Gramatika njemačkog jezika

Perfekat (prošlo vreme)
Perfekat je prošlo sloţeno vreme. Gradi se od prezenta pomoćnog glagola haben ili sein i od participa II glavnog glagola. Pomoćni glagol je uvek na drugom mestu u rečenici i on je u ličnom glagolskom obliku, dok se glavni glagol nalazi na kraju rečenice. I Perfekat sa pomoćnim glagolom haben grade: 1. 2. 3. 4. 5. Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu – koga, šta?) Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu) Bezlični glagoli (imaju samo 3.lice jednine i koriste se sa zamenicom es) Trajni neprelazni glagoli (helfen, stehen, schlafen…) Kad je haben glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni npr. Ich habe eine Katze gehabt.

II Perfekat sa pomoćnim glagolom sein grade: 1. 2. 3. 4. Svi glagoli kretanja, promene mesta Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen, einsschlafen…) Glagoli bleiben i werden. Kad je sein glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni npr. Ich bin gute Sängerin gewesen.

Perfekt je jedan od tri oblika izražavanja prošlosti u njemačkom jeziku. Tvorimo ga sa pomoćnim glagolima haben ili sein i PARTICIPOM PERFEKTA.

• Tvorba participa kod pravilnih glagola: FORMULA GE + KORIJEN GLAGOLA + T machen - ge-mach-t tanzen - ge-tanz-t spielen - ge-spiel-t

• Tvorba participa kod sloţenih glagola sa prefiksom: FORMULA PREFIKS + GE + KORIJEN GLAGOLA + (E)T aufräumen – auf-ge-räum-t

abtrocknen – ab-ge-trockn-et

• Tvorba participa kod nepravilnih glagola: FORMULA NEMA FORMULE, MORA SE NAUČITI NA PAMET!!! gehen - gegang-en essen - gegess-en sehen – geseh-en schlafen – geschlaf-en schreiben – geschrieb-en vergessen – vergess-en trinken – getrunk-en

Prije svega se treba naučiti kada se PERFEKT tvori sa glagolom haben a kada sa sein; Najjednostavnije pravilo je: • Kada glagol izraţava promjenu mjesta ili stanja, tada se PERFEKT tvori sa glagolom SEIN; Ich bin nach Hause gegangen. – Otišao sam kući. Ich bin nach Wien gefahren. – Otišao sam u Beč. • Promjena stanja; Ich bin eingeschlafen. – Zaspao sam. Ich bin aufgewacht. – Probudio sam se. Ich bin aufgestanden. – Ustao sam. • Kada glagol ne izraţava promjenu mjesta ili stanja, tada se PERFEKT tvori sa glagolom HABEN (statični glagoli); Ich habe meine Hausaufgaben geschrieben. – Pisao sam svoj domaći rad. Ich habe Milch getrunken. – Pio sam mlijeko. Ich habe bei meinem Freund geschlafen. – Spavao sam kod svog prijatelja.

Prezent
Prezent je glagolski oblik kojim se iskazuje sadašnjost, odnosno radnja koja se odvija u trenutku govora. MeĎutim, kao i u našem jeziku, prezentom se mogu izraziti i druga glagolska vremena. Prezent se gradi tako što se na infinitivnu osnovu glagola dodaju nastavci za odreĎeno lice. Infinitivna osnova se dobija kada se glagolu odbije –en, npr. spielen – spiel. Nastavci:

–n. machen – machen – mach + nastavci (machte. -test 2. Gradi se: preterit pomoćnog glagola haben ili sein + particip II Da li će biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa haben ili sa sein. To je zbog toga što je preterit starije vreme od prezenta. Preterit slabih glagola Gradi se tako što se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci: 1. e 2. a samim tim je i pluskvamperfekat starije vreme od perfekta! Preterit Preterit u nemačkom jeziku odgovara našem imperfektu. dodaje samo –t (a ne –st). -tet 3. a moţe i prethoditi radnji u preteritu. onda se umeće –e. npr. jer je jednostavniji i prostiji oblik. ging ich in die Stadt (Nakon što sam sve bio odradio. t 1. -ten npr. –ss. npr. (Sve sam sam bio odradio) Ich war so schnell gelaufen. du reist (reisst). Pluskvamperfekat Pluskvamperfekat je sloţeno. –te 1. -ten 2. –tz. machtest…) Preterit jakih glagola Gradi se kada se na oblik preterita iz tabele dodaju nastavci: 1. Zaključak: Razlika u graĎenju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu. st 3. onda se za 2. –d. Moţe stajati samostalno. –z. a kod pluskvamperfekta je u preteritu. otišao sam u grad). Ich hatte alles selbst gemacht. –m. (Vrlo sam brzo bio trčao) Nachdem ich alles gemacht hatte. davno prošlo vreme.1. –en . en 2. / 1. –ß. Preterit se u svakodnevnom govoru koristi češće od perfekta. t 3 en Ako se infinitivna osnova završava na: –t.lice jdn. –te 3. arbeitet Ako se infinitivna osnova završava na: –s.

