P. 1
Zenon Kosidowski - Biblijske Legende

Zenon Kosidowski - Biblijske Legende

|Views: 844|Likes:
Published by Milica Jakovljevic

More info:

Published by: Milica Jakovljevic on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

Naslov originala Zenon Kosidowski OPOWIESCI BIBLIJNE Zenon Kosidovski Preveo sa poljskog MR JOVAN JOVANOVIC Copyright © za Jugoslaviju Agencija

Trivic BIBLIJSKE LEGENDE agencija/ Beograd 2002. Citati biblijskog teksta, biblijska imena i nazivi mesta preuzeti su iz Danicicevog prevoda Starog zaveta. J. Jovanovic UVOD Fotografija na korici: Grob Avesaloma, sina Davidovog (1000 g.p.n.e.) koji se nalazi u dolini Hevron. U svom dana njem obliku grob je izgraden u l veku p.n.e. Moje knjige obicno se svrstavaju u kategoriju naucno-popularne literature. Ne podcenjujuci nikako tu korisnu oblast, moram priznati da moje ambicije se u dalje. Mo da sam u zabludi, ali sebe smatram piscem koji je za umetnicku gradu jednostavno izabrao naucna dostignuca. Odu evljavaju me otkrica, ali jo vi e sam pronalazac kao covek, njegov trud, njegov napor i dramatican dogadaj na putu do istine, njegovi upesi koje cesto posti e po cenu zdravlja i ivota. ta, naime, mo e biti zanosnije od tog dugog niza tihih istra ivaca, genijalnih i plemenitih cudaka ili nesebicnih avanturista ednih znanja, koji su uprkos svemu ru ili predrasudu za predrasudom i pu tali sve vi e svetlosti u na e zamracene glave. Njihovo stradalni tvo i njihovi trijumfi - to su valjda najcudesnije literarne teme. U strahotama, kojih nas istorija nije po tedela i ne tedi nas, oni su u su tini jedina afirmacija i opravdanje na eg ovozemaljskog ivota. Parafrazirajuci Stendala, moglo bi se reci da bi covecanostvo bez znanja bilo kao brod bez balasta prepu ten neobuzdanoj vodenoj stihiji. Ako sam pisao o sudbinama drevnih kultura, onda sam to uvek cinio tra eci upravo tu afirmaciju ivota, tu dragocenu osnovu ljudskog napretka koja se probija kroz burne periode ratova, strahota i mraka. Tra io sam coveka koji je otimajuci se okovima iskonskih nagona i sujeverja ipak, i ao napred ka svetlim horizontima bitisanja. Pracenje njegovog lutanja punog rizika, kroz ere, epohe i stoleca to je upravo tema mojih knjiga. Naime, nema uzbudljivije epopeje od hoda ljudskog roda od pecinskog coveka do pronalazaca atoma i tajni kosmosa. Zenm %psi U toj perspektivi deo od velikog znacaja cini upravo Stari zavet. On je hiljadama vlakana protkao na u kulturu, pod njegovim uticajem obrazovala se na a pokoljenja, na jezik i na i obicaji. A ipak kako smo malo upoznati sa njegovim sadr ajem. Starije pokoljenje pamti izvodene fragmente, dok dana nji nara taj odgajan u laickom duhu, valjda ni ta ne zna o Bibliji. Stari prevodi, pa cak i neki savremeni, svojim arhaicnim jezikom ne podsticu prosecnog coveka na citanje, a ljude racionalnih uverenja odbija mi ljenje da je to sakralna knjiga, puna mitova i ritualnih propisa. Medjutim, zahvaljujuci nauci izvr en je proces reva-ndikacije Biblije kao svetovnog dokumenta koji sadr i veliku kolicinu istorijskih podataka. Poceci sistematskih istra ivanja u toj oblasti, izuzimajuci ranije sporadicne poku aje, dogadaju se polovinom XIX veka. Ali u relativno kratkom periodu, za nepunih sto godina, kako su se samo desile temeljne, revolucionarne promene u na im pogledima na Bibliju. Sve do polovine pro loga veka ona je bila u domenu iskljucivog prava teologa. Kao sveta knjiga, nadahnuta Bogom, u odnosu na prohteve nauke u ivala je

svojevrstan imunitet koji su obezkedivali strogi propisi crkvenih institucija. Poku aj kritickog ugta dugo je smatran za svetogrde i napad na religijska verovanja. Vladalo je uverenje da su Mojsije, Isus Navin, David, Solomon i proroci zaista napisali odgovrajuce delove Biblije, da je Jehova na Sinajskoj gori ustanovio "Deset bo jih zapovesti", da je prorok Ilija na plamtecoj dvokolici odleteo na nebo, a Danilo iza ao citav iz jame sa lavovima.Kad je biblijski tekst na veoma ocigledan nacin bio u raskoraku sa onim to spada u pojam sakralnosti, tumaci su u njemu nalazili alegoricni smisao, pun mistike. Tako se, na primer, "Pesma nad pesmama", ljubavna lirika koja odi e istocnjackom culno cu, u njihovoj verziji preinacila u religioznu poemu u kojoj se pod simbolom mlado enje krije Jehova, a u doba hiri canstva Hristos. Naime, ljudima epoha velikih prirodnih otkrica, te ko je shvatiti da je tako nedavno Biblija va ila za jedini autoritet u stvarima koje se odnose na znanje o svetu. Divne u svojoj naivnosti, biblijske price o Adamu, Evi i raju vecina ljudi je uzimala kao poslednju rec o nastanku ivota na zemlji. Kada je . <Bit>(ijsl(e legende Darvin godine 1859. objavio svoju teoriju evolucije u jeku "O poreklu vrste", izazvao je buru protesta ne samo medu pobornicima Biblije, vec i u nekim naucnim krugovima. U drugoj polovini pro loga veka kada se vidokrug na eg znanja naglo pro irio zahvaljujuci nizu izvanrednih naucnih otkrica, silom prilika morao je da nastupi i zaokret u odnosu na Bibliju. Njenim problemima pozabavili su se pravi naucnici. Postepeno se razvijala biblistika ciji poceci dose u do XVII veka. Izdvojila se nova grana nauke sa sopstvenim istra ivackim metodama koje su se usavr avale iz dana u dan. Toj promeni doprinela je op ta atmosfera u Evropi koja je izlazila iz svoje kulturne izolacije. Putnici i istra ivaci nepoznatih zemalja izazvali su ivo interesovanje za velike kulture Bliskog i Dalekog istoka. Tada je, pored ostalog, shvaceno da Biblija ne mo e da pola e iskljucivo pravo na naziv otkrovenja. Jer indijski bramani imaju Rivedu, poklonici novijeg hinduizma Mahabharatu i Ramajanu, budisti sa reke Gang u Indiji, Japanu, Kini i Mongoliji knjigu Mahajana, Persijanci, poslednji pobornici Zaratustre Zend Avestu, muslimani Koran. Ova lista nikako nije iscrpljena jer tu jo treba dodati svete knjige kineskog konfucija-nizma i taoizma kao i japanskog intoizma. Sve te svete knjige po mi ljenju njihovih poklonika sadr e iskljucivo objavljenu istinu, iako se medusobno mnogo razlikuju. Medu njima Biblija zauzima jedno mesto i to nikako najva nije, jer u pogledu broja njenih poklonika ustupa pred mnogima od njih. Li ena oreola jednostavnosti Biblija je prestala da bude izuzetan i neponovljiv fenomen, ali pokazala se kao jedna od mnogih pojava ljudske te nje za istinom. Podloga iz koje je nastala normalni su psiholo ki i dru tveni procesi isti kod naroda svih kontinenata, bez obzira na rasu, jezik i kulturu. Naucnici koji se bave izucavanjem biblijskog teksta izgradili su novu naucnu oblast zvanu biblijska kritika koja se deli na ni u i vi u. Ni a kritika trudi se da koliko je to moguce utvrdi autenticni tekst otkrivanjem gre aka kopista i prevodilaca. Nas radije zanima vi a kritika, jer zahvaljujuci njenim zadivljujucim zakljuccima saznali smo ta je u biti stvari vStari zavet. Pioniri te nove istra ivacke oblasti su pored ostalih traus, Renan i Velhauzen. Besprekorna logika njihovih lingvistickih metoda dovednih do izuzetne preciznosti, slomila je najzad otpor dogme, pa je cak i katolicka crkva morala da popusti.

Godine 1943. Papa Pije XII najzad je prihvatio kritiku Biblije i samim tim katolickim istra ivacima otvorio put ka znanju. Njihova argumentacija je imala takvu neuporedivu snagu da je bilo nemoguce dalje je negirati. Kojim metodama se slu i vi a kritika u svom istra ivackom radu? Stvar je dosta slo ena i za laike mo da dosadna. U cilju svodenja tog pitanja na par osnovnih elemenata dozvolice-mo sebi dosta upro ceno poredenje koje ima tu dobru stranu da taj problem obja njava na veoma ocigledan nacin. Zamislimo polonistu koji pred sobom ima pricu kompilo-vanu u jednu narativnu celinu pozajmljenu od Reja, Paska, Na-ru evica, Njedevica i Lelevela. Po to poljski jezik, slicno drugim jezicima, tokom vremena podle e znatnim razvojnim promena-ma, a uz to svaki od pomenutih autora ima svoj sopstveni stil, na polonista ce u pojedinim delovima teksta lako otkriti razlike u sintaksi, leksici i frazeologiji. Vr eci detaljnu analizu teksta brzo ce prepoznati mistifikaciju, i ne samo to, utvrdice autore pojedinih delova, a u slucaju da mu to nije uspelo, na osnovu karakteristicnih obele ja jezika, konacno, ocenice da je prica me avina fragmenata razlicitog porekla i da prema tome ne mo e biti delo jednog autora. Sa slicnim, ali mnogo slo enijim problemima, imaju posla kriticari Biblije, Knjiga Staroga zavela, koje priznaju Jevreji, sacuvale su^pe u hebrejskom jeziku, uzimajuci malobrojne arame-jske fragmente. Zahvaljujuci dokumentima nadenim u Tel el-Amarni i Ras Samri, kao i nekim najstarijim delovima Biblije, kao to je, na primer, pesma Marije, Mojsijeve sestre, i pesma De-bore, naucnicima je uspelo da rekonstrui u razvoj herbrejskog jezika, pocev i od XIII veka pre na e ere. Naucnici su tako dobili izvanredno orude za lingvisticku analizu pojedinih biblijskih knjiga. To je naravno mukotrpan posao koji zahteva veliki napor i ogroman fond znanja. Taj posao nikako nije zavr en, a postignuti rezultati jo uvek su predmet novih naucnih rasprava. Izvesne osnovne tvrdnje ipak ne podle u nikakvoj sumnji. Utvrdeno je, pre svega, da je Stari zavet zbirka istori-jskih svedocanstava, narodnih legendi, zakona, ritualnih propisa i mitova koji vode poreklo iz razlicitih epoha i dru tvenih sredina. Tu zaostav tinu sakupili su i obradili dosta kasnije jevrejski kompilatori, uglavnom posle vavilonskog ropstva. Pod pritiskom Bfijs^e legende tih cinjenica, izgubilo se naravno mnogo ustaljenih tradicija, kao to je aksiom da su autori "Petoknji ja" Mojsije i Isus Nevin, da su proroci sami pisali svoja ucenja (s nekim izuzecima) da je David sastavio Psalme, a Solomon "Pesmu nad pesmama" i Poslovice. U Bibliji su tekstovni slojevi prekrivali jedan drugi ili su se toliko isprepletali da ce njihovo razgranicenje i naucno identi-fikovanje jo dugo biti predmet rada kriticara Biblije. Pored toga, problem su komplikovale dopune koje je iz razlicitih razloga dodavao dugi niz redaktora, kompilatora i prepisivaca. U tu oblast spadaju, pored ostalog i takozvani etiolo ki mitovi, tj. mitovi doterani ex post da bi se objasnili neki dogadaji ciji se pravi tok izgubio u pamcenju pokoljenja. Etiolo ki mitovi su, na primer, cudo prelaska Crvenog mora, cudo mane i cudo zaustavljanja voda Jordana. Istra ivanja su pokazala da se iza toga kriju sasvim prirodne pojave, koje su tek docnije, potiskivane tokom vremena, izrasle u natprirodne pojave. Kruna svih tih naucnih radova je, ipak, istorijska kritika Biblije. Potrudicemo se da u nekoliko recenica objasnimo na cemu se zasnivaju njeni radovi i zasluge. Do pocetka XIX veka na e znanje o drevnim kulturama Bliskog istoka bilo je veoma oskudno i u vecini slucajeva dosta maglovito. Jedini izvodi koje smo imali bile su nejasne bele ke u Bibliji i price grckih istoricara Herodota, Ksenofona, Ktesije i Diodora, pri cemu poslednjoj dvojici ne treba verovati. Imena naroda kao to su Vavilonci, Asirci, Egipcani i Persijanci malo su nam govorila, a teritorije njihovih dr ava predstavljale su na mapi bele mrlje. Zato nije cudno, to je Biblija, istrgnuta iz istori-jskog konteksta, postala polje

najfantasticnijih tumacenja. Nije postojala nikakva mogucnost potvrde ta je u njoj legenda a ta istorijska istina. Magle neznanja pocele su da se di u tek pocetkom epohe velikih arheolo kih otkrica polovinom pro loga veka. Ispod pustinjskog peska izvadeni su na povr inu divni istorijski spomenici zaboravljenih kultura: hramovi i grobnice faraona kao i ru evine hramova kraljevskih dvoraca u Horsabadu, Hatu i, Ninivi, Vavilonu, Uru, Ugaritu, Mari i mnogim drugim drevnim gradovima Mesopotamije i Sirije. U arheolo kim nalazi tima pronadena je ogromna kolicina pisanih dokumenata, doslovno citave biblioteke i arhive. Tako se u ru evinama dvorca asirskog 10 Zerwn "Kosufovsfe cara Asurbanipala u Ninivi sacuvalo cak dvadeset pet hiljada glinenih plocica s tekstovima pisanih klinastim pismom. Ono sadr i diplomatsku prepisku, ugovore, molitve, spomenike knji evnosti i religiozne mitove proteklih vekova, pored ostalog i ep o Gilga-me u u kome se nalazi prica o potopu. Godine 901. u Suzi je pronaden kodeks zakona vavilonskog cara Hamurabija (1750-1890. godine pre nove ere). Kako se pokazalo, taj kodeks bio je izvor nekih pravnih propisa Petoknji ja. Kada je Francuz ampolion (1790-1832.) de ifrovao egipatske hijeroglife, a Nemac Grotefend (1775-1853.) prodro u tajne klinastog pisma, pocelo je odgonetanje tih dokumenata. Taj posao nikako nije zavr en, ali vec danas stoje pred nama u punom svetlu malo poznati ili potajno zaboravljeni narodi staroga sveta: Sumeri, Vavilonci, Asirci, Haldejci, Fenicani, Filistejci, Hetiti, Mitani, Persijanci, Aramejci i Egipcani. Znamo vec dosta o njihovoj kulturi, religiji i obicajima, a istoriju mnogih od tih naroda danas znamo tako detaljno da su na tu temu vec napisane op irne knjige. Polovinom pro log veka zapoceta su arheolo ka ispitivanja i u Palestini. Otkopana je vecina gradova cija smo imena znali iskljucivo iz Biblije. U njihovim ru evinama nadena je potvrcm niza biblijskih svedocanstava, pored ostalog i nepobitni dokazi osvajacke kampanje Isusa Navina, ostaci gradevinarstva iz vremena Saula, Davida i Solomona kao i pusto enja izazvana najezdama Aramejaca, Asiraca i Haldejaca. S druge strane, egipatski, asirski, haldejski i persijski natpisi i dokumenti omogucili su nam da utvrdimo da u Bibliji nije sve legenda i fantazija i da su tu neke istorijske istinite cinjenice. Jevrejski narod, slicno svakom drugom narodu, nije mogao da ivi u potpunoj kulturnoj i obicajnoj izolaciji, pogotovo to je to bio mlad nanrod u odnosu na stare, bogate i zrele civilizacije koje su ga okru ivale. Istorijska kritika bavi se otkrivanjem tih veza i u tom pogledu mo e da pripi e sebi neke nesumnjive uspehe. Pre svega, metodom korelacije uspela je da delimicno rekonstrui e hronologiju biblijske istorije, dopuni ili utvrdi neke epizode koje Biblija ili precutkuje ili opisuje lakonski ili jednostrano i da osvetli politicke motive mnogih dogadaja koje nismo razumeli. Jednom recju - da dosta naivno ispricanoj biblijskoj istoriji da neki pragmaticni red uzroka i posledica. Za nas je bilo va nije da utvrdimo tesnu povezanost 11 obicaja, zakonodavstva i religije. Tim pitanjima posvecujem u knjizi dosta prostora. Dovoljno je tu istaci kao primer da su se zakoni Mojsijevih "Deset bo jih zapovesti" obrazovali pod utica-jem mesopotamskog zakonodavstva, da su prica o nastanku sveta, potopu i niz drugih prica pozajmljene iz vavilonske mitologije, da su cak i cela eshatologija proroka, kao stra ni sud, nagrada i kazna posle smrti, nebo i pakao, andeli i sotone, stranog porekla. Jednom recju -sve na e religijske koncepcije i zakoni vere stariji su desetak stoleca od Biblije koja nam ih je prenela. Pod uticajem svih tih otkrica poceli smo na Bibliju da gledamo drugim ocima i na na e iznenadenje shvatili smo da je ona jedno od najvecih remek-dela svetske

knji evnosti, delo izuzetnog realizma u kome kulja i kljuca autenticni ivot. Jednostavno, te ko je poverovati da je taj bogati kaleidoskop prica punih plasticnosti, ivota i kolorita kao i ljudi od krvi i mesa - mogao da nastane u tako dalekoj pro losti i da se odr ao do na ih dana. U toj zbirci prica, bajki, poema, poezije i nadahnutih prorocanstava, nadareni narod pokazao je svoju ivotnu mudrost, pronikao u najintimnije dubine ljudske prirode i hrabro postavio pitanje o smislu ivota. Tema Biblije je vi evekovna istorija jevrejskih plemena, tokom vremena ulep ana raznim neobicnim pricama i legendama. Sadr aj Biblije je tako bogat, koliko je bogat i sam ivot. Idilicne scene idu uporedo s krvavim ratovima, ekscesima, scenama raskala nosti i razvrata, kao i epizodama koje potresaju svojom tragikom. A kakvo je tu bogatstvo u galeriji licnosti koje se pojavljuju! Dovoljno je u jednom dahu navesti Samsona, cara Saula koji se razdire u osamljenosti, poluludilu i porazu ili pre-finjenog, mnogo snala ljivijeg Solomona, koji je na trgovini konjima i proizvodnji bakra stekao veliki imetak. Vrhunac tih dogadaja je kolektivna tragedija jevrejskog naroda, oteranog u vavilonsko ropstvo. Ali kao u dobro napisanoj tragediji, na kraju dolazi katarza, oci cenje i rehabilitacija. Izgnanicima nije bilo ba toliko lo e u Vaviloniji, a ipak umirali su od ce nje za svojom zemljom. Sedeci pored Eufrata, pevu ili su svoje pokajnicke pesme i nisu gubili nadu da ce im svanuti sloboda. Kada im je persijski car dozvolio povratak, pateci i li su 12 Zenm %j kroz pustinju i neprohodne planine da na ru evinama opusto enog i osiroma enog Jerusalima grade novi ivot. Pod utica-jem patnji i iskustva neki proroci su u nadahnutim vizijama propovedali sopstvenu etiku, socijalnu pravdu i vi i stupanj monoteizma, oslonjenog na veru i da svima vlada samo jedan Bog. U pohodu jevrejskog naroda ka vi im oblicima ivota upravo vidim ranije pomenutu razvojnu liniju koja cini su tinu istori-je ljudskoga roda. Eto, tako mi je izgledala Biblija kada sam pristupao pisanju ove knjige. Te koca je bila u tome to sam imao posla s dvojno cu materijala: s tekstom Biblije i ogromnim naucnim podacima koji su cela poglavlja jevrejske istorije ili njene detalje predstavljali u zadivljujucem svetlu. Trebalo je ta dva elementa spojiti u knjizi koja je trebalo da se razlikuju od naucnih ili cak i od naucnopopularni h rasprava. Radilo se o tome da se citaoci upoznaju sa sadr ajem Biblije i da je citaju tako kako je danas tumaci nauka. Zato sam knjizi dao dvokolosecnu kompoziciju: posebno sadr aj Biblije, a posebno komentar. Tako je nastala ta cudna i pomalo rizicna forma koja se, nadam se, nece pokazati previ e nepodesna za citanje. Parafrazirajuci biblijski tekst trudio sam se da ga predstavim na to komunikativniji nacin, kako bi ga dana nji citalac mogao citati bez napora i usresrediti pa nju na samu sadr ajnu vrednost. .... toga sam se oslonio na osavremenjeni prevod Vujka koji je tako odu evljavao Mickjevica, Slovockog i Sjenkjevica, a koji sadr i mnoge nepreciznosti kao i puno izraza i jezickih obrta koji su promenili znacenje ili su postali nerazumljivi. Moja prica sacuvala je ponegde tu laku poetiku arhai-zma koji stvara eljenu klimu drevnosti. Op te uzev, trudio sam se da se doslovno dr im dvo-kolosecne kompozicije knjige. Ali u slucajevima kada je pricu bilo moguce dopuniti, naslikati ili o iveti podacima dobijenim zahvaljujuci arheolo kim otkricima, nisam se ustezao da to ucinim. To se, na primer, odnosi na grad Ur i cinjenice koje pricu o Avramu cine plasticnom i ivom. Ostali problemi s kojima sam se borio bili su psiholo ki motivi nastali na temelju mnogih dogadaja. Biblija je u tom pogledu uglavnom umerena, mada je cesto u toj meri nejasna da nagoni na razmi ljanje. Za to su Leviti podigli bunu protiv Moj

.

EGIPAT oko 2000. Ako sam se odva io da na neka od njih odgovorim.. cije plodove mu je zabranio da jede pod pretnjom smrti. a potom nagovori i mu a na to. ali ipak se osecao usamljenim. dakle." Oboje su bili nagi. Tada Gospod pusti na Adama tvrd san. Trecoj je ime bilo Hidekel i tekla je istocno od Asirije. jer ce im se otvoriti oci i tako ce kao i Bog da spoznaju dobro i zlo. za to se prvosve tenik Aron odrekao Jehove i ustanovio kult zlatnog teleta? Takvih intrigirajucih pitanja u Bibliji ima mno tvo. Raslo je tamo svakojako drvece. Zemlja je bila bezoblicna. odvoji je od tame i nazva dan. pa nakida e smokvino li ce da zaklone tela. Na samom kraju nacini coveka "po oblicju svojemu". l tada Adam rece: "Sada eto kost mojih kosti. gde se nalazi najfinije zlato. Na nebeski svod smesti bezbroj zvezda. jer nije imao druga sebi ravnim. Sedmoga dana odmori se Bog od svih dela svojih. Na to ena odgovori: "Da ne bismo umrli".g. a cetvrtoj Eufrat. ena izbliza pogleda "drvo od znanja doba i zla" i vide njegovu lepotu i plodove to daju mudrost. l Bog rece: neka bude svetlost! Videci da je svetlost dobra. Cetvrtoga dana stvori dva nebeska tela koja svetle na svodu: vece koje svetli danju i manje da osvetli noc. Svuda se rasprostirala samo voda. Zatim naredi da zemlja obraste mnogim vrstama biljaka koje daju seme i drvece koje rada plod. Adam je dao imena sisarima. Kad Bog prolazi e rajem. Tako nastado e sunce i mesec da odvoje dan od noci i da oznacavaju godi nja doba. Sutradan stvori nebeski svod koji razdvoji vodu na dva dela: na onaj na zemlji i na onaj koji kao oblaci i ki e lebdi na nebu. Trecega dana sakupi vodu ispod neba na jedno mesto i ukaza se suvo kopno. Adam se sa enom sakri medu drvece. Tada im pade zaslon sa ociju i vide e da su nagi. Druga se zvala Geon i tekla oko zemlje Huske. poznat kao rajski vrt. da njime upravlja i da se o njemu stara. a tamu noc. dane i godine. blagoslovi taj dan i ucini ga praznikom za vecna vremena.tvrdila je lukava zmija i uveravala da Bog ne dozvoljara da jedu plodove sa tog drveta. SIRIJA PALESTINA. Jehova je dozvolio Adamu da mo e jesti voce sa svih drveta osim s "drveta od znanja dobra i zla". Za to ce ostaviti covek oca svojega i mater svoju. U pocetku Bog stvori nebo i zemlju. Petoga dana dade ivot morskim nemanima i svim ostalim ivim bicima to se krecu u vodi. Neka joj bude ime covjecica.pre na e ere STVARANJE SVETA. pusta i utonula u vecnu tamu. zabranjeno voce. odgovore sam poku ao da nadem ili na temelju istorijskih podataka ili u logicnom zakljucku koji spontano proistice iz okolnosti koje prate dati dogadaj. da vlada zemljom i svim to ivi i raste na zemlji. da nije dobro da covek bude sam i doveo mu je u raj sve ivotinje koje ive na zemlji i ptice koje lete vazdu-hom. ADAM l EVA U RAJU. za to su mu otkazali poslu nost njegova braca i sestre. pticama i svim drugim bicima. Na mestu gde je izlazila iz raja granala se na cetiri glavne reke sveta. Bog Jehova je video. A Gospod viknu Adama: "Gde si?". stavio u njega Adama ( to znaci: coveka).ija. a nad njom lebdeo duh bo ji. i bice dvoje jedno telo. A on odgovori: "Cuh glas tvoj u . ali se nisu stideli. i prilepice se k eni svojoj. U plodnoj ravnici na istoku Bog Jehova stvorio je vrt. a kopna zemljom. Uzbra. mirisna smola i dragi kamen oniks. estoga dana stvori stoku. lepo za oko i korisno za jelo "i drvo od ivota usred vrta i drvo od znanja dobra i zla". i pticama to lete nad zemljom. l vodenu masu nazva morem. okusi ga. vodozemce i sve druge vrste ivotinja to hodaju zemljom. "Sigurno necete umreti" . . jer je uzeta od covjeka. OD STVARANJA SVETA DO VAVILONSKE KULE MESOPOTAMIJA. l blagoslovi ih govoreci: rastite i mno ite se i punite vodu i vazduh. izvadi mu jedno rebro i stvori od njega enu. Jedna se zvala Fison i tekla oko zemlje Evilske. Bi ih sramota. Medu ivotinjama koje je Bog stvorio najlukavija je bila zmija i ona jednom upita enu za to im je Bog zabranio da jedu plodove s "drveta od znanja dobra i zla". Iz raja je tekla velika reka natapajuci biljke. i telo mojeg tela.

samo je Noje. A Gospod nacini gre nom paru odecu od ivotinjske ko e da pokrije njihovu nagost i izgna ih iz raja. Cim vide da je kovceg gotov." Adam dade svojoj eni ime Eva. a od njih je nastalo brojno potomstvo. Na vratima raja postavi ogromnog krilatog heruvima sa ognjenim macem. Od gre nika. ubijali se u neprestanim ratovima i medusobno pljackali. Kain se zbog toga neizmerno rasrdio i smrknuo. iako mu je tada bilo vec est stotina godina. Unuk mu je bio Noje koji je imao tri sina: Sima.vrtu. Zar sam ja cuvar brata svojega?" Tada Bog u velikom gnevu rece: " ta ucini? Glas krvi brata tvojega vice sa zemlje k menL. za titnika nomada i pastira. Metuzalem. Adam i Eva imali su dva sina: starijeg Kaina i mladeg Avelja. covek smeran." Krijuci se pred Gospodom. Tada ga Gospod upita: " to se srdi ? to li ti se lice promeni? Nece li biti mio. Enohov praunuk bio je Lameh koji je imao dve ene. Uz pomoc sinova Noje je_ zavr io kovceg.. KAIN l AVELJ. dok Kainovu rtvu nije ni pogledom udostojio. Na kraju se obrati Adamu: ". Hama i Jafeta. jer ne htede dopustiti da jedu voce s "drveta od ivota" i tako steknu besmrtnost. a u tom mete u nije obracana pa nja na upozoravajuci glas Stvoritelja. irok pedeset i visok trideset lakata. a ko tebe ubije. a otvore je zalio smolom.Adam je svu krivicu svalio na enu. Hama i Jafeta koji. Kovceg je bio dugacak trista. Adam je iveo 930 godina. imao je tri tavanice.. pa se popla ih. Kain je oti ao u izgnanstvo i naselio se u zemlji Naidskoj. iveo je 969 godina. Kad Bog vide zlocin ponovo se oglasi i upita Kaina: "Gde ti je brat Avelj? A on odgovori: "Ne znam. kad dobro cini ? A kad ne cini dobro. Jedan od potomaka." Kain nije poslu ao opomenu. Resio je da uni ti sve to ivi na zemlji. nisu skrenuli s puta cestitosti. i ljude i ivotinje. pak. zemlja da je prokleta s tebe: s mukom ce se od nje hraniti do svojega veka. stici ce ga sedmostruka kazna. Sela. jer sam go. prokle je i kazni da za vecna vremena puzi. Trnje i korov ce ti radati. Sa Adom je imao sina Jovila. a ti ce jesti zelje poljsko. Potomstvo Adama i Eve postepeno je naseljavalo zemlju.. rodila je Tovela. Gospod je s ljubavlju primio darove Avelja. dokle se ne vrati u zemlju od koje si uzet. Covek je te kim znojem dolazio do hleba nasu nog. Na bo ju preporuku Noje je sagradio kovceg od drveta. ve tog majstora u obradi bakra i gvozda. dok mu je Avelj podario prvorodeno jagnje svoga stada. Nadao se da ce nova. Bog objavi da ce na zemlju pustiti potop. Razjaren zavi cu namamio je Avelja u polje i podmuklo ga ubio. rece da ce u mukama radati decu i od 19 sada biti pod vla cu mu a. jer je trebalo da bude majka svih ljudi na zemlji. greh je na vratima. Sa znojem lica svojega je ce hleb. druga generacija ljudi i ivotinja biti poslu nija i urediti bolji i srecniji svet. Gospod se pokajao zbog svoga dela i iskreno patio zbog zlocina ljudskog roda. Eva mu je izrodila sinove i kceri. kako bi stao na put gresima. te se sakriti". Jednoga dana Kain je Bogu prineo na rtvu plodove zemaljske. Gospod se razgnevi na zmiju. Druga ena. a samo jedan prozor i jedna vrata. Ipak nije hteo da se njegovo delo pretvori u prah i pepeo i da od njega ni ta ne ostane. gmizavaca i ptica. a Kain ratar. u njegovom srcu ugnezdili su se zloba i nemoral. Odlucio je da spase samo Noja i njegova tri sina sa enama i po jedan par svih cetvorono aca. Ljudi su dizali ruke jedan na drugog. istocno od Edena. stekao milost u ocima Gospoda. Avelj je bio pastir.Bice potukac i begunac na zemlji. Zemlja je bila puna nasilja i zlocina. eni. a ona je za sve okrivila zmiju koja ju je zavela i nagovorila da pojede zabranjeno voce. POTOP. jer si prah i u prah ce se vratiti. da bi se iznova . Ali ljudski rod bio je igosan praroditeljskim gre 20 Zerwn 3(psidJovsl(i horn. On je imao tri sina: Sima. jede zemlju i bude u neprestanom ratu sa covekom. Na to Bog upita: "Ko ti kaza da si go? Da nisi jeo s onog drveta to sam ti zabranio da jede s njega?". Njegov brat Juval bio je za titnik muzicara koji su svirali na citri i flauti. takode. Tamo se o enio Evom i sa njom imao sina Enoha.

.

. okrenuli su se i pokrili ga ogrtacem. Umesto kamena koristili su opeku koju su spajali glinom. Ljudi su u pocetku govorili jednim jezikom. RAJU. ivotinje i ptice. A grad u kome se uzdizala kula i gde su izme ani jezici nazvan je Vavilon. Postali su gordi pa su resili da podignu kulu koja svojim vrhom dose e samo nebo. tako se rasrdio da ga je prokleo i predskazao da ce njegovi potomci postati robovi potomstva Sima i Jafeta. Avramova porodica. cak i najvi e planine.mno ili.. razvili zanatstvo i stvorili sjajne spomenike umetnosti i knji evnosti. Razgnevila ga je ljudska na-dmenost. a desetog meseca izronili su iz vode vrhovi planina.. i smejuci se. Jednom je malo vi e popio. Oni su naseljavali ravnicu u zemlji Senarskoj u slivu Tigra i Eufrata. Noje je sacekao jo cetrnaest dana. kome je u znak zahvalnosti prineo rtvu paljenicu. Noje je u kovceg ubacio ivotinje. dana nju Palestinu. Zemlja je bila neizmerno plodna. Ali ptica se brzo vratila. Sedmog meseca kovceg se zaustavio na vrhu planine Ararat u Armeniji. VAVILONSKA KULA.. Akadi. ivela je u Uru. Sve ivo. Zasadio je vinograd i naucio da pravi vino. koja je padala cetrdeset dana i cetrdeset noci. koji su kasnije. Vavilonci. koja se ovog puta nije vratila. drevnoj prestoni-ci Sumera. otac Hananaca. ostavljajuci nagomilanu gradu i oruda kojima su se slu ili. Jafet je praotac severnih naroda. redom osnivali svoje dr ave u Mesopotamiji i Siriji. Od njegovih sinova nastale su tri velike grane ljudskog roda na zemlji. ali je voda opadala veoma sporo i jo sto pedeset dana nije moglo da se vidi ni parce kopna. Zatim je pustio golubicu. POTOPU l VAVILONSKOJ KULI Iz Biblije doznajemo da je prvobitna domovina Jevreja bila Mesopotamija. to je na-gove tavalo da su se na zemlji pojavila suva mesta. ali i ona se vratila ne na av i mesto na koje bi se spustila. da ne bi videli njegovu nagost. Noje je ponovo poceo da obraduje zemlju i gaji stoku. a kao znak vecnog zaveta izmedu njega i svih ivih bica na zemlji. ljudi. koji se pred Gospodom proslavio kao veliki lovac. Kula je sve vi e rasla. preneo braci ta je video. Noje je sacekao jo sledecih sedam dana i tada je treci put pustio golubicu. Voda je sve vi e rasla.. a Hamovi potomci su africki narodi Hamiti. Gospod je odlucio da vi e nikada nece kazniti covecanstvo potopom. Jedan od Hamovih potomaka bio je Nevrod. Hetiti i Aramejci. Noje je posle potopa iveo jo 350 godina. navodnjavali zemlju razgranatom mre om kanala. Pravi tvorci te velike kulture bili su Su-meri.. dok se Gospod nije zabrinuo i odlucio da je vidi. Asirci. dok najzad nije potopila celu zemlju. bili su uni teni. Ki a je najzad prestala da pada. Posle sedam dana ponovo je pustio golubicu koja se predvece vratila sa maslinovom grancicom u kljunu. U takvom stanju zatekao ga je Ham. a onda je kroz prozor pustio gavrana da se uveri da li ce naci suvo kopno. jer se zemlja vec potpuno 21 osu ila. Jevreji su. dakle. pa im je pome ao jezike da ne bi mogli da se medu sobom sporazumevaju. od kojih su primili veliko kulturno naslede. pripadali velikoj grupi naroda koja je u basenu Eufrata i Tigra stvorila jednu od najbogatijih kultura u istoriji covecanstva. pre nego to se doselila u Hanan. 22 Zerwn y(osu NEOBICNA OTKRICA O STVARANJU SVETA. Noje je iza ao iz kovcega i sagradio rtvenik Gospodu. nagomilao hranu i zatvorio se s porodicom. Samo Nojev kovceg sa njegovom porodicom i ivotinjama dizao se iznad povr ine vodenog beskraja. pa su iveli sve bolje. u o a-mucenosti je skinuo sa sebe odecu i tako nag zaspao u atoru. dakle u trenutku smrti imao je 950 godina. Jo u trecem milenijumu pre na e ere podizali su divne gradove. postavio je na nebu luk svetlosti sedmobojne duge. Nakon sedam dana srucila se strahovitaltki a. od Sima poticu Semiti. Medu graditeljima je nastao takav mete da su morali da odustanu od dalje gradnje i raspr ili su se na sve strane sveta. Kada se Noje probudio i cuo kako se poneo Ham. Ali Sem i Jafet pokazali su vi e po tovanja prema ocu i. bili su ucenici .

obicaje i religiozne mitove koji su tokom milenija nastali pored Eufrata i Tigra. U svetlu dana njeg istorij23 skog znanja smatrali bismo neobicnim da je drugacije. Price koje su prenosila pokoljenja. svojim korenima se e u mesopotamsku tradiciju i da su mnogi detalji i price . vekovima smatrana originalnom tvorevinom Jevreja i knjigom objavljenom. Iz tog strahovitog haosa nastali su prvi bogovi. Poznati arheolog D ord Smit procitao je na tablicama sa klinastim pismom ceo vavilonski spev o stvaranju sveta. zrelijih kultura.pozajmljene iz bogate riznice sumerskih mitova i legendi. Zatiranju tih drevnih srodnosti najvi e su doprineli sve. zajednicki deluju u stvaranju novih. iz nje su preneli u Hanan predstave. Njeni koreni le e u mesopotamskoj kulturi. veoma skraceno. De ifrovanje tekstova pokazalo je da Biblija. Akada. ali njihova iskustva ive i obogacuju se u narednim pokoljenjima. koji su po povratku iz vavilonskog ropstva. Jevreji su se postepeno udaljavali od mesopotamskog uticaja. prenose na mlade kulture. poznat pod nazivom Enuma eli . Tek velika arheolo ka otkrica koja su nam omogucila da rekonstrui emo zaboravljene kulture Sumera. dakle u periodu od VI do IV veka pre na e ere. redigovali tekst Starog zaveta i preneli ga nam u obliku u kakvom ga imamo danas. U biblijskim tekstovima prevideli su mnoge pojedinosti koje otkrivaju tesnu povezanost s mesopotamskom kulturom. ali najnovija istra ivanja pokazala su da smo u mnogim pogledima jo uvek naslednici onoga to je pre pet hiljada godina stvorio genije sumerskog naroda. izgleda ovako: U pocetku je postojala samo voda i vladao je haos. kao to su Ur. ugovore. a u carskim palatama nadene hiljade tablica ispisanih klinastim pismom. Na srecu naucnih istra ivaca. Smatrali smo donedavna da evropska kultura sve duguje Grckoj. Znamo da kulture i civilizacije ne umiru bez potomstva. Asiraca i Vavilonaca. Kulture i narodi. U svojoj kompilaciji slu ili su se pradavnim narodnim predanjima. slu ile su im samo za to da doka u da je Jehova jo od Avramovih vremena upravljao sudbinom svog izabranog naroda. Njihov smisao nije se mogao protumaciti vekovima. ali su ih bez skrupula preradivali za svoje unapred odredene religiozne svrhe. mitove i religiozne spevove medu kojima se nalazi najstariji ep covecanstva. otkrila su nam njihovu velicinu i bogatstvo. Vavilon i Niniva. prenosili su usmeno s pokoljenja na pokoljenje i tokom vekova su ih u tolikoj meri preinacili. cak nejasne podatke. Otkopane su mocne metropole. Otkrivanje tih zavisnosti i pozajmica ipak nije tako jednostavno. Biblijska prica o nastanku sveta mo e da poslu i kao primer kako su sve tenici prepravljali stare mesopotamske mitove.u vecoj ili manjoj meri . Mitove. Savremeno shvatanje o istorijskoj istini bilo im je strano. koje su vec procitane. bacila su snop svetlosti na 24 Zerwn 9(psidbvs%i te nekada nerazumljive pojedinosti i iznela na videlo njihovo drevno poreklo.tenicki krugovi. o sumerskom narodnom junaku Gilgame u. koji naizgled nema niceg zajednickog s biblijskom pricom. Ti dokumenti sadr e istorijske hronike. price i predstave. Naseliv i se u Hananu. da se jedino pomocu mesopotamskih izvora njihovo poreklo mo e prepoznati.Despotovine XIX veka o kulturi tih naroda imali smo veoma oskudne. Jasne tragove tih dalekih uticaja nalazimo danas u biblijskim tekstovima. da najdragoce-nije plodove svog dostignuca. Sadr aj tog mitolo kog epa. u tom svom radu na pre-pravkama. koje su poneli odande. sve tenici nisu uvek bili dosledni. u svom vecnom proticanju. diplomatsku prepisku. cesto vijugavim putevima. cvetaju i propadaju. U tom istorijskom kontinuitetu Jevreji nisu predstavljali niti su mogli da predstavljaju izdvojenu grupu. Tek arheolo ka iskopavanja irih razmera izvr ena u Mesopotamiji. Posle mnogih vekova neki bogovi odlucili su da zavedu . U tome nema niceg cudnog.

Odmah nam se namece pitanje ta ta mracna. isti redosled dogadaja u oba teksta: nastanak neba i nebeskih tela. po to su stvarno bili sinovi boga Abzua i boginje Tijamat. da dodamo cinjenicu veoma karakteristicnu za ljude koji su u Starom zavetu . neuporedivo plemenitiju verziju. Nalazimo se u srecnoj situaciji to mo emo da sledimo put kojim se kroz istoriju prenosio mesopotamski mit o borbi bogova sa cudovi tem. Neki naucnici smatraju da tekst Knjige Postanja (3. A Abuzovu krv su pome ali s glinom i od te smese postao je prvi covek. pod vodstvom Marduka. odvajanje vode od zemlje. U ugaritskoj poemi bog Bal odnosi pobe-du nad sedmoglavim zmajem Levijatanom. sve dok u ru evinama fenickog grada Ugarita (u blizini dana njeg Ras amra u Siriji) nisu nadene tablice s klinastim pismom koje sadr e zbirku mitolo kih poema. U vreme Sumera. stvaranje coveka estoga dana. Asirski pisari izbrisali su na tablicama ime Marduka. Buntovnici su se ujedinili pod vodstvom mudrog boga Ea i ubili Abzua. pre svega. bio je Enlil. stra ne boginje haosa. U estom poglavlju iste knjige (stih 2). To je izazvalo gnev boga Abzua i njegove ene Tijamat. kao zanimljivost. Na uobrazilju obicnih ljudi izgleda da su vi e delovali dramaticni mitovi o herojskim borbama bogova sa d inovskim cudovi tem haosa. U Knjizi proroka Isaije (27. primetili tragove davna njih politeistickih shvatanja u biblijskim tekstovima. a njeno ogromno telo rasekli na dva dela. i ubice zmaja koji je u moru. Pada u oci. ponekad i fantasticne nacine. od kojih je jedan deo postao zemlja a drugi nebo. a tada je pocast najvi eg bo anstva u dr avi stekao A ur. ljudi su nazvani "sinovima Bo jim". neizmer-no primitivna kosmogonija mo e da ima zajednicko sa uzvi enom. pa cete tako kao bog znati ta je dobro a ta zlo" treba shvatiti u politeistickom smislu: " tako kao bogovi". Americki arheolog D ejms J. odlucila je da osveti smrt mu a. a upravo tako vavilonski mit oznacava pobunjene bogove.. Minuli su veko-vi i hegemoniju nad medurecjem Tigra i Eufrata zadobili su Asirsci. Pricard potrudio se da detaljno uporedi oba teksta i u njima je otkrio mno tvo zapanjujucih analogija. U tekstovima Staroga zaveta sacuvali su se jasni tragovi tih narodnih verovanja. Kada bi to stvarno bilo tako. J U vezi s biblijskom pricom o stvaranju sveta treba na kraju. ukrotitelj zmaja bio je Marduk. u kome se govori o ivo-tvornom duhu bo jem koji se di e nad vodom. Po mi ljenju pojedinuh naucnika mit je dospeo cak u hri canstvo u vidu legende o svetom Ðordu koji ubija a daju. U kosmogonicnom mitu naucnici su nai li na tekst prema kome je Bog sedeo na vodi kao ptica na jajima i iz haosa izlegao ivot. Nema razloga za sumnju da je biblijski duh bo ji koji se di e nad vodom odjek ovog ugaritskog mita. A ipak postoje izvesne indicije po kojima se vidi da je ona na nel4 nacin morala predstavljati sirovu gradu za jevrej-sku. Sukob Jehove sa Rahabom pominje se i u Knjizi o Jovu. medutim." Zmaj se javlja i pod imenom Ra-hab. predstavljena u vidu a daje. krivuljastu zmiju.red na svetu. Mit je potom dospeo u Palestinu i Jevreji su nalo ili Jehovi da se bori sa cudovi tem Levijatinom ili Rahabom. To su. uradili nepa ljivo i na nekim mestima teksta prevideli Mardukovo ime.. Tada su bogovi reda.5): ". monoteistickom pricom sve tenika koji su redigovali Stari zavet.1) citamo doslovno sledece: "Tada ce Gospod pokarati macem svojim ljutim i velikim i jakim levijatana. bog pobednik koji je savladao zmaja. u jednom od psalama kao i Knjizi proroka Isaije. u krvavom boju ubili Tijamat. tu bismo. Kad je Mesopotamiju pokorio akads ki car Hamurabi. odmaranje Boga u Bibliji kao i zajednicka gozba vavilonskih bogova sedmoga dana u tekstu Enuma eli . Taj stih je tumacen na razlicite. Tijamat. zbog nepa nje judejskih redaktora. Biblijska prica o stvaranju sveta zacelo je nastala u miru sve tenickog rada i kao intelektualna koncepcija teologa nije stekla popularnost u irokim masama jevrejskog naroda. Dugo vremena istra ivaci su lupali glavu nad drugim stihom prvog poglavlja Knjige Postanja. a na njegovo mesto ispisali ime svog plemenskog boga A ura.

.

prebacujuci mu nepreciznost u proracunima. Tek su sve tenici. Naime. pre na e ere u 9 sati ujutru. Ali nin-tt takode znaci i dati ivot. covek posta kao jedan od nas (opet ostatak politeizma) znajuci to je dobro to li zlo. Prema njegovom mi ljenju svet je nastao 23. izjednacava coveka sa bogovima i obezbeduje mu besmrtnost. imao je dovoljno zemlje od koje je mogao da napravi i enu. Treba po teno priznati da su konture figura jako nejasne i zato ih je te ko razaznati. smatran je za jeretika. U trecem poglavlju Knjige Postanja (stih 22) citamo sledece: "l rece Gospod Bog: eto. u svom ikonoborackom aru. Obe virzije izra avaju misao da poznavanje dobra i zla. Biblijski raj nesumnjivo mo e da se smesti u Mesopotamiju. odnosno ena od rebra. odnosno ena koja . Tablice sa klinastim pismom otkopane u ru evinama Vavilona dale su nam upravo zapanjujuce obja njenje. On le i u zemlji Dilnum u Persiji. a onaj ko bi u to izra avao sumnju. Ispostavilo se da se cela stvar zasniva na veoma zabavnom nesporazumu. i okusi.videli alfu i omegu celokupnog ljudskog znanja. Sumerski junak Gilgame oti ao je na rajsko ostrvo gde je iveo miljenik bogova UtNapi tim da od njega dobije biljku ivota. Na tom duborezu vidimo drvo sa zmijom. Nadbiskupa A era ipak je napao biskup Lajtfut. a u mesopotamskom mitu dvolicni savetodavac je bog Ea. U oba mita postoje upadljive slicnosti. l u tome je upravo izvor nesporazuma. a sa obe njegove strane po jednu figuru: mu karca sa rogovima i enu. ali treba podvuci da i jedna i druga prica sadr e ideju o padu coveka. jedan od bogova. pre na e ere. Kad se vracao preko reke. on je takode plod sumerske ma te. Po to ipak nisu uspeli da nadu drugo. Boginja koju su pozvali da izleci rebro boga Enkija zove se Nin-ti. Nin-ti mo e da znaci ena od rebra kao i ena koja daje ivot. ubedljivije obja njenje scene. po to je Eva bila njihova legendarna pramajka covecanstva. tj. U mitu o bogu Enkiju raj je predstavljen kao vrt pun vocaka u kome ljudi i ivotinje ive u najboljoj slozi. Jevrejska plemena zamenila su Nin-ti Evom. od rebra Adamovog. zbog cega su neki istra ivaci izrazili sumnju da taj pecat ima bilo ta zajednicko sa mitom o prvom coveku. od kojih su dve Eufrat i Tigar. nadbiskup A er iz Irske izjavio je da posle ozbiljnog proucavanja Svetoga pisma proizlazi da je Bog stvorio svet godine 4004. ali sada da ne pru i ruke svoje i uzbere i s drveta od ivota. mudrost. ne eleci da covek postane besmrtan i njemu ravan. vec i u strahu da ne posegnu za vocem sa "drveta od ivota" i postanu besmrtni kao Bog. od Avramovih vremena. Prema tome. Godine 1654. 27 Uzgred receno. oktobra 4004. te do veka ivi!" U izvesnoj meri je i razja njeno poreklo biblijske zmije-isku itelja. u toj sumerskoj legendi verovatno treba tra iti obja njenje zbog cega su Jevreji vekovima. predstavljali Jehovu u vidu zmije. Na sumerskom jeziku rec rebro glasi ft. bez patnje i bolesti. kao to je to uradio sa covekom. jer iz njega izviru cetiri reke. uni tavali te simbole igo uci ih kao znak idolopoklonstva. Setimo se da je u raju pored "drveta od znanja dobra i zla" raslo i "drvo od ivota" koje daje besmrtnost. U ru evinama jednog mesopotamskog grada arheolozi su na li akadski pecat sa ugraviranom scenom koja verovatno predstavlja prototip price o Adamu i Evi. Ljude je od pamtiveka intrigiralo pitanje za to je Bog stvorio Evu na tako neobican nacin. Jehova je prognao Adama i Evu ne samo zbog neposlu nosti. preovladuje gledi te da je zaista naden dokaz po kome je jo u Mesopotamiji postojao mit o Adamu i Evi. Kada je rec o raju. U sumerskom mitu bog Enki ima bolesno rebro. U Bibliji zmija nagovara Adama i Evu da okuse voce sa "drveta od znanja dobra i zla". Nije na zadatak da ulazimo u najsitnije detalje. Taj datum je tokom citavog veka stavljan u naredna izdanja Biblije. pretvorio se u zmiju i izroniv i iz vode oteo je Gilgame u cudotvornu biljku.

ali se ipak odr ala kao dragocena zaostav tina od predaka nomada. Jo od mesopotamskih vremena se pamtilo da Eva ima neceg zajednickog sa rebrom i zahvaljujuci tome nastala je cudnovata verzija da je ona stvorena od Adamovog rebra. Darhema. patnje i bolesti. U narodnim predanjima zbog toga je nastala zbrka. U burnoj diskusiji. u prauzoru mita postoji mno tvo bogova sa svim ljudskim slabostima. prikazan u svom velicanstvu svoje moci. Spor bi definitivno mogao da se resi samo pronala enjem tablica koje nedostaju. Ta pristrasnost u biblijskoj legendi je u svakom slucaju karakteristicna i svedoci o tome da je prica o Kainu i Avelju nastala u veoma davnim vremenima. Na svoje zaprepa cenje. Bogom nadahnu-ta. Naime.* Ali izgleda da je legenda o Kainu i Avelju iskljucivo tvorevina jevrejske ma te. Kada ih je objavio. Ali D ord Smit nije odustajao. pastir. vreme trajanja potopa i moralna poruka potopa: ka njavanje covecanstva zbog grehova i spa avanje pravednog coveka.u ogromnim ru evinama Ninive na ao je nedostajuce delove price koji su u potpunosti potvrdili njegovu tezu. O tome su svedocili takvi identicni detalji. zapanjujuce slicne biblijskoj verziji. tvorac sveta. dok u Bibliji potopom ljudski rod ka njava Jehova. jednoga dana lb prihvatio de ifrovanja tablica sa klinastim pismom poslatim iz Ninive i slo enih u podrumu muzeja. Ali se ni drugo znacenje reci Nin-ti ( ena od rebra) nije nekako izbrisalo iz pamcenja Jevreja. Prerada mita u monoteistickom duhu potice nesumnjivo iz kasnijih vremena. Sumerski Noje zove se Ut-napi tim. Nisu mogli da se pomire s mi lju da je prica o Noju mit. Sedamdesetih godina pro log veka ogromno uzbudenje izazvalo je otkrice koje se odnosi na biblijski potop. a svoju konacnu . planina na kojoj se zaustavio kovceg. Medu nekim istra ivacima Biblije postoji mi ljenje da je ona i odraz sukoba koji su u drevna vremena izbijali izmedu nomadskih stocarskih naroda i stalno naseljenog stanovni tva koje se posvetilo zemljoradnji. kao to je pu tanje na slobodu gavrana i golubice. To je jo jedan dokaz u kojoj meri Jevreji u svojim predanjima duguju narodima Mesopotamije. vatrenog poklonika Biblije umirila je cinjenica da se u Vatikanu nalazi slika Mikelandela na kojoj je Adam takode prikazan s pupkom. jer Adam. To je izazavalo interpelaciju kongresmena iz Severne Karoline Karla T. D ord Smit. po njihom mi ljenju bila je samo slucajna podudarnost detalja. legenda je u izvesnom smislu postala anahro-nizam. Treba uzgred naglasiti da je u istoriji razvitka covecanstva bilo upravo obrnuto: nomadska plemena bila su ta koja su napadala miroljubivo nastrojene zemljoradnike. Otputovao je u Mesopotamiju i . koga je Bog nacinio od zemlje nije imao majku i stoga nije mogao da ima pupak. njihov dobrodu ni tvorac. nai ao je na prvi spev u istoriji covecanstva koji opisuje dela i do ivljaje legendarnog sumer-skog junaka Gilgame a. U jednom trenutku cinilo mu se da sanja. jo dok su Jevreji vodili nomadski nacin ivota.gle cuda . Naravno da postoje i razlike. Skromni radrA Britanskog muzeja u Londonu. na nekim tablicama na ao je odlomke price o potopu. U vladinoj bro uri Ljudske rase crtac je prikazao Adama s pupkom. l Jevreji su u to vreme bili stocari i zato je Avelj.daje ivot. u njihovom predanju bio miljenik Jehove i nevina rtva zemljoradnika Kaina. On je crte oznacio kao jednu od pojava irece komunisticke propagande. *U vezi sa postankom Adama treba navesti neobicno zabavan dogadaj koji se pre nekoliko godina desio u Kongresu Sjedinjenih Americkih Dr ava. za koje je Biblija bila sveta knjiga. osudio ljudski rod na stalan naporan rad. U vreme kada su se vec naselili u Hananu i sami morali da se brane od napada ratobornih pustinjskih plemena. legende 29 pozajmljen od Sumera. Jevrejska plemena su nastojala da u toj legendi objasne sebi za to je Jehova. To to je Smit procitao. to je izgledalo potpuno neverovatno. podigla se bura protesta medu bogomoljcima viktorijanske Engleske.

.

nalazila se u ogromnoj i velelepnoj metropoli. Taj raspored slojeva mo e se objasniti samo ovako: neka poplava stravicnih razmera uni tila je nepoznatu nam ljudsku naseobinu zagonetne starosti. arheolog je do ao do zakljucka da jo nije dosegao netaknuto tlo. iskopao je jamu i na dubini od cetrnaest metara otkrio grobnice sumerskih kraljeva s pocetka treceg mi-lenijuma pre na e ere. a poplava je znacila op ti potop kojim su bogovi kaznili gre no covecanstvo. Poznati francuski naucnik Andre Paro posvetio je toj zagonetki celu knjigu i na osnovu niza dokaza do ao do zakljucka da u to nema nikakve sumnje. Najcuvenija od tih piramida. radnici su nai li na recni mulj. pronalazac Ura. ali ipak lokalnog karaktera. Iskusni istoricar zna da su legende cesto poetizovana istorija i da mnogo puta sadr e neku istorijsku istinu. Do hrama su vodile trokrake kamene stepenice. zvanih zigurat. a kad se voda povukla do li su drugi ljudi i ponovo naselili Mesopotamiju.religioznu i eticku produbljenost verovatno duguje redaktorima iz sve tenickih krugova. stvaraoci najstarije poznate civilizacije sveta. Postavljalo se pitanje da li je vavilonska piramida bila prauzor za Vavilonsku kulu iz Biblije. izmenili na svoj nacin i upravo tu verziju stavili u svete knjige Staroga zaveta . na kome su se hiljadama godina talo ile naslage pod zidovima sumerske prestonice. Kada su probili sledeci sloj. pitanje da li je mo da prica o potopu odraz neke pradavne elementarne katastrofe koja se duboko urezala u secanje ljudskih pokoljenja. voda je na tom mestu morala da stoji veoma dugi vremenski period na visini od skoro osam metara. Namece se. To su bili Sumeri. Price o katastrofi kru ile su vekovima od Sumera do Akada i Vavilona-ca. Na ogromnom smetli tu. Pod slojem mulja debljine tri metra pojavili su se novi tragovi naseobine: cigle. Da bi se nagomilalo tri metra mulja i blata. Iz Mesopotamije u Hanan su ih preneli Jevreji. l oblik i ornament grncarskih komadica potvrdivali su da te iskopine pripadaju sasvim drugoj kulturi od onih koje su le ale na sloju recnog mulja. Znamo tacno kakav je bio arhitektonski izgled piramide. Izracunato je da bi pri takvom nivou vode bila poplavljena cela Mesopotamija. jer je na plocicama sa klinastim pismom bila i opisana i urezana. smece. Na zasecenom vrhu obicno se nalazio mali hram posvecen lokalnom bogu. pepeo sa ognji ta i komaZetwn di keramike. bez tragova ljudskog bitisanja. Ovde nije moguce da navedemo celokupnu njegovu . Dalje prekopavanje groblja donelo je nesvakida nje otkrice. u kojima se nalazilo ogromno blago. U svim gradovima pored Eufrata i Tigra uzdizale su se veoma visoke gradevine neobicnog oblika. Ali za onda nje stanovni tvo oblast koju je zadesila katastrofa predstavljala je citav svet. Da li su mo da vec doprli do prvobitnog terena iz doba kada u Mesopotamiji jo nije bilo ljudskih naselja? Pomocu proracuna metodom triangulac ije. To pitanje je na neverovatan nacin resio veliki engleski arheolog Lionard Vuli. dakle. Imala je sedam spratova i bila devedeset metara visoka. Vavilonu. Sastojale su se od cetvrtastih ili oblih blokova koji su se nastavljali jedan na drugi a prema vrhu su se su avali tako da je gradevina licila na ste-penastu piramidu. Bila je to kataklizma takvih razmera kakva se u istoriji retko srece. Ali Vuli je po svaku cenu eleo da utvrdi ta se krije ispod ogromnog groblja. Arheolozi su iz ru evina otkopali njene temelje i donje delove zidina. cak i posmrtni ostaci sahranjenih vladara. jer je mulj le ao iznad okolnog terena i cinio je vidljivi bre uljak. Za vreme bogoslu enja u belo obuceni sve tenici koracali su po njima u svecanoj povorci uz pevanje hora i zvuke muzickih instrumenata.

.

." Za to su Jevreji Vavilonsku kulu smatrali simbolom ljudske oholosti i za to je. Izmedu tesno zbijenih kuca vijugale su uske. Kroz masu ljudi probijali su se karavani natovarenih magaraca i odredi kraljevskih telohranitelja. mi tu prazninu popunjavamo podacima koje nam pru aju arheologija i istorija. Samo kada su se pojavljivali dostojanstveni sve tenici u beloj lanenoj odeci. AVRAM. Kao to cemo videti kasnije. Prestonica drevnih Su-mera vec tada je bila stara preko hiljadu godina. ugledni gradanin cuvenog grada Ura Haldej-skog. ba zato to je bio grad u kome se govorilo raznim jezicima. da im pome-temo jezik da ne razumeju jedan drugoga ta govore. unuku Avramovom. u lepoj kuci sa brojnom poslugom i imao je robove. koja je bila nerotkinja. ljudi su Vavilonsku kulu gradili u "zemlji Senarskoj". koju neki naucnici poistovecuju sa Sumerom. Najstariji tip sumerskog pisma Vavilonska kula Rekonstrukcija na osnovu iskopina u Vavilonu. Sem toga bavio se i trgovinom buduci da je odavno napustio nomadski ivot. Slika piramide nije im se istina izbrisala iz secanja. Po to nam Biblija ne daje nikakve informacije o tom gradu. Zbog glasovne slicnosti ovih reci Vavilon je lako mogao da postane simbol jezickog haosa na svetu. Zadovoljimo se zato samo najva nijim dokazima. Najstariji Aran umro je prerano ostaviv i za sobom sina Lota. Visoko nad gradskim krovovima dominirala je kupasta piramida na cijem se vrhu nalazio hram boga meseca Nanar Sina. U VII veku pre na e ere vavilonski kralj Nabopolasar pristupio je restauraciji drevne kule i izmedu ostalog naredio da se ureze i sledeca recenica: "Ljude mnogih naroda primorah da rade na obnavljanju kule. nekaldrmisane ulice. Ne mo emo da se cudimo ni tome to su Jevreji u Vavilonu i njegovoj piramidi videli otelotvorenje greha i arogancije prema Bogu.dosta slo enu i iscrpnu dokumentaciju. MORE J fol Tu Sifiem AVRAMOV PUT pravac puta 35 AVRAMOVA PORODICA IVI U URU. Bio je to jedan od onih . Jehova ba tamo pome ao jezike Nojevih potomaka? Treba najpre reci da naziv metropole Vavilon na vavilonskom jeziku znaci "bo ja vrata" (bab-ilu).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! U Knjizi Postanja (11." Na taj robovski rad bili su sigurno primorani i Jevreji. dakle. ali je dobila sasvim drugi smisao: bile su to lestve koje simbolizuju slogu coveka i Jehove. Tara je iveo u izobilju. Tara je imao tri sina: Arana. U svom secanju sacuvali su te ko vavilonsko ropstvo. svojom sestrom po ocu. tacno odgovara gradi vavilonske piramide. koje su se prisnile Jakovu. po njima. a na hebrejskom. Vavilonski kraljevi izgradili su piramidu radom robova i ratnih zarobljenika. Bio je. na stotine ovaca. kako ga naziva Biblija. ISAK l JAKOV ~S/-" SREDOZEMNO ei. zlato i srebro i sinove koji su ga odmenjivali u poslovima i starali se o pastirima na pa njacima van grada. Od vavilonskog doba tada je vec bilo proteklo mnogo vremena i jevrejska pokoljenja rodena u Hananu gotovo su potpuno zaboravila nepravde koje su njihovim precima naneli vavilonski kraljevi.7) citamo sledece: ". Avram se o enio Sarom.. guste gomile su se razmicale sa izrazom smernog po tovanja. reminiscencija Vavilonske kule odrazice se jo jednom u viziji nebeskih lestava. rec koja slicno zvuci balal. oznacava postupak me anja. pune vreve. Grada koju su oni koristili -opeke i recna glina kojom su spajane.. Po biblijskoj prici. Avrama i Nahora. doteranih sa raznih strana sveta. dok su jo govorili jednim jezikom. a ta gorka uspomena na la je svoj odraz u prici o Vavilonskoj kuli.

.

gde su od davnina postojale faraonske piramide. koji su svoja stada gonili sa pa njaka na pa njak i u tim lutanjima zalazili veoma daleko. izledala je rasko no. Kroz mali trem. Pripitomili su je Beduini. U pocetku su razmenjivali svoje proizvode . Izgledalo je da ce mu ivot proteci u miru i zadovoljstvu. tkanine od kostreti. obradiva polja i prostrane pa njake. Ujutru i uvece svakoga dana klanjao se kucnom bo anstvu.zigurata. koji je le ao u slivu gornjeg Eufrata. Eufratom su plovile barke pretovarene robom. svodio racune i trgovao. bezvodnu Sirijsku pustinju. na pritoci Nar Balih. zauvek napusti rodni grad i krene u novo lutanje. a ispod njegovog kamenog poda u glinenim kovcezima cuvani su ostaci umrlih clanova porodice. gde je gost u malom bazenu mogao da opere noge i ruke. Na to se moglo odva iti jedino s kamilama. izdavao naredenja. prolazio pored samih gradova Kadi i Damask. Tarina porodicna kuca nalazila se pod samim odbrambenim bedemima. Pred kapijom i pod zidinama grada logorovali su putujuci trgovci i nomadi sa svojim stadima. mleko i meso . a za praznike odlazio pod piramidu i predano se molio agu meseca. Taj put koji su utrli karavani i ao je od Persijskog zaliva uz Eufrat. Za to su prakticni trgovci prevaljivali stotine kilometara vi e umesto da se iz Ura spuste pravo na zapad u Hanan? Morali bi tada precicom da idu kroz u asnu. Prvi putnici i posrednici u tgovini u davnim vremenima bili su nomadi. Haran se nalazio na jednom od naj ivljih trgovackih puteva staroga sveta. Na sprat su vodile kamene stepenice. vec i u dalekom Egiptu. a ljudi koji su iveli po selima i gradovima rado su koristili njihovo posredni tvo. presecao Hanan du obale Sredozemnog mora i stizao do granica Egipta. sagradena od opeke i okrecena. Iza stepeni ta nalazio se toalet od terakote. a odatle je kanalom oticala na ulicu. naseliti se za stalno u Uru i posredovati izmedu prijateljskih. koji su dovodili ivotvornu vodu iz sporog toka Eufrata. maslac. Kasnije se uverio da je bolje napustiti nomadski nacin ivota. jer su Eufrat i Nar Balih . Dokle pogled se e. jednoga dana je odlucio da zatvori velika vrata svoje kuce. Pa. sa spoljne strane povezane galerijom koja se oslanjala na cetiri stuba. cuvenih ne samo u zemlji kraj Tigra i Eufrata. loj. kupala su se u suncu polja pod jecmom i povrcem. ubrajane u svetska cuda. Vremenom su otkrili da mogu uvecati zaradu. Od tih putujucih trgovaca i uzgajivaca stoke doznao je zanimljive stvari o gradicu Haranu i njegovoj okolini. Tara je upravo na taj nacin ste/ epende 37 kao imetak. ulazilo se u svetio i cisto kaldrmisano dvori te.za robu koju nisu sami proizvodili. do dalekog gradica Harana. preplanuli seljaci i robovi kako posluju na poljima. U to vreme je okolina Ura izgledala kao pravi cvetajuci vrt. ki nica je mogla slobodno da se sliva u dvori te. Je-dnospratna kuca. cesto i rodbinski vezanih nomadskih plemena i kupaca njihove robe. U tome im je na ruku i la cinjenica to su stalno bili na putu. kako je i dolikovalo slobodnom gradaninu Ura. videli su se 36 polunagi. kupatilo i prostorija u kojoj su robinje na rvnju mlele ito. u tajanstvenoj zemlji koja je kasno stupila na istorijsku scenu. ali u to vreme covek jo nije bio pripitomio kamilu i tek u XII veku pre na e ere one su se pojavile kao tovarna ivotinja. gajevi urmi i bujne livade. da se odrekne udobnosti. ipak. odmah iza ulazne kapije. dok se povorka sve tenika u sjajnim odorama kretala stepeni tem goredole uz zvonku jeku truba i pojanje hramskog hora. Tara je upravljao imanjem. kuhinja. Bio je to veoma zaobilazan put. Sa kosog krova iznad galerije. kupujuci robu na jednom mestu i unosno je preproda-juci na drugom. na dalekim granicama Arabije. Tara je svakako znao da je okolina Hanana neverovatno plodna.ko u. izmorenim od dugog puta. Sred mre e ve tackih kanala i kanalcica. maslinja-c'. kod Harana je naglo skretao na jugozapad. da je imala vocnjake. TARA ODLUCUJE DA SE SELI U HARAN. ostava. Tamo su se nalazile sobe. Znao je da tamo ima vode u izobilju. U prizemlju je bio sanktuarijum sa malim kipom kucnog bo anstva. Docekao je poodmakle godine i stekao lep imetak.

.

postao drugo po znacaju sredi te kulta boga Sin. Bila je to neizmerno plodna zemlja i podesna za vredne ljude. sunca. dok mu jednog dana nije sinula misao da je tvorac svemira. NAHOR l AVRAM U NOVOJ DOMOVINI. cak su Tara i Nahor zamerali Avramu. prijatelja i bliskih rodaka. Danonocno su tamo uborili potoci koji su odisali sve. to je mo da bilo najva nije. a njima je pripadao i Tara. okoreli obo avaoci boga Sin. l dalje su pomagali jedan drugom u vodenju gazdinstva i dalje je u porodici vladala uzorna sloga. pun kupastih kucica koje su na suncu blje tale zaslepljujucom belinom. Cuvajuci poverena mu stada. puritanski moralni kodeks pripadnika sekte. milostiv. a livade i planinske padine bile su prepune cveca svih boja. Ali do ao je dan kada se Tara rastao od ivota. Medu tim dalekim istovernicima Tara je imao mnogo poznanika. a stanovnike terao na robovski rad. sveprisutan. itelji Harana. U njegovom srcu budila se nedoumica: vera u boga meseca krunila se sve vi e. Tako se u Haranu sakupila brojna kolonija izbeglica. Neposlu ne gradove ka njavao je ognjem i macem. Vatrenim pristalicama boga meseca. ocrtavao se planinski lanac Antitavora. pune bla ene ti ine. bilo mu je tada dve-sta pedeset godina. ne zanemarujuci porodicnu tradiciju gajenja stoke. S vremenom je tamo podignut divan hram i Haran je. Strogi. Satima je Avram lebdeo pogledom preko treperavih zvezda. Svoju novu misao Avram uop te nije krio i javno ju je irio po gradu.sve je to navuklo na njih prezir i osudu. za koju je on uvek bio dobrodu ni hranilac. ali i pored toga iznenada je osetio sna an nagon za nomadskim ivotom otaca na irokim prostranstvima. pa je svom du om stremio nepoznatoj zemlji novih obecanja. Haran je postao medunarodno trgovacko sredi te. meseca i zvezda mogao da bude samo jedan Bog. a sinovima je prepustio brigu o stadima na pa njacima van grada.natapali zemlju i u tom pogledu nikada nisu izneverili ratare. 38 TARA. sinovac U i najbli a posluga. Tarinoj porodici u Haranu je dobro i lo. Na zapadnoj strani. Mala zajednica nove religije. mogao je svoje ljude da uci cistoti obicaja i cuvati ih od svih isku enja gradskog ivota. Avram i Nahor pravedno su podelili njegov veliki imetak i porodica se razdvojila na dve grane. ali i u gnevu neumoljiv. okru ena zidom netrpeljivosti. Po predanju pokoljenja. njihov povratak jednostavnosti bitisanja praotaca iz doba nomadskog pastirskog ivota. Tara se i dalje bavio trgovinom. Bile su to noci prijatno hladne. koje su navodile na razmi ljanje. U to vreme u Uru nije i lo dobro. pod crnim atorima od kostreti. pocela je da ivi svojim ivotom. Kod naroda Istoka narocito je jak porodicni instinkt i dok je Tara bio iv u kuci se ni ta nije promenilo. Od tog tre( egende nutka Avrama vi e ni ta nije vezivalo za grad u kome je do iveo toliko poni enja i zlostavljanja. pod nebom obasjanim suncem. Bilo mu je vec sedamdeset pet godina. rtvovanje ovnova na bre uljcima nekom nepoznatom. lepotu i harmoniju. Gradic. nevidljiv. bli e odredenom bogu . pratio njihov put kroz prostranstvo slicno crnom baldahinu i sve vi e je shvatao ogromnost sveta. njegovu velicanstvenost. le ao je medu zelenim bre uljcima. Tamo se osecao beskrajan dah nezavisnosti i slobode. Tara se tamo mogao i dalje baviti unosnom trgovinom. odmah posle Ura. mogao je do mile volje da se klanja svome bogu i da mu prinosi rtve paljenice na rtvenicima od poljskog kamenja. Mocni vavilonski car i veliki zakonodavac Hamurabi nastojao je da nametne pokorenim narodima jednu dr avnu religiju i u tom cilju uzdizao svog plemenskog boga Marduka iznad svih bogova Mesopotamije. okrenuli su leda Avramu kao otpadniku. Avram je cesto provodio noci uz vatru medu svojim pastirima. mocan.inom. Oko verskog reformatora okupila se grupica vernih i odanih ljudi. Tamo su zastajali na odmor trgovacki karavani i razmenjivali vrednu robu donetu iz Mesopota-mije i Egipta. Osim toga. Sledbenicima novog bo anstava pri la je njegova ena Sara. nije preostalo ni ta drugo nego da se isele tamo gde nije dosezala ruka cara ugnjetaca. . a narocito ih je sabla njavalo to to je svojim bogohulnim ucenjem zaveo i mladog Lota.

da ima bujne pa njake i da postoje mogucnosti bavljenja trgovinom. U ZEMLJI OBECANOJ. Stocari i trgovci nisu prestajali da govore o Hananu. Jednoga dana Avram dade znak za polazak na put. Posle vi enedeljnog mar a. kako to obicno biva sa svetinom. na golo telo navlacili su ko uljice sa kratkim rukavima a preko ramena prebacivali arene ogrtace koji su im nocu slu ili kao pokrivaci. U suton bi. ali putnici nisu imali razloga da se ale na dosadu. veoma dugim. pak. Na celu. Tim prometnim drumom stalno je neko prolazio. Nisu prezirale. cudno dirljive pesme. pa nije ni cudno to je Avram u tom dalekom kraju video zemlju od Boga obecanu. ene i deca. cesto su sretali karavane koji se vracaju iz Egipta i tada su od bradatih trgovaca doznavali mnoge zanimljivosti o Hananu i mocnoj dr avi faraona. Avram ga je prihvatio kao rodenog sina i poverio mu poslove upravljanja njegovim imanjem. jer je upravo ta boja preovladavala na njihovoj odeci. Sara i Lot. jer im je grad svojim bazarima i veselim Zagorom pru ao mnoge razonode. Malo iza njih pastiri su gonili stada koza i ovaca.SEOBA U ZEMLJU HANANSKU. Avram je odlucio da se tu zadr e du e vreme. Avram je trcao po graddl estoko se cenkao i nabavljao stvari koje su mu bile potrebne za dalje putovanje. Za vreme hladnoca. Mu karci su oko bedara imali suknjice sa crvenim i plavim prugama. Odlucio je da krene u zemlju Hanansku. U to vreme putevi nisu bili bezbedni i trebalo je racunati s napadima pustinjskih razbojnika. Glavu su. veoma^ bliskom hebrejskom. Dopala im se i okolina grada. atorima i balama sa pone-tom imovinom. Po citave dane su provodili muvajuci se kroz masu ljudi i u cudu blenuli u robu iz dalekih krajeva sveta. zaista. Tamo su vec po la mnoga semitska stocarska plemena u potrazi za boljim ivotom. U Damasku se govorilo aramejskim jezikom. Na rukama i nogama nosile su srebrne grivne. ocnim kapcima davale tamniju nijansu pomocu malahita i tirkiza u prahu. arenim alom ciji su se krajevi spu tali niz leda. Pri tome je sklapao brojna poznanstva. veoma preduzimljivog i predusetljivog itelja Damaska Elijezera. kako se vidi. pak. slatko tonula u san na majcinim rukama. na svoju radost. Kosu su garavile antimonom. uspavljivana melodijom. koketeriju i nakit. ugledali su cuveni grad Damask. Ispod ogrtaca koji im je u naborima padao do polovine listova. prido lice iz dalekog Harana. nosile su arene tunike. posedali oko vatre i uz pratnju malih lira pe-vali setne. Izmedu crnih atora vrzmali su se mu karci. svedocio je o imucnosti njegovog vlasnika. Ne obracajuci pa nju na zlovoljna lica sunarodnika. uvijale kao burnus. a na blagim planinskim padinama videli su se maslinjaci i vocnjaci cije su se grane povijale pod teretom kajsija i badema. a jednom su pro li i ispod zidina velikog grada Kadisa. Do ao je trenutak rastanka od Damaska. U dr avama oko Tigra i Eufrata postajalo je sve tesnije. ene su ocigledno volele zelenu boju. dok su im oko vrata visili raznobojni derdani. naredio je Zerum y(p da se razapnu atori. da ljudima i ivotinjama pru i zaslu eni odmor. Nijedan trgovac ni plemenski eik nisu se usudivali da putuju bez oru ane pratnje. posmatrali Avramove ljude. Deca su. a neprestani ratovi. Do Hanana je bilo preko hiljadu kilometara. Njihova odeca nije licila na bele burnuse koje su nosili beduini iz obli nje pustinje. o kojoj se pricalo da je malo naseljena. a povorku je zavr avala licna Avramova vojska od trista robova naoru anih strelama i prackama. pa nije bilo te ko da se sporazumeju. A. itelji su sa ogromnom znati eljom. Nailazili su i na sela i gradice. me inama sa vodom. bilo je ta da se vidi. Karavan koji je napustio kapije Harana. dok je on sa darovima pohitao gradskom vladaru da ga zamoli za gostoprimstvo. Tako je jednom upoznao i mladog. rastuci nameti i pritisak administracije vec su im bili dozlogrdili. Na ledini. cak do ruba ogrtaca. pred gradskom kapijom. Na sve strane su se prostirala obradena polja i livade. Avram izda . Odmah iza njih i lo je stotinak magaraca natovarenih zalihama hrane. ali Avramovi ljudi su nevoljno odlazili. jahali su Avram. a usta i obraze rumenile crvenim okerom. jer su preko cele zemlje prolazili trgovacki karavani za Egipat. na velikim i sna nim magarcima.

.

tra ili kod njih utoci te. saznao pravu iftinu. Granicni zid. ima e ovaca i goveda i magaraca i sluga i slu kinja i magarica i kamila". rado su sa njima razmenjivali robu. a tebe ce ostaviti u ivotu. dok se sa desne strane dizao u nebo Hermon. doneo mu je. Ubrzo ju je tako zavoleo. u kolibama i atorima. Na visijama. Kada bi se uverili da nomadi nemaju lo e namere. kule i oprezne stra e imali su zadatak da odbijaju napade pustinjskih razbojnika.. po to je i bila njegova sestra po ocu i donekle nije zaobi la istinu. Zato kad te vide Misirci reci ce: ovo je moja ena. gde je slobodno mogao da se krece. i kada se pribli i egipatskoj granici. Ubeden da se zamerio bogu Jevreja dr eci u haremu enu njihovog predvodnika. Avram se selio s pa njaka na pa njak. 42 SARA U FARAONOVOM HAREMU. Avram je to znao. retko se nailazilo na ra trkane gradice. ogromni planinski masiv gde izvire reka Jordan. dok se najzad nije zaustavio u ju nom delu Hanana. pa su vi e voleli da ga ostave na miru. Na tom pohodu niko mu nije smetao. gde je slobodno mogao da na-pasa svoja stada." Sara je bila poslu na supruga. Dr ao se samo stenovitih visija. zvanom Negeb. Hanan je u to vreme jo bila prete no divlja i malo naseljena zemlja. Obicno su se naseljavali na prostranim. a drveca ta^ko malo da je cesto nedostajalo ogreva za pripremanje hrane. Naravno da su egipatski cinovnici te usluge naplacivali. Egipcani su bili naviknuti na takve posete. za Avrama su preko uhoda doznali da uz sebe ima trista naoru anih ljudi. Doveden u bezizlaznu situaciju. pre ao preko Hebrona i Virsaveje. Avram je oprezno obilazio doline i veca naselja. i bavilo se zemljoradnjom i vinogradarstvom. Posle kratkog zastajanja u Sihemu. odvede u stranu svoju enu Saru i rece joj: " Gle. zvani "Kne evski zid". bolje reci utvrdenja. S vremena na vreme Hanan je pogadala su a. a faraon je. l Avram ". Na brdu izmedu Veti-Ija i Gaja podigao je bogu rtvenik i prineo rtvu u znak zahvalnosti za za titu koju mu je dotad pru io. Osim toga. u stvari.. kada su se pojavljivala razbojnicka pustinjska plemena koja su harala Hananom u potrazi za plenom. a to . Posle izvesnog vremena stigao je na visiju i brdske predele i put se penjao sve vi e. te ce meni biti dobro tebe radi i ostacu u ivotu uz tebe. Ali tamo nji pa njaci su presu ili i trebalo je ici dalje. koji su toliko hvalili putujuci trgovci. Pa njaci su se pretvorili u spr ene stepe. gde je zemlja mogla da se obraduje. pristala je na to lukavstvo i izdala se za njegovu sestru. U tvrdavu se sklanjalo samo u slucaju opasnosti. Nego hajde ka i da si mi sestra. bujnim pa njacima na u cu Nila. ali ipak cinjenica je cinjenica: car je bio prevaren. Pa ce me ubiti. Na granici izmedu Sirije i Hanana. Po dolinama. Takva je sudbina stocara. u kojima su boravili samo mesni vladalac i njegovi naoru ani odredi. pa njaci su bili dosta lo i. koji se granici sa Egiptom. Ali Egipat su sna le velike nevolje. Avram se zaustavio na granici Egipta i zamolio faraonove cinovnike da mu pru e gostoprimstvo. be eci od su e.41 de naredbu za pokret. sa leve strane. ali mirnim stocarima. a ponekad su cak uzimali najlep e devojke za harem dostojanstvenika. Avram je razapeo atore u okolini Vetilja. Stanovni tvo je ivelo izvan zidina. Hanan. da je njenog tobo njeg brata poceo da obasipa bogatim poklonima. pozva Avrama preda se i prekorno ga upita: " ta mi to ucini! Za to mi ne rece da je ona tvoja ena?" Avram se pravdao kako je znao. Upravo takva su a je zadesila Avrama dok je boravio u oblasti Negeb. Cak i vodu je ponekad trebalo donositi sa velike udaljenosti. Da bi spasla mu a. Kne evi su o njenoj lepoti obavestili faraona i on je uze u svoj harem. Lokalno stanovni tvo bilo je naviknuto na karavane nomada koji su prolazili uzdu i popreko njihove zemlje u potrazi za pa njacima. ljudima i ivotinjama pretila je smrt od gladi. znam da si lepa ena u licu. krenuo je na jug. posle proveravanja na granici. samo razocaranja. ukazala se beskrajna Sirijska pustinja. pa i samog faraona. malo po malo. uglavnom nije zabranjivan ulazak. Ucinila je to ciste savesti. Cesto se dogadalo da su stocarski narodi. Dugi karavan natovarenih magaraca i stoke koja je povremeno tu no blejala.

.

s hlebom i vinom. Ali faraon. tada grad Jevuseja. ako li ce ti na desno. Jerusalim. u okolini Hebrona. zaspali su. S ogromnim plenom i mno tvom zarobljenika pobednici su se vracali u svoje dr avice. ni moji pastiri i tvoji pastiri. Avram je prineo na rtvu Bogu deseti deo plena. Avnanu i Mamriju.je licilo na uvredu njegovog velicanstva. Avram mu ponosno odgovori: "Di em ruku svoju ka Gospodu Bogu vi njemu. pored ju ne obale Mrtvog mora. ali trinaeste godine otkazali su mu poslu nost. Tamo je. Avram se vratio u Hanan sa enom Sarom i Lotom. da ne rece : ja sam obogatio Avrama. gde je Lot na-pasao svoja stada. ili voden jo neugaslom ljubavlju prema Sari. Razdeliv i vojsku na manje grupe. Izgledalo je da ce njegov na-slednik da bude . Ubrzo se pokazalo da je tamo tesno za dva stada koja se mno e. Tada se car elamski udru io sa tri ostala cara s Eufrata. gde je pa njaka bilo u izobilju i nastanio se u Sodomi. Nije li ti otvorena cela zemlja? Odeli se od mene. vec mu je dozvolio da napusti zemlju s celim imetkom kojim ga je svojevremeno obdario. krenuo sa svojom vojskom protiv buntovnika i naneo im stra an poraz. pa su pastiri Avrama i Lota poceli zapodevati kavge i tuce oko prava legende na kori cenje pa njaka. Avrama je neprestano mucila tuga. LOT PADA U ROPSTVO. bogatiji nego to je bio pre svog boravka u Egiptu. mo da u strahu od ponovnog gneva stranog boga. zaklinjuci se: ni konca ni remena necu uzeti od svega to je tvoje. a ostaci razbijene vojske pobegli su u planine. AVRAMOVA BRIGA ZA POTOMSTVO. vrati deo plena koji im pripada. ne samo to je oprostio Avramu. Novi car Sodome i kraljevi ostala cetiri grada pozdravili su ga kao izbavitelja. vodeci oslobodene zarobljenike zajedno sa Lotom i vracajuci otetu imovinu. Izabrao je dolinu na ju noj obali Mrtvog mora. jer smo braca. gde je nekada podigao rtvenik svome bogu. u blizini severne granice Hanana. Medu vojnicima koji su govorili raznim jezicima zavladala je opu tenost i neopreznost. ne postaviv i nocne stra e. kao i Avram. Njegov sinovac Lot se o enio i sam poceo da se bavi gajenjem stoke. Medu zarobljenicima bio je i Lot sa porodicom i celokupnim imetkom. U susret mu je iza ao. Vladari tih gradova bili su vazali cara elamskoga i dvanaest godina placali mu poslu no danak. U snu je cuo glas Jehove koji ga je uve-ravao da ce Hanan da bude domovina njegovih potomaka. U zelenoj dolini." Avram je velikodu no prepustio Lotu da bira zemlju. cije je nebo i zemlja. iako je grad bio poznat po razuzdanosti svojih itelja. pored Sodome i Gomore. Jednoga dana do ao je kod njega glasnik. le ala su jo tri grada. u hladu razgranatih hrastova. ja cu na desno. Avram je bez razmi ljanja pohitao da oslobodi zarobljenog Lota. a on je to rado prihvatio. Vojske mesopotamskih careva ulogorile su se kod naselja Dan. Ako ce ti na levo. ne obaziruci se na njegovu brojcanu nadmoc. i Mel-hisedek. a kada ga je car Sodome zamolio da mu vrati samo ljude. Na celu 318 naoru anih slugu i saveznika krenuo je u poteru za neprijateljem. Avram se naselio u Mamrijskoj ravnici. donoseci mu stra nu vest. Avram je pod okriljem noci napao logor sa svih strana i izazvao takvu paniku medu iznenadene neprijatelje da su se razbe ali kud koji. 44 ime Jehove. Avramu su brzo dodijale te porodicne svade. ja cu na levo. Gonio ih je sve do Damaska i trijumfalno se vratio u zemlju Hanansku. razapeo atore i sagradio novi rtvenik Gospodu. koji su mu pomagali u pobednickom pohodu. car i prvosve tenik grada Salima* i blagoslovio ga u 'Pretpostavlja se da je grad alim kasnija prestonica Izrailja. pozvao je Lota i rekao mu: "Nemoj da se svadamo ja i ti. Vladari Sodome i Gomore poginuli su u boju." Zatra io je samo da se stare inama prijateljskih plemena Esholu. Avram se vratio u Vetilj. on nije pa nije imao sina. Boga Svevi njega. a da ostatak plena zadr i za sebe. ciji je vatreni pristalica bio. Medutim. Opijeni pobedom i zaplenje-nim vinom.

.

dodavao posude i nudio. Jednog vrelog dana posle radova. otkuda ide . U jednom trenutku cuo je bat koraka i kada se prenuo ugledao je tri nepoznata putnika. Od tada je pro lo trinaest godina. on im odgovori: "Eno je pod atorom. a u znak po tovanja nije seo nego je stajao pored njih. ena tvoja?". kuda li ide ?" A ona odgovori: "Be im od Sare." Kad cu njen smeh. Avram je pozvao goste na obed. robinuja je tvoja u tvojim rukama. Ubrzo je na svet donela sina. poklonio im se i pozvao ih u ator.Elijezer iz Damaska. Po starom pastirskom obicaju. prebacujuci mu da je on za sve kriv. je izgledalo neverovatno. bez obzira da li su slobodni gradani ili robovi. U tom cilju naredio je da svi mu karci i decaci. pa kako je vec bila u godinama. tajanstveni covek se naljuti i upita prekornim glasom: " to se smeje Sara govoreci: istina li je da cu roditi kad sam ostarela? Ima li . to znaci "otac mnogih naroda"." Zatim je otrcao do goveda. Sara se posvadala sa mu em. Robinje su na platnu ispred atora postavile vrceve s mlekom i cinije s maslom. sad li ce mi doci radost? A gospodar mi je star. a sina iz takve veze priznavao za zakonitog naslednika sa svim pravima prvorodenog sina. Ali u kuci su ubrzo pocele razmirice. Agara je zatrudnela. On je dozvoljavao da ena nerotkinja dovede mu u robinju. na Avramovu radost. A ime Sara je nastalo od vavilonske reci aratu -kneginjica. Avram. koji je nekada dobio to ime u cast jednog od mnogih mesopotamskih bogova. sedeo je ispred atora i uz um hrastova i zujanje pcela zadre-mao je. Te reci je cula ena u atoru. a za svoje ljude ostao blag i pravedan otac." Tada joj andeo rece: "Vrati se gospodi svojoj i pokori joj se. a sin Ismail izrastao je u nesta nog i neposlu nog decaka. kome su dali ime Ismail. Istovremeno svojoj eni dao je ime Sara. odlucio je da ga promeni u znak prekida sa idolopokloni-ckom pro lo cu i uzeo je ime Avram. zaspala je pod vedrim nebom pored studenca. Agara je oti la gde su je oci vodile. gospode svoje. Onaj ko nije hteo da pristane na taj obred samim tim se iskljucivao iz plemenske zajednice. To samou-zdizanje nije izmenilo Aramov ivot. mesom i hlebom. Jednoga dan Bog je poverio Avramu da sve svoje ljude ujedini u jedan narod i jednu versku zajednicu. Tada joj se javi andeo i upita je: "Agaro. POSETA TROJICE TAJANSTVENIH LJUDI. zadr ao jednostavan nacin ivota. videci patnju mu a. sa alila se i odlucila da pribe-gne prastarom zakonu otaca. Agara nije znala z$ granice u hvalisanju to u utrobi nosi Avramova sina i bila je sve drskija. a ne sin njegove krvi. Be-zdetna Sara. dodu e. primio ih je gostoljubivo. Nije mogla da se uzdr i od smeha i u sebi je pomislila: "Po to sam ostarela. cini s njom to ti je volja. Posle jela gosti zapita e: "Gde je Sara. l zaista. Lutala je pustinjom bez cilja i." Nije pretpostavljao da ce Sara u gnevu da ode tako daleko i da robinju istera iz kuce. Mucena ljubomorom i strahujuci za svoj polo aj u porodici. to bi odgovaralo tituli "va e visocanstvo"*." Agari je vec bilo dosta potucanja i spremno je poslu ala glas andela. Btffi/sfe fyetute --------------------------------------------------------------------AVRAM MENJA IME. Promenom imena Avram je sebi dodelio izvesno plemicko dostojanstvo koje je trebalo da ga izjednaci sa kraljevima susednih dr avica i da ga izdigne iznad ljudi vlastitog plemena. budu obrezani u znak s Bogom sklopljenog svetog zaveta. uhvatio mlado tele i naredio da ga ispeku. "od ocem se ovde podrazumeva bog meseca. l dalje je iveo pod atorom. ali ipak on je bio samo kucni sluga. nemajuci gde glavu da spusti. to znaci Otac je uzvi en. Avramu je bilo vec 99 godina.Vratila se kuci i pred svojom gospodom pokajala." Tada naju-va eniji od putnika rece da ce Sara da mu rodi sina. robinjo Sarina. to joj *lme Avram potice od vavilonskog Abi-Ramu. A Avram je samo rezignirno uzdahnuo i rekao: "Eto. Naredio je da im se donese voda za umivanje i Sari rece: "Br e zamesi tri kopanje belog bra na i ispeci pogace. Takode je naredio da se za sva vremena obavezano obrezuje svako mu ko dete staro osam dana. Usvojio ga je. Izbor je pao na egipatsku robinju Agaru. Sva uplakana.

.

Bog mu na to odgovori da ce po tedeti grad ako u njemu nade pedeset pravednika. Avram nije ustupao. Sodomljane je zahvatio u as." Zatim su gosti ustali i krenuli put Sodome. Obradovan time. Ali to nije umirilo Avramovu savest. <Bi6fijs/{e fyfende 47 iza ao je na ulicu i prekinjao Sodomljane da ne cine zlo: "Imam dve kceri koje jo ne pozna e coveka. Lot je poverovao strancima. Pitao je redom hoce li grad biti ka njen ako u njemu mo e da nabroji cetrdeset. Kada Avram na kraju pomenu deset nevinih. Jo nisu stigli ni da legnu. Zato je upita Boga da li je pravedno. samo ne dirajte u one ljude. da i oni stradaju zajedno sa gre nicima. dok ga andeli nisu uzeli ispod ruke i silom izveli iz grada. jer su zato u li pod moj krov". samouvereni nevernici. u asno zlostavljala i mo da bi ga i ubila da ga andeli u poslednjem trenutku nisu uvukli u kucu. podsmevali se pred-skazanju do ljaka i nije im padalo na pamet da napuste rodni grad. Tamo je bio cest gost kod Avimeleha. cara gerarskog. ali su mu do li zetovi. Bog mu je svaki put strpljivo odgovarao da ce uzdr ati ruku od kazne. Nad Sodomom i Gomorom zavladala je grobna ti ina. pripremio im je postelju. Onda se Avram vrati kuci. naredio da je vrati mu u neokaljane casti. i Lota je obuzela sumnja. osvrnula se i odmah pretvorila u stub soli. Pred kucom je zavladao mir i tada su se andeli pover-ili Lotu ko su i kakvu im je misiju poverio Bog. a kuce su se pretvorile u gomilu zadimljenih razvalina. Na alost. ipak ga upita da li ce uni titi grad ako u njemu nade samo cetrdeset pet pravednika. Ispred kapije su nalo ili svim clanovima Lotove porodice da se sklone u planine i da se ne osvrcu. Bilo je vec vece. 4 SODOMA l GOMORA. nije poslu ala strogu naredbu andela. Bog nije sam oti ao u Sodomu. Na grad se srucila ki a sumpora i vatre. Po to je opet govorio da mu je Sara sestra. Avram je smotao atore i ponovo krenuo na jug Hanana. Ali rulja je na sve molbe ostala gluva. vec je tamo poslao dva svoja andela. kako to dolikuje ljudima lepog pona anja. Niko od gre nih itelja nije se spasao iz katastrofe. ili trideset. Ali gost odgovori: "Nije istina. s kojim se sprijateljio. "Necu". a kada su se gosti najeli. napasnici su poku avali da razvale vrata kako bi se domogli stranaca. Lot je smatrao za svoju svetu du nost da brani goste koji borave pod njegovim krovom. a ispred kuce se okupio najveci olo Sodome i vicuci zahtevao da im se predaju sumnjivi stranci. Dajuci na znanje da je samo prah i pepeo u odnosu na Boga. Ali oni su mu se. Prevareni vladar pozvao je Avrama i prekorno ga upitao: " ta si nam ucinio! ta . Doznao je i da Bog ide u Sodomu i Gomoru s namerom da kazni stanovnike tih gradova zbog njihovih grehova. Avramov sinovac im se poklonio i pozvao ih u svoju kucu. Naredili su mu da povede enu i kceri sa njihovim verenicima i da smesta napusti grad osuden na propast. To mu je nalagao obicaj gostoprimstva koji su mu usadili preci. dok se nisu nasumce raspr ili po gradu.to te ko Gospodu?" Upla ena Sara je poricala da se smejala. Lotova ena je podlegla enskoj radoznalosti. car ju je uzeo u svoj harem. njih cu vam izvesti. Bog mu ponovo dade umirujuci odgovor i ode zavr iv i dugi razgovor. uctivo zahvaljivali i uveravali ga da bi radije ostali na ulici. Tada je Bog. Zemlja se stra no zatresla. nego si se smejala. Placuci i proklin-juci tumarali su u mete u. Avram ih je otpratio delic puta i tada je shvatio da je ugostio Boga i dva andela. Zatvoriv i oprezno za sobom vrata. zapretiv i Avimelehu kaznom. Ulogorio se na pa njacima izmedu gradova Kadisa i Sura. Beskrajno razjareni to im je rtva utekla. kad su bo ji izaslanici pred gradskom kapijom sreli Lota. domacin je naredio robinjama da ispeku hleb i da spreme gozbu. ili dvadeset pobo nih ljudi. KAKO JE CAR AVIMELEH DOVEDEN U ZABLUDU. Zgrabila je Lota. Begunci su vec bili stigli u gradic Sigor kad su iza sebe culi strahovit tresak. U zoru. kada je do lo vreme za polazak. odgovori mu Gospod. pa cinite s njima to vam je volja. ako u Sodomi nade pedeset nevinih ljudi. Neckao se i oklevao. Andeli su tada izgubili strpljenje i oslepili sve mu karce koji su se tiskali oko vrata. Avramu je to izledalo nespojivo sa poimanjem pravednosti. Ali Lot je navaljivao tako uporno da su na kraju prihvatili gostoprimstvo.

.

Majka ga je o enila Egipcankom. Ali kad se Bog u to ume ao i objavio da ce upravo Isaka. otpremio je nesrecne prognanike. postarati za jagnje sebi na rtvu"."Ko bi rekao Avramu da ce Sara dojiti decu? Ipak mu rodih sina u starosti njegovoj. ispunilo se bo je obecanje: Sara je rodila sina. Uz put ga Isak upita: "Oce. da se uveri koliko mu je odan. pa ce me ubiti radi ene moje. dok je Ismaila voleo pravom ocinskom ljubavlju. jer sin ove robinje nece biti naslednik s mojim sinom Isakom. Poklonio mu je i hiljadu srebrenjaka za Saru. volove i krave. Ismail je postao nedosti an strelac i prednjacio je u lovu. A kad me Bog izvede iz doma oca mojega. Za nagradu je jo jednom rekao Avramu da ce mu potomstvo biti tako brojno kao zvezde na nebu i zrna peska na morskoj obali. Kradom je nocu ustao. jamacno nema straha Bo ijega u ovom mestu. kci oca mojega. Bog je hteo da Ismaila ostavi u ivotu. nije mogla da mu se nadivi i u sebi je ponavljala: . jer ga je odredio 49 'Bififijsfe legende za pretka arabljanskih plemena. Dojeci dete.. Proganjala ju je misao da ce posle Avramove smrti glavni deo imetka da pripadne Ismailu kao prvorodenom sinu. gde ugasi e ed i napuni e prazne me ine. a on je u jednoj ruci poneo zapaljeni luc. pripremio hranu i sa sinom i dvojicom robova krenuo na put. Treceg dan zaustavio se u podno ju brda. Sutradan u zoru. ROÐENJE ISAKOVO." Avram se dugo opirao eninom zahtevu.* RTVOVANJE ISAKA. ali mu je Bog preko svog andela u poslednjem trenutku zadr ao ruku i blagoslovio ga to je poslu ao njegovu naredbu i bio spreman da mu rtvuje prvorodenog sina. ali nije kci moje matere. Na pustinjskim bespucima nestalo im je vode u me inama i samotnim putnicima pretila je smrt od edi. a u drugoj je dr ao o tar no . pa mu je cak darovao ovce. Dao im je hleb i me ine s vodom. Avram je s bolom u srcu ispunio Sarinu elju. Opijena srecom. Sinu je rekao da ponese drva za vatru. gde je Agara imala rodbinu. ja joj rekoh: Ucini dobro. Rekao je slugama da sa magarcem ostanu dole. Jednoga dana Bog je hteo da isku a Avrama. Sela je u pesak okrenuta njemu ledima i tu no plakala. nacepao drva za rtvenik. dok ce Isak morati da se zadovolji bednim ostacima nasledstva." Avimeleh je zaboravio Avramovu podvalu. Duboko potresen naredbom bo jom. Na vrhu brda podigao je rtvenik od kamenja.. i ka i za me gde god dodemo: brat mi je. te navuce na me i na carstvo moje toliko zlo?" Avram se pravdao: "Veljah. Tada joj se javi andeo gospodnji i naredi da uzme sina i odvede ih do studenca. Agara je ostavila Ismaila ispod drveta i udaljila se na domet strele da ne gleda sinove predsmr-tne muke. ne no zagrlio i savetovao da krenu u Egipat. Spa eni prognanici iz Avra-movog doma srecno su se okucili u tom pustinjskom kraju.. Put je bio dug i opasan. pa pode za me. Sara je posmatrala njihovo igranje sa sve vecom zabrinuto cu. ipak se poslu no spremio za te ku rtvu. eto ognja i drva. sinko. a on se sa sinom popeo na sam vrh. a ne Ismaila odrediti za oca potomstva. po ceo dan se smejala i htela je da se svi oko nje raduju. Zatim je zamahnuo no em. koje ima veze sa recju "smejati se". Najzad odluci da ih se zauvek otarasi i rece Avramu: "Oteraj ovu robinju sa s< om njenim. jer se iskreno vezao za mladu i lepu Egipcanku. a gde je jagnje za rtvu?" Avram odgovori: "Bog ce se. a Avram vi e nikada nije sreo svog odbacenog sina. Ba . Pod uticajem tih briga u njoj je rasla netrpeljivost prema egipatskoj robinji Agari i njenom sinu. Ponekad je kao placenik odlazio u Egipat i borio se u najamnickim odredima. Kada je Avram napunio sto godina. A upravo i jest mi sestra.. Dete se lepo razvijalo i posle nekoliko godina vec se igralo s bratom po ocu Ismailom. pa mu je naredio da prinese na rtvu svoga voljenog sina Isaka. robove i robinje. svezao prenera enog Isaka i postavio ga na drva. kao nagradu za sramotu koja joj je nane-ta medu stanovnicima Gerara.li sam zgre io. Sve svoje ivotne nade Avram je polagao u svoga jedinca." U spomen radosnog dogadaja detetu je dala ime Isak.

.

blage naravi i domacicu. Do lo je predvecerje kada su devojke dolazile na studenac po vodu. Iz grada su nai le devojke u grupicama caskajuci i veselo se sme-juci. Nije vi e sumnjao da je za Isaka na ao savr enu enu. podesnu za porodicnu grobnicu. Avram je oti ao kod tamo njeg hetitskog cara. l.u tom trenutku zalutali ovan se zapleo u grmlje rogovima. Po dogodoru sa carem Avimelehom. vec sto dvadeset sedam godina i verovatno su njenoj smrti doprineli napori za vreme dugog puta. pa ga je Avram prineo na rtvu Bogu umesto Isaka i krenuo natrag kuci. gle cuda. Sem tog. Ali Avram na to nije hteo da pristane i nastojao je da plati. u dolini Mamrijskoj. bila je to Reveka. poklonio mu se i zamolio ga za pravo da drago telo sahrani u njegovoj zemlji. kci Vatu-ilova i unuka Nahorova. KAKO JE ISAKU ISPRO ENA ENA. Kamile su polegale cekajuci da budu napojene. Avramu to nije odgovaralo iz verskih razloga. koga je devojka vec sasvim osvojila svojom dobrotom. Avramu su prolazile godine i bilo je vreme da se misli o eni za Isaka. na njegovu veliku alost. bojao se da ce Hetiti sahranjivanje mrtvih na zajednickom groblju da protumace kao podredivanje njihovom caru. Sara je sahranjena u pecini uz sve pogrebne ceremonije u kojima su ucestvovali i mnogi Hetiti medu kojima je Avram u ivao veliki ugled. Pecina u Makpeli kraj Mamrije postala je porodicna grobnica praotaca i mesto vecnog pocinka Avrama. Devojka se ljubazno osmehnu i hitro mu pru i napunjen krcag. cinila je to tako domacinski uslu no da se izaslaniku odmah veoma dopala. Tada izaslanik. Ali ta zemlja suvi e ga je podsecala na tu ne trenutke kada je izgubio voljenu Agaru i prvorodenog sina Ismaila. u svom rodu. Ali tamo. obdarenu svim osobinama koje je Avram zahte-vao od svoje buduce snahe: lepu. jer bi u kucu unela tudu krv i tude bogove. uveravajuci ih da ce se u upi naci mesta i hrana za deset kamila. Dodelio mu je za put deset kamila sa poslugom i poverio mu bogate darove za nevestu i njene roditelje. napuni vedro vodom i napoji kamile. Zapita je uctivo kako joj je ime i cija je. Zahvaljujuci putujucim trgovcima Avram je znao da u Haranu ivi porodica njegovog brata Nahora. Jedino je tamo. kraj studenca. Avramov izaslanik se uctivo pokloni i zamoli je da mu da vode za pice. SARINA SMRT. Stoga se preselio u Hebron. vodio srecan ivot pod hrastovima to ume. karavan se zaustavio kod grada Harana. Zatim ne oklevajuci brzo potrca. Medu njima je bila i devojka neobicno lepa i stasita. Provodad ija pomisli kako mu je Bog. Avram je dobio pravo da u njegovoj zemlji napasa svoja stada i da koristi studence. Bilo joj je *Arabljani i danas izvode svoje poreklo od Ismaila i verujuda on i njegova majka pocivaju u Meki.. Vladar ga je primio pre-dusretljivo i ponudio mu mesto na hetitskom groblju. Efron je bio velikodu an covek i hteo je da ustupu pecinu besplatno. gde je nekada. Avram je bio vezan za slobodni pastirski ivot i ljubomorno je cuvao svoju versku i plemensku nezavisnost. Isaka i Jakova. ucinio da odmah pored gradske kapije sretne kcer Tarina roda. Sunce je dodirivalo horizont i obasjalo svet zlatno-rumenim bleskom. u milosti svojoj. Stoga je odbio da prihvati ponudeno mesto na hetitskom groblju i zamolio cara da se zauzme kod bogatog Hetita Efrona da mu proda pecinu u Makpeli. Nikako nije . Reveka pozva putnike da prenoce pod krovom njenih roditelja. Putnici su bili premoreni.. trebalo potra iti odgovarajucu enu za sina. najvecom svetinjom islama. Avramov sluga odlucio je u sebi da za nevestu Isaku izabere devojku koja ce mu najusrdnije dati vodu za pice. Kupio ju je najzad za cetiri stotine sikala srebra. Na ramenu je dr ala krcag i hodala tako dra esne da su se Ijudi< Bi6(ijsl<e legende ma u agrile oci. pod Crnim kamenom u Kabi. da bude Hetitka ili Hananka. To Predanje u lo je i u tekst Korana. zavr ila je ivot Sara. Posle dugotrajnog puta po dolini Eufrata.. izvadi iz putne torbe mindu e i grivnu od cistog zlata . Stoga je Avram pozvao slugu od poverenja i dao mu zadatak da isprosi devojku. Kada obavi posao.

.

Iznenadena Reveka gledala je nakit sa cudenjem i nije bila sigurna da li da primi skupoceni poklon. Ali enska sujeta brzo prevlada i. Obdario ih je bogato i savetovao da krenu istocno od Hanana. Isav je bio jak i plecat. Zatim otrca kuci da se pohvali i da obavesti porodicu o dolasku Avramovog izaslanika. Sahranjen je pored Sare u pecini kupljenoj od Hetita Efrona. Roditelji na to rado pristado e. jer ni posle dvadeset godina braka nisu imali dece. Domacini su s divljenjem gledali sku-pocene poklone a onda se provodad ija pokloni i zaprosi devojku za Isaka. Avramu je dosadio ivot udovca. devojka odgovori kratko i odlucno: "Hocu da idem. ali i pored osve. a zatim se odmah. ali je u su tini morao priznati da je Isak u pravu. Jednoga dana u predvecerje zacuo je zvecka-nJe bakarnih praporaca.tanog obicaja. koja su postala tuda i bila neprijatelji Isakovim pokoljenjima. jer je prilikom porodaja svoga brata dr ao za petu. Glavni naslednik mogao je da bude samo prvorodeni sin. Isak je nastojao da obezbedi pravo prvorodst-va pre oceve smrti. po drevnom obicaju. krenula Prema Hananu. Drugi sin je nazvan Jakov. Imao je sa njom est sinova. rasedla ih i polo i im hranu. Osetiv i novu mladalacku energiju resio je da se po drugi put o eni i uzeo je enu po imenu Heturu. Uvede ga je u kucu. U susret gostu izade joj brat Lavan. Avramov sin je tako zavoleo svoju enu Revbeku da mu je to ubla ilo bol za izgubljenom majkom. pokri lice. Pricao je o Avramu i njegovom sinu Isaku. te ko je bilo poverovati da su blizanci. kao to prilici verenici i smerno stade pred svog buduceg mu a. ene su Posadili na kamile i povorka je. dade mu vode da se umije. o njihovom velikom imanju i na kraju je izvadio darove: zlatno i srebrno posude. Od njih su tamo vremenom nastala nova plemena. Isak. Nije smeo dopustiti da se usitnjavanjem imanja prenebregne vekovni rodovski zakon. sin nesrecne Agare. ISAKOVI l REVEKINI BLIZANCI. Isak je odvede u ator pokojne Sare. mada su vodila poreklo cak od Avrama. Avram je umro u sto sedamdeset petoj godini. to bi se moglo prevesti recju dr ipeta. Dok je tako stajao i trudio se da razazna da li su to vec oni. Reveka se alila da su se jo u njenoj utrobi tukli. Najzad je Bog usli io njihove molitve i Reveka je osetila da je u drugom stanju. kao znak da ce odsada njegova ena da bude majka roda. divne tkanine i druge skupocene stvari. Isak i Reveka veoma su se voleli. Kad je pozva e u kucu i upita e hoce li da ide u tudu zemlju i da se uda za nepoznatog coveka.* Braca ni po cemu nisu licila jedan na drugoga i nikada nisu ivela u slozi. Isaku je bilo vec ezdeset godina kad mu je rodila blizance. Svetlost dana prvi je ugledao Isav i zato je smatran za prvorodenog sina. uz svadbene svecanosti obavi vencanje mladog para." Za put su joj dodelili dadilju i robinju. okiti se nakitom. cesto se iskradao na drum i zaklanjajuci °ci rukom upravljao pogled u daljinu da vidi hoce li se najzad pojaviti na vidiku." Devojka odmah side s kamile. U meduvremenu je postavljen obed i gost pozvan za sto. uz odu evljene uzvike ostalih devojaka. od nje same je zavisila konacna odluka. voleo je grube ale i rado se nosio sa . a odmah zatim iz oblaka pra ine pomo52 lio se karavan kamila koje su leno koracale. a kasnije i mnogo unuka. uz to jo rid i kosmat po celom telu. Avram je bio zabrinut zbog tih porodicnih razmirica. AVRAM SE PONOVO ENI.i svecano ih predade devojci. gde su lako mogli da nadu jo nicije pa njake i da zapocnu novi ivot. nije mogao da doceka karavan sa svojom verenicom. To brojno potomstvo iz drugog braka moglo je na ne eljeni nacin da zamrsi pitanje nasledstva. Ali gost odbi da jede dok ne iznese zbog kakvog je posla do ao. dok ne bude kasno. Te ka srca Avram je odlucio^da udalji sinove i unuke od druge ene. uz plac i dirljive elje. Ali u kuci je vladala tuga. ugledala ga je Reveka i upitala Avramovog slugu: "Ko je onaj covek to ide preko polja pred nas?" A on joj odgovori: "Ono je gospodar moj. a kamile odvede u upu. a kada su odrasli. Sav srecan. Na pogrebne svecanosti do ao je iz daleke pustinje Ismail. nestrpljiv. Odlikovao se drsko cu i hrabro cu.

.

Stari Isak pokazivao je ociglednu slabost prema Isavu. hodao neuredan. lako je padao u srd bu i tada je postajao opasan. a kada se vracao iz lova uvek mu je donosio ulovljenu divljac. i to smesta. odgovori lakomisleno. zadesila je su a i glad. Isav ga je smatrao za nespretnjakovica i odnosio se prema njemu s blagim prezirom. imao je brojna stada ovaca i goveda i mno tvo posluge. Kad je stigao u grad. Lakoveran. U tome je imao mnogo uspeha i cesto je sabi-rao stostruke prinose. dobrodu an i naivan. upita: "Ho e li da mi proda pravo prvorodstva sa cinuju sociva?".ukucanima. tamo nji ljudi nisu imali reci da izraze divljenje prema Revekinoj lepoti. A kad je bio gladan. Jednoga dana Jakov je stajao pri ognji tu i pripremao sebi jelo od sociva. Kad se iz skitnje vracao kuci. Ubrzo je postao veoma bogat. Ceo 'Dr ati za petu kod Jevreja ie znacilo eliminisati. ZA CINIJU SOCIVA. dobiti samo bedne ostatke nasledstva. Svom narodu je. dru eci se sa pastirima. Uop te nije vodio racuna o svom spolja njem izgledu." Ali mu je ipak oprostio prevaru. ne sluteci uop te kakve ce mu velike posledice doneti njegova nepromi ljenost. dok ce Jakov. Isava je smatrala za neotesanog prostaka i pomalo ga se stidela. NEVOLJE ISAKOVE. voleo oca na svoj nacin. bio je primer vrednog i poslu nog sina. Ali dogodilo se da je jednom prilikom car pogledao kroz prozor i veoma se zacudio. gerarskog cara."Zaklinjem se". pak. Video je kako Isak zadirkuje Reveku. ali ne onako kako se braca ale sa sestrama. zabavljao ga i razveseljavao." Kralj mu strogo prebaci: " ta si nam ucinio? Lako je mogao ko od naroda ovoga leci s tvojom enom. Isav je pohlepno udisao prijatan miris i sve je upornije navaljivao. Koliko je drugaciji bio Jakov! Uvek je i ao utabanim stazama i poslovao oko imanja. A Jakov je za Reveku bio oko u glavi. Jakovu nije padalo na pamet da deli sa njim ugotovljeno jelo. kako si kazao: sestra mi je?" Isak se postide i odgovori: "Rekoh: da ne poginem s nje. legao bi gde stigne i zaspao. Bez sumnje mu je odgovarala njegova ve tina u lovu i fizicka snaga. Danima i nocima lupala je glavu kako da spreci nesrecu i usmeri stvari tako da za Jakova izdejstvu-je pravo prvorodstva. Strahovala je da ce lakomisleno upropastiti porodicno imanje. Bile su to mu ke osobine koje su ga podsecale na pretke iz nomadskih vremena. jednom recju. Isav se prihvatio jela sa u ivanjem. Pozva ga preda se i rece: "Ta to ti je ena. Bio je umoran i gladan kao vuk. Ali za Jakova je zakletva bila sveta i neopoziva i zato je smatrao da je stekao pravo prvorodstva. kad bi mu se prispavalo. To je izazivalo ljubomoru tamo njeg stanovni tva. Isav mu bez razmi ljanja odgovori: "Hocu". pak. Gerarski pastiri zapodevali su s njim svade i tuce oko studenaca . kao u ali. a njegova znojava odeca osecala se na njivu i koze. objavio da ako se neko usudi da dirne Reveku. te bi nas ti uvalio u greh. Zenon J(psidbvs%i dan je jurio za divljaci i ni ta nije ulovio. Zemlju Hebronsku. pio je. Nije ni slutio koliko je taj mamin sin u su tini bio prepreden i bistar. Tada ga brat."Ho e li da se zakune ?". bice osuden na smrtnu kaznu. s po tovanjem. gde je Isak vec godinama iveo. Odlucio je zato da ode u zemlju Avimeleha. tako je to bilo kod pastira i lovaca. steci nad nekim nadmoc. nekada njeg Avramovog prijatelja. seo bi da jede. ne razmi ljajuci. U tom je u ao Isav i zatra io od njega da jede. domacin i trgovac za po tovanje. Isav je. Kad je bio gladan. kao to je svojevremeno oprostio i Avramu. U zemlji Gerarskoj Isak je gajio stoku i prvi put se poceo baviti ratarstvom. svuda je irio pricu da je Re-veka njegova sestra. l sama pomisao da ce on biti glavni naslednik roda nije joj davala mira ni u snu. takve je bio naravi taj estoki covek. Koliko se puta tako kleo i zaklinjao kada je padao u vatru. U strahu da ga ne ubiju i da mu enu na silu ne odvedu. kad je bio edan. nije se brinuo za imanje. Kad su hteli da izraze svoja osecanja nisu umeli da dr e jezik za zubima. sunce i slobodu. morao je da jede. . Po citave dane lovio je po okolini ili boravio na pa njacima. ukloniti nekoga. Nikada nije razmi ljao o tome ta ce ce mu doneti novi dan. ivot je za njega znacio iroka prostranstva.

.

a na najvi oj precanici stajao je Jehova i govorio mu: " Ja sam Gospod Bog Avrama oca tvojega i Bog Isakov. to je jo gore. jer se ne no s njim oprostio i blagoslovio ga na put. Da nam ne cini zla. pa ce se osetiti da sam ga hteo prevariti. poslu aj to cu ti kazati: ustani i be i k Lavanu bratu mojemu u Haran. l tada mu dode veoma cudan san: ugleda lestve koje su dosezale do neba. "Glas je Jakovljev. Oslepeli otac se zacudi to se prvorodeni sin tako brzo vratio iz lova i. dokle se gnev brata tvojega odvrati od tebe. kada je palo vece. Ocev blagoslov je bio mistican cin s neopozivom snagom delo-vanja. pa da te blagoslovi du a moja dok nisam umro. ponovo ga je obuzela sumnja." Isak je ne oklevajuci oti ao u lov. pru i mu jelo. Tako preobucen Jakov stade pred Isaka i izdajuci se za Isava. Ali iz sa aljenja prema voljenom ocu. Najzad se preselio u Virsaveju. i Isak mu je zadavao brige. O enio se dvema enama hetitskog roda. o eniv i se Hetitkama. te cu navuci na se prokletstvo mesto blagoslova. s torbom o ramenu i tapom u desnoj ruci. da za njega od mu a izvuce blagoslov koji se daje samo prvorodenom sinu. sine. Tamo je mogao da nade ivotnu drugu svoga roda i da izbe-gne gre ku koju je pocinio Isav. opipa Jakova. da ispuni elju svog starog oca. tul i luk." l Isaku je odgovaralo da Jakov ode u Haran. da se iz nje iri smrad polja. da se uveri. l semena . rece. a ja sam gladak. miris sina mojega kao miris od polja koje blagoslovi Gospod. tu zemlju na kojoj spava tebi cu dati i semenu tvojemu. izmedu nas i tebe. ne obaziruci se na plemensku tradiciju i ne mareci za cistotu krvi. Celim putem je i ao pe ice ispavao pod vedrim nebom. kao to se mi tebe ne dotakosmo i kao to mi tebi samo dobro cini-smo. Taj razgovor je cula Reveka i smislila je lukav plan. Videlo se da mu je stari otac oprostio podlu prevaru. Iskoristila je odsutnost Isava i odlucila da umesto njega podmetne Jakova. Strepeci za ivot Jakova. kad mrzite na me i oteraste me od sebe?" A oni na to odgovori e: "Videsmo zaista da je Gospod s tobom." l odmah pristupi davanju svecanog blagoslova koji je Jakova cinio prvorodenim sinom i glavnim naslednikom. Ugotovila je od njih jelo." Reveka je rasterala strah i naredila mu da donese dva jareta. Iz logora je morao nocu da se iskrade. zabrinu se i rece: "Ali je Isav brat moj rutav. obukla Jakova u odecu Isava. doznao je na kakav necastan nacin je li en nasledstva. Isak ih s gorcinom upita: " to ste do li k meni. te zaboravi to si mu ucinio. hajde da uhvatimo veru s tobom. a kad su se najeli i napili. a onda cu ja poslati da te dovedu odande. Tamo je do ao Avimeleh s prijateljem i svojim vojskovodom. te mi ulovi lova. NEBESKE LESTVE. Rebeka mu rece: "Gle. Kad Jakov doznade za prevaru. Tra io je od tobo njeg Isava da ga polju-bl i kad oseti miris znoja bratove odece umiri se i rece: "Gle. naoru ao se strpljenjem i odlucio da ostvari svoju pretnju tek posle njegove smrti. l ostani kod njega neko vreme dokle prode srdnja brata tvojega. dok je stra ni Isav tvrdo spavao u svom atoru. stavio je kamen pod glavu i zaspao premoren posle ce-lodnevnog hoda. Isak ipak nije prestao da ga i dalje voli i da ga smatra za prvorodnog sina. Kad se najeo i napio vina. gde je podigao rtvenik Gospodu. ali cim bi iskopao novi studenac. Uzmi oru je svoje. i pustismo te da ide na miru. pa rekosmo: neka bude zakletva izmedu nas. i eto si blagosloven od Boga. i donesi mi da jedem." Tako je opet nastao mir izmedu Jevreja i mesnog vladara. po njima su hodali andeli. pustio ih je da na miru odu kuci. Mo e me opipati otac. ne znam kad cu umreti. iako je dobijen na prevaru. REVEKINA l JAKOVLJEVA PODVALA. zlobnici su ga zatrpavali peskom. Nego. Isav brat tvoj te i se time to hoce da te ubije. a glavu i vrat mu uvi u jarecu ko u. da mu se izvini za nanete nepravde. Isak je prelazio s mesta na mesto. Isak je u starosti izgubio vid i nije prepoznavao ni svoje najbli e. l zgotovi mi jelo po mojoj volji. Jakov je krenuo na daleki put kao ubogi hodocasnik. Isak je priredio gostima gozbu. Kad se Isav vratio iz lova. ali ruke su Isavove". Isav je bio van sebe od besa i zapreti da ce da ubije Jakova. Jednom ga pozva k sebi i rece: "Evo ostario sam. Jednog dana. i izidi na planinu. Isak i Isav nisu vi e mogli da izmene ovaj cin.koje je u svoje vreme iskopao Avram.

.

. to znaci "dom Bo ji". Ali to ga je ko talo mira u kuci. Odmah je shvatio da ga je Lavan necasno prevario. a mesto zaveta s Bogom nazvao je Vetilj. Na radost gostiju. bila toliko lepa da nije skidao pogled sa nje. Jakov je prozreo njihovu nameru i u sebi je ne to smi ljao. Gadura nije znala za meru u hvalisanju. Nahorovog unuka. Lija. Sedam godina je pro lo kao sedam dana. Rahilja je u svojoj muci i la toliko daleko da je svu krivicu za svoju nesrecu svalila na mu a: "Daj mi dece ili cu umreti". l evo. evo Rahilje. gosti se nisu ni na ta alili i sjajno su se zabavljali. ". prelio ga maslinovim uljem. jednom prevaren. a kad se sit naslu ao upita sestrica ta ga je dovelo u Hanan. koliko toliko smirio. dok je Lija. Kad ugleda kcer svoga ujaka. Na ujakovom imanju Jakov se prihvatio nadgledanja stoke. vikao. pa su se stada mno ila kao nikad dotad. Jakov zamoli ujaka da ga primi u slu bu.. mlado enja je oti ao u mracnu odaju. Sve se ipak odigralo tacno onako kako to nala e tradicija. Pred zoru. po svadbenom obicaju. Rahilja. Lavan odmah pohita do studenca. sad je zahtevao da mu tast slu bu unapred plati. ja sam s tobom. ne uskrati hleba i dozvoli mu da se vrati u ocev dom. Jakov je stigao u Hanan predvece. l tako je Jakov imao dve ene. kao praktican covek." Lavan se nasmeja na tako drsku ponudu. Drhtao je od besa. Za vreme vecere neprestano se raspitivao za Isaka i Reve-ku. stidljivo bacajuci pogled na rodaka. U tom se pojavi lepa cobanica vodeci svoje malo stado ovaca. nije nedostajalo ni jela. Ra-hilja se vrati kuci i obavesti oca o dolasku rodaka. i svi narodi na zemlji blagoslovice se u tebi i u semenu tvojemu. jer su se ljubomorne sestre utrkivale koja ce da zadobije naklonost mu a i cesto zapodevale svadu. imala je krmeljive oci i nije bila ba narocito lepa. ali veoma utucenu sestru. Jakov ih zapita da li poznaju Lavana. sudbina kao da se pod-smevala Rahilji. da je nerotkinja. ta je jadnik mogao da ucini? Hteo ne hteo. U to se sjajno razumeo. Ali. Lavan. Krajem dana. kako bi dobio voljenu Rahilju. Jakov se razne i i sa suzama u ocima poljubi je u obraz. gde je tast trebalo da mu dovede nevestu. Starija. $i6(ijs/(e legende -----------. Razgovor su radoznalo prislu kivale njegove dve kceri. te ce se ra iriti na zapad i na istok i na sever i na jug. pa odgovori ujaku: "Slu icu ti sedam godina za Rahilju. kceri njegove". predlo i mu da jo sedam godina radi kod njega i tada ce dobiti Rahilju. iz godine u godinu podarivala Jakovu sinove. cvrsto zagrli Jakova i odvede ga svojoj kucu. Ispred kapije grada pored studenca okupljali su se pastiri da napoje svoja stada. zakukala je u ocajanju. Osim toga. taj kucni predmet omalova avanja. l zaista. Pokazalo se.." Pred zoru Jakov se probudi i dade zavet Gospodu da ce ga priznavati za svoga Boga i davati mu deseti deo svoga imetka. da je u kuci nastao pakao.. U spomen neobicnog videnja postavio je sveti kamen. Kada je dojila decu sva je sijala i nije se ustrucavala da pecka svoju lepu. Ne treba mu se cuditi to je favorizovao Rahilju dok se prema Liji pona ao macehinski. ni vina. vencanje s Rahiljom obavilo se nedelju dana posle nemilog incidenta. Lavan je potvrdio Jakovu da ce po tovati dogovor i na Rahiljino vencanje pozvao je mnogo gostiju. naime.ce tvojega biti kao praha na zemlji. prisrtade rado. Ali stari lisac nimalo se ne uzbudi zbog toga i s najnevinijim izrazom na svetu odgovori: "Ne biva u na em mestu da se uda mlada pre starije. Obuzet besom skoci iz kreveta i otrca do tasta estoko prigovarajuci. Zato je mlada kcer. i ao je tamo dosta nesigurnim korakom. Jakov se naljuti i . upita sestrica kakvu naknadu tra i. jer ga je uhvatilo vino. podmetnuv i mu ru niju kcer. iscrpljen vikom. kada je odaja osvetljena. Ali Lavan se nije dao izvesti iz strpljenja i tek to se zet. Svadba je bucno proslavljena. Jakov se probudi trezan i zaprepasti se kad pored sebe umesto Rahilje ugleda Liju. proklinjao i udario u takvu kuknjavu. povika e pastiri. dok nije izrodila cetrnaest potomaka. morao je da pristane na novi ugovor." Bezobrazan odgovor pogodi Jakova u srce. mladu kcer tvoju. ako ga sacuva od opasnosti. Do ao je trenutak da se slu ba plati. Najzad se naka lja da prikupi hrabrost.-------------------------------------------------------------------KAKO SU JAKOV l LAVAN VARALI JEDAN DRUGOG. ali po to mu je nagodba izgledala povoljna.

.

efikasan lek protiv neplodnosti. Da li zahvaljujuci mandragori od koje je mo da kri om otkinula parcence u trenutku nepa nje ljubomorne sestre? Pro lo je jo sedam godina slu be i Jakov je odlucio da se vrati u Hanan. rodi sina kome dado e ime Josif. Cenkao se s Lavanom oko dodatne plate kao nagradu to je tako revnosno i uspe no radio za njegovo dobro. To. pravdao se pred svojim enama. Za vreme porodaja Rahilja ju je dr ala na svojim kolenima da se zadovolji zakon i da dete robinje bude priznato za njeno.odbrusi joj o tro: "Zar sam ja a ne Bog koji ti ne da poroda?" Ne videci drugog izlaza. Imala je za to osnovane razloge. na ao na strnji tu mandragoru. ovce su se tako zagledale u grancice da su na svet donosile samo priplod aren i s belegom. Najzad je pobedila svoju neplodnost. u tom . te mi dade sina. Po la je sestri-nim stopama i izabrala je mu u nalo nicu sa zvucnim imenom Zelfa. Sve je ukazivalo na to da je nepobediva. jer su u njegovom stadu preovladavala crna i bela grla. jer je Lija rodila jo dva sina i kcer. ipak poce da popu ta. ali odoljeh. Stasita nalo nica stekla je Jakovljevu naklonost i u dve godine rodila mu dva sina. otrca kod Lije i stade navaljivati da i njoj da malo te cudotvorne trave. ali se umno i veoma. Tako se rodio decak kome dado e ime Dan." Ali sad se Lija smrknula. Priteran uza zid. dok je skupljao i vezivao poko enu p enicu. udari e u veliku kuknjavu i ovako se poce e tu iti: "Jakov uze sve to bese na ega oca. Jednom recju. nije odgovaralo La60 Zenon y&si vanovim sinovima. ovog puta udario je tuk na luk. "Jer je malo bilo to si imao dokle ja ne dodoh. Pa kad cu i ja tako kucu kuciti?" strpljivo mu je obja njavao." Kako je tek bilo kad je Vala rodila jo jednog sina! Rahilja s olak anjem rece: "Borah se estoko sa sestrom svojom. Jakov je tvrdio da je Bog kaznio Lavana zbog njegovog pokvarenja tva i zato je ucinio da se mno e samo grla arena i s belegom. Rahilja je zracila rado cu i ushiceno govorila: "Gospod mi je sudio i cuo glas moj. Smesta je odnese majci da i dalje rada si59 nove. "Tako Bog uze stoku ocu va emu i dade je meni". neobicno retku biljku. Jakov je nakupio sve e grancice i olju tio sa njih koru da bi se videle bele pruge. "Blago meni. Ali se u svom racunu grdno prevario. Kako se Lija osecala ohrabrenom kad je opet stekla premoc nad sestrom. kao da se ponovo sa sestrom takmici. a arenih i s belegom ako je bilo i za lek. pogotovo to je morao priznati da je zet u pravu. kamila i magaraca. i od onoga to bese na ega oca stece sve ovo blago. Lavan je prekasno primetio kako se zastra ujuce brzo mno e arena grla. Lavan je tra io nove izgovore. pobedonosno je klicala. Slucaj je hteo da njen sin Ruvim. Videv i da ih je dovitljivi zet ogulio skoro do gole ko e. Najzad je do lo do toga da je Lavan sve vi e siroma io. Dok su pile vodu. A zaljubljene ene. pa joj odbrusi svadljivo: "Malo ti je to si mi uzela mu a? Hoce da mi uzme i mandragoru sina mojega?" Pora ena Rahilja ode kao pokisla i poce da se brine za svoju buducnost. Lavan se u sebi smejao zetovoj naivnosti i rado prihvatio uslove novog dogovora. ovce arene i s belegom. jer je iznenada prestala da rada i ocigledno je gubila oslonac u tom duelu za materinstvo. Videci da se Lavan koleba. Obradovao se to ce ga Jakovljeva pomoc tako malo ko tati. Tako narezane grancice zatim je stavio pored pojila." Braneci se. jer ce me bla enom zvati ene". dok se crna i bela neprestano prore-duju. Ali sre-cnoj vlasnici leka ni na pamet nije padalo da poma e sestri. Rahilja najzad odluci da iskoristi stari zakon svoga naroda: izabra lepu robinju Valu i predade je mu u kao nalo nicu. Zaboravio je da Jakov gajenje stoke kao da je s majcinim mlekom posisao i da se izvanredno razumeo u komplikovanu ve tinu ukr tanja. Radoznala Rahilja odmah doznade za to.^/ala zaista ubrzo zatrudni. Jakov predlo i da mu i dalje slu i ako mu i sada i ubuduce pripadnu sve koze. naravno. a Jakov je postao bogat stekav i nebrojena stada ovaca i koza i mno tvo robinja i robova. pa je mogla da se ponosi estoricom sinova i jednom kceri iz sop-stvene utrobe kao i dvojicom sinova robinje Zelfe. Ali sad odjednom i Rahilja. jer te Gospod blagoslovi kad ja dodoh.

" JAKOVLJEVO BEKSTVO. dok je razapinjao atore. pa se sa sinovima vrati kuci svojoj. U znak pomirenja na vrhu Galadu napravi e uzvi enje od nagomilanog kamenja. ali Bog oca va ega nocas mi rece govoreci: cuvaj se da ne govori s Jakovom ni lepo ni ru no. Danju me ubija e vrucina a nocu mraz. Lavan je stigao Jakova na gori Galadu. Pa ipak je Lavan primetio bekstvo tek posle tri dana. Jer sve ovo blago to uze Gospod ocu na emu. Lavan ga nazva Jegar-Sahadut." Posle zajednickog obeda izljubi kceri i unucad. a zatim se uputi u Rahiljin ator. ali za to ukrade bogove moje?" Jakov se na to iznenadi. Na-broja mu sve nepravde koje je za dvadeset godina slu be kod njega do iveo: "Pipao si sav prtljag moj. nisam ti donosio. koji ga je cekao na celu svojih naoru anih ljudi. Tako mi je bilo dvadeset godina u tvojoj kucu. "Ove su kceri moje kceri.porodicnom sporu stale su na stranu mu a. pa ta si na ao iz svoje kuce? Daj ovamo pred pred moju i svoju racu. Da nije Bog oca mojega. magarci. bogovi oca njihova. neka sude medu nama. Gnevni tast pride beguncu. . Mogao bih vam dosaditi. Stoga je odlucio da tajno pobegne iz Harana. s bubnji-ma i s guslama? Niti mi dade da izljubim sinove svoje i kceri svoje? Ludo si radio. slu io sam ti cetrnaest godina za dve kceri tvoje i est godina za stoku tvoju. Sada se Jakov rasrdi na tasta to ga je tako estoko gonio i pretresom ponizio. neka rasude izmedu nas dvojice. A prestupnica brzo sakri kipove pod samar svoje kamile i sede odozgo. Ali i pored toga nije nastojao da ostvari svoja prava i pristao je da zet ode u Hanan. Bog Aramov i strah Isakov bio sa mnom.nice i jedanaest Jakovljevih sinova. Evo dvadeset godina bejah kod tebe: ovce tvoje i koze tvoje ne jalovi e se. i san mi ne pada e na oci. i to god vidi sve je moje. Zajamci da ce krivca kazniti smrcu ako ga otkrije i dopusti tastu da u logoru sprovede detaljan pretres. to bi zverje zaklalo. Lavan pretra i atore Jakova. na e je i na e dece. Zato cini sve to ti je Gospod kazao. i prekorno rece: " ta ucini te kradom pobe e od mene i odvede kceri moje kao na mac otete? Za to tajno pobe e i kradom otide od mene? Niti mi rece da te ispratim s veseljem i s pesmama. Lije i dve nalo nice. Idi dakle kad si se tako u elio kuce oca 'Bi6Rjs/(e legende svojega. podr a e ga iz sveg srca i tom prilikom dado e odu ka svom davna njem nezadovoljstvu prema ocu: "Nije li nas dr ao kao tudinke kad nas je prodao? Pa je jo i na e novce jednako jeo. Ali na putu mu Bog naredi da se ne usudu naneti zlo Jakovu i da ne dovede do prolivanja krvi. a ovnova iz stada tvojega ne jedoh. Jakov je s pravom strahovao da ce mu uraci silom oteti imetak koji je stekao svojim radom i sposobno cu. a Jakov ga nazva Galed. Jakubov karavan bio je ogroman: cinile su djl kamile. i ova stoka moja stoka. i platu si mi menjao deset puta. Zato nije bilo lako neopa eno uteci iz Harana. dve nalo. Lavan jo do-dade: "Svedok je ova gomila i svedok je ovaj spomenik: da ni ja necu preci preko ove gomile k tebi ni ti k meni da nece preci preko ove gomile i spomenika ovoga na zlo. Bog Aramov i bogovi Nahorovi. pa ta bih ucinio danas kcerima svojim ili sinovima njihovim koje rodi e?" rekao je Jakovu i predlo io da se izmire. bi me zacelo otpustio prazna. ovce i koze kao i dve ene. nije ih prona ao. Lavanu nije padalo na pamet da bi kipovi mogli biti sakriveni na tako nepristojnom mestu i naravno. Kada im je Jakov u najvecoj tajnosti sa-op tio da mu je Bog nalo io da se vrati u Hanan. Odmah je dozvao sinove i na celu naoru ane pratnje krenuo u poteru za beguncem. sam sam podmirivao. i ovi su sinovi moji sinovi. jer o kradi ni ta nije znao. od mene si iskao to bi mi bilo ukradeno danju ili nocu. da sve to je uzeo Jakov njegova svojina. Ali nije znao da se Rahilja u unjala u roditeljsku kucu i da je ukrala male kipove kucnih bo anstava koja su od pamti-veka titila Tarino pleme. Nezadovoljstvo i napetost u Lavanovoj kuci postali su nepodno ljivi." Lavan je uporno ostajao pri svome. Posle sedam dana potere. ne racunajuci mno tvo posluge s njihovim porodicama.

pa kad vide da se ne mo e i cupati iz njegovog zagrljaja. dugo nije hteo da cuje . a kad mu Jakov spremno odgovori da je to za njega. i ucinicu seme tvoje da ga bude kao peska morskoga. da ako me lepo primi. Zbog toga. Bog ga blagoslovi i nalo i mu da od sada nosi nadimak "Izrailj". na visiji Sir. a kad su se glasnici vratili i obavestili ga da mu Isav sa odredom naoru anih ratnika hita u susret. dvadeset bikova. odva io se i on da pride bratu i sedam puta mu se do zemlje poklonio. iz ruke Isavove. Kad Isav opazi gomilu ena i dece. Potom je poku ao da Isava pridobije bogatim darovima. kao da ima posla sa sebi ravnim. to znaci "oblicje bo je". "obrasloj drvecem" i postao vladar zemlje Edomske. SUSRET S ISAVOM. koji se ne mo e izbrojiti od mno ine. a u spomen na taj dogadaj. trideset klmila sa drebadima. Osecao se ipak krepkim duhom. "pa cu mu onda videti lice. nije u ivao dobar glas medu Hanancima u dolinama. Kad se uverio da njegovoj porodici nije naneto nikakvo zlo. Jakov primeti da hramlje na jednu nogu. povika oholo. Prisnio mu se stra an san da se rve s Bogom. to znaci "onaj koji se borio s Bogom". Na celo je stavio obe nalo nice s decom. ovce i ljude i rasporedio ih tako da u slucaju napada bar jedna grupa mo e da pobegne. Oslobodiv i se. bespravno steceno. u strahu na brzinu podeli porodicu na tri grupe. Jakovu nisu slutile na dobro. Jakov je pre ao granicu Hanana i ulogorio se u gradu koji je nazvao Mahanaim (logori)." Tada nalo nice s decom i slu kinjama prido e bli e i pokloni e se. dvadeset magarica s desetoro magaradi.JAKOV SE BORI S BOGOM. Jakov je nazvao Fanuil. Jakov je noc proveo u logoru i tada mu se desi ne to veoma neobicno.Vesti koje je cuo. prepade se i poce se moliti Bogu ovim recima: "Izbavi me iz ruke brata mojega. Podelio je na dve grupe magarce. "Necu te pustiti dok me ne blagoslovi ". To ogromno stado podelio je na tri ravna dela i pu tao ih u jednakim vremenskim razmacima da brata postepeno umilostivi. ne mogade sakriti svoje cudenje i mora e da se uveri da li je to stvarno porodica njegovog brata. Na vest da mu je brat vec blizu. naravno. Bog se nosio s njim sve do zore. Borio se s njim svim silama i na kraju ga prisilio da ga blagoslovi kao zakonitog Isakovog naslednika. za njima je poslao Liju s njenim potomstvom. volove. jer se bojim da ne dode i ubije mene i mater s decom. dvesta ovaca sa dvesta ovnova. Ali se Jakov. koja se odmah osu i. koju Bog milostivo darova sluzi tvojemu. sinovi Izrailjevi vi e nikada nisu jeli ile sa bedara ubijenih ivotinja. " ta ce ti citava vojska ona koju sretoh?" upita. Pravo prvorodstva." Zatim je preduzeo sve mere bezbednosti da se osigura pred mogucim napadom brata. Nije mu bila cista savest i smatrao je da brat nije zaboravio nepravde koje mu je naneo pre dvadeset godina. Tek tada Isav obrati pa nju na ogromna stada koja je Jakov gonio pred sobom. koje je najvi e voleo. Probudiv i se u zoru. "Ubla icu ga darom koji ide preda mnom"." Odvojio je od karavana dves-ta koza sa dvesta jaraca. jo uvek bojao zasede. A ti si kazao: zaista ja cu ti biti dobrotvor. mislio je u sebi. ali i razbojni tvom kada mu se za to ukazala prilika. pa mu se srce steglo od straha. Od tamo njih ljudi doznao je obeshrabrujuce vesto o bratu Zenon %psubvsl(i Isavu. Mesto gde se to dogodilo. Najzad se pojavi Isav na celu svojih ratnika. Bog je ozakonio svojim legende blagoslovom i uz to ga je odredio za oca roda koji ce da zavlada drugim ljudima. kamile. A Jakov odgovori: "Deca. i pored blagoslova bo jeg. Ne no i iskreno zagrli Jakova i obojica od silne radosti zaplaka e. a na samom kraju ostavio je Rahilju s Josifom. Isav se nastanio pored Mrtvog mora. dotace mu venu na bedrima. Ispostavilo se da je Isav odavno zaboravio nekada nje nepravde. odnosno na visiji "kosmatoj". te to i upita. Stoga mu je poslao glasnike s molbom za opro taj. cetrdeset krava. Bavio se prete no lovom u divljim planinskim cestarima. jer je nocni do ivljaj odagnao sumnje i nedoumice koje su vec odavno remetile njegov mir.

.

tude vere i rase. obja njavao im je: "Ovi ljudi hoce mirno da ive s nama." Kako je samo kralj Emor malo poznavao jevrejske pastire kada je mogao da im predlo i da se udru e u jedan narod! Jakov i sinovi su se upravo toga bojali kao vatre. i omraziste me narodu ove zemlje. pa pomirljivo rece: "Sin moj Sihem srcem prionu za va u kcer. pa da odmah skrene s puta. Jakov nije bio upoznat sa zaverom. pozvao je brata u svoje planinsko boravi te i prelo io mu da zajedno nastave put. l oprijateljite se s nama. podajte mu je za enu. zarobi e ene i decu i odvedo e svu stoku. Zatra i e da se on. a sinove koji su se enili tudinkama. Hananejima i Ferezejima. i dacu to mi god ka ete. Njihova stoka i njihovo blago i sva go veda njihova nece li biti na a? Slo imo se samo s njima. braca Dinina. Ali trecega dana. pa je Jakov kupio komad zemlje i razapeo atore. sakupi e svoje ljude. Bogate darove primio je tek posle upornog navaljivanja. oteo mu je kcer Dinu.ni za kakve poklone. ta vi e. te cu se istrebiti ja i dom moj. Otmica sestre smatrana je tada neoprostivom sramotom. za koji su verovali da je za kralja Emora neprihvatljiv. da se nastane u ovoj zemlji i da trguju po njoj." Kako su bili iznenadeni kada je kralj prihvatio i taj uslov. prezirali kao otpadnike." . O plemenskoj cistoti su toliko brinuli da su po ene i li na daleki put u Haran. stra no se razgnevi e. kceri svoje udajite za nas i kcerima na im enite se.. Jakov je samo cekao da Isav nestane iza horizonta prema Edo-mu. pobi e stanovnike Sihema i oslobodi e sestru iz dvora. Videv i gnev Jakovljevih sinova. a ostala braca opusto i e okolinu grada. i zemlja ce vam biti otvorena. najstariji kraljev sin. Prividno je prihvatio poziv. nastanite se i trgujte i dr ite ba tine u njoj. jer mora se kretati veoma polako i cesto du e zastajati da ne muci ivotinje i da mu stado zbog brzine ozbiljnije ne strada. neizmerno zabrinulo. prekoravao ih je ogorceno: "Smetoste me. dok su jo nemocno le ali u kucama zbog nezaceljenih rana. Ali se ubrzo odigrao stra an dogadaj 64 koji mu je pokvario planove. pa ako se skupe na me. zavoleo je svoju rtvu i bio spreman da se njome o eni. Stanovnici Sihema i okolone bili su obrezani. ja cu dati to god ka ete. Pa ivite s nama. u mene ima malo ljudi. Jakovljevi sinovi su postavili uslov. i postacemo jedan narod. Jakovljevi sinovi su u to vreme radili u polju." Izgledalo je da ce se spor zavr iti nagodbom." A skru eni Sihem dodade: "Da nadem milost pred vama. Ako li ne pristanete da se obre ete. urno je pregazio reku Jordan ' zaustavio se kod grada Sihema. ako se sve mu kinje medu nama obre e. mi cemo uzeti svoju devojku i otici cemo. Ali pokazalo se da mladi knez nije bio nitkov. Nisu hteli da se rasplinu u mesnom stanovli tvu. Kad je svoje podanike ubedivao da pristanu na kolektivno obrezivanje. samo mi dajte devojku za enu. Ali ce tako pristati da ive s nama i da postanemo jedan narod. Ipak je dao rec da ce sigurno poci stopama brata i odsesti u njegovom domu na brdu Sir. Smesta je oti ao sa ocem kod Jakova da je zaprosi. Tamo nji kralj Emor dozvolio mu je da se nastani u njegovoj dr avi. pa ce ostati kod nas. i ucinio je nasilje nad njom. a kada se vrati e i cu e za kne ev postupak. Tarini potomci bili su ponosni pastiri koji su voleli slobodu i nisu mogli da razume-ju gradske ljude za koje cast. Pozvav i Simeuna i Levija. njegovi sinovi i svi mu karci njegovog naroda obre u i reko e: "Onda cemo udavati svoje kceri za vas i enicemo se va im kcerima. koju je po pustinjskim obicajima samo krv mogla da spere. kao to su oni obrezani. Ali Jakov jo uvek nije verovao Isavu. hoce me ubiti. Sihem. ali ipak se lukavo pravdao da ne mo e s njim zajedno putovati. izmedu ostalog.. KAKO SU JAKOVLJEVI SINOVI OSVETILI SESTRU. kralj Emor se jako zabrinu. I tite mi koliko god hocete uzdarja i dara. Zaista je velika morala biti ljubav Sihema prema Dini! Pokazalo se da je kralj bio voden i svojim skrivenim prakticnim interesima. pa ga je krvoprolice koje sinovi pocini e. osecanje dostojanstva i rasna solidarnost nisu vi e bili na nekoj ceni. koja je iza la da pogleda devojke iz okoline. Simeun i Levije.

.

Skrhan tim novim udarcem. Analiza biblijskog teksta pokazala je da u njemu treba razlikovati tri sloja. Pa da se dignemo i idemo gore u Vetilj. Zahvaljujuci Bogu za za titu koju mu je dotad pru io. Za kriticnu analizu biblijskog teksta i utvrdivanje hrono . i ocistite se i preobucite se. i nacini onde rtvenik Bogu. Jakov mu prinese rtvu od ulja i ivotinja. tek po povratku Jevreja iz vavilonskog ropstva. menjali su tradicionalno istorijsko naslede. koje su se po njihom mi ljenju pokoravale bo jem zakonu. Autori konacne redakcije bili su sve tenici. kao to su mali kipovi domacih bogova i na-u nice-amajlije. Izgleda da je Jakovu bilo pisano da vi e ne nade mira u Hananu. "Bacite tude bgove to su u vas. pa i dopunjavali vlastitim pricama da istaknu neku religioznu ideju. Jakovu se javi Bog koji mu rece: "Ustani. 67 ISTINA l LEGENDA O PRAOCIMA Vec znamo da je biblijski tekst u sada njoj verziji nastao ralativno kasno. to znaci "sin desnice". sin mu Ruvim se upusti u nedozvoljenu ljubav s njegovom nalo nicom Valom. Isak zavr i svoj ivot u sto osamdesetoj godini. i nakon tebe semenu tvojemu dacu zemlju ovu. Ta spojena verzija je kasnije prepisivana i podvrgnuta novim redakcijama. Po to se mnogo mucila. Rahilja je pocela da se porada i 66 umrla na porodaju rodiv i Jakovu sina. Konacna verzija poslu ila je sve tenicima kao osnova za tumacenje price u obliku koji je u ao u biblijski kanon. koji me je cuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu kojim sam i ao. narod i mnogi ce narodi postati od tebe. Biblijske licnosti. izbacivali sve to im nije odgovaralo. Jer kad se smesti iza kule Migdolederske. Karakteristicna osobina mu je ta to nepoznati autori za oznacavanje Boga koriste rec Elohim. Bog se vec javlja pod imenom Jehova. to znaci "sin muke". kasnijem Vitlejemu. Na pogreb je do ao i Isav. Trebalo je to pre pobeci iz Sihema." Sutradan ujutru Jakov pozva svoj narod da se ocisti od grehova i da se odrekne svakog idolopoklonst-va. radostan dolaskom na svet dvanaestog sina. koji ti se javio kad si be ao od Isava brata svojega. da nacinim onde rtvenik Bogu. promeni mu ime u Venijamin. U VII veku pre na e ere ta dva dela spojena su u jednu celinu i toliko izme ana da u tekstu srecemo naizmenicno i jedno i drugo ime. ali Jakov." A kad su krenuli iz Vetilja i hitali ka Efrati. gde je stari otac Isak eljno i cekivao njegov povratak. idi gore u Vetilj i onde stani. i braca u najboljoj slozi sahrani e oca u porodicnoj grobnici u Makpeli. Stigav i u Vetilj. Namera irn je bila da poucavaju. gde su vec pocivali Avram i Sara. ocenjivali su blagonaklono." Razne predmete la nog kulta. l dacu ti zemlju koju sam dao Avramu i Isaku. Najstariji deo napisan je u IX veku pre na e ere. dok se susedni narodi ne povrate od u asa i ne izvr e odmazdu za izdajnicki i krvavi prepad. da nagraduje i ka njava. jer mu se tu javio Bog kad je be ao pred svojim bratom Isavom. Jakov podi e Bogu rtvenik i nazva to mesto El Betel (Bog Vetiljski). donete iz Mesopotamije. vec kompilatori i redaktori starijih svedocanstava. Kad pade noc. a onda mu rece: "Ja sam Bog svemoguci. U duhu tih religijskih i vaspitnih postavki. Nema sumnje da sve tenici nisu bili originalni autori. zakopa e u zemlju ispod velikog hrasta u blizini Sihema u znak novog zaveta s Bogom Avramovim. prikazivali kao gre nike koje je Jehova opravdano ka njavao. Kad krenu e na put. dok su licnosti koje su iz nekog razloga bile u sukobu s njim. U mladim delovima koji poticu iz VIII veka pre na e ere. i carevi ce izaci iz bedara tvojih. a ne da pi u istoriju jevrejskog naroda.JAKOV U VETILJU l MAMRIJI. veliki strah spopade stanovnike okolnih gradova i niko se ne usudi da ih goni. Istorija je po njihovom shvatanju bilo sredstvo kojim se slu io Bog da objavljuje svoju volju. dakle u periodu od VI do IV veka pre na e ere. Bog mu se ponovo javi i jo jednom potvrdi njegovo novo ime Izrailj. rasti i mno i se. Zagrliv i sina i naradovav i se do mile volje. pred smrt dade detetu ime Venonija. Jakov se preseli u Mamriju.

medu dokumentima iz XIV veka pre na e ere. da su se Izrailjci jo u vreme Mojsija. Ukratko. Izvr ena su velika arheolo ka otkrica koja zahtevaju korekciju zakljucaka do kojih je do ao Velhauzen. Sve tenici-kompilatori. ali su kao osnovu za svoje ucenje uzimali stwa narodna predanja koja su predstavljala odraz stvaralacke ma te Jevreja. slu ili pismom. Dugo je smatrano da su narodna predanja samo usmeno preno ena. otkopavanje palestinskih gradova koji se pominju u pricama o praocima kao i uporedivanje tih otkrica s biblijskim tekstovima -potvrdili su bez ikakve sumnje da je istorijsko naslede na koje su se oslanjali sve tenici u VI veku pre na e ere mnogo starije nego to je Velhauzen pretpostavljao. U Pelestini se pisalo tu em na krhkim glinenim plocicama. nije iskljuceno da su Jevreji pisali svoje dokumente jo u drugom milenijumu pre na e ere. Treba se po-dsetiti da je Fenikija. saznali smo da price o Adamu i Evi. u steni uklesano fenicansko alfabetsko pismo koje potice iz XV veka pre na e ere. Ali se na osnovu otkrica koja je 1905. kao to je cuveni zakonik iz Ge-zera iz X veka. Posle dugog i detaljnog proucavanja biblijskog teksta do ao je do zakljucka da je istorija Jevreja. koji su nadeni u EI-Amarni.logije pojedinih delova biblije ogromne zasluge ima nemacki naucnik Julijus Velhauzen. koji su priznavali samo Jehovin i Mojsijev zakon. upucenog . nalazi se bogata prepiska izmedu Hanana i Egipta. a neki obicaji opisani u Bibliji. a ako su se nekim cudom do na ih dana i ocuvale. Sadr aj pisma. kako je predstavljena u Bibliji. Za to su onda iskopine nadene u Palestini tako siroma ne pisanim izvorima? Zato to su u Egiptu i Mesopotamiji nadene ogromne arhive pomocu kojih mo e detaljno da se rekonstrui e istorija tih zemalja. Velhauzenova kola bila je uspe na trideset godina. Tekst su verovatno u stenu uklesali izrailjski robovi koje su Egipcani poslali na prinudni rad u rudnike. To istorijsko naslede jevrejski narod usmeno je prenosio s pokoljenje na pokoljenje. pa jo i danas ima svojih pristalica. Odgovor je jednostavan. Osim toga. Ogromne vavilonske arhive. Sve tenici su nepa njom ne to i prevideli i nisu izbrisali iz tekstova sve to ukazuje na njihovo vreme nastanka. ali se zna da se sastoji od 32 znaka i da sadr i tekst na semitskom jeziku. pa su cak delimicno kodifikovani u Hamurabijevom zakoniku. ali nauka je od vremena Velhauzena napredovala. U Knjizi Postanja nesumnjivo su se sacuvali tragovi politeizma i feti izma. bajki i pricica da je danas te ko odvojiti istinu od ma te. dok je u Palestini otkriven samo mali broj pisanih dokumenata. arheolozi su na glinenoj plocici prona li izuzetno dobro ocuvano pismo iz VII veka pre na e ere. Ono jo nije u dovoljnoj meri procitano. Prema tome. napisana mnogo kasnije i da prema tome price o praocima. domovina alfabetskog pisma. zaceci nekih biblijskih prica se u u veoma daleke epohe. bezobzirno su preradivali predanja prilagoda-vajuci ih svojoj religijskoj tezi. Vavilonskoj kuli i potopu u vecoj ili manjoj meri poticu iz sumerskih i vavilonskih mitova. dok su u Mesopotamiji klinasti znaci dletom urezivani u debele pecene tablice. o Mojsiju. narodnih predanja. pored istinitih dogadaja. Niniva. Godine 1960. pojavila pretpostavka i6(ijs%e legende da su autori najstarijih biblijskih prica mogli da raspola u i nekim pisanim izvorima. njihovog mentaliteta. nagomilalo se toliko legendi. ako ne i ranije. a u pricama o praocima veoma cesto nailazimo na obicaje i mitove koji poticu iz Mesopotamije. imaju svoj ekvivalent u mesopotamskim dru tvima. Zahvaljujuci narodnom karakteru prica. pronadene u gradovima kao to je. tu se toliko izbrisao da natpis nije bilo moguce procitati. na primer. Pitri je u rudniku bakra i malahita na Sinajskoj gori nai ao na staro. obicaja i te nji. godine izvr io engleski arheolog Ser Flinders Pitri. Zahvaljujuci de ifrovanim tablicama s klinastim pismom nadenim u ru evinama Ninive i Ugarita. U vla noj palestinskoj klimi glinene plocice su bile izlo ene propadanju. Sve te cinjenice potvrduju pretpostavku. Jezekijin natpis iz VII veka i pisma iz Lakisa iz VI veka. koja se granicila s Hananom. pa cak i o sudijama treba svrstati u legende relativno novijeg datuma.

.

^otpuno je u saglasnosti s onim to je dana nja nauka uspela da utvrdi o ranim fazama dru tvenog razvitka. Ispred njih su sedele ene. on je tipican plemenski bog koji se brine samo za buducnost i dobro naroda koji je izabrao. U biblijskim pricama posebno pada u oci plasticna i jezgrovita karakteristika praotaca. Logor mu se sastojao od atora postavljenih u krug. ivot kakav je vodio Avram u Hananu. Svaki lik je drugaciji. pa cak odobrava u moralnom pogledu njegove sumnjive postupke.mleko. Zahvaljujuci detaljnom proucavanju raznih redakcionih slojeva Biblije. vunu i ko u . Koncepcija tog boga je veoma primitivna. Starost biblijskih predanja otkriva nam i pa ljiva analiza njihovog sadr aja. tako jasno opisan u biblijskim pricama koje slede. Krvavi dogadaj vezan za Dininu otmicu svakako nije bio usamljen. mesa se u pitanja zemaljskog ivota. Koliko se razlikuju jedan od drugog Avram. Izvesno vreme u godini praotac je logorovao pod zidina-ma gradova i razmenjivao svoju robu . Znamo da se u kasnijim vekovima Jevrejski narod cesto klanjao kultovima hanan-skih bogova i da su ga proroci zbog toga u svojim vatrenim propovedima o tro kritikovali. re avao sporove i primao goste. Iz biblijske tradicije mo e se izvesti zakljucak da je Avram postao pristalica monoteizma. u stanju smo da proverimo koliko tu cinjenicu mo emo da pripi emo ispravkama koje su izvr ili sve tenici u VI veku pre na e ere. Verovatnija je pretpostavka da se u doba praotaca ne radi toliko o cistom monoteizmu koliko o henoteizmu. U prilog starosti biblijskih predanja govori i proces postepene promene dru tvenih odnosa koji mo emo da pratimo u tekstovima. Jakov se nosi s njim celu noc i primorava ga da mu ozakoni pravo prvorodstva koje je na prevaru oduzeo Isavu. "zub za zub". od ostalih clanova klana deli ga provalija koju je nastojao da ozakoni dajuci sebi i svojoj eni plemicka imena. tipican je za nomadska stocarska plemena. Posle povratka Jevreja iz vavilonskog ropstva. svedoci da je surovost tih obicaja jo tada pocela da slabi. Sam kolje tele da ugosti tri tajanstvena putnika. odnosno o verovanju po kome postoje brojni bogovi. mada cinjenica to Jakov nije odobravao postupak. gotovo gradske sredine. Vidimo i to da Jevreji korak po korak prelaze s nomadskog na zemljoradnicki nacin ivota u stalnom boravi tu. Citav taj razvojni proces. Avram je tipicni beduinski eik koji ivi u uslovima idilicne jednostavnosti. dok je Jakov. Prisustvo tih naivnih i primitivnih religioznih shvatanja mo e se objasniti jedino cinjenicom to su ih sve tenici-redaktori doslovno preneli u biblijske knjige zajedno s drevnim narodnim pre-danjima na koja su se u svom radu oslanjali. Tu je Avram izdavao naredenja posluzi i pastirima. sa svojim vrlinama i manama. Avramov bog nema univerzalnih crta. Veliki praocev ator nala --------------------------------------------------------------------------Zetwn 'J(psi(fovs/(i zio se u sredini i slu io je za okupljanje stare ina. kad se monoteizam pod uticajem proroka konacno iskristalisao i eticki produbio. Avram je bogata i vlasnik robova. ali vec tad se javlaju izrazite klasne razlike. prele vunu i pevusile svoje mesopotamske pesmice.za zanatske prizvode iz grada. To otkrice za nauku ima veoma veliki znacaj. takva religijska koncepcija postala je vec anahronizam. a za pice im daje mleko.knezu. Kod Jevreja je vladao zakon krvne osvete: "oko za oko". individuali-zovan i naslikan sa zadivljujucim osecanjem za realizam. vec proizvod naseljene. ali treba slaviti samo boga za titniku plemena. Isak kupuje zemlju i ima uspeha u obradi zemlje i ne pije mleko vec vino. bila je tu ba izrailjskog seljaka kome je poreznik uzeo ogrtac zbog navodno neizmirenog poreza. Isak ili . Bila su to surova i jo nedovoljno civilizovana vremena. raspravlja sa legende 71 Avramom. jer svedoci da su se u Palestini slu ili pismom cak i u svakodnevnom ivotu. Lot. U Avramovom klanu jo se vidi tipicno patrijarhalno ustrojstvo. On se pona a kao covek.

.

koje nam tako verno prikazuju sliku dalekih epoha. nama blizak po svojim manama. kako je lukavi Jakov iznudio od brata pravo prvorod-stva. cak ni daroviti pisac ne bi bio u stanju da to ucini. puno dogadaja i neobicnih anegdota. Sasvim je razumljivo da su u drevna vremena jevrejska plemena morala da imaju svoje vode. otkriveno je trista tablica s klinastim pismom koje poticu iz XV veka pre na e ere. Price o praocima imaju sve karakteristicne osobine narodnih predanja i prikazuju mentalitet davnih jevrejskih pokoljenja. koji je nekim cudom pre iveo burna vremena i sada nam omogucava da se zagledamo u samu dubinu onoga to je neprolazno i arhiljudsko. Kada tvrde da su praoci posedovali kamile. nagomilavanjem novih arheolo kih dostignuca to pitanje se pre komplikuje nego to se razja njava. da bi se covek odr ao na povr ini u varvarsko doba stalnih ratova i okrutnosti. Ona je kao isecak iz pulsi-rajuceg ivota davnih epoha. bogato dramaticnim situacijama. koji su obo avali razne dosetljivosti svojih narodnih junaka. U pricama se prikazuje covek celovit. intelektualno neizgradenih. cak i Isak. ocarava kraljeve svojom lepotom. i da su ih u svoju kompilaciju unosili uglavnom u originalnom obliku. Ne mo emo se oteti utisku da je u licnosti Isavovoj jevrejski narod izrazio vecitu podsvesnu nostalgiju za starim dobrim vremenima. onako kako ih je prenela vekovna tradicija. Preradujuci tekstove sve tenici su. Plahovit je i napra-sit a ipak dobrodu an i zaboravlja nanete mu nepravde. Upravo zahvaljujuci tome Biblija je bila i uvek ce biti savremena. Koliko su uverljive u svojim enskim osobinama Sara. nije mogao imati suvi e osetljivu savest. koji voli lov. kako je Isakov sluga sreo Reveku pored studenca. ali se cesto nisu snalazili u moralnoj oceni postupaka koje su svojim precima pripisivali. Rahilja ili nesrecna Agara! A Isav. U tim pricama pastiri su davali ma ti na volju. ali tih propusta ima relativno malo. Nemamo razloga za sumnju da su sve tenici imali pri ruci veoma stara narodna predanja o praocima. koji je s njim morao imati mnogo neprilika. a to znaci nekoliko stotina godina kasnije. Tek je relativno skoro otkriveno da se kamila u slu bi coveka pojavila negde u XII veku pre na e ere. uneli u njih izvesne anahronizme. Stoga su price autenticne i verno repro-dukovane. tavi e. Bila su to caskanja priprostih ljudi. Nije te ko da zamislimo tada nje pastire kako sedeci oko vatre pricaju zabavne pricice i anegdote o precima: kako je Avram namagarcio faraona. kad su mu pradedovi bili slobodni pastiri i nomadi. odlikuju se neobicnom dugovecno cu i plodno cu. dakle kada su dru tveni uslovi i obicaji bili potpuno drugaciji. ali ne znamo da li se mogu poistovetiti s Avramom. mogli da smisle sve tenici koji su iveli u VI veku pre na e ere. U tim intervencijama cesto ima bajkovite lepote. Pastirski ivot bio je surov i pun opasnosti. iz toga nikako ne proizlazi da je mi ljenje onih naucnika koji dovode u pitanje istoricnost praotaca li eno osnova. skita poljima a prezire poljske radove. mo da cak i pisane izvore. Isakom i Jakovom iz biblijskih prica. Sara. pokazuje prema njemu ocinsku slabost. osnivaci rodova. Na alost. Neobicno je recita cinjenica da mu je Biblija ocigledno naklonjena. Iskljuceno je da su sve te pojedinosti i sitnice. kad andeo savetuje prognanoj Agari da se vrati kuci ili kad je sa sinom Ismailom spa ava od smrti. a zatim Lavana ogulio do gole ko e. Reveka. Poku ajmo ukratko da prika emo ta je nauka u toj oblasti uspela dosad da utvrdi. taj enfant terrible porodice. vrlinama i konfliktima.Jakov. Sve to citamo o praocima izvanredno je zanimljivo. Njihovi praoci. istina. Bili su osetljivi na poetsku lepotu svojih legendi. to je zato to se u Nfiovo vreme kamila sretala svakodnevno. Bog i andeli me aju se u ljudska pitanja da upute tok price u eljenom pravcu ili da razre e bezizlazno dramaticnu situaciju. i kao starica. U Tel el-Amarni u Egiptu. Prisetimo se potresne scene u pustinji. To su pisma koja su sirijski i palestinski . kako su se Lija i Rahilja takmicile u radanju sinova.

.

Otkopani su hramovi.. njegovim unukom Jakovom kao i najmladim Jakovljevim sinom Venijaminom. Ovom prilikom treba podsetiti da se u Bibliji i Nahorov tast zove Haran. U drevno doba. Na vest o pronalasku tamo je 1934. Na ru evinama pokorenih dr avica Amorejci su osnivali svoje brojne dr avne organizacije. godine pohitao Paro i preduzeo sistematska arheolo ka iskopavanja. Na putu izmedu Mosula i Damaska uzdi e se brda ce koje Arabljani zovu Tel Hariri. i to u vreme kad su tamo stigli Tarini potomci. U toj seobi amorejskih naroda nesumnjivo su ucestvovala i jevrejska plemena. Da je postojala dr ava Mari dodu e se znalo. Dalja istra ivanja Paroa konacno su potvrdila da se pod brda cem kriju ru evine prestonice. To izuzetno otkirice nametalo je zakljucak da su imena praotaca u stvari nazivi plemena ili gradova koja su ta plemena osnovala ili oru jem osvojila. Natpis na njenom postolju. Te iskopine su va ne utoliko to bismo tu mogli imati eventualni trag prisutnosti Jevreja u Palestini jo pre vremena Mojsija. zbrisao dr avice Sumera." Uzbudenje je bilo ogromno. pa cak i pleme Venijamin. tamo se pominju i imena plemena Abam-ram i Jakob-el. U sastav dr ave ulazio je i grad Haran. koje se pojavilo na granici dr ave i uznemi-ravalo stanovni tvo. Hamurabi. izve taja i prepiske arzave Mari. Nezadr ivi pohod i ao je uz Eufrat. Iz tih tablica doznali smo izmedu ostalog da su stanovni tvo dr ave Mari cinila amorejska plemena. nepobitni znaci vavilonske invazije. kralj dr ave Mari. koji je pokazivao da ona pripada nekoj nepoznatoj kulturi. U XVII veku pre na e ere osvojila ju je vavilonska vojska i njenu prestonicu tako razorila da od nje nije ostalo ni traga. Seruha i Faleka. glasio je: "Ja sam Lami-Mari. Turahi. kupatila s kadama. Ali najkapitalniji pronalazak bila je ipak kraljevska arhiva k°ja je sadr avala 33 600 tablica s klinastim pismom. i preplavio skoro citavu Mesopotamiju. mada se mi ljenja po tom pitanju ne sla u. U njemu su se nalazile kuhinje. privatne kuce. urezan klinastim znacima. U jednom pismu palestinski knez saop tava da su se u njegovoj dr avi pojavila plemena Habiru i da su do la iz Mesopotamije. Sarugi i Peliga. prestona dvorana i sanktuarijum posvecen boginji Istar. od Persijskog zaliva prema severu. zapanjujuce su podsecali na imena Avramovih rodaka: Nahora. Tare. ali niko nije uspeo da utvrdi gde se prostirala. Za vreme kopanja rake. Medu njima nikad nije bilo sloge. To mo e da se zakljuci iz . koji se pominju u dokumentima. kretao se ogromni migracioni ti<as semitskih naroda poznatih pod nazivom Amorejci. zigurat i pre svega velicanstveni kraljevski dvorac koji potice iz treceg milenijuma pre na e ere. odbrambeni bedemi. Lingvisticka analiza tablica iz dr ave Mari pokazala je da su Jevreji bili u bliskom srodstvu s Avramom i da su cak predstavljali jednu od njegovih etnickih grana. pa se i u tom slucaju pokazuje iznenadujuca identicnost imena licnosti i naziva gradova. grobari su tamo prona li statuetu izradenu u neobicnom stilu. Gradevina se sastojala od 260 soba i dvorana. To njihovu emigraciju stavlja u daleko iru istorijsku perspektivu. Proucavaoci Biblije smatraju da se pod imenom Habiru kriju Jevreji. Kad je pocelo odcitavanje hronika. Nije moglo biti sumnje da su ti plemenski nazivi u tesnoj vezi s Avramom.kne evi pisali faraonima Amenofisu III i Ahenatonu. praocem jednog od izrailjskih plemena. Svuda su bili vidljivi tragovi po ara i name-rnog uni tavanja. iza la je na videlo u svakom pogledu iznenadujuca 74 cinjenica. Nazivi gradova Nahur. Senzacionalno otkrice dugujemo francuskom arheologu Andre Parou. U tom slucaju Avram bi vero-vatno bio mitolo ka personifikacija jednog od jevrejskih plemena koje se odselilo u Hanan. Osim toga. Vec prvih dana izvadio je iz ru evina figuricu bradatog mu karca s rukama sklopljenim kao za molitvu.. dok ih najzad nije ujedinio u jednu veliku dr avu najveci njihov car. U njegovoj licnosti u narodnom secanju sakupila se sva sudbina koju su ova plemana do ivela za vreme tih seljenja u novo boravi te.

.

iako . izmedu ostalog u strahu da ne izgubi ivot. vec careve. u kome su mu karci smatrali enu za svoje vlasni tvo kojim su mogli slobodno da raspola u kao i svakim drugim vlasni tvom. dakle i Jevreji. to Bog po svoj prilici opravdava Avramovu podvalu. Osim toga. mo e da se zakljuci i po tome. Isaku i Jakovu mo e ukazati na konkretne fragmente koji otkrivaju neposrednu vezu s mesopotamskom tradicijom i s drevnim religijskim kultovima. Stoga je lako razumljivo za to Sara tako pasivno i bez ikakvog otpora ispunjava elju svoga mu a. To nikako ne svedoci o izopacenim moralnim shvatanjima Jevreja. osetljivo pitanje davanja Sare u carske hareme. Pa. Jakovljevi sinovi. Siriju su zauzeli Aramejci. To se odnosilo i na verenicu ukoliko je buduci mu za nju platio otkup. kako je ranije sa ustrucavanjem smatrano. smatran je za manje prestupe koji su uglavnom ka njavani placanjem od tete roditeljima. Nejasne uspomene o tim dogadajima urezale su se u secanje jevrejskih pokoljenja u vidu legendi i anegdotskih prica. Ne treba zaboraviti da se to dogodilo u prvoj polovini drugog milenijuma pre na e ere. Kad Lot hoce da prepusti svoje kceri na milost i nemilost sodomskoj rulji samo da spase goste. Ne to kasnije njihovim stopama krenulo je i Avramovo pleme. Iz njegovih postavki logicno proistice da je i preljuba bila dopu tena ako iz nekih razloga na nju pristaje mu . Potiskivani iz svojih naseobina. Tokom te nove migracije. a kao to proizlazi iz Biblije. povlacili su se na jugozapad. Kako se u najstarija vremena gledalo na ove stvari. U skladu s tim shvatanjima. Simeun i Levije. Medutim. glavna enina du nost je bila da rada decu i da podr ava rod svoga mu a. on postupa u duhu te duboko ukorenjene tradicije. pa teta ne bi bila tako velika. krvavo su osvetili sestru koju je oteo knez Sihem. Kako iz toga proizlazi. Kceri jo nisu bile udate ene i majke roda. da bi se pokazalo koliko je ispravna teza o starosti tih narodnih predanja. Avram u dva navrata daje Saru u harem tudih careva pod izgovorom da mu je sestra. U docnijim epohama u Mesopotamiju su prodrli sa seve-ra narodi nesemitskog porekla. danas se u pricama o Avramu. u vreme kad su nomadska plemena ivela u uslovima veoma primitivnog dru tvenog uredenje. koja jo nije verena i otkupljena. Obicaji koji se ticu dru tvenog polo aja ena pravno su obuhvaceni u Hamurabijevom zakoniku. smatrali su preljubom odnos udate ene s drugim mu karcem. Preteranom metaforom narod je svakako hteo da istakne koliko mu je iznad svega bio drag obicaj gostoprimstva. Epizoda s Lotom je bez su76 mnje tipicna prica koja se prenosi s pokoljenja na pokoljenje. a zatim su pre la u Hanan. jer je Lot bio praotac Moavaca i Amonaca. odnos sa neudatom enom. Ne ka njava njega. Pre svega.cinjenice to su ona najpre ivela u Uru. a stroga za tita njene nepovredivosti imala je za cilj da obezbedi pravo potomstva i nasleda. dakle naroda prema kojima su se Jevreji odnosili neprijateljski i prezrivo. vec jedino zbog toga to na nju nije imao nikakvo pravo vlasni tva. Amonci i Edomci. To nikako ne znaci da su Jevreji odobravali taj Lotov postupak. grad u kome su iveli Amorejci. cak i nekoliko vekova kasnije Jehova opominje cara Davida da ce mu za kaznu uzeti enu i dati je njegovom susedu. nije pridavan ni najmanji znacaj devicanstvu neudatih devojaka. na tu ^e legende seobu bilo je primorano i zbog nekih verskih sukoba. ne mo emo se oteti utisku da u Bibliji imamo posla sa zajedljivom spletkom koju je narod irio. Drevni mesopotamski narodi. to nam je danas poznato iz tablica nadenih u dr avi Mari. Zahvaljujuci arheolo kim otkricima. koje su posle mnogih vekova sve tenici uneli u biblijske knjige. ne zato to on nije bio njen mu . Nekim od tih fragmenata treba se pozabaviti malo detaljnije. a zapadne i ju ne krajeve Hanana naselili Moavci.

.

Herodot tvrdi da su ga Jevreji. Oni su pripadali jevrejskoj sekti esenima. Pretpostavlja se da su . jer obrezivanje nije bilo poznato u Mesopo-tamiji. Ta kazna ima i svoju prakticnu stranu. kako je divan nos njen i kako lik njen zraci! O. Edomci. To je tim pre verovatnije. Predimo sada na jedan od najcudnijih i najtajanstvenijih ritualnih obreda koji je Avram ustanovio za vreme svog puta po Hananu." Treba jo dodati. mu nema pravo da uzme drugu enu. grcki istoricar tvrdi da su Egipcani svojevremeno obicaj obrezi-vanja primili od Etiopljana. jevrejski plemenski junaci odlikuju se nadprirodnom dugovecno cu i plodno cu. Ali ako ih ne bude imala. On je nalagao da nalo nica rodi na kolenima supruge nerotkinje. kada se rastao od ivota Tara je imao 250 godina. kako zanosna stopala i besprekorna bedra!" l tu na Agarina prica nalazi svoje obja njenje u meso-potamskim obicajima kodifikovanim u Hamurabijevom zakonodavstvu. ^Po to smo vec kod Sare. dok sa-vremeni istra ivaci u njemu vide magicni cin koji treba da sim-bolizuje krvavu rtvu prinetu bo anstvu. Jedan smotuljak sadr i ara mejski komentar Knjige Postanja. Zakon je tacno odredivao ulogu nalo nice i njene dece u porodici. Polinezije i Afrike. Radilo se o tome da se carevi primoraju da vrate Saru. godine pre na e ere) koji izmedu ostalog sadr i sledecu odredbu: "Ako ena bude imala dece. kojoj je bilo pisano da postane pramajka izrailjskih pokoljenja. Verovatno samo zato to su carevi posredno bili krivi ne znajuci za granice u nasilju i samovolji. tako da je Avram imao opravdane razloge to ih se bojao. u divljim. Taj cudan obicaj Biblija po-minje i u prici o Lavanovim kcerima. Srecemo ga u svim epohama i na svim kontinentima sveta. cije je sredi te bio manastir u Kumranu. Za nas je va no to to su se cinu obrezivanja podvrgavali i egipatski sve tenici. a u osamdesetoj godini svojom lepo-tom izazvala je divljenje u Avimelehovoj dr avi. Imala je ezdeset i pet godina kada ju je faraon uzeo u svoj harem. stenovitim urvinama otkriveni su godine 1947. u kome se pored ostalog nalazi i opis Sarine lepote. Jevrejski narod zato je lako poverovao da je ena njihovog praoca. Amonci i Moavci preuzeli od Egipcana. Herodot ga je pripisivao brizi za telesnu cistocu. smotuljci s biblijskim tekstovima koji poticu iz perioda izmedu III veka pre na e ere i l veka na e ere. Taj zahvat se ubraja u najstarije obicaje primitivnih naroda i mi u stvari ne znamo njegov pravi smisao. U prevodu on glasi ovako: "O kako je rumeno lice njeno. tada ce sama izabrati mu u robinju. ali nije imala pravo da je istera iz kuce. U biblijskim predanjima. nenaseljenim. tako dugo sacuvala enske cari. da je na osnovu Hamurabijevog zakonika. a decu rodenu iz tog odnosa odgajace kao da su njena rodena. kako je slatko pogledati na njena ramena i ruke pune savr enstva! Kako su joj tanani i ne ni prsti. Sara zaista mogla da kazni robinju Agaru. kako su joj skladne grudi. a Avram je do iveo 175 godina. Obrezivanje su primenji-vala i neka indijanska plemena pre otkrica Amerike.su oni bili nevine rtve podvale. odakle su pomenuti narodi do li u Hanan. Jevreji su se s tim ritualom upoznali verovatno za vreme svog kratkog boravka u Egiptu i pod utiskom njegove religiozne simbolike uveli ga kao spolja nji znak zaveta Bogu. Osim toga. U arhivi otkopanoj u ru evinama vile bogatog mesopo-tamskog trgovca u gradu Nuzi naden je bracni ugovor porodice Tehaptili (oko 1500. kako su carobne oci njene. na cin obrezivanja. koja je po legendi morala da ostavlja dubok utisak na savremenike. sagraden verovatno u II veku pre na e ere. Biblijsko predanje o njenoj lepoti odr alo se kroz celu istoriju Izrailjaca. dotaknimo se i zabavnog pitanja njene lepote. U pecinama kraj Mrtvog mora. kako je neporocna belina tela njenog! O. To je bio cin formalnog priznavanja sina robinje za punopravnog naslednika roda. kao i narodi Australije.

.

bez sumnje. Da ovekoveci do ivljeno snovidenje Jakov je postavio kamen i prelio ga maslinovim uljem. vec i njena izrada. pod gradskim zidinama. Siriji kao i u Hananu postojao je veoma stari ritual rtvovanja bogovima prvorodene dece. vec ga precutkuje. Koliko se u secanje Jevreja urezao boravak u Mesopo-tamiji. a zahvaljujuci arheolo kim otkricima upoznali smo i njegovu genezu. Ta skulptura za Sumere je morala da predstavlja veliku svetinju. Na to ukazuje ovan koji se rogovima zapleo u grmlje. U sumerskoj prici o potopu. koji u ovom slucaju na tako surov nacin stavlja na isku enje svog pobo nog pobornika. Ta epizoda je dokaz da se u Jakovljevom pokoljenju nije ugasio arhaicni feti izam. U arheolo kim nalazi tima u Gezeru. s rogovima zapetljanim u grmlju. a u gradu Megidonu. One ivo podsecaju na zigurate ili piramide u Uru i Vavilonu. dakle. Uporedo s islamom ra irili su ga svuda dokle god je dopirao njihov uticaj. odnosno kuca bo ja. Ta vizija je. Pitanje patnje i smrti pravednih i pobo nih ljudi od pamtiveka muci savest ljudskih pokoljenja.ga i Arabljani uveli pod uticajem Etiopljana. pa cak i zlocin. Ova epizoda ima neceg zajednickog s mesopotamskim mitovima. a rogove ovna i grane grmlja drevni majstor izrezbario je od lazurita. O tome ne svedoci samo cinjenica to je nadena u jednoj kraljevskoj grobnici. i optu uje ga za nepravdu. Kuran ne samo da ne nala e obrezivanje. onda je Avramov razgovor s Bogom i njegovo cenkanje za ivot nevinih Sodomljana. koji je odgovoran za potop. jer je engleski arheolog Vuli iz ru evina grada Ura otkopao skulpturu takvog ovna. Ali danas znamo da ta epizoda predstavlja poslednji odraz varvarskih kultnih obicaja. Izmedu ostalog u ru evinama grada Gezera nadeno je osam svetih stubova. Svaku sumnju u to otklanjaju reci koje je." U tom sumerskom mitu odbacen je princip kolektivne odgovornosti. Po njenom mi ljenju. Semiti su verovali da u njima ivi Bog i zato su ih nazivali Betel. izgovorio Jakov: "Kako je stra no mesto ovo! Ovde je doista kuca Bo ja. arheolozi su u pecini i njenoj okolini na li urne sa skeletima dece od osam dana. jednom od najcenjenijih sredi ta hanan-skog kulta. To je. U Palestini ih je otkopano mno tvo. neki kultni simbol. Kult kamena upra njavali su i Fenicani i Hananci. To mracno poglavlje biblijske povesti u potpunoj je suprotnosti sa shvatanjem o dobrom Bogu. mo da najbolje pokazuju nebeske Jakovljeve lestve s andelima koji idu gore-dole po njima. jer su rtve bili i nevini i pobo ni ljudi. . bog nije imao prava da uni tava celo covecanstvo. Za to Bog dozvoljava da pate pravednici. U Mesopotamiji. nadeni su zacementirani posmrtni ostaci petnaestogodi nje devojcice. Ostaci tih ritualnih rtava cesto se srecu zazidani u temeljima kuca. nesumnjiva asocijacija na vavilonski zigurat. Ucinio je to u skladu s prastarim semitskim obicajima. i to jo pre pojave Muhameda. s njihovim kamenim stepeni tem po kome su u svecanoj povorci koracali sve tenici. i ovo su vrata nebeska!" Ova vrata nebeska u kontekstu s lestvama bila bi sasvim nerazumljiva kad ne bismo znali da rec Vavilon u prevodu znaci bo ja vrata. a da gre nici u ivaju u izobilju? Poku aj odgovora na to pitanje srecemo i u biblijskoj girici o tragicnoj sudbini Jova kao i u nekim drugim drevnim legendama. postavljenih na brdu. boginja I tar pojavljuje se pred likom najvi eg boga. probudiv i se. Istra ivacima je najvi e muka zadavala scena prino enja Isaka na rtvu. Izrezbarena je u drvetu i okovana zlatom. Crni kamen (egetuk 79 u Kabi u Meki predstavlja relikt prastare religije Arabljana iz doba politeizma. Deca su rtvovana i prilikom podizanja hramova i javnih zgrada. rtvovane bogovima. Ako genezu obrezivanja treba tra iti u Egiptu. medutim. ocigledno mesopotamskog porekla. Tako je upravo i Jakov nazvao mesto gde su mu se u snu javile nebeske lestve s andelima. Svoju optu bu ona zavr ava karakteristicnom sentencijom: "Svaki gre nik licno odgovara za svoje grehe. Kult kamena (na hebrejskom mass-aba) jedan je od najstarijih kultova drevnih naroda.

.

rtvovanje dece osuduje se kao najte i zlocin Hananaca. cak su im i imena cesto slicna.Narodi koji su u Aramovo vreme iveli u Hananu. Nema sumnje da je prvobitni politeisticki kult Jevreja u mnogim detaljima bio blizak hananskom kultu. ili A eru. Najpopularniji bog ipak je bio Bal. dakle. Dogadaj s Isakom je. otkopane iz ru evina fenickog grada Ugarita. i za to im je Lavan pridavao toliki znacaj. Kradom kucnih bo anstava htela je da obezbedi mu u pravo uce ca u podeli nasledstva posle smrti svoga oca. na kraju tog perioda trebalo je . neka vrsta formalnog odricanja od krvavih rituala koji su nesumnjivo jo uvek postojali u Hananu. Kako to obicno u Bibliji biva. zvao se Jav. ali su civilizacijski bili na daleko vi em nivou od nomadskih jevrejskih plemena. dugo su bili nere iva zagonetka. Proucavaoce Biblije intrigralo je to za to je Rahilja ukrala te statuete. Lavan je to znao i zbog toga je tako estoko nastojao da vrati ukradene statuete. Statuete kucnih bo anstava koje je ukrala Rahilja. to bez sumnje predstavlja dijalekatsku modifikaciju imena Jehove. stice pravo na po-delu nasledstva sa sinovima. Nemacki putopisac Burkhart u knjizi Putovanje po Siriji. a izraz njegovog stanovi ta vidi se u epizodi sa Isakom. Osim toga. Tek su nam tablice s klinastim pismom. ali i o su tinskoj promeni koja se odigrala u religioznim shvatanjima Jevreja. U ovom slucaju radi se o isticanju bezuslovnog pokoravanja volji Bo joj. a njegov sin. Avram se nesumnjivo suprotstavljao tim uticajima. koji se cesto javlja i pod imenom Dagan ili Dagon. bavili se zemljoradnjom i imali izvanredno zanatstvo. Elohim-Bog u svom imenu sadr i isti koren kao i najvi i hananski bog El. Nije manje star ni obicaj da se u tastovoj kuci odradi izvestan broj godina za enidbu njegovom kcerkom i. varvarski kultni obicaj podle e sublimaciji i postaje simbol duboke religiozne misli. za divno cudo. za titnik zemljoradnika i etve. Taj vi i civilizacijski nivo i srodnost jezika i kulta. Kod Tatara i Sirijaca slu enje kod tasta bilo je obavezno jo i u XIX veku. iveli su u gradovima. cesto poistovecivan s Balom. Biblijski tekstovi svedoce o tome da su se i Jevreji za oznacavanje boga cesto slu ili recju Bal. Neki hananski bogovi imaju svoj ekvivalent u Vavilonu. Kult u njenu cast imao je karakter orgija. a u njenim svetili tima vr en je sakralni razvrat. koje se na hebrejskom zovu terafim. Odgovor na to pitanje dobijen je tek nedavno. U arhivi tablica s klinastim pismom u gradu Nuzi naden je testament u kome otac prepisu 01 je najstarijem sinu statuetu kucnog bo anstva zajedno s glavnim delom nasleda i napominje da ostali sinovi imaju pravo da dolaze u kucu glavnog naslednika i da prinose rtve tome bo anstvu. omogucile da detaljno rekonstrui emo njihovu mitologiju i religijski ri80 tual. Iz postavki Hamurabijevog zakonika proistice da zet koji poseduje tastovu statuetu kucnog bo anstva. O njihovim religijskim verovanjima imali smo veoma oskudne podatke. U Knjizi Brojeva. Njihov najvi i bog bio je El (bog). odr ao se do dana njeg dana kod nekih naroda Dalekog istoka. Religija Hananaca pokazuje mnoge slicnosti s verovanji-ma Vavilonaca. gospodar vetra i ki e. svojim bogovima prinosili i ljudske rtve. Smatran je tvorcem sveta i zami ljan kao starac s dugom bradom. Hananci su. morali su da imaju jak uticaj na nove emiralle koji su iveli pod atorima. svaki hananski grad imao je svog boga za titnika. vecim delom su pripadali zapadnoj grupi Semita i govorili su jezikom veoma bliskim hebrejskom. Arkadi Fidler u svojim Divljim bananama govori o takvom jednom slucaju na koji je nai ao kod vijetnamskog naroda Taja. dodu e. pi e: "Jednom prilikom sam sreo mladog coveka koji je osam godina radio samo za hranu. Na osnovu tih cinjenica mo emo sumnjati da se Rahilja nije toliko rukovodila idolopoklonstvom koliko prakticnim razlozima. plemenskog boga Jevreja. Od brojnog hananskog panteona treba jo pomenuti boginju ljubavi Astartu.

.

Naucnici pretpostavljaju da ime Avramovog oca Tara potice od reci zajednicke svim semitskim jezicima. Vreme Hamu-rabijeve vladavine jo je predmet sporenja. i 1728.9). Britanski arheolog Dejvid Storm Rajs doputovao je 1957. Vuli je po iskopinama rekonstrusao kucu imucnog gradanina iz perioda izmedu XIX i XVIII veka pre na e ere..1913. Bio je itelj velikog grada i naslednik stare. ta emigracija pripada razdoblju od XX do XVII veka pre na e ere. u vreme Hamurabijeve vladavine. po svoj prilici. koji su mnoge bogove priznavali." Iz biblijskog teksta doznajemo za to je Avram napustio Haran i krenuo u zemlju Hanansku. koji se po biblijskom tekstu desio jo u Uru. tamo ivela Tarina porodica. koji je bio kultno mesto ne82 Zenon ftp prekidne skoro dve hiljade godina. To se pre svega odnosi na grad Ur. Ali velika dostignuca arheologije na prelomu XIX i XX veka potvrdila su njihovu istoricnost i samim tim dokazala da je Biblija u tom pogledu verodostojna. govori o borbi izmedu po tovalaca meseca i po tovalaca sunca i o proterivanju poklonika meseca. zapisana na tablicama s klinastim pismom nadenih u Ugaritu. iz koga je Avramov otac emigrirao u Haran. koji im naredi da odatle krenu.. doznali smo iz raznih starovavilonskih tekstova. jednog Boga nebeskoga su slavili.ne htedo e ici za bogovima otaca svojih. veliki engleski arheolog Lionard Vuli zapoceo je arheolo ka iskopavanja na uzvi ici koju Arabljani zovu Brdo smole i otkrio ru evine ogromnog grada koji su osnovali Sumeri tri hiljade godina pre na e ere.da se o eni cerkom svoga poslodavca. zvanom zigurat.-1686. Na vrhu gradevine." Jo je zanimljivija prica o otkricu Harana. O tome da je Hanan bio sredi te kulta boga meseca i da su njegovi stanovnici bili poznati po verskom fanatizmu. Ispostavilo se da se grad Tarinih potomaka nalazio na reci Nar Balih. Tara otac Avramov i otac Nahorov. Junakinja te knjige Judita ovako prica Asircu Holofernu o svojim precima: ". i slu i e drugim bogovima. koji behu u zemlji Haldejskoj. Napustiv i tada obrede otaca svojih. Ali gorko se alio na svoga tasta. poglavlju Knjige Isusa Navina (stih 2): "S onu stranu reke ive e negda oci va i. engleski arheolog u svojoj knjizi Ur Haldejski pi e: "Moramo iz osnova da revidiramo na e poglede na jevrejskog praoca po to smo saznali u kakvim kulturnim uslovima je proveo svoje rane godine. i da se nasele u Haranu. koja je po obliku slicna piramidi. bio je vec tri godine o enjen.-1714. 1792. Razlog emigracije bio je Avramov prelazi* na henoteizam. Tragovi kulta meseca otkriveni su i u Palestini. koja sadr e povest trojice praotaca. U poglavljima Knjige Postanja. Potvrdu za to nalazimo u 24. To uverenje bilo je duboko ukorenjeno u izrailjsku traici-ju i na lo je svoj izraz i u Knjizi o Juditi (5. Kad sam ga sreo." Kakva neverovatna slicnost s prepirkama Lavana i Jakova. Naucnici iznose tri perioda: 1955. Postoje osnove po kojima se mo e suditi da su Tarini potomci bili po tovaoci boga meseca. Kuce svedoce o ivotu u komforu. i koja znaci mesec. Bilo je to u okolini Damaska. Godine 1922. nalazio se hram posvecen bogu meseca. 8 . Na osnovu te rekonstrukcije." Jedna od legendi. Istra ivanja koja je u ru evinama izvr io engleski arheolog pokazala su da je kult meseca . pa cak i o rasko i.. Ali niko nije ni pretpostavljao koliko su oni bili privr eni tom svom bo anstvu. pritoci <Bi6&js$g S3 gornjeg Eufrata. za koju bi inace morao da plati sedam stotina pjastera. znaci iz vremena kad je. godine u ju nu Tursku i otkrio ru evine Harana. visoko razvijene civilizacije. Po mi ljenju americkog orijentaliste Olbrajta. To ga je ometalo da osnuje svoje domacinstvo i porodicu. koji je i dalje zahtevao od njega da radi najte e poslove besplatno. nepunih 500 kilometara severno od Ura. srecemo se sa nazivima niza gradova koji su pvobi-tno smatrani za legendarne. Iz biblijske povesti proizlazi da je razlog emigracije Tarinih potomaka iz Ura u Haran bila religija.

moglo je da dode u o tar sukob s poklonicima meseca u tom gradu. jer osim svog plemenskog boga za tinika. Izrailjci su postepeno produbljavali svoju plemensku religiju. pa se cak i islam vekovima morao miriti s njegovim postojanjem. u skladu sa sugestijama tablica iz Marija. Ploce su bile postavljene tako da su sledbenici Muhameda. onda cemo ga. U poslednje vreme otkrivene su ru evine nekoliko gradova drugorazrednog znacaja pomenutih u povestima o praocima. i hipoteza ce postati ve-rovatna. u okolnim pecinama nadeni su ostaci ljudskih kostiju koji svedoce da je Mamrija u prastarim vremenima bila veliko groblje. Danas vec znamo i gde se nalazio Avimelehov grad Gerar. koje su kasnije sve tenici uneli u biblijski tekst. dvorca i hrama. Ako. gde su po biblijskom predanju sahranjeni Avram. koji je morao da be i iz Meke. Osim toga. gde su Jakovljevi sinovi izvr ili krvavu osvetu. ta vi e. nije htelo da prizna druge bogove. bunara i rtvenika. progonjenog od fanaticnih stanovnika Harana. na primer. opet. Kakve zakljucke mo emo odatle da izvucemo? Ako prihvatimo da je Avram iz biblijske price zaista postojao. dok je na kraju. Njegove ru evine otkrivene su u Tel D emlehu. Rajs je otkopao tri kamene ploce na kojima je bio urezan znak boga meseca. sad stoji jedna od najpo tovanijih d amija islama. a na njegovim temeljima. nisu uzdigli na visine cistog. koji odgovara zahtevima vremena i razvijenije civilizacije izrailjskog naroda. Tek za Saladi-nove vladavine sru en je mesecev hram. etickog monotei-zma. u tome nisu ba potpuno uspeli. Tu se namece analogija s Muhamedom. gde su Avram. u blizini Mamrije. posle povratka iz vavi-lonskog ropstva. posumnjamo u Avramovu istoricnost. nikada nije nestala i nalazi se tri kilometra severno od Hebrona. Arheolo ka istra ivanja otkrila su navodni praocev bunar i temelje rtvenika na kojima je u docnijim vekovima podignut hri canski oltar. trinaest kilometara jugoistocno od Gaze. pak. Najstariji sloj nalazi ta se e do XIX veka pre na e ere. Tamo su nadeni ostaci sna nih odbrambenih bedema. sravnili sa zemljom Mongoli u XIII veku na e ere. Tamo od pamtiveka postoji kult Avramovog hrasta. kao to smo vec pominjali. Da li hipotezu da je do emigracije do lo zbog religijskih razloga onda treba odbaciti? Mislim da ne treba. Iz uporedne istorije religija znamo da su bogovi podle-gali istim promenama kao i njihovi poklonici. u blizini dana njeg naselja Tel Balata otkopane razvaline grada kralja Emora. na e ere. koju su. smatrati personifikacijom svega onoga to je jedno od jevrejskih plemena pre ivelo za vreme svojih seoba. Arabljani to mesto zovu Haram Ramet el-Halil (sveto brdo Bo jeg prijatelja. Arheolo ka istra ivanja u Palestini daju sve bolje rezultate. ulazeci u d amiju. Ispod ru evina triju velikih vrata d amije. a kasnije i Isak. po to se u nekim fragmentima teksta mogu otkriti plemenska obele ja prvobitnog jevrejskog bo anstva. Na osnovu tih podataka dr. Kao to znamo. Tako su. Isak i Jakov. kralj Emor nije bio makar kakav vladar. da se hri canstvo zadr alo pred njegovim vratima. podignuta je d amija. Kao to se iz ovoga mo e zakljuciti. dr. vec kult plemenskog bo anstva koje se javlja pod imenom Elohim. Iznad pecine u Makpeli. Rajs izvlaci hipotezu da se kult boga meseca odr ao sve do dvanaestog veka na e ere. Jehova postaje univerzalni bog. neki biblijski tekstovi daju nam pravo da pretpostavimo da praocev monoteizam nije bio monoteizam u dana njem smislu te reci. gazili po njima to je bio znak da je drevna religija Harana zauvek uni tena. godine 1179. Treba samo Avramovu licnost zameniti plemenom. Pod uticajem politickih potresa i stradanja. Ali Mamrija. Jedno od jex'rejskih plemena koje je ivelo u Haranu. Sve tenici-redaktori izvr ili su u tom duhu ispravke u tekstovima drevnih predanja i nastojali da prika u Avrama kao najcistijeg poklonika monoteizma. tj Avrama).tamo nad iveo radanje i pad Rimskog carstva. njegovu emigraciju mo emo da smatramo kao bekstvo osnivaca novog kulta. l taj sukob ih je na kraju primorao da potra e novo boravi te u Hananu. Godine . Odjeci tih dogadaja. odr ali su se u legendama i anegdotskim narodnim pricama. iveli medu hrastova.

.

u podno ju planine Tavor.) u svom delu Jevrejska starina. 4 3. da se tu rodila legenda o Lotovoj eni koja se pretvorila u stub soli. i to upravo na onom mestu gde bl se. Gnjurci su nastojali da prodru do morskog dna. 3. na Primer. iako poslednjih godina sve vi e preovlada-va mi ljenje da su ti gradovi zaista postojali. objavio da je dopro do samog dna i nai ao na ostatke nekog nasipa. U Bibliji nema pomena o tome da se Avram na putu za Hanan zadr ao u tom gradu.. Odatle proistice da se u secanju izrailjskih pokoljenja sacuvala neka prirodna katastrofa koja se u drevnim vremenim dogodila u okolini Mrtvog mora. Jo polovinom XIX veka Englezi su otkrili da se od uskog grebena Lisan. Geolozi su cak uspeli da utvrde vreme te prirodne katastrofe.n." 2.e. dakle za Avramovih vremena. godine 1958. visoki procenat soli izaziva neprijatno zapaljenje ko e i bolno oticanje usana. Neki od njih. Gnjurac mora da ponese sa sobom gotovo cetrdeset kilograma tereta da bi se spustio na dno. Ovde se treba dotaci i pitanja Damaska. veoma prometan put iz Harana u zemlju Hanansku vodio je preko Sirije. Boravak u Damasku podvrduje i cinjenica to se u Avramovom ivotu odjednom javlja lik Elijezera Dama tanina.. znaci preko Damaska. Naucnicima do sada jo nije uspelo da utvrde polo aj Sodome i Gomore. 4. Piloti koji redovno lete iznad Mrtvog mora tvrde da su primetili obrise nekih razvalina. u Akabskom zalivu i du Crvenog mora.to je razumljivo -okitio stra ni dogadaj mno tvom legendi i anegdota. Biblija tvrdi da su gradovi Sodoma i Gomora le ali u dolini umovitoj (na hebrejskom Sidim). 86 Zenon Nije ba tako jednostavno roniti u Mrtvom moru i snaci se na njegovom dnu. Uz to. manje pogodnu i zaobilaznu mar rutu. Zato se pretpostavlja da je plitko korito nekada bila dolina koja je potopljena za vreme neke geolo ke kataklizme. Avramov boravak u Damasku pominje jevrejski istoricar Josif Flavije (37. vec smo se oslanjali na neke izvore i tragove koji taj boravak cine vrlo verovatnim: 1. 5.1927. Opisujuci tu epizodu puta. usled procesa vetrenja. g. 3). morali nalaziti Sodoma i Gomora. to bi svedocilo o tome da je Gerar u Avramova vremena bio va no trgovacko sredi te. ali njegova tvrdnja primljena je s nepoverenjem. Dogodila se dve hiljade godina pre na e ere. toliko je gusta da covek mo e da legne na njenu povr inu i da cita novine. Pored toga. u Arabijskoj pustinji. Rezultati dosada njih istra ivanja izgledaju ovako: 1. Nema sumnje.. U neposrednoj blizini Mrtvog mora nalazi se niz bre uljaka koji se uglavnom sastoje od kamene soli. to ipak ne znaci da njihova su tina nije istorijski istinita. Mo da ce uspeti da ra-zre i tajnu Sodome i Gomore. prema proracunu. Praotac mu je poverio rukovodecu ulogu u svom . Nedavno su otkriveni fragmenti Stare istorije fenicanskog sve tenika Sanhunijatona. U ju nom delu voda je veoma plitka. U ru evinama je nadeno mno tvo vaga.. Narod je . 2. 14. ".-95. na istocnoj obali Mrtvog mora. dakle. koja je sada slano more" (Postanje. prote e pod vodom stenoviti prag koji preseca more na dva basena. koji pi e: "Sidimska dolina se provalila i postala jezero. Drevni. dobili su oblike koji podsecaju na ljude. oslanjajuci se verovatno na nama nepoznate izvore ili narodna predanja. U poslednje vreme za podvodnu ekspediciju ozbiljno se priprema americko-kanadska arheolo ka ekipa. Geolo ka ispitivanja otkrila su tragove stra nih vulkanskih kataklizama u dolini Jordana. nismo se vodili neosnovanim pretpostavkama. Tako je. Voda sadr i 25% soli i toliko je mutna i te ko je bilo ta opaziti na du inu ruke. voda baptisticke misije u Vitlejemu dr Ralf Beni. a u severnom dno se naglo spu ta do dubine od cetiri stotine metara. Nema razloga za pretpostavku da je Avram izabrao neku drugu. engleska arheolo ka ekipa dospela je do sloja iz bronzanog doba.u dolini Sidimskoj.

.

Zato su ih bez smetnje pu tali na svoje jo ne tako naseljene oblasti pored delte Nila. travnate padine i suve stepe snabdevale su stada pa om. upravo onakvog kakvi su bili Avram. Visoravni. Primitivni nacin obrade zemlje bez upotrebe dubriva. Tamo je na ao utoci te kod plemenskog stare ine. Zidna slika u jednoj egipatskoj grobnici prikazuje potresne figure nomada. narod koji je u XIII veku pre na e ere zauzeo ju nu obalu Hanana. Na ju noj obali Sredozemnog mora tlo je bilo neobicno plodno. Osim toga. izradivane od morskih pu eva murex. Stoke je bilo bezbroj. postojao je jo na dve hiljade godina pre na e ere. On pi e kako je pod okriljem noci pre ao "Kne evski zid" i pobegao u severni Hanan. Freska u grobnici u Beni Hasanu na realistican nacin predstavlja pleme semitskih stocara kako na granici pregovaraju s egipatskim cinovnicima. zvanom Predjordanija i na stenovitu zonu na istocnoj strani reke. Zahvaljuci toploj klimi tamo su uspevale cak i urme. Egipcani su bili naviknuti na pojavu nomadskih stocarskih plemena koja su se pojavljivala na granici i molila za utoci te. upetljan u neke dvorske intrige. kuvanim mesom i pecenom ivinom. Sinuhe izmedu ostalog pi e: "Dobra je to bila zemlja. koji oznacava Hanan kao zemlju u kojoj "tece med i mleko". Ni meda ni ulja nikad nam nije ponestalo. U mnogim svojim delovima bila je plodna i visija na zapadnoj strani Jordana. dok su ene i drugi mu karci ogrnuti dugim ivopisnim . O tome do-znajemo iz avanturistickih do ivljaja koje je opisao egipatski dostojanstvenik Sinuhe. do rodenja sina Isaka. dovodile su do toga da je Palestinu cesto pogadala velika glad. navodnjeno recicama. U grobnici egipatskog velikodostojnika u Beni Hasanu iz XVIII veka pre na e ere. po drugim naucnicima "zemlja purpurne vune". smatrao ga za svog glavnog nasledni-ka. to bi mogla da potvrdi i Biblija. brzo ispo cavanje tla i su a. iako su s vremena na vreme podbacivale usled jakih periodicnih su a. Okolna dolina Saron nazivana je "rajskim vrtom". Isak i Jakov. U svojoj prici nadugacko govori o plodnosti te zemlje. U dolini Jordana zemlja je mogia da se obraduje samo oko Ge-nezaretskog jezera. jeo sam i divljac. Gajila se i p enica i jecam. Taj naziv potice od reci Peli tim. na kojoj se vide bradati mu karci. zbog cega je morao da be i preko granice. podignut za odbranu od napada ratobornih pustinjskih plemena. to jest "zemlja ravnicarska" ili. Svakodnevno sam se hranio hlebom. a i ja sam cesto s lovackim psima odlazio u lov. Zajordaniju.domacinstvu i. na visoravan koja se prote e zapadno od Jordana. dakle za vremena Avramovih. a vina smo imali vi e nego vode. Za tu uslugu naravno da su od njih tra ili da bine. Na drvecu je bilo najrazlicitijeg voca. biblijskog imena za Filistejce. dok je u ostalim oblastima bujalo rastinje. Egipatski granicni zid. Znali su da ih na to tera velika glad i da su to mirni ljudi. Zemlja u koju je emigrirao Avram prvobitno se zvala Hanan. l istocno od Jordana nalazile su se omanje oblasti gde se razvila zemljoradnja. nalazi se zidna slika koja prikazuje pleme semitskih nomada iz Palestine. gde je bilo cak i divljih zveri. bez prikrivenih neprijateljskih namera. jer su mi priredivali lovove. vinom. Po plodnosti je narocito cuvena bila Galileja i od najdavnijih vremena gusto naseljena. Smokava i gro da bilo je u izobilju." l opis jevrejske odece dugujemo arheolo kim otkricima izvr enim u Egiptu. Tamo su otkopane ru evine mnogih drevnih gradova koji se pominju u Bibliji. Neki mu karci nose kratke suknjice s prugama u boji. Ali je Hanan uglavnom bio stocarski kraj. Razu-me se da se ta pohvala mogla odnositi samo na one delove gde su postojali zemljoradnja i povrtarstvo. Tek ju je Herodot nazvao Palestina. koji je u slucaju ne-manja dece dozvoljavao usvojenje. ene i deca. u skladu s Hamurabijevim kodeksom. izgladnelih toliko da su od njih ostali sama kost i ko a. po to je bila poznata po proizvodnji dra-gocene boje. Palestina se mo e podeliti na tri glavna dela: na nizinski pojas du Sredozemnog mora.

.

pa je krenuo za njima. Braca su boravila na pa njaku i odmah ga opazi e cim se pojavi na vidiku. Bilo je mi ljenja da se ubije i baci u presahli bunar. Izgrden tako neocekivano. isprica im ovakav san: "Vezasmo snoplje u polju. Jakovljevi sinovi imali su puno toga da sakriju. zaslepljen svojom velicinom. lako popu tao njegovim prohtevima.. koji je najverovatnije opet do ao da ih uhodi. da su se braca u tra enju pa njaka zaputila cak do Sihema i o njima se dugo ni ta nije znalo. Jednoga dana. a ocu da se ka e kako ga je pro drala divlja zver.." A braca skoci e i zapita e izazovno: "Da nece jo biti car nad nama i zapovedati nam?" Jakov. i kitio vas zlatnim zakladima po haljinama va im. nije zapazio koliko njihova ozlojedenost raste. skido e ga do naga i svezanog baci e na . l Biblija. dok se Josif za to vreme nalickan i zalizan kao kico etao po kuci. ali najveca slabost bili su mu najmladi izdanci. Ali Josifu se ubrzo prisnio drugi san. Preovla-davaju zelene. Narocito ih je nervirao pricanjem svojih snova u kojima su oni uvek bili u nekoj poni avajucoj ulozi. Kupio mu je i arene haljine divnih boja i nije ba od njega zahtevao da se bakce poslovima na gazdinstvu. i ovog puta stade na stranu omiljenog sincica. koje mu je rodila voljena Rahilja. Ali Josif. Ostali sinovi brinuli su o stoci i po citave dane provodili na pa njacima. Jakov je imao dvanaest sinova. upita ga srdito. koji vas je oblacio u skerlet lepo. Ali u dubini du e odlucio je da pod okriljem noci izvuce brata iz bunara i da ga odvede ocu. Gledajuci do-teranog kico a. Ali Ruvim se usprotivi i stade ih preklinjali da ne prolivaju bratsku krv. i ko e ovnujske crvene obojene. bio veoma ponosan i. i srebro i med. a on je ponovo u ivao naklonost i privilegije. crvene i plave boje. na nekim mestima potvrduje da su Jevreji voleli boje. kad se cela porodica okupila oko stola za obed. Jednon se dogodilo. braca odluci e da s njim zavr e zauvek. Posle dugih savetovanja ogorcena braca pristado e na taj predlog. vec i sunce i mesec. u kome mu se duboko klanjalo ne samo jedanaest zvezda. i to: "." BURNA POVEST JOSIFOVA 91 EGIPAT U VREME RAMZESA II CRVENO MORE PRODAN U ROPSTVO. Josif se rado prihvatio nadzornickog zadatka. kao Jakov. Jakov je poslao Josifa da sazna ta se sa njima de ava. razmetao bez mere i sve je bolje znao od brace po ocu. Zabrinut.zlato.Venijamin je bio jo dete. dok je Josif izrastao u izuzetno bistrog momka i u porodici po razboritosti niko mu nije bio ravan. U Knjizi Izlaska (25. i ko e jazavcje. to govori da su Semiti jo tada veoma voleli muziku. Jedan od njih zajedljivo povika: "Gle. 24) David uzvikuje: "Kceri Izrailjeve! Placite za Saulom. Otac je na njega. strela i pracaka. gde bi i onako umro od gladi. Jedan nomad svira na maloj liri. zbog cega se osecao pocastvovanim. Boraveci dugo van kuce. a va i snopovi idahu unaokolo i klanjahu se snopu mojemu.. kako to vec biva. Josif je neko vreme hodao kao pokisao.plastovima. pa moj snop usta i uspravi se. Ali nemio dogadaj je zaboravljen. "Kakav je to san to si snio? E da li cemo doci ja i mati tvoja i braca tvoja da se klanjamo tebi do zemlje?". To je bolno pogodilo cak i l 92 starog oca. evo onoga to sne sanja". Pona ao se nadmeno.U Sihemu je doznao da su mu braca sa stadom pre la u okolinu grada Dota-ima. Nije bilo dana da ih na neki nacin nije zajedao. Predlo i da bace Josifa u bunar ivog. skoci e na njega. Josif i Venijamin. l cim im Josif pride. i portiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostret. Nomadsko oru je sastoji se od kopalja. de avalo se da ih uhodi i odmah javljao ocu ako su ne to skrivili. razume se. pa su iz dna du e omrzli tog naduvenka i potkazivaca koji im je zagorcavao ivot. 2-5) Bog nala e Mojsiju da skupi od svojih ljudi prilog za rtvu. A to je najgore.." U drugoj Knjizi Samujovoj (1. uostalom.

.

Nije mu tamo bilo lo e. Petefrijeva ena gorela je od strasti i slu ila se svim sredstvima da ga namami na preljubu. domami ga pod nekim izgovorom u spavacu sobu. gluva na njegove molbe i preklinjanja. Josif se ocajnicki branio i na kraju pobegao ostaviv i svoj pla t u rukama sablazniteljke. Jednoga . ljuta ga je zverka izjela. ne eleci da uzvrati sramnom izdajom na dobrocinstvo svoga gospodara. zapovedniku faraonove telesne garde. Jakov umalo to ne side s uma. <Bi6Ujs/(e 93 sla e je ocu s pitanjem da li je prepoznaje. oslobodiv i se svakodnevnih briga. mirno se-do e da jedu i ne baci e mu ni parce hleba. Nezadovoljena ambicija podsticala ga je kako u va nijim tako i u beznacajnim poslovima. ta god da je Josif resio. Videv i krvavu odecu voljenog sina. koga su braca tako sramotno izdala. Ali ni u nesreci Jakovljev sin nije izgubio ni ta od svoje snala ljivost. bogato odeveni. pokaza joj pla t kao dokaz njegovog prestupa. cestit i u svakom pogledu snala ljiv. Iskoristiv i jednom priliku kad u kuci nije bilo mu a ni posluge. Putujuci trgovci prodali su Josifa Petefriju. uvecao mu se imetak. Odbijao je njene izazove. uplakanog Josifa. a kad se odasvud slete posluga. a kad se nade u mracnoj jami. Porodica se na sve nacine trudila da ubla i ocev bol. bilo je dobro. poverova svojoj lukavoj supruzi i baci Josifa u tamnicu.dno dubokog bunara. Dok je on tako bio u estokoj muci. Kad se vrati kuci. Otkad mu je dao upravljanje domacim poslovima." Onda se odenuo u kostret i dugo oplakivao gubitak sina. Ali. Oko vrata i na rukama blistao im je na suncu nakit od cistoga zlata. opaka braca umoci e Josifovu odecu u jarecu krv i po' Biblija nedosledno navodi cas jedne. Pro lo je nekoliko dana i Josif je trpeo glad i ed. Razderao je svoju odecu i zakukao u neute nom bolu: "Sina je mojega haljina. JOSIF U PETEFRIJEVOJ KUCI. jer su dobri znali da ce im se mladi rob na egipatskom tr i tu dobro isplatiti. a on je pak. Pe-tefrije je imao dobre razloge da favorizuje jevrejskog roba. odbacena ena osveti mu se za te ku uvredu. Bio je jednostavno podesan covek na koga su mogli da se prenesu svakodnevni poslovi i brige oko vodenja gazdinstva. cak i oprema na magarcima bila je gusto iskicena zlatnim dugmadima. Tada Jakovljevim sinovima pade na um da prodaju Josifa u ropstvo. kako se to ka e: kolo srece se okrece. Tako je Jakovljev sin dospeo u slu bu jednog od najvecih egipatskih dostojanstvenika. Na kraju ga je cak postavio za glavnog upravnika svojih imanja i nije se me ao u njegovo upravljanje. Di e stra nu viku. Petefrije doznade ta se desilo. mogao mirno da se posveti vojsci i prepusti svojim zadovoljstvima. Na alost. Putujuci trgovci dobro osmo-tri e slabunjavog momka i pogodi e se plativ i za njega dvadeset srebrnjaka. cas druge. obesi mu se o vrat i te inom svoga tela svali ga na postelju. cim karavan produ i svojim putem. a u tom nagonu za sticanje pohvala pomagao mu je prakticni i odlucni razum kao i dar za pridobijanje pretpostavljenih. Ubrzo je stekao naklonost tamnicara i preuzeo nadzor nad su njima s 94 Zenon y& kojima je tamnovao. Josif je imao i tu osobinu da svuda gde se pojavi izbije na prvo mesto svojom usrdno cu i spremno cu da pomogne. obuze ga takav u as da stade glasno zapomagati. Nesrecnik je u prvfmah izgibio prisebnost i obamro. stekao je milost svoga gospodara. Neki istra ivaci poistove-cuju Ismailjce s beduinima. Vredan. Bili su to imucni trgovci. Ali jednoga dana pojavi se kara-van Madijanaca ili Ismailjaca*. po udna ena uvrtela je sebi u glavu da po to-poto mora zavesti mladica. koji mu je poveravao sve odgovornije zadatke. izmirnu i balsam. koji su iz Galada vozili u Egipat miri ljavo korenje. trgovci su i li dalje svojim putem odvodeci u egipatsko ropstvo nesrecnog. Josif je bio naocit i veoma lep mladic. ali neute ni Jakov ponavljao je slomljenim glasom: "S tugom cu u grob leci za sinom svojim". Duboko uvredena u svom enskom ponosu. Gre na braca.

.

Josif se na trenutak zamislio i prorekao peharniku da ce za tri dana ponovo steci faraonovu milost i vratiti se na raniju du nost. Na alost. Josifu je bilo trideset godina kad se iznenada iz dubokog pada popeo na vrhunac uspeha i sjaja. Posle cetrnaest godina ropstva postao je naredbodavac svojih nekada njih gospodara i desna ruka monarha. l nije moguce ni predvideti kakva bi bila njegova sudbina da i faraona ne poce e da spopadaju snovi. Faraon je upravo proslavljao rodendan i za vreme gozbe setio se kako ga je dobro poslu ivao peharnik. pa saop ti da ce Egipat do iveti sedam rodnih godina. U skladu s osve tanim dvorskim protokolom. Josif se smrknu i prorece mu da ce za tri dana biti predat u d elatove ruke. Ali prema upravniku pekare ostao je neumoljiv i poslao ga na gubili te. l zaista. jer je nevin bacen u tamnicu. Tom prilikom zamolio ga je da se kod faraona zauzme za njega.veleposednicima. Malo razmisli. dok na kraju bespomocno ne ra iri e ruke i prizna e bo anskom vladaru da ne mogu odgonetnuti tajanstveno znacenje snovidenja. Neobicni snovi obe-spokoji e faraona. a kad . skupocenu ogrlicu i pla t umetnicke izrade. A oni su samo klimali glavom. Tada je podmetnuo vrc iscedio sok i dao pice faraonu. faraon rnu je urucio znake visoke du nosti: zlatni prsten. kao i seljacima koji su iveli u bedi. Josif se trudio da im pomogne i olak a nevolju. Uzvracajuci mu prijateljstvom. Ovaj savet se veoma svideo faraonu. Faraona obuze utucenost a u dvorcu zavlada sumorna poti tenost. isprica mu o mladom Jevrejinu koji mu je nekad u tamnici tacno predvideo buducnost. A onda odjednom iz reke izade sedam mr avih krava koje poje-do e debele krave. Videci priliku da zadobije jo vecu faraonovu naklonost. U faraonovom srcu pojavi se nova nada. Nije se zadr ao samo na proricanju. Josif je sve pamtio i posle kratkog vremena orijentisao se tako dobro kao da je i sam slu io na kraljevskom dvoru. kroz tri dana ispunilo se Josifovo predskazanje. vec je savetovao faraonu da neodlo no odredi mudrog upravitelja koji ce u godinama obilja ubirati petinu letine. Peharniku se prisnio izdanak vinove loze sa tri grancice na kojima su se najpre pojavili pupoljci a potom zrna gro da. naredi da mu dovedu Josifa. Sedeci na zlatnom tronu. a za tebe cujem da ume kazivati sne. pa mi niko ne ume da ka e ta to znaci. Sazva najbolje vrace i mudrace iz celog Egipta. pade nicice pred njega. Josif je kao namesnik bio u kolima koja su u povorci i la odmah iza faraonovih kocija. Jedne noci sanjao je kako je iz reke izronilo sedam debelih krava i paslo na livadi pored obale. Samo diktatorskim merama mogao je da se sprovede privredni plan koji je zahtevao uvodenje te kih nameta feudalcima. Drugom prilikom mu se prisnilo kako iz zemije izrasta sedam jedrih klasova. Kad su anj. savetovali se i prepirali. posle kojih ce nastupiti sedam godina su e i gladi. a zatim sedam klasova neplodnih i trulih koji pojedo e jedre klasove. peharnik je u svojoj sreci zaboravio druga u nevolji koji mu je prorekao slobodu. vicne tumacenju snova. Josif je jo dve godine proveo u tamnici i vec je izgubio svaku nadu da ce nezahvalnik odr ati rec. Peharnik se tek tada seti Josifa. U jednom takvom razgovoru dotakli su se snova i oba dvorana reko e da su cudne snove sanjali. koji je u Egiptu smatran za boga. upucivali ga u tajne dvorskih odnosa i upoznali sa slabostima vladara. ali bez tebe nece niko maci ruke svoje ni noge svoje u svoj zemlji Misirskoj. Zatim je svoj san ispricao stare ina nad pekarima: cinilo mu se da nosi na glavi tri kotarice s pecivom koje kljucaju ptice. vlast mu je predala na najsvecaniji nacin." Josif pa ljivo saslu a faraonove snove o debelim i mr avim kravama i o jedrim i neplodnim klasovima. nesrecni dvorani caskali su s njim po citave dane.dana dopado e tamnice faraonov peharnik i pekar. kako to cesto biva. NA FARAONOVOM DVORU. obrijan i obucen u nove haljine. izgovoriv i osve tanu formulu: "Ja sam faraon. da se spreci oskudica u neradnim godinama. Smesta ga je naimenovao za dr avnog namesnika i predao mu u ruke upravu nad Egiptom. vladar mu nestrpljivo rece: "Usnih san." Istog dana ceo dvor je krenuo u hram divnim konjski zapregama. Oprostio mu je krivicu i ponovo mu predao kljuceve dvorskog podruma. Ni casa ne caseci. Pronicljivo se zagledao u otvoreno lice naocitog mladica i odjednom mu je sinulo u glavi da je na ao spasitelja.

.

U pocetku su ljudi za hranu morali da placaju novcem. Ambari su su bili dupke puni p enice. U trenutku je prepoznao bracu. Samdisu sve tenici sacuvali imanja. Ali posle tri dana sa ali se na njih i odluci da im ubla i kaznu.bracu probi sto znojeva. Ljudi su gladovali. Na vest da se u Egiptu mo e kupiti p enica. cim je sva zemlja pre la u faraonove ruke. Ni porodicna sreca nije Josifa izneve-rila: ena Aseneta mu je rodila dva sina: Manasiju i Efrema. Od toga vremena uveden je zakon prema kome je egipatski narod predavao petinu svoje letine. Tako je Josif doznao da krivci ale zbog svog postupka i da u su tini nisu lo i ljudi. volove i magarce samo da se spasu od gladi. Kod kuce je zadr ao samo Venijamina. ovce. Jakov je u faraonovu zemlju poslao desetoricu svojih sinova. koje znaci bog ka e neka ivi. A to bude roda. da ih je poslao stari otac koji je imao dvanaest sinova. prodavali su konje. koja su ga nekada prodala za dvadeset srebrnjaka. a jedan nestao bez traga. Kao mudar domacin. Jakovljevi sinovi poce e jadi-kovati da ih je sna la zaslu ena kazna za podlost prema bratu. koga je toliko voleo da nije hteo da ga pusti ispod svog okrilja. Josif se veoma uzbudio kad je video do ljake iz Ha-nana. evo vam semena pa zasejte njive. da je najmladi brat ostao kod kuce. Ali nije mogao da odoli zadovoljstvu da ih prestra i. nastupile su godine su e i gladi. obezbedujuci mu tako podr ku mocne sve tenicke kaste. uporno ih je optu ivao za uhodenje i saop tio im je da ce ih baciti u tamnicu. l u Hananu je vladala su a. JAKOVLJEV ROD GLADUJE. dacete peto faraonu. a u zemlji je i pored uzimanja poreza vladalo toliko izobilje da su ljudi bla-gosiljali novog namesnika. vec i sve susedne zemlje. Josif je poceo da je daje pod zakup i objavi narodu: "Evo kupih danas vas i njive va e faraonu. Ali taj zakon nije va io za sve tenike koji su se tako bogatili i postajali sve mocniji. jer im je samo on mogao izdati ito." A narod je jemcio da ce verno slu iti faraonu. Kao to je i predvideo. ali ito nije delio besplatno. koje nisu pogodile samo Egipat. a ne da kupe hranu. a kad su preklinjali faraona da naredi da se otvore ambari. JOSIF UPRAVLJA EGIPTOM. uticajnog sve teni-ka iz grada On (grcki Heliopolis). \ o eni ga Asenetom. Ne pretpostavljajuci da egipatski dostojanstvenik razume hebrejski jezik. Braca su prazne vrece stavila na magarce i krenula na daleki put. Nije se izdao ko je i razgovarao je s njima preko tumaca. ali ce jednog od njih da zadr i u tamnici kao jemstvo da ce da dovedu najmladeg brata. Pozva ih jo jednom preda se i rece da ce im prodati ito i dozvoliti da se vrate u Hanan.96 Zenon 9(psufovs/(i legende 97 je prolazio ulicama glasnici su pozivali stanovni tvo da padne na kolena pred novim velikodostojnikom. on je izlazio u susret njihovoj molbi. Gluv na sva njihova uveravanja i preklinjanja pozvao je stra u i naredio da odvede bracu u tamnicu. U hramu faraon dade Josifu egipatsko ime Psontomfanih. a kad ga vi e nisu imali. Pretvarajuci se. Na kraju su se li avali zemlje i sami se prodavali u ropstvo. racunajuci na njihov uticaj. Josif ih je slu ao namr tena cela i nije dozvolio da primete kako ga je duboko dirnula vest da su Jakov i Venijamin ivi. Stado e se bogzna kako pravdati da su do li samo po ito. Gromkim glasom ih je optu io da su do li u Egipat da uhode. upucivao ih je Josifu. odobrio da u rodnim godinama stvaraju so-pstvene zalihe. Prepla enu . U Egiptu su ih odveli pred najvi eg dr avnog dostojanstvenika. Tokom sedam rodnih godina Josif je putovao po celoj zemlji i licno nadgledao izvr avanje naredaba. jer im je faraon. kcerkom Potifere. a samo jednoga pustiti kuci da dovede najmladeg brata kao dokaz da to to govore nije la . Tako je posle sedam su nih godina sva zemlja sa njihovim oracima postala iskljucivo faraonove vlasni tvo. l obuze ga takva tuga da ode u susednu sobu i u samoci . a cetiri dela neka budu vama za seme po njivama i za hranu vama i onima koji su po kucama va im i za hranu deci va oj.

pa cak ni Ruvimova izjava da ce dopustiti da se ubiju dva njegova sina ako ne dovede natrag Venijamina. na njihovo iznenadenje. Nisu pomogle ni pretnje ni molbe. Za vreme obeda Josif se brinuo da mladi Venijamin dobije najbolju hranu. a Simeuna odvede u tamnicu kao taoca. onaj neka pogine. Brzo ode u susednu sobu i isplaka se bez svedoka. Sa magarcima natovarenim d akovima sa p enicom. Egipatskom dostojanstveniku braca su se do zemlje poklonila i predala mu poklone 4d Jakova. savlada se i rece braci da napune vrece itom. strepeo je za ivot najmledeg sina i u njemu je video jedinu utehu u starosti. a . U dvoru se baci e pre noge Josifa i preklinja e ga da ih zadr i u ropstvu zajedno s Venijaminom. JOSIF PONOVO ISKU AVA BRACU. Sutradan je Josif naredio kljucaru da opet svakome od brace stavi u vrecu novac. Po to je Zenon 9(psidbvs%i izgubio Josifa. izmirnu. pogledao darove i pitao ih za ocevo zdravlje. a odmah zatim snade ih nova radost. Ali. Jakov je bio neumoljiv. sluga nije hteo da primi novac i umirio ih je ovim recima: "Bog va i Bog oca va ega metnuo je blago u vrece va e. Kad odveza e d akove s namerom da nahrane magarce. Onda se umi i. novci su va i bili u mene. Josif ih je pozdravio. Nalo io je sinovima da vrate i novac koji se na neobja njiv nacin na ao u vrecama. Odlucili su da ne ostavljaju Venijamina samog u nevolji i da se s njim vrate u egipatsku prestonicu. Uz put se zaustavi e da prenoce u gostionici. pa braca odluci e da ne idu ponovo u Egipat bojeci se da izadu bez Venijamina pred egipatskog dostojanstvenika. a Venijaminu da podmetne svoj srebrni vrc za vino iz koga je cesto predvidao buducnost. naredi slugama da postave sto. Za stolom je ubrzo nastalo takvo veselje da su se svi napili. Heto je tako da proveri njihovo po tenje. Kljucar je doveo Simeuna iz tamnice i dao mu novu odecu. l opet su dobro polo ili ispit po tenja na koji ih je stavio Josif. Da bi odobrovoljio egipatskog dostojanstvenika poslao mu je malo balsama i meda. i toliko se razne io da je samo s najvecim naporom mogao da zadr i suze. vrativ i se u trpezariju. Ali egipatski dostojanstvenik odbi njihovu rtvu i uporno zahteva e da samo Venijamin snosi kaznu. Jakovljevi sinovi krenu e u Hanan. l Jakov nije imao drugog izlaza." Ali zapovednik saop ti da ce samo lopova da odvede u tamnicu. Braca su to odlucno odricala i pristajuci da se obavi pretres izjavila: "U kojeg se izmedu sluga tvojih nade. Josif je u poteru za njima poslao svoju telesnu stra u. U jednom trenutku podigao je pogled na Venijamina. Jakovljevim sinovima je od straha si lo srce u pete kada su ih ubrzo opkolili naoru ani vojnici na bojnim kolima. Braca iskoristi e tu priliku i htedo e da vrate novac naden u vrecama." Braca s olak anjem odahnu e. Zapovednik stra e pri ao im je stroga lica i okri99 vio ih za kradu srebrnog namesnikovog vrca. Braca su krenula u Egipat s najgorim predosecanjem. koji mu se rodi u starosti. Kakvo je bilo zaprepa cenj e kada je srebrni vrc naden u Venijaminovoj vreci! Jakovljevi sinovi su u ocajanju cepali odecu i oplakivali svoju nesre-cnu sudbinu. orahe i badem. te ka srca morao je s ostalim sinovima da pusti i Venijamina. da i on sedne s njima na gozbu. odluci e da iznos vrate za vreme svog drugog boravka u Egiptu. Uvereni da je u pitanju neka gre ka. miri ljavo korenje. Tada istupi Juda i odva no rece: "Gospodar moj zapita sluge svoje govoreci: imate li oca ili brata? A mi rekosmo gospodaru svojemu: imamo stara oca i brata najmladega. Kuvarima je naredio da spreme gozbu. i svrh toga mi cemo biti robovi gospodaru mojemu. Potajno je nalo io da braci vrate novac kojim su platili ito i da ga kri. jer se Jakov niza ta na svetu nije hteo rastati od Venijamina.om stave u vrece. Hrane je brzo nestalo i ljude je ponovo pritisla beda. Jedva to su Jakovljevi sinovi s natovarenim magarcima napustili grad. nado e svoj novac kojim su platili ito. a goste poverio brizi kljucara da bi mogli da se operu od pra ine. Ali to se nije dogodilo tako brzo i Simeun je vec poceo da gubi svaku nadu da ce izaci iz tamnice.isplaka patnje svoga srca i nezaceljenu ce nju za rodbinom. Izbrisav i suze. svog maloga brata. ali Josif ih je ljubazno primio videv i Venijamina.

.

ponese sa sobom njegovo telo u grobnicu . Ali Josif ih je sve izljubio." ROD IZRAILJEV NASELJAVA SE NA DELTI NILA. Sve njegovo dostojanstvo odjednom nestade i on bri nu u tako glasan plac koji se cuo po citavom dvoru. i upita ga koliko mu je godina. Pogrebne svecanosti trajale su cetrdeset dana. od kojih ce poteci dvanaest izrailjskih pokoljenja. Darovi su natovareni na deset magaraca. Josif mu pohita kolima u susret i placuci pade mu oko vrata. Placuci od radosti. nekako su se nisu ni obradovala.. Jakov je iveo jo sedamnaest godina. Naricale su tako tu no da su se Hananci pitali kakvog li to velikog Egipca-nina sahranjuju u njihovoj zemlji. Pred smrt je primio u svoju porodicu Manasiju i Jefrema. Kad se do mile volje naradovao i obrisao suze radosnice. Blagosloviv i dvanaest svojih sinova. Malo je dana ivota mojega i zlj su bili.. da ne pogine od gladi ti i dom tvoj i to je god tvoje. dok je ocu sem odece i novca poslao mnoge vredne predmete iz Egipta. A stari otac uzbudeno mu rece: "Sada ne marim umreti kad sam te video da si jo te iv. dostojanstvenog Jakova. a Venijaminu pet najboljih haljina i trista srebrnjaka. Naredio je da mu se braci po ocu daju po dve haljine. Josif vi e nije mogao da sakrije svoja osecanja. jer ce jo pet godina biti glad. A osim toga obdario je bogato celu . Josif je ucinio tako kako mu je dopustio njegov gospodar. faraon im odobri da se nasele u zemlji Gesemskoj. Do Avramove grobnice u Hananu pratila je Jakova duga pogrebna povorka u kojoj su ucestvovali svi faraonovi dostojanstvenici.njegov je brat umro. l ja cu te hraniti onde." Zatim Josif odvede oca i petoricu brace pred svoga dobrotvora. te ce sluge tvoje svaliti staroga slugu tvojega a oca svojega s tugom u grob. Faraon. vec se zabrinu e da im se brat ne osveti za nanetu mu nepravdu. Umrece kad vidi da nema deteta. zamolio je Josifa da ga sahrani u grobnicu dede i oca u Makpeli kod Mamrije. ti i sinovi tvoji i sinovi sinova tvojihi ovce tvoje i goveda tvoja i to je god tvoje. Udalji sve Egipcane iz sobe i priznade braci ko je. i on osta sam od matere svoje. nemoj oklevat. Izrailjev rod od ezdeset i est osoba krenu na put u Egipat i zaustavi se u zemlji Gesemskoj. a onda s po tovanjem pogleda starog. hodi k meni. a narocito ne no je zagrlio najmladeg brata Venijamina. posle kojih je do lo sedamdeset dana alosti koja je ogla ena u celom Egiptu. koji je stajao pred njim ogrnut irokim vunenim plastom. Obave ten o dolasku oca. Sedece u zemlji Gesemskoj i bice blizu mene. A braca su bila kao gromom pogodena. na delti Nila. s pastirskim tapom u desnoj ruci. niti sti u veka otaca mojih koliko su oni iveli". Kad sinovi Jakovljevi stigo e u Hanan i isprica e ocu ta im se dogodilo na faronovom dvoru. Josif je docekao i unuke i 101 umro u sto desetoj godini. ako se ikad vrati u Hanan. Na njihovu molbu. sinove Josifa i Egipcanke.." Videci da su braca po ocu cestiti ljudi. on im u pocetku ne htede verovati i tek kad vide donete darove kao da se preporodi. Pa njaci u zemlji Gesemskoj bili su bujni i socni. kako sam do ljak. Zato neka sluga tvoj ostane mesto deteta da bude rob gospodaru mojemu a dete neka ide s bracom svojom. Prema egipatskom obicaju telo mu je balsamovano. "Meni ima sto i trideset godina. dok je deset magarica nosilo p enicu i drugu hranu da Jakovljevi ljudi na putu ne trpe glad. Kovceg su pratile i narikace. povika: "Dosta mi je kad je jo iv sin moj Josif. odobrio je Josifu da dovede iz Hanana celu svoju porodicu i da po alje kola da joj olak a preseljenje. rekao im je: "Vratite se br e k ocu mojemu i ka ite mu: ovako veli sin tvoj Josif: Bog me je postavio gospo-darem svemu Misiru.. da narod izrailjski. pa su se mno ili brzo. idem da ga vidim dokle nisam umro. i otac ga pazi. Izrailjski doseljenici dobro su iveli. 100 svoju porodicu. okrenuo se zidu i izdahnuo. u milosti svojoj. a kad je osetio da mu se pribli ava kraj. odgovori starac faraonu i blagoslovi ga podizanjem desne ruke." Vest o neobicnom su-sretu brzo je stigla do dvora. Pred smrt je izrazio arku elju.

neotesani i puni predrasuda. Ali da li je samo tvorevina ma te? Da li se u su tini te price ne krije ne to to se zaista dogodilo? Zna se da znacajne istorijske cinjenice u narodnom predanju prelaze u legendu. iveci na stepama. pro eto lepotom bajke. Ali mladic je s ogorcenjem odbio njeno udvaranje. Ali to ne iskljucuje cinjenicu da u nacinu vodenja price i slikanju karaktera izbija neko zrelije videnje stvari ovoga sveta. treba prihvatiti mi ljenje da je cudesna prica o Josifovim do ivljajima. Svojevremeno je izgledalo da su otkriveni tragovi koji vode u egipatsku knji evnost. Rec je o o enjenom Anubisu i njegovom mladem bratu Bati. koja se po svojoj osobenosti ne mo e ni sa cim porediti. skoro balade. U tome nema niceg cudnog. Zahvaljujuci ba tim odlikama.Jakovljevu. neobicnoj za doba sveop teg varvarstva. A ipak. zato se ponavlja i u pricama mnogih drugih naroda drevnog Istoka. bajka s naravoucenijem. U njoj ne srecemo likove izrazito zle ili dobre. Jer to je tipicno narodno predanje sa ivom pricom. ali to ne iskljucuje mogucnost da se jedan Jevrejski ogranak stvarno naselio u Egiptu. Njegova braca po ocu. odlucili su da dele s njim nevolju i samim tim bili spremni za najvece rtve. autori price o Josifu. Potka o Josifovoj sudbini mo da i jeste legendarna. i . delo jevrejske ma te. pa je bez sumnje kru ila i po Hananu. Neko bi naravno mogao da ka e da je prica o Josifu u stvari ditiramb u slavu rodovske solidarnosti. Prema tome. cesto u tolikoj meri da je te ko odvojiti istinu od fikcije. kao to se cesto de avalo s drugim pricama Staroga zaveta. poneli su se prema njemu sramno. Njegovo naravoucenije odgovara duhovnoj potrebi prostog. Anubis se razbesneo i ubio nevinog Batu. cak se mo e sumnjati da li je i to pozajmica iz egipatske knji evnosti. Jednoga dana Anubisova ena po elela je da ga zavede. potlacenog coveka. prica o Josifovoj dobroj i zloj sreci uvek je dirala ljude u srce i sacuvala neprolaznu sve inu. uspeo da se promeni i postane velikodu an. u osnovi nisu bili lupe i. ali kako se kasnije pokazalo. Bata nije imao ene i radio je na imanju starijeg brata. Jevrejski pastiri. bili su ljudi surovih obicaja. l njegovo telo je^ balsamovano i stavljeno u kovceg po starom egipatskom obicaju. tipicna za to vreme. medu vrletnim stenama. vecno gladnog pravde. Tema o nevernoj eni i preljubi u to vreme bila je veoma u modi. crne ili bele karaktere. Ali slicnost se ogranicava iskljucivo na dogadaj koji u biblijskoj prici predstavlja samo mali fragment. pod uticajem patnji i neugasle ce nje za porodicom. Egipatska prica zaista podseca na epizodu s Josifom i Petefrijevom enom. Mo da je medu tim doseljenicima bio i Jakov i njegovi sinovi. po pitanju novca postupali su po teno. to razumevanje za coveka sa svim njegovim manama. Na takozvanom Orbinijevom papirusu procitana je prica O dva brata. koja je tako karakteristicna za narode Istoka i ne to razumljivo i potpuno prirodno za Semite. u nastupu gneva. Celog ivota ih je grizla savest. U toj prici postoji jo ne to to zaslu uje divljenje. Josif je Uginladosti bio nepodno ljivi uobra enko i razma eni tatin sin. gde je dobro iveo. to im slu i na cast. a kad je Ve-nijaminu zapretilo ropstvo. Tada ga je licemerna ena optu ila pred svojim mu em da ju je silom uhvatio i stra no istukao kad je poku ala da se brani. puno neobicnih dogadaja. iskreno su voleli starog oca. To duboko poznavanje ljudske prirode u svoj njenoj slo enosti. govori o velikoj ivotnoj mudrosti. NARODNA LEGENDA ILI ISTINA Prica o Josifu od pamtiveka je u ivala veliku popularnost i u la u folklor onih naroda koji su u Bibliji nalazili podlogu za svoju ma tu. uspeli su da izgrade izvornu emotivnu zrelost i poznavanje ljudske du e. alfje u docnijim godinama. S tim se uglavnom mo emo slo iti. Naucnici su neko vreme verovali da ce poreklo te biblijske price naci u knji evnosti naroda koji se granice s Palestinom.

.

taj nemirni kotao naroda. napravio sjajnu karijeru na faraonovom dvoru. Njihovi poglavari prisvojili su sve unutra nje atribute faraona i odr ali su se u pokorenom Egiptu oko 150 godina. posledica velikih etnickih preobra aja koje je pre ivljavala Mesopotamija. ali su provincijski kne evi Gornjeg Egipta postali nihovi vazali i placali im te ki danak. Naziv Hiksosi tumacen je na razne nacine: ranije je smatrano da znaci "poglavari pustinje" ili kraljevi pastira. Na ustanak se digao potlaceni narod: seljaci. Kratko vreme pre toga Egipat je prolazio kroz najburniji period svoje duge istorije. . Okupirali su istina samo Donji Egipat s deltom Nila. krvo edna razbojnicka banda koja se srucila na Egipat kao oblak skakavaca. Prema poslednjim istra ivanjima. Hijan. Bila je to pljacka ka. Semitske narode. Pokazalo se da su osvajaci bili Hiksosi. U drugom milenijumu prodrla su sa severa azija-tska plemena Huriti. pru iti i estetsko zadovoljstvo koje razum oseca prilikom logicnog re avanja problema na osnovu nepovezanih tragova. On ce nam omoguciti da udemo u tajne nacina kojima se naucnici slu e u rekonstrukciji istorije. Bice to neobicno fascinantan izlet. godine. po imenu Josif. dok stignu da upotrebe svoja koplja. U vreme tog politickog pada zadesila ga je nova. Pa podimo tragom njihovog razmi ljanja. moraju da se zadovolje postavljanjem hipoteza do kojih dolaze metodom dedukcije. ali kako ne Zenon 1(psidovs/(i raspola u nikakvim istorijskim dokumentima. zapenu eni konji i bojna kola nacickana kopljima izazvali su medu njima veliku pometnju. sem toga. Posledice te kataklizme osecale su se jo dugo i u XVII veku Egipat je u svojoj nemoci bio dr ava te ko paralizovana. dok je vojnicku svetinu sacinjavala razuzdana rulja svakojakih pustinjskih i planinskih plemena. Sa natpisa na skarabejima znamo da su njihove vode nosili tipicno semitska imena. Za ticeni oklopima i naoru ani dugim macevima. gu eci ognjem i macem svaki poku aj pobune.da je jedan od njih. na primer: Anater. Jakober. vec su ih gazila konjska kopita i mrvili tockovi kola. pretpostaviti da su u to vreme i narodi Palestine bili pod hegemonijom osvajaca Egipta. Datum koji iznose naucnici varira izmedu 1730. To ce nam. medu njima i Hiksose. Arheolo ke iskopine iz Jeri-hona pokazale su da su taj drevni grad neko vreme dr ali Hiksosi. zemlju su uzdrmali revolucinarni neredi. Egipcani su se tada prvi put sreli s novim nacinom borbe. Invazija Hiksosa bila je. Mo e se. izgleda. Hiksosi su bili Semiti i govorili su jezikom koji je izgleda bio blizak ranom razvojnom obliku hebrejskog jezika. Podjarmljeno stanovni tvo na izvesno vreme cak je uzelo i kormilo dr ave u svoje ruke. Prica o Josifu u tom slucaju de avala bi se u XVII veku pre na e ere. Naucnici lupaju glavu nad tom zagonetkom. ona su potisnula u Siriju i Palestinu. i 1630. pustolova i probisveta raznih rasa i jezika. Pomocu veoma mukotrpnih proracuna. vojnici i robovi na velikim feudalnim po-sedima. otimaca. Sa Istoka je nagrnula nebrojena masa tudinskih ratl ka i srucila se na zemlju kao planinska lavina. zanatlije. Oko godine 1780. a sjaj faraona ugasio se u trajanju od skoro dva stoleca. medu naucnicima se uvre ilo mi ljenje da je Jakov iveo dvesta pedeset godina posle Avra-ma. Egipatski vojnici borili su se pe acki i bili su gotovo nagi. pracke i strele. dakle. osvajaci su munjevitom brzinom jurili na oklopnim bojnim kolima u koja su bili upregnuti konji. egipatska sila bila je pretvorena u prah. Jednostavno su se pokazali nemocni prema nametnutoj im brzini bitke. koje zbog njihove iscrpnosti necemo da iznosimo. jo strasnija nesreca. Pretpostavlja se da su Hiksosi predstavljali samo malobrojni sloj ratnika. grad koji le i u istocnom delu delte Nila. Vekovima nepobediva. Prestonica novih gospodara Egipta bila je Avaris. prihvaceno je ipak da ga pre treba tumaciti kao gospodari stranih zemalja.

.

veoma recit . Te ko je po-verovati da bi pravi Egipcani. bio sam covek bez svojine a on mi u svojoj tedrosti dade svakodnevnu opskrbu. u Egiptu izvr ena radikalna ekonomska revolucija s dugotrajnim posledi-cama. prema kojima su ispo106 ljavali prezir. aristokratije. jer su sami na svojim velikim imanjima gomilali zalihe hrane. dakle. sada poseduje blago. Danas se naucnici sla u u tome da se emigracija sedamdeset Izrailjaca u Egipat dogodila u vreme Hiksosa. ali car me podi e. sad lako nalazi gospodu plemenitog roda. O estini tih ustanaka izve tava nas egipatski bogata po imenu Ipuver. postao je svemocan na dvoru iako je pripadao semi-tskoj rasi. rasno i jezicki njima srodne. Tamo je nai la na gostoljubiv prijem. vi e pouzdavali u Azijate doseljene iz Hanana. ko nije posedovao ni camac. Jevrejski istoricar Josif Flavije govori o Hiksosima kao o svojim precima. datira u Egiptu sistem kmetovske zavisnosti i neogranicene crske vlasti. Na taj nacin je li io imovine i bacio u ropstvo slobodnog seljaka i oslabio klasu veleposednika. Kako iz ovih cinjenica mo emo zakljuciti." Na drugom mestu citamo: "Kne evsku decu razbijaju o zid.. postavljanje Josifa na polo aj dr avnog namesnika. Iskoristiv i sedam gladnih godina. Od tog vremena.Sada se namece pitanje ta s tim dogadajima imaju zajednicko Josif i njegova porodica." l poslednji. A Janhamu. Neposredni povod ustanaka bila je masovna glad koja je pogadala zemlju periodicno. Faraon Ehnaton. U grobnici jednog od njegovih visokih cinovnika naden je sledeci natpis: "Po ocu i majci bio sam niskog porekla. Na tom politickom terenu. a egipatski tekstovi iz XVI veka pre na e ere pominju hananska nomadska plemenia koja su se naselila u Egiptu. Vec smo pominjali da je Egipat u svojoj istoriji pre iveo nekoliko krvavih revolucija.. ko nije imao parceta hleba. U njegovom zapisu izmedu ostalog nalazimo i ovakvu recenicu: "Siromah postade vlasnik bogatstva i dok ranije nije bio u mogucnosti da nabavi sebi sandale. nemajuci poverenje u domace stanovni tvo. poverili tako visoku du nost jednom od Azijata. Dozvoli mi da se istaknem. on je upravljao Egiptom ngnjetackom politikom." U Tel el-Amarni (ru evine prestonice faraona Ehnatona) otkriven je sarkofag dostojanstvenika koji je bio u slu bi kod Ehnatona... u normalnim uslovima. jer je bila blisko srodna osvajacima. kojima je bilo stalo do toga da u pokorenu zemlju dovedu to vi e Azijata... fara-onov vezir. a zatim zemljom i najzad licnom slobodom. cak su i faraoni egipatskog porekla primen jivali ponekad slicnu personalnu politiku. mnoge sumnjicavosti u biblijskim pricama nalaze svoje logjcko obja njenje.-1352. osnivac monoteizma i poklonik boga sunca Atona (1377. Pre svega. U Knjizi Postanja (46.. u koje je imao vi e poverenja. Razumljivo je to su se hiksoski faraoni. a Hiksosi se. srebrom i nakitom. vec je zahte-vao da se placa zlatom. Ko je nekad zbog neima tine spavao bez ene. Ta tradicija ivela je u podjarmljenim masama. svakih pet est ili svakih desetlegende 107 petnaest godina. ito nije delio besplatno. sada je vlasnik lade. danas mu pripadaju itnice. odanih tradicionalnom bogu Amonu. jer su Misircima svi pastiri necisti".. Zvao se Nehemem i bio je Azijat.) borio se s opozcijom sve tenstva. Verovatno je i Jakovljevu porodicu zahvatio op ti talas najezde. Ko ne imade gde da spusti glavu. pa cak i irih dru tvenih masa. Jedino su sve tenici izbe-gli tu sudbinu. ili da je stigla u Egipat po to su njime vec ovladali Hiksosi. U takvoj situaciji birao je saradnike iz zapostavljenih slojeva. tipicnom za okupatora. bez sumnje. Sva zemlje i ljudi koji je obraduju postali su faraonove vlasni tvo. nisu usudivali da im u tome smetaju. meni koji nekad morah prositi komad hleba. 34) citamo o Jevrejima doslovno ovo: ". nagli Josifov usporunije bio ne to nemoguce. racunajuci na njihov uticaj. sve be i iz grada. Preko Josifa je. sada raspola e posteljom. Uostalom.

stavljao ve tacku bradu. jer su njegove ru evine. Prisetimo se da je Josif obrijan pre nego to je izveden pred faraona. pre svega na pretpostavke. potvrdili i tekstovi na papirusima nadeni u grobnicama faraona i njegovih dostojanstvenika. Redosled dogadaja u Bibliji jo uvek je jako problematican. Josif upravljao u Avarisu. To je moglo da se dogodi pre dolaska Hiksosa kao i posle njihovog proterivanja. Odgovor na te sumnje daje nam izvanredna analiza biblijskog teksta koju je izvr io francuski egiptolog Pjer Monte u knjizi Egipat i Biblija. tu privilegiju imao je iskljucivo faraon. otpada svaka sumnja: pricu o njegovom ivotu treba smestiti u doba vladavine Hiksosa. Cinovnike pobi e i dokumente im oduze e. u prestonici. Dvorane istera e iz carskih kuca. Po to je. Josif je kao namesnik svakako iveo uz faraona. Fajum ili Teba. otkopane u blizini dana njeg sela San el-Hagar. kao to tvrdi francuski egipto-log Maspero. U Knjizi Postanja (45. na izgled beznacajan. kad se pojavio s razumnim planom za otklanjanje buduce katastrofe od gladi." Hiksoski faraon bez sumnje dobro je poznavao tu revolucionarnu egipatsku tradiciju i zato je strahovao da novi ustanak narodnih masa ne uzdrma njegovu vlast. glavnom saobracajnom arterijom. Nilom. Danas vec znamo da je Avaris le ao na delti Nila. Jakov se naselio u zemlji Gesemskoj. Time se namece zakljucak da se prestonica u kojoj je iveo Josif morala nalaziti blizu zemlje Gesemske. i morao je biti obrt jan. kao to je to zahtevao dvorski protokol. toliko je recit da ponovo svedoci o poznavanju egipatskih prilika. Na vest o dolasku svoje porodice odmah je seo u kola i pohitao u susret ocu. Uostalom. pre svega. Takva putovanja po pravilu su se odvijala barkama. Kao Jevrejin. odnosi na pogrebni obred u opisu Jakovljeve i Josifove smrti. Sve gore pomenute okolnosti su neka vrsta putokaza cije su strelice slo no okrenute prema Avarisu. to su. znaci blizu njega. Zato je Josif . po to nije konacno dokazano da su se Izrailjci naselili u Egiptu u doba vladavine Hiksosa. omrznuti despot. koji je. dakle. U biblijskoj prici o Josifu iznenaduje istorijska tacnost u prikazivanju egipatskih obicaja. Taj detalj. i u njima mno tvo hiksoskih pecata. s obzirom na nepostojanje odgovarajucih puteva. Iz Biblije nepobitno proistice da su se ovi dogadaji odigrali jedan za drugim u veoma kratkom vremenskom razmaku. Josif je bez sumnje pu tao bradu. Njihova tela su balsamovana cetrdeset dana. po to su posle proterivanja osvajaca. Cara zarobi e siromasi. dakle na samoj delti. pravi egipatski faraoni XVIII dinastije preneli svoju prestonicu u Tebu. mo da cak i u toku jednog dana. Pitanje se svodi na sledeca zapa anja: Kao to znamo. 10) Josif saop tava ocu da ce 108 iveti u zemlji Gesemskoj. prestonici Hiksosa. utoliko pre to je bio tudinski. pa se ne mo e sasvim pouzdano tvrditi kad su Jakov i njegova porodica krenuli u Egipat. uostalom. U Egiptu nikome nije bilo dozvoljeno da nosi bradu. teorija o Hiksosima oslanja se na sasvim solidne postavke i zato je danas priznaju mnogi naucnici.citat: "Carska prestonica osvojena je u toku jednoga sata. Jo Herodot saop tava da je postupak balsamovanja u Egiptu trajao cetrdeset dana. * . uostalom. Time se i obja njava njegov svemocni polo aj na dvoru i milost kojom ga je obasipao faraon. Kao to vidimo. Neki skeptik mogao bi ovde primetiti da se sva ta vesta struktura poimanja oslanja samo na kratke napomene u Bibliji. To nikako nisu mogli biti gradovi Memfis. a mumije polo ene u drveni kovceg. koja le i istocno od delte Nila. Kasniji datum je sasvim iskljucen. To se. bio pozdravljen kao izbavitelj. Zatim se vratio pred faraona da ga izvesti o svome putu. u Egiptu kola nikad nisu kori cena za du a putovanja. Oni su le ali suvi e daleko od Gesemske zemlje i Josifovo putovanje kolima moralo bi trajati nekoliko dana.

.

u plodnoj zemlji Gesemskoj.zaista naselio na delti Nila. Danas je te ko lomiti koplja oko toga da li je Josif bio istorijska licnost. i kad nastane rat da ne pristanu s neprijateljima na im i ne udare na nas i ne otidu iz zemlje" (Izlazak. nepopularnih medu Egipcanima. a polo aj namesnika koji je zauzimao Semita bio je dogadaj suvi e znacajan da bi se mogao precutati. Docnije je oko njegove licnosti nastala legenda koju su stvorili Jevreji. U biblijskoj prici znacajno je i to to su navedena imena prava egipatska. te su se brzo mno ili. Tamo im uop te nije i lo lo e. Kao oznake svoje visoke du nosti. Faraon je dao Josifu ime Psontomfanih. Po prirodi stvari rtva te akcije brisanja 150 godina istorije. Za vreme svecane povorke vozio se u zlatnim dvorskim kolima odmah iza faraonovih kocija. U to vreme faraon je u delti . MOJSIJE $&&jsfe legende 113 SREDOZEMNO MORE PRAVCI BEKSTVA IZ EGIPTA Put preko mocvara "Gorkih jezera" e KULUK. Hiksosi su bili toliko omrznuti da su Egipcani uni tavali sve to je podsecalo na njihovu vladavinu. koji ni ta nije znao o Josifovim zaslugama i zabrinuo se zbog plodnosti jevrejskih pastira. Ako je bilo tako. Nego hajde mudro da postupamo s njima. ena mu se zvala Aseneta. da je ta biblijska prica odjek istori-jske cinjenice i da je jedan od Jevreja. i 110 ponovo se javljaju tek posle godine 1580. Ali zaboravlja se na jednu veoma bitnu cinjenicu. imamo potvrdu da se neki ogranak Jevreja -mo da ba Jakovljev rod . po pravilu. Iz datih detalja nije te ko odrediti polo aj zemlje Gesemske. pa se taj ceremonijal i dalje ocuvao u Egiptu. a Potifera je iskvareni oblik imena "Pa-d/'-pa-Re. po imenu Josif. ponosni na svog cuvenog pretka. Ali. to jest "ona koja pripada boginji Net" (boginja Net slavljena je na delti Nila). koji su posle Josifove smrti jo dugo ostali u zemlji Gesemskoj. Takva praznina u egipatskoj istoriji bila je sumnjiva i izazivala podozrenje u Josifovu istoricnost. Na kraju treba jo dodati da se u prici o Josifu vidi tacno poznavanje egipatske topografije. ali nema nikakve sumnje da je prica nastala u samom Egiptu. koje znaci "ona/ koga je dao bog Ra". stranci opasni za dr avu. S obzirom na to. Hronicarski zapisi se naglo prekidaju s godinom 1730. Bio je uveren da su to bili Azijati. dosegao visoki polo aj na faraonovom dvoru. 1. Nije cak iskjluceno. iscrpne i tacne. l posle proterivanja Hiksosa. cak i hronicari precutkuju period njihove okupacije. novi dostojanstvenik primio je iz faraonovih ruku sku109 pocenu ogrlicu. a posredno se cak mo e ide-ntifikovati i prestonica u kojoj je iveo Josif. za to onda o Josifu nema ni pomena u egipatskim hronikama? One su. morao je biti i Josif. narod sinova Izrailjevih veci je i silniji od nas. Jakovljevi potomci iveli su u zemlji Gesemskoj gotovo cetiri stoleca. Njeni autori bili su ljudi koji su tu zemlju tako dobro poznavali da su nesumnjivo u njoj morali dugo iveti. da se ne mno e. rako ni pla t i enu visokog roda. Kratko receno. vreme patnje i poni enja egipatskog carstva. Josifovi postupci kasnije su se bolno odrazili na Izrailjce. l tok svecanosti je u skladu s onim to smo doznali iz papirusa i crte a u grobnicama. realnosti od kojih je sacinjen egipatski ambijent junacki su izdr ale probu savremenih naucnih istra ivanja.Slicno je i sa postavljanjem Josifa na polo aj faraonovog namesnika. i zato je naredio svojim cinovnicima: "Gle. slepi izvr ilac hiksoske politike i vinovnik dubokih ekonomskih pramena. to znaci "bog ka e neka ivi". Egipcani su zadr ali obicaj kori cenja konja. na egipatski presto stupio je novi faraon. pre na e ere. 9-10).

Majka je pala u veliki ocaj i rizikujuci strogu kaznu. po to se niko od egipatskih krvnika nije usudio da se 115 suprotstavi elji faraonove kcerke. a po to je potajno osudivala ocevu neljudsku naredbu. jace su. Faraon je ubrzo doznao za drsku neposlu nost babica i naredio da ih izvedu pred njega. te su jednog dana u gomilama saterani na gradili te. Mucili su se tako iz dana u dan. majka se postarala da se ne odrekne izrailjskog porekla. princeza se sa dvorskim damama uputila u etnju du obale. morao babice da pusti na slobodu. Faraonova ocekivanja bila su. Posle kupanja. od jutra do mraka. strogo ispitivane. Ali. Od tog trenutka Mojsije je rastao na dvoru kao da je po rodenju pripadao carskom rodu. odlucila je da ga sakrije od egipatskih d elata. U jednoj porodici Levijevog roda bilo je dvoje dece: Aron i Marija. istovremeno. "Jevrejke nisu kao ene 114 Misirke. Odmah je shvatila da je prona la izrailjsko dete. a princeza je usvojila malog Izrailjca dav i mu ime Mojsije. Zbogatoga je majka deteta do la na veoma zanimljivu ideju: polo ila ga je u kotaricu zaptivenu smolom i odnela u evar. Imao je na usluzi poslugu.Nila dizao dva nova grada: svoju prestonicu Ramzes i grad ambara i vojnih skladi ta Pitom. ipak. CUDESNO SPASENJE. to je bio decak. majka ga je odvela u dvor. plakalo je ili gukalo tako glasno. a tada bi nesreca zadesila citavu porodicu! Na jednom delu reke svakodnevno se kupala faraonova kcerka. U vreme najgoreg progona dobili su trece dete. Tako se zaobilaznim putem odojce bezbedno vratilo u majcino narucje. Dogodilo se ono to je majka planirala. Nije mu vi e pretila smrt u dubinama Nila. unapred osuden na smrt u vodama Nila. Ovoga puta izdao je svojim d elatima naredenje da mu ku novorodencad oduzimaju od majki i bacaju u Nil. Ne no se nadvila nad nahoce i trudila se da ga milovanjem uti a. Krijuci od princeze. dok im dode babica. Izgledalo je da ce se odnaroditi i postati Egipcanin. Faraon je. one vec rode". U svakom trenutku mogao je da je otkrije jedan od faraonovih cinovnika koji je nju kao po gradu. dok su ih nadzornici po urivali tapovima. ne bi li ih pozvao na odgovornost. Bespomocni Izrailjci predstavljali su povoljan izvor jeftine radne snage. gde su morali da mese glinu i prave opeku. izneverena. ali vrativ i se u zemlju Gesemsku i ne pomisli e da se ukaljaju cedomorstvom. hteo ne hteo. gde je princeza mogla lako da ga nade. kada je dete vec odraslo. da se culo daleko izvan kuce. Mariji da iz daljine brine o malom bratu i da stupi u akciju kada se uka e potreba. na ubitacnoj ezi. Dobiv i pristanak. kru io je gradom u zaprezi od vatrenih konja i stanovao u odajama punim prefinjene rasko i. izledalo je da je za Jakovljeve potomke nastupio sudnji dan. Odjednom je zacula decji plac i naredila slu kinjama da pretra e evar. navikao na te ku sudbinu. Ali vladar nije odustao od svojih okrutnih planova. Marija je iz daljine posmatrala citavu tu scenu i u jednom trenutku je pri la princezi nudeci joj da nade dojilju za tobo nje nahoce. Naredila je. kojom ga nije tedelo kolo ivota. Sna no mlatarajuci no icama. Izrailjski narod. Zemlja Gesemska odjekivala je od placa i proklinjanja. Kako se samo iznenadila kada su joj ispred nogu stavili kotaricu sa uplakanim mali anom. epurio se u skupocenoj odeci od finog lana i kolovao u hramu gde su mu sve tenici otkrivali tajne svog znanja. ene su pokorno saslu ale naredenje. i pored proganjanja i dalje se mno io. . veoma spretno skinule su krivicu sa sebe tvrdeci da su ene jednostavno prestale da koriste njihove usluge. sva radosna pohi-ta kuci po majku. Izrailjski narod pozdravio je hrabre ene kao junakinje i u znak zahvalnosti sagradio im prelepe kuce. Na nesrecu. odlucila je da ga uzme pod svoju za titu. poznata po svom milostivom srcu za tlacene Izrailjce. Veste Izrailjke. Tri meseca ga je dojila u najtamnijem kutku kuce i sigurno bi uspela da do kraja ostvari svoj plan da dete nije suvi e brzo napredovalo. Razgnevljeni vladar tada je pozvao jedine dve izrailjske babice i strogo jm naredio da prilikom porodaja usmrcuju svu mu ku decu. Posle nekoliko godina.

.

ucila ga je hebrejskomi jeziku i istoriji predaka, i na kraju mu otkrila kako je izbegao smrt u vodama Nila. Mojsije je, dodu e, saznao svoje poreklo, ali mu nije bilo lako da se rastane od lagodnog ivota egipatskog aristokrate. Obrazovanje, dvorski prijatelji, sjaj egipatske kulture - sve ga je to vezivalo za sredinu na koju se od malena navikao, ta je zajednicko mogao da ima ovaj prosvecen i prefinjen covek sa prezrenom i zaostalom izrailjskom sirotinjom? l mada mu se ponekad srce stezalo dok je gledao svoje sunarodnike kako te ko kuluce, nije imao dovoljno snage da se odrekne privilegija i sjaja dvorskog ivota. Punih cetrdeset godina u ivao je u svim prijatnostima usvojenog princezinog sina, a dobio je cak i zvanje egipatskog sve tenika. Dvorskom ladom plovio je Nilom, dok su ga zabavljali sviraci i madionicari, a lepe igracice ulep avale vreme plesovima uz pratnju harfi i flauta. Nova prestonica Ramzes bila je prelepa. Sagradena po uzoru na drevnu Tebu, imala je iroke ulice, predivne palate, javne zgrade i brojne hramove posvecene egipatskim bogovima. Na kraju grada uzdizala su se skladi ta puna jecma i p enice, a recnom lukom promicali su brodovi i barke koje dovoze robu. Lagune su vrvele od ptica i ribe, a odmah iza gradskih kapija pru ale su se bri ljivo obradene leje sa crnim lukom i vlascem i rodni vocnjaci cije su se grane povijale pod te inom narova, jabuka, smokava i maslina. Mojsije je, dakle, vodio bezbri an i rasko an ivot. Ali nije bio praznoglavi besposlicar. Marljivo se udubljivao u papiruse koji su sadr avali celokupnu mudrost Egipta. Vecerima, kada bi osve ilo i mesec se ^pomolio na nebu, etao je dvorskim vrtom okru en sve tenicima i vodio sa njima duge razgovore o bogovima, faraonima i smislu covekovog postojanja. Tek nocu, kada nije mogao da zaspi, u njemu se budio duboko pritajeni nemir. Tada 116 Zenon 117 su mu se pred ocima pojavljivali preci, video je kako pate, proklinju svoju sudbinu, cuo fijuk biceva koji ih teraju na robovski rad, lovio njihove tu aljke, jecaje i preklinjanja za spasenje. U snu mu se javljalo majcino lice, puno majcinske ne nosti, ali tu no i kao malo razocarano. Posle takvih noci nije mogao da izade na kraj sa mucnim nemirom. Osecao je da je ne to zgre io i da je sve to je do tada u ivotu radio bilo prazno i li eno smisla. Tada bi se poput prestupnika iskradao iz dvora i hitao izvan grada da bi iz daljine posmatrao kako se, sjajna od znoja, polunaga tela^ Jevreja povijaju nad zemljom i drvenim kalupima za opeke. iveo je, tako, dvostrukim ivotom: danju je bio hladni egipatski aristokrata, a nocu, pak, bludni sin koji je u mukama, nasumice tra io put povratka svome narodu. Jednom prilikom je opazio kako se egipatski nadzornik nemilosrdno i ivljava na Izrailjcu koji je pravio opeke. U nastupu velikog gneva, probo ga je macem bezdu nika i, po to u blizini nije video druge Egipcane, les zakopao u pesak, da ubistvo sakrije od faraona. Ali svedoci dogadaja bili su neki njegovi sunarod-nici. Nisu umeli, na alost, da dr e jezik za zubima. Vec istoga dana po citavoj Gesemskoj zemlji aputalo se o ubistvu. Mojsije je uglavnom hvaljen za hrabar cin, ali bili su i takvi koji su sigurno iz zavisti govorili zajedljivo o njemu. Mojsije nije bio sveston kakvom se zastra ujucom brzinom ra irila prica. Sutraaan je prisutvovao tuci dvojice Izrailjaca. Odmah razdvoji nakostre ene protivnike i izgrdi jacega: "Za to bijes bli njeg svoga?". Na to zlobnik odbrusi drsko: "Ko je tebe postavio za kneza i sudiju nad nama? eli li da me ubije kao to si juce ubio Egipcanina?" Mojsije se veoma upla io. Po to su vec svi znali za ubistvo, lako je za njega preko uhoda mogao da sazna i faraon, l zaista, ubzo su Mojsija upozorili dobronamerni ljudi da je po njega poslata dvorska stra a. Gotovo u poslednjem trenutku, onako kako je bio, iskrao se iz grada, preskocio pod okriljem noci granicni zid i krenuo pe ke na istok, gde mu je pustinja pru ala sigurno utoci te pred poterom. CETRDESET GODINA IZGNANSTVA. Istocno od Akab-skog zaliva rasprostirala se zemlja Madijanska, zemlja potomaka jednog od est Avramovih sinova i njegove druge ene

Hetu-re. Po to su mu to bili rodaci, Mojsije je odlucio da ih zamoli za gostoprimstvo. Put je bio dug oko cetiri stotine i pedeset kilometara i prete no je vodio kroz pustinjsko-stepske oblasti. Kada je stigao do Medijanaca, bio je izuzetno iscrpljen od dugog puta. Njegova dvorska odeca, prljava i natopljena znojem, vi e ni ta nije imala od nekada njeg sjaja i skoro da je podsecala na rite skitnica koje su lutale po zemljama Istoka u potrazi za milostinjom. Mojsije je seo pored gradskog bunara i radoznalo posmatrao kako sedam devojcica napaja ovce i koze. U jednom trenutku pojavila se gomila pastira i grubo odgurnula devojcice, zauzimajuci preko reda mesto na pojilu. Razgnevljen tim pona anjem skocio je na noge i, iako umoran, zauzeo tako stra an stav da su se nitkovi pokunjeno pokupili. Zatim je pomogao devojcicama da napoje ivotinje i vratio se na svoje mesto. Ispostavilo se da su pastirice bile kceri uticajnog madijanskog sve tenika Jotora. Zahvalni otac je pozvao Mojsija u svoju kuci, a kada je jo saznao da je do ljak njegov daljni rodak, primio ga je u svoju porodicu i dao mu kcer Seforu za enu. Mojsije je sa njom imao dva sina: Girsama i Eliezera. Na imanju se bavio uzgajanjem tastove stoke. Nagla pramena ivotnih uslova ostavila je dubok trag u njegovoj du i. Taj kico , naviknut na udobnost egipatskih gradova, obreo se sada u divljem, stenovi-tom kraju, nad kojim su se dimili visoki vrhovi vulkana. U pocetku mu je bilo te ko da se pomiri sa tom pramenom. Dok je usamljeno provodio vreme na pa njacima, nedostajali su mu njegov dvor, papirusi i razgovori sa sve tenicima. Kako je samo bolno osetio nesrecni ivot begunca! Ali vremenom su ovi te ki uslovi delovali na njegov duh oslobadajuce. Divlja priroda, jednostavan, casni pastirski ivot, dugi sati provedeni pod vedrim nebom u samoci, doveli su do toga da je polako poceo da razmi lja o smislu svog ivota. U secanju su mu postepeno bledele stare dobre godine, a sve je vi e bivao svestan da je Izrailjac, da je potomak Levija, Jakovljevog sina i Avramovog praunuka. Madijanci su se ponosili time to neposredno poticu od Avrama. Pricali su mu nebrojene legende i anegdote o tom velikom praocu, sahranjenom u Hananu. Govorili su mu i o Bogu kojeg su slavili njegovi preci, l tada mu se cinilo da se posle dugog lutanja konacno vratio u rodnu kucu. Kada bi se Pppeo na brdo i pogledao unaokolo, na zapadu bi video pustinju. Iza nje je le ao Egipat, zemlja ropstva. Na istoku se, pak, negde iza planina krio Hanan, otad bina njegovih predaka, Zemlja obecana, zemlja mira i dobrobiti. U takvim trenucima u 118 njemu je sazrevala velika odluka: resio je da oslobodi bracu iz egipatskog ropstva i odvede ih u rodni Hanan, zemlju gde teku med i mleko. Ta borba sa vlastitom save cu trajala je gotovo cetrdeset godina u nemirima, sumnjama i lomovima. Nailazili su i dugi prekidi, kada bi podlegao isku enju pastirskog ivota i u potpunosti se predavao obicnim, svakodnevnim poslovima. Tada je u sebi gu io sve obzire i grizu savesti. Bio je u osamdesetoj godini i cinilo se da je vec prekasno bilo da na svoja pleca preuzme tako opasnu misiju i da je bolje mirno umreti u zemlji Medijanskoj, koja mu je postala druga domovina. Ali nova ideja je i protiv njegove volje i dalje klijala, dok na kraju zov nije postao toliko jak da je bilo te ko odupreti mu se. Poslednje godine boravka kod Medijanaca do ivljavao je verske ekstaze, snove i prorocanske vizije. Jednog dana napasao je ovce u podno ju planine Horiv, svete planine, jer je, po verovanju Madijanaca, na njenom vrhu, medu oblacima, iveo Bog njihovih otaca, Bog Avrama, Isaka i Jakova. Dok je gledao unaokolo opazio je cudnu pojavu: neki bun je goreo svetlim plamenom, a nije sagorevao. Odjednom ga iz plamenog buna pozva glas Boga da odmah krene u Egipat i oslobodi Izrailjce iz ropstva. U velikom strahu, Mojsije zakloni rukama lice, ali je, ipak, sakupio hrabrost da iska e svoju sumnju: "Evo kad otidem k sinovima Izmiljevijem, pa im recem: Bog otaca va ih posla me k vama,%ko mi reknu: kako mu je ime? ta cu im kazati?" Kao odgovor Bog mu se prvi put objavi pod imenom Jehova. Bilo je to veliko objavljenje, ali ono, ipak, ne raspr i Mojsijeve strahove. Kako je mogao da stekne poslu nost Izrailjaca, alio se, kada ce im otici bez ikakvih dokaza

svoga poslanstva, vec samo s imenom Jehovinim na ustima? Tada ga Bog naoru a protiv malovernika cudotvornom moci, tako da je od toga trenutka bio u stanju da preobrazi tap u zmiju, leci gubu i vodu pretvori u krv. lako je bio naoru an moci cinjenja cuda, Mojsije je poku avao da izbegne nametnutu misiju, pravdajuci se da muca i da stoga nece moci govorom da ubedi sunarodnike. Jehova se razgnevi na taj novi izgovor, ali ga, na kraju, ute i, obecav i mu da ci mu u pomoc dati njegovog starijeg brata Arona, koji ima dar govora i besedice u njegovo ime. Mojsiju nije preostalo ni ta drugo nego da se sprema na put. Oprostiv i se od tasta, posadio je na magarce enu i decu i te ka srca krenuo za Egipat. Na putu je do iveo ne to stra no. U jednoj gostioni119 'Btffijsfe legende---------------------- --------------------------------------------------ci pored puta Jehova je iznenada hteo da ga ubije zato to nije bio obrezan. Pobesnelog Boga uspela je tek da umoli Sefora, obrezav i svoje sinove. U Egiptu je Aron iza ao u susret Mojsiju. Braca su sazvala zbor Izrailjaca i zajednickim snagama uspeli da ih ubede da po Jehovinoj volji moraju da napuste zemlju Gesemsku. Na njihovu odluku nisu toliko presudni uticaj imala cuda koja je Mojsije cinio dokazujuci svoje poslanstvo, ni Aronova krasnorecivost, koliko progon koji se iz dana u dan povecavao i ugro avao njihov opstanak. IZLAZAK IZ EGIPTA. Od nezaboravnog dana ubistva koje je izvr io Mojsije u nastupu gneva, proteklo je cetrdeset godina. U Egiptu je vladao drugi faraon, na njegovom dvoru je slu ilo novo pokoljenje cinovnika. Zlocin se zato izbrisao iz pamcenja ljudi i nekada njem beguncu nije vi e pretila nikakva opasnost. Ko bi, uostalom, prepoznao u tom bradatom Azijatu, odevenom u grub, dugacki pla t i sa pastirskim tapom u ruci, onog otmenog Egipcanina i usvojenog princezinog sina, koji je nekad bio tako cuven! Za cetrdeset godina je toliko ostario da se nije mogao prepoznati, izbrazdalo mu se preplanulo lice borama. Bio je to vec osamdesetogodi nji starac cija je brada gusto osedela. Mojsije i Aron su oti li kod faraona sa molbom da dozvoli Izrailjcima da odu na tri dana u pustinju, gde su rtvama i molitvama eleli da odaju pocast Jehovi. To je, naravno, bila prevara, po to nisu nameravali da se vrate pod jaram Egipcana. Ali, faraon je gnevno odbio njihovu molbu, a za kaznu je povecao Izrailjcima kuluk narediv i im ne samo da izraduju dotada nji broj opeke, vec i da nabavljaju plevu za njeno ojacavanje. To je zahtevalo dodatne casove rada, po to u Egiptu nije bilo mnogo pleve i morala je da se tra i po citavoj zemlji. A ko zbog toga nije stigao da izradi odreden broj opeka, izlagao se velikim ibanjima od strane egipatskih krvnika. Ogorceni takvim tokom dogadaja, Izrailjci su okrivljavali Mojsija to je njegovo zauzimanje kod faraona donelo vi e tete nego koristi. Za njega je to bio izuzetno bolan trenutak, trenutak ocajanja. Cinilo mu se da Jehova nije odr ao rec i da je uvalio izrailjski narod u jo vece patnje. Mojsije ponovo ode kod faraona cvrsto odluciv i da ovoga puta probudi njegovu savest slu eci se magijom. Stupiv i pred njegov tron, baci svoj tap i on se odmah pretvori u zmiju koja puzi. Ali faraon sa sa aljivim osmehom pogleda I2O Zenon 9(p bradatog carobnjaka i naredi da dovedu sve tenike, koji su izveli istu caroliju. Na njega nije ostavilo jaci utisak ni to to je Mojsijeva zmija pro drala zmije egipatskih sve tenika. Od tog trenutka rasplamsala se ogorcena borba sa tvrdom uporno cu vladara. Mojsije je poslao na Egipat redom deset nesreca: najpre se voda Nila pretvorila u krv, zatim su se na zastra ujuci nacin namno ile abe, komarci i muve, stoka crkavala od neke zaraze, ljudska tela bila prekrivena gnojavim ranama, grad upropastio letinu, na zemlju srucio ogromni oblak skakavaca, a na kraju je zavladala takva tama da su ljudi hodali pipajuci. Posle svake nesrece faraona je spopadao u as i pristajao bi da oslobodi Izrailjce, ali ubrzo bi povlacio obecanje, iako su njegovi podanici glasno tra ili da ih neispunjavanjem svojih obecanja ne izla e novim nesrecama. Doveden do krajnosti, Mojsije je konacno odlucio da slomi faraonovu

volju desetom, najpogubnijom nesrecom. Ali prethodno je upozorio Izrailjce da budu pripravni. Naredio im je, pre svega, da svaka porodica zakolje jednogodi nje jagnje i da njegovom krvlju obele i vrata svojih kuca. Za veceru je trebalo da pojedu peceno jagnjece meso sa beskvas-nim hlebom i gorkim travama, a svima je naredio da za sto sednu odeveni za put, da bi u svakom trenutku mogli da napuste Egipat. Kada je do la ponoc, Jehova je i ao od kuce do kuce, i tamo gde na vratima nije video krvavi znak, usmrci-vao japrvence, ne zaobilazeci ni faraonovog ni robinjinog sina. cak su* i prvencad ivotinja padala mrtva. Zemljom su se razlegli jauci i plac, smrt nije po tedela nijednu egipatsku porodicu, l tek tada je faraon razumeo stra nu Mojsijevu moc i dozvolio mu da izvede izrailjski narod iz ropstva. Sveteci se za progon i kuluk, Izrailjci su opljackali egipatske kuce, koristeci mete koji je u zemlji zavladao zbog nesrece. Tako su stekli zlatne i srebrne posude, odecu i mnoge druge dragocene stvari, pre svega oru je, koje je moglo dobro da im poslu i u borbi sa pustinjskim plemenima. Mojsije je ovekovecio ovaj dogadaj uspostavljanjem praznika Pashe, to znaci "praznik prolaska, zaobila enja", jer je Jehova zaobilazio domove Izrailjaca, a Egipcane ka njavao smrcu prvenaca. PRELAZAK PREKO CRVENOG MORA. Zasvira e srebrne trube i povorka Izrailjaca napusti zemlju Gesemsku i krenu na istok ka pustinji. Cinilo ju je esto hiljada naoru anih ljudi, 1 01 ne racunajuci ene, decu i poslugu. Na celu je hodala svita sa drvenim kovcegom u kojem se nalazila balsamovana mumija Josifa, a povorku se zavr avala nebrojenim stadom ovaca, koza i magaraca. U pustinji su izbeglice, na svoju radost, shvatile da ih predvodi Jehova, jer je danju ispred njih i ao stub od dima, a nocu ognjeni stub koji je dosezao samo nebo. Mojsije je u pocetku sledio stari put karavana du obale Sredozemnog mora, zatim je skrenuo na jug, ka pustinjskoj zemlji Etam, jer se bojao da ga pomorska utvrdenja tamo njih naroda nece bez borbe propustiti u Hanan. U Etamu je naredio prvi du i odmor, a zatim se ponovo uputio na sever i razapeo atore u Pi-Airotu. To je bilo naselje koje je le alo izmedu Migdola i mora, nedaleko od grada Vel-Sefona, poznatog po hramu hananskog boga Bala. U meduvremenu, faraon, uvreden i besan, bacio se u poteru za beguncima na celu est stotina bojnih kola. Kako su se samo prenerazili Izrailjci kada se iz pra ine pojavila gomila stra nih egipatskih ratnika u galopu! Kao opcinjeni gledali su u propast koja im se pribli avala, lomili ruke u ocajanju i kukali to su tako lakomisleno dozvolili da budu izvedeni iz zemlje Gesemske, gde je bilo bolje iveti u ropstvu nego sada ginuti od ruku egipatskih vojnika. Mojsije ih je umirivao i uveravao da Jehova nece napustiti svoj narod u nesreci, l zaista, cim je pao mrak Egi-pcanima je preprecio put ogroman zid od dima i plamena, koji je stajao do samog jutra i nije mogao da se prede. Mojsije je u praskozorje iza ao na morsku obalu i podigav i ruku naredio talasima da se razdvoje. Odmah se izmedu dva naslagana vodena zida stvorio suvi prolaz, kojim su Izrailjci po urili na drugu obalu. Faraon je shvatio ta se dogada i estoko za njima pojurio na celu cele konjice. U trenutku kada se nalazio na sredini mora, Mojsije je jo jednom podigao desnu ruku, i na taj znak vodeni zidovi su se sru ili na gonioce i odvukli ih u dubine pobesnelog vrtloga. Nekoliko sati kasnije talasi su na obalu izbacili tela ljudi i konja, i polomljena bojna kola - alosne ostatke ohole egipatske konjice. U izrailjskom logoru zavlada neopisiva radost. Mojsije i citav narod zapeva e pesmu zahvalnicu u slavu Jehove, a ene sa prorocicom Marijom na celu izvedo e Ples pun trijumfalnog zanosa, udarajuci takt na glasnim tambu-rinama. L 122 Zenm y(psi PUTOVANJE KROZ PUSTINJU. Izrailjci se zatim uputi e ka pustinji Sur. Put ih vodio kroz predele bez vode i tri dana nisu imali ni kapi vode za pice, a kada su se najzad dovukli do Mere, tamo nja voda je bila gorka. Za izmorene i edne

putnike to je bio izuzetno bolan udarac i u logoru je ponovo pocelo da se iri nezadovoljstvo i ocaj. " ta cemo piti?", gundali su ljudi. Ali, Mojsije je brzo iza ao na kraj sa zlom. Ubacio je u bunar neke grancice koje je sakupio u okolini i na radosno cudenje Izrailjaca voda je postala slatka i pitka. Okrepljeni putnici krenu e potom u Elim, rajsku oazu cuvenu po sedamdeset palmi koje tamo rastu i dvanaest izvora bistre vode. Trebalo je, ipak, nastaviti put. Tacno est nedelja nakon prelaska egipatske granice, povorka se ulogorila u pustinji Sin, izmedu Elima i Sinaja. Tamo je boravak bio izuzetno te ak. Sunce je nemilosrdno pr ilo, a da zlo bude vece istro ile su se zalihe hrane i vode. "Daj nam vode da pijemo!", zvali su, a Mojsije je odgovarao: "Za to se prepirete sa mnom? Za to izazivate Gospoda?". Za mu karce, ene i decu, koji se jo nisu bili navikli na te ak pustinjski ivot, glad i ed postajali su prava muka. Kao i obicno, citava krivica za nesrecu pripisivana je lakomislenosti Mojsija i Arona. Uzbudene gomile naroda opkoljavale su atore dvojice voda, proklin-juci sudbinu i u ocajanju gnevno ih optu ujuci: "Kamo da smo pomif od ruke Gospodnje u zemlji Misirskoj, kad sjedasmo kod lonaca s mesom i jedasmo hljeba izobila! Jer nas izvedoste u ovu pustinju da pomorite sav ovaj zbor gladu." Po tim recima Mojsije je postao svestan koliko je duboko u Izrailjcima bila uko-renjena ropska du a, po to su iznad slobode stavljali ugodan hleb i lonce mesa. To ga je do dna srca zabolelo, ali ih je uve-ravao da Jehova sigurno nece da napusti svoje sledbenike i da ce ih nahraniti i napojiti pre nego to se i nadaju, l pred vece obecanje se ispuni. Sa istoka dolete e nepregledna jata prepelica i u jednom trenutku pado e na zemlju. Iznemogle od dugog leta bespomocno su mlatarale krilima i lako se hvatale golim rukama. U logoru nasta groznicava vreva, planu e vatre i ubrzo se ra iri slatki miris ptica pecenih na ra nju. Po to su utoli e glad, Izrailjci polega e da spavaju, do nebesa uzdi uci cudotvornu moc Mojsija. U zoru, tek to ih je probudio znak za ustajanje srebrnih truba, protrlja e oci od cudenja, citavo prostranstvo stepe, dokle je pogled dopirao, bilo je prekriveno lopticama, be-lim kao sneg, koje su podsecale na grad. Istrcali su da bolje 123 *-' '-J-v, £/ osmotre pojavu. Iz atora je iza ao i Mojsije i sa trijumfalnim osmehom objavio da je to mana koju je Jehova poslao umesto hleba. Ljudi su oklevali da probaju cudne loptice, ali kada su se uverili da imaju ukus slican hlebu sa medom, uzvicima su izrazili prijatnu iznenadenost i odu evljeno su prionuli na njihovo skupljanje. Ubrzo se ispostavilo da se za dan mo e skupiti onoliko koliko je potrebno da se utoli glad. Od tada, pa narednih cetrdeset godina pustinjskog lutanja, mana je bila njihov svakodnevni hleb. Sledece mesto odmora bilo je Rafidin. Tamo nije bilo nijednog bunara i izrailjski narod je ponovo trpeo ed. U logoru je uzavrelo od protesta i buntovnickih pretnji. Mojsije se tada uputi pod planinu Horiv, koja se nedaleko od logora dizala do neba. Stade je u njenom podno ju i pred ocima utucenog naroda udari tapom po strmoj steni. U istom trenutku iknu iz pukotine mlaz sve e planinske vode. Videv i to cudo, Izrailjci prvo zaneme e, a zatim podivlja e od radosti i blagosiljajuci Mojsija gura e se jeden preko drugog da napune vodom krcage i druge posude koje su im se na le pri ruci. Jedva da su uspeli da utole ed i napoje ivotinje, kada su zaprepa ceni zaculi borbene poklice koji su im se pribli avali. Po prvi put su morali oru jem da odmere snage sa ratnickim pustinjskim plemenima. To su bili Amalicani, koji su hteli da preprece put nepoznatim uljezima i napljackaju se. Ali, ako su racunali na laku pobedu, ljuto su se prevarili. Mojsije je poverio komandu nad svojom vojskom Isusu Navinu, koji se pokazao kao sposoban i hrabar voda. Brzo je i vesto poveo svoje cete u borbu sa napadacima i ubrzo se rasplamsala ogorcena bitka. Mojsije je sa Aronom i Orom stao na brdo da bi pratio tok bitke, koja se sa promenlji-vom srecom vodila od jutra do mraka. Kada je Mojsije podizao ruke, pobedivali bi Izrailjci, a kada ih je spu tao, nadjacavali bi Amalicani. Satima je trajalo tako, dok mu na kraju ruke nisu

.

koji su davali dovoljno drveta za ogrev i gradu. koji su se valjali oko vrha. svecano obuceni. narod se okupio u podno ju Sinajske gore. Jotor je posmatrao i sve vi e se cudio kako se Mojsije ceo dan mucio i tracio vreme na re avanje sitnih sporova. da svako od njih podigne vlastiti rtvenik. Girsama i Eleizera. a deca veselo igrala izmedu atora. nece moci sam vr iti. Savet mudrog madijanskog sve tenika je sproveden u ivot i rasute izrailjske mase dobile su zacetak svog buduceg dru tvenog uredenja. Tri meseca nakon napu tanja Egipta Mojsije se zaustavi na du i odmor pod gorom Sinauskom. a gora nesta u gustom oblaku dima. poslao svoje najbli e natrag u zemlju Madijansku. Bez odlaganja je do ao u izrailjski logor i doveo zetu enu i dva sina. a samo u va nijim slucajevima pozivali bi se preko vi ih instanci na Mojsija. Poce e da udaraju gromovi i sevaju munje. bilo ih je dvanaest. rasle su urmine palme i bagremi. Tamo se susreo sa Jehovom. Zatim pode od jednog do drugog rtvenika redom. ene kuvale. Logor je ubrzo poceo da bruji ivotom punim u urbanosti i vreve. sve tenik rnadijanski i Mojsijev tast. saslu avajuci svedoke i izricuci presude cak i u najsitnijim sporovima. Aron i Or su posadili Mojsija na kamen i sa obe strane podupirali mu ruke. Kada je pro ao trodnevni period pripreme. Sedeo je od jutra do veceri. Nije dobro to radi . naime. ene i deca. prinoseci na rtve ovce. Tamo je bilo dovoljno vode. posavetova mu da Izrailjce podeli na grupe od po hiljadu. poredali su se du oznacene linije. ali je ovog puta sa sobom poveo . a njihovom krvlju poprska vernike u znak zaveta sklopljenog sa Jehovom. a vas narod stoji pred tobom od jutra do vecera?. koji bi od tada trebalo da reguli u dru tveni ivot Izrailjaca. nad svakom grupom da postavi stare inu koji bi istovremeno bio sudija i re avao sitne albe." Kada ga Mojsije upita ta bi trebalo da uradi. i ka i Isusu neka pamti da cu sasvijem istrijebiti spomen Amalikov ispod neba. PLES OKO ZLATNOG TELETA. A kad jo odjeknu e glasni zvuci nekakvih tajanstvenih truba. S tim dragocenim darom Mojsije se vrati u dolinu i u slavu velikog dogadaja naredi Jakovljevim pokoljenjima. Umorice se i ti i narod koji je s tobom. Mojsije je. Da bi izbegli poraz. Mojsije je jo jednom oti ao da se sretne sa Jehovom. sto. Mu karci su se prihvatili zanata. prele i tkale.. Turobni stenoviti masiv sa svojim vrhovima koji doticl nebo. Tokom ponovnog boravka na Sinajskoj gori Je-hova mu je predao niz zakona i verskih propisa. Zbog toga nisu videli kako se Mojsije u tom trenutku uspeo na padinu gore i odmah zatim nestao u neprozirnim oblacima dima. naredio je svim Izrailjcima da obuku sve e oprane haljine i poste tri dana da bi se dostojno pripremili za veliki trenutak. Mu karci. Odjednom se razbesne stra na oluja. Mojsije ih je upozorio da niko ne sme da stupi na Svetu goru i pastirskim tapom oznacio granicu upo< Bi6(ijsl(e kgende zoravajuci da ce svako ko je prekoraci poginuti. Jednoga dana Mojsije je napustio logor i popeo se na sam vrh Sinajske gore. Na boji tu je podignut rtvenik za prino enje rtava zahvalnica.Vrativ i se u logor sa radosnom ve cu. Ali je zato najbli a okolina bila veoma povoljna za du i boravak. Novo uredenje zavelo je red i znatno pobolj alo administraciju. a Jehova je naredio Mojsiju da za vecnu uspomenu pobedu zabele i u knjige: "Zapisi to za spomen u knjigu. pedeset i deset ljudi." Za veliku pobedu uskoro je saznao Jotor. Sutradan je poceo da sudi ispred svog atora. koji mu je saop tio da namerava da sklopi zavet sa izrailjskim narodom.utrnule i nemocno pale. ljudi popada e na zemlju i u u asu prekriva e rukama oci. nosio je u sebi ne to tajanstveno i ulivao sujeve-ran strah medu Izrailjcima naviknutim na ravnicu delte Nila. Po tom pitanju je bio znatno iskusniji i zato je zetu otvoreno rekao ta o tome misli: " ta to radi s narodom? Za to sjedi sam. jer je to te ko za tebe. Tako je pred vece Isus Navin razbio napadace i primorao ih da se povuku. pre nego to se razracunao sa faraonom i izveo narod iz Egipta..

.

ZAVET S JEHOVOM. vec mu je predao i skup zakona i verskih propisa po kojima su Izrailjci imali da se vladaju. Po to je uspostavio red u logoru. Ispunjen osecanjem zahvalnosti. Ipak se jednom smi-lova izmucenom Mojsiju i. a kada je stajao ispred ulaza sa uzdignutim rukama. Ispred Aronovog atora okupila se velika masa. pri-neo mu Je rtve paljenice od ivotinja i zatim seo za svecanu gozbu. ispunjen ocajanjem. Na kraju mu je objavio da je du nost prvosve tenika poverio Aronu zajedno sa privilegijem da se ona u njegovoj porodici prenosi sa koleno na koleno. Prorok je sa tablicima oti ao na vrh gore i tamo ostao cetrdeset dana i cetrdeset noci. U srcima Izrailjaca slomila se vera u Jehovinu za titu. Sledeceg dana postavljena je na sred logora. to nije bilo dovoljno. ene i deca padali su u verski zanos. tako da se nagomilalo toliko zlata da su mogli da izliju statuu zlatnog 126 Zenon y&si teleta. Mojsije se ponovo uputio na vrh Sinaja. vratili su se pod za titu svojih bogova iz vremena boravka u Egiptu. Niko nije znao ta se de avalo u njegovoj du i. na koje je eleo po drugi put da ureze deset zapovesti. kada nije bilo Mojsija i njegovog neodoljivog ara. a sa njegovog lica izbijao je takav velicanstveni sjaj. Mojsije je jo izdaleka zacuo stravicnu viku. Samo je on smeo tamo da ude. i dopusti mu da ga na tren pogleda s leda. nije imao snage da se suprotstavi tom sna nom zahtevu. da je o stenu razbio tablice sa Jehovinim zapovestima.Arona. Nadava. ne jeduci i ne pi127 juci. Citav dan orili su se bubnjevi i svirale. Ubrzao je korak da bi to pre stigao u logor. da izmoli od Jehove opro taLza sve to se dogodilo. Na njegov poziv ene su u rtvenom zanosu davale svoj nakit. Sada mu. Zato im je pro-povedao . postaviv i ga u pukotinu stene. Avijuda i sedamdeset izra-iljskih stare ina. da su zasle-pljeni sunarodnici morali da odvracaju pogled. Jehova mu je tada ne samo ponovio deset zapovesti. koji je trebalo da im slu i kao hram. A za to vreme. Nedugo zatim Jehova naredi Mojsiju da iskle e dve nove kamene tablice. to je bio Bog ciji im je kult usadivan odne-davno. koji ce ici pred nama. vrati e se u logor. Ugledav i u asnu razuzdanost. obradovan povratkom idola kojeg je obo avao od pamtiveka. pevajuci i igrajuci oko statue. ne mogav i da sa ekaju Mojsija. ce-znuo je da mu pogleda u lice. po to je strahovao da mu je brat nastradao. Mojsije se zatim vratio u logor. jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo ta bi. u kome je kovceg trebalo da pociva. Ali Jehova mu odlucno rece da smrtnicima nikada nece pokazati svoje lice. Ostavio ih je. Dr eci se po strani. Zlatno tele je razbio u paramparcad i bacio u bunar. i " ator od sastanka". Skru enog Arona je stra no ukorio zbog otpadni tva i pozvav i Levite dao im ovakvo naredenje: "Ovako ka e Gospod Bog Izrailjev: pripa ite svaki svoj mac uz bedro svoje. Do tada je slu ao samo glas Boga. kome je verno slu io. Aron se na ao u velikoj nedoumici i nije znao ta da radi. Uostalom. Tada je iz njegovih usta jo jednom*uo obecanje da ce narod izrailjski dobiti Hanan. i pobijte svaki brata svojega i prijatelja svojega i bli njega svojega. Samo Leviti nisu ucestvovali u tom ludilu. zemlju u kojoj teku med i mleko. pa podite tamo i amo po okolu od vrata do vrata. a na vrh je oti ao sam. ljudi ostavljeni na polovini puta. ipak." Leviti se naoru a e macevima i ubi e na hiljade otpadnika. ljudi su na sav glas tra ili: "Hajde nacini nam bogove." Aron. sav narod bi izlazio iz atora i u strahu po-smatrao kako razgovara sa Jehovom. Sada. prode pored njega zakloniv i lice rukom. Silazeci sa vrha Sinajske gore. a Izrailjcima naredio da iz njega piju vodu. sa u asom su posmatrali kako se narod odrekao Jehove i svom du om se predao idolopoklonstvu. Boravio je tamo cetrdeset dana i cetrdeset noci. mu karci. Dao mu je i tacna uputstva kako da napravi "kovceg zaveta". obuze ka takav gnev. Jehova mu je predao dve kamene tablice na kojima je bilo urezano deset bo jih zapovesti. a narod. U strahu to su ostali sami. ipak. po urio je ka logoru i naredio da se izvan njegovih granica postavi posebni ator. na padini brda na polovini puta.

Zahvaljujuci tome hram je u slucaju preno enja mogao lako da se postavi ili rastavi na delove. purpurne i skerletne tkanine. Pored skupa sve tenika. Iza rasko no vezene zavese bilo je skriveno najsvetije mesto hrama. Veseleilu i Elijavu. Odlucio je. Ta dva majstora. sve. a krov su cinile ovcije ko e ofarbane u crveno. to je bila druga izdvojena dru tvena grupa kojoj su bile poverene du nosti od op teg znacaja. U podno ju Sinajske gore pojavili su se . Umiv i se. narod je smeo da se moli dok je prvosve tenik prinosio Jehovi na rtvu ivotinje. Hram su sagradili majstori od bagremovih dasaka. Unutra se ulazilo kroz vrata zaklonjena zavesom od plave. stocic sa osvecenim hlebom i sedmokraki bronzani svecnjak. vesta u drvodeljstvu. Kakve su se samo ogromne promene dogodile za to vreme! Zahvaljujuci Mojsiju. u dvori tu. izgledala je velicanstveno. pisare. objavio je sakupljanje priloga. mesto gde je boravio Jehova. bezoblicna masa izbeglica postala je dru tvo kojim je upravljala hijerarhija cinovnika. a kada je u nadahnucu govorio u Jehovino ime. koji je sadr avao najdragocenije blago izrailjskog kulta. znak svetosti. Ali nisu ih zakivali. postavljena sa obe strane kovcega. po to je stvorena regularna disciplinovana vojska. Zidovi su bili prekriveni lanenim platnom. kao i u obradi metala. NA PUTU U KADI . okru enog nizom bronzanih stu-bova sa srebrnim. takode oblo enih zlatom. Sa prednje strane turbana bila je pri ivena zlatna tablica s urezanim natpisom: "Svetinja Gospodu!". Pojacana je i bezbednost putnika. Na poklopcu se nalazila zlatna tablica sa natpisom koji je saop tavao da je tu nastanjen sam Jehova.sa prekrivkom na licu. Pod Sinajskom gorom Izrailjci su logorovali citavu godinu.tenstva i liturgijskih rituala. Iz dasaka su virili zlatni prstenovi kroz koje se provlacila uska traka. Tamo je u tajanstvenom polumraku pocivao zlatni kovceg zavela. zaklanjali su tablice iroko razapetim krilima. Samo tu. na kome su izrailjske ene izvezle tajanstvene likove heruvima. koje je u potpunosti uspelo. Leviti su bili najodanije Mojsijeve pristalice i verno su mu slu ili tokom putovanja kao telesna garda. Zajednicki ivot bio je regulisan pravnim propisima. srebra i bakra. Na grudima mu su prelivao vi ebojni opr njak na kojem je svetlucalo dvanaest dragulja sa urezanim imenima dvanaest pokoljenja Jakovljevih. Pojedina plemena mar irala su u odredenom rasporedu pod svojim zastavama i sa svojim vodama. Tako je svaki njegov pokret bio pracen tihim. vernicima se cinilo da na njegovoj glavi vide rogove. umetnicki izradenim glavama. Mojsije je u kovceg polo io tablicu sa dekalogom i druge sinajske zakone. Preko pan-talona od belog lana i ljubicaste tunike ogrtao je dugacki pla t od plave vune. Ispred ulaza u hram stajao je oltar izliven od bronze i velika bakarna cinija sa vodom. Privelegija opslu ivanja hrama i no enja kovcega za vreme svecanog hoda dodeljena je iskljucivo Levitima. Tako je odmah pristupio ostvarenju svojih planova. Grube tkanine od kostreti titile su ga od ki e i sunca. pre svega. ucitelje. kao da su hteli da je za tite od ne eljenih pogleda. sa kandilom iz kojeg se irio mirisni dim. Nasred odaje stajao je oltar protkan zlatom. a kult Jehove dobio je konkretne oblike u vidu institucija hrama. Velikom bogatstvu ukrasa doprinosile su i naramenice op ivene dragim kamenjem i ogrlica od te kog zlata u obliku lanca. po-veriv i sve radove vezane za njih dvojici cuvenih zanatlija. ciji je rub bio op iven zlatnim zvoncicima i re128 Zenm 3(psidbvs/(i sama. da sagradi kovceg zaveta i prenosni atorhram. Dva zlatna heruvima. sagradili su kovceg od bagremovog drveta i oblo ili ga zlatom. Iz njihovih redova Mojsije je imenovao i sudije. Mojsije je poletno poceo da organizuje institucije i uredenje vezano za religijski ivot Izrailjaca. ator-svetinja stajao je nasred cetvorougaonog dvori ta. metalnim zvucima. Njegova ode da. Po to mu je za njihovu gradnju bilo potrebno mnogo zlata. vidare i poreznike. Ali spoljni zidovi hrama nisu blistali zlatom. koju je Mojsije do detalja propisao. Sa poprecnih greda visilo je tanko laneno platno tako da je prostor sa svih strana bio zatvoren visokim paravanom. prvosve tenik je sam ulazio u predvorje hrama.

Izvr iv i to veliko istorijsko delo. Klicuci od radosti. Izrailjci su se bacili na ptice i lakomo navali e da utole glad. Ali Jovavu se nije rastajalo od porodice. koji su na motkama nosili kovceg zaveta. i krastavaca i dinja i luka crnoga i bijeloga. stra no ukorio i pozvao na poslu nost. a na zacelju su bila ogromna stada ovaca i magaraca. Do li su do uverenja da su i oni pozvani za to. Za ovu ulogu najpogodniji je bio Madijanac Jovav. Ne znamo kako se to dogodilo. U Asirotu. zajednicki interesi i ciljevi nadvladali su plemenski partikularizam. Mojsije je bio svestan tih opasnosti. spremi se za pokret. Zato su i li po logoru i alili se: "Zar je samo preko Mojsija govorio Gospod? Nije li govorio i preko nas?" To je bilo otvoreni sukob za uticaj. ili mu je Etiopljanka bila nalo nica. Tek nakon dugog navaljivanja i pogadanja. jer se na logor po drugi put spustio nepregledni oblak prepelica. A sada posahnu du a na a. Obeshrabreni naporima. Po to ga je obuzelo osecanje bespomocnosti. Izrailjci su opet poceli da gundaju i okrivljuju Mojsija. To verovatno nije bilo presudno: ogorcenje u porodici izazvala je cinjenica to je prorok pogazio drevnu hebrejsku tradiciju. jednog dana u logoru je izbio po ar i progutao mnogo dragocenih dobara. jer se ispostavilo da su prepelice bile otrovne. Nezadovoljnike i hu kace stigla je. odnosno enu tudinku i robinju. Aronu je oprostio krivicu. Po to nije bilo dozvoljeno da se ubijaju ivotinje. ipak. njegov urak i sin sve tenika Jotora. rastavljene delove hrama i posude za obred. Mojsije se osecao dovoljno jak da se odva i na osvajanje Hanana. Iza njih su i la plemena pod svojim zastavama. Ubrzo je ceo kraj bio prekriven grobovima i zato su ga. da li je njegova prva ena. dogodilo se ne to znatno strasnije . Kolonu su titili posebni naoru ani odredi i izvidaci. Izrailjci nazvali "Grobovi lakomosti". po stra noj ezi.tako prvi temelji buduceg izrailjskog naroda. Sa setom su se secali starih dobrih vremena. Posle tri dana mar a kroz pustinju. kada mu je Mojsije obecao znatan udeo u buducem plenu iz Hanana. Tek nakon sedam dana. sazvao je savet stare ina. Prorocica Marija i prvosve tenik Aron bili su nezadovoljni to je Mojsije smatrao da samo kroz njegova usta govori Jehova i da samo njemu pripada pravo da vlada u Jehovino ime. U logoru su se irile bolesti i ljudi su umirali kao muve. zarazio gubom i proterao iz logora. kcerka sve tenika Jotora. Duga kolona putnika krenula je na put u ustaljenom poretku. A u divljim neprohodnim planinama i na beskonacnim pustinjskim prostranstvima <Bi6(tjs%e legende lako je moglo da se zaluta ili padne u zasedu Beduina razbojnika.izbio je bunt u samoj Mojsijevoj porod130 131 ici. Ali u temelju tih sukoba krile su se dublje nesuglasice. gde ih je Jehova. da razmisle o tome ta im je ciniti. Na celu su bili Leviti. po to su tamo sahranjeni oni koji su postali rtve lakomosti. gde su se zaustavili na sledeci odmor. prihvatio je ulogu vodica. sklopiv i atore. govoreci iz oblaka. surova kazna. Palo je toliko prepelica da je meso cak moglo da se su i za zalihe. morali su da se hrane samo manom. nema ni ta osim mane pred ocima na ima". Ali medu Izrailjcima nije bilo nikoga ko je znao put do te obecane zemlje. ali je Mariju. utuceni su sedeli ispred atora i alili se na Mojsija to ih je nagovorio da napuste Egipat. umrla. zaboravljajuci na ropstvo i progon: "Opomenusmo se riba to jedasmo u Misiru zabadava. naravno. gladu i podnetim gubicima. Izrailjci najzad dospe e do ju ne granice Hanana i postavi e logor u . Mojsije je. napu tajuci to mesto patnje i alosti. Marija i Aron su zamerili svom bratu to je o enio Etioplja-nku. po to je popustio pred Mojsijevim molbama. U osvit odjeknu e dve srebrne trube i izrailjski narod. i Mojsije je odlucio da ga ugu i u zacetku. te je tra io vodica koji dobro poznaje krajeve kroz koje je vodio put. koja je bila glavni vinovnik pobune. gnevni Bog povratio joj je zdravlje i dozvolio da se vrati u logor. Ali iz nevolje ga je izbavilo jo jedno cudo. bio duboko pogoden malodu no cu svoga naroda. koju vi e ocima nisu mogli gledati. A da zlo bude vece. Krivce je pozvao u hram.

poslav i na njega pomor. ene na e i djeca na a da postanu roblje? Nije li bolje da se vratimo u Misir?". baci e se na Isusa i Ha-leva da ih kamenuju. ponovo su dozvolile da ih zahvati ocajanje. padali su jedni drugima u zagrljaj i uzajamno se podsticali da odmah krenu u osvajanje te divne zemlje. Po to je svanulo. a kao dokaz plodnosti Hanana doneli su na motkama te ke grozdove. grdnje i jadikovke pojacavale su se iz minuta u minut. Ispunjeni rado cu. Imali su cetrdeset godina da tumaraju po pustinji i da u njoj zavr e svoj ni tavni ivot. opijeni rado cu. Kao nagradu za nepokolebljivu veru u Jehovinu za titu. Mojsije ga odmah povede na jug. je li jak ili slab. Dva studenca sa svezom vodom i prostrani pa njaci pru ali su povoljne uslove za uzgajanje stoke.pustinji Faranskoj. "Kamo da smo pomrli u zemlji Misirskoj ili da pomremo u ovoj pustinji! Za to nas vodi Gospod u tu zemlju da izginemo od maca. oplakivali su svoju sudbinu. a narodi koji su iveli u blizini nisu bili ratoborno rasoplo eni i rado su uspostavljali trgovacke odnose sa novim jiaseljenicima. gde su izve-sno vreme boravili kod Akabskog zaliva. u zemlji Madijanskoj. pa izidite na goru. cekala ih je cast predvodenja Izrailjaca u osvajanju Hanana. Zaslepljeni ludackim strahom i besom. Odlucio je da svi koji su pre li dvadesetu godinu ivota ne dozive srecu da vide Hanan. A Isus sin Navin i Halev sin Jefonijin. a tu i tamo. ali o njenom osvajanju nije se moglo ni pomi ljati po to su granice branila sna na utvrdenja sa posadom od divova. Grupe podstrekaca zahtevale su da se Mojsije zbaci i izabere novi voda. iznurene monotonim pustinjskim ivotom. Ipak. Doline su bile prekrivene cilimom bujne trave. Nakon cetrdeset dana vratili su se u logor. eda li pod atorima ili u tvrdim gradovima". je li mali ili velik. koji su ucestvovali u uhodenju. narova i urmi. dok na kraju nisu medu gomilom izazvale velike nerede. Kao najpogodnija pokazala se okolina grada Kadi . je li dobra ili rdava. Tek to je razjarilo ljude. Putnici. Neposlu ne izrailjske mase. popustio je pred Mojsijevim preklinjanjima i ubla io kaznu. Ali medu izrailjskim pokolenjima nije bilo sloge. "Da postavimo starje inu pa da se vratimo u Misir". Zatim je krenuo u potragu za prostorom gde su Izrailjci mogli da se nastane za stalno. Ali Mojsije je bio previ e oprezan covek i nije dao da ga odu evljenje sunarodnika lako ponese. kada su uhode saop tile sve ono to su videle. koji bi vratio narod u Egipat. vikali su. po kojoj su cvetale jarkocrvene a e. te da su ostali ucesnici izvidackog pohoda zbog kukavicluka preterali u opisu snage te zemlje. Eto. koje su tako lako prelazile iz jedne krajnosti u drugu. u neposrednoj blizini grada Kadisa. Najpre je trebalo poslati uhode da utvrde sa kakvim ce se protivnikom suociti. Voce je izazvalo neopisivo uzbudenje i izraljski narod je uporno tra io da se odmah krene u osvajacki pohod. poku avali su da se suprotstave zahtevima bukaca i poderav i svoje haljine uveravali da se uz bo ju pomoc Hanan mo e osvojiti. Samo oni koji jo nisu navr ili dvadeset godina. u zemlju divova koji na njih cekaju iza sna nih zidova utvrdenja. l 132 CETRDESET GODINA U PUSTINJI. odtmh potrca e na visoko uzvi enje. Ali odu evljenje je brzo splasnulo. Junake je spasilo samo to to su se sklonili u dvori te hrama. Prema njihovom mi ljenju. l kakva je zemlja u kojoj ivi. Od Avramovog vremena tamo su se dogodile mnoge promene. bio je to prizor pun neopisive lepote. Zatim je izabrao po jednog coveka iz svakog plemena i poslao ih u izvidanje uz sledece reci: "Idite ovuda na jug. ivot im je zagorcavala . predlo eno im je da idu u samoubilacku smrt. Za Izrailjce. Tada Jehova odluci da uni ti citav izrailjski narod. narove i socne smokve. l vidite zemlju kakva je i kakav narod ivi u njoj. Povrativ i vlast nad svojim narodom. Kazna se nije odnosila na Isusa i Haleva. i kakva su mjesta u kojima ivi. i bri ljivo negovani vinogradi. zemlja Hananska je zaista plivala u svakom izobilju. Izvidaci su bez te koca ispunili povereni zadatak. odakle se pru ao pogled na granicne oblasti buduce domovine. Bila je to pora avajuca vest. kao i pokoljenje rodeno u te kim uslovima nomadskog ivota stici ce u Zemlju obecanu. Na blagim planinskim padinama videli su se vrtovi maslina.

.

Borba sa mocnim kraljem Mojsiju nikako nije i la na ruku. odbio izaslanike i odmah poslao vojsku na granicu u nameri da silom zaustavi Izrailjce. U okr ajima sa pustinjskim razbojnicima ono se prekalilo i izve tilo u ratnickoj ve tini. Tada se narod povinovao Jehovinoj volji i vi e se nije bunio protiv privilegija Aronovog roda. da nece da gazi njive i vinograde. izvor nezado-voljsva. sinove Levijeve. Po to se nisu suprotstavili tom nemaru. a ostale krivce proguta vatra. Raspr ila su se po okolnim pa njacima i ivela svako svojim ivotom. Pred sam polazak razboleo se Aron. Mojsije je udarcem tapa ponovo stvorio vodu. U tom periodu stasalo je novo izrailjsko pokoljenje koje je odraslo u pustinji i nije poznavalo udobnosti gradskog ivota. to su pokazali udariv i tapom dva puta u stenu da bi se stvorila voda. l tako se sutradan pred ocima vernika do' Btfjfysfe legende godilo cudo: od svih tapova samo je Aronov pustio pupoljke. Proteklo je cetrdeset godina kako su Izrailjci napustili Egipat. s tobom. svecano obecav i da ce se dr ati samo druma. U Kadisu se od ivota rastala prorocica Marija. To je bilo upozorenje da se ubuduce niko vi e ne usudi da se digne protiv sve tenika. najodanije pristalice Mojsija. postajali su lenji i ravnodu ni na religijska pitanja do te mere da su prestali da prinose rtve Jehovi i po tuju obavezu obrezivanja decaka. Aronova i Mojsijeva sestra. odmar ira na sever du njegove istocne granice ' na taj nacin stigne na levu obalu Jordana. Neposredni uzrok te stra ne kazne bilo je nepostojanje vere u Jehovinu moc. Prepu teni sami sebi. kao i Aronu. Zato je svakom od dvanaest pokoljenja. Jer Aron ta je da vicete na nj?" Mojsije na zaverenike baci kletvu i naredi da se niko ne pribli ava njihovim atorima. da bi na kraju rodio bademe. tako da je Mojsije do ao do uverenja da najzad mo e da se odva i na osvajanje Hanana. koju je presecao dobar karavanski put. te je odlucio da zaobide Edom sa juga. zatim se prekrio cvecem. Tada Jehova porazi napadace vatrom u kojoj je poginulo 14700 pobunjenika. izazvala je nevideni bes. Buntovnici se pojavi e ispred atora Mojsija i Arona i glasno ih upita e: "Za to se vi podi ete nad zborom Gospodnjim?" Saslu av i ih strpljivo. slabeci na taj nacin spone narodnog jedinstva. zvani "Carski put". iza koje se prostirao Hanan. siguran u svoju snagu. a Mojsije i Aron su jedva uspeli da izvuku ivu glavu skloniv i se u hram. . a vi tra ite jo i sve tenstvo? Zato ti i sva dru ina tvoja skupiste se na Gospoda. Istocno od Kadisa nalazila se dr ava Edom. Uz to. Mojsije ode u hram i nici-ce pade ispred kovcega zaveta moleci za savet. A zatim izade pred buntovnike i rece: "Cujte sinovi Levijevi! Malo li vam je to vas ie Bog Izrailjev odvojio od zbora Izrailjeva pustiv i vas k sebi *a vr ite slu bu u atoru Gospodnjem i da stojite pred zborom i slu ite za nj? Pustio je k sebi tebe i svu bracu tvoju. nesuglasica i nereda bile su rastuce dru tvene suprotnosti. Mojsije je preko izaslanika zamolio edomskog cara da ih propusti kroz svoju zemlju. cak su i Leviti. U ZEMLJI OBECANOJ. Ustanak je ugu en. ali Mojsiju je bilo stalo da doka e da je Aron prvosve tenicku du nost dobio iz ruku samog Jehove.neprestana zavist i svade oko pa njaka. naprotiv. Ali kralj je. U logoru su izbili stravicni neredi. U jednom trenutku zemlja se otvori i proguta Koreja. koja se nadmeno izdvajala od ostalih Levita i prisvajala sve vi e privilegija i materijalnih koristi. Jehova im je odredio veoma te ku kaznu da umru u pustinji i da njihova noga ne stupi na Zemlju obecanu. a za vodu i pa u ce platiti onoliko koliko od njega bude zatra io. Tako je medu o tecenima jednom prilikom pod Korejevim vodstvom skovana zavera 250 Levita. naredio da donesu u hram po jedan pastirski tap. Gotovo trideset i osam godina izrailjska plemena vodila su u Kadisu miran pastirski ivot. Razljucivalo ih je pona anje Arona i njegove sve teni-cke kaste. otkazali poslu nost. Taj nemar je zahvatio i Mojsija i Arona. koja je pala s neba. a kada je edan poceo da se buni. Izrailjski narod jo jednom je do iveo stra nu su u. Ali surova kazna nije upla ila narod.

.

ali carobnjak ne popusti i otvoreno rece: "Da mi da Valak kucu punu srebra i zlata. Izrailjci se nisu upla ili od tih vesti. Nakon pogrebnih svecanosti Izrailjci su se uputili na jug ka Akabskom zalivu. Tamo je reka bila plitka. Lako su slomili otpor protivnika. Aron je preminuo na gori Or i tamo sahranjen u prisustvu naroda koji ga je oplakivao. U Faturi na Eufratu iveo je cuveni carobnjak i bogoboja ljivi covek. Tamo je sa njega skinuo haljine i oznake dostojanstva prvosve tenika i predao ih Eleazaru. S druge strane reke. trecem Aronovom sinu. Preko granicne reke Javok. Ali u dve bitke pretrpeo je stra an poraz. ne bih mogao prestupiti rijeci Gospoda Boga svojega. Izrailjce je cekao te ak oru ani sukob. Valam nije znao . Ugledav i blistavo providenje. zabrinuo se za svoju sudbinu. pod uslovom da postupa onako kako mu bude naredio. koju nije bilo lako osvojiti. Balak nije odustajao. du obale Mrtvog mora. pro ao je kroz njihovu zemlju bez prepreka i stigao do reke Arnon. odmah bi povratio zdravlje i sposobnost da hoda. Mojsije je znao da su Moavci nakon rata s Amorejcima bili veoma oslabljeni. Njen kralj zvao se Og i bio je div cuven po ratobornosti i fizickoj snazi. koji se do tada pasivno dr ao prema uljezima. sjajnije poslanstvo i jo skupo-cenije darove. alili se na Mojsija i pretili da ce mu otkazati poslu nost. Stekav i tako povoljnu bazu za napad na Hanan. skrenula u otvoreno polje. Mojsije je naredio grupisanje svoje vojske na Moav-skim poljima.u logor je upalo nepregledno mno tvo zmija otrovnica. Slavni majstor umetnosti magije seo je na svoju vernu magaricu i krenuo na dalek put. ivotinja se propela i. i nju su sa druge strane cuvale kule i zidine Jerihona. Ali.Mojsije naredi da brata na samrti odnesu na vrh gore Or. prepla ena. Tako je prvi put obavljen obred preno enja visoke du nosti sa oca na sina. jer su tek bili odneli veliku pobedu i stekli veru u svoje snage. Valam. koja svojim gornjim tokom deli dr avu Siona od dr ave Amonaca. Ona je predstavljala granicu zemlje Amorejske. l zaista. Valam je saslu ao izaslanike i nakon noci provedene u molitvi saop tio im je da mu je Bog Izrailjaca zabranio da se prihvati takve misije. Mojsije je. jer se s druge strane reke nalazila dr ava Vasan. prostirala se zemlja Moavska. Poslao je drugo. amorejski kralj Sion bio je sposoban vojskovoda i resio je da brani prelaz. tako da nije ocekivao da ce pru iti otpor. tokom noci Bog se predomisli i dozvoli Valamu da ode u Moav. Iznureni putnici ponovo su gubili strpljenje. Videla ga je samo magarica. Car moavski Valak. Osim toga. jer su Izrailjci posle pobede nad Amorejcima i carem Ogom. ipak. Zato ih je stigla kazna . pobi e sve stanovni tvo. U meduvremenu Bog je poceo da sumnja da on potajno ima zle namere prema Izrailjcima i odluci da ga zaustavi. cak do Genezaretskog jezera. Od njihovih ujeda razbolelo se toliko ljudi da je put morao da bude prekinut. Kralj je poslao k njemu poslanstvo sa bogatim darovima i pozvao ga sebi da baci cini na Izrailjce i oduzme im volju za borbu. Osvojiv i Vasan zavladali su celom Zajordanijom. na istocnoj obali Jordana. BiBfi/sfe legende ---------------------------------------------------------------------------CAROBNJAK VALAM. po to je i la dubokom klisurom sa visokim i strmim*liticama.." Ipak. razjareni zbog otpora. da bi se na kraju zaustavila na reci Zared. Ali nije se osecao dovoljno jakim da im se oru ano suprotstavi. postali previ e velika sila i opasan sused. Naredio je andelu da stane na drum sa isukanim macem. a izrailjski osvajaci. zaobi la neprijateljski Edom sa juga i istoka. I li su dugim stenovitim klancem gde nije bilo ni vode ni hrane. prodrli u neprijateljsku zemlju i nezadr ivim juri em je osvojili. Ko god bi pogledao na tajanstveni simbol. Postelja mu je bio nacinjena od eleza i bio je dug devet stopa. Iznad Akabskog zaliva kolona je skrenula na sever. ne tedeci ni ene ni decu. na ao nacin da se suprostavi nesreci: naredio je da se od bronze izlije zmija i obesi na stubu nasred logora.. tako da je odlucio da pribegne magiji.

po to je andeo za njega bio nevidljiv.ta se dogodilo. Zato se razjario i .

" U zemlji Moavskoj kralj je docekao slavnog carobnjaka ra irenih ruku i obasuo novim darovima. da nece do iveti srecu da prekoraci granicu Hanana. i jo uvek ispunjen u asnim besom izgrdi je: " to mi prkosi ? Da imam mac u ruci. U op tem pokolju poginuo je i carobnjak Valam i tako platio glavom za podli savet koji je dao moavskom caru. a zatim je poceo da govori osve tanu kletvu. i tako ih navodile na idolopo-klonstvo. estoko se razgnevi i progna nepouzdanog carobnjaka iz svoje dr ave. Izrailjci su lako podlegli zavodnicama. te me bijes vec treci put?" Valam kao da se uop te nije iznenadio to je magarica iznenada progovorila ljudskim glasom. jer tvoj put meni nije po volji. Magarica je jurila napred kao pomahnitala i uletela izmedu dva zida vinograda. da zavede Izrailjce i podrije njihovu snagu uz po-mod moavskih ena. Najpe je podigao rtvenik i prilo io na rtvu ovcu. jesam li ti kad tako ucinila?" Valam je morao da prizna da mu je uvek verno slu ila i zato joj kratko odgovori: "Nijesi. Tada je Fines. kao i polovini Manasiji-nog plemena. svide se osvojena oblast Zajordanije i izrazi e elju da se tamo nastane za stalno. Plen osvojen u zemlji Moavskoj bio (BiBfijsfg legende-----------------------------------------------------------------------je ogroman. sin prvosve tenika Eleazara. koji se rasplamsao po logoru. Ali to nije dalo nikakve rezultate. ali svaki put Bog ga je primorao da blagosilja Izrailjce. Siti jednolicnog logorskog ivota i strogih propisa Mojsijeve religije. U uskom prolazu andeo joj je ponovo preprecio put. "ali samo ono govori to ti ja ka em. Ali . To je bio signal za odlucujuci obracun sa gre. Pored trideset i dve hiljade robinja.poceo iz sve snage tapom da udara cudljivu ivotinju. Zatim ga je odveo na brdo. POSLEDNJI MOJSIJEVI DANI. Andeo ga pogleda prekorno i rece: "Za to si bio magaricu svoju vec tri puta? Evo ja izidoh da ti ne dam. Poni ena magarica po ali se tada placnim glasom: " ta sam ti ucinila. U pokolju. Moavski kralj je posmatrao njegove postupke sa sve vecim podozrenjem.gle cuda . andeo ga je upozoravao. ja cu se vratiti. sad bih te ubio." "Idi s tijem ljudima". . Kad me ugleda magarica. Sedam puta je poku avao da izvr i carevo naredenje. macem probo gre ni par. U taj ritualni razvrat uvlacile su i Izrailjce. pobiv i celo stanovni tvo.umesto kletve iz njegovih usta su protiv volje iza le reci blagoslova. ogorcen sramnim prizorom." "Nijesam li tvoja magarica?". Dvanaest hiljada odabranih izrailjskih vojnika opusto ilo im je zemlju ognjem i macem. "Ja e me otkako sam postala tvoja do danas. ali im postavi uslov da prvo ucestvuju u osvajanju Hanana.nicima. Jednom prilikom jedan Izrailjac visokog roda doveo je u svoj ator Moavku. l Moavite je stigla kazna za irenje bluda. Valama je veoma zabrinuo citav dogadaj i u elji da nekako popravi tetu pred kraljem. Car je postupio po njegovom savetu. kako bi je naterao da se vrati na put. a kada sedmi put cu isti blagoslov. a da se nije uklonila ispred mene. palo je dvadeset i cetiri hiljade prestupnika. Moavske ene su se klanjale svom idolu Bal Peoru na veoma razuzdan nacin. odakle se video izrailjski logor. Smesta sjaha s magarice i pokloni se do 136 zemlje. ona se ukloni ispred mene vec tri puta. tebe bih vec ubio a nju ostavio u ivotu. prignjeci svome gospodaru nogu uza zid. odlazeci dade mu lukav savet. Mojsije je znao da po Jehovinoj presudi nece ostvariti glavni cilj svoga ivota. podigao sedam rtvenika na kojima je prinosio nove rtve. koja je trebalo da porazi Izrailjce. ako tebi nije po volji. carobnjak tada zapoce sa svojom magijom. jer nijesam znao da ti stoji preda mnom na putu. Valam zajauka od bola i nastavi da je iba. alila se magarica. sna no se okrenuv i." U tom trenutku i on odjednom ugleda svetli lik andela." Skru eni Valam se pravdao: "Zgrije io sam. Izrailjci su oteli sedamdeset i dve hiljade grla stoke i ezdeset i jednu hiljadu magaraca. Mojsije im rado dodeli tu zemlju. a ona zari kopite u zemlju i. Plemenima Ruvima i Gada. koji su izdali Jehovu zbog moav-skog boga. ne obaziruci se na to to su se u tom trenutku vernici molili u Jehovinom hramu.

.

plavim i braon prelivima. a zatim je digao atore.. sve tenstvo i liturgijski ceremonijal. uzdizale su se odbrambene zidine Jerihona. moralne norme i dru tveno uredenje.. nadahnutu pesmu u slavu svoga Boga. muci e nas i udari e na nas te ke poslove. Kao na dlanu video je Jordan kako tece kroz klance ka Mrtvom moru povr ine poput ulja. zemlja u kojoj teku med i mleko. Mojsije je podelio Hanan izmedu rodova. a na kraju horizonta pru ao se uski rub Sredozemnog mora. l mi zavapismo ka Gospodu Bogu otaca svojih. uputio se na vrh gore Navav. Uostalom. Oprostiv i se od svoga naroda. Koristeci se cetrdesetogodi njim iskustvom. purpurnim. koje su ga opasavale. Jedino Leviti i sve tenici nisu dobili zemlju. ce njivim pogledom obuhvatio je velika prostranstva Zemlje obecane. Ali i njima je dao u posed cetrdeset i osam malih i velikih gradova. jer je trebalo da slu e Jehovi u celom Hananu. Preno enjem predanja sa kole-na na koleno. ose-cao je da mu se bli i kraj. kojem je slu io celog ivota. pozvan da ispuni vecnu istorijsku misiju. <Bifj(ijsl<g legende 139 MOJSIJE U OREOLU MITOVA Istorija bekstva iz ropstva i puta do Zemlje obecane istovremeno je i istorija jevrejske religije. vernog saradnika i sposobnog vojskovodu. dao im zakone. Za svog naslednika odredio je Isusa Na-vina. na trud na i na nevolju na u. op ti popis stanovni tva i saznao da izrailjski narod broji est stotina i jednu hiljadu se-damsto i trideset ljudi. dopunio je zakonik novim zakonima i verskim propisima. Mojsije je potom sazvao zbor svoga naroda i upozorio ga da ostane veran zavetu sa Jehovom. i dade nam zemlju u kojoj \ . Izvr io je. te nisu mogli da propadnu. Istorija tog dramaticnog bekstva Izrailjaca iz ropstva postepeno je gubila realne odlike. molio se ovako: ". Iz duboke vere u Jehovinu za titu Izrailjci su crpli moralnu snagu i nadu u trenucima poraza i nesrece. Ali pred smrt morao je da uradi jo mnogo toga. To je Zemlja obecana. i strahotom velikom i znacima i cudesima. Izrailjci su verovali da ih je Jehova posebno zavoleo. bili su izabrani narod. Miheja i Jeremije. Zatim je napisao uzvi enu. i strme stene u utim. sve vi e mu je pridavan natprirodan karakter. pre svega. da je postao njihov izbavitelj. Kada je izrailj-ski seljak prinosio na rtvu prvine svoje letine. mada su mu telo i um bili sacuvani. koje su smatrane za tako malo va ne da nije bilo potrebno navesti ni ime faraona progonitelja. l izvede nas gospod iz Misira rukom krepkom i mi icom podignutom. da ih bodri i u dobru i u zlu. i pogleda na muku na u. i Gospod cu glas na . i naredio Izrailjcima da je nauce napamet.Ali Misirci stado e zlo postupati s nama. buduca 138 domovina Izrailja! S tugom je okrenuo leda predelu koji se pred njim rasprostirao i izdahnuo u samoci.Bilo mu je vec stodvadeset godina i. Odredio je i est gradova u kojima su skloni te mogli da nadu ljudi krivi za nenamerna ubistva i tako izbegnu osvetu rtvinog roda. da bi pod vodstvom Isusa Navina pre ao Jordan. Narod je trideset dana oplakivao svoga ucitelja. na koju mu nije bilo sudeno da stupi. Odmah iza Jordana. ustanovio ve-rske institucije. prve sna ne stra arske kule na pragu Hanana. pola uci tako cvrste temelje buduceg dru tvenog uredenja Izrailjaca. Njegova smrt je obavije-na vecitom tajnom i do dana dana jeg niko ne zna gde treba tra iti njegov grob. U nadahnutim vizijama proroka Osije. Da bi sprecio sukobe. l dovede nas na ovo mesto. nad palminom oazom. a zanemarivane istorijske cinjenice. da budu sredi ta njihovog delovanja i da obezbede bogate uslove ivota. i na kraju ih odveo u Hanan kao ujedinjen i organizovan narod. iako su katkad padale na njih te ke kazne za kr enje sinajskog zaveta. izlazak Izrailjaca iz Egipta dobio je misticno znacenje kao objavljenje Jehovine volje i cisto religiozni dogadaj.

.

U svetlu tog psiholo kog procesa mo emo lak e da ra-zumemo sve tenike. 6-9). Ali kako malo znamo o njemu kao coveku! Valjda samo toliko da je lako padao u gnev. Kada je rec o Mojsiju. ali i pored velikih napora medu njima nema saglasnosti ta se zaista dogodilo i ko je ustvari bio Mojsije. Objavljivao je Jehovine reci. da je veliki kralj Sargon. u pustinji i u Hananu. p. vec znamo samo to da su odrastali na dvorovima tudinskih kraljeva. i zato je sve to je rekao i ucinio postalo pravo i nepogre iva dogma. 26. vec je proteklo nekoliko stotina godina od Mojsijevog vremena i zato je stvarni tok dogadaja podlegao procesu koji nazivamo mitolo-gizacijom pro losti. koji je izbavio svoj narod iz egipatskog ropstva i odveo ga u Hanan. da je imao trenutke kada ga je obuzimala sumnja. u punom sjaju pomazani-ka. na primer. u trenutku kada su se prihvatili redigovanja istorijskog nasleda. to je uzdignut na pijedestal svetosti. zakonodavca i verskog reformatora velikog formata. Likurg ili Numa Pompilije vi e ne smatraju mitskim likovima. Veliki voda. Lot. da se dva puta enio i da je imao probleme sa rodbinom. Ukoliko bi neko poku ao da im predstavi nacela istorijskog kriticizma. Svake godine za praznik Pashe izrailjski narod je slavio himnama i psalmima Jehovu i njegovog opunomocenika Mojsija. Nasuprot tome. dramatican i potresan u svojim tragicnim borbama sa sopstvenim i slabostima svoga naroda. Kao novorodencad pu tani su niz vodu u ko aricama ili kovcezima. ta god da je Mojsije cinio. To su bili predvodnici koji su delovali u prelomnim istorij-skim trenucima i zato su u predanju pokoljenja bili uzdignuti u rang velikih simbola. U Aziji.n. Grckoj. nai ao bi na njihovo potpuno nerazumevanje. Zahvaljujuci njegovom geniju. Oni nisu bili istoricari u savreme-nom znacenju te reci. Avram. Udaljavanjem od drevnih epoha prevagu obicno dobija element istorijske istine i smanjuje se uloga legende. drame koja kao da je bila iz ^ drugog sveta. Uostalom. Iz tekstova sa klinastim pismom znamo. ra trkana i zavadena izrailjska plemena ujedinila su se u jednu organizaciju i pobedonosno se odr ala u Egiptu. Isav i Jakov relativno su realni likovi i svojim ljudskim osobinama razumljivi nam i bliski. W Da li iz toga proistice da Mojsije nije bio istorijska licnost? Ni najmanje! Dana nja nauka je opreznija u izricanju ocena po tom pitanju otkako je na dnu velikog broja legendi i 141 'Bi6(ijsi(e legende ------------------------. Njegova majka sve tenica donela ga je tajno na svet i pustila . Isak. koji su napisali istoriju bekstva iz Egipta i uneli je u svoje svete knjige. osnovao u Mesopotamiji mocnu akadsku dr avu. rodenje narodnih heroja obicno je bilo praceno dramaticnim okolnostima. medu oblacima i munjama. koji je godine 2350. pa i u Japanu.------------------------------------------------------mitova otkrila naslage stvarnih dogadaja. Zato se ne treba cuditi to je u narodnom predanju Mojsije postao obo avani narodni junak i prorok. Narodna predanja obicno ne govore ni ta o njihovoj mladosti. Solon. za njih su bili najociglednija istorijska istina. imao sudbinu slicnu Mojsijevoj. neumoljivog izvr ioca Jehovine volje. zakonodavac i prorok je sugestivan. Iz tog razloga. Legenda o Mojsijevom rodenju i smrti zapanjujuce je slicna legendama drugih drevnih naroda. njegovi razgovori sa Jehovom. na primer. Vi e je nego verovatno da je izrailjska sredina iznedrila vodu. pre se odigrava suprotan proces.e.Zenan 9(psufovs%i tece mlijeko i med" (Zakoni ponovljeni. neki naucnici smatraju da je Mojsije najmitologizovanija i naflajanstvenija licnost u biblijskoj prici. Tako se. vec teolozi. naucnici se danas bore sa ogromnim te kocama da iz legende izvuku jezgro istine. njegova cuda i naredbe. Uvek ga vidimo idealizovanog. koji su posmatrali istoriju Izrailja sa njima svojstvene religiozne tacke gledi ta. a iskustvo putovanja kroz pustinju poprimalo je u njihovim obredima karakter liturgijske misterije.

.

u dalekim pogranicnim oblastima dr ave. koji je navodnjavao polja. upra njavali cak i kult egipatskih bogova. Potrudicemo se da predstavimo njene glavne elemente: Nakon Josifove smrti. Izrailjci su i dalje ostali u Gesemskoj zemlji gde su vodili svoj izdvojeni pastirski ivot. Zatim odjednom imamo pricu o dogadajima vezanim za licnost Mojsija. kojima su slu ili oci va i s onu stranu rijeke i u Misiru. faraoni XVIII dinastije preneli su prestonicu iz Avarisa u rodnu Tebu. verovatno. koji je zapravo bio skup ambara i vojnih skladi ta. na mestu propalog Avansa. Za to redaktori biblijskog teksta preskacu tako dug period ivota izrailjskog naroda? Postavljena je teza da su to namerno ucinili. koji su iveli po strani od glavnog politickog centra. Ramzes je smatrao deltu za svoj najbli i zavicaj. pa slu ite Gospodu" (Knjiga Isusa Navina. Niko nije obracao pa nju na proste stocare. a hteo je da bude i to dalje od mocne sve tenicke kaste. u Bibliji nastupa upadljiv prekid koji obuhvata cetiri stotine godina izrailjske istorije. kao istorijsku cinjenicu moramo da priznamo i bekstvo Izrailjaca iz Egipta i njihove zgode i nezgode u pustinji. moramo da pribegnemo posrednim metodama. Bio je to veliki vojskovoda. Resio je. Novorodence je iz reke izvadio radnik po imenu Aka. zid netrpeljivosti u neprijateljskom okru enju i sna na privr enost jeziku. koji je eleo da osvajanjem Azije povrati moc egipatske dr ave. obicajima i tra-d$iji predaka. legende. Zato ukoliko elimo da dodemo bar do delimicne istine. godine p. po to egipatske hronike i drugi izvori te dogadaje potpuno pre-cutkuju. Za Egipcane to su bila veoma burna vremena i nikome nije padalo na pamet da ugnjetava Izrailjce. konformizma i ispraznog ivota od danas do sutra. Sa pojavom Ramzesa zavr ila se idilicna izdvojenost .e. Iz tog razloga. zajedno sa zemljom Gesemskom. da se preseli na deltu i tamo. Ali to. Isus Navin sledecim recima opominje Izrailjce: ". Za to su nadeni nepobitni dokazi u dokumentima otkopanim u ru evinama mesopotamskih gradova. Prica sadr i izrazita obele ja narodne legende. Od konacnog odnaro-denja sacuvao ih je. * Ramzes se nije osecao siguran u tudoj mu Tebi. po to je njegova porodica poticala iz okoline Avarisa. koja je poku avala da mu nametne svoju $. Zahvaljujuci arheolo kim istra ivanjima tacno znamo polo aj oba grada. jer je to bio ne mnogo pohvalan period za Izrailjce. 24. Treci faraon te dinastije. Najpodesnija vojna baza za prodor na istok bila je delta Nila. Na vlast su do li faraoni XIX dinastije. Prema tome. Uz to. ali Sajgon je zaista postojao. ne mo emo da tvrdimo sa potpunom pouzdano cu. sredi tu kulta boga Amona. pogotovo to su sve vi e potpadali pod uticaj egipatske kulture i. Ramzes (poznatu kasnije kao Tanis).. 142 Zenon 9(psidbvs/(i Naucnici su u tom pogledu izvr ili veoma zanimljivu rekonstrukciju. izgradi sebi novu prestonicu. kako pokazuju neki podaci. U svakom slucaju. slu eci se dedukcijom na osnovu oskudnih. podigao je jo grad. Uostalom.niz reku u ko arici zalivenoj smolom. do 1234. te ko razumljivih tragova u istori-jskim dokumentima. i povrzite bogove. Iz te opasne euforije Izrailjce je trgla nagla promena politickih prilika u Egiptu.. po to su njihove ruine otkopane i identifikovane. cuda i druge natprirodne pojave ne iskljucuju mogucnost da je i Mojsije bio stvarna licnost. vladao je od 1292. mo e se prihvatiti kao neosporno da je cetiri stotine godina boravka u Gesemskoj zemlji za Izrailjce bila epoha duhovnog mrtvila.n. Ime njegovog oca ( Seti l) etimolo ki je izvedeno od * imena boga Seta koji se u toj oblasti slavio. Posle prote-rivanja Hiksosa. dakle. Pripremajuci se za osvajacki pohod. na alost. Pitom. 14). Ramzes II.jsf<e tkgeruft: ---------------------------------------------------------------------------volju kao i prethodnim faraonima.

Bitka je bila veoma krvava. Egipcani su se sa prezrenjem odnosili prema svim primitivnim stocarskim narodima. a Hetitima je u Mesopo-tamiji pretila opasnost i od sve mocnijih Asiraca. poreznika.Gesemske zemlje. Tako je primorao Izrailjce na robovski rad i kuluk. Prestonica se zvala Hatu a i zauzimala je prostor od 170 hektara. Ramzes II vodio je sa Hetitima rat koji je sa prekidima trajao petnaest godina. vec je naredio i da se sa starih zgrada obrisu imena faraona osnivaca i na to mesto postavi njegovo ime.e. Ispod peskovitog tla otkopana je kraljevska palata ogromnih razmera. Ramzes II brzo je pokorio Palestinu i Siriju. kuknjava i jauci. Ali Izrailjcima taj mir nije doneo olak anje. na reci Halis. po to je faraonu. te su u slucaju rata s Azijom mogli da postanu opasni. Zurili su u taj prizor pun vreve i u urbanosti. potvrdenog brakom kceri Hetitskog cara Hatu ila s Ramzesom II. zami ljenih u velikim razmerama. izaslanika i nadzornika. nemoguce da su se setili da su u vreme te ke hiksoske okupacije Egipta Izrailjci bili hiksoski ticenici i verni podanici. iz cega je proizlazilo da su Hetiti. uostalom. kratkim suknjicama i picastim cipelama. na dvokolicama galopirali dostojanstvenici. koji su u Maloj Aziji osnovali veliku i mocnu vojnu dr avu. zavr io velikom bitkom u dolini reke Oronte. Bili su to Hetiti. religije i obicaja toga naroda. grckom i latinskom jeziku.. Velika zasluga za njegovo de ifrovanje pripada ce kom naucniku Bed ihu Hroznom. Pronadena je i arhiva sa mno tvom tablica sa klinastim pismom na do tada nepoznatom jeziku. oni su bili ljudi Istoka..e. Do nedavno 0 njima smo znali veoma malo. ali nije presudila.. s jedne strane. do lo do sklapanja "vecitog saveza". oduzimali ito i stoku. koji su motkama po urivali robove. sa visokom kapom na glavi. u okolini grada Kadisa. p. On je dokazao da je hetitski jezik blisko srodan hindu. bilo potrebno sve vi e radnika. Nije. godine 1278. Jednog dana izrailjski pastiri su od cudenja protrljali oci. hram. Dugotrajni oru ani sukobi oslabili su oba protivnika. zbog ove drakonske naredbe ostajao je bez njih. Naredba o ubijanju izrailjske novorodencadi svedoci o tome da su progoni vremenom postali krvavi i okrutni.n. ili u najmanju ruku vladajuci sloj. Cinilo bi se da se tu susrecemo sa protivrecno cu. Preko njihovih pa njaka vukle su se kolone vojnika. .n. ali nisu shvatali ta ih ceka. koja na tom mestu pravi luk 1 uliva se u Crno more. 32) citamo: ". Ali to je bio tek pocetak. po to se pokazalo da je Ramzes manijak gmdenja i da mu je bilo potrebno sve vi e radne snage. mada je Ramzes u mnogobrojnim zapisima predstavljao sebe kao pobednika. nemacki arheolozi Vinkler i Puh tajn otkrili su ru evine hetitske prestonice u Turskoj. Zahvaljujuci radovima Hroznog i engleskog arheologa Vulija. Statue predstavljaju mu karce sa dugom kosom koja im pada na leda. sa svojim bradama i irokim plastovima. sa irokim pa om. jer je to necisto Misir-cima". urile gomile slu benika. Ramzesu su bili potrebni radnici. Uz to. koji su se previ e brzo razmno avali. Ne samo da je podizao nove gradevine. U njihova dvori ta su sa kricima upadali vojnici i poreznici. odbrambene zidii 144 Zenon "J(psufovs%i ne i statue od crnog bazalta. Ali ubrzo su na svojoj ko i osetili blizinu faraona. a s druge strane. a godine 1286. kulture. a one koji su protestovali i pru ali otpor brutalno tukli motkama. Ugnjetavanje i kuluk i dalje su trajali. U izrailjskim kucama i atorima razlegali su se plac. jer ne mogahu Misirci jesti s Jevrejima. Zbog toga je. rekonstru-isana je prilicno kompletna slika istorije. ali se u Aziji suocio sa znatno sna nijim protivnikom. Tek prvih godina na eg stoleca. p. u Knjizi Postanja (43. bili indoevropskog porekla. Prema njegovom shvatanju. Za ostvarenje gradevinskih planova.

pa kad podete. i oplijenicete Misir. kao to su uvera-vali faraona.e. bar u prvom razdoblju svoje delatnosti.. Nosio je tipicno egipatsko ime. Mojsije je. U svetlu te pretpostavke.e. Danas se znacajna vecina naucnika priklonila mi ljenju da je Izlazak iz Egipta nastupio u drugoj polovini XIII veka p. gde su se prihvatili sitne trgovine i zanatstva. . a ipak je pod utiskom proganjanja sunarodnika zbacio tudinsku masku i ponovo se osetio Izrailjcem.. 2. opljackali egipatske kuce i pobegli preko granice. Doveli su do budenja rasnog jedinstva. Nije. vec je to i prvi signal bunta izrailjskog naroda. U Bibliji nalazimo dva zagonetna stiha. naime. do pasivnog i na kraju i aktivnog otpora ugnjetenih. gde je iveo kao velikodostojnik. Iz Biblije proizlazi i to da mnogi Izrailjci u to vreme nisu mogli da se prehrane gajenjem stoke. Utvrdeno je. da ru evine oba pomenuta grada poticu iz XIII veka. pa su morali da se presele u gradove.. Ubistvo i bekstvo na Istok nisu bili samo izraz njegovog licnog bunta. U Knjizi Izlaska (3. te narod nade ljubav u Misiraca. U tom slucaju bilo bi razumljivije za to ih je faraon gonio tako besno cak do Crvenog mora. Odakle im oru je? Nisu mogli da ga steknu u toku jednog dana. te im dado e.n. jer se u isti mah govori o pozajmici i pljackanju Egipcana." (Izlazak. potajno sakupljali tokom poslednjih godina ropstva. Neki naucnici izvlace odatle zakljucak da su Izraljci podigli ustanak. Naucnici do dana dana njeg imaju velike muke da utvrde datum Izlaska. Egipat je za njegove vladavine morao da brani zapadnu granicu od opasnih najezda Libijaca. ta se zapravo krije iza toga? Uzmimo da su Izrailjci na prevaru pozajmili zlatno i srebrno posude pod izgovorom da ce. Zato treba sumnjati da su Izrailjci uspeli da se oslobode za njegovog ivota. u pustinji ostati samo tri dana i da ce ga doneti cim se vrate. i metnuce na sinove svoje i na kceri svoje. necete poci prazni. koja navode na ozbiljno razmil ljanje.Pretpostavlja se da je uzrok izdavanja naredbe bilo veliko mno enje Izrailjaca i rastuca prenaseljenost delte nakon to je tamo sme tena centralna administracija s mno tvom cinovnika. Ali nikako se ne mo e prihvatiti da bi egipcani bili tako lakomisleni da povere svoje blago mrskim i prezrenim Jevrejima. Prisetimo se da je Ramzes II vladao od 1292. vec su ga. po svemu sudeci. _______________________________________ 145 'Bmysfe legende------------------------------------------------------------------------Kao to obicno biva. a Egipat se za njegove vladavine nalazio na vrhuncu svoje moci. 21) Jehova ka e: "l ucinicu da narod nade ljubav u Misiraca. 23) skriva se sugestija da se Mojsije vratio iz izgnanstva u Egipat nakon stupanja na presto faraona Merneptaha. U recima: "A poslije mnogo vremena umrije car Misirski. godine p. Ramzes je bio izuzetan faraon.n. iskljuceno da su slobodu zaista izborili oru jem. prema tome.. pre svega verovatno bio voda izrailjskog ustanka. To je bez sumnje izazvalo mr nju Egipcana. do 1234. koji su osetili posledice konkurencije snala ljivih Izrailjaca. nego ce svaka ena zaiskati u susjede svoje i u domacice svoje nakita srebrnoga i nakita zlatnoga i haljina. Ovaj proces se otkriva u Mojsijevom primeru. nasledni-ka Ramzesa II. Nema potrebe da se bavimo razlikama u 146 mi ljenju. koje su po tom pitanju jo uvek predmet polemika u naucnim krugovima. To su u potpunosti potvrdila arheolo ka istra ivanja. . U prilog ove teze govori i cinjenica da su za vreme puta kroz pustinju vodili pobedonosne bitke. dvorana i vojnika. Nema sumnje da je on sagradio gradove Ramzes i Pitom i nametnuo Izrailjcima kuluk. . To znaci da su iz Egipta morali da izadu do zuba naoru ani." A u dvanestom delu (stih 36) te iste knjige citamo: "l Gospod ucini. . tlacenje i progon proizveli su sasvim suprotne posledice. . stekao obrazovanje na faraonovom dvoru.." U oba ta teksta zacuduje odsustvo doslednosti. tako opli-jeni e Misirce.

.

osvojio izrailjski narod pod vodstvom Isusa Navina. A mo da Izrailjci i nisu osvojili tu sna nu tvrdavu? Mo da ce se pokazati da je doticni fragment biblijske price legenda. a ne XIII veka pre na e ere. po njegovom mi ljenju. Zahvaljujuci arheolo kim otkricima. Dakle. Medu naucnicima je nastala velika pometnja: s jedne strane iskopine iz stare edomske dr ave i istorijske prilike u Egiptu govore u prilog tome da je Izlazak nastupio u XIII veku. Izrailjci su verovatno iskoristili trenutnu slabost i metal u Egiptu da se oslobode ropstva. vr eni pod vodstvom engleskog arheologa dr Ketrin Kenion.a sa istoka su dr avu napali indoevropski narodi. a s druge strane imamo otkrice da je Jerihon osvojen citav vek ranije. prete no su pronadeni tragovi po ara i namernog pusto enja. da su najstariji gradovi nastali u Egiptu i Mesopotamiji. koji nesumnjivo poticu iz druge polovine XIII veka. tako da je odlucio da zaobide njegove granice. Najnoviji arheolo ki radovi. na kojem se nalazilo najstarije naselje. Izrailjci su.e. Njegova starost je utvrdena na osnovu nadenih skarabeja i karakteristicnih crte a na keramickim krhotinama. a otkrica u Jerihonu pokazala su da prvenstvo u tom pogledu pripada Palestini. Ali nije se odlucio da upotrebi silu. prodrli u Malu Aziju. Poznato je. Postoje i drugi razlozi da se Izlazak smesti u drugu polovinu XIII veka. Jo uvek se nije doprlo da samog dna. Merneptah je dodu e iz tih bitaka sa osvajacima iza ao kao pobednik. On izra ava sumnju da je datum koji su dali arheolozi ispravan. Ozbiljnije su primedbe koje je izneo cuveni francuski orijentalista Pjer Monte. ali zgari ta i zdrobljeni gradevinski elementi nalazili su se u sloju koji potice iz XIV. ali njihova hipoteza ima toliko slabih strana da je vecina naucnika nije prihvatila. Rezultati dosada njih istra ivanja su prosto senzacionalni. Neki istra ivaci tvrde da postoje izvesni tragovi da su Izrailjci izi li iz Egipta u XIV veku. Od 1952. Edom jo nije postojao i da je stupio na istorijsku pozornicu tek u XIII veku kao dobro organizovana i sna na dr ava. a oni. Sumnja se pojavila u vezi sa otkrivanjem Jerihona. morali da se pojave na njegovoj granici ba u tom stolecu. ne pre. osim toga. Ali u na em slucaju nije to najva nije. Ru evine grada cine ogromno uzvi enje na zapadnoj obali Jordana. Britanska ekspedicija je utvrdila da su osvajaci zaista razorili Jerihon. vec da su iveli u malim. Iskopani su odbrambeni zidovi. Utvrden je prevashodno na osnovu ska rabeja pronadenih u zgari tima. Mojsije je molio edomskog cara da mu dozvoli prelaz preko njegove teritorije. po to je Edom bio sna na vojna dr ava. Kao to nam je poznato iz Biblije. osim toga. da dugo posle toga nije uspeo da povrati svoju moc. i bio je odbijen. da na njima . zdrobili mocnu hetitsku dr avu i zauzeli obalu Sredozemnog mora. bacili su jaku svetlost na istoriju tog drevnog grada. utvrdenja koje je navodno osvojio Isus Navin. Mojsijevog naslednika. Skarabeji su bili dragocen porodicni ukras: prenosili su se sa oca na sinove. jasan dokaz nasilnog osvajanja. izmi ljotina kompilatora Biblije sa ciljem da se uvelica vojnicka slava Isusa Navina? Tra eni su razliciti izlazi iz te neprijatne situacije. Ipak postoji jedan ozbiljan problem u tom proracunu. po Bibiliji. U slojevima iskopina. kuce. putovali s njima iz mesta u mesto. Smatralo se. bunari i u nekoliko slojeva naslagani grobovi. godine britanska ekspedicija tamo neprekidno vr i iskopavanja. ali vec sada je nepobitno utvrdeno da je Jerihon postojao sedam hiljada godina pre na e ere. Ova cinjenica je dovela do preokreta u gledanju na razvoj materijalne kulture. Arheolozi su uspeli da otkopaju ru evine hananskih gradova koje je.n. koji su napustili svoju balkansku postojbinu. znamo da u XIV veku p. naime. dakle. to je verovatno najstariji grad u istoriji covecanstva. da ljudi iz neolitskog doba nisu podizali gradove. ra trkanim zemljoradnickim naseljima. ali Egipat je bio toliko iznuren. nisu pouzdano svedocanstvo. Pretpostavljalo se.

.

-1677. Egipatske zanatlije pravile su. iako u velikom broju slucajeva nisu li eni osnova. Ram-zesa II i mnogih drugih faraona sa suprugama i kcerkama. odnosno 13 godina kasnije. Trebalo je uzeti u obzir jo i mogucnost da je njegovo telo more izbacilo na obalu i da je nakon toga. po svojim posledicama va niju legendu. to se ne mo e reci za drugu. gle cuda. skarabeje sa imenom faraona Tutmesa III i u doba Ptolo-mejaca. cak i povr no citanje Petoknji ja ukazuje na neosnovanost tradicionalne teze. Kasnije cemo videti na koji nacin naucnici poku avaju da razve u taj Gordijev cvor. uostalom. Josifa Flavija.. to je trebalo da potvrdi biblijsku pricu. a medu njima se.. biblijska prica je bila ponovo dovedena u pitanje. Ali. Pilona. da se covek ne mo e nacuditi kako je tako dugo mogla biti ozbiljno uzimana u obzir.** Ukoliko podatak da se faraon utopio ima marginalni karakter. Kako je Mojsije mogao da opi e svoju smrt. ne mogu da se primene na nalazi te u Jerihonu. koji se navodno utopio u Crvenom moru. dva Arabljanina su otkrila podzemne katakombe. nalazio i Merneptah. kojim cudom je znao da ce mu se grob izgubiti i da nikada nece biti pronaden. takozvanog Petoknji ja. Tako su se poznavaoci Biblije na li pred dilemom: ili su Izrailjci napustili Egipat u XIV veku i zaista osvojili Jerihon. Kao posledica svega toga./ladava mi ljenje da je Jerihon razoren u XIV veku pre na " ere. u koje su egipatski sve tenici polo ili trideset i sedam kraljevskih mumija u drvenim kovcezima. Na zavr e* Vidi: Zenon Kosidovski: Kad je sunce bilo bog. mo e isto tako dobro da potice i iz XIII veka. autor prvih pet knjiga Staroga zaveta. Medutim. Biblijska prica se nije odr ala pred neumoljivom tacno cu nauke.urezana imena kraljeva u najmanju ruku nisu dokaz da su nastali ba u vreme njihove vladavine. Jednom recju. da ga je Bog na taj nacin kaznio za ugnjetavanje i progon Izrailjaca. balsamovano. ali je nedostajao Merneptah. amsterdamska sinagoga ga je izop tila zbog irenja jeresi. vec da je umro prirodnom smrcu u svom dvorcu. koji su mi skrenuli pa nju na protivrecnost izmedu gornjeg tvrdenja i mi ljenja koje sadr i knjiga V. nisu utvrdila ni najmanje tragove delovanja morske vode na telu mrtvog faraona. lekarska ispitivanja. iz cega proistice da biblijska prica o razaranju tog grada nije neopozivo oborena. kojih je. da bi ih sakrili 149 $i6tys/(e legende------------------. U "Dolini kraljeva" pronadena je druga zajednicka grobnica sa cetrnaest faraonskih mumija. Sa istoricarima smo do li do uverenja da je Izlazak bez sumnje morao da se dogodi za vreme faraona Merneptaha. Prema ortodoksnoj tradiciji.H. Desetine pokoljenja duboko je verovalo da je ba takva bila sudbina toga vladara. po to su iskopine na kojima su zasnovali svoj zakljucak bile izlo ene veoma strogoj kritickoj oceni. Krajem W pro log veka. Kako je lako pogre iti pri odredivanju starosti kulturnih slojeva na osnovu tako nepouzdanih svedocanstava! U ni ta manjoj meri ovo se odnosi i na keramicke krhotine. ili u XIII veku pre na e ere. usudio da dovede u sumnju njegovo autorstvo. a onda Isus Navin nikako nije mogao da bude njegov osvajac. u naucnim krugovima danas . bio je sam Mojsije. poglavlje: Posmrtne muke faraona. Bultona Vecnost piramida i . Ali pronalazaci Jerihona odbacuju Monteovu tezu. a kad se filozof Baruh Spinoza (1632. Na primeru ove dramaticne price mo e se videti kako *^ su se u Bibliji zamrsile istorijske cinjenice sa legendama. prema pogrebnom obredu.* Tamo su pocivali ostaci Setija l. Tako je iza lo na videlo da se nije utopio u moru. u Jerihonu otkopano malo.-----------------------------------------------------od pljacka a grobnica. koja su strucnjaci veoma savesno izvr ili. uostalom. usecene u steni. primio sam nekoliko pisama od citalaca. na primer.) slediv i. Pjer Monte smatra da kulturni sloj Jerihona u kojem su pronadeni tragovi po ara i nasilnih uni tenja. **Kada se ovaj deo knjige pojavio u casopisu "Oko sveta". Ibn Ezru i Urijela d'Akostu. Oni tvrde da njegovi argumenti.. Ali godine 1898.

.

Jakub Vujek je preveo Stari zavet na poljski iz Vulgate. koji su zaboravili svoj ma-ternji jezik. u londonskom listu The Times. dakle mnogo posle Mojsijeve smrti.) napisao: "Pre nego to su Poljaci imali predsednika Dr avnog saveta". -1796. Navedimo jo jedan primer izrazitog anahronizma u Petoknji ju: "A ovo su carevi koji care-va e u zemlji Edomskoj prije nego se zacari car nad sinovima Izrailjevijem" (Postanje. da je taj va an detalj objavljen tek 30 godina nakon to je mumija otkrivena. Telo faraona je bilo balsamovano. U prvoj prici Bog stvara mu karca i enu estog dana istovremeno.rasprostranjen). koja poticu iz perioda od IX do IV veka pre na e ere. . posebno upadljive primere. po to je kompilacija ivena tako grubim nitima da nije te ko raspoznati njene sastavne delove. fj III veku pre na e ere. a dugotrajni i komplikovani proces balsamovanja sigurno je morao da ukloni svaki. Treba. Namerno smo upotrebili rec sklop. Ono obuhvata najstariju izrailjsku tradiciju. to je trebalo da bude dokaz da se faraon zaista utopio u moru. Petoknji je je prevedeno na grcki jezik za zajednicu aleksandrijskih Jevreja. 36.* Kriticka analiza teksta pokazala je da je Petoknji je sklop najraznovrsnijih predanja. Zato cemo se ograniciti samo na neke. Ako su na mumiji zaista pronadeni kristali soli. zajedno sa ostalim faraonima. Ko pa ljivo procita prvo i drugo poglavlje Knjige Postanja.10) citamo: "Ali ne usta vi e prorok u Izrailju kao Mojsije. Stoga je prevod nazvan Septuaginta. Petoknji je cini izvesnu zatvorenu narativnu celinu. Osim toga. pa i najmanji trag morske soli. odmah ce primetiti da se trecim stihom drugoga poglavlja zavr ava jedna prica o stvaranju coveka i pocinje potpuno druga na istu temu. obratiti pa nju na cudnu cinjenicu. koja se razlikuje od prve u veoma va nim pojedinostima. o tetili pljacka i grobnica.Zerwn 3(psi tku knjige Zakoni ponovljeni (34. Autor te knjige navodi pismo koje je arheolog E. 31). ali i ovi koje smo naveli. a tek znatno kasnije preimenovan je u Dan. koja se odnosi na ivot jevrejskih praotaca. pre svega. U drugoj prici Bog stvara mu karca od blata. trebalo bi tome posvetiti veliki *U IV veku na e ere. nosila "znake inkrustracije kristalima soli". uvodi ga u rajski vrt. Nazvao ga je Vulgata (od vulgatus .. predstavljaju dovoljan dokaz da osnovni oblik Petoknji ja nije mogao da nastane pre kraja XI veka pre na e ere. Kada bismo hteli sve da ih iznesemo." Danas je vec poznato da je izraz prorok u ao u upotrebu u hebrejski jezik znatno kasnije. Otkud je Mojsije mogao da zna da ce Izrailjci imati cara? To bi bilo isto kao da je na istoricar Adam Naru evic (1733. Smit objavio godine 1929.. Danas je poznato da se u Avramovo vreme pomenuti grad zvao Lais. zajedno sa ostalim hebrejskim knjigama Staroga zaveta. odnosno prevod sedamde-setorice (zaokru eno receno). Iz Petoknji ja doznajemo i to da je Avram gonio neprijatelje sve do grada Dana. kao i zbornik zakona i liturgijskih propisa.. bekstvo iz egipatskog ropstva i put kroz pustinju. sveti Jeronim je preveo Stari zavet na latinski. koji je vladao u poslednjoj cetvrti XI veka pre na e ere. onda su oni mogli da poticu iz drugih izvora. koju su. Treba imati na umu da je Merneptah. U njemu se tvrdi da je mumija faraona Merneptaha. Prema legendi.tragedija Pompeja. Prvi jevrejski car bio je Saul. U pricama vrvi od protivrecnosti i nedoslednosti. prevod su u toku sedamdeset i dva dana izvr ila sedamdeset i dva naucnika poslana iz Jerusalima. novija nauka je odbacila taj dokaz iz sledecih razloga. Slicni anahronizmi mogli bi da se nabrajaju u beskonacnost. daje mu u . inace. >Bi6ujs%§ (e/ende prostor. bio prenet !z prvobitne grobnice u zajednicku katakombu.

.

Biblija pripoveda da je Mojsije u podno ju gore Horiv udario tapom u stenu i da je odmah iknula izvorska voda. bagdadski ulicni prodavci i danas nude na prodaju slatku smolu metljike pod nazivom man. Ono to je jo zanimljivije. ispricao kako mu se Jehova obratio iz grma koji je goreo. Lokalni beduini su veliki ljubitelji te poslastice i. Godine 1927. Jedan primerak je prenesen i u Poljsku. masovno idu u stepu da sakupljaju bele. Naziva se diptam ili Mojsijev grm. l tu ve tinu Mojsije je nesumnjivo naucio kod Madijanaca. zoolog Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu.. Oni znaju da se. prepelice se u ogromnim jatima sele iz dubine Afrike u Evropu. iz vremena svog izgnanstva. nema osnova. Kako su onda mogle da se uzdignu do cuda? Odgovor je jednostavan. njegovi saputnici. a nije sagorevao. U vreme opisivanja njegovih dela ovaj proces mitologizacije bio je vec sasvim okoncan. U svetlu tih otkrica biblijska mana prestaje da bude cudo. lepljive kuglice. a po to je odgovarao interesima sve tenstva i kompilatora Petoknji ja. Ta narocita biljka ispu ta isparljivo. i pored . Neocekivani su bili i rezultati ispitivanja vezanog za cuvenu biblijsku manu. Do dana dana njeg to rade beduini. Godine 1960. Nije. pripisivanje njegovog autorstva jednom co-veku. nai ao je na jednu vrstu metljike. Kod kasnijih pokoljenja vladala je op ta tendencija da se od Mojsija pravi licnosti koju je Jehova obdario natprorodnom moci. koje se lako pali na suncu. Ocigledno je da se suocavamo sa dva savim nezavisna izvora koji su mehanicki spojeni. Prema tome. Mojsijeva cuda postala su sastavni deo vere jehovizma. Putem kriticke analize teksta utvrdeno je da je u celom Petoknji ju rec o cetiri posebna izvora. na primer. ljotina. uostalom. poznavao njenu prehrambenu vrednost i zahvaljujuci tome mogao je da nahrani Izrailjce. Mojsije je. Mojsije je iveo na Sinajskom poluostrvu tokom svog progonstva i naucio je od Madijanaca kako da pre ivi u surovom okru enju pustinje. prilikom obilaska Sinajskog poluostrva. A ta tek da ka emo za Izrailjce koji se posle toga vekovima iveli u Hananu i prirodu Sinajskog poluostrva uop te nisu poznavali. etericno ulje. Naucnici su stavili pod lupu i navodna Mojsijeva cuda i nepobitno utvrdili da su u mnogim slucajevima to bile najprirodnije pojave. sigurno su neke njegove postupke morali smatrati za cuda. kao to mi bere-mo jagode. * Isto tako stoje stvari i sa prepelicama. stepa i planinskih pre-dela. odnosno Mojsiju. Dana nji stanovnici Smajskog poluostrva neizmerno bi se zacudili kada bi im neko rekao da je nalet tih ptica cudo. iskoristili srecnu priliku da prirede lov na njih. dakle dovoljnu kolicinu da utoli glad. U prolece. da bi na taj nacin stekao vecu poslu nost praznovernih Izrailjaca. koja u prolece. s dolaskom proleca. bez poku aja uskladivanja njihove price. i zasaden u stepskos tenovitom rezervatu u Skorocicama. Medutim. i tek na kraju od njegovog rebra stvara enu. tampa je objavila da je na veliko cudenje tamo njih stanovnika Mojsijev grm jednog vrelog dana planuo plavo-crvenim plamenom. Znanje koje je stekao iskustvom iskoristio je kasnije za vreme Izlaska. Danas vec znamo da ovaj grm nije bio njegova izmiZerwn 9(psidbvs/Q. Iscrljene dalekim putem. Bodenhajmer. na mestu gde je ubode insekt. vec da se i danas mo e naci na Sinajskom poluostrvu. luci sladunjavu tecnost koja se brzo stvrdnjava na vazduhu u bele kuglice nalik gradu. Jedna osoba mo e da sakupi kilogram i po dnevno. naravno. navikli na ivot na stalnom boravi tu u Egiptu. u srezu Busko. i bili novajlije na Sinajskom poluostrvu. iskljuceno da je sam Mojsije predstavio neke svoje postupke kao cuda. koji poticu iz razlicitih epoha. kao i pokoljenja njihovih predaka. koji su.dru tvo ivotinje. obicno padaju na zemlju du morske obale i toliko su iznemogle da ih tamo nji stanovnici hvataju golim rukama. U Egiptu im je. Izrailjci su nesumnjivo nai li upravo na takvo jato prepelica i.

dugotrajne su e, u podno ju brda, pod krhkim slojem peska i kre-cnjaka, obicno sakuplja ki nica. Dovoljno je razbiti tu koru da se dode do vode i ugasi ed.

Nakon trodnevnog puta kroz pustinju Sur, Izrailjci su se zaustavili u Meri. Bili su ogorceni, jer im je ponovo nedostajala voda. Tamo ih je cekalo veliko razocaranje, jer se ispostavilo da je izvorska voda gorka i da nije za pice. Tada je Mojsije bacio u izvor neku grancicu i voda je nekim cudom postala slatka. U vezi s tom pricom utvrdeno je da u okolini Mere i danas postoji gorki izvor. Englezi su izvr ili hemijsku analizu njegove vode i utvrdili da ona sadr i izvestan procenat kalcijum-sulfata. Kada se toj vodi doda oksalna kiselina, sulfat se talo i na dnu i voda gubi svoju gorcinu. Beduini slade gorki izvor bunastom biljkom zvanom elvah, koja u svojim sokovima sadr i znacajnu primesu oksalne kiseline. Na putu od podno ja Sinajske gore do Kadisa, Izrailjci su ponovo osetili nesta icu hrane. Zbog toga su nastale nove jadikovke i optu be. Tada je na logor palo drugo jato prepelica i izgladneli putnici halapljivo su se bacili na njih. Ali ovoga puta pokazalo se da je meso ptica veoma opasno po zdravlje, gotovo svi su se te ko razboleli, a mnogi su lakomstvo platili ivotom. U Petoknji ju je ta dramaticna epizoda postala prica sa na-ravoucenijem da Bog ne pra ta onima koji se bune protiv njegove volje. Sve je govorilo u prilog tome da ovaj deo price treba ba tako shvatiti. On pokazuje tipicne odlike poucnog narodnog predanja, koje se prenosilo od usta do usta kroz nebrojena izrailjska pokoljenja. Iznenadenje je bilo utoliko vece kada se ispostavilo da dogadaj nipo to nije plod bujne ma te. Direktor Pasterovog instituta u Al iru, profesor Ser an, otkrio je da se na Sinajskom poluostrvu zaista povremeno pojavljuju "otrovne prepelice". To su ptice koje se pre odletanja za Evropu zadr avaju u Sudanu i tamo se hrane zrnevljem koje sad i otrovne materije. Njihovo meso je tetno, pa cak i opasno po ljudski ivot. Izrailjci su imali tu nesrecu da ulove ba takve prepelice, a njihov nesrecni dogadaj na ao je izraz u biblijskoj prici. Upravo u istu kategoriju treba ubrojati i nevolju sa otrovnim zmijama, koja je sna la putnike na pola puta izmedu Kadisa i Akabskog zaliva. vajcarski putopisac Jakob Ludvig Burk-hart boravio je od 1809. do 1816. godine na Sinajskom poluostrvu i na delu izrailjske mar rute, navedenoj u Bibliji, nai ao na dolinu koja je bila prekrivena mno tvom otrovnih zmija. Ta dolina je od vajkada bila boravi te tih gmizavaca, pa je beduini oprezno zaobilaze na svojim putovanjima. Dakle i taj frag154 Zenon %osidbvs/<i ment price mogao bi da bude zasnovan na autenticnim do ivljajima. Vec odavno skrenuta je pa nja da su egipatske pokore (osim desete) u faraonovoj dr avi bile, moglo bi se reci, normalna pojava. U periodu rasta Nila, voda je cesto postajala sme-decrvena, zbog nanosa iz etiopskih jezera. Pored toga, svakih nekoliko godina, u vreme poplava, u tolikoj meri su se razmno avale abe, komarci i drugi insekti, da su egipatski seljaci to do ivljavali kao nesrecu. Kada je rec o gradu, on je na Nilu, zaista, izuzetno retka pojava, ali ponekad je nailazio i tada je teta koju je izazivao bivala ogromna. Medutim, mnogo ce ce Egipat je snalazila nesreca najezde skakavaca. Ako govorimo o tami, ona je bila prouzrokovana jakim vetrom sirocco. On je u pustinji dizao ogromne oblake peska i bacao ih na Egipat, zaklanjajuci sunce tako gustim velom, da je nastupao gusti mrak. Po Bibliji, sve te pokore prouzrokovao je Mojsije s na-merom da izvr i pritisak na nepopustljivog faraona. Kako je takva legenda mogla da nastane? Ukoliko su navedene nesrece pogodile Egipat u vreme vladavine faraona Merneptaha, dakle u periodu kada je tamo delovao Mojsije, odgovor bi bio lak. Izrailjci, ljudi prosti i skloni praznoverju, mogli su da dodu uve-renja da je Mojsije, veliki carobnjak i opunomocenik Jehove, na taj nacin ka njavao progonitelje, tavi e, cak i Egipcani su mogli u to%te poveruju, po to su ionako verovali u postojanje carobnjaka koji imaju moc da cine cuda. Uostalom, kao to nam je poznato iz

dokumenata i Biblije, nekim njihovim sve tenicima pripisivane su upravo te iste natprirodne sposobnosti kakve je pred faraonovim prestolom demonstrirao Mojsije. U ovom slucaju, radilo bi se o obicnom vremenskom redosledu pojava (post hoc), koje su ljudi skloni da me aju sa uzrocnim odnosom (propter hoc). Po mi ljenju Izrailjaca Mojsije je bio mocni cudotvorac, koji je svojim cudima cesto izazivao divljenje, tako da je i na Egipat mogao da po alje deset uzastopnih pokora. Zanimljiv primer takve zablude nalazimo u cuvenom Rostanovom delu Chanteclair. Tamo se pojavljuje petao, koji je primetio da sunce izlazi kad god zakukurice; tako je stekao duboko uverenje da ga on poziva na nebo. Uzrocno me anje medusobno nezavisnih pojava ili dogadaja le i, dakle, u osnovi mnogih religijskih legendi i mitova. Na alost, nemamo nijedan dokaz da su biblijske pokore zaista 'Bififijsfe legende Itt pogodile Egipat u vreme vladavine faraona Merneptaha. One su mogle da se dogode i nekoliko ili cak desetak godina pre Mo-jsijevog povratka u prestonicu Ramzes. Da li je zbog toga na a teorija neosnovana? Nacelno nije, po to joj u pomoc dolazi jo jedna odlika nastanka mitova. Ona se zasniva na tome da se u narodnoj predstavi, sa protekom godina, vremensko rastojanje izmedu dva znacajna dogadaja postepeno smanjuje, dok na kraju ne dode do potpune sinhronizacije. Izrailjci su, po predanjima, pamtili prirodne katastrofe, koje su s vremena na vreme pogadale Egipat, i tokom vremena, da bi istakli Mojsijevu moc, stvorili su legendu da ih je on izazvao. To im je pru alo moralno zadovoljenje, jer je na taj nacim nadmeni faraon bio poni en, a njegova okrutnost prema izrailjskom narodu nije izbegla bo ju kaznu. U Bibliji nailazimo i na druge primere prenebregavanja vremena prilikom stvaranja legendi. Znamo, na primer, da je ha-nanski grad Gaj , koji je prema Bibliji osvojio Isus Navin, prema nekim arheolozima u to vreme vec pet stotina godina le ao u ru evinama. Potomci izrailjskih osvajaca Hanana bez sumnje su cesto razmi ljali o njegovim ru evinama i govorili: "Eto, to je grad koji je razorio Isus Navin". Popularna verzija kasnije je u la u Bibliju i tek savremena arheolo ka istra ivanja uspela su da je obore. Analogan slucaj imamo i u vezi sa Jerihonom, koji je, kako je pokazala engleska arheolo ka ekspedicija, osvojen sto godina pre pojave egipatskih Izrailjaca u Hananu. Nije besmisleno navesti jo jedan, neobicno zanimljiv primer iz te oblasti. Mojsijevi izvidaci, poslani u Hanan, vratili su se sa ve cu da u Hebronu ive Enakovi sinovi iz roda divova. Setimo se da je i car Vasanski Og bio div, koji je spavao u deset lakata dugoj, a cetiri irokoj eleznoj postelji. Pokazalo se da je legenda o tim divovima nastala pod utiskom drevnih me-galitskih grobova, zvanih dolmeni. Takvi dolmeni su pronadeni i u evropskim zemljama i zbog tih velikih dimenzija nazvani su "postelje divova". Godine 1928. nemacki arheolog Gustav Dalman otkrio je dolmene ba u okolini Hebrona i na teritoriji drevne vasanske dr ave. To su grobovi od velikih kamenih blokova, koji poticu iz mladeg kamenog doba, sagradeni od bazal-ta tvrdog kao celik i sigurno je zato nastao biblijski izraz: "odar gvozden." Narodna ma ta, nesvesna ogromne vremenske distance koja deli te grobove od Mojsija, povezala ih je sa nizom dogadaja oko Izlaska. Zato u biblijskoj prici citamo da je u Hebronu ivelo pleme divova i da je i car Vasanski Og bio div. Nekoliko reci moramo da posvetimo i desetoj egipatskoj pokori. Te ko nam je, naravno, da olako prihvatimo kao verodo-stojnu biblijsku tvrdnju da je smrt izabrala ba prvu decu i prvu mladuncad domacih ivotinja. Ne mo e, ipak, da se odbaci pretpostavka da je legenda odjek neke epidemije, koja je desetko-vala decu u gornjem Nilu, ali nije doprla do zemlje Gesemske, tako da od nje nisu stradala izrailjska deca. Ostalo je vec dodala narodna ma ta. Jevrejska plemena, kao to nam je poznato iz price o Isavu i Jakovu i drugih biblijskih prica, pridavala su veliku va nost prvorodenim sinovima. Oni su bili glavni na-slednici

i nastavljaci roda. Smrt prvorodenog sina bila je neupo-redivo veca nesreca od smrti njegove mlade brace. Izrailjci su zato stvorili legendu da je Jehova veoma surovo kaznio gre ne Egipcane ubijajuci njihove prvorodene sinove i prvu mladuncad ivotinja. Predmet estokih naucnih rasprava vec odavno je i cudo prelaska preko Crvenog mora. Pitanje je utoliko slo enije, jer je povezano s topografskim utvrdivanjem Mojsijeve mar rute. U nekim popularnim monografijama nailazimo na tezu da je put Izlaska van svake sumnje utvrden na osnovu biblijskih tekstova i arheolo kih iskopina. U stvari, savremena nauka, u najmanju ruku, wije u to sigurna. To zavodljivo upro cavanje imalo je za cilj da doka e da se Mojsije, pre av i preko Crvenog mora, uputio pravo na Sinajsku goru, koja se poistovecuje sa planinom na ju nom rtu Sinajskog poluostrva. Treba, pre svega, reci da u biblijskoj prici u tom pogledu postoje ozbiljne praznine, precutkivanja, cak i neke protivre-cnosti, tako da je te ko stvoriti jasnu sliku cele mar rute. Arheolo ka istra ivanja nisu uspela da sa punom sigurno cu identi-fikuju ru evine gradova koji su navedeni u Bibliji. Tako je, na primer, va na etapa u mar u Izrailjaca bio grad Migdol. Ali Mig-dol na hebrejskom i egipatskom jeziku znaci utvrdena kula, a naselja s takvim imenom otkopana su na vi e mesta. Ovde ne mo emo da ulazimo u veoma slo ene i podrobne rasprave na ovu temu, ali je dovoljno reci da uop te nije sigurno da se Mojsije direktno uputio na tradicionalnu Sinajsku goru. Raspola emo znacajnim podacima da je prvi cilj njegovog puta bio grad Kadi Varnija, u Negebu, koji le i u ju nom 157 delu Palestine. to se tice gore na kojoj je sklopljen zavet sa Jehovom, mnogi istaknuti istra ivaci sme taju je u drevnu zemlju Madija-naca, istocno od Akabskog zaliva, dakle u Arabiju, a ne na rt Sinajskog poluostrva. Prema tome, svi poku aji rekonstrukcije mar rute Izlaska imaju, silom prilika, hipotetican karakter. Danas se navode tri moguca puta: ju ni, srednji i severni. Bilo bi previ e zamorno da navodimo njihove deonice, zato prila emo kartu na kojoj je prikazan njihov pretpostavljeni tok. Kao to smo vec naznacili, to pitanje je tesno povezano sa prelaskom Crvenog mora. Pre tri hiljade godina, zapadni ogranak toga mora, koji se danas zavr ava kod Sueca, dopirao je mnogo dalje na sever, spajajuci se s Gorkim jezerima, a mo da cak i s jezerom Timsah. To su nesumnjivo dokazala geolo ka ispitivanja. Danas se na tom mestu nalazi Suecki kanal, ali se u Mojsijevo vreme na tom odsecku nalazio plitko poplavljen teren ispresecan mocvarama i uskim prevlakama zemlje. More, koje su Izrailjci pre li ne ukvasiv i noge, na hebrejskom jeziku zove se Jam Sul. LJ pravilnom prevodu to znaci Tr cano more. Tek u Novom zavetu nailazimo na tvrdnju da je to bilo Crveno more. Medutim, na Crvenom moru nije bilo i nema trske, dok je u mocvarnim predelima laguna i plicaka rasla veoma obilno. Odatle moramo da izvucemo zakljucak da je biblijski Jam Suf, upravo Gorka jezera. U tom slucaju, Mojsijevo "cudo" mo e bez te koca da se objasni. Izrailjci su i li pe ke i s lakocom su mogli da se provuku izmedu blata i poplavljenog terena, koristeci plitke gazove i uske prevlake zemlje. A Egipcani su na svojim te kim bojnim kolima, u estokoj poteri, verovatno zalutali u lavirintu mocvara i zaglibili se u blatu. Mo da su se, kako tvrdi Biblija, cak i utopili, jer su se tamo cesto dizali sna ni severozapadni vetrovi, koji su gurali ispred sebe ogromne vodene talase i naglo pretvarale plicake u opasne dubine. Kao to vidimo, ta teorija je savim ubedljiva. Na alost, ima jednu slabu stranu. Egipcani su sigurno dobro poznavali predeo Gorkih jezera sa njegovim opasnim zamkama i ne bi postupali tako lakomisleno. Na kraju krajeva, egipatsku vojsku je predvodio sam faraon i njegovi u bitkama iskusni komandanti,

15S Zerum 9(psidbvs%i. a njih je te ko osumnjiciti za diletantizam i nedostatak opreznosti. Tako se pojavila potreba da se potra i neki drugi nacin za obja njenje "cuda". Medu mnogim hipotezama, najvece priznanje je dobila smela hipoteza vec vi e puta pomenutog francuskog orijentaliste Pjera Montea. On polazi od pretpostavke da su se Izrailjci, po to su napustili prestonicu Ramzes, uputili pravo na sever, a zatim i li du obale Sredozemnog mora prema granici Hanana. Ali na putu su nai li na egipatska utvrdenja i na otpor primorskog stanovni tva, koje Biblija pogre no naziva Filistejcima, po to su Filistejci prodrli u Palaestinu tek nekoliko desetina godina kasnije. Prepreke su, prema tome, primorale Izrailjce da naglo skrenu na jug. U Bibliji nailazimo na bele ke koje potvrduju tu severnu varijantu Izlaska. Tako se, na primer, Migdol tamo opisuje kao najseverniji grad u Egiptu. Arheolozi su prona li njegove ru evine u Abu Hasanu. U Knjizi Izlaska (14, 2) citamo: "Ka i sinovima Izraeljevim neka saviju i stanu u oko pred Pi-Airot izmedu Migdola i mora prema Vel-Sefonu." Danas znamo da je Vel-Sefon bio znacajno sredi te hananskog kulta boga Bala Sefona, cije ime u prevodu znaci Gospodar severa. Grci su ga poisto-vecivali sa Zevsom Kasiosom. Njegov hram se nalazio na brda cu Mons Casius, koje le i na uskom zemljouzu izmedu Sredozjfnnog mora i jezera Sirbonis, kasnije nazvanog jezerom Bardavil. Izrailjci su verovatno izabrali stari, prometan drum koji je vodio obalom Sredozemnog mora i uskim pojasom kopna koje deli Sredozemno more od jezera Sirbonis. Njega su cesto koristili i Rimljani, a 68. godine pre na e ere Tit je tim putem vodio svoje legione protiv pobunjenih jerusalimskih Jevreja. Jezero Sirbonis le i nekoliko metara ispod povr ine mora i cesto toliko presu uje da njegovim dnom mo e da se prede, pa cak i kolima bezbedno da se preveze. U vreme grcke vladavine u Egiptu, tamo se dogodilo nekoliko katastrofa. Iznenadne bure na Sredozemnom moru prekidale su usko parce kopna i potapale putnike koji su i li dnom jezera u elji da skrate sebi put. Na osnovu tih cinjenica, Pjer Monte je rekonstruisao tok dogadaja opisanih u Bilbliji. Izrailjci su uspeli da predu preko uskog pojasa zemlje i pribli avali su se istocnoj obali isu enog <Bi6ft/sl(g legende-------------------jezera. Egipcani, u nameri da opkole begunce i preseku im put, u galopu su pojurili preko suvog dna jezera. Kad su se na li na samoj sredini ogromne udubine, na Sredozemnom moru iznenada se podigla bura. Sna ni vetar, koji je duvao sa severa, dizao je ogromne talase, koji su presekli usku branu i srucili se na Egipcane. Jezero je bilo sedamdeset kilometara dugo i dvadeset iroko. Visoka obala, gde su mogli da se sklone, bila je previ e udaljena, tako da su nestali u pobesnelim vrtlozima bujice. Izrailjci su svojim ocima videli iznenadnu propast svojih progonitelja, i ne treba se cuditi to su neocekivano spasenje pripisali cudotvornoj moci Mojsija. Izrailjske ene, sa prorocicom Marijom na celu, pesmom i igrom su odale pocast Jehovi i svome vodi koji je, po njihovom uverenju, pokretom tapa naredivao moru. Predimo sada na drugo pitanje iz Petoknji ja. Mojsije je, navodno, izveo iz Egipta est stotina hiljada mu karaca, ne racunajuci ene i decu, odnosno ukupno oko dva miliona ljudi. Vec na prvi pogled taj broj izgleda veoma preuvelican. Iskusni poznavalac pustinjskog ivota, ce ki putopisac Alojz Muzil, izracunao je da beduinsko pleme, koje broji pet hiljada porodica, za vreme mar a cini kolonu irine dvadeset i du ine preko tri kilometra, to je front kretanja iri, tim su mogucnosti pronala enja pa njaka i vode vece, ali istovremeno raste opasnost od napada neprijateljskih beduina. Muzil tvrdi da je potpuno iskljuceno da bi oaze Sinajskog poluostrva mogle da prehrane dva miliona Izrailjaca. A vec o tome da bi svi mogli da se smeste u jedan logor, kako tvrdi Biblija, ne mo e biti ni govora.

vec i deo. Evo jo nekih primera kako doslovno glase u Bibliji: "Ne budi osvetljiv. nogu za nogu". u su tini nema veliki znacaj. zub za zub. i sama Biblija u kasnijim knjigama navodi daleko manje brojke. tako i njen vlasnik. Ali to se ne bi moglo reci za zbornik i genezu dakona Petoknji ja. Odakle ta fantasticna brojka? Neki naucnici smatraju da su redaktori Biblije jednostavno nacinili gre ku. (Knjiga Levitska (19. izmedu ostalih i sa blisko srodnim Kenitima. u Petoknji ju se srecemo sa <Bi6(ijsl(e legende -------------. lako mo e da zamisli. nemoj mu biti kao kamatnik. Skrenuta je pa nja i na hebrejsku imenicu e/e/. koliki bi prostor takav logor morao da zauzima. Nismo ni svesni koliko neke legende ponekad mogu da budu tvrdokorne. a ne dva miliona. U to se. 22." (Izlazak. jer vi znate kaka je du a do ljaku. pokoljenje. ruku za ruku.------------------------------------------------------------------------zacudujuce humanim zakonima.18) "Nemojte cvijeliti udovice i sirote" (Izlazak. 25) "Do ljake ne cvijeli. takozvane Knjige za-veta. 22. na prilicno neprijatan nacin. Zakoni su branili i udovice. Ocigledno je da tako slabe snage ne bi bile u stanju da osvoje Zajordaniju i Hanan. Tu spada i u Bibliji propovedano nacelo: "Oko za oko. To je izazvalo ogroman gnev medu ortodoksnim predstavnicima izraelskog parlamenta i umalo da je Ben Gurion morao da podnese ostavku. pravne i religijske postavke sakupljene u Petoknji ju bez ikakvog reda. Godine 1960. i ne nosi srdnje na sinove naroda svojega. porodicnu grupu. Zato se pretpostavlja da su se tokom cetrdesetogodi njeg boravka u pustinji. l cini se da je ovaj poslednji broj najbli i istini. Jerihon osvojilo samo cetrdeset hiljada izrailjskih ratnika. pre svega. savremene metode analize teksta nepobitno su dokazale neosnovanost takve tvrdnje. siromahu koji je kod tebe. U vreme vladavine sudija. ne udarajte na nj kamate. kome je poznata velicina dvomilion-skog grada. bio sam Mojsije. a vlasnik.Savremeni covek. da se tu radi o est hiljada naoru anih mu karaca. Sve do XIX veka kru ilo je mi ljenje da je autor najstarijeg jevrejskog zakonika. Tome u prilog govori i cinjenica da su u Egiptu dve babice bile u stanju da pomognu svim izrailjskim porodiljama. iako je znao da je ivotinja opasna. on je javno izneo mi ljenje da je prema njegovom proracunu Mojsije imao da prehrani est stotina ljudi. Takvim tumacenjem dobili bismo jo manju brojku. nije to sprecio. 23. kada se dodaju ene i deca. to bi. Sa druge strane. ona ne oznacava samo broj hiljadu. Medutim. poticu iz razlicitih epoha i predstavljaju rezultat vi evekovne evolucije drevne pravnicke misli. jer ste bili do ljaci u zemlji Misirskoj. 9) . najvece pleme opremilo je cetrdeset hiljada ljudi pod oru jem. Tako je. Pitanje broja izrailjskih izbeglica. Jedan od primera te varvarske surovosti jeste i zapovest da u slucaju kada vo ubije coveka. Uostalom." (Izlazak. iako je Mojsije. obavezao sva plemena da uzmu uce ce u osvajanju Hanana. na primer. kazni kamenovanja podle e kako ivotinja. koji su bili etnicki ogranak Amalicana. uverio izaelski premijer Ben Gurion. koji nam daje Biblija. Izrailjci ujedinili sa drugim plemenima. Oni se. U velikom broju slucajeva predvidena je smrtna kazna kamenovanjem i istice se gotovo robovski polo aj ene. a popis stanovni tva je pokazao da Izrailjaca tada nije bilo vi e od pola miliona. ukupno iznosilo dvadeset pet hiljada ljudi. kao to nam je poznato iz teksta. odnosno samo est stotina porodica. odnose na robove i robinje: odmah bi povratili slobodu. 22) "Kad da u zajam novaca narodu mojemu. ukoli bi im gospodar izbio oko ili zub. sirocad i uboge od nepravdi bogata a i lihvara. nego ljubi bi njega svojega kao sebe samoga. Surovost nekih zakona govori i njihovoj velikoj starosti. Danas je vec te ko poreci da.

.

Italijanski istoricar Ðuzepe Ricoti. To tele je prezriv naziv za bika Apisa. Oni su u hramovima vr ili du nosti sve tenika. u prevodu sa hebrejskog citamo: "Ja sam Jehova i javio sam se Avramu. Poku ajmo da ih prika e-mo to je moguce jasnije i krace. nisu mogli da nastanu za vreme nomadskih lutanja po pustinji. 2-3). Kako proizlazi iz toga poredenja. vrtova. u dana njoj Arabiji. To je bilo Izrailjcima blisko srodno pleme. Vec znamo da je Mojsije. do li su do prosto senzacionalnih zakljucaka. autor Povesti Izraela. ogranicavajuci se na najznacajnije elemente njihovog rezonovanja. prema biblijskoj prici. cak ni Deset bo jih zapovesti nije originalna tvorevina Izrailjaca. Jednom recju. egipatskog i hananskog zakonodavstva. vinograda. a imenom svojim Jehova ne bih im poznat. Biblija izvodi njihovo poreklo od Madijama. Sada prelazimo na najfascinantniji problem na ih razma162 tranja. koji je zaveden u Jerusalimu tek nakon povratka iz vavilonskog ropstva. Iskljucio ih je. kultu egipatskih i hananskih bogova. U Knjizi Izlaska (6. Niz propisa koji se odnose na vr enje verskih du nosti. prema Bibliji. ali ih je zato oslobodio brige za opstanak. Prema tome. Izrailjci su i u tom pogledu koristili zaostav tinu Mesopotamije i Egipta. to znaci da Mojsije nije mogao da bude njihov autor. zajednickih bunara i malih gradova. tako i §* samom Hananu.Zakoni Petoknji ja prevashodno su odraz dru tvenih odnosa iz vremena kada su Izrailjci u Hananu vec prihvatili ivot na stalnom boravi tu i bavili se zemljoradnjom i zanatstvom. takozvana Knjiga zaveta daje nam sliku evolucije izrailjskog zakonodavstva od epohe sudija do Jezdrinih vremena. Mnogi naucnici pretpostavljaju da je Jehova bio bog rata Madijanaca i da je Mojsije postao njegov poklonik. prihvatio se misije irenja njegovog kulta u izra-iljfckom narodu. . pevaca i pomocnika sve tenika." U prethodnim odeljcima Petoknji ja srecemo dodu e ime Jehova. prihvatio se detaljnog uporedivanja nekoliko drevnih tekstova i otkrio u Deset bo jih zapovesti zapanjujucu analogiju sa egipatskom Knjigom mrtvih i vavilonskim liturgijskim tekstom u-pnu. pri cemu je naj e ce i najsigurnije pristalice svoje nauke na ao u Levijevom rodu. Pod Sinajskom gorom narod je tra io vracanje starih bogova. sela. asirskog. jehovizam jo nije pustio duboko korenje u izrailjskim du ama. kojem je i sam pripadao. Ta vi a. cuvara. kako tokom lutanja kroz pustinju. ali danas vec znamo da su ga tamo znatno kasnije uneli kompilatori Svetoga pisma. otkrio je u njemu zavisnost od Hamurabi-jevog zakonika i hetitskog. jednog od sinova Avrama i njegove druge ene Heture. Oni pretpostavljaju postojanje njiva. Nemacki naucnik Alt. Isaku i Jakovu imenom El adaj. ovlastiv i ih da za svoje izdr avanje ubiru desetinu. koji se lako priklanjao idolopoklonstvu. u delu Die Ursprunge des israelitischen Rechts. Oblast u kojoj su iveli nalazila se istocno od Akabskog zaliva. iz podele hananske zemlje. ciji su kult. Bog mu se prvi put pokazao pod imenom Jehova. Nakon povratka u Egipat. nedavno primljen od Madijanaca. na pitanje ko je bio Mojsije kao tvorac jevrejske religije. obrede i obaveze gradana prema sve tenicima jo je novijeg datuma. natplemenska uloga svedoci o tome da je trebalo da budu misionari jehovizma u narodu. Mojsije se tamo osecao kao kod svoje kuce i cak je za enu uzeo jednu od kceri njihovog sve teni-ka po imenu Jotor. U zemlji Madijanaca. Naime. cetrdeset godina svog izgnanstva proveo medu Madijancima. dodu e. Time se obja njava izuzetna uloga koju im je dodelio u ivotu izrailjskog narod. Naucnici koji su se posvetili istra ivanju ovog pitanja. to su pokazivale veoma ceste^ pojave otpadni tva. Dokazanao je i da je najstariji zbornik izrailjskih zakona iz Knjige zaveta adaptacija pozajmica iz zakonodavstva drugih drevnih naroda. Tada je Aron uspostavio kult zlatnog teleta. po to su tesno povezani sa teokratskim poretkom. u podno ju vulkanske planine Horiv. cinovnika.

Tu su mogli da dodu u obzir i hananski uticaji.e. mogao da ocekuje dobar prijem i pomoc u ostvarivanju zacrtanih planova. Arheolo ka istra ivanja su pokazala da se kult zmije odr ao u Palestini jo nekoliko vekova i da je medu Izrailjcima imao mno tvo poklonika. dakle. vec sve tenicku kastu u Kadisu. besmisleno sa njegove strane da nije egipatske Izrailjce pravo poveo svojim proverenim prijateljima i rodbini. neka vrsta misionara medu Izrailjcima.gicfi/s/fe legende----------------------------------------------------------------------. a zatim i sam postao sve tenik. Kao primer mo e da poslu i kralj Solomon: dodu e slavio je boga Jehovu. hipoteza prema kojoj su Leviti bili poklonici zmije veoma je verovatna. g. dakle. Od tih reci trebalo bi da potice naziv levit. da bi preveo svoje sunarodnike u jehovizam. Nakon toga se na celu grupe sve tenika-levita uputio u Egipat. zasniva na previ e krhkim osnovama da bi bila prihvacena bez rezervi. l zaista. verovatno. Bilo bi.viti se. a ne Sinaj. kult zmije odr ao se u Hananu preko pet stotina godina. pa ni kod Izrailjaca. izmedu ostalog. Kada se u godinama izgnanstva na ao u podno ju . u nazivu mitskog cudovi ta Levijatana. ali se. a ne na rt Sinajskog poluostr-va. Samo je kod njih. Iz ovog stiha mo emo da izvedemo dva zakljucka: 1.---Izrailjci nekada upra njavali u Egiptu. Pitanje Levita je dosta slo eno i puno zagonetki. Takvi sinkreticni kompromisi nisu bili retkost u drugim religijama. To su. koje le i istocno od nekada nje teritorije Madijanaca. Zemlju Madijanaca Mojsije je smatrao za svoju drugu otad binu. koji su slavili egipatske bogove. jer joj dotada kadahu sinovi Izrailjevi. Pod njihovim pritiskom Mojsije je morao da prihvati kompromis i da se slo i da pored kulta Jehove bude upra njavan i stari egipatski kult. pozivajuci se na odobrenje samog Mojsija. da su Leviti cesto nosili imena koja u svom korenu sadr e pojam zmije. To se jasno vidi \ Zenon iz Druge knjige o carevima (18. i prozva je Neustan". Tamo citamo da jevrejski car Jezikija (721 693. ali je istovremeno naredio da se u Jerusalimu postave statuete hananskim bo anstvima. bio mesto gde je sklopljen savez sa Jehovom. i razbi zmiju od mjedi. odnosno levit. Tamo je proveo cetrdeset godina ivota i vezao se za nju enidbom iz ugledne sve tenicke porodice. Leviti su u Egiptu bili poklonici boga zmije i te ko su se rastajali od svog kulta. Ima naucnika koji su skrenuli pa nju na to da je naziv Levit blisko srodan s hebrejskom recju koja oznacava zmiju (na arapskom laha . To je frapantna hipoteza. Bio je. a ne negde drugde. raspola emo izvesnim dokazima koji govore u prilog tome da se uputio tamo. sve tenice bo anstva Vad zvale su se Iv. 4).) "obori visine. da je Horiv. savijati se). U svetlu tih otkrica. Utoliko pre to postoji i drugaciji pogled na to pitanje. na alost. tra ili Leviti. po to su bili uvereni da je nesrecu poslao bog-zmija. Kakav zakljucak odatle proistice? Prema toj teoriji. i izlomi likove i isjece lugove. postaje razumljiva zagonetna epizoda kada Mojsije u logoru uzdi e lik zmije da bi povratio zdravlje ljudima koje su ujele zmije otrovnice. Utvrdena je i znacajna cinjenica koja skrece pa nju. kao kaznu to su ga se odrekli. l pored velikog moralnog autoriteta i oreola svetosti. Neki naucnici su izneli pretpostavku da Leviti nisu predstavljali posebno pleme. Mojsije se o enio kcerkom madijanskog sve tenika i primio njegovu religiju. U spisima pronadenim u arapskom mestu EI-OI. Koren levi nalazi se. 2.n. p. Mojsije nije izbegao te ke prekore ogorcenih jehovista to je okaljao jevrejsku religiju dopu tajuci kult zmije. a sve tenici Ivi. koju bje e nacinio Mojsije.

Jehova mu je izdao sledecu naredbu: "Kad izvede narod iz .madijanske gore.

Americki orijentalista Olbrajt dokazao je. to su Izrailjci shvatili kao natprirodno javaljanje Jehove. dakle. U Bibliji doslovno citamo: "A gora se Sinajska sva dim-Ija e. zahvaljujuci arheolo kim pronalasci-ma.n. da bi mogla da bude prihvacena u irokim izrailjskim masama. da su se u periodu od 1500. mogao na neki macin da dode u dodir sa pripadnicima tih sekta. 3. bio usamljen u tome.e. pervi e te ka za proste ljude. 18-19). da bi njima nakalemio makar zacetke monoteizma.e. Taj stih ne mo e drugacije da se*protumaci. odnosno na madijanskoj teritoriji. Nakon njegove smrti. odlucio je da se obrati njihovoj su-jevernoj ma ti nastupajuci kao cudotvorac. Ali. Ali. danas znamo da su sve do XIII veka p. Njegov bog nije nevidljivo bice. verovatno najveci uticaj na njega izvr io je egipatski faraon Ehnaton. uostalom. l truba sve jace trublja e. dok se na istocnoj strani Akabskog zaliva. nesumnjivo apokrificnih reci. Mojsije je. Ta op ta intelektualna atmosfera mogla je da zahvati i Mojsija. Postavimo sada sebi izuzetno intrigantno pitanje: da li je Mojsije bio monoteista u doslovnom znacenju te reci? Odgovor nije lak. sve tenici Heliopolisa su surovo proganjali pristalice novog kulta i doveli do njegovog nestanka. Ne mo e se zaobici jo jedan argument vezan za ovo pitanje. Vec znamo da se trudio da pomiri kult zmije sa jehovi-zmom. Znamo da na Sinajskom poluostrvu nikada nije bilo vulkana. da bi ga prikazali kao monoteistu. a cak i da ucestvuje u njihovim tajanstvenim obredima u slavu boga sunca Atona.Misira. pripadali obrazovani ljudi. u zemljama zapadne Azije pojavile monoteisticke tendencije. i dim se iz nje podiza e kao dim peci. sigurno je znao da je Ehnatonov bog bio previ e intelektualna koncepcija. dakle oko sto godina pre Mojsija. Nije. 12). To je jasan opis vulkanske planine. Njima su. Iz tog razloga. tvorca sveta i dobrog za titnika covecanstva. ali su u vreme Mojsija bile jo aktivne. godine p. preteca monoteizma i osnivac religije Boga Atona. vec odavno uga ene. tako i iskustva koja je stekao kod 'Bli e pojedinosti o tom faraonu mogu se naci u knjizi Kad je sunce bilo Bog.e.n. jer side na nju Gospod u ognju. Zato je bio prinuden da nacini razne kompromise.* Mojsije je naucio "egipatsku mudrost" u Heliopolisu. do 1358. do 1200 godine p. Jehova iz . tako da nije iskljuceno da je njegova religijska doktrina na neki nacin povezana sa kultom Atona. Koncepcija tog boga jednako je primitivna kao to je bio primitivan duh Izrailjaca. vatre i tutnjave. po to je samo njima odgovarala apstraktna koncepcija Boga jedinoga. pre svega. Pre svega zato to nismo u mogucnosti da utvrdimo u fyetuk kojoj meri su sve tenici. pogotovu to je bio obrazovan covek i sigurno se ivo zanimao za sve nove ideje iz oblasti religijskog i filozofskog mi ljenja. postojale tajne sekte boga Atona. kasniji kompilatori Biblije. kao i jednostavnost kulta i njegov plemenit moralni kodeks. a u svojim magicnim postupcima koristio je kako tajne koje je primio u egipatskom hramu od sve tenika. Iz ovih. Ipak. dodu e. koje su. slu icete Bogu na ovoj gori" (Izlazak. vec uzima sve atribute madijanskog boga rata. \v Madijanaca u pustinji. nedvosmisleno sledi da je jevrejska tradicija sve do epohe kompilatora Svetog pisma smatrala Horiv za svetu goru zaveta.. Ehnaton je vladao od 1377. uzdi e lanac vulkanskih planina. Ne mo e se odbaciti mogucnost da su se u tom nesumnjivo velikom delatniku i misliocu javljale monoteisticke ideje. i sva se gora tresija e veoma. u poglavlju pod naslovom: "Pobunjeni faraon i sve tenici osvetnici".n. na osnovu dokumenata na klinastom pismu. i Mojsije govora e a Bog mu odgovara e glasom" (Izlazak. 19. slavljenog pod simbolom sunca. izvr ili u biblijskom tekstu ispravke.

.

i predstavlja neku vrstu svete plemenske zastave. Rogati Mojsije u biblijskoj prici je pomazanik. Naime. Kao to svedoci. opisanom u Bilbliji. a kao znak svetosti na njegovoj glavi pojavljuju se rogovi. Razlika se legende sastojala uglavnom u tome to su izrailjski sve tenici nosili bradu. Ovde vredi istaci kao veoma interesantnu stvar. da su kovceg zaveta i ator-hram od Izrailjaca zatim pozajmila beduin-ska plemena. nose na kamili cudnu krinjicu nacinjenu od stubica i prekrivenu pticjim perjem. beduini iz plemena Ruvala. Tek je Mojsije uveo posebnu kastu sve tenika sa prvo-sveswnikom na celu. suprotno od egipatskih. izmedu ostalog. posedovao je tipicne vrline pustinjskih nomada. Tako. kod Jevreja nije postojala posebna sve tenicka kasta. pak. A to je jo zanimljiije te krinjice krilima su titila dva genija. nije mogla da se uklupi u patrijarhalni poredak jevrejskih nomada. natplemenska kasta. Cak je i ivotinje titio od nasilnika. Sve tenici u Heliopolisu i Tebi nosili su za vreme procesije male krinjice sa nekim kultnim predmetom. ostavio duboke tragove u du i Izrailjaca. uzdignuta na vlast dodeljivanjem raznih privilegija. koji je. drugi egipatski uticaji mogu se. milostiv prema ubogima i blag prema ratnim zarobljenicima. Ona. a Izrailjci nastanjeni u Gesemskoj zemlji verovatno su upra njavali kult egipatskih bogova. U tom slucaju Mojsije bez sumnje nije smeo da raskine sa drevnim semitskim obicajem. Setimo se slucaja kada Mojsije prekriva svoje lice zastorom. Sa druge strane. Osim toga. upravljao vojskom u bitkama i bio tako pla-hovit da je u gnevu mogao da ubije na hiljade ljudi ukoliko bi se neko suprotstavio njegovoj volji. kojoj je legitimitet davao Jehovin autoritet. kao to svedoci epizoda sa zlatnim teletom. koji su brijali glavu i lice. Tragovi tog egipatsko-izrailjskog obicaja sacuvali su se cak i do na ih dana. Naime. Tako su i egipatski sve tenici u svecanom trenutku religijskog rituala ili tokom saop tavanja prorocanstava zaklanjali sebi lice velom. Kao to iz toga proizlazi. do ao je u bliski dodir sa institucijom sve tenstva i shvatio u kolikoj meri je ona potpora vasti i cinilac koji usagla ava brojne provincijske partikularizme na Nilu. Kao usvojeni sin careve kcerke. produbljivale su se klasne razlike i nastajali posebno privilegovani dru tveni slojevi. koje je skoro verna kopija sve tenicke ode de u Heliopolisu. nepobitno dokazati. iveo u logoru. To je imalo kao posledicu da su rogovi za njih predstavljali simbol svetosti. Uvek je i ao na celu izrailjske kolone. rogovi su zaostala reminiscencija egipatskog kulta bika Apisa. U biblijskom tekstu mo e se naci niz drugih primera egipatskih uticaja. Ova vrsta krinjice zove se markab. ili Ismailov kovceg. pod atorom. cak i heruvimi koji ukra avaju kovceg zaveta egipatskog su porekla. jednostavno. nova vlast nije mogla Izrailjcima da se nametne bez otpora i protesta. brinuo o cistoci logora i naredivao da izrailjski narod bude gostoljubiv prema strancima. koji ive u sirijskoj pustinji. zajedno sa uspostavljanjem teokratskog poretka. Egipatski uticaj u uspostavljanju sve tenicke kaste jasno se vec ogleda u liturgijskom odelu. Ta opa anja je iskoristio za vreme putovanja prema Hananu da savlada jo uvek iv plemenski instikt kod Izrailjaca i od njih nacini jedinstvenu dru tvenu organizaciju. na primer. . Spajajuci materijal trebalo je da bude posebna sve tenicka kasta sa Aronom na celu. Korejeva pobuna.Petoknji ja veoma podseca na beduinskog vodu sa svim njegovim vrlinama i manama. odnosno duha za tatnika. Bezobzirno se borio protiv nemorala. l kovceg zaveta je egipatska pozajmica. Ukoliko teorija o Ehnatonovom uticaju na religijske poglede Mojsija ima iskljucivo spekulativni karakter. Bareljef iz rimske epohe pronaden u ru evinama Palmire prikazuje kamilu koja na ledima nosi mali sveti ator.

.

To je diplomatska prepiska iz XIV veka p. u imenima mnogih faraona. U njima se. kao to vec znamo. Neki biblisti. u tim pismima imali bismo dokaz da su jevrejs-ka plemena prodrla u Hanan vek i po pre egipatskih Izrailjaca. Upravo takvog. takode.roditi. Njegovo ime (na hebrejskom Mo eh) nije izrailjskog porekla i etimolo ki se izvodi iz egipatskog "m-v. to oznacava novorodeno dete. kako smatraju neki naucnici. pak. zajedno sa jo nekim naucnicima. i to pod pritiskom. koje su vladale u obe dr ave. ili da je prodro u Hanan sa istoka i. Silom. koji su naseljavali severni deo Palestine. odlucno tvrde da je ta tvrdavu postala plen nepoznatih osvajaca u XIV veku p. ne spominju gradovi Sihem. Ne treba. u kojoj hananski vazali Egipta obave tavaju faraona da njihove dr avice uznemi% i6lys/(e legende------------ravaju napadima i pljackanjem neka pustinjska plemana. predstavio je Mikelandelo u svojoj genijalnoj skulpturi. vec da je njegov uzrok le ao mnogo dublje. stra nog i uzvi enog Mojsija. Severni Izrailjci podigli su sebi novu prestonicu.n. to znaci "dete boga Tota". izvodi iz toga zakljucak da je jedan ogranak Jevreja ili napustio Egipat jo stolece i po pre Mojsija. da su bez skrupula sklapale saveze cak i sa svojim zajednickim vekovnim neprijateljima. U povesti Izlaska svaki cas nailazimo na izuzetno zacudujuce stvari. Neki naucnici su... u kome su se stopila drevna hebrejska verovanja iz vremena patrijarha. u jednom od pisama naveden je i neki voda pod imenom Isus. Gezer. Pronalazaci Jerihona. Samariju. izmedu ostalih gradova. u grckom obliku. dok je Jerusalim postao prestonica judejskog carstva. Kako te razlike mogu da se objasne? Odgovor mo da sadr e tablice sa klinstim pismom. otkopane iz ru evina Ehnato-** nove prestonice u dana njem arapskom mestu Tel el-Amarna. Ne treba se cuditi to je Mojsije ostao pod jakim egipatskim uticajem i to je bio upucen u sve egipatske mudrosti.".e. i na Judejce. u nekim etnickim razlikama. u vreme vladavine Saula. razorio u XIV veku p. zbog toga. licnost u svakom pogledu zagonetna. Rekli smo da je Mojsijeva religija bila neka vrsta sinkre-tizma. Postavlja se pitanje da nije to slucajno na poznanik iz Petoknji ja? Americki orijentalista Pauel Dejvis. nije mogao da je osvoji. koja je postala stvaralacki osnov za kasniji eticki mo-noteizam jevrejskih proroka. Pretpostavlja se da ovaj antagonizam nije bio samo posledica suparni tva dve kraljevske dinastije. koji 16S se kao progonjeni begunac prikljucio hebrejskim plemenima i s vremenom preuzeo nad njima vodstvo.e. Askalon.n. kao na primer u imenu Tutmozis. koje su se toliko ogorceno sukobljavale. Moj-sijevog naslednika i osvajaca Hanana. Ukoliko se pod tim nazivom kriju Jevreji. Mispa i Jerihon. Jerihon. Samo su u relativno kratkom periodu bili ujedinjeni u jednu dr avu.ozaren sjajem bo anske tajne.. Mojsije je.. i to veoma istaknuti. Srecemo ga. pod vodstvom nekog nama nepoznatog Isusa. Odmah posle So-lomonove smrti ona se raspala na dve odvojene d ave. kult madijanskog boga rata i obredi i religiozne predstave Egipcana. izneli pretpostavku da je Mojsije bio Egipcanin..e. . dakle oko sto godina pre dolaska egipatskih Izrailjaca. zvana Habiru. ili iz egipatskog glagola "msj" . stvorio sintezu. Njihova hipoteza svodi se na sledece argumente: Tokom citave svoje istorije jevrejski narod se delio na dve izrazito podeljene grupacije: na Izrailjce. Frapantna je i cinjenica da pomoc za borbu protiv osvajaca tra e vazali iz takvih gradova kao to su Megidon. na taj nacin. Lahis i Jerusalim (Urusalim). prema tome. Biblijski Isus Navin. koji su nastanjivali ju ni. poku avaju da rese tu dilemu na neobicno zanimljiv nacin. zaboraviti znacajne me-sopotamske i hananske uticaje. Posebno je intrigantna licnost Isusa Navina.n. Za to? Da ih nisu vec bili osvojili Jevreji? to je jo zanimljivije. Izmedu . je zavladao duboki antagonizam. Davida i Solomona. G avaj a.

u epohi dr avnog ujedinjenja. Te ili su. koji je ustanovio Aron. kao simbol Jehove. egipatski Izrailjci. da bi doveli i do njihovog duhovnog ujedinjenja. koji nikada nisu bili u Egiptu ili su ga tako davno napustili. prirodno. U prilog te teze govori. Faltije. Ta borba jehovizma sa Balom i Astartom ispunjava veliki deo biblijskih prica i bila je naposredni uzrok mnogih tragicnih dogadaja. Nakon otcepljenja od Judeje. U toj nedoslednosti krije se sledeca alternativa: ili je Aron stvarna istorijska licnost. i u tom slucaju nije mogao da bude Mojsijev brat i od njega imenovan prvosve tenik. pak.tenicka kasta po tovala kao svog praoca. uostalom kao i Mojsije. necemo biti iznenadeni kad saznamo da i sa Aronom ne to nije u redu. zasniva na istinitim dogadajima. * Po to prema toj hipotezi (treba imati na umu da se citava ta grupa argumenata zasniva na pretpostavkama) pitanje Isusa Navina izgleda ovako. Or. Zato su spojili u jednu fabulu dva posebna ciklusa narodnih predanja: severni ciklus o Isusu i ju ni ciklus o Mojsiju. On tvrdi da se kult bika. Oni su primili kulturu Hananaca i postali poklonici njihovih bogova. da se toga vi e nisu secali. i okolnost da su iskljucivo Leviti. postavljajuci (egende------------------------------------------------------------------------s tatue bika u Vetilju i Danu. Ju ni deo zemlje. sve tenici su uni tili sve hramove u Hananu i od jerusalemskog hrama nacinili jedinstveno sredi te Jehovinog kulta. pak. kao na primer: Fines. Sa Isusom Navinom. U pustinji su im se priljucila i druga plemena. . zakonodavca i proroka. prvo kao boga plodnosti. jerusalimski sve tenici. situacija u Hananu postaje razumljiva. potomci egipatskih Izrailjaca sebi su. kao i za ocuvanjem judejske hegemonije nad ostatkom zemlje. stanovnici juga slavili su Mojsija. dok je severni deo stanovni tva. zauzeli su. Sa druge strane. koje su na kraju donele Izrailjcima nesrecu i propast. Merarije i Ka ir. Leviti su. u tako preradenoj prici zauzeo drugo mesto iza Mojsija. svog velikog vodu. pored toga. U te nji za ucvr cenjem dr ave i monarhije. U svetlu tih cinjenica. Odatle poticu antagonizmi i bratoubilacke borbe. Judeju. On je nekada bio pobednicki voda i osvajac Jerihona. zbog svog porekla i krvne povezanosti sa Mojsijem. car Izrailja Jerovoam uzdigao je znacaj tog kulta. naravno. imali tipicno egipatska imena. Nova verzija je uspela da se ucvrsti zahvaljujuci tome to su sever-no izrailjsko carstvo osvojili i opusto ili Asirci. a kasnije. Judejska dr ava tada je postala jedini naslednik i nastavljac narodne tradicije. Vec pomenuti americki orijentalista Pauel Dejvis na neobican nacin tra i izlaz iz te dileme. Davida i Solomona. 170 Kasnije. Hofnije. u vreme irenja judejskih uticaja. U najstarijim delovima Petoknji ja on se uop te ne pominje. da ni stotine godina susedstva i politicke zajednice nisu uspele da ih potru. kao pomocnik i naslednik. Isus je. a u tekstovima kasnijeg porekla uglavnom igra drugostepenu ulogu. izmedu ostalog. Te dve grupacije delile su tako duboke razlike u tradiciji. ili je bio potpuna izmi ljotina biblijskih pripovedaca. koristeci hegemoniju Judeje. Severni deo zemlje naseljavali su potomci onih Jevreja. u toj plemenskoj skupini sacuvali poziciju vladajuce i privilegovane kaste. to im je omogucilo da stvore oru anu snagu sposobnu za osvajanje. za vladavine kraljeva Saula. pripisali i zasluge za osvajanje Jerihona. Naime. severna jevrejska plemena upra njavala su kult bika stotinama godina. da otklone razlike u tradiciji i kulturi obe grupe stanovni tva. desetkovan i odveden u ropstva zapravo prestao da postoji. Izrailjci severnog dela Hanana imali su svog narodnog junaka pod imenom Isus.Mojsije je iz Egipta verovatno izveo samo pleme Levita. objavili su rat hananskim bogovima i poku avali severnom delu stanovni tva da nametnu kult Jehove kao jedinu dr avnu religiju. Dejvis pretpostavlja da je Aron nekada bio cuveni prvosve tenik tog kulta i da ga je tamo nja sve. obicajima i religijskim verovanjima.

.

prvobitno su mogli da budu iskljucivo Levi-jevi potomci. od nekoliko vekova ranije. U Knjizi Brojeva (12. Jehova je oprostio Aronu pocinjeni greh. vec i u severnom delu Hanana. Nije bilo u interesu nekih sve. u novostvorenu kastu primljena je sve tenicka aristokratija iz severnih oblasti Hanana. iako nikada nije imao niceg zajednickog s Mojsijem i iveo je u drugom kraju Hahana i u drugoj epohi. sve tenici su opravdali svoje privilegije time da su direktni njegovi naslednici. Ti veoma znacajni detalji iz Biblije poslu ili su Pauelu Dejvisu kao osnov za izvodenje zanimljivog zakljucka. To korenito pregrupisavanje nije pro lo bez borbe. koji je pod pritiskom svetine. jer mu je unapred odredio va nu ulogu medu svojim poklonicima. bez sumnje se oseca neprijateljska nota. u Petoknji ju se srecemo s mno tvom zagonetnih dogadaja i problema. Nije se moglo pozivati na tradicionalne levitske privilegije. od koga su izvodili svoje povlastice. Sem toga. medu sobom suprotstavljene sve tenicke grupacije. a ni e sve tenstvo dobilo je ulogu vr enja drugih slu bi u hramu. Aronov tap je procvetao i na njemu su rodili bademi. Tako su se formirale dve odvojene. gde su medu tamo njim jevrejskim plemenima vr ili du nost misionara Mojsijeve religije. vecina Levita je izgubila sve tanicke polo aje i zauzela ni i stepen u hijerarhiji preuzimajuci pomocne du nosti. u Mojsijevom odsustvu. Ali osim Levita tamo je postojala i druga sve tenicka kasta. Jehovini sve tenici. a izvla cenim sve tenicima priznavano je pravo da sve tenicke funkcije vr e u Jerusalimu. Dakle. Levite je progutala zemlja. Na taj nacin. U Peto-knji ju je lansirana verzija da je Aron bio Mojsijev brat i da ga je Mojsije imenovao za Jehovinog prvosve tenika. l zaista. naravno. Kao dokaz su 172 Zenon 9(psidbvs/(i navodili cuda koja su imala za cilj da taj izbor podvrde. Iz tih te koca naden je veoma domi ljat izlaz. S padom severne izrailjske dr ave sve tenici su te ili momopolisanju kulta u Jerusalimskom hramu. Nova sve tenicka kasta konacno se formirala na osnovu kompromisa izmedu elite Levita s juga i Aronida sa severa. naravno. koja nije bila ni u kakvom srodstvu s Levitima.Vec sama cinjenica da je taj dramaticni dogadaj zabele en u svetim knjigama veoma je recita i svedoci da se medu Izrailjcima nije uzgubilo secanje na Arono-vo poreklo i njegovu ulogu u severnom kultu bika. bilo suvi e. dozvolio da bude gurnut u idolopoklonstvo. Trebalo je opravdati povla ceni polo aj pred nezadovoljnim mno tvom ni ih sve tenika. Kao to vidimo. Lako je shvatiti za to. po to je vecina Levita tih povlastica bila li ena. da doka u da je nova sve tenicka kasta izbor samog Jehove. onda je samo najistaknutijim i najuticajnijim priznavana ta privilegija. Odjeci tih sukoba. koja je slavila kult Jehove u vidu bika i svoja prava zasnivala na poreklu od velikog prvosve tenika Arona. a Marija se razbolela od gube.Sada se postavlja pitanje za to su autori biblijske kompilacije u svoju pricu uveli Arona kao Mojsijevog brata i Jehovinog prvosve tenika. Po to ih je. Zbog toga je usledilo ukidanje svih kultnih sredi ta u Hananu. Na taj nacin nastojali su da u ocima obespravljenih Levita sankcioni u svoj posebni polo aj u verskom ivotu naroda. nanesu tetu u ocima naroda. Oni su delovali ne samo na teritoriji Judeje. Sve tenik severnog kulta bika pre bi trebalo da bude izlo en njihovoj osudi. Cak i Mojsijeva smrt ima ne to to navodi na raznovrsna nagadanja.tenika da njihovom pretku i prvosve teniku. Samo Arona nije sna la kazna. Tako je prvosve tenik kulta bika uved$n u povest Izlaska. 2) citamo: "Zar je je samo preko Mojsija govorio Gospod? Nije li govorio i preko nas?" Redaktori Petoknji ja nastojali su. . vide se u prici o pobuni Levita i Marije i Arona. Opis plesa oko zlatnog teleta bio je poslednji odraz tog secanja. u predstavljanju Arona kao slabog coveka. Biblija ka e da je umro u zemlji Moavskoj i ne zna se gde je sahranjen. Postaviv i ga na tako visok polo aj. koje su imale svoje vlastite tradicije i vlastito poreklo. ka e on.

.

. kao to citamo u Knjizi Zakoni Ponovljeni (34. ali. pa cak odustali i od cina obrezivanja. U ocima svojih savremenika Mojsije je bio despot. . Mojsije ubijen i sahranjen u zajednicku grobnicu sa ostalim poginulim. Vinovnik toga bio je sam Mojsije. Pomenimo ovde. Protokom vremena. U tra enju re enja te cudne zagonetke neki naucnici ukazali su na cinjenicu da u drevnim mitologijama narodni junaci veoma cesto nestaju pod tajanstvenim okolnostima. zakonodavac i prorok nestaje bez traga. 7): ". 173 *BibujSl(e legende ------------------------. Pristalice te neobicne teze isticu nekoliko okolnosti koje zista navode na ozbiljno razmi ljanje. U Petoknji ju nalazimo zagonetno pominjanje neke Mojsijeve krivice. neumoljivih boginja osvete. Izrailjci su mo da na taj nacin izra avali neku ljutnju prema Mojsiju. U du i izrailjskih pokoljenja to je moralo ostaviti duboku. Bio je. Tezeja i sina Korinta Belerofonta. tragicnijih dogadaja. nezaceljenu ranu. nejasne aluzije na temu upravo takve Mojsijeve sudbine mogu se naci u pismima i knjigama proroka Osije i Amosa i u Psalmu 106. ne benu potamnele oci njegove niti ga snaga izdala". Pre svega. koji je svaku najavu neposlu nosti. Dovoljno je pomenuti samo Herkula. a upravo je to bio cilj njegovog ivota. vec tada veoma star. cesto su se de avale i stra ne stvari. nije bilo i nema njegovog groba. Prorok Ilija i Romul di u se u nebo na ognjenim kolima. Ali nije iskljuceno da je tvorac te verzije i sam Izrailjski narod i da je ona po tradiciji preno ena s pokoljenja na pokoljenje. tekao je proces ovencavanja njegove licnosti oreolom mitova i cuda.veliki narodni voda. na odmoru u zemlji Moavskoj. neku staru zamerku. Morala je to biti ozbiljna krivica. U vezi s tim cinjenicama. Kakva je mogla da bude ta ljutnja i kakav postupak? Kao to se secamo... Prema nekim biblistima. neki poznavaoci Biblije iznose rizicnu pretpostavku da je za vreme nereda izrailjskih idolopoklonika. samo ceste sukobe i krvoprolica u kojima je gubilo ivote na hiljade ljudi. a u isto vreme i poku aj opravdanja svog vlastitog pona anja. Te ko je bilo pomiriti s tim likom Mojsijevu . uporedo s njegovom rehabilitacijom. iz biblijskog teksta nedvosmisleno proistice da je Mojsije u poslednjem periodu svoga ivota bio dobrog zdravlja. Predstavicemo ukratko razne hipoteze koje su dosad iznesene. primera radi. odnosi izmedu Izrailjaca i Mojsija uop te nisu bili idilicni. koji bi zahvalan narod mogao okru iti kultom! Stvar u svakom pogledu neobicna i veoma intrigirajuca. izgleda da je krivicu nacinio u Kadisu. Po nekim aluzijama u biblijskom tekstu. ali su naredna pokoljenja sve vi e bila svesna njegovog genija i ogromnih zasluga za jevrejski narod. jer mu je Jehova za kaznu uskratio srecu da s Izrailjskim narodom kroci u Hanan. Ali ne mo e se reci da ba svi istra ivaci u biblijskoj ff . Naravno mo e se sumnjati da su verziju o krivici i kazni stvorili ex post judejski sve tenici da bi na Mojsijevom primeru pokazali kakve te ke posledice snose oni koji se ne pridr avaju Jehovinih zakona i propisa. a Edip nestaje u svetom gaju Eumenida. Ne mo emo da se otmemo utisku da je prvobitan i tacan opis jednostavno istrgnut iz teksta i da su redaktori odlucili da sakriju neke detalje koji se ne bi uklapali u lik koji je svoren o Mojsiju. svako otpadni tvo od Jehove neobicno surovo i fanaticno ka njavao. U okolnostima u kojma je zavr io ivot oni otkrivaju tragove nekih istinitih. dodu e. Zapa eno je i to da se oko Mojsijeve smrti oseca neka zavera cutanja. To je valjda jedan od malobrojnih primera gde je smrt 174 velikog narodnog junaka opisana na tako lakonski nacin.-----------------------------------------------------verziji vide tipican primer stvaranja mita oko Mojsijeve licnosti. Mo da je ona bila u tome to su zbog njegovog nemara Izrailjci zapustili svoje obaveze prino enja rtava Jehovi.

.

videle su se zupcaste kule Jerihona. Isus Navin je doveo narod na istocnu obalu Jordana i ulogorio se u Sitimu. Zato je poslao u uhodenje dva co-veka preru ena u Hanance. uhode su preplivale Jordan i u zoru. Ali se na ao neko kome su se do ljaci . Izglede za pobedu imala je samo regularna vojska. da se obavesti o snazi garnizona i odbrambenoj moci tvrdave. Do tada su se Izriljci. Nisu se prvi put talasi napadaca sa istoka razbijali o njene zidine i zatim povlacili u svoja daleka boravi ta. Tako je nastala verzija da je Mojsije umro prirodnom smrcu. pru ila im je gostoprimstvo. Ta efektna teorija mo e se naravno prihvatiti ili odbaciti. Ako se prihvati da je Mojsije zaista postojao. krivica i nezahvalnost njegovog naroda bila bi tada suvi e drasticna i suvi e mucna za potomstvo. bezuslovno pokorna naredenjima jednog vode. izrailjski narod ne snosi odgovornost za njegovu smrt. Niko vi e nije smeo prigovarati ili se buniti protiv njegovih naredenja. Pod okriljem noci. kad su pred vece hteli da se iskradu iz grada. u velikom palminom gaju. po obicaju pustinjskih hordi. Isus Navin je bio svestan da ce morati da ru i kamene bastione hananskih vladara i da odmeri snage sa njihovom vojskom. Postepeno su nestajale stvarne crte istorijske licnosti. omogucio mu je da postavljeni cilj postigne u kratkom roku. po to je kapija vec bila zatvorena. u unjale se u grad. skrivene u mravinjaku trgovaca.PREDSTRA A MANAMA. koji je Isus Navin stekao za vreme Mojsijevog ivota. S druge strane reke. a ne prikupljeni ratnici pod vodstvom dvanaestorice plemenskih stare ina. bludnica Rava. Isus Navin je bio suvi e iskusan vojskovoda da bi nasumice bacio svoje jedinice u napad. pre svega. Ubrzo je stvorena armija od cetrdeset hiljada vojnika u kojoj je vladala surova disciplina. voda iz dalekih vremena postajao je simbol borbe za nacionalnu nezavisnost. da bi sebi. sjajno uve banom i opremljenom bojnim kolima. Tvrdava je gordo gledala logor pustinjskih hordi. obezbedila naklonost buducih osvajaca. uostalom. kada je otvorena kapija. Izrailjski narod je isposlovao poslednju Mojsijevu elju i predao svoju sudbinu u ruke Isusa Navina. Ali. l pored toga. pre se mo e prihvatiti kao pouzdano da je zaista postojao veliki voda po imenu Mojsije. ISUS NAVIN l SUDIJE j J SREDOZEMNO / MORE 7 OSVAJANJE HANANA PRAVAC KOJIH SC "NASTUPALI IZRAILJCT 177 JERIHON .iznenadnu smrt. ispostavilo se da su zakasnili. borili neorganizovano i lako podlegali anarhiji. ili drukcije govoreci. Trenutak je. keji je izrailjski narod izveo iz egipatskog ropstva. po to je njemu dodeljen zadatak osvajanja Hanana. jer je sam Bog hteo da Mojsije zavr i ivot na samom pragu Zemlje obecane. zahtevao da izabranik bude covek koji je vest u ratovanju. U toku dana bez ikakvih smetnji su izvr ili zadatak. cije su se vatre videle nocu s druge strane Jordana. Vekovima je Jerihon nesalomivo stra ario na ulasku u Hanan. Ali uz sve to. zanatlija i seljaka. koji je u okr ajima sa pustinjskim plemenima i u ratovima za osvajanje Zajordanije stekao slavu sposobnog vojskovode. Vlasnica kuce. Zato je odlucio da pojaca disciplinu u svojim odredima. jer su postavke od kojih polazi suvi e nepouzdane. za svaki slucaj. Na njenom primeru se vidi koliko malo znamo o Mojsiju i kako je tajanstvena njegova licnost. sigurno je i to da je u malo cemu licio na onog Mojsija kavim ga predstavlja Stari zavet. Zato su odlucili da prenoce u kuci naslonjenoj na gradske zidine. da ga je Jehova na taj nacin kaznio za neke pocinjene grehe. U tradiciji preno enoj s pokoljenja na pokoljenje. eleo je. cak je i pretpostavila da su uhode. cak i najmanji poku aj neposlu nosti ka njavan je smrcu. Stvoriv i organizovanu vojsku. kojom je mogao uspe no manevrisati. Veliki autoritet. odmah je svojim ve tim okom prepoznala strance. koje su ma tale o plenu i osvajanjima.

.

Prestra eni stanovnici Jerihona zatvorili su se medu svoje zidine i vi e nisu smeli da se rugaju stra nim do ljacima. Citav dan su pevane pesme i himne u slavu Jehove. S mukom su se probijali kroz struje i virove. ocigledno . koji su iza li iz Egipta. Izrailjci su u Gilgalu po cetrdeseti put slavili Pashu. i verujuci da im je nado li Jordan sigurna za tita. U trenutku kad su se na li na sredini reke. po to su joj zaista bili zahvalni za spasenje. nagrnuli su u gomilama na gradske zidine. i od ki a u Hermonskim brdima reka je veoma narasla.. Zatim su se spustili niz konop preko gradskih zidina i pritajili u obli njim planinama. ali nisu gubili tlo pod nogama. Nisu vi e morali da se hrane manom. Jordan odjednom zaustavio i uspravio u visok zid. tako da je to bio toliko uobicajen prizor. Samo su joj savetovali da kroz prozor sa 179 ulice pusti jarkocrveni konop... u reku su najpre u li Leviti sa kovcegom zaveta na ramenima. stupiv i tako nakon cetrdeset godina potucanja. gde je bilo prvo zaustavljanje. Tokom noci je cuo Jehovin glas." Rava je kroz prozor ugledala carsku stra u koja se pribli avala i smesta povela uhode na krov i sakrila ih ispod hrpe netrvenog lana koji se su io na suncu. Rava. kako bi znali da kucu treba po tedeti za vreme borbe. svi su vec pomrli. Izrailjci su sa strahom gledali uzburkane. Po . i naredio im da iz reke izvade dvanaest velikih kamenova i postave ih u obliku kruga u spomen velikog cuda. dogodilo se cudo nalik onom prilikom prelaska Crvenog mora. po jednog iz svakog plemena. Popela se na krov gostionice i obecala uhodama da ce im pomoci da pobegnu ukoliko se zakunu da ce u slucaju osvajanja grada po tedeti njen i ivot oca. zasipali uljeze ki om uvreda i pretnji. Lan se obicno su io po krovovima svih kuca u Jerihonu. Nakon tri dana srecno su preplivali Jordan i podneli izve taj Isusu Navinu. Stariji Izrailjci. idite brzo za njima. duboko uvereni da su uhode uspele da se prebace preko reke i vrate svojima. Pocelo je prolecno doba. Isus Navin je izabrao dvanaest mu karaca. koju su poceli da ispituju. majke. a tokom noci su vojska i sav izrailjski narod iza li na samu reku da otpocnu prebacivanje. Nekoliko milja uzvodno nalazio se grad Adama. brace i sestara. U logoru je naredeno da ljudi spreme suvu hranu za tri dana. Samo to su Leviti s kovcegom zaveta napustili korito. ali ja ne znam odakle bejahu. pa se gaz na tom mestu nije mogao preci. ne znam kuda otido e. Nisu ih ohrabrivali ni stanovnici Jerihona. pa je promakao njihovoj pa nji. Za to vreme Rava je pocela groznicavo da deluje. medu Izrailjcima je zavladala nevidena radost. Voda koja se jo uvek nalazila u koritu brzo je otekla u Mrtvo more i izrailjski narod je mogao da prede na drugu stranu ne okvasiv i noge. Stra. Naredeno im je da pozovu Ravu sledecim recima: "Izvedi ljude koji su do li k tebi i u li u tvoju kucu. da zavaraju pa nju stra ara.. ali im nije palo na pamet da pogledaju ispod gomile lana. mnogo bistri ljudi. u kojima se veoma lako moglo utopiti. a ene i deca iskazivali su svoju zahvalnost veselo igrajuci uz pratnju tamburina i svirala. koji je jo jednom objavio pobedu Izrailjaca nad narodima Hanana. pravdala se na sledeci nacin: "Jest istina da su ljudi do li k meni. od kojeg su pekli beskvasni hleb.ari su pretresli kucu. U Gilgalu. U Gil180 galu je otklonjena i velika verska zapu tenost. Zatim su se pokunjeno vratili u grad. voda im je dosezala do ramena. Tamo se. Jordan je ponovo potekao normalnim tokom. mutne dubine. a on je odmah poslao stra are u gostionicu sa naredbom da uhapse sumnjive osobe.ucinili sumnjivi. dopustili su da ih lukava ena obmane.. po naredenju vode. Ali to nije bilo jednostavno. Uhode se zakle e punim srcem. i kad se vrata zatvarahu u sumrak ljudi izido e. stignucete ih. po to je na njivama Jerihona bilo dovoljno ita. Ali Isus Navin nije gubio veru u uspeh pohoda. a mlada pokoljenja su se za vreme boravka u Kadisu priklonila hananskim bogovima i nisu po tovala obavezu obrezivanja." Stra ari. na prag Zemlje obecane. jer su do li da uhode svu zemlju. Taj budni gradanin Jerihona upozorio je lokalnog vladara. estoko su krenuli u poteru za begu-ncima i stigli cak do Jordana. medu stenovitim obalama. U jednom trenutku zacule su se srebrne trube i.

pretpostavljajuci da se tu kriju neke zloslutne vrad bine. Na kraju su zapalili kuce i javne zgrade. Isus Navin je opreznije pripremio plan napada na grad Gaj i odlucio da ga zauzme na prevaru. U zoru je opet izveo narod iz logora. to je nerve opkoljenih stavljalo na te ku probu. " Idite i uhodite zemlju". Za vreme sedmog obilaska. Isusa Navina je obuzelo takvo ocajanje da je poderao na sebi pla t i tuniku. da za sva vremena predstavlja opomenu onima koji se ikada usude da prekr e sveti zakon ratne zakletve. U tome je bilo neceg uznemiravajuceg. Zatim se citavu noc kajao i pred kovcegom zaveta molio Jehovu da mu ka e za to im nije pru io podr ku. Odmah je pokajnicki priznao krivicu: "Istina je. . U okr aju ispred gradskih kapija naneli su Izrailjcima te ak poraz i gonili ih cak do grada Sivarima. Zlato. Ispod svog atora zakopao je skupoceni skerletni pla t. ispred grupe drugih mu karaca. iz plemena Judina.naredenju Isusa Navina svi mu karci i decaci morali su da se podvrgnu zahvatu. Svi su cutali kao ukleti. Isus Navin je zapoceo konacni obracun. da su se zidine iz temelja zatresle i sru ile. a svu njegovu imovinu spalili. cak ni ivotinje. ratnici s nenaoru anim narodom izlazili su iz logora i u svecanoj povorci jedanput dnevno obilazili zidine tvrdave. bakar i gvo de nisu prepustili plamenu. Na mestu kazne Izrailjci su naslagali gomilu kamenja. est dana zaredom. Osim Rave i njene porodice. Nekoliko dana nakon te svecanosti. kada su im zarasle rane. sakrio je trideset hiljada vojnika u obli njim brdima. Bila je to manja tvrdava od Jerihona i zato se cinilo da je za njeno zauzimanje bilo potrebno samo tri hiljade vojnika. Zlocinca su kamenovali u dolini Ahor. Uhode koje je poslao zakljucile su da grad predstavlja prepreku za dalji pohod i da ga zato na juri treba osvojiti. Isus Navin je zapoceo opsadu Jerihona. To je bio zlocin koji se morao kazniti. nedaleko od gradica Vetilj. a cim je svanulo sa ostatkom ratnika krenuo na zidine grada. izvesnu kolicinu srebrnih predmeta i zlatnu polugu. DRAMATICNI DOGAÐAJI POD ZIDINAMA GAJA. rodovi i porodice morali su da vuku kocku. Tom prilikom je primenio veoma neobicnu taktiku. l tako je doznao zastra ujucu stvar: neko od Izrailjaca pogazio je sveti zakon ratne zakletve i prisvojio deo plena na-menjen hramu. Oznacenu kocku izvukao je Ahan. l ovoga puta Isus Navin je odlucio da prvo po alje uhode. koji su na zlatnim motkama nosili zlatni kovceg sa statuama krilatih heruvima. est puta su Izrailjci obi li zidine u grobnoj ti ini. Opkoljeni su u gomilama izlazili na zidine i posmatrali ih u cudu i strahu. srebro. kao i prethodnih dana. Pod okriljem noci. pretvoriv i tako tvrdavu u ogromno zgari te. bradati mu karci u dugackim plastovima mahnito su svirali u srebrne trube. U logoru je zavladala op ta poti tenost. samo ako im se odva no suprotstave. ja zgrije ili Gospodu Bogu Izrailjevu. Izrailjski vojnici su sa svih strana upali u grad i poceli da seju smrt. ali ovoga puta se nije zadr ao na jednom obila enju grada. Jer otkad postoji Jerihon nikada se napadaci nisu pona ali tako neobicno. ni decu. po to su ti drago-ceni metali unapred bili odredeni za potrebe hramova i Jehovi-nih sve tenika. a samo je vazduh odjekivao od ( uba koje su zloslutno svirale. Ali njeni branioci pokazali su se borbeniji od stanovnika Jerihona. Povorka se zavr avala gomilom svecano obucenih ena. i ucinih tako i tako". samo smrt vinovnika mogla je da umilostivi razgnevljenog Boga. Odmah iza njih. Sva plemena. zakon koji je zaveo Jehova. koji je bio osve tani obred pristupanja izrailjskoj zajednici i obnavljanje sinajskog zavela sa Jehovom. na dati znak kriknuli su tako silno. Branioci Gaja pokazali su svim hananskim gradovima da se navodno ne-pobedivi osvajaci mogu poraziti. Na celu povorke mar irali su u zbijenim redovima naoru ani ratnici. ne tedeci ni ene. Prisvojeni plen je zaista pronaden na ukazanom mestu. pobili su sve stanovnike. Poucen neprijatnim iskustvom. Sutradan Isus Navin je sazvao zbor celog izrailjskog naroda da otkrije bezbo nika. Isus Navin je bio svestan te kih posledica neuspeha. dece i staraca. Sedmog dana. uzdizao se utvrdeni grad Gaj. U planinskom predelu severno od Jerusalima. dr eci se na sigurnom odstojanju od strela i kamenja. naredi.

.

nego da se hrabro suprotstavi osvajacima. Lahisa. Jerusalimski car Adonisedek sa zaprepa cenjem je doznao za kukavicku predaju Gavaonjana i. koji su osvojili Gaj. izrailjski ratnici su odlucno tra ili da se odmah krene na prepredeni grad i da ga kazne za pre-varu. i na celu ujedinjene vojske do ao pod zidine grada. Isus Navin je naredio da se pogube svi stanovnici grada. sklopio je savez sa carevima Hebrona. koji su bili skriveni u zasedi. ukupno dvanaest hiljada ljudi. bi savez sa tako velikim vodom smatrali za cast." Tvrdili su da se njihov grad nalazi veoma daleko od Galgala i da ce ugovor biti koristan za obe strane. jo dugi niz godina pokazivali su humku hrabrog vladara. Njegovi stanovnici nisu se odlikovali borbeno cu. odlucili su da po svaku cenu izbegnu borbu s njima. Telo mu je skinuto tek nakon zalaska sunca i sahranjeno ispod gomile kamenja. Car grada Gaja. sekli drva i nosili vodu za svoje izrailjske gospodare. Posle uni tenja Jerihona i Gaja. opominjuci ih da budu verni Jehovi i da ga se nikada ne odricu. U pregovorima su se slu ili i laskanjem. a hleb u torbama prekrila je plesan. a car je uhvacen iv.ostavljajuci utisak da se sprema na otvoreni juri . utoliko pre to bi se tako stvorila pukotina u redovima ostalih hananskih careva. ukljucujuci ene i decu.tinom. kako se proneo glas. Jednog dana pojavili su se izaslanici Gavaona i predlo ili mu sklapanje ugovora o prijateljstvu: "Dodosmo iz daljne zemlje. stvarali ofanzivno-odbrambeni savez. Cuv i za pobede Izrailjaca. sejuci smrt i pusto . S tim ciljem. Izrailjci. Cara su obesili ispred gradskih kapija. Izgledali su veoma umorni od puta. Posle kratkog okr aja Isus Navin dade znak za povlacenje. ali ih je zato priroda bogato obdarila diplomatskom ve. Oko petnaest milja jugozapadno od Jerihona le ao je grad Gavaon. U poteri za navodno pora enom vojskom osvajaca. Vekovima su od tada obavljali najni e poslove. naredio je da se otvori kapija i sa svom vojskom jurnu u odlucujucu bitku. koji je vi e voleo da ivi u poni enju. odeca i flitifijslg legende me ine za vino bile su zakrpljene na vi e mesta. Car je odmah naredio da se zatrubi na povratak i pohitao u pomoc gradu. Isus Navin se vratio u logor u Gilgalu. Gladni plena. pribegli su izuzeto domi ljatom lukavstvu. njihova obuca. ali su zato bili osudeni na vecito ropstvo. kada su se u jednom trenutku osvrnuli. preprecili su mu put. Isus Navin ispisao je na kamenu sve Mojsijeve zakone i procitao ih izrailjskom narodu na gori Evalu. Ali ubrzo je doznao. a trideset hiljada izrailjskih vojnika. Isus Navin je dobro odmerio poslanike i poverovao da su prevalili dug put. munjevito su osvojili tvrdavu bez odbrane. Na av i se izmedu dve vatre. LUKAVSTVO GAVAONJANA. Ali s pravom su«e bojali da stra ni osvajaci nece hteti da pregovaraju s gradom koji se nalazio tako blizu na putu njihovog pobedonosnog pohoda i za njih predstavljao primamljiv ratni plen. u strahu da i drugi hananski gradovi ne podu njihovim putem. Gavaonjani su izbegli uni tenje. U skladu sa zakonom ratne zakletve. Kako da privole osvajace na sklapanje primirja? Gavaonjani nisu bili vesti ratnici. Tacno pretpostaviv i da Izrailjci nisu dobro poznavali geografiju Hanana. koji su. hajde uhvatite veru s nama. sa zaprepa cenjem su videli 1&O da je njihov grad zahvacen plamenom. Izrailjci. branioci su oti li previ e daleko i. isticuci da je slava Isusa Navina doprla cak i do njihovog dalekog grada i da . Bogati plen u stoci i dragocenostima ovoga puta bio je podeljen izmedu ucesnika bitke. Jeglona i Jermuta. resio da ih na odgovarajuci nacin kazni. Ni ta nije stajalo na putu da se mir sa gavaonskim carem sklopi. koji su se nastanali u toj oblasti Hanana. samouveren nakon po-slednje pobede. Ali Gavaonjani su na vreme stigli da obaveste . Tada ga je Isus Navin napao s leda. po to je Gavaon le ao veoma blizu Jerihona i Gaja. to ga je rasrdilo. da su poslanici bili lazovi i da je bio rtva njihovog lukavstva. Ali Isus Navin nije hteo da prekr i zakletvu i odbio je njihove zahteve. branioci su bili razbijeni i svi do jednog pobijeni. Mir je sklopljen i Isus Navin ga je potvrdio svecanom zakletvom. SAVEZ PET KRALJEVA. Posle pobede.

.

a on naredi svojim sta-re inama da im u znak pobede stanu nogom na vrat. pet kraljevih zarobljenika su obe eni na drvece. asorskog cara. Rasplamsala se ogorcena bitka u kojoj je savez pretrpeo strahovit poraz. Saveznicka vojska se okupila pored voda Meroma (na jezeru EI-Huleh). prema severu. Zavulona. svecanim glasom povika: "Stani sunce nad Gavaonom. Zatim je ubrzanim mar em krenuo na vode Meroma i neocekivanim napadom iznenadio ulogorene Hanance. koje su se protezale na sever sve do planine Ermon. zauzela su plemena Jefrema. a Leviti nisu dobijali zemlju. ponavljajuci reci iz Knjige pravednoga. zapadno od Venijaminove i Judine zemlje. naneo im je stra an poraz i u poteri za razbijenim neprijateljem pobio gotovo sve ratnike. izvedu pred 184 njega. pretvarajuci ih u prah i pepeo i ubijajuci stanovni tvo." Sunce i mesec su se zaista zaustavili na nebu i svetlo-st se produ ila. Osvajanje Hanana trajalo je sedam godina. U krvavim borbama poginuo je trideset i jedan hananski car i mno tvo njihovih po danika. i mesece nad dolinom Elonskom. a u kola da ubacuju upaljene baklje. Ogromni plen u skupocen-im predmetima i stoci pravedno je podelio Jakovljevim plemenima. pa do Val-Gada u Livanskoj dolini. prona ao nacin za njihovo uni tenje. Jude i Ve-nijamina. Bilo ih je ukupno trinaest. Po to su Ruvimovom i Gadovom plemenu. ostavljajuci za sobom gomilu le eva. Tako je Hanan podeljen na deset okruga. Tada Isus Navin. Potuceni do nogu. shvatili su kakva se opasnost nadvila nad njihove glave. Pora eni mu se baci e pod noge. koji je zatrpan kamenjem. posle bitke. Pod vodstvom Javina. Izrailjska vojska je odmah krenula iz Galgala. Hananci su se ra-zbe ali. kao i planinskih oblasti i dolina. Osvojiv i gradove Makidu. i polovini Manasijinog plemena. Po ratnom obicaju. Tada je Isus Navin pristupio podeli Hanana medu pojedina izrailjska plemena. Isus Navin je naredio da se ulaz u pecinu zatrpa velikim kamenjem i da se zarobljenici. i tek kad su pali i neki utvrdeni gradovi srednjeg i ju nog Hanana. na osnovu ratnih iskustava. Isahara. Livnu. Tek nakon zalaska sunca skinuli su ih i bacili u pecinu u kojoj su se prethodno krili. Razbijenu vojsku mogao je spasti samo mrak. pet careva se sakrilo u pecinu kod grada Makide. za podelu je ostalo jo devet plemena i druga polovina Manasijinog plemena. Svojim odabranim jedinicama naredio je da macevima presecaju puti ta konja. u opasnom . Hebron i Davir. Isus Navin je na juri zauzimao grad za gradom. jo dugo je podsecao potomstvo na veliku izrailjsku pobedu nad savezom pet kraljeva. RAT S KRALJEVIMA SEVERNOG HANANA.Isusa Navina o opasnosti. Izrailjski ratnici do tada nisu znaluda se bore protiv tog stra nog naoru anja. Osim Jerusalima i nekoliko drugih utvrdenih gradova na morskoj obali i u planinama. pripale oblasti u Zajordaniji. cela zemlja od ju nih granica. Visili su tako citav dan. Malobrojno Danovo pleme dobilo je uski pojas izmedu mora i planina. Isus Navin se uputio jo dalje na jug i munjevitim mar evima zauzeo celu oblast od Kadisa do Gaze. posle celonocnog usiljenog mar a. Jeglon. Njenu snagu predstavljala su bojna kola. stvoren je savez kome su pristupili skoro svi vladari dr ava na morskoj obali do gore Karmil. Nakon ogorcene borbe. Zatim se vratio u logor u Galgalu. U mete u za vreme povlacenja. Njihov zajednicki grob. Boji te je bilo prekriveno le evima ljudi i konja i ostacima zapaljenih bojnih kola. pala je pod vlast Izrailja. Lahis. Manasije. i. Kraljevi severnih hananskih dr avica pasivno su posmatrali pobedonos-ni pohod Izrailjaca. ali je Isus Navin. jer se Josifovo pokolenje podelilo na dve plemenske grupe njegovih sinova Jefrema i Manasije. neocekivano se pojavila pred Gavaonom. KAKO JE ISUS NAVIN UPRAVLJAO HANANOM. da pru i zaslu en odmor svojim iznurenim ratnicima i pripremi se za dalju borbu. tako da su Izrailjci stigli da potpuno razbiju neprijatelja i bez otpora zauzmu njihove gradove. Na jugu su se naselili potomci Simeuna. Neftalima i Asi-ra. Uz put su stradali jo od jake oluje i grada. Ostali deo osvojene zemlje.

.

Isus Navin je za svoje se-di te izabrao gradic Tamnat-Sarah na gori Jefremovoj. Sahranjen je na gori Jefremovoj. Nakon smrti Mojsija i Isusa Navina. U elji da to spreci. IZRAILJCI SE NASTANJUJU U HANANU. i neka vam bude svedocanstvo da ne biste slagali Bogu svojemu. sinom prvosve tenika Eleazara. Na Jefremovoj teritoriji nalazio se grad Silom. da se oru jem obracuna s prestupnicima. Ali Isus Navin se brinuo ta ce biti nakon njegove smrti. Zato je odluceno da se prvo po alje poslanstvo na celu sa Finesom. koje nam je govorio. Odgovor nije bio mnogo ubedljiv. ostavljena bez sna nog vodstva. U spomen obnovljenog zavela sa Jehovom postavio je pod hrastom veliki kamen i rekao: "Evo. "sa srebrom i zlatom i mjedu i gvo dem i odelom vrlo mnogim. podelite plen od neprijatelja svojih s bracom svojom". stare ine zajordanskih Izrailjaca vatreno su poricale da su imale nameru da otkazu poslu nost sve tenicima iz Siloma. U grob su mu polo eni kameni no evi kojima su obrezani Izrailjci kad su pre li granicu Hanana. milom ili silom 107 . nije bilo coveka koji bi im bio ravan. Fines napade potomstvo Ruvimovo. u trenutku kada se Izrailj jo uvek nije ucvrstio u tek osvojenoj zemlji. Ali. Ruvimovi. Ruvimovo i Gadovo pleme i polovina plemena Manasijinog za elela su da se vrate u svoje zemlje u Zajordaniji. Tako su prisvojili pravo koje pripadalo samo sve tenicima u Silomu. Isus Navin je odlucio da ugu i u zacetku ovu pojavu 186 J otpadni tva i sazvao je u Silom vojsku ostalih plemena. Izrailjska plemena su se raspr ila po Hananu. Odredeno je est gradova u Zajordaniji i samom Hananu.susedstvu Filistejaca. pa su ga prihvatili. u kome boravi Jehova." Isus Navin je umro kada mu je bilo sto i deset godina. vr ili svoju versku misiju. izdr avajuci se gajenjem stoke i desetinom ubiranom od okolnog stanovni tva. ubedeni da zastra ena plemena Zajordanije vi e nikada nece poku ati da se izdvoje iz verske zajednice Izrailja. po Mojsijevom naredenju. rekao im je na rastanku. u njegovom sedi tu u Tamnat-Sarahu. koji su podigli na Jordanu. "S velikim blagom vracate se u atore svoje". u kojima su oni. koji jo uvek nisu ratovali sa Izrailjcima. te iti nezavisnosti na tetu zajednicke religije i op teg dobra. Ali ubrzo je u Silom stigla veoma uznemi-ravajuca vest: vracajuci se u Zajordaniju. Gadovo i Manasijino sledecim recima: "Kakav je to greh kojim se ogre iste Bogu Izrailjevu odvrativ i se danas od Gospoda naciniv i oltar da se odmetnete danas od Gospoda?" Bojeci se rata sa svojim sunarodnicima. i jo jednom mu procitao Mojsijeve zapovesti i naredio im da se zavetuju da nece slu iti tudim bogovima. Isus Navin je jo dugi niz godina predvodio Jakovljeva pokoljenja. Nije video nikoga ko bi mogao da zauzme njegovo mesto i bojao se da ce plemena. Plemena ra trkana po Hananu bespogovorno su priznavala njegovu vlast. i pravdale se da je rtvenik. koja je imala da sjedini podvojena plemena u jedan narod. Tamo su preneti sveti ator i kovceg zaveta. ali poslanici su hteli da izbegnu bratoubilacki rat po svaku cenu. to je moglo da izazove i politicki ras-cep Izrailja. Njegov veliki autoritet bio je izvor narodnog jedinstva. Isus Navin ih je blagoslovio na put i opomenuo da ostanu verni zajednickom hramu u Silomu. Bili su. uostalom. kamen ovaj neka vam bude svedocanstvo. u kojima su se pred krvnom osvetom mogli skloniti izvr ioci nehoticnog ubistva. Gadovi i Manasijini ratnici sagradili su na brdu rtvenik na kome su prinosili rtve Jehovi. a hram u Silomu bio je jedino boravi te Jehovino. od samog pocetka Mojsijevoj religiji zapretila je izma. Silom je na taj nacin postao prva prestonica Izrailja. Levitima je dodeljeno cetrdeset i osam gradova. Po to su ispunili obecanje dato Mojsiju. jer je cuo sve reci Gospodnje. Stigav i u zemlju Galadsku. Dakle. sazvao je u Sihemu zbor svog naroda. bio zami ljen samo kao spomenik zahvalnosti Jehovi za odnete pobede. bratoubilacki rat mogao je imati pogubne posledice.

Askalon. umorna od dugogodi njeg potucanja i borbe. da zlo bude vece. Povijajuci se pod jarmom neprijatelja. a s dolaskom proleca.$i6ujs/(e legende zauzimajuci dodeljene im zemlje. Me oviti brakovi postali su rasprostranjena pojava. cekali su na priliku da povrate izgubljene zemlje. koji je boravio u Silomu. mitovi. ali to je bio Bog surov i neumoljiv. koji su podignuti po brdima. grada ili su e. Izrailjska plerrena ju nog . ivota punog uzbudljivih obreda i bogatog kolorita. uvek slavili Jehovu kao svog Boga. Hananci. statue od bronze i terakote. pune placa i jauka. ceznula su da to br e u ivaju plodove pobe-de. upravljaju prirodom i godi njim dobima. ciji otpor nije bio sasvim slomljen. Narodi Hanana. koji je hitao u pomoc izabranom narodu samo u trenucima opasnosti. Postojale su i druge. kao i za sprecavanje najezde skakavaca. uspostaviti miroljubive odnose i tako dobiti mogucnost da se na osvojenim teritorijama okuce. Medu njima nije bilo sloge. mogli su se nekako sporazumeti. dok su ih Hananci daleko prevazilazili bogatom civilizacijom i kulturom. gajevi i sveto drvece. padaju u Hanansko ropstvo. izrailjska plemena. bio je previ e nepristupacan. gre nici su se duboko kajali i vapili za milost. Amorejci i Jevuseji potpuno su sacuvali snage za odbranu svoje nezavisnosti. Njihovi snovi o mirnom i bogatom ivotu stocara i zemljoradnika konacno su se ostvarili. i druga lokalna bo anstva. Ucinio je da izrailjska plemena. Jerusalim. Bal. toliko neophodno za ocuvanje osvojenih teritorija. U tim slucajevima. Takav je bio ritam ivota u Hananu. U isto vreme. cim bi voljeni bog vaskrsao. kojima su bili okru eni. Ali nepopravljivi sinovi Izrailja. Nije trebalo mnogo da prode da bi se osetile posledice te slabosti. Izrailjci nisu smatrali za nemoralno da se ene tudinkama. pevanjem himni i ritualnim plesovima. Na to su 18S Zenon !%psidbvs/(i podsecali kameni stubovi. Utvrdeni gradovi koje Isus Navin nije osvojio. Izrailjci su. Astarta i drugi bogovi bili su vladari Hanana od pamtiveka. pe-sme i price. Jeveji. nisu uspela da dovr e osvajanje. l ta se dogodilo: Izrailjci su stvorili mala ostrvca u moru hananskog stanovni tva. boravio je daleko. dodu e. Osim toga. u hramu u Silomu. Zavadena plemena. da ih treba moliti za ki u i bogatu etvu. sukobi oko granica i lokalne ambicije pokidali su medusobne spone. U jesen. koji su im bili bli i po svojim ljudskim manama i vrlinama. veselo bi igrali po ulicama gradova i sela. ali milosrdan. prepu tena iskljucivo vlastitim snagama. govorili jezikom veoma bliskim hebrejskom. rasejani po vrletima i dolinama. kada je boga etve Bala otimao i odvlacio u podzemlje bog smrti Mot. Kako sada da se misli na rat kad se ispunilo Jehovino obecanje. jedno za drugim. dodeljivao im je velike predvodnike. Izrailjci su bili prosti i surovi pustinjski ljudi. predstavljali su stalnu pretnju za osvajace. Ali Izrailjci su se svakodnevno. da bi ga opterecivali obicnim stvarima. sretali s mesnim bogovima. Jehova je bio strog. cim bi osetili da im je opet dobro. Gaza. Plemenski bog Izrailjaca. njive. Od njih su doznali da Bal i Astarta. Izrailjci su od Hananaca primili zemljoradnju. previ e stra an i uzvi en. Jakovlje-vim potomcima pretila je vecita sudbina varvara osvajaca: nestajanje u razvijenijim narodima koje su pokorili. Osvojila su bogate pa njake. Ali Jehova se razgnevio i odlucio da kazni otpadnike. Plemenska zavist. po pravilu bi ponovo upadali u sabla njive mre e la nih bogova. Hananci su priredivali alobne povorke. da mu preko sve tenika prinesu rtve i da ga slave molitvama. oslabili narodno jedinstvo. na svakom koraku. a Izrailjke su se rado udavale za Hanance. Eglon i mnogi drugi. rtvenici pod vedrim nebom. Bog velikih dogadaja. na kojima su se dimile rtve i mirisne trave. Sa hananskim narodima. strasnije posledice tog biskog zajednickog ivota. koji su preuzimali visoku du nost sudi-ja i oslobadali iz ropstva svoje sunarodnike. maslinjake i vinograde. podizali velike gradove i. Tri puta godi nje vernici su odlazili tamo na hodoca ce.

.

Aod je brzo zatvorio vrata iznutra i umakao na stra nji ulaz. Tamo je primala poslanike iz celog Izra-ilja. Isaharovo. nisu digli uzbunu. care. narod je izabrao Aoda za sudiju. te su neki izrazili sumnju da je car Husan Risatajim mogao da dode u Hanan iz tolike daljine. Nefta-limovo i polovina Manasijinog plemena morali su poni avajuce da kuluce i placaju harac. oslobodio ih je Gotonilo. Zavulonovo. uznemireni mrtvom ti inom. okru en dvoranima i odaliskama. U nagradu za junacki podvig. osvojio je svu njihovu zemlju i osamnaest godina ubirao te ki danak. Klimnuv i glavom otpremio je dvorane i radoznalo naculjio u i. konacno. oti ao je kod cara Eglona s darovima. zamolio ga za razgovor u cetiri oka. jednoga dana je odlucila da povede narod u borbu za slobodu. Poneta patriotskim zanosom. ali tada je vec bilo prekasno. Iskoristiv i mete izazvan carevom smrcu. prorocica. "Imam. dr ali su na brdima lanac tvrdava koje su dominirale dolinama i pute-vima. Iznenada je potegao mac i munjevitom brzinom ga proburazio. odlucio da ucini kraj tlacenju. Aod je bio levoruk. predskazivala buducnost i re avala sporove izmedu plemena. nadahnut duhom bo jim. neku tajnu da ti ka em". da ce njen glas. dao je znak za ustanak. Sedela je obicno pod palmom kraj puta i a izmedu Vetilja i Rame. a despot nije stigao cak ni da vikne. Aod je uspeo da se vrati svojim sunarodnicima i popev i se na goru Jefremovu. Svoje kljucne polo aje koristili su da izrailjskim naselje-nicima preseku veze. DEVORA . Svi su verovali da kroz usta prorocice govori Jehova. Nakon to su razvalili vrata. podjarme. Moavski car Eglon. kao da je eleo da mu saop ti neku va nu vest. najzad. ne pomi ljajuci da je 'Carstvo Aram nalazilo se u Siriji. te su njeni saveti i nalozi prihvatani kao presude. o kome se mac i bode obicno ne nose. Aod je nicice pao pred njega i. pi uci RM (Aram) umesto DM (Edom). U Hananu niko nije u ivao takav ugled kao ona. rece. okrvavljeno telo srucilo na kameni pod. Tada je Aod.* Gora sudbina je sna la Venijamite. Sluge su strpljivo cekale u predvorju. U to vreme veliko po tovanje u ivala je Devora. porodica i pojedinaca. i osam godina stenjali su pod njegovim jarmom. Ali odmah je stekao uverenje da je pred njim jedan od mnogih njegovih uhoda. Venijaminovo. Te ka je bila sudbina tih sinova Izrailja koji su se naselili ju no od doline Jezrael. Aod mu je pri ao bli e. <Bi6fijs$e fegeruk -----------------naoru an. smeliji su poceli da prislu kuju pred vratima. Jefremovo. Po to se tobo nji razgovor zabrinjavajuce odu io. iz Judinog plemena. davala mudre savete. Dvorska stra a ga je pretresla tra eci skriveno oru je.Hanana pokorio je aramski car Husan Risata-jim. vec su izgubili nadu da ce im jednog dana svanuti sloboda. Verovatno su redaktori Biblije pogre ili. koji je nakon toga cetrdeset godina vr io du nost sudije u miru i blagostanju. predav i darove. pretvarajuci se da hoce da mu saop ti tajnu. Asorski car Javin i njegov vojskovoda Sisara. junak iz Venijaminovog plemena. Debeli despot sedeo je zavaljen na tronu. Dvadeset godina im je tako pro lo u poni enju i ropstvu. Osecala je da je za to pozvana. Na izrailjskog do ljaka pogleda s visine. u savezu sa Amoncima i Amalicanima. pobiv i deset hiljada moavskih ratnika. Izrailjci su upali u zemlju Moavsku i poput oluje se srucili na svoje ugnjetace.IZRAILJSKA JOVANKA ORLEANKA. povratiti hrabrost prestra enim srcima njene brace i . Car ga je podozrivo prostrelio svojim krmeljivim ocima i na trenutak se zamislio. misleci da kralj apatom razgovara sa tajanstvenim do ljakom. Opasav i mac o desno bedro ispod pla ta. U krvavoj bici zadado e im te ak poraz. A kada se debelo. dodade. koji su se motali medu Venijaminovim potomcima. Carstvo Edom naslanjalo se na istocnu granicu ju nog Hanana. pesnikinja i verna slu benica Jehovina. dok. i od tada je osamdeset godina upravljao zemljom Jefremovom. ali mu nije opipala desno bedro. Bez oru ja i vere u svoje snage. Posle te kih borbi. "Rec Bo iju imam da ti ka em". dali su se u poteru za odbeglim ubicom. da ih iscrpe gladovanjem i.

.

Jailja. necu ici". okupilo se deset hiljada ratnika. l pored toga. Barak je odlucno rekao: "Ako ce ti ici sa mnom. Po to je dobro razmislio. Po to su povratili slobodu. plijen aren. asorski car Javin. ba kada je zapocinjala etva. mo e da pobedi neprijatelja. Devorino predskazanje se ispunilo: nije on usmrtio Sisaru. ici cu. dok je njegova majka bri no ocekivala povratak sina: "S prozora gleda e majka Sisarina. oko vrata onima koji zaplije-ni e". Prisustvo "majke Izrailja". mogla to da ucini. izazvalo je neopisivo odu evljenje. izjeden sumnjom i strahom. Na poziv prorocice nisu se sva plemena odazvala. Ali nije ga zatekao u kuci. pasla su na livadama i poljima. Iskoristiv i pometnju. kako su zvali Devoru. nije ve-rovao da izrailjski narod. povrce i vinograde. Tek to je zaspao. vec Everova ena.skloniti ih na oslobodilacki korak. pali su gotovo svi hananski ratnici. Ali Izrailjcima se osmehnu-la sreca. i kroz re etku vika e: to se tako dugo ne vracaju kola njegova? to se tako polako micu tockovi kola njegovijeh? Najmudrije izmedu dvorkinja njezinijeh odgovarahu joj. Sisara je iskocio iz kola i uspeo da pobegne s bojnog polja u Kedes. koje su prilikom napada kosile neprijateljsku pe adiju. KAKO JE SKROMNI RATAR POSTAO OSLOBODILAC IZRAILJA. Ali Varak nije verovao u pobedu. izazivajuci ogromnu pometnju u Hananskim redovima. iveo je Varak. Pustinjski razbojnici otimali su sve to im je dopadalo ruku: hranu. po to je iznuren bitkom hteo da se okrepi snom. Ispred nje je i lo devet stotina bojnih kola. U tom periodu sudila im je prorocica Devora. borba sa ugnjetacem dobila bi religijski karakter i tako postala sveti rat. Izrailjska vojska se postrojila na padini gore Tavor. Varak je poveo svoju vojsku u napad. cudna stvorenja. ukoliko bi ga poveo neko ko bi u njima probudio borbenost i veru u Jehovinu za titu. stoku i magarce. Njihove kamile. na njega su krenula hananska bojna kola. po dvije djevojke na svakoga. ali na sve spremnih. Nije zaboravila ni junacko Jailjino delo. gazeci p enicu. slavljena prorocica. vezen s obje strane. i pretvorila bojno polje u mocvaru. a i sama odgovara e sebi: Nijesu li na li? Ne dijele li plijen? Po jednu djevojku. okru ena ljubavlju zahvalnog naroda. velika vojska cara Javina vi e nije postojala. Gvo dem oklopljene dvokolice bile su narocito stra ne zbog o trih kosa po stranama. u bekstvu. Od maca je pao i najveci tlacitelj Izrailjaca. ako li nece ici sa mnom. Zato ih je ponovo stigla kazna. Devora je u nadahnutoj pesmi oglasila trijumf Izraela nad Hanancima. Amalicani i druga nomadska plemena sa istoka pocela su da prelaze Jordan i poput gomile skakavaca napadali polja izrailjskih ratara. aren. slabo naoru anih. Pojavljivali su se redovno svake godine. Ali zbog ociglednog nedostatka vere. vec od ruke nejake ene. Eve-rova ena. vezen. Plijen aren Sisari. Nedugo zatim stigao je Varak i video da je zakasnio. . U Kedesu. Nakon pobede. Devora ga je pozvala i izabrala za svoga vojskovodu. zaglibila su se u raskva. pozvala ga je u ator i pokrila plastom. Izra-iljci su se besno bacili na neprijatelja i ubrzo mu naneli stra hovit poraz. u dolini Jezrael pojavila se hananska vojska kojom je komandovao Sisara. Osim. Zbog dugotrajne ki e izlila se reka Kison. Medutim. Samo je Devora. Kada se na ao u dolini. Madijanci. a konji su se prevrtali u blato. stare ine prijateljskog kenitskog klana. koja su se prvi put pojavila u Hananu. Pod njenim vodstvom. i. sinovi Izrailjevi brzo su zaboravili na Jehovina dobrocinstva i opet poceli da slave kult hananskih bogova. gde je hteo da se skloni kod Evera. Opisala je kako je Sisarin les le ao u pra ini pred njenim nogama. nakon toga. Na boji tu. komandant nije mogao da prode neka njeno: Hananski vojskovoda Sisar^ nece pasti od njegove. covek poznat po svojoj hrabrosti i iskustvu u oru anim okr ajima sa Hanancima. Istovremeno. koja je tekla kroz dolinu.enoj zemlji. ali ga je prihvatila. Od toga vremena izrailjska plemena ivela su u miru cetrdeset godina. Devora je bila iznenadena postavljenim uslovom. ena mu je prislonila na slepoocnicu o tri kolac i udarcem malja probila glavu. u zemlji Neftalimovog plemena.

.

neka sam raspravi s njim to mu je raskopao oltar". Tako se povuklo cak dvadeset i dve hiljade Izrailjaca. Brojna. Ali. a u logoru je vladao veliki nered. gradicu koji je pripadao predjordansko m ogranku Manasijinog plemena. a ja sam najmanji u domu oca svojega". Ni njegov sin Gedeon nije imao poverenja u Bala. Izmedu atora vrzmali su se mu karci. Nemarno su postavljali stra e. kao i Manasijinog. poginuce jutros. promocuran covek. pa je Gedeon u Izrailju stekao veliki ugled. koji ga je okru ivao. Samo acica vojnika legala je na stomak i. Bale". i veoma rasr-deni na bogohuljitelja. medu slugama je izabrao deset pouzdanih ljudi i kradom se uputio na ocevo imanje. Sedam godina su neka njeno pusto ili zemlju. rod je moj najsiroma niji u plemenu Manasijinu. Ujutru su stanovnici Ofre videli razru eni Balov rtvenik.Bespomocni ratari be ali su u brda i krili se po jamama i pecinama. Sa dva vola razru io je Balov rtvenik i rj sekao sveti gaj. a ostatak po alje u pozadinu. Vojnici su uglavnom odlagali oru je i klececi zahvatali vodu obema rukama. odakle se kao na dlanu videla cela dolina. Joas. ali je ogorcen nesrecama Izrailja izgubio veru i u Jehovu. u najvecoj urbi mlatio je na gumnu p enicu. iveo je izrailjski ratar Joas. i poce e iz sve snage duvati u rogove i izvikivati stra ne borbene poklice. Ako je bog. pa su se razi li svojim kucama. odgovorio mu je Gedeon. ali on je tra io neki znak od Jehove. zavladala je glad i harale te ke bolesti. mogla je da mu osujeti planove. Neljudska buka trgla je nomade iz najdubljeg . U Ofri. ene i deca. ostalo je samo deset hiljada hrabrih ljudi. Od tada je ru itelj tudinskog idola dobio aljivi nadimak Jeroval. Tek nakon sedam godina neprestane nesrece i propasti Jehova se smilovao na svoj narod. uvek oprezni i spremni na iznenadni napad neprijatelja. ali odlucio je da samo s njima krene na neprijatelje. rece im razborito: "Vi li hocete da branite Vala? Vi li hocete da ga izbavite? Ko ga brani. to znaci "Sam se spasi. gromoglasno su tra ili da Joas kazni Ge-deona smrcu. pa su smatrali da nema potrebe za oprezno cu. Gedeon je poveo svoj izabrani odred na goru Gelvuju. da se snabde hranom i to br e pobegne u brda pred Madijancima. Na njegov poziv smesta su se odazvali svi naoru ani ljudi iz Avijezerovog roda. Odjednom mu se javio andeo sa ve cu da mu je Jehova pove-rio zadatak da oslobodi svoj narod. Kada je pala noc. Andeo mu je rekao da odnese rtvu na stenu. ali nije bio njegov previ e vatreni poklonik. Svima onima koji nisu eleli da se bore. dozvolio je da se vrate kuci. Podeliv i ih u tri grupe. Andeo ga je uveravao da ce pobediti Madijance. Izrailjci porazbija e lonce i otkri e upaljene baklje. Odlucio je da ih iznenada napadne s malom jedinicom na sve spremnih junacina. Posle izvesnog vremena ispostavilo da hananski bog nema nameru da se osveti za poni enje. slabo pokretljiva vojska. To je delovalo ubedljivo na me tane Ofre. Kad su vojnici pred vece oti li na recicu da utole ed. Nocu. ali mu je izrailjska vojska jo uvek izgledala brojna. Videv i cudo. Kod izvora Aroda okupilo se trideset i dve hiljade izrailjskih vojnika. magaraca i opljackane stoke. Asirovog. na pseci nacin hla-ptala jezikom vodu pravo iz reke. Svakom od svojih junaka dao je ovcji rog i baklju skrivenu u glinenom loncu. "O Gospode. Gedeon je konacno poverovao u svoju misiju. dao je znak za napad. Jednog dana. cim su razbojnici zaspali. U ponoc. Bili su to prekaljeni borci. ne ispu tajuci oru je. i dodirom tapa ucinio je da oganj proguta i hleb i meso. naredio im je da se prikradu logoru sa tri strane. dok su stanovnici Ofre spavali najdubljim snom. a svuda je bilo mnogo kamila. Iz godine u godinu pusto ena. zemlja se na kraju pretvorila u ledinu. On je podigao rtvenik Balu. Kako da od tih sposobnih ljudi izabere najsposobnije? Ideju kako da izvr i konacni izbor dao mu je sam Jehova. Zavulonovog i Neftalimovog plemena. Ispod hrasta prineo je na rtvu peceno jare i beskvasni hleb. Izbrojao ih je svega trista. cim cu izbaviti Izrailja? Eto. Nomadi su se ulogorili u dolini Jezrael. sacinjena od gomile prikupljenog naroda. vojskovoda ih je pa ljivo posma-trao sa obli njeg uzvi enja. Gedeon je znao kako treba da se bori sa neregularnim hordama pustinj193 skih razbojnika. Zatim je podigao oltar Jehovi i jednog od volova prineo mu na rtvu paljenicu.

.

Vladao je tacno cetrdeset godina. koji je uspeo da umakne ki f prijatelja. Na njihovom celu krenuo je na Ofru. Sve do jednog je pobio. odneo pobedu i pobio svu bracu osim Jotama. Voleli su da se razmecu svojim bogatstvom noseci skupocene haljine i kiteci se gomilom zlatnog nakita. pozvao je svog tito-no u i izdi uci mu rekao: "Izvadi mac svoj i ubij me. bio nasledni monarh. Oni su bili i sjajni trgovci i bavili se razmenom robe izmedu azijskih zemalja i Egipta. Za vreme potere. Gedeon je pre ao preko Jordana. Gedeon je. Istocna plemena. koji se takode pobunio. kasapeci razbojnike. Pusto ili su i okolna polja i vinograde. Naredio je da se njihove gradske stare ine. tajno je poslao glasnika Avimelehu. kao obicne lopu e. lako je formalno odbio krunu. Zatra io je samo da mu od ratnog plena budu predate sve zlatne grivne. Plen otet od neprijatelja bio je ogroman. Pobunjenici su ovladali gradom i u Balovom hramu priredili orgije sa razuzdanom igrom oko rtvenika. Avimeleh je oti ao kod majke i nagovorio svoje rodake po majci da mu pomognu da dode do vlasti: " ta vam je bolje. pobio sve me tane i grad pretvorio u prah i pepeo. uveravao ih je. Ali u svoj krug nisu primili Avimeleha. vec je bio sin ene koja je ivela u Sihe-mu. Nije oprostio ni ostalim me tanima. a po brdima su postavljali zasede caru i njegovim ljudima. Stanovnici su se sklonili u visoku kulu. naredio je da se zapali. da ne .sna. Avimeleh se pokazao kao krvav despot i njegova vladavina postala je vremenom nepodno ljiva. a zatim ih je prepustio d elatovom macu. naneo napadacima strahovit poraz. i ibaju trnovitim Zerwn 9(psidbvs%i prucem. dr ao je harem sa sedamdeset ena i sa njima imao sedamdeset sinova. dogodio se veoma neprijatan slucaj kukavicluka i nedostatka plemenske solidarnosti. Ali cim su zavladali mir i blagostanje. Zevul. Svetili te u Ofri postatje versko sredi te njegove dr ave. Nakon njegove smrti. Tako se nakupilo hiljadu i sedam stotina sikala zlata (oko 27 kg). i ratnici su redom prilazili i na njega bacali osvojene ukrase. a prestupnicke gradove sravnio sa zemljom. Dogodilo se to prvi put u istoriji Izrailja. Poteri su se uz put pridru ili ratnici drugih izrailjskih plemena. opusto io njihovu zemlju i ubio cetiri pustinjska cara. Avimeleh je zatim krenuo na grad Teves. Zajordanski gradovi Sokot i Fanuil. Ispred atora je razastrt pla t. da su vam gospodari sedamdeset ljudi. moleci ga da po alje pomoc. Cak su se i njihove kamile epurile sa zlatnim lancima oko vrata i sa ormom nabijenom zlatnim pucetima. Uvereni da ih je opkolila velika neprijateljska vojska. Hiljadu ustanika skolonilo se u visoku kulu. vlast su preuzeli njegovi sinovi. koji su pomogli Avimelehu da osvoji vlast. dado e se u panicno bekstvo preko Jordana. a zatim i ao zemljom i bunio narod protiv uzurpatora. Upravitelj grada Sihema. U skladu sa obicajem isto-lih despota. Gedeon je odlucio da ih primerno kazni. Gedeon je bio svestan da medu njegovim zemljacima ima mnogo protivnika monarhije. pa je odbio ponudenu pocast. U Sehemu se narod podi< Bi6(ijsl<e (egetufe gao na oru ani ustanak protiv gradskih velika a. pla eci se osvete beduina. a narocito Madijanci. gde su se branili do posled-njeg. Evedov sin. Izrailjska plemena ponudila su svom oslobodiocu carsku krunu. Rodaci su mu dali iz riznice Val-Veritovog hrama sedamdeset sikala srebra za vrbovanje najamnika. Po to uzurpator nije mogao da je osvoji. jedna ena ga pogodi kamenom u glavu. odan caru. svi sinovi Jerovalovi. Te ko ranjen. Za prestonicu je izabrao rodni grad Ofru. u stvari. koji su upravljali zajedno. odbili su da gladnim izrailjskim ratnicima daju hranu. da njihove ru evine za sva vremena budu upozorenje onim Izraliljcima koji nameravaju da pocine slicnu izdaju. po to se nije rodio u haremu. Ustanak je predvodio Gal. odstupio je od Jehove i naredio da se od dobijenog zlata izlije Balov lik. nisu se bavila samo pljackom. Car je uni tio ustanike. odakle je izdavao naredenja plemenima koja je izbavio iz ropstva. ili da vam je gospodar jedan covek? l opominjite se da sam ja kost va a i telo va e". U trenutku kada se kralj pribli io kapiji.

.

pru ala se pokrajina Galad. pa njaci i vinogradi postali su plen Galadana. JEFTAJ . Vrebali su i priliku da ga ubiju. dvadeset gradova. Kad se vratila. Tada je Jeftaj zatra io da ga izaberu za do ivotnog plemenskog vodu i sudiju. jadikovao je kroz suze i jauke: "Ah. Uputio im je poslanike sa zahtevom da vi e ne uznemiravaju Izrailjce. Krv ezdeset i osam sinova Gedeonovih bila je osvecena. mogao 196 da se suprotstavi napadacima i oslobodi zemljake ispod te kog jarma. ali nije dobio nikakav odgovor. da oplace svoju sudbinu. Kad se pribli avao kuci. Jednom je tamo umro Izrailjac.reknu za me: ena ga je ubila". trebalo se odluciti na oru ani sukob. da u buducnosti ne bi mogao polagati pravo na udeo u ocevom nasledstvu. Tako se prikljucio bandi beduina. Uzne-miravala su napadima ne samo Galad. vec su se prebacivala preko Jordana i pusto ila Judinu. nepobedivi voda na sve spremnih ubica. Izrailjski stanovnici. Uslov je bio prihvacen. kceri moja! Vele li me obori! Ti si od onijeh to me cvijele. jer je bio sin bludnice. odlucio je da pregovara sa Amoncima. U planinskim predelima Zajordanije. Jeftaj je molio Jehovu za pomoc i svecano obecao da ce prineti na rtvu paljenicu coveka iz svoje kuce. Rat se zavr io potpunim porazom Amonaca. istrcala mu je u susret. sada dakle vrati mi je s mirom". Cepajuci odecu na sebi. Jeftaj se trijumfalno vratio u Mispu. Osamnaest godina Galad je morao trpeti poni enje i poraze. A za to vreme nastala su te ka vremena za Izrailjce u Galadu. Samo je on. bila je njegova najdra a kci jedinica. proterali su iz kuce brata po ocu. gde je pristupio formiranju ustanickih jedinica. Radosna zbog ocevog povratka. nedaleko od izvora Jordana. i ne isteraste li me iz doma oca mojega? to ste dakle do li k meni sada kad ste u nevolji?" Poslanici su skru eno izjavili da ce prihvatiti sve njegove uslove. Jeftaj je na vreme pobeg ao i na ao utoci te u zemlji Tov. nakon tri godine burne vladavine. Tako se i dogodilo. Nije bilo drugog izlaza. okoncao svoj ivot Avimeleh. samo da im pritekne u pomoc. i ne mogu poreci". Tada je u Galadu postao cudan obicaj: svake godine izrailjske devojke u alosnoj povorci i le su u planine da cetiri dana oplakuju tu nu sudbinu Jeftajeve kceri. koji su je oru jem zauzeli jo u vreme Isusa Navina. Tako je.NESRECNI JUNAK GALADA. izmedu reka Arnona i Javoka. da bi dobio na vremenu. Gedeonov sin. Ali njihov car na to odgovori: " to je uzeo Izrailj moju zemlju kad dode iz Misira. Venijaminovu i Jefremovu zemlju. Zato se jo uvek nije ose-cao dovoljno sna nim da zarati i. a kada je to prevr ilo svaku meru. Pozvao je u borbu i Jefremovo pleme. Devojka je znala da je zakletva data Jehovi neopoziva. od Arnona do Javoka i do Jordana. Nekada prognana plemena Amona-ca pocela su da di u glavu i vracaju izgubljene zemlje. ostaviv i za sobom udovicu i sirocad. Razgnevljeni to niko nije hteo da poveruje 1 Q"7 tegetufe . selili su se Jeftaja. koji mu prvi izade u susret. a ne njihove majke. uz potresnu kuknjavu citavog naroda devojka je dala ivot Jehovi. jer sam otvorio usta svoja ka Gospodu. Odmah je oti ao u rodni grad Mispu. Kroz suze je samo zamolila da joj otac dozvoli da sa vr njakinjama ode na dva meseca u planine. prva osoba koja ga je pozdravila. Na svakom koraku izlagani su preziru i nipoda tavanju. igrajuci i udarajuci u tamburinu. Ponosni Jefremovi potomci tvrdili su u svoju odbranu da ih Jeftaj uop te nije obavestio o predstojecem ratu sa Amoncima. Posle nekog vremena postao je voda razbojnika i irio strah i trepet drsko cu svojih pljacka kih pohoda. koja se bavila razbojni tvom i iznudivanjem haraca od okolnog stanovni tva. Galadani mu posla e poslanstvo sa pozivom za pomoc. Kada su mu sinovi odrasli. ali Jeftaj nije zaboravio nekada nje nepravde i ogorceno im odbrusi: "Ne mrzite li vi na me. Jeftaja obuze stra an ocaj. A Jefremovom plemenu nije zaboravljena sramna pasivnost. Jeftaj je ispunio zakletvu. uglavnom su iveli od gajenja ovaca i koza.

. uglavnom bile grube i bezobzirne ale. Ali Galadani su znali da oni u kaju i da ne mogu izgovoriti slovo " ". Ali radosna vest bila je vezana za jedan uslov: buduci potomak morao je da bude nazirej bo ji. Roditelji. Iz istih stopa vratio se kuci i molio roditelje da odu da je prose. Ali Jeftaj je video dalje od njih. vec mu nije uskratila ni spretnost. svadbene svecanosti trajale su sedam dana. SAMSON. Prema obecanju roditelja. Prema filistejskom obicaju. Askalon. Ali pretrpeli su te ak poraz i u rasulu su se vratili kuci. Gaza i Gat. zadavao mnogo glavobolje. Decak. Jednog dana. ne govoreci gde ga je na ao. Ali te ko onome ko bi povredio njegovo samoljublje: tada bi mu krv jurnula u glavu i postajao bi previ e opa198 san za okolinu. preprecio mu je put mladi lav. kad je bezbri no i ao stazom kroz vinograde. kao roditelji. Najzad je do la i eljni ocekivana svadba. kome su dali ime Samson. iveo je u to vreme covek iz plemena Banovoga. po imenu Manoje. a kad bi izustio sibolet. Sahranjen je uz velike pocasti u rodnom Galadu. i od ljutoga izide slatko". Filistejci naglo promeni e raspolo enje. rtvama njegovih obe enjackih nesta luka uop te nije bilo do toga. ali nikako nisu mogli da odgonetnu ta je Samson imao na umu. na svoje cudenje video je da se u celjusti ubijenog lava ugnezdio roj pcela i nakupilo se vec podosta meda. Akaron. Na vreme je zaposeo sve brodove na Jordanu da bi specio prolaz pora enih Jefremovih potomaka. na alost. hteo da se eni. Kad bi se zatreskao u neku vragolanku. ali nije se isticao pobo no cu. odlucili su da se sa Jeftajem i Galadanima rasprave oru jem. padao bi od maca ili koplja. Samson je postao verenik i od tada je cesto i ao u ta-zbinu. To su. Uvek gladan divljenja svetine. U jednom trenutku. te ko su uzdahnuli i pokorili se prohtevu sincica. Posle nekog vremena postalo im je tesno na obali i poceli su da prodiru u dubinu kopna. Jeftaj od Galada iveo je jo est godina posle pobede i bio sudija. alosnim supru nicima jednog dana javio se andeo i rekao da ce im se roditi toliko eljeni sin. Jednog dana su pre li Jordan i upali u Ga-ladu. cija je ena bila nerotkinja. pala je opklada u trideset ko ulja i trideset odela da nece uspeti da odgonetnu njegovu zagonetku: "Od onoga koji jede izide jelo. Samson je vo-leo da skita po zemlji i tako je jednog dana stigao u grad Ta-mnat. Samo se uzdr avao od vina i nije sekao kosu. Ali raspu teni jedinac nije hteo da popusti i samo je ponavljao kratko i jasno: "Njom me o eni. ionako. nikome ne spominjuci ovaj dogadaj. Ubrzo su zadobili prevagu nad susedima. kcerkom neobrezanog Fili-stejca. oti ao u Tamnat. tada jo uvek malo poznatom u Hananu. polo io je nazirejski zavet. Na jednoj od gozbi Samson se zabavljao sa tridesetoricom Filistejaca odgonetanjem zagonetki. Atleta ga je rastrgao na komade i. Izrailj je cetrdeset godina morao da podnosi njihov jaram. Tri dana su lupali glavu nad cudnom zagonetkom. kao da se ni ta nije dogodilo. a sad jo hoce i da se eni tudinkom. KAKO JE SAMSON HTEO DA SE ENI. jer mi je ona omiljela". Osim toga. Bili su to okrutni. Samson je voleo da se razmece svojom snagom. odnosno morao je da se zavetuje da nece piti vino i eci kosu. a uz to naoru ani gvozdenim oru jem. bio je sklon raznim glupim alama i u tom pogledu nije mu nedostajalo novih ideja. naravno. ricuci. brzo je rastao i po snazi nije mu bilo ravnog.u njihova uveravanja. Na njihov zahtev svaki je morao da izgovori rec ibolet (klas). U bratoubilackom ratu poginulo je cetrdeset i dve hiljade potomaka Jefremovih. Samson je sace meda odneo roditeljima. Stari Izrailjci hvatali su se za glavu od zgra avanja: sin im je. u borbama prekaljeni ratnici. Taj plahoviti i napra iti obe enjak imao je jo jednu slabost: veoma lako se zaljubljivao. kao krotko jagnje ce mogla ga je voditi na kanapu. U gradicu Saraji. Pet njihovih careva vladalo je u gradovima Azot. Pojavili su se na reci pojedinacno govoreci da su sinovi drugih izrailjskih plemena. Kad se vracao kuci. S mora su do li Filistejci i zauzeli primorsku ravnicu u ju nom Hananu. Tu razbaru enu momcinu priroda nije obdarila samo mi icama. Tamo se ludo zaljubio u stasitu Filistejku i odmah. na teritoriju Jude i Dana. Dok se on valjao pd smeha.

Ta vest je sna no pogodila junaka. ubio trideset Filistejaca i svakom uzeo po ko ulju i odelo. te nije mogao da ih moli za pomoc. Samson je 199 'Bi6(ijs/(g legende ----. poku avao sve da obrne na alu i skrene razgovor na drugu stranu. ipak. vezao ih kanapom. ili cemo spaliti ognjem tebe i dom oca tvojega. Dok su mu se te misli vrzmale po glavi. vec je samo razumeo da kao poki-sao stoji pred pragom eljene supruge. morala je da odigra komediju da bi spasila imanje svojih roditelja. mazila se i umiljavala sve dok nije omek ao i odao joj tajnu. Zbog jednog kavgad ije ponosni grad se na ao u takvom polo aju kao da ga je citava vojska opkolila. potpaljujuci uz put itna polja. Razne eno je pomi ljao da ga ona. a nece meni da je ka e ". preprecio put tast i saop tio da je kcer udao za drugog. Najgore je bilo to to je trebalo naci nacina da se opklada plati. Zaslepljeni ocajanjem. Obratila se tako mu u i roneci gorke suze alila se: "Ti mrzi na me. vec da je to ucinila pod prinudom i zbog ljubavi prema roditeljima. htela . ubijao prolaznike i izazivao takav strah da se niko nije usudivao da promoli nos izvan zidina. me tani Tamnata ubili su biv u enu i tasta potpaljivaca. Dugo je mucio Filistejce hajduckim ratom. ali mu je tu. Savladujuci bes. Nicao je kao iz zemlje. 200 vinograde i maslinjake. Kako da je kazni za bespomocnost i nedu nu izdaju. najzad je do ao na jednostavnu misao. gde je silnik svio gne-zdo u jednoj od tamo njih pecina. Nije hteo ni da cuje za mladu devojku. Po to je dobio obecanje da . kakvog li u asa. Pokazao je. a strah je paralizovao gradski ivot. odbrusio im je mrgodno Samson. zatra ila da im se krivac preda. uputio se pravo u eninu odaju. pod pretnjom da ce je opusto iti. i ponudio mu ruku mlade kceri. Roditeljima nije ba preticalo. Trideset ko ulja i trideset odela nije bila mala stvar. nije prevarila iz zle namere. Ne mogav i da izdr i.---------------------------------------------------------------------vrdao i tra io izgovore. Vojska je upala u Ju-dinu zemlju i. Ponev i jare za gozbu pomirenja. Kako sa takvom sramotom da izade pred ljude? Treba je sprati po svaku cenu. ali ena je plakala. Konacno mu je na pamet pala originalna i neobicna ideja. uveren da ju je Samson zauvek napustio.ne htela. Posle nekog vremena gnev mu se sti ao i poceo je da cezne za svojom vrago-lankom. l tako je zapoceo licni rat atlete protiv Filistejaca. i ti me ne ljubi . Vojskovoda je zapoceo pregovore s njim i gnevno ga prekorio: "Ne zna li da Filisteji vladaju nad nama? Za to si nam dakle to ucinio? . Filistejci su konacno odlucili da ucine kraj tom hiru. Razmi ljajuci kako da se izvuce iz neprilike. Plativ i tako podmuklim ucesnicima gozbe dug. U rano jutro oti ao je u Aska-lon. vratio se roditeljima i ne pogledav i verolomnu enu.U krajnjem ocajanju oti li su njegovoj eni i bez okoli enja rekli: "Nagovori mu a svojega da nam ka e zagonetku."Kako su oni meni ucinili tako ja ucinih njima". Prepla ene ivotinje jurile su kao pomahnitale. bez odlaganja pohita u Tamnat. Samson je odmah saznao za to i zakleo se da ce im se stra no osvetiti. Samson nije smeo da se vrati kuci i samo je kao vuk kru io oko Tamnata. odgovorio je sa usiljenim mirom: "Da nijeste orali na mojoj junici. Ubrzo su zavladali glad i beda. i odmah zatim dodao: "Zakunite mi se da necete vi ulo iti na me". svetiti se nasiljem i lukavstvom vinovnicima svoje nesrece i poni enja. jo lep e od starije. namrgodio se i zloslutno procedio: "Ja necu biti kriv Filistejima kad im ucinim zlo". u stvari. zagonetnuo si zagonetku sinovima naroda mojega. ne biste pogodili moje zagonetke". Samson je odmah shvatio da su napravili od njega budalu. tamo ga je cekala neocekivana uvreda. Pla ljivi Judejci su sa sluganjskom predano cu poslali tri hiljade ratnika u planinu Itam. okacio o rep upaljene baklje i poterao u pravcu grada. dobru volju. i da je poni en kao neki utokljunac. Uhvatio je u zamke trista lisica. Sutradan Filistejci se pojavi e za gozbenim stolom i s pobedonosnim osme-hom saop ti e da se u zagonetki radi o ubijenom lavu sa sacima meda u celjusti. Sav imetak filistejskih ratara pretvorio se u pepeo. Ali. da bi dozlogrdio omrznutom gradu. Jeste li nas zato pozvali da nam uzmete imanje?" ta je nesrecnica mogla da ucini? Zastra ena bezobzirnom pretnjom.

.

koji sve-doci ne samo o njegovoj neobicnoj snazi. ali kad su najdrskiji poceli da ga cimaju i udaraju pesnicama. dao joj je cudno uputstvo. Jedanput je. a mi cemo ti dati svaki po tisucu "i sto srebrnika". razgledajuci izlo enu robu za prodaju. odlazio je cesto u Gazu. iskrala se tiho iz kuce i dovela Filistejce. po kome . najbolji dokaz njene nevinosti to to ga je na vreme upozorila. Filistejce je zahvatio u as i uz neljudski urlik dali su se u panicno bekstvo. a te ka gradska vrata izvalio i na plecima odneo na vrh planine prema Hebronu. Do li su joj filistejski kne evi i rekli: "Prevari ga i isku aj gde mu stoji velika snaga i kako bismo mu dosadili da ga sve emo i svladamo. rekao da ga treba svezati nikad ne upotreblje-nim konopcima. Svezala ga je sa sedam konopa. Taj cin. koji posle bolne lekcije nisu imali smelosti da ga izazivaju. u asnuto kriknu: "Eto Filisteja na te. Ali Samson je vec postao oprezniji sa svojim milosnicama i nije se lako dao povuci za jezik.ga Filistejci nece ubiti. koja mu se u strahu sklanjala s puta. koja je le ala na zemlji. pokida konopce i podrugljivim osmehom isprati zaverenike. potkupljivoj davolici zasija e oci. dvije gomile. a kada se to pokazalo uzaludno.cu magarecom pobih tisucu ljudi". odlucio je da se zabavi na njen 202 racun i poigra s njom kao macka s mi em. Napev i mi ice. jer su ga zahvalni sunarodni-ci izabrali za sudiju. Samson se pretvarao da joj veruje. Ali podmukla devojka nije bila vredna njegove ljubavi. Od tada je dvadeset godina vladao nad njima. koji navrat-nanos pobego e. celju. Izdajnica je nocu budno vrebala da Samson zaspi da izvr i svoj plan. dobrovoljno se predao i dopustio da ga ve u. jer su ga najzad imali u klopci. Samson je mirno podnosio sve uvrede. Tako je Samson iskoristio mete da usmrti to vi e neprijatelja i pobio je hiljadu Filistejaca. koja je u zoru trebalo da ga iznenada uhvati i ubije. pa su spavali najdubljim snom. da bi smesta izgubio snagu kada bi bio vezan sa sedam mokrih u eta. silno se razljutio. Na^pomisao o takvom bogatstvu. i bio strah i trepet za Filistejce. udarajuci na sve strane. Ali tamo nije ostao dugo. poubijao je. dok je Filistejce u ocima susednih naroda ponovo izvrgao ruglu. nije cak ni pogledom udostojavao gradsku svetinu. SAMSON I DALILA. zatvorili su gradske kapije i pored njih postavili stra u. Odlucio je da se na ali sa znati eljnicom i priznade joj. poveravao bi joj neki na brzinu izmi ljen nacin za oduzimanje njegove snage i spokojno bi zaspao u njenom zagrljaju. Bio je neobicno zadovoljan sobom. koji ga nisu ocekivali tako rano. koja je ivela u dolini Sorik. Dalila se klela da je i ona spavala. doneo mu je jo vecu slavu. na primer. i ko god mu se na ao pod rukom pao je mrtav razmrskane glave. Besneo je i bacao se kao lud. Ali Samson je nekako predosetio zasedu i vec oko ponoci iskrao se iz bludnicine kuce. gusto naseljen grad koji se obogation trgovinom. i da je. u mre u druge Filistejke. Vrativ i se u odaju. ^ SAMSONOVE ZGODE U GAZI. zgrabio magarecu celjust. Pretvarajuci se da polako popu ta pred njenim molbama i ljubavnim zakletvama. vec i o nesvakida njoj spretnosti. Dalile. Samson je bio toliko sa-mouveren da je u filistejske gradove odlazio sam. Kada je do lo vece. Dok je hodao 201 ulicama. Zaljubljivi Samson upade. potrga* je konopce kao konce. i besno se bacio na mucitelje. Tokom tih skitanja. Tamo je jedanput sreo lepu bludnicu. Stra are. ali kad je Ijubopitljiva ena i dalje navaljivala da joj oda tajnu. Samsone!" Silnik kao oparen skoci iz postelje. Trljali su ruke od zadovoljstva. uostalom. Cekala je samo na prvi ne an trenutak da s najnevinijim izrazom lica upita ljubavnika o tajni njegove snage. Filistejci su docekali zarobljenika sa uvredama i podsmehom. tobo e u najvecem poverenju. veselo je pevu io uz ritam koraka: "Celju cu magarecom jednu gomilu. zatim. Vest da Samson namerava da prenoci u Gazi brzo se pronela medu Filistejcima. vracajuci se u svoju gorsku jazbinu. koja mu se toliko svidela da je odlucio da je poseti u njenoj kuci.

.

jqf je pogazio nazirejski zavet. Dalila je odmah obavestila svoje zemljake da to br e dodu sa obecanom novcanom nagradom. Pijanka je bila u punom jeku. a Filistejci su morali da se spa avaju bekstvom. koje su bacali na poni enog silnika. koji je vi e voleo da umre. Oslepeli div. prizemnim portikom i lodama po spratovima. stajao je u hramu blizu dva stuba i poslu no svirao na strunama melodiju koju mu je nekada pevu ila majka. Ali na du i rok ova zabava nije bila bezbedna. Filistejci su odlucili da proslave pobedu nad svojim najvecim neprijateljem prino enjem rtava i velikom gozbom u hramu boga Dagona. razdragani gozbenici po ele e da ih Samson zateyeruk bavlja muzikom. praceni grohotom aljivd ije. praznih ocnih duplji. i od tada s ponosom pripovedali do ivljaje iz njegovog ivota. Majka je br e . Pome-rajuci usne. Nemocnog. Manoja. Bila je to visoka gradevina poduprta sna nim stubovima. da se obrijem.sedam uvojaka njegove kose treba uplesti u osnovu razboja. Gospode! Opomeni me se. Filistejci. zagorcavala mu ivot durenjem i kuknjavom. takode. buka se povecavala iz trenutka u trenutak. strasni ljubitelji svetkovina i terevenki. Niko. ostavila bi me snaga moja i oslabio bih. Doveli su ga iz tamnice i gurnuli mu u ruke harfu sa sedam struna. odvratnim uvredama i psovkama. izvor njegove velike snage. molim te. Tada je Samson zagrlio dva stuba 1 glasno uzviknuo: "Neka umrem s Filistejima!" U Dagonovom hramu nasta iznenadna ti ina. Neka udovica. jer sam nazirej Bo ji od utrobe matere svoje. 0 Bo e! Da se osvetim jedanput Filistejima. U tom trenutku dotrcali su i Filistejci. u strahu priznajuci kradu. koga su sramotno priko-vali za rvanj. nisu pili samo vino. KAKO SU DANOVI POTOMCI UKRALI JEHOVIN KIP. dok na kraju nije dovela do toga da joj radi mira izbrblja istinu: "Britva nije nikad pre la preko glave moje. Melodicni zvuci jevrejske pe-sme gubili su se u pijanoj galami. a sluge su. a razboj zatim prikovati za pod. Niko nije mogao ni da nasluti ta se u njemu zbiva. Probudiv i ga. koja je imala kucu na gori Jefremovoj. gde je prikovan uz dolap morao da okrece mlinski kamen. Prostrano dvori te bilo je okru eno kolonadom. Samson se bacio na njih ne znajuci da je o i an i da mu je Jehova oduzeo snagu. da opipam stubove na kojima stoji kuca. iskopali mu oci i trijumfalno ga odveli u Gazu. U jednom trenutku. samo sada. Hram se sru io uz stra an tre-sak. za oba oka svoja". morale da trce da bi stigle da napune pehare. Filistejci su ga okovali u lance. nije opazio da mu je kosa. da se naslonim na njih. Tada se pojavio njen sin Miha i. Jogunasto mu je odbijala svoju milost. sahranjujuci pod ru evinama silnika i tri hiljade Filistejaca." Momak mu je ispunio molbu. Zatim je Samsona uspavala u svom krilu i naredila brijacu da mu obrije glavu. Kako je samo bila rasrdena kada je zatekla praznu kutiju. pri tedela je hiljadu i sto srebrnjaka. Ali u istom trenutku Samson se napregao iz sve snage i zatresao stubove. oslepljenog roba izlo ili su poruzi i uvredama svetine. molim te. nego da provede ivot u ropstvu i poni enju. Samson je strpljivo podnosio uvrede. Bled kao mrtvac. Podlegao je nakon kratkog i slabog otpora. Posle svakog takvog poku aja Dalila bi pretrpela sramotan poraz. i bio bih kao svaki covek". Sahranili su ga u grobu oca njegovog. preklinjao je Jehovu apatom: "Gospode. Zatim rece momku koji ga je doveo iz tamnice: "Pusti me. maltene. Doveli su ga samo zato da bi u ivali gledajuci njegov pad i tako naplatili sve trenutke straha i zla koje su pretrpeli zbog njega. Prepredena ena vec je otkrila slabost svog pohotnog ljubavnika. JUNACKA SAMSONOVA SMRT. i ukrijepi me. Bilo je dupke puno i bucno od veselih gozbenika. s prezrenjem ga je odgurnula od sebe i isterala iz kuce. Ali pijanci ga uop te nisu slu ali. Izgledao je kao bespomocan i duhovno slomljen covek. a zatim ga bacili u tamnicu. vratio joj srebro. ponovo izrasla. Judejci su otkupili telo junaka. ljudi skoci e na noge i u strahu pogleda e ka slepcu. veci su bili i veliki ljubitelji piva. U nastupu ocajanja proklela je nepoznatog kradljivca i preklinjala Jehovu da mu oduzme ivot.

.

nego cemo ici do Gavaje".. Susedi su im bili Filistejci. Ali od njega nije zaradi vao onoliko koliko je ocekivao. sa divljenjem razgledali svetili te i zapodenuli razgovor sa sve tenikom. le ao je na zemlji potomaka Venijamovih. da ce s njima imati bolji ivot. A Gavaja. koje su tamo osnovali. koji nije sinova Izrailjevijeh. U podno ju go-re Jefremove iveo je Levit cija je ena bila iz Vitlejema Judina. U gradu je vrvelo od ljudi. Miha je napravio sebi Jehovino svetili te.a i tra ila da se stranci predaju. Poslali su na sever petoricu ljudi sa zadatkom da pronadu novo boravi te. Natovario je na dva magarca hranu.!!. proculo se po celom Hananu. Zato su Danovi potomci na kraju odlucili da se presele u druge krajeve Hanana.. u unjale se u Mihino svetili te da ukradu srebrni Jehovin kip i sve liturgijske predmete. veoma im se svidelo. Ali tamo su iveli Jevuseji. ZLOCIN POTOMAKA VENI J AM l NOVIH. krenulo u osvajanje La-isa. Kad je Miha u zoru otkrio kradu. Tast ga je docekao ra irenih ruku i u svojoj kucu najsrdacnije gostio nekoliko dana. Nije bio iz plemena Venijaminovog. starac je dodao magarcima seno i pozvao putnike na veceru. Po to se i ena odobrovoljila. Izbeglice su se zaustavile na gori Jefremovoj i. Svetili te sa srebrnim Jehovinim kipom. Po to je doveo goste kuci. a stanovni tvo nije bilo previ e ratoborno. zastao je da putnicima ponudi prenoci te. koji su nadirali u njihovu zemlju i iz dana u dan postajali sve opasniji. a za sve teni-ka je odredio jednog od svojih sinova. lako umoran od godina i celo-dnevnog rada. iako je bespravno postojalo i od sve tenika iz Siloma igosano. viknu im da smesta stanu. ne osecajuci se du nim da im pru e gostoprimstvo. izmireni supru nici po uri e na svoje ognji te u podno ju gore Jefremove. putnici su seli na ulicu. Jer tada nije bilo vode ravnog Isusu Navinu. Miha mu je odmah ponudio sve tenicku du nost u njegovom hramu. hleb i vino i krenuo na put u pratnji jednog sluge. "Izvedi toga coveka to je u ao . gradu koji le i na severnoj granici Hanana. Taj predeo je bio veoma plodan. Jednoga dana pojavio se kod Mihe namernik Levit. A u to vreme na jugu Hanana Danovi potomci borili su se s velikim te kocama. Ubrzo je est stotina Danovih potomaka. Poslanici su na putu svratili kod Mihe. Levit koji ih je zatekao u trenutku je . Odredila je dvesta srebrnjaka u tedevine da se izlije Jehovin kip. sa porodicama i svom imovinom. ali prolaznici su ravnodu no prolazili pored do ljaka sa zave ljajima. kad je pala noc. Levit se za eleo svoje supruge i odlucio da se s njom pomiri. ali je ubrzo shvatio da su lopovi bili spremni na sve i da je bolje da im se skloni s puta.bolje povukla kletvu i oprostila krivcu. koji bi bio u stanju da povrati jedinstvo razbijenom Izrailju. Uprkos zabrane Isusa Navina. <Bi6(ijs/<e legende -------Posle cetiri meseca. spakovao je stvari i prikljucio im se. deset zlatnika i dva odela godi nje. Supru nici nisu iveli u slozi. moleci ga za gostoprimstvo. Okolno stanovni tvo nije ozbiljno uzimalo sve tenika koji nije poticao iz Levijevog pokoljenja. iv grad. Iz daleka ih ugledav i. vec sin Jefremovog pokoljenja. Bio je iz Vitlejema Judina i potucao se po svetu u potrazi za poslom. Ono to su saznali. Ali nisu otkrili svoje misli i nastavi e put. sazvao je svu poslugu i bacio se u poteru za kradljivcima. Pred zidinama Jeru-salima zatekla ih je noc i sluga je savetovao da prenoce u gradu. pa je Levit odgovorio: "Necemo svratiti u tud grad. Po to nisu na li prenoci te. koji je dala sinu kao nagradu za pokajanje. Tada je kucu opkolila gomila najgoreg gradskog olo. Na kraju su svade dovele do toga da ena napusti dom svoga mu a i vrati se ocu u Vitlejem. za hranu. koji se nastanio u Gavaji i tamo stekao imanje. Ulicom je prolazio jedan starac. koji se nakon poljskih radova vracao kuci. Kakva je samo sreca i korist imati sopstveno versko sredi te i biti nezavisan od dalekog Siloma. Potomci Danovi lako su osvojili Lais i pretvorili ga u prah i pepeo. Zaustavili su se tek u Laisu. stanovni tvo poubijali a na ru evinama podigli svoju pre-stonicu Dan.

.

ne cinite toga bezumlja. Kod kuce je isekao telo ubijene ene na dvanaest delova i poslao ih svim izrailjskim plemenima. gde su se skupili vojnici pobunjenog plemena. zahvaljuju206 ci ve toj zasedi. Ali ispostavilo se da su zarobili samo cetiri stotine devojaka. Izrailjci su izvr ili nad Venijaminovim potomcima u asan pokolj. Ali samo je Orfa odlucila da se vrati. vikali su stra no. samo coveku ovome ne cinite toga bezumlja". dok joj je Ruta sa suzama u ocima odgovorila: "Nemoj me nagovarati da te ostavim i od tebe otidem. Napadaci su na kraju oteli Levitovu enu i zadr ali je celu noc. Sinovi su se tamo o enili Moavkama Orfom i Rutom. idem i ja. i gde se god ti nastani . Zajordanski grad Javi Galadov odbio je da ucestvuje u ratu. da iska u po tovanje Jehovi. da danas nestane jednoga plemena iz Izrailja?" Na kraju je pronaden izlaz iz nevolje. U trenutku kada su se zanele igrom i pesmom. Tako se i dogodilo. Evo kci moja devojka i inoca njegova. Gospode Bo e Izrailjev. u tudinu. ostaviv i bez sredstava za ivot tri udovice. Malona i Heleona. U vreme vladavine sudija. Zemlju su im opusto ili ognjem i macem. Na putu su je pratile i obe snaje. ni mu karce. Dva uzastopna kaznena pohoda pretrpela su stra an poraz. Potomcima Venijaminovim bilo je dozvoljeno da ga osvoje. Nikoga nisu tedeli. ostavljajuci za sobom na bojnom polju na hiljade mrtvih. i nagovarala ih da se vrate u zemlju Moavsku. stoku pobili. Krvavi rat trajao je dugo. zavr io pobedom. ne cinite zla. da pobiju stanovni tvo i uzmu devojke za ene. ni decu. gde se up^vo slavio neki verski praznik. l za to je pronadeno re enje: receno im je da se sakriju u vinogradima u blizini kapije grada Siloma. a grad spalili. tvoj je narod moj narod. VERNA RUTA GOLUBIJEG SRCA. zemlju Hanansku pogodila je glad. pa je odlucila da se vrati.u tvoju kucu. ali Venijaminovi potomci su to oholo odbilli. Ujedinjena izrailjska vojska krenula je pod zidine Gavaje. devojke su u povorci igrajuci odlazile na poljske staze. ene su se rasplakale i izljubile dobru svekrvu. Putem je stara Nojemina prebacivala sebi to vodi mlade udovice u neizvesnu sudbinu. jer kuda god ti ide . Tako se spasio od propasti Venijamonovo pleme. Zato im je objavljen rat. kao dokaz stravicnog zlocina stanovnika Gavaje. posle potpunog istrebljenja ena i dece Venijamino-vog plemena. gde se rodila i provela najlep e godine mladosti. jer est stotina pre ivelih mu karaca nije moglo da osnuje porodicu. Razjareni gubicima i otporom. gde su se mogle ponovo udati. Starac je iza ao pred kucu i molecivim glasom preklinjao razularene nitkove: "Ne. i tvoj je . Poslednji odred od est stotina pre ivelih na ao je utoci te na vrhu stene Rimon. podi uci iz pepela poru ene gradove i sela. potomci Venijaminovi iskocili su iz zasede i najlep e medu njima odveli. nastanicu se i ja. Stare ine izrailjskih plemena okupile su se u Silomu i jadikovale pred kovcegom zaveta: "Za to se. ova zakletva je postala smrtna presuda za jedno od dvanaest Jakovljevih plemena. braco. Izrailjci su se okupili u Mispi da se dogovore. kao i citav svoj imetak. Po drevnom obicaju. Levit ju je stavio na magarca i urno napustio grad. Trebalo ga je primerno kazniti za odbijanje poslu nosti. da ga poznamo". Sada. Ali sudbina nije bila naklon-jena izbeglicama: mu karci su ubrzo pomrli. Pred polazak u rat. dogodi ovo u Izrailju. ni ene. Uputili su u Gavaju poslanstvo sa zahtevom da im se zlocinci predaju. Izrailjci su se zakleli da nikada vi e nece dati svoje kceri za ene zlocincima. kad je covek u ao u moju kucu. gde su se cetiri meseca uspe no branili i na kraju dobili opro taj. povev i sa sobom enu Nojeminu i dva sina. Od 207 putnika koji su stizali otuda doznala je da je tamo ponovo pocelo bolje da se ivi. Nojemina je tada pocela da cezne za Vitlejemom. i tek se treci. njih cu vam izvesti. U zoru se zlostavljana ena dovukla pred kucu potomka Jefremovog i na pragu izdahnula. dve stotine sinova Venijaminovih i dalje je ostalo bez ena. Stanovnik Vitlejema Elimeleh odlucio je da potra i hleba u Zajordaniji i odselio se u zemlju Moavsku. pa njih osramotite i cinite s njima to vam je volja. Zatim su se vratili u svoj rodni kraj i zapoceli novi ivot.

Stari zakon ga je obavezivao da se o eni udovicom najbli eg rodaka koja nema dece. Jednog jutra. "Ko si?". i kako si ostavila oca svojega i mater svoju i postojbinu svoju. koji je zbog toga imao na nju pravo prvenstva. po to su tada duvali povoljni vetrovi za odvajanje praznog klasja od zrnevlja. umrecu i ja. Bez tog simbolicnog gesta cin odustajanja nije bio punova an. da bi ti dobro bilo?". koju je ostavila za svekrvu. Voz joj na to odgovori: "Cuo sam ja sve to si cinila svekrvi svojoj po smrti mu a svojega. upitao je svoje ljude: "Cija je ono mladica?" . "Kceri moja. Ra irio je zato sa aljivo ruke i izjavio da se odrice prava u Vozovu korist. jer je u mraku nije prepoznao. jer si mi osvetnik". i la je pognuta za njima."Moavka je mladica koja se vratila s Nojeminom iz zemlje Moavske". kad je na prigradskim poljima ko eno ito. Po savetu svekrvinom. Oko ponoci Voz se probudio i veoma se zacudio kada je video enu kako le i. l tako je vec imao mnogobrojnu porodicu. Zvao se Voz i bio je rodak Nojemininog pokojnog mu a. podigla ogrtac i tiho legla pored njegovih nogu. Ganut vrednocom tudin-ke. pa si do la k narodu kojega nijesi znala prije". rado kupio. Izuzetno obradovana. naravno. iz Vitlejema je do ao vlasnik njive. Od svitanja do sutona. vec ju je zamolio i da svakog dana podeli rucak s poslugom. Koristeci drevno pravo putnika i siromaha. Voz je zamolio desetoricu starijih ljudi da mu budu svedoci i sede s njima kod gradske kapije. ne samo da joj je dozvolio da sakuplja klasje. pa kako da se optereti jo jednom enom i novim potomstvom. tako da je bez razmi ljanja odgovorio: "Ja cu otkupiti". Ruta mu je na prstima pri la. snaja je odlucila da sakupi klasje koje je za eteocima ostalo na strnji tu. Voz se pokazao kao milosrdan covek. ne no joj je govorila. pak. dok je bila zauzeta skupljanjem klasja. ali ne po takvoj ceni. "Kako nadoh milost pred tobom. Uvece se. Nojemina je doznala da ce Voz mlatiti ito flfi sledece noci i da ce posle rada prenociti na stogu. Treba je isplatiti i zato njiva mora da se proda. Trebalo ga je najpre upitati da li eli da iskoristi to pravo. Nojemina i Ruta stigle su u Vitlejem u vreme etve. prekriven ogrtacem. bio je lakom na zemlju.Bog moj Bog. Ovaj rodak je bio ratar i svakog dana je odlazio iz grada na svoju njivu. Tada joj Nojemina otkri da je Voz bliski rodak pokojnog mu a Elimeleha. skidao je sandalu i u prisustvu svedoka urucivao je svome nasledniku. ra iri krilo svoje na slu kinju svoju. Voz ga zaustavi i postavi do sebe izmedu deset svedoka.. da podigne ime umrlomu u nasledstvu njegovu". pa ju je poslala na njivu. Videv i devojku. . Ruta je pohitala kuci. eleci da razjasni ovo pitanje. odgovori mu devojka drhtavim glasom. Skovala je lukav plan. ne treba li da ti potra im pocinka. Svecanim glasom saop tio mu je da se vratila Nojemina i da njoj po nasledu pripada deo Elime-lehove njive. Zemlju bi. Gde ti umre . "Ja sam Ruta slu kinja tvoja. smrt ce me samo rastaviti s tobom". korak po korak.Q oci. Bile su uboge. Kao i svaki zemljoradnik. To neka mi ucini Gospod i to neka mi doda. i nisu imale ta da jedu. kad sam tudinka?". Rodaku zasija. U Hananu je postojao obicaj da se ito mlati nocu. treba da uzme i Rutu Moavku enu umrloga. pitala ga je Ruta. po to je upoznao Rutu kao cestitu i vrednu enu. Nije imao razloga da odbije tu obavezu. odgovori e eteoci. gde je na senu. viknuo je pomalo upla eno. a on kao najbli i rodak ima pravo da je prvi kupi. spavao Voz. Voz je odmah shvatio ta ona eli. U Izrailju je od davnina postojao obicaj ozakonjenja takvog cina: covek koji se odricao udovice svog rodaka i njenog miraza. noseci est merica ita i polovinu rucka. i onde cu biti pogrebena."U koji dan uzme njivu iz ruke Nojeminine. Neprimetno je jo i naredio da se na strnji tu namerno ostavlja za nju vi e klasja. Ali u Vitlejemu je iveo i njen bli i rodak. da me pogleda . Voz je zato pozvao rodaka da mu uruci svoju obucu i pokazujuci je svedocima rece im: "Vi ste svedoci dana^f1 da sam otkupio iz ruke Nojeminine to . da joj ne bi promakao nijedan klas. vracala svekrvi i prepremala skromnu veceru od sakupljenog jecma. Namazala je devojku mirisnim uljima i odenula je u sve e haljine. Na to se rodak oneraspolo i.

jer su redaktori Biblije nekriticki koristili nasledene tradicionalne dokumente. . Ali citalac Biblije. oca Davidova. Preovladava mi ljenje da su u Knjizi Isusa Navina u pitanju dva osnovna dokumenta: saop tenje o osvajanju Hana-na. navodnog osvajaca Jerusalima. U okviru na ih ogranicenih mogucnosti._____________________209 'BmijsKg legende-----------------------------------------------------------------------tvoj bude kao Rahilja i Lija. nedvosmisleno je utvrdeno da je ona konglomerat nekoliko istorijskih predanja. Ubrzo im se rodio sin. prolazio je u sumrak ispod zidina Jerusalima. Ali danas znamo da je Sihem jo dugo nakon smrti Isusa Navina ostao u rukama Hananaca. Cekala ga je vecna slava. Svedoci uglas odgov-ori e: "Svedoci smo: da da Gospod da ena koja dolazi u dom . i proslavi ime svoje u Vitlejemu!" Izgovaranjem te ceremonijalne pravne formule Voz je postao Rutin mu i punopravni vlasnik Elimelehovog nasledstva. uostalom. Pored toga. A vec u sledecem poglavlju. kompilatori biblijskih tekstova jednostavno su prebacivali u pro lost ono to je bilo za njihovoga ivota. Slicno stoji stvar i sa gradom Sihemom. gde su se Izrailjci.. Kratko govoreci. Sihem je tada bio izrailjski grad. zaboravni redaktori teksta potpuno mirno pripovedaju da Jerusalim nije bio osvojen i da su Jevuseji u njemu iveli jo za njihovih vremena. One padaju u oci vec pri prvom citanju teksta. koji nije sinova Izrailjevijeh. Vracajuci se kuci. i opis podele osvojene zemlje. Na osnovu lingvistickih kriterijuma. pa nje vrednije primere.-. vi e zain-teresovan za ovo pitanje. Neki biblisti su poku ali da nadu izlaz iz te te koce izra avajuci pretpostavku da se cuveni zbor nije odr ao u samom gradu. da su posle razbijanja koalicije ju nog Hanana Izrailjci razorili Jerusalim i istrebili njegovo stanovni tvo. kome su dali ime Ovid. Zato su biblijske price pune ponavljanja i nedoslednosti. sastavljen za vreme Solomona. koje citaoca dovode u zabunu. To. naravno. Supru nici su primili u svoj dom staru Nojeminu i iveliv veoma srecno. . Isus Navin je tamo okupio Izrailjce i jo jednom ih upozorio da ostanu verni zavetu sa Jehovom. jer je to bio otac Jeseja. ne poku avajuci da ih sklope u logicnu celinu. koje obe sazida e dom Izrailjev. na primer. Tada mu je sluga predlo io da tamo prenoce. Knjiga Isusa Navina nastala je nekoliko stotina godina posle smrti Isusa Navina. kako je smatrano stolecima. Jer Sihem je grad Avramov i predstavlja kult za Jevreje. tobo e. Mo e li se prihvatiti kao vero-dostojan istorijski izvor? Na oba ova pitanja nauka odgovara odricno. mo emo navesti samo neke. pisano pocetkom IX veka pre na e ere. vec u njegovoj okolini. bogati se u Efrati. Levit mu je na to odgovorio: "Necemo svrtati u tud grad. ti izvori su tokom vremena podlegali postupnim redakcijskim izmenama. Namerno smo upotrebili izraz "konglomerat". nedostaje samo korak do legende da se upravo tamo odigrao taj istorijski skup. 210 EPOHA BORBE l HEROIZMA Da li je esta knjiga Staroga zaveta. najveceg junaka izrailjskog naroda. Po to se u njemu odigrao poslednji cin Isusa Navina. vec naselili.. koji je imao nevolje sa enom. . dnevnik Isusa Navina. potvrduje i slucaj iz ivota onog Levita. svecano potvrdivanje sinajskog . Odatle. bez te koca se mo e uveriti koliko tih nedoslednosti ima. koja poticu iz razlicitih vekova i raznih izrailjskih sredina.je god bilo Elimelehovo i to je god bilo Heleonovo i Malonovo". pa se lako moglo stvoriti uverenje da je tako bilo i za Isusa Navina. Ali ta pretpostavka nije ubedljiva. Pod uticajem narodnog predanja. Pred kraj ivota." Pri tome treba imati na umu da je cela ta prica nastala pet est ili cak i desetak-petnaest godina posle smrti Isusa Navina. Doznajemo.

.

druge su. Zbunjeni tim protivrecnostima. U skladu s ratnom zakletvom he-remu. Jerusalimski car Adonisedek biva ubijen po naredenju Isusa Navina. pak. 212 koji ne samo to tada nisu bili pokoreni. Pregr t upadljivih nedoslednosti nalazimo posebno u onom delu Biblije gde se navode izrailjske pobede u Hananu. U te nji da postignu taj cilj. postupali su potpuno proizvoljno sa istorijskim dokumentima: neke su precutkivali. Ali vec u sledecem stihu. i u slucaju potrebe potpomagao ih cudima. 1. neumoljivog boga rata. Te price govore da Izrailjci imaju za sve da zahvale Jehovi. prevaru i izdaju. &ic/t/sfe legende------------------------------------------------------------------. decu i ivotinje. i Grci. Tako je esta knjiga Biblije postala zbirka prica sa religiozno-moralnim tendencijama. Savremeni zahtevi tu se opet razilaze s namerama kompilatora Biblije. U prvom slucaju. i nekako nastavljena najstarija jevrejska tradicija iz doba praotaca. preradivali. iako su navedeni gradovi le ali u primorskoj ravnici. 10. Ako se.to su Filistejci. ali ne izagna onijeh koji i-vljahu u dolini. odnosno da je bilo dogadaj religioznog karaktera. U tom pogledu Izrailjci su bili pravi sinovi svoga doba i nisu se razlikovali od ostalih naroda Staroga sveta.zaveta. Njih nije zanimala istorijska istina u dana njem smislu te reci. Egipcani. vec su s vremenom i sami podjarmili Izrailjce. a onaj ko bi. nareduje svojim poklonicima da ne tede cak ni ene. koji je bdeo nad njihovim osvajackim pohodom. placao je to spaljivanjem na lomaci." Oni . 1). va eci ratni obicaji dozvoljavali su ubijanje zarobljenika i stanovnika osvojenih utvrdenja. kao na primer Ahan. okrutno sakacenje ili ubijanje vladara. redaktori biblijskih tekstova morali su. redaktori Biblije saop tavaju da Juda "osvoji goru. a kasnije ponovo gine od plemena Judinoga. i kojim su Hananskim gradovima Izrailjci zaista zavladali. i prisvojio deo plena. U prvom delu Knjige o sudijama pleme Judino osvaja i gradove Gazu. da predstave osvajanje Hanana kao svr en cin. ali je nesumnjivo rec o istoj licnosti. dodu e. Pred njima je bila samo jedna ideja vodilja: da na odabranim primerima poka u kako je osvajanje Hanana bilo ispunjenje Jehovinog obecanja. Askalon i Akaron. Pred kraj svoga ivota ucvrstio je "Si-najski zavet" i umro u oreolu svetosti. u osvojenim gradovima nije ostavljan kamen na kamenu. pitamo se na kraju koji je od tih gradova osvojio Isus Navin. U ta davna vremena takav je bio normalni tok ratova.-----Ovom prilikom treba istaci da bi pogre no bilo ocenjivati ta zbivanja u duhu dana njih moralnih shvatanja. U njihovoj verziji Hananci su bili sasvim istrebljeni ili podjarmljeni. nosi ime Adonisedek (Knjiga Isusa Navina. uzdignut je njegov ogromnji religiozni i simbolicni znacaj. 5). kao mudri ucitelj naroda i nesalomljivi borac za Mojsijevo naslede. Asirci. . a koje njegovi potomci i na-slednici. To je bila potpuna dominacija izabranog naroda. odnosio je pobede samo zato to je bio verni pristalica jehovizma. Cak je i dragoceni ratni plen pretvaran u prah i pepeo. a u drugom Adoni-Vezek (Knjiga o sudijama. Jehova. koja ne dozvoljava nikakav kompromis ili milost prema pora enim. prisetimo da su u trenutku izrailjske invazije Jerihon i Gaj vec odavno le ali u ru evinama i da je licnost Isusa Navina veoma problematicna. Bilo je to varvarsko doba. jer imahu gvozdena kola. Isus Navin. iz propisa knjige Zakoni ponovljeni. a kao to znamo po Homeru. koji ima karakteristike okrutnog. Totalne ratove vodili su Vavilonci. niti su se opterecivali hronologijom. Prihvatajuci takvu interpretaciju kao osnovu. silom prilika. osim tih sumnji. dolazimo do uverenja da esta knjiga Biblije kao istorijski izvor nije verodostojna. prekr io sveto pravo heremu. Voda £)hoda.

Gavaon je zauzimao ogroman prostor i cinile su ga brojne ulice. Svuda su u sloju iz XII veka pre na e ere nadeni nesumnjivi tragovi nasilja i po ara. nisu pronadeni tragovi po ara i pusto enja u gradu Gavaonu. jer se u Egiptu sveto verovalo da uni tenje imena naroda. pronadeni u grobovima i ru evinama kuca. a porazbijane statuice svedocile su da je uni tenje izvr io strani osvajac. otprilike u vreme 214 kada je Gaj bio razoren. odgovor mora biti negativan. u ru evinama kuca pepeo je dosezao do visine od jednog metra. Ali za nas je ovde najva nije da je i Asor u XII veku pre na e ere bio rtva velikog po ara. Po to je Knjiga o sudijama zapravo istori-ja oslobodilackih borbi Izrailjaca s hananskim narodima. 2) doslovno citamo: "Jer Gavaon bija e velik grad kao kakav carski grad. i ru evine gradova Lahisa. Nadeni su tragovi u asnog po ara. U tim uslovima lako je moglo nastati mi ljenje da su ru evine Gaja spomenik pohoda Isusa Navina. po to je medu krcazima. to je predstavljalo prvi dokaz da ona u tom pogledu zaslu uje poverenje. cinijama. Po shvatanju Egipcana. koji je le ao kilometar i po od Gaja. Nadeni . pomenutih u Bibliji. Razne arheolo ke ekspedicije pristupile su. Na osnovu iskopina utvrdeno je da su u XVII veku pre na e ere grad okupirali Hiksosi.. Cime su Gavaonjani trgovali? Sudeci po otkopanim cisternama za ce-denje gro da i pecinama za cuvanje mladog vina. Ali za bibliste je bilo narocito va no to su se na tim keramickim krhotinama mogli procitati nazivi mnogih hananskih gradova.. Dublja iskopavanja su pokazala da je Vetilj osnovan u ranom bronzanom dobu. Godine 1956. prestonice nesrecnog cara Javina. U Knjizi Isusa Navina (10. na kojima su faraoni ispisivali nazive neprijateljskih ili pobunjenih palestinskih gradova. to upravo potvrduje biblijsku pricu. Utvrdeno je i to da se stanovni tvo na veliko bavilo medunaro-dnom trgovinom. Jo je Isus Navin stupio u pregovore sa Gavaonjanima. trgovi. no evima. Davira. Velika zaravan od nasute zemlje i ostaci konju njica svedoce da je tamo bila stacionirana jaka posada s bojnim kolima i konjima. koji su im s vremena na vreme nametali jaram. uvericemo se docnije da su biblijski hronicari u svom religioznom fanatizmu. Otkopane su. silno uvecavali izrailjske okrutnosti. postavlja se pitanje da li je Isus Navin zaista osvojio Hanan. nekih osam stotina kilometara severozapadno od Jerusalima. gradova ili lica navodi na njih stvarnu propast. tra enju pomenutih hananskih gradova. u tom slucaju. ta je. hramovi i ja-vne zgrade. A na ru evinama Ve-tilja Izrailjci su podigli svoje kuce. osvajaci Egipta. O njegovom bogatstvu govore nam bezbrojni predm eti od bronze. prema tome. Tvrda-va se nalazila severno od Galilejskog jezera i imala je oko ce-trdeset hiljada stanovnika. to nije bio samo simbolicni cin. Prvo senzacionalno otkrice bile su egipatske vaze. skarabeusima i prstenjem pronadena zapanjujuca kolicina posuda koje poticu i iz Sirije i sa Kipra. Prema tome. bili su proi-zvodaci i izvoznici vina." Ru evine su otkrivene u jordanskom selu el-D ib. pocetkom na ega veka.Uostalom. Gaj je vec nekoliko stotina godina pre Isusa Navina le ao u ru evinama. osim toga. i nikada nije bio ponovo izgraden. Hebrona i drugih. a iz Knjige o sudijama doznajemo da je zemlja i dalje bila naseljena mravinjakom hananskog stanovni tva. Biblisti iznose pretpostavku da su hro-nicari jednostavno pome ali grad Gaj sa gradom Vetiljem. Amerikanci su otkrili ru evine grada Vetilja. ekspedicija jerusalimskog Hebrejskog univerziteta nai la je na ru evine Asora. Kroz nekoliko kulturnih slojeva najzad su doprli do ostataka koji nesumnjivo poticu iz XII veka pre na e ere. Za vreme velikih verskih svecanosti razbijanjem tih sudova bacana je kletva. Medutim.. Eglona. peharima. statuetama. zaista ucinio Isus Navin? To pitanje resila je tek arheologija. Kao zani-mljivost vredi dodati da su otkopavanja potvrdila Bibliju u jo je-dnonf pogledu.

.

Isus Navin nikako nije zavladao celim Hananom. Uzrok takve situacije bilo je zna_ l 216 Zenon 9(p tno bolje naoru anje Hananaca. lo e naoru anog naroda na zemlju koja je daleko odmakla u razvoju civilizacije. obe stenovite obale Jordana. savez gavaonskih gradova sacuvao je svoju nezavisnost. pre svega. Isus Navin je sahranjen u Tamnat-Sarahu. zauzimajuci uglavnom slabo naseljene planinske predele. otkrivenih u tom kraju. Izmedu planina Judine i Jefremove zemlje i dalje je stra arila jevusejska tvrdava Jerusa-lim. Bilo bi. Oni su raspolagali velikim brojem bojnih kola s odlicnom zapregom. U njima je slano vino stranim kupcima. Ali uspeh Izrailjaca postace razumljiv ako uzmemo u obzir politicku situaciju u kojoj se nalazio tada nji svet. pojedina izra-iljska plemena morala su voditi te ke bitke za opstanak. Hanan je stalno bio predmet suparni tva velikih sila. Bili su to trgovci. koje su gotovo dva naredna stoleca ostala u rukama Hananaca. Pohod Isusa Navina pre je. u jednoj od podzemnih grobnica. Ali se ne mo e iskljuciti mogucnost da biblijska verzija o obrezivanju ima svoj izvor u drevnim kultnim obredima. za koje znamo da su spaljeni u XII veku pre na e ere spojimo na karti linijom. dakle." Zaobilazio je jaka utvrdenja. Legendarni voda. Dobro ocuvane odbrambene zidine. Ne to seve-rnije. kao i drugi arhitektonski ostaci. Mesopotamije i Egipta. podlegala su uticaju njihove vi e kulture i religije. Godine 1870. Izrailjska plemena koja su se nastanila u severnom delu zemlje bila su odsecena od svojih sunarodnika na jugu lancem hananskih utvrdenja u dolini Jezrael. autor knjige Ipak je Sveto pismo u pravu. mada po cenu politicke nezavisnosti. a za izrailjsku pe adiju zastra ujuce. Pojedini stari narodi primili su taj obicaj nezavisno jedan od drugoga. i ao je "linijom najmanjeg otpora. Posle proterivanja Hiksosa. gre ka kada bismo iz te cinjenice brzopleto zakljucili da je pecina grob Isusa Navina. Ali vratimo se na osvajacki pohod Isusa Navina. Septuaginta dodaje zanimljivu informaciju da su mu u grob polo eni kameni no evi kojima su u Galgalu obrezani Izrailjci. Kao to znamo. a primorski gradovi postali su plen Filistejaca. dobicemo pravac njegovog osvajanja. Ako gradove.su cak i krcazi sa urezanim ime-nom Gavaona. Kao to ka e Verner Keler. nije osvajanje doveo do kraja. vredi na kraju navesti jo jedan detalj koji privlaci pa nju. imao karakter postepenog prodiranja u manje naseljene delove Hanana. Posle njegove smrti. a u periodima mirnog zajednickog ivota. Treba se cuditi kako je uop te bila moguca najezda primitivnog. pronadena je velika kolicina kamenih no eva. Kratko govoreci. Na taj nacin. i trgovina im je bila bli a od ratnog zanata. O tim dugotrajnim borbama s neprijateljskim starosedelackim stanovni tvom govori nam Knjiga o sudijama. U taktickom nastupu to je bilo munjevito oru je. i pored Jehovine podr ke. doline su sacuvale nadmoc nad planinama. naravno. sa slabijim tackama otpora. na primer. punu utvrdenih gradova i sjajno naoru anih vojnih jedinica. Nije se odva io na osvajanje plodnih dolina. Zahvaljujuci tim arheolo kim otkricima postalo je jasno za to su Gavaonjani kapitulirali pod uslovima koji im ba i nisu Blijsfe legende slu ili na cast. Po to smo vec kod arheologije. l izgleda da su svoj cilj postigli. na Jefremovoj gori. koje je vr ilo tamo naseljeno hanansko pleme. bez obzira na tvrdenje redaktora Biblije. govore nam da je Gavaon izbegao sudbinu ostalih hananskih gradova i da je nastavio da napreduje pod hegemonijom Izrailjaca. da su ga obnovili tek pod uticajem hananskog plemena u Tamnat-Sarahu. tri stoleca je . mo emo zakljuciti da. Namece se teza da su za vreme cetrdesetogodi njeg boravka u pustinji Izrailjci tako temeljno zaboravili na obrezivanje koje je naredio Mojsije. Kao spona izmedu Azije i Afrike. i vi e puta su padala pod jaram Hananaca. kao.

.

ciji je osnovni zadatak bio ubiranje poreza. i u svom lepom egoizmu nisu hteli da daju hranu izgladnelom stanovni tvu. koga su sve tenici iz Tebe poslali u Liban po Zerwn %psidovs/(i kedrovo drvo za gradnju svete lade boga Amona Ra. To je bilo uredenje koje je po mnogo cemu podseca da feudalizam srednjovekovne Evrope. takozvani Ramzesidi. zaostala provincija. Glavni krivci za taj haos bili su sve tenici. Te prilike na le su u izvesnom stepenu odraz u nekim delovima Knjige Isusa Navina i Knjige o sudijama. Ostavljao im je izvesnu slobodu. osim toga. bavile uglavnom zemljoradnjom i bile li ene politickih prava. Egipcanin je zatra io njegovo izrucenje. Ali njegovi naslednici. pregazili su hetitsku dr avu. . sklopio ugovor o prijateljstvu sa mocnom hetitskom dr avom. posle dugotrajnog rata. Za vladavine poslednjih faraona XIX dinastije u zemlji je zavladao haos. a zakidano im je i na hrani. zavladali obalom Sredozemnog mora i prodrli do delte Nila. Egipat se raspao na nekoliko nezavisnih dr avica. U kojoj meri je u to vreme nipoda tavana egipatska dr ava saznajemo iz papirusa sa izve tajem egipatskog poslanika Ven Amona. siroma ilo je i smanjivalo se.bio egipatska provincija. Nekad cvetajuci Hanan doveden je tako skoro do propasti. U to vreme izbila je jedna od mnogih buna ugnjetenih seljaka. Vlast nad celom dr avom preuzela je najzad XX dinastija. ali te ke borbe su veoma oslabile Egipat. takozvani "narodi mora". Na svom pohodu preko Grcke i Male Azije. Ali u vecim hananskim gradovima bile su stacionirane egipatske posade i stalno boravili namesnici. prete no stranog porekla. Posle njegove smrti. kao i arheolo ke iskopine. Ali lokalni knez je izgleda vi e vo-leo da plen zadr i za sebe. poslani poreznici bili su potkupljivi i potkradali su zemlju za svoj racun. Haos je u zemlji postajao sve veci. koje su govorile jezikom bliskim hebrejskom. cak i rado gledao kad su medu sobom ratovali. Rimsko politicko nacelo divide et impera. Hanan je postao gluva. Ven Amon je zaplovio morem ka Biblosu. a odbrambeni objekti gradova zapu teni. vec su primenjivali egipatski faraoni. a o faraonski presto vodila se duga i ogorcena borba. Uz put je skrenuo u luku Dor. Te male hananske careve Egipat je tretirao kao vazale. Vec smo ranije pisali o tome kako je Ramzes II. Po to se lopov nalazio u gradu. Ramzes III. Hanansko stanovni tvo. vukli su se po selima i pljackali gde god se moglo. O op tem osiroma enju svedoci i upadljivo mali broj pronadenih luksuznih predmeta. Njen drugi faraon. Egipatsku vojsku cinili su najamnici razlicitih rasa i narodnosti. Osim toga. Posledica tih dogadaja bio je potpuni pad autoriteta Egipta. Njihove medusobne intrige i svade samo su ucvr civali hegemoniju Egipta i povecavali njegov autoritet kao najvi e arbitra ne instance. pljackano od soldateske i gotovo svedeno na ulogu robova. da se to br e obogate. dozvolio im da dr e vojne dru ine i da se naoru avaju bojnim kolima. bile su prilicno siroma ne. zanatlija i robova. Otvoreno se podsmevajuci poslaniku nekada mocne dr ave. A porezi su bili strahovito te ki. Po to im cesto nije isplacivana najamnina. odbio je novu najezdu "naroda mora". Faraoni nisu naru ili postojece dru tveno uredenje u toj zemlji. bili su slabi i nesposobni vladari. Faraon Merne-ptah uspeo je da odbije napad. medu sirotinjom je vladala takva beda da su svaki cas izbijali neredi. kao to vidimo. Potvrduju ih. pa cak i aristokratske palate. Utvrdenim gradovima upravljali su lokalni vladari. Pod vladavinom malih careva i njihovih egipatskih gospodara. i tamo mu je jedan mornar ukrao sve zlato i srebro koje je prevozio da plati drvo. Egipat su napali indoevropski narodi. gonjeno od vlastodr aca na prisilni rad na izgradnji palata i utvrdenja. dok su se hananske narodne mase. nanev i im strahovit poraz u pomorskoj bici kod Pe-lusijuma. Gradevine iz tog perioda. koji su prisvojili ogroman deo obradive zemlje. i tablice sa klinastim pismom pronadene u Tel el-Amarni.

vec je imao posla s pojedinim malim carevima ili s njihovim lokalnim savezima. Jo vece poni enje do iveo je u Biblosu. u mnogo cemu podsecaju na period propadanja velike Rimske Imperije. a u svakom slucaju kraj vladavine skupe i korupcijom razjedene bi-rokratije. bila je oslabljena i ozbiljno ugro ena sve vecom snagom Asirije i Elama. Arheolo ka iskopavanja pokazala su da su osiroma ili cak i privilegovani slojevi. kad se u Hananu nisu sukobljavale imperijalisticke ambicije Azije i Egipta. Doznav i da je poslanik stigao bez novca. po biblijskoj verziji. Hananski narod doveden je do bede neprestanim ratovima svojih vladara. Gena koju je vladar Biblosa zatra io. Bilo je to jedno od veoma retkih razdoblja u istoriji Staroga sveta. Kolika je bila ta razdrobljenost svedoci Knjiga Isusa Navina. Seljaci i zanatlije. verovatno. vladar te fenicanske luke ne samo da mu nije dao drvo na kredit. pet stotina svitaka papirusa. vec mu je i konfiskovao ladu i naredio da napusti grad kao nepo eljan stranac. koja je za poslednjih cezara narasla do apsurdnih ra-zmera i iscedila sve ivotne sokove iz dru tva. uspeh Isusa Navina postaje potpuno razumljiv. osiroma ene mase italskog naroda docekale su germanske osvajace kao oslobodioce. a kad je hteo da se udalji drugom ladom. vec i brojno cu. %>ad egipatske moci i ao je uporedo sa politickim hao-som u Aziji. U te nji da povecaju svoje dr avice. Osim zlata i srebra. kojom je upravljala Kasitska dinastija. nakita i skupocenije keramike. Na silu odvedeni u vojsku. U takvim politickim uslovima. pet stotina volovskih ko a. Slabost Hanana le ala je i u vec pomenutom feudalnom uredenju. vec rat njihovih gospodara. u ivali njihovu tihu simpatiju: ne samo da su bili isti prosti ljudi kao i oni. a pre svega upadljiv nedostatak luksuznih predmeta. O tome svedoce primitivno gradeni odbrambeni zidovi i kuce. Izrailjski osvajaci su. napravljenim na brzinu u cilju zajednicke odbrane. bio je uhap en. dvadeset vreca soje i trideset ko eva ribe. Uostalom. za svaku medu. Odnosi koje je zatekao Isus Navin. Izrailjci su ih nadma ivali ne samo ratnim odu evljenjem. Posle dugog maltretiranja i pogadanja. vodili surovi i totalni rat. Vavilonija. koji su. Nije se on suocio sa ujedinjenim snaga219 ma celoga Hanana. na kraju upropastile stanovnike Hanana.pod raznim izgovorima je odugovlacio i Ven Amon je. Oni su donosili dru tvenu revoluciju i najavu boljih vremena. koji su imali ta da izgube. Hetitska i mitanska dr ava pale su pod naletom "naroda mora". najzad je napravljena pogodba: Ven Amon je poslao u Tebu po novac i robu za razmenu. Da li je. to nije bio njihov rat. dobio je znatnu kolicinu skupocenih egipatskih proizvoda: deset carskih odela od prvoklasnog lana. vec su i govorili semitskim jezikom toliko bliskim njihovom da su se lako mogli spo-razumevati s njima. desetkovani jo za vreme unutra njih ratova. medusobno su vodili estoke borbe za svaki pedalj zemlje. Pritisnute velikim da binama. pet stotina kotura kanapa. koristeci slabost Egipta. Zemlja je bila politicki razdrobljena i cak u trenucima najvece opasnosti nije mogao biti stvoren zajednicki odbrambeni front. posle devet dana uzaludnog i cekivanja. Bez lade. Nekada nji egipatski vazali u Hananu odjednom su se osetili kao nezavisni suvereni. nisu imali volju za borbu. Uzrok te stagnacije nesumnjivo su bila drakonska poreska opterecenja za pokrivanje ratnih tro kova. hananski narod mogao da gaji simpatije prema osvajacima. Zamislimo sada prilike u vreme najezde Izrailjaca. u kojoj se govori da je Isus Navin pobio trideset i jednog cara. kao po-kisao morao nastaviti put. Plate najamnika i kupovina bojnih kola i konja mnogo su ko tale i. ubijajuci zatvorenike i istrebljujuci civilno stanovni tvo? Vec smo ranije rekli da su redaktori Biblije izrailjska . da povrati ladu i nabavi kedrovinu. Ven Amon naravno nije mogao odmah izvr iti to naredenje. Iz mnogih delova biblijskih prica mo emo zakljuciti da su u osvajanju Hanana va nu ulogu odigrali savim slicni cinioci. ipak. borili su se lenjo i rado be ali s bojnog polja. bila je previsoka.

Takvo raspolo enje bilo je. Izrailjci. slicno kao i u mnogim ranijim slucajevima. u skladu sa svojim te njama. Obe njegove strane cesto pogadaju zemljotresi vulkanskog porekla. Sada se namece pitanje: za to redaktori Biblije nijednom recju ne spominju zemljotres? Mislim da su to ucinili svesno i s odredenim ciljem. brda ca kao jaganjci". Ali i ovog puta." (Knjiga o sudijama. nad pobedom Isusa Navina bdeo je sam Jehova. Redaktori teksta ocigledno su eleli na ovaj nacin da naglase natprirodan karakter tog osvajanja. zemlja se tresija e. po svemu sudeci. A u Psalmu 114. otece sasvijem. ju ni deo reke. i stade u jednu gomilu vrlo nadaleko. ali njegov uzrocnik nije bio Jehova. Cak ni redaktori Biblije nisu to Zenon %psitfovs/$. jedan od osnovnih razloga lakog osvajanja Hanana. Kao to vidimo. uspeli da zata kaju. dakle. Samo su. govori u prilog tome da su iroke mase ha-nanskog naroda zaista bile naklonjene osvajacima. Obe reci nesumnjivo poticu od naziva drevnoga grada Adama. U svetlu tih cinjenica namece se neizbe an zakljucak da se prilikom prelaska Jordana neobicni dogadaj zaista odigrao. i zato su iz opisa izostavili ono to im nije odgovaralo. dakle.. nalazimo ovakvu poetsku recenicu: "Jordan se obrati natrag. narodna tradicija o zemljotresu nije se sasvim ugasila i provlaci se kroz druge delove Biblije. more slano. Godine 1927. i da su se kasnije bez otpora pomirile s njihovom prisutno cu. Te ko bi ih. U Knjizi Isusa Navina nailazimo na tri cuda i sva tri se mogu objasniti. Gore skaka e kao ovnovi. Jordan je na taj nacin bio pregraden skoro jedno godi nje doba. kroz krecnjacke i glinene urvine. postao je toliko plitak da se mogao preci gotovo da se ne pokvase noge. nezgodna praznina u opisu redaktora Biblije ispunjena je: Jordan se zaustavio usled zemljotresa i . tumacili izvesne dogadaje. da bi kaznio Izrailjce za otpadni tvo i nepo tovanje Mojsijevih zapovesti. obja njavajuci samo da je Jehova ostavio toliko Hananaca u ivotu. prorocica Devora govori u svojoj nada-hnutoj pesmi u slavu pobede: "Gospode! Kad si slazio sa Sira. bilo uveriti da se to dogodilo nekim cudom. koji je kraj Zaretane. poma uci Izrailjce cudima. koji su iveli u brdovitim predelima Jordana. dobro su znali da zemljotres mo e da pregradi reku ba kod gradica Adama.): "Ustavi se voda to tecija e ozgo. od grada Adama. O tome citamo u trecem poglavlju (stih 16.. Ali uprkos njihovim naporima. koji se i danas zove El-Damijeh. vec je u tim krajevima to cesta prirodna pojava. Redaktori Biblije osecali su da njihova teolo ka interpretacija mo e izazvati sumnju. nisu svoju verziju izmislili. Sve. koji kao da se poziva na predanje iz vremena Isusa Navina. Vi e puta ogromne stene svaljuju se u korito i cine branu koja zadr ava tok vode. Tako. Ako procitamo Knjigu o sudi-jama.zverstva veoma uvelicali. Jordan tece dubokom klisurom. koji su se zaista odigrali za vreme osvajackog pohoda. na primer. kad si i ao iz polja Edomskoga. Prema Bibliji. od stvorene brane do Mrtvoga mora. Prvo od njih bilo je naglo zaustavljanje vode Jordana. Na istocnoj obali reke uzdi e se brda ce Tel el-Damijeh. 5. Dok su se vode gomilale severno od EI-Damijeha. a to tecija e dolje u more kraj polja. i narod prelaza e prema Jerihonu". Na trag za obja njenje toga cuda naveo je bibliste u tekstu jlomenuti grad Adam. 4). Dvadeset i pet kilometara severno od Jerihona na Jordanu se nalazi gaz. cije su ru evine nedavno otkrivene pod pomenutim brdom. uvericemo se da da su se osvajaci brzo sprijateljili sa domorocima sklapanjem me ovitih brakova i da su postali revnosni poklonici njihovih bogova.

.

Na istocnoj obali reke uzdi e se brda ce Tel el-Damijeh. vec je u tim krajevima to cesta prirodna pojava. U svetlu tih cinjenica namece se neizbe an zakljucak da se prilikom prelaska Jordana neobicni dogadaj zaista odigrao. Biblisti i u toj legendi pronalaze cinjenice koje su se zaista dogodile. Zato se pretpostavlja da su Jerihon razorila neka druga jevrejska plemena pod vodstvom coveka. izmedu ostalih i prica o osvajanju Jerihona. sacinjena od elemenata koji poticu iz raznih epoha 220 uspeli da zata kaju. govori u prilog tome da su iroke mase ha-nanskog naroda zaista bile naklonjene osvajacima. koji se i danas zove El-Damijeh. Sada se namece pitanje: za to redaktori Biblije nijednom recju ne spominju zemljotres? Mislim da su to ucinili svesno i s odredenim ciljem. koja je te ila politickom i duhovnom ujedinjenju hebrejskih plemena severnog i ju nog Hanana. odlucno tvrde da je tvrdava razorena sto godina pre najezde Izrailjaca i da. Te ko bi ih. za vreme hegemonije Judeje. nad pobedom Isusa Navina bdeo je sam Jehova. a to tecija e dolje u more kraj polja. i ceo skup s njim povezanih prica o njegovim delima. dobro su znali da zemljotres mo e da pregradi reku ba kod gradica Adama. Po toj koncepciji. postao je toliko plitak da se mo-gao preci gotovo da se ne pokvase noge. Na trag za obja njenje toga cuda naveo je bibliste u tekstu i^jmenuti grad Adam. moramo se podsetiti na ono to smo vec razmatrali drugom prilikom. Prisvajanjem junaka severnih plemena. Jordan tece dubokom klisurom. koji su se zaista odigrali za vreme osvajackog pohoda. O tome citamo u trecem poglavlju (stih 16. biblijski Isus Navin bio bi dvosloj-na tvorevina. Redaktori teksta ocigledno su eleli na ovaj nacin da naglase natprirodan karakter tog osvajanja. dakle. da bi kaznio Izrailjce za otpadni tvo i nepo tovanje Mojsijevih zapovesti. U Knjizi Isusa Navina nailazimo na tri cuda i sva tri se mogu objasniti. more slano. Drugo cudo je ru enje zidova Jerihona. Te dve licnosti poistovecene su naknadno. u skladu sa svojim te njama. Takvo raspolo enje bilo je. obja njavajuci samo da je Jehova ostavio toliko Hananaca u ivotu. Sve. od grada Adama. ali njegov uzrocnik nije bio Jehova. Prema Bibliji. Godine 1927. biblijski Isus Navin nije mogao biti njen osvajac. prema tome. Obe njegove strane cesto pogadaju zemljotresi vulkanskog porekla. nisu svoju verziju izmislili. Pronalazaci Jerihona. Samo su. od stvo-rene brane do Mrtvoga mora. otece sasvijem.): "Ustavi se voda to tecija e ozgo. Ali pre nego to ukratko iznesemo njihove pretpostavke. dakle. dakle najkompetentniji arheolozi po tom pitanju. biblijskog Isusa Navina. naravno. koji su iveli u brdovitim predelima Jordana. i da su se kasnije bez otpora pomirile s njihovom prisutno cu. kroz krecnjacke i glinene urvine. u riznicu istorijskih predanja unesen je. slicno kao i u mnogim ranijim slucajevima. Obe reci nesumnjivo poticu od naziva drevnoga grada Adama. Dvadeset i pet kilometara severno od Jerihona na Jordanu se nalazi gaz. Ali i ovog puta. Jordan je na taj nacin bio pregraden skoro jedno godi nje doba. ju ni deo reke. i narod prelaza e prema Jerihonu". jedan od osnovnih razloga lakog osvajanja Hanana. bilo uveriti da se to . Vi e puta ogromne stene svaljuju se u korito i cine branu koja zadr ava tok vode. Prvo od njih bilo je naglo zaustavljanje vode Jordana. Izrailjci. i stade u jednu gomilu vrlo nadaleko. tumacili izvesne dogadaje. cije su ru evine nedavno otkrivene pod pomenutim brdom. Dok su se vode gomilale severno od EI-Damijeha. koji je kraj Zaretane.zagradivanja korita od ogromnih kamenih blokova koji su se odvaljivali od stena kanjona. poma uci Izrailjce cudima. koji je bio imenjak poznijeg. po svemu sudeci.

koji kao da se poziva na predanje iz vremena Isusa Navina. Kao to vidimo. biblisti su izneli drugu. kad si i ao iz polja Edomskoga. zatrpavajuci pod sobom predmete svakodnevne upotrebe. ubedljiviju hipotezu. A u Psalmu 114. voda napadaca je bez sumnje hteo da odvrati pa nju opkoljenih i zaglu i podzemni tutanj minerskih radova. dakle najkompetentniji arheolozi po tom pitanju. poznato nam je da miniranje odbrambenih zidova spada u jednu od najstarijih poznatih opsadnih tehnika u istoriji covecanstva. Imajuci u vidu prethodna upozorenja. Dok je gonio vojsku petorice careva ju noga Hanana.. Mo e se. Ali to ne bi bilo u saglasnosti sa Knjigom Isusa Navina. Ali pre nego to ukratko iznesemo njihove pretpostavke. naglo sru ili. nezgodna praznina u opisu redaktora Biblije ispunjena je: Jordan se zaustavio usled zemljotresa i zagradivanja korita od ogromnih kamenih blokova koji su se odvaljivali od stena kanjona. 4). prema tome. a krovovi su se. Gore skaka e kao ovnovi. Na sacuvanim delovima odbrambenog zida vide se osim toga duboke pukotine. ireci paniku medu opkoljenima i otvarajuci put ka gradu napadackoj vojsci. U elji da usklade rezultate arheologa sa biblijskom verzijom.. prorocica Devora govori u svojoj nada-hnutoj pesmi u slavu pobede: "Gospode! Kad si slazio sa Sira. U prilog tome govore pocadale gomile kamenja i opeke. na primer. biblijski Isus Navin nije mogao biti njen osvajac. u riznicu istorijskih predanja unesen je.. biblijski Isus Navin bio bi dvosloj-na tvorevina. Te dve licnosti poistovecene su naknadno. zemlja se tresija e. nalazimo ovakvu poetsku recenicu: "Jordan se obrati natrag. Zatim su ih potpaljivali. jer u Knjizi Isusa Navina citamo da Izrailjci posle osvajanja "." Najvecu kontroverziju izazvalo je trece cudo izrailjskog pohoda. Pronalazaci Jerihona. Pronalazaci Jerihona izra avaju mi ljenje da se tvrdava verovatno sru ila usled zemljotresa i po ara. Isus Navin je navodno zaustavio sunce i . za vreme hegemonije Judeje." (Knjiga o sudijama. Zato se poslu io veoma domi ljatim lukavstvom priredujuci oko zidina mar eve svojih naoru anih odreda uz sviranje truba i bojne poklice. naravno. Tako. u kojoj se tvrdi da su se odbrambeni zidovi sru ili od trubljenja i poklica osvajaca. Ali uprkos njihovim naporima.dogodilo nekim cudom. koja je te ila politickom i duhovnom ujedinjenju hebrejskih plemena severnog i ju nog Hanana.. Po toj koncepciji. Redaktori Biblije osecali su da njihova teolo ka interpretacija mo e izazvati sumnju. Vojnici su se pod okriljem noci potkopavali pod temelje utvrdenja i pod-gradivali ih debelim koljem. izmedu ostalih i prica o osvajanju Jerihona. dakle. po svemu sudeci. ugljenisani komadi drve-ta i debela naslaga pepela koja pokriva ru evine najvi eg kulturnog sloja. Zahvaljujuci dokumentima s klinastim pismom. koji je bio imenjak poznijeg. sacinjena od elemenata koji poticu iz raznih epoha 222 Zenm i razlicitih jevrejskih sredi ta. i zato su iz opisa izostavili ono to im nije odgovaralo. pretpostaviti da je ta efikasna taktika prima jena i u Jerihonu. i ceo skup s njim povezanih prica o njegovim delima. Biblisti i u toj legendi pronalaze cinjenice koje su se zaista dogodile. Zato se pretpostavlja da su Jerihon razorila neka druga jevrejska plemena pod vodstvom coveka. brda ca kao jaganjci". odlucno tvrde da je tvrdava razorena sto godina pre najezde Izrailjaca i da.grad spali e ognjem i to bje e u njemu. Prisvajanjem junaka severnih plemena. narodna tradicija o zemljotresu nije se sasvim ugasila i provlaci se kroz druge delove Biblije. Tragovi po ara nadeni u iskopinama uop te ne iskljucuju tu pretpostavku. sada mo emo razmotriti ta o cudu u Jerihonu imaju da ka u arheolozi i istoricari. moramo se podsetiti na ono to smo vec razmatrali drugom prilikom. i zidine bi se stropo tale u iskopanu prazninu. Drugo cudo je ru enje zidova Jerihona. biblijskog Isusa Navina. Za vreme potkopavanja ispod zidina. 5.

.

Ona se svodi na to da je gusti oblak s gradom prouzrokovao potpunu tamu. Prica o Ruti kao da je htela da nas podseti . godine pre na e ere. bezakonja i stra nih dogadaja u jednoj knjizi. do 1050. To je 224 Zenon 'J&s neka vrsta antologije epskih prica koje ivo podsecaju na skandinavske sage. odnosno od smrti Isusa Navina do zacetaka monarhistickog uredenja koje je uspostavio Samuilo. Sunce. Opisano cudo ne treba. U tim pricama nailazimo na odnekud nam dobro poznate motive. Iznenadnu svetlost odmah su iskoristili Izrailjci da dotuku Hanance. Idilicni. plemenitih poriva i istinskih ljudskih unutra njih sukoba. dobrodu ni ratari i ene blage naravi . da su cak sunce i mesec zastali u cudu. ali u isto vreme i licnog heroizma. Tra eni su najrazlicitiji nacini za obja njenja toga cuda. Knjiga pravednoga bila je stara zbirka himni i kratkih epskih poema. izmedu ostalog i kod Homera. Slicno kao i u prethodnim knjigama. l stade sunce i ustavi se mjesec. a Jeftajeva kci umire slicno kao Ifigenija. opisana prirodna pojava morala zaista dogoditi. eleli su na izabranim primerima da poka u kakva je sudbina snalazi izrailjska plemena kad se odricu Jehove i slu e tudim bogovima. koja na uzvi en i egzaltiran nacin opeva slavu Isusa Navina. koja je znatno kasnije dodata i potice iz vremena sudija. doslovno shvatiti. da bi joj osujetio bekstvo pod okriljem noci. prema tome. neljudskosti i varvarstva. Ovde ne mo emo izneti sve pretpostavke. Iza lo je na videlo da je taj cetvorostih doslovan citat iz Knjige pravednoga koji su u biblijsku pricu znatno kasnije uneli biblijski hronicari. koji sedaju za zajednicki obed. Sa slicnim hiperbolama susrecemo se veoma cesto u starim poemama. Odmah vidimo da obave tenje o cudu ima izrazit karakter poetske apostrofe. redaktori biblijskog teksta kao da su se u jednom trenutku trgli. Naime.koliko je to drugaciji svet na pozadini op te anarhije. pun smirujuce ti ine prizor etelaca. da sebi omoguci konacnu pobedu. Nagomilav i toliko zverstava. to je jednostavno stilska figura. Za primer nave cemo (yarn 223 samo jednu od njih. Devora je zapravo izrailjska Jovanka Orleanka. One su pune mracnih okrutnosti. medutim. jare po ara i stravicnih dogadaja.18). nisu povezali cinjenice i dogadaje po hronolo kom redosledu. Redaktori Biblije. i mjesece nad dolinom Elonskom". l poslednje sumnje u tom pogledu raspr ila su kasnija lingvisticka istra ivanja. nisu napisali celovitu istoriju tog razdoblja. tako munjevita i potpuna. Kasnije je narodna ma ta oko toga stvorila legendu kako je Isus Navin nacinio cudo zaustaviv i sunce i mesec.mesec. Knjiga o sudijama predstavlja produ etak Knjige Isusa Navina i manje-vi e obuhvata razdoblje od 1200. Isus Navin klice u radosnom zanosu: "Stani sunce nad Gavaonom. Samson ima mnogo zajednickih osobina sa Herkulom. veoma popularna kod Jevreja. antologija tih turobnih saga zavr ava se optimistickim tonom u predivnoj prici o vernoj Ruti. Jo jedan citat preuzet iz te antologije otkriven je u Prvoj knjizi Samuilovoj (1. u jednom trenutku sinulo je iza oblaka. ratne huke i zveketa oru ja. a odblesak njegovih zraka na vrhovima oblaka izazivao je utisak kao da se naglo razdanilo. polazeci od pretpostavke da Biblija iznosi istinu i da se. koja je u svoje vreme stekla najvi e pristalica. koje je vec za lo iza horizonta. dokle se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ali se naknadno ipak pokazalo da se radi o nesporazumu. dakle. Cak ni najzagri eniji fideisti nisu se usudivali tvrditi da je Isus Navin imao takvu moc nad suncem i mesecom. Autor tih stihova hteo je metaforom da istakne koliko je velika bila pobeda Isusa Navina. koju je rtvovao Agamemnon. Na taj nacin konacno je raspr ena legenda o cudu zaustavljanja sunca. a groteskno-ko marni do ivljaj Venijaminovih potomaka kao da je prauzor rimske legende o otmici Sabinjanki.

.

Upravo ti privilegovani slojevi legende poceli su medu sobom da se takmice i doveli su ne samo do razbijanja izraelskog zajedni tva. mirna infiltracija stocara nomada. koje je svake godine birala trgovacka plutokratija. Knjiga o sudijama omogucava nam da stvorimo prilicno jasnu sliku o politickim prilikama posle smrti Isusa Navina. Nisu gradili kuce. nisu. da ideja o rasnom jedinstvu. Bila je to veoma stara semitska titula koja je pripadala najvi im administrativnim cinovnicima. i nadimke "silni" ili "plemeniti". cak su i govorila donekle razlicitim narecjima. usled raspada prvobitne zajednice i produbljivanja klasnih razlika. Knjiga o sudijama je zapravo zbirka prica o podjarmljenim izrailjskim plemenima. koja su dugi niz godina trpela ropstvo i najzad se dizala u oslobodilacku borbu pod vodstvom svojih narodnih junaka.suditi. 6). U Knjizi o sudijama citamo: "U to vrijeme ne bje e cara u Izrailju: svaki cinja e to mu bija e drago" (17. postojao obican svet po tenih ljudi. predrasude i separatisticke te nje. uprkos svemu. Ponekad. mogla da stupaju u borbu s vladarima susednih hanan-skih dr avica. koji su u op tem haosu uspeli da sacuvaju moralnu cistotu. naravno. zasnovana na krvnoj povezanosti. Ali njihove du nosti nisu se samo ogranicavale na sudske poslove. vec i do bratoubilackih borbi. Tako im . bio period politickog haosa i samovla. Doznajemo. vodili po-lunomadski ivot. koju je Izrailjcima nametnuo Mojsije. bila je to uglavnom postepena. gde su. birani su i u gradovima-dr avama Fenikije. Toj pojavi pogodovala je i cinjenica da se. Posle smrti Isusa Navina kad vi e nije bilo zajednickog vode. o kojima ni ta osim imena ne znamo.. sagnuce ramena svoja da nosi.da je u doba sudija. Da bi mogla da se nastane u obli njim oblastima. Pojedina plemena imala su svoje vlastite obicaje. vec su iveli u atorima i drvenim kolibama. Biblija na iroko prica o estorici istaknutih sudija i nabraja est manje znacajnih. prirodnost i ljudsko dostojanstvo. zvanih sudijama. Pojedina izrailjska plemena. pre svega. i placace danak". Plemenski i rodovski poglavari dodelili su sebi titule kne eva ili "pretpostavljenih". cesto su morala priznavati njihovu hegemoniju i placati im danak. Raspad izrailjske zajednice na dvanaest zavadenih plemena bio je utoliko opasniji to je Isus Navin samo delimicno osvojio Hanan. kuluk i ropstvo. za vreme meduvla ca.. Sudije su se na hebrejskom zvale ofetim od glagola afat . U samom srcu zemlje nezavisnost su sacuvala sna na hananska plemena. zvani sufetes. prepu tena sama sebi. Ta ekonomska i politicka zavisnost cesto se pretvarala u ugnjetavanje. Prasemitska plemenska organizacija. Za Izrailjce je to. dakle. na njenom celu su i dalje bili sufetes. pravilno pi e: "Istorija Izrailja u to vreme raspada se na toliko istorija koliko ima plemena". Kad se Kartagina odvojila od svoje fenicke matice i postala suverena trgovacka sila. ponovo su do le do izra aja stare mr nje. U Knjizi Postanje citamo o plemenu Isaharovom : "Isahar je magarac jak u kostima. a podr ao Isus Navin. U fenickim gradovima svake godine su birani namesnici kolonija. l pored toga to su redaktori Biblije prilagodavali istoriju svojim^/erskim te njama. nije izdr ala probu vremena. u knjizi Od Avrama do Hrista. koja su dr ala utvrdene gradove i najplodnije doline. bila je jo uvek previ e vitalna da bi ustuknula cak i u novim uslovima ivota na stalnim prebivali tima. Danijel Rops. nekada nje izborno rodovsko stare instvo pretvorilo u naslednu aristokratiju. kao stocari. Izrailjci su se u pocetku naseljavali po malo nastanjenim planinskim terenima.ca. Samo u retkim slucajevima osvajali su zemlju oru jem.

Odgovor na to pitanje nije bio moguc. Mnogi gradovi bavili su se trgovinom i zanatstvom. Daleko opasnije od politickog ropstva bila je cinjenica to su Izrailjci lako podlegali uticaju hananske kulture i religije. Svuda u zemlji mogli su se vide-ti bri ljivo negovani vocnjaci sa urmama. osim toga. Faraon Tutmes III saop tava u jednom od sacuvanih zapisa da se njegov ratni plen u Palestini sastojao od mnogo zlatnog i srebrnog posuda. zbog cega im je pretilo odnarodenje. godine pre na e ere. plemena kojima su upravljale u vecini slucajeva ponovo padala pod hananski jaram. na primer. invazija Izrailjaca predstavljala je katastrofu. bojenim izuzetno cenjenom domacom purpurnom bojom. bio cuven i po divnim tkaninama. po padinama bre uljaka u suncu su se kupali vinogradi. Posle sticanja nezavisnosti. Arheolo ka nalazi ta svedoce i o visokom nivou umet-nosti i zanatstva. posle njihove smrti. U Bet anu otkopana je iz ru evina cuvena kamena skulptura koja predstavlja dva lava kako se bore.". Pored zemljoradnje i stocarstva cvetalo je i povrtarstvo. sve dok se na e znanje o Hanancima oslanjalo uglavnom na ono to nam pru a Biblija. zahvaljujuci licnim vrlinama. redaktori Biblije prikazali su Hanance kao iskvaren i varvarski narod. Na osnovu iskopina utvrdeno je da su Hananci stvorili visoko razvijenu materijalnu kulturu. Zbog toga se postavilo pitanje kako se moglo dogoditi da se izrailjska plemena. jer su takve rodbinske veze verovatno smatrali za dru tveni uspeh.je. bode i. Osim toga. Ali i pored toga. naravno. Bili su pre vojni diktatori. Izrailjske sudi-je tamo uglavnom nastupaju kao hrabre vode ustanaka ili hajduci. vaspita-na u duhu Mojsijevih moralnih propisa. koja nije mnogo zaostajala za kulturom Egipta. bareljefi u slonovaci. oru je i svakojaka keramika. ali su. Zato se ne treba cuditi onome to o Izrailjcima govori Biblija: "l enjahu se kcerima njihovijem i udavahu kceri svoje za sinove njihove. Iz Knjige o sudijama ne mo e se dovoljno pouzdano zakljuciti za to je bilo tako. to im nije dozvoljavalo njihovo patrijarhalno . Hananci su nesumnjivo imponovali tim prostim stocarima. Na ru evinama hananskih gradova osvajaci su podizali sirotinjske kuce od poljskog kamena.nicu. sticali veliki autoritet medu svojim saplemenicima i u povoljnom trenutku vodili ih u oslobodilacku borbu. Sirije i Mesopotamije. do 556. odr avali su trgovacke i kulturne veze sa drugim dr avama. tako lako uvuku u tu navodno nedostojnu religiju. u Tiru povereno kormilo dr ave od 563. Preokret po tom pitanju nastupio je tek zahvaljujuci arheolo kim otkricima u Palestini. zlatni i srebrni nakit. Poznato je da su Hananci u Egipat izvozili vino. koji su. U ru evinama hananskih gradova pronadene 227 su originalne izvajane statuice bogova i boginja. svetovni potreti. koji je slavio sraman i razvratan verski kult. sudije su kao narodni junaci vladali do kraja ivota. Kao to smo ranije istakli. Njihova vlast najce ce nije izlazila iz okvira jednog plemena. a samo uzgredno kao gradanski upravnici. Ali za hananske dr avice koje nisu uspele da se odbrane.. mogla u pustinji da steknu iskustvo u gradevinarstvu. Sa svojim gusto naseljenim gradovima.. u XII veku pre na e ere ha-nanska kultura nalazila se vec u periodu opadanja. Obja njavajuci tu pojavu sa stanovi ta puritanskog jehovizma. morala je izvr iti izuzetan uticaj na izrailjske nomade. bocice. smokvama i narovima. bez odvoda za ki. a jo vi e gradevinarstva. sekirice. a u dolinama je raslo svakovrsno povrce. kutijice. punim velelepnih gradevina i ducana. iako je nekima po lo za rukom da stvore privremene saveze nekoliko plemena za borbu s hanan-skim ugnjetacima. maslinovo ulje i povrce. Hanan je. ponosili su se velelepnim gradevinama i trgovima. koji su cetrdeset godina iveli u primitivnim pustinjskim uslovima. maslinama. Izrailjska plemena nisu. U Bibliji to pitanje izgleda ne to drugacije. posude od fajansa s figuralnim ornamentima i precizno izgravirani predmeti za svakodnevnu upotrebu. Iskopine iz tog vremena otkrivaju uocljiv pad nivoa zanatstva.

.

demokratsko dru tveno uredenje: velike gradevine i odbrambeni sistemi mogli su se tada graditi samo u feudalnim uslovima, primenom koordinisanog prisilnog rada podjarmljenih narodnih masa. Izrailjci su jo dugo ostali slobodni pastiri; njihovo plemensko stare instvo bilo je, dodu e, vec nasledno, ali nije imalo tako neogranicenu vlast kao to su imali vladari hananskih gradova. Prodiranje tudinskih plemena na teritorije koje su naseljavali Hananci moralo je da izazove dubok privredni potres. Hananski gradovi napredovali su uglavnom zahvaljujuci medunarodnoj trgovini. Zato je, cim su osvajaci presekli karavanske puteve, nastupio postepeni zastoj u trgovini, i, ono to za tim sledi, op te smanjenje blagostanja. 228 Zenon Posledice privrednog sloma osecale su jo nekoliko ve-kova. Kada je Solomon zapoceo izgradnju Jerusalimskog hrama, morao je da dovede zanatlije, umetnike i gradevinare iz fenickog grada Tira. Tek zahvaljujuci njegovoj preduzimljivosti ponovo je o ivela trgovina i gradovi su se izvukli iz bede, a neki od njih, kao Jerusalim, mogli su se na kraju takmiciti i sa gradovima Sirije i Egipta. Kao to vidimo, arheolo ka otkrica su na veoma iznenadujuci nacin osvetlila ulogu koju su u Hananu odigrali izrailjs-ki osvajaci. Ali bez odgovora je ostalo pitanje za to ih je tako lako privukla hananska religija, o kojoj su se redaktori Biblije uvek izra avali recima punim gnu anja i osude. Tek godine 1928, kad su u severnoj Siriji otkrivene ru evine fenickog grada Ugarita, nastupio je i u tom pogledu odlucujuci preokret. U njima je pronadeno nekoliko stotina tablica s klinastim pismom, sa dokumentima, izmedu ostalog, i na ugaritskom jeziku. Po to su de ifrovane, ispostavilo se da su to uglavnom religiozni tekstovi: himne, molitve i mitolo ke poeme. Te tablice su otkrice od velikog naucnog znacaja, jer se na osnovu njih najzad moglo otrgnuti od pristrasne biblijske verzije i rekonstruisati hanansku religiju onakvu kakva je zaista bila. Ali, ta je fenicanska religija imala zajednicko sa Hana-ncNlia? Utvrdeno je, pre svega, da su Fenikija i Hanan predstavljali jedinstven kulturni, religijski i etnicki prostor. Hananski narodi prete no su govorili fenickim jezikom ili njemu veoma srodnim narecjima. Osim toga, verovali su u iste bogove kao i stanovnici Tira, Biblosa ili Ugarita. Dakle, sve to je procitano na tablicama s klinastim pismom, moralo se odnositi i na kult koji se slavio u Hananu. Fenicani, semitski narod moreplovaca, trgovaca i putnika, jo u trecem milenijumu pre na e ere nastanio se na obali Sirije. Njihovi lucki gradovi, Tir, Biblos i Sidon, bavili su se pomorskom trgovinom. Fenicke lade stizali su do severozapadnih obala Afrike i do Engleske, a izgleda da su oplovili i africki kontinent. Od kolonija koje su fenicki trgovci osnovali du obale Sredozemnog mora, proslavila se Kartagina, koja se odvojila od svoje maticne dr ave i kao suverena pomorska sila borila se na ivot ili smrt sa Rimskom imperijom. Tokom svoje duge istorije, Fenicani su dostigli veoma 229 visok stepen kulturnog razvoja. Bez obzira na mesopotamske i egipatske uticaje, to je bila originalna kultura. U fenickim gradovima cvetali su arhitektura, zanatstvo i umetnost. Putem trgovacke razmene, proizvodi umetnickog zanatstva dopirali su do svih kutaka tada njeg sveta. Ali najvece dostignuce Fenicana bio je pronalazak pisma zasnovanog na alfabetskom sistemu. Arheolo ke iskopine u Ugaritu pokazale su da religija staroga Hanana nije bila tako gadna, kao to su se trudili da nas ubede redaktori Biblije. Svet bogova, koji nam se u tim dokumentima otkriva, bogat je i slikovit, pun poezije i dramaticnih sukoba. Bogovi i boginje, koji se u njima pojavljuju, razdirani su svim strastima obicnog smrtnika, vole, mrze, bore se medusobno, pate i umiru. Nije to, naravno, religija koja propoveda visoka moralna nacela. Kao i svi vidovi drevnog politeizma, izra avala je naivne predstave coveka o tajanstvenom smislu vasione i dramu ljudskog ivota s njegovim licnim i dru tvenim sukobima.

Fenicki religiozni epovi ponekad ivo podsecaju na Homera. Evo fragmenta koji opeva Bala: Podi e pehar carobnog napitka, Ustade, radosno kliknu i zapeva, Prateci se na cimbalu, peva e divnim glasom, Pope se zatim na vrh gore Zapon, Vide kcer svoju Padriju, boginju svetla, l kcer Taliju, boginju ki e... Najvi e fenicko bo anstvo bio je El. To je bio krvo edan bog, kao opsednut besom uni tenja, a u isto vreme dobar i milostiv. Ali najvecu slavu u ivao je, kao to znamo, Bal, bog etve, ki e i plodnosti stoke. Njegova ena bila je boginja ljubavi i plodnosti Astarta, jedna od najpopularnijih boginja Staroga sveta, slavljena u Hananu i pod imenom A era. Bal je bio bog sumersko-akadskog porekla. Kod naroda Istoka javlja se pod razlicitim imenima. Fenicani ga zovu i Ta-muz ili E mun, u Egiptu ga srecemo kao Ozirisa, a Grci ga slave kao mladog Adonisa. Kao to proizlazi iz Knjige proroka Jezekilja, kult Tamuza postojao je jo godine 590. pree na e ere u dvori tu Jerusalimskog hrama. Tamo doslovno citamo: "l odvede me na vrata Zenon y& doma Gospodnjega koja su sa sjevera; i gle, ene sjedahu i plakahu za Tamuzom." O popularnosti toga boga svedoci najvi e to to je njegovo ime veoma cesto cinilo glavni sastavni deo fenickih, izra-iljskih i kartaginskih imena. Jedan od sudija dobio je nadimak Jeroval, sin kralja Saula nosio je ime Esval, a najveci junaci Kartagine bili su Hazdrubal i Hanibal. U Tiru su Bala simbolizovala dva stuba, zlatni i srebrni. Narodna ma ta docnije ih je prenela daleko na zapad, u Gibraltarski moreuz, a Grci su ih uneli u svoje legende kao "Herku-love stubove". Za kult Bala bile su vezane velicanstvene svecanosti i verske povorke, koje na dramatican nacin prikazuju mitsku sudbinu ovoga boga. Pocetkom jeseni bog smrti Mot odvlacio je Bala u podzemlje, to je prouzrokovalo zamiranje prirode i dolazak zimskog doba. Hananski narod je oplakivao umrlog boga, izra avajuci ocajanje razdiranjem odece, sakacenjem tela i tu balicama. Ali u prolece je boginja plodnosti Astarta vodila po-bednicku borbu s Motom i izvodila svoga mu a na zemlju. Tada su ratari u cast vaskrslog boga plodnosti priredivali vesele povorke pevajuci himne i ple uci uz pratnju tamburina. Mit o smrti i vaskrsenju boga etve igrao je veliku ne samo kod Fenicana i Hananaca. Setimo se, na primer, egipatskog kulta Ozirisa i boginje Izide, grckih misterija vezanih za bogirau Demetru i njenu kcer Persefonu, frigijske boginje Kibele i njenog mladog mu a Atisa, kao i misticnih obreda u cast Afrodite i Adonisa u helenistickoj epohi. Zanimljiv opis ovog poslednjeg kulta daje nam u svojim secanjima grcki pisac Lukijan Samosacanin (II vek na e ere): "Posetio sam veliki Afroditin hram u Biblosu u kome su vr eni obredi u slavu Adonisa. U spomen na njegove patnje ljudi se udaraju u grudi, jadikuju i vr e razne ritualne cinove, a po celoj zemlji se razle e kuknjava. Posle plakanja i tu aljki prireduju Adonisu pogreb, kao da je umro. A sutradan bacaju pesak u vazduh i briju glave slicno kao i Egipcani kad umire Apis. A ene koje nece da im se obrije glava placaju ovakvu kaznu: jednoga dana vr e blud s tudim mu karcima, a nagradu za to rtvu-ju Afroditi". Pored Bala najvecu slavu u Hananu u ivala je boginja plodnosti Astarta. Bila je to tipicna "boginja-majka", koja se po javljuje i u mnogim drugim religioznim kultovima. U Bibliji nosi ime Astarota i o tro je igosana, po to je u njenom kultu naglasak stavljan na seksualizam kao glavni aspekt ivota, to je na lo izraz u sakralnom bludu. Hramovi su vr ili ulogu javnih kuca u kojima su se "posveceni" - i mu karci i ene - bavili

prostitucijom. Darovi za njihovu slu bu i li su u kasu hrama, kao rtva za boginju. Taj ritual bio je, u su tini, naivna manifestacija osecanja prostog naroda, koji je culnost smatrao sa ne to sasvim normalno u svom ivotu i zato u tome nije video ni ta nemoralno. Kult Astarte nije, dakle, svedocio o razvratu i razuzda-nosti hananskog naroda, kako ga u Bibliji predstavljaju stroge pristalice jehovizma. U plejadi fenicko-hananskih bogova bio je, ipak, jedan bog koji je opravdano mogao da izazove zgra anje. Poznat nam je pod imenom Moloh. To je iskvarena semitska rec meleh, to jednostavno znaci "car". U Uru sumerskom nazivan je Malkum, kod Amonaca Milkom, u Siriji i Vavilonu Malik, a u Tiru i Kartagini Melek-Kart, to znaci "car grada". Mracna strana njegovog kulta bilo je to to su njegovi poklonici prinosili na rtvu ljude, a narocito novorodencad. Po tim jezivim obredima narocito je bila poznata Kartagina. Arheolo ka istra ivanja pokazala su da su u Hananu novorodencad prino ena na rtvu jo dugo po to su ga osvojili Izrailjci. U Gezeru je nadeno citavo groblje novorodencadi. Na kostima su nadeni jasni tragovi vatre. Male rtve stavljane su zatim u cupove s glavom nadole i pokopavane u zemlju. Hananska religija bila je tesno povezana sa rasporedom radova zemljoradnickog stanovni tva i te ila je da objasni tajnu ritmicnog radanja i umiranja prirode. To je upravo i bio razlog za to su Izrailjci tako lako podlegli njenoj cari. Prelazeci sa nomadskog nacina ivota na obradivanje zemlje, morali su da se uce zemljoradnji od Hananaca. Od njih su saznali i to da treba slaviti mesne bogove, da bi se obezbedila dobra etva. Izrailjski zemljoradnik duboko je osecao potrebu da se osloni na razumljive i blagonaklone bogove, od kojih je s pove-renjem mogao tra iti ohrabrenje u svakodnevnim ivotnim brigama. Slikovit i pun sjajnih prizora, ritual vezan za kult Bala i Astarte, sna no je delovao na njegovu ma tu i vi e odgovarao njegovoj primitivnoj prirodi od puritanske Mojsijeve religije. Ti ekonomski i psiholo ki motivi, koji le e u osnovi ot232 padni tva, doveli su do toga da jehovisti zapravo nikada nisu uspeli da iskorene "idolopoklonstvo". U Knjizi o sudijama (10, 6) citamo da Izrailjci "slu i e Valima i Astarotama, i bogovima Sir-skim, i bogovima Sidonskim, i bogovima Moavskim, i bogovima sinova Amonovijeh i bogovima Filistejskim; i ostavi e Gospoda i ne slu i e mu". Dokle god je izrailjski ratar obradivao zemlju, dotle niti je hteo, niti je mogao da se odrekne kulta hananskih bogova. Povremeno je davao Jehovi ono to mu je pripadalo, ali istinski bliski bili su mu zemljoradnicki bogovi, koji su od nezapamcenih vremena vladali u Hananu. U Knjizi proroka Osije (2, 5-8), koja potice iz VIII veka pre na e ere, nalazi se jedan fragment koji sjajno obja njava te prakticne motive: "...sramoti se roditelj-ka njihova; jer govori: ici cu za milosnicima svojim koje mi daju hljeb moj i vodu moju, vunu moju i lan moj, ulje moje i pice moje... Jer ona ne zna da sam joj ja davao ito i vino i ulje, i umno avao joj srebro i zlato, od kojega nacini e Vala". Taj fragment svedoci kako se medu Izrailjcima duboko ukorenio kult hananskih bogova. Iz Biblije proizlazi da je postojao tokom nekoliko vekova jevrejske istorije i da je pre iveo cak i propast Jerusalima godine 571. p.n.e. U Knjizi o sudijama citamo da je Joas, otac junaka Ge-deona, imao kod sebe rtvenik Bala. Kada ga je Gedeon uni tio i na . . mestu postavio Jehovin oltar, Izrailjci su se toliko rasr-dili da su zahtevali njegovu smrt. Ali je i sam Gedeon posle po-bede nad neprijateljem naredio da se izlije zlatni efod, odnosno neki hananski kultni predmet. Iz te iste knjige doznajemo da su stanovnici Sihema za finansiranje Avimelehovog prevrata uzeli sedamdeset sikala zlata iz kase Balovog hrama. U Mispi su otkopane na maloj razdaljini ru evine dva hrama, Balovog i Jehovinog, koji poticu iz IX veka pre na e ere. Ali zacudujuce je bilo to to je u

ru evinama oba hrama pronadeno mno tvo statueta boginje Astarte. Arheolozi su posumnjali da su Sihemljani nacinili od nje Jehovinu suprugu. Nije to tako neverovatna pretpostavka kao to mo e na prvi pogled da izgleda. Da je sinkretizam takve vrste kod Izrailjaca bio moguc, imamo dokaz u kasnijoj epohi. Posle propasti Jerusalima, jedna grupa judejskih izbeglica nastanila se na egipatskom os-trvu Elefantini, koje le i iznad prve katarakte Nila, kod Asuana. Tamo su sagradili zajednicki hram za Jehovu i njegovu enu <Bi6(ijs%e GyenJe-------------------------------------------------------------------------Astartu, koja je nosila hanansko ime Anat-Jahu. Mo da je i u Silomu, tada njoj prestonici jehovizma, za vladavine prvosve tenika Ilija, postojao kult Astarte. Jer u Prvoj knjizi Samuilovoj (2, 22) citamo: "A Ilije bija e vrlo star, i cu sve to cinjahu sinovi njegovi svemu Izrailju, i kako spavahu sa enama koje dola ahu gomilama na vrata atora od sastanka". Kao to mo emo da zakljucimo iz Knjige proroka Isaije (8,3), ovaj prorok je oti ao u Jerusalim u jedan od hananskih hramova, da dobije dete sa sve tenicom boginje Astarte. Za vladavine cara Solomona, u Jerusalimskom hramu pored Jehove sjavljeni su i Bal i Astarta, kojima su postavljeni posebni oltari. Cak i posle preporoda jehovizma, za vladavine Josijine i nakon njegove smrti, godine 609. pre nove ere, nije bilo moguce da se uni ti kult hananskih bogova. To je, na svoje zaprepa cenje, utvrdio prorok Jeremija, kada je stigao u Jerusalim, koji su opusto ili Egipcani i Vavilonci. Po ulicama je sretao decu koja skupljaju gorivo da im ocevi raspale vatru u cast "boginje neba", dok su ene pekle svete kolacice sa utisnutim Astartinim likom. Na prigovore proroka, ljudi su odgovaraj da moraju prinositi rtve boginji, da im ne bi uskratila hranu. alili su se da ih pogadaju sve same nesrece od kada je Josija poku ao da uni ti kult Astarte: Jerusalim su opusto ili Haldejci, deo stanovni tva odveden je u Mesopotamiju, a deo se morao skloniti u Egipat. Utuceni Judejci nisu ni najmanje poverovali u Jere-mijino obja njenje da su sve te katastrofe i nevolje kazna za izdaju Jehove. Hananska religija morala je uticati na biblijsku literaturu. Tako su, na primer, u Psalmu 29. jasno vide tragovi stare ugari-tske himne. Na to ukazuju upadljive slicnosti u idejama, nazivi navedenih sirijskih gradova i elementi iz ugaritskog jezika. Stihovi od 12 do 15, u petnaestoj glavi Knjige proroka Isaije, doslovni su citati mitolo ke poeme pronadene u Ugaritu. Poznato nam je i da su neke biblijske izreke pisane po uzoru na ha-nanske. Neki istra ivaci do li su do uverenja da je Pjesma nad pjesmama zbirka liturgijskih tekstova, pevanih u cast boga Tamuza. Prema tome, mo emo s pravom upitati: kojim cudom je u takvim uslovima Mojsijeva religija uspela da se odr i? Treba, pre svega, imati na umu da se Izrailjci, slaveci hananske bogove, zapravo nikad nisu odrekli svoga plemenskog boga. U mnogim mestima stajali su, jedan pored drugog, hramovi Jehove i Bala. Neki carevi, na primer, Solomon i Ahav, podigli su hram hananskim bogovima, to im nije smetalo da i dalje ostanu Jehovini poklonici. Bio je to, dakle, sasvim izrazit politeizam, u kojem je Jehova, u zavisnosti od prilika, zauzimao manje ili vi e znacajno mesto u plejadi drugih bogova. U to vreme velikog nereda postojali su bez sumnje i krugovi nepokolebljivih Jehovinih pristalica, koji se nisu prepustili op tem talasu otpadni tva, pa su s vremena na vreme cak i ustajali u odbranu svoje religije. Kada je ena kralja Ahava, Jezavelja, progonila proroke jehovizma, carski sluga Avdija "uze... sto proroka, i sakri ih, po pedeset u jednu pecinu, i hrani ih hljebom i vodom" (Prva knjiga o carevima, 18, 4).

Osim sve tenika i Levita, odr anju stare Mojsijeve vere doprinela su u izvesnoj meri i bratstva pobo nih ljudi koji su se zavetovali Jehovi. Vec znamo za nazireje, po to je njima pripadao i Samson. Nazireji nisu pili vino, nisu se brijali, nisu jeli ritualno necista jela i nisu smeli dodirivati mrtvace. Mnogo zanimljivije je rehavitsko bratstvo. To su bili potomci Rehavljevog sina Jonadava, koji je za vladavine cara Ahava napadao Balove poklonike. Rehaviti nisu pili vino, nisu se bavili zemljoradnjom ni sadili vinograde, iveli su u atorima primitivnim pastirskim ivotom, suprotstavljajuci se na taj nacin urbanorrni ivotu Hananaca i lo im dru tvenim i verskim posledi-cama koje iz njega proisticu. Te nja za ocuvanjem pastirskog nacina ivota iz Mojsijevih vremena bila je, naravno, nerealni anahronizam i zato rehavitsko bratstvo nikad nije uspelo da se ra iri medu Izrailjcima. Docnije, za vladavine judejskog cara Ohozije (640-609. g. p.n.e.), jerusalimski sve tenici pre li su u odlucujuci napad protiv otpadni tva. Bilo im je, pre svega, stalo da uspostave teokratske dru tveno uredenje i da preuzmu stvarnu vlast u ime Jehove. U osnovi su ih, dakle, vodili politicki ciljevi. U verskim zapovestima naglasak su stavljali na spolja nje vidove kulta, na po tovanje obreda i rituala. Tek pod uticajem moralnog ucenja proroka, Izrailjci su postepeno produbljivali svoju religiju, dok je na kraju nisu uzdigli na nivo cistog, etickog monoteizma. U njihovim verovanjima Jehova postaje jedini, univerzalni bog vasione. Jevrejski monotei-zam je, prema tome, konacni i prilicno kasni rezultat mukotrpnog s istorijskog puta kroz vekove lutanja, patnje i politickih katastrofa. Za vreme sudija, Izrailj je prolazio kroz period gradanskih ratova i slabljenja verskih veza. Potresnu sliku tih unutra njih prilika daju nam narocito tri price: pokolj plemena Jefre-movog na gazu Jordana, istrebljenje skoro celog plemena Venijaminovog i krvavi Avimelehov prevrat. Poslednja prica zaslu uje posebnu pa nju, s obzirom na to da nam pru a dodatne informacije o klasnoj strukturi izrailj-skog dru tva i politickim strujama, koje predstavljaju nagove taj kasnijeg monarhistickog uredenja. U Knjizi o sudijama (8, 22) citamo: "Potom reko e Izrailjci Gedeonu: budi nam gospodar ti i sin tvoj i sin sina tvojega, jer si nas izbavio iz ruke Madijanske". Ali Gedeon ne prihvata ponudenu carsku krunu, iako je prakticno postao nasledni vladar. U svojoj prestonici vladao je kao tipicni istocnjacki despot, dr eci veliki harem nalo nica, s kojima je imao sedamdeset sinova. Za to, onda, nije hteo i formalno da primi carsku titulu? Nema nikakve sumnje da je tada medu Izrailjcima postojala izvesna grupa ljudi koja je u monarhistickom uredenju videla jedini izlaz iz anarhije i spas od propasti. Samo je centralizov ana vlast mogla da dovede do ujedinjenja izrailjskih plemena u zajednicki front protiv rastuce opasnosti od neprijateljskih hananskih naroda. Ali je ocigledno da su monarhisti bili u manjini. iroke narodne mase bojale su se despotizma i grcevito se dr ale plemenske podvojenosti. Gedeon je sigurno imao u vidu ta raspolo enja i zato je odbio krunu. Uostalom, mogao je to sebi da dopusti, jer je, zahvaljujuci svom licnom autoritetu, i tako imao neogranicenu vlast nad podredenim plemenima. Slucaj Avimeleha pokazuje nam koliko je sna na bila opozicija protiv monarhisticke ideje i u kojim dru tvenim slojevima se ona najvi e uvre ila. Avimeleh zapravo i nije bio car, vec uzurpator, koji je osvojio vlast zahvaljujuci pomoci svoje rodbine u Sihemu. Sredstvima koja je od njih dobio, zavrbovao je najamnike, pobio bracu po ocu i necuveno krvavo vladao. Ali na prestolu se odr ao samo tri godine. Poziv na ustanak dao je isti taj grad, Sihem, koji mu je mnogo pomogao da izvr i prevrat. Za to ba njegov rodni grad? Ako pa ljivo procitamo odgovarajuce biblijske stihove, dobicemo neocekivano

Imala je. Sihemljani iznevjeri e Avimeleha. Doznajemo. izra-iljskoj prorocici i pesnikinji. puna zveketa oru ja. Lingvistickom analizom utvrdeno je da je ova turobna pobednicka himna. da bi se osvetila nepravda ucinjena na sedamdeset sinova Jerovalovijeh. brojnih u to vreme. koji ukrijepi e ruku njegovu da ubije bracu svoju". pak. Cak se pretpostavlja da je nastala u vreme opisanih dogadaja i da zato predstavlja autenticnu sliku Izrailjaca u najranijem razdoblju njihovog naseljavanja u Palestini.). vec da je posvecena za sve tenicu u jednom od. Su tinska razlika pojavljuje se i u prici o Sisa-rinoj smrti: u proznom delu umoren je stra nom smrcu za vreme sna. Jednom recju. Oni nas obave tava-ju da ". Ne mo e biti sumnje da je rtvovanje kceri na Jehovinom oltaru bio obicaj koji vodi poreklo iz najdrevnijih epoha ljudske istorije. zbunjeni cinjenicom da je jedan od biblijskih junaka pocinio takvo varvarstvo. ilegalnih Jeho-vinih svetili ta... Arheolozi su otkrili takve delove grada ne samo u Sihemu. i krv njihova da bi do la na Avimeleha brata njihova. dok je Sisara samo njegov vrhovni komandant.ern da zakljucimo da se narod borio neobicno estoko i s prezirom prema smrti. i pobednicka himna junakinje. i na Sihemljane. a po sadr aju cak i protivrecna izvorna dokumenta: prica u prozi. u tekstu imamo vi e dokaza da su joj kao osnova cesto slu ili stari dokumenti i istorijska predanja. koliko je izrailjsko dru tvo vec tada bilo klasno raslojeno. koja je na njega bacila kamen sa vrha opsednute kule. Sve sumnje po tom pitanju otklanjaju stihovi 23. dakle. koja donekle odgovara grckom akropolju. vec i protiv vlastitih velika a. lako je Knjiga o sudijama u svom dana njem redakcionom obliku relativno kasna tvorevina. l to tek pred rastucom opasno cu od Filistejaca. re enje zagonetke. zapravo obred u slavu boginje plodnosti Astarte. Iz njenog toka mo. Iz te informacije neosporno proistice da su monarhisti prete no bili predstavnici privilegovanih slojeva i da su ba oni izdigli na presto Avimeleha. Avimeleha je smrtno ranila ena. koje oplakuju smrt devojke. opasan odbrambenin zidom. kao to se mo e zakljuciti iz povesti Samuilove. Jevrejski istoricar Josif Flavije (l vek n. kao i vavilonski Talmud (VI vek n. opozicija protiv monarhije bila je i dalje jaka i aktivna.) uzimali su Jeftajevu rtvu doslovno. vec aristokratska cetvrt. dakle. pobuna grada Sihema bila je narodni ustanak ne samo protiv uzurpatora. Dom Milov nije bio poseban grad. U njoj su spojena dva posebna. Nadeno je. i otido e i postavi e Avimeleha carem kod hrasta koji stoji u Sihemu". vec i u Jerusalimu.e. iza koga su se nalazile palate dostojanstvenika i aristokratskih rodova. i drugim palestinskim gradovima. Posle Avimelehovog pada protecice jo dosta vremena dok se izrailjska plemena odluce na izbor zajednickog cara. jedna od najstarijih zaostav tina jevrejske litereature.jasan odgovor. a u poemi je ubijen s leda dok je pio mleko. 6) citamo sledece: "Tada se skupi e svi Sihemljani i sav dom Milov. Javin se uop te ne pominje. izneli su pretpostavku da Jeftajeva kci u stvari nije bila li ena ivota. e. Neki istra ivaci. prethodno pomenutog poglavlja. Kao primer mo e da nam poslu i prica o Devori. kao istorijski istinitu . Drevni tragovi kriju se i u prici o Jeftajevoj tragediji. U Knjizi o sudijama (9. U prozi je protivnik Izrailja asorski car Javin. ipak zavr ena divnim ljudskim akcentom u opisu straha Sisarine majke. O masovnosti i narodnom karakteru ustanka govori nam i cinjenica da su u borbi uce ce uzele cak i ene. Ali jevrejsko predanje nikada nije tumacilo Jeftajevu rtvu u simbolicnom smislu. izrazit karakter dru tvene revolucije. pre svega. Ali cak i tada. pozajmljen od Hananaca. Po njima je i pogrebna povorka Izrailjki. i 24. koji ih ubi. a Sisara se javlja kao suvereni vladar. U poemi. To je najce ce bio nasip od zemlje i kamenja.

.

Naime. Ukoliko je zaista bilo tako. jer su obicaji koje je opisao vec iza li ili izlazili iz upotrebe u poslevavilonskoj epohi. vec tada su bili pro lost. Neki biblisti su do li do uverenja da je ona neka vrsta politickog pamfleta. Poznato je.cinjenicu.!". Pokrecuci najzanimljivije aspekte Knjige o sudijama. Neki naucnici cak sumnjaju da je on prvobitno bio neko mitolo ko bo anstvo u kultu sunca. udovica je cak mogla sudskim putem da ostvaruje svoje pravo. U slucaju odbijanja. ni ni e od drugih naroda svoje epohe. pljuvala mu u lice i na taj nacin stavljala ga pred dru tvom na stub srama. to znaci sunce. bila Moavka i da su. iz oblasti bracnog prava. Ono je propisivalo da se udovicom koja nije imala dece morao o eniti brat umrlog mu a. me oviti brakovi nepravedno osudivani. Saula i Davida. izmedu ostalog ni od Doraca i Ahajaca. da se u Bat. s obzirom na to da je prica o njemu neka vrsta uvoda u povest Samuila. Po nekim detaljima podseca na sumerskog junaka Gilgame a i grckog Her-kula. dakle. udovica mu je skidala cipelu. Njegovo ime etimolo ki je izvedeno iz hebrejske reci eme i vavilonske am u. koji se odr ao do l veka pre na e ere.ovite brakove. lako Biblija o tro osuduje rtvovanje ljudi kao stra an zlocin. Tako je. Bio bi bez sumnje anahronizam kada bismo na te cinjenice primenili dana nja moralna merila ili eticke norme proroka iz doba kristalizo-vanog monoteizma. a David je obesio sedam Saulovih sinova da odvrati od zemlje glad. vek Ifigenije i Klitemnestre. koji pro direte uboge i satirete siromahe u zemlji. u kome se uz pomoc alegorije izra ava protest protiv drakonskih Jezdrinih i Nemijinih mera. O2O Veoma zanimljiv primer spajanja starijih i novijih motiva u jednu narativnu celinu je prica o vernoj Ruti. ^dilicni dru tveni odnosi prikazani u predanju. gde zemljo-posednici ive u patrijarhalnoj slozi sa svojim slugama. vice Amos. u svom najstarijem obliku. sirocadi i putnika. takozvanom leviratu. za-garantovana Mojsijevim propisima. osim toga. udovica.. ovaj stari obicaj retko je po tovan. taj obicaj je bio veoma drastican. na-merno smo za sam kraj ostavili razmatranje Samsonovog lika. ne smemo nikada da zaboravimo o kakvoj arhaicnoj epohi se tu radi. na primer. koji je Posejdonu prineo na rtvu sina u zahvalnost sa spasenje iz morske bure. prorok Samuilo na komade isekao cara Agaga pred Jehovinim oltarom. obicaj davanja obuce u znak odricanja od prava na udovicu najbli eg rodaka. Ali u poslevavilonskoj epohi vi e nije postojao. vezan za levirat. Jeftajev postupak nije bio usamljen. Samson je bez sumnje legendarna licnost. koji je u Hananu imao mnogo pristalica. Pravo na sakupljanje preostalog klasja na strnji tu bila je prastara privilegija siromaha. vec su iz Jerusalima cak i proterivali strankinje kojima su se Jevreji enili. XI ili X vek pre na e ere. onda je autor morao da iskoristi daleko stariju pricu na tu ili slicnu temu. Isaije i Mihej. a posebno Amos. To je bio XII. ve-rovatno nakon povratka iz vavilonskog ropstva. koji ne samo to nisu priznavali me. "Cujte ovo. Tada nja jevrejska plemena u duhovnom razvoju nisu se nalazila ni vi e.eme u.. Autor price hteo je da podseti judejske fanatike da je Ruta. Ali u vreme izvr ene urbanizacije izrailjskog dru tva i ucvr cavanja klasnih razlika. Ukoliko bi rodak odbio da ispuni svoju obavezu. Ruta se udala za Voza po leviratu. trojanskog rata i njegovog ucesnika kritskog kralja Idomeja. Drugi obicaj bio je jo stariji. Taj vec davno nestali formalni gest sa pravnim posledicama imao je smisla samo dok su ljudi bili nepismeni i jo nisu sacinjavali pravna akta. Neki proroci. i prema siroma nima su milosrdni. prababa najveceg izrailjskog cara Davida. Rec je o obicajnom pravu. . osudivali su bogata e zbog izrabljivanja sirotinje. Brojni arhaizmi u tekstu govore u prilog toga da je predanje nastalo veoma kasno. Uostalom.

.

Stvar je u tome to ona ovoga puta zacudujuce popustljivo gleda na kratke ljubavi Izrailjca sa tudinkama. ljubav prema fantasticnim avanturistickim pricama. l tek pred kraj price. nalazio hram posvecen bogu sunca.nedaleko od rodnog Samsonovog sela. i to sa neskrivenim zadovoljstvom odobrava njegove divljacke ispade. nije sekao kosu i nije pio \ 240 vino. kada ce zavadena izrailjska plemena. Uostalom. Nije. dodu e. Kako se moglo dogoditi da taj neotesani junak narodnih prica bude uveden u dobro dru tvo vojskovoda. popularan medu Hanancima. koji je dat po volji njegovih roditelja dok je bio odojce. ne mo e reci da je bio borac za je-hovizam. pun borbenog duha. da se ka e da je Biblija uvek realna i da uzima ivot kakav je u stvarnosti. Samsona je obavezivao nazirejski zavet. nikada se nije rukovodio religioznim pobudama. Rekli smo vec da je Samson legendarna licnost. O Filistejcima doskora nismo imali mnogo podataka. njegova licnost se izrazito oplemenila. zahvaljujuci velikim arheolo kim otkricima i de i-frovanju egipatskih hijeroglifa i mesopotamskog klinastog pisma. On nije predvodnik koji. Zato izaziva cudenje to su redaktori Biblije uneli njegovu povest u kanonske knjige. a samim tim i za odr anje izrailjske religije. U Sam-sonu je na la svoj izraz i slaba politicka svest Izrailjaca iz vremena sudija. koji eli da se osveti za do ivljene ili umi ljene uvrede. Sada. ni predvodnik svog plemena. pred rastucom opasno cu od Filistejaca. Narod je osecao prema njemu simpatiju i sa zadovoljstvom je pricao o njegovim ljubavnim avanturama i odu evljavao se time kako nije davao mira omrznutim Fiilistejcima. borba sa Filistejcima vodila se za opstanak naroda. U tom duboko potresnom zavr etku kao da le i nagove taj novih vremena koja se pribli avaju. neiscrpan u desetkama i junacina i ne ba mnogo bistar atleta kakva je to divna. na Kritu. Ako hocemo da stvorimo sebi predstavu o Filistejcima i da razumemo prilike u kojima su se pojavili u Hananu. Zbog^oga je sve to je Samson uradio u ocima jehovista dobi-jalo smisao i vrednost religijskog cina. zbog kojih je ljudska krv tekla u potocima! Nije on bio ni mudri sudija. tipicno narodna figura! U njegovim lukavstvima i ivotnim neprilikama ogleda se sirovi humor jevrejskih pastira i. usamljenim odmetnickim pohodima i moralno veoma sumnjivim smicalicama. Ali. Koliko ima primitivnog i paganskog u njegovim ljubavnim avanturama s Filistejkama. moramo bolje da upoznamo vreme u kome su iveli i radili. osim toga. postaje herojska i istinski tragicna. Za njega se. ni religiozan covek koji se bojao Boga. iskljuceno da je neki idol. vremena anarhije i plemenskih partikularizama. vec su i s drasticnim naturalizmom prikazali stvari koje nikako ne spadaju u knjige smatrane za svete. do li smo do prilicno tacnih podataka o tome ko su oni bili i odakle su do li. poput drugih sudija. l ne samo to su je uneli. dakle. organizuje otpor protiv ugnjetaca. koliko elja za licnim obracunom. Motiv za njegove postupke nije toliko patriotizam. bio prau-zor Samsonovog lika. Ali to ne znaci da on nije proizvod jevrejske ma te. dakle. karakteristicna za Istok. . U svom ivotu ispunjavao je. medutim. ali je prica zasnovana na istinitim istorijskim dogadajima. dodu e. u Troji. u Anadoliji. Oru ane borbe s Filistejcima pratile su Izrailjce gotovo dva stoleca i zavr ile se konacnom pobedom cara Davida. obaveze nazirejstva. Taj drski kavgad ija. isticuci ga donekle kao primer koji treba slediti. Njegovi sukobi s Filistejcima imaju karakter usamljene odmetnicke borbe plahovitog coveka. Mo e. U tome ce nam pomoci arheolo ka nalazi ta u pelo-poneskoj Mikeni. najzad shvatiti neminovnost ujedinjenja radi zajednicke borbe za slobodu. careva i proroka? Mislim da je odgovor jednostavan. Samson je za Izrailjce postao olicenje herojske epohe borbi sa Filistejcima i tako je neraskidivo srastao s narodnom tradicijom da ga nije bilo moguce zaobici.

Siriji, Palestini i Egiptu. Naime, tim nalazi tima dugujemo ogromno znanje o epohama koje su ranije za nas bile velika nepoznanica. Zigurat u tjpiivi. Crte prema asirs(@m bardjeju iz Vll V. p.n.e. Zigurat sa hramom boga meseca na vrhu. ija na osnovu isfypina u liru. l\\ ts. A Stenovita obala Mrtvog mora. Snimafjz vazdufia >z& 'Egipatsfy pogrebna povorka. Jres^a iz grobnice. Bobovi izraduju opefe. y~res/(g. iz grobnice egipatsl^gg namesnifg., godine pre na e ere 1460. Stub sod nad Mrtvim morem Hgjipodseca na cove/(a 'EgipatsUg.pe adija. Drvene figurice nadene u egipatskoj grobnici 1800. godine p.n.e. 'D amija u ttebronu S^oja se uzdi e iznad verovatne grobnice Sare., fturama, 'Bitifijsfa mana na grancicama Jordan i Mrtvo more. fotografija iz vazduna. ^Sh *»*-.' 'Egipatskg. statua Oiananca s ispisanim prokletstvom, bacenim na hanansi^e. gradove. 'Ru evine palate u utvrdenju Cjaj Zajordansl^a rei^a Arnon, koja se pominje u Vtib&ji Zidine Jerifiona Istopim perinom., noj-/ starijeg grada u istanji (ofy 6000. g. pre na e ere.) . 1)rvena figura iz grobnice faraona 1utanl(amcma, 'Boginja plodnosti Astarta. lsf<@pina iz Ugarita Figura boga iz Ugarita figura boginje iz Ugarita otapana u 9{imrudu Tvrdava caraSauta. ftrfieoksfy nalazi te u TeC-eC-fuJu u blizini Jerusafoma li Zidplaca ujerusatimu. Rsirci iseljavaju pokoreno stanovnitvo. Crte prema asirsfgm bareljefu ,3 Iseljavanje stanovnika iz osvojenog grada. Bareljef iz dvorca asirskog cara 222 !Asirski carSargon Til, osvajac umarije. Bareljef iz 9{inive lzraij/s/Q; carjuj /fonja se Safmanasaru TiT. %areCjefsa cuvenog "Crnog obeCisHy?1 fmicanin s majmunima 'Plocica od slonove carso w ' ' ///»(l d-vorca uSamariji ^ 'Bic&jsfe feffende 241

- , _ . »i MHIII.. i,,.: -.....^ ............... i svecnjajjzJerusaGjnsfyf hrama no en u pofatnicfam Titovom polwdu, 'Bardje.f na Titovoj trijumfalnoj fapiji u Rimu, U drugom milenijumu pre na e ere, na Kritu je iveo narod koji je stvorio prefinjenu kulturu i na Egejskom moru osnovao najmocniju trgovacku dr avu. U isto vreme, Peloponez su nastanjivali narodi cije nam poreklo i jezik nisu poznati. Pokorili su ih Ahajci, grcka ratnicka plemena, okovana u bronzane oklope. Njihovi vladari su podigli megalitska utvrdenja u Mikeni, u Tirensu i drugim mestima Argolide. Tukidid navodi da su se ahajska plemena bavila piratstvom i da su izgradila sna nu flotu koja je bila opasna konkurencija Kricanima. Pocev i od XV veka pre na e ere, Ahajci pod dinastijom Atrida, kojoj je pripadao i Agamemnon, postepeno potiskuju Kricane sa njihovih kolonijalnih poseda na egejskim ostrvima i na obali Male Azije. Godine 1400. pre na e ere osvajaju Krit i uni tavaju visoko razvijenu minojsku kulturu, nazvanu tako po legendarnom kralju Minoju. Oko godine 1180. pre na e ere, posle desetogodi nje opsade, pretvaraju Troju u ru evine. Ali nisu dugo u ivali u svojim uspesima. Iz dubine Evrope do la su druga grcka varvarska plemena, poznata pod zajednickim imenom Dorci, kasnije istorijski Grci. Pokorili su Peloponez, Krit, egejska ostrva i obalu Male Azije. Pod njihovim pritiskom, u oblastima oko Egejskog mora odigrala se jedna od onih etnickih revolucija koje su izazivale velike seobe naroda. Stanovnici Balkana, Ilirije i egejskih ostrva, potiskivani iz svojih postojbina, kretali su se u talasima na jug u potrazi za novim boravi tima. I li su kroz Anadoliju, Malu Aziju, Siriju i Hanan, i do li do delte Nila. Merneptah im nanosi poraz i primorava ih na povlacenje. Njihova ponovna najezda na Egipat, godine 1191. pre na e ere, bila je daleko opasnija. Nepregledne horde ratnika s porodicama i imovinom kretale su se obalom Sirije i Hanana, ticene s mora brojnom flotom jedrenjaka. Pod njihovim udarcima ru i se mocna dr ava Hetita, a njena prestonica Hatu a , na reci Halis, zauvek je pretvorena u gomilu ru evina i pepela. Plen osvajaca zatim postaje Kilikija, s nepreglednim krdima rasnih konja, po kojima je bila cuvena. Fenicki gradovi Biblos, Sidon i Tir, predaju se dobrovoljno i tako izbegavaju uni tenje. Po to su pre li Hanan du obale mora, osvajaci prodiru u Egipat i pusto e njegove severne krajeve. Faraon Ramzes III (1198 - 1167. g. p.n.e.) morao je da upotrebi sve snaga da bi ih zadr ao. Na kraju ih je razbio i na kopnu i na moru, uni tiv i im Stolovi u "s/frptorijumu" esensl^og manastira u ttirbet ^....... 242 flotu u pomorskoj bici kod Pelusijuma. Najveca opasnost koja se nadvila nad Egipat u citavoj njegovoj istoriji bila je odbijena, ali Ramzes vi e nije imao snage da uljeze protera i iz Hanana i Sirije. Zahvaljujuci tome, jedan preostali ogranak mogao je bez smetnje da zauzme plodnu primorsku ravnicu u ju nom Hananu i tamo se zauvek naseli. Sticajem srecnih okolnosti sacuvao se egipatski dokument koji sadr i neizmerno dragocene podatke o tim tajanstvenim nomadskim narodima. U Medinet Habu, nedaleko od Tebe, otkopane su ru evine hrama boga Amona. Zidovi su mu od vrha do dna prekriveni natpisima i slikama, koji na sugestivan nacin predstavljaju dramatican tok faraonove borbe sa osvajacima. Dok se na kopnu egipatska pe adija bori prsa u prsa sa tudinskim vojnicima, na moru faraonove lade odnose odlucujucu po-bedu nad neprijateljskom flotom. Vidi se kako tonu jedrenjaci u plamenu s kojih padaju poginuli i skacu u more prestravljeni mornari. Na jednoj od fresaka prikazana su te ka kola sa volovskom zapregom, natovarena enama, decom i ratnim plenom. Bila je to, dakle, seoba naroda u punom znacenju te reci. Mu karci su visokog rasta, a njihova obrijana lica odlikuju pravi, tipicno grcki nosevi i visoka cela. Ratnici nose narocite lemove od pticjeg

perja, koji podsecaju na lemove Homerovih junaka na dfsvnim bareljefima, l iroki kratki macevi i mali okrugli titovi cini se da su grckog porekla. Sa zidnih natpisa doznajemo da su Egipcani napadace zvali "narodi mora". Tamo se pominju ratnici plemena "Donoja" i "Ahajva a"; to su nazivi pod kojima se mo da kriju Danajci i Ahajci, koji su nam poznati iz grcke istorije. Nailazimo i na egipatski naziv za Filistejce "Peleset" ili "Prst", l pored tih podataka, naucnici se ne sla u po pitanju etnickog porekla osvajaca. Ukoliko je to bila me avina plemena najrazlicitijih rasa, kako neki smatraju, onda se kao sigurno mo e prihvatiti da su ona bila pod uticajem grcke kulture, i cak da su se medu njima nalazili Ahajci, koje su Dorci potisnuli sa Balkanskog poluostrva, Male Azije i ostrva Egejskog mora. Posle neuspelog pohoda na Egipat, Filistejci su se naselili u Hananu, gotovo u isto vreme kad i Izrailjci. Iz Biblije znamo da su zauzeli plodni pojas obale ju no od planine Karmil. Njihovi gradovi-dr ave, Gaza, Askalon, Azot, Gat i Akaron, stvorili su federaciju koja se na grckom zvala pentarhija. Usmera-vajuci svoju teritorijalnu ekspanziju u dubinu kopna, brzo su u li u sukob sa susednim izrailjskim plemenima, Judinim i Danovim. l upravo ovi prvi sukobi predstavljaju istorijsku podlogu za pricu o Samsonu. Vec znamo da su, medu "narodima mora", Filistejci predstavljali posebnu, ne mnogo veliku etnicku grupu. Biblisti i arheolozi ula u napore da saznaju o njima ne to vi e, i po tom pitanju vec su zabele ili niz uspeha. Predstavicemo ukratko rezultate njihovih dosada njih istra ivanja. Treba, pre svega, istaci da Filistejci, po jevrejskom pre-danju, poticu sa Krita. Prorok Amos (Knjiga proroka Amosa, 9, 7) govori da ih je Bog izveo iz Kaftora, a pod tim imenom krije se Krit (u vavilonskim tekstovima s klinastim pismom: Kaftara). Sumnju u takvo tumacenje imena "Kaftor" otklanja kasnije prorok Jezekilj, koji Filistejce poistovecuje sa Kricanima. Kad bismo jevrejsko predanje prihvatili kao tacno, do li bismo do uverenja da su Filistejci bili Ahajci, koji su osvojili Krit, a zatim i sami bili potisnuti od Doraca. Na alost, ovakva vrsta predanja cesto je nepouzdana i nema vrednost naucnog dokaza. Neki istra ivaci skrenuli su pa nju na zanimljivu cinjenicu da su izvesna filistejska imena bila ilirskog porekla i da je u Iliriji postojao grad Paleste. Po to je seoba dorskih naroda pocela upravo tamo, nije iskljuceno da su Filistejci bili predgrcki stanovnici Ilirije, koje su potisnuli osvajaci. Sada cemo videti ta nam o tome ka e arheologija, na osnovu otkopavanje vr enih u Siriji i Palestini. U ru evinama grada Uga-rita pronadeni su grobovi s karakteristicnim egejskim, kiparskim i mikenskim odlikama. Keramika izvadena iz ru evina pet filistej-skih gradova nekada njeg Hanana prete no je mikenska. Pehari i krcazi ukra eni su crnim i crvenim figuralnim ornamentom, na svetlo utoj glazuri. Identicno keramicko posude upotrebljavano je upravo u Mikeni, gradu Agamemnonovom. Druge arheolo ke iskopine su karakteristicnije. U prici o Samsonu Biblija predstavlja Filistejce kao narod strasno zaljubljen u velike terevenke. Tamo doslovno citamo: "l kad se razveseli srce njihovo reko e: zovite Samsona da nam igra. l do-zva e Samsona iz tamnice da im igra, i namjesti e ga medu dva stupa... A kuca bija e puna ljudi i ena i svi knezovi Filistejski bijahu ondje; i na krovu bija e oko tri tisuce ljudi i ena, koji gledahu kako Samson igra". Taj upecatljiv prizor masovnog pira upotpunila je arheologija na neocekivan nacin. U ru evinama filistejskih gradova nadena je velika kolicina krcaga za pivo, koji su imali kljunove s filterom za zadr avanje jecmene pleve, koja je plivala u sve e skuvanom pivu. Pokazalo se, dakle, da su se u zemlji vina Filistej ci uporno dr ali piva, tradicionalnog pica grckih ratnika.

Kakve zakljucke mo emo da izvedemo na osnovu tih cinjenica? Ne mo emo s potpunom sigurno cu tvrditi da su Fili-stejci pripadali velikoj porodici grckih plemena. Nesumnjivo je da su dugo ostali pod uticajem njihove kulture i da su usvojili njihove obicaje. Mo da su se, cak, medu njima nalazile ahajske izbeglice iz Argolide, Ilirije, Male Azije, s Krita i ostalih egejskih ostrva. To je, po svemu sudecu, bila me avina skitnica grckog i negrckog porekla, koje su se posle poraza u Egiptu ujedinile radi zajednickog osvajanja Hanana. Mogli bismo opravdano da se zapitamo kako je takva acica osvajaca uspela ne samo da zadr i svoj plen, vec da s vremenom sebi potcini gotovo ceo Hanan zajedno sa Izrailjcima. Njihova nadmocnost zasnivala se na tome to su sa sobom doneli tajnu prerade gvozda. Njihovo gvozdeno oru je i sprave obezbedili su im odlucujucu premoc nad zemljom koja je jo uvek bila u bronzanom dobu. VAtimo se nekoliko stoleca unazad, da vidimo na koji nacin su Filistejci do li do gvozda. Negde u Jermenskim planinama ivelo je kizvadansko pleme, koje je u XIV veku pre na e ere naucilo da topi gvo de. Ono nije nacinilo novi pronalazak, vec je jednostavno otkrilo nacin da proizvede gvo de jeftino i u velikim kolicinama. U Egiptu i Mesopotamiji gvo de je bilo poznato jo u trecem milenijumu pre na e ere, ali je bilo toliko retko da je cenjeno vi e od zlata. Kizvadance su pokorili Hetiti i oteli im, naravno, tajnu topljenja gvozdene rude, koju su potom cuvali kao oko u glavi. Kada je jedan faraon zamolio prijateljskog hetitskog cara da mu otkrije tajnu, kao odgovor je samo dobio gvozdeni bode , bez ikakvog komentara. U XII veku pre na e ere "narodi mora" uni tili su mocnu hetitsku dr avu i s ogromnim ratnim plenom prigrabili i bri ljivo cuvanu tajnu topljenja gvozda. Tako su tim najdragocenijim blagom ovladali i Filistejci. tegetufe U Prvoj knjizi Samuilovoj (13, 19-22) citamo: " A u cijeloj zemlji Izrailjskoj ne bje e kovaca, jer Filisteji reko e: da ne bi gradili Jevreji maceva ni kopalja. Zato sla ahu svi Izrailjci k Filistejcima kad koji ca e poklepati raonik ili motiku ili sjekiru ili srp. l bijahu se zatupili raonici i motike i vile troroge i sjekire, i same ostane treba e zao triti. Zato kad dode vrijeme boju, ne nade se maca ni koplja ni u koga u narodu koji bje e sa Saulom i Jonatanom..." Kao to iz ovih reci proistice, Filistejci su dr ali Izrailjce u zavisnosti, drakonskim merama braneci svoj monopol na gvo de. To je bio vojni i ekonomski monopol, po to niko osim njih u Hananu nije mogao kovati gvozdeno oru je, niti orude potrebno u zanatstvu i zemljoradnji. Izrailjci su, dodu e, mogli da kupuju orude, ali kada ga je trebalo popraviti ili nao triti, morali su da se obrate Filistejcima, koji su svoju uslugu jo i dobro naplacivali. Zacudujuce je da je arheologija u potpunosti potvrdila informacije iz Biblije. Na teritorijama nekada njih filistejskih dr avica pronadena je ogromna kolicina gvozdenih predmeta, dok oni u drugim krajevima Hanana predstavljaju retkost. Ta slika se sasvim uocljivo menja kada se prekopavaju kulturni slojevi koji se odnose na period nakon to je David sru io filistejsku hegemoniju. Od tada se gvo de javlja u velikoj kolicini i ravno-merno je rasprostranjeno na celoj teritoriji Hanana. Pobeda Izrailjaca znacila je u isto vreme i ekonomski preokret, koji je nastupio kao posledica ukidanja filistejskog monopola i ulaska semitskih naroda Hanana u gvozdeno doba. Posle dve stotine godina borbe, Filistejci su bili pobedeni i, mada su od tada igrali samo drugorazrednu politicku ulogu, nisu, nestali sa istorijske karte. Od njih, naime, potice ime Palestina, koje je kasnije prihvaceno u zvanicnoj rimskoj nomenklaturi. Tako su Filistejci odneli neocekivanu pobedu: ovekoveceni su u imenu zemlje, koju i pored dugotrajnih napora nisu uspeli da pokore.

.

pade nicice i upita ga ta eli.tenici. Ofnije i Fines. rastao je Samuilo vodeci po ten nacin ivota i verno slu eci Jehovi.^5affva( '.. Po tovanom Iliju nije bila sudena mirna starost. pomolila se i vratila se kuci radosna.tenik.° Jafa rtxv>"f 1<W . Fenina je imala sinove i neprestano se podsmevala Ani. Ilija dirnu alosna sudbina enina pa joj odgovori: "Idi s mirom. Njihova gramzi vost.. Poti tena Elkanina ena molila se iz sveg srca. samovolja i razvrat izazvali su u Izrailju op te zgra anje. gde je pocivao kovceg zaveta. S vremenom. necujno micuci usnama. Predav i prvosve teniku na dar tri teleta. Cak je i Ilije. Jednom. SREDOZEMNO MORE (Mt$K\ . Anom i Feninom. To isto dogo -dilo se i sledece noci. U gorama Jefremovim nalazio se gradic Rama. nisam pila vina ni silovita pica. Visoku du nost prvosve tenika i sudije vr io je u to vreme Ilije. Kad mu se Jehova obrati. nego sam ena tu na u srcu. za to si ga molila. i probudiv i se ni ta nije znao. Uvek spreman da pomogne. da prinese rtvu pred svetim atorom. pa je izgledalo da im povladuje. ucveljena ena strasno se molila Jehovi preklinjuci ga da joj podari sina i zavetujuci se da ce ga posvetiti za na-zireja i dati u slu bu hrama. U tom okru enju pokvarenosti i tetne slabosti. verna svom zavetu. Samuilo je izbegavao pravi odgovor i tek kada je bio . polagao u njega sve nade i u dubini du e smatrao ga za svoga naslednika. Pritisnut godinama. Samuilo je poslu ao savet svoga ucite -lja. covek cestit i bogobojan. majka ga je odvela u Silom da slu i Jehovi do kraja ivota. l tada doznade ne to to ga duboko potrese. iako je i dalje voleo svoje otpadnicke sinove. oni su trokrakim vilju kama iz sudova uzimali najbolje parcice. ali vec ostareo i onemocao. jer mu je majka cesto dolazila u Silom da opere staru ili da donese novu odecu. smesta je pohi -tao Iliju u uverenju da ga on doziva. kad je sedeo na stolici pred hramom i grejao se na suncu. medutim. Njegovi sinovi sve . jer je navikao da hodocasnici glasno ispovedaju svoje brige i elje. / . Od tada je Samuilo radio razne poslove u hramu i tako se pripremao za sve tenicku du nost. Pomislio je zato da je do la u hram pijana i zbog toga ju je prekorio. Jednom je cuo neki glas koji ga zove po imenu. koja je bila nerotkinja. Prvosve tenik je. Ilije ih je najozbiljnije korio i opominjao da se vrate na put po -stenja. U njemu je iveo Levit Elkana sa svojim dvema enama.ZLATNO DOBA IZRAILJA if SOLOMONOVO CARSTVO fevS"'"^! Sofomonovo carstvo I I fPofyrene ztmlje. kad je postao mlad sve .ftXftKtf SINAJSKO POLUISTRVO PRVOSVE TENIK ILIJE l SAMUILOVO ROÐENJE. Poucio je Samuila kako treba da se pona a kad opet zacuje svoje ime. To je veoma zacudilo starca. ali nije imao ni snage ni volje da se suprotstavi sinovima. Ana mu je odgovorila s du nim po tovanjem: "Nisam pijana. prinoseci rtve. najmirnije 4 >avao. onemocao i gotovo lep. vr ili blud sa enama koje su cuvale ulaz hra -ma. Dok su ljudi. tri merice bra na i lonac vina. opazio je Anu kako se moli. ali ga oni nisu slu ali i dalje su radili po svome. Samuilo je bio tako predan sve tenik da je cak i noci provodio u hramu. gospodaru. a Bog Izrailjev da ti ispuni molbu. l tek treci put starac je shvatio da je to glas Jehovin. pona ali su se nedostojno i zadavali mu mnogo briga. Ujutro. nego izlivam du u svoju pred Gospodom". kuvali meso. Tek to je postao decacic. Uvek je 2$0 bio obucen u cistu odecu od belog lana. Jednom godi nje. Ilije je tra io od njega da mu ponovi nocni razgovor. kad je cela porodica odlazila u Silom." Nepunu godinu posle tog predskazanja Ana je rodila sina i dala mu ime Samuilo. a to je najgore. prvosve tenik se jako bri -nuo. Od hodocasnika su iznudivali previsoke da bine. hodocasnici su po celom Izrailju proneli glas o njegovoj cestitosti.

.

gradani su se stra no pobunili negodujuci: "Doneso e k nama kovceg Boga Izrailjeva da pomori nas i na narod!" Opet je sazvan savet fili -stejskih kne eva. ovoga puta strahovit poraz. Ljudi su drhtali od straha pred njegovom cudotvornom silom. proroka i mudra -ca. Videli su da se Dagonov kip sru io pored kovcega zaveta. odlicio da istrebi prvosve tenikov rod. A ena Fi -nesova. Tako je kovceg prenesen u grad Gat. s krilatim heruvimima. dao se u panicno bekstvo. Iz filis tejskih gradova dolazili su neki cudni i ohrabrujuci glasovi. zadihan i sav u pra ini. Najzad su filiste -jski vraci savetovali da se kovceg . blesnuo je prvi tracak nade. Ali posle izvesnog vremena. onesve cen pade sa stolice i polomi vrat. a ostatak vojske koji se spasao pogroma. Vratili su ga na po -stolje. koju su fili -stejski gradovi osetili na tako poguban nacin. ali se pokorno odazva: "Go -spod je. Poraz kod Afeka pripisivali su tome to nisu imali kovceg Gospodnji. Izrailj utonu u tugu. jedino pravo svetili te Jehovino. od sela do sela. Posle po -ra a kod Afeka. sveti Jehovin dom. izgubila mu -za. u tim da -nima najmracnijeg poraza. jer bi otet kovceg Bo ji. Jo od egipatskih vremena. Filistejci su poko -rili Judeju i zatim stupili u rat sa zemljom Jefremovom. vojnik koji je pre iveo bitku. 251 ISTREBLJENJE ILIJEVE DINASTIJE. u kome boravi Jehova. razgnevljen samovoljom njegovih ra -zuzdanih sinova. Ali i tamo je odmah izbila stra na zaraza koja je odnela mnogo ljudskih ivota. ali ostavlja potomka. Kad su najzad opasni plen podmetnuli gradu Akaronu. A u isto vreme zemlju je spopala navala mi eva. mada je ne -pokolebljivo verovao u njegovu magicnu moc.prite njen uza zid. Odjednom dotrca. iako mu je vrednost bila ogromna. od stresa odjednom dobi porodajne bolove i umiruci rodi sina. pao u ruke mrskih. a ona je najvi e tugovala zbog izgu -bljenog kovcega zaveta i na samrti pro aptala: "Otide slava od Izrailja. ali su ga sledeceg dana opet na li kako le i na zemlji. bili su zaprepa ceni. sedeo je na stolici kraj puta ocekujuci ishod bitke. istina. U bici kod Afeka odneli su pobedu. Kad Ilije cu vest o porazu i smrti svoja dva sina i o gubitku svetoga kovcega. u mislima je pre -bacivao sebi to je podlegao nagovoru sinova i dozvolio da kov -ceg iznesu iz hrama. Otada su izrailjska plemena u njemu gledala pomazanika bo jeg. U po aru je nestao i sveti Mojsijev ator. Na boji tu je ostalo trideset hiljada mrtvih. pojavi u logoru. Tada se stare ine plemena Jefremovog priseti e da Mojsije i Isus Navin nikada nisu i li u borbu bez kovcega zave -ta. Jakovljeva po -koljenja nisu tako nisko pala i bila toliko poni ena. Sutra -dan. Njegova pobo nost bila je za njih jedina moralna podr ka. Te ili su je da je." Vest da Samuilo razgovara s Bogom brzo je obi la zemlju Hanansku. l pored velike nade. neo -brezanih Filistejaca." CUDNOVATA SUDBINA KOVCEGA ZAVETA. Ali najstra nija nesreca bila je u tome to je kovceg zaveta. Prvosve te -niku Iliju bilo je tada vec devedeset i osam godina. pa su smesta poslali u Silom po njega Levite sa sve tenicima Ofnijem i Finesom na celu. neka cini to mu je volja. Oronuo i skoro oslepeo. pobiv i cetiri hiljade Jefremovih potomaka. u vreme kad su prvosve tenik i njegovi sinovi izgubili poverenje naroda. Uskoro se rasplamta druga bitka. versku i svetovnu prestonicu izrailj -skih plemena. Cim se zlatni kovceg zaveta. uzbudeno je saop tio Iliju da je Jehova. Pricalo se da su Filistejci odvezli kovceg zaveta u Azot i postavili ga u hram svog najvi eg boga Dagona. Vi e nije bilo ni grada ni sela koje bi htelo da primi zlatni kovceg. koje 252 je narod prenosio od usta do usta. rastav i se od ivota posle cetrdeset godina nesrecnog vr enja prvosve tenicke du nosti. Stanovnici Azota sazvali su savet filistejskih kne eva i izjavili da po svaku cenu hoce da se otarase opasnog trofe -ja. vojnici radosno povika e i povrati im se borbeni duh. kad su u li u hram. i jo s odvaljenim rukama i glavom. koja je bila trudna. Izrailjci pretrpe e po -novo. od grada do grada. Srce mu je strepelo za sudbinu kovcega i. koji su pro dirali letinu i irili gadne bole tine. Filistejci su osvojili zemlju Jefremovu i razorili Silom. Starac pognu glavu pod te kim udarcem.

.

iznenada se podi e stra na oluja. Nastale su te ke godine rop -stva i poni enja. njegove presude prihvatala su sva plemena bez pogovora. Mit o njihovoj nepobedi -vosti bio je tako sna an da su i sami u njega poverovali. pa se javila neminovnost da se izabere jak voda. SAMUILO OBNOVITELJ. Samuilo nije bio ni voda ni ratnik. pa su Izrailjci do li do uverenja da im samo monarhisticke uredenje mo e doneti spas. Pravio je dalekose ne planove. Na kraju su doveli do toga da je du nost sudije do ivela sveop ti prezir. Kovceg posla e u Kirijat-Jarim. na du e vreme ubio im je volju za osvajacke pohode. Iskoristiv i pomet -nju. bubnjeve i igre. iako su telad bila zatvorena u tali. eleo je da se ure -denje koje je zaveo ucvrsti i da verska i svetovna vlast bude u njegovom rodu nasledna. Tada se Jehova razgnevi i li i ivota preko pedeset hilja -da stanovnika Vet-Semesa. uz muziku. pod njegovim vodstvom i ao je mukotrpnim putem unutra njeg preporoda i politickog ujedinjenja. a krave prineso e na rtvu paljenicu. bez vozara. nisu krenule k njima. Vec je zalazio u godine i bila mu je potrebna odmena. Krave su pu tene same. ugnjetaci u bekstvu potra i e spas i povuko e se u granice svoje dr ave. l njegovi sinovi bili su nevaljalci. vec su tu no mukale i uputile se prema izrailjskoj granici. Njegova zvezda je sijala sve jacim sjajem. zaviri e u kovceg da vide ta se u njemu nalazi. Tri puta godi nje odlazio je u Vetilj. l%a divno cudo. Tako je proteklo dvadeset go -dina. Natovarili su ga na kola i u njih upregli krave koje su se tek otelile. kad. Samuilo je sazvao u Mispi sveop ti sabor Izrailjaca da ih privoli na jedinstvo u oslobodilackoj borbi koja se pribli avala. Ali pri tom pocini e svetogrde. Tu je ostao sve dok ga David nije svecano preneo u Jerusalim.vrati Izrailjcima. vec je de -lovao kao obnovitelj i mudri ucitelj naroda. Vr io je ne samo najvi u sve tenicku du nost. na svoju veliku radost. Samuilo je bio vec suvi e star i veoma popustljiv prema sinovima da bi se mogao zlu suprot -staviti. Uznemireni Filistejci poslali su veliku vojsku. Odmah ga skinu e i postavi e u polju na veliki kamen. Dodali su jo i kovce ic sa prilozima iz pet najznacajnijih filistejskih gra -dova. planovi su mu se pretvorili u prah i pepeo iz istih razlo -ga koji su zagorcali poslednje godine Ilijeve. koji ce povesti narod u borbu za odbranu slobode. Izrailjci se besno baci e na neprijatelja i nanese mu te ak poraz. Zato je svoje sinove upucivao u ve -stinu vladanja. Susedni na -rodi imali su svoje careve. ok koji su do iveli tim neocekivanim porazom. Izrailjski narod je sve vi e gubio naklonost prema urede Zenon %psidbvs/(i nju koje je on zaveo. . imenujuci ih za sudije u Virsaveji. U Vet-Seme -su Izrailjci su eli p enicu. Otada se Samuilo mogao mir -no posvetiti poslovima na ucvr cenju svoje vladavine. bili su potkupljivi i izricali ne -pravedne presude. vec i svetovni posao sudije. l cudnom ironijom su -dbine. Tako se posle se -dam meseci ropstva kovceg vratio svome narodu. gde je re avao sudske sporove. kao opro taj za grehove. Veliki prorok i sudi -ja podigao je tamo novi hram Jehovin i odatle upravljao ivo -tom Izrailja. uprkos materinskom instinktu. Galgal i Mispu. Postepeno je celu zemlju zahvatio vihor fanaticne mr nje prema Filistejcima. Silom je bio u ru evinama. prorokovao i objavio rat hananskim bogovima. Ali kad je trebalo da dode do oru anog sukoba. pa se Samuilo za stalno preselio u svoj rodni grad Ramu. Zatim kola razbi e. ugleda e kola sa svetim kovcegom. Rama je postala svetovna i verska prestonica Izrailja. Osnovao je kolu za proroke u kojoj je sa svojim ucenicima. Podlegav i gre nom isku enju radoznalosti. narocito zato to su Filistejci opet postaja -li agresivni. gde je predan na cuvanje Avinadavu i njegovom sinu Eleazaru. Izrailjski narod opet je imao svoga predvodnika. Do nogu potuceni. Imao je snovidenja. da jo u zacetku ugu e prve iskre otpora. Razuzdani i gramzivi. padao u ver -sku ekstazu i objavljivao blisku pobedu Jehovinu nad tiranima Izrailja. Munje i gromovi iza -zva e u filistejskim redovima paniku i rasulo.

.

Stada ce va a desetkovati i vi cete mu biti robovi. po svim tim delima cine i tebi.Ali su toliko po tovali Samuila da su mu ostavili slobodne ruke u izboru kan -didata za cara. Kisova porodica bavila se obradom zemlje i gajenjem stoke. jer ne odbaci e tebe nego mene odbaci e da ne carujem nad njima. i da mu oru njive i anju letinu. i davace dvoranima svojim i slugama svojim. da potice iz najmanjeg plemena i najskromnijeg od svih Venijami -novih domova." Ali izaslanike nisu odvratila ta crna predskazanja i dalje su ostali pri svome. Zar mu se tako vraca dobro koje je ucinio svom narodu! Smrknuta lica razmi ljao je ta da radi. Odmah ga pozva na ve -ceru i predskaza mu da ce naci zalutale magarice. Ali sluga mu predlo i da zamole za pomoc sve . legende 255 KAKO JE SAUL POMAZAN ZA CARA. Zajedno prodo e goru Jefre -movu. lepoti i visokom stasu. l zato. Saul odluci da se vrati kuci. u ze -mlji Venijaminovoj. Taj predlog Sa -ulu se dopade. mladic izuzetno naocit. Bili su to obicni se -ljaci. i po -stavice ih da su mu tisucnici i pedesetnici. Ali Samuilo mu umiri savest. koji je uz pomoc mocne posade i gomile poreznika sku -pljao od podjarmljenog stanovni tva danak. Venijaminovu i Sufsku." Taj zahtev je Samuila duboko pogodio. Tada je Samuilo poku ao da ih zastra i predocavanjem svih opasnosti koje prete od monarhije. Kis odmah naredi Saulu da pode s jednim slugom da tra i nestale ivotinje. A kad su se izaslanici sutradan okupili u njegovoj kuci. ali ne nado e ih. saop tio im je da mu se te noci javio Jehova i rekao ogorceno: "Poslu aj glas narodni u svemu to ti govore." Iduci po uputstvu devojke koju su sreli usput. Prorok je te noci imao prividenje da ce mu Jehova poslati coveka iz zemlje Venijaminove. koje nije iskvario gradski ivot. koji se nisu pomirili s rop -stvom i ostali su vatreni sledbenici Jehove. kako da izbegne ogranicenje vlasti prvosve tenika. a sinovi tvoji ne hode tvojim putevima. ali im dobro zasvedoci i ka i nacin kojirn ce car carovati nad njim". i obrtati na svoje poslove. da mu se otac posle njegove tako duge odsu -tnosti ne brine. i da mu rade ratne sprave i to treba za kola nje -gova. pa zemlju Salisku. Salimsku. nije dalo nikakav re -zultat. Uzimace i kceri va e da mu grade mirisne masti i da mu budu kuharice i hljebarice.tenika i vraca koji je iveo u obli njem mestu. kad ugleda kr nog i lepog Saula. zato postavi nam cara da nam sudi. Samuilu nije ostalo ni ta drugo nego da im te ka srca obeca da ce za carski presto potra iti podesnog kan -didata. Predstavnici plemena oti li su u Ramu i rekli mu: "Eto. koji ce izrailjski narod izbaviti iz filistejskog ropstva. U Gavaji. Medu njima se narocito isticao Saul. za glavu vi i od svih drugih izrailjskih mu karaca. U to vreme grad Gavaja bio je pod vla cu Filistejaca. Iznenaden predusretljivo cu i Ijubazno cu uva enog sve tenika. kao to je u svih naroda. Ali upozorenje da ce uklanjanje Samuila sa vlasti i biranje novog cara uvrediti Jehovu. ti si ostario. to da dam coveku Bo ijemu da nas uputi. U ivali su i glas dobrih sinova Izrailjevih. Jednom im negde zaluta e magarice. l sluge va e i slu kinje va e i mladice va e najlep e i magarce va e uzimace. neki unutra nji glas mu do apnu da stoji licem u lice s covekom dostojnim carskog prestala. Kad stigo e u blizinu grada Rame. pred gradskom kapijom naido e na Samuila. Rekao je da ce odgovor dati sledeceg dana. Izdtlanici su uporno zahtevali cara. i ostavi e me i slu i e dru -gim bogovima. i oni ce trcati pred kolima njegovim. ciji su sinovi bili poznati po hrabrosti. zdravog tela i duha. U njemu je bilo sedi te vojnog name -snika. iveo je covek po imenu Kis. i ne samo to ga primi u svoj dom.aj glas njihov. ali se ustrucavao da ide svetom coveku bez darova. Uzimace desetak od useva va ih i od vinograda va ih. vec ga posadi na najpocasnije mesto . da sacuva teokratski poredak i obezbedi svojim sinovima na le -dnu vlast. Zato sada poslu . Saul se zbunjeno izvinjavao govoreci da ne zaslu uje toliku pocast. Na to mu sluga rece: "Eto u mene cetvrt sikla srebra. l njive va e i vinograde va e i maslinike va e najbolje uzimace i razdavati slugama svojim."Sinove va e uzimace i metati ih na kola svoja i medu konjanike svoje. Kako cini e od onoga dana kad ih izvedoh iz Misira do danas.

.

ali pod uslovom da svakom od njih iskopa desno oko. bubnjeva i svirala pobo ni ljudi podskakivali su. gde su ca -skali kasno u noc. izmedu tridesetorice drugih gostiju. Najpre je pored Rahi -ljinog groba sreo dva coveka iz plemena Venijaminova. Istocno od Jordana. pa raspusti narod kuci. Ali do ao je cas kad je i narod trebalo da potvrdi izbor za cara. Izbor za cara toliko ga je zbunio da se sakrio medu kola i zapregu. od kojih je Jonatan izrastao u odva nog mladica. pozdravi e ga tri hodocasnika i od rtava koje su nosili u hram u Rami dado e mu dva hleba. ugleda gomilu proro -ka kako silaze s gore. Uverio se tek onda kad mu se usput dogodilo tacno ono to mu je prorok predskazao. Zahvacen kolektivnom verskom ekstazom. l po njegovoj preporuci Saul je izabran za cara. stade pred birace. kao i u ostalim izrailjskim gradovima. . Oholi vladar im je odgovorio da ce prihvatiti preda -ju. uostalom. Orao je zemlju i osnovao svoju porodicu. pevati i prorokovati. u gorskim predelima Galada. nije ni primetio kako je i sam poceo igrati. pa su cak i po to je izabran s prezrenjem govorili o njemu i nisu mu odali pocast. U tom cilju Samuilo je sazvao sveop ti sabor u Mispi i. Cim sti e do svog rodnog grada Gavaje. Tada nji proroci. le ao je izrailjski grad Ja -vis. onako kr an i za glavu vi i od ostalih. Ljudi su se prema njima odnosili s pra -znovernim%trahom. Nas. Mladi pastir i ratar tim postu 256 Zerwn !%psidovs%i. Opkoljeno stanovni tvo htelo je da stupi s njim u pregovore. Ali Saul je dobro poznavao ivot.za sto -lom. Zatim. birajuci mu najlep e ko -made mesa. Uz pratnju harfi. ali u su tini su ih prezirali. PRVA POBEDA SAULOVA. Car Amonaca. s velikim odu evljenjem Izrailjci povika e: "Da ivi car!" Tada im Samuilo saop ti carska prava i napisa ih u knjigu. Za vreme izbo -ra pokazalo se da su mnogi Izrailjci glasali protiv njega. cak ni svojoj najbli oj porodici Saul nije poverio ta se u Rami desilo. Ali najva niji je bio treci susret. Saul se kao zacaran zagledao u njihove pomamne postupke i poceo je polako osecati kako i u njega ulazi duh bo ji. pomaza maslinovim uljem Saula za cara. dodijavali prosjacenjem i svakom ko je hteo proricali buducnost za hranu L milostinju. Zatim ga odvede na krov svoje kuce. u gomilama su se vukli zemljom. koji su ga obavestili da su magarice nadene i da otac nestrpljivo oce -kuje njegov povratak. U rano jutro probudi ga i odvede van grada. po teno je predstavio svoga kandidata. Godine su prolazile. Takvo pitanje nije slu ilo na cast. U jednom trenutku izrazi elju da porazgovara s njim u cetiri oka i zamoli ga da otpremi slugu. opkolio ga je i spremao se za odlucu -juci napad. mahali rukama i pevajuci pro -muklim glasom ogla avali neka nerazumljiva prorocanstva. to je. medu kojima je bilo mno tvo varalica i arlatana. Po to je bio mudar i uzdr an. pitali su jedan drugog. Ljudi koji se sjati e s okolnih polja. Cim ostado e sami. U okupljenoj sve -tini neprekidno su padala podsme ljiva pitanja: "Ko li im je otac?" Ni Saul nije stekao njihovu naklonost i otada se_ uobicajila zajedljiva izreka: "Eda li je i Saul medu prorocima?" Cin poma -zanja odigrao se u najvecoj tajnosti. Saul ni -je mogao vr iti vlast javno i potpuno. pravio se da ne cuje njihove podstrekacke prigovore i nije im se osvetio. radio i svim drugim Izra -iljcima. Imao je vec dva odrasla si -na. a znali su Saula kao jednostavnog i trezvenog seljackog sina. kad je prolazio pored gore Tavor. Trebalo ga je silom otuda izvuci. $i£(ijs/<K legende 257 pkom bio je o amucen i nikako nije mogao poverovati da je to volja Jehovina. lako je bio poznat po fizickoj snazi i hrabrosti. a kad. novi voda bio je skroman. mada je jo uvek bio ogorcen to mu je porodica odbacena. kako je to javno priznao. nisu rnogli doci sebi od cudenja: " ta to bi od sina Kisova? Eda li je i Saul medu prorocima?". jer su u Gavaji. A Saul krenu u Gavaju na celu povece grupe vojni ka koji se odmah stavi e pod njegovu komandu. stra arile filistejske posade.

Zatim. a pobedu su proslavili prino enjem rtava paljenica i bogatom ratnickom gozbom. Takvo pitanje nije slu ilo na cast. Ljudi koji se sjati e s okolnih polja. pevati i prorokovati. Samuilo je ponovo sazvao zbor Izrailjaca u Galga -lu. Saul je smesta povede protiv Amona -ca. Saul se kao zacaran zagledao u njihove pomamne postupke i poceo je polako osecati kako i u njega ulazi duh bo ji. pitali su jedan drugog. da radosni dan pobede ne okaljajiu prolivanjem bratske krvi. ponovo zapade u stanje prorocke ekstaze. Dva vola kojima je orao zemlju isece na komade i razasla ih svim plemenima sa stra nom porukom da ce ista sudbina snaci svakog onog ko ne uzme uce ca u svetom ratu. ugleda gomilu proro -ka kako silaze s gore. Tako postade narodni junak. ali odu evljenje koje je izazvao umalo ne dovede do bratoubilackog rata. a kad. lako je bio poznat po fizickoj snazi i hrabrosti. a Saul. Tamo su jo jednom potvrdili izbor Saula za cara. U okupljenoj sve -tini neprekidno su padala podsme ljiva pitanja: "Ko li im je otac?" Ni Saul nije stekao njihovu naklonost i otada se_ uobicajila zajedljiva izreka: "Eda li je i Saul medu prorocima?" Cin poma -zanja odigrao se u najvecoj tajnosti. Zahvacen kolektivnom verskom ekstazom. koji su u Mispi po svaku cenu poku avali da obesna e njegov izbor za cara. Za vreme izbo -ra pokazalo se da su mnogi Izrailjci glasali protiv njega. l po njegovoj preporuci Saul je izabran za cara. Ljudi su se prema njima odnosili s pra -znovernim strahom.e plac i jadikovka. Ali do ao je cas kad je i narod trebalo da potvrdi izbor za cara. stade pred birace. bubnjeva i svirala pobo ni ljudi podskakivali su. obuzet gnevom. onako kr an i za glavu vi i od ostalih. nije ni primetio kako je i sam poceo igrati.Pod izgovorom da ce razmisliti o predlo enim uslovima. Cim sti e do svog rodnog grada Gavaje. upade u njihov logor kod Javisa i u krvavom boju ih potuce. pozdravi e ga tri hodocasnika i od rtava koje su nosili u hram u Rami dado e mu dva hleba. nisu mogli doci sebi od cudenja: " ta to bi od sina Kisova? Eda li je i Saul medu prorocima?". cak ni svojoj najbli oj porodici Saul nije poverio ta se u Rami desilo. po teno je predstavio svoga kandidata. a znali su Saula kao jednostavnog i trezvenog seljackog sina. dodijavali prosjacenjem i svakom ko je hteo proricali buducnost za hranu i milostinju. kad je prolazio pored gore Tavor. Najpre je pored Rahi -ljinog groba sreo dva coveka iz plemena Venijaminova. mahali rukama i pevajuci pro -muklim glasom ogla avali neka nerazumljiva prorocanstva. mada je jo uvek bio ogorcen to mu je porodica odbacena. po Izrailju se razle . pa raspusti narod kuci. Od mladosti je upravljao svojim narodom i pkom bio je o amucen i nikako nije mogao poverovati da je to volja Jehovina. Ali Saul je zaustavio svoje pristalice. pa su i dalje hu kali protiv njega. Javi je postigao sedmodnevno primirje i za to vreme je poslao emisare kod Saula s molbom da im po alje pomoc. u gomilama su se vukli zemljom. Za Samuila je do ao tu an trenutak napu tanja sveto -vne sudijske vlasti. Ali najva niji je bio treci susret. U tom cilju Samuilo je sazvao sveop ti sabor u Mispi i. ali u su tini su ih prezirali. Izbor za cara toliko ga je zbunio da se sakrio medu kola i zapregu. A Saul krenu u Gavaju na celu povece grupe vojni kyende ka koji se odmah stavi e pod njegovu komandu. Strah obuze Izrailjce i ubrzo se u Vezeku skupi ogromna narodna vojska. Saulovi privr enici na -meravali su da se krvavo obracunaju s protivnicima. Ali Saul je dobro poznavao . Trebalo ga je silom otuda izvuci. Na vest o te kom polo aju bratskog Galadskog grada. Uz pratnju harfi. pa su cak i po to je izabran s prezrenjem govorili o njemu i nisu mu odali pocast. Tada nji proroci. koji su ga obavestili da su magarice nadene i da otac nestrpljivo oce -kuje njegov povratak. s velikim odu evljenjem Izrailjci povika e: "Da ivi car!" Tada im Samuilo saop ti carska prava i napisa ih u knjigu. novi voda bio je skroman. Uverio se tek onda kad mu se usput dogodilo tacno ono to mu je prorok predskazao. medu kojima je bilo mno tvo varalica i arlatana.

Bila je to sjajno naoru ana vojska. Tako postade narodni junak. a pobedu su proslavili prino enjem rtava paljenica i bogatom ratnickom 'Zbom. radio i svim drugim Izra -iljcima. Za Samuila je do ao tu an trenutak napu tanja sveto -'ne sudijske vlasti. jer su u Gavaji. Hiljadu je dao pod komandu svome sinu Jo -natanu. Filistejci su shvatili opasnost i sve snage su koncentrisali u Mihmasu. Tamo su jo jednom potvrdili izbor Saula za cara. u gorskim predelima Galada. pa su i dalje hu kali protiv njega. Sastojala se ne samo od brojnih pe adijskih jedinica. PRVA POBEDA SAULOVA. Samuilo se nikako nije odrekao najvi e vrhovne vlasti u zemlji. molio je preklinjuci: "Moli se za sluge svoje Gospodu Bogu svojemu da ne pomremo. da bih stiskao oci njega radi?" A narod potresen odgovori: "Nisi nam ucinio sile niti si kome ucinio krivo. Javi je postigao sedmodnevno primirje i za to vreme je poslao emisare kod Saula s molbom da im po alje pomoc. Od mladosti je upravljao svojim narodom i 258 na toj du nosti ostario i osedeo." Pre -dajuci Saulu presto. Samuilo se vratio u Ramu." Obezbediv i tako sebi poslednju rec u verskim i politickim pitanjima Izrailja. iako je bilo su no doba godine i vreme etve p enice. Oholi vladar im je odgovorio da ce prihvatiti preda -ju. Sinovi. Imao je vec dva odrasla si -na. Kao prvosve tenik i predstavnik Jehovin na zemlji. Radosna vest munjevito se pronela celim Izrailjem i dala podstrek za sveop ti ustanak. niti si uzeo to iz cije ruke. Saulov rodni grad bio je slobodan.e plac i jadikovka. koji mu duguje poslu nost. Stade pred zbor i progovori drhtavim glasom: "Evo me. pravio se da ne cuje njihove podstrekacke prigovore i nije im se osvetio. istocno od Ven-Avena. hrabrom i plahovitom mladicu. vec i od hiljadu bojnih ko -la. koga su uvredili tra eci cara. okupljeni narod nije se upla io samo Jehove nego i Samuila. ali pod uslovom da svakom od njih1 iskopa desno oko. u koje je polagao sve nade svoga roda. SE SAUL ZAMERIO SVE TENICIMA. bio je uveren da je iznad naroda i njegovog novopomaza -nog cara. Saul ni -je mogao vr iti vlast javno i potpuno. Saul je razaslao poruku izrailjskim ratnicima da dodu u Galgal. Godine su prolazile. Opkoljeno stanovni tvo htelo je da stupi s njim u pregovore. ponovo zapade u stanje prorocke ekstaze. Strah obuze Izrailjce i ubrzo se u Vezeku skupi ogromna narodna vojska. Saulovi privr enici na -meravali su da se krvavo obracunaju s protivnicima. od kojih je Jonatan izrastao u odva nog mladica. uostalom. jer dodasmo k svim gresima svojim zlo istuci sebi cara. Jedne noci. izazvao je ki u i grmljavinu. Po to je bio mudar i uzdr an. Kome sam uzeo vola ili kome sam uzeo magarca? Kome sam ucinio nasilje? Kome sam ucino krivo? Ili iz cije sam ruke uzeo poklon. Car Amonaca. koja su po izrailjsku pe adiju bila . le ao je izrailjski grad Ja -vis.ivot. Saul je ra -spustio narodnu vojsku i pod oru jem zadr ao samo tri hiljade odabranih ratnika. upade u njihov logor kod Javisa i u krvavom boju ih potuce. Pod izgovorom da ce razmisliti o predlo enim uslovima. da radosni dan pobede ne okaljaju prolivanjem bratske krvi. l kao dokaz svoje natpri -rodne moci. Ali Saul je zaustavio svoje pristalice. doneli su mu bolno razocaranje. ali odu evljenje koje je izazvao umalo ne dovede do bratoubilackog rata. Na vest o te kom polo aju bratskog Galadskog grada. gde se formirala ustanicka vojska. a Saul. opkolio ga je i spremao se za odlucu -juci napad. Nas. to je. Dva vola kojima je orao zemlju isece na komade i razasla ih svim plemenima sa stra nom porukom da ce ista sudbina snaci svakog onog ko ne uzme uce ca u svetom ratu. stra arile filistejske posade. Orao je zemlju i osnovao svoju porodicu. Jonatan je izvr io napad na filistejsku posadu u Gavaji. kao i u ostalim izrailjskim gradovima. Samuilo je ponovo sazvao zbor Izrailjaca u Galga -lu. po Izrailju se razle . Pred tim cudom. Klanjajuci mu se sa strahopo tovanjem. Istocno od Jordana. koji su u Mispi po svaku cenu poku avali da obesna e njegov izbor za cara. Saul je smesta povede protiv Amona -ca. osecao se i dalje ovla cen da upravlja sudbinom Izra -ilja. odgovorite mi pred Gospodom i pred pomazanikom njegovim. obuzet gnevom. potukao je i ubio zapovednika. kako je to javno priznao. tada nje sedi te prvosve tenika.

.

A Jonatan nije znao za ocevu kletvu i. Gonjeni su sve do Vet-Avena. pa i on poce udarati po neprijatelju u bekstvu. Jednoga dana. To je bio rezultat dalekovide filiste -jske politike. volove i telad na boji tu. dok na kraju s njim nije ostalo samo est stotina najodanijih ratnika. Klali su ovce. da se osvetim nepri -jateljima svojim". Kad pade noc.-. Tada se Saul odluci na korak koji se mogao protumaciti kao uzurpacija prvosve tenickih ovla cenja. da potra e spas u neprohod -nim umama zemlje^ Gadove i Galadske.narocito opasna. U godinama svoje dominacije Filistejci su tako do -bro cuvali monopol na gvo de da pokorenim Jevrejima nije bilo . poraz Filistejaca pretvori se u stra ni pogrom. silom ukljuceni u filistejsku vojsku. Saulova vojska nije bila dobro naoru ana. ali kako je jo dugo bilo do sumraka. car naredi da se podigne oltar. prinese rtve i preko sve tenika upita Jehovu da li da goni Filistejce do zore. Saul odluci da nastavi borbu. U sveop toj panici. samo su Saul i Jonatan imali gvozdene maceve i koplja. Saul je u to vreme boravio u Galgalu.. obuze ga strahovita srd ba. bojeci se cara. nije moglo biti ni govora. Sukob sa sve tenici -ma i gubljenje njihove podr ke duboko su potresli Saula. naredi da se ispita ko se iskrao iz Gavaje. U svakom trenutku moglo je doci do prvog okr aja s neprijateljem. Izrailjski ratnici zaista i ne ta -kose hleba ni drugoga jela. _________________ 259 tBiblijsfe tyenae dozvoljeno da imaju cak ni kovace. sekire ili asove. cak je i zamerio ocu. Cekao je sedam dana Samuila. vojska se iz dana u dan osipala. napu ten skoro od svih. Zato se ne treba cuditi to je pojavljivanje stra ne fil -istejske vojske medu Izrailjcima izazvalo u as. U tome mu je uspe no pomagao sin Jonatan. na celu acice svojih junacina. . da ih do kraja .. Naredi da se podigne oltar za rtve paljenice i sam prinese rtve Jehovi. Ljudi su napu tali kuce. spusti kraj tapa u sace i okusi meda. A o tome da je ko od Izrailjaca mogao imati mac ili ko -pije. ludo hrabar mladic. pa su morali odlaziti u fili -stejske gradove da nao tre svoje orude: rala. po utvrdenim gradovima i kulama. Smesta mu krenu u pomoc. O tome su se brinule filistejske posade koje su krstarile Hananom i vr ile po kucama detaljne pretrese. Kad im se jo prikljuci e i Izrailjci skriveni po okolnim peci -nama i klancima. pa kad zacu viku u filistejskom logoru. Saul strogo naredi da se ivotinje kolju na kamenu. Situacija je bila beznade na. JUNACKI PODVIG JONATANOV. neprestano uznemiravanje i cepanje regularnih neprijateljskih jedinica. smatrajuci ba bi poraz Filistejaca bio daleko veci da se Izrailjci nisu borili gladni. halapljivo jeduci sirovo meso s krvlju. Vojnici mu prekasno sa -op ti e Saulovo naredenje. Saul nije bio prethod -no obave ten o opasnom podvigu svoga sina. da se krv slobodno sliva u zemlju. sa svojim titono om iznenada je upao u filiste -jski logor. pa mu je preostala jedino gerilska borba. izdr ao je u Galgalu. ali mu nisu slomili duh. Mladi Jonatan nije se zbog toga mnogo uzbudio. Izrailjci su vec bili premoreni. Prvosve tenik je napustio logor bez pozdrava i vratio se u svoje sedi te. predo e na njegovu stra -nu. motike. "Da je proklet koji jede to do vecere. Doznav i za greh koji pocini e. i tada vide da nema Jonatana. kad u umi nade duplju s pcelinjim gnezdom. Uprkos ogromnoj filistejskoj sili. Neki su pre li Jordan. U takvim uslovima nije moglo biti ni govora o borbi na otvore -nom polju. Nisu pomogla nikakva opravdanja. Cak i zapreti da ce Jehova zbaciti s prestala Saula i izabrati sebi drugog. Tada izrailjski odre 260 di. ali borba bez Jehovine podr ke neizbe no se morala zavr iti porazom. krijuci se po gorskim pecinama. Pred vece se iznureni i izgladneli pobednici baci e na plen. poruci vojnicima.. pobio dvadeset stra ara i izazvao takvu pometnju da se ostatak vojske dao u panicno bekstvo. Kad Samuilo sti e u logor i doznade za tu samo -volju. koji je tre -balo da se pomoli Jehovi i prinese rtve paljenice. poslu nijeg cara.

.

Ni ta ne pomogo e ni sinovljeva uveravanja da je prekr io zavet iz ne -znanja. Zatvorili su se. l dalje je vodio jednostavan ivot cara-seljaka i zadovoljio se samo jed -nom enom. Tako je stvorio sna nu izrailjsku dr a -vu. Tada mu bi jasno. i zatri kao prokleto sve to god ima. Saul se nije odmarao na lovorikama. ne ali ga." Bila je to u stvari detronizacija. Ali ne dobi nikakav odgovor. unuka Isavovog. zato je i on tebe odba -cio da ne bude vi e car. U strahu da glasovi o sukobu prvosve tenika i cara ne izazovu nemir u naro -du. pobio zarobljenike ne tedeci ni ene ni decu. Pohitao je u Gavaju. koji je ucinio ovo spasenje veliko u Izrailju? Bo e sacuvaj! Tako iv bio Gospod." Saul je poslu no krenuo na celu gotovo cele svoje vojske i potukao kod Negiba Amalicane. ubijale i nestajale u pustinji pre nego to stigne pomoc. Izrailjci su s njima neprestano imali problema. Bilo mu je jasno da ce pre ili kasnije doci do odlucujuce bitke s Filistejci -ma. nije potukao Gedeon. odmah se uputio na goru Karmil. koja nije htela dopustiti da se tako nagradi junak sa Gavaje i oslobodi -lac izrailjskog naroda. Pustinjsku oblast od Sinajske gore sve do ju ne granice Hanana dr ali su Amalicani. Jer je s pomocu Bo jom ucinio to danas". ukljucujuci u njih svakog ko mu se cinio hrabar i sposoban. stoku i drugu vrednu imovinu Ama -licana.istrebi. Zauzet drugim ratovi -ma. tavi e. s carevima moavskim. u dolini Jezrael. cekao ga je jo je -dan zadatak. Saul je morao voditi racuna o velikom moralnom autoritetu proroko -vom i pokorno ga je molio za opro tenje greha. Ali. Saul morade odustati od dalje potere za Filistejcima i oni izbego e konacno uni tenje. a cara Agaga zarobio. Saul je odlagao konacni obracun s tim pljacka ima. Prvosve tenik srdito prebaci caru neposlu nost i rece mu: "Odbacio si rec Gospodnju. Ali ga izbavi vojska. Ubrzo se otkri da je Jonatan krivac. i pobij Amalika. Kod Rafidina su ratovali s Mojsijem i Isusom Navinom. Osim Jonatana imao je jo dva sina i dve kceri. a unutar zemlje obezbe -dio slobodu kretanja osvojiv i hananske gradove koji su uspeli da sacuvaju nezavisnost. Za vojskovodu je naimenovao svoga rodaka Ave -nira. Vrativ i se u svoju rodnu Gavaju. amonskim i edom < j/~i <Bi6(ijs%g legende -----------------skim. posvetio je sve svoje snage formi -ranju vojnih jedinica.^Saul ga osudi na smrt. poklonio mu je ivot. Pripremajuci se za to. gde je Saul upravo postavljao spomenik u slavu svoje pobede. razbojnicka plemena koja su vodila poreklo od Amalika. Susret dvojice celnih ljudi Izrailja bio je neobicno buran. u zidine svojih gra -dova. nego pobij i ljude i ene i decu i to je na sisi i volove i ovce i kamile i magarce. ali su i dalje za Izrailjce predstavljali opasnost. KONACNI RASKID SA SAMUILOM. Cim je Samuilo doznao za taj prestup. "Zar da pogine Jonatan. Njihove horde pusto ile su ju ne oblasti Hanana. uporno ga je molio da ostane u logoru i da ga prati u mar u Zenon %psidbvsfii . da je neko prekr io njegov zavet i na celu vojsku navu -kao gnev bo ji. To je ra estilo Samuila. pobedonosno se borio u Zajordaniji. na severu pokorio cara sovskog. ao mu je bilo da uni ti ogromni ratni plen. dodu e. podsetio Saula da ga je pomazao za cara da brani Izrailj i naredio mu da smesta s ce -lom vojskom krene protiv Amalicana: "Zato idi. dakle blisko sro -dna Edomcima. Ali najgore je bilo to to su sklopili sa -vez s Filistejcima u borbi protiv Izrailjaca. nece pasti na zemlju nijedna dlaka s glave njegove. vikali su rasrdeni vojnici. pljackale. Da bi obezbedio pozadinu. a svoje -vremeno podr avali moavskog cara Eglona i s Madijancima pu -sto ili hananske zemlje sve dok ih. dirnut junackim dr anjem cara Agaga. nerazdvojnog druga u ratu i miru. Ali pocinio je neoprostiv greh pogaziv i ratnu zakletvu herem. Sad su se ponovo oglasili.

.

eleci da po svaku cenu prikri -je raskid. mo da u dogovoru sa Samuilom. otvoreno je izjavljivao da je po -gre io to ga je izabrao za cara. turobne i od ne -sanice bezizrazne. Samuilo mu je u stvari oduzeo presto i upozorio ga otvoreno da ce Jehova iza -brati drugog cara. iskrade se do Jeseja. jer si odbacio rec Gospodnju. preporucio je Saulu skromno cobance iz Vitlejema koje je divno sviralo na harfi. da ga isceliteljskom snagom svoje muzike otrgne od mracnih misli. i dalje nepopustljivo uporan. na svakom koraku osecao je svoju usamlje -nost. na oci vernika. Kad jo dozna -de da je David sam sastavio pobo ne pesme koje je pevao. spremi se da napusti carski ator. Kad je ugledao ridokoso momce koje je odisalo svezom lepotom mladosti. koji je bolji od tebe. Izvadi iz torbe rog s uljem i u prisustvu brace pomaza Da 263 vida za buduceg cara. Pozivao se pri tom na Jehovu i govorio da se i Gospod kaje to je postavio Saula za cara nad Izrailjem. Nije mogao naci boljeg kandida -ta. Car je toplo docekao Davida. nisu ga ba rado docekali i otvoreno su ga pitali za cilj poseA Ali ih prvosve tenik umiri i uveri da je do ao samo iz verskih razloga. U strahu od cara. To je bila javna demonstracija. Saul im je po ao u susret da im prepreci put u svoju dr avu. niskog rasta. koji se zvao David. Dve protivnicke vojske postavlje -ne su u borbeni poredak na dva naspramna brda. vo -dena rukom neumoljivog prvosve tenika. gde je na ne -pristupacnoj steni sagradio sebi jako utvrdenje. ali naocit i gipkih pokreta. tavi e. cim pade noc. da se ispuni ratna zakletva heremu. A kad pod prstima sviraca od -jeknu e sa harfe smirujuci zvuci. poku a da zadr i silom prvosve tenika i u tom rvanju iscepa mu parce pla ta. A iz kratkog razgovora videlo se odmah da je izuzetno bistar i pro -mucuran. Zapita zato za najmladega. oseti s neizmernim olak anjem kako odlaze od njega sva prividenja i vraca mu se zdravlje. Obred je obavljen u porodicnom krugu. preko lica mu prelete osmeh davno kod njega neviden. Ubrzo zatim vrati se u Ramu i od tada vi e nikad nije hteo da se sastane sa Saulom. Saul je u to vreme boravio u Gavaji. Dane i noci provodio je u razmi ljanju o svojoj krivici i toliko izgubio nerve. U dolini koja . Samuilo mu naredi da ih predstavi. l otada. Samuilo naredi da se car Agag dovede pred oltar Jehovin i isece ga svojom rukom na komade. i pripremajuci se za bitku. Filistejci su opet krenuli protiv Izrailja." Posle tih reci. ulogorili se kod gradica Sokota. Svirao je vesto i tako osecajno. ali poslu no naredi da ga dovedu s pa njaka. Je -sej je imao sedam sinova. Jesej se zacudi zahtevu prvo -sve tenikovom. Videv i mu oci. Cim stigo e. Bojeci se da ga Saul ne optu i za zaveru i izdaju. i dao ga bli njemu tvojemu. u zemlji Judinoj. Napu ten od sve tenika i od dela njima oda -nog stanovni tva. slao je u Vitlejem po Davida. Neko. da je prorok bio duboko dirnut. u kojima kao da se pritajilo bezumlje. ravna objavi rata. bistrog pogleda. Tada Samulo viknu: "Oduzeo je gospod carstvo Izrailjevo od tebe danas. cinio je to u najvecoj tajnosti.do Galgala. ni za jednog se ne odluci. Zato Saul. pa niko u Vitlejemu nije ni pomi ljao da se u gradu nalazi novi car Izrailja. i zato je tebe Gospod odbacio da ne bude vi e car nad Izra -iljem. naucio je da svira na harfi. a kad osmotri est starijih. ciji je rod pripadao Judinom plemenu i u ivao u Vitlejemu veliki ugled. zloslutno odgovori. Taj jo nedorasli mo -mcic cuvao je na imanju ovce. da je sve ce ce zapadao u melanholiju. Bese to decak ride kose. U to vreme smatralo se da je najbolji lek za takve bolesti muzika." AN ipak je popustio navaljivanju cara i po ao s njim u Galgal. cak i najodaniji dvorani bili su uvereni da ga je napustio duh Gospo -dnji i njime ovladale mracne sile. provodeci dosta vre -mena na pa njaku. Odmah su ga doveli u Gavaju. KAKO JE DAVID POBEDIO GOLIJATA. "Necu se vratiti s tobom. Svuda mu se prividala zavera i neprijateljska delatnost. i nije mogla da pro -makne pa nji vojnika. kad god bi zapadao u melanholiju. Ali Samuilo. Ubrzo je poceo da tra i novog kandidata za pre -sto. Bio je obdaren i za muziku i. Jednoga dana oti ao je u Vitlejem pod izgovorom da hoce da prinese rtvu Jehovi. otpado e i poslednje sumnje. Samuilo zadivljeno pogleda Davida. Stare ine grada morale su da doznaju za njegov raskid sa Saulom.

da se uveri mo e li poneti oru je. a Izrailjci sa strahom u srcu pratili pokrete detinjastog i hrabrog sunarodnika. pevu eci pobo ne pesme. Izrailjci ne oklevajuci iskoristi e op ti mete i grunu e na njih tako . od jutra do mraka. Kamen fijuknu vazduhom i duboko se zari divu u celo. Iduci na megdan sa stra nim Fi -listejcem. samo sasvim ozbiljno oporne -nu diva da se spremi za smrt. gle -dao je na protivnika koji mu se primicao. Saul mu najzad dade pristanak. a kad niko nije hteo da mu izade na megdan. Kad Golijat ugleda pastirce. David kratko i jasno izjavi braci da ce prihvatiti izazov. A najvecu radost pricinilo mu je to to je mr avko bio naoru an samo tapom. Prekaljeni ratnici isme -vali su ga i izgrdili kao utokljunca. produ i na dvoboj u dolinu. Ali niko nije imao hrabrosti da se upusti u borbu. Hvalio se kako je ubijao lavove i medvede kad su mu napadali stado.ih je razdvajala pojedinacno su se borili ratnici. Sav u te kom oklopu. napado e ga ozbiljno i naredi e mu da se to pre vrati kuci.kom oklopu David se nije dobro osecao i priznade da vi e voli da izadj na megdan onako kako je bio. U oholom osecanju svoje nadmoci. jer ti si dete a on je vojnik od mladosti svoje. David se ne upusti u bucni dvoboj recima. Kao vuk na bespomocno jagnje. Njegov grubi glas odjekivao je po brdima i dolinama i parao u i i mozak utucenih izrailjskih vojnika. naoru an velikim macem i dugim kopljem. koji je s tako naivnom samouvereno cu i ao u ne -izbe nu smrt. Saul je kipteo od nemocnog besa. pripasa mu mac i naredi da hoda atorom. nije udostojio momcica ni da obrati pa nju na njegove pokrete. Filistejci Bittys/<e fyemte su nesrpljivo ocekivali smrtni udarac svog nepobedivog atlete. Uz put zasta -de na brzom potoku i bri ljivo odabra pet o trih kamenova. jer ce za koji trenutak po volji Jehovinoj pasti mrtav. podsticani od drugova po oru ju. Kad se jednom pojavio u logoru. Pretio je i kleo se da ce telo drskoga decaka baciti zverima i pticama grabljivicama. Povrativ i se malo. istr e mu mac iz ruke i jednim udarcem odrubi mu glavu. A David kradom izvadi iz torbe kamen." Ali David uporno ostade pri svome. sklonili su se u atore od stida i sramote. i njegove vojskovode na celu s Avenirom kao i drugi ratnici. a kad on ostade pri svojoj ludoj nameri. Ogromna telesina nemocno se svali na zemlju. oslobadanje od te kih nameta i ruku svoje starije kceri. obasipao je Izrailjce najru nijim uvredama. Cetrdeset dana neprekidno. Po to je bio najmladi. poce se nemilosrdno rugati ridoj kosi i krhkoj gradi Davidovoj. Ali niko od Izrailjaca nije smeo da prihvati izazov Golijata. Cak ga i opremi u svoj oklop i lem. rezignirano mahnu rukom i dozvoli mu da radi kako mu je volja. Na brdima zavlada napeta ti ina. Od -mah ga pozva u svoj ator i s ocinskom dobrotom mu objasni: "Ne mo e ti ici na Filistejina da se bijes s njim. David ponese samo svoj tap i pracku. plju tale su na njih podrugljive uvrede i progonio ih Zetwn 3(psidbvs%i prezrivi smeh diva. Zatim. Takav strah je izazivao Golijat. David u tren oka priskoci obeznanjenom Golijatu. Taj savim neo -cekivani poraz izazva medu Filistejcima neopisivu pometnju. stavi ga u pracku i odape iz sve snage. Ali u te . Golijat je u ogromnoj rucerdi vagao dugi mac spremajuci se za napad. Saul se nasmeja. Uz u asne krike Filistejaca i radosne uzvike Izrailja -ca. U vojsci su bila i tri najstarija Jesejeva sina. Junaku koji prihvati borbu s Fili -stejcem obecavao je neizmerno blago. I car Saul. te ide na me sa tapom?" U trenutku pomisli da su mu Izrailjci poslali tog decaka da ga izvrgnu ruglu. iz dana u dan izlazio je u pretpolje. pokazivao svoje mi ice i gipkost tela. nasmeja se tako gromoglasno da gore zadrhta e. Ogorcen njegovom drsko cu. Osvojen vatrenim odu evljenjem decaka. Vest o odva nom pastircetu silno razveseli Saula. David je ostao kod kuce i samo ponekad donosio hranu braci. Praveci se da je ozlojeden. povika iz sveg glasa: "Eda li sam pseto. Golijat je vredao i blatio sve to je Izrailjcima sveto. filistejskog diva iz Gata. u lakom pastirskom ogrtacu.

silovito da se filistejska vojska razbe a na sve strane osta -vljajuci za sobom .

ali tajno je smislio plan ta da cini. DAVID. David mu je kao ratni trofej darovao glavu Golijatovu. Sav filistejski logor. Jonatan. uostalom. Mladi vojskovoda opet je i ao iz pobede u pobedu. Opet posla e po Davida da muzikom isceli bolesno carevo srce. sklopio je s njim toplo i iskreno prija -teljstvo vec za vreme njihovog prvog susreta. Nije mu se valj -da prividalo kad je na svakom koraku osecao da mu narod okrece leda. ako mu kao ratni trofej donese udne kapice sto ubije -nih Fillistejaca. Ali uporedo je rasla i careva zavist. vec dvesta kapica. Sadr aj pesmice duboko je dirnuo Saula. tako da mu na kraju nije preostalo ni ta drugo nego da izvr i zadatak. tuniku. a oklop. Saul ga pogleda izgubljeno. posluga nije smela glasa dici i samo je aputala po kutovi -ma: "Napade Saula zli duh Bo ji. Meravu. Bila je to gorka. eleci da odobrovolji Davida. Jednoga dana preko izaslani -ka porucio je Davidu da ce mu dati za enu svoju stariju kci. jer je odavno pomalo bila zaljubljena u mladog . ne o eni ga svojom starijom kcerkom. Ali David pogubi deset tisuca". koja je tom pramenom. U poteri za neprijateljem Izra -iljci su se zaustavili tek pod zidinama filistejskih gradova Gata i Akarona. poku ao je da se izvuce iz tog suludog poduhvata. Ubistvo omiljenog izrailjskog junaka moglo bi povuci za sobom nepredvidljive posledice. mac i vojnicki opasac. vec mu ponudi mladu. Uvek su mu izlazili u susret s pesmom i igrom uz pratnju bubnjeva. dodu e. stucuci sve vecu slavu i ljubav naroda. Mla -di harfista ude u sobu i odmah poce dodirivati strune prstima. Zadatak je bio veoma opasan i Saul je racunao na to da mu se rival nece iv vratiti iz tog nerazumnog lova. Praveci zasede Filistejcima. ako ne prvosve tenika. David je odmah shvatio ta car namerava. s brojnim stadom stoke i otetom izrailjskom imovinom pao je u Saulove ruke. David se dobro pokazao u ulozi vojskovode. Mladic se izmace u posle -dnjem casu a koplje se uz fijuk zabode u zid. Dohvati uz tron pri lo -njeno koplje i hitnu ga na Davida. Odmah je krenuo na put i poveo samo malu grupu svojih naj -vernijih ratnih drugova. Mihalu. U znak privr e -nosti predao mu je svoj dragoceni pla t. Cija je mogla biti ta intriga. David je dobio pod komandu znacajan odred vojnika i tako postao najmladi vojskovoda u istoriji Izrailja. u ocima mu sevnu mracni plamen mr nje. Kao nagradu za pobedu nad divom. mlade i ene. Dva dana i dve noci mucila ga je sumnja da je Samuilo inspirator uvredljive pe -smice. l pored svoje mladosti. Ali najveca korist koju je izvukao iz dvoboja bila je ratna slava i popularnost u izrai -Ijskom narodu. te prorokova e u kuci". Postao je idol za stare. izvodeci cudesne melodije. l pored obecanja. Isti onaj narod koji 33 je jo donedavno okru ivao tolikom ljubavlju i obo avanjem. Saul odjednom shvati da je malo nedostajalo da ucini neuracunljiv postupak.gomilu le eva. Nedvosmisleno ga je vredao i isticao ratne zasluge Davidove iznad svega ono -ga to je on tokom mnogih godina borbe ucinio za izrailjski narod. carev sin i naslednik prestala. nesanice i velike srd be. SAUL I JONATAN. otvoreno istupiti. Posle izvesnog vremena tr e se iz otupelosti. Pod izgovorom da nije dostojan da mu bude zet. naimeno -vao ga je za vojskovodu nad hiljadu vojnika i otpremio ga u borbu s Filistejcima. U dvorcu je zavladala poti te -nost. nezaslu ena nepravda. Ne zna se kad je i gde nastala pohvalna pesma u njegovu slavu koja je kru ila ulicama gradova i ubrzo stigla i do Gavaje: 266 "Saul pogubi svoju tisucu. za kratko vreme sakupio je ne sto. koji mu je nekada otvoreno rekao da ce nastojati da ga li i prestola? Od muke. a mo da je i David s njim u dogovoru. Ali Saul je navaljivao sve vi e. um mu se toliko pomracio da je po -nekad mrmljao besmislene stvari. Potajne nade izne -veri e Saula i on odluci da bar ponizi Davida. nepomirljivog neprijatelja. lem i mac pobe -denog diva obesio je o zid svoje kuce. kao da ga ne poznaje. Nije smeo. Iz mnogih pohoda protiv Filistejaca vracao se kao pobednik. U izrailjskim gradovima docekivan je s velikim odu e -vljenjem. bila zadovoljna.

.

A David ode prvosve te -niku Samuilu i isprica mu svoje nevolje na dvoru. Tada je car odlucb da sam ode u Ramu da se docepa neuhvatljivog begunca. jer mu je David opasan suparnik za krunu. upozorio ga je na opasnost koja mu preti. David jo nije izgubio nadu da ce se pomiriti sa Sau -lom i zato nije hteo ru iti mostove za sobom. okru en brojnim prorocima. Prvosve tenik im izade u susret. jer bi kao mu starije kceri imao vece izglede na presto. Citav dan le ao je tako u dubokoj nesvesti -ci. ali znajuci neu -racunljivu carevu narav. U jednom tre nutku sti e vest da se Rami pribli avaju carski vojnici s nared bom da uhvate begunca. Samuilo i proroci izado e mu u susret. buncao s penom na ustima i.^. Ali Saul je bio nepopustljiv i gnevno naredi: "Donesite mi ga u postelji da ga pogubim. Ali tako iv bio Gospod i tako bila iva du a tvoja. pevajuci i igrajuci uz lu -pu bubnjeva i zvuke svirala. a zatim je. A Saul je sumnjao na Davida da je u savezu s prvosve tenikom. Saul je jo dvaput slao po Davida vojnike. Rekla mu je da pobegne kroz prozor. Saul ih je u pocetku posmatrao ispod oka. Ali brak nije doneo nikakvo olak anje na carskom dvoru. pa veli: ne treba da dozna Zciovo Jonatan. Vrteo se ukrug. To je istovremeno bio i najvi i dr avni savet. Ali je izbegla kaznu. a kad se najzad probudio. da se ne o alosti. ali se u njemu postepeno budio stari nagon iz mlado -sti. U trenutku kad mu se od gneva svest ponovo pomraci. Cim je pala noc. Privoleo ga je da se skloni u obli nje planine. polo ila je u postelju i dobro prekrila. da ce ga na vreme upozo -riti na opasnost. bojao se da se na gozbi pojavi. ali i oni su podlegli prorockim urocima i nisu izvr ili naredenje. i pretio je da ce ga ubiti.^ 268 Zenon 9(psutbvs%i u sve vecem strahu. _ali ga opet proma i. Go -njeni zlosrecnik vratio se u Gavaju. u njegovu odecu obukla lutku. Najgore je bilo to to je sutradan trebalo da bude gozba koju je Saul priredivao o mladini za svoje najbli e saradnike. A Saul posla po njega stra are. pesmom i vikom padali u stanje najvi e verske ekstaze. Praznoverni vojnici gledali su ih ^. a vojni -ci su se vratili u Gavaju praznih ruku. Ne obaziruci se na to to se mo e zameriti ocu. kad im je i sam pripadao. Jonatan ga je te io kako je umeo i uveravao da mo e racunati na njegovu pomoc. stupi u kolo proroka koji su mahali rukama pevajuci. David se ljutio na Saula to ga je prevario. iskrao se iz dvora i pobegao svojoj kuci u gradu. David je odnosio nove pobede nad Filistejcima. jer je otac navikao da mu poverava svoje pla -nove. pravdajuci se da joj je David pretio smrcu ako mu ne pomogne da pobegne i da je prevaru ucinila pod prinudom. Ali sloga nije dugo potrajala. Dovedo e Mihalu pred oca. Zato je zamolio Jonatana da obavesti oca da je morao otici u Vitlejem na porodicnu . da se_ po ali na svoju sudbi -nu Jonatanu. samo je jedan korak izmedu mene i smrti". A David mu odgovori sa sumnjom u glasu: "Otac tvoj zna dobro da sam na ao ljubav u tebe. Opijen verskim nadahnucem. padajuci u stanje potpunog zano -sa. po drugi put hitnu koplje na svog omra enog suparnika. dok na kraju i oni nisu uvuceni u mahni -tu igru. pokaza im postelju i rece da David le i te ko bolestan. Tada je David shvatio da je stvar ozbiljna. tu io se. U tim tra -gicnim trenucima Jonatan se pokazao kao pravi prijatelj. Zavaljujuci tome David je uspeo da se sakrije. MIHALA l JONATAN SPA AVAJU DAVIDA. koji su igrom.junaka. Kad udo e carevi stra ari. Posle dugih ubedivanja odo -brovoljio je Saula i David je mogao da se vrati na carski dvor. trgao sa sebe odecu. to je kod Saula izazivalo zavist i strah. Mihala je spasla mu a u poslednjem trenutku. Davida vi e nije bilo u gradu." Tada se otkri enina podvala.ao ocu da se zauzme kod njega. sa koga niko nije smeo izostati iz njegovog okru enja. dok najzad ne pade na zemlju potpu -no nag i bez svesti. a on je oti . Cim prekoraci zidine grada. jedinom svome prijatelju: " ta sam ucinio? Kakva je krivica moja? l ta sam zgre io ocu tvojemu te tra i du u moju?". Neopravdana odsutnost znacila bi odricanje poslu nosti i povukla bi za sobom najvecu nemilost..

.

Saul je gonio Davida sa sve vecim besom. trudio se da mu iz usta tece slina. ne mogu racunati na izmirenje. David je oti ao u grad Nov. celog iduceg dana ni parce hleba ne uze u usta." SECA SVE TENIKA l DAVIDOVO POTUCANJE. David se triput pokloni pred vern -im prijateljem. udaljenom dvadeset i pet kilometara jugozapadno od Jerusalima. Ahimeleh je bio pla ljiv covek i zato mu David nije odao da je u nemilosti. Doveden do belog usijanja tim gerilskim ratom. Davidu pade na um neobicna pomisao kako da izbegne osvetu Filistejaca. Ali se prevario u nadi da ce ostati nepoznat. Saul je u meduvremenu doznao da je sve tenik Ahimeleh pomogao Davidu pri bekstvu . David je zatim pohitao u filistejski grad Gat. Od te raznolike i neposlu ne gomile David je stvorio disciplinovanu dru inu od est stotina du om i telom njemu odanih ubica. sedi te istaknutog sve tenika Ahimeleha. Naglim po -kretom posegnu za kopljem i hitnu ga na sina. a prolazeci pored kucnih vra -ta arao na njima neke magicne znake. a na kraju ipak su se 270 odva ili da ga svezu i odvedu pred cara. siromasi gonjeni zbog poreza i dugova i mlade eljna ratne slave. postao je voda bande koja je ivela od razbojni tva i iznudenog otkupa. koji je na celu osamdeset i pet sve tenika prinosio Jehovi rtve u tamo njem svetili tu. razbijao iz za -sede manje carske jedinice i branio narod od napada Filistejaca uzimajuci za to danak. Jonatan je ispunio prijateljevu molbu i nai 269 ao na gnevno ocevo odbijanje: "Nevaljali i neposlu ni sine! Zar ja ne znam da si izabrao sina Jesejeva sebi na sramotu i na sramotu svojoj nevaljaloj majci? Jer dokle je iv sin Jesejev na zemlji. Vukao se ulicama buncajuci. Jednom recju. kao ljudi dusima opsednuti. a Jonatan rece Davidu: "Idi s mirom. a ako padne u svoju ne -obuzdanu jarost videv i prazno mesto za stolom. nije pokolebalo nesebicno.svecanost. zato po lji sada i dovedi ga k meni. sve tenik ga je nahranio rtvenim hlebom. Rastajuci se obojica su ronili suze. kod staroga grada Odolama. pa se pretvarao da je lud. Iskrao se u Mispu Moavsku da preda svoju porodicu pod za titu tamo njeg cara." Ocevo upozorenje da ce zbog Davida izgubiti presto ako ga bude podr avao i dalje. S neskrivenom gorcinom upitao je oca ta je to David ucinio da je zaslu io smrt. nece se utvrditi ni ti ni carstvo tvoje. plemenito Jonatanovo prijateljstvo. Na njihovom celu vr io je drske prepade u potrazi za hranom. ne znajuci ta s njim da ucini. Saula zahvati neobuzdana jarost. a zatim se vratio u zemlju Judinu i sakrio se u umi Jaret. Umobol -nici. Ulicni prolaznici odmah su u njemu pre -poznali slavnog pobednika nad Golijatom. bice to povoljan znak. u ivali su privilegiju nedodirlji -vosti. kao to smo se za -kleli obojica imenom Gospodnjim rekav i: Gospod da je svedok izmedu mene i tebe i izmedu mojega semena i tvojega seme -na doveka. pozvao ju je kod sebe preko poverljivog izaslanika. U jednom ca -su David je osetio da gubi tlo pod nogama. Duboko potresen burnim dogadajem. Doznav i od nekih ljudi da je car licno krenuo za njim u poteru. Ahis s gadenjem po -gleda ludaka i. Ako se bude fl pona ao mirno. naredi da ga puste na slobodu. Ali ga proma i i vrh se abi u drveni zid sobe. A u isto vreme pohitali su k njemu svakojaki ljudi s raznih strana: pustolovi eljni burnih dogadaja. David umace iz opasnog grada i savi sebi gnezdo u te ko pristupacnoj gorskoj pecini. zaklinjuci se na vernost do kraja i -vota. begunci stavljeni van zakona. di uci na noge sve svoje oru ane snage. Dode dirljivi trenutak rastanka. Strahujuci za sudbinu svoje porodice. dugo su i li za njim. vec mu je rekao da ga je car poslao u tajnu misiju. jer je zaslu io smrt. u praz -novernom strahu. a Jonatan ga zagrli i najne nije poljubi. Jonatan srdito ustade od stola i ode u svoju sobu. Po to nije imao ni ta drugo pri ruci. A prijatelji su se dogovorili da se David sakrije u brdima kod Gavaje i da tamo saceka vest < kako ce Saul reagovati na njegovo opravdanje. pa mu je poklonio i Golijatov mac koji je cuvan u svetili tu. Gradani Gata. gde je carevao Ahis. U sumrak se iskrade iz dvora i upozori Davida da nikad vi e ne izlazi na oci caru.

Docnije. Izvrgav i ga tako podsmehu vojnika. Za kim je i ao car Izrailjev? Koga goni ? Mrtva psa. Na znak Saulov. pobila sve sve tenike. Uzeo je samo pobodeno u zemlju kraj uzglavlja Saulovo koplje i vrc s vodom... kad je Saul na celu svoje vojske krenuo dalje. Gospod neka sudi izmedu mene i tebe. i neka me osve -ti od tebe. ali nije eleo da se uprlja krvlju pomazanika. ponovo je po ao u poteru za Davidom. skupa sa enama i decom. porucio mu je da nekoga po alje po koplje i vrc. a tebe ne ubih. Saul se jo nikad nije na ao u tako neprijat -noj situaciji. Po speci -jalnom izaslaniku obavestili su Saula da David boravi u njiho -vom gradu i da ce mu ga predati ako odmah dode. Samo se tiho pri -vukao i odsekao mu parce pla ta. pocev i od zapoved -nika pa do najobicnijeg stra ara. da pohita u susret neprijatelju." Drugi 272 put se David odlucio na jo veci podvig. sve tenik Avijatar. Bez oklevanja pohitao je u pomoc i izbavio ga iz nevo -Ije. Slucaj je hteo da se u mracnom uglu pecine skrivao David sa nekoliko svojih drugova. i Ahimeleha medu njima. pojavio se na celu svojih ubica i izrazio spremnost da izvr i naredenje. U pratnji titono e. ali David se gnu ao muckog ubistva. vratio se svo -jim ljudima. S plamenim arom vodio je tri hiljade vojnika da se po svaku cenu docepa mrskog suparnika. poznaj i vidi da nema zla ni nepravde u ruci mojoj. i da ti nisam zgre io. Ali zaveru je na vreme otkrio sve tenik Avijatar i David je uspeo da se iz zasede izvuce. ali stanovnici su mu uzvratili podmuklom izdajom. spavali dubokim snom. odbili su da izvr e presudu. Niko nije smeo da digne ruku na svetu sve tenicku licnost i tako pocini svetogrde. eleci da zadobije carevu milost. i srecno zaobi av i neprijateljske stra e. Ali cim je odbio napad. Postiden . stigao je do Davida i postao njegov najodaniji pristalica. Vojnici njegove telesne garde. njegov vojskovoda. Tada je stigla stra na vest da su Filistejci iznenada prodrli u izrailjske zemlje. Odmah je krenuo s voj -skom u Nov da tamo nje sve tenike kazni zbog zavere i izda -je dr ave. KAKO JE DAVID PO TEDEO SAULA l KAKO JE ZA -VOLEO AVIGEJU. gde su Saul i Avenir. gde je lako bilo zametnu -ti trag poteri. Ali stanovnici Zifa bili su uz cara i obavestili ga o mestu Davidovog boravka. Jednoga dana dok se skrivao u pustinji kod Zifa. Saul je bio toliko gne 271 van na nabedene izdajnike da je naredio da se pokolju cak i volovi. Potkazivac je bio D$k. Za cara vi e nije postojala ni najmanja sumnja da su sve tenici u dogovoru s Da -vidom i da mu krce put do prestola. buhu jednu. Saul je odmah morao odu -stati od opsade. Otad je sa svojim drugovima po oru ju boravio po planinskim i pustinjskim krajevima. Od pogroma se spasao samo jedan od Ahimelehovih sinova. do ao mu je preru en Jonatan da ga upozori na oceve namere i da ga uveri u svoje nepokolebljivo prijateljstvo. Saul je ostao gluv na njegova obja njenja i izdao je naredbu vojnicima da ga pogube. Njegov pratilac hteo je da ubije cara. koji su ga zabrinuto cekali. oce moj. evo vidi skut od pla ta svojega u mojoj ruci: odsekoh skut od pla ta tvojega. ali ruka se moja nece podignuti na te. goneci ga po pustinjama i gorskim cestarima. Jednom za vreme potrage u ao je u pecinu za svoje biolo ke potrebe. magarci i ovce. Saul je brzo stigao i opkolio brdo na kome se David skrivao s odredom od est stotina ratnika. Iskrav i se nocu iz gra -da koji je u dimu i plamenu polako nestajao.snabdev i ga hranom. U zoru se opet popeo na vrh nepristupacne stene i rugao se Aveniru to je tako slabo cuvao svoga gospodara. a ti vreba du u moju da je uzme . David je doznao da Filistejci opsedaju grad Keilu. Ahimeleh se uzaludno pravdao da je bio rtva Davi -dove prevare. Mogao je tada da ubije cara. a zatim je posekla sve stanovni tvo. Izgledalo je da je sudbina op -koljenih zapecacena. uvu -kao se nocu u carev logor i u ao u ator. pojavio se na vrhu stene i ma uci odsecenim parcetom carevog pla ta povika: "Evo. Tada mu je u pomoc pritekao potkazivac Doik Edomski. l tada je prvi put do iveo te ak poraz. jedan od najamnika iz zemlje Edomske. najamnicka banda krvo edno se bacila na grad.

.

" Ali boga -ta je bio krt i ne ba ugladen covek. ali nikad nije dirao stada svo -jih sunarodnika. eto. i ni ta im nije nestalo dokle god bejahu na Karmilu. zamoli Avigeju da mu bude ena. smesta pode da drznika nauci pameti. Udovica bez premi ljanja sede na magarca i pohita u njegov logor sa pet svojih slu kinja. U stepi kod Maona napasao je svoja stada izvesni bogata po imenu Naval. David je morao de se brine za ishranu svoje dru ine. sto venaca suvog gro da i dvesta venaca smokava. Ta vest ga je toliko potresla da je dobio srcani napad i umro posle deset dana. David je znao da car u svom besu nece da se smiri dok ga ne ubije ili ne uhvati ivog. iako je i njemu pru ao za titu. dve me ine vina. pokorno mu se pokloni do zeml 273 je i moleci rece: "Neka gospodar moj ne gleda na toga nevalja loga coveka.. Zato mu je uputio deset momaka s molbom za hranu. paze za petama mojima.. Trebalo je napustiti granice Izrailja i skloniti se negde dokle ne dopire njegova ruka. nece ti biti spoticanja ni sablazni srcu gospodara mojega da je prolio krv ni za to i da se sam osve -tio gospodaru mojemu. David od njega nikad nije uzimao otkup. ali je samo Avi -geju istinski voleo. Uzimao im je samo redovan porez u naturi za cuvanje njihovih stada i kuca od napada beduinskih i filistejskih pljacka a.. 2-3) . A kad se najzad otreznio. sve meni o zlu. Mihalu. (Psalam 56. i ne ucinismo im nepravde." Lepota i blagost enina ucini e silan utisak na Davida. prikrivaju se. Tamo mu se smerno pokloni do zemlje i rece: "Evo slu kinje tvoje. DAVID U SLU BI FILISTEJACA l TRAGICNA SUDBINA SAULOVA." Takav odgovor silno razgnevi Davida. Njegov ogromni imetak iznosio je tri hiljade ovaca i hiljadu koza. pastiri su tvoji bivali kod nas. Svaki dan izvrcu reci moje. koji te danas posla meni na susret! l da su blagoslovene reci tvoje. volove. Daj sluga -ma svojim i Davidu sinu svojemu to ti dode do ruke. Cim se pribli i Davidu.. pet zgotovljenih ovaca. Ovce. A tada mudra i lepa Avigeja. pohita u susret hajduckom vodi da ga odobrovolji. Mnogo docnije talentovani pesnik pripisace mu reci prepune istinskog bola: Smiluj se na me. Bo e. po to je logorovao u blizi -ni i vec samim svojim prisustvom rasterivao otimace. Avigeja isprica kakva mu je velika opasnost pretila.. i otidite k Navalu i pozdra -vite ga od mene." Za to vreme Naval je povodom zavr etka stri e ovaca priredio bogatu gozbu i opio se do besvesti. Na magarcima donese dvesta hlebova. pet merica pr enog i -ta. ena Na -valova. aovoreci im: "Idite na Karmil. idi s mirom kuci svojoj. opomenuce se slu kinje svoje. side s magarca." David je vec imao dve ene. A ja slu kinja tvo ja nisam videla momaka gospodara svojega. optu iv i mu a za glupost. l recite mu: Zdravo!. jer covek hoce da me proguta. Navala.. neprijatelj me svaki dan prite njuje.. l kad Gospod ucini gospodaru mojemu svako dobro koje ti je obrekao i postavi te vodom Izrailju. poslu ah te. bezumlje je kod njega. jednog od vernih svojih pristalica. Jednom mu je do lo do u iju da je Naval oterao ovce na goru Karmil da ih stri e.. i jo jednu Izrailjku.. Napade i grubo izgrdi vojnike: "Ko je David? l ko je sin Jesejev? Danas ima mnogo sluga koji be e od svojih gospodara.. Cuo sam da stri e ovce. koje si slao. Ahinoamu. preki -nuo je poteru i vratio se u Gavaju.svime to se zbilo i malo dirnut vite kim Davidovim postupkom. to god misle. pa dati ljudima kojih ne znam odakle su. jer tra e du u moju. da slu i i da pere noge slugama gospodara svojega. Eda li cu uzeti hleb svoj i vodu svoju i meso to sam poklao za ljude koji mi strigu ovce. i pogledah na te.. Skupljaju se.. Zla sudbina i neprestano potucanje doveli su ga u stanje duboke depresije. Na celu cetiri stotine svojih ljudi. koju mu je docnije Saul oduzeo i udao za Faltija. Cim David doznade za to. Zato joj ganuto odgovori: "Da je blagosloven gospod Bog Izrailjev. koze i drugu hranu oti -mao je uglavnom od Filistejaca.

odakle se pru ao pogled na celu dolinu. Mogao je sada te sporove da podstice iskori ca -vajuci Davida protiv Saula. kamile i drugu imovinu. poni ava -juci korak. Amalicani u znak odmazde pretvorili Siklag u prah i pepeo i odveli u rop -stvo mnogo stanovnika. Saul se re . narod je navikao da koristi njihove <Bi6fijs/<e legende 27$ usluge. a odgovaralo mu je da Izrailj i dalje slabi zbog dina -stickih trvenja. sa dve ene. a kad je predavao Ahisu plen: volove. Pomoc est stotina u borbama prekaljenih ubica nije bila za pot -cenjivanje. da su u njegovom odsustvu. David je dobio u leno gradic Siklag. doznali su da se u Endoru sakrila stara vra -cara koja priziva utvare mrtvih i ispituje ih za buducnost. David se vratio u Siklag. Tada ih je u Izrailju bilo mno tvo. Avigejom i Ahinoamom. Vecina Izrailjaca jo uvek ga je po tovala. Zacudeni dvorani podseti e ga da je nare -dio da se istrebe svi carobnjaci. Posle tra enja obave tenja me -du stanovni tvom.tenike. to bi se smatralo iz -dajom. Ali neprestane sve tenicke mahinacije i glasovi da je Samu -ilo pomazao Davida za cara. cak i volela. Uni tavao je sve do poslednjega. Posle Da -vida. hvalio se ovim recima: "Ba se omrazio s narodom svojim Izrailjem. pa je u zemlji zavladalo nepoverenje i strah od terora. dakle u samom srcu Izrailja. u dolini Jezrael. Niko nije poricao njegove ogromne ratne zasluge i te ke napore koje je ulo io za velicinu Izrailja. Ali je pusto io zemlje Amalica -na. Plen razdeli svojim zemljacima. nedaleko od Gaze. prizivaci duhova i carobnjaci. potuce ih i ote im zarobljenike i svoju porodicu medu njima. U ka -menim zidinama tvrdave. Njegov ugled bio je tako veliki da ga ni David nije smeo ubiti. Ahis je poveo i Davida sa est stotina njegovih vojnika. eleci da utera strah u sve .io i drugog najopasnijeg protivnika. da u prestojecoj borbi za carsku vlast zadobije njihovu podr ku.Nije imao drugoga izlaza. trebalo se odluciti na bolni. nije vi e mogao polagati pravo na presto. Ljudi koji su uspeli da se spasu docekali su Davida s placem i grd -njom. ali David nije ni pomi ljao da ratuje sa svojom zemljacima. koju je sagradio na nepristupacnoj ste -ni u Gavaji. u osnovi zadovoljan to nije morao'da se bori protiv svoje brace. govorio mu je da ga je oteo od Izrailjaca. Saul je razmestio svoju vojsku na padinama gore Gel -vuje. Ahis mu je nalo io da napada izrailjske zemlje. da ne bude svedoka njegovim najezdama. Nastanio se tamo sa svojom vojskom i s celom porodicom. iako mu se za to dvaput ukazala prili -ka. Saul je odlucio da preru en od kod . Lakoverni filistejski car poverovao mu je i trljajuci ruke od radosti. Nekada nji neprijatelj primio ga je veoma gostoljubivo. stanovnicima zemlje Judejske. Njene granice pre la je mocna vojska saveza fili -stejskih careva. poremetili su mu du evnu ravno -te u i naveli ga na neuracunljive i despotske postupke. naredio je da se pohvataju i pobiju njihove pristalice: svakojaki vraci i vracare. Ponudio se u slu bu Ahisu. caru filistejskog grada Gata. pa su mu cak zapretili i kamenovanjem. provodio je dane u cetiri oka sa svojom usamlje -no cu i ogorcenjem. Ali carevi i kne evi filistejski nisu verovali Izrailjcima i odlucno su zahtevali da se uklone iz njiho -vih redova. ma -garce. vekovnih neprijatelja jevrejskih plemena. Stotine pancirnih bojnih kola i hiljade oklopnika ulogorilo se u Sunimu. U to vreme u Rami je zavladala velika alost. jer se od ivota rastao prorok Samuilo. koji je pre ao na stranu Filistejaca i zato. U licnom ivotu Saul je sacuvao jednostavnost i cistotu obicaja. Na licu mu se video izraz umora i ravnodu nosti. Ogromni filistej -ski logor izazivao je u njemu nemir i osecanje bespomocnosti pred sudbinom koja se ne mo e izbeci. zato ce mi biti sluga doveka. A nad mladu izrailjsku dr avu nadneli su se crni oblaci. ne tedeci ni ene ni decu. Ali pokazalo se. Za trenutak se tu no zamisli. medu kojima i njegovu porodicu. pa upita svoje odane prijatelje ima li u blizini neka vracara to predvida buducnost. David smesta krenu u poteru za razbojnicima." Filistejci su se pripremali za novi rat protiv Saula. po njegovom mi ljenju.

i kao dokaz da govori istinu uruci Davidu venac i grivnu. Zato ga nece mimoici kazna: u borbi . l verni sluga probode se ma -cem. Stra na vest toliko pogodi Saula da se onesve cen sru i na zemlju. saop ti mu vest o smrti Saula. baci mu se pred no -ge. nem i turoban tumarao odajama. 276 s Filistejcima poginuce sa svojim sinovima. jer je to istovremeno zna -cilo i propast prve ujedinjene izrailjske dr ave. Ali smrt Jonata legende 277 nova bacila ga je u pravo ocajanje. Sutradan je David. koji ga ni u najte im trenucima nije napu -stio i kakav se retko srece u ivotu. upita je ko se na njen poziv pojavio. Saul je zamoli da sa onog sve -ta dozove Samuila. nesebicnog prijatelja. prepoznao je . A u stvari. Izgubio je jedinog vernog. Poklonio mu se t pokorno i molio ga za savet kako da postupi u stra noj opasno -sti od Filistejaca. i kad vide da im ne mo e umaci. Sinovi Saulovi. Saul je opet umiri i. Tek kad se zakle da joj se ni ta lo e nece do -goditi. rece svome titono i da ga ma -cem dotuce. prestala je da postoji. Samuila. l tek tada shvati da je tajanstveni do ljak car Saul. po to sam nije video duha. iako je bio potpuno onemocao. Ali se u svom racunu grdno prevario. glave pra inom posute. ogrnu se put -nickom kabanicom i u pratnji dvojice titono a tiho se iskrade iz logora. Opet mu je prebacio uzurpaciju prvosve tenickih prava i samim tim ga enje volje Jehovine. slomljena srca. U strahu od carskih progonitelja. A onda . oznake carske vlasti. Za tragicne dogadaje u dolini Jezrael David je doznao tek kad se vratio u Siklag iz pohoda protiv Amalicana. Ali Samuilo je i posle smrti ostao neumoljiv. Uz pomoc magicnih cini vracara prizva utvaru prorokovu. Ali Filistejci su mu bili za petama. Izrailjci pretrpe e stra -hovit poraz. koje je Saul svojevremeno oslobodio od vlasti Amonaca. vracara ga ne htede pustiti da ude. Do ve -ceri niko nije ni pomislio na jelo i niko cele noci oka sklopio nije. Celu tu pricu izmislio je u nadi da ce ga David nagraditi za smrt supar -nika. jer ne htede da pre ivi svoga gospodara. Uzvracajuci mu zahvalno cu. DAVID OPLAKUJE SAULOVU l JONATANOVU SMRT. svoga davna njeg upornog protivnika. Placuci i kukajuci. upita ga ciji duh da tra i. kriknu prestravlje -na. Po opisu vracarinom. Saul. isprica da je macem probo ranjenog cara na njegov vlastiti zahtev. Plakao je David previjajuci se u neute nom bolu. David naredi da ga pogube to se usudio da digne ruku na carskog pomazanika. Dr ava koju je ve -likim frudom stvorio Saul. pado e sa hiljadama svojih ratnih drugova. Kad ga povrati e. a s njim su jadikovali drugovi po oru ju i porodica. uspe da pobegne s bojnog polja. Cim pade noc. iako ranjen. Vest o skrnavljenju carskih posmrtnih ostataka stigla je do sta -novnika grada Javisa. Sledeceg dana rasplamsa se bitka. a zatim ce doci pro -past celog njegovog roda. Jonatanovo mesto u nje -govom srcu niko vi e nece zauzeti. A telo mu obesi e na zidine grada Vet-Sanskoga. udarao glavom o zid i razdirao odecu na sebi. i Saul se sam ubi baciv i se na o tricu maca. Tragicni Sa -ulov kraj duboko je rastu io Davida. a oni to ne izgibo e. Nekakav covek u poderanoj odeci.nje. be eci s boji ta nai ao je na les Saulov i ski -nuo s njega carske znake pre nego to su stigli Filistejci. Filistejci odrubi -se Saulovu glavu i zajedno s oru jem izlo i e je u hramu Astar -te i Dagona. uze zalogaj hleba i komadic te -letine. "Za to si me prevario? Ta ti li si Saul?". Upitan za pojedinosti. Ali momak se ustezao da ubije cara. dado e se u panicno bekst -vo. Fi -listejci su zauzeli dolinu Jezrael i tako obezbedili sebi strate ki povoljan polo aj za osvajanje celog Hanana. oni ukrado e mr -tvoga cara i dostojno ga sahrani e na groblju svoga grada. ne htede da se okrepi. Tek posle dugog i upornog navaljivanja vracarinog. To bese Amalicanin iz izrailjskih najamnickih odreda koji je ucestvovao u nesrecnoj bici. iznuren od jada. medu njima i plemeniti Jonatan.

ni za smrti se ne rastavi e. znao je da pravi izvor nesuglasica le i u antagonizmu koji je od pamtiveka vladao izmedu severnih i ju nih plemena. David je pripadao Judinom pokoljenju. Po starom obicaju. kao da nije pomazan uljem. bio si mi mio vrlo. Posle bitke. lak i od orlova i jaci od lavova bijahu. Fili -stejci. proglasio je za cara Isvosteja. glavni vojskovoda Avenir. kako pado e junaci! Ne kazujte u Gatu. Kao od * Ova elegija. daleko od filistejskog doma aja. Ubrzo zatim otpocela je prava bitka. Zato je od samog pocetka nastojao da pridobije naklonost severnih pleme -na i u tom cilju odmah je uputio izaslanstvo gradanima Javisa da im zahvali to su ukrali Saulov les i carski ga sahranili. i kitio vas zlatnijem zakladima po haljinama va im. Borba je bila tako estoka da su svi do jednog izginuli. ni ta nisu naslucivali. Gradanski rat otpoceo je krvavom bitkom kod jezera Ga -vaonskog. Saul i Jonatan. tit Saulov. da se ne vesele kceri filistejske i da ne igraju kceri neo -brezanijeh. pa je postao slepo orude u rukama svemocnog Avenira. nalazila se u ranije pomenutoj Knjizi pravednoga. izrazi svoj ocaj potresnom elegijom: Diko Izrailjeva! Na tvojim visinama pobijeni su. Tako je obezbedio sebi njihovu toplu zahvalnost i privr enost. ne samo to je branio svoje sunarodnike od napada pustinjskih plemena. pre ili kasnije morala je dovesti do gradanskog rata. mili i dragi za ivota. i ne razgla ujte po ulicama Askalon-skim. i ne rodilo polje za prinos. vec je i delio s nji -ma plen otet od Amalicana. dodirujuci strune. David se za to planski pripremao.dohvati svoju omiljenu harfu i. Kako pado e junaci. Pu -stio je vest po celom Izrailju da je oglasio u svome kraju alost i naredio da se ubije Amalicanin koji se usudio da digne ruku na car t U tim nastojanjima usrdno su mu pomagali sve tenici. niti je mac Saulov dolazio natrag prazan. Gore Gelvujske! Ne padala rosa ni da d na vas. brate Jonatane. Isvostej je bio covek slabe volje i bez ikakvog uticaja. judejska vojska pod vodstvom Joava odnela je potpunu pobedu. Bez krvi pobijenijeh i bez masti od junaka nije se vracao luk Jonatanov. koju je podr avala vecina naroda. Jo od vremena sukoba sa Samuilom i krvoprolica u Novu. ciju budnost je uspeo da uspava. Kceri Izrailjeve! Placite za Saulom. Pobuna protiv Saulove dinastije. veca mi je bila ljubav tvoja od ljubavi enske. Kako pado e junaci u boju! Jonatan kako pogibe na tvojim visinama! ao mi je za tobom. jer je tu bacen tit s junaka. cetvrtog Saulovog sina. prethodile su joj pojedinacne bo -rbe u kojima se ogledalo dvanaest Venijaminovih i dvanaest Ju -dinih potomaka. Po to je bio ne samo sposoban i iskusan vojskovoda nego i vest i dalokovid politicar. koja je ceo dan trajala. 279 . David je otkazao poslu nost caru i tako doveo do rasce -pa dr ave. 278 metnik i voda razbojnicke bande. a Davida su smatrali za poslu nog izvr ioca njihove volje. u zajordanskom gradu Mahanajimu. koji vas je oblacio u skerlet lijepo. i propade oru je ubojito!* DAVID POSTAJE CAR JUDEJSKI l BORI SE ZA IZRA -ILJSKI PRESTO. Zato se ne treba cuditi to su ga posle propasti Saulove pozvali u Hebron i proglasili za judejskog cara. U isto vreme. koga je po -dr avalo deset severnih plemena. Smatrali su ga za bezopasnog i podesnog vazala koji radi u nji -hovu korist. bili su nepomirljivi neprijatelji doma Saulovog. nazvana "Pesma luka". koji je otada imao stvarnu vlast u celom Izrailju izuzev Judeje. po to je kao provincijski uzurpator podrivao jedinst -vo Izrailja i izazvao njegovo razbijanje na dve zaracene dr a -vice. a Isvostejevi ratnici dado e se u bekstvo. Sedam i po godina svoje vladavine u Hebronu David je iskoristio da formira mocnu i bor -benu vojsku pod komandom sposobnog vojskovode Joava.

