P. 1
Aktivni i Pasivni Bankarski Poslovi

Aktivni i Pasivni Bankarski Poslovi

|Views: 1,760|Likes:
Published by Danica Popovic

More info:

Published by: Danica Popovic on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

UVOD

Prvi bankarski poslovi, kako se oni sa današnjeg stanovišta shvataju, nastali su već u ranim periodima razvoja ljudskog društva. Začeci ovih poslova mogu se istorijski pratiti još od 3000 godine pre nove ere, a sigurniji materijalni dokazi o vrsti i načinu razvoja bankarskih poslova, od VII veka pre nove ere. U periodu od VII do V veka pre naše ere, u Vavilonu su se pojavile privatne kuće koje su se bavile pretečom današnjih bankarskih poslova, poznati pod nazivom tezaurisanje, a ljudi koji su se njima bavili zvali su se „tezauri” (današnji pojm „tezaurisanje” podrazumeva povlačenje novca ili drugih vrednosti iz prometa). Ti prvi poslovi odnosili su se na organizovano sklanjanje odgovarajuće robe, obično žita i druge vrste sličnih proizvoda, na čuvanje. Primljenu robu tezauri su čuvali ili davali dalje u promet na odredeni rok i uz odgovarajuće priznanice o deponovanim proizvodima koje su i same postojale predmet samostalnog finansijskog prometa za obračune i plaćanje. U istom razdoblju u staroj Grčkoj bankarski poslovi se razvijaju u okviru čuvenih hramova, posebno hramova u Efesu na ostrvu Rodos. Pojavom kovanog novca na ovom tlu, počev od VI veka pre naše ere, koje je izdavao skoro svaki grad ili manja državica samostalno za svoje potrebe, javljaju se i prvi privatni menjači, koji su menjali novac jednog grada, odnosno države za novac druge države, ili su ga davali na zajam uz kamatu. Svoj posao oni su obavljali na trgu za stolom ili na klupi. Kako se sto na grčkom naziva „trapeze”, to su oni dobili naziv „trapeziti”. a u današnjem smislu reč „trapeze” označava banku. U periodu postojanja Rimske imperije stiču se još povoljniji uslovi za razvoj novčanih transakcija i drugih finansijskih poslova. Lice koje se u Rimskoj imperiji bavi primanjem depozita i uloga, davanjem zajmova i posredovanjem u novčanom prometu, naziva se „angentarijus”. Njihovi poslovi se u velikoj meri odražavaju na razvoj privrednog života, ali uticaj „argemarijusa” na vlasti i državne poslove postojao je sve veći. Menjačke poslove obavljala su druga lica koja su se zvala „tiumulatori”. U ranom feudalizmu, paralelno sa odumiranjem trgovačkih poslova, zamirao je i razvoj bankarskih poslova, odnosno banaka. U ovom periodu veći značaj još su imali samo menjački i emisioni poslovi. Mnoštvo moneta različitih vrsta koje se u tom periodu razvijaju sve više, iziskivale su postojanje samo menjačkih poslova. U istom periodu kreditni posao se javlja najvećim delom u obliku naturalnog kredita, da bi se tokom vremena sve više razvijao kao poseban novčani kreditni posao koji prati trgovačke transakcije. U okviru ovih poslova, u trgovačkom prometu širu primenu dobija menica (XIII vek - Italija), na osnovu koje se kao instrument plaćanja uspešno razvija medunarodni trgovački i novčani promet. Ovaj period je značajan i po prvim slučajevima "kvarenja novca", što se činilo odstupanjem u težini i sastavu plemenitih metala od kojih je kovan novac, a ispoljilo se u odrenenoj stopi inflacije koja je zasiguno siromašila široki krug vlasnika novčane imovine.

1

Medu njima su. svakako. godine. osnovana u Engleskoj 1694. Sverigen Riskbank. Prve bankarske institucije pojavljuju se kao komercijalne i emisione banke. godine itd. Takođe. osnovana u Švedskoj 1668. Ove banke bavile su se i žiro prometom. koji je pod nazivom "mark banko" predstavljao 8. Bank of England. 2 . kada se bankarstvo razvija iz potrebe za stalnim kreditima i organizovaniji je i siguniji platni promet. nazvane "montes". koja je kasnije prešla u Državnu hipotekamu banku. pod nazivom Uprava fondova. godine poslovala je kao Privilegovana Narodna banka Kraljevine Srbije. kada su osnovane velike bankarske institucije. godine. amsterdamska banka uvela je u promet poseban knjižni novac.5 g finog srebra. U XII veku naše ere u Italiji su se razvile preteče današnjih banaka. koje su sopstvenim i tunim sredstvima postale važan faktor razvoja privrede i prometa. a od 1883.Bankarski poslovi ponovo oživljavaju u srednjevekovnoj Italiji. te se stoga smatraju i najstarijim pravima bankama u istoriji bankarstva. ne samo u zemljama gde su se ove banke razvile. osnovana 1407. a menu njima su kao prve najpoznatije Banka di Genove. osnovana 1320. koja je vrlo brzo postala važno i nezamenljivo sredstvo poslovnog prometa i kreditiranja. nego i u menunarodnim odnosima. U Srbiji prva banka osnovana je 1862. Osnovi savremenog bankarstva postavljani su tokom XVIII i XIX veka. godine i Sasa di Sant Georgio. godine. U ovom periodu razvila se i upotreba menica. najpoznatije.

radi se o tuđim mobilisanim i koncentrisanim sredstvima. Posrednička funkcija banke u kreditiranju se jasno i u potpunosti odslikava u njenom bilansu. kao što su: menjački poslovi. Svojim posredovanjem banke deluju izravnjavajuće izmenu tražilaca novca ne samo u finansijskom već i u prostornom i vremenskom smislu reči. pasivne i aktivne kamate) se naziva kamatna marža i predstavlja bitan deo prihoda tj. različite vremenske dospelosti. a kreditni u aktivi bančinog bilansa. kupovine i prodaje deviza.I POSLOVI BANKE Prva i najvažnija funkcija banke je posredovanje u kreditiranju. komisione i vlastite. banka vrši dve značajne funkcije: • Vrši mobilizaciju i koncentraciju mnoštva atomiziranih finansijskih viškova. srednjoročne i dugoročne. zbog čega se i evidentiraju u njenoj pasivi. 2. Depozitni poslovi po kojima je banka preuzela tuđi novac se vrednosno iskazuju u pasivi. kreditne poslove. Pasivni bankarski poslovi Vršeći funkciju mobilizacije i koncentracije slobodnih finansijskih resursa. a na drugoj strani prikupljeni novac daje u obliku kredita klijentima. Funkcionalni kriterijum po kome se poslovi dele na: poslove mobilizacije i koncentracije sredstava. Vremenski kriterijum (ročnost) po kome se poslovi dele na: kratkoročne. dobiti banke. banke faktički obavljaju pasivne bankarske poslove. Banka obavlja i raznovrsne uslužne poslove za svoje klijente gde se ona ne javlja ni u ulozi dužnika ni u ulozi poverioca već naprosto pruža odrenene korisne usluge svojim klijentima. 3. kao što su usluge u obavljanju platnog prometa ali i druge usluge neutralnog karaktera. čineći ih upotrebljivim po kvalitetu i kvantitetu s aspekta zajmotražioca. Bilansno posmatrano. pasivne i neutralne. koja su s aspekta banke njen dug. Bilansni kriterijum po kome se poslovi dele na: aktivne. 1. Možemo reći da su uobičajena tri kriterijuma za grupisanje bankarskih poslova: 1. Banka se pojavljuje kao i drugi trgovci pa obavlja i sopstvene poslove na osnovu kojih može dodatno da zaradi kao što su poslovi kupovine i prodaje efekata na berzi i u vanberzanskom prometu. Razlika između kamata koje banka daje po depozitnim poslovima svojim klijentima i kamata koje od klijenata naplaćuju po kreditnim poslovima (tzv. tako što na jednoj strani banka uzima kredite ( od CB i drugih poslovnih banaka ili novac po osnovu depozita i uloga na štednju). emisioni poslovi za sopstveni račun itd. Obavljajući pasivne bankarske poslove. poslovi čuvanja poverenog novca te funkcija posredovanja u platnom prometu. 3 .

kao i nenovčani depoziti. depozitni poslovi. Postoje razne vrste depozita: depoziti po viđenju. obveznica itd. građana. Najčešće vrste novčanih depozita su: polaganje novčanih sredstava na žiro i tekući tačun (na njih banka ne plaća nikakvu kamatu. Najpovoljniji tok formiranja bankarskih srestava su depozitni izvori. polaganje novca u sudski depozit. shodno njihovim kvantitativnim i vremenskim preferencijama. dok su kreditni i tržišni izvori opravdani u slučaju kada se ekcesno poveća tražnja za bankarskihm sredstvima. da bi ih. beskamatonosni su). stranih pravnih i fizičkih lica. ulozi na štednju (banka na njih plaća kamatu). kada se mogu i moraju prihvatiti veći troškovi mobilisanja ovih izvora. Kratkoročni pasivni bankarski poslovi Najznačajniji kratkoročni pasivni bankarski poslovi su: emisija novca. uplatom na osnovu ugovora. Da bi obezbedile veću i raznoliku ponudu sredstava. oročeni depoziti sa otkaznim rokom i bez otkaznog roka. polaganje novca na posebne izdvojene račune i dr 4 . zatim. 1.• Tako mobilisana i koncentrisana sredstva banka transformiše i stavlja na raspolaganje finansijski deficitnim transaktorima. izdavanje kratkoročnih hartija od vrednosti (blagajničkih zapisa. transferisali u vidu potraživanja prema finansijski deficitnim transaktorima. i kratkoročni krediti od drugih banaka. u smislu da zainteresovani subjekti povećaju svoje depozite kod banaka i kupuju razne hartije od vrednosti u što je moguće većoj meri.1. Banka se ovde javlja kao dužnik prema širokom krugu poverilaca i dužna je da na osnovu ovog posla plati deponentima odgovarajući iznos kamate (pasivnu kamatu). bez namene ili sa posebnom namenom od društvenih pravnih lica. građanskih pravnih lica. banke bi morale da se opredeljuju u svojoj poslovnoj politici na kombinaciju takvih instrumenata i podsticaja koji mogu da utiču stimulativno na ponudu finansijskih sredstava. relombardni poslovi. Suštinski posmatrano. bankari stvaraju sopstvene obaveze prema finansijski suficitnim transaktorima. reeskontni poslovi. Ovi poslovi (poslovi prikupljanja slobodnih novčanih sredstava) predstavljaju najvažniji i najrazvijeniji oblik kratkoročnih pasivnih bankarskih poslova.). deponovanje sredstava po različitim osnovama. Pod depozitnim poslovima se podrazumevaju mobilizacija i koncentracija različitih vrsta depozita u domaćim i stranim sredstvima plaćanja.

Oni su bankarske potvrde koje glase na donosioca. Reeskontni poslovi se sastoje od ponovnog ekontovanja (reeskontovanja) jednom već eskontovanih menica. jer se odobravanje kredita od strane banke istovremeno stvara i obaveza u vidu depozita. banke se u svom poslovanju ne pojavljuju samo kao mobilizatori postojeće. Postoji nekoliko načina na koji banke stvaraju ili poništavaju novac. što je za poslovnu banku pasivan posao. Kratkoročni krediti od drugih banaka predstavljaju sekundarne izvore sredstava. kao što su blagajnički zapisi. Međutim. Prema tome. na tačno utvrđeni rok (najčešće 3. a smanjuje se kada se depoziti po vidđenju pretvaraju u otočene depozite. 9 i 12 meseci) i uz tačno utvrđenu kamatu. reeskontni kredit je obično manji od eskontnog (20-50%). do kojih je banka došla prethodnim odobravanjem kredita svojim komitentima. količina novca se povećava kada se oročeni depoziti pretvaraju u depozite po viđenju. Reeskont se obično obavlja kada poslovna banka želi da kompenzira predhodno smanjenje kredinog potencijala. vuku ih na sebe i eskontuju kod centralne banke ili drugog finansijskog posrednika. dobiće relombardni kredit. sa određenim rokom dospeća (najčešće od 1 do 12 meseci) koje banke emituju u cilju prikupljanja novčanih sredstava radi jačanja svoje likvidnosti i kreditnog potencijala. stvaraju i povećavaju obaveze prema sebi. pa je to predmet posebnog normativnog uređenja. Sopstvene menice renomirane poslovne banke izdaju. poslovna banka je u poziciji da mobiliše finansijske resurse za tekuće poslovanje sa finansijskih tržišta. Zavisno od stepena otvorenosti nacionalne ekonomije značajan je i mehanizam formiranja (ili smanjenja) monetarnih rezervi. Ukoliko banka doznači to pokriće centralnoj banci. ali i povećavaju raspoložive bankarske resurse za buduću kreditnu aktivnost. Depozitni certifikati su najtipičnije hartije od vrednosti koje izdaju poslovne banke.Sekundarna emisija novca koju vrše banke depozitno-kreditnom multiplikacijom predstavlja kombinaciju aktivnog i pasivnog posla. Relombard je takođe posao koji nastaje između poslovne banke i centralne banke. koja glasi na određeni novčani iznos deponovan kod nje. Ova zaduženja nastaju kao rezultat povećane tražnje za bankarskim 5 . čime utiču i na povećanje i smanjenje sopstvenog finansijskog potencijala. već i kao stvaraoci ili kreatori nove novčane kupovne snage. depozitni certifikati. Poslovne banke. na određeni iznos deponovan u banci. U tržišnim ekonomijama veoma je značajan mehanizam kupovine (ili prodaje) hartija od vrednosti. Davanje u eskont sopstvenih menica je u suštini emitovanje novca. jer su obično skuplji od depozita. Najzad. 6. a reeskont između poslovne banke i centralne banke. Najznačajniji su mehanizam odobravanja (ili smanjivanja) kredita. obveznice. Početni uslov za nastanak relombardnog posla jeste lombardni kredit odobren komitentu od strane poslovne banke. Emisijom kratkoročnih hartija od vrednosti. koristeći depozitno-kreditnu multiplikaciju. To znači da se eskont odvija između komitenta i poslovne banke. Blagajnički zapis poslovne banke je kratkoročna hartija od vrednosti koja je u stvari prenosiva potvrda banke izdavaoca. pri čemu su vrednosni papiri i efekti pokriće za kredit.

6 . Korišćenjem dugoročnih kredita u inostranstvu za sopstveni razvoj se koristi inostrana štednja koja je supstitut nedovoljnih domaćih dugoročnih izvora akumulacije. a pošto se povećanje depozita ne može ostvariti u kratkom roku i u neograničenom obimu. što banci daje sigurnost u poslovanju. U strukturi oročenih depozita razlikuju se mali oročeni depoziti koji su karakteristični za stanovništvo i veliki oročeni depoziti karakteristični za korporacije. Emisijom dugoročnih hartija od vrednosti banka dolazi do najsigurnijih i najstabilnijih sredstava koja se mogu koristiti za odobravanje dugoročnih kredita. Dugoročni pasivni bankarski poslovi Dugoročni pasivni bankarski poslovi predstavljaju poslove banaka usmjerene na mobilizaciju i centralizaciju dugoročnih sredstava koja će se koristiti za finansiranje investicija. Ukoliko nije razvijeno trţište kapitala. Ponuda oročenih depozita privrede zavisi od: akumulativne sposobnosti privrede i od ekonomskog interesa za oročavanje (kamate). prikupljanje oročenih depozita. 1. prikupljanje fondova i dugoročnih sredstava preduzeća i javnih isntitucija.2. Osnovni motiv i svrha emisije obveznica od strane banaka je refinansiranje na tržištu kapitala radi pokrića svojih dugoročnih investicionih kreditnih poslova. Osnovni motivacioni faktor investiranja je kamatna stopa koja raste sa rokom oročavanja. inostrani dugoročni krediti i dokapitalizacija. Emisijom akcija banka stiče dugoročan sopstveni kapital. koji je faktički trajno angažovan u banci. U ove poslove spadaju: emisija dugoročnih hartija od vrednosti (akcije i dugoročne obveznice). Dokapitalizacija je dodatni način formiranja ukupnog bankarskog potencijala a predstavlja pretvaranje dela profita u dodajni kapital. ne može se koristiti emisija dugoročnih hartija od vrednosti. Osnovni preduslov za korišćenje ovog mehanizma jeste postojanje razvijenog trţišta kapitala.kreditima. pa se banke često koriste dugoročnim kreditima u zemlji i inostranstvu. Oročeni depoziti predstavljaju još uvek najznačajniji izvor dugoročnih sredstava. Obveznica je pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje da će imaocu obveznice u roku njene dospjelosti isplatiti iznos novca koji je u istoj naveden zajedno sa kamatom. institucionalne investitore i sl.

