P. 1
opšta

opšta

|Views: 204|Likes:

More info:

Published by: Aleksandra Divković on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

1.Kongitivne funkcije? *Opažanje,mišljenje,pamćenje i učenje,inteligencija.

2.Relevantni faktori i kontrola eksperimenta. *Relevantni faktori su svi faktori za koje znamo da mogu,osim nezavisne varijable,uticati na zavisnu varijablu. Neke je moguće eliminisati(buka, osvetljenje..),a neke je nemoguće eliminisati,ali se mogu držati konstantnim. Kontrola eksperimanta,postupci pomoću kojih istraživač utvrđuje različite relevantne faktore u eksperimentu i pomoću kojih ih uklanja ili stabilizuje.

3.Šta se može zaključiti iz stava da agresivna deca gledaju više crtaca sa agresivnim sadržanjem? * Može se zaključiti da se novi oblici ponašanja mogu naučiti i samo na osnovu posmatranja ponašanja drugih ljudi 4.Nivo aspiracije? *Dostupnost ciljeva koje osoba pred sebe postavlja.

5.Gradijent cilja? *Privlačenje nekom cilju ili odbijanje od cilja zavisi od blizine cilja. Blizina cilja- neki cilj je blizak ili dalek ako je prostorno i vremenski blizu ili daleko, kao i ako je «psihološki» različito udaljen.

6.Prva faza pamćenja? *Kodiranje. Sastoji se u pretvaranju podataka o dražima u psihološke oblike koji mogu biti mentalno predstavljeni. 7.Epizodičko pamćenje? *Predstavlja sećanje osobe na događaje koji su se dogodili njoj ili u njenom prisustvu.

8.Šta je gašenje i kada nastaje? *Uslovni refleks koji ne potkrepljujemo bezuslovnom draži prelazi u fazu gašenja-reakcija slabi dok se ne ugasi. Ugašeni refleks se nakon odmora opet pojavi, to je spontano obnavljanje. Do toga dolazi jer proces gašenja nije zaboravljanje, nego unutašnje kočenje reagovanja,vrsta negativnog ili inhibitornog uslovnog refleksa.

Adaptiaciji su podvrgnuti svi oseti. ali se usklađivanjem rada očiju slivaju u jednu sliku i daju nam utisak dubine. . 14. U velikom alučajno odabranom uzorku obično se dobija prihvatljiva stratifikacija i bez samog postupka stratifikacije. Definisao ju je kao : «Sposobnost ličnosti da se odupre odlaganju zadovoljenja potrebe.» 16. doći će do uspeha u učenju samo ako pokušaji budu doveli do zadovoljenja potrebe.Stratifikovani uzorak? *Uzorak ispitanika koji se formira na osnovu zahteva za proporcijonalnu zastupljenost različitih slojeva koji postoje u populaciji.Adaptacija čula? *Promena u osetljivosti čula.Apsolutni prag draži? *Najmanji intenzitet draži koji izaziva oset je apsolutni prag draži. 10.neuspehe i sl.ali u različitom stepenu.najčešće smanjenje njegove osetljivosti.Racionalizacija? *Dozvoljava nam da nađemo logične razloge za neke nedozvoljene radnje. 13.usled duže aktivnosti čula. Takođe se može opravdati i neprihvatljivo ponašanje.a zanemarivanje drugih svojstava predmeta koja se ocenjuju kao nebitna. Racionalizacije pomaže da se zaštiti naše samopoštovanje. 15.Apstrakcija? *Izdvajanje određenih karakteristika grupe predmeta na osnovu upoređivanja i razlikovanja.sprečavanju zadovoljenja potrebe ili konfliktu potrebe.9. 12.bez javljanja maladaptivnih reakcija.Frustraciona tolerancija? *Rozencvajg je uveo pojam frustracione tolerancije da bi ounačio individualne razlike u sposobnosti realističkog reagovanja na frustraciju.Zakon efekta? *Radnje se učvršćuju ili eliminišu u zavisnosti od posledica efekta.Binokularno viđenje (i još nešto) služi za opažanje? *Slike na mrežnjači jednog i drugog oka su disparatne. 11. tj.

