1.Kongitivne funkcije? *Opažanje,mišljenje,pamćenje i učenje,inteligencija.

2.Relevantni faktori i kontrola eksperimenta. *Relevantni faktori su svi faktori za koje znamo da mogu,osim nezavisne varijable,uticati na zavisnu varijablu. Neke je moguće eliminisati(buka, osvetljenje..),a neke je nemoguće eliminisati,ali se mogu držati konstantnim. Kontrola eksperimanta,postupci pomoću kojih istraživač utvrđuje različite relevantne faktore u eksperimentu i pomoću kojih ih uklanja ili stabilizuje.

3.Šta se može zaključiti iz stava da agresivna deca gledaju više crtaca sa agresivnim sadržanjem? * Može se zaključiti da se novi oblici ponašanja mogu naučiti i samo na osnovu posmatranja ponašanja drugih ljudi 4.Nivo aspiracije? *Dostupnost ciljeva koje osoba pred sebe postavlja.

5.Gradijent cilja? *Privlačenje nekom cilju ili odbijanje od cilja zavisi od blizine cilja. Blizina cilja- neki cilj je blizak ili dalek ako je prostorno i vremenski blizu ili daleko, kao i ako je «psihološki» različito udaljen.

6.Prva faza pamćenja? *Kodiranje. Sastoji se u pretvaranju podataka o dražima u psihološke oblike koji mogu biti mentalno predstavljeni. 7.Epizodičko pamćenje? *Predstavlja sećanje osobe na događaje koji su se dogodili njoj ili u njenom prisustvu.

8.Šta je gašenje i kada nastaje? *Uslovni refleks koji ne potkrepljujemo bezuslovnom draži prelazi u fazu gašenja-reakcija slabi dok se ne ugasi. Ugašeni refleks se nakon odmora opet pojavi, to je spontano obnavljanje. Do toga dolazi jer proces gašenja nije zaboravljanje, nego unutašnje kočenje reagovanja,vrsta negativnog ili inhibitornog uslovnog refleksa.

Zakon efekta? *Radnje se učvršćuju ili eliminišu u zavisnosti od posledica efekta.Apsolutni prag draži? *Najmanji intenzitet draži koji izaziva oset je apsolutni prag draži.Racionalizacija? *Dozvoljava nam da nađemo logične razloge za neke nedozvoljene radnje.Adaptiaciji su podvrgnuti svi oseti. .a zanemarivanje drugih svojstava predmeta koja se ocenjuju kao nebitna.sprečavanju zadovoljenja potrebe ili konfliktu potrebe.Adaptacija čula? *Promena u osetljivosti čula. 14.Binokularno viđenje (i još nešto) služi za opažanje? *Slike na mrežnjači jednog i drugog oka su disparatne. 13.bez javljanja maladaptivnih reakcija.ali u različitom stepenu.najčešće smanjenje njegove osetljivosti. 15.» 16. Racionalizacije pomaže da se zaštiti naše samopoštovanje. 12.Apstrakcija? *Izdvajanje određenih karakteristika grupe predmeta na osnovu upoređivanja i razlikovanja. 11.neuspehe i sl. U velikom alučajno odabranom uzorku obično se dobija prihvatljiva stratifikacija i bez samog postupka stratifikacije.usled duže aktivnosti čula. Takođe se može opravdati i neprihvatljivo ponašanje. Definisao ju je kao : «Sposobnost ličnosti da se odupre odlaganju zadovoljenja potrebe.Frustraciona tolerancija? *Rozencvajg je uveo pojam frustracione tolerancije da bi ounačio individualne razlike u sposobnosti realističkog reagovanja na frustraciju. tj. doći će do uspeha u učenju samo ako pokušaji budu doveli do zadovoljenja potrebe.9.Stratifikovani uzorak? *Uzorak ispitanika koji se formira na osnovu zahteva za proporcijonalnu zastupljenost različitih slojeva koji postoje u populaciji. 10. ali se usklađivanjem rada očiju slivaju u jednu sliku i daju nam utisak dubine.

u celine se grupišu draži koje se ocenjuju kao međusobno slične Princip kontinuiteta. 18.Vikarijsko emocionalno uslovljavanje? *Proces učenja emocionalnih reakcija putem posmatranja drugih. 21. Time se sprečava anksioznost jer se impuls prvo blokira.Reakciona formacija? *Podrazumeva potiskivanje osećanja i njegovo pretvaranje u suprotno.potrebe.oseti miris roštilja ) -iskustvo (reklame koje se ponavljaju brže primečujemo) -osobine ličnosti ( ekstraverzija npr) 22.Terston je predstavnik amreričke škole i on je osporio ideju Spirmana o G faktoru kao jezgru i integracionom elementu organizacije sposobnosti.17. «od dva zla-biraj manje» 20. Izolovao je različite faktore koji su nesvodivi na G faktor.koji je shvatio kao opšti faktor inteligencije.čovek shvata delove koji se kreću kao celinu 23. shvatanja o prirodi inteligencije ističe postojanje i značaj G faktora.Predstavnik je engleske škole.aktivnosti i cilja.Unutrašnji činioci pažnje (objasni)? .ali da ne treba zanimariti posebne sposobnosti.Ralika između Spirmana i Terstona? *Spirman je formulisao tezu o jedinstvu saznajnih funkcija.draži koje izgledaju kao da grade zatvorenu formu se opažaju kao celina) Princip kretanja.motivi. a zatim pretvara u ponašanje suprotno originalnom impulsu.princip zatvorenosti.Princip grupisanja draži(objasni) u celine? Čovek ne reaguje na sve draži koje koje deluju.u početku posmatranja zapaženu formu opažamo kao formu koja se produžuje i nastavlja Pečjak.prisutan je kod mnogih ljudi i životinja. 19. Danas preovlađuje shvatanje da postoji G faktor.Konflikt dvostrukog odbijanja (i primer)? *Karakteriše postojanje dve nespojive reakcije obe usmerene na izbegavanje objekta. već ih prima i opaža kao određene celine. kojima na osnovu svog iskustva daje određeni smisao i tumači ih.Blizanačke studije? .Faktorskom analizom dobija jedan faktor G. Princip blizine-prostorne i vremenski bliske draži opažaju kao da čine celinu Princip sličnosti.interesovanja (onaj ko je gladan.

Uzroci negativniih događaja vide se kao internalni.utvrđuje se korelacija (brojčani pokazatelj sličnosti) među njima. Relativno trajna struktura u čijoj se osnovi nalazi dispozicija da se na određeni objekat reaguje nekom emocijom. objansi.Dimenzije individualnih razlika sa tendencijom ka obrascima ponašanja.REM spavanje se još zove i paradoksalno spavanje.Odlike REM faze spavanja? *Nakon otprilike pola sata spavanja u fazi 4 brzo se vraćamo kroz faze 3.Komponente topološkog modela? .Sentiment? *Složeni doživljaj koji označava psihičku strukturu vezanu za neki objekat.misli su OSOBINE.jer EEG talasi ukazuju na nivo pobuđenosti sličan onom u budnom stanju.Pesimistički atribucioni stil.stabilni i globalni. događaji se tretiraju kao slučajnost.REM spavanje je nužno za metabolizam mozga i regulaciju telesne temperature.Nomostatski pravac.kontroliše i integriše ka ili od cilja usmereno ponašanje.Šahterov eksperiment fiziološko uzbuđivanje i percepcija sredine * identifikacija emocija je rezultat interakcije fiziološkog uzbuđenja i percepcije sredine odnosno situacije u kojoj se osoba nalazi. 28.U 80 % slučajeva kada su ljudi probuđeni tokom REM faze izveštavaju da su upravo sanjali.usmerava. 1.2. 2.*U blizanačkim studijama parovi indentičnih blizanaca se upoređuju s obzirom na osobinu koja nas interesuje. 3. 26.Šta je motiv? *Unutrašnji faktor koji podstiče. 27.objašnjavaju ljude kroz OSOBINE koje sve ljudi poseduju (manje ili više).1 i ulazimo u REM spavanje (faza brzih pokreta očiju).To je stečena složena dispozicija za emocijonalno reagovanje u vezi sa nekom osobom ili objektom. Blizanački metod se zasniva na ppretpostavci da su blizanci koji rastu zajedno izloženi jednakim životnim iskustvima bez obzira da li su monozigotni ili dizigotni blizanci 24. Karakterističan je za depresivne osobe 25.Obično u toku noći imamo 4 do 5 REM faza.a takođe se upoređuju parovi fraternalnih blizanaca istog pola.Te dve korelacije se zatim porede.

Olport i Odbert 4 kategorije.Osnovne psihičke funkcije po Jungu? *-Opažanje -Mišljenje -Osećanja -Intuicija 16. a ego i super ego se svojim fjama nalaze u području svesnog.Persona? *je veoma složen sistem odnosa između individue i zajednice u kojoj živi. 15. 13. 4.*Svesno.Dimenzije petofaktorskog modela? *Ekstraverzija. socijalno vrednovanje (rđav. 1. 6.predsvesno. uporan) 2.a u neikim podsvesnog i nesvesnog. Ukoliko roditelji ne prihvataju.Šta podrazumeva razrešenje Edipovog kompleksa? 8.Prijatnost (koje osobine obuhvata)? . dete usvaja drugačiji način pribavljanja analnog zadovoljstva.Senka? *Senka je negativan deo ličnosti.Odnos komponente topološkog i strukturalnog modela? * ide je nesvesna instanca.Semifiziološke funkcije? Pol. prolazna stanja i raspoloženja (sreća.zadržavanje fecesa koje predstavlja narcističko i mazohističko zadovoljstvo.Fiksacije na analno-retentivnom? * dete pokazuje svoj feces kao nagradu.neuroticizam. prijatnost i savesnost 18.Fiksacija na oralno-pasivnom? *Može nastati usled nedovoljnog ili preteranog hranjenja ili strepnja majke tokom procesa hranjenja deteta. 7. lični opisi (vredan.Šta sadrži individualno nesvesno? *Sadržaji koji su postali nesvesti.otvorenost ka iskustvu. životno doba.Šta sadrži kolektivno nesvesno? *Preinfatilno vreme tj ostatak života predaka. 10.Za koju fazu je karakterističan Edipov kompleks? *Falusna 9. 14. 11. anksioznost) 3. zao. nasledne predispozicije. nepoželjan) 4.potisnuti sadržaji i sublimalni sadržaji. metaforički i dvosmisleni izrazi (aseksualan) 17.nesvesno. 5.Prirodu anime oblikuje? *Majka 12.

Izazivač. Osnovne pretpostavke TOU: 1. 20. Neuroticizam objašnjava pomoću aktivacije simpatičkog NS.surova. konvencionalniji. osetljivost za umetnost i lepotu. pristupa i iskustava.bežanje reakcije. Snažno doživljavanje emocija i vrednovanje vlastitog iskustva. Istraživanja su pokazala da ljudi koji ispoljavaju psihotične epizode imaju povišen nivo testosterona i snižen nivo MAO-a.dominacije-reciprocitet. u ekstremu. 23. ali se mogu i usmeriti na poznate stvari u određenom periodu vremena. paranoidna ličnost koja gubi smisao za osećaj drugih.prihvata grupne norme. Umereni. 25.Fiziološka osnova ekstraverzije? *Ekstraverti imaju objektivan pristup.narcistička. U ekstremu. okupiran sticanjem moći. antisocijalna.«teška» osoba i ima probleme u procesu prilagođavanja ljudima ili okolnostima.neprijateljski raspoložena.. 24. Adaptiran. . Ajzenk pruža biološko objašnjenje za ektraverziju. Čuvari. Pregovarač. važnije je harmonija nego ostvarenje vlastitih ideja. nivo uzbuđenja je pod uticajem situacionih faktora 5. neraspoložena. niži ili viši nivo uzbuđenja je nezadovoljavajući i nepoželjan 3. Otvorenost ka iskustvu implicira živa imaginacija. odgovoran za borba. ljudi teže zadovoljstvu i izbegavaju nezadovoljstvo 4. 19.šira interesovanja. 21.Neurotična osoba? Često zabrinuta i loše volje. sklonost maštanju. Preterano emotivna i intenzivno reguje na sve vrste spoljašnjih draži. na broj interesovanja kojima je neko okupiran i dubinu sa kojom se ta interesovanja prate.pokazuju tendenciju ka gubitku ili nedostatku samokontrole.zavisna ličnost koja gubi osećaj vlastitog selfa.sposoban da se kreće od vođe do sledbenika.fokusiran na vlastite norme i potrebe u odnosu na grupu. ljudi se razlikuju u odnosu na neki naviknuti nivo uzbuđenja 22.Po principu komplementarnosti na osi afiniajacije-korespodencija. agresije.intoverziju. osećaju se lagodnije sa poznatim stvarima.Otvorenost ka iskustvu (kreativnost)? Odnosi se na prihvatanje novih ideja.nehumana.lične potrebe podređuje interesima grupe. Ispitivači. srednji nivo uzbuđenja je najpoželjniji 2. u skladu sa procenom situacije u kojoj se nalazi. nestabilna. Anksiozna.mogu ispitivati novine kada je to nužno. fascinirani inovacijama.Psihotična osoba je? Agresivna.Fiziološka osnova neuroticizma? Dimenzije neuroticizma predstavlja posledicu labilnog autonomnog NS.Odnosi se na broj izvora iz kojih neko kreira norme za vlastito ispravno ponašanje.uska interesovanja.ispoljavaju viši stepen bihevijorne aktivnosti.. Pojava neuroze je posledica kombinacije konstitucionalnih i spoljašnjih okolnosti. Odgovoran za emocionalna stanja poput straha.Teorija optimalnog uzbuđenja? U skladu sa ovom teorijom.

Nerealistički optimizam? Predstavlja predispoziciju za pozitivan stav prema budučim životnim događajima. 28. iluzija kontrole 3. nerealistička pozitivna slika o sebi 2.steretipna mišljenja -Propozicionalni.otvorenost ka novim iskustvima. Za adektvatno funkcionisanje ličnosti neophodno je razvijanje sve 3 vrste konstrukata.26. Ljudi smatraju da će im život doneti više + nego – negativnih događaja u odnosu na prosečnu osobu. 29.Fiziološka osnova Kelijeve teorije? 27.Osnovne iluzije samopoboljšanja? 1. u smislu slabije aktivacije) .Vrste konstrukata? *-Preventivni. nerealistički optimizam 30. jer joj konstrukti kojima raspolaže to onemogućuju. Ova iluzija može imati važnu ulogu prilikom suočavanja sa nekim hroničnim oboljenjima poput kancera ili aidsa (deluje kao protektivni faktor koji doprinosi regulaciji ANS. promene shvatanja i uverenja.Kako nastaje anksioznost po Keliju? Javlja se onda kad osoba nije u stanju da anticipira neki događaj.etničke predrasue -Konstelatorni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful