P. 1
Pelet kao gorivo

Pelet kao gorivo

|Views: 566|Likes:
Published by Djordje Jovanović

More info:

Published by: Djordje Jovanović on Nov 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

BIOMASA I TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE DRVNOG PELETA

KAO GORIVA ZA DOBIJANJE TOPLOTNE ENERGIJE

očekujući da će zemlje članice za sebe definisati znatno preciznije šta se podrazumeva pod pojmom biomase. transesterifikovana biljna ulja – biodizel i bioetanol. podrazumeva se materija sačinjena od biljne mase u vidu proizvoda. definisano u tab 1. Ova definicija biomase koja je data u Direktivi na nivou je inicijalne definicije. Gasovitu.1. ali pored biomase sadrži štetne i opasne materije. pri procesima u drvoprerađivačkoj industriji. razvijene zemlje pod pojmom biomase uglavnom definišu gorivo koje se može smatrati kao čisto gorivo.1. u šumarstvu i pripadajućoj industriji. uključujući i proizvode. 1. nusproizvoda. pripremila je Nemačka. otpad i ostatke te biljne mase. pa i tečnu. Gasovitu biomasu predstavlja biogas. otpada i ostataka u poljoprivredi (uključujući biljne i životinjske supstance). tečnu i gasovitu. Takođe. ali bez štetnih i opasnih materija. biljna masa brzorastućih biljaka – u engleskom govornom području poznate pod nazivom Short Rotation Coppice (SRC). Pod tečnom biomasom podrazumevaju se tečna biogoriva – biljna ulja. a pre svega brzorastućih šuma. Biomasa i pelet kao gorivo za dobijanje toplotne energije 1 . tab. koji u određenoj meri sadrži biomasu. otpada ili ostataka te biljne mase. ova direktiva preporučuje da se mešavina gradskog otpada ne podrazumeva pod pojmom "biomase" za potrebe ove direktive. u svom dokumentu BIOMASS Ordinance on Generation of Electricity from Biomass (Biomass Ordinance – Biomasse V) od juna 2001. ostaci iz drvoprerađivačke industrije. koje se mogu naći u bojenim i na neki drugi način hemijski tretiranim drvetom. s uticajem na način energetskog korišćenja. Jedno prilično precizno definisanje. U čvrstu biomasu ubrajaju se ostaci ratarske proizvodnje.BIOMASA Kada se govori o biomasi kao obnovljivom gorivu. S obzirom na postojanje vrlo velikog broja otpadnog materijala.1. a šta ne. kao i biorazgradivi deo industrijskog i gradskog otpada. bez štetnih i opasnih materija u sebi. biomasa se deli na čvrstu. nusproizvode. deo selektovanog komunalnog otpada. predstavljaju i produkti gasifikacije. biomasu. ali kao sirovina mogu da posluže i druge otpadne materije. ostaci primarne i sekundarne prerade poljoprivrednih proizvoda i drugo. koji može da se proizvede iz životinjskih ekskremenata ili energetskih biljaka (silaža trave i kukuruza). Prema agregatnom stanju. ostaci šumarstva. Pod biomasom kao obnovljivim izvorom energije podrazumeva se obično materija sačinjena od biljne mase. Direktiva 2001/77/EC daje definiciju biomase: Biomasa predstavlja biorazgradivi deo proizvoda. šta se pod biomasom kao obnovljivim izvorom energije podrazumeva. ostaci rezidbe iz voćarstva i vinogradarstva. odnosno pirolize čvrste biomase.

2. no ono ipak može doprinjeti globalnom zagrijavanju. na primjer kod krčenja šuma ili urbanizacije zelenih površina.Tab. prilikom spaljivanja ugljik se ponovno oslobađa u atmosferu kao ugljični dioksid (CO2). Tabela 1. Biomasa apsorbira CO2 tokom svog životnog ciklusa te ga ispušta natrag u atmosferu kad se koristi za dobivanje energije. Ukupna produkcija biomase od jednogodišnjih poljoprivrednih kultura se u Srbiji kreće preko 12. Kada se biomasa koristi kao gorivo umjesto fosilnih goriva ono ispušta jednaku količinu CO2 u atmosferu.1 Opis materijala koji spadaju ili ne pod pojam "biomasa" u smislu korišćenja obnovljivih izvora energije Vojvodina raspolaže relativno velikim potencijalima biomase. Ugljik iz biomasa koji sačinjava otprilike pedeset posto njene mase je već deo atmosferskog ugljičnog kruga. Biomasa se smatra obnovljivim izvorom energije i često se naziva ugljično neutralno gorivo. Dok god se poštuje princip obnovljivog razvoja (zasadi se onoliko drveča koliko se posiječe) ovaj oblik dobivanja energije nema značajnog utjecaja na okolinu. Biomasa i pelet kao gorivo za dobijanje toplotne energije 2 . njeni toplotni potencijali i mogućnost uštede tečnih goriva su prikazani u tabeli 1. koja nastaje kao “višak” u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ugljik iz atmosfere se pohranjuje u biljke. Kod fosilnih goriva je to drugačije jer se kod njih ugljik izdvaja iz dugotrajnih spremnika. 1.5 miliona tona godišnje.2 Biomasa je deo zatvorenog ugljičnog kruga. Potencijali proizvedene biomase nekih “važnijih” kultura. To se događa kad se poremeti ravnoteža sečenja i sađenja drveća. i ispušta u atmosferu. u kojem bi inače bio zauvijek zarobljen.

2 miliona toe godišnje u energiji vetra i 0. Paleti se uglavnom prepoznaju po cilindričnom obliku. veoma je značajan i procenjen je na preko 4. geotermalna energija i dr. sadržaj minerala i sl. a kao takvi su veoma zgodni za manipulaciju i automatizaciju u potrošnji. Tehnički iskoristiv energetski potencijal navedenih OIE u Republici Srbiji.6 miliona toe godišnje u neiskorišćenom hidropotencijalu.3 miliona tona ekvivalentne nafte (toe) godišnje .PELET KAO GORIVO Peletiranje podrazumjeva tehnološki proces kojim se neki drugi ulazni materijal (ruda.7 miliona toe godišnje nalazi u iskorišćenju biomase. razvoju lokalne industrije i otvaranju novih radnih mesta. Peletiranje materijala se sprovodi u cilju:     smanjenja vlažnosti povećanja kvaliteta (kaloričnost. drvo.2 miliona toe godišnje u postojećim geotermalnim izvorima. smanjenju emisija "gasova staklene bašte".6 miliona toe godišnje u iskorišćenju sunčevog zračenja. ugalj. 0. neakumulirana sunčeva energija. koks. 0. krmno bilje ili drugi u rasutom stanju) tretira tako da se od njega formira granulat (peleti) u prečniku 2-5cm. smanjenju uvoza fosilnih goriva.Pod pojmom obnovljivi izvori energije (OIE) podrazumevaju se izvori energije koji se nalaze u prirodi i obnavljaju se u celosti ili delimično. Korišćenje ovih izvora doprinosi efikasnijem korišćenju sopstvenih potencijala u proizvodnji energije. 0. posebno energija vodotokova.od čega se oko 2. biomasa. Slika 1. vetra.) u manjoj zapremini/masi lakše manipulacije manjih gubitaka u transportu Biomasa i pelet kao gorivo za dobijanje toplotne energije 3 . Energetski potencijal Srbije 2.

Za grejanje na pelete nije neophodno imati klasični odžak jer nije potreban „cug“. slame. peletiranje otpada u industriji prerade drveta naglo raste. Operacija se obavlja pomoću velikih mehaničkih presa. dok je kod klasičnih peći.mala količina pepela 0. ljuske oraha. a stepen iskorištenja energenta se kreće oko 90-95%. kao gorivo dobio je naziv po načinu "pakovanja" pri čemu se rastresiti materijali pakuju u male valjke. Pelet kaloriskoj moći 1 litar lož ulja ekvivalentan je količini od 2 kg peleta. imajući u vidu da biljni omotač naše planete predstvlja obnovljiv izvor potencijalne energije. Od kada se pelet koristi? Pelet potiče iz Kanade a u Evropi je u upotrebi više od 15 godina.nije potrebno svakodnevno loženje i čišćenje . da će od 100 kg mase peleta ostati manje od 0. Zašto koristiti pelet? Prednosti ovog goriva je što može da se koristi kao tečno. nekim slučajevima može koristiti i kao veštačko djubrivo . Pellets-peleti. U praksi iz 1 kg peleta može se dobiti oko 5 kW energije za grejanje. Šta je to pelet ? Pelet je ekološki čisto gorivo koje nasataje presovanjem ostatka od prerade drveta. Iskorišćenost energije kod peleta je preko 90 %. kao kod uglja i drva na svakih par sati ponovo loži. Po Slika 2. Danas su peći (za centralno/parno grijanje) na pelete toliko automatizovane da se mogu porediti sa pećima na tečna goriva.. dim može da ide i kroz običnu cev. Pelet kao gorivo odlikuje: potpuno automatizovan proces rada . 1 tone ili kamionski) Pelet se izradjuje u obliku valjčića prečnika 6 do 8 mm i dužine 1 do 3 cm.lak i jednostavan transport i skladuštenje (vreće od 15 kg. Kaloriska moć mu je oko 18 000 KJ/kg.. da se. minimalna emisija CO2 i sumpora .5 kg mase pepela i čaĎi. Od 2007. a sa tim i potražnja za pećima na pelete. bez dodavanja hemiskih sredstava.. godine. lešnika. papira. odnosno iz spremnika izlazi odreĎena količina peleta. kotlova i kamina na ugalj i drva najviše 70%. pa nije potrebno.ekološki čisto gorivo.Najveću primjenu peletiranje ima u:     preradi mineralnih sirovina i teškoj industriji preradi otpada u prehrambenoj industriji industriji stočne hrane preradi otpada u drvoj industriji Peletiranje se nameće kao veoma važna i ekološki pogodna tehnologija u obradi drveta i pripremi biomase za loženje-ogrijev.jednostavno rukovanje i održavanje odličan stepen iskorišćenja (i do 93%) . U Srbij intenzivnija proizvodnja i upotreba peleta počinje od 2008 godine. Svakako najbitniji elemenat je ekonomska isplativost dobijanja Biomasa i pelet kao gorivo za dobijanje toplotne energije 4 . Stepen iskorištenja energenta ovdje znači.7 – 1 %.

Upotreba drva ima značajne prednosti i emituje mnogo manje sveukupnog CO2. Prisutnost faza Slika 3. D-komora za sagorevanje. G-cev za usis konstantnije uslove sagorevanja. Piroliza: na 100-105°C počinje isparavanje ugljenih hidrata u drvetu. Sagorevanje isparivih komponenata: na 500600°C isparive komponente (gas). koje predstavljavu 75% goriva počinju sagorevati. Drvo menja strukturu i njegova poroznost se povećava (ugljen). A-Spremiste za pelet. Uložištu. Princip rada kotla na pelet . količina CO2 koja se ispusti u atmosferu pri upotrebi nafte ili gasa je otprilike 20 puta veća od one koja se ispusti korištenjem drva. Proces sagorevanja se odvija u tri faze. cilj je maksimizirati efikasnost tih procesa. Za razliku od toga. Sagorevanje drveta je završeno kada su sve komponente reagovale sa vazduhom i kada su izgorele. F-centrifugalni ventilator. H-otvor. E-grejac. Kada je perodična seča drveća manja ili jednaka rastu drveća i šuma. nasuprot gorivima baziranim na nafti i uglju. ograničavajući gubitak energije u obliku gasova koji ne dostignu sagorevanje. ne sadrži supstance koje su toksične za ljude i okolinu.C-Spirala i elektroKontrolisana količina dotoka vazduha u modernim ložištima stvara motor. Pelet.1 Energetska vrednost peleta 2 kg peleta 1m3 peleta Tezina peleta (1m3) Ostatak pepela 4.. upotreba drva ne doprinosi povećanju CO2 u atmosferi. I-posuda za ciscenje Pelet: samo najprikladniji deo drveta.toplotne energije proizvedene od peleta koji je od dva do šest puta jeftiniji u odnosu na one koji se dobijaju iz fosilnih goriva. u zavisnosti od temperature: 1. Iznad 800-900°C većina energije je osloboĎena u obliku toplote. Iako se proizvede jednaka količina energije. Materijal potreban za proizvodnju je od visoko kaloričnog drveta.9 Kw/kg 1 litar loz ulja 320 litara loz ulja cca 640 kg 1% Biomasa i pelet kao gorivo za dobijanje toplotne energije 5 . sagorevanja uzrokuje intenzitet koji nije uvijek konstantan.. 3. Tabela 2. Moderna proizvodnja i propisani standardi kvaliteta doprinose da pelet ima ujednačenu gorivost i konstantnu energiju. B. vazduha. osiguravajući bolje performanse. Količina CO2 koja se oslobodi sagorevanjem drveta je jednaka količini koje drvo iskoristi iz atmosphere u toku rasta i jednaka količini koja bi se oslobodila prilikom prirodnog procesa raspadanja u šumi. upotreba fosinih goriva uzrokuje značajan rast količine CO2 u atmosferi. Sagorevanje drveta To je hemijska reakcija oksidacije drveta koja oslobaĎa energiju u obliku toplote. Isparavanje vode: na 100°C drvo počinje gubiti vlažnost. 2.

Za tu svrhu transport bi mogao biti obavljen vazduhom (pneumatski) kroz cevi. Sweden Power Chippers Ab – Švedska. Neke fabrike su u zajedničkom vlasništvu domaće i strane firme. i kada bi potrebe fabrike peleta za sirovinom bile zadovoljene raspoloživim drvnim otpadom iz tog preduzeća. Medjutim manji proizvodjači. Peleti treba da imaju deklaraciju sa specifikacijom. Tehnologije primenjene za proizvodnju drvenih peleta u ovim preduzećima su uglavnom iz Evrope. a mogu biti proizvedeni sa aditivima.. Princip proizvodnje peleta je isti. Može se očekivati da investitori instaliraju linije za proizvodnju peleta samo malog kapaciteta ako nemaju svoju sopstvenu sirovinu. usvojile su vrlo detaljne standarde po pitanju kvaliteta peleta ( Švedska. ali to nije obavezno. obično nabave polovnu opremu evropskog proizvodjača ili kinesku opremu.58 miliona m3.LOGISTIKA NABAVKE SIROVINE Logistika pre proizvodnje peleta mnogo zavisi od toga da li je buduća farbika peleta smeštena unutar preduzeća prerade drveta koje već ima raspoloživi drvni otpad za proizvodnju peleta ili nije.98 miliona ha šume. Vlasnička struktura postojećih fabrika za pelete u Srbiji i onih planiranih za izgradnju je mešovita. ili uz pomoć beskonacne trake pokrivene radi zaštite od kiše i snega. Nekoliko adresa proizvodjača opreme iz Kine može se naći na Internetu: ( Xuzhou Orient Industry Co. Pouzdanost snabdevanja nije samo pitanje troškova i obezbedjivanja transportnih vozila. Medjutim. U više zemalja postoje proizvodjači opreme za proizvodnju drvenih peleta. a razni ostaci nastali pri seči drva u šumama iznose 1. Tehnologija proizvodnje peleta treba da ispuni osnovne uslove kvaliteta proizvoda. Srbija ima 1. Pelete bi trebalo proizvoditi iz čistog drveta. pošto je ova znatno jeftinija. Sav ovaj otpad treba da bude prikupljen ručno. uobičajena praksa je da se peleti proizvode bez dodatka vezivnog sredstva (lepkova ili smola). ali oni moraju zadovoljiti zahteve po pitanju maksimalnog sadržaja štetnih materija. U tom slučaju drvni otpad bi trebalo samo prebaciti sa jednog mesta na drugo unutar preduzeća. neke su u potpunosti ili strane ili domaće.1 milion m3.Proizvodnja drvenih peleta postaje svečešća u Srbiji. 3. kako bi bilo blizu linije za proizvodnju peleta. AnyangGEMCO Energy Machinery). Nemačka).Drvni otpad u šumi se prikuplja u odredjenoj meri. tako da je cena peleta na tržištu veća ako je sirovina za pelete čisto drvo. a zasniva svoju proizvodnju na sirovini koja treba da bude prikupljena u šumi ili dovezena iz nekog udaljenog preduzeća za preradu drveta. U svakom slučaju. Uzimajući u obzir da nije sav šumski otpad Biomasa i pelet kao gorivo za dobijanje toplotne energije 6 . domaća preduzeća I preduzetnici. Obično ostaci koji ostaju u šumi čine grane tanje od 7cm. Peleti mogu biti proizvedeni iz drvnog otpada koji je čisto drvo. SG Strojirna–ČeškaRepublika. barem neku ograničenu količinu.Neke evropske zemlje gde se peleti troše u velikoj količini. U slučaju da fabrika peleta nije blizu nekom preduzeću za preradu drveta. U nekoliko zemalja Evrope takodje postoje proizvodjači opreme: AndritzAustrija. i ono što se prikupi biva složeno pored puta u šumi. a to je otpornost na lomljenje i trunjenje pri skladištenju i transportu. Henan Double Elephant Machinery. Vrlo jednostvano rešenje bi bilo kada bi fabrika peleta bila unutar preduzeća za preradu drveta. onda rukovodstvo preduzeća treba da reši problem pouzdanosti snabdevanja sirovinom. ako neko odluči da gradi fabriku za proizvodnju peleta uz dogovor sa vlasnicima šuma i preduzećima za preradu drveta on mora angažovati nekog za transport drvnog ostatka ili kupiti transportna vozila. Salmatec-Germany. seča drveta u šumama iznosi 2. Austrija. nego raspoloživosti drvnog ostatka na dugi rok. Larus Impianti– Italija. ali se ne prikuplja sav ostatak pri seči.

onda transport može biti obavljen traktorima.Negotin. Ako proizvodjač peleta treba da nabavi drvni otpad direktno iz šume onda bi cena drvnog otpada bila najviše 25 €/t. godine sa kapacitetom od 10 000 t/god.tradekey. Bajinoj Bašti (zapadna Srbija na Drini).Beograd.2 m3 različitog otpada tokom prerade drveta koji su raspoloživi za proizvodnju peleta. ne samo zbog toga što je cena sirovine nula. onda je cena transporta u opsegu od 0. i da je od svih preduzeća koja sebave preradom drveta praktično drvni otpad samo iz pilana raspoloživ za proizvodnju peleta.ebrdrenewables.Pilane malog kapaciteta. i u tom slučaju bi transport bio obavljen kamionima. Ali ako je razdaljina duža onda je kapacitet transportnog vozila značajan parameter. već mnogo više što je snabdevanje sirovinom osigurano. godini. kao na primer kora ili komadi drveta.com. U Novoj Varoši.raspoloživ. ondaće cena transporta biti veća nego za na primer tanke grane ili panjeve.6 €/t. što bi bilo jevtinije nego kamionima. Ako neko traži lokaciju za novo postrojenje za proizvodnju drvenih peleta neophodno je da izbegne blizinu neke od prethodno pomenutih fabrika peleta (Prokuplje. Troškovi sirovine uglavnom zavise od lokacije postrojenja. Neka od tih preduzeća su u završnoj fazi pred početak proizvodnje.3 m3 šumskog otpada i oko 0. su locirane uglavnom u regionima bogatim šumom. kapacitet 60 000 t/god. godini. Nijedna veća fabrika peleta (preko 10 000 t/god. Prevodjenjem ovih troškova po toni peleta. sa malom nasipnom gustinom. Bajina Bašta.Ukupan broj pilana u Srbiji je veći od 1 500.vitalsource. Ovo je cena uzeta iz cenovnika JP Srbijašume. Jedna fabrika sa najvećim kapacitetom u Srbiji od 100 000 t/god. Pretpostavljajući da je trasnport drvnog otpada kamionom sličan trasnportu uglja. Može se očekivati da drvni otpad iz privatnih šuma bude jevtiniji.pellets.). www.com.www.ua. Ostala su u fazi pred puštanje u pogon ili u fazi izgradnje. To je optimalna varijanta. Jedno od njih je veću pogonu (Lika system. i planiran je njen početak rada u 2008. kora) obavio kamionima ili traktorima u zavisnosti od transportne razdaljine i vrste drvnog otpada. Ako je sirovina kompaktna.onda se može reći da svaki hektar šume u proseku daje 0. već samo jedan njegov deo od oko 60%. i sa namerom da poveća proizvodnju. Uzimajući u obzir samo najveće površine pod šumama može se zaključiti da su najpogodnije opštine za izgradnju fabrika za proizvodnju peleta Majdanpek. a neka su u fazi izgradnje.www.Sirovina za proizvodnju drvenih peleta može biti direktno iz šume ili iz neke pilane.Kuršumlija i Prijepolje.info) šest preduzeća za proizvodnju peleta kapaciteta preko 10 000 tona godišnje će biti u pogonu u 2009. Može se pretpostaviti da će ukupna proizvodnja peleta iz ovih fabrika peleta biti do 250 000 t/god. Nova Varoš). dobija se cena od 1. Prema procenjenim raspoloživim količinama drvnog otpada u šumama i u preduzećima prerade drveta može se zaključiti da postoji raspoloživa količina otpada za dodatnu proizvodnju od 250 000 tona peleta godišnje.Doljevac. Ako je postrojenje za proizvodnju peleta locirano unutar preduzeća za preradu drveta. treba da bude izgradjena u Negotinu. onda bi transportni troškovi po toni sirovine bili manji.7 do 1. U slučaju kada fabrika peleta treba da nabavlja sirovinu. Ako je drvni otpad piljevina.) zajedno će imati proizvodnju manju od 150 000 t/god. onda bi se transport drvnih ostataka (piljevina.www.4 €/km za razdaljine do 50km za kamion kapaciteta 25tona. na jugozapadu Srbije. Biomasa i pelet kao gorivo za dobijanje toplotne energije 7 . kapacitet 60 000 t/god) . Prema raspoloživim podacima (JPSrbijašume.) za sada nije upogonu u Srbiji. Prokuplju i Doljevcu nedaleko od Niša (30 000t/god. Ako je razdaljina za transport kratka. jedna fabrika za proizvodnju briketa i peleta počinje sa radom u maju 2008. što bi ukupno bilo 500 000 tona peleta godišnje. pored Beograda. gde je pre nekoliko godina bila najveća koncentracija pilana. Cena zavisi vrlo mnogo od transportne gustine drvnog otpada.8 do 3. naprimer do 10km. tada je drvni ostatak besplatan. Fabrike peleta u Beogradu ( Lika sistem.

piljevina i drvena prašina se greju na temperaturu do 200°C obično parom. a kao gorivo se koristi raspoloživi drvni ostatak. a onda može ići u presu da bi se pravili peleti. •Pakovanje – linija za pakovanje priprema pelete za dalji transport. Pripremljena sirovina za pravljenje peleta se stavlja u presu. •Termička priprema – sirovina prethodno pripremljena na odgovarajuću veličinu. •Za sušenje se koristi obično topao vazduh. Ako se sirovina sastoji od kore ili drugog krupnijeg komada drveta.Tehnologije za proizvodnju peleta Najprostija linija za proizvodnju peleta je ona instalirana u okviru neke pilane.PROIZVODNI PROCES 4.peleti se prave u presama pod velikim pritiskom. U mlinovima sa sušenjem se istovremeno suši i melje drvni ostatak. ako je kapacitet proizvodnje peleta mali.Čestice drvnog ostatka posle mlevenja treba da su jednake veličine i jednakog sadržaja vlage. •Utovar na kamion ili železnički vagon. gde su piljevina i sitni ostaci pri seči. obično do 3mm. U tom slučaju sirovina za pelete je suva. (30t/dan). sirovina za proizvodnju peleta. •Mlevenje – ono je neophodno u slučaju ako sirovina nije piljevina ili drvni ostatak sa dimenzijama manjim od dozvoljene gornje granice za datu presu.Glavni procesi u fabrici peleta su : •Prijem sirovine – istovar iz kamiona ili železničkog vagona.1. interni transport i skladištenje.4. nije potrebna sušara niti mlin za drvni otpad. i ako je kapacitet relativno veliki. Biomasa i pelet kao gorivo za dobijanje toplotne energije 8 . onda se fabrika peleta sastoji od više mašina za znatnim stepenom automatizacije. ali u svakom slučaju manjim od prečnika pelete. na primer 300 tona godišnje (1 t/dan) . a takodje se suvi drvni ostatak lakše melje. kao što su pakovanje. •Hladjenje peleta se obavlja pod odgovarajućim uslovima kako bi se dobili kvalitetni peleti. zatim vlažna piljevina ili sečka. to jest izvedeno zajedno. •Pravljenje peleta . •Skladištenje – sistem treba da omogući optimalno skladištenje za dalje manipulacije. sirovina prolazi kroz sita i magnetni odvajač kako bi uklonile nečistoće kao što su kamenje i metalni predmeti. kako bi se iz drveta oslobodio lignin koji kasnije služi kao vezivno sredstvo. a najveća pažnja treba da se obrati na zaštitu drvnog otpada od upada nečistoća (metalnih predmeta). sirovina mora biti osušena tako da sadržaj vlage ne bude viši od 20%. Što je vlaga u peletima homogenija. ako je neophodno sušenje. •Čiščenje – pre mlevenja. preko 10 000 t/god. •Transport – sistem za interni transport može biti horizontalan i vertikalan. Sve druge aktivnosti mogu biti obavljenje manje ili više ručno. onda jedina mašina u fabric peleta je mašina za presovanje odnosno za pravljenje peleta. Mleveni drvni ostatak se lakše suši. Pored toga. •Mlevenje i sušenje sirovine može biti kombinovano. Proces presovanja se izvodi valjcima koji mlevenu drvnu masu koja se stavlja u doboš sa malim rupama na kružnom zidu istiskuju kroz te rupe. to su oni duže otporni na lom i mrvljenje. Pored toga.

zahtevaju električnu energiju za mlevenje i manipulacije kao i toplotnu energiju za sušenje. kotao).Čak i kada su troškovi sirovine niski.2.Troškovi proizvodnje Cena peleta se formira na osnovu investicionih troškova. Proces sušenja i mlevenja drvnog ostatka. gradjevinske troškove izgradnje skladišta i zgrada za pogone. Ako na primer fabrika peleta dobija drvni ostatak od JP Srbijašume po prosečnoj ceni od 15 €/t. Pretpostavljena je greenfield investicija i ona obuhvata: troškove opreme (sušara. Ipak u razvijenim zemljama. 4. održavanje i osiguranje. U slučaju kada je fabrika peleta smeštena u Srbiji. Operativni troškovi se sastoje od: troškova nabavke drvnog ostatka. ovaj trošak može predstavljati značajnu stavku u operativnim troškovima. godišnji operativni troškovi su vrlo bliski ukupnim investiconim troškovima. Pošto maksimalna cena drvnog otpada koji nudi JP Srbijašume iznosi 25 €/t.vozila za unutrašnji transport. Postrojenje za proizvodnju peleta sa maksimalnim kapacitetom od 30 000 tona godišnje je uzeto kao primer za ekonomsku analizu. kao pripremna faza pri proizvodnji peleta.Ako fabrika peleta koristi oblovinu kao sirovinu. Investicioni troškovi su procenjeni na 1 milion €. gde je cena električne energije tri puta niža nego u Austriji. Presa. Troškovi goriva su na drugom mestu po važnosti medju operativnim troškovima. Udeo pojedinih troškova jeprikazan na slici ispod. Ova maksimalna proizvodnja se postiže samo uslučaju da postrojenje radi u tri smene cele godine. onda udeo troškova drvnog ostatka može biti znatno veći. presa. Kratka analiza investicija i operativnih troškova pokazuje da su godišnji operativni troškovi vrlo visoki. Dva osnovna operativna parametra za postizanje ekonomske opravdanosti projekta proizvodnje drvenih peleta su: cena sirovine i cena električne energije. onda troškovi energije mogu porasti preko 50% ukupnih troškova pogona. Ovo je za uslove u Srbiji. Druga dva vrlo važna parametra su: broj smena u kojima radi fabrika i cena transporta. i da mogu biti viši od investicionih troškova. a zatim mlevenje na odgovarajuću veličinu pogodnu za presu. troškove kupovine zemljišta. troškova transporta. onda je u tom slučaju prvi korak u procesu proizvodnje peleta pravljenje drvene sečke. povezivanje na električnu mrežu. troškova pogona i održavanja. Ako je cena drvnog ostatka mala. onda najveći udeo u operativnim troškovima ima trošak za nabavku sirovine (51%). zahteva tako dje električnu energiju za svoj pogon. kao glavna mašina pri proizvodnji peleta. posebno kada su u pitanju druge relacije. troškova za plate. što spada u niže cene iz njihovog cenovnika . Biomasa i pelet kao gorivo za dobijanje toplotne energije 9 . To znači da investicioni troškovi nemaju važnu ulogu u proceni ekonomske opravdanosti projekta proizvodnje drvenih peleta. troškova energije (električne i toplotne). troškovi plata ne predstavljaju značajan udeo u ukupnim operativnim troškovima. taksi i poslovnog profita.

Ako proizvodjač peleta može da nabavi drvne ostatke po nižoj ceni. Pošto su investicioni troškovi mali u odnosu na operativne troškove. U oba slučaja je interna stopa povratka investicija vrlo visoka. Za ostale koji žele da grade fabriku za proizvodnju peleta bez osiguranih minimalnih količina drvnog ostatka iz svog procesa proizvodnje. transport uključen) Diskontna stopa: 10% Radni vek: 15 godina Godišnji prihod fabrike peleta pod prethodno postavljenim pretpostavkama je 1.6 milion € u slučaju prodaje na tržištu Srbije. onda prosto vreme povratka investicija i interna stopa povrtaka investicija (IRR) nisu dobri pokazatelji ekonomske opravdanosti investicije. transport uključen) Cena peleta u EU: 120 €/t (bez PDV. a time je cena sirovine za proizvodnju peleta jednaka nuli. Prihodi (B) i troškovi (C) predstavljaju sadašnje vrednosti diskontovanih svih prihoda i troškova tokom radnog veka postrojenja. a u nekim slučajevima je manje od 1 godine. Na drugoj strani. onda bi projekat proizvodnje peleta postigao bolje finansijske parametre: ukupna dobit tokom radnog veka bi bila 6 miliona €. Uslovi za uspeh su niski operativni troškovi.4 miliona € ako se pelete izvoze u EU.11. 5 radnih dana nedeljno) Cena drvnog otpada: 27 €/t (uključujući troškove transporta do fabrike) Cena električne energije po 1 toni peleta: 7. vrlo velika današnja potražnja drvenih peleta u Evropi i Biomasa i pelet kao gorivo za dobijanje toplotne energije 10 . Godišnji prihod znatno prevazilazi ukupne investicione troškove.Sledeći parametri su usvojeni pri tehno-ekonomskoj analizi:            Investicioni troškovi: 1 milion €Godišnja proizvodnja: 20 000 tona (2 smene. Relevantni finansijski pokazatelji za procenu opravdanosti investicije u projekat su: odnos ukupnih prihoda i troškova (B/C) i dobit (B-C). ili da uopšte neće moći da nabave sirovinu. Iz tog razloga sva preduzeća koja se bave preradom drveta imaju izuzetno veliku prednost. a 2. a odnos B/C je 1.46. to jest drvnog otpada i transporta. Interna stopa povratka investicija se takodje odnosi na ukupne investicione troškove tako da ni ona ne može dati pravi odgovor o ekonomskoj opravdanosti projekta. Sa povećavanjem potražnje cena drvnog ostatka biće viša.58 miliona € sadašnje vrednosti. Prosto vreme povratka investicija nije ni pod kakvim pretpostavkama veće od dve godine. pošto imaju drvni ostatak kao nus-proizvod. Kao konačan rezultat ekonomske analize može se zaključiti da je investiranje u proizvodnju drvenih peleta u Srbiji vrlo finansijski privlačno rešenje. 38% i 49% respektivno. Ako se drveni peleti prodaju u Srbiji onda korišćenje drvnog otpada po ceni od 25 €/t donosi ukupnu dobit tokom radnog veka postrojenja (B-C) od 3. za na primer 8€/t.84 €/t Godišnja plata: 6 000 € po radniku Radna snaga: 6 radnika u 1 smeni Cena transporta peleta u Srbiji: 6 €/t Cena transporta za Evropu: 36 €/t (kamion + brod) Cena peleta u Srbiji: 80 €/t (bez PDV. a odnos B/C bi bio 2. posebno troškovi sirovine. postoji rizik da neće moći da nabave sirovinu po prihvatljivoj ceni.

5. Ako je izvozna destinacija Nemačka. ili železnicom preko Madjarske ili Hrvatske i zatim Austrije do Nemačke.uključujući osiguranje. što bi verovatno eliminisalo negativan uticaj povećane cene sirovine. ova vrsta opreme na železničkim stanicama i lukama ne postoji. Nemačka. kako bi peleti mogli biti prebačeni iz voza ili kamiona na brod iobrnuto.7 €/km. Razdaljina od 200 km je pretpostavljena kao srednje rastojanje izmedju budućeg proizvodjača peleta i tržišta u Srbiji.verovatno još veća u budućnosti vodi ka povećanju cena peleta na tržištu. nakon usvajanja mera za promovisanje obnovljivih izvora energije i mera podrške za njihovo korišćenje. U tom slučaju obične mašine za transport mogu utovarivati i istovarivati pelete. Najbliža luka je Bari. Jedna je drumom preko Hrvatske direktnodo potrošača u Italiji. utovar i istovar.odnosno luke u Beogradu ili Prahovu na Dunavu. Ako bi transport bio Dunavom. može se očekivati daće se drveni peleti koristiti i u Srbiji. Holandija i druge severne evropske zemlje. Sadašnja cena transporta drvenih peleta kamionom kapaciteta 25 t na razdaljinu od 200 km bi bila oko 0. Što se tiče izvoza u Italiju postoje dve glavne rute.Medjutim. U stvari u sadašnjim uslovima jedini način transporta drvenih peleta u Srbiji je kamionom. Što se tiče izvoza peleta. Drveni peleti koji se sada proizvode u Srbiji uglavnom se izvoze. Biomasa i pelet kao gorivo za dobijanje toplotne energije 11 . glavne destinacije su Italija. proizvodjač peleta bi morao biti opremljen odgovarajućim mašinama za pakovanje u velike vreće i za manipulaciju njima. Medjutim u budućnosti. naprimer težine 1/2 tone. luke i železničke stanice u tom slučaju moraju imati opremu za pneumatski transport drvenih peleta iz jednog transportnog sredstva u drugo. Problem sa ovom rutom je što je potrebno nekoliko puta utovarivati i istovarivati pelete. Medjutim.LOGISTIKA PLASMANA NA TRŢIŠTE Generalno. pa je neophodno imati raspoloživu opremu za manipulaciju teretom u luci Bar i lukama u Italiji. Pneumatski transport drvenih peleta na železničkim stanicama i lukama može se izbeći ako su peleti upakovani u velike vreće. bez pakovanja u vreće. ili oko 6 €/t uključujući osiguranje. onda postoji mogućnost transporta peleta brodom Dunavom. zatim brod preko Jadranskog mora do neke luke u Italiji. Pošto se peleti u Srbiji iCrnoj Gori praktično ne koriste.Transport kamionom je najskuplji u poredjenju sa železnicom i brodom. cena transporta bi bila oko 30 €/t za rastojanje od 1000 km. Grčka. Jevtinije rešenje je transport drvenih peleta u rasutom stanju. proizvodjači peleta u Srbiji imaju dve mogućnosti: da izvoze pelete u neku zemlju EU ili da prodaju na domaćem tržištu. Druga varijanta je da se koristi voz do luke Bar u Crnoj Gori. ali bi to mogla biti I luka u Ankoni.

../42 /7.09.9 34/7.254/.7.09..4/9570/:0 .570/54 09.574./8.8:: .7 3054/ :2. !$7-.574.30..350 :7 :2./.8::1./00 .2.42 .84:7.57.0 314 089570/:0 .574.0 2 :284495.3304.0 8.5704 943.-7.: :4-78.4/3:5009./.574.8544 .4.8544 ..7 341.05707.04/8./.9442 5707. &2.4/30 .!70540 !702.: 9/. .42  50098 :. :20 0-7/7030.7.245.3495. 94495.5.240/.7 :20:57480:/.8544 . 8.80-.24 080./0/7.4/3:5009.8:3..909.8024 070 /.0 054.0 :5443: ..09.8544 . 97.7.-08 .3..5./..88902 5470/047.44 27.9.4/ 30 0-9:5443:: 4/3 0.2. 43/../30 0/344/30.243.544/30 45 930. ./044/44 /.4/3:5009.7.574.4/3:5009..48:7.. .570/:0 .909 9./3:1.7.

.7.30:5443: 1.4/ 89.8::1.570/5: 9.0 ./30 0/3.5009..1. 5704 9.-7.

./42:2.574..30:5443::$7- &4.8...5009.3.4/3:-709./.43.909424/ 9.:4.5. 5.3./:$7-0 /0057030444/3. .5.4/ .: 4/308.7.-7.74 3.4'. 0/3.1.0397..0 .54 308.-.

3.3.574.54.0 2 .90942:$7-4/ 9.5.4/ 8.-7.1.4/3: 0/3..8.0 ..20742/.

/: .5.909 9./.30303 54 09./03.:0493: 5.:047./.-:/07.: 4/3 .-705009.4/ 970-.37.7..88902 .

:30/.73 !74:5:40.34.  9. 9 .$7-.4/  .044/ .5./3..3.

0/34 02.9574.4/ .3:4/ 9.4/3:2.

1.-9/4 9. 574..5009. 0::53.9/.5009.4.-7.4/3.4/ 4 08057095489.

342:70432..-7.0 2344./..2./7.574.:.9./.3.30-2.3489..3: 43/.342.0/7.054897403.93:574./.3.-085.30 4574.3.4/ 30 430497.3489.2432....930304. 9.//70934 :2043/. 5707. 4-. .909.24-494.: :2.302.3 %404592.3.385479307.34 495.1.3854797.834894/97.4/ !702.874. 4.035009./.3.7.4/3: 5009..30874..0../.4548974030.5720747. .8544 .9.4/.4. 3.39.-4.548947.-/0...97.874.9.4/3:/7.35.385479/7.5009.970-.5.03. 50. !74:50 0493 047./0/7. 0 94083.030327.24 3. .34 &8: ..-97.. 9. 308.8544 . .38547924 0-94-.303:.03. 0 ...4.2432.574.874.24 080..5009.20907 :9428: ..3.3.43/.-.7. 47.035009. 40874.342 48:7.4/ 30 94-::534-4 943. 97./. 94--40.0 4/ !.30./4/.4.5009.30 :.4 3.3.5. /: .3-745./.34495.3./ 40..: 9/.7570/:0 .97.3.34:3:9. 8:4.-.:.5707. 40548974030.9472.407.'.. 940.4/3:4/  943../.385479-4 4-.9. .804/4..42. -030-3:3004/57094/3454203:91./7./.90997.30:.3495.09..03.7. 5009.4/3:/7.574.9472./. &:5.54943874.3854793 974 4.7.//7.0397... 43/.:-97.34.970-..-.- .5009.92 :242 $74.574.2432.3 407.09.34495.3.30454/340/.57207/4 2 43/.:570/:0 2.3.:$7-0.2. 4... .74 %74 4.38547934.93.-8097.43.24 0-9/70934 :203005.495../.7890/7./:/7./7.4.09.425.:.-7.

243428 .03.: /.835479/7. 43/.93 !7095489.385479.3.-:/00..397.835479::.03..!$7-..40.9/.097../7.97.9 . :20 4 080 4 0./57./.3495..34 495.:09.:4580:4/ /4 ..034.0.93 :2.

/4-. 7..943.03./.4/ /4 .549435009.5.2.30/4 2.909..243. !70.4/03024..974 4. 80.

38547930:8930/7.2.305.3...304.7423444/97.0  ¯f¾f½ f–f ©f°© ½° ° –©  .-9.97. 8. 40/7.3.57207 9.0 .30./50.03. 0.85342:89342 43/.385479.9 03./.34495.3 495.8.423.307.

3495.4/30 5009.4/ 30 9././ .93.3570/209.389.7..043.5.3. 3054970-3. 209.30 /08: 50.574. .5.574.. ..4/3:5009.3.57207 943. 3. 99: /7.7./.2.970-.7:3005....8: .4/3:5009.30 894 .893489.804-7.34495./7.3923./.4/:5..574.:874.3. !470/94.3.500900 8:..4/3:5009.57489. 3.:4.3.5780 874.40. !# ' !# $  %03440.0 .3.909574. &9428: .

3854798.9.0/3.. 3.5.:1.02.304/34834. 3.348924:-94-..8944/470/7:47:53042. 57084. .-7.4./7.0/7:0./.30 3907397.. $.30.0 5704 9.3.34.9. 3./ 9030 480874.3..2.57.8.0302.0305009.3 43/.50./.4 948:5. 0 7: 34 .92..90970.. 80 .5009. ..09.40.

4/  9.

.3.970-..:8.34870/89.9.9.08:1..0857084.4-80/7.0..:50092./.5.894 4/.93289050342.243.575702. 0200 089...24 0 :5708:/./: ..:./ 9030 88902970-.4.9..4 948:.3. 2.3:2.3570/209 W%7.324//4.0 3: 50.3.8070:3.742 .80.4227.2.7489.03.35:...48.03:/7..3489.5009.-948: 03..801../7.5009 W0.02579842 !7570203./ 9030.348.02.03.7: 342/:898::74907:50 W...42403./7 . 948:43 /: 04954733.324/ 570 3.7020348: 200/7.3.0/34 .. 02.8: 4.574.874.0:5708.3.4030454/34 8: 030 &234...8...50090 W%072 .4874.447. 003 4.:/4-4 8.0 W 030 57020.3907397.243 003 .2030209.030 -:/0..3.8.3574.50090./.030 434030454/34:8: .0305009. 50098057. 57..34 94089.8544 .:942.2.8: 030280894.3489.385479 W&94.-7.30 3.54/.247.03.0. 3.27:5.43.4 !470/94.3.3.../. .80 .8308: .0/7...3.30934/.9. 08: .9:7:/4 S4- 345.: 2:84.4.7.5009./203. 874.2. 57.079.48047897.8089.403047307.0 300/3.0 . 0...2.38547924 0-947439.9.-8057.8: 0308047894- 34945.30 894.3.385479 88902..43  ¯f¾f½ f–f ©f°© ½° ° –©  .30575702.0308: 030874./.2.97.3024 0-942-34.9.2./7../0305009..9.. 874.8: W!702874./7 .428: .4/4.43/.03/7. 8:0/3.9.:5708: !74..: :.0.3.4.3489.0305009./7..73..3050.09.484-4/4334 .57094/3457570203.4/0808:./.3.3489.8089.424: 4592. W$.3 43/./7.2.4.7.8.030 W.9.3489.:2.4-:43030 894 0. W!7..4-80/4-..4/.7..3..8. 874.902507.90935009 W!.54/4/4....0/034.4/.548020.2...420./.34489.-7. 4/ .0 940..3 W0..9:5708: 4- 34/422 .804-. 3.

3: 43/.-..8.03 4/ ..4/7 .3048:7.34489..5009.. 9.089..: :.:57.-7.3.3.9. 974 4.:3.3974 4.385479.0:9428: ..854/ 43.0303.3457419.-7. 974 4...4/305009./7...574.89404/974 4. 974 4.9.97. :205457480 34.3:.030/7..03080 0 .03070 0097 309454930 974 4.3489.5443..7.4/4.30 &/04540/3974 4..4/!$7-.9.57.47894-4.0/7.08: 574..5009./4-.808. 5708:   %74 4.:574.5.3 3.47.41.90 4/7 .3.572071.85484.057.43974 4.5009. 507.9220.8014727.0 3:544/3:...4/30 03..4834.4874.

/.-.32974 4..2.82.3.4.:3 0.3. 2.3./.03. :20348 ..9 9485./7.34495. 43/.03034..43:/! $7-.:874.3.034.0 :/04:4507..9.30 !4 942.974 .

/7:422089:54.0 &8: .7.:0097 3:0307:..2.9...24 0570/89.304: :897 !48974030.9 43/.:42.03.:..5489740307.0 ..34489. 4.4 .3:89.4.574.:.::4507.-7.934.043428:. 49.82.574.4/35009.9.457207 ..03202.8:.80 5489 08.2.4-:. ./1.:/04974 4. 7.035009.574.089.5.32974 4.3. .24:8: .385479 7./ 9..9. .24 0-93.00 4/30 3.2.47.4/3:5009. %43. 5.0302.:3:97.45757023..0097 3003070 7:.380 974 4.3.7.0097 3:270 : .57574.3. 5480-34.7.3:/7:0 70../.4/30/7.4/35009.030434280457....35:.302.088: 03.3.4/ 300:094.895704 ::53974 4.8:-748203.3002 9.0097 3003070975:9.1.303.03.40.9./..54430 54.2. 3::4::574.74. !74.74. 3489 20/:4507.9.300434280457.90..974 4..432974 4.3.9. 43/.43974 4. 4/3...243 !7095489./..348957409.089. 43../.8:4/ 34507./0.089. .8.9.74-8::5323. ./...82.0457020 8: .45443 40./.. .9./7.8:974 4.4 974 4.2097.3974 4./308.24:-9.0:54.0307024:547.20.:3. . 5.:/.5489.089..32 .03. .03033.035009.8.:$7- 974 4...:0/.2.8:.3974 4.7.34 489.8:574.03.974 4.32974 4.4834.43974 4..9..90.0:$7- /00.874..4507..9.20...0.34489.9.-7.3 .4 /00097 3:0307:.07..2. /7./:9782030.089.2.97.8:3.3974 4.:7.4945493:0307:.03.. ¯f¾f½ f–f ©f°© ½° ° –©  .0  %74 4.03.0700310/3. 3.54.7.30570/89.3 :/04:::5324507.9.: .30.5443.9.385479. 574.3.089. /.3./7..909424/ 943. 5708.9 3.:84.820 903.8: 030 !708.84 /. .01../...4507..32974 4.43 974 4.5009.5. .03.3.874...2. 3 97.8::59.3038 4/ 34507.9..2097.57574.2.348957409.974 .4/30/7.. 3.5.4/3.

 30/034 O 03.20978::8. O 3.243 4/ 3.4/3. 82030 7./7.3. 943.7.43974 4.089.3.34495.574. . $0/0 5./.403579034 0434284./3/.

0097 3003070549435009. .-70 O 03.9 :: :: 974 4.097./41.385479.

:8203 O 03./3./3. 547./3: O #.5.7.9 O 4/ 3.97.:$7- .9.385479.83..5009.

..97.385479.745: .9 O 03.

9 .243 -74/ O 03.:$7- .5009.

9 -0!' 97.:& .5009.385479:: 03 O 03.

90.98:4/348 ::53574/.257095489.343.03./..9.54/57094/345489.4/. 243.8945.3.39313.79.34893.04/3.934 570.974 4..089../3..48050090.97 9:$7-0 .2.2.0 243 : 8: .::5303.574894.0.348957409..4/4.8945.:3028: .089.089.304/4/30 39073.-705009.38854.39073.430974 4..430974 4.03:457. .089.0 43/.30974 4. O #..54.900434280 457.4/04/3483.0 0 4//... 4/ 3574/1.03257095489.089.. #00.43974 4..40:& 4/ 3574/3.0:5740. .2..04/30 . ## 38:/4-754.09.4507.9.3.:4/348:3.0 !74894.:574/.3.::5303.3.089.7.089..54..../.0 !4 948:3..957..089.7.30354/.474 0434284457.8945.385479:: 03 O 84393.34893.9.7.702054.80 9./.2.02.089.9 -0!' 97..7020 54.574....3024 0/.9.

38.::$7-43/. 30 .34495./..47 030/7.035009574/. 570/89.974 4.94427.0../34./. 480/7. /4-9  !74/ 974 4..034/ ..574/.70/3489/84394.:8.54897403.54.

 8.9/4348::53: /4-994427.4/348.  4/ 243.0. 30./34.70/3489 .54897403./.

0  4574. 5009.30489.24 0/.3.57207 .4/.90543 4./7.3..-.03 .

4/348.4/305009.243. .0.- 5740.- -.9 43/.38805.5489.4-4013./34./4-994427.9574.20970::53.7.

7.0:570/3489 54 942..3: ...3489. . . 9200.74.34 3.035009.2.443.3.3974 4.:$7-.8: .:8508:384507.745 ¯f¾f½ f–f ©f°© ½° ° –©  . .8945. 5480-34974 4./.9.574.4/3: /7.9.039073.03 /.09.574.0 .3.3.54.7.570/:0 .:.90434280.3025497..03./01.::0934.-7:.0897. 708509..03.30.54. 3../.34489. 3.30:574.4574..30 94089/7.4/3:5009.5497./7.3: $.:45 9030 024 /.4/3:5009.80 -.9.9.84.4. 30.489..04 00/.0874.874. /7.30 024 /.370:9.024 080./7:4897.0874..7413.-.3..05707. 3470 030 &84.3232.--4 &4-.:/7.38857.4/ .3:54 57.8.08.34489.4/30 548947/.574.035009.97.9.74 ./42/7.4.03.8.: 9/.4.089.3.0/3. /7.43:8 574.- 0.3 .34  .874.-.0.. 947.34495.-048:7..9.385479...

5720790 30.9894..34280.47.43.0 .934 0238. .9 34 3047890 4.3.385479 /7..4/.574/..5009.0. 43/.3.3.../42.4/.945702:.425704..3:.0:9428: .3: -05.9 50090 5.34 574.43:8.0.3.:9070942::.5489424: 348997.0/7:2425704 7.0/.7:73447 .207./.: .54.:$7-2.9..-9424..7.2.35:.00.97 9: 94-.243.:3.:-:/: 3489. .8.2./0893...54.40 0/:92:-:/: 3489 3.384247. 0297 9: 7.-9 :..4.530:2.07300.93070 030097.4 47 030 24 0804 0.70 0 0/:92 :0 003 089.. 080/7.2.57424.92:8970/402.3.8:94289.:/..54/7 0.7.03500947899:$7- 94809 0..804789.074.:247.7:.2.03070207..3054894 !30:2.../7:0 80./.074. 03.: 9..0350094808.7. 7:.4.9897./4300:0:9...5009.:/7:4 !4 94805009:$7-7344757.:548940/.385479/7.24 080-0 .430.92-74/5704.385479/7.427:9420 94054970-3430445:9.307:90 0/3. 02.. 003 289.:.5009.-74/4-73:94 40.. 5009. 003 289.9344 .38547934870/89.024: 3489/.2.03.030874.48: 5009:5...0/3497..97.34..30.4.0 ..3:9.4. 7 .789.574.4.035009.-74/42 :3.035009.030454/342.42 003..- .0 .4570203.. ...70 0 3..:.4/4:0..:2.08:9.9/...4.4/0:$7-:.7 .2.3.:9.39.:.3/.9897.3. .980/70934/454974 .:9./7.385479.4050090:30:02: &/.980.:45702:.304-34.:343 !74-028.:7. .3.30/0893.7807..74580020 94809 0..8544 .02..30   $%!$%# % 0307.035009.:94. 0 0.3:. 4. .4-500924-9570-.

950090 0/:92 574..:$7-0 .9430 &9428: .5.70 0. 397.30:..2.-247.24342 %7.7.03.00.4-94570203 4/4. 30.93.7.44 .97..97..9894.. 3.5.7. 32:84.385479.4/.7. &89.035009...0/33..385479.7:8.24342./7.035009./. 3./.385479 24::94.../.35:. 5009.:4- 302.42-74/42 $.909.385479.4.3:4/ 2- -.: 22...:32./7. 003.2.2.8:5:5470/03:8.2434203.

2 44 .

.42 .4 870/307.4/ 2057095489.4/..:3.:$7- 4/34834:0:047.5009.4. .03..3020/:-:/: 0574./: !7.385479.44 ./.: 4-97.894.3.97 9.30 #.385479-4:3..:3.9:: :: 48:7.97.03.--.

.7894.9..894.7     ¯f¾f½ f–f ©f°© ½° ° –©  .7.30 :94.304/ 2 :: :: 48:7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->