Blizanačke studije? .potrebe.Unutrašnji činioci pažnje (objasni)? .koji je shvatio kao opšti faktor inteligencije. 18.Vikarijsko emocionalno uslovljavanje? *Proces učenja emocionalnih reakcija putem posmatranja drugih. a zatim pretvara u ponašanje suprotno originalnom impulsu.Terston je predstavnik amreričke škole i on je osporio ideju Spirmana o G faktoru kao jezgru i integracionom elementu organizacije sposobnosti.ali da ne treba zanimariti posebne sposobnosti. shvatanja o prirodi inteligencije ističe postojanje i značaj G faktora. Time se sprečava anksioznost jer se impuls prvo blokira.čovek shvata delove koji se kreću kao celinu 23.Predstavnik je engleske škole. Danas preovlađuje shvatanje da postoji G faktor.interesovanja (onaj ko je gladan. 19.Princip grupisanja draži(objasni) u celine? Čovek ne reaguje na sve draži koje koje deluju.Ralika između Spirmana i Terstona? *Spirman je formulisao tezu o jedinstvu saznajnih funkcija.prisutan je kod mnogih ljudi i životinja. 21.17.Konflikt dvostrukog odbijanja (i primer)? *Karakteriše postojanje dve nespojive reakcije obe usmerene na izbegavanje objekta. «od dva zla-biraj manje» 20. kojima na osnovu svog iskustva daje određeni smisao i tumači ih.aktivnosti i cilja. Izolovao je različite faktore koji su nesvodivi na G faktor.Reakciona formacija? *Podrazumeva potiskivanje osećanja i njegovo pretvaranje u suprotno.motivi.Faktorskom analizom dobija jedan faktor G.draži koje izgledaju kao da grade zatvorenu formu se opažaju kao celina) Princip kretanja.u početku posmatranja zapaženu formu opažamo kao formu koja se produžuje i nastavlja Pečjak.oseti miris roštilja ) -iskustvo (reklame koje se ponavljaju brže primečujemo) -osobine ličnosti ( ekstraverzija npr) 22. Princip blizine-prostorne i vremenski bliske draži opažaju kao da čine celinu Princip sličnosti.u celine se grupišu draži koje se ocenjuju kao međusobno slične Princip kontinuiteta.princip zatvorenosti. već ih prima i opaža kao određene celine.

Odlike REM faze spavanja? *Nakon otprilike pola sata spavanja u fazi 4 brzo se vraćamo kroz faze 3. 26.jer EEG talasi ukazuju na nivo pobuđenosti sličan onom u budnom stanju. 2.To je stečena složena dispozicija za emocijonalno reagovanje u vezi sa nekom osobom ili objektom.U 80 % slučajeva kada su ljudi probuđeni tokom REM faze izveštavaju da su upravo sanjali.Obično u toku noći imamo 4 do 5 REM faza. 3.utvrđuje se korelacija (brojčani pokazatelj sličnosti) među njima.REM spavanje se još zove i paradoksalno spavanje. objansi.Šahterov eksperiment fiziološko uzbuđivanje i percepcija sredine * identifikacija emocija je rezultat interakcije fiziološkog uzbuđenja i percepcije sredine odnosno situacije u kojoj se osoba nalazi.*U blizanačkim studijama parovi indentičnih blizanaca se upoređuju s obzirom na osobinu koja nas interesuje. 28.Šta je motiv? *Unutrašnji faktor koji podstiče. Uzroci negativniih događaja vide se kao internalni.Sentiment? *Složeni doživljaj koji označava psihičku strukturu vezanu za neki objekat. 1. Relativno trajna struktura u čijoj se osnovi nalazi dispozicija da se na određeni objekat reaguje nekom emocijom.Nomostatski pravac.objašnjavaju ljude kroz OSOBINE koje sve ljudi poseduju (manje ili više). događaji se tretiraju kao slučajnost.1 i ulazimo u REM spavanje (faza brzih pokreta očiju).Dimenzije individualnih razlika sa tendencijom ka obrascima ponašanja.a takođe se upoređuju parovi fraternalnih blizanaca istog pola.misli su OSOBINE.Te dve korelacije se zatim porede.Komponente topološkog modela? . 27.REM spavanje je nužno za metabolizam mozga i regulaciju telesne temperature.usmerava.stabilni i globalni. Karakterističan je za depresivne osobe 25.kontroliše i integriše ka ili od cilja usmereno ponašanje. Blizanački metod se zasniva na ppretpostavci da su blizanci koji rastu zajedno izloženi jednakim životnim iskustvima bez obzira da li su monozigotni ili dizigotni blizanci 24.Pesimistički atribucioni stil.2.

neuroticizam. Ukoliko roditelji ne prihvataju. 6.Prijatnost (koje osobine obuhvata)? . a ego i super ego se svojim fjama nalaze u području svesnog. 5.Osnovne psihičke funkcije po Jungu? *-Opažanje -Mišljenje -Osećanja -Intuicija 16.a u neikim podsvesnog i nesvesnog. metaforički i dvosmisleni izrazi (aseksualan) 17.predsvesno. 10.Za koju fazu je karakterističan Edipov kompleks? *Falusna 9.Olport i Odbert 4 kategorije. 7.Odnos komponente topološkog i strukturalnog modela? * ide je nesvesna instanca. uporan) 2.Senka? *Senka je negativan deo ličnosti.Šta podrazumeva razrešenje Edipovog kompleksa? 8.potisnuti sadržaji i sublimalni sadržaji. socijalno vrednovanje (rđav.Persona? *je veoma složen sistem odnosa između individue i zajednice u kojoj živi.Prirodu anime oblikuje? *Majka 12. lični opisi (vredan.Šta sadrži individualno nesvesno? *Sadržaji koji su postali nesvesti. 15. životno doba. 11. dete usvaja drugačiji način pribavljanja analnog zadovoljstva. 4.zadržavanje fecesa koje predstavlja narcističko i mazohističko zadovoljstvo.Šta sadrži kolektivno nesvesno? *Preinfatilno vreme tj ostatak života predaka.Fiksacija na oralno-pasivnom? *Može nastati usled nedovoljnog ili preteranog hranjenja ili strepnja majke tokom procesa hranjenja deteta.*Svesno.otvorenost ka iskustvu. 13. 1. prolazna stanja i raspoloženja (sreća.Dimenzije petofaktorskog modela? *Ekstraverzija. prijatnost i savesnost 18. zao.Fiksacije na analno-retentivnom? * dete pokazuje svoj feces kao nagradu.nesvesno. anksioznost) 3. nepoželjan) 4. nasledne predispozicije. 14.Semifiziološke funkcije? Pol.

