opšta

1.Kongitivne funkcije? *Opažanje,mišljenje,pamćenje i učenje,inteligencija.

2.Relevantni faktori i kontrola eksperimenta. *Relevantni faktori su svi faktori za koje znamo da mogu,osim nezavisne varijable,uticati na zavisnu varijablu. Neke je moguće eliminisati(buka, osvetljenje..),a neke je nemoguće eliminisati,ali se mogu držati konstantnim. Kontrola eksperimanta,postupci pomoću kojih istraživač utvrđuje različite relevantne faktore u eksperimentu i pomoću kojih ih uklanja ili stabilizuje.

3.Šta se može zaključiti iz stava da agresivna deca gledaju više crtaca sa agresivnim sadržanjem? * Može se zaključiti da se novi oblici ponašanja mogu naučiti i samo na osnovu posmatranja ponašanja drugih ljudi 4.Nivo aspiracije? *Dostupnost ciljeva koje osoba pred sebe postavlja.

5.Gradijent cilja? *Privlačenje nekom cilju ili odbijanje od cilja zavisi od blizine cilja. Blizina cilja- neki cilj je blizak ili dalek ako je prostorno i vremenski blizu ili daleko, kao i ako je «psihološki» različito udaljen.

6.Prva faza pamćenja? *Kodiranje. Sastoji se u pretvaranju podataka o dražima u psihološke oblike koji mogu biti mentalno predstavljeni. 7.Epizodičko pamćenje? *Predstavlja sećanje osobe na događaje koji su se dogodili njoj ili u njenom prisustvu.

8.Šta je gašenje i kada nastaje? *Uslovni refleks koji ne potkrepljujemo bezuslovnom draži prelazi u fazu gašenja-reakcija slabi dok se ne ugasi. Ugašeni refleks se nakon odmora opet pojavi, to je spontano obnavljanje. Do toga dolazi jer proces gašenja nije zaboravljanje, nego unutašnje kočenje reagovanja,vrsta negativnog ili inhibitornog uslovnog refleksa.

doći će do uspeha u učenju samo ako pokušaji budu doveli do zadovoljenja potrebe. ali se usklađivanjem rada očiju slivaju u jednu sliku i daju nam utisak dubine.bez javljanja maladaptivnih reakcija. Definisao ju je kao : «Sposobnost ličnosti da se odupre odlaganju zadovoljenja potrebe. tj.sprečavanju zadovoljenja potrebe ili konfliktu potrebe.a zanemarivanje drugih svojstava predmeta koja se ocenjuju kao nebitna.Frustraciona tolerancija? *Rozencvajg je uveo pojam frustracione tolerancije da bi ounačio individualne razlike u sposobnosti realističkog reagovanja na frustraciju.usled duže aktivnosti čula.Binokularno viđenje (i još nešto) služi za opažanje? *Slike na mrežnjači jednog i drugog oka su disparatne. Takođe se može opravdati i neprihvatljivo ponašanje.9. 15.» 16.ali u različitom stepenu.najčešće smanjenje njegove osetljivosti.Apsolutni prag draži? *Najmanji intenzitet draži koji izaziva oset je apsolutni prag draži. 13.neuspehe i sl. U velikom alučajno odabranom uzorku obično se dobija prihvatljiva stratifikacija i bez samog postupka stratifikacije.Stratifikovani uzorak? *Uzorak ispitanika koji se formira na osnovu zahteva za proporcijonalnu zastupljenost različitih slojeva koji postoje u populaciji.Apstrakcija? *Izdvajanje određenih karakteristika grupe predmeta na osnovu upoređivanja i razlikovanja.Adaptiaciji su podvrgnuti svi oseti.Adaptacija čula? *Promena u osetljivosti čula.Zakon efekta? *Radnje se učvršćuju ili eliminišu u zavisnosti od posledica efekta.Racionalizacija? *Dozvoljava nam da nađemo logične razloge za neke nedozvoljene radnje. 12. Racionalizacije pomaže da se zaštiti naše samopoštovanje. 10. 11. . 14.