/ 3. prošla je radnja i u sadašnjosti jošod značaja. tj. gabst. Uz to se perfekt upotrebljava mnogo češće od preterita u razgovoru i u pojedinačnim izjavama u prošlosti. osim kada je riječ o pomoćnim i modalnim glagolima. Preterit je vremenski oblik glagola koji se upotrebljava za izraţavanje prošle radnje koja je dovršena ine stoji više ni u kakvoj vezi s govornikom. –st 2.2. geben – gab + nastavci (gab. Ich habe mein Geschäft in der Schillerstraße geöffnet. Lista jakih glagola Infinitiv backen beginnen bekommen beschreiben beschließen bewegen biegen binden bitten bieten bleiben braten brechen brennen bringen denken dürfen empfehlen erschrecken essen fahren fallen fangen finden fliegen Prezent (3. gab. –t 3.lice j.) bäckt beginnt bekommt beschreibt beschließt bewegt biegt bindet bittet bietet bleibt brät bricht brennt bringt denkt darf empfiehlt erschrickt isst fährt fällt fängt findet fliegt Preterit buk begann bekam beschrieb beschloss bewog bog band bat bot blieb briet brach brannte brachte dachte durfte empfhal erschrak aß fuhr fiel fing fand flog Particip II hat gebacken hat begonnen hat bekommen hat beschrieben hat beschlossen hat bewogen hat/ist gebogen hat gebunden hat gebeten hat geboten ist geblieben hat gebraten hat/ist gebrochen hat gebrannt hat gebracht hat gedacht hat gedurft hat empfohlen ist erschrocken hat gegessen ist gefahren ist gefallen hat gefangen hat gefunden ist geflogen Prevod peći početi dobiti opisati odlučiti pokrenuti pokrenuti vezati moliti nuditi ostati peći (s)lomiti goreti doneti misliti smeti preporučiti uplašiti (se) jesti voziti/putovati pasti hvatati naći leteti . gaben…) Razlika u uporabi preterita i perfekta: Ich öffnete mein Geschäft in der Schillerstraße. Perfekt se nasuprot tome upotrebljava kako bi se izrazila prošla radnja koja je sa stanovišta govornika još uvijek aktualna. -en npr.

fliehen fließen frieren geben gefallen gehen gewinnen gießen greifen haben halten hauen hängen heben heißen helfen kennen klingen kommen laden lassen laufen lesen liegen lügen messen mögen müssen nehmen nennen raten rennen reiten rufen schlafen schaffen schießen schreien schweigen schwimmen sehen sein senden singen sitzen sprechen springen stehen steigen flieht fließt friert gibt gefällt geht gewinnt gießt greift hat hält haut hängt hebt heißt hilft kennt klingt kommt lädt lässt läuft liest liegt lügt misst mag muss nimmt nennt rät rennt reitet ruft schläft schafft schießt schreit schweigt schwimmt sieht ist sendet singt sitzt spricht springt steht steigt floh floss fror gab gefiel ging gewann goss griff hatte hielt hieb hing hob hieß half kannte klang kam lud ließ lief las lag log maß mochte musste nahm nannte riet rannte ritt rief schlief schuf schoss schrie schwieg schwamm sah war sandte sang saß sprach sprang stand stieg hat/ist geflohen ist geflossen hat gefroren hat gegeben hat gefallen ist gegangen hat gewonnen hat gegossen hat gegriffen hat gehabt hat gehalten hat gehauen hat gehangen hat gehoben hat geheißen hat geholfen hat gekannt hat geklungen ist gekommen hat geladen hat gelassen ist gelaufem hat gelesen hat gelegen hat gelogen hat gemessen hat gemocht hat gemusst hat genommen hat genannt hat geraten ist gerannt hat/ist geritten hat gerufen hat geschlafen hat geschaffen hat geschossen hat geschrien hat geschwiegen ist geschwommen hat gesehen ist gewesen hat gesandt hat gesungen hat gesessen hat gesprochen ist gesprungen hat gestanden ist gestiegen uteći. beţati teći smrzavati dati dopadati se ići pobediti zalivati hvatati imati drţati klesati visiti podići zvati se pomoći poznavati zvoniti doći tovariti pustiti trčati čitati leţati lagati meriti voleti. ţeleti morati uzeti imenovati savetovati juriti jahati zvati spavati stvarati pucati vikati ćutati plivati videti biti poslati pevati sedeti govoriti skočiti stajati penjati s .

spielen – spielend. i takoĎe se menja po pridevskoj promeni. tako što se na infinitiv glagola doda d. od imenice na koju se odnosi dobija rod i broj.sterben tragen treffen treten trinken tun vergessen verliern verzeihen wachsen werden werfen wissen ziehen zwingen stirbt trägt trifft tritt trinkt tut vergisst verliert verzeiht wächst wird wirft weiß zieht zwingt starb trug traf trat trank tat vergaß verlor verzieh wuchs wurde warf wusste zog zwang ist gestorben hat getragen hat getroffen hat getreten hat getrunken hat getan hat vergessen hat verloren hat verziehen ist gewachsen ist geworden hat geworfen hat gewusst hat/ist gezogen hat gezwungen umreti nositi sresti stupiti piti činiti zaboraviti izgubiti oprostiti rasti postati baciti znati vući primorati Particip II Particip II se koristi za graĎenje perfekta i pasiva. Od participa I se lako moţe načiniti imenica. *Glagoli koji počinju na –be. Kada je partcip I upotrebljen kao atribut. . Njegov particip I glasi seiend (seind). schlafen – schlafend. spielen – ge+spiel+t. –er. i oni koji se završavaju na –ieren. –zer. ne dobijaju prefiks –ge! npr. Gradi se vrlo jednostavno. –ver. –ge. U našem jeziku particip I prevodimo glagolskim prilogom sadašnjim. Moţe se koristit i kao atribut i priloška odredba.) Particip II slabih glagola se gradi tako što se ispred infinitivne osnove stavi –ge. 1.gespielt studieren – studiert (završava se na –ieren!) 2.) Particip II jakih (nepravilnih) glagola se uči iz tabele. npr. *Izuzetak je glagol sein. Particip I Particip I sluţi kao zamena za odnosne (relativne) rečenice. a iza infinitivne osnove –t (ge-inf.osnova-t).

Sluţi za iskazivanje radnje koja će se desiti u budućnosti. a pritom njen smisao ostaje isti. (Prolaznici su bili lepo obučeni – Particip I kao imenica) Futur I Futur I je. 2. Primer: Du wirst alle Kuchen gegessen haben.sr. Upotrebljava se za iskazivanje pretpostavke ili radnje koja će biti izvršena u budućnosti. rečenica sa infinitivom i zu je manje komplikovana i . Budeš pojeo sve kolače / Poješćeš sve kolače) Infinitiv sa zu Infinitiv sa zu je oblik koji se koristi za skraćivanje i pojednostavljanje rečenice. (Ići ćemo u bioskop) Ihr werdet nach Hause gehen. (Ostaćeš kod mene kući) Er wird besser werden. buduće vreme. 3. (Putovaću u Španiju) Du wirst bei mir zu Hause bleiben. (Vi ćete ići kući) Sie werden Eltern werden. (Oni će postati roditelji) Futur II U principu. Gradi se: prezent glagola werden + infinitiv Primeri: 1. (sp. 4. naravno. Gradi se: prezent glagola werden + particip II + haben ili sein* *u zavisnosti da li glagol u Participu II gradi perfekat sa haben ili sein. (Postaće bolji) Wir werden ins Kino gehen. Futur II se veoma retko koristi. Ich werde nach Spanien fahren. 6. U svakom slučaju.Primeri: Essende Frau (gospoĎa koja jede) Weinendes Kind (dete koje plače) Laufender Mann (čovek koji trči) Die Vorbeigehende waren schön gekleidet. 5.

innen. meistens. Ne zaboravi da poneseš loptu – Vergiss nicht. Interesantno je čitati knjigu – Es ist interessant ein Buch zu lesen. bestimmt. selten. jetzt. Primeri: Teško je naći dobrog prijatelja – Es ist schwer. nirgendwo. npr. nach rechts. 5. natürlich. Prilozima se bliţe opisuje neka radnja. Prilozi Prilozi su nepromenljive reči. übermorgen. warscheinlich. dort. drinnen. eventuell… . Izuzeci su sledeći prilozi: Pozitiv bald gern oft sehr Vrste priloga:  Komparativ eher lieber häufiger mehr Superlativ am ehesten am liebsten am häufigsten am meisten    Mesni prilozi -odgovaraju na pitanje gde? -da. nirgends. nach oben. vorgestern. dorthin… Vremenski prilozi -odgovaraju na pitanje kada? -heute. morgen. 3. aufzustehen. ali kennen zu lernen!). früher. Biće zanimljivo upoznati ove ljude – Es wird interessant sein diesen Mensche kennen zu lernen. 2. irgendwo. oft. nach links. Nije moguće popraviti ovaj bicikl – Es ist nicht möglich dieses Fahrrad zu reparieren. aufstehen). Oni nemaju poredbene oblike. manchmal. rückwärts. 6. kaum. nie. a kada je u pitanju glagol koji ima odvojiv prefiks (npr. bald. vorwärts. gestern. 4.lepše zvuči. hier. 1. einen guten Freund zu finden. draußen. konstrukcija će izgledati: prefiks+zu+infinitiv (sve zajedno. woanders… Prilozi za pravac -odgovaraju na pitanje u kom pravcu? -herauf. dieses Zimmer aufzuräumen. den Ball mitzunehmen. herunter. erst… Prilozi za način -leider. Zu se uvek piše odvojeno od infinitiva glagola. Nije lako pospremiti ovu sobu – Es ist nicht leicht.

Postoje 2 oblika. Euer Onkel ist sehr jung. U tom slučaju prisvojna zamenica od mora da se sloţi sa imenicom na koju se odnosi u rodu. broju i padeţu. jedan se odnosi na ljude i ţivotinje. Za ljude Za stvari i događaje für wen wofür mit wem womit zu wem wozu bei wem wobei auf wen worauf über wen worüber an wen woran Primeri: 1. Lična zamenica ich du er sie es wir ihr sie Sie Prisvojna zamenica mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr Primer Mein Hund ist klein. trotzdem. An wen denkst du? (O kome razmišljaš?) Prisvojne zamenice Prisvojne zamenice se koriste za označavanje pripadnosti ili posedovanja. Padeţ Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ Muški rod meiner meines meinem meinen Ţenski rod meine meiner meiner meine Srednji rod meins meines meinem meins Mnoţina meine meiner meinen meine . Wie heißt sein Bruder? Lebt ihr Freund in Mexiko? Wo arbeitet sein Vater? Unser Zimmer ist dunkel. deshalb. jedoch. Dein Haus ist groß. Wie sieht ihr Hund aus? Wie sieht Ihr Hund aus? Prisvojna zamenica se moţe odnositi na imenicu i stajati umesto nje. schließlich… Zamenički prilozi Zamenički prilozi se uglavnom koriste u postavljanju pitanja. Woran denkst du? (O čemu razmišljaš?) 2. Tada prisvojna zamenica dobija nastavke odreĎenog člana. Konjunkcionalni prilozi -zamenjuju prave veznike -also. dazu. a drugi na stvari i dogaĎaje. nämlich.

bekomme ich gute Noten.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji. der Wille. Primeri: 1. . dobijam dobre ocene. kao i neke druge imenice muškog roda koje opisuju ţiva bića (der Mensch. kupio sam Mocart kugle. das ist meine.(Immer) wenn ich fleißig lerne. da prva bude zavisna (onda rečenica počinje veznikom. a onda ide glavna rečenica.Isto vaţi i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i ţivotinje (der Löwe). . (radnja se desila jednom u prošlosti). 2. primer: Jednina der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen Množina die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ 1. Obično prvo ide glavna rečenica. Zavisni veznici su wenn i als. . Vremenska rečenica je zavisna rečenica. . der Name.Ich kaufte Mozartkugeln. N-deklinacija Sve imenice muškog roda koje se završavaju na –e se dekliniraju po N-deklinaciji. . Moţe i obrnuto. (Uvek) kad vredno učim. (radnja se ponavlja). wenn ich fleißig lerne. s tim što je na prvom mestu glagol . oba se prevode "kad". ali imaju različitu funkciju u rečenici. der Gedanke.Ich bekomme gute Noten. der Friede. veznik (immer) wenn se koristi za radnju koja se ponavlja. pa zavisna (veznik.pogledaj primere ispod). der Herr). Kad sam bio u Beču. glagol je na poslednjem mestu. glagol je na posledenjem mestu).Npr: Ist das deine Flasche? Ja. als ich in Wien war.Als ich in Wien war. * Vremenske rečenice sa wenn i als Vremenske rečenice su vrsta zavisnih rečenica. der Glaube. kaufte ich Mozartkugeln. 2. a imaju dodatno –s u genitivu su: der Buchstabe. zbog toga se mora paziti na red reči u rečenici. a als se koristi za radnju koja se jednom dogodila u prošlosti.

broju i padeţu. . –ant. –ist.Po N-deklinaciji se deklinuju reči iz latinskog i grčkog jezika koje se završavaju na: –ent. Postoje 3 deklinacije prideva: slaba.3. der Fotograf…) Zaključak: Po N-deklinaciji se dekliniraju samo imenice muškog roda + das Herz (srednji rod). der Herr. –at (kao i der Architekt. – and. zato je tu deklinacija prideva. Koju ćete deklinaciju primeniti zavisi od reči koja se nalazi ispred prideva i neophodno je da znate rod imenice uz koju stoji pridev. –oge. der Mensch.Imenice muškog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne završavaju se na –e: der Nachbar. der Bauer. mešovita i jaka. der Bär 4. Pridevska promena / deklinacija prideva Pridev koji stoji uz imenicu mora se sa njom slagati u rodu.

.

sie.sie. ich habe 2.es habe 1. du habest 3.sie. sie haben sein ich sei du seiest er. er. wir haben 2.es sei wir seien ihr seiet sie seien werden ich werde du werdest er. Konjunktiv pomoćnih glagola haben 1. er komme heute nicht. sadašnje i buduće vreme.Konjunktiv I / Indirektni govor Konjunktiv I se koristi za indirektni govor.es werde wir werden ihr werdet sie werden Konjunktiv modalnih glagola können müssen dürfen sollen mögen wollen . Njime se mogu iskazati: prošlo. Na infinitivnu osnovu se dodaju sledeći nastavci: -e -est -e -en -et -en Er sagt. ihr habet 3.

Meine Freundinen kamen auf diese Idee (kommen gradi perfekat sa sein) – Meine Freundinen seien auf diese Idee gekommen. -II-IIEr sagte. Konjunktiv II Konjunktiv II se koristi za izraţavanje želje. umesto konjunktiva I se koristi konjunktiv II ili würde + infinitiv! Npr. sein – wäre 2. er werde einen Roman lesen. (da se to izbegne. Da bi se razlikovalo. rečenica će glasiti:) – Ich sagte. er lese einen Roman. pa tek onda napraviti konjunktiv I! Npr. Er sagte. er habe einen Roman gelesen. Preterit Perfekat Pluskvamperfekat Futur Kod prvog lica jednine i mnoţine konjunktiv I ima isti oblik kao prezent. ich lese einen Roman. werden – würde Konjunktiv II modalnih glagola glasi: . haben – hätte 3.ich könne du könnest er könne wir können ihr könnet sie können müsse müssest müsse müssen müsset müssen dürfe dürfest dürfe dürfen dürfet düurfen solle sollest solle sollen sollet sollen möge mögest möge mögen möget mögen wolle wollest wolle wollen wollet wollen Indirektni govor Indikativ Prezent Direktan govor Er sagte: “Ich lese einen Roman”. ich läse einen Roman. Ich sagte: “Ich lese einen Roman” – Ich sagte. Kod konjunktiv za prošlo vreme obavezno proveriti da li glagol ide sa haben ili sein. Er sagte: “Ich las einen Roman” “Ich habe einen Roman gelesen” “Ich hatte einen Roman gelesen” Er sagte: ”Ich werde einen Roman lesen” Vreme Sadašnje Prošlo Prošlo Prošlo Buduće Indirektni govor Er sagte. Njime se mogu izraziti i sadašnjost (Gegenwart) i prošlost (Vergangenheit) Konjunktiv II pomoćnih glagola glasi: 1. slutnje ili sumnje.

prevode se da bi. –e 3. Prošlost (Vergangenheit) sein .1.Sie käme zu mir. 2. Finalne rečenice (damit.. . damit ihre Tochter erfolgreich wird. Veznik damit se koristi kada su subjekti u glavnoj i zavisnoj rečenici različiti. Ich würde ein Auto kaufen. kupio bih kuću.wäre ili + particip II = konjunktiv (perfekta) pluskvamperfekta haben hätte Primeri: Kad bi bila zdrava. –est 2. (Vergangenheit) . würde ich ein Haus kaufen. 5. –et 3. –e 1. cilj neke druge radnje. (Gegenwart) . Da sam imao više para. kupio bih kuću.. 3. um…zu) Finalne rečenice iskazuju svrhu. 1. Na tu osnovu dodajemo nastavke.Wenn ich mehr Geld gehabt hätte. kommen – kam – käme.Wenn wir ein Kind hätten! Kad bih imao više para. Kad bismo imali dete. a um. s tim što se u oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut. . können – könnte müssen – müsste dürfen – dürfte sollen – sollte wollen – wollte mögen – möchte Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitiv npr. –en 2. 6. . Veznici damit i um…zu imaju isto značenje. hätte ich ein Haus gekauft. 4. Sie tut alles. -en Primer: preterit glagola kommen glasi kam.zu kada su subjekti u obe rečenice isti. wenn sie gesund wäre.Wenn ich mehr Geld hätte. došla bi kod mene. Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako što se na preteritski oblik glagola dodaju sledeći nastavci: Jednina Mnoţina 1.