paranoidna ličnost koja gubi smisao za osećaj drugih. osetljivost za umetnost i lepotu. Izazivač. na broj interesovanja kojima je neko okupiran i dubinu sa kojom se ta interesovanja prate.šira interesovanja.intoverziju. U ekstremu. odgovoran za borba. antisocijalna.lične potrebe podređuje interesima grupe.«teška» osoba i ima probleme u procesu prilagođavanja ljudima ili okolnostima.narcistička. nivo uzbuđenja je pod uticajem situacionih faktora 5. Ajzenk pruža biološko objašnjenje za ektraverziju. .uska interesovanja. Pregovarač.pokazuju tendenciju ka gubitku ili nedostatku samokontrole.Fiziološka osnova neuroticizma? Dimenzije neuroticizma predstavlja posledicu labilnog autonomnog NS. 23.Po principu komplementarnosti na osi afiniajacije-korespodencija. Istraživanja su pokazala da ljudi koji ispoljavaju psihotične epizode imaju povišen nivo testosterona i snižen nivo MAO-a.Psihotična osoba je? Agresivna. srednji nivo uzbuđenja je najpoželjniji 2. Adaptiran. osećaju se lagodnije sa poznatim stvarima.fokusiran na vlastite norme i potrebe u odnosu na grupu. okupiran sticanjem moći. nestabilna. važnije je harmonija nego ostvarenje vlastitih ideja.Fiziološka osnova ekstraverzije? *Ekstraverti imaju objektivan pristup. ali se mogu i usmeriti na poznate stvari u određenom periodu vremena.Odnosi se na broj izvora iz kojih neko kreira norme za vlastito ispravno ponašanje.bežanje reakcije.ispoljavaju viši stepen bihevijorne aktivnosti. 25.sposoban da se kreće od vođe do sledbenika.neprijateljski raspoložena. 20. ljudi se razlikuju u odnosu na neki naviknuti nivo uzbuđenja 22. sklonost maštanju.Otvorenost ka iskustvu (kreativnost)? Odnosi se na prihvatanje novih ideja.surova.. fascinirani inovacijama. Otvorenost ka iskustvu implicira živa imaginacija.prihvata grupne norme. konvencionalniji. Odgovoran za emocionalna stanja poput straha. Umereni. niži ili viši nivo uzbuđenja je nezadovoljavajući i nepoželjan 3. Snažno doživljavanje emocija i vrednovanje vlastitog iskustva. u ekstremu.nehumana. pristupa i iskustava. Pojava neuroze je posledica kombinacije konstitucionalnih i spoljašnjih okolnosti..Neurotična osoba? Često zabrinuta i loše volje. ljudi teže zadovoljstvu i izbegavaju nezadovoljstvo 4. neraspoložena. 24.mogu ispitivati novine kada je to nužno. 19.zavisna ličnost koja gubi osećaj vlastitog selfa. Osnovne pretpostavke TOU: 1. Ispitivači. agresije. u skladu sa procenom situacije u kojoj se nalazi. Anksiozna. Neuroticizam objašnjava pomoću aktivacije simpatičkog NS. Preterano emotivna i intenzivno reguje na sve vrste spoljašnjih draži. Čuvari.Teorija optimalnog uzbuđenja? U skladu sa ovom teorijom.dominacije-reciprocitet. 21.

29.otvorenost ka novim iskustvima. nerealistička pozitivna slika o sebi 2. Ljudi smatraju da će im život doneti više + nego – negativnih događaja u odnosu na prosečnu osobu.Fiziološka osnova Kelijeve teorije? 27. u smislu slabije aktivacije) .Osnovne iluzije samopoboljšanja? 1.Nerealistički optimizam? Predstavlja predispoziciju za pozitivan stav prema budučim životnim događajima. jer joj konstrukti kojima raspolaže to onemogućuju. iluzija kontrole 3. promene shvatanja i uverenja. 28. Ova iluzija može imati važnu ulogu prilikom suočavanja sa nekim hroničnim oboljenjima poput kancera ili aidsa (deluje kao protektivni faktor koji doprinosi regulaciji ANS. Za adektvatno funkcionisanje ličnosti neophodno je razvijanje sve 3 vrste konstrukata.Vrste konstrukata? *-Preventivni.26.Kako nastaje anksioznost po Keliju? Javlja se onda kad osoba nije u stanju da anticipira neki događaj.etničke predrasue -Konstelatorni.steretipna mišljenja -Propozicionalni. nerealistički optimizam 30.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->