SeadSakic-Tehnicka_mehanika

J

' .
Sead SAKIC, prof.
v
TEHNICKA MEHANIKA
ZBIRKA ZADATAKA ZA UCENIKE SREDNJIH SKOlA
1996.
4:=200'"
1.em
U. 1m
l..°1cm
, -
, .
....
Sead SAKIC, prof. masinstva
ZBIRKA ZAOATAKA
IZ TEHNICKE MEHANIKE
- prvo izdanje -
Recenzenti :
Nedzad Mrsi6, dipl.inz.masinstva
Mehmed Moranjki6, dipl.inz.masinstva
Izdavac:
OJL "OENFAS" Tuzla
Graficka obrada:
Ozevad Alici6
Stampa:
OJL "OENFAS" - Tuzla
Za stampariju:
Suljo Hasanovi6
Tiraz 1500
Tuzla, 1996.
Sead SAKIC, prof. masinstva
ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNICKE
MEHANIKE
ZA UCENIKE SREDNJIH SKOlA
STATIKA
OTPORNOST MATERIJAlA
KINEMATIKA
D1NAMIKA
(Rijeseni zadaci i zadaci za vjezbanje)
PREDGOVOR
Predmet TEHNICKA MEHANIKA je jedan ad fundamentalnih
predmeta u nekim strucnim i tehnickim skalama.
Nastavni sadriaji avag predmeta predpastavljaju uspjesnu
rea/izaciju sama rjesavanjem prakticnih zadataka.
Tehnicka mehanika abuhvata cetiri ablasti kaje se
izucavaju u strucnim skalama ita.·
statiku, cvrstacu materijala, kinematiku i dinamiku.
Nedastatak udzbenika i adgavarajucih prirucnika
nametnua je patrebu za avakvam zbirkam zadataka u
kajaj su abuhvacene sve cetiri ablasti .
Zbirka zadataka uraaena je prema nastavnam planu
i programu masinske strucne i masinske tehnicke skale.
Indentican program je u jas nekalika strucnih i tehnickih
skala, taka da se Zbirka maze karistiti u sljedecim strucnim
skalama.
1. Masinska strucna skala, I razred,
2. Saabracajna strucna skala, I razred,
3. Metalurska-vatrostalna strucna skala, I razred,
4. Rudarska strucna skala, I razred,
5. Zeljeznicka strucna skala, I razred.
te tehnickim skalama:
1. Masinska tehnicka skala, I, /I i /II razred,
2. Saabracajna tehnicka skala, I razred,
3. Rudarska-gealaska tehnicka skala, /I razred
4. Zeljeznicka-saabracajna skala, I i /I razred
5. Metalurska tehnicka skala, I razred
Autar
SADRZAJ
1.STATIKA
1.1. Kolinearne sile .
1.2. Suceljene sile raznih pravaca ...... .... ..... ....... .. ...... .. ............ .. ......... ............. .
1
2
6
9
1.3. Rastavljanje sile na dvije komponente
1.4. Ravnoteza sila ........
1.5. Sistem proizvolj nih sila u ravni ........................... ... ................ ..... .... .. ......... .. 15
1.6. Siaganje paralelnih sila ....... .... . ....................... ........ .. ..... .... .. ....... .. ... .. ...... 16
1.7. Siaganje proizvoljnog sistema sila .. . .............. .... .............. .. .. ..................... 22
1.8. Odredivanj e tezi sta ............. .
.. ..................... 26
1.9. Papus - Guldinove teoreme .. .. .. ... .. .. ................. ...... ........... ... ........ .................. 30
1.10. Nosaci (puni ravni) ..... .. .. ..... ....... ....... ..... .... .. . .... .......... .. ........ 33
1.11 . Resetkasti nosaci ........ . ........ ........ .................... .... ... ........ .... .... .. .............. 48
1.12. Zadaci za vjezbanje (nosaci) . .. .. .... .... ... ..... ........ .... ... ........................... 52
1.13. Trenje .. ... ...... .... . .. . .. .... ....... .. .. .......... ... .......... .......... .. ...... .. .... ............ 55
1.14. Proste masine ............ .. ..... .. ... .. .. ................................ ... ...... . 59
2. CVRSTOCA (OTPORNOST) MATERIJALA
2. 1. Aksijalna naprezanja .................... .. ... .. ... ..... .. ................. ... .. ...... ... .. ..... .. ... 63
2.2. Smicanje .. ... ...... .. .. . .......... .. ....... ........ ... .. . .... ...... . 73
2.3. Geometrijske karakteristike poprecnih presjeka nosaca . .. .. ... ........ .. .............. 78
2.4. Savijanje ..... ........ .... .. .... ........ .. .. .... .. ........ .... .. . ....... ........... .............. ...... ... .. ... ... 85
2.5. Staticki neodredeni nosaci ......... .... ....... ..... .. ............................. .. .. .. ... .. ........... 94
2.6. Uvijanje - torzija .. .. .. .... .. ... ..... .. ...... ... ........ .... .... .. ... ...... .... .... ..... ... .. ..... .. ... ..... 96
2.7. Izvijanje .... ... .......... .. .. .... ......... ..... ... ................... .......... ........... ...... ... .. .. .. ......... 98
2.8. Siozeno naprezanje .... .. ............. ....... ...................... ....... ...... ...... .... ..... .. ... .. ..... 103
I
3. KINEMATIKA
3.1. Jednoliko pravolinijsko kretanje ...................... ................. .. ............................. 110
3.2. Jednako ubrzano i jednako usporeno pravolinijsko kretanje ... .. ...................... 111
3.3. Kruzno kretanje .... ........................................... ................................ .. ... .......... 114
3.4. Oscilatorno kretanje ......................... .... ............. ....... .... .. ............ ........... .... ...... 117
3.5. Siozeno kretanje ............ ....... .. ........................ : ..................... .............. ........ .... 118
3.6. Translatorno i rotaciono kretanje krutog tijela ............................................. ... . 120
3.7. Ravno kretanje. Kretanje stapa u ravni ... ... ....... ... .. .......................... .... ........... 123
3.B. Mehanizmi ....... ...... ... ...... ........ .... ..... .......... .... ........................... ..... .............. ... 125
4.DINAMIKA
4.1. Rad i snaga ..... .... ...... ..... .............................................. .. ... ................... .. ........ 128
4.2. Impuls sile i kolicina kretanja .. ..... .......... ....... ... .. ........................... .. .... .. ........ .. 131
4.3. Energija ....... .. ......... .. ................ .. ... ..... ..... .... ... ... ....... .. ................ ... ..... .. .. ........ 134
4.4. Centrifugalna i centripetalna sila .......... .. ..... .... .... ..... ..... ........... .. .... ... .. ............ 135
4.5. Dalamberov princip ..... .. ..... ..... ..... ...................................... ........................ .. ... 138
4.6. Dinamika rotirajuceg tijela ......... ... .. .... ....... ... .... ... ... ... ...................................... 140
4.7. Dinamika oscilatornog kretanja ................ .. .............. ... ... .. ......... ........ ..... ......... 143
Tabele ................ ...... ......... ............. ....... ..................... .. ........ .. ..... ... .. · .............. 144
Literatura ................ ......... ............. ................. .. ........ .......... ......... ..... ............ .. . 148
1. STATIKA
(
1. STATIKA
1.1. Kolinearne sile
1.1.1. Tacku A napadaju dvije kolinearne sile (s1.1) istog smjera:
F,=40N i F,=20N. Odredi rezultantu!

A ocrl ______ ... I-, __
1_.
10 N
UF=1cm FR=F,+ F,
F R=40 + 20 = 60 N
sl.1
1.1.2. Tacku A napadaju kolinearne sile (sI.2) : F,=50N ; F,=40N ; F,= - 20N ;
F.= 20N ; Fs= -30N. Odredi rezultantu!
-.
____________ ______ __
i!: '(
I
,
--
I -i; ... Fsii.--_---..:.,==-.---'I
F

sl.2
FR=F, + F, + F, + F. + Fs
F
R
= 50 + 40 + (-20) + 20 + (-30) = 60 N
F
R
= 60 N
1.1.3. Materijalnu tacku N napadaju kolinearne sile suprotnih
smjerova: F,=300N ; F,= -400N ; F,= 200N ; F,= -600N ;
Odredi rezultantu!
1.1 .4. Potisna sila rakete je F, a njena tezina G. Kol ika je
rezultujuca sila F R koja prouzrukuje start rakete?
1.
1.2. Suceljene sile razni h pravaea
1.2.1. Tacku M napadaju sile F,=60N i F,=40N, koje zaklapaju
ugao 0.=600. Odredi velicinu, pravac i smjer rezultante!
.-_ .. _._ .... _---_ .. __ ...- ........ -..",..",;
/
u = 10 N
F 1 em
/ . p,,,'e'og,,m ,ii,
M ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~
;:;
sl. 3
Trokut sila
sl.4
Analiticka metoda:
- .-.. -.-- .--.-.. - - - - - , , ; . ~
sl.5
X X
R
2.
Y,=F, . Sina,=60 . 0 = 0
Y,=F, . Sina,=40 . 0,866 = 34,64 N
Fy=Y, + Y,= 0 + 34,64 N
F
y
=34,64 N
X,=F, cosU, =60 . 1 = 60 N
X,=F, cosU,=40 . 0,5 = 20 N
Fx=X, + x,= 60 + 20 = 80 N
FR=Y F/ + F: = Y34,64' + 80' =Y7600
F
R
= 87 N
1.2.2. Odredi analitickim i grafickim putem rezultantu (i njen polozaj)
datih sila (51.6) koje djeluju na jednu tacku:F,=200N, F,= 400N,
F,=100N, F,= 300N. Date sile 5 osom X zaklapaju uglove:
U,=4So, 0.,=90°, 0.,=180°, 0.,=3150.
Rjesenje:
a) Analiticka metoda:
FR=YF: + Fy'
Fx=X, 7" X, + X, + X,
Fy=Y, + y, + y, + y,
Y2
X,=F, . cos 45°= 200 · - = 141N
2
X
2
=F, . cos 90°= 400 . 0 = 0
X
3
=F,' cos 180°= 100 · (-1) = -100 N
Y2
X,=F ' cos31So=300'-=212N
4 2
Y,=F, . sin 45°= 200 · Y2 = 141 N
2
Y3=F,' sin 180°= 100· 0 = 0
Y. =F,· sin 315°= 300 . (- Y2) = -212 N
. 2
3.
F
x
=141 - 100 + 212 = 253 N
F
y
=141 + 400 - 212 = 329 N
FR=YF: + F/ =Y253
2
+ 329
2
= 415 N
tg a = ~ = 329 = 1 30 ; a = 52°24'
Fx 253 •
sl.6
a) Graficka metoda:
Odaberemo po volji tacku 0 i redom nanesimo sile F" .F
2
• F
3
, iF.
paralelno sa zadanim silama u unaprijed odabranom mjerilu,
na pro
4.
...
f:
sl.7
o
1.2.3. Na camac sa jedrima (A) djeluje vjetar silom F,=400N, a tok
rijeke silom F,= 600N. Pravac djelovanja vjetra i pravac toka
rijeke zaklapaju ugao od a. = 45°(sI.8). Pod dejstvom koje
sile FR ce se kretati jedrilica i pod kojim uglom u odnosu na
tok rijeke?
sl.8
5.
A
1.2.4. Analitickim i grafickim putem odredi rezultantu (i njen polozaj)
si la koje napadaju tacku N : F,= SON, F,=30N, F
3
=70N,
0:,=0°, 0:,=60°, 0:3=270
0
?
1.2.5. Na praveu AS nalazi se tacka M. Na tacku M pocnu
djelovati sile F,= 1000N i F,=600N. Za koliki ugao ce se
otkloniti pravae kretanja tacke M u odnosu na pravae AS?
M
()-------- -_ .. - . . .. . .. - -.-.--- - -. -- .. . -. . - - - . . - .. --- --• . --.. 0 t
1.3. Rastav ljanje sile na dv i je kompon ente
1.3.1.
6.
Dva stapa AS i Be (s1.9) vezani su meausobno
u zglobu S, a u zglobovima A i C ia vertikalan
zid. Odrediti sile u stapovimal
U =1000 N
F 1 em
Fe= em · U =2 8 .1000 = 2800N
F , .1
F A= em . U ~ ~ 2 .10
1
00 = 2000N
Analiticka metoda:
F =_G_= 2000
e eos45° Vi
2
= 2836N
F
A
= G . tg4So=2000 . 1= 2000N
1.3.2.
sL10
Analiticka metoda:
~ = _ G _
sin200 sin1000
B
$;20N
7.
Teret G visi na dva kanapa AS i AC (s\'1 0) .
Odrediti sile u kana pima aka je apterecenje
kaa prema sl.1 O!
U = ~
F 1 em
1.3.3. Na vrhu resetkaste konstrukeije (sl. 11) djejstvuje horizontalna sila
F = 2S0N. Odredi sile u stapovima ab i be konstrukcije.
-
(J. F
sl.11
1.3.4. Dizaliea dize teret G = SOOO N (sI.12) . Odrediti sile u stapovima AB i BC,
ako stap AB sa vertikalnim zidom zaklapa ugao od 30°, a stap BC od 60°
/ 8
sl.12
1.3.S. Teret G = 300 N objesen je u tacki C 0 uze AB (sI.13). Potrebno je
rastaviti silu G na dvije komponente u praveima uzeta AC i CB ako
su dati uglovi ex. = 60°i ~ = 4So.
sl.13
8.
1.4. Ravnoteza sila
Ravnoteza tri sile koje leze u istoj ravni
1.4.1. Stap duzine AB, tezine G, vezan je zglobom u tacki A, dok se na
drugom kraju u tacki 0 oslanja na zid (51.14) . Odredi sile u
zglobu A i tacki 0 zida!
51.14
Tezinu stapa G nacrtamo u razmjeri U
F
, a zatim je rastavimo na
poznate pravce reakcija u tacki A i tacki 0 (tri sile sijeku s ~ u ~ d n o j
tacki i Cine zatvoren trokut sila) . Dobijene duzine vektora FA i Fo
pomnozimo sa razmjerom za silu UFo
1.4.2. Izracunati sile F, i F, u zicama AB i AC, koje su u tacki A meausobnog
spoja opterecene teretom G = 1500 N. Zice sa horizontalom koja
prolazi kroz tacku A (51.15) zaklapaju uglove ito: zica AB ~ 30°,
a zica AC ~ 60°
c
51.15
9.
a.,
b
Graficka metoda:
U =300 N
F 1 em
F, = bc . U
F
=2,5cm . 300 N =750 N
1 cm
F2 = ac' U
F
=4,3cm . 300 N =1290 N
1 cm
Analiticka metoda:
Koristeci se uslovima ravnoteze:
LY,=O
dobijamo dvije jednacine koje nam omogucavaju odredivanje velicine
sil a F, i F
2

LX;=O; F, cos 30°- F2 cos 60°= 0
LY,=O; F, sin 30°+ F2 sin 60°- G = 0
Iz prvog uslova ravnoteza (LX.=O) dobijamo zavisnost izmedu sila
F, i F
2
:
_ cos 60° _ ~ . _
F, - F2 300 - , ~ F2 - 0,575 F2 .
cos v 3
2
Zamjenom vrijednosti za F, u jednacini drugog uslova ravnoteze
(LY;=O) dobijamo velicinu sile F2 :
0,575 F2 sin 30°+ F2 sin 60°- G = 0
0,575 ' 0,5 F2 + Vi F2 = 1500
2
F2 = 1293 N
F, = 0,575 F2 = 0,575 . 1293 = 743 N
1.4.3. Celicna kugla tezine G = 100 N, oslanja se na dvij e glatke kose ravni
OA i 08 koje sa horizontalom zaklapaju ~ 6 0 ~ ~ 3 0 0 kako to pokazuje
s1.16. Izracunati sile reakcije kojima se ravni 08 i OA odupiru
pritiscima kugle.
10.
A
sl.16
Graficka metoda:
U = 20 N
F 1 cm
c
Fo.= bc . U =44 cm . 20 N = 88 N
F, 1 cm
- 20N
Fi5li = ac · U
F
=2,5 cm . -1- = 50 N
cm
Analiticka metoda:
c
G
,
-
G
b
LY,=O
Fo. . sin 60°· Fi5li sin 30°· G =0
F F cos 30° (. . d •. )
0.= i5li cos 600 IZ prve Je naclne
F
cos 30° . 60° F . 30°
i5li. cos 600 . Sin + Os sin = G
F- = G = 100 100
08 (COS 30° . sin 60
0
+sin 300) 13 2
cos 60° ("2 13 1
1 ·-2-+2)
2
13
2
Fo.= 50 N . -1 - = 50 ·13= 86,S N
2
11 .
1.4.4. Metalni stap AB, pricvrscen je za vertikalni zid pomocu zgloba u
tacki A i zicom u tacki C (sl .17). Stap i zica sa zi dom cine ugao
od 600. Odrediti otpor oslonca u zglobu i si lu u zici, ako je tezina
stapa G = 100 N i ako ana djeluje na sredini stapa.
A /'
sl.17
F
A
= be . U =3 45· 25 = 86 N
F ' 1
Fee= ac . U
F
=2" 2
1
5 = 50 N
Analiticka metoda:
25 N
U
F
= 1 em
b
Posto je graficko rjesenje pravougli trougao sila sa uglom u tjemenu
od 60°, mozemo racunskim putem preko sile G izracunati trazene
velicine sila.
sin 60°= ~
V3
F
A
= G · sin 60°=100 . _-= 86,5 N
2
F-
cos 6 0 0 - ~
-G
1
F- = G · cos 60°=100 .-= 50 N
9C 2
1.4.5. Na glatkoj povrsini AB koja sa horizontalom zaklapa ugao a =300, lezi
kugla koja je uzetom pricvrscena za drugu vertikalnu povrsinu u tacki C.
Odrediti silu pritiska Fn kugle na podlogu, kao i silu u uzetu Foe, ako
je uze paralelno sa povrsinom AB i ako je tezina kugle G=60 N, (sl. 18).
12.
sl.18
1.4.6. Kran (dizalica) se sastoji od dva stapa: AC = 1,2 m i BC = 1,6 m.
Stapovi su pricvrsceni za zid u tackama A i B, pri cemu je njihevo
medusobno rastojanje AB = 2,4 m. U tacki C objesen je teret
G = 30 000 N (sI.19) . Odredi sile u stapovima F 1 iF,.
sl.19
13.
1.4.7. Stap AB pricvrscen je za nepomican zglob A (sI.20). Na sredini u tacki T
stapa objesen je teret G = 2500 N. Za drugi kraj stapa vezano je uze
1.4.8.
1.4.9.
(u tacki B) , koje je prebaceno preko nepomicnog kotura u tacki C, a
optereceno silom F koja je potrebna da bi stap odrfavala u polozaju
koji je prikazan na sl. 20 tj. pod uglom a..
Odrediti velicinu i smjer sile u uzetu kao i otpor oslonea, ako je:
a. = 45°, a dio uzeta BC paralelom sa horizontalnom ravni.
sl.20
Ljestvi ee AB, duzine 3 m, tezine G = 200 N, oslanjaju se na vertikalan
gladak zid u tacki Ai hrapav pod u tacki B. Izracunati reakeije veze
u ovim tackama, ako pravae Ijestviee zaklapa sa horizontalom
ugao a. = 45°(sI.21).
/A
/
sl.21
Lampa tezine 15 N (sI.22) objesena je u tacki C 0 sredinu
uzeta AB. Krajevi uzeta vezani su za kuke koje se nalaze na istoj
visini. Kolike su sile u dijelovima uzeta AC i BC; ako je AC = BC = 10em.
U ravnoteznom polozaju zbog opterecenja - tezine lampe G, tacka C
je za 8 em niza od prave AB.
A
B
sl.22
14.
1 .5. Sistem proizvoljnih sila U
1.5.1. Izracunati momenat sile F koja djeluje po osnoviei ravnokrakog trougla
AB, za momentne tacke A, B i C. Osnoviea trougla AB = 6em, krak
AC = BC = Scm, a sila iznosi F = 200 (sI.23).
C
I
I
I
:1,
I
I
:
F
1\
/3
sl.23
M: = 0 ; = 0 ; - F . h = - 200 . 4 = - 800 Nem
1. 5.2. Izracunaj momente sila F I iF, za momentnu tacku 0, ako je F I = 30 N,
F, = 40 N! Sile napadaju zajednicku tacku A, a medusobno zaklapaju
ugao od 90
0
(sI.24) h, = 4 em ; h, = 2,5 em. Velicinu kraka h odredi
graficki sa erteza, kao i velicinu rezultante F.!
U= 1 em
L 1em F 1 em
h
I
"",
... ,
- ' -- -
sl.24
M, = F, . h, = 30 · 4 = 120 N em
M, = F,' h, = 40 · 2,5 = 100 N em
M. = F •. h = 50 · 4,4 = 220 N em
15.
1.5.3. Izracunaj koli kim ce se momentom M. obrtati tocak poluprecnika
R = 2,5 m na koga djeluju sile F,= 400 N i F,= 200 N u tacki kao
na sl. 25.
'I
F,
~ : ' J -1
,
5m
~ I
Ij
l y..,/"
,/' J(
\ --- --- - .- .. -cp.-----i--->
~
sl.25
M. = M, + M, = F, . 2 - F, ' 1,5 = 400 · 2 - 200 · 1,5 = 500 Nm
1.5.4. Duz ivica pravougaone ploce ABeD (sI.26) djeluju sile F, = 600 N,
F, = 1000 N, F, = 500 N i F. = 200 N. Izracunati moment rezultante
ovih sila za tacku E.
M. = M, + M, + M, + M. = F, . I , + F, . I, + F, . I, - F •. I.
M. = 600 . 2 + 1000 . 0 + 500 . 1 - 200 - 5
MR = 700 Nm
___ " __ P . : . ~ __ _ ---I
sl.26
1.6 . Slijeganje paralelnih sila
1. 6.1 . Na tijelo u tackama N, i N, djeluju dvije paralelne sile istih
smjerova, F, = 80 N, F, = 40 N. Ako je rastojanje izmedu napadnih
li nija sila I = 1,4 m, odrediti velicinu rezultante, kao i polozaj
njene napadne linije (sI.27).
16.
u = 20 N
F 1 em
u = 0,5 m
l 1 em
--.,.-_ ... ... . ~ . - - ~ .•...... - .. --............ ...
~ C . ,
/' ; N'J. \
! NI ~
\
11 x ~ . _ . .JJ_" m )
---.. F2.. ,,/ /
'-- .- .- ' ---.... _---_ ...... '
..
.F,
FR = F,+ F2 = 80 + 40 = 120 N
Koristimo momentno pravilo:
F.·X=F,·0+F
2
· 1,4
X = ~ = 40 '1,4
F. 120
X = 0,466 m
17.
1.6.2. Odredi velicinu i polozaj rezultante dviju paralelnih sila suprotnih
smjerova: F, = 60 N i F, = 180 N (sI.28). Rastojanje izmedu napadnih
tacaka N, iN" N;N, = I = 10 em.
_.-....
-. . ' -...:
-- ....... ~
.. ,r"
- 1 ~ - -
sl.28
./
u = 40 N
F 1 em
\.
u = 4 em
l 1 em
Rezultantu dvije paralelne sile suprotnih smjerova nalazi se sa strane
vece sile na udaljenosti X.
FR = F,- F, = 180 - 60 = 120 N
FR· X = F, . I
F, . I 60· 10
X =-F-
R
- = ~ = 5 em
1.6.3. Graficki i racunski odredi velicinu, smjer i polozaj napadne linije
rezultante dviju paralelnih sila, istih smjerova, ako je F, = 100 N,
F, = 160 N, a N,N, = 20 em (sI.29)!
18.
u = 40 N
, 1 em
U = 5 em
L 1 em
F2
~
I
I
\
\
\
\
\
\
1
\
I
\ C
I
#,.
Hz.
p
::, . - . ~ -
I
F,
\
I
\
I
\
Ii
\
F,
- - --
-1- --
.
I
~
-
rR
Fz
sl.29
Najprije izracunajmo rezultantu sila:
F R = F, + F, = 1 00 + 160 = 260 N
Zatim napisimo momentne jednacine sila F, i F, za tacku C:
F, . P = F,' q
P + q = N,N,
19.
Iz ovog sistema jednacina izracunavamo velicine p i q, na osnovu
Kojih odredujemo polozaj napadne linije rezultante:
100 P = 160 q
P + q = 20
1,6 q + q = 20
2,6 q = 20
20
q =2,6= 7,7 em
p = 20 - q = 20 - 7,7 = 12,3 em
1.6.4. Graficki i racunski odredi vel icinu, smjer i polozaj sila suprotnih
smjerova, ako je F, = 80 N ; F, = 200 N, a N,N, = 15 em (sI.30) .
r - - - - - - - - - - 1 - - - - ~ - . - - ,,-
sl. 30
20.
F,
FR = F, - F, , jer je F, > F,
F R = 200 - 80 = 120 N
Momente jednacina si la F, i F, za tacku C je:
F, . P = F, ' q
N, N, = P - q
80 P = 200 q
p- q =15
2,5 q-q = 15
1,5 q = 15
q = 10 em
p = 25 q
p = 15 + q = 15 + 10 = 25 em
1.6.5. Na stapu koj i je objesen 0 dva paralelna uzeta AE i BO, visi u tacki C,
teret tezine G = 900 N (sI.31). Odrediti sile u uzadima, ako je AC=p=40 em
i BC = q = 60 em! Tezinu stapa zanemariti.
/.
D
~ p - ~ - Fg
A t::=*=====1'
sl.31
Zbir sila FA i Fe jednak je rezultanti G.
FA + Fe = G
Momentna jednacina za tacku C je:
40 FA = 60 Fe
3
FA = Z- Fe
Zamjena vrijednosti za FA = ~ Fe, U prvoj jednacini dobijamo:
3
Z-FA+F. =G
2,5 Fe=G
G 900
Fe =2,5 = 2;5= 360 N
FA = G - Fe = 900 - 360 = 540 N
21.
1.6.6. 0 gredu koja je pricvrscena za dva stapa A i S (sI.32) treba objesiti
teret G = 4000 N. Rastojanje izmedu stapova iznosi [= 4m. U kojoj tacki C
treba objesiti teret G da opterecenje manje optereeenog stapa S, ne
prede 750 N.
sl.32
1.6.7. Graficki i racunski odrediti velicinu i pol ozaj napadne linije rezultante
dviju paralelnih sila istih smjerova. Sile su F, = 380 N, a F, = 640 N ;
rastojanje izmedu napadnih linija sila N,N, = 25 em.
1.6.8. Graficki i analiticki odredi polozaj napadne linije rezultante paralelnih
sil a istih smjerova, ako je F. = 650 N ; F, = 360 N i NJJ, = 16 em!
1. 7. Si aganj e proizvoljnog sistema sila (primj ena veriznog poligona)
1.7. 1. GrafiCkom metodom odredi velicinu i polozaj rezultante zadatog
sistema proizvoljnih sila (sI.33).
Polotaj sila
sl.33
Poligon sila
22.
1.7.2. Grafickom metodom odrediti velicinu i polozaj rezultante sistema sila
kao na sl. 34. (Velicine sila i njihov polozaj uzeti sa slike).
i=i , I
f-+-+--+-- -'----:-

I ......
-' ,'- -·--T-·" , _ . .:...: -1----,
;1
sl.34
1,7.3. Na tijelo djeluje tri sile F" F, i F, u napadnim tackama prema
sl. 35, Naci velicinu, pravac i smjer rezultante, kao i polozaj njene
napadne linije u planu polozaja sila! F, = 20 N ; F, = 50 N i F, = 30 N.
Cl[!J ,-_- .. ' 1'\C .. ..
U
: d , ' , F. l
lSi ' . \' v !
--. .. .. ,y.-. ...... .. 'i-.. ,
! / ; I \: . i
'. i i ._; ... ' .. I._j " ..
; ' ::! yR ;
, '; , F. ! ' -:-,.;
• I • -, I .• A
o
sl.35
x, = F, cos 45°
X, = 0
y, = F, sin 45°
y, = .. F2
X, = F, cos 0°
Y3 = 0
X
R
= LX, = X, + X3
YR = LY, = 1, + Y3
V2
X = 20 . -= 14 1 N
, 2 '
V2
y, = 20 '2= 14,1 N
X3 = 30 . 1 = 30 N y, = - 50 N
X
R
=14,1 +30=44,1N YR = 14,1 .. 50 = -35,9 N
F
R
= V X.' + yo' = V44, l' + ( .. 35,9)'
F
R
= 57 N
23.
Moment rezultante za tacku 0 giasi :
= + Mci + Mci
Mci = X, . 2 - y, . 1 = 14,1 . 2 - 14,1 . 1
Mci =14,1Nem
M;; = F2 . 4 = 50 . 4 = 200N em
M;; = F, . 2 = 30 . 2 = 60N em
F. . d = 14,1 + 200 + 60 = 274,1N em
d
- 274,1
- 57
d = 4,8 em (udaljenost pravea rezultante od tacke 0)
Da bi se odredi o polozaj napadne linije rezultante u planu polozaja
sila potrebno je da izracunamo odsjecke OA i 08 sto ih cini napadna
linija rezultante na X, odnosno Y - osi.
- 2741
OA = = f-3t.9)= 7,6 em
- 2741
08 = = 441= 6,2 em
R ,
YR - 35 9
tga
R
= ---x = 441 = -0,81
R ,
1.7.4. Odrediti velicinu, pravae i smjer rezultante sila: F, = 10 N, F2 = 30 N,
F, = 15 N i F, = 40 N (s1.36).
a)
o
-_._. - .. _-._-_ . __ ... _----..1 ! I i
i • I
sl.36 a
24.
- .. .. -- -
b)
--I
j
.. - .... .... . ....... - --!
'--" - _ .'-'-.
o
sl. 36 b
1.7.5. Homogena greda AB = 21 = 8m, tezine G = 500N oslanja se u tacki A
na gladak horizontalan zid i na verti kalni ispust C. U tacki B oslanja se
na strmu ravan koja sa horizontalom zaklapa ugao od 60° (sI.37).
Greda sa horizontalom zaklapa ugao od 300.
Odrediti otpore u osloncima grede.
sl. 37
Sila F. lezi na osi y, a sila Fe na osi X.
Napisimo jednacine za racunske us love ravnoteze:
LY, =O ; F. -G+y. =O
LM. = 0 ; G · ( cos300 - X • . b - Y • . a = 0
25.
a = 2 (cos300
b = 2 (sin300
X, = F. cos 30°
Yb = F. sin300
x

y
Iz momenta jednacine mozemo izracunati silu Fa:
GI cos 30°- Fa cos 30° . 21 sin300 - F. sin300 . 21 cos300 = 0/: 1 cos300
G - F B • 2 sin300 - F. 2 sin300 = 0
G = 4F. sin300
G
F. =----
4 sin300
500
---1- = 250N
4 · -
2
Iz prve i druge jednacine ravnoteze mozemo da izracunamo i
ostale nepoznate sile Fe i FA' Najprije izracunajmo vrijednosti
komponenata Xa i Ya:
V3
X. = F. cos30o = 250 . -= 216,25 N
2
Y. = F
B
sin300 = 250 · J.- = 125 N
2
Iz prve jednacine:
Fe = X. = 216,25 N, a iz druge jednacine
FA = G - Ya= 500 -125 = 375 N
1.8. Od red i van jet e z i 5 t a
1.8.1. Analiticki i graficki odredi teziste izlomljenih homogenih linija
(sl .38a i 38b).
Zcrn
' . /'
---.....-.........-.*---
I I, ~ ~ "
I
i ~
'I
I 4 ~
i
I
i
I
I X
. o t - - - + - . a . . . - . t - - - ~ ~
sl. 38a
26.
I, = 2 , I, = 6 , I, = 3
X, = 1 , X, = 2 , X, = 3,5
Y, = 6 , y, = 3 , y, = 0
X =
T
I, X, + I, X, + I,X,
I
I = I, + I, + I, = 2 + 6 + 3 = 11
2 . 1 + 6 . 2 + 3 . 3,5 24 5
-------=..=....:..L.::-= 22 em
11 11 '

+--'.I ,..!.y,--- , 2 · 6 + 6 . 3 + 3 . 0 30
YT = - - - = 2 7 em
I 11 11'
51. 38b
X, = 0 I, = 3 em
X, = 1,5
X = 3 + l...!:.. = 3 + 0 95 = 3 95
, n ' ,
y, = 1,5
y, = 3
y, = 1,5
I, = 3em
dn
1, = T=4,7em
I = I, + I, + I, = 3 + 3 + 4,7 = 10,7
I, X, + I, X, + l,X, _ 3 . 0 + 3 . 1,5 + 4,7 ' 3,95
XT = I - 10,7 =2,1 em
YT =
I, y, + I, y, + I, y,
I
3·1,5+3 · 3+4,7'1,5
---'------:-::--::-----'----'--- = 1,9 em
10,7
27.
I
i
I
~ I
\,1
1-<)1
i
!
sl. 39
S, = 5 em' X, = 0,5 em
S, = 3 em' X, = 2,5 em
S3 = 5 em'
X3 = 3,5 em
x = S, X, + S, X, + S3
X
3
T S
S, Y, + S, y, + S3Y3
YT = S
Y, = 2,5 em
y, = 4,5 em
Y3 = 0,5 em
2 em'
U=--
5 1 em
}/
SJ /
5 . 0,5 + 3 . 2,5 + 5 . 3,5
13 = 2,1 em
5 . 2,5 + 3 . 4,5 + 5 . 0,5
13 =2,2em
1.B.3. Odrediti polozaj tezista tijela sastavljenog od valjka poluprecnika r = 20 em
a visina h = 40 em i pravog stozca osnove poluprecnika r = 20 em, a v i s i n ~
h, = 60 em (sI.40)
Ovo tijelo je sastavljeno od valjka cija je zapremina V, = r'rr . h = 20' rr . 4 = 16000 rr em'
1 1
i stozea zapremine V, =- r'rr · h, = -20' rr · 60 = BOOOrr em
3
.
3 3
Zamisljamo da sile V1 i V2 djeluju u tezistima T1 i T2. Linija T1 T2 je osa simetrije, a
posto je teziste na njoj, potreban je jos same jedan podatak.
2B.
sl. 40
LV · Y v,Y, + v,Y,
Y =---=
T LV v, + v,
Graficko rjesenje:
Osu simetrije tijela ertamo u razmjeri
U = 20 em a sile u razmjeri U = BOOO ITem'
L 1 em v 1 em
Crtamo veriini poligon za pravae sile koji je
upravan na osu simetrije 0 ,. U presjeku T
teiisne linije i osi simetrije je teiiste sloie-
nog tijela.
Analticko rjesenje:
Koordinatni sistem uzecemo tako da se
koordinatni pocetak ° poklapa sa tackom
T" osa 0 , sa osom simetrije na kojoj se
nalazi teiiste T sloienog tijela. Udaljenost
YT teiista T od koordinantnog pocetka data
je obraseem:
16000IT . 20 + BOOOIT . 60 - 33 3 em
16000IT + BOOOIT '
1.B.4. Graficki i analiticki odrediti poloi aj teiista sloienih homogenih linija
datih na sl. 41.
A 1------r-i
4=---------,0
1---- 3 ..
sl. 41
29.
Y
1.8.5. Graficki i analiticki odrediti polozaj tezista 510zenih povrsina
datih na 51. 42.
d)
L
51. 42


-

JO
1.8.6. Graficki i analiticki odrediti polozaj tezista 510zenih tijela datih na 51. 43
1
51. 43
1.9. Pap U 5 • G u I din 0 vet e 0 rem e
1.9.1. Izr?cunati povrsinu na5talu obrtanjem 510zene linije oko 05e y (51.44)
i--o-____ ___ ... 51. 44
I, = 4 em
x, = 2 em
I, = 3 em
x, = 4 em
1 = I, + I, = 4 + 3 = 7 em
I, X, +I,X,
1
X, = 2,85 em
30.
4 · 2+3 ·4
7
S = 21t · X
T
·1
S=2 · 3,14 · 2,85 · 7
S = 17,9 em'
I
r

I I
I
i
1.9.2. Izracunati povrsinu nastalu obrtanjem sloiene linije oko ose y (sl. 45).

I sl. 45
II = 20 em
I, = r7t = 15·3,14 = 47,1 em
I = II + I, = 20 + 47,1 = 67,1 em
XI = 20 em
x, = 30 + = 30 + 9,5 = 39,5 em
x = II XI + I, X,
T I
X
T
= 33,6 em
20 · 20 + 47,1 · 39,5
67,1
S=21t·X
T
·1 =2 · 3,1 4 · 33,6 · 67,1
S = 14158 em'
1.9.3. Izracunaj povrsinu nastalu obrtanjem homogenih linija oko ose y kao sto
pokazuje sl. 46.
y
y
3.
sl. 46
31.
1.9.4. Izracunati zapreminu na5talu abrtanjem pavrsine (51. 47) aka y a5e.
'/#
I
!
I 15' , 40
, ._./"'- _._-- - -
I
51. 47 X
T
=
S
= r' 1t= 15'· 3,14 353 '
' 2 2 em
s, = 40 . 30 = 1200 em'
s = s' -s' = 1200 - 353 = 847 em'
4r
X, = 31t + 15 = 21 ,3 em
X, = 35 em
s, X, - S, X,
S
1200·35 - 353 · 21 ,3
847
X
T
= 58,4 em
v = 21t · s · X
T
V=2·3,14·847·58,4
v = 310640 em'
1.9.5. Izracunati zapreminu na5talu abrtanjem pavrsine aka y a5e date na 51. 48 ..
y
a
51. 48
32.
1.10 . Nos a c i (puni ravni)
1.10.1. Nosac AS = I = 10m, opterecen silama F, = 4000 N, F, = 6000 N i
F, = 2000 N (51.49)
b).
Odrediti otpor oslonaea FA i Fa, maksimalni napadni moment i transve-
rzalnu silu u kriticnom presjeku.
-
F,
U = 2000 N
F 1 em
a
F,
b
Fa c
2
7
Fj


51. 49
33.
Analiticka metoda:
Odredivanje otpora oslonaea:
~ Y = O
FA - F, - F, - F, + Fe = 0
FA + F. = F, + F, + F, = 4000 + 6000 + 2000 = 12000 N
~ M . = 0
FA· 10 - F, · 8- F,· 5 - F,· 2 = 0
1 OF A = 4000 . 8 + 6000 . 5 + 2000 . 2
32000 + 30000 + 4000
FA = 10
FA = 6600 N
Fe = 12000 - FA = 12000 - 6600
Fe = 5400 N
Odredivanje maksimalnog momenta:
M, = FA· 2 = 6600 · 2 = 13200 Nm
M, = FA· 5 - F, . 3 = 6600 · 5 - 4000·3 = 21000 Nm
M, = FA . 8 - F, . 6 - F, . 3 = 6600 . 8 - 4000 . 6 - 6000 . 3 = 10800 Nm
M
m
" = M, = 21000 Nm
Odredivanje transverzalnih sila:
Fn = FA - F, = 6600 - 4000 = 2600 N
F
T
, = FA - F, - F, = 6600 - 4000 - 6000 = -3400 N
FTJ = FA - F, - F, - F3 = 6600 - 4000 - 6000 - 2000 = -5400 N
Maksimalni moment smo mogli odrediti i na ovaj nacin:
M
m
" = U
L
. U
F
• H . Ym.,
_ 2 m 2000 N
Mma. - 1 em .1Cri1. 3,25 em . 1,6 em
Mm .. '" 21000 Nm
34.
aU'
~
1000 N U,= 1 em
U r = ~
b
a
sl. 50
35.
p
1.10.2. Zadata je greda AS = I = 4 m (sl .50) opterecena kosom silom F, = 4000 N,
na sredini nosaca, cija napadna linija sa x - osom zaklapa ugao od 135
0
Odrediti otpore oslonca, nacrtati dijagram napadnog momenta, transve-
rzalnih i aksijalnih sila!
Izracunati maksimalni moment (M
sm
,,)!
Graficka metoda:
Za graficko izracunavanje otpora oslonca FA i Fa mozemo se koristiti
uslovom da tri sile budu u ravnotezi. Posto je pokretni oslonac u osloncu B,
to je pravac napadne linije si le Fa poznat . Produzimo napadnu liniju sile
F, ona ce sjeci napadnu liniju sile Fa U tacki K. Oa bi tri sile FA' Fa iF bile
u ravnotezi , moraju se sjeci u jednoj tacki.
Analiticka metoda:
Koristeci se uslovom ravnoteze: LX = 0 ; LY = 0 i LM = 0, napisemo tri
jednacine, iz kojih izracunavamo tri nepoznate veli cine: X
A
, Y
A
i Fa.
Otpor oslonca FA izracunavamo primjenom Pitagorine teoreme. Prethodno
izracunavamo komponente sile F, u pravcu X i Y - ose.
X = Y = F . sin45°= 4000 · 0,7 = 2800 N
LX = 0 ; -XA + X = 0 ; X
A
= X = 2800 N
LMA = 0 ; -Fa' 4 + Y . 2 = 0
F = ~ = 2800 · 2= 1400 N
a 4 4
LY = 0 ; Y
A
- Y + Fa = 0
Y
A
= Y - Fa = 2800 - 1400 = 1400 N
F
A
= Y X.' + Y.' = Y2800' + 1400' = 3100 N
Konstrukcijom veriznog poligona u stvari dobijamo odmah i dijagram
napadnog momenta. Najveci moment savijanja: Msmax je ispod sile F,
odnosno njene Y - komponente.
M = F . h = F . ~ = Y . ~ = 1400· 2 = 2800 N
max A a
2
A 2
1.10.3. Prostu gredu duzine 1= 6 m, napadaju: jedna vertikalna sila F, = 1500 N,
i jedna kosa sila F, = 4000 N, (sl. 51). Sila F, s X - osom zaklapa ugao
a. = 60°
Iz uslova ravnoteze odredujemo otpor oslonca:
LX = 0 X, - Xa = 0
LY=O ; FA+Ya=F,+Y,
36.
U = 1000 N
F ---:;-em-
U
L
=

1cm
2m 2m
a
a'
Ifl l
F,
b
1
2
s
p
Yz 3
>;
H
_----L... __
sl. 51
37.
LM. = 0 ; FA" - F, · 4- Y, . 2 = 0
Razlaganjem sile F, dobijemo njene komponente: X, i Y,.
x, = F, . eos60o = 4000 · 0,5 = 2000 N
Y, = F, . sin600 = 4000 . 0,87 = 3480 N
Iz momentne jednacine mozemo izracunati otpor oslonea FA'
F = 4F, + 2Y, =4 . 1500 + 2 . 3480
A , 6
2160 N
Iz jednacine LY = 0 izracunavamo komponentu Y •.
Y. =F, +Y, -F
A
Y. = 1500 + 3480 - 2160
Y. = 2820 N
Iz dijagrama transverzalnih sila vi dimo da transverzalna sila mijenj a znak
u presjeku ispod si le F" sto znaci da u tom presjeku vlada najveci napadni
moment: Msm.,.
Msm •• = Y. · 2 = 2820 . 2 = 5640 Nm
Graficki vrijednost maksimalnog momenta izracunavamo koristeci se
jednacinom:
1 m 1000 N
Fsm •• = 1 em . 1Cril . 2,6 em· 2 em = 5600 Nm
1.10.4. Prosta greda duzine , = 6 m, opterecena je kontinualnim opterecenjem
q = 1000 N/m. Odrediti reakeije FA i F., maksimalni moment savijanja
Msm ... te moment savijanja i transverzalnu silu u presjeku n - n (sl. 52)!
F = F =.!L.i = 1000 . 6 = 3000 N
A • 2 2
q . ,' 1000 · 6'
Msm •• = -8- = - -8- = 4500 Nm
Fsn-n = FA . 2,3 - q . ~ , 3 ' = 6900 - 2645 = 4255 Nm
F
rn
.
n
= FA - q . 2,3 = 3000 - 1000 . 2,3 = 700 N
38.
U F = ---;;--:-:1 =--
1 em
1.10.5. Prosta greda opterecena je kombinovanim opterecenjem kao na sl. 53,
pri cemu je 1 = 450 N/m, F, = 300 N, a F, = 750 N. Konstruisati dijagram
napadnog momenta i dijagram transverzalnih sila. Odrediti kriticni presjek
i izracunati maksimalni moment. .
Analiticko rjesenje:
LY=O
FA - F, - F, - F, + Fa = 0
FA + Fa = F, + F, + F, = 3000 + 750 + 1350 = 2400 N
Iz drugog uslova ravnoteze LMa = 0 izracunavamo otpor oslonea FA:
39.
6 FA - 5F, - 3F, - 2,5 F, = 0
5F, + 3F, + 2,5 F,
6
1500+2250+3375 7125
FA 6 =-6-= 1187,5 N
Fe = 2400 - FA = 2400 - 1187,5 = 1212,5 N
Iz dijagrama transverzalnih sila vidimo da transverzalna sila mijenja znak
u presj eku grede is pod sile F,. U ovom presjeku napadni moment ima
maksimalnu vrij ednost:
M
sm
" = FA . 3 - F, . 2 - q . 0,5
Msm .. = 1187,5 · 3 - 300 · 2 - 450 · 0,5
Msm .. = 3562,5 - 600 - 225
Msm .. = 2737,5 N·m
Grafickim izracunavanjem maksimalni moment iznosi :
F = ~ . 200 N . 4,25 em . 3,25 em = 2730 Nm
Sm.. 1 em 1 em
1.10.6. Odrediti otpore oslonaea proste grede AB = I = 4m opterecene
spregom momenta M = - F . r = -800 Nm (sl. 54), ako je F = 400 N,
a r = 2 m. Tacka C napadnog momenta sprega je udaljena za a = 2,5 m
od otpora oslonea FA . Naertati momentno polje i polje poprecnih sila!
Anal iticko rjesenje:
2: MA = M - Fe . , = 0
M -800
Fe =-'- =-4- = -200 N
2: Me = M + FA . , = 0
F - ~ - -(-800) - 200 N
. - , - 4 -
40.
U =200 Nm
M 1 em
u = 200 N
F 1 em
o
...
F
' - ' - - - ' 9 I . ~
j ~
I /
/ 3 /
/
/
/ ,/
/ 1
sl. 54
1.10.7. Izracunati otpore oslonaea proste grede AS = I = 4m opterecene
vertikalnom ekseetri cnom silom F = 500 N, ako je a = 1 m i e = 1,5 m
(sl. 55) .
Analiticko rjesenje:
Redukovanjem sil e F na tacku C dobija se ta sila u tacki C i spreg,
cij i j e moment M = F . e = 500 . 1,5 = 750 Nm.
Iz uslova ravnoteze dobija se:
~ MA = - F • . I + F . a + M = 0
F = F· a + M = 500 · 1 + 750= 312 5 N
• I 4 '
~ M. = FA . I - F(/ - a) + M = 0
F(l-a)-M 500(4-1)-750
F
A
= I - 4 =187,5N
41 .
u
F
U= 1m
L 1 em
200 N
U
F
1 em
7
1
- ~ -- 0
2-
/"
Fs sl. 55
1.10.8. Presta greda AS = 1= 4m opterecena je vertikalnom silom F, = 400 N,
spregom ciji je moment M = 300 Nm i horizontalnom ekseetricnom silom
F, = 300 N. Ako je a = 1m, e = 0,5 m odredi otpore oslonaea FA i Fe
(sl. 56).
sl. 56
,
L MA = F, . a + M + F, . e - Fe . 1=0
F · a+M+F ·e
F' 1
e I
400 · 1 + 300 + 300 . 0,5
4 =212,5N
L Me = Y
A
. 1- 3 a F, + M + F, . e = 0
3aF -M-F ·e
YA = ' I 1
LX = F, - X. = 0
42.
3 . 1 . 400 - 300 - 150
4
187,5 N
X. = F, = 300 N
FA= " X.' + y: = '-/300' + 187,5' = 353 N
1 10.9. Konzola AS = I = 2,5 m optereeena Je silama F, = 3 kN i F, = D,S kN
(sl. 57) . Odredlti otpor uklJestenja sile FA i moment ukljestenJa M •.
m 1m
F
Analiticko rjesenje:

F. = F, + F2 = 3 + 0,5 = 3,5 kN
43,
u = 0,5 m
l 1 em
7
p
3, S H
51. 57
M, = -Msmu = -(F, . 1,5 + F, . 2,5) = -(3 . 1,5 + 0,5 2,5) = -5,75 kNm .
Radi kontrole vrijednosti izracunatog momenta njegovu vrijedno5t mozemo
izracunati i grafickom metodom:
M = -M = 0,5 m . 11 kN . 3,8 em . (-3,05 em) = -5,78 kNm
A Smu 1 em em
1.10.1 0. Konzola (sl. 58) opterecena je kombinovano. Odrediti maksimalni
moment i naertati momentno polje i polje tran5verzalnih sila!
.-
j
i

i
I
2,.., ..J.
I
I
!
i
U= ~ U = 400N
1 1 em F 1 em
51. 58
Maksimalni moment se izracuna tako da 5e saberu momenti sila sa
de5ne 5trane tacke A:
Ms.n., = 3q . 1,5 + F . 5 = 3 . 400 . 1,5 + 600 · 5 = 4800 Nm
44.
Koristeci graficke parametre maksimalni moment se racuna prema:
M
- U U H Y - 1 m . 400 N . 4,25 em . 2,8 em
Sma. - L· F · . m .. - 1 em 1 em
M
Sm
.. = 4760 Nm
1.10.11 . Gredu sa prepustima napadaju koneetrisane sile F, = 2 kN,
F, = 6,2 kN i F, = 4 kN (51. 59). Raspon grede je { = 10m, a duzina
prepusta X, = X, = 2 m. Odredditi otpore oslonaea FA i Fe,
maksimalni moment savijanja M
Sm
" , te naertati momentno
polje i polje transverzalnih si la!
45.
2m
U
L
= 1 em
U = ~
F 1 em
Analiticko rjesenje:
F. + FB = F, + F, + F
J
= 2 + 6,2 +4 = 12,2 kN
F. + 10 - F, . 12 - F,· 6 + F
J
· 2 = 0
F12+ F6-F2 212+62 · 6 -4·2
F
A
- ' 10' J - 10 = 5,32 kN
F
B
= 12,2 - FA = 12,2 - 5,32 = 6,88 kN
Opas·an presjek na gredi nalazi se ispod jedne od sila, sto znaci
u tacki A, tacki 2 iii tacki B. Racunaj uci apsolutne vrijednosti
momenta za te tacke dobit cemo maksimalni moment savijanja.
MA = - F, . 2 = - 2 . 2 = - 4 kNm
M, = - F, . 6 + FA· 4 = - 2 · 6 + 5,32· 4 = 9,28 kNm
MB = F J • 2 = 4 . 2 = 8 kNm
M
Smax
= M, = 9,28 kNm
1.10.12. Greda sa prepust ima opterecena je koncetrisanim silama F, = 280 N i
F, = 400 N i kontinualnim, ravnomjerno rasporedenim opterecenjem
q = 150 N/m (51. 60)
Izracunaj reakcije FA i F
B
, maksimalni moment savijanja Msmaxo te nacrtaj
momentno polje i polje transverzalnih si la!
Analiticko rjesenje:
FA + F B = F, + F, + 3, = 280 + 400 + 3 . 150 = 1130 N
LMB = 0
-F, . 5 + FA· 4 - F, . 3 + 3,· 0,5 = 0
F, . 5 + F, . 3 - 3, · 0,5
4
F. = 706 N
280 . 5 + 400 . 3 + 3 . 150 . 0,5
4
F
B
= 1130 - F. = 1130 - 706 = 424 N
Transverzalne sile mijenjaju svoj znak u tackama A, B i na udaljenosti
X od oslonca A. Izracunavanjem momenta u ovim tatkama i njihovim
poredenjem, dobit cemo maksimalni moment savijanja.
46.
F,
D ~ ~ ~ - + __ ~ ~ ~ ~ ~ ~
sl. 60
M, = -F, . 1 = -280 . 1 = -280 Nm
Me = q . 0,5 = 150 . 0,5 = 75 Nm
q-150
N
/m
F,
U = 200 m
L 1 em
1 m
UF= TCm
p
Vrijednost velicine X dobijemo iz uslova da je zbir transverzalnih
sila, sa lijeve iii sa desne strane tog presjeka, jednak nuli :
FT = 0 (uzet cemo sa lijeve strane)
'47.
-F I + FA - F, -(X - 2) . q = 0
-F I + F. - F, - Xq + 2q = 0
-F I + FA - F, + 2q -280 + 706 - 400 + 300
X = q q
X =2,17m
Mx = - F, ' 3,17 + FA' 2,17 - F,' 1,17 - O,17q ' o'r
M
x
=177Nm
Prema tome je:
M
sm
" = MA = -280 Nm
1.11, Resetkast i nosaci
1.11 .1. Dizalica na 51. 61 opterecena je silom F = 1 kN. Odrediti reakcij e
F. i Fa, te sile U stapovima grafickom Kremoninom metodom i
Riterovom racunskom metodom.
j, .tf-.. ___ Lt!L-+-_. __

-.! I .
. t-n' " -- -- -- /I ,//
i (PJ // Up:: 0, 8 HI
/
51. 61
f
ifa.»4.
... el,'.,:
+
J',"e
2,"(;
UJ.,. :: • a,s 1"1
icm
2

-
-

-
2."
2,2- 2.,'2
48.
I
s = 2n - 3 = 2 . 4 - 3 = 5 stapova
!)
+
F
01,5
Kremonin
plansila
/ I '. F;
-6, / 3
/ +Fs '
Riterova metoda (51. 62)
U = 0,5 m
l 1 em
c
I, = 2,5 m
12 = 1,8 m
I, = 0,75 m
i5 = 0,95 m
I. = 0,70 m
17 = 0,57 m
51. 62
_ Velicine ( I ) mjerimo sa slike:
mnozimo sa razmjerom U
l
.
Ova metoda se koristi uslovom ravnoteze LM = °
na izdvojene dijelove resetke, zato se zove metoda momenata.
Zove se jos i metoda presjeka, jer da bi se izracunala si la u
jed nom takvom stapu, treba presjeci eijelu resetku obuhvatajuci
pri tome doticni stap.
LMo = F . i2 - F, . I, = ° (Momenti sila F
2
, F3 i F, su jednaki nuli)
12 1 8
F, = F . -I = 1 ° 75 = 2,40 kN
, '
LM. = F . I, + F, . 15 = ° (Momenti sila F, i F3 su jednaki nuli)
I, 2,5
F, = -F · -[ = 1 . ° 95 = 2,63 kN
5 '
LME = F . 1,5 + F3 . I. = ° (Momenti sila F, i F, su jednaki nuli)
F3 = -F · 1
/
,5 = 1 · 6 ' ~ = 2,14 kN
. '
Za izracunavanje sile F2 uzet cemo presjek KL resetke i
momentnu tacku E:
LME = F· 1,5 + F
2
• I, = °
F2 = -F· 1c.
1
5
= 1 . 0\5
7
= -2,63 kN
, '
49.
Za izracunavanje sile F, uzet cemo presjek PR i
momentnu tacku E:
LME = F . 1,5 - F, . 1 = 0
F = F . 12 = 1 . 11,5 = 1,5 kN
, 1
1.11 .2. Resetkasti nosac opterecen je silama F 1 = 1,5 kN, F 2 = 2,5 kN i
F
J
= 4 kN (sl. 63) . Odrediti si le u stapovima grafickom Kreminovom
metodom, a sile u stapovima 4,5 i 6 Riterc;:>vom analitickom metodom.
3m 3m
3m
KREMONIN PLAN SILA
@
®
sl. 63
50.
3 m
F.-
3
If
u. .fkN
F Tem
U. d..!!!..-.
L 1em
Reakcije F. i Fe odredimo analiticki i ucrtamo ih u razmjeri
u poligon sila_
Ly = FA - F, - F2 - F, + Fe = 0
F. + Fe = F, + F2 + F, = 1,5 + 2,5 + 4 = 8 kN
F. + Fe = 8 kN
LMe = FA - 12 - F, - 9 - F 2 - 6 - F, - 3 = 0
F - 9 + F - 6 + F - 3 1,5 - 9 + 2,5 - 6 + 4 - 3
F = ' 2 ,
• 12 12
F
A
=3,4kN
FA = 8 - FA = 8 - 3,4 = 4,6 kN
Riterova metoda (5 1. 64)

L 1 cm F 1 cm
51. 64
Iz momentne jednacine za lacku III , dobijamo vrijednosl sil e
u slapu 4:
LMe= O ; F. - 3 +Fu.-
2
=O
- 3,4=-5,1kN
L M1V =O ; F
A
- 6-F, - 3-F
U6
-2=O
F - 6-F -3 3 4- 6- 1 5-3
F
- A , = ' , = 7 95 kN
U6 2 2 '
51 _
LM" = 0 ; FA' 3 - Fl)6 . 2 - FU5 . h = 0 (h - izmjerimo sa crteza)
FA . 3 - F U6 • 2 _ 3,4 ' 3 - 7,95 . 2
h - 1,65
FU5 = -3,45 kN
1.12. Zadaci za vjezbanje (nosac·i)
1.12.1. Izracunati otpore oslonaca, maksimalni moment savijanja i
transverzalne sile za grede kao na 51. 65. Nacrtati momentno polje
i polje transverzalnih sila
l
/
1f-18J1oJ, 1=;= 620N
__ __ ____
2m .2m
\ Fz=1, kN
Ff 3kN·
Ff=185N
r:: I,m
.-______
·7,5m 3m
b)
F=4,5kf.l
F;::: 4/dJ
2
B
I
,
4m
Fa
Jm
.1'
it,S ",
2m
d)
e)
J
2kNlm
4m
-F)
7,5 kNjm
J.. ) .
sl. 65
2,5 k. N/m
9)
2k.HJ..n
/' ."
B
i)
1.12.2. Za zadate konzole na sl. 66 odrediti silu ukljestenja FA' maksi-
malni moment savijanja, te naertati dijagrame momentnog polja i
transverzalnih sila, a za zadatke pod (e) i (d) i horizontalnih sila.
fTl I
4.
1
m "---i
a)
F;; lo()o N
A. 'I

c)
F, ::.IH-I /i-../kf.l F;-:.lkN
i=f*H/.,
i !
b)
;
J
.--..
d)
.' -51. 66
53.
1.12.3. Odrediti otpore oslonaca FA i F. spregom (M) i
silom F, ( sl. 67).
F :;;00'"
A
f J i"

/ /'
F ·
20",., .
....e
_--____ .. 40 ('m
---- .. -' , .
r-. = 200N
1
-i 60c'u<, .
. . ----'
sl. 67
1.12.4. Odrediti otpore oslonaca FA iF. grede opterecene spregom vertikalnom
ekscentricnom silom F, i vertikalnom silom F, (sl. 68) .
, B
r -_ ... _-.. --_ .. _ ......
sl. 68
1.12.5. Odrediti sile u stapovima resetkastog nosaca (sl. 69), koristeci se
Kremoninom i Rihterovom metodom.
3m
sl. 69
54.
1.12.6. Odrediti sile u stapovima resetkastog nosaca (51. 70) koristeci se
Kremoninom metodom.
.... .
7", _ __ _
_ ____ _ _
51. 70
1.13. Trenje
1.13.1. Za ravnomjerno pokretanje tijela tezine G = 1500 N (51. 71)
na horizontal noj podlozi potrebna je sila F = 375 N. Kol iki
je koeficijent trenja il i ugao trenja p izmedu tijela i podloge?
G:;: {5'I>O#

/
51. 71
U ovom slucaju za ravnomjerno pokretanje tijela potrebno je
savladati samu silu trenja Fil.


Odavde slijedi :
FN = G = 1500 N
F 375
il = tgp = G = 1500= 0,25
tgp =0,25, P = 14°
55.
c)
1.13.2. Teret tezine G = 500 N treba pomjeriti u vrh strme ravni (sl. 72)
koja s horizontom zaklapa ugao a. = 30°. Odrediti vrijednost
si le F paralelne s kosinom (strmom ravninom), kojom treba
djelovati na teret, a koja je potrebna za pomjeranje tog tereta
uz kosinu. Koeficijent trenja pri kretanju tereta po kosini iznosi
11 = 0,4.
sl. 72
Rjesenje: Iz slike 72 proizilazi da je:
G = 500 N
a. = 30°
F .::: FI1+ G· sina.
11 = 0,4
F=?
FI1 = I1Gsina. = 0,4 . 500 . 0,866 = 174 N
Gsina. = 500 . 0,5 = 250 N
F= 174+ 250=424N
1.13.3. Kolika je sila F potrebna za podizanje masinskog dijela, tezine
G = 15000 N po celicnim nosacima koji sa horizontalom zaklapaju
ugao a. = 15°(koristi sl. 72) . Kol(ka ce sila Fo biti potrebna za
stavljanje elementa u pokret? Koeficijenti trenja su 110 = 0,1 5 i
11=0,1.
Rjesenje: Prvo iznalazimo uglove trenja pomocu trigonometrijskih
funkcija.
11 = tgp = 0,1
P = 5°40'
110= tgpo= 0,15
Po= 8°30'
56.
Silu za podizanje tereta uz kosu ravan jednolikim kretanjem
izracunavamo pomocu obrasca:
sin(a + Pl sin 20°40' 0,353
F = G cosp = G cos 5040' = 15000 0,995 = 5220 N
Istim obrascem izracunavamo i silu F
o
, same umjesto P
uzimamo Po:
sin (a + po) sin 23°30' 0,399
F
o
= G cospo G cos 8030' = 15000 0989 = 6000 N
1.13.4. Kolika je vucna sila F potrebna za kretanje tij ela tezine G = 20000 N
po drvenom horizontalnom podu pomocu celicnih valjaka poluprecnika
R = 5 cm, tezine G, = 200 N? Sila F djeluje u visini vrha valjka;
f, = 0,005 cm izmedu tijela i valjka, a f, = 0,1 cm izmedu valjka i poda.
Rjesenje: Kotrljanju se protive momenti izmedu predmeta i valjka:
M, = G . f, = 20000·0,005 = 100 Ncm,
i izmedu valjka i poda:
M, = (G + G,) . f, = 20200 . 0,1 = 2020 Ncm.
Ove momente, u slucaju jednolikog kretanja, uravnotezava
moment vucne sile F:
M = F · 2R
i mozemo napisati:
M = M, + M" iii 2RF = 100 + 2020 = 2120 Ncm,
odakle je vucna sila:
F - - 212 N
- 2R- 10 - .
1.13.5. Izracunati vucnu silu voza tezine G = 2000 kN pri usponu nagiba
v = 15 %0. Kolika je vucna sila u horizontali, a kolika niz strmu
ravan?
Rjesenje: Za kretanje uz strmu ravan primjenicemo obrazac
F = G (V '!' ), uzimajuci za vrijednost 0,005:
F = G (V + = 2000 (0,015 + 0,005) = 40 kN
57.
u horizontali je V = 0, i onda je:
F' = G · 1-1, = 2000 · 0,005 = 10 kN;
a za kretanje niz strmu ravan sil a kocenja je:
F" = G ( V - 1-1, ) = 2000 (0,015 - 0,005) = 20 kN.
1.13.6. Kol ika je sila F potrebna za kretanje kli zanjem predmeta, tezine
G = 4000 N, jednolikim pravolinijskim kretanjem po horizontalnom
podu, ako je koefieijent trenja ~ L = 0,56? ( F = 2240 N)
1.13.7. Kolikom silom F konj vuce saoniee, tezine G = 7500 N, po
snijegu u horizontalnom jednolikom kretanju ako je ~ = 0,04?
(F = 300 N)
1.13.8. Kolika je sila F potrebna za podizanje celicnog masinskog dijela,
tezine G = 20 kN, jednolikim kretanjem uz kosu ravan od celicnih
nosaca duzine I = 6m koji su na jednom kraju izdignuti za 1 m,
ako je ~ = 0,22, i :
a) ako je sila F paralelna sa kosom ravni (F = 7,67 kN)
b) ako je sila F horizontalna (F = 8 kN)
1.13.9. Kolikom silom F treba pridrzavati masinski dio, tezine G = 80 kN,
pri spustanju jednolikim kretanjem po nosacima duzine I = 8 m ,
koji su na jed nom kraju uzdignuti za 1 m, ako je ~ = 0,20 ?
(F = 4,5 kN).
1.13.10. Kolika je sila F potrebna za kotrljanje valjka od livenog gvozda
tezine G = 24 kN, precnika D = 60 em, po horizontali , ako sila
djeluje horizontal no u visini ose valjka, a koefieijent otpora pri
kotrljanju f = 4 mm ? (F = 320 N) .
1.13.11. Kolikaje vucna sila kod vozila, tezine G = 200 kN, otpora voznje
1-1 = 0,01 :
a) po horizontali
b) uz i niz strmu ravan uspona 40 %o?
58.
A
1.14. Proste mas ne
1.14.1. Izracunati velicinu sile F koja treba da djeluje horizontalno u tacki
B ugaone poluge ABC (sl. 73) da bi bilo ravnoteze, ako u tacki A
djeluje vertikalno teret G = 200 N.
Graficko rjesenje:
B
F
u = 100 N
F 1 em
-.---- -_ .. _ ----......---.;...-
F
sl. 73
Racunsko rjesenje:
Kori sticemo LM = 0 uzimajuci za momentnu tacku oslonae C:
L Me = F . 20 - 200 . 35 = 0
F = 35 350 N.
Fe=V G' + F' = V200' + 350' = 403 N
1.14.2. Prava prizmaticna poluga AB (sl. 74), duzine I = 60 em, tezine
G = 200 N,nosi na svoja dva kraka terete G, = 500 N i
G, = 1100 N. Gdje treba da bude oslonae D da bi poluga
bila u ravnotezi?
A B
x
sl. 74
59.
G
Rjesenje: Na ovu polugu djeluju njena tezina G usredini C poluge, tereti
G, i G, na krajevima i otpor Fo u osloneu D. Posto je polozaj
oslonea D nepoznat, njegovo rastojanje od kraja B obiljezicemo
sa X. Primjenicemo uslov ravnoteze uzimajuci D za momentnu
tacku:
L Mo = G,X - G (+-X) - G, (/- X) = 0
G,X - Gt+ GX - G,l + G,X = 0
G
X (G, + G + G,) -/ (2+ G,)= 0
/ ( ~ + G,) 60 . 600
X = 20 em
G, + G + G, 1800
1.14.3. Koli ka je sila F potrebna za podizanje tereta G = 1200 N Arhime-
dovom koturacom koja ima ukupno 2n = 10 koturova?
Rjesenje:
F = G .1.. = 1200 .1.. = 120 N
2n 10
1.14.4. Kolika je sil a F potrebna za podizanje tereta G = 2000 N potenei-
jalnom koturacom koja ima n = pokretna kotura?
Rjesenje:
F = £ = 2000 = 125 N
2" 2'
1.14.5. Kolika je sila potrebna za podizanje tereta G = 6000 N diferenei-
jalnom koturacom poluprecnika R = 15 em i r = 14 em?
Rjesenje:
F=£ (R-r) = 6000 (15-14)=200N
2r 2 . 15
1.14.6. Koliki se teret G moze podici vitlom ciji je poluprecnik valjka
R = 10 em, duzine ruciee l = 30 em,
ako na jednu rucieu djelujemo silom F, = 120 N, a na drugu
silom F, = 150 N (sl. 75)? r,
r,
60.
Rjesenje:
Primj enjujemo uslov ravnoteze LM = 0 za osu obrtanja:
L Me = F, . / + F, . / - G . R = 0
F, · [ + F, ./ 120 · 30 + 150 . 30 = 81 0 N
G - R = 10
1.14.7. Izracunati kol ika je sila F potrebna za utiskivanje pot puno
glatkog klina, cela siri ne b = 10 em, a duzine l = 25 em, u
tij elo koje daje otpor Q = 2000 N ( 51. 76) .
Rjesenj e:
F = Q . .Q. = 2000 . 1.Q = 800 N
[ 25
1.14.8. Dvokratkom polugom cij i je krak sile a = 90 em, a krak tereta
b = 15 em podi zemo teret G = 3000 N. Koli ka mora bit i sila F?
(F = 500)
1.14.9. Koliki teret G mozemo podi6i silom F = 300 N dvokrakom
pol ugom cij i je krak sile f = 120 em, a krak tereta q = 20 em?
(G = 1800 N).
1.14.10. Kolikaje sila F pot rebna da·drZi ravnotezu teretu G = 5000 N na
Arhimedovoj koturaci sa cetiri para koturova? (F = 625 N).
1.14.1 1. Kolika je sila F potrebna za podizanje tereta G = 4000 N
pomo6u poteneijalne koturace sa dva pomicna kotura?
(F = 1000 N).
"'--________ ~ ___ 61.
1.14.12. Koli ka je sila F potrebna za podi zanje tereta G = 400 N pomocu
vitia ciji je dobos poluprecnika r. = 6 em, a duzina ruciee I = 30 em?
(F = 80 N).
1.14. 13. Kol iki teret G mozemo podici silom F = 50 N difereneijalnom
kot uracom poluprecni ka R = 18 em i r = 17 em?
(G = 1800 N).
1.14.14. Kolika je sila F, paralelna sa kosom ravni, potrebna za odrzavanje
ravnoteze tereta G = 3000 N na glatkoj kosoj ravni cija je duzina
I = 3m, a visina h = 0,4 m?
(F = 480 N).
1.1 4.15. Koliki teret G mozemo odrZati u ravnotezi na glatkoj kosoj ravni
duzine I = 4m i visine h = 0,5 m silom F = 120 N paralelnom sa
kosom ravni ? (G = 960 N).
62.
2. CVRSTOCA MATERIJALA
2.1. A k si j a I naN apr e zan j a
2.1.1. Bakrena ziea duzine 300m, presjeka 50 mm', opterecena
je sil om od 8000 N. Koli ko j e apsolutno produlj enje zi ee
ako je za bakrenu zi eu E = 1,1 . 10' N/em' ?
Rjesenje:
/). [ = 8000 . 30000 43,6 em = 436 mm
S · E 0,5 - 1,1 ' 10'
2.1.2. Cilindricna poluga od dur-aluminijuma, precnika do = 20mm,
jednim svojim krajem je ukljestena, a na drug om opterecena
zatezucom silom F = 50 kN. Odredi za kol iko ce se smanji ti
precni k pol uge pri njenoj deformacij i usljed opterecenj a (F).
Dato j e: modul elasticnosti dur-aluminija je E = 0,7 _ 10' kn/em'
i Puessonov koefi cijent 11 = 0,36.
Rj esenje:
Iz obrasea:

SE
, sl ijedi:
11 = S F E = £ - speeificno izduzenje
F 50
£ =- - = , - 22,75 . 10'"
S · E 0,7 .10, .3,14 ' 2
4
Poprecnu deformacij u poluge E, racunamo iz izraza
za Puasonov koeficij ent , daki le:
I-l = - Odavde j e £, = - I-l . £
£, = - 0,36 · 22,75 · 10'" = - 8,2 - 10"
Posto j e:
E, . do = - 8,2 - 10" . 2 = - 16,4 . 1 0'" em
Dakl e, precnik poluge se smanji za = 16,4 . 10'" em
2.1 .3. duzine 1 = 1 m poprecnog presjeka 60 x 10 mm pod dejstvom
spoljne sile izduzi se za = 0,02 em. Izracunat i suzavanj e
poprecnog presjeka i ako j e Puasonov broj 11 = 0,3.
63.
Rjesenje: Prvo racunamo speeificno Izduzenje e.
Poprecnu deformaeiju e, racunamo iz izraza:
I I - - ~
,... - E
e, = - 11 . e = - 0,3 . 0,0002 = - 0,00006.
Posto je:
6 a
e, =--a- ' 6 a= a . e, = 60 · (-0,00006) = - 0,0036 mm
e, = ~ b 6 b= be,= 10 (-0,00006) = - 0,0006 mm
2.1.4. Koliki je modul elasticnosti zeljeza ako se stap duzine 43 em
presjeka 3 em' pri opterecenju od 30000 N produzi za 0,02 em?
2.1.5. Celicna ziea promjera d = 4mm, duzine I = 10m ,opterecena
je silom F = 1,5 kN, E = 2,2 . 10' N/em' . Odredite:
a) naprezanje u ziei,
b) apsolutno produzenje ziee.
2.1.6. Kolika je apsolutno produzenje celicne poluge (E = 2,1 . 10' N/em' )
Kruznog presjeka duzine I = 500 mm ako je nategnuta aksijalnom
silom tako da u njoj vlada naprezanje er = 7000 N/em' ?
2.1.7. Koliko je apsolutno produzenje celicne ziee duzine I = 2 m,
promjera 1 mm, ako je opterecena je silom F = 500 N.
E = 2,2 . 10' N/em' ,
2.1. 8. Dimenzionisati celicnu sipku kvadratnog presjeka , opterecenu
aksijalnom zateznom silom F = 250 kN ako je dozvoljeni napon
ered = 10000 N/em'.
er = ~ = 250000 25 em'
ered 10000
a =Vs =V2s
a = 5 em
64.
2.1.9. izracunati nosivost ianca (51. 77) sa karikama precnika
d = 2 em ako je dozvoijeni napon aed =15 kN/cm'.
Rjesenje:
Teret F raspodjeijuje se na obje grane ianca.
Prema tome, ako se sa (S) obiljezi poprecni
presjek jedne grane ianca, moze se napisati :
F=2 . s.aed=2 d' rc aed=2.2'. 3,14
15
=F=94,2kN.
4 4
2.1.10. Ceiicna sipka duzine 1 = 0,7 m, kvadratnog poprecnog
presjeka, ivice a = 2 em izduzi se pod dejstvom aksijaine
siie F, = 30 kN za !11 = 0,25 mm, a prekid materijaia nastane
pod dejstvom sile F, = 132 kN.
izracunati: a) specificno izduzenje £; b) stvarni napon ae;
c) modui eiasticnosti E; d) jacinu materijaia am.
Rjesenje:
a) specificno izduzenje:
(' =M= 0,025 = 0 000357
c. I 70 '
b) stvarni napon:
ae
= £L = 30000 = 7500 N/cm"
S 4 '
c) modui eiasticnosti :
a 750
E =£=0,000357 2,1· 10' N/cm' ;
d) jacina materijaia:
a = £L= 132000 = 33000 N/cm'
M S 4
65.
2.1.11. Koliku aksijalnu pritisnu silu moze sa sigurnoscu primiti
stub male relativne duzine datog poprecnog presj eka (sl. 78)
od livenog celika ako je O"ed =12000 N/em' ?
Rjesenje:
F = s . O"ed = 2.268000 N
S = 33 . 33 - 30 . 30
Ibmm
I. 33cmm
I
-- -
J


limn)
---
S = 1089 - 900
1-- i
I
,
E
S = 189 em' E.

sl. 78
2.1.12. Dimenzionisati stub male visine izlozen aksijalnoj pritisnoj
sili F = 80 kN ako je pravougaonog poprecnog presjeka sa
odnosom strana alb = 2/3, a O"ed = 800 N/em' .
Rjesenje:
S =-.E.... = 80000 = 100 '
O"ed 800 em
S = a· b

- 3
a = b
b=
a = . 12 2 "" 8 1 em
3 ' ,
2.1. 13. Dimenzionisati stub male visine izlozen aksijalnoj pritisnoj
sili F = 40 kN ako je prstenastog poprecnog presjeka, odnosno
precnika dID = 1/4, a O"ed = 8000 N/em' .(sl. 79)
66.
51. 79
Rjesenje:
8 =L= 40000 = 5 em'
cred 8000
8 = D' n_ d' n . d =JL
4 4 ' 4
_ D' n _ D' n D' n 1 _ D' n 1
8-
4
- 4 -4-4.16-4(1-
16
)
D
= y 64 . 8 Y 64 · 5
15 . n = 15 · 314 = 2,5em

4 4 '
2.1.14. Koliki je premjer celicne ziee cvrstoce 18 . 10' N/em' ako pukne
pri opterecenju od 8,82 kN?
2.1 .15. Koliko je specificno izduzenje stapa ako mu je pocetna duzina
30 em, a uzduzno preduzenje 5,4 mm?
2.1.16. Koliki je unutrasnji promjer prstenastog stuba opterecenog
na sabijanje (tiak) silom od 400 kN ako je vanjski promjer
140 mm, a cred = 5000 N/em' ?
2.1.17. Kolikim se teretom moze opteretiti zidani stub od opeke
presjeka 51 x 51 em ako normalno naprezanje u njemu ne
smije biti vece od 50 N/em' ?
67.
2.1.18. Horizontalna celicna motka (sl. 80) duga 7 m visi na dva
celicna uzeta promjera d, = 10 mm, d, = 20 mm. Uzeta
su duga 3m. Motka je opterecena si lama F, = 30 kN i
F, = 10 kN prema slici . Odrediti sil e u uzadima F 5 1 i F 5"
preduljenja 11/, i 111, i naprezanj a Ge, i Ge, u uzetima.
// / / // /
dt
eh
I Fs,
)F;,
2M
----. I
~
F7..-
F, I
- ~ ' - 1 -
sl. 80
2.1.19. Stapovi naerlane konstrukeije su od celi ka (sl. 81 ) i istog
poprecnog presjeka od 40 em' . Sila F = 100 kN. Odredite
naprezanje u stapovima.
/ / / /
sl. 81
68.
2.1.20. Dimenzionisati element duzine I = 30 m kruznog poprecnog presjeka
opterecen aksijalnom zateznom si lom F = 200 kN ako je dozvoljeni
napon <Jed = 10000 N/em' i Y = 78,5 N/dm'.
Rjesenje:
8
- F 200000
<Jed -I ·Y = 10000 - 3000 . 0,0785 = 20,48 em'
d' rc V4 . 20 48
8=4 ; = 5em
2.1.21. Pri kojoj ce se duzini prekinuti vertikalno objeseno
cel icno uze jacine pri kidanju <J
M
= 600 N/mm' ?
Rjesenje:
<JM 60000
I, =y =0,0785= 764000 em = 7,64 km
2.1.22. Pri kojoj ce se visini h, srusiti od sopstvene tezine zid cija
je jacina materijala <J MC = 160 N/em' , a speeificna tezina Y = 16 N/dm' ?
Rjesenje:
h
<JMC 160
' =y = 0,016 = 10000 em = 100 m
2.1.23. Koliko je korisno opterecenje okruglog celicnog stapa promjera
d = 5 em, dugog I = 240 m. <Jed = 8000 N/em', y = 78,5 N/dm' ?
Rjesenje:
Vlastita tezina stapa:
G = 8 · / . Y = 3,14 . 2400.78,5 = 37000 N
Nosivost stapa:
5'rc
F = 8 . <Jed = -4-· 8000 = 157000 N
Korisno opterecenje:
F,,, = F · G = 157000 - 37000 = 120000 N
2.1.24. Okrugao celicni stap dug 240 m mora nositi koristan
teret od 120 kN. <Jed = 8000 N/em' , Y = 78,5 N/dm', Kolika
ce biti usteda na tezi ni materijala ako se stap izradi kao
tijelo jednake cvrstoce i podijeli na cetiri dijela, svaki visok
60 m (sl. 82)?
69.
Rjesenje: Kod jednoli kog oblika slap bi morae imal i presj ek:
s = FK
cred- I·y
120000 ,
8000 - 2400 . 0,785 19,6 em
d' rr
S =-4-= 19,6
d = 5 em
a tezina:
G = S . I . Y = 0,196 . 2400 . 78,S = 36,895 N
Kod l ijela jednakog olpora smanjeno je dopusleno naprezanje
za svaki dio duzine t = 60 m = 6000 em, pa je:
cr'
ed
=cr
ed
-/ . Y = 8000 - 471 = 7529 N/em'"" 7530 N/em'
1. dio:
S = F
k
., _ 120000 15,9 em'
, 7530
d,' rr
S, =-4- = 15,9 d, = 4,5 em
G, = S, · [' . y = 0,159 . 600 . 78,S
G, = 7500 N
D
--.:-
C'I
,

I
,o):Mrt ..

I
dz ::.It,C",.,
i
(:1
_Q
'-a '
-f
S; ;

""' ;
-+

, !

I
-+


2. dio: 1
= F
k
., + G, = 120000 + 7500 = 1695 em' -----+--4----1.
S, cr ' 7530 '
ed
S
= d,' rr = 16 95 d 6
' 4 ' ; 2 = 4, em
p. :::.12okN
k"l.
sl. 82
G, = S2' I ' . Y = 0,1695 . 600 . 78,S = 7970 N
70.
3. dio:
F,,, +G, +G,
S, = (J'
120000 + 7500 + 7970
- ' - - ' - ' - - ' - - . . . . . . : . . . . : . . . . : . . . . - - - ' - ~ - = - = 18 em'
ed
7530
S = d,' n; = 18
, 4
d, = 4.8 em
G, = S3' /' . Y = 0.18 . 600 . 78.5 = 8500 N
4. dio:
F,,, + G,+G, +G,
S, =
120000 + 7500 + 7970 + 8500 ,
7530 = 19.1 em
S = d,' n; = 19 1
' 4 .
; d, = 5 em
G, = S. /' . y = 0.191 . 600 . 78.5 = 9000 N
Ukupna tezina tijela jednake cvrstoce:
G = 7500 + 7970 + 8500 + 9000 = 32970 N
Usteda na tezini je:
36895 - 32970 = 3925 N
2.1.25. Koliki mora biti promjer stapa kruznog presjeka duzine
40 m ako je na kraju opterecen silom od 10 kN uzevsi u
obzir tezinu materijala specificne tezine y = 78.5 N/dm'. ako
je (Jed = 7000 N/em' ?
2.1.26. S kolikom se aksijalnom silom smije opteretiti stap kruznog
presjeka promjera 12 mm. duzine 200 m. ako je (Jed = 7000 N/em'.
a y = 78.5 N/dm' ?
2.1.27. Kolika je kriticna duzina ziee ako je (J M = 30000 N/em'.
a y = 78.5 N/dm' ?
71 .
2.1.28. Celicni slap poprecnog presjeka S = 10 cm' ucvrscen je
izmedu nepomicnog oslonca A i B na lemperaluri I, = 20°C
(sl. 83). Izracunati vel icine sila kojima slap priliskuje na
oslonce i normalni napon koji ce naslupili u malerijalu ako
se slap zagrije do temperalure I, = 40°C. Toplolni koe-
ficijenl islezanja a = 11 x 10", a E = 21 . 10· N/cm'.
Rjesenje:
F = S . E . a (I, - I,)
F=10 · 21 · 10
6
· 11 · 10" (40 -20)
F = 46200 N
a = E . a (I, - I,)
a = 21 . 10
6
. 11 . 10.
6
(40 - 20)
a = 4620 N/cm'
F
sl. 83
2. 1.29. Okrugla celicna molka promjera 40 mm, duga 2 m, okrece se
oko jednog kraja. Odredile:
a) cenlrifugalnu silu pri kojoj ce se molka slomili
ako je a M = 40000 N/cm' ; y = 78,5 N/dm',
b) pri kojem broju okrela dolazi do loma?
(n =-1-fg· aM)
I· IT. Y
2.1.30. Koliko je zbog cenlrifugalne sile naprezanje u vijencu
remenice promjera 3000 mm ako remenica cini n = 300 °/min ,
a y = 72 N/dm' ?
2.1.31. Koliko je zbog cenlrifugalne sile naprezanje u brusnoj
ploci promjera 1000 mm, debeloj 300 mm, ako ona cini
120 c/min, a y = 24 N/dm'? Pri kojem ce se broju
okrela brus rasprsnuli ako je a M = 500 N/cm'?
(a =_1 .l. v'N/cm' ) ; (n g)
v 3 g rIT. Y
72.
($
2.1.32. Koli ka mora biti debeo lim parnog kotla promjera
D = 1,8 m ako je 'p = 0,7, cvrstoca lima a ... = 36000 N/em' ,
koefieij ent sigurnosti v = 4,5, a pri tisak (tlak) u kotlu
p = 100 N/em' ?
Rj esenje:
Deblj ina lima
1 . 10 ' )
2 'p ·a
od
a = a... = 36000 = 8000 N/em'
od IJ 4,5
180 . 100
b =2 . 0,7. 8000 + 0,001 = 1,6 em
2. 1.33. Promjer celicne cijevi za dovod pare je 400 mm. Debljina
stij ene cijevi je 9 mm. Spoj izmedu dvije eijevi je ucinjen
pomocu 16 vijaka promjera 118" . Koliko je naprezanje u
eijevi usljed pritiska (tlaka) pare od p = 120 N/em' :
a) u poprecnom presjeku cijevi ,
b) u uzduznom presjeku,
e) u vijeima.
2.1.34. Kolika mora biti debljina stijene parnog cilindra promjera
600 mm ako je pritisak (tlak) u eilindru p = 50 N/em' ,
a aed = 1000 N/em' ?
2.2. Smieanje
2.2.1. Jednorezna zakoviea opterecena je na odrez (smik) silom
od 30 kN. Koliki mora biti njezin promjer ako je dopusteno
naprezanje na smieanje 1'sd = 9000 N/em' ?
Rjesenje:
F

4
frt
30000
d = 2 -- = 2 314.9000 = 2 em = 20 mm
1'[ ·1'sd
73.
2.2.2. Ova plj osnata zelj eza (sl. 84) debela 6 mm treba spojiti
s dvij e zakoviee tako da mogu podnij et i opterecenJe od
20 kN.
Izracunajte: a) promj er zakoviee ako je T Sd = 9000 N/em' ,
Rjesenje:
a)
b) sirinu pljosnatog zelj eza ako j e dopusteno
naprezanje na istezanje (vlak) (Jed = 10000 N/em'.
sl. 84
F
T Sd = ---d"'"'- rr-
i k 4
i= 2 ;k = 1
F
(J =-
b) ed S
F 20000
S = - = ---= 2 em'
(Jed 10000
S = 0,6 (b - 1,2)
b = S + 0,72 4,5 em = 45 mm
0,6
2.2.3. Strojem za probijanje (staneom) mora se iz lima debelog
6 mm prosijeeanjem dobiti oblik prma sl. 85. Kolika je za
to potrebna sila ako je cvrstoca lima na istezanje (vlak)
(J M = 40000 N/em' ?
74.
Rj esenje:
Buduei da je 't
M
= 0,8 (JM
't
M
= 0,8 40000 = 32000 N/em'
Opseg lima (0) vee gotovog
oblika je:
0 = 15 + 5 + 7,5 +10 + 5 + 10 + 2,5 + 2,5' n
0 = 62,85 em
Povrsina lima koja se prosijeea je:
S = 0 . b = 62,85 . 0,6 = 37,7 em'
Sila potrebna za probijanje je:
1---150
F = 't
M
. S = 32000 . 37,7 = 1.206400 N = 1206,4 kN sl. 85
2.2.4. Ekseentar-presom, koja proizvodi pritisak od 400 kN, mora
se probijati celi cni lim (sl. 86) cvrstoee 't
M
= 36000 N/em'.
Koja se najveea deblj ina lima moze probijati kod kruznih 1
kvadratnih oblika ako patriea od alatnog celika cvrstoee
(J M = 88000 N/em' mora raditi s koeficijentom v = 2?
sl. 86
Rjesenje:
Dopusteno naprezanje na patrieu:
(J = (J M = 88000 = 44000 N/em'
10 v 2
Najveea povrsina probijanja dobije se iz izraza:
S
F max 400000 11 5 '
max =-=t;;= 36000 = ,em
75.
22.5.
Kod kruzni h oblika je povrsina probijanja:
Smax = dTr . b
gdje je b debljina lima, a d promjer kruzne patri ce.
Iz izraza za naprezanje na tlak patrice:
S
= F max = 400000 = 9 1 '
aid 44000 , em
d' Tr
S =- 4-= 9,1
d = 3,41 em
Najveca deblji na li ma pri kruznom probijanju:
Smax 11,5
b = dTr = 3,14 . 3, 14 - 1,03 em
Pri probijanja kvadratnih obli ka povrsina probijanja je:
Smax = 4· a . b
Iz izraza za naprezanja na tlak patrice znamo da je
S = 9,1 em' , pa je prema tome:
S = a'
a = 'V9:1 = 3,01 em
Najveca debljina lima pri probijanju kvadrata:
Smax 11 ,5
b = 4 . a = 4 . 3 01 = 0,92 em
Poluga od pljosnatog celika s otvorom za svornjak
prema sl. 87 prenosi silu od 120 kN; aed = 8000 N/em'.
Debljina motke a = 1,5 em. Odredite sirinu motke b i
promjer svornjaka.
76.
2.2.6. Kol iki je promjer svornjaka (sl. 88) koj i spaja dvije
motke opterecene si lom od 40 kN ako je Lsd = 6500 N/cm'.
"OM
sl. 88
2. 2.7. Strojem za probijanje treba isijecati iz lima debelog 8 mm
plocice oblika prema sl. 89. LM = 32000 N/cm'. Kolika je
sila potrebna za probijanje?
sl. 89
2.2.8. Zatik prema sl. 90 opterecen je silom od 50 kN.
Odredite njegov promjer d i visinu glave h ako je
<Jed = 8000 N/cm' .
sl. 90
77.
2.3. Geomet rijske karakterisitike poprecnih
presjeka nosaca
2.3.1. Koliki je vlastiti aksijalni moment inereije i moment
otpora pravokutnika sirokog b = 6 em i visokog h = 10 em s
obzirom na os Xis obzirom na os y?
Rjesenje:
bh
3
6 · 10
3
,
Ix =- =--- = 500 em
12 12
b · h
3
10 .6
3
,
Iy =12 =-1-2- = 180 em
Wx = ~ = ~ = 100 em
3
6 6
Wy = .b..:...Q'= ~ = 60 em
3
6 6
2.3.2. Odredite vlastiti aksijalni moment inereije i moment otpora
kvadrata sa strani eom a = 160 mm iz koga je eentricno izrezan
krug promjera d = 120 mm (sl. 91)
Rjesenje:
, d' '''' _ 16'
I x = l y = ~ , e
12 -"64- 12
Ix = ly = 4444 em'
12' 1!
64
Ix = Iy = ~ - 4444 = 555 5 em
3
Ym.. 8 '
sl. 91
2.3.3. Odredite aksijalni moment inereije i aksijalni moment otpora
pravokutnika s obzirom na njegovu dijagonalu (sl. 92) .
Rjesenje:
Kako nam je poznat aksijalni moment
inereije trokuta s obzirom na njegovu bazu, a
pravokutni se sastoji od dva trokuta, to je:
78.
dh"
id = 2 '12
h' = h cot>
eop = ~
1 h ' b ' 1 h' b'
id =6d(-d-) =6
d
7 ' paje
Kako je povrsina pravokutnika S = h . b, to je
S'
id = 6d' em'
Aksijalni moment otpora pravokutnika s obzirom na
dijagonalu jest
W d
- ~ __ Id-
- h' - b
h(j
h' b
Wd =6Ciem'
,,' , bh/ ct
sl. 91
2.3.4. Odredite vlastiti moment inercije polukruga (sl. 93) .
sl. 93
Rjesenje:
Teziste polukruga nalazi se 'na osi y na udaljenosti Yo = ~
od ose 1;. Aksijalni moment inercije polukruga s obzirom na
os I; jednak je polovini momenta inereije kruga, tj.
79.
r' 1[

pa je vlastiti moment inereije polukruga iz izraza
= Ix + s . Yo'
Ix = - s . Yo'
Ix = r' 1[ _ ( 1[
8 2 31[
Ix = 0,11 r' em'
2.3.5. Izracunajte moment inereije i moment otpora naertanog
profila s obzirom na tezisnu os x - x (sl. 94).
Rjesenje:
Posto se tezista povrsina 81 i 82 nalaze
na istoj osi X - X, to mozemo odgo-
varajuce momente inereije jednostavno
zbrojiti
4 · 22' 18 5'
Ix = lx, + lx, = -1-2- + 1i- = 3735 em'
Ix 3735
Wx = -- = --= 340 em'
Ym" 11
sl. 94
2.3.6. Izracunajte moment inereije i moment otpora naertanog profila
(sl. 95) s obzirom.na tezisnu os x - x.
Rjesenje:
Ix= 16
1
}O' 16
1
'2
10
'= 9333,3 em'
Ix 9333,3
Wx = --= --= 933 3 em'
Ym" 10 '
sl. 95
80.
2.3.7. Odredite moment inercije i moment otpora za tezisnu osu
slozene povrsine prema sl. 96.
51. 96
Rjesenje:
lik je simetrican i teziste mu se nalazi na simetrali koja je
os y. Stoga je Xo= O. Teziste lika nab cemo prema poucku 0 momentu
povrsine tj .:
S . Yo = S,Y, + S,Y, + S,Y,
s
I
y
I
,y
_I
" =
90 em' y, ~ 33 em
!
s,y, - 2970 em'
!
,
s,- lOOem' y, - 20 em
I
s,y, - 2000 em'
i
,,- 220 em'
I
y. = 5 em s.y, = 1100 em' ,
S=4\Oem'
I
I
tsy - 6070 em'
I
,
:Esy 6070
Y.- S = ill
Y. - 14,8 em
81 .
• CO" : " :, , teziste T. povuci cemo eentralnu os X eijelog
IiKd , 0U1<.:J 1 udalJenost pojedinih osi do ove eentralne osi, tj .:
a,= 18,2 em
a
2
= 5,2 em
a
3
= 9,8 em
Nakon toga izracunajmo momente inereije poj edi ni h likova 5
obzirom na eentralnu os eijelog li ka po Staj nerovu poucku, tj .:
15 · 6'
lx, = -1-2- + 15 . 6 . 18,2' = 30081,6 em'
5 ·20'
lx, = -1-2- + 5 . 20 . 5,2' = 6037,3 em'
lx, =221'21 0\ 22·10·9,8' = 22962,1 em'
Ix = lx, + lx, + lx, = 30081 ,6 + 6037,3 + 22962,1
Ix = 59081 em'
Moment otpora:
Ix 59081
Wx = -- = --- = 2787 em'
Ym" 21 ,2
2.3.8. Odredite aksijalni moment inereije i aksijalni moment otpora
kvadrata 5 obzirom na njegovu dijagonalu (51. 97). .
h'· Y, V2a
51. 97
82.
2.3.9. Odredite moment ill ereije i moment otpora naertanih profila 5
obzirom na tezisnu 05 x - x (51. 98 ; 99).

<:>

51. 98 51. 99
2.3. 10. Odredite moment inereije Ix i moment otpora Wx profila (51. 100), koj i
5e sastoj i od C 22 (citaj U zeljeza broj 22) i od zeljeza L 50 . 50 · 6.
Iz tabli ee za profilna zeljeza izvadimo potrebne podatke:
Rjesenje:
za L 50 · 50 · 6
S, = 5,69 em'
e = 1,45 em
Ix = 12,8 em'
za U22
S2= 37,4 em'
e=2,14em
Ix = 2690 em'
i
a

sl. 100
Teziste sastavljenog profila naci cemo prema izrazu:
yo= 12,2 em
a, = 8,4 em
a, = 1,2 em
5,69' 20,55 + 37,4 . 11
---''-----'----'----- 12,2 em
5,69 + 37,4
83.
I
Moment inereije Lprofila s obzirom na eentralnu os sloienog profila:
lx, = 12,8 + 5,69 . 8,4'
lx, = 414,3 em'
Moment inereije U profil a s obzirom na eentralnu os sloienog profila:
lx, = 2690 + 37,4 . 1,2'
lx, = 2744 em'
Moment inereiJe sloienog profi la:
Ix = lx, + lx, = 414,3 + 2744 = 31 58,3 em'
Moment otpora:
Ix 3158,3
Wx = --= ---
Ymn 12,2
Wx = 258,8 em'
2.3. 11 . Koliki je moment inereije i moment otpora naertanog profil a
s obzirom na os x - x (sl. 101).
12 100 12mm
sl. 101
84.
2.3. 12. Na 51. 102 pri kazan je poprecni pre5jek traverze jedne dizalice.
Izracunajte momente inercije 5 obzirom na 05U X - X i 5 obzirom
na 05U y - y.
51. 102
2.3.13. Izracunajte momente inercij e Ix i Iy, te momente otpora Wx i Wy
slozenih profila prema 51. 103 ; 104; 105. Potrebne podatke uzmite
iz tabli ca za profil na zeljeza.

y
sl. 103
2 . 4. Savijanje
51. 104 51. 105
2.4.1. Greda je oslonjena na dva o51onca i opterecena kao na 51. 106.
(F, = 1500 N, F, = 3500 N, F, = 2000 N) duzine I = 10 m, a, = 2 m,
a, = 4,5 m, a, = 7 m. Kolike 5U dimenzije grede ako je ista
pravougaonog pre5jeka 5 odnosom b : h = 5 : 7 i ako je
dozvoljeno naprezanje na 5avijanje 0'" = 8kN/cm' ?
85.
F,
A ~ , - - - - - ; - - - - - - ~ ~ - - - - - - ~ - - - - - - ~ B
51. 106
Rjesenje:
a) Reakeije u osloneima
LM
A
= 0
F = F" 8,+ F
2
" 8
2
+F
3
"a
3
B I
F
a
=3275 N
1500 . 2 + 3500 . 4,5 + 2000 . 7
10
FA = F, + F2 + F, - Fa = 1500 + 3500 + 2000 - 3275
F
A
=3725 N
b) Maksimalni moment savijanja
Transverzalna si la mijenja predznak ispred sile F2, te se tu
nalazi opasan presjek, a ujedno i maksimalni moment savijanja:
M
,rnax
= M
"
= FA . a, - F,(a, - a,)
M
,rnax
= 3725 . 4,5 - 1500 . (4,5 - 2)
M
,rnax
= 16762 - 3750
M
lrnax
= 13012 Nm = 1301200 Nem
e) Otporni moment presjeka:
W
= M'm" _1301200=1627 '
cr 8000 ' em
Id
86.

- 6
b : h=5 : 7
5
b=7
h
+h - h' 5
W=--6- =T2
h
'
h
_
- 45
2
. W _- 11 45
2
- 162,7 "= 11 ,1 em
5
b =7- 11 ,1 = 7,9 em
2.42 Okrugla celicna motka mora se upotrijebiti kao konzola
koja je opterecena silom od 8 kN (51. 107). Koliki mora biti
promjer motke ako je aId = 12000 N/em' ?
F=8kN

51. 107
Rjesenje:
MI = F - I = 8000 - 16 = 128000 N - em
MI 128000 ,
W =cr.=12500 = 10,7 em
Id
W= 0,1 d'
W 10,7
VlfVW
d= (f,1=O,T=4,74em
87_
Uzet cemo motku promjera d = 50 mm, pa je moment otpora
W=0,1 d' =0,1 · 5' = 12,5cm'
Najvece stvarno naprezanje:
a - ~ - 128000 = 10240 N/cm'
1- W - 12,5
2.4.3. Nosac na dva oslonca duzine 2,25 m djelimicno je kontinuirano
opterecen Fq = 45 kN. Koliki je moment otpora ako a id = 8000 N/cm'
(sl. 108)?
Rjesenje:
Poprecna sila u bilo kojem presjeku
kominuiranog optecenja na udalje-
nosti X od lijevog oslonca iznosi :
F, = FA - q(x - m)
gdje je (q) specificno opterecenje po
duznom metru.
Tamo gdje poprecna sila jednaka
nuli ii i gdje mijenja svoj predznak nalazi
se opasan presjek, pa postavljamo da je:
FA- q(x -m) =O
FA
X =-- +m
q
a moment savijanja za taj presjek:
_ (x - m)'
M
lma
, - FA· X - q---
2
U
• I '·· 45000
nasem s ucaJu Je q =-[- = 45000 N/m
88.
FA
Reakeije:
F = Fq . b = 45000 . 0,75 = 15000 N
A / 2,25
F = Fq . a _ 45000 . 1,5 = 30000 N
B / 2,25
Sada odredujemo X:
15000 .
X = 45000 + 1 = 1,33 m, pa Je
M,ma. = 15000 . 1,33 - 45000
2
. 0,33'= 15500 Nm = 1550000 Nem
Moment otpora:
W = M
,ma
• = 1550000 = 193,75 em'
a'd 8000
2.4.4. Dvokraka poluga koja se moze okretati oko osovine 0
opterecena je na jednom kraju silom od 40 kN (sl. 109).
Izracunajte:a) visinu h poprecnog kvadratnog presjeka x _ x
poluge ako je a'd = 5000 N/em' ,
b) visinu h poprecnog pravokutnog presjeka y _ y
poluge ako je sirina b = t h,
e) najvece naprezanje u presjeku 0 = 0
89.
2.4.5. Drvena konzola pravokut nog presjeka (sl. 110) duga I ::: 0,8 m,
kontinuirano je opteretena sa q ::: 30 kN/m ; b : h ::: 5 : 7 ;
a
rd
::: 1000 N/cm' . Odredite b i h i najvete stvarno naprezanje.
q = 30kN(m
"--...... . : __ I .- . 1=(),8m. •
sl. 11 0
2.4.6. Kolika mora biti visina poprecnog presjeka spiralnog
pera (sl. 11) ako na nj djeluje sila od 6500 N, a
a
rd
::: 50000 N/cm' ?
sl. 111
2.4.7. Vagonska osovina kruznog presjeka opteretena je na svakoj
strani silom od 70 kN (sl. 112). Koliki mora biti premjer osovine
ako je a
rd
::: 5000 N/cm'? Nacrtajte momentnu plohu i dijagram
poprecnih sila!
90.
~ - - - - ~ f 5 0 0 - - - - - - - - ~
sl. 112
2.4.8. Celicna konzola krui:nog poprecnog presjeka duga I = 120 em,
opterecena je na kraj u silom od 40 kN ; cr'd = 4000 N/em'.
Odrediti promjer konzole u opasanom presjeku i promjere
za X, = 200 mm, X, = 300 mm i X, = 600 mm racunajuci od
slobodnog kraja konzole (sl. 113).
sl. 113
2.4.9. Greda (sl. 114) duga 4 m opterecena je silom od 50 kN po
sredini; cr'd = 10000 N/em'. Na osnovu usvojenog I profila
nosac treba pojacati lame lama tako da zadovolji nosenje
date sile u opasnom presjeku.
91 .
,- .'"
sl. 114
Rjesenj e:
Najveci moment savijanja:
M
= ~ 50000 · 4 = 50000 N = 5 000000 Nem
tm3x 4 4 m .
Prema tome nosac mora imati moment otpora:
W
Mtm3x 5.000000 - 500 3
(J
10000 em
td
Upotrijebimo Ii nosac 122, vidjet cemo iz tabliee da
je njegov moment otpora premalen, jer iznosi Wo=278 em
3
.
Razlika ;:., W izmedu potrebnog momenta c:>tpora (W) i momenta
otpra (W
o
), koj i smo upotrijebili , moramo nadoknaditi lamelama
kojima cemo nosac pojacati s obje strane opasnog presjeka:
Stoga je:
;:"W=W-W
o
;:.,W = 500 - 278 = 222 em
3
Debljina nosaca 122 je prema tabliei (na kraju Zbirke)
t = 1,22 em, sirina b = 9,8 em, a visina h = 22 em. Mi cemo
uzeti jedan par lamela debelih S = 1,2 em i sirokih b = 10 em,
pa je njihov moment otpora:
W
L
= b . s . h = 10 . 1,2 . 22 = 264 em
3
a ukupni moment otpora poprecnog presjeka nosaca s
lamelama je:
Wx = 278 + 264 = 542 em
3
92.
Duzinu lamela (\,) izracunat cemo ovako: nosac bez lamela
moze biti opterecen momentom savijanja:
Ako je X udaljenost presjeka, koji je pojacan lamelama,
do oslonea i ako u tom podrucju nema sila, onda je:
Me = FA· X = We· a'd
X - We · a 'd , a duzina lamela (A)
- FA
A = /- 2X
U nasem slucaju reakcija FA = 25000 N, We = 278 em'
a 'd = 10000 N/em' : pa je:
X =278 · 10000 111,2 em
25000
A =4-2 . 1,112=1 ,8m
Srafirana povrsina momentne plohe na sliei oznacava moment
savij anja koj i nosac bez lamale ne moze izdrZati.
2.4.10. Konzola (sl 115) duga 3m opterecena je na kraju silom
od 40 kN, aid = 10000 N/em'. Poprecni presjek nosaca je
134. Nosac treba pojacati parom lamela si rokih b = 14 em
i debelih s = 1 em. Odrediti duzinu lamela!
F=40kN
J34
sl. 115
Rjesenje:
Iz tabliee profilnih nosaca naci cemo za 134 da je
We = 923 em'. Najveci moment savij anja Mf
m
... = F . / = 40000 . 3 =
= 120000 Nm = 12 . 10' Nem, pa nosac mora imati moment
otpora W 1 2 1 · 0 ~ 0' = 1200 em' . Razl ika momenta
otpora je:
!1w = W - We = 1200 - 923 = 277 em'
93.
Moment otpora jednog para lamela je:
WL = b . s . h = 14 . 1 . 34 = 476 em'
a ukupni moment otpora je:
Wx = 923 + 476 = 1399 em'
x - Wo· crld 923 . 10000 231
- F - 40000 em
Duzina lamela:
A = I - X = 300 - 231 = 69 em
2.5. Staticki neodredeni nosaci
2.5.1 . Odrediti reakcije i reakeioni moment konzole s jednolikim
opterecenjem i jednim pomicnim osloneem (sl. 116) ako
je duzina konzole I = 3 m; q = 200 kN/m. Odredi dimenzije
poprecnog presjeka koji je kvadrat, a cr,. = 10000 N/em
2
,
Rjesenje:
qN/m
8)
_ _ { -1
cJ
----------
--
---

·A
bJ : :IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJIIIIIIIIIIIIII!llIIIIIIIIIIIllW

dJ
sl. 116
F F
3 .l =_3_
200
·3=1800=225kN
y = B =8
q
8 8
5 5 3000
F
=-q·1 =-200 · 3 =--= 375 kN
A 8 · 8 8
94.
Reakeioni moment:
M = __ 3_
q
. /' = - _1-200 - 3' = - 225 kNm
A 8 8
W = ~
6
225· 10'
10'
2250 em'
a = ~ =1 6 . 2250 =-Y 13500 =
a = 24 em
2.5.2. RIJeSite nosac na tri oslonca (sl 117) kontinuirano optereeen
ako Je / = 6 m, q = 4 kN/m Naertajte momentnu plohu i
dijagram poprecnih sila!
sl. 117
Rjesenje'
F B = -} q . I = +. 4 . 6 = 15 kN
3 3
FA = Fe = 16 q ./ = 16-4 . 6 = 4,5 kN
95.
U dijagramu momenta, momentna ploha omedena paralelom
predstavlja kontinuirano opterecenje, a momentna ploha
omedena trokutom predstavlja momente od reakeije F s'
Razlika ovih momenata daje moment u tacki B.
5 ~ ,
Me =32' ql' - + ql' =32 = 4 ~ 2 6
Me = 4,5 kNm
2.6. Uvijanje· t orzija
2.6.1. Izracunaj precnik vratila kruznog presjeka koji prenosi
snagu P = 184 kW pri broju obrtaja n = 125 °/min ako je
'I'd = 7 kN/em' .
Rjesenje:
Precnik vratila odredujemo po obraseu:
3 3,-----
d = 1 72 \1 955 · P = 1 72
, ~ n· 'I'd '
d=10,08em
955 · 184
125 · 7
2.6.2. Koliki je precnik vratila elektromotora od 5 kW koje se obrce
sa n = 1500 °/min? Dozvoljeno naprezanje na torziju je
'I'd = 3,5 kN/em' .
Rjesenje:
M
t
= 955 ~ = 95515500
M
t
= 3,184 kNem
Kako je 'I'd = ~ '
o
W = ~ = 3,184 = 0 91 em
3
o 'I'd 3,5 '
3W, 3
d = Wo = ~ 0,91 = 1 65 em
0,2 0,2 '
96.
2.6.3. Koli ki promj er mora imati okrugla motka od Ijevanog zelj eza
koja je opterecena momentom torzije od 8000 Nm i koliki je
kut zakretanja, ako je motka duga 12 m, a 1:" = 6000 N/em',
G = 83 · 10' N/em' ?
Rjesenje:
d = 11 ~ = 11 5 . 8 .1 0' = 8,7 em = 90 mm
I "C" I 6 · 10'
Polarni moment inereije:
I, = 0,1 d' = 0,1 . 9' = 656 em'
Kut zakretanja:
-ro = 1 ~ o . GM' .' 1
1
= 1 ~ o . 800000 · 1200
I" I" 8300000 . 656
,
2.6.4. Dimenzionisati vratilo kruznog prstenastog poprecnog
presjeka sa 'f' = dID = 1/3 ako je P = 500 kW pri n = 180 a/min i
"C" = 2400 N/em'.
2.6.5. Izracunati najveci tangencijalni napon i ugao uvijanja kod
vratila duzine L = 5,m i precnika d = 90 mm, koje prenosi
snagu P = 35 kW pri n = 200 a/min.
2.6.6. Odredi vanjski precnik celicnog vratila kruznog prstenastog
presjeka koje se prenosi snagu od 53 kW pri n = 120 a/min,
ako je 'f' = 0,666!
2.6.7. Na vratilu je smjesteno zupcasto kolo promjera 1,2 m na cijem
obodu djeluje sila od 20 kN. Vratilo ima promjer 10 em, a dugo
je 5m. Odredite naprezanje u vratilu i kut zakretanj a ako je
G = 83 · 10' N/em'.
97.
2.7 . lzvijanje
2.7.1. Kolika je vitkost cilindricnog stapa promjera d kome je duzina
jednaka dvostrukom promjeru (51. 118)?
1
'"
- -
1=2d
51. 118
Rjesenje:
Presjek:
d' 1(
s=T
em
'
Moment inereije:
d'1( ,
1m" = I, = 64' em
Radijus inercije:
. lf1:'"
I m i n = ~ S =
Vitkost stapa:
d' 1( ·4
64 d' 1(
A = _I = 2d . 4 = 8
i d
>
-
2.7.2. Treba dimenzionisati stap kruznog presjeka, zglobno vezan
na oba kraja, duiine I = 4 m i opterecen silom F = 100 kN.
E = 2,1 ·10' kN/em', a V = 5.
Rjesenje:
Iz Ojlerovog obrasea slijedi:
I =LP= 100 · 160000 ~ 5 = 381 em'
1(·E 10·2,1·10
98.
Kako je 1= = 381 em' , to je
d = 381 . 64 = 7 02 em
n '
Usvajamo: d = 7,5 em
Poluprecnik inereije: ; = H= -2,7 em
Vi tkos!:
"" =_1 = 400 = 148
i 2,7
Posto je "" > 100, to je primjena Oj lerovog obras'ea moguca.
2.7.3. Drveni stap (sl. 119) kvadratnog presj eka sa stranieama (a),
dug je I = 6 m, opterecen j e s F = 100 kN. Izracunajte
dimenzije stupa ako je E = 10
10
kN/m' (10' N/em'), a koe-
fieij ent sigurnosti v = 7.
sl. 119
Rj esenj e:
Ovo je drugi slucaj opterecenj a pa je nosivost stupa:
F n' . E . I_
v 4· V· I'
4 · V · I' · F
ImIn = -'--'-,--'---'--
n . E
4 . 7 . 36 . 100000
10 . 10
10
Imln = 1008 · 10 .am' = 100800 em'
99.
a'
I =- = 100800
mJn 12
a = 100800 . 12
a = 33 em
Radijus inereije:
. _1n:;;;- _lrT _11a' _1133'

i
m1n
= 9,5 em
Vitkost stapa:
A = _I = 600 = 63
i 9,5
Buduci da je vitkost manja od 100, moramo primjeniti
Tetmajerovu formulu:
a
k
= (293 - 1,94 A)· 10
5
N/m'
a
k
= (293 - 1,94 ' 63) . 10
5
N/m'
a
k
= 171 . 10
5
N/m' = 1710 N/em'
Kako je dopusteno opterecenje:
F s · a
K
= a'· a
K
=167kN>100kN
dop v v V
vece od zadanog, to je stup dobra dimenzioniran.
2.7.4. Drveni stup dug 2 m ucvrscen je u zglobovima na oba kraja.
Poprecni presjek stupa je pravokutni okvir (sl. 120) presjeka
180 x 60 mm i 120 x 50 mm; E = 1,15'10'0 N/m' (11 , 5 . 10
5
N/em' ).
Kolika je kriticna sila po Ojleru i po Tetmajeru?
Rjesenje:
Presjek stupa:
s = 18 . 6 - 12 . 5 = 48 em'
100.
Moment inereije:
18 . 6' 12 · 53 ,
Ix = - 12-- - 1-2- = 199 em
sl. 120
Radijus inereije:
i =1rc- = ~ 199 = 203em'
min ~ S 48 '
Vitkost stupa:
A = _1_ = 200 = 99 < 100
i 2, 03
Po Ojl eru:
11: ' . E . I.... 11:'. 11 ,5 . 10' . 199
F, - I' 200' = 57210 N
Po Tetmejeru:
F, = S . cr,
F, = S (293 -1 ,94 A)' 10'
F, = 48 (293 -1 ,94 · 99) · 10' . 10"
F, = 48480 N
(U ovoj formuli za Fk uvrstiti smo (S) u m' , pa je 48 em' = 48 . 1 0 ~ m' )
101 .
2.7.5. Stup presjeka I NP, duzine I = 4 m zglobno vezan na oba
kraja izlozen izvijanju silom F = 100 kN. Izracunati broj
profil a ako je /) = 4, a modul elast icnosti 21 . 10' N/em' !
Rjesenje:
I mln =
F · I'· V
n;' . E
100000 . 160000 . 4 ,
10 . 21 . 10' = 305 em
Ovom momentu inereije odgovara I NP 26 sa 1 = 365 em' , iy = 2,32 em
i S = 53,4 em' .
Vitkost stapa:
A =_1_ = 400 = 172 > 100
i 2,32
Izbor profila j e dobar, j er se nalazimo u elasticnom podrucju,
za koje smo primjenili Ojlerov obrazae.
2.7.6. Kod koje je duzine celicnog stupa kruznog presjeka opterecenje
na tlak jednako opterecenju na izvijanje ako je koefieijent
sigurnosti v = 5? Promjer stupa d = 5 em ; E = 21,5 . 10· N/em',
<J" = 50000 N/em' . Stup je ucvrscen prema drugom slucaju.
Uputa: Opterecenje na tlak jednako opterecenju na izvijanje!
2.7.7. Pokret na dizaliea (sl. 121) opterecenaje silom od 30 kN.
Izracunajte: a) silu u horizontalnom stapu dizaliee,
b) moment inereije poprecnog presjeka stapa
ako je koefieijent sigurnost v = 6 uz pretpostavku
da imamo drugi slucaj ucvrscenja ; E = 21 . 10· N/em' ,
e) odredite broj profila ako se stap sastoji
od dva U NP zeljeza koji su prislonjeni jedan uz drugi.
A ~ - - - - - - ~ - - ~ n - - - - ~ ~ t - ~
J[
presiek n-n
sl. 121
102.
2.7.8. Dimenzionirajte st up od borovine krui nog presjeka koji je na oba
kraja zglobno vezan ako je F = 50 kN ; I = 4m ; E = 10· N/cm' ; II = 8
2.7.9. Stup od Ijevanog ielj eza, koji nij e ukopan u zemlj u (sl. 122) dug
4 m, mora nositi teret od 50 kN. Koliko mora biti debela stijena
st upa presjeka krui nog vijenca kod desetorostrukog osiguranja
ako je vanjski promjer D = 24 cm, E = 10' N/cm' ?
F=50kN
,
I I !
: " ' ~ d ~
: - -' !
, O=24cm "
, '
LJ.1' .
sl. 122
2. 8 . Siozeno naprezanje
2.8.1. Izracunati najvec':e normalne napone u poprecnom presj eku S
prizmati cnog stapa datog pravougaonog poprecnog presjeka
(sl. 123), ekscentri cno napregnutog silom F = 50 kN, koja je
paral elna sa osom stapa, a prolazi kroz tacku poprecnog
presj eka: a) N ; b) M ; c) C. Odredi te poloi aj neutralne ose i
nacrtajte dij agrame normalnog napona za sva tri slucaja
l
Rj esenje:
a) Ako napadna linija sile prolazec':i kroz tacku N, tada c': e naj vec': i
normal ni napon biti dui ivica AD i CB, koji imaju vrijednost:
F ( ex ) 50000 ( 10 . 10)
crc. = S = 1 +-;- , =10 , 20
1
+ 100/3 =
y
cr cs = 1000 N/cm'
F ( e . X) 50000 ( 10 . 10 )
cr AD = S · 1 + T = 1 0 . 20 1 - 100/3 =
y
cr AD = - 500 N/cm'
103.
sl. 123
Prethodno smo izracunali:
., Iy b' h/12 b' 20' 100 ,
l y = S= = 12=12 =Tcm
Na osnovu dobijenih vrijednosti cr
CB
i cr AD nacrtali smo dijagram
normalnog napona (sl. 123a). Neutralna osa je paralelna sa osom
na odstojanju X· dobijenom obrascem:
.,
. I y 100/3 10
X =--[-=-"1Q=-T
cm
b) Ako napadna linija sile prolaze6i kroz tacku M, onda 6e najve6i
normalni naponi biti duz ivice AS i CD i ima6e vrijednosti:
cr
AB
= FS
i'x 10·20 25/3
cr F. (1 = 50000 (1 - = - 500 N/cm'
CD = S i'x 10 . 20 25/3
104.
Prethodno smo izracunali:
., Ix bh' /12 h' 10' 25
I x=
Na osnovu dobijenih vrij ednosti GA. i G
CD
naertali smo dij agram
normalnog napona (sl. 123b). Neutralna osa je paralel na sa osom
X i udaljena je od nje za y', koje odreduj emo slj edecim obraseem:
. i 'x 25/3 5
Y = - c = --:s ="'3 em
e) Ako napadna linija sil e prolazi kroz tacku C, tad a su
najveci normalni naponi u tackama CiA:
_ F (+ YoY ) _50000 ( 10·10 5 · 5) _ ,
G, - S · 1 ., -.- , -1(f2o 1 - 100/3 - 25/3 - - 1250 N/em
I y ! x
Polozaj neutralne ose odredujemo njenim dvjema tackama
na osama X i y, koje izracunavamo pomocu obrazaea:
. ;'x 25/3 5
Y=- To = - - 5- =-"'3
em
Na osnovu odredenog polozaja neutralne ose i vrijednosti G
c
i G
A
naertali smo dijagram napona (sl. 123e).
2.8.2. Izracunati najvece normalne napone u presjeku S kratkog stapa,
poprecnog presjeka I NP 50 koji je ekseentricno pritisnut silom
F = 360 kN koja je paralelna sa osom stapa i prolazi kroz
napadnu tacku poprecnog presjeka: a) A; b) B ; e) C. Odrediti
polozaj neutralne ose i naertati dijagrame normalnih napona za
sva tri slucaja (sI.124).
Rjesenje:
a) Ako napadna linija sile F prolazi kroz tacku A, tad a ce najveCi
normalni napon biti u tackama ivice CK, a najmanji u tackama
ivice ED, i imace vrijednost: :
105.
sl. 124
cr '
CK S 180 19,6' em
cr '
EO S ;' 180 19. 6' em
y ,
Neutralna osa NO je paralelna sa osom y i udaljena je od nje za:
. 196'
X = - x = - 2t)- = - 19,2 em
o
b) Ako napadna linija sile prolazi kroz tacku S, tada ce najveCi
naponi biti u tackama C i E, a najmanji u D i K i imace vrijednosti :
cr F (1+ = _ 360000 (1 + 8 . 9,25 ) = _ 12680 N/em'
EC = - S ' ;'x 180 3,72'
cr - F (1+ = _ 360000 (1 _ 8 . 9,25 ) = 8640 N/em'
OK --S' ;'x 180 3,72'
106.
U tablieama smo nasli da je ix = 3,72 em
Neutralna Je osa NO, paralelna sa osom X, na razdaljini :
· ; ~ 372
2
Y = - -e-= - 8= -1,73 em
e) Ako napadna linija sile F prolazi kroz tacku C, tada ce najveci
normalni naponi biti u tackama C i 0 i imace vrij ednosti:
0
c
= _- SF (1 + ~ + J.ii ) = _360000( 1 + 25 25 + 9,25 9,25) = _ 17560 N/em'
i ~ i'x 1BO 19,6' 3,72'
0
0
= _- SF (1 + ~ + YoY) = }60000(1 _ 2525 _ 9,259,25) = 13560 N/em'
i ~ i'x 1BO 19,6' 3,72'
Polozaj neutralne ose odreden je njenim dvjema tackama na
osama x i y, a cije su udaljenosti od koordinatnog pocetka x' i y':
· i' 196'
x = - -it = - 25= - 15,6 em
· i' 372'
Y = - --"- = - ""'-'-=-= - 1 5 em
Yo 9,25 '
Neutralna osa je NO,.
2.B.3. Dimenzionisati konzolu kruznog poprecnog presjeka duzine I, = 2 m
na cijem slobodnom kraju djeluje ekseentricna sila F = BOOO N sa
ekseentritetom I, = 1,2 m ako je 0
1d
= 10000 N/em' (51. 125).
51. 125
107.
Rj esenje:
Izracunamo idealni moment savij anja M, koji pri dimenzionisanju
kori st imo kao momenat savijanj a:
1 r --- 1 ,-------:-
M, = 2- (M
f
+Y M" + M") =2(BOOO . 2 of Y(BOOO . 2)' + (8000 . 1,2)' = 17320 Nm
1732000 _ . ,
W 0" - 10000 - 173,2 em
lId'
W = 32
lr.:=-
d = . = 12 eM
fd
2.8.4. Izracunat i liajvtcJ normalne :liipone I' :xesjeku S kuke di?l:lliee,
(sl. 126), optc:ecene sil om F = 50 kN aka)e d = 10 e'l1, a e = 12 em.
sl. 126
2.B.5. Izracunat i najvece normal ne napone u presjeku S nosaca
I NP 20 ekseentricno opterecenog silom F = 4000 N (sl. 127) ako
je e = 30 em.
2.B.6. Dimenzionisati drveni nosac AB kvadratnog poprecnog presj eka,
ekseentricno opterecen silom F = BOOO (sl. 12B), ako je
O"ed = 1000 N/em' . .
108.
2. 8.7. Izracunati najvece napone u presjeku S nosaca sastavljenog od
dva profi la c::: NP 20 (51. 129), ekseentricno priti snut silom
F = 200 kN ako je e = 8 em.
/
~ _ H P
51. 127 51. 128 51. 129
109.
3. KINEMATIKA
3.1 . Jed n 0 I i k 0 P r a v 0 lin i j s k 0 k ret a n j e
3.1.1. Brzi voz za 2 sala i 45 min. prevali pUI od 180 km. Kolika j e
brzina voza?
Rjesenje:
8 = V '
5 180
V =-1-= 2,75 = 65,4 km/h
Da bi dobili brzi nu u m/s poslupicemo na sljedeci nacin:
Kako je: 1 km = 1000 m i 1" = 3600 5,
imamo
V = 180 . 1000 18,16 m/s
2, 75 .3600
3.1.2. Aulomobi l se krelao dijelom pula od mjesla A do mjesla B
brzinom 60 km/h u vremenu od 3", a zalim j e od mjesla B
do mjesta C isao brzinom 75 km/h u vremenu 2,5 o.
Koli ka su rasloj anja od A do Bi B do C, kol iki j e ukupni
pUI presao?
Rj esenje:
AB = 8, = V,' I, = 60 · 3 = 180 km
BC = 8, = V, . I, = 75 . 2, 5 = 187,5 km
AC = 8 = 8 , + 8, = 180 + 187, 5 = 367,5 km
3.1. 3. Turisla prede pUI do podnozja planine 8 , = 8 km za vrijeme
I, = 2 h, a pUI uz planinu 8, = 6 km za vrijeme I, = 3 h.
Koli ka je srednja brzina V
5
, na pulu 8,?
Kolika je V
5
, na pulu 8" a kolika V5 na cijelom pulu?
Rjesenje:
V = ~ = 8 km= 4 km/h
5' I, 2 km
V = ~ = 6 km= 2 km/h
5' I, 3 km
8 8 + 8 14 k
V = =-' --' =---.!!l= 2 8 km/h
5 I I , + I, 5 km '
110.
3.1.4. Rendisaljka ima pri radnom hodu brzinu VI = 0,8 mIs, a
pri jalovom V, = 2 VI ' Koliko je vremena II polrebno za jedan
radni hod i I, za jedan jalov hod pri obradi ploce duzine I = 3m?
3.1.5. Koliko je vremena polrebno da voz precle pUI s = 80 km
slalnom brzinom v = 20 m/s?
3.1 .6. Ova covjeka krenu jedan prema drugom iz lacke A i B meclusobno
udaljenih 140 m. Prvi se krece brzinom V1 = 3m/s a drugi brzinom
V2 = 4 m/s. Za koje ce se vrijeme sresli i koliki ce : . svaki od njih,
prevalil i?
1 ~ t : J /J2
3.2. Jednako ubrzano i j ednako usporeno pravoli nijsko kretanje
3.2.1 . Zrno iz puscane eijevi izlazi brzinom V = 700 m/s. Cijev je dugacka
80 em. Koli ko je ubrzanje zrna i kako se dugo zrno krelalo kroz eijev?
Rjesenje:
Zrno se pocelo krelali iz slanja mirovanja, Ij. Vo = 0, pa korislimo
obrasee:
1. v = a. I
at'
2. s=2
Iz prve jednacine: I = + ' pa uvrslavanjem u drugu
jednacinu imamo:
a . (':!"")' v'
s= __ a_=-
2 2a
_.L_ 700' _ 490000 = 306250 I '
a - 2 s - 2 . 0,8 - 1,6 m s
v 700
t = a =306250= 0,00228 s
111 .
3.2.2. Voz izlazi sa slanice 5 ubrzanjem a = 0,5 m/s2. Na kojoj udaljenosti
od slanice dostiie brzinu od 72 km/h?
Rjesenje:
1000
V(m/s) = V (km/h) · 3600
1000
V = 72 . 3600 = 20 m/s
S obzirom da je Va= 010 je:
V = a · t

2

a 0,5
_ 0,5.40' _ 400
5 - 2 - m
3.2.3. Voz ima pocetnu brzinu Va = 90 km/h i usporenje a = 2 m/s'.
Za koliko vremena ce se zaustaviti, i koliko ce biti zaustavni put?
Rjesenje:
V = Va- a · 1

a 2
Kada se voz zaustavi njegova konacna brzina V = 0, te je:
Va = a· I 1000
( Vo = 90 . 3600 = 25 m/s )
t= 1255
a 2 '
5 = 25 . 12 5 _ 2 . 12,5'
, 2
5 = 156,25 m
3.2.4. Voz koji se krece brzinom 80 km/h zauslaviti ce se kocenjem na putu
od 200 m. Koliko je trajalo kocenje i k01iko je usp0renje?
112.
Rjesenje:
V=O
1000
Vo = 80 · 3600 = 22,2 m/s
V=Vo -a · t=O
Vo = a · t
v
t=_o
a
s _ V
o
' _ V
o
' _ 2V
o
' -V
o
' _ V
o
'
-2 2 a - ~ - 2 a
V ' 222'
a = 2 Os = 2 . 200 = 1,232 mIs'
t
- 22,2 -18
- 1,232 - s
3.2.5. Koliko je ubrzanje (a) tacke cija je brzina VO = 40 m/s porasla
za vrijeme t = 8 s na V = 60 m/s. Koliki je put (S) presla tacka
za to vrijeme?
3.2.6. Aulomobil na putu S = 480 m poveca svoju brzinu od Vo = 10 m/s
na V = 14 m/s. Koliko je ubrzanje i za koliko je vremena povecana
brzina sa Vo na V?
3.2.7. Tacka se krece pravolinijski sa pocetnom brzinom Vo = 11 m/s i za
vrijeme I = 18 s prede puI s = 279 m. Koliko je ubrzanje imala i koliko
joj je krajnja brzina?
3.2.8. Aulomobil smanji brzinu od Vo = 90 km/h na V = 60 km/h na putu
s = 20 m. Koliko je bilo usporenje i koliko je vremena Irajalo usporeno
kretanje?
3.2.9. Tramvaj vozi brzinom od 36 km/h. Koliko je usporenje ako se kocenjem
zausl avi na pulu od 30 m?
3.2.10. Koliko je ubrazanje topovskog zrna koje pri izlazu iz cijevi ima brzinu
V = 800 mIs, a duzina cijevi je l = 2m? Koliko se vremena zrno kretalo
kroz cijev?
3.2.11 . Izmedu mjesta MiN je razdaljina 20 km. Iz N pode pjesak u smjeru MN
brzinom V, = 5 km/h, a iz M u islom smjeru, dva sata kasnije pode
biciklista brzinom V, = 15 km/h. Kada ce i gdje biciklista stici pjesaka?
113.
3.3. K r u z n 0 k ret a n j e
3.3.1. Zamajae poluprecnika r = 30 em obrce se 120 °/min . Kolika
je brzina tacke na obodu zamajea?
Rjesenje:
V - r11: · n_ 0,30'3,14 · 120
- 30 - 30 - 3,768 m/s
3.3.2. Koliki broj obrtaja (n) u minuti mora imati lacka krecuci se po kruznoj
periferiji poluprecnika r = 60 em, da bi imala obodnu brzinu v = 2 m/s?
30 v 30 ·2
n = -rn:-= __ . = . c : - ~ __ = 31,85 °/s
0,6 '3,14
3.3.3. Zamajae se pocne obrtati jednako ubrzano i nakon 5 min. ima 90 c/min.
Koliko je obrtaja zamajae nacinio za tih 5 min. i koliko je ugaono
ubrzanje?
Rjesenje:
a· I'
'p = - -
2
co = ~ = 11: . 90 = 311: rad/s
30 30
co = COo + a·
CO = a· t
a =J!L
t
l!L . t'
'p = _t _ = ~ = 311: . 300 = 45011: rad
2 2 2
Posto jedan obrtaj iznosi 211: radijana, ukupni brej obrtaja je:
'p 450 · 11: .
N = ~ = 211: = 225 obrtaja.
3.3.4. Zamajae se obrce jednako ubrzano i povecava broj obrtaja od
nO = 100 O/min na n = 120 O/min, za vrijeme 1 = 15 S. Izracunati
ugaono ubrzanje!
CO = COo + a · t
a = CO - COp
t
114.
TCn TCno
30 30 TC
a = 15 - 30 ' 15 (n - no)
314
a =450(120 - 100) = 0,14 rad/s
3.3.5. Kruzno tocilo polaze6i iz stanja mirovanja i obr6u6i se jednako ubrzano
ucini za vrij eme t = 10 S bi'oj obrtaja N = 20 obrtaja. Izracunati ugaono
i obimno ubrzanje tacke koja se nalazi na odstojanju R '" 1 ,2 m ad ose
okretanja. Koliki je put presla tacka za to vrijeme?
Rjesenje:
i'! obrasca:
o:.t'
N . 2IT = '(J =: -2-
2IT . N . 2 4 IT . 20
(1. = t' = --:;0'- = 2,51 rad/s' , (ugaono ubrzanje)
a = R . a = 1,2 . 2,51 = 3,02 mIs' , (obimno ubrzanje)
s = ~ = 3,02·100 = 151 m
2 . 2
3.36. Zamajac koji se kretao ugaonom brzinom CD
o
= 4IT rad/s zaustavi se
za vrijeme t = 5 s. Koliko je bilo ugaono usporenje? Koliki je broj
obrtaj a N ucinio zamajac za to vrijeme?
Rjesenje:
Krajnja ugaona brzina CD ravna je nul i i na osnovu toga je:
CO = COo - a . tk = 0, odakle je
a = COo = 4TC = 0 8TC rad/s'
tk 5 '
Ucinjeni broj N obrtaja izracuna6emo pomoc:u srednjeg broja obrtaja
n, cija je vrijednost:
n - no + n = -1- n = -1- . 30 ffio = -1- . 30 . 4 IT = 60 0/min
s - 2 2 0 2 IT 2 IT
n . t 60· ~ .
N - _ S_ - ~ = 50brtaJa
- 60 - 60
115.
3.3.7. Propeler aviona u momentu zaustavljanja motora ima 1200 °/min.
Nakon zaustavljanja propeler je nacinio jos 80 obrtaja i stao. Izracunati
vrijeme za koje je propeler nacinio 80 obrtaja, ako je njegovo obrtanje
bilo jednako usporeno.
3.3.7. Tacka na krugu precnika d = 80 mm ima ugaono ubrzanje cx= ~ rad/s'
Izracunati koliku ce ugaonu i obimnu brzinu imati poslije vremena
t = 8 s, ako je pocetna ugaona brzina COo = O. Koliki ce ukupni broj
N obrtaja uciniti za to vrijeme?
3.3.8. Vratilo pocinje iz stanja mirovanja da se obrce jednako ubrzano i za
prvih 5 sekundi napravi 25 obrtaja. Koliko je ugaono ubrzanje i ugaona
brzina nakon tih 5 sekundi?
3.3.9. Zamajac je imao na pocetku ugaonu brzinu 4rt: rad/s. Posto je nacinio
20 obrtaja zamajac je zbog trenja u lezajevima stao. Koliko je njegovo
ugaono usporenje?
3.3.10. Zamajac za vrijeme t = 4 s smanji obrtaje od no = 160 °/min. na
n = 120 °/min. Izracunati velici nu ugaonog usporenja i broj obrtaja
N k()je je napravio za to vrij eme.
3.3.1 1. Zamajac precnika d = 600 mm se iz slanja mirovanja pocinje obrtali
sa konstantnim ugaonim ubrzanjem a = 2 rad/s'. Koliko je normalno,
tangencijalno i lotalno ubrzanje tacke na obodu zamajca poslije I = 10 s
od pocetka obrtanja?
Rjesenje:
CO = a . t = 2 . 10 = 20 rad/s
an = 0,3 . 20' = 120 mIs'
at = r . a = 0,3 . 2 = 0,6 mIs'
Prema tome tolalno ubrzanje je:
a =Ya: + at' = Y 120' + 0,6' = 120 mIs'
116.
3.4. 0 sci I a tor n 0 k ret a n j e
3.4.1. Tacka vrsi harmonijsko oseilatorno kretanje ciji j e zakon puta
dal jednacinom x = 8 . cos (2 I) em. Odredili ampliludu,
frekvenciju i period oscilacij a.
Rjesenje:
Ako zadalu jednacinu oseilaeija uporedimo sa jednaci nom
x = r cos 2T[ fl, vidjecemo da je amplituda ravna r = 8 em, a da
je kruzna trekveneija 0) = 2 rad/s.
Period oseil aeija je jednak:
2T[ 2T[
T =0) :::2 = 3,14 s
Frekvencija oscilacija j e:
f - _1 ___ 1 - - 0 31 8 Hz
- T -3,14 - ,
3.4.2. Kruzna trekveneija harmonijskih oseilacijaje 0) = 161t rad/s, a
ampliluda r = 12 em. Kako glasi zakon pula, kolika je frekvencija i
period oseilacija?
Rjesenje:
x = r cos (0) t)
X = 12 . cos (161t I) em
Prema jednacini 0) = 21t t, imamo da je:
0) 161t
f = 21t - 21t = 8 Hz
T =_1_=_1_ s
f 8
3.4.3. Izracunali kruznu frekveneiju harmonijskih oseilaeija ciji je period
1
T=12,Ss.
3.4.4. Zakon puta harmonijskih oscilaeija tacke je x = 10 . cos (1t . t) em.
Kolika je udaljenost x tacke od cenlra oseilovanja u trenutku t =+ s?
117.
o j
3.5. 5 I 0 zen 0 k ret a n j e
3.5.1. Brod se krec':e brzinom 9 km/h (sl. 130). Kolika je apsolutna
brzina covjeka koji se krec':e po palubi brzinom 1 m/s ako se on
krec':e:
a) u praveu i smjeru plovidbe;
b) u suprotnom smjeru;
e) upravno na pravae plovidbe?
Rjesenje:
sl. 130
1000
Brzina broda je brzina prijenosnog kretanj a, tj: Vp = 9 · 3600 = 2,5 m/s
a brzina covjeka po palubi je br.::ina relativnog kretanja, tj. V, = 1 m/s
Apsolutna brzi na c':e bi ti:
a) Va = V, + V p = 1 + 2, 5 = 3,5 mIs ,
b) Va = V,+ Vp = -1 + 2, 5 = 1,5 mIs,
e) Va =VV: + Vp' =V1 ' + 2, 5' = 2,69 m/s.
3.5. 2. Po horizontalnoj podlozi krec':e se klin A (sl. 131 ) nagiba a = 30°
brzi nom Vp = 2 m/s. Niz klin klizi tijelo B brzinom V, = 1 m/s.
Odrediti apsolutnu brzinu tij ela B.
sl. 131
118.
Rjesenje:
Va =yV: + Vp' + 2V
r
· Vp ' cosU
Va = y l ' + 2' + 2 . 1 . 2 . cos 30
Va = 2,91 m/s
3.5.3. Kran se krece stalnom brzinom Vp = 1 m/s i podize teret vertikalno
navise stalnom brzinom Vr = 0,5 m/s (sI.132). Izracunati velicinu
brzinu V kretanje tereta i ugao U· koji ona zaklapa sa vertikalom.
:/,'
r--_ _ _ ,.., D
"9----.18
A
sl. 132
Teret vrsi istovremeno dva kretanja sto znaci da ima slozeno kretanje, te je:
Velicinu vektora V mozemo dobiti :
V = AD · U = 2 2 em · 0,5 m/s 1 1 m/s
v' 1cm '
Pravac brzine V odreden je uglom U· koji ona zaklapa vertikalom:
tgU' = ~ = _1_ = 2 ; U'= 63°30'
Vr 0,5
3.5.4. Camac ima prema vodi brzinu Vr = 3 mIs, upravnu na tok rijeke cija je
brzina V p = 1 m/s. Izracunati:
a) velicinu i pravac brzine kretanje camca;
b) za koliko ce eamac stici nizvodno ako je
sirina rijeke 120 m;
c) Koliki je put apsolutnog kretanja camca pri
prelasku sa jedne obale na drugu?
119.
3,5,5, Koj im praveem treba da plovi camae koji ima brzinu od motora
V, = 5 m/s da bi stigao na drugu obalu upravno na tok rijeke,
Siri na rijeke je 150 m, a brzina toka rijeke V p = 1 mIs,
Kol ika je apsolutna brzina V camea i koliko mu je vremena
potrebno da prede rijeku?
3,5,6, Zee je udaljen od lovea 300 m i bjezi brzi nom V
1
= 5 m/s putanjom
koj a je upravana na to rastojanje, Pod koj im uglom treba da puea
lovae da bi pogodio zeea ako je brzina zrna V = 500 mIs,
3.6. Translatorno i rot aeiono kretanje krut og tijela
3,6,1. Stap AB (sl. 133) duzine I = 1 m obrce se oko tacke A ugaonom
brzinom 0) = 10 rad/s. Odrediti brzinu kraja B stapa i njegovog
sredista C,
B
vB
VB = AB . 0) = 1 ' 0) = 1 . 10 = 10 m/s
V = AC . 0) = .1.. . 0) ' = 0 5 ' 10 = 5 m/s
c 2 '
'C
Vc
UJ
sl. 133
3. 6.2, Pravougaona ploca ABCD (sl. 134) duzine a = 60 em i sirine b = 40 em
obrce se konstantnom ugaonom brzinom 0) = 5 rad/s oko ose koja
prolazi kroz tacku A i koja je upravna na ravan ploce, Odrediti brzine
tacaka B, C i D ploce.
a
sl. 134
120,
Rjesenj e:
Va = b . CO = 0,4 . 5 = 2 m/s
Vc = CO · d = roY a' + b' = 5YO,6' + 0,4' =
Vc = 3,6 m/s
Vo = a . ro = 0,6 . 5 = 3 m/s
3.6.3. Stap AB duzine I = 80 em, privezan je koneima OA i OB j ednake duzi ne
b = 1 m obrce se oko ose koja prolazi kroz tacku 0 i koja je okomita na
ravan erteza. Odredit i ugaonu brzinu stapa i brzi nu njegovog sredista
C, ako je brzi na tacke A VA = 20 m/s (sl. 135).
3.6.4.
Odgovor:
Vc = 18,5 tn/s
sl. 135
Stap AB duzine I = 120 em krece se translatorno brzi nom Vc = 10 m/s.
U j ed nom trenutku stap se pocne okretati oko tacke C koja se nalazi
na //2, ugaonom brzinom CO = 8 rad/s. Odrediti brzinu tacke B stapa u
momentu kada stap sa prvobitnim polozajem zaklapa ugao a = 30°
(sl. 136).
B ---------n 8r-:--..;.., ......
/0(
II
I
C,of----
I
II
. A II
A ---_____ -il
121.
sl. 136
Rjesenje:
Za tacku B moiemo napisati :
V=Vc+V,f
v,
c - I
8 = Be . CD = "2 . CD = 0,6 . 8 = 4,8 m/s
Brzi nu VB moiemo naci prma kosinusnoj teoremi:
V = YV ' + V
C
, + 2V . VC . cosU
e C B C B
VB = Y1O' + 4,8' + 2·10·4,8· cos30o = 14,3 m/s
3.6.5. Kalem poluprecnika R, oko cijeg je srednjeg cilindricnog koaksijalnog
dijela, poluprecnika r, obavijen konac, kot rlja se bez kl izanja po
horizontalnoj ravni kada se kraj konca B pomjera hori zontalnom
brzinom V
o
(sl. 137).
Odrediti brzinu V kojom se pomjera osa kalema
l
__ Bo v",
sl. 137
Rjesenje:
Sve tacke konca, od A i B, imaju brzinu V
o
, te prema tome i tacka A
kalema ima brzinu Va. Kako j e tacka P trenutni pol brzine, brzine
tacke A bice:
V, = V
o
= (R - r)CD,
a odavde dobijamo ugaonu brzinu kalema:
V
o
CO =R _ r
Brzinu V ose kalema odredujemo pomocui ugaone brzine CD i rastojanja
R tacke 0 do pola P:
V
V=R · ro=R·_o-
R - r
122.
3.7. Ravno kretanje. Kretanje stapa u ravni
3.7.1. Krivaja OA, duzine r, klipnog mehanizma obrce se ugaonom
brzinom CD
o
.' Duzina poluge AB = I. Odrediti brzinu klizaca
B i ugaonu brzinu CD •• poluge AB, za polozaje, kojima odge-
vara 'p = 0 °i 'p = 90°(sl. 138).
t
A
r -
I 1
6
..
_ _ r A ...
r
sl. 138
Rjesenje:
Brzina tacke A, ciji je intenzitet V. = r COo. , usmjerena je normalno na
pravu OA, a brzina tacke B usmjerena je duz prave BO. Ovi i dati
podaci su dovoljni za odredivanj e svih ki nematickih karakteristika
pol uge AB.
Pri uglu 'p = 0°normala Bb na pravac Va i normala OB na pravac
V. sijeku se u tacki B. Tacka B je u tom slucaju trenutni pol brzina, a
to znaci V. = O.
Za taj polozaj je:
V. r
CD •• = AB = - , - . COCA
Raspored brzina tacaka poluge AB prikazan je na slici . Pri uglu 'p = 90°,
brzine V. i VB su .paralelne i normale na .nj ih sijeku se u beskonacnosti.
Odavde proiziiazi da sve tacke poluge imaju iste brzine, koje su jednake
sa V. i da je CO •• ='0 . . -
3.7.2. Tocak poluprecnika R kotrlja se po pravolinijskoj sini tako da mu
je brzina VC centra C konstanta (sl. 139).
Odrediti ubrzanje M tacke, koja se nalazi na njegovom obodu.
Rjesenje:
S obzirom da je brzina VC konstanta, tacka C je trenutni pol ubrzanja.
Trenutni pol brzina nalazi se u tacki P, te je:
Vc Vc
CD= PC = R
123.
sl. 139
Kako je ugaona brzina 0) nepromjenljiva, ugaono ubrzanje je
a = 0, pa se dobija:
a
tgy = 0)2 = 0 , y = 0° ,
Sto znaci da ubrzanja prolaze kroz pol ubrzanja C bez zaokretanja.
Na osnovu prethodnog proizilazi:
a = CM YO)' + a ' = CM . 0)' = vc'
M R
3.7.3. Stap AB, duzine I = 1 m, krece se tako da mu se krajevi Ai B pomjeraju
duz upravnih pravaca Ox i Oy. Odrediti koordinate Xp i Yp trenutnog pola
ubrzanja u trenutku kada je ugao OAB = 60°(sl. 140).
y
A
Va
~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ B - - ~ ' ~
sl. 140
124.
3.7.4. Stap AB, duzi ne 5 m, oslanja se na ivieu C ispusta i krece se u ravnl
erteza tako sto mu donj i kraj A klizi po hori zontalnoj ravni , brz "' om
VA = 4 m/s.
Odrediti ugaonu brzi nu w i brzinu tacaka B i C stapa, u trenutku kada
je ugao 'p = 30°, ako je OC = 2 m (sl. 141), ito:
a) pomocu plana brzina
b) pomocu trenutnog pola brzina
A
sl. 141
3.8. M e han i z m i
3.8.1. Koliki je u minutu broj obrtaja vodenog kaisnika pri
sa dva kaisnika ako je broj obrtaja vodeceg n, = 120 Imin, a
poluprecniei vodeceg i vodenog su R, = 30 em i R, = 50 em?
Koliki je prij enosni odnos?
Rj esenje:
. n, R, 50 5
! =n, = "'R,= 30 =3"
3.8.2. Prenos se vrsi sa dva para kaisnika ciji su poluprecnici R, = 10 em,
R2 = 50 em, R3 = 30 em i R. = 40 em.
Koliki je prenosni broj? Koliki ce biti broj obrtaja vodeceg aka
vadeni ima n. = 180 °/min?
Rjesenje: i = i, . i,
i, = = = 5
,
125.
4 20
i=5 · 3=3
Kako je:
i = ~ , to je broj obrtaja vodeceg kaisnika
n,
. 20 a .
n, = I · n, = 3 . 180 = 1200 /mln
3.8.3. Izracunati minutni broj obrtaja n, vodenog kaisnika, ako su poluprecniei
vodeceg i vodenog kaisnika R, = 30 em i R, = 40 em, a minutni broj
obrtaja vodeceg kaisnika n, = 100 a/min. Koliki je prenosni broj ?
3.8.4. Pogonski kaisnik ima 200 O/min. Prenosni broj i = ~ . Koliki je broj
obrtaja vodenog kaisnika? 3
3.8.5. Prenos se vrsi sa tri zupcanika, koji imaju brojeve zuba: Z, = 32,
Z, =14 i Z, = 8.
Koliki je prenosni odnos? Koliki je broj obrtaja vodeceg zupcanika
ako vodeni ima n, = 360 a/min?
Rjesenje:
Za prenosni odnos imamo:
Ovaj odnos mozemo napisati i u obliku:
i = ~
n,
pa je broj obrtaja vodeceg zupcanika:
n, = i . n3 = + . 360 = 90 a/min
3.8.6. Vodeni zupcanik lima 12 a/min, a vodeci IV ima 120 a/min. Koje
brojeve zuba treba da imaju zupcaniei ovoga prenosnika pri
postojanju posrednog vratila CD (51. 141)?
Rjesenje:
Prenosni odnos ovog prenosa je:
i - ~ - 120_
10
- n, - 12 -
126.
I
n,
A ~
~ B
C'-'
n.
,--,
~ D
II m
E'-'
n"
,--,
';::::,F
IV
sl. 141
Ovaj odnos jednak je proizvodu prenosnlh odnosa i, ii, gdje je:
. n, Z,
1.,7, =z,
i = ~ Z,
, n, = Z.
, paje:
. i = ~ = Z,· Z, = 10
! =! , , n, z, . Z.
Znaei da brojevi zuba moraju zadovoljiti jednaeinu:
Z,· Z, = 10
Z,' Z,
3.8.7. Reduklor brzine, koji sluzi za prenos obrtaja od vratila I na vralilo II,
sasloji se od 4 zupeanika, eiji su brojevi zuba Z, = 8, Z, = 40, Z, = 12
i Z, = 60. Odredili prenosni odnos ovog reduklora (sl. 142).
Rjesenje:
. . . z, . Z, 40· 60
1 = I , . I , = Z, . Z, = ~ = 25
sl. 142
127.
4.DINAMIKA
4.1. R a d snaga
4.1.1. Cilindricni valjak precnika d = 60 cm dovodi u kretanje covjek
koji pritiskuje na rucicu OA, konstant nom silom F = 120N u
pravcu AO. Duzina rucice j e AO = 1,5 m, a visi na tacke A nad
horizontalom h = 1,2 m.
Odrediti rad koj i se izvrsi kada se valjak prekotrlja za rastojanje
s = 5 m (sl. 143).
Rj esenj e:
Kako je sila F usmj erena pod nekim uglom 0. na pravac pomjeranja
napadne tacke 0 sil e, to je rad koji izvrsi ta sila jednak:
A = F . s . coso.
h
/
sl. 143
Sa slike vidimo da je:
sinO.
1
h - yd
AD
1,2 - 0,3
1,5 = 0,6
Prema tome je:
coso. =Y1 - sin'U = Y1 - 0,6' = 0,8
odnosno:
A = 120 . 5 . 0,8 = 480 Nm
4.1.2. Odrediti rad koji treba izvrsiti da bismo teret tezine G = 20 kN podigli
na visinu h = 5m pomjerajuci ga po strmoj hrapavoj ravni koja sa
horizontalom zaklapa ugao 0. = 300. Koeficijent trenja je J..I. = 0,5
(sl. 144).
128.
51. 144
Rjesenje:
Pri pomjeranju tereta uz ravan vrsi se rad nasuprot jedne komponentne
sile teze tereta i rad na savladivanju sile trenja. Duz linije strme ravni
djeluju, dakle, dvije sile: G sinai /-lGcosa.
Kako su ove sile konstantne, rad je odreden proizvodom iz sile i
pomj eranja, tako da je:
A = - G · 5 (sino' + /-lcosa)
gdje je 5 = h/sina. Prema tome je utrosen rad:
I A I = G ha (sino' + /-lcosa) = G . h (1 + ~ l c t g a )
sin
Kada se uvrste vrijednosti dobijemo:
A= 18,7·10' Nm
4.1.3. Da bi se iskoristio rad vodopada postavljena je turbina ciji je koeficijent
korisnog djelovanja 11 = 0,8. Omrediti u kilevatima korisnu snagu turbine,
aka je protok vodopada u toku svake minute 600 m' vode, koje pada sa
visine 6 m.
Rjesenje:
Tezina jednog kubnog metra vode je 10000 N, a tezina vode
koja pad a u JednoJ mlnutl Iznosl :
G = 600·10' N
Za jednu minutu izvrsi rad:
A = G . h = 600 . 10' . 6 = 3600 . 10' Nm
129.
Snagu racunamo prema obrascu:
P =!:c... = 3600 · 10' = 60 · 10' Nm = 60 · 10' W= 600 kW
t 60 s
Korisnu snagu teurbine dobijemo:
P, = 11 . P
u
= 0,8 . 600 = 480 kW
4.1.4. Koli ki treba da bude precnik klipa jednocilindricne parne masine pri
srednjem pritisku pare na klip p = 40 N/cm' , srednjoj brzini klipa
V = 2 mIs, korisnoj snazi masine P
K
= 50 kW i njenim mehanickom
koeficijentu korisnog djelovanja 11 = 0,9?
4.1.5. Vodec': i tocak precnika 0,4 m obrc':e se ugaonom brzinom 0) = 15,7 rad/s
i predaje snagu P = 11 kW. Odrediti :
1) Obrtni moment, i 2) Intenzitet sile u kilonjutnima.
Rjesenje:
P 11
M=0)=15,7=0,7kNm
Intenzitet sile:
F = ~ = Q = 3 5 kN
r 0,2 '
4.1.6. Kotur A dobija obrtanje od vodec':eg kotura B putem kaisa. Vodec':i
dio kaisa zategnutje silom T, = 2000 N, a vodeni silom T, = 1200 N.
Precnik kotura Ajednak je 2r = 600 mm.
Odrediti u Nm rad koji izvrse date sile za 10 obrtaja kotura A,
a takode i snagu koja se prenosi preko kaisa u kW, pri broju
obrtaja datog kotura n = 120 a/min (sl. 145).
sl. 145
130.
Rjesenje:
Obrtni moment koji djeluje na kotur A iznosi :
M = T, . r - T, . r = (T, - T,) r = (2000 - 1200) . 0,3 = 240 Nm.
Obrtni ugao kotura je 'p = 211: . 10 = 62,8 radijana.
Rad sile koja djeluje na kotur iznosi :
A = M . 'p = 240 . 62,8 = 15070 Nm.
Snaga koja se prenosi:
P = M . n = 240· 120 2.9 kW
9740 9740
4.1.7. Po horizontalnoj pruzi krece se voz tezine 5000 kN.
Odrediti snagu koju mora imati lokomotiva, ako se voz krece
konstantnom brzinom V = 21 , 6 km/h, a otpor koji se suprostavlja
kretanju iznosi 200 N na 10 kN tezine voza.
4.1.8. Odrediti snagu pumpnog postrojenja koj e izbacuje 360 m' vode za
cas na vi sinu H = 30 m. Koeficijent korisnog djelovanja postrojenja
je 11 = 0,75.
4.1. 9. Za podizanje 5 . 10' m' vode na visinu od 3 m sluzi pumpe sa
motorom koji razvija snagu od 2 kW. Koliko vremena treba da
radi pumpa da bi pomenutu kolicinu vode izbacila na datu visinu,
ako je njen koeficijent korisnog djelovanja 11 = O,8?
4.1.1 0. Vratilo predaje snagu P = 60 kW. Odrediti broj obrtaja vratila, ako je
obrtni momenl na islom M = 1800 Nm.
4.2. 1m puis sile i kolicina kretanja
4.2.1 . Tramvajski vagon se krece po horizontal nom i pravolinijskom
kolosjeku brzinom V = 36 km/h. Otpor kretanja prolzveden
kocenjem iznosi 300 N na 1 kN tezine vagona. Koliko ce se
vremena od trenutka pocetka kocenja kretati vagon dok se
ne zaustavi?
Rjesenje:
Pocetna brzina kada je pocelo kocenje je:
Vo = 36 km/h = 10 m/s
131.
--------------------------------
Otpor izazvan kocenjem, prema uslovima datim u zadatku:
FR = 0,3· G
Na vagon u pravcu kretanja djeluje samo sila kocenja F R sa smjerom
suprotnim njegovom kretanju. Ta sila je konstantna, pa imamo:
~ V - ~ . Vo = -0,3 · G · t
9 9
Posto je konacna brzina vagona V = 0, imamo:
- ~ . V = - 0 3G . t iii'
g O' ,.
t = ~ = 10 = 3,4 5
0,3 9 0,3 ' 9,81
4.2.2. Tijelo tezine G = 196,2 N krece se pravolinijski po glatkoj horizontalnoj
ravn'i brzinom Vo = 0,5 m/s. Odrediti intenzitet i smjer brzine V tijela
poslije 3 sekunde od pocetka djelovanja konstantne sile F = 40 N, koja
je usmjerena u suprotnu stranu pocetnoj brzini Vo.
4.2.3. Teretni voz se poceo kretati iz stanja mirovanja i nakon dvije minute
dostigao brzinu 57,6 km/h. Vucna sila lokomotive iznosi F = 1000 kN,
a koeficijent trenja je /-L = 0,2. Odrediti tezinu voza (51. 146).
~ v v t
51. 146
Rjesenje:
I=K-K"
Na voz su za vrijeme t = 120 5 djelovale sile F i F J.I = )J. . G, pa
je impuls sile:
I = (F - /-LG) . t
132.
Prirastaj kolicine kretanja je:
K - Ko = mV - mVo = m. V
Prema tome imamo da je:
(F - M-G) . t . V ,a odavde je:
9
G _ .,.,--F_·_t .,..:g,,-:-:-
1-1 ' g . t + V
1000·120'9,81 = 4680 kN

" 3,6
4.2.4. Iz topa se ispali granata tezine 160 N. Na izlazi iz cijevi granata ima
brzinu V = 600 m/s. Ako je duzina eijevi I = 1,5 m odredite:
a) vrijeme kretanja granate kroz cijev,
b) silu pritiska barutnih gasova u cijevi.
4.2.5. Koliki je momenat kolicine kretanja poslije t = 5 5 materijalne tacke,
koja se krece po krugu poluprecnika R = 50 em pod djelovanjem tange-
neialne sile F = 200 N?
Rjesenje:
L = M· t
L = F . R . t = 200 . 0,5 . 5 . 500 Nms
4.2.6. Kolika je tezina G kola koja za vrijeme t = 20 5 dostignu brzinu
V = 18 km/h Vucnom silom F = 3000 N, ako je otpor voznje 1-1 = 0,008?
4.2.7. Kugliea tezine G, vezana koneem duzine I za nepokretnu tacku A,
obrce se oko tacke A sa ugaonom brzinom 0). Kada konae naide na
prepreku S, kugliea se pocinje obrtati oko tacke S na odstajanju l/3.
Odrediti novu ugaonu brzinu 0), u zavisnosti od pocetne ugaone
brzine (51. 147).
f>. . 51. 147
133.
(Napomena: Poslo su momenli sila koje djeluju na kuglicu u odnosu
na osu kroz lacke Ai B okomile na ravan crteza jednake nuli, moment
kolicine krelanja se ne mijenja, Ij . LA = Lo).
4.3. Ene r 9 i j a
4.3.1. Odredili kinel icku energij u lijela koje slobodno pada. lezine
G = 50 N. posl ij e 4 sekunde od pocelka padanJa.
Rjesenj e:
v = g . , Ie je kinelicka enrgij a:
Ek =t . V' =t (g . I)' =t (9,81 ' 4)' = 3920 Nm
4.3.2. Odredili ki nelicku energiju lijela granale. G = 10 N, u Irenulku udara
u zemlju pri padanju bez pocel ne brzine, sa visine od 2000 m.
Rjesenje:
Odredimo naj prij e brzinu lijela u Irenulku udara 0 zemlju. Iz zakona
slobodnog pada bez pocel ne brzine imamo:
V = g . I • 5 =tg · I'
,Ieje:
E =..L Q . V' = ..L Q . 2gs = G . 5 = 10 . 2000 = 20000 Nm
k 2 9 2 9
4.3.3. Topovsko zrno lezine 240 N izleli iz usIa lopovske cijevi brzinom
500 m/s. Duzina l opovske cijevi iznosi 2 m. Odredili srednju vrijednosl
priliska barulnih gasova na zrno.
Rjesenje:
E =..L Q . V' - ..L 240 . 500' = 3.000000 Nm
k 2 9 - 2 9.81
Poslo je kinelicka energija jednaka ulrosenom radu imamo:
Ek=A=F·s
F = = = 1.500000 N = 1500 kN
134.
4. 3.4. Tijelo duzine G = 80 N slobodno pad a sa visine h = 80 m. Kolika je
njegova koli cina kretanja, impuls isle, kineticka energija i potencijalna
energija poslije vremena t = 2 s?
4.3.5. Zrno tezine G = 40 N baceno je vertikalno uvis pocetnom brzinom
Vo = 500 m/s. Kolika je njegova kolicina kretanja, kineticka energija
i potencijalna energija poslije vremena t = 8 s?
4.3.6. Kolika je kineticka enrgija vagona, tezine G := 110 kN, koji se krece
brzinom V = 0,8 km/h?
4. 3.7. Lokomotiva tezine G = 1765 kN krece se u trenutku zaustavljanja
dovoda pare brzinom Vo = 12 m/s. Odrediti silu otpora ako se
lokomotiva zaustavi nakon s = 1880 m.
4.3.8. Sila, pokrecuCi tijelo po horizontalnom putu, izvrsi rad A = 9600 Nm i
pri tome uveca njegovu brzinu od Vo = 4 m/s na V = 6 m/s. Odredi
tezinu tijela.
4.4. C e n t r i f u 9 a I n a cen t ripetalna sila
4.4.1. Kamen tezine G = 30 N, ucvrscen za konac duzine L = 1 m,
opisuje u vertikalnoj ravni kruznu putanju (sl. 148). Odrediti
najmanju ugaonu brzinu kamena pri kOjoj ce se konac pre-
kin uti. Poznato je da se konac kida pod djelovanjem sile od 90 N.
Rjesenje:
G
sl. 148
Posmatrajmo najnepovoljniji polozaj kamena, tj. najnizi polozaj u krugu.
Na koncu djeluje njegova tezina G i centrifugalna sila Fe. Njima se
suprostavlja sila zatezanja u koncu S, tj .:
S = G + Fe
135.
Da bi konac pukao, mora biti S = 90 N, pa je centrifugalna sila Fe jednaka:
Fe= S - G = 90 - 30 = 60 N
Posto znamo da je:
Fe= m . [0)2,
0) = ~ Fe = ~ g . Fe = 9,81 ' 60 = 4 44 rad/s
m . [ G . I 30 . 1 '
4.4.2. Automobil tezine G = 10000 N krece se brzinom V = 10 m/s po
konveksnom kolovozu nekog mosta. Poluprecnik krivine kolovoza
na sredini mosta iznosi R = 50 m.
Odrediti pritisak N automobila na most u trenutku kada prolazi kroz
sredi nu mosta (51. 149).
Rjesenje:
v
51. 149
Reakciju mosta N (koja je ujedno i pritisak automobila na most) jednaka je:
N = G - Fe
v' G V'
F =m- = -·-
e Rg R
10'
N = 10000 (1 - 9 81 . 50 ) = 7960 N
4.4.3. Teretu tezine G = 20 N, koji visi na konopu duzine I = 1 m, udarem je
saopstena brzina u horizontalnom pravcu Vo = 5 m/s. Odrediti brojnu
vrijednost zatezne sile S u kanapu neposredno poslije udara.
136.
4.4.4. Disk tezine G = 200 N obrte se sa n = 300 a/min oko osovine AB
duzine L. Teziste diska nalazi se u tacki C, na rastojanju OC = 2 em.
Odrediti dinamicke reakcije u lezistima A i B, ako je AO = OB (sl. 150).
Rjesenje:
AFR-__ 4 - ~
t----,li1!!!lB
Fe
D
sl. 150
Di namicke reakeije u lezi stima A i' B bite izazvane zbog djelovanja
eentrifugalne si le Fe, koja se moze izracunati prema:
G · R . 1['. n'
Fc= 900 . 9 , pa kada uvrstimo vrijednost,
F
= 200 · 0,02 · 3,14' ·300'
c 900 . 9,81 = 400 N
4.4.5. Zamajae tezine 5000 N smjesten je na vratilu sa ekseentritetom
e = 5 mm. Odstojanja od lezista su a = 20 em, b = 50 em. Odrediti
eentrifugalnu silu zamajea ako je n = 300 a/min. Takode odrediti
najvete i najmanje vrijednosti ukupnih reakcija u lezistima (sl. 151).
sl. 151
137.
4.5. 0 a I a m b e r 0 v p r inc i p
4.5.1. Tere! !ezi ne G = 100 N podize se vertikalno navise ubrzanjem
a = 5 m/s2 pomocu konopca prebacenog preko nepomlcnog
ko!ura (51. 152). Odredi!i silu u konopcu.
Rjesenje:
51. 152
Na !ere! djeluju sil e: !ezina G i reakcija konca S. Ako im jos dodamo
inercijalnu silu "Fin koja je pO in!enzi!e!u jednaka m . a, onda mozemo
napisati :
iii u skalarnom obliku:
G + Fin - S = 0 , odakle je :
S = G + Fin = G + Q. . a = 1 00 + J..QQ... . 5
9 9,81
S = 151 N
Ako bi se !ere! spus!ao sa is!im ubrzanjem, onda bi sila inercije bila
usmjerena vertikalno navise.
U tom slucaju bilo bi:
G = S + Fin iii :

Ako bi !ere! mirovao na konopcu onda bi S = G = 100 N.
138.
4.5.2. Tijelo tezine G = 20 N, vezano za konae duzine 1 = 99,6 em, ciji je
drugi kraj nepokretan, opisuje krug na horizontalnom stolu ci neci
180 c/min. Odrediti silu koja zateze konopae (sl. 153).
sl. 153
Rjesenje:
Na tijelo djeluju sljedece sile: tezina G, otpor podloge N, sila u koneu S,
inereijal na sila r '"' Posto su sil e G iN normalne na konae, one nece
utieati na zatezanje konea. Ostaje samo inercijalna sila F i ~ koja ima
pravae konea, a suprotan smjer normalnom ubrzanju 8;,.
Fin _ S = 0
Fin = ~ ( ~ ) , = 720 N
g · f 30
S = F
in
= 720 N
4. 5.3. Horizon!alna platforma na kojoj lezi tere! G = 100 N, spusta se
vertikalno nanize ubrzanjem a = 4 m/s2.
Odrediti pritisak na platformu za vrijeme zajednickog spustanja.
(sl. 154)
Fin
G
sl. 154
139.
Rjesenje:
Na tijelo djeluje tezina G, reakcija platforme N i inercijalna sila -rn
Postavimo jednacinu ravnoteie ovih sila:
G - N - F,n = 0 , a odavde je :
m G a
N = G - F = G - -. a = G(1 - -) = 59 2 N
9 g '
4.5.4. Kofa sa vodom, vezana za uie, opisuje krug u verti kalnoj ravni, cineci
30 Dlmin. Kolika treba da je duiina uzeta da se voda ne izlij e iz kofe?
4.5.5. Voz tezine G = 3000 kN, prelazeci preko mosta ugiba ga tako da on
obrezuje luk poluprecnika R = 2 km.
Odrediti pritisak voza na most na njegovoj sredini , ako je brzina voza
V = 72 km/h.
4.5.6. U jamu se spusta korpa dizalice tezine G = 2800 N. Za prvih 10
sekundi korpa se spusti 35 metara. Odrediti silu zatezanja u celicnom
uzetu na kome visi korpa.
4.5.7. Koji m ubrzanjem treba povuci navise uze 0 koje je objeseno tijelo da
bi sila zatezanja u uietu bila dva puta veca od tezine tijela?
4.6. Di n ami k a r o t ira j u c e 9 t i j e f a
4.6.1. Izracunati moment inercije J tankog homogenog stapa tezine
G = 200 N i duzine I = 6 m (sl. 155) :
a) za osu Y; b) za osu Y,; c) za osu y, ,
Y:d
fY . ~
I I I
I
.I
t -
t ....
I
sl. 155
Rjesenje:
a) Moment inercije za su y, posto ona prolazi kroz srediste stapa,
dat je obrascem:
140.
X
.
gdje je M - masa, a I - duzi na stapa. Zamj enom dobijamo:
J
1 G I' 1 200 , N '
y = 129' = 12 9,81 . 6 = 61 ms
b) Primjenom Stajnerove teoreme - da je moment inereije za bilo koju
osu jednak momentu inereije za njoj paralelnu osu koja prolazi kroz
eentar sistema, uvecan za polozajni moment inereije:
J
Y1
= J
yc
+ d' M
J
y1
= J
y
+ (f) ' M ,
J = ~ MI' + ~ MI' = ~ MI'
y1 12 4 3
J = ~ Q. /' = 245 Nms'
y1 3 9
e) Analogno prethodnom dobijamo:
J
Y2
= 1i MI' + (-t)' M = :8 MI'
J =.l Q/, = 107 Nms'
y2 48 9 .
4.6.2. Odrediti moment inereije homogene tanke kruzne ploce tezine
G = 100 N i poluprecnika R = 2 m, i to: a) za osu Z, koja je
normalna na plocu i prolazi kroz eentar: b) za osu Z" koja je
paralelna sa Z osom, a udaljeni od nje za R/2.
Odgovor:
a) Jz = 20,4 Nms'
b) J
Z1
= 30,6 Nms'
4.6.3. Odrediti moment inercije homogenog yaljka poluprecnika R = 20 em,
duzine I = 60 em, tezine G = 3000 N, za osu Z, koja lezi u izvodnici
valjka i osu X, koja prolazi duz precnika osnove.
Odgovor:
J
Z1
= 18,35 Nms'
J
X1
= 39,8 Nms'
141 .
4.6.4. Odrediti moment inereije koeke, strane a = 30 em i tezine G = 981 N,
u odnosu na ose simetrije.
Odgovor:
4.6.5. Odrediti kineti cku energiju diska, precnika 0 = 40 em, tezine G = 20 kN,
koj i se obrce oko nepomicne ose sa n = 180 a/min.
Rjesenje: Kako disk vrsi same obrtno kretanje, njegova kineticka
energija je :
1 J ' 1 1 G (0 (nn)'
Ek ="'2 0) =2 2g 2' 30 =7200 Nm
4.6.6. Odrediti ki neticku energiju granate 76 - milimetarskog topa u trenutku
napustanja eijevi ako je tezina granate G = 65 N, brzina V = 588 m/s
i obrce se 180 °/5 . (granatu smatrati homogenim kruznim eilindrom).
Rjesenje:
Kineticka energija granate sastoji se iz kineticke energije translacije
1- V' i kineticke energije rotaeije:
E" =1-JO)'
Pri tome je:
CD = 180· 21t rad/s; J =1- . R' ; R = m
Ukupna kineticka energija granate je :
E =-.L Q -2
1
G
g
R'O)' = 1.152000 Nm
k 2 9 2
4. 6.7. Odrediti kineticku energiju diska poluprecnika 30 em, tezine 100 N,
koji se obrce sa 180 a/min oko nepomicne ose, normalne na ravan
diska, a na rastojanju e = 15 em od tezista diska.
Odgovor: E, = 122 Nm
142.
4.7. Dinamika oscilatornog kretanja
4.7.1. Tijelo tezine G = 50 N vrsi harmonijske oscilacije po zakonu X = 2 cos
(1t . t). Odrediti zakon promjene oscilatorne sile koja izaziva te oscilacije,
kao i njenu maksimalnu i minimalnu vrijednost.
Rjesenje:
F=m · a
x
F = - m · CO'· X
U nasem slucaju CO = 1t, pa je :
F = - m . 1t' . 2 cos (7tt)
F = - Q. 1t' . 2 cos (7tt)
9
F = - ~ . 1t' . 2 cos (7tt)
9,81
F = - 100 cos (7tt) N
Uzeli smo da je 1t' = 9,81
Kako vidimo oscilatorna sila se takode mijenja po zakonu kosinusa, sa
istom ugaonom brzinom CO, ali ima suprotan predznak od elongacije X.
Najvecu i najmanju vrijednost oscilatorne sile naci cemo po:
F max = '! mCO' . R
-+2Q.. ' 2-+100N
Fmax - - 9,81 ·
1t
· --
4.7.2. Koliki je period oscilacija i ugaone frekvencije, ako tijelo tezine G = 20 N
vrsi harmonijske oscilacije usljed djelovanja restitucione sile opruge,
koja ima krutost C = 5 N/cm?
Odgovor:
T = 0,4 s CO = 17,75 rad/s
143.
TABL ICA XV
NORMALNI FRO FILl - a) Kutno' ,zelj ezo jednakih krakova
1 m' = 10
1
em'
1 em' = 10-
3
m'
1 m
J
= em
J
1 em
J
= 10-
6
m
l
II Dimenzije --
1'---1 - -- I ---
5 i: b I' d II
I, r
L b,b·d II mm mm mm
: I ;T"
20· 20·" r.,\ , 1 20 I 4 I 3,5
2,.';·25·3 3
2,.';. 2,.'; . 4 II 52 4 3,5
2S. 25· 5 II ,5 I
I: 3 I
30· 30 · 3 .
::: ::.: .\: :: 46
1
! I
35·35·6 k
Ii
40· 40· "
40· 40· 5
40· 40· 6
; 40
45· 45· 5
45· 45· 7
50· 50· 5
60· 50· 6
50· 50 · 7
50· 50· 9
55· 55 · 6
55· 55 · 8
55· 55 · 10
60· 50, 6
60· 60 · 8
60· 60·10
45
50
55
69
4
5
6
5
7
5
6
7
9
6
8
10
6
8
10
6
7
7
8
h=' momenl inerclje
----_.
. W;z=momenl oipora
(,;= 1¥ po!l¥T1ier inerc/ie

! I Za os _I
.\ h 1--
1 :3- I
1_1
__
°'82 1 0,64 1 0,48 1 0,15 °'
15
1 0,43
1,05 0,82 , 0,51 0,19 0, 19 0,42
2
2
2
2, 5
2,5
3,5
3,5
4
4
1,12 0,88 0,60 0,39 0,28 0.59
l,4S 1, 14 0,64 0,48 0,35 O,SB
1,42
1,85
2,26
1,74
2,27
2,78
2,67
3,87
3,08
3,79
4,48
4,30
5,86
4,80
5,69
6,56
8,24
6,3'1
8,23
10,1
6,91
9,03
11,1
1,12
I,4S
1,77
1,36
1,78
2,18
2,10
3,04
2,42
2,97
3,52
3,38
4,60
3,77
4,47
5,15
6,47
4,95
6,46
7,90
5,42
7,09
8,69
0,73 0,79
0,76 1,01
0,80 1,18
0,84 1,41
0,89 1,81
0,92 2,16
'1,00 2,96
4,14
1,12 4,48
1'
16
1
5
'43
1,20 6,33
1,28 7,83
1,36 10,4
1,40 11,0
1,45 12,8
1,49 14,6
1,56' 17,9
1,S6 17,3
1,64 22,1
1,72 26,3
1,69 22,8
1,77 29,1
1,85 34,9
0,45
0,58
0,69
0,65
0,86
0,04
1,18
1,71
1,56
1,91
2,'26
2,43
3,31
3,05
3,61
4,15
5,20
4,40
5,72
6,97
5,29
6,88
8,41
0,75
0,74
0,72 i
0,90 '
0,
89
l
0,88
1,05 i
1,04 I
1,21 !
1,20 I
1,19 I
1,35 :
1,33 .
I,SI
1,50
1,46
1,47
1,66
1,64
1,62
1,82
1,80
1,78
144.
'; Dimenzijc
z. os
I- ;i
I
,1----------- - 1£1 --= -,I x = Y ,- y
I b d r, S 'g, ;g I . W. I i .
L b·b·d Ii mm mm em' kp/m em em' ctn'
i
I
i
I
!
1 i
70 · 70· 7 7 I' 9,40 42,4 8,43 2,12
70· 70· 9 70 9 1 9 4,5 : 11,9 9,34
1
2,05 52,6 10,6 2,10
70 · 70· 11 'I 11 I i 14,3 11,2 2,13 61,8 12,7 2,08
I 75 10 I 5 I'
75 - 15 · 10 10 14,1 11,1 2,21 71,4 13,5 2,25
75 · 75· 12 12 .16,7 1 13,1 2,29 82,4 15,8 2,22
80· SO · 8 8 12,3 9,66 2,26 72,3 12,6 2,42
80 · 80· 10 80 10 0 5 15, 1 11,9 2,34 87,5 15,5 2,41
80· 80· 12 12 I f )7,9 14,1 2,41 102 18,2 2,39
80 · 80 · 14 , 14 I' 20,6 16, 1 2,4S 115 20,8 2,36
90 · 90 · 9 II 9 15,5 12,2 2,54 116 18,0 2,74
g 90 I :
j
11 5,5 ' :;:i' m
90 · 90 - 16 I[ 16 I' 26,4 20,7 2,SI 186 · 30,1 2,66
100 · 100· 10 I 10 19,2 15,1 2,S2 177 24,7 3,04
100 · 100· 12 12 I 22, 7 17,8 2,90 207 29,2 3,02
100. 100 - 14 I 100 14 I 12 6 26.2 20,6 2,98 235 33,S 3,00
100 · 100 · 20 20 I 36, 2 28,4 3,20· 311 45,8 2,93
110 · 110- 10 : 10 i /.1,2
110· 110· 12 110 J2 f 12 6 25,1
110· 110· 14 14 i 29,0
gg: g !. 120 g II
120. 120- 15 15 13 6,5 33,9
120 · 120· 20 20 44,2
130· 130- 12 12 30,0
130· 130- 14 130 14 14 7 34,7
130 · 130· 16 ! 16 39,3
140 · 140- 13 ' 13 ! 35,0
140- 140· 15 140 15 15 7,5 40,0
140· 140· · 11 17 45,0
150· ISO· 14
150 - 150- 16
150 · 150- 18
ISO - 160 - 15
160 · 160 - 17
160 · 160 - 19
180· 180 - 16
180 · 180· 18
180 · 180 - 20
200 · 200 · 16
200 - 200- 18
200 · 200· 20
150
!1 160
I
180
200
14
16 / 16
I S
15
17 17
19
16
IS I's
20
16
18 I S
20
8
S,5
9
9
145_
40,3
45,7
51,0
46,1
51,8
57, 5
55,4
61,9
68,4
61,8
69,1
76,4
15,6 3,07 239
19,7 3,15 280
22,8 3,21 319
19,9 3,36 341
23,3 3,44 394
26,6 3,51 446
34,7 3,70 562
23,6 3,64 472
27,6 3,72 540
30,9 3,80 605
27,5 3,92 · 638
31,4 4,00. 723
35,3 4,OS 805
31,6
35,9
40,1
36,2
40,7
45,1
43,5
48,6
53,7
48,5
54,3
59,9
4,21 845
4,29 949
4,36 1050
4,49 1100
4,57 1230
4,65 1350
5,02 1680
5,10 1870
5,18 2040
5,52 2340
5,60 2600
2850
30,1 3,36
35,7 3,34
41,0 3,32
39,5 . 3,36
46,0 3,64
52,5 3,63
67,7 3,57
50,4 3,97
58,2 3,94
65,8 3,92
63,3 4,27
72,3 4,25
81,2 4,23
78,2 4,58
88,7 4,56
99,31
4
,54
95,6 4,88
108 4,86
118 4,84
130 5,51
145 5,49
160 5,47
162 6,15
181 6,13
199 6,11
,
NORMALNt ! PROFILI
1 m' = lOS em'
1 10-0 m'
1 m' =
1 em' = 10-
6
m'
..
y
I 1
al
"
! >
[
Co
" i'
s
o 1 " I b ; d l I ' r nun
r
, 1 S
I I mm
,
,
8 :i 80 42 ,' },91: 5,9 3,9 2,3 7,
10 'I 100 50 4,5 6,8 4,5 2,7 10,
12 i 120 58 1 5,11 7,7 5,1 3,1 14,
14 :1 140 , 66 / 5,7 ! 8,6 5,7 3,4 18,
16 !I 160 I 74 I 6,3 i 9,51 6,3 3,8 22,
18 180 i 82 i 6,9 i 10,4 6,9 4,1 27,
20 200 : 90 1 7,5 1 11,3
1
7,5 ' 4,5 33,
22 ' I; 220 1 98 ! 8, 1 12,2 8,1 4,9
1
39,
24 1 240 , 106 : 8,7 13,1
1
' 8,7 5,2 46,
26 1 228600 1 111193 : 9.4 14,1 /),4 5,6 53,
28 I 10,1 15,2 i 10,1 6,1 61,
30 J 300 I 125 10,8 162 10,8 ' 6,5 69,
, !
32 ! 320 'I ' 131 ll,5 17,3
1
JI,5
34 ; 340 137 12,2 18,3 i 12,2
36 . 360 I 143 1 13,0 19,5 1 13,0
38 I 380 I 149 '
113
,7 20,S 1 13,7
40 400 1 155 , 14,4 21,6 14,4
42
'
/. 425 1 163 ! 15,3
45 I 450 1 170 • 16,2
471/147511781' 17,1
50 . 500 1185 18,0
55 550 200 119,0
60 600 215 21,6
23,0
24,3
25,6
27,0
30,0
32,4
15, 3
16,2
17,1
18,0
19,0
21,6
6,9 77,
7,3 86,
7,8 97,
8,2 107
8,6 118
9,2 132
9,7 147
10,3 163
10,8 180
11,9 213
13,0 254
58
6
2
3
8
9
5
6
1 '
4
1
1
8
8
1
..

f-.o
I
5,95
8,32
11,2 .
14,4
17,9
21,9
26,3
31,1
36,2
41,9
48,0
54,2
61,1
68,1
76,2
84,0
92,6
104
115
128
141
167
199
146.
1>;!24umm

b :0.41>, fOmm b=Q31>.J5mm
d'Q03h-tfjmm
d=Q0361>
r=d r,...O,6d
.-_._------_._--, .-. .. ... - ---.-
ZA OS .
.. _-- ---- --_ .. _-- . --------
x -x
_____ ___
- - ... - _ . .
--- -----
I. W. i . I. w. i .
em' em' e",
I
em' em' em
- - .. --
-- ."=
I
77,8 19,5 3,20
. 6,
29
1
3,00 0,91
171 34,2 4,01 12,2 4,88 1,07
328 54,7 4,81 21,5 7,41 1,23 '
573 81,9 5,61 35,2 10,7 1,40
935 117
6,401
54,7 14,8, 1,55
1450 161 7,20 81,3 19,8 1,71
2140 214
8,00\
ll7 26,0 1,87
3060 278 8,80 162 33,1 2,02
4250 354 9,59 221 41,7 2,20
5740 442 10,4 288 51,0 2,32
7590 542 11,1 364 61,,2 2,45
9800 653 11,9 451 72,2 2,56
12510 782 12,7 555 84,7 2,67
15700 923
. 13,5
I
674 98,4 2,80
19610 1090 14;2 818 114 2,90
'24010 1260 15,0 975 131
. 3,02
29210 1460 15,7 1160 149 3,13
36970 1740 16,7 1440
1176
3,30
45850 2040 17,7 1730 203 3,43
56480 2380 18,6 2090 235 3,60
68140 2150 19,6 2480 268
3,12
99180 3610 21,6 3490 349 4,02
139000 4630 23,4 4670 434 4,30
1 m· = 10
8
em'
1 em
4
= 10-
1
m
4
1 m
l
10
6
em
3
1 em
3
= 10-<1 m
3
·: ORMAl.:,r C PROFILI
'II
Za [J do ukl/lXivo [.30
b=Q2511-25mm
r =1
,-" -- ', ---' ._--- -_.-.--_.. . , ._- -. ---.. -- -
1 I! Dl mcnzij c !
1 I I I ,-!
.

oJ
.S
g :1 I
I
>N

G
kp/m
" I I I
3 Ii 30 I -33 , 5
I
7 7\ 3,5
5,44
6,21
4,27 1,31 6,39
14,1
26,4
4,261-';,08 \ 5,331 2,681 0,99
4 ' 40 3S 5 !
;,5 1
7 , 7 3,5
7 ! 7 3,5
4,87 1,33
5,59 1,37
7,09 1,42
8,64 1,45
7,05 1,50 6,68· 3,08
1
1,04
5 i' 50
6
1
/,i! 65
8 ill 80
10 1100

12 ;, 120
14 I' 140
16 160
I 18 !I 180
! 20 :1 200
I
1 22 .; 220
t 24240
26 ji
2
60
28 !i 280
30 ;i 300
I:
32 !i 320
35 I: 350
38 p8l
I
7,5
i
7,51
4
7,12
9,03
11,0
\3,5
57,5
106
206
10,6 1,92 9,12 3,75
1
1, 13
17,7 2,52 14,1 5,07 1,25
26,5 3,10 19,4 6,36
1
1,331
45 6
50 6
8 I 8 4
8,51 8,51 4,5
10,6 1,55
41,2 .3,91 29,3 8,49 1,41
55
60
65
70
75
80
7
7
10 10 5 20,4 16,0 1,75 605
9 I 9 \ 1 4,5 1 17,0 13,4 1,60 364
7,5 1O,5j 10.5\ 5,5 24,0 18,8 1, 84 925
8 11 , 11 5,5 28,0 22,0 1,92 13 50
8,5 11,5: 11,5
1
6 32,2 25,3 2,01 1910
9
60,7
86,4
116
150
191
4,62 43,2
5,45 62,7
6,21 85,3
6,95 114
7,70 148
12,5; 12,5: 6, 5 37,4 29,4 2,14 2690 245 8,48 197
85
1
9
,5 13 13 6,5 42, 3 33,2 2,23 3600 300 9,22 248
90 10 14 . 14 7 48,3 37,9 2,36 4820 371 9,99 317
95 10 15 , 15 7,5 53,3 41.8 2,53 6280 448 10,9 399
11,1 1,59
14,8 1,75
18,3 1.89
22,4 1
2
,02
27 .0 12,14
I I
33,6 , 2,30.
39,1:5 12,42
47,7 i 2.56
57,2 2,74 i
67,8 2,90
100 110 16 t. 16 8 58,8 46,2 2,70 8030 5-35 ,11,7 495
100 114 17,5! 17,5 8,75 75,8 59,5 2,60 10870 679 112,1 597 80,6
100 14 16 : 16 1 8 77,3 60,6 2,40 12840 . 734 ,12,9 570 75,0 I' 2,72
102 13,34 16 : 16 111,2 79,7 62,6 2,35
1
15730 826 114,1 613 178,t1 2,78
110 14 118: 18 19 91,5 71,8 2,65 20350 1020 14,9 846 102 '3,04

40 400

147.
Literatura:
1. N. Pesto, M. Kremo: Tehnicka mehanika, IP "SVJETLOST", Sarajevo, 1975.
2. A. Rustenpasic: Tehnicka mehanika, "SVJETLOST", Sarajevo, 1981 .
3. V. Mitrovic : Mehanika, kinematika i dinamika, Zavod za izdavanje udzbenika,
Beograd, 1964.
4. V. Mitrovic: Repetitorij mehanike, Zavod za izdavanje udzbenika, Sarajevo, 1966.
5. V. Mitrovic: Mehanika - statika, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva
Srbije, Beograd, 1959.
6. J. Maksimovic: Statika, Zavod za izdavanje udzbenika, Sarajevo, 1969.
7. V. Mitrovic: Mehanika - otpornost materijala, Zavod za izdavanje
udzbenika Srbije, Beograd, 1964.
8. V. Kruz: Nauka 0 cvrstoci, skolska knjiga, Zagreb, 1966.
/
I'
/
/
/
/
.. /l.
/
L ~ _
---
~ -

Sead SAKIC, prof. masinstva ZBIRKA ZAOATAKA IZ TEHNICKE MEHANIKE - prvo izdanje -

Recenzenti : Nedzad Mrsi6, dipl.inz.masinstva Mehmed Moranjki6, dipl.inz.masinstva

Izdavac: OJL "OENFAS" Tuzla

Graficka obrada: Ozevad Alici6

Stampa: OJL "OENFAS" - Tuzla

Za stampariju: Suljo Hasanovi6

Tiraz 1500

Tuzla, 1996.

Sead SAKIC,

prof. masinstva

ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNICKE MEHANIKE
ZA UCENIKE SREDNJIH SKOlA STATIKA OTPORNOST MATERIJAlA KINEMATIKA D1NAMIKA
(Rijeseni zadaci i zadaci za vjezbanje)

I razred. 4. 5. /I razred Zeljeznicka-saabracajna skala. 3. Masinska strucna skala. Rudarska-gealaska tehnicka skala. I razred. 3. I razred Autar . Indentican program je u jas nekalika strucnih i tehnickih skala . I razred.PREDGOVOR Predmet TEHNICKA MEHANIKA je jedan ad fundamentalnih predmeta u nekim strucnim i tehnickim skalama . Metalurska-vatrostalna strucna skala. kinematiku i dinamiku. I. Zeljeznicka strucna skala. I razred. Rudarska strucna skala. 4. 5. I razred. I razred. taka da se Zbirka maze karistiti u sljedecim strucnim ska lama. 2. I i /I razred Metalurska tehnicka skala. cvrstacu materijala. Masinska tehn icka skala.· statiku. Zb irka zadataka uraaena je prema nastavnam planu i programu masinske strucne i masinske tehnicke skale. /I i /II razred. Tehnicka mehanika abuhvata cetiri ablasti kaje se izucavaju u strucnim skalama ita . 1. Nedastatak udzb enika i adgavarajucih prirucnika nametnua je patrebu za avakvam zb irkam zadataka u kajaj su abuhvacene sve cetiri ab lasti. Saabracajna tehn icka skala. te tehnickim skalama: 1. Nastavni sadriaji avag predmeta predpastavljaju uspjesnu rea/izaciju sama rjesavanjem prakticnih zadataka. 2. Saabracajna strucna ska la.

... Odredivanje tezista ......... ... ....... Siozeno naprezanje ......... .. ..... ......... . ........ Geometrijske karakteristike poprecnih presjeka nosaca .... .. ........ ...... ...... .......11 .... Uvijanje ...10....... ........ . Papus . 1 2 6 9 1..13........... .. .......... .. .............. .. . .......9. Kolinearne sile . Siaganje paralelnih sila ....... ...8... .. . . 16 1................ ........3........ ...... .. 85 2......... ... ....... 98 2. .. ... ... 33 ........... ........ .... . 73 2.... ..... ... .. ... ........ ... . .... ... ... .. .. ......... . ........... 63 ... ...... .......... .. .... . .... ........8. .4.... ... ........... ....... . 1. Proste masine ............ ... . ........ ... . ...... ..... ...... .... ....2.. .. . Siaganje proizvoljnog sistema sila .... 1. Staticki neodredeni nosaci ... ....... .. ....... .... .... 1. ... .. .. ................6 ...... .... ... . ............... ...... .......... 26 1........... . 103 .......... ................ ....1............. Smicanje . ............. 1......... ... .... ..... ..... ..... . .... ........ ........... .... ............. 55 1.... CVRSTOCA (OTPORNOST) MATERIJALA 2... .... ...... ... .. 30 1............ . .. .. 94 2.. ... ...... . ........... .. ....SADRZAJ 1........... ..... ...... ................ ... ......... ..7.....2... ....... ... .. .... Zadaci za vjezbanje (nosaci) ......... Aksijalna naprezanja 2.. 15 1. . ....5........ ....... .......... 22 I . ..... Nosaci (puni ravn i) ............. .. . ....... Sistem proizvolj nih sila u ravni ....7 ....... .... ... ..... ..................... 1..... ..... .... . ....... ... 1. .. ....... ........ ............... .. .. ....14. . .... . ...... .. .. ..........torzija .......... ... . .... Resetkasti nosaci ...... Savijanje ........... .....Guldinove teoreme .. . ................ ............. ...... ........... 78 2.. . .. . ... .. ..... .. .. 48 ........ .. ... .... . Trenje ............ .. Ravnoteza sila ....... . ............ ........ 52 1. ....... ........... . ... .... . ............ .... .. ... ... Rastavljanje sile na dvije komponente 1............ . ......... ... . ..5.4 .... Suceljene sile raznih pravaca . Izvijanje . ... 96 2.. .. ................. ... .. 59 2.. ..... ............ .STATIKA 1.. .......... .. ........6.. ... ... . .. .3. ..... ............. . .... .......... ... ..... ........12...... ..... ..

..... ....... ....... ........ ........... .. ·..... .. .... ........... 144 Literatura .. .......... . 114 3....... ... ............ 123 3..................3.... .............1..7. ...... .......... .. ............ ..... ................ ....3. ... . ............. . ...... ............... ....7.............. Centrifugalna i centripetalna sila .. ..... .......... . ... Rad i snaga ..................... .......... ... Kretanje stapa u ravni ............... . .......... ...................... ................. ... .............. . .... 131 4. .. .... 140 4 ..... .. KINEMATIKA 3............ ......... ...... .. .......... .................. . . .... . 135 4....... Ravno kretanje.......... . Impuls sile i kolicina kretanja ......... .........................DINAMIKA 4...2.......... ..... ........ ............... Dinamika rotirajuceg tijela .................. ... ................1....... ... Mehanizmi .. ...... 134 4..... .... ................ .............. Kruzno kretanje .............. ... . 120 3...... ....... 118 3.................... Dalamberov princip ...6............ .. ..4................. ....... .. ....................... .............................................. ........ Jednako ubrzano i jednako usporeno pravolinijsko kretanje .... ........ .. ... ...... ..... ......... ... .... ....... .. .. ............ .. ....................... ......................... ...... ... ........ ........ ........... 125 4...... 138 4...... .............. ............. .......................... ..... .... ...4........... . Energija ...... ............... ........... Jednoliko pravolinijsko kretanje .. ... ... .5..... .......... ....... .... ................................ 117 3. 148 .. Translatorno i rotaciono kretanje krutog tijela ............. 128 4.......... .. .. :.........B..6.... .....3... .......................... ................ ....... ...............2...... . ................ ... .............. .... ...5............. .... Dinamika oscilatornog kretanja .... Oscilatorno kretanje .. ........... .. Siozeno kretanje . . 111 3........ ........ .............. .. .......... 110 3. 143 Tabele .

STATIKA ( .1.

~ ~ i!: '( I . F.= 20N . .1. F. Odredi rezultantu! A ocrl_ _ _ _ _ _ ~~ _ _---:f.. F. 1.1 . Odredi rezultantu! A~____________r-~~1~______~~__ h~~ -.=300N . F. I-.2 ~J -i.= 200N .1. a njena tezina G. F. Materijalnu tacku N napadaju kolinearne sile suprotnih smjerova: F.==-. Kolinearne sile 1. Fsii..---'I -- FR =F.2) : F. + Fs FR 50 + 40 + (-20) + 20 + (-30) = 60 N = FR = 60 N 1.=20N . .= -600N .1.2.1) istog smjera : F. ~ .20N .--_---. =F =40 + 20 = 60 N FR 1. sl.1 ~I 10 N UF=1cm FR .:.1. STATIKA 1.= .1. F.=40N .F~:J.4. Odredi rezultantu! Potisna sila rakete je F.. . .3...=50N . Kolika je rezultujuca sila FRkoja prouzrukuje start rakete? 1. + F. + F.1.=40N i F. Tacku A napadaju kolinearne sile (sI.= -400N . I F sl..+ F.~ 1_. + F. Fs= -30N . Ta cku A napadaju dvije kolinearne sile (s1.

-----... pravac i smjer rezu ltante ! . p... - .. Suceljene 1.ii...m ..:.1. . koje zaklapaju ugao 0.. -.=40N..."...-.....".... sl._ _ .=600. g.2..-_... 3 Trokut sila sl.-- .-.5 X X R 2. sile razni h pravaea Tacku M napadaju sile F.'e'o .~ sl.=60N i F.1. Odred i ve licinu ..4 Analiticka metoda: -. _.. ---_. _ .--. _ ..2.. u =10 N F 1 em / / M ~~----------------~ .

F.=F . + X.=F ' cos31So=300'-=212N 4 Y2 Y2 2 Y.866 = 34. Sina. =60 .= 60 + 20 = 80 N FR F/ + F: = Y34 . + y. . Fy=Y.' sin 180°= 100· 0 = 0 Y.=40 . cosU. =F. 0.= 0 + 34.5 = 20 N Fx=X. + y. Odredi analitickim i grafickim putem rezultantu (i njen polozaj) datih sila (51.=60 . X.=100N .2 3. 0.64 N Fy=Y.=F.=40 .64 N X.=F.=200N . Rjesenje : a) Analiticka metoda: FR F: + Fy' =Y Fx=X. 0. + X. . cos 90°= 400 . Date sile 5 osom X zaklapaju ug love: U. 0 = 0 X3 =F. cosU. cos 45°= 200 · = 141N 2 X2 =F.=F. sin 45°= 200 · Y2 = 141 N 2 Y3 =F.2. .· sin 315°= 300 . 0 = 0 Y.2. 1 = 60 N X. . 7" X.6) koje djeluju na jed nu tacku:F.= 300N . .Y.= 400N. Sina. . + Y. F.=3150.=F. + y.. F. + x. 0.64' + 80' =Y FR=87 N = Y7600 1.' cos 180°= 100 · (-1) = -100 N X.=F.=180°.=90°..64 N Fy=34.. 0.=4So. (- Y2) = -212 N .

.F 2 • F3 . a = 52°24' sl.212 = 329 N FR=YF: + F/ =Y253 + 329 2 = 415 N tg 2 a = ~ Fx = 329 = 1 30 253 • .Fx=141 . paralelno sa zadanim silama u unaprijed odabranom mjerilu.100 + 212 = 253 N Fy=141 + 400 .6 a) Graficka metoda: Odaberemo po volji tacku 0 i redom nanesimo sile F" . na pro 4. iF.

8 5. a tok rijeke silom F.2..=400N.8).= 600N .f: .. = 45° (sI.7 o 1. Pravac djelovanja vjetra i pravac toka rijeke zaklapaju ugao od a. .3. sl. Pod dejstvom koje sile FRce se kretati jedrilica i pod kojim uglom u odnosu na tok rijeke? sl. Na camac sa jedrima (A) djeluje vjetar silom F.

3.1000 = 2000N 1 Analiticka metoda: F =_G_= 2000 e eos45° Vi 2 = 2836N FA G . F3 =70N .. .=600N ..= 1000N i F.-.1000 = 2800N .=30N.-.. F. 8 .2.-.- M . -. Za koliki ugao ce se otkloniti pravae kretanja tacke M u odnosu na pravae AS? A ()-------.1..1. 0 t 1. . R astav ljanje sile na dv i je kompon ente Dva stapa AS i Be (s1.= SON....-.9) veza ni su meausobno u zglobu S... .. - .. 0 =270 ? 0:.3.-. Odrediti sile u stapovimal U =1000 N F 1 em Fe= em · UF=2 .-_.=60°. .5.4 . a u zglobovima A i C ia vertikalan zid. . . . tg4So=2000 . 0:. Analitickim i grafickim putem odredi rezultantu (i njen polozaj) si la koje napadaju tacku N : F. = U~~2 . ..=0°.• . . .2. 0:3 1.. 1= 2000N = 6. Na praveu AS nalazi se tacka M.-. . 1.. Na tacku M pocnu djelovati sile F. .1 FA em .-.

2. .1 O! U=~ F 1 em B $.20N sL10 Analiticka metoda: ~=_G_ sin200 sin1000 7. Odrediti sile u kana pima aka je apterecenje kaa prema sl. Teret G visi na dva kanapa AS i AC (s\'1 0) .3.1.

1.3.3. Na vrhu resetkaste konstrukeije (sl. 11) djejstvuje horizontalna sila F = 2S0N. Odredi sile u stapovima ab i be konstrukcije.
(J.

F

-

sl.11

1.3.4 . Dizaliea dize teret G = SOOO N (sI.12) . Odrediti sile u stapovima AB i BC, ako stap AB sa vertikalnim zidom zaklapa ugao od 30°, a stap BC od 60°

/

8

sl.12 1.3.S. Teret G = 300 N objesen je u tacki C 0 uze AB (sI.13). Potrebno je rastaviti silu G na dvije komponente u praveima uzeta AC i CB ako su dati uglovi ex. = 60° i ~ = 4So.

sl.13

8.

1.4.

Ravnoteza sila
Ravnoteza tri sile koje leze u istoj ravni

1.4.1.

Stap duzine AB, tezine G, vezan je zglobom u tacki A , dok se na drugom kraju u tacki 0 oslanja na zid (51.14) . Odredi sile u zglobu A i tacki 0 zida!

51.14

Tezinu stapa G nacrtamo u razmjeri UF , a zatim je rastavimo na poznate pravce reakcija u tacki A i tacki 0 (tri sile sijeku s~ u ~dnoj tacki i Cine zatvoren trokut sila) . Dobijene duzine vektora FAi Fo pomnozimo sa razmjerom za silu UF o
1.4.2. Izracunati sile F, i F, u zicama AB i AC, koje su u tacki A meausobnog spoja opterecene teretom G 1500 N. Zice sa horizontalom koja prolazi kroz tacku A (51.15) zaklapaju uglove ito: zica AB ~ 30°, a zica AC ~ 60°

=

Graficka metoda:
a.,
U =300 N
F

c

1 em

51.15

b
9.

F, = bc . UF =2 ,5cm . 300 N =750 N 1 cm

F2 = ac' UF =4,3cm . 300 N =1290 N
1 cm
Analiticka metoda : Koristeci se uslovima ravnoteze: LY,=O

dobijamo dvije jednacine koje nam omogucavaju odredivanje velicine sila F, i F2 • LX;=O; F, cos 30° - F2 cos 60° = 0 LY,=O ; F, sin 30° + F2 sin 60° - G = 0 Iz prvog uslova ravnoteza (LX.=O) dobijamo zavisnost izmedu sila F, i F2 :

F, - F2

_

cos 60° _ ~ . _ 300 - , ~ F2 - 0,575 F2 . cos v3

2
Zamjenom vrijednosti za F, u jednacini drugog uslova ravnoteze (LY;=O) dobijamo velicinu sile F2 : 0,575 F2 sin 30° + F2 sin 60° - G = 0 0,575 ' 0,5 F2 +

Vi
2

F2 = 1500

F2 = 1293 N F, = 0,575 F2 = 0,575 . 1293 = 743 N
1.4.3. Celicna kugla tezine G = 100 N, oslanja se na dvije glatke kose ravni OA i 08 koje sa horizontalom zaklapaju ~ 60~ ~ 300 kako to pokazuje s1.16. Izracunati sile reakcije kojima se ravni 08 i OA odupiru pritiscima kugle.

10.

=O Fo. . 1 cm 20N Fi5li= ac · UF =2.= 50 N . . U =44 cm . sin 600+sin 300) cos 60° = 100 ("2 1 13 100 2 1 ·-2-+2) 13 2 13 Fo. G F.S N 2 2 11 . Fi5li. cos 600 .5 cm . -1. 20 N = 88 N F. .= i5li cos 600 IZ prve Je naclne .Graficka metoda: U = 20 N F 1 cm A c sl.= 08 30° . . -1. Sin 60° + FOs sin 30° = G cos G (COS 30° . ) 0.= 50 N cm G b Ana liticka metoda: LY.= 50 ·13= 86. d •. sin 60°· Fi5li sin 30°· G =0 c F F cos 30° (.= bc .16 Fo.

Odrediti silu pritiska Fn kugle na podlogu .1. UF=3 ' 45· 25 = 86 N 1 Fee= ac .. ako je tezina stapa G = 100 N i ako ana djeluje na sredin i stapa . pricvrscen je za vertikalni zid pomocu zg loba u tacki A i zicom u tacki C (sl. (sl.= G · cos 60° =100 .5. UF=2" 2 5 = 50 N 1 b Analiticka metoda: Posto je graficko rjesenje pravougli trougao sila sa uglom u tjemenu od 60°. mozemo racunskim putem preko sile G izracunati trazene velicine sila . _-= 86 .17 FA = be . Metalni stap AB. Odrediti otpor oslonca u zglobu i silu u zici.~ V3 -G F- 1 F. lezi kugla koja je uzetom pricvrscena za drugu vertikalnu povrsinu u tacki C.4. Na glatkoj povrsini AB koja sa horizontalom zaklapa ugao a =300. ako je uze paralelno sa povrsinom AB i ako je tezina kugle G=60 N. 18).= 50 N 9C 2 1. Stap i zica sa zidom cine ugao od 600. . 12.4. sin 60° = ~ FA= G · sin 60° =100 . 25 N UF = 1 em A /' sl.17).5 N 2 cos 600 . kao i silu u uzetu Foe.4.

Odredi sile u stapovima F 1 iF. Kran (dizalica) se sastoji od dva stapa: AC 1.6.2 m i BC 1.19 13.18 1.. .4 m.4. U tacki C objesen je teret G = 30 000 N (sI. Stapovi su pricvrsceni za zid u tackama A i B. = = = sl.19) .6 m.sl. pri cemu je njihevo medusobno rastojanje AB 2.

A B sl. Za drugi kraj stapa vezano je uze (u tacki B) . Lje stvi ee AB.4. koje je prebaceno preko nepomicnog kotura u tacki C. tacka C je za 8 em niza od prave AB. oslanjaju se na vertikalan gladak zid u tacki Ai hrapav pod u tacki B. duzine 3 m .9. . 45°.21 1. Krajevi uzeta vezan i su za kuke koje se nalaze na istoj visini. 45°(sI.4. ako je AC = BC = 10em. pod uglom a.tezine lampe G .7. Odrediti velicinu i smjer sile u uzetu kao i otpor oslonea . a dio uzeta BC paralelom sa horizonta lnom ravn i.21). Na sredini u tacki T stapa objesen je teret G = 2500 N. tezine G 200 N. Kolike su sile u dijelovima uzeta AC i BC. = sl. Izracunati reakeije veze u ovim tackama. ako je: a.4.1.. U ravnoteznom polozaju zbog opterecenja .20). Lampa tezine 15 N (sI.22 14.22) objesena je u tacki C 0 sredinu uzeta AB .20 1.8. Stap AB pricvrscen je za nepomican zglob A (sI. = = /A / sl. a optereceno silom F koja je potrebna da bi stap odrfavala u polozaju koji je prikazan na sl. ako pravae Ijestviee zaklapa sa horizontalom ugao a. 20 tj.

a sila iznosi F = 200 (sI. Izracunaj momente sila F I iF. za momentne tacke A.. B i C. h. h =50 · 4.4 = 220 N em 15. M~ = .24) h.5. Sistem proizvoljnih sila U r~"n l 1.5. = 40 · 2. =F•. = 40 N! Sile napadaju zajednicku tacku A . Izracunati momenat sile F koja djeluje po osnoviei ravnokrakog trougla AB . 4 = . Velicinu kraka h odredi graficki sa erteza. h = .800 Nem 1. za momentnu tacku 0.1.24 M. sl..23 I F /3 M: = 0 .23). -- - ~ . h. . I .F .' h. kao i velicinu rezultante F. C I I I :1. ako je F I = 30 N. a medusobno zaklapaju ugao od 90 (sI. = 4 em .5 = 100 N em M.! U= 1 em L 1em 0 U=~ F 1 em h . Osnoviea trougla AB = 6em.1 . = 2. F. = F. krak AC = BC = Scm .2.5.5 em.' "". = 30 · 4 = 120 N em M. = F.200 . I 1\ : sl. . M~ = 0 .

F. 6.25 ~ = 500 Nm M.= 200 N u tacki kao na sl. ' 1.-.. 16. 0 + 500 . kao i polozaj njene napadne linije (sI. Izracunati moment rezultante ovih sila za tacku E. = 40 N. = 600 N.--. = 80 N.. 5m \ Ij l y.4 m...26) djeluju sile F. Ako je rastojanje izmedu napadnih linija sila I = 1.200 · 1. F. Duz ivica pravougaone ploce ABeD (sI. . Na tijelo u tackama N. . I..-> sl. . I.1 . I.= 400 N i F. = M.6 .F•. F. .5... 25 . + M. I... obrtati tocak polu precnika R = 2. odrediti velicinu rezultante. djeluju dvije paralelne sile istih smjerova .200 . = 500 N i F.~ __ _ ---I sl.c p . M. F./' J( .3.5. = 1000 N. Slijeganje paralelnih sila 1. i N. .5 m na koga djeluju sile F.:../" . 'I F. + M.1. = M.4. 2 + 1000 . 1 .27). ~I ~: ' J -1. =600 .26 1.i .5 MR=700 Nm ___ " __ P. . . = F. + F. 2 . Izracunaj kolikim ce se momentom M.. + F. = F..5 = 400 · 2 . . + M.F. = 200 N. + M.5 1. M.

....4 X=~= 40 '1..•. ...5 m 1 em ~ --..u = 20 N F 1 em u= l 0.. FR= F...-.4 F. ....' -...... . /' 11 \ ---.-_ ..- ..._..·X =F..JJ_"~ m . .F.... - F2....+ F2 = 80 + 40 = 120 N Koristimo momentno pravilo: F. _--_... .. ~. . N'J.. ! NI '-- x~..466 m 17. \ ) .../ / ' . - . . 120 X =0. C -- .- -~ ...·0+F2 · 1.

= 20 em (sI.3....1. .. Rastojanje izmedu napadnih tacaka N. Odredi velicinu i polozaj rezultante dviju paralelnih sila suprotnih smjerova : F. =180 N (sI.28 Rezultantu dvije paralelne sile suprotnih smjerova nalazi se sa strane vece sile na udaljenosti X..60 =120 N FR· X = F..6. F.. iN" N.29)! 18. . smjer i polozaj napadne linije rezultante dviju paralelnih sila. ..2./ .. Graficki i racunski odredi velicinu. ..6. a N... = 60 N i F. FR= F.' .N. = 100 N. . .F.: -. = 180 .1~. = 160 N.28).N.. istih smjerova.. I F.r" . ako je F. == u= F 40 N 1 em u= l 4 em 1 em _. I X =-F-R =~= 60· 10 5 em 1.. ~ \..sl.. I 10 em ...

i F.u= .' P + q =N. F.-. P = F. + F. \ p ::. za tacku C: F. 19. I 1 \ C Hz.N. \ I \ \ I I F. ~ I rR I - Fz sl.. =100 + 160 =260 N q Zatim napisimo momentne jednacine sila F. ~-- Ii - - -1--. 40 N 1 em U = 5 em L 1 em F2 ~ I I \ \ \ \ \ \ \ #. . . .29 Najprije izracunajmo rezultantu sila: FR = F.

Iz ovog sistema jednacina izracunavamo velicine p i q.7 = 12.30) . F. .7.. = 200 N.7 em p = 20 .6 q + q = 20 2. = 80 N . smjer i polozaj sila suprotnih smjerova. a N.- . Graficki i racunski odredi velicinu .6= 7. 30 20.- sl. = 15 em (sI.q = 20 .6 q =20 q =2. na osnovu Kojih odredujemo polozaj napadne linije rezultante: 100 P = 160 q P + q = 20 1.N.3 em 20 1.4. r----------1----~-. ako je F. F..6.

Odrediti sile u uzadima. ako je AC=p=40 em i BC = q = 60 em! Tezinu stapa zanemariti. FA+ Fe = G Momentna jednacina za tacku C je: 40 FA= 60 Fe FA= Z.5 q-q = 15 1 . za tacku C je : F. jer je F.q =15 q p =25 q 2.5 q = 15 q = 10 em p = 15 + q = 15 + 10 = 25 em 1.F.31).FR= F. i F.Fe Zamjena vrijednosti za FA= Z-FA+F.5. . D ~ A p -~- Fg t::=*=====1' sl.80 = 120 N Momente jednacina si la F. P = F. . visi u tacki C. teret tezine G = 900 N (sI.Fe = 900 . U prvoj jednacini dobijamo: 3 21. FR= 200 .5= 360 N FA = G .360 = 540 N 3 ~ Fe. Na stapu koj i je objesen 0 dva paralelna uzeta AE i BO. ' q N. = P .31 Zbir sila FAi Fe jednak je rezultanti G.q 80 P = 200 p. > F. =G 2. . /.5 = 2.5 Fe=G G 900 Fe =2.6. N. .

GrafiCkom metodom odredi velicinu i polozaj rezultante zadatog sistema proizvoljnih sila (sI. Polotaj sila sl. Sile su F. 16 em! = = = 1.7. 25 em. 360 N i NJJ.6. ne prede 750 N.6. ako je F. Graficki i racunski odrediti velicinu i polozaj napadne linije rezultante dviju paralelnih sila istih smjerova. Rastojanje izmedu stapova iznosi [= 4m . . 0 gredu koja je pricvrscena za dva stapa A i S (sI. rastojanje izmedu napadnih linija sila N.N.6. Graficki i analiticki odredi polozaj napadne linije rezultante paraleln ih sila istih smjerova.8. 1.33 Poligon sila 22. U kojoj tacki C treba objesiti teret G da opterecenje manje optereeenog stapa S. 650 N . 640 N .32) treba objesiti teret G = 4000 N.33). = = = 1.7. Siaganje proizvoljnog sistema sila (primj ena veriznog poligona) 1.1. 380 N. a F.7.6. sl. F.32 1.

-'----:- i=i ..~.1 1. I I • . . ~t _ ._. A sl. = 50 N i F. (Velicine sila i njihov polozaj uzeti sa slike). 35. .~ .9 N R FR= X. 1 =30 N XR =14.7.\ ' 'i-. = 20 ' 2 = 14.-.. f-+-+--+-. cos 45° X. =1. i F.9)' 23.. = ..3.1 N y. _... 35.. I -.F~~'\C l. '. yR . v ! i -:-. . FR= 57 N .35 x.. = 0 y.7. . =F. .1 +30=44..' + yo' V =V44. u napadnim tackama prema sl.1. l' + (.1N Y = 14. 34. ! ' -. 1~ t:ti-t-~J sl. .. .2.1 . F2 Y =0 3 YR X._j" ::! F.. '1. lSi ' . Cl[!Jd. i . I . F.:. ~-.'.: ~: . "'.= 14 1 N 2 ' =LY.' . = 20 N . Grafickom metodom odrediti velicinu i polozaj rezu ltante sistema sila kao na sl. 50 = -35. pravac i smjer rezultante .-_..y .• i . '.~ F.. kao i polozaj njene napadne linije u planu polozaja sila! F.. I \: ..:-1----. + Y3 V2 y.·t t ~~ . Naci velicinu... = . . o : U ! / ... --. ' '.-·--T-·" . . XR X.• . = 30 N.. .. + X3 V2 = 20 .lCml . sin 45° y.. cos 0° =LX.. = F.34 Na tijelo djeluje tri sile F" F..50 N X3 = 30 . = X. =F..... I.

~~-. 2 = 60N em F.__ . .36). F .1N em . 2 . 1 = 14 . 1 Mci =14 .2 em R .1 .8 em (udaljenost pravea rezultante od tacke 0) Da bi se odredio polozaj napadne linije rezultan te u planu polozaja sila potrebno je da izracunamo odsjecke OA i 08 sto ih cini napadna linija rezultante na X..9)= 7.14.1 + 200 + 60 =274 .274 .1 d57 d =4.-L-! I i I o sl.... d = 14.osi.1Nem M.35 9 ---x = 441 = -0 . . . 40 N (s1.81 R . 2 = 30 .y. tgaR = Y R .Moment rezultante za tacku 0 giasi: M~ = M ~ + Mci + Mci Mci = X._ . ~­ a) _ . M~ 2741 OA = ~ = f-3t. - . 1. odnosno Y . = = . 15 N i F. 4 = 50 .36 a 24.1 ... .. . Odrediti velicinu. 2 .4.--ii • 1 ~--+. = F. = F2 . F2 =30 N._ -_ . pravae i smjer rezultante sila: F. 4 = 200N em M._. _----.6 em - M~ 2741 08 = ~ = 441= 6. = 10 N.7.

a = 0 b = 2 (sin300 X.X• ..£. .. lezi na osi y. b . cos 30° Yb = F.Y• ..~ --+-.. = 0 . .-" .J-------.. .7.:j. =O LM. -. a sila Fe na osi X.'-'-. sin300 25.. - j .. G · ( cos300 .-- .. Greda sa horizontalom zaklapa ugao od 300.b) .. F. Odrediti otpore u osloncima grede.----1I~ .-------.. tezine G = 500N oslanja se u tacki A na gladak horizontalan zid i na ve rtikalni ispust C.--! o sl._ ...37).5. Homogena greda AB = 21= 8m.. ~ x sl. 37 Sila F.-.. U tacki B oslanja se na strmu rava n koja sa horizontalom zaklapa ugao od 60° (sI.~ ' . . = F. -G+y.. =O ... 36 b 1.. Napisimo jednacine za racunske us love ravnoteze : a = 2 (cos300 LY..I 1---+---+-..

-.FB • 2 sin300 .38a i 38b).Ya= 500 -125 = 375 N V3 J.8. Zcrn /' ~ ~" ~ 4 ~ i I I I .. X sl.F. cos30o = 250 ....Fa cos 30° . 21 sin300 .1.a.25 N 2 Y.*--'.Iz momenta jednacine mozemo izracunati silu Fa: GI cos 30° . sin300 G F.4 sin300 500 --14· = 250N 2 Iz prve i druge jednacine ravnoteze mozemo da izracunamo i ostale nepoznate sile Fe i FA Najprije izracunajmo vrijednosti ' komponenata Xa i Ya: X. = F.25 N.8. i ---.. 38a .. = ..-. Od red i van j e t e zi 5 t a 1. 2 sin300 = 0 G = 4F. a iz druge jednacine FA= G . sin300 .t---~~ 26...ot---+-..-. Analiticki i graficki odredi teziste izlomljenih homogenih linija (sl. 21 cos300 = 0/: 1 cos300 G . ...= 125 N 2 1.. = FBsin300 = 250 · Iz prve jednacine: Fe = X.F....= 216.. y I I 'I i I I. = 216.

y.= 1. = 3. X... 1 + 6 ..1 em I. + I. _ 3 . = 2 . y. + l.5 27.+--'. 38b X. = 6 ..7 = 10. = 3 .I..95 I 10. I.X.. I = I. + I. = 3 em X.7 ' 3.. + I. + I.!. = 1 . X. y. + I. X. .5 X..L.5 Y.. + I.9 em 10. + /... I. . = 1. + I. X. = 0 X= T I. I.. y..7 =2. + I. = 3 + 0 '95 = 3 . = 3 + l.:. 2 + 3 .5 y.5 I. = 6 . = 1. I _-'. 1.5+3 · 3+4...7 XT = YT = I.!.. y.5 24 5 -------=..X.- 30 = 2 7 em 11' 51.=.7'1.y. = 2 .::.~y'c- 2 . = 0 y. I ---'------:-::--::-----'----'--.. 3..I .~y.!..0 11 .95 n =3 y. X. . = 1. X. = 2 + 6 + 3 = 11 X. 0 + 3 .---. + I.I.3+3.!:. = 3 + 3 + 4. = 3 I = I.7 3·1 .= 22 em 11 11 ' YT = I - 2·6+6 .7em .5 + 4. = 3em dn 1 = T=4..

4 = 16000 rr em' i stozea zapremine V. 1 3 1 3 2B. 3. 4. + S3X3 T S 5 . 2. = .5 em X. = 2.5 em X3 = 3. + S3Y 3 S =2.5 + 3 .20' rr · 60 = BOOOrr em 3 . = 2. + S.5 + 3 .5 em Y = 0. = 60 em (sI.5 em SJ / y.40) Ovo tijelo je sastavljeno od valjka cija je zapremina V.5 + 5 . a visin~ h. potreban je jos same jedan podatak.5 13 = 2.r'rr · h. Odrediti polozaj tezista tijela sastavljenog od valjka poluprecnika r = 20 em a visina h = 40 em i pravog stozca osnove poluprecnika r = 20 em. 39 }/ Y. h = 20' rr . = 0. = 4 . 0.3. 0. Linija T1 T2 je osa simetrije.1 em Y= T S.5 em 3 x =S.5 13 5 . = r'rr . = 3 em' S3 = 5 em' X. Y.2em 1. + S. X.1 ~I I 1-<)1 i ! sl. X. 2.5 + 5 . = .B.5 em S. . y.2 em' U= -em 5 1 - I i \. = 5 em' S. Zamisljamo da sile V1 i V2 djeluju u tezistima T1 i T2. a posto je teziste na njoj.

Graficko rjesenje : Osu simetrije tijela ertamo u razmjeri U = 20 em a sile u razmjeri U = BOOO ITem' L 1 em v 1 em Crtamo veriini poligon za pravae sile koji je upravan na osu simetrije 0 . + v. 40 Y =---= T LV · Y LV v. A1------r-i 4=---------.. Udaljenost Y teiista T od koordinantnog pocetka data T je obraseem : ° sl.. U presjeku T teiisne linije i osi simetrije je teiiste sloienog tijela . Graficki i analiticki odrediti poloi aj teiista sloienih homogenih linija datih na sl. sl. 60 . 20 + BOOOIT ..0 1 . 16000IT . v .. 41 29. sa osom simetrije na kojoj se nalazi teiiste T sloienog tijela .33 3 em 16000IT + BOOOIT ' 1..Y .Y.B. . 41.3 . Analticko rjesenje : Koo rdinatni sistem uzecemo tako da se koordinatni pocetak poklapa sa ta ckom T" osa 0 .4. + v.

51. 44 c .. + I. = 4 + 3 = 7 em I..8.. Graficki i analiticki odrediti polozaj tezista 510zenih tijela datih na 51.9. . Pap U 5 • G u I din 0 vet e 0 rem e Y 1. 43 1 51. Graficki i analiticki odrediti polozaj tezista 510zenih povrsina datih na 51.85 · 7 1 = I. 42.9 em' 30.5. = i--o-_ _ _ _ . 43 1.14 · 2. 1 X. I ~ I I i L JO 51. = 4 em I.9.1. = 3 em x.85 em S =17..8.~ 2.~-"'___ . = 2 em I. Izr?cunati povrsinu na5talu obrtanjem 510zene linije oko 05e y (51. = 4 em 4 · 2+3 ·4 7 S = 21t · XT ·1 S=2 · 3._..44) x. X. +I..X. 42 1.~ r ~!~.6 . d) -~ - ~ I .1.

3.6 · 67. ~ocm-t XI x.1 S = 14158 em' 1. I 20 · 20 + 47 . Izracunati povrsinu nastalu obrtanjem sloiene linije oko ose y (sl. 46 31. = 20 + 47.1 XT =33. X. Izracunaj povrsinu nastalu obrtanjem homogenih linija oko ose y kao sto pokazuje sl. 46.5 em x= T I sl.14 =47.9.1 4 · 33 .9.5 =39. =r7t =15·3. 45 II XI + I. 45). II = 20 em I. =30 + ~ =30 + 9.1 = 67 .1.2. sl.5 67.6 em S=21t·X T ·1 =2 · 3 . y y 3.1 · 39.1 =20 em em I = II + I. .1 em ~~_.

1._-.. .. Izracunati zapreminu na5talu abrtanjem pavrsine aka y a5e date na 51. . 48 . = 40 .5. y a 51. =35 em S 1200·35 ./"'I 51. '/# S ' = r'1t= 15'·23. 47 X. = 31t + 15 = 21 . 30 = 1200 em' s = s' -s' = 1200 .3 em I 15' .40 .353 = 847 em' 4r X.3 847 X= T s.S . XT = 58.9.14·847·58. 47) aka y a5e. X.9.4 em v =21t · s · X T V=2·3. X.353 · 21 . 48 32.4 v = 310640 em' 1. _._.4 . Izracunati zapreminu na5talu abrtanjem pavrsine (51.14 2 353 em ' I ! s. .

F. ...~2"""""rrTT".10 .J. opterecen silama F.10. F. = 2000 N (51.49) Odrediti otpor oslonaea FAi Fa.. 49 33. Nosac AS = I = 10m ..lllJLLmLLlllllJ.. - U = 2000 N F 1 em a F.-riB'1 ~ i-(j~-. b 7 2 F..lJ.---!.1. ~I Fa c ~ l/Wl. = 4000 N.TTT1".... = 6000 N i F.I.1.H~_---I Fj 51.. b). Nos a ci (puni ravni) 1.. maksimalni napad ni moment i transverzalnu silu u kriticnom presjeku .

F.· 2 =0 1OF A = 4000 .F. 34. = FA· 2 = 6600 · 2 = 13200 Nm M.F.6000 =. . =6600 . = F. 1. = FA . = 4000 + 6000 + 2000 = 12000 N ~M.F.6000 .4000 . 3 =6600 · 5 .6600 Fe = 5400 N Odredivanje maksimalnog momenta: M. . .F3 =6600 .F. . . 8 .FA=12000 .6000 .. + F.4000 .5400 N Maksimalni moment smo mogli odrediti i na ovaj nacin: Mm" =U L .4000 .6 em 2000 N Mm '" 21000 Nm .2000 =.F.F. 6 .F.Analiticka metoda: Odredivanje otpora oslonaea : ~Y=O FA .25 em . · 8. 8 + 6000 . UF • H .3400 N FTJ =FA. 3. =21000 Nm Odredivanje transverzalnih sila: Fn T. 3 = 10800 Nm Mm" =M.F. 2 FA= 32000 + 30000 + 4000 10 FA= 6600 N Fe =12000 .F.4000·3 =21000 Nm M. 5 + 2000 . Mma. = FA. . . .F.F. + Fe = 0 FA + F. 6 .1 em _ 2m . =FA· 5 . =6600 .1Cri1. . Y m. + F.· 5 . 8 .F.F.. .4000 =2600 N F = FA . 3 = 6600 . =0 FA· 10 .

.1000 N Ur=~ U.= ~ 1 em b a p aU' sl. 50 35.

s X . ona ce sjeci napadnu liniju sile Fa U tacki K. napadaju: jedna vertikalna sila F. transverzalnih i aksijalnih sila! Izracunati maksimalni moment (M sm.. Prethodno izracunavamo komponente sile F.Fa = 2800 . sin45° = 4000 · 0.' + Y.)! Graficka metoda : Za graficko izracunavanje otpora oslonca FA i Fa mozemo se koristiti uslovom da tri sile budu u ravnotezi. odnosno njene Y . i jedna kosa sila F.komponente.+Y .Xa = 0 FA+Y a =F. XA = X = 2800 N LMA = 0 .7 = 2800 N LX LY LX= 0 . YA . Otpor oslonca FA izracunavamo primjenom Pitagorine teoreme .10. X. Produ zimo napadnu liniju sile F. to je pravac napadne linije si le Fa poznat .50) opterecena kosom silom F. h = Fa . Oa bi tri sile FA Fa iF bile ' u ravnotezi . (sl. iz kojih izracunavamo tri nepoznate ve licin e: XA Y i Fa.osom zaklapa ugao od 135 0 Odrediti otpore oslonca . Sila F. = 4000 N.1. Analiticka metoda : Koristeci se uslovom ravnoteze : =0.osom zaklapa ugao a.3.1400 = 1400 N FA Y X. 36. Mm = FA. Posto je pokretni oslonac u osloncu B. A jednacine . ~= YA. ~= 1400· 2 = 2800 N ax 2 2 1. Zadata je greda AS = I = 4 m (sl . = 1500 N. . .Y + Fa = 0 YA= Y . Prostu gredu duzine 1= 6 m. -XA+ X = 0 . nacrtati dijagram napadnog momenta . X = Y = F .10.2 . u pravcu X i Y . moraju se sjeci u jednoj tacki. -Fa' 4 + Y .ose . cija napadna linija sa x . = 0 i LM = 0. napisemo tri . =60° Iz uslova ravnoteze odredujemo otpor oslonca: LX = 0 LY=O . Najveci moment savijanja: Msmax je ispod sile F. = 4000 N. na sredini nosaca . 2 = 0 F =~= 2800 · 2= 1400 N a 4 4 LY = 0 .' = Y2800' + 1400' = 3100 N = Konstrukcijom veriznog poligona u stvari dobijamo odmah i dijagram napadnog momenta. 51).

51 37 .-em- ~ ~ ~tc~~h~ U= L ~=~ ~ 1cm 2m 2m a a' Ifl l >. F.. .. b 1 2 s p Yz 3 H _----L. sl.U = 1000 N F ---:._ _ JWill1UillUil~".

-8.!L. 6 2160 N Iz jednacine LY = 0 izracunavamo komponentu Y•.LM. -F A Y. = 1500 + 3480 . Y. Msm •• = Y. ~.i = 1000 . x.6 em· 2 em = 5600 Nm 1.. opterecena je kontinualnim opterecenjem q = 1000 N/m . sin600 = 4000 . + 2Y. Razlaganjem sile F.87 = 3480 N Iz momentne jednacine mozemo izracunati otpor oslonea FA' F = 4F . = 6 m.2645 = 4255 Nm Frn . = F. te moment savijanja i transverzalnu silu u presjeku n . eos60o = 4000 · 0. +Y.3 = 3000 . 2. 0. .3 = 700 N 38.Y .. Prosta greda duzine . 2. . 1500 + 2 . · 4..' 1000 · 6' Msm •• = -8.n (sl. 6 = 3000 N A • 2 2 q .. 2. = 2820 N Iz dijagrama transverzalnih sila vidimo da transverzalna sila mijenja znak u presjeku ispod si le F" sto znaci da u tom presjeku vlada najveci napadni moment: Msm.q . i Y . ..2160 Y. = F. 52)! F = F =. · 2 = 2820 . =4 . =F .= . 3480 A . FA" .. 2 = 0 . Odrediti reakeije FAi F.10. 2.F.q .3 . 2 = 5640 Nm Graficki vrijednost maksimalnog momenta izracunavamo koristeci se jednacinom: 1000 N 1m Fsm •• = 1 em . 1Cril .5 = 2000 N Y.1000 .n = FA.maksimalni moment savijanja Msm. .= 4500 Nm Fsn-n = FA. = 0 . dobijemo njene komponente: X.4. 3'= 6900 .

Konstruisati dijagram napadnog momenta i dijagram transverzalnih sila. . a F. . Odrediti kriticni presjek i izracunati maksimalni moment.F.5. = 300 N. pri cemu je 1 = 450 N/m.UF =---.. + Fa =0 FA+ Fa = F. 53. = 750 N. F.10. .F. Prosta greda opterecena je kombinovanim opterecenjem kao na sl. = 3000 + 750 + 1350 = 2400 N Iz drugog uslova ravnoteze LMa = 0 izracunavamo otpor oslonea FA: 39.--:-:1 1 em =-- 1. + F.F. + F. . Analiticko rjesenje: LY=O FA.

ako je F = 400 N.6. 3 .6 FA.Fe . = 0 5F.-(-800) . .F . .5 F. .600 . Naertati momentno polje i polje poprecnih sila! Analiticko rjesenje: 2: MA= M . U ovom presjeku napadni moment ima maksimalnu vrijednost: Msm" = FA. 6 FA 1500+2250+3375 7125 =-6-= 1187.5 m od otpora oslonea FA . 54).5 . .. = ~ . 4.25 em = 2730 Nm 1 em 1 em 1..5 N ·m Grafickim izracunavanjem maksimalni moment iznosi : F Sm.10. = 1187.q . .25 em . 3. + 3F. Odrediti otpore oslonaea proste grede AB = I = 4m opterecene spregom momenta M = . = 2737. 2 .=-4 = -200 N 2: Me = M + FA. = 0 F -~. 200 N .200 N .5F .450 · 0. a r = 2 m.1187. - .5 F.225 Msm. r = -800 Nm (sl..FA= 2400 .F. + 2. ..5 Msm. 0.3F.300 · 2 . Tacka C napadnog momenta sprega je udaljena za a = 2.5 Msm.5 · 3 .. - 4 - 40.5 N 6 Fe = 2400 . = 0 M -800 Fe =-'.5 N Iz dijagrama tran sverzalnih sila vidimo da transverzalna sila mijenja znak u presjeku grede is pod sile F.5 = 1212. = 3562.2.

