Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 2. 11. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5812

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

NAPAD JE DJELO POJEDINCA
amjenik pomo}nika ameri~ke dr`avne tajnice Filip Riker (Philip Reeker) izjavio je sino} u Sarajevu da je teroristi~ki na-

SAD

Filip Riker o slu~aju ’Ja{arevi}’

Ekskluzivno

Terorizam

Analize: Nakon istrage protiv HDZ-a RH

Stavovi: Psiholog o utakmici s Portugalom
57. str.

Vozila FBI-ja na ulicama Sarajeva: Istra`itelji prikupljaju operativna saznanja od doma}e policije

(Foto: M. Kadri})

Tajna misija FBI-ja
2. str.

Mevlid Ja{arevi} sam u }eliji Centralnog zatvora

Lopare: Nesre}a na putu Bijeljina - Tuzla

16. strana

Poginuo Azur Top~agi}

GRADA^AC

Napada~u na Brajlovi}a dvije godine zatvora

SARAJEVO

Prijedor~ani pred Dr`avnim sudom

KORI]ANSKE STIJENE

17. str.

15. str.

9. strana

8. str.

9. str.

Z

Ovaj akt ne}e naru{iti odnose izme|u Amerike i BiH Ohrabrujemo lidere da iskoriste ovaj trenutak i formiraju dr`avnu vlast
pad dr`avljanina Srbije Mevlida Ja{arevi}a na Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava (SAD) u petak bio akt pojedinca i da se tako treba tretirati.

Stajner: Pripadnici UNPROFOR-a muslimane zvali „d`igabu“

- Pojedinac je otvorio paljbu na Ameri~ku ambasadu s ciljem da ozlijedi Amerikance - kazao je Riker.

5. strana

Vojnik UN-a otkriva istinu o Srebrenici

Kana|anin tu`io svoju dr`avu

Ukratko

2

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

aktuelno

SARAJEVO Osumnji~eni za terorizam preba~en u Centralni zatvor

Bajram-namaz u 7.07 sati

Rijaset IZBiH

U nedjelju prvi dan Kurban-bajrama
Prema takvimu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, prvi dan Kurbanbajrama je u nedjelju, 6. novembra. Centralna bajramska sve~anost bit }e odr`ana u Sarajevu u Gazi Husrev-begovoj d`amiji, a bajram-namaz }e imamiti i bajramsku hutbu odr`ati reisu-lulema Mustafa Ceri}. Bajram-namaz je u 7.07 sati, nakon sabah-namaza, saop}eno je iz Mine.

Dupovac: Ja{arevi} je bio u ne~ijim rukama
Saslu{anje Pe~enkovi}a i Ahmetspahi}a
[iroka istraga o teroristi~kom napadu na Ambasadu SAD u Sarajevu nastavljena je i ju~er, ali za sada nema novih uhap{enih, izuzev dvije osobe koje su ranije privedene. Ovo je za „Dnevni avaz“ potvrdio tu`ilac Dr`avnog tu`ila{tva Dubravko ^ampara, koji nije govorio o imenima privedenih.

Nije mu bilo svejedno kada je ~uo za mogu}u kaznu
- Za ove detalje nije pitao iz straha, ve} ~isto informativno. Kada sam mu po~eo spominjati godine kazne, vidio sam da to ba{ ne prima s dozom ravnodu{nosti. Donio sam mu vaktiju, jer mu se slabije ~uje ezan, te tra`enu literaturu. Pitao sam ga ~ime nije bio zadovoljan iz mog obra}anja pred sudijom, na {ta mi je rekao da je shvatio da tra`im njegovo pu{tanje, a znao je da od toga nema ni{ta - ka`e Dupovac.

Posjete

Buzek u petak dolazi u BiH
Predsjednik Evropskog parlamenta Jer`i Buzek, prema najavama, slu`beno }e u petak posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Buzek danas dolazi u Hrvatsku, gdje }e se sastati s najvi{im hrvatskim du`nosnicima, saop}eno je iz njegovog ureda. Nakon posjete Hrvatskoj Buzek }e sutra posjetiti Srbiju, a u petak dolazi u posjetu na{oj dr`avi.

Ne `eli vje{ta~enje
On za sada ne zna ho}e li Ja{arevi} ostati pri stavu da se brani {utnjom. - U jednom momentu re-

Pitao za oca
Agenti FBI-ja u Sarajevu: Rade u potpunoj tajnosti ^ampara: Nema novih hap{enja

Monitoring tim BiH

Smanjen broj la`nih azilanata
[ef Monitoring tima BiH za pra}enje primjene bezviznog re`ima Bakir Dautba{i} rekao je Srni da je smanjen broj la`nih azilanata iz BiH i da se o~ekuje prvi talas povratka ovih osoba iz Belgije i [vedske. - U narednim sedmicama o~ekujemo i prvi izvje{taj eksperata EU u vezi s monitoringom pa }emo vidjeti kako }e oni ocijeniti situaciju u BiH - rekao je Dautba{i}.

Mediji su ve} ranije objavili da se radi o Dini Pe~enkovi}u i izvjesnom Ahmetspahi}u, obojica iz Gornje Mao~e. Oni su, navodno, priznali da su Mevlida Ja{arevi}a u petak prije napada dovezli u Sarajevo.

Odbio tablete
Za njih dvojicu jo{ nije zatra`eno odre|ivanje pritvo-

ra. Ju~er je, naime, njihovo saslu{anje trebao po~eti tu`ilac ^ampara, a pretpostavlja se da bi ono moglo biti nastavljeno i danas. Nakon toga bit }e poznato ho}e li i za njih dvojicu tu`ilac tra`iti pritvor. U istragu je i dalje uklju~en FBI, ~iji pripadnici nastavljaju prikupljati operativne informacije od lokalnih policija, a njihov rad potpuno je obavijen velom tajnosti. U prisustvu bh. dr`avnika agenti FBI-ja ju~er su bili u MUP-u Kantona Sarajevo.

Dupovac: Razgovor trajao dva sata

zatvor. U zatvoru ga je ju~er posjetio njegov branilac, advokat Senad Dupovac. Razgovor je, kako nam je Dupovac prenio, trajao dva sata, a Ja{arevi} se prvi put interesirao za istra`ni postupak, optu`be, eventualnu zatvorsku kaznu... - Nije smje{ten u samicu, ali se nalazi sam u sobi. Tako je tra`io. Obi~no pritvorenici ne vole biti sami, ali on je rekao da mu tako odgovara. [to se ti~e smje{taja, nema nikakvih primjedbi niti je bilo ikakvih problema. Ponu|en mu je „andol“ zbog povrede, na {ta je rekao da ga noga bo-

- Ja{arevi} me prvi put pitao za oca. Rekao sam mu da mi se nije javljao na telefon - ka`e Dupovac. kao mi je da mu mo`da vi{e ne bih trebao dolaziti. Pojasnio sam mu da ne}e biti dobro ako ne bude znao {ta se de{ava, ali da je ta odluka ipak na njemu. Zaklju~io je da je bolje da dolazim. Nekada budem ljut na njega, a nekada mi ga bude `ao. U jednom trenutku bude mi muka od toga {ta je uradio sebi, a onda se sjetim da je on ne{to u tu|im rukama - istakao je Dupovac. Govore}i o psihijatrijskom vje{ta~enju Ja{arevi}a, advokat ka`e da je htio podnijeti pisani zahtjev, ali se osumnji~eni ne sla`e s time. - Ne `elim raditi ne{to {to se ne svi|a mom klijentu. Mislim da je ve} morao reagirati tu`ilac, ali oni o~ito `ele da im je Ja{arevi} dostupan u svakom momentu, jer ako ode na kliniku, vje{ta~enje }e zasigurno potrajati. Ja{arevi} }e jednom morati biti poslan na promatranje - istakao je E. HALA] Dupovac.

@ena ostaje na tajnoj lokaciji
Advokat Dupovac potvrdio je da je Ja{arevi}eva supruga Mirela na slobodi. Ona ostaje na za{ti}enoj loOsumnji~eni terorista Mevlid Ja{arevi}, kako je na njegovom prvom pojavljivanju u sudu najavio sudija Nenad [eleda, pritvoren je u KPZ-u Sarajevo, poznatijem kao sarajevski Centralni kaciji, ~ija je adresa poznata Tu`ila{tvu, osumnji~enom teroristi i njemu kao braniocu. li, ali da ne}e tablete. Hoda pomalo pomo}u {taka - ka`e Dupovac za na{ list. Prema njegovim rije~ima, Ja{arevi}u nije bilo nimalo svejedno kada je ~uo za mogu}u kaznu.

Su|enje Karad`i}u

U logoru Manja~a bila 4.403 zato~enika
Kroz logor na Manja~i 1992. godine pro{la su ukupno 4.403 zato~enika, od kojih su 95 posto bili Bo{njaci, me|u njima i oni koji nisu bili u vojsci ni naoru`ani, a neki od njih su ubijeni ili su umrli od neljudskog postupanja po dolasku u logor. To je izjavio ju~er na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu za{ti}eni svjedok optu`be KD@-163.

Ja{arevi}: Dobio literaturu

Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{

Nik{i} i Kurte{ posjetili policajca
Policajca na osiguranju Ambasade SAD Mirsada Veli}a, kojeg je tokom teroristi~kog napada u Sarajevu te{ko ranio Mevlid Ja{arevi}, ju~er su u Op}oj bolnici „Prim. dr. Abdulah Naka{„ posjetili federalni premijer Nermin Nik{i} i ministar unutra{njih poslova FBiH Predrag Kurte{. Obojica su mu, kako saznajemo, pru`ila punu podr{ku te izrazila spremnost da pomognu u svakom pogledu kao i u daljnjem lije~enju. Posjeta je zavr{ena u dobrom raspolo`enju. Ranjeni policajac je, izme|u ostalog, premijeru i ministru predlo`io da „pomognu bolnici, a onda }e ona njemu pomo}i“. Kako saznajemo, Veli}a su ju~er posjetili i ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) i Filip Riker (Philip Ricker), zamjenik pomo}nika ameri~kog sekretara Hilari Klinton (Hillary Clinton), koji boravi u na{oj E. Ha. zemlji.
Nik{i} i Kurte{ s povrije|enim Veli}em
(Foto: B.Nizi})

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)

SAZNAJEMO Veze srbijanskog teroriste s opasnom ideologijom

Ja{arevi} je u~io od radikala iz tekfira
Nusret Imamovi} regrutovao je Ja{arevi}a, ka`e urednik „Saffa“ Balkan radi nedaleko od Austrijske tajne slu`be, ka`e Semir Imamovi}
Ambasadu SAD u Sarajevu s radikalnim grupama bit }e zasigurno va`an dio istrage. Profesor islamske teologije Semir Imamovi}, glavni i odgovorni urednik ~asopisa „Saff “, upoznao je Balkana jo{ 1999. godine. Ve} tada ~uo je da Balkan ima sklonosti ka tekfiru i da javno govori o tome u jednom be~kom okrugu. Zanimljivo je, ka`e Imamovi}, da se prostorije u kojima Balkan boravi u Be~u nalaze u blizini austrijske obavje{tajne slu`be te da se takvim ljudima dozvoljava da propagiraju svoje ideje
Balkan: @ivi i radi u Be~u

Kazna za HDZ
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) s Franjom Tu|manom na ~elu partija je koja je najzaslu`nija za ostvarenje nezavisnosti. Danas se ta partija na{la u poziciji da mora dizati kredite kako bi na valjan na~in osmislila i provodila predizbornu kampanju. Za{to? Zato {to je krala narodne pare, plja~kala vlastite gra|ane, producirala korupciju... No, Hrvatska je ve} poodmakla na putu ka Briselu, a to, izme|u ostalog, zna~i i da ima ustrojene institucije sistema kakve EU tra`i od zemalja potencijalnih ~lanica. Helem, najvredniji dio imovine ove stranke - zgrada u kojoj su smje{tena glavna partijska tijela - stavljen je „pod {apu“ dr`ave, a sudbina 26 bankovnih ra~una

Dok se u Hrvatskoj za kriminal ka`njava partija zaslu`na za nezavisnost, kod nas se nijemo promatra strana~ko plja~kanje
HDZ-a znat }e se uskoro. T ako to biva u dr`avama koje se ho}e obra~unati s kriminalom, makar ga po~inila i partija koja je najzaslu`nija za suverenost iste te dr`ave. Kako stvari u tom pogledu stoje u BiH? Nikako. U na{oj domovini se neka stranka za protivzakonito djelovanje od CIK-a mo`e nov~ano maksimalno kazniti s 10.000 KM. A javna je tajna da se milioni maraka izvla~e iz javnih preduze}a za strana~ke potrebe. Odnosno, stranke u javnim preduze}ima ne rade samo ono {to im jo{ nije palo na pamet. Sve drugo rade. I {ta je to negoli istovjetna vrsta kriminogenog djelovanja kakvo je po~inio HDZ Hrvatske. Samo se u Hrvatskoj kriminal procesuira, a kod nas se nijemo promatra.

Prvi kontakt s radikalnim grupama Mevlid Ja{arevi} imao je u d`amiji u sedmom okrugu u Be~u, gdje se okupljaju pripadnici tekfir-ideologije. U mesd`idu Sahab, u kojem propovijeda i zloglasni Ned`ad Balkan, kojeg jo{ nazivaju i Ebu Muhamed, porijeklom iz Tutina, a kojeg su austrijske vlasti okarakterizirale kao ekstremnog. Ovo je u ispovijesti za na{ list potvrdila i Mevlidova majka Muamera Hasanovi}. Upravo iz tih krugova, a putem interneta i ~estih li~nih kontakata, pro{irila se opasna ideologija tekfira, kojoj je Ja{arevi} o~ito bio blizak. Veze teroriste koji je napao

Nadzor slu`bi

Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Ahmet Aliba{i} isti~e da bi fokus nakon napada na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu trebao biti na nasilju koje te grupe i pojedinci zagovaraju kao put za ostvarenje i promoviranje svojih ubje|enja. - Pri~a o tekfiru ovdje se, prema ovome {to vidimo, ne uklapa. S obzirom na to da njeni zagovornici smatraju druge muslimane, koji ne razumijevaju vjeru kao oni, ve}im neprijateljima nego nevjernike, ~udno je {to je ovaj Ja{arevi}, koji mo`da slijedi tekfir-ideologiju, napao Ameri~ku ambasadu, poru~uju}i da ne `eli napadati ostale muslimane - ka`e

Proces ogra|ivanja

PORTAL - komentar dana

Ned`ad Balkan biv{i kikbokser
Semir Imamovi} ka`e da je Ned`ad Balkan poznat u radikalnim krugovima, ali da je bio kikbokser te da je ~ak bio i prvak Njema~ke u ovom sportu. Iako va`i za vjerskog ekstremistu, Balkan, prema Imamovi}evim rije~ima, posje}uje no}ne klubove. bez ometanja. - Ti su ljudi, izgleda, pod nadzorom obavje{tajnih slu`bi do{li na na{e prostore. Mevlid Ja{arevi} je instrument, kojim se lako manipuli{e. On je produkt Mao~e i ljudi koji tvrde da nemaju ni{ta s njim. Prema mom mi{ljenju, on i njemu sli~ni produkt su Nusreta Imamovi}a, koji im mo`da nije direktno naredio, ali ih je regrutovao svojim idejama - smatra Semir Imamovi}. Istovremeno, profesor na - Valjda je kod njega ostala sklonost da posje}uje no}ne klubove u kojima se organiziraju ti me~evi, pa su ga neki momci vi|ali na tim doga|ajima. No, kao {to sami znate, prate}i sadr`aji tih me~eva su djevojke koje ple{u na {tangama - ka`e Imamovi}. prof. Aliba{i}. On dodaje da se ve}ina selefija u BiH davno ogradila od radikalnih grupa te su osudili nasilje, a nakon napada na Ameri~ku ambasadu to je u~inila i grupa iz Gornje Mao~e. Zbog toga o~ekuje da }e se taj proces ogra|ivanja od onih koji propagiraju nasilje nastaviti te da }e, najvjerovatnije, ostati mala grupa tvrdokornih militanata, kojima }e se pozabaviti dr`ava.
F. KARALI]

www.dnevniavaz.ba

Prof. dr. Nijaz Durakovi}, ratni ~lan Predsjedni{tva RBiH: Alija se debelo pokajao zbog dolaska mud`ahedina
- Nad prolivenim mlijekom nema plakanja. Sada im treba zabraniti unaza|ivanje dr`ave i sramo}enje naroda. Sve {to urade protiv zakona najstro`ije ka`njavati, a najva`nije je prekinuti im financiranje iz „sumnjivih izvora“. (Jamezdin)

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Semir Imamovi}: Ja{arevi} je produkt Mao~e

Aliba{i}: Tvrdokorni militanti

Tekfir-ideologija nastavak je u~enja sekte harid`ija te u prijevodu zna~i anatemisanje drugih muslimana kao nevjernika, {to je samo po sebi suprotno u~enju islama. Pripadnici

[ta je tekfir-ideologija

tekfira zbog radikalnih stavova su skloni nasilju. - Mi smo davno izdali proglas protiv tekfira te smo upozorili na ovu opasnost - ka`e Semir Imamovi}.

Predsjednik RS Milorad Dodik u intervjuu za beogradski list „Kurir“ rekao je da se u Bosni i Hercegovini namjerno stvara atmosfera u kojoj se tzv. vehabijski pokreti nesmetano razvijaju, za {ta su odgovorni ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} i stavovi poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Ceri}a.

’Izetbegovi} je cijenjen u radikalnim grupama’
- Nije tajna da Bakir Izetbegovi} odr`ava kontinuirane kontakte s takvim grupama. Prema nekim na{im informacijama, vrlo je cijenjen u radikalnim islamisti~kim grupama, a ~ak ima i kontakte s odre|enim grupama i slu`bama u Iranu - rekao je Dodik za „Kurir“. Podsjetio je da je Bakir

Milorad Dodik ponovio stare stavove

Izetbegovi}, kada je do{ao na vlast, rekao da nastavlja politiku svog oca. - Time stvara atmosferu u kojoj se radikalni islamisti~ki krugovi mogu razvijati u BiH. Njegovi stavovi i ideologija politi~kog islamizma, ali i stavovi muftije Mustafe Ceri}a podgrijavaju cijelu situaciju - podvukao je Dodik.

Dodik: Izetbegovi}evi kontakti

Ukratko

4

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

aktuelno

NA LICU MJESTA Ekipa „Dnevnog avaza“ u Gornjoj Mao~i
Reisu-l-ulema podr`ao inicijativu za osnivanje Unije studenata

Vehabije zaziru od prido{lica
Nusret Imamovi} tvrdi da nije znao {ta sprema Mevlid Ja{arevi} Sablasna ti{ina i neprijateljski pogledi Slikanje lica zabranjeno
Gusta magla pritisla je ju~er podmajevi~ko naselje Gornja Mao~a. Njegove stanovnike, mahom vehabije, pritisle su okolnosti nakon teroristi~kog napada Mevlida Ja{arevi}a na Ambasadu SAD. U Gornjoj Mao~i bilo je potpuno mirno, sablasna ti{ina i neprijateljski pogledi na svakoga nepoznatog. Na izlazu iz sela policijske patrole. Sve se kontrolira, ni ptica ne mo`e u}i niti iza}i bez kontrole. Federalni poliNo, ekipa ide dalje, sve do ku}e vo|e vehabijske zajednice Gornja Mao~a, Nusreta Imamovi}a, kojeg zovu i {ejh. Odazvao se razgovoru, pod uvjetom da iz ta{ne ne vadimo fotoaparat. Nije bio ba{ rje~it, ali odgovorio je na sva na{a pitanja, kratko i bez ustezanja.

Posjete

Reis Ceri} sa studentima
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} primio je ju~er delegaciju Unije studenata islamskih fakulteta (USIFA), koju je predvodio predsjednik Amsal Memi}. U delegaciji su bili jo{ i Fikret Fazli}, D`enan Kurtovi}, Emil [krijelj, Reuf Ibrelji} i Samir Avdi}. Reisu-l-ulema je podr`ao inicijativu za osnivanje Unije studenata islamskih fakulteta.

Rekli svoje
- Za ovo {to se dogodilo u Sarajevu, ja sam svoje rekao i opet ka`em, nismo podu~ava-

Tu`ila{tvo BiH

Zavr{ne rije~i u predmetu Bari~anin
Zavr{ne rije~i Tu`ila{tva BiH i odbrane pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH u predmetu Sa{a Bari~anin zakazane su za danas, javlja Fena. Sud BiH potvrdio je 22. februara 2011. godine optu`nicu u predmetu Sa{a Bari~anin, koja optu`enog tereti za krivi~no djelo zlo~ini protiv ~ovje~nosti.
Policijski punkt pred selom
(Foto: H. ^ali})

Djeca se razbje`ala kada su vidjela da ih slikamo

D`enan Selimbegovi}

cajci ekipu „Avaz“ savjetuju i pokazju pismeni nalog da novinarima nije po`eljno da idu „gore“, jer jo{ nisu zavr{ene sve istra`ne radnje.

li, niti podr`avali ~in napada na Ameri~ku ambasadu. Nemam volje komunicirati dalje s medijima, istina }e i u ovom slu~aju isplivati i znat }e se

sve. Gotovo niko ko se nakon ~ina obratio javnosti nije bio zabrinut. Naprotiv, kao da su likovali - ka`e Imamovi}. On nije dozvolio da ga fotografiramo, a na na{e pitanje kako to da nije znao ko je Mevlid Ja{arevi} i {ta sprema, odgovara: - Mi, kada nam neko do|e u goste, klanja s nama u d`amiji, nikoga ne provjeravamo. To je pravilo. Nas Al-

lah stavlja na isku{enja, mi ovo {to se dogodilo u Sarajevu nismo birali, ovo je do{lo mimo na{e volje.

Kapije zaklju~ane
Ekipa kre}e dalje u planinu, u centar vehabijskog naselja. Prije toga, fotoaparat okre}emo na dvori{te osnovne {kole kako bismo uslikali osnovce kako igraju nogomet. Jedva u tome uspijeva-

mo, jer je neko od djece povikao: „Bje`ite, slikaju nas“, i djeca su u trenu nestala. U centru Gornje Mao~e ti{ina. Jedna grupa mje{tana popravljala je seoski vodovod. Kapije su zaklju~ane. Lica, prema uputama Imamovi}a, ne slikamo, a to nam i ne bi po{lo za rukom, jer nas motre, prate i smrknuto gledaju. Valjda za to imaju razlog.
Hasan ^ALI]

BiH jo{ nema zvani~an stav
Bosna i Hercegovina }e morati biti uzdr`ana prilikom glasanja u Vije}u sigurnosti UN-a o zahtjevu Palestinske uprave za punopravno ~lanstvo u svjetskoj organizaciji. To je u razgovoru za AP potvrdio D`enan Selimbegovi}, savjetnik za informiranje ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a. Selimbegovi} je rekao da jo{ nema zvani~nog stava BiH, jer se ~lanovi Predsjedni{tva ne sla`u u vezi s tim pitanjem i da su {anse da neko promijeni stav samo „teoretske“.

Selo O{ve kod Maglaja, mjesto izmi{ljene akcije specijalaca

O raciji SIPA-e ~uli samo na radiju
Nije bilo nikakvih pretresa niti saslu{anja, ka`u uglas vehabije i njihove kom{ije povratnici Srbi
Mje{tani sela O{ve ka`u da nikakve akcije specijalaca SIPA-e u ovom mjestu nije bilo. Da su im specijalci u raciji u selu pet kilometara udaljenom od Maglaja, ~uli su samo na radiju. Blagoje i Petar. Na svega pedesetak metara jedni od drugih rade jutarnje poslove oko svojih ku}a, lo`e vatru, pripremaju doru~ak za svoje porodice. Izet Had`i} zvani @ara, koji se spominjao kao mogu}a meta akcije, ka`e da nije uop}e priveden niti saslu{an. - Nisam uhap{en, nisam privo|en, posljednji put izjavu sam dao nakon Bugojna. Neka me Allah zakloni, kakav ja vo|a kampa, ja kao zamjenik {ejha Imamovi}a. Ja sam u Mao~i bio tri-~etiri puta, ~ovjeka vi{e ne znam nego {to znam - ka`e on.

Biv{i roker
Had`i}, tako|er, osu|uje teroristi~ki napad na Ambasadu SAD u Sarajevu. - To {to je uradio onaj mladi} u Sarajevu, lani ono u Bugojnu je stra{no i nigdje ne pi{e u Kur’anu. Onaj momak je ili drogiran ili mentalno bolestan. Neka se ispita ko ga je zloupotrijebio, ali ne mo`ete na jedan narod, vjeru, stavljati etiketu zbog toga. Ako uhapse komesara policije zbog kra|e, jesu li svi policajci lopovi - pita Had`i}.

To je stra{no
- Akcije nije bilo, nije niko dolazio u selo - uglas ka`u kako vehabije Admir i Senad, koje zatje~emo ispred ku}e, tako i njihove kom{ije Zoran,

UIOBiH

Rekordni prihodi
Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH prikupila je u oktobru ove godine na jedinstveni ra~un ukupno 504 miliona KM, {to je za sedam posto ili 34 miliona vi{e u odnosu na oktobar pro{le godine. Ujedno, ovo je peti uzastopni mjesec u kojem je po osnovu PDV-a, akcize, carine i putarine prikupljeno vi{e od pola milijarde KM, saop}eno je ju~er iz UIOBiH.

Had`i}: Neko svim muslimanima `eli nanijeti zlo

(Foto: J. Had`i})

On za sebe ka`e da je biv{i roker, muzi~ar, da je svirao po

Kom{ije Srbi nemaju problema
Blagoje Vidovi}, Zoran i Petar Mi{i} doma}ini su srpske nacionalnosti, koje zatje~emo ispred njihovih ku}a. - Oni su tu od prolje}a. Nemamo nikakvih problema. Ako se mo`emo pomo}i, pomognemo, a ako ne, svako sebi. Sino} (preksino}, op. a.) jesam rano legao, ali nisam ~uo ni{ta, niti je pas lajao ispred ku}e - ka`e Blagoje.

Petar Mi{i}: Nemam nikakav problem s njima

cijeloj dr`avi i da mu su`ivot ni danas nije stran. - Pro{li ste pored kom{ija Srba. Pitajte Petra {ta sam mu kazao kada sam ~uo da je imao sr~ane napade: Kom{ija, evo ti broj, ne dao Allah kakvih problema, kom{ija, ma koje vjere, najpre~i je. Dok god ja nemam problema s njima, ne}e ni oni sa mnom, imat }e duplo vi{e dobra - tvrA. D@ONLI] di Izet.

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

5

BRIFING Filip Riker, zamjenik pomo}nika ameri~ke dr`avne tajnice

Teroristi~ki napad na Ambasadu SAD je akt pojedinca
Ovaj akt ne}e naru{iti odnose izme|u SAD i BiH Ohrabrujemo lidere da iskoriste trenutak i formiraju dr`avnu vlast Rije{iti pitanje vojne imovine za ulazak u NATO

Davutolu: Rije~i utjehe i potpore u te{kim danima za BiH

Li~nost dana Ahmet Davutolu

Iskrena podr{ka
Davutolu je jo{ jednom pokazao da prijateljska Turska ostaje uz na{u dr`avu
Rije~i podr{ke i utjehe koje je turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutolu (Davutoglu) uputio Bosni i Hercegovini poslije teroristi~kog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu u na{oj su zemlji do~ekane s odu{evljenjem. Davutolu je jo{ jednom pokazao da prijateljska Turska ostaje uz BiH i da podr`ava ono za {ta se na{a zemlja bori, a to je vladavina prava, mira i nenasilja. U ovim te{kim danima za BiH, koji su posljedica teroristi~kog ~ina Mevlida Ja{arevi}a, svaka iskrena podr{ka borbi koju BiH zagovara dobro je do{la. Ahmet Davutolu {ef je turske diplomatije od maja 2009. godine. Ro|en je u blizini Konje 1959. godine. Objavio je nekoliko knjiga iz oblasti geE. Ha. opolitike.

Gest gradona~elnika Sarajeva

Zahvalnice za ~etvoricu hrabrih sugra|ana
Riker: Iskoristiti trenutak i formirati dr`avnu vlast
(Foto: I. [ebalj)

Zamjenik pomo}nika ameri~ke dr`avne tajnice Filip Riker (Phillip Reeker) izjavio je sino} u Sarajevu da je teroristi~ki napad Mevlida Ja{arevi}a na Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava (SAD) u Sarajevu u petak bio „akt pojedinca i da se tako treba tretirati“.

Posjeta Veli}u
- Pojedinac je otvorio paljbu na Ameri~ku ambasadu s ciljem da ozlijedi Amerikance. Ozlijedio je, me|utim, gra|anina BiH, policajca Mi-

rsada Veli}a, koji se herojski ponio, zbog ~ega sam ga posjetio i prenio mu zahvalnost dr`avne tajnice Hilari Klinton (Hillary Clinton) - kazao je Riker na po~etku brifinga za novinare u prostoriji Ambasade SAD u Sarajevu. Riker je istakao da su ameri~ki zvani~nici bili dirnuti podr{kom, kako je naveo, bezbroj gra|ana BiH koji su se jasno ogradili od pona{anja napada~a na Ambasadu SAD. Potcrtao je da ovaj akt ne}e naru{iti odnose izme|u BiH i SAD.

- Nadam se da bh. lideri ovaj doga|aj ne}e koristiti u politi~ke svrhe da se me|usobno napadaju. Naprotiv, `elimo da iskoriste ovaj trenutak da formiraju dr`avnu vlast BiH te da rade na napretku zemlje prema NATO-u i Evropskoj uniji (EU) - poru~io je Riker. On je izrazio o~ekivanja da }e se u BiH, kona~no, posti}i dogovor o rje{avanju pitanja vojne imovine, koje je potrebno za priklju~enje na{e dr`ave NATO-u.

O susretu s Dodikom
Riker je potvrdio da je s predsjednikom RS Miloradom Dodikom imao susret u SAD, naglasiv{i da je Dodik bio u privatnoj posjeti toj zemlji. - On mi je potvrdio kako smatra da je budu}nost BiH u euroatlantskim integracijama i da je to i njegov cilj. Vrlo jasno sam mu kazao da je retoriku bh. lidera nekada izuzetno te{ko povezati s aktivnostima koje su potrebne da bi zemlja krenula naprijed. Mi `elimo vidjeti konkretne rezultate da bi BiH dobila status u EU - kazao je Riker. reforme Federacije BiH, naglasiv{i da ovaj entitet treba biti jednostavniji i efikasniji kako bi bio konkurentniA. DU^I] ji.

Ovakve prijetnje su ozbiljne
Na pitanje novinara „Dnevnog avaza“ o tome kako gleda na borbu bh. vlasti protiv terorizma, Riker je odgovorio da na{a dr`ava ispunjava svoje obaveze u ovoj oblasti. - U borbi protiv terorizma SAD ovakve prijetnje uzimaju ozbiljno. Ovaj incident koji se desio u petak pokazao je da i dalje postoje oni koji poku{avaju nanositi {tetu Amerikancima. No, na{ je strate{ki cilj da BiH postane demokratska zemlja, zbog ~ega }emo s vlastima u ovoj zemlji nastaviti sara|ivati naglasio je on.

Reforma FBiH
Riker se ju~er sastao s predsjednicima SDP-a i SDA Zlatkom Lagumd`ijom i Sulejmanom Tihi}em, naglasiv{i da }e se tokom dvodnevne posjete susresti i s drugim strana~kim ~elnicima. Od njih }e tra`iti da nastave razgovore u vezi s formiranjem Vije}a ministara BiH Zamjenik pomo}nika ameri~ke dr`avne tajnice u razgovoru s novinarima dotakao se i pitanja potrebe

Na prijemu koji }e u toku sedmice uprili~iti gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen s premijerom KS Fikretom Musi}em ~etvorica gra|ana dobit }e zahvalnice Grada Sarajeva za gra|ansku hrabrost i li~ni doprinos sigurnosti gra|ana. Oni su, naime, ugro`avaju}i svoj `ivot, pomogli ranjenom policajcu prilikom teroristi~kog napada Mevlida Ja{arevi}a na Ameri~ku ambasadu. Kako su nam rekli iz Gradske uprave, trojica gra|ana su identificirana, ali zbog lo{ih snimaka identitet ~etvrtog koji je u~estvovao u akciji jo{ ne mogu utvrditi, {to im ote`ava da odrede dan prijema. - Na osnovu dokaza i pregleda videosnimaka na kojima se vidi kako gra|ani Sarajeva poma`u povrije|enom policajcu, jasno je da su pokazali gra|ansku hrabrost i li~no doprinijeli sigurnosti

Traga se za ~etvrtim u~esnikom akcije spa{avanja

gra|ana, tako da }e dobiti ove nagrade. Oni su izlo`ili sebe da bi pomogli drugome, {to je za svaku pohvalu ka`u iz Gradske uprave. Istaknuli su da ne mogu re}i imena trojice gra|ana zbog mogu}nosti da se neko prijavi u ime nepoznatog hrabrog gra|anina, jer bi bilo nezahvalno da ovo zna~ajno priznanje ne dobiA. Nu. je prava osoba.

Obustavljena istraga u slu~aju CIPS
Nakon teksta u na{em listu, u kojem smo prenijeli izjavu prvog ~ovjeka policije u Distriktu Gorana Luji}a, koji tvrdi da sara|uje s Tu`ila{tvom BiH u slu~aju CIPS iz 2008. godine, potvr|eno je da je ovaj slu~aj zavr{en. U dokumentu iz Tu`ila{tva BiH koji je upu}en Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH, Ured u Br~kom, E. R. navedeno je da je obustavljena istraga.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011. 

=E

KAMPANJE Human gest Goraždanke s momkom Austrijancem 

CAJ=š ŠABE@ K=JA@= š=AFHAK.*AHEč
Austrijanac zajedno sa Selmom Adžem osigurao opremu u sklopu kampanje “Kick It Out”

Stragil: Cijena četiri dolara

0H=>HE CHA =EC=JH=
Amerikanac Majk Stragil (Mike Strugill), poznat i kao Gator Men, na svom je uzgajalištu posjetiocima osigurao zagrljaj aligatora. Za četiri dolara Majk će vam u naručje staviti svog omiljenog mališana, petogodiš-

Otvorio unosan biznis

njeg Bobija (Bobby), s kojim se možete grliti do mile volje. Majk tvrdi kako aligatori, iako su hladnokrvni gmazovi, veoma vole zagrljaje. - Pametniji su nego što ljudi misle i zapravo se vole grliti. Kada ga zagrlite, on se nasloni na vaše rame i uživa jer mu se sviđa toplina tijela - kaže Majk. 

=đA= =č= 0AECLA K>=LE?A
Mačkica koja je prije godinu nestala kao žrtva političkog ljubavnog trougla u Britaniji pronađena je živa. Supruga zvaničnika Liberalno-demokratske partije Džona Heminga (John Hemming) Kristina (Christine) osuđena je na društveno korisni rad zbog toga što je prošle godine otela mače nazvano Ljepotica iz kuće ljubavnice svog supruga Emili Koks (Emily Cox) u Birmingemu. Heming je priznala da je ušla u kuću Emili Koks kako bi odnijela poštu svom suprugu, ali da su joj događaji nakon toga u magli. Džon Heming rekao je da je dobio poziv od jedne žene koja mu

Nakon godinu

Mlada Goraždanka Selma Adžem i njen momak Džoni Ertl (Johnny), nogometaš engleskog Šefild junajteda, osigurali su vrijednu donaciju za članove FK Berič iz istoimenog mjesta kod Goražda. Kompleti sportske opreme, dragocjeni za mlade nogometaše, nabavljeni su u okviru kampanje pod nazivom “Kick It Out”, čiji je cilj borba protiv diskriminacije, a u kojoj Ertl učestvuje kao ambasador svog kluba. - Veoma sam ponosan što predstavljam klub u ovom

Adžem i Ertl: Poklon nadama FK Berič

Džoni i Selma: Trenutno zajedno u Engleskoj

projektu i što sam njegov ambasador za ovu godinu. Znam koliko će donacije koje šaljemo u BiH značiti mladim ljudima i ne mogu dovoljno izraziti svoju zahvalnost upravi kluba na podršci koju pruža - kazao je Austrijanac o kampanji koju finansiraju Udruženje profesionalnih nogometaša, engleska Premier liga i nogometni

savez Engleske. Inače, Ertl je odbrambeni igrač koji je do sada branio boje Šturma iz Graca, Kristal palasa i bečke Austrije. Mladu Goraždanku, koja je u šestoj godini života s majkom i bratom napustila Goražde i otišla u Austriju, prvi put čitaocima smo predstavili prije osam godina. Tada je, među 7.000 kan-

didata iz Njemačke, Švicarske i Austrije, izborila plasman u finale festivala Teenstar TV kuće RTL kao jedina predstavnica Austrije. Od 2008. živi u Beču, gdje nastavlja graditi svoju muzičku karijeru, a u posljednje vrijeme je u Engleskoj, gdje pruža podršku svom momku i priprema svoj novi album. Al. B.

Heming i Koks: Dobili poziv

je rekla da se starala o Ljepotici misleći da je riječ o mački lutalici. 

IJ=LEE JH=C K šKE
Dvojica razbojnika opljačkala su farmu jagoda u Švedskoj i svezala vlasnika. Policija ih je pronašla jer su prethodno obavili nuždu u šumi pored farme. Obojica su osuđena na zatvorske kazne i moraju platiti oko 4.500 dolara odštete vlasniku. Vlasnik nikad ne zaključava kuću pa su se pljačkaši

Policija lako našla lopove

slobodno ušetali. Prvo su ga svezali, a potom pokrali sve čega su se mogli dočepati. Osim 6.000 kruna, ukrali su i teglu punu sitniša, kameru s GPS-om te vrlo vrijedan set alata. Nakon toga su ukrali i automobil vlasnika farme te se odvezli, a automobil zapalili. Forenzičarima je trag koji su ostavili u šumi ipak bio dovoljan, a policija ih je lako našla.

Petogodišnja Anđela Stanišić bit će operirana 11. novembra u pedijatrijskoj bolnici u Masi, u Italiji, zahvaljujući uspješnoj humanitarnoj akciji “Jedno srce, jedan svijet”, u kojoj je prikupljeno 30.000 eura. Ovoj djevojčici, kojoj je pri rođenju utvrđena kompleksna srčana mana, bio je potreban taj iznos da bi njeno srce nastavilo kucati. - Još nećemo otkrivati detalje, jer će stručnjaci iz Italije pregledati i to dijete, koje također ima urođenu srčanu manu, i ako utvrde da 

=)đAEKFAH=?EKFHEKFA!AKH=
je operacija moguća, mi ćemo to finansirati iz sredstava koja su do sada prikupljena za Anđelu - potvrdio je jučer za “Avaz” njen otac i predsjednik Udruženja “Jedno srce, jedan svijet” Slavoljub Stanišić. On je naglasio da je dio novca neophodnog za Anđelin odlazak u Italiju pokriven putem Fonda zdravstvenog osiguranja RS, dio su uplatili donatori, a određeni iznos prikupljen je i putem humanitarnog broja koji je bio u funkciji u oktobru. B. S.

Zahvaljujući uspješnoj humanitarnoj akciji

Anđela Stanišić: Operativni zahvat bit će obavljen u Italiji

Akcija Fondacije “Sanela Redžepagić”

Spec 
Policija u Ohiju uhapsila je pijanu vozačicu nakon što je u automobilu bježala brzinom do 206 kilometara na sat. Erin B. Holdsvort (Holdsworth, 28) iz Hirama policajci su morali probušiti gume da bi je zaustavili. Teturajući, iz automobila je izašla potpuno pijana i odjevena samo u tange, mrežaste čarape i tenisice. 

%

%

' !# !&

507987 919858

Aktivistice sa saobraćajnim policajcima

Fondacija “Sanela Redžepagić” u sklopu aktivnosti borbe protiv raka dojke za vikend je u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) Zeničko-dobojskog kantona organizirala akciju “Stop raku dojke”. Kako nam je rekao pred-

2@A= AJ== L=čE= K ,

sjednik Fondacije Safet Redžepagić, aktivistice su na tri punkta u Zenici, Kaknju i Žepču zajedno sa saobraćajnim policajcima zaustavljale vozače i dijelile im promotivne letke o ovoj opakoj bolesti koja sve više uzima maha. A. Nu. 

=E

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

%

[ta ka`u poznati
Dejvid Lidington

OPASNOSTI Od Vlade KS traže da riješi problem sa psima lutalicama

4@EJAEFHAIJ=KI=JE@A?KKšK
Samo je pitanje dana kada će se desiti tragedija, kazala Penava

Podržavamo proširenje EU
- Velika Britanija je uvijek snažno podržavala proširenje EU. Odbacujemo ideju da poslije pristupa Hrvatske Uniji treba da dođe do vještačkog zastoja u proširenju. Svaka zeLidington: mlja koja je evropska i koja ispunjava uvjete Protiv zastoja trebapostatičlanicaEU, poduvjetomadajeto njenslobodanizbor. (Britanski političar za “Novosti”)

Roditelji sarajevskih osnovaca sve više prijete da će prestati slati djecu u školu ako vlast, konačno, ne počne rješavati veliki problem s opasnim psima lutalicama. Predsjednica Udruženja Vijeće roditelja osnovnih škola KS Amela Penava rekla je jučer za “Avaz” da su od premijera Kantona Fikreta Musića i predsjedavajuće Skupštine Mirjane Malić roditelji tražili da urgentno počnu rješavati problem sa psima lutalicama.

Trejsi Ševalije

Inteligentne žene su feministkinje
- Mada ne volim etikete, jer u suštini plaše ljude, mislim da ipak jesam feministkinja. Koja inteligentna žena danas to nije? I dalje imamo manje utjecaja od muškaraca, manje Ševalije: smo plaćene, i dalje nam je teže. Pišem da bih Manje plaćene otvorila um muškaraca, da uvide skrivene vrijednosti žene. (Književnica za “Politiku”)

Daniel Gros

Krizu nisu predvidjeli
Gros: Kreditni bum

[ta ka`u u narodu
Najviše pasa lutalica ima oko škola

Penava: Roditelji u strahu

- Svaki dan sve ih je više na ulicama. Zastrašujuće je to da najviše pasa ima upravo oko škola, a posebno na Dobrinji i Čengić-Vili. Roditelji strahuju tokom zime, jer su tada psi gladni, pa će mnogo višenapadati ljude.Kasno će biti ako nekog đaka psi povrijede - kazala je Penava.

Kako je istakla, samo je pitanje dana kada će se desiti tragedija, koja se neće moći nadoknaditi, jer se radi o životima djece, ali i drugih građana. - Kastracije i pregledi lutalica ne daju nam nikakvu garanciju da se neće pojaviti bjesnilo, infektivna obo-

ljenja koja se prenose preko psećeg izmeta i niz drugih posljedica koje mogu dovesti do haotičnog stanja u KS. Trenutna situacija u Kantonu pokazuje nam to da je prebrzo ukinuta šintorska služba, a da prije toga problem nije sistemski riješen potcrtala je Penava. S. M.

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba Svi pričaju o terorizmu - Svi pričaju o terorizmu u BiH, i oni koji jesu kompetentni,

- Evropska centralna banka davala je velike količine novca, što je dovelo do kreditnog buma.Trebalisuznatida, prijeilikasnije,dođedo pucanja mjehura, a oni to nisu predvidjeli. Ključ je bio u tome da se pruže likvidni krediti zabanke ivlade. Previšesubili usredotočenina inflaciju umjesto na finansijsku stabilnost. (Direktor CEPS-a za BBC)

ali i oni koji nisu. Fenomen terorizma zahtijeva ozbiljan pristup,anedasepolitizira ikoristiudnevnopolitičkesvrhe.Posrijedi je vrlo osjetljiva stvar, jer imamo problem ako ga preuveličamo,aliiakogaminimiziramo. (Čitateljica L. T.)

*A FI= IJ=A H=@E=
Među otpuštenima su četiri Bošnjaka
Srebrenički Rudnik boksita u narednim danima otpustit će 12 radnika, a nezvanično saznajemo da su među njima četiri Bošnjaka, Mirnes Lemeš, Mustafa Mustafić, Almir Šabanović i Adis Subašić. Saopćeno je da je Upravni odbor Rudnika boksita Srebrenica donio odluku da je neophodno smanjiti broj zaposlenih sa 47 na 35 kako bi optimalan broj radnika bio prilagođen postojećem ekonomskom stanju i radnom kapacitetu rudnika. - Plan proizvodnje i prodaje rude boksita za 2011. godinu smanjen je na 120.000 tona, tako da preduzeće radi s kapacitetom od 50 posto s istim brojem radnika kao na maksimalnom kapacitetu - kaže se u saopćenju srebreničkog rudnika i dodaje da će se prilikom otpuštanja gledati na nacionalnu strukturu zaposlenih. U ovom rudniku od zaposlenih 47 radnika, 13 je Bošnjaka, a već su se četvorica našla na spisku za otpuštanje. Ćamil Duraković, zamjenik načelnika Srebrenice, kaže da je pozvao Paju Petkovića, direktora Rudnika boksita, i rekao mu da će, ako uslijede otpuštanja, Općina prekinuti saradnju s ovimrudnikom. M. S.

U Rudniku boksita Srebrenica počela otpuštanja

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

2. 11. 2011.

promjenljivo

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

5Kč= K =K >=čIJ

BIHA] 16

BANJA LUKA 17 BR^KO 17

TUZLA 17
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U jutarLIVNO njim satima 16 očekuje se magla i niska oblačnost, uz postepeno razvedravanje i sunčanije vrijeme u ostatku dana. U Hercegovini vedro. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni.
Neophodno smanjiti broj zaposlenih

ZENICA 16

SARAJEVO 15 GORAŽDE 15 MOSTAR 22

NEUM 22

SRIJEDA
2. 11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

^ETVRTAK
3. 11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

PETAK
4. 11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

Karaman: Kazne definisati pravilnikom

Sead Karaman, predsjednik Udruženja autoškola FBiH, tvrdi da je obuka za vozače u bh. autoškolama danas bolja nego što je ikad bila. - Komisija je ta koja daje dozvolu kandidatu da upravlja motornim vozilom. Ako 

=H==)KJšAEIKA@EEHEL?E
autoškola nije dobro obučila kandidata, kako uopće on može položiti vozački ispit kazao je Karaman. Prema njegovim riječima, postavlja se pitanje postoji li kazna za one koji puste da kandidat položi testove i vožnju, a da on nije osposobljen da upravlja motornim vozilom. - Nažalost, to Ministarstvo prometa i komunikacija nije definisalo pravilnikom - naglasio je Karaman, dodavši da, ako postoji problem, bh. autoškole nisu jedini krivci. A. C.

Reakcija na izjavu iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH

od 1 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 4 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 1 C do 11 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 13 C do 22 C

0

0

od 12 C do 20 C

0

0

od 12 C do 21 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Nastavlja se razdoblje povoljnijih biometeoroloških prilika, što će popraviti raspoloženje većine stanovništva, a osjetljive osobe neće imati izrazitih poteškoća. Veći dio dana bit će sasvim ugodno, a tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom na to da će biti svježije, osobito u kontinentalnom dijelu zemlje. Grad Sarajevo Izlazak 6.23 Zalazak 16.36 2. 11. 2011. Izlazak 12.33 Zalazak 23.04

Ukratko

8

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

teme

ISTRA@UJEMO Nakon istrage protiv HDZ-a Hrvatske zbog korupcije

Davidi: Uskoro sastanak na najvi{em nivou

EU

Zamjenik {efa Delegacije Evropske unije (EU) u BiH Renco Davidi (Renzo Daviddi) izjavio je da Unija podr`ava gradnju autoputeva u BiH i RS te da je posebno zainteresirana za ubrzanje gradnje koridora 5C, kao dijela transevropske mre`e autoputeva, javlja Fena. Davidi je najavio da }e radi podr{ke ubrzanju gradnje koridora 5C, u Sarajevu, 16. novembra biti odr`an sastanak na najvi{em nivou.

Ubrzati gradnju koridora 5C

Kada }e bh. ratni profiteri u zatvor?
Mislim da je potrebno po~eti sankcionirati neke slu~ajeve, da vidimo nekoga u zatvoru, ka`u iz „Transparency Internationala“
Nedavno objavljeno istra`ivanje „Dnevnog avaza“ otkrilo je da desetine miliona maraka novca poreznih obveznika koji se izmje{ta u paralelne tokove, zapravo odr`avaju glavne politi~ke stranke na vlasti skoro dvije decenije. Iza izbornog legitimiteta stranaka kao {to je SDA stoji, ustvari, velika, gusto isprepletena mre`a finansijskih interesa, nov~anih transakcija i mutnih donacija. ga u zatvoru, kako bi se pokrenula lavina procesuiranja, kao u Hrvatskoj. Javnost treba vidjeti da nema nedodirljivih - ka`e Korajli}. Slu~aj HDZ-a u Hrvatskoj, tvrdi ona, mo`e biti primjer i za BiH o tome kako se velike stranke finansiraju. Navodi da u BiH trenutno i sistem i zakoni pogoduju velikim politi~kim strankama da ne budu sankcionirane. - Kada pogledate da najve}a kazne za politi~ke stranke iznosi 10.000 KM, onda postaje jasno za{to se trenutno ne nalazimo u situaciji da se pokrene istraga protiv neke od stranaka. Kod nas isplivaju na povr{inu afere u trenutku kada to nekome odgovara. Uglavnom su u pitanju me|usobni politi~ki obra~uni, obi~no kada odre|ena osoba ili grupa ljudi postanu nepo`eljni te ih na neki na~in treba ukloniti s politi~ke scene - navodi A. DU^I] Korajli}.

Aktivnosti istra`nih organa Hrvatske u obra~unu s kriminalom i korupcijom posljednjih su dana usmjerene i protiv samog dr`avnog vrha, ali i protiv HDZ-a, stranke koja skoro 20 godina u kontinutetu vlada tom dr`avom. Kako pi{u hrvatski mediji, informacije govore da }e istra`itelji Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) jo{ prije parlamentarnih izbora u Hrvatskoj podi}i optu`nice protiv biv{ih i sada{njih visokih du`nosnika HDZ-a Ive Sanadera, Ivana

Gusta mre`a transakcija

Kriminalna privatizacija

Vije}e ministara BiH

Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} primit }e danas u Sarajevu direktoricu Svjetske banke za BiH i regionalnu koordinatoricu za jugoisto~nu Evropu D`ejn Armita` (Jane Armitage), saop}eno je iz Vije}a ministara BiH.

[piri} s direktoricom Svjetske banke za BiH

Kosor i Sanader: Stranka i politi~ari pod istragom

Su|enje [e{elju

Izno{enje zavr{nih rije~i u postupku protiv Vojislava [e{elja po~et }e 5. marta 2012. Obje strane u postupku pozvane su da dostave svoje zavr{ne pretresne podneske najkasnije do 5. februara naredne godine. Tu`ila{tvu i odbrani dodijeljeno je po deset sati za izno{enje zavr{nih rije~i. Eventualni zahtjevi tu`ila{tva za pobijanje argumenata odbrane i optu`enoga da iznese repliku na pobijanje bit }e razmotreni nakon izno{enja zavr{nih rije~i, saop}eno je ju~er iz Ha{kog tribunala.

Zavr{ne rije~i 5. marta 2012.

Korajli}: Pokrenuti lavinu procesuiranja

Jarnjaka, Mladena Bari{i}a, Ratka Ma~eka i Branka Ba~i}a. I ne samo to, pod istragom i blokadom je HDZ. Rije~ je o istrazi o takozvanom crnom fondu ove stranke, nastalom izvla~enjem novca iz dr`avnih preduze}a. Sli~ne mutne radnje, nesumnjivo, godinama postoje i u na{oj zemlji, o ~emu je „Dnevni avaz“ u vi{e navrata pisao. No, politi~ke stranke koje u BiH vladaju, kao i HDZ u Hrvatskoj, tako|er 20 go-

dina, bez sumnje snose odgovornost za kriminalnu privatizaciju, ali i pokroviteljstvo ratnog profiterstva koje je ekonomski uni{tilo dr`avu. Kako cijene analiti~ari, jednostavno su stvorile sistem u kojem pravosudne institucije nemaju politi~ku podr{ku da se obra~unaju s mutnim radnjama najvi{ih dr`avnih sistema. Ivana Korajli} iz „Transparency Internationala“ ka`e za na{ list da u BiH ne postoji opredijeljenost vlasti da se pitanje kriminala i korupcije istra`i na najvi{em nivou. - Ovdje se kod nas pri~a o privatizaciji pokre}e samo u slu~ajevima neke prethodne vlade. Mislim da je potrebno po~eti sankcionirati neke slu~ajeve, da vidimo neko-

Postoje li nedodirljivi

Arapovi}: Politi~ke elite ~eka obra~un
Politi~ke elite u BiH, tvrdi projekt-menad`er Centara civilnih inicijativa (CCI) Adis Arapovi}, ~eka neupitan obra~un s kriminalom i korupcijom na najvi{em nivou. - Ono {to se trenutno u BiH de{ava demonstrira ~injenicu da je pravosudni aparat jo{ pod ve}im ili manjim pritiskom centara mo}i - kazao je Arapovi}.

@eljeznice RS

Nakon vi{e od 20 dana obustave `eljezni~kog saobra}aja u RS predstavnici svih sindikata „@eljeznica RS“ dogovorili su ju~er da je potrebno izraditi novi kolektivni ugovor, javlja Fena. Tim dokumentom trebale bi se ukloniti trenutne nepravilnosti prema kojima se odre|ena zanimanja vi{e vrednuju nego druga s istom stru~nom spremom i odgovorno{}u. Generalni direktor „@eljeznica RS“ Dragan Savanovi} o~ekuje dogovor, jer prethodni kolektivni ugovor je poni{ten.

Ostvaren pomak nakon 20 dana

Sarajevski pjeva~ Semir Zanimalo ga je da li je Ceri} Koke prekju~er je iznepotrebno da daje izjavu i nada prekinuo turneju po pru`i dodatna obja{njenja, SAD i vratio se u Sarajevo. Raali mu je odgovoreno da u zlog naprasnog povratka, kaovom momentu za to nema ko saznajemo, jeste svjedo~enje potrebe, jer je pjeva~ tokom Isljama Kalendera o tome da istrage ve} saslu{avan o spoje poznati pjeva~ pro{le godimenutom doga|aju. ne dojavio Zijadu Turkovi}u Ako je i istina ono {to je dolazak Nasera Keljmendija Semir Ceri} Kalender izjavio na su|enju na svadbu svog sina Elvisa u Koke: Ve} zlo~ina~koj organizaciji, istsaslu{an hotelu „Radon Plaza“. ra`itelji su skloni povjerovaPo Turkovi}evom nalogu, u sa- ti da sarajevski pjeva~ nije znao rali hotela gdje je odr`avana svadba zloge zbog kojih je Zijad Turkovi} trebala je biti postavljena eksplozi- tra`io od njega da ga obavijesti o dovna naprava velike razorne mo}i. lasku Nasera Keljmendija. Za njih Ceri} se u ponedjeljak, odmah po je malo vjerovatno da bi bilo koja slijetanju aviona na Sarajevski aerodr- osoba koja je znala da }e biti podmeom, uputio u Federalnu upravu poli- tnuta naprava velike razorne mo}i, cije, gdje se raspitivao o svom polo`aju pristala da bude na svadbi i o~ekuE. D. A. nakon Kalenderove izjave. je eksploziju.

Koke se vratio iz SAD Biv{i ~lanovi danas svjedo~e i prijavio policiji o ubistvima i skrivanju tijela
Nakon trodnevnog saslu{anja svjedoka pokajnika Isljama Kalendera su|enje zlo~ina~koj kriminalnoj grupi Zijada Turkovi}a danas }e biti nastavljeno saslu{anjem Danijela Planin~i}a i Dragi{e Rajaka, koji su s Tu`ila{tvom BiH potpisali sporazum o priznanju krivice. Planin~i} je osu|en na {est godina i {est mjeseci jer je djelovanjem s drugim pripadnicima Turkovi}eve grupe u~estvovao u organiziranju i ubistvu tri osobe. On je priznao da je u~estvovao u prikrivanju tragova nakon ubistva biv{eg pripadnika grupe Rajka Milovanovi}a u Janji kod Bijeljine. Milovanovi} je po Turkovi}evom nalogu u~estvovao u poku{aju ubistva nekoliko osoba.
Planin~i}: Zakopao Milovanovi}a

’Avaz’ saznaje Nakon Kalenderovog iskaza

Nastavak su|enja Turkovi}evoj grupi

Planin~i}, koji je pristao svjedo~iti protiv grupe, u~estvovao je i u prebacivanju i ukopavanju tijela Marija Toli}a i Vernera Ajdarija. U skrivanju ovih tijela na Ivansedlu u~estvovao je i Dragi{a Rajak, koji je tako|er sporazumno priznao krivicu i pristao na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. B. C.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

9

Ukratko

[OKANTNO Biv{i pripadnik snaga UN-a iz Srebrenice tu`i Kanadu

Stajner: Vojnici UNPROFOR-a muslimane su zvali „d`igabu“!
Imali naredbu da ne poma`u „muslimanu starijem od 15 i mla|em od 60 godina“ Biv{i kanadski oficir u @enevi podnosi dvije tu`be zbog Srebrenice
Karlos Robert Stajner (Carlos Steiner), veteran kanadske vojske, Vije}u za ljudska prava u @enevi ovog mjeseca }e podnijeti tu`bu protiv kanadske vlade zbog diskriminacije koju su nad muslimanima Srebrenice 1993. godine u sklopu misije Ujedinjenih naroda (UN) provodili pripadnici kanadskog bataljona, saznaje „Dnevni avaz“. Ekskluzivno za na{ list Stajner, koji je bio stacioniran na polo`ajima oko Srebrenice, gdje je po~injen genocid, ispri~ao je ovu skandaloznu pri~u nakon {to je prvi put nakon agresije do{ao u Sarajevo i BiH. Stajner je odao i po~ast `rtvama Srebrenice u Poto~arima.

Klinton: Otkazala put u Istanbul i London

Va{ington

Umrla majka Hilari Klinton
Majka ameri~ke dr`avne tajnice Hilari Klinton (Hillary Clinton), Doroti Rodam (Dorothy Rodham), umrla je u 92. godini `ivota. Ro|ena u ^ikagu u junu 1919., Doroti Rodam umrla je malo poslije pola no}i 1. novembra u Va{ingtonu. Hilari Klinton otkazala je svoj put u Istanbul i London kada je obavije{tena da se njena majka naglo razboljela.

Striktne naredbe
Tokom razgovora Stajner je prilo`io i mno{tvo dokumenata koji, osim na ~etni~ka zlodjela, nedvojbeno ukazuju i na {okantan odnos njegovih kolega vojnika prema srebreni~kom stanovni{tvu koje je bilo zatvoreno u „za{ti}enoj zoni UNa“. - Od komande UNPROFOR-a 22. maja 1993. godini dobili smo striktnu nare-

SBB BiH

Danas 14. sjednica Predsjedni{tva
S po~etkom u 11 sati danas }e u prostorijama „Avaz Twist Towera“ (I sprat) biti odr`ana 14. sjednica Predsjedni{tva Saveza za bolju budu}nost BiH (SBB). Izme|u ostalog, na dnevnom redu bit }e i razmatranje aktuelne politi~ke situacije u BiH, s posebnim osvrtom na teroristi~ki napad koji se dogodio u Sarajevu, stoji u dopisu Pres-centra SBB BiH.

Stajner: Borba protiv nepravde

(Foto: B. Nizi})

Stajner na polo`ajima u okolici Srebrenice 1995. godine

Pravili su mi probleme
Stajner ka`e da }e Vije}u za ljudska prava u @enevi podnijeti tu`bu i zbog diskriminacije koju je u Kanadi do`ivio uo~i nedavnog polaska u na{u zemlju. - Kada sam u vladi Kanade objasnio da, nakon rata, ove godine idem prvi put u BiH kako bih izrazio po{tovanje prema bosanskom narodu, jedan od slu`benika pitao me jesam li ja musliman!? Protiv ovakvog postupka ve} sam se `alio u Kanadi, a pravnu borbu nastavit }u u @enevi. Nije uredu da jedan vladin slu`benik razgovara na ovakav na~in - govori Stajner.

dbu da u Srebrenici ne mo`emo spasiti niti pru`iti bilo kakav medicinski tretman „ranjenom muslimanu starijem od 15 i mla|em od 60 godina“. Budu}i da sam u to vrijeme bio drugi u lancu komandne odgovornosti jedne od UN-ovih osmatra~nica, otvoreno sam protestirao zbog ovakve odluke - ka`e Stajner. Demilitarizaciju cijele enklave Stajner je 1993. nazvao neeti~kom, kao {to se pobunio i protiv pogrdnih imena kojima su kanadski vojnici nazivali lokalno muslimansko stanovni{tvo.

Srpske linije
- Muslimane su zvali „d`igabu“ (jigaboo), {to je rije~ s veoma ru`nim zna~enjem. Ne{to poput termina „crnjo“ ili ~ak „sme}e“ govori Stajner.

Faksimil jednog od uvredljivih dokumenata

On obja{njava da je me|u kanadskim kolegama bilo i onih koji su ~inili sve ne bi li olak{ali `ivot civilima, ali

da je me|u njima, ipak, bilo vi{e onih koji su okretali glavu i nisu `eljeli pomo}i. - Samo zato {to nisam bio kao oni i {to sam se dru`io i razgovarao s muslimanima `eljeli su me strpati u zatvor. Protiv mene su pisali i prijave. U jednoj navode da sam jednog „d`igabua“ pustio u osmatra~nicu da posmatra srpske linije. Najgore od svega je {to je kanadska vojska sve njihove prijave uzela kao slu`beni dokument - govori veteran kanadske vojske. Stajner, koji uz kanadsko posjeduje i {vicarsko dr`avljanstvo, nagla{ava da je 14 godina neuspje{no poku{avao potisnuti i zaboraviti u`as kojem je u Srebrenici svjedo~io i da su ovo samo neki od razloga zbog kojih }e li~nu, ali i pravdu za BiH tra`iti u A. KESEROVI] @enevi.

Sud BiH

Gazdi} se izjasnio da nije kriv
Jasko Gazdi}, optu`en za zlo~ine protiv ~ovje~nosti na podru~ju Fo~e, izjasnio se ju~er pred Sudom BiH da nije kriv. Sud BiH potvrdio je optu`nicu protiv Gazdi}a za zlo~in protiv ~ovje~nosti. U optu`nici se navodi da je Gazdi} kao pripadnik vojnih snaga RS na podru~ju op}ine Fo~a po~inio silovanje nad vi{e `ena bo{nja~ke nacionalnosti kao i da je dr`ao jednu maloljetnicu u seksualnom ropstvu, saop}eno je iz Suda BiH.

Prijedor~ani danas na protestima pred Sudom BiH

SDP Novi Grad

Majka strijeljanog mladi}a spremna umrijeti u Sarajevu
Porodice `rtava iz Prijedora, njih oko 200, danas }e mirnim i dostojanstvenim protestom pred Sudom BiH u Sarajevu od predsjednice Medd`ide Kreso zatra`iti poja{njenje odluke po kojoj }e se na slobodi do po~etka obnovljenog su|enja nalaziti Zoran Babi}, Milorad [krbi} i @eljko Stojni}, optu`eni u slu~aju „Kori}anske stijene“. - [okirani smo i prestravljeni. @elimo izraziti nezadovoljstvo neprihvatljivom praksom da optu`ene za ratne zlo~ine pu{ta da se brane sa slobode i da zastra{uju porodice `rtava i pre`ivjele svjedoke. Medd`idu Kreso pitamo i to kako da se nakon tri godine tro{enja bud`etskih sredstava u predmetu „Babi} i drugi“ ponovo nalazimo na samom po~etku kazao je ju~er Edin Ramuli}, predstavnik Udru`enja „Izvor“ iz Prijedora. Mada bolesna i umorna od ~ekanja pravde, na proteste u Sarajevo ide i Asima Memi}, kojoj je na Kori}anskim stijenama avgusta 1992. godine ubijen sin Asmir. - Ako mi je sudbina da umrem u Sarajevu, neka umrem, i moje dijete je mrtvo. Od sina sam prona{la samo ~etiri ko{~ice i njih ukopala. I te ko{~ice su na|ene na Vla{i}u, a ne na nekom drugom mjestu. Zato moram znati, kao i ostale nevoljne majke, ko je kriv za smrt mog djeteta i ko mu je to u~inio. U ko{maru sam od kada sam ~ula da su optu`eni za ovaj zlo~in na slobodi. Ne spavam, nigdje nemam mira, sve u ku}i zovem sinovljevim imenom... - kazala nam je vidno potresena Asima Memi}.
Porodice ubijenih tra`e pravdu
(Foto: D. Stojni})

Smjene u Op}inskom vije}u
Kantonalni odbor SDP-a BiH Sarajevo i Op}inski odbor SDP-a BiH Novi Grad Sarajevo organiziraju konferenciju za novinare povodom de{avanja u Op}inskom vije}u Novi Grad i smjene predsjedavaju}eg i dopredsjedavaju}eg Op}inskog vije}a. Pres-konferencija }e biti odr`ana danas s po~etkom u 11 sati, u prostorijama Op}inske organizacije SDP-a Novi Grad.

M. ZGONJANIN

Klub poznatih

Berin Balijagi}

Ne obra}am pa`nju na markiranu garderobu
Li~ni profil bh. MMA borca
Ime i prezime: Berin Balijagi}. Datum i mjesto ro|enja: 26. maj 1989., Sarajevo. Koji je Va{ najve}i porok: Trening. Biste li donirali organe: Ne bih, iz vjerskih razloga. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Nisam sujevjeran. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Dama ogledalo, a mu{karac bankovnu karticu. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Ne. Ima i onih koji pjevaju, a misle ti zlo... Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Pripremio se za umiranje. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Oboje. I lijep i pametan. Politika je za Vas: Posljednja stvar o kojoj razmi{ljam. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Slatkog, ali ~esto zna biti i gorkog. Otkrijte nam jednu tajnu: Nemam tajni. ^ega se najvi{e sramite: Kada obe}am ne{to, a to ne uradim. Te{ko mi je kasnije pogledati tu osobu u o~i, ali to se rijetko desi. Najljep{a `ena/mu{karac je: Najljep{i mu{karac je moj drug Ademir, a `ena moja mama... Ma, svako je lijep na svoj na~in, i mu{karac i `ena. Kada je brak dobar brak: Kada se dvoje ljudi me|usobno po{tuju. To je najva`nije. Je li jutro pametnije od ve~eri: Uvijek bilo. Neostvarena `elja: Da se borim u UFC-u, a ostvarit }e se uskoro, barem se nadam. Omiljeni film: „Never

10

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

teme

Sa sjednice: Istaknuti problemi s provo|enjem revizije (Foto: I. [ebalj)

SARAJEVO Burna sjednica Saveza ratnih vojnih invalida BiH

Balijagi}: Ne razmi{lja o politici

Back Down 2“. Va{ hobi: Ovo ~ime se bavim mi je i posao i hobi, u jednu ruku. Sportista koji Vas inspirira: Vitor Belfort. Sje}ate li se prvog poljupca: Ne sje}am. [ta je Va{ najve}i strah: Strah me Boga. Najdra`a pjesma: Ima ih vi{e, ovisi o raspolo`enju. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Dok sam jo{ bio u srednjoj {koli. Dakle, prije ~etiri godine. Citat koji pamtite: Najhrabriji ~ovjek na svijetu nije onaj koji ne osje}a strah, ve} onaj koji se u`asno boji, ali se sa strahom suo~ava. Omiljena modna marka: Ne obra}am mnogo pa`nju na markiranu garderobu. Osoba koja Vas `ivcira: Ne dam se lako iznervirati.

RVI iz Srebrenice bez naknada?
„Prenapuhan“ procent invalidnosti kod pripadnika Armije RBiH, tvrdi Jusuf [abi} Najve}i broj la`nih RVI pripadnici HVO-a
nja koja su posljedica rata izjavio je Jusuf [abi} s Instituta za medicinsko vje{ta~enje. rno, jer su ~elnici kantonalnih saveza uglavnom nezadovoljni realizacijom revizije te {to je velikom broju ratnih invalida umanjen procent invalidnosti. Taj problem do sada je najvi{e prisutan u Bosanskopodrinjskom kantonu. Safet Sijar~i}, predsjednik Saveza RVI iz BPK, naveo je da je do sada s Instituta za medicinsko vje{ta~enje pristiglo 45 rje{enja. Tvrdi da je 15 RVI nakon ocjene Instituta ostalo s istim procentom invalidnosti, dok je za 12 umanjen, a njih 18 ostalo je bez prava na naknadu. Postoji opasnost da ratni vojni invalidi iz Srebrenice ostanu bez prava na invalidninu, jer ne postoji izvorna medicinska dokumentacija, re~eno je ju~er na vanrednoj sjednici Saveza ratnih vojnih invalida BiH, kojoj je prisustvovao Zukan Helez, federalni ministar za pitanja boraca. - Sa Srebreni~anima }e biti problema. Molim vas, pomozite nam da to rije{imo. Pravilo Instituta je da se u obzir uzimaju samo ranjava-

Isti kriteriji
Safet Red`i}, predsjednik Saveza RVI iz Tuzlanskog kantona, naglasio je da se ve} sada de{ava da Srebreni~ani u bolnici pla}aju la`ne ratne nalaze od 500 do 1.000 KM te da }e zbog toga nastati veliki problemi. Na ju~era{njoj sjednici Saveza RVI bilo je vrlo bu-

Bradi}: Nastat }e haos
Predsjednik Saveza RVI Kantona Sarajevo Zijad Bradi} tra`io je da mu se pojasni {ta zna~i „prenapuhanost“ procenta invalidnosti. - Meni to nije jasno, jer imamo slu~ajeva da je neko ko nema noge 70-postotni invalid, a neko ko ima obje noge je 80-postotni invalid. Nastat }e haos zbog ovoga, jer ja ne mogu svom ~lanstvu to objasniti - ustvrdio je Bradi}.

Selektivna revizija
Kako je pojasnio [abi}, Institut za medicinsko vje{ta~enje na isti na~in ocjenjuje pripadnike HVO-a i Armije RBiH. Smatra da je realni problem {to su „prena-

puhani“ procenti invalidnosti kod pripadnika Armije RBiH, a kod HVO-a veliki je broj la`nih invalida. On je dodao da postoji tendencija da se po istim kriterijima ocjenjuju ratni i civilni invalidi. Vrlo o{tro reagirao je Muris Kalajd`isalihovi}, koji je zamjerio {to se provodi selektivna revizija bud`etskih korisnika. On je istakao da treba smanjiti broj zaposlenika u dr`avnoj slu`bi, jer }e se na taj na~in do}i do velikih u{teda. - Mi nismo la`ni RVI. La`ne su institucije vlasti. Sada vi{e nismo ni borci, a bili smo 1992. godine. Pitam vas ho}e li meni ruka narasti. Ne}e! Zbog toga me nemojte vi{e slati na komisije, jer sam bio ve} 11 puta - poru~io je Kalajd`isalihovi}.
A. DEDAJI]

SMS
LIJEPA BOSNA - Ne znam samo za{to je ovaj tzv. vehabija do{ao iz tu|e zemlje u na{u lijepu Bosnu da napadne Ambasadu SAD. Neka puste nas, Bosance, da mirno `ivimo. BEZ OSIGURANJA - Vjerovali ili ne, ali policajci koji osiguravaju Ameri~ku ambasadu i druge objekte u dr`avi nisu osigurani na poslu

Dnevni avaz 061-142-015
1993. i uni{tavaju sve oko sebe, ne razlikuje se od izjave Ja{arevi}a i pucanja na Ameri~ku ambasadu. To je zlo~in, i to najte`i. SUVERENITET I INTEGRITET Sada }e se pola godine pri~ati o incidentu, a niko ne govori o nezaposlenosti, a i tzv. vehabije {titile su suverenitet i integritet BiH. Selmir, Zenica

Upitne penzije za otpu{tene pripadnike OSBiH

od Ministarstva sigurnosti. Pozdrav iz Gora`da! POJA^ANA KONTROLA Obavezno poja~ati kontrolu i selekciju dolaska stranaca u na{u zemlju. Provjeravati njihovo pona{anje u mati~nim zemljama, pa tek onda izdavati dozvole za boravak. NAJTE@I ZLO^IN - Izjava Dodika da Bo{njaci kao nacija postoje od

Vojnici ponovo prevareni
S biroa nam tra`e povrat novca, ka`e jedan od vojnika
Iako su dobili rje{enja od Federalnog zavoda PIO, nijedan od otpu{tenih vojnika Oru`anih snaga (OS) BiH jo{ nije dobio penziju. Njih 1.600 nema pravo na novac PIO-a dok se ne usvoji dr`avni bud`et. Elvir Smajlovi}, jedan od predstavnika penzionisanih vojnika, rekao je za „Dnevni avaz“ da im najte`e pada {to im s biroa {alju sudska rje{enja i tra`e povrat novca koji su im upla}ivali devet mjeseci, dok su imali status nezaposlene osobe. - U rje{enju stoji da }e nam, ako ne vratimo skoro

^eka se bud`et
Krnji} tvrdi da je trenutno Zavod PIO nemo}an te da se ~eka usvajanje dr`avnog bud`eta. - Obaveza finansiranja njihovih penzija je iz dr`avnog bud`eta, mi smo samo servis za isplatu penzija. Ja ne sporim njihova prava - ka`e Krnji}. nisanju - ka`e Smajlovi}. Biv{i vojnici upozorili su da }e upotrijebiti radikalne mjere kako bi im, kona~no, dali penzije koje ih sljeduju prema izmjenama Zakona o slu`bi u OSBiH. Danas }e o ovoj temi razgovarati direktor Federalnog zavoda PIO Zijad Krnji}, predstavnici otpu{tenih vojnika te predsjednik Saveza udru`enja penzionera FBiH Omer OmerefeA. Nu. ndi}.

Faksimil rje{enja s biroa

3.000 maraka, zaplijeniti imovinu. Mi smo tih 300

maraka primali, jer tada nismo imali rje{enja o penzio-

teme

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

11

USPOSTAVA VLASTI HNK ostao jedina prepreka za Vije}e ministara

Dogovor do kraja mjeseca?
Dodik za RS `eli finansije zbog potra`ivanja dugova od Federacije
Finalni razgovori o formi- vorena, uspostavljanje vlasti u nistarstvo vanjske trgovine i ranju dr`avne vlasti bit }e HNK jedan je od posljednjih ekonomskih odnosa, a SNSDu i SDS-u pripale bi finansije odr`ani krajem ovog mjeseca, uvjeta. - SNSD i SDS s jedne i dva i pravda, dok je jo{ neizvjesno saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora bliskih ~elnicima {estorke. HDZ-a s druge strane blizu su kako }e strana~ki blokovi raBilateralni razgovori dogovora da samo rotiraju mi- spodijeliti ministarstva civilnih izme|u ~elnika stranaka, po- nistarske pozicije iz ovog ma- poslova, odnosno ljudskih prsebno Zlatka Lagumd`ije i ndata Vije}a ministara. Za sa- ava i izbjeglica. Ministarstva vanjskih poDragana ^ovi}a, ve} su u po- da je samo sporno kome }e prodmakloj fazi i ako, kako je ipasti civilni poslovi - ka`e na{ slova te saobra}aja i komuni, o~ekivano, bude formirana sagovornik blizak SNSD-u. kacija dobio bi SDP a SDA siPrema jegurnosti i odbrane. vlast u Hercegova~ko-nerednom od do- Skoro da je tvanskom kantonu (HNK) i govora, dva sigurno da }e implementiran dogovor iz Srednjobosanskog kantona HDZ-a dobila RS uzeti finabi, uz predsjensije i pravdu. (SBK), to }e omogu}iti konkrdavaju}eg, MiDodik za RS etnije dogovore o raspodjeli pozicija u Vije}u ministara BiH. - Kada se te kantonalne vlade uspostave, razgovori }e se intenzivirati. Postoji jedan plan da se do kraja novembra sve zavr{i i dogovori podjela pozicija u Vije}u ministara BiH - kazao nam je na{ dobro upu}eni sagovornik. S obzirom na Dodik: Tra`i MVP da dobije{ ^ovi}: Vlada FBiH bolna to da je vlast u SBK finansije ta~ka u ponedjeljak dogo`eli finansije zbog potra`ivanja dugova od FBiH, a pravdu zbog strukturalnog dijaloga koji bi mogao odrediti sudbinu Suda i Tu`ila{tva BiH obja{njava na{ sagovornik. Ono {to je u ovom trenutku najneizvjesnije jeste ho}e li ^ovi} ipak sebi prigrabiti fotelju predsjedavaju}eg, kako su to objavili pojedini mediji, ili }e ovu poziciju prepustiti Borjani Kri{to, za {ta se, barem deklarativno, HDZ BiH zalagao od po~etka pregovora o uspostavljanju vlasti. A. [I[I]
Hana: Razo~aran srpskim predstavnicima u BiH

Debata o priznanju Palestine

Arhiepiskop kritizirao Radmanovi}a
Arhiepiskop gr~kog pravoslavnog patrijarhata Teodosije Atalah Hana ju~er je u Ramalahu izrazio nezadovoljstvo {to se srpski ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} protivi priznanju palestinske dr`ave. - Ovaj stav jako me boli, jer bi srpskog predstavnika u BiH, koji pripada Pravoslavnoj crkvi, trebale krasiti moralne vrijednosti Pravoslavne crkve, koja je uvijek bila samo pomaga~ obespravljenima i napa}enima na ovom svijetu - kazao je arhiepiskop okupljenim novinarima. Komentiraju}i Radmanovi}ev susret s izraelskim ministrom vanjskih poslova Avigdorom Libermanom, koji je nedavni boravak u Sarajevu iskoristio da kod srpskih politi~ara u na{oj zemlji izlobira da ne glasaju za palestinsku nezavisnost, arhiepiskop gr~kog pravoslavnog patrijarhata izme|u ostalog je poru~io: - Veoma me `alosti da od tebe ~ujem takav stav i nadam se da }e{ ga u najskorije vrijeme promijeniti. A. K.

Lagumd`ija: Dvije pozicije za SDP

Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc u BiH

Stankovi} se mora vratiti u zatvor!
Tu`ila{tvo }e sugerirati Tribunalu da prihvati presu|ene ~injenice iz drugih predmeta
Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc (Serge Brammertz) ju~er je u Sarajevu naglasio da je bijeg zlo~inca Radovana Stankovi}a iz fo~anskog zatvora crno poglavlje u predmetima „11 bis“. Na konferenciji za novinare kazao je da na svim sastancima u BiH i susjednim zemljama uporno tra`i da se Stankovi} vrati u zatvor. Bramerc je podsjetio i na odluku Vije}a sigurnosti UN-a iz 2004. godine, prema kojoj treba po~eti zatvaranje Tribunala preno{enjem odre|enog broja predmeta na sudove u regionu. - Prenijeli smo predmete kategorije dva, koji se odnose na 30 potencijalnih po~inilaca, od kojih je nekolicina ve} procesuirana, ali ve}ina jo{ ~eka pravosudne odluke - kazao je Bramerc. On je potcrtao i da je Tu`ila{tvo u Hagu zainteresirano da se maksimalno ubrza postupak protiv Ratka Mladi}a. No, precizan odgovor o du`ini trajanja sudskog postupka protiv ratnog zlo~inca nije mogao dati. - Tu`ila{tvo }e poku{ati sugerirati Tribunalu da prihvati {to vi{e ~injenica koje su ve} presu|ene u drugim predmetima, uz o~uvanje klju~nih elemenata koji se odnose na predmet „Ratko Mladi}“ - objasnio je Bramerc. A. K.

Bramerc: Pred novinarima u Sarajevu

(Foto: B. Nizi})

12

Srijeda 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

KAKANJ Općinsko vijeće usvojilo Regulacioni plan Ponijeri

5LE FIJAćE >AJE >EJ ćA JH= =@Hž=E
Zabranjena gradnja privrednih objekata na tom lokalitetu Azil za pse na parceli Ravan

Učenici I-c sa učiteljicom Alisom Omerović

(Foto: J. Hadžić)

Općinsko vijeće Kakanj na 35. sjednici usvojilo je regulacioni plan Ponijeri i odluku o provođenju tog Regulacionog plana. Na ovaj način definirane su granice prostornog plana Ponijera, prostorne i funkcionalne cjeline i tehničko-urbanistički uvjeti za izgradnju novih, kao i stanje postojećih i privremenih objekata. Istovremeno je zabranjena gradnja privrednih objekata. Uređenje svih slobodnih površina i prostora koji se sada koriste mora biti u skladu sa prirodnim ambijentom, što je jedna od osnovnih odrednica ovog Plana. Ukoliko se za postojeće objekte zadržane urađenim urbanističkim rješenjem može izdati na zakonu zasnovana građevinska dokumentacija, svi će biti trajno zadržani. Objekti koji nisu zadržani urbanističkim rješenjem a ne ugrožavaju korištenje prostora ili odvijanje saobraćaja, mogu se privremeno zadržati, ali se ne mogu dograđivati. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene i parcelacije mikrolokaliteta bila je treća tačka dnevnog reda, kojom je nakon pauze nastavljena

2HLE ? Š “= ,E@=H” AE?=
Učiteljica I-c razreda OŠ “Mak Dizdar” iz Zenice je Alisa Omerović, a učenici su :Emel Alić, Mirza Bjeloglavić, Lamija Bureković, Berina Čoloman, Sara Durmić, Nura Fazlić, Lamija Hasić, Merjem Husejnagić, Danin Hasanbašić, Pero Ikić, Eman

Jašarević, Tarik Mandžuka, Muhamed Muračević, Sanida Muračević, Amela Omić, Adi Pašanbegović, Suana Razić, Ilma Selimović, Hana Skender, Kemal Trako, Ana Ubiparipović, Irfan Vugdalić, Lejla Zimić, Sumea Žuna, Vildan Kasap i Alma Nasić. V. B.

Sa sjednice: Otplata neizmirenih kredita

sjednica. Riječ je o lokalitetu na području Kamara, površine oko pet hiljada kvadratnih metara, koji je odabran za izgradnju azila za pse. Konkretno je riječ o parceli Ravan koja se nalazi iznad gradske deponije smeća. Za izgradnju ovog objekta urađen je idejni projekt. Razmatranje plana otplate neizmirenih kreditnih obaveza utrošenih za rehabilitaciju vodosnabdijevanja grada Kaknja rezultiralo

Uvodno izlaganje o tački Elaborat o opravdanosti osnivanja muzeja grada Kaknja podnio je Izet Fejzović, u ime radne grupe koja je imenovana u maju prošle godine.Za optimalno funkcioniranje ove ustanove Elaboratom je predviđeno 100.000 

KA I= FAJ =FIAED

KM, i to sa četiri zaposlena. Vijeće je predložilo zapošljavanje još jednog izvršioca. Tako bi budući muzej trebao imati direktora, kustosa, stručnog saradnika za informisanje i promociju muzeja, manipulanta muzejskom zbirkom i domara. KM, a Općina Kakanj oko dva miliona KM. Az. SALIHBEGOVIĆ
Dautović i Efendić u domu Efendića

je zaključkom da JP “Vodokom” od 2015. do 2021. godine uplati oko pet miliona

2I=ćAI=čKL=JE'$'H=@E=Š2,=
To je preduzeće lani poslovalo s gubitkom od 3,3 miliona KM
duzeća Kanton, stečaja neće biti, a poslanici ističu da je situacija alarmantna, ali i da se treba ići u konsolidaciju, kako bi se izbjegao gubitak posla za 969 radnika. Preduzeće je, u međuvremenu, dobilo i potpuno novu upravu i generalnog direktora, što je rezultiralo i boljim finansijskim pokazateljima. Gubitak u prvih šest mjeseci ove godine, kako se moglo čuti, iznosi nešto iznad pola miliona maraka. Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 13. sjednice, nije prihvatila Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu JP Šumsko-privredno društvo ZDK-a d.o.o. Zavidovići, koje je poslovalo s gubitkom od 3.315.543 KM.

Zastupnici u Skupštini ZDK podržali konsolidaciju

Pred prestojeći Kurban-bajram muftija zenički Ejub ef. Dautović u pratnji sekretara muftiluka Edina ef. Kavazovića i glavnog imama MIZ Žepče Izeta ef. Efendića upriličio je posjetu porodici Idriza i Ifete Efendić u naselju Balačići u žepačkoj MZ Željezno Polje. Idriz i Ifeta sa tri kćerke živi u vrlo teškim uslovima.

*=H=IE FE FH@E?E -BA@Eć
U razgovoru sa domaćinima muftija se interesovao za školovanje djevojčica koje, i poredneimaštine, u školi postižu izuzetne rezultate i sve tri su odlične učenice. Ovom prilikom porodici Efendić muftijaje uručionovčanupomoć i paket prehrambenih proizvoda, kao poklon pred bajrasmkepraznike. R. Ag.

Muftija zenički u posjeti MIZ Žepče

Alarmantno stanje
A to je iznos, kako su u svom izvještaju konstatirali revizori, za 2.139.000 KM veći od vrijednosti kapitala preduzeća. Prethodno izvještaj, kao i izvještaje Nadzornog i Odbora za reviziju preduzeća, nije prihvatila ni Skupština ovog društva. Skupština društva u septembru je zadužila Upravu i NO da sačine i program mjera za konsolidaciju preduzeća, koje bi zbog ovakvih poslovnih rezultata moralo u stečaj. Kako je osnivač pre-

Akcija u MIZ Žepče

Isplata plaća
Nakon što su odrađene preostale dvije tačke 13. sjednice, poslanici Skupštine su odmah održali i 14. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Univerziteta u Zenici (UNZE). UNZE je prošle godine
Zastupnici nisu usvojili izvještaj Šumsko-privrednog društva

raspolagao sa ukupnim budžetom od oko 13,6 miliona, od čega su 10 miliona bile dotacije iz budžeta ZDK-a, 3,3 miliona vlastiti prihodi i oko 227.000 KM donacije i grantovi. Od toga je 6,9 miliona otišlo za ispla-

tu bruto plaća, a još oko 730.000 po osnovu ugovora o djelu s nastavnicima i saradnicima i iznad duple norme, što su federalni revizori ocjenili da je u suprotnosti s Pravilnikom o plaćama UNZE-a. V. B.

Medžlis IZ Žepče u akciji pomoći u radu Gradske narodne kuhinje Zenica organizovao je na području džemata prikupljanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. U četiri dana, koliko je trajala akcija, prikupljeno je 15.634 kilograma raznih poljoprivrednih pro-

2HEKFEE Fć = /H=@IK =H@K KDEK K AE?E

izvoda i drugih prehrambenih potrepština. Od svih proizvoda najviše je prikupljeno krompira, oko 13.500 kilograma. Sva prikupljena pomoć u organizaciji Crvenog polumjeseca ZDK prvezena je u zeničku kuhinju. R. Ag. 

"

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

I=H=ALIE =J

NOVI GRAD Vijećnici SDA optužuju načelnika Damira Hadžića

Radove izvodi preduzeće “Interming”

Izgradnja “Šarenog parka”, koji će biti prilagođen djeci s posebnim potrebama, počela je u aprilu na području mjesne zajednice Trg heroja i još nije završena. Radove izvodi preduzeće “Interming”, a finansira Općina Novo Sarajevo. Kako su nam kazali iz Općine, radovi su trebali davno biti gotovi. Međutim, 

>C šAC F@= >KIJ=LAE H=@LE

Još traje izgradnja “Šarenog parka” 

HKžE J = ,>HEE ECH=đA >AIFH=L
Načelnik na području općine podržava bespravnu gradnju te ulaže novac u projekte koji nemaju dokumentaciju

kako saznajemo, firma “Interming” je ugradila nekvalitetan pod pa je došlo do prekida radova. - Mi zahtijevamo od izvođača da nam dokaže dokumentacijom kvalitet ugrađenog materijala. U pitanju je ugradnja hrastovih oblica i smatramo da to nije kvalitet kakav smo zahtijevali - ističe Nijaz Hromo, pomoćnik načelnika. E. B.

Političke trzavice i optuživanja između Kluba vijećnika SDA Novi Grad i načelnika Damira Hadžića (SDP) ne jenjavaju ni nakon prekjučerašnje smjene predsjedavajućeg Općinskog vijeća Anera Šumana. Na- 

=žE E=I=JE K 8CšćE
Na udaru lopova i prevaranata koji se predstavljaju kao zaposlenici preduzeća “Rad” našli su se mještani vogošćanskog naselja Orahov Brijeg. Prema riječima Ahmeda Đipe, portparola ovog preduzeća, lažni inkasanti već nekoliko dana pokušavaju na razne načine od građana naplatiti dugovanja za odvoz i sakupljanje smeća.

Iz preduzeća “Rad” upozoravaju

Kružni tok od prekjučer prometan

(Foto: M. Gušić)

- Za sada nemamo tačan podatak koliko je građana prevareno. Zato apeliramo na naše korisnike da budu oprezni te da račune plaćaju na naplatnom mjestu u ulici Paromlinska 57 ili u naplatnom centru u ulici Hamdije Čemerlića 25. Računi se uz manju naknadu mogu platiti i u “Sarajevostanu” te u određenim bankama - kazaojeĐipa. A. Na.

Duraković: Bahato ponašanje

čelnika Hadžića optužuju da na području Novog Grada podržava bespravnu gradnju

- Kružni tok ima svu potrebnu dokumentaciju i zato mi ne pada na pamet da njima polažem račune. U saradnji s Direkcijom za puteve krenuli smo u realizaciju ovog projekta i ništa nije bespravno. Njegova učinkovitost tek će se pokazati, ali to njima nije važno. Bitno im je samo da to stave u neki kontekst da je neregularno. A, što se tiče Parka, to je jedan od najboljih ekoloških projekata i ima svu potrebnu dokumentaciju - kazao je Damir Hadžić, načelnik općine Novi Grad.

2=C== H=čK= AćA >EJE

te da ulaže novac u projekte koji nemaju dokumentaciju. - Svjež primjer bespravne gradnje je kružni tok u naselju Dobrinja. Taj projekt nije prošao ni osnovnu proceduru kod općinskih službi, a već je napravljen. Njegova gradnja nije se razmatrala ni na sjednicama Općinskog vijeća, tako da vijećnici i javnost nisu upoznati - kazao je vijećnik SDA Ramiz Duraković. Prema njegovim riječima, drugi primjer baha-

tog ponašanja Općine i Damira Hadžića je izgradnja Parka šuma na Mojmilu. - Ni do današnjeg dana ovaj park nema potrebnu urbanističku saglasnost, a u njegovo uređenje je, prema našoj procjeni, do sada uloženo oko 5.000.000 maraka. Bojim se će nas politikom koju vodi načelnik Hadžić dovesti do toga da u Novom Gradu imamo samo ono što on želi ili, eventualno, ono što njegova partija želi - istakaojeDuraković. A. NALO

Stara ruševna kuća u ulici Mjedenica kod broja 54 u Starom Gradu već duže predstavlja opasnost za stanare i prolaznike. Zbog dotrajalosti s objekta otpadaju komadi fasade pa građani strahuju jer neko može biti povrijeđen. S kuće otpadaju komadi fasade Prema riječima jednog nije rijetkost da na putu od stanara, kuća je oštećena nađu i komade crijepa koji tokom agresije, a otad je ni- padnu usljed nevremena. ko nije sanirao. Kako kažu, N. G. 

F=IIJ @ >HKš=L==

Ulica Mjedenica u Starom Gradu

Povodom Svjetskog dana štednje Pionirska dolini dobila je na poklon od predstavnika Privredne banke Sarajevo kućice za vjeverice, hranu i sadnice hrasta. Obradovani donacijom koja će pružiti sigurno sklonište vjevericama tokomzime bili su i učenici Osnovne škole “Musa Ćazim Ćatić”, koji su bili specijalni gosti banke u ZOOvrtu. A. Na.

2IJ=LAA KćE?A = LALAHE?A

Novosti iz Pionirske doline

Sporazum o namjenskom korištenju sredstava za rekonstrukciju dijela objekta Doma zdravlja Ilidža za potrebe Pneumoftiziološkog dispanzera potpisali su jučer v. d. direktora JU “Dom zdravlja” Kantona Sarajevo dr. Milan Mioković i općinski načelnik Senaid Memić. Za tu namjenu odobreno je 150.000 KM iz općinskog budžeta za ovu godinu. Tom prilikom Mioković je istaknuo da se raduje donaciji koja im je prijeko potrebna i da se nada da će pacijenti biti zadovoljni. - Sredstva su namjenska za potrebe Pneumoftiziološke službe. U narednoj go- 

FćE= E@LE= # =H==
Domovima zdravlja, kako kaže Mioković, mnogo toga nedostaje. - Naša oprema je zastarjela. Nismo riješili sistemsko pitanje nepriznatog kadra i zbog toga još imamo problema s dnevnim funkcioniranjem kad su u pitanju materijalno-tehnička sredstva. Rješavanje tog pitanja prioritet je da bismo mogli poslovati na zdravim osnovama - zaključio je Mioković.

Služba za plućne bolesti u Domu zdravlja Ilidža

2H>A AFHE=JC =@H=

Direktor Mioković i načelnik Memić potpisali ugovor

dini očekujemo da će nam Općina donirati još 100.000 KM, tako da ćemo zaokružiti izgradnju ove službe - dodao je Mioković. Načelnik Memić je rekao da na ovaj način pomažu do-

movima zdravlja da daju kompletnu uslugu stanovništvu i da će sredstva biti potrošena za rekonstrukciju objekta i nabavku aparata za Službu za plućne bolesti. I. Tr.

Zasađene i sadnice drveća

Obnova potpornog zida u ulici Alije Nametka u Starom Gradu privedena je kraju, navodi se u saopćenju Općine.Kako kažu, zbog do- 

>LA FJFHE E@
trajalosti dijela starog zida, oborinskih voda i velikog nagiba, na tom području došlo je do odrona zemljišta, zbog čega je bila potrebna sa-

Radovi u ulici Alije Nametka

nacija. Projekt rekonstrukcije finansirala je Općina, a vrijednost investicije bila je 76.874 KM. Izvođač radova bila je firma “Klico-trans”.

Izvođač firma “Klico-trans”

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011. 

#
S privođenja optuženog Kurtovića 

=F=@=čK = 5AK *H=LEć= @LEA C@EA =JLH=
Safet Kurtović (43) potpisao sporazum o priznanju krivice Razočaran sam nagodbom, kaže Brajlović
Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji je s Tužilaštvom potpisao Safet Kurtović (43) iz Sarajeva, optužen za razbojnički napad na sarajevskog ugostitelja Huseina Seju Brajlovića 18. decembra prošle godine na Ilidži. U skladu s tim, Kurtović je osuđen na dvije godine zatvora, a Sudsko vijeće mu je ipak produžilo pritvor, jer je riječ o povratniku u izvršenju krivičnih djela. Kurtović je jedan od trojice maskiranih razbojnika koji su Brajlovića na povratku kući presreli u Barskoj ulici te mu oteli automobil “mitsubishi”. Automobil je sat vremena kasnije pronađen u ulici Sastavci, a policija je uhvatila Safeta Kurtovića, koji je pokušao pobjeći preko rijeke Željeznice. Ostala dvojica napadača nikada nisu pronađena kao ni skupocjeni zlatnilančić svelikim medaljonom koji su razbojnici odnijeli. - Smatram da je malo dobio. Ipak je to čovjek koji je povratnik u vršenju krivičnih djela. Oni su mene presreli, tukli i omamljivali elektrošokom. Kada su mu tako malo dali, mogli su ga i pustiti, jer će on ionako brzo izaći na slobodu. On nije htio ni da im otkrije ko su os-

SARAJEVO Presuda za razbojništvo na Ilidži 

A>HEC= @HKšJL= FJFC= JH=CEč H=K
Na vrata 43-godišnjeg Smajila Delića često dolazila policija

Nakon samoubistva u Zenici

Mangić: Ne znaju ljudi mnogo toga

(Foto: J. Hadžić)

Dan nakon što je Smajil Delić (43) iz Zenice oduzeo sebi život, pokušavajući usmrtiti i bivšu suprugu Jasminu Mangić, nameće se niz pitanja da li je i ko mogao spriječiti tragediju.

Navodno nevjerstvo
Prema podacima prikupljenim u policiji i od komšija, na vratima Delićeve kuće u posljednje dvije-tri godine barem desetak puta zakucali su pripadnici Sudske ili “obične” policije, a njih dvoje su bili prije četiri godine akteri i jednog dugotrajnog prekida gradskog saobraćaja u svom naselju. Zar i podatak da djeca ne pohađaju nastavu ili to neredovno čine, nije bio dovoljan za alarm? Informacije pojedinih medija da je u pitanju nevjerstvo te da je Jasmina proteklih mjeseci “natjerala” muža na ovakav čin, oštro demantiraju u njenoj porodici. Prema priči Delićeve

braće, sukobi u porodici nastali su zbog navodne Jasminine preljube, dok komšije govore da porodica godinama ima unutrašnjih problema. - Jasmina je rasprodavala stvari, bježala od kuće. Pravila je probleme i razveli su se. Nakon razvoda okretala je djecu protiv njega. Ko zna šta je puklo u njemu - tvrdi Smajilov brat Munir kojeg smo zatekli na mjestu eksplozije.