koji igra najvažniji ulogu. i davanje garancija. kontokorentni kredit. avala i druge bankarske poslove. kreirala multiplikacijom svojih sredstava. kao i uvećanje trajnog (osnivačkog) kapitala banke i sredstava rezervi banke. Shodno tome. akceptni kredit. rambursni kredit.) 2. Tako struktuiran finansijski potencijal predstavlja zbir svih izvora sredstava iskazanih u pasivi bilansa banke. Aktivni bankarski poslovi Banke kao monetarne i finansijske institucije. Ova kamata za koju se umanjuje kredit naziva 7 . menica je osnov za odobravanje kredita. i stekla kao osnovni kapital banke. moraju raspolagati određenim volumenom i strukturom finansijskog i kreditnog potencijala. lombardni kredit. U ekonomskoj i finansijskoj nauci pojam „Kredit“ predstavlja dužničko-poverilački odnos u kome poverilac ustupa pravo raspolaganja novcem (ili nekim drugim predmetom) dužniku na izvesno vreme i pod izvesnim uslovima (pokriće. već se umanjuje za iznos kamate od trenutka eskontovanja do datuma dospeća menice. U pitanju su: vrste i kvalitet depozitnih sredstava. Kako bilans banke uvek mora biti u ravnoteži. Finansijski potencijal kojim banka raspolaže u svom bilansu stanja izražava volumen ukupnih sredstava koji je banka prikupila kao depozite. rok. kredit nije u visini meničnog pokrića. Odnos finansijskog potencija i kreditnog potencijala zavisi od volumena i strukture izvora sredstava.1. Finansijskog potencijala. Politiku plasmana treba shvatiti šire od politike kreditiranja. imaju zadatak da plasiraju kreditna sredstva za finansiranje neophodnih potreba svojih poslovnih klijenata. Pri eskontovanju menice.2. jer ona obuhvata pored kredita. vinkulacioni kredit. način otplate itd. svako uvećanje kreditnog plasmana mora imati uporište u rastu pasive tj. Da bi poslovne banke mogle da ispune taj zadatak. koji se sastoji u otkupu menica komitenata prenjihovog roka dospeća. U bankarskoj praksi (kreditni) potencijal za plasmane banke predstavlja maksimalan iznos odobrenih kredita a da likvidnost banke ne bude ničim ugrožena. dinamika rasta trošenja sredstava depozita. priliv kreditnih sredstava dobijenih od centralne banke i drugih kreditnih izvora. Kratkoročni aktivni bankarski poslovi Najznačajniji kratkoročni aktivni bankarski poslovi su: eskontni kredit. pribavila iz kreditnih izvora. faktoring i kratkoročne hartije od vrednosti. Eskontni kredit je najstariji kratkoročni aktivni bankarski posao. avalni kredit. kamata.

Akceptni kredit se sastoji u mogućnosti koju pružaju banke svojim komitentima da na njih rtasiraju menice do određene visine i sa određenim rokom. Tako da. Avalni kredit se odobrava u vidu posebne garancije na licu menice. istuona u potpunosti izmiri. jer prodavac robe na osnovu akcepta takve banke obezbeđuje sigurnost naplate svojih potraživanja. zbog čega predstavlja menično jemstvo banke. Na osnovu ovog kredita trgovina na veliko ne mora čekati na naplatu robe od krajnjeg kupca. akceptiranjem menice svojih komitenata banka postaje glavni menični dužnik. Banka garantuje da će neko od potpisanika menice ispuniti svoju meničnu obavezu. zlatu ili trgovačkoj robi. gde banka ili specijalizovana faktoring kompanija otkupljuje kratkoročna potraživanja koje izvoznik ima prema nekom trećem licu. na osnovu koga će banka u potpunosti ili delimično raspolagati vrednošću robe. već dobija sredstva kojim raspolaže. Faktoring poslovi predstavljaju oblik kratkoročnog plasmana. Kratkoročne hartije od vrednosti predstavljaju oblik investicionog ulaganja kojim banka stiče kamatonosne i likvidonosne instrumente. Obično kredit iznosi od 60 do 70% zaloge i u slučaju da opadne vrednost zaloge banka može zahtevati od dužnika da dopuni pokriće. čime je komitent u poziciji da njime raspolaže izdavanjem naloga banci za isplatu sa tekućeg računa. posredstvom svoje filijalske mreže. Vinkulacioni kredit označava vrstu kredita koju odobrava banka na bazi prethodne obaveze dužnika da doznači tovarni list. Lombardni kredit se odobrava od strane banke na bazi pokrića (zaloge) u vrednosnim papirima. tj. Akceptni kredit se realizuje onog trenutka kada vlasnik takve menice nakon isteka njenog dospeća zatraži od banke naplatu. davanjem avala banka prihvata obavezu da u slučaju kada menični dužnik ne isplati obavezu meničnom poveriocu. a prema nalogu svoje inostrane korespondentske banke. isplaćuje robna dokumenta i zadržava ih u svojini sve dok ih ta korespondentska banka (po čijem je nalogu i isplatila ova dokumenta) od nje ne otkupi. Javlja se kada konfirmirajuća banka (banka sa visokim ugledom i rejtingom). Shodno tome. rambusira. Na taj način 8 . što je u funkciji profitabilnosti i likvidnosti banaka. Državne obveznice su vrlo sigurne i transferibilne u svakom trenutku. Kontokorentni kredit ili kredit po tekućem računu se realizuje tako što banka odobrava svom komitentu kredit na tekući tačun. Banka može dobijeni lombardni zalog iskoristiti za rekreiranje sopstvenog potencijala tako što će tražiti relombardni kredit od centralne banke ili od neke snažnije poslovne banke. Time banka ili faktoring kompanija preuzima rizik naplate potraživanja.se „eskont“. Pokriće spoljno trgovinskog posla akceptom afirmisane svetske banke u osnovi pospešuje komercijalni posao. Eskontni kredit je veoma siguran za banku jer se ona uvek može zahtevati reeskont kod centralne banke. Rambursni kredit je specifična vrsta akceptnog kredita koji se najčešće javlja u spoljnojtrgovinskoj (međunarodnoj) razmeni robe i usluga.

čija je funkcija da domaćinstva lakše dolaze do stanova. Konzorcijum preuzima hartije od vrednosti po nešto nižem kursu u odnosu na nominalnu vrednost. Dugoročni aktivni bankarski poslovi Ovde se radi pretežno o dugoročnim kreditima koje banke odobravaju svojim klijentima. jer se izvoz tek nakon ovoga zaključuje. Hipotekarni kredit je vrsta zajma koji banka odobrava na bazi realnog imovinskog pokrića. Time se ne odvaja imovina od njegovog vlasnika. konzorijalni kredit. stambeni kredit. uz odbitak kamate i provizije. dok mu se preostali iznos stavlja na raspolaganje kada kupac primi robu. Stambeni krediti se smatraju posebnim oblikom građevinskog kredita. Investicioni kredit je u funkciji finansiranja razvoja. 2.). da bi ih plasirao po nešto višem kursu. Odobravaju se uglavnom za period od 2 do 7 godina. što se realizuje kao otkup dugoročnih potraživanja izvoznika od strane banke ili forfeting kompanije. portfolio investicije. forfetiranje. koja se prevaljuje na krajnjeg kupca. investicioni kredit. Banke ih odobravaju uz niže kamatne stope. sa rokom dospeća do 30 godina.izvoznik se kratkoročno kreditira i do 90% vrednosti izvoza. kao i o investicijama u dugoročne hartije od vrednosti: hipotekarni kredit. Kredit se obično odobrava u visini od 60 do 70% vrednosti zaloge. interkalarna – koja se obračunava od dana odobrenja kredita do dana stavljanja investicionog kredita u otpalatu. i redovna – koja se obračunava na investicione kredite u otplati. Građevinski kredit banka odobrava komitentima za objekate u izgradnji. Otplaćuju se uglavnom u periodičnim vremenskim razmacima u jednakim otplatnim ratama (anuitetima). Procedura odobravanja investicionih kredita je u postupku ista kao i prilikom odobravanja kredita za obrtna sredstva. nad kojim je upisom u odgovarajuće sudske knjige stavljena hipoteka. potrošački kredit. ostvarujući pri tome određenu dobit. Time izvoznik dolazi do sredstava i pre nego što mu kupac plati robu. Pri otkupu potraživanja odbija se fiksni iznos kao provizija. Kod ovih krdita razlikuju sve dve vrste kamata. Forfeting je oblik dugoročnog finansiranja izvoza. Konzorcijalni kredit se odobrava preko privremenih ili stalnih konzorcijuma. Konzorcijumi se najčešće formiraju povodom emisije velikih javnih zajmova. građanima ili preduzećima za finansiranje nepokretnosti (izgrdnje stanova. znači za vreme trajanja faze korišćenja. kao i da se stimuliše razvoj građevinarstva. građevinski kredit. ali je analiza ekonomskih faktora detaljnija i potpunija jer zahteva i stručnu alalizu eksperata van banke. koji se sastoje iz grupacije zainteresovanih banka. ali i za nabavku trajnih obrtnih i osnovna sredstava. već se samo obezbeđuje novčano potraživanje banke. najčešće na rok od 3 do 5 godina. poslovnih zgrada itd. 9 .2.