/ / 1 o sl. ~ I / F . Izracunati otpore oslonaea proste grede AS = I = 4m opterecene ve rtika lnom ekseetricnom silom F = 500 N.F(/ . 54 1. =FA. Iz uslova ravnoteze dobija se: ~ MA=. ciji je moment M = F . .. 55) .F • ..5 m (sl.7. ako je a = 1m i e = 1.10. a + M =0 F = F· a + M = 500 · 1 + 750= 312 5 N • I 4 ' ~ M.a) + M =0 F(l-a)-M 500(4-1)-750 I 4 =187 . j~ u / / / 3 / / . e = 500 . A naliticko rjesen je: Redu kovanjem sile F na tacku C dobija se ta sila u tacki C i spreg . 1.U =200 Nm M 1 em u= F 200 N 1 em '-'---'9I .5 = 750 Nm . I + F . I .5N FA = 41 .

= 400 N.10. 1. e = 0. = 300 N. 55 1. sl.Fe . Ako je a = 1m. e . 56). . . + M + F.U= F L 1m 1 em UF 200 N 1 em 7 1 -~ .5N L Me = YA . = 0 42. . 56 . 1 .8.5 N LX = F. 0. spregom ciji je moment M = 300 Nm i horizontalnom ekseetricnom silom F. a + M + F.5 4 =212. Presta greda AS = 1= 4m opterecena je vertikalnom silom F.3 a F. L MA= F.2- 0 /" Fs sl.5 m odredi otpore oslonaea FA i Fe (sl.150 4 187. 400 . 1=0 F F · a+M+F 1 ·e ' e I 400 · 1 + 300 + 300 .300 . .X. e = 0 Y= A 3aF -M-F ·e ' I 1 3 . .

= u= l 0.9. Odredlti otpor uklJestenja sile FAi moment ukljestenJa M•. -F. .J~2~_=--_-=:::::::~ p 3.. + F2 = 3 + 0. Konzola AS I = 2. =O F.X.5 m 1 em m 1m 7 . = F.' + = y = '-/300' + 187 . = D.S kN (sl.5 = 3.5' =353 N : 1 10. = 300 N FA " X. = F. S H F 51. 57) .5 m optereeena Je silama F.L. = 3 kN i F. 57 Analiticko rjesenje : ~Y=FA -F .5 kN 43.

1 0.. =-Msmu =-(F. I· i I ! i I I 51. 2.8 em . Radi kontrole vrijednosti izracunatog momenta njegovu vrijedno5t mozemo izracunati i grafickom metodom : M A =-M Smu = 0.5 m 1 em .n. 400 .. 1.M.5.. .5 2. . 3. 5 =3 .5 + 0 .. (-3. 1. 11 kN .10.05 em) em =.7 5 kNm .5 + 600 · 5 =4800 Nm 44. Odrediti maksimalni moment i naertati momentno polje i polje tran5verzalnih sila! U= ~ 1 1 em U = 400N F 1 em . . 58) opterecena je kombinovano .5 + F.5 + F . 58 Maksimalni moment se izracuna tako da 5e saberu momenti sila sa de5ne 5trane tacke A: Ms. 1.. . Konzola (sl.78 kNm 1.j i 2.5) =-(3 .J.5) =-5. =3q . 1.

a duzina prepusta X. 59). =2 m. = X.1 em . Ym. =4760 Nm 1. = 2 kN . F. = 4 kN (51. 4. = 6. 400 N . . 2. maksimalni moment savijanja MSm" . .10.2 kN i F. Raspon grede je { = 10m. te naertati momentno polje i polje transverzalnih sila ! 2m UL = 1 em U=~ F 1 em 45.11 .UL· UF · H .25 em . .. Odredditi otpore oslonaea FAi Fe.Koristeci graficke parametre maksimaln i moment se racuna prema : 1m MSma..8 em 1 em MSm. Gredu sa prepustima napadaju koneetrisane sile F.

Izracunaj reakcije FAi FB maksimalni moment savijanja Msmaxo te nacrtaj momentno polje i polje transverzaln ih si la! Analiticko rjesenje : FA+ FB= F. Izracunavanjem momenta u ovim tatkama i njihovim poredenjem . Racunajuci apsolutne vrijednosti momenta za te tacke dobit cemo maksimalni moment savijanja. 280 .FA = 12.2 kN F. 6 + FA· 4 = .32· 4 = 9. + 3. .28 kNm 1. + FB = F.5 4 F. 2 = 8 kNm MSmax = M. . = 706 N FB 1130 .F.F. = 1130 . + F. 60) . 2 = .F. B i na udaljenosti X od oslonca A. . = 9. . = 280 + 400 + 3 .· 0.2 +4 = 12. 5 + 400 .Analiticko rjesenje : F. = 280 N i F. tacki 2 iii tacki B.· 6 + FJ FA - · 2=0 F1 2+ F 6 .2 . = . + F.5 = 0 F. · 0.12. . 5 + FA· 4 .2 · 6 + 5. 12 . 3 + 3 . sto znaci u tacki A. ravnomjerno rasporede nim opterecenjem q = 150 N/m (51.F.32 kN FB 12. 2 = . 3 .2 .706 = 424 N = Transverzalne sile mijenjaju svoj znak u tackama A. 3 + 3. Greda sa prepustima opterecena je koncetrisanim silama F.2 . 150 .10. .4 kNm M. . + 10 .88 kN = Opas·an presjek na gredi nalazi se ispod jedne od sila . + FJ = 2 + 6.5. = 400 N i kontinualnim. dobit cemo maksimalni moment savijanja. 5 + F.F.3.32 = 6.28 kNm MB = FJ • 2 = 4 .F 2 212+62 · 6 -4·2 ' 10' J 10 = 5.F. 0. MA= . 150 = 1130 N LMB = 0 -F.5 4 46. .

0. .F. p sl. =. sa lijeve iii sa desne strane tog presjeka.280 .5 = 75 Nm Vrijednost velicine X dobijemo iz uslova da je zbir transverzalnih sila. 1 =-280 Nm Me = q . 1 =. . jednak nuli: FT= 0 (uzet cemo sa lijeve strane) '47 .F. 60 M. D~~~-+__~~~~~~ q-150 N/m U L = 200 m 1 em UF= TCm 1m F. 0.5 = 150 .

Resetkast i nosaci 1.F./ / // Up:: 0.s1"1 icm Kremonin ~ plansila -6. -(X .17 .. = ~.8 HI ~~m / UJ..F.17 .17q ' o 'r Mx =177Nm Prema tome je : Msm" = MA= -280 Nm 1.t-n'"-.17 + FA' 2.F.: + J'.5 F .17m q -280 + 706 .11. .1.F.3 =2 .O.3 51. // I '.400 + 300 q Mx = .~.." . Odrediti reakcije F..tf-.3 =5 stapova i ~ (PJ /I . 4 .'2 48 .Xq + 2q =0 -F I + FA.~ I . .--.. ___Lt!L-+-_. .2.2. ~ . ' 3.-. $~ /:/l~:IkN -. .__ -.-F I + FA."e f 2 ~ ~ I !) 2.F. te sile U stapovima grafickom Kremoninom metodom i Riterovom racunskom metodom ..el..! . j.. s = 2n .2) . q -F I =0 + F.. + 2q X= X =2 .~F. + 01.' 1.2. :: •a. 2."(.'.»4.. . 61 6r~i / +Fs ' ifa. Dizalica na 51. i Fa.11 . 61 opterecena je silom F 1 kN.

Riterova metoda (51 . su jednaki nuli) = F . i F.F. -I = 1 ' 75 =2.70 m 17 = 0 . jer da bi se izracunala sila u jed nom takvom stapu .5 .14 kN Za izracunavanje sile F2 uzet cemo presjek KL resetke i momentnu tacku E: LME =F· 1.5 + F 2 • I.5 m l 1 em c I.63 kN 1 . ° (Momenti sila F. I. = ° F.95 m I. = 1 . = ° / (Momenti sila F. Zove se jos i metoda presjeka . 1 2 1 °8 LM. 0\57 = -2. = 0.8 m 2 I. . = 2. Ova metoda se koristi uslovom ravnoteze LM na izdvojene dijelove resetke . =° LMo =F . treba presjeci eijelu resetku obuhvatajuci pri tome doticni stap.5 m 1 = 1. 1. . i2. LME = F . + F. (Momenti sila F2 . = ° ' F2 =-F· 5 1c. zato se zove metoda momenata.40 kN . °95 =2. I.75 m i5=0.63 kN 5 I. 62 _ Velicine ( I ) mjerimo sa slike: mnozimo sa razmjerom U l .= 1· 6'~ ' =2.57 m 51. 15 = F.5 + F3 .5 ' =-F · -[ =1 . 62) U = 0. = F . 49. . i F3 su jednaki nuli) 2. F3 i F. = 0. I. su jednaki nuli) F3 = -F · 1.

5 i 6 Riterc. . 63) . a sile u stapovima 4.!!!..5 . 3m 3m 3m 3m KREMONIN PLAN SILA u.fkN F Tem @ U. . F2 = 2.2.Za izracunavanje sile F. L d. . 1. Odrediti si le u stapovima grafickom Kreminovom J metodom . 1 11.11 .-. 1em ® F.F. uzet cemo presjek PR i momentnu tacku E: LM E=F .:>vom analitickom metodom .5 kN.3 If sl. 1 =0 F =F . Resetkasti nosac opterecen je silama F 1 = 1. ..5 kN i F = 4 kN (sl.5 = 1. 12 = 1 .5 kN 1. 63 50.

F.5 + 4 = 8 kN F.A 2 2 ' 51 _ .3.6 + 4 .. + F2 + F.4kN FA= 8 .F.9 . + Fe = 8 kN LMe = FA . + Fe = F.1kN Fu. F.5 + 2.F. -3 = 3' 4. .5 .2 =O .1 .5 . . i Fe odredimo analiticki i ucrtamo ih u razmjeri u poligon sila_ Ly = FA.3 +Fu.F. dobijamo vrijednosl sile u slapu 4: LMe = O .FA= 8 .6-F.3 12 2 .3.4 = 4.6. =-tFA =-~ L M1V =O .4=-5.3-F U6 -2=O F . FA .5-3 = 7 95 kN FU6 . 12 FA=3. 64) U =~ 1 cm L U=~ 1 cm F 51.12 .6 kN Riterova metoda (5 1.9 + 2.6 .F2 . . + Fe = 0 F.Reakcije F. . 64 Iz momentne jednacine za lacku III .6-F . .F2 .3 = 0 F = • F -9 + F -6 + F -3 ' 1. = 1.

1. 1=.m · . 2 h 1. Fa d) 4m Jm it.izmjerimo sa crteza) FA. -______~----~I I.::: 4/dJ F=4.5m 7 3m b) F.95 .2m \ Ff Fz=1. I e) .12.12.1' 2m J . Nacrtati momentno polje i polje transverzalnih sila l / 1f-18J1oJ.2~N F.S ".FU . 2 .= 620N .-:. 3 . maksimalni moment savijanja i transverzalne sile za grede kao na 51.l 2 B .7. h 5 =0 (h .65 FU5 = -3.LM" =0 .~__~~__~____~B 2m . Zadaci za vjezbanje (nosac ·i) 1. FA' 3 .5kf.Fl)6 . Izracunati otpore oslonaca .45 kN 1. kN 3kN · Ff=185N ~ r:: .FU6 • 2 _ 3.4 ' 3 . 65 .

2kNlm 2._~_~ c) ~4m---l .~-. d) ..n /'.HJ.. 66 odrediti silu ukljestenja FA maksi' malni moment savijanja . Za zadate konzole na sl.--.' -51. 53. A .I--_~ fTl 'I 4.. 66 J .. N/m 4m -F) 7. lo()o N F.lkN i=f*H/.----.. I.--. a za zadatke pod (e) i (d) i horizontalnih sila. .5 k." B J. ) .-----./kf.~2kN 2k.12. ::.-:.£. 1 I a) b) m "---i n---2 "" __..IH-I i! /i-. sl. 65 i) 1.5 kNjm 9) Fi. te naertati dijagrame momentnog polja i transverzalnih sila .-.2. F.l F..

1 = 200N /' 20"..1..B r -_.12._ . . koristeci se Kremoninom i Rihterovom metodom... 69). ----' . ~.e -~ ~--.. 67). grede opterecene spregom vertikalnom ekscentricnom silom F.... . _--____ . ---... sl.40 ('m .. .. .. silom F. Odrediti sile u stapovima resetkastog nosaca (sl. Odrediti otpore oslonaca FAi F. ( sl.00'" f A / .... -i 60c'u<. 67 1.4.12. .5. 3m sl... sl. F · . .12. i vertikalnom silom F. . 68) . . ..._. (sl. Odrediti otpore oslonaca FA iF. 68 1. _. ~ J i" r-. -' . 69 54.3. gre~e · opterece ne spregom (M) i F :.

. Trenje 1. 70 1. F"=il·FN~F FN= G = 1500 N F" =ilG~F Odavde slijedi : F 375 il = tgp = G = 1500= 0.12.N / 51.13.: {5'I>O# F~376. P = 14° 55.25 tgp =0. Koliki je koeficijent trenja il i ugao trenja p izmedu tijela i podloge? G:.13. _ __ _ _ ____5"_m _ _ ~ c) 51.. .25. 71 U ovom slucaju za ravnomjerno pokretanje tijela potrebno je savladati samu silu trenja Fil. 7".6. 70) koristeci se Kremon inom metodom .1.. ..1. Za ravnomjerno pokretanje tijela tezine G = 1500 N (51. 71) na horizontalnoj podlozi potrebna je sila F = 375 N. Odrediti sile u stapovima resetkastog nosaca (51.

72) . kojom treba djelovati na teret.1 5 i 11=0 .866 = 174 N Gsina. = 30° Iz slike 72 proizilazi da je : F .3. a koja je potrebna za pomjeranje tog tereta uz kosinu . FI1 = I1Gsina. Teret tezine G = 500 N treba pomjeriti u vrh strme ravni (sl.4 F=? 11 = tgp = 0.13.1.1 P = 5°40' 110= tgpo 0. .::: FI1+ G· sina. Koeficijent trenja pri kretanju tereta po kosini iznosi 11 0. 500 .2. 72) koja s horizontom zakla pa ugao a.4. Rjesenje: Prvo iznalazimo uglove trenja pomocu trigonometrijskih funkcija .4 . = 30° .5 = 250 N F= 174+ 250=424N 1. = sl. = 0. 0. 11 =0. 0.13. Odrediti vrijednost sile F paralelne s kosinom (strmom ravninom).1. Kolika je sila F potrebna za podizanje masinskog dijela. = 15° (koristi sl. = 500 .15 = Po= 8°30' 56. Kol(ka ce sila Fo biti potrebna za stavljanje elementa u pokret? Koeficijenti trenja su 110= 0. 72 Rjesenje: G = 500 N a. tezine G = 15000 N po celicnim nosacima koji sa horizontalom zaklapaju ugao a.

f. = G . + 2020 = 2120 Ncm .995 F=G = 5220 N Istim obrascem izracunavamo i silu Fo.1 cm izmedu valjka i poda .399 cospo G cos 8030' = 15000 0989 P = 6000 N 1. Ove momente.) 57. + M" iii 2RF = 100 odakle je vucna sila : F . = 20000·0.13._~L2120 .) .005: = 2000 (0. f. Izracunati vucnu silu voza tezine G = 2000 kN pri usponu nagiba v = 15 %0. 200 N? Sila F djeluje u visini vrha valjka . same umjesto uzimamo Po : Fo = G sin (a + po) sin 23°30' 0.005 = 100 Ncm. = (G + G. = 20200 .5. Kolika je vucna sila u horizontali.212 N . ). tezine G .Silu za podizanje tereta uz kosu ravan jed nolikim kretanjem izracunavamo pomocu obrasca: sin(a + Pl sin 20°40' 0.005) = 40 kN F = G (V + ~. i izmedu valjka i poda : M. uravnotezava moment vucne sile F: M = F · 2R i mozemo napisati: M = M. u slucaju jednolikog kretanja . a kolika niz strmu ravan? Rjesenje : Za kretanje uz strmu ravan primjenicemo obrazac F =G (V '!' ~.4.10 . uzimajuci za ~ vrijednost 0.005 cm izmedu tijela i valjka . 0. f.353 cosp = G cos 5040' = 15000 0.1 = 2020 Ncm . 0. 1. .13.015 + 0.2R. 0. Kolika je vucna sila F potrebna za kretanje tijela tezine G = 20000 N po drvenom horizontalnom podu pomocu celicnih valjaka poluprecnika R 5 cm . = = = = Rjesenje : Kotrljanju se protive momenti izmedu predmeta i valjka: M. a f.

i : a) ako je sila F paralelna sa kosom ravni (F 7.13.01 : a) po horizontali b) uz i niz strmu ravan uspona 40 %o? 58.0. Kolikaje vucna sila kod vozila.13. tezine G =200 kN.11. tezine G 20 kN. Kolika je sila F potrebna za kotrljanje valjka od livenog gvozda tezine G 24 kN.005 = 10 kN. =2000 · 0. precnika D 60 em. Ko likom silom F treba pridrzavati masinski dio .20 ? (F 4. jednolikim pravolinijskim kretanjem po horizontalnom pod u. = = = 1. ako je ~ 0. ako je ~ = 0.1-1. pri spustanju jednolikim kretanjem po nosacima duzine I 8 m .67 kN) (F = 8 kN) b) ako je sila F horizontalna = = = = 1.13.6. a koefieijent otpora pri kotrljanju f = 4 mm ? (F = 320 N) . tezine G 80 kN.u horizontali je V F' =0.10. po horizontali . ) =2000 (0.5 kN). Kolika je sila F potrebna za podizanje celicnog masinskog dijela.005) =20 kN .7. Kol ika je sila F potrebna za kretanje kliza njem predmeta .8. koji su na jed nom kraju uzdignuti za 1m.13. otpora voznje 1-1 =0.13.56? ( F 2240 N) = = = 1. Kolikom silom F konj vuce saoniee . ako je koefieijent trenja ~L 0.22. i onda je : =G · 1-1. ako sila djeluje horizontal no u visini ose valjka .13. tezine G 4000 N.04? (F = 300 N) = 1. po snijegu u horizontalnom jednolikom kretanju ako je ~ = 0. jednolikim kretanjem uz kosu ravan od celicnih nosaca duzine I 6m koji su na jednom kraju izdignuti za 1m . a za kretanje niz strmu ravan sila kocenja je: F" 1. =G ( V . tezine G 7500 N.9. . = = 1.015 .

Fe= V G' + F' = V200' + 350' = 403 N 1.. Proste mas ne 1..14.---. ako u tacki A djeluje vertikalno teret G = 200 N.1. 74 59. = 500 N i G.1. Gdje treba da bude oslonae D da bi poluga bila u ravnotezi? A F=======C::. 20 . = 1100 N. duzine I = 60 em ..14.. Izracunati velicinu sile F koja treba da djeluje horizontalno u tacki B ugaone poluge ABC (sl. ...- Graficko rjesenje: u= F 100 N 1 em F A sl.---.200 . tezine G = 200 N.nosi na svoja dva kraka terete G. 73) da bi bilo ravnoteze.-_. 35 = 0 F = 20~O 35 350 N. _ ----. 73 Racunsko rjesenje: Koristicemo LM = 0 uzimajuci za momentn u tacku oslonae C: G L Me = F . 74).2.14.. Prava prizmaticna poluga AB (sl... F B -.:::==:!:D===~ B x sl..

na krajevima i otpor Fo u osloneu D.X . 75)? r.1. duzine ruciee l = 30 em.G. Koliki se teret G moze podici vitlom ciji je poluprecnik valjka R = 10 em . = 1200 .14. = 120 N 2n 10 1.X = 0 G X (G. Posto je polozaj oslonea D nepoznat.14.14. Primjenicemo uslov ravnoteze uzimajuci D za momentnu tacku: L Mo = G. 600 1800 X 20 em 1. + G + G. tereti G.Gt+ GX . = 120 N.G. Ko lika je sila F potrebna za podizanje tereta G = 1200 N Arhimedovom koturacom koja ima ukupno 2n = 10 koturova? Rjesenje: F=G ..X) = 0 G.1.Rjesenje: Na ovu polugu djeluju njena tezina G usredini C poluge.G (+-X) .5.)= 0 / (~ + G.3.6. i G.. a na drugu silom F.l + G.4.14. 60 . 60. 15 1. . r. + G + G.X . njegovo rastojanje od kraja B obiljezicemo sa X.) -/ (2+ G. (/. Kolika je sila F potrebna za podizanje tereta G = 2000 N poteneijalnom koturacom koja ima n = pokretna kotura? Rjesenje: F = £ = 2000 = 125 N 2" 2' 1.) =G. Kolika je sila potrebna za podizanje tereta G = 6000 N difereneijalnom koturacom poluprecnika R = 15 em i r = 14 em? Rjesenje: F=£ (R-r) = 6000 (15-14)=200N 2r 2 . ako na jednu rucieu djelujemo silom F. = 150 N (sl.

l =25 em . Dvokratkom polugom cij i je krak sile a = 90 em . Kolika mora biti sila F? (F = 500) 1. ce la sirine b = 10 em.10. · [ + F.Q. 1. = 2000 . . a kra k tereta b = 15 em podize mo teret G = 3000 N. Kolika je sila F potrebna za podizanje tereta G = 4000 N pomo6u poteneijalne koturace sa dva pomicna kotura? (F = 1000 N). / . Izracunati kol ika je sila F potrebna za utiskiva nje potpuno glatkog klina.Rjesenje: Primjenjujemo uslov ravnoteze LM = 0 za osu obrtanja: L Me =F. .Q = 800 N [ 25 1. '--_ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ 61. a krak tereta q = 20 em ? (G = 1800 N).14. Kolikaje sila F potrebna da ·drZi ravnotezu teretu G = 5000 N na Arhimedovoj koturaci sa cetiri para koturova? (F = 625 N). 1. 30 = 81 0 N 10 1.14. . / + F. 1. a duzine tijelo koje daje otpor Q = 2000 N ( 51.7. Koliki te ret G mozemo podi6i silom F = 300 N dvokrakom polugom ciji je kra k sile f = 120 em . R =0 G- F.8.G . u Rjese nje: F = Q ./ R = 120 · 30 + 150 .14.14. 76) . .1 1.14. .9.

Koli ka je sila F potrebna za podiza nje tereta G = 400 N pomocu vitia ciji je dobos poluprecnika r. Kolika je sila F.1. 62.14.1 4. paralelna sa kosom ravni.12.14. . a visina h = 0. 13. 1.14. Koliki teret G mozemo podici silom F = 50 N difereneijalnom koturacom poluprecnika R = 18 em i r = 17 em? (G = 1800 N). a duzina ruciee I = 30 em? (F = 80 N). 1.14.15 . potrebna za odrzavanje ravnoteze tereta G =3000 N na glatkoj kosoj ravni cija je duzina I = 3m.4 m? (F = 480 N). = 6 em . Koliki teret G mozemo odrZati u ravnotezi na glatkoj kosoj ravni duzine I = 4m i visine h = 0. 1.5 m silom F = 120 N paralelnom sa kosom ravni ? (G = 960 N).

CVRSTOCA MATERIJALA .2.

10" .36.10.= . [ = ~ = 8000 . Izracunati suzavanj e poprecnog presjeka ~a i ~b ako je Puasonov broj 11 =0.F = S·E S FE = £ .1.[ =~ SE .22.02 em .8.5 .14 ' 2 4 Poprecnu deformaciju poluge E.2 . dakile: I-l = .1.3.10" ~d= E.8. Koliko je apsolutno produ ljenje zi ee ako je za bakrenu zieu E = 1. £ £. a na drug om opterecena zatezucom silom F = 50 kN. = - I-l .6 em = 436 mm 2.~' Posto je: Odavde je £.1 .2.7 _ 10' kn/em' i Pu esson ov koeficijent 11 = 0. racunamo iz izraza za Puasonov koeficijent. . 10'" em spoljne sile izduzi se za ~ 1= 1m poprecnog presjeka 60 x 10 mm pod dejstvom = 0. do = .36 · 22 .2 .16. slijed i: 11 = £ =.75 · 10'" = . Cilindricna poluga od dur-aluminijuma. 30000 S·E 0. .3.1.1 . Odredi za koliko ce se smanjiti precnik poluge pri njenoj deformacij i usljed opterecenja (F).0.7 . precnika do = 20m m. 10' N/em' ? Rjesenje: /).4 . 10'" 0.75 . . Dato je: modul elasticnosti du r-a luminija je E 0. presjeka 50 mm'.4 .1. ~ tap duzine =16. . Bakrena ziea duzine 300m. 63.3.2. 2 = . = Rj esenje : Iz obrasea: /). 1 0'" em Dakle.1 ' 10' 43 . precnik poluge se smanji za ~l 2. jednim svojim krajem je ukljestena.1.speeificno izduzenje 50 . opterecena je silom od 8000 N. A k si j a I naN apr e zan j a 2.

racunamo iz izraza: II-.1. ako je opterecena je silom F = 500 N.1.02 em? Celicna ziea promjera d = 4mm.1 .E .0.5. 2. = Posto je: 6 a e. promjera 1 mm. E = 2. 2. e = . er =~= 250000 ered 10000 25 em' 2.Rjesenje: Prvo racunamo speeificno Izduzenje e . a =Vs =V2s a = 5 em 64.= 10 (-0. 10' N/em' . =--ae. 2.0002 = . b) apsolutno produzenje ziee .. Odredite : a) naprezanje u ziei.00006.6. E = 2.2 .0. .0006 mm 11 . opterecenu aksijalnom zateznom silom F = 250 kN ako je dozvoljeni napon ered = 10000 N/em'.2 . Koliki je modul elasticnosti zeljeza ako se stap duzine 43 em presjeka 3 em' pri opterecenju od 30000 N produzi za 0. 10' N/em' . e. ' 6 a= a .00006) = .0.5 kN . 10' N/em' ) Kruznog presjeka duzine I = 500 mm ako je nategnuta aksijalnom silom tako da u njoj vlada naprezanje er = 7000 N/em' ? Koliko je apsolutno produzenje celicne ziee duzine I = 2 m.0.7 . duzine I = 10m . = 60 · (-0. .4. Kolika je apsolutno produzenje celicne poluge (E = 2. Poprecnu deformaeiju e .1. 8..opterecena je silom F = 1.1.00006) = . = ~b 2.1. 0. Dimenzion isati celicnu sipku kvadratnog presjeka .0036 mm 6 b= be..3 .~ e.

kvadratnog poprecnog presjeka . 4 2.25 mm .9. izracunati: a) specificno izduzenje £. izracu nati nosivost ianca (51.7 m. Rjesenje: Teret F raspodjeijuje se na obje grane ianca.1. d) jacinu materijaia am .14 15 =F=94 .1. b) stvarni napon ae .000357 d) jacina materijaia: a 750 2.2'.2. = 30 kN za !11 = 0. moze se napisati : F=2 .1· 10' N/cm' . c) modui eiasticnosti E. Prema tome. . a prekid materijaia nastane pod dejstvom sile F.2kN . s. Ceiicna sipka duzine 1= 0.025 = 0 ' 000357 I 70 b) stvarni napon : ae = £L = 30000 = 7500 N/cm" ' S 4 c) modui eiasticnosti : E =£=0. (' =M= 0. ivice a = 2 em izduzi se pod dejstvom aksijaine siie F. = 132 kN . Rjesenje : a) specificno izduzenje: c. ako se sa (S) obiljezi poprecni presjek jedne grane ianca .aed=2 d' rc 4 aed=2. 77) sa karikama precnika d = 2 em ako je dozvoijeni napon aed =15 kN/cm'. a =£L= 132000 = 33000 N/cm' S 4 M 65. 3.10.

O"ed = 2. .1.1 em 3 2.1. Dimenzionisati stub male visine izlozen aksijalnoj pritisnoj sili F = 80 kN ako je pravougaonog poprecnog presjeka sa odnosom strana alb = 2/3. 12 ' 2 "" 8 .1 1. Koliku aksijalnu pritisnu silu moze sa sigu rn oscu prim iti stub male relativne duzine datog poprecnog presjeka (sl. limn) E E. a O"ed = 800 N/em' . odnosno precnika dID = 1/4. 78) od livenog celika ako je O"ed =12000 N/em' ? I. 13.1. = 80000 = 100 ' O"ed 800 em S =a· b a =b ~ S-~b' .268000 N S = 33 .(sl. 33 .E.. 79) 66.2. 78 -- J 1-~. I i 2.30 .. 33cmm Rjesenje : F = s .900 S = 189 em' I Ibmm ~r sl.. --- ~ i ~i . Rjesenje: S = -. Dimenzionisati stub male visine izlozen aksijalnoj pritisnoj sili F = 40 kN ako je prstenastog poprecnog presjeka .3 b= y 3 ~ S = y3iOO=~=12.12.2em a = ~ . 30 S = 1089 . a O"ed = 8000 N/em' .

16-4(1. . a uzduzno preduzenje 5. n y 64 · 5 = 15 · 314 = 2.16) D 'n 1 _ D'n 1 64 8 D = 15 . 10' N/em' ako pukne pri opterecenju od 8.14. 79 Rjesenje: 8 =L= cred 4 40000 = 5 em' 8000 4 8 = D'n_ d'n .16. d =JL ' 4 8- _ Dn ' 4 -4 (~)'n _ D'n -4-4.4 mm? Koliki je unutrasnji promjer prstenastog stuba opterecenog na sabijanje (tiak) silom od 400 kN ako je vanjski promjer 140 mm.1. 2.1 . 2.15.. a cred = 5000 N/em' ? Kolikim se teretom moze opteretiti zidani stub od opeke presjeka 51 x 51 em ako normalno naprezanje u njemu ne smije biti vece od 50 N/em' ? 2.17.51.5em Y d=~ =~=06em 4 4 ' 2. 67.1.1. Koliki je premjer celicne ziee cvrstoce 18 .82 kN? Koliko je specificno izduzenje stapa ako mu je pocetna duzina 30 em.

81 ) i istog poprecnog presjeka od 40 em' . u uzetima .18. = 10 kN prema slici . d. Odrediti sile u uzadima F5 1 i F5" preduljenja 11/.19.1. = 10 mm. Sila F = 100 kN . sl. Motka je opterecena silama F. . Horizonta lna celicna motka (sl. / / / / sl. 80) duga 7 m visi na dva celicna uzeta promjera d. 2M I )F. i 111. Odredite naprezanje u stapovima . 80 ~ ----. Stapovi naerlane konstrukeije su od celika (sl.2... I F7. =30 kN i F. i naprezanja Ge.1. // / / // / dt eh IFs. F. = 20 mm .- -~'-1- 2. 81 68. Uzeta su duga 3m . i Ge.

a speeificna tezina C Rjesenje: Y= 16 N/dm' ? h' =y = 0. 20 48 .1.78.37000 = 120000 N 2. Koliko je korisno opterecenje okruglog celicnog stapa promjera d = 5 em. 2400. 0.0785= 764000 em 2.016 = 10000 em = 100 m <JMC 160 2.2. = F · G = 157000 . Y= =8000 N/em'.1.20.3000 .64 km Pri kojoj ce se visini h.5 N/dm' ? O.1.1. d= ~~-rc. dugog I = 240 m.22. 82)? 69.= ~= 5em 2. <Jed = -4-· 8000 = 157000 N Korisno opterecenje: F.5 N/dm'. .5 N/dm'.0785 = 20..5 = 37000 N Nosivost stapa: 5'rc F = 8 .48 em' 1~ V4 . Y = 78.23 . Kolika ce biti usteda na tezi ni materijala ako se stap izradi kao tijelo jednake cvrstoce i podijeli na cetiri dijela. y = 78. srusiti od sopstvene tezine zid cija je jacina materijala <JM = 160 N/em' . <Jed Rjesenje: Vlastita tezina stapa: G = 8 · / . Dimenzion isati element duzine I = 30 m kruznog poprecnog presjeka opterecen aksijalnom zateznom silom F = 200 kN ako je dozvoljeni napon <Jed = 10000 N/em' i Y = 78..1. <Jed = 8000 N/em' . svaki visok 60 m (sl.24. Rjesenje: 8 . = y =0. <J M 60000 = 7.21.<Jed F -I d' rc 8=4 ·Y 200000 = 10000 . Okrugao celicni stap dug 240 m mora nositi koristan teret od 120 kN.5'~ 3.14 . Pri kojoj ce se duzini prekinuti vertikalno objeseno cel icno uze jacine pri kidanju <JM= 600 N/mm' ? Rjesenje: I.

. = 120000 + 7500 = 1695 em' S. = S. = 4...I·y 120000 8000 . p..9 ~ d. dio: = Fk.1695 . ~ S ' = d. = 4. 600 .6 d = 5 em a tezina : G = S .'rr S.196 . --.S G.'rr = 16 ' 95 4 G. -f . 600 .It. sl.S = 7970 N 70. 6 em (:1 -+ -+ ~: ~ ! .Rjesenje: Kod jed nolikog oblika slap bi morae imal i presj ek : s= FK cred.895 N Kod l ijela jednakog olpora smanjeno je dopusleno naprezanje za svaki dio duzine t = 60 m = 6000 em . = S 2' I ' . d 2 = 4. 2400 .6 em d' rr S =-4-= 19..159 . 19.o):Mrt.I . cr 'ed 7530 ' i 1 . Fk.9 em' _Q ~ '-a ' d.= 15.471 = 7529 N/em'"" 7530 N/em' 1. = 7500 N D ~ I dz ::. 82 Y= 0.2400 .C".785 . Y = 0. 78 . Y = 8000 . y = 0. l ""' . dl(=5~m 120000 7530 15. 0. 2. :::. 78. dio : S = .12okN k"l.S = 36. pa je: cr' ed =cr ed -/ . · [' . . + G.5 em I S. 78 . cr ~d _ . ~! I ~I -----+--4----1..:C'I G.

. = S .:..5 N/dm' ? (J M = 30000 N/em'. 78 . ' 4 = 19 .5 G.1..:.5 = 8500 N 4. 120000 + 7500 + 7970 + 8500 . (J ' ed -'--'-'--'--.5 N/dm' ? 2.32970 = 3925 N 2. dio: S.5 N/dm'. Y= 0.1 .18 .. a y = 78. + G.:. ako je (Jed = 7000 N/em' ? 2. dio: S.'n.3.1.+G. +G . = 4. duzine 200 m.. /' . 600 .. F..191 = 9000 N Ukupna tezina tijela jednake cvrstoce: G = 7500 + 7970 + 8500 + 9000 =32970 N Usteda na tezini je : 36895 .25. = F. +G. = 5 em .26... Koliki mora biti promjer stapa kruznog presjeka duzine 40 m ako je na kraju opterecen silom od 10 kN uzevsi u obzir tezinu materijala specificne tezine y = 78.27 .'n. S kolikom se aksijalnom silom smije opteretiti stap kruznog presjeka promjera 12 mm..1. d. 600 ..8 em G.1 em 7530 S = d.. 71 . .. 78. Kolika je kriticna duzina ziee ako je a y = 78 . +G. =18 4 d.....---'-~-=- 120000 + 7500 + 7970 7530 = 18 em' = d. = S3' /' . = S.. y = 0. = 19. ako je (Jed = 7000 N/em'.

2. 83).) F ($ F=10 · 21 · 106 · 11 · 10" (40 -20) F = 46200 N a =E. = 20°C (sl.I. 10.29. Koliko je zbog cenlrifugalne sile naprezanje u vijencu remenice promjera 3000 mm ako remenica cini n = 300 °/min .30. a y = 24 N/dm'? Pri kojem ce se broju okrela brus rasprsnuli ako je a M= 500 N/cm'? (a v =_1 3 .31. 83 (I. b) pri kojem broju okrela dolazi do loma? (n =-1-fg· aM) I· IT.1.5 N/dm'. Odredile : a) cenlrifugalnu silu pri kojoj ce se molka slomili ako je a M= 40000 N/cm' . debeloj 300 mm .gl . a y = 72 N/dm' ? 2. Y 72. okrece se oko jednog kraja.1.) = 21 .1. Toplolni koeficijenl islezanja a = 11 x 10". (n =_1_~3aM· g) rIT. 106 . Okrugla celicna molka promjera 40 mm .6 (40 . v'N/cm' ) . Koliko je zbog cenlrifugalne sile naprezanje u brusnoj ploci promjera 1000 mm . 11 . . Y 2. Izracunati velicine sila kojima slap priliskuje na oslonce i normalni napon koji ce naslupili u malerijalu ako se slap zagrije do temperalure I.a a a sl. ako ona cini 120 c/min.E.28 . . Rjesenje: F =S . y = 78. . a (I. duga 2 m. Celicni slap poprecnog presjeka S = 10 cm' ucvrscen je izmedu nepomicnog oslonca A i B na lemperaluri I. 10· N/cm'.I. a E = 21 . = 40°C.20) = 4620 N/cm' 2. 1.

0. a aed = 1000 N/em ' ? 2.7 . 100 b = 2 . 8000 + 0. 1. .1.7.33.2.. Smieanje Jednorezna zakoviea opterecena je na odrez (smik) silom od 30 kN . 10 ' ) a od = a . e) u vijeima . Debljina stijene cijevi je 9 mm .8 m ako je 'p = 0.1.34. IJ = 36000 = 8000 N/em' 4 .2.. Spoj izmedu dvije eijevi je ucinjen pomocu 16 vijaka promjera 118" .32.6 em 2. cvrstoca lima a . Promjer celicne cijevi za dovod pare je 400 mm . a pritisak (tla k) u kotlu p = 100 N/em' ? Rjesenje: Deblj ina lima b= ( ~ + 2 'p ·a od 1 . b) u uzduznom presjeku. koefieijent sigurn osti v = 4.2. 2. Kolik o je naprezanje u eijevi usljed pritiska (tlaka) pare od p = 120 N/em' : a) u poprecnom presjeku cijevi .1. = 36000 N/em' .5 180 .5. Koliki mora biti njezin promjer ako je dopusteno naprezanje na smieanje 1'sd = 9000 N/em' ? Rjesenje: "[ Sd=~ F 4 30000 d = 2 -·1'sd = 2 314. 2..9000 = 2 em = 20 mm 1'[ frt 73 . Ko lika mora biti debeo lim parn og kotla promjera D = 1. Kolika mora biti debljina stijene parnog cilindra promjera 600 mm ako je pritisak (tlak) u eilindru p = 50 N/em' .001 = 1.

--d rr"'"'i k F i= 2 . .3.2. Izracunajte: a) promjer zakoviee ako je T Sd = 9000 N/em' . b) sirinu pljosnatog zeljeza ako je dopusteno naprezanje na istezanje (vlak) (Jed = 10000 N/em'..6 (b .k = 1 4 b) (J ed =F 20000 = .1.5 em = 45 mm b = S + 0. 85. sl.2.2. Ova pljosnata ze ljeza (sl.2) 4.6 2. 84) debela 6 mm treba spojiti s dvije zakoviee tako da mogu podn ijeti opterecenJe od 20 kN.72 0.2. Strojem za probijanje (staneom) mora se iz lima debelog 6 mm prosijeeanjem dobiti oblik prma sl. Ko lika je za to potrebna sila ako je cvrstoca lima na istezanje (vlak) (J M = 40000 N/em' ? 74 .-= 2 em' 10000 F S S= - (Jed S =0. 84 Rjesenje: T Sd a) = .

Ekseentar-presom. b = 62. S =32 000 .7 = 1.4 kN 2. .5 + 2.em' 75 .5 +10 + 5 + 10 + 2.= 5 =11 . koja proizvodi pritisak od 400 kN.4 .6 = 37.5' 0 = 62 . 37. mora se probijati ce li cn i lim (s l. Koja se najveea debljina lima moze probijati kod kruznih 1 kvadratnih oblika ako patriea od alatnog celika cvrstoee (J M 88000 N/em' mora raditi s koeficijentom v 2? = = = sl. 85 Sila potrebna za probijanje je: F ='t M .85 .8 (JM =32 000 N/em' n 't M =0.8 40000 Opseg lima (0) vee gotovog oblika je: 0 = 15 + 5 + 7. 86 Rjesenje : Dopusteno naprezanje na patrieu : (J 10 =(JM = 88000 =44000 N/em' v 2 Najveea povrsina probijanja dobije se iz izraza : Smax Fmax 400000 36000 =-=t..2. 86) cvrstoee 't M 36000 N/em'.7 em' 1---150 sl.206400 N =1206. 0.85 em Povrsina lima koja se prosijeea je: S =0 .Rj esenje : Buduei da je 't M =0.

3 01 = 0.41 em Najveca debljina lima pri kruznom probijanju: Smax 11.1 d = 3. 3. 76. b gdje je b debljina lima.1.03 em Pri probijanja kvadratnih oblika povrsina probijanja je: Smax = 4· a . Debljina motke a = 1. Odredite sirinu motke b i promjer svornjaka.1 em' .4 = 9. pa je prema tome: S =a' a= 'V9:1 = 3. aed = 8000 N/em'. em d' Tr S =.5 b = dTr = 3.Kod kruznih oblika je povrsina probijanja : Smax = dTr .5 b = 4 .14 . Iz izraza za naprezanje na tlak patrice: S = Fmax = 400000 = 9 1 ' aid 44000 . Poluga od pljosnatog celika s otvorom za svornjak prema sl. 14 .01 em Najveca debljina lima pri probijanju kvadrata : Smax 11 . b Iz izraza za naprezanja na tlak patrice znamo da je S = 9. 87 prenosi silu od 120 kN.92 em 22.5 em. . a = 4 .5 . a d promjer kruzne patrice.

sl.6.7. 90 77. 89. 90 opterecen je silom od 50 kN.8. Zatik prema sl. "OM sl. 89 2. Odredite njegov promjer d i visinu glave h ako je <Jed = 8000 N/cm' . Strojem za probijanje treba isijecati iz lima debelog 8 mm plocice oblika prema sl. 88) koj i spaja dvije motke opterecene silom od 40 kN ako je L sd = 6500 N/cm'. Ko lika je sila potrebna za probijanje? sl. .2. 2.2. L M = 32000 N/cm'.2. Kol iki je promjer svornjaka (sl. 88 2.

Geomet rijske karakterisitike poprecnih presjeka nosaca 2. . bh 6 · 103 = .e -"64- d' '''' _ 16' 12 12' 1! 64 Ix =ly =4444 em' Ix = Iy = ~ .2. Odredite vlastiti aksijalni moment inereije i moment otpora kvadrata sa strani eom a = 160 mm iz koga je eentricno izrezan krug promjera d = 120 mm (sl. Rjesenje: Kako nam je poznat aksijalni moment inereije trokuta s obzirom na njegovu bazu . Odredite aksijalni moment inereije i aksijalni moment otpora pravokutnika s obzirom na njegovu dijagonalu (sl. 92) .2 .= 180 em Wx = ~ = 6 6 ~ = 100 em 6 ~= 60 em 6 3 3 Wy = .3... a pravokutni se sastoji od dva trokuta.3. Iy =12 =-1-2.b. to je: 78.3..= 500 em 12 12 3 b · h3 10 .3. 12 ..4444 = 555 5 em 3 Y m.6 3 .Q'= 2.3. 91 2.. Koliki je vlastiti aksija lni moment inereije i moment otpora pravokutnika sirokog b =6 em i visokog h = 10 em s obzirom na os Xis obzirom na os y? Rjesenje: Ix = - ..:.1. 91) Rjesenje: Ix=ly=~ . 8 ' sl.

sl. to je id = 6d' S' em' Aksijalni moment otpora pravokutnika s obzirom na dijagonalu jest IdWd --~ -_ _b h' h (j h' b Wd =6Ciem' 2 . 79. jednak je polovini momenta inereije kruga. . Odredite vlastiti moment inercije polukruga (sl. Aksijalni moment inercije polukruga s obzirom na I. 91 Kako je povrsina pravokutnika S = h . 93 Rjesenje: Teziste polukruga nalazi se 'na osi y na udaljenosti Yo = od ose os ~ 1.3... bh / ct id = 2 '12 ~ h'b ' 1 dh " h' =h cot> 1 h' b' eop = id =6d(-d-) =6 d 7 ' paje sl.4 . b. tj. 93) .' ..

s .x.1~ = 8 r'1[ pa je vlastiti moment inereije polukruga iz izraza I~ = Ix + s . em' Izracunajte moment inereije i moment otpora naertanog profila s obzirom na tezisnu os x .= 340 em' 1i- Wx Ym" 11 sl..na tezisnu os x .11 r' 2. Rjesenje: Ix= 16 }O' 1 16 '210'= 9333.x (sl.= .3 . Izracunajte moment inereije i moment otpora naertanog profila (sl.+ = 3735 em' 3735 = -Ix.6. Y o' Ix = r' 1[ _ ( 1[ (~)' 8 2 31[ Ix = 0. 95) s obzirom . Rjesenje: Posto se tezista povrsina 81 i 82 nalaze na istoj osi X .. + lx.X. 94 2.= .. .3 em' 1 9333. = -1-2.3 Wx = .5.3 . Y o' Ix = I~ .= 933 3 em' Y m" 10 ' Ix sl. 94). to mozemo odgovarajuce momente inereije jednostavno zbrojiti 4 · 22' 18 5' Ix = lx. 95 80.

I I Y.y. 51. . Odredite moment inercije i moment otpora za tezis nu osu sloze ne povrsine prema sl. .y. 96 Rjesenje: lik je simetrican i teziste mu se nalazi na simetrali koja je os y.Y.lOOem' y. Yo = S.7..2970 em' s. - = ill 14. .8 em 81 .20 em ..2. ~ y I ! . . 96.y..6070 em' :Esy 6070 90 em' 33 em ! i s. = 1100 em' tsy .Y. .S Y. Teziste lika nab cemo prema poucku 0 momentu povrsine tj . + S.Y. .2000 em' s.220 em' S=4\Oem' I I y. 5 em . Stoga je Xo= O. s " = I y.: S .y _I s. = I . + S.3.

: 15 · 6' lx. Odredite aksijalni moment inereije i aksijalni moment otpora kvadrata 5 obzirom na njegovu dijagonalu (51.6 em' 5 ·20' -2.3 + 22962 .= 18.+ 5 . + lx.2' = 30081.8' = 22962.6 + 6037. = -1 lx.= 2787 em' Y m" 21 ..2 em a 3=9. 6 . . .1 Ix = 59081 em' Moment otpora: Ix 59081 Wx = .2 em a2=5.: a.2' = 6037 . h'· Y. = 221'21 0\ 22·10·9 . 97). povuci cemo eentralnu os X eijelog udalJenost pojed inih osi do ove eentralne osi.1 em' Ix = lx.2 2.:J 1 : " :. tj . 97 82 .. 18. = 30081 .+ 15 . .• CO" IiK d .3. V2a 51.8. tj .= . 5. + lx. 20 .8 em Nakon toga izracunajmo momente inereije pojedi nih likova 5 obzirom na eentralnu os eijelog lika po Stajnerovu poucku. = -1-2.3 em' lx. teziste T.. 0U1<.

Odredite moment inereije Ix i moment otpora Wx profila (51. .12. = 8.2.45 em Ix = 12.8 em' za U22 S2= 37. Odredite moment illereije i moment otpora naertanih profila 5 obzirom na tezis nu 05 x . 100 Teziste sastavljenog profila naci cemo prema izrazu : 5.69 + 37.4 em a i I ~ a. = 5.69 em' e = 1.3.4 yo= 12.3. 100). koji 5e sastoji od C 22 (citaj U zeljeza broj 22) i od zeljeza L 50 .x (51. <:> x -!~"-'I----X ~ xJ-----~~-----x 51.69' 20.4 em' e=2 . Iz tabli ee za profilna zeljeza izvad imo potrebn e podatke: Rjesenje : za L 50 · 50 · 6 S. 11 ---''-----'----'---.2 em a. 50 · 6. 98 51.. 10.2 em 5.4 .2 em 83 . 99 2. 99).9. = 1.55 + 37.14em Ix = 2690 em' sl. 98 .

= .3 em' Moment inereije U profila s obzirom na eentra lnu os sloienog profila: =2690 + 37.2 W x = 258.3 W x = . 101).x (sl..8 em' 2. .8 + 5.4 . 8. Koliki je moment inereije i moment otpora naertanog profila s obzirom na os x .3 + 2744 =31 58. 11 . = 414.-Ymn 12.3.Moment inereije Lprofila s obzirom na eentralnu os sloienog profila: lx.2' lx. Moment inereiJe sloienog profi la: Ix = lx.3 em' Moment otpora: Ix 3158. =414 . 1 2 100 12mm sl. + lx.4' lx. = 12. 101 84. 1.69 . = 2744 em' lx.

. F. = 1500 N. Potrebne podatke uzmite iz tablica za profil na zeljeza . 105 2 . 4. 104. Izracunajte momente inercije 5 obzirom na 05U X na 05U y .5 m. te momente otpora W x i Wy slozenih profila prema 51. = 2000 N) duzine I = 10 m. Na 51. 104 51. = 3500 N. 102 2 . a. Izracu najte momente inercije Ix i Iy.4 . 103 . 105.2. (F . Kolike 5U dimenzije grede ako je ista pravougaonog pre5jeka 5 odnosom b : h = 5 : 7 i ako je dozvoljeno naprezanje na 5avijanje 0'" = 8kN/cm' ? 85 . Greda je oslonjena na dva o51onca i opterecena kao na 51. Savijanje 2.13.y.3. F. a. 12. = 2 m.3. 106. a. 102 pri kazan je poprecni pre5jek traverze jedne diza lice . =4. . 103 51.X i 5 obzirom 51.1.x y sl. =7 m. )(~""-f-""--.

(4.rnax = M =FA.Fa = 1500 + 3500 + 2000 .(a. .+ F2 " 82 +F 3 "a 3 1500 . a ujedno i maksimalni moment savijanja : M. .2) M. A ~-----. te se tu nalazi opasan presjek. 106 Rjesenje : a) Reakeije u osloneima LM =0 A F B = F" 8.3275 FA =3725 N b) Maksimalni moment savijanja Tran sverzalna sila mijenja predznak ispred sile F2 . 51.5 .3750 Mlrnax = 13012 Nm =1301200 Nem e) Otporni moment presjeka : W = M'm" cr Id _1301200=1627 ' 8000 ' em 86. 7 10 I Fa =3275 N FA= F. 4. a.rnax = 3725 . 4.1500 .5 + 2000 . .F.F.) " M. + F2 + F.5 .a.rnax = 16762 . 2 + 3500 .------~~------~------~B . .

W _.-~ W.7 "= 11 .9 em 2.h' 5 _ h- ~ 452 5 2 ~ .74em 87 _ . W =cr.T=4. 107).11 .I = 8000 .7 em Id W= 0.6 b : h=5 : 7 5 b=7 h W=--6.7 (f.11 45 .=T2 h' +h .em MI 128000 .1=O.1 = 7.1 d' d= VlfVW W 10.16 = 128000 N .42 Okrug la ce licna motka mora se upotrijebiti kao konzola koja je opterecena silom od 8 kN (51. 107 Rjesenje: MI = F . Koliki mora biti promjer motke ako je a Id = 12000 N/em' ? F=8kN {~160mm--- 51.162.1 em b =7 .=12500 = 10.

128000 = 10240 N/cm' 12.1 · 5' = 12.q . Tamo gdje poprecna sila jednaka nuli iii gdje mijenja svoj predznak nalazi se opasan presjek.1 d' =0 .q(x .4.5cm' Najvece stva rn o naprezanje: a1. Koliki je moment otpora ako a id = 8000 N/cm' (sl.m) gdje je (q) specificno opterecenje po duznom metru .q(x -m ) =O FA X = .m)' FA· X .5 Nosac na dva oslonca duzine 2. 108)? Rjesenje: Poprecna sila u bilo kojem presjeku kominuiranog optecenja na udaljenosti X od lijevog oslonca iznosi : F.25 m djelimicno je kontinuirano optere cen Fq = 45 kN .-2 45000 q =-[= 45000 N/m • I '·· U nasem s ucaJu Je 88.W 2. pa je moment otpora W=0. = FA. .3..Uzet cemo motku promjera d = 50 mm .+m q FA a moment savijanja za taj presjek: Mlma . _ - (x . pa postavljamo da je: FA.~ .

X =45000 + 1 = 1.75 = 15000 N A / 2. 1. b = 45000 . pa Je M. Dvokraka poluga koja se moze okretati oko osovine 0 opterecena je na jednom kraju silom od 40 kN (sl.Rea keije: F = Fq . a _ 45000 . e) najvece naprezanje u presjeku 0 = 0 89. = 15000 .ma.25 Sada odredujemo X: 15000 .5 = 30000 N B / 2. b) visinu h poprecnog pravokutnog presjeka y _ y poluge ako je sirina b = t h. 1. . 0.4.33 .25 F = Fq .33'= 15500 Nm = 1550000 Nem 2 Moment otpora: .4. 0.ma W =M a'd • = 1550000 = 193. Izracunajte :a) visinu h poprecnog kvadratnog presjeka x _ x poluge ako je a'd = 5000 N/em' . 109).45000 .75 em' 8000 2.33 m.

b : h ::: 5 : 7 . a rd ::: 1000 N/cm' . 11 0 2..8 m. Odredite b i h i najvete stvarno naprezanje.4.: I ..4. 111 2. q = 30kN(m " .2.5 .7.. 1=(). 110) duga I ::: 0..-. a a rd ::: 50000 N/cm' ? sl. kontinuirano je opteretena sa q ::: 30 kN/m . Koliki mora biti premjer osovine ako je a rd ::: 5000 N/cm'? Nacrtajte momentnu plohu i dijagram poprecnih sila! 90 . . Vagonska osovina kruznog presjeka opteretena je na svakoj strani silom od 70 kN (sl..8m. 11) ako na nj djeluje sila od 6500 N.6.4 . Drvena konzola pravokutnog presjeka (s l.__. . Kolika mora biti visina poprecnog presjeka spiralnog pera (sl. 112). • sl.

~----~ f500--------~

sl. 112

2.4 .8. Celicna konzola krui:nog poprecnog presjeka duga I = 120 em , opterecena je na kraj u silom od 40 kN ; cr'd = 4000 N/em'. Odrediti promjer konzole u opasanom presjeku i promjere za X, = 200 mm , X, = 300 mm i X, = 600 mm ra cunajuci od slobodnog kraja ko nzole (sl. 113).

,sl. 113

.'"

2.4 .9. Greda (sl. 114) duga 4 m opterecena je silom od 50 kN po sredini; cr'd = 10000 N/em'. Na osnovu usvojenog I profila nosac treba pojacati lame lama tako da zadovolji nosenje date sile u opasnom presjeku .

91 .

sl. 114 Rjesenje: Najveci moment savijanja : Mtm3x = ~ 4 50000 · 4 = 50000 N = 5 000000 Nem 4 m .

Prema tome nosac mora imati moment otpora : W Mtm3x
(Jtd

5.000000 - 500 3 10000 em

Upotrijebimo Ii nosac 122, vidjet cemo iz tabliee da 3 je njegov moment otpora premalen , jer iznosi Wo=278 em . Razlika ;:.,W izmedu potrebnog momenta c:>tpora (W) i momenta otpra (Wo), koji smo upotrijebili , moramo nadoknaditi lamelama kojima cemo nosac pojacati s obje strane opasnog presjeka : Stoga je : ;:"W=W-Wo

;:.,W = 500 - 278 = 222 em

3

Debljina nosaca 122 je prema tabliei (na kraju Zbirke) t = 1,22 em, sirina b = 9,8 em, a visina h = 22 em. Mi cemo uzeti jedan par lamela debelih S = 1,2 em i sirokih b = 10 em, pa je njihov moment otpora :

W L = b . s . h = 10 . 1,2 . 22 = 264 em 3
a ukupni moment otpora poprecnog presjeka nosaca s lamelama je: Wx = 278 + 264 = 542 em
3

92.

Duzin u lamela (\,) izracunat cemo ovako : nosac bez lamela moze biti opterecen momentom savijanja:

Ako je X udaljen ost presjeka , koji je pojacan lamelama, do oslonea i ako u tom podrucju nema sila , onda je :

Me = FA· X =We· a'd
X - We · a 'd FA

, a duzina lamela (A)

A =/- 2X
U nasem slucaju reakcija FA= 25000 N, We = 278 em' a 'd = 10000 N/em' : pa je:

X =278 · 10000 111,2 em 25000
A =4-2 . 1,112=1 ,8m Srafirana povrsina momentne plohe na sliei oznacava moment savijanja koj i nosac bez lamale ne moze izdrZati. 2.4.10. Ko nzola (sl 115) duga 3m opterecena je na kraju silom od 40 kN, a id = 10000 N/em'. Poprecni presjek nosaca je 134. Nosac treba pojacati parom lamela sirokih b = 14 em i debelih s = 1 em . Odrediti duzinu lamela!

F=40kN

J34

sl. 115 Rjesenje: Iz tabliee profilnih nosaca naci cemo za 134 da je

We = 923 em'. Najveci moment savijanja Mfm = F . / = 40000 . 3 = ...
= 120000 Nm = 12 . 10' Nem , pa nosac mora imati moment otpora W otpora je:

121·0~ 0'

= 1200 em' . Razlika momenta

!1w = W - We = 1200 - 923 = 277 em'
93.

~ ·A I~=& sl.1 . 34 = 476 em' a ukupni moment otpora je: Wx = 923 + 476 = 1399 em' x . Odredi dimenzije 2 poprecnog presjeka koji je kvadrat. 116) ako je duzina konzole I = 3 m. = 10000 N/em . h = 14 . 10000 40000 231 em A= I . Odrediti reakcije i reakeioni moment konzole s jednolikim opterecenjem i jednim pomicnim osloneem (sl. 1 . a cr. 116 dJ 3 .Wo· cr F Duzina lamela: ld - 923 .Moment otpora jednog para lamela je : WL = b .5.X = 300 .. . Rjesenje: 8) t11rdlmIWIIIIII~llllllijllllllllllll~ _ _ { -1 ~ qN/m cJ ----- ---------- bJ : :IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJIIIIIIIIIIIIII!llIIIIIIIIIIIllW ~ .231 2.5. s .l =_3_200 ·3=1 800=225kN Fy = F B =8 q 8 8 5 5 3000 FA =-q·1 =-200 · 3 = -8 = 375 kN 8 · 8 94. q = 200 kN/m . = 69 em Staticki neodredeni nosaci 2.

RIJeSite nosac na tri oslonca (sl 117) kontinuirano optereeen ako Je / =6 m.4 . 6 = 15 kN 3 3 FA= Fe = 16 q . /' = . 6 = 4._1-200 . 4 .5 kN 95.5. 2250 = -Y 13500 = = 24 em 2. q =4 kN/m Naertajte momentnu plohu i dijagram poprecnih sila! sl.3' = .} q ./ = 16. 117 Rjesenje ' FB = .2. .225 kNm 3_ A 8 8 225· 10' 10' 2250 em' W=~ 6 a a =~ =1 6 .Reakeioni moment: M = __ q . I = +.

. momentna ploha omedena paralelom predstavlja kontinuirano opterecenje . Rjesenje : Precnik vratila odredujemo po obraseu: d = 1 72 \1 955 · P = 1 72 .U dijagramu momenta.08em 3 3.5 kNm 2. Uvijanje· t orzija 2. 5 ~ .184 d= 3W.1.2.----- 955 · 184 125 · 7 2. Me =32 ' ql' ql' =32 = 4~26 + Me = 4.5 = 0 91 em 3 ' W o =~= 3. ~3 Wo = 0.6.91 = 1 65 em 0. Koliki je precnik vratila elektromotora od 5 kW koje se obrce sa n = 1500 °/min? Dozvoljeno naprezanje na torziju je 'I'd = 3.2 ' 96.2 0. a momentna ploha omedena trokutom predstavlja momente od reakeije Fs' Razlika ovih momenata daje moment u tacki B.184 kNem Kako je 'I'd = ~'o 'I'd 3. Rjesenje : Mt = 955 ~ = 95515500 Mt = 3.6.5 kN/em' .6. Izracunaj precnik vratila kruznog presjeka koji prenosi snagu P = 184 kW pri broju obrtaja n = 125 °/min ako je 'I'd = 7 kN/em ' . ~ n· 'I'd ' d=10.

koje prenosi snagu P = 35 kW pri n = 200 a/min . Odredi vanjski precnik celicnog vratila kruznog prstenastog presjeka koje se prenosi snagu od 53 kW pri n = 120 a/min . Dimenzionisati vratilo kruznog prstenastog poprecnog presjeka sa 'f' = dID 1/3 ako je P 500 kW pri n 180 a/min i = = = "C" = 2400 N/em'.' 1 = .1 0' I "C" I 6 · 10' = 8.6.7. a dugo je 5m. = 0. Na vratilu je smjesteno zupcasto kolo promjera 1.1 d' = 0. Ko liki promjer mora imati okrugla motka od Ijevanog ze ljeza koja je opterecena momentom torzije od 8000 Nm i koliki je kut zakretanja .6. 8 .5. 2.3. Odredite naprezanje u vratilu i kut zakretanja ako je G = 83 · 10' N/em'. Izracunati najveci tangencijalni napon i ugao uvijanja kod vratila duzine L 5.m i precnika d = 90 mm .7 em = 90 mm Polarni moment inereije: I.6.4. Vratilo ima promjer 10 em.6. . G = 83 · 10' N/em' ? Rjesenje : d= 11 ~ = 11 5 .6.2. 800000 · 1200 8300000 .2 m na cijem obodu djeluje sila od 20 kN.1 . = 2. 9' = 656 em' Kut zakretanja: -ro = 1~o I" . ako je motka duga 12 m. 656 2. a 1:" =6000 N/em'. 1~o I" .666! 2 . 1 GM'. ako je 'f' =0.6. 97.

em' . duiine I 4 m i opterecen silom F 100 kN.7. a V = 5. Rjesenje: Iz Ojlerovog obrasea slijedi: I =LP= 100 · 160000 ~ 5 = 381 10·2. 4 = 8 i d 2. Kolika je vitkost cilindricnog stapa promjera d kome je duzina jednaka dvostrukom promjeru (51. zglobno vezan na oba kraja.7. lzvijanje 2. =64' em d'1( . = = E = 2.1 ·1 0' kN/em'. Radijus inercije: . 118)? > 1 '" Rjesenje: Presjek: - - - 1=2d 51.2.7 .2.1·10 1(·E 98.min = lf1:'" = I ~ S d'1( ·4 64 d' 1( Vitkost stapa: A=_I = 2d . 118 s=T em' Moment inereije: d'1( 1 m" =I. Treba dimenzionisati stap kruznog presjeka.1.

to je d =~ 381n. 64 =7'02 em Usvajamo : d = 7.E Imln =1008 · 10 . 119 Rjesenje: Ovo je drugi slucaj opterecenja pa je nosivost stupa: F = ~= n' .5 em Poluprecnik inereije: . E .3. 2.= H= ~8\. 7 . 119) kvadratnog presjeka sa stranieama (a). ~ 2. sl. a koe- = = fieijent sigurnosti v = 7. 36 . I_ 4· V· v ImIn I' 4 . 100000 10 .7 Posto je "" > 100.Kako je 1= ~d' = 381 em' . opterecen je s F 100 kN .. Izracunajte 10 dimenzije stupa ako je E = 10 kN/m' (10' N/em'). n .am' =100800 em' 99.7. dug je I 6 m. 10 10 4 · V · I' · F =-'--'---'---'-.7 em Vitkos!: "" =_1 = i 400 = 148 2.. . Drveni stap (sl. to je primjena Ojlerovog obras'ea moguca .

. . Drveni stup dug 2 m ucvrscen je u zglobovima na oba kraja . 12 a =33 em Rad ijus inereije: tmin . 105 N/m' a k = 171 . 5 .94 a k A)· 105 N/m' = (293 .rS-~12a ' -~12 .7.15'10'0 N/m' (11 . 105 N/m' = 1710 N/em' Kako je dopusteno opterecenje: F dop =~= v s ·a v K = a'· a K =167kN>100kN V vece od zadanog. 2. 120) presjeka 180 x 60 mm i 120 x 50 mm. _1n:. Poprecni presjek stupa je pravokutni okvir (sl.1.= 100800 12 a' a= ~ 100800 .12 .. to je stup dobra dimenzioniran.I mJn = . 5 =48 em' 100..5 em i m1n Vitkost stapa : A = _I = i 600 = 63 9.~ T2 .94 ' 63) .4.5 Buduci da je vitkost manja od 100. 105 N/em' ).1._ lrT _1 _1133' 1a' =9. moramo primjeniti Tetmajerovu formulu : a k = (293 . 6 . E = 1. Kolika je kriticna sila po Ojleru i po Tetmajeru? Rjesenje : Presjek stupa : s =18 .

. I. 10" F...94 · 99) · 10' = 48480 N =48 .. F. E . pa je 48 em' 101 ... cr. sl. 11:'. 10' . 10~ m' ) .5 . (U ovoj formuli za Fk uvrstiti smo (S) u m' .Moment inereije: Ix = . = S (293 -1 . 11 .94 A)' 10' F. 03 11:' .1.12. 199 F. = 48 (293 -1 . 120 Rad ijus inereije: i min =1rc~S =~ 199 = 203em' 48 ' Vitkost stupa : A = _1 = _ i Po Ojleru : 200 = 99 < 100 2. .= 199 em 2 18 . 6' 12 · 53 . = S . - I' 200' = 572 10 N Po Tetmejeru: F.

Stup presjeka I NP. 10' N/em' ! Rjesenje : I mln = n. a modul elasticnosti 21 . 10' = 305 em . Stup je ucvrscen prema drugom slucaju.7. 121 J[ 102. duzine I = 4 m zglobno vezan na oba kraja izlozen izvijanju silom F = 100 kN . Izracunati broj profila ako je /) = 4. Izracunajte: a) silu u horizontalnom stapu dizaliee.7.5 . 10· N/e m' . 2. 4 10 . za koje smo primjenili Ojlerov obrazae.2. Ovom momentu inereije odgovara I NP 26 sa 1 =365 em' .' . e) odredite broj profila ako se stap sastoji od dva U NP zeljeza koji su prislonjeni jedan uz drugi. <J" = 50000 N/em' . E = 21 . E F · I'· V 100000 . Vitkost stapa : A =_1_ = 400 = 172 > 100 i 2.32 Izbor profila je dobar. jer se nalazimo u elasticnom podrucju . E = 21.7 . iy= 2. 160000 . 121) opterecenaje silom od 30 kN.6 . . Kod koje je duzine celicnog stupa kruznog presjeka opterecenje na tlak jednako opterecenju na izvijanje ako je koefieijent sigurnosti v =5? Promjer stupa d = 5 em . 21 .7. A~------~--~n----~~t-~ presiek n-n sl.32 em i S = 53 . b) moment inereije poprecnog presjeka stapa ako je koefieijent sigurnost v = 6 uz pretpostavku da imamo drugi slucaj ucvrscenja . Pokretna dizaliea (sl. Uputa : Opterecenje na tlak jednako opterecenju na izvijanje! 2. 10· N/em'.4 em' .5.

y crc. .1. I = 4m .-' .7. ' LJ.. mora nositi teret od 50 kN . Ko liko mora biti debela stijena stupa presjeka krui nog vije nca kod desetorostrukog osiguranja ako je vanjs ki promjer D = 24 cm . 10) = 1 +-. E = 10' N/cm' ? F=50kN I :"'~ d~ I . a prolazi kroz tack u poprecnog presj eka: a) N . 123). E = 10· N/cm' . Izracunati najvec':e normalne napone u poprecnom presj eku S prizmaticnog stapa datog pra vougaonog poprecnog presjeka (sl. 122 2.9. c) C. II = 8 2. 8 . = S cr cs = 1000 N/cm' F ( e. tada c': e naj vec':i normal ni napon biti dui ivica AD i CB.1' . 10 ) = 10 . sl. koji nije ukopan u zemlju (sl.=10 .8.100/3 = 103. 122) dug 4 m. cr AD = S · 1+T cr AD = .7. 20 1 . Odredite poloi aj neutralne ose i nacrtajte dijagrame normalnog napona za sva tri slu caja l Rjesenje : a) Ako napadna linija sile prolazec':i kroz tacku N.2. Stup od Ijevanog ieljeza. koji imaju vrijednost: F ( ex ) 50000 ( 10 . ! : O=24cm " ! . koja je paral elna sa osom stapa. Dimenzionirajte stup od borovine kru i nog presjeka koji je na oba kraja zg lobn o vezan ako je F = 50 kN .8. .500 N/cm' X ) y 50000 ( 10 . 20 1 + 100/3 = . Siozeno naprezanje 2. ekscentricno napregnutog silom F = 50 kN . b) M .

= S= ~ = 12=12 =Tcm Na osnovu dobijenih vrijednosti cr CB i crAD nacrtali smo dijagram normalnog napona (sl...~) = . CD F. Iy b) Ako napadna linija sile prolaze6i kroz tacku M. ly Iy b' h/12 b' 20' 100 . 123a). 123 Prethodno smo izracunali: . Neutralna osa je paralelna sa osom na odstojanju X· dobijenom obrascem : . onda 6e najve6i normalni naponi biti duz ivice AS i CD i ima6e vrijednosti: cr cr AB = FS .(1+~)=50000(1+~)=1000N/cm' i'x 10·20 25/3 +~) = 50000 (1 .500 N/cm' i'x 10 . (1 =S . 100/3 10 X =--[-=-"1Q=-T cm .sl. 20 25/3 104.

5 . . e) C. i'x Y= 25/3 5 c =--:s ="'3 em e) Ako napadn a linija sile prolazi kroz tacku C. Iy !x _50000 ( 10·10 5 · 5) _ . Izracunati najvece normalne napone u presjeku S kratkog stapa.To = .8.. poprecnog presjeka I NP 50 koji je ekseentricno pritisnut silom F 360 kN koja je paralelna sa osom stapa i prolazi kroz napadnu tacku poprecnog presjeka: a) A. = Rjesenje: a) Ako napadna linija sile F prolazi kroz tacku A. tad a ce najveCi normalni napon biti u tackama ivice CK.25/3 ..S YoY · (+ ~+ -.Prethodno smo izracunali: Ix bh' /12 h' 10' 25 . .100/3 . i G CD naertali smo dijagram normalnog napona (sl. koje odredujemo slj edecim obraseem : .1250 N/em Polozaj neutralne ose odredujemo njenim dvjema tackama na osama X i y.'x 25/3 5 Y =.) 1 ... -1(f2o 1 .2. koje izracunavamo pomocu obrazaea : . a najmanji u tackama ivice ED . Odrediti polozaj neutralne ose i naertati dijagrame normalnih napona za sva tri slucaja (sI. Neutralna osa je paralelna sa osom X i udaljena je od nje za y'. 2. .=-"'3 em Na osnovu odredenog polozaja neutralne ose i vrijednosti G c i G A naertali smo dijagram napona (sl.. . 123b). I x= S=~=12=12=3em Na osnovu dobijenih vrij ed nosti G A.124). 123e). tad a su najveci normalni napon i u tackama CiA: _ F G. b) B . i imace vrijednost: : 105.

'y 180 19.SF ' (1+ ~ ) =_ 180 (1 360000 . 124 cr CK =_~ ' (1+ ~ )=_360000(1+20 '25)=_4600NI S I~ 180 19..= .72' _ 8 . 9.6' em ' cr EO =_~ ' (1+ S ~ )=_ 3600 00(1_20 '25) = 600NI .'x =_ 360000 (1 180 106..S ' F (1+ ~) .'x EC + 8 . .25 ) 3.19.2 em b) Ako napadna linija sile prolazi kroz tacku S. i~ x o 196' = .25 ) 3. a najmanji u D i K i imace vrijednosti: cr =.sl.2t).72' =_12680 N/em' =8640 N/em' cr - OK . 9. 6' em ' Neutralna osa NO je paralelna sa osom y i udaljena je od nje za : X=- . tada ce najveCi naponi biti u tackama C i E.

2 m ako je 0 1d 10000 N/em' (51.15.3 .25) 19.25= .72 em Neutra lna J osa NO.25) 19.--"-=Neutralna osa je NO.1. a cije su udaljenosti od koordinatnog pocetka x' i y': · i' 196' x =.SF =_. = 1. 125 107. =2 m na cijem slobodnom kraju djeluje ekseentricna sila F = BOOO N sa ekseentritetom I.-it =. · i' Y o 372' ""'-'-=-= .25 9.ii ) =_360000( 1 + 25 i'x i'x 1BO 1BO 25 + 9..SF (1 + ~ + i~ i~ J.25 Dimenzionisati konzolu kruznog poprecnog presjeka duzine I.72' =_17560 N/em ' = 13560 N/em ' 0 (1 + ~ + Y oY) =}60000(1 _ 2525 _ 9.U tablieama smo nasli da je ix =3.6 em Y = . = 51.-e-= .8= . na razdaljini : e · . paralelna sa osom X.6' 3.73 em e) Ako napadna linija sile F prolazi kroz tacku C. 2.6' 3. 125). . tada ce najveci normalni naponi biti u tackama C i 0 i imace vrij ednosti: 0 0 c =_.~ 372 2 Y =.72' Polozaj neutralne ose odreden je njenim dvjema tackama na osama x i y.1' 5 em 9.B .259.

Dimenzionisati drveni nosac AB kvadratnog poprecnog presjeka.2 )' 1 . 0" . 12B).-------:- = 17320 Nm W = ~_ 1732000 _ .6 . Izracunat i liajvtcJ normalne :liipone I' :xesjeku S kuke di?l:lliee. optc:ecene silom F = 50 kN aka)e d = 10 e'l1. . 1. 127) ako je e 30 em . a e = 12 em. .= 12 eM ~ 173 . 126 2.4. = 2. .B.173. sl. 2)' + (8000 . 126). ako je O"ed = 1000 N/em' .:=.Rj esenje : Izracunamo idealni moment savijanja M. koji pri dimenzion isanju koristimo kao momenat savijanja: M. 2 . (sl.B. 108.8. 2 of Y(BOOO .2 em fd lId' W = 32 d= lr. . ekseentricno opterecen silom F = BOOO (sl.5.10000 .9~ 2.(M f 1 + M" Y r --- + M") =2(BOOO . = 2. Izracunati najvece normalne napone u presjeku S nosaca I NP 20 ekseentricno opterecenog silom F = 4000 N (sl.

Izracunati najvece napone u presjeku S nosaca sastavljenog od dva profila c::: NP 20 (51.7. 127 51. 128 51. / ~_HP 51. 129 109. 8. 129). . ekseentricno pritisnut silom F =200 kN ako je e =8 em .2.

3. KINEMATIKA .

1.' I. = V. + 8 . 1000 2. prevali pUI od 180 km . Turisla prede pUI do podnozja planine 8 .16 m/s 3.1. 2. Kolika su raslojanja od A do Bi B do C.4 km/h Da bi dobili brzi nu u m/s poslupicemo na sljedeci nacin: Kako je: 1 km = 1000 m i 1" = 3600 5.5 km AC = 8 = 8 .5 km 3.!!l= 2 8 km/h ' ' I . na pulu 8 . = V. 75 . = 75 .3600 180 imamo 18.. na pulu 8 " a kolika V5 na cijelom pulu? Rjesenje: V 5' = ~= 8 km = 4 km/h I. = 8 km za vrijeme I.=---.? Kolika je V5 . a pUI uz planinu 8 .1.5 o. 5 = 367 . . Aulo mobil se krelao dijelom pula od mjesla A do mjesla B brzinom 60 km/h u vreme nu od 3".75 = 65. Brzi voz za 2 sala i 45 min . I.3. V = 180 . + I. = 60 · 3 = 180 km BC = 8 . = 3 h. 5 = 187.1 .1. Kolika je brzina voza? Rjesenje : 8 =V ' 5 V = -1-= 2. Jed n 0 I i k 0 P r a v 0 lin i j s k 0 k ret a n j e 3.2. 8 3 km 6 km= 2 km/h V = 5 I 8 + 8 14 k = -. = 2 h. 2 km V 5' =~= I. = 180 + 187. . koliki je ukupni pUI pres ao? Rj esenje: AB = 8. 5 km ' 110. a zalim je od mjesla B do mjesta C isao brzinom 75 km/h u vre menu 2. 3. Kolika je srednja brzina V 5 . = 6 km za vrijeme I.

at' s=2 Iz prve jed nacine: I = jednacinu imamo : s= __a_=2 2a +' pa uvrslavanjem u drugu a . Ko liko je vremena polrebno da voz precle pUI s = 80 km slalnom brzinom v = 20 m/s? 3. Vo = 0. svaki od njih .5.2.L_ t= av 700 =306250= 0. prevalili? 1~t:J /J2 3.8 1.1. Zrn o iz puscane eijevi izlazi brzinom V = 700 m/s.4. Koliko je ubrzanje zrna i kako se dugo zrn o krelalo kroz eijev? Rjesenje : Zrn o se pocelo krelali iz slanja mirovanja . Ova covjeka kren u jedan prema drugom iz lacke A i B meclusobno udaljenih 140 m. Rendisaljka ima pri radnom hodu brzinu VI = 0.00228 s 111 . . 0.1.3. v = a.2 .2.8 mIs . Jednako ubrzano i jednako usporeno pravoli nijsko kretanje 3.6 ms _.6. a pri jalovom V. (':!"")' v' 700' _ 490000 = 306250 I ' a . Za koje ce se vrijeme sresli i koliki ce : . pa korislimo obrasee : 1. za jedan jalov hod pri obradi ploce duzine I = 3m? 3. Ij.1 . = 2 VI ' Koliko je vremena II polrebno za jedan radni hod i I. Prvi se krece brzinom V1 = 3m/s a drugi brzinom V2 = 4 m/s . I 2. Cijev je dugacka 80 em .2 s .1 .

3.25 m 3.5. Na kojoj udaljenosti od slanice dostiie brzinu od 72 km/h ? Rjesenje : 1000 V(m/s) = V (km/h) · 3600 1000 V = 72 . Voz koji se krece brzinom 80 km/h zauslaviti ce se kocenjem na putu od 200 m. Koliko je trajalo kocenje i k01iko je usp0renje? 112. te je: Va = a· I t= ( Vo 1000 =90 . 2 5 = 25 . 3600 = 20 m/s S obzirom da je Va= 010 je : V =a · t 2 s=~ 1=~=~=40s a 0. i koliko ce biti zaustavni put? Rjesenje: V = Va.2 . Za koliko vremena ce se zaustaviti. . Voz izlazi sa slanice 5 ubrzanjem a = 0.4. 3600 =25 m/s ) ~=~= 1255 a 2 ' . 12.3.2.a · 1 s=Vt-~ a 2 Kada se voz zaustavi njegova konacna brzina V = 0. 12 5 _ 2 .40'_ 400 2 - m 3.5 5 - _ 0.5' 5 = 156. Voz ima pocetnu brzinu Va = 90 km/h i usporenje a = 2 m/s'.5 m/s2.2.2 .

= 5 km/h.232 mIs' s 22. Tramvaj vozi brzinom od 36 km/h . Koliki je put (S) presla tacka za to vrijeme? 3.6.2.2.2.Rjesenje : V=O 1000 Vo = 80 · 3600 = 22. a iz M u islom smjeru . Koliko je usporenje ako se kocenjem zauslavi na pulu od 30 m? 3.11 . .7.2. Koliko je ubrzanje i za koliko je vremena povecana brzina sa Vo na V? 3. Tacka se krece pravolinijski sa pocetnom brzinom Vo = 11 m/s i za vrijeme I = 18 s prede puI s = 279 m. Kada ce i gdje biciklista stici pjesaka? 113.10. 3. 200 = 1.2. Koliko je ubrzanje imala i koliko joj je krajnja brzina? Aulomobil smanji brzinu od Vo = 90 km/h na V = 60 km/h na putu s = 20 m.5.9. Iz N pode pjesak u smjeru MN brzinom V. = 15 km/h.~ -2a V ' 222' a = 2 O = 2 . a duzina cijevi je l = 2m? Koliko se vremena zrno kretalo kroz cijev? 3.232 -18 s 3. Koliko je bilo usporenje i koliko je vremena Irajalo usporeno kretanje? 3. Aulomobil na putu S = 480 m poveca svoju brzinu od Vo = 10 m/s na V = 14 m/s. Koliko je ubrzanje (a) tacke cija je brzina VO = 40 m/s porasla za vrijeme t = 8 s na V = 60 m/s . Izmedu mjesta MiN je razdaljina 20 km .2. dva sata kasnije pode biciklista brzinom V.1.2. Koliko je ubrazanje topovskog zrna koje pri izlazu iz cijevi ima brzinu V = 800 mIs .2 m/s V=Vo -a · t=O Vo =a · t vo t=_ a s _Vo' -2 _ Vo' _ 2V o' -Vo'_ Vo' 2a .2 t .8.

30 30 .3. Zam ajae se pocne obrtati jednako ubrzan o i nakon 5 min.c:-~_ _ = 31.3.3. Ko liki broj obrtaja (n) u minuti mora imati lacka krecuci se po kruznoj periferiji poluprecnika r =60 em. ukupni brej obrtaja je: 'p 450 · 11: .=. Zamajae se obrce jednako ubrzano i povecava broj obrtaja od nO = 100 O/min na n = 120 O/min .30'3. K r u zn 0 k ret a n j e 3.2.3. da bi imala obodnu brzinu v =2 m/s? 30 v 30 ·2 n = -rn:-= __.3.14 3. .r11: · n_ 0.3. Izracunati ugaono ubrzanje! CO = COo + a ·t a = CO . t' _ t_ a =J!L t 'p = 2 = ~ = 311: .COp t 114.85 °/s 0. N =~ = 211: = 225 obrtaja. i ko liko je ugaono ubrzanje? Rjesenje : co =~ = 11: . 90 30 30 'p = -a· -I' = 311: rad /s 2 co = COo + a· CO = a· t l!L . za vrijeme 1 = 15 S .6 '3. 3. Koliko je obrtaja za maja e nacinio za tih 5 min. Zamajae poluprecnika r = 30 em obrce se 120 °/min .4 .768 m/s 3.1. ima 90 c/min .3. Kolika je brzina tacke na obodu zamajea? Rjesenje: V .3.14 · 120 . 300 = 45011: rad 2 2 Posto jedan obrtaj iznosi 211: radijana .

rad/s' .100) =0.=2.51 =3..no) a a 30 30 = 314 =450(120 . tk =0.t 60 - - ~= 50brtaJa 60· ~ 60 . 30 IT4 IT =60 0/min ffio . (obimno ubrzanje) 2 .a .t' (1.5. odakle je a = COo = 4TC =0 ' 8TC rad/s' 5 tk Ucinjeni broj N obrtaja izracuna6emo pomoc:u srednjeg broja obrtaja n.02 mIs' .t'N .2 m ad ose okretanja . Izracunati ugaono i obimno ubrzanje tacke koja se na lazi na odstojanju R '" 1 . 30IT =-1.no + n s 2 =-1.36. (ugaono ubrzanje) a =R . .30 ' 15 (n . 2. 2 =--:. 2IT = '(J =: -24 IT . a =1..2 .14 rad /s 3.3 . cija je vrijednost: n . Zamajac koji se kretao ugaonom brzinom CD o = 4IT rad/s zaustavi se za vrijeme t = 5 s. Kruzno tocilo polaze6i iz stanja mirovanja i obr6u6i se jednako ubrzano ucini za vrijeme t = 10 S bi'oj obrtaja N = 20 obrtaja . 2 s =~= 3. 115.51 o:.02·1 00 = 151 m 3. Koliki je put presla ta cka za to vrijeme? Rjesenje: i'! obras ca: N . 2 2 2 0 N- _ S_ n .n = -1. 20 =2IT .0'. Koliko je bilo ugaono usporenje? Koliki je broj obrtaja N ucin io zamajac za to vrije me? Rjesenje: Krajnja ugaona brzina CD ravna je nuli i na osnovu toga je: CO =COo .TCn TCno 15 TC .

Zamajac precnika d =600 mm se iz slanja mirovanja pocinje obrtali sa konstantnim ugaonim ubrzanjem a =2 rad/s'.10.3.3.8. a =0. 10 =20 rad/s =0. Nakon zaustavljanja propeler je nacinio jos 80 obrtaja i stao. Izracunati velici nu ugaonog usporenja i broj obrtaja N k()je je napravio za to vrijeme. Vratilo pocinje iz stanja mirovanja da se obrce jednako ubrzano i za prvih 5 sekundi napravi 25 obrtaja . 3.3.3.7. 2 =0. Izracunati vrijeme za koje je propeler nacinio 80 obrtaja. tangencijalno i lotalno ubrzanje tacke na obodu zamajca poslije I = 10 s od pocetka obrtanja? Rjesenje: = CO an = a . t =2 . 20' =120 mIs' at=r .3.1 1. Koliko je normalno. Tacka na krugu precnika d =80 mm ima ugaono ubrzanje cx= ~ rad/s' Izracunati koliku ce ugaonu i obimnu brzinu imati poslije vremena t =8 s.3 . na n = 120 °/min .3. Koliko je ugaono ubrzanje i ugaona brzina nakon tih 5 sekundi? 3.6' = 120' 120 mIs' 116.3. 3. ako je pocetna ugaona brzina COo =O. . Propeler aviona u momentu za ustavljanja motora ima 1200 °/min . ako je njegovo obrtanje bilo jednako usporeno. Zamajac je imao na pocetku ugaonu brzinu 4rt: rad/s. Posto je nacinio 20 obrtaja zamajac je zbog trenja u lezajevima stao. Zamajac za vrije me t =4 s smanji obrtaje od no 160 °/min.6 mIs' Prema tome tolalno ubrzanje je: a =Ya: + at' =Y + 0.7.9.3 . Koliko je njegovo ugaono usporenje? 3. Koliki ce ukupni broj N obrtaja uciniti za to vrijeme? 3.

a da 0) je kruzna trekveneija =2 rad/s. .Ss.4.4..0 31 8 Hz 1 . = Rjesenje: Ako zadalu jednacinu oseilaeija uporedimo sa jednacinom x =r cos 2T[ fl.4.4. imamo da je: 0) 161t f = 21t . Kako glasi zakon pula.21t = 8 Hz T =_1_=_1_ s f 8 3. 0 sci I a tor n 0 k ret a n j e 3. a ampliluda r = 12 em.14 .2. Zakon puta harmonijskih oscilaeija tacke je x = 10 . Izracunali kruznu frekveneiju harmonijskih oseilaeija ciji je period 1 T=12. Period oseilaeija je jednak: T =0) :::2 = 3.3. Kruzna trekveneija harmonijskih oseilacijaje 0) 161t rad/s. cos (2 I) em . 3.4. vidjecemo da je amplituda ravn a r = 8 em .. Tacka vrsi harmonijsko oseilatorno kretanje ciji je zakon puta dal jednacinom x 8 . cos (161t I) em Prema jednacini 0) = 21t t.14 s Frekvencija oscilacija je: 2T[ 2T[ f . 3. t) em.T -3. kolika je frekvencija i period oseilacija? Rjesenje: = x = r cos (0) t) X = 12 . Kolika je udaljenost x tacke od cenlra oseilovanja u trenutku t =+ s? 117.3. cos (1t . Odred ili ampliludu._1___.1.4. frekvenciju i period oscilacija.

e) upravno na pravae plovidbe? Rjesenje: oj sl. 130).1.5 m/s a brzina covjeka po palubi je br. Niz klin klizi tijelo B brzinom V. . b) u suprotnom smjeru . Brod se krec':e brzinom 9 km/h (sl. 3. Kolika je apsolutn a brzina covjeka koji se krec':e po palubi brzinom 1 m/s ako se on krec':e: a) u praveu i smjeru plovidbe. Apsolutna brzina c':e biti: = 1 m/s a) Va = V.5 mIs . Po horizontalnoj podlozi krec':e se klin A (sl. 5 = 3. e) Va =VV: + Vp' =V1 ' + 2. 131 ) nagiba a = 30° brzi nom Vp = 2 m/s .5 mIs . tj. b) Va = V.::ina relativnog kretanja. 5 = 1. 130 1000 Brzina broda je brzina prijen osnog kretanja.+ Vp = -1 + 2. sl. 5 I 0 zen 0 k ret a n j e 3. 131 118. 5' = 2.3. = 1 m/s .5.5.69 m/s. + V p = 1 + 2.5. tj: Vp = 9 · 3600 = 2. V. Odrediti apsolutnu brzinu tijela B. 2.

. 1 . Izracunati velicinu brzinu V kretanje tereta i ugao U· koji ona zaklapa sa vertikalom . 132 Teret vrsi istovremeno dva kretanja sto znaci da ima slozeno kretanje.5.' r--_ _ _ .3.5 m/s (sI.18 A sl. upravnu na tok rijeke cija je brzina V p = 1 m/s.Rjesenje: Va =yV: + Vp' + 2Vr · Vp ' cosU Va =y l ' + 2' + 2 . te je: Velicinu vektora V mozemo dobiti: V = AD · U = 2 2 em · 0.132).91 m/s Kran se krece stalnom brzinom Vp = 1 m/s i podize teret vertikalno navise stalnom brzinom Vr = 0. U'= 63°30' Vr 0. cos 30 Va 3. 2 . c) Koliki je put apsolutnog kretanja camca pri prelasku sa jedne obale na drugu? 119. Izracunati: a) velicinu i pravac brzine kretanje camca.5 m/s v' 1cm 1 1 m/s ' Pravac brzine V odreden je uglom U · koji ona zaklapa vertikalom : tgU' = ~ = _1_ = 2 .. b) za koliko ce eamac stici nizvodno ako je sirina rijeke 120 m..5. D "9----. :/. Camac ima prema vodi brzinu Vr = 3 mIs. = 2.5 3.4. .

6.6. . 133 3. C i D ploce. 3. B vB VB = AB .2. 134) duzine a = 60 em i sirine b =40 em obrce se konstantnom ugaonom brzinom 0) 5 rad/s oko ose koja prolazi kroz tacku A i koja je upravna na ravan ploce.3.1. Pod kojim uglom tre ba da puea lovae da bi pogodio zeea ako je brzina zrna V = 500 mIs . Odrediti brzinu kraja B stapa i njegovog sredista C.5. 0) = .. Kol ika je apsolutna brzina V ca mea i koliko mu je vremena potrebno da prede rijeku? = = 3. Odrediti brzine tacaka B. 133) duzine I = 1 m obrce se oko tacke A ugaonom brzinom 0) = 10 rad/s. 0) = 1' 0) = 1 . . 10 = 10 m/s V c =AC . = a sl. Pravougaona ploca ABCD (sl. 6. Trans latorno i rotaeiono kreta nje krut og tije la 3.5. Stap AB (sl. Koj im praveem treba da plovi camae koji ima brzinu od motora V. 0) =0 '5 ' 10 = 5 m/s ' 2 'C Vc UJ sl. Siri na rijeke je 150 m. Zee je udaljen od lovea 300 m i bjezi brzi nom V1 = 5 m/s putanjom koja je upravana na to rastojanje .5.1. 5 m/s da bi stigao na drugu oba lu upravno na tok rijeke.6. a brzina toka rijeke V p 1 mIs . 134 120.

ugaonom brzinom CO = 8 rad/s. 136 121...5 tn/s sl. 136). Odrediti ugaonu brzin u stapa i brzinu njegovog sred ista C. privezan je koneima OA i OB jednake duzine b = 1 m obrce se oko ose koja prolazi kroz tack u 0 i koja je okomita na ravan erteza ... CO Vc =CO · d =0.. 5 =3 m/s 3.4.. 5 =2 m/s =roYa' + b' =5YO + 0. C. = B ---------n /0( II I 8r-:--.6.6 .Rjese nje: Va =b ...of---. 135). ..6.3._____ -il A I II II sl.6' Vc = 3. U jed nom trenutku stap se pocne okretati oko tacke C koja se nalazi na //2 . ro =0. ako je brzi na tacke A VA=20 m/s (sl.4' = . Odrediti brzinu tacke B stapa u momentu kada stap sa prvobitnim polozajem zaklapa ugao a 30° (sl.6 m/s Vo =a .4 . Odgovor: Vc = 18. 135 3.. A . Stap AB duzine I = 120 em krece se translatorno brzi nom Vc = 10 m/s. Stap AB duzine I = 80 em ....

8 m/s Be Brzi nu VBmoiemo naci prma kosinusnoj teo rem i: C C V e = YVC' + V B . od A i B. kot rlja se bez kl izanja po horizontalnoj ravni kada se kraj konca B pomjera horizontalnom brzinom V o (sl.8' + 2·10·4. 137). CD = "2 . imaju brzinu V o.5. obavijen ko nac.6 .f I v.8c = .r)CD. CD = 0.6 . oko cijeg je srednjeg cilindricnog koaksijalnog dijela . V B . Odrediti brzinu V kojom se pomjera osa kalema l __Bo v". brzine tacke A bice: V.. te prema tome i tacka A kalema ima brzinu Va. 8 = 4. 137 Rjesenje: Sve tacke konca .8· cos30o = 14. a odavde dobijamo ugaonu brzinu kalema: Vo CO =R _ r Brzinu V ose kalema odredujemo pomocui ugaone brzine CD i rastojanja R tacke 0 do pola P: V V=R · ro=R·_o R-r 122. Kalem poluprecnika R. sl. =Vo =(R . + 2VC .3 m/s 3. Kako je tacka P trenutni pol brzine.Rjesenje : Za tacku B moiemo napisati : V=Vc+V . poluprecnika r. . cos U VB = Y 1O' + 4.

~ A r - . _ ~). Tacka B je u tom slucaju trenutni pol brzina. t 0 _ .. za polozaje. . a to znaci V. kojima odgevara 'p 0 ° i 'p 90° (sl. Tocak poluprecnika R kotrlja se po pravolinijskoj sini tako da mu je brzina VC centra C konstanta (sl.. Ovi i dati podaci su dovoljni za odredivanje svih ki nematick ih karakteristika pol uge AB. V. = O.' Duzina poluge AB I. tacka C je trenutni pol ubrzanja.2.njih sijeku se u beskonacnosti. 138).7. i da je CO •• = '0 . Rjesenje: S obzirom da je brzina VC konstanta. koje su jednake sa V. r CD •• = AB = . i VBsu .. = = = . 139). brzine V. r r~ sl. 138 Rjesenje: Brzina tacke A. .7 .~L _ _ ~X I ~ 6 1 r A .7.1. sijeku se u tacki B. = r COo. Odavde proiziiazi da sve tacke poluge imaju iste brzine . . Pri uglu 'p = 90°. Odrediti ubrzanje M tacke. koja se nalazi na njegovom obodu .. Trenutni pol brzina nalazi se u tacki P. klipnog mehanizma obrce se ugaonom brzinom CD o. duzine r. usmjerena je normalno na pravu OA. COCA Raspored brzina tacaka poluge AB prikazan je na slici. 3.3.paralelne i normale na . a brzina tacke B usmjeren a je duz prave BO. Ravno kretanje. te je: Vc CD= PC = R Vc 123. Kretanje stapa u ravni 3. . Krivaja OA.. Za taj polozaj je: Pri uglu 'p =0° normala Bb na pravac Va i normala OB na pravac V. ciji je intenzitet V. Odrediti brzinu klizaca B i ugaonu brzinu CD •• poluge AB.

krece se tako da mu se krajevi Ai B pomjeraju duz upravnih pravaca Ox i Oy.7. ugaono ubrzanje je a =0. y =0° . Odrediti koordinate Xp i Yp trenutnog pola ubrzanja u trenutku kada je ugao OAB =60° (sl.3. 139 Ka ko je ugaona brzina 0) nepromjenljiva . 140). pa se dobija : a tgy = 0)2 =0 . Na osnovu prethodnog proizilazi: a M =CM YO)' + 3. 140 124. duzine a ' =CM .sl. 0)' = vc' R I = 1 m. . Stap AB. y A ~----------------~B--~ ' ~ Va sl. Sto znaci da ubrzanja prolaze kroz pol ubrzanja C bez zaokretanja.

="'R. i. =~~ = 5 125. oslanja se na ivieu C ispusta i krece se u ravnl erteza tako sto mu donji kraj A klizi po horizonta lnoj ravni . a poluprecniei vodeceg i vodenog su R. M e han i z m i 3.8. ako je OC 2 m (sl. Koliki je u minutu broj obrtaja vodenog kaisnika pri pr~enosu sa dva kaisnika ako je broj obrtaja vodeceg n.= ~'. duzine 5 m . =120 Imin. R2 = 50 em .3. 50 5 3. R3 = 30 em i R. = 40 em . 141 3. u trenutku kada je ugao 'p 30°. R.1. = 10 em. .8.4 . 180 °/min? = Rjesenje: i = i. i.= 30 =3" n. Odrediti ugaonu brzinu w i brzinu tacaka B i C stapa. Koliki je prenosni broj? Koliki ce biti broj obrtaja vodeceg aka vadeni ima n.2.8. = 50 em? Koliki je prijenosni odnos? Rjesenje: . ! =n. ito: = = = a) pomocu plana brzina b) pomocu trenutnog pola brzina A sl.7. Prenos se vrsi sa dva para kaisnika ciji su poluprecnici R. =30 em i R. brz "'om VA 4 m/s . 141). Stap AB. .

n3 = +. vodenog kaisnika.12 - 126. = 32.3. = I · n. n.4.8. = 40 em. = 360 a/min? Rjesenje: Za prenosni odnos imamo: Ovaj odnos mozemo napisati i u obliku : i=~ n. = 100 a/min . Koliki je broj obrtaja vodenog kaisnika? 3 3. = i . .120_ 10 . Koje brojeve zuba treba da imaju zupcaniei ovoga prenosnika pri postojanju posrednog vratila CD (51. Z. to je broj obrtaja vodeceg kaisnika n. . Prenosni broj i =~ . = 30 em i R. Koliki je prenosni broj? 3. Pogonski kaisnik ima 200 O/min . Koliki je prenosni odnos? Koliki je broj obrtaja vodeceg zupcanika ako vodeni ima n. a minutni broj obrtaja vodeceg kaisnika n. =14 i Z.8.8. pa je broj obrtaja vodeceg zupcanika: n. ako su poluprecniei vodeceg i vodenog kaisnika R. = 8. 141)? Rjesenje: Prenosni odnos ovog prenosa je: i -~ . 180 = 1200 /mln 3. = 3 .5. 360 = 90 a/min 3. a vodeci IV ima 120 a/min.6 . 20 a .4 20 i=5 · 3 = 3 Kako je: i =~ . Vodeni zupcanik lima 12 a/min .8. koji imaju brojeve zuba: Z. Izracunati minutni broj obrtaja n.n. Prenos se vrsi sa tri zupcanika. .

= 60.F Ovaj odnos jednak je proizvodu prenosnlh odnosa i. I. = 10 Z. = ~ = 25 sl. Z.--. . Reduklor brzine. sasloji se od 4 zupeanika. = 12 i Z.' Z. . 40· 60 Z. Z. n. Z. gdje je: 1 . Z. 3. paje: ! =! . koji sluzi za prenos obrtaja od vratila I na vralilo II. Znaei da brojevi zuba moraju zadovoljiti jednaeinu : Z. . Z.7. 142 127..::::. 142). =z. i. Odredili prenosni odnos ovog reduklora (sl.--. eiji su brojevi zuba Z. = ~= z. = .· Z. = 40. . 141 n" '. = 10 Z. = 8. z. n. II n. . Rjesenje: 1 = I. ii. . = Z.· Z. IV sl. n. ~B C'-' . i =~ . .7. . Z. ~D m E'-' .I A ~ n. .8. . Z.

DINAMIKA .4.

=Y1 .1.. = 300. Duzina rucice je AO = 1.5 m.6 Prema tom e je: coso.8 = 480 Nm 4. Koeficijent trenja je J.5 = 0. Odrediti rad koj i se izvrsi kada se valjak prekotrlja za rastojanje s = 5 m (sl. s . Cilindricni valjak precnika d = 60 cm dovod i u kreta nje covjek koji pritiskuje na rucicu OA.sin'U = Y1 .0. a visina tacke A nad horizontalom h = 1. R a d snaga 4. 143 Sa slike vidimo da je: h .2.8 odnosno: A = 120 .6' = 0. konstant nom silom F = 120N u pravcu AO.1.2 m. to je rad koji izvrsi ta sila jed nak: A = F . h / sl.1.3 1.4. .I.5 (sl. 5 . 0. = 0. 128.1. na pravac pomjeranja napad ne tacke 0 sile. Odrediti rad koji treba izvrsiti da bismo teret tezine G = 20 kN podigli na visinu h = 5m pomjerajuci ga po strmoj hrapavoj ravni koja sa horizontalom zaklapa ugao 0.yd sinO.0. 144).2 . Rjesenje: Kako je sila F usmjerena pod nekim uglom 0. coso. 143). AD 1 1.

7·10' Nm 4. .51.G · 5 (sin o' + /-lcosa) gdje je 5 =h/sin a. Omrediti u kilevatima korisnu snagu turbine. dvije sile: G sinai /-lGcosa . a tezina vode koja pad a u JednoJ mlnutl Iznosl: G =600·10' N Za jednu minutu izvrsi rad: A =G .8. h (1 + ~lctga) Kada se uvrste vrijednosti dobijemo: A= 18. aka je protok vodopada u toku svake minute 600 m' vode. koje pada sa visine 6 m. Rjesenje: Tezina jednog kubnog metra vode je 10000 N.1. 6 =3600 . Da bi se iskoristio rad vodopada postavljena je turbina ciji je koeficijent korisnog djelovanja 11 =0. h =600 . rad je odreden proizvodom iz sile i pomjeranja . tako da je: A = . 144 Rjesenje: Pri pomjeranju tereta uz ravan vrsi se rad nasuprot jedne komponentne sile teze tereta i rad na savladivanju sile trenja. dakle. Prema tome je utrosen rad : I A I = G sin (sino' ha + /-lcosa) =G . Duz linije strme ravni djeluju .3 . Kako su ove sile konstantne . 10' . 10' Nm 129.

1200 N. korisnoj snazi masine PK = 50 kW i njenim mehanickom koeficijentu korisnog djelovanja 11 = 0.6. Rjesenje : P 11 M=0)=15. i 2) Intenzitet sile u kilonjutnima . Vodec':i dio kaisa zategnutje silom T.7 rad/s i predaje snagu P = 11 kW. = = sl.4 m obrc':e se ugaonom brzinom 0) = 15. Vode c': i tocak precnika 0. .2 3 5 kN ' 4.9? 4.. srednjoj brzini klipa V = 2 mIs . Kotur A dobija obrtanje od vodec':eg kotura B putem kaisa . 145). Pu = 0. Odrediti : 1) Obrtni moment. 600 = 480 kW 4.1.1. Koliki treba da bud e precnik klipa jednocilindricne parne masine pri srednjem pritisku pare na klip p = 40 N/cm' .7kNm Intenzitet sile: F =~=Q= r 0. = 11 .4. Odrediti u Nm rad koji izvrse date sile za 10 obrtaja kotura A. = 2000 N. Precnik kotura Ajednak je 2r 600 mm . a takode i snagu koja se prenosi preko kaisa u kW.1. pri broju obrtaja datog kotura n = 120 a/min (sl. = 3600 · 10' = 60 · 10' Nm = 60 · 10' W= 600 kW t 60 s Korisnu snagu teu rb ine dobijemo: P. 145 130..7=0.8 . a vodeni silom T.Snagu ra cunamo prema obrascu : P =!:c.5.

1 0.) r =(2000 .2. 62.T.1.3 =240 Nm . 6 km/h . n = 240· 120 9740 9740 2. a otpor koji se suprostavlja kretanju iznosi 200 N na 10 kN tezine voza. =211: . 4. =M . Otpor kretanja prolzveden kocenjem iznosi 300 N na 1 kN tezine vagona. . Po horizontalnoj pruzi krece se voz tezine 5000 kN . Odrediti broj obrtaja vratila . . Koliko vremena treba da radi pumpa da bi pomenutu kolicinu vode izbacila na datu visinu .1. Vratilo predaje snagu P =60 kW. ako je obrtni momenl na islom M = 1800 Nm. 10 =62. 10' m' vode na visinu od 3 m sluzi pumpe sa motorom koji razvija snagu od 2 kW. 4. = 4. 9.Rjesenje: Obrtni moment koji djeluje na kotur A iznosi: M =T. Odrediti snagu koju mora imati lokomotiva. 1m puis sile i kolicina kretanja 4. ako se voz krece konstantn om brzinom V = 21 . ako je njen koeficijent korisnog djelovanja 11 = O. Koliko ce se vremena od tren utka pocetka kocenja kretati vagon dok se ne za ustavi? = Rjesenje : Pocetna brzina kada je pocelo kocenje je: Vo = 36 km/h = 10 m/s 131. 'p =240 .1.1200) . Koeficijent korisnog djelovanja postrojenja je 11 0.1 .T. r .2.8 rad ijana. .9 kW Snaga koja se prenosi: P 4. Za podizanje 5 .8. r =(T.8? 4.8 =15070 Nm. Obrtni ugao kotura je 'p Rad sile koja djeluje na kotur iznosi: A =M .75 . . Odrediti snag u pumpnog postrojenja koje izbacuje 360 m' vode za cas na visinu H = 30 m.1. Tramvajski vagon se krece po horizontal nom i pravolinijskom kolosjeku brzinom V 36 km/h .7 . 0 .

146 Rjesenje: I=K-K" Na voz su za vrijeme t = 120 5 djelovale sile F i F J. Vucna sila lokomotive iznosi F 1000 kN . Odrediti tezinu voza (51.81 4 .2.4 5 0. . = = ~vvt 51.2. Odrediti intenzitet i smjer brzine V tijela poslije 3 sekunde od pocetka djelovanja konstantne sile F = 40 N. pa imamo : ~ 9 V -~ . t =~ = 0. G. a koeficijent trenja je /-L 0.6 km/h.0.' . 9 Vo =. t 132.3 9 10 = 3. Ta sila je konstantna. 146).I = )J. iii' g . Teretni voz se poceo kretati iz stanja mirovanja i nakon dvije minute dostigao brzinu 57 .2 N krece se pravolinijski po glatkoj horizontalnoj ravn'i brzinom Vo = 0. pa je impuls sile: I = (F . t . . 4.2. Tijelo tezine G = 196.3 ' 9.5 m/s.3 · G · t =0. koja je usmjerena u suprotnu stranu pocetnoj brzini Vo./-LG) .Otpor izazvan kocenjem .~ .3· G Na vagon u pravcu kretanja djeluje samo sila kocenja FR sa smjerom suprotnim njegovom kretanju. imamo: Posto je konacna brzina vagona V =. prema uslovima datim u zadatku: FR=0.2. V O0 3G .3 .

Na izlazi iz cijevi granata ima brzinu V = 600 m/s .5 m odredite: a) vrijeme kretanja granate kroz cijev. 0. . ako je otpor voznje 1-1 = = =0. 147 133. R .2. kugliea se pocinje obrtati oko tacke S na odstajanju Odrediti novu ugaonu brzinu 0).7.6.2. u zavisnosti od pocetne ugaone brzine (51.. b) silu pritiska barutnih gasova u cijevi.Ko =mV . V =~ . Kada konae naide na prepreku S..--F_·_t. koja se krece po krugu poluprecnika R = 50 em pod djelovanjem tangeneialne sile F 200 N? Rjesenje : = L =M · t L =F .. f>.-:-:- 1-1 ' g .. 51. V 9 . t = 200 .Prirastaj kolicine kretanja je: K . 5 .4..a odavde je: 1000·120'9. Ako je duzina eijevi I = 1. Koliki je momenat kolicine kretanja poslije t = 5 5 materijalne tacke.5. l/3.mVo =m. 500 Nms 4. vezana koneem duzine I za nepokretnu tacku A.M-G) .5 .008? 4.81 Prema tome imamo da je: (F ..6 =4680 kN Iz topa se ispali granata tezine 160 N. 4.2. 02·981120+~ " 3. Kolika je tezina G kola koja za vrijeme t = 20 5 dostignu brzinu V 18 km/h Vucnom silom F 3000 N. Kugliea tezine G. 147).:g.2. . t G _ . obrce se oko tacke A sa ugaonom brzinom 0).. t + V 4.

(Napomena: Poslo su momenli sila koje djeluju na kuglicu u odnosu na osu kroz lacke Ai B okomile na ravan crteza jednake nuli, moment kolicine krela nja se ne mijenja, Ij. LA= Lo).

4.3. Ene r 9 i j a
4.3.1. Odred ili kinelick u energiju lijela koje slobodno pada . lezine G = 50 N. poslije 4 sekunde od pocelka padanJa. Rjese nje:

v =g .
Ek = t

, Ie je kinelicka enrgija:

~

. V' = t

~

(g . I)' = t

9~~1

(9 ,81 ' 4)' = 3920 Nm

4.3.2. Odredili ki nelicku energiju lijela granale. G = 10 N, u Irenulku udara u zemlju pri padanju bez pocelne brzine , sa visine od 2000 m. Rjesenje: Odredimo najprije brzinu lijela u Irenulku udara slobodnog pada bez pocelne brzine imamo: V =g .I •
5
0

zemlju. Iz zakona

=tg · I' , Ieje : = ..L Q

V =~
E =..L
k

2

Q . V'
9

2

9

. 2gs = G . 5

= 10 . 2000 = 20000 Nm

4.3.3. Topovsko zrno lezine 240 N izleli iz usIa lopovske cijevi brzinom 500 m/s . Duzina lopovske cijevi iznosi 2 m. Odredili srednju vrijednosl priliska barulnih gasova na zrno. Rjesenje: E =..L Q k 2 9

. V'

- ..L 240 . 500' = 3.000000 Nm - 2 9.81

Poslo je kinelicka energija jednaka ulrosenom radu imamo: Ek =A=F·s F=

~k = 3.00~000 = 1.500000 N = 1500 kN

134.

4. 3.4. Tijelo duzine G = 80 N slobodno pad a sa visine h = 80 m. Kolika je njegova kolicina kretanja, impuls isle, kineticka energija i potencijalna energija poslije vremena t = 2 s? 4.3.5. Zrno tezine G = 40 N baceno je vertikalno uvis pocetnom brzinom Vo = 500 m/s . Kolika je njegova kolicina kretanja , kineticka energija i potencijalna energija poslije vremena t = 8 s? 4.3.6. Kolika je kineticka enrgija vagona, tezine G := 110 kN , koji se krece brzinom V = 0,8 km/h? 4. 3.7. Lokomotiva tezine G = 1765 kN krece se u trenutku zaustavljanja dovoda pare brzinom Vo = 12 m/s. Odrediti silu otpora ako se lokomotiva zaustavi nakon s = 1880 m. 4.3.8. Sila , pokrecuCi tijelo po horizontalnom putu, izvrsi rad A 9600 Nm i pri tome uveca njegovu brzinu od Vo = 4 m/s na V = 6 m/s. Odredi tezinu tijela.
4.4. C e n t r i f u 9 a I n a

=

cen t ripetalna

sila

4.4.1.

Kamen tezine G = 30 N, ucvrscen za konac duzine L = 1 m, opisuje u vertikalnoj ravni kruznu putanju (sl. 148). Odrediti najmanju ugaonu brzinu kamena pri kOjoj ce se konac prekin uti. Poznato je da se konac kida pod djelovanjem sile od 90 N. Rjesenje :

G

sl. 148 Posmatrajmo najnepovoljniji polozaj kamena, tj. najnizi polozaj u krugu. Na koncu djeluje njegova tezina G i centrifugalna sila Fe. Njima se suprostavlja sila zatezanja u koncu S, tj.:

S

=G + Fe
135.

Da bi konac pukao, mora biti S = 90 N, pa je centrifugalna sila Fe jednaka :

Fe=
Posto znamo da je :

S - G = 90 - 30 = 60 N

Fe= m . [0)2,
0)

= ~ Fe = ~g . Fe = 9,81 ' 60 = m .[ G .I 30 . 1

4 44 rad/s
'

4.4.2. Automobil tezine G = 10000 N krece se brzinom V = 10 m/s po
konveksnom kolovozu nekog mosta. Poluprecnik krivine kolovoza na sredini mosta iznosi R = 50 m. Odrediti pritisak N automobila na most u trenutku kada prolazi kroz sredinu mosta (51. 149). Rjesenje:

v

51. 149
Reakciju mosta N (koja je ujedno i pritisak automobila na most) jednaka je:

N = G - Fe
F =m - = - · e Rg R

v'

G

V'

N = 10000

10' (1 - 9 81 . 50

) = 7960 N

4.4.3. Teretu tezine G

20 N, koji visi na konopu duzine I = 1 m, udarem je saopstena brzina u horizontalnom pravcu Vo = 5 m/s. Odrediti brojnu vrijednost zatezne sile S u kanapu neposredno poslije udara.

=

136.

sl.4. Takode odrediti najvete i najmanje vrijednosti ukupnih reakcija u lezistima (sl.4.li1!!!lB FeD sl.81 = 400 N 4. b = 50 em. pa kada uvrstimo vrijednost. . Fc = 200 · 0. 3. 151 137. Odstojanja od lezista su a = 20 em . Teziste diska nalazi se u tacki C. koja se moze izracunati prema: Fc= G · R . ako je AO = OB (sl. 150).14' ·300' 900 9. n' 900 . Odrediti eentrifugalnu silu zamajea ako je n = 300 a/min . Rjesenje : AFR-_ _4-~ t----. 9 .4. Odrediti dinamicke reakcije u lezistima A i B. 151).5.4. 150 Dinamicke reakeije u lezistima A i' B bite izazvane zbog djelovanja eentrifugalne sile Fe.02 ·. na rastojanju OC = 2 em . Zamajae tezine 5000 N smjesten je na vratilu sa ekseentritetom e = 5 mm . Disk tezine G = 200 N obrte se sa n = 300 a/min oko osovine AB duzine L. 1[' .

S = 0 ... . U tom slucaju bilo bi: G = S + Fin iii : S=G_F in=100-~~801'5=49N Ako bi !ere! mirovao na konopcu onda bi S = G = 100 N. 0 a I a m b e r 0 v p r inc i p 4.. Rjesenje: 51. odakle je : S = G + F in= G + Q. Ako im jos dodamo inercijalnu silu "Fin koja je pO in!enzi!e!u jednaka m . Tere! !ezine G = 100 N podize se vertikalno navise ubrzanjem a = 5 m/s2 pomocu ko nopca prebacenog preko nepomlcnog ko!ura (51.QQ. onda bi sila inercije bila usmjerena vertikalno navise. Odredi!i silu u konopcu.1. 152).5. 138. 152 Na !ere! djeluju sile: !ezina G i reakcija konca S.5. onda mozemo napisati: iii u skalarnom obliku: G + F in . a. 5 9 9.4. a = 100 + J.81 S = 151 N Ako bi se !ere! spus!ao sa is!im ubrzanjem. . .

inereijalna sila r '"' Posto su sile G iN normalne na konae. (sl.2. spusta se vertikalno nanize ubrzanjem a = 4 m/s2 . 154 139. Odrediti silu koja zateze konopae (sl. one nece utieati na zatezanje konea. Ostaje samo inercijalna sila F i~ koja ima pravae konea . = 720 30 N S =F in =720 N 4. opisuje krug na horizontalnom stolu cineci 180 c/min.. .4. 154) Fin G sl. Tijelo tezine G =20 N. 153). 5. vezano za ko nae duzine 1=99.5. Odrediti pritisak na platformu za vrijeme zajednickog spustanja. ciji je drugi kraj nepokretan .6 em . otpor podloge N. Horizon!alna platforma na kojoj lezi tere! G = 100 N. sl. F in _ S = 0 Fin =~ g·f (~). 153 Rjesenje : Na tijelo djeluju sljedece sile: tezina G. sila u koneu S. a suprotan smjer normalnom ubrzanju 8.3..

opisuje krug u verti kalnoj ravni.5.6. Kofa sa vodom . .1. Kolika treba da je duiina uzeta da se voda ne izlije iz kofe? 4. b) za osu Y.~ I tRjesenje: I t I sl. vezana za uie. 4.N . prelazeci preko mosta ugiba ga tako da on obrezuje luk poluprecnika R = 2 km .5. Y:d I fY I . posto ona prolazi kroz srediste stapa.. Odrediti silu zateza nja u celicnom uzetu na kome visi korpa..5. a = G(1 .F. c) za osu y.7. Voz tezine G = 3000 kN .6.X a) Moment inercije za su y. 4.) =59 ' 2 N 9 g 4. 155 .5. U jamu se spusta korpa dizalice tezine G = 2800 N.5.Rjesenje: Na tijelo djeluje tezina G.. a odavde je : N G a =G . reakcija platforme N i inercijalna sila Postavimo jednacinu ravnoteie ovih sila: G .4...F m=G . Di n ami k a r o t ira j u ce 9 t ij efa 4.6. . ako je brzina voza V = 72 km/h . 155) : a) za osu Y . Za prvih 10 sekundi korpa se spusti 35 metara .I . .. dat je obrascem: 140. Izracunati moment inercije J tankog homogenog stapa tezine G = 200 N i duzine I = 6 m (sl.. Odrediti pritisak voza na most na njegovoj sredini. cineci 30 D lmin . Koji m ubrzanjem treba povuci navise uze 0 koje je objeseno tijelo da bi sila zatezanja u uietu bila dva puta veca od tezine tijela? 4.n -rn =0 .

= 107 Nms' 48 9 . J y1 = ~ MI' + ~ MI' = ~ MI' 12 4 3 J y1 = ~ Q. a I . a udaljeni od nje za R/2 .4 Nms' J Z1 =30.l Q/. 4.duzina stapa . .gdje je M .6 . Odgovor: JZ1 = 18. tezine G = 3000 N. koja prolazi duz precnika osnove. Odrediti moment inercije homogenog yaljka poluprecnika R 20 em . =61 N ms ' b) Primjenom Stajnerove teoreme . koja je normalna na plocu i prolazi kroz eentar: b) za osu Z" koja je paralelna sa Z osom.da je moment inereije za bilo koju osu jednak momentu inereije za njoj paralelnu osu koja prolazi kroz eentar sistema. i to: a) za osu Z. uvecan za polozajni moment inereije: J Y1 = J yc + d ' M J y1 = J y + (f) ' M .6 Nms' = 4.35 Nms' J X 1 =39. Zamjenom dobijamo: 1 G 1 200 J y =129' I' =12 9.81 .6. koja lezi u izvodnici valjka i osu X. = = Odgovor: a) Jz b) =20.2. /' = 245 Nms' 3 9 e) Analog no prethodnom dobijamo: JY2 =1i MI' + (-t)'M =:8 MI' Jy2 =.masa. duzine I = 60 em .6. Odrediti moment inereije homogene tanke kruzne ploce tezine G 100 N i poluprecnika R 2 m.8 Nms' 141 .3. za osu Z.

4.6.4. Odrediti moment inereije koeke, strane a = 30 em i tezine G = 981 N, u odnosu na ose simetrije. Odgovor:

4.6.5. Odrediti kineticku energiju diska , precnika 0 = 40 em , tezine G = 20 kN , koj i se obrce oko nepomicne ose sa n = 180 a/min. Rjesenje : Kako disk vrsi same obrtno kreta nje, njegova kineticka energija je :

1 J ' 1 1 G Ek ="'2 0) =2 2 g

(0 ~ (nn)'=7200 Nm 2' 30

4.6.6. Odrediti ki neticku energiju granate 76 - milimetarskog topa u trenutku napustanja eijevi ako je tezina granate G = 65 N, brzina V = 588 m/s i obrce se 180 °/5 . (granatu smatrati homogenim kruznim eilindrom). Rjesenje: Kineticka energija granate sastoji se iz kineticke energije translacije 1-

~

V' i kineticke energije rotaeije: E" =1-J O)'

Pri tome je: CD = 180· 21t rad/s; J =1-

~

. R' ; R =

~ =0, ~76

m

Ukupna kineticka energija granate je : E =-.L Q
k

2

9

V' +~ 2

1 -2 G R'O)' = 1.152000 Nm g

4. 6.7. Odrediti kineticku energiju diska poluprecnika 30 em, tezine 100 N, koji se obrce sa 180 a/min oko nepomicne ose , normalne na ravan diska , a na rastojanju e = 15 em od tezista diska. Odgovor:

E, = 122 Nm

142.

4.7.

Dinamika oscilatornog kretanja

4.7.1. Tijelo tezine G = 50 N vrsi harmonijske oscilacije po zakonu X = 2 cos (1t . t). Odrediti zakon promjene oscilatorne sile koja izaziva te oscilacije, kao i njenu maksimalnu i minimalnu vrijednost. Rjesenje: F=m · ax

F = - m · CO'· X
U nasem slucaju CO

=1t, pa je :

F = - m . 1t' . 2 cos (7tt) F = - Q. 1t' . 2 cos (7tt)

9

F =- ~ . 1t' . 2 cos (7tt) 9,81

F = - 100 cos (7tt) N
Uzeli smo da je 1t' = 9,81 Kako vidimo oscilatorna sila se takode mijenja po zakonu kosinusa, sa istom ugaonom brzinom CO , ali ima suprotan predznak od elongacije X. Najvecu i najmanju vrijednost oscilatorne sile naci cemo po:

Fmax

='! mCO' . R

Fmax -+2Q.. · 1t' · 2-+100N - - 9,81 -4.7.2. Koliki je period oscilacija i ugaone frekvencije, ako tijelo tezine G = 20 N vrsi harmonijske oscilacije usljed djelovanja restitucione sile opruge, koja ima krutost C =5 N/cm? Odgovor:

T = 0,4 s

CO = 17,75 rad/s

143.

TABL ICA XV NORMALNI FRO FILl - a) Kutno' ,zelj ezo je dnakih krakova

1 m' = 101 em' 1 em' = 10-3 m'
1 m J = 10 ~ em J 1 em J = 10- 6 m l

h= - - 'momenl - -_.

inerclje

. W;z=momenl oipora
(,;=

1¥ po!l¥T1ier inerc/ie

~-

II
~

1'- --1- ----I
i I,:
b
mm

Dimenzije --

L

5
b,b·d

I'

d
mm

II

I

r
mm

: ~-Tr' I ;T" I
20· 20·" 2,.';·25·3 2,.';. 2,.'; . 4 2S. 25· 5
30· 30 · 3

.\ h1- ~-:-( ~~~y_J 1_1 ~~-,-~cm=S='=?=k=~,m Lc~L ~. _;:=~_~.;~=~ _
~
~

!

I
I

Za os

_I

1 :3-

2 2 2

°'82 1 0,64 1 0,48 1 0,15 1,05 0,82 , 0,51 0,19 1,12
l,4S

15 °' 19 1 0,42 0,43 0, 0,28 0,35 0,45 0,58 0,69 0,65 0,86 0,04 1,18 1,71 1,56
1,91

r.1 20 ,\,

I

4

3,5

0,88 1, 14 1,12
I,4S 1,77

0,60 0,64 0,73 0,76 0,80 0,84 0,89 0,92 '1,00
~,08

0,39 0,48 0,79 1,01 1,18 1,41 1,81 2,16 2,96 4,14

0.59 O,SB 0,75 0,74 0,72 0,90 ' 0,89 0,88 1,05
1,04

II II
I: .

3

52

4 ,5 3

I
I
! I

3,5

1,42 1,85 2,26 1,74 2,27 2,78 2,67 3,87 3,08 3,79 4,48

i

1
::: : : . : 35·35·6
40· 40· " 40· 40· 5 40· 40· 6 45· 45· 5 45· 45· 7

2,5 2,5
6
7

1,36 1,78 2,18
2,10 3,04

l
i I
I
I

.\: :: k

46
4 5 6

Ii
; 40

2,42 2,97 3,52
3,38 4,60 3,77 4,47 5,15 6,47

1,12 4,48 16 5 1' '43 1,20 1 6,33 1,28 7,83 1,36 10,4 1,40 1,45 1,49 1,56'
1,S6

2,'26 2,43 3,31 3,05 3,61 4,15 5,20 4,40 5,72 6,97 5,29 6,88 8,41

1,21 1,20 1,19

!

45

5 7 5 6
7 9

3,5

4,30 5,86
4,80 5,69 6,56 8,24

1,35 : 1,33 .
I,SI 1,50 1,46 1,47

50· 60· 50 · 50·

50· 50· 50 · 50·

5 6 7 9

50

7

3,5

11,0 12,8 14,6 17,9
17,3

55· 55 · 6 55· 55 · 8 55· 55 · 10

55

6 8 10

6,3'1
8 4

8,23 10,1

4,95 6,46 7,90
5,42 7,09 8,69

1,64 22,1 1,72 26,3 1,69 22,8 1,77 29,1 1,85 34,9

1,66 1,64 1,62 1,82 1,80 1,78

60· 50, 6 60 · 60 · 8 60· 60·10

6
69
8 10

4

6,91 9,03 11,1

144.

5 54.g .6 19.25 4.-~:-D1:-~0=='==!~!:~i+'=1=.0 I I 100 : 110 120.93 30.36 2.5 102 115 116 8.1 29. ~ .3 87.1 2.12 2.9 23.40 4.65 1100 1230 1350 !1 160 S.64 52.92 4.8 19.10 2. em' z. ctn' I i.6 61.23 4.160 .7 99. x os = Y .2 14 ! 15 7.13 6.OS 805 4.10 1870 5.9 i 14.98 3.5 31. 10 12 I 0 5 .4S 15.72 540 3.4 35.13 42.2 20.7 45.3 5 I' 9.05 1 2.34 )7.64 472 3.2 /.92 · 638 4.7 15.27 4.9 2.49 5.~:~ 13..00.15 · 10 75 · 80· 80 · 80· I 75 ~! 10 12 8 I f I' :~:1 14. 5 55. 33.:.SI ~:~~ 2. ~ 'g.8 63.21 3.04 29..36 46.3 45.86 4.I I.49 4.47 6.0 3.15 3.5 ~~:.9 68.8 18.4 52.36 35.7 2.7 26.7 3.29 949 4.21 845 4.1 43.02 33.18 ISO .1 2.~ ' 1£1 --= -.34 41.2 65.07 3.150.41 2.4 72.5 48.4 82.6 15.7 22.9 40.21 .0 40.2 7'3~ ' ~.y W.34 11.44 3.2 2.6 53.1 ~:b~1 ~:~ 11.2 22.16. 120 g 15 20 12 14 16 13 15 17 14 13 6.6 30.0 45.3 31.0 40.S2 2.5 : 11.57 4.56 4 .3 59.0 3.41 20.54 4.4 15.1 76.2 40.58 4.7 39.4 19.8 12.6 16.~:i '.4 58.2 25.5 180· 180 · 180 · 200 · 200 200 · 180 180· 180 200 · 200200· 16 18 20 16 18 20 I 50.5 . I i I ! ~: i~: i -~I'!I':T~i T-9-r:-1=:~~0.9 44..1 36.7 23.8 20.5 3.66 24.6 12.29 12. 100 · 110 · 110· 110· 80· 10 80· 12 80 · 14 90 · 9 90 100· 100· 100 100 · 110110· 110· 16 10 12 14 20 10 12 14 80 . 1 2.15 6.15 120 · 120· 20 130· 130· 130 · 140 · 140140 · 130130130· 140140· 140· · gg: g~: g 12 14 16 13 15 11 16 10 12 14 20 10 J2 14 I 12 I I 6 i i II f 12 6 !.9 27.15 160 · 160 .7 3.1 3.~ : ~g: g II I[ ~! 90 I :j 14 9 11 I ' .16 150 · 150.6 108 118 130 145 160 162 181 199 180 I's IS 9 5.54 5.5 18.3 9.I.66 2.39 2.80 605 3.11 130 ! ' 140 150· ISO· 14 150 .=~4=F=~=~= i ~ ~ 8 :~ 70 · 70· 70 · 70· 7 70· 9 70· 11 L b ·b ·d 'I 70 7 9 11 I' 1 9 I 10 9.1 51.88 4.52 2340 5.4 6 1.19 150 16 / IS 15 17 19 16 IS 20 16 18 20 16 17 8 3.1 2.S 3.36 1050 4.1.8 69. 1 11.3 81.74 75· 12 SO · 8 80 · 90 · 90 · 100 · 100 · 100.0 46.94 3.6 28.3 26.22 2.08 .2 36.70 186 · 177 207 235 311 239 280 319 341 394 446 562 m'~~:~ ~:~~ ' 30.32 39.6 35.7 48.36 3.17 160 · 160 .0 2.2 88.57 3.4 61.42 2.~ S em' kp/m em .5 7 30.4 20.3 35.60 2600 ~.9 14.25 1~:g7 ~:~ 15.5 2.7 3.90 2.9 :. "1.84 5.51 3.3 72.97 3. 3.5 ' ~~:~ 26.~: ~~ : ~ 75 .8 57. 120.2 78.1 2.1 17.0 34.6 27. 723 4..7 51.:i' 2.20· 3.i .1----------.6 34.5 12. Dimenzijc I i ~ I Ii 1 b mm d mm r.31 95.26 15.63 67.8 2.97 2.00 45.18 2040 5.51 5.68 2850 200 9 145_ .02 1680 5.43 10.7 1 13.8 71.2 3.

.30 34 36 38 40 131 137 I 143 I 149 1 155 ll..6 104 115 128 141 167 199 3.20 . 106 : 8.3 7.7 81."e~zij.4 14.0 19.1 14.6 !I 160 I 74 I 6.2 11. 8 97. 5 8.9 39.4 288 61.4 555 674 818 975 1160 84.4 17.~.>I > al I I mm 8 10 12 o 1 " I ! .----W. 6.1 ' 26 1 228600 1 111193 : 9.4 I ! 15.30 3."= 0.6 32.1 10.5 34.o ~ .-.2 11..5 1 11.1 8. .5 33.5 2.3 23. 14.1 8.7 113 .7 147 17.0 10.2 5.80 162 41.45 2.2 5... 1 107 118 61.01 7. 3. 340 .8 22.NORMALNt ! PROFILI y 1 m' = lOSem' 1 em' =~ 10-0 m' 1 m ' = 10~em' 1 em' = 10.9 26.:~:J.. 220 1 98 ! 8.4 18.7 3.0 ' .0 92.-. 8 86. _____ ___ x -x .-.1 76.91: 5.07 1.1 1 I 10.0 55 550 200 119.2 18.--_ . J~_. 360 I 380 400 .90 .60 3.1 3.6d .32 11. 1 48..5 4.1 364 451 72.0 10. 14 16 18 20 22 42 .20 2.71 1.8 162 ~ I 'I ' 32 ! 320 .5 17. 8 6.6 50 .4 ~ 200 : 90 1 7.0 ll7 8. i.2 54.2 i 28 30 J 300 125 10. 13.0 30.9 2. fOmm b=Q31>..51 ~ 180 i 82 6.7 18.:"II .7 10. ! 4. 3 9.3 9.6 m' 1>.4 21.7 16.56 2.2 5.0 6.9 12.0 11.. 6 31..J5mm d'Q03h-tfjmm d=Q0361> r=d r.0 27.1 12.2 24. - _ --. nun 1 " [ f-.Dj. .02 2.41 21.87 2.1 61. 14. 500 1185 18.2 6.3 :i .00\ 33.0 254 1440 1730 2090 2480 3490 4670 146. _ OS .0 45 450 1 170 • 16..02 3.8 120 58 1 5. .20 81. 3.!24umm 1>~260mm b :0.3 163 18.55 1.-_.7 17._-.8. em' I. . ..7 98. I 1 " b i' Co ~ r. .4 114 131 149 1176 203 235 268 349 434 I .59 221 51.3 i 12.9 i 10.43 3.3 471/147511781' 17.9 21.2 8.7 9.2 4. -- e".6 13.23 ' 1.2 132 16.6 21.80 2.1 68.6 23.0 15. em' 80 i 'I 100 i i 77..67 2. em -- em' .1 10..8 180 19. 3 6.1 25. 6. d l I 'r S. 6 5..81 10. 29 1 3.9 4.5 ' 4.3 I.9 7. }.00 4..-.1 27.7 35.4 I 42' /. ~ s -~ ~T'" '.-.6 19..12 4.7 ! 8. 9 7.9 6.. .3 26.2 1 13.3 1 JI..6 77._------_.4 10.5 69.11 7.8 8...7 13..8 171 328 573 935 1450 2140 3060 4250 5740 7590 9800 12510 15700 19610 '24010 29210 36970 45850 56480 68140 99180 139000 19.2 15.02 4.3 7.1 5.95 8.91 1.0 60 600 215 21..3 3..41>.9 213 21._--.5 14.6 53. I w.5 12.-.6 14. ~.2 9.401 19. 425 1 163 15.7 /).S 1 13. 58 4.1 15.61 54.40 1.2 1 46.7 14.2 1 ' 24 1 240 .8 ' I kP~m 5.32 2. .7 .9 ' 50 4.5 1 13.O..13 3.2 84.. ZA .7 :1 140 .2 .7 20. 4 41. 1 54.9 117 161 214 278 354 442 542 653 782 923 1090 1260 1460 1740 2040 2380 2150 3610 4630 I. 1 ' 36. 66 / 5. -em' i.8 7.88 12.5 6.

! D lmcnzij c I I I I ~J~_~ :.36 2.9 114.4 33.2 59.84 1..5 8.51 8.9 41.8 1.7 112.01 2.5 7 7\ 3.t1 2.0 I' 2.6 62.7 i 2.90 80.1 m 4 1 m l ~= 106 em3 1 em 3 = 10-<1 m 3 Za [J do ukl/lXivo [.92 2.261-'.92 9..2 37.27 6.59 14.75 1.9 197 248 317 399 495 597 570 613 846 2.64 11.6 75.52 14.i! !~ .1 1. 3S /.42 47.--.37 1.5 I 7.22 9.4 116 150 191 245 300 371 448 5-35 679 .·: ORMAl.5 13.2 .4 24.5 7 7 3.68 1 0.99 10._--.2 14 1 18: 18 ~.-:. 14 7 15 .5 10.5 26 ji 2 60 90 10 28 !i 280 95 10 30 . 734 826 1020 4. 16 8 5.5 3.5 9 9 4.03 7.5: 6.-.45 62.----' 32 35 38 40 100 100 p8 l 102 ~ 400 110 !i 320 I: 350 114 17.8 2.39 14.2 37.5 106 206 364 605 925 13 50 1910 2690 3600 4820 6280 8030 10870 12840 15730 20350 1 4.!-.6 71.3 79.09 8.50 6.5 11 .36 1.70 148 8.9 .30 b=Q2511-25mm r =1 .33 1.3 60.78 102 '3.4 41.70 2.7 2.56 57.5\ 5.--~--'----~-.-! I 4 1 \ .41 11.11.0 28. 120 I' 140 ~ 160 !I 180 :1 200 12 14 l~ 6 6 7 7 7.02 27 . ---.12 17.12 5.87 7.5 1 45 50 55 60 65 70 75 5 5 I ! ~:~'~~:-j~.60 2.'. 5 13 ~ 13 6.3 58.4 42. 2.5 14 . 15 7.3 53.1:5 12. .7 91.30.8 75.44 4..4 1 2.1 26.89 22.--_ .4 57.5 : 11.68 · 10.7 6.8' 19 147.0 12.-" 1 1 -..:.65 I I 18 I 16 ! 20 I I 1 22 .5 i 7. ~I 8 10 il 80 1 100 .6 . -----.~t ~--====----=-~-~~ ~.10 19.91 29.------. 13 5.04 .1 26.0 18.05 1.1 14.25 1 6.-.21 4.08 1.. 220 80 9 t 24240 85 1 9.5 8 8.08 \ 5.8 1..72 178.51 4.3 48.04 3.5 1 10 10 5 1O.-.r C PROFILI 'II 1 m· = 10 8 em' 1 em 4 = 10.5 60.5! 17. :~ I 6.12. 3 Ii 30 4 ' 40 5 i' 50 61 65 g :1 .62 43.21 85.I_~m! :: I~~ ~..59 9.5 11. 7 3.331 1 8.49 1._ -.0 \3. 39.3 29.S >N oJ ~~ ~ G kp/m " I -33 I I ..40 2.5.23 2.14 33.5 16 t.75 18..75 1 1.31 1.55 1.0 20.8 22.i 300 100 1 10 i I: ~ ---'-~--'-.35 2.3 1.2 5.48 9. 12.5 7 .14 2.95 114 7.60 1.07 1.-'-----'---"----'-----.75 14 16 : 16 1 8 13.34 16 : 16 111.3 6.99 3.45 1.3. .6 1.6 17. 11 5.53 2.42 1.0 25.0 32.2 2.51 4 ! I 8 8 8.8 77.8 46.1 .5 6 1 12. ---' .4 16.74 67.331 7.7 86..5 j 10. ~ !i I! .-_.

6. Mitrovic: Mehanika . Sarajevo. Rustenpasic: Tehnicka mehanika. Maksimovic: Statika . Mitrovic: Repetitorij mehanike . Zavod za izdavanje udzbenika Srbije. 4. Mitrovic : Mehanika. M. IP "SVJETLOST". V. Pesto. Beograd. Zagreb. 1975. V. 1966. 1959. Kruz: Nauka 0 cvrstoci. A. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Srbije. 3.Literatura: 1. Sarajevo. 1981 . Sarajevo . 1964. Beograd. Zavod za izdavanje udzbenika. V. Sarajevo. Kremo: Tehnicka mehanika. kinematika i dinamika. 1964. V. J.statika . N. skolska knjiga. . "SVJETLOST". Zavod za izdavanje udzbenika . 7.otpornost materijala . 1969. 8. Mitrovic: Mehanika . Zavod za izdavanje udzbenika. 5. 1966. Beograd . 2. V.

. L~ _ ~- --- ./ / / / / I' / ./l.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful