Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 17. 11. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5827

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Skandalozno

Ko je dozvolio da prijete}e pismo iza|e iz pritvora

(Foto: M. Lugi})

’Avaz’ saznaje: Provjera zdravstvenih uvjeta

Turkovi} prijetio B Had`iomerovi}u cu mjesta
4. str.

Mafija{ko pismo uredniku

JA[AREVI] JE RADIKALIZIRAN U AUSTRIJI!
Kurt Voker govorio o teroristi iz Srbije Neke vanjske sile na tom podru~ju rade na formiranju odre|enih doga|aja, kazao Voker
koji je nedavno izvr{io napad na Ambasadu SAD u Sarajevu bio musliman iz Sand`aka, s podru~ja Srbije, a kojeg su radikalizirali ekstremisti u Be~u“. iv{i ameri~ki ambasador pri NATO-u Kurt Voker (Volker) izjavio je na prekju~era{njem zasjedanju Kongresa SAD da je „odmetnik Spominju}i Ja{arevi}a kao primjer, naglasio je da „neke vanjske sile na tom podru~ju ve} rade na formiranju odre|enih do2. strana ga|aja“.

OTKRIVAMO Poruke iz Kongresa SAD

Na li

INSPEKTORI ^E[LJAJU KCUS ADMIR JE @RTVA ILEGALNIH TRGOVACA LJUDSKIM ORGANIMA
Heroji: Dragan Viki} za ’Avaz’
8. i 9. strana

Istra`ujemo: Nakon tragedije u porodici Bajri}

3. strana Stotine navija~a ovacijama pozdravile junake iz Portugala: Na{e vrijeme tek dolazi

(Foto: S. Jordamovi})

NE]U U PENZIJU, @ELIM VODITI SPECIJALCE
11. str.

Osim: Pape mora ostati!
5. i 64.-67. strana

Hrabri ’Zmajevi’ u Sarajevu do~ekani kao pobjednici

SUPERTALENTI

Eva Pili} osvaja region

Pre`ivjela skok s petog sprata
17. strana

BIJELJINA

UMJETNICI

Nova izlo`ba Safeta Zeca

7. strana

33. strana

Ukratko

2
(Foto: M.Lugi})

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

aktuelno

OTKRIVAMO [ta se govorilo o BiH u ameri~kom Kongresu

S ju~era{nje ceremonije

Banja Luka

’Ameri~ki kutak’ jo{ bolji
Ameri~ka ambasada u BiH donirala je 25.000 dolara za pro{irenje rada „ameri~kog kutka“ u Banjoj Luci i njegovo pretvaranje u savjetodavni centar u kojem se mogu dobiti sve relevantne informacije o univerzitetskom {kolovanju mladih iz BiH u SAD. Uz prisustvo predstavnika Ambasade SAD, visokih zvanica i studenata, na ju~era{njoj ceremoniji istaknut je veliki zna~aj obrazovne i kulturne saradnje dviju zemalja. A. [.

Mevlida Ja{arevi}a su radikalizirali u Be~u!
Zanimljivo izlaganje Kurta Vokera, biv{eg ameri~kog ambasadora pri NATO-u Potvr|eno izvje{tavanje „Dnevnog avaza“ o teroristi~kom napadu
tvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“ o teroristi~kom napadu koji je 28. oktobra izvr{io srbijanski dr`avljanin Mevlid Ja{arevi}. Govore}i o slu~aju teroristi~kog napada u Sarajevu, Voker, aktuelni izvr{ni direktor Centra za transatlantske odnose Univerziteta „John Hopkins“, pozvao je na poja~ani anga`man SAD i rekao da „neke vanjske sile na tom podru~ju ve} rade na formiranju odre|enih doga|aja“, spominju}i Ja{arevi}a kao primjer. - SAD ne mogu dopustiti uru{avanje politi~kih struktura, ugro`avanje ljudskih prava i vra}anje na konflikte u dr`avama Balkana, jer bi to direktno utjecalo na Evropu u cjelini. Ipak, ja jo{ vjerujem da su evropske integracije pravi put za dr`ave Balkana. Mi se moramo sna`no zalagati za ovaj cilj - kazao je Voker. zvao me|unarodnu zajednicu, u prvom redu SAD i EU, da preispitaju doBiv{i ameri~ki ambasador pri NATO-u Kurt Voker (Volker) izjavio je na prekju~era{njem zasjedanju Odbora ameri~kog Kongresa za vanjske poslove da je „odmetnik koji je nedavno izvr{io napad na Ambasadu SAD u Sarajevu bio musliman iz Sand`aka, s podru~ja Srbije, a kojeg su radikalizirali ekstremisti u Be~u“, otkrivaju transkripti sa zasjedanja u Va{ingtonu.

MMF

Vlast mora dodatno {tedjeti
[ef Delegacije Me|unarodnog monetarnog fonda za BiH Kostas Hristu (Costas Christou) i ministar finansija RS Zoran Tegeltija ju~er su na sastanku u Banjoj Luci jo{ jednom ukazali na problem neusvajanja Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH. Kako je saop}eno iz entitetskog resornog ministarstva, prenosi Fena, istaknuta je potreba dodatne {tednje na svim nivoima vlasti, a posebno na nivou institucija BiH.

Preispitati politiku
Ovaj utjecajni biv{i ameri~ki diplomata upozorio je i da briselski na~in djelovanja u BiH o~ito ne daje pravi efekt te je po-

sada{nju politiku. - @elimo ovaj region u potpunosti integrirati u EU. Ali, stanovi{te da }e sama perspektiva integracije u Uniju rije{iti probleme u BiH ili na Kosovu, mora biti preispitano. Iako je pro{lo 16 godina Voker: Evropske od Dejtona te 12 od forintegracije miranja trupa KFOR-a, trebaju biti cilj mi u ovim dr`avama vidimo stagnaciju, ako ne i regresiju - rekao je Voker.
A. DU^I]

Vanjske sile
Time je u najvi{em zakonodavnom tijelu SAD po-

Gordon: BiH je pouzdan partner
Pomo}nik ameri~ke dr`avne tajnice za Evropu i Evroaziju Filip Gordon (Philip) istakao je da je BiH ~vrst partner SAD u borbi protiv internacionalnog terorizma. - U proteklim godinama nadle`ne agencije u BiH su istra`ivale i zatvorile brojne nevladine organizacije koje su finansirale terorizam te su izvr{ile deportaciju onih ekstremista koji su ilegalno u{li u ovu dr`avu. Zbog potrebe konstantnog opreza, u vezi s ovim mi }emo nastaviti usko sara|ivati sa bh. vlastima kako bismo ja~ali provedbu prava i antiteroristi~ke agencije - rekao je Gordon.

BOSS

[okantne informacije o advokatima
Bosanska stranka (BOSS) pozvala je Tu`ila{tvo BiH da za{titi pravni poredak dr`ave krivi~nim procesuiranjem predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Advokatske komore FBiH zbog udru`ivanja u zlo~ina~ku organizaciju u cilju izvr{enja krivi~nog djela porezne utaje, prenosi Fena. Iz BOSS-a najavljuju da }e narednih dana prezentirati nove „{okantne informacije“ o ~lanovima UO Advokatske komore FBiH.

Danas sastanak u Parlamentu Bosne i Hercegovine

Novi poku{aj {estorke da napravi vlast
Ljubi} ka`e da svi dolaze, Had`i} da SDP jo{ nije odlu~io
za podne u Parlamentu BiH. - Svi lideri potvrdili su dolazak, a sastanak }e biti u mom kabinetu u Parlamentu BiH - kazao je Ljubi} za „Avaz“. No, da se ne{to ~udno de{ava, mo`e se i{~itati iz stava SDP-a, ~ije je Predsjedni{tvo trebalo, kako nam je potvr|eno tek uo~i sastanka, donijeti kona~nu odlu-

Ima li pomaka u pregovorima

Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} potvrdio je ju~er kasno popodne za „Dnevni avaz“ da }e svi pozvani politi~ki lideri prisustvovati dana{njem nastavku pregovora {estorke, zakazanom ta~no

Latif: Nadvladati borbu za fotelje
Iz Saveza za bolju budu}nost BiH, kao lidera opozicije, poru~uju da je u svemu interes dr`ave BiH prioritetan. - O~ekujemo i tra`imo od predstavnika {est stranaka da BiH 13 mjeseci od izbora naku ho}e li prisustvovati sastanku, ili prekinuti pregovore o konstituiranju vlasti u BiH. Prema rije~ima potpredsjednika SDP-a Damira Had`i}a, u ovoj stranci sumnjaju u iskrene namjere pojedinih ~elnika. - Odluku ho}emo li nastaviti pregovore jo{ nismo donijeli, jer nerazumno je sjediti s ljudima, kao {to su Dodik ili ^ovi}, koji imaju planove za ugro`avanje suvepokon dobije Vije}e ministara, i ohrabrujemo ih da neminovno na|u kompromis koji }e nadvladati borbu za fotelje u korist razvoja i izgradnje dr`ave - kazala je izvr{ni sekretar SBB BiH za medije Edina Latif. reniteta BiH - ka`e Had`i}. Iako se ~inilo da je {estorka blizu dogovora prema kojem bi strankama platforme pripala ~etiri ministarska mjesta, a hrvatskom i srpskom bloku po tri, posljednjih dana pribli`eni stavovi su kompromitirani zbog izjava nekih ~elnika da su pozicije vra}ene na po~etak te da je neminovan „preustroj dr`ave na tri jediA. [I[I] nice“.

Praznici

Neradno na Dan dr`avnosti
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, zbog iskazanog zanimanja javnosti, saop}ilo je ju~er da 25. novembra, na Dan dr`avnosti BiH, dr`avni organi, preduze}a i druga pravna lica ne rade. Kako prenosi Onasa, definirano je to Zakonom o progla{enju 25. novembra Danom dr`avnosti BiH.

Zamjenik ameri~kog ambasadora u BiH D`onatan Mur (Jonathan Moore) izjavio je ju~er u Banjoj Luci da su postojale nade da su ~elnici {estorke u me|uvremenu postigli kompromis. - Te{ko je, me|utim, o~ekivati veliki uspjeh. U svakom slu~aju, pregovori moraju biti nastavljeni zbog napretka zemlje istakao je Mur.

Mur: Nada u dogovor

Had`i}: Sumnjaju u iskrene namjere

Ljubi}: Svi potvrdili dolazak

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Erol AVDOVI]

EPBiH Namiruju se dugovi zbog bagatelne prodaje struje u 2009.

Nova uprava ~isti Jerlagi}evu aferu
Potvr|eno pisanje „Avaza“ da je biv{a uprava pogodovala stranim kupcima na {tetu dr`avne kompanije Sa EFT-om se jo{ pregovara o dugovanjima
eura po megavat-satu. One su se obavezale da }e po tim cijenama tokom cijele godine otkupljivati vi{kove struje. Osim toga, potpisani ugovori nisu imali kona~an rok realizacije, ve} je bio dat neograni~en rok prolongiranja obaveza. No, zbog ekonomske krize 2009. struja na svjetskom tr`i{tu drasti~no je pojeftinila, pa su strani kupci EFT i „Alpiq“ zatra`ili od EPBiH da im od 1. avgusta te godine bude umanjena koli~ina struje koja se isporu~uje po visokim cijenama. Tada{nji direktor Jerlagi}, {to je vrlo sumnjivo, na to je pristao i EPBiH je umanjila koli~inu na 60 megavata, {to je dovelo do toga da su morali raspisati novi teNova uprava „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH), s direktorom Elvedinom Grabovicom na ~elu, kako saznaje „Dnevni avaz“, intenzivno je po~ela ~istiti stare dugove koje je napravio biv{i menad`ment ove kompanije, dok je funkciju generalnog direktora obavljao Amer Jerlagi}. Rije~ je o ugovorima o prodaji elektri~ne energije iz 2009. godine, kada je biv{a uprava nanijela vi{emilionske gubitke ovoj dr`avnoj kompaniji, o ~emu je na{ list pisao u vi{e navrata, a koji bi mogli biti i predmetom istra`nih organa. Po~etkom 2009. tada{nji direktor Jerlagi} sklopio je sa EFT-om Vuka Hamovi}a i kompanijom „Alpiq“ ugovor o prodaji vi{kova elektri~ne energije. Ove kompanije na tenderu su dogovorile kupovinu struje po tada tr`i{noj cijeni od 80

Inckovo pore|enje
Ured visokog predstavnika (OHR) ostat }e u BiH sve dok se ne steknu uvjeti kako bi poraz fa{izma bio kona~an, poru~io je, dodu{e druga~ijim rije~ima, Valentin Incko (Inzko) u svom {estom od ukupno 40 obra}anja svih visokih predstavnika u BiH u Vije}u sigurnosti UN-a. Pri tome je Bosnu usporedio s njegovom zemljom Austrijom. Tamo su ~etiri pobjedni~ke zemlje nakon Drugog svjetskog rata morale ostati deset godina (do 1955.) kako bi osigurale da se nacizam ne vrati. Na`alost, Incko nije mogao re}i koliko dugo }e se s avetima pro{losti, pored ovih 20-tak godi-

Dodiku, tom Bosancu koji najvi{e razbija svoju Bosnu, iznova je ponu|ena „maslinova gran~ica“
na, gra|ani BiH jo{ morati boriti dok im neodgovorni politi~ari ~esto stavljaju so na jo{ nezacijeljene rane. Usporedba BiH s poratnom Austrijom na razini ideolo{kih stranputica i dugoo~ekivane evolucije - od ekstremizma svake vrste do moderniteta koji se pri`eljkuje dobro je do{la. Uz sve, predsjedniku manjeg bh. entiteta Miloradu Dodiku, tom Bosancu koji najvi{e razbija svoju Bosnu, iznova je ponu|ena „maslinova gran~ica“ da prestane instrumentalizirati nacionalna osje}anja bosanskih Srba u korist kom{ijskih geostrate{kih interesa.

Pozitivno poslovanje u 2011.
Nova uprava EPBiH, kako saznajemo, uprkos zate~nom dugu od 16,3 miliona KM, zahvaljuju}i racionalizaciji tro{kova poslovanja ovu poslovnu godinu zavr{it }e pozitivnim rezultatom. O~ekivanja nove uprave su da }e 2012. godina biti uspje{nija, na {ta ukazuju rezultati posljednjeg tendera za prodaju vi{ka energije. Novim uvjetima za prodaju nder za prodaju te koli~ine vi{ka elektri~ne energije, ali u mnogo gorim elektri~ne energije omogu}eno je ve}em broju ponu|a~a da u~estvuju na me|unarodnom tenderu, {to je rezultiralo prihodom od 11,5 miliona KM za istu koli~inu elektri~ne energije. Tako|er, zbog toga {to je prodato za 50 posto manje o~ekivanih vi{kova elektri~ne energije, 2012. godine mo`e se o~ekivati i pove}anje prihoda za vi{e od 20 miliona KM. okolnostima na tr`i{tu. EFT se, uz jo{ nekoliko kompanija, tada opet prijavio i dobio na tenderu, ali tu struju koju je ranije pla}ao 80 eura po megavat-satu sada je pla}ao dvostruko jeftinije, tek 44 eura. Zbog toga je, kako saznajemo, nova uprava EPBiH intenzivirala aktivnosti sa stranim kompanijama u vezi sa zatvaranjem dugova do kraja 2011. godine. Kako saznajemo, s kompanijom „Alpiq“ dogovor je postignut i dug od 2,5 miliona eura prakti~no je izmiren. No, sa EFTom, koji je do sada bio najve}i kupac elektri~ne energije, jo{ se pregovara i o~igledno je da se do kraja godine ne}e uspjeti izmiriti 6,5 miliona eura duga „Elektroprivredi BiH“.
A. DEDAJI]

Ugovori bez roka

Novi tender

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Valentin Incko u Njujorku govorio za „Dnevni avaz“: Dodik bi mogao biti lokomotiva cijelog regiona
- Mislim da je Incko dobar kao ~ovjek, ali, na`alost, nema podr{ku od velikih sila da ne{to konkretno uradi. To su osjetili razbija~i BiH, pa su podivljali. Mislim da je najve}i problem {to mi nemamo pravog politi~ara na vlasti da se tome suprotstavi. Ovi koji su na vlasti su meku{ci koji ne vide dalje od svog prsta. (Edi Aga)

364.328
posjetilaca na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je zabilje`io „Google Analytics“

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Grabovica: Racionalizirao tro{kove

Jerlagi}: Ostavio gubitke

Pitanje: Ho}e li predstavnici SDP-a, SDA, HDZ-a, HDZ-a 1990, SDS-a i SNSD-a sklopiti danas dogovor o formiranju Vije}a ministara?
A) DA B) NE C) Ne znam 27,27% 63,64% 9,09%

Gra|ani ne vjeruju da }e lideri {estorke posti}i danas dogovor

„Avaz“ saznaje Provjera zdravstvenih i sanitarnih uvjeta

Inspektori Federalne i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) trenutno obavljaju sveobuhvatnu kontrolu, saznaje „Dnevni avaz“. Kako doznajemo, inspektori ~e{ljaju i provjeravaju sve zdravstvene i sanitarne uvjete na svim klinikama najve}eg bh. medicinskog centra.

Inspektori ~e{ljaju KCUS
Njihov dolazak izazvao je niz pitanja i nedoumica kod uposlenika KCUSa, jer se ranije nije de{avalo da u isto vrijeme do|u inspektori obje inspekcije. - U pitanju je redovna kontrola. Moramo imati i vanjske kontrole, ali se ni{ta vanredno nije desilo - kazala nam je portparol KCUSa Biljana Jandri}. I glavni sanitarno-zdravstveno-farmaceutski inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove prim. dr. Nijaz Uzunovi} kazao je za „Dnevni avaz“ da se radi o uobi~ajenoj kontroli. - Sanitarni i zdravstveni inspektori su u KCUSu. U pitanju je timska kontrola. Ne radi se ni o ~emu vanrednom - ka`e Uzunovi}. E. Ha.
KCUS: Provjere na klinikama

A C B

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba.

Ukratko

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

aktuelno

SUD BiH Nastavljeno su|enje zlo~ina~koj organizaciji Zijada Turkovi}a

Kruni}: Na ~elu odbora

SIPA

^etiri kandidata za direktora
Na konkursu za direktora Agencije za istrage i za{titu (SIPA) prijavili su se Novo Blagojevi}, {ef Regionalnog ureda Grani~ne policije Sjeveroistok-Bijeljina, Rado Dostani}, savjetnik direktora GPBiH, Goran Luji}, {ef policije BD, i Goran Zubac, na~elnik CJB Trebinje.Ovo je ju~er nakon sjednice Nezavisnog odbora Parlamenta BiH za izbor direktora SIPAe, na kojoj su otvorene prijave kandidata, izjavio predsjednik ovog odbora A. Du. @iko Kruni}.

Zekovi} potvrdio Kalenderov iskaz
[ejla Turkovi} tra`ila da se vide na kafi Zekovi} vozio Milovanovi}a na mjesta likvidacija da je pomogao Laki}u u postavljanju baterija u eksplozivnu napravu
Svjedok pokajnik Emir Zekovi} ju~er je u Sudu BiH, u nastavku su|enja zlo~ina~koj organizaciji Zijada Zike Turkovi}a, na pitanje dr`avnog tu`ioca Olega ^avke da li ga je neko kontaktirao nakon davanja izjave tokom istrage i nagovarao da promijeni iskaz, kazao da ga je taksista Predrag pitao da li bi se sastao sa Zikinim i [ejlinim ro|akom. Zekovi} nije pristao da se sastane s ro|akom, a kasnije je, kako je rekao, dobio poziv [ejle Turkovi} da se sastane s njom na kafi. Poruku je prenio taksista Hasan D`anko, za kojeg je [ejla znala da poznaje Zekovi}a.

\uri} potvrdio

Planin~i} ka`njen
Danijel Planin~i}, koji je sporazumno osu|en na {est godina zatvora zbog pripadni{tva grupi i umije{anosti u ubistvo Rajka Milovanovi}a, ju~er je ponovo odbio svjedo~iti protiv Zijada Turkovi}a i Milenka Laki}a. Zbog toga mu je sudija Izo Tanki} izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, koju }e po~eti odmah izdr`avati.
Zekovi}: Turkovi} novcem od plja~ke [ejli kupio fabriku u Makedoniji

ba{i}) i jedan mu{karac za kojeg je rekla da je njen ljubavnik. Zekovi} je kazao da se pri~alo da je Turkovi} novcem od plja~ke [ejli kupio fabriku u Makedoniji. Kasnije mu je re~eno da je fabrika samo formalno prepisana na [ejlu, a da }e oni svi imati koristi od toga. Zekovi} nije imao nikakve koristi, jer ga je Kalender prevario.

Eksplozivna naprava
Na ju~era{njem pretresu zavr{eno je i saslu{anje @eljka \uri}a, koji je, prema sporazumu o priznanju krivice, na izdr`avanju kazne od ~etiri godine. \uri} je potvrdio da je pomogao Laki}u u vezi s postavljanjem baterija u eksplozivnu napravu.

„Borac“ Travnik

Obustava rada jo{ traje
Obustava rada u staroj hali „Konfekcije Borac“ traje ve} tri dana. Skoro hiljadu radnika ne radi, dok preostalih 700 travni~kih konfekcionara redovno izvr{ava svoje obaveze. Sindikat preduze}a tra`i isplatu pla}a i toplog obroka, reguliranje kredita i zdravstvene za{tite. S druge strane, generalni direktor Mustafa Dagoja tvrdi da je obustava nelegalna i K.K. nelegitimna.

SAD

D`eko pristao na izru~enje
Nekada{nji pripadnik Specijalnog odreda za posebne namjene „Zulfikar“ pri {tabu vrhovne komande Armije EBiH Edin D`eko, koji se sumnji~i za zlo~ine u selu Trusina u op}ini Konjic, pristao je na ekstradiciju iz Amerike u BiH. Kako javlja BIRN-Justice Report, a prenosi Fena.

\ogani: Srbijanska pjeva~ica do{la po vozila u Sarajevo

Turkovi}: Donio registraciju za ukradeni audi

Ni ovaj sastanak nije realiziran, jer se Zekovi} odbio sastati sa [ejlom.

Ostao kratkih rukava
On je istakao kasnije da niko nije vr{io pritisak na njega i da nije bio u sva|i sa

[ejlom. Svjedok pokajnik ju~er je ponovio da je u sva|i s Isljamom Kalenderom, za kojeg je ustvrdio da je osoba koja od ~etiri izgovorene re~enice dvije obavezno sla`e. Uprkos tome, Zekovi} je

ju~er, govore}i o svojoj ulozi u plja~ki dva i po miliona eura na Sarajevskom aerodromu i poku{ajima ubistva Dragana Peri{i}a, Mensura Alji~evi}a i Anesa Kurbegovi}a, potvrdio ve}i dio onoga o ~emu je ranije pred Sudom BiH svjedo~io Kalender. Zekovi}, koji je, uglavnom, vozio Rajka Milovanovi}a na mjesta gdje su spomenute osobe trebale biti likvidirane, kazao je da je sve naloge dobivao od Kalendera, koji mu je obe}ao da }e biti pla}en za sve usluge, ali je na kraju ostao kratkih rukava. Zijada Turkovi}a svjedok je spomenuo samo u nekoliko navrata. Kazao je da je Turkovi} s Kalenderom do{ao u njegovu gara`u kada je otet automobil „audi Q7“ kori{ten u plja~ki novca na Sarajevskom aerodromu. Tada su njih dvojica donije-

Turkovi} nezadovoljan izvje{tajima „Avaza“ i FTV-a
Optu`eni Turkovi} prije pretresa je dobio rije~ od Vije}a Suda BiH, insistiraju}i kod sudija da „zamole ^avku da ne {iri dezinformacije da }u biti osu|en na 40 godina zatvora“. Naravno, kritizirao je pisanje „Dnevnog avaza“, kojim nije zadovoljan, jer iznosi ~injenice o njegovim monstruoznim djelima. Tvrdi da na{ list „nije sud da unaprijed osu|uje ljude“ i da „tra`i da budem osu|en na 40 godina“. Zbog „Avaza“ je ponovio da je „priznao ta~ku sedam optu`nice“ (poku{aj podmetanja eksplozivne naprave u hotel „Radon Plaza“). la bh. registarske oznake koje su postavljene na automobil. Turkovi}a je svjedok vidio i ispred zgrade Saraj-Polju u kojoj su se skrivali Srbijanci koji su izvr{ili plja~ku na aerodromu, ali nije vidio da je u{ao u objekt. Zekovi} je ispri~ao do u detalje kako je donosio hranu Srbijancima, i da je optu`eni Sa{a Stjepanovi} donio policijske uniforme nabavljene u Srbiji, koje su koristili plja~ka{i. Tako|er je ispri~ao i da je u stanu na Ilid`i u~estvovao u prebrojavanju novca i da je s Isljamom zajedno uzeo 260.000 eura. Po dva automobila „passat“ kojima su se Srbijanci dovezli u Sarajevo kasnije su do{li srbijanska pjeva~ica Sla|a \ogani (Sla|ana DeliTurkovi} je tra`io da Sud utje~e na „Avaz“ i Federalnu TV, ~iji mu se izvje{taji ne dopadaju. Sudija Tanki} istakao je da izvje{tavanje medija na utje~e na Sud. Ina~e, na po~etku ju~era{njeg su|enja poku{ao je odr`ati lekciju tu`iocima i novinarima. Turkovi} instrukcije da u Sudu spominje tu`ioca ^avku, „Dnevni avaz“, FTV i naro~ito Fahrudina Radon~i}a dobiva od politi~kih i ratnoprofiterskih nalogodavaca za koje se polako otkriva da imaju finansijske veze s njim u vidu razli~itih biznisa, pa i nekretnina! Tako|er je ispri~ao da nije vidio ko je ubio Rajka Milovanovi}a u mjestu Johovac kod Zvornika, ali je nakon preparkiranja automobila pored grobnice koju je Rajko sam iskopao vidio Danijela Planin~i}a kako zakopava raku. Milenko Laki} je sjedio i pu{io cigaretu. \uri} je na Laki}ev poziv rukama posipao zemlju po Milovanovi}u, kojem su virila samo koljena. - Sav sam se skamenio. Svako na mom mjestu to sigurno ne bi prijavio - kazao je \uri}, koji je na kraju potvrdio da se ne osje}a sigurno u KPZ-u Fo~a. \uri} je potvrdio da nije vidio pi{tolj kod Laki}a, a kazao je da ga je Planin~i} svojevremeno nagovarao da posvjedo~i suprotno.

Mafija{ka poruka uredniku FTV-a

Cazin

Hozanovi} napustio funkcije
Rifet Hozanovi}, osniva~ A-sda i vije}nik u OV Cazin, podnio je ju~er neopozivu ostavku na sve funkcije i du`nosti u ovoj stranci. Takav potez uslijedio je nakon {to je postala pravosna`na drugostepena presuda Kantonalnog suda Biha} o dvogodi{njoj kazni zatvora i trogodi{njoj zabrani svakog javnog M. D. djelovanja. .

Zika poslao prijete}e pismo Had`iomerovi}u
Na adresu Federalne TV ju~er je stigla koverta naslovljena na Bakira Had`iomerovi}a, odgovornog urednika TV programa i multimedije. U potpisu prijete}eg pisma je Zijad Turkovi}, javio je sino} FTV. - U svom mafija{kom, ucjenjiva~kom, prijete}em stilu Turkovi} poku{ava zastra{iti i FTV i odgovornog urednika Had`iomerovi}a, ali i druge urednike i novinare koji se odlu~e raskrinkati krake zlo~ina~ke hobotnice. Mafija ne miruje, a ni njegovi vojnici koje je zadu`io na razne na~ine. Ono {to zabrinjava jeste ~injenica da je pismo ovakvog prijete}eg sadr`aja iza{lo iz Suda BiH bez valjane dozvole i odobrenja. Nije ni{ta novo ako ka`emo da je pismo stiglo zahvaljuju}i Turkovi}evoj supruzi [ejli Jugo-Turkovi}, koja je tako preuzela ulogu oficira za vezu zlo~ina~ke organizacije s vanjskim svijetom, {to podrazumijeva i prijete}a ucjenjiva~ka pisma - navedeno je u prilogu FTV-a.

Had`iomerovi}: Na meti mafije

Federalna televizija najavila je da }e pismo proslijediti Tu`ila{tvu BiH, od kojeg }e zatra`iti „i da razjasni ulogu Turkovi}eve supruge u cijeloj ovoj pri~i“.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

5

INTERVJU Ivica Osim, predsjednik Komiteta za normalizaciju NSBiH

Pape mora ostati!
Porazili su nas elementarnim stvarima I vi novinari malo ste pretjerali u komplimentima Portugalci su nas bacili na zemlju
razili na elementarnim i najjednostavnijim stvarima borbeno{}u, trkom, `eljom... Jednostavno se ~inilo da nismo jo{ sazreli.

Razgovarao: Muamer TANOVI]
Ivica Osim, predsjednik Komiteta za normalizaciju NSBiH, u svom `ivotu do`ivio je toliko toga da ga malo {ta vi{e mo`e iznenaditi i pogoditi, ali debakl reprezentacije BiH u Lisabonu i jo{ jedan pad na posljednjoj prepreci za neko veliko takmi~enje, iskusnog i mudrog [vabu morali su nasekirati.

Imamo igra~e, imamo ekipu i imamo Vas. [ta se jo{ treba desiti da bismo kona~no sazreli?
- Previ{e smo se bili digli. Mislili smo da mo`emo sve, da ih mo`emo pobijediti, ali smo se grdno prevarili. Dobro su nas bacili na zemlju.

Ronaldo ima najvi{e, a pokazao se kao sportista
- Kod nas se sve nekako svodi na to koliko igra~i vrijede, koliko je neko dao para za njih, koliko `ena imaju, kakve automobile voze... A vidite Ronalda. ^ovjek ma na ra~un nekih igra~a, a oni to, o~ito, nisu mogli podnijeti. Ipak, mi nemamo toliko svjetskih fudbalera da bismo ih toliko hvalili. Trebate ih sve lijepo izanalizirati pa }ete i sami vidjeti {to nismo mogli pobijediti Porima para kao cijela na{a reprezentacija zajedno, a preksino} je pokazao kako se igra. Ne samo igra~ki nego i kao sportista, jer nije uradio ni{ta van granica sportskog. ekipe shvatiti podjednako ozbiljno. Da smo to uradili u Albaniji, mo`da bismo ih dobili i ko zna {ta bi bilo.
Krulj: Poruka povratnicima

Li~nost dana Radivoje Krulj

Nismo sazreli
[vabo je u avionu sjedio, a s lica mu se mogalo ~itati razo~arenje. No, i u te{kim

Svi smo o~ekivali ne{to vi{e, a desila nam se katastrofa. Za{to?
- Ne znam. To morate pitati Safeta Su{i}a, ali i sebe.

Mo`da bismo bili prvi...
- A mo`da nam je to i tr-

Paroh za primjer
Podr{kom obnovi Ljubovi}a d`amije delegacija SPC-a napravila va`an korak
Delegacija Srpske pravoslavne crkve (SPC), predvo|ena mostarskim parohom Radivojem Kruljom, svojom posjetom gradili{tu Ljubovi}a d`amije u Od`aku kod Nevesinja demonstrirala je istinsku opredijeljenost za ja~anje me|uvjerskih odnosa u isto~noj Hercegovini. Upravo tamo gdje treba, s obzirom na to da je ovaj dio BiH poznat po velikom stradanju Bo{njaka, mostarski paroh pokazao je senzibilitet prema svojim susjedima i opredijeljenost za su`ivot. Uz to, odluka da pe~enim janjetom po~asti radnike koji obnavljaju poru{enu d`amiju nagovje{tava pozitivna vremena za ovo podru~je. Odaslana je i sna`na poruka povratnicima da ostanu na svojim ognji{tima, ali i raseljenim osobama koje jo{ ne razmi{ljaju o povratku. Paroh Radivoje Krulj ro|en je 14. oktobra 1976. godine u Ljubinju. O`enjen je Nata{om i ima troje djece - Anu, Luku i Jelisavetu. Zavr{io je Bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije OsA. Du. tro{ki“ u Fo~i.

Ambasador Mun u Centralnoj banci BiH

Osim: Previ{e smo se bili digli

trenucima, prvi ~ovjek bh. fudbala dr`ao se dostojanstveno i pristao na razgovor za „Avaz“.

Zapitajte se sami zbog ~ega smo tako pora`eni.

tugal. Treba znati koliko oni zaista mogu.

Kako ste Vi do`ivjeli utakmicu u Lisabonu?
- Tu`no. Nije bilo lijepo gledati sve ono.

Mislite na novinare? Ne mislite, valjda, da smo mi krivi?
- Ma, ne ka`em da ste krivi, ali zapitajte se kako ste svi pisali i govorili prije utakmice. Malo ste pretjerali u procjenama i komplimenti-

Vi{a letvica
Kako }emo dalje? Mo`emo li se oporaviti od ovog {oka i ponovo sve po~eti graditi ispo~etka kada u ovim trenucima malo ko mo`e biti optimista?
- Mi ovih 6:2 moramo iskoristiti na pozitivan na~in. Ovo je jo{ jedna opomena, bolna, ali pou~na. Slijede nove kvalifikacije u kojima svi o~ekuju da budemo prvi i da Lihten{tajnu zabijemo deset golova, ali vidjet }ete da toga ne}e biti. Trebamo sve

ebao biti cilj, da letvicu postavimo malo vi{e nego {to mislimo da treba.

Safet Su{i} izjavio je da }e razmisliti o svojoj budu}nosti. [ta Vi ka`ete? Ima li Pape Va{u podr{ku da ostane?
- Ma, ja sam prvi i po~eo pri~ati o tome. Mislim da ne bi bilo dobro ponovo ne{to mijenjati. Ne valja to pre~esto raditi.

Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozari} istaknuo je tokom sastanka s ambasadorom SAD u BiH Patrikom Munom (Patrick Moon) da }e se utjecaj krize u eurozoni osjetiti i u BiH, prenosi Srna. - Sada{nji podaci pokazuju da su banke u BiH visoko likvidne i da imaju dobru kapitalizaciju, ali i probleme s nekvalitetnim kreditima koji iznose 12,6 posto od ukupno odobrenih kredita naglasio je on. Ambasador Mun pohvalio je rad Centralne banke i njene napore u o~uvanju

Kriza u eurozoni osjetit }e se i u BiH

Kozari}: Kupuje kozu

monetarne stabilnosti te ukazao na zna~aj uloge ove institucije.

Predsjedni{tvo BiH

[ta nam se desilo?
- Desilo se da su nas po-

Libijski ranjenici dolaze na rehabilitaciju
Predsjedni{tvo BiH, na molbu Ambasade Libije, donijelo je na ju~era{njoj sjednici zaklju~ak kojim prihvata da BiH primi jedan broj ranjenika, libijskih dr`avljana, na lije~enje i rehabilitaciju, pi{e Onasa. S tim u vezi, od Vije}a ministara BiH se tra`i da hitno izvr{i pripreme za njihov dolazak u BiH i prihvat u zdravstvenim ustanovama. Predsjedni{tvo je konstatiralo da se libijska vlada obavezala na pla}anje svih tro{kova lije~enja i rehabilitacije svojih gra|ana.

Kako ste Vi vidjeli onu situaciju sa Senadom Luli}em i reakciju Edina D`eke?
- Ru`no. Ovo je reprezentacija i takve se stvari ne smiju de{avati nao~igled cijelog svijeta. Trebaju se obojica zamisliti.

Neka se D`eko i Luli} zamisle

Zna~i, mo`emo o~ekivati da Su{i}u bude ponu|en novi ugovor?
- Bit }e... Neka i igra~i i on znaju da im opet valja raditi zajedno i neka se pripremaju za to.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011. 

=E

ŠOKANTNO Novi slučaj koji je zaprepastio građane

2HEFEJE DKEC=E = 1E@žE FIK H=EAE LEE?K
U usta mu stavili eksplozivnu napravu jače razorne moći Svakodnevno se susrećemo sa zlostavljanjem nedužnih životinja, kaže profesorica Filipović
I pored dobre volje i stručne pomoći na Veterinarskom fakultetu, unakaženom psu nije bilo spasa i morali su ga uspavati. - Nažalost, iako smo psu priključili infuziju i pružili svu potrebnu pomoć, nismo ga mogli spasiti - kazala je Filipović. tanovljena je totalna destrukcija gornje vilice i konstatirano je da je trauma nastala kao posljedica stavljanja eksplozivne naprave u usta. Iz anamnestičkih podataka saznaje se da su psa zlostavljala djeca, potvrdila je to za “Avaz” prof. dr. Selma Filipović, šef Katedre za hirurgiju i šef Klinike Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. - Upozoravam da se u našim domovima, posebno u prisustvu djece, psi lutalice stalno spominju u negativnom kontekstu, što izaziva određeni revolt i loše ponašanje djece prema njima. Stoga se svakodnevno susrećemo sa zlostavljanjem nedužnih životinja - kaže profesorica Filipović. I. TREPALOVAC

Lusi sa sestrom: Teške reakcije

,ALčE?= @=E= K '>K@ E'
Lusi Hinks (Lucy, 13) pala je u “budnu komu” nakon što su joj ljekari dali lijek za suzbijanje raka vrata maternice. U oktobru prošle godine s kolegicama iz razreda bila je na vakcinisanju protiv HPV-a u sklopu državnog programa, a nakon toga je sve do Božića svako

Nakon vakcinisanja protiv HPV-a

malo posjećivala ljekare. Žalila im se na visoku temperaturu i iscrpljenost te jaku bol. Do sada joj je reakcija na lijek toliko napredovala da je u posljednjih nekoliko sedmica svakog dana spavala po 23 sata dnevno. Osim što toliko spava, ne može hodati ni razgovarati. Njena porodica je u šoku.

Najave iz NASA-e

ŽAA ćA FHLA = =HI
Leteće ekskurzije na Mars sasvim izvjesno će se dogoditi najkasnije 2033. godine. Tada je predviđeno da putovanja budu organizirana na svaka dva mjeseca, a naučnici tvrde da će među prvima i u najvećem broju žene biti te koje će letjeti na Mars. Iz NASA-e tvrde da bi od 39 žena, koliko je zaposleno u ovoj organizaciji, gotovo sve voljele biti dio ekspedicija koje će otići na Mars.

Iako je problem pasa lutalica već duže prisutan u glavnom gradu BiH, aktuelna vlast ne poduzima ništa da bi ovaj problem bio riješen. Niko od njih se ni ne obazire na brojna upozorenja udruženja i građana. Kao posljedica nebrige ljudikojisu načelnimpozicijama u Sarajevu dešavaju se zastrašujuće stvari. Nerijetko psi napadaju djecu, ali i huligani zlostavljaju životinje. Logičnim se nameće pitanje treba li da se desi da gladna životinja rastrga neko dijete da bi se vladajuća garnitura probudila i počela djelovati. Možda će ih pokrenuti šokantan prizor unakaženog psa kojem je nedavno grupa mladića na području Ilidže u pripitom stanju stavila u usta eksplozivnu napravu jače razorne moći! Ovu jadnu životinju, s teškim tjelesnim povredama, jučer su na Veterinarski fakultet u Sarajevu dovezli Aldin Pašić, predsjednik Udruženja “Av-Mau”, i Gordana Ristić, predsjednica Udruženja “Help Animals”. Prilikom njegovog prijema i kliničkog pregleda us-

2IK EA >E IF=I=

Filipović: Životinje nisu krive

Ekspedicija do 2033. godine 

=DKš= FI= @= K K>EA FHE=JA=
Viši sud u Smederevu osudio je Jovicu Nedeljkovića (37) na 18 godina zatvora jer je u aprilu 2008. nahuškao rotvajlera na prijatelja Dragana Arsića, koji je, zadobivši 67 rana, iskrvario i umro. Nedeljkovićeva nev-

Srbijancu 18 godina zatvora

jenčana supruga Violeta Radojković u svom ga je iskazu teretila da je psu 15 minuta izdavao naređenja da napada. Pošto je Arsić iskrvario i umro, Nedeljković je spalio žrtvinu odjeću i leš bacio u njivski bunar svog ujaka, desetak kilometara dalje od kuće u kojoj je ubijen.

Dječaku Rijadu Ćosibegoviću iz Sarajeva, koji pati od Alportovog sindroma, hitno je potreban novac za transplantaciju bubrega koja bi trebala biti obavljena 25. decembra u Francuskoj. Rijadova majka Alma kaže da su njenom sinu otkazala oba bubrega. - Jedini spas je transplantacija bubrega. Rijad je trenutno u Kliničkom 

= FAH=?EK DEJ FJHA> " AKH=
centru Univerziteta u Sarajevu. Uspio je ući u program preko Eurotransplanta, ali novac moramo sakupiti do 25. decembra. Kratak je rok pa molim ljude dobre volje da nam pomognu da spasimo našeg Rijada - kaže Alma Ćosibegović. Prema njenim riječima, Rijadov brat ranije je umro od iste bolesti pa je hitna akcija za Rijada neophodna. Akcija pomoći pokrenuta je i putem “Otvorene mreže”. Svi oni koji žele pomoći Rijadu, svoje novčane priloge mogu uplatiti na žiroračun UniCredit banke 403 8892 9000. Transakcijski račun putem “Otvorene mreže” je Volksbank BH 1401010022091880, a devizni Volksbank BH 5030120- 220918,

Apel za pomoć dječaku Rijadu Ćosibegoviću

Ćosibegović: Borba za život

IBAN broj- BA39 1401010022091880, SWIFT- VBSABA22 s naznakom “za Rijada Ćosibegovića”. E. Ha.

Spec
Google je priznao postojanje tajnog laboratorija “Google X”, u kojem eksperimentiraju čudnim i nekonvencionalnim konceptima, a za koji većina zaposlenika ni ne zna.

Na šehidskom mezarju Lipić-Selimovići u Bijeljini jučer iza podne-namaza klanjana je dženaza i ukopani su posmrtni ostaci Rašide Ćehajić, ubijene 30. septembra 1992. Nakon dženaze tevhid je proučen u Atik džamiji. Rašida je još jedna 

>=LA= @žA== 4=šE@E ĆAD=Eć
bijeljinska žrtva rata koja je, konačno, ukopana na dostojanstven način. Da podsjetimo, Rašida Ćehajić je s mužem Mehmedom i usvojenim sinom Samirom brutalno ubijena krajem septembra 1992. u svom stanu u ulici Gavrila Principa u Bijeljini. Sve troje su sahranjeni 2. oktobra, a na osmrtnici je moralo biti napisano da su nastradali nesretnim slučajem, iako je policija uradila uviđaj i utvrdila sve okolnosti ovog masakra. Mehmed Ćehajić sahranjen je u rodnoj Janji, a

Na šehidskom mezarju u Bijeljini

Rašida, po želji članova šire porodice, ukopana je jučer na mezarju u Bijeljini. Njihov Samir zvanično još nije identificiran, jer nisu pronađeni bliski srodnici radi DNK analize i upoređivanja genetskog materijala. E. M. 

=E

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

%

[ta ka`u poznati
Hakan Siren

ZVIJEZDE Eva Pilić finalistica šoua “Supertalent” na Novoj TV 

@E=šE?=E*E0IL==HACE
Uživa pjevajući

Više zajedničkog rada
- Države članice EU morat će se mnogo bolje usaglašavati. To podrazumijeva postavljanje zajedničkih prioriteta, usSiren: Usagla- klađivanje struktura i nabavki i mnogo više zajedničkog rada. Stavovi pojedisiti stavove načnih država i dalje upravljaju vojnim planovima. Takav je način neprihvatljiv. (Predsjedavajući Vojnog komiteta EU za “Pobjedu”)

Uživam pjevajući na bini, kaže 12-godišnjakinja iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja Od prvog razreda ima sve petice, kaže njen razrednik Livajušić

Tonči Huljić

Dvanaestogodišnja Eva Pilić iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja finalistica je hrvatskog šoua “Supertalent” koji se prikazuje na Novoj TV. Fenomenalnom izvedbom pjesme “Mercy” velške pjevačice Dafi (Duffy), Eva je osigurala nastup među deset najboljih takmičara te na taj način najbolje predstavila našu državu, ali i grad iz kojeg dolazi. - Pjevanje me opušta i kada pjevam, nemam uopće tremu. Na bini, jednostavno, uživam pjevajući. Pjevam od kada znam za sebe. Muzičkog uzora nemam, a volim slušati Ninu Badrić, Vannu, dok od stranih pjevača uživam slušajući Šakiru (Shakira), Bijonse (Beyonce), Rijanu (Rihanna)... - riječi su mlade Eve Pilić.

Vjerujem u rad
- Ne vjerujem u inspiraciju, nego u rad i inteligenciju. Ne stojiš i ne čekaš muzu, nego sjedneš i radiš. Ako ne sjedneš i ne radiš, neće ti doći pjesma i to je cijela priča. Prije sam rasipao taj talent. Radio sam više od 100 pjesama godišnje. Kasnije mi se po- Huljić: javila misao da bi trebao prestati raditi in- Ne stojiš dustrijski. (Muzičar za “Story”)

Rade Šerbedžija

Nisam prihvatio neke uloge
- Odlučio sam da neću glumiti ni u jednom filmu koji se bavi ratom na ruševinama Jugoslavije. Odbio sam neke uloge, jer u to vrijeme ratne strahote su još bile Šerbedžija: Ratne strahote svježe i bojao sam se da Arkan i Radovan Karadžić u mojoj interpretaciji ne budu previše simpatični. (Glumac za TV emisiju “Ćirilica”)
Nadarena djevojčica s učenicima iz razreda

[ta ka`u u narodu

2D=đ= č=ILA =LEH=
Evin talent za pjevanje otkrila je časna sestra, još dok je djevojčica u prvom razredu pjevala u horu. Nažalost, Eva ne ide u Ivica Pilić, ponosni otac mlade Eve, ističe da je kćerku na takmičenje prijavio putem e-maila. On je zahvalio svim svojim sugrađanima na podršci koju redovno dobiva bez obzira na nacionalnost i žali što građani u Bosni i Hercegovini ne mogu glasati za njegovu kćerku. muzičku školu za solo pjevanje, jer se ono uči tek od 14. godine. Redovno pohađa časove klavira. mladu talentiranu zvijezdu. - Eva je inteligentna i nadarena djevojčica. Ona uspijeva nadoknaditi i po 20 dana izostanka s nastave. Veoma je skromna i nježna i svi je cijene. Odlikaš je od prvog razreda, sa svim peticama. Prošle godine osvojila je prvo mjesto na školskom takmičenju iz matematike za pete razrede - riječi su Livajušića. Eva je ulaskom u finale na najboljem putu da osvoji i više od 50.000 KM(200.000 kuna) koliko će dobiti pobjednik ovog takmičenja. I. SKEHO

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Siromaštvo nam prijeti
- Bosna i Hercegovina još nema dovoljno angažiranu i snažnu intelektualnu elitu koja bi uspjela artikulirati nezadovoljstvo građana te ga usmjeriti na pravi način. Siromaštvo nam prijeti da ima obilježje trajnog stanja iz kojeg se teško izlazi. (Čitalac J. B.)

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a

17. 11. 2011.

obla~no

promjenljivo

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

Prva iz matematike
Kada smo posjetili Evu u školi, bila je na času matematike, gdje nam je njen nastavnik Marko Livajušić, koji je ujedno i razrednik, rekao samo riječi hvale za

VRIJEME DANAS

BIHA] 5

BANJA LUKA 8 BR^KO 8

Eva Pilić: Kada pjeva nema tremu

U Fejićevoj ulici u Mostaru nakon reakcije šokiranih građana koji su preksinoć, kada su pronašli dvogodišnjaka romske nacionalnosti kako spava na hladnom betonu, pozvali policiju, jučer nije bilo djece koja su, kao prethodnih dana, dobila zadaću da ispružene ruke zatraže novac. Zatekli smo tek jednu Romkinju koja je jedno dijete držala u naručju, a drugo je hodalo za njom. Kako su nam kazali zaposlenici u trgovačkim radnjama u blizini mjesta gdje je pronađen dvogodišnjak, ona nije osoba koju policija traži. Šokirana ovim događ-

4E= AIJ== “)JHKEIJ” K@E Fć
ajem, jučer je bila i Dubravka Andrić iz humanitarne organizacije “Altruist”, u kojoj je nedavno, u saradnji s Centrom za socijalni rad Mostar, otvoren dnevni centar. - Išli sam u Fejićevu ulicu kako bismo djecu koju pronađemo mogli dovesti u naš centar, gdje se mogu okupati, presvući, nahraniti i ugrijati. Tog dječaka nije bilo. Ali nikako nemamo pravo odnosno zakonsku mogućnost da djecu bez dozvole roditelja sami uzmemo. Do sada nam najviše dolaze majke s djecom, ali one opet odu, jer nemamo prihvatnu stanicu kazalajeAndrić. M. Sm.

Očekuje se pre10 težno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između - 6 i - 1, na jugu od 2 do 7, a najviša dnevna uglavnom između 4 i 9, na jugu od 13 do 16 stepeni. ČETVRTAK
17. 11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

SARAJEVO 6 GORAŽDE 6 MOSTAR 14

NEUM 16

PETAK
18.11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

SUBOTA
19. 11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

od -6 C do 7 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -4 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -6 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 4 C do 16 C

0

0

od 7 C do 15 C

0

0

od 8 C do 15 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz više sunca, opća slika bit će ljepša u cijeloj zemlji, pri čemu će na jugu biti najugodnije. Astmatičari i osobe s ishemijskim bolestima trebali bi reducirati boravak na otvorenom, naročito u jutarnjim satima, dok će tokom dana, uz blagi porast temperatura zraka, osjetiti olakšanje. Neophodno je povesti računa o primjerenom odijevanju, s obzirom na to da će osjet hladnoće biti dodatno pojačan sjevernim strujanjem.

Grad Sarajevo Izlazak 6.43 Zalazak 16.19

17. 11. 2011. Izlazak 22.23 Zalazak 11.40

U Fejićevoj ulici u Mostaru: Jučer nije bilo djece koja prose

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Nakon pronalaska dvogodišnjaka koji je spavao na betonu

2HAJAž IKč=

TUZLA 8 LIVNO ZENICA 8

Ukratko

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

teme

ISTRA@UJEMO Nakon te{ke tragedije u porodici Bajri} u
Sud BiH: Donesena odluka

^au{evi} i ostali

Sud BiH ukinuo je pritvor Harisu [pagi i Eminu Osmanagi}u, kojima se sudi u predmetu „Haris ^au{evi} Oks i drugi“. ^au{evi}, Adnan Hara~i} i Naser Palislamovi} terete se za napad na Policijsku stanicu u Bugojnu, dok su Osmanagi}, [pago i Ke{ko optu`eni za pomaganje po~iniocu. Boris Grube{i}, portparol Tu`ila{tva BiH, kazao nam je da }e se Tu`ila{tvo E. Ha. `aliti na ovu odluku.

[pagi i Osmanagi}u ukinut pritvor

[iroki Brijeg

U ponedjeljak presuda navija~ima Sarajeva

Admir Bajri} `r trgovaca ljudsk
Umro od tromboze na povratku iz Pakistana
Porodica Admira Bajri}a (35) iz Gornjih Dubrava, koji je umro u avionu na povratku iz Pakistana, gdje mu je u nepoznatoj ustanovi presa|en bubreg, ju~er je bila u {oku i suzama. Admirova majka Fata od bola i suza nije znala za sebe. Ovaj tragi~ni slu~aj potresao je sve gra|ane BiH i jo{ jednom pokazao da je i u na{oj zemlji aktivan kriminalni lanac koji mnoge oboljele, nude}i im la`ni spas, vodi na sumnjive i ~esto ilegalne operacije u Pakistan, Indiju, Kinu, Rusiju, na Filipine... O~aj zbog te{ke bolesti neki su, o~ito, spremni iskoristiti kako bi namakli velike sume novca. Admirova sestra Adisa kazala je ju~er za na{ list da niko nije znao na koji je na~in i ~ijim posredstvom on oti{ao u Pakistan. O njegovoj odluci da poku{a spasiti `ivot u stranim bolnicama porodica je znala, ali kada je 12. oktobra oti{ao, nisu imali pojma kuda ta~no ide. - Samo je on znao kuda ide. Lije~enje ovdje vi{e nije mogao podnijeti. Prije odlaska na dijalize u @ivinice govoro je: „Svaka mi je smrt.“ Tra`io je putem interneta i na razne na~ine mogu}nost da ode, ali gdje i s kim, to nismo znali. Nisam sigurna da li se majka tokom njegovog boravka na lije~enju jednom ~ula s njim ili nije. Anga`ovati }emo advokata da se istra`i ovaj slu~aj, jer sam nije mogao oti}i - ka`e sestra Adisa.

Porodica }e anga`irati advokata da

Pred Op}inskim sudom u [irokom Brijegu ju~er su iznesene zavr{ne rije~i na su|enju jedanaestorici navija~a FK Sarajevo. Protiv njih je podignuta optu`nica zbog nereda koji su se dogodili 4. novembra 2009. godine uo~i utakmice izme|u [irokog Brijega i Sarajeva. Prema toj optu`nici, navija~i se terete za u~estvovanje u grupi koja je po~inila paljevine, napad na benzinsku stanicu, uni{tavala imovinu... Izricanje presude zakazano M. H. je za ponedjeljak.

[ok i nevjerica

Dan tolerancije

Povodom Me|unarodnog dana tolerancije Centar za edukaciju i istra`ivanje „Nahla“ sino} je organizirao izlo`bu „Stereotipiziranje muslimanke u medijima“, na kojoj su predstavljene naslovnice ~asopisa, karikature, ilustracije i ~lanci koji prikazuju tendenciju medija u negativnom A. Nu. predstavljanju.

Stereotipi o muslimankama

Bajri}: Tra`io spas od bolesti

Federacija BiH

Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Federaciji BiH u oktobru ni`i je za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec. Kako navode u Federalnom zavodu za statistiku, prenosi Fena, ukupan indeks potro{a~kih cijena u oktobru 2011. vi{i je za 3,6 posto u odnosu na isti mjesec 2010. godine.

Cijene vi{e nego lani

Mumi}: Kako prebaciti tijelo

Za Admirovo lije~enje proteklih godina organiziran je niz humanitarnih manifestacija na kojima je prikupljana nov~ana pomo}. Pomagala mu je, koliko je mogla, i tetka Ramza Mumi}. Nakon tragi~ne vijesti o Admirovoj smrti, Ramza se odmah iz Njema~ke, gdje `ivi, uputila u Gornje Dubrave. - Znam da se borio i sakupljao novac za lije~enje. Nismo imali informacije gdje se `eli lije~iti. Do`ivjela sam potpuni {ok kada sam saznala gdje je i na koji na~in umro. Izgubili smo ono {to smo voljeli. Te{ko je opisati taj osje}aj, a sada je dodatni problem i kada }e njegovo tijelo biti preba~eno u BiH -

Cijena do 110.000 KM
Cijene transplantacija u Pakistanu i drugim bolnicama gdje je do organa lak{e do}i nego u BiH kre}u se do 110.000 maraka. Koliko je Admir platio za svoju transplantaciju, nikome nije poznato. govori uz suze tetka Ramza. Nakon oporavka u Pakistanu, Admir se zaputio redovnom aviolinijom u Abu Dabi, gdje je preko Istanbula trebao sti}i u BiH. Pro-

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

9

Ukratko

tva je ilegalnih im organima
istra`i slu~aj To je klasi~na trgovina organima, ka`e Resi}
ran momak, fine naravi i dosta povu~en. @ivio je s majkom Fatom, a obolio je po~etkom 2007. godine. Profesorica dr. Halima Resi}, predsjednica Donorske mre`e Kantona Sarajevo i {efica Klinike za hemodijalizu KCUS-a, ka`e da je ranije bilo vi{e slu~ajeva da su bh. pacijentima presa|ivani organi u Pakistanu, Indiji... - Prije dvije godine jedan na{ pacijent je transplantaciju uradio na taj na~in i na kraju je imao komplikacije. Mi, ljekari, protivimo se tome, jer se radi o nerodbinskim transplantacijama kod kojih se de{avaju brojne komplikacije. Ono {to se radi u Pakistanu klasi~na je trgovina organima - ka`e dr. Resi}. Neki od medicinskih stru~njaka za na{ list ka`u da za ovu vrstu operacije nisu krive samo sumnjive bolnice u Pakistanu, Indiji, Kini, Rusiji i na Filipinima nego i
Hemodijaliza u @ivinicama: Ljekari nisu znali gdje je Admir

Gornjim Dubravama kod Tuzle

Suljkanovi} sa {ti}enicima

Crne statistike 20.000
bubrega ilegalno bude prodato godi{nje

Posjete

Suljkanovi} u prihvatili{tu

10 posto

organa od ukupnog broja transpalntacija bude ilegalno presa|eno

^ime se trguje

- Najavio je da ne}e dolaziti na dijalize i da je prona{ao mjesto gdje }e se lije~iti. Kontaktirali smo porodicu, ali nam nisu znali re}i kuda je oti{ao. Bio je pripremljen i za

Admir odustao od dijaliza

Potpredsjednik RS Enes Suljkanovi} s glavnim imamom Med`lisa IZ Doboj prof. Bajrom ef. D`afi}em posjetio je Prihvatni centar „Duje“ u Doboj-Istoku. U ovom centru je smje{teno oko ~etiri stotine {ti}enika iz svih krajeva BiH, a me|u njima je i 20 djece ometene u psihofizi~kom razvoju. Suljkanovi} je obe}ao i konkreH. ^. tnu pomo} centru.

listu za transplantaciju, ali je pitanje bilo kada bi na nju stigao u BiH, zbog mnogih problema ka`e Ismet Kutlovac, {ef Odjela hemodijalize Doma zdravlja @ivinice.

Ha{ki tribunal

Nalog za hap{enje Florens Hartman

osobe koje organiziraju takve odlaske. Uz bolnice i organizatori dobro zara|uju, jer tamo{nje operacije ne ko{taju manje od 50.000 eura. Treba dodati da su organi koji se presa|uju uglavnom neprovjereni, a prodaju ih ~esto bolesne osobe. Procjene govore da godi{nje ilegalno u svijetu bude prodato oko 20.000 bubrega. Trguje se i krvlju, ligamentima, ko`om, ro`nja~ama, jetrom, srcem... U Kini se najvi{e kupuju i prodaju ro`nja~e, srca, jetra, bubrezi i ko`a, na Filipinima bubrezi i jetra, u Pakistanu jetra i ro`nja~e, a u Indi-

Ha{ki tribunal izdao je sino} nalog za hap{enje francuske novinarke Florens Hartman (Florence Hartmann), jer nije uplatila kaznu od 7.000 eura koja joj je izre~ena po okon~anju su|enja za nepo{tivanje suda, prenosi Srna. @albeno vije}e je preina~ilo nov~anu kaznu u kaznu od sedam dana zatvora koje Hartman treba odslu`iti u pritvorskoj jedinici UN-a u Sheveningenu.

Sarajevo

blemi su, kako saznajemo, nastali pri samom uzlijetanju aviona iz Pakistana, a smrt je, navodno, uslijedila od tromboze. Avion koji je poletio iz Pakistana zbog toga je prinudno sletio u Bahrein, gdje se Admirovo tijelo i sada nalazi. Admir Bajri} bio je mi-

Za{to u BiH nema doniranja organa?
- Pacijenti se sami odlu~uju na ovaj korak. Zato se borimo da i kod nas kona~no krenu kadaveri~ne transplantacije. Na{e pacijente nijedna evropska zemlja izuzev Francuske ne}e primiti na liste. Ve}ina na{ih pacijenata su kandidati za kadaveri~nu transplantaciju. Nemaju nikoga svoga pa vjerovatno zbog toga neki i poku{avaju ilegalnim putem oti}i na operaciju. Kod nas, na`alost, nema doniranja organa - ka`e profesorica Resi}.
Resi}: Brojne komplikacije

Stigla optu`nica za Glava{a
ji bubrezi i krv, kao i Rusiji. U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) smatraju da deset posto organa u svijetu bude presa|eno ilegalno.
A. MUSLIMOVI] - E. HALA]

Niko ne zna kakav je `ivot ljudi koji su vezani za dijalizu. Niko ne mo`e razumjeti {ta smo spremni podnijeti da bismo jednog dana postali normalni ljudi, ka`e za „Dnevni avaz“ Samira Be~i} iz Tuzle, koja je 12,5 godina na dijalizi. Nju je te{ko potresla smrt Admira Bajri}a iz Gornjih Dubrava, koji je nakon transplantacije bubrega u Pakistanu umro na povratku u BiH. Samiri su 1999. godine otkazali bubrezi. Zahvaljuju}i pomo}i velikog broja dobrih ljudi, i ona je

Kupovina bubrega posljednja nada
i{la u jednu privatnu kliniku u Indiju, gdje joj je transplantiran bubreg. Mjesec kasnije njeno stanje se pogor{alo, a presa|eni bubreg joj je izva|en u tuzlanskom UKC-u. - Klinika na kojoj mi je izvr{ena transplantacija u Indiji, kako sam saznala, vi{e ne radi. Operaciju je obavio tim ljekara koji je nadgledao i postoperativni tok. Tuzlanski ljekari su me jedva spasili. Dobila sam sepsu - ka`e Samira. Ona je jedna od brojnih oboljelih gra|ana u BiH koji su spas
Be~i}: Prepu{teni smo sami sebi

Samira Be~i} dvanaest i po godina na dijalizi

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine primilo je ju~er optu`nicu iz Srbije kojom se Branimira Glava{a tereti za ratne zlo~ine i ona }e mu biti proslije|ena, re~eno je ju~er Hini u Sarajevu, prenosi Onasa. Portparol Ministarstva Marina Baki} nije mogla komentirati {ta se ta~no navodi u optu`nici, poja{njavaju}i da }e ona biti uru~ena Glava{u.

Narodna skup{tina RS

od dugogodi{njeg odlaska na dijalizu vidjeli u kupovini bubrega u Indiji, Pakistanu, Egiptu, Rusiji... Milioni maraka godinama odlaze u privatne d`epove sumnjivih ljekara i ustanova u tim zemljama, ali i posrednika iz na{e zemlje. - Znam ljude kojima su operacije u Indiji i Pakistanu uspjele. Na`alost, na{a dr`ava nije ~lan „Eurotransplanta“, {to bi svima nama dalo nadu, ali mi smo prepu{teni sami sebi - ka`e Samira.
A. HAD@I]

Opozicija zatra`ila intervenciju revizora

Poslanici Narodne skup{tine RS ju~er su raspravljali o funkcioniranju Investiciono-razvojne banke RS (IRB), koja odobrava i plasira kredite iz novca dobivenog privatizacijom. Opozicione stranke zatra`ile su intervenciju Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS zbog, kako su apelirali, plasiranja najpovoljnijih kredita povla{tenima, odnosno najbli`im saradnicima vlasti V. S. RS.

Klub poznatih

,== H= E=JE IFHA = I=@>H=K
Lični profil TV novinarke i voditeljice

Naida Srnja 

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

JAA

Ime i prezime: Naida Srnja. Datum i mjesto rođenja: Jednog sivog ljetnog jutra u Sarajevu. Koji je Vaš najveći porok: Čokolada i internet. Biste li donirali organe: Da. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Nisam sujevjerna! Šta svaka dama mora imati u tašni, a muškarac u novčaniku: Dama neseser, novčanik, telefon, ali i sprej za samoodbranu, a muškarac vozačku dozvolu! Ima li istine u izreci “Ko pjeva, zlo ne misli”: Neka bude da ima. Da je sutra smak svijeta, šta biste danas uradili: Isto što i jučer! Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Idealno je biti i lijep i pametan. Politika je za Vas: Što bi rekao Volter (Voltaire) vještina da se laže u pravi čas! Jeste li ikada izdali prijatelja: Vjerujem da nisam! Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Nisam slavna. Otkrijte nam jednu tajnu: U posljednje vrijeme sve više volim tajnovitost! Čega se najviše sramite: Trudim se ne činiti ništa zbog čega bih se poslije sramila! Najljepša žena/muškarac je: Monika Beluči (Monica Belucci) i Hosep Gvardiola (Josep Guardiola). Kada je brak dobar brak: Kada se razumijete i poštujete uzajamno! Je li jutro pametnije od večeri: Važne odluke ponekad je dobro donijeti već kada se strasti smire! Neostvarena želja: Slo-

’)KEE’ žAE @= K @Hž=L= FHE= =FEJ= E ''% C@EA
Vlada FBiH mora sistemski riješiti pitanje ’Aluminija’

ZAHTJEVI Šta se krije iza tužbe protiv Registra vrijednosnih papira

Priznati takvu vlasničku strukturu bila bi čista pljačka, kaže Milan Jovičić
Iz mostarskog “Aluminija” stigao je još jedan ultimatum. Nadzorni odbor (NO) “Aluminija” donio je odluku o nesazivanju Skupštine dioničara ovog javnog preduzeća sve do konačne sudske odluke u tužbi koju su podnijeli protiv Registra vrijednosnih papira FBiH. sena šteta “Aluminiju”. Tužba je teška čak 190 miliona maraka! No, direktorica Registra vrijednosnih papira FBiH Marina Orlando izjavila je za “Avaz” da “Aluminiju” nije obavljen upis dionica zato što nije priložena valjana dokumentacija. - Oni nisu imali dokumentaciju kojom se može dokazati tačna struktura kapitala te koliko je vlasnika po dionici u tom preduzeću. Tražili smo od njih da se dokumentacija upotpuni. Svakako, sudu smo dostavili i odgovor na tu tužbu - kazala nam je Orlando. - Pitanje “Aluminija” Vlada FBiH trebala bi konačno riještiti, i to sistemski. Mora se dogovoriti vlasnička struktura, ali kako zakon nalaže, a ne ova pljačkaška. Priznati kapital iz 1997. godine bila bi čista pljačka - kazao je Jovičić. U više navrata kontaktiralismo upovoduovepriče iministra energije, rudarstva i industrije FBiH Erdala Trhulja, ali on nije odgovarao na naše pozive. A. DUČIĆ

Srnja: Volim tajnovitost

bodan vikend! Omiljeni film: “Gospodar prstenova”. Vaš hobi: Ispunjavaju me tipke na klaviru. Sportista koji Vas inspirira: Edin Džeko, Danijel Šarić, Vedad Ibišević, Emir Spahić, Novak Đoković... Sjećate li se prvog poljupca: Kao kroz maglu. Šta je Vaš najveći strah: Nemam strahova. Najdraža pjesma: “Hello” - Lajonel Riči (Lionel Richie). Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Većinu predstava koje trenutno igraju sam pogledala, a na izložbi dugo nisam bila. Citat koji pamtite: Ne govori uvijek ono što misliš. Omiljena modna marka: “Zara”. Osoba koja Vas živcira: Osobe koje me, eventualno, živciraju izbjegavam.

Vlasnička struktura
Milan Jovičić, jedan od osnivača “Aluminija” i njegov dugogodišnji inžinjer za razvoj i automatiku, kaže da se iza ovog zahtjeva krije namjera uprave preduzeća da država prizna vlasnički kapital iz 1997. godine. Otimačinom ove državne kompanije, navodi on, državni kapital tada je sveden na samo 24 posto.

Upis dionica
Ova kompanija tužila je Registar zbog toga što nije upisana vlasnička struktura, čime je, navodno, nane-

8E@LEć *HA FLHA@A FIJKF=
Ramadana Derviševića Okružni sud u Bijeljini osudio na sedam godina zatvora
Sarajevska advokatica Vasvija Vidović istaknula je u izjavi našem listu da se odavno nije suočila s toliko povreda postupka kao u slučaju Ramadana Derviševića iz Srebrenice, kojeg je Okružni sud u Bijeljini osudio na sedam godina zatvora zbog navodno počinjenog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Ona je prošle sedmice pred Vrhovnim sudom RS izložila žalbu na ovu presudu. - Nažalost, presuda je zasnovana samo na iskazu jednog, i to vrlo upitnog svjedoka. Sve je to bilo predmet naše žalbe koju smo uputili Vrhovnom sudu RS i koju sam ja i usmeno obrazložila u prošli četvrtak - kazala nam je Vidović. Derviševiću je Okružni sud u Bijeljini 19. jula ove godine izrekao sedmogodišnju zatvorsku kaznu zbog navodnog ubistva iz zasjede Milisava Milanovića iz srebreničkog sela Ratkovići. Presuda je, u nedostatku bilo kakvih drugih dokaza, donesena na osnovu nekoliko puta mijenjanog iskaza Srbislava Milanovića, inače rođaka ubijenog Milisava. Njegov iskaz, kako je poznato, pun je protivrječnosti, neistina i nedosljednosti, ali ga je sudija Okružnog suda uBijeljini prihvatio kao relevantan. Šta će o svemu kazati Vrhovni sud RS, znat će se za manje od mjesec, koliko traje zakonski rok za donošenje odluke po žalbi. A. H.

Uložena žalba na presudu protiv Srebreničana

SMS
SDA I SDP SDA kao prepreku na putu ka pravnom sistemu vidi u koalicionom partneru SDP-u, koji ih nakon izbora nepromišljeno politički održa u životu. Kada sutra birači ispostave račun za ovaj nazovimo ga politički dernek, ceh će ponovo, kao i nakon Alijanse, platiti SDP! GODINE BIJEDE - Zašto nam UEFA i FIFA ne kažu u

Dnevni avaz 061-142-015
raviti da je BiH mala država, a ima tako dobre sinove fudbala! Za mene, oni su već u Francuskoj osvojili sve! Zauvijek uz vas! SLABA TEHNIKA Pošteno rečeno, prema šansama, rezultat je trebao biti veći od 6:2. Sušiću su se optimističke izjave obile o glavu. Pa, i šest žutih i crveni karton pokazuju slab nivo tehnike kod većine naših igrača.

lice da smo bijeda za odlazak na Euro, a ne da nam to poručuju preko “fer” sudija? To više nema smisla, tako traje godinama. LOŠ POČETAK Na idućim kvalifikacijama budimo prvi ili posljednji u grupi. Za plasman na Euro koštao nas je loš početak s Albanijom. ZAUVIJEK UZ SINOVE Nemojte zabo-

Vidović: Presuda na osnovu iskaza upitnog svjedoka

Radnici “Feroelektra”, koji već druže vrijeme, zbog teške situacije u kojoj se nalaze, kontinuirano održavaju proteste ispred upravne zgrade ovog preduzeća u Sarajevu, doživjeli su novi šok. Kako nam je prenio potpredsjednik Sindikata radnika “Feroelektra” Senad Smajić, zatvoren je i posljednji maloprodajni prostor

“.AHAAJH” C=IE JHCL=čK @A=JIJ
njihovog preduzeća, koji se nalazi na Alipašinom Polju. - Zbog toga što su radnici “Feroelektra” održavali proteste te zbog naših zahtjeva za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora sa “Stanić Investom”, većinski vlasnik Goran Stanić krenuo je s odmazdom prema radnicima. Zatvaranjem i našeg posljednjeg maloprodajnog objekta, on krši osnovnu tačku kupoprodajnog ugovora, a to je da se očuva trgovačka djelatnost - kazao je Smajić. Portparol “Stanić Investa” Josip Kvasina rekao nam je da nema komentara, te da se samo može nasmijati na sve te insinuacije. A. Du.

Novi šok za radnike

S posljednjeg protesta radnika

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

11

(Foto: S. Saletovi})

FBiH Komandant specijalaca Dragan Viki} za „Dnevni avaz“

Jo{ nisam za penzije!
Viki} pokazao dokumente Zavoda PIO/MIO prema kojima nema uvjeta za penziju u koju ga {alje direktor FUP-a
Nik{i}a - kazao nam je Viki}. U rje{enju Kantonalne administrativne slu`be Federalnog zavoda PIO/MIO od 25. oktobra, koje nam je dao na uvid, stoji da „prema mati~noj evidenciji Dragan Viki} ima 36 godina radnog sta`a“. Viki} napominje da su glavni federalni inspektor rada Muhamed Pa{ukanovi} i Dragan Viki}, komandant Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije (FUP), u prvom istupu u javnosti u vezi s njegovim penzionisanjem dao je izjavu za „Dnevni avaz“ u kojoj je potcrtao da posjeduje sva rje{enja o tome da jo{ nije stekao uvjete za penziju. ministar rada i socijalne politike FBiH Vjekoslav ^amber u svojim dopisima potvrdili da on nije stekao uvjete za penzionisanje, s opaskom da se poseban (ratni) sta` mo`e ura~unati „isklju~ivo zahtjevom osiguranika, a ne poslodavca“.

Kari}: Moramo osigurati sredstva od 166 miliona eura

Direkcija autocesta FBiH

Ne}u politizirati
Direktor FUP-a Dragan Luka~, naime, potpisao je rje{enje o penzionisanju Viki}a kao i naredbu o primopredaji njegove du`nosti do 31. decembra s obrazlo`enjem da je navr{io 40 godina mirovinskog sta`a. - Nije mi cilj da pravim problem od ovoga niti da politiziram. Namjera mi je samo da iznesem ta~ne ~injenice, a one govore da imam 36 godina radnog sta`a, {to su potvrdili svi nadle`ni organi, uklju~uju}i i samog premijera FBiH Nermina

Dobre rezultate
Potkrepljuju}i nam sva ova rje{enja, me|u kojima je i zaklju~ak Vlade FBiH, Viki} je naglasio da on ne `eli da mu bude ura~unat bilo kakav ratni sta`, dodav{i da takvog sta`a uop}e i nema u evidenciji Zavoda PIO/MIO. - @elim da vodim Specijalnu policijsku jedinicu FUP-a u koju sam ugradio sebe i koja bilje`i veoma dobre rezultate. Ne znam kome je u interesu da je ru{i - zaklju~io je Viki}.
A. DU^I]

Izgradnja 56 kilometara novog autoputa na koridoru 5c kao i 10 kilometara autoputa na sarajevskoj zaobilaznici bit }e ura|ena do 2014. godine, obe}ao je na ju~era{njoj konferenciji za novinare Ensad Kari}, direktor Javnog preduze}a „Autoceste Federacije BiH“, nakon {to je na{ list objavio informaciju da je Kosovo izgradilo za jednu koliko na{a zemlja za 11 godina. - Gradnja podrazumijeva dionicu Kakanj - Bilje{evo od 16 kilometara, dionicu Jug od granice s Hrvatskom do Me|ugorja u du`ini od 10 kilometara te dionicu Vlakovo - Tar~in od 20 kilometara i Svilaj - Od`ak od 10 kilometara. Ukupna vrijednost ovih investicija, bez eksproprijacije, iznosi skoro 500 miliona eura, {to predstavlja tri puta ve}u investiciju

Vlasti obe}avaju 66 kilometara do 2014.

za tri godine u odnosu na ura|eno od rata pa do danas - rekao je Kari}. Istaknuo je da je osnovi preduvjet za realizaciju planova izmjena Zakona o eksproprijaciji, ~ime bi bio rije{en problem nelegalne gradnje na planiranim trasama. Drugi preduvjet je osiguravanje sredstava od 166 miliona eura od Evropske investicijske banke (EIB) kao i usvajanje prostornog plana posebnog obilje`ja od zna~aja za FBiH te usvajanje novog federalnog zakona o kori{tenju zemlji{ta radi izgradnje autoceste. Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedi} rekao je da se on „ne}e samo slikati i polo`iti neki temeljac, a onda ne uraditi ni{ta, kao drugi“, nego }e se anga`irati da bi radovi napredovali. A. Nu. 

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

I=H=ALIE =J

SIROMAŠTVO Narodni dućani imaju sve više korisnika

/=@K?==C=LH=J=
Potrošačka zadruga ima više od 8.000 članova, dok je u julu bilo 5.000
nova, Hadžića, Tarčina... Zadruga trenutno ima više od 8.000 članova, dok je u julu ove godine taj broj iznosio oko 5.000 - ističe Mesud Lakota, direktor zadruge.

Uručeni lijekovi i higijenske potrepštine

Saradnja “Apoteka” i “Avaz-roto pressa”

8HEA@= @=?E= ,K = IJ=HA I>A
Lijepo bi bilo i kad bi drugi slijedili primjer ovih dviju kompanija, kazao Memišević

Specijalizirana potrošačka zadruga EUROBiH posljednjih mjeseci ima sve više članova. Naime, narodne dućane ili prodavnice za penzionere i nezaposlene osobe od jula koristi 3.000 novih građana. U ovim prodavnicama,koje senalaze naDobrinji i u Pofalićima, namirnice i hi-

Zadovoljni kupci
Naša ekipa posjetila je prodavnicu u Pofalićima. U razgovoru s građanima saznali smo da su poprilično zadovoljni ponudom i cijenama. - Dolazim često ovdje. Mnogo je jeftinije nego u drugim prodavnicama. Što se ponude tiče, uglavnom nađem sve što mi treba. Najviše kupujem sir, mileram, mlijeko, hljeb... - kazala nam je Mube-

”Apoteke Sarajevo” u saradnji s kompanijom “Avaz-roto press” dodijelile su jučer Gerontološkom centru - Domu za stare osobe donaciju u lijekovima i drugoj opremi. Kako nam je rekao direktor “Apoteka Sarajevo” Redžad Ćatić, korisnicima ovog centra lijekovi su najpotrebniji pa su zbog toga i organizirali ovu akciju. - Proizvodi koje smo donirali su većinom lijekovi i sredstva za održavanje higijene kao i razni čajevi i druge svakodnevne potrepštine.

Rekao sam direktoru ovog centra da su im vrata naših apoteka otvorena i da nam se mogu obratiti za sve što im treba - rekao je Ćatić. Direktor Gerontološkog centra Zijad Memišević izrazio je zahvalnost “Apotekama”i“Avaz-roto pressu.” -Puno namovo znači.Nije važna novčana vrijednost donacije, nego osjećaj da nas se neko sjetio. Našim korisnicima će ovo puno pomoći, a lijepo bi bilo i kad bi drugi slijedili primjer ovih dviju kompanija - kazao je Memišević. M. G.

Lakota: Teška vremena

gijenske potrepštine mogu se kupiti po 30 posto jeftinijim cijenama. - Stalna poskupljenja i nezaposlenost natjerali su građane, a pogotovo penzionere, da traže način kako preživjeti u ovomteškom vremenu. Zbog toga mi dnevno imamo ipo 10do 15novih korisnika. Dolaze ljudi i iz Tr-

Članovi zadruge, odnosno korisnici narodnih dućana mogu postati svi penzioneri čija primanja ne prelaze 500 KM i nezaposleni. Osobe koje nemaju definiran poslovnoekonomski status moraju popuniti molbu koja se može preuzeti na info-pultu zadruge.

7LAJE = č=LA

Cijene su za 30 posto jeftinije nego u drugim prodavnicama

ra Isanović. Mersija Bajrović ističe da u dućanu može kupiti ono osnovno, ali su to uglavnom nekvalitetni proizvodi.

Ista ponuda
- Prodajemo samo domaće proizvode i ponuda je uglavnom ista. Povremeno, za praznike ili neke druge prilike dobijemo nove artikle. Takosmoza Bajramimaligotove baklave, a cijena za tepsiju u kojoj se nalazilo 36 koma-

da bila je 11 KM. Mlijeko je i dalje 95 feninga,hrenovke 65, dok pregovaramo s pekarima da spustimo cijenu hljeba koji sada košta 80 feninga. Otkupili smo i više od 100 tona krompira koji je u ponudi naglašava Lakota. Kaže da imaju namjeru otvarati još ovakvih dućana širom BiH. U Varešu je već sve spremno. Imali su dosta ponuda iz Hadžića i Trnova, ali uvjeti nisu bili zadovoljavajući. N. GRABOVICA

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, četvrtak, 17. novembar/studeni 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

ZENICA Za danas zakazana javna rasprava o objektu u Raspotočju 

C=EJAHAIKAEšAA LAćECH=đAIF=EE?E
Autori Studije o procjeni utjecaja na okoliš isti oni koji su radili studiju i za Mittal
vladinim organizacija da javno dignu glas protiv, kako navode, namjere da se na mala vrata uvede još jedan zagađivač. - Projekat se u okviru reciklažnog dvorišta realizuje već dvije godine, oprema je nabavljena, a preostaju formalne aktivnosti - navodi Džafer Dautbegović iz “Albe”.

Ministarstvo okoliša Federacije BiH na zahtjev zeničkog komunalnog preduzeća “Alba” pozvalo je Zeničane da danas dođu na javnu raspravu o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju postrojenja Centra za mehaničko-termičku obradu otpada u naselju Raspotočje u općini Zenica.

Učiteljica I-c razreda OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj je Fenaheta Duraković, a učenici su: Alisa i Enes Beganović, Ajdin i Mirnes Begić, Adnan Berbić, Ajša Brka, Majla Čizmić, Kristijan Čorić, Enes Čosić, Hamza Delibašić, Nejra Delić, Hana Drijenčić, Emma Đider,

2HLE ? Š “0=@E= HAšAL=LEć” ==

Učenici I-c sa učiteljicom Fenahetom Duraković

Amina i Mejrem Hrustić, Muamera Husika, Ana Jozić, Sani Jusić, Amna Kokić, Anes Kovač, Nejla Kumbara, Nedreta Merdić, Džejna Patković, Eldin Silajđić, Rijad Smolo, Amina Šahinbegović, Muhamed Šljivo i Fadil Trako. Az. S.

Zakonska regulativa
Ekološku studiju su izradili stručnjaci Univerziteta u Zenici, predvođeni Šefketom Goletićem, koji je godiSve spremno za “proizvodnju”

Na BH Fashion Weeku

Novi zagađivač
Iza suhoparnog naziva krije se odobrenje za rad spa-

Projekti zbrinjavanja otpada velik su biznis u svijetu, a o nama ovisi hoće li od tog biznisa imati koristi cijelo društvo ili samo pojedinci iz političkih krugova. Plan organizovanja rasprave, ujutro, radni dan, na drugom
Prve kuće odmah preko rijeke

8AEE >EEI

kraju grada, ne govore nam o transparentnosti, tim prije što je pogon očigledno već izgrađen daleko od očiju javnosti, pušten u probni rad, a sad će ga vlastodršci samo legalizovati - navode u NVO “Akcija građana”.

”Etno radionica”: Nastup na “Sedmici mode”

lionice otpada, koji uključuje životinjski, medicinski i hemijski otpad, a termin rasprave predviđen za radni dan, prijepodne, “prosto tjera” dovoljan je razlog zeničkim ne-

nama na udaru zeničke javnosti zbog sličnog projekta sa najvećim zagađivačem, Arcelor Mittalom. Mještani Raspotočja se već sedmicama žale na neugodne mirise

na tom području, dok u “Albi” navode da će “utjecaj na okolinu biti neznatan”. Zakonska regulativa dozvoljava za sada spaljivanje otpada iz mesnica, a u Raspotočju se mogu spaljivati i ostaci ulja, filtera, ali i

infektivni otpad. Iz NVO “Akcija građana” pozivaju mještane Raspotočja i susjednih gradskih naselja Lukovo Polje i Radakovo da dođu i da se suprostave odobravanju rada još jednog zagađivača. A. DŽONLIĆ

2@Hš= FH=LA@ HALEEE
Sa sjednice u Doboj Jugu Mahmuljin obišao majku šehida Zlatku Makarević

Sjednica Predsjedništva RVI ZDK u Doboj Jugu

Na otvaranju 27. izdanja “BH Fashion Weeka” u Domu Oružanih snaga u Sarajevu svojim kreacijama predstavila se i “Etno radionica” iz Breze, koja je dio inicijative Centra za žene. Brezanke su pokazale kako se tradicija može spojiti s modernim. Zahvaljujući projektu “Breza kooperacija i razvoj podrška lokalnim inicijativama” italijanskih nevladinih organizacija Re.Te i

2HA@IJ=LAA HA=?EA ’-J H=@EE?A’ *HA=

Cesvi, “Etno radionica” je počela sa radom u januaru 2009. godine, kada su žene iz Centra, zajedno sa modnom kreatoricom Larijom Tatar, došle na ideju da izrađuju odjeću koja bi odražavala tradiciju i ženski ručni rad. Modna dizajnerica Larija Tatar dobila je 2004. godine nagradu za najbolju kolekciju Fashion Weeka u Sarajevu. Larija inspiraciju za kreacije crpi iz drevnih kultura. E. Av.

Na sjednici Predsjedništva Saveza RVI ZDK, koja je održana u Doboj Jugu, bilo je riječi o Nacrtu zakona o dopunskim pravima boraca i njihovih porodica u ZDK i reviziji prava RVI koja je u toku u FBiH. Sjednici su prisustvovali i ratni komandanti, među kojima i Sakib Mahmuljin i Džemal Najatović.

-Mi podržavamo reviziju, ali ne ciljanu, nego onu pravu koja će iz naših redova očistitisve kojitunepripadaju -kazao je Ale Hošić, predsjednik Saveza RVI FBiH. U ZDK je trenutno aktuelan Nacrt zakon o dopunskim pravima boračke populacije. -Uvijek se pokažu i apetiti za proširenje obima prava,

a RVI su energično protiv toga. Ne zato što smatramo da neko ne zaslužuje veća ili šira prava, nego zato što nema novca -kaže Benjamin Preldžić, predsjednik Saveza RVI ZDK. General Mahmuljin sa saradnicima, u pratnji načlenika Doboj Juga Džavida Aličića, obišao je nekoliko šehidskih i porodica RVI u

Doboju i Doboj Jugu, među kojima je i porodica Zlate Makarević iz Makljenovca koja jeu jednom danu,12. jula 1992. godine, u bici na Putnikovom brdu izgubila tri sina. Formiran je i Organizacioni odbor za obilježavanje 19. godišnjice Trećeg korpusa Armije RBiH i tim koji će raditi na izradi monografije ove ratne jedinice. M. Č.

U svim javnim preduzećima i ustanavama u Kaknju uskoro će biti uveden SK sistem radi bolje komunikacije i praćenja vozila koja su u pokretu. Prema riječima direktora SK sistema iz Tuzle Ekrema Hasanbašića, GPS Track Control predstavlja unaprijeđenisistem zasatelitsko pozicioniranje i praćenje vozila i pokretnih objekata. -Sistem omogućava korisnicima precizno određivanje pozicije i praćenje kretanja vozila i pokretnih objekata 24 sata dnevno. Putem

5=JAEJI FH=ćAA LE= K =LE FHA@KAćE=

Uskoro u Kaknju

GPS satelita vrši se lociranje uređaja instaliranog u vozilo, a podaci se dostavljaju na centralni SK SISTEM server. Obrađeni podaci su konstantno dostupni korisniku putem interneta i korisničkog softvera - kaže Hasanbašić. Racionalnije korištenje voznogparka, smanjenjebroja nezgoda i šteta, smanjenje potrošnje goriva i troškova održavanja te povećanje radnog učinka samo su dio pogodnosti nakon uvođena ovog sistema. Az. S. 

"

Dnevni avaz, četvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

F=H==

TREBINJE Prva plantaža smokava u Hercegovini

Najmlađi učesnici manifestacije

(Foto D. Stojnić)

U BZK djeluju folklorna i dramska sekcija te radionica za izradu suvenira
Prigodnim programom u punoj sali Doma kulture u Bosanskoj Dubici obilježeno je sedam godina od osnivanja Bošnjačke zajednice kulture (BZK) “Preporod” koja danas u folkornoj i dramskoj sekciji, ali i radionici za izradu suvenira, okuplja 50-tak Dubičana. Tim povodom zahvalnice su, zbog nesebične podrške radu dubičkog “Preporoda”, uručene prof. dr. Senadinu Laviću, predsjedniku “Preporoda”BiH, Nini Jauzu, načelniku opštine Bosanska Dubica, ali i Safetu ef. Beganoviću, glavnom imamu Medžlisa IZ Bosanska Dubica koji je 2004. godine u ovom gradu osnovao “Preporod”. -Dvije godine bio sam i predsjednik “Preporoda”, a potom ovu meni dragu funkciju zbog obaveza prepustio drugima - kazao je imam Beganović. Svečanost obilježavanja godišnjice upotpunila je prodajna izložba suvenira. M. Z. 

>EAžA IA@= C@E= ’2HAFH@=’

Svečanost u Bosanskoj Dubici

8=čEćE @ ILA =FH=LEE >HA@
Zasadili 400 stabala autohtone sorte Smokve stavljaju čak i u sir Stara tehnologija

Činjenicu da je Trebinje grad sa velikim brojem sunčanih dana u godini, braća Božo i Radoslav Vlačić, iskoristili su za pokretanje sopstvenog biznisa zasnovanog na južnom voću. Naime, prošle godine zasadili su na svom imanju oko 400 stabala smokve na 6,5 dunuma zemljišta. Kako sami kažu ovo je prva ovakva plantaža u Hercegovini, a zasadili su sve autohotne sorte od petrovače koja sazrijeva početkom ljeta, preko sušalica i šaragulja pa sve do zimice, koja sazrijeva u kasnu jesen. Na ideju da se počnu baviti ovim biznisom, braća su došla savim slučajno. - Kada su se na našem tržištu počela pojavljivati pakovanja suhih smokava uvezenih iz Alžira, Tunisa, Italije i Turske prisjetili smo se naših pomalo zaboravljenih metoda sušenja smo-

Božo i Radoslav Vlačić: Plantaža na 6,5 dunuma zemljišta 

KJKHE ?AJ=H H=IE CH=@
-Sviđa mi se Vodeni grad “Aquapark” sa brojnim sadržajima, koji privlači brojne goste, posebno ljeti. Zgrada općine je za svaku pohvalu, moderna i savremena, a osoblje je ljubazno. Drago mi je da je otvoren Kulturni centar, koji smo dobili na poklon od općine Umranija iz Turske, a koji krasi grad. Mladi sada imaju još jedna kutak za edukaciju i druženje. Ne sviđa mi se što Fojnica, kao turističko mjesto, nema autobusku stanicu, kao ni to što neke ulice ne-

Šta mi se (ne) sviđa u Fojnici

kava koje su sadili naši stari. Odlučili smo da nastavim njihovom tehnologijom, ali i da proširimo asortiman kaže Božo. Osim smokava braća

Božo Vlačić nam je rekao da se od smokve koristi sve i da nema otpada, ali nam je otkrio da se cvijeta odmah formira plod, tako da se on i ne vidi kao kod drugih biljaka. - Iz tog razloga smokve se beru bar mjesec i po Vlačić planiraju da zasade i plantažu šipaka (nara) jer na tom podneblju uspjeva sve južno voće.

,KC= IA= >AH>A

dana, dok berba drugog voća traje kraće. Smokva se nekada koristila i kao dodatak grožđu, za pravljenje rakije jer tada nije bilo dovoljno vinograda. Naši preci su u drvenim gajbama, vozom smokve nosili i prodavali ih na pijacama širom BiH - kaže Božo.

Tradicionalni recept
Aida Varka, fizioterapeut

maju rasvjetu - kaže Aida Varka, diplomirani fizioterapeut. H. Ču.

Banja Luka je prekjučer u jutarnjim satima i na -5 stupnjeva ostala bez grijanja nekoliko sati, jer je u glavnoj kotlovnici došlo do pucanja jedne od cijevi za isporuku toplotne energije. - Tehničke ekipe uložile su maksimalne napore da što hitnije pronađu i otklone kvar, što smo i uspjeli, kako bi se što prije nastavilo uredno snabdijevanje grada toplotnom energijom. „Toplana” Banja Luka je ubrzo ponovo počela sa proizvodnjom i tokom prijepodneva (srijeda), svi korisnici u gradu imat će tople radijatore odgovor je koji smo dobili iz “Toplane”u Banjoj Luci. Do kvara je došlo zbog

2K?=A ?EALE =IJ== D=L=HE= K JLE?E

Banja Luka ostala bez grijanja

Od smokava prave slatko, ali i rakiju

- Samo malo sjevernije od Trebinja smokva ne može da se uzgaja i to je naša prednost koju trebamo iskoristiti. Osim proizvodnje kozumne smokve, bavimo se i preradom.Tako smo već počeli sa proizvodnjom

suhih smokava, te slatka i rakije smokvovače po starom tradicionalnom receptu. Čak smo probali da i u sir koji, je tradicionalan u ovom kraju ubacimo suhe smokve, što je jedan vrsta specijaliteta - veli Radoslav. Braća Vlačić su od smokve napravili i vlastiti brend, koji su zaštitili, a pakuju ih u vlastitu prepoznatljivu ambalažu. P. MUCOVIĆ

Toplana u Banjoj Luci: Kvar u kotlovnici

pucanja cijevi na jednom od četiri kotla, stara skoro 40 godina, što je izazvalo havariju u kotlovnici nakon čega je “Toplana” obustavila isporuku toplotne energije u cijelomgradu. V. S.

Ove jeseni u povratničkoj mjesnoj zajednici Janja Opština Bijeljina i Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice realiziraju više projekata izgradnje infrastrukture. Pored rijeke Janje asfaltirana je pješačka staza koja povezuje pješački most na rijeci Janji i Zanatski centar, u dužini 190 metara. Asfaltiran je i plato ispred obnovljenog Doma kulture u Janji površine od oko 800 kvadrata, što dodatno uljepšava prilaz samom Domu, ali i biblioteci BZK “Preporod” Bijeljina-Janja

1CH=@=FAš=čAIJ=AE=IB=JEH=AKE?A

U povratničkoj mjesnoj zajednici Janja

Pješačka staza pored rijeke Janje

(Foto: G. Bobić)

koju svakodnevno posjećuje više od 200 čitalaca, uglav-

nom školskog uzrasta. U Domu kulture smještene su

prostorije Bošnjačkog kulturno-umjetničkog društva “Mula Alija Sadiković” i Hora ilahija i kasida “Bilal”, kancelarije Mjesne zajednice Janja i Mjesne administrativne kancelarije. U toku je asfaltiranje ulice u naselju Polutine u dužini 900 metara, pored najvećeg mezarja u Janji i novosagrađene Polutinske džamije u Janji, čije će dvorište površine 410 kvadrata također biti asfaltirano. U projektima izgradnje infrastrukture u Janji Opština Bijeljina učestvuje sa 30 posto sredstava. E. M.

?H= DHE=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011. 

#

SARAJEVO Nastavljeno suđenje za ubistvo u Boljakovom Potoku

5LA@ IKš= LHEšJ=A E>@AC =@Eć=
Dan prije ubistva Suvadov šef Sale je na Stojčevcu tražio 100 KM od Kemala i pretukao ga, kazao je svjedok Šehić

Mjesto gdje se dogodila nesreća

(Foto: F. Fočo)

Zdravstveno stanje desetogodišnjeg dječaka O. M. kojeg je prije tri dana u sarajevskom naselju Alipašino Polje udario terenac “toyota” malo je bolje. Kako nam je potvrdila Biljana Jandrić, portparol KCUS-a, dječak je sada budan, ali je još na Odjelu intenzivne njege Klinike za neurohirurgiju. - Bioje uspavani podseda-

,Ač= E @=A = EJAEL AE

Nakon nesreće u Sarajevu

tivima, sada su ga ljekari probudili i njegovostanje je nešto bolje - istakla je Jandrić. Podsjećamo, nesreća se desila oko 19 sati u blizini džamije Kralj Fahd kada je na dječaka naletjela “tojota”. Maloljetnik je tom prilikom zadobio kontuzije pluća i krvarenje u mozgu. L. K. Č.

U sarajevskoj ulici Avde Palića do broja 30 u Novom Gradu jučer 15 minuta poslije ponoći došlo je do pucnjave. U pravcu automobila “opel vectra”, kojim je upravljao H. A. iz Sarajeva, jedan metak iz pištolja ispalio je

2K?= = L=č=

Incident u Sarajevu

Elvir Efendić (19), a zatim pobjegao. Pripadnici PU Novi Grad nakon dvadesetak minuta pronašli su i uhapsili Efendića, koji je zadržan u policiji, a o svemu je obaviješten i kantonalni tužilac u Sarajevu. A. J.

Iznošenje tijela ubijenog

U nastavku suđenja optuženom Kemalu Muhoviću (26) iz Sjenice, jučer je u Kantonalnom sudu u Sarajevu svjedok Nihad Šehić (25) opisao događaje od 13. i 14. maja 2009. godine, kada je u porodičnoj kući u naselju Boljakov Potok nožem ubijen Suvad Pohara (25).

Poznavao ubijenog
- Poznavao sam rahmetli Suvada Poharu i optuženog Kemala Muhovića. Družio sam se s obojicom. Dan prije ubistva Kemal, meni dvije nepoznate osobe, istetovirana djevojka Naida i ja došli smo u kuću kod Suvada. On nam je ponudio travu i spid, počastio nas je. Ja sam zapalio jedan džoint i svi, osim Kemala, drogirali su se. Nedugo nakon toga Suvadov

šef Sale pozvao nas je mobitelom na Stojčevac. Tamo je Sale tražio 100 KM od Kemala, kazavši mu da će sutradan dobiti 200 KM nazad. Kako Kemal nije imao novac, ovaj ga je počeo tući. Kasnije je Kemal uspio pobjeći s ranom na glavi, koju je prethodno zadobio od Suvada kada ga je on udario pivskom flašom - ispričao je Šehić. Svjedok, koji je doveden iz KPZ-a Sarajevo, gdje služi kaznu zatvora zbog pružanja pomoći prevoženja optuženog do kuće Pohara i omogućavanja bijega s lica mjesta, kazao je i da je toga dana nešto poslije ponoći obišao povrijeđenog Muhovića. - Kada sam ušao u dnevni boravak, kod Kemala su bile jošdvijeosobe, jednogsu zvali

Amil, a drugom ne znam ime. Oni su mislili da sam ja namjestio Kemalu da ga pretuku na Stojčevcu. Kazali su da se oni bave ubijanjem ljudi! Rekao samda ništanikom nisam smjestio, pa su tražili da ih svojim automobilom odvezem do Suvadove kuće. Nisam znao šta su htjeli uraditi. Bilo je to u vrijeme svitanja objašnjavao je Šehić, koji se nije mogao sjetiti Kemalove rečenice “Zvao sam dvojicu iz Sjenice da riješe problem”, na koju ga je tužilac Milutin Koprivica podsjetio u njegovom ranijem iskazu. Sve ukazuje na to da se Kemal htio osvetiti Suvadu za tuču na Stojčevcu.

Izbacio nož
Šehić je kazao da je za vrijeme kada su Kemal, Amil i još jedna osoba ušli u

Suvadovu kuću on sam čekao kod upaljenog vozila. Na trenutak je i prišao kući, stojeći na stepenicama i slušajući galamu i Suvadovo vrištanje. Prizor njihovog vraćanja prema autu Šehić je opisivao riječima “grozno, ne želim se toga ni sjećati”. U autu je tada Muhović, navodno uz psovke, kazao: “Amile, ubio si ga!”. Prema njegovim riječima, tokom bijega nož kojim je ubijen Suvad iz vozila je izbacio Kemal. Nakon toga Šehić ih je odvukao do Muhovićeve kuće, a potom i do Željezničke stanice. Kemalov brat Muhdo Muhović (30) bio je pozvan da svjedoči, međutim, on je to odbio. L. ČAMDŽIĆ

Nakon što je Fahrija Švago (55) iz Donjeg Vakufa prije sedam dana pao u komu zbog teških povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći kod Gornjeg Vakufa, jučer se probudio na Klinici za anesteziju i reanimaciju KCUS-a. Prema riječima portparola KCUS-a Biljane Jandrić, bio je veoma težak pacijent zbog povreda unutrašnjih organa, a sada je njegovo stanje nešto bolje.

.=DHE= ŠL=C FH>K@E IA E A

Poslije nesreće u Gornjem Vakufu

Klinika na kojoj je smješten povrijeđeni pješak

- On je još smješten na Odjelu intenzivne njege i ljekari mu pružaju svu potrebnu pomoć - kazala je Jandrić. Švagu je u mjestu Klade kod Gornjeg Vakufa udario automobil “opel vectra”, kojim je upravljao Ivica B. iz Jajca. Kako nam je ispričala Švagina kćerka Nihada Janjoš, njen otac se te večeri pijan vraćao kući iz grada. L. K. Č. 

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

?H= DHE=
Tijelo pronađeno u Vrbasu

ŠIROKI BRIJEG Nakon pronalaska tijela

Frano Kvesić Na “polu” veliko oštećenje

U Vrbaskoj ulici u Gornjem Vakufu, na raskrsnici prema ulici Vrški put, jučer se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobili “polo” i “passat”. Oba vozila kretala su se magistralnim putem M16 -2 iz pravca Bugojna. U trenutku kada je “passat”, koj-

5K@=HEE IA FHEE FHAJA?==

Gornji Vakuf

Banjalučka policija pronašla je prekjučer u naselju Lauštijelo Nezira Pedića (54). Kako saznajemo u policiji, Pedić je nađen mrtav u ulici Od Zmijanja Rajka kod broja 287, nakon čega je o slučaju obaviješten i dežur-

,==I FIA@E *==Kč=E KH EIFH=ć= .H=A LAIEć= FHEH@ IHćK
Na ulici pronađeno beživotno tijelo
ni tužilac, a na mjesto pronalaska leša izašla je i uviđajna ekipa. - Ljekar mrtvozornik konstatirao je da nema elemenata krivičnog djela, te da je riječ o prirodnoj smrti kažu iz policije. B. S.

im je upravljao D. M. skretao na lokalni put prema naselju Vrse, “polo”, kojim je upravljao Z. P., pokušao ga je preteći i tom prilikom prednjim dijelom udario u kuku “passata”. Na “polu” je nastala veća materijalna šteta. Srećom, oba vozača su prošla bez povreda. I. S.

Ovaj slučaj ostat će zapamćen po upornosti porodice Kvesić i nemaru nadležnih u Federalnoj upravi policije
nije bilo tragova nasilja te se pretpostavlja da je riječ o samoubistvu. Ovaj slučaj ostat će zapamćen po upornosti porodice Kvesić i nemaru nadležnih u Federalnoj upravi policije, kojoj je za uključenje u ovaj slučaj trebala informacija o mogućim nezakonitostima firme MCI u kojoj je radio Frano. Informaciju koju je Dragan Lukač, direktor FUP-a, prekjučer iznio u javnost u trenutku kada je pronađeno tijelo utopljenog, Franin brat Tomislav prokomentirao je kao pokušaj prikrivanja vlastitog nerada. - On se pokušava izvaditi iz čitave situacije. Kada je riječ o firmi, onda vam moram kazati da se svi uposlenici ponašaju kao članovi naše porodice. Svi tuguju s nama. Da je on bio umiješan u kriminal, pronašli bi ga u odgovarajućim krugovima, a ne u vodi - istakao je Tomislav, dodavši da ovaj nesretni slučaj bude opomena za ubuduće, jer da porodica i prijatelji nisu imali novca da

Ivica Galić (55) iz sela Vojskova kod Odžaka u utorak ujutro izvršio je samoubistvo vješanjem u svom porodičnom dvorištu, saopćeno je iz Kantonalnog MUP-a. Nesretni muškarac objesio se o drvo oraha. Suicid je policiji oko sedam sati ujutro prijavio njegov zet Mato J. (37) iz Potočana. Uviđajem koji su obavili 

>AIE IA IJ=> H=D=

Vojskova kod Odžaka

pripadnici Sektora kriminalističke policije Kantonalnog MUP-a i dežurni ljekar odžačkog Doma zdravlja utvrđeno je da je smrt 55-godišnjaka nastupila vješanjem. Tijelo nesretnog čovjeka nakon obavljenog uviđaja i pregleda mrtvozornika predato je njegovoj porodici. Ta. B.

Brojni članovi porodice Kvesić, prijatelji, poslovne kolege i komšije danas će se u mjestu Smokinje kod Širokog Brijega posljednji put oprostiti od Frane Kvesića, za kojim su danima neumorno tragali. Kvesić, koji je prije dva dana nađen u rijeci Vrbas u blizini mjesta Podmilačje kod Jajca, bit će sahranjen u 15 sati na groblju u rodnom mjestu Smokinje kod Širokog Brijega. Obdukcijom Kvesićevog tijela utvrđeno je da

plate ronioce, sigurno niko ne bi ni prstom mrdnuo prvih pet dana. Iz firme MCI, zbog žalosti za izgubljenim kolegom, jučer nismo mogli dobiti nikakav komentar na tvrdnje Dragana Lukača, direktora FUP-a, o mogućim nezakonitostima u firmi. Prema Tomislavovim riječima, MCI je zastupnik određenih firmi koje se bave trgovinom higijenskih i prehrambenih artikala u BiH i dosta stabilno posluju. L. K. Č.

,EAHE FJKžAE = =>=LK @HCA
Emir Nezirović i Anis Hodžić pušteni iz pritvora
Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva kojom se Sarajlije Emir Nezirović (25), Anis Hodžić (24), Aleksandar Milošević (25) te Adis Selmani (24), rođen u Gostivaru, terete za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Nakon potvrđivanja, optuženi Nezirović i Hodžić jučer su pušteni iz pritvora, potvrdio nam je Hodžićev branilac Omar Mehmedbašić. Aleksandar Milošević brani se sa slobode. Četvorka je uhapšena u opojnih droga zaplijenili su više od 3,5 kilograma marihuane visokog kvaliteta, zatim oko 2.500 KM, 670 eura i 100 dolara, koji potječu od preprodaje droge. Oduzeto je i vozilo “škoda octavia” kojim je droga prevožena, a pronađeno je i oko 330 komada municije različitog kalibra, devet mobitela te jedan pištolj. Oružje i municija pronađeni su kod Nezirovića, koji se tereti i za nedopušteno držanje oružja. Tržišna vrijednost zaplijenjene droge je oko 33.000 KM. B. C.

Općinski sud Sarajevo

U mjestu Slatina kod Visokog prekjučer je u saobraćajnoj nesreći teško povrijeđen vozač “opel kadetta” Nijaz Ahmić iz Visokog, dok je lakše povrede zadobio Sanel Zerdo iz Ilijaša, koji je upravljao automobi-

2LHEAđA= @LE?= L=č=

Udes u Slatini kod Visokog

lom “seat ibiza”. Ahmić je upućen u Kantonalnu bolnicu Zenica, a Zerdo u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Visoko. L. K. Č.

Marihuana zaplijenjena u akciji MUP-a KS

avgustu ove godine u okviru akcije MUP-a KS pokrenute radi suzbijanja preprodaje i krijumčarenja droge.

Pretresom automobila i stana u sarajevskom naselju Velešići pripadnici Odjela za borbu protiv zloupotrebe

?H= DHE=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011. 

%

BIJELJINA Očajnički čin 49-godišnjakinje

*9 IA =>E K IJK> @LA FLHEAđA

Udes u Malinama kod Živinica

Povrijeđena u teškom stanju prevezena u bolnicu

5čE= I FAJC IFH=J= E FHAžELA=
Anđa Popović (49) nakon pada zadobila unutrašnje krvarenje i slomila kičmu Bila je šutljiva i povučena, kaže sestra Ruža
U bijeljinskom naselju Selimovići preksinoć oko 19 sati Anđa Popović (49) pokušala je izvršiti samoubistvo skokom s petog sprata zgrade u ulici Prvog decembra, potvrdio je dežurni tužilac Muris Šabić. Anđa je skočila s terase stana u kojoj živi njena sestra Ruža i ostala živa, ali je teško povrijeđena i ljekari se bore za njen život. Kako je potvrđeno u bijeljinskoj bolnici, povrijeđena ima unutrašnje krvarenje, a zadobila je prijelome oba stopala i obje potkoljenice nakon što je tem telefona. Uvijek je radila i svima nam pomagala. U posljednje vrijeme žalila se da ima problema, da je zaboravila njemački jezik i da nije više išla na posao. Njena kćerka tamo radi na psihijatriji, vodila ju je ljekarima i dobila je neke lijekove. Zvala sam je da malo dođe ovamo i sinoć je došla. Nije joj bilo bolje i nagnula se da me poljubi. Rekla sam joj da se ne brine, da će sve biti uredu - kaže Ruža Koncilović, dodavši da su već planirale ići ljekaru, pa ako treba, i u manastire, u potrazi za lijekom.
Policajci obavili uviđaj na mjestu pada

(Foto: G. Bobić)

Velika oštećenja na automobilu

(Foto: S. Mumić)

Dvije osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prekjučer oko 14 sati na magistralnom putu M-18 u Malinama kod Živinica. U nesreći su učestvovala dva automobila, “ford”, kojim je upravljao Azur H. iz Tuzle, i BMW švicarskih registarskih oznaka, za čijim upravljačem je bio Samir M. iz Husina kod Tuzle. Nesreća se desila prilikom uključivanja “forda” na magistralni put. U tom trenutku naletio je BMW, čiji je vozač, pokušavajući izbjeći sudar, pri velikoj

brzini vozilom skrenuo s kolovoza i udario u betonski stub električne rasvjete. Od siline udara BMW se zapalio, ali su stanovnici oklonih kuća pristigli u pomoć i ugasili plamen. Tom prilikom vozač Samir M. i njegov suvozač Muradif M. zadobili su teže povrede nogu i odmah su prebačeni na UKC Tuzla, na Odjel ortopedije. Na autu je pričinjena velika materijalna šteta, a uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Živinice. Sa. M.

Tupi udarac
U trenutku kada je Ruža otišla u kuhinju da im pripremi večeru, čula je tup udarac ispred zgrade, ali je pomislila da je to zvuk od vrata na automobilu. U stanu više nije mogla pronaći svoju sestru, a na vrata su joj došle komšije i rekle šta se dogodilo. - Ne znam šta ju je natjeralo da to učini. Imala je dobru djecu i muža, uvijek su se slagali, podizali porodicu. Čim je saznao, muž je javio da stiže avionom iz Njemačke. Svi mi u životu imamo problema, ali se nekako s njima borimo. Hvala Bogu, ostala je živa i vidjet ćemo šta će biti dalje - dodaje Koncilović. E. M.

pala na noge na travnjak pored zgrade.

Trenutno stabilna
- Operisana je i trenutno je stabilna. Uspjeli smo zaustaviti unutrašnje krvarenje u stomaku, stabilizovani su prijelomi, ali smo ustanovili da ima i prijelom kičmenog stuba - rekao nam je dežurni hirurg Slobodan Lovrić, dodavši da je pacijentkinja trenutno dobro te da su zakazani i pregledi neuropsihijatra i psihologa. Policijski inspektori izvršili su uviđaj na licu mjesta i, prema prvim nalazima istrage, radi se o pokušaju samoubistva. Motiv još nije razjašnjen, ali se zna da je

Koncilović: Žalila se da ima problema

imala stabilan brak i posao. Njena porodica u Njemačkoj ima veliki stan, a u Srbiji, odakle joj je muž, imaju kuću. Kako saznajemo, Anđa je rodom iz sela Babice kod Lukavca. Od 1984. godine sa suprugom živi u Njemačkoj. Imaju tri kćerke, a prekjučer je Anđa došla u posjetu svojoj sestri Ruži Koncilović. Imala je psihičkih problema i u Bijeljinu je došla u potrazi za lijekom. Prema Ružinim riječima, nije bilo nikakvih naznaka da bi mogla pokušati izvršiti samoubistvo, ali je već mjesecima bila šutljiva i povučena u sebe. - Često smo pričale pu-

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mirka Kneževića (56) iz Banje Luke zbog porezne utaje. Optužnica teretiKneževića daje 2005. godine, kao direktor preduzeća u Laktašima, izbjegao plaćanje poreza na promet Poreskoj upravi Republike Srpske (RS)te davaolažne podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima. Na taj način oštetio je budžet BiH za 13.867 KM. U optužnici se navodi da je tri puta uvezao robu u vrijednosti od 207.122 KM, a nadležnom carinskom organu 

šJAJE >K@žAJ *E0 = !&$% 
daojei pismenuizjavudauvezena roba služi za daljnju prodaju, mada za nju nije posjedovao nikakvu knjigovodstvenu dokumentaciju, kao ni dokumentaciju o prodaji jednog dijela robe, niti se ova roba nalazila na zalihama preduzeća. Knežević je dio robe prodao pravnoj osobi u Prijedoru, a drugi dio njemu poznatim kupcima za gotovinu, svjesno izbjagavajući da obračuna i plati porez na promet proizvoda. Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.

Optužnica protiv Mirka Kneževića

Nakon pljačke benzinske pumpe u Kladnju
Tuzlanska policija uhapsila je E. B. (26) iz Banovića zbog sumnje da je iz benzinske pumpe “Petrol” u Stuparima kod Kladnja prekjučer oko 3.30 sati 

FLK K LEK FH=šE KH=@AA IJL=HE
ukrao akumulatore i autokozmetiku. O provalnoj krađi policiju su obavijestili zaposleni u agenciji “Gama sigurnost” iz Kladnja.
Nakon toga policija PU Kladanj obavijetila je ostale policijske stanice pa je u Banovićima zaustavljena “škoda”, kojom je upravljao E. B. U vozilu je pro-

nađen dio ukradenih predmeta.

O svemu je obaviješten kantonalni tužilac, saopćeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

U Gornjim Velešićima u Sarajevu, u utorak oko 14 sati, prilikom kontrole automobila “golf 5” (KA-CW-540), kojim je upravljao D. V. (22) iz Sjenice,nastanjen uSarajevu, pripadnici MUP-a KS utvrdili su da se radi o ukradenom vozilu.

2H=đA KH=@AE “CB”

“Golf” je, naime, ukraden u Banjskoj uliciu Kiseljaku 6. novembra, a od Višnjića je oduzeta dokumentacija automobila koju je pokazao policiji. Kantonalni tužilac u Sarajevu izdao je nalog za njegovo hapšenje te da se preda u nadležnost PU Kiseljak.

18

^etvrtak 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 043526 07 P Sarajevo, 4. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Selimovi}-Fazlagi} u pravnoj stvari tu`itelja - protivtu`enog INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH SARAJEVO, kao sljednika Upi Banke dd Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv tu`ene-protivtu`iteljice KASAPOVI] ro|. ALI] D@ENANE iz Sarajeva, ul. Drinska br. 54, koju zastupa punom}nik advokat Edina Jahi} iz Sarajeva i tu`enih SOFTI] BRANISLAVKE iz Sarajeva, ul. Geteova br. 5, LOVRI] MIRKA iz Sarajeva, ul. Lepeni~ka br. 8 i DIMITIRIJEVI] SABINE iz Sarajeva, ul. Hamdije ^emerli}a br. 5, radi isplate duga, v.s.p. 13.624,85 KM, nakon zaklju~enja glavne rasprave dana 5. 10. 2011. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, I-tu`ene-protivtu`iteljice li~no, pu-

nomo}nika I-tu`ene protivtu`iteljice, IIItu`enog li~no i odsutnosti uredno obavije{tene II i IV-tu`ene, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a

OBJAVLJUJE PRESUDU
Tu`itelj se u cijelosti odbija sa tu`benim zahtjevom kojim tra`i da se utvrdi da je dana 11. 8. 2005. godine, dospjelo na pla}anje potra`ivanje u iznosu od 13.624,85 KM; po mjenici od 26. 4. 2001. godine, koja je dospjela na pla}anje 11. 8. 2005. godine, a istu su izdali tu`eni kako mjeni~ni du`nici, i koja je protestirana kod Op}inskog suda u Sarajevu dana 12. 8. 2004. godine pod brojem 479/05, shodno ~emu su tu`eni obavezni solidarno tu`itelju isplatiti dug u spornom iznosu od 13.624,85 KM, te tro{kove protestnog postupka u iznosu od 417,00 KM, kao i nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Usvaja se protivtu`beni zahtjev prvotu`ene-

protivtu`iteljice koji glasi: „Utvr|uje se da je ni{tav Ugovor o kreditu broj KM-6394 GR-DK/01 od 26. 4. 2001. godine zaklju~en izme|u Upi banke dd Sarajevo i prvotu`ene-protivtu`iteljice kao korisnika kredita. Utvr|uje se da je ni{tava mjenica od 26. 4. 2001. godine izdata na osnovu Ugovora o kreditu gornji broj od 26. 4. 2001. godine“. Nala`e se tu`itelju-protivtu`enom da tu`enoj-protivtu`iteljici nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 4.661,20 KM, a sve u roku od 30 dana. POUKA: Protiv ove presude je dopu{tena `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dostavljanja iste, a rok za `albu po~inje te}i prvog narednog dana nakon dostavljanja presude. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. SUDIJA Amela Selimovi} Fazlagi} s.r.

POZIV
Pozivamo penzionere i ~lanove {ehidsko/bora~kih porodica Dioni~kog dru{tva BH TELECOM SARAJEVO - TELECOM IN@ENJERING, na tradicionalno sve~ano dru`enje koje }e se odr`ati u ~etvrtak, 24. 11. 2011. godine sa po~etkom u 13 ~asova, u Poslovnoj zgradi Telecom In`enjeringa, ulica Bulevar Me{e Selimovi}a broj 18.
TELECOM IN@ENJERING

?H= DHE=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011. 

'

DROGA Uspješna policijska akcija u Čemernom

5FHEAčA HEKč=HAA !# ECH== I== K *E0
Uhapšeni Goran Ječmenica (37) iz Pljevalja i Radosav Grabovčić (44) iz Rudog, koji je namjeravao “golfom” drogu prebaciti u BiH
Policija na uviđaju ispred pumpe “Nešković”

Policajci iz Pljevalja uhapsili su prekjučer Gorana Ječmenicu (37) iz ovog crnogorskog grada i Radosava Grabovčića (44) iz Rudog, državljanina BiH, i oduzeli im 31,5 kilograma skanka. Crnogorska policija dobila je informaciju da će u mjestu Čemerno kod Pljevalja biti izvršena primopredaja veće količine skanka koji će potom biti prokrijumčaren u Bosnu i Hercegovinu pa je postavila zasjedu. U pravcu zaseoka Crni Vrh presreli su Ječmenicu koji je išao makadamom noseći dvije vreće. Kada je primijetio policiju, vreće je odbacio i pokušao pobjeći nepristupačnim terenom, a tom prilikom je pao i povrijedio glavu. Uhvaćen je i prevezen u Medicinski centar Pljevlja kako bi mu bila ukazana pomoć. Ubrzo nakon toga, policija je pronašla Radosava Grabovčića, za kojeg se sumnja da je namjeravao preuzeti

Dvojica maskiranih razbojnika su u utorak oko 19 sati opljačkala benzinsku pumpu “Nešković” u Derventi, odakle su odnijeli kompletan pazar. Razbojnici su, prijeteći vatrenim oružjem, natjerali radnika da im preda novac, nakon čega su pobjegli.
Skank upakovan u 30 najlonskih kesa
(Foto: Policija Crne Gore)

2HEAJAćE HKžA JAE F==H
7 KćE @Hž= K

Opljačkana pumpa u Derventi

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Derventa, a dan kasnije oko pumpe mogli su se vidjeti policajci kako pretražuju obližnje napuštene objekte. O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a policija traga za razbojnicima. N. S.

drogu od Ječmenice te je automobilom “golf'' bh. registarskih oznaka, kojim se dovezao u Čemerno, prokrijumčariti u BiH. Nakon detaljne pretrage terena policija je pronašla i treću odbačenu vreću, u kojoj

je također bio skank. Sva droga bila je upakovana u 30 najlonskih kesa i bit će poslata na vještačenje. Državni tužilac Crne Gore obaviješten je o ovom slučaju, a Grabovčić je jučer predat Višem državnom

tužilaštvu uz krivičnu prijavu za neovlaštenu proizvodnju, držanjei stavljanjeupromet opojnih droga. Ječmenica je također saslušan u Medicinskom centru, a sumnjiči se za isto krivično djelo kao i Grabovčić. A. J.

w

Policajci iz Laktaša pronašli su prekjučer kod N. S. iz Aleksandrovca ručni raketni bacač zolju. Kako nam je potvrđeno iz CJB Banja Luka, policajci su došli do saznanja da osumnjičeni posjeduje nelegalno oružje, a nakon provjera i razgovora N. S. predao je zolju. Protiv njega će biti podnesen izvještaj za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja. B. S.

20

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak 17. novembar/studeni 2011.

21

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

>EEI

RECESIJA Svijet ponovo na ivici krize zaposlenja

Ugovori su potpisani za pronalazak ležišta uglja 

AJ=HE IEIJA *E0 A @AIJHKJEL=
Nijedna normalna zemlja ne bi tolerirala da danas radi sa samo 15 posto od predratne industrije, kaže profesor Anton Jekauc

Sa privrednim društvom Comsar Energy RS Vlada Republike Srpske potpisala je dva koncesiona ugovora o detaljnim istraživanjima uglja na ležištima Delići i Peljave-Tobut i Baljak, na području općina Ugljevik i Lopare. Ovaj projekt predviđa investicije u vrijednosti od skoro 12,7 miliona KM, a koncesija je dodijeljena na dvije i po godine. Uoči potpisivanja ovog ugovora uplaćena je jednokratna koncesiona naknada u iznosu od

2HAJ LHEA@= % EE= 

Comsar Energy radi istraživanja

215.600 maraka. - U navedenom roku koncesionar je dužan obaviti istraživanja te izraditi elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnog resursa. Detaljna geološka istraživanja preduvjet su da bi se nastavila gradnja termoenergetskog bloka Ugljevik 3, snage do 400megavata. Upitanju je “greenfield” investicija od skoro 400 miliona eura - kazao je Željko Kovačević, ministar privrede, energetike i rudarstvaRS. B. S.

Prema najnovijem izvještaju Međunarodne organizacije za rad (ILO), svijet se nalazi na ivici nove i dublje recesije zaposlenja, što bi moglo izazvati nove socijalne nemire. Cijeni se da je u 45 od 118 zemalja u kojima su rađena ispitivanja, u porastu rizik od socijalnih nemira. Prema izvještaju ove organizacije, oko 80 miliona novih radnih mjesta u naredne dvije godine će biti potrebno da bi se dostigao nivo od prije nastanka krize.

5JH=D @ JFKšJ==
- Ako u Njemačkoj, Italiji i Austriji dođe do pada proizvodnje, to će se kod nas prvo odraziti padom cijena i količina na tržištu, a onda i masovnim otpuštanjem - kaže Jago Lasić, predsjednik Privredne komore FBiH. On je još dodao da je, kako bi BiH ostvarila ekonomski rast, potrebno zaposliti nešto više od 100.000 radnika.
Jekauc: Nema potrebnog izvoza

Općinski sud u Zenici objavio je spisak i podatke o preduzećima koja su u procesu stečaja i likvidacije. Ovaj sud nadležan je za firme sa područja cijelog Zeničko-dobojskog kantona. Prema objavljenim podacima, u različitim fazama stečaja su 102, a likvidacije 290 firmi. Cjelokupan spisak firmi iz obje kategorije dostupan je na internetskoj stranici Općinskog suda u Zenici. Među “zvučnijim” imenima firmi koje su u stečaju su 21. decembar, Cop Company,Dom štampe, Best Produkt, Dionis, Zening, Zmajevac, Zenicabus, Denis Toys, Građent-Z, Inpek, Vatrostalna, Niagara, Poljoprivrednazadruga, Tisak,Borac,Zenicatrans, Millenium Zenica, Sretno Breza, Krivaja Zavidovići, Usora Sivša, Gradnja Maglaj, Ns Company Matuzići, Univerzal, Eko, Mahnjača Žepče, Pilana Kakanj, Sloga, Ukus Tešanj, Amfibolit, Zvijezda Vareš, Energoinvest Rudnik, Bioštica, Stupčanica Olovo.

7IJAč=K EELE@=?EE !' BEHA

Općinski sud Zenica

Ekonomski stručnjaci u našoj zemlji smatraju da bi domaće vlasti ovo upozorenje trebale uzeti krajnje ozbiljno, pogotovo zbog činjenice da broj nezaposlenih iz godine u godinu raste te da trenutno iznosi skoro 530.000! Zvanični ekspert ILO-a i direktor Instituta za strateška

ekonomska istraživanja u Sarajevu Anton Jekauc kaže za “Dnevni avaz” da je čitav monetarno-kreditni sistem u BiH tako podešen da apsolutno vodi u destrukciju! -Bh. vlastčvrstose drži tih monetarnih agregata, što vodi ka povećanju inflacije. Sve se to, naravno, odražava na

nezaposlenost. Uz to, ne razvija se proizvodnja, nema potrebnog izvoza, radimo suprotno od onoga što je u ekonomiji logično. Nijedna normalna zemlja ne bi tolerirala da danas radi sa samo 15 posto od predratne industrije - kaže profesor Jekauc. A. DUČIĆ

Krivaja: U stečajnom procesu

Među firmama koje su u procesu likvidacije su Rebalans Tešanj, Brugger pecision, Mis prom, Stambena zadruga, Vega pak Res, Poliklinika Karabeg, Vest side, Braneli, Scholz Recycling, Skautas, Stan fond, ATC Autotech, BIHAMK Zenica, Veterinarska stanica Usora, Bosnaexpress-Bus Doboj-Jug, Garan company Begov Han, Unipromet Žepče, Bromy Usora, Bećar, Viprom, Velepromet Vema Visoko, Alushi Kakanj, Uni Vet Jelah Tešanj. A. DŽ. 

=LE IKž>AE?E E@K K FHELHA@E IAJH
Moramo stvoriti više radnih mjesta na koja bismo ih, eventualno, zaposlili, tvrdi Milić
U nacrtu budžeta i ekonomske politike za 2012. godinu u Republici Srpskoj, a koju je Vlada entiteta usvojila krajem prošle sedmice, precizirano je da neće biti novog smanjivanja plaća zaposlenima u organima uprave, ali će biti smanjen broj zaposlenih. Vlada RS planira da dio zaposlenih službenika preorijentira iz javnog u privredni sektor u skladu s njihovim trenutnim kvalifikacijama i nivoom obrazovanja. - Bojim se da to ne bi dalo željene rezultate. S druge strane, ukoliko bi postojala namjera da se državni službenici premjeste i u privatna privredna preduzeća, onda opet moramo stvoriti više radnih mjesta na koja bismo ih, eventualno, zaposlili objasnio je Ranko Milić, predsjednik Unije poslodavaca RS.

Planom ekonomske politike za 2012. godinu u RS

2@Hš= FHELHA@E
U Privrednoj komori RS ovakvu odluku Vlade RS ocjenjuju kao podršku poslovnoj zajednici i privredi, ali i kao ispunjenje jednog od ključnih zahtjeva na kojem insistiraju već godinama - smanjenja broja entitetskih službenika. - Neophodno je prvo stvoriti više radnih mjesta u privredi da bi onda došlo do potrebe za novim radnicima - objasnio je Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS. nje - znači li to da će sada službenici Vlade RS raditi, naprimjer, u drvnoj ili prehrambenoj industriji?! - Nas niko nije obavijestio o takvoj ideji, koja je, navodno, planirana u ekonomskoj politici. Jedva čekamo da nam premijer objasni svoj plan. No, smatramo da u organima uprave u RS ne postoji višak radnika, a plaće su im u posljednje dvije godine smanjene za 10 do 25 posto - istakao je Vrhovac. B. SPASENIĆ

Asocijacija organskih proizvođača ZDK i direkcija Sajma organske hrane OPPEN-s organizirali su u Zenici skup koji je na jednom mjestu okupio predstavnike proizvođača, državnih i lokalnih vlasti te institucija koje se brinu o akreditiranju i kvalitetu proizvoda. - Organska proizvodnja hrane jedna od najvećih komparativnih prednosti 

HC=I=DH==FHA@IJ*E0

v

BiH, jer poslije rata iz objektivnih razloga nismo trovali našu zemlju vještačkim sastojcima. Sada nam treba strategija razvoja organske proizvodnje i zakon o organskoj proizvodnji na državnom ili barem na entitetskom nivou kaže Muharem Šeper, predsjednik zeničke organizacije organskih proizvođača. A. DŽ.

Milić: Teško do željenog rezultata

Predsjednik Sindikata zaposlenih u javnoj upravi u RS Tomislav Vrhovac kaže da mu nije jasno kako

premijer u manjem entitetu planira napraviti najavljeni “transfer” državnih službenika i postavlja pita-

>EEI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

!

Obim trgovine 557.669 KM

SVEČANOSTI Najveća štamparija u BiH dobila vrijedan certifikat

2H=IJ>LAE?==H=J= FJH=žEL==IAHEA,
Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi (SASE) ostvaren je promet od 557.669,25 KM. Najveći dnevni porastvrijednosti zabilježile su obveznice FBiH za ratna potraživanja serije D, od 8,25 posto, dok je najveći dnevni pad registrirao emitent Hidrogradnja Sarajevo, od 10 posto, dostigavši cijenu od 2,43 KM. Promet na kotaciji iznosio je 262.283,56 KM i u sklopu 38 transakcija prometovana su 231.484 vrijednosna papira. Na kotaciji fondova ostvaren je prometod 83.107,33 KM i u sklopu 16 transakcija

Vrijednost indeksa

1,38% w 1.577,44 SASX-10 0,09% w 866,36 SASX-30 0,32% w 993,29

prometovane su 16.542 dionice. Na kotaciji fondova najveći dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF-a Bonus Sarajevo, u iznosu od 75.188,76 KM po kursu od 5,24 KM. Na primarnom slobodnom tržištu najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Fabrika duhana Sarajevo (241.444,42 KM) po kursu od 55,05 KM.

Još jedna u nizu nagrada za GIK OKO i “Avazovu” grupaciju

BIRS FIRS

0,35% w 900,43 0,13% 1.910,16

Menadžment kompanije može upravljati procesima i razvijati znanje, tvrdi Škaljić Svečanosti prisustvovale brojne zvanice iz političkog i javnog života
mu na razini vrijednosti kakve su zastupljene u Evropi.

Renomirana finsko-britanska korporacija UPM dodijelila je priznanje Grafičko-izdavačkoj kući OKO, koja se nalazi u “Avazovoj” grupaciji. GIK OKO najveća je štamparija u Bosni i Hercegovini po obimu proizvodnje i potrošnji roto-papira, provodeći procedure, unapređujući tehnologije i gradeći poslovnu kli-

Vrhunski nivo
- Svjetska korporacija UPM dodijelila je “Avazovoj” grupaciji certifikat kojim se potvrđuje da je kompanija dostigla vrhunski nivo. To je priznanje ljudima u “Avazovoj” grupi i vlasniku, koji je stvorio uvjete da

Stručnjaci UPM-a svakih nekoliko mjeseci provjeravaju i ocjenjuju rad štamparije. Njihova ocjena je da je GIK OKO postigao vrhunski rezultat.
W:233.289pt H:177.045pt 

==DJALEE IJ=@=H@E

cionim fondovima najveći promet ostvaren je akcijama ZIF-a Zepter fondBanja Luka (27.888,26 KM) po prosječnoj cijeni od 6,30 KM. Gubitnik dana među fondovima su akcije ZIF-a Balkan investment fond Banja Luka (-18,03 posto) po prosječnoj cijeni od 3 KM.

- “Avazova” grupacija gradi poslovnu saradnja na razini najzahtjevnijih svjetskih standarda - kazali su stručnjac finsko-britanske korporacije UPM-a.

Berzanski barometar za 17.11. 2011. godine

Euro/dolar 1,3491 w 0,36%

Nafta 111,54 $ po barelu w 0,57%

Zlato 1774,40 $ po unci w 0,44%

2IAJ= 6EJL >KAHK E =A ćKFHEE K E?K

Kursna lista Centralne banke BiH

U zeničkom Mittalu postignut dogovor
Stručnjaci UPM-a: Saradnja za budućnost

Opuštena atmosfera u restorana “Konak”

Za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini stručnjaci UPM-a posjetili su Konjic, gdje su obišli i Titov bunker, poznat kao ARK, gdje je u maju ove godine otvoren Bijenale savremene umjetnosti. Ovo je bila prilika i za upoznavanje Konjica kroz

simbiozu Kamene ćuprije i novih objekata, koji su ovom gradu dali posebno mjesto u turističkom smislu. Uživajući u toploj atmosferi restorana “Konak”, gdje su ih ugostili “Konjički tamburaši”, i sami su se uvjerili u ljepote ovog grada i BiH. M.Ć.

menadžment može upravljati procesima i da se razvija znanje - rekao je Fehim Škaljić, federalni poslanik, koji je bio među zvanicama na proslavi koja je jučer tim povodom upriličena u hotelu “Radon Plaza”, kojoj su prisustvovale mnoge zvanice i poznati gosti iz političkog i javnog života.

Poboljšana štampa
- U februaru smo posjetili UPM-ove tvornice i, sarađujući s njihovim stručnjacima usavršili smo procedure za kontrolu papira. Ovo priz-

nanje proistekloje iz toga- rekao je Mevludin Hamzić, direktor GIK-a OKO. Hamzić je istakao da ovu nagradu smatra velikim priznanjem kako za OKO, tako i za “Avazovu” grupaciju, ali i za narod i državu Bosne i Hercegovine. - Saradnja je počela početkom 2007. Ljudi koji rade u štampariji, uvijek teže poboljšavanju prizvodnje i same štampe. Vrijeme pokazuje da smo zajedno na pravom putu - kazao je za “Avaz” Edi Grilc, direktor prodaje UPM-a. A. CANOVIĆ

Predsjednik Sindikata Arcelor Mittala Zenica (AMZ) Zuhdija Kapetanović potvrdio je da je s Upravom kompanije postignut sporazum o aneksu Kolektivnog ugovora, prema kojem se zaposlenicima od avgusta retroaktivno uvećava najniža satnica za šest posto. - Razliku za avgust i septembar dobivaju ovih dana, a oktobarska plaća već je obračunata po novom koeficijentu - kaže Kapetanović. Sedamdeset jedan uposlenik u pet pogona za koje je utvrđeno da rade “u posebno teškim uvjetima” dobit

8EšAF=ćA=A=FIAED

će dvostruko uvećanje, odnosno povećanje satnice za dvanaest posto, složili su se Uprava indijsko-britanske kompanije i Sindikat. Nisu se složili o broju uposlenika, jer je Mittal, prirodnim otpustom u penziju, odlascima uz otpremninei na drugi način već smanjio broj zaposlenih u odnosu na dan kada je privatizirana ŽeljezaraZenica zatrećinu,odnosno za više od 1.500 ljudi. - Zbog krize ove godine nije planirano dodatno zapošljavanje, ali bi se to moglo desiti iduće godine - dodao je Kapetanović. A. Dž.

w w w

4AEH=E 72 @@EAE FHE=A /1K 

(Foto: S. Saletović)

Na jučerašnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 47.058.048,55 KM. Na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet ostvaren je akcijama Rafinerije uljee Modriča, od 48.080,52 KM po prosječnoj cijeni od 0,18 KM po akciji. Ukupan promet obveznicama iznosio je 146.227,35 KM. Na zatvorenim investi- 

=LAćE FHAJ =?E== 4=BEAHEA K= @HEč=
Vrijednost indeksa

Promet od 47.058.048 KM

24

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

25

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 015655 04 Mal Biha}, 29. 06. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Sablji} \enana, u pravnoj stvari tu`itelja „CAMELIJA“ osiguranje d.d. Biha}, Jablanska 301, protiv tu`enog Perte{i Asima iz Biha}a, ul. H. Pozderca br. 18, radi isplate, vsp. 900,00 KM, bez odr`avanja ro~i{ta, temeljem odredbe ~l. 182 ZPP-a, dana 29. 06. 2011. godine, donio je slijede}u: PRESUDU zbog propu{tanja NALA@E SE tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 900,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27. 10. 2000. godine pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog

postupka u iznosu od 147,50 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Nala`e se tu`itelju da plati tro{kove sudske takse na tu`bu i odluku sudu u ukupnom iznosu od 67,50 KM u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka presude. SUDIJA Sablji} \enana PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba (~l. 183. st. 1. ZPP-a). Tu`eni mo`e ovome sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 329 ZPP-a) u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kad je za to saznala. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 I 006856 10 P Biha}, 20.10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Elvir Jakupovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar, koju zastupa uprava Banke, protiv tu`ene Mami} Indire iz Biha}a, radi isplate duga, vsp. 4.572,70 KM u toku pripremanja glavne rasprave, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH, broj. 53/03“) objavljuje

OGLAS o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor
Tu`ba tu`itelja sa prilozima dostavlja se tu`enom na odgovor. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~lan 70. stav 1. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak (~lan 71. stav .1 ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Ako tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, a u tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, sud mo`e u skladu sa odredbom ~lana 182. ZPP-a donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupati, a prilozi se dostavljaju u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu. Ako utvrdi da je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud }e radi otklanjanja tih nedostataka postupiti u skladu sa odredbom ~lana 336. ZPP-a. Dostava tu`be smatra se obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348. stav 4. ZPP-a). SADR@AJ TU@BE: Tu`benim zahtjevom tu`itelj tra`i da se tu`eni obave`e na isplatu duga u iznosu od 4.572,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana presu|enja pa do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. SUDIJA Elvir Jakupovi}

$
HRVATSKA Kod Zagreba jučer rano ujutro

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

C>KI

U lančanom sudaru koji se jučer rano ujutro desio kod Zagreba učestvovala su 24 vozila, a povrijeđeno je osam osoba. Sudar se dogodio na obilaznici na mostu kod čvora Ivanja Reka oko 7.25 sati, javili su hrvatski mediji. Prema prvim informacijama koje su stigle iz zagrebačke policije, u sudaru je sudjelovalo desetak vozila, da bi policija brojku kasnije korigirala na 24 vozila. U nesreći je učestvovalo 20 putničkih automobila i četiri teretna vozila. Dvoje ljudi je teško, a šestero lakše povrijeđeno, rečeno je iz policije. Svi povrijeđeni prevezeni su na Kliniku za traumatologiju. Najgore je prošlo vozilo kompanije “City Express”, čijem su vozaču polomljene obje ruke i noge, a vozilom Hitne odmah je prevezena i jedna trudnica, javljaju hrvatski mediji. Uzrok nesreće su prevelika brzina i gusta magla, a zbog nesreće je došlo i do zastoja u saobraćaju koji je uzrokovao nastanak

5K@=HE=IA "LE=
Povrijeđeno osmero ljudi, šestero lakše, a dvoje teže

Sudar izazvali prevelika brzina i magla

(Foto: Index.hr)

kolona dugih više kilometara. Izjave ljudi koji su vidjeli ovu nesreću bile su različite.

- Cijela scena podsjećala je na filmove katastrofe. U nesreći je bilo najmanje 40 vozila, a teško su povrijeđene najmanje dvije oso-

be. Prijatelj i ja izbrojali smo 26 teško oštećenih automobila - ispričao je jedan očevidac za portal index.hr.

C>KI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

%

NJEMAČKA Širi se skandal zbog desničarskih organizacija

)CAJ KčAIJLL= K K>EIJLE= 6KH==
”Spiegel” navodi da su u njegovom stanu pronađeni naoružanje i izvodi iz knjige “Moja borba” nacističkog lidera Adolfa Hitlera, prenose agencije
Iran: Studenti ispred nuklearnog postrojenja u Isfahanu

U Njemačkoj se širi skandal u vezi s organizacijom krajnje desnice Nacionalno socijalističko podzemlje (NSU) pošto su se pojavili novi dokazi koji ukazuju na to da njemačke vlasti nisu uspjele zaustaviti grupu neonacističkih terorista koji su tokom 13 godina usmrtili desetero ljudi, opljačkali 14 banaka i postavili dvije bombe.

Naslovne strane
Mediji širom Evrope donose priču o ovome na naslovnim stranama. Njemački dnevnik “Spiegel” piše da je ogranak njemačke obavještajne službe BfV iz Hesena priznao da je jedan od njihovih agenata bio prisutan 2006. godine, kada su dvojica pripadnika NSU ubila 21-godišnjeg Turčina u internet-kafeu. Sada se saznalo da je agent koji je nakon tadašnje istrage prebačen na manje osjetljivo radno mjesto imao otvorene desničarske stavove i da je bio poznat po nadimku Mali Adolf, javlja list. ”Spiegel” navodi da su, kada je policija upala u njegov stan, nakon ubistva Turčina, pronađeni naoružanje za koje je imao urednu dozvolu i izvodi iz knjige “Moja borba” nacističkog lidera Adolfa Hitlera. Prema nepotvrđenim izvorima,

Mediji u Evropi veliku pažnju pridaju njemačkim neonacistima

agent je bio prisutan tokom tri ili više ubistava koje su izvršili neonacisti. - Ne može se odbaciti činjenica da je zaposlenik BfV-a učestvovao u ubistvu i to je skandal - rekao je jedan od najpriznatijih njemačkih stručnjaka za desničarski ekstremizam Hajo Funke,

prenose agencije. On je slučaj ocijenio kao krizu njemačke tajne službe veličine “Watergatea”. Za ovu organizaciju se saznalo tek tokom protekle sedmice, nakon što se jedan od navodnih pripadnika predao vlastima, a dvoje izvršilo samoubistvo. Slučaj je izazvao šok

u Njemačkoj, koja je vrlo osjetljiva u vezi s pitanjima iz nacističke prošlosti.

Istraga u toku
Krajem prošle sedmice iz kancelarije njemačkog državnog tužioca saopćeno je da je uhapšeni 37-godišnjak osumnjičen da je saučesnik grupe krajnjih desničara za koju se vjeruje da je odgovorna za ubistva desetero ljudi. Njemačko tužilaštvo navelo je da je u toku istraga i o tome je li osumnjičeni direktno umiješan u ubistva za koja se tereti navedena organizacija.

Do eksplozije u iranskoj bazi Bid Ganeh, u kojoj je prošle sedmice poginulo 17 vojnika i “arhitekta” iranskog nuklearnog programa, došlo je tokom istraživanja na oružju kojim bi Iran mogao napasti Izrael, saopćili su jučer zvaničnici iranske vojske. Eksplozija nije bila rezultat izraelske ili američke sabotaže, izjavio je načelnik generalštaba iranske vojske Hasan Firouzabadi, javila je iranska studentska novinska agencija ISNA. - Ovaj nedavni incident i eksplozija nemaju veze s Izraelom niti Amerikom, već je to rezultat istraživanja koje bi moglo biti šamar Izraelu i njegovom okupa-

')HDEJAJ=' KA=HC FHCH== EA K>EA

Iran demantira umiješanost Izraela

torskom režimu - rekao je Firouzabadi, prenio je Reuters. Iako Iran tvrdi da je riječ o nesreći, malo ko od poznavalaca prilika u Iranu vjeruje u to, navodi BBC. Najmanje tri iranska naučnika ubijena su tokom prethodne dvije godine, a prošle zime uveden je virus “staksnet” u sistem iranskih centrifuga, što je unazadilo program rada za nekoliko mjeseci. Iako niko nije preuzeo odgovornost za te akcije, vjeruje se da su američke obavještajne službe imale ulogu u razvoju virusa, dok su iranski zvaničnici već ranije optuživali Izrael da stoji iza ubistava naučnika.

Organizacija NSU osumnjičena je da je u nekoliko njemačkih gradova od septembra 2000. godine do aprila 2006. godine ubila osmero 

ELE@EH= IAH K@E

ljudi turskog porijekla i jednog Grka te njemačku policajku u gradu Hejlbronu na jugozapadu Njemačke u aprilu 2007. godine.

Filipinski demonstranti sukobili su se jučer s osiguranjem američke državne tajnice Hilari Klinton (Hillary Clinton) u blizini predsjedničke palače i primorali kolonu da promijeni pravac. Pripadnici filipinskog osiguranja i najmanje jedan Amerikanac iskočili su iz automobila držeći automatske puške nakon što je oko 50 demonstranata počelo šutirati vozilo i bacati crvenu farbu na automobil, ali nije bilo pucnjave. Neka od vozila iz pratnje su ulupljena, a na jednom je polomljen retrovizor, rekao je fotograf AFP koji je bio očevidac. Ranije je jedan demon- 

=F=@KJ L I 0E=HE EJ

Demonstracije povodom posjete američke delegacije Filipinima

2L=čAA E FEJEA
Klinton je odbacila mogućnost da se ponovo kandidira za predsjednika. Poručila je da je spremna da se povuče iz politike po isteku mandata. strant prekinuo javni forum na Filipinima, na kome je učestvovala Klinton, pozvavši na prekid vojnog sporazuma dviju zemalja. Demonstrant je iznenada ustao na forumu u Manili i više puta uzviknuo “Odustanite od pakta!” prije nego što je izveden napolje. Hilari Klinton posjetila je Filipine da bi osigurala vojnu saradnju zemlje u trenutku velikih tenzija između Manile i Pekinga u vezi s teritorijalnim sukobima u Južnom kineskom moru.

Advokat bivšeg direktora MMF-a Dominika Stros-Kana (Dominique Strauss-Kahn) Anri Leklerk (Henri Leclerc) optužio je pojedine francuske medije da “osuđuju na smrt čovjeka koji je već pao”, poslije njihovih pisanja da bi Stros-Kan mogao biti povezan s istragom o prostituciji. Leklerk je rekao da se sprema tužiti dnevnik “Figaro” i još nekoliko listova zbog kršenja Stros-Kanovog prava na privatnost. Stros-Kan je ponovo u središtu skandala koji se tiče sudske istrage u vezi s ilegalnom prostitucijom u Francuskoj i Belgiji. Pojedini mediji su, pozivajući se na

2HIJEJKJA “=>=L=A” ,EE= 5JHI==

Nova istraga o bivšem čelniku MMF-a

Stros-Kan: Nova afera

istragu, objavili da su prostitutke iz Lila odvođene u Vašington i Pariz kako bi zabavljale Stros-Kana na orgijama u restoranima i luksuznim hotelima.

Prema tvrdnjama Ajmana el-Zavahirija
Drugi čovjek terorističke mreže El-Kaide Ajman el-Zavahiri rekao je u novom videosnimku objavljenom na internet-stranicama da je Osama bin Laden bio “nježan i ljubazan”. Zavahiri, koji je preuzeo komandu nad El-Kaidom nakon smrti Bin Ladena u

*E =@A >E Až=

Manila: Sukob demonstranata i policije

(Foto: AFP)

Pakistanu u maju, istaknuo je da je Bin Laden bio osjećajan čovjek. Videosnimak je objavljen pod nazivom “Dani s imamom: Prvi dio”. Zavahiri je naveo da je snimio video da bi pokazao “humanu stranu” Bin Laden i da bi ljudima govorio o njegovoj velikoj lojalnosti.

28

^etvrtak 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Rs 034773 10 Rs ^apljina, 21. 10. 2011. godine OGLAS BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Rs 034773 10 Rs ^apljina, 31. 05. 2011. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 054684 09 Mal Mostar, 31. 10. 2011. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank dd Mostar, protiv tu`enog Zvonimir Grbe{i}, temeljem ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 10. 07. 2009. godine tu`itelj UniCredit bank dd Mostar, podnio je tu`bu protiv tu`enog Zvonimir Grbe{i} radi isplate, Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati dug u iznosu od 1.474,83 KM uve}ano za zakonsku zateznu kamatu ra~unaju}i od dana podno{enja tu`be do isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom od dana dono{enja presude do isplate, sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj plo~i Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`ena da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enog (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a) Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik Lana Kukolj

OP]INSKI SUD U ^APLJINI, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Zrinka (Vinka) Vujnovi} iz Stoca zastupan po pun. Josipa i Bojana Kre{i} ovj. iz ^apljine, protiv Agencije „Redarstvenik“ doo Mostar, ul. Kralja Zvonimira 19A, zastupana po direktoru, radi isplate duga, VSP: 2.800,00 KM, vanraspravno dana 31. 05. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ~etiri neispla}ene pla}e, za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2010. godine u ukupnoj visini od 2.800,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama od 01. 09. 2010. godine pa do isplate, u roku od 30 dana. Du`an je tu`enik naknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 401,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 31. 05. 2011. godine kao dana presu|enja pa do isplate, u roku od 30 dana. SUDIJA ZLATKO TANOVI] Presuda se smatra uru~enom 15 dana od dana objave.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 013725 09 Mal Zenica, 03. 11. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova 46, protiv tu`enog Kukuljevi} Almira ul. Pehare bb/98, radi isplate duga, vs 1.608,70 KM, dana 10. 11. 2011. godine, van ro~i{ta, donio je slijede}e:

OBJAVLJUJE
Tu`enom Kukuljevi} Almiru ul. Pehare bb/98, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 02. 02. 2009. godine, u kojoj je postavljen tu`beni zahtjev da se tu`eni obave`e na isplatu iznosa od 1.608,70 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 249,95 KM po~ev od 25. 05. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 219,40 KM po~ev od 25. 06. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 219,90 KM po~ev od 25. 07. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 165,25 KM po~ev od 25. 08. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 56,75 KM po~ev od 25. 09. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 46,75 KM po~ev od 25. 10. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 640,70 KM po~ev od 25. 11. 2008. god. do dana uplate - kao i naknadom tro{kova postupka, koji se sastoje od sudske takse na tu`bu i presudu po odluci suda, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62 st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`ena da se dostava smatra izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Emina Husakovi}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 000862 08 Mal Dana: 31. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Erol Husi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije doo Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb protiv tu`enog Fu{ko \evada sada nepoznatog prebivali{ta, radi isplate duga, vrijednost spora 1.379,68 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, na temelju odredbe ~l. 348. st. 3. ZPP-a, dana 31. 10. 2011. godine objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 018749 09 Mal Zenica, 31. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Zenica, Ul. Masarykova br 46, Zenica, protiv tu`enog Haselji} Ferida ul. Dr. Abdulaziza A. Bori}a 30 F/V/12, Zenica, radi duga, v.s. 152,55 KM, van ro~i{ta, dana 30. 10. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati nov~ani iznos od 152,55 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na iznose, kako slijedi: - na iznos od 29,95 KM po~ev od 25. 05. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 32,10 KM po~ev od 25. 06. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 15,45 KM po~ev od 25. 07. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 13,05 KM po~ev od 25. 08. 2008 god. do dana uplate - na iznos od 13,05 KM po~ev od 25. 09. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 13,05 KM po~ev od 25. 10. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 13,05 KM po~ev od 25. 11. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 12,30 KM po~ev od 25. 12. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 01. 2009. god. do dana uplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 25,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Emina Husakovi}, s.r. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1. a u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OGLAS
o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor tu`enoj. Tu`ba tu`itelja dostavlja se tu`enom na odgovor. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana izvr{ene dostave dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70. st. 1. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a du`an je navesti i ostale podatke koje u skladu sa ~l. 334 ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge zbog kojih tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenica, te pravni osnov za svoje navode (~l. 71. ZPP-a). Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu i budu ispunjeni ostali zakonski uvjeti za dono{enje iste. Ako tu`eni u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud mo`e, ako su ispunjeni zakonski uvjeti, donijeti presudu zbog propu{tanja (~l. 182 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu, a pod uvjetima iz ~l. 74. ZPP. Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~l. 336 ZPPa. U slu~aju da tu`eni promijeni adresu du`an je u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa Zakonom. Dostava tu`be smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SADR@AJ TU@BE: U tu`bi tu`itelj navodi da je sa tu`enim sklopio zahtjev - ugovor o zasnivanju pretplatni~kog odnosa za kori{tenje usluga priklju~ka broja mobitela, a da mu je tu`eni po osnovu istog ostao du`an po fakturisanim a nepla}enim ra~unima iznos od 1.379,68 KM. Tu`itelj navedeno dokazuje izvatkom iz poslovne knjige, zahtjevom - ugovorom broj 1038. Shodno ~emu predla`e da ovaj sud donese slijede}u presudu: Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 1.379,68 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveze, kako slijedi: na iznos od 214,07 KM po~ev od 16. 01. 2008. godine, na iznos od 286,60 KM po~ev od 16. 02. 2008. godine i na iznos od 166,60 KM po~ev od 16. 03. 2008. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 04. 2008. godine na iznos od 96,60 KM po~ev od 16. 05. 2008. godine na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 06. 2008. godine na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 07. 2008. godine na iznos od 338,01 KM po~ev od 16. 08. 2008. godine pa do kona~ne isplate kao i da tu`itelju nadoknadi parni~ne tro{kove, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prijepisa presude. Stru~ni saradnik Erol Husi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP[TINSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 060755 10 P Mostar, 21. 10. 2011. godine

OGLAS

Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca UniCredit Bank d.d. kao pravni sljednik UniCredit Zagreba~ke banke BH d.d. sa sjedi{tem u Mostaru, protiv tu`enih 1. Omer (Selim) Hod`i}, Bili}a br. 5, Mostar, 2. [emsudin (Meho) Droce, [otri}a br. 4, Mostar i 3. Ranka (Du{an) Paliku}a, ]ordina br. 12, Mostar, radi isplate, vsp. 6.125,30 KM, dana 21. 10. 2011. godine objavljuje Dostava tu`be tu`enom: 1. Omer (Selim) Hod`i}, Bili}a br. 5, Mostar. 2. [emsudin (Meho) Droce, [otri}a br. 4, Mostar Tu`benim zahtjevom tu`ilac tra`i da sud donese sljede}u presudu: „Nala`e se tu`enicima da solidarno plate tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 6.125,30 KM, uve}ano za zakonsku zateznu kamatu ra~unaju}i od dana 10. 2. 2010. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga, kao i naknaditi tu`iocu parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana dono{enja presude do pla}anja, sve u roku od 30 dana“. Du`ni su tu`eni u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, primjenom ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. Sudija Tatjana Mijatovi}

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

29

NA KIOSCIMA SVAKOG ^ETVRTKA - 1 KM

Ho}e li Dino Merlin u Beogradu za tri dana zaraditi milion eura? Za{to Verena Cerovina tra`i od policije da Zlatanu Latifovi}u, biv{em producentu, zabrane da joj prilazi?

Za{to se Viki pravda da u Sarajevu nije nosila Cecin kostim? Da li je trudna Selma Bajrami? Za{to je Emir \ulovi} naglo smr{ao? Za{to Edin D`eko tra`i da mu na fe{tama pjeva samo Armin ^ohodar? Ko je [emsu Suljakovi} zarobio u Njema~koj?

Koliko novca Zeni~anke daju za „bezobrazne“ mrkve? Kako su Marinku Rokvi}u sinovi preoteli posao?

www.expressmag.ba

!
KANADA Suđenje višestrukom ubici

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011. 

EI

7>E JHE ćAHA >C ’FCHAšED’ Kš=H=?=
Muhamed Šafija rekao da bi ubistvo počinio još stotinu puta da treba, budući da su se kćerke zabavljale s momcima koje nije odobravao
za momka porijeklom iz Pakistana. Tijela tri Šafijine kćerke i njegove prve supruge nađena su u njihovom potopljenom porodičnom automobilu koji je sletio u kanal blizu grada Kingston na povratku s odmora na Nijagarinim vodopadima. U vozilu je, inače, po kretanju iz odmarališta bilo deset osoba - Šafija, njegovo sedmero djece i dvije supruge. Policija je prvobitno smatrala da se radilo o saobraćajnoj nesreći, ali je, sumnjajući na Šafiju, koji je na saslušanju dao konfuzan iskaz, postavila prisluškivač u jedan od njegovih automobila i pri tome pustila priču u javnost da posjeduje snimak zločina. Šafija je u prisluškivanom razgovoru s Tubom i Hamedom rekao da ne vjeruje da je bilo kamere u blizini i usput priznao zločin.

Dominika niko ne želi

1= I= C@E= E !# ECH==
Dominika (8) iz češkog grada Brna roditelji su mučili godinama. Prije godinu otkriveno je da su ga izgladnjivali pa im je socijalna služba dijete uzela. Sada živi u domu zajedno sa sestrom Luci (9), ali niko ih ne želi usvojiti ni udomiti. U domu kažu kako im udomitelje ili usvojitelje

Izgladnjivali sina

traže posljednja dva mjeseca te da su kontaktirali regionalne urede. Kažu da je dječak danas zdrav, dobro napreduje i ne razlikuje se od školskih vršnjaka. Kada su ga uzeli roditeljima, imao je samo 13,5 kilograma. Njegove roditelje osudili su na šest i šest i po godina zatvora. Oboje su na sudu tvrdili da su djeca zlostavljanja izmislila.

Spec
Zaposleni u srednjoj školi u provinciji Hubei u Kini osmislili su kako da stanu ukraj prepisivanju. Svaki put kada je kontrolni, djeca iz škole uzimaju svoje papire, olovke, stolice i klupe i iznose ih napolje. Tako stolove mogu razmaknuti koliko hoće.

Muhamed Šafija (58), kanadski biznismen afganistanskog porijekla, koji je optužen za prvostepeno ubistvo svoje tri kćerke Zainab (19), Sahar (17) i Giti (13) kao i njihove majke Rone Amir Muhamed, njegove prve supruge, izjavio je pred kanadskim sudom da ne osjeća grižnju savjesti. On je čak rekao da bi ubistvo počinio još stotinu puta da treba, budući da su se kćerke zabavljale s momcima koje nije odobravao. Osim Šafije, za četverostruko ubistvo kao saučesnici optuženi su Tuba Muhamed Jahja (41), njegova druga supruga, i Hamed (20), sin iz drugog braka Šafije, koji je poligamista. Oni su na suđenju negirali da su učestvovali u zločinu.

Šafija: Nije pokazao kajanje

Za razliku od njih, Šafija je u snimak prisluškivanog razgovora s ovo dvoje optuženih koji je sudu dostavila policija tvrdio da je ura-

dio pravu stvar, nazvavši pri tome najstariju kćerku “kurvom”.

On je bio bijesan na kćerku Zainab jer se udala

Marta Jegorovnam zainteresirala javnost

4KIE= HE= L=A=?= K =HEL=čK K KćE
Nije isključeno da će se za Martinog smrznutog gosta ispostaviti da je lažan

Neobično biće umotano u celofan

Žena iz Rusije tvrdi da je savršeno očuvala tijelo bića iz svemira u svojoj kuhinji. Marta Jegorovnam rekla je da je prije dvije godine usred noći čula čudnu buku blizu svoje vikendice u Petrozavodsku u zapadnoj Rusiji. Izašla je i po mraku počela tražiti izvor zvuka i, navodno, pronašla olupinu

malog svemirskog broda koja se još dimila. U blizini olupine pronašla je tijelo nepoznatog bića, odjeveno u ostatke skafandera. Marta tvrdi da je tijelo odnijela kući, gdje je utvrdila da ne daje znake života, a zatim ga umotala u celofan i stavila u zamrzivač. Za njenu priču zainteresirala se Akademija nauka Karelijan u Petrozavodsku, koja sada vrši ispitivanja na tijelu.

- Moguće je da je ovo vješto izvedena prevara, ali ne smijemo odbaciti mogućnost da je riječ o pravom biću iz svemira - rekao je stručnjak za NLO-e Majkl Koen (Michael Cohen). Nije isključeno da će se za Martinog smrznutog gosta ispostaviti da je lažan, kao što je nedavno bio slučaj sa sibirskim vanzemaljcem, za kojeg se ispostavilo da je napravljen od kokošije kože. 

EI
w

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

!
Ešli Flajšman (Ashley Flyshman, 24) povela je svoje dvoje male djece u radnju s donjim rubljem u Orlandu. Sigurnosne kamere snimile su je kako krišom u torbu stavlja nekoliko artikala, a zatim s djecom izlazi iz prodavnice. Osiguranje je zaustavilo Flajšman, koja je priznala da je ukrala veš kako bi imala novu uniformu za striptiz klub u kojem radi.

STRAVIČNO Pedofil oteo dječaka u Oldburiju

7F=šA @EAJA =đA =IJKFHJELDH== LA= = H=@E=JH
Prepoznaje hrkanje

w

2HCKE?= K šE 5 @A? K H=đK
Uprava škole u Komptonu isprva je tvrdila da se porno -glumica Saša Grej (Sasha Grey) nikada nije pojavila na nastavi u njihovoj ustanovi. Ali, kada je američki TMZ objavio fotografiju na kojoj dobitnica pornografskog Oskara čita priče prvačićima, promijenili su priču. Sada tvrde danisuznali čimese Saša bavi,mislili suda jeobična glumica poznata samo po ulozi u projektu HBO-a “Entourage”.

Izum iz Japana

Stan je bio uređen za Božić, prepun borova i poklona, poput špilje Djeda Mraza

Desetogodišnji dječak spašen je nakon što ga je oteo pedofil u Oldburiju u Velikoj Britaniji. Dječak je privukao pažnju prolaznice lupanjem po prozoru i povicima: “Pomozite, oteli su me!” - Ruke su mu bila vezane za radijator, a oko tijela je imao bijelu plahtu. Pitala sam ga ko je u kući, a on je rekao: “Niko, čovjek je otišao i ostavio me” - ispričala je prolaznica Džin (Jean), koja je potom pozvala policiju koja je dječaka oslobodila. Stan pregledaju forenzičari. U njemu je sve bilo uređeno za Božić, prepuno borova i poklona, poput špilje Djeda Mraza. Riječ je, zapravo, o stanu u koji zalaze kriminalci na uvjetnoj kazni ili koji imaju kriminalnu prošlost. Susjedi pričaju da tu uvijek viđaju sumnjive tipove.

Dječak dozivao pomoć

Policija je uhapsila nekoliko osumnjičenih, a među njima i čovjeka za kojeg se vjeruje da živi u stanu. Kompjuterska oprema je uklonjena i poslata na ispitivanje. Stan se nalazi u blizini dvije škole, a naizgled mirno susjedstvo bilo je glavni razlog doseljenja dječakove porodice u taj kvart. Nakon ovog iskustva porodica je preselila na drugu adresu. Cijeli slučaj je uzburkao naselje u kojem je dosta stanara s kriminalnom prošlošću. Stan se nalazi u vlasništvu “Adullam Homes Housing Associationa”, udruženja koje pomaže ljudima u teškim trenucima. Susjedi se s tim viđenjem ne slažu i tvrde da je riječ o hostelu za kriminalce, a sumnje da se među posjetiocima spornog stana znalo naći i dokazanih pedofila, ovaj je slučaj samo potvrdio.

Japanski naučnici s Univerziteta Vased smislili su vrlo originalno rješenje za problem hrkanja. Plišani medvjed, koji služi kao jastuk, okrenut će vas u snu ako počnete hrkati. Jukusui-kun, kako se medvjed zove, a u prijevodu znači duboki san, ima ugrađ-

eni mikrofon koji prepoznaje hrkanje. Kada ga primijeti, mehanička medvjedova šapa nježno pomakne spavačevu glavu u drugi položaj da bi mu otvorila dišne puteve. Hrkanje može biti ne samo iritantno već i opasno zbog rizika pada nivoa kisika u krvi. Zbog toga ovaj medvjed ima i senzore koji mjere nivo kisika u krvi. 

E A = = L=?
Penzioneriz Srbijekojije osvojio 1,5 miliona eura na lotu za dobitak je rekao samo svojoj supruzi. No, plan za raspodjelu novca već ima. - Samo baba i ja znamo, nisam nikome rekao, bojim se, znate, jer novac kvari ljude. Ako bih im dao da raspolažu tim, možda ih ne bi zanimala škola. Možda bi ostavili posao. Bojim se toga najviše, jer kad dobiju novac,

Dobitnik miliona iz Srbije

onda... Znaš, misle da se ne treba truditi, ne treba raditi - rekao je penzioner čije ime nije objavljeno. Djed svojim unucima planira dati novac, ali samo ako završe fakultet. Dodaje da je čitav život živio u sreći i da jedino o čemu brine jeste budućnost njegovih potomaka. Zna da djeci i unucima ne može kupiti sreću, ali je uvjeren da će ih na ovaj način motivirati da sami krenu u potragu za njom. 

)5) JLHE= KHI = =IJH=KJA
Američka svemirska agencija NASA otvorila je konkurs za astronaute, a zainteresirani se mogu prijaviti putem njihove zvanične internet-stranice. Jedini problem s konkursom je što je NASA prekinula svoj šatl-program, tako da nema letjelicu kojom bi poslala nove astronaute u svemir. Odlaskom iskusnih astronauta NASA strahuje da neće

Iako je ukinut svemirski program

7 FH@=E

Pokrenuta akcija ispred osnovnih škola širom SAD da bi privukla nove kandidate

imati dovoljno astronauta pa je pokrenula akciju ispred osnovnih škola širom SAD da bi privukla nove kandidate. Astronauti će, kako je saopćila NASA, ruskim letjelicama “Sojuz” biti prebacivani na Međunarodnu svemirsku stanicu. Vremenom će ih prevoziti američke rakete privatnih kompanija, a kasnije i kapsula NASA-e.

32

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi
GARANTOVANI JACK POT ZA 93. KOLO LOTO-a 6/42 OÈEKIVANI JACK POT ZA 93.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42

650.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 92. KOLA LOTO-a 6/42 OD 15.11.2011.godine

96.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 92.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OD 15.11.2011.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 92. KOLA LOTO-a 6/42:

03 18

24

27

29

36

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:

03 36

18

24

27

29

U 92. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123.033,20 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61.516,60 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (15.379,10 + J.P.604.981,60) 620.360,70 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.227,50 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.303,30 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.606,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 POGODAKA DOBITAKA: 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .709,80 KM 4 POGOTKA DOBITAKA: 569 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,60 KM 3 POGOTKA DOBITAKA: 8.034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,10 KM
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 16.11.2011.god.

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ GOST U 91.i 92. KOLU
1. SARAJEVO - 0920065347100122 2. SARAJEVO - 0920064047200114 3. KAKANJ - 0910011646300282 4. KAKANJ - 0920011647200316 5. ZENICA - 0910015046600144 6. MOSTAR - 0920025747200053

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 6 8 4 7 9 DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA: . . . . . . . . . . . . . . . . .0 3 8 3 0 7
UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.377,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.688,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.337,70 + J.P. 93.564,70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.902,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.350,80 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 4 BROJA DOBITAKA: 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144,30 KM 3 BROJA DOBITAKA: 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,10 KM 2 BROJA DOBITAKA: 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,90 KM 1 BROJ DOBITAKA: 2.465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 16.11.2011.god.

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 90. KOLA LOTO-a 6/42 OD 08.11.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 90. KOLO LOTO-a 6/42 OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO

U 90. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120.890,00 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . .60.445,00 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE

VRSTE 25%

( 15.111,20 + J.P.

577.325,10 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592.436,30 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . .9.066,70 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . .12.089,00 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . .24.178,00 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA DOBITAKA: SA 5 POGODAKA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .755,60 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,90 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 7.030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,40 KM GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 90.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OD 08.11.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 90.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.296,80 + J.P. 90.230,40 ) . . 91.527,20 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.187,20 KM

UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.968,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.484,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 90. KOLO LOTO-a 6/42 JE 16.12.2011.GOD.

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6 BROJEVA DOBITAKA: 5 BROJEVA DOBITAKA: 4 BROJA DOBITAKA: NEMA . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 KM 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355,40 KM 3 BROJA DOBITAKA: 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,70 KM 2 BROJA DOBITAKA: 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,50 KM 1 BROJ DOBITAKA: 2.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 (cijena poruke 0,50 KM + PDV) Igre na sre}u Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore ~etiri dana od prvog idu}eg dana po objavljivanju privremenog izvje{taja.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 90.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 JE 16.12.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

LUTRIJA BiH SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 162359 10 Ps Sarajevo, 09. 11. 2011. godine

16.11.2011.godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 180975 11 P Sarajevo; 02. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Hasi} u pravnoj stvari tu`itelja Samoukovi} Slobodanka iz Sarajeva zastupana po punomo}niku Murisi Makarevi} advokatu iz Sarajeva protiv tu`enih i to prvotu`enog Njego Srboslav ul. Mratnjeva~e br. 6, drugotu`eni Du{anka Njego iz Sarajeva, ul. Mratnjeva~e br. 6 i tre}etu`enog Slava Njego iz Sarajeva, ul. Mratnjeva~e br. 6, radi priznanja i utvr|enja v.s.p. 31.800,00 KM objavljuje:

Na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje:

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudijka Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca ORBICO DOO SARAJEVO, ul. Lu`ansko polje broj 7, koga zastupa zakonski zastupnik i direktor Ivo Lelas iz Sarajeva, protiv tu`enog „AS ALDI“ DOO @IVINICE ul. Partizanska broj 91, koga zastupa zakonska zastupnika i direktorica Rizvi} Brankica iz @ivinica, radi duga, v.sp. 3.183,59 KM, dana 09. 11. 2011. godine donio je

POZIV
Pozivaju se tu`eni i to prvotu`eni Njego Srboslav ul. Mratnjeva~e br. 6, drugotu`ena Du{anka Njego iz Sarajeva, ul. Mratnjeva~e br. 6 i tre}etu`eni Slava Njego iz Sarajeva, ul. Mratnjeva~e br. 6. Na ro~i{te za glavnu rasprava zakazanu za dan 03. 04. 2012. u 09,00 sati po tu`bi od 06. 01. 2011. godine u kojoj je tu`itelj Slobodanka Samoukovi} iz Sarajeva, ul. Mratnjeva~a br. 4. SUDIJA Aida Hasi} NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). 12920-1nd`

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni „AS ALDI“ D.D. @IVINICE je du`an isplatiti tu`itelju ORBICO DOO SARAJEVO dug u visini od 3.183,59 KM sa kamatama po Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od 23. 01. 2009. godine pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove spora u visini od 143,26 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Sudijka Tatjana Arapovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj plo~i suda.

SUPER JACK POT ZA 03. KOLO SUPERLOTO-a 1.000.000,00 KM
LUTRiJA BIH, SARAJEVO 16.11.2011.god.

KONA^NI IZVJE[TAJ 02. KOLA SUPERLOTO-a OD 09.11.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 02. KOLO SUPERLOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45 FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30%: . . . . . . . . . . . . . . . .8.706,10 KM AKUMULIRANO U FONDU ZA JACK POT: . . . . . . . . . . . . . .8.543,10 KM JACK POT UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.249,20 KM FOND DOBITAKA DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . .4.353,00 KM FOND DOBITAKA TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . .5.804,10 KM FOND DOBITAKA ^ETVRTE VRSTE 35% . . . . . . . . . . . . .10.157,10 KM

LUTRIJA BiH, SARAJEVO 16.11.2011.god.

KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 02. KOLO JOKER-a UZ SUPERLOTO OD 09.11.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 02. KOLO JOKER-a UZ SUPERLOTO OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO

UKUPNA UPLATA LOTO 6/45: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.367,20 KM FOND DOBITAKA 60%: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.020,32 KM UKUPNA UPLATA ZA BOJU: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.053,60 KM FOND DOBITAKA 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.037,52 KM FOND DOBITAKA ZA ODABERI BOJU FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.037,52 KM AKUMULIRANO U FONDU ZA JACK POT: . . . . . . . . . . . . .14.358,96 KM JACK POT UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.396,48 KM

UKUPNA UPLATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.491,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.745,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 949,10 + J.P. 91.527,20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92.476,30 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.796,40 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA BROJ DOBITAKA 1.VRSTE (6 BROJEVA) BROJ DOBITAKA 2.VRSTE (5 BROJEVA) BROJ DOBITAKA 3.VRSTE (4 BROJA ) BROJ DOBITAKA 4.VRSTE (3 BROJA ) BROJ DOBITAKA 5.VRSTE (2 BROJA ) BROJ DOBITAKA 6.VRSTE (1 BROJ ) DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM DOBITAKA: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368,70 KM DOBITAKA: 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85,10 KM DOBITAKA: 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,80 KM DOBITAKA: 847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 KM GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

DOBICI

BROJ DOBITAKA

IZNOS

SUPER JACK POT DOBITAKA: NEMA . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 POGODAKA DOBITAKA: 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.451,00 KM

4 POGOTKA DOBITAKA: 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,90 KM 3 POGOTKA DOBITAKA: 1.574 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,40 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 2. KOLO SUPERLOTO-a JE 17.12.2011.godine

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 02. KOLO JOKERA UZ SUPERLOTO JE 17.12.2011.godine 

KJKH=
TELEX TELEX TELEX
v

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

!!
’/EIAA’ K 25 U Narodnom pozorištu
v
Sarajevu sutra i prekosutra u 19.30 sati bit će odigrana baletna predstava “Giselle”, čiju režiju i koreografiju potpisuje Edina Papo. Dirigent je Ana Zorana Brajović iz Beograda, a u predstavi igraju prvaci Berlin baleta Shoko Nakamura i Dmitri Semjonov te Mihail Matesku, Dajana Popović, Emi Uehara, Boris Vidako-

U sarajevskom Kamernom teatru 55 danas i sutra bit će izvedena predstava “Radnja na uglu”, rađena prema tekstu mađarskog pisca Mikloša Lasla (Miklosa Laszla) u režiji francuskog reditelja Fransoa Lunela (Francois). Ova romantična komedija govori o ljubavi na radnom mjestu, o poštovanju drugih i drugačijih, solidarnosti, manirima, recesiji...

’4=@= = KCK’

U predstavi igraju Vanesa Glođo, Muhamed Hadžović, Dragan Jovičić, Senad Alihodžić, Amar Selimović, Aida Bukva, BorisLer... M. Ču.

vić, Mensud Vatić, Tefeda Abazović, Jasenko Matković, Ekatarina Vereščagina, Belma Čečo-Bakrač i Tamara Ljubičić.

UMJETNICI U galeriji “Jean Jacques Dutko”

Promocija knjige o vrhunskom umjetniku na kojoj su radila i njegova djeca
U galeriji “Jean Jacques Dutko” u Parizu 23. novembra bit će otvorena izložba istaknutog bh. slikara Safeta Zeca koja će trajati sve do 18. februara 2012. godine. Glavno otvaranje bit će u kvartu Sen-Žermen u Parizu, gdje se nalaze sve galerije. Ovom prilikom bit će predstavljena i knjiga u kojoj je sažeto posljednjih deset godina Zecovog rada, o čemu svjedoče i brojni tekstovi koje je o našem umjetniku napisao istaknuti kritičar iz Francuske Paskal Bonafu (Pascal Bonafoux), s kojim inače već duže vremena sarađuje. U ovaj projekt bila su uključena i Zecova

8AE= Ež>= 5=BAJ= 7LE JH=IFHJAHE FH=JEE IJ=JEIJA I A?= K 2=HEK =EIJAHE=
Pod snajperskom vatrom po vodu i hranu

(Foto: S. Jordamović)

Deveti dan snimanja “Venuto al mondo”

Cijeli dan snimane scene ratnog Sarajeva

djeca, kćerka Hana, koja ima grafički atelje u Parizu “Quartopiano”, čije je ovo i izdanje, dok je za fotografije bio zadužen njegov sin Gorčin. Svi oni zajedno prisustvovat će otvaranju Zecove izložbe u Gradu svjetlosti. Kako nam je pojasnio Gorčin Zec, uz predstavljanje knjige, u prostoru pariske galerije bit će izložena i Zecova djela nastala u posljednjih nekoliko godina koja su prošle godine predstavljena i u venecijanskom muzeju “Correru”. Zec se trenutno nalazi u Veneciji, gdje će ostati do odlaska na izložbu u Pariz. S. A. A. - M. Ču.

Deveti dan drugog dijela snimanja filma “Venuto al mondo” italijanskog reditelja Serđa Kastelita (Sergio Castellitto) u Sarajevu protekao jeu bliziniporodilišta Jezero. Tim povodom, brojna filmska ekipa okupila se u ranim jutarnjim satima, a cijeli dan je snimala ratne scene kada su brojni građani bh. prijestonice pod snajper-

skom vatrom išli po osnovne životne namirnice, vodu i hranu, rizikujući time vlastiti život. Uz glavne aktere ostvarenja “Venuto al mondo” Penelopu Kruz (Cruz) i Adnana Haskovića, na jučerašnjem snimanju bio je i veliki broj statista koji su nosili kanistere i hranu uz pratnju UN-ovih transportera. M. Ču.

Spec
U Muzeju savremene umjetnosti RS u Banjoj Luci danas će biti otvorena izložba slika i skulptura Milivoja Unkovića koji je rođen u Nevesinju. Diplomirao je 1971. na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu, gdje je 1974. okončao i postdiplomski studij. Iste godine primljen je za asistenta na ALU u Sarajevu, gdje je postao redovni profesor slikarstva i crtanja. Od 1992. živi i radi kao samostalni umjetnik u Njemačkoj. V. S.

Zec: Do odlaska u Grad svjetlosti bit će u Veneciji

*D CK?E F=KK BAHA = KH
Početak distribucije rediteljskog i scenarističkog prvjenca Anđeline Đoli (Angelina Jolie) “U zemlji krvi i meda” u Sjedinjenim Američkim Državama najavljen je za 23. decembar, ali će premijera, kako saznajemo, biti održana početkom decembra u Njujorku. Anđelina je odgodila i neka putovanja zbog priprema za ovaj događaj, koji s velikim nestrpljenjem iščekuju i njeni fanovi, a na premijeru su pozvani i bh. glumci koji igraju u filmu. Nekiod njihsu nampotvrdili da putuju u SAD, ali da se jošnezna tačandatumpremijere. U opciji su 2. i 5. decembar. Prvi trailer Anđelininog filma koji govori o ratu u BiH inače je objavljen na engleskom jeziku, ali će seostvarenjeu kinimapojavitina autentičnom bosanskom jeziku iako je snimljena i verzija na engleskom. - Počašćena sam time da je “FilmDistrict” odlučio da se film u SAD prikazuje na bosanskom jeziku. Oduvijek sam se nadala da će američka publika imati priliku da vidi tu verziju - izjavila je Đoli. Holivudska glumica mnogo očekuje od filma u nadolazećoj utrci zaOskara, a isam filmvaži za najvećeg favoritaza najprestižnije svjetske filmske nagrade. Također, kako su prenijeli neki mediji, Anđelina je od Radeta Šerbedžije, koji također igra u filmu, jednom prilikom tražila da otpjeva jednu sevdalinku koju je slušala na internetu u njegovoj interpretaciji. Navodno se ta sevdalinka našlau filmu “U zemljikrvi i meda”. U filmu igraju i Rade Šerbedžija, Branko Đurić Đuro, Feđa Štukan, Ermin Sijamija,Ermin Bravo,Vanesa Glođo, Boris Ler, Alma Terzić... S. A. A.

Premijera filma Anđeline Đoli početkom decembra

”U zemlji krvi i meda” u SAD će se prikazivati na bosanskom jeziku

Pedeset direktora i kustosa najuglednijih muzeja svijeta okupit će se u glavnom gradu BiH povodom godišnje konferencije CIMAM koja se održava u Ljubljani, Zagrebu i Sarajevu. Domaćin uglednim gostima u Sarajevu bit će “Ars Aevi” Muzej savremene umjetnosti Sarajevo. Program boravka najprestižnije grupe svjetskih stručnjaka iz oblasti savremene umjetnosti uključit će predstavljanje savremene bh. umjetničke produkcije u saradnji s Centrom za savremenu umjetnost SCCA Sarajevo, Umjetničkom gale-

2HAIJEžA Ež>A K 0=E=DK E 8EAćE?E

Uz posjetu CIMAM-a “Ars Aeviju”

rijom BiH, CKA “Charlama”, dok će posebno biti predstavljeni projekti “Collegium artisticuma”, projekta SCCA Nagrade “Zvono” koja se realizira u Banjoj Luci, organizacija “AbArt” iz Mostara i “Protok” iz Prijedora. Prilagođavajući se posjeti CIMAM-a, “Ars Aevi” će u subotu predstaviti dvije izložbe od visokog značaja. “Umjetnost svijeta u Sarajevu” bit će otvorena u Hanikahu Gazi Husrev-begove medrese, dok će izložba renomiranih bh. umjetnika “Sing Sing” biti postavljena u Vijećnici.

34 ^etvrtak 17. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD KONJIC Broj: 56 0 P 020600 08 P KONJIC, 07. 09. 2011. god. Op}inski sud u Konjicu, sudija Jasminka Pa{i}, u parni~nom postupku tu`itelja „Kosig Dunav osiguranje“, a.d., zastupana po punomo}niku dr. sci. Slobodanu Stani{i}, advokatu iz Banja Luke, protiv tu`enog Stjepana Si~aja, iz Prozor/Rama, radi isplate naknade po osnovu prava na regres, v.sp. 5.528,00 KM, donio je dana 07. 09. 2011. godine sljede}u: PRESUDU zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 5.528,00 KM od ~ega: - na iznos od 3.520,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 26. 04. 2006. god. do isplate, - na iznos od 1.559,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 07. 02. 2006. god. do isplate i - na iznos od 449,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 04. 04. 2006. god. do isplate kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 225,80 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Tu`itelj tu`bom podnesenom 17. 10. 2008. god. tra`i da sud obave`e tu`ene na isplatu duga po osnovu prava na regres. Uz tu`bu su dostavljeni dokazi: Zapisnik o uvi|aju od 01. 11. 2005. god. sa skicom lica mjesta PU Konjic, Analiza alkohola u krvi i mi{ljenje o stupnju alkoholiziranosti voza~a Stjepana Si~aja od 15. 11. 2005. god., Akt PU Konjic PS Prozor/Rama od 15. 12. 2005. god., prijava i zahtjev za naknadu {tete o{te}enog Branka Kuraje od 23. 11. 2005. god. Zahtjev za naknadu {tete o{te}enog Branka Kuraje od 17. 01. 2006. god., Prijava i zahtjev za naknadu {tete o{te}enog Beljo Mije od 02. 11. 2005. god., te Zahtjev za naknadu {tete od 15. 11. 2006. god., Prijava i zahtjev za naknadu {tete o{te}enog Milenka ]uri} od 30. 11. 2005. god., te Zahtjev za naknadu {tete od o{te}enog Milenka ]uri} od 14. 12. 2005. god., Izvid {tete br. 03/11-AM, Izvid {tete br. AO 22762124, Zapisnik o utvr|ivanju o{te}enja na vozilu Golf II, Sporazum o vansudskom poravnanju po {teti AO 19/06 od 28. 02. 2006. god., Sporazum o vansudskom poravnanju po {teti AO 401/05 od 27. 12. 2005. god., Sporazum o vansudskom poravnanju po {teti AO 435/05 od 16. 01. 2006. god., Odluke o likvidaciji {tete br. 19/06 od 03. 03. 2006. god., br. 401/05 od 12. 01. 2006. god. i br. 435/05 od 17. 01. 2006. god., Virmani - uplatnice po {teti br. AO 19/06 od 26. 04. 2006. god., {teti br. AO 401/05 od 07. 02. 2006. god. i {teti br. AO 435/05 od 04. 04. 2006. god. Sud je tu`enom, objavom u dnevnim novinama, odnosno putem lista „Dnevni avaz“, dostavio tu`bu i prilo`ene dokaze na odgovor, uz upozorenje o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu. Tu`ba je u navedenom listu objavljena dana 27. 01. 2010. godine. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enim, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nisu dostavili pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l.182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., i 386. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 165,80 KM i takse na presudu u iznosu od 90,90 KM, {to ukupno iznosi 225,80 KM, kako je rije{eno u izreci presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje, u roku od 8 dana, u skladu sa odredbom ~lana 329. ZPP-a. Sudija Jasminka Pa{i} Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 004265 07 Mal Travnik, 21. 10. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja TRIGLAV BH OSIGURANJE d.d. Podru`nica Tuzla, ul. Mi{ka Jovanovi}a br. 4, Tuzla, protiv tu`enog Behajija Pezer, Ahmi}i b.b., Vitez, radi regresnog duga, v.s. 1.379,71 KM, van ro~i{ta, donio je dana 21. 10. 2011. godine, slijede}u: PRESUDU Zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati na ime regresnog duga, iznos od 1.379,71 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 03. 2007. godine do kona~ne isplate, kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 200,00 KM i to sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka. Obrazlo`enje Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 13. 08. 2007. godine, protiv tu`enog, radi isplate duga, v.s. 1.379,71 KM. Tu`ba s prilozima dostavljena je tu`enom na odgovor dana 08. 08. 2011. godine, uz upozorenje da odgovor na tu`bu more dati u roku od 30 dana, ra~unau}i od dana dostave tu`be, te da }e, u slu~aju da u ostavljenom roku sudu ne dostavi

oglasi
odgovor, biti donijeta presuda zbog propu{tanja kojom }e se tu`eni zahtjev tu`itelja usvojiti. Kako tu`eni u roku propisanom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igledno neosnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi prredlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06). Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“, br. 29/03). Odluka o tro{kovima donijeta je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 80,00 KM i takse na odluku u iznosu od 40,00 KM (50%), tro{kovi objave tu`be putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presude putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni isti su dosu|eni tu`itelju shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. Stru~ni saradnik: Stojanka Kova~i} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 329. ZPP-a FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 017372 02 Mal Biha}, 21. 10. 2011. godine Tu`itelj „PRIZMA“ Micro kreditna organizacija ured Biha} Tu`eni: Mlinari} Katica iz Biha}a, Harmani H-11 radi: isplate duga Na osnovu ~lana 348. st. 3. u vezi sa ~l. 349. st. 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i

Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosica (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~plan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Gluhali} Mizi} Nisveta

OGLAS
Poziva se tu`enik, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi sudu s pozivom na broj spisa: 17 0 Mal 017372 02 Mal da pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~l. 70. st. 1. ZPP-a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD TUZLA Broj 32 0 P 061968 07 P Tuzla, 18. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD TUZLA, sudija Ali} Fahira, u pravnoj stvari tu`itelja Kantonalna Agencija za privatizaciju u TK, ul. Solanska broj 2., Tuzla, protiv tu`enih Ahmetovi} Rifeta i drugih, radi isplate duga, v.s.p. 57.488,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH broj 53/03, u daljem nastavku ZPP FBiH), van ro~i{ta, dana 18. 10. 2011. godine

RJE[ENJE UZ TU@BU I PRILOGE RADI ODGOVORA
Na osnovu ~lana 69. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), dostavljamo Vam tu`bu s prilozima tu`itelja „PRIZMA“ Micro kreditna organizacija ured Biha}, protiv tu`ene: Mlinari} Katica iz Biha}a, ul. Harmani H-11, koja je primljena kod ovog suda dana 01. 10. 2002. godine. U skladu s ~lanom 70. stav 1. ZPP-a, tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi

OBJAVLJUJE
Dostava tu`be 31-tu`enom [ari} Taibu iz Kladnja, Sulji}i na odgovor. Dana 14. 06. 2007. godine, u navedenoj pravnoj stvari dostavljena je tu`ba ovom sudu. Tu`benim zahtjevom tu`itelj predla`e da sud tu`ene obave`e na isplatu duga u iznosu od 57.488,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospjelosti izvr{enog obra~una do isplate, a koji iznos se odnosi na ka{njenje u zapo{ljavanju novih radnika. U ~injeni~nom opisu tu`be tu`itelj navodi da je kao prodavac zaklju~io ugovor o kupoprodaji predmeta neposredne pogodbe broj 3461/02 od 01.08. 2002. godine i ugovor o izmjenama i dopunama ugovora broj 01-4428/2002 od 08. 11. 2002. godine i broj 01-361/2003 od 13. 02. 2003. godine sa tu`enim kao kupcima 67% ukupnog kapitala preduze}a DD Hidrotehnika Kladanj. ^lanom 3. osnovnog ugovora tu`eni su bili du`ni preuzeti 39 radnika preduze}a i dodatno zaposliti 30 novih radnika, po{tuju}i rokove iz osnovnog ugovora, a koju obavezu tu`eni nisu u cijelosti po{tovali, odnosno nisu se pridr`avali rokova prilikom zapo{ljavanja novih radnika, Kako tu`eni nisu po{tovali rokove prilikom zapo{ljavanja novih radnika od strane tu`itelja je primijenjena odredba ~lana 10. osnovnog ugovora i zaklju~ka UO KAP TK broj 03-1853/05 od 10. 10. 2005. godine i tu`enim izvr{ila obra~un sankcija. Na izvr{eni obra~un sankcija tu`eni su se obratili dopisom broj 01-269/2006 od 08. 02. 2006. godine i broj 81/06 od 10. 02. 2006. godine da bi tu`itelj nakon navedenog dopisa tu`enim ponovo izvr{io obra~un iznosa koji je predmet ove tu`be. Tu`eni su se sa zahtjevom za osloba|anje od pla}anja po ugovoru broj 3461/02 od 01. 08. 2002 godine obratili Vladi i Skup{tini TK-a, kojem zahtjevu nije udovoljeno. Kako je u toku postupka pripreme za glavnu raspravu utvr|eno da je tu`eni [ari} Taib nepoznat na adresi svog posljednjeg poznatog boravi{ta, to se ovim putem tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~lana 65. stav 2., ZPP-a, pa se tu`eni poziva da u skladu sa odredbama ~lana 70. i 71., ZPP-a, a najkasnije u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu. U pismenom odgovoru na tu`bu mo`ete ista}i da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, pravni osnov za navode tu`enog i procesne prigovore, ukoliko iste postoje. Rok za odgovor na tu`bu po~inje te`i po proteku 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. U slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu, o ostavljenom roku sud mo`e u smislu ~l. 182., ZPP-a donijeti presudu zbog propu{tanja. Sudija Fahira Ali}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 007058 04 Mal Biha}, 20. 10. 2011. godine Tu`itelj: JP Elektroprivreda BiH DD Sarajevo Podru`nica Elektrodistribucija Biha} Tu`eni: Hajri} Mehmed D`evar I bb Bos. Petrovac Na osnovu ~l. 348. st. 3. u vezi sa ~l. 349. st. 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha}, objavljuje sljede}i

OGLAS
Poziva se tu`enik, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi sudu s pozivom na broj spisa: 17 0 Mal 007058 04 pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~l. 70. st. 1 ZPP-a.

RJE[ENJE UZ TU@BU I PRILOGE RADI ODGOVORA
Na osnovu ~lana 69. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu ZPP), dostavljamo vam tu`bu s prilozima tu`itelja JP Elektroprivreda BiH Sarajevo Podru`nica Elektrodistribucija Biha}, protiv Hajri} Mehmed iz Bos. Petrovca, kao tu`enog, radi isplate vsp. 57,99 KM, koja je primljena kod ovog suda dana 20. 01. 2004. godine. U skladu s ~lanom 70. stav 1. ZPP-a, tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi

Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mog}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor se na tu`bu s prilozima predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Gluhali} Mizi} Nisveta

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 071520 10 P Mostar, 09. 09. 2011. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU po sudiji Bo{kailo Medihi, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. Mostar, Kardinala Stepinca bb, protiv tu`enog Vidovi} Veselko iz Gradi{ke, radi isplate duga, VSP 6.059,18 KM, vanraspravno dana 09. 09. 2011. godine, donio je slijede}u: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 P 004414 05 P Travnik, 29. 06. 2011. godine

Dnevni avaz

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

35

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 6.059,18 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 20. 08. 2010. godine, pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu 350,00 KM, sve u roku od 30 dana.

OP]INSKI SUD U TRAVNIKU, sudija Halida [abi}, u pravnoj stvari tu`itelja Centrotrans - Eurolines“ d.o.o. Sarajevo, pravni slijednik „Centrotrans - Eurolines“ d.d. Sarajevo ul. Kurta Schorka 14, Sarajevo, protiv tu`enog Topalovi} Brune, Kula broj 20, Nova Bila - Travnik, radi naknade materijalne {tete, v.s. 9.678,60 KM, van ro~i{ta dana 29. 06. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime naknade materijalne {tete isplati iznos od 9.678,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 07. 2002. godine, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 330,27 KM sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga za propu{tanje, odnosno saznanja za isto, a najkasnije u roku od 60 dana. SUDIJA Halida [abi} NAPOMENA: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom tu`enom TOPALOVI] BRUNI iz Nove Bile - Travnik, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. stav 4. ZPP-a).

Obrazlo`enje
Tu`itelj u tu`bi navodi da je sa tu`enim dana 27. 02. 2003. godine zaklju~io ugovor o teku}em ra~unu broj 25-35-03715-3 preko kojega je tu`eni primao uplate i vr{io isplate u okvirima raspolo`ivog salda i odobrenog prekora~enja uz obavezu da osigura nov~ana sredstva najmanje u iznosu u~injenih isplata. Nadalje se u tu`bi navodi da tu`eni nije na teku}em ra~unu imao dovoljno sredstava za pokri}e isplate, te da je na taj na~in ostao du`an tu`itelju iznos od 6.059,18 KM, radi ~ega tu`itelj i potra`uje pla}anje tog iznosa zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, te sa tro{kovima parni~nog postupka. Sud je dana 05. 08. 2011. godine dostavio tu`bu tu`enom na obavezan odgovor i to istovremenom objavom u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i suda (dostavnice i oglasi ulo`eni u spis), a uz napomenu da je du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uslovi iz ~l. 182. st. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja. Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 180,00 KM, takse na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 90,00 KM, te tro{kova objave dva oglasa u dnevnim novinama u iznosu 80,00 KM, {to ukupno iznosi 350,00 KM, kako je rije{eno u dispozitivu presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sudija Bo{kailo Mediha

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 032810 10 Mal Zenica, 30. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i}-Had`i}, u pravnoj stvari tu`ioca „INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA“ DD ZENICA, ul. Trg BiH br. 1, protiv tu`ene Hasan~evi} Alise iz Zenice, ul. Tali}a brdo br. 8, tu`ene D`ananovi} Jasminke iz Zenice, ul. Mejdand`ik br. 13, tu`enog Krezi} Kristijana iz Zenice, ul. Lond`a br. 90 tu`ene Omba{i} Fatime iz Zenice, ul. Safvet bega Ba{agi}a 31, radi isplate duga, v.s. 1.563,13 KM, van ro~i{ta, dana 30. 09. 2011. godine, donio je

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 020288 08 Mal Biha}, 21. 10. 2011. godine Tu`itelj: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo podru`nica Elektrodistribucija Tuzla Tu`eni: Zlata Su{i} iz Srnice ul. Hasi} Mahala br. 6. Biha} Na osnovu ~l. 348. st. 3. u vezi sa ~l. 349. st. 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i

PRESUDU
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enim da tu`iocu solidarno isplate glavni dug u iznosu od 1.563,13 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 31. 01. 2010. godine, pa do isplate, te tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 120,00 KM, a sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa ~l. 183. st. 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`enom. Sudija: Amra Hed`i}-Had`i}

OGLAS
Poziva se tu`enik, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi sudu s pozivom na broj spisa: 17 0 Mal 020288 08 Mal da pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~l. 70. st. 1. ZPP-a.

RJE[ENJE UZ TU@BU I PRILOGE RADI ODGOVORA
Na osnovu ~lana 69. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), dostavljamo Vam tu`bu s prilozima tu`itelja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo poru`nica Elektrodistribucija Tuzla protiv tu`ene: Zlata Su{i} iz Srnice Donje Grada~ac radi isplate duga vsp. 652,30 KM, koja je primljena kod ovog suda dana 07. 03. 2007. godine. U skladu s ~lanom 70. stav 1. ZPP-a, tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izajve i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kjoima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navodve tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPPa). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (prresuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`eni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor se na tu`bu s prilozima predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Gluhali} Mizi} Nisveta BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 030233 11 Mals Biha}, 28. 10. 2011. godine

OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`itelja Doo „Petrol-P“ Biha} iz Biha}a kojeg zastupa punomo}nik advokat Hasan Velad`i} iz Biha}a, protiv tu`enog Toli} Ivice, vlasnika Obrta „Bosanska Hastana“ Biha} iz Biha}a, radi isplate duga v.sp. 2.476,60, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

OGLAS
OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`itelja Doo „Petrol-P“ Biha} iz Biha}a, kojeg zastupa punomo}nik, advokat Hasan Velad`i} iz Biha}a, protiv tu`enog Toli} Ivice, vlasnika Obrta „Bosanska Hastana“ Biha} iz Biha}a, radi isplate duga od 2.476,60 KM, dana 28. 10. 2011. godine, donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 007438 08 Mal Dana: 25. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Erol Husi}, u pravnoj stvari tu`itelja MKO „Prizma“ ured Biha}, ul. Harmanski sokak br. 52, zastupana po generalnom punomo}niku advokatu Mid`i} Ilijasu iz Biha}a protiv tu`ene Buli} Milke sada nepoznatog prebivali{ta, radi isplate duga, vrijednost spora 1.065,07 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, na temelju odredbe ~l. 348. st. 3 ZPP-a, dana 25. 10. 2011. godine objavljuje: Obavezuje se tu`enik da tu`itelju isplati dug od 2.476,60 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja se ima obra~unati od 24. 04. 2009. godine do kona~ne isplate i nadoknadi tro{kove spora u iznosu od 429,30 KM, sve u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana prijema presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Sudija Fikreta Had`i}

OGLAS
o dostavljanju tu`be na obavezni odgovor tu`enoj. Tu`ba tu`itelja dostavlja se tu`enom na odgovor. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana izvr{ene dostave dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70. st. 1. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a du`an je navesti i ostale podatke koje u skladu s ~l. 334 ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge zbog kojih tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenica, te pravni osnov za svoje navode (~l. 71 ZPP-a). Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu i budu ispunjeni ostali zakonski uvjeti za dono{enje iste. Ako tu`eni u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud mo`e, ako su ispunjeni zakonski uvjeti, donijeti presudu zbog propu{tanja (~l. 182. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu, a pod uvjetima iz ~l. 74 ZPP. Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~l. 336 ZPP-a. U slu~aju da tu`eni promijeni adresu du`an je u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa Zakonom. Dostava tu`be smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SADR@AJ TU@BE: U tu`bi tu`itelj navodi da mu tu`ena duguje iznos od 1.065,07 KM a po osnovu Ugovora u kreditu BABI-018635-001 zaklju~en dana 11. 07. 2007. godine. Kao dokaze kojima potkrepljuje navedene ~injenice tu`itelj je prilo`io Ugovor o kreditu BABI-018635-001, zahtjev za kredit, otplatni plan, detaljnu alokaciju kreditnih transakcija, kopiju li~ne karte tu`ene. Shodno ~emu predla`e da ovaj sud donese slijede}u presudu: Obavezuje se tu`ena da tu`itelju isplati iznos od 1.065,07 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 13. 03. 2008. godine pa do kona~ne isplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Stru~ni saradnik Erol Husi}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton/`upanija OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 I 041853 11 I ^apljina, 28. 10. 2011. godine

OGLAS da je dana 18. 04. 2011. godine donio RJE[ENJE O OVRSI
OP]INSKI SUD U ^APLJINI, sudac Emilija Zrni}, u ovr{nom postupku tra`itelja ovrhe Hypo Group Alpe Adria zastupan po z.z. Upravi dru{tva, protiv ovr{enika Vinko Bender Sun~ana obala bb iz Neuma, Ru`a Konjevod Vukovarska bb iz Neuma, Nikola Oberan Velika Me|a iz Ravnog i Ivica Rai~ Mimoza 147 iz Neuma radi ovrhe, donio je dana 18. 04. 2011. godine:

RJE[ENJE O OVRSI
Sud odre|uje predlo`enu ovrhu po prijedlogu tra`itelja ovrhe od 25. 03. 2011. godine. Tro{kovi tra`ioca izvr{enja odre|uju se u iznosu od 180,00 KM, a sastoje se od sudske takse na prijedlog i odluku po 90,00 KM. Sudac Emilija Zrni} PRAVNA POUKA: Ovo Rje{enje stranke mogu pobijati prigovorom upu}enim ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema ovog rje{enja. Priigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i za stranke. Prigovor na Rje{enje o ovrsi ne zaustavlja tijek ovr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`itelja ovrhe do ovr{nosti izuzev ako zakonom nije druga~ije odre|eno.

,žAEBAH A A=IEJ= /H=@=čAE *ADA K IAIK
SPEKTAKL Večeras počinje manifestacija “Kao rani mraz”
Plesač Kasper Smart (Casper) tvrdi da je lijepa latino pjevačica i glumica Dženifer Lopez (Jennifer) nezasitna u seksu, prenose britanski mediji. Četrdesetdvogodišnja Dženifer upoznala je mladog plesača na svojoj posljednjoj turneji, a nedavno su počeli izlaziti. Smart, 18 godina mlađi od svoje svježe razvedene ljubavnice, ne skriva oduševljenje: - Džej Lo ima tijelo upola mlađe žene. I koristi ga bez straha. Kasperovi prijatelji tvrde: “Nerazdvojni su. Nijedno trenutno nije sigurno želi li nešto više, ali uživaju otkrivajući.” Izvor blizak Dženifer otkriva da se pjevačica odlično zabavlja sa svojom novom “igračkom”, ali dodaje: “Sobzirom na razliku u godinama, sumnjam da imaju previše zajedničkog.” Džej Lo se prije četiri mjeseca razvela od Marka Entonija (Marc Anthony), s kojim ima dvoje djece, dvogodišnje blizance Maksa (Max) i Emu (Emma). Veza sa 24-godišnjim Kasperom prekinula je šuškanja da je Dženifer ulovila jednog od najpoželjnijih holivudskih frajera Bredlija Kupera (Bradley Cooper).

Plesač Kasper Smart otkrio da je u vezi sa pjevačicom

!$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011. 

AJ IAJ

!%

Loklir: Kraj romanse s Vagnerom

@čA=J ćA *==šALEć=
Sutra u sarajevskoj Zetri koncert, a dan poslije na istom mjestu bh. premijera filma “Kao rani mraz” Uz porodicu Balašević stižu brojni muzičari i glumci

Manifestacija “Kao rani mraz”,uokviru kojećesutrau 21 sat u sarajevskoj dvorani ZetraĐorđe Balašević održati koncert, a danposlije na istom mjestu bit će prikazan rediteljski prvjenac velikog kantautora “Kao rani mraz”, počinje večeras. Naime,u DomuOružanih snaga BiH u 18 sati gradonačelnik Sarajeva Alija Beh-

5 ’)L=’ = ?AHJ
”Dnevni avaz” poklanja svojim čitaocima 20 ulaznica za koncert Đorđa Balaševića u Zetri. Danas i sutra prvih pet čitalaca koji s aktuelnim primjerkom “Dnevnog avaza” dođu na recepciju “Avaz Twist Towera” od 9 do 10 sati dobit će po dvije ulaznice za koncert koji će se sutra održati u Zetri.
Balašević: Čuveni kantautor pobudio veliki interes

men poželjet će dobrodošlicu Balaševiću i njegovoj ekipi, a prijemu će prisustvovati ličnosti iz političkoj i javnog života naše zemlje. - Nakon toga, u 20.30 sati u klubu “Coloseum” na redu je VIP parti, gdje će se zvanice družiti s Balaševićem te s njegovom muzičkom i filmskom ekipom. Bit će upriličena i projekcija dokumentarnog filma “Making of...Kao rani mraz” - kaže Edin Muftić, direktor agencije “Energy Group”, koja organizira manifestaciju “Kao rani mraz”. Inače, u Sarajevu vlada ogromno zanimanje za Balaševićev koncert i bh. premijeru filma pa ulaznica za predstojeći spektakl odavno nema. Kako doznajemo, uz velikog Balaševića, u Sarajevo dolaze njegova supruga Olivera i djeca, članovinjegove “Panonske mornarice”, a očekuje se da bi mogli doći i glumci Rade Šerbedžija, Mira Banjac te Nikola Đuričko. L. S. R.

Iako je bila planirana svadba, zaručnici Heder Loklir (Heather Locklear) i Džek Vagner (Jack Wagner) su raskinuli. Svadbu su najavili prije tri mjeseca, ali su sada svi planovi pali u vodu. 

EH H=IEK= =HKA
Heder se pojavila sama na premijeri novog nastavka “Sumrak sage”. Glumica je bila u braku s Tomijem Lijem (Tommy Lee) i Ričijem Samborom (Ritchie). Prije četiri godine

Krah ljubavne veze

prijavila se u kliniku za rehabilitaciju zbog depresije, a prošle godine je uhapšena zbog saobraćajne nesreće u kojoj je srušila saobraćajni znak i pobjegla sa mjesta događaja.

Smart: Mlađi 18 godina

)šL=HE= 4=E H@E= ćAHE?K
Glumica i bolivudska zvijezda, 38-godišnja Ajšvarija Rai (Aishwarya Rai) postala je ove sedmice majka. Sretnu vijest obznanio je njen svekar Amitabh Baččan (Bachchan), napisavši na Twitteru: - Ja sam djed najslađe djevojčice na svijetu. Djevojčicu je rodila u bol-

Glumica postala majka u 39. godini

Glavović: Trenutno u Madridu

/K?E E *E0 E 5H>EA LAčAH=I = =AAE
Manifestacija će biti zatvorena u nedjelju
Modna manifestacija “Evropski festival dizajna - Sarajevo Fashion Week” bit će otvorena večeras u 19 sati u Domu mladih. - Bit će to prilika da prezentiramo kolekcije modnih dizajnera, kao i modnih kuća različitih stilova. Zbog velikog značaja kostimografije kao oblasti dizajna, bit će predstavljeni i kostimi pozorišnih predstavaiz regijei BiH - kazali su organizatori događaja, na čelu s Amelom Radan. Manifestacija će biti otvorena modnom revijom filmske kostimografije, a nosit će jeglumci iz Beogradai Sarajeva. Bit će predstavljena kostimografija iz filma “Miris kiše na Balkanu” i kostimografkinje Vanje Popović iz različitih predstava sarajevskog Narodnog pozorišta. Također će biti predstavljena nova kolekcija sportske kuće “Puma” te modne kuće “N fashion”. Petak je rezeviran za novu kolekciju “Dynally Collezione”tereviju AdmiraKarišika, dok će u subotu modnom pis”Feminnem”: Snimile i spot

Evropski festival dizajna - Sarajevo Fashion Week

Boris Novković i njegova supruga Lucija dobili su drugog sina, kojem su dali ime Bono. No, ne po slavnom pjevaču benda U2 nego po očevim inicijalima. - Sve je prošlo lijepo. Bono se rodio 9. novembra, stigao je kući i sve je u najboljem redu. Svi smo sretni i

5EK @= EA *

Boris Novković otac po drugi put
zadovoljni - rekao je Novković. Boris i Lucija već imaju sina Nou te pjevač kaže kako je mnogo lakše dočekati drugo dijete s iskustvom koje je stekao nakon rođenja prvog pa im i prvi dani nakon bolnice lakše prolaze. L. S. R.

Novković: Sretni tata

nici u Mumbaiju, a još je nepoznato kako se zove. Glumica je četiri godine u braku s glumcem Abišekom Baččanom (Abshek Bachchan) i to im je prvo dijete. Ajšvarija je 1994. bila Miss svijeta, a nakon toga se posvetila glumačkoj karijeri te postala najpoznatija bolivudska glumica.

Grupa “Feminnem” 

LE IEC = ==L= =>K=
Grupa “Feminnem” objavila je novu pjesmu pod nazivom “Subota bez tebe”, koja je ujedno i najavni singl njihovog četvrtog studijskog albuma. “Feminnem” je snimio i spot za ovu numeru, u režiji Tomislava Povića. - Pjesma “Subota bez tebe” na tragu je najnovijih svjetskih trendova. Vesela je kompozicija, za koju se nadamo da će biti savršena za subotnje izlaske s curama najavila je članica benda Neda Parmać, koja je, zajedno sa Pamelom Ramljak i Antonijom Šolom, napisala tekst, dok se za muziku i produkciju pobrinuo stalni saradnik “Feminnem” Branimir Mihaljević.

Nakon angažmana u Italiji iFrancuskoj, Džejla Glavović posljednjih dana radi reklame i kataloge u Španiji. Jedna od naših najuspješnijih manekenki u Madridu će biti do kraja sedRai i Baččan: Četiri godine u braku

,žA= K ŠF=EE

Novi angažman

mice, a potom slijedi povratak u Sarajevo. Svoja poznanstva u modnom svijetu Džejla je iskoristila da pomogne nekoliko bh. manekenki i, zahvaljujući njoj, one polako grade inozemnukarijeru. D. Z.

Sa jedne od prethodnih manifestacija

tom prošetati manekenke u modelima Belme Tvico-Stambol, modne dizajnerice iz Hrvatske Monike Sabljić

te Isidore Bjelice i Dragane Grnčarski iz Srbije. U nedjelju će modni događaj zatvoriti dječija revija

“Alma Ras” te “AR kolekcija” revije Adnana Taletovića i Amele Radan. Ad. K.

Nakon što je bubnjar i perkusionista Amar Češljar napustio “Sarajevo Jazz Guerillu”, u popularnom džez bendu zamijenio ga je Anes Beglerbegović. Riječ je o muzičaru koji je znanje usavršavao u Kanadi te sarađivao sa mnogim poznatim izvođačima, kao što su Amira Medunjanin i Elvir Laković Laka. - S Amarom smo se razišli bez ikakve svađe, potpuno prijateljski, a sretna je okolnost da nismo morali dugo tražiti novog bubnjara. Anes Beglerbegović i ranije je u nekoliko navrata svirao s nama tako da je dobrim dijelom adaptiran na stil “Sarajevo Jazz Guerille”. Što se tiče aktivnosti grupe, nastavljamo

)AI *ACAH>ACLEć LE >K>=H >A@=

”Sarajevo Jazz Guerilla”

Beglerbegović: Zamijenio Češljara

tamo gdje smo stali, s redovnim nastupima u sarajevskoj “Pivnici” svakog ponedjeljka i u “City Pubu” jednom

mjesečno - govori Elvir Bandić Banda, pjevač “Sarajevo Jazz Guerille”. H. P.

38

^etvrtak 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 027882 04 Mal Zenica, 04. 11. 2011. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 019105 10 Mals Biha}, 01. 11. 2011. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`ioca JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D Mostar, protiv tu`enog Udru`enje muzi~ara Estrada Cazin, radi isplate duga, v.sp. 1.145,67KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Dru{tvo za osiguranje Sarajevo-osiguranje d.d., Filijala Zenica, Trg BiH br. 5., Zenica, protiv tu`enog Berbi} Anesa ul. Crkvice 47., Zenica, radi isplate duga, vs. 80,00 KM, dana 04. 11. 2011. godine,

OGLAS
OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske Telekomunikacije DD Mostar iz Mostara, protiv tu`enog Udru`enje muzi~ara Estrada Cazin iz Cazina, radi isplate duga od 1.145,67 KM, dana 01. 11. 2011. godine, donio je PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`enik da tu`itelju isplati ukupan iznos duga od 1.145,67 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja se ima obra~unati na dijelove ovog iznosa na na~in kako slijedi: - na iznos od 602,60 KM, od 16. 08. 2009. godine do kona~ne isplate; - na iznos od 268,21 KM od 16. 09. 2009. godine do kona~ne isplate; - na iznos od 98,22 KM, od 16. 10. 2009. godine do kona~ne isplate; - na iznos od 46,80 KM, od 16. 11. 2009. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 46,80 KM od 16. 12. 2009. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 46,80 KM od 16. 01. 2010. godine do kona~ne isplate i - na iznos od 36,24 KM, od 16. 02. 2010. godine do kona~ne isplate i nadoknadi tro{kove spora u iznosu od 69,00 KM, sve u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana prijema presude. Sudija Fikreta Had`i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

OBJAVLJUJE
Tu`enom Berbi} Anesu ul. Trg BiH br. 5., Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 14. 07. 2004. godine, u kojoj je postavljen tu`beni zahtjev da se tu`eni obave`e da tu`iocu na ime duga plati iznos od 80,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev{i od 22. 12. 1999. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~lana 62. stav 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Emina Husakovi} s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 009531 09 Ps Biha}, 01. 11. 2011. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari tu`ioca Mikrokreditna fondacija EKI Sarajevo, Filijala Biha}, zastupana po generalnom punomo}niku Ilijasu Mid`i}, advokatu iz Biha}a, protiv tu`enih Trni} Karanfilka iz Drvara, Golubi} 44, Mizdrak Nevenka iz Drvara, 3. Kraji{ke brigade 34 i dr., radi isplate na osnovu ~lana 348, stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br, 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 016011 08 Mal Travnik, 28. 10. 2011. godine TU@ITELJ: JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar TU@ENI: Darko Hrgota, Kiseljak, Kraljice Mira bb RADI: Isplate duga v.s. 1.084,47 KM

OGLAS
Poziva se tu`eni Trni} Karanfilka i Mizdrak Nevenka, iz Drvara, da pristupi na pripremno ro~i{te zakazano za dan 06. 12. 2011. godine u 11,00 sati soba broj 41, sprat III. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz Sarajevo i na oglasnoj tabli Suda. Sudija Vlatka Ivani{

OGLAS

Dostava tu`be tu`enom Darko Hrgota, Kiseljak, Kraljice Mira bb Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 1.084,47 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 152,30 KM, po~ev od 16. 03. 2008. pa do isplate - na iznos od 126,76 KM, po~ev od 16. 04. 2008. pa do isplate - na iznos od 94,81 KM, po~ev od 16. 05. 2008. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM, po~ev od 16. 06. 2008. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM, po~ev od 16. 09. 2008. pa do isplate - na iznos od 617,00 KM, po~ev od 16. 10. 2008. pa do isplate te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka i to sve u roku od 15 dana, od dana prijema pismenog otpravka presude. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik: Mebrura Rosi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 031431 11 Mals Biha}, 01. 11. 2011. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`itelja DD za osiguranje „Camelija“ Biha} iz Biha}a, protiv tu`enog „Ami-Bus“ DOO Te{anj, radi isplate duga od 2.138,41 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

OGLAS
OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`itelja DD za osiguranje „Camelija“ Biha} iz Biha}a, protiv tu`enog „Ami-Bus“ DOO Te{anj radi isplate duga od 2.138,41 KM, dana 01. 11. 2011. godine, donio je PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`enik da tu`itelju isplati ukupan iznos duga od 2.138,41 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, koja se ima obra~unati na dijelove ovog iznosa na na~in kako slijedi: - na iznos od 450,00 KM, od 27. 04. 2010. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 919,48 KM od 28. 04. 2010. godine do kona~ne isplate i - na iznos od 768,93 KM, od 08. 06. 2010. godine do kona~ne isplate i nadoknadi tro{kove spora u iznosu od 228,25 KM, sve u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana prijema presude. Sudija Fikreta Had`i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 042041 10 Mal Travnik, 28. 10. 2011. godine TU@ITELJ: UNIS-ENERGETIKA d.o.o. Sarajevo, Podru`nica Travnik, Luka bb TU@ENI: Munever Rami} iz Travnika, [ehida br. 5 RADI: isplate duga, v.s. 1.018,66 KM

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Munever Rami} iz Travnika, [ehida br. 5 Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70 i 71 ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj UNIS-ENERGETIKA d.o.o. Sarajevo, Podru`nica Travnik tra`i da sud donese presudu: „Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 1.081,66 KM, sa zakonskim zateznim kamatama, kako slijedi: - na iznos od 49,14 KM po~ev od 16. 05. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 49,14 KM po~ev od 13. 06. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 49,14 KM po~ev od 12. 07. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 3,28 KM po~ev od 12. 08. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 12. 09. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 12. 10. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 12. 11. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 12. 12. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 14. 01. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 13. 02. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 14. 03. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 12. 04. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 12. 06. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 12. 07. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 72,33 KM po~ev od 14. 08. 2009. godine pa do isplate kao i tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.“ Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Sedina Omanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 027974 07 Mal Zenica, 03. 11. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova 46., protiv tu`ene Kepe{ Elvedine, ul. Pehare 69 A, Zenica, radi isplate duga, vs 514,70 KM, dana 03. 11. 2011. godine,

OBJAVLJUJE
Tu`enoj Kepe{ Elvedini ul. Pehare 69 A, Zenica dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 12. 09. 2007. godine, u kojoj je postavljen tu`beni zahtjev da se tu`ena obave`e na isplatu iznosa od 514,70 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 76,60 KM po~ev od 16. 05. 2002. god. do dana uplate - na iznos od 133,70 KM po~ev od 16. 06. 2002. god. do dana uplate - na iznos od 90,30 KM po~ev od 16. 07. 2002. god. do dana uplate - na iznos od 162,10 KM po~ev od 16. 08. 2002. god. do dana uplate - na iznos od 52,00 KM po~ev od 16. 09. 2002. god. do dana uplate - kao i naknadom tro{kova postupka, koji se sastoje od sudske takse na tu`bu i presudu po odluci suda, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62 st. 2 ZPP-a i tu`ena je du`na dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`ena da se dostava smatra izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Emina Husakovi}, s.r.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 045470 11 Ps Tu`itelj: „TEHNOMETAL“ D.O.O. Zenica koga zastupa punomo}nik Skopljak Enver, advokat iz Zenice Tu`eni: GPUD „^ARA“ D.O.O. TRAVNIK Radi: duga, v.sp. 27.686,19 KM BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U KAKNJU Broj: 36 0 Mal 015492 11 Mal Kakanj, 26. 10. 2011. godine Op}inski sud u Kaknju, sudija Ismar Juki}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Merdi} Elvir, Brnjic 119, Kakanj, radi naknade {tete v.s. 370,96 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3 Zakona o parni~nom postupku

Dnevni avaz

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

39

po~ev od 29. 11. 2010. godine do dana isplate, sa tro{kovima postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tako|er je predlo`io da sud donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od prijema (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Ovim putem se tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2 ZPP-a pa je tu`eni du`an da u skladu sa ~lanom 70 i 71 ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH (~l. 348/4 ZPP-a). Sudija Ismar Juki}

OGLAS
Dostava tu`be tu`eniku: GPUD „^ARA“ D.O.O. TRAVNIK Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`eniku, koji je du`an najkasnije da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka, u kom ste du`ni ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te ~injenice i dokaze koji potvr|uju navode istog (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj; „TEHNOMETAL“ D.O.O. Zenica tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 27.686,19 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - po fakturi br. 47/2008 od 17. 11. 2008. godine na iznos od 20,00 KM po~ev od 02. 12. 2009. godine pa do isplate; - po fakturi br. 05/2009 od 02. 02. 2009. godine na iznos od 256,59 KM po~ev od 17. 02. 2009. godine pa do isplate; - po fakturi br. 15/2009 od 31. 03. 2009. godine na iznos od 285,67 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine pa do isplate; - po fakturi br. 23/2009 od 06. 05. 2009. godine na iznos od 292,09 KM po~ev od 21. 05. 2009. godine pa do isplate; - po fakturi br. 26/2009 od 01. 06. 2009. godine na iznos od 235,83 KM po~ev od 16. 06. 2009. godine pa do isplate; - po fakturi br. 32/2009 od 01. 07. 2009. godine na iznos od 190,69 KM po~ev od 16. 07. 2009. godine pa do isplate; - po fakturi br. 35/2009 od 04. 08. 2009. godine na iznos od 737,10 KM po~ev od 19. 08. 2009. godine pa do isplate; - po fakturi br. 42/2009 od 24. 09. 2009. godine na iznos od 3.758,98 KM po~ev od 08. 10. 2009. godine pa do isplate; - po fakturi br. 30/2009 od 22. 06. 2009. godine na iznos od 1.153,85 KM po~ev od 07. 07. 2009. godine pa do isplate; - po fakturi br. 71/2010 od 19. 10. 2010. godine na iznos od 7.759,60 KM po~ev od 04. 11. 2010. godine pa do isplate; - po fakturi br. 07/2010 od 05. 02. 2010. godine na iznos od 142,00 KM po~ev od 17. 02. 2010. godine pa do isplate; - po fakturi br. 17/2010. od 08,. 03. 2010. godine na iznos od 5.510,00 KM po~ev od 23. 03. 2010. godine pa do isplate; te da mu nadoknadi tro{kove postupka u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Istovremeno se predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e e da je dostavljena tu`ba na odgovor tu`enom. SUDIJA: SAMIRA SEMIZ

OBJAVLJUJE
Dana 24. 05. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga v.s. 658,80 KM. U tu`bi je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`eni da tu`itelju naknadi iznos od 370,96 KM na ime duga sa zakonskom kamatom

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 061579 11 Ps Tuzla, 29. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Amila Muratagi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Prerada i promet mlijeka“ d.d. Tuzla, zastupan po punomo}nicima Konji} Rifatu, Konji} Nihadu i Konj} Zinaidi, advokatima iz Tuzle, protiv tu`enog „Forteco“ d.o.o. Lakta{i, Trn, ulica 23. aprila 6A, radi isplate duga v.sp. 3.459,51 KM, gore ozna~enog dana, donio je slijede}u PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni „For teco“ d.o.o. Lakta{i, da tu`itelju „Prerada i promet mlijeka“ d.d. Tuzla, na ime duga isplati iznos od 3.459,51 KM sa zakonskom zateznom ka-

matom kako slijedi: - na iznos od 169,08 KM po~ev od 01. 02. 2009. godine pa do dana isplate, - na iznos od 460,15 KM po~ev od 05. 02. 2009. godine pa do dana isplate, - na iznos od 824,26 KM po~ev od 22. 02. 2009. godine pa do dana isplate, - na iznos od 2.006,02 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine pa do dana isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 505,80 KM, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. Sudija Amila Muratagi} POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja `alba nije dopu{tena, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. Zakona o parni~nom postupku1).

Op}inski sud GRADA^AC Tu`ilac: LT GOSPODARSKA BANKA D.D. ulica Ferhadija broj 11, Sarajevo Tu`eni: 1. [ehi} Omer IZ Grada~ca ul. Srnice bb 2. Omeragi} Ne|ad iz Gradaca ul. Sibovac bb Radi: duga Vrijednost spora: 3.634,64 KM Na temelju ~lanka 27. i 28. ZPP-a te ~lanke 46. i 362. ZPP-a, a u svezi sa ~lankom 17. Zakona o obligacionim odnosima, podnosi se sljede}a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 033214 11 Mals Biha}, 19. 10. 2010. godine TU@ITELJ: JP „Elektroprivreda BiH“ D.D. Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Biha} TU@ENI: DOO „SUPER MATRIX“ Biha} Radi: isplate Vrijednost spora: 484,25 KM Na osnovu ~lana 348. stav 3., a u vezi sa ~l. 349. stavom 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i:

U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica. Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e ako su ispunjeni propisani uslovi donijeti presudu zbog propu{tanja (~lan 182. ZPP-a). SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je dana 21. 07. 2011. godine podnio tu`bu radi isplate duga od 484,25 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama. Utu`eni iznos duga odnosi se na dug po ra~unima broj 31011 od 5. 02. 2011. god., 28021 od 15. 03. 2011. god. i 31031 od 15. 04. 2011. god. SUDIJA Had`i} Fikreta

TU@BA
Na temelju ~lanka 1065. Zakona o obligacionim odnosima Tu`itelj je dana 01. 06. 2005. godine sa prvotu`enim zaklju~io Ugovor o kreditu broj 38252/5 na iznos od KM 3.000,00 sa rokom dospije}a 01. 06. 2006. g., odnosno u roku predvi|enim u ~lanku 9. Ugovora o kreditu. Drugotu`eni se obavezao kao jamac-platac, a sukladno odredbama ~lanka 1004. i ~lanka 1005. Zakona o obligacionim odnosima, da }e u slu~aju da prvotu`eni ne ispuni svoje dospjele obveze iz Ugovora o kreditu iste ispuniti, uz naknadu svih tro{kova koje ova Banka kao tu`itelj bude imali priliko naplate svojih dospjelih a nenapla}enih potra`ivanja sukladno zaklju~enom Ugovoru o jamstvu. Dokazi: Ugovor o kreditu Ugovor o jamstvu Kako prvotu`eni nije ispunio svoju obvezu, odnosno nije izvr{io otplatu kredita na na~in predvi|en u Ugovoru o kreditu broj gornji, niti je drugotu`eni kao jamac - platac ispunio naprijed navedenu obvezu temeljem Ugovora o jamstvu, to tu`itelj sa danom 30. 11. 2006. g., prema prvo, drugo tu`enim ima potra`ivanja u iznosu od 3.634,64 KM. Dokaz: Izvod iz ovjerenih poslovnih knjiga Kako je rok za dobrovoljno ispunjenje obveze Tu`enih istekao, a Tu`eni nisu izvr{ili svoje ugovorene obveze i izmirili dospjelo potra`ivanje Tu`itelja, to Tu`itelj predla`e da sud zaka`e ro~i{te, izvede predlo`ene dokaze i donese

OGLAS
Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 031608 11 Mals Biha}, 18. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U i to sudija Fikreta Had`i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja DD za osiguranje „CAMELIJA“ Biha}, protiv tu`enika „ORION-LANE“ DOO Sarajevo, radi isplate duga v.s. 444,61 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

isplata duga v.s. 444,61 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 18. 10. 2011. godine, donio je slijede}u: PRESUDU zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`enik da tu`itelju isplati dug u iznosu od 444,61 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja se ima obra~unati od 08. 08. 2010. god., pa do kona~ne isplate i naknadi tro{kove postupka u iznosu od 133,00 KM, a sve u roku od 15 dana, ra~unaju}i od dana prijema. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. st. 1. ZPP-a) SUDIJA Fikreta Had`i}

PRESUDU
Tu`eni [ehi} Omer iz Grada~ca ul. Srnice bb i Omeragi} Ne|ad iz Grada~ca ul. Sibovac bb du`ni su tu`itelju LT Gospodarskoj banci d.d. Sarajevo, solidarno isplatiti iznos od 3.612,31 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini zatezne kamate, po~ev od 30. 11. 2006. g., godine, pa do isplate, uz naknadu tro{kova ovog postupka Tu`itelju a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. U slu~aju da Tu`eni ne postupe sukladno ~lanku 70. ZPP-a i ne dostave pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Tu`itelj predla`e da sud sukladno ~lanku 182. ZPP-a donese Presudu zbog propu{tanja. Tu`itelj: LT GOSPODARSKA BANKA D.D.

OGLAS
OP]INSKI SUD U BIHA]U, i to sudija Fikreta Had`i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja DD za osiguranje „CAMELIJA“ Biha}, protiv tu`enika „ORION-LANE“ DOO Sarajevo, radi

40

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 026232 11 Mal @ivinice, 07. 09. 2011. godine

oglasi
sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu zbog propu{tanja. Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana dostavi sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu tu`itelja (~l. 70. i 71 Zakona o parni~nom postupku 53/03). Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno dva bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. Procesne prigovore i decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injence. Pismeni odgovor morate osobno potpisati. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu s ~lanom 74. stav. ZPP-a. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni saradnik Dina Hrustanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 048064 08 P Mostar, 11. 10. 2011. godine Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Bo{kailo Medihi u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank d.d. Mostar, Kardinala Stepinca bb, zastupanog po direktoru i po punomo}nici Mihalj Ru`ici, protiv tu`enih Momir Kari{ik iz Sarajeva D`emala Bijedi}a br. 111., Nogi} \enita iz Sarajeva, Sara~ Ismailova br. 13., Merdan Mujo iz Sarajeva 8. marta br. 14. i Hurem Fatima iz Sarajeva, Terezija br. 60., radi isplate dua, VSP - 23.600,06 KM, nakon glavne i javne rasprave odr`ane dana 28. 09. 2011. godine u prisustvu punomo}nice tu`itelja Mihalj Ru`ice i odsustvu uredno pozvane IV-tu`ene, dana 11. 10. 2011. godine donio je slijede}u: i presudu zbog propu{tanja Du`ni su tu`eni solidarnoi isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 23.600,06 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 24. 10. 2008. goidne pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu 1.158,00 KM, sve u roku od 30 dana. Obrazlo`enje Tu`itelj u tu`bi navodi da je njegov pravni prednik UniCredit Zagreba~ka banka d.d. kao davalac kredita sa I-tu`enim kao korisnikom kredita zaklju~io ugovor o gotovinskom nenamjenskom kreditu broj 99768-3 i to dana 01. 12. 2005. godine na iznos od 20.000,00 KM uz rok otplate na 60 mjeseci i redovnu godi{nju kamatu po stopi od 10,29% a po kojem ugovoru je prednik tu`itelja I-tu`enim isplatio ukupan iznos odobrenog kredita. Nadalje se u tu`bi navodi da se II-tu`ena Nogi} \enita po prednjem ugovoru obavezala kao sudu`nik sa korisnikom kredita, dok su se III i IV-tu`eni obavezali kao jemci. Kako I-tu`eni kao du`nik nije izmirio vi{e mjese~nih anuiteta, a isto nisu za njega u~inili ni ostali tu`eni, tu`itelj smatra da je cjelokupna tra`bina po osnovu predmetnog ugovora o kreditu dospjela na naplatu, radi ~ega tu`bom od tu`enih i potra`uje solidarnu isplatu ukupnog duga u iznosu 23.600,06 KM od ~ega 19.224,50 KM na ime glavnice, a 4.375,56 KM na ime redovne kamate i predla`e da sud tu`beni zahtjev usvoji i obave`e tu`ene na pla}anje tog iznosa zajedno sa zakonskim zateznim kamatama i tro{kovima postupka. I-tu`eni Kari{ik Momir, II-tu`ena Nogi} \enita i III-tu`eni Merdan Mujo nisu u zakonskom roku do 30 dana sudu dostavili odgovor na tu`bu iako im je sud dostavio tu`bu sa prilozima i upozorio ih da su odgovor du`ni dostaviti u roku od 30 dana, kao i na posljedice nedostavljanja istog, ~ime su u odnosu na njih ispunjeni uslovi iz ~lana 182. stav 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, kako je to tu`itelj i predlo`io, budu}i da se tu`benom zahtjev nije o~ito neosnovan. IV-tu`ena Hurem Fatima u odgovoru na tu`bu isti~e da nije potpisala ugovor o kreditu kao jemac za I-tu`enog odnosno da je bila `rtvom prevare budu}i da je svoju li~nu kartu dala zetu Nogi} Miloradu koji je istu iskoristio za zaklju~enje predmetnog ugovora. Nadalje ova tu`ena u odgovoru na tu`bu navodi da nije u mogu}nosti isplatiti potra`ivani iznos jer se i sama nalazi u te{koj finansijskoj situaciji, pa predla`e da je se te obaveze oslobodi. Tokom postupka provedeni su dokazi uvidom i ~itanjem u ugovor o kreditu broj 99768-3 od 01. 12. 2005. godine, uvjerenje o pravnom sljedni{tvu za tu`itelja od 05. 03. 2008. godine, saglasnost o zapljeni za du`nika sudu`nika i jamce sa ovjereom potpisa, izvod iz poslovnih knjiga od 17. 10. 2008. godine, te otkazno pismo za du`nika, sudu`nika i jamca od 21. 08. 2008. godine. Cijene}i sve provedene dokaze pojedina~no i u uzjamanoj vezi sud je na osnovu ~lana 8. ZPP-a odlu~io kao u dispozitivu iz sljede}ih razloga: Iz uvjerenja o pravnom sljedni{tvu za tu`itelja od 05. 03. 2008. godine, proizilazi da je tu`itelj pravni sljednik UniCredit bank d.d., a iz ugovora o kreditu broj 99768-3 od 01. 12. 2005. godine, da je prednik tu`itelja taj ugovor kao davalac kredita zaklju~io sa tu`enima i to sa I-tu`enim kao du`nikom, IItu`enom kao sudu`nikom, a III i IV-tu`enima kao jemcima, slijedom ~ega je sud tu`itelja na{ao aktivno legitimisanim, ali i tu`ene pasivno legitimisanima. Zaklju~eni ugovor o kreditu broj 99768-3 od 01. 12. 2005. godine ispunjava sve uslove propisane ~lanom 1065. ZOO-a pa je na osnovu ~lana 148. ZOO-a za stranke stvorio prava i obaveze. U konkretnom slu~aju obaveza tu`itelja kao davaoca kredita je da tu`enom, kao korisniku kredita isplati odre|eni nov~ani iznos, {to je i u~inio, a obaveza I-tu`enog - korisnika kredita je da taj iznos vra}a u skladu sa ugovorom odnosno otplatnim planom zajedno sa ugovorenim kamatama. Nadalje iz ovog ugovora je proiza{la i obaveza za II-tu`enu kao sudu`nika jednaka obavezi I-tu`enog, ali i obaveza za III i IV-tu`ena da kao jemci u slu~aju neizmirivanja obaveza od stane I i II-tu`enih iste oni izmire. Na prednji stav suda nije bio od uticaja prigovor IV-tu`ene Hurem Fatime da nije potpisala ugovor sa tu`iteljem, budu}i da ista sudu nije pru`ila niti jedan dokaz iz kojega bi se navedeno moglo utvrditi, a {to je prema ~lanu 7. i 123. ZPP-a, po teretu dokazivanja bila du`na. Ta~nost navoda IV-tu`ene tako|er nije mogu}e utvrditi niti iz same tu`be, prilogu uz istu ili odgovora na tu`bu, ovo posebno iz razloga {to na saglasnosti o zapljeni za ovu tu`enu postoji ovjera potpisa od nadle`nog organa Op}ine Centar Sarajevo, slijedom ~ega sud nije imao osnovna posumnjati u valjanost predmetnog ugovora o kreditu. Kako je ~lanom 1004. stav 3. ZOO-a predvi|eno, da ako se jemac obavezao kao jemac platac, odgovara povjeriocu kao glavni du`nik za cijelu obavezu, te da povjerilac mo`e zahtijevati njeno ispunjenje bilo od glavnog du`nika, bilo od jemaca ili od obojice u isto vrijeme, sud je slijedom prednjih ~injeni~nih utvr|enja na{ao tu`beni zahtjev u odnosu na IV-tu`enu u cijelosti osnovanim. Iz otkaznog pisma za du`nika, sudu`nika i jamca od 21. 08. 2008. godine vidljivo je da je tu`itelj radi neispunjavanja ugovorenih obaveza sa danom 22. 08. 2008. godine otkazao ugovor o kreditu broj 99768-3, te da ukupan dug po tom kreditu na dan raskida iznosi 23.600,06 KM od ~ega 19.227,50 KM na ime glavnice, a 4.375,56 KM na ime redovne kamate. Ukupan dug na dan raskida ugovora vidljiv je u istom iznosu i iz izvoda iz poslovnih knjiga od 17. 10. 2008. godine, slijedom ~ega je sud na{ao dokazanim ukupan dug po osnovu predmetnog kredita upravo u potra`ivanom iznosu od 23.600,06 KM, radi ~ega je sve tu`ene obavezao na solidarno pla}anje istog. Na ukupno dosu|eni iznos tu`itelju na osnovu ~lana 277. i 279. ZOO-a pripada pravo na zakonske zatezne kamate, pa je sud obavezao tu`ene na njihov pla}anje po~ev od 24. 10. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate. Odluka o tro{kovima postupka donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a i to kre}u}i se u okvirima odre|enog zahtjeva u skladu sa ~lanom 396. ZPP-a, i isti se za tu`itelja sastoje od takse na tu`bu u iznosu 708,00 KM i takse na presudu u iznosu 450,00 KM, {to ukupno iznosi 1.158,00 KM, kako je i rije{eno u dispozitivu. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dozvoljena je `alba tu`itelju u roku od 30 dana od dana njenog dono{enja, a IV-tu`enoj od dana prijema i izjavljuje se Kantonalnom sudu u Mostaru putem ovog suda u 4 (~etiri) primjerka. Protiv ove presude I, II i III-tu`enima nije dozvoljena posebna `alba. Sudija Bo{kailo Mediha

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, protiv tu`enog Saletovi} Almira, ZAVNOBIH 28, Banovi}i, radi isplate duga, v.sp. 1.633,02 KM, pa kako sud tu`enom na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`beni zahtjev glasi: „Obvezuje se tu`eni da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 1.633,02 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 15. 10. 2009. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka takse na tu`bu i presudu te objave istih putem dnevnih novina, sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude.“ Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da

PRESUDU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 003785 06 Mal Travnik, 30. 09. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}, u pravnoj stvari tu`itelja ERONET Pokretne komunkacije d.o.o., Tvrtka Milo{a b.b., 88000 Mostar, protiv tu`enog Mijo Peri} - Kom{i}, Had`i}i, 72290 Novi Travnik, radi isplate duga v.s. 494,48 KM, van ro~i{ta dana 30. 09. 2011. godine donio je sljede}u PRESUDU zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga u visini od 494,48 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 494,48 KM, po~ev od 17. 07. 2005. godine pa do isplate kao i naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 147,50 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Obrazlo`enje Kod Op}inskog suda u Travniku dana 31. 01. 2006. godine zaprimljena je tu`ba tu`itelja protiv tu`enog ,radi duga u iznosu od 494,48 KM. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA ODJELJENJE U KLADNJU Broj: 033-1-Mal-11-000026 Kladanj, 25. 10. 2011. godine Op}inski sud u @ivinicama, Odjeljenje u Kladnju, sudija Gogi} [erifa, u pravnoj stvari tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerziteta Klini~ki centar Tuzla, protiv tu`enog Omerovi} Mehmeda iz Kladnja, ul. XVI Muslimanske brigade br. 50, radi duga vsp. 693,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i: OGLAS Dana 23. 03. 2011. godine tu`itelj Javna zdravstvena ustanova Univerziteta klini~ki centar Tuzla je podnio tu`bu protiv tu`enog Omerovi} Mehmeda iz Kladnja, ul. XVI Muslimanske brigade br. 50, radi duga vsp. 693,20 KM. Tu`bom tra`i da se tu`eni obave`e da tu`iocu isplati potra`ivanja u iznosu od 693,20 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveze do dana isplate i to: na iznos od 693,20 KM, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana obja-

Tu`ba tu`itelja s prijedlogom za dono{enje presude zbog propu{tanja dostavljena je tu`enom na odgovor dana 29. 07. 2011. godine. Kako tu`eni u roku od 30 dana, predvi|enom ~lanom 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH (ZPP), nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz podnesenih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev nije o~igledno neosnovan i kako je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci u skladu ~lanom 182. ZPP-a. Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“, br. 29/03). Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a. Isti se odnose na taksu za tu`bu u iznosu od 45,00 KM i takse na odluku u iznosu od 22,50 KM (50%), tro{kovi objave tu`be putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presude putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni isti su dosu|eni tu`itelju shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. Stru~ni saradnik Stojanka Kova~i} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 329. ZPP-a FBiH. vljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a FBiH je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadra`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupati, a posebno u odgovoru navesti: ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravno lice), te predmet spora, procesne prigovore koje ne}ete mo}i isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu, decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev, ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~lan 71. ZPP-a), uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~lan 134 ZPP-a), ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, te na koje okolnosti predla`ete da se taj svjedok saslu{a (~lan 137. stav 3. ZPPa), pismeni odgovor na tu`bu morate li~no potpisati (~lan 334. stav 2. ZPP-a), ukoliko sudu dostavite nerazumljiv ili nepotpun odgovor na tu`bu sud }e vam isti vratiti u smislu odredaba ~lana 336. ZPP-a. Sudija Gogi} [erifa

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 006109 05 Mal Travnik, 30. 09. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}, u pravnoj stvari tu`itelja ERONET Pokretene komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a b.b., 88000 Mostar, protiv tu`enog Dragan Pavlovi}, Kraljice Katarine, 72250 Vitez, radi isplate duga v.s. 412,97 KM, van ro~i{ta dana 30. 09. 2011. godine donio je sljede}u, PRESUDU zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga u visini od 412,97 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 1,47 KM, po~ev od 17. 09. 2004. godine pa do isplate - na iznos od 195,97 KM, po~ev od 17. 10. 2004. godine pa do isplate - na iznos od 198,53 KM, po~ev od 17. 11. 2004. godine pa do isplate - na iznos od 17,00 KM, po~ev od 17. 12. 2004. godine pa do isplate kao i naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 147,50 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Obrazlo`enje Kod Op}inskog suda u Travniku dana 08. 07. 2005. godine zaprimljena je tu`ba tu`itelja protiv tu`enog, radi duga u iznosu od 412,97 KM. Tu`ba tu`itelja s prijedlogom za dono{enje presude zbog propu{tanja dostavljena je tu`enom na odgovor dana 01. 08. 2011. godine. Kako tu`eni u roku od 30 dana, predvi|enom ~lanom 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH (ZPP), nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz podnesenih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev nije o~igledno neosnovan i kako je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci u skladu sa ~lanom 182. ZPP-a. Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 41/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“, br. 29/03). Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a. Isti se odnose na taksu za tu`bu u iznosu od 45,00 KM i takse na odluku u iznosu od 22,50 KM (50%), tro{kovi objave tu`be putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presude putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni isti su dosu|eni tu`itelju shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. Stru~ni saradnik Stojanka Kova~i} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 329. ZPP-a FBiH.

Dnevni avaz

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

41

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 026708 09 Ps Zenica, 21. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina Glavna filijala Zenica, ul. Mar{ala Tita bb Zenica, protiv tu`enih: 1) MIR-PROMET D.O.O. ZENICA ul. Lukovo polje broj 85. Zenica, 2.) SINANOVI] (Azema) ZAHIDA, ul. ^esma broj 3, Ilid`a Rakovica, 3.) RADO[ (Ivice) ZORA, ul. Prve zeni~ke brigade broj 3, Zenica, 4.) DUVNJAK FERID, vlasnik DU]AN STR ul. Had`ije Maizi}a put broj 115., radi isplate duga v.s. 21.468,22 KM dana 21. 10 2011. god. OBJAVLJUJE Tu`enim: prvotu`enom MIR-PROMET D.O.O ZENICA ul. Lukovo polje broj 85. Zenica i tre}etu`enom RADO[ (Ivice) ZORA, ul. Prve zeni~ke brigade broj 3. Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba tu`itelja, podnesena ovom sudu dana 19. 10. 2009. god. kojom tu`ilac potra`uje od tu`enih da tu`itelju na ime neizmirenog duga prema Ugovoru o kreditu broj 00904/2008 od 29. 01. 2008 god. solidarno isplate iznos od 21.468,22 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Osnovanost potra`ivanja tu`itelj temelji na dokazima navedenim u tu`bi: Ugovoru o kreditu broj 00904/2008 od 29. 01. 2008. god., Izvodu iz ovjerenih knjiga Banke od 14. 10. 2009. god., Ugovoru o jemstvu na drugotu`enim i tre}etu`enim od 29. 01 2009. god., ugovoru o jemstvu sa ~etvrotu`enim od 29 01. 2008. god. Dostava se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja. SUDIJA Kubat Jasminka, s.r. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032-0-Ps-07-001027 Tuzla, 09. 08. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Amila Muratagi}, u pravnoj stvari tu`ioca „Zvijezda“ d.o.o. Sarajevo, ul. Rajlova~ka bb, Sarajevo, zastupan po punomo}niku ^ovi} Fadilu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih „HAAA“ d.o.o. Kalesija, ul. Patriotske lige bb, Kalesija, Ali} Alena iz Kalesije i Jahi} Ned`ada iz Tuzle, ul. Ive Andri}a broj 69, Tuzla, radi duga v.sp. 7.266,19 KM, gore ozna~enog dana, donio je slijede}u PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni „HAAA“ d.o.o. Kalesija, Ali} Alen iz Kalesije i Jahi} Ned`ad iz Tuzle, da tu`iocu „Zvijezda“ d.o.o. Sarajevo, na ime duga solidarno isplate iznos od 7.266,19KM (slovima: sedamhiljadadvijestotine{ezdeset{est i 19/100 KM), sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 12. 2004. godine kao dana dospije}a obaveze, pa do dana isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 710,00 KM (slovima: sedamstotinadeset KM), sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija, Amila Muratagi} POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. Zakona o parni~nom postupku 1).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 V 015926 10 I @ivinice, 20. 10. 2011. godine Op}inski sud u @ivinicama u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH Sarajevo, Poslovnica Br~ko, protiv izvr{enika Smajji} Adela iz @ivinica, Novo naselje br. 125 \ur|evik, radi naplate nov~anog potra`ivanja, v.sp. 586,95 KM, objavljuje Rje{enje o izvr{enju na osnovu vjerodostojne isprave Na osnovu vjerodostojne isprave mjenice broj: 21-207005-1 i protesta izdatog od Op}inskog suda u @ivinicama br. 33 0 V 015926 09 V od 11. 12. 2009. godine po prijedlogu tra`ioca izvr{enja radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 586,95 KM do potpunog namirenja, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 50,00 KM, OBJAVLJUJE SE izvr{enik da namiri navedene iznose tra`iocu izvr{enja u roku od 3 dana od dana dostavljenog rje{enja. Ukoliko izvr{enik ne namiri navedene iznose u ostavljenom roku, ODRE\UJE SE izvr{enje protiv izvr{enika pljenidbom 1/2 plate, odnosno nov~anih primanja, ~iji je iznos od 1.000,00 KM i 2/3 od dijela plate koji prelazi iznos od 1.000,00 KM, ostvarenih u DOO „Rudar“, Mitra Trifunovi}a U~e br. 9, Tuzla, ili popisom procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika njihovom prodajom i namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom. Izvr{eniku se zabranjuje raspolaganje zaplijenjenim pokretninama, te se isti upozorava na krivi~nopravne posljedice postupanja protivno navedenoj zabrani. Protiv ovog rje{enja izvr{enik ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Prigovor se podnosi ovom sudu u najmanje 2 primjerka. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDIJA [ejla Kamberovi} Had`iefendi}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}inski sud u Tuzli Broj: 32 0 P 012699 09 P Tuzla, 27. 10. 2011. godine

OBAVIJEST O URU^ENJU PISMENA

ZA: BUSAD@I] ADMIRU IZ GORNJE TUZLE Sud objavljuje slijede}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 015937 06 Mal Travnik, 28. 10. 2010. godine TU@ITELJ: JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar TU@ENI: Stjepan La{tro, Busova~a, Kula bb RADI: isplate duga v.s. 268,50 KM

PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena Busad`i} Admira iz Gornje Tuzle da tu`iocu plati iznos od 3.385,10 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 225,05 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine - na iznos od 2.273,65 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine - na iznos od 534,35 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine - na iznos od 47,30 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine - na iznos od 304,75 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine Te da naknadi tu`iocu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 120,00 KM, a sve u roku od 30 dana. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je to saznala. Nakon proteka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Dostava pismena se smatra obavljenom 15 dana od dana objave u Dnevnim novinama. Sudija, Emina Brki} BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 048486 07 Mal Zenica, 04. 11. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova 46., protiv tu`enog Ferhatovi} Edina ul. Gornjozeni~ka 29B., Zenica, radi isplate duga, vs. 1.192,80 KM, dana 04. 11. 2011. godine

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Stjepan La{tro, Busova~a, Kula bb Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 268,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 107,96 KM, po~ev od 17. 02. 2003. pa do isplate - na iznos od 76,21 KM, po~ev od 17. 03. 2003. pa do isplate - na iznos od 84,33 KM, po~ev od 17. 04. 2003. pa do isplate te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka i to sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik: Mebrura Rosi}

OBJAVLJUJE
Tu`enom Ferhatovi} Edinu ul. Gornjozeni~ka 29B., Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 22. 02. 2007. godine, u kojoj je postavljen tu`beni zahtjev da se tu`eni obave`e na isplatu iznosa od 1.192,80 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 1.192,80 KM po~ev od 22. 02. 2007. god. do dana uplate - kao i naknadom tro{kova postupka, koji se sastoje od sudske takse na tu`bu i presudu po odluci suda, a sve u roku do 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Emina Husakovi} s.r.

42

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
cesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke, u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica. Ako tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e ako su ispunjeni propisani uslovi donijeti presudu zbog propu{tanja (~lan 182. ZPP-a). SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je dana 21. 07. 2011. godine podnio tu`bu radi isplate duga od 113,45 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama. Utu`eni iznos duga odnosi se na dug po ra~unima broj 30090, 31080, 31070, 30060, 31050, 30040, 31010, 31129, 30119, 31109, 30099 i 31089. SUDIJA Had`i} Fikreta

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 023627 10 Mal @ivinice, 02. 11. 2011. godine OGLAS Op}inski sud u @ivinicama, stru~na saradnica Dina Hrustanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Jamakovi} [ukrije, ul. Branilaca Banovi}a br. 32, Banovi}i, zastupan po punomo}niku advokatu Salkanovi} Zurijeti iz @ivinica, protiv tu`ene Mulabdi} Amre, ul. Branilaca Banovi}a br. 32, Banovi}i, radi duga, v.sp. 2.546,97 KM, van rasprave dana, 31. 10. 2011. godine donio je sljede}u:
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 039255 10 Mal Zenica, 04. 11. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova broj 46, protiv tu`ene Halilovi} [e}e iz Zenice, Sarajevska broj 69-A/V, radi duga, v.s. 384,25 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH OBJAVLJUJE Tu`enoj Halilovi} [e}i, iz Zenice, Sarajevska broj 69-A/V dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 21. 07. 2010. godine kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{enu uslugu po ispostavljenim fakturama broj 0709, 0809, 0909, 1009, 1109, 1209, 0110, 0210, 0310 u iznosu od 384,25 KM sa zakonskom kamatom kako slijedi - na iznos od 17,45 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine do isplate, - na iznos od 37,75 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine do isplate, - na iznos od 109,85 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine do isplate, - na iznos od 109,15 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine do

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 031664 11 Mals Biha}, 01. 11. 2011. godine TU@ITELJ: JP „Elektroprivreda BiH“ D.D. Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Biha} TU@ENI: DOO „MAJ-DI“ Biha} Radi: isplate Vrijednost spora: 113,45 KM Na osnovu ~lana 348. stav 3., a u vezi sa ~l. 349. stavom 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i:

PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`iocu isplati na ime duga iznos od 2.546,97 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 08. 10. 2010. godine, pa do dana isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, u iznosu od 505,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana, ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat. Stru~ni saradnik Dina Hrustanovi}
isplate, - na iznos od 74,90 KM po~ev od 25. 12. 2009. godine do isplate, - na iznos od 15,60 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do isplate, - na iznos od 6,85 KM po~ev od 25. 02. 2010. godine do isplate, - na iznos od 6,85 KM po~ev od 25. 03. 2010. godine do isplate, - na iznos od 5,85 KM po~ev od 25. 04. 2010. godine do isplate, kao i da naknadi tu`iocu tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija Sanela Popovi}

OGLAS
Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i pro-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 017866 10 Mals Biha}, 28. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`ioca DOO „Ilma“ Biha} iz Biha}, kojeg zastupa punomo}nik, advokat Hamdija Velad`i} iz Biha}, protiv tu`ene Salihagi} Kade, vlasnice TR „Edna“ Biha} iz Biha}, radi isplate duga, v.sp. 1.739,98 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

kat Hamdija Velad`i} iz Biha}, protiv tu`ene Salihagi} Kade, vlasnice TR „Edna“ Biha} iz Biha}, radi isplate duga od 1.739,98 KM, dana 28. 10. 2011. godine, donio je PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se t`ena da tu`itelju isplati dug od 1.739,98 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja se ima obra~unati od 05. 03. 2009. godine do kona~ne isplate i naknadi tro{kove spora u iznosu od 105,00 KM, sve u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana prijema presude. Sudija Fikreta Had`i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

OGLAS
OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`itelja DOO „Ilma“ Biha} iz Biha}, kojeg zastupa punomo}nik, advo-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 017404 10 Mal Biha}, 21. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Elvir Jakupovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Hypo Alpe Adria Bank, d.d. Mostar, protiv tu`enog ^elan Zvonka iz Biha}a, radi isplate duga, v.s.p. 518,87 KM, vanraspravno dana 21. 10. 2011. godine donio je slijede}u PRESUDU zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu isplati dug u ukupnom iznosu od 518,87 KM, sa zakonskom zateznom kamatom ra~unaju}i od dana podno{enja tu`be 15. 02. 2010. godine pa do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 38,91 KM, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelja podnesenu 15. 02. 2010. godine, sud je dostavio tu`enom na odgovor putem dnevnih

novina i oglasne plo~e suda, uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Obzirom da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l.1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje: od takse na tu`bu u iznosu od 25,94 KM i takse na presudu u iznosu od 12,97 KM, {to ukupno iznosi 38,91 KM odmjerene po Zakonu o sudskim taksama USK („Sl. list USK, br. 3/97, 6/98 i 8/05“), a prema ozna~enoj vrijednosti predmeta spora. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183 stav 1. ZPP-a). SUDIJA Elvir Jakupovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 028265 09 Mal Zenica, 03. 11. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog Lukovi} Irnel iz Zenice, ul. ZAVNOBiHa br. 7, Zenica, radi duga, v.s. 758,02 KM, van ro~i{ta, dana 03. 11. 2011. godine, donio je slijede}u: - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati nov~ani iznos od 758,02 KM (slovima: sedamstotinapedestiosam i 02/100) sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: - na iznos od 220,00 KM po~ev od 28. 10. 2009. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 08. 2009. godine do isplate,

PRESUDU

- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 06. 2009. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 07. 2009. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 10. 2009. godine do isplate, - na iznos od 280,62 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 09. 2009. godine do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine do isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 149,00 KM, sve u roku od 15 dana. Dostava ove Presude tu`enom smatra se obavljenom po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja iste. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328. Zakona o parni~nom postupku. Sudija: Alma Bijedi}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 019648 07 Mal Biha}, 21. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Elvir Jakupovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. za osiguranje „Camelija“, Biha}, protiv tu`enog Had`i} Emsudina iz Sarajeva, radi isplate duga, v.s.p. 430,00 KM, vanraspravno dana 21. 10. 2011. godine donio je slijede}u PRESUDU zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 430,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 04. 2007. godine pa do isplate, te mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 31,57 KM, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelju podnesenu 24. 05. 2007. godine, sud je dostavio tu`enom na odgovor putem dnevnih

novina i oglasne plo~e suda, uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Obzirom da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu njie dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1 ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: takse na tu`bu u iznosu od 21,05 KM i takse na presudu u iznosu od 10,52 KM, {to ukupno iznosi 31,57 KM odmjerene po Zakonu o sudskim taksama USK („Sl. list USK, br. 3/97, 6/98 i 8/05“), a prema ozna~enoj vrijednosti predmeta spora. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183 stav 1. ZPP-a) SUDIJA Elvir Jakupovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 029303 09 Mals Zenica, 03. 11. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja Elektroprivreda HZ Herceg Bosna d.d. Mostar, Poslovnica @ep~e, zastupana od strane zakonskog zastupnika - Direktora Mato - Matan @ari}, protiv tu`enog „MIR PROMET“ d.o.o. Zenica, Lukovo Polje br. 85, Zenica, radi duga, v.s. 490,70 KM, van ro~i{ta, dana 03. 11. 2011. godine, donio je slijede}u: PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga

isplati nov~ani iznos od 490,70 KM (slovima: ~etiristotinedevedeset i 70/100 KM) sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 09. 12. 2009. godine do isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 104,00 KM, sve u roku od 15 dana. Dostava ove Presude tu`enom smatra se obavljenom po proteku 15 dana od dana objavljivanja iste. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Zakona o parni~nom postupku. Sudija: Alma Bijedi} s.r.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

43

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: 41-0-I 00 5466 09 I Visoko, 17. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U VISOKOM izvr{ni sudac Nina Mujagi} u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja HYPO ALPE ADRIA BANK DD MOSTAR, protiv izvr{enika ISLAMOVI] [EVALE iz Visokog, Donje Rosulje br. 3, radi izvr{enja na nepokretnostima prvoizvr{enika, v.s. 21.596,60 KM, izvan ro~i{ta, donio je dana 17. 10. 2011. godine ZAKLJU^AK o ponovljenoj drugoj prodaji nepokretnosti 1. Odre|uje se druga ponovljena prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti, ozna~enih kako slijedi; nepokretnosti upisanih u k~. br. 612, u naravi stambeno poslovna zgrada 1 povr{ine 81 m2, dvori{te 0 povr{ine 73 m2 i pomo}na zgrada

povr{ine 49 m2 sve upisano u zk. ul. 1701 KO Visoko. Ro~i{te za drugu prodaju nepokretnosti precizno odre|ene u to~ci 1. ovog zaklju~ka, odr`at }e se u ponedjeljak 21. 11. 2011. godine sa po~etkom u 10,00 sati, u zgradi ovoga suda soba broj 19. 2. Ukupna vrijednost predmetne nepokretnosti, preciznije odre|ene u to~ci 1. ovog zaklju~ka, utvr|ena je temeljem nalaza i mi{ljenja stalnog sudskog vje{taka Lejle Spaho, koji datira od 20. 12. 2010. godine, i procijenjena vrijednost iste iznosi 107.060,00 KM. 3. Na drugom ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne mo`e prodati ispod 1/3 ukupne utvr|ene vrijednost nepokretnosti. Sudac Nina Mujagi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.

VREMEPLOV w

17. novembar

DOGODILO SE
1333. - Bosanski kralj Stjepan Drugi prodao Dubrovčanima Humsko primorje od Stona do Gruda u Konavlima s poluotokom Pelješcem. Kasnije su 1419. i 1426. godine vojvoda Sandalj Hranić i Radoslav Pavlović prodali Dubrovčanima i Konavle. 1869. - Poslije više od deset godina rada pod rukovodstvom Francuza Ferdinanda Lesepsa (Lessepsa) otvoren je Suecki kanal kojim su povezani Sredozemno more i Indijski okean. 1947. - Završena izgradnja omladinske pruge Bosanski Šamac - Sarajevo, dužine 242 kilometra. Gradnja pruge počela je 1. aprila 1947. godine i u njoj je učestvovalo 887 omladinskih radnih brigada sa 211.371 graditeljem. 1988. - Smjenjivanje visokih funkcionera u Pokrajinskom komitetu (PK) Saveza komunista Kosova (SKS) Kaćuše Jašari i Azema Vlasija izazvalo masovne demonstracije Albanaca na Kosovu, uključujući i štrajk oko 1.000 rudara u Rudniku Stari trg, koji je počeo u februaru 1989. godine. 1989. - U jednoj od najvećih rudarskih nesreća u Srbiji, u jami “Morava” aleksinačkih rudnika uglja, poginulo 90 rudara. 1993. - Počeo raditi Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije (ICTY), sa sjedištem u Hagu. 1999. - U Memićima kod Kalesije

""

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

ILA=@=H

USUSRET ZIMI Kako zaštititi kožu od UV zračenja

5E=A E Až=A = F=žE A@= šJAJ
Istraživači su otkrili da skijaši ne posvećuju dovoljno pažnje zaštiti vlastite kože tokom uživanja u zimskim aktivnostima. Poznata je, naime, činjenica da UV zračenje može biti jednako intenzivno na vrhu snježne planine kao i na pješčanoj plaži usred ljeta. - Skijaši su izloženi pretjeranoj količini UV zračenja na visokoj nadmorskoj visini. Tako se štetne zrake reflektiraju od snijega i dolaze iz svih smjerova. Skijaši su tokom spuštanja niz bijele padine doslovno “okupani” štetnim zračenjem ističe Piter A. Andersen (Peter), naučnik s Univerziteta u San Dijegu. Pitate se onda vjerovatno kako se zaštititi? Stručnjaci nude sljedeće sav-

Sunčane naočale su obavezne

Skijaši su tokom spuštanja niz bijele padine doslovno “okupani” štetnim zračenjem - ističe Piter A. Andersen, naučnik s Univerziteta u San Dijegu
jete: nanesite sredstvo za zaštitu od sunca minimalno 30 minuta prije izlaska na snijeg. Obilno koristite zaštitni balzam za usne, nosite skijaške kacige i rukavice. Obavezne su i sunčane naočale.

Danas je Međunarodni dan studenata. Širom svijeta obilježava se kao sjećanje na događaje iz 1939. godine kada su nacisti pogubili devet, a u koncentracijske logore deportovali više od 1.200 studenata Praškog univerziteta. Svjetski dan studenata je od tada postao simbol studentskih stradanja u cijelom svijetu. klanjana dženaza za 261 osobu ekshumiranu u oktobru 1998. godine iz masovne grobnice Glumina kod Zvornika. Žrtve iz masovne grobnice Glumina bili su Bošnjaci iz zvorničkih sela ubijeni u aprilu 1992. godine. 2000. - Na konferenciji u Dejtonu, upriličenoj povodom pete godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma, objavljeno da je prvi dobitnik Mirovne nagrade ustanovljene na ovoj konferenciji američki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton). 2001. - Na Kosovu održani prvi parlamentarni izbori od dolaska međunarodnih snaga u tu pokrajinu u junu 1999. godine. Ubjedljivu pobjedu odnio je Demokratski savez Kosova (DSK) Ibrahima Rugove, osvojivši 45,6 posto glasova. Na izbore je izašlo 63 posto Albanaca i 56 posto Srba.

Istočni narodi Liječi i su za crni kim gobolesti vorili da liječi sve stomaka bolesti, osim smrti. Stručnjaci koji su vršili istraživanja utvrdili su da ovaj začin otklanja nadutost, liječi bolesti pluća, stomaka i žuticu. Odličan je za ublažavanje kašlja, a napitak se priprema na sljedeći način: Veliku kašiku crnog kima, kašičicu kamilice i pola kašičice anisa pomiješati i preliti šoljom vruće vode pa ostaviti da stoji deset minuta. Procijediti, zasladiti medom i piti nekoliko puta dnevno. 

E K>=ž=L= =š= FHA I KKHK HEL=? == LEJ=E=
Kukuruzno zrno bogato je šećerom i kalorijama, a većina osoba koje redovno doručkuju u ovaj obrok najčešće uvrštavaju kukuruzne pahuljice. Prehrana koja sadrži puPahuljice no kukuruza sadrže šećer može dovesti do ozbiljnih problema s tjelesnom težinom. Iako kukuruz nije nezdrav u ograničenim količinama, sve manja cijena i povećana proizvodnja njegovih prerađevina doveli su do velike potrošnje.

Začin kao lijek

Namirnica koja deblja

Česta krvarenja iz nosa

Mogući razlog Nos ispirajte krvarenja iz nosa je sokom nedostatak vitamina od limuna C i K i bioflavonoida. Zbog toga osobe koje su sklone krvarenju trebaju nastojati da u prehrani bude dovoljno narandži, limuna, grejpfruta, mandarina, jabuka, krompira, kupusa, paprika, jogurta ili kiselog mlijeka, sojinog i ribljeg ulja. Kod čestog krvarenja iz nosa povoljno djeluje ispiranje nosa razblaženim, svježe iscijeđenim sokom od limuna. Ipak, važno je obratiti se ljekaru koji će utvrditi stvarni uzrok pojave.

RO\ENI
1950. - Rođen njemački plivač Roland Mates (Roland Matthes), nosilac zlatnih medalja s dviju Olimpijskih igara (OI). 

Kćerka je invalid 80 posto i ide u specijalnu školu. Svaki dan moram je pratiti do škole i nazad. Može li moja supruga otići u invalidsku penziju (ima 11 godinastaža) zbogdjeteta, jer djevojčica ne može sama hodati? Imala je operacije kuka, oka i ima epilepsiju. I supruga je lošeg zdravlja, kaže S. L. iz Tuzle. Invalidska penzija ostvaruje se isključivona osnovuzdravstvenog stanja osiguranika i na ostvariva-

1L=E@I= FAE=

UMRLI
1995. - U Skoplju u 88. godini umro Petre Prličko, doajen i jedan od utemeljivača makedonske pozorišne umjetnosti, istaknuti glumac i režiser.

Tuzla: [ta ka`e zakon

nje tog prava neutječu nikakve porodične i socijalne poteškoće. Prema tome, ako je vaša supruga slabog zdravstvenog stanja, može podnijeti zahtjev s potrebnom medicinskom dokumentacijom za ostvarivanje prava na invalidsku penziju. Ocjenu njene radne sposobnosti izvršit će Institut za medicinsko vještačenje,koji ćeneposrednim pregledom i na osnovu medicinske dokumentacije utvrditipostoji likodnje prvakategorija invalidnosti ili ne. U pitanju niste naveli koliko godina života ima supruga da bismo vam mogli utvrditi ispunjava li uvjete staža za ostvarivanje prava na invalidsku penziju ukoliko kod nje bude utvrđena prva kategorija invalidnosti. 

Do 1992. godine radio sam u državnoj firmi. Od tada više ne radim, ali sam se prijavio na dobrovoljno osiguranje i doprinose uplaćujem već 10 godina. Sada sam ispunio uvjete za starosnu penziju jer imam 65 godina života i 20 staža i podnio sam zahtjev za penziju. Hoće li mi se prilikom utvrđivanja penzijskog osnova za taj period uplate doprinosa uzeti visina uplaćivanog doprinosa ili osnov na koji sam uplaćivao doprinos, pita K. L. iz Busovače. Odredbom Člana 49. Zakona o PIO, propisano je da se osiguranicima koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za PIO za utvrđivanje penzijskog osnova uzimaju osnovice koje

7F=J= @FHEI=

služe za obračunavanje i plaćanje doprinosa za PIO. Prema tome, vama će se prilikom utvrđivanja osnova za taj period uzeti osnovice koje su služile za obračunavanje i plaćanje doprinosa. Federalni zavod PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

ILA=@=H

Dnevni avaz, ~etvrtak,, 17. novembar/studeni 2011.

"#
2 3

Tačno Netačno
Britanski Bernard Lou Montgomeri jedan je 1savezničkihfeldmaršalod najpoznatijih vojskovođa u Drugom svjetskom ratu? Seti I bio je zaslužan za veličinu i značaj dinastije Ramzeida? Sijamska riba borac poznata je po rivalskom ponašanju mužjaka?

ISTRAŽIVANJE Tvrdnje stručnjaka s Univerziteta u Torontu 

E?A JHEL= šJ= IAć=
Studija je pokazala da su ljudi koji u DNK imaju dvije kopije gena G suosjećajniji, pouzdaniji i milosrdniji

Svi imamo oko tri milijarde “slova” u svom genetičkom kodu, no ljudi koji u DNK imaju dvije kopije gena G suosjećajniji su, pouzdaniji i milosrdniji, tvrde naučnici. Je li neko suosjećajan, može se utvrditi vrlo brzo, za čak 20 sekundi, kaže Aleksandr Kogan, profesor na Univerzitetu u Torontu. Varijacije u genu za recepciju oksitocina mogu se prepoznati u neverbalnom ponašanju ljudi, a suosjećajniji ljudi se više smješkaju, kimaju glavom i zadržavaju kontakt očima, rezultati su istraživanja objavljeni u časopisu “Proceedings of the National Academy Sciences in the United States of America”. Oksitocin je često nazivan i hormonom ljubavi i dovodi se u vezu s povezanosti s partnerom, seksualnim uzbuđenjem i, naravno, empatijom. Profesor Kogan i njegov tim proveli su istraživanje na 116 studenata Univerziteta u Torontu kojima su pustili videosnimke te mjerili njihov nivo oksitocina. Nakon samo dvadesetak sekundi naučnici su tačno mogli odrediti ko je od sudionika istraživanja suosjećajniji zbog govora tijela i izrazalica.

1. TAČNO

Popularni Monti izluđuje savezničke lidere
Britanski feldmaršal Bernard Lou Montgomeri (Bernard Law Montgomery) jedan je od najpoznatijih savezničkih vojskovođa u Drugom svjetskom ratu. Komandovao je vojskom prilikom invazije na Siciliju i Italiju 1943. godine kao i u iskrcavanju u Normandiji. Britansko-kanadske trupe vodio je preko sjeverne Francuske sve do sjevera Njemačke, u srce tada umiruće Hitlerove imperije. Unaprijeđen u feldmaršala, imenovan je za načelnika kraljevskog generalštaba 1946. do 1948., a potom i za zamjenika glavnokomandujućeg NATO-a 1951. do 1958. godine. Oprezan, temeljan strateg, popularni Monti često je do ludila umio dovesti savezničke lidere, uključujući i američkog predsjednika Dvajta Ajzenhauera (Dwight Eisenhower), ali je zbog poslovičnog insistiranja na razradi posljednjeg detalja zadržao status omiljenog starješine među vojnicima. Rođen je 17. novembra 1887., a umro 24. marta 1976. godine.

Suosjećajniji ljudi se više smješkaju i zadržavaju kontakt očima W:57.468pt H:77.217pt 

Preporučen mi je tretman s voćnim kiselinama. Kako one djeluju na kožu, pita N. L. iz Mostara. Alfa hidrokiseline (AHA) nazivaju se još i “voćne kiseline”, iako se one dobivaju iz

ORDINACIJA 6HAJ= LćE EIAE==

Dr. Katarina Dujmović, dermatovenerolog

šećerne trske, kiselog mlijeka ili starog vina. Od svih AHA kiselina glikolna kiselina najlakše ulazi u kožu i hidratizira je. Osnovno djelovanje svih AHA kiselina je ljuštenje rožnatog sloja kože. Na taj način one otvaraju i čiste pore, a također pozitivno djeluju na sintezu kolagena i elastina. Dubina prodora AHA kiselina ovisi o njihovoj koncentraciji, podlozi i vremenu djelovanja preparata na koži.

Potrebno je: 500 g brašna, 250 ml mlijeka, malo soli, 20 g kvasca, 100 g šećera, 20 g vanilin šećera, 50 g suhog grožđa, 50 g suhih kajsija, 50 g suhih šljiva, 50 g suhih smokava, 100 g margarina, šećer u prahu za posipanje. Način pripreme: 1. Suho voće sitno isjeckati i pomiješati. 2. Rastopiti kvasac s mlijekom, šećerom i malo brašna. 3. Posebno pomiješati brašno, so, ulje i vanilin šećer, a zatim dodati razmućeni kvasac i dobro umijesiti tijesto. 4. Ostaviti ga da naraste duplo, a zatim ga podijeliti na četiri dijela. 5. Svaki komad tijesta razvući, premazati omekšalim margarinom, posuti isjeckanim

0A> I= IKDE LćA

Predlažemo da pripremite

2. TAČNO

Uzdigao veličinu i značaj Ramzeida
Seti I, egipatski kralj iz 19. dinastije, bio je zaslužan za veličinu i značaj dinastije Ramzeida. Njegov otac Ramzes I vladao je samo dvije godine, a Seti je mnogo učinio u unapređenju Egipta vladajući od 1290. do 1279. godine prije nove ere. Utvrdio je granicu, otvarao rudnike i kamenolome, kopao bunare, obnavljao hramove i svetilišta, nastavio radove na velikoj dvorani u Karnaku i izgradio hram u Abidosu, ukrašen vješto urađenim reljefima. Umro je 1279. godine prije nove ere.

suhim voćem i umotati u rolat. 6. Rolate potom oblikovati u pletenice, vekne ili oblike po želji i peći sat na 180 stepeni. Pečeni voćni hljeb posuti šećerom u prahu.

3. TAČNO

Sijamska riba borac rivalskog ponašanja
Sijamska riba borac je slatkovodna tropska riba poznata po rivalskom ponašanju mužjaka. Porijeklom je s Tajlanda, gajena je radi organiziranja borbi. Borbe se sastoje uglavnom od štipanja peraja, a uz to riba prikazuje proširene poklopce škrga, maše perajima i pojačava boju. Ova vitka riba poraste do 6,5 centimetara. U divljini je uglavnom zelenkaste ili smeđe boje s crvenim perajima. Kada se uzgaja, ima duga i lepršava peraja i može biti raznih boja: crvene, zelene, plave ili blijedoljubičaste.

46

^etvrtak 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
OKRU@NI PRIVREDNI SUD ISTO^NO SARAJEVO Broj 61 0 Mals 0014642 10 Mals Isto~no Sarajevo, 20. 10. 2011. godine

oglasi
Ugovora o kori{tenju usluga GSM MS1 mre`e ostao du`an iznos od 644,55 KM. Tu`eni nije platio navedeni dug pa tu`itelj predla`e da sud po provedenom postupku ili usljed propu{tanja obave`e tu`enog da tu`itelju isplati dug, sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka, na na~in kako je to navedeno u izreci ove odluke. Sud je tu`enom dostavio tu`bu na odgovor sa uputom i upozorenjima, koju je prema stanju u spisu tu`eni primio dana 20. 06. 2011. godine. Tu`eni u zakonskom roku od 15 dana nije dao odgovor na tu`bu, a budu}i da je tu`itelj predlo`io da sud donese presudu zbog propu{tanja, te da iz ~injeni~knih navoda i dokaza prilo`enih uz tu`bu proizilazi osnovanost tu`benog zahtjeva, sud je bez raspravljanja donio odluku kao u izreci na osnovu ~lana 182. Stav 1. Zakona o parni~nom postupku. Tu`itelju pripada pravo na naknadu tro{kova parni~nog postupka u skladu sa ~lanom 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od tro{kova objavljivanja tu`be u dnevnim novinama u iznosu od 80,00 KM, takse na tu`bu u iznosu od 50,00 KM i takse na presudu u iznosu od 25,00 KM, obra~unate u skladu sa Zakonom o sudskim taksama (Sl. glasnik RS br. 73/08), {to ukupno iznosi 75,00 KM. Sudija Samra Akova POUKA: Protiv ove presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje sukladno odredbama Zakona o parni~nom postupku.

OGLAS
Okru`ni privredni sud Isto~no Sarajevo, sudija Samra Akova, u pravnoj stvari tu`itelja TELEKOM SRPSKE a.d. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog UDRU@ENJE GRA\ANA SOS TELEFON 1290 Kasindo, radi duga v.s. 644,55 KM vanraspravno, dana 20. 10. 2011. godine, donio je:

PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju islati iznos od 644,55 KM, na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 236,73 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 273,09 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 20,90 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 113,83 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 155,00 KM, sve u roku od 15 dana.

Obrazlo`enje

Tu`itelj je podnio tu`bu sudu dana 11. 02. 2010. godine u kojoj navodi da mu je tu`eni na ime

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 110445 09 P Sarajevo, 01. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Bahtovi} Aida, u pravnoj stvari tu`itelja 1. Vivian Trlin, nastanjena u Rijeci, R Hrvatska, ulica [trosmajerova broj 23, 2. Aleksandra Ba{ovi} i Andrej Ba{ovi}, nastanjeni na istoj adresi, a zastupani po prvotu`iteljici, protiv tu`ene Ljiljana Radovi} iz Sarajeva, ulica Ante Babi}a broj 11, zadnja poznata adresa, radi utvr|enja prava vlasni{tva, vsp. 8.000,00 KM, nakon odr`ane usmene, glavne i javne rasprave dana 29. 09. 2011. godine u prisutnosti prvotu`iteljice li~no, a koja je punomo}nik drugo i tre}etu`itelja, a u odsutnosti uredno obavije{tene tu`ene, donio je dana 31. 10. 2011. godine, slijede}u:

PRESUDU OBAVIJEST
Dodatne javne konsultacije u okviru Projekta „Plava voda“
Javno preduze}e Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik implementira Projekat „Plava voda“ koji za op}i cilj ima unapre|enje odr`ivog kori{tenja istoimenog izvori{ta u korist lokalnog stanovni{tva. S ciljem {to ve}eg uklju~ivanja javnosti u implementaciju Projekta, Uprava Preduze}a je u mjesecu oktobru 2011. g. organizovala niz javnih konsultacija u op}inama koje su sa aspekta pove}ane potrebe za vodosnabdijevanjem izrazile interes za u~e{}e u ovom Projektu. Osnovna tema javnih konsultacija je uticaj implementacije Projekta na okoli{ i lokalno stanovni{tvo. Zbog iskazanog interesa javnosti, Uprava Preduze}a je odlu~ila da na istu temu odr`i jo{ dvije dodatne javne konsultacije i to u op}ini Vitez i u op}ini Travnik. Dodatne javne konsultacije }e se odr`ati u navedenim op}inama po slijede}em rasporedu: Op}ina Vitez: 21. 11. 2011. (ponedjeljak) u periodu od 16.00 - 17.30 h, sala Op}ine Vitez; Op}ina Travnik: 21. 11. 2011. (ponedjeljak) u periodu od 18.00 - 20.00 h, sala Op}ine Travnik. Podsje}amo javnost da su jo{ od juna mjeseca 2011. g. dokumenti o Projektu dostupni za sve zainteresirane gra|ane svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 u prostorijama Preduze}a (Zenjak bb, Travnik) te na info-pultovima navedenih op}ina. Tako|er se dokumenti u elektronskoj formi (na lokalnom i engleskom jeziku) dostupni i na WEB stranici Preduze}a: www.jprvplavavoda.ba. Za vi{e informacija mo`ete kontaktirati: Javno preduze}e Regionalni vodovod „Plava Voda“ d.o.o. Travnik Adresa: Zenjak bb, 72270 Travnik. Tel: + 387(0) 030 511 133; Fax: +387(0) 030 511 132. E-mail: prv.plavavoda@bih.net.ba Uprava JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik Zamjenik direktora: Ivica Haramba{i}, dipl. prav. -Direktor: mr. sc. Ernad Grani}, dipl. ing.
Odbija se u cjelosti tu`beni zahtjev tu`itelja, kako glasi: Utvr|uje se postojanje obveznog pravnog odnosa - kupoprodajnog ugovora zaklju~enog izme|u Ljiljane Radovi} i pok. Rajka Ba{ovi}a temeljem kojeg odnosa je Ljiljana Radovi} prodala Rajku Ba{ovi}u 1986. godine za cijenu od 258,000 dinara nekretninu koja u naravi predstavlja gara`u broj 1, povr{ine 19,81 m2, u

objektu broj I, niz IV, naselje Ned`ari}i kvadrant C-4 u ulici Akifa [eremeta broj 10, u Sarajevu. Utvr|uje se da je tu`iteljica Vivian Trlin vlasnik 1/2 nekretnine - koja predstavlja bra~nu ste~evinu - u naravi gara`e broj 1, povr{ine 19,81 m2, u objektu broj I, niz IV, naselje Ned`ari}i kvadrant C - 4, u ulici Akifa [eremeta broj 10, u Sarajevu. Utvr|uje se da su tu`itelj Aleksandra Ba{ovi} i Andrej Ba{ovi} svaki u 1/4 vlasnici nekretnine u naravi gara`e broj 1, povr{ine 19,81 m2, u objektu broj I; niz IV, naselje Ned`ari}i kvadrant C-4, u ulici Akifa [eremeta broj 10, u Sarajevu, a {to je tu`ena du`na priznati i trpiti da ova presuda bude osnov za upis prava vlasni{tva tu`itelja na ozna~enoj nekretnini sa dijelom prvotu`iteljice 1/2 i drugo i tre}etu`itelja sa dijelovima 1/4 u Knjigu polo`enih ugovora - Op}ina Novi grad kod Zemlji{no knji`nog ureda Op}inskog suda u Sarajevu, i to u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, kao neosnovan. Svaka stranka snosi svoje tro{kove postupka. Sudija Aida Bahtovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana prijema iste. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka (3) primjerka za sud i stranke.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A BROJ: 065-0-Mal-06-000148 Sarajevo, 05. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Sandra Stare, po tu`bi tu`itelja Telekomunikacije RS A.D. Banja Luka, Direkcija za korporativne poslove, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8. Banja Luka, protiv tu`enog Hamzi} Sabrije iz Sarajeva, ul. Baruthana br. 13, sa posljednjom poznatom adresom u Sarajevu, ul. Hrvatin br. 39., radi duga u iznosu od 1.057,64 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

OGLAS
Tu`itelj je dana 05. 01. 2006. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu od 1.057,64 KM, te predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 1.057,64 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.

Ovim putem dostavlja se tu`ba na odgovor, u smislu odredbi ~l. 69., 70. i 71. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koji u skladu sa odredbom ~l. 334. ZPP-a FBiH mora sadr`avati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Ako tu`eni, kome je tu`ba uredno dostavljena ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti odluku u smislu odredbi ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te pozivom na broj gornji ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, u ulici [enoina broj 1.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

47

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOIVNE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 037123 10 Mal Travnik, 27. 10. 2011. godine TU@ITELJ: JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar TU@ENI: Stipo [trbac, Bila bb, Vitez RADI: isplate duga v.s. 443,66 KM

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Stipo [trbac, Bila bb, Vitez Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 443,66 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:

- na iznos od 75,21 KM, po~ev od 16. 11. 2009. pa do isplate - na iznos od 111,50 KM, po~ev od 16. 12. 2009. pa do isplate - na iznos od 23,40 KM, po~ev od 16. 01. 2010. pa do isplate, - na iznos od 87,15 KM, po~ev od 16. 02. 2010. pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM, po~ev od 16. 03. 2010. pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM, po~ev od 16. 04. 2010. pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 05. 2010. pa do isplate, - na iznos od 76,20 KM po~ev od 16. 06. 2010. pa do isplate te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka i to sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Mebrura Rosi}

Potra`ite na kioscima
Fahriye Evcen

Kupila ku}u za dva miliona dolara

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 006555 08 Mal Zenica, 04. 11. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`ene Gazi} Aide iz Zenice, ul. @eljezni~ka br. 11 A, radi naplate duga v.s. 2.274,13 KM, dana 04. 11. 2011. godine, van ro~i{ta, donio je slijede}u: PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`iocu plati iznos od 2.274,13 KM sa zakonskom kamatom po~ev{i od dospije}a obaveze do dana isplate i to: - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine do isplate, - na iznos od 95,25 KM po~ev od 15. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 213,28 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine do isplate,

- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine do isplate, - na iznos od 1.123,20 KM po~ev od 08. 11. 2008. godine do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine do isplate, kao i da naknadi tu`iocu tro{kove postupka u iznosu od 219,00, sve u roku od 15 dana. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`ena mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa ~lanom 183. stav 1. a u vezi sa ~lanom 329. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Sudija Sanela Popovi}

Berrak Tüzünataç, Bade iz „Ezela“

U ljubavnom trokutu?!
POSTERI
Murat Yildirim

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 010104 08 Mal Zenica, 04. 11. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog Hamzi} Alena iz Zenice, Crkvice broj 9 C, radi isplate duga v.s. 2.482,36 KM, van ro~i{ta, dana 04. 11. 2011. godine. PRESUDU - zbog propu{tanja Tu`enom se nala`e da tu`iocu isplati iznos od 2.482,36 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dospije}a obaveze do dana isplate i to: - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine

do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine do isplate - na iznos od 329,56 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 12. 2008.godine do isplate - na iznos od 1.123,20 KM po~ev od 04. 12. 2008. godine do isplate kao i da naknadi tu`iocu tro{kove postupka u iznosu od 234,00 KM, sve u roku od 15 dana. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa ~lanom 183. stav 1, a u vezi sa ~lanom 329. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Sudija Sanela Popovi}

Imena za djecu su spremna
Emily Deschanel

@ivjela sa ocem u biv{oj Jugoslaviji

PLUS Sadr`aji serija * „Slomljena krila“ * „Izgubljena ~ast“ * „Pobjeda ljubavi“

48 Četvrtak 17. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 48

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., full oprema, boja metalik srebro, registrovan do 20. 5. 2012. Tel. 033 644 590 Pežo 206, benzin 1.4, 2002., ful oprema, uvoz Njemačka, plaćena carina i PDV, cijena 6.700 KM, servisna knjiga. Tel. 061 107 285 Prodajem dva oldtimer Citroena GS 1.3 iz 1980. Jedno vozilo je trajno registrovano, drugo nije. Cijena skupljeg je 4.100 KM. Tel. 061 142 418, 061 900 021 Prodajem havarisanog Citroen xsara pikaso 1.6 benzin, 2007. godište, prešao 29.000 km, cijena 3.300 KM. Tel. 061 726 654 Renault megan 1.6, 2000. god., ful oprema, reg. do aprila 2012. god. Tel. 062 690 900 Reno 4 GTL, god. 1991., registrovan, cijena 1.000 KM. Tel. 062 210 128 Reno 5, 1985. g., 1.4 B. Neregistrovan, alarm, daljinsko zaključavanje, 1.100 KM. Nije ista cijena za zamjenu. Može zamjena za dizel. Tel. 063 046 747 Reno 5, 1986. god., u voznom stanju, registrovan do 27. 10. 2011., cijena 1.100 KM. Tel. 062 921 796. Reno megan karavan 1,9 dci, 2003., registrovan do 5. mj. 2012., ful oprema, 8.000 KM. Tel. 061 404 710 Reno megane 2007, 1,5 dci 2 vrata, extra stanje registrovan, servisna knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10.900 KM.Tel. 061 259 784 Reno safran 95. g. u dobrom stanju. Tel. 061 511 437 Reno scenic 1999. godina, 1.6 B, u odličnom stanju, cijena 5.800 KM. Tel. 061 747 935 Reno sedan, 2003., dizel, 1.5, ful oprema, servisna, uvoz Njemačka, plaćena carina i PDV, cijena 10.700 KM. Tel. 061 107 285 Reno senik 1.4, 16v, god. 2003., oprema klima, elektro staklo dalj. zaključavanje, prešao 1.38 hiljada km reg. do 30. 8. 2012., 8.200 KM. Tel. 063 369 013 Scenic, 1.4 benz., 2000. god., 70KW, 130.000 km, registrovan do 06/2012., plavi, klima, el. staklo, zaključavanje, 7.900 KM. Tel. 062 441 170 Seat ibiza 1.9 sdi, 2001. god, full oprema, plaćeno sve do reg, srebreni, 4 vrata, alu felge, cijena 7.400 KM. Tel. 063 902 618 Seat ibiza 1999. g. Ful oprema, klima podizači, el. retrovizori, aerbagovi, itd., 1.4l, 16v, 74kw, nove gume zimske, auto u top stanju. Tel. 061 278 115 Seat ibiza, 2003., benzin 1.2, ful oprema, servisna, uvoz Njemačka, plaćena carina i PDV, cijena 8.500 KM. Tel. 061 204 169 Suzuki vitara 1.6 ben i Audi b4 1.6 ben, 1994. god., prodajem ili mjenjam oba auta za nešto novije. Tel. 063 339 934 Škoda fabia 2005. god., 1.2 htp, 44kw, sreb met, reg do 6. mj 2012., klima, airbag, cd, board computer, kožni volan, 9.200 KM. Tel. 061 173 747 Škoda felicia, 1,3 GLX, karavan, 1997. god. Hitno, povoljno. Cijena 2.500 KM. Tel. 061 158 735 Toyota carina 1.6 benzin, god. 1992., registrovana do petog mjeseca u odličnom stanju povoljno. Tel. 061 202 642 Toyota RAV4 2005. god. Dizel, hitno. Povoljno. Tel. 061 147 887 Volkswagen caddy - višenamjenski sa sjedištima 1997. godište, 1.9 dizel, registrovan do 8 mjeseca 2012. godine, servo, prešao 122.000 km, urađen servis, ekstra stanje, cijena 5.300 KM, fiksno. Tel. 065 472 216 VW Caddy očuvan, vrlo povoljno, godište 2000. Tel. 061 131 532 VW pasat 1.9 tdi, lim. 08. g. sivi bluemotion, Opel vectra 1.9 cdti, 06. g. crna, Pasat 1.9 tdi kar. 07. g. i Pasat 2.0 tdi lim. 06. g. conf. lim. može na car. povlasticu. Tel. 061 133 050 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem kombi neregistrovan, neispravan, niže vrijednosti, za magacina. Tel. 061 504 877 Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mlađa godišta, isključivo ispod tržišnih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798 Potražnja. Auto, havarisano. Tel. 062 506 705 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887 Centar kod Francuske rezidencije izdajem lijepo namješten stan. Tel. 061 480 445 Dvoiposoban namješten stan izdajem Čobanija, 500 KM. Tel. 061 142 704 Ilidža Osjek izdaje se kuća. Tel. 061 304 213 Izd. dvos. namj. stan u priv. kući, pos. ulaz, plin. grij., studentima ili zap. djev. (blizu F. duhana i Merkatora) 200 KM. Tel. 061 551 909 Izdajem dvosoban namješten stan na Alipašinom polju u B fazi. Tel. 061 842 989 Izdajem dvosoban namješten stan na Koševskom Brdu, ul. Antuna hangija. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Izdajem dvosoban namješten stan u privatnoj kući u blizini Grasa. Centralno grijanje, kablovska, parking. Tel. 033 454 889 Izdajem dvosoban namješten stan za 2 studenta na Bistriku kod škole. Zvati iza 16 h. Tel. 033 537 572 Izdajem dvosoban nenamješten novi stan u Vogošći blizu pijace. Tel. 061 060 142, 066 344 173 Izdajem dvosoban novonamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 162 097 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan u privatnoj kući, 400 KM sa svim troškovima. Tel. 063 192 304 Izdajem ekstra namještenu garsonjeru na Otoci u zgradi, kirija 350 KM. Tel. 064 4040 387 Izdajem garsonjeru studentu nepušaču, na Grbavici 1. Tel. 061 991 573 Izdajem isključivo vjernicima dvos. polunamješten stan priv. kuće, ulaz poseban, cijena 100 KM. Tel. 061 206 345 Izdajem jednoiposoban namješten stan u Sarajevu ul. Trebevićka 19 cijena 300 KM + režije. Tel. 061 751 705 Izdajem jednokrevetnu sobu, poseban ulaz, upotreba kupatila, studentu. Tel. 033 532 035, 063 639 110 Izdajem jednosoban namješten stan u zgradi kod OHR-a, 3. kat, etažno i dvosoban moderno opremljen, Grbavica - šoping. Tel. 062 677 488 Izdajem jednosoban stan u novoj zasebnoj kući, sve odvojeno, Mihrivode. Tel. 033 534 086 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem komplet namješten jednosoban stan na Dobrinji, 2.300 KM. Tel. 062 558 130 Izdajem kuću u ul. Bardakdžije sa pos. pros. povoljno. Stan 60 m2 u ul. Bardakdžije. Stan u ul. Titova 70m2. Stan 60m2 u Titovoj, stan 60m2 u ul. S. Frašte. Tel. 062 959 129 Izdajem lijepo opremljen apartman u blizini OHR-a na duži vremenski period. Apartman ima 70 m2, satelitsku tv, kablovsku tv, kablovski internet. Tel. 061 244 766 Izdajem manjidvosobanstan izaKatedrale, ul. Koturova 1. Tel. 061 312 610 Izdajem manji namješten dvosoban stan dvjema studenticama, ul. Vrazova, Centar. Tel. 061 866 042, 033 668 523 Izdajem manju kućicu od 50 kv m plus garaža za 200 KM nenamješteno na duži period Pofalići, Ruđera Boškovića. Tel. 061 100 135 Izdajem namješeten jednosoban stan u privatnoj kući studenticama ili mladom bračnom paru. Tel. 532 100 Izdajem namješten dvoiposoban stan na Grbavici 400 KM. Tel. 061 031 330 Izdajem namješten jednosoban stan na Jezeru za dva studenta. Tel. 443 606, 061 835 867 Izdajem namješten stan djevojkama. Tel. 061 228 061 Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namještenu garsonjeru na M. Dvoru. Tel. 062 315 398 Izdajem namještenu garsonjeru studenticama, privatna kuća na Grbavici. Tel. 063 459 893 Izdajem namještenu garsonjeru u priv. kući na Mejtašu, sve posebno. Tel. 061 216 911 Izdajem namještenu sobu djevojci na Čengić Vili. Tel. 063 034 203 Izdajem prazan, jednosoban stan, Alipašino Polje - B faza, cijena 250 KM.Tel. 061 218 757 Izdajem sobu djevojci u priv. kući na spratu gdje stanuju dvije djevojke, 150 KM. Grijanje uračunato, ul. Posavska Hrasno. Tel. 061 904 144 Izdajem sobu sa kuhinjom cent. grijanje ulazi u kiriju, cijena 150 KM, Pofalići. Tel. 061 473 000 Izdajem sobu studenticama ili zaposlenim djevojkama. Tel. 033 651 652 Izdajem sobu u stanu zaposlenom, ozbiljnom muškarcu u Novom Sarajevu. Tel. 033 659 895, 063 762 092 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat bračnom paru ili studenticama u Starom Gradu. Tel. 062 272 637 Izdajem sprat kuće, Reljevo, cijena 150 KM, mogućnost korištenja voćnjaka i bašte. Tel. 062 708 240 Izdajem stan 39 m2 bez namještaja, novogradnja na Stupu. Tel. 061 200 304 Izdajem stan 55 m2 opremljen kompletno, Dobrinja C5, stan 75m2 luksuzan parking, opremljen, Bela Casa, zatvoren objekat. Tel. 061 426 158 Izdajem stan centar, dvosoban, lijepo namješten, stamb. zgrada, 450 KM. Tel. 066 751 360 Izdajem stan opremljen studenticama, Podhrastovi. Tel. 033 441 687 Izdajem stan u Hrasnici kod Famosa. Tel. 061 438 000 Izdajem stan u Pejtonu - Ilidža jednosoban namješten blinda vrata, kablovska, na duži period. Cijena 200 KM + režije. Tel. 061 501 502 Izdajem, Saraj Polje, trosoban potpuno namješten stan u zgradi, III sprat, lift, c. grijanje na duži period. Tel. 062 943 493 Iznajmljujem 4-soban stan A. Polje, B faza, 8 sp., opremljen, 500 KM. Tel. 033 768-016 Iznajmljujem trosoban namješten stan, Hrasno, etažno grijanje, stalno topla voda, kablovska, internet, parking. Tel. 616 160 ili 062 203 036 Mejtaš lijepo namješten stan u zgradi 60 m2, centralno, lift. Tel. 061 031 330 Namještena soba, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo, izdajem. Tel. 521 618, 061 529 838 Namještene sobe sa upotrebom kuhinje i kupatila, centralno grijanje. Tel. 062 568 023 Sobu izdajem pos. ulaz, Stup, blizu tramvajske i autob. stanice. Tel. 066 130 718 Dvos. stan 56 m2, vis. prizemlje, Grbavica, pos. ulaz za invalide. Tel. 062 840 163 Dvos. stan na Grbavici, I sp, etažno plin. grijanje, protuprovalna vrata. Tel. 062 958 113 Garsonjera 25m2, 4 kat, Vrbovska, centralno grijanje, cijena 1.800 KM/m2. Tel. 062 156 882 Grbavica, 53m2, 3. kat, lift i 47m2, vis. prizemlje. Tel. 061 724 504 Hrasnica - 81 m2, odlično stanje, grijanje, 2 balkona, IV sprat, 90.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasnica - jednosoban sa balkonom na II spratu, dobro stanje, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasno, Trg heroja, jednosoban stan sa balkonom, cen. grijanje, izvorno stanje 1.700KM/m. Tel. 061 510 964 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Jednos. stan 32 m2, ul. J. Vancaša, Centar. Tel. 066 783 856 Kvadrant N. Sarajevo stan dvosoban prodaja ili dugoročni najam. Tel. 062 184 126 Na Trgu heroja prodajem stan 59 m2, 3 sp., adapt. Tel. 061 177 711 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Prodajem 2,5-soban stan na Ilidži, 70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan. Tel. 066 280 580 Prodajem dvos. stan 61 m2, II sp, centar, kod Druge gimnazije, cijena po dogovoru. Tel. 062 355 866 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 58 m2, Al. Polje, A faza, kod RTV doma. Tel. 065 484 734 Prodajem extra renoviran stan na Višnjiku 38 m2, cijena po dogovoru i viđenju stana. Tel. 061 155 617 Prodajem jednosoban stan 36 m2 kod Vijećnice - Dugi Sokak 7. Tel. 061 210 222 Prodajem jednosoban stan, 39 m2, v.p., centralno grijanje, Čengić Vila, ul. Ferde Hauptmana, 68.000 KM. Tel. 061 926 069 Prodajem novu garsonjeru od 15 m2 u strogom centru Makarske. Tel. 062 381 294 Prodajem stan dvosoban 58 m2 + balkon, ul. Ive Andrića, cijena po dogovoru. Tel. 061 130 649 Prodajem stan jednoiposoban, Mejtaš, 42 m2, II sp., veliki balkon, useljiv, uknjižen 110.000 KM. Tel. 061 926 069 Prodajem stan na Marijin Dvoru 28 kvadrata prizemlje, može zamjena za veći. Tel. 061 207 430 Prodajem stan u Bihaću 33 m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan u centru Sarajeva, 109m2, tek renoviran, 1/1, 1 sprat, plinsko grijanje, pogodan i za poslovni prostor, ordinaciju i sl. Tel. 061 160 190, 061 133 513 Prodajem stan u Hrasnom, dvosoban, adaptiran, extra lokacija, povoljno. Tel. 061 724 597 Prodajem stan u Pejtonu 35m2, namješten, 4 sprat u nadogradnji, blinda vrata, ugradbeni plakari, kablovska, internet, cijena 55.000 KM fixno. Tel. 061 501 502 Prodajem stan u potkrovlju 74 m na Dobrinji V. Tel. 061 700 612 Prodajem stan, Centar, M. Dvor, 80 m2, III sp., potrebna adaptacija, ul. A. Brauna, 145.000 KM. Tel. 061 926 069 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Prodajem veći jednosoban stan na Grbavici preko puta ambulante 57,88m2, I sprat, centralno grijanje, dva balkona 116.000 KM. Tel. 061 206 985

Automobili Prodaja 
Alfa 146 1,6b 2000. g. Reg. do juna 12. Cijena 4.300. Može zamjena. Tel. 061 870 864 Alfa romeo 147 1.6, 2001. god., full oprema, 8.900 KM. Tel. 061 143 036 Audi A3 2.0 FSI, benzin+plin, 2004. god., najnovija verzija plina, extra stanje, moguća zamjena, 16.800 KM. Tel. 061 161 355 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891 Audi A4 - B5, 2001. god., ful oprema, S paket. Tel. 061 166 701 Audi A4, TDI, 1997. god., urađen veliki servis, cijena po dogovoru. Tel. 061 211 424 Džeta 1988. godina kraj, benzin, auto u ekstra stanju, bez ulaganja. Tel. 062 391 721 Džip Ford explorer 4x4, 2000. god., registrovan čitavu godinu, nov akumulator, gume 4,0 benz u izvrsnom stanju cijena 8.500 KM. Tel. 061 726 654 Fabia karavan, sdi 47 kw, 2004. proizvodnja, registrovan do 07. 2012., klima, abs, servo, nove zimske gume, prešla 167.000, cijena 10.000 KM. Tel. 062 965 242 Fiat doblo cargo furgon, 1.4 benzin, 2007. god., reg. avgust 2012., prešao 43.500 km. Tel. 061 130 649 Ford escort 1989. god. Tel. 062 111 849 Ford escort karavan, 1997., benzin 1.6 16. Redovno servisiran. Cijena 3.800 KM. Tel. 061 741 159 Ford focus 1.8 turbo diesel, 66 kw, extra stanje, limuzina, 4 vrata, uvezen iz Njemačke i reg. godinu dana 7.900 fixno radi odlaska vani. Ne odgovaram na SMS. Tel. 066 439 706 Ford Ka 1999. g., u dobrom stanju, registrovan do septembra 2012. Tel. 062 193 207 Golf 2 GTI, 8V, 1985. god. Registrovan do oktobra 2012. Cijena 2.800 KM. Tel. 061 138 396 Golf 2, 1988. godina, 1.3 benzin, crvena boja, ekstra stanje, reg. do maja 2012. Cijena po dogovoru. Tel. 061 206 504 Golf 4, 1998. godina, TDI, dvoja vrata, crni metalik,malarm, multilok. Tel. 062 204 208 Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin, servo, klima.Tel. 061 259 784 Golf 4, 2003. g., 1.9 TDI, 74kW, klima, tek uvezen, sve plaćeno, sivi, servisna knjiga, el paket, 10.600 KM. Tel. 062 409 120 Golf 5 1.9 tdi, 77kw, 2004. god., sreb met, 4 vrata, klima, grijači sjedišta, esp, cd mp3, elektro paket, 15.300 KM. Tel. 061 173 747 Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima, tek reg, cijena po dog, moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078 Golf II, 1984. god., povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 811 135 Golf II, 1990. godine, 1,8 benzinac, povoljno. Tel. 061 558 818 Jetta 2 povoljno, 1.800 cm3, 4 vrata. Tel. 063 892 412 Kadet kar. 88., registrovan do 5. 2012. Tel. 061 571 842 Kedi Ford dizel god. 1997., regist, cijena 2.200 ili zamjena. Tel. 061 544 021 Maple C31, crveni, metalik, prva registracija2008., hitno,ispod realnecijene, klima, 3.500 KM. Tel. 061 100 357. Mercedes 250, proizveden 1987. godine, svjetlo plavi metalik, u solidnom stanju. Tel. 061 319 772 Mini One (1,6 benzin) potpuno nov. Dobiven na nagradnoj igri. Tel. 036 754 484, 062 164 792 Opel rekord 84 g dizel 2.3 motor, tek registrovan u dobrom stanju cijena 2.400. Tel. 061 886 574 Pasat A6 2006. god., karavan bijela boja u super stanju, cijena 19.250 KM, sve plaćeno do registracije, vrijedi pogledati. Tel. 061 204 942 Pasat karavan 19 tdi, 1998. god., automatik, cijena 8.100 KM, hitno. Tel. 061 904 109 Peugeot 207 hdi, 2008. g. auto je u extra stanju, dig. klima, 2/3 vrata, cijena je do reg. 11.700 KM. Tel. 061 493310

Kamioni 
Kombi damper s termokingom novi model za prevoz mesa mlijeka, kao nov, god. 2006., tek registriran. Tel. 063 350 040 Kombi WV dizel putnički registrovan u julu u odličnom stanju pogledati u ulici Safeta Zajke broj 86. Tel. 061 270 518 MB atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Mercedes 410 teretni dupli točkovi 1990. god., nije registrovan, cijena 4.000 KM. Tel. 062 103 572 Mercedes vito 108 cdi,god. 2000. teretni, uvezen, cijena 7.600 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem kombi hyndai H-1, 2006. godina, sa pređenih samo 11.000 km, 2.5 tdi, na kombiju nema tragova korištenja, cijena povoljna! Tel. 061 171 998

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Autodijelovi prodaja - blatobran prednji lijevi za polo kupe 94/95., cijena 50 KM. Tel. 061 256 533 Dijelovi za auta Zastava 101, balkonska vrata i prozori, bojler, umivaonik i šolja za WC. Tel. 061 530 314 Kamionska prikolica Schwarcmiler, 3 osovine BWP nosivosti 16 tona. Duga 8.40 m. Teška 5 tona, reg. do 7/2012. Tel. 061 166 474 Kupujem mjenjač Folcvagen kombija T2. Tel. 061 367 103 Prikolica za 14-ku traktor 1.100 KM. Tel. 063 150 753 Prodajem 4 zimske gume 205 55 R 16 malo korištene. Tel. 061 552 365 Prodajem akumulator 100a neotpakovan marka Topla 2 kom. Tel. 065 047 764 Prodajem čelične felge 4 kom za pasata i 4 kom za kombi t5. Tel. 065 047 764 Prodajem dijelove za Suzukija marutija. Tel. 061 524 260 Prodajem gume protekt 235 /70 /R 16 dva komada nove ili zamjena za 14 C. Tel. 063 284 834 Prodajem letvu volana sa pumpom za Škodu fabiju, u ispravnom stanju, cijena povoljna. Tel. 061 775 640 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem u kompletu polovne, dobro očuvane dijelove za Mercedes tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718 Prodajem za golfa 2, 3, 4 anlaser alternator i za ostala vozila. Može i montaža. Tel. 062 693 470 Za Reno 5 prodajem prednja desna vrata. Tel. 033 457 259

Prodaja 
Prodajem dvoetažni stan na Ilidži, ekstra opremljen, veličine 130 m2. Povoljno, financiranje bez banke. Kontakt tel. 066 854 161. 3593-1tt Aerodromsko naselje, Akifa Šeremeta. Prodajemdvoetažni stan,85 m2, kvadrat 1.200 KM, papiri uredni. Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347 861 Baščaršija, stan od 50 m kvadratnih u privatnoj kući, 50 m kvadratnih dvorišta i 10 m kvadratnih podruma prodajem. 061 260 598 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Centar 109 kv, polupotkrovlja useljivo, papiri uredni. Tel. 061 935 477 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Č. Vila pored Merkura 54 m2, treći spr., centralno gr., blind vrata, nije adaptiran, očuvan, 1.690 KM/m2. Tel. 061 269 835 Č. Vila, 54 m2, 2. sprat, centralno, 1.900 KM/m2 i D. Malta 50m2, 9. kat, 1.850 KM/m2. Tel. 062 156 882 Četverosoban stan 103 m2, 2 balkona, Dobrinja II, Sarajevo, cijena 160.000 KM. Tel. 061 199 021 Dobrinja 3 - ul. Kasima Prohića, četverosoban stan na II spratu, 115.000 KM. Tel. 061 510 964 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128

Potražnja 
Kupujem auta svih vrsta, može i mlađe godište kao i kombi. Tel. 061 903 336 Kupujem golf dizel, može sa oštećenom farbom. Tel. 033 417 320 Kupujemgolfa dvojkudizela, daje u odličnom stanju, Haso. Tel. 062 756 549 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893

Stanovi Izdavanje 
Izdajem luksuzno namještenu garsonjeru na Otoci u zgradi, pored same pijace. Kirija 350 KM. Kontakt tel. 066 854 161. 3593-1tt

Dnevni avaz četvrtak 17. novembar/studeni 2011. 49 
Sanski Most, prodajem stan na odličnoj lokaciji, adaptiran, može zamjena za stan, zemlju ili kuću u Sarajevu. Tel. 061 724 611 Stan 52 m2, kod OHR-a, novogradnja. Tel. 061 019 236 Stan u Hrasnom 60 m2, dvosoban, adapt., extra lokacija, povoljno. Tel. 061 724 597 Švrakino garsonjera 25 m, 3. sprat, kod MUP-a, ul. Prvomajska, cen. gr. novi prozori, 42.000 KM. Tel. 061 269 835 Prodaja, kuća novogradnja (p + s +p) sa okućnicom i baštom 800 m2, Stari grad, Sarajevo, može zamjena za dva stana ili stan i vikendicu u KS. Tel. 061 210 755 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajemhitno kućui zemljuu Crnoj Bari Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću 200 m2, luksuzna gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Gladno Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061 548 247 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću sa 2 sprata, centralno grijanje i okućnice 650 kva me Sarajevo ul. Salke Terzića 17, Kasindolska. Tel. 062 271 488 Prodajem kuću sa poslovnim prostorom na Stupu. Bojnička 109, dvije etaže po 75 m2. Ulaz sa glavne ceste, 1/1, povoljno. Tel. 062 735 608 Prodajem kuću u Busovači, dvije etaže, useljiva, vrlo povoljno. Tel. 061 479 616 Prodajem kuću u centru Jajca. Tel. 062 922 799 Prodajem kuću, dva sprata, plinsko grijanje, sa podrumom i garažom. Tel. 061 491 463 Prodajem modernu kuću u nizu na Koševskom Brdu. Tel. 062 381 294 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Prodajem vikendicu okolina Pazarića, gradski prevoz. Tel. 061 107 268 Prodajem vikendicu sa pom. objektom 60 m2, zemlj. 900 m2 - super. Tel. 061 911 703 Prodajem vrlo povoljno useljivu kuću sa dva stana iznad Hrida. Tel. 062 150 856 Sarajevo, Miševići, prodajem novosagrađenu kuću 10x12 na sprat, na parceli 900 m2. Tel. 033 649 316, 033 690 059 Sokolović Kolonija kuća 250 m2 stambenog prostora, 2 ulaza, sva nanovo renovirana, stiropol fasada, stolarija, podna gr, garaža i okućnice 400m2, blizu škole, 1/1 vl. Tel. 061 821 888 Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 63.000 KM fiksno. Tel. 436 322 Dajem u zakup povoljno 150 m2 poslovnog prostora u naselju Ciglane. Tel. 061 134 788. 3527-1tt seljiva, povoljno. Tel. 061 064 324 Grbavica, izdajem prostor 50 m2, 3 prostorije, potpuno adaptiran, pogodan za kancelarije ili ordinacije, nalazi se pored Shoppinga. Tel. 061 724 611 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem kanc. ili sl. kod N. pozorišta povoljno. Tel. 061 729 536 Izdajem pos. prostor 100 m2, parno grijanje, Hrasno. Tel. 033 663 101, 066 150 273 Izdajem pos. prostor 25 m2 za sve namjene, 200 KM. Tel. 061 225 534 Izdajem pos. prostor 25 m2, za sve namjene, 200 KM, Humska-Pofalići. Tel. 061 225 534 Izdajem pos. prostor 80 m2. Tel. 061 265 588, 033 235 117 Izdajem posl. prostor 50m2 Skenderpašina ulica, nova zgrada, 2 min do gl. EU zgrade. Polunamješten, klima alarm, al. portali, cijena extra povoljna. Tel. 061 426 158 Izdajem poslovni prostor 210 i 100 m2 na glavnoj cesti, prilaz za šlepere, Saraj Polje. Tel. 061 545 358 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor na Drveniji do trolebuskog stajališta p 57 + s 42 m2 + 35 m2 terase, može i odvojeno. Pogodno za sve namjene. Prostor je trenutno u funkciji kao mliječni restoran. Tel. 061 158 182 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor u S. H. Muvekita broj 9, površine 15 metara kvadratnih. Blizu švedske ambasade u Ferhadiji. Tel. 061 217 742 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Iznajmljujem garažu kod praonice Slon i garažu u novoj zgradi Uniprometa kod Socijalnog. Tel. 033 526 521, 061 188 758 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 Pos. prostor 40 m2, na Ilidži u Pejtonu, povoljno za skladište, jer je prostor bezbjedan, a može i dr. namjene. Tel. 033 622 064, 062 156 840 Pos. prostor izdajem između Avaza i Stupa, pored tramv. pruge, za sve. Tel. 061 253 347 Prodajem box pijaca Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 062 292 104 Prodajem poslovni prostor u Vogošći 38 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061 149 183

Mašine 
Prodajem kobru na benzin (bušenje, štemanje) Atlascopko, Rk 23 (bušenje) Rk17 na zrak. Tel. 061 915 874 Prodajem mašine za stolariju ger mašina, ručni frezer, šlajfaricu ručnu, malu brentu. Povoljno! Tel. 061 559 334 Prodajem viljuškar marke Hyster, 5t, duge vile. U ekstra stanju. Može i kompenzacija. Povoljno. Tel. 061 163 894

Potražnja 
Agenciji Palma potreban stan za stranca namješten na duži period. Tel. 061 142 704 Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 033 768 016 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649 Agenciji Slatki dom potrebni stanovi i kuće za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 261 645 Bračni par traži kuću ili stan na čuvanje. Tel. 061 579 902 Kupujem dvosoban stan na Grbavici. Tel. 061 510 964 Potreban apartman ili manji stan za atelje, sanitarije jednostavne, blizu centra, 11-17 h. Tel. 062 198 790 Potreban lijepo namješten stan do 60 m, Centar - Hrasno do 500 KM (agencija). Tel. 061 031 330 Potreban manji fino namješten stan u zgradi za najam za zaposlenu ženu na 18 mjeseci (agencija). Tel. 061 522 190 Potreban manji stan u zgradi, fino opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488 Potrebni stanovi za izdavanje i prodaju poznatim klijentima. Tel. 061 269 835 Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306, 033 203 127

Ostalo 
Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore 95x140 i vrata 80x230, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodajem 3 ustakljena prozora 160 x 130 sa zaštitnim gelenderima. Tel. 061 108 221 Prodajem drvenu stolariju povoljno. Tel. 063 723 595 Prodajem dupla vrata na jednom štoku, bijeli bor puno drvo, nova, povoljno. Tel. 061 397 976 Prodajem panel ploče za plafon povoljno. Tel. 061 806 280 Prodajem polovan crijep Kanjiža povoljno u dobrom stanju 1.600. Tel. 033 481 484 Prodajem polovne drvene prozore vrata raznih dimenzija, 20 - 50 KM. Tel. 655 201 Prodajem punu ciglu formata 25x12 cm. Tel. 066 711 208 Prodajem suhu rezanu građu za krovnu konstrukciju dimenzija 8 x 16 x 6 metara. Tel. 061 072 572 Prodajem za sprat kuće stolariju povoljno. Tel 065 027 864 

Kupujem polovne i neispravne mobitele. Tel. 061 237 448, 062 134 551 Prodajem dvije Nokie C6, cijena za obje 500 KM. Tel. 066 414 041 Prodajem, nov BlackBerry Bold 9000 (+ rez. baterija) 250 KM. Tel. 061 225 371

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro),AF 75-300(1.5m/4.9ft macro)itorbicu original,nemablica.Cijena fiksno 250 KM. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 177 944 Prodajem skener sa kopi aparatom HP Deskjet F380 70 KM. Vogošća. Tel. 061 788 076 Prodajem toner Panasonik KX FA 83 E povoljno. Tel. 065 047 764 Prodajem TV Samsung color 55 cm sa daljinskim za 150 KM. Tel. 061 209 314

Zamjena 
Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam manji jednosoban za veći stan dvosoban ili trosoban. Tel. 063 537 844 Mijenjam noviju, modernu kuću (vilu) u centru Banja Luke za kuću u Sarajevu. Tel. 033 534 086 Stan u Sarajevu, K. Brdo 38 m2, mijenjam ili prodajem, zamjena od Ilidže do Hadžića uz dogovor. Tel. 062 110 722 U Bratuncu mijenjam 8 dun. zemlje za odgovarajuće u KS. Tel. 033 699 153 Useljivu kuću iznad Hrida vrlo povoljno sa 2 stana. Tel. 062 150 856 

Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Kupujem dvije peći kraljice do 100 KM, od 11 do 15 h. Tel. 061 817 072 Prodaja i ugradnja harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 061 512 294 Prodajem kamin Prity. Star 2 god. Tel. 061 874 481 Prodajem peć za centralno grijanje 21 kw, Buderus sa plamenikom na lož ulje. Peć može i na plin. Tel. 063 352 400 Prodajem plinski šporet sa rernom povoljno. Tel. 061 172 025 Prodajem plinsku peć Emina h-9 9 -kw cijena 185 KM, nije fiksno, zvati od 9 do 18 sati. Tel. 061 356 609 Prodajem plinsku zidnu grijalicu. Tel. 061 172 025 Prodajem termo peći trojka i petica. Tel. 033 695 270 Prodajem termo peći trojka i petica. Tel. 033 695 270 Zbog selidbe prodajem peć na čvrsto gorivo Helios 7 korištena 2 mjeseca i plinsku peć na dimnjak. Tel. 033 535 682

Zemljišta 
Briješće 10 duluma, može u parcelama, ulica Viteška, od osnovne škole 500 metara. Povoljno, može auto u račun. Tel. 061 103 080 Opština Trnovo - Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, sve zagrađeno žicom, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095 Poljine, prodajem zemlju za vikendice 8 + 2 duluma, put, voda, struja, povoljno. Tel. 066 669 696 Prodajem 93 duluma zemlje, 3 kuće, 3 štale, šupu za drva i šupu za meso. Tel. 063 150 866 Prodajem dulum zemljišta Misoča - Ilijaš. Tel. 061 333 245 Prodajem imanje na Kobiljači kod Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820 9768, +352 691 84 6930 Prodajem plac na Crnogorskom primorju (Đenović kod H. Novog). Tel. 00387 33 638 125 Prodajem plac za gradnju 300 m2 sa građ. dokumentacijom, sve 1/1. Tel. 065 328 017 Prodajem zemljište uzasfatni put na Poljinama 35 KM/m2. Tel. 061 170 254 Prodajem zemlju na Nišičkoj visoravni - šuma Jelik. Tel. 061 483 262 Prodajem zemlju u Binježevu 680 kvadrata, papiri uredni, dozvola za gradnju na prateće objekte voda i struja u parceli cijena po dogovoru. Tel. 062 450 866 Radava, Nahorevska ulica, 4 kilometra od Skenderije, 2.350 kvadrata, 45.000 KM, može auto u račun. Tel. 061 103 080 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617 Zemlje 840 m2, N. Sarajevo, ul. Paromlinska sa projektom za objekat 340 m2, p+8 - 660.000 KM. Tel. 033 768 016 Zemljište 1.300 m2, kod studentskih domova Nedžarići, izgradnja objekta p+2+1 garaže, 550.000 KM. Tel. 033 768 016

Kompjuteri 
ANTIVIRUSNA ZAŠTITA, INSTALACIJA WINDOWSA. RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBLEMA. UMREŽAVANJE. BRZ DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 3598-1tt Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor.Radimo non-stop(0-24h).Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na našoj web stranici. Tel. 061 700 863 Pentium 4, 2.6ghz, 1gb ram, 80gb hdd + lcd 240km urgentno. Tel. 062 062 874 Prodajem kučište za PC Thermaltake Commander MS-I. Cijena 80 KM, novo! Tel. 062 541 592 Prodajem Pentium 3, windows 200, Disk RW.I čitač cd 74 gb, 261, 664KB RAM. Monitor 15 inc, 100 KM. Tel. 061 788 076 Računar Dual Core Pentium, 2GB RAM DDR2, 80GB HDD, DVD, VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, garancija, 300 KM. Tel. 062 267 695 Servis (opravka) računara. Instalacija sistema, antivirusna zaštita, internet konekcija, ugradnja komponenti. Dolazak besplatan. Sarajevo. Tel. 062 672 858 Servis i nadogradnja kompjutera Alfa! Instalacija windows os 25 KM. Poklon besplatno čišćnje računara od prašine i brza dg., besplatan dolazak na adresu. Tel. 061 350 344 Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 Servis računara Majo - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija sistema, antivirusna zaštita, internet konekcija + ruther. Dolazim na Vašu adresu! Tel. 061 243 611 Servis računara, instalacija windowsa 7,xp, bežičnihrutera imreža, zaštita od virusa, spašavanje podataka. Dolazak besplatan! Tel. 062 256 035

Namještaj 
Povoljno prodajem: ugaonu garnituru i regal u odličnom stanju. Tel. 061 209 991 Prodajem Dalas kožnu garnituru bežboje. Tel. 061 192 291 Prodajem dobro očuvan trosjed, dvosjed i fotelju. Cijena 400 KM. Tel. 061 684 089 Prodajem dvije fotelje na izvlačenje nove. Tel. 061 243 591 Prodajem kauč i dvije fotelje kožne. Tel. 061 309 753 Prodajem komplet namještaja za dječiju sobu: Krevet na sprat, ormar i stol sa policama, sve u kompletu. Očuvano sa kvalitetnom izradom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 033 114 Prodajem moderan i dobro očuvan trosjed, dvosjed i fotelju. Cijena 400 KM. Tel. 061 684 089 Prodajem namještaj, trosjed, dvosjed, stolovi sa stolicama, ormari i dr. Tel. 061 184 954 Prodajem trosjed dvosjed fotelju puno drvo u dobro očuvanom stanju cijena 250 KM. Tel. 061 903 015 Vrlo povoljno trosjed na izvlačenje, može za spavanje. Tel. 033 229 911

Garaže 
Izdajem garažu 13 m2, Aerodromsko naselje - povoljno, Akifa Šeremeta. Tel. 062 759 008 Izdajem garažu na Koševskom Brdu za 50 KM. Tel. 065 155 796 Izdajem garažu pored Vranicinih nebodera. Tel. 061 700 272 Izdajem garažu Skenderija - Podgaj. Tel. 061 379 574 Izdajem garažu u Hrasnom Sarajevo. Tel. 061 922 569 Izdajem garažu u privatnoj kući, u Dobrinji 2, kod nove gimnazije..., extra stanje. Tel. 061 700 636 Izdajem garažu u Sarajevu, Breka! Tel. 061 774 920 Izdajem garažu u Sarajevu. Može i za ostavku robe. Tel. 061 922 569 Prodajem garažu 14 m2, povoljno, Dobrinja, Nadežde Petrovića 10. Tel. 061 897 959

Kućni ljubimci 
Izgubljen pas doberman na području Sarajeva, Ilidža. Nalazaču slijedi vrijedna nagrada. Tel. 061 804 413 Prodajem lovačkog psa Posavca star 4 godine s papirima dobar gonič, povoljno. Tel. 061 934 071 Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem štenad njemačkog ovčara, sa papirima, stara 45 dana. Zvati iza 20,00. Tel. 062 941 799 Prodajem ženku njemačkog ovčara sa papirima, stara 5 mjeseci. Tel. 061 032 324 Rotwajler star 14 mj extra izgled krupan pogodan za čuvanje objekata može zamjena za mob telefon i slično, može dostava. Tel. 062 758 939

Kuće 
Brčko, Meraje, ul. Prvomajska 17. Prodajem kuću od 131 m2, c. grijanje, namještena, na placu od 450 m2, grunt. uknjižena. Cijena povoljna. Tel. 061 569 570 Hitno prodajem ili izdajem radi odlaska u inostranstvo! Renoviran stan 70 m2 u bosanskoj kući ulica Bistrik 48 u neposrednoj blizini Baščaršije sa avlijom i šupom. Tel. 061 142 418 i 0047 95 242 869 Hitno prodajem ili izdajem radi odlaska u inostranstvo. Renoviran stan 70 m2 u bosanskoj kući ulica Bistrik 48 u neposrednoj blizini Baščaršije sa avlijom i šupom. Tel. 061 142 418, 0047 95 242 869 Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Kuća B. Potok na prodaju, 4 sprt, 360 m2, baš 1.300 m2, termo fasada sve novo, useljiva, 95.000 eura. Tel. 801 599 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuću u Ključu prodajem, plac 630 m2, kuća cca 200 m2. Tel. 033 613 465 

Apartman izdajem na Bjelašnici. Tel. 062 320 648 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartman čitave godine u Baškoj vodi, dvije spavaće sobe, dnevni boravak sa kuhinjom, 50 metara od mora, u centru. Tel. 061 036 408 Izdajem apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Prenočište na Baščaršiji, soba sa TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel. 061 192 073 Prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Prodajem novoizgrađene apartmane 40 - 60 m2 na planini Ponijeri Kakanj može i zamjena. Tel. 061 196 587

Ostalo 
Prodajem inkubatore za piliće. Tel. 061 855 099 Prodajem japanske patke par 30 KM i ćurke za klanje kilog. 10,50 KM meso. Tel. 065 998 134 Prodajem mlade pijetlove, kolumbija i zlatne talijane. Tel. 062 737 457 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294

Bijela tehnika 
Primam na poklon mašinu za veš ili kupujem uz minimalnu cijenu. Tel. 063 375 402 Prodaja veš mašina Gorenje 300 KM, mašina za suđe Elin 180 KM, mikrovalna 80 KM, tlakomjer digital 40 KM. Tel. 061 262 516 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. Veš mašine, šporete (struja,plin) 150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Tel. 061 156 309 Prodajem veš mašinu Gorenje 150 KM i TA peć 4 - 150 KM. Tel. 534 992 Prodajem veš mašinu Gorenje, 1400 obrataja 350 KM. Tel. 063 191 727 Prodajem veš mašinu, 230 KM i TV 50 KM. Tel. 061 507 598

Poslovni prostori 
Izdajem ugostiteljski objekat u Rajlovcu na glavnom putu, ulaz u Sarajevo. Restoran sa terasama i velikim parkingom i pansion oko 30 ležajeva. Tel. 033 631 181, 061 158 122. 12873-1Ndž

Telefoni 
Htc legend, u 800 samsung, z3 motorola, nokia 6610i, nokia 6300, samsung 5230 crni i pink, motorola v3 pink, svi telefoni imaju garanciju. Tel. 062 606 060

Ostalo 
Alfa plam 27KW sulunar pumpa i ekspanziona boca korišteno jednu sezonu. Tel. 065 516 551 

“Kuće snova” - katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Prodajem 2 Oxford enciklopedije D-F idruga F-Gpovoljno 40KM napodručju Hercegovine. Tel. 063 784874

50

Četvrtak 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz 
Kompanija Royal Wool sa sjedištem u Banja Luci raspisuje konkurs za radno mjesto prodajni predstavnik. Tel. 051 509 720, 051 509 710 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Mladić, 32 godine, VSS, bivši rukometni reprezentativac BiH, vozačka dozvola A-kategorije, aktivno znanje engleskog i italijanskog jezika, poznavanje rada na računaru, traži bilo kakav ozbiljniji i pouzdaniji posao u struci ili izvan nje. Tel. 061 278 864 Momak 28 godina tražim posao u ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel. 062 442 956 Ozbiljna žena hitno traži plaćen posao. VSS,engleski, portugalski, računari. Dugogodišnje iskustvo u novinarstvu, na recepciji, u ugostiteljstvu, domaćinstvu. Tel. 061 519 089 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast food. Tel. 062 313 971 Ozbiljna žena, srednjih godina, sa dugogodišnjim iskustvom njege starijih i oboljelih osoba, njegovala bih žensku osobu u noćnim satima. Ozbiljne ponude. Tel. 066 955 889, 033 209 710 Pizza majstor i kuhar traži posao sa smještajem, cijela BiH. Tel. 063 950 014 Potreban radnik za rad u cafeu Pirates pub. Tel. 061 135 657 Potrebna djevojka za rad u sali na posluživanju picerija Roma na Grbavici. Tel. 033 203 005 Potrebna radnica sa iskustvom za prodaju pite u buregdžinici. Tel. 061 564 455 Potrebne 2 djevojke za posluživanje u sali u ćevabdžinici u Nedžarićima. Tel. 033 235 245 Potrebni, kuhari, kuharice, pomoćno osoblje. Tel. 061 555 709 Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 768 726 Restoranu “Bistro”,na Ilidži, Blažujski drum 72. do Energopetrolove pumpe potrebna kuharica i djevojka za usluživanje. Prijava obavezna. Doći lično. Tel. 062 736 612 Samozaposlenje! Započnite proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i stotinjak drugih proizvoda sa knjigom Eterična ulja. Detaljni opisi i recepture! Tel. 061 360 932 Tražim osobu koja zna peči janjetinu i peči na saču.Novootvoreni restoran centar Starog grada kraj tramvajske stanice. Tel. 061 325 341 Tražim posao njegovateljice, imam iskustvo, isključivo prihvatam nepokretne pacijente. Tel. 061 547 933 Tražim posao u Mostaru kao pomoćni radnik u restoranu, šanker i slično tome, imam iskustva, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 271 613 Tražim posao! Završena VSS (inžinjer - građevine), jedna god radnog staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231 Tražim posao, 20 godina, djevojka. Tel. 062 722 053 Tražim posao, čuvala bih starije osobe, održavanje stanova, čuvanje djece, imam iskustvo, samo ozb. ponude. Tel. 066 974 166 Tražim ženu od 45 do 55 godina, za čuvanje dvoje djece u Beču. Verica Jovanović. Tel. 0043 5446 706, 0043 67 636 43 279 Kupujem deviznu štednju isplata odmah. Tel. 063 723 595 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privredne banke. Isplata odmah. Tel. 061 526 918 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju, dionice firmi i fondova, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644 Kupujem staru deviznu štednju, dionice, isplata odmah. Prodaja certifikata za otkup stana. Tel. 061 836 657 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 066 734 673 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, isplata odmah. Tel. 062 118 803 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Prodaja vreća za spavanje nova nije humanitarna - cijena 20 KM. Tel. 061 256 533 Prodajem automehaničarski alat. Tel. 061 235 841 Prodajem Braun mrežice i el. aparate za brijanje. Tel. 066 878 542 Prodajem bukova cijepana drva kameni ugalj Banovići drveni ugalj Kreka. Tel. 061 855 460 Prodajem duge zimske muške i ženske štofane kapute. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem dvije muške kožne jakne, dvije muške zimske jakne, nekoliko tinejdžerskih jakni jesen - zima i ženski kožni dugi mantil - sve ekskluziv. marke. Tel. 062 844 933 Prodajem iz Njemačke veću količinu raznovrsne robe: garderobu 0.20 KM, sakoi 1 KM, jakne 1 KM, obuća 1 KM, izgleda kao novo i moderno, pogodno za dalju prodaju. Tel. 066 115 498 Prodajem kućno cvijeće, super očuvano. Tel. 061 173 868 Prodajem motornu pilu Stihl MS-390 snaga 4 KW šina 45 cm. U odličnom stanju. Cijena fiksno 350 KM. Tel. 061 722 632 Prodajem napunjene baždarene boce za autogeno varenje i bocu butan za rezanje sanovim manometrima šlaufima brenerima i rezačem, cijena po dogovoru. Tel. 061 647 422 Prodajem orginal viagru pfizer 4 komada od 100mg pakovanje 30 KM. Akcija Cialis 4 komada od 20mg pakovanje 28 KM, kamagra gel 6 KM pakovanje 7 komad 42 KM, dostava. Tel. 061 504 982 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata pvc cijevi sa novim najlonom garancijom i prevozom na adresu. Tel. 065 081 563 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem podloge i kese za stomu, cijena po dogovoru. Tel. 546 456 Prodajem porculanski servis za kafu, star skoro sto godina. Tel. 062 895 055 Prodajem razne stvari iz 4-sobnog stana. Tel. 033 534 086 Prodajem topografske karte ležišta nafte BiH, Srbije, Hrvatske! Kontakt: istrazniradovi@aol.com Svaki dan, svježa ljekovita jaja prepelice. Narudžbe na tel. 061 421 229, 062 086 255 U prodaji bukova cijepana drva i sve vrste uglja cijena po dogovoru. Tel. 061 159 904 Velika akcijska bukova drva 65 KM, ugalj Kreka 90 KM, ugalj Banovići kocka 150 KM, prevoz besplatan, isporuka odmah. Tel. 061 818 924 Započnite sopstveni posao idejama knjige “Vodič malih biznisa sa 2.500 ideja”. Knjiga je sada na CD-u. Tel. 032 244 417 Zgodan crn momak (35. god) traži žensku osobu za dopisivanje. Odgovaram na sms. Tel. 065 485 617 Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 2885-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 12298-1Ndž VODOINSTALATER SA ELEKTRIČAREM opravke starih i ugradnja novih bojlera, sanitarija, kupatila, česmi, šolja, osigurača, indikatora i sl. Tel. 061 222 228. 12693-1Ndž MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i AL. roletne, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033 665 600, 061 55 15 15. 12912-1Ndž Adekvatan ovlašteni TV servis od Sonija, Samsunga, servisira i sve druge marke TV, DVD i video aparata uz garanciju. Tel. 033 650 400, 061 157 382 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Bravarski radovi svih vrsta. Profesionalna izrada i montaža. Vrata, ograde, tende, balkoni, zaštitne rešetke... Tel. 061 141 659 Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Električar usluge, el instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim, ugr. interfona. Tel. 062 255 055 Elektrosistemi, klima uređaji, servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, indikatori, interfoni itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Izvodimo građevinske radove, malterisanje, zidanje, keramiku, termo fasade, moleraj i dr. Tel. 063 046 747 Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Rigips, elektro-instalacije i moleraj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar - izrada kuhinja, plakara, predsoblja, šadrvana. Tel. 061 827 806 Stolar radi kuhinje, američke plakare, predsoblja, vrata sobna, itd. Vršimo i popravke. Tel. 061 979 829 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061312956 Stolarske usluge. Izrada namještaja, kuhinja, plakara. Najpovoljnije cijene, 30 godina iskustva. Tel. 061 156 584 Tapetar kvalitetno presvlačim sve vrste tapaciranog namještaja, a ujedno i pravim novi po željenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108 Tapetar stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja, mogućnost izbora štofa po štof karti prevoz do radnje besplatan. Tel. 061 210 832 Dajem instrukcije za osnovce iz bosanskog, engleskog, matematike, fizike, hemije. Tel. 061 339 374 Engleski jezik, instrukcije povoljno 24 h-15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. Tel. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instrukcije hemije za studente i srednjoškolce, 2 sata-15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182 Instrukcije iz engleskog i njemačkog jezika. Tel. 061 339 306 Instrukcije iz matematike - uspješno i povoljno. Tel. 466 736, 061 506 755 Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima, 2 h - 15 KM. Tel. 065 519 576 Instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima. Sarajevo. Tel. 062 672 858 Instrukcije iz matematike, te pratnja učenika tokom godine, upisi, popravni. Dolazim kući. Tel. 033 469 965 Povoljno instruiram matematiku i fiziku za đake i studente. Tel. 062 759 033 Prof. prevodi sve vrste tekstova sa i na njemački i engleski jezik, lektura bosanskih tekstova. Kvalitet zagarantovan, povoljno. Tel. 033 217 450, 061 079 775 Profesor daje instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 061 244 251 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Studentica germanistike instruira njemački jezik osnovnu i srednju školu na mojoj ili vašoj adresi. Tel. 066 064 459 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220 173 Certificirani računovođa povoljno vodi pos. knjige za sve vrste preduzeća, radnji i udruženja. Tel. 061 150 368. Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistim stanove nedjeljom. Tel. 066 054 856 Čistimo podrume, šupe, potkrovlja, odvoz šuta, starih i nepotrebnih stvari. Tel. 061 036 743 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. Cijena po dogovoru, stanujem na Pofalićima. Tel. 061 667 073 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Čuvala bih jedno ili dvoje djece u Vašem stanu sa punom odgovornosti. Tel. 061 837 633 Čuvala bih stare osobe i pomagala u kući. Tel. 468 450 Dolazak na adresu - masaža, iskusan fizioterapeut, rehabilitacija, kineziterapija, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615 675 Drva režem motornom žagom. Varim aparatom. Tel. 061 491 463 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5 x 2 x 2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361 Fizioterapeut sa iskustvom nudi usluge masaže, klasična masaža - gornji dio tijela 17 KM, sportska masaža cijelo tijelo 30 KM. Dolazak na adresu. Tel. 061 438 763 Kombi prevoz i selidbe najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067 i 066 533 339 Kombi prevoz namještaja i selidbe, povoljno bez oštećenja, odvoz kabastih stvari i šute, sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Kombi prevoz namještaja, selidbe i odvoz starih stvari koje vam nisu potrebne, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel. 061 552 366 Kombi prevozputnika selidbeodvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kombi prevoz robe, selidbe, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948 Nudim pomoć starijoj osobi uz nadoknadu, čovjek bez primanja. Tel. 061 531 226 Nudim pomoć starim i bolesnim, odlazak u kupovinu, apoteku i sl. Tel. 062 320 034 Održavamo stanove, kuće i posl. prostore. Također i čuvanje starih osoba po potrebi. Ovaj mjesec jeftinije. Tel. 061 815 047 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno50/ odprve terapijeoslobođeni ste plaćanja! RVI popust 25! Novo. Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. Tel. 062 320 034 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Snimanje kamerom VHS - DVS svadbe, dženaze, ostalo, kompjuterska obrada i montaža. Tel. 061 205 109 Strunu - želudac namještam, liječim stručno, uspješno visok pritisak bioenergijom. Tel. 061 504 986 Vršim prevoz putnika kombijem 8 + 1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Vršim prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665 Zubne proteze izrada u toku dana povoljno poliranje, popravka starih proteza dodatak zuba, podlaganje zubnih proteza, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544 Žena srednjih godina čuvala bi stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095 418 

Prodajem knjige - beletristika. Tel. 061 303 466 Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 Prodajem knjige za školsku lektiru - osnovna škola. Tel. 061 303 466

35 

Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, zlatne satove i ostalo. Tel. 033 635 598, 061 553 640 Kupujem lomljeno zlato i dukate. Tel. 061 965 126 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 

Luk i strijele prodajem, luk je složeni, nov, PSE, Mojo, uvoz iz SAD-a. Tel. 061 779 436 Prodajem gumeni čamac Jadran-Motor i sve ostalo sto ide uz njega. Fiksna cijena mu je 1.000 KM. Prodajem haubu i gepek za Santa Fe, cijena po dogovoru. Tel. 061 375 310 Prodajem klizaljke. Tel. 033 813 465 Prodajem kombinovanu bendž klupu, ravnu šipku za tegove i 80 kg tegova, bucica od 5 kg gratis, cijena 400 KM. Tel. 064 403 8396 ili 061 408 229 Prodajem manju statičnu spravu za vježbe nogu. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem skije. Tel. 033 813 465 Prodajem stoza stonitenis narasklapanje upakovan nov. Tel. 061 618 483 

Kupujem umjetničke slike, starinske satove, sablje, ordenje, peškune i ostalo. Tel. 065 477 348 Pištolj, niklovan, CZ - 7.65 mm, 400 KM, licima sa odobrenjem. Tel. 062 688 916 Prodajem pištolj Bernardelli kal 7.65 licima sa odobrenjem. Tel. 061 201 622 Prodajem pištolj CZ 7.65 licima sa odobrenjem 400 KM. Tel. 063 488 132 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085 ,,

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 “Specijalni tretmani” protiv žohara, moljaca, mrava, buha, stjenica, miševa, itd. Tel. 033 219 761, 061 234 026 Aba - čišćenje kirby usisivačem vaših ćilima i prostirki (dubinski) čistimotrosjedeiuglove poželji. Tel. 061 214 579 Agencija “Paramedic”, prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Autoprevoz kombijem selidbe, odvoz kabastog namještaja i šute, obezbijeđena radna snaga sa iskustvom, brzo uslužno i jeftino. Tel. 061 378 166 Autoprevoznik najpovoljnije vrši selidbe i odvoz kabastih stvari, obez. radna snaga, povoljno. Tel. 061 552 366 Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778 

1. POTREBNE DVIJE RADNICE NA ODRŽAVANJU U HOSTELU; 2. NOĆNI ČUVAR DOBRI USLOVI. TEL. 062 249 388. 3600-1tt Frizerskom studiju Emana potrebna 1 radnica muško - ženski frizer i učenica. Mob. 061 555 788, 062 256 504. 3493-1tt Potrebna radnica za prodaju pite u buregdžinici, jedna majstorica i radnica za rad u trgovini. Tel. 061 469 542. 12939-1Ndž Bife “Jagoda”, Titova br. 6, Marijin Dvor, potrebna konobarica sa radnim iskustvom. Tel. 061 247 786 Frizerskom salonu “studio 11” na Čengić vili potrebna radnica sa iskustvom plata po dogovoru. Tel. 061 869 518, 033 610 910 Hitno potreban frizer, Sarajevo. Tel: 061 548 690 Hitno tražim posao kao tehn. sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u agenciji butik i trgovina. Tel. 066 265 724 

U prodaji su bukova drva cijepana, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Banovići) kocka, orah 150, (Kreka) drveni 90 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 12636-1Ndž Bukova iscijepana drva, 1 metar - 75 KM, tačna mjera, NE KRADEM!!! Briket, drva (vreća 5 KM). Tel. 062 424 220, 063 497 226. 3529-1tt “Rasprodaja ogreva” - Bukova drva u svim oblicima; - Akcija uglja Banovići (kocka, orah) 155 KM; - Drveni ugalj 95 KM - 1 tona. Prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 12907-1Ndž PRODAJA I DOSTAVA: ugalj Banovići (kocka, orah) 160 KM, komad 140 KM, drveni ugalj Kreka. Bukova drva. Tel. 062 170 130, 061 289 961. 3601-1tt

Intelektualne 
Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog i arapskog jezika - profesorica. Tel. 033 611 023 Dajem instrukcije iz engleskog jezika (bakalaureat engl. jezika i književnosti). Dolazim na adresu. Tel. 062 468 018 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 12901-1Ndž

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

51

ocu na{eg druga

SEJDALIJA PARNICA
]ato, Struja, Mu{ki, Laki, Anis, Mirza, Neli, Tarzo, Alda, Raki, Nera, Denis, Bulja, Ba{a, Hajruka, Mido, Tom{o, Sema, Boro, Ado, Mahir
3620-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Radnoj kolegici

POSLJEDNJI SELAM

MERVANI PUZI]
Uposlenici DK TRADE d.o.o.
N

HAMDIJA (HIMZO) KULOVAC
PUNCU NA[EG DIREKTORA DA MU DRAGI ALLAH D@ELE[ANUHU PODARI LIJEPI D@ENNET A PORODICI SABUR! MENAD@MENT I UPOSLENICI AGENCIJE ZA ZA[TITU NOVA GAMA DOO
P-71140

SJE]ANJE na na{e drage

SJE]ANJE

MEHMED JONI]
17. 11. 2004 - 17. 11. 2011.
Zauvijek }e{ ostati u na{im sje}anjima. Porodica Joni}
63-1mo 62-1mo

HATID@A D@EMILA
17. 11. 2010 - 17. 11. 2011.
Po dobroti vas pamtimo, sa ljubavlju vas spominjemo i u srcu vas nosimo. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti u petak, 18. 11. 2011. godine u d`amiji u Aladini}ima. Porodica

8. 4. 2000 - 17. 11. 2011.

HUSO D@EMILA

Dana 17. 11. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ voljeni

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se 16 godina od smrti na{eg supruga, oca i zeta

Dana 17. 11. 2011. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog kolege

MUHAREM (RAGIB) DRUGOVI] NUSRET (AVDIJE) CRN^ALO
Ku}a bez tebe je prazna, `ivot bez tebe je tu`an, ali ljubav prema tebi je vje~na. Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota. Zauvijek }e{ nam nedostajati, ali }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote D`enneta i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Nerminka i k}i Sabina
12952-1nd`

16. 9. 1948 - 17. 11. 1995.

MIRSAD (DURANA) PAJI]
Te{ka je spoznaja da jedna draga osoba nije me|u nama. Tvoj odlazak ostavlja veliku prazninu i ogromnu bol u na{im srcima. Neizmjerno smo ponosni {to si bio dio na{eg tima i trajno }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik.
0001575

1961 - 2011.

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: Dila, D`ana i Sanela sa porodicama, punica Hatema

Tvoje kolege iz Finansija FZ PIO/MIO KAS Mostar
60-1mo

SJE]ANJE na brata i sestre

POSLJEDNJI SELAM

SEJDALIJA (HASIB) PARNICA
Uvijek }emo te se rado sje}ati i s ponosom pominjati.

ZARIFA (RAGIBA) AVDI]
1984 - 2011.

ABDULAH (RAGIBA) OV^INA
2004 - 2011.

Dragi na{i nikada vas ne}emo zaboraviti. Neka vas u ti{ini lijepog D`enneta prate na{e dove. Amin Va{e sestre Vehiba i Bela sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u Sinanovoj Tekiji u ul. Sagrd`ije 17. 11. 2011. u 20.00 sati. Pozivamo rodbinu i prijatelje.

MEVLIDA (RAGIBA) ]ERIMAGI]
2011.

Hvala ti za sve {to si u~inio za nas. ^uvat }emo vje~nu uspomenu na tvoj lik i dobrotu. Tvoja supruga Naza, sinovi Samer i Muamer, k}erka Nerma, zet Zulfid, snaha Jasmina i unuke Ilma i Henna
3612-tt

3616-tt

52

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

FRANO KVESI]
Posljednji pozdrav dragom direktoru, radnom kolegi i prijatelju

od djelatnika MCI-a

Po~ivao u miru Bo`jem!
N

Dnevni avaz
SJE]ANJE

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

53

na na{e voljene

Dana 17. 11. 2011. godine navr{ava se godina od kako je na ahiret preselio na{ voljeni otac, dekan, svekar, punac

had`i MUNIRA SARI], ro|. D@UBUR
24. 10. 2009.

VELIJA (BE[IR) SARI]
17. 11. 2010.

JASMINA [URKOVI], ro|. SARI]
14. 3. 2011.

VELIJA (BE[IR) SARI]
Tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost ~uvamo u na{im srcima i mislima. Ponosni {to smo te imali i {to si na{e `ivote u~inio dostojanstvenim kako si `ivio i preselio na jo{ ljep{i svijet. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti 20. 11. 2011. (nedjelja) u 14.00 sati u ku}i rahmetlije Olovska br. 88. Tvoja djeca
3607-tt

Sa osmijehom va{im hodismo kroz `ivot Zagrljaji va{i dava{e nam snagu, a tek ljubav va{a {to bje{e ko svila kako nas je sviju nje`no obavila. I zbog svega ovog a i mnogo toga rijeka suza te~e, ne bi li vas stigla mole}i Allaha d`.{. za nagradu vama. 3608-tt Vole vas va{i najmiliji
SJE]ANJE

na na{eg dragog dekana

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug i otac

VELIJA (BE[IR) SARI]
Dekane, hvala Ti za radosno djetinjstvo, za bezbroj toplih rije~i i poljubaca s kojim si nas do~ekivao i ispra}ao. Bogatstvo je sje}ati se godina provedenih s tobom. Tvoja unu~ad: Nejra, Vedad, Nermina, Naida, Nermin, Aldin
3606-tt

]AMIL (ZAIMA) MEHI]
Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ostaje. Puno nam nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Hatma dova }e se pokloniti u petak, 18. 11. 2011. prije d`ume namaza u [ari}a d`amiji. Tvoja supruga Senada i sin Tarik
59-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj priji

voljenoj supruzi

FINKI RAUKOVI] FINKA RAUKOVI] FINKI RAUKOVI]
Od supruga Savka
12942-1nd` 12942-1nd`

Draga na{a Finka, tvojim odlaskom oti{ao je i dio nas, jer izgubiti tebe kao ~ovjeka, prijatelja te{ko je. Ali uvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Porodica Zahirovi} - Zijad, Sada, Emina, Admir i Iman
12942-1nd`

Dragoj mami posljednji pozdrav od Sla|ane s porodicom

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada sa nama nije na{ voljeni

POSLJEDNJI POZDRAV

[EFIK - KI]O (NAZIF) KURTOVI]
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Meliha sa sinom Ademom, snaha Maida i unuk Alek Tevhid }e se prou~iti 17. 11. 2011. u 12.30 sati u Carevoj d`amiji.
12940-1nd`

voljenoj sestri

FINKA RAUKOVI]

FINKA RAUKOVI]

Najdra`oj mami prerano izgubljenoj Od k}erke Marjane, zeta Mirze i tvog velikog unuka Ajdina
12941-1nd` 12942-1nd`

Od bra}e i sestara

Dana 20. 11. 2011. navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret moja draga majka

Dana 20. 11. 2011. navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga nena

Dana 20. 11. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret moje drage nene

SJE]ANJE

Dana 20. 11. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti drage

SJE]ANJE

SJE]ANJE Danas, sedamnaestog novembra 2011. godine navr{ava se ~etrnaest godina od smrti supruga, oca, svekra i djeda

AI[A (MUSTAFE) JAKIROVI]
Tvoj lik i tvoja dobrota `ivjet }e vje~no u mom srcu i ljubav koju si pru`ala. Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Envera (Seka) Hatma }e se prou~iti u petak, 18. 11. 2011. u 11.30 sati u d`amiji [ari}a.
58-1mo

AI[A (MUSTAFE) JAKIROVI]
Vrijeme prolazi, a tvoj dragi lik, plemenitost i dobrota u na{im srcima ostaju. Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja unuka Sanela sa mu`em Elmirom i djecom
58-1mo

AI[A (MUSTAFE) JAKIROVI]
Za svu ljubav i dobrotu koju si davala neizmjerno sam ti zahvalna. Voljeni nikada ne umiru. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, jer si ti to zaslu`ila. Tvoja unuka Sanja
58-1mo

AI[A JAKIROVI]
S po{tovanjem, Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Porodice: Popovi}, Pala i Kanje
57-1mo

NEDJELJKO TUNGUZ
17. 11. 1997 17. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
12941-1nd`

ALIJA (HALIL) MUTAP^I]
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe ne umire dok `ive oni koji te vole. Tvoja supruga Rasema, sin Kemo, snaha Senija, unu~ad Damir i Indira
12936-1nd`

54

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi, nastavniku i prijatelju

\ULAGI (SULEJMAN) GRBO
Bez tebe na{a {kola vi{e ne}e biti ista... U~enici i nastavnici JU O[ „Osman Nuri Had`i}“ Sarajevo
N

Sedamnaestog novembra 2011. navr{ava se godina od kada nas je napustio na{ voljeni suprug, otac i brat

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e kolegice Amele

doc. dr. had`i NAIM KADI]
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 19. 11. 2011. u 14.00 sati, u ku}i `alosti, Trg Merhemi}a 5. S beskrajnom ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Kadi}
3604-tt

KULOVAC HAMDIJI
Od uposlenika Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo
N

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na voljenu majku

dragom bratu

ALMA ULAKOVI], ro|. MU[I]
17. 11. 2001 - 17. 11. 2011.
S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u K}erka Aida - Adica ]upina sa porodicom
55-1mo

HAMDU HOD@I]U
koji je preselio na ahiret 26. 9. 2011. godine. Da mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Od sestre Haseta Hasibe i Haseta Ibre sa svojim porodicama Hatma }e se prou~iti u ~etvrtak u 17.00 sati u ku}i `alosti.
12935-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE na mog supruga

POSLJEDNJI SELAM

had`i ISMETA (MEHMEDA) BAJRAMOVI]A OSMAN (IBRE) [ENDRO
17. 11. 1997 - 17. 11. 2011.
Jedini moj, Tugu zbog rastanka ne mjerim vremenom koje prolazi, ve} prazninom koja je svaki dan ve}a. Ponosna sam {to si bio najljep{i dio mog `ivota, ponosna na tvoju plemenitost i dobrotu koju si svima poklanjao. Dana 18. 11. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret mog had`i Ismeta, kada }e se prou~iti hatma dova u d`amiji u Donjim Vele{i}ima prije d`ume namaza. Tvoja had`i Fatima
3603-tt

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi otac i dedo

IBRAHIM TUKULIJA
Nikad ne}emo zaboraviti tvoju dobrotu, ljubav i plemenitost. Tvoji: k}eka Badema, zet Kemal, unu~ad Alma i Jasmin sa porodicama
12943-1nd`

K}erka Zlata Silajd`i} sa porodicom
3611-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselio na{ prijatelj

mome dedi

dedi

AKIF IMAMOVI] HAMDIJA (HIMZO) KULOVAC HAMDIJA (HIMZO) KULOVAC
Vole te tvoji momci Benjamin i Rijad
p-71140 p-71140

Voli te tvoja Amila - Nahla

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Posljednji selam od raje: Nimo, Enver, Kiza, Caka, Zlatan Gigi}, Naim, [pago, dr. Buturovi}, dr. Ljeljak, Ma|o, Zijo, Fikret - Kike, Ado, Hajro, [ljivo, Alaga, Tarik, Almir i ostala raja iz caffe bara „Konjic“.
ptt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

55

Dana 17. XI 2011. godine navr{ava se 6 godina od kada nas je napustio dragi tata i dedo

MAJCI NA[EG PRIJATELJA ZEJNILA LU^KINA

FATI LU^KIN
Bila si veliki INSAN! Tvoja plemenitost }e zauvijek obasjavati tvoj lik i tvoja djela... Neka ti dragi Allah podari D`ennet, a porodici sabur. Op}inski na~elnik Ibro Berilo i uposlenici Op}ine Trnovo
N

ANTO VIDI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Njegova djeca Ljerka i Berislav i unuci Berislava i Anton
3589-tt

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od smrti na{e voljene

k}erki na{e uposlenice

FATIME ]EHI]
Bilo je bogatstvo imati takvu suprugu i majku. U svemu nam je bila podr{ka i pru`ala nam neizmjernu ljubav. Vje~no }emo je voljeti i ~uvati uspomenu na nju. Porodica
12876-1nd`

SELMI (SENAD) D@UHO
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Kolektiv O[ „Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak“ u Sarajevu
N

IN MEMORIAM

FRANO KVESI] TUGOMIR - TUNJO DVORNIKOVI]
17. 11. 2001 - 17. 11. 2011.
S ljubavlju i tugom, Tvoja obitelj
3531-tt

Posljednji pozdrav radnom kolegi i iskrenom prijatelju. MCI d.o.o. Poslovnica Sarajevo
3586-tt

SJE]ANJE na na{u nanu

TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu

TU@NO SJE]ANJE

Dana 17. 11. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

dragom suprugu

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se godina od smrti

RAZIJA D@AMBEGOVI]
Danas je onaj dan kad ti se tlo izmi~e pod nogama, kad se trudi{ da ne misli{, a svejedno si u suzama. Danas je onaj dan koji se nikad ne zaboravlja. @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: Emira, Kenan i Seka
P-74250

HEDIJA TAHIROVI]
Draga Majko, nedostaje{ nam. Ne mo`emo da prihvatimo da nisi me|u nama. Sve na tebe podsje}a, tvoj dragi lik, tvoja dobrota i skromna du{a. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima kao najljep{a uspomena. Uvijek }emo te se sje}ati. S ljubavlju i po{tovanjem: Tvoji najmiliji: k}erka Aldijana, zet Osman i unu~ad Anes i 3524-tt Emel

17. 11. 2007 - 17. 11. 2011.

HAJRIJA KLJAJI]
(BAHRA) 17. 11. 2009 17. 11. 2011.
Brat Enver sa porodicom
12537-1nd`

HEDIJE (IZET) TAHIROVI]
Neka Ti je veliki rahmet du{i i neka Ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja sestra Hadija, D`ejla, D`enra, D`afer, Sara i Mirza
3414-tt

D@ULAGA (SULEJMAN) GRBO

]AMILA (ZAIMA) MEHI]A
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Bra}a Atif i Hamid, sestre Senada i Samija
54-1mo

Tvoja supruga [ahija
3596-tt

56

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj radnoj kolegici

MERVANA PUZI]
Po dobroti }emo te se sje}ati i s ljubavlju spominjati. Kolektiv ARGETA d.o.o. Sarajevo
N

Na dana{nji dan, 17. novembra 1992. godine, formirana je

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj radnoj kolegici

SEDMA MUSLIMANSKA VITE[KA BRIGADA ARMIJE RBiH.
Povodom 19. godi{njice brigade iskazujemo duboku zahvalnost i du`no po{tovanje

[EHIDIMA SEDME MUSLIMANSKE VITE[KE BRIGADE
koji su svoje `ivote dali za odbranu suverenosti i nezavisnosti na{e domovine Bosne i Hercegovine NEKA IM JE VJE^NI RAHMET Odbor za obilje`avanje zna~ajnih datuma odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992 - 1995. u op}ini Zenica
434-1ze

MERVANA PUZI]
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Zauvijek }emo se sje}ati vremena provedena s tobom i ~uvati uspomene koje }e ostati duboko u na{im srcima. Tvoja kontrola kvaliteta: Alma, Suana, Saliha, Saima, Hanka, Behisa, Lejla i Malik
N

TU@NO SJE]ANJE

na na{e voljene roditelje

NAFIJA KARAMEHMEDOVI], ro|. HAD@ISMAJLOVI]
ro|ena u Trebinju 1900 - umrla u Sarajevu, 17. 11. 1971.
iz Trebinja

AHMET KARAMEHMEDOVI]
iz Trebinja ro|en 1895. Trebinje - umro 11. 5. 1966. u Sarajevu
3440-tt

Dok `ivim nikad ne}u zaboraviti va{u dobrotu i plemenitost. Sin OSMAN sa porodicom
SJE]ANJE

Dana 17. 11. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od kako je na ahiret preselila na{a draga majka

[ERIFA (ADIL) PLEHO, ro|. DURMI[EVI]
Vrijeme nije lijek, ve} samo nijemi svjedok na{eg bola.

SUAD BE[OVI] NASER
17. 11. 2009 - 17. 11. 2011.

had`i ENVER BE[OVI]
17. 11. 1992 - 17. 11. 2011.
Porodica

FATIMA BE[OVI], ro|. ^USTOVI]
15. 3. 1988 - 17. 11. 2011.
p-71240

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca sa porodicama
12916-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana 17. 11. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti moje drage sestre

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi babo i dedo

FADILA RAKANOVI]A
iz Bosanskog Novog 29. 5. 1954 - 17. 11. 1982.
S ljubavlju te spominjemo, po dobroti pamtimo, a u srcu te zauvijek ~uvamo. Tvoja porodica
12934-1nd`

GORDANE KOKI]
Mila moja seko, bez tebe ni{ta nije kao prije. Nedostaje{ mi. Tvoja sestra Mira sa porodicom
p-71162

IBRAHIM (MU[ANA) TUKULIJA
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 17. 11. 2011. iza ikindije u mesd`idu Ko{evsko Brdo u 14,30 sati. Tvoji najmiliji
3594-tt

Dnevni avaz
Dana 7. novembra 2011. godine preselila je na ahiret

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

57

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se 40 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda i pradjeda

FATIMA CAKOR, ro|. OMEROVI]
iz Kalesije 1928 - 2011.
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sinovi Sadik i Avdo, k}i Zlata, unu~ad D`email, D`enan, Armin, Amela i Alisa, sestra [ifa, snahe Mirzeta, Advija, Emina i Selma, zet Muhamed, praunu~ad Esad, Haris, Tarik, Snena i Amra, sestri}i, brati}i i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji, porodice Cakor, Omerovi}, Mustafi}, Dubravac, Isajbegovi}, Tosunbegovi}, [ahbegovi} i [migalovi} Tevhid }e se prou~iti u petak, 18. novembra 2011. prije d`ume namaza u ^ar{ijskoj d`amiji u Kalesiji.
1341-1tz

MUHAMED (JUSUFA) [EMI]
iz @ivinica
I nakon toliko godina ostaje{ u na{em sje}anju. Tvoji: supruga Na|a, sinovi Muris i Damir sa porodicama
1342-1tz

TU@NO SJE]ANJE

na voljenog supruga, oca, djeda i punca

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se 5 godina od smrti na{e tetke

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

PEMBE (MU[AN) DRKENDA

iz Tuzle 16. 11. 2002 - 16. 11. 2011.
S ljubavlju i ponosom nosimo te u na{im srcima. Tvoji najmiliji
1345-1tz

IBRAHIM HUKI]

28. 12. 1912 17. 11. 2006.
Nedostaje nam tvoje prisustvo. Brati~ne Kimeta i Pakeza, snaha Zehra
3624-tt

teti MICI

teti MICI

Kola i Davor

Brankica

3633-tt

3633-tt

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

EDHEMA (MUSTAFE) FAZLAGI]A

teti MICI

teti MICI

Supruga Vedija, sinovi Elvedin i Jasmin, snaha Mirela i unuka Ena
3623-tt

Minka i Goran
3633-tt

Darija
3633-tt

Dana 17. novembra 2011. navr{ava se 10 godina od smrti na{eg supruga i oca

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog sina

ABDURAHMAN (LUTVO) IBRAHIMOVI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoja supruga i k}eri
1335-1tz

SAMIRA (RIFETA) HALILOVI]A
17. 11. 1992 - 17. 11. 2011.
Ni{ta se promijenilo nije. Na{a srca kucaju, ali neuspje{no suze kriju. @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji neutje{ni: majka Pa{a, otac Rifet, brat Amir, snaha Selma, brati~na Nejla i brati} Alen
1329-1tz

GRBO D@ULAGA

Posljednji pozdrav kolegi i prijatelju, a porodici sabur. Jasmina, Senad, Berin i Adi
3625-tt

58

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Dana 17. 11. 2011. navr{avaju se 52 dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

na dragog brata i daid`u

HAMDO (MUSTAFA) HOD@I]
Taj~i, iako nisi sa nama, uvijek si prisutan u na{im srcima i mislima. Pamtit }emo te po neizmjernoj dobroti, spominjati sa puno ljubavi, sa tugom u srcu sje}ati. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote. Tvoji Mirsada i Ramiz

[EFIK - KI]O (NAZIF) KURTOVI]
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima, jer smo te voljeli i do posljednjeg dana bili uz tebe. Neka ti dragi Allah podari D`ennet i sve d`enetske ljepote, jer si to svojom dobrotom i plemenito{}u zaslu`io. Tvoje sestre Fatima, Mubera, Muemira sa porodicama
3614-tt 3609-tt

Dana 17. 11. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

Had`i ABDULAH ef. HAD@I]
1932 - 2009.
Dana 17. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada je na{ dragi babo preselio u Svijet Berzaha. Njegova porodica je neizmjerno zahvalna Allahu d`.{. {to ga se mo`e uvijek rado i lijepo sje}ati kao roditelja, imama i had`ije od autoriteta. Na{i `ivoti ne mjere se samo po onome kako smo `ivjeli, nego i po onome {to ostavljamo iza sebe. Porodica Had`i}
12948-1nd`

HARIS \IPA
Neizmjerna tuga i bol ne prestaju. Molimo Allaha d`.{. da primi i obraduje tvoju plemenitu du{u hatma dovom i tevhidom, koji }e biti poklonjen u petak, prije d`uma namaza u d`amiji u Hrasnici. Neka ti Allah d`.{. pokloni mjesto u lijepom D`ennetu. S neizmjernom ljubavlju, Tvoji: supruga Nizama, k}erka Emina i sin Tarik
12946-1nd`

Dana 17. 11. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od preranog preseljenja na ahiret na{eg brata, djevera i amid`e

FINKA RAUKOVI] HARIS (RA[ID) \IPA
Posljednji pozdrav majci na{e radne kolegice. Nikada ne prestajemo misliti na tebe. Molimo Allaha d`.{. da primi hatma dovu i tevhid koji }e biti poklonjen u petak prije d`uma namaza u d`amiji u Hrasnici. Tvoji: brat Muris, snaha Melisa, brati~na Lamija i brati} Haris Finansije Konzum
12961-1nd` 12946-1nd`

Dana 17. 11. 2011. navr{avaju se 4 godine od preseljenja na ahiret na{eg sina

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se godina od smrti

\IPA HARISA
Molimo Allaha d`.{. da primi hatma dovu i tevhid koji }e biti prou~en pred tvoju du{u u petak prije d`uma namaza u d`amiji u Hrasnici. Tvoji: babo had`i Ra{id i mama had`i Hasiba
12946-1nd`

RIJAD (MUSTAFE) LALI] ]AMILA (ZAIMA) MEHI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Omer Vuk sa porodicom

RIJAD (MUSTAFE) LALI]
17. 02. 1990. 17. 11. 2005. 17. 11. 2011.
^uvat }emo uspomenu na tebe u na{im mislima i srcima do kraja `ivota. Porodice Kaltak, Selimovi}, Kasuma~i} i Leri}
61-1mo

Dana 17. 11. 2011. navr{avaju se 4 godine od kako je preselio na ahiret na{ zet i tetak

POSLJEDNJI SELAM

HARIS (RA[ID) \IPA
Sa najljep{im uspomenama ostat }e{ zauvijek u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Punac Hilmo, punica Zineta, {ura Zijad sa suprugom Dinom, djecom Selmom i Lejlom Ahmethod`i}
12950-1nd`

suprugu na{e drage kolegice

17. 02. 1990. 17. 11. 2005. 17. 11. 2011.
Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot koji neumorno te~e ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na rastanak sa tobom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Mama Zlata i tata Mustafa
61-1mo

64-1mo

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se tu`nih i bolnih pola godine kako nije sa nama na{ dragi i voljeni tata, suprug i svekar

OMERU RA@ANICI
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur.

Dana 17. 11. 2011. navr{avaju se 52 dana otkako je preselilo na ahiret na{ dragi otac i mu`

ENVER (ELJUB) ZAIMOVI]
Voljeni nikad ne umiru. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i du{ama dok i mi `ivimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, na{ voljeni Envere. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 20. 11. 2011. u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici A{ikovac br. 47 Supruga Alma, k}erka [ejla, sin D`enan i snaha Sabira
No037305

HAMDO (MUSTAFA) HOD@I]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da te obasja nurom, ahiretsko mjesto rahmetom pokrije, D`ennetom ugosti.

Mujo i Emira Smaji}
3622-tt

Amin! Tvoji: supruga Mejra, sin Miralem, k}erke Mirsada i Sanela Hatma dova }e se prou~iti u ~etvrtak, 17. 11. 2011. godine iza ikindije namaza u ku}i rahmetlije, ul. 3615-tt Humska br. 121.

Dnevni avaz
Dana 17. 11. 2011. navr{ava se 8 godina od kako nije s nama na{ dragi

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

59

DINO BERKOVI]
Vrijeme prolazi, a bol ostaje. Ne postoji zaborav dok postoje oni koji te vole. Uvijek si u na{im mislima i srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Zina, k}erke Anesa i Dinka
3636-tt

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e hatma dova biti prou~ena u petak, 18. 11. 2011. godine na d`uma namazu u d`amiji Boljakov Potok

AMIR (HASANA) DURAKOVI]
1. 8. 1959 - 1. 8. 2011.
Bilo je kako je Allah htio, a mi se molimo dragom Allahu da ti podari mir i milost. O`alo{}ena porodica
12960-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom zetu i tetku

HASNI ]ERI], ro|. SPAHI]
S ljubavlju i po{tovanjem, njeni: Ismeta, Azijada, Mirsada, Kemal, Munir, Bedrudin i porodice Meki}, [abanovi}, Had`iselimovi}, Had`imuji}, Abazovi}
12962-1nd`

KULOVAC HAMDIJI
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Konakovi} Galib i Amira sa djecom i njihovim porodicama
3637-tt

SAFET (MURAT) KOLAR
2009 - 2011.
Sa tugom u srcu rado te se sje}aju Tvoji: sestra Mirsada, zet Smajo, sestri}i Mirza i Mirsad
3635-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj i plemenitoj prijateljici

dragom bratu, {uri i svaku

dragom daid`i

HASNI ]ERI]
Hvala ti za iskreno i nesebi~no prijateljstvo. Mevlida, Avdo, Emir i Zijo Pekmez, Munevera, Duda, Sandra i Garo \ane{i}, D`evahira i Ramiz Halilovi}, Hasija, @ivka, Elvira Medan i Bosa - O[ „Aleksa [anti}“
12964-1nd`

HAMDIJA (HIMZO) KULOVAC
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Mejra, zet Enver i svastika had`i Mejra [uvalija
12963-1nd`

HAMDIJA (HIMZO) KULOVAC
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. [uvalija Edin - Dino, Adisa i Lana
12963-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu i amid`i

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV najboljem razredniku i velikom ~ovjeku

GRBO \ULAGA HAMDIJA (HIMZO) KULOVAC
Dragog Allaha d`.{. molimo da ti podari lijepi D`ennet. Tvoj brat Nusret, brati} Himzo i brati~na Raza
12963-1nd`

IFETA KULA[EVI]

S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Armin, Kerima i Sami
3638-tt

Pomirili smo se s tim da niste s nama bili na ekskurziji, pomirili smo se s tim da Vas trenutno ne vi|amo. Ali ne mo`emo da se pomirimo s tim da ne}emo skupa biti na maloj maturi i da Vas vi{e nikada ne}emo vidjeti. Hvala Vam {to ste nas nau~ili da je u `ivotu najva`nije biti dobar ~ovjek. Zauvijek }e Vas pamtiti djevojke, hemi~arke, va{a {efica, nesta{ni momci, va{ student i mala Jasmina Voloder Vole Vas va{a djeca VIII-3 sa nastavnicom Voloder Jasminom
12959-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

SEJDALIJA (HASIB) PARNICA
Ti }e{ uvijek biti uz nas, tvoja sjena i dragi lik uvijek }e nas pratiti. ^uvamo te u na{im srcima. Sin Samer, snaha Jasmina i unuka Henna
3612-tt

SEJDALIJA (HASIB) PARNICA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Sin Muamer
3612-tt

SEJDALIJA (HASIB) PARNICA
Dragi babo, ne postoji rije~ koja mo`e da ubla`i ovu bol koju osje}amo, za svu ljubav i dobrotu koju si nam darivao, neizmjerno smo ti zahvalni. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Nerma, zet Zulfid, unuka Ilma
3612-tt

60

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg Seada

FINKA (JURE) RAUKOVI], ro|. DUSPARA
nakon kratke i te{ke bolesti preminula 16. 11. 2011. godine u 53. godini.

1959 - 2011.

HALIMA (MURAT) D@OMBA, ro|. PEZO
Kolektiv Neurolo{ke klinike
3621-tt

Sahrana }e se obaviti 18. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Savko, k}erke Sla|ana i Marijana, bra}a Vinko, Tomo i Dragan, sestre Ankica, Zorica i Verica, zetovi Mirza i Bo{ko, unu~ad Ajdin i Stefan, porodice Raukovi}, Duspara, Zahirovi} i Kapor, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Adema Bu}e br. 459.
111

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 17. 11. 2011. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg prijatelja

Dana 17. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage majke

Tu`nim srcem javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima da je na{ voljeni suprug, otac, brat, svekar i ro|ak

RA[IDA - RA[E FEHRI]A
„Papane“, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoja raja iz bifea Mornar
3583-tt

HAJRIJA KLJAJI], ro|. KARAJICA
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe ne blijedi. Sinovi sa porodicama
12899-1nd`

dr. MIROSLAV (ANTE) TOMAN
iznenada preminuo u nedjelju, 13. 11. 2011. godine u 69. godini. Ukop dragog nam pokojnika obavit }e se u ~etvrtak, 17. 11. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu. O`alo{}eni: supruga Vera, sin Vladimir, k}erka Mirna, brat Ivica, unuci Miroslav i Mario, snaha Gordana, obitelji Vozeti}, He|i i Topalovi}, te ostala rodbina i prijatelji 111

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog

ISMET (AVDE) OSMANAGI]
Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali od zaborava mo`emo. Godine prolaze, a tvoj plemeniti lik ostaje u nama. Hatma dova }e se prou~iti 18. 11. 2011. u d`amiji na Alipa{inom Polju „C“ faza prije d`uma namaza. Supruga Had`ira, sin Ferid, k}erka Amra sa svojim porodicama
3545-tt

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

ALIJA - ALICA KAVAZOVI], ro|. FETAHOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti u petak, 18. 11 2011. u Jordanskoj d`amiji na Grbavici u 13.00 sati.
3575-tt

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se pet godina od smrti na{eg supruga, oca, dede i pradede

AZIZ - ZIJO ELEZOVI]
Vrijeme prolazi, a uspomene na tvoj dragi lik zauvijek ostaju u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga D`ed`a, sin Senad, k}erka Senada sa porodicama

3585-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

mojoj dragoj

na{oj dragoj

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je na{ dragi sin i brat

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na{ dragi

SENAD (RAMIZ) PLOSKI]
preselio na ahiret. Dragi Senade, sa tvojom dobrotom, pa`ljivo{}u, tvojim dragim likom, vedrim o~ima, ostat }e{ nam u srcu zauvijek. Svake sekunde, minute, sata, dana, mjeseca, godine... mislit }emo na tebe. Ne postoje rije~i koje opisuju ovu bol i tugu. Tuga i bol nisu samo u rije~ima i suzama, ve} i u na{im srcima. Toliko si bio dobar i mi znamo da si u rukama D`enneta. U`ivaj u D`ennetu, d`enetski ~ovje~e. Zaslu`io si. Vole te tvoja supruga Enisa i k}erka Indira
12915-1nd`

ALICI nani ALICI
Tvoji Omar i Mirza
3575-tt

teta ALICI
Hvala {to ste sve na{e zajedni~ke trenutke ispunili ljubavlju i smijehom. Luna, Boris i Dijana
3575-tt

Tvoja dobrota, plemenitost i lijepa rije~ za svakoga ne mo`e se zaboraviti. Prija Ned`mija
3575-tt

SENAD (RAMIZ) PLOSKI]
preselio na ahiret. Ostat }e{ zauvijek sa nama. Majka Vasvija i sestra Fehma, brat Lelo, snaha Subhija, brati} Amer, brati~na Amra
12915-1nd`

Dana 17. 11. 2011. navr{ava se sedam dana od kako je na{ dragi zet

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em dragom Ki}i

na na{eg dragog DEDU

SENAD (RAMIZ) PLOSKI]
preselio na ahiret. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. O`alo{}eni: punac Munib, punica Fahira, {ura Alen, svastika Narcisa, teti~na Hanadi
12915-1nd`

[EFIK KURTOVI]
Tvoja raja sa Ekonomskog fakulteta
3627-tt

AHMET ^OLAKOVI]
17. XI 2003 - 17. XI 2011.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji
3630-tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj sestri

dobrom i plemenitom ~ovjeku
POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu, djeveru, amid`i

PA[ANI IBRI^I], ro|. ZUKO
Neka ti dragi Allah da lijepi D`ennet. Sestra Razija Tabak sa porodicom
3628-tt

HAMDIJI
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Brat Mujo Kulovac sa suprugom Hasenom, djecom Jaskom, Jasnom i Ramizom, snahama Minom i Sanelom, zetom Refikom i unu~adima Amerom, Farisom, Ahmedom i Selmom
12958-1nd`

HAMDIJI KULOVAC
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Suad, Sabina i Mustafa Galijatovi}
3626-tt

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

61

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

PA[ANA (RAMO) IBRI^I], ro|. ZUKO
preselila na ahiret u utorak, 15. novembra 2011. godine u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. novembra 2011. godine u 14.00 sati ispred Centralne d`amije u Sokolovi}ima, a ukop na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: sinovi Ibro i Ismet, snahe Zerina i Sevda, unu~ad Haris i Alisa, brat Rasim, sestra Raza, djeveri Suljo i Mujo, brati}i, sestri}i i djeveri}i, zaova Ai{a sa porodicom, te porodice Ibri~i}, Zuko, Katana, Selimi}, Tabak, Fazli}, Omerbegovi}, D`ano, Rogo, Ajkuni}, Imamovi}, Hamzi}, Bjelica, Lindov, ^erkez, ^osi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u 14.00 sati u ku}i `alosti - Bra}e Bu~an br. 9.
12929-1nd`

preselio na ahiret dana 15. 11. 2011. u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. 11. 2011. godine na mezarju „Banja Lu~ica“, op}ina Sokolac, u 13.30 sati. Tevhid }e se prou~iti isti dan u d`amiji [ip - Bare, Sarajevo u 13.30 sati. Prevoz }e biti obezbije|en: sa Vije}nice u 11,15 sati, ispred O[ „Osman Nuri Had`i}“ u 11,15 sati, iz Olova u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA O@ALO[]ENI: supruga [ahija, brat Vahid, sestre Fatima i Enisa, zetovi Emin, Ibrahim i Hasib, snaha Aida, svastike Armina, Azra i Kada, {ura Mehmedalija - Dale sa suprugom Sedikom, bad`e Akif, Bajro i Veiz sa djecom, brati}, sestri}i, sestri~na, te porodice Grbo, Hod`i}, Had`iabdi}, Mujki}, Doljan~i}, Ple}an, Selimovi}, Sivac, Durak, Kulo, Hamza, ^akal, Bajri}, Kljai} i Pustahija, kolegice i kolege Osnovne {kole „Osman Nuri Had`i}“, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 3596-1tt

D@ULAGA (SULEJMAN) GRBO

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, mama, majka i sestra

HALIMA (MURAT) D@OMBA, ro|. PEZO
preselila na ahiret u utorak, 15. novembra 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. novembra 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Humka. O@ALO[]ENI: sin Sead, k}erke Sadeta i Habiba, snahe Fata i Samija, unuci Adis, Kenan, Adnan, Faris, unuke D`enaida, Lejla i Selma, snaha Selma, sestri} Safet i sestri~na Ziza sa porodicama, te porodice D`omba, Pezo, [abanovi}, Vejo, Mujezinovi}, Lagarija, Hrnjevi}, ^elik, Kunovac, He}imovi}, Nogi}, D`indo, Ramovi}, [ahinovi}, Bi~o, Kova~, Dolan, Sara~evi}, Hod`i}, [ljivo, Murtovi}, ^ehovi}, [adija, Me}a, Ra`anica, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Bardak~ije (kod okretaljke Podhrastovi).
No037303

HIBA VRA@ALICA, ro|. HAD@IHASANOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 16. novembra 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. novembra 2011. godine u 14.30 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: suprug Muradif, sinovi Zijah, Mirsad i Adnan, sestre Vezira, [emsa, Seha, Timka i Naima, bra}a had`i Nezir, Zaim i Ahmed, snahe Elsa i Amela, unu~ad Vedad, Ajla, Aida i Lejla, snahe had`i Fatima, Bejta, [efika i Amira, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Vra`alica, Had`ihasanovi}, Zahiragi}, Katica, Ad`em, Malko~, Pita, [eti}, D`ipa, Sijer~i}, Herenda, Ajanovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Breka ~ikma br. 2.
No037307

- za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAMDIJA (HIMZO) KULOVAC
preselio na ahiret u srijedu, 16. 11. 2011. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. 11. 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: supruga Galiba, k}eri Aida i Amela, bra}a Nusret, Hilmo i Mujo sa porodicama, sestre \ulka i Mejra, tetke Mu{a i [e}a - Cura, zetovi Alija, Damir, had`i Suno i Enver, unu~ad Amila - Nahla, Benjamin i Rijad, {ure Hamed i Galib, svastika had`i Mejra, te porodice Kulovac, Konakovi}, ^av~i}, Ja{arevi}, [a}irbegovi}, Zuki}, [uvalija, Halilovi}, Hod`i}, Deved`ija, Imamovi}, Mahmutovi}, Kozadra, Drnda, Helji}, Be{i}, Avdi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.00 sati, ul. Vefika Karabdi}a 13. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

ISMET (MUJO) KLA^AR had`i MULA hanuma HALILOVI], ro|. [EHI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Muriz, snaha Alma, k}i Emina Kavazi}, zet Munib Kavazi}, unu~ad Leila, Ermin i Kenan, brat Ahmo [ehi}, sestra Nura Habibovi}, snahe Remzija, Rukija, Hasiba i Fatima sa porodicama, zaova Mina sa porodicom, ro|aci Munir, Samir, Eldin i Senad, rodice Munira, Adevija, Senada, Eldina, Zlata, Amra i Senada, prijatelji Tahirovi} Kasim i Fatima sa porodicom, te porodice Halilovi}, [ehi}, Kavazi}, Tahirovi}, Habibovi}, Ati}, Omerovi}, Hati}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Bosanskih gazija 65/II, Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

preselio na ahiret u utorak, 15. 11. 2011. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. 11. 2011. godine u 12.30 sati na mjesnom mezarju Pribi{i}i - Strga~ina - Rudo. O@ALO[]ENI: supruga D`id`a, sin Ramiz, k}erke Ramiza, Vezira, Ismeta, Ziza i Sada, zetovi Mujo, Miralem, Vehid, Zlatan i Edhem, snaha Fatima, unu~ad Admir, Adis, Amel, Aldijana, Ismira, Ismir, Alema i Edina, praunu~ad Mona, Hana i Rijad, te porodice Kla~ar, Kova~evi}, Skorupan, Hamzi}, Pribi{i}, Be{o, Zuko, Hota, Biber, Fazlagi}, Fejzi}, Veli}, Svraka, Mali{evi}, Gazibara, Zeba, Pod`i}, Kurti}, Zul~i}, Muratovi}, ]usto, Alispahi}, Kulovi}, Gibovi}, Selimovi}, Rustemi, Pa{i}, Kurtovi}, Kari}, Musi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred remize GRASA, sa polaskom u 8.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na Vije}nici. RAHMEULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[EVALA ([ABAN) [EHI], ro|. [ETA
preselila na ahiret u srijedu, 16. 11. 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. 11. 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Crijep - Me|e|a. O@ALO[]ENI: sin Fadil, k}erke Nefisa i Sanela, brat Ferhat, snahe Nevzeta, Nura, Nejra, Adna i Ramiza, zetovi Hajrudin, Izet i Amir, unu~ad Anel, Adnan, Fahreta, Fikret, Bilal i Indira, praunuka Sajra, djever Ibrahim - Ibro, jetrva Rabija, brati}i Ahmed, Hamed, Hazim, Faruk i Amir, brati~ne Seniha, Sada i [evala, sestri}i Bilal i Jusuf, sestri~na [evka, djeveri~ne i zaovi}i, te porodice [ehi}, [eta, Dudi}, Lepenica, Ahmespahi}, Fazli}, Memi{evi}, Solak, Saki}, Halilovi}, [etki}, Me|useljac, Bosno, Kurspahi}, ]ato, Osmanspahi}, Smajevi}, Rami}, Jusufbegovi}, \elko, Kadri}, D`aferovi}, @uni}, Kuko, D`anko, Pojati}, Forto, Puhalo, Sadikovi}, Suba{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Brezanska do 85, Brije{}e. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e merhume sa polaskom u 10.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Boljakov Potok, Bu}a Potok i Vije}nica RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEJDALIJA (HASIB) PARNICA
preselio na ahiret u utorak, 15. 11. 2011. godine u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Naza, sinovi Samer i Muamer, k}erka Nerma, bra}a Ned`ib i D`emal, sestre Hajrija i Raza, zet Zulfid, snaha Jasmina, unuke Ilma i Hena, snahe Hanka i Ferida, daid`e Ramiz i Osman, {uraci Idriz i Zajko, svastike Nura i Mevla, bad`e Re{id i Enes, {urinica Vezma, te porodice Parnica, ]esko, Baji}, Begi}, ]ehaji}, [ehovi}, Jasen~evi}, Hajri}, Andelija, Mahmutovi}, Deved`ija, ^av~i}, Kulovac, Mand`i}, Helji}, Harba{, Hamzi}, Hod`i}, Kari}, Kamenica, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Smaila [ikala 107, Boljakov Potok. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred d`amije Boljakov Potok, sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

MUHIBA (HALIL) KOS, ro|. DELI]
preselila na ahiret u srijedu, 16. 11. 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Jasminka i Vesna, zet Husein, unu~ad Edin, Emir i Jasmin, bra}a Sejfudin i Nusret, sestre Safida, Pa{a, Fahira i Zurijeta, te porodice Deli}, Mori}, Omeragi}, Hasanovi}, Vidak, Ja{arevi}, Miladinovi}, Hurti}, Had`iabdi}, Pejdah, Jusi~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13.00 sati, Trg solidarnosti 27/I. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

62

^etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

MILKA VARUNEK, ro|. ^I^A
preminula dana 16. 11. 2011. godine u 86. godini. Sahrana }e se obaviti dana 18. 11. 2011. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Goran, snaha Vasvija, unuci Bojan i @arko, rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Franca Lehara br. 1/V, Sarajevo.
3632-tt

ZLATIJA KRND@IJA, ro|. SAKI]
preselila na ahiret dana 15. 11. 2011. godine u 63. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 17. 11. 2011. godine u 12.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u mektebu Ba}ci nakon podne namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug [a}ir, sinovi Nedim i Elvedin, k}erka Elvedina, brat Halim, sestre Hasiba, Vasvija i Hasnija, snahe Sabina i Minka, unu~ad Armina, Minela, Nedim, Erna, Melisa i Edvin, zet Izet, te porodice Krnd`ija, Saki}, Crnali}, D`ano, Liko, Musabegovi}, Pohara, Kulovi}, Lapo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 743-1go

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

SADIKA ([ERIF) MEKANI]
preselila na ahiret u utorak, 15. novembra 2011. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. novembra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Mehmedalija, k}erke Fatima i Emina, snaha Hava, zetovi Kemal i Muhamed, unu~ad Fatima, Emrah i Kenan, snahe, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Mekani}, Smaji}, Borovina, Osmanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111

VOJISLAV (MILANA) POPOVI]
preminuo 16. 11. 2011. godine u 75. godini. Sahrana }e se obaviti 17. 11. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Predrag, k}erka Olga, unu~ad Dragana, Milan i Aleksandar, sestra Nada, porodice Popovi}, Petrovi}, Vukovi}, ]ukovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BEHD@ET (D@EMALUDIN) HOD@I] - BELI
(1968 - 2011)
preselio na ahiret dana 15. 11. 2011. u Bolonji (Italija) u 43. godini. Mjesto i vrijeme ukopa bit }e naknadno objavljeni. Porodica Hod`i} - otac D`emaludin, majka Ferida, brat 12932-1nd` D`eki, sestre Jasmina i Sabina

111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EMILA ^ERKEZ, ro|. [TRBO 1928 - 2011.
preminula 16. novembra 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. novembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Sutina u Mostaru. O`alo{}eni: suprug Ibro, k}erka Amra, unuke Adna i Aida, zet Dino, familije ^erkez, Zalihi}, [trbo, Delihasanovi}, Kralju{i}, Osmanovi}, Premilovac, D`inovi}, Muji}, 37243 - sh Krpo, Be{o i ostala rodbina i prijatelji.

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

BEBE I MAME

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati

424 - 440;
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U KAKNJU Broj: 36 0 Mal 014604 11 Mal Kakanj, 26. 10. 2011. godine Op}inski sud u Kaknju, sudija Ismar Juki}, u pravnoj stvari tu`itelja Za{titni fond FBiH, Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 10, koga zastupa punomo}nik Kuki} Irsan, advokat iz Travnika, protiv tu`enog Hajdarevi} Im{ir, sin Habiba iz Kaknja, radi naknade {tete v.s. 1.827,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

POKOPNO DRU[TVO

OBJAVLJUJE
Dana 28. 02. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naknade {tete v.s. 1.827,00 KM. U tu`bi je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e se obavezati tu`eni da tu`itelju naknadi iznos od 1.827,00 KM po osnovu odgovornosti za {tetu, sa zakonskom kamatom po~ev od 17. 08. 2006. godine, kao narednog dana od dana isplate {tete, pa do kona~ne isplate kao i da mu naknadi tro{kove prani~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Tako|e je predlo`io da sud donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od prijema (~lan 182. stav 1 ZPP-a), uz naknadu tro{kova sastava tu`be u iznosu od 280,80 KM te tro{kova sudskih taksi. Ovim putem se tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62 stav 2 ZPP-a pa je tu`eni du`an da u skladu sa ~lanom 70 i 71 ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH (~lan 348/4 ZPP-a). Sudija Ismar Juki}

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
www.bakije.com

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

63

$"

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

IFHJ

SARAJEVO Veličanstven doček za reprezentaciju na Aerodromu

2=FA @=L= E=LA I =HE = >H=E=
Ekipu dočekale stotine navijača koje su selektora zasule zagrljajima i poljupcima

Džeko smiruje Lulića nakon isključenja

(Foto: I. Šebalj)

Svi mi griješimo, ali je najbitnije da iz svojih grešaka učimo i da budemo bolji
- Javljam se iz Engleske, gdje sam stigao pomiješanih osjećaja. Ipak, i vama i sebi moram priznati da smo izgubili od bolje ekipe Portugala. U Lisabonu nismo bili na našem uobičajenom nivou i to je razlog za poraz. Jesmo, dali smo sve od sebe, dali smo maksimum. Borili smo se onoliko koliko smo mogli, ali jednostavno, nije išlo. Ovo je uvod u izjavu koju je Edin Džeko jučer objavio na svojoj internetskoj stranici. Slijedi dio koji je mnogo interesantniji. Naime, u izjavi pred kamerama nakon meča na stadionu Luž Džeko je dao naslutiti da isključenje Senada Lulića krivi za težak debakl. Dan poslije osjetio je potrebu da pojasni svoje riječi: - Želio bih, također, naglasiti i objasniti izjavu koja je izašla u vezi sa Senadom Lulićem, jer ne bih želio da se ona izvuče iz konteksta. Naime, ni u jednom trenutku nisam rekao, a ni pomislio da je Lulić kriv za uvjerljivi poraz. Daleko od toga. Rekao sam da ne bismo primili šest golova da smo bili kompletni. Bilo je teško sa 11 igrača protiv njih 11, a sa 10 na 11 bilo je nemoguće parirati Portugalu. Svi mi griješimo, ali je najbitnije da iz svojih grešaka učimo i da u budućnosti budemo bolji Džekine su riječi. Naš najbolji fudbaler izrazio je nadu da će reprezentacija ostati na okupu i da ćemo u nove kvalifikacije uči još jači, kako igrački, tako i mentalno. - Na kraju, želio bih još jednom zahvaliti vama, našim navijačima koji su nas bodrili tokom cijelih kvalifikacija, ali i u Lisabonu, kada su nam kola krenula nizbrdo. Uvjeren sam da ćemo se iz svega ovoga vratiti još jači. Glavu gore, idemo dalje! - poručio je našas. 

EI= E FEIE @= A KEć HEL = KLAHELE FH=

Edin Džeko o izjavi nakon utakmice

Da je neko neupućen jučer gledao doček našoj fudbalskoj reprezentaciji na Sarajevskom aerodromu, sigurno bi se zapitao ko je to prošao na Evropsko prvenstvo 2012. godine, Portugal ili Bosna i Hercegovina? Nakon što je prvi putnik iz “Adrijinog” aviona iz Lisabona izašao u aerodromski hol u našem glavnom gradu, zgradom se prolomilo euforično skandiranje stotina navijača koji su, uprkos teškom porazu naše reprezentacije u utorak u Portugalu (2:6), došli da pozdrave “Zmajeve”.

Podrška Sušiću
Najveću euforiju među navijačima izazvao je izlazak selektora Safeta Sušića, kojeg su prisutni, uprkos jakom osiguranju, zasuli
S dočeka na Sarajevskom aerodromu: Prelijep gest navijača BiH
(Foto. S. Jordamović)

zagrljajima i poljupcima pa je Pape izjave za medije morao davati sa crvenim kar-

minom na obrazima, koje mu je ostavila izvjesna obožavateljka.

- Hvala na ovako lijepom dočeku. Zaista sam oduševljen, ali bih volio da je povod drugačiji. Žao mi je što se završilo ovako - rekao je zbunjeni selektor bh. fudbalera. Ako je Pape imao imalo dilema o ostanku na kormilu reprezentacije BiH, navijači su mu sinoć kazali sve. “Pape, ostani!”, prolamalo se cijelom zgradom.

Ipak pobjednici
Osim što su Sušiću poručili šta misle o njegovom radu, navijači su prelijepim gestom na aerodromu pokazali da vjeruju da je reprezentacija na pravom putu i da njihova podrška u narednom ciklusu za Svjetsko prvenstvo 2014. godine neće biti nimalo upitna, jer, za navijače, reprezentacija je ipak pobijedila. M. T.

Reprezentacija }e i dalje imati podršku 

= -KHK ćA E=JE =č=K KCK

Slaven Bilić o šansama Hrvatske u Poljskoj i Ukrajini

U Bratislavi će u petak u 10 sati biti održan sastanak predstavnika nacionalnih nogometnih asocijacija Grčke, Slovačke, Latvije, Litvanije, Lihtenštajna i Bosne i Hercegovine. Tom prilikom delegacije saveza pokušat će se dogovoriti o rasporedu utakmica u kvalifikacionoj grupi za Svjetsko prvenstvo 2014.

7 *H=JEI=LE H=IFHA@K KJ=E?= K L=EBE=?E== = 52

Sutra sastanak delegacija saveza

U slučaju da dogovor ne bude postignut, raspored susreta odredit će FIFA, saopćeno je iz Nogometnog saveza BiH, koji će na ovom skupu predstavljati generalni sekretar Jasmin Baković, potpredsjednik Komiteta za normalizaciju Darko Ljubojević, selektor Safet Sušić i sekretar stručnog štaba Elmir Pilav.

Bilić: Začepio usta kritičarima

Nakon izborenog plasmana na Euro 2012, selektor Hrvatske Slaven Bilić vjeruje kako će njegovi igrači u Poljskoj i Ukrajini pokazati da vrijede. - Siguran sam da ćemo na Euru imati značajnu ulogu, kao i 2008. u Austriji i Švicarskoj. Bio sam fokusiran na utakmice protiv Turske pa nisam razmišljao o eventualnim grupama. Mi se možemo nositi sa svima, protiv najjačih igramo najbolje - izjavio je Bilić. Od 2006. godine, kada je imenovan za selektora, Bilić je odveo ekipu na Euro 2008., a nije bio uspješan u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Iako su ga u hrvatskim medijima često “razapinjali”, jer nije bio prvi u grupi, Bilić je pokazao da je odličan trener i začepio je usta kritičarima. (Z. Š.)

IFHJ

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

$#

Međunarodni fudbal

REPREZENTACIJA Safet Sušić nakon lisabonskog debakla 

EAF A šJ žAA @= IJ=A =E H= H=EIEJE = @=A
Sušić na Lužu: Poraz je bolno previsok

Karvaljo: Pauzirao sedam sedmica 

=HL= FčA JHAEH=JEfudbaler maOdbrambeni
dridskog Reala Rikardo Karvaljo (Ricardo Carvalho) počeo je jučer trenirati prvi put poslije sedam sedmica pauze. Portugalski stoper je 1. oktobra povrijedio leđa na treningu.

/=E=E žAE ,HC>K italijanPotpredsjednik

Možda smo mogli igrati drugačije, ali ofanzivnija varijanta ne bi nam donijela ništa bolje
- Možda smo mi sve ovo samo sanjali. Možda smo , ustvari, malo odspavali, probudili se i tek sada krenuli za Lisabon... Kamo sreće da su ove riječi, koje je izgovorio jedan od putnika u Lisabon koji je, kao i svi ostali, po povratku u Sarajevo dobio identično mjesto u avionu kao i kada se tek krenulouPortugal, biletačneida je lisabonska epizoda bila samo nečija noćna mora. da se zamislimo - je li sve ovo što radimo ispravno. Može se nadugo i naširoko pričati o tome zašto smo izgubili. Jesmo li mogli ovo ili ono, je li selektor Safet Sušić negdje pogriješio, je li krivo isključenje nepromišljenog Senada Lulića... ali zaključak je isti opet moramo čekati novu šansu. - Ovo što se desilo, nije neočekivano, ali je rezultat bolno previsok. Portugalci nas jesu nadigrali, ali nismo zaslužili da izgubimo sa 2:6. Ne možemo kriviti nikoga pa niti Asmira Begovića, koji se suočavao sa strašnim udarcima Portugalaca - kaže Pape. Na pitanje jesmo li na Lužu bili preoprezni i jesmo li mogli kod rezultata od 1:2 uvesti drugog napadača, riskirati i možda promijeniti tok igre, Sušić je odgovorio: - Mogao sam. To sam i namjeravao doknisu zabilitreći gol. Da je rezultat od 2:1 ostao još desetak minuta, ušao bi Vedad Ibišević. No, plašio sam se potpunog debakla. Svakako smo bili podređeni na terenu, a nakon isključenja, ulazak Ibiševića bio bi samoubistvo - kaže Sušić te dodaje: - Jednostavno, nisam imao razloga da mijenjam ekipu koja je počela meč. Tih 11 igrača najbolje su što imamo. Možda se moglo nešto promijeniti, ali mislim da nam ofanzivnija varijanta ne bi donijela ništa bolje od ovoga. Moglo je biti možda i gore zaključio je Sušić.

skog giganta Milana Adrijano Galijani (Adriano Galliani) izjavio je da bi želio da na San Siro dovede napadača engleskog Čelzija Didijea Drogbu (Didier). Galijani je u intervjuu za “La Gazzettu dello Sport” rekao da obožava Drogbu još od vremena kada je on igrao za Marsej.

Podrška igrača
Slijede nam kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Selektoru ugovor istječe krajem godine,alion jošne može reći hoće li ostati na klupi. Kapiten Emir Spahić izjavio je da svlačionica podržava Papeta, a isto misli i Ivica Osim. - To je lijepo čuti, ali trebat će mi malo vremena da razmislim šta i kako dalje rekao je Sušić. M. TANOVIĆ

Ko je kriv?
Ali nije. Portugalci su nas pregazili, ponizili, nemilosrdno bacili na zemlju... Uništili su sve ono što smo gradili kroz kvalifikacije, a što je najgore, natjerali su nas

Senad Lulić isključen je, jer je protestirao kod sudije Volfganga Štarka (Wolfgang Stark), misleći da je Ronaldo kod pogotka za 3:1 bio u ofsajdu. No, nije bio, a Nijemac je reagirao više nego žustro. Ostalo je pitanje šta je 

KEć FIL= ŠJ=HK

2HJAIJ =LE=č= 2IA reprezenNavijači poljske
tacije, kao i sam predsjednik ove zemlje Bronislav Komarovski, negodovali su, jer na dresovima državnog tima u prijateljskom meču s Italijom u petak nije bilo orla, simbola Poljske. Desetine hiljada ogorčenih navijača tražile su povratak nacionalnog simbola na dres fudbalskog tima Poljske.

to naš igrač rekao pa mu je arbitar u samo nekoliko sekundi pokazao dva žuta kartona. Prema riječima nekih od navijača koji su sjedili blizu terena, Lulić je njemačkom arbitru opsovao, ali potvrde o tome nema.

Ugovor Husa Hidinka (Guus Hiddink) s Turskom prekinut je nakon što je reprezentacija ispala u baražu za plasman na Euro 2012. Nakon poraza od Hrvatske u Istanbulu (0:3), uzvrat u Zagrebu završen je bez golova. Još dok su se igrale utakmice u grupi Hidink je bio pod paljbom medija u Turskoj, jer je ekipa blijedo igrala, teško dolazila do pobjeda, čak i protiv slabih Kazahstana i Azerbejdžana. - Nakon sastanka predstavnika Fudbalske federacije Turske i selektora Hidinka, ugovor holandskog trenera sporazumno je ras-

0E@E EA LEšA IAAJH 6KHIA 2HAHAJ )HCAJEA
kinut. Želimo se zahvaliti Hidinku na njegovom radu i poželjeti mu sve najbolje u nastavku karijere - saopćili su iz TFF-a. U februaru 2010. Hidink je potpisao ugovor na četiri godine, ali su loše igre dovele do ranijeg raskida. Nakon prve utakmice s Hrvatskom, najbolji igrač Turske Arda Turan kritizirao je njegovu taktiku i optužio ga da nije imao povjerenje u igrače. Holanđanin je rekao novinarima da mladi igrači nemaju previše prostora u klubovima i da je to razlog što se ne razvijaju na pravi način. (Z. Š.) Četiri dana nakon razočaravajućeg remija protiv Bolivije (1:1) na svom terenu, reprezentacija Argentine savladala je u Barankili Kolumbiju sa 2:1 u 4. kolu južnoameričkih kvalifikacija za Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Argentina se pridružila Urugvaju na čelu tabele sa sedam bodova, ali i utakmicom više. Sedam bodova ima i Venecuela, koja je minimalnim rezultatom savladala Boliviju. Rezultati i strijelci 4. kola: Kolumbija - Argentina 1:2 (Pabon 45 - Mesi 61, Aguero 84), Čile - Pa- Aguero i Mesi: Strijelci golova slave ragvaj 2:0 (Kontreras pobjedu Argentine u Kolumbiji 27, Toro 86), EkvaPoredak: Urugvaj 7, Ardor - Peru 2:0 (Mendes 70, Be- gentina 7, Venecuela 7, Ekvanitez 89), Venecuela - Bolivija dor 6, Čile 6, Kolumbija 4, Pa1:0 (Vizkarondo 25). ragvaj 4, Peru 3, Bolivija 1.

Nakon eliminacije u baražu

Južnoameričke kvalifikacije za SP

*KH@E FHFKšJ= IJ=J= IAA

Burdizo: Povrijedio se u Kolumbiji

Hidink: Kritike novinara (Foto: AFP)

w 

IE?E =IED CHKF= = žHEA> -KH=
UEFA je objavila nosioce za Evropsko prvenstvo 2012. Uz domaćine Poljsku i Ukrajinu, u prvoj jakosnoj grupi na žrijebanju u Kijevu 2. decembra bit će Španija i Holandija. Raspored jakosnih grupa:

Grupa 1: Španija, Holandija, Ukrajina, Poljska. Grupa 2: Njemačka, Italija, Engleska, Rusija. Grupa 3: Hrvatska, Grčka, Portugal, Švedska. Grupa 4: Danska, Francuska, Češka, Irska.

Argentinski fudbalski reprezentativac i član Rome Nikolas Burdizo (Nicolas Burdisso) vjerovatno će propustiti ostatak sezone zbog povrede lijevog koljena, prenijeli su jučer italijanski mediji. Burdizo se povrijedio na utakmici Južnoameričke grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. godine, u kojoj je Argentina kao gost savladala selekciju Kolumbije sa 2:1. (A. Dr.)

66

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

sport

ANALIZA [ta su uzroci debakla na stadionu Lu`

Boljisu, alizar b
Portugalci su ti koji su zaslu`ili plasman na Euro, ali je normalno zapitati
Nema nikakvih dilema, Portugalci su kvalitetniji od na{e fudbalske reprezentacije i njima je mjesto na Evropskom prvenstvu naredne godine u Poljskoj i Ukrajini. „Zmajevi“ su, predvo|eni selektorom Safetom Su{i}em, napravili zna~ajan iskorak u odnosu na kvalifikacije za SP 2010. i na tome im treba odati priznanje. No, je li 2:6 realan odnos snaga bh. tima i Portugala? Zar su ba{ toliko bolji? Do`ivjeli smo najte`i poraz u najva`nijoj utakmici i za to su najvi{e zaslu`ni ponajbolji igra~ svijeta Kristijano Ronaldo (Cristiano) i jednako raspolo`eni i motivirani njegovi saigra~i. U ovakvim situacijama treba, me|utim, po}i od sebe, ne s namjerom da se neko „sahrani“, jer se gre{ke doga|aju i najve}ima. Na{e je da ih poku{amo analizirati kako se u budu}nosti ne bi doga|ale. Priznati gre{ke zna~i kvalitet, a ne slabost.
O. L. - A. Dr. Halilhod`i}: Ronaldo je pokazao za{to vrijedi skoro 100 miliona eura

Vahid Halilhod`i} iz Al`ira za „Dnevni avaz“

Portugalci su nakon primljenog gola iz penala izgledali smu{eno, bila je to na{a {ansa, ali nismo uspjeli to iskoristiti
^injenica da su Kamerunci, svi redom milioneri, zbog neispla}enih honorara odbili igrati protiv Al`ira, koji vodi na{ proslavljeni stru~njak Vahid Halilhod`i}, otvorila je mogu}nost Vahi da na TV-u vidi utakmicu iz Lisabona. Kao i svi u BiH, i Halilhod`i} je na kraju bio razo~aran, ali i objektivan. - [teta, Portugalci su nakon primljenog gola iz penala izgledali smu{eno pa ~ak i pani~no. Safet Su{i} je `elio u nastavku, barem u prvih petnaestak minuta, izdr`ati njihove napade i onda krenuti po drugi gol. Razumijem ga za{to nakon odmora nije odmah po~eo napada~ki, jer ne mo`e{ se otvoriti protiv Ronalda i Nanija. I u formaciji sa jedino isturenim Edinom D`ekom imali smo ofanzivnih mogu}nosti. Neko-

Detalj sa me~a: Priznati gre{ke zna~i kvalitet, a ne slabost

Bosanac }e biti isklju~en i za krivi pogled
- Senad Luli} nije smio do}i u situaciju da testira raspolo`enje njema~kog sudije Volfganga [tarka (Wolfgang Stark). To nema opravdanja, mada moramo znati da }e bh. igra~ biti isklju~en i liko igra~a trebalo se ubacivati, ali nisu uspijevali - rekao je Vaha. Prva dva pogotka Portugalaca za na{eg sagovornika isklju~ivo su majstorije Ronalda i Nanija. - Ne vrijedi tek tako Ronaldo skoro 100 miliona eura. Vidjeli smo jo{ jednom da ne{to od tih miliona otpada i na fenomenalne slobodne za krivi pogled. Bosance i Hercegovce, htjeli mi to priznati ili ne, tretiraju druga~ije u odnosu na Francuze, Engleze ili ~ak Portugalce. Znam to itekako dobro i iz vlastitog iskustva - smatra Vaha. udarce. Ronaldo je mo`da odigrao jednu od najboljih utakmica u dresu Portugala. O~igledno je bio posebno inspirisan de{avanjima na Bilinom polju. Nikada nije dobro ljutiti igra~a svjetske klase. Znam da na{em narodu nije lako zbog poraza, ali moramo znati da su bolji i ta~ka - poru~io je na kraju Vaha.
A. DRINJAKOVI]

Tri detalja koja su usmjerila tok me~a

Su{i}evo odbijanje da preuzme rizik
Selektor je igrao na sigurno i izgubio. I ne samo to. U `elji da izbjegne debakl, nije ga uspio izbje}i. Lako je biti general poslije bitke, ali ne mo`emo se oteti utisku da smo mogli i morali napraviti vi{e u igri prema naprijed. I dok Edin D`eko ima savr{eno opravdanje da sam u napadu u obje utakmice nije mogao bolje od ovoga, a Zvjezdan Misimovi} je ipak imao i trenutaka lucidnosti kakvi se o~ekuju od njega - ostali su zakazali. I, {to mo`da najvi{e zamjeramo Su{i}u, Vedad Ibi{evi} trebao je dobiti ve}u minuta`u. Ovako smo sa dva napada~a igrali svega dvadesetak minuta u dva susreta. Neko }e re}i da su Portugalci bili toliko superiorni da je bilo nebitno {ta mi ho}emo. Bilinom polju jasno „i{areti“ golmanu Ruiju Patrisiju (Patricio) da ne `uri s izbacivanjem lopte u polje. Jeste, teren je na Bilinom polju bio grozan, Portugalci su bili izmoreni kao nikada, ali se svaki protivnik mo`e osje}ati nesigurno tek kada ga neko napadne. Utisak je da smo kod 1:2 u Lisabonu trebali igrati ofanzivnije. Uz uba~enog Ibi{evi}a, ostaviti Senada Luli}a u vezi, a ne vratiti ga na bekovsku poziciju. Da Portugalci nisu bili bez mana, pokazuje i jeftino primljen drugi pogodak. [ta bi bilo da smo ih poku{ali pritisnuti, da smo pokazali hrabrost u takti~koj postavci i na terenu i tako po~eli razbijati kompleks male reprezentacije, nikada ne}emo saznati.

Su{i} nakon utakmice: Iz najbolje namjere u debakl

Mersed Kova~evi} o utakmici u Portugalu

Odigrali smo kukavi~ki
Proslavljeno fudbalsko ime tuzlanske Slobode Mersed Kova~evi} isti~e da su Portugalci klasa za nas. Smatra, me|utim, da smo u nekoliko navrata trebali bolje reagirati. - Neosporno je da je Portugal kvalitetniji od „Zmajeva“. Odigrali su maestralnu utakmicu. S druge strane, mi smo totalno podbacili. To se posebno odnosi na situacije kod vodstva Portugala od 2:0 i 2:1. Nema veze {to je to rana faza igre, trebalo se ne{to mijenjati. Mislim da je selektor Safet Su{i} u takvim okolnostima morao bolje odreagirati. Vidjelo se da Edinu D`eki u napadu nedostaje pomo}, a mislim da bi ulaskom Vedada Ibi{evi}a uradili dobar posao. Na`alost, to se nije desilo. Osim toga, ve}ina na{ih igra~a nije bila na visini zadatka rekao je Kova~evi} te je dodao da smo ve}i dio susreta u Lisabonu odigrali E. M. kukavi~ki.

Begovi}eve lo{e procjene
(Foto: J. Had`i})

(Foto: I. [ebalj)

Ne mo`e{ se otvoriti protiv Ronalda i Nanija

Mo`da, ali treba se vratiti u zeni~ki duel, kada smo parirali Portugalcima tek onda kada smo ih napali, a ne kada smo se branili. Uostalom, sjetimo se trenutka kada Pepe nakon druge propu{tene prilike Ibi{evi}a na

Kova~evi}: Su{i} je morao bolje reagirati

Begovi}: Koncentracija na niskom nivou

Kada golman na jednoj utakmici primi {est golova, njegov u~inak, kao i kompletne ekipe, jednostavno je katastrofalan. Asmir Begovi} idealno je rje{enje za bh. reprezentaciju u narednih desetak godina, {kolovan je u Engleskoj, najzahtjevnijoj ligi na svijetu. Ipak, je li mogao bolje reagirati, stajati kod prva dva gola u Lisabonu? Ako su udarci Ronalda i Nanija bili savr{eni i neodbranjivi, je li {ut Miguela Velosa za 5:2 bio ba{ tako dobar da se Begovi} i ne pomjeri? Da, utakmica je bila ve} rije{ena, ali svaki ~uvar mre`e s Otoka jednako koncentrirano brani kod 0:0 ili 0:5.

sport
u Lisabonu

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

67

Mehmed Ba`darevi} o u~inku „Zmajeva“

a{ za 6:2!?
se jesmo li uradili sve najbolje {to znamo

Ne `elim kritizirati reprezentaciju koja nam je podarila mnogo radosti
Ba`darevi}: Razumijem Su{i}evu odluku

Neophodno je analizirati za{to godinama ne mo`emo napraviti odlu~uju}i korak
Trener francuskog fudbalskog prvoliga{a So{oa Mehmed Ba`darevi} smatra da „Zmajevi“ o~igledno nisu mogli vi{e u Lisabonu. Jednostavno, Portugal je bio prejak. - Protivnik je bio superioran, a mi smo rijetko uspijevali kontrolirati igru. Jesmo li trebali igrati ofanzivnije kada smo smanjili na 1:2 ili 2:3? Te{ko je to re}i sa strane. Iz trenerskog iskustva mogu pretpostaviti da se selektor Safet Su{i} vjerovatno lomio da li mijenjati formaciju, poja~ati napad...

Te{ko je braniti {ut Ronalda
- Te{ko je braniti slobodan udarac Kristijana Ronalda (Cristiano). Golove primaju i bolji golmani od Asmira Begovi}a. Trebalo je voditi ra~una da se, koliOpredijelio se za varijantu da u nastavku me~a odbrani mre`u i onda u fini{u vjerovatno ubaci Vedada Ibi{evi}a i poku{a do}i do `eljenih 2:2. ko je mogu}e, ne ~ine prekr{aji u zoni od dvadesetak metara, pogotovo kada protivni~ki igra~ ne predstavlja opasnost za na{ gol isti~e Ba`darevi}. Ne znam u kojem je pravcu pripremao utakmicu, ali shvatam njegovu namjeru u drugom poluvremenu, imala je smisla, ali su je Portugalci, na`alost, prekinuli sja-

Luli}: Izborio penal pa ispao naivan

jnom igrom - ka`e Me{a te nastavlja: - Ne `elim kritizirati reprezentaciju koja nam je podarila mnogo radosti, zbog ~ega zaslu`uju sve pohvale. No, neophodno je napraviti sveobuhvatnu analizu za{to ve} godinama nismo u stanju napraviti odlu~uju}i korak. Mo`da je problem u psiholo{kom apsektu, jer kako druga~ije objasniti naivni potez Senada Luli}a kada je isklju~en zbog prigovora. Velike utakmice tra`e velike igra~e - ka`e Me{a. A. Dr.

Amar Osim o utakmici u Lisabonu

Portugal je, jednostavno, mnogo ja~i
Pet puta su bolja ekipa od one Francuske iz Pariza
Dok se me|u navija~ima i novinarima nakon debakla u Portugalu ~uju i pri~e o nedovoljno hrabroj igri na{e reprezentacije i previ{e zatvorenoj taktici, trener @eljezni~ara Amar Osim potpuno je druga~ijeg mi{ljenja. - Portugal je pet puta bolja ekipa od one Francuske s kojom smo igrali u Parizu. Na{e {anse su bile minimalne, i to da imamo ogromnu dozu sre}e, da molimo Boga da njima ne ide i da imamo svoj dan. Bolji su i tehni~ki i fizi~ki. Od 11 pozicija, na 10 su ja~i. Eto, golmani su mo`da podjednaki, samo bi D`eko mogao igrati u Portugalu, a svi njihovi bi mogli kod nas. Zatvorena igra? Pa ja mislim da je mogla biti samo jo{ zatvorenija, da izbija{, ~eka{ da se umore pa na neku kontru, polukontru mo`da {ta zabije{. A za to bi morao krenuti bez Misimovi}a i Pjani}a, sa dva zadnja
Osim: Realan rezultat

Luli}evo isklju~enje
Dolazak Senada Luli}a popravio je kvalitet „Zmajeva“. Brz, prodoran, za bo~nog igra~a ~esto se na|e i u gol-prilikama. Takav je Luli} koji treba reprezentaciji. U utorak ni{ta nije bilo od toga, ali je u 54. minuti, nakon tre}eg pogotka Portugalaca, dobio crveni karton zbog prigovora. Naivno za igra~a koji fudbalski hljeb zara|uje u Laciju. Kako smo lako postigli prvi gol (Luli} izborio penal), a poslije i drugi, te{ko je izbje}i pitanje koliko bi nam stanovnik Rima zna~io u eventualnoj neizvjesnoj zavr{nici.

Luli}evo isklju~enje nebitno
Iako se isklju~enje Senada Luli}a dogodilo kod rezultata od 3:1 za Portugalce, Osim smatra da to nije bitnije promijenilo situaciju. - U kontekstu utakmice u kojoj ti nema{ nikakve {anse, potpuno je nebitno, jer je Portugal bio toliko nadmo}niji da ne bi ni{ta promijenilo ~ak i da je njihov igra~ isklju~en, a ne na{. Oni lete po zraku, ne mo`e{ im ni{ta. Pre{li smo dva puta centar, zabili dva nekakva ~udna gola. Rezultat je realan, moglo je biti i gore.

vezna, koja tr~e ko pitbulovi, a mi toga nemamo. Realno, u na{em sastavu su tri~etiri igra~a koja, jednostavno, ne mogu podnijeti onakav ritam, ni tehni~ki ni trka~ki - smatra Osim. Menad`er ekipe s Grbavice misli da golman Asmir Begovi} ne snosi krivicu za golove.

- Ma, ja ni na televiziji nisam vidio je li gol ili nije, ovi pucaju kao iz pu{ke. Ronaldo {utira, lopta kao ta~ka, prije|e `ivi zid i spusti se u gol. Nanijeva bomba ide lijevodesno pa se odjednom stu{ti u mre`u. Pa ta dva igra~a vrijede zajedno 100 miliona eura, ko }e ono braniti - goZ. [. vori Osim.

68

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

sport

RUKOMET Dramati~na zavr{nica u Sarajevu

Puri} u prodoru: Prvo ime utakmice

Premijer liga BiH u fudbalu

Puri} presudio Tuzlacima
Zeni~ani prekinuli seriju od tri susreta bez pobjede
1. [iroki B. 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. Borac 5. Zrinjski 6. Olimpic 7. Zvijezda 8. ^elik 9. Vele` 10. Rudar 11. GO[K 12. Leotar 13. Kozara 14. Travnik 15. Sloboda 16. Slavija 13 10 13 9 13 8 13 7 13 6 13 6 13 4 13 4 13 4 13 4 13 3 13 3 13 3 13 3 13 4 13 2 2 2 2 2 5 2 4 4 3 3 5 4 4 4 2 1

Martinovi} donio pobjedu „Studentima“
Golman Bosne odbranio odlu~uju}i napad igra~a Borca

Fudbaleri ^elika su nakon tri utakmice bez pobjede, prema o~ekivanju, u zaostalom susretu 12. kola Premijer lige dobili tuzlansku Slobodu sa 1:0. Strijelac gola odluke bio je Darijo Puri} u 53. minuti, kada je, na asistenciju Avdije Vr{ajevi}a, lijepim udarcem glavom s ivice peterca pogodio donji desni ugao nemo}nog Denisa Mujki}a. Doma}i, i pored brojnih prilika, nisu uspjeli da u prvom poluvremenu kruni{u terensku inicijativu. U 14.

Tabela
1 2 3 4 2 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 10 25:6 29:10 25:10 21:13 22:15 19:13 13:15 11:15 14:18 10:17 9:12 9:13 9:13 17:23 8:22 12:38 32 29 26 23 23 20 16 16 15 15 14 13 13 13 13 7

^elik 1 (0:0) 0 Sloboda
Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca: 500. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje). Pomo}nici: Nikica Tomas (Drinovci) i Damir Kne`evi} (Livno). Strijelac: 1:0 - Puri} (53, Vr{ajevi}). @uti kartoni: Jusi}, Vr{ajevi}, Dilaver (^elik), Filipovi} (Sloboda). Igra~ utakmice: Darijo Puri} (^elik) 7. ^ELIK: Nurkovi} 6,5, Brkovi} 6, ^ovi} 6, Jusi} minuti se, nakon {uta Harisa He}e iskosa s desne strane, isprije~ila stativa. Blizu pogotka bio je i Vr{ajevi} u 45. minuti, kada je glavom {utirao sa petnaestak metara, ali je lopta oti{la u gol-aut. ^elik je i u drugom poluvremenu imao bolje {anse. Vr{ajevi} je u 66. minuti, nakon {to je Emir Had`i} slabo 6,5, Sadikovi} 6, Puri} 7, Damjanovi} 6 (76. Hori} -), Martinovi} 6, He}o 6 (Kapetan 6), Had`i} 6 (83. Dilaver -), Vr{ajevi} 6,5. Trener: Elvedin Beganovi}. SLOBODA: Mujki} 6, Milutinovi} 5,5, Zoleti} 5, Salihovi} 5,5, ^ivi} 5 (81. Ribi} -), Slomi} 5 (66. Filipovi} 5), Efendi} 5, Jahi} 6, Nikoli} 5,5, Me{anovi} 5,5, Halilovi} 5. Trener: Darko Vojvodi}. {utirao, usmjerio njegov {ut prema golu, ali se isprije~ila pre~ka. Gosti su mogli poravnati u 63. minuti, kada je Alen Me{anovi} odli~no proigrao Semira Slomi}a, koji je u{ao u {esnaesterac, ali nije uspio {utirati. Sustigao ga je Elvis Sadikovi} i loptu izbio do Nurkovi}a.
V. BEGUNI]

Bosna s golom razlike savladala velikog rivala

(Foto: F. Fo~o)

Bajramovi} startao trijumfom
Po~eo je i Eurokup, drugo evropsko klupsko takmi~enje po snazi, u kojem nastupa i nekoliko na{ih ko{arka{a te ~etiri kluba iz Jadranske ABA lige (Cibona, Cedevita, Krka, Budu}nost). U trijumfu turskog Banvita nad njema~kim Skajlajnersom (73:72) Kenan Bajramovi} je postigao 9 poena i uhvatio ~etiri lopte. U uvjerljivom porazu Cedevite (56:73) u gostima kod Spartaka Ivan Opa~ak (3 skoka) i Vedran Princ (po 2 skoka i asistencije) nisu se upisali u strijelce. Milan Milo{evi} igrao je samo jednu minutu za Budu}nost protiv poljskog Turova (75:50). Rezultati: GRUPA A: Cibona - Gravelin 71:101, Donjeck - Hapoel Jerusalem 80:71. GRUPA B: [ole - Himki 63:75, VEF Riga PAOK 80:74. GRUPA C: Aris - Nimburk 55:64, Gastera flejms - Rudupis 77:82. GRUPA D: Asvel - Valensija 87:78, Ostende - Lukoil 65:66. GRUPA E: Banvit - Skajlajners 73:72, Gran Kanarija - Lokomotiv Kuban 84:76. GRUPA F: Azovma{ - Le Man 79:76, Krka - Litvos ritas 65:73. GRUPA G: Spartak Sankt Petersburg Cedevita 73:56, Bajern - Beneton 72:62. GRUPA H: Deksija Mons - ALBA 74:78, Budu}nost - Turov (V. B.) 75:50.

Po~eo Eurokup za ko{arka{e

Dvorana „Ramiz Sal~in“ u Sarajevu. Gledalaca 800. Sudije: Dalibor Jurinovi}, Marko Mrvica (Hrvatska). Sedmerci: Bosna -, Borac 7 (2). Isklju~enja: Bosna 12, Borac 6 minuta. Rezultat: Bosna - Borac 24:23 (14:11). BOSNA: Martinovi} (18 odbrana, 4 sedmerca), Terza, Me|i} 4, Toj~i} 2, Jusufovi}, ^aki}, Halilbegovi} 4, Rakovi}, Tatar, Vujadinovi}, Pa`in, Gorenac 6, Vra`ali} 4, Uvodi}, Mesari} 2, Arapovi} 2. Trener: Irfan Smajlagi}. BORAC: Bla`evi} (4 odbrane), Sablji} 2, Pani} 4, Te{i}, Ljubi{i} (4 odbrane), Stojanovi} 1, Miki}, Ma-

ndi}, Haselji}, [ubara, Obradovi} 1, Kara~i} 4, Trivund`a 6, ^eli}, \uki} 5, Vranje{. Trener: Dragan Markovi}. U zaostaloj utakmici Regionalne SEHA lige rukometa{i sarajevske Bosne savladali su na doma}em terenu svog najve}eg rivala u bh. okvirima, banjalu~ki Borac sa 24:23, i to nakon velike drame u posljednjih pet minuta. Osim {to je otvorio me~ vodstvom od 1:0, Borac je posljednji put poveo u 9. minuti (4:3) da bi nakon toga doma}i preokrenuli rezultat i do poluvremena stekli prednost od tri gola

(14:11). Prethodno je, u 27. minuti, Bosna imala maksimalnih plus ~etiri (13:9). U drugi dio doma}in nije u{ao onako kako je zavr{io prvi. „Studenti“ su tek u 36. minuti na{li put do mre`e i postigli prvi gol u nastavku. Gol za gol igralo se sve do sredine drugog poluvremena, kada je u 43. minuti Danijel Mesari} ponovo odveo bh. prvaka na plus ~etiri (20:16). No, pet minuta poslije Borac je iskoristio igra~a vi{e i sa 17:21 pri{ao na 20:21. Tim Irfana Smajlagi}a je do 53. minute ponovo stekao tri gola prednosti

(23:20) da bi se uporni gosti jo{ jednom vratili i ~ak imali napad za izjedna~enje u 56. minuti, koji ipak nisu iskoristili. Ono {to im tada nije po{lo za rukom, jeste dvije minute prije kraja. Sr|an Trivund`a pogodio je za 23:23. U sljede}oj akciji Goran Gorenac vratio je Bosnu u vodstvo da bi u posljednjem napadu na susretu, sa dva igra~a vi{e, Borac poku{ao izjedna~iti. Branislav Obradovi} je {utirao, ali je ju~er fenomenalni golman Bosne Ivan Martinovi} odbranio njegov {ut, a time i bodove za A. ^. doma}ina.

Zaostale utakmice 6. i 8. kola
U zaostaloj utakmici 8. kola Regionalne rukometne lige Metaloplastika i Tatran podijelili su bodove u [apcu (27:27). U dosta izjedna~enoj utakmici pred 2.000 ljubitelja rukometa Metaloplastika i

Metaloplastika i Tatran remizirali
Tatran su se tokom svih 60 minuta smjenjivali u vodstvu. Metaloplastika je u samom fini{u imala prednost od jednog gola (27:26), ali su gosti iz Slova~ke uspjeli poravnati. Najefikasniji u redovima doma}ina bili su Filip Marjanovi} sa devet te Draga{ sa pet golova, dok je kod Tatrana sa 10 golova naju~inkovitiji bio Antl. U zagreba~koj Tre{njevci doma}i Zagreb je bez ve}ih pote{ko}a apsolvirao zaostalu utakmicu 6. kola, savladav{i

Crvenu zvezdu sa 32:19. Kod Zagreba, najefikasniji su bili [trlek sa {est te [piler sa pet golova, dok su kod gostiju iz Beograda najraspolo`eniji bili Sud`um sa 8 te Nadoveza sa 6 golova.
(A. ^.)

U 2. kolu Euro~elend` kupa, tre}em evropskom ko{arka{kom takmi~enju po vrijednosti, Nji`ni D`ej Ar Bremera (J. R., 12 p, 9

Bremer bolji od Vasiljevi}a
sk, 7 as i 2 ukl) savladao je u grupi D Himik Ju`nji Sa{e Vasiljevi}a (5 sk, 2 as). [alon je u grupi E porazio Jenisej (87:79), u ~ijim su redovima vrlodobri bili Jasmin Huki} (14 p, 3 sk, 2 as) i Elmedin Kikanovi} (13 p, 2 sk), dok je Kar{ija-

Drugo kolo Euro~elend` kupa

ka Gorana Ikoni}a (7 p, 2 sk) neo~ekivano pora`ena od Minska 2006 (103:105) kod ku}e. (V. B.)

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, ~etvrtak, 17. novembar/studeni 2011.

$'
Vijest u brojci
Fudbaleri ruskog prvoligaša Tomska zaprijetili su da zbog neisplaćenih zarada u nedjelju neće izaći na teren protiv Rostova. Klub koji trenutno zauzima posljednje mjesto, duguje igračima skoro 2,4 miliona eura. - Nastavit ćemo da treniramo, ali smo spremni da bojkotiramo meč u Rostovu - kaže vezni igrač Denis Bojarincev. 

"

Izjava dana
- Idemo u Ukrajinu i Poljsku da pobijedimo. U suprotnom, bit će smak svijeta. (Italijanski fudbalski reprezentativac Mario Baloteli)

Detalj s fudbalskog meča Venecuela - Bolivija

Engleska je u prijateljskom susretu protiv Švedske postigla 2.000. gol, ali strijelac neće biti poznat sve dok glavni sudija, Čeh Pavel Kralovec ne pošalje izvještaj Engleskom fudbalskom savezu (FA). Savez je gol postignut u 22. minuti, pripisao Geretu Beriju, ali je sporno je li loptu glavom dodirnuo i švedski bek Danijel Majstorović.

5K@E= @KčKA  CK

Ofsajd

NBA Nakon neuspjeha u pregovorima o početku nove sezone

1CH=čE F@EAE JKž>K FHJEL ECA
Ko{arka{i tvrde da pauza “uzrokuje nepopravljivu štetu u njihovim karijerama”
kout”, koji su vlasnici proglasili još 1. jula, kao prekid prava na rad i “ilegalni bojkot” te tvrde da takva situacija “uzrokuje nepopravljivu štetu u njihovim ionako kratkim karijerama”. - NBA je sve vrijeme pregovora razgovarao u dobroj namjeri. Sezona 2011/2012. je u opasnosti - reakcija je na tužbu NBA komesara Dejvida Šterna (David Stern). U ponedjeljak su predstavnici igrača odbacili posljednji prijedlog novog kolektivnog ugovora, koji predlaže NBA. Prema tom ugovoru, igrači bi, umjesto dosadašnjih 57, dobili maksimalno 51 procent od godišnjih prihoda lige, koji su procijenjeni na približno 4,3milijardedolara. (A. Č.)
Igrači se s terena preselili u sudnice

Šerijot: Person ima slabije rezultate

NBA košarkaši podnijeli su kolektivnu tužbu protiv rukovodstva lige i vlasnika klubova zbog zloupotrebe dominantnog položaja na temelju antimonopolističkog zakona dan nakon neuspjeha pregovora o okončanju obustave rada (“lockout”). NBA je, pak, obavijestio klubove da su sve utakmice regularne sezone, koja je trebala početi još 1. novembra, službeno otkazane do 15. decembra. Tužbu u ime svih košarkaša na saveznom sudu Kalifornije podnijela je grupa igrača među kojima su zvijezde Karmelo Entoni (Carmelo Anthony), Čansi Bilaps (Chauncey Billups) i Kevin Durant. Još jedna tužba je podnesena u Minesoti. Igrači osuđuju “loc-

*A FI= ! DE=@= K@E
Ekonomisti su počeli da prave obračun gubitaka klubova, igrača i cjelokupne američke privrede zbog NBA “lockouta”. Do sada su košarkaši, njih više od 400 iz 30 ekipa, zbog odgode starta prvenstva izgubili prosječno po 270 hiljada dolara iz ugovora, a vlasnici klubova više od 65 miliona dolara! Precizno je izračunato i da bi gradovi poput Ma-

jamija, u slučaju otkazivanja kompletne sezone, mogli izgubiti nevjerovatnih 200 miliona dolara i to najviše od prodaje ulaznica za utakmice, suvenira i parking-mjesta. Već je sada obrt novca u objektima oko dvorana širom Sjedinjenih Američkih Država opao za 40 posto. Posao je izgubilo 30 hiljada ljudi koji su direktno ili indirektno vezani za rad klubova.

Predsjednik Kenijske atletske federacije Isaja Kiplagat protestirao je, jer je za atletičarku godine izabrana Australka Seli Person (Selly Pearson), a ne Kenijka Vivijan Šerijot (Vivian Cheruiyot). Person je na Svjetskom prvenstvu u južnokorejskom gradu Teguu ove godine osvojila zlatnu medalju na 100 metara sa preponama, dok se Šerijot dva puta domogla najsjajnijeg odličja - na 5.000 i na 10.000 metara, kao i na SP-u u krosu. - Kako je Vivijan uopće mogla da bude pobijeđena sa 30 glasova manje na “online” glasanju? Ovo nije tak-

ŠAHEJ ECK>E= >C EJAHAJ=

Kenijski atletičari se bune

mičenje u ljepoti ili gracioznosti - rekao je Kiplagat. Naglasio je da je Šerijot ove godine osvojila tri svjetske titule, dok je Person samo jednom pobijedila u finalu Svjetskog prvenstva. Kiplagat, koji je istovremeno i član Vijeća Međunarodne atletske federacije (IAAF), istakao je kako se sadašnji sistem glasanja mora promijeniti. Precizirao je da su sadašnjim načinom u prednosti atletičari iz razvijenih zemalja s obzirom na to da se glasovi dobivaju putem internetske mreže, koja je u Africi na veoma niskom nivou razvoja. (A. Č.)

Italijanska plivačka federacija objavila je da je Katanija zbog finansijskih problema odustala od organizacije Svjetskog prvenstva u malim bazenima 2014. godine. 

=J=E= A žAE HC=E=?EK 52= K FEL=K
- Sicilijanska regija nije mogla osigurati neophodne finansijske garancije - navodi se u saopćenju Italijanske plivačke federacije o razlozima zbog kojih je ovaj grad odustao od domaćinstva Svjetskog prvenstva za tri godine. Za sada nije poznato ko bi mogao zamijeniti Kataniju kao domaćina planetarnog šampionata. Italija u posljednje vrije-

Finansijska kriza uzima danak

me osjeća posljedice finansijske krize, a ona je, ujedno, jedan od glavnih razloga što je Silvio Berluskoni prošle sedmice podnio ostavku na mjesto premijera. (A. Č.)

Bivši svjetski prvak Formule 1 Dejmon Hil (Damon Hill) vjeruje da obojica vozača McLarena Luis Hamilton (Lewis) i Dženson Baton (Jenson Buton) naredne sezone mogu preuzeti titulu od Sebastijana Fetela (Sebastian Vettel). Hil smatra da će Hamilton i Baton biti Fetelovi glavni konkurenti u 2012. godini, iako je mladi Nijemac u bolidu Red Bulla superiorno odbranio titulu ove sezone. - Red Bull je trenutno

0=EJ E *=J HKšA .AJA=

Prognoze Dejmona Hila

najjači, ali niko ne može da dominira vječno. McLaren ima dva odlična vozača i uvjeren sam da će naporno raditi kako bi u sljedećem šampionatu prekinuli dominaciju Fetela - rekao je Hil te je dodao da ne vjeruje da Red Bull može ponoviti ovogodišnja izdanja. Hil je 1996. godine u bolidu Vilijamsa osvojio šampionat Formule 1, a sredinom devedesetih vodio je žestoke okršaje sa sedmostrukim prvakom Mihaelom Šumaherom (Michael Schumacher).

ČETVRTAK 17. 11. 2011

18.10
SERIJA, FTV
18.00 SVE U SVEMU 21.05 DA SAM OBLAK 21.15 GLJIVA SHOW 20.05 PREDAJ SE SRCE 21.00 ZABRANJENI FORUM

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija, 5/52 09.35 Robot Robi, animirana serija, 5/52 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.40 The Doha Debates,r. 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 3/80, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja,dokumentarna serija, r. 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 13.15 Na dnevnom redu,informativni program, r. 13.45 Euroimpuls, magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija, 6/52 14.55 Frenderi u zemljama Evrope. Malta 15.05 Simonovo kraljevstvo, drama 15.20 Majstor Popaj,animirani film 15.30 Dje~iji festivali 15.45 Izgubljena ~ast,igrana serija, 43/77, r. 16.30 Hronika regija. Centralna Bosna 17.00 Sjaj Pariza,igrana serija, 4/80 17.30 Putevi zdravlja,magazin 18.00 Sve u svemu,dnevni magazin 18.45 BeHaTeens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Izgubljena ~ast,igrana serija, 44/77 21.00 Tre}a strana, informativni program 22.00 Dnevnik 2 22.30 Valander, igrana serija, 3/6 00.00 Nova avantura,magazin, r. 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.45 Pregled programa za petak

FTV
06.15 Gospo|a Barbara,igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija, 6. epizoda Dje~iji program. 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Super {pijunke 10.50 Pop Pixie 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 58. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor,igrana serija, 49. epizoda 13.25 Pod sretnom zvijezdom,igrana serija, 27. epizoda, r. 14.20 Zelena panorama,program za agrar, r. 14.50 Tomica i prijatelji, crtani film 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 59. epizoda 17.00 Federacija danas 17.20 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 14. epizoda /12/ 18.10 Larin izbor,igrana serija, 50. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.05 Odgovorite ljudima,dijalo{ka emisija 21.05 Da sam oblak,igrana serija, 7. epizoda 22.05 Vukovar, posljedni rez, dokumentarni film 23.55 Dokumentarni ~etvrtak. [ta zna omladina o nacionalizmu,dokumentarni film 00.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.55 Pod sretnom zvijezdom,igrana serija, 27. epizoda 01.40 Pregled programa za petak

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 [estorica koji su obi{li svijet,crtani film 09.55 Top shop 10.00 Ivan i Ivana,crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 43/120 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 Tajna slu`ba,igrana serija 15.05 Zakon ljubavi,igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 44/120 18.55 Vijesti 19.10 Exspress klub 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce,turska serija 21.15 Gljiva Show, zabavno-muzi~ki program, nova sezona 22.25 Vijesti 22.35 Ja sam Omega, igrani film 00.30 Astrologija

TV1
06.05 Zao duh,crtani film (r.) 06.30 Kralj kozje brade,crtani film (r.) 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 6orica koji su obi{li svijet, crtani film 07.47 Ivan i Ivana,crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Dadilja Ana,igrana serija, ep. 2/12 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi,igrana serija, 108. ep. (r.) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 100. ep. (r.) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars,dokumentarni program, ep. 4 12.00 Vijesti plus 12.20 Doga|aji koji su promijenili svijet,dok. serijal, ep. 11/14 13.00 FLASH BIZNIS-SPORT 13.05 6orica koji su obi{li svijet, crtani film (r.) 13.30 Ivan i Ivana,crtani film (r.) 14.00 Flash News 14.05 Tajna slu`ba,igrana serija, ep. 11/12 (r.) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi,igrana serija, 109. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 101. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 58. ep. (r.) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Superstars,dokumentarni program, ep. 5 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, igrana serija, 59. ep. 21.10 Tajna slu`ba,igrana serija, ep. 12/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Ja sam Omega ,igrani film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Razoreni snovi,igrani film (r.) 01.58 No}ni program

PINK BH
06.00 Sestre, serija r. 07.10 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Kraljica juga, serija r. 12.00 Info top,info.program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf.program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Zabranjeni forum,emisija 23.00 Kraljica juga, serija 00.00 Voz trezor,film

Larin izbor
Jakov je ugledao Nik{u i Laru kako se ljube. [okiran i razo~aran odlazi na njegovo i Larino mjesto na Marjanu shva}aju}i da je me|u njima zauvijek gotovo i da povratke nema. Nik{a i Lara vra}aju se u Kr~mu gdje nastaje op}e veselje zbog njihovog pomirenja.

20.05
EMISIJA, FTV

Odgovorite ljudima
Od 18.novembra 1991. do 18. novembra 2011. - da li je 20 godina poslije ideja o Hrvatskoj zajednici Herceg Bosni i dalje `iva. Ko aktuelizira pri~u o tri entiteta? Ko nudi nova rje{enja za hrvatsko pitanje u BiH?

21.00
SERIJA, OBN

SATELITSKI PROGRAM
RTS
12.15 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.15 22.00 23.00 23.55 00.10 Sport plus [kolski program Trezor Iz na{eg sokaka Ovo je Srbija Porodi~no blago, serija Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Oko, info Program za dijasporu Dnevnik Porodi~no blago, serija 7 rts sat dana Beogradski d`ez festival Vijesti Ad libitum Dnevnik Evronet

Eurosport
08.45 Fudbal: UEFA EURO 2012: Portugal - BiH 09.45 Fudbal: UEFA EURO 2012: Hrvatska - Turska 10.30 Fudbal: EURO 2012 ALL ACCESS 11.30 Fudbal: S.KUP Brazil 12.30 Snuker 13.45 Dizanje tegova SP Pariz 15.00 Fudbal: S.KUP Brazil 16.00 Fudbal: UEFA EURO 2012: Portugal - BiH 17.00 Fudbal: EURO 2012 ALL ACCESS 18.45 Fudbal: EURO 2012 FLASH 19.00 Dizanje tegova SP Pariz 20.00 Borila~ki sport 23.00 Poker

Eurosport 2
08.45 Fudbal: Bundesliga: Hannover 96 - Schalke 04 10.00 Umjetni~ko klizanje 12.00 Motorsportovi 12.15 Fudbal: Bundesliga: Mainz VFB Stuttgart 13.15 Fudbal: Bundesliga: Dortmund - Wolfsnburg 14.00 Fudbal: UEFA EURO 2012: ^e{ka Republika - Crna Gora 14.45 Umjetni~ko klizanje VN Japana 18.30 Sepak takrav 19.30 Vijesti 20.00 Obaranje ruke 20.30 Traktori 21.00 Sepak takrav 21.30 Stoni fudbal 22.00 Fudbal (Urugvaj): ^ile Ekvador

Sportklub
11.00 Euroleague Basketball: Fenerbahce - Cantu 12.45 Euroleague Basketball: Zagreb - Zalgiris 14.30 Euroleague Basketball: CSKA - Unicaja 16.15 Euroleague Basketball: Caja Laboral - Bilbao 18.00 Pregled FA Cup 18.30 Ajax TV 18.45 Prijateljska utakmica: Engleska - [vedska 20.45 U@IVO: Euroleague Basketball: Real Madrid Efes 22.45 Euroleague Basketball: Unics - Olimpija 00.30 FA Cup: East Thurrock Macclesfield 02.15 Euroleague Basketball: Brose - Panathinaikos

23.25
FILM, NOVA TV

Izgubljeni
Dok nastoji prona}i Zejnep, Suna istovremeno odlu~uje i slijediti glas svoga srca. Kagan ima pripremljen plan koji }e mu pomo}i da otkrije istinu o Zaferu, kojeg smatra odgovornim za nevolje koje su sna{le njegovu k}erku.

Superman 3
Nakon {to je dokazao da ~ovjek mo`e letjeti te osujetio plan Leksa Lutora i nadmudrio trio super-zlo~inaca iz druge galaktike, Supermen se nada kako se kona~no mo`e odmoriti. Uloge: Kristofer Riv, Ri~ard Prajor, D`eki Kuper Reditelj: Ri~ard Lester

22.30
SERIJA, BHT1

21.15

BEOGRADSKI DŽEZ FESTIVAL

23.00

POKER

12.00

MOTORSPORTOVI

20.45

EUROLEAGUE

17.40
TOKŠOU, HRT1

National G.
13.00 Prava istina 14.00 Najte`i popravci 15.00 Ipredator: Polarni medvjed 16.00 Super grabe`ljivci 17.00 Zatvaranje: @ene na rubu 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji: Kosta Rika 20.00 Otoci: Kipar 21.00 Divlja Rusija 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Otoci: Kipar 00.00 Divlja Rusija

MTV Adria
15.10 16.00 17.00 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 20.50 21.20 21.30 22.00 22.20 Teen Mom Made MTV and The Movies The Family Crews 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV DFC 3 From 1 Awkward Reno 911 The Hard Times Of Rj Berger 22.40 Chapelle Show 23.10 South Park 15 00.00 Doma}a Zada}a

FOXlife
15.55 Kupid 16.45 Privatna praksa 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 Ru`na Beti 19.05 Sofi Parker 19.35 Kugar Taun 20.00 [tiklama do vrha 20.47 Seks i grad 21.17 Seks i grad 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.25 Ulica sje}anja 23.50 Vil i Grejs 00.20 @enske pri~e 01.15 Seks i grad

FOXCRIME
15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 16.40 Monk 17.30 Bouns 18.20 Nepouzdani agenti 19.10 Ne~ujno 20.00 Medijum 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 21.40 Bouns 22.30 Brojevi 23.20 Kasl 00.10 Frikovi 01.00 Ne~ujno

8. kat
Pro{lo je ta~no 20 godina od po~etka rata. Svi koji su ga pro`ivjeli i do`ivjeli sje}aju ga se i danas. Oni koji su izgubili svoje najdra`e pamte svaki detalj. U dana{njoj emisiji pitamo je li realno o~ekivati da ratne patnje budu iza nas.

Valander
Tri mlade djevojke su ubijene. Glavni osumnji~eni za ovo trostruko ubistvo je Valanderov kolega Svedberg, u ~ijem stanu su prona|ene fotografije `rtava.

ČETVRTAK 17. 11. 2011

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Niste ba{ prezadovoljni svojim ljubavnim statusom. Jedan susret od zna~aja je za budu}nosti Posao: Morate prihvatiti kritiku, pogotovo ako je opravdana. Problem je ako ne shvatate da je i dobronamjerna. Zdravlje: Prili~no dobro. Ljubav: U va{em je interesu da ljubav pro`ivljavate malo romanti~nije. Voljena osoba to o~ekuje od vas. Posao: Morate ra~unati na gubitak, do kojeg mo`e do}i zbog rasijanosti. Ne brinite, sve }e se lijepo rije{iti. Zdravlje: Smanjite unos soli. Ljubav: Susret s osobom koja vam je draga, unosi vedrinu u ovaj dan. Ako priznate ljubav, sre}a je ve}a. Posao: Ne gubite nadu. Sve }e se dobro okon~ati. [to je vama najva`nije, nagrada ima i materijalnu stranu. Zdravlje: Odrecite se nikotina! Ljubav: Ovo je sretan dan. Va{ sentimentalni `ivot kona~no se sre|uje. O~ekuju vas uzbudljivi trenuci. Posao: Ako `elite uspjeti, poka`ite vi{e inicijative i samostalnosti u radu. Iznesite slobodno ideje. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni. Ljubav: Za ljubav i stabilnu vezu potrebno je puno razumjevanja. Za sre}u, kojoj te`ite, i dosta tolerancije... Posao: Nije povoljan trenutak za zna~ajnije odluke. Zato, danas energiju usmjerite u drugom pravcu. Zdravlje: Pripazite na ishranu. Ljubav: Neophodno je da iskreno i otvoreno razgovarate sa partnerom. [utnja ne vodi rje{enju problema. Posao: Prili~no ste umorni. Stoga, danas predahnete kako znate i umijete, a posao ostavite za drugi put. Zdravlje: Pazite {ta i koliko jedete. Ljubav: Svjesni ste da ~eznete za voljenom osobom, ali iz nekog imaginarnog razloga pokazujete ravnodu{nost?! Posao: Sa vi{e optimizma gledajte u budu}nost. Vrijeme je na va{oj strani, mnogo toga kre}e u `eljenom pravcu. Zdravlje: Nema tegoba. Ljubav: Zadovljni ste, jer ste partneru dokazali da ste u pravu. Opustite se, nastavite vezu kako ste zamislili. Posao: Ponude koje dobijate, ispunjavaju vas sre}om, podi`u elan. Nije bezna~ajna ni materijalna satisfakcija. Zdravlje: Uglavnom, dobro. Ljubav: Sve bi bilo jo{ bolje, ako sasvim zaboravite pro{lost. S optimizmom krenite dalje, ima razloga za to. Posao: U posljednje vrijeme ne anga`irate se na svoj, specifi~an, na~in. Potreban vam je mali predah. Zdravlje: Pripazite na adekvatno odijevanje. Ljubav: Izme|u vas i partnera vlada napetost. Ni jedno ne `eli da popusti, {to vodi pogor{anju odnosa. Posao: Poka`ite vi{e interesovanja za poslove koje obavljate, pa }e i materijalna nadoknada biti bolja. Zdravlje: Kre}ite se vi{e. Ljubav: Kao da `elite pobje}i od partnera, veze, obaveza, a da ni sami ne znate za{to. Primirite se, predahnite... Posao: Novac jeste za tro{enje, ali kada se u tome pretjeruje, nije dobro. Dvaput razmislite prije kupovine! Zdravlje: Vi{e nego dobro. Ljubav: Ne igrajte se osje}anjima voljene osobe. Previ{e volite sebe, {to partnera mo`e okrenuti od vas. Posao: Izbjegavajte diskusije sa kolegama. Ako treba, priznajte da ste pogrije{ili i svima }e biti bolje. Zdravlje: Pretjerano ste nervozni.

21.00

ISPUNI MI ŽELJU

19.15

VOX SPECIJAL

08.00

DOGODILO SE...

14.51

ALISA ...

22.25

PROVJERENO

HAYAT TV
09.00 Bumba,crtani film 09.13 Mekanike u misiji, crtani film, 25. epizoda 09.40 Timmy, crtani film, 38. I 39. epizoda 09.50 Fifi, crtani film, 24. epizoda 10.00 Garfield, crtani film, 23. epizoda 10.15 Dragon ball Z,crtani film, 39. epizoda 10.35 Bakugan,crtani film 11.04 Winx, crtani film, 24. ep. 11.30 Tractor Tom , crtani film, 12.epizoda 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora,igrana serija, 17.epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 123. epizoda 14.00 Moj dom 14.25 Muzi~ki program 15.00 Bestseller 15.10 Top Shop 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 134. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 46. epizoda 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show 18.25 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 135. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.00 @elja plus 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, igrana serija, 47. epizoda 23.22 Grabljivci, 2.dio igrani film 01.40 Astro Num Caffe,u`ivo

OBN
08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce (16), turska serija 13.55 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 14.45 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 15.35 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 16.20 Izgubljeni (12), turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Vox specijal, talk show 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska serija 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Posljednja stanica (16), igrani film 01.05 OBN Info, infor. program

AL JAZEERA BALKANS
07.00 Kontekst, informativni talk-show, r. 07.30 Zidovi srama,Meksiko, dokumentarni program, r. 08.00 Dogodilo se u ^ernobilu,dokumentarni program, r. 08.30 Kontekst, informativni talk-show, r. 09.00 AJE program 16.30 Poznavali smo Borisa Jeljcina, dokumentarni program, r. 17.00 Usudi se i probaj, [panija, dokumentarni program, r. 17.30 Kontekst, informativni talk-show, r. 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 48 Havana, dokumentarni program, r. 19.30 Gaza,dolazimo, dokumentarni program, r. 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, informativni talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, informativni talk-show, r. 23.30 Spa{avaju}i Soweto, dokumentarni program, r. 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, informativni talk-show, r. 01.30 Veterani Ruanda, dok. program, r. 02.00 Kraj programa
19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Mala d`amija, serija 20.45 Marketing 21.15 Zanimljive pri~e 21.25 Svijet uspje{nih 22.00 Amor Latino, serija 22.45 Marketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

HRT1
11.10 12.00 12.17 12.33 13.20 14.05 14.16 14.51 15.35 Oprah show (1375.)* Dnevnik TV kalendar (R) Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (41/182)* Sve }e biti dobro, serija (106/180)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Trenutak spoznaje Alisa,slu{aj svoje srce telenovela (106/240)* Ru`a Vukovarska, dokumentarna emisija Fotografija u Hrvatskoj. Fotoklub Zagreb Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat. Jesu li patnje rata iza nas?,talk show Od Lark Risea do Candleforda 3,serija (6/12)* Dnevnik Sport Sve u 7!, kviz* Bitka za Vukovar. Logori,dokumentarna serija (9/10) Pola ure kulture Otvoreno Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Do Tarara i Maora,dokumentarni film 8 milja, ameri~ko - njema~ki film (12)* @ica 3, serija (18) (11/12) (R)*

Nova TV
06.20 Bakugan, crtana serija13/52 06.45 Jagodica Bobica, crtana serija4/26 07.10 Roary, crtana serija31/52 07.25 Bumba, crtana serija 97-98/150 07.40 Ptica trka~ica,crtana serija8/26 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show75/173 09.15 Kad li{}e pada, serija R 10.10 Ljubav i kazna, serija R 11.10 Inspektor Rex,serija R 12.10 IN magazin R 13.00 Larin izbor,serija R 14.00 Teresa, serija 102-103/152 16.00 Inspektor Rex, serija 39/123 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija113/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna,serija, serija 63/107 21.00 Larin izbor,serija51/160 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Provjereno,informativni magazin 23.25 Superman 3, igrani film 01.45 Bijeli zmaj,igrani film 03.25 Nestali, serija (12)*9/18 04.15 Sjedi i {uti!, serija 7/13 04.40 Ezo TV, tarot show (18)* 05.30 Na putu prema dolje, serija (12)* R 06.15 Kraj programa

16.05 16.16 16.25 17.00 17.10 17.40 18.29 19.30 19.56 20.10 21.05

21.55 22.30 23.10 23.20 23.50 23.55 00.25 02.10

MRE@A
14.05 Tajna slu`ba, serija, ep. 11/12 (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 109. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 101. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 58. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 59. ep. 21.10 Tajna slu`ba, serija, ep. 12/12 22.40 Ja sam Omega, film

19.00 Dnevnik HTV Oscar-C 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-A 20.05 Predaj se srce , serija 21.00 Tajna slu`ba, serija 22.40 Ja sam Omega, film

10, serija 01.00 Otkad si oti{la 3a, serija

BN
17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 20.55 22.30 23.00 23.50 Pozori{te u ku}i, serija - r Danas u Srpskoj Monitornig Sport fles Dnevnik 2 Pozori{te u ku}i, serija Puls Dnevnik 3 Anali, serija D`ekil, film

ZENICA
17.30 17.50 17.55 18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 23.00 23.30 Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Cris Angel,zabavni program Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Kontakt program TV izlog, mali oglasi Oni dolaze Sponzoru{e, serija Obavje{tenja Zenica danas, repriza VOA Glas Amerike

18.30 19.00 19.30 20.05 21.25 21.30 21.50 22.45

Grimove bajke Dnevnik 1 Muzi~ki program U fokusu, inf. program Preporu~ujemo... Dnevnik 2 Predaj se srce, serija Dokumentarni program ( r ) 23.20 Znanstveni forum. Meso-tumor

HRT2
14.05 KS automagazin 14.35 H2O Uz malo vode! 2, serija za mlade 15.00 Edgemont 4, serija za mlade 15.25 [kolski program. Psihodrama 15.55 Kokice 16.10 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV 16.50 Aladinove pustolovine, crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.35 Traumatologija 19.10 Patak Frka, crtana serija 19.30 Glazba, glazba... jazz 19.55 Ve~eras 20.00 Zalagaonica, dokumentarna serija 20.25 Zalagaonica, dokumentarna serija 21.00 Filmovi na{ih susjeda. Pod njezinim prozorom, film 22.30 CSI. Las Vegas 10, serija 23.20 @ica 3, serija 00.15 Zakon i red. Odjel za `rtve

VISOKO
17.00 18.00 18.30 19.30 20.10 20.30 20.45 21.50 22.35 23.00 23.15 Amor latino, r. Autovizija, r. Svijet uspje{nih, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, informativni program Razgovor s povodom, info. program Amor latino, serijski program Muzi~ki program Aktuelnosti, r. TV strane

RTRS
12.00 Dnevnik 1 12.20 Nekad bilo 13.15 Vez, emisija narodne muzike 13.50 Dragulj u kruni, serija 15.10 U fokusu 15.55 Pitajte, tra`imo odgovor 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.15 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Ruski dokumentarni film 21.40 Mjesto zlo~ina 9, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Merlinove avanture, serija 23.35 Falsifikatori, film

GORA@DE
17.00 Najava programa 19.00 Dnevnik 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ne(Osnovano), informativni program 20.30 TV Justic 21.00 TV Zehra 22.00 Amor Latino, igrana serija 23.00 Dnevnik/r

KISS
17.10 17.50 19.00 19.25 19.30 20.05 21.25 Lifestyle TV Zagrljaj ljepote, r. DNEVNIK KISS Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT Reporta`a KISS Kontraverze by Drago Ple~ko 22.25 Dnevnik KISS, r. 22.45 Reporta`a KISS

TV OSM
18.30 Dan, inf. emisija 19.30 Portal 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija 21.35 Igra, serija 22.35 Blago damaska 2, film 00.30 Astro

HIT TV
18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 Vremeplov Objektiv I Triumph Serija Razgovor s povodom Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija Glas Amerike Triumph

HTV OSKAR C
16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Kviz

KAKANJ
17.05 18.00 18.30 19.00 Amor Latino, serija Auto Shop Magazin Mala d`amija, serija Denis napast

TV USK
17.15 Predaj se srce, serija 18.10 Muzi~ki tv poster

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

LJUDI I DOGA\AJI
Nepalska “vijagra jarsagumba”

7>EIJL= >C =BH@EE==

KATMANDU - Lokalni sud u jednom planinskom selu u Nepalu osudio je 19 mještana na višegodišnje zatvorske kazne jer su nasmrt prebili sedam osoba iz susjednog sela zbog sakupljanja rijetkih pečurki poznatih kao “himalajska vijagra”. Seljani sela Naar ubili su mještane iz suparničkog sela pošto su se ovi približili njihovoj planinskoj oblasti da bi sakupljali jarsagumbu, rijetku pečurku koja raste iz leševa gusjenica.

Kejler: Puna samopouzdanja

Otkako je postala djevojka slavnog glumca Džordža Klunija

56-51 24)5) +1-)
Kejler je svu pažnju prisutnih usmjerila na svoj duboki dekolte
LOS ANĐELES - Otkako je postala nova djevojka slavnog glumca Džordža Klunija (George Clooney), Stejsi Kejler (Stacy Keiler) je puna samopouzdanja. Kluni, poznati glumac i osvajač ženskih srca, pojavio se na premijeri zanimljive komedije “The Descendants”, a njegova djevojka zablistala je u izrazito dubokom dekolteu! Na premijeri održanoj u “Academy of Motion Picture Arts and Sciences” u Los Anđelesu Stejsi je svu pažnju prisutnih usmjerila na svoj dekolte. Mnogi su se zapitali kako ta haljina ostaje na jednom mjestu. Kluni je i sam zablistao uz svoju novu odabranicu. Da je cijena Kejler porasla, potvrdili su i američki mediji kada su objavili vijest da ona traži cifru od 25.000 dolara za pojavljivanje na društvenim događajima.
Dijamant “Sunčeva kap”

2CEK I==AIJAH @A?A
PEKING - Prekrcan školski minibus sudario se s kamionom u ruralnom području na zapadu Kine, pri čemu je poginulo 18 djece u dobi između pet i šest godina. Do nesreće je došlo dok je vozač autobusa vozio velikom brzinom na pogrešnoj strani ceste. Iako je u minibusu bilo samo devet mjesta, u njemu se vozilo 62 djece, vozač i odgajatelj u vrtiću. Obje odrasle osobe smrtno su stradale. Četvero djece i vozač autobusa poginuli su na mjestu nesreće, a ostali su preminuli na putu i po dolasku u bolnicu, dok ih je 44 trenutno hospitalizirano. Dvoje djece u teškom je stanju.

,E==J FH@=J = ' EE=

ŽENEVA - Najveći poznati žuti dijamant na svijetu prodat je jučer na aukciji za 10,9 miliona dolara. Aukcijska kuća “Sodbi” procijenila je da bi dijamant “Sunčeva kap” od 110,3 karata, oblika kruške, mogao dostići cijenu između 11 i 15 miliona dolara. Kupac je ponudu dao telefonskim putem.

Iskosa 

L= L=@= >A FEJEč=H=
RIM - Novi premijer Italije Mario Monti saopćio je jučer da je sastavio svoj kabinet i zvanično prihvatio mjesto predsjednika vlade i ministra ekonomije. Monti je rekao da namjerava ponovo pokrenuti ekonomski rast u Italiji. Dodao je da je mjesto ministra ekonomije, osim premijerskog, prihvatio u nastojanju da provede mjere “žrtvovanja” Italije da bi

Monti za govornicom: Pokrenuti ekonomski rast

(Foto: AFP)

Č=I= IAIJH= KH== EE

ojačao finansije i podstakao ekonomski rast. Objašnjavajući zbog čega je izabrao ministre van glavnih političkih partija, Monti je rekao da će vlada biti bolja ako u njoj ne bude političara. Monti je za ministra ekonomskog razvoja, infrastrukture i saobraćaja imenovao generalnog direktora italijanske banke Intesa Sanpaolo Korada Pasera.

FILADELFIJA - Časna sestra (65) iz SAD ukrala je milion dolara radeći kao blagajnica katoličkog koledža pa ih je potrošila na automatima u kazinu. Novac je krala deset godina. Na sudu je priznala svoje grijehe i rekla da joj je žao što je na taj način osramotila sebe, svoju porodicu i vjeru.

Školski autobus sudario se s kamionom

(Foto: AFP)