1.Kongitivne funkcije? *Opažanje,mišljenje,pamćenje i učenje,inteligencija.

2.Relevantni faktori i kontrola eksperimenta. *Relevantni faktori su svi faktori za koje znamo da mogu,osim nezavisne varijable,uticati na zavisnu varijablu. Neke je moguće eliminisati(buka, osvetljenje..),a neke je nemoguće eliminisati,ali se mogu držati konstantnim. Kontrola eksperimanta,postupci pomoću kojih istraživač utvrđuje različite relevantne faktore u eksperimentu i pomoću kojih ih uklanja ili stabilizuje.

3.Šta se može zaključiti iz stava da agresivna deca gledaju više crtaca sa agresivnim sadržanjem? * Može se zaključiti da se novi oblici ponašanja mogu naučiti i samo na osnovu posmatranja ponašanja drugih ljudi 4.Nivo aspiracije? *Dostupnost ciljeva koje osoba pred sebe postavlja.

5.Gradijent cilja? *Privlačenje nekom cilju ili odbijanje od cilja zavisi od blizine cilja. Blizina cilja- neki cilj je blizak ili dalek ako je prostorno i vremenski blizu ili daleko, kao i ako je «psihološki» različito udaljen.

6.Prva faza pamćenja? *Kodiranje. Sastoji se u pretvaranju podataka o dražima u psihološke oblike koji mogu biti mentalno predstavljeni. 7.Epizodičko pamćenje? *Predstavlja sećanje osobe na događaje koji su se dogodili njoj ili u njenom prisustvu.

8.Šta je gašenje i kada nastaje? *Uslovni refleks koji ne potkrepljujemo bezuslovnom draži prelazi u fazu gašenja-reakcija slabi dok se ne ugasi. Ugašeni refleks se nakon odmora opet pojavi, to je spontano obnavljanje. Do toga dolazi jer proces gašenja nije zaboravljanje, nego unutašnje kočenje reagovanja,vrsta negativnog ili inhibitornog uslovnog refleksa.

Frustraciona tolerancija? *Rozencvajg je uveo pojam frustracione tolerancije da bi ounačio individualne razlike u sposobnosti realističkog reagovanja na frustraciju. Definisao ju je kao : «Sposobnost ličnosti da se odupre odlaganju zadovoljenja potrebe. U velikom alučajno odabranom uzorku obično se dobija prihvatljiva stratifikacija i bez samog postupka stratifikacije. tj. 14.Binokularno viđenje (i još nešto) služi za opažanje? *Slike na mrežnjači jednog i drugog oka su disparatne.Adaptiaciji su podvrgnuti svi oseti.ali u različitom stepenu.9. ali se usklađivanjem rada očiju slivaju u jednu sliku i daju nam utisak dubine. 10.» 16.neuspehe i sl.Stratifikovani uzorak? *Uzorak ispitanika koji se formira na osnovu zahteva za proporcijonalnu zastupljenost različitih slojeva koji postoje u populaciji.Racionalizacija? *Dozvoljava nam da nađemo logične razloge za neke nedozvoljene radnje. 13.usled duže aktivnosti čula.a zanemarivanje drugih svojstava predmeta koja se ocenjuju kao nebitna.najčešće smanjenje njegove osetljivosti.Apstrakcija? *Izdvajanje određenih karakteristika grupe predmeta na osnovu upoređivanja i razlikovanja.Zakon efekta? *Radnje se učvršćuju ili eliminišu u zavisnosti od posledica efekta.sprečavanju zadovoljenja potrebe ili konfliktu potrebe. Takođe se može opravdati i neprihvatljivo ponašanje. 15.Apsolutni prag draži? *Najmanji intenzitet draži koji izaziva oset je apsolutni prag draži. 12. 11. Racionalizacije pomaže da se zaštiti naše samopoštovanje.Adaptacija čula? *Promena u osetljivosti čula.bez javljanja maladaptivnih reakcija. . doći će do uspeha u učenju samo ako pokušaji budu doveli do zadovoljenja potrebe.

«od dva zla-biraj manje» 20. Princip blizine-prostorne i vremenski bliske draži opažaju kao da čine celinu Princip sličnosti.u celine se grupišu draži koje se ocenjuju kao međusobno slične Princip kontinuiteta.ali da ne treba zanimariti posebne sposobnosti.Ralika između Spirmana i Terstona? *Spirman je formulisao tezu o jedinstvu saznajnih funkcija. shvatanja o prirodi inteligencije ističe postojanje i značaj G faktora. već ih prima i opaža kao određene celine.Unutrašnji činioci pažnje (objasni)? .potrebe. 19. Time se sprečava anksioznost jer se impuls prvo blokira. 21. 18.17.prisutan je kod mnogih ljudi i životinja. kojima na osnovu svog iskustva daje određeni smisao i tumači ih.Faktorskom analizom dobija jedan faktor G.Blizanačke studije? .Predstavnik je engleske škole.Konflikt dvostrukog odbijanja (i primer)? *Karakteriše postojanje dve nespojive reakcije obe usmerene na izbegavanje objekta.interesovanja (onaj ko je gladan.Vikarijsko emocionalno uslovljavanje? *Proces učenja emocionalnih reakcija putem posmatranja drugih.Reakciona formacija? *Podrazumeva potiskivanje osećanja i njegovo pretvaranje u suprotno.koji je shvatio kao opšti faktor inteligencije.Terston je predstavnik amreričke škole i on je osporio ideju Spirmana o G faktoru kao jezgru i integracionom elementu organizacije sposobnosti.princip zatvorenosti.oseti miris roštilja ) -iskustvo (reklame koje se ponavljaju brže primečujemo) -osobine ličnosti ( ekstraverzija npr) 22. Danas preovlađuje shvatanje da postoji G faktor.draži koje izgledaju kao da grade zatvorenu formu se opažaju kao celina) Princip kretanja.motivi.aktivnosti i cilja.Princip grupisanja draži(objasni) u celine? Čovek ne reaguje na sve draži koje koje deluju. Izolovao je različite faktore koji su nesvodivi na G faktor. a zatim pretvara u ponašanje suprotno originalnom impulsu.čovek shvata delove koji se kreću kao celinu 23.u početku posmatranja zapaženu formu opažamo kao formu koja se produžuje i nastavlja Pečjak.

usmerava.Pesimistički atribucioni stil.misli su OSOBINE. 28.To je stečena složena dispozicija za emocijonalno reagovanje u vezi sa nekom osobom ili objektom.Komponente topološkog modela? .Šahterov eksperiment fiziološko uzbuđivanje i percepcija sredine * identifikacija emocija je rezultat interakcije fiziološkog uzbuđenja i percepcije sredine odnosno situacije u kojoj se osoba nalazi.U 80 % slučajeva kada su ljudi probuđeni tokom REM faze izveštavaju da su upravo sanjali.jer EEG talasi ukazuju na nivo pobuđenosti sličan onom u budnom stanju.a takođe se upoređuju parovi fraternalnih blizanaca istog pola. Blizanački metod se zasniva na ppretpostavci da su blizanci koji rastu zajedno izloženi jednakim životnim iskustvima bez obzira da li su monozigotni ili dizigotni blizanci 24. Relativno trajna struktura u čijoj se osnovi nalazi dispozicija da se na određeni objekat reaguje nekom emocijom.kontroliše i integriše ka ili od cilja usmereno ponašanje.Nomostatski pravac. 26. 2.Šta je motiv? *Unutrašnji faktor koji podstiče. 27.REM spavanje se još zove i paradoksalno spavanje. Karakterističan je za depresivne osobe 25. Uzroci negativniih događaja vide se kao internalni.Te dve korelacije se zatim porede.Dimenzije individualnih razlika sa tendencijom ka obrascima ponašanja. događaji se tretiraju kao slučajnost.utvrđuje se korelacija (brojčani pokazatelj sličnosti) među njima.1 i ulazimo u REM spavanje (faza brzih pokreta očiju).objašnjavaju ljude kroz OSOBINE koje sve ljudi poseduju (manje ili više). objansi.Sentiment? *Složeni doživljaj koji označava psihičku strukturu vezanu za neki objekat.Obično u toku noći imamo 4 do 5 REM faza. 3.*U blizanačkim studijama parovi indentičnih blizanaca se upoređuju s obzirom na osobinu koja nas interesuje.2. 1.Odlike REM faze spavanja? *Nakon otprilike pola sata spavanja u fazi 4 brzo se vraćamo kroz faze 3.REM spavanje je nužno za metabolizam mozga i regulaciju telesne temperature.stabilni i globalni.

životno doba.Dimenzije petofaktorskog modela? *Ekstraverzija.zadržavanje fecesa koje predstavlja narcističko i mazohističko zadovoljstvo.a u neikim podsvesnog i nesvesnog.otvorenost ka iskustvu. 10.Persona? *je veoma složen sistem odnosa između individue i zajednice u kojoj živi. anksioznost) 3. a ego i super ego se svojim fjama nalaze u području svesnog.Za koju fazu je karakterističan Edipov kompleks? *Falusna 9.Fiksacija na oralno-pasivnom? *Može nastati usled nedovoljnog ili preteranog hranjenja ili strepnja majke tokom procesa hranjenja deteta. 6. 7. 14.neuroticizam. Ukoliko roditelji ne prihvataju. uporan) 2.Prirodu anime oblikuje? *Majka 12.Šta sadrži kolektivno nesvesno? *Preinfatilno vreme tj ostatak života predaka.Olport i Odbert 4 kategorije. metaforički i dvosmisleni izrazi (aseksualan) 17.nesvesno.Senka? *Senka je negativan deo ličnosti.Fiksacije na analno-retentivnom? * dete pokazuje svoj feces kao nagradu. lični opisi (vredan. 13.Šta sadrži individualno nesvesno? *Sadržaji koji su postali nesvesti. prolazna stanja i raspoloženja (sreća. dete usvaja drugačiji način pribavljanja analnog zadovoljstva.Šta podrazumeva razrešenje Edipovog kompleksa? 8. 4.Osnovne psihičke funkcije po Jungu? *-Opažanje -Mišljenje -Osećanja -Intuicija 16.*Svesno. zao. socijalno vrednovanje (rđav.potisnuti sadržaji i sublimalni sadržaji.Prijatnost (koje osobine obuhvata)? . 1.Odnos komponente topološkog i strukturalnog modela? * ide je nesvesna instanca. nepoželjan) 4. 5.Semifiziološke funkcije? Pol. 11. prijatnost i savesnost 18.predsvesno. 15. nasledne predispozicije.

U ekstremu. nestabilna.zavisna ličnost koja gubi osećaj vlastitog selfa. 25. Čuvari.šira interesovanja. Pojava neuroze je posledica kombinacije konstitucionalnih i spoljašnjih okolnosti.Fiziološka osnova ekstraverzije? *Ekstraverti imaju objektivan pristup.lične potrebe podređuje interesima grupe. fascinirani inovacijama. 21. okupiran sticanjem moći. konvencionalniji. Preterano emotivna i intenzivno reguje na sve vrste spoljašnjih draži. na broj interesovanja kojima je neko okupiran i dubinu sa kojom se ta interesovanja prate. . odgovoran za borba.ispoljavaju viši stepen bihevijorne aktivnosti.intoverziju. niži ili viši nivo uzbuđenja je nezadovoljavajući i nepoželjan 3.nehumana.Otvorenost ka iskustvu (kreativnost)? Odnosi se na prihvatanje novih ideja.narcistička. Snažno doživljavanje emocija i vrednovanje vlastitog iskustva.fokusiran na vlastite norme i potrebe u odnosu na grupu.Teorija optimalnog uzbuđenja? U skladu sa ovom teorijom. Istraživanja su pokazala da ljudi koji ispoljavaju psihotične epizode imaju povišen nivo testosterona i snižen nivo MAO-a. antisocijalna. ljudi teže zadovoljstvu i izbegavaju nezadovoljstvo 4. sklonost maštanju. ali se mogu i usmeriti na poznate stvari u određenom periodu vremena.sposoban da se kreće od vođe do sledbenika. važnije je harmonija nego ostvarenje vlastitih ideja. Odgovoran za emocionalna stanja poput straha. neraspoložena. pristupa i iskustava. osećaju se lagodnije sa poznatim stvarima. nivo uzbuđenja je pod uticajem situacionih faktora 5.prihvata grupne norme..dominacije-reciprocitet. Neuroticizam objašnjava pomoću aktivacije simpatičkog NS. osetljivost za umetnost i lepotu.pokazuju tendenciju ka gubitku ili nedostatku samokontrole. srednji nivo uzbuđenja je najpoželjniji 2. Adaptiran.Fiziološka osnova neuroticizma? Dimenzije neuroticizma predstavlja posledicu labilnog autonomnog NS. Izazivač.uska interesovanja. Osnovne pretpostavke TOU: 1.Neurotična osoba? Često zabrinuta i loše volje. Umereni..Po principu komplementarnosti na osi afiniajacije-korespodencija.«teška» osoba i ima probleme u procesu prilagođavanja ljudima ili okolnostima. 24.Odnosi se na broj izvora iz kojih neko kreira norme za vlastito ispravno ponašanje. 20. 23.Psihotična osoba je? Agresivna.mogu ispitivati novine kada je to nužno.neprijateljski raspoložena.bežanje reakcije. Anksiozna. Pregovarač. agresije. ljudi se razlikuju u odnosu na neki naviknuti nivo uzbuđenja 22. u skladu sa procenom situacije u kojoj se nalazi. Ajzenk pruža biološko objašnjenje za ektraverziju. Otvorenost ka iskustvu implicira živa imaginacija. paranoidna ličnost koja gubi smisao za osećaj drugih. u ekstremu.surova. Ispitivači. 19.

29. jer joj konstrukti kojima raspolaže to onemogućuju. iluzija kontrole 3.etničke predrasue -Konstelatorni.26.Osnovne iluzije samopoboljšanja? 1. u smislu slabije aktivacije) . nerealistički optimizam 30. promene shvatanja i uverenja.steretipna mišljenja -Propozicionalni. Za adektvatno funkcionisanje ličnosti neophodno je razvijanje sve 3 vrste konstrukata.otvorenost ka novim iskustvima.Vrste konstrukata? *-Preventivni.Nerealistički optimizam? Predstavlja predispoziciju za pozitivan stav prema budučim životnim događajima.Fiziološka osnova Kelijeve teorije? 27. 28. Ova iluzija može imati važnu ulogu prilikom suočavanja sa nekim hroničnim oboljenjima poput kancera ili aidsa (deluje kao protektivni faktor koji doprinosi regulaciji ANS. Ljudi smatraju da će im život doneti više + nego – negativnih događaja u odnosu na prosečnu osobu.Kako nastaje anksioznost po Keliju? Javlja se onda kad osoba nije u stanju da anticipira neki događaj. nerealistička pozitivna slika o sebi 2.