što omogućije bankama optimizaciju zahteva za profitabilnošću i stabilnošću poslovanja. 10 . Portfolio investicije predstavljaju plasmane banaka u hartije od vrednosti različitih prinosnih stopa i rokova dospeća.Potrošački krediti omogućavaju anticipativnu potrošnju onih delova stanovništva koji trenutno imaju veće potrebe za potrošnjom nego što im dozvoljava njihov trenutni nivo dohodka.

11 . i z u z e t n o s u z a i n t e r e s o v a n i d a b a n k a r s k e o r g a n i z a c i j e u s p e š n o p o s l u j u . Poslovni cilj banke jeste maksimizacija profita ili vrednosti akcija banke uz relativiziranje potencijalnog rizika i njegovih negativnih efekata. neutralne i sopstvene bankovne poslove. Aktivni poslovi su poslovi kod kojih se banka pojavljuje kao poverilac i na pozajmljena sredstva naplaćuje kamatu. Sveukupnost poslova za koje su banke ovlaštene da obavljaju u okviru svoje djelatnosti. pri tome efikasno usmeravanje finansijskih resursa između finansijskih sufucitnih i deficitnih sektora i transaktora. Poslovna sposobnost banke proizilazi iz ostvarenja njene funkcije cilja. najčešće se dele na: pasivne. s t r u k t u r o m v e ć i kvalitetom svojih poslova. Kroz veću ili manju efikasnost poslovnih banaka manifestuje se njihova veća ili manja poslovna sposobnost. a ujedno se i ostvaruju i društveni interesi zemlje. Za realizaciju tih aktivnosti predstavljaju načela bankarskog poslovanja. Kod pasivnih poslova banka je dužnik i na svoj dug plaća kamatu. Neutralni poslovi su poslovi koje banka kao posrednik obavlja za račun klijenta. Poslovna sposobnosti i efikasnost banke su međusobno uslovljeni i nužni konstituivni elementi savremeno koncepirane i organizovane banke. Primenom ekonomskih načela bankarskog poslovanja ostvaruje se posebni interes banke i njenih osnivača. a kao naknadu naplaćuje proviziju. Ta načela su: načela solventnosti i likvidnosti. U savremenim uslovima mnogobrojni faktori utiču na poslovanje banaka i njihovu poziciju na t r ž i š t u a s v e t o z a h t e v a d a s e b a n k e p r i l a g o đ a v a j u n e s a m o r e a l i z a c i j o m . Savremeni privredni i finansijski sistemi koji pretenduju da budu racionalni i efikasni. aktivne. Kod sopstvenih poslova banka nije posrednik. d a b u d u l i k v i d n e i solventne i da ostvaruju optimalnu profitabilnost omogućujući. već posluje za vlastiti račun. načela sigurnosti i efikasnosti ulaganja.II ZAKLJUČAK Poslovna banka kao privredna institucija koja deluje u novčanoj sferi usklađuje svoju poslovnu politiku sa ekonomskom politikom zemlje putem monetarno-kreditne politike kojus provodi Centralna banka. kao i načelo rentabilnosti. jer su banke samostalni tržišni subjekti čija je ciljna funkcija masimiziranje profita.

211-264 4. Đ.. S. Bjelica. Bankarstvo. V. Jović. Bankarstvo – teorija i praksa. Lukić.Literatura: 1. R. 9-15 3. Đukić. Beograd. Ekomomski fakultet u Beogradu. str. str. (1990). str. (2008). Naučna knjiga.. Beogradska berza. 291-296 12 . Bankarsko računovodstvo. (2005).. Upravljanje rizicima i kapitalom u banka.. Stylos art. (2007). str.183-215.351-374 2. Beograd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->