18. 21. a zatim pretvara u ponašanje suprotno originalnom impulsu.ali da ne treba zanimariti posebne sposobnosti. već ih prima i opaža kao određene celine.oseti miris roštilja ) -iskustvo (reklame koje se ponavljaju brže primečujemo) -osobine ličnosti ( ekstraverzija npr) 22.Faktorskom analizom dobija jedan faktor G.Unutrašnji činioci pažnje (objasni)? .Predstavnik je engleske škole. Princip blizine-prostorne i vremenski bliske draži opažaju kao da čine celinu Princip sličnosti.motivi. 19.Ralika između Spirmana i Terstona? *Spirman je formulisao tezu o jedinstvu saznajnih funkcija.Princip grupisanja draži(objasni) u celine? Čovek ne reaguje na sve draži koje koje deluju.Blizanačke studije? . Danas preovlađuje shvatanje da postoji G faktor.prisutan je kod mnogih ljudi i životinja. Izolovao je različite faktore koji su nesvodivi na G faktor.princip zatvorenosti. «od dva zla-biraj manje» 20. kojima na osnovu svog iskustva daje određeni smisao i tumači ih. shvatanja o prirodi inteligencije ističe postojanje i značaj G faktora.potrebe.Vikarijsko emocionalno uslovljavanje? *Proces učenja emocionalnih reakcija putem posmatranja drugih.aktivnosti i cilja.draži koje izgledaju kao da grade zatvorenu formu se opažaju kao celina) Princip kretanja. Time se sprečava anksioznost jer se impuls prvo blokira.čovek shvata delove koji se kreću kao celinu 23.Konflikt dvostrukog odbijanja (i primer)? *Karakteriše postojanje dve nespojive reakcije obe usmerene na izbegavanje objekta.interesovanja (onaj ko je gladan.Reakciona formacija? *Podrazumeva potiskivanje osećanja i njegovo pretvaranje u suprotno.u celine se grupišu draži koje se ocenjuju kao međusobno slične Princip kontinuiteta.koji je shvatio kao opšti faktor inteligencije.u početku posmatranja zapaženu formu opažamo kao formu koja se produžuje i nastavlja Pečjak.Terston je predstavnik amreričke škole i on je osporio ideju Spirmana o G faktoru kao jezgru i integracionom elementu organizacije sposobnosti.17.

3. 27.kontroliše i integriše ka ili od cilja usmereno ponašanje.utvrđuje se korelacija (brojčani pokazatelj sličnosti) među njima.U 80 % slučajeva kada su ljudi probuđeni tokom REM faze izveštavaju da su upravo sanjali.usmerava.1 i ulazimo u REM spavanje (faza brzih pokreta očiju).Sentiment? *Složeni doživljaj koji označava psihičku strukturu vezanu za neki objekat.stabilni i globalni. objansi.2. 1.Dimenzije individualnih razlika sa tendencijom ka obrascima ponašanja.Obično u toku noći imamo 4 do 5 REM faza. događaji se tretiraju kao slučajnost. Uzroci negativniih događaja vide se kao internalni.a takođe se upoređuju parovi fraternalnih blizanaca istog pola.Šahterov eksperiment fiziološko uzbuđivanje i percepcija sredine * identifikacija emocija je rezultat interakcije fiziološkog uzbuđenja i percepcije sredine odnosno situacije u kojoj se osoba nalazi. Karakterističan je za depresivne osobe 25.Odlike REM faze spavanja? *Nakon otprilike pola sata spavanja u fazi 4 brzo se vraćamo kroz faze 3.To je stečena složena dispozicija za emocijonalno reagovanje u vezi sa nekom osobom ili objektom.Komponente topološkog modela? .REM spavanje se još zove i paradoksalno spavanje.jer EEG talasi ukazuju na nivo pobuđenosti sličan onom u budnom stanju.objašnjavaju ljude kroz OSOBINE koje sve ljudi poseduju (manje ili više).REM spavanje je nužno za metabolizam mozga i regulaciju telesne temperature. 2. 26.Te dve korelacije se zatim porede. Relativno trajna struktura u čijoj se osnovi nalazi dispozicija da se na određeni objekat reaguje nekom emocijom.misli su OSOBINE.Šta je motiv? *Unutrašnji faktor koji podstiče.Pesimistički atribucioni stil. Blizanački metod se zasniva na ppretpostavci da su blizanci koji rastu zajedno izloženi jednakim životnim iskustvima bez obzira da li su monozigotni ili dizigotni blizanci 24. 28.*U blizanačkim studijama parovi indentičnih blizanaca se upoređuju s obzirom na osobinu koja nas interesuje.Nomostatski pravac.

4. zao. metaforički i dvosmisleni izrazi (aseksualan) 17. Ukoliko roditelji ne prihvataju.Osnovne psihičke funkcije po Jungu? *-Opažanje -Mišljenje -Osećanja -Intuicija 16.Šta sadrži kolektivno nesvesno? *Preinfatilno vreme tj ostatak života predaka. 14. 1. 10. 5.Olport i Odbert 4 kategorije. prolazna stanja i raspoloženja (sreća. 6.Odnos komponente topološkog i strukturalnog modela? * ide je nesvesna instanca.predsvesno. životno doba.Senka? *Senka je negativan deo ličnosti. uporan) 2. 13. nasledne predispozicije.a u neikim podsvesnog i nesvesnog.nesvesno.Semifiziološke funkcije? Pol.zadržavanje fecesa koje predstavlja narcističko i mazohističko zadovoljstvo.Prijatnost (koje osobine obuhvata)? .Fiksacije na analno-retentivnom? * dete pokazuje svoj feces kao nagradu.Fiksacija na oralno-pasivnom? *Može nastati usled nedovoljnog ili preteranog hranjenja ili strepnja majke tokom procesa hranjenja deteta. 15. 7.Šta podrazumeva razrešenje Edipovog kompleksa? 8. prijatnost i savesnost 18. lični opisi (vredan.Za koju fazu je karakterističan Edipov kompleks? *Falusna 9. 11.neuroticizam. dete usvaja drugačiji način pribavljanja analnog zadovoljstva.*Svesno.Šta sadrži individualno nesvesno? *Sadržaji koji su postali nesvesti. anksioznost) 3. socijalno vrednovanje (rđav.otvorenost ka iskustvu. nepoželjan) 4.Persona? *je veoma složen sistem odnosa između individue i zajednice u kojoj živi.Dimenzije petofaktorskog modela? *Ekstraverzija. a ego i super ego se svojim fjama nalaze u području svesnog.potisnuti sadržaji i sublimalni sadržaji.Prirodu anime oblikuje? *Majka 12.

Ispitivači. osetljivost za umetnost i lepotu. nivo uzbuđenja je pod uticajem situacionih faktora 5. . 25. Odgovoran za emocionalna stanja poput straha.lične potrebe podređuje interesima grupe. 24.. važnije je harmonija nego ostvarenje vlastitih ideja. Pojava neuroze je posledica kombinacije konstitucionalnih i spoljašnjih okolnosti.bežanje reakcije. osećaju se lagodnije sa poznatim stvarima. konvencionalniji.neprijateljski raspoložena. Pregovarač. pristupa i iskustava. Anksiozna. U ekstremu.mogu ispitivati novine kada je to nužno. 21.šira interesovanja. u skladu sa procenom situacije u kojoj se nalazi. Neuroticizam objašnjava pomoću aktivacije simpatičkog NS.surova. na broj interesovanja kojima je neko okupiran i dubinu sa kojom se ta interesovanja prate. ali se mogu i usmeriti na poznate stvari u određenom periodu vremena. agresije.Fiziološka osnova ekstraverzije? *Ekstraverti imaju objektivan pristup.ispoljavaju viši stepen bihevijorne aktivnosti. Otvorenost ka iskustvu implicira živa imaginacija.uska interesovanja. fascinirani inovacijama.«teška» osoba i ima probleme u procesu prilagođavanja ljudima ili okolnostima. Izazivač.intoverziju. u ekstremu.Fiziološka osnova neuroticizma? Dimenzije neuroticizma predstavlja posledicu labilnog autonomnog NS.narcistička. Čuvari. Adaptiran.prihvata grupne norme. Ajzenk pruža biološko objašnjenje za ektraverziju.sposoban da se kreće od vođe do sledbenika.Otvorenost ka iskustvu (kreativnost)? Odnosi se na prihvatanje novih ideja. Preterano emotivna i intenzivno reguje na sve vrste spoljašnjih draži.Po principu komplementarnosti na osi afiniajacije-korespodencija. odgovoran za borba. 19. 23.Psihotična osoba je? Agresivna. Snažno doživljavanje emocija i vrednovanje vlastitog iskustva. ljudi se razlikuju u odnosu na neki naviknuti nivo uzbuđenja 22.pokazuju tendenciju ka gubitku ili nedostatku samokontrole. Umereni. srednji nivo uzbuđenja je najpoželjniji 2. Osnovne pretpostavke TOU: 1.Teorija optimalnog uzbuđenja? U skladu sa ovom teorijom.nehumana.zavisna ličnost koja gubi osećaj vlastitog selfa.Odnosi se na broj izvora iz kojih neko kreira norme za vlastito ispravno ponašanje. antisocijalna. nestabilna. 20..fokusiran na vlastite norme i potrebe u odnosu na grupu. niži ili viši nivo uzbuđenja je nezadovoljavajući i nepoželjan 3. sklonost maštanju. okupiran sticanjem moći.dominacije-reciprocitet. Istraživanja su pokazala da ljudi koji ispoljavaju psihotične epizode imaju povišen nivo testosterona i snižen nivo MAO-a.Neurotična osoba? Često zabrinuta i loše volje. neraspoložena. ljudi teže zadovoljstvu i izbegavaju nezadovoljstvo 4. paranoidna ličnost koja gubi smisao za osećaj drugih.

nerealistička pozitivna slika o sebi 2. Ova iluzija može imati važnu ulogu prilikom suočavanja sa nekim hroničnim oboljenjima poput kancera ili aidsa (deluje kao protektivni faktor koji doprinosi regulaciji ANS. iluzija kontrole 3. jer joj konstrukti kojima raspolaže to onemogućuju.otvorenost ka novim iskustvima. u smislu slabije aktivacije) .Osnovne iluzije samopoboljšanja? 1. nerealistički optimizam 30.Kako nastaje anksioznost po Keliju? Javlja se onda kad osoba nije u stanju da anticipira neki događaj. promene shvatanja i uverenja.Nerealistički optimizam? Predstavlja predispoziciju za pozitivan stav prema budučim životnim događajima.Vrste konstrukata? *-Preventivni.Fiziološka osnova Kelijeve teorije? 27.26.etničke predrasue -Konstelatorni. 29. Za adektvatno funkcionisanje ličnosti neophodno je razvijanje sve 3 vrste konstrukata. Ljudi smatraju da će im život doneti više + nego – negativnih događaja u odnosu na prosečnu osobu. 28.steretipna mišljenja -Propozicionalni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful