P. 1
lizing

lizing

|Views: 121|Likes:
Published by jelenababic

More info:

Published by: jelenababic on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

Lizing, kao veoma efikasan finansijski instrument, zastupljen je na finansijskom tržištu Bosne i Hercegovine posljednjih deset godina.

Efekti globalne ekonomske krize na lizing društva BiH bili su slični efektima na bankarski sektor; smanjen je obim poslovanja, kvalitet aktive je pogoršan, a gubici su značajni. 2010. godina je donijela mnoge promjene na lizing tržištu kako zemalja u okruženju, tako i u BiH, gdje su zabilježena pogoršanja pokazatelja uspješnosti poslovanja lizing kuća. U BiH je u 2010. godini poslovalo 9 lizing društava, i to: 8 registrovanih u Federaciji BiH i jedno lizing društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj. Stupanjem na snagu Zakona o lizingu na nivou entiteta, lizing društva su uskladila svoje poslovanje u skladu sa odredbama pomenutih zakona, te dobila dozvolu od nadležnih Agencija za bankarstvo za obavljanje poslova lizinga. Prema pomenutim zakonima, vršenje nadzora nad poslovanjem lizing društava dodijeljeno je nadležnim Agencijama za bankarstvo, a u cilju unapređenja poslovanja lizing društava. Efekti primjene usklađenih Zakona o lizingu osjetili su se tek početkom 2010. godine. Veća je i usklađenost ostale zakonske regulative sa poslovima lizinga, čime su stvoreni povoljniji uslovi za krajnje korisnike lizinga. Sa ciljem jačanja konkurentnosti finansijskog lizinga u odnosu na bankarske kredite, udruženje društava za lizing u BiH je uputilo inicijativu za izmjenu i dopunu Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, kojom bi se kamata koja se zaračunava po ugovorima o finansijskom lizingu isključila iz osnovice za obračun PDV-a. Lizing sektor u 2010. godini u odnosu na prethodnu godinu bilježi porast u vrijednosti sklopljenih ugovora, ali ukupan rezultat poslovanja je negativan. Razlozi gubitka na nivou ukupnog lizing tržišta je refleksija negativnih efekata svjetske ekonomske krize, ali i poslovanja pojedinih lizing društava. Neposrednim nadzorom nadležnih Agencija, utvrđeno je nepridržavanje odredbi Zakona o lizingu i podzakonskih akata Agencija i neadekvatna interna kontrola i revizija. Kvaliteta aktive zabilježila je značajno pogoršanje u 2010. godini. Bilansa suma sektora lizinga iznosila je 1,1 milijardu KM, i u odnosu na prethodnu godinu bila je manja za 30,7%. Smanjenje bilansne sume, i pored povećanja vrijednosti sklopljenih ugovora je značajno. Smanjenju ukupne aktive u najvećoj mjeri doprinijela je primjena Odluke o minimalnoj visini i načinu formiranja, upravljanja i održavanja rezervi za gubitke i upravljanje rizicima lizing društva, kojom su značajno povećale rezerve za gubitke i otpisi spornih i sumnjivih potraživanja. Prema pomenutoj Odluci, davaoci lizinga su dužni da potraživanja po osnovu finansijskog lizinga i ugovora koji imaju značaj finansiranja drugih lica sklopljenih do dana stupanja na snagu Zakona o lizingu, mjesečno raspoređuju u grupe primjenom kriterijuma dana kašnjenja u otplati i da za svaku kategoriju formiraju rezerve za pokriće gubitaka na teret troškova. Rast ukupnih troškova u 2010. godini najvećim dijelom je nastao zbog obaveze izdvajanja rezervi prema pomenutoj Odluci. U strukturi rezervi za finansijski lizing dominira iznos potraživanja u kategoriji preko 180 dana, te se u budućem periodu može očekivati značajno prelijevanje pomenutih potraživanja u otpisana potraživanja odnosno vanbilansnu evidenciju. Kao jedan od uzroka značajnog rasta rezervisanja i otpisanih potraživanja jeste i činjenica da lizing društva prije primjene pomenute Odluke, nisu izdvajala značajna sredstva za pokriće gubitaka.

48: Vrijednost ugovora o lizingu 800 u milionima KM 600 400 200 0 Vozila Oprema Nekretnine Vrijednost ugovora o lizingu na tržištu BiH u 2010. Grafikon 3. Mađarska i Rumunija) i rizik prelijevanja negativnog poslovanja na lizing tržište BiH. Smanjena likvidnost na tržištu uzdrmala i likvidnost lizing društava jer je naplata potraživanja značajno oslabila. Na kraju prvog kvartala gubitak je iznosio 64. Udruženje društava za lizing 2008 2009 2010 . odnosno povećanja pojedinih stavki. Bugarska. Pad poslovanja lizing tržišta zemalja u okruženju (Hrvatska. Pomenuta smanjivanja. Uočava se smanjenje finansijskih i operativnih prihoda. te se pokazala jasnija slika stanja na lizing tržištu BiH. da bi se ta cifra do kraja godine povećala za čak 37.6 miliona KM. godini (Grafikon 3. Prema podacima od nadležnih Agencija za bankarstvo. ali i rashoda. Lizing društvo iz RS-a je polovinom 2010. 2005 2006 2007 Izvor: Agencije za bankarstvo. Da li to implicira da je porasla potražnja za finansiranjem putem lizinga kao oblika kreditiranja i da li to znači da postoji spremnost lizing kompanija da većim intenzitetom u budućnosti finansiraju stanovništvo pokazaće se u periodu koji slijedi. do[lo je do porasta finansijskog volumena za 58% u odnosu na prethodnu godinu. godine. što je evidentno kroz rast vrijednosti ugovora o lizingu u 2010.48).Efekti primjene Zakona o lizingu i podzakonskih akata Agencije uočljivi su 2010. zbog problema u naplati potraživanja. u odnosu na prethodnu godinu u BiH raste potražnja za finansiranjem putem lizinga. obustavilo poslovanje i pokrenulo likvidacioni postupak. upravljanja i održavanja rezervi za gubitke i upravljanje rizicima lizing društva. godini iznosi 350 miliona KM. Profitabilnost lizing sektora bilježi značajan pad od početka godine. godine. pojedina društva su u toku godine vršila dokapitalizaciju. Crna Gora. Sa druge strane. Dokapitalizacija lizing sektora BiH u narednom periodu je neophodna. te pokrenula proces promjene vlasnika. nastupila su uslijed značajnog otpisa potraživanja i primjene Odluke o minimalnoj visini i načinu formiranja. nije zanemarljiv.3 miliona KM čime je ostvareni gubitak premašio iznos kapitala. Uprkos lošem stanju u realnom sektoru. Srbija. osim troškova rezervi za gubitke.

uspostavljanje sistema internih kontrola i revizija. . te treba biti oprezan kod procjene nivoa sistemskog rizika. operativnih i tržišnih rizika. potražnju na tržištu BiH za ovom vrstom finansijskih posrednika i spremnost lizing društava da odgovore na tu potrebu. te povećanje osnovnog kapitala kroz dokapitalizaciju. sa posebnim osvrtom na nekvalitetne plasmane i naplatu istih. neophodne su promjene u budućem poslovanju lizing društava.1 milion KM. te sa druge strane. Pomenuta potraživanja banaka prema lizing društvima čine 0. izloženost banaka prema lizing društvima u 2010. što implicira da je direktni kreditni rizik banaka zanemarljiv. Prema podacima iz Centralnog registra kredita.02% ukupnih kredita banaka.Izvori finansiranja lizing društava BiH su većinom zaduženja od osnivača ili povezanih lica osnivača. bi trebali da budu samo neki od narednih koraka lizing društava u budućnosti. Donošenje odgovarajućih politika i procedura u upravljanju kreditnih. te komercijalnih stranih i domaćih banaka. Ipak. treba imati u vidu činjenicu o visini zaduženosti klijenata koji su istovremeno zaduženi kod obje vrste pomenutih finansijskih posrednika. Imajući u vidu da su svi pokazatelji uspješnosti poslovanja kod lizing sektora u opadanju. godini iznosi 3. a manji dio se odnosi na zaduženja od evropskih i domaćih razvojnih banaka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->