Sin u zatvoru
U naselju Kanal potvrđeno nam je da je Smajilov najstariji sin osuđen kao maloljetnik zbog silovanja i razbojništva, da je zbog višestrukih krađa cijela porodica bila na udaru policije više puta. - Jasmina mjesecima ne živi s njim i rastali su se. Dvoje djece je s njom, kod njene majke, a Ramo, najstariji, u zatvoru je. Ona mu je bivša žena i mjesecima ne žive zajedno. On je bio u zatvoru, a zna se zbog čega, jer je krao - kaže Subhija Mangić, Jasminina tetka, koja stanuje nedaleko od mjesta tragedije. - Jasmina je sve to ostavila i pokušala normalno živjeti, da barem ovo dvoje djece izvuče. Ona je bila kod svog amidže u Austriji, pokušavala zaraditi za porodicu. Priče da je bila nevjerna plasira njegova porodica. Prodala je kombi da bi imali šta jesti. Djeca više ne idu nego što idu u školu i sad se sve na nju pokušava svaliti - kaže njena rodbina s kojom smo jučer razgovarali. A. DŽONLIĆ

Brajlović: Malo je dobio

tali napadači, a nisu pronašli ni lančić koji mi puno znači. Riječ je o lančiću koji vrijedi 20.000 KM. Ako oni neće, ja

ću s njim završiti - kazao je Brajlović razočaran nagodbom koju je Kurtović postigao s Tužilaštvom. B. C.

U sarajevskom naselju Dobrinja, u ulici Dobrinjske bolnice, jučer oko četiri sata ujutro pucano je na sportsku kladionicu “Bet Live”. Ispaljeno je šest metaka u ulazna vrata kladionice, pri čemu je pričinjena materijalan šteta. Nezvanično saznajemo da je oružje koristio Salih Delić iz Sarajeva pa je oko 10 sati i uhapšen. U incidentu niko nije provrijeđen. Istragom će biti utvrđen pravi motiv ovoga napada. Kako saznajemo, napadač nije ulazio u kladionicu jer je na vratima bio katanac kada je došla policija MUP-a KS da obavi uviđaj.

1IF=A šAIJ AJ== K LH=J= =@EE?A

Pucnjava u sarajevskom naselju Dobrinja

Izrešetana vrata

Policija obavila uviđaj

(Foto: F. Fočo)

Jedan od stanara susjedne zgrade, Šefik Hodžić, kazao nam je da ga je pucnjava probudila.

- Pomislio sam na najgore! Pogledao sam kroz prozor, ali nisam mogao ništa razaznati u mraku. Mislio

sam da je ubijeno nekoliko osoba. Sada vidim da je neko pucao samo u vrata - ispričao nam je Hodžić. L. K. Č.
Raznio se bombom

Slovenski paraglajderista Simon Vogrinec koji je u nedjelju na Jahorini pao u minsko polje i dalje je životno ugrožen i pod stalnim je nadzorom ljekara, potvrdila nam je Biljana

8CHEA? KIF=L= = =FKJ=?EA CK
Jandrić, portparol Kliničkog centra u Sarajevu. Poslije naglog pogoršanja zdravstvenog stanja ljekari su mu u ponedjeljak morali amputirane lijevu natkoljenicu i desnu potkoljenicu. Bilo je planirano da se amputacija izvrši u Sloveniji, ali je ona obavljena u Sarajevu zbog teškog zdravstvenog stanja Slovenca. Pacijent je uspavan i konstantno prima doze krvi i plazme.

Slovenac u kritičnom stanju

Klinički centar je u stalnom kontaktu sa slovenskim ambasadorom u BiH, koji svakog dana obilazi povrijeđenog, a kako saznajemo, jučer je u Sarajevo stigla i porodica Vogrinec. B. C.

w

Policija u Istočnom Sarajevu pronašla je u mjestu Mokro na livadi, vlasništvo R. A., 53 trupca jele i smrče koji su bespravno posječeni. Uviđajem je konstatirano da je na ovom lokalitetu pronađeno ukupno 28,04 kubna metra trupaca bez propisanog šumarskog pečata, saopćeno je iz CJB Istočno Sarajevo.

*AIFH=L= IAč= JHKF=?= 

$

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

?H= DHE=

UGLJEVIK Udes na putu Bijeljina - Tuzla

2LHEAđA IA@AH @A?A @LA JAžA
Na kombi koji je prevozio osnovce u školu naletio automobil “peugeot”
razreda, zbog povreda glave prebačena u beogradski Urgentni centar. - Djevojčica je u svjesnom stanju, ali nakon snimanja na magnetnoj rezonanci i pretpostavke da postoji unutrašnje krvarenje, odlučili smo da je prebacimo u Beograd. Još mi nije javljeno da li je operisana. Druga djevojčica, Slađana Mirković, učenica osmog razreda, zadobila je povrede leđa. Primili smo je u svjesnom stanju i ona je sada dobro i pod našem je nadzorom - kazao je dr. Popović.

Inspektori utvrđuju uzrok nesreće

Na gradilištu stambeno-poslovne zgrade u centru Kalesije, u ulici Žrtava genocida u Srebrenici, povrijeđen je pedesetdevetogodišnji Ibrahim Nezirovac iz Križevića kod Zvornika. Kako smo saznali, udarila ga je oplata koja je bila zakačena za dizalicu. Nakon povrede Nezirov-

4=@E= K@=HE= F=J= I @E=E?A
2CEK FAš=
Bosanski Brod

Nesreća na gradilištu u Kalesiji

cu je ukazana pomoć u kalesijskom Domu zdravlja, da bi potom bio prevezen na Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Povrede koje je zadobio nisu opasne po život. Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove izašli su na teren kako bi utvrdili tačan uzrok nesreće. F. S.

Sedmero učenika Osnovne škole “Aleksa Šantić” iz Ugljevika povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak, 31. oktobra, oko 6.30 sati na magistralnom putu Bijeljina Tuzla, u mjestu Peljave. Djeca su bila u kombiju “mercedes” koji ih je prevozio do škole, a kada je vozač Z. R. iz za sada neutvrđenih razloga pokušao polukružno skrenuti, na kombi je naletio automobil “peugeot”, kojim je upravljao R. D.

Povreda glave
U sudaru su povrijeđena oba vozača te učenici S. M.,

Izgubila svijest
Dodao je da su povrijeđeni vozači, nakon ukazane pomoći, pušteni kućama, ali će oni, svakako, biti dio policijske istrage koja utvrđuje okolnosti ove saobraćajne nesreće. Slađana Mirković rekla je da sa svojim rođacima svakoga jutra putuje u školu iz podmajevičkog sela Mezgraja. Bili smo na zadnjem sjeDjeca pod ljekarskim nadzorom (Foto: G. Bobić) dištu kada je došlo do sudaV. M., S. M., S. M., Ž. G., Lj. zdravlja Ugljevik, a četvero ra. Osjetila sam bol u leđima M. i M. T., potvrdio je Dra- je smješteno u bijeljinsku i onda sam izgubila svijest gomir Perić, portparol CJB bolnicu. rekla je Slađana. Bijeljina. Milenko Popović, načelSaznajemo da su povriHitnom intervencijom nik Odjeljenja hirurgije u jeđeni i njeni rođaci Ljubiša medicinskih radnika troje Bijeljini, kaže da je Violeta Mirković i Strahinja Mirkodjece prebačeno je u Dom Mirković, učenica sedmog vić. E. M.

Pješak M. A. (35) iz Tešnja podlegao je povredama koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prekjučer u 12 sati na putu M-4, u mjestu Žabljak. Njega je udario automobil ''renault laguna'' (775-K-489), kojim je upravljao S. Lj. iz Teslića. Povrijeđeni M. A. prevezen je u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je preminuo.

Bosanski Brod: Policija traga za počiniocima

Na području općine Bosanski Brod policija traga za lopovima koji su u ponedjeljak izvršili provalu u dvije kuće. Na udaru je bila kuća u vlasništvu M. L. iz koje je ukraden novac i zlatni nakit, a lopovi su ulazna vrata otvorili podesnim ključem. Provaljeno je i u kuću vlasništvo N. J. koja se nalazi u ulici Branka Kovačevića, a potom mu je ukraden automobil “golf 5”kojije bio par-

v

7H=@AE L=? =EJ E “CB #”

Dr. Popović: Djevojčica upućena u Beograd

kiran u ulici Brodskih bataljona, koji je koristio njegov sin D. J. iz Bosanskog Broda. - Prema izjavi vlasnika, u automobilu su se nalazili novac, saobraćajna dozvola i drugi dokumenti, a ukupna materijalna šteta iznosi oko 33.000 maraka. Policije radi na pronalasku izvršioca kivičnog djela teške krađe i ukradenog vozila - saopćeno jeizCJBDoboj. N. S.

Topovska granata koja je proteklog vikenda tokom pripremnih radova za asfaltiranje otkrivena na Urijanskom putu u Bosanskom Novom, bit će uklonjena u petak. Potvrdio je ovo jučer Ratko Pavić, samostalni stručni saradnik u lokalnom odsjeku CZ u Bosanskom Novom i dodao da je mjesto nakon dojave o eksplozivnoj napravi i propisno obilježeno. - Riječ je eksplozivnoj napravi iz proteklog rata koja je pronađena uz samu ivicu Urijanskog puta, u neposre-

2H=đA= JFLI= CH==J=
dnoj blizini mezarja. Odmah smo pozvali policiju i kontaktirali Civilnu zaštitu RS, čiji će deminerski tim doći u petak - kazao je Pavić i dodao da su na području Bosanskog Novog u toku ove godine zabilježene 42 intervencije deminera koji su uklonili veću količinu ubojitih sredstava, mahom ručnih bombi, zolja, tromblona, sitne municije... Prava je sreća da bagerska kašika tokom radova nije aktivirala granatu koja se nalazi samo tridesetak centimetara ispod površine puta. M. Z.

Bosanski Novi

Mjesto pronalaska

(Foto: D. Stojnić)

Spec
Službenici PU Livno podnijeli su Tužilaštvu izvještaj protiv 48-godišnjeg Z. B. iz Livna, zbog sumnje da je nanio teške tjelesne povrede I. K. Napad se dogodio nakon prepirke 29. oktobra oko 13.50 sati na ulici u Livnu. Oštećeni I. K. je nakon toga zbrinut u Kantonalnoj bolnici u Livnu.

Policijski službenici Prve PU izSarajeva uhapsilisu uponedjeljakoko 16satimaloljetne A. J. (17) i Z. B. (15) iz Sarajeva zbog sumnje da su počinili više

6HC=E žA== =čEćA I LH=J= F= ED FH@=L=E
teških krađa na naročito drzak ili opasan način. Sumnja se da su u proteklom periodu u Starom Gradu ženama trgali lančiće s vrata, a potom ukradeni nakit prodavali Č. K. iz Sarajeva, koji je također uhapšen. Njemu se na teret stavlja krivično djelo prikrivanje. O ovome je obavi-

Uhapšeni maloljetnici iz Sarajeva

ješten kantonalni tužilac u Sarajevu, a uhapšeni su zadržani u policiji, koja nastavlja rad na dokumentiranju njihovih kriminalnih aktivnosti.

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011. 

%

NESREĆA Sudar u Ormanici kod Gradačca

2Aš= IJ= >A @L= K>=

Nezgoda u Vogošći

”Passat” u kojem je nastradao 32-godišnjak
(Foto: H. Čalić)

BMW završio u kanalu

(Foto: E. Muračević)

)KH 6Fč=CEć FCEK = L= ’F=II=J=’
Suvozač u kombiju “mercedes” Beris B. teško povrijeđen
Jedna osoba smrtno je stradala, a dvije su teže povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se jučer u 3.50 sati dogodila na magistralnom putu Tuzla - Orašje, u naselju Ormanica kod Gradačca. U nesreći su učestvovali automobil “passat”, registarskih oznaka E16-0-352, kojim je upravljao Azur Topčagić (32) iz Srebrenika, i kombi “mercedes”, za čijim upravljačem je bio Goran P. (33) iz Doboja. Azur Topčagić podlegao je zadobivenim ozljedama na licu mjesta, dok je, prema izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, teže povrijeđen suvozač u kombiju Beris B. O ozljedama vozača Gorana P. ljekari u Kliničko-univerzitetskom centru u Tuzli nisu se izjasnili. Uviđaj su obavili službenici Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Gradačac, a saobraćaj na ovoj dionici odvijao se otežano više sati. H. Č.

U vogošćanskoj Igmanskoj ulici jučer oko 7.30 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je automobil BMW (A63-A-157) koji se kretao iz pravca Sarajeva sletio u kanal pored puta i tom prilikom udario pješaka. Nezgoda se desila u blizini autobuskog stajališta kod

restorana “Čardak”. Kako nam je rekla portparol Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Biljana Jandrić, pješak Dino Preljević (25) ostao je bez dva zuba i pušten je kući. Saobraćaj je na ovom dijelu odvijao se otežano zbog uviđaja i izvlačenja vozila iz kanala. Es. M.

Policijski službenici PU Novi Grad Sarajevo uhapsili su prekjučer u 20 sati Naila Džakmića (56), rođenog u Milankovićima, a koji trenutno živi u Sarajevu, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i municije. 

@KAJE =KJ=JI= FKš= E FEšJ

Novi Grad Sarajevo

Kod njega je pronađena automatska puška i pištolj kalibra 7,62 milimetra te određena količina municije različitog kalibra. O ovome je obaviješten kantonalni tužilac u Sarajevu, a Džakmić je zadržan u policiji. A. J.

Uništen i kombi

Policija uhapsila Rifeta Mulića (45) kod kojeg je pronađeno i 13 kilograma prepakovane marihuane spremne za prodaju
U selu Dogani kod Jajca provedena je policijska akcija koja je rezultirala otkrivanjem plantaže na kojoj je uzgajana indijska konoplja. Akciju su izveli službenici Policijske uprave Jajce s načelnikom Barom Pršljom na čelu, koji je rekao da je ovo do sada najveći otkriveni zasad na području Srednjobosanskog kantona. - Za ovu akciju može se s punim pravom ustvrditi da je i više nego uspješna, jer je zaplijenjeno 1.200 stabljika indijske konoplje te 15 kilograma marihuane koja je bila prepakovana i spremna za prodaju. Drogu smo poslali u Sarajevo na analizu - kaže Pršlja. Uhapšen je 45-godišnji Rifet Mulić, koji je živio u kući uz samu plantažu. Dogani su napušteno naselje, udaljeno 16 kilometara od Jajca, gdje ljudi više i ne zalaze. Mulić je imao i sušaru za indijsku konoplju od koje je pravio marihuanu za prodaju. - U Dogane se i pješke teško dolazi. To je mjesto bilo veoma pogodno za uzgoj droge, skriveno od pogleda znatiželjnika. U Mulićevoj kući pronašli smo i zaplijenili lovačku pušku, okvir od 

=FEAA  IJ=>E= E@EIA FA

Uspješna akcija Policijske uprave Jajce

Nepoznati napadač jučer ujutro je u Novom Travniku od radnice kladionice “Pet plus” Aide Z. oteo torbu u kojoj se nalazilo 2.000 KM. Prilikom ove krađe, koja se dogodila u 9.30 sati na ulazu u zgradu u ulici Zlatnih lji-

4=@E?E =@EE?A JAJ= JH>= I F==H

Na ulici u Novom Travniku

ljana, napadač je radnicu poprskao sprejem po očima, oteo torbu s novcem i pobjegao. Radnici kladionice ukazana je ljekarska pomoć u Domu zdravlja Novi Travnik, a policija traga za napadačem.

Na meti nepoznatih lopova prije dvije noći bila je trgovačka radnja “Pike”, koja se nalazi u prostorijama mjesne čitaonice u Donjoj Špionici kod Srebrenika. Lopovi su razvalili katanac i bravu na ulaznim vratima prodavnice, a potom ukrali registar-kasu u kojoj je bilo oko 300 maraka. Prema izjavi jednog od očevidaca, vidio je trojicu lopova, od kojih je jedan pro- 

FLE KH=E HACEIJ=H=IK

Provala u Srebreniku

valio unutra, dok su dvojica saučesnika stražarila u blizini prodavnice. Kako je rekao Elvis Omerović, vlasnik prodavnice, šteta bi, vjerovatno, bila puno veća da se nije oglasio alarm koji je omeo kradljivce. Ovo je četvrta provala u prodavnicu “Pike” u Donjoj Špionici u posljednje dvije godine, a ukupna materijalna šteta veća je od 5.000 maraka. O. M.

PU Jajce: Dobro obavljen posao

Pršlja: Rekordna zapljena

pištolja i 38 metaka različitog kalibra, što je, uz pronađenu drogu, bilo i više nego dovoljno da ga lišimo slobode - kaže Pršlja. Tokom akcije zaplijenjena je i digitalna vaga, mašina

za pakovanje droge, zatim veći broj najlonskih vrećica te jedan mobitel. Osumnjičeni Mulić predat je nadležnim sudskim institucijama, a određen mu je jednomjesečni pritvor. S. B.

Prodavnica “Pike”: Četvrti put na meti lopova

(Foto: O. Mujkić)

18

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

>EEI

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011. 

'

BUŽIM Bez posla ostaje više od stotinu radnika

Nakon što su radnici Tvornice stolica Abonos, vlasništvo Roberta Lovata iz Italije, dobili rješenja o upućivanju na neplaćeni odmor od 30 dana, načelnik općine Bužim Mirsad Šahinović organizirao je sastanak s vlasnikom kompanije i ministrom za privredu USK Hasom Hajrulahovićem. Lovato je tom prilikom izrazio žaljenje zbog trenutne situacije. - Drvene stolice koje smo izvozili nisu više tako tražene kao plastične i metalne istakao je Lovato. UniCredit banka bloki-

)>I = AE=
Zaposlenici u iščekivanju poslani kući na neplaćeni odmor 

=JH=žA= FH=L= Fć
Problem otpuštanja radnika Abonosa osjetio se u cijelom gradu, i u raspoloženju i u trgovinama, gdje trgovci ističu da se primjećuje pad kupovne moći građana. Radnici Abonosa zatražili su pravnu pomoć u vezi s korištenjem svojih prava, posebno od Biroa za zapošljavanje.
Obećana pomoć u prevazilaženju nastalih problema

rala je račun kompanije, a nastali su i problemi s dioničarima, koji traže isplatu svojih certifikata. Prema riječima Lovata, bez posla će ostati više od 100 radnika, a Abonos će prijeći na drugi vid proizvodnje, koji neće u početku zapošljava-

ti više od 30 osoba. Ministar Hajrulahović zatražio je od rukovodstva Abonosa da sačini plan i program kako rada tako i svojih potreba, nakon čega će iduće sedmice pokušati održati sastanak s predstavnicima Vlade USK.

Predstavnici Abonosovog sindikata nisu htjeli prisustvovati sastanku, već su u krugu tvornice s radnicima sačekali rukovodstvo i održali sastanak tražeći isplatu četiri neisplaćena lična dohotka. N. V.

Petnaest zaposlenika Fabrike sušenog povrća Semberka iz Janje proglašeno je tehnološkim viškom, a neizvjesna je sudbina ostalih radnika zato što fabrici prijeti stečaj, saznaje “Dnevniavaz”. Otkaze su dobili oni koji su nedavno podnijeli tužbu zbog neisplaćenih plaća i doprinosa. Otpušteni radnici kažu da su se toga i pribojavali, ali ističu da ništa ne gube, jer već dvije godine ne dobivaju plaću. Jadranka Marković, predsjednica Sindikalne organizacije u ovom preduzeću i 14 godina kontrolor proizvodnje, na spisku je radnika koji su proglašeni tehnološkim višakom. Misli da je u pitanju odmazda. - Rečeno nam je da ne dolazimo na posao, iako još nismo dobili pismeno rješenje o otkazu - kaže Marković. Svetlana Manojlović, direktorica Semberke, kaže da nema revanšizma ni odmazde. - Da, 17 radnika tužilo je preduzeće, a oni koji su

2AJ=AIJ H=@E= @>E J=

Fabrici Semberka prijeti stečaj

Manojlović: Nema (Foto: G. Bobić) revanšizma

sve i organizovali u međuvremenu su odustali od tužbe, tako da su ovi drugi, da tako kažem, ostali nasmijani - kazala je direktorica i dodala: - Oni imaju pravo na otkazni rok odmjesec, a Pravna služba obračunat će visinu otpremninei njihovapotraživanja. Sve mogu obećati, ali ne mogu reći kada će im potraživanja biti isplaćena, jer je našračun blokiran. Direktorica Manojlović rekla je da preduzeću prijeti stečaj do kraja godine. E. M.

Spec
Bosna i Hercegovina od januara do septembra ove godine povećala je izvoz za 17,38 posto i uvoz za 15,14 posto u odnosu na isti period lani. To je rekao analitičar za makroekonomski sistem Vanjskotrgovinske komore BiH Igor Gavran.

20

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

HYPO Alpe-Adria Bank d.d. Broj: 23-04/11-523 Sarajevo, 25. 10. 2011. god. U skladu sa odredbama ~lana 348. Zakona o parni~nom postupku, a obzirom da se privredno dru{tvo U.T.P. LIPA d.o.o. Travnik ne nalazi na prijavljenoj adresi, objavljuje se slijede}i

POZIV
Poziva se privredno dru{tvo U.T.P. LIPA d.o.o. Travnik, sa sjedi{tem u Travniku, ul. [ume}e bb., zastupano po direktoru Strikovi} Miranu, da u roku od 8 (osam) dana po obavljenoj dostavi ovog poziva izmiri dug prema Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. po osnovu Ugovora o kratkoro~nom kreditu br. 6037107718 od 11. 02. 2009. godine, koji dug na dan 05. 10. 2011. godine ukupno iznosi 1.359.588,64 KM. U slu~aju da dug ne bude izmiren u ostavljenom roku, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. }e u skladu sa ~l. 13. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira pokrenuti postupak prodaje zalo`enih dionica temeljem Ugovora o zasnivanju zalo`nog prava notarski obra|enog od strane notara Goran Halida od 13. 02. 2009. godine pod brojem OPU-488/2009, a koje dionice (348.647 dionica PRMZR PRIM d.d. Zenica, vlasni{tvo U.T.P. LIPA doo Travnik, ra~un br. 8457286) su uzete kao instrument osiguranja po Ugovoru o kratkoro~nom kreditu br. 6037107718. Dostava ovog poziva se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

21

/Hč= FAJ E=EL= D=I
Ako građani kažu ne, Grčka bi morala napustiti zonu eura
Na iznenađenje mnogih, premijer Grčke Jorgos Papandreu (George Papandreou) najavio je referendum o sporazumu EU o brisanju dijela državnog duga Grčke kao i glasanje o povjerenju u parlamentu. ”Akt demokratije” - tako premijer Papandreu naziva ono što je najavio na sastanku poslaničke grupe vladajuće stranke PASOK. Naime, on hoće da narod odluči o pomoći za njegovu zemlju, prenosi Deutsche Welle. - To je najviša forma demokratije. Kada građani sami odlučuju, to je veliki trenutak patriotizma. Oni trebaju dati posljednju riječ. Ne za stranke ili pojedine osobe, već za sudbinu i budući put Grčke - rekao je Papandreu. Prema podacima ministra finansija Evangelosa Venizelosa, referendum bi trebao biti održan tek kada se utanače sve pojedinosti sporazuma o brisanju dijela državnog duga Grčke. To je proces koji bi se mogao otegnuti do početka 2012. godine. Za posmatrače su mnoga pitanja otvorena. Kada će biti održan referendum i kako tačno glasi pitanje? Kakve će biti posljedice ako većina stanovnika kaže ne? Neki analitičari smatraju da bi u tom slučaju Grčka mogla ili morala napustiti zonu eura. Šef Svjetske banke Robert Zelik (Zoellick) izjavio je jučer da bi odluka o referendumu mogla izazvati haos i pokvariti nastojanja da se spriječi kriza.

Papandreu najavio referendum o brisanju duga

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

C>KI

REGION Kosor smatra da bez stabilnosti njene str

0,IJ=A>A =F=KBE=IEH
Bankama koje nam budu dale kredit ponudit ćemo i Ulaganje žalbe
Premijerka je jučer na Mirogoju bila sa stranačkim vrhom

o

Papandreu: Poziva se na demokratiju

Odluka o blokadi imovine HDZ-a Hrvatske, koju je krajem prošle sedmice na zahtjev Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) donio zagrebački Županijski sud, još nije postala pravomoćna jer prva politička stranka koja se našla pod istragom ima pravo na žalbu, prenose hrvatski mediji. Portparol Suda Krešimir Devčić rekao je da ne može govoriti o blokiranoj imovini jer je taj podatak zaštićen zakonskim odredbama o tajnosti istrage. No, pojasnio je

Jučer je Kosor poručila da će HDZ napraviti iznenađenje na predstojećim decembarskim izborima. - HDZ će iznenaditi svojim rezultatom - rekla je Kosor, koja je sa stranačkim rukovodstvom posjetila zagrebačko groblje Mirogoj povodom Svih svetih. Rukovodstvo stranke položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobu Franje Tuđmana. Šefica HDZ-a ističe da 

=FH=LEJ ćA EA=đAA

je zadaća te stranke da se usprotivi premoći Kukuriku koalicije u Saboru, čime bi ta koalicija “bez kontrole mijenjala Ustav, pozvala MMF, smanjivala penzije i plaće”. - To nećemo dopustiti i zato tražimo konsenzus svih snaga u Hrvatskoj koje smatraju da bi na taj način Hrvatska išla u potpuno pogrešnom smjeru zaključila je ona.

zakonsku proceduru prema kojoj takva sudska odluka postaje pravomoćna tek nakon isteka trodnevnog žalbenog roka, odnosno odluke višeg suda ako jedna od stranaka uloži žalbu. Iako su mediji izvještavali da je pod blokadom samo zgrada centrale HDZ-a na Trgu žrtava fašizma, neslužbeno se doznaje da je USKOK tražio zamrzavanje još nekih nekretnina i pokretnina te stranke. Blokadom stranačke imovine USKOK želi osi-

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) zatražilo je uručivanje izvanrednog otkaza Dijani Čuljak zato što je otvoreno priznala sukob interesa koji je direktno štetio HRT-u. - U intervjuu “Večernjem listu” Dijana Čuljak opetovano priznaje ono na što je Ogranak HND-a na HTV-u godinama upozoravao - svoj sukob interesa koji izravno šteti HRT-u. Nakon ovakvih izjava od Uprave HRT-a očekujemo da pred odgovornim državnim tije-

6H=žAJ==,E=KČK=
Čuljak: Dogovarala posao drugima

Reagiralo Hrvatsko novinarsko društvo

lima pokrene kaznenu prijavu protiv Dijane Čuljak zbog zlouporabe položaja.

Tražimo od Pravne službe HRT-a da ispita Dijanu Čuljak s kime je, kada i kako dogovarala “suport” konkurentskim komercijalnim televizijama. Budući da u Ugovoru o radu svakog zaposlenika HRT-a stoji da takvi prekršaji Ugovora podrazumijevaju najtežu sankciju, a to je otkaz Ugovora o radu, očekujemo da Uprava to učini s onim djelatnicima koji su pružali “suport dvjema privatnim televizijama” - navodi se u saopćenju HND-a.

Generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun izjavio je da je jedan od izazova s kojima je suočena međunarodna zajednica i situacija na sjeveru Kosova. - Stara pitanja, vjerovatno, predstavljaju najznačajnije izazove s kojima se suočava međunarodna zajednica na Kosovu danas. Međutim, oni se ne mogu rješavati van konteksta drugih pitanja u vezi s Kosovom i regionom - kazao je Ki-mun u intervjuu portalu Preševa jone. Ki-mun na osnovu stavova zajednica na Kosovu očekuje da osjetljiva pitanja mogu biti mirno riješena.

w

1=L = AđK=H@K =A@E?K

C>KI

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

!

osobne mjenice, navodi Kosor

ELEA =HA@EJE= =AA= @>E= J= AH
Motasim Gadafi: Ubijen ovog mjeseca Hasler: Nije se ogradila od komentara

anke nema ni stabilne Hrvatske

Njemačka kompanija otkazala reklamni ugovor

U istragu “Fimi medija” uključeno je tako ukupno 19 osumnjičenika i kao dvadesti HDZ kao pravna osoba. Predsjednica HDZ-a i premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je da je planirala predizbornu kampanju uoči izbora 4. decembra finansirati podizanjem kredita.

Teška vremena
- Sada sasvim sigurno mogu reći da je to vrlo teško i komplicirano, ali jedan od načina koji ću predložiti vodstvu stranke jeste da potencijalnoj banci ili bankama koje bi mogle dati kredit ponudimo i osobne mjenice. U ovom trenutku moramo čuvati HDZ i nikomu nećemo dopustiti da udara na stranku u cjelini, nego, ako je bilo pojedinačnih odgovornosti, tu odgovornost treba individualizirati, a odgovorni i odgovarati - rekla je Kosor u Omišu odgovarajući na novinarski upit kako će HDZ finansirati kampanju. Prema njenim riječima, HDZ ima snage i odlučnosti da savlada ove neprilike, iako su teška vremena. Dodala je da bez stabilne i jake HDZ nema ni stabilne Hrvatske.

Jedna njemačka kompanija za telekomunikacije otkazala je reklamniugovor s manekenkom i dugogodišnjom ljubavnicom Motasima Gadafija, sina ubijenoglibijskog lidera Muamera Gadafija, jer je hvalila tu porodicu. 

A DL=E= /=@=BEALC IE=
Portparol kompanije “Telefonica” kazao je da će njihova sestrinska firma “Alis” raskinuti ugovor s 23-godišnjom italijanskom manekenkom Vanesom Hesler (Vanessa Hessler) i ukloniti njen lik sa svoje internet-stranice. Heslerje biladugogodišnje zaštitno lice kompanije. - Hesler se nije distancirala od komentara koje je dala povodom sukoba u Libiji - objasnio je portparol, prenosi AP. Manekenka je italijan-

skom magazinu “Diva e Dona” izjavila da je godinama bila u vezi s Motasimom, kojeg je opisala kao savršenog ljubavnika. Motasim je ubijen ovog mjeseca u Libiji, nakon što je uhvaćen zajedno s ocem.

gurati sredstva za naknadu štete državi ako se na sudu dokažu navodne nezakonitosti. Pod USKOK-ovom istragom HDZ se našao zbog afere “Fimi medija”. Pod istragom su otprije odgovorne osobe HDZ-a, bivši predsjednik Ivo Sanader, rizničar Mladen Barišić i blagajnica Branka Pavošević, a posljednjim je proširenjem istraga, navodno, obuhvatila i bivšeg glavnog tajnika Ivana Jarnjaka te bivšeg portparola Ratka Mačeka.

*EA= Kć= A @= LEšA L=?
Taj glas predstavlja podršku za slobodu i pravdu, kaže Abas
Bijela kuća ocijenila je preuranjenom odluku UNESCO-a o punom članstvu Palestinaca u toj organizaciji, a Stejt department saopćio je da su SAD obustavile finansiranje UNESCO-a zbog prijema Palestine u punopravno članstvo te organizacije UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu. Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin Ešton (Catherine Ashton) je, s druge strane, pozvala sve države da nastave podržavati UNESCO i poslije prijema Palestinaca u članstvo. Ešton je u Briselu pozvala sve strane da razmisle prije nego što poduzmu ishitrene akcije, za-

Reakcije na prijem Palestine u UNESCO

1H=A KL@E I=?EA
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) sastat će se s osmero svojih ministara koji čine uži sastav vlade da razmotri mogućnost uvođenja sankcija Palestinskoj upravi nakon što je u ponedjeljak UNESCO odlučio dati Palestincima status punopravnog člana. - Palestinski potez u traživši da se toj organizaciji UN-a ne nanosi šteta. Osim što smatra da je odluka UNESCO-a preuranjena, Bijela kuća napomiUNESCO-u, kao i slični potezi u drugim tijelima UN-a, graniče se s odbijanjem napora međunarodne zajednice da se postigne napredak u mirovnom procesu - navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova jevrejske države i najavljuje razmatranje narednih koraka u saradnji s agencijom. nje da ona podriva cilj međunarodne zajednice o sveobuhvatnom bliskoistočnom mirovnom planu. Njemačka, koja je, uz još 13 ze-

Ivica Dačić istaknuo prednost

2HEF=@E?E .*1= IHFIC FHEA=
U toku sastanka dvojica ljudi iz FBI-ja Ilinoisa bili srpskog porijekla
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić razgovarao je s direktorom Federalnog istražnog biroa (FBI) za Ilionois o saradnji u borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma, javlja Srna. Dačić je nakon sastanka u Čikagu rekao da je dogovoren nastavak zajedničke obuke i instruktaže pripadnika srbijanskih sigurnosnih službi. On je naveo da je dokaz da srpska zajednica u Ilinoisu može predstavljati jedan od mostova daljnje saradnje to što su u toku sastanka dvojica od sedmorice prisutnih ljudi iz FBI-ja Ilinoisa bili srpskog porijekla. - Treba da iskoristimo ovu našu veliku prednost koju imamo, a to je veliki broj naših građana u SAD, za uspostavljanje što direktnije komunikacije između FBI-ja i drugih bezbjednosnih struktura u Ilinoisu s našim službama, naročito s policijom Beograda, jer su Beograd i Čikago bratimljeni gradovi - poručio je Dačić. Dačić je jučer, na prijemu u generalnom konzulatu Srbije u Čikagu, rekao da se savezništvo i partnerski odnos između Srbije i SAD trebaju graditi, svakako ne na štetu drugih naroda. On je obećao pripadnicima dijaspore svu moguću pomoć MUP-a Srbije pri dobivanju srbijanskih dokumenata poput pasoša.

malja, glasala protiv, ocijenila je da će odluka UNESCO-a o palestinskom članstvu otežati postizanje mira na Bliskom istoku. Palestinski predsjednik Mahmud Abas (Mahmoud Abbas) izjavio je, međutim, da prijem Palestinske uprave u UNESCO predstavlja podršku slobodi i pravdi. - Taj glas nije usmjeren ni protiv koga, već predstavlja podršku za slobodu i pravdu. To je glasanje zarad mira i predstavlja međunarodni konsenzus za podršku legitimnim palestinskim nacionalnim pravima našeg naroda, od kojih je najvažnije osnivanje nezavisne države - kazao je Abas.

Sjevernoatlantski savez (NATO) okončao je vojnu operaciju u Libiji sedam mjeseci od početka zračne i pomorske kampanje koja je doprinijela svrgavanjuMuamera Gadafija. Najavljujući završetak operacije, generalni sekretar Ali- 

A@= @ =KIFAšEED FAH=?E= K DEIJHEE

Kraj angažmana NATO-a u Libiji

Spec
Akademik iz Tripolija Abdul Rahim el-Kib (Abdel al-Kib) izabran je za novog predsjednika prijelazne vlade Libije poslije glasanja koje su u prisustvu izvještača proveli članovi vladajućeg Nacionalnog prijelaznog vijeća (NTC). - Garantiram da ćemo izgraditi naciju koja poštuje ljudska prava i ne prihvata njihovo kršenje, ali nam je potrebno vrijeme - rekao je El-Kib poslije glasanja.

janse Anders Fog Rasmusen (Fogh Rassmusen) nazvao ju je “jednom od najuspješnijih” misija u 62-godišnjoj historiji NATO-a. Američki saveznici najzaslužniji su za uništenje libijskog protivzračnog sistema odbrane.
NATO obustavio akciju

24

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

EI

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

#

ŠOKANTNO Ispovijest bivšeg rasiste iz SAD

0JE IJ=LEJE C=LK K EIAEK >C JAJL=ž=
Cijela glava Brajona Vidnera bila prekrivena tetovažama rasističkih poruka
Obje bi djevojčice trebale preživjeti

Amerikanac Brajon Vidner (Bryion Widner), bivši vođa bande koja propagira superiornost bijele rase, podvrgnuo se kompliciranoj laserskoj intervenciji da bi s lica skinuo rasističke tetovaže i otpočeo normalan život. Njegovo iskustvo zabilježile sukamere udokumentarcu “Brisanje mržnje”. Brajon je godinama bio aktivista jedne od najozloglašenijih rasističkih organizacija u SAD, a svoja uvjerenja ponosno je pokazivao na potpuno istetoviranom licu. Na glavi je imao kukasti križ, na čelu crnu nacističku munju, simbol spremnosti daumre zasvojurasu, navratu ispisane riječi “krv i čast”, na stomaku “rajh”, a na zglobovima šaka “mržnja”. Godine 2006. oženio se i tada je sa suprugom Džuli 

A=HE ćA FKš=JE H=@LEJE IE=A
Proces trajao 16 mjeseci

Kompliciran zahvat

(Julie) počeo preispitivati svoja uvjerenja. Brajon je spalio sve stvari koje su ga vezivale za prošlost i krenuo u potragu za načinom da se riješi tetovaža. - U jednom trenutku bio sam toliko očajan da sam bio spreman zamočiti lice u ki-

selinu - sjeća se Brajon. Pomogao mu je Južnjački centar za pravnu zaštitu siromašnih koji je pronašao ženu spremnu platiti 35.000 dolara za laserske zahvate. Svaka intervencija morala je biti izvedena u totalnoj anesteziji. Sporo, mnogo sp-

orije nego što je iko očekivao, tetovaže su počele blijedjeti i nakon 16 meseci i 25 tretmana lica, vrata i šaka Brajonovim mukama došao je kraj. Danas pati od migrena i čuva se sunca, ali kaže da je to mala cijena da bi se ponovo osjećao kao ljudsko biće.

6=IK *EJEK @IJH=EJ ćA =JAHE?K
Zaključio je da će odstranjivanje maternice pomoći da mu se tijelo stabilizira
Prvi muškarac koji je zatrudnio Tomas Biti (Thomas Beatie) iz SAD otkrio je da ne želi više rađati te da je odlučio otići na operaciju da bi mu odstranili maternicu. Ispričao je da je 2002. godine postao muškarac, ali je rođen kao žena. Ipak, nije hirurški uklonio reproduktivne organe. Proslavio se nakon što su mediji pisali o njemu kao o prvom muškarcu koji je ostao trudan. Sa suprugom Nensi Biti (Nancy) ima troje djece. Tomas je ispričao da je nakon sve tri trudnoće njegova supruga dojila djecu, jer je on nakon promjene spola odstranio grudi. Prilikom svake trudnoće trebao je prestati piti muške hormone radi zdravlja djece. Zaključio je da će odstranjivanje maternice pomoći da mu se tijelo stabilizira. Tomas se rodio kao Trejsi Lagondino (Tracy) 1974. godine, ali kaže da se oduvijek osjećao kao muškarac. Nakon 20. godine počeo je piti hormone.

Prvi trudni muškarac ostaje bez reproduktivnih organa

Sijamske blizanke Anđeliku i Anđelinu Sabuko (Angelica i Angelina Sabuco, 2) ljekari bi trebali operirati i razdvojiti u bolnici u Stenfordu. Sestre su spojene prsnim košem, a dijele i jetru. Svaka ima svoje srce, rebra i probavni sistem. Operacija je vrlo složena, a djevojčice će operirati više od 20 ljekara i medicinskih sestara. - Operacija bi trebala tra-

jati devet sati, ali očekujemo da će obje sestre preživjeti rekao je hirurg Geri Hartman (Gary). Dodao je da će biti najopasnije dok djevojčicama budu razdvajali jetru jer bi obje mogle izgubiti puno krvi. Djevojčice su rođene na Filipinima, a odgojene kod San Franciska. Ljekari očekuju da će blizanke nakon operacije četiri dana biti na odjelu intenzivne njege, a nakon toga još sedam dana u bolnici.

Spec
Kasir jedne mesare u njemačkom gradu Braunšvajgu greškom je mušteriji dao kesu sa 2.000 eura dnevnog pazara umjesto salame koju ona obično kupuje. Jedna 79-godišnja penzionerka platila je pet eura za pakiranje salame i telećih šnicli, ali je zauzvrat dobila više. Ona je odmah telefonom pozvala mesaru, ali je radnja već bila zatvorena pa je pozvala policiju koja je kasnije vratila novac.

4>J = KIF=LEL=A
Predstavnici predškolskih ustanova izdanskih općina Skanderborg i Silkeborg predstavili su svoj zajednički izum -robota za ljuljanjei uspavljivanje djece u jaslicama. Djeca u danskim jaslica-

Izum iz Danske

Bitijevi imaju troje djece

ma, bez obzira na vremenske prilike i godišnje doba, spavaju napolju u specijalnim jaslama s točkićima. Zadatak robota, koji je još u razvoju, bit će da ljuljuška te jasle da bi odgajateljicama ostalo više vremena za staranje o ostaloj djeci.

26

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

„TRGOSIROVINA“ D.O.O. SARAJEVO Halilovi}i broj 9 Tel/fax: 033/466-401
Sarajevo, 26. 10. 2011. Na osnovu Zakona o ra~unovodstvu i reviziji FBiH, raspisuje se

- certifikat revizijskog dru{tva o ispunjavanju uslova za rad - reference ponu|a~a - dinami~ki plan obavljanja revizije - cijenu usluge III KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE - dinami~ki plan obavljanja revizije - referenc lista - cijena i na~in pla}anja IV PODNO[ENJE PONUDE Ponude u zatvorenoj koverti sa punom adresom ponu|a~a i oznakom „Ponude na otvaraj - Oglas za izbor vanjskog revizora“, dostaviti na adresu: Trgosirovina d.o.o. Sarajevo, Halilovi}i br. 9, Sarajevo, u roku od 15 dana od dana objave oglasa. Trgosirovina d. o. o. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove vezane za podno{enje ponuda. Kontakt telefon je 033/466-401 na koji se mogu dobiti sve dodatne informacije.

OGLAS
za izbor vanjskog revizora Dru{tva I PREDMET OGLASA Predmet oglasa je prikupljanje pismenih ponuda za izbor vanjskog revizora koji }e izvr{iti reviziju finansijskih izvje{taja Trgosirovine d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu. II SADR@AJ PONUDE Ponuda treba da sadr`i: - naziv i adresu ponu|a~a - ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog registra 

KJKH=

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

%

UMJETNICI Djela Fikreta Libovca večeras u “Collegiumu” 

A JAH= A E @= E=žA LAćAHA@
Libovac: Danas nema računice izlagati

2HLEH= BE E >E=E DH=LA
S Dalekog istoka vratio se pun impresija
Putovanje u Tokio na Internacionalni filmski festival TIFF za glumca Albana Ukaja bilo je naporno, ali vrlo zanimljivo. Tamo je, naime, održana svjetska premijera grčkog filma J.A.C.E reditelja Menelaosa Karamaghiolisa u kojem član Sarajevskog ratnog teatra SARTR-a igra glavnu ulogu. Film je inače bio u takmičarskoj konkurenciji Festivala, a sam Ukaj natjecao se za najboljeg glumca. Iako bez nagrade, Alban se s Dalekog istoka vratio pun impresija. - Što se tiče filma, promocija je bila veoma uspješna. Dogovorena je distribucija u Japanu, ostvario sam kontakte s zanimljivim ljudima, koji će, nadam se, dovesti i do uspješne saradnje. U slobodno vrijeme obilazio sam hramove, grad je pun kontrasta, od jedne potpuno druge epohe do vanzemaljskih arhitektura.

Alban Ukaj boravio u Tokiju

Ukaj: Uloga u grčkom filmu

Sa 150 djela želio reagirati na sam prostor kakva je bjelina gradske galerije
Priprema izložbe zahtijeva ogroman trud i rad, pogotovo kada je riječ o 150 djela, koliko će ih večeras u Gradskoj galeriji “Collegium artisticum” publici predstaviti istaknuti bh. umjetnik Fikret Libovac, inačeprofesor nasarajevskoj Akademiji likovnih umjetnosti. O svojim djelima i samoj postavci, u koje je uloženo dvadesetak godina rada, Libovac govori bez puno hvale baš kakvo je i njegovo umjetničko djelovanje. Među radovima su skulpture i crteži od žice, klasični crteži... - Izvukao sam najbolje radove iz mojih prošlih izložbi i cijelu postavku dopunio nekim novim djelima kako bih reagiraona samprostorkakav je bjelina gradske galerije. Moja želja je bila, i nadam se da sam u tome uspio, pomiriti dva prostora galerije, centralni i sam salon, kako bi se sve pretvorilo u jednu cjelinu, jedan rad. To je najbitnije za izložbu - pojašnjava Libovac. Dosadašnje izložbe ovog umjetnika imale su naziv, ali večerašnja nema. Poseban razlog ne postoji baš kao i sama potreba za izlaganjem. - Ne tjera me niko da izlažem, nego je red prema publici, a i osjetio sam potrebu da napravim malo veću izložbu. U svemu tome računice neke nema jer je sve već dosta naporno - priznaje umjetnik. S. ALAGIĆ-ALETIĆ

Ljudi su gostoljubivi, u svakom slučaju proveo sam lijepih sedam dana u Japanu kaže Ukaj. Po povratku u Sarajevo glumac nije imao vremena za odmor jer su ga čekale probe u SARTR-u za predstavu “Zečija rupa” koja će premijerno u režiji Roberta Raponje biti izvedena 12. novembra. S. A. A.

U CKA “Charlama” u Sarajevu preksinoć je otvorena izložba crno-bijelih fotografija “Wojtyla u Sarajevu” Kemala Hadžića, koji je bio član popularne umjetničke sarajevske grupe “Zvono”. Izložene fotografije, njih 25, koje su nastajale tokom opsade Sarajeva, svjedoče o dolasku pape Ivana Pavla II u Sarajevo. Fotografije govore i o atmosferi koja je tada vladala u opsjednutom gradu. Iako su nastale prije 17 godina, prvi put su postavljene za javnost jer, kako sam umjetnik ističe, ranije nije bilo prilike da se to pokaže. - Radi seo stjecaju okolnosti. U toku rata nisam imao 

FIA@KJ5=H=ALK #BJCH=BE=
viđenje rada objektivnije kaže Hadžić. Ovaj umjetnik više od 30 godina radi fotografske eseje, a ni u ratnom Sarajevu nije posustao. Jedan od ratnih koncepata upravo je i “Wojtyla u Sarajevu”. - Sve je počelo tako što sam naišao na plakat kojije bio postavljen na spomen-ploču Valtera Perića. Stavljeni su u istu ravan Papa i Valter, kao oslobodioci Sarajeva, a ispod njih pisalo je na engleskom “zli dječaci”, naravno u pozitivnom smislu. Nakon te kompozicije krenuo sam tražiti po gradu slične i tako je nastao taj koncept - pojašnjava Hadžić. Izložba će biti otvorena 30 dana. M. Ču.

Izložba Kemala Hadžića u CKA “Charlami”

Zbog velikog interesiranja javnosti, produkcijska kuća “Filter” iz Sarajeva u novembru će upriličitičetiri izvođenjapredstave “Ja, mahaluša”. Na sceni Kamernog teatra 55 ekipa ovog muzičko-scenskog projekta nastupit će 14. i 22. novembra, 12. su u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, a 19. u okviru Festivala komedije predstava će biti postavljena na sceni Centra za kulturu u Jelićevoj. Zeničani ćepo četvrtiput “mahalati”s protagonistima predstave 27. u Bosanskom narodnom pozorištu. M. Ču.

Spec

Koncert Sarajevske filharmonije

S otvorenja izložbe

(Foto: M. Kadrić)

priliku da to pokažem, a onda sam otišao uAmeriku, pasam poslije ratnog šoka doživio i kulturološki, a dok sam se snašao, prošlo je poprilično

vremena. Također, spadam u umjetnike čiji materijal mora “odstajati” kako bih napravio vremensku i emocionalnu distancu, jer je onda moje

Na konkurs za novog direktora Sarajevskog ratnog teatra SARTR-a, kako saznajemo, prijavili su se Gradimir Gojer, reditelj i pisac koji je osam godina vodio Narodno pozorište Sarajevo, Nihad Kreševljaković, izvršni producent Festivala MESS, koordinator projekta “Modul memorije” i historičar, te Osman Arslanagić, scenograf i bivši direktor SARTR-a.

/AH HAšAL=LEć EE )HI==CEć = FHCH=K E
Noć posvećena P. I. Čajkovskom

Ko će biti na čelu SARTR-a

Ko će sjesti na čelo najmlađeg sarajevskog teatra, znat će se uskoro. Podsjećamo da je Osman Arslanagić smijenjen s direktorske funkcije SARTR-a jer je Ministarstvo za kulturu i sport Kantona Sarajevo odbilo njegove izvještaje o realizaciji programa i finansiranja te je od tada v. d. direktora osnivač ove pozorične kuće Safet Plakalo. M. Ču.

Gojer: Reditelj i pisac

Kreševljaković: Historičar

Arslanagić: Scenograf

Sarajevska filharmonija u petak će održati koncert u Narodnom pozorištu Sarajevo, a njihova gošća bit će mlada i uspješna violinistica iz Rusije Alena Bajeva koja će izvesti djelo P. I. Čajkovskog Koncert za violinu i orkestar. Bajeva je jedan od najvećih talenata svoje genera-

2=JAJEč= IEBE=

cije. Svirala je s brojnim svjetskim orkestrima te osvojila brojne nagrade. Orkestar Sarajevske filharmonije predvodit će dirigentica Samra Gulamović. Na programu je također i Šesta simfonija Čajkovskog, poznatija kao Patetična, koja je među njegovim najizvođenijim djelima. S. A. A.

ČEF= EIJEčA IAIAFE
Zanosna Alisa Miler (Alyssa Miller) ponovo je pozirala u novoj kolekciji donjeg rublja “Intimissimi”i pokazala svoje prelijepo tijelo. Manekenka se valja na krevetu po svilenim plahtama, a tamno, čipkasto donje rublje odlično ističe njen prirodni seksepil.

Alisa Miler u novoj kolekciji rublja “Intimissimi”

&

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

IDM >E
U Banjoj Luci 9. decembra

!% 
?AHJ 6O= +AJEIC

Muzaferija: Nastupi u Njemačkoj i Austriji

MUZIKA Novi album Gorana Bregovića u februaru

’Š=F==? = +EC=A’ = H=@L=A E LAIAA
Na CD-u i numere snimljene s grupama “Gipsy Kings” i “Gogol Bordello”
Goran Bregović sa svojim “Orkestrom za svadbe i sahrane” okončao je američku turneju, na kojoj je izveo i neke od numera koje će se naći na njegovom novom albumu. Radi se o pjesmama koje je Brega snimio s poznatim grupama “Gipsy Kings” i “Gogol Bordello” i, kako je kazao američkim medijima, one će se naći na novom CD-u koji planira objaviti u februaru naredne godine. Album će se zvati “Šampanjac za Cigane” i bit će svojevrstan nastavak njegovog materijala “Alkohol”. - Februarjeste termin kojismo planirali, ali može se desiti da album bude objavljen i ranije. Uglavnom, posao je okončan - rekao nam je Raka Marić, Bregin producent i prijatelj. Govoreći o novom albumu, Bregović je istaknuo da, iako se radi o muzici za radovanje i veselje, ona treba podstaknuti ljude da prihvate i cigansku kulturu, podjednako kao injihovu muziku. Po završetku velike američke turnje Bregović putuje za Rusiju, gdje će nekoliko koncerata održati u Sibiru. L. S. R. Iako se u kuloarima može čuti da je s Bregovićem na američkoj turneji bila i njegova najstarija kćerka, 16-godišnja Ema,

Hrvatski pjevač Tony Cetinski 9. decembra održat će koncert u banjalučkoj dvorani Borik. Ulaznice za ovaj koncert su od danas u prodaji, koštaju 15 KM, a mogu se

kupiti u Boriku, turističkoj agenciji “MG travel”, “Hard rock caffeu” i putem portala kupikartu.ba. Na dan koncerta ulaznice će koštati 20 KM. V. S.

Miler: Pokazala prelijepo tijelo 

KDLEć ’,EL=D==’ E EA KHA?E=
Nisam poslušao ni kako zvuče s novom pjevačicom, kaže Vanja
Nakon što su se u septembru razišli od pratećeg benda “Divanhana” Vanja Muhović se nije oglašavao u medijima. “Divanhana” s novom pjevačicom radi punom parom, a Vanja ne želi govoriti o svojim aktivnostima. - Imam nekih planova za daljnji rad, saradnje i snimanja, ali ne mogu govoriti dok ne bude potvrđeno. Trenutno imam neke manje nastupe - govori Vanja. Nedžad Mušović, gitarista benda, kazao nam je da je njihovo razilaženje bilo dio dogovora koji je nastao kada i njihova saradnja 2009. godine. - Jednostavno je svako nastavio svojim putem. I dalje ću njegovati tradicionalnu muziku, a što se njih tiče, nisam poslušao ni kako zvuče s novom pjevačicom niti znam da nešto novo rade. Ne mislim da smo sada konkurencija, jer mi to nisu ni Amira Medunjanin, ni Damir Imamović, ni drugi pjevači, pa zašto bi bili oni? Podržavam rad svih na sceni, pa tako i njihov. Hoćemo li imati veći uspjeh odvojeno nego kada smo bili zajedno, to će pokazati vrijeme - naglašava Muhović. Ad. K.

Nakon što se razišao s pratećim bendom 

ćAH= -= K šK>EEIK

koja se želi baviti šou-biznisom, Marić o tome nije želio govoriti. - O tome ne bih mogao ništa reći - dodao je Marić.
Cetinski: Ulaznice 15 KM

Armin Muzaferija snima pjesme za novi album koji bi se na tržištu u cijelom regionu trebao naći najkasnije u februaru. - Trenutno sam na slatkim mukama. Ne mogu se odlučiti koja će pjesma najaviti novi album. “Putujem” je napravila veliki uspjeh i naredna mora biti još bolja. Razmišljam o pjesmama Amila Loje i Damira Bečića. Sigurno ću za obje snimiti

)HE K=BAHE= IE= @L= IFJ=

Neodlučni pjevač

spot, ali ne znam koji će publika prvi vidjeti - kaže neodlučni Muzaferija. U decembru ima ugovorene nastupe u Njemačkoj i Austriji, a još nije siguran gdje će pjevati za Novu godinu. - Iskren da budem, volio bih nastupiti na nekom gradskom dočeku. Imam već nekoliko ponuda iz BiH, ali i Hrvatske - kaže Muzaferija. D. Z.

Finale programa “Jaeger Music Night” bit će održano u četvrtak, 1. decembra, u sarajevskom klubu “Cinemas”. Specijalni gost bit će izvrsni hrvatski rok bend “Majke”, koji vodi harizmatični Goran Bare. U finalnom takmičarskom duelu snage će odmjeriti bendovi “Polaroid Trip” iz Sarajeva i “Hetrem” iz Širokog Brijega. Ulaz na ovaj događaj je besplatan. I ove godine nagrada za pobjednike “Jaeger Music Nighta” je snimanje prvog albuma. D. Z.

’=A’ IFA?E=E CIJE
Bare: Nastupit će u “Cinemasu”

Finale “Jaeger Music Nighta”

Biber: Prvi na zavidnoj listi

*E>AH FIJ=LE LE HAH@
Džastin Biber (Justin Bieber) postavio je novi rekord na YouTubeu. Tokom proteklog vikenda pjevač je postao prva osoba s više od dvije milijarde klikova te tako srušio rekord koji je prije njega držala Lejdi Gaga (Lady). Ona je prošle godine bila prva osoba koja je imala milijardu klikova na tom servisu. Biber ipak još nije skinuo slavnu pjevačicu s trona što se popularnosti na Twitteru tiče. Gaga na toj društvenoj mreži ima 15 miliona sljedbenika, dok je mlađahni pjevač skupio njih 14 miliona. Biber Twitter redovno koristi za komuniciranje s fanovima, no još nije tim putem komentirao obaranje rekorda, već trenutno promovira svoj novi, božićni album “Under the Mistletoe”.

Dvije milijarde klikova na YouTubeu

Muhović: Nije bilo svađe

Dnevni avaz

SRIJEDA, 2. NOVEMBAR/STUDENI 2011.

Stiže sezona prehlada i gripa

Rotkvica

Hrana za jak imunitet
Kupus, povrće iz grupe krstašica, pravi je rudnik antioksidansa, vitamina i minerela
koji pomažu u borbi protiv bolesti. Ovi antioksidansi poništavaju slobodne radikale koji uzrokuju ćelijska oštećenja te na taj način omogućavaju upale. Zova - Osim što je najpoznatija po soku, zova je stari narodni lijek protiv bolesti. Dok stručnjaci još upozoravaju da je potrebno provesti dodatne studije, ustanovljeno je da je ekstrakt ovih tamnih bobica blokirao viruse gripe u laboratorijskim istraživarijeme je kada nastupaju prehlade, a sezona gripe se polako, ali sigurno približava. Najbolji način da se oduprete bolestima je da podignete svoj imunitet. Evo nekoliko savjeta na koji način možete osigurati zdravlje hranom. Zeleni čaj - Svaki dan započnite zelenim čajem ili popijte koju šolju nakon većeg obroka. Naime, zeleni čaj krcat je polifenolima i flavonoidima

V

njima. Bijeli luk - Ovo je jedna od najzdravijih namirnica na svijetu. Iako je široko poznat po svom nedruštvenom mirisu, stoljećima se smatra hranom koja liječi. Bijeli luk sprečava rak, snižava holesterol, liječi prehladu, ali on također može pomoći u snižavanju krvnog pritiska. Kupus - Ovo lisnato povrće iz grupe krstašica pravi je rudnik antioksidansa, vitamina i minerela. Špinat - Najveća blagodat špinata je količina vitamina i minerala: bogat je izvor folne kiseline (49 posto preporučenog dnevnog unosa po obroku), vitamina A, B, C, E, željeza, mangana i kalija. Zato ne čudi da se za njega kaže da spada među superhranu. Sadrži velike količine magnezija koji je važan za rad mišića i srca, a kalij pospješuje izlučivanje vode iz organizma, što znači da snižava pritisak, olakšava rad bubrega i srca, potiče rad gušterače i probavu.

Korisna i za jetru

Crveni plodovi za krv
Osim što osvježava svojim oporim, a ponekad i slatkastim okusom, rotkvica ima i iznimno povoljan utjecaj na zdravlje. Korisna je za jetru i želudac, a pročišćava i krv. Rotkvica je čudesno korisna kod žutice jer pomaže ukloniti bilirubin, kontrolirajući njegovu proizvodnju. Uz to, rotkvice su prirodni diuretik te povećavaju proizvodnju mokraće. Sok od rotkvica liječi upale i osjećaj pečenja tokom mokrenja. Čisti bubrege i sprečava infekcije bubrega i mokraćnog sistema.

Dokazano

Antidepresivi s trpeze

Štiti od raka

^okolada popravlja raspolo`enje
Kratki, hladni i mračni jesenji dani doprinose da se osjećamo bezvoljno i neraspoloženo. Nutricionisti savjetuju da u ovom periodu akcent stavite na namirnice koje provjereno vraćaju osmijeh na lice. Prvo mjesto na popisu zdrave hrane koja pobjeđuje depresiju pripalo je pastrmki. Ova ukusna hrskava riba sadrži velike količine vitamina B, prirodnog antidepresiva koji jača nervni sistem i proizvodi hormon sreće seratonin. Odličan borac protiv deUmjerene količine

Spec

\umbir i upale
Đumbir bi mogao smanjivati rizik od upale i karcinoma debelog crijeva, objavljeno je u časopisu “Cancer Prevention Research”. Osobe koje redovno uzimaju korijen đumbira ili nadomjeske ove biljke imaju za 28 posto smanjenje pokazatelja upale crijevne sluznice, koja je jedan od najvažnijih prekursora karcinoma debelog crijeva. Đumbir bi indirektno mogao učestvovati i u smanjenju rizika od karcinoma, ali njegovo antikancerogeno djelovanje još nije uvrđeno.

presije i melanholije je i čokolada, koja u umjerenim količinama (nekoliko kockica) popravlja raspoloženje, ali ako pretjerate s omiljenom poslasticom, suprotan je efekt i rizikujete da se ugojite. Bademi su također odlični antidepresivi jer su bogati riboflavinom i vitaminom E, kao i cinkom i manganom. Brokula je od neprocjenjive važnosti za zdravlje jer sadrži gotovo sve vitamine i minerale, bogata je folnom kiselinom i aneurinom koji ublažavaju loše raspoloženje.

Limeta poboljšava varenje, sprečava zatvor i urinarne infekcije te ublažava respiratorne tegobe i probleme s desnima i kožom. Korisna je za mršavljenje, a upotrebljava se i u kulinarstvu i kozmetici.

Zeleno povrće

30

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

PORODICA I ZDRAVLJE

Fobije otežavaju svakodnevni život

Cilj lije~enja je kontrola straha
Ukoliko izvor fobije ne može izbjeći, osoba ispoljava paralizirajući strah uz preznojavanje, lupanje srca i poteškoće u disanju
Koristan kod upala

Piše:
Dr. Narcis Pojskić

Per{un prija jetri
Poznato je da su još stari Egipćani koristili divlji peršun kao sredstvo za liječenje bolesti bubrega i mokraćnih puteva. Također je poznato da peršun pomaže kod upale prostate, pri otežanom mokrenju te u slučajevima otjecanja nogu, reumatizma, gihta i debljine. Fitoterapeuti napominju da se peršun ne smije koristiti ako postoji upala bubrega. To se naročito odnosi na peršunovo sjeme, koje djeluje znatno jače od korijena i lista. Peršun povoljno utječe na rad jetre pa se preporučuje kod žutice. Koristan je i u prehrani dijabetičara.

F

obije su vrste anksioznih poremećaja koje se definiraju kao stalni, pretjerani strah od objekata ili situacija od kojih zapravo ne prijeti takav stepen opasnosti kao što ga osoba doživljava. Druga karakteristika fobija je da osoba koja se boji specifičnog objekta ili situacije ulaže veliki napor da ih izbjegne. Ukoliko izvor fobije ne može izbjeći, osoba ispoljava paralizirajući strah uz preznojavanje, lupanje srca i poteškoće u disanju. Blizina izvora fobičnog straha utječe na jačinu straha, npr. strah od lifta je jače ispoljen između spratova, a smanjuje se kako se ciljani sprat približava i vrata lifta otvaraju. I sama mogućnost pojave specifičnog objekta i situacije izaziva pretjerani strah.

Svjesni pretjerivanja
Većina osoba koje pate od fobije shvata da je njihov strah iracionalan i pretjeran, ali su nemoćni u prevazilaženju inicijalne panične reakcije. Ukoliko se ne tretiraju, fobije znatno utječu na svakodnevni život, bilo zbog straha vezanog za fobiju, bilo zbog stalnog izbjegavanja situacija i objekata kada se fobija javlja. losti anksioznih poremećaja fobije su kod žena na prvom mjestu, a kod muškaraca na drugom. Fobije se razvijaju u ranoj životnoj dobi, nekada već u djetinjstvu. Na nastanak utječu biohemijski procesi u mozgu, genetički faktori, kao i prethodni traumatski događaji vezani za specifični objekt ili situaciju (napad psa, nasilno zaustavljanje lifta). Pojavi fobija doprinosi i klasično kondicioniranje koje se odnosi na učenje straha uparivanjem neutralnog i neprijatnog stimulusa. Naprimjer, kod straha od visine, povezuje se posljednji sprat zgrade kao neutralni stimulus s neprijatnim događajem koji se tamo desio, što rezultira strahom od visine. Razlikujemo specifične, socijalnu i agorafobiju. Specifične fobije odnose se na specifične objekte i situacije: strah od visine, strah od lifta, strah od letenja, strah od zmija ili miševa i sl. Kod većine ljudi do izvjesnog stepena prisutan je strah od ovih objekata ili situacija, ali ne do nivoa paničnog straha koji se javlja kod fobija. Osim toga, osoba koja pati od određene fobije čini sve da ove objekte ili situacije izbjegne. Socijalne fobije tiču se situacija u kojima osoba treba javno istupati pred grupom ljudi ili se naći u prostorima gdje je prisutno mnogo ljudi. Socijalne fobije mogu se shvatiti kao generalizirane kada se pojavljuju u različitim situacijama gdje je uključeno više ljudi i postoji mogućnost

da se osoba osramoti. One mogu biti specifične, kada su vezane za samo određene aktivnosti koje osoba teško može izvesti u prisustvu drugih ljudi (javni nastup, jedenje u javnosti).

Vrste terapije
Kod socijalne fobije osoba se plaši mogućnosti ocjenjivanja od drugih, mogućnosti da bude ponižena ili osramoćena. Agorafobija je generalizirani strah od napuštanja kuće ili određenog prostora koji se smatra sigurnim. Agorafobija je čest pratilac paničnih napada i paničnog poremećaja. Cilj tremana fobija je da pacijent preuzme kontrolu nad svojim strahom te da mu se pomogne da se bolje nosi sa svojim fizičkim i psihološkim reakcijama na objekte i situacije u kojima se strah javlja. U tretmanu fobija koriste se beta blokatori (za snižavanje intenziteta tjelesnih reakcija straha), antidepresivi (utječu na serotonin koji djeluje na raspoloženje), sedativi (relaksiraju i snižavaju nivo napetosti), psihoterapija (bihejvioralna i kognitivno bihejvioralna). U psihoterapijskom tretmanu najčešće se koristi postupak postepenog izlaganja izvoru fobije do postizanja kontrole straha.

Geneti~ki faktori
Fobije pogađaju i žene i muškarce, a prema učesta-

Ukusne, zdrave i dostupne namirnice

Gljive ja~aju kosti i spre~avaju osteoporozu
Gljive u prosjeku sadrže više bjalančevina od ostalog povrća, a uz to su niskokalorične, iako njihova energetska vrijednost varira ovisno o vrsti. Ujedno sadrže vitamine B1, B2, B3, B5, C, prehrambena vlakna i minerale (kalij, željezo, cink, selen, bakar, kalcij). Jedinstvene su biljne namirnice koje sadrže vitamin D te se, stoga, često preporučuju kao prevencija osteoporoze, jer čuvaju kosti. Dokazano je da pojedine vrste gljiva (vrganji, šampinjoni, tartufi, šitake) izlučuju sastojke koji imaju antikarcinogeno djelovanje. Gljive su dobar izvor prehrambenih vlakana, naročito hitina, za koji se vjeruje da ometa apsorpciju masti i pomaže pri procesu mršavljenja te beta glukana, koji jača imunološki sistem i štiti zdravlje kardiovaskularnog sistema. Gljive ne sadrže saharozu ni škrob pa su pogodna namirnica za osobe koje boluju od dijabetesa.

Gljive su izvor vitamina D

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

31

Upozorenja

Druga strana terapijskog učinka na organizam

Piše:
Prim. dr. Emir Talirević
eliki broj lijekova koje koristimo svakoga dana u liječenju najkompleksnijih oboljenja imaju, nažalost, i drugu stranu. Osim njihovog pozitivnog djelovanja, postoje drugi efekti na organizam pacijenta koji lijekovi mogu izazvati sami ili češće u kombinaciji s drugim lijekovima. Ovaj problem u našoj sredini nikada nije dobio pažnju koju zaslužuje iako su simptomi kao posljedica određene terapije relativno čest razlog posjete ljekaru u razvijenim zemljama.

I lijekovi mogu uzrokovati bolest
Mehanizmi izbacivanja lijeka iz tijela i njegovo zadržavanje u organizmu podložni su međusobnim utjecajima između različitih lijekova

V

Obavezan razgovor
Svi pacijenti koji uzimaju lijekove za određenu bolest, a razvijaju određene simptome koji se ne uklapaju u kliničku sliku bolesti ili jednostavno nemaju neko racionalno objašnjenje, moraju sa svojim ljekarom razmotriti opciju intoksikacije ili međusobnog, neželjenog djelovanja lijekova, kao uzrok problema koje ispituju.

nizmu podložni su međusobnim utjecajima između različitih lijekova.

Rizici ljekovitog bilja

Lupanje srca
Pacijent koji ima depresiju i uzima lijekove može dobiti, naprimjer, lupanje srca, nemir, konfuzno ponašanje kao posljedicu prekomjernog nakupljanja supstance u mozgu. Srčani bolesnik koji troši nekoliko različitih tableta za sindrom srčanog popuštanja može dobiti lako zamaranje i gušenje kao posljedicu poremećaja metabolizma kalija isključivo kao rezultat međusobnog djelovanja lijekova koje uzima. Ono što je najveći problem jeste da se na ove stvari često ne posumnja te pogrešna intervencija kod ovih pacijenata može dramatično pogoršati njihovo, ionako loše, zdravstveno stanje.

Oprezno s alternativom
Dok ljekovito bilje ima farmakološke osobine koje ga čine efikasnim u liječenju određenih oboljenja, postoji rastući broj dokaza koji ukazuju da to isto ljekovito bilje može izazvati ozbiljne neželjene efekte. Nedavno je utvrđeno da je serotoninski sindrom izazvan paralelnim korištenjem kantariona i konvencionalnih antidepresiva koji međusobno pojačavaju djelovanje. Konačno, istraživačka grupa iz Toronta preporučuje da ljekari prepoznaju i obuče pacijente s rizicima i efikasnošću alternativne terapije.

Klini~ka slika
Da problem bude još veći, obično su oni pacijenti s težim oboljenjima i velikim brojem lijekova upravo oni koji razvijaju ovakve smetnje. Naravno, postavljanje dijagnoze je kompleksno i zahtijeva veliko znanje i iskustvo ljekara. Kako je broj lijekova koji

Oprezno s terapijom

mogu izazvati smetnje veliki, u medicini smo podijelili kliničke slike intoksikacije na tzv. toksidrome, odnosno kliničke slike koje su u biti slične za određene grupe i klase lijekova. Tako se u praksi susrećemo s opioidnim, sedativno-hipnotskim, simpatomimetičkim toksidromom... Postojanje toksidroma u biti označava skup kliničkih simptoma i znakova koje karakteristično izaziva određena grupa lijekova. Prepoznavanje ovih toksidroma izuzetno je značajno jer se na taj način smanjuje lista potencijalnih lijekova ili supstanci kao uzročnika bolesti kod određene osobe kod koje smo posumnjali na intoksikaciju, a, s druge strane, usmjerava se daljnja evaluacija i način liječenja. Ne smijemo zaboraviti da lijekovi u organizmu imaju interakcije s drugim lijekovima te da podliježu metabolizmu, obradi od samog tijela. Također, mehanizmi izbacivanja lijeka iz tijela i njegovo zadržavanje u orga-

Povišen pritisak u trudnoći

Rizik za uro|ene malformacije ploda
Povišeni krvni pritisak u ranoj trudnoći povezan je s većim rizikom za urođene malformacije, sugerira istraživanje provedeno u SAD. Naučnici s “Kaiser Foundation Research Institutea” koristili su podatke prikupljane tokom 13 godina od 465. 000 majki i njihove djece. Prema njihovim riječima, rizik za urođene malformacije bio je prisutan bez obzira na to jesu li trudnice uzimale lijekove za kontrolu krvnog pritiska. Urođene malformacije uočene su kod 5,4 posto djece majki koje nisu imale povišeni krvni pritisak u trudnoći. Učestalost urođenih malformacija kod djece majki s hipertenzijom u trudnoći iznosila je 7,2 posto.

Jeste li znali

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Rak dojke koji je teško prepoznati

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

33 32
Seboroične keratoze - šta treba znati

Jeste li znali

Bradavica odaje Pagetov karcinom
Vrlo je rijedak, primarno zahvata dojčanu bradavicu, a pojavljuje se u prosjeku kod oko dva posto svih karcinoma dojki, a obolijevaju žene u šestoj deceniji
Piše:
Prim. doc. dr. sci. dr. Reuf Karabeg

HPV odgovoran za nastanak bradavica
Piše:
Prof. dr. Edin Suljagić
eliki broj pacijenata dolazi u dermatološku ordinaciju zbog različitih tipova bradavica na koži. Osim onih koje uzrokuju humani papiloma virusi, brojne bradavice (Verrucae) pripadaju kategoriji tzv. seboroičnih keratoza ili senilnih bradavica koje su najčešći benigni tumori kože. To su dobroćudne tvorevine nastale proširenjem epidermisa, uz pojačano stvaranje roževine. Iako naziv senilne sugerira na veću pojavu u zreloj životnoj dobi, mogu se vidjeti i kod mlađih osoba. U jednoj australskoj epidemiološkoj studiji utvrđeno je da 12 posto mladih od 15. do 25. godine ima barem jednu seboroičnu bradavicu, od 26. do 50. godine 79 posto osoba ima seboroične bradavice, a iznad 50. godine ima ih gotovo svaka osoba.

Naziv seboroične dolazi dijelom zbog njihove masne površine, a dijelom zbog češće lokalizacije vlasištu, licu, prsima, leđima

Narand`a za vene
Prema novijim istraživanjima, narandža djeluje pozitivno na krvne sudove tako što smanjuje njihovo zadebljanje za 30 posto. Narandža ima osvježavajuće, ali i antioksidantsko djelovanje, a australski naučnici utvrdili su da je efikasna protiv nekih vrsta karcinoma (usta, dišnih organa i organa za varenje). Ovo voće koristi se i kao čistač organizma i organa za varenje od štetnih i otrovnih materija. U novije vrijeme savjetuje se kombinacija narandže i crne čokolade radi preventive od bolesti srca i krvnih sudova.

R

ak pogađa osnovnu građevnu jedinicu tijela, stanicu. Pojavljuje se kada ćelije počnu abnormalno funkcionirati i dijele se bez granice i reda. Formira se masa tkiva, koja se naziva izraslina ili tumor, a može biti benigna i maligna. Benigni tumori nisu rak, a njihove ćelije ne šire se u druge dijelove tijela. Rijetko su prijetnja životu. Maligni tumori su rak. Iz primarnog tumora ćelije mogu krvlju i limfom dospjeti u druge dijelova tijela. Ovakvim širenjem nastaju metastaze primarnog tumora.

V

Sakriju melanom
Iako su benigne prirode, osoba koja ima seboroične keratoze treba svakako posjetiti dermatologa. Ponekad se među brojnim seboroičnim keratozama može pronaći znatno opasniji kožni tumor - maligni melanom. Dakle, ako imate pigmentirane tvorevine na koži, svakako posjetite dermatologa.

Kelj ne deblja
Kelj je zeleno zeljasto povrće iz porodice kupusnjača i može prevenirati nastanak raka. Siromašan je kalorijama, 100 grama kelja ima samo 50 kalorija, ali je izuzetno bogat mineralima poput mangana, kalcija, željeza i magnezija te C vitaminom. Obiluje i vitaminom K, vitaminima B kompleksa i riboflavinom, a bogat je i karotenoidima, beta karotenom te luteinom i zeaksantinom. Studije pokazuju da konzumiranje hrane bogate karotenoidima smanjuje rizik od razvoja katarakte.

Kasniji stadij
Kada rak dojke metastazira, zloćudne stanice se mogu naći u pazušnim limfnim čvorovima. Znači, rak se proširio i u druge limfne čvorove, kosti, jetru ili pluća. Takav tumor sadržava isti tip zloćudnih stanica kao i primarni tumor i naziva se metastatskim tumorom dojke. Kod Pagetovog karcinoma osnovna lezija je intraduktalni rak, obično dobro diferenciran i multicentričan u predjelu bradavice i u duktusima dojke. Vrlo je rijedak, primarno zahvata dojčanu bradavicu, a pojavljuje se u prosjeku kod oko dva posto svih karcinoma dojki. Obično

Znakovi upale
Spriječiti širenje raka

Hrana za zdravlje
Kiseli kupus ima mnoga ljekovita svojstva. Istraživanja su pokazala da je riječ o hrani koja sadrži najviše korisnih sastojaka potrebnih ljudskom organizmu. Kupus je biljka koja se uglavnom koristi kao salata, međutim, moguće ga je konzumirati kao prilog i glavno jelo. S obzirom na to da je niske kalorijske vrijednosti, preporučljiv je osobama koje imaju problema s viškom kilograma.

Metastaze
Uprkos negativnom palpabilnom nalazu, nakon provedene postmastektomične histološke analize, uz Pagetovu bolest može se naći, osim duktalnog, još i medularni, lobularni ili papilarni oblik raka dojki. Kod bolesnica s već opipljivim tumorom metastaze postoje u većini slučajeva. Ukoliko su promjene ograničene samo na bradavicu, metastaze su samo u pet posto slučajeva, što znatno povećava izglede za izlječenje.

obolijevaju žene u šestoj deceniji. U kliničkoj slici prevladavaju simptomi na bradavici ili areoli u jednoj dojci, bez propagacije u okolno tkivo. Epitel bradavice je infiltriran, ali ista nije makroskopski promijenjena. Prvi simptom je osjećaj svraba ili pečenja u predjelu bradavice. Ulceracije i erozije obično se pojavljuju u kasnijim stadijima bolesti. Dijagnoza se lako postavlja biopsijom i PH analizom erozije.

Najčešće ga ljekari smatraju banalnim dermatitisom ili bakterijskom infekcijom pa se u tom smislu i liječi. Ova greška može biti fatalna jer dovodi do kašnjenja u postavljanju dijagnoze. Svi oblici kožnih promjena poput kontaktnog dermatitisa ili sumnjive melano-

tične promjene u regiji bradavice dojke, ali i promjene s mjehurićima ispunjenim tečnošću moraju se smatrati Pagetovom bolešću dok se ona ne isključi. Uporni simptomi obično traju duže nego što bi trebalo, tako da se dijagnostika primjenjuje prilično kasno.

Fatalna gre{ka
Ovaj tip karcinoma značajan je zbog podmuklog početka i bezazlenog izgleda. Diferencijalnodijagnostički, od Pagetovog raka dojki treba strogo razlikovati dermatološke promjene u regiji bradavice dojke koje se obično klinički prezentiraju hroničnim eritematoznim vlažnim promjenama, uz svrbež i pečenje. Proizvođači hrane tvrde da su otkrili prirodni sastojak koji ubrzava mršavljenje, a nalazi se u feferonima. Taj ekstrakt, poznat kao dihidrokapsiat (DCT), ubrzava metabolizam te pomaže u trošenju kalorija.

Naziv seboroične dolazi dijelom zbog njihove masne površine, a dijelom zbog češće lokalizacije na tzv. seboroičnim predilekcijskim mjestima - vlasište, lice, prsa, leđa. Najčešće su to svijetlosmeđe, lagano uzdignute pločice, hrapave, naborane, bradavičaste površine, ponekad s tamnije smeđim tačkicama ili čepovima. Boja im varira od smeđe, crvenkastosmeđe sve do tamnosmeđe i crne. Nastaju na nepromijenjenoj koži, bez znakova upale. Često svrbe pa ih pacijenti zagrebu, nakon čega se može razviti upala koja ih najčešće dovede doktoru. Seboroične keratoze ne prolaze spontano. Obično su veličine do jednog centimetra, ali mogu biti i znatno veće. Ponekad im se površina nakon kupanja mrvičasto runi. Mogu biti pojedinačne, ali znatno se češće pojavljuju u većem broju kod osoba kod kojih postoji nasljedna predispozicija (poligenetsko nasljeđivanje). Češće su kod bijelaca,

Arti~oke za {e}er
Estetika
Budući da kod seboroičnih keratoza nikada nije utvrđena maligna alteracija, smatra se da njihovo liječenje nije obavezno te se uglavnom provodi zbog estetskih razloga. podjednako kod oba spola. To su svijetle, hrapave pločice na potkoljenicama i dorzumima stopala čija se površina može lagano skinuti. Vrlo rijetko može doći do iznenadne erupcije brojnih seboroičnih keratoza na tijelu. U tom slučaju potreban je detaljan sistematski pregled budući da u podlozi mogu biti karcinomi gastrointestinalnog trakta ili limfomi. Ponekad se češće javljaju kod osoba koje su na terapiji estrogenom. odrediti tipove humanih papiloma virusa u virusnim bradavicama nije potvrdila virusnu etiologiju seboroičnih bradavica. Iako se ponekad u klinički tipičnim seboroičnim bradavicama genitalne regije može pronaći HPV, danas se još ne zna uzrok seboroičnih keratoza. Danas znamo da je artičoka bogata vlaknima, kalijem, kalcijem, željezom, fosforom i drugim elementima u tragovima važnim za uravnotežen sistem. Poznato je da pozitivno djeluje na funkcije jetre, arteriosklerozu, giht, podržava liječenje hepatitisa i poboljšava žučne izlučevine. Može pomoći u snižavanju šećera u krvi, poboljšati apetit i probavu, diuretik je i može pomoći kod nekih vrsta migrene. Kako pomaže tijelu osloboditi se viška vode i toksina, također poboljšava sjaj kože.

Hrapave plo~ice
Na najčešća pitanja pacijenata koji ih imaju zašto su nastale ili šta je uzrok, nemamo odgovor. Moderna tehnologija kojom možemo

Spec

Spec

Majčina dušica je jak antiseptik koji djeluje na unutrašnje, dišne i urogenitalne organe. Biljka daje snagu koja stimulira psihičke i fizičke funkcije, a djeluje kod oboljenja kao što su nervoze i depresije.

34

Srijeda 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE
Prehrana dojenčeta u prvim mjesecima života

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

35

Piše:
Dr. Mersija Dervišević Tanović

Maj~ino mlijeko najbolje za bebu
Dobro razvijeno dojenče koje zadovoljno prestaje sisati nakon 10 minuta, ne treba siliti da dalje sisa
taje sisati nakon 10 minuta ne treba siliti da dalje sisa. U tom slučaju majka sama izdoji ostatak mlijeka.

M

edicina je u prvom redu nauka koja treba savjetovati ljudima najbolju hranu za održavanje zdravlja. Ova Hipokratova tvrdnja nije izgubila na svojoj važnosti, a posebno se to odnosi na ishranu dojenčadi, jer su rast i razvoj u prvoj godini života (dojenački period) izrazito veliki. Tako dojenče do kraja petog mjeseca udvostruči svoju težinu, da bi je do kraja prve godine života i utrostručilo, a poraste 25 centimetara. Ubla`iti bol Iz hrane dijete dobije potrebne materijale za rast i razvoj. Osnovne hranjive materije su bjelančevine, ugljikohidrati i masti. Rast u

Visoka temperatura

Obroci dojilje
U pravilu dojenče se stavlja u toku obroka samo na jednu dojku. Ako je ona djetetu dovoljna, onda se dijete stavlja na sljedeći obrok na drugu dojku. Ako je količina mlijeka iz jedne dojke nedovoljna, tada se dohrani i iz druge dojke. Kod sljedećeg obroka počinje se s dojkom s kojom je završena dohrana. Ishrana dojilje mora biti raznovrsna i bogata vitaminima i mineralima. U to se ubrajaju razne namirnice kao što su meso i mesni proizvodi, riba, mlijeko i mliječni proizvodi, voće i povrće, hljeb, žitarice... Jednolična ishrana je nepovoljna, naprimjer vegetarijanska ili ishrana pretežno bazirana na mlijeku i mliječnim proizvodima.

Masti, kafa
Ne preporučuje se ni “krepka” ishrana koja preobiluje mesom, jajima i mašću uz malo ugljikohidrata. Preobilna ishrana dojilje ne pospješuje laktaciju, nego izaziva prekomjerno nakupljanje masti. Hiperkalorijska ishrana, pretežno s ugljikohidratima, uz smanjen unos masti, ima za posljedicu mlijeko sa smanjenom količinom nezasićenih masnih kiselina. Dojilja može popiti po dvije šoljice kafe, a pušenje treba potpuno odbaciti, jer nikotin prelazi u mlijeko.

Beba najintenzivnije napreduje u prvoj godini

prvom redu ovisi o dovoljnom unosu bjelančevina, dok se energetske potrebe zadovoljavaju primanjem ugljikohidrata i masti.

Kada vaganje
Za odvijanje normalnih metaboličkih procesa u organizmu potrebni su još vitamini, minerali i oligoelementi. Kako je razvoj dojenčeta vrlo intenzivan, to će manjak bilo kojega sastavnog dijela hrane dovesti do ranijeg i težeg poremećaja nego u kasnijoj dobi. Majčino mlijeko je optimalan način ishrane u prvim mjesecima života, jer sadrži

Ambulanta za dje~ije bolesti

dr. Mersija Dervi{evi}
P E D I J A T A R Kompletan pedijatrijski pregled

Ibrahima Ljubovi}a 26 - Ilid`a
Tel.: 639 - 699, 231 - 658, Mobitel: 061/194 - 855

Savjetovali{te Ku}ne posjete Ultrazvuk dje~ijih kukova Radno vrijeme: Svaki dan do 20 sati, a subotom i nedjeljom od 14 do 20 sati

sve potrebne materijale za normalan razvoj djeteta. Dojenče koje dobro napreduje zadovoljno spava tri do četiri sata nakon obroka, kao i noću. Ima glatku kožu ružičaste boje, dobro razvijen Paniculus adiposus, dobar turgor i tonus muskulature, dosta mokri, stolice su mu zlatnožute boje, pa je onda dojenče dovoljno vagati jednom sedmično. Trajanje jednog podoja kod donesenog, zdravog eutrofičnog dojenčeta pri dobroj laktaciji majke traje 12-15 minuta. U prvih pet minuta dojenče posiše polovinu od dvije trećine obroka, a u drugih pet minuta veći dio ostatka. Međutim, potrebno je da se dojenče potiče nakon 10 minuta, jer je mlijeko tek pri kraju obroka najvrednije zbog obilnijeg nadolaženja masti. Osim toga, potpuno pražnjenje dojke najbolji je podražaj na novo lučenje mlijeka. Dojenje više od 20 minuta razvija loše navike kod dojenčeta, napreže majku i stvara ragade na bradavici dojke. S druge strane, dobro razvijeno dojenče koje zadovoljno pres-

Izloženost bisfenolu A (BPA) prije rođenja može utjecati na ponašanje djece u dobi od tri godine, pokazalo je novo istraživanje s Harvarda. BPA je prisutan u plastici od koje se proizvode neke boce i pakiranja hrane. Veća prisutnost BPA bila je povezana s proporcionalno povećanim izgledima za anksioznost i hiperaktivnost kod djevojčica.

Spec

Izvor vitamina i minerala

Prokule {tite i o~i
Prokule pripadaju porodici kupusa, a u njihovom karakterističnom okusu uživali su antički narodi. Ovo povrće je izvor vitamina C, A i K, folne kiseline, kalija, mangana i celuloze. Istraživanja su pokazala da prokule snažno štite od pojave svih oblika raka. Posebno su važne za podizanje imuniteta. Čiste organizam od štetnih sastojaka tako što ubrzava pražnjenje crijeva. Obiluju luteinom i zeaksantinom koji čuvaju oči. Osobe koje svakodnevno konzumiraju 300 grama prokula imaju 37 posto veću koncentraciju vitamina C u krvi, pokazala je nova austrijska studija.

36

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

ČEF= EIJEčA IAIAFE
Zanosna Alisa Miler (Alyssa Miller) ponovo je pozirala u novoj kolekciji donjeg rublja “Intimissimi”i pokazala svoje prelijepo tijelo. Manekenka se valja na krevetu po svilenim plahtama, a tamno, čipkasto donje rublje odlično ističe njen prirodni seksepil.

Alisa Miler u novoj kolekciji rublja “Intimissimi”

&

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

IDM >E
U Banjoj Luci 9. decembra

!% 
?AHJ 6O= +AJEIC

Muzaferija: Nastupi u Njemačkoj i Austriji

MUZIKA Novi album Gorana Bregovića u februaru

’Š=F==? = +EC=A’ = H=@L=A E LAIAA
Na CD-u i numere snimljene s grupama “Gipsy Kings” i “Gogol Bordello”
Goran Bregović sa svojim “Orkestrom za svadbe i sahrane” okončao je američku turneju, na kojoj je izveo i neke od numera koje će se naći na njegovom novom albumu. Radi se o pjesmama koje je Brega snimio s poznatim grupama “Gipsy Kings” i “Gogol Bordello” i, kako je kazao američkim medijima, one će se naći na novom CD-u koji planira objaviti u februaru naredne godine. Album će se zvati “Šampanjac za Cigane” i bit će svojevrstan nastavak njegovog materijala “Alkohol”. - Februarjeste termin kojismo planirali, ali može se desiti da album bude objavljen i ranije. Uglavnom, posao je okončan - rekao nam je Raka Marić, Bregin producent i prijatelj. Govoreći o novom albumu, Bregović je istaknuo da, iako se radi o muzici za radovanje i veselje, ona treba podstaknuti ljude da prihvate i cigansku kulturu, podjednako kao injihovu muziku. Po završetku velike američke turnje Bregović putuje za Rusiju, gdje će nekoliko koncerata održati u Sibiru. L. S. R. Iako se u kuloarima može čuti da je s Bregovićem na američkoj turneji bila i njegova najstarija kćerka, 16-godišnja Ema,

Hrvatski pjevač Tony Cetinski 9. decembra održat će koncert u banjalučkoj dvorani Borik. Ulaznice za ovaj koncert su od danas u prodaji, koštaju 15 KM, a mogu se

kupiti u Boriku, turističkoj agenciji “MG travel”, “Hard rock caffeu” i putem portala kupikartu.ba. Na dan koncerta ulaznice će koštati 20 KM. V. S.

Miler: Pokazala prelijepo tijelo 

KDLEć ’,EL=D==’ E EA KHA?E=
Nisam poslušao ni kako zvuče s novom pjevačicom, kaže Vanja
Nakon što su se u septembru razišli od pratećeg benda “Divanhana” Vanja Muhović se nije oglašavao u medijima. “Divanhana” s novom pjevačicom radi punom parom, a Vanja ne želi govoriti o svojim aktivnostima. - Imam nekih planova za daljnji rad, saradnje i snimanja, ali ne mogu govoriti dok ne bude potvrđeno. Trenutno imam neke manje nastupe - govori Vanja. Nedžad Mušović, gitarista benda, kazao nam je da je njihovo razilaženje bilo dio dogovora koji je nastao kada i njihova saradnja 2009. godine. - Jednostavno je svako nastavio svojim putem. I dalje ću njegovati tradicionalnu muziku, a što se njih tiče, nisam poslušao ni kako zvuče s novom pjevačicom niti znam da nešto novo rade. Ne mislim da smo sada konkurencija, jer mi to nisu ni Amira Medunjanin, ni Damir Imamović, ni drugi pjevači, pa zašto bi bili oni? Podržavam rad svih na sceni, pa tako i njihov. Hoćemo li imati veći uspjeh odvojeno nego kada smo bili zajedno, to će pokazati vrijeme - naglašava Muhović. Ad. K.

Nakon što se razišao s pratećim bendom 

ćAH= -= K šK>EEIK

koja se želi baviti šou-biznisom, Marić o tome nije želio govoriti. - O tome ne bih mogao ništa reći - dodao je Marić.
Cetinski: Ulaznice 15 KM

Armin Muzaferija snima pjesme za novi album koji bi se na tržištu u cijelom regionu trebao naći najkasnije u februaru. - Trenutno sam na slatkim mukama. Ne mogu se odlučiti koja će pjesma najaviti novi album. “Putujem” je napravila veliki uspjeh i naredna mora biti još bolja. Razmišljam o pjesmama Amila Loje i Damira Bečića. Sigurno ću za obje snimiti

)HE K=BAHE= IE= @L= IFJ=

Neodlučni pjevač

spot, ali ne znam koji će publika prvi vidjeti - kaže neodlučni Muzaferija. U decembru ima ugovorene nastupe u Njemačkoj i Austriji, a još nije siguran gdje će pjevati za Novu godinu. - Iskren da budem, volio bih nastupiti na nekom gradskom dočeku. Imam već nekoliko ponuda iz BiH, ali i Hrvatske - kaže Muzaferija. D. Z.

Finale programa “Jaeger Music Night” bit će održano u četvrtak, 1. decembra, u sarajevskom klubu “Cinemas”. Specijalni gost bit će izvrsni hrvatski rok bend “Majke”, koji vodi harizmatični Goran Bare. U finalnom takmičarskom duelu snage će odmjeriti bendovi “Polaroid Trip” iz Sarajeva i “Hetrem” iz Širokog Brijega. Ulaz na ovaj događaj je besplatan. I ove godine nagrada za pobjednike “Jaeger Music Nighta” je snimanje prvog albuma. D. Z.

’=A’ IFA?E=E CIJE
Bare: Nastupit će u “Cinemasu”

Finale “Jaeger Music Nighta”

Biber: Prvi na zavidnoj listi

*E>AH FIJ=LE LE HAH@
Džastin Biber (Justin Bieber) postavio je novi rekord na YouTubeu. Tokom proteklog vikenda pjevač je postao prva osoba s više od dvije milijarde klikova te tako srušio rekord koji je prije njega držala Lejdi Gaga (Lady). Ona je prošle godine bila prva osoba koja je imala milijardu klikova na tom servisu. Biber ipak još nije skinuo slavnu pjevačicu s trona što se popularnosti na Twitteru tiče. Gaga na toj društvenoj mreži ima 15 miliona sljedbenika, dok je mlađahni pjevač skupio njih 14 miliona. Biber Twitter redovno koristi za komuniciranje s fanovima, no još nije tim putem komentirao obaranje rekorda, već trenutno promovira svoj novi, božićni album “Under the Mistletoe”.

Dvije milijarde klikova na YouTubeu

Muhović: Nije bilo svađe

38

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
UNIVERZITET U SARAJEVU GRA\EVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

oglasi
OBAVJE[TENJE
Asistent \emil Fejzi}, dipl. in`. gra|. javno }e braniti magistarski rad pod naslovom „Erozioni procesi u umiruju}im bazenima pri evakuaciji voda sa slobodnim odskokom“. Odbrana magistarskog rada odr`at }e se u utorak, 6. decembra 2011. godine, sa po~etkom u 11 sati na Gra|evinskom fakultetu u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 30 u sali broj 8 (prizemlje). Magistarski rad se mo`e pregledati u prostorijama Biblioteke Gra|evinskog fakulteta, ul. Patriotske lige broj 30/I, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati. UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara BiH i drugim imenovanjima BiH („Slu`beni glasnik BiH“ broj 37/03), Odluke o privremenom preuzimanju prava osniva~a nad JP NIO „Slu`beni list Bosne i Hercegovine“ („Slu`beni glasnik BiH“, broj 26/04) i odluke o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JP NIO Slu`beni list BiH, broj: 01-50-10707/11 od 20. 10. 2011. godine, ministar pravde Bosne i Hercegovine, raspisuje:

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JP NIO SLU@BENI LIST BiH I - Upra`njene pozicije Upravni odbor JP NIO Slu`beni list BiH, u skladu sa Statutom („Slu`beni list RBiH“ broj 2/96, „Slu`beni glasnik BiH“ broj 35/04 i 15/11), sastoji se od predsjednika i ~etiri ~lana. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje i razrje{ava Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i to tri ~lana iz reda vanjskih institucija i dva ~lana iz reda uposlenika JP NIO Slu`beni list BiH. II - Nadle`nost Upravnog odbora Nadle`nosti Upravnog odbora su: utvr|uje razvojnu i poslovnu politiku; donosi odluke o usvajanju planova i razvoja poslovanja i daje saglasnost na ugovore o poslovnoj saradnji koji se upisuju u sudski registar; odlu~uje o statusnim promjenama; odlu~uje o osnivanju drugih preduze}a i imenuje upravni odbor tih preduze}a uz saglasnost Vije}a ministara BiH; odlu~uje o smanjenju i pove}anju osniva~kog kapitala; odlu~uje o raspodjeli dobiti; donosi investicione odluke preko iznosa od 10.000 KM; odlu~uje o kupovini dionica, odnosno udjela drugih preduze}a; usvaja izvje{taj o poslovanju preduze}a, godi{nji i polugodi{nji obra~un; donosi Statut i akt o unutra{njoj organizaciji; imenuje i razrje{ava direktora JP NIO Slu`beni list BiH uz saglasnost Vije}a ministara i utvr|uje pla}u direktora; utvr|uje pretplatne cijene slu`benih glasila i tarifu za ogla{avanje u slu`benim glasilima, donosi odluke, zaklju~ke, uputstva i daje preporuke i zauzima stavove i o drugim pitanjima iz svog djelokruga rada. III - Mandat Mandat ~lanova Upravnog odbora traje ~etiri godine i mo`e se obnoviti samo jedan uzastopni mandat. IV - Op}i uslovi Kandidat treba da ispunjava slijede}e op}e uslove: da je dr`avljanin BiH; da je stariji od 18 godina; da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora u trajanju od tri i vi{e godina i da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu sa krivi~nim zakonima u BiH; da nije obuhva}en odredbama ~lana IX stav 1 Ustava Bosne i Hercegovine; da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa.

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-11-000 275 U Gora`du, dana: 01. 11. 2011. godine Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Gora`du najavljuje

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 275, po zahtjevu Ma{ala Mehmeda, sin Ahmeda u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 424/07 K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 777/1 zv. Had`i}ko polje, ku}a i zgrada 179 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 424/07 K.O. Gora`de II je Ma{ala Mehmed, sin Ahmeda sa 1/18 dijela, Ma{ala

Midhat, sin Ahmeda sa 1/18 dijela, Hod`i} ro|. Ma{ala Hidajeta, k}i Ahmeda sa 1/18 dijela, Ma{ala Ermina, k}i Arifa sa 1/18, Ma{ala D`enan, sin Arifa sa 1/18 dijela i Ma{ala Almir, sin Muhameda sa 1/6 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 101241 09 I Sarajevo, 20. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Papovi} Mujan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, Obala Kulina Bana br. 9a, protiv izvr{enika KRASNI]I SAMI iz Sarajeva, Petra Tije{i}a br. 11., radi izvr{enja, v.s. 1.330,15 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o izvr{enom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O DOPUNI PREDMETA I SREDSTVA IZVR[ENJA
doneseno dana 24. 05. 2011. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 21. 03. 2011. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.330,15 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 22. 01. 2009. godine pa do isplate, te tro{kova protesta u iznosu od 8,00 KM, kao i tro{kova izvr{nog postupka. Istim rje{enjem je odre|eno da se dopunjuje rje{enje o izvr{enju ovog suda u dijelu koji se odnosi na dozvoljeni predmet i sredstvo izvr{enja, te se pored dozvoljenog predmeta i sredstva izvr{enja odre|uje izvr{enje: pljenidbom putni~kog motornog vozila marke VOLKSWAGEN, 1995, tip 1HXO, registarskih oznaka 668-J-489, broj {asije WWWZZZ1HZSB066419-M1, te namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom istog.

U ostalom dijelu rje{enje o izvr{enju ovog suda broj gornji od 08. 07. 2009. godine ostaje neizmijenjeno. SUDIJA Ajla Papovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o dopuni predmeta i sredstva izvr{enja mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o dopuni predmeta i sredstva izvr{enja smatra se izvr{enim protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja.

V - Posebni uslovi Pored op}ih uvjeta kandidati za ~lana Upravnog odbora iz reda vanjskih institucija treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: visoka stru~na sprema (VII stupanj obrazovanja) pet godina radnog iskustva na poslovima rukovo|enja posjedovanje sposobnosti rukovo|enja ljudskim i materijalnim resursima poznavanje tehnologije rada u oblasti izdava{tva da nije na du`nosti u politi~koj stranci

BOSNA I HDRCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 151779 10 P Sarajevo, 20. 09. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3., 4., i 5. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine Federacije BiH“ broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Altijana [eta, u pravnoj stvari tu`itelja OP]INA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki br. 4, zastupana po Op}inskom pravobranila{tvu, protiv tu`enog SELIMOVI] FARUK iz Sarajeva, ul. O~aktanum br. 18, radi duga, objavljuje

Pored op}ih uvjeta kandidat za ~lana Upravnog odbora iz reda zaposlenika JP NIO Slu`beni list BiH treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete: - visoka stru~na sprema (VII stupanja obrazovanja) - pet godina radnog iskustva u JP NIO Slu`beni list BiH. - da nije na du`nosti u politi~koj stranci VI - Potrebni dokumenti Uz prijavu kandidat je du`an dostaviti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju i to: biografija sa adresom i kontakt telefonom; diploma o zavr{enom VII stepenu obrazovanja; potvrda o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima (potvrda o radnom iskustvu u JP NIO Slu`beni list BiH; li~nu kartu izdatu od nadle`nog organa; uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od {est mjeseci; uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak ne starije od tri mjeseca; uvjerenje o neka`njavanju, ne starije od tri mjeseca; izjava kandidata, ovjerena od nadle`nog organa, da nije obuhva}en odredbama ~lana IX stav 1 Ustava Bosne i Hercegovine; izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa. izjava da nije na du`nosti u politi~koj stranci ovjerena kod nadle`nog organa.

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR
Tu`itelj je dana 29. 06. 2010. godine podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga. U tu`bi se navodi da na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija broj 10/1-07-321 od 14. 05. 1997. godine, tu`eni koristi poslovni prostor u Sarajevu u ul. Kova~i br. 55, povr{ine 14 m2. Tu`eni zakupac je du`an za kori{tenje poslovnog prostora iz prethodnog stava pla}ati mjese~nu zakupninu koja se uskla|uje sa odredbom nadle`nog organa zakupodavca najkasnije do 05. u mjesecu, a {to je konstatovano u ~lanu 3. citiranog Ugovora. Tu`eni nije izvr{avao svoju obavezu pla}anja zakupnine, pa je op}ina Stari grad Sarajevo, kao nosilac prava raspolaganja po predmetnom poslovnom prostoru podnijela Op}inskom sudu u Sarajevu dana 10. 10. 2005. godine tu`bu radi duga, protiv imenovanog zakupca za period od 25. 10. 2000. godine do 01. 10. 2005. godine u iznosu od 3.754,00 KM. Sud je nakon provedenog postupka donio presudu broj P-3576/05 od 21. 04. 2006. godine, koja presuda je postala pravomo}na sa danom 21. 04. 2006. godine. Kako je tu`eni od tog perioda, pa sve do 17. 07. 2010. godine, kada je vratio poslovni prostor davaocu prostora na kori{tenje, pau{alno samo u nekoliko navrata uplatio neznatne iznose za kori{tenje predmetnog poslovnog prostora, to je dug tako na dan vra}anja istog porastao na iznos od 8.790,74 KM. Shodno prednjem tu`eni duguje na ime dospjele, a neispla}ene zakupnine ukupno 5.036,74 KM zaklju~no sa majem 2010. godine. Kako dakle tu`eni nije izmirivao obavezu preuzetu po Ugovoru, to mu je upu}ena opomena pred tu`bu, nakon ~ega je uslijedio jednostrani raskid uz upozorenje zakonskih posljedica kada je zakupac vratio predmetni prostor. Tu`itelj je predlo`io da se obavezuje tu`eni Selimovi} Faruk iz Sarajeva, ul. O~aktanum broj 18, da uplati tu`itelju op}ini Stari grad Sarajevo na ime glavnog duga iz osnova nepla}ene zakupnine za poslovni prostor u ul. Kova~i br. 55 u Sarajevu za period od 01. 10. 2005. godine, pa do 17. 05. 2010. godine iznos od 5.036,74 KM, sa pripadaju}om zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, po~ev od dana podno{enja tu`be, do isplate i naknadi tro{kove postupka sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Shodno iznesenom sadr`aju tu`be tu`eni se poziva da u smislu ~lana 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku u roku od 30 dana od prijema tu`be, dostavi sudu pismeni Odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koje navode podnesci, (~lan 334 ZPP-a). Ako tu`eni ospori tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Tu`eni dostavlja Odgovor na tu`bu u dva primjerka pozivom na broj 65 0 P 151779 10 P. SUDIJA Altijana [eta

VII - Ostale napomene Svi kandidati s liste s u`im izborom bit }e pozvani na intervju od strane komisije za izbor. Prije intervjua svaki kandidat du`an je komisiji dostaviti podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti obrazacizjavu u kojoj }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. VIII - Podno{enje prijave Javni oglas se objavljuje u „Slu`benom glasniku BiH“, „Slu`benom glasnilu Br~ko Distrikta“ i u dnevnim novinama „Nezavisne novine“, „Dnevni list“ i „Dnevni avaz“. Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana zadnje objave u dnevnim novinama, odnosno „Slu`benom glasniku BiH“ ili „Slu`benom glasilu Br~ko Distrikta“ Prijave s tra`enim dokumentima dostavljaju se preporu~enom po{iljkom na adresu: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, 71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1, s naznakom „Javni oglas za ~lana Upravnog odbora JP NIO Slu`beni list BiH“. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

ILA=@=H

Dnevni avaz, srijeda,, 2. novembar/studeni 2011.

!'

Tačno Netačno
Instrumenti četiri hiljade godina? 1Sumeru prijeslični liri postojali su u Navijanje sve više u svijetu postaje 2sportska disciplina? Kukabura ili šumskog vodomara? 3lasta je vrstavelika australska morska 1. TAČNO

1 HEžA E@LEE FHJAE E IA ==E K HLE
Albumin je izdvojen iz GMO riže, a u medicini služi za liječenje opekotina i bolesti jetre
Naučnici jednog kineskog univerziteta objavili su da su iz genetski modificirane riže uspjeliizdvojiti albumin,humaniprotein krvi koji u medicini služi za liječenje opekotina i bolesti jetre. To otkriće moglo bi otvoriti put proizvodnji humanog sinitetskog albumina, naveli su stručnjaci u istraživanju koje je objavljeno u američkom časopisu “Proceedings of Tthe National Academy of Sciences”. Svake godine diljem svijeta postoji potreba za 500 tona humanog albumina. Kina je bila suočena s teškim nestašicama posljednjih godina. Do sada se albumin izdvajao isključivo iz donirane krvi. Naučnici su najprije genetski pripremili zrna riže kako bi ona proizvela povišene količine albumina, a zatim su uspjeli izdvojiti protein iz ostatka zrna. Tokom testiranja poslužili su se tako izdvojenim albuminom u liječenju štakora oboljelih od ciroze jetre. Humani albumin često se koristi za liječenje ljudi od te bolesti i protiv opekotina. Kada je ta bjelančevina izdvojena izriže, ona je fizičkii hemijski jednaka humanom albuminu, tvrde autori istraživanja. Naučnici garantiraju da velika proizvodnja albumina iz riže može zadovoljiti sve veću svjetsku potražnju humanog albumina, koji se koristi i za vakcine.
Protein se koristi i za proizvodnju vakcina

MEDICINA Korak naprijed kineskih naučnika

Stari Sumerani svirali su liru
Instrumenti slični liri postojali su u Sumeru prije četiri hiljade godina. U antičkoj Grčkoj postojale su dvije vrste lire: kitara i lira. Lira je imala okrugao oblik i vijugav zadnji dio, obično od oklopa kornjače ili kože. Bila je amaterski instrument; profesionalci su svirali složeniju liru - kitaru. U antičkoj Grčkoj lira je bila Apolonov atribut i simbolizirala je mudrost i umjerenost. Lira kao žičani muzički instrument sastoji se od rezonantnog tijela s dva kraka i poprečne spojnice za koju su pričvršćene strune koje se protežu od rezonatora.

2. TAČNO

Stručnjaci razvijaju kapsulu koja, kadse proguta,pretvara znoj u parfemsku vodicu. Djeluje s prirodnim procesima metabolizma, otpuštajući mirisne molekule kroz površinu kože dok se znojimo. Jednostavnije rečeno, vaš će znoj mirisati, a ne Otpušta mirisne molekule zaudarati. S obzirom na to da smo svi genetički jedinstveni, neki se znoje više, drugi manje, nečiji se znoj gotovo i ne osjeti, ovaj će parfemirani znoj ovisiti samo o vama.

6=>AJ= 6HELE = >E I= HAFEJ=I>K@AL FHAJL=H= K EHEI
Sedam do osam sati za dobar san jednako je važno kao i kvalitet spavanja, pa je najbolje da je spavaća soba utočište za odmor. Osim bijelom, spavaću sobu možete obojiti i svijetlim nijansama plave, ljubičasPomoći će i istezanje te i zelene boje. Prije nego što legnete, jastuk stavite ispod listova nogu bez obzira na to spavate li na leđima ili trbuhu. Tako ćete pojačati cirkulaciju, ali i opustiti donje mišiće leđa te lakše zaspati. Također, jutarnje istezanje ne samo da će razgibati nego i ubrzati buđenje te potaknuti cirkulaciju.

I to je moguće

Stručnjaci savjetuju

Kulinarski kutak

Navijanje postaje sportska disciplina
Navijanje kao posebna disciplina definira se kao sport u kojem se koriste elementi plesa, navijanja i skokova koji traju od jedne do tri minute. Navijačice ili “cheerleadersice” (na slici) pri tome privlače pažnju na mnogim sportskim događajima. Ova zanimljiva disciplina potječe iz SAD, kao sport nije svugdje priznata, a kao njen službeni rođendan uzima se današnji dan, 2. novembar 1898. godine, kada je Džon Kembel (Johnny Campbell) na Sveučilištu Minesota poveo navijanje za nogometnu ekipu. Zanimanje za ovaj sport raste u svjetskim razmjerama od 1997. godine, kada su započela emitiranja navijačkih natjecanja i pojavili se mnogi filmovi o toj temi. Procjenjuje se da se ovim sportom danas bavi oko 100 hiljada ljudi iz cijelog svijeta.

Potrebno je: 2 kg bundeve, 2 l sojinog mlijeka, 1-2 korice narandže, korica limuna, 300 g smeđeg šećera, pola kašičice đumbira, tri kesice vanilija šećera, pola litra slatkog vrhnja, kore za krempitu, gustin. Način pripreme: 1. Bundevu nasjeckati na kockice i kuhati šest minuta, procijediti i izmiksati. Zagrijati sojino mlijeko, dodati koricu narandže i limuna, đumbir, šećer, vanilin šećer i pire od bundeve. Kada prokuha, kuhati jošosam minuta. 2. Umutiti pet do šest kašika gustina, istresti u kremu i skuhati gustu kremu. 3.Kadase kremaohladi, umutitičvrstoslatko vrhnje, sjediniti s kremom, izmiješati, istresti po kori, pokriti drugom korom i ostaviti da se ohladi u frižideru.

TRAGANJE ZA ^IM

KRA]E SPREMI[TE SCENSKO TE^NOG DJELO GORIVA

ERBIJ

CRTATI

FRANCUSKI FUDBALER TIJERI JEDNO]ELIJSKA PRA@IVOTINJA KOJE SLI^I

MAMILO, MEKA

ODABRANI SLOJ LJUDI

VOZILA NA DVA TO^KA

MEDITERANSKA BILJKA, AKANT

IME MUZI^ARA NA SLICI

3. TAČNO

LOVA^KI PAS (mn.) MALA SARMA MOJSIJEVO PETOKNJI@JE

Pjevanje kukabure slično smijehu
Kukabura ili velika australska morska lasta vrsta je šumskog vodomara koja se nalazi na istoku Australije (Dacelo gigas, podvrsta Daceloninae). Njeno pjevanje, koje podsjeća na histerični smijeh, može se čuti rano ujutro ili poslije zalaska sunca. To je sivo-smeđa ptica stanovnik drveća. Dugačka je oko 43 centimetra, s kljunom dužine od osam do 10 centimetara. U svom prirodnom staništu ona se hrani beskičmenjacima i malim kičmenjacima, uključujući i otrovne zmije. U zapadnoj Australiji i na Novom Zelandu poznata je po tome što napada piliće i patke.

@ENSKO IME

BODLJA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA JELENA, VOLT, OP, SUSTANAR, KIST, KOLJENA, AST, NARAMAK, SKORO, OTOCI, TOMA[EVI], J, APELATI, IZA 2693

GLASATI SE POPUT SVINJE ATLETI^ARKA MARLEN BROM PREZIME MUZI^ARA NA SLICI MUZI^KA MJERA [AHIST LASKER

PJESNIK UJEVI] ZEMLJI[TA

[AHIST KARPOV

IME MUZI^ARA RIDA NEUTRON

ZAGREB. ROK GRUPA

PJEVA^ICA MORISET

40

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR

oglasi
IZNOS NAKNADE: - naknada za dodijeljeno zemlji{te: 45.800,00 KM (40,00 KM/m2); - naknade za prirodne pogodnosti: 118.560,00 KM (32,50 KM/m2); - naknada za ure|enje zemlji{ta: cca 118.560 KM. II Naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te i naknada za prirodne pogodnosti, obra~unava se i pla}a kroz rje{enje o dodjeli zemlji{ta. Kona~an iznos naknade za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta i naknade za pogodnost, utvrdit }e se u postupku izdavanja urbanisti~ke saglasnosti i odobrenja za gra|enje. III a) Pravo u~e{}a na javnom konkursu imaju fizi~ka i pravna lica koja nemaju neizmirene dospjele obaveze prema Op}ini Bugojno, po osnovu naknade za ranije dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te, naknade za pogodnost lokacije (rentu) ili drugu vrstu propisanih naknada, odnosno nemaju neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa. Pravo u~e{}a na javnom konkursu, pod uslovom iz prethodnog stava, imaju i dva ili vi{e fizi~kih, odnosno pravnih lica po osnovu ugovora o zajedni~koj gradnji, ~iji su potpisi ugovara~a ovjereni kod nadle`nog organa za ovjeru potpisa. b) Prednost za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta ima u~esnik konkursa koji ponudi najve}u naknadu u odnosu na po~etnu naknadu na ime dodijeljenog zemlji{ta. Ne}e se prihvatiti prijava u~esnika konkursa koji naknadu za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te ponudi u visini po~etne naknade. c) U~esnik konkursa koji bude izabran, du`an je: - Da u roku od 1 godine od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta, podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za gra|enje, odnosno da u roku od 1 godine, od dana izdavanja odobrenja za gradnju, izvede prete`an dio radova na gra|evini, tj. izgradi prvu nadzemnu stropnu konstrukciju. U protivnom }e izgubiti pravo kori{tenja zemlji{ta radi gradnje. - Da uplati naknadu za tro{kove ure|enja gra|evinskog zemlji{ta, ~ija }e visina biti utvr|ena rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti. IV Prijava na konkurs sadr`i ime i prezime, odnosno naziv firme, adresu i kontakt telefon u~esnika konkursa. Uz prijavu na konkurs, u~esnik konkursa je du`an da prilo`i: 1. ponudu o visini naknade za dodijeljeno neizgra|eno gra|evinsko zemlji{te koje je predmet konkursa; 2. dokaz uplati kaucije (depozita) u visini od 3% naknade za zemlji{te licitirane lokacije, koja za gra|evinsku parcelu broj 1. iznosi 4.723,50 KM, za gra|evinsku parcelu broj 2. iznosi 972,75 KM, za gra|evinsku parcelu broj 3. iznosi 1.719,15 KM, za gra|evinsku parcelu br. 4. iznosi 2.658,60 KM za gra|evinsku parcelu br. 5. iznosi 4.930,80 KM upla}ene na ra~un Op}inskog vije}a Bugojno, broj: 1011300000770832, vrsta prihoda 722431. Ovaj iznos }e se vratiti u~esnicima koji ne budu izabrani, a ura~unati u naknadu u~esniku koji bude izabran; 3. dokaz da nema neizmirenih dospjelih obaveza prema Op}ini Bugojno, po osnovu naknade za ranije dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te, naknade za pogodnost lokacije (rente) ili drugih vrsta propisanih naknada, po ovom osnovu (potvrda Slu`be za urbanizam, gra|enje, geodetsko-katastarske i imovinsko pravne poslove); 4. dokaz da nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa (potvrda Porezne uprave, odnosno Fonda Penzijskog i invalidskog osiguranja); 5. ugovor o zajedni~koj gradnji, ~iji su potpisi ugovara~a ovjereni kod nadle`nog organa za ovjeru potpisa (za u~esnike iz ta~ke III a., stav 2. javnog konkursa); Prijave na konkurs u zatvorenoj koverti dostavljaju se po{tom ili li~no na pisarnici Op}ine Bugojno, 307. motorizovane brigade, sa naznakom: „Op}ina Bugojno, Komisija za provo|enje javnog konkursa za dodjelu zemlji{ta za izgradnju, uz obaveznu naznaku broja gra|evnske parcele - NE OTVARAJ“. Na pole|ini koverte obavezno nazna~iti ime i prezime, odnosno naziv firme, adresu i kontakt telefon. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. V Javno otvaranje prijava na konkurs obavit }e se dana 22. 11. 2011. godine (utorak), na V-om spratu zgrade Op}ine Bugojno, u 12,00 sati, u prisustvu zainteresovanih u~esnika konkursa i predstavnika sredstava informisanja. O rezultatima konkursa, svi u~esnici konkursa }e biti obavije{teni na na~in i u rokovima utvr|enim odredbom ~lana 48. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije BiH i Odlukom o gra|evinskom zemlji{tu Op}ine Bugojno. Ukoliko u~esnik konkursa koji ostvari pravo na dodjelu zemlji{ta, ne plati naknadu za dodijeljeno zemlji{te u roku i na na~in utvr|en rje{enjem o dodjeli zemlji{ta, odnosno ne plati naknadu za tro{kove ure|enja zemlji{ta, u roku i na na~in utvr|en rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti, odustane od izgradnje na dodijeljenom zemlji{tu ili mu se rje{enjem nadle`ne slu`be utvrdi gubitak prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja, zemlji{te }e se dodijeliti na kori{tenje radi gra|enja narednom u~esniku konkursa prema utvr|enom redu prvenstva, a upla}eni depozit se ne}e vratiti. Op}ina Bugojno ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku po ovom konkursu, te zadr`ava pravo da ovaj konkurs poni{ti i ne snosi nikakvu odgovornost prema u~esnicima konkursa.
BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL AGROMEDITERRANEAN INSTITUTE OF MOSTAR

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA BUGOJNO - NA^ELNIK OP]INE Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu (Slu`bene novine FBiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), ~lana 8. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Slu`beni glasnik Op}ine Bugojno“, broj: 3/4 i 3/05), op}inski na~elnik, putem Slu`be za urbanizam, gra|enje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Bugojno, raspisuje

Broj: 01-34- 2- 465-19/11 Datum , 28.10. 2011. Na osnovu èlana 20. i èlana 23. Zakona o namještenicima u u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 49/05) i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar,br :01-02-106-2/08. od 30.07. 2008 odine, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu I Raspisuje se javni konkurs za dodjelu na kori{tenje neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini, radi izgradnje u skladu sa regulacionim planom, odnosno situacionim rje{enjem koje je sastavni dio projektne dokumentacije i to: 1. GRA\EVINSKA PARCELA br. 1. locirana u naselju „Nugle“, ozna~ena kao k.~. br. 1314/10, k.~. 1836/12 i k.~. 1836/13 iz p.l. 1071 k.o. Bugojno, odnosno k.~. 35/4 iz z.k. 2200, k.~. 692/4 iz z.k. ul. 1591 i k.~. 692/5 iz z.k.ul. 2322 k.o. Bugojno. - Povr{ina parcele: 1719 m2; - Namjena objekta: sportsko-rekreacioni; - Spratnost objekta: P+M; - Gabarit objekta: cca. 43,50 m x 32 m; - Neto korisna povr{ina objekta: cca 2200 m2; - Zona objekta: druga (II). IZNOS NAKNADE: - naknada za dodijeljeno zemlji{te: 85.950,00 KM (50,00 KM/m2) - naknadu za prirodne pogodnosti: 71.500,00 KM (32,50 KM/m2) - naknada za ure|enje zemlji{ta: 44.687,50 KM 2. GRA\EVINSKA PARCELA br. 2. locirana u naselju „Nugle“, ozna~ena kao k.~. 23/17 i k.~. 23/2 iz z.k. ul. 1591, odnosno k.~. 1322/4 i k.~. 1322/5 iz p.l. 1071 k.o. Bugojno. - Povr{ina parcele: 343 m2, - Namjena objekta: stambeni - Spratnost: P+2; - Gabarit objekta; 14,00 x 14,00 m; - Neto korisna povr{ina: cca 470,00 m2; - Zona: II (druga) IZNOS NAKNADE: - naknada za dodijeljeno zemlji{te: 17.150,00 KM (50,00 KM/m2) - naknada za prirodne pogodnosti: 15.275,00 KM (32,50 KM/m2) - naknada za ure|enje zemlji{ta: cca 15.275,00 KM 3. GRA\EVINSKA PARCELA br. 3. locirana u naselju „Vrbas“, ozna~ena kao k.~. 660/15 iz z.k. ul. 1293 k.o. Bugojno, odnosno k.~. 1230/21 iz p.l. 1071 k.o. Bugojno. - Povr{ina parcele: 482 m2; - Namjena objekta: stambeni; - Spratnost: P+2 i P+3 (razli~ita spratnost pojedinih dijelova zgrade); - Gabarit objekta: 16,00 x 23,00 m2; - Neto korisna povr{ina: cca 1.170,00 m2; - Zona: II (druga) IZNOS NAKNADE: - naknada za dodijeljeno zemlji{te: 19.280,00 KM (40,00 KM/m2); - naknada za prirodne pogodnosti: 38.025,00 KM (32,50 KM/m2); - naknada za ure|enje zemlji{ta: 38.025,00 KM 4. GRA\EVINSKA PARCELA br. 4. locirana u naselju „Vrbas“, ozna~ena kao k.~. 660/3 iz z.k.ul. 1293 k.o. Bugojno, odnosno k.~. 1230/11 iz p.l. 1071 k.o. Bugojno. - Povr{ina parcele: 558 m2; - namjena objekta: stambeni; - Spratnost: P-4; - Gabarit objekta: 15,00 x 34,00 m; - Neto korisna povr{ina: cca 2.040,00 m2; - Zona II (druga) IZNOS NAKNADE: - naknada za dodijeljeno zemlji{te: 22.320,00 KM (40,00 KM/m2) - naknada za prirodne pogodnosti: 66.300,00 KM (32,50 KM/m2) - naknada za ure|enje zemlji{ta: 66.300,00 KM 5. GRA\EVINSKA PARCELA br. 5. locirana u naselju „Vrbas“, ozna~ena kao k.~. 660/14 iz z.k.ul. 1293 k.o. Bugojno, odnosno k.~. 1230/12 i k.~. 1231/14 iz p.l. 1071 k.o. Bugojno. - Povr{ina parcele: 1145 m2; - Namjena objekta: stambeni - Spratnost: P+4; - Gabarit objekta: 36,00 x 16,00 m + 21,00 x 16,00 m; - Neto korisna povr{ina: cca 3.648,00 m2.

JAVNI NATJEÈAJ
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar Viši referent – laborant – 1 izvršilac Opis poslova - obavlja pripremanje uzoraka materijala za ispitivanja namirnica; - obavlja sve pomoæno – tehnièke poslove u laboratoriji; - pravi sve vrste standardnih i ostalih otopina prema uputama šefa Odsjeka i drugih struènih djelatnika; - sudjeluje u jednostavnijim fazama kemijskih ispitivanja: - vodi potrebnu dokumentaciju u domenu poslova koje obavlja; - pravilno koristi i održava opremu kojom se služi u toku rada: - radi na održavanju druge opreme u laboratoriji; - obavlja kalibriranje mjernih instrumenata; - pranje kemijskog posuða; - radi i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; Uvjeti: Pored opæih uvjeta predviðenih u èlanu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH državljanstvo BiH, punoljetstvo, opæa zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaæen èlanom IX. 1. Ustava BiH ), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeæe posebne uvjete, i to: SSS - srednja kemijska škola ili druga srednja škola kemijskog smjera, najmanje deset (10) mjeseci radnog staža, struèni upravni ispit i poznavanje rada na raèunaru . Vrsta djelatnosti: Naziv grupe poslova Stupanj složenosti Status izvršitelja Pozicija radnog mjesta Broj izvršitelja dopunski poslovi osnovne djelatnosti struèno operativni djelomièno složeni namještenik viši referent 1 (jedan)

Uz prijavu na Javni natjeèaj kandidati su dužni priložiti slijedeæe dokumente: - da je državljanin Bosne i Hercegovine - uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 3 mjeseca) - izvod iz matiène knjige roðenih - da ima opæu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. - da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivièni postupak ( ne starije od (3)tri mjeseca - potvrda o radnom stažu u struci nakon završene škole . - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog natjeèaja nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini; - ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaæen odredbom èlanka IX. Toèka 1. ustava Bosne - uvjerenje o položenom struènom ispitu - dokaz o poznavanju rada na raèunaru. Dokumenti uz prijavu mogu se priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Napomena: Radni odnos se zasniva na neodreðeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. Sa svim prijavljenim kandidatima biti æe obavljen intervju. Izabran kandidat æe bitI dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti , a prije preuzimanja dužnosti namještenika. Sve tražene dokumente sa kratkom biografijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog natjeèaja u dnevnim listovima ( raèunajuæi posljednji dan objave) putem pošte preporuèeno na adresu

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR ul. Biskupa Èule broj: 10. 88000 Mostar sa naznakom - za Javni natjeèaj Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje.

Direktor: Prof. dr. sc. Marko Ivankoviæ

Biskupa Èule 10, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina Tel: ++ 387 33 50 50 , Fax ++ 387 36 33 50 51, E-mail: agro.in.mo@tel.net.ba

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

41

Sarajevo, 02.11.2011.godine Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
Za prijem u radni odnos 1. U SEKTORU BHT1 – U INFORMATIVNO TEHNI^KOM CENTRU BANJALUKA

1). PRODUCENT/UREDNIK I – 1(jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme. 2). NOVINAR - 1(jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme. 2. U UPRAVI/DIREKCIJI GENERALNOG DIREKTORA BHRT-FINANSIJSKI POSLOVI 1). EKONOMISTA – 1(jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme.

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l.10. Zakona o radu u institucijama BiH, (dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, zdravstvena sposobnost, da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1.Ustava Bosne i Hercegovine, da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu s krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove:

Za poziciju 1. 1) - VSS- fakultet dru{tvenog smjera, - 3 (tri) godine radnog iskustva, - poznavanje TV tehnologije, - sposobnost za samostalno pripremanje i ure|ivanje TV emisija visokog profesionalnog kvaliteta, - kreativnost, sposobnost za timski rad, - odli~no poznavanje rada na ra~unaru i znanje engleskog jezika,

Za poziciju 1. 2) - VSS- fakultet dru{tvenog smjera, - poznavanje TV tehnologije, - kreativnost, komunikativnost, sposobnost rada u timu, - znanje jednog stranog jezika, - poznavanje rada na ra~unaru,

Za poziciju 2. 1) - VSS VII stepen stru~ne spreme – zavr{en Ekonomski fakultet, - 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki unutar javnih preduze}a, - poznavanje rada na ra~unaru (programi Word, Excel), - poznavanje engleskog jezika, - dobro poznavanje zakonskih regulativa u oblasti poslovanja posebno Zakona o javnim nabavkama, - izuzetna sposobnost komunikacije u pismenoj i usmenoj formi, - sposobnosti za timski rad, - prednost imaju kandidati do 30 godina starosti Potrebna dokumentacija: Uz prijavu kandidati treba da dostave sljede}e dokumente (original ili ovjerene kopije): - kra}u biografiju, sa adresom i kontakt telefonom, - uvjerenje o dr`avljanstvu ( ne starije od 6({est) mjeseci), - prijavu prebivali{ta, - dokaz o stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja VSS, (za poziciju 1.1) i za poziciju 2.1)). - dokaz o znanju stranog jezika, - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 (tri) mjeseca), - ovjerena izjava u vezi ~lana IX ta~ka 1. Ustava Bosne i Hercegovine Napomena: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prilikom zaklju~enja Ugovora o radu. Dostavljanje prijava: Javni oglas }e biti objavljen u dnevnim listovima:»Avaz», «Dnevni list», «Nezavisne novine» i WEB site BHRT. Rok za podno{enje prijava je 16.11.2011.godine. Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom, u zatvorenoj koverti, sa naznakom“Prijava na oglas“, uz obavezno navo|enje pozicije na koju se konkuri{e, na adresu: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE Slu`ba za ljudske resurse Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12 SARAJEVO

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

Izbor kandidata izvr{it }e se na osnovu intervjua za poziciju 1.1.), na osnovu intervjua fono i vizuelnog testa za poziciju 1. 2), i na osnovu intervjua i stru~nog testa za poziciju 2.1).

Kandidati }e biti pismeno obavije{teni o ishodu Javnog oglasa.

42 Srijeda 2. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 48

0211dogl1

Automobili Prodaja 
Alfa romeo 145 crvena boja, kraj 96. godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom, ekstra stanje, žena vozač. Tel. 061 204 988 Alfa Romeo 147 1.6, 2001. god., full oprema, 8.900 KM. Tel. 061 143 036 Audi 3, 97., reg do maja, 140.000 km, povoljno. Tel. 061 906 964 Audi A3 2.0 FSI, benzin+plin, 2004. god., najnovija verzija plina, extra stanje, moguća zamjena, 16.800 KM. Tel. 061 161 355 Audi A3 2000. god., 1.9 tdi, generalno sređen u Inter autu, posjeduje ful opremu, cijena 10.500. Tel. 061 743 757 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891 Audi A4 B5, 2001. god., ful oprema, S paket. Tel. 061 166 701 Audi A4, TDI, 1997. god., urađen veliki servis, cijena po dogovoru. Tel. 061 211 424 Bora, 1.9TDi, Di crveno, 2001. god., metalik sivi, klima, CD, tempomat, zeder, daljinsko 2 ključa, board comp, 4x el. stakla, euro kuka, registrovana do 6/2012., 10.700 KM. Tel. 061 943 993 Citroen xara 2001. god., 1.4 benzin, 5 vrata, met plavi, reg, klima, 6.300 KM. Tel. 061 145 690 Citroen xara Picaso, 1,6 benzin, god. proizvodnje 2009., prešla 16.000 km, full oprema, reg. do avgust 2012. Cijena 20.000 KM. Tel. 061 102 699 Džeta god. 86., registracija do 25.3. 2012 u dobrom stanju cijena 2.000 KM. Tel. 061 309 272 Ford k 1999. g., u dobrom stanju, registrovan do sep 2012., cijena 4.500 KM fiksna. Tel. 062 193 207 Golf 1 benzin 1.1, registrovan još 7 mjeseci, zimske gume, dosta solidan, 700 KM. Tel. 062 499 966 Golf 1, urađen motor, ofarban, registrovan, cijena 1.600 KM. Tel. 061 201 096 Golf 2, benzinac 1.800 kubika u odličnom stanju, proizveden 1990. godine. Tel. 061 558 818 Golf 4 karavan, 1.9 tdi, 66 kw, metalik siva boja, sve plaćeno do registracije sa dosta opreme u extra stanju, cijena 9.700 KM. Tel. 062 113 911 Golf 4, 1.6 benzin 1999. g., crna boja, registrovan klima alu felge 7.800. Tel. 062 205 337 Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin, servo, klima.Tel. 061 259 784 Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin, servo, klima.Tel. 061 259 784 Golf 4, TDI (di crveno) 2000. god., plavi met, 5 vrata, 6 brzina, klima, esp, allu felge 16, 2 ključa + kod ključ, kobra alarm, tek uvezen, sve plaćeno, 9.500 KM. Tel. 061 140 074 Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima, tek reg., cijena po dog., moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078 Golf II, 1984. god., povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 811 135 Kadet kar. 88., registrovan 5. 2012. Tel. 061 571 842. Kadet suza 1.6 istekla registracija ispravan proz. 1986. god. cijena 700 KM. Tel. 061 566 470 Maple C31, crveni, metalik, prva registracija 2008., hitno, ispod realne cijene, klima, 3.500 KM. Tel. 061 100357. 

Maple C31, star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486 Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Mercedes 123 240D 3.000 KM ili mjenjam za 4x4 prednost Lada niva. Tel. 061 196 242 Mercedes 124 prva ruka orginal 190.000 km, nije nikad farban, tek registrovan, cijena 6.900 KM. Tel. 061 201 096 Mercedes C 200 kompresor proizveden 2001., cijena 6.000 e. Tel. 061 246 291 Mercedes E klase, 2.2 cdi, 2003. god, prešao 89.000 km, crni met, full oprema, extra stanje. Tel. 061 191 191 Mijenjam Ladu samaru tek registrovanu izvanredno stanje za fiat pandu 4+4 moguć dogovor. Tel. 061 243 591 

Nissan Almera, dizel, 2003. godište, full oprema. Cijena fiksno 7.900 KM. Tel. 061 130 168. 
Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Pasat 1999 godina 1.9 tdi zeleni zimske gume limuzina alarm zeder reg do 03/2012., 9.500 KM. Tel. 061 256 538 Pasat karavan tdi, 99. god, 8400 KM, može zamjena. Tel. 061 255 806 Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., full oprema, boja metalik srebro, registrovan do 20. 5. 2012. Tel. 033 644 590 Polo 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg do 03/2012., 9.700 KM. Tel. 062 615 888 Prodajem Audi 80/90. god. 91., motor 16 benzin, 51kw u dobrom stanju +alu felge sa gumama reg do 10. okt. 2012. god. cijena 3.350. Tuzla, TK. Tel. 062 584 794 Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugrađen plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746 Renault megan 1.6, 2000. god., ful oprema, reg. do aprila 2012. god. Tel. 062 690 900 Renault megane 1.5 dci 2007. godina. Cijena do registracije 10.600 KM. Tel. 061 516 416 Renault megane 1.5 dci, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje 10.000 do reg. Tel. 061 108 512 Renault megane 1.5 DCI, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, nove gume, 10.500 do reg. Tel. 061 108 512 Renault R 5, 1988. god. Crna boja. Istekla registracija u voznom stanju. Cijena 500 KM. Tel. 061 493 867 Reno 5, 1986. god., u voznom stanju, registrovan do 27. 10. 2011., cijena 1.100 KM. Tel. 062 921 796. Reno megane 2004, 1,9 dci, crna, registrovan, 2 vrata, vrlo povoljno. Tel. 061 141 704 Reno megane 2007, 1,5 dci 2vrata, extra stanje registrovan, servisna knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784 Reno megane 2007, 1,5 dci 2vrata, extra stanje registrovan, servisna knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784 

Reno scenic, tek reg., 99. god, 7400 KM,dci, može zamjena za golf. Tel. 061 255 806 Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, može zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Seat toledo 98 godina 1.9 tdi limuzina, alarm, crveni, klima, reg do 04/2012., 6.300 KM. Tel. 062 615 888 Škoda felicia, 1,3 GLX, karavan, 1997. god. Hitno, povoljno. Cijena 2.500 KM. Tel. 061 158 735 Škodu felicia 1.3 2000. godina, 72.000 prešla, tek registrovana urađen veliki servis, 4.400 maraka. Tel. 061 138 188 Toyota Carina E benzinac 1.6 povoljno. Tel. 061 202 642 Toyota corrola 2006. god., 1.8 benzin, prešla 65.000 km, registrovana, cijena 13.950 KM. Tel. 062 510 052 Uvozim vrhunske kvalitetne automobile po naradžbi bez kapare i obaveznog kupovanja. Tel. 063 053 248 Volkswagen caddy - višenamjenski, 1997. godina, 1.9 dizel, registrovan do 8. mjeseca 2012. godine, servo, prešao 120.000 km, urađen servis, ekstra stanje, cijena po dogovoru, moguća zamjena. Tel. 065 472 216 VW passat variant 1.9 tdi 96 kw 2001. god, high-line klimatronik, esp, naslonjač za ruku, 11.950 KM. Tel. 061 173 747 VW Turan, 1.9, 2004. god., 16 500. Može zamjena uz nadoplatu. Tel. 061 198 034 WV pasat 1.9 tdi, 1998. god., automatik, ekstra stanje, ful oprema, registrovan, 8.200 KM. Tel. 061 864 130 

Prodajem 4 čelične felge 13-ke za Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212 741 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem dijelove za Alfa romeo, svi modeli. Tel. 062 732 720 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem sva vrata i zadnju šajbu za pasata 3. Tel. 062 226 066 Prodajem u kompletu polovne, dobro očuvane dijelove za Mercedes tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718 Prodajem za golfa 1 (2 vrata) zadnju šajbu i prozore. Tel. 062 095 122 Prodajem za Kia sportage 4 alumunijske felge, alternator i anlaser i prodajem dijelove karoserije, vrata i poklopac motora. Prodajem i prednje amortizere sa oprugama. Tel. 061 254 038 Radim dubinsko čišćenje auta, auto bude kao nov, cijena 60 KM. Tel. 061 204 169

Potražnja 
Kupujem auto Porche panamera. Tel. 061 510 000 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000 Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu s cijenom slati putem poruke (SBK). Tel. 062 588 266 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887

Stanovi Izdavanje 
Izdajem povoljno u Starom Gradu blizu “Inat kuće” dvosoban stan sa dva ulaza. U obzir dolazi i prodaja. Uredna dokumentacija. Zvati od 15 do 20h na: 062 968 405. 12454-1Ndž Izdajem dvosoban stan polu namješten, Azize Šaćirbegović 128, Hrasno. Tel. 061 255 949. 3053-1tt Bjelave, izdajem pos. prostor 80 m2, pogodno za sve namjene. Tel. 062 747 725. Dva namještena i jedan prazan stan izdajem. Tel. 033 458 903, 062 148 909 Dva namještena stana izdajem. Tel. 033 458-903, 062 148 909 Dvos. prazan stan Trebinjska-B. Potok (blizu džamije) izdajem. Tel. 061 306 778 i 649 556 Dvos. stan na Grbavici, etaž. plin. grijanje. Tel. 062 458 113. Garsonjeru iznajmljujem na Dobrinji, top namještena. Tel. 061 826 692 Izd. dvos. namj. stan studenticama ili zap. djev. blizu Merkatora N. Sarajevo 200 KM. Tel. 061 551 909 Izdajem dobro opremljen stan, 75 m2, Dobrinja D1 - Bela Casa. Objekat zatvorenog tipa, alarm, dječiji park, garažno mjesto. Tel. 061 426 158 Izdajem dvokrevetnu sobu uz upotrebu kuhinje u centru. Tel. 063 192 304 Izdajem dvosoban namješten stan na Grbavici kod zgrade Loris. Tel. 062 375 338, 033 443 025 Izdajem dvosoban namješten stan u privatnoj kući u blizini Grasa. Centralno grijanje, kablovska, parking. Tel. 033 454 889 Izdajem dvosoban namješten stan za 2 studenta na Bistriku kod škole. Zvati iza 16 h. Tel. 033 537 572 Izdajem dvosoban novonamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 162 097 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan u Briješću kod škole. Povoljno! Parking obezbijeđen! Tel. 061 520 809 Izdajem garsonjeru kod RTV doma extra renoviran i namješten. Tel. 061 382 086 Izdajem isključivo vjernicima dvos. polunamješten stan priv. kuće, ulaz poseban, cijena 100 KM. Tel. 061 206 345. Izdajem jednos. stan u kući, pos. ulaz, povoljno. Tel. 062 712 991, 033/226 193 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353

Kamioni 
Citroen berlingo teretni havarisan. Motor u dobrom stanju prešao 40.000, registrovan do februara, 2004. godište, cijena 3.000 KM fiksno hitno. Tel. 061 172 727 MB atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Prodajem kombi WV dizel putnički, registrovan u julu, u odličnom stanju, pogledati u ulici Safeta Zajke broj 86. Tel. 033 666 926 Prodajem LT 35 putar (1+6) + sanduk 2002. god., urađen veliki servis. Tel. 061 141 292 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Prodajem Renault trafik kombi, 2002 god. putnički 8 sjedišta puno opreme. Cijena po dogovoru. Tel. 061 106 385

Motocikli 
BMW R1100S 2004. g., vrlo povoljno. Tel. 062 600 111 Prodaje se dječiji motor na gas pogodan za uzrast od 3 do 6 god. Kupljen u Peg Peregu u Mo. Cijena 150 KM. Rondo Mostar. Tel. 036 331 677 Prodajem moped Puch 50 ccm sa papirima, cijena 250 KM, Cazin. Tel. 061 777 644 

Izdajem jednosoban namješten i opremljen stan, 39m2, Otoka (zvati poslije 16 sati). Tel. 061 498 888 Izdajem jednosoban namješten stan na Socijalnom, u ulici Igmanska br. 7 od 38 m. Cijena 320 KM. Tel. 066 544 876 Izdajem jednosoban stan poseban ulaz u privatnoj kući. Može namješten ili prazan! Tel. 063 855 277 Izdajem jednosoban stan privatna kuća. Tel. 033 464 614 Izdajem jednosoban stan u novoj zasebnoj kući, sve odvojeno, Mihrivode. Tel. 033/534-086. Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem namješeten jednosoban stan u privatnoj kući studenticama ili mladom bračnom paru. Tel. 532 100 Izdajem namješten dvosoban stan na Dobrinji 3. Tel. 061 382 408 Izdajem namješten dvosoban stan sa etažnim grijanjem na Čengić Vili. Tel. 061 382 805 Izdajem namješten jednosoban stan poseban ulaz grijanje kablovska 200 KM. Tel. 061 200 327 Izdajem namješten jednosoban stan u privatnoj kući. Tel. 062 560 784, 033 219 870. Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namješten stan studenticama kod FDS-a, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655 398 Izdajem namještenu garsonjeru u priv. kući na Mejtašu, sve posebno. Tel. 061 216 911 Izdajem povoljno dvosoban namješten stan. Tel. 062 351 976 Izdajem povoljno sprat kuće i garažu. Pofalići. Tel. 061 854 334 Izdajem prazan jednosoban stan privatna kuća Švrakino. Tel. 061 201 034 Izdajem sobe studentima i samcima uz upotrebu kuhinje, trpezarije balkona 100 KM po sobi Pofalići iznad FDS Reisa Fehima Spahe. Tel. 066 003 937 Izdajem sobu studentici - centar. Tel. 061 206 911, 070 239 810 Izdajem sobu studentima na Koševskom Brdu (Sarajevo). Tel. 066 850 854 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat kuće Ilidža, strancima, zaposlenim osobama, komplet namješten. Tel. 033 637 494, 061 257 567 Izdajem sprat kuće poseban ulaz. Tel. 033 485 616 Izdajem stan 2,5 soban kirija 350 KM + režije polunamješten, Paromlinska. Tel. 066 772 002 Izdajem stan centar, dvosoban, lijepo namješten, stamb. zgrada, 450 KM. Tel. 066 751 360. Izdajem stan, Saraj Polje, ulica S. M. Dende, trosoban, potpuno namješten na duži period. Tel. 062 943 493 Izdajem studenticama trosoban namješten stan sa centralnim grijanjem kod Merkura na Otoci. Tel. 062 671 747 Izdajem trosoban stan sa garažom u Pionirskoj dolini. Tel. 061 527 283 Izdajem u potpunosti namješten jednosoban stan (prizemlje kuće) odvojen ulaz, novogradnja nalazi se pored Imzit pumpe i Interexa blizu otvorene pijace na Otoci. Tel. 061 132 399, 061 109 321 Iznajmljujem 4-soban stan A. Polje, B faza, 8 sp., opremljen, 500 KM. Tel. 033 768-016. Iznajmljujem dvoiposoban lijepo namješten stan u zgradi Parkuša. Tel. 062 621 622 Iznajmljujem stan na Višnjiku. Tel. 061 224 174 Jednokrev. soba studentu (mušk.), blizu Med. i Građ. fakulteta, nas. Nova Brka. Tel. 033 443-282 i 062 147 525. 

Jednos. stan namješten ženskim osobama ili mladi bračni par, S. Behmena. Tel. 033 464 772, 061 566 878 Kuću izdajem 100 m2, PVC-stolar., namješteno, bašta u Binježevu. Tel. 033 511 963 Namješten dvos. stan izdajem, Bistrik - Medresa. Tel. 061 108 770 Namješten dvos. stan sve odvojeno, grijanje drva, osobama bez auta. Tel. 647 362 Namješten jednos. stan u priv. kući na Baščaršiji. Tel. 061 578 881. Namještena soba, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo, izdajem. Tel. 521-618, 061 529 838. Povoljno izdajem dvosoban nenamješten stan na Ilidži. Tel. 061 852 099 Povoljno izdajem lijep stan sa dvije spavaće sobe, sa velikim dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom i kupatilom u centru Sarajeva. Pogodan za studente ili mlade osobe. Tel. 061 199 549 Povoljno izdajem sobu studentici, strogi centar grada, grijanje, upotreba kuhinje. Tel. 033 201 477 Sobu izdajem blizu med. i građevinskog fakulteta. Tel. 033 205 396 Sobu izdajem pos. ulaz, Stup, blizu tramvajske i autob. stanice. Tel. 066 130 718. Stan dvosoban, vrlo lijepo i moderno namješten u zgradi u Centru izdajem. Tel. 062 621 622. Stan izdajem 70 m2, namješten, garsonjera 30 m2 namješteno, TV-kbl., internet, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665 Stan trosoban u Pruščakovoj i tros. M. Trg-Ciglane. Tel. 061 019 236 Vojničko polje izdajem jednosoban lijepo namješten stan u zgradi. Tel. 061 522 190

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini

Prodaja 
Agencija “Neras”: Mejtaš 54 i 49 m2, Pofalići - 40 m2, Alipašino P. - 29, 54, 64, 77 m2, Novo S. - 32 m2, Dobrinja - 54, 64, 88 m2, Istočno Sar. - 25, 44, 80 m2, Grbavica 73 i 131 m2. Tel. 066 488 818. 12441-1Ndž A. Polje, A faza, ul. Trg solidarnosti, 10 sp., sunča, dobar raspored, 70 m2, 1.550 KM/m2. Tel. 033 768-016. Aerodrom. naselje 1 sp., 35 m2+garaža 12 m2, 65.000 KM. Tel. 033 768-016. Aerodromsko naselje, Akifa Šeremeta. Prodajem dvoetažni stan, 85 m2, kvadrat 1.200 KM, papiri uredni. Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347 861 Al. Polje B faza, ul. N. Smailagića 10 sp., 56 m2, 85.000 KM. Tel. 033 768-016. Al. Polje, N. Smailagića troipos. stan 77 m2, povoljno, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Al. Polje, ul. Bajrama Zenunija, 13 sp., sunčan, 56 m2, 1.400 KM/m2. Tel. 033 768-016. Baščaršija, stan od 50 m kvadratnih u privatnoj kući, 50 m kvadratnih dvorišta i 10 m kvadratnih podruma prodajem. 061 260 598 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Breka, prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592. Centar 101 m2, potrebno renoviranje, idealan za poslovnu namjenu, odlična lokacija. Tel. 061 325 840. Centar, 106 m2, ul. Alipašina, 3 sp., renoviran, 300.000 KM. Tel. 033 768-016. Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Centar, Bare Šip 2,5 km od centra, trosoban stan 65 m2, novogradnja, prva zona naselja uz Hyundai i Renault centar, vlasništvo 1/1, 139.000 KM. Tel. 061 242 259

Svakog utorka u novembru u “Avazovom” redovnom prilogu “Mali oglasi” možete objaviti Vaš oglas sa slikom za samo

3 KM.
Iskoristite priliku da se pojavite u najvećem malom oglasniku u BiH i da lakše prodate svoj automobil, kuću..., izdate stan, poslovni prostor... ili da Vaše usluge budu atraktivno predstavljene.

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Kupujem prednji lijevi far za Ford fokus. God. 2002. Tel. 061 139 457 Prikolica za 14-ku traktor 1.100 KM. Tel. 063 150 753

Dnevni avaz srijeda 2. novembar/studeni 2011. 43 
Centar, I sp., 131 m2, ul. Čekaluša, potrebno renoviranje, odlična lokacija. Tel. 061 325 840. Centar, Mejtaš, 49 m2, dvosoban, cijena 105.000 KM. Tel. 061 325 840. Centar, prodajem veći broj garsonjera, novogradnja. Tel. 061 497 448 Ciglane, ul. H. Kulenovića prodajem lux. pos. prostor 206 m2. Tel. 061 177 711. Četverosoban stan 103 m2, 2 balkona, Dobrinja II, Sarajevo, cijena 160.000 KM. Tel. 061 199 021. D. Malta, E. Šehovića, dvoipos. stan 70 m2, sprat 7, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Dvos. stan 56 m2, vis. prizemlje, Grbavica, pos. ulaz za invalide. Tel. 062 840 163. Dvos. stan na Grbavici, I sp, etažno plin. grijanje, protuprovalna vrata. Tel. 062 958 113. Garsonjera 39 m2, adaptirana na Č. Vili, povoljno. Tel. 066 854 161. Hrasno,56 m2,dvosoban,2balkona, cijena 105.000 KM. Tel. 061 325 840. Hrasno, A Šaćirbegović, dvos. stan 50 m2, sprat 9, hitno, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Hrasno, VIII sp., 77 m2, trosoban, 2 balkona, odlična lokacija, cijena 150.000 KM. Tel. 061 325 840. Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Ilidža, ul. Garska, 3 sp. jednoipos. stan prodajem 42 m2, cijena 50.000 KM. Tel. 033 768 016. Jednos. stan 32 m2, ul. J. Vrancaša, Centar. Tel. 066 783 856. Jednosoban stan na Otoci 39 m2+balkon 4 m2, saniran, škola 50 m, obdanište 100 m. Tel. 523-247. Kvadrant N. Sarajevo stan dvosoban prodaja ili dugoročni najam. Tel. 062 184 126. Na Dolac Malti prodajem stan 56 m renoviran cijena po dogovoru. Tel. 061 255 581 Na Trgu heroja prodajem stan 59 m2, 3 sp., adapt. Tel. 061 177 711. Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive stanove na Stupu od 54 do 68 m2 ugrunčeni. Tel. 061 548 023 Nov stan 65 m2, priz. sa baštom, veoma povoljno, stan 68 m2, priz. Čekaluša. Tel. 061 019 236. Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Otoka, Žrtava fašizma, dvos. 49 m2, sprat 11, dva balkona, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Povoljno Stup novogradnja stanovi Tibra 2 od 28 do 90 m2, Nedžarići novogradnja 38, 48, 59, 65, 67 m2. Tel. 061 925 409 Prodaja jednosoban 34 m2, 1. sprat cijena 51.000 KM hitno. Tel. 061 493 323 Prodaja socijalno dvosoban 55 m2, 7. sprat, renoviran, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 493 323 Prodaja Stup novogradnja dvosoban 56m2 5. sprat. Tel. 061 493 323 Prodaje se stan 88 m2 Skenderija sa parkingom samo 1.500 KM/m2. Tel. 062 621 622 Prodajem 2,5-soban stan na Ilidži, 70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan. Tel. 066 280 580 Prodajem Bolnička 48 m2, prvi sprat, pogodno za ordinacije. Tel. 061 558 932 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2 potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460 Prodajem dvos. stan 61 m2, II sp, centar, kod Druge gimnazije, cijena po dogovoru. Tel. 062 355 866. Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 58 m2, Al. Polje, A faza, kod RTV doma. Tel. 065 484 734 Prodajem dvosoban stan u novogradnji na Stupu ugrunčen cijena 1 m2 1.350 sa PDV-om. Tel. 061 548 023 Prodajem ekstra opremljenu garsonjeru. Papiri uredni. Cijena po dogovoru i viđenju. Tel. 062 433 551 Prodajem ekstra renoviran stan u C fazi na A. Polju i kuću na Blagovcu. Tel. 062 555 242, 061 817 960 Prodajem garsonjeru 27 m2, Alipašino, Geteova, kod “Binga”, 3 sp, renovirana, gusani radijatori, p. vrata. Tel. 061 507 960. Prodajem ili mijenjam za Sarajevo dvosoban renoviran stan u Zenici na Odmutu. Tel. 061 691 924 Prodajem stan 54 m2 Č.Vila 2 cijena 105.000 ili mijenjam od Gradca do Splita, prodajem velik i pansion u Podacama - Hrv. Tel. 063 966 092 Prodajem stan 66m2 Ilidža, I. Ljubovića, drugi sprat, potpuno adaptiran 1.600 KM/m2. Tel. 061 142 704 Prodajem stan 92 m2, M. Bosmal, novogradnja, ekstra lux. Tel. 062 840 163. Prodajem stan 94 m2, 3 sp., ul. A. Šantića, stan 78 m2, 2 sp., ul. R. Štetića, stan 94 m2/pr., Breka. Tel. 061 019 236. Prodajem stan Centar, Branilaca grada 73m2 u papirima a ima 78m2 na 2. spratu. Tel. 061 856 041 Prodajem stan na Dobrinji 1, 55 kvadrata, 3. sprat, adaptiran i extra namješten, 95.000 KM. Tel. 061 192 291 Prodajem stan na Grbavici 37 m2, jednosoban, sa balkonom, centralno grijanje, ulica Grbavička 22, cijena 74.000 KM. Tel. 061 488 726 Prodajem stan na Grbavici na 3. katu, 37m2, adaptiran, balkon, 85.000 KM. Tel. 066 772 002 Prodajem stan Švrakino 32 m2 u zgradi, 42.000. Tel. 061 522 190 Prodajem stan u Hrasnom, dvosoban, adaptiran, extra lokacija, povoljno. Tel. 061 724 597. Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Renoviran stan 78 m2, 4-soban, ul. Trg međunarodnog prijateljstva, Al. Polje, A faza. Tel. 033 768-016. Stan 48 m2, 86.000 KM, lift, V sp., Dž. Bijedića. Tel. 033 624 655. Stan 52 m2, kod OHR-a, novogradnja. Tel. 061 019 236. Stan 56 m2, dobar, jeftino na Al. Polju, cijena po dogovoru. Tel. 033 546-175, 062 436 410. Stan 70 m2, ul. N. Smailagića, Al. Polje. Tel. 033/460-064. Stan 84 m2, ul. V. Perića, M. Dvor, centar. Tel. 066 783 856. Stan A. Polje, B faza, dvosoban 56 m2, 13 sp., 78.000 KM. Tel. 033 768-016. Stan lijep, odlična lokacija u N. Sarajevu, dvosoban, kvalitetna, novija prijeratna gradnja ili dugoročna renta. Tel. 062 184 126. Stan u Hrasnom 60 m2, dvosoban, adapt., extra lokacija, povoljno. Tel. 061 724 597. Stan u Hrasnom, dvosoban, adaptiran, extra lokacija, povoljno, 60 m2. Tel. 061 724 597. Stanovi: Mejtaš 45 m2, Velešići 66 m2 2.000 KM/m2, M. Dvor 85 m2, 2.500 KM/m2 i 56 m2, 3.000 KM/m2. Tel. 061 925 649. Strogi centar Katedrala 109 kv, adaptiran, polupotkrovlje, 3. sprat, povoljno. Tel. 061 935 477 Tros. stan 78m2, u centru Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 99 32 53. Ovlaštenoj agenciji Palma potreban stan u centru na godinu strankinju. Tel. 061 142 704 Ovlaštenoj agenciji potreban stan za najam zaposlenoj strankinji na godinu. Tel. 061 142 704 Potreban manji fino namješten stan u zgradi za najam za zaposlenu ženu na duži period (agencija). Tel. 061 522 190 Potreban manji fino opremljen stan u zgradi u najam za zaposlenu ženu na duži period (agencija). Tel. 062 677 488 Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje poznatim klijentima. Tel. 061 269 835 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Prodajem u Žepču kuću na lijepoj lokaciji ima 2 odvojena stana, garažu, gosp. obj. i baštu. Cijena i plaćanje po dogovoru. Tel. 032 596 516 i 063 199 266 Prodajem useljivu kuću, sa svim komunalijama, 130 m2, asfaltni prilaz, Stari Grad. Povoljno. Tel. 062 150 856 Prodajem vikendicu 30 m2 sa baštom 650 m2. Udaljena 2 km od Visokog. 20.000 KM. Tel. 065 337 608 Sarajevo, Miševići, prodajem novosagrađenu kuću 10x12 na sprat, na parceli 900 m2. Tel. 033 649 316, 033 690 059 Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 63.000 KM fiksno. Tel. 436 322 Izdajem poslovni prostor na Ilidži 50 m2 novogradnja. Tel. 062 423 503 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor od 40 m2 na duži period. Tel. 061 398 436 Izdajem poslovni prostor opremljen. Grijanje i klima 100 m2 strogi centar Ilijaš. Tel. 061 901 859 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Iznajmljujem kancelarijski prostor na M. Dvoru, 2x80 m2 na I i II spratu (zaseban ulaz), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 Poslovna zgrada, Ferhadija, I i II sprat idealno za urede. Tel. 061 558 932 Prodajem poslovni prostor u Vogošći 38 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061 149 183 Prodajem potpuno nov poslovni prostor, 68 kvadrata u Velešićima, preko puta tehničkog pregleda, vlasništvo 1/1. Tel. 061 171 998 Prodajem polovan crijep u veoma dobrom stanju “Novi Bečej tip 222” 450 kom. vrlo povoljno. Tel. 062 966 589 Prodajem povoljno crijep 333 Kikinda star jednu godinu 2.000 komada. Tel. 061 353 911 Prodajem punu ciglu formata 25x12 cm. Tel. 066 711 208

Zamjena 
Mijenjam četverosoban stan u centru za dva manja do Otoke. Tel. 062 193 207 Mijenjam četverosoban stan u centru za dva manja do Otoke. Tel. 062 940 465 Mijenjam ili prodajem stan 81 kv u Tuzli za Sarajevo nalazi se u super bloku. Tel. 061 157 443 Mijenjam jednosoban stan 39 m2 u Vogošći, S. Kulenovića za isti na Ilidži. Tel. 061 762 227 Mijenjam kuću u Sarajevu, na ulazu u Boljakov potok 64 m2 + okućnice 42m2 sa svim priključcima uz cestu, za dva stana u Sarajevu. Tel. 061 167 774 Mijenjam stambeno poslovni objekat za stan do 40 m2 uz doplatu - Ilijaš. Tel. 061 552 547 Mijenjam stan od 56 m2 na 4. spratu za stan do 50 m2 niže spratnosti. Prodajem regal dvokrilni hitno. Tel. 061 202 204

Kompjuteri 
Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor. Radimo non-stop (0-24h). Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na našoj web stranici www.bhislam.com. Tel. 061 700 863 PC servis i prodaja računara, u ponudi pentium 4, dual core, lcd monitori, hard diskovi, grafičke kartice, sve polovno iz Njemačke. Zenica. Tel. 061 869 869 PC serviser nudi usluge opravke računara povoljno. Dolazak besplatan. Tel. 062 328 044 Pentium 4, 2.6ghz, 1gb ram, 80gb hdd + lcd 240km urgentno. Tel. 062 062 874 Prodaja računara marke HP, 3,2Ghz, 512 mb Ram, 128 mb int. Grafička + pcie slot, 40 GB hdd 180 KM. Na veću količinu cijena po dogovoru. Tel. 062 953 615 Prodajem Pentium 3, windows 200, Disk RW.I čitač cd 74 gb, 261, 664KB RAM. Monitor 15 inc, 100 KM. Tel. 061 788 076 Profesionalno rješavanje kompjuterskih problema povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna zaštita. Instaliranje windowsa, umrežavanje. Dolazak. Tel. 061 170 085 Računar Dual Core Pentium, 2GB RAM DDR2, 80GB HDD, DVD, VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, garancija, 300 KM. Tel. 062 267 695 Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 Servis računara Enter nudi sljedeće, dizanje sistema xp, win7, zamjena hardvera, licencirani antivirusni programi. Dolazak na adresu potpuno besplatno. Tel. 063 585 935 Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611

Zemljišta 
Briješće kod škole 10 duluma zemlje u komadu prodajem vrlo povoljno. Tel. 061 103 080 Gornja Slatina općina Centar, Sarajevo, 5 duluma, vl. 1/1. Tel. 065 715 825 Ilidža, Gornje Vlakovo, parcela 1.065 m2, ograđeno, voda, mlad voćnjak, 17.000 KM. Tel. 062 571 698 Kupujem zemljište pored puta na Mostarskom raskršću od Coca Cole do Maomexa fabrike. Tel. 061 510 000 Malešići Donji prodajem dva duluma placa pod voćem, put, struja, voda. Tel. 061 217 897 Opština Trnovo - Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, sve zagrađeno žicom, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095 Poljine, prodajem zemlju za vikendice 8 + 2 duluma, put, voda, struja, povoljno. Tel. 066 669 696 Prodajem 7 dunuma zemlje u Tarčinu u jednom komadu. Na parceli se nalazi kuća, štala i pomoćni objekti, telefon, voda, struja, asfalt. Tel. 062 433 551 Prodajem imanje na Kobiljači kod Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820 9768, +352 691 84 6930 Prodajem zemljište u Rakovici 4.350 m2, 50 metara od glavne džamije, moguća prodaja na parcele. Tel. 062 631 753 Prodajem zemljište uz asfatni put na Poljinama 35 KM/m2. Tel. 061 170 254 Prodajem zemljište Visnica kod Kiseljaka kraj asfaltnog puta duluma 1.600. Tel. 063 032 911 Prodajem zemljište za kuću u Aerodromskom naselju, 230 m2. Tel. 061 511 608 Prodajem zemlju 1.500 m cijena 10 e po m u Dračevicama blizu Blagaja i Mostara. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju za kuću - vikendicu 1.200 m2, Vidovci - Rakovica, kod n. rezervoara za vodu. Tel. 061 525 195 Tražim obradivo zemljište pod zakup Novi Grad KS. Tel. 061 504 877 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617

Garaže 
Izdajem garažu na Čengić Vili I kod praonice Slon i garažu u novoj zgradi Uniprometa kod Merkatora Socijalno. Tel. 033 526 521 ili 061 188 758 Izdajem garažu na Koševskom brdu, ul. Braće Begić. Tel. 061 840 108 Izdajem garažu u Hrasnom Sarajevo. Tel. 061 922 569 Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 Izdajem garažu u Sarajevu! Tel. 061 774 920 Izdajem veću garažu u Kranjčevića 31. Tel. 061 484 335 Prodajem garažu u centru - Mejtaš. Tel. 061 319 617 Vogošća Jošanička kod početne stanice za Sarajevo. Prodajem podzemnu garažu. Tel. 062 460 751

Kuće 
NEUM, kuća 1/1, 100 m2 sa urednim papirima, 2 sprata, 2 terase, klima. Tel. 062 994 995. 12444-1Ndž Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuća u izgradnji 8x7 sprat opremljen struja, voda sa 1.000m kvadratnih okućnice pod voćem, 60.000 KM, Ilidža - Osjek, Drage Filipovića 82, ili zamjena za stan. Tel. 062 632 825 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću 200 m2, luksuzna gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Gladno Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061 548 247 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću u Busovači, dvije etaže, useljiva, vrlo povoljno. Tel. 061 479 616 Prodajem kuću u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem. Može i zamjena za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 260 515 Prodajem kuću u D. Hotonju papiri uredni, prizemlje i 2 sprata, bašta 700 m2 uz cestu. Tel. 061 106 856 Prodajem kuću, dva sprata, plinsko grijanje, sa podrumom i garažom. Tel. 061 491 463 

Apartman na Bjelašnici, 52m2, 15m od hotel “Maršal”. Spavaća soba, kupatilo, hodnik, kuhinja, dnevni boravak, balkon sa direktnim pogledom na stazu. Privatni parking. Cijena 170.000. Tel. 062 504 855 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Gradac - povoljno izdajem sobe sa balkonima, pripadajućimkupatilom i WC-om i upotrebom kuhinje. Tel. 00385 21 697 340 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Prenočište na Baščaršiji, soba sa TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel. 061 192 073 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Prodajem novu garsonjeru od 15m2 u strogom centru Makarske. Tel. 062 381 294 Prodajem vikendicu na Vlašiću kod hotela Pahuljica. Tel. 061 153 316

Telefoni 
Nokia N73 muzic edition u extra stanju 50 KM. Tel. 063 798 978 Prodajem Nokiu N95 8G (kamera ne radi), cijena 100 KM. Tel. 061 135 215 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038

Poslovni prostori 
KATEDRALA - kod Muzičke škole, 140 m2 + 20 m2 (terasa), prizemlje, dvoetažni, lux adaptiran sa staklenim portalom, pogodan za ordinacije, predstavništva, notare, 570.000 KM. MARIJIN DVOR - 160 m2/I sprat, orjentisan kompletno na Titovu ulicu, sastoji se od 6 prostorija, odlično stanje, 510.000 KM. Tel. 061 510 964, 061 269 835. 3064-1tt Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem extra poslovni prostor 50m, Trg heroja 32, idealan prilaz. Tel. 061 157 382 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem kanc. kod N. pozorišta vrlo povoljno. Tel. 061 729 536 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za više namjena. Tel. 061 135 449 Izdajem posl. prostor 50 m2 Skenderpašina ulica, nova zgrada, 2 min do gl. EU zgrade. Polunamješten, klima alarm, al. portali, cijena extra povoljna. Tel. 061 426 158 Izdajem poslovni prostor 210 m2 za sve namjene na glavnoj cesti prilaz za šlepere Saraj Polje. Tel. 061 545 358 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 177 944 Prodajem kameru osam mm ispravna, više foto aparata ispravnih za kolekcionare. Tel. 063 802 398 Prodajem novo upakovano kućno kino garancija 2 god Philips HTS7140 u pola cijene - nagradna igra. Tel. 063 053 248

Potražnja 
Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 062 200 777, 061 214 306. 3069-1tt Kupujem manji stan bliže kliničkom centru. Tel. 061 338 542 Kupujem u Vogošći jednoiposoban - dvosoban stan do 60.000 KM. Tel. 061 233 191

Mašine 
Daljinski upravljači za beton pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Prodajem alatnu glodalicu marke Bridgeport. Radno područje 525x305x405 sa glavom koja ima mogućnost zakretanja pod 45 stepeni. Tel. 061 149 441 Prodajem drebang s alatom. Supra 550. Tel. 061 131 014 Prodajem mašinu za malterisanje PFT 4, austrijska, dodatni alat, crijevo, tri mješača, letve, 4.200 KM, može zamjena za helikopter za estrih. Tel. 061 788 076 Prodajem Stihl TS 400 s reznom pločom na benzinski dvotaktni motor u dobrom stanju, povoljna za rezanje debljih profila betona i asfalta. Tel. 062 000 573

Ostalo 
Povoljno prodajem balkonska drvena vrata Vogošća. Tel. 062 003 683 Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore 95x140 i vrata 80x230, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodaje se građ. materijal sa kuće u odličnom stanju crijep, građa, stolarija, metalna kapija, ograda i dr. Rakovica, Šamin gaj 36. Tel. 063 725 456

Namještaj 
Fotelja na razvlačenje. Proizvođač “Interijer”, cijena 300 KM! Tel. 061 977 914 Prodajem “Dalas” kožnu garnituru bežboje. Tel. 061 192 291 Prodajem 4 kreveta sa madracima po 150 KM. (190x90). Tel. 061 386 611

44

Srijeda 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz 
Prodajem mlade pijetlove, kolumbija i zlatne talijane. Tel. 062 737 457 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294 Prodajem vlastite ćurke, patke, guske - guščiju mast, mlade kokoši horoze. Donosim na adresu žive ili očišćene. Tel. 061 925 691 Hitno tražim posao, stalni rad odnos. Imam 45 g. tražim posao u Bugojnu - noćni čuvar, građevina..., radio bih savjesno i pošteno svoj posao, imam B kategoriju. Tel. 062 151 642 Momak 28 godina tražim posao u ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel. 062 442 956 Ozbiljna žena hitno traži plaćen posao. VSS, engleski, portugalski, računari. Dugogodišnje iskustvo u novinarstvu, na recepciji, u ugostiteljstvu, domaćinstvu. Tel. 061 519 089 Ozbiljna žena hitno traži plaćen posao. VSS, engleski, portugalski, računari. Dugogodišnje iskustvo u novinarstvu, na recepciji, u ugostiteljstvu, domaćinstvu. Tel. 061 519 089 Potrebna djevojkaza rad u salina posluživanju, picerija Roma. Tel. 033 203 005 Potrebna frizerka, plata na procenat 50%, M. Dvor. Tel. 062 813 333 Potrebna kozmetičarka. Tel. 061 521 391 Potrebni frizeriza radu salonuBeta, Toskić. Tel. 033 536 985, 033 239 626 Tražim posao frizera. Tel. 061 700 955, 062 449 465 Tražim posao kuharice, može i inostranstvo. Tel. 061 612 156 Tražim posao posedujem kao vozač B, C kategoriju. Tel. 065 297 114 Tražim posao trgovinske dostave B kategorije, distribucija štampe, pekara i slično. Tel. 066 064 875 Tražimposao vozača,posjedujem vozačku B, C i E kategorije. Tel. 062 010 803 Tražim posao! Rad u kotlovnici, imam položen certifikat za sve vrste kotlova, iskustvo 5 g. Tel. 063 017 252 Tražim posao! Završena VSS (inžinjer-građevine), jednagodradnog staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231 Tražim posao, 20 godina, djevojka. Tel. 062 722 053 Tražim posao, imam 20 god., smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759 Zaradite novac i uključite se u kozmetičku kompaniju - za distributere i prodaju kozmetike u Sarajevskom kantonu. Tel. 061 210 994 Zaradite novac uključite se u kozmetičku kompaniju - prodaja kozmetike, Sarajevski kanton. Tel. 061 210 994 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Prodajem 2 m kubna tisovine, 2 m kubna bijeli bor rezano na dimenziju 8cm x 25cm x 350cm. Tel. 061 824 016 Prodajem alat gedore, ključevi. Profesionalni alat njemačke proizvodnje. Tel. 061 588 178 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem daske od regala. Tel. 468 450 Prodajem duge zimske muške i ženske štofane kapute. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajemduplilim zasudopersapriključnim elementima. Tel. 061 134 020 Prodajem dvoje invalidska kolica potpuno nova. Cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 062 710 649 Prodajem intim vibratore od medicinskog silikona luksuzno pakovanje made in Finska svih veličina kom 30 KM. Tel. 062 006 058 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 707 Prodajem navigaciju Gopmin nuvu 660, bluetooth. Slike, film, MP3. Najnovije karte Evrope i regiona 2011., 130 KM. Tel. 061 788 076 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata pvc cijevi sa novim najlonom garancijom i prevozom na adresu. Tel. 065 081 563 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem podloge i kese za stomu, cijena po dogovoru. Tel. 546 456 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem spajalice za tapetare 15 mm. Tel. 061 857 086 Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Velika akcija drva i uglja, bukova cijepana drva 65 KM metar, Kreka ugalj 90 KM, Banovići kocka 150 KM, isporuka odmah. Tel. 061 904 662 Velika akcijska bukova drva 65 KM, ugalj kreka 90 KM, ugalj Banovići kocka 150 KM, prevoz besplatan isporuka odmah. Tel. 061 818 924 Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim. Tel. 062 255 055 Elektrosistemi, klima uređaji, servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, indikatori, interfoni itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Fasade sve vrste termo fasada umutrsnji radovi moleraj edelputz. Tel. 061 259 664 Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Parketpostavljanje, brušenje sve vrste parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Parket postavljanje, brušenje, lakiranje sa besprašinskim mašinama sve uz garanciju. Tel. 061 321 289 Rigips, elektro-instalacije i moleraj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar - izrada kuhinja, plakara, predsoblja, šadrvana, vrata. Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Tapetar presvlačimo sve tipove namještaja, a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoins. u kupatilu, brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 Vodoinstalater 30 god. iskustva vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenje odvoda. Tel. 062 139 034 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoistalater održava staru i postavlja novu istalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja. Tel. 061 304 848 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Univerzitetski profesor književnosti, specijalista za englesku i američku književnost, sa dugogodišnjim iskustvom, traži bilo kakav posao. Tel. 063 354 254 Vrlo povoljno prevodim sa engleskog tehničku dokumentaciju i literaturu za seminarske iz oblasti ekonomije. Tel. 062 992 799 

Prodajem dobro očuvan trosjed, dvosjed i fotelju. Cijena 400 KM. Tel. 061 684 089 Prodajem dvije fotelje na izvlačenje, novo. Tel. 061 243 591, 033 644 792 Prodajem komplet namještaja za dječiju sobu: Krevet na sprat, ormar i stol sa policama, sve u kompletu. Očuvano sa kvalitetnom izradom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 033 114 Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju, dobro očuvane povoljno. Tel. 061 377 937

Bijela tehnika 
Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. Veš mašine, šporete (struja,plin) 150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Tel. 061 156 309 Prodajem mašinu za veš marke Ardo uvezena iz Italije kao nova cijena 200 KM. Tel. 062 062 493 ili 061 304 259 Prodajem veš mašinu u odličnom stanju, povoljno. Tel. 065 027 864

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija “Paramedic”, prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Aoda kirby - čišćenje čistimo vršimo dubinsko usisavanje ćilima i ostalih prostirki. Čistimo namještaj trosjede i uglove sa kirby usisivačem. Tel. 061 214 579 Autoprevoznik vrlo povoljno vrši prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastog otpada, šute, obezbijeđena radna snaga (po potrebi). Brzo, bez oštećenja, povoljno. Tel. 061 552 366 Blistal - dubinsko usisavanje i polusuho pranje tepiha, ćilima, etisona i sjedećih garnitura u Vašem stanu. Tel. 062 118 202 Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778 Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistim kuće i poslovne prostore. Tel. 061 815 047 Čistim stanove nedjeljom. Tel. 066 054 856 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. Cijena po dogovoru, stanujem na Pofalićima. Tel. 061 667 073 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Čuvala bih stare osobe i pomagala u kući. Tel. 468 450 Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453 Kombijem prevoz putnika - izleti, seminari, sportske ekipe, selidbe po BiH i regionu. Tel. 061 899 883 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Nudim pomoć starijoj osobi uz nadoknadu, čovjek bez primanja. Tel. 061 531 226 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris,skolioza (kriva kičma)spondiloza, cirkulacija,reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Ozbiljna gospođa penzioner pazila bi stariju gospođu ili dijete, može i u svom stanu. Tel. 062 320 034 Presnimavanje sa video kaseta, mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Profesionalno čišćenje kuća i poslovnih objekata. Tel. 062 455 930 Profesionalo šminkanje za svadbe i druge svečane prilike, šminkanje za sve potrebe snimanja; spotovi, reklame..., mogućnost dogovora i dolaska na adresu. Tel. 061 488 222 Sanitetski prevoz pacijenata BiH/EU rad medicinske sestre u kući www.paramedic.ba.. Tel. 061 227 097, 063 844 444 Specijalni tretmani protiv žohara, moljaca, mrava, stjenica, buha i miševa. Tel. 033 216 373, 062 328 447 Uspješno bojenje kožnih jakni, vunenih kaputa i ostalih odjevnih predmeta od tkanine. Tel. 061 136 390 Vršim kucanje svih radova na računaru. Tel. 061 211 606 Zubne proteze i druge usluge zubne protetike, izrada u toku dana, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544. Žena srednjih godina čuvala bi stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095 418

Ostalo 
Prodajem mali plamenik za etažno grijanje na sve vrste rabljenih ulja. Telefon: 062 673 951. 12423-1Ndž Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Plinska peć Maja 12, malo korištena, zvati iza 4 sata. Tel. 061 203 878 Plinski dimnjačni bojler marke Junkers 18 kilovata, korišten mjesec, cijena 500 KM fixno. Tel. 062 198 788 Prodaja i ugradnja harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 061 512 294 Prodajem 2 plinske peći FEG od 2,5 i 4 kv na dimnjak sa sulinarima i TA peč AEG od 5 kv. Tel. 062 002 874 Prodajem 4 plinske peći Emina 3.5kw i 4.5kw, ulazna vrata bijeli bor nova, plej stejšn 1, resiver i tanjir novo sve. Tel. 061 604 050 Prodajem jako povoljno skoro nov šporet na čvrsto gorivo marke Smederevo ložište desno. Tel. 063 612 119 Prodajem kamin za etažno grijanje 11 kw i peć Buderus za centralno grijanje 21 kw, može na plin ili lož ulje. Tel. 063 352 400 Prodajem klima uređaj 18 kw hlađenje i grijanje. Tel. 061 200 328 Prodajem komplet kuhinju, sa protočnim bojlerom, super jeftino. Tel. 061 403 140 Prodajem peć gusanu na čvrsto gorivo, jako povoljno. Tel. 061 363 313 Prodajem plinske peći povoljno. Tel. 061 543 539 Prodajem plinsku peć, korištena, 100 KM. Tel. 061 564 938 Prodajem plinsku peć. Tel. 061 319 617 Prodajem TA peć 3 kw, kvarcnu grijalicu 3 kw, plinski bojler Vaillant 28 kw, nov pod garancijom. Tel. 063 369 652 

Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 Prodajem knjige svih žanrova. Tel. 066 348 925 Prodajem putopis “Azijski krug” Smaila Grbe uz CD sa 250 slika, cijena 15 km. tEL. 033 659 750 i 066 897 870 

Prodajem 2 prstena dijamantni, kospa 2.000 KM i ružica 800 KM. Tel. 061 106 856 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 

Prodajem čamac gumeni Yamaha zodiak 380 s za 6 osoba registrovan. Tel. 061 146 270 Prodajem dva kompleta skijaške opreme sa nosačima skija na autu, 100 KM. Tel. 061 201 506 Prodajem polovne skije povoljno. Tel. 065 816 792 Prodajem sprave za kućnu namjenu vježbanja, Power Plate, Ab Rokset, Lec Magic, povoljno. Zvati poslije 16 sati. Tel. 063 549 106

Intelektualne 
“BARBIR PROJEKT doo” Izrađujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju bespravnih objekata. Telefon: 385 020 688 373, mobitel 099 66 88 373. 12312-1Ndž Akademski konsalting i menadžment studiranja za dodiplomce i postdiplomce te pomoć oko izrade seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Tel. 033 443 585 Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika (bakalaureat egl. jezika i književnosti). Tel. 062 468 018 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347 Dajem instrukcijeizhemije iengleskog jezika (Bakalaureat inž. hemije) Sarajevo. Tel. 061 524 681, 033 801 606 Dajem instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce i za fakultet. Cijena 10 KM/sat vremena. Tel. 062 992 799 Diplomirani inžinjer elektrotehnike daje instrukcije iz osnova elektrotehnike, fizike i matematike. Tel. 062 992 799 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. Tel. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima, 2h - 15 KM. Tel. 065 519 576 Instrukcije iz matematike za osnovce i srednjoškolce. Sarajevo. Tel. 062 672 858 Instrukcije iz matematike. Profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748 Iskusan pedagog podučava engleski i prevodi povoljno sve vrste tekstova. Tel. 033 443 585 Povoljno instruiram matematiku i fiziku za đake i studente. Tel. 062 759 033 Prevodim sa engleskog na bosanski i obrnuto, te dajem instrukcije iz engleskog. Područje Gračanice. Tel. 061 293 882 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije đacima i studentima tokom godine. Tel. 061 382 301 

Trafo - transformator visokonaponski neispravne kupujem. Cijena po dogovoru. Tel. 061 979 117. 12362-1Ndž Kupujem neispravne kafe aparate. Plaćam 100 KM i 120 KM. Tel. 061 979 117. 12362-1Ndž RASPRODAJA OGREVA” Bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 12433-1Ndž VELIKA AKCIJA - U prodaji su bukova cijepana drva 65 KM, ugalj (Kreka) 90 KM, kocka, orah (Banovići) 150 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 12461-1Ndž Kupujem deviznu štednju isplata odmah. Tel. 063 723 595 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privredne banke, isplata odmah. Tel. 061 526 918 Kupujem dionice obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah. Tel. 063 351 572 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem samouslužnu praonu. Tel. 061 510 000 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Kupujem sve vrste dionica i obveznica sa Sarajev. i Banjalu. berze i prodajem certifikate za otkup stana u Federaciji BiH, povoljno. Tel. 065 974 799 i 061 188 488 Mikroskop i kontejner za smrznuto sjeme novo prodajem za 350 eura i 500 eura, gratis stakla za trihineloskopiju. Tel. 062 520 795

Zanatske 
“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 12358-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 2885-1tt MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033 655 600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 11771-1Ndž Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 12298-1Ndž VODOINSTALATER - ELEKTRIČAR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. peći, aut. osigurača, utičnica, prekidača. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 2949-1tt VODOINSTALATER sa ELEKTRIČAREM - sve opravke starih i novih bojlera, peći, česmi, sanitarija, osigurača i sl. Tel. 061 222 228. 12424-1Ndž Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa, šipoda, laminata veoma povoljno. Tel. 061 714 751

Kućni ljubimci 
Kupujem konja - ponija žensko. Tel. 061 510 000 Prodajem extra štenad pit bull od dobrih roditelja, prodajem ženku bullmastiff sa papirima 2 godine. Tel. 062 952 950 Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem patke mandarinke i karolinke 120 KM. Paunove 2 godine stare 100 KM. Tel. 065 849 424 Prodajem štenadi šarplaninac. Tel. 061 746 400 Prodajem ženku njemačkog ovčara sa papirima, stara 4 mjeseca. Tel. 061 032 324 Prodajem ženku njemačkog ovčara, stara 4 mj. sa papirima. Tel. 061 032 324 Vučjak ženka 3 godine stara i kućica 200,00 KM. Tel. 061 984 736 

Gitaru akustičnu prodajem, očuvana, cijena povoljna. Tel. 063 436 672 Prodajem harmoniku Dallape dugmetara 140 basova. 2000 eura. Tel. 061 131 014 Prodajem lovačku pušku 16-ku sa papirima sa dosta municije i dijelovima za čišćenje i punjenje cij. po dog. ili mijenjam za pištolj te vrijednosti, Zen. Tel. 061 445 937 Prodajem pištolj HS 9 u izvrsnom stanju, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem stara izdanja novine Tempo, objavljene od 1984. do 1988. godine. Tel. 061 876 741 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085 Prodajem značke 1 KM 4 komada. Tel. 033 678 216

Ostalo 
Prodajem ćurke od 10 do 20 kg hranjene domaćom hranom. Tel. 065 944 365, 057 350 955 Prodajem ćurke piliće i domaće koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152 Prodajem kurbane povoljno. Tel. 062 087 313 Casa del caffe, Grbavica traži šankera ili šankericu sa iskustvom, dobri uslovi rada. Zvati iza 10h. Info na 066 915 091, zvati iza 10h. 3039-1tt Bife “Jagoda”, Titova br. 6, Marijin Dvor, potrebna konobarica sa radnim iskustvom. Tel. 061 247 786

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

45

na na{eg dragog

KENAN (MUJE) MEHI]
2. 11. 2001 - 2. 11. 2011.
Prolaze dani, mjeseci i godine. Ali ostaje trajno i bolno sje}anje na Tebe, tvoj dragi i plemeniti lik. Te{ko je gledati ovaj svijet i u njemu ne vidjeti tebe, kojeg smo toliko voljeli! Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima! Neka je vje~ni rahmet tvojoj rano uga{enoj mladosti. Tvoj Jomu, mama Azema, sestre Elma i Belma, zetovi Vahidin i Edajet sa porodicama
12457-1nd`

prof. dr. REFIKU TELALBA[I]U
na{em dugogodi{njem prijatelju i saradniku. Uprava i uposlenici KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo - Ilid`a
12459-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga i oca

2. 11. 2010 - 2. 11. 2011.

HALIM (DERVI[) TANOVI]

BEGZADA (MUHAMED) TANOVI], ro|. HASAGI]
3. 7. 2011 - 2. 11. 2011.

ISMET ([ERIF) KA[MO
Uvijek si nam u mislima, a tuga ne prestaje, uprkos vremenu koje prolazi. Molimo Allaha d`.{. da ti otvori d`enetske kapije. S ljubavlju i po{tovanjem nosimo te u na{im srcima. Supruga Mersiha i k}i Taijra sa porodicom
3073-tt

S ljubavlju i po{tovanjem! Porodica
3072-tt

U SJE]ANJE

na na{u dragu mamu i baku Danas, 2. 11. 2011. navr{ava se devet godina od kada nas je napustila na{a draga mama i baka

Dana 2. 11. 2011. navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg

FERIDA KARALI]
24. 7. 1947 - 2. 11. 2002.
Travnik Vrijeme neumitno prolazi, ali sje}anje na tebe ne blijedi. Emir, Nata{a, Hanna i Danis
sm-0001478

VAHIDA HAD@IMAHOVI]A
1945 - 2006.
[to ima duboko u srcu, ne mo`e se izgubiti smr}u. Praznina je velika, ali tvoj dragi lik je uvijek prisutan. Tvoji: supruga Azra, k}i Arna, zet Samir, unu~ad Adnan, 697-1go Aldin i Harun

JASMINA ALIBALI]A

Ponosni smo na tebe. Ajla, Selma, A{ida i Selim Alibali}
3070-tt

SJE]ANJE Dana 2. 11. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od kako si preselio na ahiret na{ dragi i nezaboravljeni

SJE]ANJE Dana 2. 11. 2011. navr{ava se tu`na godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, punac, djever i deda

Dana 2. 11. 2011. navr{avaju se 2 godine od kako nije sa nama na{a draga mama i nana

Had`i SMAIL ZAJMOVI]
30. 10. 1999 30. 10. 2011.
Dragi babo, godine prolaze, a ti si uvijek u na{im mislima i na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Porodica
12475-1nd`

AHMO KUNI]
Puno nam nedostaje{ da sa tobom podijelimo radost, tugu, na{e uspjehe, suze, smijeh i sve lijepe do`ivljaje. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Aziza, k}erke, zetovi i unu~ad
12464-1nd`

MURADIF - MAJK (SALKE) BEGANOVI]
Ne postoji ni utjeha ni zaborav, postoji samo tuga i bol jer je s tobom zauvijek nestao i dio nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Uvijek }emo te voljeti. Supruga Jelisava, sin Jermin, k}erka Adrijana sa suprugom i sinom, snaha Saliha, prijatelji K. Amira, @. Dervi{a i K. [tefica 12467-1nd`

NAD@IJA D@EBO
Puno nam nedostaje{. Voli te tvoja k}erka Azra
676-1go

46

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj radnoj kolegici

AMELI PA[I], ro|. OBHO\A[
dipl. ing. arh.
Pamtit }emo te po dobru i plemenitosti. S ljubavlju i po{tovanjem Radne kolegice i kolege iz njene Slu`be za urbanizam i stambene poslove Op}ine Novi Grad Sarajevo
12468-1nd`

Dana 3. 11. 2011. bit }e 7 dana od kako je preselio na ahiret na{ babo

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj radnoj kolegici

HALIL (RAGIB) D@AKA
Hvala ti za svu ljubav koju si nam poklanjao. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tevhid (sedmina) }e se prou~iti 3. 11. 2011. (~etvrtak) u 11.00 sati u ku}i rahmetije, ul. Ejuba Delali}a 4. Ovim putem se zahvaljujemo osoblju Centra za pru`anje usluga starim i nemo}nim licima, a naro~ito sestri Snje`ani. Sinovi Ragib i Rejhan, nevjeste Minka i Bahra, unuke D`ana i Vildana sa porodicama i unuci Amar i Kerim
12476-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg druga Nedima

AMELI PA[I]
S po{tovanjem i tugom sje}at }emo se drage, vrijedne i ~estite osobe

AZRA MUSTAGRUDI]
„RAJA“ Nerma, Denis, D`evad, Manko, Nino, Deba, Alen
12465-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj nam kolegici

Op}inski na~elnik Damir Had`i} i uposlenici Op}ine Novi Grad Sarajevo
N

AMELI PA[I]
Iskreno sau~e{}e porodici. Slu`ba za imovinsko-pravne poslove i katastar Op}ine Novi Grad Sarajevo
12469-1nd`

Dana 2. 11. 2011. navr{ava se sedam dana kako je preselio na ahiret na{ najdra`i i nikad pre`aljeni suprug i otac

POSLJEDNJI SELAM

KEMAL (HAMDIJA) PELJTO
Ne umire onaj koji ode na onaj svijet. Na{e du{e }e tiho jecati i moliti dragog Allaha d`.{. da opet budemo s tobom nakon Sudnjeg dana. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari mjesto u D`ennetu. Tvoji - supruga Azra, k}erka Nasiha i sin Amar Tevhid }e se odr`ati istog dana u 16.00 sati u ku}i rahmetlije, ul. Kenana Demirovi}a 70 ([vrakino Selo).
12471-1nd`

Dana 2. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg kuma

na{oj amid`inci

AZRI MUSTAGRUDI], ro|. ^VORAK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Nihad, Sanela, Nejra i Tajra
12473-1nd`

FUDO PA[I]
Mnogo nam nedostaje{. Uvijek }e{ biti dio nas. [ele i Remza
14286

Dnevni avaz
Dana 2. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine otkako je na ahiret preselio na{ dragi i nikad pre`aljeni zet i tetak Dana 2. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i babe

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

47

FEJZO (HALIM) PA[I]
Tiho i dostojanstveno, prepun divnih ljudskih osobina, i{ao si kroz `ivot i tim svojim vrijednostima si krasio sredine u kojima si se nalazio. Bio si izvor bezgrani~ne ljubavi za svoje bli`nje. Bio si veliki ~ovjek, to si i ostao. Zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji su te iskreno i od srca voljeli i do posljednjeg momenta bili uz tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje svastika Zahida i k}erka Aida
2848-tt

FEJZO (HALIM) PA[I]
Sve rije~i nisu dovoljne da iska`u koliko nam nedostaje{. Bio si ono {to drugi ne znaju i ne mogu biti. Tvoj vedri lik je uvijek pred na{im o~ima, a tvoju plemenitu du{u u na{im srcima nikada zaboraviti ne}emo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoje supruga Senada i k}erka Elma Hatma dova }e se prou~iti istog dana u Begovoj d`amiji poslije podne namaza.
2848-tt

2. 11. 2009 - 2. 11. 2011.

SJE]ANJE

na mog dragog tatu

Dana 2. 11. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od gubitka voljenog tate

Dana 2. 11. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada nije sa nama na{a draga majka i baka

Dana 2. 11. 2011. navr{ava se sedamnaest godina od kako nije sa nama na{ suprug, otac i dedo

OSMAN (JUSE) [URKOVI]
Vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo tugu i bol za tobom. Bio si na{ uzor i na{ ponos, a ljubav koju si nam poklanjao, bila je beskrajna. Neka te Allah d`.{. uvede u ba{~e d`enetske i neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Nura, sin Sedin, k}erka Sedina, zet Fikret i snaha Mirela, unuci Kenan, Edna i Kerim
2893-tt

NADA JO[ILO
Sa tugom koju ni vrijeme ne lije~i, sa ljubavlju koja vje~no traje, vje~no }e{ `ivjeti sa nama i u na{im srcima.

FIKRET KARI]
2. 11. 1992 - 2. 11. 2011.
S ljubavlju k}erka Sandra sa porodicom
3046-tt

ADEM (ADEM) DUGANHOD@I]
K}erke Dijana i Mirela
3066-tt

Tvoji: k}erka Milosava, zet Dane, unuke Maja i Manja
2894-tt

POSLJEDNJI SELAM na{oj najdra`oj nani

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

ALIJA (ABID) SALIHAGI]
2. 11. 2004 - 2. 11. 2011.
U na{im mislima i srcima si uvijek prisutan i tu ostaje{ zauvijek. Tvoji: Ferida, Senada, Amer, Nata{a, Mahir, Nora i Zlatan
3024-tt

SANIJA (VEJSIL) BEHRAM, ro|. ALADIN
Draga na{a nano, na koji na~in re}i {ta si nam bila, ~emu si nas nau~ila, kako si nas voljela, a ne zaboraviti ne{to. [ta re}i, a ne umanjiti tvoju ljubav prema nama? - najve}a {ta re}i, a ne umanjiti tvoja djela prema nama? - nesebi~na {ta re}i, a ne umanjiti tvoju brigu prema nama? - istinska {ta re}i, a re}i sve? - na{a nana Beskrajno nam nedostaje{! Tvoja unu~ad Ismar, Emina, Faris i Tarik

ABDINOVI]

NESA
2. 11. 2010 - 2. 11. 2011.

ALIJA
27. 4. 2007 - 2. 11. 2011.

POSLJEDNJI SELAM

3057-tt

mojoj dragoj priji

SJE]ANJE
Dana 2. 11. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i punica

Uvijek voljeni i nikad zaboravljeni. Voli vas va{ sin Fuad sa porodicom Tevhid }e se prou~iti 2. 11. 2011. u 12,15 sati u d`amiji, 2701-tt Grbavica 2.

SANIJA (VEJSIL) BEHRAM, ro|. ALADIN
FEJZO PA[I] SANIJA BEHRAM
Oti{la si tiho kao {to si i `ivjela. Zauvijek }u se sje}ati tvog dragog lika, skromnosti i plemenitosti du{e. Tvoja prija Bahra Halapa
3057-tt

ADILA (DIKA) MAREVAC, ro|. MUSLI]
2. 11. 1995 - 2. 11. 2011.
Bol je ja~a od svake rije~i. Volimo te i voljet }emo te zauvijek. Tvoj mu` Sado, sinovi [evko, Senad, Mirzo, snahe Ramiza, Asima, Sena, k}erke [emsa i Sajma, zetovi Ejub i Muhamed, te unuci i praunuci Neka ti dragi Allah podari vje~ni D`ennet.
3013-tt

^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ivimo mi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodice ^engi} i ^an~ar
3055-tt

Draga na{a mama, na{a, jer svima si bila majka. Imala si najvi{e djece i svako si voljela, ~inila ga najboljim, najdra`im, najposebnijim na sebi stvojstven na~in. Kad u mislima dozivamo sje}anja, uvijek je samo tvoj dragi lik i osmijeh uz koje je i nemogu}e bilo mogu}e. Nau~ila si nas sve osim jednog, a to je kako nastaviti `ivjeti bez tebe. Znamo da moramo dalje, zbog tebe, zbog nas, ali kako? Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u srijedu, 2. 11. 2011. godine u 14.00 sati, u ulici Behd`eta Muteveli}a 2 A/18 (stan Halapa). Uz vje~nu ljubav i veliko hvala, vole te tvoji: k}erke Fatima - Lila i Dina, zetovi Mihret - Micko i Elvir, unu~ad Ismar, Emina, Faris i Tarik 3057-tt

Dana 2. 11. 2011. navr{avaju se ~etiri (4) godine od kako nije sa nama na{ dragi

Dana 2. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug, otac, punac i dido

D@EMIL (SMAIL) JUGO
Vrijeme ne lije~i rane... Nedostaje{ nam vi{e... i vi{e... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Supruga Vahida, sin Elvir, k}erke Esmeralda i Elvira sa porodicama
12439-1nd`

HAMDIJA (ABDULAHA) FAZLI] - HAM[O
Nevjerica da vi{e nisi sa nama... U nama bol, tuga i velika praznina... Tako nam nedostaje{. Ponosni smo {to smo te imali. Veliko ti hvala za sve {to si u~inio za nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem. Tvoja porodica
p-77101

48

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
Dana 2. 11. 2011. godine navr{ava se 6 godina kako nije sa nama Danas, 2. XI 2011. godine navr{ava se godina bez na{e voljene

POSLJEDNJI POZDRAV

dugogodi{njem prijatelju i saradniku

prof. dr. REFIKU TELALBA[I]U
Bahra i Enver @iga Konji~ki klub „Dapple Dray“ Sarajevo
12425-1nd`

RAZIJA [VRAKA
Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Amer, snaha Ramiza, unuci Ammar i Senad
2944-ttt

MUNIRE MURGUZ
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tebe. Vje~no }e{ ostati u na{im srci ma voljena i nikad zaboravljena, draga Munira. Hatma }e se prou~iti istog dana 2. XI 2011. godine u 12.15 sati poslije podnevnog namaza u Bosanskoj d`amiji „C“ faza. Tvoji najmiliji: suprug Ramiz, k}erka Vanesa, zet Samir i unuke Amna i Asja
12382-1nd`

Dana 2. novembra 2011. navr{ava se jedanaest godina od smrti voljene

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu snahu i daid`incu

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em do`ivotnom po~asnom ~lanu

dragom i dobrom prijatelju

MUNEVERA ^OLPA
Draga mama, Svaka pomisao na tebe o~i puni suzama. Samo mi znamo kako je `ivjeti bez Tebe, mi te ni na tren ne zaboravljamo. Nedostaje{ nam. Vole te tvoji najmiliji: sin Suad, k}i Suada, zet Fuad, snaha Jadranka, unu~ad Minela i Edi
3061-1tt

MUNIRA MURGUZ
Pro|e tu`na godina od tvog odlaska. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Tvoji neutje{ni: Ramiza, Vehdo, Alija, D`enana, Nina, Sejo, Samir i Medina
3056-tt

prof. dr. REFIKU TELALBA[I]U
^lanovi Me|unarodnog udru`enja uzgajiva~a Bosanskog brdskog konja
12425-1nd`

prof. dr. REFIKU TELALBA[I]U
Damir, Goran i Iko Voloder, ergela Bosanskog brdskog konja „Gorski Kotar“ Fu`ine - Hrvatska
12425-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dugogodi{njem dragom prijatelju

na{em prijatelju i saradniku

dugogodi{njem voditelju na{ih uzgojnih programa

prof. dr. REFIKU TELALBA[I]U
^lanovi Udruge uzgajiva~a Bori~kog arapskog konja Kutina - Hrvatska
12425-1nd` 12425-1nd`

prof. dr. REFIKU TELALBA[I]U

prof. dr. REFIKU TELALBA[I]U

Aline i Anton Dolin{ek, ergela Bosanskog brdskog konja „Planido“ Slovenija
12425-1nd`

„Agrokombinat“ a.d. Rogatica

POSLJEDNJI POZDRAV

Drugog novembra navr{ava se godina od smrti na{e drage mame, majke i punice

na{em dobrom „Prof “.

Danas, 2. 11. 2011. navr{ava se 7 dana od dana preseljenja na ahiret na{e drage

AZRA TRBI], ro|. GRUHONJI]

prof. dr. REFIKU TELALBA[I]U

BIBA GREBO, ro|. OMERAGI]
Bolna je svaka pomisao na tvoje odsustvo, ali u nama }e i dalje `ivjeti svi prelijepi trenuci provedeni s tobom i sva ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala osta}e na{ najdragocjeniji dar. S ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Zauvijek tvoji: Osman, Adis i Amina
3019-1tt

Po dobrom }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati, a sa tugom u srcu zauvijek sje}ati. Amira, Jasminka, Emina i Davor
3003-1tt

Udru`enje uzgajiva~a Bori~kog arapskog konja Sarajevo
12425-1nd`

Dana 3. 11. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage majke i punice

Dana 3. novembra 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{a draga

Dana 2. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

VESELKE KULJANIN, ro|. JANJI]
Te{ko je bez Tebe sve vi{e nam nedostaje{. Ru`a i Jovan
12455-1nd`

VESELKA KULJANIN, ro|. JANJI]
U na{em sje}anju ostat }e uvijek prisutan njen dragi i plemeniti lik. Toga dana u 11.30 ~asova posjeti}emo njen grob, a potom se sastati u ku}i `alosti. S ljubavlju i po{tovanjem k}erka Branka i zet Slavko To{i} sa porodicom
12453-1nd`

[AHIJA PALDUM, ro|. BAJROVI]
Po dobroti pamtimo te, s ljubavlju i ponosom spominjemo i zauvijek u srcu ~uvamo. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
2945-tt

Dnevni avaz
Dana 2. 11. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama na{ dragi

srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

49

U ~etvrtak, 3. 11. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselila na{a draga

JUSUF LAKOVI] JUGI
Svaki ~ovjek ostavi ne{to iza sebe po ~emu se pamti. A ti si ostavio toliko toga... S neizmjernim po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: supruga Jasmina, sin Adis, k}erka Aida, zet Muhidin, snaha Aida, unuci Aldin, Alen i Kenan
700-1go

MUNIRA MUHASILOVI], ro|. ZLATAR
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti istog dana (~etvrtak, 3. 11. 2011.) u Bakijskoj d`amiji poslije ikindije namaza (14.30 sati). Porodica
No037967

SJE]ANJE

na na{eg radnog kolegu

Dana 2. 11. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e

POSLJEDNJI POZDRAV

ISMETA KALJI]A
(2005 - 2011)
S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Radne kolege i kolegice iz njegove Slu`be za urbanizam i stambene poslove Op}ine Novi Grad Sarajevo
12470-1nd`

MUNIRA MURGUZ, ro|. TANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoji: Bajro, Arifa, Alen i Albin sa porodicama
12460-1nd`

na{oj dragoj radnoj kolegici

AMELI PA[I]
Tvoja dobrota i po{tenje zauvijek }e `ivjeti u na{em sje}anju. Radne kolegice i kolege iz Slu`be za investicije i komunalnu infrastrukturu Op}ine Novi Grad Sarajevo
12472-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 2. 11. 2011. navr{avaju se dvadeset tri godine od smrti na{eg voljenog sina i brata

Dana 2. 11. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

AMRUDIN (FAHRUDIN) MA\O AMELA PA[I], ro|. OBHO\A[
iz Jajca I danas, nakon dvadeset tri godine, bio si i ostao na{ ponos. I `ivot i smrt daje Bog. Vje~nu ljubav, najljep{i dar, koji mo`e dati ~ovjek, zauvijek ima{ od nas. Za nas postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje sa bolom podsje}aju na ono {to je tvojim odlaskom izgubljeno. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Mama Azra, brat Alen, snaha Alma, Ena i Ajla, te porodice Ma|o, ptt Sejdi}, Lu`i}, Kasum, Kazi}, Dedi}

(1976 - 1988.)

dr. MIRZE (ZULFO) LJUBOVI]A
Plemeniti ljudi kratko `ive, ali se vje~no pamte. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Azra, Meliha, Dina, Zlata i Maida Mehovi}-Zametica
p-71167

Ponosni smo {to smo te imali. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i du{i. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj dobroj du{i vje~ni rahmet. Tvoji - dajd`i} [ukrija, dajd`i~ne Fikreta, Amina i Midhat sa djecom Edina, Amila i Almedina
3077-tt

Dana 2. 11. 2011. navr{ava se 15 godina od smrti na{e drage

Mojoj dragoj

U srijedu, 2. 11. 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

\ENANE STEFANOVI]
Uvijek si u na{im srcima, mislima, a ~esto i u snovima.

teta D@EMILI ALIHOD@I]
Posljednji sellam S ljubavlju i po{tovanjem Njena Aida Pilav
3080-tt 3079-tt

EDHEM (ENVER) AVDI]
Hatma dova }e se predati u petak, 4. 11. 2011. godine prije d`uma namaza u d`amiji Carina u Mostaru. Porodica Hrvi}
7-1mo

Tvoja Lena, Jasna sa porodicom i prijateljima

Dana, 2. 11. 2011. godine navr{ava se dvanaest godina od kada nije sa nama na{ dragi

Dana 2. 11. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog oca i supruga

POSLJEDNJI POZDRAV

SANIJA (VEJSIL) BEHRAM
25. 10. 2011 - 2. 11. 2011.
Draga na{a Hani, Te{ko je pomiriti se sa surovom istinom da vi{e nisi sa nama. Svako jutro nosi novu bol i prazninu. Hvala ti {to si bila dio nas. Hvala ti {to si nam uljep{avala dane. Hvala ti za svaki tvoj osmijeh, hvala ti za svaki tvoj zagrljaj. Nikada te ne}emo zaboraviti. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Volimo te i uvijek }e{ biti sa nama. Zauvijek tvoji Agi}i: Mirsada, Mustafa, Ibrahim, Aida, 3054-tt Ismet i D`an

AZIZ - ZILE D@EKO
iz Gacka Dragi na{ ZILE, dok budemo `ivi nikada ne}emo zaboraviti Tvoj plemeniti lik, ljubav i dobrotu koju si nam nesebi~no poklanjao. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Ahmo, Munevera, Amela, Amna, Cica i Benjamin
6-1mo

SADIK - SADO (NASUF) D@UBUR
Hatma dova poklonit }e se 4. 11. 2011. u petak, u d`amiji na Musali u 11,30 sati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja supruga Fatima, k}erka Senka, zet Semir i unu~ad Lejla i Adnan
1497-1mo

50

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Danas, 2. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine otkad nije sa nama na{a draga

SULEJMAN (MEHO) [UKALO
2. 11. 1986 - 2. 11. 2011.

MEHMED (SULEJMAN) [UKALO
27. 10. 2009 - 27. 10. 2011.

ZINETA DELALI], ro|. MUTAP
Vrijeme polako prolazi, ali sje}anje na tebe zauvijek ostaje.

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
2691-tt

S ljubavlju, suprug Miralem, k}erka Jasmina i sin Sibel
p-71240

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{u dragu majku

na{oj dragoj sestri, zaovi i tetki

BISERA MA[NI], ro|. DUSINOVI]
2. 11. 2006 - 2. 11. 2011.
Pamtit }emo te po tvojoj dobroti, plemenitosti i po`rtvovanosti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Uvijek tvoja zahvalna djeca - sin Edhem Ma{ni}, k}erka Emira Ejubovi}, snaha Jasminka, zet Ned`ad i unu~ad Ismar, Emina i Malik

iz Te{nja

REFI
Brat Rasim, snaha Suvada, Nihad, Samra, Oliver, Moni, Denis, Kenzo Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
419-1ze 3062-tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 2. XI 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e voljene

na na{e najmilije

SAFIJE ME\EDOVI]-SINANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo ~uvati sje}anje na tebe. Tvoj sin Jasmin, snaha Lejla i unuk Tino
2921-tt

MUSTAFA KAHRIMANOVI]
2. 11. 2004 - 2. 11. 2011.

ZUMRETA KAHRIMANOVI]
7. 11. 2001 - 7. 11. 2011.

Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti u petak, 4. 11. 2011. u Karad`ozbegovoj d`amiji prije d`ume namaza. Zauvijek zahvalne {to smo vas imale. 1485-1mo K}erke Adisa, Amra i Sanja sa porodicama

Dana 2. 11. 2011. navr{ava se 7 tu`nih godina od smrti na{eg voljenog sina i brata

SAUD (SADIJA) DEDOVI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad nezaboravljen. Neka Ti dragi Allah d`.{. otvori sva vrata d`enetska. Tvoji najmiliji: otac Sadija, majka Raza, sestre Sanela i Amela, zetovi Adnan i Mirsad, sestri~na Amna, sestri}i Adin i Tarik
12466-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj teti

REFIJI HASANAGI], ro|. BURD@OVI]
Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet. U na{im srcima ostat }e{ voljena i nikad zaboravljena. Tvoji: Dino, Elma, Evka, Coco, Samra, Edo, Ema, Amir, Edisa, Ena, Nina, Amina, Adis, Elmedina i Na|a
P-71140

Pro{lo je sedam dana od smrti na{e drage i nikada pre`aljene k}erke i sestre

HIKMETE FEJZAGI], udove MUSI]
Njen plemeniti lik i dobrota `ivjet }e vje~no sa nama. S neizmjernom tugom i bolom prou~it }emo tevhid dana 3. 11. 2011. godine za blagostanje du{e. Njeni najmiliji i najbolji prijatelji u `ivotu: majka Vasvija, sestre Kimeta i [evala, sin Edin, snaha Muratka i unuk Tarik Neka ti, sestro, Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
3065-tt

Drugog novembra 2011. godine navr{ava se osamnaest godina od kada nije sa nama moj voljeni tata

POSLJEDNJI POZDRAV

ESMA ([U]RIJA) KAJEVI], ro|. BAJRAMOVI]
Dana 2. 11. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage majke i nane. ^uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik neizmjernu dobrotu i plemenitost. Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i rahmet tvojoj du{i.

D@EMAL ^AMPARA
S ljubavlju, Hitka i Edo
3059-tt

Tvoja k}erka Sena i unuk Damir
2890-tt

Dnevni avaz

srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

51

Dana 2. 11. 2011. navr{ava se {est mjeseci od kada nije s nama na{ dragi

HUSEIN ALAGI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Porodica
3082-tt

POSLJEDNJI SELAM

dragoj mami

AMELI
Sve {to ti mogu re}i u ovom trenutku je suza i volim te mama. Dok smo `ivi voljet }emo te i spominjati tvoju dobrotu i po{tenje. Tvoj sin Emko, Semija i Idriz
3081-tt

Bila si i ostala

AMELICA
Volimo te. Suljo Hod`i} sa porodicom Neka ti je veliki rahmet.
3081-tt

Dragoj

AMELI
Ne mo`emo da prona|emo rije~i, da iska`emo na{u bol. Tvoji: Amra, Nadir, Zenit i Haris
3081-tt

Draga na{a

AMELA
Tvoja plemenitost }e vje~no `ivjeti u nama. Volimo te. Dina i Emina
3081-tt

52

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

SJE]ANJE

NA MOJU JEDINU I VOLJENU

MERSIHU
Mila, najve}a je sre}a bila imati Te pored sebe, Mila, ta je sre}a isuvi{e kratko trajala, Mila, nisam Te se niti nagledala niti naslu{ala, Mila, nisam Ti puno toga ni pru`ila i ispri~ala, Mila, jedina moja, beskrajno mi nedostaje{... S najve}om ljubavlju, ponosom i vje~nom tugom Tvoja mama
1259-1tz 1271-1tz

Prof. dr. IBRAHIM PA[I]
2. 11. 2004 - 2. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem Supruga Zehra, k}erka Selma i sin Fuad sa porodicom

Danas je ~etrdeset dana kako je oti{ao u bolji svijet moj fakultetski drugar i kolega

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj radnoj kolegici

dr. MIRZA LJUBOVI]
23. 9. 2011 - 2. 11. 2011.
Pamtim ga po dobroti i po{tenju. S po{tovanjem i tugom, Feriza
12480-1nd`

AMELI PA[I]

Sindikalni odbor i uposlenici Op}ine Novi Grad Sarajevo
12481-1nd`

Draga

POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

na{oj dragoj kolegici

AMELI PA[I] AMELA
Oti{la si samo fizi~ki iz na{ih `ivota, ali nikad i nikad iz na{ih srca. Volje}emo te vje~no dok postoji Obho|a{a Vehbija, D`ana, D`eneta, Vahida Obho|a{
3081-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Uvijek }emo Te se rado sje}ati. Uposlenici Slu`be za privredu, obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Op}ine Novi Grad Sarajevo: Tajib, Ahmet, Fahra, Salko, Sulejman, Nermina Drugovi}, Mersudin, Jasna, Azra, Nermina Delali}, Amna, Suvada i Zahida
12482-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 2. 11. 2011. godine navr{ava se 12 godina od smrti na{eg dragog

majci na{eg radnog kolege Irfana Kajmovi}a

AZIZA - ZILE D@EKO
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Ostat }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Sevleta, sin Anis, k}erka Dijana, unuk 12477-1nd` Said, zet Suvad i snaha Azra

LAILA (ASIM) MEDI]
2. 11. 2004 - 2. 11. 2011.
I prolaze... sve... Jedna br`e od druge... godine puste bez tebe. Djevoj~ice... Svevi{nji zna koliko nam nedostaje{... Bo`ija volja te nikad ne}e odvesti tamo gdje te Bo`ija milost ne}e za{tititi... Amin. Nana Dika, dedo D`evad i tvoja tetka Aldijana
3084-1tt

MAIDI (MUHAREMA) KAJMOVI], ro|. ZLOTRG
Da joj Allah podari D`ennet, a porodici sabur. Radne kolege iz „Avaksa“: Edina, Enisa, Munevera, Refija, Fahrija, Arijana, Amil, Fikreta, Melisa, Meliha, Ned`ib
12486-1nd`

Dana 2. 11. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi i voljeni suprug, tata, svekar, punac i djed

SJE]ANJE

SEAD HUREMOVI]
POSLJEDNJI POZDRAV Samo mi koji smo bili sa tobom znamo {ta si nam zna~io i {ta smo zauvijek izgubili tvojim odlaskom. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, ul. I. Mujezinovi}a 6, 2. 11. u 13 sati. Vole te tvoji: D`emila, Adin, Adisa, Dinka, Almir, Ismar, Ajla, Amna i Kenan 1270-1tz

na mog dragog tatu

FEJZU (HALIMA) PA[I]A
Dragi moj tata, nedostaje{ mi. Ponosan sam {to sam dio Tebe. Tvoj sin D`enan
12490-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg prijatelja

AMELI PA[I]
BULKA (SALKO) BIBER, ro|. HASKI]
Od porodice Gaco - Ranko, Gordana, Sanja i Nikola
3085-tt

Od prijatelja „KLUB SPORT“
12484-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

53

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{em dragom amid`i i dedu

AMELA (AVDO) PA[I], ro|. OBHO\A[
preselila na ahiret u ponedjeljak, 31. 10. 2011. godine u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. 11. 2011. godine u 15.00 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Emir, suprug Idriz, majka Semka, sestra Amra, djever Dino, jetrva Aida, svekar Husejin, svekrva Safija, prijateljica Dina sa mu`em, zet Nadir, sestri}i Zenit i Haris, amid`a Muaz, strina Hanija, amid`i}i Aziz, Safet, Kemal, Emin i Sejo sa porodicama, amid`i~ne Mubera, Safija, Sedika, Hasija i Subha sa porodicama, daid`a Velija sa porodicom, dajd`i~ne Fikreta, Amina i [uhra sa porodicama, dajd`i}i Sejo, Senad, Zijad, Suad, Damir, Hazim i Asif sa porodicama, teti} Fehim, teti~ne Fatima i Fazila sa porodicama, prijateljica Emina sa k}erkom Hanom, te porodice Pa{i}, Obho|a{, Duvnjak, Katica, Zimi}, Kadri}, Vrabac, Komarica, ^au{evi}, Dervi{evi}, Nuhi}, Ibi{evi}, Kozadra, Suljagi}, Jasenkovi}, Kapo, Korman, Ali}, Ukovi}, Had`ibuli}, Saki}, ]utahija, Zahiragi}, Feriz, Had`ihasanovi}, Zec, Mujagi}, Lokvan~i}, Grabovica, Alispahi}, Bajramovi}, Prlja~a, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15.00 sati, ul. Ljubljanska br. 14. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

OSMANU (DERVO) GUTA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Tvoji: Zahida, D`enan, Emir, Edin, Belma i Berina
12479-1nd`

preselio na ahiret u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine u 68. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 2. novembra 2011. godine poslije ikindije namaza u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na Starom mezarju Faleti}i. O@ALO[]ENI: supruga Bisera, k}erke Senada, Mirsada i D`enana, zetovi Nijaz Giuseppe-Mario i D`evad, unu~ad Berina, Emir, Dalila, Faris i Naida, bra}a Hamid i Jusuf, sestre [emsa i Hankija, snahe Fata i Zahida, zet Muradif, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, tetak Zulfan, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ura Safet sa porodicom, svastike Fatima i Fehma sa porodicama, te porodice Guta, Arnaut, Osmankovi}, ]utuk, Canzani, Kova~, [kamo, Efendi}, ^usto, ^oko, Fra{to, Bjelonja, Halilagi}, Tabak, Palavra, Palo, Dervi{evi}, Kora~, Karaman, Pekmez, Kru{~ica, Klino, Katana, Ki{i}, Kozi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici [kaljin sokak br. 18.
No037966

OSMAN - SAFET (DERVO) GUTA

brat

SJE]ANJE na na{e najdra`e mama

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga babo

BULKA (SALKO) BIBER, ro|. HASKI]
preselila na ahiret u utorak, 1. novembra 2011. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. novembra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad.

FEJZO - FUDO (HALIM) PA[I]
2. 11. 2009.

FATIMA PA[I], ro|. TEREZI]
11. 4. 1996.

HALIM (FEJZO) PA[I]
7. 2. 1969.

Iako niste sa nama, uvijek ste u na{im mislima i srcima. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Puno nam nedostajete. Volimo vas. Va{i najmiliji - porodica

O@ALO[]ENI: suprug Zejnil, sinovi Behudin i Fahrudin, k}erka Jasmina, unuke Elvira i Azra, unuci Emir i Edin, snaha Senada, brat Osman, snahe Mula i Almasa, brati}i Fuad i Salko sa porodicama, brati~ne Zejna, Remzija, Kira, Fahra i Fuada sa porodicama, djeveri}i Nusret i Izet sa porodicama, zaovi~ne Tid`a, Fadila, Fatma, Zada i Hasna sa porodicama, te porodice Biber, Haski}, Vri~ko, Bakal, Nuhanovi}, Kova~evi}, Sarajli}, kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. 5/II. 111

3006-tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

penzioneru na{eg kolektiva

na na{eg dragog

FEJZU (HALIMA) PA[I]A HIDAJETA OMEROVI], ro|. MUSAEFENDI]
2. 11. 2007 - 2. 11. 2011.
S ljubavlju, Porodica
3058-tt

OSMAN GUTA HUSEIN OMEROVI]
12. 5. 2004 2. 11. 2011.

Dragi na{ Fu}ko, neizbrisiva su sje}anja na vrijeme provedeno sa Tobom. Imao si posebno mjesto kod svih nas. Volimo Te. Tvoj Bobo, Jasna, D`ejna i D`ermin sa porodicama
12489-1nd`

Sindikat - KJKP Vodovod i kanalizacija doo Sarajevo
P-71141

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

AMELI PA[I], ro|. OBHO\A[
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Safet Obho|a{ sa porodicom
12491-1nd`

Danas se navr{ava sedam dana od preseljenja drage tetke

na na{eg dragog direktora

BIBA GREBO
Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Brati} Munib, snaha Medina, brat Salih
12487-1nd`

ISMETA DAUTOVI]A

Kolektiv Tehnosigurnost
12492-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg dragog babu

SJE]ANJE

Pro{lo je 11 tu`nih godina od kada nije sa nama

na dragog prijatelja

SEJFUDIN (IBRO) SIPOVI]
2006 - 2011.
Tvoji sinovi Mirsad i Zijad, k}erke Mirsada i Senada sa svojim porodicama Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
3063-tt

JUSU ARSLANOVI]A A[^IJU
Dru`iti se s tobom bilo je izuzetno zadovoljstvo. Tvoja raja iz PRETISA Munib, Ha{e, Asim (deba) i Sefer
3067-tt

ISMET DAUTOVI]

Supruga Rad`ija sa k}erkama
12492-1nd`

54

Srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
Sa tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kolege i kom{ije da je na{ dragi

emeritus prof. dr. REFIK (HAJRUDINA) TELALBA[I]
preminuo u subotu, 29. 10. 2011. godine u 79. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 2. 11. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Senad i Mirsad, unuke Eliza i Melani, snaha Gorana, brati~na Sandra, porodice Telalba{i}, Bulbulovi}, Hasibovi}, Ahmetovi}, Stojanovi}, Softi}, Kasumag}, Vejzovi}, No`inovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
3035-tt

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi otac, suprug i ro|ak umro u Sarajevu, 30. 10. 2011. godine u 59. godini.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

MAIDA (MUHAREM) KAJMOVI], ro|. ZLOTRG
preselila na ahiret u utorak, 1. 11. 2011. godine u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Munib, djeca Irfan, Almedina i Aida, majka Munira, zet Damir, bra}a Munib, Nadir, sestre Sejda, [ahsena, te porodice Kajmovi}, Zlotrg, Tanovi}, Hara~i}, Merdanovi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Ograde br. 11 A. - Sarajevo. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

HARIZ (D@EMAL i E[REFA) BASARA
Sahrana }e se obaviti u Zagrebu u ~etvrtak, 3. novembra/studenog 2011. godine u 11.40 sati na groblju „Markovo polje“. O@ALO[]ENI: supruga Brankica, djeca Emina, Haris i Lana, porodice Basara, Vladi}, Mehi}, ^ampara, Kadi}, Ti~i}, Prodani}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji

IVANKA (JOSIPA) SELIMI], ro|. KORA]
preminula 31. oktobra 2011. godine. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 3. novembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Bare“.
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

O@ALO[]ENI: suprug Hazim, sin Nevil, snaha Snje`ana, unu~ad Colm i Doris, sestra Lucija sa djecom Vesnom i Dudom, djever Sabo sa suprugom Firdeusom i djecom Narcisom i Nerminom, te obitelji Kora}, Gai}, 111 [aki}, Rizvi} i Karoliny

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SAFET (RAMO) BE]IROVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine, u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 2. novembra 2011. godine u 13.00 sati ispred porodi~ne ku}e u selu Br~igovo, a ukop }e se obaviti na mezarju Br~igovo - Rogatica. O@ALO[]ENI: sin Zijad, k}erka Ifeta, zet Meksud, snaha Ermina, unu~ad Tarik i Dalila, sestri~ne Jasmina i Hermina, {ura Zi}rija sa porodicom, svastike Zlata i Zema sa porodicama, te porodice Be}irovi}, Karovi}, Kaljanac, @igovi}, Barac, Buguni}, Ali}, Deli}, Ferizovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u poro111 di~noj ku}i u selu Br~igovo. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FEHIM (SMAIL) MEKI]
preselio na ahiret u utorak, 1. novembra 2011. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. novembra 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Dika, sinovi Izet i Ifet, k}erka Izeta, unuk Amer, sestre Fehma, Zlatka, Sevda i Ziba sa porodicama, {ura Ragib sa porodicom, amid`i}i Murat, Omer, Muradif i Adem sa porodicama, te porodice Meki}, Turku{i}, Vrana, Klino, Duran, Uglje{a, Koso, Bjelanovi}, Durakovi}, Karad`a, Hod`i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Bogu{evac br. 21.

ADI (SAFET) MILAK
preselio na ahiret u ponedjeljak 31. 10. 2011. u 39. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Nermina, k}erke Selma i Adisa, te ostala rodbina i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{

AHMED (HASANA) [EHI]
dipl. ing. {umarstva iz Stoca preminuo nakon duge i te{ke bolesti u [vedskoj gdje je i sahranjen 1. 11. 2011. godine. Porodica
5-1mo

1931 - 2011.

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

OSNOVANO 1923

SARAJEVO

"BAKIJE" "BAKIJE"
www.bakije.com

POKOPNO DRU[TVO

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

55

II Navedena sredstva (oprema) mogu se pogledati u objektu Olimpijskog bazena Otoka svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati. Oprema se prodaje u vi|enom stanju i eventualne naknadne reklamacije se ne uva`avaju. Specifi~na oprema ne mo`e se prodati ispod cijene koja je navedena u tabelarnom pregledu a {to }e biti ujedno i po~etna cijena za usmeno javno nadmetanje. III Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uz dostavljenu pismenu ponudu izvr{e uplatu depozita u iznosu od 500,00 KM na blagajni JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, ili na teku}i ra~un broj: 1410010006297308 kod poslovne

banke BBI. Pravo povrata depozita nema u~esnik licitacije koji ponudi najve}u cijenu i odustane od kupovine. IV Javno nadmetanje odr`a}e se dana 09.11.2011.godine, sa po~etkom u 12:00 sati u prostorijama JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo. Javni poziv ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objaljivanja, a pismene ponude dostaviti na adresu: JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 83 b sa naznakom –„NE OTVARAJ“Prijave poslane po{tom smatrat }e se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme po{tom u skladu sa navedenim rokom. Neblagovremene, nepotpune i ponude ~iji ponu|eni iznos zakupa nije u skladu sa ~lanom I javnog poziva, Komisija ne}e uzeti u razmatranje.

Sve tro{kove koje terete kupoprodaju navedene opreme pla}a kupac (PDV i ostalo). Kupac je du`an kupljena sredstva preuzeti u roku od sedam dana. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 063/041-416 033/773-867 - Kontakt osoba Adnan Poli} Sarajevo, 31.10.2011.godine

Na osnovu odluke Nastavno nau~nog vije}a Fakultet za menad`ment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku od 28.10.2011. godine raspisuje se

KONKURS
Za izbor nastavnika u sva zvanja i saradnika u zvanje vi{eg asistenta, kako slijedi: 1. Nau~na oblast „Ra~unovodstvo i finansije“ , 1 nastavnik / 1 saradnik 2. Nau~na oblast „Ekonomska teorija i politika“ , 1 nastavnik / 1 saradnik Uslovi konkursa: Za izbor kandidata u nastavni~ka i saradni~ka zvanja uslovi su propisani Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju (Sl. list BiH broj 59/07), Zakon o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju (Sl. list BiH broj 59/09).

Uz prijavu na konkurs kandidati obavezno prila`u: biografiju, rodni list, uvjerenje o dr`avljanstvu, ovjerenu kopiju diplome o nau~nom stepenu doktora nauka, magistra nauka, odnosno ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom studiju (ili uvjerenje o diplomiranju), a za izbor u nastavni~ka zvanja i: spisak stru~nih i nau~nih radova i objavljenih ud`benika, knjiga ili monografija, odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (ukoliko postoje). Kandidati ~ije prijave ne budu potpune, ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave dostaviti na adresu Univerzitet u Travniku, Fakultet za menad`ment i poslovnu ekonomiju, Aleja konzula br. 5, 72270 Travnik, sa naznakom: Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika. U prijavi na konkurs obavezno nazna~iti mjesto na koje kandidat konkuri{e. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 020906 09 Mal Zenica, 13. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.O.O. „Zenica-stan“ Zenica, ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, zastupani po punomo}niku Veseljak Mladenu, advokatu iz Zenice, protiv tu`enog \andara Tome iz Zenice, Prve zeni~ke brigade broj 7, radi isplate duga v.s. 291,74 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH

lova u iznosu od 291,74 KM za period od 01. 06. 2006. godine do 31. 03. 2009. godine sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 06. 2006. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija Sanela Popovi}

OBJAVLJUJE
Tu`enom, \andara Tomi iz Zenice, Prve zeni~ke brigade broj 7 dostavlja se na dogovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 01. 06. 2009. godine kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog dug za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dije-

#$

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

IFHJ

KUP BiH Na Grbavici repriza prošlogodišnjeg finala

Beganović: Dolazimo s namjerom da damo gol

ŽA žAE F>A@K >A FHEAC C=
Posljednji poraz u ovom takmičenju „Plavi” doživjeli 2008. godine
18 kola. Branimo trofej, naravno da ćemo sve dati kako bi prošli. Derbi se ne može predvidjeti, logično je pokušati riješiti ove utakmice u kojima koliko-toliko možeš iskoristiti prednosti koje imaš- kaže trener „Plavih”. Već 12 utakmica ekipa je bez poraza, a u Kupu već godinama ne znaju za poraz, posljednji put to je bilo u jesen 2008. godine od Zvijezde u Gradačcu. Osim o seriji nepobjedivosti ne želi

*AC=LEć 1CH=J ćA JLHA
Nedostaju Damjanović, Isaković i Kikić
Čelik će u današnji, prvi četvrtfinalni meč Kupa BiH protiv Želje ućiodmorniji,jer proteklog vikenda nisu igrali prvenstveni meč protiv Slobode, ali i oslabljen za Darija Damjanovića, Aladina Isako-

Čelik oslabljen na Grbavici

Parovi četvrtfinala Kupa BiH: Velež - Branitelj (početak u 13.30 sati), Krajišnik - Široki Brijeg (13.30), Sarajevo - Borac (17.30) Željezničar - Čelik (18) Revanš susreti igraju se 23. novembra.

2=HLE

vića i Aleksandra Kikića. Upitan je zbog bolova u preponama i Damir Tosunović. - Trebalo bi biti da smo odmorniji, ali vidjet ćemo i koliko je duža pauza utjecalana našu formu. Pokušat ćemo, naravno, odigrati svoju utakmicu, otvoreno i s namjerom da damo gol, koji bi nam sigurno uvećao šanse pred uzvrat kaže trener Elvedin Beganović, koji se nada da će ovoga puta izbaciti “Plave” i revanširati im se za prošlogodišnje poraze u finalu Kupa BiH. V. B.

Na Grbavici pokušavaju igračima odagnati misli o subotnjem derbiju sa Sarajevom, kako bi se ekipa usredsredila na duel četvrtfinala Kupa BiH sa Čelikom. Menadžer Željezničara Amar Osim kaže da ne razmišlja o bilo kakvim kalkulacijama u reprizi prošlogodišnjeg finala. - Pa, realno do Evrope možemo otići lakše preko Kupa, to je samo šest utakmica, a u prvenstvu ima još 

IE E I šJAćAE
Amar Osim je prokomentirao i situaciju oko zabrane dolaska gostujućih navijača, po kojoj na derbiju neće biti simpatizera Sarajeva. - Odluka Komiteta donesena je nakon serije incidenata, poštujemo je, iako smo mi najviše oštećeni. Na utakmici sa Sarajevom izgubit ćemo 15 do 20 hiljada KM zbog nedolaska navijača. - S druge strane mi imamo najviše navijača u državi, a oni ne smiju ići na gostovanja. Evo sada u Lukavici, bilo bi ih hiljadu. I pored svega ovoga mi ipak ne kukamo - rekao je trener Želje.
Osim: Nastaviti uspješnu seriju

pričati. Trener smatra da prednost Čelika ne mora biti to što nisu igrali proteklog vikenda. - Možda su baš oni hendikepirani što nisu igrali. Naš meč sa Slavijom nije bio previše fizički težak, problemi će možda biti za

subotu, sada neće. Čelik nije bezveze ekipa, od meča s nama pobijedio ih je samo Široki Brijeg, na Pecari, i to u utakmici u kojoj je mogao slaviti i Čelik. Pobjeda bez primljenog gola bila bi odlična - ističe Osim. Z. Š.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

57

SARAJEVO Bordo tim na Ko{evu do~ekuje Borac

Neka se ponovi subotnji trijumf protiv Olimpica
Banjalu~ani imaju tim vrijedan respekta, ka`e Pli{ek
Fudbaleri Sarajeva u dana{nji (17.30 sati, Ko{evo) prvi me~ ~etvrtfinala Kupa BiH protiv Borca ulaze rije{eni da ostvare pobjedu nad aktuelnim prvakom, i to bez primljenog pogotka. Bordo tim je u predigri duela s Banjalu~anima u subotu savladao Olimpic (2:0), pru`iv{i kvalitetnu partiju. - Bio bih prezadovoljan da ponovimo igru i rezultat od subote. Naravno, to ne}e biti lako u~initi jer je Borac sna`an i iskusan tim, vrijedan respekta, uostalom aktuelni su prvaci. Me|utim, mi smo u dobroj formi, igramo pred na{im navija~ima i vjerujem da mo`emo ostvariti dobar rezultat - rekao je Jir`i Pli{ek (Jiri Plisek), {ef stru~nog {taba ko{evskog premijerliga{a.
Pli{ek: U dobroj smo formi

Raspudi}: Vra}a se u ekipu

Jedan pogodak za miran revan{
Poku{at }emo iskoristiti slabosti Sarajeva
Derbi ~etvrtfinala Kupa BiH igraju Sarajevo i Borac, a Banjalu~ani }e ve~eras na Ko{evu poku{ati ostvariti {to bolji rezultat uo~i revan{a, ali i da se opravdaju za blijedo izdanje i poraz u Gabeli. - Bit }e nam ovo {esta utakmica u nizu bez podr{ke na{ih navija~a, ~ak peta na gostovanju, {to sigurno utje~e na igra~e, ali mo`e da i probudi odre|eni inat u njima. U Gabeli smo odigrali veoma lo{e i nadam se da }emo protiv Sarajeva biti mnogo kvalitetniji. Pri`eljkujem povoljan rezultat, a to bi bio i nerije{en ishod s postignutim pogotkom - ka`e Velimir Stojni}, strateg Banjalu~ana. Stojni} vjeruje da }e Borac u Sarajevu pokazati svoje pravo lice iako respektira bordo tim. - Sarajevo je kompaktna ekipa, igra u odli~noj formi, ali ima i odre|ene slabosti. To }emo poku{ati iskoristiti i nametnuti svoj ritam - dodao je Stojni}. Kada je u pitanju igra~ki kadar, u tim se vra}a Boris Raspudi} koji protiv GO[K-a nije igrao zbog `utih kartona, dok je pod velikim znakom pitanja nastup Dragoslava Staki}a, kojeg dva posljednja dana mu~i temperatura. Povrije|eni Milan Stupar oporavio se i vjerovatno }e zauzeti svoje mjesto uz desnu S. K. aut-liniju.

Banjalu~ani `ele dobar rezultat

Novi sponzor
Direktor Sarajeva Dino Selimovi} ju~er je potpisao sponzorski ugovor s Jasnom Juki}- Frljak, predstavnicom „Bosna-Sunce osiguranja“, vrijedan 30.000 KM. Kao poklon za 65. ro|endan upravo }e poliklinika „Agram“ do kraja sezone pru`ati zdravstvene usluge A. ^. igra~ima bordo tima.

S potpisa ugovora u „Bosna-Sunce osiguranju“ (Foto: F. Fo~o)

^e{ki stru~njak nema ve}ih problema oko sastava ekipe, osim {to je upitan nastup iskusnog veznjaka Vu~ine [}epanovi}a. - On je trenirao ju~er s ekipom, a kona~nu odluku donijet }emo neposredno uo~i po~etka susreta istakao je Pli{ek, a na pitanje da prokomentira predstoje}i derbi na Grbavici odgovorio je: - Razmi{ljat }emo o @eljezni~aru tek nakon Borca. Sada smo isklju~ivo preokupirani ~etvrtfinalom A. Dr. Kupa BiH.

Mirza Vare{anovi}, trener Vele`a

Amir Zuli}, vode}i sportski psiholog u Hrvatskoj, uo~i bara`a

Ne treba se osvrtati na pro{lost
BiH protiv Portugala ima istu historiju kao i Hrvatska protiv Turske
Prije nekoliko dana u hrvatskoj javnosti jako je odjeknula informacija da se selektor nogometne reprezentacije ove zemlje konsultirao sa psihologom uo~i predstoje}ih utakmica bara`a za EP 2012. u Ukrajini i Poljskoj. Psiholog je profesor Amir Zuli}, predsjednik Razreda za sportsku psihologiju u Hrvatskoj i ~ovjek s dugogodi{njim iskustvom rada sa sportistima. - Rad u hrvatskoj reprezentaciji ne smatram opcijom jer je premalo vremena do prvih utakmica bara`a da bi se bilo {ta uradilo. S pojedinim sportistima radim i po {est godina. Razgovarao sam sa selektorom Slavenom Bili}em ~isto prijateljski, ali je istina da ljudi razgovor selektora sa psihologom do`ivljavaju mnogo dramati~nije nego sa zubarom ili automehani~arom - gova rada sa sportistima je mentalni trening. Mo`da kada bi se Hrvatska plasirala na Euro, da bi pola godine bio neki optimalan period, ali i to te{ko. Zuli}a smo kontaktirali kako bismo barem donekle destigmatizirali posao sportskog psihologa. Svugdje, ali ne i kod nas, on je neizbje`an u stru~nom {tabu. Reprezentaciju BiH o~ekuje dvome~ bara`a s Portugalom, a ~ini se da je ve}ina skepti~na po pitanju plasmana na Euro, {to je izuzetno lo{e. Kada bi se moglo {ta brzinski savjetovati, {ta bi to bilo? - Znate kako je to. Isto kao kada bi meni neko savjetovao kako da udarim dobro loptu volejom. Shvatio bih o ~emu se radi, ali nema teorije da bih to tako mogao izvesti. Ali, ako bih morao ne{to savjetovati, to je da se igra~i ne osvr}u na ono {to je bilo. BiH protiv Portugala ima istu historiju kao i Hrvatska protiv Turske. Obje reprezentacije su svojevremeno izgubile, ali ni{ta nije isto kao tada. Okolnosti su druga~ije, igra~i drugi, u va{em slu~aju i selektor, mnogo je pro{lo vremena... To sputava izvedbu, a izvedba je ono na {ta biste se trebali fokusirati. Tako|er, ne treba razmi{ljati ni o ishodu, o onome {ta }e biti. Putovanja u pro{lost i budu}nost nisu dobra i odvla~e od usmjerenosti na trening A. ^ULI] - poru~uje Zuli}.

Vele` je na papiru favorit uo~i dana{nje utakmice protiv Branitelja, ali posljednje igre i rezultati „Ro|enih“ u prvenstvu nisu ohrabruju}i. Trener Mirza Vare{anovi} svjestan je situacije u kojoj se ekipa trenutno nalazi. - Imali smo sre}e u `rijebu i jesmo favoriti, ali varamo se ako mislimo da }e biti lako. Smatram da je mala razlika izme|u ve}eg broja kluba u Premijer ligi i Prvoj ligi FBiH, tako da bilo koja ekipa iz na{eg ranga mo`e imati problema s ni`eliga{em ako pristup nije pravi, ako nema maksimalnog zalaganja. Osim toga, imamo mnogo problema s povrije|enim igra~ima. Ne mo`emo ra~unati na Zlatka Kazazi}a, Armela [kalji}a, Admira Kajtaza i Samira Merzi}a. Ipak, imamo priliku da se plasiramo u polufinale Kupa, a onda ko zna {ta

Favoriti smo, ali to moramo i dokazati

Vare{anovi}: Teren je mjerilo snage

mo`e biti dalje. Nadam se da je to dovoljan motiv na{im igra~ima i prilika da popravimo sliku koju smo pokvarili u prvenstvu - ka`e Vare{anovi}. F. I.

Zuli}: Dugogodi{nje iskustvo rada sa sportistima

vori Zuli} koji obja{njava za{to se ne `eli prihvatiti posla: - Kada bi za sedam dana mogao u}i u glavu sportiste i obaviti ono {to traje mnogo du`e, to bi bilo sjajno za mene jer bi tada bio jako skup. Osno-

Branitelj tra`i iznena|enje
Drugu godinu zaredom nogometa{i mostarskog ni`eliga{a Branitelja igraju u ~etvrtfinalu Kupa BiH. Pro{le sezone Branitelj je me|u osam do{ao kao drugoliga{ i te{ko stradao u ogledima protiv @eljezni~ara (0:6, 0:3). U Branitelju vjeruju da ove sezone imaju puno ve}e {anse za iznena|enje, kako iz razloga jer igraju u jednom rangu vi{e tako i zbog toga {to su za protivnika dobili Vele`, koji se ne mo`e pohvaliti dobrom formom. - [anse za polufinale su nam pu-

Bubalo: Vele` nije u dobroj formi

Bezrazlo`ne ankete
- Ono {to mediji mogu uraditi da pomognu igra~ima i smanje pritisak na njih jeste da se ne bave uobi~ajenim anketama u kojima zahtijevaju od igra~a da predvide rezultat. Da li se ikada desilo da je neko predvidio da }e izgubiti? Ako to u~ini, ne valja, ako predvidi da }e pobijediti, sam sebi je stvorio pritisak i pove}ao o~ekivanja kod navija~a. Igra~e se mo`e pitati da li smatraju da li }e im biti uzbudljivo, zabavno. Mo`da se to slabije ~ita i nije zanimljivo, ali }e im vi{e pomo}i - smatra Zuli}.

no ve}e nego {to su bile protiv @eljezni~ara, iako je jasno da Vele` kao premijerliga{ ima ulogu favorita. Kako sam rekao i odmah nakon `rijeba, „Ro|eni“ su protivnik po mjeri, jer je od svih klubova iz najja~eg ranga koji su izborili ~etvrtfinale trenutno u najslabijoj formi. U prvoj utakmici cilj nam je izboriti rezultat koji bi pitanje putnika u polufinale ostavio otvorenim do revan{a, a mislim da za to imamo kvalitetu - izjavio je trener Branitelja Ivan Ma. P. Bubalo.

#&
LIGA ŠAMPIONA Džekin tim putuje u Viljareal

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

IFHJ

5EJE žAE FJFEJE ’ŽKJK F@HE?K’
Španci desetkovani neigranjem nekoliko standardnih prvotimaca
nata koljena, Brazilac Nilmar je također van stroja, a jedina svijetla vijest za navijače “Žute podmornice” je oporavak Karlosa Marčene (Carlos Marchena) Mikah Ričards (Micah Richards) vjeruje da će njegov Mančester siti donijeti svatriboda izŠpanijeipopraviti očajan start u Ligi prvaka. - Puni smo samopouzdanja, ako pobijedimo, potpuno ćemo se vratiti u igru. Viljareal će morati ići na sve ili ništa, i to možemo iskoristiti - govori Ričards. Odbrambeni igrač Viljareala Mateo Musakio (Musacchio) rekao je za klupsku internet- stranicu da je ekipa uvjerena u pobjedu. - Spremni smo da preokrenemo situaciju u našu korist. Imamo još dvije domaće utakmice i jedno gostovanje. Rezervni fudbaleri su spremni, nekada sam igrao za B tim i znam da tamo ima izuzetnih igrača - smatra argentinski fudbaler. (Z. Š.)

Mančester siti morat će i drugi put savladati Viljareal akose želi približiti plasmanu u osminu finala Lige šampiona. Ekipa koja hara u engleskoj Premijer ligi prošloga puta sretno je došla do tri boda u posljednjim sekundama, no i dalje su treći na tabeli grupe A, iza Bajerna i Napolija. Prema najavama engleskih medija, trener Roberto Mančini (Mancini) ponovo bi mogao napraviti rokade u napadu. Serhijo Agero (Ser-

.AHCKI H= F>EA@EJE
Menadžer Mančester junajteda Aleks Ferguson (Alex) izjavio je da u utakmici protiv Otelul Galatija jednostavno moraju pobijediti. - Nema dileme, moramo dobiti. Očekujem da Benfika savlada Bazel, kojeg je poremetio odlazak trenera Torstena Finka (Thorsten) u Hamburg. Neće biti previše promjena u sastavu, možda dvije ili tri - izjavio je škotski stručnjak.

7FEJE == E )H>A=

Na oficijelnoj stranici Real Madrida objavljeno je da Kaka i Alvaro Arbeloa imaju problema s povredama mišića i da je upitan njihov nastup u Lionu. Rikardo Karvaljo (Ricardo Carvalho) još se oporavlja od problema s leđima, dok je Esteban Granero počeo trenirati.

Džeko: U dobroj formi

gio Aguero) će gotovo sigurno biti u sastavu, a uz njega naš Edin Džeko ili Mario Baloteli (Balotelli). Italijan će prvi put biti u konkurenciji za sastav, jer je tri meča propustio zbog kazne iz prošle godine. Viljareal je u velikim problemima zbog povreda, na posljed-

njem duelu španske lige protiv Rajo Valjekana povrijedili su se Markos Sena (Marcos Senna), Marko Ruben (Marco), Kani (Cani) i Kristijan Zapata (Cristian). Najbolji strijelac ekipe Đuzepe Rosi (Giuseppe Rossi) šest mjeseci će biti van terena zbog povrede ligame-

Portugalci se žale da su prošloga puta dočekani neprijateljski

Portugalski mediji prenijeli su nezadovoljstvo članova tamošnjeg saveza zbog odluke Evropske fudbalske asocijacije da se prva utakmica baraža za Evropsko prvenstvo 2012. protiv BiH igra u Zenici. Navodi se da su Portugalci izgubili predigru.

1CK>EE I FHA@ECHK
- Teren ne udovoljava značaju utakmice. Ne znam kako će se igrati u takvim uvjetima, naročito ako i vrijeme bude loše. Osim toga, zabrinuti smo i sa sigurnosnog aspekta oko hotela u kojem ćemo biti smješteni. Prije dvije godine dočekani smo vrlo neprijateljski - kaže Legendarni argentinski nogometaš Dijego Maradona (Diego) zaigrat će u humanitarnom meču “Prijatelji libijske djece”, koji će biti odigran 8. novembra u Dubaiju. Mada još nije poznat konačni sastav ekipe zvijezda, sigurno je da će Maradona početi utakmicu za pomoć djeci Libije, koja su preživjela strahote rata u toj zemlji. Igrat će još Pavel Nedved, David Trezege (Trezeguet), Robert Pires, Niki Bat (Nicky Butt), Fabio Kanavaro (Cannavaro) i Marko Materaci (Marco Materazzi).

Portugalci nezadovoljni odlukom UEFA-e o Zenici

sportski direktor Portugala Karlos Godinjo (Carlos Godinho). On je dodao kako nadležniiz Portugalskogsaveza nisu željeli da se takve scene ponavljaju, alii da imje drago što je UEFA odlučila poslati svog stručnjaka za teren. (M. T.)

w 

=H=@= E FHE=JAE = @A?K E>EA

sport

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

59

Me|unarodni fudbal

SLOBODA Predsjednik kluba s Tu{nja vodi brigu o fudbalerima

Zahirovi} glavne igra~e zaposlio u svojoj firmi
Iako se brine za igra~ki kadar, prvi ~ovjek Tuzlaka jo{ nije formirao Upravni odbor, {to mu je bila obaveza
cu igra~a Samira Jogun~i}a i Muamera Zoleti}a. Do}i do aktuelnog predsjednika Slobode Davuda Zahirovi}a, skoro je nemogu}a misija za novinare. No, dok je saradnja sa medijima na najni`oj razini, Zahirovi}u se ne mo`e zamjeriti da se ne brine o svom igra~kom kadru. Naprotiv. ^im je ustoli~en na du`nost predsjednika, odmah je pod svoje uzeo dvoji-

Stemford brid`: Mali kapacitet

Lokalna vlast poma`e ^elziju
Savjet londonske op}ine Hamersmit i Fulam na ~ijem teritoriju se nalazi stadion Stemford brid` saop}io je ju~er da }e pomo}i ^elziju da ostane u objektu koji je njihov dom punih 106 godina. ^elzi trpi velike finansijske gubitke jer je trenutni kapacitet Stemford brid`a samo 41.841 gledalaca, dok je, recimo, kapacitet Man~esterovog Old traforda 75.957 mjesta.

Spasio klub
Oni su od tog trenutka postali njegova briga, a to zna~i da ih je zaposlio u svojoj firmi „Zada pharmaceutikus“, gdje imaju status ostalih radnika i sva zakonska prava u smislu osiguranja, sta`a i redovnih pla}a.

Zahirovi} je, tako|er, nedavno spasio klub s Tu{nja od suspenzije i bla`ame, jer je neposredno uo~i me~a sa Zvijezdom uplatio 10.000 KM za tro{kove slu`benih lica. U suprotnom, susret ne bi bio odigran.

Napeta atmosfera
No, dok Zahirovi} dr`i pod kontrolom igra~e, ~ini se da prema ostatku uposlenika i saradnika nema sli~an odnos. Zbog toga u klubu vladaju razjedinjenost i napeta atmosfera. Uskoro }e se navr{iti tri mjeseca otkako je stigao na mjesto predsjednika, a jo{ nije formirao Upravni odbor mada mu je to bila prva obaveza. U praksi, to zna~i da je skoro nemogu}e raditi, a problemi se samo gomilaju.
E. M.

Prijete novi dugovi
Pored organizacijskog haosa u klubu, Sloboda se nalazi i u finansijskom ambisu. Dosta biv{ih igra~a putem sudskih tu`bi tra`i izmirenje dugova, Nogometni savez Tuzlanskog kantona potra`uje 7.000 KM, dok su dugovanja prema NSBiH, koja moraju biti izmirena do marta idu}e godine, narasla na 74.000 KM. Ogromna su i dugovanja na ime smje{taja i ishrane igra~a. Samo ugostiteljskom objektu „Rudar“ iz Tuzle duguje se pribli`no 100.000 KM.
Zahirovi}: Tri mjeseca bez uprave

Kuper negira u~e{}e u skandalu
Argentinski trener Hektor Kuper (Hector Cuper), koji vodi {panski Rasing, negirao je umije{anost u kladioni~arski skandal u Italiji iz sezone 2006/2007. godine. Inspektori iz Napulja poslali su pismo {panskim vlastima, u kojem su zatra`ili dopu{tenje za ispitivanje Kupera, koji je, navodno, dao informacije grupi kladioni~ara za dvije utakmice u {panskom prvenstvu i jo{ tri utakmice u prvenstvu Argentine. - Pori~emo bilo kakvu vrstu sudjelovanja mog klijenta, direktnog ili indirektnog, u skandalu koji se istra`uje u Italiji - izjavio je Kuperov advokat Visente Montes (Vicente).

Zahirovi} je to nedavno u~inio i sa preostalim starijim igra~ima svog tima, a to su Almir Halilovi}, Alen Me{anovi}, Stani{a Nikoli}, Adnan Jahi} i kapiten Denis Mujki}.

Time je predsjednik osigurao da kostur ekipe bude zadovoljan, dok }e izmirenje obaveza prema ostatku ekipe, koji ~ine mahom mla|i i manje afirmirani igra~i, te}i prema dosada{njoj dinamici.

Denis Sadikovi}, trener Kraji{nika

Promjena na klupi kakanjskog Rudara
Slavi{a Bo`i~i} nije vi{e trener nogometa{a kakanjskog Rudara.Neposredno uo~i me~a protiv Budu}nosti, na vanrednoj sjednici Uprave kluba donesena je odluka da umjesto Bo`i~i}a kormilo preuzme Mirnes Buza. Tokom igra~ke karijere Buza je nastupao kra}e vrijeme u ^eliku, te u kakanjskim klubovima Rudaru i Mladosti. Ina~e, njegov otac je Mehmed Buza Majstor, nekada sjajni nogometa{. - Ekipu sam preuzeo u nezgodno vrijeme. Bitno je da smo pobijedili Budu}nost i vratili

Nogometni klub Kraji{nik ostvario je historijski uspjeh plasmanom me|u osam najboljih klubova u Kupu Bosne i Hercegovine, a ekipa iz Velike Kladu{e danas }e na svom stadionu poku{ati iznenaditi [iroki Brijeg. - Ne bojimo se protivnika. [iroki do~ekujemo veoma mirni i hladne glave. Nemamo rezultatskog pritiska za razliku od na{ih gostiju, {to nam uz na{e vjerne navija~e mo`e biti adut. Igr-

Ne bojimo se [irokog

Buza umjesto Bo`i~i}a
Buza: Uskoro i sa UEFA diplomom

ati na dva fronta za moje igra~e je veliko optere}enje s obzirom na veoma mali igra~ki kadar. U subotu nas o~ekuje va`na i te{ka utakmica s vode}om Krajinom u Prvoj ligi FBiH te svi vi{e razmi{ljamo o tom susretu. Me|utim, moji momci imaju potencijala i motivacije da se na najbolji na~in suprotstave [irokom Brijegu, koji je favorit u ova dva susreta - rekao je trener E. A. Denis Sadikovi}.

Sadikovi}: Bez rezultatskog pritiska

Zrinjski nastavio sakupljati bodove u gostima

igra~ima izgubljeno samopouzdanje. Ne pla{im se izazova i vjerujem da }u opravdati ukazano povjerenje - istakao je Buza koji }e sigurno biti prvi Kakanjac sa UEFA diplomom Profi trenera jer se nalazi pred zavr{etkom {kolovanja. M.Ko.

Olsen produ`io ugovor do 2014.

Zrinjski je i na sedmom prvenstvenom gostovanju ove sezone nastavio marljivo sakupljati bodove s obzirom na to da su „Plemi}i“ i nakon utakmice protiv Kozare (0:0) ostali na samo jednom gostuju}em porazu (Borac, 1:2).

Samo jedan poraz u sedam utakmica
Bio je to, nakon Travnika (2:2), @eljezni~ara (3:3) i GO[K-a (0:0), ~etvrti gostuju}i remi Zrinjskog. Iako matematika ka`e da bi Zrinjski bolji u~inak imao da je, umjesto ~etiri remija, upisao dvije pobjede i dva poraza,

[iroki Brijeg gostuje u Velikoj Kladu{i
[iroki Brijeg poslije uvjerljive prvenstvene pobjede nad Rudarom (3:0) danas gostuje u Velikoj Kladu{i, gdje }e protiv prvoliga{a Kraji{nika poku{ati ve} u prvoj utakmici rije{iti pitanje putnika u polufinale Kupa BiH. Mom~ad trenera Branka Kara~i}a, {to u Premijer ligi, {to u Kupu, ve} 11 utakmica ne zna za poraz, a `elja je nastaviti uspje{an niz.

Mili~evi} (Zrinjski) u me~u protiv Kozare

(Foto: Z. Vajki})

Slaven Musa ne razmi{lja na takav na~in. - To je ~injenica, ali najva`nije je da sakupljamo bodove i tako se punimo samopouzdanjem. Moje zadovoljstvo je jo{ ve}e kada znam da nijedan od gostuju}ih bodova nismo osvojili sretno nego smo u skoro svim duelima bili bli`e pobjedi tako da nam se to negdje mora i vratiti - izjavio je Musa. Remi u Bosanskoj Gradi{ci, prema njegovom mi{ljenju, realan je ishod, jer obje mom~adi mogu `aliti za pobjedom. - U ve}em dijelu utakmice smo dominirali, ali Kozara je ipak imala kazneni udarac, koji je Igor Melher uspio odbraniti - dodao je trener Ma. P. Zrinjskog.

Respektiramo Kraji{nik

Olsen: Odveo Dansku na EP 2012.

- Ne mogu re}i da protivnika poznajem, ali zato }u re}i da ga maksimalno respektiram. Ovakve utakmice u kojima ste papirnati favorit znaju biti opasne, pogotovo kada je rije~ o Kupu BiH. Stoga mi u ovaj susret ulazimo maksimalno motivirani, `eljni dobrog rezultata. Na{ je cilj, svakako, zabiti gol, po mogu}nosti pobjedonosni D. K. ka`e Kara~i}.

Odbijena `alba Rajkovi}a
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Njema~ke odbila je ju~er `albu igra~a Hamburga Slobodana Rajkovi}a na suspenziju od tri utakmice. Reprezentativac Srbije isklju~en je proteklog vikenda ve} u 22. minuti prvenstvene utakmice protiv Kajzerslauterna, nakon {to je laktom udario protivni~kog fudbalera Kristijana Tiferta (Christian Tiffert).

Selektor danske nogometne reprezentacije Morten Olsen produ`io je ugovor i na toj poziciji ostat }e do Svjetskog prvenstva 2014. godine u Brazilu. Olsena su podr`ali igra~i i navija~i, nakon {to je ekipa izborila plasman na EP 2012. u Poljskoj i Ukrajini. - Kada te igra~i potap{u po ramenu i zatra`e da ostane{, onda mora{ razmisliti - kazao je Olsen, ~iji je dosada{nji ugovor va`io do okon~anja EP-a. [ezdesetdvogodi{nji trener je danski selektor od 2000. godine, a s tom ekipom nastupao je na svjetskim prvenstvima 2002. i 2010. te Evropskom prvenstvu 2004. godine.

$

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

IFHJ

RUKOMET BiH danas na Kipru otvara pretkvalifikacije za SP 2013.

*H>AIJ FHEA ILAC=
- Nemamo prostora da ikoga potcjenjujemo, treba nam maksimalna ozbiljnost i samo tako možemo opravdati ulogu favorita. Tokom mog mandata neće biti problem ako izgubimo, ali samo ako budemo maksimalno borbeni - riječi su Markovića.
Reprezentacija BiH: Očekuju uspješan ciklus

Teletović: U 12 mečeva zaredom pogađao “trojke”

Mirza Teletović i njegov Kaha Laboral u 3. kolu Eurolige dočekuju grčki Olimpijakos. Španski klub pokušat će nastaviti pobjednički niz (trenutni omjer 2-0, Olimpijakos 1-1), a naš najbolji košarkaš seriju dalekometnih pogodaka, jer je u svakom od posljednjih 12 susreta elitnog takmičenja, računajući prošlu sezonu, pogodio najmanje jednu “trojku”. U ranijim duelima protiv današnjeg rivala Teleto-

6AAJLEć =IJ=L= šKJAHIK IAHEK

Euroliga za košarkaše

vić, koji je uz reprezentativnog saigrača Henrija Domerkanta (Henry Domercant) trenutno vodeći strijelac Eurolige (Domerkant, Teletović), postigao je rekorde karijere u skokovima (17) i osvojenim loptama (4). Danas se u 3. kolu sastaju: GRUPA A: Kaha Laboral - Olimpijakos (20 sati). GRUPA B: Zagreb - CSKA (20.45). GRUPA D: Montepaski - Galatasaraj (20.45), Union Olimpija - Prokom (20.45). 

C I >E
Od igrača ću zahtijevati maksimalnu ozbiljnost, kaže novi selektor naše reprezentacije
poziciji. Zbog činjenice da nisu proveli puno vremena od prvog okupljanja do prvog meča, prisutna je, ipak, doza neizvjesnosti, iako će svi priznati da smo na papiru puno bolji od Kipra. - Dobio sam mnogo informacija od mojih prijatelja, rukometnih radnika, a gledali smo i videosnimak njihovih utakmica. Kipar nije reprezentacija u rangu naše, imaju 4-5 igrača koji su se vrtjeli po Njemačkoj, jednog igrača koji igra u Grčkoj... Međutim, mi smo puno bolji. Za mene je velika čast i luksuz imati u ekipi pet vrhunskih srednjih bekova i pet golmana. Pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Španiji 2013. godine rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine s novim selektorom Draganom Markovićem počinje danas utakmicom protiv Kipra u Nikoziji (18 sati).

6=DEHLEć I >HA "
Atmosfera među igračima u protekla tri dana bila je fantastična. Povrede Amira Čakića i Faruka Vražalića, od kojeg Marković očekuje veliku borbenost na desnom krilu, nisu ozbiljnije prirode pa će se obojica naći u sastavu. Marković nije želio praZašto da se lažemo, ova skupina igrača je fenomenalna i, prema mom mišljenju, morala je u prethodnih desetak godina barem jednom otići na veliko takmičenje. Ipak, neću se baviti prošlošću, želim da napokon napravimo ozbiljan rezultat, a u tome nam moraju pomoći svi, i sujetni i nesujetni, a pogotovo mediji - kazao je Dragan Marković. viti razlike među igračima, pa je u Nikoziju poveo sve, iako svi neće moći biti u zapisniku. Najiskusnijem među njima, Enidu Tahiroviću, operativci su napravili smicalicu pa će na dresu nositi broj 40, pri čemu su aludirali na njegove godine. - Najviše smo uigravali taktičke varijante, odbranu i osnovne stvari u napadu, ono čega će se igrači morati pridržavati. Neki igrači su u kondicionom zaostatku, ali to trenutno nije problem. Sada je spisak takav kakav je, nisam ga ja krojio, ali, prema meni, to je to. Nema velikih odstupanja. Imam u glavi još neke rukometaše koji nisu tu s nama, ali ću za kratko vrijeme pokušati formirati krug od najviše 18 njih koji će se kroz treninge morati uigrati da se poznaju u dušu - govori Marković. A. ČULIĆ

Košarkaško prvenstvo BiH

Uspješniji ciklus
Nakon sramote koju smo doživjeli u prethodnom kvalifikacionom ciklusu s dezorijentiranim trenerom Vojislavom Rađom, svi se u i oko reprezentacije nadaju da će ovaj ciklus biti uspješniji. Zapravo, gori od prethodnog ne može, pa su i novi selektor, ali i njegovi puleni u jednoj komotnoj
(Foto: M. Kadrić)

Sa sinoćnjeg meča: Bosna sačuvala maksimalan učinak

)@A *=šEć FHLE FćE
Prvi pomoćnik novom selektoru bit će nekadašnji rukometaš Adem Bašić, koji je još odranije vezan za Markovića. - Prvo sam ga trenirao, bio je moj igrač pa pomoćnik. Onda je on otišao, a mene su zvali da treniram jedan klub u Turskoj. Kada sam došao tamo, opet sam zatekao njega. Od tada je on moj talisman. Niko nas nije mogao pobijediti - kazao je Marković.

Mala dvorana Skenderija u Sarajevu. Gledalaca: 100. Sudije: Aco Okuka, Dragan Nenadić (Kiseljak), Ivan Bilić (Zenica). Rezultat: Bosna ASA BH Telecom - SL Takovo Leotar 77:68 (25:12, 14:20, 21:15, 17:21). BOSNA ASA BH TELECOM: Guzonjić 2, Hodžić 5, Buza 5, Vuković, Hot, Damjanović, Čamdžić 19, A. Demić 9, Rahimić 18, S. Demić 10, Batina 9, Rizvić. Trener: Hamdo Frljak. SL TAKOVO LEOTAR: Kovačević, Rikalo 2, Aleksić5, Pelkić9,Kašćelan, Zotović 21, Crnogorac, Milanović, Marković 2, Setenčić 10, Ninković, Josipović 19. Trener: Radomir Kisić. Košarkaši Bosne postigli su četvtu prvenstvenu pobjedu u nizu. Sarajevska ekipa, i pored značajno oslabljenog kadra u

ČAJLHJE JHEKB *IA
1. Bosna 2. Igokea 3. Čapljina 4. Mladost 5. Leotar 6. Zrinjski 7. Borac 8. Brotnjo 9. Varda 10. Servitium 11. Čelik 12. Hercegovac 13. Vogošća

Nema odstupanja
Pod njegovom palicom igrači su odradili četiri treninga. Šta se uopće moglo na njima popraviti?

6=>A=
4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 3 2 1 3 1 3 3 2 4

329:264 331:278 292:266 279:270 360:355 306:293 243:220 302:305 203:210 282:305 296:320 194:223 273:374

8 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 4 4

odnosu na prošlu sezonu, sinoć je u dvorani Skenderija savladala trebinjski SL Takovo Leotar rezultatom 77:68, te iz četiri meča ima maksimalnih osam bodova. Sinoć su u 5. kolu igrali još Hercegovac - Vogošća i Igokea - Borac. Danas: Brotnjo - Mladost (18 sati), Čapljina Lasta - Zrinjski (19), Čelik - Varda HE (19). E. J.

NBA liga kaznila je vlasnika Majami hita Mikija Erisona (Mickey Arison) sa 500 hiljada dolara zbog “tvitovanja”. Gazda Hita skupo je platio odgovor na pitanje jednog bijesnog navijača na Twitteru, koji ga je zajedno s vlasnicima ostalih klubova optužio da je kriv zbog obustave rada (“lockout”) u najjačoj svjetskoj ligi. Erison je u svom odgovoru kratko napisao: “Lajete na pogrešnog vlasnika”, sugerirajući da je jedan od onih koji su spremni za dogovor sa Sindikatom igrača.

4=L -HEI H=ćE = F= EE= @=H= @LA 6HEBKLEć=
Žestoka kazna vlasniku Majami hita
Uskoro je ovu izjavu obrisao sa svog Twitter naloga, ali bilo je kasno. NBA komesar Dejvid Štern (David Stern) izričito je zabranio zvaničnicima klubova komentiranje pojedinosti o “lockoutu”. Nova NBA sezona trebala je početi jučer, ali je odgođena na neodređeno vrijeme zbog toga što se vlasnici i igrači ne mogu dogovoriti u kojim omjerima podijeliti prihode lige, koji se procjenjuju na približno četiri milijarde dolara godišnje. (E. J.)

Erison: Kažnjen zbog “tvitovanja”

Poznati litvanski bankar i predsjednik košarkaškog kluba Žalgiris Vladimir Romanov odlučio je za trenera svog kluba postaviti srbijanskog stručnjaka Aleksandra Trifunovića. Ponudu da preuzme Žalgiris nakon smjene grčkog selektora Ilijasa Zurosa navodno je odbio hrvatski trener Aco Petrović. (V. B.)

v

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, srijeda, 2. novembar/studeni 2011.

$
Vijest u brojci
Fudbaler japanskog kluba Fagijano Okojame Riuđiro Ueda postigao je gol glavom sa čak 58 metara, što je novi svjetski rekord. Uedinim golom njegov tim pobijedio je Jokohamu, čijeg golmana je lopta preskočila, a on je potom nije uspio stići.

#&

Izjava dana
- Na terenu sam gladijator, a privatno sam dosadan. (Mario Mandžukić, fudbaler njemačkog Volfsburga)

Ofsajd

NFL igrač Antonio Garaj pokazao je svoju frizuru

Iranska televizija objavila je da su dvojica fudbalera suspendirana zbog nemoralnog ponašanja tokom prvenstvene utakmice. Kako se navodi, defanzivac Persepolisa Muhamed Nosrati proslavljao je gol simulirajući seksualni čin sa saigračem Šeisom Rezaijem. Saopćeno je da će obojici igrača biti zabranjen ulazak na sve stadione u zemlji.

1CH=čE =žAE >C AH==

ZARADE Najuspješniji svjetski teniseri u 2011. godini

ĐLEćK LEšA @ @AIAJ EE= @=H=
Drugoplasirani Nadal s četiri miliona manje
Đoković (24 godine) finansijski uspjeh, prije svega, duguje fantastičnim rezultatima. U 2011. osvojio je, između ostalih, Australian 

ILE JHE CHA IA=

Rendžer: Incident u centru grada

Open, Vimbldon i US Open, čime je postao tek šesti igrač koji je trijumfovao na tri gren slem turnira u istoj kalendarskoj godini.

Đoković: Prvi igrač svjetske liste

Fudbaler engleskog Njukasla Nil Rendžer (Nile Ranger) uhapšen je u centru grada pod optužbom za nedolično ponašanje, prenosi AP. Priveden je zbog pijanstva i remećenja javnog reda. Dvadesetogodišnji napadač poznat je po nedoličnom ponašanju i kriminalnom dosjeu. U avgustu je uhapšen

4A@žAH A >E E č= >=@A
Kažnjeni akteri italijanskog derbija

Fudbaler Njukasla ponovo uhapšen

zbog sumnje da je pretukao jednu osobu. Rendžer zbog toga uoči starta sezone nije dobio američku vizu i nije putovao s ekipom na turneju po SAD. Kao tinejdžer bio je član londonske bande koja je pljačkala banke. Nedavno je svoju fotografiju s pištoljem objavio na Twitteru. (E. J.)

Najbolji teniser svijeta Novak Đokovićsa 10.609.318 dolara uvjerljivo je vodeći po zaradi ove godine. Đokovića slijedi Španac Rafael Nadal sa znatno manjom zaradom, u iznosu od 6,4 miliona dolara u 2011. Među deset najuspješnijih na finansijskom polju još

su Endi Marej (Andi Murray, Velika Britanija) sa 4,5 miliona, Rodžer Federer (Roger, Švicarska) sa 3,0, David Ferer (Španija) sa 2,2, Žo-Vilfred Conga (Jo-Wilfried Tsonga, Francuska) sa 1,7, Tomas Berdih (Berdich, Češka) sa 1,7, Mardi Fiš (Mardy Fish, SAD) sa 1,4...

Kad su u pitanju rezultati, na najnovijoj ATP listi Đoković vodi sa 13.860 poena. I tu ga prati Nadal sa 10.375, Marej ima 7.825, Federer 7.530, Ferer 4.710, Soderling 3.500, Tomas Berdih 3.230... Đoković, Nadal, Marej, FedereriFerer većsuosigura-

li mjesto na ovogodišnjem finalu ATP turnira koji počinje 20. novembra u Londonu. Turnir će igrati osmorica najuspješnijih tenisera po osvojenim bodovima na gren slem turnirima, ATP takmičenjima, Dejvis kupu i čelendžerima. (E. J.)
S meča u Milanu: Juventus slavio sa 2:1

Italijanska novinska agencija ANSA izvijestila je da je fudbaler AC Milana Antonio Kasano (Cassano) pretrpio moždani udar. Kasano je odmah po povratku tima u Milano poslije duela s Romom prebačen u bolnicu i podvrgnut je ispitivanjima kod neurologa. ANSA je prenijela izjave pojedinih putnika koji tvrde da su tokom leta vidjeli Kasana kako se šali sa saigračima, istakavši da je igrač kasnije imao problema s vidom, govorom i pokretima. Ne otkrivajući prirodu bolesti 29-godišnjeg napa- 

=I= FHAJHFE ž@=E K@=H 1JAHLE =LE=čE
Kasano: Podvrgnut ljekarskim pretragama

Napadač italijanskog prvaka Milana u bolnici

dača, iz aktuelnog prvaka Italije saopćili su da neće komentirati dijagnozu i glasine koje dolaze iz drugih izvora, a ne iz kluba ili bolnice. Trener Milana Masimilijano Alegri (Massimiliano Allgeri) izjavio je uoči sinoćnjeg duela Lige prvaka s ekipom BATE Borisov da će “ekipa igrati za Kasana”. Kasano je od januara ove godine član Milana. Prethodno je igrao za Bari, Romu, Real Madrid i Sampdoriju. Za reprezentaciju Italije odigrao je 28 utakmica i postigao devet golova. (E. J.)

Italijanski fudbalski velikani, Inter i Juventus, kažnjeni su zbog ispada navijača na prvenstvenom derbiju u Milanu. Inter je kažnjen sa 20.000 eura, jer su njegove pristalice istakle transparent s natpisom “Loš kvalitet čelika, nostalgija za Hejselom”. Time su na ružan način podsjetili natragediju iz1985. godine, kada je u finalu tadašnjeg Kupa šampiona između Liverpula i Juventusa na tribinama stadiona Hejsel

IFE=E E 0AIA

u Briselu stradalo 39 navijača torinskog kluba, a oko 600 je povrijeđeno. Tragedija se dogodila nakon što su navijači Liverpula potisnuli italijanske uza zid koji se pod velikim pritiskom urušio. Navijači Intera istakli su i natpis “Smrt Anjeliju”, upućen predsjedniku Juventusa Andrei Anjeliju (Agnelli). Juventus je kažnjen sa 10.000 eura zbog toga što su njegovi navijači uzvikivali rasističke slogane.

SRIJEDA 2. 11. 2011.

20.35
NOGOMET, BHT1
17.30 EUROIMPULS 15.10 NA[A MALA KLINIKA 19.15 FE\A PRESENTS 18.15 AMOR LATINO 12.20 ODLAZAK U SVEMIR

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 16/22 09.35 @ivotinje u opasnosti, obrazovna serija, 4/6 10.00 BHT vijesti BHT arhiv ... 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Konjski `ivot, dokumentarni program 11.00 Pri~e iz starih gradova. Pljevlja, 2/2 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 221/228, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin, r. 13.15 Zdravlje u Evropi. Tre}a dob, strana dokumentarna serija, 7/12, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 17/22 15.00 Robot Robi, animirana serija, 3/52 15.10 Helga, dokumentarni film 15.25 Dje~iji festivali 15.40 Izgubljena ~ast, igrana serija, 32/77, r. 16.30 Hronika regija. Hercegovina 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 222/228 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 19/28 19.00 Dnevnik 1 19.35 Na dnevnom redu, informativni program 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet. Liga {ampiona. Olympique Lyonnais - Real Madrid, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Dnevnik 2 23.15 Izgubljena ~ast, igrana serija, 33/77 00.05 Liga {ampiona u nogometu, pregled 01.20 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.05 Pregled programa za ~etvrtak

FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slomljena krila, igrana serija, 67. epizoda 09.45 Tomica i prijatelji, crtani film 09.50 Pregled LP u nogometu, r. 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 47. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 38. epizoda 13.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 16. epizoda 14.00 Super {pijunke, crtana serija 14.25 Studenci - @upa Presvetog Srca Isusova, dokumentarni program 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 48. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 3. epizoda /12/ 18.25 Larin izbor, igrana serija, 39. epizoda 19.15 Harveytoons, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, igrana serija, 3. epizoda /12/ 21.00 Slomljena krila, igrana serija, 68. epizoda 21.50 [etnja sa dinosaurima. Smrt dinastije, dokumentarni program BBC-a, 6. dio 22.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Nogomet. Liga prvaka. Bayern - Napoli, snimak 00.40 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 16. epizoda 01.30 Dnevnik 3, r. 02.00 Pregled programa za ~etvrtak

OBN
07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Metajets, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce (16), turska serija 13.55 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 14.45 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 15.35 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 16.20 Izgubljeni (12), turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska serija 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Izgubljeno vrijeme (16), igrani film 01.05 OBN Info, informativni program 01.25 OBN Sport, sportski pregled 01.30 Vox populi 01.35 Izgubljeno vrijeme (16), igrani film

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 @eljezni ~ovjek, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Kristalna kugla, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 32/120 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 Tajna slu`ba, igrana serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 33/120 18.55 Vijesti 19.10 U~esnik i svjedok, dokumentarni serijal autora M. Filipovi}a (r) 8/11 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.05 Tajna slu`ba, igrana serija 22.00 Intervju/tema/ komentar dana 22.25 Caffe Azra, zabavni program 22.40 Spa{avaju}i Milly, igrani film 00.30 Astrologija

TV1
06.00 Nijemi svjedok, igrana serija, ep. 30/100 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 @eljezni ~ovjek, crtani film 07.35 Kristalna kugla, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi, igrana serija, ep. 23/24 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 97. ep. (R) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 89. ep. (R) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dokumentarni program, epizoda 67 12.00 Vijesti plus 12.20 Odlazak u svemir, dokumentarni serijal, ep. 9/14 13.00 FLASH BIZNIS-SPORT 13.05 @eljezni ~ovjek, crtani film (R) 13.30 Kristalna kugla, crtani film (R) 14.00 Flash News 14.05 Tajna slu`ba, igrana serija, ep. 4/12 (R) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 98. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 90. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 47. ep. (R) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Sedma brzina, emisija o automobilizmu (R) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, igrana serija, 48. ep. 21.10 Tajna slu`ba, igrana serija, ep. 5/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Spa{avaju}i Milly / Saving Milly, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Nemoj prestati da sanja{ / Non smettere di sognare, igrani film (R) 01.58 No}ni program

Liga {ampiona: Olympique Lyonnais Real Madrid

17.00
SERIJA, PINK BH

Trijumf ljubavi
Otac Huan Pablo ka`e Mariji Desamparadi da razmisli mo`e li ipak oprostiti svojoj majci te je podsje}a da i sama ima sina kojem }e jednom morati polagati ra~une. Pipino sve poziva da se okupe u modnoj ku}i jer im priprema iznena|enje.

22.40
FILM, ALFA-Mreža

SATELITSKI PROGRAM
RTS
12.35 Zlo~ina~ki umovi, serija 13.20 Mekbrajd: Ubistvo Kameleona, film 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Pozori{te u ku}i 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko info 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.11 Fudbal: Liga {ampiona 20.40 Fudbal: Liga {ampiona: Bajern - Napoli 21.30 Fudbal: Liga {ampiona 00.15 Dnevnik 00.30 Zlo~ina~ki umovi, serija 01.15 Evronet

Eurosport
08.30 Motorsportovi 08.45 Umjetni~ko klizanje: VN Kanade 09.30 Umjetni~ko klizanje: VN Kanade 10.30 Snuker 11.50 Fudbal: Klub {ampiona 12.00 Slobodni motokros 13.00 Slobodni motokros 14.00 Snuker 15.35 Fudbal: Liga {. (@): FFC Turbine Potsdam - Thor 16.35 Svi sportovi 16.50 Fudbal: Klub {ampiona 17.00 Fudbal: Liga {. (@): FFC Turbine Potsdam - Glasgow 19.00 Olimpijske igre 19.40 Svi sportovi 19.45 Konji~ki skokovi 21.50 Golf 23.25 Jedrili~arstvo 23.55 Jedrili~arstvo

Eurosport 2
07.30 Fudbal: Bundesliga: Freiburg - Bajer Leverkuzen 08.45 Fudbal: Bundesliga: VFB Stuttgart - Dortmund 10.00 Snouboard 11.00 Umjetni~ko klizanje 11.30 Stoni fudbal: Francuska 12.00 Surfing 12.15 Fudbal: Bundesliga: SpVgg Greuther Furth Braunschweig 14.00 Crashed ice 15.00 Fudbal 15.30 Umjetni~ko klizanje 16.45 Stoni fudbal 17.15 Slobodni motokros 18.15 Motorsportovi 19.30 Vijesti 20.00 Wwe 20.30 Wwe 21.30 Boks 23.00 Mje{ovite borila~ke vje{tine

Sportklub
09.30 Vijesti 10.00 ATP Masters Basel 12.00 Fudbal mondijal magazin 12.30 Pregled argentinske lige 13.30 Pregled svajcarske lige 14.00 Pregled portugalske lige Portugol 14.30 Pregled championship 15.00 Euroleague 15.30 U@IVO: Tenis Basel 16.00 U@IVO: ATP Masters Basel 22.00 U@IVO: Tenis Basel STUDIO 22.30 Euroleague: Caja Laboral Olympiacos 00.15 Vijesti 00.40 Premier League News 00.50 Euroleague: Montepaschi Galatasaray 02.30 ATP Masters Basel

23.05
FILM, NOVA TV

Uli~ni tango
Pier Dulejn je motiviraju}i u~itelj i plesni takmi~ar s Menhetna, koji se posve}uje podu~avanju plesa {arolikoj grupi problemati~nih njujor{kih srednjo{kolaca. U po~etku u~enici su skepti~ni prema Dulejnovim namjerama, pogotovo kada saznaju ~emu ih `eli podu~iti. Uloge: Antonio Banderas, Rob Braun, Jaja Dakosta Reditelj: Liz Fridlender

Spa{avaju}i Milly
Pri~a o ljudskoj upornosti, odlu~nosti, snazi i borbi bezbolno je prenijeta iz pisane rije~i na TV ekrane zahvaljuju}i Brusu Grinvudu te prije svega Medlin Stov, koja je briljantno odigrala Moli. Uloge: Brus Grinvud, Medlin Stov, Robert Visden Reditelj: Den Kartis

23.15
SERIJA, BHT1

18.24
12.35 ZLO^INA^KI UMOVI 21.50 GOLF 20.00 WWE 15.30 TENIS BASEL

SERIJA, HRT1

National G.
13.00 Poznati svemir 14.00 Megatvornice 15.00 Opasni susreti 16.00 Tamna strana ~impanzi 17.00 Bijeg 18.00 [apta~ psima 19.00 Riblji ratnik 20.00 Lov na gadnog snjegovi}a 21.00 Nadnaravno 22.00 Bijeg 23.00 Lov na gadnog snjegovi}a 00.00 Nadnaravno

MTV Adria
15.10 Plain Jane International 16.20 Ema 2011 Content 17.00 True Life: I'm The Black Sheep 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography: Rock Riff 19.30 Just See MTV 20.00 MTV Express: Orange Strips 21.10 Top 20 22.00 Paris Hilton's British Best Friend 22.50 My Life As Liz 2 23.10 Awkward 23.40 Chapelle Show 00.00 #Alternative Nation

FOXlife
15.55 Kupid 16.45 O~ajne ku}anice 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova 19.05 Sofi Parker 19.35 Kugar Taun 20.00 [tiklama do vrha 20.47 Seks i grad 21.55 Privatna praksa 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.25 Svi vole Rejmonda 00.20 @enske pri~e 01.15 Seks i grad

FOXCRIME
13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Monk Bouns Bjekstvo iz zatvora Ne~ujno Put osvete Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere Bouns Detektiv na Floridi Kasl Frikovi Ne~ujno Bjekstvo iz zatvora

Izgubljena ~ast
Selim prigovara Erdoanu {to je anga`ovao Mustafu da mu bude {ofer. Kerim slu{a Asiunu ispovjest, koja ga uvjerava da se Mustafa i Fatmagul nisu sreli. Fatmagul je sama na Istanbulskim ulicama, a Kerim nastavlja potragu za njom. Mukadesa krivi Rahmija za situaciju u kojoj su se na{li.

Od Lark Risea do Candleforda 2
Robert i Ema Timins se raduju kad Robert dovr{i kamene plo~e za gradski sat koji finansira D`ejms Douland. Robertu i porodici ova plata mnogo zna~i.

SRIJEDA 2. 11. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Relacije sa voljenom osobom u pomalo su sjetnoj fazi. Najvi{e vas brine {to nema vi{e nje`nosti. Posao: Odlu~ni ste u nakani da, najzad, po~nete bolje zara|ivati. Znate da vi{e mo`ete, ali i zaslu`ujete. Zdravlje: Ne podnosite jaku hranu. Ljubav: Sve ste emotivniji i ranjiviji. Kao malo kada, ~eznete za pravom, ~vrstom, trajnom emotivnom vezom. Posao: Uporno izbjegavate odre|ene obaveze, misle}i da su zaboravljene. Kolege }e vas podsjetiti na njih. Zdravlje: Posjetite stomatologa. Ljubav: Sve {to se zbiva na ljubavnom polju, do`ivljavate prili~no dramati~no. Skloni ste i drasti~nom rje{enju. Posao: Prili~no ste ambiciozni. Prvo sami od sebe, pa od kolega, tra`ite potpunu odanost i predanost poslu. Zdravlje: Postoje odre|ene psiho-fizi~ke smetnje. Ljubav: Probleme poku{avate rije{iti izbjegavaju}i razgovor o njima. Nije dobro ako i partner isto ~ini... Posao: Odli~no su vam aspektirani poslovi sa ve}im ulaganjima. Iskoristite to na najbolji na~in, isplati se. Zdravlje: Miran, skladan dan. Ljubav: Upoznat }ete nova, zanimljiva lica. Samo korak je do nove veze ili produbljenja postoje}ih emocija. Posao: Nesporazum sa ljudima u radnoj okolini plod je nezadovoljstva ili rezultat zavisti nekih kolega. Zdravlje: Ne tra`ite “spas” u puno hrane. Ljubav: Nalazite se u vrtlogu nejasnih emocija. Vlastite nedoumice poku{avate rije{iti na sve mogu}e na~ine. Posao: Privatni problemi mogu vas odvu}i od dobro obavljenog posla. Posebno je ometena koncentracija. Zdravlje: Uvedite lagane vje`be. Ljubav: Dobro ste raspolo`eni, puni optimizma. Posebno je nagla{en va{ {arm, {to budi `elju za osvajanjem. Posao: Ako razmi{ljate o promjeni posla ili o napredovanju u postoje}em, otvaraju se povoljne mogu}nosti. Zdravlje: Vodite vi{e ra~una o ishrani. Ljubav: Ne oskudijevate ni najmanje u emocijama. Ljubav zamamno ispunjava svaki va{ trenutak. Posao: Neumoljivo ru{ite sve barijere na putu do cilja. Uveliko vam poma`e direktnost i komunikativnost. Zdravlje: U izvrsnoj ste formi Ljubav: Zanimljiv susret, ugodan razgovor ili neo~ekivan poziv ispunjavaju ovaj dan. Iskoristite sve prednosti. Posao: Pove}an opseg obaveza zadr`ava vas na poslu i nakon radnog vremena. To vam ba{ i nije drago, ali... Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostore. Ljubav: Pitate se {ta je to {to `elite. Ne znate ni {ta o~ekujete od osobe sa kojom ste u vezi!? Posao: Razmi{ljate o novom poslu. O ne~emu, gdje do izra`aja mogu do}i va{e ideje i va{a posebnost. Zdravlje: Mogu}e su prolazne tegobe. Ljubav: Pote{ko}e na koje ste nailazili imaju i svoju pozitivnu stranu. Mnogo su vam jasnija va{a prava osje}anja. Posao: Puno radite, ali o~ekivani rezultati kao da izostaju. Mogu}e je odga|anje, za vas, va`nih rokova. Zdravlje: Preosjetljivost jenjava. Ljubav: Poku{ajte zadr`ati situaciju ovakvom kakva je sada. Ne `urite, ne razmi{ljajte o prekidu, promjeni. Posao: Naprosto, izmi{ljate poslove koji zahtijevaju pokretljivost, improvizaciju. Ne podnosite stati~nost. Zdravlje: Prili~no ste osjetljivi.

15.00

SESTRE

21.00

@ENE S BROJA 13

14.51

ALISA ...

14.00

TERESA

PINK BH
06.00 City, r 06.10 Sestre, serija r. 07.10 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba 11.00 Kraljica juga, serija r. 12.00 Info top, info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.10 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Grand parade, zabavno muzi~ki show 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Svetac, film

HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.50 Bumba, crtani film, 36. I 37. epizoda 09.00 Bumba, crtani film, 38 i 39. epizoda 09.13 Mekanike u misiji, crtani film, 13. epizoda 09.40 Timmy, crtani film, 13. epizoda 09.50 Fifi, crtani film, 13. epizoda 10.00 Garfield, crtani film, 12. epizoda 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 28. epizoda 10.35 Bakugan, crtani film, 91. epizoda 11.10 Winx, igrana serija, 13. epizoda 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 12.00 Biometeorolo{ka prognoza 12.10 Igrana serija, . epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 102. epizoda 14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 123. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 37. epizoda 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show 18.20 Recept za dobar `ivot 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 124. epizoda 21.00 @ene s broja 13, igrana serija 22.00 ZMBT, profil 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, igrana serija, 38. epizoda 23.20 Diplomant, 1.dio, igrani film 01.40 Astro Num Caffe, u`ivo

HRT1
12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar (R) 12.29 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.34 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (30/182)* 13.20 Sve }e biti dobro, serija (96/180) (R)* 14.05 Vijesti uz hrvatski z nakovni jezik 14.18 Rije~ i `ivot. Kako nas obvezuju na{i pokojnici?, religijski program 14.51 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (95/240)* 15.35 Indeks, emisija o {kolstvu 16.08 HAZU Portreti. Vinko Dvor`ak 16.19 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.40 8. kat. Jednom zvijezda uvijek zvijezda, talk show 18.24 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija (8/13)* 19.16 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 20.11 Stipe u gostima 4, TV serija (7/20)* 20.48 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 20.52 Misija. Zajedno 21.48 Paralele 22.18 Otvoreno 23.00 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 23.05 Dnevnik 3 23.25 Sport 23.28 Vrijeme 23.31 Vijesti iz kulture 23.37 Drugi format 00.25 [apta~ psima 5 (19/37) (R)* 01.14 Oprah show (1368.) (R)* 01.54 @ica 3, serija (18) (2/12) (R)* 02.50 Skica za portret (R) 03.01 Indeks, emisija o {kolstvu (R) 03.31 Paralele (R)

Nova TV
07.00 Bakugan, crtana serija2/52 07.25 Roary, crtana serija20/52 07.40 Bumba, crtana serija75-76/150 07.55 Tomica i prijatelji, crtana serija43/46 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija R 10.10 Ljubav i kazna, serija R 11.10 Inspektor Rex, serija R 12.10 IN magazin R 13.00 Larin izbor, serija R 14.00 Teresa, serija 80-81/152 16.00 Inspektor Rex, serija 28/123 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija102/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija, serija52/107 21.00 Larin izbor, serija39-40/160 22.40 Ve~ernje vijesti 23.05 Uli~ni tango, igrani film 01.10 Sti`e iznena|enje, igrani film (12)* 02.50 Seinfeld, serija19/180 03.20 Na putu prema dolje, serija (12)*9/13 04.10 Zvijer, serija (12)*9/13 04.55 Ezo TV, tarot show (18)* 05.55 IN magazin R 06.30 Kraj programa

MRE@A
10.05 14.05 15.05 16.00 17.15 20.05 21.10 22.40 Ukradeni `ivoti, serija Tajna slu`ba, serija Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Predaj se srce, serija Tajna slu`ba, serija Spa{avaju}i Milly, film

21.00 Tajna slu`ba, serija 22.40 Spa{avaju}i Milly, film

ZENICA
17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 18.01 Zabavni program.Cris Angel 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Sredinom 21.05 Zdrava TV 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas, r.

20.00 20.20 20.50 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30

Vijesti IC Merjem, serija Marketing Auto Shop Magazin Klik Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

BN
17.10 18.00 18.25 18.30 19.00 19.30 20.05 20.10 20.55 20.55 22.30 22.55 23.00 23.50 Pozori{te u ku}i, serija Danas u Srpskoj Marketing Monitoring Sport fles Dnevnik 2 Marketing Pozori{te u ku}i, serija Marketing Svijet uspje{nih Dnevnik 3 Marketing Anali, serija Svemirske kamiond`ije, film

HRT2
14.59 Edgemont 3, serija za mlade 15.24 [kolski sat. Gdje su nestali junaci stripa 15.54 Izazovi. Krila nade 16.09 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV 16.50 Meteor i veliki kota~i, crtani film 17.04 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.34 4 zida 19.05 Patak Frka, crtana serija 19.29 Glazba, glazba... {ansone 20.00 Nogometna Liga prvaka - emisija 20.40 Nogometna Liga prvaka. Ajax - Dinamo, 1. poluvrijeme 21.40 Nogometna Liga prvaka. Ajax - Dinamo, 2. poluvrijeme 22.38 Nogometna Liga prvaka - emisija 23.30 @ica 3, serija 00.27 Gavin i Stacy 1, humoristi~na serija 00.57 Moja obitelj 9b, humoristi~na serija 01.26 Monk 6, serija

RTRS
12.00 12.25 12.55 13.25 13.50 15.10 16.00 16.30 17.05 18.00 19.15 19.30 20.10 21.05 21.50 22.30 22.45 Dnevnik 1 Ah, ta planeta Za.druga Rezovi, serija Dragulj u kruni, serija U fokusu EU i mi Srpska danas Larin izbor, serija Dragulj u kruni, serija Pingu, crtana serija Dnevnik 2 Ono na{e {to nekad beja{e, doma}a serija Art ma{ina, emisija iz kulture Statisti, serija Dnevnik 3 Liga {ampiona, snimak utakmica

19.30 Dnevnik FTV 20.10 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti, inf. program 20.45 Svijet uspje{nih, emisija o biznisu 21.20 Amor latino, serijski program 22.05 Autovizija 22.30 Muzi~ki program 23.00 Aktuelnosti, inf. program, r.

TV USK
17.15 Predaj se srce, serija 18.10 To{e Proeski. Pet godina Balkana, dok. program 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Istina, inf-dok. program 20.45 Kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 TV liberti, informativni program 23.25 Reporta`e sa zemlje mira. Jelen Kopitar

KISS
17.40 18.50 19.00 19.20 19.25 19.30 19.55 20.05 20.35 22.00 22.20 Ekstra plus (R) Marketing DNEVNIK KISS Marketing Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT Marketing @ivot pi{e pri~e, dok emisija, r. Criss Angel Mindfreak, serija Dnevnik KISS, r. Pressica, talk show, r.

TV GORA@DE
17.00 19.00 20.30 21.00 22.00 22.30 Najava programa Dnevnik Na{a realnost Liberty TV Sestrice, igrana serija Muzi~ki program

TV OSM
18.30 19.10 19.30 20.05 21.10 21.35 22.35 00.30 Dan, inf. emisija SMS oglasi Portal Predaj se srce, serija Igra, serija Igra, serija Blago Damaska 1, i film Astro show

HIT TV
18.30 19.00 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.05 Vremeplov Objektiv I Triumph Taina, serija Otvoreni studio Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija Glas Amerike Triumph Frame Film

HTV OSKAR C
16.00 17.15 18.15 19.00 19.30 Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik HTV Oscar-C Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce , serija

KAKANJ
17.05 18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 Amor Latino, serija IC sport Merjem, serija Denis napast Marketing Dnevnik FTV

VISOKO
17.05 Amor latino, r. 17.45 TV liberty, info program 18.20 Pri~e, r.

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

Jedna boca košta do 4.000 dolara

8E@ EE=

HONG KONG - Za koji dan će biti održana aukcija kolekcije vina “Maison Louis Jadot Montrachet” iz 1992. godine. Jedna boca košta do 4.000 američkih dolara, a vlasnik pića procjenjuje da će za cijeli paket moći dobiti čak 12,8 miliona dolara.

Kardašijan: Sa suprugom se svađala zbog mjesta stanovanja

Kim Kardašijan u zahtjevu kao razlog navela “nepremostive razlike”

4)8, 251- % ,))
Američka starleta odlučila okončati brak s košarkašem Krisom Hemfrizom
LOS ANĐELES - Američka starleta Kim Kardašijan (Kardashian) podnijelaje zahtjevzarazvod brakau kojem je s košarkašem Krisom Hemfrizom (Humphries) nešto duže od dva mjeseca, prenosi Reuters. Ona je u zahtjevu podnesenom poslije samo 72 dana bračnog života kao razlog razvoda navela “nepremostive razlike”. Rajan Sikrest (Ryan Seacrest), producent njenog šoua realnosti “Keeping Up With the Kardashians”, izjavio je da je razgovarao s Kim i da je ona potvrdila vijest. - Da, Kim Kardašijan je podnijela zahtjev za razvod. Povjerila mi se - napisao je on prethodno na svom Twitteru. Kardašijan i Hemfriz vjenčali su se 20. avgusta u Kaliforniji na svečanosti koja je koštala 10 miliona dolara i čiji je TV snimak vidjelo više od tri miliona gledalaca u Americi. Od prvog dana se nagađalo da im je brak u krizi. Američki mediji navode da je 26-godišnji igrač Nju Džersi Netsa odbijao da se pojavi u šouu realnosti svoje supruge i da su se njih dvoje svađali zbog mjesta stanovanja.

6A F==J=

Popunjena i zabranjena mjesta

SOFIJA - Političke partije koje su učestvovale na predsjedničkim i izborima za lokalne vlasti u Bugarskoj potrošile su 40 tona papira za plakate koji su lijepljeni čak i na nedozvoljenim mjestima. Polijepljeno je više od 4.000 zabranjenih plakata. Gradska inspekcija prijeti kaznama. 

>== FHAIJ= FKšEJE =J = =KJ=JK
BOMBAJ - Indijci su najveći uvoznici i najviše na svijetu kupuju zlato. To naročito rade tokom hindu praznika svejtala Divalija. Stoga je kompanija “Gitanjali

Group” odlučila napraviti u staviti u promet automat na kojem se mogu kupiti vrhunski komadi od zlata i dijamanata. ATM je postavljen u velikom šoping centru u središtu metropole.

ŠTOKHOLM - Švedska policija kaznila je jednu 62-godišnju ženu iz Istada zato što je u pijanom stanju po golf-terenu vozila specijalno vozilo golf-kart. Prijavili su je igrači kojima je ometala igru. Žena je na sudu objasnila da je na terenu popila četiri viskija, a imala je 1,18 promila alkohola u krvi. Dozvoljeni limit u Švedskoj iznosi 0,2 promila.

2E== = CBK

Iskosa

VAŠINGTON - Uprkos padu rejtinga i ekonomskoj stagnaciji, američki predsjednik Barak Obama (Barack) je odličnog zdravlja, saopćila je Bijelakuća nakon sistematskog pregleda 44. predsjednika. Lični ljekar konstatirao je da je Obama “odličnog zdravlja” i da svi

zdravstveni pokazatelji odgovaraju osobi njegovih godina. Visok je 186 centimetara, pritisak mu je 107/71, a puls 67. Predsjednik je u avgustu napunio 50 godina. Ljekar je posebno istaknuo odsustvo nikotina u Obaminom organizmu, što znači da je održao ranijedatoobećanjedaćeprestatipušiti.

S promocije aparata u Bombaju