Dnevni avaz

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 16. 11. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5826

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

BARA@

’Zmajevi’ sino} nisu uspjeli obradovati naciju

Portugalci ostvarili visoku pobjedu 6:2 Golove za na{ tim postigli Misimovi} iz penala i Spahi} Luli} isklju~en u 54. minuti, nakon ~ega je uslijedio potpun pad bh. selekcije Nije bilo lijeka za fenomenalnog Ronalda Na licu mjesta: Nakon vi{ednevne potrage

Banjalu~ki ronioci izvukli tijelo iz kanjona: Nije bilo tragova nasilja

Tijelo Frane Kvesi}a prona|eno u Vrbasu
16. strana

(Foto: V. Bogi})

Luli} u prodoru: Na{ reprezentativac isklju~en zbog prigovora

(Foto: I. [ebalj)

Reakcije: SBB odgovorio na saop}enje SDA

NE BOJIMO SE DR@AVNE MAFIJE!
4. strana

Ekskluzivno: Valentin Incko za ’Avaz’

udbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela plasirati se na Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini izgubiv{i

F

Navija~i srcem bodrili bh. reprezentaciju

Ronaldo: Dvostruki strijelac prigovara pomo}nom sudiji

sino} u Lisabonu u revan{-utakmici bara`a protiv Portugala sa 2:6. Nakon zeni~kih 0:0 nadali smo se da }e „Zmajevi“ ostvariti podvig, ali su Portugalci pre-

dvo|eni fenomenalnim Kristijanom Ronaldom (Cristijano) potvrdili da su, u ovom trenutku, ipak mnogo bolji od bh. tima. 63. i 64. strana

DODIK BI MOGAO BITI LOKOMOTIVA CIJELOG REGIONA
AUSTRIJA
19. str.

OTKRIVAMO

Halid Be{li} ide u Beograd

Omer Hamzi} poginuo uo~i 20. ro|endana

32.-41. strana

5. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

aktuelno

SKANDALOZNO [ta je pokazao regionalni izvje{taj Svjetske banke

Luji}: Me|u kandidatima

Otvaranje prijava

Pet kandidata za direktora SIPA-e
Na sjednici Nezavisnog odbora Parlamenta BiH za odabir kandidata za izbor direktora Agencije za istrage i za{titu (SIPA), koja }e biti odr`ana danas, bit }e otvorene prijave kandidata. Kako saznajemo, do ju~er su stigle prijave Nove Blagojevi}a, Radeta Dostani}a, te Gorana Luji}a. Ranije se spominjalo da }e kandidati biti jo{ Mirko Luji}, aktuelni direktor SIPA-e, te A. Du. Goran Zubac.

Kosovo se razvija pet puta br`e nego BiH
Bit }e opet kresanja pla}a u javnom sektoru Na{a zemlja najgora je u regionu i ima najsporiji ekonomski rast Svi susjedi su ispred nas u privla~enju stranih investicija
Prema prognozama Svjetske banke, BiH }e naredne godine imati stopu ekonomskog rasta od samo jedan posto, {to je do sada najcrnja prognoza za na{u zemlju. Me|unarodne institucije, poput MMF-a i EBRD-a, sve donedavno su vjerovale da }e taj rast biti bar dva do tri posto, {to je, tako|er, malo. No, kombinacija krize u Evropskoj uniji i nesposobnosti bh. politi~ara dovela je do toga da na{a zemlja potone u jo{ dublju krizu. BiH je posljednja u regionu i prema mnogim drugim segmentima, poput privla~enja stranih investicija, gdje su nas Kosovo i sve druge zeS ju~era{nje prezentacije: Lo{e prognoze za na{u dr`avu

Bosna i Hercegovina najgora je zemlja regiona kada je ekonomski razvoj u pitanju, tako da }emo ove i naredne godine imati ubjedljivo najsporiji rast, pokazuje regionalni izvje{taj koji je Svjetska banka ju~er prezentirala.

Novi Travnik

Inspekcija nastavila uklanjati }umurane
Inspekcijska slu`ba Op}ine Novi Travnik i ju~er je nastavila uklanjati tzv. }umurane na svom podru~ju, uprkos ~injenici da vlasnici {est preostalih }umurana imaju neophodne dozvole i da je cijeli slu~aj jo{ u Kantonalnom sudu u Novom Travniku. Ju~er je uklonjena ona u vlasni{tvu Ra{ida Brljaka. Mje{tani su ju~er optu`ivali vlast SDA, koju su zvali „teroristi~kom“.
K. K.

Crna prognoza
Kosovo }e naredne godine imati ~ak pet puta ve}i ekonomski rast nego BiH, {to pokazuje da je ova zemlja ve} pretekla BiH u skoro svim segmentima. Podsjetimo da je na{ list ju~er objavio da je Kosovo za godinu izgradilo kilometara autoputa koliko BiH za 11 prethodnih godina.

mlje daleko nadma{ile.

Smanjenje pla}a
Komentiraju}i ~injenicu da je BiH ponovo najgora u regiji, Damir ]osi}, glavni

ekonomista Svjetske banke u BiH, kazao je da na{i susjedi poduzimaju odre|ene korake. - Druge zemlje aktivno se bave konkurentno{}u, mje-

Tu`ila{tvo KS

Obho|a{ ipak prijavio sam sebe
Krivi~na prijava biv{eg federalnog ministra za prostorno ure|enje Salke Obho|a{a protiv samog sebe ju~er je evidentirana u Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo. Obho|a{ je protiv sebe podnio krivi~nu prijavu nakon {to je „Dnevni avaz“ objavio da je on na ra~un NIK „Denameda“, izdava~a magazina „Start“, u vrijeme kada je bio ministar, uplatio 89.500 KM za besmisleno reklamiranje koridora 5C. Az. D.

Rast ekonomije zemalja regiona (u procentima)
Albanija BiH Kosovo Makedonija Crna Gora Srbija Region 2011. 3 2 5,3 3 2,9 2 2,5 2012. 2 1 5 2,5 2 2 2,1

Stranih investicija ubjedljivo najmanje ima u BiH

rama na pobolj{anju poslovnog okru`enja, predvi|anjem mogu}ih kriza, itd. Mi smo 2011. bili u postizbornoj godini i dosta energije se potro{ilo na pravljenje vlada i koalicija - kazao je ju~er ]osi}. Zbog svega ovoga morat }e do}i do „racionalizacije“, odnosno novog kresanja primanja u javnom sektoru, ka`u iz ove me|unarodne institucije. Ove prognoze vrijede pod uvjetom da se kriza u EU ne produbljuje. Ako se, pak, u eurozoni desi neki crni scenarij, {to mnogi predvi|aju, onda je sudbina na{eg regiona krajnje neizvjesna.
G. MRKI]

„Avaz“ otkriva Tragi~na transplantacija bubrega u Pakistanu

Tra`e pla}e

Admir Dedi} umro u avionu za BiH!
Dedi} je na transplantaciju bubrega oti{ao prije vi{e od mjesec
Tridesetpetogodi{nji Admir Dedi} iz Gornjih Dubrava kod @ivinica umro je u avionu vra}aju}i se iz Pakistana u BiH, nakon {to mu je u za sada nepoznatoj ustanovi u toj zemlji obavljena transplantacija bubrega! Od prijatelja, koji su s Dedi}em godinama bili na dijalizi u Domu zdravlja u @ivinicama, saznajemo da je on u Pakistan oti{ao prije vi{e od mjesec. - Niko od nas nije znao da }e Admir oti}i u Pakistan na transplantaciju. ^ak ni doktori ni sestre koji vode ra~una o nama. Jednostavno, jednog dana nije se pojavio na dijalizi. Mislim da je na transplantaciju u Pakistanu ~ekao deset do 15 dana. Kada je sve zavr{eno, pozvao nas je i rekao nam da je sve pro{lo u najboljem redu. Ipak, poslije operacije ostao je u Pakistanu ne{to du`e nego {to je to uobi~ajeno. Kako sam saznao, Admir je umro u avionu na putu prema BiH, i to od posljedica tromboze - kazao nam je sino} jedan od Admirovih poznanika iz @ivinica, insistiraju}i na anonimnosti. Na{ sagovornik tvrdi da ve}ina oboljelih koji, nakon vi{egodi{njeg ~ekanja na transplantaciju u domovini, odlu~e oti}i po bubreg u Indiju i Pakistan, nikome, pa ~ak ni porodici, ne govore kuda idu, u kojoj }e bolnici biti obavljena operacija i ko im je „veza“. Poznat mu je slu~aj ~ovjeka kojem, tako|er, nije uspjela operacija u Pakistanu. Ina~e, tvrde upu}eni, cijena transplantacije u Pakistanu ko{ta i do 110.000 A. HAD@I] KM.

Radnici ’Borca’ obustavili rad
Proizvodnja u tzv. staroj hali travni~ke „Konfekcije Borac“ ju~er je obustavljena, a 1.026 radnika odbija nastaviti rad dok im ne budu ispla}ene avgustovske pla}e koje su, prema ranijem dogovoru, ispla}ivane do desetog u mjesecu. Kako je objasnio Samir Zahirovi}, predsjednik Sindikata u ovom preduze}u, razlog za obustavu rada je neisplata K. K. pla}a.

Bolnica u Pakistanu: Sve vi{e Bosanaca odlazi po organe u Aziju

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Goran MRKI] (goranm@avaz. ba)

INICIJATIVE Potpredsjednik FBiH obi{ao strati{te na Kazanima

Pudari}: Dok su hrabri gra|ani branili svoje Sarajevo, neki su ubijali
Gradskoj upravi uputio inicijativu za podizanje spomen-plo~e
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudari} inicirao je kod Gradske uprave Sarajeva podizanje spomen-plo~e Sarajlijama ubijenim tokom proteklog rata na lokaciji Kazani. Inicijativu su u pisanoj formi primili zamjenici gradona~elnika Igor Kamo~aj i Miroslav @ivanovi}, a iz Pudari}evog ureda saop}eno da je sada na Gradskoj upravi da pokrene proceduru koja }e dovesti do obilje`avanja tog strati{ta. - Dok su stotine po{tenih, dobrih i hrabrih Sarajlija stale oru`jem u odbranu ovog lijepog grada i njegove du{e, bilo je i onih koji su ~inili isto {to i oni koji su nas okru`ivali, ubijali i gu{ili izvana. Oni su bili jo{ gori, predstavljaju}i se kao na{i, ubijali su ne samo nevine ljude nego i gazili obraz svih nas - navodi se u Pudari}evoj inicijativi. Inicijativa }e, nakon {to se izradi i idejno rje{enje, biti upu}ena Komisiji za spo-

Karavani prolaze!
Psi laju, karavani prolaze! Ova arapska poslovica najbolje ilustrira pona{anje bh. politi~ara, koji su posljednjih 16 godina uzaludno potro{ili u praznim raspravama i jalovim politikama, dok su se druge zemlje razvijale. Prije nekoliko decenija pojam nerazvijenosti bile su zemlje isto~nog bloka, potom je to bila Albanija, a zatim Kosovo. BiH polako, ali sigurno, preuzima ovu titulu. Kosovo, koje se osamostalilo prije samo tri godine, ve} je uspjelo presti}i BiH po mnogim pokazateljima. Za malo vi{e od godinu, sagradili su autoputa koliko mi od 2000. godine. Prema posljednjem izvje{taju Svjetske banke, Kosovo }e ove i naredne go-

Kosovo je za samo tri godine prestiglo BiH po mnogim pokazateljima
dine imati nekoliko puta ve}i ekonomski rast nego BiH, a ve} nas je prestiglo i po iznosu investicija. Osim toga, prema nedavno objavljenom izvje{taju „Doing Business“, Kosovo se na{lo ~ak osam pozicija ispred BiH po lako}i poslovanja. U svim regionalnim izvje{tajima me|unarodnih institucija koji se prezentiraju u posljednje vrijeme, BiH je plasirana na posljednje mjesto po skoro svim parametrima razvijenosti. Isklju~ivi razlog za to poni`avanje dr`ave za koju su krv prolijevale hiljade njenih branilaca i patriota jeste nesposobnost i korumpiranost politi~ara koji su vodili ovu zemlju posljednjih 20 godina.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Autoput „pu`evim korakom“: Kosovo za jednu godinu sagradilo koliko BiH za 11!
- [ta u ovom tekstu ima biti ~udno! Kosovo nema Tihi}a, Izetbegovi}a ili Silajd`i}a, uz ~ije nam vodstvo vi{e pristaju kamenjari i makadami nego normalni uslovi za `ivot koji dolikuju normalnom ~ovjeku. (muriz murizovic)

Pudari} ju~er s gradskim zvani~nicima: Gazili su obraz svih nas

menike, koja je proslje|uje Gradskom vije}u Sarajeva na usvajanje. Potpredsjednik FBiH ju~er je obi{ao Kazane i po-

lo`io cvije}e. - Najmanje {to mo`emo u~initi za po~etak jeste da ozna~imo strati{te na Kazanima i spomenemo imena

identificiranih `rtava i ostavimo mjesta za imena onih ~ije kosti jo{ ~ekaju identifikaciju - izjavio je Pudari}.
M. G.

„Avaz“ saznaje Tim ljekara iz Srbije ove sedmice u Hagu

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Krvolok Mladi} ima vodu u plu}ima!
Sve te`e zdravstveno stanje odgovornoga za genocid
malaksao i nakon izlaska iz bolnice pod stalnom je prismotrom osoblja pritvorske jedinice, ali i ljekara. Posljednjih dana njegovo zdravstveno stanje se na momente pogor{ava, jer mu se pojavljuje voda u plu}ima. Za sada se ne zna {ta uzrokuje pojavu vode, ali on je skoro pa nesposoban za bilo kakve aktivnosti - ka`e „Avazov“ izvor blizak osoblju pritvorske jedinice Ha{kog tribunala. Mladi}, ka`e na{ izvor, skoro paranoi~no insistira da ga pregleda tim ljekara iz Beograda, {to je Ha{ki tribunal ve} odobrio. Prema izjavi Nerme Jela~i}, portparola Ha{kog tribunala, tim specijalista iz Srbije koji }e u skladu s pravilima Tribunala biti u mogu}nosti da u pritvorskoj Krvolok Ratko Mladi} u sve je te`em zdravstvenom stanju nakon {to mu je prije nekoliko dana dijagnosticirana te`a upala plu}a. „Dnevni avaz“ raspola`e informacijama prema kojima se Mladi}u pojavljuje voda u plu}ima, zbog ~ega je nesposoban za bilo kakve aktivnosti, a posebno pra}enje su|enja. Kako je protekle sedmice ~ulo u Hagu, Mladi} je zbog upale plu}a jedno vrijeme bio u bolnici, nakon ~ega je vra}en u pritvorsku jedinicu. Njegov spori oporavak i iscrpljenost bili su razlog njegovog nepojavljivanja na statusnoj konferenciji odr`anoj pro{le sedmice. - Mladi} je stalno pod temperaturom koja karakteri{e upalu plu}a. Veoma je jedinici pregleda optu`enog Ratka Mladi}a, u Hag sti`e ove sedmice. - Mi ne}emo u javnost iznositi ta~no vrijeme kada }e ti pregledi uslijediti, niti }emo iznositi rezultate pretraga koje oni budu radili. Shodno pravilima Tribunala, mi ne mo`emo davati u javnost ni informacije o zdravstvenom stanju bilo kojeg pritvorenika - isti~e Jela~i}.
A. HAD@I]

Mladi}: Paranoi~no tra`i ljekare iz Srbije

4

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

aktuelno

Uprava „Avaza“ odgovara na la`i SDA

PANIKA Nervozno saop}enje vladaju}e SDA

„Fahrudin Radon~i} postao je portparol Zlatka Lagumd`ije“
Radon~i} je SDA nazvao glavnim krivcem za uni{tavanje po~etni~kog entuzijazma pobjedni~kog SDP-a
U povodu gostovanja predsjednika Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudina Radon~i}a u „Dnevniku 2“ Federalne televizije (FTV), koji je izazvao mno{tvo pozitivnih komentara u na{oj javnosti, saop}enjem za javnost ju~er je nervozno reagirala i vladaju}a SDA. Tu stranku Radon~i} je nazvao glavnim krivcem za uni{tavanje po~etnog entuzijazma SDP-a, istakav{i da ta stranka u prvoj godini „nije ni{ta mogla promijeniti jer je nazad vu~e njen koalicioni partner, koji je i uzrok ovakvih ekonomskih i politi~kih problema u BiH“. Tako|er, Radon~i} je ocijenio da je upravo SDA odgovorna za instaliranje vehabijske ideologije na na{e prostore. dana“. Predsjednika SBB BiH optu`ili su da je portparol predsjednika SDP-a Zlatka Lagumd`ije. Tako|er, SDA prigovara Radon~i}u da se on, navodno, boji procesuiranja. Istovremeno, Radon~i}u se prigovara da dovoljno ne kritizira Milorada Dodika te da je izgubio izbore od Bakira Izetbegovi}a. Za Radon~i}a se tvrdi da je „samoprogla{eni ekonomski supergenije“. Tako|er, SDA tvrdi da „Dnevni avaz“ ekonomski lo{e stoji i da ne ispla}uje pla}e i honorare saradnicima. Na kraju saop}enja SDA je pitala Radon~i}a „gdje je bio u trenutku kada se dogodio napad na Ambasadu SAD u Sarajevu“.

Desetomjese~na dobit od 5,5 miliona KM, a pla}e uredne i iznad prosjeka
Za 20 godina kompanije pla}e nikada nisu kasnile nijednog dana
U saop}enju SDA, koje je o~ito pisao „mali sin velikog oca“ i neostvareni princ fild`an-dr`avice, navedeno je da „Avaz“ masovno dijeli otkaze, smanjuje pla}e uposlenicima i kasni s pla}anjem honorara saradnicima. Tim povodom, Uprava kompanije „Avaz“ obavje{tava javnost: „Avaz-roto press“ je po rezultatima desetomjese~nog poslovanja ove godine iskazao neto dobit ve}u od 5,5 miliona KM! Tako|er, sve pla}e, koje su znatno iznad federalnog prosjeka, uredno i sa svim obavezama izmiruju se svakog petog u mjesecu. Za 20 godina kompanije pla}e nikada nisu kasnile nijednog dana. Urednost „Avazovih“ pla}a i zakonskih obaveza po osnovu njih vrlo lako je provjeriti u Zavodu PIO/MIO i Poreznoj upravi FBiH. Honorari se ispla}uju, tako|er, redovno, a smanjivanja broja zaposlenih u kompaniji nema. To je opet lako utvrditi, tako|er u Zavodu PIO/MIO, gdje je broj zaposlenih na dana{nji dan i prije deset mjeseci skoro identi~an. Uz to, i ukupni bud`et za pla}e nije smanjen ni za jednu marku, te o tome ne trebaju biti SDA-ovi funkcioneri i ministri ~ije pla}e, neovisno od ekonomske katastrofe, netr`i{no i neopravdano rastu. Stoga „Avaz“ mo`e dobronamjerno uputiti „malog princa“ na to da je, o~igledno, poslovanje svog strana~kog biltena u vlasni{tvu porodice Selimovi}, s kojima se rastaljuje preko nekretnina i narodnim novcem, poku{ao podmetnuti superuspje{noj i dru{tveno odgovornoj kompaniji „Avaz“.

Izetbegovi} i Tihi}: SDA ljuta zbog podr{ke SDP-u

Iz SDA tvrde da su, navodno, `rtva medijske hajke

Fahrudina Radon~i}a, koja je „kulminira posljednjih

Savez za bolju budu}nost BiH odgovorio na saop}enje SDA

Ne bojimo se prijetnji dr`avne mafije pod ki{obranom SDA!
Tihi} primao novac od Milorada Dodika Bakir Izetbegovi} po~inio te{ki kriminal ru{enjem i poklanjanjem Semizove ku}e i lokacija „Al-Shiddiju“ Radon~i} pokraden na izborima
U povodu ju~era{njeg saop}enja SDA u kojem ona kritizira nastup predsjednika SBB BiH na FTV-u, Savez za bolju budu}nost BiH saop}ava: - SDA nijednom rije~ju ne govori o ~injenici da su sve aktivnosti SDP-a na pobolj{anju stanja u BiH njeni kadrovi, ministri i direktori javnih preduze}a, zna~ajno obesmislili kao koalicioni partneri u liku SDA i o~ito o toj temi ne `ele javno govoriti. na ulo`eno vi{e miliona KM novaca Zavoda za izgradnju Kantona, itd. Uz to, SDA bje`i od odgovora za{to nikada nisu procesuirane ubice Ned`ada Ugljena, Joze Leutara i zlodjela njihove tajne slu`be „[eve“. Postavlja se pitanje za{to niko iz SDA izvr{iocima ovih te{kih krivi~nih djela ne prijeti ve} 15 godina nekakvim procesuiranjem, kako se to redovno propagandno ~ini, primjerice, prema predsjedniku SBB BiH. [to se ti~e odnosa Radon~i}a i Milorada Dodika, predsjednik RS nikada u javnim susretima nije dobio priliku i li~ni komoditet da mo`e grliti i ljubiti Radon~i}a i praviti karikaturu od njega, kako to godinama Dodik ~ini sa svojim poniznim koalicionim partnerom na dr`avnom nivou, Sulejmanom Tihi}em. Uostalom, Dodik nikada nije dao Radon~i}u nikakav novac, ali jeste Sulejmanu Tihi}u, i to ~ak 100.000 KM za obnovu njegove ku}e u Bosanskom [amcu! Tako|er, bje`anje od teme historijske odgovornosti SDA za uvoz vehabizma kada se dogodio teroristi~ki napad na Ambasadu SAD, predsjednik SBB BiH bio je, zajedno sa svojim saradnicima, potpuno transparentno u posjeti {efu vladaju}e stranke (DPS) u susjednoj Crnoj Gori, te se zaista ponosi time {to nije bio u SDA-ovom upla{enom vehabijskom centru koji se tog dana na{ao u panici, jer su uvoznici vehabizma bili svjesni da }e se, nakon napada, problem vehabizma i njihova uloga u tome morati do kraja javno i sigurnosno otvoriti.

Bakirova korupcija
Tako|er, poku{ajem da se negira liderski opozicioni status SBB BiH i jeftinim etiketama na ra~un predsjednika SBB BiH, SDA bje`i od odgovora za{to je njen ~lan Predsjedni{tva BiH poklonio ratnim profiterima spomenik kulture u centru Sarajeva i tako za vi{emilionski iznos o{tetio dr`avni bud`et, te kako je Bakir Izetbegovi} dilao lokacije u centru Sarajeva, ili ko je napravio dr`avnu mafiju, ili ko je po~inio enormni kriminal na prakti~nom poklanjanju lokacija „Al-Shiddiju“, u koje je prethodno mimo zako-

Prijeti mafija SDA
Poruku SDA da „znaju gdje je Radon~i} bio tog dana“, SBB BiH shvata kao novu prijetnju dr`avne mafije pod ki{obranom SDA, koja o~ito `eli obznaniti da prati kretanje lidera opozicije, iz ~ega on treba izvu}i zaklju~ak da su njegova sigurnost i `ivot u rukama dugogodi{njih mo}nika iz SDA i upravitelja obavje{tajno-iransko-AID-ovskog kampa Pogorelica za obuku ubica na vjersko-politi~koj osnovi ka`e se u saop}enju Pres-centra Saveza za bolju budu}nost BiH.

Radon~i}: Izetbegovi} pobijedio izbornom kra|om

samo potvr|uje koliko su Bakir Izetbegovi} i interesna grupa oko njega nespremni da se suo~e s posljedicama problema koji su sami uzrokovali. [to se ti~e nepostoje}ih strahova Radon~i}a od procesuiranja, mislimo da, umjesto predsjednika SBB BiH, o tome trebaju isklju~ivo voditi ra~una oni koji su bili na

vlasti i uzeli mnogo vi{e tala od jednog Ive Sanadera i oni iz vrha SDA koji snose naredbodavnu odgovornost za politi~ka ubistva i druge zlo~ine bo{nja~ke dr`avne mafije nad pripadnicima vlastitog naroda. Tako|er, ni tvrdnja SDA da je Izetbegovi} pobijedio Radon~i}a nije ta~na. Ta~no je samo to da je Izetbegovi}

zajedno sa SDA, Radon~i}a pokrao za 75.000 glasova, koji su u izbornoj kra|i poni{teni, a oficijelno je kandidat SDA pobijedio s minornih 20.000 glasova. To zna~i da je stvarni pobjednik Radon~i} sa 55.000 glasova razlike u svoju korist! Ina~e, budu}i da to o~ito `ivo zanima para{pijunsku strukturu SDA, onog dana

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

5

Puna torba kritika
U UN ste do{li s torbom punom kritika zbog izostanka politi~kog kompromisa u BiH. [ta Vi mo`ete u~initi da se taj kompromis ubrza ili dosegne barem u neko doba? - Za Vije}e sigurnosti izdvojio sam samo neke izjave koje su bile najdeplasiranije, ali mislim da je odgovornost kod {est stranaka, jer su one dobile mandate od svojih bira~a da se dogovore i sastave vladu . A BiH je, evo, 13 mjeseci bez nove vlasti. Bira~i su ih birali da vladaju, a ne samo da pri~aju, pa ovih {est stranaka zato ima najve}u odgovornost. Imam ipak neke signale, jer sam u stalnom kontaktu sa strankama, i mislim da se ba{ ovih dana mo`e, ipak, ne{to poma}i. Zna~i, poslije Va{eg boravka u SAD, imate vi{e optimizma da }e Vas u Sarajevu do~ekati konkretni koraci prema uspostavi vlasti? - Mo`da zvu~i cini~no da sam optimista poslije 13 mjeseci bez nove vlade, ali je tako. a.). [to se Amerike ti~e, mislim da dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) ima jedan vrlo interesantan pristup, kroz upotrebu „soft diplomatije“, koja je u svijetu bila vrlo uspje{na, a ona je koristi na vrlo inteligentan na~in. Istovremeno, osje}am pove}ani interes Obamine administracije, pogotovo dr`avne tajnice, jer na kraju ona je i emocionalno vezana uz BiH preko svog mu`a. Po ~emu to osje}ate? - Recimo, pro{le godine, a na to upravo sada treba podsjetiti, mislim da je to bilo 18. oktobra, gospo|a Klinton odlu~ila se da, od nekih 180 do 200 ameri~kih ambasada u svijetu, do|e i otvori novu Ameri~ku ambasadu u Sarajevu. Ne bi se to u BiH smjelo zaboraviti. O~ito, njoj je bilo vrlo va`no da osobno otvori ba{ tu ambasadu. Treba opet podsjetiti i na njen sastanak s bo{nja~kom, srpskom i hrvatskom omladinom u Sarajevu. Ona se doista odu{evila tim skupom od oko 400 mladih. Znam, isto tako, pouzdano, kad god je Hilari Klinton imala sastanak s evropskim ili svjetskim liderima, ona se raspitivala kako idu stvari u BiH. Tako je i s njenim interesom u Stejt departmentu. Zato sam joj veoma zahvalan, da pored svih problema, od Libije do Sirije, i krize eura, ona nalazi vremena da se taj interes za BiH nastavi. No, ho}e li se taj obnovljeni ameri~ki interes za BiH, promijeniti? - Ja o~ekujem taj kontinuitet. A kada je rije~ o potpredsjedniku Bajdenu, sje}ate se njegovog obe}anja o dolasku tada{njeg zmjenika dr`avne tajnice Stajnberga (Steinberg) u Sarajevo? On je dolazio u BiH ravno {est puta; samo je u Japanu bio jo{ toliko puta od svih drugih zemalja svijeta. To su ~injenice.

EKSKLUZIVNO Valentin Incko u Njujorku govorio za „Dnevni avaz“

Milorad Dodik mogao bi biti lokomotiva cijelog regiona
Tadi} gubi u Srbiji zbog svojih stavova o BiH
Razgovarao: Erol AVDOVI]
Predsjednik RS Milorad Dodik mogao bi biti lokomotiva cijelog regiona, izjavio je u intervjuu za „Dnevni avaz“ visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko). On je za na{ list govorio uo~i izlaganja u Vije}u sigurnosti UN-a, koje je imao kasno sino} po bh. vremenu. Na `estoke kritike iz RS kojima je ispra}en u SAD, Incko ne odgovara istom mjerom, ve} upozorava da }e on provoditi svoj mandat do kraja. I ovog puta prate Vas horske kritike, ne samo predsjednika RS Milorada Dodika nego i drugih iz manjeg bh. entiteta - koji ka`u da Vi u UN-u redovno predstavljate situaciju u BiH lo{ijom nego {to jeste. [ta bi se, zapravo, dogodilo ako OHR stvarno ne bi bio u BiH, bi li zemlja ponovo kliznula u sukob? - Ne bih ja svoju politi~ku snagu precjenjivao, a ne bih odgovarao ni na hipoteti~ka pitanja - {ta bi bilo kada ne bi vi{e bilo me|unarodne zajednice u BiH. Ali, ja sam siguran da je ona jo{ potrebna u BiH. I u takvom sastavu kakav je sada. Imamo jo{ evropsku vojsku, tu je EUFOR, evropsku policiju i tu je jo{ specijalni predstavnik i {ef Delegacije EU Peter Sorensen. I tu je jo{ visoki predstavnik. Mislim da je ta konstelacija potrebna. dugo i zbog ~ega }e se jo{ produ`avati „rok trajanja“ OHR-a? - Vi{e puta naveo sam primjer moje zemlje, gdje su pobjedni~ke - savezni~ke snage oslobodile Austriju i ostale deset godina. Sve dok nisu bile sigurne da se nacizam ne}e vratiti. A kada su bili sigurni da se demokratija konsolidirala, onda su odlu~ili da se povuku, tek 1955. godine. To je neki sli~an model koji ja vidim za BiH, da se me|unarodna zajednica povu~e kada se do|e do toga da su stvari nepovratno dobre i da je Bosna na sigurnom putu prema Briselu. A u Briselu su, kao {to znate, dvije organizacije - Evropska zajednica i NATO. Ali, BiH je ve} potro{ila 16 godina i, iako se skoro svi zaklinju u Brisel, ~ini se da mnogima faktor vremena na tom putu malo zna~i. Vas optu`uju da ste kao ljekar koji lije~i ljude od bolesti od koje vi{e ne boluju?! Dodik Vas je zbog toga u pismu tu`io generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-munu sugeriraju}i da Vi sebi u BiH izmi{ljate posao. Kako na to odgovarate? - Bio bih sretan da sam posljednji visoki predstavnik, a pogotovo bih bio sretan da viso-

Faktor vremena bh. politi~arima malo zna~i
ki predstavnik nije uop}e potreban. Dejtonski sporazum je sporazum o miru, i Ustav je tamo dogovoren samo kao aneks. Kreatori Dejtona bili su svjesni toga, da Ustav nije perfektan. Recimo tamo su zaboravili ugraditi instituciju vrhovnog suda. I zbog toga je pored Aneksa 4, a to je Ustav, tada usagla{en i Aneks 10. To je o visokom predstavniku. Ja imam svoj mandat i moram ga ispunjavati

OHR je i dalje neophodan
bio mladi diplomata, zadu`en za {tampu i kulturu, 1982., u Beogradu, a tada sam upoznao i njegovu porodicu. Moram re}i da su sve izjave (o BiH, op. a.) predsjednika Tadi}a konstruktivne i korektne. Iako njemu nije te{ko zbog ovih izjava, recimo Srebreni~ke deklaracije, pa Istanbulske deklaracije, on politi~ki u Srbiji uvijek gubi poslije toga... Kada je pro{li put bio u Sarajevu i posjetio ku}u gdje se rodio i `ivio {est godina, osam prozora se otvorilo i svi su ga toplo pozdravili. Mislim da je takav njegov osje}aj prema Sarajevu. A predsjednik Dodik zato je kritikovao Beogra|ane, za{to oni imaju takav odnos prema Sarajevu.

svi|alo se to nekome ili ne. A ho}e li tako i ostati ili }ete ne{to mijenjati? - Mo`emo razmi{ljati o drugim modelima, ali mislim da }e tako ostati u dogledno vrijeme dok ~lanice PIC-a ne odlu~e druga~ije. Jer, oni su, ne zaboravimo, Upravni odbor, dakle oni upravljaju, i u nekom smislu upravljaju i mojim radom. Ali, mogu vam odavde iz Njujorka re}i da se o tome momentalno ne razmi{lja. Kada ste ve} spomenuli Va{e dobre odnose s Beogradom, ne ~ini li Vam se da Dodik i Tadi} igraju neku igru, kako to ka`u u Americi, „dobrog ii lo{eg policajca“, a da u biti rade isto, pri ~emu Dodik, iako je Bosanac, vi{e radi ili navija za Srbiju nego za BiH? - Predsjednika Tadi}a poznajem ve} 29 godina. Upoznao sam ga kada sam

Odgovor skepticima
Kako odgovoriti skepticima poput mene, mo`e li se takvom strategijom pomo}i da odgovornost bh. politi~ara evoluira sama po sebi nabolje, a da Dodik postane bar „politi~ki Bosanac“? - Prvo moram re}i da su neki ljudi ili mediji u Federaciji doista opsjednuti Dodikom. On, naravno, dosta puta daje problemati~ne izjave. Ali, zamislite kada bi ~ovjek tako sa svojom suprugom svaki dan postupao, da joj upu}uje samo negativne komentare, onda taj brak ne bi imao mnogo {ansi. [to se Dodika ti~e, zaista bismo ga `eljeli vidjeti da on koristi svoje pozitivne talente, jer, osim negativnih, on ima i te druge talente. Rekao sam mu to li~no: On bi mogao biti lokomotiva cijelog regiona... A bi li prvo mogao biti „politi~ki Bosanac“? - Da! I to bi on mogao biti. On je jedanput rekao i u vi{e navrata ponovio lijepe rije~i za BiH. Recimo, za me|uentitetsku liniju jedanput je kazao da se ona u budu}nosti ne}e osje}ati. Treba ga na to podsjetiti! On je, ipak, dijete s Kozare, a roditelji su mu bili antifa{isti. O ~emu }ete razgovarati u Va{ingtonu i jesu li istinite medijske tvrdnje da Amerika navodno mijenja svoj odnos prema zapadnom Balkanu? - Osim predavanja na Univerzitetu „John Hopkins“, susrest }u se sa zamjenikom dr`avne tajnice Vilijamom Bernsom (William Burns), a bit }u i u nacionalnom Vije}u za sigurnost (u Bijeloj ku}i, op.

Rok trajanja
Ipak, ti bh. politi~ari pokazuju vidnu nervozu zbog Va{eg produ`enog boravka u BiH. Mo`ete li re}i koliko

Incko: Ameri~ki interes za BiH ostaje

Jedino se BiH ne mo`e za{tititi
Je li ameri~ki Dejton, zapravo, kriv za ovakvo stanje u BiH? - Dejton je, naravno, donio mir, zavr{en je rat. Ali, istina je da je ustavna struktura vrlo komplikovana i skupa. To je, me|utim, bilo potrebno. Alija Izetbegovi} `elio je dr`avu i ona je opstala. Srbi su tra`ili Republiku Srpsku i dobili su je. Hrvati su tra`ili kantone i dobili su ih. Mnogo je tu mehanizama kako svako mo`e sebe {tititi. Ti su mehanizmi sada u nekom smislu kontraproduktivni, jer mnogo je zloupotrebe. Jedino bh. dr`ava ne mo`e {tititi samu sebe. Kako se uop}e sve to mo`e prevazi}i?! Da li samo reformama, kao {to je provo|enje odluke u slu~aju „Sejdi} - Finci“, ili nekim novim barem politi~kim bosanstvom kako bi se iza{lo iz politi~kog }orsokaka u koji je BiH satjerana? - Treba to biti jedan dobar miks individualnih i gra|anskih prava i prava konstitutivnih naroda, da do|e do jedne fine mje{avine. Da u BiH bude normalno kao {to je to, recimo, u Poljskoj, u kojoj je jedan fenomenalni premijer Tusk predstavnik nacionalne manjine, Ka{ubi, koje je svega oko 200.000 me|u milionima Poljaka. I nikome to ne smeta! Imate i predsjednika Slova~ke hrvatskog porijekla - Ga{parovi}a. Ili, recimo, i biv{i slova~ki predsjednik [uster bio je Nijemac. Gra|ani BiH moraju dobiti istu {ansu s ostalima.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011. 

=E

MOSTAR Zaprepašteni građani grada na Neretvi

,LC@Eš= IF=L= = >AJK
Šokirani Mostarci odmah pozvali policiju koja je poslala patrolu

Hari u svom carstvu 

=E H= EAH=
Harli Džordan (Harley Jordan) nije prosječan osmogodišnjak jer, dok se njegovi vršnjaci igraju, on pregovara s dobavljačima, kupuje akcije i upravlja svojim carstvom klikera. Mali tajkun iz Londona svake godine obrne nekoliko hiljada funti. Posao se toliko razgranao da je Harli morao zapos-

Dječak pokrenuo biznis

liti majku i dvojicu starije braće da mu pomognu. Sve je počelo prije dvije godine, kada su mu stariji dječaci na igralištu oteli kolekciju klikera. Tad je njegova majka shvatila da na internetu ne postoji kompanija koja se bavi prodajom klikera. Džordan je onda zamolio mamu da mu dozvoli da pokrene svoju internet-kompaniju i tako je rođen “Marble King”.

,Ač= IA >HE = žELJ
Američki se ljekari već godinu bore da spase dvogodišnjeg Emeta Rauha (Emmett Rauch), koji je pojeo litijeve baterije iz daljinskog upravljača. Operirali su ga 18 puta u dječijoj bolnici u Feniksu. Njegova majka Karla ispričala je da su prvi simptomi bili slični prehladi. - Baterije su mu ostale u jednjaku i počele izgarati u roku od dva sata. U njemu su bile tri dana - ispričala je majka. Ljekari su mu odstranili deset centimetara jednjaka jer mu je kiselina napravila dvije rupe. Emetu su nekoli-

Pojeo litijeve baterije

Mostarci koji su se oko 17 sati zatekli u Fejićevoj ulici u Mostaru, u blizini skretanja na pješački most Bunur, ostali su šokirani kada su primijetili da na hladnom betonu potpuno samo spava dijete koje nije moglo imati više od dvije godine. Iako su građani odmah pozvali policiju, do njihovog dolaska,kako smose iuvjerili, dijete koje je, najvjerovatnije, romske nacionalnosti već je bilo odneseno. Prema kazivanju zaposlenika jedne trgovačke radnje u blizini, već nekoliko dana u tom dijelu Fejićeve ulice prosjače djeca od kojih najstarije nema više od deset godina. - Ovaj dječak se šetao zajedno s ostalom djecom i u jednom trenutku sam primijetio da spava na betonu. Pokušao sam ga probuditi, ali u tome nisam uspio, tako da su mušterije počele reagirati na način da su pozvale policiju, a prethodno su ga pokrivali kartonima da ga barem malo ugriju. Međutim, ta su starija djeca, vjerovatno po nečijoj naredbi, kada su vidjela da su se građani

Policija traga za Romkinjom iz Zenice

uznemirili, došla po dijete i odnijela ga - ispričao nam je jedan Mostarac. Načelnik Policijske stanice Centar Hasan Lerić potvrdio je da su o ovom do-

gađaju obaviješteni te su odmah poslali patrolu. - Dobili smo informaciju o tome da već tri dana jedna Romkinja iz Zenice ostavlja troje djece u Fejićevoj ulici ka-

ko bi prosili. Pokušat ćemo je pronaći, identificirati te obavijestiti centarza socijalnirad kako bi poduzeli sve potrebne mjere - kazao nam je sinoć Lerić. M. Sm.

Emet je imao 18 operacija

ko puta otkazala pluća i bio je na gotovo 200 zračenja. Litijeve baterije opasnije su od običnih zato što imaju slabije zaštitne navlake.

*Ešć== 5=L= 1L=čALEć E= ILAC= ! C@EA
Njeno pravo godi{te otkrila službenica u Beogradu prilikom popisa stanovništva
ništva. Službenica Zavoda dobila je od babe Slave njen rodni list kojim potvrđuje da je rođena još u doba Austro-Ugarske monarhije, 10. jula 1894. U bihaćkom naselju Jasika, gdjeje rođenaSlava, danas nema Ivančevića, jer su uoči posljednjeg rata napustili općinu, a kasnije prodali kuće i zemljište. - Baba Slava nema 117 godina. Ona je vršnjakinja mog svekra, mislim da je rođena 1908. ili 1909., jer sam prije dvije godine razgovarala s njenom unukom kada su slavili njen stoti rođendan. O tome su tada pisali i srbijanski mediji - priča Marica Ćalić iz Jasike, nekadašnja komšinica Slave Ivančević. Istina o godinama babe Slave Ivančević u najmanju je ruku zagonetna. To potvrđuje izjava njene snahe Dušanke, supruge pokojnog sina Dane. - Slava je povećavala godiRođena Bišćanka Slava Ivančević, za koju brojni mediji u regionu tvrde da je sa 117 godina najstarija stanovnica na planeti, ipak ima 103 godine. Podatak o njoj otkrila je službenica državnog Zavoda za statistiku u Beogradu prilikom popisa stanov-

Otkrivena tajna “najstarije” žene na planeti

.J= = E=@ CH=@=
Građani Nju Orleansa prije tri dana mogli su na noćnom nebu iznad grada svjedočiti neobičnoj pojavi. Više desetina treptećih svjetala kretalo se nebom jednakom brzinom, ali u vrlo nepravilnoj i haotičnoj

Misterija u Nju Orleansu

formaciji. Događaj je snimio jedan građanin mobitelom i objavio snimak na YouTubeu. Vidljivo je kako više desetina svjetala putuje jednakom brzinom iznad grada. Za sada niko nije ponudio neko logičnije rješenje misterija.

Nekadašnja kuća Ivančevića u Jasiki

Spec
Obična šetnja pored rijeke Jangce u Kini završila je neobičnim pronalaskom. Kamen veličine dlana pronašla je starica koja se ne sjeća da je ikada vidjela nešto takvo. Jajoliko “blago”, kako je nazvala kamen, vrlo je finih i čistih linija. Starosjedioci se pitaju radi li se o legendarnom kamenu mudraca ili nečem drugačijem.

! 

&

"

%

' !$

368479 038307

Rodni list babe Slave: Istina ili ne

ne kada joj je trebalo za penziju i invalidninu.Ona je rođena 1908. i sada ima tačno 103 godine - kazala nam je u telefonskom razgovoru Dušanka Ivančević, rođena Stojić. Baba Slava, koja odbija novinare i fotoreportere, živi u beogradskom naselju Karaburma sa 83-godišnjom kćerkom Evom, nakon što joj je u Bačkoj Palanci umro sin Da-

ne. Kaže da je duboku starost stekla uz jednostavan recept čašica rakije i mentol bomboni. Ipak, rekord iz Ginisove knjige nije ugrožen. Prema njoj, najstariji Zemljani su Besi Kuper (Besse Cooper) iz SAD i Marija Gomez Valentim (Gomes) iz Brazila, koji imaju po 115 godina. M. DEDIĆ 

=E

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

%

[ta ka`u poznati
Josip Mlakić

NEVESINJE Dvije zajednice rade na jačanju dobrih međuvjerskih odnosa

5LAšJAE?E @EAE =A = >LK @ž=EA
Muftija Smajkić i imam Dedović među prvima su dali podršku obnovi Saborne crkve u Mostaru, tvrdi paroh Krulj

Rat nam je isprika
- U kojoj bi mjeri naša tranzicija bila drugačija da nije bilo rata? Ne vjerujem da bi se odvijala bitno drugačije. Rat je najčešće isprika za blato u koje smo upali. To najbolje možemo vidjeti po zemljama iz regije u kojima nije bilo rata. Ratne rane još Mlakić: Upali u nisu zacijelile, rat se uselio duboko u ljude. blato Danas se u Bosni i Hercegovini često može čutidajemirispaogoriodrata. (Pisac za “Vjesnik”)

Vilijam Infante

Uvesti etički kodeks
- Potrebno je mnogo veće angažiranje civilnog sektora na promjeni kulture prihvaćenosti korupcije. Državna revizorska institucija nema dovoljno kapaciteta i zato bi svako ministarstvo trebalo imati revizorsku kontrolnu službu i treba- Infante: Promlo bi uvesti etički kodeks kojim bi, između jena kulture ostalog, bilo zabranjeno primanje mita. (Stalni koordinator UN-a za “Blic”)

Delegacija Srpske pravoslavne crkve (SPC) predvođena mostarskim parohom Radivojem Kruljom zajedno s predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice Mostar posjetila je gradilište Ljubovića džamije u Odžaku kod Nevesinja. U znak iskrenog uvažavanja i jačanja dobrih međuvjerski odnosa, kakvi su njegovani sredinom prošlog stoljeća, sveštenici su radnike GP-a “Bišina” koji obnavljaju porušenu džamiju počastili pečenim janjetom. Ovom nesvakidašnjem događaju, vrijednom pažnje i poštovanja, prisustvovali su načelnik općine Nevesinje Branislav Miković i predsjednik Skupštine HNK Ramiz Jelovac. - Posjeta je nastavak dobre

Nedžad Salković

Sevdah znači ljubav
Salković: Postoji stoljećima

- Sevdalinka na ovim prostorima postoji stoljećima, a zanimljivo je da u seoskim sredinama nikada nije zaživjela. Sevdah znači ljubav, ljubavnu čežnju i zanos. To je lični doživljaj, emotivan, dubok, a najveći broj sevdalinki pjeva o ljubavi. Ima li nešto ljepše od toga? Sevdalinka i ja jedno smo biće. Ona je u svakoj pori mog tijela i duha. (Pjevač za “Novosti”)

[ta ka`u u narodu
Zubac, Dedović, Krulj, Jelovac i Miković prilikom obilaska džamije u Odžaku kod Nevesinja

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Društvo treba reforme
Nakon posjete Ljubovića džamiji delegacije su posjetile i gradilište crkve u Odžaku. Gradnja crkve počela je 2010. i bit će posvećena slavenskim učiteljima Ćisaradnje SPC-a i IZBiH u Mostaru. Muftija Smajkić i glavni mostarski imam Salem ef.Dedović međuprvima su dali podršku obnovi Saborne crkve u Mostaru - kazao je paroh Krulj, kojem ovo nije prvi put da posjećuje gradilišta obnovljenih džamija. Salem ef. Dedović, glavni mostarski imam, istakao

2IAJ= CH=@EEšJK ?HLA

rilu i Metodiju. Prema riječima sveštenika Drage Zupca, gradnja ide veoma dobro zahvaljujući donacijama pojedinaca, firmi i institucija.

- Neka nas, konačno, uvjere stranke koje su osvojile najviše glasova na izborima da su sposobne da se nose s mnogobrojnim problemima s kojima se ova zemlja suočava ili neka to prepuste drugima. Društvo treba reforme koje će biti usmjerene na rješavanje problema i poboljšanje života općenito. (Čitalac Z. G.)

Radnici GP-a “Bišina” obnavljaju porušenu džamiju

je da je ovaj nesvakidašnji događaj samo realan slijed dobre saradnje i razumijevanja dvije vjerske zajednice. - Ovo jekorektna i ljudska inicijativa da se da podrška obnovi Ljubovića džamije. Ovo je podrška i našim povratnicima - kazao je ef. Dedović. H. EMINOVIĆ

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

16. 11. 2011.
promjenljivo

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

U amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu jučer su dodijeljene stipendije stotini studenata koji studiraju na javnim fakultetima i na dodiplomskom studiju, javila je Mina. Ove stipendije osigurala je Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj za vrijeme ramazana, a riječ je o jednokratnim primanji-

,@EAAAIJEFA@EA1*š==KHLAš
ma od 250 eura za svakog studenta. Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj već 11. godinu vodi akciju prikupljanja novca od svojih džematlija i dodjeljuje stipendije učenicima i studentima. Stipendije je uručio predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka u Norveškoj Đevad Mešan.

Svečanost u Gazi Husrev-begovoj medresi

VRIJEME DANAS

BIHA] 8

BANJA LUKA 8 BR^KO 7

5Kč=

U jutarnjim satima očekuje LIVNO se mraz i prohlad9 no vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove mjestimično s maglom ili niskim oblacima, koja se ponegdje može zadržati i veći dio prijepodneva. Tokom dana sunčano vrijeme uz malu, a ponegdje i umjerenu oblačnost.

TUZLA 7 ZENICA 8
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

SARAJEVO 7 GORAŽDE 7 MOSTAR 14

NEUM 16

Mešan: Dodijelio stipendije

SRIJEDA
16.11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

ČETVRTAK
17.11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

PETAK
18. 11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

Šalaka: Ima oko 400 pripadnika

Novoosnovano Udruženje boraca “Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo” (KS) pokrenulo je inicijativu da motivira osnivanje sličnih udruženja u drugim kantonima kako bi na kraju mogao biti formiran savez na

.HEH=JE K@HKžA= = ELK .*E0
nivou FBiH. -Trebajuudruženjabitiregistrovana unajmanje trikantona da bismo mogli napraviti savez na nivouFBiH.Sveosobekojesubilimaloljetnidobrovoljci,pozivam daseregistruju nanašoj web-stranici (www.mdr-ks.com) radi evidencije članstva - izjavio je za “Avaz” Kemal Šalaka, predsjednikUpravnogodboraUdruženja. Prema njegovim riječima, Udruženje maloljetnih boraca u KS trenutno ima oko 80 članova,a Šalakatvrdi da,prema njegovim procjenama, u Kantonu ima od 300 do 400 pripadnika. A. C.

Inicijativa maloljetnih dobrovoljaca KS

od -5 C do 11 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -2 C do 4 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 2 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 6 C do 16 C

0

0

od 4 C do 14 C

0

0

od 12 C do 20 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Kao i prethodnih dana, najveće probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatima mogle bi uzrokovati niske temperature. Duži sunčani intervali tokom dana pozitivno će djelovati na većinu populacije. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju, dok bi astmatičari i osobe s ishemijskim bolestima trebali reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati teže aktivnosti. Grad Sarajevo Izlazak 6.42 Zalazak 16.20 16. 11. 2011. Izlazak 21.16 Zalazak 11.07

Ukratko
(Foto: S. Jordamovi})

8
VA[INGTON Odbor ameri~kog Kongresa o situaciji na Balkanu

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

teme

S otvaranja novog ureda

Prijemi

Ured Vije}a Evrope u BiH i Britanska ambasada organizirali su ju~er u Sarajevu prijem u povodu otvaranja novog ureda u Sarajevu i po~etka britanskog predsjedavanja Komitetom ministara Vije}a Evrope. Grupa mladih iz BiH ovom prilikom je Uredu Vije}a Evrope u Sarajevu poklonila umjetni~ko djelo pod nazivom „Bosna i Hercegovina: 1.000 istina“.

Poklon mladih Vije}u Evrope

BiH pet godina stagnira!
^elnici trebaju staviti interese gra|ana ispred vlastitih, ka`e Filip Gordon
zmrsiti. On je istaknuo da trenutno nema osje}aja da lideri mogu zajedni~ki raditi na napretku zemlje. - Te{ko ekonomsko stanje, pogotovo na Kosovu i u BiH, gdje stopa nezaposlenosti dosti`e i do 50 posto, ~ini cijelu situaciju u ovoj regiji jo{ te`om. Ako nema ekonomske stabilnosti, problemi }e rasti - konstatirao je Barton. Pomo}nik ameri~ke dr`avne tajnice za Evropu i Evroaziju Filip Gordon (Philip), koji je prisustvovao sjednici ovog odbora, naglasio je da BiH u posljednjih pet godina ne ide u `eljenom pravcu. - Nacionalna retorika li-

Odbor ameri~kog Kongresa za vanjske poslove odr`ao je ju~er sjednicu o stanju na Balkanu. Tom prilikom istaknuta je posebna zabrinutost vlasti Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava za stanje na sjevernom podru~ju Kosova kao i zbog nemogu}nosti formiranja vlasti u BiH. Predsjednik kongresnog odbora za Evropu i Evroaziju Den Barton (Dan Burton) podnio je izvje{taj o nedavnom boravku delegacije Kongresa u BiH i njenim susjednim zemljama. Govore}i o politi~koj situaciji i odnosima lidera u na{oj dr`avi, Barton je konstatirao da se radi o Gordijevom ~voru, kojeg je potrebno ra-

Gordijev ~vor

Promjena Ustava

Sud BiH

Danas su|enje Turkovi}u i ostalima

Svjedo~enjem Emira Zekovi}a danas }e u Sudu BiH biti nastavljeno su|enje zlo~ina~koj organizaciji Zijada Turkovi}a. Zekovi} je na pro{lom ro~i{tu govorio o nabavci i preprodaji heroina i kokaina, a danas bi trebao biti ispitivan o poku{aju likvidacije vi{e osoba u Sarajevu. Predvi|eno je da bude saslu{an i @eljko \uri}, koji je sporazumno osu|en na ~etiri godine zatvora, a Tu`ila{tvo je odlu~ilo ponovo pozvati Danijela Planin~i}a, koji je ve} ka`njen sa 10.000 KM zbog odbijanja svjeB. C. do~enja.

Gordon ju~er u Kongresu: SAD }e nastaviti vr{iti pritisak

dera jo{ je glavna ko~nica da se prevazi|u etni~ke podjele kako bi zemlja krenula naprijed. Lideri u BiH trebaju staviti interese gra|ana ispred vlastitih i raditi na potrebnim reformama. Vlada SAD }e nastaviti vr{iti pritisak na politi~are u ovoj zemlji, prvo da formiraju dr`avnu vladu, a onda da po~nu ispunjavati zahtjeve Evropske unije - rekao je Gordon. Na Bartonovu konstataciju da je od nekih politi~ara u BiH ~uo da je zemlji potreban „Dejton 2“, Gordon je podvukao da je BiH potrebna puna implementacija njenog aktuelnog ustava, a onda dono{enje potrebnih reformi i zakona kako bi se ova dr`ava priklju~ila EU. A. DU^I]

Tre}i entitet je korak nazad
Ukazali smo na ozbiljnost situacije
Na na{ upit o tome o~ekuju li, zaista, da bi se dogovor o novoj dr`avnoj vlasti mogao posti}i ve} u ~etvrtak, Mun je odgovorio kako smatra da bh. ~elnici ne bi bili spremni sazvati sastanak ako nisu spremni posti}i dogovor o formiranju vlasti. - Mi smo vrlo jasno svima rekli da je postizanje napretka u formiranju vlasti od klju~ne va`nosti u ovom trenutku, kao {to je i napredak

Ambasadori SAD u BiH i Hrvatskoj Mun i Foli za medije

Odvojeni sastanci sa ~elnicima dva HDZ-a

Ambasada SAD

Amerika ra~una na bh. studente

U sklopu obilje`avanja Sedmice me|unarodnog obrazovanja, Ambasada SAD u BiH ju~er je u Op}oj biblioteci u Zenici organizirala predavanje o programima koji na{im studentima pru`aju {ansu da se obrazuju na koled`ima i univerzitetima u SAD, kao i o mogu}nostima stipendiranja. Predava~ica je bila Keri Lioneti (Kerri LeoV. B. netti).

Ameri~ki ambasadori u BiH i Hrvatskoj Patrik Mun (Patrick Moon) i D`ejms Foli (James Foley) ju~er su u Mostaru sa ~elnicima dva HDZ-a odr`ali odvojene sastanke ~iji je fokus bio formiranje vlasti u BiH, nakon ~ega su se obratili novinarima. Ambasadori su izrazili nadu da }e strana~ki lideri uskoro donijeti kona~nu odluku o formiranju vlasti.

- [to se ti~e napada na Ameri~ku ambasadu, govorim o meni dostupnim informacijama, ~ini mi se da je taj napad bio napad pojedinca. Istrage koje su nakon toga uslijedile vrlo brzo provedene su na profesionalan na~in. I, ba{ kao {to mi u na{oj ambasadi analiziramo na{e postupke kao i lekcije koje smo nau~ili iz toga, nadamo se da }e agencije u zemlji u~initi istu stvar - rekao je Mun.

Izvu}i pouku iz napada

u rje{avanju vojne imovine, popisa, zakona o dr`avnoj pomo}i i presude „Sejdi} Finci“ - rekao je Mun. Ambasador SAD u BiH potvrdio nam je i da je bh. liderima apsolutno ukazao na ozbiljnost situacije u na{oj dr`avi. Tokom sastanka s predstavnicima bh. Hrvata, ambasadori su razgovarali i o reformi Federacije BiH. Svaka reforma, kazao je Mun, mora biti dogovorena. - Mislim da bo{nja~ki politi~ki lideri vrlo dobro razumiju i shvataju potrebe Hrvata i njihova o~ekivanja i te`nje ka promjenama unutar Federacije. Svi su mi rekli da podr`avaju promjene Ustava Federacije i jasno je da postoje razli~iti stavovi o tome kako treba provesti reformu. Me|utim, tako|er je

S brifinga u Mostaru: Jasne poruke

jasno da mora postojati spremnost na konsenzus i dijalog, kao i kompromis, kako bi se i{lo dalje - smatra Mun. On je jasno poru~io da bi stvaranje tre}eg entiteta bio korak unazad te naveo kako

smatra da postoji mnogo potencijalnih rje{enja kada je rije~ o reformi Ustava FBiH, koja bi mogla zadovoljiti, odnosno rije{iti pitanje Hrvata u BiH.
M. SMAJKI]

Damir Had`i} uo~i sutra{njeg sastanka

Reagiranje

Ru{id negira prisustvo sastanku
U povodu teksta „Poreme}eni Abdurahman bio je redovan gost lidera vehabija“, koji smo objavili 29. novembra 2011., reagirao je Ramadan Ru{id iz Slovenije. On negira da je bio me|u osobama koje su prisustvovale sastanku 7. januara u Gornjoj Mao~i i tvrdi da toga dana uop}e nije bio u BiH, ve} u Sloveniji, i da posjeduje dokaze za to.

Predstavnici SDPi poja~ani apetiti za a ne znaju ho}e li se ministarskim pozicipojaviti na sutra{jama pregovore ponjem sastanku lidera novo doveli u }oru Sarajevu, nezadosokak. voljni najnovijim - Bojim se da smo izjavama predsjedniponovo u poziciji od ka HDZ-a BiH Draprije 13 mjeseci zbog gana ^ovi}a o monjihovog vi|enja prgu}nosti uspostave Had`i}: eustroja BiH i fortre}eg entiteta u Tre}i entitet miranja tre}eg entiteBiH, saznaje „Dne- neprihvatljiv ta. Bilo kakva pri~a o vni avaz“. stvaranju tre}eg entiPotpredsjednik SDP-a teta za nas je ravna prekidu Damir Had`i} isti~e da su pregovora - rekao je A. [. ^ovi}eve „neoprezne izjave“ Had`i}.

SDP prekida pregovore? ^ovi}: Razgovori mi daju nadu
Duboko sam ubije|en da }emo mi, ako ne ve} na narednom sastanku {estorke, onda do kraja ovog mjeseca, imati dogovor za Vije}e ministara BiH, rekao je ju~er u Mostaru Dragan ^ovi}, lider HDZ-a BiH, nakon sastanka s prvim zamjenikom visokog predstavnika Roderikom Murom (Roderick Moore) i ambasadorom SAD u Hrvatskoj D`ejmsom Folijem (James Foley). Mur je pozvao predstavnike najve}ih bh. politi~kih stranaka da kona~no postignu dogovor o Vije}u ministara. ^ovi} je istakao da je rekonstrukcija Federalne vlade i dalje preduvjet pristupanju M. H. daljnjim dogovorima.

Mostar posjetio Roderik Mur, zamjenik {efa OHR-a

Mur sa saradnicima u Mostaru

teme

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

9

SARAJEVO [ta je predsjednik FBiH poru~io na sastanku s borcima

Osporava li Budimir Srebreni~anima pravo na naknadu?
Ovi civili trebaju biti rije{eni kroz drugi zakonski akt, odnosno kroz Zakon o pravima civilnih `rtava rata, rekao je predsjednik FBiH
Koordinacioni odbor bora~kih udru`enja na ju~era{njem sastanku s predsjednikom FBiH @ivkom Budimirom podr`ao je reviziju korisnika bora~ko-invalidske za{tite, uz uvjet da ona bude pravi~na i da se odnosi na sve korisnike bora~koinvalidske za{tite. - Revizija mora biti pravi~na, a iz prava moraju biti izvedeni oni koji su to pravo ostvarili, a nisu bili pripadnici Oru`anih snaga. Veliki broj civila, negdje oko 10.000, ostvaruje pravo na bora~ku naknadu. Ovi civili trebaju biti rije{eni kroz drugi zakonski akt, odnosno kroz Zakon o pravima civilnih `rtava rata. Ima i onih kojima je precijenjen stepen invalidnosti - poru~io je Budimir na konferenciji za novinare.
Merkel: Ohrabrila ekstremiste

Li~nost dana

Angela Merkel

[amar desni~ara
Kancelarka snosi odgovornost za sputavanje grupa koje zagovaraju nasilna rje{enja
Desni~arske snage u Njema~koj su u usponu, a, prema podacima nadle`nih slu`bi, u toj zemlji sve je vi{e onih koji su spremni na nasilje. Napad na tursku porodicu samo je jedan u nizu incidenata. Nakon svake vijesti ove vrste u mislima iskrsava lanjska izjava njema~ke kancelarke Angele Merkel da je multikulturalizam u Njema~koj propao. Tu su izjavu ekstremisti do`ivjeli kao ohrabrenje i podstrek da nastave sa {irenjem mr`nje. Stoga Merkel snosi najve}u odgovornost za sputavanje grupa koje zagovaraju nasilna rje{enja i za iskorjenjivanje fa{izma promoviraju}i miran su`ivot razli~itih nacionalnih skupina. Angela Merkel ro|ena je 17. jula 1954. u Hamburgu. Nakon zavr{ene srednje {kole upisala je fiziku, a uz studij je radila kao konobarica. Doktorirala je 1986. godine. Na prvim izborima nakon ujedinjenja dvije Njema~ke izabrana je za zastupnicu u Bundestagu. Predsjednica CDU-a postala je 2000., a pet godina kasnije preuzela je du`nost kaG. M. ncelarke.

Sporazum o pravima
Budimir, koji na konferenciji za novinare nije precizirao o kojim se civilima radi, a kako „Dnevni avaz“

S ju~era{nje konferencije za novinare: Razgovori o reviziji

(Foto: M. Kadri})

saznaje od predstavnika jednog od udru`enja koji je prisustvovao sastanku, mislio je na porodice ubijenih Srebreni~ana koji ostvaruju pr-

Uklju~iti borce u rad komisija
Kulosman je naglasio da se {to hitnije treba i}i u izmjene i dopune zakona koji se odnose na prava bora~ke populacije kako bi se i demobilisanim borcima osigurao bolji status. - Nadam se da }emo zajedno s predstavnicima udruga HVO-a {to prije biti uklju~eni u rad komisija koje rade na dopunama zakona koje se odnose na prava bora~kih kategorija naveo je Kulosman.

avo na {ehidsku penziju. Budimir je, kako saznajemo, na sastanku naglasio da su porodice ubijenih Srebreni~ana ostvarile pravo na naknadu na osnovu sporazuma SDA i HDZ-a BiH u vrijeme kada je pripremao Zakon o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica FBiH. On je, izme|u ostalog, rekao da nisu samo Srebreni~ani ostvarili to pravo nego i manji broj porodica ubijenih hrvatskih civila. Na ju~era{njoj konferenciji Saud Kulosman, predsjednik Koordinacionog odbora, poru~io je da }e od Vlade FBiH tra`iti da za

svaki mjesec proveden u Armiji RBiH ili HVO-u izdvoji po jednu marku.

Konkurs za mla|e inspektore u SIPA-i

Bud`etski novac
Kako ka`e Kulosman, jo{ nisu napravljene analize koliko }e demobilisanih boraca ostvarivati ovo pravo te koliko }e se iz bud`eta izdvajati sredstava za ovu namjenu. Kako je pojasnio Budimir, sredstva za finansiranje naknada trebala bi biti osigurana iz postoje}eg bud`eta za bora~ku populaciju, a stav Koordinacionog odbora je da su svi spremni uklopiti se u postoje}i A. DEDAJI] bud`et.

Javilo se vi{e od 1.000 kandidata, eliminirano 323
Na konkurs za mla|e inspektore u Agenciji za istrage i za{titu (SIPA) javilo se vi{e od 1.000 kandidata, saznaje „Dnevni avaz“. U pro{li petak odr`ana je sjednica Komisije za odabir kandidata, na ~ijem je ~elu Mirza Li{inovi}, koji je, ina~e, pomo}nik direktora SIPA-e Mirka Luji}a. Komisija je po osnovu nepotpune dokumentacije eliminirala 323 kandidata. Ova informacija {okirala je prijavljene kandidate jer ne mogu vjerovati da je ~ak toliko bilo prijava s nepotpunom dokumentacijom. Svi oni, me|utim, imaju mogu}nost `albe Odboru za `albe policijskih slu`benika pri Vije}u ministara BiH.
E. Ha.

Klub poznatih

Brankica Rudan 

E=@= = @==I EI= LA=
Lični profil novinarke TVSA
Ime i prezime: Brankica Rudan. Datum i mjesto rođenja: 3. mart 1977., Sarajevo. Koji je Vaš najveći porok: Cigarete. Biste li donirali organe: Da. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Jadna maca, napuštena. Šta svaka dama mora imati u tašni, a muškarac u novčaniku: Dama - mobilni telefon i ključeve sopstvenog doma, muškarac sliku drage osobe. Ima li istine u izreci “Ko pjeva, zlo ne misli”: Itekako. Da je sutra smak svijeta, šta biste danas uradili: Pozvala bih sve one koje volim i rekla da će mi nedostajati. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Najbolja je kombinacija jednoga i drugoga, ali s mjerom. Politika je za Vas: Svašta nešto, ne bi stalo ni u tri reda ono što bih rekla. Prešutjet ću. Jeste li ikada izdali prijatelja: Mislim da nisam. Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Ima i jednoga i drugoga, ali je više slatka nego gorka, iako sebe ne smatram slavnom osobom. Otkrijte nam jednu tajnu: Nikada kao danas nisam voljela u životu... Čega se najviše sramite: Pojedinih situacija iz djetinjstva. Najljepša žena/muškarac je: Najljepša žena je moja baka zbog svih epiteta i karaktera koji ponosno i dalje nosi sa 90 godina. Kada je brak dobar brak: Kada je satkan od povjerenja, poštovanja, podrške i razumijevanja i onaj u kojem se uglavnom smijemo. Je li jutro pametnije od 

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

JAA

PRAVOSUĐE Preliminarne preporuke Evropske komisije

2H?AIKEH=A H=JED čE= @ BK@=AJ=A A L=žIJE
Ministarstvo pravde BiH nije ostvarilo napredak u provođenju zaključaka o uspostavljanju apelacionog suda BiH

Evropska komisija (EK) očekuje da do kraja novembra bude potpisan protokol o razmjeni dokaza u predmetima ratnih zločina između Tužilaštva BiH i Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Navodi se to u preliminarnim preporukama ove komisije s drugog sastanka o strukturalnom dijalogu o pravosuđu između EU i BiH, koji je vođen na tehničkom nivou u Sarajevu, prenosi Srna.

Prevazići blokade
Rudan: “Louis Vuiton” omiljena modna marka

večeri: Da, JUTRO je uvijek pametnije. Neostvarena želja: Putovanje u daleku zemlju gdje je uvijek ljeto, dugačak godišnji odmor. Omiljeni film: “Mamurluk 1” i “Mamurluk 2” i sve domaće komedije. Vaš hobi: Zimi skijanje, ljeti vožnja biciklom. Sportista koji Vas inspirira: Mesi (Messi). Sjećate li se prvog poljupca: Naravno. Šta je Vaš najveći strah: Nemam straha. Najdraža pjesma: “Gracija” grupe “Azra”. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Nedavno. Citat koji pamtite: Tiha voda brijeg roni, te strpljen - spašen. Omiljena modna marka: “Louis Vuiton”. Osoba koja Vas živcira: Živcira me glupost u svakom smislu i obliku.

U preliminarnim nacrtima s tog sastanka, koji je održan 10. i 11. novembra, Evropska komisija izrazila je podršku zaključivanju bi-

Sjedište Evropske komisije: Zabrinutost zbog kašnjenja u mnogim segmentima 

K=E FHA@AJE
Evropska komisija, između ostalog, preporučuje uvođenje niza mjera za smanjenje velikog priliva predmeta neplaćenih komunalnih računa, kao što su rješavanje “komunalnih” predmeta izvan sudova.

lateralnih sporazuma BiH sa susjednim zemljama o ekstradiciji državljana tih zemalja. O pitanju institucionalne reforme apelacionog sistema u Sudu BiH, Evropska komisija sa zabrinutošću konstatira da Ministarstvo pravde BiH nije ostvarilo napredak u provođenju zaključaka Radne grupe o uspostavljanju apelacionog suda BiH. Komisija ponavlja da je djelotvorno procesuiranje predmeta ratnih zločina od fundamentalne važnosti za

Evropska komisija pozdravlja najavu Tužilaštva i Suda BiH da će pozicije međunarodnog osoblja u njihovim redovima biti u potpunosti preuzete do kraja 2012. godine. utvrđivanje istine i proces pomirenja u BiH te da su kašnjenja i neefikasnost neprihvatljivi. EK podsjeća da 

AđK=H@ I>A

je prioritet prevazići sve postojeće blokade.

Državni zatvor
Evropska komisija preporučuje da se Tužilaštvu BiH dodijele dovoljna sredstva i ljudski resursi kako bi se omogućilo djelotvorno obavljanje zadataka koji se odnose na ekshumaciju. Također, izražena je zabrinutost zbog kašnjenja u otvaranju forenzičkepsihijatrijske bolnice na Sokocu te zbog zbog dugotrajnog kašnjenja u gradnji državnog zatvora. 

čE?E FCKE C=LA
Jović, Đurđević i Ristić optuženi da su ubili Avdića, a njegovu kćerku i snahu silovali
nao ubistvo, rekavši da je ubio u samoodbrani, a za silovanje je optužio svoje saučesnike. Na Odjelu za ratne zločine pri Višem sudu u Beogradu, pred Sudskim vijećem kojim predsjedava sutkinja Vinka Beraha-Nikičević, danas i sutra bit će nastavljeno suđenje Draganu Joviću, Zoranu Đurđeviću i Alenu Ristiću, optuženima da su 14. juna 1992. godine u Bijeljini ubili Ramu Avdića, a Ramine kćerku i snahu silovali. Optuženi Jović ranije je priz-

U Beogradu se nastavlja suđenje za ubistvo Rame Avdića

SMS
SDA KLANOVI - Ne šalju u Zetru inspekciju kada Hilmo Selimović proda kubike vode bez računa. Sve su to klanovi SDA, ali mogu poslati inspekciju na ćumuraše! Neka se vidi da nešto rade. Gospodo, što na ćumuraše od ovoliko gazdi? RATNI PROFITERI Lov na branioce nije nikada ni prestao, ali zato će ratni profiteri

Dnevni avaz 061-142-015
lošiji seoski makadam. Pitam se ima li neko normalan u ovoj državi da poduzme neke mjere za taj put da se na njemu nešto popravi i sredi? FISKALNA SRAMOTA - U Domu zdravlja Fojnica sve naplaćuju, ali ne daju fiskalni račun. Pacijenti ne znaju šta plaćaju. Na njihovim računima piše na vlastiti zahtjev i cifra. Sramota!

Optuženi svjedok
Zastupnica oštećenih, advokat Gordana Andrejević, potvrdila je da je Sudsko vijeće uvažilo zahtjev ostalih članova porodice Avdić da im budu uvažene pisane izjave koje će biti pročitane na novembarskom ročištu. Očekuje se i dolazak svjedoka Danila Spasojevića, koji je i optužen da je zločince doveo u kuću Avdića. Ranije izostanke pravdao je ljekarskim nalazom da pati od akutne depresije. Njemu se za isti zločin sudi u Bijeljini, a ročište u tom procesu zakazano je za 24. novembar. Na prošlom ročištu, 16. oktobra u Beogradu, svjedočili su Fata i Hurem Avdić, supruga i mlađi sin ubijenog Rame. U telefonskom razgovoru za “Dnevni avaz” Hurem Avdić je istakao korektnost policije i pripadnika Službe za podršku i pomoć svjedocima. Istakao je

i prekogranični duldung patrioti izbjeći ruku i tas pravde zbog zastare. Usvojite zakon i poništite ratnu i poratnu privatizaciju, a branioce treba štititi država za koju su ginuli, a ne dobronamjerni pojedinci i grupe. SEOSKI MAKADAM Svaki dan odlazim na posao iz Ilijaša u Sarajevo i put od Donje Vogošće do Semizovca gori je nego neki naj-

Fata Avdić 17. oktobra pred Višim sudom u Beogradu

da nakon novembarskog ročišta slijedi ročište na kojem će se čitati presuda.

Skupila hrabrost
- Sud u Beogradu radi daleko brže nego sud u Bijeljini. Iskreno se nadam da će zločinci, ubice moga oca, nakon 19 godina od zločina dobiti zasluženu kaznu - kazao je Hurem Avdić.

Hurem Avdić: Porodica je imala sigurnost

Fata Avdić imala je snage da ode u Beograd i prisustvuje suđenju onima koji su njenoj porodici nanijeli neizmjernu bol. - To je moj dug prema mužu Rami, prema mojoj djeci. Njih trojica samo su pognuli glave. Niko ništa nije rekao ni pitao dok sam govorila - rekla je Fata Avdić. E. MUSLI

teme

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

11

SARAJEVO Uprava policije FBiH iznijela podatke

Sve gora sigurnosna situacija u Federaciji
Imovinski delikti pove}ali kriminalitet Za deset godina bilo je manje teroristi~kih djela nego prstiju na dvije ruke, kazao je Vranj
pro{le godine. Ovakvo stanje rezultat je pove}anog broja imovinskih delikata i pada otkrivenosti krivi~nih djela, re~eno je na ju~era{njoj pres-konferenciji Federalne uprave policije (FUP), kojoj su prisustvovali direktor FUP-a Dragan Luka~ sa saradnicima Samirom D`ebom, Edinom Vranjom, Ensadom Koromanom i Sejadom Selmanom. Luka~ je istaknuo da je ta informacija razmatrana na nedavnom sastanku koji je odr`ao s policijskim komesarima u Bugojnu, gdje je zaklju~eno da je u posljednjih deset godina u FBiH bilo „manje teroristi~kih djela nego prstiju na dvije ruke“, kazao je zamjenik na~elnika u Sektoru kriminalisti~ke

Na ju~era{njoj konferenciji do{lo je do `u~ne debate novinara Federalne televizije i direktora Luka~a, koji je zaprijetio i tu`bom protiv ove ku}e. Novinari su Luka~a pitali za{to nije bio na mjestu napada na Ameri~ku ambasadu te da objasni ko to, kako je ju~er ustvrdio, „poku{ava staviti policiju pod politi~ku kontrolu“. Luka~ je odgovorio da se „linija zapovijedanja mo`e raditi i preko sredstava veze“. A u pogledu dono{enja novog zakona, Luka~ je optu`io predlaga~a. - Ako ministar predla`e

Luka~: Istraga }e biti, i to te{kih

zakon, onda on to radi nebitno u ~ije ime. Zakon o unutra{njim poslovima FBiH iz 2005. godine koji je u primjeni najbolji je i najkvalitetniji. Jedino on ima odredbe operativne i finansijske samostalnosti policije, a to su odlike depolitizirane policije. Ne}u da ulazim u to da li neke istrage na ovaj na~in treba preduprijediti. A istraga }e biti, i to te{kih. One su ve} u toku i na njima se radi s tu`ila{tvima. Sa zakonom koji se predla`e istrage mogu biti sprije~ene jer se otvaraju takve mogu}nosti kazao je Luka~.

Sigurnosna situacija u FBiH u prvih devet mjeseci ove godine ne{to je lo{ija nego {to je bila u istom periodu

Primjena sile

policije FUP-a Edin Vranj. - U analizi posljednjeg teroristi~kog napada konstatirali smo da je najve}i broj pripadnika MUP-a KS pokazao prisebnost, hrabrost i uspje{nu primjenu sile u minimalnoj mjeri kako bi se neutralizirao napada~ - istaknuo je Vranj i dodao da je najve}i broj teroristi~kih djela uspje{no rasvijetljen. Zamjenik direktora FUPa Samir D`ebo kazao je da je u prvih devet mjeseci ove go-

Negativni trend

Luka~ sa saradnicima: Lo{ije statistike

(Foto: S. Jordamovi})

Od ukupnog broja prijavljenih po~inilaca ~ak je 1.069 maloljetnika, {to je za 18,8 posto vi{e nego pro{le godine. Povratnika u ~injenju krivi~nih djela bilo je 5.610, i to uglavnom zbog kaznene politike koja za odre|ena djela ne predvi|a pritvor ili {to osu|enici moraju ~ekati na odslu`enje zatvorskih kazni.

Maloljetni~ka delinkvencija

dine u odnosu na isti period pro{le godine broj krivi~nih djela pove}an za 1.614 odnosno za 9,6 posto. - Bilje`imo pove}anje broja prijavljenih osoba za 9,3 posto, broja maloljetnih izvr{ilaca za 18,8 posto, povratnika u ~injenju krivi~nih djela za 13,7 posto i broja osoba li{enih slobode za 5,4 posto. U istom periodu do{lo je do pada otkrivenosti izvr{enja krivi~nih djela sa 63,1 posto na 58,3 posto. Ovaj negativni trend doprinosi daljnjem uslo`njavanju sigurnosne situacije na podru~ju FBiH. O~ito je da aktuelna politi~ka, socijalna i ekonomska de{avanja u na{oj zemlji imaju reperkusije i na rad policijskih agencija. To je jedan od uzroka pove}anja kriminaliteta u FBiH - pojasnio je D`ebo.
E. HALA]

Slaven Grabovac osu|en na deset godina zatvora
Udarcima kocem po glavi usmrtio Mom~ila Grbi}a (35)
(Foto: M. Lugi})

Presuda za ubistvo u Banjoj Luci

Slaven Grabovac (29) iz Banje Luke osu|en je ju~er na deset godina zatvora zbog ubistva Mom~ila Grbi}a (35), kojeg je u junu po glavi udarao drvenim kocem do smrti. Grabovac je dan prije izricanja presude, na iznena|enje ~lanova Sudskog vije}a, priznao ubistvo i pla~u}i izrazio kajanje, obja{njavaju}i da nije „sklon ubijanju“. Njemu je u ponedjeljak trebalo po~eti su|enje, zbog ~ega su bili pozvani i svjedoci, ali je nakon ~itanja optu`nice njegov advokat rekao da Grabovac `eli priznati krivicu. Kako smo ve} pisali, supruga optu`enoga Borislava

Grabovac: Priznao krivicu

O{ap, prema izjavama nekoliko svjedoka i njihovih poznanika, bila je u vezi s Grbi}em i ~ak mu rekla da je trudna s njim, da bi, u me|uvremenu, podigla vi{e kredita u ukupnom iznosu od nekoliko desetina hiljada maraka. @irant je bio ubijeni Grbi}, a kako nije uredno vra}ala kredite, iznosi su odbijani od njegove pla}e, koja mu je na kraju u potpunosti blokirana. Njegovo tijelo prona|eno je u stanu koji je unajmljivao u ulici Radoja Domanovi}a, a mrtav je le`ao u lokvi krvi pet dana, dok njegove radne kolege nisu obavijestile policiju, koja je potom provalila u stan. B. S.

Na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga (OS) BiH generalpukovnik Miladin Miloj~i} ju~er je u zvani~nu posjetu primio na~elnika General{taba Armije Makedonije generalmajora Goran~a Kotevskog.

Zajedni~ki cilj euroatlantske integracije
- Saradnja s Armijom Makedonije u jednoj je uzlaznoj fazi i ono {to nam je zajedni~ko jesu postavljeni ciljevi prema euroatlantskim integracijama - rekao je Miloj~i}. Njegov kolega iz Make-

Posjeta Armije Makedonije Oru`anim snagama BiH

donije izrazio je zadovoljstvo {to se nalazi u Sarajevu i naglasio da oru`ane snage BiH i njegove zemlje trebaju biti izvoznici sigurnosti umjesto uvoznici, kako je A. C. to bilo u pro{losti. 

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

I=H=ALIE =J

BOGATIĆI Nakon dvije godine sanacija najopasnijeg bh. klizišta

Babić: Traži se najjeftinije meso

Nemaju ljudi para, ko ima, i kupit će skuplje
Loša finansijska situacija utjecala je i na poslovanje Gradske tržnice, gdje je, kako navode prodavači, kupovina proizvoda znatno opala u odnosu na 2010. godinu. Ipak, primarna tražnja postoji te se na štandovima najih penzioneri najčešće u vrijeme penzija. Rijetko koji penzioner je stalna mušterija - kazala nam je Vezira Alihodžić, prodavačica mliječnih proizvoda. Suho meso koje košta 15 KM najprodavaniji je mesni

2AEAHE =LEšA KFKK =I AI
5L=šJ= F=

Zabilježeno u Gradskoj tržnici

Bogatići: Milioni kubika materijala klize u korito i pritišću branu

Tvrdnje prodavača potvrdio nam je i jedan od penzionera. - Kupujem svašta pomalo, kako mi primanja dozvoljavaju. Najviše kupujem mliječne proizvode, sireve i povrće, dok meso ne kupujem često - kazao je Vinko Odak. 

= LHEAA @EčA ILA LEšA EE E FHEAJE
Postoji opasnost ako se zemlja sruči i napravi prirodno jezero Istraživanje vrše stručnjaci s Rudarskog instituta iz Tuzle
la lako mogu zatvoriti korito rijeke Željeznice. U tom slučaju, geolozi tvrde, akumuliralo bi se jezero, a pod pritiskom bi privremena brana popustila i poplavila naselja, pa čak i dio Sarajeva. darskog instituta iz Tuzle trenutno na terenu obavljaju istraživanja koja će poslužiti za izradu idejnog projekta sanacije klizišta. - U okviru toga dat će i rješenje za interventne radnje. Trenutno prave puteve po klizištu, raste-

(Foto: S. Jordamović)

Odak: Najviše povrće

Skoro dvije godine trebalo je državnim i entitetskim vlastima da počnu nešto raditi na najopasnijem

radnike firme “Terex” kako ruše zgradu za edukaciju radnika “Elektrodistribucije” i kopaju zemlju.

Radnici na terenu
Milioni kubika materijala već su zatvorili više od pola korita Željeznice. Na

Teže intervenirati
- Kako vrijeme odmiče, sve više klizi! Mnogo vremena je propušteno, a da niko ništa nije radio. Poprilično su zakasnili, a klizište je kao bolest, vremenom se pogoršava, pa je sve teže intervenirati. Postoji opasnost ako se zemlja

Alihodžić: Narod vrlo malo kupuje

više nude mliječni i mesni proizvodi, koji i su najtraženiji. Od mliječnih proizvoda najviše se kupuju mladi sirevi koji koštaju četiri KM po kilogramu, dok domaći kajmak, čija je cijena 18 KM za jedan kilogram, rijetko ko kupuje. - Narod vrlo malo kupuje, a, ako šta i kupi, to su, onda, najjeftiniji proizvodi. Nemaju ljudi para, ko ima, i kupit će skuplje. Najtraženiji su masni sirevi, a kupuju

proizvod, dok biftek od 40 KM skoro niko ne kupuje. - Ljudi najviše kupuju meso za kuhanje, odnosno ono koje je najjeftinije. Pored toga, i sudžuk je tražen, a kako sam zapazila, najviše ga kupuju ljudi srednjih godina. Penzioneri su tu kada budu penzije, a, pretpostavljam, zbog niskih penzija najviše kupuju masnije meso - rekla je Samija Babić, prodavačica mesnih proizvoda. E. M.

Langof: Klizište je kao bolest

Pomoćnik trnovskog načelnika za civilnu zaštitu Esad Velić istaknuo je da su Ministarstvo sigurnosti BiH i entitetske vlade dale 500.000 KM, ali da je za bh. klizištu koje se nalazi u Bogatićima kod Trnova, tačno na granici Federacije i manjeg entiteta. Svi stručnjaci govore da je vrlo opasno i da, ako skliznu, velike količine materija-

2JHA> LEšA L?=

sanaciju potrebno mnogo više novca. - Sada rade dok ne potroše taj novac i vjerovatno se pripremaju za proljetne radove - istaknuo je Velić.
Korito Željeznice suzilo se na manje od metar

Okom kamere

sruči i napravi prirodno jezero - kazao je za “Avaz” profesor Građevinskog fakulteta i stručnjak za klizišta Zlatko Langof. Prema njegovim riječima, predstavnici Ru-

rećuju padinu i ruše oba objekta - istaknuo je Langof. Naša ekipa posjetila je Bogatiće, gdje smo zatekli

jednom dijelu rijeka protječe kroz korito širine manje od metra. Osim toga, eksploatirali su i drva oborena tokom klizanja. S. MUHIĆ

Jedna ekipa u At mejdanu...

7 =J= =IE >EJ ćA IH % ! EE= ”2=HL?E” K==E EšćA
...druga na Trgu oslobođenja

Vlada utvrdila nacrt budžeta za 2012. godinu

Radnici preduzeća “Park” jučer su na nekoliko lokacija u gradu čistili parkove i zelene površine. Objektiv našeg fotoreportera zatekao je jednu ekipu

uAt mejdanukako uklanjaopalo lišće. Druga ekipa na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović također je uklanjala lišće i otpatke sa zelene površine. N. G.

Vlada Kantona utvrdila je nacrt budžeta za 2012. godinu koji iznosi 722.800.000 maraka. Na tekuće izdatke u narednoj godini za 164 budžetska

korisnika u kojima je 11.077 zaposlenih predviđeno je 317.335.100 KM. U 2012. godini bit će više zaposlenih nego ove

godine, jer će JU “Djeca Sarajeva” od januara prijeći na trezorsko poslovanje, a planirano je formiranje ureda za reviziju Kantona i zavoda za pružanje

besplatne pravne pomoći. Nacrt budžeta za 2012. godinu zastupnici Skupštine Kantona razmatrat će na sjednici 23. novembra. S. M.

panorama

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

13 

"

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

F=H==

RAZGOVOR Uroš Makić, načelnik općine Bosansko Grahovo

Na sajmu i pčelari

(Foto: D. Stojnić) 

=š= A@E= @LE= *E0 =>H=LE= A = =I
Vlastodr{cima je stalo samo do naše šume i da nam nametnu radnike sa strane, pa i iz Hrvatske, te nastavne planove i programe druge države, tvrdi Makić
šume i da nam nametnu dobar dio radnika sa strane, pa i iz Hrvatske, te nastavne planove i programe druge države - kaže Makić.

U Prijedoru je jučer otvoren trećimeđunarodni sajam “Dani knjige - Prijedor 2011” i “Dani meda, pčelarstva i ljekobilja”. Na sajmu će u narednih pet dana biti predstavljeno preko 20.000 naslova oko 30 izlagača iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, organizovane dvije književne večeri i tri edukativna predavanja iz oblasti apiterapije.

,=E ECA A@= E A>E=

Međunarodni sajam u Prijedoru

Ako se uporedi današnji izgled Bosanskog Grahova i njegovih naselja sa izgledom iz vremena završetka rata, kad je ličio na Hirošimu, napretkaima,kazao jezanašlist Uroš Makić, načelnik općine Bosansko Grahovo.

Loše žive
Dodaje da povratnici uglavnom loše žive, čak i oni koji nešto rade, jer su primanja nedovoljna i neredovna. - Od Grahovljaka ja i još nekolicina nismo socijalni slučajevi, premda ni moja primanja ne premašuju 1.600 KM. Čitava opština je socijalni slučaj. Prije rata radilo je preko 3.590 Grahovljana, danas nas radi tek nešto preko 400, ne računajući one koji svakodnevno dolaze na posao iz drugih mjesta BiH i Hrvatske. Kao da se itekako nekima žuri da što prije potroše naše resurse, posebno šumu, koja se masovno siječe - zaključio je svoju ispovijest Makić. A. KAMBER

Med i brojne pčelarske proizvode predstavili su mahom prijedorski pčelari, njih desetak, kojim se s čuvenim medom od žalfije i vrijeska pridružio i Slobodan Barzut, pčelar iz Trebinja. Organizovanje trećeg međunarodnog sajma podržala je i regionalna kancelarija Privredne komore sa sjedištem uPrijedoru. M. Z.

Uložili novac
Dobar dio stanova i kuća je obnovljen mada je na čekanju 1.364 zahtjeva za indivi-

, @H=L=

Spec
Nakon što je nedavno neposrednom pogodbom Nikoli Nevistiću - Bilom, kao kupcu sa najvećom ponudom, prodana zgrada starog hotela u Tomislavgradu, na posljednoj sjednici OV donesen je i zaključak o odobrenju prodaje zgrade starog suda Stipi Vukadinu-Vardiću za 120.000 KM. A. K.

Makić dodaje da je Bosansko Grahovo vjerovatno jedina općina u BiH koja nema doma zdravlja. - Radi jednom sedmično ambulanta po sat-dva i to je sve, jer ni Drvar nema liječnika dovoljno. Za najbanalnije stvari moramo u Drvar, ili u dvostruko udaljenije Livno - kaže Makić.

Makić: Male šanse za zapošljavanje povratnika

dualnu obnovu i 211 za obnovu stanova. Ako bi se iznašla sredstva za obnovu, a pogotovo povećale šanse za zapošljavanje povratnika, vratilo bi se još dosta ljudi, jer ih se, prema riječima načelnika općine Uroša Makića, prijavilo 1.317 od čega su četvoro Hrvati, devet iz reda ostalih, a sve drugo su Srbi, koji su prije rata činili i apsolutnu

većinu u ovoj općini. - Neprestano ističemo da živimo u Bosanskom Grahovu i u državi BiH, te da nas ne zanimaju nikakve Srbije, Hrvatske i kojekakve druge etnoteritorijalne zajednice, već naš zavičaj i naša jedina domovina BiH, koju volimo, ali koja je poprilično zaboravila na nas, a o kantonalnim vlastima da i ne govorimo, kojima je stalo jedino do naše

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

15 

$

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

?H= DHE=

Izvlačenje tijela nastradalog Kvesića

(Foto: V. Bogić)

Dragan Lukač, direktor FUP-a, kazao je jučer da je u slučaju nestanka Frane Kvesića iz Širokog Brijega ronioce angažirao po zahtjevu Federalne uprave Civilne zaštite, jer bez tog ili zahtjeva Kantonalnog MUP-a to nije mogao učiniti. Zahtjev Civilne zaštite stigao je u ponedjeljak. - U tom slučaju sve je urađeno po zakonu. Operativni rad je u toku. Razumijem i rodbinu. Njegov brat kazao nam je da ne vjeruje da je Kvesić izvršio samoubistvo. Svi su to izjavili, rodbina i njegova djevojka. U nedjelju sam naložio formiranje tima istražitelja da istraže određene stvari jer smo mi, u međuvremenu, dobili saznanja o mogućim nezakonitostima s poslovima kojima se Kvesić bavi. To je dovoljan osnov da možemo krenuti s operativnim radom - kazao je Lukač.

5JEC= =DJAL K .72

NA LICU MJESTA Okončana potraga kod Jajca

4E?E E 8H>=I= ELKE JEA .H=A LAIEć=
Vanjskim pregledom utvrđeno da nije bilo tragova nasilja Iz MUP-a SBK saopćeno da je riječ o samoubistvu i utapanju
novi ronilačkog kluba “Buk” iz Banje Luke u Vrbasu, na četiri i po metra dubine, u blizini mjesta Podmilačje kod Jajca. Nešto kasnije, oko 13.30 sati, izvukli su ga iz vode. Bolom shrvani Tomislav Kvesić, brat nastradalog Frane, jučer nam je kratko u telefonskom razgovoru potvrdio da je nađen njegov brat.
Kvesić: Pronađen upornošću brata

Pronalaskom tijela Frane Kvesića (43) iz Dužica kod Širokog Brijega u hladnim vodama rijeke Vrbas jučer oko 12.50 sati okončana je neizvjenost u vezi s njegovom sudbinom. Tijelo nesretnog biznismena Kvesića pronašli su čla-

Urađena obdukcija
- Jeste, nađeno je tijelo. Ne mogu sada pričati, molim vas da me razumijete -

rekao nam je Tomislav, koji je zajedno s prijateljima i rodbinom angažirao ronioce kako bi pretražili korito rijeke Vrbas. Iz MUP-a SBK kazali su nam da njihovi službenici trenutno obavljaju uviđaj.

Policija iz dva kantona bila uključena

Prevezen u mrtvačnicu

Međutim, o uzroku i mogućim razlozima Franinog misterioznog nestanka i smrti jučer na mjestu izvlačenja stradalog niko nije htio govoriti. Tijelo 43- godišnjeg Frane prevezeno je u mrtvačnicu u Jajce, gdje su ljekari Kantonalne bolnice Travnik u 17 sati obavili obdukciju. Za to vrijeme pred vratima je čekao Tomislav. Kako smo iz MUP-a SBK saznali, riječ je o samoubistvu i utapanju. - Vanjskim pregledom tijela stradalog vidi se da nije bilo povreda i tragova nasilja - istakli su iz MUP-a SBK. Rečeno nam je da je isto potvrđeno i obdukcijom koja je završena u večernjim satima. Podsjećamo, Frano Kvesić se 6. novembrau devet sati ujutro uputio službenim “passatom” prema Banjoj Luci. Međutim, tamo nikada nije stigao, a svaki trag gubi mu se u blizini Plavog mosta kod Jajca, gdje ga je posljednji vidio jedan ribar. Franin nestanak prijavljen je MUP-u ZHK odmah

sutradan, 7. novembra. Istog dana u prijepodnevnim satima nađen je i njegov službeni automobil zaključan i parkiran uz magistralnu cestu Jajce - Banja Luka, u kanjonu rijeke Vrbas.

Snižen nivo
U potrazi za nestalim Kvesićem bili su uključeni službenici i ronioci MUP-a ZDK kao i policija SBK, koja je čamcem tragala za 43-godišnjakom. Franin brat Tomislav privatno je angažirao i članove ronilačkog kluba “Buk” iz Banje Luke, a pomogli su i zaposlenici Hidrocentrale Jajce 1, koji su ispustili vodu iz brane i snizili nivo vode u Vrbasu za četiri metra. Svaka molba za pomoć koju je Tomislav uputio Federalnoj upravi policije (FUP) naišla je na zatvorena vrata. Direktor FUP-a Dragan Lukač tek je prekjučer poslao svoje ljude u Ljubuški da se uključe u ovaj slučaj. L. K. Č. - V. B.

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011. 

%

SUD BiH Odgođeno suđenje braći Dacić 

=šJEćA ILA@K FKF= =KJ>E
Svjedok pod pseudonimom S odbio dati izjavu iz straha da će time otkriti svoj identitet Čuo raspravu

Ispod traktora postavljene gume sa zapaljenim sijenom

Zaštićeni svjedok Tužilaštva BiH u predmetu protiv Harisa Zornića (ranije Lutvije Dacića), Hamde Dacića i Ačik Džana, optuženih za organizirani kriminal u vezi s međunarodnim švercom droge i pranjem novca, jučer je u nastavku suđenja u Sudu BiH odbio svjedočiti zbog straha da će biti otkriven njegov identitet. Predsjedavajući vijeća sudija Mirsad Strika saopćio je nakon kraće pauze da svjedok odbija da uđe u prostoriju odakle je trebao da svjedoči, pa je odlučeno da se jučerašnji pretres odgodi za 29. novembar. Svjedok je odustao nakon što se u sudnici razvila rasprava između branilaca optuženih i državne tužiteljice Diane Kajmaković, koja je odbila otkriti identitet osobe pod pseudonimom S. On je čuo i stav sudije Mirsada Strike da odbrani neće biti davani njegovi lični podaci, ali da će optuženi iz njegove izjave shvatiti o kome je riječ. - On ne želi da svjedoči nakon kontakta s vama, kaže da je prevaren. Jasno je da bi iz izjave optuženi trebali znati o kome se radi - kazao je sudija Strika tužiteljici Kajmaković, zatraživši od

U Kličićima kod Cazina u subotu oko tri sata ujutro nepoznata osoba ili više njih podmetnule su požar pod dva automobila i traktor. Vlasnik vozila Ćazim Kličić na vrijeme je primijetio i ugasio požar, a kaže da je prizor bio strašan. - Probudilo me jako svjetlo, a nakon što sam pogledao kroz prozor, vidio sam

2@AJKJ Fž=H = JH=JHK E @L= LE=

Incident u Cazinu

mobilske gume postavljene pod vozila te u njih stavljeno sijeno kako bi se lakše zapalile. Kličić ima sedmočlanu porodicu i kaže da se nikome nije zamjerio. Dodaje da je imao prijetnji odranije, ali nije siguran ko bi mogao ovako nešto uraditi. Na traktoru i automobilima nastala je materijalna šteta, dok je Kličić povrijeđen po

Hamdo Dacić jučer po dolasku u Sud

(Foto: S. Jordamović)

nje da razgovara sa svjedokom i pouči ga da bi zbog odbijanja svjedočenja mogao biti pritvoren i novčano kažnjen do 30.000 KM. Tužiteljica Kajmaković, kojoj je indirektno prigovoreno zbog odustajanja svjedoka, kazala je da je obavila razgovor s ovim svjedokom. - Napomenuo je da je u vrijeme kada su optuženi

pušteni iz pritvora njemu polupano vozilo. Shvatio je to kao prijetnju. Bio je isprepadan i jučer i danas - kazala je tužiteljica Kajmaković.

Došli na pretres
Na ovu izjavu tužiteljice Kajmaković obrušila se odbrana, tvrdeći da iznosi insinuacije koje nisu potvrđene.

Optuženi Haris Zornić i Hamdo Dacić od protekle sedmice nalaze se na slobodi na osnovu rješenja Sudskog vijeća kojim presjedava sudija Mirsad Strika. Apelacionio vijeće Suda BiH ovih dana trebalo bi riješiti žalbu Tužilaštva BiH kojom se traži da se Dacićivrate u pritvor. Braća su jučer sa slobode došlanapretres. B.C.

Kličić: Prijetnji je bilo odranije

Junuz Hotić (75) iz Bosanskog Novog, nastanjen u Bosanskoj Krupi, prije dva dana je iz porodične kuće otišao u nepoznatom pravcu. Porodica je odmah alarmirala policiju u Bosanskoj Krupi i u Bosanskom Novom, gdje je živio prije rata i imao rodbinu. Odmah po objavljivanju vijesti o Junuzovom nestanku, članovi porodice su došli do saznanja da je viđen u mjestu Bobovnjak kod Prijedora. Rođaci su, naime, slučajno Junuza na televiziji. Poslije nekoliko sati, nedaleko od mjesta gdje je sniman televizijski prilog, a

4@>E= KK= FHAF== == I CH=D = JAALEEE E LH=JE= C= KćE 7H=>EAE K E
Gornje Moštre kod Visokog
Za dva dana pješice prešao više od 110 kilometara
gdje su Junuza primijetili, rodbina ga je i pronašla. Bio je iscrpljen, a po nogama je imao velike plikove. Junuz je za dva dana prepješačio više od 110 kilometara od Bosanske Krupe do Banje Luke, a razlog zbog kojeg je to učinio ni sam nije znao reći. Prema riječima njegovog brata Adila, Junuz je smanjeno uračunljiva osoba. Adil kaže da će Junuz ostati nekoliko dana u bolnici, a onda bi ga volio smjestiti u neku specijaliziranu ustanovu, jer on i njegova supruga Rahila teško s Junuzom i Kemalom mogu izlaziti nakraj. A. M. U mjestu Gornje Moštre kod Visokog u ponedjeljak je Admir Omanović iz Visokog ukrao kazan sa 15 kilograma graha i 45 kilograma bijelog luka, koje pripadaju D. M.

Nakon dvodnevnog nestanka u Bosanskoj Krupi

plamen. U donjem rublju sam istrčao vani te nogama gasio požar na vozilima. Nakon što sam nekako uspio ugasiti vatru, pozvao sam policiju. Da nisam na vrijeme primijetio vatru, požar bi se proširio i na porodičnu kuću pored koje su vozila bila parkirana - priča nam Kličić, koji se u svom domu oporavlja od zadobivenih ozljeda. Utvrđeno je da je požar podmetnut tako što su auto-

nogama i ima opekotine, pa je bio prebačen u bolnicu u Cazinu, odakle je pušten na kućno liječenje. Vlasnik zahvaljuje dežurnim policajcima koji su mjesto incidenta osiguravali do jutra, a i narednih dana su navraćali da provjere je li sve uredu. U PUCazin kažuda tragaju za počiniocima te da je podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu za izazivanje opće opasnosti. A. D.

Zbog osnova sumnje da je počinio ovo krivično djelo, policija ZDK uhapsila je Omanovića. Nakon kriminalističke obrade kradljivac bijelog luka pušten je na slobodu. L. K. Č.

Junuzov brat Adil, sin Kemal i Adilova supruga Rahila

w

Prilikom kontrole automobila “peugeot” (017-A-580) pripadnici Četvrte PU iz Sarajeva u ilidžanskoj ulici Stojčevac u ponedjeljak u 21.30 sati pronašli su kod vozača ručnu bombu. Automobilom je upravljao D. E. (31), rođen u Rogatici, nastanjen u Sarajevu, a osim bombe, od njega je oduzeta i palica. On je uhapšen zbog nedozvoljenog držanja oružja ili municije i zadržan je u policiji. O svemu je obaviješten kantonalni tužilac u Sarajevu. 

@ L=č= @KAJ= >>=

18

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-11-001 170 Te{anj, 11. 11. 2011. godine Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88 stav 2 Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH („Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), NAJAVLJUJE USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-001 170 a po zahtjevu U`i~anin D`evade k}i Mehmeda iz Te{nja po punom. Prnjavorac Fuadu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 1840 k.o. Radu{a, ozna~ene kao k.~. broj 1185 Dolami}ka, njiva 6 kl. u pov. 1844 m2, k.~. broj 1186/1 Dolami}ka, njiva 6 kl. u pov. 5616 m2, k.~. broj 1186/4 Dolami}ka, njiva 6 kl. u pov. 533 m2 i k.~. broj 1186/5 Dolami}ka, njiva 6 kl. u pov. 481 m2, a {to prema podacima starog premjera odgovaraju nekretninama upisanim u zk. ul. broj 5994, 8739 i 8740 K.O. SP - TE[ANJ ozna~enim kao k.~. broj

2169/3 Dolami}ka, njikva 6 kl. u pov. 420 m2, k.~. broj 2170/3 Dolami}ka, njiva 6. kl. u pov. 1424 m2, k.~. broj 2171/6 Dolami}ka, njikva 6 kl. u pov. 4866 m2, k.~. broj 2169/1 Dolami}ka, njiva 6 kl. u pov. 750 m2, k.~. broj 2171/4 Dolami}ka, njiva 6 kl. u pov. 533 m2 i k.~. broj 2171/5 Dolami}ka, njiva 6 kl. u pov. 481 m2. Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je U`i~anin D`evada k}i Mehmeda iz Te{nja sa obimom prava 1/1, dok je prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Had`iali} D`iha, U`i~anin Hakija, U`i~anin Selim, Husremovi} Zineta, Halep Galib, Halep D`evad, Halep Mehmed, Sarajli} Safida, Huskanovi} Safija i Tahirovi} \ula. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Ned`ad Ljevakovi}

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011. 

'

TRAGEDIJA Teška saobraćajna nesreća u Austriji

Boro Škrbić iz Prekaje kod Drvara prijavio je u petak nestanak svog oca Jovana Škrbića (84), koji je dan ranije u popodnevnim satima otišao od kuće i nije se vratio. Policiji je rekao da su ga te noći tražili rodbina i susjedi, ali bez ikakvih rezultata. Policija je potom naredna tri dana zajedno s mještanima sela Prekaje pretraživala šire područje, ali bez rezultata. Iz MUP-a Livanjskog kantona navode da nikakvi tragovi nisu pronađeni, ali da će potraga biti nastavljena. Jovan Škrbić je mršav, visok 165 centimetara i težak oko 55 kilograma. Ima sijede kosu i brkove, te nosi naočale. U trenutku nestan- 

AIJ= L= ŠH>Eć

Prekaje kod Drvara

Škrbić: Gubi mu se svaki trag

ka na sebi je imao sivi sako, crne hlače, crni šešir, a na nogama je imao gumene opanke. Iz MUP-a mole sve građane da, ako imaju bilo kakvih saznanja o nestalom, jave u najbližu policijsku stanicu ili na brojeve telefona 122 ili 034/820-092.

Istraga o požaru u Čapljini 

I= 0=Eć FCEK @= FHEA HđA@==
Mladić u mjestu Braunau sletio automobilom s puta u nedjelju navečer Dženaza danas u Jajićima kod Kalesije
Pogubna okolnost za Hamzića je bila i to što je put bio klizav, a na automobilu, koji je, kako saznajemo, nedavno i kupio, bile su ljetne gume. S njim u autu bila je još četvero saputnika između 17 i 20 godina. Svi su zadobili teške tjelesne povrede i prevezeni su u bolnicu. Beživotno tijelo Osmana Hamzića iz potpuno uništenog vozila izvukli su vatrogasci. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju navečer oko 22.30 sati, u mjestu Braunau, u Austriji, smrtno je nastradao 20-godišnji Osman (Hašim) Hamzić iz Jajića kod Kalesije. Prema pisanju austrijskih medija, tamošnja policija navodi da je, usljed prebrze vožnje, prilikom izlaska iz krivine Hamzić izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s puta i udario u stablo.
Hamzić: Bio je miran i fin mladić

Iz auta nastradaloga izvukli vatrogasci

Rodbina nastradale djevojčice na zgarištu

Osman Hamzić prekjučer je trebao proslaviti 20. rođendan. Umjesto rođendanskih čestitki, na njegovom Facebook profilu prijatelji su ispisivali izraze žaljenja, tuge i nevjerice. Hamzić je dugo godina trenirao i igrao nogomet u austrijskom klubu ATSV Mattighofen. Svi ga znaju kao mirnog i finog mladića. Dženaza će biti obavljena na mezarju u Jajićima. F. S.

1CHA= Kć= Ć=E= )Eć=
Vlasnik od dima izgubio svijest, ostali članovi porodice nisu povrijeđeni
U prognaničkom naselju Karaula u Živinicama preksinoć oko 23 sata izbio je požar na kući Ćazima Alića koja je u potpunosti izgorjela. Požar su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade RMU Đurđevik i Civilne zaštite Živinice. U vrijeme izbijanja požara u kući se nalazila peteročlana porodica Alić. Ćazim je od dima izgubio svijest, dok su ostali članovi porodice nepovrijeđeni. - Bili smo u kući i nisam ništa osjetio. Komšije su prve primijetile požar na spratu kuće i odmah su reagirale. Istrčali smo svi vani i vidio sam plamen. Odmah sam se popeo na gornji sprat kako bi nešto spasio. Kada sam otvorio vrata jedne sobe, dočekali su me plamen i progona iz Cerske kod Vlasenice, pronašao je u Živinicma, kada je 1993. godine helikopterom prebačen zbog teškog ranjavanja u Tuzlu. Ekipa “Dnevnog avaza” pronašla je Ćazima kako čisti zgarište svog doma. - Nije mi više do mene koliko do moje porodice. Ostali smo opet bez ičega. Nezaposlen sam, imam porodicu, ratni sam vojni invalid i ostao sam bez invalidnine od 40 KM prije tri mjeseca zbog revizije. Radim sezonske poslove, ponekad nekome popravljam motokultivatore, motorne pile. Sve mi je izgorjelo. Ovu odjeću na meni dao mi je komšija. Nemam šta jesti, a pripremao sam se za zimu kazuje Ćazim. S. MUMIĆ

Požar u prognaničkom naselju u Živinicama

Istraga o uzrocima požara u baraci romskog naselja Ada kod Čapljine u kojem je život izgubila šestogodišnja djevojčica Ajla Adžović, još je u toku, potvrdio nam je Vinko Ćorić, načelnik Policijske uprave Čapljina. - Operativne radnje na terenu još su u toku. Nemamo nikakvih novih saznanja. Privođeno je nekoliko osoba koje bi se mogle dovesti u vezu s događajem. Također, još prikupljamo izjave svjedoka koji na bilo koji način mogu pomoći u istrazi - rekao nam je Ćorić. Irena Drinovac, dežurna tužiteljica HNK, kazala

5=IKš= LEšA I>=

nam je da se još čeka nalaz vještaka za protupožarnu zaštitu. - Nalaz očekujem ove sedmice, ja radim sve što je u mojoj moći da se što prije okonča vještačenje kako bismo mogli imati kompletiran predmet u ovoj fazi istrage istakla je Drinovac. Roditelji nastradale djevojčice Darija i Marko sumnjaju da je požar podmetnuo Nikola Šutalo, s kojim su odranije u svađi. Prema njihovim riječima, Šutalo je tri dana prije požara slao prijeteće SMS-ove u kojima im je govorio kako će im zapaliti djecu. M. H.

Nepoznati lopovi u nedjelju su opljačkali katoličko groblje Križ, koje se nalazi u kiseljačkom naselju Brnjaci. Pljačkaši su sa sedam nadgrobnihspomenika ukralimetalne i mesingane predmete, među kojima su vazne i halke. 

F=č= CH>A HEž

Brnjaci kod Kiseljaka

Krađa je prijavljena pripadnicima Policijske uprave Kiseljak, koji tragaju za kradljivcima. U posljednje vrijeme katolička groblja na području općine Kiseljak inače su sve češća meta lopova. Dž. S.

Ćazim na zgarištu svoje kuće

dim, nakon čega sam izgubio svijest - govori nam Ćazim. Vatrogasci su do jutarnjih sati gasili požar i uspjeli su spasiti dva susjedna stam-

bena objekta, koje je požar djelimično zahvatio. Aliću je pomoć ukazana u Domu zdravlja Živinice, nakon čega je pušten kući. Svoj novi dom, nakon

w

Pedesetjednogodišnji Pero S. iz Gornje Dubice kod Odžaka u ponedjeljak popodne izazvao je incident u zgradi Policijske stanice u Odžaku, saopćeno je jučer iz Kantonalnog MUP-a. On je u hodniku zgrade verbalno napao saobraćajnog policajca odžačke Policijske uprave J. V., zbog čega će biti novčano kažnjen jer je narušio javni red i mir omalovažavanjem i vrijeđanjem policijskog službenika. Ta. B.

8HEAđ= FE?=?= K H=šK

20

Srijeda 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

>EEI

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011. 

INVESTICIJE Kompanija Prominvest - Stupčanica počela s radom 

@AH= JLHE?= = ALHFI ELK
Nema boljeg investitora od domaćeg, što pokazujemo na konkretnom primjeru, tvrdi Bećirović

Dva mjeseca nakon što je kompanija Prominvest iz Konjica potpisala ugovor o kupovini kompleksa pilane ŠIP Stupčanica, vrijednog 3,7 miliona KM, u Olovu je svečano položen kamen temeljac za modernu tvornicu lijepljenih ploča, europaleta i pelete. Ova tvornica do polovi-

Na trgovanju na Sarajevskoj berzi (SASE) jučer je ostvaren promet od 73.989,29 KM. Najvećidnevni porastvrijednosti zabilježile su FBiH obveznice stare devizne štednjeserijeP, od0,71posto,dok su najveći dnevni pad registrirale FBiH obvezniceza ratna potraživanja serije C od 2,49 posto. Promet na kotaciji iznosio je 66.364,77 KM i u sklopu 17 transakcija prometovana su 83.453 vrijednosna papira.

2H=IJ>LAE?=IJ=HA @ALEAšJA@AIAHEA2
Vrijednost indeksa

Obim trgovine 73.989 KM

BIFX 1.599,44 SASX-10 0,32% w 867,17 SASX-30 0,05% w 996,48

Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF-a MI Group Sarajevo, po kursu od 4,25 KM. Na primarnom slobodnom tržištu najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Fabrika duhana Sarajevo (4.750,15 KM), po kursu od 55,88 KM.

Radost nisu krili ni radnici Stupčanice, koji su zadržali svoja radna mjesta, kao ni Alija Hadžiabdić, načelnik općine Olovo. - Ova investicija mnogo će značiti za lokalnu zajednicu imajući u vidu da se nekada privredni razvoj ovog kraja bazirao upravo na drvnoj industriji. Zaustavit ćemo iseljavanje stanovništva s ovih prostora - istakao je Hadžiabdić.

BIRS FIRS

0,79% w 903,61 0,39% 1.912,71

Bećirović i Hadžiabdić položili kamen temeljac

ne naredne godine će zaposliti više od 150 radnika. U ovom nekadašnjem kompleksu ŠIP Stupčanica već radi dobar dio bivših radnika bivšeg olovskog giganta koji se od 2007. godine nalazi u stečaju.

- Posebno mi je drago što kompanija Prominvest investira u Olovu, gdje je privredni život bio u potpunoj stagnaciji. Imamo zaista dobru saradnju s Općinom. Kada sve što smo planirali bude stavljeno u funkciju,

bit će to zajednički uspjeh. Mislim da u našoj državi nema boljeg investitora od domaćeg, što pokazujemo na konkretnom primjeru - kazao nam je Enver Bećirović, vlasnik kompanije Prominvest. S. Mi.

Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet je ostvaren akcijama ZIF-a Zepter fondBanja Luka (32.385,92 KM), po prosječnoj cijeni od 6,29 KM. Na slobodnom berzanskom tržištu gubitnik dana su akcije preduzeća Kozaraputevi Banja Luka (54,89 posto), po prosječnoj cijeni od 0,60 KM.

Berzanski barometar za 16.11. 2011. godine

Marketing komunikacije Hypo Alpe Adria banke dobio je na kongresu “Change Communications 2011” nagradu “Fleggy” u kategoriji “identitet i brendiranje”. Ceremonija povodom dodjele priznanja po treći put je uspješno održana u austrijskom Salcburgu. Žiri, koji se sastojao od deset vodećih međunarodnih stručnjaka iz oblasti komunikacija, odabrao je Hypo Alpe Adria banku kao dobitnika ove prestižne na-

grade, a razlog je uspješno lansiranje novog imidža u Austriji i na tržištima jugoistočne Evrope. - Veoma sam sretan što je naštrudu sistematičnompristupu i novoj strateškoj orijentaciji banke javno priznat. Uspješna komunikacija s naših 8.000 zaposlenika i 1,2 miliona klijenata ključni je faktor u tekućem procesu promjena u banci - kazao je dr. Gotvald Kranbiter (Gottwald Kranebitter), predsjednik Uprave HypoAlpe Adria banke.

Kursna lista Centralne banke BiH

Čelnici banke na dodjeli nagrade u Salcburgu

w

0OF )FA )@HE= @>EJE =CH=@A “.ACCO”

Priznanje banci za stratešku reorijentaciju

Euro/dolar 1,3555 w 0,57%

Nafta 112,12 $ po barelu 0,21%

Zlato 1.771,20 $ po unci w 0,40%

w w w 

=KIJ=LA EIA=L=A

Na jučerašnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 61.992.121,09 KM. Na službenom berzanskom tržištu, lista B, najveći promet ostvaren je akcijama Telekoma Srpske Banja Luka, od 33.252,52 KM, po prosječnoj cijeni od 1,57 KM. Ukupan promet obveznicama iznosio je 77.201,60 KM. U javnoj ponudi obveznica RS - javna ponuda obveznica jučer je upisano 683.000 obveznica u vrijednosti od 61.791.010 KM. 

=LAćEFHAJ=?E== 1.=AFJAHB@*==K=
Vrijednost indeksa

Promet od 61.992.121 KM

Ukratko

5LA LEšA čE= E HžA FHA= KIE=E= K 5),
Protekle godine prijavljeno 160 zločina

Alarmantni podaci FBI-ja

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

C>KI

w

6H=žA K>EIJL

Bivši privremeni premijer Libije i nekadašnji vođa pobune u toj zemlji Mahmud Džibril, kojije putovao po svijetu prikupljajući saveznike za rušenje Muamera Gadafija, izjavio je da su “strane sile tražile ubistvo Gadafija, jer su ga željele zauvijek ušutkati”. Džibril je u intervjuu agenciji Bloomberg rekao da bi volio da je Gadafi uhvaćen živ dabi muse sudiloi dodao da je “jedna ili više stranih sila”, koje nije imenovao, imala interes da ušutka Gadafija, jer je previše znao.

S jednog od protesta protiv islama u SAD

Hvatanje pedofila
w
Osamnaest osoba uhapšeno je u okviru opsežne policijske akcije “Armagedon”, koja je u toku na širem području Srbije s ciljem suzbijanja distribucije dječije pornografije, izjavio je jučer ministar policije Ivica Dačić. Kako “Blic” saznaje, na čelu mreže internet-pedofila nalazi se Goran T. (55), u čijem su stanu policajci našli 60 DVD-a s pornografskim materijalom nastalim iskorištavanjem maloljetnih osoba kao i 1.600 VHS kaseta i 2.000 DVD-a drugog pornografskog sadržaja.

Nivo zločina počinjenih iz mržnje prema muslimanima u Sjedinjenim Državama dramatično je povećan prošlegodine, pokazuju podaci američkog Federalnog istražnog biroa (FBI). Prema najnovijoj statistici, protekle godine je širom SAD prijavljeno 160 zločina nad muslimanima, što je za 50 posto više nego 2009., kada je registrirano 107 takvih zločina iz mržnje. Istovremeno, u SAD je učestala i antimuslimanska retorika grupa poput “Zaustavite islamizaciju Amerike!”, posebno povodom ideje o izgradnji islamskog centra namjestu Svjetskogtrgovinskog centra u Njujor-

ku, porušenog prilikom terorističkog napada 11. septembra 2001. godine. Prošle godine je za 11 posto porastao i broj zločina iz mržnje premaLatinoamerikancima, pokazuju podaci FBI-ja koje prenosi američka štampa, navodećidasu u javnosti učestale i antiimigrantske poruke. - Posebno je zanimljivo što raste nasilje protiv muslimana. Taj se problem mora razmotriti i na njega odgovoriti kao na najozbiljnija kršenja ljudskih prava. Američka vlada može i mora uraditi više i suočiti se s ovim problemom - naveli su iz organizacije “Human Rights First”. 

=?EIJEč= K>EIJL= LHD FEJEčA E šFEKIA =BAHA
Čovjek sa šljemom zloglasnih SS jedinica pucao na tursku prodavnicu Agent bio na mjestima ubistava
psihičke probleme te je, prema vlastitim navodima, na taj način želio izvršiti samoubistvo. Za mladog Nijemca se kaže da nije bio poznat kao desni ekstremista, ali da je u njegovom ruksaku, koji je bacio u rijeku Ems, pronađen šljem zloglasnih SS jedinica. Ovaj incident se dogodio u danu kada je Njemačka uznemirena saznanjem da je upravo otkrivena neonacisČovjek s kukastim križem na rukavu, za kojeg se kaže da je psihički bolestan, pucao je na tursku prodavnicu u mjestu Reda-Videnbrik, u pokrajini Sjeverna Rajna Vestfalija, javljaju jučer njemački mediji.

EKSTREMIZAM Desničari guraju Njemačku u neviđeni

Psihički problemi
Ovaj 27-godišnji mladić je imao za tijelo prikačene pakete eksploziva i, kako su saopćili državno tužilaštvo i policaja u Bilefeldu, ima

Računica iz Vanunuovih informacija

EU i Srbija
w
Evropska unija će i dalje podržavati srbijanska preduzeća u jačanju konkurentnosti i integracijama na evropskom i globalnom tržištu, najavio je šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer, ocijenivšida jeSrbija plodno tlo za privlačenje stranih investitora. EU je uložila oko 60 miliona eura u projekte podrške razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

1H=AE=E@! =JIED>ALEDC=L=
Podrška SAD, Francuske, ali i Njemačke
Izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) o Iranu “daje krila”zagovornicima “vojnog rješenja”. Naročito u Izraelu. Pri tome je i izraelski atomski program vrlo sporan i koristi se za proizvodnju atomskog oružja, javlja Deutsche Welle. Prije pet godina, u decembru 2006., tadašnji izraelski premijer Ehud Olmert izgovorio je ono što nijedan političar do tada nije priznao. U intervjuu za njemačku TV stanicu N24 omakla mu se rečenica o nuklearnoj moći njegove zemlje: - Iran prijeti otvoreno, eksplicitno i zvanično da će izbrisati Izrael s geografske karte. Može li se tvrditi da je riječ o istoj stvari kao kada bi težili posjedovanju atomskog oružja poput Amerike, Francuske, Izraela, Rusije? Olmert je tom rečenicom uvrstio Izrael u tim atomskih sila. Nezvanično se zna da je Dimona u pustinji Negev nuklearno postrojenje. A na autoputu između Tel Aviva i Ašdoda, u blizini Sredozemne obale, jedna tabla ukazuje na izlaz za “nuklearni centarSorek”. Vanunu: Još U oktonije slobodan bru 1986. “Sunday Times” na naslovnoj stranici otkrio je “Tajne nuklearnog arsenala Izraela”. Informant novina je bio tehničar u atomskom reaktoru Dimona Mordehaj Vanunu. Vanunu je poslije toga 18 godina odsjedio u izraelskim zatvorima. Ni danas jošnije slobodan čovjek. Na osnovu Vanunovih informacija, stručnjaci procjenjuju da Izrael ima i do 300 atomskih bojevih glava. Uvijek iznova savezničke države su pomagale izgradnju nuklearne sile. SAD su još 50-tih godina isporučile jedan reaktor za istraživanje, Francuska je izgradila novi reaktor i postrojenje za preradu.

tička grupa Nacionalsocijalističko podzemlje (NSU) godinama sijala smrt među strancima u Njemačkoj i, kako se vjeruje, stoji iza deset ubistava: osmero Turaka, jednog Grka i jedne njemačke policajke. Zbog sumnji da se jedan u međuvremenu suspendirani agent Službe za zaštitu ustava nalazio u blizini mjesta šest od devet ubistava, cijela priča oko NSU prijeti da postane politička afera i skandal njemačkih obavještajnih službi, ocjenjuju mediji. Priču o obavještajcu otkrio je tabloid “Bild”, ocjenjujući da je takva sumnja “neshvatljiva i nerazumljiva”. Odnos ovog agenta prema neonacistima je, navodno, i ranije bio sporan.

Nova garda
Sama kancelarka Angela Merkel je povodom otkrića NSU ocijenila da je to bruka za zemlju i najavila provjeru mogućnosti zabrane ekstremno desne Nacionaldemokratske partije (NPD), stranke koja je upravo ovih dana dobila svog novog šefa Holgera Apfela, a s njim i ''novu gardu''. Dugogodišnji šef NPD-a

Oružje kojim su neonacisti izvršavali ubistva

w

Ubio se prevarant Pljevljak Milivoje Ter-

zić (27) izvršio je samoubistvo u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), gdje je bio u pritvoru od 30. avgusta zbog optužbe da je prevario majku Darka i Duška Šarića. Kako je saopćeno, Terzić se objesio o zaštitnu rešetku koja odvaja sobu od prozora. Terzić se u pritvoru podgoričkog zatvora nalazio od 30. avgusta.

2HJAH=E =JELEIJE FHAJ= “K
Policija je jučer uhapsila 70 demonstranata tokom akcije čišćenja parka Zukoti u finansijskoj četvrti Njujorka, u kojem od septembra kampiraju pripadnici pokreta “Okupirajmo Wall Street”, javljaju agencije. Poslije rastuće zabrinutosti da kamp predstavlja opasnost za zdravlje i sigurnost građana, vlasti su naložile demonstrantima da uklone šatore i napuste park da bi mogao biti očišćen. U akciji su učestvovale stotine policajaca. Neki od demonstranata su vikali na policiju i odbijali napustiti park, ali neki su mirno otišli.

Policija očistila park u Njujorku

C>KI
skandal

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

!

0,IA=@=@=ćA 6Kđ=@EAJEC=ILA
Ankete daju prednost lijevom bloku, Kukuriku koaliciji
Do izbora u Hrvatskoj su još tri sedmice, kampanja počinje za dva dana i bit će najkraća u 20 godina višestranačja. Trajat će samo nešto više od dvije sedmice i završiti u ponoć 2. decembra.

Počinje najkraća predizborna kampanja u Hrvatskoj

Ukratko

Manje mandata
No, bitka za svaki glas, i opozicije i vladajućih, traje neprekidno već mjesecima. Nepoznanica nema. Ankete prednost daju lijevom bloku, Kukuriku koaliciji, ovisno o tome ko ankete radi, i do 90 mandata u Saboru, piše “Jutarnji list”. HDZ se uglavnom vrti oko 50 mjesta, 16 manje nego prije četiri godine, ali ima i onih istraživanja koja im daju deset mandata manje, tako da bi jedina utvrda HDZ-a mogla ostati tek 9. izborna jedinica. U svim ostalim pobjedu bi nosila Kukuriku koalicija. I u HDZ-u su svjesni da je izborna pobjeda teško vjerovatni scenarij 4. decembra pa im je na ovim izborima cilj osvojiti najmanje 46 mandata. Toliko su, naime, osvojili 2000. godine. Ako osvoje više od toga, povjerila se Jadranka Kosor svojim saradnicima, lakše će biti izaći pred izborni Sabor stranke jer na sebe neće preuzeti breme najslabijeg

Nosilac svih stranačkih lista je predsjednica stranke Jadranka Kosor. Ona će na izbore izaći kao prva u 5. izbornoj jedinici (područje Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-sremske županije), gdje je i rođena. Na taj način Kosor je izbjegla sučeljavanje s najvećim rivalom, vođom Kukuriku koalicije Zoranom Milanovićem iz SDP-a, koji je u 1. izbornoj jedinici. Na listama HDZ-a nalazi se i novi koalicioni partner te stranke, kontroverzni splitski gradonačelnik Željko Kerum, koji je treći na listi u 10. izbornoj jedinici (Dalmacija i Lika). okolinu. Na predsjedničkim izborima 2009. godine Tuđman je kao nezavisni kandidat osvojio oko četiri posto glasova.

1>AC= IKčA=L=A I E=LEćA 

EšJ= @ I>@A
Poslanici ukrajinskog parlamenta glasali su protiv prijedloga za umanjenje optužbi protiv bivše premijerke Julije Timošenko za zloupotrebu položaja na osnovu kojih je osuđena na zatvorsku kaznu. Parlament je odbio prijedlog saveznika Timošenko da se prekršaj za zloupotrebu vlasti preinači u manji prekršaj. Da je ovaj prijedlog usvojen, ona bi bila oslobođena iz zatvora. Samo je 147 od438 poslanikapodržalo prijedlog. Timošenko je osuđena na sedam godina zatvora zbog zloupotrebe ovlasti.

Merkel: Bruka za zemlju

Crni fondovi
Na listama još vladajuće stranke, međutim, nema dosadašnjeg potpredsjednika Sabora i bivšeg blagajnika stranke Ivana Jarnjaka, koji je novoosumnjičeni u istrazi o crnim stranačkim fondovima. Inače, Državno izborno povjerenstvo (DIP) Hrvatske primilo je ukupno 315 lista kandidata, a od toga 286 stranačkih lista - 205 samostalnih lista i 81 koaliciona lista, kao i 29 nezavisnih prijedloga lista kandidata.

rezultata HDZ-a. Najveće iznenađenje na listi HDZ-a je ime Miroslava Tuđmana, sina prvog predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana. On je drugi na listi u 1. izbornoj jedinici koja obuhvata grad Zagreb i

Fojgt i Apfel: Smjena generacija

Potvrda Ambasade iz Beograda
21-godišnjeg Halita H. u njegovom internet-kafeu u Kaselu i da se na tom mjestu nesreće, izgleda, nalazio i jedan agent, saradnik Službe za zaštitu ustava Hesena. pravilo smjenu generacija. Apfel je, kažu analitičari, potvrdio da dobro zna da ''upakuje'' rasizam i mržnju prema demokratiji, tako da se na prvi pogled ne otkrije šta je ''unutra''.

Njemački utjecajni i konzervativni dnevnik “Frankfurter Algemeine Zeitung” piše da su dvojica naci-ubica Uve Benhart (34) i Uve Mundlos (38) 6. aprila 2006. godine ubili

)CAJ K EJAHAJ=BAK

Udo Fojgt (Voigt, 59) bivši vojnik Bundesvera, politikolog s nekoliko semestara astronautike, čovjek referata, ''potučen'' je u nedjelju na kongresu stranke koji je izabrao Apfela (40) i tako na-

Srbi ne žele živjeti na Kosovu

FEH= 9=

Ruske agencije javljaju da je čak 21.000 Srba s Kosova putem Ambasade Ruske Federacije u Beogradu podnijela molbu ruskom parlamentuDumi da im odobri rusko državljanstvo. Savjetnik u Ruskoj ambasadi u Srbiji Oleg Buldakov potvrdio je medijima taj zahtjev. - Rusi su nam jedina nada i velika prijateljska zemlja. Oni su po svom ustavu dužni štititi svoje građane

4KI @Hž=L=IJL JH=žE 5H>= I IL=
gdje god da žive - rekao je predsjednik novoosnovanog “Udruženja građana s Kosova i Metohije” Ljubiša Vučić, pravdajući se da ne zna dovoljno o inicijativi revoltiranih Srba. - To je politička odluka koja može zakomplicirati tamošnju situaciju, ali i zagorčati Rusiji određenu poziciju u svemu ovome, pa i odnose s NATO-om. No, pret-

postavljam da se zahtjevu nećeudovoljiti, odnosnodaće se Srbe odgovoriti od molbe, jer bito imalodalekosežne posljedice - kaže ruski analitičar Maksim Jusin. Sličnu su taktiku svojevremeno izabrali i stanovnici Abhazije i Južne Osetije, dviju odmetnutih gruzijskih pokrajina, pa sada već više od dvije trećine tamošnjih stanovnika ima rusko državljanstvo.

w

w

w

Kosor: Preuzima breme najslabijeg rezultata

w

Ručna bomba
Bomba ručne izrade eksplodirala je ispred kancelarije zamjenice ministra vanjskih poslova Grčke Marilize Ksenogianakopulu i prouzrokovalasamo manjuštetu, doku incidentunemapovrijeđenih. Bomba je sklopljena uz korištenje kanistera s benzinom, a takvu napravu često koriste anarhističke grupe u Grčkoj prilikom podmetanja požara.

Razgovor oPosrednik Evropske Kosovu

unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Kuper predložio je da se razgovori delegacija nastave u petak, 18. novembra, u Briselu, objavio je prištinski “Ekspres”. Ovaj je prijedlog prihvatila prištinska delegacija, dok stav Beograda još nije poznat, navodi list.

Uhapšeni teroristi U centralnom engles-

kom gradu Birmingemu jučer su uhapšena četvorica muškaraca u nastavku policijske operacije borbe protiv terorizma u Velikoj Britaniji tokom koje je otkriveno da su postojali planovi za samoubilačke napade. Hapšenja su bila planirana i nisu odgovor na bilo kakvu neposrednu opasnost po sigurnost, javlja AP. Trojica muškaraca od 19 i jedan od 24 godine privedeni su pod sumnjom da su prikupljali novac u terorističke svrhe.

24

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Nermin HOD@I]

[ta sam kuhao Ronaldu
Mirsada BALJI]

Hercegova~ka ba{ta u centru Sarajeva
Ermin ZEC i Ilhana CETIN

Na{a veza je od po~etka posebna

Sandra BAGARI]

Ozbiljna pjeva~ica neozbiljnog karaktera
Maya SAR

Sretna sam zbog podr{ke Ive Josipovi}a
Amel ]URI] Merima LEPI]

Velika je ~ast u~iti od Penelope

Srce zamalo ostavio u Americi
Eva PIVI]

Tako to rade dive

Takve pri~e ho}u www.azramag.ba

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

25

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 028384 07 Mals Sarajevo, 21. 05. 2009. godine OGLAS OP]INSKI SUD U SARAJEVU, stru~ni saradnik Denis Kurtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja WURTH BH DOO SARAJEVO, ul. Binje`evo bb, Had`i}i, protiv tu`enog Snje`ana Trkulja, vlasnik Trgova~ke radnje „SNEPROM-2“, ul. Vase Pelagi}a br. 2, Prijedor, radi isplata potra`ivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, dostavlja TU@BU NA ODGOVOR Dana 26. 10. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Snje`ana Trkulja, vlasnik Trgova~ke radnje „SNEPROM-2“, ul. Vase Pelagi}a br. 2, Prijedor, radi isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 1.575,26 KM, sa zakonskim zateznim kamatama, te da mu naknadi tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i pre-

zime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74 stav 1. ZPP FBiH). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako stranka ili njen zastupnik obavijeste odmah sud o promjeni adrese, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, se dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. stav 5. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK Denis Kurtovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 007586 05 Mals Sarajevo, 29. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, Sarajevo, protiv tu`enog DJL FEDERAL COMPANY Sarajevo, vl. [i{i} Nesib, ul. Bulevar branilaca Dobrinje bb, radi duga od 275,90 KM, van ro~i{ta dana 29. 10. 2011. godine, donio je PRESUDU - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 275,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. 05. 2003. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 20,78 KM, sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} POUKA: Protiv ove presude njie dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

$

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011. 

EI

LUKSUZ Biznismen uplatio milion dolara “Virgin Galacticu”

Sastavljen od 1.250 dijelova

5EC=FKHIE >C=J=š L@E FH@E?K K ILAEH
Azijska porodica je za sebe rezervirala svemirski brod “SpaceShipTwo” za četvero putnika i dvojicu pilota

4>J @ % EIJL= F=FEH=
Kreator robota izrađenog od 720 listova papira Taras Lesko počeo ga je raditi prije godinu i otprilike mu je bilo potrebno oko 350 sati rada da napravi komade, a onda četiri do pet mjeseci da ih sastavi. Lesko je došao na ideju da napravi robota visokog više od dva metra pošto je

Projekt entuzijasta

kupio model robota i sastavljao ga od klasičnih dijelova, a onda je napravio njegov 3D prikaz na kompjuteru. Uzeo je listove papira, napravio šablone za dijelove robota koristeći brojne programe, odštampao ih, isjekao i počeo ih uklapati. Robot je težak oko 4,5 kilograma, ima oko 1.250 dijelova i unutrašnji skelet sastavljen je od 12 dijelova koji služe da bi stajao.

Spec
Svakog radnog dana kada se vrati s posla, Britanac Piter Saunders (Peter) prelazi iz 21. u 19. stoljeće. On živi u maloj seoskoj kući u blizini Notingema koja se od ostalih u mjestu razlikuje po tome što je u potpunosti uređena u stilu viktorijanskog doba.

Poslovni čovjek iz Singapura, njegova supruga i dvoje djece uplatili su milion dolara da bi postali prva azijska porodica koja će se uputiti u svemir, objavila je kompanija “Virgin Galactic”, koja organizira letove u svemir.

Stiven Atenborg (Stephen Attenborough), komercijalni direktor “Virgin Galactica”, kazao je da je singapurski klijent kupio ne samo jednu već četiri karte, za cijelu svoju porodicu. Klijent je želio ostati anoniman jer vijest

još nije saopćio supruzi. - Bit će to prva azijska porodica u svemiru - kazao je Atenborg. ”Virgin Galactic”, u vlasništvu britanskog milijardera Ričarda Bransona (Richard), prodaje rezervacijeza letove u svemir od 2005. za oko

200.000 dolara po putniku. Prvi turisti trebali bi poletjeti 2012. ili 2013. iz zračne luke “Spaceport America” u Novom Meksiku. Azijska porodica je za sebe rezervirala svemirski brod “SpaceShipTwo” za četvero putnika i dvojicu pilota. 

EI
w

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

%
Sve lošija ekonomska situacija natjerala je Špance da razmisle o načinima kako se izvući iz krize. Predloženo je čak i ukidanje tradicionalne sieste. Pauza za ručak od dva sata možda bi uskoro mogla biti stvar prošlosti. Iako je to dio tamošnje kulture, nijedan zakon ne obavezuje kompanije da zaposlenicima daju dva sata pauze za ručak.

Betani-Rouz Gudijer (Bethany-Rose Goodier) boluje od teške bolesti prekomjernog spavanja. Propustila je svoj 17. rođendan, Božić, doček Nove godine, praznike i toliko vremena na fakultetu da je morala odustati. S momkom Adamom bila je samo tri mjeseca prije nego što je čvrsto zaspala. Da bi ponovo bili zajedno, morao je čekati šest mjeseci, nakon koliko se ona probudila.

PROJEKTI U Arizoni niče jedna od najviših građevina u svijetu

5=HEJH=>EJćA LEI&AJ=H=
Toranj će moći proizvesti energiju od 200 megavata, što je dovoljno za 150.000 američkih domova
Kompanija “EnviroMission” počela je ispitivati moguće lokacije za izgradnju solarnog tornja u pustinji u Arizoni koji će visinom od 800 metara postati jedan od najviših objekata u svijetu. Kompanija procjenjuje da će izgradnja tornja koštati oko 750 miliona dolara, a, prema uvjetima kupoprodajnog ugovora, morat će početi proizvodnju i isporuku energije do 2015. godine. Toranj će moći proizvesti energiju od 200 megavata, što je dovoljno za 150.000 američkih domova. Solarni toranj ima jednostavnu zamisao sunčeva energija pada na veliku pokrivenu površinu staklene bašte na dnu, zagrijavajući zrak ispod nje, a vreli zrak se prirodno podiže ka centralnoj tački u središnjoj kuli, u kojoj se nalazi gomila turbina koje proizvode električnu energiju. U toplom pustinjskom području, gdje dnevna temperatura iznosi oko 40 stepeni, temperatura ispod kolektora će biti između 80 do 90 stepeni. Arizona toranj će biti samo 30 metara niži od kolosalnog objekta “Burj Khalifa” u Dubaiju, koji je najviša zgrada u svijetu.

w

,AL= IJ= IF=L=

ŠF=?E KE@=K IEAIJK

Džordan je bila prikliještena

,ALčE?= =đA= H= HJLC ?=
Devetogodišnja Amerikanka Džordan Lendon (Jordan Landon) dva dana bila je prikliještena u prevrnutom automobilu nakon saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo njen 39-godišnji otac Daglas (Douglas).

Dva dana nakon nesreće

Džordan je rekla policiji da je preživjela jedući grickalice. Kada bi smogla snage, dozivala je pomoć, ali niko je nije čuo. Na kraju je jedan muškarac koji je pješačio cestom primijetio prevrnuti automobil u provaliji i pozvao policiju. Tri vatrogasne i spasilačke ekipe iz automobila izvlačile su dijete cijeli sat.

U PRODAJI JE

7 $' C@EE FIJ== žA=
Prije pet godina bila je najstarija osoba u Velikoj Britaniji koja je išla na operaciju promjene spola
Donald Edmund Bodsvort (Bodsworth) promijenio je spol i u svojoj 69. godini postao žena. Prije pet godina bio je najstariji čovjek u Velikoj Britaniji koji je išao na operaciju promjene spola. Sada se zove Dona (Donna) i danas ima 74 godine. Dona kaže da se mnogi čude zašto je u tako kasnoj dobi odlučila promijeniti spol. - Htjela sam dokazati da za to nikada nije kasno. Biti žena je nešto predivno. Sada samo želim naći muškarca s kojim ću provesti ostatak života. Nigdje se nisam uklapala. Ljudi me nisu shvatali. Ali bila sam sigurna da sam žena zarobljena u tijelu muškarca - kaže Dona. U 50-tim je zaključila da je neprihvatljivo nastaviti živjeti kao muškarac i uskoro krenula na promjenu spola. - Počela sam uzimati hormone da bih se više osjećala kao žena. Uskoro su mi počele rasti grudi, brada je bila manje uočljiva, a penis se smanjio. Ali na poslu se nisam smjela pojaviti kao žena jer bi to bio skandal. Zato sam na posao odlazila obučena kao muškarac, a kad bih došla kući, stavljala sam periku i oblačila žensku odjeću - ističe Dona. Nakon što je sa 65 godina otišla u penziju počela je živjeti sve vrijeme kao žena, a u 69. otišla je na operaciju.

Dona, napokon, zadovoljna sobom

Dona sada i prije operacije

28

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INA ZENICA

oglasi

Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 49/05.) Na~elnik op}ine Zenica objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bi civilne za{tite - Vatrogasac u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici (~etiri izvr{ioca na neodre|eno vrijeme) Uslovi za obavljnje poslova: Pored op{tih uslova propisanih ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je punoljetan dr`avljanin BiH, da ima op{tu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta, da ima zavr{enu srednju {kolu (KV radnik), da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog Javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno, Bosni i Hercegovini, da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - Izjava da nije pod optu`nicom me|unarodnog Tribunala za biv{u Jugoslaviju u Hagu i da nije odbio povinovati se naredbi da se pojavi pred Tribunalom) kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e, posebne uslove: - da imaju zavr{enu srednju {kolu (KV radnik) polo`en ispit za vatrogasca (original ili ovjerenja fotokopija uvjerenja) i najmanje {est (6) mjeseci radnog sta`a (Uvjerenje poslodavca o radnom sta`u ili ovjerena fotokopija radne knji`ice). Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije) koji se prila`u uz prijavu su: - svjedo`ba o zavr{enoj srednjoj {koli, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena fotokopija li~ne karte po CIPS projektu, - ovjerene izjave o pretposljednjem i posljednjem uslovu op{tih uslova oglasa i to: prva, da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog Javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i, druga, da kandidat nije optu`en za krivi~no djelo iz nadle`nosti Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju u Hagu. Ljekarsko uvjerenje o op{toj zdravstvenoj sposobnosti, primljeni kandidat prila`e prije stupanja na posao. Nakon zatvaranja Javnog oglasa izvr{i}e se testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa. O vremenu i mjestu testiranja kandidati }e biti naknadno obavije{teni. Namje{tenik koji bude primljen u radni odnos podlije`e obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca. Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, ra~unaju}i od najkasnijeg dana objavljivanja u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije BiH. Prijave sa tra`enom dokumentacijom i naznakom „za Javni oglas za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bi civilne za{tite“ dostavljati na adresu: OP]INA ZENICA, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH br. 6, 72000 ZENICA. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}iski sud u Biha}u Broj: 17 0 P 029288 11 P Biha}, 10. 11. 2011. godine Tu`itelj: Raiffeisen bank DD BiH, glavna filijala Biha} Tu`eni: Ljubijanki} Almir i drugi Radi: isplate duga DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR TU@ENOM Sud poziva tu`ene Ljubijanki} Almira, Ljubijanki} Edina i Ljubijanki} Anela, da u roku od najkasnije 30 dana, ra~unaju}i od dana prijema ovog podneska i tu`be da dostavi ovom sudu pismeni odgovor na tu`bu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i za stranku u postupku. Pismeni odgovor na tu`bu mora sadr`avati: - ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravno lice) te predmet spora, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, du`an je u odgovor na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporava tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasniva svoje navode i dostaviti dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP), uz isprave sastavljene na stranom jeziku tu`eni je du`an dostaviti sudu ovjeren prevod (~l. 134 ZPP), ukoliko tu`eni predla`e provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`an je za svakog svjedoka navesti ta~no ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja te na koje okolnosti predla`e da se taj svjedok saslu{a (~. 137. st. 3. ZPP), pismeni odgovor na tu`bu tu`eni mora li~no potpisati (~l. 334 st. 2. ZPP), ukoliko tu`eni u navedenom roku ne dostavi pismeni odgovor, snosit }e posljedice zbog propu{tanja na-

vedene radnje (sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ~l. 182. st. 1. ZPP). Kratak sadr`aj TU@BE Ugovorom o dugoro~nom stambenom kreditu do 08. 04. 2008. god. tu`enom pod 1 je odobren i ispla}en kredit u iznosu od 20.000,00 KM uz kamatnu stopu 8,49% godi{nje i rokom vra}anja od 120 mjeseci, a u cilju adaptiranja stambene jedinice vlasni{tvo korisnika kredita. Tu`eni pod 1 je prema zaklju~enom ugovoru o kreditu bio u obavezi da po{tuje otplatni plan kredita i u dogovorenim rokovima da izmiruje svoje obaveze prema tu`itelju uplatama mjese~nih anuiteta od po 247,86 KM, a {to nije ~inio ~ime je do{ao u du`ni~ku docnju na osnovu ~l. 324/1 ZOO-a. Tu`itelj je pismenim putem pozvao tu`enog pod 1 da izmiri svoja dospjela dugovanja u roku od 5 dana od prijema opomene pod prijetnjom podno{enja tu`be, uz istovremeni raskid ugovora o kreditu i prijevremeno progla{enje dospjelim za naplatu cjelokupnog duga u skladu sa ~l. 128 ZOO-a. Nakon pismene opomene tu`enom pod 1, tu`itelj je pismenim putem pozvao i tu`ene pod 2 i 3 da izmire dug korisnika kredita, kako su se i obavezali ugovorom o jemstvu, a {to isti nisu u~inili. Sudu se predla`e da postupi i donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne izjave pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom da nakon odr`ane rasprave donese PRESUDU Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Raiffeisen bank DD BiH, glavna filijala Biha}, po osnovu Ugovora o dugoro~nom stambenom kreditu i Ugovora o jemstvu solidarno isplate na ime glavnog duga sa pripadaju}im kamatama iznos od 18.847,26 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be pa do isplate i tro{kove postupka, a sve u roku od 15 dana od pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA \enana Sablji}

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U VI[EGRADU BROJ 91 0 Mal 009366 10 Mal VI[EGRAD, 27. 10. 2011. god. Osnovni sud u Vi{egradu, po sudiji Ple}i} Dani, rje{avaju}i po tu`bi tu`ioca Telekomunikacije RS A.D. Banja Luka RJ Regionalni Telekom Fo~a, protiv tu`enog Bojovi} Pero iz Ustipra~e bb Novo Gora`de, radi duga vsp. 635,82 KM, na osnovu ~lana 348 ZPP-a dana 27. 10. 2011. donio je

OBJAVLJUJE
Dostavljanje Presude tu`ioca Telekomunikacije RS A.D. Banja Luka RJ Regionalni Telekom Fo~a, protiv tu`enog Bojovi} Pero iz Ustipra~e bb Novo Gora`de, a radi duga od 635,82 KM. Ovaj sud je donio presudu zbog propu{tanja kojom je u cjelosti usvojio tu`beni zahtjev tu`ioca i obavezao tu`enog Bojovi} Pera da tu`iocu Telekomunikacije RS A.D. Banja Luka RJ Regionalni Telekom Fo~a isplati na ime glavnog duga na ime izvr{enih telefonskih usluga kao i usluga za kori{tenje ADSL servisa iznos od 635,82 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 28. 01. 2010. godine kao dana podno{enja tu`be pa sve do isplate i da tu`iocu na ime nadoknade za tro{kove parni~nog postupka plati iznos od 215,00 KM u roku od 15 dana po~ev od prvog narednog dana po dostavljanju prepisa presude tu`enom pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Protiv presude nije dozvoljena `alba ali se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje a ako je tek docnije saznala za propu{tanje od dana kad je saznala, poslije proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povra}aj u pre|a{nje stanje. Dostava presude i ovog dopisa za Bojovi} Pera se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Republici Srpskoj. Sudija Dana Ple}i} 

KJKH=

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

'

RAZGOVOR Bh. reditelj Aleš Kurt o novim projektima 

A žAE H=@EJE IJL=HE A A LE
Sa suprugom, glumicom Belmom Lizde-Kurt pokrenuo Aparat teatar Planira ugostiti Branka Potočana Scenarij za igrani film “Čovjek iz kukuruza”
nim naslovom “How to fly”. - Učit ćemo glumce da lete, ali kako će to izgledati, nećemo otkrivati. Aparat teatar priprema i novu predstavu “Red, red shoes” u koprodukciji s teatarskom kompanijom iz Belfasta. Igrat će naši i njihovi glumci, a radit ćemo na engleskom i bosanskom. Podjela uloga još nije napravljena, jer ćemo kasting napraviti za dva mjeseca, kada dođu Irci - pojašnjava reditelj. Inspiriran pisanjem pje-

Filmska ekipa blokirala je ulaz u Muzej

(Foto: S. Saletović)

- Prije dvije godine sebi sam rekao da više neću raditi stvari koje ne volim, pa ni zbog para, jer će mi proći vrijeme i neću stići uraditi ono što volim. I, danas imam više posla nego ikada - iskreno kaže na početku razgovora za “Dnevni avaz” istaknuti bh. reditelj Aleš Kurt, koji je obilježio repertoare naših pozorišta. Prije nekoliko godina sa suprugom, glumicom Belmom Lizde-Kurt pokrenuo je Aparat teatar i 

=FIAA EA FEA= AKBHE=
Scene snimljene u Odjeljenju za arheologiju, a riječ je o koncertu iz 1992.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine jučer je okupirala ekipa filma “Venuto al mondo”, što opet nije poremetilo redovne aktivnosti zaposlenih u ovoj kulturnoj ustanovi. Kako nam je kazao direktor Zemaljskog muzeja BiH Adnan Busuladžić, ekipi je ustupljen prostor Odjeljenja za arheologiju, gdje izložba jošnije postavljena. Dogovor o iznajmljivanju prostora muzeja postignut je prije nekoliko mjeseci. Busuladžić ističe da su zahtjevi filmske ekipe bili minimalistički. Sama činjenica da se u Muzeju nalazi holivudska glumica Penelopa Kruz (Cruz) nije puno značila zaposlenima, tako da ih nije ponijela euforija. - Nismo im željeli smetati. Ostavili smo ih da rade, a ako se i desi neka fotografija, nije naodmet kaže Busuladžić. Kako saznajemo, s Penelopom je u Muzeju snimala i Sadet Aksoj (Saadet Aksoy), Emil Hirš (Hirch) i naš Adnan Hasković, a riječ je o događajima iz 1992. godine, odnosno koncertu klasične muzike kojem su svi zajedno prisustvovali. S. A. A.

Penelopa Kruz u Zemaljskom muzeju

5AHE= ’=F= E 5EF=’
Kurt uporedo radi dvije nove serije na FTV-u. To su “Vodič za autostopere kroz umjetnosti”, u kojoj će umjetnici govoriti o svom iskustvu na tom polju, a sve u cilju edukacije najmlađih, ali i onih starijih koji nikada nisu njihova prva predstava “Pinokio u nevolji” premijerno je igrana u decembru prošle godine. Do sada je izvedena 27 puta u 16 bh. gradova. otišli na izložbu ili u teatar. Druga je humoristička serija “Japa i Sipa”. Jedan je “potrčko” koji rješava najsmješnije poslove građana za male pare, a drugi spašava Sarajevo od brojnih problema, naprimjer, papanluka. snika Ivana Kordića, Kurt je uz pomoć brojnih saradnika i glumačke ekipe finalizirao i filmski projekt “Akumulator”, koji govori o vremenu opsade Sarajeva. - Nismo dobili sredstva za postprodukciju te smo tu stali, zato premijeru filma možemo očekivati tek u martu. Zadovoljan sam kako je sve ispalo i jedva čekam da vidim kakav će biti život “Akumulatora”, u kojem nema velike politike. To je kratko ostvarenje o malim stvarima koje u sebi nosi tzv. češki humor, ali i univerzalnu poruku o nadi kao ključnoj stvari koja održava ovo čov-

Spec
Film “Mirage” Srđana Koce, mladog reditelja iz Srbije, pobjednik je 6. Pravo Ljudski Film Festivala. U konkurenciji za mlade “Zumiraj Prava” najbolji film je “Kinofil” Damira Janečeka, a među 147 pristiglih dokumentarnih fotografija na konkurs pod nazivom “Oprez! Okupacija javnog prostora” autor najbolje je Emir Hukić, učenik Mašinske škole iz Tuzle. Specijalno priznanje žirija dodijeljeno je filmu “Berzah” Mantasa Kvedaraviciusa.

Život “Akumulatora”
- To je za današnje uslove u BiH uspjeh i ponosan sam na taj projekt. U planu imamo i gostovanje mog prijatelja iz Slovenije koreografa, plesača i reditelja Branka Potočana. Njegove predstave su veoma duhovite, a sarajevska publika će moći pogledati “Pješačku zonu” 12. decembra - kaže Kurt. Ističe da će tom prilikom biti održan i napredni workshop za glumce pod rad-

Kurt: Imam više posla nego ikada

(Foto: S. Saletović)

ječanstvo da se ne raspadne potcrtava Kurt.

Akciona komedija
Pošto je u “Akumulatoru” akcent stavljen na stanare jedne sarajevske zgrade, njihov međusobni odnos, kao i mladi bračni par koji čeka dijete, Kurt planira raditi nastavak filma za koji je već napisao scenarij “Indira”. - Indira je beba iz “Akumulatora”. Želim pokazati

šta se desilo s tim ljudima 15 godina nakon rata, da li su se raspali i kao komšiluk i ljudi ili je moguće dajoš žive kao za vrijeme rata, kada je vladala sloga, kada su se brinuli jedni za druge - zaključuje Kurt. Da ovaj reditelj intenzivno radi, svjedočii scenarij koji je napisao za igrani film “Čovjek iz kukuruza”. Riječ je o klasičnoj akcionoj komediji koja će biti realizirana nakon svih ostalih projekata. M. ČUSTOVIĆ

2HCH= E IA A ILEđ= FEJEč=HE=

”Noć teatra” 19. novembra 

=EEL E čEJEL šJEL
Izdanje “Novog Libera” i “Europapresholdinga” iz Zagreba
druge, oslikava i vrlo široki društveni prostor. Sarajevski književni krugovi, predratno vrijeme i rat, ovaj posljednji, sagledan iz ironične vizure svjedoka i nevoljkog sudionika, pozornica su na Ovih dana je u izdanju “Novog Libera” i “Europapresholdinga” iz Zagreba, u ediciji “Kontekst” koja objavljuje recentnu savremenu prozu pisaca iz regiona, iz štampe izašao novi roman bh. književnika Zlatka Topčića. - Roman “Završna riječ” kroz ispovijest glavnog junaka koji se našao na sudu kao okrivljenik za ratni zločin, oslikava njegov život s više aspekata. S jedne strane, riječ je o intimnoj ispovijesti kojom glavni junak rekapitulira svoj vlastiti život, ljubavne veze, brak, porodicu itd., a, s kojoj se ovaj roman kreće prema onome koji u sebi propituje pitanja zločina i krivnje, vjere, morala... U tradiciji najboljih bosanskih pripovjedača Topčić spaja zanimljivo i čitljivo štivo u čijem je središtu enigma oko snajperskog ubistva, s filozofskim promišljanjima života i svijeta. Pri tome, kao prozni i dramski pisac, u svome stilu spaja epsko i dramsko - kazala je o Topčićevom romanu Jagna Pogačnik, zagrebačka književna kritičarka i urednica knjige. S. A. A.
S jučerašnje pres-konferencije

”Završna riječ” novi roman Zlatka Topčića

Omot knjige

Topčić: Intimna ispovijest

Devetnaestog novembra u 19 gradova cijele BiH bit će održana “Noć teatra”, multinacionalni program koji u našoj državi koordinira zeničko Bosansko narodno pozorište. Tim povodom jučer je održana i pres-konferencija. Adnan Rešić, izvršni producent programa, istakao je da će 38 teatarskih kuća, profesionalnih i amaterskih, izvesti 48 predstava, a bit će upriličena i 24 prateća sadržaja. Tako će zajedno raditi teatri iz Virovitice i Tuzle, mostarski MTM

nastupit će u Bugojnu, Narodno pozorište RS u Tuzli... - Ovo je ono što političari ne žele vidjeti, da jedna manifestacija uvezuje cijelu BiH - istakao je Robert Krajinović, umjetnički savjetnik BNP-a ”Noć teatra” se ove godine, osim u BiH, organizira iste večeri u Hrvatskoj, Srbiji, Slovačkoj i Austriji. Većina programa slobodna je za posjetioce, koji će moći zaviriti i iza kulisa, u garderobe, vlasuljarnice, rekvizitarnice... A. DŽ.

30

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

31

!
Nermin Puškar radi punom parom

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011. 

AJ IAJ

"

EKSKLUZIVNO Halid Bešlić poslije gostovanja na državnoj TV Srbije 

š A@= IEC @ LA C@EA
Nermin Puškar objavio je prošlogmjeseca singl“Avanturo”, kojim najavljuje novi album. Popularni Puško ističe da je pjesma naišla na odličan prijem kod slušalaca širom regiona te da upravo zbog toga planira uskoro lansirati jošjednu numeru. - Više sam nego zadovoljan reakcijama na “Avanturo”, što me potaknulo da izbacim još jedan singl. Nisam siguran koja će to pjesma biti jer ih imam punu ladicu, ali sasvim je izvjesno da će biti objavljena do Nove godine. Nakon toga ću nastaviti da izdajem jedan po jedan singl, sve dok ne izdam album koji bi se trebao naći u prodaji na proljeće. Naravno, sve prethodno objavljene numere bit će ukomponirane u taj nosač zvuka - otkriva Cazinjanin sa slovenskom adresom. H. P. 

L AIJA E ==L= ?AHJ= K *ACH=@K = LEšA @ C@E=
Prvi TV nastup bh. legende na RTS-u Zvali su me i ranije, ali ovaj put sam mogao doći Koncert u Areni mogao bi biti na proljeće
bombe je odjeknuo u cijelom regionu, jer on ne samo da nikada nakon agresije na BiH nije gostovao na RTS-u već isto toliko vremena nije održao ni koncert u Srbiji! Neposredno nakon emisije Halid nam je dao intervju u kojem je govorio kako je došlo do gostovanja na RTS-u, ali i ekskluzivno za “Dnevni avaz” otkrio da je to svojevrsna najava koncerta u beogradskoj Areni - i ujedno prvog koncerta u Srbiji nakon više od dvadeset godina.

Anderson: Serija će biti prikazivana u SAD i Kanadi

Bivša “Playboyeva” zečica i glumica Pamela Anderson dobila je uloguDjevice Marije u posebnom televizijskom specijalu koji će Amerikanci-

2=A= @>E= KCK ,ALE?A =HEA
ma u predblagdansko vrijeme ilustrirati rođenje Isusa. Ipak, da nije riječ o ozbiljnomuratku, govoriitoda ćeJosipa utjeloviti komičar Rasel

Najpoznatija plavuša na TV ekranima

Piter (Russell Peter). Serija će se sastojati od kombinacije animacija, komičarskih skečeva i muzičkih izvedbi. Bit će prikazivana u SAD i Kanadi.

Nakon više od dvadeset godina Halid Bešlić preksinoć je gostovao na Radio-televiziji Srbije. Legendarni Halid pjevao je u udarnom terminu od 21 do 22 sata i svojim nastupom otvorio je novi serijal državne televizije Srbije - “Pjesma bez granica”. Na RTS-u našu veliku zvijezdu najavili su kao specijalnog i ekskluzivnog gosta. Ovaj Halidov potez poput
Puškar: Prošlog mjeseca objavio numeru “Avanturo”

Pjevao uživo 
Na RTS ste, nakon tolikih godina, otišli bez neke posebne najave. - Daša (Zoran Dašić, op. a.) iz grupe “Legende” muzički je urednikna RTS-u,pa meon pozvao. Trebao sam i ranije otići. Zvali su me dok je urednik bila Erna Perić,ali ovaj put je ispalo da ja mogu otići. Znači, Vi ste učinili uslugu prijatelju? - Nije samo to. Počeo je serijal čija mi se ideja svidjela, a zove se “Pjesma bez granica”. Svidjela mi se priča, otišao sam i pjevao s bendom uživo. Snimali smo u nedjelju, a emisija je emitirana u ponedjeljak. Mnogi su mislili da sam tu u studiju, jer stvarno smo sve uživo odradili, ali dan prije. Je li bilo reakcija nakon emisije? - Jeste, bilo je mnogo reakcija. Ljudi su me zvali sa svih strana, iz Beograda, Sarajeva... Najvažnije je da je emisija dobro urađena. Je li ova emisija označila Vaš povratak na muzičku scenu Srbije nakon više od dvije decenije? - Imao sam privatne nas- 

U emisiji na RTS-u djelovali ste svježe i puni energije. - Još da sletim desetak kilograma i ja sam, onda, dobar. Još ću poslije korigirati nos i to je to. Dobro sam, hvala Bogu. 

HECEH=J ćK I

7 =CHA>K IA KF=K =@ A LE@A K *ACH=@K EšJ= 
Održali ste u zagrebačkoj Areni koncerte dvije noći zaredom. Biste li isto napravili u Beogradu? - Zašto da ne. Zavisi hoće li biti tolikog interesa. Vi ste uvijek oprezni kada je u pitanju Vaša popularnost u Srbiji. Jednom prilikom ste mi rekli da Vas ljudi u Srbiji ne poznaju koliko se ovdje misli. - Priča je jedno, a kad ja dođem među ljude, oni me ne znaju, uopće nema reak-

cije. Ja to ne mogu nikome objasniti. Nisam ja budala da se zalijećem. Kad dođem u Zagreb, ljudi odmah stanu, ukopaju se kad me vide. U Beogradu prolaze pored mene kao pored anonimusa. To je ta realnost. Valjda su mi facu izgubili iz vida, ali moje pjesme znaju, pjevaju ih. Ja gledam šta je na sonu. Ne bojim se, znam da će jedna Arena biti puna i to je super. Mnogima je to san. A drugo, otom-potom.

Bešlić: Reakcije stižu sa svih strana

tupe. A ovo jeste najava koncerta u beogradskoj Areni, svega pomalo.

Moja priča 
Arena nakon novog albuma ili...?

- Ne znam hoćemo li čekati album, znat ćemo na proljeće. To ćemo pokrenuti nakon Nove godine. Arena, možda, na proljeće. Sigurno pratite koliki interes vlada za Dinu

Merlina u Beogradu... - Pratim i zbog svoje priče, a i da nisam ja u pitanju, pratio bih. Drago mi je što je tako i samo da prođe kako treba. l. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ
Fasterova: Sjajno tijelo

Manekenka niže uspjehe u Italiji

7 5=H=D K E=K KIH E LAHAE )HE
Sarah Čerkez već desetak dana nalazi se u Milanu i svakodnevno ima brojna snimanja. Naša uspješna manekenka radila je revije za poznate modne marke kao i nekoliko modnih kampanja. Uskoro će joj se u Italiji pridružiti i vjerenik Armin Hadžić Denza. - Zajedno ćemo na relaciji Milan - Pariz biti do kraja godine, a potom se vraćamo u BiH, gdje ćemo na Vlašiću čekati Novu 2012. godinu. Prvobitan plan je bio da najluđu noć provedemo u Mančesteru, ali smo s prijateljima odlučili da to ipak bude u BiH - kaže Hadžić. D. Z.

Mladi pjevač Armin Muzaferija svoje slobodno vrijeme uglavnom provodi u sarajevskom kafiću “Miris dunja”, koji se nalazi na Baščaršiji. Ovog puta zatekli smo ga u lijepom društvu, gdje je, kaže, bio na poslovnom sastanku. - U ugodnom društvu i uz najbolju kafu u gradu pravio sam planove za snimanje no-

,CLHE = IE=A LC LE@AIFJ=

Poslovni sastanak Armina Muzaferije

vog spota. Jedna od djevojaka, plavuša koja je bila sa mnom u društvu, zove se Maja i ona će se pojaviti u mom novom spotu za pjesmu koja za sada ima samo radni naziv, a čiji je autor Amil Lojo. Scene će biti snimane u Budimpešti i Zenici, a trebao bi biti objelodanjen sredinom decembra - kaže Muzaferija. Ad. K.

Muzaferija s društvom na popodnevnoj kafi

(Foto: Ja-Sa)

Veronika Fasterova je mlada Čehinja sa savršenim tijelom koje rado pokazuje pred objektivima. Seksi ljepotica rado mijenja boju ko- 

EA= K ’2=O>O’ LEE

Čehinja privlači pažnju

se, a zbog izazovnog je izgleda bila ljubimica “Playboy” vile. Njenom vrućem tijelu teško da ćete naći ijednu zamjerku.

Dnevni avaz

SRIJEDA, 16. NOVEMBAR/STUDENI 2011.

Plodovi jeseni

Upozorenja

[ipak usporava starenje }elija
Veći rizik od tumora

Odličan je za srce, smanjuje stres, poboljšava seksualni život, a bogat je vitaminima A, C i E te željezom i antioksidansima
nevna doza šipka ili nara usporava proces starenja DNK, otkriva studija provedena na 60 volontera koji su 30 dana uzimali ovo voće. Kod ljudi koji su redovno pili sok od šipka, markeri 8-Oxo-DG, koji uzrokuju oštećenje ćelija mozga, mišića, jetre, bubrega i starenje kože, smanjeni su, za razliku od onih koji ga nisu jeli. Razne hemikalije koje unosimo hranom, pićem i zrakom oštećuju naš DNK, a blagotvorne tvari nara nalaze se u nejestivoj kori, košpicama i bijeloj srži i pomažu u njihovoj neutralizaciji. Nar usporava oksidaciju DNK ćelija koja dolazi sa starenjem. Upravo takav pogled na starenje, kao oksidiranje, pruža mogućnosti za lijek. Osim što usporava proces starenja, nar je odličan za srce, smanjuje stres te poboljšava seksualni život. Bogat je vitaminima A, C i E te željezom i antioksidansima.

Oprezno s mesom
Naučnici upozoravaju da prepečeno meso udvostručuje rizik od karcinoma. Upozorenje se pojavilo nakon otkrića kako tamni i prepečeni dijelovi mesa poput, naprimjer, odreska udvostručuju rizik od crijevnih tumora. Zdravlju posebno štete prženje i pečenje jer intenzivna toplina pretvara šećer i aminokiseline u visoke nivoe kancerogenih spojeva. Kancerogene odnosno mutagene tvari iz hrane javljaju se pri visokim temperaturama, pogotovo kod prženja ili grilanja hrane.

D

Mršavljenje

Svakodnevna prehrana

Tajna ora{astog vo}a
Kada pokušavate istopiti suvišne kilograme i postići ravan trbuh, svaka, pa i najmanja pomoć, dobrodošla je. Španski stručnjaci donose najnoviji savjet: u svoju svakodnevnu prehranu uključite orašaste plodove. Za zdravstvene dobrobiti dovoljno je pojesti 30 grama neoguljenih oraha, badema ili lješnika svakog dana. Ustanovljeno je da su osobe koje su jele orašaste plodove imale veći nivo serotonina ovaj je hormon najpoznatiji zbog svog djelovanja na mozak i raspoloženje (kada mozak proizvodi serotonin, osjećamo se sretno).

Ljekovite biljke

Ehinacea - prirodni antibiotik
U alternativnoj medicini ehinacea slovi za izuzetno djelotvornu biljku i koristi se protiv mnogih bolesti. Posebno je djelotvorna kod čestih infekcija koje se zaliječe antibioticima, ali se ponovo vraćaju, kao što je slučaj kod ponovljenih infekcija grla, dišnih puteva, uha... Uspješna je i kod liječenja gingivitisa, odnosno upale desni, kao i kod paradentoze. Preporučuje se i za liječenje afti, gljivičnih infekcija usta i crijeva. Stimulira jetru i bubrege u procesima detoksikacije, dok je dobra prevencija od bronhitisa, oboljenja prostate. Ehinacea je moćan antioksidans i djeluje na kancerogene ćelije. S vitaminom C i propolisom ima sinergično djelovanje, odnosno pojačava njihov utjecaj.
Liječi infekcije

Spec

Tinejdžeri koji jedu veće količine vlaknaste hrane, kao što su cjelovite žitarice ili povrće, manje su skloni faktorima rizika za bolesti srca i dijabetes.

34

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

PORODICA I ZDRAVLJE
Dijabetičari na oprezu

Bubrezi na udaru {e}erne bolesti
Jedna veoma česta, ali dosta neprepoznata komplikacija jeste dijabetička nefropatija ili, prevedeno, oštećenje bubrega izazvano dijabetesom
Piše:
Prim dr. Emir Talirević 
= EE= )L= 6MEIJ 6MAH 6A=I= "= 5=H=AL 6A!!'" $" '" $" '" $"

O

dijabetesu je toliko pisano da bi pacijenti trebali biti izuzetno dobro educirani o ovom vrlo čestom oboljenju koje sa sobom nosi mnoge komplikacije. Nažalost, to nije slučaj. Gotovo svakodnevno u kliničkoj praksi srećemo pacijente s dugogodišnjim dijabetesom koji su apsolutno needucirani o načinu kontrole te praćenju svoje bolesti. Kako je svima poznato, povećana koncentracija glukoze u krvi ima mogućnost da izazove oštećenja na cijelom nizu organa koje u medicini zovemo tzv. ciljnim organima za određenu bolest. Kod dijabetesa su ciljni organi retina očnog dna, bubrezi, srce, nervi te krvni sudovi.

Povišen šećer uzrokuje oštećenja drugih organa

Povi{ena urea
Osim na ove, dijabetes može djelovati i na druge organske sisteme, ali su oš-

puštanje, većeg ili manjeg stepena. Najbrži i najprecizniji način određivanja početnog stepena oštećenja bubrega jeste testiranje urina na mikroalbuminuriju. O čemu se

Va`no
Ukoliko imate dijabetes, zahtijevajte da vam se izvrši testiranje na mikroalbuminuriju - pozitivan test predstavlja dovoljnu indikaciju za značajnu izmjenu terapije, što će dovesti do bolje prognoze i blažeg toka ove ozbiljne bolesti. tećenja na ovima toliko česta da se oni rutinski pregledaju kod svakog pacijenta s dijabetesom u trajanju dužem od nekoliko godina, a nekada i na samom postavljanju dijagnoze. Jedna veoma česta, ali dosta puta neprepoznata komplikacija jeste dijabetička nefropatija ili, prevedeno, oštećenje bubrega izazvano dijabetesom. Uobičajena je situacija da se pacijenti javljaju ljekarima dosta kasno u toku bolesti, odnosno kada na rutinskom laboratorijskom ispitivanju primijete da su urea i kreatinin izrazito povećani, što praktički obično znači da je već nastupilo bubrežno pou biti radi? Albumin je bjelančevina koja cirkulira u našoj krvi. Bubreg je pravljen tako da filtrira štetne supstance, a da korisne, poput albumina, zadržava u krvi.

dijabetičke nefropatije putem otkrivanja postojanja mikroalbuminurije je od izuzetnog značaja za pacijenta jer omogućava uvođenje lijekova koji imaju mogućnost čuvanja bubrežne funkcije i njenog sporijeg propadanja. Ukoliko imamo na umu da je dijabetička nefropatija najčešći uzrok hroničnog bubrežnog popuštanja u svijetu te vodeći razlog upućivanja pacijenata na hemodijalizu, možemo shvatiti implikacije koje ovaj test može imati na budući tok bolesti kod dijabetičara.

Pregledi
Povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, “Moja klinika” i “Dnevni avaz” za 30 čitalaca koji imaju dijabetes pripremili su brzo ispitivanje ove bolesti kroz HbA1c (tromjesečni parametar kontrole glikemije), test mikroalbuminurije, ultrazvuk srca, skrining pregled neurologa. Cijena paketa je 35 KM za 30 čitalaca koji prvi danas od 10 sati pozovu “Moju kliniku” na broj 033-942-640.

Uvo|enje lijekova
Kod početnog oštećenja bubrega dolazi do gubitka malih količina albumina putem urina. Nažalost, ovo nije moguće odrediti običnim, rutinskim testovima koji se koriste u klinici, već je potrebno izvesti test pravljen isključivo za detekciju mikroalbuminurije, odnosno lučenja albumina u mikrokoličinama putem urina. Postavljanje dijagnoze

Prevencija bolesti bubrega

Derivat vitamina B6 za dijabeti~are
Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu “Journal of the American Society Nephrology”, derivat vitamina B6 mogao bi biti učinkovit u usporavanju ili sprečavanju progresije bubrežne bolesti blažeg stepena kod bolesnika sa šećernom bolesti. Čak kod 40 posto bubrežnih bolesnika, koji trebaju hemodijalizu ili transplantaciju bubrega, šećerna bolest je uzrok oštećenja bubrega. Naučnici su željeli ispitati da li bi lijek pyridorin (piridoksamin dihidroklorid), derivat vitamina B6, mogao usporiti progresiju dijabetičke bubrežne bolesti. Rezultati su pokazali učinkovitost pyridorina kod pacijenata s blažim oblikom dijabetičke bolesti bubrega.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

35

Studije

Moderne metode liječenja daju odlične rezultate

Sklerozacija pjenom za pro{irene vene
Pišu:
Mr. sci. dr. Đinan Al-Tawil i dr. sc. dr. Anton Krnić
roširene vene na nogama su one vene koje su izgubile svoju biološku funkciju - naime, zdrave vene odvode krv iz nogu prema srcu, zahvaljujući venskim zaliscima, odnosno manjim ventilima u venama koji potpomažu tok venske krvi suprotno gravitaciji. Proširene vene imaju oštećene zaliske, koji su izgubili svoju funkciju, a rezultat je zadržavanje krvi u venama nogu te njihovo proširenje. Venska bolest nogu može se, u najblažim slučajevima, manifestirati kao manje žilice koje prosijavaju kroz kožu (takozvane kapilare), zatim kao varikozne (vrećaste) vene na nogama i u vidu natečenih nogu, a u težim slučajevima pojavljuje se otvrdnuće i zatamnjenje kože, dok u najtežim oblicima bolesti dolazi do stvaranja rana na koži (venski ulkus).

Oboljeli u početku ne osjećaju nikakve tegobe, ali kako bolest napreduje, javljaju se peckanje i žarenje u potkoljenicama, a zatim svrbež, težina u nogama, umor, noćni grčevi i nemir
Manje toksično djelovanje

P

Grejpfrut i lijekovi
Osobina grejpfruta da povećava apsorpciju lijekova može smanjiti djelovanje toksičnih preparata ako je terapijska kombinacija dobro dozirana, pokazalo je istraživanje koje su obavili ljekari iz Čikaga. Ispitivali su djelovanje svakodnevnog konzumiranja čaše soka od grejpfruta u kombinaciji s imunosupresorom “Rapamycinom”, koje je pomoglo antitumorskom djelovanju lijeka i omogućilo pacijentima smanjenje njegove doze.

Dokazano

Plu}na embolija
Oboljeli u početku ne osjećaju nikakve tegobe, ali kako bolest napreduje, javljaju se peckanje i žarenje u potkoljenicama, a zatim svrbež, težina u nogama, umor, noćni grčevi i nemir. Venska bolest nogu može se zakomplicirati stvaranjem tromba u venama, što može potencijalno dovesti i do po život opasne plućne embolije. Također su moguća i krvarenja iz proširenih vena. Bolest se liječi uklanjanjem oboljelih vena iz krvotoka i preusmjeravanjem venske krvi na zdrave vene u nogama. Sve do unazad de-

Veza zuba i srca
Pacijenti dugo ne osjećaju tegobe

setak godina to se izvodilo hirurškim vađenjem proširenih vena iz tijela (mini flebektomije, podvezivanje vena).

Zatvaranje vene
Budući da takav zahvat podrazumijeva višestruke rezove i šavove na koži,

najčešće uz primjenu opće anestezije, u 21. stoljeću razvijene su minimalno invazivne metode liječenja vena, koje se baziraju na sklerozaciji oštećenih vena u tijelu različitim metodama, koje su znatno manje agresivne od vađenja vena i učinkovitije i u estet-

skom i u funkcionalnom pogledu. Postoji više metoda, od kojih se najčešće izvodi UGFS metoda (ubrizgavanje pjene u venu pod kontrolom ultrazvuka). Od ostalih treba spomenuti EVLT metodu (endovenski laserski tretman), radiofrekventni endovenozni

tretman, ClariVein metoda (ubrizgavanje sklerozantnog sredstva kateterom)... Sklerozacija vena pjenom (UGFS metoda liječenja vena) bazira se na ubrizgavanju pjene u oboljelu venu pod kontrolom ultrazvuka, što rezultira zatvaranjem vene.

Mogu}i uzroci
Glavni uzrok pojave proširenih vena u nogama je genetska sklonost - kod većine oboljelih uočava se pojava venske bolesti nogu kod bliskih srodnika. Osim genetike, pojavi bolesti pridonijet će i način života te navike, kao što su dugotrajno stajanje ili sjedenje, prekomjerna tjelesna težina, višestruke trudnoće, uzimanje kontracepcijskih pilula, učestalo nošenje visokih potpetica i odjeće koja steže oko struka.

Posjeta zubaru nije dobra samo za zube - može zaštititi i vaše srce, ukazuje novo istraživanje. Ustanovljeno je da oni koji barem jednom godišnje odlaze na čišćenje zuba kod stomatologa, smanjuju rizik od srčanog udara za gotovo četvrtinu. Osim toga, imaju 13 posto manje šanse da dobiju moždani udar nego oni koji nikada ne idu na čišćenje zuba kod stomatologa. Naučnici su već davno ustanovili da je stanje zuba i zubnog mesa snažno povezano s pojavom srčanih problema. 

8 IAH=?E= LA= FA

Ukusna i zdrava biljka

Poto~arka usporava starenje
Ljekovita potočarka smatra se hranom koja usporava starenje te je jednako dobra, a prema nekima, i bolja od mnogih drugih namirnica koje se primjenjuju u tu svrhu. Sadrži mnogo luteina, koji poboljšava ili barem održava oči zdravim uprkos starenju. Potočarka sadrži i velike količine joda pa se ne preporučuje ljudima koji pate od hipertireoze. Visoka količina joda potočarki daje prednost u odnosu na ostale biljke iz porodice krstašica. Krstašice su bogate hranjivim tvarima koje pomažu u sprečavanju raka, a sve sadrže hranjive tvari s molekulama sumpora. Neki od tih spojeva pomažu jetri u drugom koraku detoksikacijskog procesa. Krstašice također sadrže enzime koji jetri pomažu proizvesti i dostaviti glutatione u stanice našeg tijela.
Redovno čišćenje

Jeste li znali

36

PORODICA I ZDRAVLJE
Česta povreda sportista rekreativaca

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

37 36
Neugodnosti koje ne treba ignorirati

Jeste li znali

Borovnica protiv infekcije
Prirodni sok borovnice prava je pomoć u prevenciji urinarnih infekcija. Prema reviziji različitih studija, objavljenoj u prestižnom časopisu “The Cochrane Library”, sok borovnice može pomoći ženama u prevenciji infekcija urinarnog trakta. Naučnici su elaborirali podatke iz deset studija obavljenih na ukupno 1.049 ispitanika. Iz analize rezultata proizišlo je da sok borovnice najbolje pokazuje svoje djelovanje, posebno kod žena, ako se uzima redovno u periodu od 12 mjeseci.

Klinički su znakovi opipljiva, bolna udubina u Ahilovoj tetivi te djelimičan ili potpun gubitak plantarne fleksije (opružanja stopala ka dolje)
hilova tetiva povezuje petnu kost i stražnju stranu koljena. Najsnažnija je tetiva u ljudskom organizmu, a osnovna funkcija koju obavlja je opružanje stopala ka podu. Pucanje Ahilove tetive je posljednji stadij sindroma prenaprezanja. Dešava se kada djelovanje snažne i kratkotrajne mehaničke sile nadvlada tkivnu sposobnost elastičnosti. Obično nastaje kod muškaraca srednje životne dobi (35-50 godina) i to u toku rekreativnog bavljenja sportom. Naročito je česta kod sportova u kojima su trčanje i skokovi osnovne komponente sportskih aktivnosti, npr. košarka, rukomet, nogomet i tenis.

Operacija prvo rje{enje za Ahilovu tetivu

Piše:
Prim doc. dr. sci. dr. Reuf Karabeg
2EEE= =H=>AC 0EA 2LEA !' 5=H=AL 6A!!##$##$ ##$###

Piše:
Dr. Katarina Dujmović
,H ,KLE 6AE= E= ' IFH=J 5=H=AL 6A!! ##'& $#" #
ve više ljudi žali se na svrbež kože, pa čak i onda kada nemaju nikakvih promjena. Svrbež ili pruritus može biti fiziološki ili patološki osjećaj koji dovodi do potrebe za trljanjem ili grebanjem kože. Fiziološki pruritus je uvijek kratkotrajan i nije povezan s nekim oboljenjem kože ili drugih organa, a povremeno se pojavljuje kod svih osoba. Međutim, ako svrbež traje duže i ometa normalan život, obavezno se javite ljekaru.

Svrbe` mo`e ukazivati i na {e}ernu bolest
Svrbež, kada se javi, može biti lokaliziran samo na jednom dijelu tijela ili može zahvatiti kožu cijelog tijela i tada je riječ o generaliziranom svrbežu

Blagodati batata
Osim što je ukusan, batat je izuzetno hranjivo i ljekovito povrće. Prava je riznica antioksidanata, prvenstveno beta karotena te vitamina C i E. Pečeni batat srednje veličine sadrži trostruku količinu vitamina A od dnevno preporučene te polovinu vitamina C i trećinu vitamina E od dnevno preporučenih količina. Također je bogat izvor kalija, dijetalnih vlakana, vitamina B6 i folne kiseline, a istovremeno je niskokaloričan te idealan za dijabetičare. Beta karoten, kalij, folna kiselina i vitamini B6, C i E utječu na smanjenje povišenog pritiska i protok krvi kroz arterije.

A

S

Svrbež se povremeno pojavljuje kod svih osoba

Gljivi~na oboljenja
U ovom tekstu govorit ćemo o patološkom pruritusu, onom koji je povezan s nekim oboljenjem kože ili oboljenjem drugih organa. Svrbež može biti uzrokovan vanjskim ili unutrašnjim faktorima, koji mogu djelovati direktno na nervne završetke i taktilne receptore ili mogu djelovati indirektno aktiviranjem medijatora upale. Svrbež, kada se javi, može biti lokaliziran samo na jednom dijelu tijela ili može zahvatiti kožu čitavog tijela i onda se radi o generaliziranom svrbežu. Klinički se razlikuju sljedeći oblici pruritusa ili svrbeža: 1. Pruritus kod kojeg se pregledom kože uočava prisustvo nekog oboljenja, a to mogu biti: Infekcije kože, naprimjer, piodermije - bakterijska oboljenja i dermatomikoze gljivična oboljenja. Alergijska oboljenja (urtikarija, atopijski dermatitis, kontaktni alergijski dermatitis). Svrab, ušljivost. Neke hronične, autoimune ili druge bolesti kože 2. Pruritus bez primarnih promjena na koži, a nastaje kao simptom oboljenja nekih drugih organa, a to su najčešće dijabetes, bolesti

Korisna kora citrusa
Nedavna istraživanja bijele ovojnice citrusnog voća pokazala su da njeni sastojci (naringenin, hesperetin, hesperidin, naringin) aktivno učestvuju u borbi protiv povišenih masnoća i uspješno blokiraju nastanak loših lipida ili masti. Neki od metabolita tih aktivnih spojeva u organizmu štite krvne žile, održavaju tonus kapilara i sprečavaju njihovo pucanje, a u laboratorijskim uvjetima uspješno koče rast pojedinih tumorskih ćelija.

Nejasni slu~ajevi
Pacijent pri povređivanju osjeti snažan bol i udarac poput kamena u petu, a katkad se čuje i prasak. Dijagnoza se postavlja lako nakon razgovora s pacijentom i kliničkog pregleda, a potvrđuje ultrazvučnim nalazom. Izuzetno rijetko je potrebno uraditi magnetnu rezonancu tetive kod nejasnih slučajeva. Klinički su znakovi opipljiva, bolna udubina u Ahilovoj tetivi te djelimičan ili potpun gubitak plantarne fleksije (opružanja stopala ka dolje). Najkarakterističniji znak je ipak nemogućnost hoda na prstima povrijeđene noge.

Sok od kupusa protiv ~ira
Kupus je prava riznica vitamina i minerala neophodnih za zdravlje čovjeka. Međutim, malo je poznato da svježi sok od kupusa pomaže kod bronhitisa, bolesti crijeva, čira na želucu, probavnih tegoba, kašlja, promuklosti, mahmurluka, slabokrvnosti... Sok djeluje samo ako je svjež. Dobijemo ga tako što kupus (500 g) očistimo, naribamo, malo posolimo i stavimo da odstoji. Masu ocijedimo kroz dvostruku gazu i dodamo malo limunova soka. Uzima se između obroka.

Pucanje Ahilove tetive posljedica je naprezanja

Okolno tkivo
Pozitivan Thompsonov test, odnosno izostanak opružanja stopala ka dolje, pri kompresiji rukom mišića potkoljenice, siguran je znak pucanja Ahilove tetive. Najbolji način liječenja je

hirurški. Podrazumijeva šivenje prekinute tetive uz postoperativnu gipsanu imobilizaciju. Pri postojanju djelimičnih puknuća, što može biti posljedica ranijih injiciranja kortikosteroida u tetivu zbog degenerativnih oboljenja, radi se odstranjenje “raščijanog” dijela tetive i rekonstrukcija tetive s okolnim tkivom, najčešće zdravim dijelom Ahilove tetive. Kompletna

ruptura, koja je izraz posljednjeg stadija prenaprezanja, liječi se operativno tzv. plas-

tikom tetive uz režnjeve iz gornjeg dijela prekinute tetive.

Fizikalni tretman
Rijetki autori predlažu neoperativni tretman koji, u principu, podrazumijeva specijalnu gipsanu imobilizaciju i težu postoperativnu rehabilitaciju u odnosu na operativni tretman. Za potpunu funkciju stopala, nakon operativnog ili (izuzetno rijetko) neoperativnog liječenja, potreban je adekvatan i uporan rehabilitacioni fizikalni tretman.

jetre, bolesti bubrega, parazitarne infekcije, poremećaj rada štitne žlijezde, maligni tumori i limfomi. Ovaj oblik pruritusa može se javiti i kao posljedica uzimanja nekih lijekova. Pruritus senilis je svrbež koji nastaje kao posljedica smanjenja sekrecije lojnih žlijezda kod starijih osoba, što rezultira suhoćom kože.

se da neke psihičke promjene mogu biti uzrok nastanka ove vrste pruritusa. Poseban oblik generaliziranog svrbeža koji se pojavljuje u trudnoći u posljednjim sedmicama zove se pruritus gravidarum, a nakon poroda iščezava. Javlja se

kod oko dva do tri posto trudnica. Dijagnoza se postavlja na osnovu iscrpne anamneze, dermatološkog pregleda i laboratorijskih pretraga kojima bi se isključilo ili potvrdilo postojanje neke druge bolesti.

Iscrpna anamneza
3. Pruritus kod kojeg se ne može utvrditi postojanje primarnih promjena na koži niti oboljenja drugih organa. Uzrok nije poznat, a smatra

Lije~enje
Ukoliko je svrbež simptom nekog oboljenja, potrebno je liječiti tu bolest. Prečesto pranje sapunima može pojačati pruritus. Uz lokalnu primjenu odgovarajućih preparata, u općoj terapiji ordiniraju se antihistaminici.

Spec

Zbog karakterističnih svojstava koja posjeduje, ananas se preporučuje kao pomoć pri mršavljenju, za eliminaciju celulita i stvaranje bora, protiv otoka.

Spec

Pija~na 14a, 71210 Sarajevo Bosna i Hercegovina tel. : ++387 33 777 280 e-mail: oktal-pharma@oktal-pharma.ba

Cimet je bogat vlaknima, kalcijem i željezom, zbog čega je odličan prirodni lijek koji smanjuje apetit i ubrzava metabolizam.

Rizici

38

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

PORODICA I ZDRAVLJE
Hemoroidalna bolest i njene komplikacije

Barem litar dnevno

Piše:
Prof. dr. Zuvdija Kandić
Alea Avdage [ahinagi}a 5, Sarajevo Tel: 033-538-100, 061-229-397 iše od 80 posto stanovništva boluje od hemoroidalne bolesti. Neznatno češće se pojavljuju kod osoba muškog spola u donosu na ženski. Vanjski hemoriodi nalaze se ispod nazubljene linije oko 1,5 do dva centimetra od analnog ruba otvora i pokriveni su kožom, pa je njihov glavni znak bol, što nije slučaj kod unutrašnjih hemoroida. Ispoljavaju se akutnim i hroničnim manifestacijama. Akutni oblik ispoljava se bolnom oteklinom na čmaru koja zahvata jedan dio kože oko anusa. Vidi se kao čvorić veličine zrna graška koji je napet i bolan, plavkaste boje i obično se nalazi na jednoj strani. Javlja se kod bolesnika koji već ima hemoroide, obično nakon težeg rada ili naglog podizanja teškog tereta. Ako prsne, nastane krvarenje koje obično nije jako. Nekada se na mjestu hemoroida pojavi fistula. Hronični vanjski hemoroidi manifestiraju se u vidu kožnih vrećica koje se nalaze paraanalno i ne pričinjavaju znatne smetnje, izuzev u slučaju komplikacija kao što je njihova tromboza i infekcija. Unutrašnji hemoroidi predstavljaju proširene vene unutrašnjeg hemoroidalnog pleksusa. Locirani su iznad nazubljene linije i prekriveni su sluznicom za-

Ne zaboravite vodu
Osobe koje piju malo vode tokom dana imaju 28 posto veći rizik od razvoja šećerne bolesti, otkriva devetogodišnje istraživanje francuskih stručnjaka na 3. 615 osoba. Oko 19 posto ispitanika pilo je manje od pola litra vode, dok su ostali pili više od litar dnevno. Devet godina od početka studije povećani šećer u krvi imalo je njih 565, a 202 razvilo je dijabetes tipa 2, među kojima je polovina onih koji su pili manje vode. Iako su naučnici utvrdili da postoji povezanost između pijenja vode i povećanog šećera, nisu otkrili koja je uzročnoposljedična veza šećerne bolesti i pijenja vode.

Simptomi koji vas trebaju odvesti ljekaru
Kod nekih bolesnika glavni znaci su bolovi, koji se najprije javljaju prilikom vršenja nužde, a kasnije perzistiraju, postajući sve jači, te duže traju
vršnog dijela debelog crijeva. Hemoroidi se manifestiraju u četiri stadija.

V

Upalna stanja 
Prvi stadij traje 5-10 godina. U čmaru se javlja toplina, naročito noću, uz blagi svrbež oko čmara. Bolesnik pati od neuredne stolice, koja je dosta čvrsta. Pri nuždi ima jake bolove, a zatvor je posljedica postojećih hemoroida, ne obrnuto. Bolesnik se navikne na svoje tegobe pa rijetko traži pomoć ljekara, smatrajući da su sve ove promjene posljedica neuredne stolice. Pri drugom stadiju hemoroidi prilikom vršenja nužde izlaze kroz čmarni otvor, kao klikeri, napolje, ali ne krvare i spontano se nakon stolice vraćaju unutra. Sluznica čmara je natečena. Javlja se svrab koji nastaje podražajem perianalne kože izlučenim sadržajem. Ako se jave krvarenje i bol, oni su znak tromboze hemoroida. Visoka temperatura prati komplicirana upalna stanja hemoroidalne bolesti.

Autizam

Vrste tegoba 
U trećem stadiju bolesti hemoroidi tokom nužde izlaze kroz čmarni otvor i ne mogu se sami vratiti. U ovom stadiju često se

Dizanje tereta može biti okidač

Mogu}e uklje{tenje
Centar funkcija

Razli~it broj neurona
Autistična djeca imaju 67 posto više neurona nego ostala djeca u oblasti mozga zvanoj predfrontalni korteks, koji je centar različitih funkcija, kao što su komunikacija, socijalno ponašanje, raspoloženje i pažnja, pokazali su rezultati istraživanja. Istraživanje je pokazalo da su autistična djeca imala 1,94 milijarde neurona u prefrontalnom korteksu, dok je kod djece koja su imala normalan razvoj taj broj iznosio 1,16 milijardi neurona. Težina mozga kod prvih je bila veća za 17,6 posto nego kod druge djece.

Krajni ishod hemoroidalne bolesti je njihovo uklještenje, s naknadnom upalom te trombozom (krvni ugrušak u ukliještenom hemoroidu) ili masivno krvarenje koje zahtijevaju hitan operativni zahvat. U zakasnjelom stadiju, kada hemoroidalna tromboza zahvati čitavu cirkumferenciju analnog kanala, dolazi do njene nekroze s posljedičnim posttrombotičkim ulceracijama s masivnim krvarenjima i bolovima, čije je liječenje izuzetno teško i često neuspješno.

javljaju komplikacije hemoroidalne bolesti kao što su tromboza, infekcija, inkarceracija, bolovi, jak svrbež. U četvrtom stadiju unutrašnji hemoroidi stalno vise vani kao rascvjetala ruža. U nekim slučajevima krvarenje je jako zbog okolne upale. Najveći broj bolesnika ljekaru se javlja u trećem ili četvrtom stadiju, kada je tegobama natjeran da zatraži pomoć.

Manji broj bolesnika, osim obilnog lokalnog nalaza, ne iskazuje simptome hemoroidalnog oboljenja sve do komplikacija. Radi se o latentnom hemoroidalnom oboljenju. Razlog je u tome da se takav bolesnik postepenom evolucijom bolesti srodi s tegobama i na njih navikne, ne pridavajući im nikakav značaj. Osnovni i najčešći početni znak oboljenja je krva-

renje. Krv kod hemoroida je svijetlocrvene boje, a stolica je obložena krvlju. To krvarenje dugotrajno prati bolest. Traje po nekoliko dana pa prstaje, da bi se opet pojavilo. Kod nekih bolesnika glavni znaci su bolovi, koji se najprije javljaju prilikom vršenja nužde. Kasnije bolovi perzistiraju i nakon nje, postajući sve jači, te duže traju.

Alternativna medicina

Akupunktura za policisti~ne jajnike
Akupunktura i vježbanje mogu pomoći ženama da lakše izađu nakraj sa simptomima i rizikom koji proizlazi iz neravnoteže hormona. Njega uzrokuje određena cista jajnika, objavili su švedski naučnici. Podaci kažu da jedna od deset žena u reproduktivnoj životnoj fazi oboli od sindroma policističnih jajnika, stanja koje može započeti u tinejdžerskoj dobi i uzrokovati neredovne menstruacije te neplodnost. Za potrebe istraživanja žene sa sindromom policističnih jajnika bile su podijeljene u tri grupe. Jedna je grupa primala standardnu elektroakupunkturu, kod koje je slaba električna struja putovala kroz igle. Drugoj su grupi dodijeljeni monitori za praćenje rada srca. Ženama je rečeno da vježbaju tri ili više puta sedmično. Zadnjoj grupi nisu date nikakve posebne upute ili tretmani. Nakon četveromjesečnog perioda kod žena koje su primale akupunkturu i vježbale zabilježena je niža aktivnost simpatičkog nervnog sistema. Kod grupe koja je primala akupunkturu zabilježeno je dodatno poboljšanje, kazali su istraživači.

Koristi drevne metode

PORODICA I ZDRAVLJE
Oboljeli od akni imaju i psihološke probleme

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

39

Najnovije
Mamogram i biopsija

Piše:
Prof. dr. Naima Arslanagić
dermaClinica Muhameda Hadžijahića 29, Sarajevo 061-374-814; 033-665-831 kne, najčešće oboljenje mladih osoba, zbog lokalizacije, dugotrajnosti, upornosti promjena, neminovno kod svake osobe imaju i psihičke reperkusije. To je i razumljivo kada se zna da se akne pojavljuju u pubertetu ili neposredno nakon puberteta, kada je psiha vrlo osjetljiva, a mlada osoba još nezrela da se nosi s tim. I ne samo da psihičke probleme ima osoba oboljela od akni. Roditelji i uža porodica zbog empatije s bliskom osobom trpe manje ili veće psihičke posljedice, ovisno o stepenu emotivne vezanosti.

Podr{ka va`na kao i samo lije~enje
Treba naglasiti da su opsežne studije pokazale da su osobe oboljele od akni barem jednom u životu istiskivale bubuljice i tako same pogoršavale oboljenje
vost, povučenost, apatija i potištenost, izbjegavanje kontakata s ljudima, pa čak i potpuno povlačenje iz vanjskog svijeta. U takvom psihičkom stanju nerijetko oboljela osoba ima simptome i fizičke samodestrukcije koja se manifestira nasilnim mehaničkim istiskivnjem akni, što ih pogoršava i dovodi do nastanka ožiljaka. Vrijeme trajanja promjena koje se javljaju kod akni ne može se skratiti nasilnim istiskivanjem, naprotiv, tako će se sigurno produžiti vrijeme trajanja, a javit će se i dodatne komplikacije. Treba naglasiti da su opsežne studije pokazale da su osobe oboljele od akni barem jednom u životu istiskivale bubuljice i tako same pogoršavale oboljenje. Sve psihičke simptome treba vrlo ozbiljno shvatiti. Teško je procijeniti u kojem se stepenu osoba oboljela od akni može sama nositi s psihičkim problemima. Svi simptomi su alarm za uzbunu okoline da se nešto ozbiljno i radikalno mora poduzeti, s ciljem da se pomogne oboljeloj osobi. Važno je na-

Alfa lipoična kiselina

Za bubre`ne bolesnike
U nedavno objavljenom istraživanju otkriveno je da alfa lipoična kiselina (ALA) značajno smanjuje pokazatelje upale koji predstavljaju faktore rizika za razvoj kardiovaskularnih poremećaja kod bubrežnih bolesnika na hemodijalizi. Dvostruko-slijepo, randomizirano, placebom kontrolirano istraživanje, u trajanju od osam sedmica, provedeno je na 63 pacijenta na hemodijalizi, s terminalnim stadijem bolesti bubrega. Rezultati su pokazali da je uzimanje nadomjestaka alfa lipoične kiseline bilo povezano sa značajnim smanjenjem vrijednosti pokazatelja upale.

A

Vidljiv o`iljak
Akne zahtijevaju kontinuiranu terapiju. Istraživanja na velikoj grupi oboljelih od akni pokazala su da bez obzira na težinu, 69 posto oboljelih nakon godinu neredovno provodi terapiju, a 43 posto upotpunosti odustaje od terapije, bez obzira što se akne pogoršavaju. Tada još u većoj mjeri izbijaju psihološke posljedice akni koje se manifestiraju kao frustracija, sramežlji-

Terapija koja daje rezultate je dugotrajna

Bezbolne nanostruje
Aparativnim liječenjem nanostrujama prekomjerna produkcija loja se smanjuje, istrošeni keratociti se odstranjuju s površine kože i zamjenjuju novim, mladim ćelijama, s kože nestaju komedoni, a stimulacija nanostrujama na prirodan način podstiče fibroblaste na stvaranje elastičnih i vezivnih vlakana. Liječenje nanostrujma je bezbolno, nema crvenila niti peckanja, a rezultati su vidljivi već nakon prvog tretmana.

glasiti da su psihički problemi posljedica, a primarni uzrok akne i ožiljci koji ostaju od akni, ostaju i dalje. Oboljeli od akni traže brzo rješenje svojih problema s kožom, koja istovremeno neće zahtijevati svakodnevno liječenje. U takvim stanjima neophodna je objektivna procjena stanja kože i kožnih adneksa, gdje spadaju i lojne žlijezde, odgovarajućim aparatima koji će tačno pokazati stepen hidratacije, isušenosti i pH kože i na osnovu toga će dermatolog planirati daljnje liječenje.

Kanali lojnica
U ovakvim stanjima najbolji i najbrži rezultati pos-

tižu se odgovarajućim aparativnim tretmanima koji će normalizirati fiziološke procese svake ćelije u koži, pa prema tome i fiziološke procese lojnih žlijezda, fibroblasta i keratinocita, odnosno ćelija najpovršnijeg sloja kože. Upravo takvo djelovanje imaju nanostruje, ultrazvučno liječenje, mikrodermabrazija i hemijski piling. Liječenje nanostrujama na potpuno fiziološki i bezbolan način regulira rad žlijezda lojnica, odstranjuje čepove koji su zatvorili izvodne kanale lojnica, dovodi do bolje vaskularizacije i bržeg odvođenja toksičnih produkata upaljene kože aknama, jer ubrzava limfnu drenažu.

40

Srijeda 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 121945 10 I Sarajevo, 13. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Cikoti} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, protiv izvr{enika Jolanda T abak - Hil~i{in iz Sarajeva ul. Antuna Branka [imi}a br. 1, Had`iselimovi} Ermina iz Sarajeva ul. Geteova br. 15 i Krkali} Jasminka iz Sarajeva ul. Okrugla br. 13, radi duga, v.sp. 1.057,00 KM, dana 13. 10. 2011. godine objavljuje da je doneseno: RJE[ENJE O IZVR[ENJU Od 26. 03. 2010. godine Po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 11. 12. 2009. godine odre|eno je izvr{enje Rje{enjem o izvr{enju broj gornji od 26. 03. 2010. godine, protiv izvr{enika Jolanda Tabak - Hil~i{in iz Sarajeva ul. Antuna Branka [imi}a br. 1, Had`iselimovi} Ermina iz Sarajeva ul. Geteova br. 15 i Krkali} Jasminka iz Sarajeva ul. Okrugla br. 13, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.057,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 13. 07. 2009. godine do kona~ne isplate duga, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 58,00 KM, na osnovu mjenice serijski broj AF 0456296 izdata u Sarajevu dana 30. 05. 2003. godine, sa protestom Op}inskog suda u Sarajevu broj 1571/09 od 13. 07. 2009. godine, i to na pla}i i na pokretnim stvarima izvr{enika. Protiv Rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka ako zakonom nije druga~ije odre|eno. Dostava Rje{enja o izvr{enju smatra se objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Aida Cikoti}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-11-001 252 Te{anj, 11. 11. 2011. godine Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63 i 67. a u skaldu sa ~lanom 88 stav 2 Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH („Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11001 252 a po zahtjevu Deduki} Have k}i Ibrahima iz Trep~a, u toku je postupak uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom predmjeru u posjedovni list br. 499 k.o. Ljetini}, ozna~ene kao k.~. broj 34/1 Barica, njiva 3 kl. u pov. 600 m2, a {to prema podacima starog premjera odgovara nekr-

etnini upisanoj u zk. ul. broj 202 K.O. SP - LJETINI] ozna~enom kao k.~. broj 110/22 Barica, njiva 3 kl. u pov. 600 m2. Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je Deduki} Hava k}i Ibrahima iz Trep~a sa obimom prava 1/1, dok je prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao vlasnik navedenih nekretnina upisana Muminovi} r. ]osatovi} [erifa iz Medakova. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada priabvljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Ned`ad Ljevakovi}

!
Nermin Puškar radi punom parom

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011. 

AJ IAJ

"

EKSKLUZIVNO Halid Bešlić poslije gostovanja na državnoj TV Srbije 

š A@= IEC @ LA C@EA
Nermin Puškar objavio je prošlogmjeseca singl“Avanturo”, kojim najavljuje novi album. Popularni Puško ističe da je pjesma naišla na odličan prijem kod slušalaca širom regiona te da upravo zbog toga planira uskoro lansirati jošjednu numeru. - Više sam nego zadovoljan reakcijama na “Avanturo”, što me potaknulo da izbacim još jedan singl. Nisam siguran koja će to pjesma biti jer ih imam punu ladicu, ali sasvim je izvjesno da će biti objavljena do Nove godine. Nakon toga ću nastaviti da izdajem jedan po jedan singl, sve dok ne izdam album koji bi se trebao naći u prodaji na proljeće. Naravno, sve prethodno objavljene numere bit će ukomponirane u taj nosač zvuka - otkriva Cazinjanin sa slovenskom adresom. H. P. 

L AIJA E ==L= ?AHJ= K *ACH=@K = LEšA @ C@E=
Prvi TV nastup bh. legende na RTS-u Zvali su me i ranije, ali ovaj put sam mogao doći Koncert u Areni mogao bi biti na proljeće
bombe je odjeknuo u cijelom regionu, jer on ne samo da nikada nakon agresije na BiH nije gostovao na RTS-u već isto toliko vremena nije održao ni koncert u Srbiji! Neposredno nakon emisije Halid nam je dao intervju u kojem je govorio kako je došlo do gostovanja na RTS-u, ali i ekskluzivno za “Dnevni avaz” otkrio da je to svojevrsna najava koncerta u beogradskoj Areni - i ujedno prvog koncerta u Srbiji nakon više od dvadeset godina.

Anderson: Serija će biti prikazivana u SAD i Kanadi

Bivša “Playboyeva” zečica i glumica Pamela Anderson dobila je uloguDjevice Marije u posebnom televizijskom specijalu koji će Amerikanci-

2=A= @>E= KCK ,ALE?A =HEA
ma u predblagdansko vrijeme ilustrirati rođenje Isusa. Ipak, da nije riječ o ozbiljnomuratku, govoriitoda ćeJosipa utjeloviti komičar Rasel

Najpoznatija plavuša na TV ekranima

Piter (Russell Peter). Serija će se sastojati od kombinacije animacija, komičarskih skečeva i muzičkih izvedbi. Bit će prikazivana u SAD i Kanadi.

Nakon više od dvadeset godina Halid Bešlić preksinoć je gostovao na Radio-televiziji Srbije. Legendarni Halid pjevao je u udarnom terminu od 21 do 22 sata i svojim nastupom otvorio je novi serijal državne televizije Srbije - “Pjesma bez granica”. Na RTS-u našu veliku zvijezdu najavili su kao specijalnog i ekskluzivnog gosta. Ovaj Halidov potez poput
Puškar: Prošlog mjeseca objavio numeru “Avanturo”

Pjevao uživo 
Na RTS ste, nakon tolikih godina, otišli bez neke posebne najave. - Daša (Zoran Dašić, op. a.) iz grupe “Legende” muzički je urednikna RTS-u,pa meon pozvao. Trebao sam i ranije otići. Zvali su me dok je urednik bila Erna Perić,ali ovaj put je ispalo da ja mogu otići. Znači, Vi ste učinili uslugu prijatelju? - Nije samo to. Počeo je serijal čija mi se ideja svidjela, a zove se “Pjesma bez granica”. Svidjela mi se priča, otišao sam i pjevao s bendom uživo. Snimali smo u nedjelju, a emisija je emitirana u ponedjeljak. Mnogi su mislili da sam tu u studiju, jer stvarno smo sve uživo odradili, ali dan prije. Je li bilo reakcija nakon emisije? - Jeste, bilo je mnogo reakcija. Ljudi su me zvali sa svih strana, iz Beograda, Sarajeva... Najvažnije je da je emisija dobro urađena. Je li ova emisija označila Vaš povratak na muzičku scenu Srbije nakon više od dvije decenije? - Imao sam privatne nas- 

U emisiji na RTS-u djelovali ste svježe i puni energije. - Još da sletim desetak kilograma i ja sam, onda, dobar. Još ću poslije korigirati nos i to je to. Dobro sam, hvala Bogu. 

HECEH=J ćK I

7 =CHA>K IA KF=K =@ A LE@A K *ACH=@K EšJ= 
Održali ste u zagrebačkoj Areni koncerte dvije noći zaredom. Biste li isto napravili u Beogradu? - Zašto da ne. Zavisi hoće li biti tolikog interesa. Vi ste uvijek oprezni kada je u pitanju Vaša popularnost u Srbiji. Jednom prilikom ste mi rekli da Vas ljudi u Srbiji ne poznaju koliko se ovdje misli. - Priča je jedno, a kad ja dođem među ljude, oni me ne znaju, uopće nema reak-

cije. Ja to ne mogu nikome objasniti. Nisam ja budala da se zalijećem. Kad dođem u Zagreb, ljudi odmah stanu, ukopaju se kad me vide. U Beogradu prolaze pored mene kao pored anonimusa. To je ta realnost. Valjda su mi facu izgubili iz vida, ali moje pjesme znaju, pjevaju ih. Ja gledam šta je na sonu. Ne bojim se, znam da će jedna Arena biti puna i to je super. Mnogima je to san. A drugo, otom-potom.

Bešlić: Reakcije stižu sa svih strana

tupe. A ovo jeste najava koncerta u beogradskoj Areni, svega pomalo.

Moja priča 
Arena nakon novog albuma ili...?

- Ne znam hoćemo li čekati album, znat ćemo na proljeće. To ćemo pokrenuti nakon Nove godine. Arena, možda, na proljeće. Sigurno pratite koliki interes vlada za Dinu

Merlina u Beogradu... - Pratim i zbog svoje priče, a i da nisam ja u pitanju, pratio bih. Drago mi je što je tako i samo da prođe kako treba. l. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ
Fasterova: Sjajno tijelo

Manekenka niže uspjehe u Italiji

7 5=H=D K E=K KIH E LAHAE )HE
Sarah Čerkez već desetak dana nalazi se u Milanu i svakodnevno ima brojna snimanja. Naša uspješna manekenka radila je revije za poznate modne marke kao i nekoliko modnih kampanja. Uskoro će joj se u Italiji pridružiti i vjerenik Armin Hadžić Denza. - Zajedno ćemo na relaciji Milan - Pariz biti do kraja godine, a potom se vraćamo u BiH, gdje ćemo na Vlašiću čekati Novu 2012. godinu. Prvobitan plan je bio da najluđu noć provedemo u Mančesteru, ali smo s prijateljima odlučili da to ipak bude u BiH - kaže Hadžić. D. Z.

Mladi pjevač Armin Muzaferija svoje slobodno vrijeme uglavnom provodi u sarajevskom kafiću “Miris dunja”, koji se nalazi na Baščaršiji. Ovog puta zatekli smo ga u lijepom društvu, gdje je, kaže, bio na poslovnom sastanku. - U ugodnom društvu i uz najbolju kafu u gradu pravio sam planove za snimanje no-

,CLHE = IE=A LC LE@AIFJ=

Poslovni sastanak Armina Muzaferije

vog spota. Jedna od djevojaka, plavuša koja je bila sa mnom u društvu, zove se Maja i ona će se pojaviti u mom novom spotu za pjesmu koja za sada ima samo radni naziv, a čiji je autor Amil Lojo. Scene će biti snimane u Budimpešti i Zenici, a trebao bi biti objelodanjen sredinom decembra - kaže Muzaferija. Ad. K.

Muzaferija s društvom na popodnevnoj kafi

(Foto: Ja-Sa)

Veronika Fasterova je mlada Čehinja sa savršenim tijelom koje rado pokazuje pred objektivima. Seksi ljepotica rado mijenja boju ko- 

EA= K ’2=O>O’ LEE

Čehinja privlači pažnju

se, a zbog izazovnog je izgleda bila ljubimica “Playboy” vile. Njenom vrućem tijelu teško da ćete naći ijednu zamjerku.

42

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: P-264/04 Sarajevo, 13. 09. 2007. godine

oglasi

Op}inski sud u Sarajevu i to sudac Nada Papo, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Op}ina Stari Grad Sarajevo, zastupana po Op}inskom pravobranila{tvu protiv tu`ene Alajbegovi} Razije iz Sarajeva, ul. Rizaha [teti}a br. 14, (posljednja poznata adresa), radi isplate duga, v.s. 3.090,50 KM, javno objavljuje slijede}u

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena Alajbegovi} Razija iz Sarajeva da tu`itelju Op}ini Stari Grad Sarajevo isplati iznos od 3.090,50 KM, zajedno sa procesnom kamatom na isti iznos od dana 12. 04. 2002. godine do isplate, u roku od 30 dana od dana prijema presude. Sudac Nada Papo, s.r. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje, odnosno ako je tu`enik kasnije saznao za propu{tanje, od dana saznanja.

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}inski sud @ivinice Broj: 033-0-Su-11-000660 @ivinice, 11. 11. 2011. godine Na osnovu ~lana 23., 24. i 30 Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 49/05 i odredaba Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda @ivinice, predsjednik suda, raspisuje JAVNI OGLAS za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Naziv radnog mjesta: Vi{i referent - daktilograf 1 izvr{ilac. Kandidati moraju ispunjavati op}e uslove propisane Zakonom o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine i posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u @ivinicama, kako slijedi: Op}i uslovi: l da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; l da je punoljetan; l da ima op}u zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta; l da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutra{njoj organizaciji organa dr`avne slu`be; l uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak; l da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglas nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini; l da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Posebni uslovi: - SSS, IV stepen (gimnazija, upravna {kola, administrativno-tehni~ka, ekonomska, tekstilni tehni~ar, poljoprivredno tehni~ka, birotehn~ka {kola, drvoprera|iva~ka ili druga srednja {kola dru{tvenog smjera IV stepen) poznavanje daktilografije i rada na ra~unaru, 10 (deset) mjeseci radnog sta`a, obavezno daktilo-testiranje. Uz prijavu za oglas kandidat mora podnijeti sljede}e dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji: l Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove osobne iskaznice, l izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), l Svjedo~anstvo ili diplomu o vrsti i stupnju {kolske spreme, l Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, l Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak l Izjavu ovjerenu od strane nadle`nog organa da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, l Izjavu ovjerenu od strane nadle`nog organa da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, l Uvjerenje o radnom sta`u. Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. NAPOMENA: Izabrani kandidati su u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije stupanja na rad. Prijave sa kratkom biografijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta se mogu dostaviti neposredno ili preporu~eno putem po{te na adresu OP]INSKI SUD U @IVINICAMA 75270 @IVINICE, Mar{ala Tita br. 28 Sa naznakom „prijava na javni oglas“ Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. PREDSJEDNIK SUDA Ibrahim Bubi} BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj 28 Mal 00643307-Mal Grada~ac, 02. 07. 2009. godine Op}inski sud u Grada~cu, stru~ni saradnik Amila Muratagi}, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH Telecom Sarajevo - Direkcija Tuzla, protiv tu`ene Husejnovi} Jasmine iz [pionice bb., op}ina Srebrenik, radi duga v.s.p. 516,71 KM, gore ozna~enog dana donio je slijede}u PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena Husejnovi} Jasmina iz [pionice bb, op}ina Srebrenik da tu`iocu D.D. BH Telecom Sarajevo - Direkcija Tuzla, na ime duga isplati iznos od 516,71 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, pa do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 82,40 KM po~ev od 08. 07. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 335,10 KM po~ev od 08. 08. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 81,20 KM po~ev od 08. 09. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 18,00 KM po~ev od 08. 10. 2002. godine do dana uplate kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 85,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Tu`ilac je podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`ene
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 004787 04 Mals Sarajevo, 28. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda BiH“ - Elektrodistribucija, Ul. Zmaja od Bosne br. 49., Sarajevo, protiv tu`enog „Mibis comerc“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Aleja Bosne srebrene br. 31-S., Sarajevo, zastupanog po zakonskom zastupniku Mr{o Aliji, radi duga u iznosu od 495,38 KM, van ro~i{ta, donio je dana 28. 11. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03 FBiH), objavljuje: PRESUDU - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an isplatiti iznos od 495,38 KM sa zakonskim zateznim kamatama na pojedina~ne iznose kako slijedi: - na iznos od 42,08 KM po~ev od 11. 11. 2000. godine pa do isplate, - na iznos od 27,20 KM po~ev od 11. 12. 2000. godine pa do isplate, - na iznos od 22,70 KM po~ev od 11. 01. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 22,70 KM po~ev od 11. 02. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 22,70 KM po~ev od 11. 03. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 22,70 KM po~ev od 11. 04. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 15,10 KM po~ev od 11. 05. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 15,10 KM po~ev od 11. 06. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 07. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 08. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 09. 2001. godine pa do

Dnevni avaz

srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

43

Husejnovi} Jasmine iz [pionice bb., op}ina Srebrenik, radi isplate duga u iznosu od 516,71 KM. Sud je postupaju}i po tu`bi tu`ioca shodno ~l. 69. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06 u daljem tekstu ZPP) tu`enom prema odredbama ~lana 348 st. 3. ZPPa, objavljivanjem u jednim dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i suda, dostavio ure|enu tu`bu na odgovor sa upozorenjem da je tu`ena du`na u roku od 30 dana dostaviti odgovor na tu`bu shodno ~l. 70 ZPP-a. Tu`ena, iako je uredno primila tu`bu, u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, nije dostavila pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Budu}i da tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, a te ~injenice nisu u o~iglednoj protivnosti sa dokazima koje je sam tu`ilac predlo`io ili s ~injenicama koje su op}epoznate prema ~lanu 182. ZPP-a valjalo je odlu~iti kao u izreci presude. Prema ~lanu 386. st. 1. i 396 st. 1. ZPP-a tu`ena je obavezna da tu`iocu plati i parni~ne tro{kove, a koji se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 60,00 KM, takse na presudu u iznosu od 25,00 KM, {to daje ukupne tro{kove postupka navedene u izreci presude. Stru~ni saradnik Amila Muratagi} POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328 i 329 ZPP-a.
isplate, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 10. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 22,30 KM po~ev od 11. 11. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 22,30 KM po~ev od 11. 12. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 22,30 KM po~ev od 11. 01. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 22,30 KM po~ev od 11. 02. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 22,30 KM po~ev od 11. 03. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 22,30 KM po~ev od 11. 04. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 05. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 06. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 07. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 08. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 09. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 10. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 22,30 KM po~ev od 11. 11. 2002. godine pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 37,13 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U VI[EGRAD BROJ 91 0 Mal 009366 10 Mal VI[EGRAD, 27. 10. 2011. godine Osnovni sud u Vi{egradu, po sudiji Ple}i} Dani, rje{avaju}i po tu`bi tu`ioca Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka RJ Regionalni Telekom Fo~a, protiv tu`enog Bojovi} Pero iz Ustipra~e bb Novo Gora`de, radi duga, vsp. 635,82 KM, van ro~i{ta od odsutnosti stranaka dana 27. 10. 2011. god. donio je PRESUDU Zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`ioca i obavezuje se tu`eni Bojovi} Pero da tu`iocu Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka RJ Regionalni Telekom Fo~a, isplati iznos od 635,82 KM, na ime glavnog duga na ime izvr{enih telefonskih usluga kao i usluga za kori{tenje ADSL servisa sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 28. 01. 2010. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate i da tu`iocu nadoknad tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 215,00 KM a sve naprijed navedeno u roku od 15 dana koji rok se ima ra~unati po~ev od prvog narednog dana po dostavljanju prepisa presude tu`enom pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

smeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev osim ako je isti o~igledno neosnovan. Tu`eni je uredno primio tu`bu u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Tu`eni je propisno upozoren da }e sud donijeti presudu zbog propu{tanja ako u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni u ostavljenom roku nije dostavio odgovor na tu`bu pa je sud na osnovu ~l. 182 ZPP odlu~io kao u izreci presude. Shodno ~l. 386 ZPP sud je obavezao tu`enog da tu`itelju nadoknadi tro{kove sudske takse na tu`bu u iznosu od 50 KM i presudu u iznosu od 25 KM, tro{kove za objavljivanje tu`be 70,00 KM i tro{kove objavljivanja presude 70,00 KM putem novina Dnevni avaz {to daje iznos dosu|enih tro{kova od 215,00 KM. Sud je iz izreke presude izostavio brojeve `irora~una imaju}i u vidu odredbu ~l. 181 ZPP kojom je propisano {ta izreka presude sadr`i. Sudija Dana Ple}i} POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Ali tu`eni mo`e podnijeti predlog za povra}aj u pre|a{nje stanje. Predlog se mo`e podnijeti u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje a ako je stranka tek docnije saznala za propu{tanje od dana kada je za to saznala. Poslije proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povra}aj u pre|a{nje stanje.

Obrazlo`enje
Prema ~l. 182 ZPP kada tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pi-

VREMEPLOV w

16. novembar

DOGODILO SE
1992. - Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda pooštrilo sankcije protiv SR Jugoslavije uvođenjem riječne i pomorske blokade zbog učešća u ratu u BiH. 1994. - Lider republikanaca u Senatu Sjedinjenih Američkih Država Bob Dol (Dole) pozvao američku vladu da zaustavi srpsku ofanzivu na Bihać, tvrdeći da su Ujedinjeni narodi onemogućili bosanskom narodu da dobije oružje za samoodbranu i, isto tako, onemogućili NATO-u da se suprotstavi srpskoj agresiji. 1995. - Nakon optužnice od 25. jula 1995. bivši lideri bosanskih Srba Ratko Mladić i Radovan Karadžić optuženi su za ratne zločine drugi put. Tužilaštvo Haškog tribunala ovoga puta teretilo ih je za genocid, zločine protiv čovječnosti i teške povrede ratnog prava i običaja rata, izvršene od 6. do 23. jula 1995. godine u Srebrenici, kada je, kako je navedeno u optužnici, zarobljeno, masovno pogubljeno ili

""

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

ILA=@=H
Neka vam povrće bude osnova prehrane

NUTRICIONISTI SAVJETUJU Izbjegnite zamke s etiketa

Prvi savjet je da sami kuhate kad god je moguće, jer tada jedino znate kakvu hranu, začine i ostale sastojke jedete
Nije sva hrana zdrava, mada ima takvu etiketu. Zbog toga smo često zbunjeni i više ni sami ne znamo što spada u kategoriju zdrave prehrane. Nutricionisti su sastavili šest savjeta pomoću kojih možete prakticirati zdravu prehranu. Prvi savjet je da sami kuhate kad god je moguće, jer tada jedino znate kakvu hranu, začine i ostale sastojke jedete. Birajte sezonske, domaće namirnice i kupujte na tržnici. Probajte se raspitati ko od prodavača ima svoje voće i povrće te meso i jaja, jer je veća vjerovatnost da su to kvalitetnije namirnice. Još jedan razlog zbog kojeg je pametnije kupovati na tržnici je taj da su namirnice svježije. Veća je šansa da će u trgovinama namirnice duže stajati na policama. Neka vam povrće bude osnova prehrane. Meso je dovoljno jesti dva puta sedmično da zadovoljite tijelo proteinima uz ostale namirnice koje ih sadržavaju. Dajte sve od sebe da izbjegnete brzu hranu i slatkiše. Kada vas uhvati želja za čokoladom, grickajte, primjera radi, orašaste plodove, koji su izuzetno zdravi. Iako je organska hrana skuplja, dugoročno je povoljnija. U njoj nema umjetnih tvari, hormona i antibiotika. 

= @= IA @H=L DH=EJA

- Danas je Međunarodni dan tolerancije. Ujedinjeni narodi (UNESCO) proglasili su ga 1995. godine, čime je pokrenuta velika kampanja s ciljem propagiranja tolerancije i međusobnog uvažavanja među narodima. deportovano više hiljada osoba. 1996. - Nepoznate osobe aktivirale eksplozivnu napravu ispred filijale Promdei banke u zapadnom dijelu Mostara, čiji je vlasnik Ibrahim Dedić. U eksploziji bombe pričinjena je velika materijalna šteta na Promdei banci, a potpuno su uništeni automobili parkirani ispred ove banke. 1998. - Haški tribunal izrekao presude tzv. čelebićkoj grupi. 1999. - Francuski sudija Klod Žorda (Claude Jorda) izabran za novog predsjednika Haškog tribunala, na čijem je čelu bio do 2003. godine. 2001. - U okviru Programa za koordinaciju DNK identifikacije, u Tuzli je uspješno obavljena prva identifikacija posmrtnih ostataka pomoću DNK analize. 2002. - Ispred sjedišta Misije UN-a u BiH u Sarajevu otkriven spomenik osoblju UN-a koje je izgubilo živote radeći u misijama na prostorima bivše Jugoslavije. Spomenik je otkrio generalni sekretar UN-a Kofi Anan. 2003. - U Srbiji, zbog malog odziva birača (39 posto), treći put propali predsjednički izbori. 2005. - ICTY oslobodio penzionisanog generala i nekadašnjeg komandanta Armije BiH Sefera Halilovića krivice za zločine koje su nad hrvatskim civilima u Hercegovini ujesen 1993. godine počinile snage Armije BiH.

Potrebno je: 250 g velikih italijanskih školjki od tjestenine, 250 g mladog sira, 4 česna bijelog luka, pola veze peršuna, maslinovo ulje, so, bijeli biber. Za sos: manja konzerva paradajza u sosu, kašičica origana. Način pripreme: 1. Skuhati školjke al dente,

2KAA šA

Doručak s okusom sira

Spec 
Švicarski naučnici su modificiranjem funkcije jednog gena udvostručili snagu i brzinu kod testiranih miševa, objavio je časopis “Cell”. Ovaj efekt je postignut uz pomoć promjena signala iz dijela gena koji je inače povezan sa zaustavljanjem rasta mišićnog tkiva. Naučnici vjeruju da sličan mehanizam postoji i kod ljudi, te bi ovaj eksperiment mogao naći svoju primjenu u tretiranju osoba starije životne dobi.

procijediti ih i staviti na kuhinjsku krpu da se malo prosuše. 2. U međuvremenu dobro izgnječiti sir s izgnječenim bijelim lukom i maslinovim uljem. 3. Začiniti po ukusu, pa masom puniti školjke i slagati ih na sos od paradajza. Sve posuti peršunom i origanom.

.=H>== I= JHA>= =IK
Svakim novim farbanjem kosa gubi na kvalitetu. Osvježite je povremeno preljevom od farbe i troprocentnog hidrogena ili kolor šamponom koji ne oštećuje kosu. Tako ćete odložiti farbanje, a kosa će vremenom bivati sve zdravija. Na kosu stavljajte masku i to jednom sedmično. Najbolje je da to bude preparat proizvođača čiju farbu koristite. Potrebno je znati da ni s pakovanjima ne treba pretjerivati jer će se kosa od previše balzama i maski samo brže mastiti.

Korisno je znati

RO\ENI
42. godine prije nove ere - Rođen drugi rimski imperator Tiberius Cezar. 1766. - Rođen francuski kompozitor i violinista Rudolf Krojcer (Rodolphe Kreutzer), dvorski violinista Napoleona Bonaparte i Luja XVIII. 

Svoj radni vijek proveo sam u jednom preduzeću, gdje sam ostvario 35 godina staža. S vremenom provedenim u Armiji BiH imam ukupno 40 godina penzijskog staža. Uzima li se kod određivanja visine penzije ukupan staž od 40 godina ili samo radni staž od 35 godina, pita L. K. iz Čapljine. Odredbom Člana 50. ZakoZavod PIO: Utvrđivanje osnova

8EIE= FHE==

UMRLI
1887. - U Ljubljani umro pjesnik i dramaturg Fran Levstik. 1960. - Umro američki filmski glumac Klerk Gejbl (Clark Geble).

na o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da se starosna penzija utvrđuje u procentu od penzijskog osnova prema dužini penzijskog staža te za 20 godina iznosi 45 posto od osnova. Za svaku sljedeću navršenu godinu povećava se određenim procentom koji od 2005. godine iznosi 1,50 posto. Od 2005. godine starosna penzija ne može iznositi više od 75 posto od osnova. Ukupan penzijski staž, prema čijoj dužini se određuje visina penzije, jeste staž osiguranja i poseban staž, što znači da će vam se visina penzije odrediti na osnovu 40 godina penzijskog staža i iznosit će 75 posto od penzijskog osnova. 

Rođena sam 1952. godine. Težak život naveo me da se 1997. godine razvedem. U međuvremenu se moj bivši suprug razbolio i umro 1998. godine. Sin je primao očevu penziju sve dok se školovao do prije dvije godine, kada je ukinuta. Imam li pravo naslijediti muževu penziju iako sam bila razvedena i je li sud imao obavezu da privoli muža da mi poslije razvoda kao nezaposlenom licu daje izdržavanje. Toga u mom rješenju o razvodu nema, kaže D. K. iz Zenice. U skladu s odredbom Člana 60. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, razvedena supruga može ostvariti pravo na porodičnu penziju samo pod uvjetom da joj je sud- 

=IAđEL=A FAEA

skom odlukom utvrđeno pravo na izdržavanje. Kako vama presudom o razvodu nije dosuđeno izdržavanje, pravo na porodičnu penziju ne možete ostvariti. Federalni zavod PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

ILA=@=H

Dnevni avaz, srijeda,, 16. novembar/studeni 2011.

"#
Starije žene koje puno vježbaju i provode malo vremena pred televizorom imaju manje izgleda da im se dijagnosticira depresija. Naučnici su u američkoj studiji koja je objavljena u časopisu “American Journal of Epidemiology” utvrdili da žene koje su redovno vježbale posljednjih godina imaju 20 posto manje izgleda da razviju depresiju od onih koje se rijetko bave tjelesnim aktivnostima. S druge strane, vrijeme provedeno pred televizorom ženama povećava izglede za depresiju. - Veći nivo tjelesne aktivnosti povezan je s manjim rizikom od depresije - napisala je voditeljica istraživanja Mišel Lukas (Michel Lucas) iz Harvardske škole za javno zdravstvo.

Tačno Netačno
kojem su Rusija, Poljska Austrija 1Podjela Poljske je iproces uteritorimeđusobno podijelile poljske

w

Žene koje su u djetinjstvu bile seksualno zlostavljane imaju 62 posto veće izglede za probleme kardiovaskularnog sistema kasnije u životu, utvrdili su američki naučnici. Razlog je u tome što su se žene borile s traumama, naprimjer, prejedanjem i posljedičnom pretilosti, konzumiranjem alkohola i pušenjem, što su faktori rizika za razvoj bolesti kardiovaskularnog sistema. Rezultati istraživanja koji su objavljeni na simpoziju “America Hearth Association” na Floridi naglašavaju trajne fizičke posljedice rane seksualne traume. Žene koje su, pak, u djetinjstvu dobivale batine, imale su 45 posto veće izglede za problemesa srcem.

w

2HALEšA LHAA= FHA@ ŽA= IJ=L== K @AJEIJLK IE= EB=HJK JAALEH HEE = @AFHAIEK

2 3

je? Lajden je historijski značajno mjesto zapadne Holandije? Igla je izum novijeg vremena?

1. TAČNO

Kako su velike sile tri puta dijelile Poljsku
Podjela Poljske je proces u kojem su Rusija, Poljska i Austrija međusobno dijelile poljske teritorije sve dok Poljska nije prestala da postoji kao država. Tokom prve ovakve podjele 1772. godine Poljska je bila oslabljena građanskim ratom i intervencijom Rusije, tako da je bila primorana pristati na mirovni sporazum po kojem su Rusija, Pruska i Austrija pripojile gotovo trećinu teritorija ove zemlje na kojoj je živjela polovina ukupnog broja stanovništva. Za vrijeme druge podjele 1793. godine Poljska je bila primorana da Pruskoj i Rusiji ustupi nove zemlje. Da bi ugasile opću pobunu koju u Poljskoj provodi Tadeuš Košćuško, Rusija i Pruska zajednički pokreću invaziju sve dok i ostatak zemlje nije podijeljen između ove dvije sile i Austrije, čime se završava treća podjela Poljske iz 1795. godine. Posljedice ovih podjela poništavaju se tek proglašenjem Republike Poljske 1918. godine.

PREPORUKE Niste se udebljali, ali imate problem

6HELE FHJEL =@KJIJE
Jedite hranu bogatu kalijem jer ovaj mineral regulira tekućinu u tijelu tako što sprečava nakupljanje vode i nadutost
Prije spavanja ne unosite hranu bogatu skrobom

6F= L@= šJAJE žE E?=

Kutak za njegu

Sapun isušuje kožu

Situacija u kojoj ne možete zakopčati omiljene traperice koje ste nosili prije samo sedam dana nije nužno uzrokovana nakupljenim kilogramima ili dekagramima, već nadutosti. Ukoliko se pridržavate nekoliko jednostavnih prehrambenih navika, taj ćete problem lako riješiti. 1. Jedite hranu bogatu kalijem. Kalij je mineral koji regulira tekućinu u tijelu tako što sprečava nakupljanje vode i nadutost. Hrana bogata kalijem, poput dinje, banane, manga, špinata, paradajza, šparoga i orašastih plodova djeluje kao prirodni diuretik. 2. Zatvarajte usta. Žvakanjem žvakaće gume, ispijanjem tekućine na slamku i pušenjem progutate više zraka nego što vam je potrebno. 3. Nikako skrob prije spavanja. Hrana bogata skrobom, poput hljeba i tjestenine također zadržava vodu u tijelu. 4. Recite zbogom gaziranim sokovima. I mjehurići iz gaziranih sokova mogu biti uzročnici nadutosti. 5. Zaslađivači su gori od šećera. Umjetni zaslađivači su često vrlo teško probavljivi, što može uzrokovati plinove i proljev. Ako ste primijetili da tako djeluju i na vas, radije koristite smeđi ili voćni šećer.

Znamo da je topao tuš nakon cijelog radnog dana jedna od najboljih stvari koju sebi možemo priuštiti tokom hladnih dana, ali to, nažalost, ne vrijedi i za našu kožu. Zbog toga izbjegavajte pranje lica vrućom vodom za vrijeme tuširanja, jer će topla voda povući svu vlagu iz kože i sasušiti je. Budući da zimski uvjeti inače nisu blagi prema osjetljivoj koži, isušivanje je posljednja stvar koju joj trebate priuštiti prije nego što izađete na hladan vjetar. Sapun je odličan način da dubinski očistite lice od nečistoća, ali ovakva sredstva učinit će više štete nego koristi jer mogu isušiti kožu. Korištenje sredstava na bazi ulja ili pjene neće samo očistiti pore, nego će koži dati vlažnost koja joj je u zimskim mjesecima prijeko potrebna.

2. TAČNO

Lajden postaje značajan evropski centar
Lajden je historijski značajno mjesto zapadne Holandije. Prvi put se spominje 922. godine kao posjed Utrehtske biskupije, do 1420. bio je pod vlašću Holandije. Postao je značajan štamparski centar otkad je porodica Elzevir osnovala štampariju oko 1581. godine. Univerzitet u Lajdenu osnovan je 1575. godine, a grad je postao centar teologije, nauke i umjetnosti. Lajden je rodno mjesto slikara Rembranta van Rijna i Jana van Gojena, a hodočasnici su tamo živjeli 11 godina prije nego što su isplovili u Ameriku 1620. godine.

VRSTA ZMIJE

PIJANIST POGORELI]

GLUMICA KARERA

AN\ELKA ODMILJA HEMIJSKI ELEMENT SLOVENA^. DNEVNI LIST

BILIJARSKI [TAP

PUH KOJI SE HRANI ORASIMA (mn.)

BELGIJA

@ARKOCRVENO (turc.)

RADNIK U LAKIRNICI

T.@.

3. NETAČNO

VODENA @IVOTINJA

NEISTINA BOKSER HOLIFILD GLUMAC GINIS KOMPOZIT. HA^ATURJAN PREZIME PJEVA^A NA SLICI TI[INA, TAJAC GOVORNICI SPORTSKO DRU[TVO [ARENA PAPIGA ELEKTRON E.]. AMPER PILOT, AVIJATI^AR @ITELJI ]I]ARIJE, PLANINE U ISTRI

Iglu su u Evropu donijeli Arapi
Ne može se reći da je igla izum novijeg vremena. Upotrebljava se od prethistorije. Pravljena je od različitih materijala, a u četvrtom stoljeću od željeza. Vanevropski je izum, a ovamo je donose Arapi. Industrijska proizvodnja šivaćih igala počela je u 19. stoljeću i to ponajprije u Engleskoj, pa onda u Njemačkoj, SAD i drugim zemljama. Igala danas ima raznih vrsta i namjena, od obične igle, igle za šivaće i tekstilne mašine te kožarske, sedlarske, tapetarske i druge poslove, a posebne vrste igala su hirurške igle i igle za injekcije. Igla je i dio gramofonske ploče.

IME PJEVA^A NA SLICI

NULA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ADEKVATNOST, LIMARI, AKNA, ANIT, KANT, R, BASEN, KAOSI, AMATERI, BRK, MIRA FURLAN, ATI, ANAGRAM 2706

VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA TE^AJ VALUTA I SL. STUDENT NEKE AKADEMIJE (mn.)

46

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Obavijest dioni~arima Fabrike duhana d.d. Sarajevo
S obzirom da je protekao rok va`enja Ugovora o me|usobnim pravima i obavezama dioni~ara kompanije „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo, zaklju~en izme|u Udru`enje gra|ana „Udru`enje dioni~ara FDS Sarajevo“ i malih dioni~ara obavje{tavamo dioni~are da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo izvr{io brisanje ograni~enja prava raspolaganja na dionicima oznake FDSSR, a prema obavijesti Registra ranije dostavljenoj malim dioni~arima.
Uprava Registra vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo

„SREDNJA ELEKTROTEHNI^KA [KOLA SARAJEVO Ul. Safeta Zajke br. 2 Na osnovu Odluke [kolskog odbora i Saglasnosti ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos na poslove Sprema~ica..........................................................................................1 izvr{lac Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2012.godine. USLOVI: Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidat treba da ima zavr{enu osnovnu {kolu. Uz prijavu dostaviti: 1. kra}u biografiju 2. svjedod`bu o zavr{enoj osnovnoj {koli 3. uvjerenje o dr`avljanstvu 4. izvod iz mati~ne knjige ro|enih Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gornju adresu ili li~no putem protokola [kole. Javni Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje.“

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

47

Èlan 2. Poèetna cijena je sa PDV-om i utvrðena je za svako pojedinaèno teretno vozilo. Èlan 3. Prodaja motornih vozila æe se izvršiti putem pribavljenih pisanih ponuda zainteresovanih lica, za svako vozilo pojedinaèno. Èlan 4. Zainteresovani kupci æe moæi izvršiti uvid u stanje teretnih motornih vozila, koja su predmet prodaje u ulici Haliloviæi 12 na parkingu Društva u periodu od 21.11.-24.11.2011. godine u vremenu od 10-14 sati. Èlan 5. Lica zainteresovana za predmet prodaje su du`na u blagajnu Društva polo`iti depozit u iznosu od 50,00 KM zajedno sa ponudom. Licima koja ne budu izabrana depozit æe biti vraæen nakon okonèanja postupka. Lica èija ponuda u postupku bude najpovoljnija, depozit æe se vratiti po realizaciji ugovora o kupoprodaji. Èlan 6. Motorna vozila se prodaju u zateèenom stanju. Èlan 7. Kupac sa kojim se sklopi ugovor o kupoprodaji, du`an je na raèun društva INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo uplatiti ugovoreni iznos u roku od pet (5) dana nakon potpisvanja Ugovora. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu iznosa prodajne cijene u roku od pet (5) dana po potpisivanju Ugovora, Ugovor

postaje neva`eæi, te kupac gubi pravo na povrat kaucije, a ugovor æe se ponuditi drugorangiranom ponuðaèu. Èlan 8. Kupac je du`an preuzimanje vozila realizovati u roku od dva (2) radna dana od dana uplate ugovorene cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji vozila, uz obavezno prisustvo ovlaštenog predstavnika prodavca. Èlan 9. Ponuda treba da sadr`i: - Naziv ponuðaèa sa taènom adresom i kontakt telefonom; - Kopiju rješenja o upisu u sudski registar i ID broja za pravna lica ili kopiju liène karte za fizièka lica; - Jedinstvenu cijenu za svako ponuðeno vozilo. Èlan 10. Zatvorene pisane ponude, sa naznakom "Ne otvarati - Ponuda za teretna motorna vozila" donesene lièno, primaju se na blagajni Društva svakog radnog dana do 28.11.2011. godine. Èlan 11. Osnovni kriterij odabira najpovoljnije ponude je naviša ponuðena cijena. Èlan 12. Prodavac æe nakon potpisivanja Ugovora ispostaviti kupcima fakture za kupljena vozila u skladu sa Zakonom o PDV-u. Sve eventualne troškove vezane za kupovinu snosi kupac. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061 210985.

Asocijacija koja se bavi marketingom sa sjedi{tem u Ruskoj Federaciji tra`i zvani~nog zastupnika za Bosnu i Hercegovinu. Informacije mo`ete dobiti na tel. 00382 67 874 120, ekodom@t-com.me, www.ekodom.me
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU 58 0 Ps 068406 10 Ps OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudac Divna Bo{njak, u pravnoj stvari tu`itelja „Milja“ D.O.O. Stolac Pje{ivac bb Stolac zastupan po punomo}niku Slavenu Bevanda odvjetniku iz Mostara, protiv tu`enika „Fabrika Duhana“ DD Mostar ul. Mar{ala Tita 237 Mostar, radi: isplate duga vsp. 104.773,50 KM, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 174795 10 P Sarajevo, 09. 11. 2011. godine Tu`itelj: Hasan Had`ajli} Tu`eni: Sal~e Kapur Radi: Isplata duga VSP: 4.200,00 KM POZIV Za stranku SAL^E KAPUR Pozivate se kao stranka na ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu za dan 14. 03. 2012. godine u 10,30 sati, pred ovaj sud u sobu br. 305/III. Sudija Silvana Brkovi}-Mujagi}

NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i.^lan 84. stav 1. ZPP-a. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva. ^lan 84. stav 2. ZPP-a. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. ^lan 77. ZPP-a.

TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 104.773,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 65.754,00 KM po~ev od 14. 07. 2009. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 25.899,12 KM po~ev od 15. 07. 2009. godine pa do kona~ne isplate, i - na iznos od 13.120,38 KM po~ev od 15. 07. 2009. godine pa do kona~ne isplate, te mu naknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Upozorenje: Tu`enik je du`an pod prijetnjom dono{enja presude zbog propu{tanja, najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka. Napomena: Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obvje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudac Divna Bo{njak

48 Srijeda 16. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 48

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Golf III, 1996. god., 1.9 D, tek registrovan, 5.500 KM. Tel. 061 561 132 Jetta 2 povoljno, 1.800 cm3, 4 vrata. Tel. 063 892 412 Kadet kar. 88., registrovan do 5. 2012. Tel. 061 571 842 Maple C31, crveni, metalik, prva registracija 2008., hitno, ispod realne cijene, klima, 3.500 KM. Tel. 061 100 357 Mercedes 250, proizveden 1987. godine, svjetlo plavi metalik, u solidnom stanju. Tel. 061 319 772 Mini One (1,6 benzin) potpuno nov. Dobiven na nagradnoj igri. Tel. 036 754 484, 062 164 792 Opel astra 16 benzin 93. god. Cijena 3.300 KM. Tel. 063 400 253 Opel kadet 86. godište, automatik, pogodan za invalide, Tuzlanski kanton. Cijena 1.250 KM. Tel. 062 403 129 Opel rekord 84 g dizel 2.3 motor, tek registrovan u dobrom stanju cijena 2.400. Tel. 061 886 574 Peugeot 207 hdi, 2008. g. auto je u extra stanju, dig. klima, 2/3 vrata, cijena je do registracije 11.700 KM. Tel. 061 493 310 Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., full oprema, boja metalik srebro, registrovan do 20. 5. 2012. Tel. 033 644 590 Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., full oprema, boja metalik srebro, registrovan do 20. 5. 2012. Tel. 033 644-590. Pežo 206, benzin 1.4, 2002., ful oprema, uvoz Njemačka, plaćena carina i PDV, cijena 6.700 KM, servisna knjiga. Tel. 061 107 285 Pežo 206, metalik, benzin, godina 2003. decembar, registrovan do maja 2012. g., zvati od 17 do 20 sati. Tel. 061 250 515 Pežo 206, troja vrata, nebo plavi, 1.1 benzin, dec. 2002. g., reg. do 02. 2012., prešao 153.000 km, drugi vlasnik, SBK. Tel. 061 467 124 Prodajem 19 tdi karavan, 2006. godina, bijela boja, super stanje, cijena do repistracije 17.400 KM. Tel. 061 904 109 Prodajem dva oldtimer Citroena GS 1.3 iz 1980. Jedno vozilo je trajno registrovano, drugo nije. Cijena skupljeg je 4.100 KM. Tel. 061 142 418, 061 900 021 Renault megan 1.6, 2000. god., ful oprema, reg. do aprila 2012. god. Tel. 062 690 900 Reno 5, 1986. god., u voznom stanju, registrovan do 27. 10. 2011., cijena 1.100 KM. Tel. 062 921 796. Reno laguna 1,9 dci, 2001., oprema privilege, cijena 11.700, reg. do aprila 2012. Tel. 061 200 506 Reno megane 2007, 1,5 dci 2 vrata, extra stanje registrovan, servisna knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10.900 KM.Tel. 061 259 784 Reno rapid dizel putnički 1.9, u dobrom stanju, 2.500 KM. Tel. 061 547 280 Reno sedan, 2003., dizel, 1.5, ful oprema, servisna, uvoz Njemačka, plaćena carina i PDV, cijena 10.700 KM. Tel. 061 107 285 Reno skenik dci, 2000. g. Metalik siva boja, klima, itd. Tel. 061 209 120. Scenic, 1.4 benz., 2000. godina, 70 KW, 130.000 km, registrovan do 06/2012., plavi, klima, el. staklo, zaključavanje, 7.900 KM. Tel. 062 441 170 Seat ibiza 1.9 sdi, 2001. god, srebrena, 4 vrata, alu felge, abs, servo, klima, el podizači stakla, airbag, plaćeno sve do reg., cijena 7.400 KM. Tel. 063 902 618 Seat ibiza, 2003., benzin 1.2, ful oprema, servisna, uvoz Njemačka, plaćena carina i PDV, cijena 8.500 KM. Tel. 061 204 169 Seat toledo 1998. godina, crveni, alu felge, klima, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zimske gume 4, el prozori, abs, eds, 2 airbag, 6.200 KM. Tel. 062 236 078 Škoda fabia 1.4 Mpi, 2002.god., u odličnom stanju, zeder, stereo, klima, siva, nije uvoz, reg do 06.2012. god., nove kočnice i lanac,123.000km, 7.600 KM. Tel. 061 722 539 Škoda fabia 2005. god., 1.2 htp, 44 kw, sreb met, reg do 6. mj 2012., klima, airbag, cd, board computer, kožni volan, 9.200 KM. Tel. 061 173 747 Volkswagen caddy - višenamjenski sa sjedištima 1997. godište, 1.9 dizel, registrovan do 8 mjeseca 2012. godine, servo, prešao 122.000 km, urađen servis, ekstra stanje, cijena 5.300 KM, fiksno. Tel. 065 472 216 VW buba folcika 1200, 1976. god., tek reg, restaurirana komplet, urađena generalka motora, metalik boja, 4 nove gume + alu felge. Cijena 4.500 KM. Može zamjena. Tel. 063 999 871 VW Caddy očuvan, vrlo povoljno, godište 2000. Tel. 061 131 532 Za Reno 5 prodajem prednja desna vrata. Tel. 033 457 259

Potražnja 
Kupujem golf dizel, može sa oštećenom farbom. Tel. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem kombi neregistrovan neispravan niže vrijednosti za magacina. Tel. 061 504 877 Kupujem kombi neregistrovan, neispravan, niže vrijednosti, za magacina. Tel. 061 504 877 Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mlađa godišta, isključivo ispod tržišnih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798 Potražnja. Auto,havarisano. Tel. 062 506 705 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887

Automobili Prodaja 
Mitcubishi lancer, 1999., prešao 84.000, klima i ostalo, garažiran, vožen samo u ljetnom periodu, cijena po dogovoru. Tel. 063 243 865. 3364-1tt FIAT PUNTO 1.9 dizel, 2002. g., reg do avgusta 2012. g., drugi vlasnik, odličan. Tel. 062 346 090. 3564-1tt Alfa romeo 145 crvena boja, kraj 96. godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom, ekstra stanje, žena vozač. Tel. 061 204 988 Alfa romeo 147 1.6, 2001. god., full oprema, 8.900 KM. Tel. 061 143 036 Audi 80 jaje, 1.8 s god. 88., registrovan do 5. mj. 2012. god., svijetlo plava, očuvan, redovno servisiran, garažiran. Cijena 4.500 KM. Tel. 061 547 077 Audi A3 2.0 FSI, benzin+plin, 2004. god., najnovija verzija plina, extra stanje, moguća zamjena, 16.800 KM. Tel. 061 161 355 Audi A3 2.0 FSI, benzin+plin, 2004. god., najnovija verzija plina, extra stanje, moguća zamjena, 16.800 KM. Tel. 061 161 355. Audi A3, 2000. god. reg. do kraja godine, ful oprema, 3 vrata, svi servisi urađeni, 1.9 tdi, cijena 10.200 KM. Tel. 061 743 757 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891 Audi A4 B5, 2001. god., ful oprema, S paket. Tel. 061 166 701 Audi A4, 2.5 TDI, 2000. g., reg. do avgusta 2012. g., klima, servo, zeder, alarm, el. podizači stakala i retrovizora, alu felge, 10.200 KM. Tel. 061 615 214 Audi A4, TDI, 1997. god., urađen veliki servis, cijena po dogovoru. Tel. 061 211 424 Audi A4, TDI, 1997. god., urađen veliki servis, cijena po dogovoru. Tel. 061 211 424 Fiat doblo cargo furgon, 1.4 benzin, 2007. god., reg. avgust 2012., prešao 43.500 km. Tel. 061 130 649 Ford escort 1989. god. Tel. 062 111 849 Ford fiesta 1.8 dizel 1999. godina, 4 vrata, crvena boja, sve osim klime, cijena 4.700 KM. Tel. 066 138 608 Ford Ka 1999. g., u dobrom stanju, registrovan do sept 2012. Tel. 062 193 207 Golf 2 GTI, 8V, 1985. god. Registrovan do oktobar 2012. Cijena 2.800 KM. Tel. 061 138 396 Golf 2, 1,3 benzin, 3 vrata, crveni, g 1991, reg do IX 2012. Tel. 061 915 648 Golf 2, 1.6 benzin - plin, 85 god, registrovan do aprila 2012. god., cijena po dogovoru. Tel. 062 888 032 Golf 3 karavan, 1.9 TDI, godina proizvodnje 1995., registrovan do kraja marta. U extra stanju. Cijena 6.000 KM. Tel. 063 895 225 Golf 3 tdi, 97. god. 110 ks, 5 vrata Rikaro sjedišta s grijanjem. El retrovizori, klima u manjem kvaru. Tel. 063 893 098 Golf 4 karavan 1.9 tdi, siva metalik boja, tek registrovan, ful oprema, 4 nove zimske gume, 10.800 KM. Tel. 061 231 772 Golf 4, 1998. godina, TDI, dvoja vrata, crni metalik,malarm, multilok. Tel. 062 204 208 Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin, servo, klima.Tel. 061 259 784 Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima, tek reg., cijena po dog., moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078 Golf 5, 1.9 tdi, 2005. godina, ful oprema, u ekstra stanju. Tel. 065 475 886 Golf 5, 1.9 tdi, 77 kw, 2004. god., sreb met, 4 vrata, klima, grijači sjedišta, esp, cd mp3, elektro paket, 15.300 KM. Tel. 061 173 747 Golf II, 1984. god., povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 811 135 Golf II, 1990. godine, 1,8 benzinac, povoljno. Tel. 061 558 818

Stanovi Izdavanje 
Izdajem namješten stan studentima u privatnoj kući, poseban ulaz, internet, u blizini studentskih domova Bjelave. Tel. 061 809 706. 3565-1tt Apartman izdajem 50 m2, u blizini novog Avaza, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261 Bjelave, izdajem pos. prostor 80 m2, pogodno za sve namjene. Tel. 062 747 725 Dvos. namješten stan sa grijanjem, pos. ulaz, S. Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Dvos. namješten stan studentima na Vratniku. Tel. 033 232 477 Dvos. stan blizu trolejb. stanice na Aneksu. Tel. 061 254 038 Dvos. stan izdajem kod Muzičke škole, zgrada, 600 KM. Tel. 061 142 704 Dvos. stan iznad GRAS-a za 2 studentice, zvati iza 17 h. Tel. 033 801 408 Dvos. stan na Grbavici, etaž. plin. grijanje. Tel. 062 458 113. Dvosoban namješten stan na Mejtašu, plin, eko kuća, 400 KM. Tel. 061 243 744 Ilidža Osjek izdaje se kuća. Tel. 061 304 213 Izdaje se namješten stan studenticama. Tel. 033 203 887 Izdajem dva stana prizemlje i sprat u Buljakovu potoku. Cijena po dogovoru. Tel. 061 523 014 Izdajem dvosoban namješten stan na Alipašinom polju u B fazi. Tel. 061 842 989 Izdajem dvosoban namješten stan u Butmiru. Tel. 062 468 461 Izdajem dvosoban namješten stan u privatnoj kući u blizini Grasa. Centralno grijanje, kablovska, parking. Tel. 033 454 889 Izdajem dvosoban nenamješten novi stan u Vogošći blizu pijace. Tel. 061 060 142 Izdajem dvosoban novonamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 162 097 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan studenticama, 300 KM + režije. Tel. 066 003 806, 033 658 946 Izdajem garsonjeru studentu, nepušaču na Grbavici. KM 200. Tel. 061 991 573 Izdajem jednokrevetnu sobu, poseban ulaz, studentu. Tel. 033 532 035, 063 639 110 Izdajem jednosoban namješten stan sa grijanjem poseban ulaz. Donji Velešići. Tel. 061 803 662 Izdajem jednosoban polunamješten stan zaposlenom samcu, samici, cijena 350 KM. Trg heroja, drugi sprat. Tel. 061 905 808 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem komplet namješten jednosoban stan na Dobrinji 2, 300 KM. Tel. 062 558 130 Izdajem manji namješten dvosoban stan dvjema studenticama, ul. Vrazova, Centar. Tel. 061 866 042, 033 668 523 Izdajem namješeten jednosoban stan u privatnoj kući studenticama ili mladom bračnom paru. Tel. 532 100 Izdajem namješten jednosoban stan u privatnoj kući. Tel. 062 560 784, 033 219 870 Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namještene stanove: Centar 56 m dvosob. Katedrala 550 KM, M. Dvor jednosoban 450 KM, Alipašino dvosoban 280 KM. Tel. 061 269 835 Izdajem namještenu garsonjeru studenticama, privatna kuća na Grbavici. Tel. 063 459 893

Kamioni 
Kombi danper s termokingom novi model za prevoz mesa mlijeka, kao nov, god. 2006., tek registriran. Tel. 063 350 040 Kombi WV dizel putnički registrovan u julu u odličnom stanju pogledati u ulici Safeta Zajke broj 86. Tel. 061 270 518 MB atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Mercedes 410 teretni dupli točkovi 1990. god., nije registrovan, cijena 4.000 KM. Tel. 062 103 572 Mercedes vito 108 cdi,god. 2000. teretni, uvezen, cijena 7.600 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem kombi hyndai H-1, 2006. godina, sa pređenih samo 11.000 km, 2.5 tdi, na kombiju nema tragova korištenja, cijena povoljna! Tel. 061 171 998

Motocikli 
BMW R1100S 2004. g., vrlo povoljno. Tel. 062 600 111 Prodajem Kavasaki ninja, 1996. god., 900 kubika. Tel. 065 614 603 Prodajem skuter Tibra, 2005. god. U odličnom stanju i jako povoljno! Tel. 062 752 436

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Dijelovi za auta Zastava 101, balkonska vrata i prozori, bojler, umivaonik i šolja za WC. Tel. 061 530 314 Kamionska prikolica Schwarcmiler, 3 osovine BWP nosivosti 16 tona. Duga 8.40 m. Teška 5 tona, reg. do 7/2012. Tel. 061 166 474 Maruti 800 Suzuki god 1991. Kupujem ispravan rezervoar za benzin. Tel. 033 524 046 Prikolica za 14-ku traktor 1.100 KM. Tel. 063 150 753 Prodajem 4 zimske gume 205 55 R 16 malo korištene. Tel. 061 552 365 Prodajem dijelove za Suzukija marutija. Tel. 061 524 260 Prodajem letvu volana sa pumpom za Škodu fabiju, u ispravnom stanju, cijena povoljna. Tel. 061 775 640 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem u kompletu polovne, dobro očuvane dijelove za Mercedes tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718 Prodajem za Kia sportage 4 alumunijske felge, alternator i anlaser i prodajem dijelove karoserije, vrata i poklopac motora. Prodajem i prednje amortizere sa oprugama. Tel. 061 254 038 

Izdajem namještenu garsonjeru u centru privatna kuća zaseban ulaz. Tel. 061 143 046 Izdajem namještenu garsonjeru u priv. kući na Mejtašu, sve posebno. Tel. 061 216 911 Izdajem opremljenu garsonjeru u centru. Tel. 061 552 931 Izdajem sobe studenticama, poseban ulaz, centralno grijanje. Tel. 061 571 525 Izdajem sobu sa centralnim grijanjem ozbiljnom, zaposlenom muškarcu u Novom Sarajevu. Tel. 033 659 895 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat kuće, Reljevo, cijena 150 KM, mogućnost korištenja voćnjaka i bašte. Tel. 062 708 240 Izdajem stan na Breci 48 kvadrata potpuno renoviran i opremljen povoljno. Tel. 061 312 582, 033 206 337 Izdajem stan u pionirskoj dolini trosoban s garažom. Tel. 061 527 283 Izdajem stan, povoljno. Tel. 062 328 123 Izdajem super namješten jednoiposoban stan u Vogošći, blizu džamije. Tel. 066 344 173 Izdajem, Saraj Polje, trosoban potpuno namješten stan u zgradi, III sprat, lift, c. grijanje na duži period. Tel. 062 943 493 Iznajmljujem namještenu veću sobu za dvije djevojke. Zasebno kupatilo i kuhinja. Centralno grijanje, kablovska TV internet, 330 KM sa režijama. Tel. 062 110 128 Iznajmljujem trosoban namješten stan studenticama. Stan ima centralno grijanje i nalazi se na Otoci. Tel. 062 671 747 Iznajmljujem trosoban namješten stan, Hrasno, etažno grijanje, stalno topla voda, kablovska, internet, parking. Tel. 616 160, 062 203 036 Jednokrev. soba studentu blizu Med. i Građ. fakulteta, nas. Nova Breka. Tel. 033 443-282 i 062 147 525. Jednos. namješten stan studentu, Koš. Brdo. Tel. 061 145 686 Kod Med. fakulteta jednos. stan 350 KM. Tel. 063 284 727 Kod parlamenta izdajem lijepo namješten jednosoban stan 450 KM. Tel. 061 031 330 Na Dobrinji 5 izdajem dvoiposoban namješten stan. Tel. 061 749 886 Na Koš. brdu stan dvos. nenamješten. Tel. 061 161 060 Namješten jednos. stan studentima, Pofalići, pos. ulaz, 200 KM. Tel. 062 116 522 Namješten jednos. stan u priv. kući na Baščaršiji. Tel. 061 578 881 Namješten jednos. stan za dvije studentice, stamb. zgrada. Tel. 062 689 174 Namješten stan tudentima na Pofalićima, kod hotela “Palas”. Tel. 061 263 824 Prodajem stan 69 m2, ul. Grada Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033 460 064 Smještaj u Sarajevu apatmani i sobe, potrebno rezervisati. Tel. 062 324 716 Stan dvosoban, vrlo lijepo i moderno namješten u zgradi u Centru izdajem. Tel. 062 621 622. Stan trosoban u Pruščakovoj i tros. M. Trg-Ciglane. Tel. 061 019 236 U centru, dvos. stan namješten, bez djece. Tel. 061 156 170

Prodaja 
Trosoban stan prodajem, 79m2, novogradnja, Sarajevo, A. Buće, odmah na početku. Tel. 065 449 120. 12852-1Ndž Aerodromsko naselje, Akifa Šeremeta. Prodajem dvoetažni stan, 85 m2, kvadrat 1.200 KM, papiri uredni. Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347 861 

Baščaršija, stan od 50 m kvadratnih u privatnoj kući, 50 m kvadratnih dvorišta i 10 m kvadratnih podruma prodajem. 061 260 598 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Centar 109 kv, polupotkrovlja useljivo, papiri uredni. Tel. 061 935 477 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Dobrinja 2, garsonjera 28m2, VII sprat, izlaz na terasu zgrade, centralno i podno grijanje, plin, lift, alu prozori, blind vrata, termoizolacija, 56.000 KM. Tel. 062 824 202 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Hrasnica - 81 m2, odlično stanje, grijanje, 2 balkona, IV sprat, 90.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasnica - jednosoban sa balkonom na II spratu, dobro stanje, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasno, Trg heroja, jednosoban stan sa balkonom, cen. grijanje, izvorno stanje 1.700KM/m. Tel. 061 510 964 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Marka Marulića, 77m2, trosoban, 3. kat, extra stanje, 167.000. Tel. 061 526 243 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 do 70 m2 ugrunčeni. Tel. 061 548 023 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Povoljno Stup novogradnja stanovi Tibra 2 od 28 do 90 m2, Nedžarići novogradnja 48, 59, 65, 67m2. Tel. 063 894 279 Povoljno. Prodajem stan na Stupu - Nukleus 44,87m2, parking, grijanje, klima, telefon, internet i kablovska obezbijeđeni. Tel. 033 639 190, lok.116 Prodaje se dvosoban stan na Dobrinji, Kvadrant C5, prvi sprat, plin. Tel. 066 138 608 Prodajem 2,5-soban stan na Ilidži, 70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan. Tel. 066 280 580 Prodajem četverosoban stan od 78 m2, 15. sprat, ul. S. Frašte, A. Polje, B faza, 1.500 KM/m2. Tel. 061 108 945 Prodajem dvoiposoban stan na Alipašinom. Papiri uredni. Tel. 066 087 988 Prodajem dvosoban stan (46 m2) na 1. spratu, renoviran, namješten na Mejtašu iznad bivše njemačke ambasade, cijena 115.000 KM. Tel. 061 185 055 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 58 m2 u I. Sarajevu v. Radomira Putnika 42, 1. sprat. Tel. 065 267 066, 065 437 638 Prodajem dvosoban stan 58 m2, Al. Polje, A faza, kod RTV doma. Tel. 065 484 734 Prodajem stan dvosoban 58 m2 + balkon, ul. Ive Andrića, cijena po dogovoru. Tel. 061 130 649 Prodajem stan na Dolac Malti naselje Hrasno, potpuno renoviran, 38 kvadrata, u upotrebi dva lifta, 5. sprat, blizu džamija, 85.000 KM, ul. Aleja lipa 65. Tel. 062 185 572 Prodajem stan na Skenderiji 81,20m2 novogradnja. Tel. 033 639 190, lok 116 Prodajem stan u Bihaću, 33 m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan u centru Sarajeva, 109m2, tek renoviran, 1/1, 1 sprat, plinsko grijanje, pogodan i za poslovni prostor, ordinaciju i sl. Tel. 061 160 190, 061 133 513 Prodajem stan u centru Trnova površine 49 m2, dva balkona i dunum građevinskog zemljišta, sve 1/1. Tel. 062 876 883

Dnevni avaz srijeda 16. novembar/studeni 2011. 49 
Prodajem zidanu vikendicu i dulum zemlje, u račun uzimam dobrog terenca Crepoljsko Stari grad Sarajevo. Tel. 061 132 701 Rakovica, prodajem vikend. na sprat, novogradnja, 80 m2, dva dun. zemlje u blizini džamije i škole. Tel. 062 008 231. Sarajevo, Miševići, prodajem novosagrađenu kuću 10x12 na sprat, na parceli 900 m2. Tel. 033 649 316, 033 690 059 Trebinje, kuća na 2 sprata u centru od 500 kvadrata, 5 stanova i 3 poslovna prostora, papiri uredni. Tel. 066 687 220 Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 63.000 KM fiksno. Tel. 436 322 Prodajem box pijaca Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 062 292 104 Prodajem opremljen lokal, konoba u Novom Sarajevu, veoma povoljno. Tel. 062 799 410 Prodajem poslovni prostor u Vogošći 38 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061 149 183 Ustupam poslovni prostor 26 m2, u Hrasnom kod “Robota”. Tel. 062 334 832 EPCservis - popravak računara, laptopa i računarske opreme. Instalacija windows sistema, antivirusna zaštita. Konsultacije. Dolazak besplatan. Tel. 062 643 394 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor. Radimo non-stop (0-24h). Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na našoj web stranici. Tel. 061 700 863 Pentium 4, 2.6ghz, 1gb ram, 80gb hdd + lcd 240km urgentno. Tel. 062 062 874 Prodajem kučište za PC Thermaltake Commander MS-I. Cijena 80 KM, novo! Tel. 062 541 592 Prodajem Pentium 3, windows 200, Disk RW.I čitač cd 74 gb, 261, 664KB RAM. Monitor 15 inc, 100 KM. Tel. 061 788 076 Računar Dual Core Pentium, 2GB RAM DDR2, 80GB HDD, DVD, VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, garancija, 300 KM. Tel. 062 267 695 Servis (opravka) računara. Instalacija sistema, antivirusna zaštita, internet konekcija, ugradnja komponenti. Dolazak besplatan. Sarajevo. Tel. 062 672 858 Servis PC, instalacija Windowsa, umrežavanje i instalacija internet konekcije. Vraćanje obrisanih podataka sa hard diska. Dolazak na adresu. Tel. 061 106 720 Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 Servis računara MAJO - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija sistema, antivirusna zaštita, internet konekcija + ruther. Dolazim na Vašu adresu! Tel. 061 243 611 Servis računara, instalacija windowsa 7, xp, bežičnih rutera i mreža, zaštita od virusa, spašavanje podataka. Dolazak besplatan! Tel. 062 256 035 Prodajem trosjed dvosjed fotelju puno drvo u dobro očuvanom stanju cijena 250 KM. Tel. 061 903 015 Vrlo povoljno trosjed na izvlačenje, može za spavanje. Tel. 033 229 911

Bijela tehnika 
Primam na poklon mašinu za veš ili kupujem uz minimalnu cijenu. Tel. 063 375 402 Prodaja veš mašina Gorenje 300 KM, mašina za suđe Elin 180 KM, mikrovalna 80 KM, tlakomjer digital 40 KM. Tel. 061 262 516 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. Veš mašine, šporete (struja, plin) 150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Tel. 061 156 309 Prodajem veš mašinu Gorenje 150 KM i TA peć 4 - 150 KM. Tel. 534 992 Prodajem veš mašinu, 230 KM i TV 50 KM. Tel. 061 507 598

Zemljišta 
Opština Trnovo - Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, sve zagrađeno žicom, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095 Pofalići - Prodajem zemljište pov. 471m2 vl. 9.800 KM i parcele za kuće, a može i vikendice uz parcele sva infrastruktura. Tel. 061 819 669 Poljine, prodajem zemlju za vikendice 8 + 2 duluma, put, voda, struja, povoljno. Tel. 066 669 696 Prodajem 93 duluma zemlje, 3 kuće, 3 štale, šupu za drva i šupu za meso. Tel. 063 150 866 Prodajem dulum zemljišta Misoča - Ilijaš. Tel. 061 333 245 Prodajem imanje na Kobiljači kod Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820 9768, +352 691 84 6930 Prodajem plac 500 m2 sa započetim objektom u Rakovici. Tel. 061 538 543 Prodajem plac za gradnju 300 m2 sa građ. dokumentacijom, sve 1/1. Tel. 065 328 017 Prodajem zemljište 2.600 m2 pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće, cijena 12.100 KM. Tel. 061 106 720 Prodajem zemljište 3 duluma može i u parcelama, Rakovica Bistrički potok. Tel. 062 346 727 Prodajem zemljište uz asfatni put na Poljinama 35 KM/m2. Tel. 061 170 254 Prodajem zemlju 2.500 kvadrata, Rakovica Grabovina. Tel. 061 277 435 Tražim obradivo zemljište pod zakup, Novi Grad KS. Tel. 061 504 877 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617 Vogošća, Donji Hotonj II. Prodajem građevinsku parcelu udaljenu 600 metara od pumpe Hifa. Tel. 065 995 852 Apartman izdajem na Bjelašnici. Tel. 062 320 648 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartman čitave godine u Baškoj vodi, dvije spavaće sobe, dnevni boravak sa kuhinjom, 50 metara od mora, u centru. Tel. 061 036 408 Izdajem apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Prenočište na Baščaršiji, soba sa TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel. 061 192 073 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Prodajem vikendicu na Vlašiću Babanovac, useljiva, povoljno. Tel. 061 064 324 

Prodajem stan u Konjicu, naselje Pleha, 83 m2. Tel. 061 273 806 Prodajem stan u kući, 67 m2, prvi sprat, Stari Grad, Safvet-bega Bašagića, trosoban, poseban ulaz, dvorište 32 m2, šupa, balkon, vl. 1/1. Tel. 061 327 909 Prodajem stan u Sarajevu 72 m2, Kemal Begova 19 visoko prizemlje blizu BBI centra, renoviran, plinsko grijanje. Pogodan za poslovni prostor. Tel. 061 100 459 Prodajem stan u Švrakinu adaptiran 32 kvadrata 55.000, a može i po dogovoru. Tel. 062 304 490 Prodajem stan u Visokom hitno a povoljno. Tel. 061 903 206 Prodajem stanove različite kvadrature 27 - 91 m2, novogradnja Stup, cijena po dogovoru. Tel. 061 415 787 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Prodajem trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrunčen cijena 1 m2 - 1.350 KM sa PDV-om. Tel. 061 548 023 Prodajem veći jednosoban stan na Grbavici preko puta ambulante 57,88m2, I sprat, centralno grijanje, dva balkona 116.000 KM. Tel. 061 206 985 

Izdajem garažu Skenderija - Podgaj. Tel. 061 379 574 Izdajem garažu u Hrasnom Sarajevo. Tel. 061 922 569 Izdajem garažu u privatnoj kući, u Dobrinji 2, kod nove gimnazije..., extra stanje. Tel. 061 700 636 Izdajem garažu u Sarajevu, Breka! Tel. 061 774 920 Izdajem garažu u Sarajevu. Može i za ostavku robe. Tel. 061 922 569

Ostalo 
Alfa plam 27KW sulunar pumpa i ekspanziona boca korišteno jednu sezonu. Tel. 065 516 551 Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Prodajem grijalicu plinsku novu sa crijevom. Tel. 410 321 Prodajem kamin Prity. Star 2 god. Tel. 061 874 481 Prodajem klimu 18 kw za grijanje i hlađenje. Tel. 061 200 328 Prodajem madrac od memori pjene, skoro nov, dimenzija 200 x 180, Bellonin, 350 KM. Tel. 061 208 663 Prodajem peć za centralno grijanje 21 kw, Buderus sa plamenikom na lož ulje. Peć može i na plin. Tel. 063 352 400 Prodajem plinsku peć Emina h-9, 9-kw cijena 185 KM, nije fiksno, zvati od 9 do 18 sati. Tel. 061 356 609 Prodajem termo peći trojka i petica. Tel. 033 695 270 Prodajem termo peći trojka i petica. Tel. 033 695 270

Kuće 
B. Potok, ul. a. Buće, kuća extra lokacija p+2 sp., nedovršena sa 800 m2 zemlje, 254.000 KM. Tel. 033 768 016 Hitno prodajem ili izdajem radi odlaska u inostranstvo. Renoviran stan 70 m2 u bosanskoj kući ulica Bistrik 48 u neposrednoj blizini Baščaršije sa avlijom i šupom. Tel. 061 142 418, 0047 95 242 869 Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Kuća Ilidža - Lužansko polje, p+s+p sa 778 m2 zemlje kod “Vrtova riverine” 199.000 KM. Tel. 033 768 016 Kuća na Stupu, ul. Pijačna, p+s+p sa 465 m2, zemlje i sa stvarima, 199.000 EUR-a. Tel. 033 768 016 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuću prodajem kod Željinog stadiona, veoma luksuzna. Tel. 061 019 236. Povoljno prodajem kamenu kuću u Pelješcu (Sreser), površina 110 m2. Tel. 033 812-434. Prodaja, vikendica, Donja Bioča, Tarčin, kuća i 800 m2 zemlje, 105 000 KM. Tel. 062 690 243 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajem bos. kuću u S. Gradu, naselje Širokača sa 400 m2 zemljišta. Tel. 061 488 211 Prodajem dvije kuće, šest duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem ili mijenjam novu duplex vilu u Turskoj/Izmir - Kusadasi 140 km2 za odgovarajuću nekretninu isključivo u Sarajevu. Tel. 061 190 610 Prodajem kuću 200 m2, luksuzna gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Gladno Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061 548 247 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću sa okućnicom na Bistriku. Tel. 456 635 Prodajem kuću sa poslovnim prostorom na Stupu. Bojnička 109, dvije etaže po 75 m2. Ulaz sa glavne ceste, 1/1, povoljno. Tel. 062 735 608 Prodajem kuću Stari Grad Hrid sa 2 stana, poslovni prostor, okućnica ili mijenjam za stan uz doplatu. Tel. 063 586 053 Prodajem kuću u Busovači, dvije etaže, useljiva, vrlo povoljno. Tel. 061 479 616 Prodajem kuću u Prnjavoru Ilije Malića 11. Tel. 033 453 617 Prodajem kuću, dva sprata, plinsko grijanje, sa podrumom i garažom. Tel. 061 491 463 Prodajem kuću, Stari grad, papiri 1/1. Tel. 061 171 208 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Prodajem staru bosansku kuću u Topliku, preko puta Vijećnice. Tel. 061 222 534, 061 823 751

Telefoni 
Htc legend, u 800 samsung, z3 motorola, nokia 6610i, nokia 6300, samsung 5230 crni i pink, motorola v3 pink, svi telefoni imaju garanciju. Tel. 062 606 060 Kupujem polovne i neispravne mobitele. Tel. 061 237 448, 062 134 551 Prodajem, nov BlackBerry Bold 9000 (+ rez. baterija) 250 KM. Tel. 061 225 371

Potražnja 
Potrebno više stanova za prodaju i izdavanje, namještenih i praznih. Tel. 062 200 777, 033 203 127, 061 214 306. 3536-1tt Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 033 768 016 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649 Kupujem dvosoban stan na Grbavici. Tel. 061 510 964 Potreban apartman ili manji stan za atelje, sanitarije jednostavne, blizu centra, 11-17 h. Tel. 062 198 790 Potreban lijepo namješten stan u zgradi Centar - Otoka do 60m/2, do 500 KM. Tel. 061 031 330 Potreban manji fino namješten stan u zgradi za najam za zaposlenu ženu na 18 mjeseci (agencija). Tel. 061 522 190 Potreban manji stan u zgradi, fino opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488 Potrebni stanovi za izdavanje i prodaju poznatim klijentima. Tel. 061 269 835 Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306, 033 203 127 Reg. agenciji potrebni stanovi u zgradi namješteni i prazni za iznajmljivanje za ozbiljne i provjerene klijente kao i za prodaju uz standardnu proviziju 3 posto. Tel. 061 145 853

Ostalo Mašine 
Prodajem kobru na benzin (bušenje, štemanje) Atlascopko, Rk 23 (bušenje) Rk17 na zrak. Tel. 061 915 874 Prodajem mašine za stolariju ger mašina, ručni frezer, šlajfaricu ručnu, malu brentu. Povoljno! Tel. 061 559 334 Prodajem viljuškar marke Hyster, 5t, duge vile. U ekstra stanju. Može i kompenzacija. Povoljno. Tel. 061 163 894 Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 177 944 Prodajem liniju “Crown” J apan sa svim uređajima i kvarcnu grijalicu. Sve kao novo. Tel. 062 876 883 Prodajem skener sa kopi aparatom HP Deskjet F380 70 KM. Vogošća. Tel. 061 788 076 Prodajem TV dimenzije oko 60cm naravno korišten ali očuvan. Cijena 100 KM fiksno. Tel. 061 048 357

Kućni ljubimci 
Čistokrvna štenad njemačkog ovčara stara 50 dana povoljno prodajem. Tel. 063 713 335 Izgubljen pas doberman na području Sarajeva, Ilidža. Nalazaču slijedi vrijedna nagrada. Tel. 061 804 413 Prodajem CD-ove i audio kasete sa pjesmama ptica, slavuj, kanarinac... 5 i 2,5 KM. Tel. 061 547 280 Prodajem kanarince mužjake - 50 KM i ženke - 25 KM. Tel. 061 547 280 Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem razne kaveze za ptice, hrčke, zečeve i golubove. Tel. 061 547 280 Rotwajler star 14 mj extra izgled krupan pogodan za čuvanje objekata može zamjena za mob telefon i slično, može dostava. Tel. 062 758 939

Poslovni prostori 
Izdajem kancelarijske poslovne prostore od 150 m2, 80 m2, 42 m2, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 10 - Sarajevo. Tel. 033 643 901, 063 848 439. 12872-1Ndž Izdajem ugostiteljski objekat u Rajlovcu na glavnom putu, ulaz u Sarajevo. Restoran sa terasama i velikim parkingom i pansion oko 30 ležajeva. Tel. 033 631 181, 061 158 122. 12873-1Ndž Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem pod zakup restoran sa dva ribnjaka u Sarajevu, jako povoljno. Tel. 033 219 488, 061 432 630 Izdajem poslovni prostor 210 i 100 m2 na glavnoj cesti, prilaz za šlepere, Saraj Polje. Tel. 061 545 358 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 46 m2 na Čaršiji, pogodan za sve djelatnosti. Tel. 062 525 360 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 lzdajem poslovni prostor 40 m2, Hrasno, ul. A. Šaćirbegović. Tel. 061 199 008

Ostalo 
Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore 95x140 i vrata 80 x2 30, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodajem 3 ustakljena prozora 160 x 130 sa zaštitnim gelenderima. Tel. 061 108 221 Prodajem drvenu stolariju povoljno. Tel. 063 723 595 Prodajem drvenu stolariju. Tel. 061 768 118 Prodajem dupla vrata na jednom štoku, bijeli bor puno drvo, nova, povoljno. Tel. 061 397 976 Prodajem panel ploče za plafon povoljno. Tel. 061 806 280 Prodajem polovan crijep Kanjiža povoljno u dobrom stanju 1.600. Tel. 033 481 484 Prodajem ulazna vrata komplet za 50 KM. Tel. 033 470 495 Prodajem za sprat kuće stolariju povoljno. Tel 065 027 864

Ostalo 
Prodajem 12 sjanjenih ovaca za držanje i 6 janjadi živa vaga 5 KM, ćurana i 4 ćurke stare 1 god., hitno. Tel. 061 903 206 Prodajem inkubatore za piliće. Tel. 061 855 099 Prodajem japanske patke par 30 KM i ćurke za klanje kilog. 10,50 KM meso. Tel. 065 998 134 Prodajem mlade pijetlove, kolumbija i zlatne talijane. Tel. 062 737 457 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294 Prodajem šest ovaca i četvero janjadi u Ustikolini. Cijena 2.300 KM. Hitno. Tel. 062 566 821

Zamjena 
Mijenjam četverosoban stan u centru za dva manja do Otoke. Tel. 062 193 207 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam noviju, modernu kuću (vilu) u centru Banja Luke za kuću u Sarajevu. Tel. 033 534-086. Mijenjam stan 53 kvadrata u Šopingu za veći na istoj ili u blizini lokacije. Tel. 062 334 319 Stan u Sarajevu, K. Brdo 38 m2, mijenjam ili prodajem, zamjena od Ilidže do Hadžića uz dogovor. Tel. 062 110 722 U Bratuncu mijenjam 8 dun. zemlje za odgovarajuće u KS. Tel. 033 699 153 Useljivu kuću iznad Hrida vrlo povoljno sa 2 stana. Tel. 062 150 856

Namještaj 
Hitno prodajem dva dvokrilna ormara puno drvo hitno, prodajem ćilim nepal 2,5 sa 3,5 hitno. Tel. 061 202 204 Prodajem Dalas kožnu garnituru bežboje. Tel. 061 192 291 Prodajem dobro očuvan trosjed, dvosjed i fotelju. Cijena 400 KM. Tel. 061 684 089 Prodajem dvije fotelje na izvlačenje nove. Tel. 061 243 591 Prodajem kauč i dvije fotelje kožne. Tel. 061 309 753 Prodajem komplet kuhinju sa protočnim bojlerom. Tel. 061 403 140 Prodajem komplet namještaja za dječiju sobu: Krevet na sprat, ormar i stol sa policama, sve u kompletu. Očuvano sa kvalitetnom izradom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 033 114 Prodajem moderan i dobro očuvan trosjed, dvosjed i fotelju. Cijena 400 KM. Tel. 061 684 089 Prodajem moderan trosjed, dvosjed fotelju i televizor. Cijena 600 KM. Tel. 061 684 089

Kompjuteri 
Antivirusna zaštita, instalacija windowsa, ugradnja komponenti. Rješavanje kompjuterskih problema. Umrežavanje, spašavanje podataka. Brz dolazak na adresu. Tel. 061 170 085

Garaže 
Izdajem garažu na Stupu, pog. za autom. radnju. Tel. 066 461 021 Izdajem garažu pored Vranicinih nebodera. Tel. 061 700 272 

Prodajem 2 Oxford enciklopedije D-F idruga F-Gpovoljno 40KM napodručju Hercegovine. Tel. 063 784874

50

Srijeda 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz 
Frizerskom studiju Emana potrebna 1 radnica muško - ženski frizer i učenica. Mob. 061 555 788, 062 256 504. 3493-1tt Potrebno više vozača “B” kategorije sa državnim ispitom za rad u taxi službi, Kanton sarajevo. Tel. 063 427 528. 3514-1tt Ako želite lijepo izgledati i pri tom zaraditi uključite se u Oriflame prirodnu švedsku kozmetiku, u toku je akcija besplatnog uključenja. Tel. 062 279 808 Bife “Jagoda”, Titova br. 6, Marijin Dvor, potrebna konobarica sa radnim iskustvom. Tel. 061 247 786 Električar sa radnim iskustvom, tražim posao na održavanju. Tel. 062 813 906 Hitno potreban frizer, Sarajevo. Tel: 061 548 690 Hitno tražim posao kao tehn. sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u agenciji butik i trgovina. Tel. 066 265 724 Kompanija Royal Wool sa sjedištem u Banja Luci raspisuje konkurs za radno mjesto prodajni predstavnik. Tel. 051 509 720, 051 509 710 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Mladić, 32 godine, VSS, bivši rukometni reprezentativac BiH, vozačka dozvola A-kategorije, aktivno znanje engleskog i italijanskog jezika, poznavanje rada na računaru, traži bilo kakav ozbiljniji i pouzdaniji posao u struci ili izvan nje. Tel. 061 278 864 Momak 28 godina tražim posao u ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel. 062 442 956 Ozbiljna žena hitno traži plaćen posao. VSS,engleski, portugalski, računari. Dugogodišnje iskustvo u novinarstvu, na recepciji, u ugostiteljstvu, domaćinstvu. Tel. 061 519 089 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast food. Tel. 062 313 971 Ozbiljna žena, srednjih godina, sa dugogodišnjim iskustvom njege starijih i oboljelih osoba, njegovala bih žensku osobu u noćnim satima. Ozbiljne ponude. Tel. 066 955 889, 033 209 710 Potreban radnik za rad u cafeu Pirates pub. Tel. 061 135 657 Potrebna djevojka za rad u fast foodu. Tel. 061 749 575 Potrebna djevojka za rad u sali na posluživanju picerija Roma na Grbavici. Tel. 033 203 005 Potrebne 2 djevojke za posluživanje u sali u ćevabdžinici u Nedžarićima. Tel. 033 235 245 Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 768 726 Restoranu “Bistro”,na Ilidži, Blažujski drum 72. do Energopetrolove pumpe potrebna kuharica i djevojka za usluživanje. Prijava obavezna. Doći lično. Tel. 062 736 612 Samozaposlenje! Započnite proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i stotinjak drugih proizvoda sa knjigom Eterična ulja. Detaljni opisi i recepture! Tel. 061 360 932 Tražim osobu koja zna peči janjetinu i peči na saču.Novootvoreni restoran centar Starog grada kraj tramvajske stanice. Tel. 061 325 341 Tražim posao njegovateljice, imam iskustvo, isključivo prihvatam nepokretne pacijente. Tel. 061 547 933 Tražim posao u Mostaru kao pomoćni radnik u restoranu, šanker i slično tome, imam iskustva, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 271 613 Tražim posao u Sarajevu. Dvadesetjednogodišnjakinja, poznajem engleski i njemački, komunikativna i odgovorna. Tel. 062 518 737 Tražim posao! Završena VSS (inžinjer - građevine), jedna god radnog staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231 Tražim posao, 20 godina, djevojka. Tel. 062 722 053 Tražim posao, čuvala bih starije osobe, održavanje stanova, čuvanje djece, imam iskustvo, samo ozb. ponude. Tel. 066 974 166 Tražim posao, čuvala bih starije osobe, održavanje stanova, čuvanje djece, imam iskustvo, samo ozb. ponude. Tel. 066 974 166 Tražim ženu od 45 do 55 godina, za čuvanje dvoje djece u Beču. Verica Jovanović. Tel. 0043 5446 706, 0043 67 636 43 279 Žena 28 g. traži posao, posjedujem znanje rada u trgovini, recepciji kao i vođenje ugostiteljskog objekta, sa znanjem rada na računaru i engleskog jezika. Tel. 061 834 184 Prodajem mašinu pisaću “Olimpija” sa kutijom. Tel. 410 321 Prodajem nove motorne pile Stihl ms 180 više komada - orginal. Doboj. Tel. 061 892 377 Prodajem novi Hugo Boss mantil sa etiketom, vel. 52. Povoljno. Tel. 061 141 276 Prodajem pelc kragnu od nerca većih dimenzija, 1.000,00 KM. Tel. 061 106 856 Prodajem plastenik nov 100 kv. Sa opremom cijena po dogovoru. Tel. 061 139 601 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata pvc cijevi sa novim najlonom garancijom i prevozom na adresu. Tel. 065 081 563 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem podloge i kese za stomu, cijena po dogovoru. Tel. 546 456 Prodajem porculanski servis za kafu, star skoro sto godina. Tel. 062 895 055 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem razne stvari iz 4-sobnog stana. Tel. 033 534 086 Prodajem sadnice lipe visine 2 do 3 m, jabuke autohtone sorte, japanske šljive. Tel. 066 092 978 Prodajem sok (sirup) od šipka-nar. Tel. 061 389 571 Prodajem solarij, polovan, u ispravnom stanju, Black Power Turbo, USK. Tel. 062 644 962 Prodajem stiglice 10 KM. Prodajem garderobu za second hand vrlo povoljno. Tel. 062 169 596 Prodajem tepih - ćilim dimenzije 3,4x2,4, malo korišten, pogodan za vikendicu. Tel. 062 876 883 Prodajem topografske karte ležišta nafte BiH, Srbije, Hrvatske! Kontakt: istrazniradovi@aol.com Velika akcija drva i uglja, bukova cijepana drva 65 KM metar, Kreka ugalj 90 KM, Banovići kocka 150 KM, isporuka odmah. Tel. 061 904 662 Velika akcija drva i uglja, bukova cijepana drva 65 KM metar, Kreka ugalj 90 KM, Banovići kocka 150 KM, prevoz besplatan. Tel. 061 241 957 Započnite sopstveni posao idejama knjige “Vodič malih biznisa sa 2.500 ideja”. Knjiga je sada na CD-u. Tel. 032 244 417 MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i AL. roletne, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033 665 600, 061 55 15 15. 12912-1Ndž Adekvatan ovlašteni TV servis od Sonija,Samsunga,servisira isvedruge marke TV, DVD i video aparata uz garanciju. Tel. 033 650 400, 061 157 382 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brusim lakiram postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 061 134 260 Brusim lakiram postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Električar, popravka ugradnja instalacija, automata interfona. Popravljam kućanske aparate i sve ostale električarske poslove. Tel. 062 813 906 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim, ugr. interfona. Tel. 062 255 055 Elektroinstalater radim instalacije 5 KM izlaz. Tel. 062 724 772 Elektrosistemi, klima uređaji, servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, indikatori, interfoni itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Molersko farbarske radove radimo profesionalno rigips keramika laminat uz garanciju. Tel. 061 255 253 Molersko farbarske usluge povoljno. Tel. 063 165 101 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips i keramika. Tel. 061 565 834 Rigips, elektro-instalacije i moleraj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Tapetar kvalitetno presvlačim sve vrste tapaciranog namještaja, a ujedno i pravim novi po željenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108 Tapetar presvlačimo sve tipove namještaja, a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108, 061 862 872 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, čisto i kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454 529, 061 332 746 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoinstalater ugrađuje i opravlja česme vodokotliće ventile sifone penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803, 066 973 793 Vodoistalater održava staru i postavlja novu istalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 Instrukcije iz engleskog i njemačkog jezika. Tel. 061 339 306 Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima, 2h - 15 KM. Tel. 065 519 576 Instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima. Sarajevo. Tel. 062 672 858 Instrukcije iz matematike. Profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748 Povoljno instruiram matematiku i fiziku za đake i studente. Tel. 062 759 033 Prof. francuskog, ovlašteni sudski tumač prevodi tekstove i dokumente s francuskog i obratno sa ovjerom. Tel. 061 480 069 Profesor daje instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 061 244 251 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559 Profesorica instruira matematiku fiziku i hemiju sve škole i prvu godinu fakulteta brzo i uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 

Prodajem knjige - beletristika. Tel. 061 303 466 Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 Prodajem knjige za školsku lektiru - osnovna škola. Tel. 061 303 466 

Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, zlatne satove i ostalo. Tel. 033 635 598, 061 553 640 Kupujem lomljeno zlato i dukate. Tel. 061 965 126 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 

U prodaji su bukova drva cijepana, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Banovići) kocka, orah 150, (Kreka) drveni 90 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 12636-1Ndž AKCIJA: Rasprodaja bukovih cijepanih drva I klase po cijeni od 60 KM po 1 m. Imamo sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do Vas je isti dan. Tel. 062 880 711. 12871-1Ndž Bukova iscijepana drva, 1 metar - 75 KM, tačna mjera, NE KRADEM!!! Briket, drva (vreća 5 KM). Tel. 062 424 220, 063 497 226. 3529-1tt “Rasprodaja ogreva” - Bukova drva u svim oblicima; - Akcija uglja Banovići (kocka, orah) 155 KM; - Drveni ugalj 95 KM - 1 tona. Prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 12907-1Ndž Cipele duboke kožne nove, prodajem. Tel. 410 321 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju, dionice firmi i fondova, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, isplata odmah. Tel. 062 118 803 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, isplata odmah, prodaja certifikata za otkup stana. Tel. 061 836 657 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Najjeftinije u BiH, sanduci za pčele (kompletni 70 KM), sinije, stolići... EkoOperta. Tel. 061 028 884 Plamenik 50 kw na prerađeno ulje sa kompresorom pod garancijom. Tel. 061 131 335, 061 775 341 Prodajem Braun mrežice i el. aparate za brijanje. Tel. 066 878 542 Prodajem cijevi plastične nove 110m/m. Tel. 410 321 Prodajem cipele plitke nove, broj 43, prava koža. Tel. 410 321 Prodajem cvijeće fikus matičar, pogodan za ugostiteljstvo i domaćinstvo. Tel. 062 876 883 Prodajem duge zimske muške i ženske štofane kapute. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem fritezu, pogodna za ugostiteljstvo, nije korištena (nova). Tel. 062 876 883 Prodajem injekcije Clexane koje se koriste za liječenje tromboze. Rok trajanja oktobar 2012. Jedna injekcija od 0,4 ml je 3 KM. Tel. 066 676 091 Prodajem iz Njemačke veću količinu raznovrsne robe: garderobu 0.20 KM, sakoi 1 KM, jakne 1 KM, obuća 1 KM, izgleda kao novo i moderno, pogodno za dalju prodaju. Tel. 066 115 498 Prodajem jaknu kožnu mušku, broj 50 kao nova. Tel. 410 321 Prodajem kontejner u odličnom stanju, dimenzija 6.20 x 2.40 sa izolacijom i strujom. Tel. 065 384 167 Prodajem kosilicu za motokultivator, 16 konja. Tel. 062 215 777 Prodajem kućno cvijeće, super očuvano. Tel. 061 173 868 Prodajem lim za lavabo lijevo nov. Tel. 410 321

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 “Servis zdravlja” uništavamo žohare, ruse, stjenice, buhe, moljce, komarce, miševe, itd. Tel. 033 219 761, 061 928 535 Agencija “Paramedic”, prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Autoprevoz kombijem selidbe odvoz kabastog namještaja i šute. Obezbijeđena radna snaga sa iskustvom brzo uslužno i jeftino. Tel. 061 378 166 Autoprevoznik najpovoljnije vrši selidbe i odvoz kabastih stvari, obez. radna snaga, povoljno. Tel. 061 552 366 Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778 Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistim stanove nedjeljom. Tel. 066 054 856 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. Cijena po dogovoru, stanujem na Pofalićima. Tel. 061 667 073 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Čuvala bih stare osobe i pomagala u kući. Tel. 468 450 Kombi prevoz i selidbe najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067 i 066 533 339 Kombi prevoz namještaja i selidbe, povoljno bez oštećenja, odvoz kabastih stvari i šute, sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz starih stvari koje vam nisu potrebne. Tel. 062 386 616 Nudim pomoć starijoj osobi uz nadoknadu, čovjek bez primanja. Tel. 061 531 226 Nudim pomoć starim i bolesnim, odlazak u kupovinu, apoteku i sl. Tel. 062 320 034 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI popust 25! Novo. Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Ozbiljna gospođa penzioner pazila bi stariju gospođu ili dijete, može i u svom stanu. Tel. 062 320 034 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Zubne proteze izrada u toku dana povoljno poliranje, popravka starih proteza dodatak zuba, podlaganje zubnih proteza, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544 Žena srednjih godina čuvala bi stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095 418. 

Luk i strijele prodajem, luk je složeni, nov, PSE, Mojo, uvoz iz SAD-a. Tel. 061 779 436 Prodajem gumeni čamac Jadran-Motor i sve ostalo sto ide uz njega. Fiksna cijena mu je 1.000 KM. Prodajem haubu i gepek za Santa Fe, cijena po dogovoru. Tel. 061 375 310 Prodajem kombinovanu bendž klupu, ravnu šipku za tegove i 80 kg tegova, bucica od 5 kg gratis, cijena 400 KM. Tel. 064 403 8396 ili 061 408 229 Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje upakovan nov. Tel. 061 618 483 

Harmoniku 80 basova i gitaru klasic florencija prodajem, povoljno. Tel. 061 211 939 Kupujem umjetničke slike, starinske satove, sablje, ordenje, peškune i ostalo. Tel. 065 477 348 Pištolj, niklovan, CZ - 7.65 mm, 400 KM, licima sa odobrenjem. Tel. 062 688 916 Prodajem lovačku pušku horozuša, ostavština od oca, puno municije i sve što ide uz nju za čiš. i punjenje 330 KM. Tel. 061 445 937 Prodajem pištolj CZ 7.65 licima sa odobrenjem 400 KM. Tel. 063 488 132 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 12901-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 2885-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 12298-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 12358-1Ndž VODOINSTALATER SA ELEKTRIČAREM opravke starih i ugradnja novih bojlera, sanitarija, kupatila, česmi, šolja, osigurača, indikatora i sl. Tel. 061 222 228. 12693-1Ndž VODOINSTALATER ELEKTRIČAR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. peći, aut. osigurača,utičnica, prekidača. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 12851-1Ndž VODOINSTALATER - Montaža i demontaža banja, sve vrste opravki u banjama, brzo i efikasno (dolazak besplatan). Tel. 033 621 733, 061 199 442. 3558-1tt

Intelektualne 
Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Brzo i tačno prevođenje s engleskog / na engleski, sa dugogodišnjim iskustvom. Uža specijalnost prirodne nauke i medicina. Tel. 062 687 510 Daje profesor uspješno i povoljno instrukcije iz matematike, fizike, informatike, statike, statistike i elektrotehnike. Uspjeh zagarantovan. Tel. 061 390 983 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika (bakalaureat engl. jezika i književnosti). Tel. 062 468 018 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Engleski jezik, instrukcije povoljno 24 h-15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. Tel. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instrukcije hemije za studente i srednjoškolce, 2 sata-15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182 

Potrebna komunikativna i odgovorna radnica sa iskustvom. “INN SPORT” - Importane centar. Razgovore vršimo svaki dan od 16 - 20 h. 3488-1tt

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 V 053510 10 I Mostar, 31. 10. 2011. godine PRAVNA STVAR: Tu`itelj: Intesa SanPaolo banka, d.d. BiH Tu`eni: I Luca Vojvodi}, Kralja Tvrtka Milo{a, 40, Mostar II. Ljiljana [ain, Franjeva~ka 47, Mostar III. Marin Musa, Karla Batka 33, Mostar Radi isplate duga v.s. 3.940,00 KM

Dnevni avaz

srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

51

Rje{enje
„Na osnovu mjenice broj AF 1017425 od 12. 05. 2005. god. sa izdatim protestom op}inskog suda u Mostaru broj 58 0 V 053510 09 V od 4. 2. 2010. god. koja je dospjela na pla}anje 21. 01. 2009. god. obavezuju se izvr{enici da u roku od 3 dana tra`itelju izvr{enja isplate iznos od 3.940,00 KM (slovima: tritisu}edevetstotina ~etrdeset i 00/100 KM) sa pripadaju}im zateznim kamatama, u suprotnom DOZVOLJAVA SE IZVR[ENJE u korist INTESA SANPAOLO BANKE d.d. BOSNA I HERCEGOVINA, ul. Obala Kulina bana Sa (u smislu odredbi ~lanka 44. i 48. Zakona o mjenici (Sl. novine FBiH broj 32700) protiv izvr{enika, radi namirenja nov~ane tra`bine tra`itelja izvr{enja u iznosu od 3.940,00 KM, sa pripadaju}im zateznim kamatama po stopama koje se primjenjuju na temelju odredaba zakona o visini stope zatezne kamate, i to: kamata na iznos od 5.035,00 KM za period od 3. 4. 2009. do 21. 10. 2009., kamata na iznos od 4.670,00 KM od 22. 10. 2009. do 5. 11. 2009., kamata na iznos od 4.300,00 KM od 06. 11 2009. do 26. 01. 2010., te kamata na iznos od 3.940,00 od 27. 1. 2010. do isplate cjelokupnog dugovanja i iznos od 45,00 KM na ime tro{kova protestne mjenice, te tro{kove izvr{nog postupka koliko isti budu iznosili i njegovo sprovo|enje I - protiv izvr{enika VOJVODI] LUCA, Mostar, ul. Kralja Tvrtka Milo{a 40 a) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika i to: - putni~ki automobil, a marke Opel, tip Corsa, godina 1986 b) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta/boravi{ta u Mostaru, ul. Hrvatske mlade`i 30, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, a u smislu odredbi od ~l. 114 do ~l. 135. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, sve do namirenja tra`bine.“ II - protiv izvr{enika [ain Ljiljana, Mostar, ul. Franjeva~ka 47 a) na nov~anim sredstvima-pla}i pljenidbom

1/2 pla}e do iznosa od KM = 1.000,00, odnosno 2/3 pla}e preko iznosa od KM = 1.000,00 (u skladu sa ~lankom 138. Zakona o izvr{nom postupku) do izmirenja cjelokupnog duga, koju izvr{enik ostvaruje kod poslodavca Srednja Ekonomska {kola Jozo Martinovi}, ul. Kralja Tomislava broj 1, Mostar, te prijenosom i uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina sve do namirenja tra`bine. b) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta/boravi{ta u Mostaru, Franjeva~ka 47, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, a u smislu odredbi od ~l. 114 do ~l. 135. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, sve do namirenja tra`bine“. III. protiv izvr{enika MUSA MARIN, Karla Batka 33, Mostar b) na nov~anim sredstvima-pla}i, pljenidbom 1/2 pla}e do iznosa od KM = 1.000,00, odnosno 2/3 pla}e preko iznosa od KM = 1.000,00 (u skladu sa ~lankom 138. Zakona o izvr{nom postupku) do izmirenja cjelokupnog duga, koju izvr{enik ostvaruje kod poslodavca Uprava Grada Mostara prijenosom i uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina sve do namirenja tra`bine. b) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika i to: putni~ki automobil marke [koda tip Felicia, godina 2000. U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju izvr{enje }e se provesti c) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta/boravi{ta u Mostaru, Karla Batka 33, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, a u smislu odredbi od ~l. 114 do ~l. 135. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, sve do namirenja tra`bine.“ PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema istog. Sudija Sanja Za~inovi} NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 21. u vezi sa ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 025603 09 Mal Travnik, 05. 10. 2011. godine TU@ITELJ: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Direkcija za nepokretnu mre`u TKC Vitez, Stjepana Radi}a 1, Vitez TU@ENI: Franjo Toti}, iz Viteza, Kraljice Katarine bb RADI: isplate duga v.s. 789,58 KM OGLAS Dostava tu`be tu`enom: Franjo Toti} iz Viteza, Kraljice Katarine bb Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70 i 71 ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Direkcija za nepokretnu mre`u, tra`i da sud donese presudu: „Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 789,58 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:

- na iznos od 56,85 KM i zakonsku kamatu od 22. 02. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 82,39 KM i zakonsku kamatu od 22. 02. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 66,00 KM i zakonsku kamatu od 22. 03. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 91,42 KM i zakonsku kamatu od 22. 03.2009. godine pa do isplate - na iznos od 49,49 KM i zakonsku kamatu od 19. 04. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 36,27 KM i zakonsku kamatu od 19. 04. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 12,87 KM i zakonsku kamatu od 24. 05. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 36,27 KM i zakonsku kamatu od 24 05. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 358,02 KM i zakonsku kamatu od 19. 06. 2009. godine pa do isplate kao i tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.“ Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Sedina Omanovi}

52

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 020751 09 Mals Zenica, 06. 10. 2011. godine

oglasi
- na iznos od 214,11 KM po~ev od 21. 10. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 214,11 KM po~ev od 20. 11. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 214,11 KM po~ev od 19. 12. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 214,11 KM po~ev od 23. 01. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 214,11 KM po~ev od 17. 02. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 214,11 KM po~ev od 11. 03. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 214,11 KM po~ev od 09. 04. 2009. godine pa do isplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 220,00 KM, a sve u roku od 15 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 P 032266 10 P Konjic, 28. 10. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Fuad Pehlivanovi} iz Jablanice zastupan po advokatu Sanelu Neziri} iz Sarajeva, protiv tu`enog Marijana Perkovi} iz Tomislavgrada, radi naknade {tete zbog povrede ugleda i ~asti iznos od 5.000,00 KM sa kamatama i tro{kovima postupka, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih novina dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Marijana Perkovi}, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle}nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje nasvode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Suidja Jasminka Pa{i}

Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Sinanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca @eljezara „Zenica“ D.O.O. Zenica, protiv tu`enog Trgova~ko dru{tvo „Pasa“ D.O.O. Zenica, ul. I zeni~ke brigade br. 1 C, radi duga, v.s. 1.926.98 KM, van ro~i{ta, dana 06. 10. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 1.926,98 KM sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose od njihovog dospije}a pa do isplate kako slijedi: - na iznos od 214,11 KM po~ev od 22. 08. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 214,11 KM po~ev od 17. 09. 2008. godine pa do isplate

Stru~ni saradnik: Amela Sinanovi}

Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno ~l. 183. st. 1. a u vezi sa ~l. 329 ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mals 047703 11 Mals Travnik, 05. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U TRAVNIKU, po sudiji Ifeti Aganovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „LEDO“ D.O.O. ^ITLUK, Industrijska Zona - Trome|a bb, protiv tu`enika EMIL BRADARI], VL. STR „TRN“ BUSOVA^A, Ul. Tisova~ka bb, Busova~a, radi duga v.s. 750,00 KM, dana 05. 10. 2011. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP[TINSKI SUD U MOSTARU Broj. 58 0 P 084277 11 P Mostar, 04. 10. 2011. godine

PRESUDU
zbog propu{tanja

OGLAS
Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca UniCredit Bank d.d. kao pravni sljednik UniCredit Zagreba~ke banke d.d. sa sjedi{tem u Mostaru, protiv tu`enih 1. Zoran Ugar~ina, Aleksandrovac bb, Lakta{i, 2. Sre{en ]urli}, Bra}e Kljaji}a 42 A, Banja Luka, 3. Sergej Kunovac, Starine Novaka br. 8, Banja Luka i 4. Gorana Dan~i}, Kosovske djevojke br. 23, Banja Luka, radi isplate duga, vsp. 20.633,87 KM, dana 04. 10. 2011. godine, objavljuje Dostava tu`be tu`enim - 1. Zoran Ugar~ina, Aleksandrovac bb, Lakta{i, 2. Sergej Kunovac, Starine Novaka br. 8, Banja Luka 3. Gorana Dan~i}, Kosovke djevojke br. 23, Banja Luka, Tu`benim zahtjevom tu`ilac tra`i da sud donese sljede}u presudu: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 2.633,87 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od 16. 02. 2011. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate duga, kao i naknaditi tu`iocu parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe“. Du`an je tu`eni u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje, ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, primjenom ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. Sudija Tatjana Mijatovi}

Obavezuje se tu`enik da tu`itelju vrati rashladni ure|aj - {krinju koju je primio na kori{tenje marke „DERBY EK-44“ inventurne oznake L 66463, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 147,50 KM, sve u roku od 15 dana. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana. Po proteku roka od 15 dana od objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`eniku. SUDIJA: Aganovi} Ifeta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 023888 06 Mal Mostar, 05. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja Croatia osiguranje dd Ljubu{ki, protiv tu`enika Toni Knezovi} i @arko Knezovi}, iz Mostara, radi regresnog duga, v.sp. 1.800,00 KM, na osnovu ~lana 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje:

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja Croatia osiguranje dd Ljubu{ki, protiv tu`enika Toni Knezovi} i @arko Knezovi}, iz Mostara, radi regresnog duga, v.sp. 1.800,00 KM donio je dana 30. 06. 2011. godine

- zbog propu{tanja -

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 I 023721 10 I Dana, 10. 10. 2011. godine Osnovni sud u Bijeljini, sudija Binamir Suba{i}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „Pavlovi} International bank“ a.d. Slobomir Bijeljina, prrotiv izvr{enika Stojanovi} Slavke k}i Bo{ka iz Gornjeg Magnojevi}a JMB 2501949185016, op{tina Bijeljina, Bogdanovi} Ru`e iz Bijeljine i Kosti} Olje iz Peljava, op{tina Lopare, radi naplate nov~anog potra`ivanja, na osnovu ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Sl. gl. RS. br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09 u daljem tekstu ZPP):

Du`ni su tu`enici solidarno na ime regresnog duga isplatiti tu`itelju iznos od 1.800,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 17. 09. 2001. godine pa do kona~ne isplate pod prijetnjom izvr{enja, te nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 99,00 KM, a sve u roku do 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Stru~ni saradnik Lana Kukolj Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a FBiH).

OBJAVLJUJE
da je dana 26. 10. 2010. godine donio, sljede}e: RJE[ENJE o izvr{enju broj 80 0 I 023721 10 I a na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serijskog broja RS 420667411 sa klauzulom „BEZ PROTESTA“, po kojima izvr{enici duguju tra`iocu izvr{enja na ime glavnog duga iznos od 16.700 KM sa zakonskom zateznom kamatom na glavni dug po~ev od dana 22. 07. 2010. godine, pa sve do dana isplate, te tro{kove izvr{enja u iznosu od 500,00 KM, kao i ostale tro{kove, pa se obavezuju izvr{enici da u roku od 3 dana od prijema ovog rje{enja izmire ovo potra`ivanje tra`iocu izvr{enja, a ukoliko to ne u~ine prove{}e se izvr{enje, zabilje`bom vo|enja izvr{nog postupka na nepokretnostima izvr{enika u zemlji{ne knjige, procjenom i prodajom nekretnina izvr{enika upisane u zk. ul. br. 30 k.o. Magnojevi} na imenu izvr{enika Stojanovi} Slavke u dijelu od 9063/70000, te namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom predmetnih nekretnina. Protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa smatra se da je ovo rje{enje uredno dostavljeno izvr{eniku Stojanovi} Slavki. Sudija, Binamir Suba{i} POUKA: Protiv ovog rje{enja dozvoljen je prigovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja istog.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 001513 04 Mal Kiseljak, 04. 05. 2011. godine Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}u, u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb., Mostar, protiv tu`enog Severina [}erbi} iz Kiseljaka, Gromiljak br. 114, radi isplate duga, v.sp. 302,90 KM, van ro~i{ta, dana 04. 05. 2011. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju plati dug u visini od 302,90 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 104,76 KM po~ev od 17. 12. 2003. godine, na iznos od 115,15 KM po~ev od 17. 01. 2004. godine i na iznos do 82,99 KM po~ev od 17. 02. 2004. godine i na iznos 82,99 KM po~ev od 17. 02. 2004. godine do kona~ne isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u visini od 162,00 KM a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA Suvad Beganovi} NAPOMENA: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.

Dnevni avaz
Danas, 16. XI 2011. godine navr{ava se 5 godina od kako smo izgubili na{eg voljenog supruga, oca i dedu
SJE]ANJE

srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

53

na dragog oca, punca, svekra i dedu

POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg kolege

AI[A JELE[KOVI], ro|. DURMI]
15. 3. 1947 - 16. 11. 2009.

LAZARA ERI]A
Dvije godine prepune tuge i boli kako si nas napustila, ostat }e{ vje~na uspomena u na{im srcima. S ljubavlju i vje~nom uspomenom na tebe. Tvoja k}erka Halida, zet Suvad, unuk Emir i unuka Emina 12902-1nd`

SALIH ([A]IRA) ZELJKOVI]
Vrijeme prolazi, a tuga za tobom traja}e vje~no. Po dobroti }emo te pamtiti i s ljubavlju spominjati. Tvoji: sinovi, k}erke, zetovi, snahe, unu~ad i pra12875-1nd` unu~ad

^uvamo vje~nu uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Supruga Dragica, sin Neno i k}er Snje`ana sa porodicama
12888-1nd`

16. 11. 2006 - 16. 11. 2011.

FATA LU^KIN
Radne kolege II PU odjeljenja Kriminalisti~ke policije
3562-1tt

Dana 16. 11. 2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage majke

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj i velikodu{noj prijateljici

Dana 16. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine od kako nije sa nama na{a draga mama

RASEMA BIBER, ro|. POHARA
Tvoja dobrota i nesebi~na ljubav ostat }e u srcima onih koji te vole, svilo na{a. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u porodi~noj ku}i u ulici Amira Muharemovi}a br. 8 u 11 sati. Tvoja djeca
P-71320

SUADI HAJDAREVI]

HANKA RED@I], ro|. RED@OVI]

S ljubavlju i po{tovanjem, Aida Premilovac
Dana 16. 11. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret

3570-tt

Jako nam nedostaje{... Vole te Zizi i Lana
12919-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

na{oj dragoj sestri

Dana 16. 11. 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 16. 11. 2011. godine navr{ava se 5 godina od smrti na{e

na{em drugu

SELMI D@UHO
Draga na{a Selma, neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Jasmin, Senada, Vedad i Melisa
3573-tt

SUADA HAJDAREVI], ro|. HAMZI]
@ivot nestane u trenu, a sje}anje i ljubav }e ostati vje~no. Tvoji: brat Suad Hamzi} i sestre D`emila Ajanovi} i Fatima U~ambarli}, Damir Ajanovi}, Damir i Zdravko Margeta
12918-1nd`

FEHIM (SEAD) LI[I]
iz @ep~a
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja familija Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 16. 11. 2011. u Ferhat-pa{inoj d`amiji u @ep~u, poslije ikindije 431-1ze namaza.

JUSUFA HALILOVI]A
Puno nam nedostaje{, dragi na{! Zahvaljujemo se slu`bi Hitne pomo}i Kantona Sarajevo koja nam je pru`ala svesrdnu pomo}, kao i na{oj rodbini i prijateljima. O`alo{}eni: supruga Jasmina, sinovi Kenan i Edin sa porodicama 12913-1nd`

EDINE (RED@O) ALIHOD@I], ro|. HATUNI]
iz Vlasenice

^OMPIKI

Godine prolaze, ali sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost ne}e dok je onih koji te vole. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Porodice Hatuni} i Alihod`i}
1331-1tz 1333-1tz

Od Ade, Ne{e i Fikrete

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

Dana 13. 11. 2011. godine navr{ila se 21 godina od smrti na{eg dragog

dragoj kolegici

HASIBA HIL^I[IN SELMA (SENAD) D@UHO had`i HAMEDA [ABANIJE
Godine prolaze, a ti }e{ uvijek `ivjeti u na{im srcima, sje}anjima i biti dio na{ih lijepih uspomena.
3581-tt

Neka tvojoj plemenitoj du{i Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. U na{im srcima `ivjet }e{ zauvijek. Tvoji: Anel, Mustafa, Sabina i Alden

Bilo je lijepo raditi s tobom. Porodici izra`avamo iskrenu su}ut. Uposlenici Slu`be za privredu, obrazovanje, kulturu, sport i informisanje: Suvada, Zahida, Amna, Nermina Delali}, Azra, Jasna, Mersudin, Nermina Drugovi}, Salko, Sulejman, Ahmed, Fahra i Tajib
12925-1nd`

Sin Nermin sa porodicom

3578-tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog

SELMA (SENAD) D@UHO
Rekli bi sudbina se ne mo`e izbje}i i tako i jeste, ali jedno je sigurno, ostavila si za sobom trag... ljudskost {to se zove, a to je znak neprolaznosti i nezaborava. I za one koji te nisu poznavali i osje}ali dublje, bila si velika... djevojka, majka, `ena. U mom srcu takva }e{ `ivjeti zauvijek.
3568-tt

Danas je pola godine otkako je preselio na ahiret na{

NAIMA KADI]A

MURADIF (ALIJE) NEZIREVI]
9. 10. 1949 - 16. 5. 2011.
U na{im srcima i mislima si svakog trenutka! Supruga Vasvija, sin Midhad, snaha D`enana, unu~ad Anes i Ema

Dovoljno je... na{ FAVORIT Sabina, Ro|eni i Ismar

Adisa Veli}

3581-tt

12926-1nd`

54

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
radnom kolegi i dragom prijatelju

Obavje{tavamo da je na{ penzionisani zaposlenik

POSLJEDNJI POZDRAV

SEAD PA[I]
preminuo 13. 11. 2011. godine. S du`nim po{tovanjem i dubokim saosje}ajem Kolektiv JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - SARAJEVO PODRU@NICA „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO

ADNAN - ^OMPIKA EMKI]
1958 - 2011.
Radne kolege: Selma, Emir, Damir, Ljerka, Bahra, Mensura, Mevlida, Fata, Emina, Aida, Trnjina, Amra, Ado, Edina, Halim, Edin, Vesna, Jelena, Ramiza, Adu{ka, Amra, Sabina, Verica, Vahida, Mersa, Enes, [imo, Amir, Simezdina, Senko, Ned`ad, Naser, Zikreta, Amra, Laris, Ru`ica, Niza, Sabiha, Tinja, Verica, Samel, Samir, Mu~e, Muris, Mirso, Kikan, Amir, Sejo, Zlatko, Stana, Nisveta, Faruk, Mido T., Alen
N 1336-1tz

na na{eg radnog kolegu i prijatelja

SJE]ANJE

Dana {esnaestog novembra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset jedna godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda i punca, rahmetli

ALMIR (FERIDA) TIRI]
15. 11. 2010 - 15. 11. 2011.

dipl. ing. D@INDE OSMANA
16. 11. 1970 - 16. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Saliha, djeca D`emal i Amela sa porodicama
3574-tt 1324-1tz

Uposlenici Ambasade Japana

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas je 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ANTONIJU BATI VLA^I]U
Po~asnom ~lanu Atletskog saveza BiH, velikom ~ovjeku i neumornom atletskom pregaocu, koji je ugradio sebe u temelje bh. atletike i postao jedan od njenih trajnih simbola. Neka mu je vje~na slava i hvala. S ljubavlju i po{tovanjem Atletski savez Bosne i Hercegovine
N

D@EVADA (NURIJE) TVICA
Sa ljubavlju i ponosom, Supruga Jasminka, sin Edin, snaha Sabiha i unuka Sara
1332-1tz

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti na{e drage bake i prabake

SJE]ANJE

MILKA LOJO
Pamtit }emo te po plemenitosti i dobroti. S ljubavlju i po{tovanjem spominjati i u srcima zauvijek ~uvati. Tvoji: Goran, Gorana, Selma, Vedad, Sara, Leni, Ensar i Lisa
3559-tt

Dana 16. 11. 2011. godine navr{ava se 9 godina od preseljenja na{eg dragog supruga, oca i deda

Dana 16. 11. 2011. godine navr{avaju se tri godine od iznenadne smrti na{eg kolege

MUHAMED D@EKO
Uvijek }emo tvoj dragi lik nositi u srcima. Tvoje radne kolege iz slu`be Socijalne za{tite op}ine Ilid`a. Tim povodom tog dana }emo obi}i grob i polo`iti cvi12906-1nd` je}e.

HUREM (ALIJA) AGANOVI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Temima, sin Vahidin, snaha D`enita, unuka Na|a, k}erka Vahida, zet Miralem, 3530-tt unuk Aner i unuka D`eneta

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg kolege

na{oj dobroj i dragoj punici i nani

na{oj dragoj nani

FATA LU^KIN, ro|. MASLE[A FATA LU^KIN
Tvoja plemenitost i tvoj lik }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: zet Mujo Hod`i}, unuk Enis, unuke Senada i Ensada, zetovi Edin i Mahir i praunuci Zejd, Adem i Da12917-1nd` nin

FATA LU^KIN, ro|. MASLE[A
Tvoja plemenitost i dobrota vje~no }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje praunuke Berina i Zerina Katana
12917-1nd`

Radne kolege: Ganija Halid, Gagula Safet, Keki} Samir, Kru`ik Miroslav i Osmanovi} Asmedin
3563-1tt

Dnevni avaz

srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

55

RAHMET I SJE]ANJE
Dana 16. 11. 2011. navr{ava se trideset godina od odlaska na ahiret nikad zaboravljene majke, roditelja i beskompromisnog borca za pravednost

DUDA (HUSO) BORI], ro|. HUSKOVI]
5. 5. 1922 - 16. 11. 1981.
Rotimlja, Stolac
Neka mudrost sa kojom si `ivjela, blagost kojom si nas uvijek darivala bude vje~ita uspomena na tvoje potomke. Neka ti D`ennet i dalje bude i ostane tvoje trajno stani{te. Sin Fejsal sa porodicom

sm-0001542

Dana 16. 11. 2011. navr{ava se 10 godina od smrti supruga i oca

Danas, {esnaestog novembra 2011. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg voljenog supruga, oca, svekra i djeda

SJE]ANJE

SAVO (ALEKSE) KOKOT
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, kako si i `ivio. Samo plemeniti ljudi kratko `ive, ali se dugo pamte. Tvoji - Milena, Slavi{a i Sini{a sa porodicama
12870-1nd`

KAMBER ENESA
(16. 11. 2005 - 16. 11. 2011.)
Vrijeme prolazi, a tuga i bol za na{im Enesom ostaju vje~no. S ljubavlju, supruga MAIDA, sin ZLATAN, snaha ADNANA, unuci MAK ENES i KAN
3549-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci i nani

na{oj dragoj majci i nani

Dana 16. 11. 2011. godine navr{avaju se 52 dana otkako nije sa nama na{ dragi

FATI LU^KIN

FATI LU^KIN

SULEJMAN (HASANA) MEHINOVI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. El-Fatiha Tvoji: supruga Magbula, k}erka Jasminka, zet Samir, 12911-1nd` unuci Haris, Edis i Faris

Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote. Sin Mujo, snahe [ehra i Fatima, unuk Munib, praunuci 12905-1nd` Almin, Hamza

Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote. Sin Zejnil, snaha Amela, unuci Anes, Amar i Alem
12905-1nd`

Dana 16. 11. 2011. navr{ava se dvadeset godina otkada nije sa nama draga

Dana 16. 11. 2011. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage mame, bakice, njuce i punice

Dana 16. 11. 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti na{e drage majke, svekrve i nane

ADILA [AHOVI], ro|. HALILOVI]
Kratko sam te poznavao. Ostavila si veliki trag u mom `ivotu. Bila si veliki ~ovjek, najljep{ih ljudskih vrijednosti, uzor ~asnog `ivljenja, vrijednog vje~nog po{tovanja. Molim Uzvi{enog Allaha da te obasja Svojom milo{}u i da ti podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Saud D`inovi}
10727-1nd`

MILKA LOJO, ro|. JOVI^I]
udova [abana 1923 - 2011.
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima, jer smo te voljeli i do posljednjeg dana bili uz tebe. K}erka Na|a, unuka Sabrina i zet Braco
12887-1nd`

HANKE RED@I]

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoj Dado sa porodicom U znak sje}anja dajemo nov~ani prilog djeci sa posebnim 12903-1nd` potrebama.

Dana 16. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

Danas, 16. 11. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg supruga, oca i punca

SAFET KOLAR
Sje}anje na tebe bit }e sastavni dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam mnogo nedostajati. Samo oni koji te vole znaju {ta su izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Sabaha sa k}erkom Berinom
3557-tt

ASIMA ([ABANA) MUJ^INOVI]A
Samo mi sa kojima si svoj `ivot proveo, znamo koliko je boli, tuge i patnje ostalo u na{em domu i u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica: supruga Nasiha, k}erke Mirela, Sanela i 3552-tt Alma, te zet Jasenko

IFETA (BAJRAMOVI]) KULA[EVI]
Sje}anje na tebe ne umire dok `ive oni koji te vole. Tvoji Rifet i [efajeta
3546-tt

56

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

Dana 16. 11. 2011. godine navr{ava se sedam najtu`nijih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana, svekrva i pranana

MEDHIBA (SMAIL) KAPID@I], ro|. DEOVI]
iz Fo~e
Tvoji neutje{ni i najmiliji: sinovi Senad i Fuad, snaha Jasmina, unuke Selma i Alma, unuk Ajdin i praunuk Aladin Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet, najdra`a na{a. Tevhid }e se prou~iti istog dana, 16. 11. 2011. godine u 13.00 sati (srijeda) u Ul. Nahorevska 193. Ovom prilikom se zahvaljujemo mnogobrojnim prijateljima, rodbini i kom{ijama koji su sa nama, u najte`im trenucima podijelili na{u bol i tugu za na{om najdra`om. S po{tovanjem, O`alo{}ena porodica

3555-tt

SJE]ANJE
na na{e voljene

SJE]ANJE

ALIJA (ABDULAHA) HRELJA 18. 11. 1981 - 18. 11. 2011.
Sestre sa porodicama

MEHMEDALIJA - KEMO (ABDULAHA) HRELJA 6. 10. 2011 - 16. 11. 2011.
3556-tt

MUHAMED - HAMO BOROVINA
16. 11. 2004 - 16. 11. 2011.
El-Fatiha Uvijek sa nama, u na{im mislima, u na{im srcima. Njegovi: Zilkida, Amir, Faris i Asija
111

SJE]ANJE na na{e najmilije

SJE]ANJE

na na{eg daid`u

MUHAMED - HAMO BOROVINA
16. 11. 2004 - 16. 11. 2011.
Hodao si po obodnici `ivota vo|en prstom sudbine i dobrotom du{e svoje: saburom, trpnjom, posr}u}i, pa i padaju}i, i daju}i od ponu|enog: mrvio si istinom sebe i mrvicama veli~ao `ivot. Pamtio i zaboravljao, tra`io oprosta i opra{tao. Jedan dio tvog puta u tra`enju puno}e `ivota pro{li smo s tobom i postali bogatiji i sna`niji. Znamo i osjetimo da tvoja iskrena i dobra du{a pripada svim vremenima. Ti si na{ao svoj mir, a nama pokazao i osvijetlio put. Molimo Gospodara da ti podari blagost i D`ennet obe}ani. 12904-1nd` Porodice: Kalajd`i}, @galj i Demirovi}

S ljubavlju i po{tovanjem, Dino, Sandra i Damir

RASIM LIKA

FAHRIJA LIKA

ISMET LIKA

MIRSAD LIKA

FADILA MRKALJEVI]
12863-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

ESAD BRACO (ESADA) PRA^I]
16. 11. 2009 - 16. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem Supruga Ilvana, sestra Nejra i zet Muhamed Ibrahimpa{i}, sestri~na Lamija, sestri}i Haris i Zlatan sa porodicama
p-77101

had`i SULJO ME[ANOVI]
Dana 16. 11. 2011. navr{ava se tu`nih i bolnih 6 mjeseci od kada si preselio na ahiret, moj brate. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoj jedini brat Ismet s porodicom
3520-tt

Dana 16. 11. 2011. navr{ava se {est godina otkako je na{a dobra i mila

SJE]ANJE
Dana 16. 11. 2011. godine navr{ava se 40 dana kako vi{e nije sa nama na{ dragi

ELBISA ZELI], ro|. MAGLAJLI]
preselila na Onaj svijet. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e u srijedu, 16. 11. 2011. biti prou~en tevhid u prostorijama Fondacije „Mulla Sadra“ (Biha}ka 14), sa po~etkom u 18.00 sati. Porodica
3551-tt

RADOMIR (BO[KA) PERI[I]
Oti{ao si tiho i dostojanstveno kako si i `ivio. Sje}anje na tebe zauvijek ostaje. Izra`avamo veliku zahvalnost osoblju JU Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{„, na ~elu sa direktorom dr. Naka{om. Posebno se zahvaljujemo rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
3550-tt

TU@NO SJE]ANJE Dana 16. novembra 2011. navr{ava se 19 godina od prerane smrti na{eg sina i brata

Dana 16. novembra 2011. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog brata i strica

IN MEMORIAM

[esnaestog novembra 2011. tri su godine kako je preselio na{ dragi

RAGIBA (ASIM) NUMANOVI]A
Tuga i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a nama sabur. Tvoji: mama, tata, sestra, zet, sestri~na i familija
12900-1Nd`

CVJETKA [AKOTI]A

HUSNIJA (D@EMIL) TANOVI]
Ljubav, ponos i sje}anje na Tebe su vje~ni. S po{tovanjem,
12865

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoj brat Ratko i brati~ina Branka

Porodica

3518-tt

Dnevni avaz

srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

57

POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju

POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju

EMKI] ADNAN - ^OMPIKA
1958 - 2011.
Uvijek }emo te se rado sje}ati. Porodica Kurba{i}
1337-1tz

EMKI] ADNAN - ^OMPIKA
1958 - 2011.
S po{tovanjem, Portal Tuzlarije
1338-1tz

POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom daid`i

POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom

MURADU (ALIJE) AGIN^I]U
doktor stomatolog Oti{ao si tiho i iznenada. Bio si nam i otac i daid`a. Ponosni {to smo te imali, ~uvat }emo uspomenu na tebe dok smo `ivi. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji: Muamer i D`ana, Nermina i Ahmet, Mirza, Ensar, Adnan, Tarik i Samir
12923-1nd`

ANTONIJU - BATI VLA^I]U

Veliko hvala za sva na{a dru`enja na atletskim takmi~enjima. ZBOR ATLETSKIH SUDIJA KANTONA SARAJEVO
3580-tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE
na moje roditelje

SELMA D@UHO
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivi{ i `ivjet }e{ uvijek u mom srcu i mislima. Tvoj Mirza 3579-tt Mirza Smajlovi} s porodicom

ZAHID (ABDULAHA) KIRLI]
16. 11. 2000 - 16. 11. 2011.
S ljubavlju! Sin Fikret, snaha Meliha, unuci Naida i Ermin

AI[A (TRNKA) KIRLI]
24. 3. 2008 - 16. 11. 2011.

3577-tt

POSLJEDNJI SELAM

Mojoj voljenoj i nikad pre`aljenoj unuci

POSLJEDNJI SELAM

na{oj mezimici i ljepotici

mojoj sestri~ni

SELMI D@UHO
Dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Vole te tvoji mama Aida, babo Senad i tvoj bracika Be3576-tt lmin

SELMI D@UHO
Od deda Ragiba, nane Mase, daid`e Almira, dainice Senide i njenih Adele, Adema, Sajre Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i sve d`enetske 3576-tt ljepote.

SELMI D@UHO

Od njenog daid`e Mirsada i dainice [emse

3576-tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj mami

Dana 16. 11. 2011. navr{avaju se 23 tu`ne godine od smrti na{eg dragog oca, svekra i djeda

NA[OJ RADNOJ KOLEGICI

AHMET (HASANA) BA[I]

HASIBI HIL^I[IN

SELMI D@UHO
Neka ti dragi Allah da lijepi D`ennet. Tvoj mezimac sin Aldin
3576-tt

Tvoji: sinovi Ned`ad i Taib, snahe i unu~ad Neka ti je vje~ni rahmet.
12927-1nd`

SINDIKALNI ODBOR I UPOSLENICI OP]INE NOVI GRAD SARAJEVO
12922-1nd`

58

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ADNAN - ^OMPIKA (SENAID) EMKI]
1958 - 2011.
nakon kra}e bolesti preselio na ahiret dana, 14. novembra 2011. godine u 54. godini. Ispra}aj }e se obaviti u srijedu, 16. novembra 2011. godine u 13.30 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla. D`enaza }e se klanjati ispred D`indijske d`amije, a ukop }e se obaviti na gradskom groblju Trnovac. Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u D`indijskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: otac Senaid, majka Nadira, supruga Marija, sinovi Igor i Goran, brat Senad, snaha Sanda, brati}i Sanjin i Senid, punica Du{anka, porodice Emki}, Vili}, Gec, Pojatar, Mehmedovi}, Ke{etovi}, Had`iomerovi}, ^udi}, Huki}, [ifli{, Dizdarevi}, Imamovi}, Spre~i}, Kurba{i}, Mustaba{i}, Jahi}, Sarihod`i}, Lisonek, Vu~kovi}, 1334-1tz Bingas, Hamidovi}, te ostala rodbina i prijatelji

FATA LU^KIN, ro|. MASLE[A
preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 85. godini. D`enaza }e se klanjati 16. 11. 2011. u 12.00 sati (poslije podne namaza), ispred Centralne d`amije u S. Koloniji, i u 14.00 sati (poslije ikindije namaza) u selu Bobovica - Trnovo, gdje }e se i ukopati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Mujo i Zejnil, k}erka Ramiza, zetovi Mujo, Mirsad, Edin i Mahir, snahe [ehra, Amela, Fatima, Darija i Mediha, unuci Munib, Samedin, Senadin, Enis, Anes, Amar, Alem, unuke Senada, Ensada, Ajla, Almina, praunu~ad Berina, Zerina, Almin, Hamza, Zeid, Adem, Ensar, Ema, Sarah, Farah i Danin, porodice Lu~kin, Masle{a, Hod`i}, Fi{i}, Bajraktarevi}, Mahmutovi}, Katana, Dovad`ija, Kere{, Eskija, Bandi}, Deli}, ]ukas, Lavi}, ^au{ i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Jasini }e se prou~iti istoga dana u ku}i merhume Igmanske oluje br. 17 poslije jacije namaza. Prevoz obezbije|en ispred d`amije u S. Koloniji, Had`i}i, Bobovica i nazad u 12.30 12905-1nd` sati.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MURAD (ALIJA) AGIN^I]
doktor stomatolog
preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. novembra 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. novembra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestre Mujesira Jelko i Zehra Sadikovi}, porodice Agin~i}, Jelko, Sadikovi}, ^engi}, Hrustanovi}, Huski}, Agi}, Vrani}, Musabegovi}, Aganoglu, La~evi}, Avdiba{i}, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Begovoj d`amiji. Ku}e `alosti: ul. D`amijska br. 7/III, stan Jelko i ul. Azize [a}irbegovi} br. 122/XII, stan Sadikovi}. No038000

OMER (RA[ID) RA@ANICA
preselio na ahiret u utorak, 15. novembra 2011. godine u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. novembra 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: supruga Mejrima, sinovi Nermin i Emir, snaha Adisa, unuke Edna i Nejra, bra}a Hasib i Edhem, sestra Rabija, snahe Sabaheta i Fatima, zet Halil, amid`a Re{o, tetak Zahir, punac Sabrija, punica Hatid`a, {ure Vezir, Nezir i Red`o sa porodicama, svastika Ramiza sa porodicom, te porodice Ra`anica, Kla~ar, Smajovi}, Korjeni}, Veli}, Majstori}, Mrdi}, Smajevi}, D`ihani}, Dizdarevi}, Fejzi}, Svraka, Kova~, Ogle~evac, Omeragi}, ^ovrk, Hod`i}, Had`anovi}, Husi}, Potura, Grabovica, Tatli}, Pazalja, Aganovi}, Hela} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Soukbunar.
Ku}a `alosti: Cicin han br. 44.
No037301

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga k}erka, majka i unuka

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HANKA (LUTVO) RED@I], ro|. HAMZI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. 11. 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Grahovi{te - Barica. O@ALO[]ENI: sin Rasim, k}erke Sabiha, Rasema, Mujesira i Sebiba, zetovi, snahe, unu~ad i praunu~ad, te porodice Red`i}, Hamzi}, Karahod`i}, Haskovi}, Zeni~anin, Me{i}, Ba{i}, Gici}, Bajtarevi}, Efendi}, Dumanji}, Banda, Kapo, Sejtarija, Bukvi}, Aliba{i}, Alajbegovi}, Deli}, Gu{o, @uni}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Donji Hotonj 48, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

SELMA (SENAD) D@UHO
tragi~no preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 19. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. 11. 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: sin Aldin Veli}, otac Senad, majka Aida, brat Belmin, dede Ragib i Samid, nane Sejda i Masa, daid`e Mirsad i Almir, tetke Senada, Fikreta i Amela, dainice [emsa i Senada, tetci Jasmin, Safet i Mesud, druge daid`e, tetke, dainice i tetci, te porodice D`uho, [uman, Jeli}, Maci}, Smailovi}, \ip, Bungur, Karovi}, Kova~evi}, Karamuja, Halilovi}, Gibanica, Hastor, kao i ostala brojna rodbina i kom{ije Sara~evi}, [ehovi}, Abad`i}, Halvad`ija, Suljevi}, Hod`i}, te ostali prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15.00 sati, Bostari}i 52. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

SAFET (ABID) JAMAKOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. novembra 2011. godine u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu,16. novembra 2011 godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. O@ALO[]ENI: sin Enes, snaha Sanja, unuk Mak, nevjesta Behija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastike Minka i Ramiza sa porodicama, te porodice Jamakovi}, Kokanovi}, Karavdi}, Golijanin, D`inovi}, Dru{ki}, Sulejmanovi}, Ga~anin, Kr{lak, Muzaferovi}, Vegi}, Had`imehmedagi}, Abdagi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sa ti u d`amiji Hrasno. 111 Ku}a `alosti: Aleja lipa br. 39/III.

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i porodicama da je na{a draga

S tugom u srcu obavje{tavamo da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni

VAHIDA JANJETOVI], ro|. SOFTI]
iz Sarajeva
preselila na ahiret 11. 11. 2011. u 54. godini. D`enaza }e biti obavljena u Las Vegasu, 16. 11. 2011. u 17.00 sati. O@ALO[]ENI: sin Nemanja, k}erka Maja, unu~ad Danijel i Ema, prija Dobrila, zet Nikola, snaha Sanja, brat Enes, sestra Majda, zet Osman, brati} Haris, sestri}i Elvir, Emir i sestri~na Elvira sa porodicama, brati~ne Lejla i Emina, te porodice Softi}, Janjetovi}, Velimirovi}, Kurtovi}, Medo{evi}, Zgodi}, Kahriman, Lutvikadi}, Hod`i}, Kuljuh, Pintol, Ba{i}, Hod`i}, [aboti}, Bibuljica, Sijari}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prija3569-tt telji

ANTONIJE BATO (A]IMA) VLA^I]
preminuo u Rijeci 11. novembra 2011. godine u 88. godini. Komemoracija }e se odr`ati u srijedu, 16. novembra 2011. godine u 13.00 sati u Komemorativnom centru na gradskom groblju Bare, nakon ~ega }e biti obavljena sahrana. O@ALO[]ENI: sin Branko, k}erka Vesna, zet Branko Vidu{in, snahe Jadranka i Milena, unu~ad Boris, Mladen, Ivana i Ana, praunuk Nikola i ostala rodbina i pri111 jatelji

RADOSAV (PROFIL) DROBNJAKOVI]
iznenada preminuo u 79. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se dana 16. 11. 2011. godine na gradskom groblju Crkvice u 14.00 sati. O@ALO[]ENI: supruga Radmila, k}erke Dobrila i Gordana, unu~ad Aida, Milan, Sanjin i Rodoljub, praunu~ad Liam, Vojin i Mitra, zetovi Spomenko i Mehmed, porodice Drobnjakovi}, Krasi}, Jovanovi}, Caki}, Nikoli}, Mrvo{, Mihajlov, Bajramovi} i ostala rodbina, prija12910-1nd` telji i kom{ije

Dnevni avaz

srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

59

IN MEMORIAM

ANTONIJE - BATO VLA^I]
Danas se na groblju Bare opra{tamo od Antonija - Bate Vla~i}a, po~asnog ~lana na{eg kluba, jednog od najistaknutijih sportskih, prvenstveno atletskih poslenika u gradu Sarajevu i BiH. Ovaj ro|eni Sarajlija, ro|en 21. 02. 1923. godine, jedan je od simbola kraljice sportova, ne samo u BiH, ve} i na cijelom prostoru biv{e Jugoslavije. ^itav `ivot je bio vezan za AK „Sarajevo“. Nema zna~ajnijeg ostvarenja u na{em klubu, od izgradnje atletskog centra 1966. godine, do postizanja vrhunskih rezultata na{ih atleti~ara, u kojem Bato nije dao svoj doprinos. Nezaboravna je njegova briga za atleti~are, posebno one perspektivne. Od nastanka AK „Sarajevo“, pa do 30. maja 1998. godine, kada se zbog naru{enog zdravlja zvani~no oprostio od aktivnog rada, obavljao je sve {to je klubu trebalo. Bio je atleti~ar, trener, me|unarodni sudija, glavni organizator takmi~enja i administrativni rukovodilac. U isto vrijeme Bato je obavljao i niz drugih zna~ajnih funkcija u sportu. Bio je sekretar SOFK Sarajeva, upravnik Stadiona Ko{evo i generalni sekretar Atletskog saveza BiH. Za svoj rad dobio je vi{e presti`nih priznanja, pored ostalih, [estoaprilsku nagradu Grada Sarajeva, zlatne plakete Atletskog saveza Jugoslavije i Atletskog saveza BiH, a progla{en je i za po~asnog ~lana na{eg kluba i AS BiH. Bato je decenijama bio alfa i omega bh. atletike. Jo{ daleke 1945. godine nastupio je kao ~lan ekipe BiH na prvom Prvenstvu Jugoslavije u atletici odr`anom u Zagrebu. Tr~ao je 400 m i skakao udalj i uvis. U minulom ratu prebjegao je sa Grbavice, da bi bio bli`i dobrom, starom FIS-u i svom Klubu. Njegova briga o pokojnoj supruzi Mari, koja je godinama bolovala i do koje }e biti ukopan, kao i roditeljski odnos prema k}eri Vesni i sinu Branku i unu~adima, najbolje govori kakav je bio na{ Bato, na{ po~asni ~lan. Neka mu je vje~na slava i hvala. Komemorativna sjednica, nakon koje }e se obaviti sahrana, odr`at }e se danas u 13.00 sati u Komemorativnom centru groblja Bare. 3560-tt Atletski klub „Sarajevo“

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

SUADA HAJDAREVI], ro|. HAMZI]
preselila na ahiret u utorak, 15. novembra 2011. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. novembra 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: sin Edin, k}i Edina, unuka Ena, brat Suad, sestre D`emila i Fatima, sestri} Damir, zet Sabit, brati}i Dejan i Davor, ro|aci Damir i Zdravko Margeta, Elzana, Mirza i Amila Ajanovi}, te porodice Hajdarevi}, Hamzi}, Ajanovi}, Be~arevi}, U~ambarli}, Margeta, Meco, Premilovac, Ko~ovi}, Novi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sai u Carevoj d`amiji. No037302

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POKOPNO DRU[TVO

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

MERVANA ([ABANA) PUZI]
preminula 15. 11. 2011. u 47. godini. D`enaza }e se obaviti iza ikindije namaza u haremu mezarja Bukovica - Kiseljak. O@ALO[]ENI: sin Alen, otac [aban, brat Muhamed, sestre Saima i Amina, te porodice Murti}, Puzi}, ^olo, Ba{i}, Su{i}, Hasanovi}, Smaji}, Bajraktarevi}, Had`i}, te ostala mnogobrojna rodbina i 12928-1nd` prijatelji

"BAKIJE" "BAKIJE" "
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

SARAJEVO

mobitel 00387 (0)61 131-788

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

www.bakije.com

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

Bosne srebrene 3

049/ 215 - 648;

BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

60

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 018823 10 Mal @ivinice, 03. 11. 2011. godine

oglasi

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

OBJAVA
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH br. 53/03 u daljem tekstu ZPP-a, tu`enoj se dostavlja presuda. OP]INSKI SUD U @IVINICAMA po sudiji Lucija Tadi}, u pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetsko klini~ki centar Tuzla, protiv tu`enog Sulji} Hasana sin Mehmeda iz @ivinica, ul. Topli~ka bb, op}ina @ivinice, radi isplate duga v.sp. 1.777,20 KM vanraspravno, dana 06. 07. 2011. godine, donio je slijede}u

Presudu
- zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, a koji glasi: „Obavezuje se tu`eni Sulji} Hasan sin Mehmeda iz @ivinica, da tu`iocu isplati dug u iznosu od 1.777,20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana 21. 04. 2006. godine kao dospije}a ra~una pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 230,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sutkinja Lucija Tadi} POUKA O PRAVNOM LIJEKU Protiv ove presude dozvoljena je `alba u roku od 30 dana od dana prijema iste Kantonalnom sudu Tuzla, putem ovog suda. Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI KSUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 031588 10 Mals Zenica, 13. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Zenica - Poslovna jedinica distribucija Maglaj, ul. Safvet bega Ba{agi}a br. 6, Zenica, protiv tu`enog „Haled-Wood“ d.o.o. Sarajevo, ul. Zvorni~ka br. 3, Lokve, Had`i}i, radi isplate duga, v.s. 931,85 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a:

-

na iznos od 218,50 KM po~ev od 10. 09. 2007. godine, do isplate, na iznos od 73,35 KM po~ev od 10. 10. 2007. godine, do isplate, na iznos od 135,50 KM po~ev od 10. 02. 2008. gdoine, do isplate, na iznos od 100,30 KM po~ev od 10. 03. 2008. godine, do isplate, na iznos od 60,85 KM po~ev od 10. 04. 2008. godine, do isplate, na iznos od 10,85 KM po~ev od 10. 05. 2009. godine, do isplate, na iznos od 11,80 KM po~ev od 10. 06. 2007. godine, do isplate,

kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana.

OBJAVLJUJE
Tu`enom dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 21. 01. 2010. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za redovnu potro{nju elektri~ne energije, po ispostasvljenim fakuturama u ukupnom iznosu od 931,85 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospjelosti pa do isplate za svaki do ra~una i to: na iznos od 320,70 KM po~ev od 10. 08. 2007. godine, do isplate,

Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra}e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija s.r. Alma Bijedi}

NA KIOSCIMA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 030697 09 Ps Zenica, 27. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „ADRIA PRODUKT“ D.O.O. ZENICA, ul. Gora`danska bb Zenica zastupana po punomo}niku Babi} Ned`ad advokat iz Zenice, protiv tu`enog Salihagi} Kada iz Biha}a Vini~ka bb Biha} vlasnik Trgova~ke radnje „Edna“ Biha} @egar bb, radi isplate duga v.s. 14.761,27 KM, dana 27. 09. 2011. god. van ro~i{ta donio je, a na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE

PRESUDU
- zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja protiv tu`enog, pa se obavezuje tu`eni da tu`itelju plati iznos od 14.761,27 KM (~etrnaesthiljadasedamstotina{ezdesetjedna i 27/100 KM) na ime osnovnog duga a pripadaju}im kamatama po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, kako slijedi: - na iznos od 1.484,39 KM po~ev od 20. 04. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 2.322,29 KM po~ev od 20. 04. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 2.808,58 KM po~ev od 16. 05. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 4.764,73 KM po~ev od 26. 05. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 7.244,25 KM po~ev od 14. 06. 2009. god. pa do isplate, te da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.376,40 KM (jednahiljadatristotinesedamdeset{est i 40/100), sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno odredbi ~l. 183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudija Kubat Jasminka, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 029970 11 Ps Biha}, 03. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Dijana Mesi}, u pravnoj stvari tu`ioca Biha}ka Pivovara d.d. ul. Vini~ka bb. Biha}, koga zastupaju punomo}nici advokati Edin Hergi} i Salih Hod`i} iz Biha}a protiv tu`enog „Mes Trade“ d.o.o. Cazin ul. Bra}e {ehida bb. radi isplate duga u iznosu od 6.514,18 KM, dana 03. 10. 2011. godine donio je:

PRESUDU - zbog propu{tanja Tu`eni „MES-TRADE“ d.o.o. iz Cazina du`an je isplatiti tu`itelju BIHA]KA PIVOVARA d.d. Biha} ukupan iznos od 6.514,18 KM, i to po osnovu nepla}ene kupoprodajne cijene za isporu~enu robu u iznosu od 4.965,10 KM i naknade {tete na nevra}enu ambala`u u iznosu od 1.549,08 KM sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom na taj iznos po~ev od 05. 07. 2010. godine pa do isplate, kao nadoknaditi parni~ni tro{ak u iznosu od 714,30 KM sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Sudija Mesi} Dijana PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku 8 dana od prestanka razloga za propu{tanje odnosno dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u pre|a{nje stanje ovo na osnovu ~lana 183 ZPP-a, u vezi sa ~lanom 329. ZPP-a. Dostava presude tu`enom smatra se dostavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH i na oglasnoj tabli suda.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OP]INSKI SUD U ORA[JU Broj: 25 0 Mal 008374 08 Mal Ora{je, 04. 11. 2010. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 I 051097 09 I Mostar, 05. 10. 2011. godine

Dnevni avaz

srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

61

OGLAS
Op}inski sud u Ora{ju, po sucu Zoranu Mikuli}, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira b.b., Mostar, protiv tu`enog Brki} Miroslava iz Od`aka, ul. Titova bb, radi isplate duga, v.p.s. 526,25 KM, izvan ro~i{ta, dana 04. 11. 2010. godine, donio je

OGLAS
Op}inski sud u Mostaru, po stru~nom saradniku Lana Kukolj u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Hypo Alpe Adria bank dd Mostar, protiv izvr{enika Tihana Soldo, iz Mostara, radi isplate nov~anog potra`ivanja, a na osnovu ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni Brki} Miroslav iz Od`aka da tu`itelju JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira b.b. Mostar, na ime kori{tenja telekomunikacijskih usluga, plati glavni dug u iznosu od 526,25 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 146,60 KM po~ev od 16. 10. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 151,51 KM po~ev od 16. 11. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 91,55 KM po~ev od 16. 12. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 01. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 02. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 03. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 04. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 42,99 KM po~ev od 16. 04. 2008. godine pa do isplate, te da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 115,00 KM, a sve to u roku od 30 dana po pravomo}nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovome sudu sukladno odredbama Zakona o parni~nom postupku. Sudac Zoran Mikuli} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lanak 348. stavak 4. ZPP-a FBiH). BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 I 051586 09 I Mostar, 05. 10. 2011. godine

OBJAVLJUJE da je dana 13. 11. 2009. god. donio RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Temeljem vjerodostojne isprave, odre|uje se izvr{enje radi namirenja tra`bine tra`itelja izvr{enja Hypo Alpe Adria bank dd Mostar u iznosu od 5.228,16 KM sa zz kamatama, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 157,00 KM. Namirenje tra`bine tra`itelja izvr{enja uklju~uju}i tro{kove ovog izvr{nog postupka provest }e se na pla}i koju izvr{enik prima kod ASPID doo Mostar, te popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika koje se na|u u njegovom posjedu sve do namirenja tra`itelja izvr{enja u cijelosti. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. Stru~ni saradnik Lana Kukolj Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{eniku u skladu sa ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku i dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OGLAS
Op}inski sud u Mostaru, po stru~nom saradniku Lani Kukolj, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Raiffeisen bank dd BiH, filijala Mostar, protiv izvr{enika Rajna Smaji}, iz Mostar, radi isplate nov~anog potra`ivanja, a na osnovu ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 029464 11 Mal Zenica, 12. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova 46., protiv tu`enog Berbi} Miralema ul. Fra Grge Marti}a 15/2, Zenica, radi isplate duga, vs 677,06 KM

OBJAVLJUJE da je dana 11. 06. 2009. god., donio RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Temeljem vjerodostojne isprave, odre|uje se izvr{enje radi namirenja potra`ivanja tra`itelja izvr{enja Raiffeisen bank dd BiH, filijala Mostar u iznosu od 20.828,15 KM sa zz kamatama, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 625,00 KM. Namirenje potra`ivanja tra`itelja izvr{enja uklju~uju}i tro{kove ovog izvr{nog postupka provest }e se izvr{enjem popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika koje se na|u u njenom posjedu sve do namirenja tra`itelja izvr{enja u cijelosti. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. Stru~ni saradnik Lana Kukolj Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{eniku u skladu sa ~l. 348. Zakokna o parni~nom postupku i dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OBJAVLJUJE
Tu`enom Berbi} Miralemu, ul. Fra Grge Marti}a 15/2, Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 15. 12. 2009. godine, u kojoj je postavljen tu`beni zahtjev da se tu`eni obave`e na isplatu iznosa od 677,06 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 0,01 KM po~ev od 25. 03. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 52,15 KM po~ev od 25. 02. 2009. god. do dana uplate - na iznos od 50,20 KM po~ev od 25. 03. 2009. god. do dana uplate - na iznos od 43,45 KM po~ev od 25. 04. 2009. god. do dana uplate - na iznos od 66,05 KM po~ev od 25. 05. 2009. god. do dana uplate - na iznos od 43,45 KM po~ev od 25. 06. 2009. god. do dana uplate - na iznos od 43,45 KM po~ev od 25. 07. 2009. god. do dana uplate - na iznos od 43,45 KM po~ev od 25. 08. 2009. god. do dana uplate - na iznos od 334,85 KM po~ev od 25. 09. 2009. god. do dana uplate kao i naknadom tro{kova postupka, koji se sastoje od sudske takse na tu`bu i presude po odluci suda, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62 st 2 ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Emina Husakovi}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 023943 09 Mal Zenica, 12. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enog Jusuf D`ampo iz Zenice, ul. Masarykova br. 35, radi duga, v.s. 279,62 KM, van ro~i{ta, dana 12. 10. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati nov~ani iznos od 279,62 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi i to: - na iznos od 64,05 KM po~ev od 16. 12. 2008. godine do isplate, - na iznos od 106,67 KM po~ev od 16. 01. 2009. godine do isplate, - na iznos od 108,90 KM po~ev od 16. 02. 2009. godine do isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 117,00 KM, sve u roku od 15 dana. Dostava ove presude tu`enom smatra se obavljenom po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja iste. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328. Zakona o parni~nom postupku. Sudija Alma Bijedi}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 017204 09 Mal Zenica, 05. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja TELEKOM SRPSKE A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog Sal~inovi} Semina iz Zenice, ul. Sarajevska br. 77 B, radi duga v.s. 1.064,71 KM, van ro~i{ta, dana 05. 10. 2011. godine donio je slijede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 1.064,71 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 35,11 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine do dana uplate, - na iznos od 561,60 KM po~ev od 17. 02. 2009. godine do dana uplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine do dana uplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 159,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudne naplate. Dostava ove Presude tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste. Sudija Alma Bijedi} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. ZPP FBiH

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 040214 10 Mal Zenica, 30. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.O.O. „Zenica-stan“ Zenica, ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, kojeg zastupa punomo}nik Veseljak Mladen, advokat iz Zenice, protiv tu`enog Mulahmetovi} Vahida iz Zenice, ul. Dobrovoljnih davalaca krvi broj 4 A, radi isplate duga v.s. 92,40 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH

OBJAVLJUJE
Tu`enom Mulahmetovi} Vahidu iz Zenice, ul. Dobrovoljnih davalaca krvi broj 4 A dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 20. 08. 2009. godine kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog da na ime duga za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova za period od 01. 12. 2009. godine do 30. 06. 2010. godine isplati iznos od 92,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi obra~unatoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. od 20. 08. 2010. godine pa do isplate, kao i da naknade tu`iocu tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija Sanela Popovi}

62

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 mal 037075 10 Mal Travnik, 18. 10. 2011. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 026463 11 Mal

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak u pravnoj stvari tu`itelja „BH Telecom“ dd Sarajevo, Direkcija Tuzla, protiv tu`enog \erzi} Ibre iz \ur|evika br. 47, op}ina @ivinice, radi duga v.sp. 1.759,85 KM, pa kako sud tu`enom na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`beni zahtjev glasi: Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 1.759,85 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: na iznos od 226,60 KM po~ev od 25. 07. 2010. godine pa do isplate na iznos od 345,95 KM po~ev od 25. 08. 2010. godine pa do isplate na iznos od 446,10 KM po~ev od 25. 09. 2010. godine pa do isplate na iznos od 103,50 KM po~ev od 25. 10. 2010. godine pa do isplate na iznos od 103,50 KM po~ev od 25. 11 2010. godine pa do isplate na iznos od 534,20 KM po~ev od 25. 12. 2010. goidne pa do isplate kao i da tu`iocu naknadi tro{kove postupka (taksa na tu`bu, taksa na presudu, tro{kovi objave u dnevnom listu) sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Fakture: 0610, 0710, 0810, 0910, 1010 i 1110 i analiti~ka kartica 03455014 0. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`osti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l.137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Stru~ni saradnik Tarik \ug NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).

Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Mebrura Rosi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d. Filijala Vitez, ul. Poslovni Centar 96, Vitez, protiv tu`ene Amre Huduti iz Zenice, ul. Sarajevska br. 158, radi isplate duga, v.s. 1.849,43 KM, van ro~i{ta, donio je dana 18. 10. 2010. godine, slijede}u:

PRESUDU
Zbog propu{tanja Nala`e se tu`enoj da tu`itelju isplati dug u iznosu od 1.849,43 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, po~ev od dana podno{enja tu`be (tj. 30. 07. 2010. godine) pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 23,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 30. 07. 2010. godine, protiv tu`ene, radi isplate duga, v.s. 1.849,43 KM. Tu`ba tu`itelja je dostavljena tu`enoj putem dnevnih novina dana 17. 05. 2011. godine. Kako tu`ena u roku predvi|enom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03 i 73/05) - u daljem tekstu ZPP; nije dostavila sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igledno neosnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. ZPP-a. Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. („Slu`beni list SFRJ“ br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“ br. 29/03). Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 100,00 KM, takse na odluku u iznosu od 50,00 KM (50%), objave tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama u iznosu od 80,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni, isti su dosu|eni tu`itelju, shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. STRU^NI SARADNIK Mebrura Rosi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 064418 10 P Mostar, 10. 01. 2011. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU po sudiji Bo{kailo Medihi, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen Bank d.d. BiH Glavna Filijala Mostar, Kneza Domagoja bb, zastupanog po direktoru i po punomo}niku ]ori} Mireli, protiv tu`enog Barbari} Marijan iz Mostara, Vukodolska br. 12., radi isplate duga, VSP 8.347,73 KM vanraspravno dana 10. 01. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni na ime Ugovora broj 2820373047 o dugoro~nom XXL nenamjenskom kreditu bez jamaca od 20. 03. 2008. godine platiti tu`itelju iznos od 8.347,73 KM, sa zakonskim zateznim kamatama na iznos od 7.894,34 po~ev od 02. 04. 2010. godine, pa do isplate, te naknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu 270,00 KM, sve u roku od 30 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 033567 11 Mal @ivinice, 02. 11. 2011. godine

Obrazlo`enje
Tu`bu tu`itelju podnesenu 02. 04. 2010. godine, sud je dana 02. 12. 2010. godine dostavio tu`enom na obavezan odgovor (dostavnica ulo`ena u spis), a uz napomenu da je du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uslovi iz ~l. 182. st. 1 ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u izosu od 180,00 KM i takse na presudu zbog propu{tanja (50%) u iznosu od 90,00 KM {to ukupno iznosi 270,00 KM kako je rije{eno u dispozitivu prresude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sudija Bo{kailo Mediha

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja BH Telekom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, ul. Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, Tuzla, protiv tu`enog Mari} Nenada, ul. Bosanska 32, @ivinice, radi isplate duga, v.sp. 1.463,20 KM, pa kako sud tu`enom na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 1.463,20 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dospije}a obaveze kako slijedi: na iznos od 1.385,90 KM po~ev od 25. 12. 2010. godine pa do isplate, na iznos od 21,10 po~ev od 25. 01. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 28,10 KM po~ev od 25. 02. 2011. godine pa do isplate i na iznos od 28,10 KM po~ev od 25. 03. 2011. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka takse na tu`bu i presudu, te objave istih putem dnevnih novina, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude.“ Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu zbog propu{tanja. Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku 53/03). Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora, procesne prigovore i decidno se izjasniti da li priznaje ili osporavate tu`beni zahtjev. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. Pismeni odgovor morate osobno potpisati. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 2. ZPP-a. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni saradnik Dina Hrustanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 017007 08 Mal Biha}, 21. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Elvir Jakupovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. za osiguranje „Camelija“ Biha}, zastupana po direktoru Irfanu ^avki}u, protiv tu`ene Mu{i} Jasna iz Sarajeva, radi naknade {tete i isplate duga, v.s.p. 330,00 KM, vanraspravno dana 21. 10. 2011. godine donio je slijede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju isplati na ime nepla}ene premije po osnovu osiguranja imovine iznos od 330,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 03. 10. 2007. godine pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 24,75 KM, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude.

Obrazlo`enje
Tu`bu tu`itelju podnesenu 01. 09. 2008. godine, sud je dostavio tu`enom na odgovor putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda, uz napomenu da je tu`en du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Obzirom da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1 ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: taksa na tu`bu u iznosu od 16,50 KM i takse na presudu u iznosu od 8,25 KM, {to ukupno iznosi 24,75 KM odmjereno po Zakonu o sudskim taksama USK („Sl. list USK, br. 3/97, 6/98 i 8/05“), a prema ozna~enoj vrijednosti predmeta spora. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). SUDIJA Elvir Jakupovi}

sport

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

63

BARA@ Reprezentacija BiH do`ivjela debakl u Lisabonu i oprostila se od Eura 2012

Ronaldov pogodak iz slobodnog udarca u 8. minuti osokolio je Portugalce

Mu~an kraj lijepog sna
Nadu, ispostavilo se samo la`nu, vra}ali Misimovi} i Spahi} Isklju~enje Luli}a prelomilo utakmicu
ci, Portugalci su igrali, a mi prebacivali teren dugim loptama, bez smislenog poku{aja pravljenja akcije. I taman {to smo se malo po~eli dodavati, novi udarac. Nani je poslao projektil prema na{em golu, koji je preletio Begovi}a i zavr{io u mre`i. Nakon ovakvog {oka o~ekivao se potpuni raspad na{eg tima i re{etanje Begovi}eve mre`e, ali brzo smo odgovorili. Pre~ka Edina D`eke iz ofsajda bila je uvod u gol koji nam je iz penala donio Zvjezdan Misimovi}. Ponovo smo bili u igri, na poluvrijeme smo oti{li sa saznanjem da Portugalci, koliko god bili razorni u napadu, u odbrani nisu neranjivi. [tavi{e, iz tri {anse postigli smo jedan gol, prvi u ~etvrtom me|usobnom duelu. Novi gol Realove zvijezde u 53. minuti, propra}en glupim potezom Senada Luli}a, ~ija je nervoza polu~ila samo crveni karton, Portugalcima je i vi{e nego poduplao prednost. Kada se o~ekivalo da potpuno krahiramo, zabili smo gol sa 10 igra~a. Nadu je vratio Emir Spahi}, ali, ispostavilo se, samo la`nu, do novih golova Bentovih momaka, za 4:2, 5:2, 6:2. Lu` se topio u radosti Portugalaca, a o~aj je ponovo ostao nama. I svaki put mislimo ve}i nego ikada, jer te{ko je povjerovati da smo zaslu`ili ba{ ovakvo mu~an kraj.
M. TANOVI]

Dva gola Ronalda, dva Postige

Pa zar i ~etvrti put? Danska, SR Jugoslavija, Portugal..., i opet Portugal. Ima li na{oj nesre}i kraja? Uz sav respekt selekciji koja kod sebe ima ponajboljeg igra~a svijeta, u Lisabon smo do{li nadaju}i se da mo`emo zabiti gol i odigrati nerije{eno, ali Portugalci su nas razbili za samo 20-ak minuta, sprije~iv{i nas da kroz bara` do|emo do plasmana na Evropsko prvenstvo. Umjesto da slavimo najve}i uspjeh u poslijeratnoj historiji BiH, prisiljeni smo ponovo se vra}ati ku}i pora`eni i potu~eni, ~ekaju}i neku novu priliku i neku novu nesre}u. Protiv o~igledno bolje i kvalitetnije ekipe na{i reprezentativci su pru`ili hrabru

Spahi}: Raspali smo se nakon tre}eg gola
Emir Spahi} je nakon poraza od Portugala (2:6), prije svega, zahvalio svim navija~ima Bosne i Hercegovine koji su po ko zna koji put pokazali ljubav prema reprezentaciji. Kapiten na{eg tima smatra da je tre}i gol Portugala rije{io i po`rtvovanu predstavu, dva puta se vra}ali na relativno dosti`an zaostatak od jednog gola, ali vi{e od njih bilo je, o~ito, nemogu}e tra`iti. Na{ selektor Safet Su{i} odlu~io je utakmicu na Lu`u zapo~eti u istom sastavu kao prvu u Zenici, s tim {to je suspendiranog Sejada pitanje pobjednika duela u Lisabonu. - Nakon tre}eg primljenog gola nismo odgovorili na najbolji na~in, a i bespotrebno smo dobili crveni karton. Nakon toga su nam potonule sve la|e - kazao je Spahi}. Salihovi}a na mjestu lijevog beka zamijenio Sa{a Papac. Ponovo je na terenu bio samo jedan napada~, Edin D`eko, kojem su na pozicijama ofanzivnih veznjaka pomagali Miralem Pjani}, Zvjezdan Misimovi} i Senad Luli}. Nije mijenjao ni Paulo Bento, ve} se oslonio na iste igra~e kao na Bilinom polju. Jedva da je i po~elo, a desilo se ono ~ega smo se najvi{e pla{ili. U 6. minuti poklonili smo se sre}i nakon proma{aja Raula Meirele{a (Meireles), ali nije pro{lo dugo, a primili smo gol, kojim je Kristijano Ronaldo (Cristiano) naplatio sve uvrede kojima smo ga ~astili u Sarajevu i Zenici. Ispalio je projektil iz slobodnjaka sa oko 30 metara koji Asmir Begovi} nije mogao zaustaviti. Ve} u 8. minuti bili smo u zaostatku, a {to je jo{ gore, Portugalci su dobili podstrek koji im je trebao da se rije{e nervoze. Trebalo je du`e vremena da pove`emo redove. Kao i u prvom poluvremenu u Zeni-

Portugal 6 (2:1) 2 BiH
Stadion Lu` u Lisabonu. Gledalaca: 45.000. Sudija: Volfgang [tark (Njema~ka). Pomo}nici: Jan-Hendrik Salver i Mike Pikel (Njema~ka). Strijelci: 1:0 - Ronaldo (8), 2:0 - Nani (24), 2:1 - Misimovi} (39, penal), 3:1 - Ronaldo (53, Mutinjo), 3:2 - Spahi} (65, Maleti}), 4:2 - Postiga (72, Mikael), 5:2 - Veloso (80), 6:2 - Postiga (82, Koentrao). @uti kartoni: Postiga, Koentrao, Mikael (Portugal), Spahi}, Luli}, Rahimi}, Medunjanin, D`eko, Papac (BiH). Crveni karton: Luli} (54 - prigovor). Igra~ utakmice: Kristijano Ronaldo (Portugal) 8. PORTUGAL: Patrisio 7, Pereira 7,5, Alve{ 7, Pepe 8, Koentrao 7,5, Veloso 7, Mutinjo 7,5, Meirele{ 7 (63. Mikael 7), Nani 7,5 (83. Kvare{ma -), Ronaldo 8, Postiga 8 (84. Martins -). Selektor: Paulo Bento. BiH: Begovi} 5,5, Zahirovi} 5,5, Papac 5,5, Spahi} 6, Jahi} 5,5, Rahimi} 6 (56. Maleti} 5,5), Medunjanin 5,5, Luli} 5, Pjani} 5,5 (65. Be{i} 5,5), Misimovi} 6, D`eko 6. Selektor: Safet Su{i}.

Izgubili od boljih

Iz minute u minutu
6 - Ronaldo dobro puca, Begovi} sjajno brani; [tark sudi ofsajd 8 - 1:0 - Ronaldova bomba sa 30 metara iz slobodnog udarca preko `ivog zida koji je [tark mo`da i previ{e udaljio; Begovi} nemo}an 21 - Jo{ jedan Ronaldov projektil iz slobodnog udarca, ovoga puta Begovi} brani 24 - Na{i su u {oku, Portugal vodi sa 2:0; Nani puca sa 30 metara, lopta prolazi preko lo{e postavljenog Begovi}a i zavr{ava u na{oj mre`i 33 - Medunjanin ubacuje za D`eku koji glavom poga|a stativu, ali iz ofsajda 36 - Duel Zahirovi}a i Postige u na{em {esnaestercu [tark vidi kao simuliranje portugalskog napada~a, mada je kontakta bilo 39 - Misimovi} nakon solo prodora sjajno puca lijevom nogom, portugalski golman brani 39 - GOOOOOOOL: Fenomenalan skok Luli}a, lopta poga|a u visoko podignutu Koentraovu ruku, a [tark, na intervenciju pomo}nika, svira penal; Misimovi} {utem po zemlji vara Patrisija za 2:1 45 - Ronaldo iz slobodnjaka ovoga puta nije precizan 53 - 3:1 - Mutinjo izbacio Ronalda koji je u trku pro{ao Begovi}a i pogodio praznu mre`u 54 - Luli} je isklju~en zbog prigovora 60 - [tark nam je jo{ jednom progledao kroz prste kada nije sankcionirao igranje rukom Papca u svom kaznenom prostoru 61 - Koentraov poku{aj glavom Begovi} brani 65 - NADA SE POJAVILA: Nakon prekida Maleti} puca, Spahi} iz sumnjive situacije poga|a za 3:2 72 - Na dodavanje Mikaela Postiga udarcem lijevom nogom kruni{e sjajnu akciju Portugala koji ide na Euro 80 - 5:2 - Veloso sjajno poga|a lijevom nogom iz slobodnog udarca 82 - DEBAKL: Koentrao prolazi po lijevoj strani, Postiga glavom matira Begovi}a

Izvi`dali nam himnu

Ponovo u o~aju

Ovoga puta nismo mi ti koji su ispali divljaci. Dok smo se mi u Zenici ipak suzdr`ali zvi`duka himni Portugala, nego smo je propratili aplauzima, na{a je u Lisabonu izvi`dana kao nigdje do sada.

Podr{ka 2.000 navija~a Po hranu u drugi hotel

Na{ih navija~a na Lu`u bilo je oko 2.000. Iako u velikoj manjini, njihova pjesma ~ula se ve}im dijelom me~a, a nisu prestajali bodriti ekipu ni kada smo bili u rezultatskom deficitu. Nogometni reprezentativci BiH ju~er su naru~ili hranu iz drugog hotela, jer je postojala bojazan da bi Portugalci mogli poku{ati ubaciti ne{to u redovne obroke u hotelu „Altis“. Ljekar reprezentacije BiH Reuf Karabeg izjavio je da stru~ni {tab tima nije `elio ni{ta riskirati, pa je odlu~eno da se presko~i obrok u hotelu u kojem su smje{teni.

64
DAN D Reprezentativci BiH u miru do~ekali sino}nju utakmicu na Lu`u

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

sport

[etnja pod lisabonskim suncem
Selektor Safet Su{i} postigao je nemogu}e - izolovao je reprezentaciju od svih vanjskih utjecaja i eventualne euforije koja se podigla uo~i revan{ utakmice bara`a
bila smje{tena selekcija BiH, nalazi se vrlo blizu centralnog gradskog trga Rosio, ali ipak u mirnom i elegantnom kvartu. Selektor je insistirao da reprezentativci u hotelu budu sami, pa su tako ~ak i ~lanovi Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH bili u drugom objektu, kako bi se za utakmicu pripremali u potpunom miru. Selektor Safet Su{i} postigao je nemogu}e - izolovao je reprezentaciju od svih vanjskih utjecaja i eventualne euforije koja se podigla uo~i revan{ utakmice bara`a. Hotel „Altis“, u kojem je

D`eko i Ibri~i} na ~elu kol

one

Muslimovi} i Ibi{evi}: Do

bro raspolo`enje

Ju~er su igra~i prije ru~ka iza{li u {etnju u okolici hotela. Nakon jutarnje ki{e, Lisabon je oko podneva obasjalo sunce, pa su fu-

dbaleri mogli u`ivati. Igra~e su posjetili ~lanovi rodbine i prijatelji koji su stigli iz BiH i Evrope. Mada nije bilo invazije navija~a ka-

kvu pamtimo iz pro{lih vremena, u hotel su s vremena na vrijeme stizali simpatizeri `eljni sliM. T. kanja s igra~ima.

Na{i navija~i bili su u svakoj gradskoj ulici

Centralno navija~ko zagrijavanje pred me~ uprili~eno je na Trgu Rosio
Od dvorca Sao @orge, koji se nadvija nad gradom, pa do rive, na kojoj su u`ivo slu{ali grupu tamnoputih muzi~ara dok izvode afri~ke pjesme, navija~i reprezentacije Bosne i Hercegovine ju~er su zaposjeli Lisabon. Plavo-`ute nijanse dresova, zastava, {alova i trenirki
Obilazak Lisabona: Nigdje bez {alova

Uvijek smo uz reprezentaciju
obojile su svaku gradsku ulicu i svaki trg. Kako se bli`ila utakmica, navija~a je bilo sve vi{e, pristizali su avionima iz BiH i evropskih dr`ava, mada su se mogli vidjeti ~ak i transparenti na{ih ljudi koji su stigli iz SAD. Centralno navija~ko za-

grijavanje pred me~ uprili~eno je na Trgu Rosio, na kojem su bili i prije dvije godine. Mada je bilo zakazano u 15 sati, navija~i su se na prelijepom platou po~eli skupljati odmah izjutra, gdje su okupirali nekoliko kafana i ukrasili ih
Okupacija Trga Rosio po~ela je od jutra
Amel ]uri} s prijateljima
(Foto: I. [ebalj)

rekvizitima reprezentacije BiH. - Bili smo pro{li put, do{li smo i sada. Uvijek smo uz reprezentaciju, gdje god igrala - kazala nam je jedna od navija~ica BiH, koja je u Lisabon doputovala iz Danske. Portugalci koji su se na{li na licu mjesta mogli su ~uti reprodukciju nekoliko bosanskohercegova~kih sevdalinki, nekada{nje himne BiH „Jedna si jedina“, kao i mnogih drugih navija~kih M. T. pjesama.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

65

Me|unarodni fudbal

BORAC Banjalu~ani u problemima

Nema terena za trening
Protiv Slavije Velimir Stojni} najavljuje juri{ na pobjedu
raju uslovi, jer su svi tereni ovih dana jednostavno zale|eni, pa se snalazimo kako znamo i umijemo. Naj~e{}e smo na terenu s vje{ta~kom travom u Krupi na Vrbasu, ali nam to oduzima previ{e vremena. Osim toga, vje{ta~ka trava ipak nije prirodni ambijent i, ako se ~esto koristi, gubi se osje}aj - obja{njava {ef stru~nog {taba Velimir Stojni}. Do zimskog odmora pred Banjalu~anima su jo{ tri te{ka izazova, a prvi je ve} u subotu, kada }e Borac gosto-

Duel ^aveza i Jovanovi}a

Stru~ni {tab i prvotimci Borca vrijedno rade pripremaju}i se za sami fini{ jesenjeg dijela sezone, ali se u tom radu susre}u s velikim problemima. Najve}i problem predstavlja im nedostatak adekvatnih terena, jer je naglo zahladnjenje zaledilo travnjak na Gradskom stadionu u Banjoj Luci koji `ele sa~uvati za posljednja dva me~a sa Sarajevom, u Kupu i prvenstvu. - Radimo punom parom, ali nam velike probleme stva-

Honduras bolji od Srbije

Sa Slavijom u subotu
^elnici Slavije prihvatili su molbu Banjalu~ana da njihov me|usobni duel, umjesto u nedjelju, bude odigran dan ranije, u subotu. - Iako su mnogi bili skeptici, u Slaviji su nam iza{li ususret i `elim da im zahvalim na razumijevanju. Tra`ili smo pomjeranje jer nas u srijedu ~eka revan{ me~ ~etvrtfinala Kupa BiH protiv Sarajeva, a tri dana poslije utakmica posljednjeg, 15. kola s istim rivalom - isti~e Stojni}.
Borac i Sarajevo odigrat }e dva me~a idu}e sedmice: S prve utakmice ~etvrtfinala Kupa

vati kod Slavije u Lukavici. - Slavija je u veoma te{koj situaciji i bodovi su im prijeko potrebni, ba{ kao i na-

ma. @elimo da zadr`imo mjesto u vrhu tabele, a da bismo to ostvarili, moramo u Lukavici juri{ati na pobjedu.

A ona ne}e do}i sama od sebe, ve} }emo morati da pru`imo maksimum - naS. K. glasio je Stojni}.

Dok nogometa{i Travnika reprezentativnu pauzu koriste radno, na stadionu Pirota nastavljena je dogradnja isto~ne tribine. Drugi dio radova, od ukupno tri, uspje{no je zavr{en postavljanjem 300 novih stolica. Firma „Vla{i}-Gradnja“ iz Turbeta na vrijeme i kvalitetno je zavr{ila drugu fazu, te istovremeno izrazila interes i za izgradnju zavr{nog dijela ove tribine. Na isto~noj tribini sada je 710 novih stolica s naslonom od planiranih hiljadu. Kada sve bude gotovo, bit }e ispunjeni uvjeti za kvalifikacione utakmice mlade reprezentacije BiH na Piroti, {to u Travniku odavno S. P . pri`eljkuju.

Egipat, Postavljeno jo{ 300 stolica Brazil pobijedioHasana jubilej Ahmeda

Dogradnja isto~ne tribine stadiona Pirota

Prijateljska fudbalska utakmica

Isto~na tribina: Trenutni kapacitet 710 mjesta, bit }e 1.000

Leotar je posljednji trijumf u Premijer ligi ostvario 17. septembra, kada je golom Markovi}a u 50. minuti savladao Sarajevo na Policama. Uslijedila su tri poraza od Kozare (0:1), Rudara (0:2) i Zrinjskog (0:1) i tri remija, s ^elikom i [irokim Brijegom (0:0) te Travnikom (1:1). Crna serija dovela je Trebinjce u veoma te{ku poziciju, pa im se u narednoj utakmici s Olimpicom na Policama pobjeda name}e kao imperativ. Trenera Bogdana Koraka ohrabrit }e podatak da se u

Utakmica s Olimpicom klju~na ove jeseni

U Leotaru se nadaju prekidu crne serije

Fudbalska reprezentacija Brazila savladala je u prijateljskoj utakmici u Dohi selekciju Egipta sa 2:0. Oba pogotka postigao je @onas Oliveira (Jonas), u 39. i 59. minuti. Peterostruki svjetski prvaci su Hasan prolazi Da Silvu: 178. nastup u (Foto: AFP) pro{le sedmice dr`avnom dresu u Libervilu, taEgipat 1995. godine, a u drko|er u prijateljskom susre- esu nacionalnog tima odigrtu, istim rezultatom (2:0) ao je protiv Brazila 178. me~, pobijedili selekciju Gabona. pa se izjedna~io s biv{im Me~ u Kataru obilje`io je golmanom Saudijske Arajubilej egipatskog fudbalera bije Muhamedom el-DajeAhmeda Hasana, koji je izje- om. dna~io svjetski rekord po Na klupi reprezentacije broju zvani~nih reprezenta- Egipta kao selektor je debitivnih nastupa. tirao ameri~ki stru~njak Bob (Z. [.) Hasan (36) je debitirao za Bredli (Bradley).

Legendarni argentinski fudbaler Gabriel Omar Batistuta `eli postati selektor nacionalnog tima, ali i trener Boke Juniors. - Mislim da postoji dosta toga da se uradi i da moje iskustvo mo`e biti od koristi. Iz istog razloga nikada ne bih mogao odbiti Boku, moj omiljeni argentinski klub - rekao je Batistuta, koji je karijeru okon~ao 2005. godine, nakon ~ega je u regiji Santa Fe po~eo uzgajati konje i igrati polo. Selektor Danske Morten Olsen smatra pogre{nom ideju o pove}anju broja ekipa na zavr{nici Eura 2016. godine sa 16 na 24. Olsen je izjavio da je pro{irenje zavr{nice rizi~no jer mo`e u~initi turnir nezanimljivim, prenose mediji. - Marketin{ki to je pametan potez, {to je vjerovatno i razlog takve odluke. Znam da se sve vrti oko novca, ali strahujem da }e zavr{nica velikog takmi~enja postati nezanimljiva - izjavio je Olsen danskim novinarima.

Batistuta `eli na klupu Argentine

Reprezentacija Hondurasa savladala je Srbiju u prijateljskoj utakmici odigranoj u San Pedro Suli pred 20 hiljada gledalaca. Oba gola za Honduras postigao je D`eri Bengston (Jerry Bengtson), u 5. i 29. minuti. Na mini turneji u Centralnoj Americi Srbija je istim rezultatom ranije pora`ena i od Meksika.

Olsen kritizira

Milenkovi}: Potpuna mobilizacija

tim vra}a kapiten Zdravko [araba, koji je pauzirao zbog `utih kartona. - Olimpic posebno dobro igra u gostima i najnepredvidljiviji je protivnik u Premijer ligi BiH. Nikad ne znate kako }e odigrati narednu utakmicu i zbog toga se moramo potpuno mobilisati. S povratkom [arabe odbrana }e nam biti znatno ja~a. Trebaju nam tri boda za koliko-toliko miran zimski san. Zbog toga je ovaj me~ klju~ jesenje polusezone - ka`e golman Bo{ko Milenkovi}.
M. P .

Kamerunski fudbalski reprezentativci stupili su u {trajk jer im nisu ispla}eni obe}ani honorari, tako da je odlo`en prijateljski me~ s Al`irom. - Odlaganje je rezultat problema u kamerunskom nacionalnom timu, navodi se u kratkom saop}enju Al`irske fudbalske federacije. Igra~i kamerunske reprezentacije obrazlo`ili su {tra-

Fudbaleri Kameruna u {trajku

Zbog neispla}enih honorara

jk nezadovoljstvom zbog neispla}enih honorara za u~e{}e na turniru ~etiri nacije koji je odigran pro{log vikenda u Maroku. - Odlu~ili smo da ne otputujemo u Al`ir, a na kamerunske fudbalske vlasti apeliramo da se pridr`avaju dogovorenog - istaknuto je u saop}enju koje su potpisali svi ~lanovi kamerunske repr(Z. [.) ezentacije.

Prema rije~ima Brune Kontija (Conti), Roma je odbila ponudu od ^elzija za Danijela de Rosija (Daniele De Rossi) vrijednu 70 miliona eura. - Vjerujem da }e De Rosi ostati u klubu, mogu}nost da ode je posljednje {to mu pada na pamet. Na kraju krajeva, Roma je odbila ogromnih 70 miliona eura - izjavio je sportski direktor italijanskog klu(Z. [.) ba.

Roma odbila 70 miliona eura

(Foto: AFP)

66

Srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

67

PREMIJER LIGA BiH Danas u Zenici zaostala utakmica 12. kola

^elik `eli proboj u sredinu tabele
Vra}aju se Damjanovi} i Tosunovi}, neizvjestan nastup [i{i}a ^elik Sloboda
Stadion Bilino polje u Zenici. Po~etak u 13.30. Sudija: Rade Vukasovi} (Trebinje). ^ELIK: Nurkovi}, Brkovi}, ^ovi}, Jusi}, Sadikovi}, Puri}, Martinovi}, Damjanovi}, Kapetan (He}o), Vr{ajevi}, Had`i}: Trener: Elvedin Beganovi}. Nedostaju: Isakovi}, Kiki} i Stupar (povrede). SLOBODA: Mujki}, Efendi}, ^ivi}, Salihovi}, Jogun~i}, Zoleti}, Jahi}, Nikoli}, Halilovi}, Slomi}, A. Me{anovi}. Trener: Darko Vojvodi}. Nedostaju: Malki}, Rahmanovi} (povrede), J. Me{anovi} (kartoni).

^elik je bolji po svemu
Ne}emo igrati previ{e defanzivno, ali ne}emo ni srljati, ka`e trener Slobode
Zaostala utakmica protiv ^elika za tuzlansku Slobodu ima veliki zna~aj, posebno nakon {to su Tuzlaci pobjedom nad GO[K-om uhvatili priklju~ak. Tri boda protiv Gabeljana omogu}ila su Darku Vojvodi}u i njegovim izabranicima malo mira, prijeko potrebnog uo~i dva vezana gostovanja (za vikend gostuju kod Vele`a u Vrap~i}ima). Vojvodi} }e se u ovom me~u vratiti na Bilino polje, na kojem je proveo dio igra~ke karijere. - ^elik je u ovom trenutku bolji od nas po svemu - strukturi igra~a i selekciji koju je izvr{io Boris Gavran. Nakon po~etne krize u{li su u odli~nu seriju, koja jo{ traje. Dobro igraju, imaju odli~ne pojedince, pogotovo u napadu, i zaista }e nam biti te{ko. No, imamo i mi svojih aduta. ^elik jeste favorit, ali u fudbalu ne pobijedi uvijek bolja ekipa. Dobro smo se pripremili i o~ekujem da igra~i pru`e maksimum. Ne}emo igrati

Darko Vojvodi} pred Zenicu

^elik }e danas s po~etkom u 13.30 sati u zaostalom susretu 12. kola Premijer lige BiH na svom terenu ugostiti velikog rivala, tuzlansku Slobodu. Zeni~ani se, za razliku od Ronalda i portugalske dru`ine, raduju {to }e, nakon

Vojvodi}: U fudbalu ne pobijedi uvijek bolji

Tabela
Beganovi}: O~ekuje te`ak posao

vi{e od mjesec, zaigrati na svom Bilinom polju. - O~ekuje nas dosta te{ka utakmica jer, iako je Sloboda u rezultatskoj krizi, to je veliki klub i tradicionalno dobro igraju na Bilinom polju. Me|utim, vjerujem u svoje momke da }e odigrati dobro i efikasno te, {to je i najva`nije, osvojiti ova tri boda koja bi nas pribli`ila sr-

edini tabele - kazao je trener Elvedin Beganovi}. On }e danas mo}i ra~unati i na Darija Damjanovi}a i Damira Tosunovi}a, dok je neizvjestan nastup Aldina [i{i}a. Zbog povreda ponovo ne}e biti Aleksandra Kiki}a i Aladina Isakovi}a, kao i Kenana Stupara, koji se ozlijedio na Grbavici protiv V. B. @elje.

1. [iroki B. 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. Borac Zrinjski 6. Olimpic 7. Zvijezda 8. Vele` 9. Rudar 10. GO[K 11. Leotar 12. Kozara 13. ^elik 14. Travnik 15. Sloboda 16. Slavija

13 10 13 9 13 8 13 7 13 6 13 6 13 4 13 4 13 4 13 3 13 3 13 3 12 3 13 3 12 4 13 2

2 2 2 2 5 2 4 3 3 5 4 4 4 4 1 1

1 2 3 4 2 5 5 6 6 5 6 6 5 6 7 10

25:6 32 29:10 29 25:10 26 21:1323 5. 22:15 23 19:13 20 13:15 16 14:18 15 10:17 15 9:12 14 9:13 13 9:13 13 10:15 13 17:23 13 8:21 13 12:38 7

previ{e defanzivno, ali ne}emo ni srljati. Igru }emo postaviti prema mogu}nostima igra~a kojima u ovom trenutku raspola`emo. Nadam se najboljem - ka`e E. M. Vojvodi}.

S tri boda protiv [irokog u borbu za titulu
Trener Mostaraca zadovoljan u~injenim u dosada{njem toku sezone
I tre}u reprezentativnu pauzu „Plemi}i“ provode sa zadovoljavaju}im premijerliga{kim u~inkom, koji jo{ vi{e dobiva na te`ini kada se zna da su imali vrlo te`ak raspored, ali i da su tri od {est doma}ih utakmica morali igrati pred praznim tribinama. Slaven Musa nada se da }e simpatizeri Zrinjskog imati razloga za zadovoljstvo i nakon spu{tanja zavjese na prvi dio sezone, odnosno nakon utakmica protiv [irokog Brijega na Pecari i Rudara Pod Bijelim brijegom. - Naravno da mo`emo

Slaven Musa priprema Zrinjski za fini{

Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine posljednje dvije kvalifikacione utakmice odradila je onako kako nije htjela, ali ba{ kao {to je i tipi~no za na{e timove. Ambicija selektora Vlade Jagodi}a bila je da pobijedimo Kipar, budu}i da smo u prvoj utakmici u Zenici deklasirali ovu selekciju sa 5:1 uz jo{ nekoliko pre~ki i stativa, a da u drugom me~u, samo tri dana kasnije, poku{amo ostati nepora`eni protiv Gr~ke. No, prema uobi~ajenom receptu, do`ivjeli smo sramotan poraz od Kipra 1:2 i ostvarili veliku pobjedu nad Gr~kom (0:1), koja nam je, uz Bjelorusiju, glavni kandidat za drugo mjesto koje mo`da odvede u bara`. - Protiv Grka smo bili puno bolji nego u prvoj utakmici, tokom ~itavog susreta smo dominirali pogodiv{i dvije stative i pre~ku. Bili

Veliki pobjeda nad Grcima, `al zbog poraza na Kipru

Polovi~an uspjeh mlade reprezentacije

Na Pecari bez Dure
Zrinjski bi na Pecari trebao biti samo bez Samira Dure, koji je u posljednjem kolu protiv Leotara dobio tre}i `uti karton. - Zdravstvenih problema imali su Damir D`idi}, Mile Pehar i Marin Ani~i}, ali na posljednjem treningu su normalno radili, tako da }e u subotu biti u kombinacijama - izjavio je Musa.

Musa: Dobri rezultati uprkos problemima

Poku{aj Grahovca: Sa susreta protiv Gr~ke

smo mnogo motiviraniji, budu}i da je doma}in igrao sa nekoliko igra~a iz A reprezentacije, a pobjeda je mogla biti puno uvjerljivija.

Ipak, iako smo radosni zbog ovog trijumfa, ostaje `al zbog poraza na Kipru kojeg nismo smjeli dopustiti - kazao je strijelac Edin Vi{}a, koji je dva

puta uzdrmao i okvir gola. Narednu utakmicu na{a selekcija igra 1. juna 2012. protiv Bjelorusije na doma}em A. ^. terenu.

biti zadovoljni u~injenim, jo{ vi{e kada se u obzir uzmu objektivni problemi koji su nas pratili, ali pred nama su jo{ dvije utakmice iz kojih `elimo izvu}i {to vi{e bodova. Jasno da nas na Pecari ~eka te`ak posao, ali svjesni smo koliko puno mo`emo dobiti, jer bismo eventualnom pobjedom napravili jo{ ve}i korak prema vrhu. Danas smo legitiman pretendent za Evropu, a tri boda na Pecari nas guraju u borbu za titulu Ma. P . smatra Musa.

$&

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

IFHJ

Kvitova: Sezonu počela sa 34. mjesta WTA liste

Vimbldonska šampionka, Čehinja Petra Kvitova proglašena je najboljom igračicom u 2011. godini prema izboru Ženskog teniskog udruženja (WTA). Kvitova (21) ove sezone ima skor od 60 pobjeda i 13 poraza, osvojila je šest titula u singlu, uključujući i završni turnir krajem prošlog mjeseca u Istanbulu, pobijedivši u finalu Bjeloruskinju Viktoriju Azarenku sa 2:1. Startovala je sa 34. mjesta na WTA listi, a završila kao drugorangirana igračica svi-

7 KJ=E?E = FHAIJEž >EJ ćA FJHA>= E LEJL= =>= F@Hš= I JHE>E= JAEIAH= K 
Prema izboru WTA
jeta, zaradivši od turnirskih nagrada više od pet miliona dolara. Kvitovoj, koja je pomogla i nacionalnoj reprezentaciji da osvoji trofej Fed kupa, još je pripalo priznanje i kao teniserki koja je najviše napredovala u 2011. Titulu za teniski “povratak godine” zaslužila je Njemica Sabina Lisicki, “novajlija 2011” je Rumunka Irina-Kamelija Begu, a za najbolji dubl izabrane su Čehinja Petra Kveške i Slovenka Katarina Srebotnik. (A. Č.)

RUKOMET Bosna danas u Regionalnoj ligi dočekuje Borac

I pored problema s kojima se susrećemo, mislim da svaku ekipu u Regionalnoj ligi možemo dobiti kući, kaže Irfan Smajlagić
kvalitetan kadar s obzirom na veliki broj povrijeđenih igrača. Trener “Studenata” nadase dabipublika kaoosmi igrač mogla nadomjetiti poteškoće u rosteru. - Nadam se da će prepoznati značaj utakmice, koja se zapravo i igra zbog prestiža. Gosti su najavili da će imati veliku podršku, pa ne bih volio da ovaj meč odigramo kao da smo gosti - pozvao je Pipe publiku te referirao ko može, a ko ne može igrati. - Međića smo ubacili malo u igru u Slovačkoj, protiv Tatrana (25:36), ali i njega moramo dozirati jer se radi o povredi mišića koji nije zaliječen. Povrijedi li se ponovo,

Završni Masters za tenisere

- U Regionalnoj ligi još ništa nije izgubljeno. Cilj nam je “final four”, koji je sada daleko, ali i pored svih problema skojima sesusrećemo,mislim da svaku ekipu u ovome takmičenju možemo dobiti kući. Treba izdržati još ovaj mjesec,paonda krenutiupotpunu rekonstrukciju za proljetnu polusezonu - suština je razmišljanja Irfana Smajlagića uoči današnjeg (18 sati) derbija između bh. prvaka Bosne i viceprvaka naše zemlje Borca, u okviru 7. kola SEHA lige. Problemi o kojima Smajlagić priča su šaroliki, ali se uglavnom svode na to da ne može računati na dovoljno

Posljednju utakmicu, na gostovanju Tatranu iz Prešova, Bosna je odigrala katastrofalno izgubivši sa 11 razlike (25:36). Da nije bilo Amira Čakića i Faruka Vražalića, izgubili bismo i sa 20. - Četiri beka, dva lijeva i dva desna imala su procent šuta nula posto (12/0). Tu se najbolje po-

*ALE K 2HAšLK 

kazalo ono što duže pokušavam objasniti. Rad i angažiranost igrača nije upitan, ali kvalitet jeste. Igrači koji su došli uoči sezone nisu pojačanja, već su se iz pozicije prve ili druge alternative našli u poziciji da budu prva rola. A nemamo puno vremena da se konsolidiramo - riječi su Smajlagića.

Smajlagić: Ne bih volio da meč odigramo kao da je gostujući

izgubili bismo ga za naredna dva mjeseca. Kosta Savić neće moći nikako igrati, kao ni Hrvoje Tojčić, koji je, osim što ga muči rame, završio u bolnici i na antibioticima je zbog gripe. Tako da

ćemo u vanjskoj liniji imati najvjerovatnije tri srednja beka - govori Smajlagić. Utakmica Bosna - Borac igra se u dvorani “Ramiz Salčin”, a ulaz je besplatan. A. Č.

Federer: Brani trofej

*=žALEć A IEA >EJE I?E=?E= =@= E .A@AHAH
K EIJ CHKFE
ovo je bila zanimljiva godina rekao je Švicarac. Osim Nadala i Federera, u grupi B su Žo-Vilfrid Tsonga (Jo-Wilfried) i Merdi Fiš (Mardy Fish). Grupu A predvodi prvi teniser svijeta, Novak Đoković, a u njoj su i Endi Marej (Andy Murray), David Ferar (Ferrer) i Tomaš Berdih (Tomas Berdych). (Z. Š.) Rukometaši Borca potajno se nadaju da bi mogli iznenaditi aktuelnog šampiona BiH Bosnu i slaviti u današnjem bh. derbiju u okviru Regionalne SEHA lige u Sarajevu. - Bez obzira što je Bosna ostala bez nekoliko ključnih igrača, očekujem veoma tešku utakmicu. “Studenti” imaju veliko iskustvo igranja ovakvih utakmica, nastupaju u Ligi šampiona, a u SEHA ligi na svom terenu znaju samo za uspjehe i to nam nalaže da u ovaj meč uđemo maksimalno ozbiljno. Bez obzira što je Bosna u prednosti zbog domaćeg terena, ipak, iskreno se nadam da možemo doći do pobjede. A da bismo to i ostvarili, svih 60 minuta moramo odigrati u izuzetno visokom ritmu, bez oscilacija i uz pun angažman svih pojedinaca - prenio je

Optimizam u Borcu pred gostovanje u Sarajevu

Rafael Nadal i Rožer Federer (Roger) žrijebani su u istu grupu na završnom Mastersu za tenisere. U Londonu će osamnajboljih igračasvijeta igrati za trofej na posljednjem turniru u sezoni. Prošlogodišnji osvajač, Federer, u izvrsnoj je formi, osvojio je Masters u Parizu. - Svako može dobiti svakoga. Jedva čekam mečeve,

optimizam svojih saigrača kapiten Mario Blažević. Za razliku od svog kolege s klupe Bosne Irfana Smajlagića, strateg Banjalučana Dragan Marković nema povrijeđenih i može računati na sve prvotimce. S. K.

Uspjeh vozača iz BiH

Mlada Tuzlanka Anita Husarić (17) osigurala je ulazak naWTA rang-listunakonšto jeu prvomkoluITF turnirau Monastiru (Tunis) savladala Ruskinju Margaritu Lazarevu, inače, 934. igračicu svijeta, s ubjedljivih 6:0, 6:1. Za ulazak na WTA listu potrebno je da igračica osvoji bodove na tri profesionalna turnira, što je Aniti uspjelo u Doboju, Dubrovniku i sada u Monastiru (10.000 američkih dolara). Sada će biti sedma naša igračica na WTA listi.

)EJ= 0KI=HEć = 96) EIJE

8HFčEć IE = HAEK 2HAč

Vrpčić i Begović u Mitsubishiju Evo 8

Almir Vrpčić postigao je uspjeh vrijedan pažnje na reliju Poreč, voženom u sklopu Otvorenog prvenstva Hrvatske, osvojio je osmo mjesto u ukupnom poretku u konkurenciji 57 u Evropi priznatih vozača. Vozeći svoj Mitsubishi Evo 8, Vrpčić se plasirao na šestu poziciju u svojoj klasi N4. Vrpčić i suvozač Almir Begović činili su jedinu posadu iz BiH na ovom takmičenju, a njihov rezultat je jedan od boljih koje su naši vozači postigli u posljednje vrijeme na međunarodnim takmičenjima.

v

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, srijeda, 16. novembar/studeni 2011.

$'
Vijest u brojci Izjava dana
- Vjerujem daće Mesi osvojiti “Zlatnu loptu” treći put zaredom. Znam da to znači obaranje rekordaivjerujem daćeme Mesi nadmašiti. Predsjednik UEFA-e Mišel Platini, jedini koji je tri puta zaredom (od 1983. do 1985.) osvajao priznanje za najboljeg nogometaša svijeta.

"""

Detalj s meča u odbojci na pijesku tokom Igara Jugoistočne Azije na Sumatri

(Foto: AFP)

Juventus je podnio regionalnom sudu u Rimu žalbu na kaznu koju mu je izrekao Italijanski nogometni savez (FIGC) zbog umiješanosti u aferu “Calciopoli” te traži odštetu od 444.000.000 eura. Juventus je kažnjen oduzimanjem naslova prvaka Italije za 2005. i 2006. godinu, te je izbačen u drugu ligu zbog podmićivanja sudija i namještanja utakmica. 

HAK LH=JEE KH=@AE I=J

Ofsajd

Da bi trebalo imati povjerenje u rad policije, potvrdio je slučaj u koji je bio uključen bivši fudbaler Arsenala, Kamerunac Loren (Lauren). Naime, njemu su prije šest godina ukrali sat marke “Rolex Daytona”, čija je vrijednost oko 36 hiljada funti, a pronađen je u akciji londonske
policije.

ŠVEDSKA Nezapamćen uspjeh knjige “Ja sam Zlatan Ibrahimović”

Jedan od najboljih opisa radničke klase današnjice..., kažu ovdašnji mediji za autobiografiju jednog od najboljih svjetskih nogometaša
(Specijalno za “Dnevni avaz” iz Švedske) Autobiografska knjiga Zlatana Ibrahimovića, pisana uz pomoć novinara i pisca Davida Lagrekranca (Lagercrantz), stigla je na police švedskih knjižara, ali i robnih kuća i prodavnica sportske opreme 9. novembra, a dva dana kasnije je nestala. više od 50.000 primjeraka. U izdavačkom preduzeću “Albert Bonnier” iznenađeni su ovim nevjerovatnim rekordom i tvrde da postoje izgledi da će Zlatanova autobiografija nadmašiti i čuveni “Da Vinčijev kod” Dena Brauna (Dan Brown), koji je u mnogo dužem razdoblju u Švedskoj prodat u pola miliona primjeraka. Autobiografija napadača Milana i švedske reprezentacije, inače porijeklom Bosanca, već jespremna za izdavanje u Italiji, Norveškoj i Danskoj, a pregovara se s izdavačkim kućama u još nekoliko zemalja svijeta. Otkud ovolika pomama za autobiografijom jednog nogometaša? Urednik programa kulture na Šved- 

FHEAH== F=K K JHE @==
Zlatan je knjigu posvetio porodici i prijateljima. - Ja također moje misli ovom knjigom upućujem svoj onoj djeci koja se osjećaju drugačijom od ostalih ili koja misle da su 

š=H=šE @>EE FIA@K FK@K L=IE= K>L=
Ne namjeravamo pristati na ultimatume, kazao je direktor sindikata igrača Hanter

NBA sezona pred otkazom 

A >EJE @HKC=čEE

malo čudni, da ne pripadaju sredini u kojoj žive. Sasvim je OK ne biti kao svi drugi. Nastavite samo da vjerujete sami u sebe, tako se dobro završilo i sa mnom, uprkos svemu stoji, uz ostalo, u posveti. na leđima nosio kilometrima, jer nije imao ni automobil ni novca za transport.
Štern: Komesar naišao na novo neodobravanje
(Foto: AFP)

”Da Vinčijev kod”
Naime, 11. novembra prodat je i posljednji od 200.000 odštampanih primjeraka dva izdanja knjige “Ja sam Zlatan Ibrahimović” po cijeni od 210 kruna (nešto višeod 40KM). Kakojavljaju ovdašnji mediji, samo do podneva prvog dana plasirano je

skom radiju Gunar Bolin (Gunnar) tvrdi da je ova knjiga “jedan od najboljih opisa radničke klase današnjice...”, te da “miriše na revanš”. - To je priča koja se ne može zaboraviti - ističe Bolin i navodi dio gdje Zlatan priča o svomocu, koji jeinače puno pio, kada je jednog dana kupio krevet u “Ikei”, a onda ga

Sport kao spas
Novina “Svenska dagbladet” pod naslovom “Perspektiva Zlatan” piše: - Ovom knjigom slika o najvećem (Zlatanu) zauvijek je promijenjena. Njegovo teško djetinjstvo i odrastanje objašnjava nam mnogo od njegovog ponašanja danas. Možda ćeZlatanova pričapomoći drugoj ugroženoj djeci. Da je sport bio Zlatanov spas, u to nema sumnje. On je uspio zahvaljujući svom talentu, ali još i više svojoj volji da uvijek bude bolji - piše, između ostalog, “Dagbladet”. Mevlida TALOVIĆ

Pregovori igrača i vlasnikaklubovaNBA ligeopodjeli 4,3 milijarde dolara godišnjih prihodadefinitivno supropali. Sindikat igrača odbio je posljednju ponudu rukovodstva lige, koja je predlagala podjelu prihoda na pola, pa je

više popuštali, a vlasnici su zahtijevali previše. Igrači su morali odgovoriti - izjavio je direktor sindikata igrača Bili Hanter (Billy Hunter) nakon trosatnog sastanka. Rukovodstvo lige zaprijetilo je igračima da će, ukoliko

U opširnom intervjuu za novinu “Svenska dagbladet” od 9. novembra, novinar pita Ibrahimovića: - Da nisi postao fudbaler, šta bi bilo...? - To često pitam sam sebe. Vrlo je moguće da bih

,= EI= BK@>=AH >E >ED HEE==?
postao kriminalac, s obzirom na sredinu u kojoj sam odrastao. Tamo se događalo mnogo toga što nije bilo po pravilima društva. Tamo, odakle dolazim (Rosengard, predgrađe Malmea - op. a.), ne postaje se advokat! - od- 

=>= CKć= @K=
Prinudna “obustava rada” u NBA ligi traje već 137 dana zbog nemogućnosti da se igrači i vlasnici klubova dogovore oko novog kolektivnog ugovora, a predsjednik savjeta igrača Derek Fišer (Fisher) nazvao je odbijanje ugrožena cijela sezona. Ultimatum, koji je prošle semice igračima postavio komesar lige DejvidŠtern (David Stern), jednoglasno je odbijen. Da suigrači prihvatiliponudu, liga bi započela 15. decembra. Međutim, takav scenarij je sve manje vjerovatan. - Ne namjeravamo pristati na ultimatume. Već smo isuponude “najboljom mogućom odlukom”. - Većina igrača mnogo toga stavlja na kocku. Ali, svi to smatramo važnim ne samo za nas već i za one koji će igrati NBA u narednim decenijama - rekao je Fišer. ne prihvate posljednju ponudu, prihode raspodijeliti u omjeru 53:47. Igrači su u početku tražili53 postood godišnjih prihoda, kasnije su zahtijevali 52, a bili su spremni prihvatiti i 51 posto. Posljednja prilika za spas sezone je 7. januar, nakon čega će Stern otkazati cijelu sezonu. (A. Č.)

govorio je Ibrahimović. - A ako bi mogao da mijenjaš nešto iz djetinjstva, šta bi promijenio bilo je sljedeće pitanje: - Ništa! Ništa ne bih mijenjao, jer onda ne bih postao ovo što sam danas.

Bokserski velikan Džo Frejzer (Joe Frazier) sahranjen je u Filadelfiji, a brojne uglednike na sahrani zatvorenoj za javnost predvodio je

5=DH=A .HAAH = FHšJ=K E )E
njegov dugogodišnji veliki rival, legendarni Muhamed Ali. Osim Alija, od Frejzera su se oprostili, također bivši svjetski šampion Lari Holms (Larry Holmes), promoter Don King i poznati borac za ljudska prava Džesi Džekson (Jesse Jackson), dok su videoporuke poslali Majk Tajson

Posljednji ispraćaj legende

(Mike Tyson), milijarder Donald Tramp i glumac Miki Rurk (Mickey Rourke). Frejzer je preminuo prošle sedmice od raka jetre. (A. Č.)

SRIJEDA 16. 11. 2011.

13.10
SERIJA, FTV
22.30 EXPEDITION SKAKAVAC 23.10 SESTRA JACKIE 08.00 NOVO JUTRO 11.15 SUPERSTARS 20.00 NASLIJEĐE JEDNE DAME

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Kineski moreplovac, animirana serija, 4/52 09.30 Vje{tine budu}nosti 10.00 BHT vijesti BHT arhiv ... 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 U |ul ba{ti, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 2/80, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 @ivotna strast, strani dokumentarni program 12.45 Retrovizor, muzi~ki program 13.30 Zdravlje u Evropi. Druga {ansa, strana dokumentarna serija, 9/12, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija, 5/52 15.00 Robot Robi, animirana serija, 5/52 15.10 Ma{a na granici, dokumentarni film 15.25 Dje~iji festivali 15.45 Izgubljena ~ast, igrana serija, 42/77, r. 16.30 Hronika regija. Hercegovina 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 3/80 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 28/28 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Na dnevnom redu, informativni program 20.25 Izgubljena ~ast, igrana serija, 43/77 21.10 The Doha Debates 22.00 Dnevnik 2 22.30 Expedition Skakavac, dokumentarni film 23.00 Irina Palm, igrani film 00.40 Sve u svemu, dnevni magazin, r.

FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija, 5. epizoda Dje~iji program. 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Super {pijunke 10.50 Pop Pixie 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 57. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 48. epizoda 13.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 26. epizoda 14.05 Sedmica, magazin iz kulture 14.35 Piplinzi, crtana serija 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 58. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 13. epizoda /12/ 18.15 Larin izbor, igrana serija, 49. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, igrana serija, 5. epizoda /12/ 21.05 Da sam oblak, igrana serija, 6. epizoda 22.05 [etnja sa zvijerima, dokumentarni program BBC-a, 1. dio 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 Sestra Jackie, igrana serija, 6. epizoda /18/ 23.45 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 26. epizoda 00.30 Dnevnik 3, r. 01.00 Pregled programa za ~etvrtak

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Zao duh, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Kralj kozje brade, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 42/120 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 Tajna slu`ba, igrana serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 43/120 18.55 Vijesti 19.10 U~esnik i svjedok, dok. serijal autora M. Filipovi}a (r) 10/11 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.05 Tajna slu`ba, igrana serija 22.00 Vijesti 22.10 Intervju/tema/ komentar dana 22.25 Caffe Azra, zabavni program 22.40 Razoreni snovi, igrani film 00.30 Astrologija

TV1
06.05 Zec i je`, crtani film (r.) 06.30 ^arobne cipelice, crtani film (r.) 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 Zao duh, crtani film 07.35 Kralj kozje brade, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Dadilja Ana, igrana serija, ep. 1/12 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 107. ep. (r.) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 99. ep. (r.) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dokumentarni program, ep. 3 12.00 Vijesti plus 12.20 Odlazak u svemir, dokumentarni serijal, ep. 11/14 13.00 FLASH BIZNIS-SPORT 13.05 Zao duh, crtani film (r.) 13.30 Kralj kozje brade, crtani film (r.) 14.00 Flash News 14.05 Tajna slu`ba, igrana serija, ep. 10/12 (r.) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 108. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 100. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 57. ep. (r.) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Sedma brzina, emisija o automobilizmu 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, igrana serija, 58. ep. 21.10 Tajna slu`ba, igrana serija, ep. 11/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Razoreni snovi, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 No}obdija, igrani film (r.) 01.58 No}ni program

PINK BH
06.00 Sestre, serija r. 07.10 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba 11.00 Kraljica juga, serija r. 12.00 Info top, info.program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.10 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Biometerolo{ka prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Grand parade, zabavno muzi~ki show 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 ^ovjek u vatri, film

Pod sretnom zvijezdom
Silvija iFanika ohrabrujui po`uruju Beti prije revije. Slaven poku{ava nagovoriti Enu da mu se pridru`i na maminoj reviji. Zora pobijesni ugledav{i {to je Suzana obukla na sebe. Nera je izvan sebe jer joj Tonka kasni. Zlatko poku{ava od Martina saznati tko je djevojka zbog koje je ostavio Beti.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

Kad li{}e pada
Oguz da D`ejdi jednu cedulju. Hajrije saznaje da [evketa tra`i policija i da je u bijegu. Ferhunde ode kod Jamana i prilikom razgovora opet izgubi svijest. Uskoro od doktorice saznaje da je trudna.

23.00
FILM, BHT1

SATELITSKI PROGRAM
RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme i stanje na putevima Sexperti Trezor Medijska mre`a Dunav zauvijek Ovo je Srbija Porodi~no blago Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Oko info Slagalica, kviz Dnevnik Porodi~no blago Koncert u ~ast \or|a Marjanovi}a 22.00 Rok Vilid` 2011 22.30 Dunav zauvijek 23.00 Beokult

Eurosport
08.30 09.30 10.30 11.15 12.15 13.00 14.00 14.45 15.45 16.45 17.45 18.30 19.15 19.25 20.25 21.05 21.30 21.40 22.45 Fudbal: S.KUP Brazil Fudbal Fudbal Fudbal UEFA EURO 2012: Crna Gora - ^e{ka Republika Fudbal Bo}anje Snuker Dizanje tegova SP Pariz Fudbal Fudbal Fudbal: EURO 2012 ALL ACCESS Fudbal: EURO 2012 FLASH Fudbal: S.KUP Brazil Dizanje tegova SP Pariz Svi sportovi Svi sportovi Konji~ki skokovi Golf

Eurosport 2
07.30 Fudbal: Bundesliga: Mainz Stuttgart 08.45 Fudbal: Bundesliga: Dortmund - Wolfsnburg 10.00 Ko{arka: Riga - PAOK 11.30 Ameri~ki fudbal 12.30 Stoni fudbal 13.00 Fudbal: Bundesliga: Bajer Leverkuzen - Hamburger 14.00 Fudbal: EURO 2012 ALL ACCESS 15.00 Fudbal: UEFA EURO 2012: Turska - Hrvatska 15.45 Ameri~ki fudbal 17.00 Snuker: Belgija 18.15 Motorsportovi 18.30 Umjetni~ko klizanje 19.30 Vijesti 20.00 Wwe 20.30 Wwe 21.30 Boks

Sportklub
08.15 FA Cup: Morecambe Sheffield Wednesday 10.00 Telemarketing 11.00 Euroleague Basketball: Bilbao - Fenerbahce 13.00 FA Cup: Halifax - Charlton 14.45 Euroleague Basketball: Panathinaikos - CSKA Moscow 16.30 FA Cup: Alfreton - Carlisle 18.15 ATP Masters: Paris Finale 20.00 U@IVO: Euroleague Basketball: Caja Laboral Bilbao 22.00 Euroleague Basketball: CSKA - Unicaja 23.30 Prijateljska utakmica: Engleska - [vedska 01.30 FA Cup: Swindon Huddersfield 03.15 Pregled FA Cup

22.25
FILM,NOVA TV

Irina Palm
Nakon {to joj nestane novaca za lije~enje unuka, 50-godi{nja udovica Megi prisiljena je pribje}i o~ajni~kim sredstvima. Ulazi u svijet lake zabave i niskog morala gdje pod pseudonimom Irina Palm postane glavna zvijezda erotskog {oua. Uloge: Mariane Feitful, Miki Manojlovi}, Kevin Bi{op Reditelj: Sem Garbarski

Nakon godina tra`enja onog pravog [arlot, napokon, pronalazi ~ovjeka svojih snovaKevina Fildsa, notada otkriva da je njegova majka Vajola `ena njenih no}nih mora. Nedavno otpu{tena voditeljica nacionalnih vijesti boji se da bi mogla izgubiti sina na isti na~in kako je upravo izgubila karijeru.

Za sve je kriva svekrva

00.30
FILM, PINK BH

16.00

PORODIČNO BLAGO

21.40

KONJIČKI SKOKOVI

20.00

WWE

14.45

EUROLEAGUE

20.35
FILM,HRT2

National G.
13.00 Poznati svemir 14.00 Najte`i popravci 15.00 Ipredator 16.00 Spa{avanje u kabulskom zoolo{kom vrtu 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Prava istina 21.00 Je li to istina? 22.00 Zatvaranje 23.00 Prava istina 00.00 Je li to istina?

MTV Adria
15.30 15.40 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.10 22.00 22.50 23.10 23.40 00.00 01.00 Plain Jane International 101 Made True Life: I'm Homeless 3 From 1 Brand New Jukebox Videography: Rock Riff Just See MTV MTV Express: 2Chellos Top 20 Paris Hilton's British Best Friend My Life As Liz Awkward Chapelle Show Alternative Nation 3 From 1

FOXlife
15.55 Kupid 16.45 O~ajne ku}anice 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova 19.05 Sofi Parker 19.35 Kugar Taun 20.00 [tiklama do vrha 20.47 Seks i grad 21.55 Privatna praksa 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.25 Svi vole Rejmonda 00.20 @enske pri~e 01.15 Seks i grad

FOXCRIME
14.10 Nestali 15.00 Medijum 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 16.40 Monk 17.30 Bouns 18.20 Nepouzdani agenti 19.10 Ne~ujno 20.00 Medijum 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 21.40 Bouns 22.30 Detektiv na Floridi 23.20 Kasl 00.10 Frikovi 01.00 Ne~ujno

^ovjek u vatri
Meksiko je u panici jer otmice djece postaju no}na mora svih gra|ana. U {est dana su izvr{ene dvadeset i ~etiri obdukcije, {to je dovoljan znak da se poduzmu neke mjere opreza. Mnogi iznajmljuju tjelohranitelje za djecu. U ovoj pri~i sasvim slu~ajno se na|e D`on Krisi, biv{i agent CIA-e, koji je izgubio volju za `ivotom.

Divlja rijeka
Kao supruga i majka dvoje djece Gejl nema puno slobodnog vremena, ali ga koristi onako kako najvi{e voli - veslaju}i. Stoga suprugu Tomu predlo`i odlazak svojoj majci i ocu koji `ive u Montani kako bi se zajedno odmorili na raftingu na tamo{njoj rijeci.

SRIJEDA 16. 11. 2011. [APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Ne mo`ete o~ekivati da se nesporazum sa voljenom osobom sredi sam od sebe. U~inite va`an korak. Posao: Borbeni ste, svjesni svojih sposobnosti ali i realnih mogu}nosti. Poka`ite i objasnite svoje sjajne ideje. Zdravlje: Osjetljivi ste na jesenje vrijeme. Ljubav: Raspolo`eni ste za osvajanje i „neosvojivog bedema”. I na taj na~in se `elite dokazati svima, ponajprije sebi. Posao: Postoje ozbiljne prepreke, posebno ako su va{i apetiti ozbiljniji. Sukob znate izbje}i, ali ne i uzrujavanje. Zdravlje: Ne budite nervozni. Ljubav: Ponovo su danas va{e emocije kolebljive. Razlog tome je osoba koje vas intrigira, privla~i va{u pa`nju... Posao: Poku{ajte se {to bolje organizirati. Stro`ije odijelite vrijeme za rad od svih drugih aktivnosti. Budite efikasni i ta~ni. Zdravlje: Ne postoji realna opasnost. Ljubav: Va{a veza je harmoni~na, bez ve}ih oscilacija. Ipak, u vama sve treperi, `elite jo{ vi{e nje`nosti, pa`nje. Posao: Bez ikakvog optere}enja, sa zadovoljstvom se prihvatate svih, pa i izuzetno obimnih i ozbiljnih zadataka. Zdravlje: Sasvim dobro. Ljubav: Do vas i va{eg srca prili~no te{ko dopire osoba koja vas puno voli. Pazite, sva~ije strpljenje i nada imaju granice. Posao: Po~injete nove, sve zanimljivije projekte. Kona~no ste zadovoljni, radite posao koji je i interesantan, i unosan. Zdravlje: Bez bitnih promjena. Ljubav: Ako upadnete u zamku avanture, mo`ete zapustit ne{to mnogo bitnije. Pravu, iskrenu ljubav, na primjer... Posao: Odlu~ni ste u namjeri da popravite finansijsku situaciju. U prilog vam idu okolnosti, ali i pomo} prijatelja. Zdravlje: Borite se protiv lo{ih misli. Ljubav: Kako znate i umijete izbjegnite prepirku sa voljenom osobom. Pogotovo, nemojte reagirati burno, svadljivo. Posao: Prije vas privla~i sve drugo nego obavljanje svakodnevnih obaveza. Ipak, trebalo bi biti druga~ije, obrnuto. Zdravlje: Mo`e se re}i - izvrsno! Ljubav: Poja~ajte samokontrolu. U suprotnom, re}i }ete i {to ne mislite, a to mo`e povrijedite osobu koja vas voli. Posao: Odnosi sa kolegama prili~no su dobri. To vam umnogome olak{ava, ina~e, poprili~no naporan dan. Zdravlje: Budite opu{teniji. Ljubav: To ne biste bili vi ako ne udovoljite `elji za avanturom. Jedino ako ste ludo zaljubljeni, prednost dajete mirnijem danu. Posao: Ako ste nezaposleni, u situaciji ste da mnogo toga rije{ite u svoju korist. Otvaraju se nove mogu}nosti. Zdravlje: Sve je manje razloga za nervozu. Ljubav: Silno `elite lijepu i ~vrstu vezu. Ipak, od voljene osobe zahtijevate da vas ne sputava kada je posao u pitanju. Posao: Nemojte prebacivati na druge ono {to isklju~ivo vi trebate u~initi. Osobito ako o~ekujte odre|ene beneficije. Zdravlje: Mogu}i su problemi sa mjehurom. Ljubav: Osje}ate kako raste zadovoljstvo zbog sre}e uz partnera. Zbog toga je sretna i osoba koja vas istinski voli. Posao: Mu~i vas svaki vid napetosti u radu. Izbjegnite sukob sa nekim iz okoline, jer vam svadljivost nije svojstvena. Zdravlje: Nervoza je danas pod konkrolom. Ljubav: Osvajate zanimljivu osobu, koja je odu{evljena vama. „Po{te|eni” ste jedino ako ve} volite nekoga... Posao: U prilici ste da razmi{ljate o konkretnom, ali i veoma bitnom poslu. Mo`da je sve vezano za inostranstvo. Zdravlje: Pobrinite se za dovoljno sna.

21.00

@ENE S BROJA 13

19.15

FEĐA PRESENTS

19.30 ZIDOVI SRAMA, MEKSIKO

20.12

STIPE U GOSTIMA

11.10

INSPEKTOR REX

HAYAT TV
09.00 09.13 09.40 09.50 10.00 10.15 10.35 11.04 11.30 11.40 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 14.50 15.00 15.15 16.00 17.00 17.50 17.54 17.55 18.25 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 22.22 23.22 01.40 Bumba, crtani film Mekanike u misiji Timmy, crtani film Fifi, crtani film, 23. ep. Garfield, crtani film Dragon ball Z, crtani film Bakugan, crtani film Winx, crtani film, 23. ep. Tractor Tom , crtani film, 11.epizoda Bestseller Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Suze Bosfora, igrana serija, 16. epizoda Miljenica, igrana serija, 112. epizoda Hayat production show, zabavno-muzi~ki program Bestseller Top Shop Vitafon Kad li{}e pada, igrana serija, 133. epizoda Staklena ku}a, serijski program, 45. epizoda Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show Recept za dobar `ivot Vijesti u 7, informativni program Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, igrana serija, 134. epizoda @ene s broja 13, igrana serija ZMBT, profil Sport centar Staklena ku}a, igrana serija, 46. epizoda Grabljivci, 1.dio igrani film Astro Num Caffe, u`ivo

OBN
08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce (16), turska serija 13.55 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 14.45 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 15.35 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 16.20 Izgubljeni (12), turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska serija 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Plja~ka (16), igrani film 01.05 OBN Info, informativni program

AL JAZEERA BALKANS
07.00 Kontekst, informativni talk-show, r. 07.30 Poznavali smo Borisa Jeljcina, dokumentarni program, r. 08.00 Usudi se i probaj,[panija, dokumentarni program, r. 08.30 Kontekst, informativni talk-show, r. 09.00 AJE program 16.30 Gaza, dolazimo, dokumentarni program, r. 17.00 Zidovi srama, Belfast, dokumentarni program,r. 17.30 Kontekst, informativni talk-show, r. 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 Dogodilo se u ^ernobilu, dokumentarni program 19.30 Zidovi srama, Meksiko, dokumentarni program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, informativni talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, informativni talk-show, r. 23.30 Dogodilo se u ^ernobilu, dokumentarni program, r. 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, informativni talk-show, r. 01.30 Spa{avaju}i Soweto, dokumentarni program, r.
20.45 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30 Marketing Auto Shop Magazin Mr. Bean Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

HRT1
11.15 12.00 12.16 12.28 12.36 13.20 14.05 14.16 Oprah show (1374.)* Dnevnik TV kalendar (R) @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (40/182)* Sve }e biti dobro, serija (105/180)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Rije~ i `ivot. Saborsko, [kabrnja, Vukovar... 20 godina poslije, religijski program Alisa, slu{aj svoje srce telenovela (105/240)* Indeks, emisija o {kolstvu HAZU Portreti. Jakov Sirotkovi} Hrvatska u`ivo Hrvatska u`ivo 8. kat. Naj Hrvatska, talk show Od Lark Risea do Candleforda 3, serija (5/12)* LOTO 7/39 Dnevnik Stipe u gostima 4, TV serija (9/20) Misija. Zajedno Paralele Otvoreno Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Drugi format [apta~ psima 5 (26/37) (R)* Oprah show (1374.) (R)* @ica 3, serija (18) (10/12) (R)* Skica za portret Indeks, emisija o {kolstvu (R)

Nova TV
06.20 Bakugan, crtana serija12/52 06.45 Jagodica Bobica, crtana serija3/26 07.10 Roary, crtana serija30/52 07.25 Bumba, crtana serija95/150 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija7/26 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show74/173 09.15 Kad li{}e pada, serija R 10.10 Ljubav i kazna, serija R 11.10 Inspektor Rex, serija R 12.10 IN magazin R 13.00 Larin izbor, serija R 14.00 Teresa, serija 100-101/152 16.00 Inspektor Rex, serija 38/123 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija112/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija62/107 21.00 Larin izbor, serija50/160 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Za sve je kriva svekrva, igrani film 00.15 Navy CIS, serija R 02.00 Seinfeld, serija25/180 02.30 Na putu prema dolje, serija (12)*13/13 03.20 Zvijer, serija (12)* R 04.05 Ezo TV, tarot show (18)* 05.05 Nate Berkus Show R 05.50 IN magazin R 06.15 Kraj programa

14.51 15.35 16.05 16.25 17.10 17.39 18.25 19.15 19.30 20.12 20.50 21.45 22.20 23.10 23.40 23.45 00.30 01.20 02.00 02.55 03.00

MRE@A
14.05 Tajna slu`ba, serija, ep. 10/12 (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 108. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 100. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 57. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 58. ep. 21.10 Tajna slu`ba, serija, ep. 11/12 22.40 Razoreni snovi, film

HRT-a 20.05 Predaj se srce , serija 21.00 Tajna slu`ba, serija 22.40 Razorni snovi, film

ZENICA
17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 18.01 Zabavni program.Cris Angel 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.05 Zdrava TV 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas, r.

19.00 19.30 20.10 20.55 22.30 23.00 23.50

HRT2
13.50 Briljanteen 14.30 H2O Uz malo vode! 2, serija za mlade 14.55 Edgemont 4, serija za mlade 15.20 [kolski sat. Vatra - izlo`ba 15.50 Izazovi. Moj `ivot u bojama, slovenski dokumentarni film 16.05 Rupert, crtana serija 16.15 Mala TV 16.45 Aladinove pustolovine, crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 4 zida 19.05 Patak Frka, crtana serija 19.30 Glazba, glazba... {ansone 19.55 Ve~eras 20.00 Gavin i Stacy 2, serija 20.35 Divlja rijeka, film 22.30 CSI. Las Vegas 10, serija 23.20 @ica 3, serija 00.15 Zakon i red. Odjel za `rtve 10, serija 00.55 Otkad si oti{la 3a, serija

Sport fles Dnevnik 2 Pozori{te u ku}i, serija Svijet uspje{nih Dnevnik 3 Anali, serija Svemirske kamiond`ije, film

TV GORA@DE
17.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 23.00 Najava programa Dnevnik Muzi~ki program Reporta`a Na{a realnost Liberty TV Amor Latino, igrana serija Dnevnik/r

20.45 Kultura, program iz kulture 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, turska igrana serija 22.50 TV liberti, informativni program 23.25 Reporta`e sa zemlje mira. ^etverono`ni gradski pomo}nici

VISOKO
17.05 17.45 18.20 19.30 20.10 20.30 20.45 21.20 22.05 22.30 23.00 23.15 Amor latino, r. TV liberty, info program, r. Pri~e, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, informativni program Svijet uspje{nih, emisija o biznisu Amor latino, serijski program Autovizija Muzi~ki program Aktuelnosti, informativni program, r. TV strane

RTRS
12.00 12.20 12.40 13.05 13.30 13.50 15.10 15.55 16.30 17.05 18.00 19.10 19.30 20.10 21.15 21.55 22.30 22.45 Dnevnik 1 Ah, ta planeta Akademija U prolazu Rezovi, serija Dragulj u kruni, serija U fokusu EU i mi Srpska danas Larin izbor, serija Dragulj u kruni, serija ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Dnevnik 2 Tako se kalio ~elik, mini serija Art ma{ina, emisija iz kulture Statisti, serija Dnevnik 3 Filmovi Lika Besona, veliko plavetnilo

KISS
17.40 19.00 19.25 19.30 20.05 Ekstra plus (R) DNEVNIK KISS Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT @ivot pi{e pri~e, dok emisija, r. 20.35 Criss Angel Mindfreak, serija 22.00 Dnevnik KISS, r. 22.20 Pressica, talk show, r.

TV OSM
17.15 Predaj se srce, serija 18.30 Dan, inf. emisija 19.10 SMS oglasi 19.30 Portal 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija 21.35 Igra, serija 22.35 Blago Damaska 1, i film 00.30 Astro show

HIT TV
18.30 19.00 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Vremeplov Objektiv I Triumph Taina, serija Otvoreni studio Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

KAKANJ
16.30 17.05 18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 Majstor kuhinje Amor Latino, serija IC sport Mala d`amija, serija Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Mala d`amija, serija

TV USK
17.15 Predaj se srce, serija 18.10 To{e Proeski. Pet godina Balkana, dok. program 6/8 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Istina, inf-dok. program

HTV OSKAR C
17.15 18.15 19.00 19.30 Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik HTV Oscar-C Reemitiranje dnevnika

BN
17.10 Pozori{te u ku}i, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI 

IJE E IHJ

Je li spisateljica otrovana

LONDON - Pisac kriminalističkih romana Lindzi Ešford (Lindsay Ashford) smatra da je spisateljica Džejn Ostin (Jane) bila žrtva trovanja arsenikomi danije umrlaod raka ili Adisonove bolesti, kao što se vjeruje. Ešford je to zaključila na osnovu pisama koje je Ostin ostavila u biblioteci u rodnom mjestu.

Megan Foks na reklamnim plakatima za ovu zimu

Glumica reklamira kozmetičku liniju u stilu 60-ih godina

Foks očarala zapanjujuće plavim očima i porculanskom kožom
RIM - Da modna kuća “Armani” nije zamijenila Megan Foks (Fox) popularnom pjevačicom Rijanom (Rihana), kako se to činilo ovog ljeta u reklamnoj kampanji, dokazuje i posljednji zajednički projekt lijepe glumice. Ona je, naime, lice “Armanijeve” kampanje za zimu 2011/2012. godine. Megan Foks snimila je rekla- 

-/) ) )4)1)
mu za kozmetičku liniju s potpisom slavnog dizajnera, u kojoj se vide samo njena gola ramena i lice. Glumica je našminkana u stilu 60-tih godina, a, prema riječima reditelja spota, ideja je bila da Megan ilustrira slavnu Elizabet Tejlor (Elizabet Taylor) zbog svojih zapanjujuće plavih očiju i porculanske kože. BATAJNICA - Trojica radnika koja su povrijeđena jučer u eksploziji cisterne u firmi na batajničkom drumu smještena su u urgentni centar s vidljivim opekotinama po licu. Po završetku pregleda bit će poznat stepen i vrsta povreda radnika. U krugu preduzeća “Be en bos” prilikom čišćenja ukopane cisterne došlo je do eksplozije u kojoj su radnici povrijeđeni. Nesreća zbog cisterne HONOLULU - Hilari Klinton (Hillary Clinton), američka državna tajnica, doživjela je iznenađenje na Havajima kada je iza nje protrčao polunag muškarac koji je nosio baklju u ruci. Ona se nije previše zbunila kada je vidjela čovjeka u trku - pljesnula je rukama i glasno se nasmijala. “Ovo je bilo sjajno. Nadam se da ste ga uspjeli snimiti”, kazala je Klinton fotoreporterima. Nije poznato šta je Havajac htio ovim činom postići.

Bondov “Rolex”

5KFE I=JLE

ŽENEVA- Aukcijaluksuznih satova kuće “Christie's” premašila je očekivanja sa zaradom od 28,5 miliona dolara.Zanimljivi eksponat bio je i “Rolex”, koji je nosio Rodžer Mur (Roger Moore) kao Džejms Bond (James). On je našao kupca sa 240.105 dolara.

-IFE= K *=J=E?E 1A=đAA = EJ =šE FHAE@

Iskosa

NJUJORK - Najnovija istraživanja o utjecaju društvenih mreža pokazala su da trećina ljudi raskine ljubavnu vezu putem društvene mreže, elektronske poruke ili SMS-om. Generacijama su djevojke i momci pokušavali pronaći najlakši način da ostave svoje partnere. Konačno su našli rješenje - Facebook! I dok 33 posto ispitanika kaže da je okončalo vezu na taj način, 40posto tvrdi da im se to može desiti u budućnosti.

Državna tajnica SAD se nasmijala