1.Kongitivne funkcije? *Opažanje,mišljenje,pamćenje i učenje,inteligencija.

2.Relevantni faktori i kontrola eksperimenta. *Relevantni faktori su svi faktori za koje znamo da mogu,osim nezavisne varijable,uticati na zavisnu varijablu. Neke je moguće eliminisati(buka, osvetljenje..),a neke je nemoguće eliminisati,ali se mogu držati konstantnim. Kontrola eksperimanta,postupci pomoću kojih istraživač utvrđuje različite relevantne faktore u eksperimentu i pomoću kojih ih uklanja ili stabilizuje.

3.Šta se može zaključiti iz stava da agresivna deca gledaju više crtaca sa agresivnim sadržanjem? * Može se zaključiti da se novi oblici ponašanja mogu naučiti i samo na osnovu posmatranja ponašanja drugih ljudi 4.Nivo aspiracije? *Dostupnost ciljeva koje osoba pred sebe postavlja.

5.Gradijent cilja? *Privlačenje nekom cilju ili odbijanje od cilja zavisi od blizine cilja. Blizina cilja- neki cilj je blizak ili dalek ako je prostorno i vremenski blizu ili daleko, kao i ako je «psihološki» različito udaljen.

6.Prva faza pamćenja? *Kodiranje. Sastoji se u pretvaranju podataka o dražima u psihološke oblike koji mogu biti mentalno predstavljeni. 7.Epizodičko pamćenje? *Predstavlja sećanje osobe na događaje koji su se dogodili njoj ili u njenom prisustvu.

8.Šta je gašenje i kada nastaje? *Uslovni refleks koji ne potkrepljujemo bezuslovnom draži prelazi u fazu gašenja-reakcija slabi dok se ne ugasi. Ugašeni refleks se nakon odmora opet pojavi, to je spontano obnavljanje. Do toga dolazi jer proces gašenja nije zaboravljanje, nego unutašnje kočenje reagovanja,vrsta negativnog ili inhibitornog uslovnog refleksa.

tj. 10. 13. 12.najčešće smanjenje njegove osetljivosti.Binokularno viđenje (i još nešto) služi za opažanje? *Slike na mrežnjači jednog i drugog oka su disparatne.Apsolutni prag draži? *Najmanji intenzitet draži koji izaziva oset je apsolutni prag draži.ali u različitom stepenu.Adaptiaciji su podvrgnuti svi oseti.Stratifikovani uzorak? *Uzorak ispitanika koji se formira na osnovu zahteva za proporcijonalnu zastupljenost različitih slojeva koji postoje u populaciji.bez javljanja maladaptivnih reakcija. Definisao ju je kao : «Sposobnost ličnosti da se odupre odlaganju zadovoljenja potrebe.9. 11.Apstrakcija? *Izdvajanje određenih karakteristika grupe predmeta na osnovu upoređivanja i razlikovanja.Adaptacija čula? *Promena u osetljivosti čula. doći će do uspeha u učenju samo ako pokušaji budu doveli do zadovoljenja potrebe. ali se usklađivanjem rada očiju slivaju u jednu sliku i daju nam utisak dubine.Zakon efekta? *Radnje se učvršćuju ili eliminišu u zavisnosti od posledica efekta.Frustraciona tolerancija? *Rozencvajg je uveo pojam frustracione tolerancije da bi ounačio individualne razlike u sposobnosti realističkog reagovanja na frustraciju.sprečavanju zadovoljenja potrebe ili konfliktu potrebe.a zanemarivanje drugih svojstava predmeta koja se ocenjuju kao nebitna. Racionalizacije pomaže da se zaštiti naše samopoštovanje. Takođe se može opravdati i neprihvatljivo ponašanje.Racionalizacija? *Dozvoljava nam da nađemo logične razloge za neke nedozvoljene radnje. 15.usled duže aktivnosti čula. . 14.neuspehe i sl.» 16. U velikom alučajno odabranom uzorku obično se dobija prihvatljiva stratifikacija i bez samog postupka stratifikacije.

Reakciona formacija? *Podrazumeva potiskivanje osećanja i njegovo pretvaranje u suprotno.Blizanačke studije? . 21. Time se sprečava anksioznost jer se impuls prvo blokira.Unutrašnji činioci pažnje (objasni)? .u celine se grupišu draži koje se ocenjuju kao međusobno slične Princip kontinuiteta.Predstavnik je engleske škole. a zatim pretvara u ponašanje suprotno originalnom impulsu.interesovanja (onaj ko je gladan. Princip blizine-prostorne i vremenski bliske draži opažaju kao da čine celinu Princip sličnosti. Izolovao je različite faktore koji su nesvodivi na G faktor.draži koje izgledaju kao da grade zatvorenu formu se opažaju kao celina) Princip kretanja. već ih prima i opaža kao određene celine.Terston je predstavnik amreričke škole i on je osporio ideju Spirmana o G faktoru kao jezgru i integracionom elementu organizacije sposobnosti.Faktorskom analizom dobija jedan faktor G.17. Danas preovlađuje shvatanje da postoji G faktor. 19.ali da ne treba zanimariti posebne sposobnosti.u početku posmatranja zapaženu formu opažamo kao formu koja se produžuje i nastavlja Pečjak. shvatanja o prirodi inteligencije ističe postojanje i značaj G faktora.princip zatvorenosti.Konflikt dvostrukog odbijanja (i primer)? *Karakteriše postojanje dve nespojive reakcije obe usmerene na izbegavanje objekta.motivi.prisutan je kod mnogih ljudi i životinja. 18.koji je shvatio kao opšti faktor inteligencije.čovek shvata delove koji se kreću kao celinu 23.Vikarijsko emocionalno uslovljavanje? *Proces učenja emocionalnih reakcija putem posmatranja drugih.Princip grupisanja draži(objasni) u celine? Čovek ne reaguje na sve draži koje koje deluju.oseti miris roštilja ) -iskustvo (reklame koje se ponavljaju brže primečujemo) -osobine ličnosti ( ekstraverzija npr) 22. «od dva zla-biraj manje» 20. kojima na osnovu svog iskustva daje određeni smisao i tumači ih.potrebe.Ralika između Spirmana i Terstona? *Spirman je formulisao tezu o jedinstvu saznajnih funkcija.aktivnosti i cilja.

26. Karakterističan je za depresivne osobe 25.misli su OSOBINE.U 80 % slučajeva kada su ljudi probuđeni tokom REM faze izveštavaju da su upravo sanjali.kontroliše i integriše ka ili od cilja usmereno ponašanje.usmerava.Dimenzije individualnih razlika sa tendencijom ka obrascima ponašanja. 28. Uzroci negativniih događaja vide se kao internalni.Obično u toku noći imamo 4 do 5 REM faza. događaji se tretiraju kao slučajnost.utvrđuje se korelacija (brojčani pokazatelj sličnosti) među njima.2. Blizanački metod se zasniva na ppretpostavci da su blizanci koji rastu zajedno izloženi jednakim životnim iskustvima bez obzira da li su monozigotni ili dizigotni blizanci 24.Komponente topološkog modela? . 27.objašnjavaju ljude kroz OSOBINE koje sve ljudi poseduju (manje ili više).jer EEG talasi ukazuju na nivo pobuđenosti sličan onom u budnom stanju. 3. 1.REM spavanje se još zove i paradoksalno spavanje.To je stečena složena dispozicija za emocijonalno reagovanje u vezi sa nekom osobom ili objektom.Te dve korelacije se zatim porede.a takođe se upoređuju parovi fraternalnih blizanaca istog pola.Sentiment? *Složeni doživljaj koji označava psihičku strukturu vezanu za neki objekat.REM spavanje je nužno za metabolizam mozga i regulaciju telesne temperature.*U blizanačkim studijama parovi indentičnih blizanaca se upoređuju s obzirom na osobinu koja nas interesuje. objansi.Nomostatski pravac.Šta je motiv? *Unutrašnji faktor koji podstiče.stabilni i globalni.Pesimistički atribucioni stil.Šahterov eksperiment fiziološko uzbuđivanje i percepcija sredine * identifikacija emocija je rezultat interakcije fiziološkog uzbuđenja i percepcije sredine odnosno situacije u kojoj se osoba nalazi. Relativno trajna struktura u čijoj se osnovi nalazi dispozicija da se na određeni objekat reaguje nekom emocijom.Odlike REM faze spavanja? *Nakon otprilike pola sata spavanja u fazi 4 brzo se vraćamo kroz faze 3. 2.1 i ulazimo u REM spavanje (faza brzih pokreta očiju).

Senka? *Senka je negativan deo ličnosti. 5. anksioznost) 3.a u neikim podsvesnog i nesvesnog. lični opisi (vredan. nasledne predispozicije.Šta sadrži kolektivno nesvesno? *Preinfatilno vreme tj ostatak života predaka.Odnos komponente topološkog i strukturalnog modela? * ide je nesvesna instanca.Šta podrazumeva razrešenje Edipovog kompleksa? 8.Dimenzije petofaktorskog modela? *Ekstraverzija. 11.*Svesno.Fiksacija na oralno-pasivnom? *Može nastati usled nedovoljnog ili preteranog hranjenja ili strepnja majke tokom procesa hranjenja deteta.Za koju fazu je karakterističan Edipov kompleks? *Falusna 9.Semifiziološke funkcije? Pol. 14. 6. metaforički i dvosmisleni izrazi (aseksualan) 17. 15. Ukoliko roditelji ne prihvataju. prijatnost i savesnost 18. 4.Fiksacije na analno-retentivnom? * dete pokazuje svoj feces kao nagradu.nesvesno.otvorenost ka iskustvu. zao. dete usvaja drugačiji način pribavljanja analnog zadovoljstva.predsvesno. životno doba. nepoželjan) 4.Prijatnost (koje osobine obuhvata)? .potisnuti sadržaji i sublimalni sadržaji. 7.Persona? *je veoma složen sistem odnosa između individue i zajednice u kojoj živi.Olport i Odbert 4 kategorije. uporan) 2.neuroticizam. 1.Osnovne psihičke funkcije po Jungu? *-Opažanje -Mišljenje -Osećanja -Intuicija 16. socijalno vrednovanje (rđav. a ego i super ego se svojim fjama nalaze u području svesnog.Prirodu anime oblikuje? *Majka 12.Šta sadrži individualno nesvesno? *Sadržaji koji su postali nesvesti. 10. prolazna stanja i raspoloženja (sreća. 13.zadržavanje fecesa koje predstavlja narcističko i mazohističko zadovoljstvo.

