 kw (polovne) “dru” - Holandija. Tel. 062 095 122 Prodajem gusane radijatore 600 kroz 3 u izvrsnom stanju 64 članka. Tel. 061 241 636 Prodajem jako povoljno skoro nov šporet na čvrsto gorivo marke Smederevo ložište desno. Tel. 063 612 119 Prodajem kamin za etažno grijanje 11 kw i peć Buderus za centralno grijanje 21 kw, može na plin ili lož ulje. Tel. 063 352 400 Prodajem peć za etažno grijanje marke Centrometal, bijela, 23 KW, korištena jednu sezonu. Tel. 061 469 495 Prodajem šporet i mašinu za pranje rublja Gorenje, starija tipa, u poluispravnom stanju, 100 KM. Tel. 033 647 395 Prodajem TA peć 3 kw, kvarcnu grijalicu 3 kw, plinski bojler Vaillant 28 kw, nov pod garancijom. Tel. 063 369 652

Kuće 
Brčko, Ivići, ul. Prvomajska 17. Prodajem kuću od 131 m2, c. grijanje, namještena, na placu od 450 m2 grunt. uknjižena. Cijena povoljna. Tel. 061 569 570 Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Ilidža, Plandište, Bosanski Ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, okućnice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuća u izgradnji 8x7 sprat opremljen struja, voda sa 1.000m kvadratnih okućnice pod voćem, 60.000 KM, Ilidža - Osjek, Drage Filipovića 82, ili zamjena za stan. Tel. 062 632 825 Kuća u nizu, Centar, 96 m2, 4 sobe, centralno grijanje, terasa sa baštom, garaža. Tel. 062 341 250 Nišićka visoravan Crna Rijeka, prodaje se kuća i 8 duluma, super lokacija. Tel. 062 420 616

Potražnja 
Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju za poznate klijente. Tel. 062 677 488 Bračni par traži jednosoban stan ili garsonjeru, sa centralnim grijanjem, u Vogošći. Tel. 062 880 068 Hitno tražimo stan ili kuću moderno namješteno za stranog diplomatu. Tel. 061 142 704 Kupujem manji stan bliže kliničkom centru. Tel. 061 338 542 Kupujem u Vogošći jednoiposoban - dvosoban stan do 60.000 KM. Tel. 061 233 191 Ovlaštenoj agenciji potreban stan za najam zaposlenoj strankinji na godinu. Tel. 061 142 704 Potreban manji fino namješten stan u zgradi za najam za zaposlenu ženu na duži period (agencija). Tel. 061 522 190 Potreban manji fino opremljen stan u zgradi u najam za zaposlenu ženu na duži period (agencija). Tel. 062 677 488 Potreban manji stan u centru za zaposlenu stranu žensku osobu na godinu dana. Tel. 062 621 622 Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje poznatim klijentima. Tel. 061 269 835

Telefoni 
Apartman na Bjelašnici, 52m2, 15m od hotel “Maršal”. Spavaća soba, kupatilo, hodnik, kuhinja, dnevni boravak, balkon sa direktnim pogledom na stazu. Privatni parking. Cijena 170.000. Tel. 062 504 855 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Gradac - povoljno izdajem sobe sa balkonima, pripadajućim kupatilom i WC-om i upotrebom kuhinje. Tel. 00385 21 697 340 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Prenočište na Baščaršiji, soba sa TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel. 061 192 073 Nokia N73 muzic edition u extra stanju 50 KM. Tel. 063 798 978 Prodajem Nokiu N95 8G (kamera ne radi), cijena 100 KM. Tel. 061 135 215 Prodajem Samsung j600 pink 45 KM, Nokia 6610i 30 KM. Tel. 062 606 060 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038

Poslovni prostori 
Gradačac, izdajem pos. prostor na dobroj lokaciji 210 m2, vlas. 1/1, prostor dobro opremljen. Tel. 062 791 199. Vrlo povoljno izdajem novosagrađene posl. prostore u ulicama Paromlinska i Gradačačka, pogodno za sve djelatnosti. Tel. 033 403-556, 061 559 715. Aerodrom. naselje izdajem pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavništva, kancelarije sa aparatima. Tel. 061 857 012. Gradačac, izdajem pos. prostor na dobroj lokaciji 210 m2, vlas. 1/1, prostor dobro opremljen. Tel. 062 791 199

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 177 944

Kućni ljubimci 
Kupujem konja - ponija žensko. Tel. 061 510 000 Prodajem 2 ženke njemačkog ovčara stare 4 mj. sa papirima, vakcinisane. Tel. 061 032 324 Prodajem crvenu kanarinku sa kafezom 40 KM. Tel. 061 184 432

Mijenjam ku}u u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023

50

Ponedjeljak 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 
Tražim posao noćnog čuvara. Tel. 061 172 895 Tražim posao obezbjeđenja ili noćnog čuvara, posjedujem certifikat MUP-ov. Tel. 062 505 647 Tražim posao posedujem kao vozač B, C kategoriju. Tel. 065 297 114 Tražim posao trgovinske dostave B kategorije, distribucija štampe, pekara i slično. Tel. 066 064 875 Tražim posao! Oženjen sam i imam 34 godine SSS KV vozač B,C,E kategorije sa iskustvom i rada u magacinu tekstil, higijena, Džemo, Sarajevo centar. Tel. 066 861 947 Tražim posao! Završena VSS (inžinjer-građevine), jednagodradnog staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231 Tražim posao, imam 20 god., smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759 Tražim posao, komercijaliste, konobara, ili el. struke. Tel. 063 078 696 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje. Tel. 062 854 694 Zaradite novac uključite se u kozmetičku kompaniju - prodaja kozmetike, Sarajevski kanton. Tel. 061 210 994 Žena srednjih godina traži posao, čuvala bi stariju osobu, djecu ili rad po kući. Tel. 062 552 075, 033 674 437 Potrebna 3 putnika za Portugal na utakmicu Portugal - BiH zbog podjele troškova za gorivo. Vozilo mercedes S-klase. Cijena vrlo povoljna, profit me ne zanima. Tel. 062 436 329 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem daske od regala. Tel. 468 450 Prodajem dvije karte za utakmicu Dinamo - Lion. Tel. 061 139 457 Prodajem flaše staklene od jedan litar veoma povoljno kao i mjeveno meso za pse i mačke 1kg - 1 KM. Tel. 062 358 602 Prodajem GEM aparat za kafu sa 3 ručke i filterom za vodu i PPT (protiv požarni aparati). Tel. 065 840 654 Prodajem komplet pribor i posuđe “Solingen” za ugostiteljstvo i domaćinstvo. Cijena po dogovoru. Tel. 546 456 Prodajem leopard mustre mantil 44 br., uvoz. Tel. 063 101 944 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 707 Prodajem pekarsku mješalicu od rostfraja, dvije brzine miješanja, kapaciteta 100 kg brašna. Cijena 2.000 eura. Tel. 061 285 407 Prodajem pelerinu crnu s kapuljačom. Tel. 063 101 944 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem podloge i kese za stomu, cijena po dogovoru. Tel. 546 456 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem sadnice jagoda - mjesečarki i malina. Tel. 061 220 420 Prodajem Samsung mobitel očuvan gt-c3212 mogu dvije kartice, BH teleko, Eronet, m:tel, može se kombinovati i broj, ulazna vrata bijeli bor, električnu peć. Tel. 061 604 050 Prodajem šivaće mašine Bagat, Singer i Pfaf (koža) na 2 rate uz garanciju. Tel. 061 145 504 Prodajem šporet fijaker, singerica mašina, drveni točkovi, bakreno staro suđe i dr. starine. Tel. 061 494 840 Prodajem tri kutije rivotrila 0.5 mg i 2 mg. Proizvodnja Švajcarska. Tel. 061 498 177 Prodajem vagu digitalnu 30 kg za trgovinu i do 300 kg nove. Tel. 061 618 483 Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Tražim agregat preko 7 kw. U zamjenu dajem fordov kedi 1994. god, neregistrovan. Tel. 066 188 290 Velika akcija drva i uglja, bukova cijepana drva 65 KM metar, Kreka ugalj 90 KM, Banovići kocka 150 KM, isporuka odmah. Tel. 061 904 662 TEPSER S.O.D. profesionalnim mašinama čistimo: namještaj, unutrašnjost auta, tepihe (rese), itisone o kamene podove (zaštita). Tel. 061 524 461, 033 200 003. 2768-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 12298-1Ndž KANALIZACIJA “SUBAŠIĆ” - Elektromehaničko pročepljenje kanalizacije. Ispiranje kanala visokim pritiskom vode (vozilo 150 bari). Pregled kanal-kamerom i lociranje kvarova. Brze intervencije, popravke, održavanje... Tel. 033 223560,061100078. 2973-1tt Bravar, popravljam i montiram brave i ostale bravarske usluge. Tel. 062 315 612 Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Električar - sve vrste elektro-usluga popravka i ugradnja instalacija i kućnih aparata. Tel. 061 261 909 Električar servis i opravka TA peći, grijalica, montaža plafonjera, garniša i automatskih osigurača, non stop. Tel. 061 904 392 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim. Tel. 062 255 055 Elektrosistemi, klima uređaji servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, interfoni itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Moler radi molersko farbarske radove čisto kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket postavljanje, brušenje se vrste parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Parket postavljanje, brušenje, lakiranje sa besprašinskom mašinom uz garanciju. Tel. 061 321 289 Parket šipod laminat postavljamo brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila lakove lajsne. Tel. 062 828 306 Radimo stiropor fasade sa našim ili vašim materijalom. Tel. 062 216 268 Rigips, elektro-instalacije i moleraj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286 Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar izrada kuhinja, plakara, predsoblja, šadrvana. Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Tapetar presvlačimo sve tipove namještaja, a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 Tapetar stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja. Tel. 033 459 539 Iskusan pedagog podučava engleski i prevodi povoljno sve vrste tekstova. Tel. 033 443 585 Matematika, instrukcije đacima, iskusan profesor dolazi vašoj kući. Tel. 062 691 202 Prof. prevodi sve vrste tekstova sa i na njemački i engleski jezik, lektura bos. tekstova. Kvalitet zagarantovan, povoljno. Tel. 061 079 775, 033 217 450 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije đacima i studentima tokom godine. Tel. 061 382 301 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Sarajevo, instrukcije iz matematike za osnovce i srednjoškolce. Tel. 062 672 858 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173.

Svakog utorka u novembru u “Avazovom” redovnom prilogu “Mali oglasi” možete objaviti Vaš oglas sa slikom za samo

3 KM.
Iskoristite priliku da se pojavite u najvećem malom oglasniku u BiH i da lakše prodate svoj automobil, kuću..., izdate stan, poslovni prostor... ili da Vaše usluge budu atraktivno predstavljene. 

Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem par argentinskih doga vrhunskog pedigrea povoljno u odnosu na kvalitet. Može i pojedinačno. Tel. 062 293 669 Prodajem vrhunsku štenad tornjaka sa svim papirima. Dostava po dogovoru. Tel. 062 681 876 Prodajem ženku švajcarskog ovčara sa pedigreom i svim papirima. Tel. 061 143 433 

Prodajem pištolj HS 9 u izvrsnom stanju, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija.Tel.033234805,061184796. N. “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Autoprevoz kombijem, selidbe, odvoz šute, obez radna snaga, jeftino. Tel. 061 378 166 Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778 Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistim kuće i poslovne prostore. Tel. 061 815 047 Čistim stanove kancelarije pedantno i odgovorno. Tel. 061 924 180 Čistim stanove nedjeljom. Tel. 066 054 856 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. Cijena po dogovoru, stanujem na Pofalićima. Tel. 061 667 073 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Čuvala bih stare osobe i pomagala u kući. Tel. 468 450 Kiper kamionom sa kranom i mini bagerom radimo istovar, odvoz šute, iskope temelja, uređenje površina drenaže. Tel. 061 158 784 Kombi prevoz najjeftinije u gradu popust za penzionere i studente, sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067 i 066 533 339 Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Nudim pomoć starijoj osobi uz nadoknadu, čovjek bez primanja. Tel. 061 531 226 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Ozbiljna gospođa penzioner pazila bi stariju gospođu. Tel. 062 320 034 Presnimavanje sa video kaseta, mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Profesionalo šminkanje za svadbe i druge svečane prilike, šminkanje za sve potrebe snimanja; spotovi, reklame..., mogućnost dogovora i dolaska na adresu. Tel. 061 488 222 Specijalni tretmani protiv žohara, moljaca, mrava, stjenica, buha i miševa. Tel. 033 216 373, 062 328 447 Vršim prevoz putnika na sve destinacije 6+1 auto klimatizirano cijena po dogovoru. Tel. 061 778 247 Vršim selidbe i sve ostale prevoze u citavoj BiH, po potrebi ima i radna snaga. Tel. 062 607 684 Zubne proteze i druge usluge zubne protetike, izrada u toku dana, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544.

Ostalo 
Prodajem ćurke od 10 do 20 kg hranjene domaćom hranom. Tel. 065 944 365, 057 350 955 Prodajem ćurke, domaće koke i prepelice. Tel. 063 485 152 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294 Prodajem vlastite ćurke, patke, guske - guščiju mast, mlade kokoši horoze. Donosim na adresu žive ili očišćene. Tel. 061 925 691 

POTREBNI RADNICI KAFE PICERIJI SA ISKUSTVOM: 1 DOSTAVLJAČ HRANE, 1. KONOBAR-ICA, 1 ŠANKER-ICA, 1 RADNICA U KUHINJI. ODLIČNI USLOVI, OBAVEZNO DOĆI NA LICE MJESTA; ČEKALUŠA 64. TEL. 062 249 388. 2899-1tt Frizerskom studiju “Emana” potrebna 1 radnica muško ženski frizer i 1 učenica. Mob. 062 256 504, 061 555 788. 1836-1tt “PARTY - PIZZA” stadion Grbavica za rad potrebne 2 ozbiljne djevojke. Info tel. 061 546 443. 12373-1Ndž Bife “Jagoda”, Titova br. 6, Marijin Dvor, potrebna konobarica sa radnim iskustvom. Tel. 061 247 786 Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Frizersko kozmetičkom studiju na Socijalnom hitno potrebna 1 učenica frizerka i 1 atraktivna djevojka za fizioterapije. Tel. 062 842 626 i 062 796 039 Građevinski radnik traži posao, desetogodišnji rad na građevini, radio i kao grupovođa, vozačka B kategorije. Tel. 066 064 875 Hitno potrebna djevojkaza rad u tratoriji na posluživanju. Tel. 033 203 005 Hitno tražim posao kao tehnički sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u agenciji, butiku, trgovini. Tel. 066 265 724 Hitno tražim posao, stalni rad odnos. Imam 45 g. tražim posao u Bugojnu - noćni čuvar, građevina..., radio bih savjesno i pošteno svoj posao, imam B kategoriju. Tel. 062 151 642 Kuhar sa dugogodišnjim iskustvom, traži posao kuhara ili pomoćnog kuhara. Tel. 061 424 470 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 28 godina tražim posao u ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel. 062 442 956 Momak 30 g ozbiljan, odgovoran i vrijedan tražim posao noćnog čuvara, na građevini ili bilo kakav drugi posao. Hitno. Tel. 062 081 927 Momak 30 godina traži posao, zavrsio sam za pomoćnog kuhara. Tel. 061 881 593 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potrebna djevojka ili mladić za rad u kafiću. Tel. 061 073 974 Potrebna frizerka, plata na procenat 50%, M. Dvor. Tel. 062 813 333 Potrebna radnica na posluživanju hrane i pića. Tel. 063 468 673 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061 275 468 Tražim posao frizera. Tel. 061 700 955, 062 449 465 Tražim posao kuharice, može i inostranstvo. Tel. 061 612 156 Tražim posao noćnog čuvara ili bilo kakav posao iza 17h, redovan student. Tel. 061 079 262 

RASPRODAJA OGREVA - Bukova drva u svim oblicima. Akcija uglja Banovići (kocka, orah) 155 KM, drveni ugalj Kreka 95 KM, prevoz obeznijeđen. Tel. 061 670 068. 2765-1tt AKCIJA! U prodaji je ugalj kameni (orah, kocka) 150 KM, ugalj drveni 90 KM, drva cijepana i rezana 70 KM. Penzionerima i svim zaposlenim mogućnost kreditiranja na 10 rata. Isporuka brza, količina zagarantovana. Tel. 061 026 202. 12348-1Ndž Trafo - transformator visokonaponski neispravne kupujem. Cijena po dogovoru. Tel. 061 979 117. 12362-1Ndž Kupujem neispravne kafe aparate. Plaćam 100 KM i 120 KM. Tel. 061 979 117. 12362-1Ndž Ako želite bukova drva po najpovoljnijim cijenama u gradu NAZOVITE odmah. Isporuka isti dan. Tel. 065 581 108. 12402-1Ndž Prodajem novu pizza peć, marka Pizza Group, jednoetažna, električna, garancija 2 god., cijena 1.000 KM. Tel. 061 108 010 Borovu madru od 1991. god. Tel. 062 790 055 Kaverta nova viagra, snažne tablete za mušku potenciju, cialis tablete za produženu potenciju, diskretno, uputstvo, garantovano efikasno. Tel. 065 417 196 Kupujem deviznu štednju ratne odštete, dionice, firmi fondova, najbolje plaćam, isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 Kupujem dionice obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah. Tel. 063 351 572 Kupujem kontejner manji može i oštećen. Tel. 061 158 784 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju, dionice firmi i fondova, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 

Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem 100 knjiga starijih izdanja, strani jezici, 50 značaka, 50 zastavica. Tel. 037 351 057 Prodajem medicinske enciklopedije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sarajevo. Tel. 037 351 057 

Prodajem 2 prstena dijamantni, kospa 2.000 KM i ružica 800 KM. Tel. 061 106 856 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033 655 600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 11771-1Ndž 

Nova umjetna trava za nogometna igrališta veoma povoljno. Tel. 061 377 170 Prodajem sprave za kućnu namjenu vježbanja, Power Plate, Ab Rokset, Lec Magic, povoljno. Zvati poslije 16 sati. Tel. 063 549 106 Prodajem stolove za stoni tenis na rasklapanje novi. Tel. 061 763 742 Suplementi za sportsku prehranu! Najveći izbor suplemenata i najjeftinije cijene! MuscleFreak! Importane centar Sarajevo. www.musclefreak.ba. Tel. 063 535 735

Intelektualne 
Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Dajem instrukcije iz hemije i engleskog jezika (bakalaureat inž. hemije) Sarajevo. Tel. 061 524 681, 033 801 606 Dajem instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjoškolcima. Sarajevo. Tel. 062 173 298 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instrukcije iz njemačkog i engleskog jezika za osnovce i srednjoškolce. Tel. 061 235 229 Instrukcije iz njemačkog za osnovce, subotom i nedjeljom. Čas 5 KM. Tel. 062 204 870 

Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Prodajem lovački karabin 8,57 7,9 milimetara sa papirima, cijena po dogovoru. Tel. 065 915 853

Dnevni avaz
Dana 31.10. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga sestra, svastika i tetka Dana 31. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako vi{e nije sa nama na{a najdra`a i jedina sestra i tetka Dana 30. 10. 2011. navr{ile su se tri godine od preseljenja na ahiret moje najdra`e majke

ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

51

ADILA (RAGIB) BABI], ro|. AJANOVI]
Sva ljudska dobrota i plemenitost bile su u tebi. @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje na tebe ostat }e zauvijek dok `ive oni koji su te iskreno voljeli. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hajrija, D`afer, D`enan, Jasenka, Bidajet, Hidajeta, Esma, Rijad i Naim
1264-1tz

RA[IDA (ALIJA) BURI], ro|. NURUDINOVI]
Tvoju dobrotu i ljubav nikada ne}emo zaboraviti. S po{tovanjem }emo Te spominjati i u srcu zauvijek nositi. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske blagodeti. Tvoja sestra [efika, sestri} Enver Limo, sestri~na Enisa U{tovi} sa porodicama
12356-1nd`

FEHIME (RASIMA) HASANOVI], ro|. RA\O
Pro{le su tri godine, najtu`nije, a ljubav i sje}anje na tebe ne blijedi. Dok `ivim ja, `ivi{ i ti u mom srcu. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj sin Enver
12352-1nd`

Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog oca, deda i punca

IBRAHIM (SAJTA) HEBIB
Te{ko se pomiriti sa istinom da nisi vi{e sa nama. Bio si skromna, dobra, iskrena i plemenita du{a. Te{ko je navi}i se `ivjeti bez tebe, jer vi{e ni{ta nije isto, tuga i bol te ne mogu vratiti, samo ljubav i sje}anje na tebe i sve ono {to te krasilo i ~emu si nas u~io ostat }e da `ivi u nama i na{im srcima. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da se smiluje tvojoj plemenitoj du{i i otvori ti d`enetske kapije. Tvoji: k}erke Envira i Elvedina, zetovi Muamer i Haris, unu~ad Mirza, Nerd`esa, Sad`id, Faruk i Kerim
1496-1mo

Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti voljenog supruga, oca i deda

SJE]ANJE

IBRAHIM (SAJTA) HEBIB
Vrijeme ne umanjuje na{u bol. S ponosom i ljubavlju te se sje}amo i vje~no }emo te ~uvati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Hanija, sin Enver, snaha Azra i unuci Tarik i Namik
1493-1mo

31. 10. 2010 - 31. 10. 2011.

SENAD (JUNUZ) BEZDROB
1965 - 1993.
^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ivimo mi, oni koji te vole. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet. Tvoja mama Rajfa, sestra Nirmala, zet E{ef, sestri~ne Lejla i Nejla
12304-1nd`

Dana 31. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 godine kako nije sa nama na{ najdra`i

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom babu i dedi

Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke

IBRO (TALE) ]ATOVI]
Hvala ti za svu ljubav i pa`nju koju si nam poklanjao. Uvijek }emo biti na tvojim stazama ljudske dobrote i po{tenja. Beskrajno nam nedostaje{. Tvoji najmiliji
2905-1tt

1920 - 2009.

SULEJMEN (MEHO) TUR^ALO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Omer, snaha Naza, unuk Sead sa suprugom Nihadom i sinom Farisom
12400-1nd`

HATID@E (BE]IRA) SELIMOTI]
Samo mi koji te volimo znamo kako }e biti te{ko i tu`no `ivjeti bez tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najdra`i: k}erke Suada, Senada i Adisa sa porodicama i ostala rodbina i prijatelji
1495-1mo

Dana 31. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage nane (majke)

Dana 31. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage nane (majke)

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom zetu i tetku

RA[IDA BURI], ro|. NURUDINOVI]
Molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj unuk Emir, Bucalo Samira i Una
2947-tt

RA[IDA BURI], ro|. NURUDINOVI]
S ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu i sje}anje na tvoju ljubav, plemenitost i dobrotu koju si nam uvijek darovala. Tvoja unuka [ejla, Dado i Sara
2947-tt

JUSUFU ARSLANOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. S ljubavlju, tvoje: Bahra i Lejla Ilijazovi}
12398-1nd`

Danas, 31. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti moje voljene majke

Dana 31. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od kako je preselio na ahiret na{ voljeni otac i suprug

RA[IDA BURI], ro|. NURUDINOVI]
Draga moja majko, bilo {to da ka`em malo je za tvoju dobrotu i plemenitost. Ali ako je iko zaslu`io D`ennet, to si ti. Ti traje{ i `ivi{ u mom srcu i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. u 16.30 sati u ul. Tandareva br. 1. Tvoja k}erka Sadeta Bucalo i zet Fikret
2947-tt

JUSUF - JUSO ARSLANOVI]
Iza tebe ostala je bol i tuga, vje~na praznina zbog svega {to si nam zna~io i {to si nam pru`io. Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Bol nije u suzama ni u rije~ima, na{a je bol u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikada zaboravljen. Voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. K}erka Selma i supruga Amira Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine u 14 sati u stanu rahmetlije 12397-1nd` u uljici Trg Sarajevske olimpijade br. 25/III.

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

dragom i dobrom ~ovjeku

na{em prijatelju

NAZIF (RAHMO) MAHMUTOVI]
Nermin i porodica Mahmutovi}
2963-1TT

HALIMU MUJKI]U
Neka ti je vje~ni rahmet.

HALIMU MUJKI]U
Da mu dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet. Porodica ^izmi}
2957-tt 2956-tt

Uposlenici pekare „2M“

52

Ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom suprugu, ocu, svekru i dedi

Dana 31. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti

RAMIZ (]AMILA) BAJRAMOVI] MEHMED ([ABAN) LETI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Zahida - Hida, sin Adem, snaha Mirsada - Sada, unu~ad Mediha i Kemal
037900

Prolaze dani, mjeseci i godine, ni jedan bez sje}anja na tebe. S ponosom i tugom koju vrijeme ne lije~i, `ivi{ i `ivjet }e{ u na{im srcima i mislima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Vole te tvoji: majka Fata, supruga Lejla, brat Alija, snaha Suada, sestra Amira, zet Muharem i tvoji najdra`i sestri}i Amar i Mirza
PTT

POSLJEDNJI SELAM

Dana 29. 10. 2011. godine navr{ile su se dvije godine kako nije sa nama na{ upravnik

na{em dragom

MIRALEM MULAOMEROVI]
Tvoje kolege: Edina, Elma, Hanka, Hatid`a, Latifa, Hasib, @iga, Haris, Bejadin, Enisa, Zila, Spomenka, Admir, Amel, Me{a, Safet i Nermin
P-71240

HASAN (MEHMED) MALI]
(otac dvojice {ehida Fuada i Suada) Ne postoji zaborav ni rije~i utjehe samo tuga i sje}anje na tvoj vedri lik i plemenitu du{u. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i bolom u srcu , Tvoja supruga [uhra, k}erka Suada, zet Mevludin, unuka Edina i unuk Eldar, sin [ukrija, snaha Timka, unuka Meliha i unuk Admir i snaha Fuada i unuka Irmela
037952

Dana 30. 10. 2011. godine navr{ile su se 24 tu`ne godine od smrti na{eg dragog oca, djeda i pradjeda i 5 tu`nih godina od smrti na{e drage mame, majke i pramajke

ZA SJE]ANJE

na na{u dragu i plemenitu

MUHAMED (IBRAHIMbega) IBRAHIMPA[I]
(1909 - 1987.)

MINA IBRAHIMPA[I], ro|. HOD@I]
(1922 - 2007.)

ATU
KOLEGE IZ SEKTORA RIZIKA UNICREDIT BANK
12394-1nd`

Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a nama sabur. Ispunjavaju}i njihove `elje za `ivota, prila`emo iznos jednogodi{nje stipendije za jednog u~enika Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Porodice Ibrahimpa{i} iz Te{nja, Sarajeva i porodica Krkali} iz Zenice.
2814-1tt

Dana 31. oktobra 2011. godine navr{ava se tu`nih 19 godina otkako je preselio na{ sin, otac, suprug i dedo

SJE]ANJE

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{eg dragog

na na{eg dragog

SEAD ([ABANA) BAJROVI] - CRNI
Dragi na{ sine, vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u na{im srcima. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac [aban, majka had`i Memnuna, supruga Sadija, k}erka Benazira, zet Senad, unuka Denazira 2950-tt

FERID (FAZLIJE) ZUB^EVI]
31. oktobra 2001 31. oktobra 2011.
Njegovi: supruga Amira, k}erka Aida i sin Faruk sa porodicom
12092-1nd`

ZARIFA (BUSULAD@I]) HAD@IMAHOVI]
31. 10. 2008 31. 10. 2011.
Brat Ekrem, snaha Fatima, brati} [erif, brati~na Sanela sa porodicama
12212-1nd`

SMAIL (JUSUF) ARNAUTOVI]
22. 7. 2005 - 31. 10. 2011.
@ivot nestaje u trenutku, ali ljubav i sje}anje na tebe ostaje dok `ive oni koji te vole. Sestra Indira i zet Turso Pori}
P-71166

GALIB (SMAIL) ARNAUTOVI]
21. 9. 2011 - 31. 10. 2011.
@ivot nestaje u trenutku, ali ljubav i sje}anje na tebe ostaju dok `ive oni koji te vole. Sestra Indira i zet Turso Pori}
P-71166

ZIJAD KARAD@A
POSLJEDNJI POZDRAV NA[EM ZIJI PORODICA HERD@ELA[
2931-1tt

Dnevni avaz
Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga
POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

53

dragom kolegi

HASNIJA FAZLI], ro|. SELIMOVI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih uspomena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sinovi Pa{aga i Reuf, k}erka Alma sa porodicama Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se dana 31. 10. 2011. u 16.00 sati prou~iti tevhid u ku}i merhume u ulici Strelja~ka br. 5.
2974-tt

NAZIF MAHMUTOVI]

TVOJA RAJA IZ CASINO-CLUBA LUTRIJA BiH - @IVA IGRA
12411-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

mom dragom dedi

HALIMU MUJKI]U

HALIMU MUJKI]U
Moje malo srce danas je tu`no, nema vi{e mog dede kojeg sam jako volio!

HALIM (RA[ID) MUJKI]

S po{tovanjem, ^ehaji} Jasna, Dino, \ina i Minja
2975-1tt

S po{tovanjem, Torlakovi} D`ana sa djecom El-Fatiha
2975-tt 2975-tt

Voli te tvoj Nema sa mamom \inom

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM SELAM

na{oj dragoj nani

amid`i

MEJRA BERILO, ro|. FO^O
Bol nije u suzama, bol nije u rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati. Lijepa moja, molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Vole te tvoji Ajla i Admir
12407-1nd`

EDHEM (MUHAREM) \ULALI]
Hvala ti za sve {to si nas nau~io i za sve {to si nam ostavio u amanet. HVALA, BABO! Sin Muharem - Haro, unuk Faris i snaha Enisa
037956

EDHEM (MUHAREM) \ULALI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici sabur. Porodice: \ulali} i Jaganjac
037955

POSLJEDNJI SELAM

na{em saborcu i ~lanu komande 1/1. Dobrinjske brigade

POSLJEDNJI SELAM

Dana 31. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako nije sa nama na{ dragi mu`, otac, djed i svekar

NAZIF MAHMUTOVI]
Vrijeme koje je pred nama ne}e u~initi da zaboravimo tebe i tvoj uvijek vedri duh. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici sabur. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. UDRU@ENJE „1. DOBRINJSKA BRIGADA“ NOVI GRAD
12408-1nd`

REFIK OMEROVI] NAZIF (RAHMO) MAHMUTOVI]
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoja sestra Vasvija sa porodicom
2981tt

Vrijeme prolazi, a bol ostaje. Ne postoji zaborav dok postoje oni koji te vole. Uvijek si u na{im mislima i srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Bahra, sin Elmir, k}erka Elma, unuka Lejla i snaha Amina Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci.
12412-1nd`

SELAM

na{em dragom babi, dedi i puncu

NAZIF (RAHMO) MAHMUTOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erke D`enana i Irma, unu~ad Abdulah, Bakir i Amina, zetovi D`evad i Almir Zahvaljujemo se kolektivu Lutrije BiH na pru`enoj podr{ci u te{kim trenucima
037958

54

Ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dragi na{ deda

ZIJO
Na{a srca su mala ali puna boli jer ostali smo bez najboljeg i najdra`eg dede na svijetu. Bili smo tvoj ponos i obe}ajemo da }emo to i ostati. Nikad, nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoji: [ejla, Arnes, Daniel i Cassy
2929-tt

Dragi moj deda

ZIJO
Preko 50 godina bio si mi sve, mu`, prijatelj i najve}i oslonac u `ivotu. Ostavio si sada svoju majku samu sa velikom tugom u srcu. Volim te, moj Zijo, i uvijek }u te voljeti. Tvoja Sutka
2929-tt

ZIJAD KARAD@A
Dragi moj tata, Ho}e srce da mi pukne zato {to sam izgubila jedinu osobu koja me istinski voljela i koja bi za mene `ivot dala. Volim te, tata, i do kraja svog `ivota }u te voljeti! Tvoja Meli
2929-tt

Trideset prvog oktobra 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SENADINA (MUSTAFE) MULABEGOVI]A
Ljubav prema tebi je vje~na, kao i sje}anje na dragi lik, plemenitu du{u, dobrotu i ljubav kojom si nas obasipao. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: otac Mustafa, supruga Begzada, sin Almin, k}erka Amna i zet Zouhair, brat Ned`ad, snaha Emilija, brati} Sanjin, svastika Muruveta, {ura E{ref sa porodicom, svasti}i Husein, Almir i Nermin sa porodicama, teti} Bahtija sa porodicom. Neizmjerno smo zahvalni svoj rodbini, kom{ijama, prijateljima i svima koji su prisustvovali d`enazi, posjetili nas, te telefonski i telegramima izrazili svoje suosje}anje. Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine u 15 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Nurudina Gacki}a broj 24, Sarajevo.
2871-tt

Danas, 31. 10. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi prijatelj

POSLJEDNJI POZDRAV

SENADIN (MUSTAFE) MULABEGOVI]
Imati Te za prijatelja bila nam je velika ~ast i ogromno zadovoljstvo. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i! Mustafa i Sabaheta Brutus sa porodicom
2943-tt

FUADU - FIKI SALETOVI]U
suprugu na{e radne kolegice

RADNE KOLEGE I KOLEGICE OP]INSKOG SUDA U SARAJEVU
P-71101

Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se {est godina od smrti dragog nam

SJE]ANJE

MIRSAD LUJNOVI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe uvijek `ivi u na{im srcima. Tvoji: majka Temza, supruga Jasminka, k}i Dijana, sin Mirza, snaha Amela, unuk Tarik
2910-1tt

MIRSAD LUJNOVI]
31. 10. 2005 - 31. 10. 2011.
Uspomenu na tebe ~uvamo u na{im srcima i ona ne blijedi. Uvijek tvoji: Medo, Samir, Emir, Nejra i Davorka
2912-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

55

na{em dragom prijatelju i radnom kolegi

NAZIF MAHMUTOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Uposlenici „Lutrije“ BiH, sektor obezbje|enja i recepcionarskih poslova: [peko, Namik, Sejo, Fahro, He}am, Remzija, Suljo, Aner, Ramo, Samir, Damir, Mahir, Ilhan, Adnan, Eldar i tvoja prijateljica Brankica
2962-tt

NAZIF MAHMUTOVI]
Dragi Naze, uvijek }emo te se rado sje}ati. Neka ti je vje~ni rahmet. [eki, Kiko, Elvir, Fata
2960-tt

NAZIF MAHMUTOVI]
Dragi Naze, nema rije~i da se opi{e tvoja dobrota i plemenitost! Hvala ti {to si bio na{ prijatelj i kolega. Neka ti dragi Allah podari d`enetske ljepote! S po{tovanjem: Sanija, Nina, Mensi, Zana, Sabina i Hadisa
2961-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

HALIM (RA[ID) MUJKI]
Na{em dugogodi{njem ~lanu i aktivisti. Op}inski odbor SDA Novo Sarajevo Predsjednik Ned`ad Kold`o
12416-1nd`

HALIM (RA[ID) MUJKI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoj dragi lik. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Mirsada, sin Mirsad, k}erka Mirela, snaha Melina i unuci Nermin i Sarah
2977-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom babi

cijenjenom prijatelju

POSLJEDNJI SELAM dragom bratu i daid`i

POSLJEDNJI SELAM dragom bratu i daid`i

HALIM (RA[ID) MUJKI]

HALIM (RA[ID) MUJKI]
Ponosni smo na sve trenutke provedene sa tobom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

HALIM (RA[ID) MUJKI]
Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju sje}ati i nikad zaboraviti. Voljeli smo tvoj duh, osmijeh, iskrenost i po{tenje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: Revka, Ismet, Elvedin, Elvedina, Ermin, Nejra i Anan
2958-tt

HALIM (RA[ID) MUJKI]
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. VOLIM TE Tvoj sin Mirsad
2977-tt

Porodica Ma~ki}
2978-tt

Tvoji: Fikreta, Enes, Damir, Amela i Amra
2958-tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em

na{em dragom zetu

HALIM (RA[ID) MUJKI]
Pamtit }emo te po dobru, s po{tovanjem spominjati i ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac had`i Ra{id, brat Halid, snaha Zijada, brati~ne Aida i Aldijana s porodicom
2970-tt

HALIM MUJKI]

HALIM MUJKI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Porodica [ubo Mirzo, [a}ira, Suvad, D`enita
2969-tt

Neka ti dragi Allah podari D`ennet i d`enetske ljepote.

Punac Hamid, punica Hajra, {ura Hamed, Sadeta i Amar
2967-tt

56

Ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

na na{e drage roditelje i brata

TU@NO SJE]ANJE

Dana 31. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

VARE[ANOVI]

ADILE (RAGIBA) BABI], ro|. AJANOVI]

ISMET

ABDULAH
Mnogo nam nedostajete.

SAFIJA
2840-1tt

Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet. O`alo{}eni: sinovi Mirsad i Selim, snahe Mirela i Sadeta, unu~ad Amina, Hanan, Tarik i Benjamin Tevhid }e se prou~iti 31. 10. 2011. godine u ku}i rahmetlije, ul. Franjeva~ka 6b u 16 sati.
2933-tt

Va{i najmiliji: Osman, Muhamed, Bisera i Zinka

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

mojoj najdra`oj osobi

HASAN (MEHMED) MALI]
Po dobroti }u te se sje}ati i s ljubavlju spominjati! Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i rahmet tvojoj du{i. Te{ko je `ivjeti sa bolnom istinom da te vi{e nema. Ponosna sam {to sam te imala u svom `ivotu. Tvoja ljubav i dobrota `ivjet }e vje~no u mom srcu. Voli te tvoja unuka Edina
0001459

SANEL AJANOVI]
31. 10. 1992 - 2011.
S ljubavlju, Majka IZETA, brat ALMIR, daid`e HUSEIN i BE]IR ZE^I], tetka SAFA FAZLI] sa porodicama
2938-1tt

POSLJEDNJI SELAM

dragom amid`i

KARAD@A ZIJADU
Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: D`ana, Ibro, Lejla i Lamija
2935-tt

Dana 30. 10. 2011. godine navr{ilo se jedanaest tu`nih godina od kako je preselio na ahiret na{

EMIR (RAIFA) FRLJ
iz Mostara Dragi Emire, godine prolaze a ti si svaki dan u na{im mislima i srcima, nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Njegovi: porodice Frlj i Zild`o, Haris, Aida, Selma, Jasmin, Semir, Nadir, Naida i Edin i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji

Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se godinu dana otkako vi{e nije sa nama na{ dragi suprug i otac

NEKI] STJEPAN - [TEFKO
S tugom koju vrijeme ne lije~i s ljubavlju koja vje~no traje zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji te najvi{e vole. Tvoje supruga i k}erka
2915-1tt 12364-1nd`

Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg brata

DANA 31. 10. 2011. NAVR[AVA SE GODINA DANA OD SMRTI

Danas, 31. oktobra 2011. navr{ava se tu`na godina otkako nas je napustio na{ dragi i nikad pre`aljeni

ISMET (RAGIBA) BE[LAGI]
Pamtit }emo te po tvojim djelima i u srcu ~uvati uspomenu na tvoj dragi lik. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: supruga Zlata, sin Nermin, k}erke Nermina i Armina, zet Osman, snaha Samra, unuka Dalia, te ostala rodbina i 417-1ze prijatelji

NEKI] STJEPANA [TEFKA
1936 - 2010.
Uvijek }e{ nam ostati u lijepom sje}anju. Tvoje sestre Elena, Anastazija i Angela
2667-1tt

NEKI] (ALEKSANDRA) STJEPANA
1936 - 2010.
TU@NA GODINA JE IZA NAS BEZ TEBE... TVOJI VOLJENI: SIN ALEKSANDAR - ACO, SNAHA AMIRA, UNUKE IRMA I JASNA
2327-tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

57

Dana 31. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine otkada je na ahiret preselio na{ dragi i nikada pre`aljeni

na{oj dragoj supruzi, majci i nani

RIFAT KA^AR
Iako se tvoj `ivot ugasi brzo, sje}anje na tebe i lijepe trenutke ostaje... U srcima onih koji te vole ti `ivi{ i `ivjet }e{ dok `ivimo mi... Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Porodica Muharemovi}: Ibrahim, Rubina, Enes, Emina, Admir i Omar
12415-1nd`

HASNIJA - HASNA (HAMDIJE) BRANKOVI], ro|. HOTA
Oti{la si tiho kao {to si i `ivjela. Zauvijek }emo se sje}ati Tvog dragog lika, skromnosti i plemenitosti du{e. Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Nail, sinovi Adnan i Amer, snahe Aida i Curtny i unuk Nile
2980-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

SJE]ANJE

Dana 31. 10. 2011. godine (pondjeljak) navr{avaju se 52 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, svekrva i nana

ZLATKO (IVAN) BO[NJAK

EMIRA HAD@I], ro|. SVRAKA
Uvijek }emo te pamtiti po plemenitoj du{i i dobroti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Ramiz, sin Kasim, snaha Senija, unuke Aldijana i Anesa Hatma dova }e se prou~iti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine u d`amiji Mahala - Dobrinja poslije ikindije namaza u 14.15 sati.
12403-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV ISKRENOM PRIJATELJU BO[NJAK ZLATKU IZ KONJICA OD UPOSLENIKA FIRME HM-[PED DOO KONJIC
P-88400

ZLATKU

SOFIJA TUNGUZ
31. 10. 1996 31. 10. 2011.

Jasna Agi} i porodica Mehi}
POSLJEDNJI SELAM
P-88400

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
12353-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

daid`i

dragom bratu i daid`i

na{em dragom amid`i

HAJRUDIN (IBRAHIMA) HUSI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Husi} Izudin i Ditka
12384-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

RA[IDI BURI]
Na{oj jedinoj i nikad pre`aljenoj majki. Ostale smo bez tvoje velike brige i pa`nje, ali mi }emo i dalje da kroz ovaj te{ki `ivot kro~imo onako kako si nas u~ila. Uvijek voljena i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Vole te tvoje unuke Buri} Amela i Sanela
2966-1tt

HAJRUDIN (IBRAHIM) HUSI]
Ke{etovi} Sead, Hajrija, Alen, Alma, Tarik i Ermin
12384-1nd`

HALIM (RA[IDA) MUJKI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Hedija, zet Emin, Adisa i Armin sa porodicama
2959-1tt

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na dragu snahu

TU@NO SJE]ANJE

na

TU@NO SJE]ANJE

na na{u k}erku i sestru

HALIM MUJKI] DUNJU (STEPI]) PEROJEVI]
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari D`ennet. Bad`o Enes, svastika Mersida, Vedad i Eldin
2968-tt

DUNJU PEROJEVI], ro|. STEPI]
31. 10. 2009 - 31. 10. 2011.
Danas se navr{avaju dvije godine od prerane smrti na{e supruge i majke. @ivot bez nje se opisati ne mo`e, ostaju nam samo drage uspomene - zauvijek. Tvoji: Marko, Marina i Ivan
12367-1nd` 12367-1nd`

DUNJU PEROJEVI], ro|. STEPI]
31. 10. 2009 - 31. 10. 2011.
Pro{le su dvije godine od smrti na{e Dunje, ali vrijeme kao da je stalo kad je njeno srce prestalo da kuca. Bit }e{ zauvijek s nama u na{im srcima i mislima. Tvoji: tata Pavao i sestra Dijana sa porodicom
12367-1nd`

Draga Dunja, Sje}anje i tuga ne postoje za vrijeme. Tvoja teta Ankica

Dana 29. 10. 2011. godine navr{ilo se {est mjeseci otkako nije sa nama na{a draga

Dana 31. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od smrti na{eg najdra`eg prijatelja

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju i fudbalskoj legendi FK „Dobrinja“

JUSUFA ([UKRIJE) ARSLANOVI]A ALMA BEGOVI]
Bila si veliki drug, takvu }emo te pamtiti i s po{tovanjem spominjati. Tvoje kolegice: Emica, Amra, Lejla i Sanela
12409-1nd`

NAZIFU MAHMUTOVI]U
Imamovi} Zahir - Imzit, Enver ^au{evi}, Narcis Polimac, Slobo Kuja~a, Mimo, Advan, Ibro i Enko kapiten i ostali mnogobrojni prijatelji i simpatizeri FK „Dobrinja“.
12410-1nd` 12410-1nd`

Prijatelji: Imamovi} Zahir - Imzit, Enver ^au{evi}, Narcis Polimac, Slobodan Kuja~a, Advan Repak, Mimo, Ibro i Enko kapiten

58

Ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se tu`na godina dana od kada sa nama nije na{
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca

majci na{e kolegice

ABDULAH (ISMETA) VARE[ANOVI]
31. 10. 2004 - 31. 10. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Volimo te. Tvoje: Amela i Almira sa mamom i zet Norbert
2939-tt

KASIM (RAMIZ) IMAMOVI]
Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja porodica
12395-1nd`

FATIMA RESUMOVI]

S po{tovanjem, KLIPINS BH doo i PRISTOP BH doo
2932-TT

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em voljenom suprugu i ocu

na{em dragom djeveru i amid`i

FUADU - FIKI SALETOVI]U

FUADU SALETOVI]U FIKI

FUADU SALETOVI]U FIKI

Tvoje Ljubica i Nina
2923-tt

Porodica Be}irovi}
2925-tt

Nuna, Samir, Sanela, Hajreta, Tarik, Emir i Haris
2924-tt

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{e voljene kume

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg voljenog

SJE]ANJE

ENEZE - KEKE \ULIMAN

AZIZ (D@EMALA) KORI]
31. 10. 1994 - 31. 10. 2011.
S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Brat Kemal, snaha Razija, brati} Samir i brati~na Amela Begi} sa porodicama
2801-tt

AZIZ KORI] ZIZO
31. 10. 1994 - 31. 10. 2011.

Porodica Mahini}
1494-1mo

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Mubera, Elmir, Eldin, Dina i Nejra
2800-tt

Dana 31. 10. 2011. navr{avaju se 3 godine od prerane smrti na{e

FAHRIJA - AMRA (OSMANA) DAUT
Ka`u da vrijeme lije~i sve, ali bol za gubitkom tebe jo{ uvijek ne... Uvijek }emo se sje}ati tebe, tvog lika i tvojih rije~i. Nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoja Velida sa porodicom
2942-tt

Dana 30. 10. 2011. godine navr{ile su se 2 godine od smrti na{eg dragog

Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se 16 godina od smrti na{eg dragog

EMIR (RAGIB) HASE^I]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Tvoji najmiliji
12405-1nd`

NIHAD - RIFE @UNI]
Bio si i ostat }e{ dio na{ih `ivota. Hvala svima koji ga nisu zaboravili. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja supruga i sinovi
1246-1tz

POSLJEDNJI SELAM

Dana 1. 11. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

na{oj dobroj i dragoj majci, punici i nani

Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga sestra, svastika i tetka

MUHAMED (HALIM) TUNO
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti 1. 11. 2011. godine u ku}i rahmetlije ul. Po`egina br. 10 u 11 sati. Tvoji najmiliji: D`emka, Nedim, Muvedeta, Amina i Velida
2965-tt

ZEJFA (HAJDAR) MIRVI], ro|. HALIMI]
Tvoju dobrotu, tvoj plemeniti i dragi lik nikada ne}emo zaboraviti. S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe, sje}at }emo se tebe dovama i moliti Allaha d`.{. da tvoju dobru du{u nagradi lijepim D`ennetom. Tvoja k}erka Hasija, zet Mehmed, unuk Vedad i unuka 12404-1nd` Dalila

ADILA (RAGIB) BABI], ro|. AJANOVI]
Vje~no smo ti zahvalni za svu ljubav, dobrotu i plemenitost, koju si nam davala, nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Suada, Sead, Nijaz, Nihad, Azra, Dalila, Selma, Haris i Ned`la
1263-1tz

Dana 14. 10. 2011. navr{ilo se 13 godina otkako nisi sa nama

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

FARUK (FEHIMA) MUMINAGI]
Dani prolaze, godine se ni`u, ali tvoj lik je i dalje u na{im srcima. Tvoja Velida sa porodicom
2942-tt

HALIM (RA[IDA) MUJKI]
Tvojim preseljenjem na bolji svijet (ahiret) ostala je velika praznina i bol u srcima onih koji su te poznavali i voljeli. Nedostajat }e nam tvoja mudrost i dobrota. Porodica Halilovi}: bad`o Hido, svastika Munevera sa 2971-1tt djecom Benjaminom i Hildom

FATIMA DUGALI]
31. 10. 2002 - 31. 10. 2011.

Elvir sa porodicom
12406-1nd`

Dnevni avaz
Danas se navr{ava godina od prerane smrti na{eg prijatelja

ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

59

EMIR HELA] - DEBA
30. 10. 2010 - 30. 10. 2011.
Rado te se sje}aju raja sa stadiona Ko{evo: Hajdar Plakalo, D`emo i Adnan Avdi}, E{ref i Nedim Sejtarija, Be}ir i Mirso [i{i}, D`ira, Edo - Masni, Hasna, Muamer, Halil Omanovi}, [emso i Aldin Bukva, Kiko, Kemo, Mufid Drkenda, [emso Divjan, Hasko Had`ijali}, D`evad Zahiragi}, Hikmet i Mirhet Kapo, Omer, Hamid, D`evad, Bakir - Katica, Admir i [efik Bajrovi}, Dilka, Fikreta, Fata, Vahidin - Braco, Cane, Adil, Velija - Katica, ^oli} Ahmed - ^ola, Kemo i Sejo Rami}, Vahidin Musemi}, Suad ^upina, ^au{evi} Fadil, Samir - Debeli, Topa I, Besim, Miro taxi, Lija taxi, Lauda i Saud Hrustemovi}, Suljo Osmanovi}, Me{a [i{i}, Mujo i Bilal Bogilovi}, Muamer i Amel Vukas, Mrd`a, Haso, Pand`a, Muslija Ibrovi}, Zijo Zuki}, Zike P Dolina, Osmo OMV pumpa, Jasna i . Rasim [kamo, Suljo, Burgija, Vahidin [ahinpa{i}, Amir - ^engi}, D`evad Inn, Mirsad Zulum i ostali mnogobrojni prijatelji
2984-1tt

Dragi na{ deda

ZIJO
Tvoj dragi lik, tvoja dobrota, tvoj veseli osmijeh vje~ito }e ostati u na{em sje}anju i u na{im srcima! Volimo te. Tvoj Refko i Beata
2979-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 31. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg voljenog oca i supruga

PRIJATELJU

MEHMEDA KARALI]A BO[NJAK ZLATKU
Hvala ti na svemu. Najdra`i ne umiru sve dok `ivimo mi koji te iskreno volimo. Sa ljubavlju i ponosom te ~uvamo od zaborava. Supruga Sanija, k}erka Maida i sin Mirsad
N 12365-1nd`

Paja - Braco i Novali} Zijo

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom predsjedniku i fudbalskoj legendi FK Dobrinje

NAZIFU MAHMUTOVI]U
Od njegovih iskrenih prijatelja: Bukal, Zufer, [ljivo, Ga{i, Behka, Make, Alma, Fiko Imamovi}, Mirza Huski}, Me{a, Lata, Advan, Ibro, Mimo, Enko kapiten, Mustafa P Bo`idar, Mirso ., Po{ta, Maca Jasmin, Fahro policajac, Piramida, Mute, Izo po{tar, Haris po{tar, Zumbul, Smajlovi}, El~o, Maca moler, Salko Toplane, Muzika Zdravko, Gavro, Cibra. Kombi prijevoz obezbije|en ispred FK Dobrinja sa polaskom u 13.30 sati.
12418-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu, {uri i daid`i

Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

NAZIF (RAHMO) MAHMUTOVI]
Voljeni moj brate, razum ne slu{a, jer ne `eli prihvatiti gorku istinu da te nema, da mi ne}e{ do}i... U srcu }u te nositi i nikad ne}u zaboraviti moje sje}anje na najmilije bi}e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Esma, zet Muhamed, sestri~ne D`enisa i Enisa sa porodicama
2985-tt

ADILE - DILE BABI], ro|. AJANOVI]
Dani prolaze, a bol i tuga ostaju. S ljubavlju }emo te se sje}ati i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Suad, snaha Azra, Aida, Senad, D`enana, Emir i Belma
2972-tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom i iskrenom prijatelju

HALIMU MUJKI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem: Halvad`ija Zaim i Amra
12419-1nd`

60

Ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

AZRA KADRAGI], ro|. HANDAN
U na{em sje}anju ostat }e uvijek prisutan tvoj lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote. Rodica Saliha - [aza, Benina i Arifa sa porodicama
2986-1tt

AZRA KADRAGI], ro|. HANDAN
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Salko i Muemira
2986-tt

na{em prijatelju

HALIMU MUJKI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur u ovim te{kim trenucima. [emso Ceri} sa porodicom
2988-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

Danas, 31. oktobra 2011. navr{avaju se ~etiri godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

NAZIFU MAHMUTOVI]U
Da mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji igra~i FK „Dobrinja“: Emir, Galib, Ivan, Dado, Muriz, Ahmo, Bomba, Rami}, D`eno S., Eldin, Ado, Fela, Emir S., Enes, D`eno Z., ^alta, D`eno H., Krejzi, Dino, Amir, Tarik, Belko, Hare, Hota, Emir N. i svi igra~i koji su branili boje Dobrinje.
12420-1nd`

RIFAT KA^AR
Mnogo nam nedostaje{, ali znamo da svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo. Supruga Elvira, sin Edin, k}erke Edina i Sabina
2991-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj neni

na{oj svekrvi i nani

POSLJEDNJI SELAM dragoj neni

Dana 31. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada je preselio na ahiret moj dragi suprug

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj nani

HAJRIJA TIHI], ro|. [EHANOVI]
„Pahuljice“ na{a draga, nano na{a mila, napustila si nas tiho kao {to si i sama bila, oti{la si iz na{ih `ivota ali ne zauvijek, jer }e{ vje~no `ivjeti u na{em sje}anju i u na{im srcima. Molimo Uzvi{enog Allaha da te uvede u najljep{i dio D`enneta - Dennetul-firdevs. Amin. Zauvijek te vole tvoji Dina, Amar i Ferid
2989-tt

ZEJFA MIRVI] ZEJFA MIRVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: unuk Nermin, snaha Elvedina i praunuci Elvin, Sejfo i Faris
12422-1nd`

Tvoja plemenitost i dobrota vje~no }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: unuk Emir, snahe Safija i Ham{a te praunuka Elma
12422-1nd`

ZEJFA MIRVI], ro|. HALIMI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja unuka Amina Suba{i} sa suprugom Salemom i djecom Adnanom i Adnom
12422-1nd`

D@EMAL (SEJFA) SULJEVI]
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Supruga Suada sa porodicom
12428-1nd`

1948 - 2009.

Dana 1. 11. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od iznenadne smrti na{eg dragog

SJE]ANJE na na{e drage

Dana 1. 11. 2011. godine navr{ava se 7 dana kako je na ahiret preselio na{ dragi

KEMALA (MEHMED) KARI]A
1963 - 2011.
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se dana 1. 11. 2011. godine poslije podne namaza u 12.20 sati prou~iti tevhid u Mesd`idu u Hrasnici. Porodica Kari}
12414-1nd`

SUBA[I] ABDUSELAM - AVDO
Ka`u da plemeniti i dobri ljudi kratko `ive, a vje~no se vole i pamte. Molimo Allaha d`.{. da te nagradi D`ennetom, njegovim ljepotama i vje~nim rahmetom. Supruga Zehrina, k}i Adisa i sin Admir Tevhid }e se prou~iti u utorak, 1. 11. 2011. u ku}i rahmetlije, ul. S. Kulenovi}a 61 - Vogo{}a u 11.00 sati. 2953-tt

NURIJA (DERVI[A) MUJEZINOVI]
10. 5. 1922 - 10. 6. 1979.

MUNIB (NURIJE) MUJEZINOVI]
17. 5. 1953 - 31. 10. 2008.

POSLJEDNJI POZDRAV

Supruga - majka Mevluda, k}erka - sestra Muniba, unuci - sestri}i Adnan i Amar sa porodicama

na{em dragom prijatelju
2914-1tt

Na{oj dragoj voljenoj nani

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em prijatelju

HAJRIJI TIHI], ro|. [EHANOVI]
Draga nano, nikad se ne}u naviknuti da mi nedostaje{ Tvoji najmiliji: Dado i Maja
2990-tt

HALIM (RA[ID) MUJKI]

Tetka Neska i tetak Vuksan iz Francuske
2992-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SINI[A ^ASAR NAZIFU MAHMUTOVI]U
Da mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Belko D`emil s porodicom
12420-1nd`

na{oj dragoj nani

SJE]ANJE

30. 10. 2006 30. 10. 2011.

HAJRIJA ([EHANOVI]) TIHI]
Ostali smo bez tebe, ali }e{ zauvijek biti u na{im srcima. Ni sa ~im se nije mogla uzvratiti ljubav koju si nam pru`ala. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet.

Navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ voljeni prijatelj

STJEPAN NEKI]
S ljubavlju i sje}anjem na protekle godine provedene s tobom.
2990-tt

Porodica O`egovi}
12416-1nd`

Tvoji najmiliji: Admir, [ejla, Kerim

Porodica Kapi}

2897-tt

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i radne kolege da je na{ dragi

ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

61

ZLATKO (IVANA) BO[NJAK
preminuo dana 28. 10. 2011. godine u 50. godini. Sahrana }e se obaviti dana 31. 10. 2011. godine u 15 sati na gradskom groblju u Konjicu. TVOJE RADNE KOLEGE PS za BS/SP KONJIC.
N

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kolege i kom{ije da je na{ dragi

DUNJU PEROJEVI]
2009 - 2011.
U na{im srcima ostat }e{ voljena i nikad zaboravljena. Tvoje prijateljice: Lejla, Sandra, Albina, Kimeta, Nihada, Armina i Olgica
2946-tt

ZIJAD - ZIJO (IBRAHIM) KARAD@A
preselio na ahiret u petak, 28. oktobra 2011. godine, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Suada, sin Refik, k}erka Amela, unu~ad Danijel, Cassandra, [ejla i Arnes, zet Admir, snaha Beata, te porodice Karad`a, D`afi}, Muja~i}, Omeragi}, Pa{i}, ]orovi}, Balti}, Muratbegovi}, Dedovi}, Kald`ija, [obovi}, Burd`evi}, Had`iahmetovi}, Perkovi}, Begi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Nusreta [i{i}a Dede br. 19/VPR. - Ko{evsko Brdo. 111

emeritus prof. dr. REFIK (HAJRUDINA) TELALBA[I]
preminuo u subotu, 29. 10. 2011. godine u 79. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 2. 11. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Senad i Mirsad, unuke Eliza i Melani, snaha Gorana, brati~na Sandra, porodice Telalba{i}, Bulbulovi}, Hasibovi}, Ahmetovi}, Stojanovi}, Softi}, Kasumagi}, Vejzovi}, No`inovi}, te 111 ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

POSLJEDNJI SELAM

dragom daid`i

Dana 31. 10. 2011. godine navr{avaju se 3 godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

ISMET KA[MO
Tvoj lik, dobrotu i plemenitost nikada ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. D`evad Hajdar sa porodicom
2982-1tt

FERID - BEG MAHMUTBEGOVI]
iz Prozora Vrijeme koje prolazi nimalo ne umanjuje bol za tobom. Samo mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe. @ivio si dostojanstveno i tiho, tako si i oti{ao. Nama su ostala sje}anja na svu ljubav, dobrotu i sigurnost koju smo imali uz tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga ]elebija, sin Hajrudin sa porodicom, k}erke Adila Omerovi}, Rasema Ferhatovi}, Nusreta Tucek sa porodicama POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE
696-1go

Dana 31. 10. 2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina od prerane smrti na{eg

SINI[E ^ASAR
Tvoji najdra`i: majka, brat, supruga, snaha, brati~na i brati} Istog dana u 15.00 sati polo`i}emo cvije}e na njegov grob.
12399-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

draom babu

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca i dedu
SJE]ANJE

na na{eg dragog

RAMO (D@AFER) SABLJICA
31. 10. 1992 - 31. 10. 2011.
Dragi na{ deda, uvijek si sa nama.

had`i AD@EMU TAHIROVI]U
Pro{la su 52 dana od tvog preseljenja na ahiret. Velika je praznina bez tebe, nedostaje{ nam mnogo. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}er Hiba i zet Azem sa porodicom
12399-1nd`

]AMILU ([U]RIJE) AVDI]U
Esad Bajramovi} sa porodicom
12401-1nd`

Vole te tvoji: k}erka Bisera, sin D`afer, zet Izet, snaha Kija i unuk Nedim
12380-1nd`

SINU
31. 10. 2006 31. 10. 2011.
Emin i Rule
2964-tt

SINI[A ^ASAR

SJE]ANJE

na dragog i nikad pre`aljenog sina

Dana 31. X 2011. godine navr{ava se 19 (devetnaest) godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

Zoka, Tuza, Senad
2864-tt

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci i nani
SJE]ANJE

ZEJFI MIRVI]
Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote. K}erka Safija, zet Ibro, unu~ad Elmedin i Mediha sa porodicama
2976-tt

Dana 31. 10. 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage

SANELA (ENVERA) AJANOVI]A
1968 - 1992 - 2011.
Sa najve}om zahvalno{}u ~uvamo uspomene na tebe. Tvoj otac Enver sa `enom Kikom - Belkisom
12389-1nd`

HILMO (A^IFA) KAPETANOVI]
{ehid Tvoj plemeniti lik i dobrotu nikada ne}emo zaboraviti i uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najdra`i: supruga Zefira, k}erka Merima, sin Alen i unuka Amila
2859-tt

FAHRIJA - AMRA DAUT
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Mehmed, Edina, Haris, Indira, Enida, Faketa, Gild`ana, Haris H. i Vesna
0001446

62

Ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AZRA (D@AFER) KADRAGI], ro|. HANDAN
preselila na ahiret u nedjelju, 30. oktobra 2011. godine, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. novembra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije da polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erka Aida, unuk Tristan, bra}a Salih i D`evad, sestre Safija i Lejla, brati} Haris, brati~na Na|a, sestri} Rusmir, sestri~ne Jasmina i Emina, zetovi Tahir, @arko i Ronald, snaha Elmedina - Mana, teti} Salko sa suprugom Muemirom, teti~na Saliha sa porodicom, zaova Elma sa djecom, te porodice Kadragi}, Handan, De Martin, Nuhanovi}, Helja, Joki}, D`epar, Jugo, Dalipagi}-Kapetanovi}, Mili}, Suboti}, Babi}, Hajri}, Mujkanovi}, Memi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Valtera Peri}a br.18/I.
037960

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FUAD - FIKO (AKIF) SALETOVI]
preminuo 28. 10. 2011. godine u 67. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: supruga Ljubica, k}erka Nina, snahe Nuna i Danka, brati}i Samir i Sanela sa porodicama, Bojan i Goran, te porodice Saletovi}, Guslov, Okanovi}, Be}irovi}, Mi}kovi}, Sili}, [uba{i}, Spai} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ijeKu}a `alosti: ul. Musala br. 5/IV. 111

REFIJA HASANAGI], ro|. BURD@OVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 30. oktobra 2011. godine, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. novembra 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: bra}a Rasim i Asim, sestra Bedra Pilav, sestri~ne Fatima - Mimica Mrdovi} i Mirela - Leca Fazlagi} sa porodicama, brati}i Hilmija, Muharem - Hamo, Elmedin - Dino, Nihad i Alen sa porodicama, brati~ne Hedija Mehmedi}, Evka Arnautovi}, Elma Burd`ovi}, Ned`mija U{tovi}, Samra Otto i Emela Burd`ovi} sa porodicama, snahe Suada, Jasmina, Amela, Samra i Lejla, zetovi Salko Pilav, Sa{a Mrdovi} i Elvedin Fazlagi}, djeverovi Jahja i Uzeir sa porodicama, zaova Fahira sa porodicom, daid`i~ne Sadeta i Nafa sa porodicama, njena Amra te porodice Burd`ovi}, Hasanagi}, Pilav, Mrdovi}, Fazlagi}, Omerhod`i}, Arnautovi}, U{tovi}, Mehmedi}, Skaka, Pa{i}, Bajri}, Bekti}, Behmen, Bali}, Turudi}, Hod`i}, Vrca, Robovi}, Mu{ovi}, D`ini}, Meki}, Ov~ina, Hiro{ te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti ulica @rtava fa{izma br. 11/IX - Otoka. 037959

Dana 29. 10. 2011. godine preselila je na ahiret

HASIBA (MUJE) ]ULESKER, ro|. OMERAGI]
u 81. godini. D`enaza }e se klanjati u d`ematu Pehare u Zenici poslije podne namaza. Dana 31. 10. 2011. godine tevhid }e se klanjati u ku}i `alosti Pehare 29. Zenica. Prevoz obezbije|en ispred @eljezni~ke stanice u 10 sati iz Sarajeva, sa kretanjem Drinskom, stajali{te: Bu}a Potok, Buljakov Potok, Brije{}e i Zabr|e do Zenice - D`emat Pehare. O@ALO[]ENI: sinovi Ramiz sa porodicom, Mehmed, Rasim sa porodicom, Alija sa porodicom, Velija sa porodicom, sestra Zejneba sa porodicom, mnogobrojna familija ]ulesker, Omeragi}i, Karahmet, Ma{i}i, Hurke, Kepe{i, Kozi}i, kom{ije i prijatelji

2954-1tt

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa neizmjernom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka i nana

SVI SMO ALLAHOVI I NJEMU SE VRA]AMO... Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, brat, amid`a, dedo i svekar

preselila na ahiret u nedjelju, 30. oktobra 2011. godine, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka [ifa, sestra Munira, unu~ad Edina, Damir, Admir i [ejla, zetovi Hamza i Ferid, praunuci Amar i Kerim, zaova Hajra, sestri}i i sestri~ne, daid`i}i i daid`i~ne, porodice Tihi}, [ehanovi}, Fafuli}, Duvnjak, Be{i}, Dinarevi}, Zlatar, [ehovi}, Karaveli}, Mulaosmanovi}, Bogunovi}, Arifovi}, Berberovi}, [ahmanija, Marek, Halilovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u porodi~noj ku}i u ulici Pofali}ka br. 42.
037961

HAJRIJA TIHI], ro|. [EHANOVI]

EDHEM (MUHAREM) \ULALI]
preselio na ahiret u subotu, 29. oktobra 2011. godine, u 77. godini. D`enaza polazi u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine ispred ku}e rahmetlije u Beganovima - Pazari} br. 39 u 14.00 sati (poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti u haremu Vardi{te - Resnik. O@ALO[]ENI: supruga Ru`a, sin Muharem - Haro, k}erka Valida, sestra Fazila, snaha Enisa, unuk Faris, brati~ne Mubera, Ai{a i Meliha, amid`i~ne Muhiba, Munevera i Minka, te porodice \ulali}, Blagojevi}, Bili}, Bird`o, Kelecija, Mehi}, [upi}, Kre~ar, Aganli}, Skopljak, Alimanovi}, Koma{in, D`afo, Stankovi}, Arapovi}, Filipovi}, Jaganjac, Arukovi}, Halilovi}, Mili}, [a{i}, Hase~i}, Lekovi}, Alihod`i}, Hod`i}, Fi{o, ^ekrlija, Kr{o, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije, ul. Beganovi br. 39 - Pazari}.
037954

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi sin, tata, dedo i svekar

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAD@IAHMETOVI] MEHMED (BRACO)
nakon duge i te{ke bolesti preselio na ahiret u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u Bostonu, SAD. Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u utorak, 1. novembra 2011. poslije podne namaza. O@ALO[]ENI: otac Avdo, mati Fahra, sin Kerim, k}erka Amela, unuk Eddie, snaha Tiffany, zet Jusuf, sestri} Nedim, sestri~na Selma sa porodicama, tetka Fadila, teti} Fuad, teti~na Majda, svastike Emina i Aida sa porodicama. Porodice: Had`iahmetovi}, Massood, Sijer~i}, Hod`i}, Kumro, Hanjali}, Hubjer, 2955-tt Bekto, Agi}, ^engi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

NAZIF (RAHMO) MAHMUTOVI]
preselio na ahiret u subotu, 29. oktobra 2011. godine, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine u 15.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: k}erke D`enana i Irma, brat Ramiz, sestre Vasvija i Esma, zetovi D`evad, Almir, Rasim i Muhamed, snaha ]atiba, unu~ad Abdulah, Bakir i Amina, brati}i Ned`ad i Almir sa porodicama, sestri} Adnan sa porodicom, sestri~ne Amira, D`enisa i Enisa sa porodicama, amid`i}i Husnija i Ramo sa porodicama, amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Mahmutovi} ,]ehaja, Delali}, Obu}a, Smajlovi}, Durmi{evi}, Hajdarevi}, Zahiragi}, Bajri}, Pribi{i}, Kokor, Imamovi}, ^elik, Hod`i}, Ba{i}, Skenderagi}, Stroil, Paldum, Dizdarevi}, Hasanagi}, [eremet, Kaltak, Lagumd`ija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ulici Rate Dugonji}a do br. 46 - Osjek - Ilid`a.
037957

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi i nikad pre`aljeni

ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

63

MIRZET - MIRZA BE^IROVI]
preselio na ahiret 29. 10. 2011. godine nakon duge i te{ke bolesti u 63. godini u Njema~koj, gdje je i `ivio, i gdje je i obavljena d`enaza. Neka mu je vje~iti rahmet. O@ALO[]ENI: supruga \ana, sin Faris, unuk Elmas, brat Fikret, sestra Mirza, zet Vinko, sestri}i Narcis sa Amrom i Lana, sestra Jasminka, porodice: Be~irovi}, Mila{inovi}, Babi}, Hajdo i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
2948-tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ dragi

ADILA (ABDULAH) HOD@I], ro|. @ILI] udova ASIMA
preselila na ahiret u petak, 28. oktobra 2011. godine, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine u 15.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Adnan, snaha Nermana, unuka Azra, sestra Fadila - Nina, zet D`emaludin Abdagi}, snahe Fatima i Mirsada, jetrve Safija i Zubejda, brati}i i brati~na, sestri~na, djeveri}i i djeveri~na, zaovi}i i zaovi~na sa porodicama, prijateljica Milka sa suprugom Mirom, te porodice Hod`i}, @ili}, Abdagi}, ^aluk, ]utuna, ]urovac, Ibrakovi}, Ihtijarevi}, Belko, Ogre{evi}, Bahor, Kadriba{i}, Ibrahimkadi}, [ahovi}, [}epanovi}, Horvat i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Prve samostalne brigade br. 15 - Ilid`a.
037953

SULEJMEN (MEHO) TUR^ALO
dana 29. 10. 2011. godine preselio na ahiret u 85. godini. D`enaza }e se klanjati u Gora`du ispred Sinan-begove d`amije dana 31. 10. 2011. godine u 12,00 sati poslije podne namaza, a ukopat }e se na gradskom mezarju Kolijevke. O@ALO[]ENI: supruga Selveta, sinovi Mehmed, Omer i Kasim, snahe Sabiha, Naza i Jasmina, unuk Sead sa suprugom Nihadom i sinom Farisom, unuka Nermina sa suprugom Adnanom i k}erkom Ilhanom, te unu~ad Armin, Arnela i Muris, brat Ramiz, snahe D`emila i [emsa, {ura Vejsil sa porodicom, svastike Sejda i Zahida sa porodicama, bad`o Osman sa porodicom, brati}i, brati~ne, sestri}i, te porodice Ku{e{, Muslim, Ligata, Beganovi}, ^orbo, Radelja{, Rizvanovi}, Tabakovi}, Mujezin, Adilovi}, Jusko, Ruhotina, Ahmetspahi} i Muzur kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.00 sati u porodi~noj ku}i u naselju Pargani, ulica Adnana Mehanovi}a 16. 12400-1nd`

S tugom u srcu i boli i du{i, ali s vjerom i nadom u uskrsnu}e i `ivot vje~ni javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

ZLATKO (pok. IVANA) BO[NJAK
1962 - 2011.
preminuo u petak, 28. 10. 2011. godine, u 18 sati, nakon du`e bolesti u 50. godini. Pokop dragog nam pokojnika bit }e obavljen u 15 h na groblju „Musala“ u Konjicu. O@ALO[]ENI: supruga Vi{nja, sinovi Marko i Vedran, k}erka Ivana i sestra Lidija
P-88400

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

preselio na ahiret u petak, 28. oktobra 2011. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine, u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred tvornice „ZRAK“ sa polaskom u 12.20 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Zahida, sin Adem, snaha Mirsada, unu~ad Mediha i Kemal, bra}a [a}ir i Rasim, sestra Rasema, snahe Fatima, Advija i Hemka, zet Bejamil, brati}i i brati~ne, sestri} i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, snaha Alija - Alja, {uri} i {uri~na, svasti} i svasti~na, te porodice Leti}, Ba{i}, ]osi}, Crn~alo, Cokoja, Kori}, Bajramovi}, Selimbegovi}, Ke{ko, Sir~i}, Kadi}, Kari}, Mujezinovi}, Beri{a i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Mehe Smailagi}a br. 43.
037899

MEHMED ([ABAN) LETI]

iznenada preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011. godine, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Nail, sinovi Adnan i Amer, snahe Aida i Curtny, unuk Nile, amid`a Ramiz, amid`inca Nura, sestri~ne Azra, Zuhra i Muma, snahe Zuhra i Behija sa djecom, djeveri ]amil i Alija, zaove Vehba i Almasa, brati}i Damir i Ibrahim sa djecom, porodice Brankovi}, Hota, Hajdarevi}, Bejdi}, Lo{i}, Hod`i}, Kukavica, Miso, Muhovi}, Jasenkovi}, Turan, Kokota i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Malezijskoj d`amiji na Novoj Breci. Ku}a `alosti: Hasana Su{i}a br. 1/II - Nova Breka. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
037893

HASNIJA - HASNA (HAMDIJA) BRANKOVI], ro|. HOTA

64

Ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAJRUDIN (IBRAHIM) HUSI]
preselio na ahiret u subotu, 29. 10. 2011. godine u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Senija, k}erka Amra, sinovi Mirsad i Mersed, sestre Musa i Begzada, unu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Husi}, Zubetljak, Muminovi}, Ke{etovi}, Tu~i}, Hasi~evi}, Avdi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Tekija br. 22/I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

]AZIM (RAMIZ) IMAMOVI]
Preselio na ahiret dana 29. 10. 2011. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine na mezarju u Imamovi}ima Sokolac poslije ikindije namaza u 14.30 sati. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti u Male{i}ima u ku}i sina Amira u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA O@ALO[]ENI: sinovi Amir i Samir, k}erka Fadila, brat Mustafa, sestra Hatuna, snahe Amela i Nasiha, zet Remzija, unuci Nusmir, Ajdin, Asmir, Anes, unuke Emina i Merima, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Imamovi}, Ba{}elija, Milavica, Babi}, Hand`i}, Vra`alica, Selimovi}, Me{etovi}, Smajilbegovi}, [abi}, Balta, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 12413-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DEVLA KARGA, ro|. GODINJAK
preselila na ahiret u nedjelju, 30. oktobra 2011. godine, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine u 13.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: k}erka Fehma, sin Ismet, snaha Melita, unuk Alija sa suprugom Aminom, snaha Mel}a, brati} Bajro Godinjak sa suprugom Hasnom i djecom, jetrva Ramiza sa djecom, te porodice Karga, Godinjak, [atrovi}, Ja{arevi}, Bajramovi}, Katana, Had`i}, Halapi}, Topalovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Splitska br. 67/VPR. - Grbavica. 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZ (BAJRO) KOVA^
preselio na ahiret u subotu, 29. 10. 2011. godine u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine u 14.30 sati na mjesnom mezarju u Rakovici. O@ALO[]ENI: supruga Mejra, djeca Mesud, Melisa, Edin i Meliha, bra}a Mehmed, Izet, Refik, Fahro i Asim, nevjeste Sutka, Ai{a, Amela i Sutka, brati}i Selmir i Sejo, brati~ne Azra, Arnela, Isaura i Alena, zet Nusret, sestri}i Adela i Nedim, te porodice: Kova~, Karamuratovi}, ^ebiri}, Borozan, Re{idovi}, Jamakovi}, Bejti}, Husejnovi}, Orozak, Operta, Sulji}, Li~ina, Opankovi}, Begovi}, D`afi}, Suba{i}, Kuli}, Isi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji u Rakovici. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ISMET ([ERIF) KA[MO
Tragi~no preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. 10. 2011. godine u Essenu - Njema~ka u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Hasna, sinovi Saudin i Salmir, k}erka Salmira, unu~ad Samira i Andin, bra}a Safet, Be}ir i Ejub, sestra Ziba, snahe Sabiha i Risalina, zet Ramo, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Ka{mo, Hajdar, Kurtovi}, Peljto, Islamovi}, Kara~i}, Dedovi}, Klepo, Tahto, Vejo, Bekan, Leti}, Musli}, Saljevi}, Be}irba{i}, Murtovi}, Pendek, Matuh, Sahinovi}, Hod`i}, Bukari}, [abanovi}, Mr{o, Lagarija, ^elik, Fulurija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Adil-begovoj d`amiji na K. Glavi. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

MEJRA (OSMAN) BERILO, ro|. FO^O
preselila na ahiret u subotu, 29. 10. 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: sin Zejnil, k}erke Dervi{a, Ramiza, Sabaha i Mu{kija, bra}a Bego, Vejsil, Meho i Muharem, sestre Kada i Dervi{a, zetovi [e}o Pintol i Ejub Mili{i}, snahe Mulija, Nazija, Ai{a i Hamida, zaova Mu{kija, svak Avdija Pintol, Meho - ]eri{ Fati}, djeveri}i Omer i Mejra sa porodicama, unu~ad Ajla, Admir, Fahija, Alsad, Amela, Almin, Suvada, Amra, Amel, Aldin i Adela, praunu~ad, kom{inica Zejna Vatri} sa porodicom, te porodice: Berilo, Fo~o, Ho{i}, ^omor, Pintol, Aljovi}, Mili{i}, Rami}, Fati}, Bandi}, Vatri}, Drki}, Kokor, Pind`o, Ze}o, Faji}, D`ihan, Pamuk, Mehmedspahi}, Mahmedagi}, Tufo, Mizdrak, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Jasini }e se prou~iti istog dana u d`amiji Kova~i - Hrasnica poslije ak{am namaza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HALIM (RA[ID) MUJKI]
preselio na ahiret u nedjelju, 30. 10. 2011. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Obad. O@ALO[]ENI: otac had`i Ra{id, supruga Mirsada, sin Mirsad, k}erka Mirela, snaha Melina, unu~ad Nermin i Sarah, brat Halid, sestre Hedija, Refija i Fikreta, snahe Zijada i Nevzeta, zetovi Enes, Ismet i Emin, amid`a had`i Red`o, strina Hatid`a, punac Hamid, punica Hajra, {ura Hamed, svastike Munevera i Mersida, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i~ne, dajd`i}i, dajd`i~ne, bad`e Hido i Enes, te porodice: Mujki}, Drkenda, Sobo, ^utura, ^izmi}, [ubo, Halilovi}, Banda, Be{lagi}, ^izmo, Sal~in, Musli}, Ho{o, Daut, ]esir, Osmanagi}, Muhovi}, Voloder, Memi}, Uglje{a, Crneta, Mujanovi}, \omba, Bori{i}, Kaloper, Rizvanovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.00 sati, ul. Fra Matije Divkovi}a br. 63. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923
00387 (0)33 233-062

POKOPNO DRU[TVO

SARAJEVO

tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj 43 0 Mal 006620 08 Mal Zenica, 12. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca TELEKOM SRPSKE A.D. BANJALUKA, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog Boeck Nermina, ul. Prve zeni~ke brigade, Zenica, radi naplate duga, v.s. 926,57 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

OGLAS
Tu`enoj Boeck Nermini, ul. Prve zeni~ke brigade, Zenica, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 05. 12. 2008. godine, kojom tu`ilac na ime regresnog duga potra`uje iznos od 926,57 KM sa zateznom kamatom na taj iznos kako slijedi: - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 188,27 KM po~ev od 15. 12. 2007. godine pa do isplate - na iznos od 246,90 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 07. 11. 2008. godine pa do isplate kao i naknadom tro{kova postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na ogovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`ena da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Tu`ena se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis u pisarni Op}inskog suda u Zenici. SUDIJA Aida Pezer, s.r.

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

424 - 440;

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

IFHJ

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

$#

PREMIJER LIGA BiH Željezničar slavio u velikom stilu

’2=LE’ H=>EE 5=LEK
Gosti, koji su već 12 mečeva bez poraza, četiri gola postigli u drugom poluvremenu
Karić: Junak utakmice protiv Borca

Agonija Slavije se nastavlja. Nakon dobre igre fudbalera iz Lukavice u prvom poluvremenu (1:1), Željezničar se priključio grupi rivala koji suotporSlavije slomiliudrugom za konačnih 1:5. ”Plavima” s Grbavice ovo je bila šesta prvenstvena pobjeda u nizu i 12. uzastopna utakmica u svim takmičenjima bez poraza. S druge strane, Slavija je bez pobjede u devet posljednjih kola pa je i dalje prikovana za dno tabele.

Vukelja pogodio
Bolje otvaranje Slavija je iskoristila u 14. minuti preko Ljubiše Vukelje (1:1). Pet minuta poslije gosti su izjednačili. Velibor Vasilić je centrirao s desne strane, a Muamer Svraka glavom smjestio loptu u mrežu. U 25. minuti Eldin Ad-

Gabeljani savladali prvaka

Zoran Erbez Ponovila se stara priča. U prvom poluvremenu bili smo ravnopravan, ako ne i bolji rival, ali je u drugom i protiv Željezničara, kao i u ranijim susretima, uslijedio slom u našoj igri. Amar Osim Slavija je bila dosta kvalitetna u prvom poluvremenu. Ipak, taj neki pad u njihovoj igri, koji bih ja protumačio možda i kao nedostatak hrabrosti, moja ekipa je iskoristila i postigla uvjerljivu pobjedu.

M

1=LA JHAAH=

Smajić (Željezničar) u duelu s domaćom odbranom
(Foto: M. Kadrić)

5=LE= # ŽAAEč=H
Stadion Slavije u Lukavici. Gledalaca 700. Sudija: Darko Obradović (Stolac) 6,5. Pomoćnici: Elvis Prošić (Cazin), Stevo Perić (Bijeljina). Delegat: Vitomir Šilić (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Vukelja (14, Todorović), 1:1 - Svraka (19, Vasilić), 1:2 - Smajić (50, Bešlija), 1:3 - Adilović (64, Jamak), 1:4 - Zeba (75), 1:5 - Adilović (79). Žuti kartoni: Papaz, Todorović, Perišić (Slavija), Svraka (Željezničar). Igrač utakmice: Eldin Adilović (Željezničar) 7,5. SLAVIJA: Kubura 5, Beširević 5, Urta 5, Papaz 5,5, Lackanović 5, E. Zeba 5,5, Perišić 5 (79. Nikolić -), Simić 5,5 (60. Pušara 5), A. Smajić 5,5 (79. Stojanović -), Todorović 5,5, Vukelja 6. Trener: Zoran Erbez. ŽELJEZNIČAR: Gušo -, B. Čolić 6,5, Kvesić 6,5, Vasilić 7, Bogičević 6,5, Svraka 7, S. Smajić 7 (71. Selimović -), Jamak 6,5, Adilović 7,5, Z. Zeba 7 (78. Stančeski -), Bešlija 7 (82. Savić -). Trener: Amar Osim. u 79. minuti postavio je Adi- binama, s obzirom na odluku lović, koji je poklon-loptu Komiteta za normalizaciju Miloša Urte pospremio u Nogometnog saveza BiH, nimrežu. Za razliku od pretho- je bilo gostujućih navijača. dnih sezona, ovog puta na triG. IVANKOVIĆ

Mahir Karić prekinuo je u 32. minuti post GOŠK-a od 426 minuta bez pogotka u prvenstvu, a Gabeljani su protiv aktuelnog prvaka Borca naplatili svoje dobre

/ /Š= = " $ EKJ= ECHA
/Š  *H=?
Stadion Podavala u Gabeli. Gledalaca 600. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 7. Pomoćnici: Haris Baković i Rusmir Bašić (Sarajevo). Delegat: Husein Kamber (Sarajevo). Žuti kartoni: Tomić, Šiljak, Mus, Helvida (GOŠK), Stupar, Bučan (Borac). Strijelac: 1:0 - Karić (32, Dudić). Igrač utakmice: Mahir Karić (GOŠK) 7,5. GOŠK: Šreng 6,5, Žderić 6,5, Šabanović 7, Mus 7, Helvida 7, Šiljak 6,5, Tomić 6,5, Hrkać 6,5 ( 59. Prskalo 6,5), Dudić 7 (88. Pehar -), Karić 7,5 (90. Raguž -), Bošnjak 7. Trener: Milomir Odović. BORAC: Avdukić 5,5, Marković 5,5, Stupar 5,5 (72. Stakić -), Savić 6, Kajkut 6,5, Grahovac 5 (56. Bučan 5,5), Maksimović 5,5, Sakan 5,5, Žarić 6, Stajić 5,5 (56. Mikić 5,5), Krunić 6,5. Trener: Velimir Stojnić.
Rezultati 12. kola: Leotar - Travnik 1:1, Velež - Zvijezda 1:1, Kozara - Zrinjski 0:0, Široki Brijeg - Rudar 3:0, Sarajevo - Olimpic 2:0, Slavija - Željezničar 1:5, GOŠK - Borac 1:0, Čelik Sloboda (16. novembar). Parovi 13. kola (5. novembra): Rudar - Čelik, Travnik - Široki Brijeg, Zrinjski - Leotar, Olimpic - Kozara, Željezničar - Sarajevo, Zvijezda - Slavija, Borac - Velež, Sloboda GOŠK.

igre u posljednje vrijeme koje nisu pratili rezultati. ”Lavovi” su i ovog puta iskazali neefikasnost, ali se, nakon minimalne pobjede, malo ko obazirao na to. E. B.

ilović bio je oči u oči sa Milošem Kuburom. Golman Slavije izašao je kao pobjednik, baš kao i na suprotnoj strani Adnan Gušo nakon što je iz slobodnog udarca šutirao Adnan Smajić.

Majstorija Zebe
Potpuni rezultatski preokret desio se u 50. minuti. Sulejman Smajić gađao je bliži ugao i prevario Kuburu za 1:2. U 64. minuti Nermin Jamak ubacio je s desne strane, a Adilović je visoko skočio i pogodio mrežu Slavije. U 75. minuti Zajko Zeba je majstorski, nakon solo akcije, povisio na 4:1. Konačnih 1:5

M

Tabela
1. Široki B. 2. Željezničar 3. Sarajevo 4. Zrinjski 5. Borac 6. Olimpic 7. Velež 8. GOŠK 9. Rudar 10. Kozara 11. Leotar 12. Travnik 13. Zvijezda 14. Čelik 15. Sloboda 16. Slavija 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 9 8 8 5 6 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 2 2 3 5 2 4 4 4 4 3 1 1 1 2 2 2 4 5 5 4 6 5 5 5 5 5 7 9 20:3 28:10 25:9 21:15 18:13 17:13 14:15 8:10 10:17 9:11 9:12 14:18 9:13 10:15 6:20 10:34 29 26 26 20 20 17 15 14 14 13 13 13 13 12 10 7 

čAEL=E I š JAžE FI=
Slavlje igrača Sarajeva nakon pogotka Obuće
(Foto: F. Fočo)

SARAJEVO Emir Obuća protiv Olimpica nastavio golgeterski niz

Emir Obuća nastavlja nemilosrdno tresti mreže u Premijer ligi. Protiv Olimpica je u subotu navečer produžio golgeterski niz u dresu Sarajeva, riješivši sa dva pogotka pitanje pobjednika u jednom od derbija kola. Kod

prvog gola postavio je glavu tamo gdje su sijevale kopačke odbrambenih igrača, kod drugog je skinuo paučinu s rašlji. - Nije bilo nimalo lako, ali moram priznati da smo očekivali mnogo težu utakmicu. Svi znamo kakva je Olimpic

ekipa, kakve igrače ima u svojim redovima te kako su opasni kada igraju s ekipama iz samog vrha. Ipak, po veoma teškom terenu uspjeli smo slomiti njihov otporiako smobili pod velikim pritiskom - kaže Obuća, koji se mogao prosla-

viti s još nekoliko postignutih golova. - Ma dobro, bilo je dosta prilika, ali ne može se iz svake postići gol. U nekoliko navrata golman Irfan Fejzić, koji je, također, bio član Sarajeva, bio je uspješniji- riječi su Obuće. A. Č.

M

Fudbaleri Olimpica predali su se protiv Sarajeva bez ispaljenog metka, ali prema riječima trenera Nedima Jusufbegovića, poraz ne smiju shvatiti tragično nego se okrenuti narednom susretu sa Kozarom. - Sarajevo je zasluženo pobijedilo. Moglo jebiti drugačije da smo mi pogodili iz nekoliko šansi. Bilo je tu i pritiska, jer smo igrali protiv renomiranijeg protivnika, ali u suštini, mislim da smo imali samo jedan loš dan kažeJusufbegović. A. Č.

2H= EA JH=CA@E=

Prva liga FBiH
Rezultati 12. kola Prve lige FBiH u fudbalu: Iskra - Čapljina 3:1, Jedinstvo - UNIS 4:1, Rudar Budućnost 2:1, Branitelj - Goražde 3:0, Bratstvo - Vitez 0:0, Krajišnik - Orašje 4:2, Famos SAŠK Napredak - Krajina 1:1, Omladinac - Gradina 0:1. 1. Krajina 12 6 4 2 14:10 22 2. Gradina 12 7 0 5 21:17 21 3. Rudar 12 6 3 3 16:14 21 4. Čapljina 12 6 2 4 19:12 20 5. Bratstvo 12 5 3 4 17:10 18 6. Krajišnik 12 5 2 5 16:13 17 7. Jedinstvo 12 5 2 5 21:19 17 8. Famos SN 12 4 5 3 15:13 17 9. Branitelj 12 5 2 5 15:15 17 10. Budućnost11 5 1 5 12:12 16 11. Orašje 12 5 1 6 17:18 16 12. Goražde 12 5 1 6 17:23 16 13. Omladinac12 5 1 6 14:24 16 14. Iskra 12 4 3 5 14:16 15 15. Vitez 12 3 5 4 17:13 14 16. UNIS 11 1 1 9 8:24 4

66

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

sport

[PANIJA Real i Barcelona nisu dozvolili iznena|enja

Mesi razbio Majorku, Iguain presudio Sosijedadu
Na glasine o krizi Argentinac odgovorio het-trikom u prvih pola sata igre
Van der Vart: Ponovo pogodio

Engleska

Pobjeda Totenhema
Dva pogotka Gereta Bejla (Gareth Bale) i jedan Rafaela van Der Varta (Vaart) omogu}ili su Totenhemu da savladala Kvins park rend`ers u londonskom derbiju, koji je odigran u okviru 10. kola engleske fudbalske Premijer lige. Spursi su tako produ`ili seriju me~eva bez poraza na sedam. Holan|anin Van der Vart petu utakmicu zaredom postigao je pogodak i izjedna~io klupski rekord u Premijer ligi, koji su do sada dijelili Tedi [eringem (Teddy Sheringham) i Robi Kin (E. J.) (Robbie Keane).

Valdez 787 minuta bez primljenog gola
Barcelonin golman Viktor Valdez (Victor Valdes) ponovo nije savladan, osmu utakmicu zaredom. [panski ~uvar mre`e nije primio pogodak ve} 787 minuta, a od klupskog rekorda koji od 1973. godine dr`i Miguel Reina, otac Liverpulovog Pepea, dijeli ga svega 37 minuta. Posljednji gol Valdez je primio u utakmici protiv Valensije u septembru.

Njema~ka

Dva gola Podolskog
Lukas Podolski pogodio je dva puta za Keln u uvjerljivoj pobjedi Kelna protiv Augsburga (3:0) u 11. kolu njema~ke fudbalske Bundeslige. Tre}i gol dodao je Slavomir Pe{ko (Slawomir Peszko). Deklasirani gosti do kraja me~a su ostali i bez napada~a Torsten Erla (Oehrl), koji je isklju~en zbog opasnog starta u 76. minuti. Hamburg je uspio odigrati 1:1 protiv Kajzerslautzerna iako je vi{e od sat igrao sa desetoricom, nakon crvenog kartona koji je u 22. minuti dobio srbijanski bek Slobodan Rajkovi}. Hamburg i dalje nema pobjedu na doma}em terenu.
Iguain posti`e gol u San Sebastijanu: Minimalna pobjeda Reala
(Foto: AFP)

Real i Barcelona nisu dozvolili iznena|enja u 10. kolu {panske Primere nego su pobjedama nad Real Sosijedadom, odnosno Majorkom, stanje na tabeli ostavili nepromijenjenim.

Pri~aju ludosti
Real je do pobjede u San Sebastijanu do{ao sa samo jednim pogotkom. U 9. minuti Gonzalo Iguain (Higuain) pogodio je za tri boda. Madri|ani su u posljednjih sedam

me~eva zabili 28 pogodaka, ali su ih borbeni Baski sprije~ili da se vrate ku}i s jo{ uvjerljivijom pobjedom. [tavi{e, Sosijedad je u drugom poluvremenu igrao vrlo hrabro pa Iker Kasiljas (Casillas) nije bio ba{ besposlen. U Barceloni, Majorci je presudio Lionel Mesi (Messi). Argentinski fudbaler u posljednjih nekoliko sedmica nije igrao na prepoznatljivom nivou, {to potvr|uje podatak da u tri

utakmice zaredom nije postigao gol. No, protiv Oto~ana je za svega 17 minuta (od 13. do 30. minute) zabio hettrik, koji je njegov golgeterski bilans podigao na 13 liga{kih pogodaka.

^avi na tribinama
- To {to su govorili da sam u krizi je ludost, ali ne smeta mi. Posti`em golove kad god mogu, a kada ne mogu, onda mi je va`no da ekipa pobijedi - rekao je Mesi. Golova su se jo{ domogli mla-

di Isak Kuensa (Isaac Cuenca) i Dani Alve{ (Alves). Trener Barcelone Pep Gvardiola (Guardiola) ostavio je na klupi ~etvoricu prvotimaca, a ^avija (Xavi) je poslao na tribine. Viljareal je pobjedom nad Rajom ubla`io krizu i pobjegao iz zone ispadanja, dok je Valensija savladala Hetafe sa 3:1 u susretu u kojem je Sofijane Feguli (Sophiane Feghouli) proslavio prve golove u (M. T.) dresu „[i{mi{a“.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

67

ITALIJA Roma i Inter pora`eni u derbijima

Juventus i Milan nastavljaju utrku
Ibrahimovi} presudio Romi, a Markizio Interu
Oba derbija u 9. kolu italijanske lige pripala su gostima, a Juventus i Milan pokazali su da }e u ovoj sezoni biti glavni kandidati za naslov prvaka. Inter je u pogre{an trenutak tra`io izlaz iz krize. Poraz od Juventusa od 1:2 samo je dodatno u~vrstio o~aj u kojem se nalazi nekada{nji evropski prvak i bacio ga na 17. mjesto na tabeli. S druge strane, „stara dama“ u Milanu je zadr`ala u~inak bez poraza u ovoj sezoni. - Grabimo velikim koracima. Prelijepo je do}i na San Siro i pobijediti ekipu koja je po~ela sezonu kao favorit za naslov. Ipak, moramo se jo{ popraviti - ka`e trener Juventusa Antonio Konte (Conte). U drugom derbiju, Milan je u gostima sa 3:2 savladao Romu, kojoj nije mnogo pomogla asistencija Miralema Pjani}a. Na drugoj strani bio je Zlatan Ibrahimovi}, za kojeg Rimljani nisu imali rje{enje.
Brijan posti`e gol za Lion protiv Sent Etjena
(Foto: AFP)

FRANCUSKA Bez promjena na vrhu

Pari Sen @ermen zadr`ao prednost
Duel Vidala i Nagatoma: Juventus i dalje bez poraza
(Foto: AFP)

[vedski napada~ postigao je prvi i tre}i gol za svoju ekipu. - Ibrahimovi} je bio stra{an. Odigrao je prelijepu utakmicu, ba{ kao i na{ golman Kristijan Abijati (Christian Abbiati). Vrlo je zna~ajno savladati jednog od na-

jve}ih rivala u borbi za titulu, i to na terenu na kojem smo pro{le sezone osvojili naslov - rekao je trener Milana Masimilijano Alegri (Massimiliano Allegri), koji je bio zadovoljan iako je isklju~en zbog (M. T.) nesportskog rje~nika.

Pari Sen @ermen zadr`ao je vodstvo na ~elu francuske lige nakon {to ga Kaen nije mogao sprije~iti da na Parku prin~eva ostvari {estu pobjedu u sezoni. Gosti su bili na dobrom putu nakon {to su u 12. minuti zaledili Pari`ane golom Tomasa Ortoa (Thomas Heurtaux), ali je samo osam minuta poslije dosu|en penal za PSG i isklju~enje za gostuju}eg igra~a, {to je bio po~etak preokreta doma}ina. Marsej se popravlja nakon lo{eg

starta, a pobjeda u Di`onu od 3:2 malo }e olak{ati pritisak na trenera Didijea De{ampa (Didier Deschamps). Derbi kola igran je na @erlanu, gdje su se susreli veliki rivali Lion i Sent Etjen. Iako su se gosti dr`ali do 81. minute, doskora{nji klub Miralema Pjani}a nije dozvolio iznena|enje nego je kasnim golovima D`imija Brijana (Jimmy Briand) i Joana Gurkufa (Yoann Go(M. T.) urcuff) slavio sa 2:0.

[panija
13 - Lionel Mesi (Barcelona) 10 - Kristijano Ronaldo, Gonzalo Higuain (Real Madrid) 6 - Radamel Falkao (Atletiko Madrid), Roberto Soldado (Valensija)

Engleska
10 - Robin van Persi (Arsenal)9 9 Serhio Aguero, Edin D`eko (Man~ester Siti), Vejn Runi (Man~ester junajted) 6 - Rafael van der Vaart (Totenhem)

Italija
7 Antonio Di Natale (Udineze) 6 - German Denis (Atalanta), Sebastijan \ovinko (Parma) 5 - Stevan Joveti} (Fiorentina), Rodrigo Palasio (\enova), Miroslav Klose (Lacio)

Njema~ka
12 - Mario Gomez (Bajern) 10 - Klas-Jan Huntelar ([alke) 8 - Klaudio Pizaro (Verder), Lukas Podolski (Keln)

Francuska
8 - Olivije @iro (Monpelje), Kevin Gameiro (PSG) 7 - Bafetimbi Gomis (Lion) 6 - Alan Traore (Okser), Nene, Havijer Pastore (PSG)

Iako se povrijedio

Strijelci

[vajn{tajger }e biti spreman za Napoli
Bajern }e u utakmici ~etvrtog kola Lige prvaka protiv Napolija, koja se igra u srijedu, ipak ra~unati na Bastijana [vajn{tajgera (Bastian Schweinsteiger), koji je u pobjedi nad Nirnbergom od 4:0 zadobio povredu mi{i}a. - U po~etku nije izgledalo dobro, ali je u nedjelju bilo mnogo bolje. Vjerovatno }e igrati - rekao je trener Bajerna Jup Hejnkes (Jupp (M. T.) Heynckess).

Engleska, 10. kolo
^elzi - Arsenal 3:5 (Lampard 14, Teri 45, Mata 80 - Van Persi 36, 85, 90+2, Santo{ 49, Volkot 55), Everton - Man~ester junajted 0:1 (Ernandez 19), Man~ester siti - Volverhempton 3:1 (D`eko 52, Kolarov 67, D`onson 90 - Hant 75-pen), Norvi~ - Blekburn 3:3 (Morison 53, D`onson 82, Holt 90-pen - Hoilet 45, Jakubu 62, Samba 64), Sanderlend - Aston vila 2:2 (Vikem 38, Sesenjo 89 - Petrov 20, Dan 85), Svonsi - Bolton 3:1 (Alen 49, Sinkler 57pen, Grejem 90 - Grejem 73-autogol), Vigan - Fulem 0:2 (Dempsi 41, Dembele 86), Vest Bromvi~ - Liverpul 0:2 (Adam 9 penal, Kerol 45+1), Totenhem - QPR 3:1. Ve~eras: Stouk - Njukasl (21 sat).
1. Man. siti 2. Man. j. 3. ^elzi 4. Njukasl 5. Totenhem 6. Liverpul 7. Arsenal 8. Norvi~ 9. Aston v. 10. Svonsi 11. Stouk 12. QPR 13. WBA 14. Sanderlend 15. Fulem 16. Everton 17. Volverhem. 18. Blekburn 19. Bolton 20. Vigan 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 7 6 5 6 5 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 4 1 3 1 4 6 3 3 3 2 4 4 1 2 3 0 2 0 1 3 0 2 2 4 3 2 4 3 4 5 4 4 5 6 6 8 7 36:8 27:12 23:15 12:6 18:14 14:10 20:21 14:15 13:13 12:15 7:11 8:17 9:13 14:12 13:12 10:13 9:17 13:23 13:27 6:17 28 23 19 19 19 18 16 13 12 12 12 12 11 10 10 10 8 6 6 5

Italija, 9. kolo
Sijena - Kjevo 4:1 (Destro 25, 57, D’Agostino 61, Kalajo 90+4 Moskardeli 75), Inter - Juventus 1:2 (Maikon 28 - Vu~ini} 12, Markizio 33), Roma - Milan 2:3 (Burdiso 28, Krki} 87 - Ibrahimovi} 17, 78, Nesta 30), Katanija - Napoli 2:1 (Markeze 25, Bergesio 48 - Kavani 1), Bolonja - Atalanta 1:3 (Di Vajo 45+3 - Denis 7, Ramirez 48, Lorija 68), Fiorentina - \enova 1:0 (Lacari 41), Le~e - Novara 1:1 (Straser 32 - Rigoni 44 penal), Parma - ^ezena 2:0 (Paleta 41, Lukareli 71), Udineze - Palermo 1:0 (Di Natale 38), Kaljari - Lacio (sino}).
1. Juventus 2. Udineze 3. Milan 4. Lacio 5. Napoli 6. Katanija 7. Sijena 8. Kaljari 9. Palermo 10. Fiorentina 11. \enova 12. Parma 13. Roma 14. Bolonja 15. Atalanta 16. Kjevo 17. Inter 18. Novara 19. Le~e 20. ^ezena 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 1 1 0 4 3 2 3 2 5 4 4 1 3 3 0 2 1 3 3 2 4 2 3 0 1 2 1 3 1 2 1 4 3 3 5 4 5 2 4 5 4 6 6 15:7 11:3 19:14 12:8 13:7 12:12 11:6 9:6 11:11 10:8 13:12 12:17 11:11 8:13 12:12 7:11 11:16 12:17 7:16 3:12 19 18 17 15 14 14 13 13 13 12 12 12 11 10 9 9 8 7 5 3

[panija, 10. kolo
Sporting - Atletik 1:1 (Bili} 71 Susaeta 63), Real Sosijedad - Real Madrid 0:1 (Iguain 9), Barcelona - Majorka 5:0 (Mesi 13 penal, 21, 30, Kuensa 50, Alve{ 90+2), Viljareal - Rajo 2:0 (Bruno 20, Valero 67), Valensija - Hetafe 3:1 (Feguli 12, 25, Aduriz 76 - Kastro 23), Osasuna - Levante 2:0 (Alvaro 40, Nino 44), Rasing - Betis 1:0 (Stuani 63 penal), Atletiko - Saragosa, Malaga - Espanjol (sino}). Ve~eras: Sevilja - Granada (21).
1. Real M. 2. Barcelona 3. Levante 4. Valensija 5. Sevilja 6. Espanjol 7. Osasuna 8. Atletik 9. Malaga 10. Rajo 11. Betis 12. Atletiko 13. Viljareal 14. Saragosa 15. Majorka 16. Real S. 17. Rasing 18. Sporting 19. Hetafe 20. Granada 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 9 8 7 7 6 4 5 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 32:6 25 3 0 32:4 24 2 1 17:7 23 3 1 15:9 21 5 0 10:6 17 0 4 8:11 15 5 2 13:17 14 4 3 15:12 13 1 4 10:13 13 3 4 10:13 12 0 6 10:15 12 4 3 4 4 3 4 3 5 2 6 5 4 2 6 4 5 2 6 9:10 10 9:17 10 9:17 9 8:16 9 9:14 8 7:15 8 8:14 8 9:15 7 2:11 5

Njema~ka, 11. kolo
Frajburg - Bajer 0:1 (Balak 2), Bajern - Nirnberg 4:0 (Gomez 2, 68, [vajn{tajger 19, Riberi 39), Borusija Menhengladbah - Hanover 2:1 (Rojs 21, 51 - Pogatec 26), [alke - Hofenhajm 3:1 (Raul 28, Huntelar 73 penal, 76 - Ibi{evi} 63), Volfsburg - Herta 2:3 (Mand`uki} 31, [afer 84 - Rafael 27, Kobija{vili 37 penal, Lasoga 85), [tutgart - Borusija Dortmund 1:1 (Taski 22 - Pi{~ek 45+1), Majnc - Verder 1:3 (Bungert 23 - Pizaro 29, Hant 47, Predl 78), Keln - Augsburg 3:0 (Podolski 19, 24 penal, Pe{ko 56), Hamburg - Kajzerslautern 1:1 (Gerero 64 - De Vit 38).
1. Bajern 2. [alke 3. Borusija D. 4. Verder 5. Borusija M. 6. [tutgart 7. Hanover 8. Bajer 9. Hofenhajm 10. Herta 11. Keln 12. Volfsburg 14. Nirnberg 15. Majnc 16. Hamburg 17. Augsburg 18. Frajburg 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 7 6 6 6 5 5 5 5 4 5 4 3 2 2 1 2 1 2 30:3 25 0 4 22:16 21 2 3 21:8 20 2 3 20:14 20 2 3 13:8 20 3 3 17:9 18 3 3 14:15 18 2 4 13:14 17 1 5 14:12 16 4 3 15:15 16 1 5 18:23 16 1 6 14:20 13 3 5 9:14 12 3 5 12:18 12 3 6 13:22 9 3 6 13:23 9 5 5 8:20 8 1 8 14:26 7

Francuska, 12. kolo
Lion - Sent Etjen 2:0 (Brijan 81, Gurkuf 90+1), Pari Sen @ermen Kaen 4:2 (Nene 20 penal, 76 penal, Menez 56, Pastore 89 - Orto 12, Vandam 82), Monpelje - Nansi 2:0 (@iru 61, Kamara 74), A`aksio Bordo 0:2 (Gufran 25, 29), Evijan - Okser 3:1 (Sagbo 15, 42, Barbosa 68 - Dudka 71 penal), Di`on Marsej 2:3 (@ovijal 46, Kornje 63 - Remi 1, [ejru 11, Dijar 82), Brest - Lorijen 3:1 (Ture 4, Grugi 34, 42 penal - Manga 54), Nica - So{o 1:1 (Molongi 30 - Budebuz 35 penal), Tuluz - Ren 1:0 (Dido 25), Valensijen - Lil (sino}).
1. PSG 2. Monpelje 3. Lion 4. Lil 5. Tuluz 6. Ren 7. Lorijen 8. Sent Etjen 9. Marsej 10. Kaen 11. So{o 12. Brest 13. Okser 14. Evijan 15. Bordo 16. Nica 17. Di`on 18. Valensijen 19. Nansi 20. A`aksio 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 9 8 7 6 6 6 4 4 3 4 3 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 4 4 3 5 4 6 3 5 9 6 6 6 5 2 3 5 4 1 2 3 1 2 3 3 4 3 5 4 2 4 4 4 5 7 6 6 7 25:10 27:15 20:13 21:12 13:10 21:15 13:12 11:15 15:14 17:19 18:24 12:12 17:18 14:17 14:18 12:12 13:25 12:13 8:15 10:24 29 26 23 22 22 21 17 16 15 15 14 12 12 12 12 11 11 9 8 7

13. Kajzerslautern11 3

$&

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

KOŠARKA Odigrano četvrto kolo Prvenstva BiH

1CA= F== K IJ=HK
Bosna trijumfalno u Vogošći, poraz Čelika od Borca
Jovanović. Trener: Dejan Parežanin. IGOKEA: Adamović 7, Miletić 7, Dozet 13, Đurica 2, Komatina 15, Tresač, Aleksić, Matić, Šulović 7, Bocka 2, Brkić 15, Joksimović 9. Trener:DraganBajić. Ma. P.

Aktuelni prvak svijeta u Formuli 1, Nijemac Sebastijan Fetel (Vettel) trijumfovao je jučer u Delhiju u utrci za Veliku nagradu Indije i tako ostvario 11. pobjedu u tekućem šampionatu. Utrka u Indiji vožena je za prestiž, jer je Fetel još u Japanu osigurao titulu, a njegov Red Bull je sedam dana poslije to učinio u konkurenciji konstruktora. Fetel je na cilj stigao za jedan sat, 30 minuta i 35 sekundi. Vozač McLarena Dženson Baton (Jenson Button) bio je drugi sa zaos-

.AJA =>HžE E K 1@EE

Nijemac blistao u Formuli 1

tatkom od 8,4 sekunde, dok je Španac Fernando Alonso u Ferrariju za pobjednikom zaostao 24,3 sekunde. Utrku je obilježio novi sudar između Britanca Luisa Hamiltona (Lewis) iz McLarena i Ferrarija Felipea Mase (Massa), šesti ove sezone. Brazilac, koji je ovog puta bio kriv za udes, na kraju je morao odustati zbog oštećenja na bolidu. Šampionat svijeta u Formuli 1 nastavlja se 13. novembra utrkom za Veliku nagradu AbuDabija. (A. Č.)

Iznenađenje u 4. kolu Prvenstva BiH za košarkaše priredio je Zrinjski trijumfom nad aktuelnim viceprvakom Igokeom sa 78:77. U dresu Mostaraca debitirao je bh. reprezentativni bek Dijego Kapelan, postigavši devet poena za 23 minute.

Vogošća 60 Bosna 95
Sportska dvorana “Amel Bećković” u Vogošći. Rezultat: Vogošća - Bosna ASA BH Telecom 60:95 (17:22, 10:26, 16:21, 17:26). VOGOŠĆA: Habul 1, Gušo, Selimović 8, Kahriman, Živić 10, Čengić 8, Hadžifejzović 17, Aljović 1, Keser 4, Hujdurović 8, Alić 2, Palata 1. Trener: Muriz Hamidović. BOSNA ASA BH TELECOM: Guzonjić 11, Hodžić 9, Buza 10, Vuković 3, Hot 2, Čamdžić 14, A. Demić 8, Rahimić 10, S. Demić 13, Batina 7, Rizvić 8, Dizdar. Trener: Hamdo Frljak. I. Š.

Leotar 84 Brotnjo 70
Sportska dvorana “Miloš Mrdić” u Trebinju. Rezultat: SL Takovo Leotar - Brotnjo 84:70 (19:6, 18:22, 23:20, 24:22). SL TAKOVO LEOTAR: Kovačević, Rikalo 4, Aleksić 4, Pelkić 24, Kašćelan 8, Zotović 16, Crnogorac 3, Milanović, Marković 6, Setenčić 5, Ninković, Josipović 14. Trener: Radomir Kisić. BROTNJO: Marković, Jelčić 7, Stefanović 10, Josipović 2, Doko, Barbarić, Brečić 2, Lesko 30,Čutura 2, Topalović 8, Novak 2, Pinjuh 7. Trener: Josip Dugandžić. M. P.

Mladost 68 Čapljina Lasta 55
Rezultat: Mladost - Čapljina Lasta 68:55 (24:7, 16:18, 13:17, 15:13). MLADOST: Aleksić, Jovanović 6, M. Radanović, Milošević 9, Trikić 6, Vidović 2, Kežić 8, Ivanić 7, Velimirović 14, Ignjatović 10, S. Radanović, Lerić 6. Trener: Goran Sladojević. ČAPLJINA LASTA: Previšić, Kovačević 4, KljeJosipović (Leotar) u meču protiv Brotnja
(Foto: P. Mucović)

Zrinjski 78 Igokea 77
Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Rezultat: Zrinjski Igokea 78:77 (19:21, 13:17, 20:15, 26:24). ZRINJSKI: Klarica 14, Mašić 5, Avdibegović 11, Džons 14, Tepavčević 2, Han 7, Petrić, Radulović 8, Hasandić 8, Kapelan 9, Bodiroga,
Fetel proslavlja 11. trijumf
(Foto: AFP)

štan 3, Jagodić-Kuridža 8, Brkić 8, Jurković, Galić 5, Pervan, Jelčić, Repeša 9, Halilbegović 2, Gerti 16. Trener: Hrvoje Vlašić.

Baković 12. Trener: Dragan Mičić. S. V.

Varda HE 72 Servitium 69
Sportska dvorana u Višegradu. Rezultat: Varda HE - Servitium 72:69 (6:20, 21:18, 18:10, 14:11, 13:10). VARDA HE: Đurđević 10, Đerić, Marković 15, Lakić, Vuković, D. Damjanović 9, Mirković, Ivanović 3, Kajević 2, Simić 7, Golubović 15, Mičeta 11. Trener: Dragoljub Vidačić. SERVITIUM: Bjelić 18, Đorić 17, Radić, I. Damjanović 13, Topolović, S. Damjanović 5, Sladoje 2, Savić, Radukić, Bilanović 2, Marković,

Borac 95 Čelik 76
Dvorana Borik u Banjoj Luci. Rezultat: Borac Čelik 95:76 (24:18, 20:27, 26:17, 25:14). BORAC: Kastratović 9, Ivić 7, Nikolić, M. Šturanović 19, Milekić 2, Blanuša 4, A. Šturanović 8, Pavlović 8, Lončar 23, Kovačević 15, Dojčinović 10. Trener: Drago Karalić. ČELIK: Ričardson 20, Maksimović 5, E. Merdanović 1, Dobrijević 3, Dedić 2, Begagić 13, Pezer 2, Curanović 2, Perović 2, Hrnčić 13, Vlaić 13, A. Merdanović. Trener: Ivica Marić.

Bh. teniser Damir Džumhur pobjednik je 15.000 dolara vrijednog ITF Futures turnira u Dubrovniku. Devetnaestogodišnji Sarajlija u finalu je pobijedio Čeha Mareka Mihaliku sa

,žKDKH ILE .KJKHAI K ,K>HLEK

Novi uspjeh bh. tenisera

6:4, 7:6 (7:4) i turnir okončao bez izgubljenog seta u pet mečeva. Džumhuru je ovo bila treća ITF titula u ovoj sezoni. Trijumf u Dubrovniku donijet će mu napredak od skoro 50 mjesta naATPlisti. A. Č.

Rezultati 4. kola: Vogošća - Bosna 60:95, Leotar Brotnjo 84:70, Mladost Čapljina 68:55, Zrinjski - Igokea 78:77, Varda - Servitium 72:69, Borac - Čelik 95:76. Parovi 5. kola: Hercegovac - Vogošća, Bosna - Leotar, Igokea - Borac (1. novembar), Brotnjo - Mladost, Čapljina - Zrinjski, Čelik Varda (2. novembar).

6=>A=
1. Igokea 2. Čapljina 3. Mladost 4. Bosna 5. Zrinjski 6. Leotar 7. Borac 8. Brotnjo 9. Varda 10. Servitium 11. Čelik 12. Hercegovac 13. Vogošća 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 3 1 3 3 2 4 331:278 292:266 279:270 252:196 306:293 292:278 243:220 302:305 203:210 282:305 296:320 194:223 273:374 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4

Hrvatski teniser Marin Čilić pobjednik je 663.750 dolara vrijednog ATP turnira u Sankt Petersburgu. Čilić je u finalu za dva sata i 17 minuta savladao Srbijanca Janka Tipsarevića sa 6:3,

ŠAIJE JHBA = ČEEć= 
@>=š= FHLAIJL= *E0

Turnir u Sankt Petersburgu

3:6, 6:2. Najboljem hrvatskom teniseru ovo je prvi ovogodišnji naslov, a šesti u karijeri. Tipsarević je pretrpio peti poraz u sedam finala u karijeri. (A. Č.)

Rezultati 5. kola odbojkaša: Radnik - 7. Lukavac 0:3, Borac - Brčko Jedinstvo 0:3, Čapljina - Mladost Brčko 2:3, Student BO - Napredak 1:3, Modriča Optima - Kakanj (1. novembar). Poredak: Mladost Brčko 12, Napredak 12, Brčko Jedinstvo 9, Čapljina 9, Kakanj 8... Rezultati 5. kola odbojkašica: Kula Gradačac - HE na Drini 3:0, Modriča - Gacko 0:3, Jedinstvo - Hercegovac 3:0. Susreti Bihać Preminger - Jahorina i Mladost - Radnik su odgođeni. Poredak:Jedinstvo 15,Kula Gradačac9, Gacko9, Modriča8,

Bh. prvak Široki WWin poražen je u 5. kolu regionalne Jadranske ABA lige za košarkaše kod zagrebačke Cibone. Domaći, predvođeni Entvejnom Barburom (Antwain Barbour, 20 poena) i Damjanom Rudežom (17), slavili su rezultatom 75:70 (18:19, 27:10, 11:22, 19:19). Široki je igrao u sastavu: Vladović 6, Planinić 4, Ramljak6, Pilepić17, Naletilić9, Bilinovac, Peršić 2, Butorac, Šakić 11, Barać 2, Kolmen 13. Trener: Ivan Velić. Ostalirezultati 5.kola:Crvena zvezda - Zlatorog 104:64, Cedevita - Zagreb 97:51, Helios - Union Olimpija 63:77, Radnički - Bu- 

= JFH ŠEHC

Bh. prvak gostovao Ciboni

U 4. kolu regionalne lige za košarkašice sva tri naša predstavnika pretrpjela su poraze. Čelik i Sloboda očekivano su izgubili, ali je iznenađenje domaći poraz banjalučkog Mladog Krajišnika od ekipe “Radivoj Korać”. Rezultati: Hemofarm - Čelik 76:56, Celje - Slobo-

6HE FH== >D K>L=

da 94:56, Mladi Krajišnik “Radivoj Korać” 78:82, Partizan - Budućnost 90:58, Voždovac - Vojvodina 74:68. Poredak: Partizan 8, “Radivoj Korać” 7, Hemofarm 7, Celje 7, Budućnost 6, Voždovac 6, Čelik 6, Mladi Krajišnik 2, Sloboda 4, Vojvodina 4. V. B.

L

Pilepić: Postigao 17 poena

dućnost 62:74, Krka - Hemofarm 81:74, Makabi - Partizan 78:67. Poredak: Makabi 10, Olimpija 10, Cedevita 9, Partizan 9, Cibona 9, Budućnost 8, Hemofarm 8, Široki 7...

Rezultati 2. kola Prvenstva BiH za košarkašice: Igokea - Mladost 65:71, RMU Banovići - Jedinstvo BH Telecom 73:67 (produžetak), Željezničar - Borac 73:55. Poredak: Željezničar 4,

1A=đAA K *=LEćE=

L

Mladost 3, Borac 3, RMU Banovići 2, Rudar 2, Jedinstvo 2, Igokea 2. Parovi 3. kola (5. novembar): Borac ML IEFK - RMU Banovići, Mladost - Željezničar, Rudar Sport - Igokea.

L

IFHJ

Dnevni avaz, ponedjeljak, 31. oktobar/listopad 2011.

$'

ŠAHOVSKI MOZAIK Očekivani finale na festivalu na Korzici 

= JEJKK FHL= ILEAJ= )=@ E =A@=HL
Sastav turnira nije bio ujednačen pa je svaki duel bio od posebnog značaja
hrijaru Mamedjarovu. Sastav turnira nije bio ujednačen pa je svaki duel bio od posebnog značaja. Ipak, Anand je bio na visini zadatka i lako je ušao u finale. Interesantan mu je bio duel protiv sunarodnjaka Krišnana Sasikirana, kojeg je pobijedio sa 2:0. U finale se plasirao i drugi nosilac, ponajbolji azerbejdžanski velemajstor Mamedjarov. Njih će dvojica danas odmjeriti snage u mini meču. Iako je Anand favorit, ni Mamedjarov nije bez šansi. Priprema: Muhamed BORIĆ, međunarodni majstor

*HE 2HA@ALEć ćA JA IJL=HEJE =LAćA KIFADA
Bio evropski i svjetski kadetski prvak
Borki Predojević rođen je 1987. godine u Tesliću. Prve ozbiljnije šahovske korake napravio je u osmoj godini, a već sa 17 i šest mjeseci i 19 dana ispunio je završnu normu za titulu velemajstora. Bilo je to na Olimpijadi u Kalviji (Španija) kada je Borki već igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Titulu mu je FIDE dodijelila 2005. Do tada je već ostvario fantastičnu karijeru u omladinskim konkurencijama. Titule kadetskog prvaka Evrope 1999. i 2001. bile su uvod za najveći uspjeh - naslov šampiona svijeta u kategoriji do 16 godina, osvojen 2003. u grčkoj Kaliteji. Najbolji rejting ostvario je u aprilu 2009. godine, kada je imao 2.652 poena,

Portreti bh. velemajstora (8)

Tradicionalni festival na Korzici ove godine privlači posebnu pažnju. Naime, prvi nosilac je aktuelni prvak svijeta Višvanatan Anand. Indijac je pristao da učestvuje na turniru šesnaestorice, koji se igra po kup-sistemu od po dvije partije, i to po rapid-tempu. Prethodno je odigran turnir od devet kola po švicarskom sistemu, s kojeg su se 14 najboljih pridružila Anandu i 14. igraču aktuelne svjetske liste Ša-

Turnir je obilježila kontroverzna odluka organizatora. Naime, u četvrtom kolu prvog dijela turnira trebali su igrati iranski velemajstor Ehsan

1H==? E>=čA AH EA ECH= FHJEL 1H=A?=

Predojević: Trenutno najbolji bh. igrač

Gahem Magami i izraelski FIDE majstor Ehud Šahar. Magami je obio sjesti za sto, a organizator je odlučio da ga kazni izbacivanjem s turnira.

Anand: Lako prošao do finala

Niko s ovih prostora nije bio tako uspješan kao omladinac pa je očito da se radi o vanserijskom talentu. Njegov razvoj nastavljen je u ŠK Bosna, a rejting-uspon pokazao je da je pristupanje našem najtrofejnijem klubu bila ispravna odluka. dok mu je najbolji plasman do sada bio 68. mjesto na svjetskoj listi. Standardni je reprezentativac BiH i s aktuelna 2.643 poena na čelu je bh. liste. Cijela bh. šahovska javnost s velikim optimizmom gleda na budućnost ovog skromnog 24-godišnjaka, jer sa profesionalnošću, predanošću i ozbiljnošću koju pokazuje, najveći uspjesi tek su ispred njega.

2HA== K *IK EIFH=L= @K=

1=>H=A F=HJEA
Anand - Sasikiran (Sicilijanka) 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+ Sd7 4.d4 Sgf6 5.Sc3 cxd4 6.Dxd4 e5 7.Dd3 h6 8.Le3 a6 9.Lc4 b5 10.Lb3 Le7 11.a4 b4 12.Sd5 Lb7 13.Sd2 Sxd5 14.Lxd5 Lxd5 15.Dxd5 0-0 16.Sc4 Tc8 17.0-0 Sf6 18.Dd3 d5 19.exd5 e4 20.De2 Dc7 21.Sb6 Dxc2 22.Dxa6 Tcd8 23.a5 Dxb2 24.Db7 De5 25.Sc4 Dxd5 26.Dxe7 Dxc4 27.Tfc1 Db5 28.Dc5 Da6 29.Dxb4 Sd5 30.Dxe4 Tfe8 31.Dc4 Da8 32.Lb6 Tc8 33.Dd4 Txc1+ 34.Txc1 Sf6 35.h3 Se4 36.Te1 Sf6 37.Txe8+ Sxe8 1-0 Čeparinov - Mamedjarov (Damin gambit) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Le7 5.Lf4 0-0 6.e3 Sbd7 7.c5 c6 8.b4 b6 9.Ld3 a5 10.a3 La6 11.0-0 Lxd3 12.Dxd3 Dc8 13.Tfc1 Db7 14.Dc2 axb4 15.axb4 b5 16.Txa8 Txa8 17.Tb1 Ld8 18.Se1 Lc7 19.Sd3 Sh5 20.f3 Db8 21.Lxc7 Dxc7 22.e4 Sf4 23.Sc1 Sg6 24.Sb3 Se7 25.Sa5 dxe4 26.fxe4 Td8 27.e5 Sb8 28.De4 Sa6 29.Sb3 Sxb4 30.Ta1 Sbd5 31.Se2 b4 32.Dd3 Db7 33.Da6 Dxa6 34.Txa6 f6 35.exf6 gxf6 36.Sg3 f5 37.Sf1 Sc3 38.Ta7 Kf8 39.Kf2 Sb5 40.Ta4 Sxd4 41.Txb4 Sxb3 42.Txb3 Td5 43.Tc3 e5 44.Se3 Td2+ 45.Ke1 Td4 46.Ta3 Te4 47.Kf2 Tf4+ 48.Ke2 Te4 49.Kf3 Tf4+ 50.Ke2 Te4 51.Kd2 Td4+ 52.Ke2 Te4 53.Kf2 Tf4+ 54.Kg1 Te4 55.g3 h5 56.Kf2 f4 57.gxf4 exf4 58.Sg2 Tc4 59.Kf3 Sd5 0-1 Anand - Masoni (Grinfeldova indijka) 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lg5 Se4 5.Lh4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.cxd5 Dxd5 8.Sf3 c5 9.e3 Sc6 10.Le2 cxd4 11.cxd4 0-0 12.0-0 b6 13.Da4 e6 14.Tac1 Lb7 15.Tc3 a6 16.Tfc1 Tfc8 17.a3 b5 18.Dd1 Sa5 19.Tc5 Dd7 20.Se5 Lxe5 21.Txe5 Kg7 22.Tec5 Ld5 23.Lg3 Sb3 24.Txc8 Txc8 25.Txc8 Dxc8 26.e4 Lc4 27.Lf3 Dd8 28.d5 exd5 29.exd5 a5 30.d6 Le6 31.h4 Dd7 32.De1 Lf5 33.Dc3+ 1-0 Grigorijan - Melkumijan (Engleska) 1.Sf3 g6 2.c4 Lg7 3.Sc3 c5 4.a3 Sc6 5.Tb1 a5 6.g3 e5 7.Lg2 Sge7 8.0-0 0-0 9.d3 d6 10.Se1 h6 11.Sc2 f5 12.b4 axb4 13.axb4 e4 14.Sd5 Sxd5 15.cxd5 Sxb4 16.Sxb4 cxb4 17.dxe4 Da5 18.Lb2 Lc3 19.Lxc3 bxc3 20.Dd4 Dc5 21.Dxc5 dxc5 22.Tfc1 Ta3 23.Tb5 c4 24.e5 Td8 25.d6 Le6 26.Txb7 Kf8 27.f4 Tb3 28.Te7 Te8 29.Tc7 Teb8 30.Kf2 g5 31.Te7 Te8 32.Txe8+ Kxe8 33.Ke3 Kd7 34.Kd4 Tb2 35.Txc3 Txe2 36.Lf3 Ta2 37.h4 g4 38.Lb7 Te2 39.Kc5 Ta2 40.Lc6+ Kd8 41.Lb5 Ta5 42.Kb4 Ta1 43.Lxc4 Lc8 44.Ta3 Tc1 45.Ta8 Tb1+ 46.Kc5 Tc1 47.e6 1-0 Fresinet - Batalini (Ben-Oni) 1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 c5 4.d5 d6 5.Sc3 exd5 6.cxd5 g6 7.Lf4 a6 8.a4 Lg7 9.e3 0-0 10.Le2 De7 11.h3 Sbd7 12.0-0 Se8 13.Sd2 f5 14.Sc4 Se5 15.Sb6 Tb8 16.Lh2 Sf6 17.Kh1 Sfd7 18.Sxc8 Tbxc8 19.Te1 c4 20.f4 Sd3 21.Lxd3 cxd3 22.Dxd3 Lxc3 23.bxc3 Sc5 24.De2 Se4 25.c4 Tc5 26.g4 Dh4 27.Kg2 Tfc8 28.Tec1 b5 29.axb5 axb5 30.Ta7 bxc4 31.Tf1 Txd5 32.Df3 c3 33.gxf5 gxf5 34.Kh1 Td2 35.Tg1+ Kh8 36.Tg2 c2 37.Txd2 c1D+ 38.Lg1 Dxd2 0-1 Batalini - Čeparinov (Kraljeva indijka) 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Le3 e5 7.d5 Sh5 8.Dd2 f5 9.0-0-0 a6 10.Kb1 Sd7 11.Ld3 Sc5 12.Lc2 b5 13.b4 Sb7 14.cxb5 axb5 15.Sge2 Ld7 16.h3 fxe4 17.fxe4 Sf4 18.g3 Sxe2 19.Dxe2 De7 20.Lb3 Sd8 21.h4 h5 22.Lg5 Lf6 23.Lh6 Lg7 24.Lg5 Lf6 25.Lxf6 Txf6 26.Tdf1 Tb8 27.Txf6 Dxf6 28.Tf1 De7 29.De3 Sf7 30.Da7 Dd8 31.Tc1 Ta8 32.De3 Kg7 33.Tg1 Sh6 34.Dd3 Db8 35.Tf1 Sg4 36.Sd1 Sf6 37.Se3 Db6 38.Tc1 Tf8 39.Ld1 Tf7 40.Kb2 Dd4+ 41.Dxd4 exd4 42.Sc2 d3 43.Sd4 Sxe4 44.Txc7 Sf2 45.Lb3 d2 46.a4 bxa4 47.Txd7 axb3 48.Se6+ Kf6 0-1

U subotu, 5. novembra, igrat će se finale seniorskog prvenstva ŠK Mostar. Učestvovat će 14 igrača, koji će odigrati šest kola po švicarskom sistemu uz tempo igre od 30 minuta po igraču.

.=LHEJE )H=FLEć *AJLEć E ,KFH
Problem broj 538
A. Kreamer, 1931.

Uoči finala prvenstva ŠK Mostar

Favoriti su međunarodni majstori Jasmin Bejtović, Vitomir Arapović i Atif Dumpor. Ovo je nastavak aktivnosti mostarskog kluba, koji je ušao u Premijer ligu BiH.

Studija broj 538 

=J K JHE FJA=

*EAE LKčA E @>EL=

O. Danielsen, 1929.

Bočarov: Performans od 2.724 poena

Velemajstor Dmitrij Bočarov pobjednik je tradicionalnog Memorijala Mihaila Čigorina, koji se u Sankt Petersburgu igra u znak sjećanja na osnivača ruske šahovske škole s kraja 19. i

,EJHE *č=HL F>A@E
početka 20. stoljeća. Učestvovalo je čak 255 igrača koji su odigrali devet kola po švicarskom sistemu. Bočarov je jedini osvojio 7,5 poena i pokazao za open turnir odličnu performansu

Memorijal Mihaila Čigorina u Sankt Petersburgu

igre od 2.724 poena. Konačni poredak: Bočarov 7,5, V. Oniščuk, Linčevski, Hismatulin, Zvjagincev, Smirnov, Azarov, Gabrijelijan, Šomajev po 7...

Problem 537: 1.Td2 Dh5 2.Sg5 Dxg5 3.Dh1# 1-0

Studija 537: 1.Kg6 Le3 2.Lg7 Kg8 3.Se8 Lg5 4.Sd6 Ld2 5.Sf5 Lg5 6.Kg5 1-0

PONEDJELJAK 31. 10. 2011.

17.25
KULINARSKI ŠOU, BHT1
21.00 JOSIP PEJAKOVI] 16.00 SVE]E BITI DOBRO 22.00 DOLINA VUKOVA 13.00 UKRADENI ŽIVOTI 20.05 PREDAJ SE SRCE

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 14/22 09.35 Sandokan, animirana serija, 18/45 10.00 BHT vijesti BHT arhiv ... 10.15 Selo u magli, dokumentarni program 10.50 Pri~e iz starih gradova. Sombor 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 219/228, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty, r. 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju, r. 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin, r. 13.45 Gurmanski izleti. Mastriht, strana dokumentarna serija, 6/26, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 15/22 15.00 ^udesni svijet, obrazovna serija, 52/52 15.15 Nema problema 15.45 Izgubljena ~ast, igrana serija, 30/77, r. 16.30 Hronika regija. Sjeverna Bosna 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 220/228 17.25 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast, igrana serija 21.00 Josip Pejakovi}. U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.30 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.00 Nije ~ovjek ko ne umre, snimak predstave 00.25 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.10 Pregled programa za utorak

FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.05 Poko 09.20 Super {pijunke 09.45 Tomica i prijatelji 10.00 Spretno - sretno, kviz 10.25 Hot wheels 10.45 Harveytoons 10.55 Tomica i prijatelji 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 45. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 36. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 14. epizoda 13.55 Magazin LP u nogometu, r. 14.25 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 14.55 Vijesti 15.05 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 46. epizoda 16.55 Federacija danas 17.20 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 1. epizoda /12/ 18.15 Larin izbor, igrana serija, 37. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Rat za Dubrovnik. Ciljevi rata, dokumentarna serija, 6. epizoda 20.50 Slomljena krila, igrana serija, 66. epizoda 21.40 Medicinska istraga, igrana serija, 6. epizoda /12/ 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Iranske nuklearne tajne, dokumentarni film BBC- a 23.50 Hayd u park, program za mlade 00.20 Love karavan 00.30 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 14. epizoda, r. 01.15 Dnevnik 3, r. 01.45 Pregled programa za utorak

OBN
06.45 Gerald Mc Boing, crtani film 06.55 Nimboli, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Metajets, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce (16), turska serija 13.55 Rijeka nade (12), turska serija 14.45 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 15.35 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 16.20 Izgubljeni (12), turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska telenovela 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.00 Vox populi 23.20 Telering, talk show 00.20 Izgubljeni (12), turska telenovela 01.20 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 02.30 OBN Info, informativni program 02.50 OBN Sport, sportski pregled 02.55 Vox populi

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 @eljezna pe}, crtani film 09.55 Top shop 10.00 ^etiri brata od zanata, crtani film 10.25 Amor latino , igrana serija 30/120 11.15 [to da ne, zabavni program (r) 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/te ma dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 CSI. Las Vegas, krimi serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, truska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 31/120 18.55 Vijesti 19.10 TV Liberty inf./pol. magazin 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.05 [panska primera liga. Sevilla F.C. Granada C.F 23.40 Intervju/tema/ komentar dana 00.30 Astrologija

TV1
06.00 Nijemi svjedok, igrana serija, ep. 28/100 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 @eljezna pe}, crtani film 07.35 ^etiri brata od zanata, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi, igrana serija, ep. 21/24 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 95. ep. (R) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 87. ep. (R) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dokumentarni program, ep. 66 12.00 Vijesti plus 12.20 Hrane svijeta, serijalni program, ep. 9/13 13.00 FLASH BIZNIS-SPORT 13.05 @eljezna pe}, crtani film (R) 13.30 ^etiri brata od zanata, crtani film (R) 14.00 Flash News 14.05 CSI. Las Vegas, igrana serija - 8. ep. (R) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 96. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 88. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 45. ep. (R) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Sportski magazin 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, igrana serija, 46. ep. 21.00 [panska primera liga. Sevilla F.C. - Granada C.F 23.00 Dnevnik u 22 23.35 CSI. New York, igrana serija, 9. ep. 00.25 Pono}ne vijesti plus 00.40 Krv i ru`a 4 / The Blood and the Rose 4, igrani film 02.10 No}ni program

BH gastro kutak

20.00
SERIJA, HAYAT TV

Kad li{}e pada
Ned`la se izvinjava ocu zbog sva|e s Lejlom. D`an se raspravlja s Ojom. Ali Riza dopu{ta Ned`li da sjedne za sto. D`evrije {pijunira Tahsina i Fikret. Fikret i Tahsin se poljube.

21.40
SERIJA, FTV

SATELITSKI PROGRAM
RTS Eurosport
08.30 08.45 10.00 11.15 12.30 13.30 14.30 16.00 17.00 17.30 18.30 19.30 20.45 20.55 21.00 21.30 21.35 22.30 23.30 Motorsportovi Tenis Umjetni~ko klizanje Tenis Umjetni~ko klizanje Umjetni~ko klizanje Snuker Tenis: Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul Tenis Fudbal: Eurogolovi Najja~i ~ovjek Tenis: Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul Svi sportovi, WATTS Svi sportovi Wwe Svi sportovi Wwe Borila~ki sport Tenis: Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul

Eurosport 2
10.00 Tenis: Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 11.30 Snoubord 12.30 Fudbal: Bundesliga: Hamburger SV Kajzerslautern 14.00 Snoubord 15.00 Tenis: Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 16.00 Umjetni~ko klizanje: VN Kanade 17.00 Umjetni~ko klizanje: VN Kanade 18.00 Fudbal 18.30 Fudbal: Poljska: Ruch Chorzow - Polonia Warszawa 20.15 Fudbal: SpVgg Greuther Furth - Braunschweig 22.15 Tenis: Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 23.00 Mje{ovite borila~ke vje{tine

Sportklub
10.00 Premier League: Chelsea Arsenal 11.45 ATP St Petersnburg, finale 13.30 Premier League: Tottenham - QPR 15.15 Premier League: Manchester City - Wolves 17.15 Pregled belgijske lige 18.15 Vijesti 18.40 Premier League News 19.00 Pregled Premier League STUDIO - off 20.30 Tenis Basel STUDIO 21.00 U@IVO: Premier League: Stoke - Newcastle 23.00 Pregled holandske lige 00.00 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 Pregled Premier League 01.45 Sailing - 34. American Cup 02.45 Tenis Basel STUDIO 03.15 Triathlon - Ironman UK

Medicinska istraga
Kada nepoznata bolest pokosi sportske zvijezde na koled`u, NIH tim je pozvan da istra`i slu~aj. Agenti prvo sumnjaju na multipla sklerozu. Me|utim, kada trener i nekoliko budu}ih ~lanica sestrinstva padnu radi istih simptoma, NIH tim postaje zbunjen. Me|utim, ispostavlja se da djevojke ne boluju od iste bolesti.

00.30
FILM, PINK BH

12.00 Dnevnik 12.15 Rukometna fantazija 12.30 Zlo~ina~ki umovi, serija 13.15 Moja ku}a je puna ogledala, film 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.10 Plan leta, film 23.00 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.55 Dnevnik 00.10 Evronet

22.55
FILM,NOVA TV

Grom i munja
Jedan od najboljih voza~a NASCAR-a Riki Bobi, na trka~koj stazi daje sve od sebe kako bi pobijedio. Upravo zato on je nacionalni heroj koji ima mnogobrojne obo`avatelje. Uz njega je i njegov prijatelj iz djetinjstva Kal Noton D`unior koji mu je puno pomogao u utrkama. Ipak njegov uspje{an `ivot ne}e trajati dugo. Uloge: Geri Kol, Vil Ferel, D`ejn Lin~ Reditelj: Adam Mekej

17.45

BEOGRADSKA HRONIKA

16.00

TENIS

14.00

SNOUBORD

01.45

SAILING

20.35
SERIJA, HRT1

National G.
[est stepeni razdvajanja
Flen Kitred`, bogati trgovac umjetninama i njegova `ena Ouisa na vjen~anju prepri~avaju prijateljima neobi~ne doga|aje od pro{le ve~eri. Dok im je u gostima bio prijatelj i poslovni saradnik D`ofri Miler, na vratima se pojavio crni mladi} koji se predstavio kao prijatelj njihove djece s Harvarda Uloge: Stokard ^ening, Vil Smit, Donald Saterlend Reditelj: Fred [episi
14.00 Megatvornice 15.00 Nadarene zvijeri 16.00 Aljaski morski pas ubica 17.00 Bijeg 18.00 [apta~ psima 19.00 Riblji ratnik 20.00 Istrage avionskih nesre}a 21.00 Povjerljivo 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Istrage avionskih nesre}a 00.00 Povjerljivo

MTV Adria
15.10 Plain Jane International 16.20 Ema 2011 Content 17.00 True Life: I'm Happy To Be Fat 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography: Hip Hop 19.40 Just See MTV 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 20.30 Rock Chart 21.20 3 From 1 21.30 Worst Prom Ever Movie 23.30 Jersey Shore 4 00.20 MTV World Stage 01.10 3 From 1

FOXlife
15.00 15.30 15.56 16.45 17.40 18.10 19.05 19.30 20.00 20.55 22.00 22.56 23.20 23.50 00.20 Sofi Parker Kugar Taun Kupid Melisa i D`oi Kako sam upoznao va{u majku [apat duhova Sofi Parker Kugar Taun [tiklama do vrha Uvijek je sun~ano u Filadelfiji [kola za parove Kako sam upoznao va{u majku Svi vole Rejmonda Vil i Grejs [apat duhova

FOXCRIME
15.00 Put osvete 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 16.40 Monk 17.30 Bouns 18.20 Bjekstvo iz zatvora 19.10 Policajci iz Detroita 20.00 Put osvete 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 21.40 Bouns 22.30 Okru`en mrtvima 23.20 Kasl 00.10 Frikovi 01.00 Policajci iz Detroita 01.45 Bjekstvo iz zatvora 02.30 Dojlova republika

Provodi i sprovodi
Hristo je sumnji~av jer su se pacijenti Ksenijinog ginekologa zaredali kao njihove mu{terije za pokop. Dok Tihi i Ksenija u prisustvu advokata Bo{ka brutalno dijele zajedni~ku imovinu, Hristo i za{titar Mi{ko ne pre`u ni od ~ega kako bi dokazali da je ginekolog serijski ubica.

PONEDJELJAK 31. 10. 2011.2011

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Nema `eljenih promjena. Sve se doga|a sporije nego {to `elite, ali ide svojim smjerom. Posao: Nastavlja se razdoblje intenzivne zaokupljenosti poslom. Puno razmi{ljate o novim projektima. Zdravlje: Osje}ate se dosta dobro. Ljubav: Dan prolazi u znaku ljubavi. O~ekuju vas zna~ajne promjene, u`ivanje i sre}a uz voljenu osobu. Posao: Dolaze nove, pomalo neo~ekivane, mogu}nosti. Da biste krenuli naprijed, rije{ite zaostale obaveze. Zdravlje: Prolazna glavobolja. Ljubav: Nema velikih, pogotovo nerje{ivih, problema. Ipak, preosjetljivi ste, mo`da i nezadovoljni vezom... Posao: Vlada poprili~na napetost. Krajnje je vrijeme da povu~ete crtu izme|u privatnog i poslovnog. Zdravlje: Budite bri`niji prema zdravlju. Ljubav: Prema svemu sude}i, dana{nja situacija je posljedica pro{losti. Otrgnite se, vjerujte partneru! Posao: Vrlo uzbudljiv dan. Omogu}en vam je iznenadni susreti sa vrlo utjecajnim i zanimljivim ljudima. Zdravlje: Va{ entuzijazam ni{ta ne mo`e poljuljati. Ljubav: U situaciji ste da rije{ite neke stare probleme. Ljubavna situacija tako postaje jasna i ~ista. Posao: Pro`ivljavate manju krizu. Sve je, vjerovatno, izazvano odga|anjem rokova koje ste sebi postavili. Zdravlje: Mu~ite se nepostoje}im brigama. Ljubav: Mogu}e su izvjesne promjene. To }e vas natjerati da ozbiljnije razmislite o vlastitim emocijama. Posao: Ovo je izuzetno uspje{an dan. Komunikativnost i prilagodljivost najve}i su aduti va{eg uspjeha. Zdravlje: Vitalni ste, puni energije. Ljubav: Imate priliku da ponovo otkrijete slatke ~ari ljubavi i strasti. Unosite u sve pozitivne promjene. Posao: Ovo je, nadasve, dinami~an i uspje{an dan. Izrazito ste ambiciozni, svjesni ciljeva i stvarnih mogu}nosti. Zdravlje: Naprosto ste neodoljivi. Ljubav: Poja~ano vas griju ljubavna toplina i ugodna emotivna zbivanja. Tako ne~em kao da se niste nadali. Posao: Posao je za vas danas poput igre. Naime, sve vam polazi za rukom, otvaraju vam se sva vrata. Zdravlje: Zadovoljstvo se vidi i na licu. Ljubav: Dolazi novi sjaj u va{ emotivni `ivot. Imate odli~nu priliku da nesmetano u`ivate u ljubavnoj sre}i. Posao: Poslovni vidici su pomalo magloviti i nejasni. Malo toga te~e ba{ onako kako ste zamislili. Zdravlje: Energija u blagom padu. Ljubav: Ovo je prili~no sretan dan. Izuzetno privla~ite vi{e osoba. Kao da vam malo ko mo`e odoljeti... Posao: Dan je veoma dinami~an. Imate nekoliko zanimljivih ponuda, ali probleme vam zadaje neodlu~nost. Zdravlje: Vedri i dobro raspolo`eni. Ljubav: Vlada prili~na napetost. Ako se smirite, rije{it }ete probleme sa partnerom, i to na dugi rok. Posao: Zaokupljeni ste poslom. Neprekidno ~ekate velike doga|aje i promjene. Ni{ta tako se ne doga|a. Zdravlje: Bezrazlo`no ste preosjetljivi. Ljubav: Ne postoji potpuni sklad. Ovo nije dan za kona~ne odluke, pogotovo za promjenu ljubavnog statusa. Posao: Pod utjecajem sna`ne energije, vrlo ste nemirni. Izuzetno te{ko vam padaju ve}e obaveze i rad. Zdravlje: Budite obzirniji prema sebi.

22.30

AMIG SHOW

17.00

STAKLENA KU}A

17.44

8. KAT

20.05

LJUBAV I KAZNA

PINK BH
06.00 Sestre, serija r. 07.00 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, j utarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Kraljica juga, serija r. 12.00 Info top, info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 Grand Hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf.program 16.00 Mala nevjesta, indijska serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand Narod pita, zabavno muzi~ka emisija 22.30 AmiG Show, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 [est stepeni razdvajanja, film

HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji pro. 08.50 Bumba, crtani film, 32 i 33. epizoda 09.00 Bumba, crtani film, 34. i 35. epizoda 09.13 Mekanike u misiji, c rtani film, 11. epizoda 09.40 Timmy, crtani film, 11. epizoda 09.50 Fifi, crtani film, 11. epizoda 10.00 Garfield, crtani film, 10. epizoda 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 26. epizoda 10.35 Bakugan, crtani film, 89. epizoda 11.10 Winx, igrana serija, 11. epizoda 11.30 Bestseller 11.45 Bioclinica 11.58 Vijesti 12.00 Biometeorolo{ka prognoza 12.10 Suze Bosfora, igrana serija, 2. epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 100. epizoda 14.48 Glam Blam 14.50 Bestseller 14.55 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 121. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 35. epizoda 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show 18.20 Recept za dobar `ivot 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.32 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 122. epizoda 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.00 ZMBT, profil 22.15 Sport centar 22.20 Staklena ku}a, igrana serija, 36. epizoda 23.20 Farscape. The peacekeeper wars, 1.dio, igrani film 01.40 Astro Num Caffe, u`ivo

HRT1
11.06 Blago svjetskih tr`nica. Tajland, dokumentarna serija (7/13)* 11.37 Kulturna ba{tina. Muzej Staro selo (R) 11.52 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.30 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.34 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (28/182)* 13.21 Sve }e biti dobro, serija (94/180) (R)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (94/240)* 15.33 Glas domovine 16.03 Kulturna ba{tina. Zadarsko groblje 16.19 Pastel, emi. pod pokroviteljstvom 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.36 HAK - Promet info 17.37 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 17.44 8. kat. Slijedi svoj san, talk show 18.32 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija (6/13)* 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 TV Bingo 20.35 Provodi i sprovodi, humoristi~na serija (7/20)* 21.13 Puls Hrvatske 22.28 Svijet profita 23.00 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 23.05 Dnevnik 3 23.25 Sport 23.41 Tajni `ivot umjetni~kih djela 6. Dijete Bo`ije, dokumentarna serija (3/3)* 01.14 Dr. House 6, serija (7/22) (R)* 01.56 Bez traga 7, serija (12) (19/24) (R)* 02.37 @ica 2, serija (18) (12/12) (R)*

Nova TV
07.25 Roary, crtana serija18/52 07.40 Bumba, crtana serija71-72/150 07.55 Tomica i prijatelji, crtana serija41/46 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija R 10.10 Ljubav i kazna, serija, serija R 11.10 Inspektor Rex, serija R 12.10 IN magazin R 13.00 Larin izbor, serija R 14.00 Teresa, serija 76-77/152 16.00 Inspektor Rex, serija 26/123 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija100/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija, serija50/107 21.00 Larin izbor, serija38/160 22.30 Ve~ernje vijesti 22.55 Grom i munja, igrani film 00.55 Nevolje na kota~ima, igrani film R 02.30 Seinfeld, serija17/180 03.00 Heroji, serija (12)*9/19 03.45 Bingo, igrani film, R 05.15 Ezo TV, tarot show (18)* 06.15 IN magazin R

MRE@A
10.05 14.05 15.05 16.00 17.15 20.05 21.00 Ukradeni `ivoti, serija CSI. Las Vegas, serija Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Predaj se srce, serija [panska primera liga. Sevilla F.C. - Granada C.F 23.35 CSI. New York, serija

21.00 Tajna slu`ba, serija 23.35 Spa{avaju}i Milly, film

ZENICA
18.01 ZE sport magazin 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Dokumentarni program 21.05 Svijet uspje{nih 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja i tu`na sje}anja 23.00 Zenica danas, r.

21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30

IC SPORT TV Liberty Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

HRT2
10.00 Alisa, slu{aj svoje srce telenovela 10.45 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show 12.16 Vrtlarica (R)* 12.45 Oscar, ameri~ki film 14.31 H2O Uz malo vode! 2, serija za mlade (5/26)* 14.56 Edgemont 3, serija za mlade (4/13)* 15.20 [kolski sat. Reformacija 15.50 Ton i ton. Ples i scenografija (R)* 16.05 Rupert, crtana serija 16.18 Mala TV (R)* 16.48 Meteor i veliki kota~, crtana serija* 16.59 Crtani film* 17.09 Hrvatski kraljevi, dokumentarno-igrana serija (3/7) (R)* 18.00 Regionalni dnevnik* 18.20 @upanijska panorama* 18.32 Mijenjam svijet. Ona koja pri~a sa `ivotinjama 19.01 Patak Frka, crtana serija 19.26 Sting i Kraljevski orkestar u Frankfurtu na Majni, glazbeni specijal 20.00 @ivot ide dalje 2, serija 20.48 Traumatologija* 21.20 Dr. House 6, serija 22.06 Bez traga 7, serija (12) 22.50 Putem europskih

fondova (R)* 23.10 @ica 2, serija (18) 00.10 Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 4, serija (12) 00.53 Moja obitelj 9b, humoristi~na serija 01.22 Monk 6, serija

21.05 21.30 21.50 22.45

Sport Dnevnik 2 Predaj se srce, serija Igrani film po izboru gledalaca

TV OSM
18.30 Dan, centralna inf. emisija 19.10 SMS oglasi 19.30 Portal 19.40 Game zone 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 CSI. New York, serija 22.35 @ivot paparaca 1, film

BN
17.10 18.00 18.25 18.30 19.00 19.30 20.05 20.10 20.55 20.55 22.30 22.55 23.00 23.50 Pozori{te u ku}i, serija Danas u Srpskoj Marketing Monitoring BN sport Dnevnik 2 Marketing Pozori{te u ku}i, serija Marketing BN koktel Dnevnik 3 Marketing Anali, serija Prijatelji na odmoru, film

RTRS
12.00 Dnevnik 1 12.20 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom 12.40 Intervju 13.25 Reporta`a 13.50 Dragulj u kruni, serija 15.10 U fokusu 15.55 Tribunal 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.15 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Moj ro|ak sa sela 21.10 Presing 22.30 Dnevnik 3 22.45 U prolazu - Milenko Mihajlovi}, slikar 23.40 Lanski, film

KISS
17.10 17.50 18.50 19.00 19.30 19.55 20.05 21.05 22.05 Kuhinje Tjednik, Info magazin, r. Marketing Dnevnik KISS Dnevnik HRT Marketing Pressica, talk show Dobar, Lo{, Zao (R) ^ovjek i zdravstvena kultura 23.05 DNEVNIK KISS, r. 23.30 No}ni program

VISOKO
19.00 19.30 20.05 20.30 20.45 20.50 21.15 22.00 22.05 23.00 Ekologija i zdrav `ivot, Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, informativni program Marketing blok Drugo poluvrijeme, sportski program Sportske legende Marketing blok Amor latino, serijski program Aktuelnosti, r.

TV GORA@DE
19.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 Dnevnik Sportski pregled Ritam `ivota/r Sestrice, igrana serija Muzi~ki program Dnevnik/r

KAKANJ
17.05 Amor Latino, serija 17.45 Rukomet. RK Kakanj-RK Banovi}i 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Merjem, serija 20.45 Marketing

TV USK
17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Duhovni svijet, vjerski program ( r ) 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out, program za mlade

HIT TV
19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 Objektiv I Triumph Frame Tiana, serija ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija

HTV OSKAR C
17.15 18.15 19.00 19.30 Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik HTV Oscar-C Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce, serija

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

Sudionik konvencije

GVATEMALA SITI - U ovom gradu se svake godine održava konvencija posvećena popularnoj seriji “Ratovi zvijezda”. Procjenjuje se da se proteklog vikenda tim povodom družilo do 2.000 ljudi, odjevenih u kostime omiljenih likova. Jedan mladić odlučio je biti R2-D2.

4=JLE LEA@=

LJUDI I DOGA\AJI

Roberts: Nije pretjerano zadovoljna izgledom svoje stražnjice 

)*) 1 7 ""
Holivudska glumica Džulija Roberts priznala kako osjeća da je godine sustižu
Ova majka troje djece jedna je od 20 najbogatijih žena u svijetu zabave
LOS ANĐELES - Od uloge prostitutke u “Zgodnoj ženi” prošla je 21 godina, ova majka troje djece snimila je brojne filmske hitove i jedna je od 20 najbogatijih žena u svijetu zabave. Holivudska glumica Džulija Roberts (Julia), čiji najnoviji film, romantična komedija “Larry Crowne”, u kojem glumi uz Toma Henksa (Hanks), upravo igra u kinima, upravo je proslavila 44. rođendan. Njeni filmovi do sada su zaradili više od dvije i po milijarde dolara samo od prikazivanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Kaonajbolje plaćena holivudska glumica, Roberts uvijek dobiva velike hitove. U svom posljednjem intervjuu glumica je priznala kako osjeća da je godine sustižu te da nije pretjerano zadovoljna izgledom stražnjice. - Nije ona tako loša, ali ne mogu reći da ne bi mogla biti još bolja rekla je Džulija. Otkrila je kako odnedavno pohađa časove šivenja i klavira.

,H=KE Hđ=

Princ Čarls utvrdio srodstvo

5A@E?= @A= K 4KIEE
KRASNOJARSK - U Rusiji je obilježena Sedmica dojenja, a proteklog vikenda je na jednom skupu 150 žena u isto vrijeme hranilo svoje bebe. Organizatori ovog jedinstve-

nog događaja kažu da na ovaj način žele animirati mlade majke i one koje to žele postati, da svoju djecu hrane na prirodan način, umjesto industrijskim mliječnim formulama.

LONDON - Britanski prestolonasljednik, princ Čarls (Charles), motiviran navodnim srodstvom kraljevske porodice s čuvenim Vladom Cepešom, vodi kampanju za spas šuma u Transilvaniji. “Moj rodoslov pokazuje da sam potomak grofa Drakule iz 15. stoljeća pa se može reći da sam zainteresiran za spas ovog podučja”, kazao je princ, koji je u srodstvu s Drakulom preko svoje prababe, kraljice Marije od Teka, supruge Džordža V.

Iskosa

*=CIE=E š=DJLA

4EE = ČA /AL=H=
NJUJORK - Poznati pjevač Riki Martin (Ricky) oprobat će se u ulozi Če Gevare u novoj verziji predstave “Evita”, koja će se igrati na Brodveju. Martin će tumačiti ulogu revolucionara Če

Martin se već okušao u glumi

Gevare, dok će uloga Eve Peron pripasti uspješnoj pozorišnoj glumici Eleni Rodžer (Roger). Premijera komada zakazana je za 5. april. Martin je već igrao na Brodveju, i to u predstavi “Jadnici”iz 1999.

LOĐ - Lokalne vlasti poljskog grada zamolile su svećenike da “blagosiljaju” poklopce ulične kanalizacije, što su oni i učinili, u pokušaju da spriječe učestale krađe šahtova, bez kojih su ulice postale nesigurne za pješake. Poslije učestalih krađa, lokalne vlasti skinule su svih 4.000 starih poklopaca šahtova na ulicama i zamijenile ih novima, koji su blagosiljali u crkvi. Mnogi su, međutim, skeptični da će ovo spriječiti lopove u krađama.

Majke na skupu šalju poruku