der Mittag. der Januar.. zu se piše izmeĎu prefiksa i ostatka glagola. der Schnaps.zu sa glagolom koji ima odvojiv prefiks. ženski. das Blau.die Leiter der Schmetterling das Häuschen das Bächlein die Fahrt die Reise die Zeitung die Freiheit die Freundschaft die Bäckerei maskulin neutral feminin der Sontag. kao i u srpskom. Nekad je teško prepoznati kog je roda neka imenica. der Winter der Norden. postoje tri roda: muški.. Ich trinke grünen Tee.. der Sekt der BMW. srednji.. -er -ling -chen -lein -t -e -ung -heit / -keit -schaft -ei der Fehler… ali das Fenster. der Regen… der Wein. meseci strane sveta vreme (osim die Wolke) alkoholna pića (osim das Bier) marke automobila boje marke motora maskulin neutral feminin . der Mercedes das Gelb. Kada se upotrebi um. zbot toga postoje neka pravila. die HarleyDavidson dani u nedelji. doba dana (osim die Nacht). das Rosa die Yamaha. npr: auszusehen. auszuwählen. Rod / Genus U nemačkom jeziku. godišnja doba. um gesund zu sein. vorzubereiten.2. der Westen der Sturm.

Glagoli sa predlozima Neki glagoli u nemačkom jeziku imaju odreĎene predloge uz koje “idu”. sledeći glagoli. Takvi su npr. sich freuen warten antworten sich beziehen sich vorbereiten kommen verzichten AUF + Akuzativ sagen schreiben erzählen berichten informieren sprechen lesen hören träumen erfahren hören VON + Dativ ili ÜBER + Akuzativ suchen schicken fragen NACH + Dativ teilnehmen ändern AN + Dativ -II- sich wenden denken sich erinnern AN + Akuzativ bitten gehen sich handeln UM + Akuzativ . dok svaki predlog zahteva odreĎen padeţ. odnosno uz koje se slaţu.

kommen gehören gratulieren einladen erklären sagen kommen ZU + Dativ denken sich entscheiden sich interessieren FÜR + Akuzativ sorgen kämpfen gelten beginnen vergleichen spielen schreiben sprechen MIT + Dativ sich fürchten sich schützen VOR + Akuzativ -II- weinen lachen sich ärgern ÜBER + Akuzativ .

ponukati savijati. skrenuti nuditi vezati. spojiti moliti puhati. dočekati preporučiti empfangen empfing du empfängst empfehlen empfahl du empfiehlst empföhle/ . trubiti ostati peći lomiti. prodirati smjeti primiti. slomiti gorjeti donijeti misliti prodrijeti. pucati. svezati.Nepravilni glagoli INFINITIV backen du bäckst/backst befehlen du befiehlst beginnen beißen bergen du birgst bersten du birst bewegen biegen bieten binden bitten blasen du bläst bleiben braten du brätst brechen du brichst brennen bringen denken dringen dürfen PRÄTERITUM backte/buk büke befahl beföhle/befähle begann begänne/begönne biss barg bärge barst bärste bewog bewöge bog böge bot böte band bände bat bäte blies blieb briet brach bräche brannte brennte brachte brächte dachte dächte drang durfte dürfte PARTIZIP II hat gebacken hat befohlen hat begonnen hat gebissen hat geborgen ist geborsten hat bewogen hat/ist gebogen hat geboten hat gebunden hat gebeten hat geblasen ist geblieben hat gebraten hat/ist gebrochen hat gebrannt hat gebracht hat gedacht hat/ist gedrungen hat gedurft hat empfangen hat empfohlen PRIJEVOD peći zapovijedati početi gristi skloniti pući. prsnuti potaknuti.

pobjeći teći ţderati smrzavati se. uplašiti se jesti voziti (se) pasti hvatati boriti se. dogaĎati se. smatrati plesti letjeti bjeţati.empfähle erlöschen erlosch du erlischst erlösche erschrecken erschrak du erschrickst erschräke essen aß du isst äße fahren fuhr du fährst führe fallen fiel du fällst fangen fing du fängst fechten focht du fichtst föchte fand finden fände flechten flocht du flichtst flöchte flog fliegen flöge floh fliehen flöhe floss fließen flösse fressen fraß du frisst fräße fror frieren fröre gor gären göre gebären gebar du gebierst gebäre geben gab du gibst gäbe gedeihen gedieh gehen ging gelang gelingen gelänge gelten galt du giltst gölte/gälte genoss genießen genösse geschehen geschah es geschieht geschähe ist erloschen ist erschrocken hat gegessen hat/ist gefahren ist gefallen hat gefangen hat gefochten hat gefunden hat geflochten hat/ist geflogen ist geflohen ist geflossen hat gefressen hat gefroren hat/ist gegoren hat geboren hat gegeben ist gediehen ist gegangen ist gelungen hat gegolten hat genossen ist geschehen ugasiti preplašiti se. zbivati se . raĎati dati uspijevati ići uspjeti. (o)zepsti vreti roditi. uspijevati vrijediti. mačevati (se). prosjačiti naći. lamatati. smrznuti (se). vaţiti uţivati dogoditi se.

dati trčati trpjeti. zvoniti štipati. posegnuti. dohvatiti. dolaziti moći gmizati. pobijediti lijevati.gewinnen gießen gleichen gleiten glimmen graben du gräbst greifen haben halten du hältst hängen hauen heben heißen helfen du hilfst kennen klingen kneifen kommen können kriechen laden du lädst lassen du lässt laufen du läufst leiden leihen lesen du liest gewann hat gewonnen gewönne/gewänne goss hat gegossen gösse glich hat geglichen glitt ist geglitten glomm/glimmte hat geglommen/ glömme/glimmte geglimmt grub hat gegraben grübe griff hatte hätte hielt hing hieb haute hob höbe hieß half hülfe/hälfe kannte kennte klang klänge kniff kam käme konnte könnte kroch kröche lud lüde ließ lief litt lieh las läse hat gegriffen hat gehabt hat gehalten hat gehangen hat gehauen hat gehoben hat geheißen hat geholfen hat gekannt hat geklungen hat gekniffen ist gekommen hat gekonnt ist gekrochen hat geladen hat gelassen ist gelaufen hat gelitten hat geliehen hat gelesen dobiti. pozivati pustiti. uhvatiti imati drţati visiti udariti. znati zvučati. nalikovati kliziti tinjati kopati hvatati. tući dići. dizati zvati se. uzmaknuti doći. poznati. uzeti. puzati tovariti. pomagati poznavati. zalijevati sličiti. utovariti. značiti pomoći. pozvati. osvojiti. patiti posuditi čitati . zapovjediti.

mrviti. razvesti. istrgnuti. činiti se . hvaliti. praviti. pijančevati obaviti. poderati jahati trčati mirisati boriti se teći. otirati trgati. stvarati. primiti imenovati. curiti zvati lokati. pijančiti. slaviti izvirati savjetovati trljati. htjeti. razdvajati sjati. svijetliti. ţeljeti morati uzeti. izdvojiti. stvoriti.liegen lügen mahlen meiden messen du misst misslingen mögen müssen nehmen du nimmst nennen pfeifen preisen quellen du quillst raten du rätst reiben reißen reiten rennen riechen ringen rinnen rufen saufen du säufst schaffen scheiden scheinen lag läge log löge mahlte mied maß mäße misslang misslänge mochte möchte musste müsste nahm nähme nannte nennte pfiff pries quoll quölle riet rieb riss ritt rannte rennte roch röche rang ränge rann ränne/rönne rief soff söffe schuf schüfe schied schien hat gelegen hat gelogen hat gemahlen hat gemieden hat gemessen ist misslungen hat gemocht hat gemusst hat genommen hat genannt hat gepfiffen hat gepriesen ist gequollen hat geraten hat gerieben hat/ist gerissen hat/ist geritten ist gerannt hat gerochen hat gerungen ist geronnen hat gerufen hat gesoffen hat geschaffen hat/ist geschieden hat geschienen leţati lagati mljeti izbjegavati mjeriti ne uspjeti voljeti. dijeliti. runiti. nazvati zviţdati veličati. raskomadati. napraviti razlučiti.

udariti šuljati se. padati.schelten du schiltst schieben schießen schlafen du schläfst schlagen du schlägst schleichen schleifen schließen schlingen schmeißen schmelzen du schmilzt schneiden schreiben schreien schreiten schweigen schwimmen schwinden schwingen schwören sehen du siehst sein senden singen sinken sinnen schalt schölte schob schöbe schoss schösse schlief schlug schlüge schlich schliff schloss schlösse schlang schlänge schmiss schmolz schmölze schnitt schrieb schrie schritt schwieg schwamm schwömme/ schwämme schwand schwände schwang schwänge schwor schwüre/schwöre sah sähe war wäre sandte/sendete sendete sang sänge sank sänke sann sänne hat gescholten hat geschoben hat/ist geschossen hat geschlafen hat geschlagen ist geschlichen hat geschliffen hat geschlossen hat geschlungen hat geschmissen ist geschmolzen hat geschnitten hat geschrieben hat geschrien ist geschritten hat geschwiegen hat/ist geschwommen ist geschwunden hat geschwungen hat geschworen hat gesehen ist gewesen koriti. kliziti. pomicati pucati spavati udarati. spustiti. prekoravati gurati. spuštati se. ovijati (se). derati se. rastapati (se) rezati pisati vikati. namjeravati . odašiljati hat gesungen ist gesunken hat gesonnen pjevati spustiti se. potonuti misliti. zareći se gledati. brusiti. vući. vidjeti biti hat gesandt/gesendet slati. progutati. srušiti zatvoriti. zatvarati gutati. kričati koračati. uplesti baciti topiti (se). taliti (se). razmišljati. prikradati se oštriti. plesti. oscilirati zakleti se. stupati šutjeti plivati nestajati vijati. titrati.

obmanjivati činiti. ubosti staviti. ličiti svaĎati se nositi sresti. cijepati. ukrasti penjati se. gurnuti brisati. stati piti varati. razdvojiti. skočiti bosti. mazati. raskoliti pljuvati. zaudarati udariti. stupati. nicati skakati. tjerati. zadesiti baviti se. bljuvati govoriti klijati. gaziti. natjerati stupati. raditi pokvariti zaboraviti . gurati. nalaziti se stajati krasti. dizati se umrijeti.sitzen sollen spalten speien sprechen du sprichst sprießen springen stechen du stichst stecken stehen stehlen du stiehlst steigen sterben du stirbst stinken stoßen du stößt streichen streiten tragen du trägst treffen du triffst treiben treten du trittst trinken trügen tun verderben du verdirbst vergessen saß säße sollte spaltete spie sprach spräche spross sprösse sprang spränge stach stäche stak/steckte stäke/steckte stand stünde/stände stahl stähle/stöhle stieg starb stürbe stank stänke stieß strich stritt trug trüge traf träfe trieb trat träte trank tränke trog tröge tat täte verdarb verdürbe vergaß hat gesessen hat gesollt hat gespalten hat gespien hat gesprochen ist gesprossen ist gesprungen hat gestochen hat gesteckt hat gestanden hat gestohlen ist gestiegen ist gestorben hat gestunken hat/ist gestoßen hat gestrichen hat gestritten hat getragen hat getroffen hat getrieben hat/ist getreten hat getrunken hat getrogen hat getan hat/ist verdorben hat vergessen sjediti trebati podijeliti. kalati. umirati smrdjeti. precrtati.

pokazati. uzmaknuti. uz indikativ preterita navodi se i konjunktiv II. natjerati.du vergisst verlieren verlöschen du verlischst wachsen du wächst waschen du wäschst weben weichen weisen wenden werben du wirbst werden du wirst werfen du wirfst wiegen winden wissen wollen ziehen zwingen vergäße verlor verlöre verlosch verlösche wuchs wüchse wusch wüsche wob/webte wöbe wich wies wandte/wendete wendete warb würbe wurde würde warf würfe wog wöge wand wände wusste wüsste wollte zog zöge zwang zwänge hat verloren ist verloschen ist gewachsen hat gewaschen izgubiti ugasiti se rasti prati hat gewoben/gewebt tkati ist gewichen hat gewiesen hat gewandt/gewendet hat geworben ist geworden hat geworfen hat gewogen hat gewunden hat gewusst hat gewollt hat/ist gezogen hat gezwungen maknuti se. previjati. bacati teţiti motati.u slučaju promjene samoglasnika u odnosu na indikativ preterita. uzmicati ukazivati. upućivati. primorati Napomene: Infinitiv . Präteritum . snubiti postati baciti. pokazivati. dizati znati htjeti vući prisiliti. istjerati okrenuti oglašavati. .u slučaju prijeglasa ili kada e prelazi u i pored glagola u infinitivu navodi se i drugo lice jednine prezenta. plesti.

Napomene: Infinitiv .u slučaju prijeglasa ili kada e prelazi u i pored glagola u infinitivu navodi se i drugo lice jednine prezenta. Präteritum . uz indikativ preterita navodi se i konjunktiv II. .u slučaju promjene samoglasnika u odnosu na indikativ preterita.