Psihotična osoba je? Agresivna. fascinirani inovacijama. agresije. Preterano emotivna i intenzivno reguje na sve vrste spoljašnjih draži. u ekstremu. Pregovarač. u skladu sa procenom situacije u kojoj se nalazi. Istraživanja su pokazala da ljudi koji ispoljavaju psihotične epizode imaju povišen nivo testosterona i snižen nivo MAO-a.pokazuju tendenciju ka gubitku ili nedostatku samokontrole..mogu ispitivati novine kada je to nužno. 24.fokusiran na vlastite norme i potrebe u odnosu na grupu. osećaju se lagodnije sa poznatim stvarima. konvencionalniji.sposoban da se kreće od vođe do sledbenika. 19. niži ili viši nivo uzbuđenja je nezadovoljavajući i nepoželjan 3. antisocijalna.Teorija optimalnog uzbuđenja? U skladu sa ovom teorijom. U ekstremu. 20.prihvata grupne norme. .Po principu komplementarnosti na osi afiniajacije-korespodencija.šira interesovanja. Osnovne pretpostavke TOU: 1.Odnosi se na broj izvora iz kojih neko kreira norme za vlastito ispravno ponašanje. Snažno doživljavanje emocija i vrednovanje vlastitog iskustva..bežanje reakcije. neraspoložena. odgovoran za borba.Otvorenost ka iskustvu (kreativnost)? Odnosi se na prihvatanje novih ideja. sklonost maštanju. 21.Fiziološka osnova neuroticizma? Dimenzije neuroticizma predstavlja posledicu labilnog autonomnog NS.dominacije-reciprocitet.ispoljavaju viši stepen bihevijorne aktivnosti. okupiran sticanjem moći. pristupa i iskustava. Izazivač.Neurotična osoba? Često zabrinuta i loše volje. 23. osetljivost za umetnost i lepotu.narcistička. Otvorenost ka iskustvu implicira živa imaginacija. nivo uzbuđenja je pod uticajem situacionih faktora 5.uska interesovanja. Pojava neuroze je posledica kombinacije konstitucionalnih i spoljašnjih okolnosti. Ispitivači. Čuvari. ali se mogu i usmeriti na poznate stvari u određenom periodu vremena.Fiziološka osnova ekstraverzije? *Ekstraverti imaju objektivan pristup.nehumana.surova. ljudi teže zadovoljstvu i izbegavaju nezadovoljstvo 4. na broj interesovanja kojima je neko okupiran i dubinu sa kojom se ta interesovanja prate. Anksiozna. ljudi se razlikuju u odnosu na neki naviknuti nivo uzbuđenja 22. Odgovoran za emocionalna stanja poput straha. Umereni. Neuroticizam objašnjava pomoću aktivacije simpatičkog NS.«teška» osoba i ima probleme u procesu prilagođavanja ljudima ili okolnostima. nestabilna. važnije je harmonija nego ostvarenje vlastitih ideja. 25.intoverziju. srednji nivo uzbuđenja je najpoželjniji 2.lične potrebe podređuje interesima grupe. paranoidna ličnost koja gubi smisao za osećaj drugih.zavisna ličnost koja gubi osećaj vlastitog selfa. Adaptiran. Ajzenk pruža biološko objašnjenje za ektraverziju.neprijateljski raspoložena.

promene shvatanja i uverenja. nerealistička pozitivna slika o sebi 2. iluzija kontrole 3.Osnovne iluzije samopoboljšanja? 1. Ljudi smatraju da će im život doneti više + nego – negativnih događaja u odnosu na prosečnu osobu. jer joj konstrukti kojima raspolaže to onemogućuju. u smislu slabije aktivacije) .26.etničke predrasue -Konstelatorni.Nerealistički optimizam? Predstavlja predispoziciju za pozitivan stav prema budučim životnim događajima.steretipna mišljenja -Propozicionalni. Za adektvatno funkcionisanje ličnosti neophodno je razvijanje sve 3 vrste konstrukata.Vrste konstrukata? *-Preventivni.Kako nastaje anksioznost po Keliju? Javlja se onda kad osoba nije u stanju da anticipira neki događaj. Ova iluzija može imati važnu ulogu prilikom suočavanja sa nekim hroničnim oboljenjima poput kancera ili aidsa (deluje kao protektivni faktor koji doprinosi regulaciji ANS. 29. 28. nerealistički optimizam 30.Fiziološka osnova Kelijeve teorije? 27.otvorenost ka novim iskustvima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful