P. 1
Nasata_tatkovina

Nasata_tatkovina

|Views: 583|Likes:
Published by Dijanna Acevska

More info:

Published by: Dijanna Acevska on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

Prira~nik za nastavata po izborniot predmet

Na[ata tatkoviNa
Biljana Apostolovska – To{evska Igor Jurukov

Prira~nik za nastavata po izborniot predmet

Na[ata tatkoviNa
Biljana Apostolovska – To{evska Igor Jurukov

3:908 (497. Skopje tira`: 400 Skopje. Igor Jurukov. Jurukov. 2008. 35 ISBN 978-9989-939-91-4 1. – 35 str. 23 sm Bibliografija: str. 2008 godina CIP – Katalogizacija vo publikacija Nacionalna i univerzitetska biblioteka “Sv. Igor (avtor) a) Na{ata tatkovina – Osnovno obrazovanie – nastavni metodi – Prira~nici COBISS.MK – ID 73995530 * Pe~ateweto na prira~nikot e so finansiska poddr{ka na Kancelarijata na UNICEF.7) (035) APOSTOLOVSKA – To{evska Biljana Prira~nik za nastavata po izborniot predmet Na{ata tatkovina : osnovno obrazovanie / Biljana Apostolovska – To{evska. Skopje . . – Skopje : Biro za razvoj na obrazovanieto.izdava~: Biro za razvoj na obrazovanieto Za izdava~ot: Vesna Horvatovi}. Skopje 373. : ilustr.091. direktor Urednik: Mitko ^e{larov Redakcija: Ta{e Stojanovski Lektura: Suzana Stojkovska Dizajn i pe~at: Koma. Kliment Ohridski”.3.

Vo nastavnata programa razraboteni se pet temi. gradski muzei. Kulturno-istoriskite znamenitosti vo na{ata tatkovina. 5. Muzejot na sovremena umetnost. so koi se razviva interesot na u~enicite za sistematizirawe i pro{iruvawe na znaewata za minatoto i sega{nosta na Republika Makedonija. U~enicite vo tekot i na krajot od u~ebnata godina mo`at da gi prezentiraat rezultatite od istra`uvawata pred u~enicite od svoeto u~ili{te. Pri realizacijata na temite osobeno va`na e ulogata na nastavnikot. prirodnonau~ni muzei. 2.Skopje. i toa: 1. 3. VII ili VIII oddelenie. biologija i likovno obrazovanie. poseta na arheolo{ki. a mo`e da se realizira vo VI. koj preku planirani aktivnosti }e ja realizira programata koja dava mo`nost za integrirawe i povrzuvawe so sodr`ini od drugite predmeti: istorija.vovED Vo devetgodi{noto osnovno obrazovanie predmetot na{ata tatkovina e izboren predmet. Istovremeno. 4. Kako e organizirana na{ata dr`ava i nejzinite institucii. Vo ovoj nastaven predmet se naglasuva potrebata za koristewe na razli~ni izvori za u~ewe. 3 | N a { a t a t a t k ovina . u~enicite mo`at podatocite od istra`uvawata da gi razmenuvaat so u~enici od drugi u~ili{ta koi istra`uvale vo ramkite na temite koi{to se predvideni so nastavnata programa. geografija. So programata nastavnikot na krajot na u~ebnata godina treba da planira aktivnosti koi }e ja pretstavat rabotata na u~enicite po predmetot na{ata tatkovina vo tekot na godinata. Od minatoto na Makedonija. kako i da se razviva patriotizmot i lojalnosta kon na{ata tatkovina. nejzinite prirodni bogatstva. Glavniot grad na na{ata tatkovina . Pri realizacijata na temite od predmetot na{ata tatkovina treba da dominiraat istra`uva~kite postapki so koi u~enikot }e gi razviva i nadgraduva. zastapen e so 2 ~asa nedelno ili 72 ~asa godi{no. kako i izvori od kulturata i tradiciite na makedonskiot narod i na pripadnicite na drugite zaednici vo Republika Makedonija. Predmetot e interdisciplinaren so sodr`ini od op{testveno-humanisti~koto i prirodo-nau~noto podra~je. zbogatuva i sistematizira znaewata. Nacionalni parkovi i prirodni bogatstva. etnolo{ki i istoriski muzei. no i preku objavuvawe na materijalot na veb-stranica na u~ili{teto.

Postojat brojni materijalni ostatoci od ovoj period. Vardarski Rid. Eden od najgolemite i najzna~ajnite pronajdeni predmeti e Golemata (bo`ica) majka. dodeka. Naselbi od kameno vreme se otkrieni kaj selo Tarinci ([tipsko). individualna i rabota vo parovi. kade {to se nao|aat mnogu utilitarni i sakralni materijalni izvori. Od ovoj period vo Makedonija . so koristewe na razli~ni metodi na nastavata. Bukure{ki miroven dogovor. selo Brazda (Skopsko). grupna. star vek. Skupi. a karakteristiki od site negovi periodi zabele`ani se i vo Makedonija. kade {to ima poseben del posveten na arheologijata. osmanliski period. potoa lokalitetite Stobi. kaj selo Govrlevo 4 | Na{ata tatkovina Stariot vek trae od pojavata na prvoto pismo do po~etokot na golemata preselba na narodite i raspa|aweto na Rimskoto Carstvo. nov vek i najnov vek. Ovie materijali im ovozmo`uvaat na u~enicite da se zapoznaat so karakteristikite na periodot {to se izu~uva. Skopsko. sovremena nezavisna makedonska dr`ava . Vo Makedonija se zabele`uvaat ostatoci od naselbi od kamenoto vreme i od metalnoto vreme. praistorija. potoa neolitskata ku}a od selo Porodin. sreden vek. Poimi: minato. MINATOTO na ~ovekot e podeleno na PRAISTORIJA i ISTORIJA. kaj selo Porodin (Bitolsko). naselbi od metalno vreme se otkrieni vo Pelagonija. ASNOM. Adam od Govrlevo i drugi. sreden vek. Pokraj vakvata podelba mo`at da se izdvojat i drugi periodi koi se istoriski zna~ajni za odredeni dr`avi. odnosno vladeele najpoznatite makedonski kralevi Filip II i Aleksandar III. nakolnite `iveali{te vo Ohridskoto i Prespanskoto Ezero. * da gi sistematizira znaewata za klu~nite datumi od minatoto na Makedonija od praistorijata do denes. Vo periodot na praistorijata razlikuvame: kameno vreme i metalno vreme od koi vo na{ata tatkovina imame materijalni izvori {to mo`at da se koristat pri istra`uvaweto na ovoj period. kako {to }e zabele`ite и podelba na istorijata na periodi zna~ajni za Makedonija. predmetite od keramika za sekojdnevna potreba (naj~esto za podgotvuvawe i ~uvawe на hranata i vodata). PRaiStoRija KAMENO VREME METALNO VREME Staro Mlado Bakarno Bronzeno Metalno kameno kameno vreme vreme vreme vreme vreme Istorijata e podelena na: star vek. Najzabele`itelen materijalen izvor od ovoj period e lokalitetot Herakleja izgradena od Filip II Makedonski.DiDakti^ko-MEtoDSki NaSoki Za sekoja tema od programata за na{ata tatkovina se nudat primeri na aktivnosti so koi se realizira nastavata preku slednite formi na rabota: zaedni~ka. kaj Trebeni{te (Ohridsko). pak. SFRJ. Vardarski Rid (Gevgelisko) i drugi. pronajdena na arheolo{kiot lokalitet Tumba Maxari. oD MiNatoto Na MakEDoNija Celi: * u~enikot / u~eni~kata da se zapoznae so klu~nite datumi od minatoto na Makedonija. U~enicite mo`at da gi posetat gradskite muzei i Muzejot na Makedonija vo Skopje. iStoRija Star vek Sreden vek Nov vek Najnov vek Praistorijata e period koj trae od pojavata na ~ovekot do pojavata na prvoto pismo.Republika Makedonija. PRiMERi Na aktivNoSti Po NaStavNi tEMi tEMa 1. MiNato Praistorija Istorija i selo Zelenikovo (Skopsko). Ovoj period e posebno zna~aen za na{ata tatkovina bidej}i toga{ nastanala starata Makedonska dr`ava.

zaradi {to na{ata tatkovina ima posebno civilizacisko zna~ewe vo svetskata istorija.SFRJ. odnosno Makedonija. Ova e period koga zapo~nala i ranata renesansa vo Makedonija. Sredniot vek e istoriski period koj trae od raspa|aweto na Rimskoto Carstvo i golemata preselba na narodite. Vo Vtorata balkanska vojna sosedite ja podelile osvoenata teritorija. amami. Ovaa zaednica na dr`avi be{e centralizirana. Posebno mesto zazemaat Mariovsko-prilepskata buna. Razlove~koto i Kresnenskoto makedonsko vostanie i. Sovremenata makedonska dr`ava po~nuva da se sozdava od 1945 godina so formiraweto na makedonskata dr`ava na Prvoto zasedanie na ASNOM. a makedonskata dr`ava proglasi nezavisnost i stana samostojna dr`ava. koja najmnogu }e bide manifestirana preku formiraweto na Vnatre{nata Makedonska Revolucionerna Organizacija. no i vo pove}e pi{ani izvori. SFRJ be{e zaednica na republiki vo koja{to se nao|a{e na{ata tatkovina vo periodot od 1945 do 1991 godina kako ~lenka na federacijata. Bukure{kiot miroven dogovor e dogovor so koj {to zavr{ile Balkanskite vojni. odnosno ne bila podelena se do Balkanskite vojni i Bukure{kiot miroven dogovor. dejnosta na Kiril i Metodij. Posebno e va`no postoeweto i razvojot na Samoilovata dr`ava. obrazovanieto. Od ovoj period imame brojna na pi{ani i meterijalni izvori od koi nekoi se proglaseni za spomenici na kulturata. ASNOM ili Antifa{isti~koto sobranie na narodnoto osloboduvawe na Makedonija e odr`ano na 2 avgust 1945 godina vo manastirot Sv. Ohridskata kni`evna {kola. Poradi neramnomerniot razvoj. Vo istiot period zapo~nalo potpa|aweto na Makedonija pod osmanliska vlast. pa s$ do golemite geografski otkritija. manastiri. a nekoi se nao|aat vo muzeite {irum Makedonija.Republika Makedonija vo 1991 godina. materijalni ostatoci. odnosno zafa}a delovi od sredniot i od noviot vek. Prohor P~inski. Osmanliskiot period e posebno zna~aen za minatoto na Makedonija i hronolo{ki navleguva vo dva golemi istoriski periodi. a na 8 septemvri 1991 godina na referendum gra|anite na Republika Makedonija donesoa odluka za osamostojuvawe na Republika Makedonija od toga{nata zaedni~ka dr`ava . Negu{koto vostanie. anovi. so zaedni~ko rakovodstvo. vo dr`avniot muzej i vo arheolo{kite lokaliteti koi u~enicite mo`at da gi posetat i da gi iskoristat vo nivnite istra`uvawa.postojat i drugi lokaliteti. koj podocna prerasnal vo Vlada na Makedonija i ASNOM koj prerasnal vo Narodno sobranie. Podatoci od ovie golemi nastani imame najve}e preku gradbite specifi~ni za ovoj period: crkvi. makedonskiot jazik bil kodificiran i bil proglasen za slu`ben. Od posebna va`nost se artefaktite postaveni vo gradskite muzei. razli~nite interesi i razli~nite pogledi za dr`avata taa po~na da zapa|a vo politi~ki i ekonomski krizi. dejnosta na Kliment i Naum. kulturata. xamii i sli~no. so zaedni~ka monetarna. tvrdini. no i pi{ani izvori koi mo`at da ni posvedo~at za ureduvaweto. Kontinuitetot na ovie institucii e za~uvan. a podelbata ima refleksii i denes. feudalni kuli. {to bilo pogubno za Makedoncite. So ovoj dokument Makedonija e podelena od svoite sosedi. za {to svedo~i manastirot Pantelejmon kraj Skopje. Mo`e da se zabele`i deka vo osmanliskiot period Makedonija bila celosna teritorija {to e od krucijalno zna~ewe za na{ata istorija. Od 1992 (3) godina so priemot na Republika Makedonija 5 | N a { a t a t a t k ovina . Posebno treba da se naglasi pri~inata za Prvata balkanska vojna vodena za istisnuvawe na Osmanliite od Makedonija i u~estvoto na makedonskite ~eti koi ja osloboduvale svojata tatkovina. kako kruna na otporot. Vo 1991 godina federacijata se raspadna na pove}e samostojni dr`avi. Vo sredniot vek Makedonija bila del od Vizantiskoto Carstvo i nejzinata kultura ostavila pe~at na ovoj period. gradbi. a istite odigrale istoriska uloga pri formiraweto na samostojnata dr`ava . kako Prezidiumot na ASNOM. voena i nadvore{na politika. Za Makedonija ovoj period e zna~aen poradi dolgogodi{noto vladeewe na osmanliskata dr`ava so teritorijata na poluostrovot kade {to e Makedonija i posebno poradi pojavata na nacionalnata svest kaj Makedoncite. sekojdnevniot `ivot na lu|eto od toj period. Na Sobranieto bilo doneseno re{enie za formirawe na dr`ava na makedonskiot narod. Ilindenskoto vostanie i formiraweto na Kru{evskata Republika. a bile formirani i prvite institucii.

Vo sekoj od obele`anite periodi. spomenici i sl. U~enicite izrabotuvaat lenta na koja treba hronolo{ki da gi naredat nastanite i periodite od minatoto na Makedonija. osmanliski period.vo OON. Sekoj u~enik ima zada~a sam da pronajde istoriski nastani i periodi koi spored nego se va`ni za na{ata tatkovina. ~in so koj{to smetame deka e sozdadena sovremenata makedonska dr`ava. SFRJ. • Dnevni vesnici. b) U~enicite pravat zaedni~ka istoriska lenta na hamer. po mo`nost. Literatura • U~ebnici po istorija za V do VIII oddelenie od koj bilo avtor odobreni od MON (u~ebnicite {to se upotrebuvaat vo u~ili{teto). nezavisna sovremena makedonska dr`ava . • Veb-stranici www. ASNOM. kako i spored zalagawata vo individualnata i grupnata rabota.org (i po izbor na nastavnikot i u~enicite). sreden vek. koi se odnesuvaat na minatoto na na{ata tatkovina. fotografii. gra|anska kultura i sli~no. Nastavnikot i u~enicite zaedno gi razgleduvaat individualno napravenite hronolo{ki lenti. poseti na muzei. muzej i sli~no) ili mo`e da nacrtaat crte`. Pokazateli za postignuvawata: U~enikot/u~eni~kata se vrednuva spored postignatite znaewa za temata. koj potoa }e bide postaven vo u~ilnicata (grupna rabota). Bukure{ki miroven dogovor. anti~ki period. nedelni vesnici. nastavnikot i u~enicite }e gi obele`at ve}e odbranite datumi i nastani i. geografija. ite i datumite koi u~enicite i nastavnikot gi utvrdile za najzna~ajni i istite se pretstavuvaat na zaedni~ka istoriska lenta na hamer. Na istoriskite lenti treba da se obele`at zna~ajnite periodi i datumi od makedonskata istorija. postoi mo`nost materijalot da bide prenesen na vebstranicata. u~enicite }e go prezentiraat pred drugite u~enici. nastavnikot treba da im predo~i na u~enicite i tie ja dopolnuvaat hronolo{kata lenta. na{ata tatkovina stanuva ~len na me|unarodnoto semejstvo na narodite. grupa avtori (ili koe bilo izdanie {to e pove}etomno). Gi sporeduvaat podatocite i nastanite koi se poklopuvaat kaj najgolemiot del od u~enicite. Istovrmeno pokraj istoriskite periodi i datumi mo`at da zalepat slika ili fotografii koi{to im ostavile najmnogu vpe~atok pri prethodnite istra`uvawa. Najprvo u~enicite i nastavnikot nabrojuvaat nastani i periodi koi se va`ni za minatoto na Republika Makedonija. Dokolku nekoj va`en istoriski nastan ili period e ispu{ten. Otkako }e gi izrabotat istoriskite lenti. crte`i ili fotografii od razli~ni vremenski periodi. kako na primer: istorija. kako i da najde sliki. fotografija (dokolku e poseten spomenik. a dokolku u~ili{teto ima veb-stranica. bro{uri i sli~no vo koi ima tekstovi. • Istorija na makedonskiot narod .Republika Makedonija. Kako {to e ve}e naglaseno minatoto na Makedonija treba da bide pretstaveno vo slednite periodi: praistorija. za istite }e zalepat slika. Na hamerot nastavnikot i u~enicite }e gi obele`at razli~nite periodi od razvojot na makedonskata dr`ava i }e gi obojat so razli~na boja.historyofmacedonia. tie se sporeduvaat i se izdvojuvaat nastan | Na{ata tatkovina . spisanija. Otkako }e bidat zavr{eni site aktivnosti okolu izrabotkata na hamerot. poka`aniot interes. Primer broj 1: Hronolo{ka lenta Mesto na realizacija: u~ilnica tek na realizacijata: a)U~enicite pravat hronolo{ka lenta (induvidualna rabota).tritomno izdanie. Vaka napraveniot hamer mo`e da bide izlo`en vo u~ilnicata i da pretstavuva nadgledno sredstvo za ~asovite po srodnite predmeti.

Republika Makedonija. Na ovoj na~in u~enicite }e gi pro{irat i nadgradat svoite znaewa za minatoto na Makedonija. Vo istoriskiot album treba da dominiraat sliki. Vo sekoj slu~aj tekstot ne smee da dominira. nastavnikot treba da gi pottiknuva u~enicite i da im gi objasnuva poimite so koi se sre}avaat vo svoite istra`uvawa. sreden vek. istoriskiot album od minatoto na Makedonija mo`e da bide pretstaven i na veb-stranicata. koj }e gi sodr`i site periodi: praistorija. koi }e bidat podredeni vo albumot. Pritoa im se uka`uva na va`nosta i potrebata za koristewe na materijalni izvori koi se nao|aat vo muzeite. SFRJ.Istoriskite albumi. etnolo{ki. u~enicite so pomo{ na nastavnikot izrabotuvaat istoriski album za minatoto na Makedonija. kako i spored zalagawata vo individualnata i grupnata rabota. U~enicite i nastavnikot posetuvaat arheolo{ki. anti~ki period. osobeno za delot za koj steknal znaewa. osmanliski period. Po zavr{uvaweto na posetata sekoj u~enik ima zada~a da napi{e tekst. crte`i i tekst koj }e gi objasnuva istite. istoriski ili gradski muzej. koristel materijalni izvori i pi{uval tekst.Primer broj 2: Istoriski album za minatoto na Makedonija Mesto na realizacija: u~ilnica i poseta na najbliskiot muzej (arheolo{ki. istoriski ili gradskite muzej) tek na realizacijata: a) u~enicite istra`uvaat i sobiraat materijali za istoriski album (induvidualna rabota). kako i vrz osnova na drugata literatura za minatoto na Makedonija. vo zavisnost od mestoto kade {to se nao|a u~ili{teto i kade {to u~enicite mo`at da istra`uvaat. Sekoj u~enik treba da dade svoj pridones vo izrabotkata na istoriskiot album. 7 | N a { a t a t a t k ovina . nadopolnet so sliki i crte`i za znaewata koi gi steknal i za vpe~atocite od materijalnite izvori koi u~enikot gi videl vo muzejot. istoriski ili gradskite muzei). a po mo`nost dokolku u~ili{teto poseduva veb-stranica. treba da bidat prezentirani od strana na u~enicite. Za site periodi koi se navedeni treba da se najdat sliki i literatura. Bukure{ki miroven dogovor. ASNOM. b) Izrabotka na istoriski album za minatoto na Makedonija (grupna rabota) Vrz osnova na tekstovite i materijalnite izvori za periodot ili periodite koi se pretstaveni vo posetenite muzei (arheolo{ki. etnolo{ki. a koi ponatamu }e im pomognat vo izrabotkata na istoriski album za minatoto na Makedonija. Sekoj u~enik ima zada~a da osoznae {to pove}e podatoci od muzejot i da stekne {to pove}e znaewa od materijalnite izvori za periodot ili periodite koi se pretstaveni vo muzejot. etnolo{ki. Za vreme na istra`uvaweto. Pokazateli za postignuvawata: u~enikot/u~eni~kata se vrednuva spored postignatite znaewa za temata. poka`aniot interes.

Pratenicite vo Sobranieto na Republika Makedonija gi zastapuvaat interesite na gra|anite i ja izbiraat i ja kontroliraat Vladata. koi voedno bile i prvite formirani partii.pretstavuva grupa lica organizirani so cel da stanat politi~ka vlast. LDP. ustaven sud. izbori.ozna~uva vladeewe na narodot. javno obvinitelstvo. SPM. ja kontrolira zakonitosta na propisite na sovetot i go obezbeduva izvr{uvaweto na odlukite na sovetot.DPMNE i SKM-PDP od makedonskite politi~ki partii i partiite PDP i NDP od albanskiot blok na politi~ki partii. centralna vlast. kako zaednica na `itelite na odredeno podra~je. neposredni i slobodni izbori so tajno glasawe vo soglasnost so zakonot so koj se reguliraat lokalnite izbori. gradona~alnik. pratenik. a pretsedatelskite izbori se odr`uvaat na 5 godini. Mandatarot podnesuva programa do Sobranieto i predlaga Vlada na Republika Makedonija. Demokratija . Na 11 noemvri 1990 godina bile odr`ani prvite pove}epartiski izbori za pratenici na koi u~estvuvale 18 politi~ki partii i pove}e nezavisni kandidati. naroden pravobranitel. So odluka na Sobranieto mo`at da se odr`at i predvremeni parlamentarni izbori. DUI. ovozmo`uva vr{ewe na nadle`nostite propi{ani so zakon. koja preku svoite organi i preku administracijata i organiziranite javni slu`bi. Lokalnata vlast gi pretstavuva organite koi{to ja sproveduvaat vlasta na lokalno nivo. politi~ki partii. . op{tina. Lokalna vlast Op{tina Gradona~alnik Organizacija na lokalnata vlast Sovet na op{tinata Op{tinata e edinica na lokalnata samouprava.DPMNE. Najmnogu pratenici osvoile partiite VMRO . Vo Republika Makedonija pod poimot lokalna vlast naj~esto se podrazbira op{tinskata vlast. preku opi{anite institucii funkcionira demokratijata vo Republika Makedonija. lokalna vlast. odnosno vo edno ili pove}e naseleni mesta. Poimi: demokratija. kako i lokalnite izbori. Vo Republika Makedonija postojat 84 op{tini i gradot Skopje koj e posebna edinica na lokalnata samouprava vo koja se ostvaruvaat zaedni~kite potrebi i interesi na gra|anite na gradot Skopje kako glaven grad na Republika Makedonija. Izborite se oficijalen proces niz koj izbira~ite re{avaat za pra{awa od op{t interes ili za kandidati za javni funkcii (pratenici. sobranie. Na dadeniot na~in. odnosno narodot ja izbira vlasta na slobodni i demokratski izbori i na toj na~in vladee preku izbranite pratenici. Pretsedatelot na dr`avata na partijata koja }e dobie najgolem broj na pratenici & dava mandat da formira Vlada na Republika Makedonija. Vo Republika Makedonija politi~kite partii u~estvuvaat na izbori i se borat za vlast. DPA i drugi. Gradona~alniot ja pretstavuva i ja zastapuva op{tinata. Vlasta se deli na: zakonodavna. izvr{na i sudska. pretsedatel na dr`avata. SDSM. Politi~ka partija . Vo tekot na 1990 godina se formirale prvite politi~ki partii vo na{ata tatkovina.: VMRO . sovetnici i sli~no). sud. Gradona~alnikot se izbira na sekoja ~etvrta godina na op{ti. vlada. grad i sli~no. utvrdena so zakon. Vo Republika Makedonija redovnite parlamentarni izbori se odr`uvaat na 4 8 | Na{ata tatkovina godini. premier. Centralnata vlast vo Republika Makedonija e pretstavena preku organite na dr`avata na centralno nivo (na nivo na celata dr`ava). Denes vo Republika Makedonija postojat pogolem broj na politi~ki partii kako na pr. gradona~alnik.tEMa 2: kako E oRgaNiZiRaNa Na[ata DR@ava i NEjZiNitE iNStitUCii Celi: • u~enikot / u~eni~kata da se zapoznae kako e organizirana na{ata dr`ava i kako se izbiraat orgnite na dr`avata. koja {to ima ingerencii na lokalno nivo. LP. pretsedatel. vo ramkite na edna op{tina.

Ministerstvo za zdravstvo. Ministerstvo za nadvore{ni raboti. rakovodi so niv i se gri`i vladinata programa da se sproveduva vo soglasnost so Ustavot i zakonite vo Republika Makedonija. Vladata donesuva Programa za svojata rabota i sekoja godina predlaga aktivnosti koi po programata }e se izvr{uvaat vo tekot na godinata. svikuva sednici. Premierot go izvestuva Sobranieto na Republika Makedonija za ostvaruvaweto na programata na Vladata i za aktivnostite prezemeni za sproveduvawe na zakonite vo na{ata dr`ava. Nea ja izbira Sobranieto na Republika Makedonija po predlog na pretsedatelot na Republikata. Sobranieto go so~inuvaat 120 pratenici ~ij mandat trae ~etiri godini i tie ne mo`at da bidat otpovikani. Ministerstvo za vnatre{ni raboti. Ministerstvo za zemjodelstvo. apelacionite i Vrhovniot sud na Republika Makedonija. odlu~uva za vojna i za mir. donesuva odluki za menuvawe na granicite na Republika Makedonija. Sobranieto na Republika Makedonija go donesuva i izmenuva Ustavot na Republika Makedonija. Ministerstvo za transport i vrski i Ministerstvo za kultura. Sobranieto e ednodomno i go so~inivaat 120 pratenici. odnosno go prenesuva nivniot glas i se bori za nivnite prava preku postavuvawe i donesuvawe zakoni. Ministerstvo za ekonomija. Ministerstvo za lokalna samouprava. Organizacija na centralnata vlast vo Republika Makedonija Sobranieto na Republika Makedonija e pretstavni~ki organ na gra|anite i nositel na zakonodavnata vlast vo Republikata. odnosno za sproveduvawe na zakonite. Ministerstvo za trud i socijalna politika. Vrz osnova na Ustavot i zakonite. odnosno gi izvr{uva preku slednite ministerstva: Ministerstvo za odbrana. Ministerstvo za obrazovanie i nauka. Ministerstvo za finansii. donesuva zakoni i dava avtenti~no tolkuvawe na zakonite. Aktivnostite gi sproveduva. Sudskata vlast vo na{ata tatkovina e nezavisna i e zadol`ena za sproveduvawe na sudskata pravda. Pratenikot vo Republika Makedonija e pretstavnik na narodot. {umarstvo i vodostopanstvo. koj mandatot da sostavuva Vlada & go dava na partijata koja {to osvoila najgolem broj glasovi na slobodnite i demokratskite izbori. izbran na slobodni i demokratski izbori.Republika Makedonija (Centralna vlast) Sobranie vlada Sudska vlast Pretsedatel Pratenici Premier Ministerstva (ministri) Agencii na Vladata Osnoven sud Apelacionen sud Vrhoven sud Naroden pravobranitel Javen obvinitel Sobraniski komisii Vladata e zadol`ena za izvr{uvawe. izbira Vlada na Republika Makedonija i vr{i drugi raboti utvrdeni so Ustavot. ratifikuva me|unarodni dogovori. Sudska vlast osnovni sudovi apelacioni sudovi Organizacija na sudskata vlast vrhoven sud 9 | N a { a t a t a t k ovina . Toj gi pretstavuva gra|anite vo Sobranieto. Premierot ili pretsedatelot na Vladata ja pretstavuva i rakovodi so rabotata na Vladata. vo edinstveniot sudski sistem sudskata vlast ja sproveduvaat: osnovnite. Ministerstvo za pravda.

zels. Brojot na „~lenovite” na partiite mo`e da bide do 17 u~enici. Na primer: Partijata na zelenite molivi saka da izgradi pat blizu do nacionalniot park vo koj ima i kulturno-istoriski spomenici. a ) Formirawe na politi~ki partii U~enicite izbiraat imiwa za svoite partii (Na pr. bro{uri i sli~no vo koi ima tekstovi.mk (i po izbor na nastanikot i u~enicite). temata mo`e da bide od oblasta na ekologijata. Partijata na `oltite cre{i.: Partija na zelenite molivi i Partija na `oltite cre{ni). nastavnikot organizira simulacija na izbori koi{to treba da gi opfatat pove}eto. gi ukinuva. Gra|anite bez posebni formalnosti. Tie imaat finansiska opravdanost za patot. nacionalnite parkovi i nivnata za{tita. Pretstavnikot govori pred gra|anite i gi ubeduva da glasaat za nego. spisanija. a osnovata (temata) poradi ~uvstvitelnosta }e bide dadena od nastavnikot. Narodniot pravobranitel e samostoen organ na Republika Makedonija koj e ~uvar i za{titnik na pravata na gra|anite. • Ustav na Republika Makedonija • Veb-stranici www. • Dnevni vesnici. nedelni vesnici. Ustavniot sud ja {titi ustavnosta i zakonitosta. koj }e treba da gi ubedi gra|anite da glasaat za negovata partija. Toj e organ izbran od Sobranieto i ima mandat od 8 godini. Dvete partii nadovrzuvaat pridobivki i vetuvawa okolu navedenite temi i gi istaknuvaat negativnostite . Potoa. mk. Partijata mora da podgotvi programa koja{to }e im ja ponudi na gra|anite. 10 | Na{ata tatkovina . Programata }e bide pretstavena od pretsedatelot na partijata. a ostanatite u~enici go pretstavuvaat narodot.org. treba da se izbegnat imiwa na postoe~ki partii ili imiwa koi asociraat na istite. www. Ustavniot sud gi {titi slobodata i pravata na ~ovekot vo na{ata tatkovina. Izborot mora da bide napraven na demokratski na~in. Na primer. odnosno glasa~ite. misli deka ne treba da se gradi pat do nacionalniot park i deka `ivotnata sredina i ~istata okolina namaat cena.sobranie. Vo Republika Makedonija narodniot pravobranitel e samostoen organ koj gi za{tituva pravata na gra|anite koga se povredeni od strana na dr`avnite ~inovnici i do drugi lica so javni ovlastuvawa. Dokolku ne se. odnosno re{ava dali zakonite koi se doneseni od Sobranieto se vo soglasnost so Ustavot.Javnoto obvinitelstvo vo Republika Makedonija vo imeto na dr`avata pokrenuva inicijativa za krivi~no gonewe. u~enicite za da gi poka`at prakti~no steknatite znaewa. www. Primer broj 1: Igrawe na ulogi: Izbori Mesto na realizacija: u~ilnica tek na realizacijata: Nastavnikot im objasnuva na u~enicite kako e organizirana na{ata dr`ava i koi se instituciite vo nea.vlada. Isto taka. kulturno-istoriskite spomenici i nivnata za{tita i sli~no. Sekoja partija ima zada~a da si izbere pretsedatel koj }e gi pretstavuva. bez advokati i bez kakvi bilo tro{oci mo`at da mu se obratat na narodniot pravobranitel za brza intervencija. Partijata na listovite nao|a opravdanos- Literatura • U~ebnici po gra|anska kultura za VII i VIII oddelenie od koi bilo avtor odobreni od MON (u~ebnici {to se upotrebuvaat vo u~ili{teto). a po mo`nost i site spomenati institucii koi{to se del od makedonskata dr`ava.odnosno naveduvaat argumenti za i protiv predlozite. fotografii koi se odnesuvaat na organizacijata na na{ata tatkovina. Sekako.mk. pak.

Primer broj 2: Instituciite na na{ata tatkovina Cel: . koj podgotvuva kutija za glasa~ki liv~iwa. Mesto na realizacija: u~ilnica i poseta na najbliskata institucija (ili najbliskite institucii). u~enikot treba da izraboti {ema. Pokazateli za postigawata: u~enikot/u~eni~kata se vrednuva spored postignatite znaewa za temata. Za glasaweto da bide pointeresno }e bidat izbrani i novinari. poka`aniot interes. Ulogata na novinarite e da im postavuvaat prijatni i neprijatni pra{awa na pretsedatelite na partiite koga tie }e ja objasnuvaat svojata programa. b) Organizirawe na izbori Nastavnikot i u~enicite go utvrduvaat znaeweto za zna~eweto na demokratijata. bi mo`el da pomogne pratenik vo Sobranieto ili sovetnik vo op{tinata. se izbira premier i se objasnuva negoviot izbor. a taa uloga ja prezema nastavnikot. Sobranie. Potoa u~enikot se pottiknuva da poseti institucija koja{to se nao|a vo negovoto mesto (mo`e da se organizira grupna poseta). so gradona~alnikot ili so nekoj od sovetnicite.u~enikot/u~eni~kata da se zapoznae so ulogata i zna~eweto na oddelni institucii vo na{ata dr`ava. So pomo{ na dopolnitelna literatura koja e dadena vo prira~nikot i so posetata na najbliskata institucija. 11 | N a { a t a t a t k ovina . Otkako gra|anite }e glasaat. vo zavisnost od mo`nostite na u~enicite i od blizinata na objektite do nivnoto mesto. tek na realizacijata: Za da mo`e u~enikot da ja razbere i pouspe{no da ja sovlada temata. Na izborite pokraj politi~kite partii ima i organizator. sud itn. kako i poseta na institucija. kako i spored zalagawata vo individualnata i grupnata rabota. Pri posetata u~enicite treba se zapoznavaat so nivnata rabota i ulogata {to ja imaat.Nastavnikot vo tekot na aktivnostite objasnuva i gi pottiknuva u~enicite da gi koristat ve}e steknatite znaewa za poimite koi se usvojuvaat. v) Formirawe na instituciite Vrz osnova na dobienite rezultati od glasaweto se formiraat Sobranieto i vladata. U~enicite da pobaraat od niv da im ka`at kako se organizirani instituciite vo koi{to rabotat i voop{to instituciite vo Republika Makedonija.ti negativnosti i vo dvata slu~ai. po~nuvaj}i od mesna kancelarija. Pokazateli za postignuvawata: U~enikot/u~eni~kata se vrednuva spored postignatite znaewa za temata. op{tina. i taa e za iznao|awe na kompromisno re{enie.. skica na institucijata. nastavnikot objasnuva za instituciite vo na{ata tatkovina so pomo{ na {ematski prikaz na organizacijata na lokalnata i centralnata vlast. Pokraj ova. Vlada. poka`aniot interes. Na primer. Najva`ni vo celiot proces se gra|anite koi po svoe ubeduvawe glasaat. nastavnikot gi broi glasovite i gi istaknuva. kako i spored zalagawata vo individualnata i grupnata rabota. na koi treba da se glasa. Druga aktivnost: Mo`e da se ostvari kontakt so pratenik od va{eto mesto.

a denes se so~uvani 55 laka od akvaduktot. i slu`ela za odbrana na gradot. crkvata Sv. Na najvisokoto mesto na mostot se nao|aat ostatoci od stra`arska kula izgradena vo vreme na osmanliskoto vladeewe. Kale e tvrdina izgradena na leviot breg na rekata Vardar. Freskite koi se nacrtani vo crkvata se smeta deka se po~etok na ranata renesansa.Skopje ima bogato kulturno-istorisko nasledstvo i po primerot na drugite glavni gradovi go ~uva i neguva. Kameniot most na Vardar. Poimi: glaven grad. Kameniot most na Vardar se nao|a vo centaort na gradot Skopje i e negovo obele`je. koi po zavr{uvaweto na voenata slu`ba go izbirale kako mesto za `iveewe.1941) Bugarsko vladeewe (1941 . koj na negovite temeli go izgradil gradot Justinijana Prima. Mustafa-pa{inata xamija. najgolem procut imal vo rimskiot period.SkoPjE Celi: * u~enikot / u~eni~kata da se pottiknuva da go pro{iri znaeweto za minatoto na gradot Skopje. koga tvrdinata go dobila dene{noto ime . manastirot Sv. Andrija se nao|a na Matka i e izgraden vo 14 vek kako zave{tanie na Volka{in. na najvisokoto mesto. Rimskiot akvadukt e del od sistemot za prenesuvawe na voda izgraden za vreme na rimskoto vladeewe. koja spored ovie podatoci zapo~nala mnogu porano otkolku renesansata vo Italija. Crkvata Sv. Starata skopska ~ar{ija se nao|a na leviot breg na Mi Natoto Na SkoPjE Praistoriski period Ranohristijanski period Srednovekoven period Osmanliski period Srpsko vladeewe (1918 . gradski institucii. Se nao|a vo severniot del na dene{niot grad Skopje i e zna~aen kulturno-istoriski spomenik. Pantelejmon. manastirot Sv. Andrija. n. a nadgraduvana e pove}e pati od razli~ni osvojuva~i na Skopje. Manastirot Sv.Skupi e anti~kiot grad ~ii ostatoci denes se nao|aat tEMa 3: gLavNiot gRaD Na Na[ata tatkoviNa vo severniot del na Skopje. Denes Kaleto se rekonstruira vo prvobitnata sostojba. Gradot bil uni{ten od zemjotres vo 518 godina. po naseluvaweto na rimskite kolonizatori. Pantelejmon e izgradena vo 12 vek na padinite na Vodno.. Izgraden e kon krajot na 15 vek i ottoga{ do denes do`iveal nekolku rekonstrukcii. Za vreme na skopskiot zemjotres vo 1963 godina golem del od tvrdinata so pridru`nite objekti bile sru{eni. Spas so sarkofagot na Goce Del~ev. teatri i kina. Pokraj ova posebno va`ni za gra|anite na na{ata tatkovina se administrativnite funkcii na gradot Skopje. Kale. Skupi.1944) Skopje vo SRM Skopje vo Republika Makedonija Prikaz na minatoto na gradot Skopje 12 | Na{ata tatkovina .e. Rimskiot akvadukt. muzei i galerii. starata skopska ~ar{ija.Kale. no se smeta deka bil povtorno obnoven od poznatiot vizantiski imperator Justinijan. Izgraden e od kamen. na mestoto vikano Nerezi. * da gi zapoznava osnovnite administrativni funkcii na gradot Skopje. Daut-pa{in amam. Od posebna va`nost e minatoto na glavniot grad i negovoto kulturno nasledstvo. Vo 1164 godina bila dogradena po naredba na vizantiskiot imperator Aleksej Komnen. Na{iot glaven grad . Gradot nastanal vo 3 vek pred . Eden zna~aen del na tvrdinata e izgraden za vreme na osmanliskoto vladeewe so Skopje. Glavniot grad e administrativen i deloven centar na dr`avata.

koga doa|a do me{awe na vizantiskata i osmanliskata arhitektura. a }e bide podelen na pove}e periodi: praistorija. Se smeta deka ~ar{ijata nastanala vo 12 vek. fotografii. Na toj na~in }e bidat iskoristeni podatocite od site u~enici za istorijata na Skopje.rekata Vardar. • Razglednici od Skopje. Mesto na realizacija: u~ilnica i poseti na spomenici. tek na realizacijata: Nastavnikot im objasnuva na u~enicite i gi zapoznava so istoriskiot razvoj. dokumenti. koi }e gi dadat konturite na minatoto na Skopje. VII ili VIII oddelenie na osnovnoto obrazovanie pove}e pati sretnale podatoci za glavniot grad na Republika Makedonija . razglednici. planovi na gradot i materijalni izvori za Skopje od nastanuvaweto do denes. Otkako u~enicite }e gi spojat svoite patuvawa. li~nosti. muzei i zna~ajni institucii. vedna{ pod Skopskata tvrdina. a koj }e ima istoriski datumi. tek na realizacijata: U~enicite vo VI. odnosno minatoto na Skopje. mesta i li~nosti koi se odlika na gradot Skopje. odnosno edno zaedni~ko dvi`ewe niz vremeto i niz istorijata na Skopje. koj }e sodr`i fotografii. 13 | N a { a t a t a t k ovina Literatura • Monografija za Skopje. crte`i. mesta i li~nosti koi se odlika na gradot Skopje. . kako i spored zalagawata vo individualnata i grupnata rabota. Izgradena e vo 17 vek. odnosno minatoto na Skopje. periodi. muzei i zna~ajni institucii. Site raboti koi }e gi najdat treba da im poslu`at za patuvawe niz vremeto i niz minatoto na gradot Skopje. star vek.skopje. sliki. sliki. stari tekstovi. planovi na gradot i materijalni izvori za Skopje od nastanuvaweto do denes. Spas e del od Skopskata ~ar{ija i e vo neposredna blizina na Skopskata tvrdina. fotografii. U~enicite mo`at da gi izveduvaat aktivnostite poedine~no ili vo grupi. U~enicite imaat zada~a da napravat hronolo{ki album za Skopje i da gi najdat istoriski va`nite datumi.com (i drugi strani po izbor na nastanikot). www. Site raboti koi }e gi najdat treba da im poslu`at za hronolo{kiot album. Pokazateli za postigawata: U~enikot/u~eni~kata se vrednuva spored postignatite znaewa za temata. Otkako }e soberat dovolno materijal u~enicite mo`at da pristapat kon iscrtuvawe na pat po koj }e se dvi`at.mk. nastavnikot treba da gi pottikne u~enicite da gi povtorat svoite znaewa i da gi pro{irat. Primer broj 1: Patuvame niz vremeto vo Skopje glavniot grad na Republika Makedonija Cel: u~enikot/u~eni~kata da se zapoznae so klu~nite datumi od minatoto na Skopje. poka`aniot interes. U~enicite imaat zada~a da patuvaat niz vremeto i da gi najdat istoriski va`nite datumi.gov. sreden vek.Skopje i za nego imaat predznaewa.exploringmacedonia. izdava~ Op{tina Skopje. Nastavnikot gi pottiknuva u~enicite da baraat podatoci. nastavnikot mo`e da napravi edno zaedni~ko pretstavuvawe. razglednici. Vo ovaa crkva se nao|aat stari ikoni so ikonostas koi se od 1824 godina i grobot i spomen-sobata so sarkofagot na Goce Del~ev. a svojot izgled zna~ajno go izmenila po doa|aweto na Osmanliite. razglednici i sli~no. Nastavnikot im objasnuva i gi zapoznava so istoriskiot razvoj. Primer broj 2: Hronolo{ki album za Skopje Mesto na realizacija: u~ilnica i poseti na spomenici. mesta. Iako predznaewata ne se na isto nivo. Nastavnikot gi pottiknuva da baraat podatoci. sliki. crte`i i sliki od materijalni izvori. Crkvata Sv. Skopje. • Dnevni vesnici so tekstovi za Skopje. stari tekstovi. • Veb-stranica: www.

Stobi. Gali~ka svadba. Anti~kiot teatar vo Ohrid datira vo anti~kiot period.Ohrid. Pelince.nov vek i najnov vek. Ovoj kulturno-istoriski spomenik izobiluva so gradbi koi svedo~at za spomenatiot period. a se smeta deka od IV do VI vek bil episkopsko sedi{te. Me~kin Kamen. bawi. koj svedo~i za starata makedonska dr`ava i ostatocite od nejzinata tradicija na ovie prostori. episkopsko sedi{te. teatar. Markovi kuli.u~enikot / u~eni~kata da se zapoznae so klu~nite kulturno-istoriski znamenitosti vo Republika Makedonija. Manastir Sv. razglednici. od koi najimpozantni se teatarot i mozaicite. Mal bitolski Monmartr. poznatite li~nosti od gradot i anegdotite povrzani so niv. Teatarot ima odli~na akustika i izgraden e na mesto {to go za{tituva od veterot i go zadr`uva zvukot vo samiot objekt. Herakleja e anti~ki makedonski grad izgraden od makedonskiot kral Filip II. So doa|aweto na Rimjanite vo Makedonija gradot potpadnal pod rimska vlast. a se del od Ohridskoto kulturno leto. Denes se so~uvani delovi od Stobi kako {to se ostatoci od ku}i. U~enicite vo razgovor so niv se zapoznavaat so zna~ajnite datumi od istorijata. fotografii. Vev~anski karneval. Druga aktivnost: Mo`e da se ostvari kontakt so lica od razli~na vozrast. Stru{ki ve~eri na poezijata. mozaici i dr. a svojot procvet go imal vo III i IV vek. koga bil bogat grad i ranohristijanski episkopski centar. Anti~ki teatar .e. 14 | Na{ata tatkovina . Poimi: Herakleja.Plao{nik. Isar . Otkako }e soberat dovolno matrijal. Feudalni znamenitosti . Naum. koi imaat svoi vpe~atoci za gradot Skopje. Se smeta deka gradot nastanal vo II vek pred n. Pokazateli za postigawata: U~enikot }e bide vrednuvan spored interesot i vlo`eniot trud vo ispolnuvaweto na postavenite zada~i.[tip.Kratovo. Kokino. tEMa 4: kULtURNo-iStoRiSki ZNaMENitoSti vo Na[ata tatkoviNa Celi: .da gi sistematizira znaewata za kulturno-istoriskite znamenitosti vo Republika Makedonija od praistorijata do denes. a po izrabotkata mo`e da se izberat najdobrite hronolo{ki albumi i da bidat prezentirani ili pretstaveni kako edinstven proekt na veb-stranicata na u~ili{teto. stari tekstovi. planovi na gradot i materijalni izvori za Skopje od nastanuvaweto do denes. . Denes Anti~kiot teatar vo Ohrid svojata rasko{ ja poka`uva preku nastanite koi se odigruvaat na nego. sliki. Stobi e anti~ki makedonski grad koj{to se nao|a na vlivot na Crna Reka vo Vardar. a koi }e bidat rasporedeni po periodi. u~enicite mo`at da pristapat kon izrabotka na album za Skopje. crkvi. no nau~nicite se mnogu vnimatelni okolu to~noto vremensko odreduvawe na nastanuvaweto na teatarot. Pantelejmon . Vo site periodi u~enicite imaat zada~a da najdat podatoci. terakotni ikoni. palati. Sv.

Vakov objekt pretstavuva vistinsko bogatstvo za na{ata tatkovina i e del od na{eto kulturno nasledstvo. Karnevalot se odr`uva vo `ivopisnoto selo Vev~ani na 13 i 14 januari. Lokalitetot zafa}a povr{ina od okolu 5 000 m2 skalesto postaven na dve platformi vedna{ pod planinskiot vrv Tati}ev Kamen so nadmorska visina od 1 013 metri. Voedno se brkaat i lo{ite duhovi. koja spored dimenziite i izgledot se razlikuvala od prethodno videnite arheolo{ki nao|ali{ta. {to go ote`nuvale pristapot na protivnikot.Manastirot Sveti Naum se nao|a na 28 km od Ohrid. Neretko e narekuvan i `iv muzej. Feudalni znamenitosti .Kratovo. Kumanovsko. Terakotni ikoni se pronajdeni na Vini~koto kale i datiraat od krajot na VI do krajot na VII vek. preku maska i smea. koj ja izgradil na nepristapno mesto opkru`eno so golemi kameni blokovi. Terakotnite ikoni se otkrieni vo 1985 i 1986 godina i pretstavuvaat edno od najzna~ajnite dela na makedonskoto kulturno nasledstvo. Na sekoja od niv ima krst. so posebna organizacija i programa. gledawe niz prsten. igrawe na oroto Te{koto. odewe vo ku}ata na nevestata. Vev~anskiot karneval e star okolu 1400 godini i e interesna me{avina na paganskite i sovremenite obi~ai. poto~no nad mestoto kade {to vo prvo vreme se nao|al gradot. Tvrdinata po smrtta na kralot Marko potpadnala pod vlasta na Osmanliite. na mestoto kade {to rekata Crn Drim se vleva vo Ohridskoto Ezero. Markovite kuli se srednovekovna tvrdina koja{to se izdiga nad gradot Prilep. Karnevalot se odr`uva vo ~est na svetecot Vasilija. Crkvata vo manastirskiot kompleks ima centralna polo`ba i se izdiga nad ezeroto. a natpisite na ikonite se na latinski. po koja e poznato mija~koto selo Gali~nik. ku}i. Ovaa manifestacija sekoja godina e se poposetena od mnogubrojni doma{ni i stranski gosti. Srednovekovnata tvrdina imeto go nosi po nejziniot graditel i vladetel kralot Marko. Seto ova go ~ini vreden da se posetuva i spomenuva kako spomenik od golemo zna~ewe za Republika Makedonija. zatoa {to mo`at da se zabele`at spomenatite objekti i zanaeti na lu|eto koi se specifi~ni samo za starite makedonski gradovi. Me~kin Kamen e eden od najzna~ajnite kulturno-istoriski spomenici koi svedo~at za herojskoto minato na makedonskiot narod i e simbol na nepokorot. Vo 2001 godina arheologot Jovica Stankovski otkril naselba od bronzeniot period. Sekoja godina svadbata se odr`uva so mlado`enec 15 | N a { a t a t a t k ovina . Maskite go otslikuvaat ona {to ja odbele`alo godinata. Naum. pominuvaweto po mostot Upija i drugo. Najspecifi~ni obi~ai na karnevalot se: poseta na sekoj dom od vasili~arite (koi se pod maski) i glavnata sve~enost koga se pretstavuvaat maskite. Na niv se prika`ani likovi na svetiteli. mostovi e grad koj kako da e konzerviran i svedo~i za spomenatiot period. Gali~kata svadba se odr`uva i denes kako del od makedonskata tradicija so ceremonijalen del vo koj u~esnicite na svadbata se obla~eni vo tradicionalni selski nosii karakteristi~ni za gali~kiot kraj. simboli~ni `ivotni i kompozicii koi ilustriraat bibliski tekstovi. Ovoj spomenik zaedno so Makedoniumot i so nekolku pomali spomenici e napraven kako potsetnik za Ilindenskoto vostanie i herojskata borba za odbrana na gradot Kru{evo vo poslednite denovi od vostanieto vo 1903 godina. od koi se smeta deka se gledale nebeskite tela. so obi~ai koi ja odlikuvale svadbata. igrawe na specifi~ni ora. Denes ovaa krepost e zna~aen kulturno-istoriski spomenik koj go otslikuva `ivotot vo Makedonija vo srednovekovieto. Ovaa teorija e proverena so arheoastronomska analiza koja potvrdila deka stanuva zbor za opservatorija. Na ova mesto sekoja godina se odbele`uva Ilindenskoto vostanie i borbata za osloboduvawe od ropstvoto. feudalni kuli. a na karnevalot u~estvuvaat re~isi site `iteli od seloto. a vo crkvata se nao|a grobot na sv. Gali~kata svadba e tradicionalna makedonska svadba. Kokino e megalitska opservatorija koja se nao|a vo blizina na seloto Kokino. crkvena ceremonija. kako del od sekojdnevieto i imaat za cel da gi prika`at rabotite od vedrata strana. so svojata stara ~ar{ija. Kratovo so svoite kulturno-istoriski spomenici od srednovekovieto. Na lokalitetot dominiraat kameni sedi{ta nare~eni tronovi. kako na primer. Za nejzinata organizacija se gri`i organizacionen odbor.

1 | Na{ata tatkovina . Sekoja godina eden poet se proglasuva za nositel na Lovoroviot venec na poezijata. na Internet preku vebstranicite dadeni vo literaturata i da gi sporedi i podredi vo periodi. Spomenicite se razgleduvaat. Na ovaa manifestacija se sobiraat poeti od celiot svet i gi ~itaat svoite pesni na svojot maj~in jazik na poznatiot Most na poezijata na rekata Crn Drim.com. Za celata sve~enost se gri`i odnapred odbran odbor. Stru{kite ve~eri na poezijata e me|unarodna manifestacija na poetite i sekoja godina se odr`uva vo Struga vo ~est na bra}ata Miladinovi. • Razglednici od Makedonija.gomacedonia. muzei i zna~ajni znamenitosti. nedelni vesnici.i nevesta koi po poteklo se od gali~kiot kraj.exploringmacedonia. Pokazateli za postignuvawata: U~enikot/u~ni~kata se vrednuva spored postignatite znaewa za temata. tek na realizacijata: a) Grupna rabota Nastavnikot im objasnuva na u~enicite za va`nosta na kulturno-istoriskite znamenitosti vo Republika Makedonija i deka preku nivnoto ~uvawe ja ~uvame i neguvame istorijata na na{ata tatkovina. Pritoa nastavnikot i u~enicite gi posetuvaat kulturno-istorikite spomenici od nacionalen interes. Sekoj u~enik dobiva zada~a da najde {to e mo`no pove}e sli~ni spomenici vo Makedonija. crtaat ili pismeno gi opi{uvaat spomenicite. Tie mo`e da razmenuvaat podatoci so u~enici od drugite u~ili{ta koi rabotat na ist proekt za kulturno-istoriskite spomenici od nivnite mesta i za kulturno-istoriskite spomenici voop{to. Primer broj 1: Cel: u~enikot/u~eni~kata da se zapoznae so zna~ajnite spomenici i znamenitosti vo Republika Makedonija. bro{uri i sli~no vo koi ima tekstovi. za nivnoto zna~ewe. Mesto na realizacija: u~ilnica i poseti na spomenici. kako i spored zalagawata vo individualnata i grupnata rabota. Literatura • Monografija za Makedonija. odnosno sozdavaat materijal koj bi go koristele ponatamu vo pretstavuvaweto na spomenicite. • Veb-stranici: www. fotografii koi se odnesuvaat na kulturno-istoriskite spomenici vo na{ata tatkovina.com (i drugi strani po izbor na nastanikot i u~enicite) • Dnevni vesnici. se vodi ragovor za vremeto i mestoto/li~nosta na koja se posveteni. b) Individualna rabota U~enicite gi slikaat. www. poka`aniot interes. ~uvawe i za{tita. Potoa u~enicite pravat album so fotografiite na spomenicite koi gi posetile ili prona{le na veb-stranicata. spisanija.

Pelister. geolo{ki i geomorfolo{ki karakteristiki. geolo{ko-paleontolo{ki i geografski karakter i se stavaat pod za{tita na dr`avata (Zikov M. Tie se podeleni vo oddelni kategorii spored svetskite kriteriumi na IUCN i se delat na: 1. va`e{e i za podra~jeto na Republika Makedonija. odr`uvawe na prirodno vospostavenite ekolo{ki procesi.podra~je koe poradi svoite zna~ajni ili karakteristi~ni ekosistemi. kako i so zakonski i podzakonski propisi. botani~ki. Za taa cel po Vtorata svetska vojna vo 1945 godina e donesen Sojuzen zakon za za{tita na spomenicite na kulturata i prirodnite retkosti na toga{nata Demokratska Federativna Republika Jugoslavija koj. za{titen predel. nacionalen park. a e dopolnet i izmenet vo 1965 godina. Gali~ica. kako i Zakonot za za{tita na `ivotnata sredina vo 2005 godina. geomorfolo{kite. 1. So toa za{titata na prirodnite bogatstva na Republika Makedonija. koja toga{ be{e vo sostav na spomenatata dr`ava. 2007). NaCioNaLNi PaRkovi vo REPUbLika MakEDoNija Celi: . ekosistemi.da ja sogleda mo`nosta za razvoj na razli~ni vidovi turizam vo nacionalnite parkovi. So ovoj zakon prirodnite retkosti se definiraat kako pojavi od zoolo{ki. Strog priroden rezervat . strog priroden rezervat. . Celta na ovoj vid za{tita na oddelni podra~ja e: za~uvuvawe na `iveali{tata. 4. klimatskite karakteristiki i drugi faktori se sre}avaat golem broj prirodni bogatstva. 2. za{tita na karakteristikite na predelot. . se zdobiva so status na prirodno nasledstvo. Mavrovo.tEMa 5: NaCioNaLNi PaRkovi i PRiRoDNi bogatStva 5. sekako.11% od vkupnata povr{ina na dr`avata. hidrolo{kite i dru17 | N a { a t a t a t k ovina . za{tita na avtenti~niot predel poradi nau~ni studii. Vo na{ata tatkovina se za{titeni vkupno 141 objekt na povr{ina od 182 965 ha. odr`uvawe na genetskite resursi vo dinami~na i evolutivna sostojba.u~enikot/u~eni~kata da se zapoznae so mestopolo `bata na nacionalnite parkovi. izdvoeni kako prirodno nasledstvo. park na prirodata. Vo Republika Makedonija ima dva strogi prirodni rezervati: Ezerani na Prespanskoto Ezero so povr{ina od 2080 ha i strogiot priroden rezervat tikve{ vo klisurata na Crna Reka so povr{ina od 10650 ha. 3. spomenik na prirodata. geolo{kite. kako i izvorna so~uvana priroda. Na prostorot na Republika Makedonija kako rezultat na raznovidniot geolo{ki sostav. Potoa sledi Zakonot vo 1973 godina. Ottamu e i potrebata tie da se za{titat kako prirodni retkosti.da ja osoznae gri`ata za nacionalnite parkovi. negovite prirodno-geografski karakteristiki. Atanasovski. Vo Ustavot zdravata `ivotna sredina e definirana kako temelna vrednost za na{ata dr`ava i kako takva ima prioritet vo nejziniot razvoj. geolo{ki i geomorfolo{ki formacii. karakteristi~niot reljef. Za{titenite podra~ja opfa}aat prirodni `iveali{ta.da se pottikne da go osoznava zna~eweto na nacionalniot park. pove}enamensko podra~je. Nekoi od niv imaat tolkava vrednost {to se od svetsko zna~ewe. monitoring ili obrazovni celi i namaluvawe na naru{uvawata vo prirodata preku gri`livo planirawe i sproveduvawe na nau~ni istra`uvawa i drugi dozvoleni aktivnosti i ograni{uvawe na pristapot do javnosta (Grupa avtori. {to pretstavuva okolu 7. Poimi: nacionalni parkovi. se regulira so Ustavot na Republika Makedonija. Prviot zakon koj se odnesuva samo na prirodnite retkosti e donesen vo 1960 godina. 5. Nacionalen park – spored Zakonot za za{tita na nacionalnite parkovi pretstavuva podra~je na za~uvana avtenti~na priroda koja poradi svoite prirodni ubavini i vrednosti na rastitelniot i `ivotinskiot svet. . ekosistemite i vidovite vo prirodna sostojba. 6. 1993).

Stefan. Nacionalniot park e staven pod za{tita na 25 oktomvri 1958 godina od strana na Sobranieto na Republika Makedonija. Kako za{titeni predeli se izdvojuvaat: Garska Reka. Kako zna~ajni geomorfolo{ki oblici se i dvata cirka na Gali~ica pome|u prevalot Polce (1568 m) i vrvot Magaro (2254 m). 18 | Na{ata tatkovina od predelite so posebni prirodni karakteristiki se izdvojuvaat: Leskodol. Karaslari. Zafa}a del od planinata Gali~ica i pribre`nite delovi na Ohridskoto i Prespanskoto Ezero. pe{terata Ubavica. Za{titenite podra~ja se prostiraat na povr{ina od 2 709 ha. a ostanatite se privle~ni za po~etnici alpinisti (Zikov M. Spomenici na prirodata . Katlanovsko Blato. turisti~ko –rekreativna i stopanska zona.gite karakteristiki. postoi i eden pomal valov so prose~na {iro~ina od okolu 400 m i dol`ina do 2 km. vospitno-obrazovnoto i drugo zna~ewe kako dobra od op{t interes se pod posebna za{tita na dr`avata. NaCioNaLEN PaRk gaLiЧiCa Nacionalniot park gali~ica se nao|a vo jugozapadniot del na Republika Makedonija pome|u Ohridskoto i Prespanskoto Ezero. Lako Signoj. Ostrovo. Dojranskoto Ezero. Vo Republika Makedonija postojat tri nacionalni parkovi: gali~ica. Konopi{te. Ovie oblici na nekoga{noto glacijalno vlijanie imaat pejza`na vrednost i golemo vospitno-obrazovno zna~ewe. Suvi Dol. Za da se za~uva avtenti~nosta na prostorot vo strogo za{titenata zona zabraneti se site aktivnosti so isklu~ok na nau~no istra`uva~kata rabota i organiziranite poseti so prethodno odobrenie na upravata za za{tita na nacionalniot park. Kako spomenici na prirodata se izdvojuvaat: Ohridskoto Ezero.se prostiraat na povr{ina od 56 850 ha. kako i izrazenite pejza`ni i estetski vrednosti. Vodno i Ko`le so vkupna povr{ina od 2 338 ha. Neprtka. Vo ovie granici zafa}a povr{ina od 22 750 ha. 1996). Demir Kapija. Murite. (Kol~akovski D. Golem Kozjak. kulturno i duhovno bogatstvo. pe{terata Kru{je. Kowska Reka. Mokrievo. Kale Bawi~ko. Popova [apka. nau~noto. Od geomorfolo{kite oblici posebno vnimanie zaslu`uvaat tektonskite rasedni oblici kako otseci pod vrvovite Magaro. 1987). kulturnoto. Чam Чiflik i Ru~ica. na jug po granicata so Republika Albanija do Ohridskoto Ezero. Otsekot pod vrvot Magaro e osobeno interesen za alpinizam. Pelister i Mavrovo. Poto~no se protega na istok od vrvot Vi{esla do bregot na Prespanskoto Ezero kaj Sir Han. Pokraj niv. Tumba. Slatinskata pe{tera. interesnite reljefni oblici. Najniskata to~ka na nacionalniot park e na 695 m na povr{inata na Ohridskoto Ezero. Od denudacionite oblici najkarakteristi~ni se to~ilata i siparite pod vrvot Magaro na tektonskiot otsek. kako i ostrovot Golem Grad. kulturna. Skopskata tvrdina. Manastir. No. a najvisokata na 2 275 m na vrvot na Gali~ica. Katlanovskiot predel). Kalnica. istoriskoto. Rupa. Nacionalniot park ima nau~no-istra`uva~ka. Kole{inskiot vodopad.rekretivna namena. Menkova Livada. truglajs i golem vrv. Sozdavaat atraktiven . Mariovo i jablanica. od koi golem broj se endemi~ni i reliktni vidovi. Vev~anskite izvori. Kar{i Bav~i. Kalojzana. Duvalo. bogatstvoto so rastitelni i `ivotinski vidovi. Prevalec. Markovi Kuli. Strogo za{titenata zona gi opfa}a predelite i biotopite koi se odlikuvaat so avtenti~nost i prirodna sostojba na rastitelnite i `ivotinskite zaednici koi so malata rasprostranetost pretstavuvaat tipi~ni i edinstveni pojavi i se odlikuvaat so osobeni prirodni ubavini. Zvegor. jakupica. Postojat pove}e pri~ini poradi koi prostorot e proglasen za nacionalen park kako: polo`bata pome|u Ohridskoto i Prespanskoto Ezero. Kawonot Matka. Vo ramkite na nacionalnite parkovi naj~esto se izdvoeni stroga za{titna zona. So toa proglasuvaweto na odredeni prostori za nacionalen park prevenstveno e vodeno od namerata da se za~uva izvornoto prirodno. postojat i drugi prostori koi gi zadovoluvaat osnovnite kriteriumi za da prerasnat vo nacionalen park kako [ar Planina. Mokrino. Trubarevo. na zapad po isto~niot breg na Ohridskoto Ezero do manastirot Sv. Iberliska Reka. Prespanskoto Ezero. se do zapadniot breg na Prespanskoto Ezero do ostrovot Golem Grad. vospitno-obrazovna i turisti~ko. Drena~ka Reka. pe{terata Mle~nik.

no sepak povolnosta na vakvite klimatski karakteristiki vo tekot na zimata ne e iskoristena vo celost vo funkcija na turizmot.pejza`en ambient poradi promena na boite od bela do siva i zelena. specifi~na hidrofauna vo ezerskite krajbre`ni delovi. pak. 40 vidovi grmu{ki. 16 vidovi trevni zaednici. 4. 2002). Od povr{inskite karstni reljefni formi najmnogubrojni se vrta~ite. vo podno`jeto na Gali~ica ima golemo koli~estvo izvori. Vo ramkite na nacionalniot park se vodi stroga kontrola na opstanokot i gri`ata na rastitelniot i `ivotinskiot svet. Sostaveni se od trijaski varovnici koi na viso~ina od 3 do 4 m se potkopani i se obrazuvaat potkapini. vo vodite na Prespanskoto Ezero. Vnimanie predizvikuvaat i desetinata pe{teri i nekolku propasti. no zatoa. Ima romboidna forma. uvali. kako i ostrovot Golem Grad. beliot i beloglaviot mr{ojadec i siviot so19 | N a { a t a t a t k ovina . Posebno reprezentativen geomorfolo{ki i hidrolo{ki objekt e izvori{teto ostrov kaj manastirot Sv. To{evska.7ºC. izdol`eno vo pravec SSI-JJZ. borovata molika i munika. 2002). Od geomorfolo{ki aspekt interesni se i klifoidnite bregovi na Ohridskoto i Prespanskoto Ezero. Vo predelite na visokite planinski delovi na Gali~ica prisutni se reliktni i endemi~ni vidovi na rastitelni zaednici koi se so~uvani vo izvorna sostojba. koi na mesta se visoki i do 10 metri (Stojadinovi} Ч. (Zikov M. Izvorsko ezero vo podno`jeto na Gali~ica. Snegot se zadr`uva od 90 do 150 dena vo godinata. Ostrovot e dolg 800 m a {irok 400 m. Visokite planinski predeli na Gali~ica se `iveali{te na retki i zagrozeni vidovi ptici kako {to se: zlatestiot orel. (Panov. 1968). sepak ovde postojnite karstni reljefni formi se privle~ni tokmu poradi svojata specifi~nost. obrazovna i pejza`na vrednost. Spored hidrobiolo{kite osobini i rastitelniot svet okolu nego. {im{ir i dr. turisti~ka.6 km2 (Stojmilov A. Me|u drvenestite rastenija karakteristi~ni se divata i pitoma foja. Od faunata se sre}avaat 10 vida vodozemci. 1998). Iako karstni reljefni formi imame i vo drugi delovi vo na{ata zemja. 1997). Odnosno. ]afa. Vrne`ite od sneg iznesuvaat 970 mm. Poradi varovni~kiot sostav na Gali~ica vo planinskiot del na parkot postoi nedostatok na voda. Na slikata so strelki se poso~eni meur~iwata voda od sublakustriskite izvori. 2007 god. Bregovite se odlikuvaat so strmni klifovi. 1987). Tie zaedni~ki sozdavaat edno malo ezero od koe vodata istekuva vo Ohridskoto Ezero (Stojmilov A. 124 vida ptici i 40 vida na cica~i. ova ezerce e so nepovtorliva nau~na. 17 vida vleka~i. se javuvaat 41 vid drvenesti rastenija. Vo te{ko pristapniot Zli Dol se sretnuva i diviot kosten kako endemski vid za Balkanskiot Poluostrov. a na povisokite delovi klimata e planinska. Na ostrovot Golem Grad se sre}ava endemi~niot vid na rastenieto diva foja (Pinus Peuce). Endemi~en rastitelen i `ivotinski svet e prisuten i na krajbre`nite karpi i klifovi na Ohridskoto i Prespanskoto Ezero. karstni poliwa i pe{teri. Prisutni se mnogu rastitelni zaednici so endemi~ni pretstavnici.5 km ju`no od s. 1987). (Kol~akovski D.) Na povr{ina od 0. Ostrovot Golem Grad se nao|a na isto~nata strana na planinata Gali~ica.2ºC. Asanxura. vrta~i. (Zikov M. Naum vo ju`noto krajbre`je na Ohridskoto Ezero. Od vkupnite povr{ini na nacionalniot park duri 12 790 ha ili 56 % se pod {uma. Kowsko.342 km2 se javuvaat pove}e od 15 izvori so vkupen kapacitet od 11 m3/sek. A. Prisutni se 4 karstni poliwa: Suvo Pole. N. Najgolemo e karstnoto pole ]afa so povr{ina od 5. Vrduq. Karstnite pojavi se pretstaveni so {krapi. Prose~nata temperatura kraj Ohridskoto Ezero iznesuva 11. (foto: B. a kraj Prespanskoto Ezero 9. Temperaturite vo tekot na letniot period se povolni za odvivawe na rekreacija kraj voda. Vo nacionalniot park vo krajbre`nite ezerski delovi preovladuva izmeneta mediteranska klima.

na Gali~ica ima najgolem broj na raznoviden dive~. osobeno dvata cirka koi se ispolneti so voda. vo krajbre`niot del na dvete ezerski strani se rasporedeni pogolem broj hotelsko-ugostitelski objekti. {umite od molika kako relikten vid od terciernata flora. Se pretpostavuva deka imeto Pelister poteknuva od imeto na molikata (Pinus Peuce) koja poradi kitkata so pet lisja naselenieto koe `iveelo vo potpelisterskite sela ja narekuva petlister (Stojmilov A. a na ostrovot Golem Grad se sre}avaat mnogu retki i zagrozeni vidovi ptici kako: belata ~apja. Sele~ka Planina i Kajmak~alan na istok i kon Prespanskoto Ezero. n. Na nadmorska viso~ina od 1 200 metri brojot na denovi so sne`na pokrivka iznesuva 135 dena. Vakvite klimatski karakteristiki se mnogu pogodni za razvoj na zimsko-sportskiot turizam. v. ima 100 vida. blatoto kaj selo Stewe. Sekako. glavno. se prisutni {umite.1% od vkupniot dive~ vo na{ata zemja. {to pretstavuva 97. divite kozi. Pogolemite koli~ini na . granitnite masi od koi e izgraden. vo blatoto kaj selo Stewe prisuten e endemi~en i specifi~en tercieren svet na ezerskata fauna. srednojanuarskata e 2. Posebna atraktivnost na Pelister mu dava glacijalniot reljef. golemiot kormoran i golemata bregova lastovica. Vo tekot na izminative desetina godini praveni se napori da se podobri sostojbata na {umite spored kvalitetot i povr{inata bez da se naru{i vidoviot sostav i biodiverzitetot na nacionalniot park. Dominira planinskiot reljef. Zafa}a povr{ina od 12 500 ha. ostrovoto golem grad. Tie se poznati kako glacijalni ezera Golemo i Malo Pelistersko Ezero. a na pogolemite viso~ini snegot se zadr`uva do 280 dena. Strogo za{titenata zona se prostira na povr{ina od 985 ha i gi opfa}a visokite planinski predeli na gali~ica. Pokraj najvisokiot vrv Pelister so 2601 m. Prirodnite ubavini so koi raspolaga planinata. srnite. Najizrazeni se vo mesnosta Kopanki i retko mo`at da se sretnat na drugo mesto. Najniskata to~ka na nacionalniot park e na 700. divite sviwi. Na Prespanskoto Ezero zapo~nuva od naselbata Sir Han i se prostira pome|u bregot na ezeroto i rabot na {umata se do makedonsko-albanskata granica. 2002).kol. Zatoa od Pelister mo`e da se prostiraat „veli~estveni panorami do Jakupica na sever. Na nadmorska viso~ina od 1300 metri prose~nata temperatura iznesuva 1. Vo nea. Atanasovski V. a najvisokata na 2 601 m. pi{tarkata. Klimata e studena kontinentalna. raznovidnite vidovi na ptici i drugi `ivotni. Gali~ica i Jablanica na severozapad” (Zikov M. Ostatokot od nacionalniot park pripa|a na ekonomskata zona. Naum. ezeroto ostrovo kaj Sv. a vo letniot period temperaturata mo`e da dostigne i povisoki vrednosti (Panov N. Za ostvaruvawe na turisti~ko-rekreativnata funkcija vo ramkite na nacionalniot park.6º C. Zonata za zimski turizam se prostira na biloto na Gali~ica. klifovite i strmnite bregovi na ohridskoto i Prespanskoto Ezero. me~kite. Od site nacionalni parkovi. pelikanot. Od niv 61 vid e trajno za{titen dive~. a posebno glacijalniot reljef vo najvisokiot del na planinata bile dovolen motiv ovoj prostor da bide staven pod za{tita vo 1948 godina i so toa pretstavuva najstar nacionalen park vo na{ata zemja. Na viso~ina pome|u 1 300 i 2 000 m se sre}avaat golemi koli~ini na iskr{eni karpi i blokovi koi se poznati kako „kameni reki” i koi se mnogu interesni reljefni oblici vo ovoj nacionalen park. Kako posebno obele`je na nacionalniot park Gali~ica e balkanskiot ris (Lynx lynx martinoi). 1993). 20 | Na{ata tatkovina NaCioNaLEN PaRk PELiStER Nacionalniot park „Pelister” se prostira na isto~nite padini na planinata Pelister. v. glavno. @iveali{ta imaat risot. turisti~ko-rekreativnata zona se prostira na 2310 ha i nudi izvonredni mo`nosti za leten i zimski turizam. 1998). ima u{te 24 planinski vrvovi povisoki od 2000 m. Zonata za leten turizam i rekreacija na ohridskata strana zapo~nuva kaj mesnosta Bej Bunar i ja zafa}a povr{inata pome|u bregot na Ohridskoto Ezero i trasata na patot Ohrid-Sveti Naum. subalpska i alpska na najvisokite planinski prostori. ovde ne nao|aat mesto klifovite i strmnite bregovi koi se del od za{titenata zona na nacionalniot park. n.1ºC. Odnosno.

130 vida ptici. vo nacionalniot park postoi i bogata i raznovidna fauna. Tie se bistri re~ni tekovi. geomorfolo{ki. {to voedno e i najvisok vrv vo Republika Makedonija. karpestiot laza~ i crvenoklunata galica. hidrolo{ki i drugi osobenosti. erebicata kamewarka. v. braj~inska reka i dr. Vo te~enieto na reka Radika me|u ~etirite kawoni. detskoto odmorali{te „Pelister” (koe postoi od 1985 godina). Molikovite {umi na Pelister rastat kako molikovi {umi so paprat i molikovi {umi so borovinki.” vo 1952 godina so izmenite na Zakonot za osnovawe na nacionalniot park Mavrovo se zgolemuva povr{inata pod nacionalen park i gi dobiva dene{nite granici. karstnite poliwa na planina ta bistra. istoriskoto i nau~noto zna~ewe. divata koza. Od ribite zna~ajna e endemi~nata pelisterska pastrmka (Salmo peristerkus Karaman) ili makedonskata pelagoniska pastrmka. Endemi~na e i pelisterskata ka~unka (koja se sre}ava kaj Golemoto Pelistersko Ezero) i karanfil~eto. zapadnite i centralnite delovi na bistra i site delovi na korab i De{at vo granicite na Republika Makedonija. kaj mesnosta Bo{kov Most. Vo funkcija na turizmot se i nekolkute ski-liftovi i poni ski –liftot. zlatniot orel. [emnica. Kako posebna karakteristika na nacionalniot park se i glacijalnite ezera: golemo i Malo Pelistersko Ezero ili Pelister­ ski o~i. So dlabo~ina od 14. fosilniot glacijalen reljef na planinata korab. a najvisokata e na vrvot Golem Korab visok 2753 m. Zafa}a povr{ina od 73 088 ha. Najniskata to~ka e na 606 m. Vo tekot na letoto vodata se zagreva do 20°C.Mavrovo” gi opfa}a ju`nite delovi na [ar Planina. molikovo-bukovi-elovi {umi. Zafa}a povr{ina od 4 200 m2. risot. Vo ramkite na parkot se nao|aat u{te 52 vrva povisoki od 2000 metri n. Sredi{niot del na nacionalniot park ja zafa}a dolinata i slivot na rekata Radika. poradi {to posetitelite ne ja propu{taat mo`nosta da se iskapat vo nego (Stojmilov A. Posebno vnimanie predizvikuva prisustvoto na endemi~niot i relikten petoigli~est bor molika (Pinus Peuce Gris). Vo visokiot planinski del na nacionalniot park prisutna e skoro polovina od vkupnata planinska vegetacija vo Republika Makedonija. vo dol`ina 21 | N a { a t a t a t k ovina . Vo nacionalniot park Pelister duri 5 377 ha se pod {uma. divata sviwa. v. elenot.. kako i planinarskiot dom „Kopanki”. Od cica~ite bi gi spomenale: srna­ ta. so {to e najgolemiot nacionalen park vo na{ata zemja. me~kata. n. ) vo dol`ina od 212 km. golemoto Pelistersko Ezero se nao|a na nadmorska viso~ina od 2 218 metri. NaCioNaLEN PaRk MavRovo vo 1949 godina vo izvorniot zakon so koj e proglasen za nacionalen park se veli: „poradi osobenite prirodni ubavini. D. bogati so pastrmka. Od geomorfolo{ki aspekt posebno vnimanie privlekuvaat triesetinata pe­ {teri vo dolinata na rekata Radika. molikovi {umi so buka (110 ha). a od hidrolo{kite `ivopisnoto te~enie na rekata Radika i glacijalnite ezera. Ogromna ambientalna vrednost imaat 23 planinski reki (Sapun~ica. od koi ~isto molikovite {umi se prostiraat na 1174 ha. Crvena reka. Ezeroto ima skoro kru`na forma i se prostira na 760 m2. Na severozapad od Golemoto Pelistersko Ezero se nao|a Maloto Pelistersko Ezero na nadmorska viso~ina od 2 180 m.. n. 1997). {umite i {umskite predeli okolu Mavrovskoto Pole se proglasuvaat za nacionalen park. Osven flora.5 m e najdlabokoto ledni~ko ezero vo Republika Makedonija. {to pretstavuva 29% od vkupnata dendroflora vo Republika Makedonija (Kol~akovski. Nacionalniot park ima izvonredni mo`nosti za razvoj na turizmot kako vo letniot taka i vo zimskiot period od godinata. Nacionalniot park izobiluva so geolo{ki. v. 1977). turisti~kata naselba „Ni`epole”. elenot. bukovi i dabovo-bukovi {umi. [ara.vrne`i ovozmo`uvaat ovde da imame bogatstvo na izvori i planinski reki. Za taa cel od golemo zna~ewe se hotelot „Molika”. na vlivot na Mala Reka vo Radika. 16 vida vleka~i i 12 vidovi vodozemci. Zastapeni se 88 drvenasti rastenija. Isto taka zastapeni se i me{ani molikovi {umi so ela (447 ha). Tuka `iveat 37 vida cica~i. Denes Nacionalniot park . posebno se istaknuva kawonot bari} koj se protega od vlivot na Ribni~ka Reka do vlivot na @irovni~ka Reka.

Po horizonatala i vertikala vo tabelata zabele`uva sli~nosti i razliki. klisurata na gorna Radika. Na nadmorska viso~ina od 1 300 do 1 550 metri najgolema zastapenost ima gorskata bukova {uma. od koi golem del se endemi~ni i reliktni vidovi. 1: Sporedbena tabela na nacionalnite parkovi Mesto na realizacijata: u~ilnica tek na realizacijata: a) U~enicite samostojno pravat sporedbena tabela Sekoj od u~enicite vo svojata tabela gi naveduva karakteristikite na nacionalnite parkovi. Od glacijalnite ezera posebno bi go spomenale ezeroto Lukov. spored karakteristikite koi se povtoruvale kaj najgolem broj u~enici. No. orelot krsta~. Ovde dolinskoto dno na Radika e mo{ne tesno. 1997). Site prirodni retkosti se izdvoeni vo 5 strogo za{titeni zoni so vkupna povr{ina od okolu 4 796 ha. kako edno od pette glacijalni ezera na planinata De{at. Ovde se sre}avaat okolu 140 vida ptici me|u koi pozna~ajni se livadskata eja. 35 grmu{ki. vo kawonskiot del se zastapeni crni gaberovi {umi i {ikari od blagun i bel gaber. so umereni vlijanija na mediteranskite struewa po dolinite na Crn Drim i Radika. Za taa cel vo nacionalniot park se izdvoeni nekolku lokaliteti za turisti22 | Na{ata tatkovina ~ki poseti: kawonot guri vran na Dlaboka Reka kaj selo @u`we. b) U~enicite pravat zaedni~ka sporedbena tabela koja mo`e da stoi vo u~ilnicata Otkako se izdvoeni karakteristikite na sekoj od nacionalnite parkovi. klisurata na Sredna i Dolna Radika. Osven toa golem del od nacionalniot park e namenet za sto~arstvo i {umarstvo. postudena planinska klima na prostorot na Mavrovskoto Ezero i negovata neposredna okolina i alpska klima na najvisokite planinski predeli. Vo parkot e za~uvana reliktna flora od tercierot. Klimatskite priliki i posebno pogolemite koli~ini vrne`i od sneg mnogu povolno se odrazuvaat na razvojot na zimsko-sportskiot turizam vo nacionalniot park. od koi 38 vidovi drvja. Trebi{te na nadmorska viso~ina od 1565 m. a dlabo~inata na kawonskata klisura se dvi`i pome|u 1 200 i 1 360 m (Vasileski D. Kako rezultat na morfolo{kite osobenosti na nacionalniot park imame kontinentalna klima. Na krajot sekoj samostojno se obiduva da izdvoi samo 5 zbora koi asocijativno vedna{ }e poso~at na soodvetniot nacionalen park. kawonskata kli surabari}. se prostiraat submediteranski i termo-kserofilni {umi. se nastojuva da se izraboti zaedni~ka sporedbena tabela. Prilog 1: Sporedbena tabela karakteristiki NaCioNaLEN PaRk na nacionalnite parkovi vo Republika gali~ica Pelister Mavrovo Makedonija Geografska polo`ba Nadmorska viso~ina Osobeni geomorfolo{ki objekti Klimatski odliki . Zafa}a povr{ina od okolu 4 000 m2. a okolu 100 se retki ili endemi~ni vidovi za Balkanskiot Poluostrov. Vkupno se zastapeni 1000 vida rastenija. golemiot buf i dr. suriot ili zlaten orel. Relativno golemi povr{ini ima i pod gorskata bukova {uma so ela. Sene~kite karpi. Smesteno e vo cirk. stepskata eja. Ovoj del mo`e da se zbogati i so fotografski materijal od nacionalnite parkovi. Od posebno zna~ewe e prisustvoto na raznoviden rastitelen i `ivotinski svet. Toa e voedno najgolemiot kawon vo Republika Makedonija. Primer br. kako i 11 nau~no-istra`uva~ki oddeli pod {uma na povr{ina od 6 465 ha. [tirovi~kata Planina. Potoa 11 vida odozemci.od 9 km. oddelen del e za turisti~ko-rekreativni celi. Smr~ata e zastapena samo vo gorniot tek na Axina Reka i toa e najju`en areal na nejzino rasprostranuvawe vo Evropa. so {to e najnisko glacijalno ezero vo na{ata zemja. 12 vida vle~ugi i 35 vida cica~i. Vo delovite na parkot pokraj te~enieto na Radika i Mala Reka. severozapadno od s. Sekoj od u~enicite nastojuva da pronajde po tri sli~ni i po tri razli~ni raboti kaj sekoj od nacionalnite parkovi. Mala i golema korapska vrata i grupata vrvovi kaba{ so Rosi Rimnic.

koi poradi nau~ni. Prostorot e mo~urliv i obrasnat so trska i e odli~no mesto kade `iveat golem broj ptici. Od niv 140 se vodni ptici. PRiRoDNi REtkoSti i Za[titENi ZoNi Celi: . Tri od grupite imaat zada~a vrz osnova na prirodno-geografskite osobenosti na sekoj od nacionalnite parkovi da izgotvat svoja turisti~ka ponuda.u~enikot/u~eni~kata treba da se zapoznae so zna~eweto na prirodnite retkosti. Od vkupniot broj ptici. o~ekuvani rezultati U~enicite steknuvaat celosni soznanija za mestopolo`bata na nacionalnite parkovi. vospitno-obrazovni. Vo ramkite na prirodnite retkosti i za{titenite zoni }e gi navedeme osnovnite karakteristiki na strogite prirodni rezervati. ovde se prisutni site ptici koi se sre}avaat na Prespanskoto Ezero. ^etvrtata grupa ima za cel da gi ocenuva nastapite i. gri`ata za nivno za~uvuvawe. za{titeni podra~ja. Phalacrocorah pygmaeus. Haliaeetus albicilla) se nao|aat na spisokot na 24 najstrogo za{titeni vidovi ptici so me|unarodno zna~ewe. Katlanovsko Blato Jasen i ostanati za{titeni podra~ja. Ovoj vid prezentacija mo`e da bide organizirana i na nivo na u~ili{teto. spomenicite na prirodata i ostanatite za{titeni podra~ja vo Republika Makedonija.Osobeni hidrolo{ki objekti Rastitelen svet @ivotinski svet Specifi~na odlika Endemi~ni rastenija Endemi~ni `ivotni Vidovi turizam tEMa 5. turisti~ko-rekreativni i drugi vrednosti se pod posebna za{tita na zaednicata. flaer (iako ne se isklu~uva mo`nosta zavisno od tehnikata so koja raspolaga u~ili{teto i spremnosta na nastavnicite i u~enicite toa da bide i prezentacija vo Microsoft Office Power Point). Ohridsko Ezero.da razgrani~uva koj lokalitet zo{to e za{titen so zakon. . sekako. Dojransko Ezero. kulturni. . Za strog priroden rezervat e proglasen vo 1996 godina. na celata rabota da i dade natprevaruva~ki karakter. [ar Planina. Vo ramkite na u~ilnicata se impoviziraat turisti~ki {tandovi i sekoja grupa preku svoj reprezent na ponudata gi reklamira prirodnite i turisti~kite potencijali na nacionalniot park. duri 62 vida se na Spisokot na za{titeni vidovi spored Bernskata konvencija. Haliaeetus albicilla). Od Evropskata crvena lista na globalno zagrozeni vidovi `ivotni i rastenija izdadena od OON vo 1995 godina. Poto~no. 2. Strog priroden rezervat Ezerani – go opfa}a severniot krajbre`en del na Prespanskoto Ezero na nadmorska viso~ina od 855 m.da osoznava {to mo`e pove}e informacii za rastitelniot i `ivotinskiot svet vo za{titenite podra~ja. od vkupno 14 vida. . zdravstveni. Toa mo`e da bide poster. a toa se okolu 200 vida. Zafa}a povr{ina od 2 080 ha. Prespansko Ezero. Poimi: prirodni retkosti. Pod prirodni retkosti se podrazbiraat nedvi`ni i dvi`ni delovi i predmeti na `ivata i ne`ivata priroda. nivnite prirodno-geografski karakteristiki i mo`nosta vo niv da se razviva razli~en vid turizam. Pelikanus onocrotalus.da znae kade prostorno se nao|aat prirodnite retkosti i za{titenite zoni vo na{ata tatkovina. 23 | N a { a t a t a t k ovina Primer 2: Nacionalnite parkovi i turizmot Mesto na realizacijata: u~ilnica tek na realizacijata: a) U~enicite vo uloga na promotori na turizmot vo nacionalnite parkovi Nastavnikot gi deli u~enicite vo grupi (najdobro ~etiri). Tri vida ptici (Pelicanus crispus. 3 vida se `iteli na rezervatot Ezerani (Pelicanus crispus. .

vodopadi. moranecot. me|u koi najkarakteristi~ni se ohridskata pastrmka i belvicata. Prespanskoto Ezero se odlikuva so bogatstvo od prirodni vrednosti. Dojransko Ezero – prirodno tektonsko ezero vo jugoisto~niot del na Republika Makedonija. Site navedeni prirodni karakteristiki go izdvojuvaat Ohridskoto Ezero kako prostor so prirodni retkosti so neprocenlivo bogatstvo. vo prodol`enie samo za del od niv }e bidat izneseni pove}e soznanija. me|u koi e i ohriskiot trkalezen sun|er (Spongila ohridanus). ohridsko Ezero . Tuka bi gi spomenale ostrovot Golem Grad. (Kol~akovski D. orel zmijar. siva ~apja. najgolemata po povr{ina paleoarkti~ka oblast e podelena na ~etiri podoblasti: evrosibirska. klisuri. @ivotinskiot svet se odr`al do denes blagodarenie na izoliranosta na ezeroto. @ivotnite uslovi koi postojat vo ezeroto se zadr`ale od periodot na tercierot. vo rezervatot se registrirani 23 vida. pistacijata. lokalnata klima koja ja predizvikuva vo prostorot. Za spomenik na prirodata e proglaseno vo 1977 godina i denes pretstavuva atraktiven i specifi~en voden objekt vo na{ata tatkovina. klifovite. rezervatot Ezerani e na svetskata lista na najzna~ajnite me|unarodni vodni `iveali{ta. skobalot. 1999) Prespansko Ezero – prirodno tektonsko ezero vo jugozapadniot del na Republika Makedonija. Kako dokaz za va`nosta na Ohridskoto Ezero i negoviot `iv svet e i toa deka pri zoogeografskoto zonirawe na kontinentalnite vodi vo svetot. gologlaviot brades mr{ojadec. Na prostorot na na{ata tatkovina se prostiraat 176. Ohridskoto ezero e interesno i poradi zalivite. Kako spomenici na prirodata se izdvoeni razli~ni objekti: ezera.8 km2. poluostrovite. 10 vida ribi se endemi~ni za Ohridskoto Ezero. krapot. ribniot fond na ezeroto go so~inuvaat i jagulata.9 km2. beliot gaber. Denes vo Prespanskoto Ezero `iveat 12 vida ribi. Denes 60% od ribite. Poradi nivniot pogolem broj. Vo pogled na florata karakteristi~ni se divata foja. skobustot. isto~no sibirska. Zafa}a povr{ina od 10650 ha. izvori. ovoj prostor e proglasen za strog ornitolo{ki priroden rezervat. Kosturski Dol i horstot Vi{e{ica. klisurestiot del kaj mesnosta Vrap~e i Svilovec. rastitelniot i `ivotinskiot svet. Zatoa ezeroto ostanalo kako priroden muzej na `iviot svet koj odamna izumrel vo drugi ezera. Ima prose~na dlabo~ina od 151 m. Vo ovoj za{titen prostor od geomorfolo{kite formi so golemo zna~ewe se klisurata na rekata Kamenica. na nadmorska viso~ina od 853 m.. Strog priroden rezervat tikve{ – se prostira na podra~jeto na Tikve{koto Ezero na Crna Reka. crniot mr{ojadec. 64% od crvite i 90% od pol`avite vo ezeroto se endemi~ni. Doka`ano e deka vo ezeroto se sre}avaat okolu 146 endemi~ni vida rastenija i `ivotni. bela riba i jagula. No. Od ribite kako endemi~ni i retki se izdvoeni 17 vida ribi koi pripa|aat na tri grupi: pastrmka. kawonot ^atino na rekata Bla{tica. klenot. Na prostorot na na{ata zemja se prostira na 229. Smesteno e vo 24 | Na{ata tatkovina . beloglav mr{ojadec. pla{icata. Zatoa vo 1979 godina e proglasen za spomenik na prirodata i e vnesen vo listata na mesta so prirodni retkosti na UNESKO. krapot i dr. Bidej}i od 35 registrirani grablivi ptici vo na{ata zemja. abrazivnite podi{ta. paleontolo{ki lokaliteti. mrenata. Istovremeno `iveat i pogolem broj ptici: orel ribar. planinsko-aziska i ohridska. me|u koi najzastapena e ribata nivi~ka. kako i nepovtorlivosta na ambientot koj go sozdavaat okolnite planini koi se izdigaat nad ezeroto. Smesteno e vo Prespanskata kotlina pome|u planinata Gali~ica na zapad i Pelister na istok. golem gavran. pe{teri. So proyirnost na vodata od blizu 22 m se smeta za edno od najproyirnite ezera vo Evropa. geolo{ko-geomorfolo{ki formi i zaednici na rastenija i `ivotni.Poradi ornitolo{koto zna~ewe koe go ima rezervatot kako zna~ajno `iveali{te na vodni ptici. na nadmorska viso~ina od 695 m. Smesteno e pome|u ogranocite na Jablanica i Mokra Planina od zapadnata i Gali~ica od isto~nata strana.prirodno tektonsko ezero vo jugozapadniot del na Republika Makedonija. Vegetacijata e pobujna na severnoto i severozapadnoto krajbre`je.

plaskun. karas. prisutni se i pogolem broj vodni `elki. Zatoa se vbrojuva me|u najbogatite ezera so riba vo Evropa. pokraj stariot pat za Gevgelija. a 77 vida balkanski endemi~ni mali peperutki se nao|aat tokmu vo kawonot „Matka”. skobus. so cel da se obezbedi za{tita na geomorfolo{kite vrednosti na prostorot na kawonot i na postojanata flora i fauna. Spored `iviot svet na ezerskoto dno e sli~no na Kaspiskoto Ezero. Vo kawonot `iveat i ~etiri vida na mr{ojadci: bradest mr{ojadec (Gypaetus barbatus).5 km. somot. To{evska. me|u koi e pe{terata „bela voda” koja se nao|a vo neposredna blizina na rekata Vardar. orelot zmijar (Circaetus gallicus). {tipalka i kamewarka). Posebna atrakcija pretstavuva specifi~niot na~in na lovewe riba so pomo{ na ptici (kormorani). Site navedeni karakteristiki na Dojranskoto Ezero bile preduslov vo 1970 godina toa da bide proglaseno za spomenik na prirodata. Prostorot na povr{ina od 200 ha e staven pod za{tita vo 1960 godina. Denes e potopen so ve{ta~kata akumulacija Matka. Vo dolniot del klisurata Kawonot Matka se narekuva kawon Matka i (foto: B.5 km.9 km. Osven ribite. sur orel (Aquila chrysaetos). Od vkupnata povr{ina 27. crn mr{ojadec (Aegypius monachus). rakovi. jagula. a kako priroden raritet se smeta propasta „Srt” i karsten vrutok Koriti{te. vodata na ezeroto ima zelena boja.kawon Matka – Rekata Treska od seloto Zduwe do seloto [i{evo te~e niz klisura . od koi najgolem broj se od grupata na zelenite i sinozelenite algi. So boewe e konstatirano deka karsniot vrutok so izda{nost od 2 m3/s e istek na ponornicata Pati{ka Reka. belvica. 2008 god. kreja. Ovaa klisura e eden od najbogatite ornitolo{ki rezervati vo Evropa spored zastapenosta na retkite ptici grablivki kako: beloglav mr{ojadec (Gyps fulvus).Dojranskata kotlina na nadmorska viso~ina od 148 metri. Od terciernite relikti posebno se zna~ajni: ko{aninovata temjanu{ka (Viola kosaninii) i natalievata ramondia (Ramonda nathaliae). 20% se endemi~ni ili reliktni. .4 km2 i pripa|aat na Republika Makedonija. egipetski mr{ojadec (Neophron percnopterus).najvpe~atliva i najdolga klisura na rekata Vardar. Vo najgolem del pretstavuva prav kawon so visoki strani na mesta i nad 1 000 metri relativna viso~ina. Utvrdeno e deka vo Dojranskoto Ezero `iveat 17 vida ribi (crvenoperka. nor i dr. A. Klisurata nizvodno od Zduwe e dolga 29. Propasta Srt e dlaboka 36 m i skoro celata e ispolneta so pe{terski korali (Kol~akovski. Od okolu 1 000 evidentirani rastenija. kuku{ka. razni sokoli (Falco peregrines. Falco naumanni) i dr. Kawonot Matka e proglasen za spomenik na prirodata vo 1994 godina. . mergur. lini{.Demirkapiskata klisura . klen. Lilium martagon. Dojranskoto Ezero se izdvojuva spored bogatstvoto so fito i zooplankton.) toa e istovremeno najubaviot del na rekata Treska (Zikov M. perkija. Lilium heidrechii. krap. beloglav mr{ojadec (Gyps fulvus) i egipetski mr{ojadec (Neophron percnopterus). lisestiot gluv~ar (Buteo rufinus). Endemi~ni rastenija na lo- kalitetot se: Caladonia macedonica. Posebno e interesen vlezniot del so dol`ina od 0. Ovde se nao|aat okolu desetina pe{teri. Tuka se sre}avaat brojni endemi~ni vidovi na rastenija i `ivotni. Na nejzinite strani se prisutni razni karstni formi. Beloglaviot mr{ojadec e eden od najvpe~atlivite simboli na ovoj 25 | N a { a t a t a t k ovina . Vo vtorata polovina na letoto koga cvetaat. Potoa evidentirani se 119 vida dnevni i 140 vida no}ni peperutki. letnica. {kolki i dr. 1999). Udovo vo dol`ina od 19. Vo mo~urlivite delovi vo podra~jeto na Dojranskoto Ezero `iveat pticite garo.kawon. na nadmorska viso~ina od 110 m. D. popadika. Na prostorot se otkrieni dva vida na vistinski pajaci i {est la`ni skorpii. 2001. Prisutni se pove}e od 60 vida fitoplanktoni. vodni zmii. Pe{terata ima dva pe{terski kanali so vkupna dol`ina od 955 m i zavr{uva so bunarsko ezero dlaboko do 8 m. Zapo~nuva od utokata na reka Bo{ava i se protega do s. 2005) koi se vistinska prirodna retkost.

klukajdrvecot. Se prostira na povr{ina od 10000 ha. Za {umski rezervat e proglasen so Zakonot za {umi i ima isklu~itelna vrednost vo delot na prirodnoto bogatstvo na Republika Makedonija. Po dostavenoto barawe do Komitetot za za{tita na svetskoto kulturno i prirodno nasledstvo dobieno e izvestuvawe deka predlogot e primen i so toa Markovi Kuli e na privremenata lista na UNESKO (Kol~akovski D. P. koj ponira vo eden od nejzinite hodnici i nadvor od nea se pojavuva kako karstno vrelo. Vo podno`jeto na Markovi Kuli e poznatata figura Svetec koja gledana od razli~ni strani li~i na slon. 2005). [ar Planina e vistinska prirodna ret- . topki i sl. 1993). pe~urki. `abata `olt muka~.poradi atraktivnosta i nepovtorlivosta na najgolem del od nejzinite prirodno-geografski karakteristiki. [ar Planina . Izvorite se zna~ajni od nau~en. Poradi prisustvoto na sulfurvodorod celiot kraj ima miris na rasipani jajca. zmiite otrovnici. diva sviwa i me~ka. . n. vo dolniot del na rekata Baba. Dvete nizi se povrzani so grebenot Zlatovrv (1422 m). na nadmorska viso~ina od 810 m. liljacite. (Jovanovi} S.se nao|a na zapadnata strana na planinata Jakupica. Glavniot izvor ima izda{nost od 1. na nadmorska viso~ina od 376 do 2180 metri. Sala na vodopadot vo koja od pe{terskiot nakit ima stalaktiti. Na krajot od salata ima vodopad visok okolu 6 metri. Visok e 17 metri (Vasileski. a poteknuvaat od prekrambriumot (Zikov. Na okolu 100 m2 se prostira t. plo~i. siva i drugi boi. mika{isti i granodioriti. Ohridsko.kawon. Atanasovski v. otvoreno zelena. Karpite se sostaveni od gnajsevi.katlanovsko blato . na 950 m. helektiti vo razli~ni boi od `oltenikavo kafeava. obrazoven i turisti~ko-rekreativen aspekt. Prirodnite vrednosti na Markovi Kuli se od isklu~itelno zna~ewe. 1993).Duvalo –aktivna postvulkanska pojava vo neposredna blizina na s. n. . Vo nego se sre}ava bogat dive~. Isto taka. (Kol~akovski D. pome|u P~iwa i vlezot na rekata Vardar vo Taorskata Klisura. Taa e najubavata i najdolgata pe{tera vo Republika Makedonija (1 010 m) (Kol~akovski D. D. vo faunata se prisutni: utot. kaj seloto Vev~ani. `oltenikavo crvena.se nao|a vo jugoisto~niot del na Skopskata Kotlina. a zad nego golemo podzemno ezero. Glavniot izvor se nao|a vo otvorot na edna pe{tera. 1993). severno od gradot Prilep. 2005). Vo 2003 godina e pokrenata inicijativa za zapi{uvawe na kompleksot Markovi Kuli vo Listata na svetskoto nasledstvo na UNESKO. (Vasileski D. . 2001).kole{inski vodopad – se nao|a na severnite padini na planinata Belasica. . do`dovnikot. a desetina metri podolu se nao|aat u{te nekolku izvori koi se vo kontakt so glavniot izvor (Zikov M.Pe{terata Ubavica (ili \onovica) – se nao|a na planinata Bukovi}. srnata. kunata.vev~anski izvori – se nao|aat na isto~nite podno`je na planinata Jablanica. Sozdaden e po tektonski pat vo granitni karpi. sina. Niz pe{terata te~e podzemen vodotek. diva koza. vo blizina na seloto Gorna \onovica. . Atanasovski V. Za{titeni podra~ja se i: . Pretstavuva ostatok od nekoga{noto Katlanovsko Ezero. Zatoa vo 1965 godina povr{inata od 70 ha e proglasena za priroden rezervat i e pod za{tita na Zakonot za prirodni retkosti. v. Kosel. 1931).Markovi kuli – se nao|aat dol` severoisto~niot rab na Pelagoniskata kotlina. ververicata. 1999). . poradi golemoto prisustvo na markantni i nepovtorlivi denudacioni reljefni formi vo vid na stolbovi.5 m3/sek. {kolkata. lisicata. Denes Katlanovskoto Blato se izdvojuva spored bogatstvoto so ptici.5 km. Anastasovski V. M. stalakmiti.[umskiot rezervatot jasen . na nadmorska viso~ina od 450 metri. Ovaa postvulkanska pojava e sulfatara i mofeta. 1999). a viso~inata na nekoi gramadi e i nad 1 000 metri. makedonskata pastrmka. Toa e minijaturen krater so pre~nik od 0. Sostaveni se od dve nizi karpesti gramadi vo dol`ina od 9 km i {iro~ina od 7. odnosno ima srna. (Zikov M. koe nastanalo so izdignuvawe na koritoto na Vardar so nanos {to go talo`ela vodata {to se vlevala vo reka Vardar od severnata strana.5 m i dlabo~ina od 30 cm. Nejzinoto postoewe e dokaz za nekoga{nata vulkanska aktivnost vo Ohridskata 2 | Na{ata tatkovina kotlina. zapci. {trk i drugi `ivotni.

divata ma~ka. korapska gladnica. Me|u mnogubrojnite ptici od posebno zna~ewe se onie koi se nao|aat na spisokot na prirodnite retkosti na Republika Makedonija kako zlaten orel. me|u koi se izdvojuva vrutok so izda{nost od 1 500 l/s. Ottamu postojat idealni uslovi za razvoj na zimsko. Mazdra~a. Mazdra~a. Dolga e okolu 80 km. Ima desetici vrvovi povisoki nad 2 000 m. Registrirani se okolu 100 pogolemi izvori. Ovaa planina izobiluva so isklu~itelno bogatstvo od rastitelen svet. Pr. {arplaninska temjanu{ka. Znakot mo`e da bide slikovit. a ima i okolu 20 pogolemi planinski reki. {arplaninski lopen. Vo poniskite delovi najzastapeni se dabot i pitomiot kosten. Tie se bogati so voda.). srceviden tajnik. derflerova gladnica. Markovi Kuli so nekoja nacrtana karpa itn. valovi i moreni. beloglav mr{ojadec. denudacioni i nivacioni reljefni oblici. tisa. a vo povisokite delovi bukata i vo odredeni kraevi borot i elata. Se nao|a vo zapadniot del na Republika Makedonija. Le{nica. imaat brzi i bistri vodoteci. Najvpe~atlivi tragi ostavila glacijacijata. kunata belka. volkot. Predlo`eniot prostor treba da se prostira na 51 858 ha. {arplaninska kamena treva. Posebno se va`ni lokalnite endemi~ni rastenija kako {arplaninskata ka~unka. narcisocvetna sasa. sokol lastovi~ar. planinski pelin. glavno. [ar Planina gi ima site potrebni preduslovi za razvoj na razli~ni vidovi turizam. me~kino grozje. Nejziniot ju`en del so povr{ina od 14 010 ha ve}e e vo ramkite na nacionalniot park Mavrovo. Cirkovite se okolu 50. kobilska `oltenka i dr. Primer 3: Prirodni retkosti i za{titeni zoni Mesto na realizacijata: u~ilnica. dolgocvetna jaglika. {arplaninski kostolom. Od cica~ite posebno atraktivni se me~kata. Golemi povr{ini od okolu 550 km2 se pod pasi{ta. srnata. Raspolaga so skija~ki tereni vo dol`ina od 48 km. poviena zina. hermelinot. kunata zlatka i dr.sportski turizam. {arplaninski karanfil. so bukvi i sli~no. a {iroka okolu 20 km. Najgolema vrednost na florata na [ar Planina ja so~inuvaat okolu 150 endemi~ni rastitelni vida. divata sviwa. crven bozel. na prostorot na nekoe za{titeno podra~je tek na realizacijata: a) u~enicite izrabotuvaat karta na prirodnite retkosti i za{titenite zoni vo Republika Makedonija Se nastojuva kaj u~enicite da dojde do izraz kreativnosta vo asocijativnoto povrzuvawe na prostorot so konkreten poim. a najvisok e golem tur~in so 2 747 m. babi~e. [umite se do okolu 1 700 metri. vidrata. Vo reljefen pogled na nea se sre}avaat glacijalni. 1973). Quboten i dr. Se vbrojuva vo eden od najgolemite i najzna~ajnite evropski centri na ekolo{ki i biolo{ki diverzitet. So povr{ina od 66 800 m2 e najgolemoto ledni~ko ezero vo Republika Makedonija (Stojmilov. korapski oksitropis. karstni. risot. potoa elina. planinsko yvon~e i dr. Le{o~ka Reka. Na [ar Planina se sre}ava bogat `ivotinski svet. 27 | N a { a t a t a t k ovina . Tri Vodi. jastreb gluv~ar i dr. siv sokol. Ovaa planina se istaknuva spored bogatstvoto so voda. Najgolemi se Pena. Nekoi od cirkovite se ispolneti so voda i se pretvoreni vo ledni~ki ezera. Na makedonskata strana na [ar Planina evidentirani se 27 ledni~ki ezera. Se pretpostavuva deka od podno`jeto do najvisokite delovi vo florata na masivot se zastapeni pove}e od 1500 vidovi. bor krivuq. sitna jaglika. {arplaninska urodica. tea re~ka bistrica i dr. planinski bo`ur. taka da denes na [ar Planina se sre}avaat cirkovi. bogovinskoto Ezero se nao|a na nadmorska viso~ina od 1 960 metri. lisicata. lincura. rezervatot Ezerani da bide obele`an so znak ptica. planinsko lule. na nadmorska viso~ina od 2 000 i 2 500 metri i najgolem del se razmesteni na severnata i severoisto~nata strana. fluvijalni. Posebno se istaknuvaat odredeni lokaliteti kako Popova [apka. a vo 1997 godina bil izgotven predlog za donesuvawe zakon za proglasuvawe na ostanatiot del na [ar Planina od makedonska strana za nacionalen park. polze~ka ligavka. A. Smisluvaat znak so koj gi obele`uvaat lokalitetite so prirodni retkosti i za{titenite zoni. divokozata. Za [ar Planina karakteristi~no e ku~eto – {arplaninec. Pokraj endemi~nite ovde se zabele`uvaat reliknite vidovi rastenija (smr~a.kost.

a 10% se vodi koi poniraat od koritoto na rekata Vardar pri visok vodostoj (Kol~akovski D. prostorot se odlikuva so interesni prirodno-geografski karakteristiki kako geolo{kiot sostav. Ima {iroka mre`a na kanali 28 | Na{ata tatkovina . geomorfolo{kite oblici. Se protega od jugozapad kon severoistok na vkupna povr{ina od 109 km2. Se nao|a vo podno`jeto na planinata @eden na 300 m nadmorska viso~ina. 1. Mariovo. op{tina Kumanovo na istok. nivnata razmestenost vo na{ata zemja i zna~eweto koe go imaat. Vo pogornite ~etiri kata se sre}avaat pe{terski ukrasi. b) U~enicite vo poseta na prirodni retkosti i za{titeni zoni Nastavnikot prethodno dogovara poseta na najbliskiot lokalitet. Nivnata vkupna dol`ina iznesuva okolu 600 metri (Stojmilov. od desnata strana na rekata Vardar na nejziniot izlez od Dervenskata Klisura. (Kol~akovski D. Pod kartata }e bide napravena legenda za objasnuvawe na znacite. Poradi geolo{kiot sostav na planinata od povr{inskite karstni reljefni oblici se sre}avaat {krapi i vrta~i. Vodata preku celata godina e bistra i ima temperatura od 12ºC. prijatnata lokalna klima. @eden – planina pome|u Skopskata i Polo{kata kotlina. Okolu 60% od vodite na izvorot poteknuvaat od podzemnite vodi na freatski i arterski izdan na Polo{kata kotlina. A. op{tina Lipkovo – se nao|a vo najseverniot del na Republika Makedonija. Vo geolo{ki pogled e izgraden od kristalesti varovnici koi le`at vrz kristalesti {krilci. kako i izvorite vo lipkovskiot planinski del na Skopska Crna gora. za{titenite podra~ja. na kontaktot pome|u varovni~kite i metamorfnite karpi. za stopanski celi. 2002). Iako dvete akumulacii Gla`wa i Lipkovo se delo na ~ovekot sozdadeni. Koli~inata na voda se dvi`i od 3 do 5 m3 /sek. Posebna prirodna karakteristika na planinata @ eden e izvorot Ra{~e koj izbiva na kontaktot pome|u kristalestite {krilci i varovnicite. Za razlika od ostanatiot del na kumanovskiot region. Potoa Lipkovska Reka. sepak vodenite povr{ini odli~no se vklopile vo prirodniot ambient na ovoj ubav prostor. (Stojmilov. PREDELi So PoSEbNi PRiRoDNi kaRaktERiStiki Cel: . 2002). Lipkovo.Nastavnikot prethodno treba da obezbedi konturi na nema karta. 3. a od podzemnite pe{teri. Kru{evo. Taa pretstavuva primer za suva pe{tera. 2. Za doma dobivaat zada~a se {to zapomnile da zapi{at i na sledniot ~as da se vklu~at vo diskusijata koja treba da se razvie vo vrska so prirodnite retkosti i za{titenite zoni vo na{ata zemja. 2005). op{tinite Ara~inovo i Gazi Baba na jug i op{tina ^u~er na zapad. Hidrografskite objekti imaat golema uloga vo sozdavaweto na ubavinata na prirodata na ovoj prostor. A. Poimi: @eden. kade }e prisustvuva stru~no lice od domenot na za{titenite podra~ja. koja se do vlezot vo Lipkovsko Pole ima klisurest tek. kako i Lojanska Reka koja na svojot tek od izvori{na ~elenka kon Lojansko Pole ima atraktiven strmen pad. Me|u niv najgolema e pe{terata Dona Duka. kako i mali ezera sozdadeni od vodata kapnica. podra~jeto 5. o~ekuvani rezultati U~enicite se zdobivaat so celosni informacii za prirodnite retkosti. glavno. zgolemena na hamer. koja }e bide zaedni~ko pole za rabota na u~enicite.. Toj e najgolemiot karsten vrutok vo Skopskata kotlina i eden od pogolemite vo Republika Makedonija. Berovo. pome|u Srbija na sever. Ovde bi go spomenale izvorot vrela kaj Lojane. Vo ovie granici na povr{ina od 270 km2. U~enicite }e mo`at neposredno na teren da doznaat mnogu pove}e za konkretniot lokalitet.u~enikot/u~eni~kata da zapoznava i drugi prostori koi se vpe~atlivi spored prirodnite karakteristiki. 2005). i galerii koi se rasporedeni vo vertikalen pravec vo pet nivoa. Zaedni~kata karta mo`e da bide del od enterierot na u~ilnicata.

Toj i divata foja ovde sozdavaat zaedni~ka {uma (Amygdalo Juniperetum excalsae) (Stojmilov A. 2002). Pritoa crniot bor e rasprostranet pome|u 900 i 1 300 m. na Nixe i Mariovski Kozjak se prostiraat {umi od buka (Fagetum montanum). izvorna. Dumanovce do nekade 1 000 m. n. vo koja dominira blagunot. [umite od gorun ~estopati se me{ani so leska (Corylus avellane). „Na okolu 1 km pred Rape{kiot Most od levata strana vodata od vodotekot prosto pa|a vo koritoto na Crna Reka” (Ga{evski M. specifi~nite prirodno-geografski karakteristiki na pros- 29 | N a { a t a t a t k ovina . Toa se voedno. Najubav od site e brni~kiot vodopad. Posebno interesen e delot pome|u utokite na Bela Reka (Trnov~ica) i Kowarka. 1984).na Op{tina Lipkovo se odlikuva so posebno ubava i specifi~na {umska vegetacija. a na potoplite delovi od Mariovo prisutni se gorunovo-cerovi {umi (Orno Quercetum patrae carretosum). 1984). crn jasen. Dren Planina. v. n. na pogolemi povr{ini. najrasprostranetite molikovi {umi vo na{ata zemja. tie pri vlivot sozdavaat vise~ki vlivovi. 1984). kako i me~kata. v. a vo povisokite reoni na planinite Nixe. @ivotinskiot svet e naraznoviden. [umite vo Mariovo se raznovidni. Vo koritoto ima golem broj ostenci i proodnosta e mnogu mala. volkot. po Pelister.. interesni vodopadi ili t. Vo prizemniot kat se kserofilni pasi{ta. Mariovo – edna od najinteresnite i najnepristapnite oblasti vo Republika Makedonija. buka i bor (Pinetum silvestris – nigrae –fagetosum). slapovi ~esto visoki 2. i toa: makedonskiot dab (Quercetum trojanae) vo mesnosta Skrka pome|u selata Vitoli{te i Vrpsko i diviot badem pokraj te~enieto na Crna Reka. n. n. dlaboki re~ni klisuri.3 m. Ovoj del od klisurata se narekuva [ejtan Duvar. Impresivna e Sko~ivirskata klisura na Crna Reka. lisicata. Ovaa {umska zaednica. Poradi nivnata endemi~nost za{titeni se so zakon. vo koi dominira crniot gaber. nad selo Otqa prisutni se {umi od dabovite ploska~ i cer. virovi. Vo ovie visoki delovi na Mariovo se sre}avaat i me{ani {umi od buka i ela (Fagetum montain. v. Interesna e po specifi~niot reljef: goli i suvi ridovi. (Selmani A. Se nao|a vo ju`niot del na Republika Makedonija. se sre}avaat {umite od bel i crn bor (Pinetum silvestris – nigrae). Na nadmorska viso~ina od 1 600 do 1 850 metri na Nixe e {uma od molika (Pinetum peuce). zajakot itn. navleguva od dvete strani na klisurata na Lipkovska Reka se do s. Gi ima na padinite na Sele~ka i Dren Planina od levata i Nixe i Kozjak od desnata strana na Crna Reka. Povr{inite pod {uma se poizrazeni vo povisokite delovi na prostorot. Mariovski Kozjak na povr{ina od 1038 km2 i na nadmorska viso~ina od 500 do 2 361 metar. obeseni reki. n. Kozjak prekrasni {umski povr{ini. se prostiraat {umite od bel bor. Na mali povr{ini okolu selo Dumanovce. Vo visinskiot pojas od 600 do 1000 m. Nedoprenata. 2002). Se sre}avaat okolu 180 vida ptici. 3. Vo najniskiot del od dolinata na Crna Reka se prostiraat {umi od blagun i bel gaber (Carpinatum orientalis). Ko`uf od jug. neposredno pokraj granicata so Republika Grcija. n. pome|u 900 i 1 800 m. Abietetosum). a nad nego od 1 300 do 1 800 m. Po rabot na Kumanovskata kotlina na okolu 800 m. v. kako i po nekoj blagun. n. Kaj selo Belanovce kaj vrvovite na Mal i Golem Kamen. {to prevedeno zna~i \avolski Yid. bor i ela (Pinetumsilvestris – nigrae – abietetosum). posebno vo povisokite delovi. bel gaber. v. Bidej}i Crna Reka pobrzo go vsekla svoeto korito vo odnos na nejzinite pritoki. avtenti~na priroda. n. se rasprostraneti gorunovite {umi (Orno Quercetum patraeacae). v. na varovni~ki teren se rasprostraneti {umi na diva leska i crn gaber. n. (Stojmilov A. Na mali povr{ini na nadmorska viso{ina od 700 metri se prostira zaednica na grozdestiot ruj. Na visina pome|u 1 300 i 1 700 m. kade Crna Reka formirala pove}e brazdi. Opkolena e site strani so planini: Nixe. vo vid na pojas se sre}avaat {umi od blagun i bel gaber. Vo {umite vo Mariovo prisutni se i drugi endemi~ni drva. na pove}e mesta vo Lipkovskiot Karadak se prostiraat {umi od dab gorun. (Ga{evski M. Nad {umite od blagun pome|u 700 i 110 m. v. v. so pogolema zastapenost na ploska~ot. Sele~ka.

8 ºC. Panov. na nadmorska viso~ina od 1 120 do 1 260 metri. Kru{evo se izdvojuva kako prostor so posebni prirodni karakteristki koi se osnova za za razvoj na zimskosportskiot. Preovladuva prete`no planinska kli ma. lovniot turizam itn. Vo poslednive godini intenzivno se nastojuva da se promovira celiot ovoj kraj kako turisti~ko mesto vo koe mo`e da se najde mnogu ~ista priroda i zdrava hrana. volci. Iako ve{ta~ka tvorba. dolinata na reka @ure{nica. a maglite se retka pojava. Male{evskite Planini na jug i niskiot horst Bejaz Tepe od sever. vo koe od ribniot fond se sre}avaat re~nata pastrmka.4ºC. Opkolenosta so planini. Izgradeno e vo 1971 godina na Ratevska Reka. Berovskata kotlina ima najniska godi{na vrednost na temperaturata na vozduhot od 8. Po spu{taweto od Male{evskite Planini te~e niz Berovsko Pole so {irok. Od vrvovite na Bu{eva Planina se prostiraat prostrani vidici kon Pelagoniskata Kotlina.se nao|a vo isto~niot del na Republika Makedonija. So navedenite prirodno-geografski karakteristiki. kru{evo – se prostira na isto~nite padini na Bu{eva Planina. nekade i kawonski. vo ju`nite i jugozapadnite delovi dabot. @ivotinskiot svet e raznoviden. berovska kotlina (ili Male{evo) . 5. a borot vo neposredna blizina na Kru{evo. Ratevsko Ezero samo go nadopolnuva ostanatiot prirodno ubav ambient na prostorot. v.torot se mnogu dobra predispozicija za proizvodstvo na zdrava ekolo{ka hrana i za razvoj na turizmot. 4. divi sviwi. . zajaci.3 ºC i toa vo zima 0. so {to e oddelena od Pijane~kata Kotlina. vo prirodniot ambient se vklopuva ve{ta~koto ezero. po dolinata na Treska vo pravec na Ki~evskata Kotlina i planinata Bistra koi osobeno se {iroko otvoreni na vrvovite od planinata Baba Sa~. Vo visokiot del na kotlinata na golemi povr{ini se protega {umska vegetacija {to go pravi prostorot posebno ambientalno atraktiven. pome|u Kadiica na istok. Samiot grad i negovata neposredna okolina imaat posebni prirodni karakteristiki. a vo leto 17. Od hidrografskite objekti pokraj spomenatite reki. Rekata izvira pod vrvot ^engino Kale na Male{evskite Planini na 1 720 m. miren tek. n. Ovde silno se manifestira vlijanieto na kontinentalnata klima i me|u kotlinite vo Republika Makedonija. Pore~ieto. Ima mo{ne razviena izvori{na ~elenka. me~ki. Od hidrografskite obele`ja posebno e atraktivno te~enieto na rekata Bregalnica. Vo vegetacijata zastapeni se bukovata. Atraktivni se `ivopisnata klisuresta dolina na rekata @aba. Me|u reljefnite karakteristiki se istaknuvaat karakteristikite na okolnite planini. hidrografijata i {umskata vegetacija se pri~ini poradi koi ovoj del na Republika Makedonija se smeta za eden od prostorite so istaknati prirodni karakteristiki. srni. lisici. Srednogodi{nata temperatura iznesuva 8. sokoli. relativno visokata nadmorska viso~ina. So toa prostorot e atraktiven za posetitelite vo tekot na celata godina. na nadmorska viso~ina od 800 do 1 932 metri. N. kako i brezata. dabovata i borovata {uma. krapot. Zafa}a povr{ina od 806 km2. Vo severozapadnite i zapadnite delovi na prostorot preovladuva bukata. Pla~kovica i Obozna na zapad. klenot. So toa toj e najvisokiot grad vo Republika Makedo30 | Na{ata tatkovina nija. na samo 6 km jugoisto~no od Berovo. Prisutni se erebici. leskata i dr. Dlaboko e vse~ena vo starite paleozojski karpi na Male{evskite Planini. Temperaturnite priliki ovozmo`uvaat snegot da se zadr`uva do 76 dena vo tekot na godinata.2º C. Zabele`ani se 2 099 son~evi ~asovi. Kaj seloto Razlovci vleguva vo 19 km dolgata Razlovska Klisura. 1999). krku{kata i belvicata. orli. kako i klisurestite delovi na Sele~ka Reka (Markoski B. ribolovniot.

klikuvata na Hyperlink. 1..da mo`e da gi poznava nivnite osnovni karakteristiki. potoa odite na komandata Insert. (materijalot za Lipkovo }e bide dokument Lipkovo 1. Makedonski predeli. REtki viDovi RaStENija i @ivotNi vo REPUbLika MakEDoNija Celi: . Lipkovo Lipkovo. Potrudete se izgledot na stranicata da bide {to e mo`no poatraktiven. [ejtan Duvar. Vo Microsoft Office FrontPage otvorate nova stranica. pr. 1.. @eden 1. Go otvorate dokumentot Makedonski predeli i go zacrnuvate so gluv~eto imeto @eden vo kolonata. Istoto mo`e da go napravite za site predeli so posebni karakteristiki. krstozbori ~ii sodr`ini se odnesuvaat na predelite so posebni prirodni karakteristiki i na istiot na~in priklu~ete gi na veb-stranicata. . ohridska pastrmka. Gla`wa. kormorani. pr. smislete asocijacii. @eden.u~enikot/u~eni~kata da se zapoznae so retkite vidovi rastenija i `ivotni vo Republika Makedonija. klikuvate i izbirate koloni i redovi.. Ratevsko Ezero.. od levata strana imeto na predelot. ris. razli~en fotomaterijal i dr. avtohton vid.. Mariovo div badem. Dona Duka. Otvorate nova stranica. Otkako }e vi se otvori Insert Hyperlink go birate dokumentot snimen kako @eden 1 i pritiskate na ok. Ra{~e itn. . . Dokolku sakate na nea da ima i zabava. 3. 31 | N a { a t a t a t k ovina Tabelata ja popolnuvate: pr.da se zapoznae so na~inite na koi tie se za{tituvaat. 4. Ovoj relikt e otkrien na Pelister od strana na germanskiot fitogeograf Abgust Grizbah vo 1839. Toa go pravite za sekoj od predelite so posebni prirodni karakteristiki. @ure{nica. jagula. izvor Ra{~e Lipkovska Reka. belvica. petoigli~en bor. o~ekuvani rezultati U~enicite umeat da prepoznavaat i drugi prostori koi se so karakteristi~ni prirodni karakteristiki. 5. za Mariovo. ~apji. a potoa sledat povr{inite pod molika na planinata Nixe. lebed. reki @aba. berovo Bregalnica. Ona {to go pi{uvate go snimate (Save as) pod nekoe ime. tie ve}e imaat soznanija za koristewe na kompjuterite vo nastavata i istra`uvaweto. koj raste samo na nekolku planini na Balkanskiot Poluostrov. interesni sodr`ini. Vo nea go vnesuvate tekstot za konkretniot prostor. kru{evo Sele~ka Reka. Brni~ki vodopad.. Mariovo 1 itn). {arplaninec. So toa ste gi povrzale dvata dokumenta. Zatoa ovde }e dobijat upatstvo kako da izrabotat informativna stranica za del od rabotata na ~asovite po predmetot na{ata tatko­ i­ a i istata da ja v n prika~at na veb-stranicata na u~ili{teto. makedonski dab. Na gornata strana od monitorot na znakot vo vid na tabela. Prostrani vidici. Lojanska Reka. a od desnata nekoi op{ti karakteristiki na predelot. Denes najrasprostranetite molikovi {umi vo Republika Makedinija se prisutni na Pelister.Primer 4: Predeli so posebni prirodni karakteristiki Mesto na realizacijata: u~ilnica tek na realizacijata: a) u~enicite izrabotuvaat materijali za ubavinite i prirodnite retkosti vo gorenavedenite oblasti koi }e bidat del od veb-stranicata na u~ili{teto So ogled na toa {to stanuva zbor za u~enici vo pogornite oddelenija na osnovnoto u~ili{te.. ohridski sun|er. Poimi: molika. pr. 2. MakEDoNSki PREDELi @eden Dona Duka. pr.. Molika (Pinus Peuce).. {umska povr{ina. Dokumentot povtorno go snimate pod odredeno ime.

4. no i so zooplanktonski organizmi. vo tekot na proletnite i letnite meseci.obi~nata jagula (Anguilla anguilla) mo`e da dostigne dol`ina do 1. So razvojot zapo~nuva nivnoto dvi`ewe nazad. endemi~en vid riba vo Ohridskoto Ezero. Poradi zna~eweto kako nacionalen simbol se nao|a na aversot na banknotata od 2 denari. vo blizina na bregot. Po ovoj ~in vozrasnite jaguli umiraat od iscrpenost. ima mnogu vkusno meso. 3. Vo minatoto se lovele po 80 t/godi{no. a negoviot lov e trajno zabranet (~len 15). Patuvaweto trae pove}e od edna godina. Posebno spektakularno e dvi`eweto sprotivno od te~enieto na rekata. Ubavata ohridska pastrmka. Za toa se gri`i. Ima izvonredno vkusno portokalovo meso. Taa e izrazito ezerska riba. Lu{pite na belvicata se koristat za izrabotka na ohridski biser. belvica (Acantholingua ohridana). ohridski sun|er (Spongila ohridanus) ili ohriskiot trkalezen sun|er e interesen endemi~en vid so~uvan vo vodite na Ohridskoto Ezero. kako i na nekoi planini vo nejziniot isto~en del. sitni zabi. so bentalna fauna. Hidrobiolo{kiot zavod od Ohrid. Spored Micevski (1997) . a ma`jacite gi oploduvaat. Vo momentot koga ja dostignuva polovata zrelost. Se hrani. mnogu barano na pazarot. Vo vodite na Saragasovoto More `enkite gi polagaat jajcata na golema dlabo~ina. ohridska pastrmka (Salmo letnica). vesnik na RM” 20/96) go kategorizira kako za{titen dive~ (~len 12). endemit za Ohridskoto Ezero. poradi namaluvawe na nezjiniot broj. risot e za{titen i so me|unarodni konvencii koi se ratifikuvani vo na{ata zemja: Bernska konvencija. Site ovie podgotovki se slu~uvaat pred golemata migracija kon Saragasovoto More. Na dolgoto patuvawe tie se razvivaat do mladi jaguli. CITES. No. Teloto e so srebrenesta boja so nekolku temni i retko crveni damki.5 m i te`ina do 3 kg. Onie jaguli koi se predisponirani da stanat `enki go zapo~nuvaat svojot pat vo rekite i slatkite vodi. isklu~ivo po desnata strana na rekata od slatkovodnite vodi `enkite jaguli trguvaat kon svoeto dale~no mrestili{te. jagula . Ris (Lynx lynx martinoi)– pretstavuva nacionalen simbol.2. poradi {to e na aversot na monetata od 5 denari. Do ovoj moment na nivniot razvoj tie se polovo nedefinirani i hemafroditni. EU Habitats and Species Directive. ima golemo biolo{ko zna~ewe kako endemit za Ohridskoto Ezero. Promenite zavr{uvaat vo esenta i toga{ grupirani vo jata. Taa e ekonomski najva`en vid riba vo ezeroto. Vo minatoto risot bil rasprostranet na celata teritorija vo zapadnite i ju`nite delovi na na{ata dr`ava. po levata strana. kon mestoto od kade do{le nivnite roditeli. Sega vo ezeroto se vnesuva po ve{ta~ki pat.Sl. kako bojata. Isto taka. Ima relativno golemi o~i. prvenstveno so hironomidni larvi. 5. prirodno bogatstvo na na{ata zemja. jagulata zapo~nuva intenzivno da se hrani. koi grupirani ~ekaat vo deltite i krajbre`nite podra~ja. Interesni se poradi nivnoto t. n. „svadbeno patuvawe” po Crn Drim (do izgradbata na ve{ta~kite akumulacii: [piqe i Globo~ica) do Saragasovo More. kratka i {iroka gorna vilica. glavno. Za da se odr`i pastrmkata sekoja godina se vr{i ve{ta~ko mrestewe i odgleduvawe na podmladokot na odredena vozrast. ve}e nekolku godini lovot e zabranet. Istovremeno do`ivuva nekoi transformacii na teloto. Flotira~kite jajca postepeno se izdignuvaat na povr{inata izveduvaj}i se vo larvi. a i mrestili{teto [um vo Struga. 6. Denes mo`e da se najde samo vo gustite {umi i nedoprenite oblasti vo zapadniot del na Republika Makedonija.. so crveni i crni damki. kako i na po{tenska marka. Spored razli~ni nau~nici postojat razli~ni podatoci za nivniot broj. Ovoj vid na sun|eri se sporeduva samo so sun|erite vo Tiberiskoto Ezero na Bliskiot Istok i Bajkalskoto Ezero vo Sibir. Zakonot za lovstvo (. pa se pu{ta vo ezeroto. Kako i pastrmkata. poradi dolgiot pat {to go pominale. goleminata na o~ite i sl. glavno. Koga 32 | Na{ata tatkovina pristignuvaat vo moreto im se pridru`uvaat ma`jacite.

dodeka vo zima se hrani so pokrupen dive~ kako srna. a `enkite 58 cm. Teloto mu e val~esto i krupno. Vo odnos na teloto nozete se kratki. 33 | N a { a t a t a t k ovina .. Prose~na te`ina na vozrasnoto ku~e iznesuva od 35 do 45 kg za ma`jacite i 30 do 40 kg kaj `enkite.nivniot broj samo vo klisurata na rekata Radika iznesuva okolu 54 edinki. 1991). letaat sigurno. Se hranat glavno. Risot e dolg od 80 do 105 cm. Rastenija i `ivotni . Zabele`ani se site nijansi od belo do temnokafeavo i skoro crna boja. Vo tekot na letniot period glavna hrana mu se glodarite i drug pomal dive~. Ovde od golema pomo{ e upotrebata na Internet kade mo`at da se najdat pogolem broj fotografii i tekstovi. dolg vrat i dolg klun. ^apji (Ardeidae) – spa|aat vo redot na {trkovidni ptici. a bil razvien samo na nekoi ezera i reki vo dale~nata Kina kade bil upotrebuvan golemiot kormoran ili norot. elen i dr. Primer 5: Retki vidovi rastenija i `ivotni Mesto na realizacijata: u~ili{te tek na realizacijata: a) u~enicite izrabotuvaat propagaden materijal so koj ja informiraat po{irokata sredina za retkite vidovi rastenija i `ivotni. prekrieno so dolgo. Hristovski i Angelovski (2001) smetaat deka na celata teritorija na na{ata zemja ima pribli`no 35 risa. Propratno se delat i mali flaeri so osnovnite karakteristiki na rastenieto ili `ivotnoto i na~inite za nivnata za{tita. Na sekoj bex e pretstaven eden vid rastenie ili `ivotno. so metalen odblesok. Najmnogu se upotrebuva za odbrana na stadata ovci od divite `ivotni. koi se nao|aat kraj bregot obrasnat so trska. visok 80 cm i te`ok od 14 do 36 kg. potoa golemata bela ~apja (Egretta alba) i malata bela ~apja (Egretta garzetta) (Dimovski A. Ovie ptici plivaat i nurkaat. Toa e silno. Perduvite im se temno oboeni. Vo na{ata zemja poznati se sivata ~apja (Ardea cinerea) koja prestojuva pokraj golemite reki. 10. koi gi lovat koga nurkaat do 10 metri dlabo~ina. a prednite prsti se srasnati so plovna membrana. Se hranat so mali ribi. vle~ugi i dr. Gorniot klun zavr{uva so ostra kuka. Lebed – pripa|a vo redot na guskovidni ptici. dolg vrat i mala glava. Ishranata mu zavisi od sezonata. 1991). mo~uri{ta i ezera. gusto i grubo vlakno. iako ne mnogu brzo. Imaat dolgi noze. Kaj nas se zastapeni golemiot kormoran ili norot (Phalacrocorax carbo) i a~koto ili maliot kormoran (Phalacrocorax pygmaeus). poto~no a~koto ili maliot kormoran. [arplaninec ­ ov~arsko ku~e koi se odgleduva na ovie prostori od damne{ni vremiwa. Vo ovie aktivnosti potrebno e da se smisli slogan za celata kampawa. (Dimovski A. Imaat kompaktno telo. rasno ku~e. pokrieno so gusti ubavi perja. Tie se ptici koi se gnezdat vo golemi kolonii. Na pr. Nozete im se kusi i se pomesteni nanazad. mandri. imale golema upotreba vo ribareweto na dojran~ani. Ima miren temperament. vodozemci. 8. Risot e voglavno no}no aktivno `ivotno. so ribi. Se smeta za nacionalen simbol i se nao|a na aversot na banknotata od 1 denar. (Dimovski A.na{i nacionalni simboli. Potoa od hartija se izrabotuvaat bexovi koi se delat niz u~ili{teto. gi terale ribite vo posebno ogradeni lovi{ta t. kormorani (Phalacrocoracidae) – spa|aat vo redot na veslono`nite ptici. Krznoto e naj~esto dam~esto. Ovie ptici. Ma`jacite se visoki prose~no 62 cm. So svojata ubavina go razubavuva Ohridskoto Ezero. 1991). Gnezdata gi pravat visoko na drvjata. verno e na gospodarot i nepodmitlivo. Glavno gi naseluvaat krajbre`nite delovi na vodite i mo~uri{tata. „Dresiranite” ptici vo jato i pri nizok let nad samata ezerska povr{ina. 7. 9. iako postojat na primeroci i bez damki. Vo starite zapisi mo`e da se najde podatok deka ovoj na~in na ribarewe poteknuva od stariot vek.n. Ima spleskan i {irok klun. Na bexovite se sliki na retkite vidovi rastenija ili `ivotni.

gi poznavaat na~inite na nivna za{tita.Po`elno e vo kampawata da se vklu~at likovnata i literaturnata sekcija i na toj na~in da prerasne vo zaedni~ka aktivnost vo u~ili{teto. umeat da gi poznavaat nivnite osnovni karakteristiki. o~ekuvani rezultati U~enicite steknuvaat znaewa za retkite vidovi rastenija i `ivotni vo na{ata tatkovina. 34 | Na{ata tatkovina .

2. nivna valorijakupi~kiot planinski turisti~ki region. `ivotna sredina tom 1. 36. Andonovski T. razgledi kn.galicica. Kol~akovski D (1996):Geomorfolo{ki karakteristiki na 30. Geografski dina i prostorno planirawe.yahoo.com Godi{en zbornik kn. mariovi kompleksni geoza{tita. 15.org. Andonovski T. Geografski razgledi kn. (1979): Geomorfologija na planinata Bukovi}. 10. Bilten za fizi~ka geografija br. Kol~akovski D (2005): Prilog kon prou~uvawe na mikroreljefnite formi vo granodioritnite karpi na lokalitetot Markovi Kuli. Kol~akovski D (2001): Speleomorfolo{ki karakteristiki 33. 23. Vasilevski D (1999):Tipovi vodopadi vo Republika Make. Godi{en zbornik kn. donija. sredno stru~no u~ili{te. Ekologija. 1. 14. iovo. Skopje. 32-33. MNR. 3. grafski karakteristiki. Institut za geografija. www. [ar Planina. Skopje. Stojmilov A (1977): Turisti~ki vrednosti na pelisterskiot i kn. 33-34. 19. Geografski razgledi kn. 27. 2007. www. 6. istiki na Kumanovskata kotlina. www. Grad vo Prespanskoto Ezero.google.mk Manakovi} D. 4.com.exploringmacedonia. Geografski razglekovina Makedonija. 8. Tetovo. 13. 2. Makedonija . 11.mzsv. Skopje. 36. 31. Milevski I (2007): Mojata tatproblemi vo Op{tina Lipkovo (prv del). Jovanovi} S. Atanasovski V (1993): Prirodnoto nasledstvo na Resni geografski karakteristiki. 185.nacionalen park – propagandno-informativen razgledi kn. Godi{en zbornik zacija i kategorizacija za prostorno ureduvawe na nacionakn. Kultura. Glasnik 29. Geografski str. Ministerstvo za `ivotna srevisokoplaninskiot predel na Stara Gali~ica. Britanika Enciklopediski re~nik kn 10 F-[. 21. Godi{en zbornik Makedonija. Toper. donija. dru{tvo. na karsniot reljef vo Republika Makedonija. 21. 18.geografija. PMF. Geografski razgledi kn. 12. mariovi kompleklniot park Gali~ica. Geografski razgledi kn. P (1931): Reqef Skopske Kotline. Geografski razgledi kn. 7. 40. Vasileski D (1997): Radika. www. Korisni internet adresi: Lazarevski A (1993): Klimata vo Makedonija.mk. 35 | N a { a t a t a t k ovina Literatura: . X. Stojmilov A (1984): Geografska polo`ba. 16.com vo nacionalniot park Gali~ica. Stojadinovi} ^ (1968): Geomorfolo{ki crti na ostrovot Golem ni{tvo.ekolo{ki atlas. Skopje. 6. 13. 17. Stojmilov A (2006): Turisti~ka geografija (za prva godina) Skopskog nau~nog dru{tva kn. 33-34. 25. Mariovo kompleksni geografski prou~uvawa. www. br. 22. Skopje.mk Manakovi} D. 25. PMF. Napredok. Zikov M (1987): Geomorfolo{ki osobenosti. Kol~akovski D (1997): Biogeografija (interna skripta). Zikov M. 20. PMF.moepp. Andonovski T (1993): Podzemni karstni formi www. Panov N (1999): Receptivnite faktori kako element za razvoj na turizmot vo Kru{evo. 5. Stojmilov A (1984): [umarstvo. Selmani A (2002): Identifikacija na osnovnite ekolo{ki Apostolovska To{evska B. 25.reka. 37. Geografski razgledi kn. 34. Godi{en zbornik kn.1. Milevski I (2001):Geomorfolo{ki karakterturisti~ki motivi.gov. 1-2. Kol~akovski D (1999): ^ovekot i prirodata – degradacija i 32. Stojmilov A (2002): Fizi~ka geografija na Republika Makepodra~jeto na kawonot Matka. Skopje. 9. Kol~akovski D (2005): Osnovni hidrogeografski karakteristiki na karstnite vrutoci vo Republika Makedonija. 23. 33-34. Andonovski T (1984): Geomorfologija na Marwww.gov. Godi{en zbornik kn.materijali na Makedonskoto ekolo{ko za{tita. Stojmilov A (1975): Turisti~ki vrednosti planinite vo SR donija spored na~inot na nivniot postanok. sv. 31.mk. Zikov M (1999): Valorizacija na vodite na rekata Treska vo 28. Koordinativno te lo za iseledi kn. Skopje. 26. materijal na Dru{tvoto za za{tita na prirodata na MakeSkopje.24. Markoski B. Godi{en zbornik kn.com Manakovi} D (1962): Poteklo na vodata vo vreloto Ra{~e. 31-32. Panov N (1998): Nacionalnite parkovi kako kompleksni Godi{en zbornik kn. Risot vo Makedonija . publika Makedonija i na~inite na negova za{tita.

ISBN 978-9989-939-91-4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->