.

to preduzme. "Od -stupi od mene. morao se pomoriti sa sudbinom. u su tini zadovoljan to se na tako neocekivan nacin resio opasnog saveznika. Rat za izrailjski presto bio je estok i dugotrajan. Zbog stalnih neuspeha Avenir je gubio uticaj u Mahanajimu. nije se hteo . ali je imao malo iskustva u ratnom zanatu. Po drevnom obicaju. Izrailjci su postepeno gubili tlo pod nogama. David je imao vi e razloga da ne kazni Joava za podmuklo ubistvo. David je prihva -tio Avenirov predlog pod uslovom da mu dovede njegovu neka 2SO da nju enu Mihalu. tim pre to zbog pretrpljenih poraza drugog izlaza nije ni bilo. Video je u njemu stra nog suparnika za mesto glavnog vojskovode. A sad mu se slava gasila tako naglo da vi e nije bio siguran ni u podr ku svoje vojske. Obespravljeni mu . Osecajuci da mu vlast izmice iz ru -ku. krenu u poteru za omrznutim Avenirom. David odneti pobedu nad domom Saulovim. Zbog toga je izbila o tra svada izmedu cara i glavnog vojskovo -de. Avenir ga triput pozva da potra i sebi drugog protivnika. Kad Joav nade na boji tu les svoga brata. Ali Asailo u svojoj plahovitosti ostade gluv na sva upozorenja. Slabi i pla ljivi car naslutio je u tim recima pretnju da ce biti napu ten i prepla en pokorno se vratio u svoje odaje. preteci mu smrtnom kaznom. Medu njima je bilo iskrenih rodoljuba. Joav ga namami natrag u Hebro^ i u toku razgovora mucki ga probode.govorio je. ali i svakojakih snala ljiva -ca koji su vi e voleli da na vreme predu na stranu pobednika. pa je prisvajan -je Resfe moglo predstavljati znak da Avenir priprema prevrat.Joavov brat. Davidu je potajno uputio izaslanstvo s porukom da ce sa celokupnom vojskom preci na njegovu stranu. nikako nije moglo svidati to Avenir ponovo zadobija carevu milost. Ugovor je bio sklopljen i David je u cast izaslanika priredio sjajnu gozbu. Tada Ave -nir. Po to su sve tenici vec odavno irili glasove da je Jehova odredio Davida za cara Izrailja." Joavu se. koju je Saul udao za drugoga. Bio je. krvna osveta smatrana je u Izrailju tako svetom i neopozivom da joj se cak ni on nije smeo suprotstaviti. Njen mu Faltije bio je neute an. cak i iz severnih krajeva. A osim toga. Marionetski car Isvostej i njegovi dvo -rani stado e ga omalova avati. Avenir je odlucio da bez odlaganja preduz -me mere da se spase od konacne propasti. U njegove redove dolazilo je mno tvo ratnika. To je ubrzo dovelo do otvorenog skoba. da vidi kuda hodi i da dozna sve ta radi . ako obeca da mu nece ni ta uciniti i da ce mu poveriti du nost glavnog vojskovode. kome se cak ni David ne mo e odupreti. Avenir je na silu oteo Mihalu. hteo ne hteo. a pre svega ubicu svoga brata. U jednom trenutku izgubio je kontrolu nad sobom i otvoreno mu rekao da ce. Avenir je bez te koca nagovorio plemenske stare ine da stupe u pregovore. Avenir je opomenuo Isvosteja da za krunu ima samo njemu da zahvali. odlucio je da ne . Placuci i kr eci ruke od ocaja trcao je za svojom voljenom. koga je po rodovskom zakonu mo -rao osvetiti. Pod izgovorom da David ima jo ne to da mu saop ti. dok Avenir nije izgubio strpljenje i. pravo na harem umrlo -ga cara pripadalo je samo nasledniku prestola. u velikom bolu razdera odecu i zakle se da ce se krvavo osvetiti Aveniru. morade prihvatiti dvoboj i bez muke se otrese nametljivca probov i ga kopljem. za to ga pusti te otide? Poznaje li Avenira sina Nirova? Dolazio je da te prevari. koji su se s vremenom uverili da samo on mo e odbraniti Izrailj od Filistejaca. Avenir je dolazio k tebi. l najzad. Iznenaden ve cu o ugovoru. naravno. Avenir se vracao u Mahanajim. pa cak i prezirati. pre svega. Posle burnog razgovora sa carem. naredio da se vrati kuci. nemocan pred samovoljom sil -nih. pohita Davidu i sav ogorcen rece: " ta ucini? Gle. po njegovom mi ljenju. Glavni vojskovoda Joav u to vreme je boravio u logoru medu svojim vojnicima. To bese estok mladic. Oslonac njegove moci bilo je sveop te uverenje da je on najveci izrailjski vojskovoda. Izaslanstvo severnih plemena nai lo je u He -branu na dobar prijem. dok je David postizao sve vecu nadmoc. Avenir je tra io nacin da ucvrsti svoj polo aj i zato je pri -grabio Resfu. jednu od Saulovih nalo nica. Asailo. To nasilje bilo je zlo -slutno za Isvosteja. za to da te sastavim sa zemljom? l kako bih smeo pogledati u Joava brata tvojega?".

David je vr io juri za juri . presekav i tako vezu izmedu severnog i ju nog dela Izrailja. iz sela u selo. Kad su Filistejci doznali da se njihov vazal proglasio za cara celog Izrailja. Njegove snage. nisu se mogle meriti s filistejskim bojnim kolima. Posle smrti Avenirove i pada Saulove dinastije. nisu bili pogodni za mar eve. Ali u svojim ocekivanjima se prevari e.. David se na ao u ve -oma te kom polo aju. rece najzad svojim vojnicima: "Ko god pobije . DAVIDOV GRAD. Posle vi e od sedam godina vladavine u Hebronu. Ali ga nije bilo lako osvojiti. njegova dadilja u strahu je pocela be ati i ispustila ga na zemlju. decak hrom u obe noge. David je bio jedini ozbiljan pretendent za izrailjski presto. i ogranicio se samo na gerilsku borbu. Vodeci racuna o tim raspolo enjima. do li su u Hebron i zvanicno mu po -nudili krunu. odlucili su da ga uhvate i kazne kao buntovnika. Jednog vrelog dana popodne. Na vest o porazu. O razmera -ma njihovog poraza i rasulu svedoci i to to su ih Izrailjci gonili sve do zidina filistejskog grada Gata. Silna njihova vojska pojavila se u pro -stranoj dolini Rafajskoj. Taj grad je cetiri stotine godina pripadao Je -vusejima. Njegova nadmoc nad Filistejcima bila je i u tome to je kao njihov biv i vazal odlicno poznavao njihovu ratnu taktiku. da im se odseku ruke i noge. pojacane dodu e dolas -kom ratnika severnih plemena. za opomenu svima onima koji se usude da dignu ruku na carskog pomazanika. U toku sledece trideset i tri godine svoje vladavine. a njegovi dvorani i pristalice kradom se izvuko e iz dvora da spasu vlastitu ko u. koji je tako ojacao da ga se jedostavno pribojavao. Predstavnici severnih plemena. Odrubi e mu glavu i odneso e je Davidu u nadi da ce biti na -gradeni. Potiskivani iz grada u grad. bra -njen isturenom redutom na nepristupacnoj steni Sionu. kad je osamljeni Isvostej dremao. pokorice Filistejce i stvoriti najmocniju dr avu u istoriji jevrejskog naroda.zameriti Joavu. 2S2 znati hegemoniju Izrailja. ispresecani brojnim klisurama i raselinama. U dvorcu u Mahanajimu iveo je Jonatanov sin.em i do ivljavao same poraze. u sobu upado e dva potomka Venijaminova i probodo e ga macevima. David je prihvatio sina svoga poginu -log prijatelja i okru ivao ga ocinskom pa njom. pa su ga ljubomorna plemena mogla smatrati da je neutralan. Njegovi stanovnici osecali su se u njemu potpuno bezbedni i u ali su govorili da bi grad mogla odbraniti cak i posada sastavljena sa -mo od hromih i slepih. sve do -tad se uspe no odupirao svim namerama neprijatelja. a tela da im se obese u Hebronu nad jezerom. A Isvo Offl <Bi6ujsfe fyende --------------------------------------------------------------------------stejevu glavu svecano sahrani u grobu Avenirovom. David je tako postao car cele izrailjske dr ave. David naredi da se careubice pogube. Rasrden. Planinski regioni na kojima se nije nalazila vojska. Ne samo zato to se nalazio na celu pobed -nicke vojske nego i zbog toga to ga je Samuilo nekad poma -zao za cara. U povoljnim trenucima Da -vid je prelazio u otvoren i odlucan napad i tako odneo dve ve -like pobede. Filistejci se otada vi e ni -kad nisu povratili od poraza i s vremenom su cak morali i pri . Isvostej pade u nesvest od zaprepa cenja. Bogaljasti poto -mak Saulov celog ivota imao je mesto za stolom i bio uva a -van kao i ostali clanovi carske porodice. Podignut na tri brda. osvaja -ci su se na kraju povukli u granice svojih dr avica. U tome je stekao veliko iskustvo za vreme svoga potucanja. David je usredsredio pa -nju na Jerusalim. Zato je resio da izbegene gre ku koju je ucinio Saul. Hebron se nalazio daleko na jugu. Vest o ugovoru s Davidom izazva u Mahanajimu nevidenu uznemirenost. Kad mu je otac poginuo u dolini Jezrael. a kao judejski grad ne bi ni bio prihvacen od severnih plemena. prestra eni sve ve -corn snagom Filistejaca. Ne treba se zato cuditi to su iza li na zidine i docekali Izrailjce porugama. zapadno od Jerusalima. Filistejski odredi koje su gerilci estoko napadali postepeno su gubili samopouzdanje i na naj -manju opasnost davali se u bekstvo. bilo mu je pet godi -na.

. Osnovao je veliki harem ena i nalo nica. Prepla eni bukom. Sredi te kulta mogao je biti sa -mo kovceg zavela. frula. Mihala ga doceka s podsmehom i zajedljivo mu rece: "Kako je slavan bio danas car Izrailjev. Putem trgovinske razmene dobio je od njega kedrovo drvo i majstore i umetnike vicne gra -dnji. Jednoga dana David pozva uva enoga proroka Natana i rece mu: "Vidi. usecen u stenu." Tog te kog zadatka prihvati se Joav. s prvosve tenicima Avijatarom i Sadokom na celu. jer je hteo 234 . Odmah iza njega. S vremenom je postao otac broj -nog potomstva. jer se u to vreme i po haremu cenila careva moc. smehom i svadama ispunja -valo sve kutke dvora. Dr avni interesi zahtevali su da Jerusalim bude i verska prestonica Izrailja. no en na ramenima Levita. okomit hodnik. kola su se is -krenula. Natan mu u prvi mah odobri nameru. u ludom zanosu igrao i pevao uz pratnju srebrnih truba. carem tirskim. ja stojim u kuci od kedrova drveta. odu e ivot prestupniku." Saop ti mu da eli da sagra -di hram u Jerusalimu. Na celu mu je blistao zlatni carski venae. Zato je hodao po okolini. i Jehova. U dolini. svirala. tamburina i bubnjeva. ali sutradan rece da mu se te noci javio Jehova i zabranio da se gradi hram. Sa acicom vojnika Joav se tim putem uvukao u tvrda -vu. kad se danas otkrivao pred slu kinjama sluga svojih. Po to prinese rtve Gospodu. Narod se veselio. koje je Zagorom. koje su bile srecne majke carskih sinova i kceri. pojuri e na zidove da ih zaustave. pa kad najednom ugleda e izrailjske vojnike. oseti prezir prema njemu. Povorku je posmatrala s prozora Davidova ena Mihala. Ahinoama i brojne nalo nice. i sveti kovceg sru io bi se na zemlju da ga u posled -njem trenutku nije pridr ao pobo ni covek po imenu Uza. David pode po njega na celu svojih dvorana i trideset hiljada vojnika. kao to se otkrivaju ni -kakvi ljudi!" Duboko dirnut njenom podrugljivo cu. a uz njega su i li sve tenici iz Levijevog pokoljenja. Ali do -taknuti kovceg bilo je necuveno svetogrde. a kovceg predade na cuvanje Izrailjcu Ovid-Edomu. Uz njihovu pomoc nastala je gradevina koja iepotom arhi -tekture i ukrasima nije ustupala ni sedi tima najistaknutijih su -sednih careva. Mihala je do kraja ivota bila u nemilosti i nije mu nikada rodila sina. koji se od Saulovih vremena nalazio u ma -lom naselju Kirijat-Jarimu. bice vojvoda. obucen u sne nobelu sve tenicku odecu.. podeli hranu ljudima. cimbala. koji nije krila. Nad njom su dominirale Avigeja. vrati se po -sle gozbe u dvor. izvidao i najzad otkrio tajni pro -laz u utvrdenje. Jevuseji nisu ocekivali napad s te strane. a ispod njega spu tala se rida talasasta kosa. koji ce sjajem nadvisiti njegov dvorac. U toj zaglu ujucoj buci kora -cao je kao zacaran David. Grad se mogao osvojiti samo lukav -stvom. Brdo s dvorcem u ju nom delu grada izabra za prestonicu Izrailja i nazva je "Grad Davtbov". Videci kako joj je mu na oci gradske svetine zaboravio na svoje dostojanstvo. Kovceg je vo en na kolima s volovskom zapregom. visoko iznad mora glava izdizao se kovceg zaveta. David to iskoristi i silovitim juri em zauze grad. na istocnoj strani Jerusalima nalazio se izvor od koga je vodio do grada. koji je kao zlatna buktinja plamteo na jarkom suncu svojim okovom i ra irenim kri -lima heruvima. a kovceg Bo ji stoji pod zavjesima.Jevuseje. Jo u necemu se David ugledao na te careve. volovi su se uznemirili. cimbala i bubnjeva. O tome se do -govorio s Hiramom. na stra an nacin javio se Je -hova. ne obazi -ruci se na njegove dobre namere. To je toliko potreslo Davida da smesta naredi da se prekinu sve -canosti. 283 Izrailjski narod pratio ga je u ogromnoj povorci i davao odu ka svojoj radosti igrom i pesmom uz pratnju harfi. Kovceg zaveta uneso e u vec ranije pripremljen sveti ator. Prevlacio je prstima po struna -ma svoje harfe i zajedno s narodom igrajuci i ao uskim ulica -ma grada. Ali pre nego to je povorka stigla u Jerusalim. Odmah je pristupio izgradnji grada i odlucio da sebi podigne dvorac dostojan velikog monarha. David se zau -vek ohladi prema njoj. Na celu trijumfalne povorke nalazio se sam car David u beloj lanenoj sve tenickoj odori. Tek posle tri meseca odva io se da ga prenese u prestonicu.

.

Tim osvajanjima David je stvorio veliku imperiju. stupio na presto njegov sin Anun. Najpre je nametnuo svoju vlast Moavcima i Edomcima. Rat je bio te ak i opasan. Filistejci su po -stepeno gubili politicku nezavisnost. U slucaju rata. Tu vojnu elitu dopunjavala su dva odreda najamnika: jedan sastavljen od takozvanih Hereteja i Feleteja. Neposredno su mu bila podredena tri zapovednika vi eg i tride -set ni eg ranga.ava sve do Eufrata. magaraca i kamila. vec ih je zapo ljavao kao robove u dvo -rcu i na carskim imanjima. pisari i sedam glavnih upravitelja koji su nadgledali careve njive. jer su Amonci pozva -li iz Sirije pet ujedinjenih aramejskih careva. prackama i macevima. Na njenom celu nalazili su se sa -vet stare ina i namesnik. A David se prihvatio unutra nje organizacije dr ave. David ih je obasipao pa njom i privilegijama. David je uvecavao svoju riznicu i ri -znicu hrama ogromnim ratnim plenom u zlatu. Ali se odlucujuca bitka ipak zavr ila potpunom pobedom Izrailjaca. i od Arnona do Hermona s druge strane Jordana. Tako se pod Davidovom vla cu na ao i veliki deo Sirije. jer je od Aramejaca zaplenio hiljadu i sedam stotina bojnih kola s odgovarajucom konjskom zapre -gom. Civilnu upravu David je orga -nizovao po egipatskom uzoru. Ali savetnici reko e mladome caru: "Misli da je David zato poslao ljude da te pot -je e. Zadr ao je samo sto za -prega za potrebe dvora. a konjima da se podseku puti ta. stra no oru je Filistejaca. Zarobljenike nije ubijao. naoru anim kopljima. iz najstarije sve tenicke . gde se nalazio glavni hram. David se morade pokoriti volji Svemocnoga i odbaciti plan ulep avanja prestonice velicanstvenim hramom. okru ni poreznici. David mu je uputio izaslanstvo sa izra -zima sauce ca i eljama da uspe no vlada. dodelio im zemlju otetu od neprijatelja i postavio na visoke polo aje. to je rad uciniti cast ocu tvojemu? A nije zato poslao Da -vid k tebi sluge svoje da promotri grad i uhodi. Najvi i cinovnici bili su dva carska ri -znicara. cara amonskoga. pa posle da ga raskopa?" Anun je naredio da izaslanicima dopola obrijaju brade i da im se odre u haljine do zadnjice. David nije mogao preci preko tog poni enja. s carskim namesnikom na celu. srebru i bakru. Ali je nai ao na izvesne te koce oko du nosti prvosve tenika. preko vazalskih aramejskih dr . Ali rat s Amoncima izbio je protiv njego -ve volje. jo uvek se slu io pe adijskim jedinicama. to jest od vojnika kritsko-filistejskog porekla. Posle poraza koji im je naneo David. DAVID . Oslonac njegove snage bila je vojska i njoj je posvetio najvi e pa nje. naredio je da se spa fyautt 00? le. Izrailj je konacno trijumfo -vao nad svojim neprijateljima i zapoceo jedino razdoblje u svo -joj istoriji kad je predstavljao veliku silu. Umesto da ih ukljuci u svoju vojsku.da ostane bog pastira i da ivi u atoru kao i dotad. U Gavaonu. est stotina njegovih drugova po oru ju iz vremena potucanja. Glavnu komandu nad vojskom dr ao je u svojim rukama Joav. Protiv nadmenih ismevaca poslao je Joava na celu njegove po -uzdane vojske. i tako osramocene vra -tio ih u Jerusalim. prvosve tenik je bio Sadok. zavisno od njihovog ranga i znacaja. koji ce sagraditi tek njegov slavni naslednik Solomon. nisu nekako stekla njegovo pri -znanje. a drugi od Filistejaca najmljenih u Gatu. vinograde i vocnjake i brinuli se za njegova stada ovaca. pomocu truba i znakova vatrom pozivani su svi mu karci sposobni za oru je. Jezgro Da -vidove vojske sacinjavao je "odred hrabrih". goveda. Po to je ujedinio sva izrailjska plemena i pokorio Filistejce. Bojna kola. U zemlji je nastao red i blagostanje. David je pro irio gra -nice dr ave novim osvajanjima. Otad se u Damasku nalazila jaka izrliljska posada. a svi zajedno sacinjavali su glavni vojni savet. u njima su se po Jerusalimu vozili nje -govi sinovi i najznamenitiji dvorski dostojanstvenici. Ali u oblasti naoru anja nije sproveo nikakva pobolj anja. koji je izvr avao naredenja cara. cija se teritori -ja prostirala od Akabskog zaliva. A imao je izvanrednu priliku da bez velikih tro kova for -mira od njih veliku jedinicu. Kad je posle smrti Na a.TVORAC VELIKE DR AVE. Sredio je i verska pitanja ucvrstiv i sve tenicku hijerarhiju i dodeljujuci Levitima du nosti.

te odraste uza nj i uz decu njegovu. nare -di da se postavi sto i najede se. postio sam i plakao. Jednom je etao po sobi i ugledao kroz prozor.. umivajuci se.ao kod ene. a on mu glasom punim tuge isprica ovakav dogadaj: "U jednom gradu bejahu dva coveka. Sedam dana dete se borilo sa smrcu. i hrani e je. Vrativ i se u dvor. da se ne zameri severnim plemenima. koji dode k njemu. Izvukao se iz neprilike tako to je postavio dva prvosve tenika: Sadoka i Avijatara. i iz njegove ca e pija e. jer govorah: ko zna. Kad ga David sutradan upita za to nije oti . neposredni potomak Eleazarov." Joav poslu no izvr i sramno naredenje i verni Urija. jednog iz gru -pe od tridesetorice njegovih zaslu nih vojskovoda. Tada je car smislio podmukli plan da se oslobodi uvredenog mu a. i David je iskoristio nje -govu odsutnost da otme Vitsaveju. nego uze ovcu onoga siromaha. pogibe usamljen pod zidinama Rave. A dode putnik k bogatome coveku. koju bese kupio. Vitsave -ju. jedan bo -gat a drugi siromah. A sada . Natan pogleda cara pravo u oci i rece mu: 'Ti si taj. David je primetio da su svi pre -stravljeni i da se o necemu do aptavaju po kutovima. niko se nije od -va io da ga obavesti o tome.loze. Obuzela ga je za njom velika po uda i od posluge ^. posle sece sve tenika u Novu. a njemu bi ao uzeti iz svojih ovaca ili goveda da zgotovi putniku koji dode k njemu. pa kako bih ja u ao u kucu svoju da jedem i pijem i spavam sa enom svojom?" David ga otprati Joavu s pismom u kome poruci: "Namestite Uriju gde je naj e ci boj. Ali Urija le e da spava pred carskim vratima. koga u mete u bitke napusti e vojnici. i jeda e od njegova zalogaja. i zgotovi je coveku. Posle nekog vremena poka . Svoj uspon dugovao je Saulu. najprirodni -jim glasom im odgovori: "Dok dete beja e ivo. odmah ustade s poda. Tada David shvati svu gnusnost svoga zlocina i iskreno se pokaja. Hrabri vojskovo -da ubrzo sti e u dvor i podnese caru iscrpni raport. dostojanstveno odgovori: "Kovceg i Izrailj i Juda stoje po atorima. mo e se smilovati Gospod na me da dete ostane ivo. Dok je Joav pusto io zemlju ft Amonaca i opsedao Ravu." Zatim mu saop ti da se Jehova veoma razgnevio na njega i da ce ga kazniti smrcu sina koga mu je rodila Vitsaveja. najita eniji prorok u Izrailju. On je u to vreme bio s Joavom. ena Urije Hetejina. Ubrzo dode k njemu Natan. jedini sve tenik koji se spasao iz Nova i verni carev. Carev postupak izaz -vao je ogromno zgra anje u Jerusalimu. Dvorani ne moga e doci sebi od cudenja. u zemlji Amonaca. pa se uzmaknite od njega da bi ga ubili da pogine.prijatelj iz vremena potucanja. u kuci preko puta. Car ga s najvecim po to -vanjem posadi do sebe. Bogati ima e ovaca i goveda vrlo mnogo. Car je ocaja vao. Po glasniku porucio je Joavu da mu po alje Uriju sa izve tajem o toku rata. uskoro mu rodi sina.alo se da ena ocekuje dete. mucio se postom i svu noc le eci na zemlji molio Jehovu da mu se smiluje.. Porodica i dvorani uzalud su ga nagovarali da ustane i da se okrepi. Ali to nije umilostivilo Jehovu i Davidov sincic se ubrzo te ko razboleo. David ga doceka s licemernom Ijubazno cu.. pa ode u hram da se pomoli. obna ila svoje obline. i beja e mu kao kci. Na svoju veliku radost. i na krilu mu spava -se. ugosti ga za svojim stolom a pred vece ga posla kuci savetujuci mu da se odmori od na -pornog puta. neku lepu enu koja je." David srdito povika da bogata za -slu uje smrt. i Joav gospodar moj i sluge gospodara moje -ga stoje u polju. koja je gorko oplakivala mu a. a kad je dete umrlo. Doznav i najzad istinu. umi se i namaza mirisnim uljima. David je boravio u svom dvorcu u prestonici. sa dvorskom stra om. Ali u Jerusalimu je bio Avijatar. OTMICA ENE URIJINE. David nije mogao ukloniti Sadoka.«" m 2S6 Zenon %psidavsl<i 287 je doznao da je to Vitsaveja. a siromah nema e ni ta do jednu malu ovcicu. Kad ga upita e otkud ta nagla pramena. David uze u svoj harem.

.

Bila je to vesto pripremljena zamka. a dvorani ih radosno doceka e. velike porodicne svecanosti. buduci car Izrailja. Dvorac je postao leglo nemorala i pokvarenosti. carev sine. razdera svoju haljinu i udari u takvu kuknjavu da ubrzo ceo dvor doznade za nasilje. Za trpezom. izrazio je gadenje prema devojci i naredio joj da napusti sobu. Posredovanja se prihvatio Joav. on me nece tebe odreci". Ali u Jerusalim je pre njih stigla vest da su svi do jednog izginuli od ruke os -vetnika. ne cini toga bezumlja. Ali pro le su dve godine a Avesalom ne samo to nije preduzimao ni ta. Avesalom se na ao u nezavidnon . Mladic je odjednom zgrabi u narucje govoreci: "Hodi. silom je polo i na krevet i ucini joj nasilje. kceri Talmaja. nasta -de porletnja. Car se rasplaka od sil -nog olak anja i sve ih redom s ocinskom ne nocu izgrli. Sinovi i kceri ena i nalo nica spletkama i klevetama borili su se za ocevu milost. ali on se nece vratiti k meni". Nesrecna Tamara rasplaka se i rece: "To ce biti vece zlo od onoga koje si mi ucinio to me tera . ali pristade da svi njegovi si -novi podu. jer se tako ne radi u Izrailju. nemoj me osramotiti. Dok je Amnon le ao pijan. Ljudi koji su ga zbog toga prezirali. Bilo je to tim cudnije to su on i Tama -ra. Avesalom je porodicnu sramotu mirno podneo. devojka zgotovi je -lo i donese ga u postelju Amnonu."Ljubim Tamaru sestru Avesaloma brata svojega". prepunom jela i krcaga vina. Sutradan se obelodanilo kakva je bila njegova ljubav. nisu znali da se pod maskom osmeha pritajila mr nja i elja za osvetom. i zakljucaj vrata za njom. Ostali sinovi Davidovi poskaka e na svoje maga -rice i koliko ih noge nose pojuri e u prestonicu. prvorodeni sin Davidov i naslednik prestola. svojoj sestri po ocu. Ali otac nije hteo da ga vidi. Vitsaveja mu postade najmilija ena. David nije umeo cvrsto dr ati u ruci porodicu i uciniti kraj tim nevaljalstvima. iako se sekirao i jedio zbog njego -vog postupka. i po majci bili carskog porekla. od dana na dan? Ne bi li mi kazao?" . NOVA SABLAZAN U CARSKOM DVORCU. i Amnon medu njima. Tada mu prijatelj do apnu lukavu misao da se pravi da je bolestan i da zamoli cara da ga Tamara neguje. David se nekako izgovori. Postigav i svoj cilj. Kuda bih ja sa sramotom svojom? A ti bi bio kao koji od najgorih ljudi u Izrailju. priznade mu Amnon. kao deca Mahe. Sinovi se pojavi e u dvorcu. lezi sa mnom. caru gesurskom. Ne podozrevajuci klopku. Na srecu. toliko je bio gnevan na njega. to bih postio? Mogu li ga povratiti? Ja cu otici k njemu. Avesalomove sluge saseko e ga macevima. L 288 Zaton 9(psidbvsfij. Cak je i Amnona zavela ta lukava igra i vi e nije bio na oprezu. Amnon. Ra -zdera e svoju odecu i baci e se na zemlju. vec je prema Amnonu bio pre -terano ljubazan. sin brata Da -vidova i upita ga: " to se tako su i . Avesalom pobe e svome dedi Talmaju. Devojka je uporno odbijala njegova udva -ranja i branila svoje devicanstvo. Ali. osetio je silnu strast prema lepoj Tamari. gluv i lep na sve. Jednom se na carskom dvoru dogodio stra an skandal. U me -duvremenu. Cast je nalagala da zavodnika stigne krva -va rodovska osveta. branila se Tamara." Osramocena devojka posu se pepelom. David je osecao veliku slabost prema Amnonu i nije se mogao odluciti da ga kazni. Nego govori caru."Ne brate. Posle upornih nastojanja uspeo je da se Avesalomu dozvoli povratak njegovoj kuci u Jerusalimu. Na sveop te iznenadenje. narocito kad mu posle go -dinu dana opet rodi sina. Amnon je sve vi e sahnuo. Tamara je bila rodena sestra Avesalomova." A Amnon pozva svoga momka i viknu: "Vodi ovu od mene napolje. cara gesurskoga. Povodom stri e ovaca. Mucen stra cu.umrlo je. Avesalom je pozvao celu carsku porodicu na gozbu na svoje imanje u Val-Asoru. ubrzo se pokazalo da je vest bila la na. David i njegovi bliski pado e u stra no ocajanje. To primeti njegov prijatelj Jonadav. Davidovo potomstvo bilo je mnogobrojno i svadljivo. Bio je to Solomon. po to se osvetio. glasno oplakujuci uni tenje sveg mu kog potomstva carskoga doma. Amnon. sestro moja!" . Ostao je tamo tri godine i cekao da mu otac oprosti ubistvo.

David je pristao. rodni dom i najvecu versku svetinju. AVESALOMOVA BUNA. Te eci tom cilju. Na -redi svojim slugama da potpale ito Joavu i zapreti da ce mu naneti jo vecu tetu ako ga i dalje bude odbijao. Uz put se David pribra i bez oklevanja pristupi merama za odbranu prestola. Avesalomu je bilo vec trideset godina i urilo mu se na presto. pa ne no poljubi Ave -saloma posle dugog rastanka. Ljudi su govorili: evo na eg coveka. Iduci ulicama ljubio je svakoga ko bi ga pozdravio. i Avesatom je odmah krenuo na put u pratnji dvesta svojih pristalica. Odvodio bi u stranu ljude koji su izgubili spor i govorio im da je car prema njima nepravedan i da bi on presudio u njihovu korist. Saulovu dinastiju. Ne to kasnije David je dozirao da je glavni Avesalomov savetnik Ahitofel. Po to se cak i prema obicnim ljudima lepo i predusretljivo pona ao. Avesalom je smatran za jednog od najlep ih mu karaca Izrailja. Posle dve godine nemilosti. odak -le se moglo videti kako se kovceg zaveta udaljava. Sve su izgu -bili: prestonicu. sjajno obucen i iskicen blje tecim draguljima. Preko tajnih izaslanika podbunjivao je severna plemena. Za stra nu pobunu David je doznao u poslednjem trenutku. vojskovoda je morao popustiti. Na taj podmukli nacin irio je nezadovoljstvo prema svome ocu i tako sticao sve iri krug prijatelja. Hteo-ne hteo. To je trebalo na neki nacin osujetiti. a nije smeo da prede preko dvorskog praga. razaslao je poruku zaverenicima i za kratko vreme skupio poveliku vojsku koja se regrutovala iz skoro svih severnih plemena. pravilne crte lica. Kad bi. ju -rio na kolima gradom. s pedeset vojnika telesne garde pred so -bom. Ne podozrevajuci prevaru. Cesto je odlazio pred gradsku kapiju. Opet je molio Joava da posreduje kod oca da ga primi. uspeo je najzad da izmiri sina i razgnevljenog oca. a po to je imao veliki uticaj na cara. u znak alosti pokri e glavu plastovima i bosi stupi e na goru Maslinsku. Naj -lep a mu je bila bujna. Zbog stare netrpeljivosti i prezira prema ju nom Judinom plemenu. U najvecoj urbi napustio je prestonicu i pe ke se dao u bekstvo prema Jordanu. Ljubav prema sinu toliko ga je zaslepila da je na sva upozorenja i kriticke primedbe ostajao potpuno ravnodu an. Pobunjenici su ga proglasili za cara i on se ubrzanim mar em uputio prema Jerusalimu. Stigav i u Hebron. nisu se mirili sa cinjenicom to je ono nametnulo svoga cara celom Izrailju. Avesalom je zamolio oca da mu dozvoli odlazak 290 u Hebron. Pred njima je bio dug i neizvestan put beskucnika. U njegovom izgledu sve je bilo otmeno: pona anje. a ona su mu obecala oru anu podr ku u slucaju ustanka. Poveo je i svu svoju porodicu. Bio je poz -nat kao izuzetno uman covek. izgubio je strpljenje. Prvosve tenici Sadok i Avijatar sa celim sve tenstvom prikljucili su se beguncima i poneli sa sobom i kovceg zaveta. pa je ta vest ozbiljno zabrinula Davida. a za mu karce dika i nada Izrailja. postao je miljenik naroda. Postepeno je svu izrailjsku zemlju uhvatio u mre u svojih spletaka. Rastanak je bio veoma bolan. ali je nai ao na odlucno odbijanje. Avesalom je mogao postati opasan. Pratila ga je garda od est stotina starih ratnih drugova i dva odreda filistejskih najamnika odanih mu telom i du om. Car i njegova pratnja rasplaka e se. Tada se Avesalom poslu i grubom silom. jer bi se savio pod njenim teretom. David mu je sve dozvoljavao i zatvarao oci pred njegovom lakomisleno cu i rasko nim i razmetljivim naci -nom ivota. izra ajne oci i mu ke. Oni su Davida smatrali za uzurpatora i nikad mu nisu oprostili to je oborio njihovu zavicajnu. Pre svega. Za ene je bio princ iz bajke o kome se s potajnim uzdasima sanja. gde je eleo da prinese rtve Jehovi u znak zahval -nosti to se vratio iz progonstva u Jerusalim. svetla kosa. David je u osnovi bio zadovoljan takvim obrtom. ostaviv i samo deset nalo nica da se brinu o kuci. nalo io je sve tenicima da se vrate u Jerusalim i da mu preko uhoda javljaju sve to se tamo zbiva. ulicna svetina odu evljeno ga je pozdravljala. S vremenom je postao ljubimac i ponos svoga oca. sve je cinio da zadobije ljubav svetine. koju je svake godine morao i ati. gde je David donosio presude.po -lo aju. Rukovoden njegovim savetima. Bio je carski sin. Vest u rat -nim .

.

Pribli avala se odlu -cujuca bitka. i Simej. Na njegovo prekljinjanje. Uprkos Davidovom naredenju. glinenim posudem. granat hrast i zakaci se kosom o granje. odlazi. a bogate njegove pristalice. Mahir i Varzelaj. narocito u gerilskim borbama. Avesalom naleti na velik. u zemlji Venijaminovoj. dok se najzad Joav ne naljuti i o tro mu prebaci da su mu. sine moj. iz roda Saulovog. Pokriv i lice. mogao bi Ahitofelu naneti poraz. Medu njima je bio i Siva. David mu oprosti krivicu i cak se zakle da ce mu po tedeti ivot. krvopijo i zlikovce! Obrati Gospod na tebe sve krvi doma Saulova. a tada bi se severna plemena upla ila i glavom bez obzira napustila Avesaloma. razbesneli progonitelj vratio se kuci. sine moj Avesalome! Kamo da sam ja umro mesto tebe! Avesalome. David je is -koristio oklevanje da skupi to vecu vojsku. Tek kad su begunci pre li Jordan. iz doma Saulovog. i on osedla magarca. David odluci da se vrati u prestonicu. bobom. ja cu te hraniti kod sebe u Jerusalimu". to ga je tako tedro snabdevao hranom. snabdevale su ga pokrivacima. Posle nekog vremena Avesalom je pre ao Jordan i ulogorio se u Galadu. vrati se kuci i u ocajanju se obe -si. Sa svih strana sjati e se njegove pristalice da ga na pobednickom povratku prate. . Imao je jo mnogo po tovalaca u Izrailju. Za to vreme. s pet -naest svojih sinova. l pored slabih oru anih snaga kojim raspola e. Joav ga probode kopljem. baci e ga u umsku jamu i zatrpa e kamenjem. dobacivao mu je najpogrdnije uvrede i bacao se na njega kamenjem. Dok je tako i ao drumom. a on ostade viseci. na cije si mesto zacario i predade Gospod carstvo u ruke Avesalomu sinu tvojemu. Kad je Avesalom zauzeo preston -icu. a deset titono a saseko e telo macevima. sine moj!" Jadikovao je tako ceo dan. koji je onako te ko poni avao cara za vreme povlacenja. ovcjim i telecim mesom. medom. a kad je prolazio pored grada Vaurima. eto te sada u 291 tvom zlu. Ali Husaj. U njegove redove stupilo je i mno tvo mlade i. iduci brdom. Odluci i da na -gradi one koji ga u nevolji ne izneveri e. Ahitofel ga je nago -varao da u znak pobede prisvoji carske nalo nice. David je krenuo dalje. Po to su ga sve tenici obavestili o savetovanju. Sovije. Savetovao je da se najpre pozovu pod oru je svi Izrailjci i da se u odlucujucu borbu stu -pi s velikom. dra i neprijatelji od prijatelja koji su za njega i -vot izlagali opasnosti. jer si krvopija. Bitka se zavr ila potpunim porazom ustanika. plakao je i kukao: "Sine moj Avesa 292 lome. Skrenuo je pa nju na to da je David iskusan vojskovoda. tako da ga je telesna garda morala zaklanjati titovi -ma. Jo uvek voleci pobunjenog sina. i bacajuci se kamenjem poce ga grditi: "Odlazi. Avesalom je u Jerusalimu sazvao vojni savet da pripremi dalji plan akcija." Verni sluga Avisaj rece tada caru: "Za to da psuje ovaj mrtvi pas cara gospodara mojega? Idem da mu skinem glavu. koji je u skladu s Davidovim planom uspeo da stekne Avesalomovu milost. pr enim zrnjem. Naredio je svom najvernijem savetniku Husaju da se vrati u Jerusalim i da zado -bije Avesalomovo poverenje izdajuci se za Davidovog nepri -jatelja.lukavstvima poslu io se sabota om." Ali David zadr a plahovitog Asaja. je -cmom. bra nom. pojavi e se i nedavni protivnici. U novoj ulozi savetnika trebalo je da se suprotstavlja savetima Ahitofelovim i da preko sve tenika izve tava Davida o tajnim planovima buntovnika. ali njegovo protivljenje ne naide na odobra -vanje. dobro organizovanom vojskom. jer nije hteo pogor avati ionako vec lo e odnose sa severnim plemeni -ma. strogo je nare -dio da mu po tede ivot. p enicom. estoko se usprotivio. sve drskiji Simej. ma -slom. izgleda. Ahitofel je prozreo tajne namere Husajeve. nai ao je covek po imenu Simej. "Hajde sa mnom. Narocito je bio zahva -lan Varzelaju. nije ni sanjao da se zapleo u nevidljivu mre u la nih pri -jatelja i uhoda. da se pokaju pred pobednikom i izmole opro tenje. Sinova smrt duboko ra -stu i Davida. Be eci na mazgi. Mazga produ i dalje. a sam se ponudio da odmah krene u poteru za Davidom i da ga ubije pre nego to stigne da organizuje otpor. Pre nego to je pre ao preko Jordana. Taj plan se svideo i Avesalomu i celom ratnom savetu. sine moj. socivom.

Agitin . iz plemena Venijaminova. Setio se da i Saulovo telo i njegovih sinova jo le e u zajordanskom gradu Javisu. prvog meseca ki nog perioda. RESFA . pa su njegove slu -ge odlucile da mu nadu mladu devojku. kada je pocinjala etva p enice. David se obratio za savet sve tenicima kako da ubla i gnev Jehovin. obukav i alobne haljine.alim. Hranili su je milosrdni ljudi. jer mrtvi. Isus Na -vin zakleo se Gavaonjanima da Izrailj nikad na njih nece podici mac. Ali Saul je prekr io tu zakletvu nastojeci da ih istrebi i da im otme grad. Ljupka Sunamka oz -biljno se prihvatila svoga zadatka: grejala je nocu staroga cara. Zadatak da ugu i pobunu David po -veri Amasi. Bila je to stra na sudbina. zavidljivi Joav liceme -rno ga zagrli u znak pozdrava. ali u dubini du e nikad mu nije opro -stio. Niko vi e nije su -mnjao da su caru dani izbrojani. Joav je stekao toliki ugled da ga David nije smeo kazniti. David prede Jordan i uputi se u Jeru . sagorevalo cvece i trava. A oni zatra i e da im se preda sedam mu kih potomaka Saulovih. Ocajna majka. l tada je saznao razlog nesrece.nagovarao ga je. eleci da umiri nezadovoljstvo se -vernih plemena. Ubrzo se Izrailjci i po drugi put digo e na ustanak pod vodstvom eve. nalo nice Saulove. DVORSKE INTRIGE. Slava nesrecne Resfe procula se po celom Izrailju. ni ta ne osecajuci. da umrem u svom gradu kod groba oca svojega i matere svoje. Pitanje naslednika prestola po -stajalo je sve osetljivije. Tako se zavr i druga pobuna severnih plemena protiv hegemonije Jude 293 je. David se bojao sve veceg nezadovoljstva ljudi i naredio je da se pove ani sahrane. nesahranjeni u zemlji.ANTIGONA IZRAILJA. ljudi su se sklanjali u hlad. biv i protivnici zahtevali su prvenstvo. Zerwn %osidbvs%i a preko dana ga je revnosno i verno dvorila. A jedan od momaka Joavovih odvuce Amasu s puta u polje i pokri ga plastom. Krv mu je bila toliko hla -dna da se ni u postelji nije mogao zagrejati. sedela nad sinovima sa uporno cu ne ne materinske ljubavi. ali Judejci ih o tro odbi e i ne ustupi e ni za korak. Medu nesrecnim rtvama nalazila su se i dva sina Resfe. Stigav i u Jerusalim. eva se zatvorio sa ustanicima u tvrdavu Avel-Vet-Masu. David je pozvao preda se preostale Gavaonjane i upitao ih kako mo e da ispravi nepravdu. probode ga macem i ostavi mr -tva nasred puta. gde je le ao Saulov otac Kis. a za to bi mi car tako naplatio? Neka se sluga tvoj vrati. Polja su zamirala na suncanoj ezi. pa do oktobra. Poslednjih godina svoga ivota Da -vid je bio vec savim orunuo starac. Kad je sreo svoga suparnika. da idem s carem u Jerusalim? Ima mi danas osamdeset godina. rtve Avesalomovog nasilja. po to su na krunu racunala dva pre -tendenta: Adonija i Solomon. dok najzad u gradu Sunamu ne nado e lepu devojku Avisagu." Zamol samo Davida da povede na svoj dvor njegovog sina Hi -mama. Pozivajuci se na svoju dese -tostruku brojnu prevagu. Zagrliv i starca. Car im je usli io molbu i sedam potomaka roda Saulovog visilo je na krstu. priredio im je pogreb dostojan careva i uz ve -like svecanosti preneo ih u porodicnu grobnicu u Gavaji. a ona je stra arila tako od juna. Mo e li sluga tvoj kusom razli -kovati to ce jesti i to ce piti? Mogu li jo te slu ati glas peva -cima i pevacicama? l za to bi sluga tvoj jo na tegotu caru gospodaru mojemu? Malo ce proci sluga tvoj preko Jordana s carem. gde su do smrti ivele kao udovice. Tri godine harala je glad u Izrailju. da s njim spava i da mu greje telo. Adonija. le -gla je pored dragih tela. Tra ili su je po celom Izrailju. a ona je. A Varzeiaj mu odgovori: "Koliko ima veka mojega. zatvori u posebnu kucu. stanovnici grada ubi e ga. nisu mogli da nadu mira posle smrti. pla eci dan i noc zveri i ptice. Deset nalo nica. David dovede u red porodicne stvari. mogu li raspoznavati dobro i zlo. a odru -bijenu mu glavu u znak predaje prebaci e preko zida. Tela su im bacena u polje div -ljim zverima i pticama grabljivicama. Sada je krv pobijenih Gavaonjana pala na potom -stvo Saulovo. Uz put nastade prepirka izmedu Izrailjaca i Judejaca oko mesta u pobednickom pohodu. da ih obese na vratima Gavaona. Da se spasu od uni tenja.

Inace kad gospodar moj car pocine kod otaca svojih. sa prvosve teni -kom Sadokom i prorokom Natanom na celu. Njegovi izgledi na presto zasnivali su se na tome to je. da ce mu po tedeti ivot. Vest o krunisanju doprla je do zaverenika dok su uveliko pirovali na izvoru Rogilu. Vitsaveje. Uznemirujuca vest o tom skupu brzo je stigla do dvora. i ne zna . Avenira i Amase i poslednjeg izdajnickog dogovora s Adonijom i Avijatarom." Dok je go -vorila. ude u carevu lo nicu Natan i potvrdi njene reci. svi carski sinovi osim Solomona i mnoge stare ine severnih pleme -na. oci su svega Izrailja uprte u tebe. care gospodaru moj. a Adonija potra i utoci te u hramu i grcevito se uhvati za oltar. gospodaru moj care. a Solomona sluge tvoje -ga nije pozvao. borba dveju stranaka se pojacavala. bicemo ja i sin moj Solomon krivi. Sve te zlocine glavni vojsko -voda izvr io je neka njeno. i pozvao sve sinove careve. Naredi da mu se smesta dovedu njegovi naj -bli i saradnici i izdade im naredenje: "Uzmite sa sobom sluge gospodara svojega. razbe a e se u svoje gradove. kome je dugovao mnoge pobede nad neprijateljima. bio ocev ljubimac. Naklao je volo -va i ugojene stoke i ovaca mnogo. Sada. David 29$ se tr e iz nemoci. Nadnev i se nad postelju bolesnoga cara Vitsa -veja mu je rekla: "Gospodaru moj. ti si se zakleo Gospodom Bogom svojim slu kjinji svojoj: Solomon sin tvoj bice car posle mene. Pro -rok Nftan je pohitao do Vitsaveje i navaljivao na nju da odmah obavesti mu a da se Adonija bez njegovog ovla cenja proglasio za cara. pa se osecao toliko siguran da je vec i primio carske manire i vozio se gradom rasko nim kolima. U strahu. Muckog ubistva Avesaloma. dodu e. i on ce sedeti na prestolu mojem. razbuktao se pakao intriga. jer je stekao toliku moc da ga ni car nije smeo pozvati na odgovornost. jer nije hteo pogor avati odnose s pobunjenim severnim plemenima. isticao se mu . David je obavezao So -lomona da precisti stare racune s opasnim mocnikom i da mu oduzme ivot. Osetiv i da mu se bli i kraj. to se vi e carev ivot gasio. pratila ga je gomila rado -snih stanovnika Jerusalima svirajuci u svirale i uzvikujuci: "Da ivi car Solomon"." Tako je i bilo. i posadite Solomona sina mojega na moju mazgu i odvedite ga u Gion. koja je u stvari bila vojno savetovanje. Nalo i mu i da u Jerusalimu sagradi hram i da za to upotrebi zlato. Kod izvora Ro -gila priredio je za svoje pristalice veliku gozbu. Ocekujuci carevu smrt svakoga casa. ciji su celni ljudi bili Joav i prvosve tenik Avijatar. Za ivota je David morao racunati na Joava. Uz njega je bila i vojna elita. Podr avala su ga severna pleme -na i uticajna stranka. jer sam njega odredio da bude vod Izrailju i Judi. Ali Solomon se zakle da mu ni dlaka s glave nece pasti ako ne bude vi e kovao zavere. i zatrubite u trubu i recite: da ivi car Solomon! Potom se vratite za njim. A sada evo Adonija se zacari. Avijatar. ali ta zakletva nije obavezivala njegovog naslednika na prestolu. gospoda -ru moj care. Nije se mogao pomiriti ni s mi lju da ce ostati neka njen Simej koji ga je za vreme Avesalomove bune drsko sramotio kod grada Vaurima.sin. Kad se novi pomazanik vracao u dvorac. i on ne -ka dode i sedne na presto moj i caruje mesto mene. i neka ga onde Sadok sve tenik i Natan prorok poma u za cara nad Izrailjem. U dvor -cu. Zakleo mu se. ali u borbi za vlast nijedna strana nije birala sredstva. Adonija se pokloni novom vladaru i pokunjeno se vrati kuci. na samrtnom odru. ali je iza sebe imao ni ta manje uticajnu stranku. Skupu su prisustvovali Joav. u naj -manju ruku preuranjena. Adonija je odlucio da na vreme utre sebi put do prestola. kao sin najvo -Ijenije Davidove ene. sva -da i kleveta. setio se svih poni enja koja je do iveo od njega. posle tebe. okru en svitom od pedeset dvorskih stra ara. srebro i drugi gradevinski materijal koji je on pri -premio. da im ka e ko ce esti na presto tvoj. i Avijatara sve tenika i Joava vojvodu. a ti. Zato je nalo io Solomonu da se . Obecao joj je da ce i on sam malo kasnije doci da posvedoci istinitost njenih reci. Salomon nije bio toliko popularan. garda od est stotina starih ratnih drugova Davidovih i dva odreda filistejskih najamnika Hereteja i Feleteja. oko samrtnikovog uzglavlja. David pozva Solomona i opomenu ga da uvek verno slu i Jehovi. Optu ba je bila la na. Sada.kom lepotom i voleo rasko .

.

PRICA O DVEMA MAJKAMA. Solomon se seti ocevih preporuka i odluci da svr i s vodom neprijateljskog tabora. Protivnici." lako se Adonija nije mogao uzdr ati da pono -vo ne^stakne svoje pravo na presto. SOLOMON . Ne zatra iv i odobrenje da napusti Jerusalim. jer ti on nece odbiti. napu ten od sveg Izrailja. Ali Simej je bio drzak covek i olako je primio upozorenje. morao kriti po brdima od Avesaloma. Cim se vratio u prestonicu. koji su racunali na njegovu mladost i nedostatak iskustva. jednom od Davidovih na -lo nica. Ali Venaja pogazi sveto mesto i probode 297 Btftijsfe fyende------------------------------------------------------------------------ga macem pred Jehovinim oltarom. David se rastao od ovoga sveta u sedamdesetoj godi -ni ivota. Novoimenovani glavni voj -skovoda Venaja dobi naredenje da ubije Adoniju i Joava. i da je u mene bio upro oci sav Izrailj da ja budem car. Kad je stupio na presto Solomon je imao samo dvadeset godina. pod za titu cara Ahisa. verni Solomonov privr enik. i mo da bi dobro pro li da Adonija u svojoj tupoj oholosti nije pocinio pogubnu gre ku. Solomon je poklonio ivot prvosve teni -ku Avijataru. jer mu ga Gospod dade. Jednoga dana nekoliko nje -govih robova pobeglo je u filistejski grad Gat. Uprkos Davidovoj e -lji. ali se carstvo prenese i dopade bratu mojemu. Posle cetrdeset godina via -davine. ali kad doznade o cemu se radi rasrdi se i odlucno odbi. pod uslovom da bez odobren -ja nikada ne srne napustiti zidine grada."Dobro". samo zakonitom caru pripa -dala privilegija nasledivanja harema posle smrti oca. li eni svakog uticaja. Zato te sada molim za jedno. nemoj me odbiti. gde ga je titilo pravo azila. Sadok. Oslobodiv i se tako dvaju najopasnijih neprijatelja. po starom obicaju. Adonija. ali je obecala da ce se zauzeti kod sina." Vitsaveja je tim zahtevom bila malo iznenadena. Simej je krenuo u poteru za beguncima. So -lomon naredi glavnom vojskovodi da ga pogubi. Tada on otkri cilj svoga dolaska: "Govori caru Solomonu. Pre -tendenta na presto iznednadi u kuci i izvr i nad njim smrtnu presudu. severozapadno od prestonice. brzo su se prevarili u ocekivanjima i morali se pritajiti. jer je. neka mi da za enu Avisagu Sunamku. Prineseno je na rtvu paljenicu hiljadu volova. verni privr enik novoga cara. Solomon mu je dozvolio da sagradi kucu u Jerusalimu i poklonio mu ivot. Solomon je oti ao tamo na hodoca ce i uz velicanstvene .tenik. Otad je u Izrailju opet bio samo jedan prvosve . Narocito je eleo da se odu i Varzelaju. Setio se i prijatelja. Joav je uspeo da se skloni u dvori te hrama. Cin pomazanja izvr io je prvosve tenik Sadok. U nasledstvo sinu je ostavio dr avu koja se prostirala od Damaska do Egipta i od istocnih krajeva Zajordanije do Sredozemnog mora. Samo ga je uklonio s visokog polo aja i poslao u do ivotno progonstvo u zabaceni gradic Anatot. koji ga je snabdevao hranom dok se. Podozrevao je da se u Adonijinoj molbi krije ne -ka nova podvala. enidba Sunamkom. eleci da pridobije severna plemena. rece joj s neprikrivenim nezadovoljstvom: "Ti zna da je moje bilo carstvo.krvavo obracuna s drznikom koji se usudio da vreda velicanstvo. mogla bi da mu pru i osnova za obnavljanje spora oko prestola. Solomon je obecao da ce se po -brinuti da potomstvu vernoga starca zauvek bude obezbeden dobar ivot u Jerusalimu i pocasno mesto za carskim stolom. Razljucen tim zahtevom. ali se od -mah pokazao kao vladar jake volje i vest diplomata. Jednoga dana Vitsaveja se zacudi kad on ude u njenu sobu. Uskoro je u prestonici izvr eno i svecano krunisanje Solomono vo. hiljadu ovno -va i hiljadu jaganjaca. Joav i Avijatar. Na pitan -je ta eli od nje.CAR IZRAILJA l JUDEJE. ne obaziruci se na njegova opravdanja. dobra ena pristade da saslu a molbu. odgovori skru eno Adonija. izvukao se i Simej. U nekada njoj Saulovoj prestonici Gavajj nalazio se rtvenik koji je u Izrailju smatran za veliku svetinju. Solomon primi majku s du nim po tovanjem. Uznemireno upita svog ljutog neprijatelja: "Jesi li dobro do ao?" . iveli su u Jerusalimu.

.

Osim toga. nemojte ga ubiti. Najvi e polo aje u administraciji poverio je svojim odanim pristalicama i prijateljima. mrtav. Prvi put od pamtiveka jevre -jska p%mena mogla su bez smetnji da se posvete mirnodo -pskim poslovima. Secanje na ta srecna vremena nad ivelo je mnoga pokoljenja. dvorskog upravitelja. a nemojte ga ubijati. naredio je da se sva ko -la spale." Ota -da se narod izrailjski bojao cara. a to. Pa ustav i u ponoc uze sina mojega iskraj mene. ne bese moj sin. i bejasmo za -jedno i ne beja e niko drugi s nama u kuci.--------------------------------------------------------------------ni. a za sve stanovnike grada prire -di veliku gozbu. Poucen lo im iskustvom. Sav radostan. Njihov spor je bio neobican i te ko se mogao resiti. pa se ma i maca i naredi: "Rasecite ivo dete na dvoje. gospodaru. Zato ga obdari ne samo mudro cu. l umre sin ove ene nocas." Optu ena je estoko poricala da je ukrala su -setki dete. i glavnog poreznika bile su u rukama njegovih najpouzdanijih ljudi. Solomon se vrati u Jerusalim. po mesec dana u godi OQO (Bi6Rjsl(e fyende ----------. javi mu se u snu Jehova i rece mu da zatra i to hoce. kad slu kinja tvoja spava e. a svoga sina mrtvoga stavi meni u narucje. a jedan od docnijih hronicara zapisao je: "l ivljahu Juda i Izrailj bez straha." A druga ena sasvim mirno rece: "Neka ne bude ni meni ni tebi. jer ona le e na nj. koji su se samo delimicno poklapali sa teritorijom pojedinih plemena. a on ce mu elju ispuniti. rasecite ga. jer mu je faraon dao svoju kcer za enu i kao miraz prikljucio Izrailju grad Gezer koji je oteo od Filistejaca. Orodavanje s egipatskom dinastijom obezbedivalo mu je granice s juga i jacalo politicku moc Izrailja. A kad ustah ujutru da podojim sina svoje 298 Zenan %psidbvs/(i ga. ene su vikale. i ra . U tom cilju podelio je dr avu na dvanaest administrativnih okruga." Car pokaza na enu koja je preklinjala za decji ivot i rece: "Podajte onoj ivo dete. glavnog vojskovode. u miru i blagostanju. Jehovi se svi -de careva skromnost. a to. Pokoreni i podjarmljeni su -sedni narodi vi e nisu predstavljali opasnost. Na taj nacin. samo nas dve be -jasmo u kuci. ali kad razgledah ujutru. da bi mogao biti pravedan sudija svojim podanicima. Okru i su morali snabdevati hranom dvor i vojsku redom. SOLOMON . vec i kao mudar dr avnik. Posle tih svecanosti sede pred gradsku kapiju da sa sudijske stolice re ava sporove svojih podanika. ona mu je mati. U jed -nom trenutku stado e pred njega dve ene. zapo -vednika telesne garde. ja i ova ena sedimo u istoj kuci. a konjima da se podseku puti ta. kojega ja rodin.svecanosti prineo na rtvu paljenicu hiljadu grla stoke. Na celo svakog okruga postavio je svoga namesnika i zapovednika garnizona. du no -sti namesnika. mladi car postigao je veliki di -plomatski uspeh. prinese pred kovcegom zaveta bogate rtve. i podajte polovinu jednoj i polovi -nu drugoj." Tada tu iteljka prestra eno kriknu: "Ah. Solomon je nasledio sna nu dr avu. David je imao po -verenja samo u pe adiju.estile se tako da bi mo da i oci jedna drugoj iskopale da ih ne rastavi e. car je nastojao da ucvrsti svoju vlast i slabljenjem izrailjskih plemena. Placuci i zaklinjuci se da go -vori istinu. Korenite reforme sprovedene su i u vojsci. Zadr ao je . gospodaru. Posle po -bede nad sovskim carem Adarezerom. svega veka Solomo -nova!" Solomon se pokazao ne samo kao vest diplomata. A treci dan posle moga porodaja porodi se i ova ena. od Dana do Virsaveje. i porodih se kod nje u istoj kuci. podajte njojzi dete ivo.MUDRI DR AVNIK. jer se uverio da pred njego -vom mudro cu niko ne mo e sakriti istinu. optu ivale jedna drugu za la . Car ga zamoli da mu da razumno srce. i stavi ga sebi u narucje. Ugovor o prijatelj -stvu koji je Saul sklopio s bogatim tirskim carem Hiramom i da -Ije je ostao na snazi. pisara i sekretara. vec mu obeca i bogatstvo i slavu kojim ce nadma iti sve careve sveta. Kad je oti ao na pocinak. svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom. tu iteljka isprica caru: "Ah. a on je jahao na magarcu. Car malo razmisli.

Sve tri prostorije zasenjivale su bogatstvom ukrasa. S obe strane ulaza u predvorje uzdizali su se bronzani stu -bovi visoki preko dvanaest metara. na cetiri strane sveta. U isto vre -me stvorena je u Izrailju vojska radnika primoranih na prisilni rad. Svaka od tih grupa odlazila je redom na tri meseca u Tir. Brojala je sto i cetrdeset hiljada mu karaca. koju je Hiram izlio u jordanskim brdima. zlatni oltar za kadenje. Po raznim izrailjskim gradovima izgradio je konju nice. na ko -me je gorela vecna vatra. Zato se obratio za pomoc lirskom caru Hiramu. Njihovim radom upravljalo je tri hiljade i 300 Zerum %psidbvs/<i. koja nije odgovarala potrebama vre -mena.samo stotinu kola sa zapregama za potrebe dvora. Solomom je tako nasledio zastarelu vojsku. Ta ogromna zdela. rasla je moc Izrailja. Hram je podignut na stenovi -tom brdu Ofel. Putem koji je vodio do vrha stene ulazilo se u zidine spolja njeg dvori ta. Fenicki car slao je kedrovo i cempresovo drvo morskim pu -tem do Jafe. na glavno mesto verskih obreda i na "svetinju nad svetinjama". Cetvrte godine svoje via -davine Solomon je odlucio da ispuni poslednju ocevu elju. Drugi zid opasivao je unutra nje dvori te. Tavanice i zidovi bili su oblo eni kedrovi -nom. Solomon se obavezao caru Hiramu da ce za isporuku gradevinskog materijala placati godi nje dvade -set hiljada mera p enice. Unutra njost hrama je bila podeljena na tri dela: na predvorje. Izgradnja hrama trajala je vi e od tri godine. Sacinjavali su je iskljucivo podjarmljeni Hananci. ve tak u livenju i obra -di zlata. kamenorezaca. sedamdeset hiljada radilo je u kamenolomima po jordanskim brdima. blistala je pozlatom. Ubrzo je sklopljen i ugo -vor. gde je smestio najvecu jedinicu nove konjice. Malo dalje se nalazilo "more". Na dvori tu je bilo i deset bronzanih kanti na tockovima za razno enje vode. gde je u tajanstvenom mraku pocivao kovceg zaveta. m%ticni simboli moci i slave. sa rtvenikom u sredini. a Solomon se procuo kao mudrac. va -jara i zlatara. malu prostoriju bez prozora. okrenutih tri po tri. Na stra nji i oba bocna zida naslanjale su se tri zgrade s prostorijama za sve tenike i poslugu. Da bi se obe -zbedio veci prostor. koje je predvodio cu -veni majstor umetnickog zanata Hiram. Kroz re etkaste prozore. ciji je vrh bio odsecen i poravnat. ukra ena bareljefima heruvima. Prag "svetinje nad svetinjama" mogli su prekoraciti samo sve tenici. srebra i bronze. odakle su ga izrailjski nosaci prenosili u Jerusalim. samo trideset jedan metar dug i deset i po metara irok. s kojim je bio u prijateljskim odnosima. s bogato ukra enim kapite -lima. a sedamdeset hiljada prenosilo na plecima ogromne blokove tesanog kamena na gra -dili te u Jerusalimu. Ali nije imao plemenitog drveta i ve tih gradevinara. koje je uvek vrveio od itelja Jerusalima i hodocasnika iz celog Hanana. stajala je na dva -naest bronzanih volova. U sredi njoj dvorani nalazio se pozlaceni sto od kedrovine za rtvene hlebove. Car Hi -ram je poslao u Izrailj najbolje strucnjake. Obaveza isporuke hrane i slame za konje padala je redom na pojedine dr avne okruge. Lomeci duboko ukorenjene predrasude Izrailjaca prema konjima. Zahvaljujuci svim tim me -rama. est stotina izrailjskih nadzornika. i to samo jednom u godi -ni. Unapredio je i vojnu komoru uvodeci kola i konjsku zapregu. de -set zlatnih svecnjaka i mno tvo drugih ritualnih predmeta od zla -ta. mesto verskih obreda. a podovi nacinjeni od uglacanih cempresovih dasaka. palmi i cvetova. stena je obzidana tesanim kamenim blokovi -ma koji su spajani olovom. podeljenih na grupe po deset hiljada. Hram nije bio velik. da sagradi u Jerusalimu hram dostojan velikog monarha. da poma e Fe -nicanima u seci i tovarenju drveta na morske splavove. Solomon je naredio Adoniramu da oformi radnu vojsku od ezdeset hiljada hanan -skih kulucara. bronza -na cisterna s vodom za pranje rtvenih ivotinja. dvadeset hiljada vedara vina i dvade -set hiljada merica maslinovog ulja najvi eg kvaliteta. ispod . SOLOMON GRADI HRAM. Drvena obloga. izmedu ostalih i u Megidonu. formirao je sna ni konjicki korpus od cetrnaest hiljada bojnih kola. Za ubrzanje sece u libanskim umama.

.

. uz pratnju harfi i cimbala. a sa strane dopirala do zidova tog najsvetijeg mesta. prinosili sveti hleb na rtvu i bdeli nad plamiccima sve -cnjaka da se nikad ne ugase. kome je pri -padao Sadok. cija je sadr ina docnije u la u Psalam 24: Vrata! Uzvisite vrhove svoje. pisara. Dok se u prostranom spolja njem dvori tu tiskalo mno tvo izrailjskog naroda. Pitanje sve tenickog stale a resio je David. sa zlatnim carskim vencem na glavi. cu -vara. Za to vreme prineseno je na r -tvu dvadeset i dve hiljade volova i sto i dvadeset hiljada ovaca. Cim je gradnja hrama bila za -vr ena. U toj dvorani sve tenici su palili mirise na oltaru. Na -stupio je cetrnaestodnevni praznik. Svecanost je otpocela prino . a zatim se predano molio Jehovi da i dalje bdi nad Izrailjem. u skerletnom. _______ 301 'Bmijsf(e ugenae------------------------------------------------------------------------ma od maslinovog drveta. pun zanosa i radosti odgovor drugog dela hora zvucao je: Gospod krepak i silan. Solomon nije prestao da gradi Jehovin hram.. . ukra .irena krila dodirivala su im se u_ sredini. Ra . u kome su se nalazile dve kamene ploce Mojsijeve. Solomon. najednom su odjeknuli prodorni zvuci truba. dvorski dostojanstvenici. Od trideset i est hiljada Levita. sve teni -ci u belim lanenim odorama. A kad se spustio vezeni zaslon. svi su u usredsredenom zanosu slu ali glas svoga cara. izvezenim u zlatu. Solomon je ucutao. Nad nepreglednom masom vernika vladala je duboka ti ina. Iza tog zaslona pocivao je u mraku kovceg zaveta.ena figurama heruvima. nikoga vi e nije smeo vide -ti osim prvosve tenika. da ojaca odbrambenu moc zemlje i da napravi carsko sedi te dostojno velike dr ave. Zatim je jedan deo hora nastavio sledecu strofu: Ko je taj car slave? A silni. "Svetinja nad svetinjama" bila je odvojena zidom od pozlacene kedrovine. bila su uvek otvorena. pod za titu krilatih heruvi -ma. Sledecih trinaest godina svoje vladavine posvetio se ivoj gradevinskoj delatnosti.enjem tolikog mno tva rtava paljenica da se nisu mogle pre -brojati. sedeo je na bronzanom reljefom ukra enom tronu.. dvadeset i cetvorica dobila su sve tenicka zvan -ja. BOGATSTVO SOLOMONOVO. U dvori tu se pojavio kovceg zaveta. Za tronom je bilo postrojeno pet stotina vojnika njegove telesne ga -rde. Potomstvu Aronovom. Gospod silan u boju.. cimbalisti i sto dvadeset sve tenika-trubaca. koji su visoko na plecima nosili Leviti. sa titovima od suvog zlata. priznato je iskljucivo pravo na cin prvosve teni -ka. . pocela je velika svecanost preno enja kovcega zaveta. Nije bilo coveka u Izrailju koji se nije prikljucio tom velicanstve -nom slavlju a da nije dao bar jednog vola ili ovcu. mesto da u njemu nastava do veka.samog svoda. Sazidah dom tebi za stan. . bogato vezenom plastu. Pitanja i odgovori ponavljali su se sve dok zlatni kovceg nije unesen u najsvetiji deo hrama. harfisti. ali je ulaz zakla -njao laneni zaslon purpurne i ljubicaste boje s heruvimima. Nad njim su bdele dve ogromne figure heruvi . prevucene debelim slojem zlata. Dvokrilna vrata. kantori su zapevali himnu. a ostali su se morali zadovoljiti du nostima nadzornika. Solomon je ustao s trona i u nadahnucu podigav i ruke k nebu. . u unutra njem dvori tu odvijala se svecanost osvecenja hrama i preno enja kovcega zaveta. Oko bronzanog rtvenika poredale su se stare ine izrailjskih plemena. kao da se zadubio u odjek svojih reci. sudija i pevaca. Sred dima i otu nog mirisa nagorelog mesa. izgovorio gromkim glasom: Zenon 9(asufovsl<i Gospod je rekao da ce nastavati u mraku. uzvisite se vrata vecna! Ide car slave. prodirala je pri -gu ena svetlost. pal -mama i cvetovima. sva zemlja se veselila i pirovala za bogatim trpezama. Zaslepljeni nje -govim zlatnim bljeskom. pevaci.

.

sandalovo drvo. Ca -rica je sedela u zaslonjenoj nosiljci. poznata po dobrom kvalitetu. Kad je razgledala neverovatnu rasko njego -voga dvora. a u srednjem delu zemlje Gezer. srebro. Ali svi ti dohoci nisu bili dovoljni da se nadoknadi rasipni tvo u gradenju i naoru anju i preterana rasko na carskom dvoru. rasko i otmenost. zavese od raznobojnog veza. crne oci. da bine. zagledao se u njene velike. CARICA SAVSKA. njegove lade prevozile su skupocenu robu: zlato. jer je zbog preterano velikih poreza u gradovima vladalo siroma tvo. carine i vazalski danak donosili su mu sumu od 666 talenata (22 825 kilograma) zlata godi nje. Zato se obratio za pomoc caru Hiramu. U svim tim tvrdavama bile su pripravne konji -cke i pe adijske posade. Zato je odlucila da ode u Je -rusalim da upozna velikog monarha i da se svojim ocima uveri koliko ima istine u tim glasinama. Pravo carsko sedi te ima -lo je dva krila. U cilju za tite gra -nica i glavnih trgovackih puteva. U jednom je iveo Solomon sa svojim haremom. koje su dostojanstveno ko -racale. pozlaceni tron od slonovace i mno tvo zlatnog posuda. Kad je ugledao egzoticnu enu skocio je s trona i otrcao da je pozdravi. U "tremu sudskom". drago kamenje i mirisna ulja. Njen ulazak u Jerusalim bio je velicanstven. Vatrenim pogle -dom obuhvatio je njene fine obline. . okicene arenim pokrivkama i suvim zlatom. a drugo je bilo sagradeno na izriciti zahtev faraona. odakle je svake tri godine njegova flota plovila u tajanstvenu zemlju Ofir. dvorske dostojanstvenike.__________________________303 <Biblijst<e legende------------------------------------------------------------------------Egiptu. Pored poreza u naturi koji su placali Izrailjci. U Kilikiji i drugim bli im zemljama kupovao je konje i prodavao ih u Mesopotamiji i . Velike izdatke za naoru anje. Dopro je i do carice dalekog carstva Savskog. sa svodom od cetrdeset i pet stubova od libanskog kedra. Ali ne htedoh verovati . majmune i paunove. Solomon je cekao caricu u pre -stonoj dvorani. Prihvatio se i veoma unosne pomorske trgovine. slonovacu. zabradene ene i bogate darove: zlato. bogato ukra en pozlatom. Vet-Oron i Valat. vozio je stra ne pustinjske ratnike. odaje oblo ene kedrovinom. nije mogla doci sebi od cudenja i odu evljeno mu je rekla: "Isti -na je to sam cula u svojoj zemlji o stvarima tvojim i mudrosti tvojoj. Solomon se pokazao i kao sposoban trgovac i razvio je ive trgovacke veze sa susednim dr avama. koje su pla -mtele tajanstvenom arom. sav u skerletu i zlatu. koja se dobijala iz obli njih rudnika i to -pila u pecima. koja se ljuljala na kamili kao brod na morskim talasima. prostrana dvorana. Carica se uverila u mudrost i bogat -stvo Solomonovo. car je re avao sporove i primao izaslanike stranih vladara. divio se crnpurastom licu ne nih crta. A iz Egipta je dovozio bojna kola. Car je naredio da mu se u dvorcu napravi stepeni te od sandalovine. i razmenjivao ih za drugu robu sa susednim narodi -ma. gradnju i luksuzne predmete Solomon je pokrivao dohocima koji su mu neprestano priticali iz najrazlicitijih izvora. Kod rta Akabskog zaliva sagradio je luku Esion-Gaver. So -lomon je od Hirama pozajmio sto i dvadeset talenata zlata i dao mu u zalog dvadeset galilejskih gradova. Za sku -pove l velike dr avne praznike slu io je "dom iz ume Liban -ske". Solomon je utvrdivao gradove i dizao nove tvrdave. . Dug karavan kamila. Tirski car oti ao je da ih vidi i zakljucio da u razmeni nije dobro pro ao. za rezide -nciju gorde egipatske princeze i njene raznolike svite. U za -menu za bakarnu rudu. Glas o mudrosti Solomonovoj i rasko -si njegovog dvorca proneo se po celom svetu. Satima je razgovarao s njom o svemu to ga je pitala i davao joj dragocene savete o ve tini upravljanja dr avom. Izrailjce more nije privlacilo i nimalo se nisu razumevali u brodogradnju i moreplovstvo. Kao paun pokazao je pred caricom svu svoju mudrost. Na severu je opasao jakim zidovima i ku -lama gradove Asor i Megidon. ..Carski kompleks naslanjao se neposredno na unutra nje dvori -ste hrama i sastojao se od tri zgrade. Tu se na postolju uzdizao tron od slonovace.

.

Tamo je." Na rastanku bogato ga je darivala. a on joj je uzvratio ne manje vrednim darovi -ma." Na rastanku bogato ga je darivala. Otada je Damask neprestanim napadima i gerilskim ratom ugro avao severne gra -nice Izrailja. Videci sve vecu bedu svojih su -narodnika. Moa -vki. Ali je Adad pretrpeo poraz i sklonio se u Egipat. 304 Zenon 3(psicfovs%i nije mogla doci sebi od cudenja i odu evljeno mu je rekla: "Isti -na je to sam cula u svojoj zemlji o stvarima tvojim i mudrosti tvojoj. prisilni rad i ponovno budenje osecanja zavisti prema Judeji doveli su najzad do izbi -janja ustanka. Prvi znak nemira bio je ustanak u Edomu. Prvi znak nemira bio je ustanak u Edomu. Problem je bio u tome. Faraon mu je pru io utoci te. cara savskoga. na cijem je celu bio Adad. i cak mu dao svoju kci za enu. to je car sve vi e stario i pasivno se prepu tao uticaju svojih miljenica.to se govora e dokle ne dodem i vidim svojim ocima. ni pola mi nije kazano. Solomon je neprestano povecavao svoj harem. tvoja mu -drost i dobrota nadvisuje glas koji sam slu ala. Bio je sa severa. Amonki. kao i Adad. od koga se odmetnuo i dugo predvo -dio razbojnicku bandu. Edomki. podr avajuci njegove nepri -jateljeS Solomonu je zadao udarac i Rezon. ni pola mi nije kazano. potomak tamo njeg carskog roda. Dala mu je izmedu ostalog sto i dvade -set talenata zlata. Molohu i moavskom bogu Hemosu. dobio za titu fyende 305 faraona. za koje je bio vezan. koji ga je docekao oberucke kao buduce orude za ra -zbijanje jedinstva Izrailja. Po uzoru na druge vladare. predstavnika stranke neprijateljski raspolo ene prema Solomonu. U pogodnom trenutka napao je na Da -mask. Na njihov nagovor zaveo je u Jerusalimu kult tudih bogova. od koga se odmetnuo i dugo predvo -dio razbojnicku bandu. SOLOMONOV HAREM l TUÐI BOGOVI. Amonki. jer se poceo pribojavati snage Izrailja. tvoja mu -drost i dobrota nadvisuje glas koji sam slu ala. jer se u svojoj starackoj nemoci nije mogao odva iti da oru jem ugu i pobunu. latio se oru ja i pozvao narod na ustanak. jer se poceo pribojavati snage Izrailja. Dala mu je izmedu ostalog sto i dvade -set talenata zlata. Bilo je u njemu ena svakojakih rasa i religija: Egipcanki. pa je odlucio da ga po svaku cenu oslabi. Bilo je u njemu ena svakojakih rasa i religija: Egipcanki. koji je svoj uspon dugovao Solomonu. a po brdima podizao hramove Astarti. SOLOMONOV HAREM l TUÐI BOGOVI. a gle. Balu. a po brdima podizao hramove Astarti. Solomon je neprestano povecavao svoj harem. podr avajuci njegove nepri -jatelje* Solomonu je zadao udarac i Rezon. biv i vojskovoda Adarezara. Molohu i moavskom bogu Hemosu. to je car sve vi e stario i pasivno se prepu tao uticaju svojih miljenica. Tako je Solomon izgubio Siriju. Solomon je umro posle cetrdeset god -ina vladavine i sahranjen je u Jerusalimu. Ali ne htedoh verovati to se govora e dokle ne dodem i vidim svojim ocima. dakle iz plemena Jefremovog. Problem je bio u tome. Poreska opterecenja. Fenicanki i Hetitki. Ali je Adad pretrpeo poraz i sklonio se u Egipat. Ali najgore je bilo sve vece nezadovoljstvo deset severnih plemena. Po uzoru na druge vladare. Edomki. na cijem je celu bio Adad. cara savskoga. Faraon mu je pru io utoci te. ubirac po -reza. Na presto je stupio njegov sin Rovoam. Tada se Jehova razgnevio na Solomona i odlu -cio da mu carstvo podeli na dve nezavisne dr ave. U pogodnom . biv i vojskovoda Adarezara. Balu. a pod uticajem proroka Ahije. Tada se Jehova razgnevio na Solomona i odlu -cio da mu carstvo podeli na dve nezavisne dr ave. Na njihov nagovor zaveo je u Jerusalimu kult tudih bogova. i cak mu dao svoju kci za enu. pa je odlucio da ga po svaku cenu oslabi. Ali ubrzo je pretrpeo poraz i pobegao u Egipat. razbio tamo nju izrailjsku posadu i proglasio se za cara. Prinosio im je rtve cak i u dvori tu Jehovinog hrama. Fenicanki i Hetitki. a gle. potomak tamo njeg carskog roda. a on joj je uzvratio ne manje vrednim darovi -ma. Moa -vki. Vinovnik tih nemira bio je Jerovoam. Prinosio im je rtve cak i u dvori tu Jehovinog hrama.

.

Tako je. Prema tim postavkama prva oba( y. Ali najgore je bilo sve vece nezadovoljstvo deset severnih plemena. s malim izuzecima. Knjige Dnevnika morale su da nastanu u drugoj polovini IV veka pre na e ere. Solomon je umro posle cetrdeset god -ina vladavine i sahranjen je u Jerusalimu. Tako je Solomon izgubio Siriju. to je moralo nepovoljno da utice na verodostojnost pome -nutih biblijskih knjiga. Ali i pored toga treba reci da one sadr e mno tvo podataka koji se mogu prihvatiti kao istorijski tacni. godine pre na e ere. sedam direktnih potoma -ka Saulovih David navodno morao da pobije na izricitu elju Je -hovinu. U svakom slucaju jedno je sigurno: konacna redakcija je delo sve tenika-kopista koji su bili pod uticajem verskih reformi judejskog cara Ohozije (640-609. Talmud i nekoliko biblista smatraju da je autor Knjiga o Carevima bio Jeremija. Kako je to samo delic vremena u istoriji Izrailja! Epoha ujedinjenog carstva pada u vreme vladavine tri izrailjska cara: Sa-ula (10401012 . na primer. dok su druge opravdavali verskim razlozima.trenutka napao je na Da -mask. dakle iz plemena Jefremovog.932. pre na e ere. Ako tome dodamo uspe nu vladavinu Samuila. Videci sve vecu bedu svojih su -narodnika. predstavnika stranke neprijateljski raspolo ene prema Solomonu. prisilni rad i ponovno budenje osecanja zavisti prema Judeji doveli su najzad do izbi -janja ustanka. Na presto je stupio njegov sin Rovoam. Vinovnik tih nemira bio je Jerovoam. Ocena njihovog delovanja zavisila je od toga u kolikoj su meri taj postulat izvr avali. Davida (1012-972.) i Solomona (972. kao i Adad. Ali ubrzo je pretrpeo poraz i pobegao u Egipat. O vremenu nastanka tih knjiga medu biblistima postoje razlicita mi ljenja. Tamo je. to razdoblje ne prelazi vek i po. jer su grcki prevodioci pogre no smatrali da Knjige Dnevnika sadr e podatke izostavljene u prethodnim knjigama. razbio tamo nju izrailjsku posadu i proglasio se za cara. za koje je bio vezan. Skoro sve to znamo o toj epohi dugujemo iskljucivo Bibliji. latio se oru ja i pozvao narod na ustanak. Poreska opterecenja. posle dugog vremena. 306 ISTINA l LEGENDA O OSNIVACIMA IZRAILJSKE MONARHIJE Najsjajnije razdoblje u istoriji Izrailja obuhvata godine od 1040-932. Bio je sa severa. Po prirodi stvari.). Otada je Damask neprestanim napadima i gerilskim ratom ugro avao severne gra -nice Izrailja.). koji ga je docekao oberucke kao buduce orude za ra -zbijanje jedinstva Izrailja. propu tene stvari").). Kao to pokazuju mnogi aramejski uticaji u jeziku teksta. Dugo se smatralo da su Solomon i proroci Gad i Natan autori Knjiga Samuilovih. dvema Knjigama o Carevima i dvema Knjigama Dnevnika koje se javljaju i pod nazivom "Pa-ralipomenon" ("izostavljene. Saul je u ao u o tar sukob s prvosve tenikom Samuilom i zato nije u ivao naklonost u ocima redaktora. bili bezgranicno popustljivi. ubirac po -reza. odnosno ne to vi e od sto godina. Pisanje istorije te epohe ukorenjene u usmenom preda -nju pocelo je. njihovom vernom poslu niku. najveceg proroka posle Mojsija i osnivaca monarhije. tacnije receno: dlema Knjigama Samuilovim. a pod uticajem proroka Ahije. To se narocito odnosi na . jer se u svojoj starackoj nemoci nije mogao odva iti da oru jem ugu i pobunu. nastupa otcepljenje deset severnih plemena i nastaju dve suprostavljene dr ave: Izrailj i Judeja. Tome u prilog govori izrazito izra ena tendencija vrednovanja istorijskih dogadaja u teokratskom duhu. dobio za titu legende JO faraona. Godine 932. koji je svoj uspon dugovao Solomonu. ende veza careva bila je slu enje Jehovi i podredivanje njegovim pr -vosve tenicima. Neke njegove zlocine nastojali su da ubla e tako to su ih pred -stavljali kao sticaj slucajnih okolnosti. Ali su prema Davidu. u ne -kim slucajevima tek posle nekoliko stotina godina.

.

Ta -kvo stanje trajalo je bezmalo dvadeset godina. Njihova nadmenost. Si -loma. gde se nalazio Mojsijev ator i kovceg zaveta. to je bio sredi nji deo zemlje. mogla se izdvojiti pregr t bitnih cinjenica. dakle nije mu pretio neprijetelj. sa slikovitim i dramaticnim pojedinostima. Izuzetno je va na i cinjenica to redaktori Biblije ni jed -nom recju ne pominju sudbinu tada nje izrailjske prestonice. uverljivo pokazuje da su se oni oslanjali na neke autenticne istorijske izvore. nisu ni mogli da precute te ne ba pozitivne cinjenice. to je dovelo do privremene koncentracije svetovne i verske vlasti u rukama prvosve tenika Ilija. mitova i narodnih preda -nja kao i iz nedoslednosti koje su proistekle zbog nekritickog spajanja cesto oprecnih izvora. Ju -dino pleme. Nisu se ocigledno rukovodili idejom nepristrasnog istorijskog objektiviz -ma. Katastrofa njegove porodice i gubitak kovcega zaveta mo da bi istovremeno oznacili nepovratni pad teokratije. Tako je nekako spontano nastala dominacija Jefremovog plemena. Kakva je sudbina zadesila Silom? Maglovit odgovor na 309 to pitanje nalazimo u Knjizi proroka Jeremije.nje politicke prilike. Prvi put posle Mojsijeve smrti ostvario se davna nji san jehovista: izrailjski narod dobio je teokratske dru tveno uredenje. sve do trenutka kad je car Saul stupio na istorijsku pozornicu. Ali poredak koji se zasniva na moralnom ugledu samo jednog coveka nije mogao racunati da ce dugo trajati. to je omogucilo da se delimicno rekonstrui e slika te epohe izrailjske istorije. koji ne slu e na cast takvim narodnim junacima kao tu su David i Solomon. palo je pod vlast Filistejaca i zbog toga ne -ko vreme nije imalo nikakvu politicku ulogu. dakle imaju sve odlike autenticnih zapisa. Ali Ilije je bio vec suvi e star da se tome suprotstavi. iz pomena razbacanih po drugim biblijskim knjigama mo e se zakljuciti da su Filistejci po -bedu iskoristili do kraja. koje je bilo u . po to su bile i suvi e dobro poznate u Izrailju. uostalom. u svakom pogledu odgovarale unutra . veoma brojnog i uticajnog. iz mno tva legendi. Verska prestonica Izrailja. Silom. koji je zahvaljujuci velikoj pobo no -sti zadobio poverenje svih izrailjskih plemena. U dvanaestom sti -hu sedmog poglavlja doslovno citamo: "Nego idite sada na moje mesto. razuzdanosti i pokvarenost odbijale su na -rod od postojecih politickih odnosa i postale ozbiljna opasnost za njegove namere. Prva Knjiga Samuilova pocinje kratkim. Ali planove su mu pokvarili sinovi.dogadaje koji su opisani upadljivo reali -sticki. da je nije podr ao prorok Samuilo. Vec sama cinjenica to redaktori Biblije nisu precutali niz postupaka i zlocina.to su dogadaji koji se sigurno nisu izbrisali iz secanja jevrejskih pokoljenja. Ilije je to shva -tio i zato se zalagao da polo aj prvosve tenika i sudije postane nasledan u njegovoj porodici. Na kraju. Pa ljiv citalac zacudice se to Ilijev naslednik Samuilo nije ostao u svetom gradu. ali veoma drama -ticnim ivotopisom prvosve tenika Ilija i njegovih sinova. dok su se plemena koja su ivela na severu. Istrebljenje Saulovog roda ili Solomonovo idolopoklonstvo u Jerusalimu . Iliju su. Sem toga. Stekli su kontrolu nad sredi njim delom zemlje i u mnoge izrailjske gradove smestili svoje posade. vec se seli za stalno u Ramu. Koliko ima istine u opisu te tragicne licnosti? Verovatno nece biti su -vi e slobodna pretpostavka ako ka emo da je zaista postojao ^ m 308 prvosve tenik s tim imenom. koje se odavno nadmetalo s plemenom Jefremovim o prevlast u Izrailju. Medutim. Knjige Samuilove potpuno precutkuju vojne i politicke po -sledice poraza kod Afeka. Po svoj prilici. istoku i jugu morala ocajnicki braniti od pritisaka susednih naroda. takva koncepcija bila je potpuno strana ljudima tog vreme -na. nalazila se na teritoriji plemena Jefremovog.

.

Kao nepobitna cinjenica mo e se prihvatiti i to da je u plamenu nestao i Mojsijev ator. Ali ka -ko pokazuje ogroman broj rtava. danska ekspedicija otkrila je razvaline grada Siloma. stavljajuci glavni akcent na trijumfalni pohod kovcega zaveta po filistejskim gradovima. mogli bismo ne -voljno da pristanemo na teoriju da je sujeverne Filistejce. dvadeset i dva kilometra ju no od Sihema. U toj prici nalazi se jedna epizoda koja pada u oci svo -jom zagonetno cu. da bi se mogao pomenuti. ima jednu slabu stranu: pitamo se za to su onda redaktori Biblije izginule brani -telje kovcega prikazali kao bogohulnike koje je Jehova kaznio smrcu. za to ga su se onda posle sedam meseci otresli? Niko razuman nece poverovati u pricu o kipu boga Dragona. Ako su ga Filistejci zaista prigrabili.Silomu. Filistejci su krenuli za njima u poteru i stigli ih u Vet-Semesu. zato to su se neki od njih odva ili da zavire u kovceg zaveta. uop te ne znaci da nisu verovali u postojanje i magicnu moc tudih. O tom zagonetnom dogadaju iznete su mnoge pretpo -stavke koje je trebalo da ga objasne. ipak. Tu je do lo do borbe u kojoj je izginuo pomenuti broj izrailjskih vojnika.. nadeni jasni tragovi po ara i nasilnog uni tenja. neprijateljskih 310 bogova. ali pada u oci cudno pona anje stanovnika Vet-Semesa koji za vreme te kih borbi s Filistejcima sasvim mirno anju pse -nicu kao da ih se rat za odbranu nezavisnosti i kovcega zave -ta uop te ne tice. To to su slavili svoje sopstvene plemenske bogove. za koji je utvrdeno da potice iz XI veka pre na e ere. U godinama 1926-1929. gde namestih ime svoje ispocetka. Neki istra ivaci dopu taju mogucnost da su Izrailjci ukrali kovceg zaveta iz Dagonovog hrama. ." Kao dopuna tog podatka mogu poslu iti reci iz devetog stiha dvade -set estoga poglavlja: "Ovaj ce dom biti kao Silom.. To ne bi bilo u suprotnosti s onim to znamo o mentalitetu i religioznim predstavama drevnih naroda. Zato u prici o cudnoj sudbini kovcega zaveta mo da postoji neko zrno istine. Jasno je da je to verzija fanatizovanih jehovista. Po toj verziji krvavi pokolj stanovni -ka Vet-S^nesa izvr ila su druga izrailjska plemena. suvi e lici na le -gendu. ocevidno. utvrditi koliko istine ima u toj hipotezi o gradanskom ratu. morala je da se zasniva na nekom istinitom stra nom dogadaju koji se duboko usadio u se -canje pokoljenja. u to isto vreme pogodila neka epidemi -ja.tenike. Ta propast se tako duboko urezala u seca -nje naroda da je prorok Jeremija i posle cetiri stotine godina navodi kao primer gneva bo jeg. i vidite ta sam mu ucinio za zlocu naroda svojega Izrailja. Tajnu je konacno objasnila arheologija. Ali ta se dogodilo s kovcegom zaveta? Sve to o nje -govoj sudbini doznajemo je suvi e fantasticno. U Vet-Semesu Jehova je kaznio smrcu ra -vno pedeset hiljada i sedamdeset Izrailjaca. za kaznu to su odbili da ucestvuju u ratu protiv Filistejaca. stica -jem slucajnih okolnosti. opsednutih praznoverjem. Nemoguce je. naravno. najvrednija narodna svetinja Izrailja. pa su tu nesrecu pripisali gnevnom izrailjskom bogu koga su dr ali u ropstvu. Postoji i druga hipoteza po kojoj kovceg zaveta nikad nije ni pao u ruke Filistejaca i da je odmah posle poraza kod Afeka prenet u Kirijat-Jarim. pomenutih u Bibliji. u krajnjem slucaju." Ovi citati ne ostavljaju nikakvu sumnju da su Silom sra -vnili sa zemljom Filistejci i jednostavno je prestao da postoji kao Izrailjska prestonica. Za redaktore Biblije bio je to. Na taj nacin moglo se nepobitno utvrditi da je Silom pao u ruke filistejskih osvajaca. suvi e neprijatan i suvi e nepovoljan dogadaj po sve . Otud poticu i negativni pomeni o njima u biblijskom zapisu. i ovaj ce grad opusteti. Ali najva nije je bilo to to su na ru evinama grada. Zata kali su ga na veoma vest nacin. Na jednom brdu utvrdeno je cak i mesto gde se po svoj prilici nalazio sveti ator s Jehovinim rtvenikom i kovcegom zaveta. da bi se u to moglo poverovati. Kovceg je ipak bio spa en i sklonjen u KirijatJarim. Ali ta teorija.

.

Skoro je sigurno da je Samuilo bio prvosve tenik i sudija i da je posle Ilijeve smrti i propasti Siloma preneo svoje sedi te u Ramu. tvorevina narodne ma te. Sveti Jero -nim misli da je car Arkadije (378-408. Asirija i Egipat. za koga Saul doznaje tek od svoga sluge.e. Nave cemo jedan primer. Proti -vrecnost potice bez sumnje otuda to su redaktori Biblije u je -dnu pricu uneli dva razlicita narodna predanja. To to je odbio da zvanicno primi krunu je uglavnom zato to je uzimao u obzir isto tako jaku opoziciju. g. po uzoru na vladare susednih zemalja. sve tenici su nastojali da se iz -bore za teokratske dru tveno uredenje i u zemljama kao to su Sumer. kao rivala na presto suprotstavio Davida. kao to znamo.) odnela u Carigrad i uz verske svecanosti polo ila u specijalno za to sagraden mauzolej. Ali se s vremenom oko njegove licnosti isplelo toliko legendi da redaktori Biblije vi e ni -su tacno znali koje on bio i u cemu se sastojala njegova dela -tnost. Takvo tuma cenje je. Kako proi -zlazi iz otkopanih dokumenata.e. cudotvorni lek protiv . ne trudeci se da ih logicki usklade. odakle ih je zatim njego -va kci Pulherija (405-453. koje je njegov prethodnik tako kompromito -vao. Tek posle mnogo godina reformatorske misije i irenja cistog je -hovizma. n.) preneo njegove posmrtne ostatke iz Rame u Tursku. Biblija tvrdi da su mu te pla -nove osujetili njegovi nepo teni i potkupljivi sinovi. razgovoru s Jehovom i predskazanji -ma koja se odnose na dom Ilijev. Mo e se pretpostaviti da je ceo skup prica o njegovoj majci. koji je svrgnut za vreme naro -dnog ustanka u gradu Sihemu. Kao i Ilije. vlast je preuzeo njegov vaspitanik Samuilo. Ali raslo je uverenje da samo voda izuzetnih vojnickih sposobnosti mo e osloboditi na -rod od nasilja. Koliko su jo tada bili brojni protivnici monarhije. Samuilo je toliko ucvrstio svoj uticaj da je postao stva -rni vladar Izrailja. odjednom je spu ten na nivo lokalnog vraca koji za malu nagradu deli savete kako se mo e pronaci zalutala magarica. Izrailj se povijao pod jarmom Filistejaca. gde je Saula pomazao za cara. U to vreme postojala je sna na stranka koja je elela da proglasi sudiju Gedeona za cara. jer razloge pada teokratije i uspostavljanja monarhije treba tra iti mnogo dublje. Zahvaljujuci svom moralnom ugledu. n. naravno. njegovom rodenju. iako je de facto imao vlast i privilegije cara. Cak i ka -tolicka crkva smatra ga za sveca i pretecu Hrista. koji bi. zbog suko -ba oko sve tenickih privilegija. Ali vec u devetom poglavlju javlja se kao lokalni vrac. Ali to se nije dogodilo odmah posle poraza kod Afeka. Jednom recju. Samuilo je nesumnjivo postojao. Dakle. g. u tada njim politickim i dru tvenim prilika -ma. ulagao je napore da cin prvosve tenika i du nost sudije u nje -govoj porodici postanu nasledni. koje se nalaze u osnovi razgranate biblijske price. Posle poraza kod Afeka i za vreme vladavine Samuilove. Samim tim je ponovo uspostavio teokratske dru tveno uredenje. ponovo zaveo u Izrailju teokratske uredenje. jako upro ceno i pre ima karakter poucne price. Jevreji ubrajaju Samuila u svoje najvece proroke.Posle nesrecnog Ilija. Danas se ocigledno vi e ne mo e doci do istine. Dakle. u skladu sa zakonitostima dru tvenih procesa. U tekstu nailazimo na niz podataka koji se medusobno iskljucuju. ne preostaje nam ni ta drugo nego da primimo zdravo za gotovo ono to u osnovnoj niti ima sve privide istine. Znamo da su se jo u epohi sudija u Izrailju javljale mo -narhisticke struje. Te gole cinjenice. U pocetku price Samu -ilo je u celom Izrailju slavna licnost. Sukobi koji su se odvijali na tom terenu izmedu svetovne vlasti i sve tenicke hijerarhije. Samuilo je. a zatim mu. sedeo na carskom prestolu. zamagljuju istorijsku sliku i znatno umanjuju verodo -stojnost price. utoliko su blizu istini to se logicki uklapaju u vec poznatu nam sliku dru tvenih odnosa staroga sveta. govori tragicna sudbina Avimelehova. bili su prilicno cesta pojava. cuveni i pobo ni sve tenik.

.

Setimo se da je Avimeleh do ao na vlast zahvaljujuci podr ci vi ih slojeva sta -novni tva grada Sihema i da ga je svrgla narodna buna. kad je Saul naredio da se pobiju sve tenici pri hramu u Novu. Taj razumni politicki real -izam sticao je sve iri krug pristalica. dakle. dok se na kraju nije pretvorila u despoti -zam istocnjackog tipa. Novi sloj privilegovanih osecao je potrebu da ucvrsti svoj polo aj pod pritiskom obespravljenih sunarodnika. imucni slojevi stekli su tako jak politicki uticaj da su uprkos opoziciji mogli izdejstvovati izbor cara. cinovnika. godine pre na e ere. Samuilo je osnovao kolu za proroke i u njoj je. u svojim planovima grdno se pre -vario. Tom rapolo enju doprinelo je i tada nje stanje klasnih odnosa Posle osvajanja Hanana. a s podanicima postupa samovoljno. samim tim odricu i Jehove. ali je potajno otpoceo o tru borbu protiv pobunjenog vaspitanika. prisiljava desetine hiljada podanika na robovski rad u seci libanskih uma. Bila su to udru enja verskih zanesenjaka. pa ga potiskuju s vlasti. car-seljak. formirao ticenika po svojoj volji. Saul je bio patrijarhalni vladar. jer Biblija bele i da Saul nije tra io osvetu za ljude koji su pro -tiv njega glasali i hu kali. David vec ima dvor i harem. ulivajuci mu poslu nost prema prvosve teniku. koji je posedovao tri hilja -de ovaca i hiljadu koza. S druge strane. Solomon najzad uspostavlja odnose koji podsecaju na robovski sistem u Egiptu iz doba po -dizanja velikih piramida. 314 Da bismo to bolje prikazali pozadinu sukoba. uporedo s uverenjem da je prvosve tenik svojim prino enjem rtava. moramo se pozabaviti narocitom institucijom. . koji su pru ili podr ku Davidu. Takav bogata bio je i Naval. u kamenolomima Zajordanije i na jerusalimskim gradili tima. s kojim je David do ao u sukob oko isporuke hrane. Jo za Samuilovih vremena. Zbog toga su nastali o tri sukobi oko nadle nosti i prvosve tenik se prividno povukao u privatni ivot. kojima je za porez i dugove oduziman imetak i zemlja. Zahteve za njeno uvodenje smatrao je kao licnu uvredu i po -ra . a kada to nije dalo nikakav rezultat. produbljivala se beda irokih narodnih masa. Ali. uop te nije imao nameru da se odrekne fakticke vlasti. Tu. Tok izbora u Mispi i Galgalu morao je biti veoma buran. a tu za titu mogao je da ocekuje samo od monarhistickog uredenja. kao to znamo. Boja ljivi mladic izrastao je u izvanrednog vodu i energi -cnog vladara koji je brzo postao nezavisan u svojim odlukama. takozvanom " kolom proro -ka". vojnih zapovednika i naslednih plemenskih sta -re ina. S gorcinom je pitao predstav -nike plemena sta je to skrivio. koji je zadr ao jednostavnost obicaja i u slobodnim trenucima bavio se uzgajanjem stoke. imamo tipican sukob izmedu svetovne vlasti i sve tenicke hijerarhije koji se cesto srece u istoriji. koja se u Izrailju prvi put javljaju oko 1000. Tako je nastao sloj bogatih trgovaca. velepose -dnika. U najgo -rem svetlu predstavljao je opasnosti koje im prete od samovo -Ijnog cara. kako se mo e zakljuciti iz biblijskog teksta. mnogi Izrailjci naselili su se po gradovima. pla io ih je da se odbacujuci teokratsku vlast prvosve tenika. Sukob se pretvorio u otvorenu borbu. Iz razumljivih razloga i Samuilo je bio protivnik monarhi -je. u najvecoj tajnosti pomazao je Davida za cara. Kad je na kraju morao da popusti pred njihovim zahtevi -ma.svih nesreca video se samo u ujedinjenju plemena u zajednicku dr avu pod vla cu mocnog monarha. Racunao je da ce se verska i svetovna vlast u njegovoj porodici prenositi sa oca na sina. vec je usmerio stvari tako da buduci car bude poslu no orude u nje -govim rukama. porodice koja je bila bez ikakvog uticaja. Uporedo sa zao travanjem klasnih razlika rasla je i apsolutna vlast cara. Te eci njegovoj detroniza -ciji. odanost jehovizmu i Mojsijevim zakonima. Zato je njegov izbor pao na mladica koji je poti -cao iz najni eg izrailjskog plemena. molitvama i pozivi -ma na pokajanje u stvari bespomocan.

.

Herodot pi e o nadahnutim ljudima koji su i li po Gr -ckoj i prorokovali u heksametrima. Nabizam je u Izrailju ponekad dobijao neverovatne obli -ke. Ali. odakle je prenet u Fenikiju i Hanan. Prorok Isaija (VIII v. onaj koji prorice buducnost. <Bi6Cijsl@ fyerufe -------Prvoj Knjizi o Carevima (18. njegova ena Mihala s prezrenjem mu . U Prvoj knjizi Samuilovoj (10. 19) citamo da je carica Jezavelja izdr avala cetiri stotine i pedeset fenickih proroka. Treci put mu se to dogodilo u Rami. Vetilj. pesmom i kricima i uvukao ga u svoje orgija -sticno kolo. Na hebrejskom jeziku nazivali su se nabF. u Maloj Aziji. Saul i David. nabi bi bar u pocetnoj fazi nabizma znacilo pre svega vrac. u Bibliji po -znati kao "la ni proroci". upra njavajuci idolo -poklonstvo. s kultom Ba -la. U susret mu je iza ao Samuilo na celu svojih proroka. i oni ce prorokovati. kad se tamo pojavio u poteri za Davidom. Drugi put je u takvo stanje za -nosa pao na vest o opsadi grada Javisa. sre ce te gomila proroka slazeci s gore. Gomile proroka.. to znaci govoriti u necije ime. Njegovo poreklo je jo uvek otvoreni problem. Bez sumnje to je dokaz da taj kolektivni orgijasticno-ekstaticni profetizam nije izvorna jevrejska pojava. Zbog njih se narod nenaklono odnosio prema njihovom prorockom pozivu. Rama. ifeli od milostinje. vidi_ i iz dva pitanja koja su sebi postavljali stanovnici Gavaje: " ta to bi od sina Kisova? E da li je i Saul medu prorocima?" i "Ko li im je otac?" Kad je David igrajuci i ao ispred kovcega zaveta. slu ili se njihovim vracanjem i davali im milostinju. kao to su Gavaja. izmedu ostalog. To se. koje tako lutaju zemljom. vec i na samobice -vanju i povredivanju tela raznim spravama za mucejije. Verski zanesenjaci bili su i Samuilo. U svim jezicima prihvaceno je to znacenje. Vra -cajuci se kuci iz Rame. nabi bi bio covek koji nastupa u ime Boga. neki pisci Rimokatolicke crkve povezuju rec nabi sa grckom recju pro-femi. cine te ki greh preljube. Kad je eleo da poka e Judejcima da.Prete no su osnivana u blizini znacajnih svetili ta. Astarte i drugih fenickih bo anstava. Saul je kod Gavaje sreo grupu proro -ka i ocaran njihovim ekstaticno-freneticnim postupcima. Prema tom tumacenju.e. Ali preovladuje mi ljenje da su ga Izrailjci pozajmili od Hananaca. hipnoti -sao ga igrama. U *U Septuaginti naziv nabi preveden je na grcki kao profetes. Treba uosta -lom podvuci da profetizam slicnog tipa nije bio stran ni drugim narodima.n. Setimo se samo orgijasticnih misterija u cast Apolona i Dionisa.) tri godine iveo je s bludnicom i udatom enom. i sam se upustio u njihove igre i pesme. Ali s vremenom su se tim po -bo nim ljudima prikljucivale razne vrste arlatana. Po njihovom tumacenju. Ti izrailjski proroci oblacili su se u odecu od grubog platna. p.. nosili specijalne pojaseve i. p. da gradane Jerusalima upozori da ce Jehova na slican nacin njihov gre ni grad ogoli -ti i osiroma iti. a pred njima psaltiri i bubnji i svirale i gusle. nekoliko veko -va bile su u Hananu svakodnevni prizor. i kad ude u grad. Njihova verska delatnost nije se zasni -vala samo na pesmama. Od njega potice i slovenska rec prorok. Izrailjci su se prema njima odnosili sa sujevernim po tovanjem. koji neverovatno pod -secaju na islamske dervi e.) hodao je po gradu nag." Ta neobicno sugestivna scena govori da su se po zemlji vukle gomile verskih fanatika i mistika.e. u ovom slucaju u ime Boga. cak ga je i prezirao. Cinjenica to tako relativno kasno stupaju na scenu izrailjskog verskog ivota ima svoje obja njenje. Pretpostavlja se da je prvobitna domovina profetizma bi -la Frigija. 5) citamo: ". a kasnije i u Samariji. prorok Osija (VII v. U nastupu ludila ra -skomadao je dva vola s kojima je orao zemlju. kao i der -vi i.n. igrama i vracanju.

.

a trup su obesili na zidine grada. titile su je ugaone kule i dva reda zidina od neotesanih kamenih bio -kova izmedu kojih su se nalazili tajni prolazi i prostorije za cu -vanje zaliha. o kojima govori Bi -blija. dok je na kraju. Po Bibliji. vec su bez sumnje predstavljali krajnji proizvod vi evekovne tradicije kolektivnog re -ligioznog proro tva. Iz esnaestog poglavlja Prve knjige Sa -muilove doznajemo da je doveden na dvor kao harfista i . Vredi navesti neke primere da bismo pokazali na kakve te koce nailaze biblisti pri utvrdivanju istorijske istine. U tom utvrdenju odigravale su se dramaticne scene izme -du Saula. De -bela naslaga pepela. Otkrivene su i ru evine Vet-Sana. cija su pisma sacuvana u Bibliji. i prica o Davidu je skup narodnih predanja koja su vekovima kru ila po Izrailju. ocadeno kamenje i porazbijani kipovi ne -pobitno dokazuju da je filistejski grad bio rtva stra ne najezde i po ara. Davida i Jonatana. pet kilometara od Jerusalima. posle vavilonskog ropstva.castili Saulove posmrtne ostatke. Kada su stajali na bedemima. Proroci vi eg reda. Upravo takav slucaj dogodio se 1922. Jevreji su postepeno usavr avali svoju religiju. Da -gonovog i Astartinog. Ako sebi postavimo pitanje kako se David na ao na dvo -ru cara Saula. iz cega proizlazi da je Vet-San bio jedan od najstarijih gradova Hanana. obuhvatali su pogledom onaj isti divlji planinski predeo koji da -nas gledaju arabljanski pastiri i clanovi arheolo ke ekspedicije. Ali za nas je najzanimljivije to to se u kulturnom sloju koji pripada Saulovom dobu otkopane ru evine dva hrama. godine kad je americki arheolog i orijentalist Olbrajt otkrio u Tel elFulu. ne primecujuci ili ne mareci za to to su cesto protivrecna. ali veoma te ka za osvajanje. Zato ot -krivanje cak i najskromnijeg materijalnog dokaza koji bi u izves -noj meri potvrdio biblijsku pricu. koji su biblijski pripovedaci sasvim precutali. njegovo oru je u Astartin. Tragicna povest Saulova poznata nam je samo iz Biblije Zetum 9(psidbvs%i i u osnovi nismo u stanju da utvrdimo koliko je istinita. Na osnovu raznih iskopina utvrdeno je da ru evine poticu iz druge polovine XI ve -ka pre na e ere. jer nam Biblija daje dve sasvim razlicite verzije. Redaktori su ih prikljucili svojoj prici. odnosno iz perioda vladavine prvog izrailjskog cara. dakle u izvesnoj meri od njega i proisticu. Najni i sloj potice iz cetvrtog milenijuma pre na e ere. Arheolozi su tom prilikom otkrili istorijski detalj. nisu imali niceg zajednickog s vracevima koji su lutali zemljom. naci cemo se u neprilici. U ru evinama je pronadena zacudujuca kolicina bronzanih kopalja i kamenova za pracke. To nam dozvoljava da pretpostavimo s velikom vero -vatnocom da je David razorio Vet-San u znak odmazde zbog obe ca cenja posmrtnih ostataka svog prethodnika na prestolu. Saulove prestonice. jedan pored drugog. nisu sublimisali u cisti eticki monoteizam. Pod uticajem ucenja proroka i politickih potresa i strada -nja. Kao to smo to vec vi e puta utvrdili prilikom razmatra nja drugih fragmenata Biblije. proste i grube konstrukcije. Mudrac i narodni ucitelj Amos odlucno je poricao da je bio pro rok.je prebacila da njegovo pona anje smatra nedostojnim cara. Ru evine su dostizale visinu preko dvadeset i tri metra i imale su osamnaest kulturnih sloje -va. Otkopavanje su pokazala da je to bila sna na planinska tvrdava. Ali ni oni se na sceni izrailjske istorije nisu pojavili kao deus ex machine. glavu nesrecnoga cara stavili su u Dagonov hram. predstavlja velik i uzbudljiv do -gadaj. ru evine Gavaje. Ostaci zidina tih hramova nekad su bili svedoci posled -njeg cina filistejskoizr ailjskog sukoba koji se zavr io pogibijom hrabroga cara i njegova tri sina. gde su Filistejci obe . Silom prilika ta evolucija je morala da dovede do nestan -ka primitivnih oblika kolektivnog profetizma.

.

Na osam ica. zemlja je ravna i okru ena praokeanom. i 12.ava citav spektar osecanja: od poti tenosti. Treba napomenuti da je psalme preveo na poljski jezik Jan Kohanovski. tako da i pored svih napora naucnika vi e nikada necemo saznati istinu. To je religiozna lirika privlacne lepote i bogatstva ugodaja. Ispostavlja se da Golijata nije ubio David. Popularna verzija. Biblisti su cinili velike napore da ove protivrecnosti nekako objasne ili opravdaju. upadljiva protivrecnost nestace kao dodirom carobnog tapica. Ideja vodilja tih religioznih himni je monoteuzam. To je vec koncepcija bo . Tipican primer za to je i tvrdnja da je David odneo Golijatovu glavu u Jerusalim. zahvalnosti. izvr eno je otkrice koje je naucnike navelo na neocekivani trag za obja njenje nesaglasnosti. oslanja se na Prvu knjigu Samuilovu. pra ta i najte e grehe. To je nesumnjivo znatno kasnija dopuna. Naime. koja ka e da ga je u dvoboju ubio David. Je -dnom u buducnosti Jehova ce pobediti. ostaje jo 31 O ----------------------------------------------------. Ako te dve verzije uskladimo i ka emo da je Golijata pobedio vitlejemski pastir El -hanan. vec poznavao.Zenon 2(psidbvs%i mnogo drugih protivrecnosti koje umanjuju istorijsku vrednost biblijske price. Jer izgleda da David. tu stvari stoje ne to drugacije. U njoj su ocigledno pome ane cinjenice s lege -ndama. pocinju jasnim upozore -njem: "Nacelniku pevackom. divljenja i pohvale lepote ivota. One su apoteoza velicanstvenosti i svemoci Jehove. Ali kad citamo Drugu knjigu Samuilovu bicemo iznenadeni. Ali kad bismo tu hipotezu cak i prihvatili bez ograda. Rec psalmas oznacava ili instrument sa struna -ma.anst^fc vi eg reda. Psalam Da -vidov". koja izra . a po njegovoj volji ze -mljom ce vladati kne evi iz Davidovog doma. Ali sedamnaesto poglavlje iste knjige obave tava nas da je David na sebe privukao Saulovu pa nju kad je pobedio Golijata. slikara i ko -mpozitora. Na duh narednih pokoljenja psalmi su nesu -mnjivo izvr ili veci uticaj od ostalih knjiga Staroga zavela. Jo zanimljiviji primer je pitanje kako je ubijen Golijat. koje nala e coveku eticka nacela. Naziv "psalam" potice od grcke reci psallein (dodirivati prstima strune). te poe -me su postale nepresu ni izvor inspiracije pesnika. Zbog svoje dostojanstvene jednostavno -sti. koji pokazuje veliku ljubav za covecanstvo. ali je i neumoljiv u svome gnevu i odmeravanju kazne. pa je^Saul naredio da mu ga dovedu i upitao svoga vojskovodu: "Ciji je sin taj mladic. nije ime. andeli pevaju u njegovu slavu. jer je David osvojio Jerusalim tek deset ili petnaest godina posle toga. i: . verovatno fenickog porekla.da je svirajuci zadobio carevu milost. Mnogi biblisti izjasnili su se u korist teze da su David i Elhanan ista licnost. Psalmi 6. sa etog i strogog stila i potresnog religioznog ara. Pobednik je bio nepoznato co -bance. kad je vec bio car Izrailja. Avenire?" To pitanje se od -nosilo na mladica koga je Saul. koga je kasnije zahvalni izrailjski narod nazvao Davidom. U tom slucaju. smernosti i rezigna -cije do nade. ili pesmu koja se pevala uz pratnju tog instrumenta. koja se jednom javlja pod svojim nadimkom. vere. radosnog ushicenja. a drugi put pod pravim imenom. Ali kad je rec o Golijatu. kao i rec da-vidum u tekstovima iz Marija. stara narodna predanja s docnijim dopunama. kao za vremena Av -ramovih. Jehova sedi na nebeskom prestolu. po ranijem biblijskom tekstu. stra ne nemani haosa i zla bore se sa stvaralackim silama reda. vec titula ili nadimak sa znacenjem voda ili za titnik. Za mnoge citaoce Biblije bice sigurno iznenadujuca ci -njenica da mi zapravo i ne znamo kako se zvao Saulov na le -dnik na izrailjskom prestolu. U legendu spada i verovanje da je David autor vecine biblijskih psalama. Ali ko -smologija tih poema je isto tako primitivna. Njihova obrazlo enja uglavnom se oslanjaju na labave razumske spekulacije i ne mogu imati pretenzije da doka u naucnu istinu. stvar bi bila jasna. Uz ice. vec neki Elhanan iz Vitlejema.

.

to mo e znaciti i cev i kanal. danas smo sasvim sigurni da je tu jevusejsku tvrdavu osvojio David. Godine 1867. koji se u Bibliji pominje pod imenom Gion." U hebrejskom tekstu u potre 320 Zerum yCos bijena je rec sinor.. Uza spravu od osam ica. Osnova za izvesna nagadanja mogao bi da bude izraz: "."Nacelniku pevackom.. Kao to cesto biva u istoriji arheolo kih otkrica. engleski oficir. ali se dugo nije moglo utvrditi u cemu se to lukavstvo sastojalo. nazvane Knjiga pravednoga. bice vojvoda". svaka po -ema predstavljala je neku vrstu pevane litanije ili antifonije. oba . Kao to smo vec ranije utvrdili. kapetan Voren. bez um -nje. Zahvaljujuci velikom naucnom otkricu. Nastojeci da zadobi -je naklonost asirskog vladara Sanheriba. koji je najpre i ao vodoravno. lako je bilo mracno. navodno. pa se pojavila pretpostavka da se Joav uvukao u tvrdavu kroz neki tajni kanal i iznenadio branioce zidina s leda. Njihov sa -dr aj je odraz religioznih shvatanja i dru tveno-politickih odnosa koji odgovaraju poslednjem postvavilonskom razdoblju jevrejske istorije. Ali to nikako ne znaci da David nije bio pesnik i muzi -car. Prema tome. Mnoge okolnosti govore o tome da je tekst delj -en na pojedine glasove i horske partije. Davidovo autorstvo treba ubro -jiti u legende. ugledao je strmi hodnik s usecenim stepenica -ma koji vodi u slabo osvetljenu pecinu.ta neobicno da su i neki izrailjski carevi bili daroviti pesnici i kompozitori. To nesumnjivo znaci da treba da budu praceni na osam ica. postarao se za merdevine i konopac da se progura unutra. Privlacna strana arheologije je u tome to ona neko isto -rijsko svedocanstvo. U ambijentu tako bogate muzicke tradicije ne bi bilo ni .. Iz analize teksta pouzdano je utvrdeno da vecina psalama nije mogla da nastane pre vavilonskog ropstva i da je uneta u biblijske knjige tek u III veku pre na e ere. jer se tvrdava nalazila na vrhu skoro nepristupacne stene i cetiri stotine godina pobedonosno odolevala svim napadima i opsadama. Cak i elegicna tu balica koju je. Voren se penjao s velikim naporom.. Psa -lam Davidov". razgledao je Jerusalim i njegovu najbli u okoli -nu. izazvav i u gradu mete i paniku. zatim naglo izvijao u vertikalnom pravcu. Medu njima je bilo i grupa sastavljenih iskjlu -civo od ena koje sviraju na instrumentima. sastavio David povodom Saulove i Jonatanove smrti potice od stare zbirke himni. tik iznad svoje glave opazio je okrugli otvor izdu -bljen u strmoj steni. cesto na ocaravajuci nacin pretvara u nepobitnu nau -cnu cinjenicu. zagone -tka je razre ena sasvim slucajno. judejski car Jezekija poslao mu je grupu pevaca i pevacica. Spu tajuci se usecenim stepenicama stigao je do podzemnog rezervoara s izvorskom vodom. Namerno ka emo "cudom". i dode do jaza. Biblijska prica o njenom osvajanju je lakonska i nejasna.. . Otatle je kroz usku pu -kotinu u steni . opiruci se ledima i nogama o suprotne strane otvora. ulep avali slobodne trenutke u dvorcu. Na zidnoj slici otkrivenoj u Beni Hasanu. Tom prilikom zainteresovao se i za izvor u dolini Kedrona. Bio je to kanal usecen u steni. Tako je bilo i s biblijskom pricom koja se odnosi na osvajanje Jerusalima. pa cak mo emo tacno reci i kavim cudom mu je to uspe -lo. Narocito je zagonetan ovaj stih: "Jer rece David u onaj dan: ko god pobije Jevuseje i dode do jaza. za koje nismo mogli reci da li je legenda ili istina. medu jevrejskim pastirima vidimo svirace s lirom u ruci. Iz natpisa u Egiptu i Me -sopotamiji doznali smo da je Hanan u te zemlje slao grupe sviraca i igracica. U ru evinama d amije nai ao je na prokop koji vodi u dubinu zemlje. Znali smo da je tvdavu nekim lukavstvom osvojio Joav. Kao to smo vec istakli. koji su mu. a danas se zove "Ain Siti Marijam".. Posle trinaest metara mu -cnog penjanja. Izrailjci su za muziku bili izuzetno obdareni i u tom pogledu kod drugih naroda visoko ce -njeni. Zaintrigiran time. legende 313 vezan sastavni deo najrazlicitijih obreda i liturgijskih ceremonija.

na primer. ali u slucaju opsade nisu imali pristupa do njega.sve te epi -zode sklapaju se u pravu ekspirovsku tragediju. uzdizan u nebesa. A. Nije te ko zamisliti tok tog dogadaja. ali je imao svoju Ahilovu petu: bio je bez vode. Na prino enje rtve primorale su ga neodlo ne okol -nosti i Samuilovo oklevanje. iako se u tom dramaticnom trenutku re avala sudbina naroda. Kad je sve vojnike sku -pio u pecini. uzurpirao je prava svoga za titnika prinoseci u Galgalu rtvu Jehovi. do lo je do o trog sukoba s carem. propast svega to je u ivotu stekao i samoubi -lacka smrt. iako je on. a zatim buran Davidov ivot. Improvizovacemo kratki apelacioni proces u cilju revidira -nja presude koju su izrekli redaktori Biblije. Izricanje konacne presude prepu tamo citaocima. njihova pri -strasnost bila je nemocna.tenika. Kad se 322 najzad pojavio u logoru. oba imaju zasluge i opravdanja. zatim redom izvlacio svoje drugove. Strane u tom izmi -sijenom sudskom postupku oznacicemo slovima A i B. na kojoj je grad podignut. tunel potice s kraja drugog miler^juma pre na e ere. negativne strane Davidovog karaktera. 321 Prica o dvojici prvih izrailjskih careva mo e se ubrojiti u remek-dela svetske knji evnosti. neverovatna scena kod vra -care u Endoru. opis postepenog duhovnog pada Saulovog pod uticajem otrovnih sumnji i zavisti. Saul se poneo nezahvalno prema Samuilu. neprijatelj sve . naravno. dok je David. otpoceo je napad na branioce zidina s leda.iza ao napolje i na svoje veliko iznenadenje na . i svoje vaspitanje i stupanje na presto. Njemu je dugovao sve. a njegovi zlocini i ne ba pohvalni postupci su zata kivani ili ocenjivani s daleko vecom popustljivo cu. To nas je navelo na ideju da izvr imo zanimljiv eksper -iment. Kako su pokazala ispitivanja. predstavljen je kao covek mracnog karaktera. a izrailjski narod zahvatila je panika. Kakva divna psiholo ka skica je. Ne znamo kako je za njega doznao Joav. ljudske u svojim vrli -nama. U biblijskom tekstu sasvim nedvosmisleno se pokazuje njihov odnos prema jednom i drugom caru. Ali cim se dokopao vlasti. dok je David krenuo u op ti juri spolja. ivi i slo eni Ijud -ski karakteri. a neko ko se skrivao u donjoj pecini punio ih je vodom iz rezervoara u kome se skupljala izvorska voda. u ivao njihovu naklonost i bio njihov obo avani junak. pa je nesumnjivo to onaj tajanstveni "jaz" kojim se Joav uvukao u tvrdavu. Saul. usekli tunel i stepenice. B. Kroz okomiti kanal spu tali su konopcem sudove. Oba cara su izrazite individualnosti. Verovatno je iznudio informaci -je od zarobljenika ili je neko od izrailjskih ratnika slucajno cuo mukli udar posuda za vodu o stenu. kao verni privr enik sve tenika. Kroz okomiti kanal prvo se uz konopac uspuzao on. pri cemu se zaklanjao voljom Jehovinom. mracna. Bolesno ljubomoran na svoje prvosve tenicke prerogative. oba nas potresaju strasnom snagom svojih osecanja. Saulova borba sa sve tenstvom za odbranu svoga prestola. A ta je uradio Samuilo? Naredio je da ga cekaju gotovo sedam dana. Filistejska vojska bila je spremna za napad. miljenik sve tenika. Iz ponekad na -ivnih biblijskih prica izranjaju plasticno opisani. izja -vio je da ce svrgnuti s prestala Saula. U odnosu na neosporne istorijske dokumente. na koje su morali da racunaju. cuvan u najvecoj tajnosti. Prolaz je. Ono to nas jo cudi je realizam s kojim su redaktori Biblije naslikali mracne. Zato su u podno ju stene. Car ga je prekljinjao da ne ote ava i onako . manama i zlocinima. njegova starost zagor -cana porodicnim pobunama i dvorskim intrigama .ao se iza samih drevnih gradskih zidina. iako po njegovog nacinu ivota te ko mo emo zakljuciti da to zaslu uje. U mirno vreme sta -novnici su silazili na izvor Gion. Jerusalim je spadao u najmocnije tvrdave Hanana.

.

da ne nanese jo gore tete Izrailju. koji je u licnom ivotu sacuvao jednostavnost obicaja i skromnost. Jedini njegov zlocin bilo je to to je branio carsku vlast od teokratskih pretenzija sve tenika. ali u izvesnom smislu razumljiva. Njegov rdav . samo da u tom opasnom trenutku sacuva bar privid sloge. uprkos Samuilo -vom naredenju. 323 A.kriticnu situaciju. Borba s mocnim sve tenstvom bila je te ka. rukovodio se sasvim razumljivim razlozi -ma.. a ne uzrok prvosve teni -kovih politickih intriga. cak se i poni avao. koja nam u Bibliji smeta. Krvoprolice sve tenika u Novu svedoci da je Saul bio zlocinac koga je trebalo li iti prestala. Saul je sve bolnije osecao neprijateljstvo i ledenu prazninu koja se stvarala oko njegove licnosti. Podsetimo se kave su bile prilike u to vreme. pre se moramo cuditi kako je Saul uspeo da sacuva toliku uzdr ljivost. podigao dr avu iz nemoci i pretvorio je u veliku. Ljudi su bili praznoverni i sva -kako ogromne mase Izrailjaca su poverovale prvosve teniku. pa su vec tada on i Samuilo bili zaverenici koji priprema -ju prevrat. Nije to bila neuracunljiva reakcija. Ali u odnosu pre -ma Agagu pokazuje se veoma pozitivna crta njegovog karakte -ra: vite tvo i velikodu nost. ceolokupno njegovo pona anje diskvalifikova -lo ga je kao cara. beznade na. poklonio ivot caru Agagu? B. Trebalo ga je po svaku cenu ukloniti. Mo da su biblijski pripovedaci krivi za izvesno pris -trasno preterivanje. izlivi ljubomore i gne -va. iako bi nesumnjivo rado to ucinili.. jednom recju. da je poni tio cin njegovog pomazanja. U Prvoj knjizi dnevnika (10. Iz Biblije proistice da je Saul bio bezumnik i psiho -pata. A ta da se misli o drugom Saulovom svetogrdu. Samuilo mu je s pravom okrenuo leda i za cara pomazao Davida. Zato se pitam: ko je od njih dvojice bio veci patriota i dr avnik? A. i posle neko -liko stotina godina. o kr enju svete ratne zakletve heremu. B. njegova melanholicna i depresivna stanja. Mislim da mu taj navodni prestup kao coveku slu i na cast. iveo je u svojoj primitivnoj tvrdavi u Gavaji. a ne kao bezumnik. kad je. Tako je. nije imao harem kao David. Setimo se da je David nastupajuci na dvoru kao harfista vec bio pomazan za cara. gde je to "bezakonje"? Cak ni sve tenici ne mogu da ga navedu. nije se okru avao sjajem. Jer. irio je. svete nesrecnom caru koji se usudio da ogranici njihovu vlast. ali to nije bilo ludilo. dodu e varvar -ska. Bila je to samoodbrana. $A. Ali u ovom trenutku ne radi se o tome. Rec je o nepravednoj moralnoj oceni oba cara. Njegova plahovitost prema Davidu i Jonatanu. Ako dobro razmislimo. na primer. a ne Saul. B. ujedinjenu silu. Kad je poku ao da pro -bode Davida kopljem. Zar se neuracunljivi napadi na Davida i Jonatana mogu nazvati uzdr ljivo cu? B. glasine da ga je Jehova odbacio i anatemisao. ali ne mo e se poreci da je David bio veci i za Izrailj zaslu niji vladar. 13) citamo: "l tako pogibe Saul za bezakonje svoje. B. On je. A. On je bio surovi ratnik i za neposlu nost je hteo da kazni smrcu i svoga voljenog sina Jonatana. Taj pokolj je bio posledica. Dokaz za to je i prebacivanje Jonatanu da ne vidi Davida kao suparnika za presto. Samuilo je zapoceo bespo tednu propagandu protiv Saula. Te ko je zamisliti da Saul nije osecao ono to je le -bdelo u vazduhu. Koliko je on u tom slucaju simpati -cniji od prvosve tenika. koji je svojom rukom posekao Agaga." Eto kako se sve tenici. vec je po svoj prilici imao samo jednu enu i uop te bio izuzetno plemenit i cestit covek. Osamljenost je morala nepovo -Ijno da utice na njegovo du evno stanje. A. Iz biblijskog teksta mo e se izvici samo jedan zakljucak: Saul je bio hrabar i sposoban vladar.

Davidu u prilog govori. Po tome se mo e zakljuciti da je to covek koji nije bio li en licnih vrlina i lepote. sjajan vojskovoda i vladar. Zato nije mogao sam da mu se osveti. Pokolj sedam neposrednih Saulovih po -tomaka. Na alost. osuduje njegov nitkovluk. tako retko u ivotu. Mislim da taj postupak ne govori toliko o njegovoj velikodu nosti. Imao je i neke tajne dogovore s drugim neprijateljem Izrailja. koliko o diplomatskoj ve tini. l treba se cuditii s kakvom blago cu prorok Natan. 8). nije se kolebao da bude najamnik Filistejaca. na cije si se mesto $acario. eto te sada u tvom zlu. svojevremeno se za -kleo da ce Simej biti neprikosnoven. Ali tu je prepreku zaobi ao na necuveno liceme -ran nacin. 2. najljucih neprijatelja svoga naro -da. Ostavljanje le eva zverima za hranu govori o njegovoj izuzetnoj osvetoljubivosti. Njegov brojni harem. Mladost. Da bi se to dokazalo dovoljno je samo dotaci neke aspekte karaktera i delatnosti Davidove.glas u ocima narednih pokoljenja ivo podseca na sudbinu Boleslava Smelog. Vodeci racuna o raspolo enju severnih plemena. cijem se uticaju pasivno prepu tao. odlikovao se odsustvom skrupula. njegovog zaslu nog voskovodu. A. izuzetno je pr -ljav cin. 32$ David je cak i na samrtnoj postelji bio licemeran. jer si krvopija" (Druga knji -ga Samuilova. ali kad je rec o Davidu. kome je tako mnogo dugovao. David mu je objavio rat i odneo pobedu nad njim. koji se usudio da podigne mac na prelata svemocne Crkve. ponos Izrailja. Godinama je bio na celu razbojnicke bande koja je terorisala goloruko stanovni tvo i iz -nudivala redovan otkup. 3.ani i Davidovi prsti. Isvostej je ubijen pod tajanstvenim okolnostima i ne mo . David na prestolu. koga je podr avalo deset izrailjskih plemena. bio je vec ocigledan zlocin. Ali kad je rec o politickim ciljevima. B. ali i tu se opet moramo zamisliti da li su redaktori-sve tenici u moralnoj oceni njegove licnosti sacuvali nepristrasnost. to je potresna slika postepenog psihickog . obuhvaticemo ih u nekoliko tacaka. Preljuba sa enom vernog vojskovode i pod -muklo slanje prevarenog mu a u sigurnu smrt. Kompilatori Biblije mo da su izoblicili portret Saulov. prema biblijskoj verziji. tog bogohulnika.emo se oteti sumnji da su u njegovu smrt posredno bili ume . Bez obzira na to kako se dokopao vlasti. nisu. To je jo jedan dokaz kako se redaktori Biblije pristrasno odnose prema svome miljeniku. znaci ogromna vecina naroda. dvorska sredina puna korupcije. intriga i skandala kao i vlast miljenika i miljenica. Pre nego to je ispustio du u. i predade Gospod carstvo u ruke Avesalomu si -nu tvojemu. Radi bolje preglednosti. Izgnanik je morao da vodi racuna o mi ljen -ju deset severnih plemena. Kako je postao car? Na presto je do ao preko le eva. jednostavno je nalo io Solomonu da ga odmeni i da oduzme ivot neprijatelju. Njihov stav izra en je u prigovoru upucenom Davidu: "Obrati Gospod na tebe sve krvi doma Saulova. Naravno. ne mo e se poreci da je David bio jedna od najvecih i najzaslu nijih licnosti u istoriji Izrailja. Pobune Avesaloma i eve bile su u stvari ustanci deset severnih ple -mena. Biblija ka e kako David dva puta nije iskoristio povoljnu priliku da ubije Saula. prijateljstvo s Jonatanom i privr enost njegovih drugova po oru ju. 4. Naredio mu je i da ubije Joava. Kad je iskrsla potreba. osvajac i osnivac dr ave s pravom je postao ponos svoga nar -oda. 1. to im se ne mo e prebaciti. Navedene cinjenice pokazuju da Saul nikako nije bio du evno bolestan i da je pre s dalekovido cu dostojnom divljenja prozro karakter i namere Davidove. Kao vojskovoda. Zakoniti naslednik Saulov bio je njegov sin Isvostej. tvorac sna ne dr a -ve. koja mu nikad ne bi oprostila ubist -vo voljenoga cara. Davidova velikodu nost. 16. Na ta je sve David bio spreman svedoci skandal s Urijom. Ali iznenaduje to kako se brzo izrodio u despota istocnjackog tipa i razne enog razvratnika. carem moavskim. U ovom slucaju vi e nas cudi njihovo moralno slepilo. David je zaista bio veliki.

Moralna baru tina na .propadanja nekad istaknu -tog vojskovode i dr avnika.

njihova pristrasnost? B. Ali citajuci Prvu knjigu o carevima (stih 3. imamo osnova da smatramo da ih je podr avao iz cisto politic -kih pobuda. Svim silama nastojao je da zadobije naklonost protivni -ka sa severa. kako sugeri e Biblija. Kad je rec o Davidovom odnosu prema sve tenicima. Ali sudeci po neredima koje su izazvali Avesalom i Se -va. onaj terafim. te ko je zahtevati od jehovista da ne po -kazuju naklonost prema coveku koji je bio verni sledbenik Je -hovin i za titnik njegovih sve tenika. Ubistva. to je ono to ka -rakteri e kraj Davidog ivota. Nave cemo slucaj ko -ji se odnosi na Davida. Kao car Judeje. nije u ivao podr ku vecine izrailjskih plemena sa severa. Ni Sadoka ni -je bilo moguce skinuti s polo aja. Koliko se nesigurno ose -cao na prestolu. Taj savez zasnivao se. koje je zbog svog iroko ra -sprostranjenog uticaja postalo neophodan oslonac njegove via -sti. Zato se utoliko tesnije povezao sa sve tenstvom. nasilna rodoskvrna -vijanja i borbe klika oko nasledstva na presto. da je zbog demonstracije ocajne Resfe. pojavilo se osetljivo pitanje ko ce od njih dvojice da zadr i tu visoku du nost. prete no Filistejaca. Zato je doneta odluka. onda. Kad su se obe oblasti ujedinile pod nje -govom vla cu. U cemu je. kao to je. Da li je David zaista bio takav verni Jehovin sledbe -nik kao to ga prikazuje Biblija i zar je stvarno bio privr enik sve tenika? Tvrdnja da je bio verni jehovista budi izvesne sumnje. Od tada su prvosve tenicku du nost stalno vr ili po -tomci po Sadokovoj liniji. Time se obja njava i ogla avanje alosti na vest 0 Saulovoj smrti. sa sedi tem u Gavaonu. predmet idolopo326 klonickog kulta.nost i na sve ostale va nije polo aje u Jerusalimskom hramu. Zakoniti prvosve tenik. na nizu kompromisa. bio je Sadok. U pismu fenickom caru Himanu. koji kao reflektor baca jako svetio na neko pitanje. prvi i poslednji put u istoriji Izrailja. David nije pristao da ukloni Avija -tara. njegovi napori bili su apsolutno bezuspe ni. poslav i Avija -tara u izgnanstvo zato to je podr avao Adonijinu kandidaturu na presto. jer su bili dobro poznati iz drugih dokumenata i iz predanja. u severnom Hananu. Znamo da je nameravao da sagradi hram u Jerusalimu. naviknut na ivot u atoru. koja je vekovima dr ala monopol na prvosve tenicku du . B. trljamo oci od cudenja. svecani pogreb koji mu je priredio i brzo po -vlacenje kad je shvatio. Od njega potice docnije stranka sadu -keja. Jer kako se u njegovoj kuci na la ona lutka koju je Mihala obuk -la u njegove haljine i polo ila je u postelju? To je ono nama dobro poznato kucno bo anstvo. ne eli zidanu kucu. l tako je bogoboja ljivi David. Konacno. Saulovog roda. Danas posedujemo sve te pojedinosti iz njegovog i -vota zahvaljujuci upravo objektivnosti redaktora Biblije. govori nam cinjenica da se njegova telesna garda sastojala od stranih najamnika. iako je vec bio nagomilao plemenite metale i dr -venu gradu. jer bi to izazvalo nerede kod severnih plemena. Te malo pohvalne detalje nisu mogli da precute. Pri -strasnost redaktora je u tome to oni prikazuju Davida kao lic -nost gotovo svetu. poslu no odustao od svoje namere. naravno. koga su jehovisti zabranjivali i iskorenjivali.). l upravo to izaziva otpor. jer nije hteo da izgubi poverljivog saradnika. . da istovremeno vr e du nost dva prvosve tenika. ponekad veoma neobicnih. A. bilo pitanje prvosve tenicke du nosti. na primer. To nenormalno stanje promenio je tek Solomon. Kao Judejac i uzurpator koji je iskljucio iz vlasti za -konitu dinastiju severnog.carskom dvoru postala je predmet op teg zgra avanja i svakako je mnogo do -prinela pobuni Avesaloma i eve. A. obe ca cenje pove anih Saulovih potomaka izazvalo sveop tu ogorcenost. David je ta prvosve tenika naimenovao svog bliskog saradnika 1 prijatelja Avijatara. Prorok Natan mu je tada saop tio da Jeho -va. U Bibliji ponekad naidemo na lakonski pomen. a pre svega kao pobo nog cara vodenog Je -hovinom rukom.

Samim tim stvar je postala jasna. koga su podr avali prvosve tenik Avijatar i glavni vojskovoda Joav. a ne poslu no cu prema proroku. najzad. Solomon je bio miroljubiv car. Vladao je cetrdeset godina. od 972. doveli su do to -ga da je nasilno uklanjanje pretendenata cesto bilo neminov -nost. Za to vreme nije vodio nijedan veci rat. brojno mu ko potomstvo i nepostojanje bilo kakvih pravnih ili obicajnih normi po pitanju nasledivanja prestola. Hram koji je podi -gao postao je jedinstveno sredi te i . dodu e. graditelj i trgovac. ambiciozna i preduzimljiva ena. Da se njegova majka Vitsa -veja. Ali je i on stupio na presto u atmo -sferi skandala i klanovskih intriga. vojno sna nu dr avu koja je u ivala veliki ugled na me -dunarodnoj sceni. Ogromni haremi na dvorovima istocnjackih despota. O njegovom ugledu govori i cinje -nica da^mu je ponosni faraon dao svoju kcer za enu i izjedna -cio ga tako sa azijskim velika ima. koji su cuvali stare pastirske obicaje iz vreme -na Mojsijevih i bili protivnici urbanizacije dru tva. Njegova epohalna zasluga sastoji se u tome to je iro -ma nu zemljoradnicku zemlju. Ta prinudna situacija postojala je u to vreme ne samo u Izrailju. bio dogadaj drugorazrednog znacaja.Solomon obja njava za to njegov otac nije sagradio hram. Njegove zasluge za velicinu Izrailja su neosporne i ne treba se cuditi to su ga naredna pokoljenja idealizovala. morao se osloboditi opa -snog suparnika i zastra iti njegove privr enike. o koji -ma ne znamo ni ta pouzdano. kako pokazuje nje -gova odbrana atora-hrama. Pripadnost rodu Davidovom bila je velika cast i obezbedivala je privilegije. Dokaz Solomonove moci i znacaja bio je njegov cudovi no brojni harem. cetvr -ti Davidov sin. ali So -lomonova gre ka bila je u tome to nije predvideo da ce nova aramejska dr avica pod Anti-Livanom jednom u buducnosti po -stati velika opasnost za Izrailj. koje je tretirao kao robove. Tada je to. privredno na -prednu. Po njegovom tvrdenju. . koji je umeo da se slu i i verskim institucijama i raspolo enjima za ostvarenje svojih politickih cilje -va. pretvorio u administrativno jedinstvenu. Solomon je jednostavno bio sposoban uprav -ljac. koja je jo ivela u patrijarhalnim uslovima. On je izgradio velicanstveni Jerusalim i od njega napravio pravu prestonicu dr ave. l pored svih tih poroka i mana. reformator.avnik i dalekovidi diplomata. gde je postao gotovo legalan dr avni cin koji prati krunisanje. ali i izvrstan dr . U tom slucaju David se pre svega rukovodio politickim interesima. bezobziran vladar. David je bio okrutan. Za vreme njegove vladavine Izrailj se proslavio sjajem svoje prestonice i nevide -nom rasko i carskog dvorca. godine pre na e ere. po svoj prilici bi ostao jedan od mnogobrojnih anonimnih carskih sinova.. Nije se obracunao cak ni s Aramejcem Rezonom.. Vece pravo na presto nesumnjivo je imao Adonija. nije udru ila s Natanovom strankom i da nije obuzdala ostarelog Davida. U izvesnom smislu treba ga i razumeti. ne mogu se poreci dobre strane njegove vladavine. Treba dodati da je Natan. Taj mracni obicaj bio je primenjivan izmedu ostalog i na dvoru vizantijskih careva. necuveno samovoljan odnos prema podanicima. koji je proterao iz Damaska izrailjsku posadu i proglasio se za cara. bio predstavnik uticajne stranke ve -rskih cistunaca. Ta cinjenica obja njava za to su jevandelisti zasnivali is -torijsku misiju skromnog Ucitelja iz Nazareta i na tome to je bio potomak najveceg cara Izrailja. Posle oca nasledio je ve -liku i sna nu dr avu. u izvr enju plana omeli su ga ratovi koje je neprestano vodio. eleci da obezbedi svoju vladavinu. preterani sjaj ko -jim je bio okru en i. Solomon je po tedeo Avijatara. do 932. ali je naredio da se ubiju Joav i Adonija. diplomata. Solomon je bio prvi monarh koji je primio krunu zahva -Ijujuci privilegiji po rodenju. ne ustuknuv i cak ni pred obe ca cenjem hrama.

.

i kedrovih drva kao divljih smokava koje rastu po polju. razastrtim po kamenom podu ili nabijenoj zemlji. Narocito dalekovida su bila nastojanja na jacanju od -brambene moci zemlje.simbol ucvr cenja jevrejske religije. naravno. cempresovu koru u prahu. O procvatu zemljoradnje u Hananu govori i to to je So -lomon dostavljao Hiramu 20 000 mera p enice i 20 000 mera jestivog ulja godi nje. Kuce. Izrailj je va io za zemlju velikog blagostanja. nastojao je da stvori zanatsvo i pomorsku trgovinu. pa -sulj. a ulice su bile uski sokaci. Ali raspola emo izvesnim podacima koji u nekoj meri govore o njenoj verodostojnosti. zacinjena crnim i belim lukom ili prazilu -kom. pokazuju da su Izrailjke u to vreme vodile racuna o svom izgledu. Dovodenjem strucnjaka iz Fenikije. Razume se da to nije moglo da prode bez te kog izrabljvanja seljaka. dostizao je 666 tale -nata (oko 22 825 kg zlata). ali su vlasnici obradive zemlje prete no iveli u gradovima. tapici i pincete. Cak su i imucni ljudi jeli i spavali na asurama. treba ubrojiti u red onih preteranih stilskih izraza. papilote i ukosnice. Tu su ene kuvale 330 Zenon 3(psidbvs%i . aloju. Godi nji Solomonov prihod od trgovine. Efikasan rad dr avne administracije obezbedila mu je ci -novnicka hijerarhija. Meso se jelo samo u dane . ali tako ogromno nagomilavanje poljoprvrednih proizvoda bilo je moguce samo u povoljnim pri -vrednim uslovima. izmedu ostalog i prilicno visok ivot -ni standard.. koji im je omogucavao da se odmore posle celodnevne ege. bez koje svoje namere ne bi mogao da ostvari. tako mnogo" (Prva knjiga o carevima (10. mirisnih ulja i boja. Leti su stanovnici provodili noci na krovovi -ma. minku i kreme. Arheolozi su utvrdili i brzi proces urbnizacije..u Jerusalimu beja e srebra kao kamenja. bocice raznih oblika. Bio je i izvanredan majstor diplomatije. od danka arabljanskih vazala i od poreza. Izrailjska jela. svojstvenih istocnjackoj ma ti. gradene su na svakom slobodnom parcetu zemlje. Zahvaljujuici Solomonovoj preduzimljivosti u trgovini i proizvodnji. po -stojao je problem prenaseljenosti. koji dotad jo nisu postojali u Izrailju. Zemljoradnja je i dalje bila osnova egzistencije.ena i kuvana p enica. legende 331 jela i pekle hleb. a porodica _ se okupljala za vreme obeda. . kanu. sirijskim i egi ( BMjsfe legende-------------------------------------------------------------------patskim uzorima. Tu tvrdnju. balsamovo ulje. pa je i to dokaz velikog blagostanja u zemlji. krastavci. ne racunajuci porez u naturi koji je sakupljen od izrailjskog stanovni tva. bila su jednostavna i hranljiva. Najva nija prostorija izrailjske kuce bila je velika soba u prizemlju. organizovana po fenickim. ogledalca. uglavnom jednospratne. U nje -gova najveca dostignuca u toj oblasti spada enidba faraono -vom kceri i saradnja s carem Hiramom. Upadljivo mno tvo skupocenih posuda od alabaste -ra i slonove kosti za cuvanje kozmetickih sredstava. razne vrste ka e i socivo. cr -venu boju za nokte i plavu za ocne kapke. Pomenimo izgradnju sistema utvrdenih gradova i odbrambenih tacaka kao i temeljnu reorganizaciju voj -ske uvodenjem bojnih kola kao glavnog ofanzivnog naoru anja. protiv koje su se jo u Davidovo vreme tako estoko borili konzervativni je -hovisti. Po to su svi hananski gradovi bili opasani odbrambenim bedemom. Osnovna hrana bila je pr . Biblija tvrdi da ". voce i med. U gornje odaje i sobice vodile su kamene stepenice ili samo drvene merdevine. Koristile su razne mirise. Name taja uglavnom nije bilo. 27). zagu ljivi i puni gu ve. izmir -nu. gde je pirkao hladan povetarac. Arheolo ka nalazi ta otkrila su nam mnoge aspekte sva -kodnevnog ivota u Izrailju. Vecina tih mikstura se uvozila.

.

Arabija i Madagaskar. U tom Megidonu iza la je na videlo Solomonova tajna. kad je Hanan bio poljoprivredna zemlja? Identifikacija te zagonetne zemlje jo uvek je predmet ra -sprava i nagadanja. abonosovo i sandalovo drvo. nalazio se veliki broj peci za topljenje bakarne rude. izmedu ostalog. ive male majmune i robove crnce. a ne govori se da ih je i prodavao. jer je cuvao severni izlaz iz doline i drevni trgovacki put koji je prolazio kroz nju i povezivao Aziju i Egipat. verskih i porodicnih praznika. po svoj prilici. Na prostranoj povr ini. iz -mirnu. i prodavao ih na me -sopotamskim tr i tima. l tako svi carevi Hetejski i care -vi Sirski pobijahu konje preko njih".dr avnih. srebro. Natpis nam ka u -je da su egipatske lade iz te zemlje dovozile zlato. Ali zahvaljujuci arheolo kim nalazima. U Prvoj knjizi o carevima citamo: "l dovodahu Solomonu konje iz Misira i svakojaki trg. on je postojao jo u trecem milenijumu pre na e ere. koja je svake tre -ce godine plovila u zemlju Ofir i otuda dovozila egzoticnu robu i zlato. David i Solomon pretvorili su Megidon u sna no utvrde -nje. On je imao veliki strategijski znacaj. dok se vino pilo veoma umereno. Na njima se vidi fi -gura tamnopute carice. U ru evinama su otkrivene konju nice za 450 konja. Kratko govoreci. izdubljena u steni. odakle je u zamenu do -vozio kola. ali kako pokazuju razni kulturni slojevi. Okru avale su prostrano dvori te na kome su verovatno uve bavani i pojeni konji. arheolog Nelson Gluk nai ao je u pustinjskoj dolini Vadi el-Araba na okna rudnika bakra. poznata po dobrom kvalitetu. Pominju se. Svakodnevno pice bilo je ovcje i kozje mleko. Kao to nam je poznato iz Biblije. Biblijski stihovi koji govore o tome. odakle ne -prestane duvaju morski vetrovi. Na drugo pitanje odgovor nam je dala arheologija. Godine 1925. . danas vec pouzdano zna -mo da se on bavio posredni tvom u trgovini izmedu Egipta i Azije. Poznati americki orijentalist Olbrajt do ao je do uverenje da se tu radi o Somaliji. l dola ahu kola iz Misira po est stotina sikala srebra. Go -dine 1937. Peci su imale dimnjake sa otvorom okrenutim na sever. u Akabskom zalivu. gde su vec ranije otkopani ispod peska ostaci luke Esion-Gaver. Gde se nalazila ta tajanstvena zemlja Ofir? 2. stacioni -ranu u luci Esion-Gaveru. Ostaci kamenih kucica za rudare i odbrambeni zid koji ih je titio od napada pustinjskih razbojnika uverili su ga da je otkrio Solomo -nov rudnik. iz zemlje zvane Punt. Bibliste su mucila dva pitanja: 1. a mo da i prodavani. U blizini rta Akabskog zaliva. opasanoj odbrambenim zi -dom. americka arheolo ka ekspedicija otkrila je u istorijskoj dolini Jezrael ru evine grada Megidona. Gluk je izvr io jo znacaj -nije otkrice. U navedenom tekstu pominje se samo to da je car So -lomon kupovao konje i kola. bio je trgovac konjima i kolima. ta je flota izvozila u Ofir. jer trgovci carevi uzimahu trg razlican za cenu. prodavao Egiptu. Solomon ih je nabavljao u Ki -likiji i. Na taj vesto smi ljen nacin. ko e pantera. a konj po sto i pedeset. istra ivacima su izgledali suvi e fantasticni i u pojedinostima nejasni. Drugi naucnici skrecu pa nju na freske u jednom od tebanskih hramova. sagradene u njegovo vreme. Tako se pojavila pretpostavka da je Punt biblijski Ofir. Solomon je uz pomoc fenickih strucnjaka i pomoraca izgradio trgovacku flotu. Iz kakvih izvora je Solomon crpeo svoja bogatstva? Me -du naucnicima je dugo postojala tendencija da se biblijske price smatraju legendama ili bar ubroje u kategoriju onih narodnih predanja koja se odlikuju naivnim preterivanjem. Indija. Vec same razmere i polo aj tih konju nica pored glavnog trgovackog puta govore da je Megidon predstavljao glavnu bazu za trgovi -nu konjima izmedu Azije i Egipta. bez velikog truda postizana je potrebna temperatura za topljenje.

Tako se u kabinetima naucnika na lo neko -liko hiljada kamenih fragmenata s pismom koje se.ave Sabe. E. U ogromnim razvalinama na li su i tajanstvene natpise koje su doneli u Evropu. Kraljicu je pratila ogro -mna svita dvorkinja. dve hiljade metara iznad ni -voa Crvenog mora. koji se. zvao Marib. Pored fragmentarnih podataka o bogovima. Danas je njena tajna vec odgonet -nuta. ko -ju su Rimljani prozvali "Srecnom Arabijom" ( Arabia Felix). otpoceli su ivu trgovinu s natpisima iz Mariba. Po svemu sudeci. Glazer krenuli su u zabranjenu zemlju. Pa ipak su se na li ljudi kod kojih je ed za znanjem i avanturom nadvla -dala strah od smrti. kako se kasnije pokazalo. D inovska. nabavljajuci u njoj uglavnom zacine i mirise. Ali zahvaljujuci istra ivanjima putnika i arheologa utvrdeno je da je Saba ime zemlje u kojoj je ona vladala. dostojanstvenika i robova. Nevernim psima koji bi se usu -dili da kroce na Muhamedovu zemlju pretila je smrt. preko dvadeset metara visoka brana za -dr avala je vode reke Adhanat. Kataban i Saba. poznata kao "kraljica od Sabe". jer je to zaista^lzadivljujuca prica. Pomeni o dr avi Sabi nalaze se i u asirskim dokumenti -ma iz VIII veka pre na e ere. to znaci sve tenik-knez. zasnivalo na alfabetskom sistemu poreklom iz Palestine. vredno je ukratko ispricati.Zahvaljujuci tim otkricima saznali smo da je Solomon bio vest trgovac konjima i proizvodac bakra. velicanstvenom dvorcu i mudrosti ra irila se nadaleko po onda njem svetu. Iz natpisa doznajemo da je podignuta u cast arabljanskog boga Ilumkuha. Alevi i Austrijanac dr. Hadramaut. to mu je omogucilo J da diktira cene i da zgrce ogromne prihode u zlatu koji se pomi -nju u Bibliji. Slava o njegovom bogatstvu. junakinja jedne od naj -fascinatnijih biblijskih prica? Dugo je smatrano da je to bila kraljica Sabe. Ko je bila ta legendarna kraljica. otkrivene na ju nom rtu Arabijskog poluostrva. Sa svih stra -na stizala su u Jerusalim izaslanstva da sklapaju ugovore o pri -jateljstvu i trgovinskoj razmeni. pilastri i vodoskoci u prostranom dvori tu daju potpunu sliku o njenom nekada njem sjaju. nedaleko od Mariba. To senzacionalno otkrice izazvalo je veliko uz -budenje u naucnim krugovima. le ao je na planini. uvek snala ljivi i osetljivi na konjukturu. Jo u XIX veku ju na Arabija. Iz njih se vidi da je Mesopotamija s tom zemljom odr avala ive trgovinske odnose. ci -je su razvaline. Ljudi su masovno iza li na ulice i odu evljenim povicima pozdravljali caricu u rasko noj nosiljci na kamiljoj grbi koja se lagano ljuljala. u dana njem Jemenu. Preru eni u Arabljane. Skoro svakoga dana stanovnici prestonice divili su se egzoticnim gostima koji su dovozili caru bogate darove. zemlja zacina i mirisa. a karavan se za -vr avao dugom kolonom kamila koje su Solomonu nosile bogate darove. Vladari Sabe nosili su titule mu-karib. Arabljanski trgovci. bila je za Evropljane nepristupacna. a kako je do toga do lo. iveli su u prestonici Maribu. Jednoga dana pronela se vest da se pribli ava karavan carice iz daleke Sabe. Detaljnim istra ivanjima otkriven je izvor blagostanja dr . Bila je to ovalna gradevina s divnim portalom do kojeg su vodile kamene stepenice oblo ene bronzom. kao to smo pomenuli. Medu bezbrojnim stubovima i zidinama lepotom se izd -vajao stari. kako je kas -nije utvrdeno. Posle brojnih do ivljaja i te koca nai li su u pustinji na ru evine og -romnog grada. Bez sumnje bili su ponosni to je Jerusalim po -stao tako znacajno medunarodno trgovacko i diplomatsko sre -di te. on je stekao monopol na proizvode od bakra. Francuz J. u Arabiji. odakle je . Polo aj grada bio je izvanredan. Brojni stubovi. legendarni hram Haram Bilkis. plemeni -ma i gradovima procitana su i cetiri naziva ju noarabljanskih dr ava: Mineja.

.

U crkvenoj riznici nekada nje Etiopske prestonice Aksumu navodno se nalazi kovceg zaveta. koji se slavi na kraju ki nog perioda. stavlja se na uvid javnosti sa -mo njegova kopija. Zahvaljujuci tome Saba je po -stala izuzetno plodna zemlja. Siriju i Fenikiju. Za vreme nje -gove vladavine Izrailj je pro ao kroz period najveceg sjaja i poli -tickog znacaja. kojim su stanovnici Sabe na kamilama izvozili svoju robu u Egipat. pokazao da su Izrailj i Judeja u to vreme imali milion i dvesta hiljada mu karaca. Za vreme praznika Moskal. A tih senki nije bilo malA Moramo ih pogledati izbliza da dobijemo pravu sliku te epohe. Zadivljen cudesnom kraljicinom lepo Zenon 3(psidovs%i tom. a na njegovom mestu ostavio falsi -fikat. Zamislimo biblijsku pricu bez So -lomona. Za pokrice obaveza morao je da mu ustupi dvadeset galilejskih gradova. Trgovacki drum. Ovom prilikom vredi navesti jo jednu legendu vezanu za Solomona. Etiopljani i danas tvrde da od tog Solomonovog potomka potice njihova dinastija Negusa. Jasno je da su takve prinudne ekonomske mere morale da izazovu duboke i neminovne dru tvene promene. u jordanske kamenolome i na gradili ta. Takvog cudovi nog robovskog siste ma ne bi se postideo nijedan faraon iz doba gradnje velikih pira -mida. Kraljica od Sabe doputovala je. A ipak ne mo emo ga nazvati ra -zumnim i dalekovidim upravljacem. Solomon se izgleda strasno zaljubio i s njom dobio sina. zvani "Mirisni put". za naoru anje i izdr avanje velikog carskog dvora opterecivale su uglavnom iroke mase hananskog stanovni tva. Otkud on tamo? Pre -danje ka e da ga je iz Jerusalimskog hrama kri om odneo sin Solomona i kraljice od Sabe. Bio je to korak bankrota. protezao se du obale Crvenog mora i presecao teri -toriju koja je pripadala Izrailju. lako je izracunati koliki ogroman procenat podanika je car izrabljivao uz pomoc svojih nadzornika i naoru anih stra ara. a pale u zaborav njene senke. Zahvaljujuci njemu.sproveden razgranati sistem kanala za navodnjavanje. izdaci za gradevinske investicije. Ne treba se cuditi to je to tako. to je doba kad je bio velika sila i iveo u miru i blagostanju. U secanju pokoljenja ostale su samo svetle strane nje -gove vladavine. U predanjir-jevrejskih pokoljenja Solomon je postao oli -cenje mudrosti. iz cisto pra -kticnih razloga: radilo se o tome da bogatim darovima i ponu -dom ucestvovanja u dobiti privoli cara Izrailja na sklapanje ugo -vora o prijateljstvu. na e ere. Neometana komunikacija zavisi -la je samo od Solomonove dobre volje. Njegovo rasipni tvo i sklonost prema orijentalnoj rasko i doveli su dotle da nije mogao platiti caru Hiramu dug od sto i dvadeset talenata. Videli smo kakve je ogromne prihode Solomon imao od trgovine i proizvodnje bakra.nji cvetajuci vrt. zablistala je i slavom koja je zado -voljila narodni ponos Jevreja. Dovoljno je napomenuti da je preko dvesta hiljada ljudi iz godine u godinu terano na prinudni rad u libanske ume. Kao to proistice iz biblijske price. prema tome. izgleda da se autenticni Mojsijev kovceg zaveta nalazi u Aksumu. Narodno predanje zamaglilo je taj pravi cilj romanticnom anegdotom. izvr en po Davidovom nalogu. kad se usled najezda i ra -tnih vihora sru ila brana i pustinjski pesak progutao je nekada . li ene licne slobode i nemilosrdno . Stanovnici su se uglavnom bavili gajenjem raznovrsnog bilja za zacine koji su izvo eni u susedne zemlje. On predstavlja najvecu svetinju Etiopije i niko nema pravo da ga vidi. jer nije imao drugi izlaz iz te ke finan -sijske situacije. Prema tome. Sad nam je jasno za to se kraljica od Sabe uputila u posetu Solomonu. Takvo stanje trajalo je do godine 542. pa cemo razumeti psiholo ke motive te apoteoze. pro lost skoro neprekidno pra -cena porazima i poni enjem. Iz godine u godinu produbljivao se jaz izmedu bogata a i potlacene siroti -nje. Ako uzmemo u obzir da je popis stanovni tva.

.

Pamteci velike careve zasluge za dr avu. koje su sa svojim obicajima na dvor donosile i svoje bogove. Ubrzo je zadobio njihovo poverenje i. gu eni si -lom. neprestano tinjali dok na kraju nisu doveli do podele dr ave. Izmedu severnih i ju nih plemena jo uvek su postojali politicki antagonizam i verska netrpeljivost. Bio je to drugi upozoravajuci signal koji govori o tome da je Egipat imao neprijateljske name -re prema Izrailju i u tom cilju podr avao sve one koji doprinose slabljenju i razbijanju izrailjske dr ave. David i Solomon su zaista ujedinili sva plemena u jedan dr avni organizam. Zna -mo. a narocito ponosnog plemena Jefremovog. Egipcanki. imali su razloga za negodovanje. koje se vecno takmicilo s Judejom za prevlast u Izrailju. bio je iz plemena Jefremo -vog. bile prijemcive na cari hananskih bogova. gde mu je faraon Sisak rado pru io gostoprimstvo. Ali je to je bolo oci sve tenicima. to ubedljivo svedoci da su unutra nji sukobi. Jo za vreme Davidove vladavine na dr avnoj gradevini pojavile su se opasne pukotine. Pretrpeo je dodu -se poraz. to se posle njegove smrti pokazalo katastrofa! -nim. Sisak je upao u judejsku dr avu i opljackao sve blago Jerusalimskog hrama (oko godine 926. ali to nikako nije bila i njihova duhovna uni -fikacija. Fenicanki i Hananki. Narocito u zadnjim godinama svo -ga ivota car je podlegao uticajima svojih ljubimica i po njiho -vom nagovoru ustanovljavao razne idolopoklonicke kultove. Amonki. car se nije odva io na odlucujucu bi -tku. po nagovoru proroka Ahije. koji se za vreme Davidove vladavine proglasio za cara u Damasku. Pri tom pada u oci veoma recita cinjenica da se na spisku tih okruga ne nalazi oblast Judeje. njegovim savre -menicima. u Davidovo vreme saveznici dr ave. Setimo se da je on podelio dr avu na dva -naest fiskalnih okruga kojima je nametnuo obavezu da za potrebe dvora i vojske dostavljaju odredenu kolicinu poljoprivred JL nih proizvoda. U ni im dru tvenim slojevima pokazivali su se sve veci znaci nezadovoljstva i zloslutnih revolucinarnih previranja. ne -dostojnu dr avnika. Bilo je tu Hetitki. Edomki. Avesalomova i Sevina buna bili su u stvari ustanci severnih ple -mena protiv hegemonije Judeje. Cak i sve tenici. U svojoj kratkovi -dosti i egotizmu nerazumno je produbljivao opasne plemenske antagonizme. u datom trenutku. U vezi s tim Solomon je pocinio sudbonosnu gre ku. s ogorcenjd n je gledao ugnjetavanje i tlacenje svojih saplemeni -ka. ali je uspeo da pobegne u Egipat. jedan od najpoverljivijih carevih cinovnika. pet godina posle Solomonove smrti. Buntovnik. bila oslobodena poreskih obaveza. l zaista. kao Davidovo i Solomonovo pleme. 35). Kobna Solomonova gre ka bila je u tome to se nikada nije trudio da obezbedi cvrste dr avne temelje. lako je uzurpator neprestano pusto io se -vernu pogranicnu oblast. Poslat u oblast svog rodnog plemena da ubira porez. Takva privilegija je bez sumnje morala izazvati ogorcenost ostalih ple -mena. cak i u dvori tu Jerusalimskog hrama. Znacajne istorijske posledice izazvala je i Solomonova nemoc prema Rezonu. Prvi znaci raspada dr ave javili su se jo za vreme njego -vog ivota kada je izbila Jerovoamova buna. Posle . Astarta i Moloh. naredna pokoljenje oprostila su mu to je sasvim ja -vno upra njavao idolopoklonstvo. digao ih na ustanak. U svoj ogromni harem Solomon je dovodio ene najrazli -citijih rasa i religija. da su u dvori tu Jerusalimskog hrama slavljeni Bal.pritiskivane neprestanim obavezama i nametima. Iz toga se mo e sasvim pouzdano zakljuciti da je Judeja. Kao to smo vec ranije rekli. Kao pretendenta na presto ta plemena su podr avala Isvosteja i Adoniju protiv Davida i Solo -mona. naro -cito na severu. Po to su iroke mase stanovni tva. carev primer nije pridonosio jacanju jehovizma. na primer. pre na e ere). Cak i David je bio svestan podvojenosti ove dve grupe stanovni tva i na samrtnoj postelji rekao je o Solomonu: "Jer sam ga odredio da bude vod Izrailju i Judi" (Prva knjiga o carevima 1. Moavki.

To je Asiriji olak alo osvajanje Sirije u VIII veku pre na e ere. Car je zavoleo neku devojku po imenu Sunamku ili Sulamku. ume -tnicki pehar prepun carobne poetike. Plameni izlivi ljubavnih osecanja prate nit price koja pod -seca na stare pastirske idile. Cvece se vidi po zemlji. Izrailj je vidljivo propadao. da uni ti Izrailj i odvede deset izrailjskih plemena u vavilonsko ropstvo.n. Kao primer nave cemo opis proleca na gori Karmil: Ustani. dohvaticu grane njezine. Evo kako pastir opisuje svoju voljenu: Kako si lepa i kako si ljupka. i loza vinova ucvala mirile. i stoje u obilju. remek-delo ljubavne poezije. Rekoh: popecu se na palmu.. nagrizan korupcijom i potresan unutra njim dru tvenim sukobima. zima prode. mlekom umivene. koje sadr e ve -liku njegovu mudrost. otido e. minuse da di. uvucene u bratoubilacki rat.ave. Neobicna je vec i sama cinjenica to se na la medu kanonskim knjigama Staroga zaveta. Smokva je pustila zametke svoje. nije zadobio njenu naklonost. lepotice moja. moramo na a -lost konstatovati da Solomonova vladavina. pre na e ere pobedom Haldejaca i njihovim osvajanjem Judeje i razaranjem Jerusalima. Ta poema. aramej -ska dr ava Damask izrasla je u veliku silu i godinama vodila o tre borbe s Izrailjem.. slikara i muzicara bila neiscrpan izvor nadahnuca. Okru ena dvorskom rasko i i blagonaklono cu svoga gospodara. dode vreme pevanju.. ona samo uzdi e za onim srecnim danima. nije bila uspe na. Njene dostojanstvo -ne ritmicke fraze. Na kraju ljubav pobeduje i ljubavnici se ponovo sasta -ju. koju je s tolikim trudom izgradio David. zaista zadivljuju svojom istocnjackom culno . i hodi. usne su mu kao ljiljan. p. Ustani. uglavljeni na zlatnom podno ju. i bice dojke tvoje kao grozdovi na vinovoj lozi. koja se zavr ila godine 586. Zbog pogubne politike i carevog despotizma. o ljubavi u milinama! Uzrast ti je kao palma. Biblija ka e da je on sastavio hiljadu i pet pesama i tri hiljade prica. crna kao gavran. Obrazi su mu kao leje mirisnoga bilja. Na rukama su mu zlatni prsteni. U toj poemi ima i prekrasnih opisa palestinske prirode. Devojka je ostala verna svo -me draganu. draga moja. raspala na dve slabe jevrejske dr . A junakinja poeme ovako govori o svome ljubavniku: Glava mu je najbolje zlato. trbuh mu je kao svetla slonova kost oblo ena safirima. Posle propasti Asirije izbila je borba izmedu novovavilonske haldejske dr ave i Egipta za Siriju i Hanan. draga moja. Zato se ne cudimo to je ta poema za mnoga pokoljenja pesnika. ali i pored svih vatrenih udva -ranja. Imajuci u vidu gore navedene cinjenice. lepotice moja. i glas grlicin cuje se u na oj zemlji. pastiru iz rodnog sela. kad je sa svojim voljenim lutala po gorama i napasala stado ovaca. i hodi. Moramo ra cistiti i s tradicijom da je Solomon autor Pe -srne nad pesmama i Prica Solomonovih. jer je dolazila iz sela Sunam ili Su -nem. Jer gle. i dojke kao grozdovi. dovedene do usijanja arom egzoticnih meta -fora i komparacija.. na kojima su ukovani virili. Pesma nad pesmama je jedna od najlep ih i najoriginal -nijih erotskih poema u svetskoj knji evnosti.cu. Oci mu kao u goluba na potocima vodenim.raspada jevrejskog carstva na Izrailj i Judeju. do ivljavala je naj -cudniju sudbinu. Zato se ne tre -ba cuditi to se odmah posle careve smrti velika sila. Doveo ju je u svoj harem. Gnjati su mu kao stupovi od mramora. a godine 722. a nocu sanja o snazi i slasti njegovog zagrljaja. kao cvece miris no. kosa mu je kudrava. i pored sveg sjaja i prividnog bogatstva. Kako je dobila rang religioznog teksta i pored svoje . i miris nosa tvo -jega kao jabuke.e. s njih kaplje smirna itka.

zatim egipatska princeza. Naucnici su putem uporedivanja do li do zakljucka da je Pesm$ nad pesmama zbirka narodnih jevrejskih pesama veza -nih za svadbene obicaje. Ali je vremenom pobe -dila tradicija koja sve pokriva dostojanstvenom patinom. U Pesmi nad pesmama on je mogao da izrazi jedino religiozna osecanja. a hor prijatelja dvoje zaljubljenih predstavljaju andeli. Tamo se vencanja uglavnom obavljaju u martu.) pozivao narod da ne skrnavi Pesmu nad pesmama peva -juci je po krcmama. koju su doveli u postelju bolesnog Davida.nedvosmislene culne atmosfere? Istra ivaci jo nisu uspeli da daju konacan odgovor na to pitan je. koje je u tom mesecu posuto poljskim cvecem. voljena simbolizuje crkvu ili du u hri canina. Mladi par. pru -ski konzul u Damasku J. Izmedu ostalih. Gore navedene hipoteze poljuljao je godine 1873. Ali vec u V veku pocele su tu i tamo da se javljaju su -mnje u religiozni karakter poeme. koja zbog svoje tamne puti nije u ivala popularnost u Jerusalimu. Pretpostavlja se uglavnom da su je redaktori svetih tekstova uneli u Bibliju i zato to je po njihovom uverenju autor poeme bio Solomon. se -dam dana ne radi ni ta. Zbog budnosti crkve i inkvizicije. dijaloge i horove. naravno s prilagodenim tumacenjem. obucen u svecanu svadbenu odecu. Svadbene sve -canosti se odvijaju pod vedrim nebom. G. a ucinio je to u tako culnoj alegoriji samo zato da bi lak e uticao na ma tu istovernika. Takve zbirke svadbenih pesama pose -duje folklor svih naroda.e. Postavljano je pitanje da li je ta poema s pravom uvr cena u kanonske tekstove. na seoskom gumnu. bezuspe no se nagadalo koja se od carevih Iju -bimica krije pod imenom Sulamke. Navodene su redom kci cara Hirama. sve do trenutka kad ce nastupiti oslobodenje naroda od prolazne patnje i njegovo sjedi -njenje s Bogom. samo sedi na prestolu dok ga svatovi slu e. Recituje se kao molitva mitske drame. g. faraonove kceri. Posmatrajuci svadbene obicaje sirijskih seljaka. najlep em me . Naprotiv. Vec tajn. Zbog svoje romanticne privlacnosti.n. Tada prestaje ki ni period. a sunce jo nije tako nesnosno kao u sledecim mesecima.ecu u godini u Siriji. a gosti igraju oko njih i pevaju pojedi -nacno i u horu. One se obicno vezane za odredeni obi -caj i cine kompozicionu celinu. Slu e ih seljaci iz njihovog i susednih sela. Sadr aj treba da izra ava postupne promene koje su se dogodile u odnosu Izrailja prema Jehovi u periodu od izlaska iz Egipta. proroci i praoci. s pode -lom na monologe. Na Bliskom istoku postojale su od davnina i. U III veku na e ere poema pobednicki prelazi i prag ka -tolicke crkve. pa kraljica od Sabe. na Pesmu nad pesma -ma ponovo se pocelo gledati kriticki tek u XVIII veku. privukla mu je pa nju upadljiva slicnost njihovih obrednih pesama s biblijskom Pesmom nad pesmama. kojom se Solomon o enio i verovatno prvi put je sreo na gori Karmil. Za to vreme on i njegova mlada igraju ulogu cara i carice. Teodor iz Mo -psveste izrazio je mi ljenje da ju je Solomon napisao u odbranu svoje ene Egipcanke. sva ta nagadanja 340 na la su pristalice narocito medu umetnicima i piscima. slu a pesme i posmatra nadmetanje mu karaca. Karakteristicno je da je jedan od najvecih rabina i pravnika Akiba (50-135. Mladenci sede na improvizovanom prestolu. Ali nisu svi Jevreji uvek bili u to uvereni. U tim divnim pesmama velicaju telesnu lepotu mladenaca. Ali nikome nije padalo na pamet da dovede u pitanje Solomonovo autor -stvo. Evo ta on o tome pi e u svojim secanjima: "Najlep i dani u ivotu sirijskog seljaka su prvih sedam dana posle vencanja. Kao graditelj Jerusalimskog hrama bio je do te mere idealizovan da je pripisivanje autorstva erotske poeme njemu smatrano gotovo za svetogrde. Mlada s vremena na vreme ustaje i igra pred mlado enjom da privuce njegovu pa nju na svoju lepotu". Voljeni je sam Isus Hristos. kao to . i na kraju Sunamka Avisaga. Pesma nad pesmama u la je u jevrejsku liturgiju i cita se prvog dana praznika Pashe.

Kao svog zastupnika isturio je vodu nedavnog ustanka. ali je tra io vece olak ice od te kih poreskih obaveza koje mu je nametnuo Solomon. g. Ali je novi vladar morao otici i u Sihern da dobije saglasn ost severnih plemena za svoj izbor. vratio iz Egipta. Izrailjski narod ih je do te mere usvojio da ih je na kraju pripisao Solomonovoj mudrosti. Jo je zanimljivija zbirka poucnih sentencija egipatskog mu -draca Amenemopea. car je imao obavezu da se jedanput godi nje o eni jednom od sve tenica boginje ljubavi Inane i tako obezbedi zemlji dobar rod. kojim se slu ilo u Solomonovo doba. Arheolo ka otkrica u Egiptu. Solomonov sin. Do kakvih davnih vremena se e njihovo poreklo. otkrili su nam tek natpisi s klinastim pismom iz Mesopotamije. Sever je bio spreman da se i dalje potci-njava judejskoj dinastiji. cak i recnika. jer kad je pisao svoje maksime bilo mu je vec sto i deset godi -na. U njih je uneo svoje ogromno ivotno iskustvo. lave. mio srcu mome! Lepota ti je slatka kao med. Asirci. tacnije govoreci. Ljubavna poema koju nevesta peva pokazuje upadljivu slicnost s nekim delovima Pesme nad pe -srnama. O. Izgledalo je da i tamo nece biti protivljenja. Carski Davidov rod u ivao je u Judeji veliko po tovanje.n.se vidi iz Vec tajnovog zapisa. kad su u Palestini jacali uticaji grcke kulture. posle godine 332. severna plemena su stavila do znanja da su u slucaju odbijanja njihovih zahteva . Iz tablica s klinastim pismom doznali smo da su se sli -cnim zbirkama mogli podiciti i Sumeri. Utvrdivanje narodnog porekla Pesme nad pesmama mo -ralo je da iskljuci Solomonovo autorstvo i samim tim da obori biblijsko predanje. Uporedujuci sav taj materijal s biblijskom knjigom Price Solomo -nove. pa su prodrle i u Hanan. Haldejci i Fenicani. p. Smisao te tvrdnje shvatili smo tek posle de ifrova -nja hijeroglifa. bogato snabdeven faraonovim zlatom. Brojni aramizmi i jasni helenisticki elementi uveravaju nas van svake sumnje da je poema nastala tek posle vavilonskog ropstva. bez prepreka stupio na jerusalimski presto. pre na e ere. koji se. pa je Rovaom.) visoki dvorski dostojanstvenik Ptaho -tep napisao je za svoga sina zbirku ivotnih saveta u vidu krat -kih poslovica. IZRAILJ l JUDEJA Lu IZRAILJ I JUDEJA E Izraiijsi^o carstvo carstvo SREDOZEMNO MORE 345 KAKO SU SE RAZI LI PUTEVI IZRAILJA l JUDEJE. l danas ih pevaju sirijski seljaci za vreme svadbenih svecanosti. Iz toga nikako ne proizlazi da se u knjizi ne nalaze i originalne jevrejske poslovice.e. Otkrivene su i doslovne pozajmice pojedinih misli. U skladu s verovanjima Sumera. daleko starijih zbirki. Jerovoama. Siriji i Mesopotamiji oborila su i drugo predanje da je Solomon autor Prica Solomonovih. iz XVI veka pre na e ere. Desi -trovane su dve erotske poeme koje bez sumnje predstavljaju antologiju pesama neveste svom carskom suprugu. Jo za vreme vladavine V dinastije faraona (oko 2450-2315. Ali tek savremena nauka u potpunosti je po -tvrdila ispravnost takvog stanovi ta. mio srcu mome! Lepota ti je slatka kao med. Primoravajuci mladog vladara da vodi pregovore s buntovnikom i prognanikom. Kao primer nave cemo sledeci cetvorostih: $i6(jjslg legende 341 Mlado enjo. Ali vecina je bez su -mnje stranog porekla. U Bibliji citamo da je Solomonova mudrost prevazilazila sve mu -drosti Egipta. odr ale su se do na ih dana. utvrdena je njena velika zavisnost od pomenutih. izraza. Verovatno su kru ile po celom Istoku. Na osnovu filolo ke analize dokazano je da je jezik Pesme nad pesmama najmanje neko -liko vekova mladi od hebrejskog. Pokazalo se da ugled Egipcana kao mudrih ljudi nije bez osnova.

.

otac vas je moj ibao bicevima. povlaceci se pred faraonom Sisakom. kovceg zaveta. zacinjena jo i idolopoklonstvom. koji je u Jerusalimu u ivao veliko po tovanje. Ali kasnije. pun vere u svoju snagu. Deset severnih plemena otcepilo se od Judeje. iskusni savetnici njegovog oca nagovarali su ga da popusti. Tako je izbegnut gradanski rat. car je odgovorio preteci: "Moj je otac metnuo na vas te ak jaram. cije je ime za vreme Solomonove vlada -vine izazivalo strah i trepet. a na kraju je dovelo i do rata. Kad su se posle tri dana predstavnici plemena ponovo sastali." Rovoam je tra io da odgovor odgodi za tri dana. Ustanovio je i posebnu sve tenicku korporaciju. preneo je svoje sedi te u zajordanski grad Fanuil. vodstvo kaznenog pohoda poverio je najomra enijem coveku. Silna dr ava Davidova i Solomonova raspala se na dva slaba zaracena carstva: Izrailj i Judeju. pak cemo ti slu iti.nje slave. Desetinama godina vladalo je medu njima nepomirljivo neprijateljstvo. Posle otcepljenja severa. a ja cu vas ibati bodljivijem bicevima. faraon Sisak krenuo je na Hanan u pljacka ki pohod i opusto io Judeju i deo Izrailja. Jerovoam je bio duboko zabrinut masovnim hodoca cem u prestonicu neprijateljske Judeje. Rasko i sjaj Solo-monovih gradevina ugasili se posle jedva dvadeset godina pos -tojanja: tamo gde je blistalo zlato. U Egipat su oti li i zlatni titovi koji su krasili "dom iz ume Livanske". Pro lo je pet godina od rascepa. gde se nalazio jedini i najsveti -ji predmet njihovog kulta. Govoreci u ime Jehove. Severna plemena latila su se oru ja i razbiv i carske odrede kamenovala Adorama." Li ene svake iluzije. Tada se javio stari prorok Semej. Ali tvrdoglavi Rovoam. koja se nisu prikljucila pobuni. kako bi razmislio. da se skloni iza njegovih zidina. U tom cilju sagradio je svetili ta u Vetilju i Danu i naredio da se za njih izlije zlatno tele kao postolje za Jehovin presto. Na savetovanju plemenskih stare ina istupio je Jerovoam i rekao caru: "Tvoj je otac metnuo na nas te ak jaram. a ja cu jo dometnuti na jaram va . a na kraju se za stalno nastanio u Tersi. zjapili su goli zidovi i drvo. Videci da su oba carstva osoljena razdorima. objavilo svoju nezavisnost i proglasilo za cara Jerovoama. Svojim otpadni tvom Jerovoam je izazvao veliko . Da zlo bude vece. osudio je nameravani pohod kao bratoubilacki rat i pozvao cara da odustane od ner -azumnog plana. dakle. Povukao se tek kad mu je Rovoam platio ogromni otkup. Ali mladi car je radije poslu ao savete svojih mladih drugova u zabavi. posebne verske praznike i obrede. IZRAILJ SE KLANJA ZLATNOM TELETU. ubi-racu poreza Adoramu. a pobo ni ljudi i dalje $ijj[ijs%e legende 347 su putovali u Solomonov hram. Bila je to. jo se nije predavao. Prenera eni Ro -voam skocio je u kola i galopom odjurio u Jerusalim. odlucio je da se i verski osamostali od Jerusalima. koji su la nim sjajem prikrivali alosnu propast doskora. koje se ispoljavalo u intrigama i granicnim carkama. Na posledice te nerezumne politike nije se dugo cekalo. nego ti sada olak aj ljutu slu bu oca svojega i te ki jaram koji je metnuo na nas. plemenske stare ine odbile su da priznaju cara i urno su napustile Sihem. ali to ne znaci da su dve dr ave ivele u slozi. eleci da izbegne opasnost. li avajuci jerusalimski hram i kraljevski dvorac najvrednijeg blaga.spremna da se late oru ja u odbranu svoje nezavisnosti. Sakupiv i ogromnu vojsku iz plemena Judinog i Venijaminovog. Jehovini sve tenici pre li su u Jerusalim. 346 Zenon %osidovs/(i Rovoam jo nije shvatio ozbiljnost situacije i odlucio je da sever -na plemena primora na pokornost silom. Jerovoam je za svoju prestonicu izabrao Sihem. koji su nerazumno podsticali njegovu oholost i nagovarali ga da bude surov prema drznicima. hteo je da krene na sever da ustanak ugu i u krvi. Izrailj je patio to nije imao versku prestonicu. Stari. verska izma. strahovao je da mu se podanici vremenom mogu okrenuti od Izrailja i po eleti ponovno ujedinjenje kao u slavn -im Davidovim i Solomonovim vremenima. Rovoam je naredio da se umesto njih izliju bakarni titovi.

.

pa otidi k njemu. razboleo mu se voljeni sincic Abija. i uhvacenoga i ostavljenoga u Izrailju. pak idi u Silom. Po celoj zemlji. Za razli -ku od svojih prethodnika." lako je bio lep. Za zapovednike posada u tim utvrdenjima naimenovao je dvadeset i osam svojih sinova. njegovi podanici slavili su tude bogove. i dom cu Jerovoamov omesti kao to se mete. duboko ogorcen na coveka koga je ucinio vladarem u nadi da ce verno slu iti Mojsijevoj veri. on ce ti kaza -ti ta ce biti od deteta. koji je vladao cetrdeset i jednu godinu. Rasrdeni car naredi da se uhvati drski cudotvorac i u tom casu sasu i mu se ruka koju je podigao na svetog coveka. ne ogranicavajuci rasprostranjeno idolopoklonstvo. Tada on rece svo -joj eni: "Ustani i preobuci se da te ne poznadu da si ena Jerovoamova. na bre uljcima i pod svetim drve -cem. ponovo u njemu gomilajuci vredno blago i vracajuci mu tako nekada nji sjaj. Kroz njegova usta progovori Jehova i zgromi Jerovoama to je postavio likove tudih bogova. Jednom. a kad prekoraci prag svoje kuce. opusto io ih i odveo mno tvo zarobljenika. pod uticajem svoje majke Name Amonke. i kad stupi noga 348 ma svojim u grad. Jerovoam je vladao dvadeset i dve godine. dete joj je odmah izdahnu na rukama. Poniziv i tako cara Izrailja. sklopio je savez s carem Damaska. Rovoam je vodio oru ane sukobe s Izrailjom i obezbedujuci se od Jerovoamove invazije. Ali judejske seljake i pastire nije bilo lako privuci u pre -stonicu i za svakodnevno slu enje Bogu sacuvali su sveta me-sta na brdima i u gajevima. kad je car palio tamjan zlatnom teletu u Vetilju. a narocito je razgnevio proroka Ahiju. l ponesi deset hlebova i kolaca i ban meda. on sam se. odmah ce umreti dete. jer Gospod rece. upao u Vetilj i druge severne gradove. Da bi Izrailj priterao uza zid. Eto. Pre svega li io je uticaja svoju babu Mahu. Njegov naslednik na judejskom prestolu bio je Asa. ali car nije izvukao odgovarajucu pouku. povukao se u Silom. TA SE ZBIVALO U JUDEJI? Solomonov sin Rovoam vladao je Judom sedamnaest godina. gde je boravio u osamljenosti. l izrece presudu: "Zato. Ona je u Jerusalimskom hramu postavila deblo koje simbolizuje Astartu. utvrdio mnoge pogranicne gradove. U krvavom boju. prorok odmah pre -poznade carevu enu. idi kuci svojoj. Pored toga to je pete godine njegovog carevanja faraon Sisak opljackao Jerusalimski hram. da ga ne ostane ni ta." ena se prestravi i pohita na magarici u Tersu. Prorok Ahija je opominjao Jerovoama da se vrati na put prave vere. gde su prinosili rtve Jehovi. Asa je naredio da se ono spali u dolini Kedrona. koga je odredio za svoga naslednika na prestolu. s kojima je imao dvadeset i dva sina i esnaest kceri. a u Jerusalimu uza se zadr ao samo Avijama. izje ce ga ptice nebeske. evo. izje ce ga psi. Ko Jerovoamov pogine u gradu. ja cu pustiti zlo na dom Jerovoamov. sa brda i iz gajeva uklonio sve idole i proterao iz zemlje strance koji su slavili la ne bogove. za titni -cu Astartinog i Prijapovog kulta. koji je svojim uticajem doprineo njegovom izboru za izrailjski presto. u kome je palo pet^totina hiljada sinova Izrailja. U verskim pitanjima sledio je svoga oca i majku Mahu.zgra anje jehovista. Tako se i desilo. Dok je Jerovoam iveo u Tersi. i istrebicu Jerovoamu i ono to mokri uza zid. odao idol -opoklonstvu. Odmah se umiri i stade preklinjati proroka da uputi molitvu Jehovi i povrati mu zdravlje. Bio je vec oronuo i obnevi-deo starac. i u datom trenutku s ogromnom vojskom krenuo protiv Jerovoama. vec je i dalje irio idolopoklonstvo medu svojim podanici -ma. vratio se u Jerusalim i uzeo cetrnaest ena. Avijam je vladao samo tri godine. Posle njegove smrti na presto je stupio sin mu Nadav. Ahija dode iz Judeje i kletvom ucini da se oltar razru i. Asa . A ti ustani. bio je vatreni jehovista i mrzeo idolo -poklonstvo. a kad su njegovi napori propali. koji mi je kazao da cu biti car nad ovim narodom. Njegova vladavina nije bila uspe na za jevrejsku religiju. a ko pogine u polju. odneo je potpunu pobedu. Nasto -jao je i da ojaca Jehovin kult u Jerusalimskom hramu. Ali bio je vest politicar i vojskovoda. onde je Ahija prorok.

Carevo ime bilo je po tovano i kod Asiraca i Egipcana. Pre svega. Imao je dobre odnose s Etvalom. Nadav. mucki ga je ubio Va a iz pleme -na Isaharova. Bre uljak je dominirao nad svim va nim trgovackim putevima Hanana. Mada je bio iskusan vojskovoda. Na celu svo -jih odanih odreda pohita u Tersu glavnokomandujuci Amrije i otpoce opsadu grada. zapovednik bojnih kola. Vlast je preuzeo Zimrije. Usled poraza izgubio je nekoliko gradova u korist cara Damaska Ven Adada l. Tra eci pogodno mesto u izrailjskoj zemlji. pa je morao pristati da damaski trgovci u Samariji imaju svoj deo grada i da slobodno trguju. s kojim je sklopio ugovor o prijatelj -stvu i potvrdio .349 <Bi6fysl(e legende -----------------------------------------------------------------------------je pobednicki odbio napad ju nih beduinskih plemena i obnovio savez s carem Damaska da bi stavio Izrailj izmedu dve vatre. Sklopio je krhki mir s Izrailjom i potvrdio ga brakom svoga sina Jorama i Gotolije. koju je osnovao Va a. Va a je to je br e mogao krenuo na sever da prepreci put Aramejcima. Izrailjski uzurpator i careubica umro je prirodnom smrcu po -sle dvadeset i cetiri godine vladavine. Tako je nestala i druga izrailj -ska dinastija. Njegov sin lla odr ao se na prestolu jedva godinu dana. opio se do besvesti. Veliki deo dru tva predlo io je za cara nekog Tivniju. Po lepom vremenu stra e su odatle mogle da nadgle -daju sve karavane sve do Sredozemnog mora.uljak je mogao lako da se brani u slucaju opsade. Kad je opsedao grad Gi -veton. na ao je bre uljak koji mu se dopao. Ali nije imao uspeha u borbama s Aramejcima. bre . Potcinio je zemlju Moavsku i primorao je da placa danak. AMRIJE. ubio cara i posekao celu njegovu porodicu. Asa je iskoristio njegovo odsustvo da odnese iz Rame priprem -Ijenu gradu koju je upotrebio za utvrdivanje gradova Geve i Mi -spe. to je nepobitan dokaz njegove sposobnosti. Na velikoj svetkovini u Tersi. a Tivnije je naglo nestao s politicke scene. naredio je da ga bace u tamnicu. Amrijeva vladavina bila je po Izrailj veoma uspe na. bio je vatreni jehovista i dalje je sprovodio njegovu politiku. vladao je samo dve godine. Ali pokazalo se da nije imao podr ku cele vojske. nije voleo da vodi ratove. Posle sedam dana opsade zapali carski dvorac i nestade u plamenu. carem sidonskim. NAJVECI CAR IZRAILJA. Bogatim darovima potkupio je Ven Adada i nagovorio ga ne samo da raskine savez. poceo je agresivnu akciju protiv Judeje. Amrije ga je kupio od nekog Semera za dva talenta srebra i po nje -govom imenu grad nazvao Samarija. Njegov sin Josafat vladao je dvadeset i jednu godinu. Amrije je odlucio da sagradi novu prestonicu. Ali je pred kraj ivota shvatio kolika opasnost preti jevrejskim plemenima od rastuce moci aramejske dr ave i nastojao je da popravi od -nose s Izrailjom. koji su zauzeli Filistejci. opasan po Mojsijevu veru. Kao i otac. Kad mu je prorok Ananije smelo prebacio taj savez. Amrije je ipak uspeo da se odr i. Sklopiv i primirje s carem Damaska Ven Adadom l. Tada je na celu zavereni -ka u dvorac upao Zimrije. koga je narocito podr avalo ponosno i uticajno pleme Jefremovo. vec i da napadne Izrailj. Osvojio je grad Ramu i pristupio njegovom utvrdivanju da judejskom caru ote a najezdu. naslednik Je -rovoamov. koja se pedeset godina odr ala 350 Zerwn £yeru& na prestolu. gde je preneo pre -stonicu dr ave. Va a je bio vest diploma -ta i sposoban ratnik. Ali nisu se svi Izrailjci pomirili s njegovom vladavi -nom. Posle cetverogodi njeg gradanskog rata. A vojska proglasi Amrija za cara. to je za buducu izrailjsku prestonicu bilo od ogromnog znacaja. Zimrije shvati beznade nost svoga polo aja. Ali nije racunao s dovitljivo cu judejskog cara Ase. kceri mocnog izrailjskog cara Ahava. On je bio osni -vac cetvrte izrailjske dinastije. Careubica je pobio sve clanove carske porodice i tako uni tio dinastiju Jerovoamovu.

.

narod pade na zemlju i povika u zanosu: "Gospod je Bog. Takav potajni jehovista bio je i glavni upravitelj carskog dvora. Pritisnut nedacom. a proro -ke jehovizma surovo proganjala i osudivala na mucenicku smrt. Proroci su igrali oko rtvenika. udovi -ca ushiceno povika: "Sada znam da si covek Bo ji i da je rec Gospodnja u tvojim ustima istina. Sin Amrijev. vapeci u po -mamnom zanosu: "Vale. Do lo je do toga da su ljudi morali kriti da su poklonici Jehovini. Bio je iz Galada. Kad se rov ispu -ni vodom. opasan kanapom. dodu e. narocito izgradnjom divne prestonice Samarije. Ahav se sastade s Ilijom i pristade da se izvr i proba koji je bog istinit. Tada Ilija odnese mrtvo dete u svoju sobu." Glad je tri godine harala Izrailjem. Na gori Karmilskoj okupilo se cetiri stotine i pedeset Balovih proroka koji su bili na izdr avanju carice Jezavelje. zakle se da ce se osveti -ti Iliji. Izrekav i prorocanstvo. "Tako da je iv Gospod Bog Izrailjev. ali nije gladovao. ovih godina nece biti rose ni da da dokle ja ne recem". Prorok se upla i okorele idolopoklonice i pobe e u zemlju Judinu. podi e ruke k nebu i gromkim glasom stade moliti Jehovu da poka e da je on pravi bog. vladao je dvadeset i dve godine. Kad carica Jezavelja do -znade ta se zbilo na gori Karmelskoj. ki e su prestale da padaju. Sede na kamen i spusti glavu na kolena. cekajuci da se nad morem pojavi prvi ki ni oblak. bila je da za buduceg cara Izrailja . Dozvolja -vao je. mnogo va nija misija. a vodu je pio sa potoka Horata. a potok je sasvim presu io. Bio je to nenaseljen kraj. pobegao je iz pre -stonice pred carevom osvetom i sakrio se u neprohodne zajor -danske ume. ali je imao velike zasluge za Izrailj. Bal ili Jehova. polo i ga na postelju i iz -moli od Jehove da dete vaskrsne. Gospod je Bog. PROROK ILIJA l JEZAVELJA. odrekao se Jehove i dozvolio da kult Bala po -stane u Izrailju dr avna religija. sagradila mu je hram u Samariji.ga brakom svoga sina Ahava s njegovom kcer -kom J^aveljom. Zacas se nebo prevuce gustim oblacima i pljusnu jaka ki a. l smesta pade oganj s neba i proguta rtvenu ivotinju i kamenje i vodu u rovu. To prijateljstvo produbio je njegov sin Ahav. Ahav. Tamo mu Jehova na -lo i da ode u Siriju i da poma e Azaila za cara Damaska. Tamo ga je prihva -tila uboga udovica.*r s Jehovom koji mu je poverio prorocku misiju. U obli njim pecinama sakrio je od progona sto proroka. kakva se nije videla tri godine. vatrena poklonica tir -skog boga Melkarta. l tada se dogodi cudo. Ali nastala je prorecena su a. Nepregledna masa Izrailjaca i Hananaca napeto je i -cekivala neobican dvoboj o vlast za njihove du e. Dru -ga. Ilija pozva Balove proroke da stave na rtvenik ra cerecenog vola i upute molitvu svome bogu da po alje vatru s neba. Obucen u grubi pla t pustinjaka. fenicke princeze. Van sebe od radosti. pred kojim stojim. Avdija. usli i nas!" Kad dode podne. udav i svoju kcer Gotoliju za jude -jskog cara Jorama. gde je u tamo njoj pustinji razgovarao l. a vo se ne upali. naslaga drva. Sprijateljio se i s carem Judeje. ili je u poslu. ili mo e biti spava. Pod uticajem svoje ene Jezavelje. s plamenom srd bom preba -cio je caru otpadni tvo i prorekao da ce zemlju pogoditi su a i glad. idolopoklonstvo." Ali se Ilija ne zadovolji tom pobedom. iskopa rov oko njega. jer dok je kod nje boravio prorok. deleci s njim svoju skromnu hranu. noseci im hleb i vodu. Njima se suprotstavio sam Ilija." Kad prode podne. Jednom je pred cara Ahava iza ao pro -rok Ilija. Ilija na -pravi rtvenik. Ali milosrdnu udovicu snade stra na nesreca: sin joj se te ko razbole i umre. Videci cudo. jer su mu gavranovi dva puta na dan donosili hleba i mesa. Jezavelja. Zatim se vrati na goru Karmilsku. da se probudi. Amrije je vladao dvanaest godina. gde se krio po gorskim pecinama. Naredi da se la ni proroci pohvataju i pobiju svi do jednoga na potoku Kisonu. ppvikao je stra nim glasom. ili na putu. Ilija se stade rugati svojim protivnicima: "Vicite vecma: jer je on bog! Valjda se ne to zamislio. ranjavali se no evima i kopljima. nije im ne -dostajalo bra na u zdeli ni ulja u krcagu. Ilija je zbog toga pre ao u mesta ce Sarepta kod Sidona. ra cereci svoga vola i rece da se rtvenik zaliva vodom.

.

Ali to nije bilo lako. stao odva no pred cara i. Jelisije se obrati proroku recima: "Da celu -jem oca svojega i mater svoju. stvar je uzela u svoje ruke energicna i lukava Jezavelja. Car Damaska Ven Adad II. zato to je slavio . i zamolio ga da mu ustupi posed za sre -bro ili za vinograd na nekom drugom mestu. Ahav ga je ipak oslobodio. Kao i obi cno u takvim prilikama. Na osnovu njihovih la nih iskaza. Podli postupak carskog para nai ao je na tihu osudu celog Izrailja. Hteo je i da pro iri i ulep a vrt oko carskog sedi ta. vlasniku obli njeg vinograda. l pored ugovora. car Damaska nije vratio oteti izrailj -ski grad Ramot Galadski. Ohozija. i da se izrailjskim trgovcima prizna pravo na slobodnu trgovinu u Da -masku." Odmah napisa pismo svojim poverljivim ljudima da nadu dva svedoka koji ce optu iti Navuteja za izda -ju dr ave. Kako psi liza e krv Navutejevu. A Josafat je izvukao ivi glavu i s ostacima svojih odreda vratio se u Jerusalim. Tri stra e redom Ilija uni ti. Jelisije se dopade Iliji i on ga ogrnu svo -jim plastom u znak da ga prima za ucenika. Mir s Aramejcima trajao je samo tri godine. pravdajuci se da se ne mo e li iti nasledstva koje u njegovoj porodici prelazi sa oca na sina. oteti za Amrijeve vladavine. koji je podigao njegov otac. ali ga je ipak probola strela. da ga po tedi muka za ivota. a car. Iznenaden tom ne -ocekivanom ca cu.. Sle -dece godite ponovo se pojavio. Pohita u sobu mu a i rece: "Ti li si car nad Izrailjem? Ustani. SMRT CARA AHAVA. veran svojoj misiji. Sin Ahavov. prekorio ih je to idu po savet tu -t dinskom bogu. Ja cu ti dati vinograd Navuteja Jezraeljanina. Odneli su ga s bojnog polja. ljut na drznika. Jednoga dana pao je s dvorskog balkona i zadobio te ke povrede. u savezu sa jo trideset i dva cara. pro iri i bogato ukrasi slonovacom.. vladao je samo dve godine. zatim ode pred cara i prorece mu skoru smrt. nesrecnik je osuden na smrt kamenovanjem. a njegov vinograd je dat u vlasni tvo caru. ali niko nije smeo da podigne glas protivljenja. NAVUTEJEV VINOGRAD. Ahav se vratio u dvorac zlovo -ljan. Ali je bio odbijen i morao je da se povuce u svoju zemlju. zahtevajuci samo da mu se vrate gradovi. naredi da ga uhvate. Na putu je sreo ne -kog Izrailjca po imenu Jelisija. Jezraela.po -ma e Juja. a psi su lizali carsku krv. Takode i za Jezavelju rece Gospod govoreci: psi ce izjesti Jezavelju ispod zidova Jesraelskih. koji je orao svoju njivu zapregom od dvanaest volova. Ahav je razderao odecu. koji je bio cuven po izlecenju bolesni -ka. Ali carske izaslanike zaustavio je na putu prorok Ilija i. Jehova odluci da istrebi njegov rod tek posle njegove smrti. boga akaronskog. S tom namerom oti ao je Navuteju. Videv i Ahavovo iskreno pokajanje. Ahav se borio preru en. pa cu ici za tobom. Navutej je to odbio.. upao je u Izrailj i opsedao cak i Samariju. tako ce lizati psi i tvoju krv. Izaslanici su se vratili u Samariju kao pokisli.. prostranom carskom vrtu razbilo se zbog podanikovog protivljenja. glavnog Ahavovog vojskovodu. Ma tanje o lepom. Bacio se na postelju." Upla en stra nom kletvom. priredi svojim zemljacima gozbu i pode u daleki svet za svojim uciteljem. Na -redio je da se carski dvorac. da ga ne prepo -znaju." Zatim zakla dva vola. eleo je da dobije savet Ve -Izevula. pro -ricuci skoru smrt Ohozijinu. Tako se ispu -nio prvi deo Ilijinig prorocanstva. pretrpeo pod Afekom strahovit poraz i pao u ropstvo. Ahav je sada mogao bez smetnji da pro iri svoj vrt. Zbog te velikodu nosti osudio ga je jedan od Jehovinih proroka. Povoljan ishod ratova i blagostanje u dr avi omogucili su Ahavu da misli o sjaju druge prestonice Izrailja. okrenuo se prema zidu i nije hteo da stavi u usta ni parce Neba. osudujuci ga. Zato se Ahav udru io s judejskim car -em Josafatom i oba vladara na celu svojih bojnih kola krenu e protiv sirijske vojske. ob -javio ovakvo prorocanstvo: "Ovako veli Gospod: nisi li ubio i nisi li prisvojio?. jedi hleba i budi veseo. Sluge su prale okrvavljena Ahavova kola u samarijskom jezeru. Samo je prorok Ilija. hodao i spavao u pokajnickoj ko ulji od kostreti i mucio se postom. Ahav je vodio neprestane ra -tove s Aramejcima. prizvav i na njih oganj s nebesa. ali je umro na putu za Samariju. kao nekada krv kamenovanog Navuteja.

na oci pedeset drugih proroka. celo!" Jelisije pogleda male napasnike i prokle ih imenom Gospodnjim. KAKO JE JELISIJE ISCELIO GUBAVCA. te alje k meni da oprostim coveka gube? Pazite i vidite kako tra i zadevice sa mnom. doneo mu je dvadeset jecmenih hlebova i vrecicu sve eg i -ta. Jelisije im rece da mu donesu nove posude sa solju. Jelisije je eleo da se odu i Sunamki i zahvaljujuci svojoj cudotvornoj moci uci -nio je da ona rodi sina. znaj da aljem k tebi Nemana slugu svojega da ga oprosti gube". celo! Hodi. Ali se desi -lo cudo: hlebovi su se namno ili i svi ne samo to utoli e glad i najedo e se nego i hleba kuci ponese. Kad procita pismo. jer se zarazio gubom. pisao je car Damaska caru izrailjskom. a na presto stupio Jo -ram. Namno i joj toliko ulja da ga je mogla prodati i otkupiti sinove. Dok se tako ljutio i tra io izlaz iz te kog polo aja. bio je bogat i mocan covek. stolom i svetiljkom. Do ljak je negodovao. voj -skovoda cara sirijskoga. Ilija sede u kola u plamenu i odlete u nepo -znati beskraj neba. car izrailjski ra -dera odecu i povika: "Zar sam ja Bog da mogu ubiti i povratiti ivot. Iz Vetilja prorok ode na goru Karmilsku. jer je svoju misiju vr io uglavnom po gradovima i seoskim naseljima.Zenon 3(psidovs/q." Podozrevao je da lukavi vladar Damaska samo tra i izgovor da objavi rat Izrailju. tamo nji proroci proglasi e ga za Ilijinog naslednika. Otada je voda u Jerihonu pitka. a zemlja neplodna. odjednom se podi e vihor i pojavi e se ognjena kola s ognjenim konjima. Jelisije ne izade da ga saceka i ne pokloni mu se. poslednji car iz dinastije Ahavove. Gradani Jerihona su se alili da im je voda nezdrava. Jelisije se sa ali na enu. okru en velikom pratnjom. s pravom smatrajuci da nece biti dovoljno za sve. Kad stigo e u Jerihon. Prorok je zahvalio na daru i nalo io mu da razdeli hleb na stotinu ljudi koji su se okupili oko njega. "Eto. Posle nekoliko godina decak se te ko razboleo i umro. oce moj! Kola Izrailjeva i konjici njegovi!" Ne dobiv i nikakav odgovor. Njegova ena imala je u svojoj posluzi mladu devojku koju su lupe i oteli iz Izrailja i prodali je Nemanu u ropstvo. za ra -zliku od svoga ucitelja. Tada je prorok zagrejao mrtvog decaka svojim telom i povratio ga u ivot. koji je radije boravio u pustinji. Posle izvesnog vremena ode u Vetilj. uciteljevim plastom rastavi vodu Jorda -na i vrati se u Jerihon. i prema njenu bila toliko gostoljubiva da mu je cuvala spremnu posebnu sobu s posteljom. pa pode od izvora do izvora i is -celi vodu sipajuci u nju so. CUDA JELISIJEVA. Neman je bio duboko . ODLAZAK NA NEBO PROROKA ILIJE. a odatle u presto -nicu Izrailja Samariju. samo mu po svome sluzi poruci da se sedam puta okupa u Jordanu i bice izlecen. s kojim nije imala dece. Izrailjska robinja sa ali se na svoga gospo -dara i rece mu da u Samariji ivi veliki prorok koji ga mo e izleciti. akaronskog boga. kad ti dode ova knjiga. to je ovaj ocekivao. a zemlja plodna. Jelisije ga preko poslani -ka zamoli da po alje bolesnika k njemu. udari plastom po Jor -danu i voda se odmah razdeli. Pod utiskom cuda koje vide e. Ali nije bio srecan. Neman se obradova i zamoli svoga gospodara da mu dozvoli odlazak u Samariju i da napi e pismo s preporukom caru izrailjskom. U Sunamu je ivela ena. Jednom ga na prigradskom putu salete gomila raspu tene dece i poce se rugati%ijegovoj celavosti: "Hodi. Tamo dode k njemu neka udovica i po ali se da joj je poverilac odveo dva sina u ropstvo zbog dugova. udata za daleko starijeg coveka. Neki pobo an covek iz Vel 355 Salise doznao je da tamo boravi Jelisije i. Ohozija je ubrzo umro. jer je bila verna sledbenica Jehovina. Uvek je veoma lepo docekivala proroka. Nadmeni sirijski dosto -janstvenik sti e pred prorokovu kucu na sjajnim kolima. Kad se nado e na drugoj strani reke. U Galgalu je vladala takva glad da su ljudi morali jesti travu i korov. eleci da ne gladu -je. A Jelisije razdera svoje haljine i povika u ocaju: "Oce moj. Neman. Ilija je lutao Ha -nanom u pratnji svog najvernijeg ucenika Jelisija. Utom iskoci e iz ume dva medveda i rastrgo e cetrdeset i dvoje de -ce.

.

ovce. a prorok ga blagoslovi. da kupi maslinike. koji je odbio da placa danak. U jednom trenutku ipak ga obu -ze sumnja. on u odu evljenju povika da ce otada slaviti samo Jehovu. ISTREBLJENJE DINASTIJE AHAVOVE. gospodar njegov." Ohrabren prorocanstvom izrailjskog bo jeg coveka. nudeci mu zlato. vinograde. i on ce se morati duboko pokloniti. Nikad mu se nije dogodilo da je bio tako omalova avan. Kad Jelisije ne 356 Zenon 3(psidovs/(i. Pojuri za Nemanom i. pas. krenuo je s carem judejskim Josafatom na cara moavskoga Misu. i mladice ce njihove eci macem. a telo mu postade cisto kao u novorodenog deteta. poslao mu je svoga dostojanstvenika Aza -ila s bogatim darovima i zamolio da ga izleci. gradove ce njihove paliti ognjem. 357 htede da primi nagradu. Jelisije saslu a Azaila i rasplaka se. Po stupanju na presto. Na srecu. Azailo se vrati svome gospodaru. dav i mu time oprost za bu -duce grehe. da ucini tako veliku stvar?" Tada mu prorok svecano saop ti: "Pokazao mi je Gospod da ce ti biti car u Siriji. a on se vratio u Izrailj da leci rane. Razgovor je prislu kivao Jelisijev sluga i odluci da bar ne to trpne od tog blaga koje je njegov gospodar tako ola -ko odbacio. Joram je hteo da iskoristi pre -vrat u Damasku i da povrati od Aramejaca Ramot Galadski. Kao dvorski dostojanstvenik morao je da ucestvuje u verskim obredima u hramu sirijskog boga Rimona.eg vazala Izrailja. Zato je poslao u Ramot Galadski svog poverljivog ucenika s nalogom da glavnog .uvreden. Tako skrenu ka Jordanu i sedam puta se okupa u reci. ali nije uspela da ga ponovo podjarmi. Posle izvesnog vre -mena car Ven Adad se te ko razboleo. Osim toga. sluga sklo -ni u svoju kucu. naredi slugama da napune vrece izrailjskom zemljom i da ih natovare na dve mazge. Izrailjski car Jo -ram vladao je dvanaest godina." l tako bi. jeho -visti su mrzeli Jorama. Prorok Jelisije odlucio je da iskoristi nje -govu bolest i da ga ukloni s prestola. Tamo ga je posetio car judejski Ohozija. Doznav i da se Dama -sku pribli ava Jelisije. goveda. odgovori s tugom: "Jer znam kakvo ce zlo uciniti sinovima Izrailjevim. srebro i skupocenu odecu. Zato je vojsku poverio svome vojskovodi Juju. i decu ce njihovu razbijati i trudne ene njihove rastrzati". Ubrzo zatim car Damaska prodro je u Izrailj i zaustavio se pod zidinama Sama -rije. Car Damaska se u urbi povukao i Samarija je neocekivano izbegla stra no uni tenje. Ali pred prorokom ni ta se nije moglo sakriti. Pun zahvalnosti. Guba nestade kao rukom odneta. Ali ga sluge uz put uve -ri e da mu ni ta nece na koditi ako poslu a savet neljubaznog proroka. Hteo je da donetu zemlju pospe pred Jehovin oltar koji ce podici i da tako zadovolji slovo zakona. iznudene na preveru. Kad se car. Ujedinjena voj -ska upala je u zemlju Moavsku s juga i nanela vazalu te ak poraz. po sirijskom logoru se proneo glas da hetitska i egipatska vojska sti u u pomoc opsednutom gradu. ali u jednom okr aju je ranjen. pa je u prestonici harala takva glad da su majke jele svoju decu. bude klanjao bogu. On pozva krivca pred sebe i rece mu gnevnim glasom: "Zar je to bilo vreme uzimati srebro i uzimati haljine. Opsada je bila dugotrajna. Na pitanje za to place. sa -op ti mu da njegov gospodar tra i talenat srebra i odecu za dva mladica koji su mu upravo stigli u goste iz gore Jefremove. Si -rijski dostojanstvenik rado mu ispuni molbu i umesto jednog da -de dva talenta srebra. Kad cu da se Jehova mo e slaviti samo u Izrailju. biv . Kao Ahavovog sina i poklonika zlatnoga teleta. s kojim je ostao u prijateljskim odnosima. koji mu je povratio zdravlje. Darove. o inuo je konje i oti ao. sluge i slu kinje? Zato guba Nemano -va neka prione za te i za seme tvoje doveka. Zato zamoli svoga dobrotvora da mu unapred oprosti otpadni tvo. posumnjao je da cela ta stvar sa ku -panjem u Jordanu je ismevanje njegove licnosti i povika van se -be od gneva: "Nisu li Avana i Farfar vode u Damasku bolje od svih voda izrailjskih? Ne bih li se mogao u njima okupati i ocisti -ti?" Ogorcen. Neman pohita cudotvor -cu. Na to mu Azailo rece: "A ta je sluga tvoj. ugu i ga pokrivacem i proglasi se za cara Damaska. zaustaviv i ga na putu.

.

izaslanik Jelisijev svecano izrece: "Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: pomazah te za cara nad narodom Gospodnjim. . bila je ena jake volje. a tudinski sve tenici osecali su se u njemu kao kod svoje kuce. a nje -no smrskano telo izgazi e konji njegove zaprege. Joasa. i krv svih sluga Gospodnjih od ruke Jezaveljine. Na presto je do la preko brojnih le eva. U Samariji je ivelo sedamdeset Ahavovih sinova. koga je pomazao Jelisije. kako bi se narod svo -jim ocima uverio u istrebljenje roda Ahavovog. Novi vladar. Zatim sazva u prestonicu Balove sve tenike iz celog Hanana i saop ti im da ce povodom svoga krunisanja prineti rtve njihovim bogovima. smes -ta sede u kola i na celu pobunjene vojske pohita u Jezrael. U toku tajnog obreda. Zato mu posla u susret jedan za drugim dva izaslanika. ali ga ra -ni e Jujevi vojnici. Na vest o smrti svoga sina. Kad se Juj pojavi na ulici. Jehova zatrijumfova nad hananskim bogovima. jer hocu da pokajem krv sluga svojih proroka. To je bila prevara. Buntovnici ga doceka e pogrdama. Iz dvorskog pokolja Josaveja je spa . Stigav i u Samariju. sestru Ohozijinu. na njih se baci e vojnici i sve ih saseko e. Juj je umro posle dvadeset osam godina vladanja. Carici Jezavelji bilo je jasno da joj -4 je kucnuo poslednji cas. Izrailjem. ne znajuci ni ta o prevratu. legende sla jednogodi njeg Ohozijinog sina. pa gordo stade na prozor dvor -ca. To je izazvalo ogorcenost me -du prorocima koji su ga doveli na presto. proboden strelom izdajnickog uzurpatora. Juj ih pohvata i naredi da se pokolju pored bunara njegove kuce. Kad je decak navr io sedam godina. jer je ona bila ena mocnog prvosve . po to je pobila sve clanove carske porodice. koji je vladao esnaest godina. pa ga zacudi vest da je Juj napustio Ramot Galadski i da se uputio k njemu. Ta ko se ispinio i drugi deo Jelisijevog predskazanja. majka ubije -nog judejskog cara Ohozije. a oni se ne vrati e. surovi uzurpator priredi po -kolj pristalica. Gotolija. Pod njenim uticajem kult Bala postepeno je preovladavao nad Jehovinim kultom. ali se ispostavilo da je njen les copor pasa vec razvukao i da su ostali samo alosni ostaci. Gotolija je izvr ila krvavi prevrat i sama pri -grabila vlast. U Solo-monovom hramu dimili su se rtvenici tudih bogova. doceka ga s podsmehom i pogr -dama. a hram mu osramoti e napraviv i od njega javni nu nik. pade mrtav sa kola. Kad sve tenici ispuni e hram do poslednjeg mesta. Razjareni careubica naredi da je bace kroz prozor. Odluciv i da se za smrt dostojno pri -% premi. Ali nije smela da ubije Jo-saveju. l pobij dom Ahava gospodara svojega. Juj naredi da se carica pokopa." Kad izrailjska vojska doznade za pomazanje. Pre nego to je telo ubijenog cara Ohozije doneseno u Jerusalim. a kad poku a da pobegne. jednoglasno pro -glasi Juja za cara. Zabrinut to nema nikavih vesti. cetrdesetori -ca njegove brace. gde je umro usled gubitka krvi. Telo mu sluge odvezo e u Jerusalim i sa -hrani e ga u Davidov grob.ini grada tra eci njihove glave kao dokaz pokornosti i poslu -snosti. Dovuce se nekako do Megidona. a Juj je naredio da se u dve gomile slo e pred kapijom njegove prestonice Jezrael. krenu e u pose -tu Joramu. Na izrailjski presto stu -pio je njegov sin Joahaz. Jodaja. i sakrila ga od carice u svojoj kuci. Joram pode licno u susret svome vojskovodi sa Ohozijom. dok se u dvorcu odvijao pir zaverenika. Ali ta po -beda je bila polovicna. namaza lice i uvi kosu. l Ohozija se dade u bekstvo. Juj je poslao pismo stare . Joram nije ni ta znao o zaveri. jer ih buntovnik zadr a silom.vojsko -vodu Juja poma e za cara. Kip boga Bala razbi e. jer Juj nije ukinuo kult zlatnog teleta cija su sredi ta bila u Vetilju i Danu. carem judejskim. JUDEJSKA CARICA GOTOLIJA. Jezavelja je 35S svu noc le ala u krvi. Prepla eni gradani Samarije doneli su u kotaricama gla -ve carevih sinova. kci Jezaveljina i Ahavova. prvosve tenik Jodaj organizovao je veliku . kao i njena majka. prijatelja i cinovnika Joramovih.tenika Jehovinog. a Jehova se razgnevio i dopustio da samozvani car Damaska Azailo mo e neka njeno da pusto i sve izrailjske zemlje istocno od Jordana.

.

deset bojnih kola i pedeset konjanika. pusto . jer mu je judejski car Joas. Pod njihovim vodstvom izbio je dvorski puc i bolesnog Joasa ubile su njegove sluge. ali nisu zapoceti nikakvi radovi. Posle izvesnog vremena. u pratnji naoru anih Levita. hram se zatresao od silnog poklika: "Da ivi car!" Tek tada je Gotolija primetila da se u hramu de ava ne to neobicno. Asiriju. koji mu ni -su oprostili ubistvo Zaharijino. sastavljenu od deset hiljada pe aka. Joahazu je bilo dozvoljeno da dr i samo malu vojnu silu. Izgubiv i Zajordaniju i zemlju Moavsku. Ratni porazi izazvali su u zemlji veliko nezadovoljstvo. car Joas se. pa je poverio nadzor nad krinjom jednom od svojih pisara. To su iskoristili Jehovini sve tenici. Po -pravljanje hrama i uspostavljanje njegovog ranijeg sjaja zahte -valo je znatna novcana sredstva. koji je vladao sedamnaest godina. moglo se najzad pristupiti obnovi hrama. Car Azailo sa svojom vojskom gazio ju je uzdu i popreko. Jehova je odlucio da kazni 360 izdajnika i ubrzo je u Judeju upao car Damaska. Otada je novac prebrojavan u prisustvu car -skog cinovnika i prvosve tenika. Njegov sin Joahaz. ubija -juci svakog nepoznatog coveka koji bi poku ao da ude. jer su sve teni -ci prisvajali sve to je verni narod ubacivao u krinju. o tro pre -bacio otpadni tvo. U nizu ratnih pohoda osvojio je oblasti s druge strane Jordana. A usled dugogodi nje nebrige i zanemarivanja Jehovinog kulta i zidovi su bili skloni padu. gvozda i bakra.alim. napao je na Jeru . pod pritiskom uticajnih judejskih velika a. Jodaj uvede u dvo -ri te hrama maloga Joasa i pomaza ga za cara. Joas je iskoristio trenutnu slabost . Juj se stavio na njegovu stranu i cak mu redovno placao danak. Zahvaljujuci njemu. razoru ala carsku stra u. Zemlja je postala sasvim bespomocna. li avajuci hrane sela i gAdove. Na izrailjski presto stupio je Joas. zaprepa ceno povika: "Buna. Nemoc Izrailja omogucila mu je da krene na Ju -deju i Filistejce. platio ogroman otkup u zlatu i srebru. pod izgovorom da praznuje sabat u Jerusa-limu. Istrcala je iz dvora i. Joas je izgubio podr ku naroda. Kad mu je sve tenik Zaharija. Azailo. Naznacenog dana sabata zaverenicka vojska zauzela je prostor oko hrama. okrenuo od Jehove i slavio boga Bala. Kad je decaku stavio na glavu carski venac i posadio ga na presto. a osim toga te ko se razboleo. sin Joahazov. Kad je asirski car al -manasar III napao Damask. Prvosve tenik Jodaj umro je u sto i tridesetoj godini. U tom cilju kod ulaza u hram postavljena je krinja s otvorom u koju su verni -ci ubacivali priloge. Ali je odustao od opsade.eci zemlju i sejuci smrt. Osvojiv i filistejski grad Gat. morao je da prizna hegemoniju Damaska. oslabljenu unutra njim neredima. Za vreme njegove vladavine Asirija je ponovo napala Damask i nanela mu ozbiljan poraz. Izrailjska vojska vi e nije po -stojala.Vladavina cara Juja zavr ila se porazima i slabljenjem dr a -ve. ugledav i na prestolu krunisanog decaka. pa je morala da odustane od svoje osvajacke politike. Posle njegove smrti. zaboraviv i da svoj presto duguje njegovom ocu. u njegovo ime vladao je prvosve tenik Jojad. Najpre je stupio u tajne pregovore sa svim vojnim zapovednicima i pridobio ih za Joasa. SLABLJENJE l PROPAST IZRAILJA. Azail je iskoristio tu priliku da se osveti Juju. sazvao Levite iz cele judejske dr ave i naoru ao ih iz Davidovo g arsenala. A zatim je. izrailjska dr ava smanjila se skoro za trecinu svoje povr i -ne. poru eni su Balovi rtvenici a njegovi sve tenici isterani. opet su trijumfovale pristalice Jehovine. To je naj -zad dozlogrdilo caru. buna!" Jodaj naredi da je odvedu u dvorsku konju nicu i poseku macevima. Novac za obnovu hrama skupljan je dvade -set i tri godine. Juj je imao veoma lo e odnose s carem Damaska Azailom. Dok je Joas bio maloletan. To je bio sposoban vojsko -voda i dr avnik. sin Jodajev. naredio je da ga kamenuju. Jerusalimski hram je oci cen od svakog traga idolopoklonstva. Hram je od toga dosta postradao i trebalo ga je popraviti. ugro avala su brdska plemena Medani.zaveru jehovista. U je -dnom trenutku. sin Ohozijin. Car Joas je objavio prikuplja -nje priloga od judejskog naroda za isplatu zanatlija i pokrivanje tro kova za nabavku kamena.

.

nepravda. Zatim je upao u Judeju. samo da sacuvaju svoj rasipnicki na -cin ivota. neljudski cedili iz njih sve to se moglo iscediti. vec je pozivao ljude da ne vredaju Boga razvratom. Osudujuci moralno posrnuce i raspad izrailjskog dru tva. Odmah je oti ao u Vetilj. da ne podstice ljude protiv ugnjetaca i izrablji -vaca. versko sredi te Izrailja. koji spavaju na posteljama od slonove kosti. i prorokovao. kao potvrda Amosovog upozorenja. Asirija se podigla iz privremene slabosti. Samarija se 361 ». Stanovnici grada i hodocasnici s cudenjem su slu ali zanesene reci pastira s dalekih planina. Prvosve tenik Amasija upozorio je cara Jerovoama: "Amos di e bunu na te usred doma Izrailjeva. otmeno obucene mladice. medvedi. stvorio se jak sloj imucnih ljudi. Na presto je stupio veliki ratnik Tiglat-Falazar III. gde bogata i.** znatno pro irila i postala velika metropola. u bliskom dodiru s prirodom. pridavao znacaj spolja njim vidovima verskog rituala. ma u se mirisima i surovo ugnjetavaju obespravljene narodne mase. a s druge strane alio prosti narod koji je iveo u krajnjoj bedi i nevolji. Teret izdataka za ratove koje je vodio Jerovoam pa -dao je uglavnom na narodne mase. U zemlji je nastalo blagostanje koje je podsecalo na Solomonova vremena. l zaista. U svojim propovedima Amos je pred -skazivao propast Izrailja i Samarije. korupcija i ugnjetavanje razvla cenog naroda. Slabljenje Damaska i unutra nje neprilike u Asiriji omogucili su celom Hananu da odahne." Bile su to te ke optu be." Po carevom nalogu prorok je pro -teran iz Izrailja. Dok je malobrojni dru tveni sloj iveo u necuvenoj rasko i i razvratu. dok su veleposednici i dr avni dostojanstvenici gomilali sve veca bogatstva. Izrailj se digao iz nemoci i stupio u period velikog privrednog procvata. Grad pokvarenosti i razvrata duboko ga je potresao. Bogata i nisu znali za milost prema siromasima. nad Izrailjom i Judejom nadvila se stra na opasnost. da kupujemo siromahe za novce i uboge za jedne opanke. zemljom je harala beda. l pored toga to je zapoceo bezobzirnu . Ali to razdoblje sjaja imalo je i svoje mracne strane. U to vreme iveo je u Tekuji. Stalno je tvrdio da nije prorok. ive u razvratu i rasko i. Judejac po imenu Amos. necuvenu rasko dvoraca i kuca. li avali su ih slobode za dugove. rasko i i bezosecajno cu prema ubogima i nemocnima. koji pro direte uboge i 362 satirete siromahe u zemlji. Zato je uzeo pastirski tap u ruku i uputio se u Samariju. pokorio je i poharao Jerusalim. zvani Ful. kao oni. Medutim. Sa zgra anjem je posmatrao namazane ene. Jednoga dana do lo mu je prividenje da mu Jehova po-verava misiju popravljanja sveta. neugladenim jezikom punim slika. stao pred svetili te gde je Bog Mojsijev slavljen u liku zlatnoga teleta. Amos je zamerio imucnim Izrailjcima da varaju siromahe na kvalitetu. pozivao ih je: "Cujte ovo. razlikovao se od njih u svakom pogledu. cak i za par obuce. vodio je te ak i po ten ivot. Kao stocar boravio je neprestano na prostranim gorskim visinama i. lavovi i zmije. Za vladavine Jerovoama II. U vizijama. pro -davali im hranu po previsokim cenama. Nije.njim te kocama. meri i ceni ita. Ponovo je o ivela medu -narodna trgovina. Razru iv i njegove zidine. Imao je bistar pogled brdanina i duboko uverenje da donosi ljudima rec bo ju. Sitne zemljoposednike potisnuli su vlasnici velikih poseda koje su obradivali robovi i seljaci be -zemlja i. gde su jata skakavaca i nebeska vatra pro dirali Izrailj. opominjao je ljude da ih ceka Jehovina kazna za njihovo bezakonje. u kome se pominju ptice. Pun gneva. ostavio je na ju -dejskom prestolu Amasija kao svog vazala i vratio se u Sama-riju. i da prodajemo ocinke od p enice. Takvo ucenje jo nikada se nije culo iz usta zanesenih jehovista. Govorio je tvrdim.svog najveceg neprijatelja i povratio sve oblasti koje je izgubio njegov otac. govoreci: kad ce proci mladina da prodajemo ito? l subota da otvorimo p enicu? Umanjujuci efu i povecavajuci sikal i varajuci la nim merilima. prorok se zamerio vlastodr cima i postao opasan podstrekac u njihovim ocima. zemlja ne mo e podneti svih reci njegovih. Izboriv i se sa unutra . nedaleko od Vitlejema. sina Joasova. bezosecajne velmo e. da ljude bacaju u ropstvo za dugove.

.

potukao Izrailjce na bojnom polju. l novi naseljenici u Izrailju poceli su da slave Jehovu. To je izazvalo op te nezadovoljstvo. Tako je pobedila stranka koja je podr avala Egipat. naslednik Tiglat-Falazara. Ali saveznici su se osecali veoma slabi da zarate protiv Asirije. porucivao mu je u svom pismu: "Sluga sam tvoj. Tek je Sargon II osvojio i razorio posled -nji izrailjski bastion. Ali kad ni to nije pomoglo. Nekoliko godina placao je svom za titniku danak. Ubili su ga zaverenici na cijem celu je bio njegov vojskovoda Fekaj. ireci anarhiju u Samariji. pristalice Egipta i pristalice Asirije. ali je postala vazal Asirije i svoju prividnu nezavisnost morala je placati te kim go -di njim dankom. Posle poraza na bojnom polju. pre na e ere. A opusto ene izrailjske zemlje na -selio je me avinom raznih plemena iz Arabije i Vavilona. antiasirijska stranka ponovo je digla glavu i pocela na njega vr iti pritisak da se pobuni. zatvorio se u zidine Jerusalima. godine 727. upr -kos upozorenjima proroka Isaije. Osvajaci su zarobljenicima kopali oci. Dve stranke. Dok su dva saveznika udarila na njega sa severa. koji je zatim pao od ruke Menajima. hodi i izbavi me iz ruku cara Sirskoga i iz ruku cara Izrailjeva. poslu no orude u rukama asirskog vladara. nabijali ih na kolac i ive derali." Munjevitim napadom Tiglat-Falazar III razorio je Damask i ubio cara Resina. Za -hariju.osvajacku politiku. Izrailj je. smesta je krenuo na ustanike. Po to je Samarija bila sna na. zarobio Osiju i poslao ga okovanog u Ninivu. Asirci nisu ni poku avali da je osvoje. ali nije se dugo odr ao na prestolu. Car Fekaj zatvo -rio se u nju s ostatkom svoje vojske. pokorenih azijatskih plemena. Fekaj je otpoceo svoju antiasirijsku politiku sklopiv i savez s carem Damaska Resinom I. sa juga su ga napali Edomci. Uz potajnu podr ku Tiglat-Falazara. a sa zapada Filistejci. pre na e ere za -poceo je opsadu Samarije. Ta -da je Tiglat-Falazar prvi put prodro u Izrailj i ucvrstio vlast svoga vazala. Sirija se tada digla na ustanak. Osija se odlucio na taj korak posle smrti Tiglat-Falazara. Salmanasar V. Njegovi ratnici sa iljatim lemovima i gvozdenim pancirima pu -sto ili su zemlju i ubijali stanovni tvo. usled intriga Egipta. posle est meseci njegove vladavine. ne ost -variv i svoju nameru. Izrailj nije shvatio opasnost. Po asirskom obicaju. Judeja sa Jerusalimom se spasla. koji je zahvatio i Samariju. Umro je posle dve godine. Menajim je obezbedio tu sumu uzimajuci od svakog imucnog gradanina novcanu da binu od pedeset sikala srebra. Dr avu su potresali dvorski pucevi i unutra nji nemiri. Pre ivele stanov -nike asirski vladar iselio je u Mesopotamiju. estoko su se borile. Judejski car Ahaz na ao se u te koj situaciji. Sred dima i plamena izra -iljskih gradova i sela razlegali su se jauci mucenih i u vatru ba -canih rtava. koje je uzeo iz hra -ma i dvorca. osim visoravni na kojoj se nalazila Samarija. asirska stran -ka izvr ila je puc i ubila nesrecnog cara. postao asirska pro -vincija. a na njihovo mesto doveo gomilu drugih. odsecali im noge i ruke. Tada im je asir -ski car poslao jednog jevrejskog sve tenika. koji se podigo e na me. Godine 724. Njegov sin Fakija odr ao se na prestolu samo dve godine. Ahaz je molio za pomoc boga Moloha i prineo mu na rtvu svoga malog sina. dobiv i harac od hiljadu tale -nata srebra. Sina Jerovoama II. sejuci teror i oslanjajuci se na moc Asirije. aljuci mu na dar sve zlato i srebro. nepristupacna tvrdava. da im propoveda 364 Zetwn !%psidbvs/(i . ubio je Salum. Zatim se vratio u Ninivu. Ali vremenom. Po to su nai li na odbijanje. a zatim je prodro u Izrailj. Uzurpator se odr ao na pre-stolu^pet godina. koji je opkolila sirijsko363 izrailjska vojska. odveo je vi e slojeve stanovni tva u Asiriju i naselio ih "u Alaju i Avoru na vodi Go -zanu i u gradovima Midskim". Zato su pozvali Judeju da pristupi nihovom savezu. zatra io je pomoc od asirskog cara. odlucili su da je prisile na stvaranje zajedni -ckog fronta. Vlast je prigrabio voda zaverenika Osija.

Rika ce im biti kao u lava. Ali je pre svega odlucio da snabde prestonicu vodom. Pred kraj svoje vladavine do ao je u o tar sukob sa sve tenicima. izlivena po Mojsijevom nalogu. a na njegovom mestu podigao je rtvenik posvecen tudim bogovima. Jezekija je bio razuman vladar i bilo mu je jasno da ce pre ili kasnije morati da dode do oru anog sukoba s tom opas -nom silom. pobe -dio je Filistejce. svoga sina i poz -vao u pomoc Asiriju. Znatno je pobolj ao i odbrambenu moc ze -mije jacanjem vojske i utvrdivanjem Jerusalima. Posledice su bile pogubne ne samo po bratski Izrailj. Zbog toga je u prestonici izbila buna jehovista. rtvovao je. ve bao vojsku i utvr -dio Jerusalim izgradnjom jo jednog pojasa odbrambenih zidina sa sna nim ugaonim kulama. Riznice hrama i dvorca ispraznile su se po -sle placanja danka tobo njem spasiocu. izvanredan govo -rnik i pisac. nevoljnike i decu. Da zlo bude vece. Ali Ahaz nije poslu ao mudroga coveka i pozvao je u pomoc stra . Potukao je Edomce ju no od Mrtvog mora. oduzeo im kipove njihovih bo anstava i postavio ih u dvori tu Jerusalimskog hra -ma. poznat i pod imenom Azarija. opominjao da carstvo judejske treba da veru -je u za titu Jehovinu i odvracao cara od saveza s Asirijom. Naredio je da se u Jerusalimskom hramu pomeri u stranu Jehovin oltar. vec i po Judeju. bio je sposoban vojskovoda i do -bar vladar. cak i nare -dio da se izlomi bakarna zmija. Njegov sin Ozija. Na presto je stupio sin Jotamov. ali je u zemlji Judejskoj ipak bujao kult tudih idola. Obnavljanje jehovizma istovremeno je bilo bacanje izazova Asiriji. sina Ohozijina. pokorio buntovna arabljanska plemena i namet -nuo vlast Amoncima. To je izazvalo potresan utisak u Judeji. kopita u konja njihovih bice kao kremen i tockovi njihovi kao vihor." Recima punih apokalipticnog u asa opominjao je Judeju da odbaci tude bogove i vrati se na put Jehovin. Za razliku od oca bio je vatreni Jehovista. U Davidovom gradu zavladala je moda asirske religije i kulture. U to vreme razvio je svoju misionarsku delatnost veliki prorok Isaija. Ahaz. Prvi put u istoriji Izrailja ucio je da verski obredi nemaju nikavu vrednost ako im se ne pristupa cista i pravedna srca. Ahaz je oti ao u Ninivu da se pokloni asirskom ca 36$ ru. Ponovo uspostaviv i dobre odnose s Izrailjom. a njihovo mesto zauzela je me avina naroda. bucace i ugrabice plen i odneti ga. Judeja je izgubila svoju nezavisnost. i rikace kao lavici. uspelo mu je da ponovo uspostavi pomorsku trgovinu na Crvenom moru i da ostvari znatno blagostanje u zemlji. Ogromni grad sa svojim velicanstvenim gradevinama ostavio je na njega takav utisak da je postao vatreni poklonik njegovih bogova. oboleo je od gube i morao je da se povuce u samocu. Prorok Isaija upozoravao je narod na opasnost od Asiraca i vapio: "Strele ce im biti o tre. koji su kasnije nazvani zajednickim imenom Samaricani. Amasija je pobegao u Lahis.nog Azijata. Zemlja.nacela Mojsijeve religije. SUDBINA JUDEJSKOG CARSTVA. na judejski presto stupio je njegov sin Amasija. Pod njegovim uti -cajem car Jezekija otpoceo je veliku akciju preporoda jehoviz -ma. Zahvaljujuci tome to je ucvrstio svoju vlast nad Edomcima i utvrdio luku Elat. Nadahnutim recima osudivao je idolopoklonstvo koje se irilo zemljom. razbijao kamenove i sekao drveta kojima se narod klanjao po brdima. a istovremeno ugnjetavaju uboge. kao to znamo. svetih drve -ta i kamenova. pala je u bedu. Za vreme vladavine njegovog sina Jezekije pala je Samarija. Zato je go-milao blago i oru je. Kad ga je opkolila vojska izrailjsko-sirijskog saveza. Sve tenici su trijumfalno govorili da ga je Jehova tako kaznio to je pogazio njihova prava. U tom cilju naredio je da se u stenu usece podzemni . u okolini Jerusalima. gde su ga ubili zaverenici. covek obrazovan. koju je opusto ila tudinska vojs -ka. Osudivao je licemerje boga -ta a koji poste i prinose rtve u Jerusalimskom hramu. prisvo -jiv i pravo prino enja rtava Jehovi. i nece biti nikoga da otme. i svi lukovi njihovi zapeti. Uni tavao je sve vidove idolopoklonstva. Njegov sin Jotam vladao je samo pel godina. Tako je nestalo bez traga deset Jakov -Ijevih pokoljenja. Posle ubistva Joasa. Za vreme njegove vladavine Izrailj i Damask sklopili su savez s namerom da zarate protiv Judeje.

najvecu riznicu pisanih dela minulih vekova. prerezan napola drvenom testerom. Tamo je proveo u tamnici nekoliko godina i pod utiskom stra nih do ivlaja ponovo se priklonio jehovizmu. koji je tako tacno predskazivao bu-ducnost. Istovre-meno su surovo progonjeni verni sledbenici Jehovini. p. pre na e ere pobunio se Asurbanipalov brat. Sanherib je osvojio tvrdavu Lahis i opusto io zemlju Judejsku. Kad je pu ten na slo -bodu. pozivao Jezekiju da se preda. mudar covek. koji je izgradio velicanstvenu Ninivu i u svojoj bib -lioteci sakupio hiljade tablica ispisanih klinastim pismom. Sanherib je naredio povlacenje i vratio se u Ninivu. Dvorska kamarila. Jeru-salim je bio slobodan. Mucenickom smrcu stradao je 367 i stari prorok Isaija. znao je da je Egipat oslabljen unutra njim nemirima. Ali stvari su oti le predaleko. hananskih. Asirija se u to vreme nalazila na vrhuncu svoje moci. koja je vladala u nje -govo ime i vaspitavala u mladosti. a u Jerusalimskom hramu stajali su rtvenici i kipovi asirskih.) imao je dvanaest godina kad je stidio na presto. l zaista. u dva navrata. Njegov sin Amon vladao . odvodeci u Asiriju stanovni tvo zauzetih grado -va i sela. Oko godine 652. moavskih i sidon -skih bogova. Ma-nasija (687-642. vratio se u Jerusalim. pa je 366 za povlacenje bilo kasno. Asirski car ga je opkolio vojskom i. Brzo je zavladalo blagostanje i ljudi su slavili samo Jehovu. kao obrazovan i iskusan covek. U Gehinomu su bogu Molohu rtvovana novoro-dencad. izbavitelja od asirske vlasti. Sred po ara i zgari ta branio se samo Jerusalim. Sanherib je munjevito osvojio Vavilon. Uskoro je buknuo plamen ustanka u vazalskim asirskim dr avicama. a drugi put pismom. najavljujuci prorocanskim recima da ce Jehova kazni -ti neprijatelja. a u isto vreme digli su se na ustanak podjarmljeni asirski vazali. namesnik Vavilona. kako na carskom dvoru tako i u irokim masama judejskog naroda. "Jer ce Misirci uzalud i naprazno pomagati". Egipcani su pretrpeli strahovit poraz kod Akarona i pobegli ostaviv i svoje saveznike na milost i nemilost sudbini. ali prorok Isaija. Jezekija je vladao jo neko -liko godina i stigao je da podigne Judeju iz ru evina i zgari ta. Sin Jezekijin.e. Manasija se okal -jao nevinom krvlju mnogih mucenika. ugu io usta-nak u Fenikiji. U dvori tu hrama ivele su sve tenice koje su se u njenu cast odavale rit -ualnom bludu. i sam car mu je prineo na rtvu svoga sina. sastojala se od zakletih nepri -jatelja jeho-vizma. narocito proroka. Najvi e je slavljena boginja Astarta. suzbijao idolopoklonstvo i slavio samo Jehovu. jednom preko poslanika. prekorno je ponavljao.n. koji su ga smelo napadali i najavljivali brzu propast Judeje. Na uzvi icama Judejske zemlje ponovo se klan -jalo kame-nim stubovima i drvecu. Tada je ponovo istupio prorok Isaija i hrabrio svoje sunarodnike na otpor. Mesec i planete. Manasija je bio osumnjicen za saradnju s buntovnicima. a zatim se okrenuo protiv egipatske vojske koja je saveznicima pohitala u pomoc. Na presto je stupio najveci asirski car Asurbanipal. Pod njenim uticajem car je ponovo zaveo kult tudih bo-gova. Najvece nade saveznici su uglavnom polagali u Egipat. Verovalo se jo i u Sunce.kanal kojim ce voda sa izvora Giona teci pravo u grad. l tada se ispunilo predskazanje Isaijino. Rezultat tih pregovora bilo je stvaranje saveza protiv Asirije kome su pristupili i vavilonski car MerodahBaladan. Prorok Isaija. u ivao je najvece po tovanje.* U borbi s jehovistickom opozicijom Manasija se oslanjao na Asiriju i postao je njen vazal. Asirska vojs -ka upala je u Judeju i odvela ga u Ninivu okovanog u lance. egi -patski faraon i vladari fenickih i filistejskih dr avica. Opsednut idolopoklonicom besom. jer je bio ogorcen to ga na vreme nisu pitali za savet. Pored ulaza u hram sagradene su konju nice u kojima su dr ani konji posveceni bo-gu sunca. jedne noci u neprijateljskom logoru pojavio se andeo s macem i pobio sto osamdeset i pet hiljada asirskih ratnika. Jerusalim je postao sredi te groznicavih politickih pre -govora. Zato je opominjao cara Jezekiju da ne racuna na faraonovu pomoc.

.

iako su se Skiti posle nekoliko godina vratili u svoje planinske naseobine. ili po svoj prilici Knjige zakona ponovljenih. koja su osvojila Vavilon. Haldejski car Nabo -polasar izabrao je Vavilon za svoju prestonicu i na ru evinama Asirije osnovao sna nu dr avu zvanu Haldeja ili Novi Vavilon. Jeremija se odnosio blagonaklono prema reformama cara. este godine njegove vladavine Asiriju je sna la velika nesreca. Prvosve te -nik Helkija procitao je knjigu potresenom caru Josiji. odlucio je da prepreci put egipatskoj vojsci koja je preko Hanana hitala u Haran. S Kavkaza se srucio nepregledni talas divljih skitskih plemena. U svojim propovedima najavljivao je najezdu severnih na roda i razaranje Jerusalima. u ratnim pohodima zamenjivao ga je sin Nabukodonosor. Posle Asurbanipalove smrti. Na presto je postavljen njegov sin Joahaz. To je bio mladic koji je vaspitavan u duhu kulta tudih bogova. Na nekom skrovitom mestu hrama nadeni su svici s tekstom zaboravljene Knjige Zakona. od asirske dr ave odvajale su se citave provincije.**^^. a vernici su se zakleli da ce se pridr avati njenih propisa. Asirski car zatvorio se u Ninivu i tako se spasao. Telo mu je odvezeno u Je -rusalim i sahranjeno u carskoj grobnici. godine pre na e ere. Trinaeste godine njegove vladavine pojavio se u prestonici veli -ki prorok Jeremija.. i zaustavio se na Nilu. U meduvremenu faraon Neho pretrpeo je kod Harana te ak poraz i dao se u . U toj situaciji Josija se nije pokazao kao dalekovid politicar. pa je nastojao da obesna i poslednje poteze svoga oca i pao je od ruke zaverenika jehovista. s bezobzirnom okrutno cu iskorenjivao je sve tude kultove i od jehovizma nacinio jedinu dr avnu religiju. Na presto je stupio njegov sin Jo-sija. lako se ce-log ivota borio s Asirijom. Po to je vec bio u poodmaklim godinama.io je pet godina. po to je ostao veran Jehovi. Obratili su se za savet prorocici Oldi. sa severa su nadirali Medani. to mu nije donelo popularnost me -du stanovnicima prestonice. koji je vladao od 640. se branio do poslednjeg coveka. Ona je iz -medu ostalog predvidala te ke kazne za one koji se ne pri -dr avaju ritualnih propisa koje je ustanovio Mojsije. U tome su ga podr avali sve tenici i proroci Naum i Sofonija. jer su one u stvari bile uvodenje teokratskog dru tvenog uredenja u Judeji. 368 " . Godi -ne 612. a sa juga se pribli a -vala semitska plemena Haldejci. Od tog dogadaja pro . U Asiriji se podigla nova politicka bura. Posle pedeset godina idolopoklon -stva trebalo je ocistiti hram od brojnih tragova tudinskih kultova i izvr iti popravku cele gradevine.>»-* l je cara od saveza s Egiptom koji ce Judeji doneti nesrecu i propast. Asirski vojskovoda pobegao je sa ostacima vojske u Ha -ran i ^. Zaslepljen mr njom prema Asiriji. opusto ena najezdom. poreklom od prvosve tenika Avijatara. vi e se nije mogla dici iz propasti. U nastojanju da kon -soliduje dru tvo. potomak sve tenickog roda. Josija je iskoristio sla -bost Asirije i otpoceo groznicavu delatnost na sprovodenju koren itih dru tvenih i verskih reformi u dr avi. odvracao Biblija cutke prelazi preko poslednjih godina njegovog ivota. l tada se dogodilo ne to to je duboko potreslo sve verne jehoviste. rekav i da se u knjizi pomenute kazne ne odnose na njega.je samo dve godine. Ali predvidajuci da je nji -hova o trica u osnovi uperena protiv asirskih uticaja. Podatak o njegovoj mucenickoj smrti nalazi se u vavilonskom Talmudu. projurio kroz Hanan zaobi av i Jerusalim. Zatim je sveta Knjiga Zakona svecano procitana u dvori tu hrama. a ona je potvrdila autenticnost knjige i umirila cara. Faraon Neho II shvatio je kakva je opasnost pretila Egiptu od novih osvajaca.. Ali je u bici kod Megidona pretrpeo poraz i pao na bojnom polju pogoden strelom egipatskog ratnika. preplavio Mediju i Asiriju. pre na e ere osvajaci su zauzeli i do temelja razorili Ninivu. po svojoj prilici uzet iz apokrifa Isaijino vaznesenje. do 609. ali dr ava. sada je resio da krene u pomoc asirskoj vojsci koja se u Haranu pripremala za konacan obracun s osvajacem.

.

a agitatori i fanaticni jeho -visti dr ali su po ulicama podstrekacke govore. Sa carskom . Znao je da ti bezumnici guraju Judeju pravo na put propasti. koji mu je bio pokoran. koji je krenuo za njim u poteru. pa je zlodela. Joakim je prema njemu bio neprijateljski raspolo en. Posle tri godine. poslugu i odredeno sle -dovanje namirnica sa carevih imanja.. Time je navukao gnev zaslepljenih narodnih masa.. cesto je padao u apatiju i ocajanje. Ali je nastupao u javnim propovedima i upozoravao narod na pogub -ne posledice izazivanja vavilonskog kolosa. ali je nesrecni judejski car vi e voleo da poslednje godine svoga ivota provede u izgnanstvu... korupciju. Nakon prvog poraza. Sklon ra -zmi ljanju u samoci. Da umilostivi pobednika. na podstrek Egipta i ojacane pro -egipatske stranke. prekoravao je Judejce. koje su jednom prilikom kre -nule da ga kamenuju. s majkom. . Na presto je stupio Joakimov sin Joahin. Prorok Jeremija bio je zgranut i ocajan. do iveo strahovit poraz. Za vreme njegove vladavine glavnu rec je. pre na e ere krenuo je protiv Vavilonaca i posle velike bitke kod Karkemi a. enama. Poraz kod Karkemi a li io je uticaja proegipatsku stranku u Judeji i Joakim je morao da placa danak novovavilon -skom caru. Upozoravao ih je da suvi e ne racunaju na pomoc Egipta. pogoden prorocanstvima koja najavlju -ju propast Jerusalima. U vavilonskom dvorcu dobio je za sebe i svojih pet sinova posebne odaje. ponudio mu je sve blago i posude od plemenitih metala iz dvorca i hrama. Umesto Joahina. fa -raon Neho se ponovo pripremao da povrati Siriju. Joakim je bio poklonik tudih bogova i proganjao je jehoviste. koji je zatim negde u Me -sopotamiji nestao bez traga. Na povratku je bez otpora upao u Jerusalim.bekstvo. sinovima i dvorskim dostojanstvenicima. Odmah je pao pod uticaj fanatika iz proegipatske stranke i Judeja je ponovo po la opasnim putem rovarenja pro -tiv Vavilona. Da li zbog nedostatka hrabrosti ili iz elje da spase Jerusalim od razaranja. slab i ne tako bistar. Nabukodono or je s ogromnom vojskom krenuo na Judeju i poceo opsadu Jerusalima. Medu njima je bio i prorok Jezekilj. u koga su podjarmljeni narodi polagali velike nade. Izgnanici su naseljeni pored velikog kanala Kebar. odveo Joahaza u Egipat..! 370 porodicom odveo je u Vavilon sedam hiljada istaknutih Judejaca i hiljadu zanatlija. Joahin je u tamnici proveo trideset i sedam godina. Joakima. U poslednjem trenutku spasla ga je inter -vencija carske vojske. pobunio se i odbio da placa danak.. Tada je Nabukodonosor munjevitim mar em upao u Judeju. na reci Oronti. naravno. Dve godine kasnije Jeremija ih je pono -vo izdiktirao svome sekretaru Varuhu. Njihovi izaslanici vo -dili su u Jerusalimu tajne pregovore. Prvih godina carevanja bavio se sredivanjem unutra njih prilika u dr avi i zato je ostavio na miru Judeju. Prorok Jeremija fanaticno je voleo svoj narod. "Za to trcka tako menjajuci svoj put? Posramice se od Misirca kako sj se posramio od Asirca". podsta -knute * . koji je proticao kroz grad Nipur. car je nare -dio da se odmah spale. Bio je to vec stariji covek. dru tvenu nepravdu i politicko slepilo do ivljavao kao svoju licnu tragediju. Na slobodu ga je pustio novovavilonski car EvilMerodah. a Jerusalim je postao gnezdo intri -ga protiv novovavilonske dr ave. Po to je i on vodio antivavilonsku politiku. Godine 605. zauzeo Je -rusalim i odveo u ropstvo Joakima... a na judej 369 ski presto postavio drugog Josijinog sina. Nabuko -donosor je za judejskog cara naimenovao njegovog strica Ma -taniju i dao mu ime Sedekija. vodila proegipatska stranka... godine pre na e ere. Kad je prorok svoje propovedi napisao.. do 562. Nabukodonosor je vladao od 605. Na egipatski presto stupio je Psametih II. Od konacne propasti spasio ga je samo to to je Nabukodonosor. morao da se vrati u Vavilon na vest o smrti svoga oca Nabopolasara. cesto je izlazio pred gomile ljudi i u vatrenim govorima opominjao ih da ne izazivaju vavilonskog ko -losa. Joahin je iza ao iz grada i dobrovoljno se predao u ruke neprijatelju.. Ovog puta Nabukodonosor je bio neumoljiv.

gladi i bolesti. antivavilonski savez prestao je da skriva svoje namere. i robovi. cak i pobune prevarenih ljudi. kojima je obecana sloboda.. Iskoristiv i pometnju. U radosnom uzbudenju ljudi su vikali kao mahniti. Jeremija je izgubio svaku nadu da ce uspeti da spase zaludenu prestonicu. Od hrama i carskog dvorca ostale su samo gomile ru evina. zatra i od njega savet. cas pu tao na slobodu da. Dvorska kamarila koja je zagospodarila carem optu ila ga je za izdaju i defetizam. ene i deca. Jerusalimska svetina omrzla ga je zato to je govorio istinu. bacila ga u tamnicu j pod -vrgla surovom ibanju. nije verovao u pobedu Egipta i obuzele su ga crne slutnje.. Ali prorok je bio nepokolebljiv. m 372 mesopotamskom obicaju pocelo je iseljavanje stanovni tva iz judejskih gradova i sela. a njega je oslepio i poslao u Vavilon okovanog u lance. Godine 586. bogati i povla ceni nisu ispunili svoja obecanja: nisu oslobodili sirotin -ju od dugova niti su dali slobodu robovima.. Zato je odlucio da ode u svoj rodni grad Anatot i da pre poraza sredi neka pitanja oko imovine. Otpoceo je krvavi pokolj stanovni tva. Nabukodonosor je naredio da mu se sinovi pobiju. Na oru je su pozvani cak i starci.^. pljackali i palili kuce.. osvojio Lahis i druge tvrdave.. Ubrzo je stigla vest da su Egipcani pretrpeli poraz. Nabukodonosor je morao da udustane od opsade i krene u susret egipatskoj vojsci. Desetine hiljada zarobljenika postrojene su u redove i povezane dugim konopcima.&. Zato je opet optu en za izdaju. Do lo je cak dotle da su majke jele svoju decu koja su umirala od iscrpljenosti. Haldejska vojska bila je pod zidinama punu godinu dana. Kad je na presto stupio faraon Hofra. prorok Jeremija je i dalje pozivao narod da se opameti i dobrovoljno preda. a kolebljivi car Sedekija cas ga je vracao u tamnicu. stra ari su ih gonili u daleko izgnanstvo. U gradu su zbog toga nastali neredi. Jerusalim vi e nije postojao. Opsada je trajala jo osam meseci. Ali car Sedekija naredio je da ga sprovedu u Jerusalim. Tada je Nabukodonosor shvatio da je vreme za akciju. Za kratko vreme Davidov grad bio je pretvoren u prah i pepeo. Jeremija je iskoristio njegovu blagonaklonost da rtvenik i kovceg zaveta iznese iz Jerusalima i sakrije ih u pecini na gori Navav. a malo zatim novo -vavilonska vojska ponovo se pojavila pod zidinama prestonice.. U gradu je zavladalo neopisivo vesel -je. Tamo je kod gradske kapije uhvacen kao begunac. a na kraju je pristupio opsadi prestonice.. Samo Jeremija nije delio sveop tu radost. poslati za njim u poteru. U opusto enoj zemlji . spase grad i svetinju od potpunog uni tenja. Po to je poku avao da. Oni koji su iza li citavi iz tog mucenickog pohoda zatvoreni su u logore u blizini Vavilona.ropagandom. Brzim mar em zauzeo je Judeju. Cim je iza ao na slobodu. Uz fijuk biceva i grubo teranje. koji su hrabro branili zidine grada. car Sedekija s porodi -com i dvorskim dostojanstvenicima iskrao se iz grada i pobe -gao prema Zajordaniji. uhvatili su ga blizu Jerihona. estoko i iban i bacen u tamnicu. Poslednji judejski car umro je ubrzo u tam -nici. Vavilonski odredi. U gradu je harala glad i zaraza. krijuci od dvora. Jerusalim je bio slobodan. Osim toga. obele avajuci svoj put le evima. Ali ti sveti predmeti nikada vi e nisu pronadeni. Razjareni novovavilonski ratnicu ubijali su. da u svojim brigama i sumnjama potra i od njega savet. Znajuci snagu Nabukodonosora. Jerusalim se junacki branio. a zatim ga je pustio na slobodu.&. Po ulicama je bilo toliko le eva da ljudi nisu stizali da ih pokopaju. Asirski pobednik dozvolio je Jeremiji da ostane u Judeji. Po ^. Kolona nesrecnika mesecima se vukla po beloj pustinjskoj ezi. pre na e ere Haldejci su izvr ili op ti juri i kroz pukotine u zidina -ma upali u grad. ogoreli ostaci zidova i patrljci polomljenih stubova.. ponovo se prihvatio svoje misije da spase voljenu domovinu. Tada legende 371 je stigla vest da je faraon Hofra krenuo s ogromnom vojskom u pomoc stanovnicima Jerusalima. grlili se i blagosiljali egipatskog spasioca.

.

odvracao ih od zabluda i savetovao im da grade kuce i sade vrtove. prorok Jeremija je umro u Vavilonu. ne veru -juci u povratak. Cesto su u gomilama sedeli na obali Eufrata i. Prorok Jeremija iveo je u njegovom dvorcu i preuzeo duhovnu brigu nad ostatkom judejskog stanovni tva. odlucili da se pomire s novim ivotom i da se to bolje uklope. postavljeni na terasa -ma koje su se oslanjale na svodove od opeke. Za iseljenike iz malog provincijskog Jerusalima. po to su u metropolu dolazili putnici sa svih strana sveta. kula od sedam terasa. autor Psalma 137. S vremenom. gde ga je Nabukodonosor poslao nakon to je osvojio Egipat. narocito posle Nabukodo -nosorove smrti. Najva niji je bio hram najvi eg va -vilonskog boga Marduka. udeci za zavicajem. U zemlji su vladali beda i nered. po hri canskom predanju. U toj gunguli culi su se razni jezici. Dobili su na obradivanje opusto ene njive.nih hodocasnika. vracana im je i licna sloboda. Nabukodonosor im je za namesnika postavio Judejca Godoliju. po to je Vavilon u to vreme bio najva nije sredi te medunaro -dne trgovacke razmene. Bilo je i takvih koji su dobili istaknute polo aje u dr avnoj administraciji i na carskom dvoru. takode ukra enim ba -reljefom s likovima lavova.Judejskoj ostala je samo seoska sirotinja. Na kraju uspeli su da ubiju i samog Godoliju. Vecinu je ipak mucila bolest izgnanika: nostal -gija za rodnim krajem. glasom prepunim bola pevu ili svoje setne pesme. s obe strane oivicena zidom. Veliki broj izgnanih bavio se trgovinom i stekao prilican imetak. O vrbama sred njega ve asmo harfe svoje. Na njenom vrhu prelivale su se na suncu plave kaljeve plocice malog svetili ta u kome je boravio Marduk. U njegovoj blizini visoko u nebo izdi -zao se zigurat. Kroz gomilu prolaznika probijali su se karavani kamila. U Vavilonu je bilo preko pedeset hramova. A pesnik iz kasnijeg vremena. pokrivenih bareljefom. Pro -rok se nastanio u Tafnesu i osudivao svoje sunarodnike zbog idolopoklonstva i otpadni tva. Vavilon je u isto vreme bio potresan do ivljaj i opas -nost. . Mnogi od njih brzo su se otudili. Vavilon je bio milionska metropola. a gradice i sela pljackali su odmetnici i ra -bojnicke bande. dok su drugi. Posle ubist -va pobegli su u Egipat i silom odveli sa sobom i Jeremiju. Neki su postali i finansijski magnati i imali na hiljade robova (Knjiga Jezdrina 2. Nasred grada nalazilo se jedno od svetskih cuda: Semiramidini viseci vrtovi. vodila je iroka. natovarena kola i povorke pobo . ovako je izrazio njihova osecanja: Na vodama Vavilonskim sedasmo i plakasmo opominjuci se Siona. Ulicni trgovci vikali su koliko ih grlo nosi hva -leci svoju robu. Preko est stotina kula bdelo je nad bezbedno cu njegovih stanovnika. prava. bacenih u sam vrtlog veliko -ga sveta. opasana dvostrukim redom odbrambenih zidina. sa sedi tem u Mispi. Judejski izgnanici dr ani su u pocetku H logorima i radili na izgradnji Vavilona i odr avanju ka -nala i carskih imanja. po sokacima se razlegala zaglu na lupa iz za -natskih radionica. stara dve hiljade godina. Ti optimisti kao da su sedeli na svojim spremljenim zave ljajima. sve * Po Talmudu. Poreznici su od ratara i pastira cedili sve to se moglo iscediti. Fanaticni neprijatelji Asirije vr ili su teror ubija -juci svoje sunarodnike koje su smatrali za otpadnike i oportuni -ste. legende 373 cana ulica. 65). Od velicanstvenih "As -tartinih vrata". Trezveni prorokov glas samo je produblji -vao njihovu tugu. Na obodu presto -nice osnivali su svoja seoca i iveli od vocarstva i povrtarstva. vinograde i vocnjake da odr e iskru ivota koja je tinjala. Ali.* WWILONSKO ROPSTVO. tako debelim da se po njima moglo voziti cetvoropregom. Lavirint uskih ulicica kljucao je od bucnog ivota stanovnika. Prorok Jeremija stalno im je upucivao pis -mene poruke. zatvarali oci pred izazovima novog i -vota i nestrpljivo cekali da Jehova pobedi Vavilon i omoguci im povratak u domovinu. kamenovali su ga u Egiptu njegovi sunarodnici.

pred -kazujuci im da ce se jednom vratiti u zemlju otaca. a po to nije bilo Jerusalim -skog hrama. Neke svitke iseljenici su uspeli da iznesu iz zapaljenog hrama. pre na e ere. Posle nekog vremena postao je potpuno nastran i. U te nji da ucvrsti dr avu oduzeo je svim pokorenim narodima kipove njihovih bogova i nagomilao ih u Vavilonu. Pod teretom patnje produbljivali su svoj odnos prema Jehovi. Vlast je u prestonici preuzeo njegov sin Baltazar. Tu individualnu odgovornost izrazio je ovim recima: "Koja du a zgre i ona ce umreti. prorok je u svojim apokalipticnim vizijama predska -zivao propast svih njegovih ugnjetaca i njegov konacni trijumf u bliskoj buducnosti. obno -vljeni Jerusalim. 37$ Po to je judejski narod bio predodreden za vr enje va ne istori -jske misije. pre na e ere. ali je mnogo istorijskog i pravnog materijala trebalo napisati po usmenom predanju. Bio je to ogroman korak napred u pravcu etickog produbljivanja monoteiz -ma i raskid sa pojmom osvetoljubivog plemenskog bo anstva. 7) on je osve -toljubivi bog. Neka prione jezik moj za usta moja. Glavni pobornik tih mesijanskih misli bio je prorok Jezekilj. sveop teg covekoljubivog Boga. U me -duvremenu. Godine 558. pre -selio se u daleki dvorac na kraju Sirijske pustinje u severnoj Arabiji. Judejci su se dr ali na okupu u selima i gradicima. i koji nas obori e da se veselimo: "Pevajte nam pesmu Sidonsku". saop tio je vernicima da ga je Jehova preneo u buduci. slavili sabat i sve ostale verske praznike. ako ne uzdr im Jerusalima svrh veselja svojega. nije bio ni sposoban vojskovoda ni dobar dr avnik. na zajednicke molitve okupljali su se po kucama svojih predvodnika. irio je nacelo da svaki covek licno odgovara za svoje postupke. Izgnanici su poceli da razmi ljaju o uzrocima svoje nesrece. Kako cemo pevati pesmu Gospodnju u zemlji tudoj? Zerum 9(psufovs%i Ako zaboravim tebe. 18. koji za grehove predaka ka njava njihove potomke do cetvrtog kolena. Jehova je izabrao judejski narod da se kroz patnju ocisti od greha i da objavljuje svetu jedinog. odvojiv i se od svakodnevnih dr avnih poslova. Ti skupovi bili su zaceci buducih sinagoga. POVRATAK. Bila je to sledeca etapa u oblikovanju teksta Svetoga pisma. On je bio obuzet samo verskim pitanjima i starinama koje je s velikim arom sakupljao u svome dvorcu.Onde iskahu koji nas zaboravi e da pevamo. Negovali su svoje drevne obicaje. Jevrejske zajednice i dalje su imale svoje sve tenike. U knjigama Izlazak (20. Time je izazvao duboko nezadovoljst -vo medu podanicima. proroke i predvodnike. 20). a car ce im biti potomak Davidov. Odgovor na ova mucna pitanja bila je mesijanska ideja. Jerusalime. sin nece nositi bezakonja ocina niti ce otac nositi beza -konja sinovljega" (Knjiga proroka Jezekilja. 5) i Zakoni ponovljeni (5. A zar Bog mo e biti tako nepravedan da jednako ka njava i krivce i nevine? Kolektivna odgovornost nije bila u skladu s moralnim nacelima i zato je nesreca koja je za -desila judejski narod morala imati neki dublji istorijski smisao. nad Mesopotamiju su se ponovo nadneli crni politi -cki oblaci. u miru i pravdi. Neki tajanstveni covek vodio ga je po gradu i po dvori tu obnovljenog hrama. koji je ise -Ijen u Vavilon jo godine 597. propovedajuci u svome domu. Njegov naslednik. Nabo -nid. koji je konacno sreden tek po povratku iz vavilonskog ropstva. Tako je dizao moral iseljenika. a Jehova ga je upozorio da sve razgleda pa ljivo da bi mogao podneti tacan izve taj svojim su -narodnicima u Vaviloniji. raspr ilo i na kraju bez traga nestalo u moru azijskih naroda. Posle Nabukodonosorove smrti novovavi -lonska dr ava bli ila se svome kraju. Pored njih pojavili su se znalci i tumaci verskih knjiga koji su se prihvatili prikupljanja i sredivanja narodnog du -hovnog nasleda. Jednoga dana. vecno vladati u ime Jehovino. ako tebe ne uspa -tim. koje su Asirci iselili godine 722. o ivljavajuci istoriju. neka me zaboravi desnica moja. Dok se stanovni tvo izrailjskog carstva. koji ce kao pastir. pre na e ere stupa na presto .

.

i siroma ni i bogati.ava se za cara Persijanaca. Sparta i faraon Amazis. cetiri stotine i deset srebrnih vrceva i hiljadu komada razne druge liturjjske opreme. Povratnici su izabrali stari. Zorovavelj sin Sala-tilov i dvanaestorica plemenskih stare ina. cije su se granice protezale od Indije do Sredozemnog mora. njegovog poslanika i miljenika. Trebalo je srediti spisak onih koji su izrazili spremnost da napuste Vavilon i sakupiti ih u logore. decu i poslugu. Po -korava Medane. Za razliku od asirskih i haldejskih careva nije ubijao pokoreno stanovni tvo. niti je dozvljavao svojim vojnicima da pljackaju. po li su napred kao opcinjeni i glasno pevali: * . Porazio ju je godine 540. odakle su vec poznatim Avramovim putem produ ili preko Damaska i gore Hermon do Genezaretskog jezera i na granicu nekada njeg ju -dejskog carstva. Taj malo poznati plemenski stare ina. "izabranik" i "pastir Jehovin". smejali se od radosti i upucivali Jehovi zahvalne molitve. U njemu su gledali ne sa -mo oslobodioca. sve tenici. Njihove nade ubrzo su se obistinile. trideset zlatnih vrce -va. uhodani drum trgovackih karavana. Kapiju sna ne tvrdave irom su mu otvorili sve tenici boga Marduka. nije privlacio ivot u osiroma enoj. Persijski car se u jo jednom pogledu po -kazao kao covek novoga vremena. nije ru io njihove gradove. proroci i potomci plemena Levijevog. Vraceno im je tri -deset zlatnih zdela. Kir je posebnim dekretom odobrio Jevrejima povratak u Jerusalim. Najpre su i li uz Eu -frat. Judejski izgnanici docekali su Kira s neopisivim odu evljenjem. Za povratak je bilo spremno skoro pedeset hiljada ljudi ukljucujuci ene. obilazeci razvaline Ninive i stigli u Haran. 435 mazgi. zauzima njihovu prestonicu Ekbatanu i progla . Jednoga dana medu stenama ukazale su se ru evine Jerusalima. Kir odgovara na izazov. Pripreme za povratak trajale su veoma dugo. razorenoj. trgovci i zanatlije i dalje su se mirno bavili svojim poslom. Haldeje. tako da su povratnici za tu svrhu sakupili ogromno blago. Podjarmljeni narodi Haldeje docekali su 376 ga kao spasioca. pobeduje Kreza i za kratko vreme osvaja Malu Aziju. "mesija". jer pored ljudi u njemu su nalazi -lo 736 konja. Kir je postao vladar ogromne dr ave. Ali su svi. kome pored Haldeje pristupaju i car Lidije Krez. izda no prila -gali za obnovu Jerusalimskog hrama. 6720 magaraca i 435 kamila. Iznureni putnici plakali su. Njegova verska i politicka tolerancija ispolji -la se i u tome to je raseljenim plemenima dozvolio povratak u zavicaj i naredio da im se vrate kipovi i ritualni predmeti iz njihovih hramova koji su im bili oteti. Pokorenim narodima priznao je iroku autonomiju i vratio im kipove njihovih bogova koji su bili odneti u Vavilon. Naredio je da im se vrate sve liturgijske posude koje je Nabu -kodonosor odneo iz Jerusalimskog hrama. posle osam godi -na vladavine. Kir se pokazao kao pobednik i dr avnik sa -svim drugoga kova. zatim rodoljubi. koji su posedovali imanja i trgovacka preduzeca. pokazao se kao stra ni i genijalni vojskovoda.car An a -na Kir. pre na e ere. Bili su to uglavnom ljudi kojima u izgnanstvu nije ba i lo dobro. Zatim je krenuo protiv svog glavnog protivnika. Ne -punih dvadeset godina posle stupanja na presto. Ali nisu se svi odlucili za povratak. veci i ruku Jehovinu koja ka njava. A kad su se povratili od prvog uzbudenja. Imucne ljude. Predvo -dili si ih prvosve tenik Isus sin Josedekov. ili cinovnike koji su zauzimali visoke dr avne polo . Nepunu godinu dana posle osvajanja Haldeje. Karavan koji je krenuo na daleki put bio je dug nekoliko kilometara. koji su se osecali ugro eni Nabonidovom verskom politikom. vatreni poklonici Jehovini. Sve tenici i proroci objavljivali su svojim sapatnicima u ropstvu da je njihov spasilac "pomazanik bo ji". provincijskoj Judejskoj zemlji. hiljadu srebrnih zdela. ivot u pokorenoj zemlji odvijao se normalno. Protiv novog osvajaca car Nabonid stvara savez. a godinu dana kasnije bez borbe zauzeo Vavilon.aje.

.

a druge godine zapoceli obnavljanje hrama. zamolio je cara za uputstvo ta treba dalje da radi. Judejci su najzad pre kinuli obnavljanje hrama i posvetili se svakodnevnim ivotnim problemima. Za to su doznali Samaricani. Posledice odbijanja nihove pomoci bile su veoma neprijatne.Veseli se i raduj se s nama Jerusalime sru eni. Ne samo da mu je dao odobrenje. jer se preko me anih brakova vezuju s okolnim arabljan -skim plemenima. Kad je do ao da moli Artakserksa za odobrenje da putuje.). ^^^^. Jezdra je energicno poceo da sprovodi reforme za preporod Judeje.e. Svakodnevni ivot u opusto enom Jerusalimu bio je neizmerno te ak.. bio je ve -oma predusretljivo primljen. vec mu je iz svoje riznice ponudio mnogo zlata i srebra za ulep avanje Jerusalimskog hrama. ru eci vec podignute zidove i intrigama ireci pometnju u Jerusalimu..e. p.n. Zato su tek sedmoga meseca boravka u domovini podigli rtvenik. Gradnja je trajala cetiri i po godine. Za -prepastilo ga je ono to je zatekao. Do ljaci iz Jerusalima donosili su mu veoma uznemiravajuce vesti da je judejski narod postao ne -maran u ispunjavanju verskih du nosti i da mu preti odnarode -nje. Novi povratnici stigli su u Jerusalim posle cetiri meseca. pratilo ga je 1576 mu karaca koji su odlucili da se s njim vrate u domovinu. p. koji su posle proterivanja Izra -iljaca naseljeni u severnom Hananu. Ubogi mali hram bez ukrasa bio je alosna slika bede i propadanja zemlje. samo su ponegde trcale skle -pane kucice. pa su ih preko izaslanika zamolili da i oni ucestvuju u gradnji. Samaricani i ostala plemena koja su zaposela ispra njene jevrejske zemlje. godine 458.. gde su na li skloni te malobrojni stanovnici.n. U Vavilonu je u to vreme iveo Jezdra. Vladao je samo sedam godina.. Na njegov zahtev pre -gledana je arhiva u Ekbatani i Kirov dekret je naden. Jo je i ovlastio Hananskog namesnika da starom jevrejskom povratniku isplati sto talenata srebra i snabde ga potrebnim namirnicama. ali su Zorovavelj i Isus odlucno odbili po nudenu pomoc. a na presto stupio nje gov sin Kambiz. Povratnici su se pre svega morali po brinuti za krov nad glavom i bar donekle ukloniti kr s gradskih ulica. MISIJA JEZDRINA.. pod cijom vla cu je bio Hanan. iako su i oni slavili Jehovu. Jerusalim je jo uvek bio ogromna gomila kr a. kren -uo na daleki put. Darije je bio tolerantan covek. Novi Jehovin dom nicim nije podsecao na velicanstveni Solomonov hram. Medu svojim vav -ilonskim sunarodnicima Jezdra je organizovao prikupljanje prilo -ga i sakupiv i poveliko blago. proroci Agej i Zaharija optu ivali su stanovnike Jerusalima za nemar i privoleli ih u ime Jehovino da ponovo otpocnu obnavljanje hrama. Jerusalime spa eni! OBNOVA. gledali su s prezrenjem. vr eci oru ane napade. Ne ubrajajuci ene i decu. Cetrdeset i tri godine pro le su od obnavljanja hrama. poginuo je Kir.). na -ucnik i veliki poznavalac Tore. gde je nekada. Kad su se Judejci poz -vali na Kirov dekret. pre na e ere. sada je zjapila praznina. u tajanstvenom sjaju. pocivao zlatni kovceg zaveta. Ali ni tada nije i lo bez te koca. poslao je u Jerusalim komisiju sa zadatkom da ispita s kakvim pravom se Jerusalimski hram podi e iz ru evina. Na najsvetijem mestu. Tako je pro lo petnaest godina. Na Samaricane. u borbi s narodima koji su napadali istocne granice njegove dr ave. Za vladavine sledeceg persijskog cara Darija l (522-485. pre na e ere.. . U potrazi za nasu nim hlebom zanemarili su religi ju i nisu vi e brinuli o hramu. Na persijskom prestolu nalazio se Artakserks l (465-424. Stoga je naredio satrapu da se obnova hrama ne ometa i da se dosta -vijanjem grade i ivotinja za rtvovanje pomogne povratnicima. Po to je Jevrejki bilo malo. Godine 529. Obeshrabreni te kocama i pogor anim uslovima ivota. ali je za to vre me osvojio celi Egipat i tako stvorio najvecu imperiju u istoriji staroga sveta. Jer Gospod se smilova narodu svome. Jezdra je vec bio za ao u godine.. U svetu su se za to vreme dogodile velike promene. ali je ipak odlucio da ode u svoju zemlju da se suprotstavi tome. s neobicnom estinom ometali su gradnju. Persijski satrap Tatnaj.

.

" Artakserks je voleo svoga peharnika i poklanjao 380 Zenon !](psulbvs/(i mu puno poverenje. tugovao." Ali kad su zidovi bili dopola podignuti. i mi smo se rasuli po zidu daleko jedan od drugoga. Nemija je stigao u Jerusalim godine 445. vec ga je naimenovao za namesnika Judeje. Egipcana i Amorejaca. poverio je rad na jednom delu zida. Lo a vest duboko je potresla Nemiju. dao mu pismo za cuvara carskih uma s nalogom da mu izda onoliko drvene grade koliko je potrebno za obnovu jerusalimskih kuca i zidina i cak mu dodelio jaku pratnju od persijske pe adije i konjanika. Razderao je pla t na sebi. Ta surova naredba une -srecila je i rasturila mnoge porodice odvajajuci voljene ene od mu eva i bri ne majke od rodene dece. Zidine prestani -ce i dalje su bile u ru evinama. Zbog poreza. a zatim zamoli cara za odobren -je da ode u Jerusalim: "Ako je ugodno caru i ako ti je mio sluga tvoj. Jezdrinom zaslu -gom najzad je pala odluka na osnovu koje se svima koji su o enjeni tudinkama oduzima imanje i pravo gradanstva ako ne napuste svoje ene u roku od tri dana. bogati su ugnjetavali siromahe i za dugove uzimali im polja. Nemija isprica svome gospodaru ta je cuo od Ananija: "Da je iv car doveka! Kako ne bih bio lica nevesela. podstaknut njegovim entuzi -jazmom i energijom.mnogi Judejci po enili su se kcerima Hananaca. Persijski car je primetio da mu je peharnik nekako setan i zabrinut dok mu dodaje vino. dok su sve tenici i bogati iveli bezbri no u izobilju. Na dvoru Artakserksa u Suzi. Nemija je odmah prionuo na posao. Tri dana u tajnosti je detaljno razgledao sru ene zidove i spaljene gradske kapije i najzad objavio cilj svoga dolaska: "Vidite u kakvom smo zlu. kad je grad gde su grobovi mojih otaca opustio i vrata mu og -. spremna da odbije napad. Po jerusalimskim ulicama cula se me avina svakojakih jezika i narecja i izabranom narodu pretila je brza propast. i zapitao ga za razloge njegove tuge: " to si lica nevesela. spopade ih bes i poce e se spremati za oru ani napad. Jezdra je bio duboko potresen." Otad je. kad nisi bolestan? Nije drugo nego tuga u srcu". polovina stanovni tva bila zauzeta gradnjom s pripasanim macevima. Ne samo to mu je dopustio da ide. u ocajanju cupao \ bradu i u nezmernoj tuzi celi dan sedeo nemo. vinograde i vocnjake. Amonaca. zelena tva i pljacke najveci deo naroda pao je u krajnju bedu. Jerusalim pust i vrata mu popaljena ognjem. Danima je plakao. cak su i sve tenici i narodni predvodnici imali ene tudeg porekla. njem spaljena?" A car mu rece: " ta hoce ?" Posle tople molitve objasni o cemu se radi. visoku du nost peharnika obavljao je Judejac Nemija. po lji me u Judeju u grad gde su grobovi otaca mojih da ga sagradim. Svakoj porodici. Jevuseja. onamo trcite k nama. ali je otada iveo potpuno izolovan medu neprijateljima. ne verujuci da ce podici zidove. da vi e ne budemo rug. koplja. dajte da zidamo zidove Jerusalimske." Grad je bio bez ikakve odbrane. na smenu. dan i noc. pogor ala je odnose s okolnim narodima koji su se osecali te ko pogodeni prezrivim odbacivanjem svojih kceri. ivo se prihvatio obnove. ne iskljucujuci ni sve tenicke. Nemija se ne dade zastra iti i organizova odbranu. Bog na vojevace za nas. Judejski narod ocuvao je svoju rasnu i versku osobenost. Rasporedeni du zida. Zato se napadaci nisu usudili da stupe u . Hetita. Stare ine Samaricana. bila u pripravnosti. Gde cujete trubu da trubi. a druga polovina je. MISIJA NEMIJINA. rekav i im:$Posao je velik i dug. Osim toga. Stare ina Amonaca Tovija podsme ljivo rece: "Neka zidaju. pre na e ere. Arabljana i drugih neprijateljskih pleme -na rugali su se Jevrejima. postio i molio Jehovu da se smiluje na njegove sunarodnike u domovi -ni. Razdeli graditeljima maceve. Svi koji su se bojali reci bo je okupili su se oko njega i dugo se s njim molili. provalice kameni zid njihov. Filiste -jaca. strele i titove. ostavljen na milost i nemilost pustinjskih razbojnika i neprijateljskih plemena koja su zauzela napu tene delove judejske zemlje. Moavaca. Amonaca. trubaci su imali zadatak da pozivaju branioce na ugro ena mesta. pa cak pri -moravali na robovski rad njihove sinove i kceri. a narod. Za vreme vecernje rtve pao je nicice pred hramom i tako po -tresno plakao da su i svi okupljeni zaplakali. da lisica dode.

.

Osiroma eno fyende stanovni tvo oslobodio je te kih poreza i da bina. zidovi su bili podignuti iz ru evina i prestonica je s olak anjem mogla da odahne. do -nosili u_ prestonicu svoje proizvode i pazarili po gradskim duca -nima.^ Ali Nemija se dr ao na oprezu i uporno je i ao svome cilju. a kad im to nije po lo za rukom. S ogorcenjem je zakljucio da se stanje opet pokvarilo. koja je prodrla i u sve tenicke krugove. Pod izgovorom da hoce sklapanje mira. Godine 721. Zemljoradnici su muljali gro de.otvorenu borbu. cesto ne spavajuci i ne pre -svlaceci se. 382 "ZAR SAM JA CUVAR BRATA SVOJEGA"* Ubrzo se pokazalo da je raspad Davidove dr ave na Izrailj i Judeju jedna od najvecih tragedija jevrejskog naroda. pala je Samarija. kad je Nabukodonosor razorio Jerusalim. proterao je iz Jerusalima. Do lo je do toga da deca jz tih me anih brakova nisu vi e znala da govore hebrejski. Zamislimo za trenutak ta se de avalo u Izrailju. koja je protiv bratskih izrailjskih plemena pozvala Asiriju. gde je ponovo preuzeo pocasnu du nost peha -rnika. Ispuniv i svoju misiju. Nemija je sve krivce pozvao preda se. pre na e ere. cetiri puta su poku ali da izmame Nemiju iz grada. naredio je da se gradska kapija uoci sabata zatvara. vec je kobno uticala na njihove unutra nje odnose. Izrailj je otcepljenjem istupio i iz te najva nije zajednice i stvorio svoje vlastite kultne prestonice u Vetilju i Danu. Judejska dr ava. pre na e ere. Cak i jedan sin prvosve tenika o enio se tudinkom. Postojala je jo sto i petnaest godina. Posle pedeset i dva dana. Izbacen iz ravnote e tom zarazom. spasla se samo zahvaljujuci tome to je postala vazal svog tobo njeg spasioca. Ta verska izma ne samo to je dovela do potpunog duhovnog otudenja dve krnje jevrejske dr avice. Jo gore je bilo to to vi e niko nije slavio sabat. Vec znamo da su severna i ju na plemena oduvek delili duboki etnicki i politicki antagonizmi. Dovoljno je navesti samo nekoliko cinjenica da se u to uveri-mo. Sve koji se nisu pokorili naredenju. nastojali su da u gradu ire strah i po -metnju preko potkupljenih judejskih otpadnika. estoko ih grdio i prokli -njao i u nastupu besa udarao ih pesnicama i vukao za bradu. hram u Jerusalimu. Solomon je umro godine 932. Posle nekoliko godina ponovo je oti ao u Jerusalim da se uveri kako se vlada judejski narod. Otkrio je da su se Judejci opet enili tudinkama. Razlozi te tragedije bili su veoma slo eni. Izrailjska dr avica postojala je. Cak i tirskim trgovcima koji su se naselili u Jerusalimu bilo je dopu teno da trguju. A Nemija se prihvatio sredivanja dru tvenih pitanja. Svega dvadeset godina posle razaranja Samarije asirski car pojavio se pred ^zidinama Jerusalima i samo zahvaljujuci spletu srecnih okolnosti judejska dr ava tada nije izgubila nezavisnost. Za vreme Solomonove i Davidove vladavine ubla avali su ih zajednicki dr avni interes i zajednicko versko sredi te. znaci. ne to vi e od dvesta godina. pa su resili da pribegnu lukavstvu. koji Levitima i pevacima nisu placali odredeni deo desetine koji im je pripadao. a medu njima je bio i sin prvosve tenika. vinogra -de i vocnjake koje su im oduzeli za dugove i zelena ke kamate. Za -tim je sazvao zbor i zahtevao od bogata a da se zakunu da se vi e nece baviti lihvarenjem i da ce vratiti sirotinji polja. vratio se posle dvanaest godina na cars -ki dvor u Suzi. Najvi e ga je bolela pohlepnost sve tenika. itelji Jerusalima groznicavo su zidali danju i nocu. Nemija je s velikom odlucno cu zaveo red u hramu i. Zatim im je naredio da se zakunu da ce ostaviti ene tudinke. zadovoljava -juci se samo skromnim prilozima za odr avanje svoje kuce. da bi onemogucio trgovinu. to jest do godine 586. zbog cega su napustili slu bu u hramu i poceli se baviti zemljoradnjom. Kad je rec o sastavu .

. izrailjska plemena su jo Bila su pod jakim pritiskom razno uvek tamo bila u manjini.stanovni tva te dr avice.

a Manasija je zapoceo krvave progone jehovista. Zahvaljujuci takvim carevima kao to su bili Asa. Mojsijeva religija uvek se obnavljavala. eleci verovatno da dobije podr ku vecine podanika. revoluci -je. Fenicanke Jeza -velje. Da zlo bude vece. kovcegom zaveta. 384 Zenon !%psidovs/(i Jezekija i Josija. Na taj na -cin. koga je na presto dovela jehovisticka stranka proroka Ahije. odsecena planinama od susednih uticaja. kad je prorok morao da pobegne iz zemlje. prvi car Izrailja. trebalo da predstavlja oslonac Mojsijeve religije. me -du njima nije bilo nijednog vernog jehoviste koji bi zaslu io po -hvalu redaktora istorijskih biblijskih knjiga. Pojavili su se mudraci kao Amos. Komentar za te prilike mo e biti vec pomenuto pismo izrailjskog seljaka nadeno godine 1960. lihvarstvo. Kultovi ovih naroda pu tali su u Izrailju sve dublje korene i u pojedi -nim trenucima izgledalo je da je jehovizam osuden na propast. Knjiga postanja (4.. Za vreme Ahavove vladavine i njegove ene.*Kainove reci. ili u Egiptu. s prete nom vecinom jevrejskog stanovni tva i s tradicionalnim kultnim pred -metom. istina. ali ustanak nije mogao biti uspe an. Izrailj i Judeja postali su igracka u politickim igrama koje su im na kraju donele propast. Do -znajemo da je vatrena poklonica fenickih bogova progonila i ubi -jala Jehovine proroke. izvr io versku izmu. pouke. To se dogodilo narocito zahvaljujuci caru Josiju. vec su produbljivali i klasne razlike. To se pokaziva -lo u ustanovljenju zlatnog teleta i proterivanju iz dr ave ortodok -snih predstavnika jehovizma: sve tenika i Levita. ako iz tog ugla pogledamo na istoriju Izrailja. dinasticki prevrati i verski neredi ne samo to su prouzroko -vali anarhiju u obe zemlje. Joas je ubio sve tenika Zahariju zato to mu je prebacio idolopoklonstvo. Pod te kim teretom poreza i dugova. Jeremija i Ne -mija. ti ratovi su hiljadostrukim nitima bili vezani za politicke medunarodne sile. izrabljivanje i su -rovost bogata a. do lo do ustanka pod vodstvom proroka Ilije. Tek kasnije je predvo -dnik jehovisticke stranke Juj odneo pobedu nad tudinskim kulto -vima. propovedi i poziva -nja ljudi da se poprave ne zaustavljaju tok istorije. bratoubilacke borbe. Osam judejskih careva Biblija optu uje za idolopoklonstvo ili za proganjanje jehovinih sve tenika. Tada je. Drukcije govoreci. Obe dr avice bile su potresane dugo -trajnim i te kim verskim ratovima. Kako to obicno biva. jer se i on. ili u Asiriju. jehovizam je u Judeji bio daleko ilaviji. ali. Cak je i Jerovoam. ubrzo priklonio idolopoklonstvu. borba protiv jehovizma poprimila je krvavi karakter. neprestani ratovi. 9) 2. Kako je to pitanje izgledalo u Judeji? Izgledalo je da bi zemlja. u blizini palestinkog na -seljaf^ison Lesion. iroke narodne mase sve vi e su siroma ile. l pored svega. Po mi ljenju naucnika . koji su osudivali ugnjetavanje. koji je izvr io duboke verske reforme i povratio pravne norme sadr ane u knjizi Zakoni ponovljeni. Uop te uzev i. to takode ima svoje obja njenje. Josafat. kao to znamo. Ahaz je bogu Molohu pri -neo na rtvu svoga sina. Ali i tamo se kult tudinskih bogova sna no si -rio. koje se ponosilo bogatom ver -skom i kulturnom tradicijom. Jerovoam i drugi izrailjski carevi morali su na to ozbiljno racunati i zato je izmaticni Jehovin kult u njihovoj dr avi dobio idolopoklonicki karakter. Pogor avale su se i unutra nje dru tvene prilike. dok se na kraju nije izborila za prevagu nad tudinskim bogovima. Fenikije i Damaska. Jotam. U Samariji i Jerusalimu borile su se o prevlast stranke koje su tra ile oslonac ili u Siriju. dok je mali broj privilegovanih gomilao sve veca bogatsva. Nemocni Izrailj nije se mogao uspe no braniti ni od uti -caja i podrivanja susednih dr ava. Ali to je bila samo privremena pobeda. vrsnog hananskog stanovni tva. sa cudenjem cemo utvrditi da Biblija optu uje njegove careve za kult tudinskih bogova ili precutkuje njihovu versku de -latnost.

.

U svetlu tih cinjenica postaju nam razumljivi neprestani dvorski pucevi. ali je u njoj sve vreme vladala jedna. ali takvi slucajevi bili su retki i pre su imali karakter politickih manevara i nikako nisu proisticali iz patriotskih pobuda. u mnogim slucajevima cak i povoljno u materijalnom pogledu. Ta samoubilacka politika morala je pre ili kasnije da dovede do propasti celog jevrejskog naroda. Zemlju su pusto ili razni osvajaci. careubistva i dinasticki prevrati u Izrailju. Dok se deset izrailjskih plemena bez traga rasplinulo u etnickom kotlu Mesopotamije. opusto io Judeju i poceo opsadu Jerusalima. Jo prve godine svoje 2Q/~ vladavine persijski car Kir dozvolio im je da se vrate u domovi -nu. Ali s vremenom su cak i bogati ljudi postali rtve rato -va i politickih nemira. dok se u Izrailju u toku 230 godina izmenjalo devet carskih dinastija koje su uzurpatori nasilno osnivali. Car Izrailja Fekaj sklopio je savez s Damaskom. podnosi tu bu svome knezu da mu je ubirac po -reza oduzeo ogrtac. De avalo se. Dinasticko rivalstvo izmedu vladara Izrailja i Judeje kao i borba sve tenika za prevlast oslabili su obe dr avice i bili u potpunoj suprotnosti s interesima naroda. Izvr ilac otcepljenja. to znaci da je izgnanstvo trajalo nepunih pedeset godina. po cenu citavog blaga Jerusalimskog hrama doveo u Hanan asirsku vojsku. Tiglat-Falazar III zahtevao je za tu 10C legende uslugu stravicnu sumu od hiljadu talenata srebra. Neposredna posledica njegove pobune bila je ta to je faraon Sisak l pet godina posle Solo -monove smrti opusto io Hanan i odneo sve blago Jerusalimskog hrama. iako za to nije imao nikakvog osnova. kao to smo vec pomenuli. l u Ju -deji su se. znaci da je ezdeset hiljada imucnijih ljudi moralo prilo iti znatan iznos za odr avanje na prestolu krvavog uzurpatora. istorija je prema njima bila blagonaklona. mnogi Judejci uspeli su da se okuce u tudini i odbili su da se vrate. de avala careubistva i dvorski pucevi. krvavi uzurpator Menajim morao se osloniti na Asiriju da bi se odr ao na vlasti. Jerovoam. krenuo je sa saveznikom protiv judejskog cara Ahaza. Ali bez obzira na tako kratak vremenski period. pokrivali su oni koji su jo imali zlata i srebra. da dva cara ive i u slozi. Po to je talenat vredeo tri hiljade sikala. dodu e. koji je upravo zavr io berbu. Menajim je do ao do nje na taj nacin to je uzimao od bogata a po pede -set sikala srebra. pre na e ere. Ako uzmemo u obzir cinjenicu da je ogrtac ubogim Izrailjcima slu io i kao pokrivac. Davidova dinastija. l car Izrailja Joas opljackao je Jerusalimski hram i deli -micno poru io gradske zidine. samo da pobede protivnika. po to se iz osiroma enog naro -da ni ta vi e nije moglo iscediti. dodu e. l pored toga to je zaveo teror u dr avi. Bili su to razni ljudi: bogati trgovci. ispla -tio je svome za titniku tri miliona sikala srebra. a visoke namete. Seljak. Kad tri miliona podelimo sa pedeset. Prvi talas povratnika krenuo je na put u prolece godine 537. . bio je bez sumnje egipatski placenik. Dovoljno je navesti tri primera da se prika e to stanje stra nog politickog slepila. razumecemo bezobzirnost tada njeg poreskog si -stema. ali je njegov sadr aj sasvim jasan. Ogrtac je verovatno bio jedina imovina seljaka kome je nanesena nepravda. koje je trebalo placati susednim silama. Osim toga. Pismo je o teceno i ima praz -nine. za Judejce takozvano vavilonsko ropstvo i nije bilo pravo robovanje. Da bi prinudio Judeju da pristupi antiasirijskoj ko -aliciji.ono potice iz VII veka pre na e ere i sastoji se od cetrnaest redova teksta napisanog na komadima razbijenog krcaga. vec preseljenje. Tada je Ahaz. Dva carstva uglavnom su vodila medusobne istrebljivacke ratove i nisu se ustezala da dovedu u Hanan svoje najljuce vekovne neprijatelje.

.

i re -koh im: vi mecete bremena svaki na brata svojega. S ugnjetavanjem i ekonomskim zloupotrebama vlasto -dr aca irila se demoralizacija i ravnodu nost prema pitanjima koja se ticu naroda. da dobavimo ita da jedemo i ostanemo ivi. Mu karci i ene stupali su u brakove s pri -padnicima susednih. Jer neki govorahu: nas i sinova na ih i kceri na ih ima mnogo. A preda nji upravitelji koji bejahu pre mene bejahu te ki narodu uzimajuci od njega hleba i vina osim cetrdeset sikala re -bra. a po ulicama Jerusalima culi su se tudi jezici. i sluge njihove zapovedahu po narodu. To je Dilo pravo teokratske dru tveno uredenje s prvosve . ali je bio odbacen jer mu je ena bila tudinka. izrabljivanju i lihvarenju od strane imucnih slojeva. Ali niko nije bio ravnodu an prema svojoj domovini. sinovi na i kao nji -hovi sinovi. Nema sumnje da su se za povratak prijavili pre svega siroma ni ljudi. 1-7. jer polja na a i vinograde na e dr e drugi. 11. Ali teo -kratski poredak nije obezbedio narodu demokratsku ravno -pravnost. 15). Kratko govoreci. sve tenici i Leviti. iako vec u godinama. deca iz tih brakova ce -sto nisu vi e ni govorila hebrejski. Jevrejina visoka roda. od koga je kasnije nastala stalna institucija Sanhedrin. Drugi opet govorahu: da zalo imo polja svoja i vinograde i kuce da dobijemo ita u ovoj gladi. legende 387 Jo drugi govorahu: da uzajmimo novaca na polja svoja i vinograde za danak poreski. Tako se u Judeji stvorila izuzetna konce -ntracija ortodoksnih jehovista.zemljoradnici i zanatlije. Judejcima je pretila opasnost odnarodenja. A telo je na e kao telo brace na e. Zahvaljujuci Jezdri i Nemiji. svi su dare ljivo pri -lagali za obnovu hrama. takozvani "savet stare ina". Ta cinjenica nam obja njava gotovo sve to znamo iz Knjige Jezdrine i Knjige Nemijine. Tacno je receno da su se Judejci iselili kao narod. koji su za novu domovinu bili vezani interesima. Tada ga je vladar Samarije postavio za naj -vi eg sve tenika hrama koji . Oni koji su ostali u emigraciji iveli su u takozvanoj dijaspori. l smislih u srcu svom i ukorih knezove i poglavare. Uz to. 5. koji se nadao da ce biti naimenovan za prvosve tenika. a mi ne mo emo ni ta. Jevrejski istoricar Josif Flavije pomi -nje nekog Manasiju. Nemija. Sve tenici su vr ili finansijske zloupotrebe. narodne ma -se bile su izlo ene ugnjetavanju. reakcija na te pojave bila je neobicno sna na. ciji religiozni ar nije bio ta -ko jak kao njihovih otaca. a vratili kao verska zajednica. Uz njega je stajalo savetodavno telo sasta -vljeno od predstavnika aristokratije." (Knjiga Nemijina. i neke kceri na e vec su robinje. Morali su to biti vatreni sled -benici Jehovini. predstavnici najkonzervativnijeg dela Mojsijeve religije. i kao to znamo iz Biblije. i eto treba da damo sinove svoje i kceri svoje u roblje. koji je sve vi e preovladivao u Vavilonu.tenikom na celu. mnogi povratnici prihvatili su aramejski jezik. koje nije upla io daleki naporni put i ubogi ivot u ru . tj rasejanju. ovako opisuje te odnose: "l stade velika vika ljudi i ena na bracu njihovu Judejce. ali i brojni predsta -vnici u Vavilonu rodenih pokoljenja. cuvajuci svoje stare obicaje i obrede. koji se. U novom judejskom dru tvu pre svega*Dada u oci nesumnjiva dominacija religije i sve teni -ka.evinama Jerusalima. Zato se rasrdih vrlo kad cuh viku njihovu i te reci.. prihvatio misije da ucini kraj svim tim zloupotrebama.. rasno tudih naroda. Oni su doneli stroge zakone o braku. Jevreji koji su se o enili tudinkama morali su napustiti svoje ene i de -cu ili i sami otici iz Judeje. Hajde vratite im danas polja njihova i vinograde i masli -nike i kuce i to im na stotinu uzimate od novca i ita i vina i ulja.

Jevreji su verovatno mo -rali osecati naklonost prema persijskim sledbenicima Zaratustre. lako je neke od njih narodno predanje obdarilo natpriro -dnom cudotvornom moci. Zanimljivo je da neki naucnici u produbljenoj monote -istickoj koncepciji koja se provlaci kroz knjige proroka otkrivaju uticaje iz vremena vavilonskog ropstva. postojala je u jevrejskom dru tvu i druga verska struja. iako su predstavljali konacnu sublimaciju vekovne tradicije religioznog vracarstva. iz toga nikako ne proizlazi da su oni legendarne licnosti. ali izabran samo zato da celom covecanstvu donese do -bru vest i na taj naci omoguci spasenje sveta. To su bili mudraci. Prorok Isaija je od Jehove najzad ucinio Boga celog covecanstva. ' Njihova velika zasluga bila je u tome to su pre svega isticali eticke vrednosti jevrejske religije. Isaija je bio imucan zemljoradnik. kao i Jevreji. Zbog toga je Mojsijeva religija postala be ivotna i li ena dubljeg etickog sadr aja. cime su osvoji -li simpatije ikonoplasta jehovizma. Prema tome. Tamo mu se prikljucio veliki broj sve tenika i Levita koji su sbog istih razjoga morali da napuste Jerusalim. Sve pojedinosti ivota bile su uredene preciznim ritu -alnim propisima. Po njegovom shvatanju. Taj jalovi verski formalizam podsecao je na feti izam i ocigledno je slu io sve tenicima za odr avanje teokratske vlasti nad judejskim narodom. propovedajuci da Jehova pre svega tra i od coveka da bude dobar. Biblija sadr i knjige esnaest proroka od kojih najveci znacaj imaju prorocanstva Amosova. pa ni da ubere klas ita kad je bio gladan. Svi koji su se protivili sve tenicima i nadzoru nad ritualima iselili su se iz Judeje. Ta mesijanisticka ideja bila je ne to sasvim novo i stvaralacki je delovala na mi -sao prvih hri canskih zajednica. Na osnovu lingvisti -ckih ispitivanja danas vec znamo da su te knjige samo antologi -je. slobodni smo reci da su biblijske knjige pro -roka zajednicka svojina jevrejskog naroda i predstavnika ideja koje su ga zaokupljale jo od VIII veka pre na e ere. Broroci nisu imali niceg zajednickog s vracima koji su lu -tali po emlji. neba i . Religija je postala orude ovinisticke politike. Za vreme sabata niko nije smeo da krene na 388 dalji put. dakle pripisuje mu vec sasvim jasno univerzalne osobine. Svi oni su bili uvereni da im je Jehova poverio znacajnu versku i dru tvenu misiju. Jeremijina i Jeze -kiljeva.je podigao na brdu Garizim. Cak je bio greh izvlaciti magarca kad padne u jamu. Ali je sigurno da knjige koje im pripisuje Bi -blija nisu uvek iza le ispod njihovog pera. nisu priznavali kultne idole. zasnovane na licnoj moralnoj odgovornosti co -veka pred Bogom. Kult Or -muzda nesumnjivo ima mnogo zajednickog s jehovizmom. ciji su predstavnici bili proroci. Sve na e dualisticke religio -zne koncepcije Boga i sotone. dru tveni i politicki radnici i propovednici religiozne konce -pcije vi eg reda. pravedan i 389 milosrdan. Amos je upravo propo -vedao da ga se u jehovinom kultu malo ticu rituali i ceremoni -je i da je su tina u tome da ljudi u du i budu pravedni i bogobo -ja ljivi. koji je propovedao da na svetu deluju dve sile koje se medu -sobno bore: bog svetlosti Ormuzd i bog zla Ahriman. Prorok Mihej je tu misao jo uprostio. u najboljem slucaju sastavljene od autenticnih odlomaka nji -hovih tekstova ili od tekstova nepoznatih autora iz raznih veko -va. Izrailjci su zaista bili izabrani narod. Jeremija potomak aristokratskog sve tenickog roda. Isaijina. Per -sijanci. Jevrejski pisci navode trideset i devet poslova koje za vreme sabata nije bilo dozvolje -no obavljati. narodni uci -telji. stega koja je trebalo da dr i u pokornosti malobrojni jevrejski narod da ne izgubi svoju posebnost. Na srecu. Amos pa -stir. Te nja za potpunom izdvojeno cu od okolnih naroda iz -vr ila je dubok i dalekose an uticaj na jevrejsku religiju. Razlikovali su se od njih pre svega po tome to im propovedanje nije bilo profesija i to nisu iveli od proricanja buducnosti. a Jeze -kilj sve tenik u Jerusalimskom hramu.

.

11 mnogim slucajevima ne doznajemo ta ih je navelo na ovakav. poticu iz persijskog doba: Jevreji su ih preuzeli u vreme ropst -va i predali ih potom ranome hri canstvu. Ti duhovni predvodnici. Proroci su osu -divali dru tvo zbog otpadni tva. Njihovi moralni ideali. istorija dveju jevrejskih dr ava tesno je pove -zana s istorijom velikih sila. vec tra i moralnu cistotu. Dok su bogata i iveli u istocnjackoj rasko i. Carevi su stanov -ni tvo gonili na prisilni rad na gradnji hramova. Prorok Isaija u ocajanju uzvikuje: "Te ko onima koji sastavljaju kucu s kucom. Jeremija po cenu ivota o tro istupa protiv politickih fanatika. Logicna posledica tih uzvi enih etickih nacela bila je o tra kritika dru tvenih odnosa u Izrailju i Judeji. Kao to smo vec vi e puta utvrdili. U propovedima tih mudraca religija je prestala da bude op ta insti -tucija i postala je licna stvar svakoga coveka. postojale su ozbiljne osnove za kritiku. da vec ne bude mesta i vi sami ostanete u zemlji" (Knjiga proroka Isaije. ugovora o prijateljstvu i diplomatskih poteza. moralnog pada i korupcije. ta vi e. propovednici. li enih pragmaticne povezanosti. otkriveni su mnogi podaci koji bacaju iznenadujuce svetio na dogadaje u Izrailju i Judeji. na primer. pravednost i dobrotu. Jehova ne pridaje znacaj spolja njim formama kulta i rituala.zemlje. porezi i zadu iva -nje kod lihvara produbljivali su bedu radnih masa i bogatili imu -cne slojeve. verske koncepcije i po -zivanje na dru tvenu pravdu. Aristotel je pi -sao da bi bilo cudno kad bi neko rekao da voli Boga. Isa -ija odvraca cara Ahaza od dovodenja Asiraca u pomoc protiv izrailjsko-sirijskog saveza. Dogadaji su ubrzo pokazali kako je njegovo stanovi te bilo is -pravno i razumno.. mogle su se cak pribli no proracunati godine vladavine . Na srecu. Ratni tro ^ . nadahnuti vizionari i veliki pesnici izra avali su sve ono to je u jevrejskom naro -du bilo najvrednije. a oni su iveli u luksuznim dvorcima. izvr ili su neprolazan uticaj na evropsku kulturu dva sledeca milenijuma. Ideje proroka bile su. U tekstovima koji se od -nose na istoriju pomenutih dr ava. Biblijski tekst obave tava nas samo o tome kad su poje -dini carevi vladali. A upra -vo to su propovedali neki proroci i tom svezom mi lju zapoceli novu eru verskog ivota naroda. a jevrejskom dru tvu prorokovali propast i patnju ako se ne vrati na put istine. Kratko receno. biblijska istorija sastoji se sa -mo od kratkih hronicarskih zapisa. Po njima.. na stenama i u hramovima. Biblijska istorija Izrailja i Judeje svodi se na hronicarsko nabrajanje careva i na ocenu njihove vladavine s gledi ta jeho -vizma. Zahvaljujuci tim otkricima. u novovavilonskoj haldejskoj dr avi i u Egiptu sa -cuvale su se ogromne arhive s dokumentima i natpisima u grob -nicama. veoma revolucionarne. racunajuci na pomoc Egipta. dakle. podsticali Judejce protiv Haldejaca. koji su. metodom korelacije moguce je bilo objasniti ne samo dotad nepoznate uzrocne veze mnogih biblijskih podataka. i njivu na njivu nastavljaju. ali tek u vreme careva i posle povratka iz vavilonskog ropstva iroko je primenjivano robovanje za dugove.^&^ 390 Zenon %osufovs/(i kovi padali su na seljake i na kraju ih doveli do propasti. narodne mase postajale su sve siroma nije. cak i za vreme Nabukodo -nosorove opsade Jerusalima nagovarao je Judejce na predaju. 5. Ca -revima su prebacivali zlocine i raskala an ivot. svetlosti i mraka. Proroci su bili i dalekovidi politicari.^ ne na drukciji postupak. U Vavi -loniji i Asiriji. Mesopotamijom i Egiptom. okru eni brojnom poslu -gom i nalo nicama. 8). Tako. vec i utvrditi da su ti podaci uglavnom tacni. Ugnjetavanje sirotinje i samovolja bogata a. Ropstvo je u Hananu postojalo od pamti -veka. po tenje. ne shvatamo politicke i psi -holo ke motive ratova. palata i tvrdava.

.

Ispada da faraon u pljacka . Biblija govori da je pet godina posle podele jevrejskog carstva faraon Sisak upao u Judeju i opljackao Jerusalimski hram. Jeremije i Jezekilja. Potpalili su ispod njega vatru i polivali ga vodom sve dok se nije raspao na ko -made. Za taj dragoceni spomenik Klajn je ponudio Arabljanima cetrdeset dolara. Na njemu vidimo egipatskog bo -ga Amona kako vodi na konopcu 156 jevrejskih zarobljenika. Zato cemo se ograniciti samo na neka naj -va nija i najneverovatnija. Iz spiska tih gradova doznajemo zanimljiv poda -tak koji Biblija sasvim precutkuje. Pre nego to je kupovina izvr ena. Arheolo ka otkrica izvr ena u Egiptu i Mesopotamiji na zapanjujuci nacin potvrduju verodostojnost i tacnost pomenutih biblijskih tekstova. Za lak e razumevanje tog problema vredi navesti jedan od lak ih primera takvog preracunavanja. prineo mu na rtvu svoga sina. Knjige Nemijine i knji -ga proroka Isaije. Tada je Joram u savezu s carem 392 Zenon 3(psit£ovs/<i edomskim i carem judejskim krenuo protiv pobunjenika. Tih otkrica ima tako mnogo da se ovde ne mogu sva navesti. Biblija ka e da je Kir jo prve godine posle osvajanja Vavilona dopustio Jevrejima da se vrate u Jerusalim. car moavski Misa digao je bunu protiv Izrailja i prestao da placa nametnuti danak. Amrije. Godine 1868. Zato je cudno izgledala primedba da pobednici "brzo oti -do e odande i vrati e se u svoju zemlju" (Druga knjiga o care -vima. ne bi shvatio njenu uzrocnu povezanost s politikom susednih velikih sila. U ru evinama hrama u Karnaku otkriven je bareljef na kome je ovekovecen taj pohod. 3. Tada su Arabljani do li do zakljucka da taj kamen mora imati neku magicnu moc. pre na e ere. U na oj prici ne bi imalo smisla ponavljati maglovita i lakonska biblijska saop tenja^ bez pozivanja na bogati materijal koji nam pru a arheologija. 27). U sledecim redovima natpisa pobedonosno saop tava da je razbio napadace %ko da "Izrailj zauvek propade". i zatvoriv i se u tvrdavu Kiraraset. koje su zatim prodavali kao amajlije. prvi talas povratnika nije mogao da krene za Jerusalim pre proleca godine 537. Klajn otkrio je istocno od Mrtvog mora ogroman kamen od plavog bazalta s urezanim nat -pisom na moavskom jeziku. Po to Joram nije konacno pokorio zemlju Moavsku i.391 izrailjski i judejskih careva kao i va ni datumi u istoriji jevrejskog naroda. pre na e ere. Za vreme Joramove via -davine. A. Svaki od njih predstavlja jedan od gradova koje je Sisak osvo -jio i opljackao. nemacki misionar F. pokorio je zemlju Moavsku i cetrdeset godina posle toga izvlacio od svoga vazala ogroman godi nji danak od sto hiljada ovnova. Biblija tvrdi da su saveznici potukli cara Misu i potpuno opusto ili nje -govu zemlju. da bi umilostivio boga Hemosa. Citalac ne bi stekao potpunu sliku o jevrejskoj istoriji. doznale su za to francuske vlasti i ponudile vlasniku hiljadu i pet stotina dolara. Kao to iz ovoga vidimo. Po to su se iseljenici nekoliko mese -ci pripremali za put. a sadr i i podatke iz sa -cuvanih svedocanstava Mesopotamije i Egipta. Iz natpisa na njemu proizlazi da je Misa u pocetki stvarno trpeo poraze. Tu tajanstvenu napomenu razjasnila je tek arheologija. Danas se on nalazi u Luvru. Zato je poglavlje koje se odnosi na dva jevrejska carst -va me avina sastavljena od podataka iz raznih istorijskih izvo -ra. pobedom se razmecu obe stra -ne. Samo ulaganjem ogromnog truda i sredstava francuski arheolozi uspeli su da ih otkupe i ponovo sastave dragoceni kamen.kom aru nije po tedeo ni svoga ticenika cara Jerovoama i da je pusto io i zemlje novoosnovanog izrailjskog carstva. Najveci car Izrailja. Zahvaljujuci proracunima izvr enim na os -novu persijskih dokumenata. znamo da se to dogodilo krajem godine 539. mo emo smatrati da je taj rat stvarno bio ru ilacki. Oslanja se uglavnom na prvu i drugu Knjigu o carevima i dopunjeno podacima iz Knjige Jezdrine. kao to Biblija priznaje "vratio se u svoju zemlju". ali ipak nije .

.

U takvim uslovima nije bilo u njegovom interesu da Sirija. Ali je asirski natpis otkrio razlog zbog cega je car Damaska upao u Izrailj i opusto io njegove gradove. bale tkanina. Iz teksta njegovog natpisa mo emo za -kljuciti da je rat ostao nerazre en. Povorka robova nosi mu skupoceno blago: slonovu kost. Ahav je morao biti svestan sve vece moci Asirije.e. zlatni pehari. sklopio s njim mir i pustio na slobodu. jer se vratio u Ninivu i pet godina nije zapocinjao nove ratove. Izrailj je na kraju postao plen Sargona II. neobicne za Ahava i onda nja vremena. Zagonetka je re ena kad je otkriven natpis asirskog cara Salmanasara III (859 825. protiv mocne Asirije morala se boriti sama i bila je pobedena.). kad je izbio novi rat sa Salmanasarom. Oslabljen borbama sa svojim prirodnim savez -nikom. Tek posle nekoliko godina natpis je uspeo da procita Englez Ravlinson. koji je ubio Ahava i Jezavelju. . Sve strane tog cetvorougaonog stuba od crnog bazalta pokrivene su bareljefima i natpisima s klinastim znacima. Najvece uzbudenje u naucnom svetu izazvao je takozva -ni "crni obelisk". godine pre na e ere. Vladar mocne dr ave sa op tava da je odneo pobedu nad savezom dvanaest careva medu kojima su bili i Ven-Adad i Ahav. Ali uprkos onda njim obica -jima nije ga ubio niti je opusto io njegovu prestonicu. biblijski zapis po -stao je jasan. Kao dalekovidi dr avnik. Car gordo sto -ji. kamile. posadio ga na svoja ko -la. Pobiv i dvadeset i pet hiljada neprijateljskih vojnika. obhodio se prema njemu veoma blago. Damask je uspeo da se od -brani. Naprotiv." Iz drugog teksta vidi se da je Juj uru -cio danak osamnaeste godine Salmanasarove vladavine. jer kad su se Asirci vratili u svoju zemlju. "Crni obelisk" nam je tako pokazao koliko je bila kratko -vida i pogubna politika izrailjskih uzurpatora. nazvao ga bratom.doneo re enje. To je bila odmazda za to to je Juj izdao antiasirijski savez sklopljen s Aramejcima i. Ali to nije bio cvrst savez. otkopao iz ru evina asirskog grada na brdu Tel Nimrud. nestalo je u izgnanstvu bez traga. Misa je utoliko bio u pravu to se tada zaista oslobodio dugogo -di njeg ugnjetaca. pred -stra a Izrailja protiv buduceg asirskog napada. 394 Biblija precutkuje cinjenicu da je Juj bio asirski vazal. deset bojnih kola i deset hiljada pe aka. p. antilope. a njegova silna vojska prinudno je svedena na pedeset konjanika. a deset izrailjskih plemena odvedenih u Mesopotamiju. Samarija je ra -zorena. cupove i kotarice. Izrailj je za vladavine Joahazove pretrpeo potpun poraz. dobijeno od njega. ali nije bio pobeden. Car Ahav naneo je vladaru Damaska Ven-Adadu strahovit poraz i zarobio ga. carsko ezlo i balsamovo drvo. zlato. olovo. bikove i legendarnog jed -noroga. U svetlu tih novootkrivenih cinjenica. mora skrivati neka tajna. zlatna vedra. to jest oko 842. ali oci -gledno nije zauzeo grad. izdata od svoga saveznika. Osecalo se da se iza te velikodu nosti. koji je engleski arheolog Lejard godine 1846. poceo je opsadu Damaska. l tada se ispostavilo da je taj ponizni lik iz -railjski car Juj. a pred nogama ponizno mu se klanja neki dostojanstvenik u bogato vezenom plastu. zlatne cinije. U Bibliji nailazimo na dogadaj koji je dugo vremena bio potpuno nerazumljiv.n. Natpis ispod te scene ovako glasi: "Danak cara Jaui iz Bit Humri (to jest iz car -skog doma Amrijevog): srebro. Sirija. Jo jedan bareljef prikazuje Salmanasara. Posledice te ku -kavicke politike bile su kobne. bude uni tena. dobrovoljno se predao Asir -cima plativ i ogroman danak u zlatu i srebru. dok se Ahav povukao iz borbe s velikim gubicima. a na drugom mestu vodi mu na konopcima ivotinje: slonove. god. izabrao je jedinu razumnu politiku: sa -vez s pobedenim protivnikom. zlatna ca a. majmune. stari sporovi izmedu Izrailja i Sirije ponovo su buknuli i Ahav je poginuo u jednom od broj -nih okr aja. Posle dugih i estokih borbi s Damaskom. Na jednoj strani vidi se lik cara Salmanasara III sa svojom svitom.

Amos proro -kuje (Knjiga proroka Amosa. Na njima su se videli bareljefi koji su pred -stavljali lotose. a kao to se mo e zakljuciti iz ocuvanih tragova. bili su zapanjeni. od pedeset bojnih kola. istina. do 1935. kao "car Asirski". ili Rama Rahel. i propa ce kuce od slonove kosti. Osvajac Samarije pojavljuje se anoni -mno. te bi gubav do smrti svoje. ali zidovi i name taj bili su ukra eni tako ogromnom kolicinom tih plocica da je svakako mogao ostavljati takav utisak. i nestace velikih ku -ca. toliko svojstvene narodima Istoka. Na hiljade odlomaka plocica od slonove kosti le alo je u pepelu. srne. To mi ljenje moralo je biti odbaceno kad su u naselju Rama. papiruse. nije bilo dozvoljeno da osta -nu u Jerusalimu. Te ko je bilo pretpostaviti da je tu rec o Sargonu." Biblisti i arheolozi su pretpostavljali da je Ozija iveo u podzemnim prostorijama svoga dvorca. gubavcima. Na jednoj od njih su sa zadnje strane bila tajna vratanca kroz koja se iz tvrdave moglo neopa eno izaci. palme. Dvorac dodu e nije bio sagraden od slonove kosti. Ostavi -mo sada Izrailj i predimo na Judeju. lavove. 39) citamo da je Ahav sagradio kucu od slonove kosti. Vec na samom pocetku nailazimo na intrigirajucu zagonetku vezanu za razumnog i tra -gicnog cara Oziju. Po bibli -jskim propisima. Kad su arheolozi poceli prosejavati kr . Nacinih od njih carski korpus. Postavih im namesnika i nametnu danak kakav placaju svi podanici Asirije. to jest posle trogodi nje opsade. U Prvoj knjizi o carevima (22. U ru evina -ma je nadena upadljivo velika kolicina ." Najzad. Tek arheolo ka istra ivanja u ru evinama Samarije po -kazala su da to nije ba savim legenda. U Drugoj knjizi o carevima (15. Od 1931. ali nije odbacena mogucnost da je za cara napravljen izuzetak. i ivlja e u odvo jenom domu. Bila je opasana zidinama debelim preko tri metra. sfinge i fe -nicke idole. U tome natpisu Sargon saop tava: "Opsedah i osvo -jih Samariju i odvedoh u ropstvo dvadeset i sedam hiljada dve stotine i devedest stanovnika. ali je umro posle godinu dana. Grad je osvojio tek njegov naslednik Sargon posle dve godine svoje vladavine. Ali najva niji nalaz bio je car -ski dvorac Ahava i Jezavelje." Biblija u tri navrata istice rasko koja je navodno vladala u carskom dvorcu u Samariji.. nailazimo na pomen o "dvorima od Minijske slonove kosti". govori Gospod. grad obnovih i ucinih ga lep im no to je bio. Le ao je na zapadnom obronku gorskog vrha odakle se moglo videti Sredozemno more. u Psalmu 45. dok su u njegovo ime vladali najpre njegov sin Jotam.. 3. Ko je i za to sagradio tvrdavu u blizini prestonce? Sve ukazuje na to da ju je podigao za sebe car Ozija. Naselih ga ljudima iz zemalja koje osvojih. Ispod razvalina otkriveni su temelji odbrambenih zidina. Razumljivo je to je taj fantastican podatak smatran jed -nim od brojnih primera bujne ma te. pre na e ere. U prostranom dvori tu nalazile su se tri radevine. Tek je otkrivanje natpisa na zidu carskog dvorca u Hor -sabadu ucii4o sumnjama kraj. Na osnovu tih podataka moglo se utvrditi da je Samarija pala godine 721. 5) doslovno citamo: "A Gospod udari cara. orkrivene ru evine neke tvrdave koja se ne pominje ni u jednom istorijskom izvoru. pogotovu to se tri stiha pre toga pominje Salma -nasar. opekama i kamenju. kule i cisterne za cuvanje ki nice. U dvo -ri tu su se nalazili kameni zidovi u Bibliji pomenutog bazena u kome su oprana okrvavljena Ahavova bojna kola.Sargon se u Bibliji pominje samo jednom i to u vezi s pobunom u gradu Azota. a zatim unuk Ahaz. godine ekspedicija engleskih i ame -rickih arheologa izvr ila je tamo sistematske radove na iskopa -vanju. kapije su bile izlivene od bakra ili bronze. Pokazalo se da je Salmanasar zaista otpoceo opsadu Samarije. za koji neki naucnici <Bj6ujsl(e legende misle da je bio napisan kao svadbena himna za Ahava i Jeza -velju. 15): "l udaricu kucu zimnu i let -nju kucu. ljiljane.

.

Nesrecni car nije bio prinudno zatvoren kao ostali gubav -ci. pokazivao je na dramatican nacin kako su radnici pijucima dubili stenu sa dve suprotne strane i. cime bi u tedeli preko dvesta metara mukotrpnog rada. kroz tanki zid zaculi svoje glaso -ve. odakle je zahvaljujuci blizini prestonice mogao vr iti nadzor nad dr avnim poslovima. a voda je prvi put potekla iz izvora u grad.figurica boginje Astarte. Tek godine 1880. Mo da tu hipotezu potvrduje i cinjenica da je engleski arheolog . na jednom fragmentu urezan je lik bradatog mu karca koji sedi. Tada su asirski logor napali poljski mi evi i toliko izgrizli tetive lukova i ko ne delove naoru anja da su se bespomocni vojnici morali povuci iz borbe. pribli iv i se jedni drugi -ma na udaljenost od tri lakta. vec je u ivao relativnu slobodu u svom izdvojenom dvorcu. pao u vodu i tada je primetio neki tajanstveni natpis na zidu. Pobrinuo se i za snabdevanje grada stalnim dotokom vode. "slobodnim domom" ili "domom slo -bode". Car Jezekija groznicavo je ojacavao zi -dine Jerusalima i u skladi te gomilao oru je. Tekst koji je delimicno o te -cen. Osim toga. pokazalo se da je trebalo zao -bici u steni izdubljene grobnice Davida i Solomona. ^Kako to cesto biva. razloge zbog kojih je morao da odustane od opsade. Njegov poraz Biblija predstavlja kao cudo. krenu -la protiv Egipcana. Sada razumemo za to Biblija mesto Ozijinog prebivali ta naziva "odvojenim domom". Hvali se dodu e da je opusto io Judeju i od Jezekije uzeo danak od trideset tale -nata zlata i trista talenata srebra. nar -avno. Srecemo ga u Bibliji. nije vi e bio podesan. U pricama Staroga zaveta mi se veoma cesto pojavlju -je kao simbol zaraze. Godine 1800. s mukom su doprli do polovine kanala. Andeo koga je poslao Jehova pro ao je kroz neprijateljski logor i pobio sto osamde -set i pet hiljada asirskih vojnika. grupa arabljanskih decaka igrala se kraj jezerceta Siloe. nema sumnje da je trvrdava bila carsko sedi te. Stari kanal Jevuseja. kroz koji se uvukla Davidova vojska. Iz toga bi proiza lo da je Sanherib morao da prekine opsadu Jerusalima po to mu je vojsku desetkovala neka stra na zaraza. Jedan od njih se oklizn -uo. Posle pada Samarije. Nekoliko mladih nemackih arhitekata prihvatilo se istra ivanja tajanstvenog kanala. Posle detaljnog pregleda topografije toga mesta. Naucnici su razmi ljali ta se zaista krije iza toga cuda. naden je nepobitan dokaz da je to bio Jezekijin kanal. doputovao je u Jerusalim engleski orijentalist Arcibald Sajs da prepi e natpis. Rad je bio neobicno te ak. Judeja je bila svesna opasnosti koja joj preti od Asirije. Arheolozi su se pitali za to rad -nici i pored velike urbe nisu bu ili stenu u pravoj liniji. Ali se konacno napor isplatio. Jezikijino delo otkriveno je sasvim slucajno. He -brejski jezik natpisa nesumnjivo potice iz Jezekijinih vremena. morao je da kopira slovo po slovo. Jedan egipatski sve tenik ispricao mu je da je Sanheri -bova vojska. Biblija ka e da je Jezekija naredio da se u steni usece novi kanal. Jedan od njih upao je u vodu i doplivav i do druge obale otkrio u steni uski prolaz. Bio je to kanal du ine pola kilometra koji je zaobilaznim putem vodio kroz krecnjacku stenu do zapadnog dela grada. Sa tima sedeci u blatu i vodi. jer se pokazalo da je natpis veliko otkrice. ali priznaje da je judejskog cara zatvorio u prestonici "kao pticu u kavezu". u Egiptu i u Meso -potamiji. Ne iznosi. Izgleda da nam re enje te zagonetke pru a grcki istoricar He -rodot. Na vest o otkricu. Po to su samo bogovi i carevi pri -kazivani u sedecem polo aju. Kad su najzad probili tunel. uz slabi plamicak svece. a verovatno je bio i zatrpan kr em po to se pokazalo da za grad predstavlja opasnost. a upravo njega su proroci optu ivali za upra njavanje kulta fe -nicke boginje. odustav i privremeo od opsade Jerusalima. Do kolena u mulju i vodi. kojim je voda sa izvora Giona tekla pravo u Jerusalim i slivala se u cisternu. U jednom od svojih natpisa asirski car Sanherib posred -no sam priznaje da nije zauzeo Jerusalim. u znak radosti udarali su pijuci -ma o pijuke.

.

istorijs -ka licnost. Faraon Neho je sramno izdao svoje pristalice i krenuo u odbranu Asirije protiv Nabukodonosora. u vavilonskoj arhivi nadeni su zapisi upra -vitelja dvora o izdavanju sledovanja namirnica raznim licnostima koje su bile na carevom izdr avanju. koga je Nabukodonosor imenovao za name -snika Judeje. U Drugoj knjizi o carevima (25. Asirski tekstovi na tablicama s klinastim pismom svedoce da je hetitski Karkemi bio vazalni grad Asirije. Svaki je dobijao svoje dnevno sledovanje hrane. tit je morao da pripada grckom najamniku koji je posle razaranja Gaze verovatno pre ao u fa -raonovd slu bu i zatim poginuo u Karkemi u. uz estok otpor branilaca. To je na zapanjujuci . Najvi e strela bilo je nagomilano pred ulazom u pojedine odaje. prsten sa urezanim imenom faraona Psametiha l i pecat njegovog sina Neha dokaz su koliko je jaka bila egipatska penetracija na tim prostorima. imao svoj presto i svoje odaje u dvorcu. i namesti mu presto vi e prestala drugih careva koji bejahu kod njega u Vavilonu. kolebao izmedu lojalnosti prema Egiptu ili prema Asiriji. Zahvaljujuci arheologiji uverili smo se i u to da je u Bibliji pomenuti Godolija. U vavilonskim dokumentima nadena je i potvrda biblijskih podataka o judejskom caru Joahinu. dok na kraju nije navukao na sebe propast. Medu oru jem Vuli je na ao grcki tit pokriven bronzom. U ru evinama grada Lahisa naden je pecat s natpisom: "Svojina Godolije koji je postavljen nad domom (nad Judejom)". koga je Nabukodonosor od -veo u ropstvo. Pod jednog od prigradskih ku -ca bio je pokriven slojem pepela u kome su le ale stotine strela. odlomljeni vrhovi kopalja i komadi plomljenih maceva. Bile su iskrivljene od udaraca o kamene okvire i metalne okove vrata. Ocigledno je da se Karkemi . Na spisku se nalaze i ju -dejski car Joahin. pet njegovih sinova i osam Judejaca koji su <Bicfijs/(e legende 393 I* sacinjavli njegovu pratnju i poslugu. Kako se grcki tit na . jelenima i zecevima. l promeni mu haljine tamnicke. 39S Iz polo aja tih ostataka proistice da se borba vodila od odaje do odaje. Na njemu se vidi reljef s figurom Gorgone okru ene ivotinja -ma: konjima. Kad je na asirski presto stupio car Evil-Merodah pustio je Joahina iz tamnice i dozvolio mu da ivi u carskom dvorcu. u blizi -ni Efesa. a njegovi sunarodnici ubili kao otpadnika. Drugi nalazi daju nam poucan uvid u tada nje politicke intrige. l hra -na mu se jednako dava e od cara svaki dan svega veka njego -va do smrti njegove.Strejci u okolini grada Lahisa otkrio masovnu grobnicu u kojoj je nadeno dve hiljade mu kih skeleta. osvecen plen koji je faraon Neho osvojio u Gazi u ko -joj su slu ili jonski najamnici. daleko od svoje domovine. Ovom prilikom vredno je navesti jo jedno zanimljivo otkrice. Veliki engleski arheolog Vuli izvr io je u ru evinama toga grada istra ivanja i nai ao na dra -maticne tragove te cuvene bitke. psima. Medu tim carskim senkama zavr io je svoj ne -srecni ivot i judejski car Joahin. U vezi s vavilonskim ropstvom utvrdili smo da su neki judejski iseljenici u tudini stekli imetak. kipovi egipatskih bo anstava. i on jeda e svagda s njim svega veka svojega. kao i Jerusalim. Kao to znamo. u Vavilonu je ivela acica zarobljenih careva.ao u Karkemi u? Vuli se odjednom prisetio jednog Herodotovog odlomka iz koga se vidi da je u Apolonovom hramu u Branhidaju." Godine 1933. 28-29) citamo: "l lepo govori s njim. Kako proizlazi iz tih doku -menata. S druge strane. u bici s Haldejcima kod Karkemi a fa -raon Neho pretrpeo je te ak poraz. Na kraju su napadaci pobe -dili i pretvorili kucu u prah i pepeo.

.nacin po -tvrdila arheologija kad je americka ekspedicija prona la u Nipuru deo arhive bankarske firme "Mura u i sinovi". pisanih klinastim pismom na glinenim tablicama. do 331. takozvana Septuaginta. <ad jevrejski narod nadnela se sasvin drukcija. Godine 333. kupoprodajne transakcije. Veliki broj Jevreja nije se mogao odupreti nadmocnim dra ima helenizma. Aleksandar Veliki umro je godine 323. Zahvaljujuci njemu nastao je grcki prevod Biblije. Jevreji su bili zauzeti iskljucivo svojim poslovima. docnije ce se pokazati da su posledice tog postupka bile neobicno znacajne. kr ili nje -gove naredbe i zato bili ka njavani. Tako je Biblija postala veli -ka optu nica careva i naroda. Sirija pod vla cu Seleukida i Makedonsko carstvo pod vla cu Antigonida. pre na e ere nastupio je prelom u poretku onda njeg sveta. u ono vreme va ecu. mno -go strasnija opasnost od sile i ugnjetavanja. slobode duha. Sve tenici i pis -meni ljudi o ivljavali su svoju pro lost i prikupljali dokumente koji bi trebalo da razjasne uzroke narodnih nesreca. dokument koji je trebalo da do 400 ka e da samo u Mojsijevoj religiji le i izbavljenje i dobro Je -vreja. kanala. Judeja je predstavljala sicu nu. Ali sve te istorijske dogadaje Biblija precutku -je. Ptolomej II stvorio je sjajnu zbirku rukopisa koja je sadr avala duhovna dostignuca minulih vekova. Biblija prelazi cutke preko ogromnog razdoblja jevrejske istorije koje obuhvata dvesta ezdeset i pet godina: od vreme -na Nemijine obnove jerusalimskih zidina. Stari zavet je bez sumnje u to vreme dobio svoj dana nji redakcioni oblik. bila je to teokratska dr avica kojom su upravljali sve tenici. bolje reci. Stanovnci brdovite. Od 332. Godine 320. Medu potpisi -ma na tim aktima ima mnogo jevrejskih imena. koji su sticali slavu i dobijali priznanje sveta. a na njenim prostorima nastala je velika grcka imperija. Izolovani od ostalog sveta. Iz njihovih redova izlazili su naucnici. Kao to cemo videti. Na taj nacin. pre na e ere. knji evnosti i umetnosti. visoku naknadu od dvadeset procenata. izdvojene Judeje nisu bili svesni da stup -aju u novu eru istorije covecanstva. Neproverena legenda ka e da je uz put posetio Jerusalim da se pokloni Jehovi. pre na e ere. S vremenom su se toliko helenizovali da su zaboravi -li hebrejski jezik i govorili samo grcki. godine pre na e ere novi vladar sveta osniva na jednom od rtova delte Nila Aleksandriju. Nastala je epoha helenizma. sve ih intelektual -nih strujanja i procvat nauke. Tu su ugovori o za -kupu zemlje. buducu pre -stonicu nauke i umetnosti. daje ista prava kao i Grcima i Egipcanima. godine 433. a dr avu su podelili medu sobom njegove vojskovode. Sredi te toga preporoda prosvete i humanizma postala je Aleksandrija. Do li su do uverenja da su Jevreji neprestano izneveravali Jehovu. Mo e se pretpostaviti da se za to vreme nije dogodilo ni ta zna -cajno. Makedonski car Aleksandar odneo je kod Isa odlucujucu pobedu nad vojskom Darija III. Podlegali su joj narocito naseljenici u Ale -ksandriji. do izbijanja ustanka Makabejaca godine 168. pre na e ere Ptolomej l pripaja Judeju svo -joj dr avi. vrtova i ovaca. Mladi pobednik krenuo je na Egipat i osvojio ga bez otpora. takozvani dijadosi. zabacenu provinciju ogro -mnog persijskog carstva. mala verska zajednica. posle krvavih borbi. nastale su tri dr ave: Egipat pod vla cu Ptolomejaca. Persija je prestala da postoji. Uz pristanak persijskih careva. istoricari i pesnici. to govori da je veliki broj iseljenika iveo u prilicnom bogatstvu. potomcima izbeglica iz va -vilonskih vremena. Firma je za svoje posredni tvo uzimala. epoha tolerancije. ugovori o pozajmici i potvrde o polo enoj kauciji za zatvorene du nike. pre na e ere. sadr ana je iva i iroko razgranala di -plomatska delatnost te judejske porodice. Jevrejima. U sto i pedeset dokumenata.

sin Epifanov. klasicnim grckim jezikom. koji je odlucio da u svojoj dr avi iskoreni sve dru -ge obicaje i vere. nedaleko od Vitlejema. Kod Vet-Zaharije. pod pretnjom smrtne kazne. Do lo 401 je do toga. Prva knjiga. Posle vi e od sto godina Judeja je dospela pod vlast Seleukida. U bliskom sused -stvu Jerusalima nastajale su grcke kolonije. koji su od 165. melodija grcke poezije i polet filo -zofskih ideja nadvladali su pevanje psalama i stegu ritualnih propisa.anom silom da ugu i ustanak. 14) . hitali da uzmu uce ca u macevanju. Jonatan i Simon. to znaci da je bio va spitan u helenistickoj sredini. da je u samom srcu grada sagradena arena u kojoj se.alim i ponovo zaveo u hramu kult Jehove. Kult zdravog i lepog tela. Vernici koji su kr ili drakonske naredbe osudivani su na mucenje i mucenicku smrt. a kad su zbog toga izbili neredi. iz pera nepoznatog palestinskog Jevrejina. Najzad je buknuo jevrejski ustanak pod vodstvom sve tenika Matatije. pre na e ere odneo je sve blago iz Jerusalimskog hrama. Ali u lo -vi kapitulacije bili su neocekivano blagi. Jonatan i Simon.. godine pre na e ere redom predvodili njegovi sinovi Juda. Ali u Jerusalimu je jo postojala mocna stranka ortodok -snih Jehovinih sledbenika koja se estoko suprotstavljala tudin -skoj invaziji. po uzoru na grcke atlete. 402 Zenon 2(psidbvs%i Antioh V Evpator. U hramu je silom za -veden kult Zevsa Olimpijskog. filozofijom i jezikom. Videv i uzaludnost na pora svoga oca.Ogromni talas grckog uticaja prodro je i u Jerusalim. ali se do na eg vremena sacuvala samo u grckom prevodu. Naravno da je cesto dolazilo do o trih sukoba iz -medu te dve dru tvene grupe."Sve tenici nisu vi e slu ili oltaru. Makabejci su bili pora eni." Cak je i pobo ni i revnosni prvosve tenik Jazon optu en za bezbo nost i sklonost novoj jeresi.. zvani **' Makabejci. napisana je na hebrejskom. vec su. Otpocela je vlast terora i progona. novi car je vratio Jevrejima slobodu ispoveda nja vere. U svetom Jehovinom gradu grcki obicaji su toliko ojacali da. fanaticni poklonik grcke kulture. Mlado pokoljenje Jevreja. pre na e ere. ponovo su povela borbu koja se.* Od toga vremena u Judeji je vladala Makabejska dinasti -ja. Godine 195. cak im je priznao izvesnu autonomiju. do 135. po imenu jednog od Matatijinih predaka. za -branjeno je prino enje rtava Jehovi. odu . koju jevrejski istoricar Josif Flavije naziva Hasmonejskom. takmicila polunaga jevrejska mla -de . poslao je u Jerusalim svoga vojskovodu koji je ognjem i macem opus -to io grad. nemira i politickih borbi. Judina braca. bezbo nim igrama i bacanju di -ska. pre na e ere Antioh III odneo je pobedu nad Ptolomejom V i zauzeo celu Palestinu. opijeno klimom novog vremena. godine 142. lepim. pre na e ere voda ustanka Juda u ao je u Jeru . . Godine 168. a Samarija je posta -la znacajan administrativni centar novoga vladara. kako to ka e autor Druge knjige Makabejske (4. slavljenje sabata i obrezi -vanje dece. ali Makabejci se nisu zadovoljili tom polovicnom nezavisno cu. Povest tih junackih borbi kazuju nam dve Knjige Maka -bejske. Grad je dugo vremena bio po -pri te intriga. Na presto je stupio Antioh IV Epifan. poru io njegove odbrambene zidine i odveo u rop -stvo veliki broj stanovnika.evljavalo se grckom knji evno cu. l drugu knjigu je napisao palestinski Jevrejin. do ao je s velikom oru . prezrev i svetinju i zanemariv i rtve. Junacka borba ustanika bila je tako estoka da se vojska Seleukida morala povuci iz mnogih palestinskih gradova i godine 164. zavr ila potpunom politickom nezavisno cu. jer nisu mogli da se odu -pru jakoj grckoj konjici i jedinicama s bojnim slonovima.

.

Tragediju koju je grad pre iveo. Bila . nova epopeja. ekspedicija izraelskih arheologa otkrila je u jednoj od pecina kraj Mrtvog mora kosti i dokumenta posled -njih ustanika koji su tamo izginuli. a pre svega u Ale -ksandriji. Nova jevrejska dr ava nije dugo postojala. U judejskom gradu Vetuliji ivela je udovica po imenu Judita. uzdizala se statua Jupitera. Stanovni tvo se branilo nevidenom hrabro . bio je Simon. ni ta manje tragicna i herojska od one koju opisuju biblijske knjige. ali je na kraju podleglo nadmocnoj rimskoj sili. Na celu ustanicke vojske. Tit je naredio da se sravne sa zemljom oni delovi koji su izbegli pogrom. nove ere stigao je Tit sa silnom vojskom i zapoceo opsadu Jerusalima. Zbog obe ca cenja svetoga mesta i zabrane obrezivanja dece. Posle ustanaka Makabejaca i Bar Kohve. Hiljade jevrejskih zarobljenika legionari su pobili ili ve ali na krstove. koja je za kratko vreme nara -sla do pola miliona vojnika. Godine 1961. Cuvena po svojoj okrutnosti. Drugo znacajno emigra -ciono sredi te Jevreji su podigli u samoj rimskoj prestonici. Tako je jevrejskoj nezavisnosti do ao kraj i Palestina je po -stala rimska provincija kojom upravlja prokurator.Godine 63. godine na e ere. nalazila se u Aleksandriji. Bila je veoma bogata. Prvo sredi te dijaspore u Vaviloniji odr alo se do kasnog srednjeg veka. Ubrzo je zavladao Jerusalimom i velikim delom Palestine. zvani Bar Kohva. na potresan nacin opisao je Josif Flavije. ali Rimokatolicka crkva ih je svrstala u kanonske tekstove. tamo rimsku koloniju: Elija Kapitolina (Aelia Capitolina). Josif Flavije citi -ra grckog geografa Strabona: "Jevreji se naseljavaju po skoro svim gradovima i na celom svetu nije lako naci mesto gde ne ive predstavnci toga plemena. Jo je vavilonskim ropstvom i bekstvom Godolijinih ubica u Egipat otpocela takozvana dijaspora ili rasejanje Jevreja po celom svetu. Godine 70. X rimska legija ezdeset godina je logorovala na jerusalimskim ru evina -ma. car Hadrijan podigao je "Knjige Makabejske Jevreji ne priznaju za svete. preziruci smrt. Hadrijan je doveo iz Britanije svoga vojskovodu Julija Severa. Rabin Ben Akiba docekao ga je kao Mesiju i nagovarao ga da se pro -glasi za cara Izrailja. do 138. na e ere Jevreji su se ponovo digli na ustanak. eleci da slikovito predstavi razmere dijaspore. dogadalo se cak da su majke jele svoju novorode -ncad. PATNJI l PRAVEDNIM BO JIM PRESUDAMA 407 SREDOZEMNO i J O JUNAKINJI JUDITI. stoku i mnogobrojnu poslugu. Osvojiv i grad. a Jevrejima i sledbe -nicima Hrista pod pretnjom smrtne kazne bilo je zabranjeno da ulaze u razru eni grad. godine 132. Od 117. Grcku i Malu Aziju. Dijaspora je postepeno obuhvatala i Kirenajku." Od tih vremena pocinje novo poglavlje jevrejske istorije. Najveca zajednica. koja je brojala gotovo sto hilja -da Jevreja. koji je brzo pokorio Palestinu i godine 136.cu. Za persijskih i grckih vremena prisilno izgnanstvo pretvorilo se u dobrovoljnu emigraciju. Na mestu gde se nalazio hram. osvojio poslednju ustanicku tvrdavu Betar. Ljudi su padali po ulicama od gladi. oterani su u rop -stvo ili pobegli u Vavilon. EST BIBLIJSKIH PRICA O JUNA TVU. pre na e ere u Palestinu je u ao rimski vojskovoda Pompej i posle tromesecne opsade zauzeo Jerusa -lim. Tamo je ubijen ili je izvr io samoubist -vo Bar Kohva. U Egiptu je na -stala jevrejska kolonija na ostrvu Elefantini. Ustanici koji nisu pali u borbi. bolesti i iscrpljenosti. kretali su u tudinu novi talasi izbeglica koji su znatno pojacavali ranije jevre -jske zajednice. Imala je njive. Bremenom je ugnjetacka i izrabljivacka politika postala tako nepodno ljiva da je u Palestini ponovo buknuo ustanak.

.

iza mre e koja ga je titila od komaraca. Branioci grada estoko su ih gonili i priredili im takav pokolj da je samo nekolicina uspela da izvuce ivu glavu. zavila je u mre u protiv komaraca i stavi -la u putnu torbu. Iz Jerusalima je do ao i sam prvosve tenik Joakim 409 . uputila se u neprijateljski logor. u punom sjaju. Pobednici su zaplenili brojna stada ovaca. blistao je od zlatnog nakita. pohitala je u Vetuliju i pokazala glavu omrznutog vojskovode svojim sunarodnicima. Bogobojno cu i primernim ivotom stekla je takvo po tovanje da su je ljudi u Judeji poceli smatrati za prorocicu. posudu s uljem. U radosnom ocekivanju u ivanja popio je i suvi e vina i.je cuvena i po zanosnoj lepoti. Holofern je le ao u postelji. magaraca i kamila. umila se. ocaran njenom lepotom. jer je verovao da ce im Jehova priteci u pomoc. namazala mirisnom izmirnom i ukovrd ala kosu. Posle smrti mu a ivot je za nju izgubio svaki smisao.. nije hteo da se preda dobrovoljno. Judita je kleknula i poklonila se do zemlje. upi -tao je blagim glasom ta je dovodi k njemu. na -pustiv i logor s neizmernim blagom i plenom otetim u Judeji. Kad se uspravila u svoj svojoj rasko noj lepoti. Kad je u zoru silazila s brda na kome se nalazila Vetulija. pesmu. srebro. Obucena u grube alobne haljine. njegovo zlato. Divno obucena. Judita mu je tada njegovim macem odrubila glavu. ali ih je uporno molio da izdr e jo pet dana. s vojskovodom Holofernom na celu. otpustila je svoju dvorkinju i ce -lu noc je u suzama molila Jehovu da joj pomogne u onome to je naumila. "Pobegla sam jer sam se uverila da ce moj grad biti razoren. odgovorila je. oru ja i odece." Holefneru su se svidele te reci i naredio je svojim slugama da joj pomognu da ustane." Na -redio je zatim da se Juditi dodeli ugodan ator i tri dana are -dom pozivao je na bogate gozbe. Holofern se ne -izmerno obradovao i rekao joj: "Ako se obistini tvoje pred -skazanje.. dato je Juditi kao nagrada za juna tvo. drago kamenje i skupoce -na odeca. Tri meseca su gradani Vetulije proslavljali pobedu uz igru. molitve i zvuk harfe.. Zatim se obukla u svecane haljine i stavila najdragoceniji nakit koji je imala u svojom atulici. Posle dvadeset dana opsade. Obucen u purpurnu odecu. A za to vreme Judita je skinula albenu odecu. obecavam da ce bog Izrailja postati i moj bog. Holofern joj se udvarao sve nasrtljivije. nestalo je u gradu vode. hleb i sir. 408 Zerwn zadivljeno ju je posmatrao. smaragda i drugog dragog kamenja. Iskrav i se iz logora. Zato sam odlucila: otici cu knezu Holofernu i odati mu tajnu kako ga mo e osvojiti a da ne izgubi nijednog vojnika. velika i prisutni u atoru povika e ushiceno: "Kako se mo e prezirati narod koji ima tako divne ene!" A Judita se tada pretvarala da joj je do lo nadahnuce i prorockim glasom najavi -la osvajacima potpunu pobedu nad Judejom. Kad su u zoru Asirci zatekli svog vojskovodu mr -tvog. Ali Jevrejka nije htela da uzima necistu hranu i jela je samo ono to je dvorkinja donela iz Vetulije. Pred pocinak. Nesrecni gradani okupili su se pred dvorcem namesnika Ozije i potresno placuci preklinjali ga da se preda Holofernu. savladan tvrdim . Vetulija se nije predavala i hrabro se odupirala osvajacu. pa su se dali u bekstvo. Kad se povratio od prvog utiska. a on. uhvatila ih je velika panika.tvo Holoferna. U gradu je nastala velika radost. peceno meso. Preziruci vas. u pratnji dvorkinje koja je nosila me i-ne pune vina. svalio se na postelju. zaustavila ju je neprijateljska stra a i odvela u ator svoga vojskovode. Sve to je bilo licno vlasni . srebra. smokve. Ljudi su zahvaljivali Jehovi za pobedu i slavili junakinju koja je sa dva udarca odrubila nepri -jatelju glavu. Oziji se srce cepa-lo od bola gledajuci ljudsku patnju. Sutradan je Holofern priredio najsvecaniju gozbu. kao i veliku kolicinu zlata. tri i po godine predavala se molitvi i samoodricanju. Jednom se dogodilo da je u Hanan upala ogromna Nabukodonosorova vojska. "Kci sam Jevrejina". Judita je pro -cenila da ce je cetvrtog dana zamoliti da posle gozbe ostane sa njim u atoru.

Zaverenici su zavr ili na ve alima. Gosti su le ali na zlatnim i sebrnim posteljama oko stolova na podu poplocanom smaragdnim i belim mermerom. da ih za tite od sunca. Kad je to cuo Mardohej. izabrane devojke dvanaest meseci mazale su se izmirnom i drugim mirisima i bojom 410 Zenon 3(psu&vs/(i ulep avale lice. a ona je upozorila mu a na opasnost koja mu preti. Jednoga dana Mardohej je cuo njihov razgovor i doznao da kuju plan kako da ubiju cara. Bila je Izrailjka. Pozvao je sve knezove i dostojanstvenike Persije i Medije i namesnike zemalja koje je pokorio. a ona ne dode. A kad su bile spremne. zakone i verske obrede. Po to je carica bila neobicno lepa. Uva eni mu evi veoma se zabrinu e za mir u svojim domovi -ma. Mardohej je stekao takav uticaj na dvoru da je poceo omalova avati carevog doglavnika Amana. l od danas ce kneginje Persijske i Medijske koje cuju ta je ucinila carica tako govoriti svim knezovima carevim. a car se jo vi e vezao za svoju voljenu enu. Stolovi su bili postavljeni u dvori tu i u vrtu dvorca. od Indije do Etiopije. na koja je . niti mu se klanjao. nudeci jelo i pice. carica Astina gostila je ene kne eva. Porucio joj je da stavi na glavu carski venac i da dode pred njega. i jedan od njih ovako rece: "Nije samo caru skrivila carica Astina nego i svim knezovima i svim narodima po svim zemlja -ma cara Asvira. Posle cetiri godine do ao je red na izuzetno lepu devo -jku Jestiru. Ali kad je doznao da je Mardohej jevrejskog porekla. Ubrzo zatim car je nare -dio da se po celoj dr avi nadu najlep e devojke i po alju u dvo -rac.da oda pocast junakinji i da ucestvuje u sveop toj radosti. ali to niko nije znao.%ioderao je svoju odecu. Na njegov nagovor Asvir je pot -pisao naredbu o istrebljenju svih Jevreja. okru ena po tovanjem i ljubavlju naro -da. Razdiran besom. odlazile su u carevu lo nicu. Pod nadzorom odanog evnuha. a nad njima su razapeta raznobojna platna pricvr cena za mermerne stubove. Ponosan zbog te pocasti. Aman je postao siguran u sebe i naredio da se podignu ve ala visoka pedeset lakata. Jer ce se delo caricino razici medu sve ene. u enskom krilu dvorca. Samo Mardohej nije klecao pred njim. Judita je ivela sto i pet godina. Mardohej je postavljen na mesto dvorskog vratara i stekao takvo poverenje da je stra ario pred carskom lo nicom. po to imaju svoje posebne obicaje. jedan od mnogih izgnanika iz Jerusalima. a dan njene velike pobede progla en je za jevrejski praznik koji se otada slavi svake godine. velika a i dvorskih dostojanstvenika. Ali carica se uzjogunila i nije htela da poslu a naredbu mu a. Tada je Jestira odlucila da deluje. Gozba je neprekidno trajala sto i sedamdeset dana. To je dovelo do besa druga dva careva vratara. bez obzira na njihovo bogatstvo i polo aj." Car odluci da zauvek napusti caricu. O tome je odmah obavestio Jestiru. JESTIRA -CARICA PERSIJSKA. Za svakim stolom sedeo je jedan od knezova. Tako je ugu eno opasno ari te enske bune. pa ce prezirati mu eve svoje govoreci: car Asvir zapovedi da dovedu preda nj caricu Astinu. sedmoga dana gozbe car Asvir za eleo je da je poka e svojim gostima. Sledeceg dana pripremila je gozbu na koju je pozvala cara i njegovog doglavnika. Istovremeno je poslao pisma u sve krajeve zemlje s naredbom da se podani -ci obaveste da ene moraju slu ati svoje mu eve. da razmisle ta da urade s tvrdoglavom enom. Sluge su prinosile jelo i vino u posudama od cistoga zlata. odlucio je da se krvavo osveti svim Jevrejima koji ive u Persiji. posuo glavu pepelom i lutao ulicama Suze glasno izra avajuci svoj bol i patnju. obukao se u alobne haljine. Asvir se silno razgnevi zbog njene neposlu nosti i odmah sazva savet od sedam persijskih i medi -jskih kne eva. te ce biti mnogo prkosa i svade. Trece godine svoje vladavine persijski car Asvir priredio je veliku gozbu. Asvir je toliko zavoleo Jestiru da se o enio njome i krunisao je za caricu. Aman se osecao nemocan. Na zauzi -manje bratanice. jer je drznik bio pod neposrednom za titom cara. Roditelji su joj umrli jo dok je bila dete i o njoj se starao stric Mardohej. a pri kraju car je na sedmodnevnu gozbu pozvao sve gradane Suze. Istovremeno. To je bio svemocni visoki cinovnik pred kojim su svi drhtali i padali na kolena.

.

. obja njavajuci zacudenim podanicima: "Ovako biva coveku koga car hoce da proslavi!" Tek to se vratio kuci. a podsmeh i porugu zlobnih i bezbo nih ljudi trpeo je s najvecim mirom. da uzme od njega novac koji mu je nekad posudio. Pun zahvalnosti prema Rafailu. A Jestira je vec priznala mu u da je Jevrejka i Mardohejeva bratanica. pa je naredio svojim dvoranima da mu donesu stare dnevnike. nije se bunio protiv Boga.nameravao da obesi Mardoheja.. U skladu sa svojim savetom morao je svoga neprijatelja posaditi na konja i voditi po gradu. i 412 da ga donese svom namucenom ocu. Tako je izgubilo ivot sedamdeset i pet hiljada ljudi. Tada je Asvir uvideo podmuklost Amanovu i cim se ovaj pojavio u dvorcu naredio je da da ga po alju na ve ala. Jednom je. Andeo Rafailo ne samo to ga je dopratio do Ragesa. TOVIJA . i odelo i konja treba dati kome izmedu najvecih knezova carevih da obuku coveka onoga r jlegende 411 kojega car hoce da proslavi. a kad su se vratili kuci. Tovija je pokorno podnosio slepilo. Od mno tva poslova car je potpuno zaboravio na to. uspeo je i tamo nekako da uredi ivot i nije mu bilo lo e. povratio je vid njegov -om starom ocu. vec je dozvolio Jevrejima da se osvete svojim neprijateljima u celoj Persiji. U jednom od malih persijskih gradova. ali to bogatstvo nije koristio za sebe. pa je sad odlucio da nagradi svog vernog vratara." Ali Rafailo se ne dade nagovoriti da primi nagradu i otkri im ko je. Kad je odveden u asirsko ropstvo. Narocito se posvetio odavanju poslednje po te i sahranjivanju umrlih Izrailjaca u skladu s propisima Mojsijeve religije. Na molbu Jestirinu. za to mu je pretila stroga kazna. razaslao je pisma svim jevrejskim op tinama s porukom da u spomen na svoje spasenje svake godine slave radosni praznik Purim. Za vodica u daleki grad Rages neiskusnom mladicu ponudio se andeo Rafailo u covecjem liku. to znaci "praznik sudbine". legao na zemlju. l mladi Tovija nije se razocarao. Tovija se obradova i saop ti radosnu vest ocu. nji -hovog rodaka. vec ga je delio sa svojim najsiroma nijim sunarodnicima koje su Asirci te ko ugnjetvali. A Mardohej. U njima je procitao kako mu je Mardohej spasao ivot. Ugledav i iznenada naocitog momka spremnog za put. reci mu da uzme polovinu od svega to je doneseno. Molim te. ugledao je svetlost dana Tovija. Plivao je u izo -bilju i bio imucan covek. na zemlji Neftalimovog pokoljenja. Vaspitavao se u reli -gioznoj atmosferi doma u kome je vladala privr enost tradiciji i religiji predaka. mladi Tovija ga upita: "Odakle si. kcer Raguila. Kad je stari Tovija osetio da su mu dani izbrojani. i dovesti konja na kom car ja e. oce moj. Sa suzama u ocima preklinjala ga je da povuce naredbu o istrebljenju njenih sunarodnika. jer ta mo e biti dos -tojno dobrocinstava njegovih?. Sutradan je do ao Aman da tra i kaznu za Mardoheja. Tada ga Asvir upita ta treba da uradi coveku kome hoce da oda priznanje. umoran od sahranjivanja. mladi Tovija rece: "Oce. ta da mu damo za nagradu. .VERNI 1ZRAILJAC U ZEMLJI PERSIJSKOJ. i metnuti mu na glavu venac carski. Ali te noci car nije mogao zaspati. poslao je svoga sina sirotom Gavelu. a izmet iz lastavicjeg gnezda pao mu je pravo u oko." Kakvo je bilo njegovo zaprepa cenje kad je cuo da car misli na Mardoheja. spremljena za Mardoheja. koji je posle Amana na dvoru persijskog cara zauzeo mesto doglavnika. Duboko uveren da car na njega misli. pa da ga provedu na konju po uli -cama gradskim i vicu pred njim: ovako biva coveku koga car hoce da proslavi. pojavili su se evnusi s naredenjem da dode na gozbu kod cara. vec mu je na ao i enu. dobri mladicu?" Andeo mu odgovori da je od sinova Izrailjevih i da ide u Rages. Prijatno iznenaden. ne samo to je stra nu nared -bu povukao. U takvom duhu odgajao je i svoga sina i dao i njemu ime Tovija. jer je tada re ena sudbina jevrejskog naroda. a medu njima i deset Amanovih sinova. koji mu preporuci da se dr i neznanog putnika. Aman mu odgovori: "Treba doneti carsko odelo koje car nosi. sav besan od poni enja.

Noc onu osvo -jila tama. dobro smo primali od Boga. Lice je moje podbulo od placa. rasplaka e se. ostri e glavu. Gospod upita Sotonu otkud dolazi a on mu odgovori: "Prohodih zemlju i obillzih." Opet ga upita Gospod: "Jesi li video slugu mojega Jova? Nema onakoga coveka na zemlji. Predao me je Bog nepravedniku.JOV... Jov tada razdera haljine svoje. pru i ruku svoju u dotakni se i kostiju njegovih i mesa njegova. sedam dana i sedam noci sedeli su pored njega i cutali. i udara na me kao junak. U arabljanskoj pokrajini Uz iveo je bogobojni i pravedni covek Jov. pa mu prekorno rece: "Nije li pobo nost tvoja bila uzdanje tvoje? l dobrota puto -va tvojih nadanje tvoje?" Ali Jov je jadikovao i dalje: Slu ao sam mnogo takih stvari. koji se boji Boga i uklanja se oda zla. Vildad i Sofar.. ena ga je obasipala pogr -dama i besno vikala: "Hoce li se jo dr ati dobrote svoje? Blagoslovi Boga. dobra i pravedna. i stoka se njegova umno ila na zemlji. Ali Sotona se ne predade i zlobno rece: ". razgnevljena nesrecom. go cu se i vratiti onamo. ali mu du u cuvaj." Bog je bio veoma zadovoljan to se nije razocarao u pobo nog coveka i prebaci 413 'BiB&jsfe legende-----------------------------------------------------------------------vao je Sotoni to je na njegov nagovor mucio Jova bez razlo -ga. a zla zar necemo primati?" Za Jovove muke cu e tri njegova prijatelja: Elifas. a Jovu se na telu otvori e ive rane. prosipa na zemlju uc moju. razdera e svoje plastove i posu e se pepelom po glavi. pet stotina magarica i bro -jnu poslugu. samo na njega ne di i svoje ruke. a oganj nebeski spalio ovce i sluge." Sotona ode od Gospoda. Premda nema nepravde u rukama mojim.. Najzad se Jov tr e iz svoga bola i slomljenim glasom poce se aliti na svoju nesrecnu sudbinu: "Ne bilo dana u koji se rodih. i u ruke bezbo nicima bacio me. cepa mi bubrege nemilice.. svi ste dosadni te ioci. Bejah miran i zatr me. Da zlo bude vece. Pored sedam sinova i tri kcerke. cekala vide -lo i ne docekala ga. to mi nije zatvorila vrata od utrobe i nije sakrila muku od mojih ociju. i uvaljao sam u prah slavu svoju." Elifas je slu ao njegovu jadikovku zabrinuto. Ali pru i ruku svoju i dotakni svega to ima. imao je i sedam hiljada ovaca. medu kojima je bio i Sotona. Sreca ga je u svakom pogledu pratila. i noci u kojoj reko e: rodi se djetic!. Potamnele zvezde u sumracje njezino. i molitva je . ne radovala se medu danima godi njim.. na vedama je mojim smrtni sen." A Sotona mu na to odgov -ori: Eda li se uzalud Jov boji Boga? Nisi li ga ti ogradio i kucu njegovu i sve to ima svuda naokolo? Delo ruku njegovih blagoslovio si. Gospod uze. Haldejci su odveli kamile. psovace te u oci. da je blagosloveno ime Gospodnje. pa umri. Dok su mu se deca igrala za gozbenim stolom a on na svom polju prinosio rtve paljenice. Gospod dade." Sotona ode od Gospoda. psovace te u oci. Iz po tovanja prema nje -govom bolu. Odmah pohita e k njemu i kad ga vide e u takvom ocajnom stanju. sve to ima neka je u tvojoj ruci. Sedeo je jadnik u gnoji tu i strugao ih crepom. i pokloniv i se Gospodu pokorno rece: "Go sam iza ao iz utrobe matere svoje. ne brojila se u meseceL. tri hiljade kamila." A Gospod rece Sotoni: "Evo ti ga u ruke. a pustinjski vetar sru io mu je kucu koja je zatrpala njegove sinove i kceri. na nebu su se pred Gospodom skupili andeli. Sa io sam kostret po ko i svojoj. pet stotina volova." Jov joj na to mirno odgovori: "Go -vori kao luda ena.. Ubrzo poce e Jova nesrece snalaziti. i uhvativ i me za vrat smrska me i metnu me sebi za beljegu. Opkoli e me njegovi strelci. i ne videla zori trepavica. Zadaje mi rane na rane. Savejci su mu oteli stoku i pobili pastire.." A Gospod mu rece: "Evo.

moja cista. .

. Mladi ljudi nisu ucili samo vavilonsku istoriju i obicaje. Sva cetiri prijatelja bila su pobo na i nisu htela da uzimaju hranu koju su davali na dvoru. Za sve vreme razgovora Jov je proklinjao svoju sudbinu. Kazna se odnosila i na Danila. prelepa i bogobojna ena bogatog trgovca Joakima. ocajnim glasom je povikao da se obustavi izvr enje kazne. Sutradan ujutro stao je pred Nabukodonosora i rekao mu: "Ti. A nakon tebe nastace drugo carstvo. Misailom i Azarijom. zbog cega su osudeni na smrt kamenovanjem. jer gvo de satire i tro i sve. i satr ih. Jedan je tvrdio da je porocnu enu i mladica video pod pistacevim drvetom. bezocno su tvrdili da su je videli s nekim mladicem. Obdaren vidovito cu. care. kupala u jezercetu svoga vrta. Stradanje nije uvek kazna za pocinjene grehe. i kao gvo de to sve lomi. koji udari lik. goleni mu od gvozda. Izmolila su evnuha koji ih je vaspitavadl za dozvolu da mogu jesti samo hleb i povrce. jer svemocne i mudre namere bo je prelaze granice Ijud -skoga razuma. Kad su na sudu upitani za detalje. Cele noci se molio. posta gora velika i ispuni svu zemlju. Ti gleda e dokle se odvali kamen bez ruku. D elatima koji su do li po njega rekao je da ce protumaciti carev san. A kad su mu rekli da samo bogovi znaju snove ljudske. Medu lepim mladicima doveden -im u Vavilon bio je i Danilo sa svoja tri bliska druga. star -ci su je optu ili za preljubu. Bilo je jasno da tu itelji la u. Iza grmlja su je posmatrala dva starca sladostrasnika i pri la joj s nepristojnim predlozima. A od svih tih jevrejskih mladica najmudriji je bio Danilo.. Ali Jov im se kleo u sve na svetu i pozivao Boga za svedoka da nije gre io i da strada nevin.41$ Prijatelji su se upustili s njim u du i razgovor u kome su izneli pretpostavku da je ipak negde morao zgre iti. koga nisu uspeli da uhvate. jer je car svoj san zaboravio i zahtevao je od njih ne samo da ga protumace nego i da ga se sete. jer Bog ne ka njava nevine ljude. i udari lik u stopala mjedena i zemljana. Ananijom." A zatim je san caru protumacio: "Ti si ona glava zlatna.. pade nicice hvaleci jevrejskog boga i postavi Danila za namesnika . Bog cesto isku ava ba najodanije smrtnike da ih ucvrsti u njihovim vrlinama. na svoje cudenje. stigao je Danilo. DANILO. Sud je starcima poverovao i osudio Suzanu na smrt. a stopala koje od gvozda koje od zemlje. trbuh i bedra od mjedi. Nabukodonosor ih je pozvao preda se da im proveri znanje. A kamen. dok mu se Jehova nije smilovao i otkrio mu tajnu. a potom trece carstvo. tako ce satrti i polomiti. Ali kad su je poveli na gubili te. A jednom se dogodilo da je Nabukodonosor usnio san koji ga je veoma zabrinuo. A cetvrto ce carstvo biti tvrdo kao gvo de. Zato je sazvao u svoj dvor vrace. mjedeno. jer je ena nevina. a drugi da ih je zatekao pod velikim hrastom. Glava tome liku beja e od cistoga zlata. Bog mu se javio iz stra nog viho -ra i rekao mu da se uzalud trudi da otkrije uzrok svoga strada -nja. Danilo je razdvojio starce i poceo da ispituje svakoga posebno. Kada ih je Suzana strogo odbila. stra no se razgnevio i naredio je da se pogube svi mudraci u njegovoj dr avi. Ali oni su bili sasvim bespomocni." Kad car saslu a mudre reci. vide a to lik velik. Jednom se Suzana. carobnjake i gatare iz cele Haldeje. uverio da znanjem i mudro cu desetostruko prevazilaze sve haldejske vrace i carobnjake. Ubrzo se pokazalo da su im izjave protivrecne. Za nagradu za bezgranicnu veru. manje od tvojega. vec su ulazili i u tajne haldejskih vraceva: astrologiju i tumacenje snova. jer je bio br i od njih. Taj njihov razgovor prislu kivao je mladi covek po imenu Elijuj. ali ni za trenu -tak nije gubio veru u nedosti nu mudrost bo jeg providenja. koje ce via -dati po svoj zemlji. jer nije bila spremljena po Mojsijevim propisima. Kad je ucenje bilo zavr eno.. Kad je Nabukodonosor osvojio Jerusalim i odveo u ropstvo judejskog cara Joahina za eleo je da na svom dvoru ima jevrejske mladice carskog i kne evskog roda i da ih vaspitava u haldejskom duhu. l tada se. Sudije su tada pristale da on sam jo jednom sprovede istragu. a pobo na ena je pu tena na slobodu. Na kraju se i on ume ao u njihov razgovor i rekao im da po nje -govom mi ljenju ni jedna ni druga strana nije u pravu. prsi i mi ice od srebra. ali je molio da mu daju jo jedan dan da se za to pripremi.

.

417 Dr avni dostojanstvenici. Stolovi su bili bogato postavljeni jelom i vinom. a kad je posle sedam godina ozdravio. Tri puta dnevno molio se Jehovi otvarajuci prozore prema Jerusalimu. Na Danilovo zalaganje. svirale i harfe. i dano Midijanima i Persijanima. TEKEL. Kad su mladici iza li iz peci vatrom netaknuti. Na vavilonski presto stupio je zatim Valtasar. i hranice te travom kao goveda. razdeljeno je carstvo tvoje. a pored sta -bla le ale su zveri. slugo Boga ivoga. FERES.nad svom zemljom vavilonskom. Pripiti Valtasar naredi ea se donesu svi zlatni i sebrni sudovi oteti iz Jerusalimskog hrama. Otada je odba -cio la ne bogove i slavio samo cara nebeskoga. S neba je si ao andeo. i sa zverima ce poljskim iveti. do neba visoko. Darije je izdao naredbu da se niko od njegovih podanika trideset dana ne srne moliti bogovima. podanici su pali nicice i poklonili se. a car preblede i zadrhta od straha. Zavidnici su ga opazili kad se molio i optu ili ga pred carem za odbijanje poslu nosti. Ali se iznenada pojavi jedna ruka i ispisa ma zidu tri tajanstvene reci: MENE. Nabukodonosor je naredio da se u dolini Duri postavi kip od zlata. Pala im je na pamet podla misao da mu s te strane naude. pa se ubrzo gosti opi e. raspolutio drvo. brojio je Bog tvoje carstvo. ponizio i opet ga uzdigao. Ranom zorom ode pred jamu i tu nim glasom povika: "Danilo. a na vavilonski prsto stupi Darije. Opet pozva e u dvo -rac Danila i on s lakocom protumaci caru cudan san: "Bice prognan izmedi ljudi. Posle izrecene presude bio je toliko poti ten da nije mogao vecerati i cele noci nije oka sklopio. i rosa ce te nebeska kvasiti. Sedrah. i do kraja izbrojio. Bog kojemu slu i bez prestanka. jer nisu hteli da slu e paganskom bo anstvu. Danilo se nije mogao povinovati naredenju. poklonio je ivot vracima i mudracima koje je prethodno osudio na smrt. car Medana. odlucili su da sru e carevog ljubimca. car ih je postavio na visoke dr avne du nosti i zapre -tio smrtnom kaznom svakom ko se usudi huliti na Jehovu. muceni zavi cu. a nad svima je bio Danilo. Danilo. velmo e i dostojanstvenike da se poklone kipu. stavi mu oko vrata zlatni lanac i proglasi ga za trecu licnost u carstvu. Po njihovom nagovoru. Ubrzo je usnio i drugi san. i sedam ce vremena proci preko tebe dokle pozna da vi nji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoce. rasterao ptice i zveri. ezdeset lakata visok. prebaci caru to je ustao na Gospoda. kne evi i dos -tojanstvenici ponovo su ga posadili na presto. Samo su stajali jevrejski mladici. izmeren si na merila. Umno poremecen." Tako se i dogodilo. nad njima tri kneza. Svi su razrogacenih ociju gledali prividenje. pa je te ka srca naredio da ga bace u jamu s gladnim lavovima. koga ponovo pozva e u dvorac. jer se za njih pobrinuo andeo koji ih je pra -tio do mesta kazne. a s njima i careve ene i nalo nice. koji ga je kaznio zbog oholosti. Valtasar bi ubijen. da gosti piju iz njih. U sali zavlada grobna ti ina. FERES. te ko ga je bilo ocrniti pred carem. Neko vreme posle toga. i na ao si se lak. Ali vatra nije na kodila vernim sled 416 benicima Jehovinim. Car je naredio da se za kaznu bace u pec i da se pec sedam puta vi e nego obicno u ari. Cim su se oglasile trube. a ostavio je samo korenje koje je pricvrstio za zemlju gvozdenim i bakarnim lancima. Darije je veoma cenio i voleo Danila. car je iveo medu ivotinjama u najvecem poni enju. pa ga obuce u skerlet. Misah i Avdenago. Car Darije postavio je sto dvadeset provincijskih namesnika." Valtasar je razumeo da kroz usta Danilova govori duh bo ji. i sa svojim enama i dvoranima pio iz sudo -va doma gospodnjega. Jednom je u svom dvorcu prire -dio veliku gozbu na koju je pozvao sve svoje dostojanstvenike. Iste noci ispuni se Danilovo predskazanje. i ovako mu rastumaci tajanstvene znake: "MENE. Ali znali su njegovu odanost Jehovi i revnost u vr enju verskih du nosti. Zatim je sazvao sve kne eve. TEKEL. Po to je predano vr io poverenu mu du nost. Video je drvo puno plodova. Na njegovim granama bilo je puno ptica. jer ono nije bilo u skladu s Mojsijevim zapovestima. mo e li te izbaviti od lavova?" A Danilo mu iz jame .

a kocka pade na Jonu. Jehova se smilovao i spasao ih propasti. spor na gnev i obilan milosrdem. da bi nam more utolilo?" pitali su ga ladari. Asirski car poverovao je njegovom prorocanstvu i izrazio kajanje. i more ce vam utoliti. domacim ivotinjama nije davana ni hrana ni voda. saop tavao gradanima reci Jehovine i proricau da ce Niniva za cetrdeset dana biti razorena. koji ce uni titi grehe i zavesti pravdu na zemlji. ali nisu mogli da stignu do obale. i propovedaj protiv njega." Ladari odluci e da se otresu opasnog putnika. u kom ima vi e od sto i dvadeset tisuca ljudi?" . JONA. Sutradan Bog zapovedi crvima da izgrizu korenje tikve. U ivao je ugled ne samo dr avnog dostojanstvenika. U prorocanskim vizijama video je kako se na nebu sudaraju sna ni vihori a nemani izlaze iz mora i najavljivao jevrejskom narodu oslobodenje od svekolikih patnji i dolazak pomazanika bo jeg. vec je bio slavan i kao nadahnuti prorok. prorok je odmah poslu no krenuo u Ninivu. Umesto da krene na istok. Hodao je po ulicama*od jutra do mraka. ne bi li nas se opomenuo Bog da ne poginemo. jer vidim da je s mene do la na vas ova velika bura. u Tarsis. Ali prorok se upla i te misije.odgovori: "Care da si iv do veka! Bog moj posla andela svojega i zatvori usta lavovi -ma. A Jona im odgovori: "Uzmite me i bacite me u more. 419 Tada se javi Jehova i rece: "Tebi je ao tikve. Istovremeno sa istoka dunu vreo. Videci da su se gradani Ninive vratili s gre nog puta. Danilo je bio vec suvi e star da pode na taj daleki put. Jona priznade da [e navukao gnev Jehovin.. Veslali su iz sve snage da ga iskrcaju na kopno. a ni tebi. Kad je Kir dozvolio jevrejskim iseljenicima da se vrate u Jerusalim. Ogromni talasi sna no su udarali o ladu. prizivaj Boga svojega. da ga zaklanja od vrelog sunca. jer izade zloca njihova preda me". a ispod njegovih nogu teci ce plamena reka. jer se nadoh cist pred njim. uzmi du u moju od mene. Jednom Bog naredi Joni da ode u Ninivu i da gre nim gradanima objavi propast: "Ustani. idi u Ninivu grad veliki. Gnevan zbog neposlu nosti svoga sluge. ladari su dan i noc preko ograde izlevali vodu i molili se svojim bogovima da se smiluju. suv vetar." Jehova ne odgovori proroku. ukrcao se na brod u Jafi i zaplovio u suprotnom pravcu. care. Tada Jehova naredi da velika riba proguta Jona. a sunce je pr ilo tako nemilosrdno da se Jona onesvesti od ege. Za to vreme Jona je spavao tvrdim snom ispod palube. Zavr io je ivot u Vavilonu i kao visoki dosto -janstvenik sahranjen u velicanstvenoj carskoj grobnici. U jamu su baceni Danilovi tu itelji. Razocaran i gnevan oti ao je iz grada da mu se ne podsmevaju ljudi kojima je proricao propast. Sada Gospode. ali ucini da iznad njegove glave izrasle ogromna tikva. Taj narodni mesija sedece na ognjenom prestolu. A meni da ne bude ao Ninive. Tri dana i tri noci sedeo je brodolomnik u trbuhu morske nemani. Danilo je iveo jo do prvih godina Kirove vladavine. Ljudi su morali da se pridr avaju strogog posta. Hiljade sluga cekace na njegova naredenja. a lavovi su ih odmah rastrgli." Ladari su bacali kocku da vide ko je kriv za nesrecu. i ona se osu i i pretvori u prah. jer mi je bolje umreti nego iveti. ne ucinih zla. upucujuci zahvalne himne Gospodu koji ga je spasao da se ne utopi. Darije zapovedi da ga izvade iz jame i vrati mu njegove pocasti." Van sebe od radosti. U okolini je sagradio kolibu i gorko se tu io: "Gospode! Ne rekoh li to jo kad bejah u svojoj zemlji? Zato cah pre pobeci u Tarsis. jer znah da si ti Bog milostiv i alostiv. jer mu se cinilo besmisleno da propoveda u gradu prema kome je Jerusalim bio ubogo 418 Zerwn 2(psidbvs%i seoce. "Sto cemo uciniti s tobom. a verni ce po tovati zapovesti ispisane u svetim knjigama. jer su ih razbesneli talasi bacali nazad na more. i kaje se od zla. Kad ga je velika riba izbacila na obalu. i koje nisi odgajio. oko koje se nisi trudio. velikoga grada. Ali se to nije svidelo Joni. Nije im preostalo ni ta drugo nego da ga bace u vodu. Jehova podi e silan vetar na moru. te mi ne naudi e. jer se nije povinovao njegovoj volji. Kormilar ga probudi i obrecnu se: " ta ti spava ! Ustani. nego jednu noc uzraste a drugu noc propade.

.

Otkad su procitani dokumenti mesopotamskih careva. U njoj se jav -lja potpuno neistorijska licnost. koja je razorena jo za njegova ivota. dakle. najverovatnije za vreme ustanickih borbi Makabejaca. Jevreji su irili anegdotske price takve vrste. a religija imala ogromnu ulogu. legende 421 uzimati. Prvi njegov pohod protiv po -bunjenog vazala zavr io se neuspehom. Iz dokume -nata je poznato da se njegov vojskovoda zvao Holofern i da mu je pomocnik bio evnuh Bagoas. Oba se pominju u Knjizi o Juditi. ista ona ce nja za pravdom na zemlji.420 POUCNE NARODNE PRICE Posle vavilonskog ropstva. koje je narod prenosio od usta do usta radi podr avanja patriotskog duha ili za izra avanje neke filozofske misli koja je zaokupljala onda nje duhove. moralo je da ima kazneni karak -ter. Holofern kao Persijanac naravno nije mogao biti zapovednik asirske vojske. Artakserks je preko Hanana pohitao u Egipati i godine 341 . Po to je zaveo red u Aziji. Boreci se s nadmocnim snagama Seleukida. tvrdi da je Artakserks za vreme pohoda na Egipat odveo iz Hanana veliki broj Jevreja i naselio ih na Kaspijskom moru. a Egipat se digao na ustanak. bogatom slikovito cu i si eom koji ne zna za granice izmedu stvarnosti i ma te. car Medije Arkfasad. srece i patnje. nastale u narodu cije je iskustvo kroz istoriju bilo izuzetno te ko. Vavilonije i Egipta razvila se posebna vrsta didakticne price. zvana midra . Ali se i pored svega ne mo e odbaciti mogucnost da je ona odjek izvesnih stvarnih dogadaja. sadr e dublje filozofske misli. da bi pomocu alegorije lak e delovali na slu aoce. na primer. a opsada Vetilja je jedan od njegovih epizoda. . Za vreme nje -gove vladavine pobunili su se namesnici provincija. Knjiga o Juditi napisana je na osnovo usmenih preda -nja. price su u tom pogledu veoma mutne i s istorijom nemaju niceg zajednickog. . bilo bi naivno i dalje nastojati na tvrdnji da je to istorijska knjiga. samo s tom razlikom to jevrejske price. Nepoznati autori pokazuju ponekad izvesno poznavanje prilika koje su vladale. Vavilon ili carevi kao Nabukodonosor i Valtasar. spadaju u autenticni narodni folklor. da na istorijskim primerima poka u kako Jeho -va nikad ne ostavlja svoj narod u tragicnim i odsudnim trenuci -ma. U izvesnoj meri podsecaju na poznate arapske bajke o Sinbadu moreplovcu ili "Hiljadu i jedne noci". Boga i coveka. Artakserks III je bio okrutan i ohol covek. izmedu sna i jave. u Hirkaniji. te ko je bila odr iva teza da su to autenticni istorijski tekstovi koje treba doslovno . U njima je ista ona car samonikle poezije. Po svemu sudeci. ustanku su se prikljucili i Fenikija. godine pre na e ere. Ako se iseljavanje zaista dogodilo. Euzebije. Prica se razvija na osnovi poznatih nam istorijskih cinjenica. Haldejski car Nabu -kodonosor nazvan je asirskim carem cije je sedi te u Ninivi. To su poucne price s naravoucenijem. koji je vladao od 358. do 337. Crkveni istoricar iz IV veka. JKao i sve narodne bajke. Kipar i deo Sirije. Jednom re -cju. Istra ivaci su se trudili da odgonetnu istorijske okvire njene fabule i do li su do uverenja da se radi o vremenu persijskog cara Artakserksa III Ohosa. Na vest o njegovom porazu. tlacitelj istocnih naroda i osnivac grada Ekbatane. U svojim propovedima i biblijskim komentarima rabini su se njima bez sumnje obilno slu ili. Javljaju se gradovi kao Niniva. Kao primer mo e poslu iti Knjiga o Juditi. te price se odlikuju ivom i dramaticViom naracijom. pre na e ere ponovo ga pretvorio u per -sijsku provinciju. Bila je to neka vrsta propagandne literature za podizanje hrabrosti ustanika i podr avanje njihove istrajnosti u otporu. Ali uop te uzev i. zvani atra -pi. One. medu Jevrejima Judeje. i Jevreji su se prikljucili sveop tem ustanku. na dvoru vavilonskog cara. vezane za vecne probleme ivota i smrti. pa ih danas cak i pristalice najtradicionalnijih pogleda na Bibliju smatraju knji evnom fikcijom.

.

pre na e ere). to je morao biti neki Jevrejin koji je za vreme makabejskih borbi u Hananu iveo u Suzi. Ime bo jeg pacenika posta -lo je sinonim svih ljudskih nesreca i katastrofa. U uvodu autor istice istorijsku pozadinu na kojoj gradi svoju pricu. Pretpostavljaju. dramaticnom gradacijom radnje. Prvobitni tekst docnije je upotpunjen raznim dodacima drugih autora i u Bibliju je u ao u tom konacnom obliku. Neki istra ivaci smatraju da je autor osnovnu nit price uzeo iz vavilonske ili persijske mitologije. u Bibliji nazvanog Asvir (485-465. Citanje njenog teksta i danas predstavlja osnovu za obred praznika Purim. Osim toga. Na granici izmedu "istorijskih" i didakticnih knjiga Staroga zaveta nalazi se i Knjiga o Toviji. ciji su do ivljaji prikazani neobicno ivo i slikovito. jovovska vest) sastavni je deo poljskog jezika. Autor Knjige o Juditi je nepoznat. Zbog toga palestinski Jevreji Knjigu o Juditi nisu priznali za sve -tu. nazvana po imenu cuvenog junaka. iako za to dosad nisu na li nikakve konkretne dokaze. govori o vladavini istorijskih careva Salmanasara (tacnije Sargo -na) i Sanheriba. Sve tenici su je i pored toga uvrstili u didakticne biblijske knjige. ali fr r 'Bwlijs/(e katolicka crkva unela ju je docnije u spisak kanonskih knjiga. Bujna pripovedaceva ma ta preterano je uvecala sve njene epizode: carski pir traje sto i osamdeset dana. Izraz hiobowa wiadomosc (tragicna. ali po brojnim persij -skim elementima u hebrejskom tekstu i po izvesnom poznava -nju prilika na persijskom dvoru. uzeto je iz persijske religije s kojom su Jevreji do li u dodir u izgnanstvu. ali u daljem toku pripovedanja pominje persij -ske gradove Rages i Ekbatanu ne trudeci se da uskladi hrono -lo ke razlike od stotinu do dvesta godina. osim toga. a pokolj koji su Jevreji priredili svojim neprijateljima upadljivo je protivan nacelima velikih proroka Isaije. Knjigu o Jestiri te ko je ubrajati u reli -gioznu literaturu. Ime Boga pominje su u njoj samo jedanput. koja je svojom neposlu no cu zabrinula mu eve persijske aristo -kratije. Oslanjaju se samo na cinjenicu da ime Jestira nesumnjivo potice od imena boginje I tar. Na osnovu lingvistickih istra ivanja . cije ime i poreklo ni do danas nije na zadovo -ljavajci nacin razja njeno. poetskog dijaloga i epiloga koji ima karakter happy end-a. Za remek-delo biblijske literature smatra se Knjiga o Jovu. Zanimljivo je i to da je njegova ena Astina. Saveti koje stari Tovija daje svome sinu ivo podsecaju na ivotne maksime od kojih vrvi literatura semitskih naroda. Tipicna istocnjacka bajka je do ivljaj Jestire i Mardoheja na dvoru persijskog cara u Suzi. Juditin cin je izazivao izvesne pogledu. Knjiga se sastoji od tri osnovna dela: od prologa u prozi. a Mar -dohej od imena vavilonskog boga Marduka. originalni hebrejski tekst je um -nje u moralnom nestao i sacuvali su se samo prevodi na grcki i latinski jezik. ve ala na koja je obe en Aman visoka su pedeset lakata. da je cela prica izmi ljena za dramatizaciju liturgije praznika Purim. odlikuje se ivo cu opisa i stila. god. Ali katolicka crkva je ubraja u kanonske tekstove i unela ju je u spisak biblijskih knjiga. poema i drama u isto vreme. Taj traktat. Stil price je iv i ivopisan. a iznenaduje i bogatstvo opisa punih pla -sticnosti^i kolorita. fabula je puna dramaticne napetosti. Jeremije i Jezekilja. smelo cu filozofske misli i snagom osecanja. zvane ketubim.lako je bio junacki. Bio je obdaren pisac. a Jevreji za odmazdu ubujaju sedamdeset i pet hiljada svojih neprijatelja. po svoj prilici prva u istoriji predstavnica sifra etkinja. Prvi hri cani su je odbacili. persijske devojke ma u se dvanaest meseci pre nego to izadu pred cara. Radnja te dramaticne price de ava se za vreme vlada -vine persijskog cara Kserksa. soto -ne. Jestira se sprema za brak pune cetiri godine. nadzemaljska bica. Verovanje u andele.

.

Au -tori price na svakom koraku pokazuju nepoznavanje istorije Vavilonije i Persije. Odjednom su ga sna le bolesti i patnje. S procesom sazrevanja etickog monoteizma. jevrejska prica je daleko lep a. Posle toga slavi boga Izrailja i porucuje da ce svako ko ka e ne to lo e o tom bogu biti osuden na legende 425 l smrt.pretpostavlja se da je njen sre -di nji deo. rasprava prijatelja o smislu patnje. a kad Danilo izlazi nepovreden iz jame s lavovima. beda i gubitak blis -kih. koncepcijom o kolektivnoj odgovornosti. pre bi se reklo da ga je iskomplikovao. taj fatalizam nije mogao da opstane. koje je u su tini prlfnavanje poraza: Bog isku ava svoje verne smrtnike da proveri njihovu pobo nost i da ih ucvrsti u vrlinama. iako nisu niza ta kriva. Za gre -he oceva moraju da ispa taju pokoljenja. bog mu se najzad smilovao i vratio mu zdravlje. kao i bolest. a od Haldejaca prave anahronicnu kastu sve tenika-vraceva. Premda se oslanja na su mersku osnovu. nai ao je na poemu o nekom Sumeru koji je nesumnjivo prauzor biblijskog Jova. pri ce -mu Danila nazivaju "majstorom vraceva". nije stvorio originalno delo. vec je mnogo pozajmio od sumerskih pisaca. me aju medijske i persijske careve. dakle.cu. koji se vrti u zacaranom krugu. patnja. Dirnut njegovom pokorno cu i pobo no . Pokorno se predao njegovoj volji i samo placuci i jadiku -juci molio ga za milost. Za to veliko otkrice treba da zahvalimo americkom orijentalistu Samjelu Krameru. autoru knjige Istorija pocinje u Sumeru. ali on nije hulio na svoga boga. Tada svi ucesnici u razgovoru prihvataju mladicevo obja njenje. Bio je to revolucionaran korak koji je predstavljao ogromni napredak u religioznoj misli. nareduje svim pokorenim narodima da prime Mojsijevu veru. Narocito su fantasticni podaci o carevima koji se javlja -ju u prici. S problemom kojim se bavi prica sreli smo se jo prili kom razmatranja uloge proroka. iz helenisticke epohe. . Jer ako svaki covek za svoje pos -tupke licno odgovara. srecan. to pitanje je re eno na jed -nostavan nacin. Darije izdaje naredbu svojim podanicima da se trideset da -na ne mole nikakvim bogovima. Ali on nije razre io probem koji muci coveka. za to ih muci bolest. Prica u dana njem redakcionom obliku potice verovatno iz III veka pre na e ere. okru en mnogo -brojnom rodbinom i prijateljima. ne primecujuci da su okrutne metode isku avanja ljudi u suprotnosti s pojmom pravednosti. ili jevrejski kompilator. Bio je to covek bogat. za to onda stradaju ljudi pravedni i bogo -bojni? Ako je Bog pravedan. beda i smrt njihovih bli njih? Upravo tim pitanjima bavi se Knjiga o Jovu. Ocitavajuci tablice s klinastim pismom otkopane u ru evinama Nipura. Cuda. Proroci Jeremija i Jezekilj propovedali su da svaki covek za svoje postupke licno odgovara pred Bogom i samim tim istupili protiv osve tane teze Petoknji ja. docniji dodatak. nije bio gnevan na njega. Posle du eg razgovora Jovovih prijatelja. Rec je o covekovoj odgovor -nosti. Nepoznati autor. Podudarnost potke price i ideje vodilje tih dveju verzija tako je upadljiva da je u njihovu neposrednu zavisnost te ko po -sumnjati. U kategoriju literarne fikcije treba svakako ubrojiti i Knji -gu proroka Danila. patnji i krivici. Treba ipak imati na umu da ih dele dva ili tri mileni 424 juma razvoja religioznih predstava. mudar i pravedan. Nabukodonosor postavlja ogromni zlatni kip i nareduje narodu da mu se klanja. ogla ava se mladi Eliluj i iznosi re enje zagonetke. jer je kolektivna odgovornost bila u o troj protivrecnosti sa pojmom bo je pravednosti. knji evno savr enija i filozofski zrelija. U Petoknji ju. apokalipticna prorocanstva i mutni istorijski podaci u tom pogledu ne ostavlaju nikakvu sumnju.

Jevrejima se u knjizi najavljuje do -lazak sina covecijeg koji ce ih izbaviti iz tudinske vlasti. ne on. u dr avnoj hijerarhiji mogao zauzeti samo trece mesto. U arheolo kom nalazi tu Ugarit otkrive -na je poema koja potice iz XIV veka pre na e ere. kao i knjige drugih proroka i Knjiga o Jovu. sa sedi tem u Vavilonu. godine 167. Dokaz za to su. sedam godina bolovao od neke du evne bolesti. istice licnu odgovornost coveka pred Bogom. Dovoljno 426 Zenon je reci. Pravo njihovo znacenje jo uvek je predmet naucnih rasprava. odmah posle svoga oca. Knjiga proroka Danila. Prorocanstvo je trebalo da podr i duh potlacenih sunarodnika i da im ojaca nadu u pobedu. nastanak carstva bo jeg na zemlji i vaskrsenje ljudi na kraju sveta. Ove pojedinosti. Znamo da je. tu grupu alegoricnih narodnih prica spada. Po to je Valtasar bio druga licnost u dr avi.Prizori trojice jevrejskih mladica koji iz u arene peci izlaze netaknuti. Bacanje u u arenu pec bila je kazna koja se u Vaviloniji veoma cesto primenjivala. Kao Knjiga o Jovu i Knjiga proroka Danila crpela je izvore iz tude mitologije. Ali te mesijanisticke ideje nemaju deterministicki karakter. vec njegov naslednik Nabonid. pre na e ere. najzad. nisu izmenile poglede na istoricnost Knjige proroka Danila. U cetvrtom delu koji sadr i apokalipticka predskazanja. koja su napisala dva razna autora i u razlicitim vremenima: na veoma popularnu pricu s radnjom i na prorocanstvo u stilu apokalip -tickog objavljenja. ali istra ivaci sumnjaju da se izvori te price kriju u nepoznatom mesopotamskom mitu. TEKEL. najavljena su cetiri carstva ovim redom: vavilonsko. Kao to vidimo iz toga. Ali najpopularnije je cudo s tajanstvenom rukom koja ispisuje na zidu tri zagonetne reci: MENE. Ispostavilo se da je Valtasar bio Nabonidov sin i suvladar. u prici nalazimo neke notice koje su odjek stvarnih dogadaja. Burne i slikovite peripetije prorokove tipi -cna su tvorevina jevrejskog folklora. Njene mesijanisticke ideje izvr ile su jak uticaj na prvobitno hri canstvo. uostalom. Rec je. medijsko i grcko. . kao carski doglavnik. na primer. Dugo je ostala nerazja njena zagonetna bele ka da je car Valtasar uci -nio Danila trecom licno cu u carstvu. l pored mno tva neverovatnih stvari. Danilo je. Ocigledne aluzije na sknavljenje Jerusalimskog hrama za vladavine Antioha Epifana. Nevolja je u tome to se u hebrejskom i aramejskom pismu ne pi u samoglasnici. Ona opeva sudbinu nekog Danila i njegovog sina Ahata. takode. menja se smisao tih izraza. samoglasnik "a" ili "e". FERES. Zavisno od toga da li se izmedu suglasnika stavlja. Za to ba trecom. persijsko. i brojni grcki izrazi u aramejsko-hebrejskom tekstu. upravo iz nje uzeli ideju za svoju pricu o Danilu. i Knjiga proroka Jone. Prorocanstvo ce se ispuniti samo onda kad ljudi ociste svoja srca od greha i postanu pravedni. Jer treba znati. Za Jevreje su to bila te ka vremena borbi za versku nezavisnost. na primer. ali dokazuju da je osnova price nastala u vavilonskoj sredini. a ne drugom? To pitanje tek je razjasnila arheologija. da su jevreski pisci. ukazuju na to da je knjiga u svojoj konacnoj redakciji morala nastati u kasno helenisticko doba. U videnjima nadah -nutim vatrenim patriotizmom. po svoj prilici. a sin coveciji koji se pominje u njoj postao je naziv za Isusa Nazarecanina. . na -ravno. dodu e. naravno da imaju mnogo bajkovite lepote i zato uvek delu -ju na ma tu naroda i umetnika. Zato je uglavnom prihva -ceno tumacenje koje srecemo u Knjijzi proroka Danila. Junak poeme bio je mudri i pravedni sudija koji titi udovice i sirocad. vec samo suglasnici. i Danila koji sedi u jami medu krotkim lavovi -ma. da se knjiga sastoji iz dva dela. o sedmogodi njem Nabukodonosorovom ludilu. Objav -Ijuje. Riba ili morska neman koja je progutala Jonu veoma ivo pod -seca na mitsku a daju haosa Tijamat.

nu nike. tim pitanjem pozabavila se specijalna arheolo ka ekspedicija i ubrzo saop tila svoje rezultate. Biblijski egzegeti su nastojali da odgonetnu njen navodni ale -goricni smisao. ispisane arhaicnim znacima hebrejskog pisma. Jehova mu ociglednom nastavom pokazuje ta je to pravednost: kad je on za alio za usahlom biljkom. govore oni. Cuveni orijentalist Vilijam Olbrajt nije se ustezao da svitke nazove "najvecim otkricem na ega veka". ali po to nije obavio povereni mu zadatak. s krovom od palmovih debala. Isusa Navina ili sudija!* Sve te ideje koje se provlace kroz knjige proroka Isaije. Na tok tog zanimljivog procesa jako svetio bacili su svitci nadeni u pecinama kod Crnog mora. koja vec sistematski i naucno vode arheolo ke eks -pedicije.Knjiga je nesumnjivo nastala posle vavilonskog ropstva. Prava vrednost tih otkrica u pocetku nije bila poznata. Arabljani ih zovu Hirbet Kumran. deca i nevine ivotinje? Koliki je to napredak u koncepciji Jehove u poredenju s Jehovom Mojsija. zanimljivo pitanje kako su se ti sveti tekstovi na li u tim pustim pecinama kod Mrtvog mora. Rezultat je bio iznad svakog ocekivanja. u kome osim gre nika ive i pravedni ljudi. komentar za Knjigu proroka Avakuma i apokalipticki tekst Rat sinova sve -tlosti sa sinovima mraka. proteci najmanje pedeset godina pre nego to tekstovi budu sredeni i naucno obradeni. . Bura koja se oko tih svitaka podigla i vest o ceni koja je za njih placena (za est svitaka Amerikanci su platili dve sto -tine i pedeset hiljada dolara) doprla je i do Arabijske pustinje. iz razdoblja posle vavilonskog ropstva. Godine 1951. gomilaju sve vi e novih pronalazaka. zanatske radionice. bez sumnje su mo -rale stvaralacki uticati na dalji razvoj religioznih koncepcija. Kad se Jona naljutio to Niniva nije razorena. karavan stocara iz beduinskog plemena Tamira zaustavio se na odmor u stenovi -tom predelu kod izvora Ain Fe ha. Ali za nas je daleko va nija ideja vodilja koja se nalazi na kraju price. da se medu njima nalazi i Knjiga proroka Jeremije. Ru evine su nekad bile kompleks gradevina od blokova tesanog kamena. kada je problem pravde na zemlji bio veoma aktuelan. bile su to duge trake od ovcije ko e. Tek kad je deo svitaka dospeo u Sjedinjene Americke Dr ave. Tra eci zalutale jare u jed -noj od mnogobrojnih pecina. po volji Jehovinoj progutala ga je neman Nabukodono . trske i mulja. Po to najstarija kopija koja je dotad otkrivena potice iz IX veka na e ere. Su tina je u tome to svitci sadr e tekstove Staroga zaveta iz III ili II veka pre na e ere. kuhinju. Godine 1947.or. naravno. spavao -nicu. Dalja istra ivanja. Ali vec se sada zna *Razgovor Avrama sa Bogom o istom pitanju nesumnjivo je kasniji dodatak. Dosad naden materijal tako je ogroman da ce. U dvadeset i pet pecina nadeno je nekoliko stotina svitaka i hiljade manjih parcadi s hebrejskim. jedan mali decak prona ao je velike glinene cupove pune nekih tajanstvenih svitaka. Stenovita divljina oko Mrtvog mora bila je prepuna beduinskih tragaca koji su pretresali tamo nje bezbrojne pecine i raseline. od neprocenjivog su znacaja za uporedne filolo ke studije i za razja njenje mno -gih spornih ili nerazumljivih delova Biblije. Arheolozi su u iskopinama razaznali trpezariju. zar Jehova nije trebalo da se smiluje velikom gradu. naucnicima su se otvorile oci. prema proceni naucnika. Izrailj je. aramejskim i grckim pismom. Kako je docnije utvrdeno. Jeremije i Jezekilja i kroz didakticke price. Postavilo se. Nedaleko od tih pecina nalaze se ru evine koje su godi -nama smatrane ostacima rimskog utvrdenja. a deo u sirijski pravoslavni manastir Svetoga Marka. dva bazena za kupa -nje s ritualnom namenom i skladi ta. imao da izvr i prorocansku misiju medu ostalim narodima.

.

poznata po svojoj surovosti. " " e. a najmlada iz godine 68. koji ce na zemlji zavesti novi red. obavezno davanje milostinje. n. Tako. Od dokumenata nadenih u pecininama narocito je vre -dan svitak s ritualnim propisima. moci da obnove svoju delatnost. Svoju hipotezu zasnivaju ne samo na dovoljno uverljivim arheolo kim iskopinama nego i na informacijama star -ih putopisaca i istoricara. Avram u Hananu Izlazak pod Mojsijevim vodstvomNajezda Izrailjaca na Hanan pod vodstvom 1200-1025. Braca su se najpre pobrinula da spasu svete knjige. Ucitelja pravednosti. moralnim pou -kama i organizacionim nacelima esena. bio je to onaj isti manastir cije su ru evine otkrivene u Hirbet Kumranu. u buducnosti. koji su pobegli iz Jerusalima pred progo -nima Sanhedrina. cim prode ratni haos. grupa orijentalista s Dipon-Somerom na celu iznela je mi ljenje da eseni predstavljaju onu kariku koja spaja judaizam i hri canstvo. u gomilama komada keramike. Na osnovu toga. na e ere nadena u ru evinama omogucava nam da zakljucimo kakva je sudbina sna la mana -stir. Arheolozi su do li do uverenja da je to bio manastir jevrejske sekte esena. cije je nepostojanje nauka tako du -boko osecala. Protiv 429 buntovnika upucena je. prostorija u kojoj su kopisti prepisivali svete knjige. Tragovi po ara svedoce da je iste godine naglo do ao kraj toj tajanstvenoj gradevini. verovanjima. 430 'Bi6fijs/(e legende431 KRONOLO KA TABLICA oko 1850. primali u bazenu svakodnevno kr tenje i sedali za zajednicku veceru. U Jerusalimu je buknuo ustanak jevrejskog naroda. Vredne svitke stavili su u glinene posude i sklonili ih u puste pecine u nadi da ce docnije. . O eseni -ma pi u i jevrejski istoricar Josif Flavije i Grk Filon iz Aleksan -drije. biti nikakve sumnje da su vlasnici svitka bili ljudi koji su iveli u toj gra -devini. dok je stare ina blagosiljao hleb i vino. siroma tvo. Plinije Stariji pi e da je za vreme svoga boravka u Palestini posetio veliki esenski manastir kod Mrtvog mora. osudivali su ropstvo i verovali u dolazak pomazanika bo jeg. Posle spaljivanja Jerusalimskog hrama i krvavog ugu enja ustanka. pod nazivom "bitka za svitke". na primer. & ru evina je izvadeno i mnogo moneta. U njoj su se sacuvali kameni stolovi s klupama i. Najamnici su pljackali zemlju i postepeno se pribli avali mestu manastira. to je najva nije. prema tome. nekoliko mastionica od bronze i gline sa jo vidljivim tragovima mastila.Ali najva nije otkrice je "skriptorijum". eseni o svojoj sudbini nisu mogli imati nikakvih iluzija. Svakoga dana o zalasku sunca clanovi sekte svecano su se oblacili. Moneta iz godine 68. Ne mo e. Iz tog dokumenta do -znajemo da je kod njih svojina bila zajednicka. Buka koja se podigla oko tog dokumenta traje i do da -na njeg dana. X rimska legija. Najstarija potice iz godine 125. U podzemnim skladi tima. Po svemu sudeci. Isusa Navina p. Eseni su izmedu ostalog pro -povedali ljubav prema bli njem. Na tu temu u zapadnim zemljama napisano je na stotine clanaka i knjiga. oko 1250 1220-1200. Za to je drevni smotuljak izazvao tako strasne rasprave? Rec je o tome to su eseni u svakom pogledu upadljivo slicni prvim hri canima. nadene su potpuno ocuvane iste onakve cilindricne glinene posude u kojima su bili dr ani otkriveni rukopisi. na e ere. pre na e ere.

" " Doba sudijaCar Saul 1010-970. " " David osvaja JerusalimCar Solomon . " Car David oko 1000. 970-931.1030-1010.

\ IZRAILJSKO CARSTVO (931-721. " Va a 885-884. Iseljavanje deset izrailjskih plemena. " Jezekija 700. Jezekija placa danak. " Juj 814-798. " Ahaz 721 -687. Iseljavanje Judejaca. p. " Jerovoam II 743. Opsada Jerusalima i odvodenje Joahina. " Joas 783-743. Rovoam 915-912. " Joahaz 609-598.n. " Osija 721. " Sargon II osvaja Samariju. Preporod jehovizma. " Asa 870-849. Menajim 738-737. JUDEJSKO CARSTVO (931-587. " Nadena "Knjiga zakona". " Sedekija 587. n. " Amon 640-609. " Zaharija 743.e. " Joas 797-781. " Fakija 737-732. " Ahav 853-852. " Fekaj 732-724. " Ha 884. " Jotam 736-721. '" Zimrije 884-874. e.n. " Joram 841. p. p. " Ohozija 852-842. " Ohozija (ubijen od izrailjskog uzurpatora Juja) 841-835. " Josija 622. 609. " Nabukondonosor odnosi pobedu nad Egiptom kod Karkemi a Joahin. Jerovoam l 911-909.) 932-915. " Salum 742-738. " Joahaz 798-783. e. " Gotolija 835-797. 687-642. " Nabukodonosor razara Jerusalim. " Ozija 740-736. n. " Joakim 605. " Amasija 781-740. " Sanherib pusto i Judeju. '582-581. " Joram 842-814. " Ponovno iseljavanje 432 <Bi6lysfe fyende 433 . n. p.e. 598-587. e. " Manasija 642-640. " Amrije-Osnivanje Samarije 874-853. p.) 932-911. " Josafat 849-841. " Nadav 909-885. " Avijam 912-870.

.

Wojciecha .The New American Library . L.: "The Pyramids of Egypt" .New York 22. Child Gordon: "What Happened in History" . Cottrell Leonard: The Anvil of Civilization" . Andrzejewski Tadeusz: "Starzytny Egipt" . dr K. Awdijew W.: "The Legacy of the Ancient World" .: "The Dead Sea Scrolls" -. Kirov edikt kojim se iseljenim Jevrejima dozvoljava povratak u Jerusalim 538. Ustanak Makabejaca 63.The New American Library New York 22. " Obnova oltara na ru evinama Jerusalimskog hrama 520-515.(Vie sociale et religieuse) P resses Universitaires de France . Beck M. Y. Dabrowski Eugeniusz ks.Penguin Books .: "A Journey through the Old Testament" . E.(Volume One) Pengui n Books . M. Ostrowski) .A. G. 1949. F.London. A.New York 22.Thames and Hudson . Daws A.: "Historia starozytnego Wschodu" (Przelozyl z ros. S.Harmondsworth -Middlesex. Gluchowski. Boulton W.: "Wiecznosc piramid I tragedia Pompei" -(Przekl.London. I.Penguin Books .Harmondsworth -Middlesex. prof. 1957. Warszawa. 1950. dr. 1961. 1959.Paris. Burgh W. Kult Jupitera u Jerusalimskom hramu. 1952.London. Cottrell Leonard: 'The Lost Pharaohs" . 1956. Burrows Millar: "What Mean These Stones?" Meridan Books ."Ksiazka I Wiedza" Warszawa. 1962.: "Comparative Religion" .Middlesex. " Hadrijan podi e na ru evinama Jerusalima grad Elija Kapitolina 132-135.The University of Chikago Press -Chicago. Baron S. Pokolj u Jerusalimu.London. Michalowskiego) . 1955.Wyd.Pan Books Ltd . 1957. Edwards l. Warszawa.Evans Brothers Ltd . 1957. 1961. C. IV. " Antioh Epifan proganja Jevreje.: "Histoire D'lsrael" . Lublin. n. Badzian I S. Pompej zauzima Jerusalim 70. Bouquet A.Middlesex.Penguin Books Harmondsworth . p. e. n. Signet Key Book . N. 1956. Cottrell Leonard: "Life under the Pharaohs" ."Szytelnik" . Powell: 'The Ten Commandments" .: "Podreczna encyklopedia biblijna" 2 tomy Ksiegarnia Sw. Y.Harper & Brother New York. 1956. Allegro I.Warszawa. Y. 1950.Penguin Books Harmondsworth . H. Cumont Franz: "Oriental Religions in Roman Paganism" Dover Publications . 1957. " Tit razara Jerusalim 130. Chiera Edward: 'They Wrote on Clay" . 1958.: "The Archaeology of Palestine" . W. " Obnova hrama 167-164.POSLE VAVILONSKOG ROPSTVA 538. N. 1957. " Jevrejski ustanak pod vodstvom Bar Kohve i *-fe ft-' BIBLIOGRAFIJA Albright W. e. N. Powell: "The Meaning of the Dead Sea Scrolls" .Poznan. W.New York. Davis A.Penguin Books .

.

1957. . 1940. Jirku Anton: "Die Welt der Bibel" . James E.Penguin Books Harmondsworth. Muller I. . 1959. 1931. Inc. London. SS. R. Freud Sigmund: "Moses and Monotheism" . 1959. Huntington Ellsworth: "Mainsprings of Civilization" . Kiihn Herbert: "Die Entfaltung der Menschheit" . Patterson. 1954. 1939. I.Harmondsworth . Emil: "Bible Atlas" .: "The Cult of the Mother Goddes" . James: "Archeology and the Old Testament" Pr inceton . Loret. 1960. K.New York. 1945. London. 1959. 1956.A Mentor Book . 1959. London.Institut Wyd. Signet Key Book -The New York Library of Worlds Literature. Y. (USA). 1956.: "The Hitties" . sierpien 1961. 1950.Harmonsworth. Glover T. Frankfort Henri: "Before Philosophy" . Neuchatel & Paris VII.Warszawa. New Jersey.Thames & Hudson. Encyklopaedia Britanica. Elder John: "Prophets. Keller Werner: "A jednak Pismo sviete ma racje" (Przeloz.Black Ltd .: "Myth and Ritual in the Ancient Near East" . N.Penguin Books Harmondsworth Middlesex. Frazer James George: The Golden Bough" (A study in magic and reli gio< .: "The Ancient World . Cyti of the Moongod Sin . "Pax" . 1948.: "Hebrew Origins" . 1933. 1958."Ksiaska I Wiedza" Warszawa.Time" .Penguin Books .Verlag Heinrich Keller . R. 1939.New York. Kautsky Karol: "Pochodzenie chrzescijanstwa" .Berlin.New York. Herbert: "The Uses of the Past" (Profiles of Former Societies) A Mentor Book . Middlesex.New American Library.lipiec. 1960. 1955. z niem. Middlesex. Grollenberg L H.London.Stuttgart. Genesis: Ksiega Rodzaju (przelozyl z hebr.Raud Me Nally & Co. Perm Vergilius: "An Encyclopedia of Religion" . Gaer Joseph: "How the Great Religions Began" . Meek T. Adams & Co. . Knopf.: "Archaic Egypt" . Gurney O. Inc.: "Stary Testament w swietle dzisiejszych badan" " Znak" .Thames and Hudson Lond on.Littefield. R. 1942. Inc. Emery W. Idols and Diggers" Bobbs Merill Comp.Harmondsworth.Middlesex.: "History Begins at Sumer" . 1956.New York 22. Kramer S. Indianopolis N.The Macmillan Comp. 1957. ks.New York. .Nelson & Sons. Szeslaw Jakubiec) .Krakow Lloyd Secton: "Foundations in the Dust" -(A story of Mesopotamian Exploration) .Wyd. James E. Kraeling G. Lipinski Edward.New York. Haran.Harper & Brothers . 1959. N.Harmondsworth . Montet Pierre: "L'Egypte et la Bible" . 1956.Dent & Sons Ltd London.: The Egyptians" .Warszawa. Oppeln-Bronikowski Friedich: "Archaologische Entdeckungen" . Glanville S. N ew York. B. O. 1949. Peattie Roderick: "Geography in Human Destiny" E dit.Alfred A.Delachaux & Niestle S. Milman Henry Hart: The History of the Jews" . 1961.Thames & Hudson. .Gustaw Kilper Verlag .Middlesex. Y. Middlesex.A. ks.Fischer Bucherei Frankfur t am Main . 1957.Penguin Books . April 8. Pritchard B. New York.Penguin Books . A.1958. Janusz Koczolowski) . Armed Services. O. . 1961.: "Atlas of the Bible" .New York.

University Press .Delachaux & Niestle S. 1958. A. New Jersey. -Neuchatel . 1956.Princeton.Paris VII. Parrot Andre: "Ninive et I'ancien Testament" . . USA.

Evert I Michalski . A.Odhams Press . Zdislaw Rzeszutek) . z jezyka wloskiego o. Woolley Leonard: "Ur of the Chaldees" .King Penguin Books. 1946. 1954. muth and drama) Vintage Books. ks. Warszawa. 1956. ISAK l JAKOV Avramova porodica ivi u Uru Tara odlucuje da se seli u Haran Tara. 1960.Paris VII. Z anglielskiego T. Reade Winwood: 'The Martyrdom of Man" . Stachowiak Lech. 1953. Walek-Czarnecki: "Historia gospodarca swiata starozytnego" Trzaska."Ksiazka I Wiedza" .Poznan.: "Dzieje ostatnich sporow biblijnych" . 1946.December. Wojciecha . 1923. Robertson A.Penguin Books Baltimore Maryland. 1957. 1954. Toynbee I.Delachaux & Niestle S. A. Woolley Leonard: "Ur: The First Phases" . Arnold: "A study of History" . 2. raju. N. Wright Ernest: "Bringing Old Testament Times to Life" . Smith Joseph Lindon: "Tombs. Ricciotti Giuseppe: "Dzieje Izraela" (Przeloz. Raglan Lord: "The Hero" (A study in traditional. Parrot Andre: "Samarie. flops Daniel: "Od Abrahama do Chrystusa" (Przel. Illinois. London.Watts & Co.Warszawa. Lublin (2) 1956. . Putnams Sons * New York. sierpien 1961. Wheeler Margaret: "Walls of Jericho" . A. Temples & Ancient Art" .: "History of the World" . Pismo Swiete Starego Testamentu . 1956. 1956. Neuchatel . Weber Max: "Ancient Judaism" .Fontana Books London. 1955. Parrot Andre: "Ninive et I'ancien Testament" Delachaux & Niestle S. P.Delachaux & Niestle S. capital du royaume d'lsrael" .Oxford University Press London. Z franc.Paris VII.G. 1955.Delachaux & Niestle S. -Neuchatel .Ksiegarnia Sw.Parrot Andre: "La tour de Babel" .Arrow Books Ltd .Warszawa. A. 1958. Weigall Arthur: "The Life and Times of Akhnaton" . . Weech W.The Free Press Glencol. middlesex. potopu i Vavilonskoj kuli AVRAM. Nahor i Avram u novoj domovini Seoba u zemlju Hanansku U zemlji obecanoj Sara u Faraonovom haremu Lot pada u ropstvo Avramova briga za potomstvo .London -WC. SADR AJ UVOD OD STVARANJA SVETA DO VAVILONSKE KULE Stvaranje sveta Adam i Eva u raju Kajin i Avelj Potop Vavilonska kula Neobicna otkrica o stvaranju sveta."Pax" .: "Pochodzenie chrzescijanstwa (Przel.The National Geographic Magazin .London. Woolley Leonard: "A Forgotten Kingdom" .Warszawa. 1953. Swiecicki) .London."Znak" Lipiec."Pax" .University of Oklahoma Press. Wilson Edmund: 'The Scrolls from the Dead Sea" . Zofia Starowieyska-Morstinowa) . 1956. Parrot Andre: "Le temple de Jerusalem" .Neuchatel -Paris VII. -1955. 1948.Warszawa.Penguin Books Harmondsworth. 1949. 1950.

Avram menja ime Poseta trojice tajanstvenih ljudi .

izrailjska Jovanka OrleankaKako je skromni ratar postao oslobodilac IzrailjaJeftaj .predstra a HananaDramaticni dogadaji pod zidinama GajaLukavstvo Gavaonja naSavez pet kraljevaRat s kraljevima severnog HananaKako je isus Navin upravljao HananomIzrailjci se nastanjuju u HananuDevora .nesrecni junak Galaija 177 180 182 183 184 184 .Sodoma i Gomora Kako je car Avideleh doveden u zabludu Rodenje Isakovo rtvovanje Isaka Sarina smrt Kako je Isaku ispro ena ena 15 17 17 19 19 21 33 35 36 38 39 40 42 42 44 45 45 46 47 48 49 49 50 Avram se ponovo eni Isakovi i Revekini blizanci Za ciniju sociva Nevolje Isakove Revekina i Jakovljeva podvala Nebeske lestve Kako su Lavan i Jakov varali jedan drugog Jakovljevo bekstvo Jakov se bori s Bogom Susret s Isavom Kako su Jakovljevi sinovi osvetili sestru Jakov u Vetilju i Mamriji Istina i legenda o praocima BURNA POVEST JOSIFOVA Prodan u ropstvo U Petefrijevoj kuci Na faraonovom dvoru Josif upravlja Egiptom Jakovljev rod gladuje Josif ponovo isku ava bracu Rod Izrailjev naseljava se na delti Nila larodi Narodna bajka ili istina? MOJSIJE Kuluk Cudesno spasenje Cetrdeset godina izgnanstva Izlazak iz Egipta Prelazak preko Crvenog mora Putovanje kroz pustinju Ples oko zlatnog teleta Zavet s Jehovom Na putu u Kadi Cetrdeset godina u pustinji U zemlji obecanoj Carobnjak Valam Poslednji Mojsijevi dani 52 52 53 54 55 56 57 60 61 63 63 65 67 89 91 93 94 96 96 98 100 102 111 113 114 116 119 120 122 124 126 128 132 133 135 137 Mojsije u oreolu mita139 ISUS NAVIN l SUDIJE 175 Jerihon .

186 189 191 195 .

Samson 197 Kako je Samson hteo da se eniSamsonove zgode u GaziSamson i Dalila 198 200 201 Junacka Samsonova smrt 202 Kako su Danovi potomci ukrali Jehovin kipZlocin potomaka VenijaminovihVerna Ruta golubijeg srcaEpoha borbe i heroizma210 203 204 206 ZLATNO DOBA IZRAILJA 247 Prvosve tenik Ilije i Samuilovo rodenjeIstrebljenje Ilijeve dinastijeCudnovata sud bina kovcega zavetaSamuilo obnovitelj252 249 251 251 Kako je Saul pomazan za caraPrva pobeda SaulovaKako se Saul zamerio sve tenicima 255 258 257 Junacki podvig JonatanovKonacni raskid sa Samuilom 259 260 Kako je David pobedio GolijataDavid.Antigena Izrailja Dvorske intrige Solomun car Izrailja i Judeje Prica o dvema majkama Solomun .tvorac velike dr ave Otmica ene Urijine Nova sablazan u carskom dvoru Avesalomova buna Resfa . Saul i JonatanMihala i Jonatan spa avaju Davi da 263 267 265 »*< Seca sve tenika i Davidovo potucanje 269 Kako je David po tedeo Saula i kako je zavoleo Avigeju 271 IS* David u slu bi Filistejaca.mudri dr avnik Solomun gradi hram Bogatstvo Solomunovo Carica Savska Solomunov harem i tudi bogovi Istina i legenda o osnivacima izrailjske monarhije IZRAILJ l JUDEJA . Tragicna sudbina Saulova David oplakuje Saulovu i Jonatanovu smrt David postaje car judejski i bori se za izrailjski presto Davidov grad David .

Kako su se razi li putevi Izrailja Izrailj se klanja zlatnom teletu ta se zbivalo u Judeji? .

011/770-126 tampa ELNID.verni Izrailjac u zemlji persijskoj 411 Jov 412 Danilo 414 Jona 417 Poucne narodne price 420 HRONOLO KA TABLICA 430 BIBLIOGRAFIJA 433 ». Zenon Kosidovski BIBLIJSKE LEGENDE l izdanje Prevod sa poljskog mr Jovan Jovanovic Urednik Katica Trivic Slog i prelom a a Kostic Kompjuterska obrada Goran Martac Izdavac Agencija Trivic Zvezdarska 3. PATNJI l PRAVEDNIM BO JIM PRESUDAMA 405 O junakinji Juditi 407 Jestira . Beograd tel.Katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije.Amrije . Beograd Tira 500 ISBN 86-7632-007-1 CIP .*. Beograd .najveci car Izrailja Prorok Ilija i Jezavelja Navutejev vinograd Smrt cara Ahava Odlazak na nebo proroka Ilije Cuda Jelisijeva Kako je Jelisije iscelio gubavca Istrebljenje dinastije Ahavove Judejska carica Gotolija Slabljenje i propast Izrailja Sudbina judejskog carstva Vavilonsko ropstvo Povratak Obnova Judeje 273 276 277 281 284 285 287 289 293 293 296 297 298 299 302 303 304 306 343 345 346 348 349 350 352 353 354 354 355 356 358 360 364 372 375 377 Misija Jezdrina 378 Misija Nemijina 379 "Zar sam ja cuvar brata svojega" 382 EST BIBLIJSKIH PRICA O JUNA TVU.carica Persijska 409 Tovija .

07 .22.

407-409. : geogr.Hronolo ka Tablica: str. 21cm Prevod dela: Opowiesci biblijne / Zenon Kosidowski. karte . 2002 (Beograd : elnid). ISBN 86-7632-007-1 a) Arheologija (popularna nauka) COBISS-ID 98126348 . -Bibliografija: str 410-413.KOSIDOVSKI. -Tira 500. . (preveo sa poljskog Jovan Jovanovic). Zenon Biblijske Legende / Zenon Kosidovski.-Beograd : Trivic. -413 str.