1.Kongitivne funkcije? *Opažanje,mišljenje,pamćenje i učenje,inteligencija.

2.Relevantni faktori i kontrola eksperimenta. *Relevantni faktori su svi faktori za koje znamo da mogu,osim nezavisne varijable,uticati na zavisnu varijablu. Neke je moguće eliminisati(buka, osvetljenje..),a neke je nemoguće eliminisati,ali se mogu držati konstantnim. Kontrola eksperimanta,postupci pomoću kojih istraživač utvrđuje različite relevantne faktore u eksperimentu i pomoću kojih ih uklanja ili stabilizuje.

3.Šta se može zaključiti iz stava da agresivna deca gledaju više crtaca sa agresivnim sadržanjem? * Može se zaključiti da se novi oblici ponašanja mogu naučiti i samo na osnovu posmatranja ponašanja drugih ljudi 4.Nivo aspiracije? *Dostupnost ciljeva koje osoba pred sebe postavlja.

5.Gradijent cilja? *Privlačenje nekom cilju ili odbijanje od cilja zavisi od blizine cilja. Blizina cilja- neki cilj je blizak ili dalek ako je prostorno i vremenski blizu ili daleko, kao i ako je «psihološki» različito udaljen.

6.Prva faza pamćenja? *Kodiranje. Sastoji se u pretvaranju podataka o dražima u psihološke oblike koji mogu biti mentalno predstavljeni. 7.Epizodičko pamćenje? *Predstavlja sećanje osobe na događaje koji su se dogodili njoj ili u njenom prisustvu.

8.Šta je gašenje i kada nastaje? *Uslovni refleks koji ne potkrepljujemo bezuslovnom draži prelazi u fazu gašenja-reakcija slabi dok se ne ugasi. Ugašeni refleks se nakon odmora opet pojavi, to je spontano obnavljanje. Do toga dolazi jer proces gašenja nije zaboravljanje, nego unutašnje kočenje reagovanja,vrsta negativnog ili inhibitornog uslovnog refleksa.

ali u različitom stepenu.neuspehe i sl. doći će do uspeha u učenju samo ako pokušaji budu doveli do zadovoljenja potrebe.Stratifikovani uzorak? *Uzorak ispitanika koji se formira na osnovu zahteva za proporcijonalnu zastupljenost različitih slojeva koji postoje u populaciji. U velikom alučajno odabranom uzorku obično se dobija prihvatljiva stratifikacija i bez samog postupka stratifikacije.Apsolutni prag draži? *Najmanji intenzitet draži koji izaziva oset je apsolutni prag draži.sprečavanju zadovoljenja potrebe ili konfliktu potrebe.usled duže aktivnosti čula.Apstrakcija? *Izdvajanje određenih karakteristika grupe predmeta na osnovu upoređivanja i razlikovanja. 10.Adaptacija čula? *Promena u osetljivosti čula.Adaptiaciji su podvrgnuti svi oseti. 11.bez javljanja maladaptivnih reakcija. ali se usklađivanjem rada očiju slivaju u jednu sliku i daju nam utisak dubine. 13.Racionalizacija? *Dozvoljava nam da nađemo logične razloge za neke nedozvoljene radnje.Frustraciona tolerancija? *Rozencvajg je uveo pojam frustracione tolerancije da bi ounačio individualne razlike u sposobnosti realističkog reagovanja na frustraciju. Definisao ju je kao : «Sposobnost ličnosti da se odupre odlaganju zadovoljenja potrebe. Racionalizacije pomaže da se zaštiti naše samopoštovanje.9. 14. Takođe se može opravdati i neprihvatljivo ponašanje.Zakon efekta? *Radnje se učvršćuju ili eliminišu u zavisnosti od posledica efekta. 12.Binokularno viđenje (i još nešto) služi za opažanje? *Slike na mrežnjači jednog i drugog oka su disparatne.najčešće smanjenje njegove osetljivosti.a zanemarivanje drugih svojstava predmeta koja se ocenjuju kao nebitna. tj.» 16. 15. .

shvatanja o prirodi inteligencije ističe postojanje i značaj G faktora.u celine se grupišu draži koje se ocenjuju kao međusobno slične Princip kontinuiteta. «od dva zla-biraj manje» 20.interesovanja (onaj ko je gladan.u početku posmatranja zapaženu formu opažamo kao formu koja se produžuje i nastavlja Pečjak.oseti miris roštilja ) -iskustvo (reklame koje se ponavljaju brže primečujemo) -osobine ličnosti ( ekstraverzija npr) 22. Time se sprečava anksioznost jer se impuls prvo blokira.prisutan je kod mnogih ljudi i životinja.Predstavnik je engleske škole. 18.motivi.Vikarijsko emocionalno uslovljavanje? *Proces učenja emocionalnih reakcija putem posmatranja drugih.Ralika između Spirmana i Terstona? *Spirman je formulisao tezu o jedinstvu saznajnih funkcija.ali da ne treba zanimariti posebne sposobnosti.Blizanačke studije? . Danas preovlađuje shvatanje da postoji G faktor.potrebe. kojima na osnovu svog iskustva daje određeni smisao i tumači ih. 19.Unutrašnji činioci pažnje (objasni)? .princip zatvorenosti.Princip grupisanja draži(objasni) u celine? Čovek ne reaguje na sve draži koje koje deluju.Konflikt dvostrukog odbijanja (i primer)? *Karakteriše postojanje dve nespojive reakcije obe usmerene na izbegavanje objekta.Reakciona formacija? *Podrazumeva potiskivanje osećanja i njegovo pretvaranje u suprotno.aktivnosti i cilja.čovek shvata delove koji se kreću kao celinu 23. Izolovao je različite faktore koji su nesvodivi na G faktor.17. 21. Princip blizine-prostorne i vremenski bliske draži opažaju kao da čine celinu Princip sličnosti. a zatim pretvara u ponašanje suprotno originalnom impulsu.Faktorskom analizom dobija jedan faktor G.draži koje izgledaju kao da grade zatvorenu formu se opažaju kao celina) Princip kretanja.Terston je predstavnik amreričke škole i on je osporio ideju Spirmana o G faktoru kao jezgru i integracionom elementu organizacije sposobnosti. već ih prima i opaža kao određene celine.koji je shvatio kao opšti faktor inteligencije.

1 i ulazimo u REM spavanje (faza brzih pokreta očiju). 27.utvrđuje se korelacija (brojčani pokazatelj sličnosti) među njima.REM spavanje je nužno za metabolizam mozga i regulaciju telesne temperature.To je stečena složena dispozicija za emocijonalno reagovanje u vezi sa nekom osobom ili objektom.REM spavanje se još zove i paradoksalno spavanje.Šta je motiv? *Unutrašnji faktor koji podstiče.*U blizanačkim studijama parovi indentičnih blizanaca se upoređuju s obzirom na osobinu koja nas interesuje.Komponente topološkog modela? .a takođe se upoređuju parovi fraternalnih blizanaca istog pola.kontroliše i integriše ka ili od cilja usmereno ponašanje. Uzroci negativniih događaja vide se kao internalni.Pesimistički atribucioni stil.Šahterov eksperiment fiziološko uzbuđivanje i percepcija sredine * identifikacija emocija je rezultat interakcije fiziološkog uzbuđenja i percepcije sredine odnosno situacije u kojoj se osoba nalazi. objansi.Sentiment? *Složeni doživljaj koji označava psihičku strukturu vezanu za neki objekat.objašnjavaju ljude kroz OSOBINE koje sve ljudi poseduju (manje ili više). 1.usmerava.jer EEG talasi ukazuju na nivo pobuđenosti sličan onom u budnom stanju.stabilni i globalni. 28. događaji se tretiraju kao slučajnost. Blizanački metod se zasniva na ppretpostavci da su blizanci koji rastu zajedno izloženi jednakim životnim iskustvima bez obzira da li su monozigotni ili dizigotni blizanci 24.Obično u toku noći imamo 4 do 5 REM faza. Karakterističan je za depresivne osobe 25. 3.misli su OSOBINE.U 80 % slučajeva kada su ljudi probuđeni tokom REM faze izveštavaju da su upravo sanjali.Nomostatski pravac. 2. Relativno trajna struktura u čijoj se osnovi nalazi dispozicija da se na određeni objekat reaguje nekom emocijom.2. 26.Dimenzije individualnih razlika sa tendencijom ka obrascima ponašanja.Odlike REM faze spavanja? *Nakon otprilike pola sata spavanja u fazi 4 brzo se vraćamo kroz faze 3.Te dve korelacije se zatim porede.

10. prijatnost i savesnost 18. prolazna stanja i raspoloženja (sreća. 14.Šta sadrži individualno nesvesno? *Sadržaji koji su postali nesvesti. 4. a ego i super ego se svojim fjama nalaze u području svesnog. 13. socijalno vrednovanje (rđav. 1.neuroticizam.potisnuti sadržaji i sublimalni sadržaji. nepoželjan) 4.Persona? *je veoma složen sistem odnosa između individue i zajednice u kojoj živi.predsvesno.Semifiziološke funkcije? Pol.zadržavanje fecesa koje predstavlja narcističko i mazohističko zadovoljstvo. životno doba. 7. dete usvaja drugačiji način pribavljanja analnog zadovoljstva.Dimenzije petofaktorskog modela? *Ekstraverzija.Za koju fazu je karakterističan Edipov kompleks? *Falusna 9.*Svesno.Šta sadrži kolektivno nesvesno? *Preinfatilno vreme tj ostatak života predaka. uporan) 2.Fiksacije na analno-retentivnom? * dete pokazuje svoj feces kao nagradu.Prijatnost (koje osobine obuhvata)? .Senka? *Senka je negativan deo ličnosti. zao.Olport i Odbert 4 kategorije. 5.Prirodu anime oblikuje? *Majka 12. metaforički i dvosmisleni izrazi (aseksualan) 17. lični opisi (vredan. Ukoliko roditelji ne prihvataju. 6.Fiksacija na oralno-pasivnom? *Može nastati usled nedovoljnog ili preteranog hranjenja ili strepnja majke tokom procesa hranjenja deteta.Osnovne psihičke funkcije po Jungu? *-Opažanje -Mišljenje -Osećanja -Intuicija 16. 11.Šta podrazumeva razrešenje Edipovog kompleksa? 8.a u neikim podsvesnog i nesvesnog. anksioznost) 3.otvorenost ka iskustvu.Odnos komponente topološkog i strukturalnog modela? * ide je nesvesna instanca. nasledne predispozicije. 15.nesvesno.

Snažno doživljavanje emocija i vrednovanje vlastitog iskustva. 19. agresije.prihvata grupne norme. sklonost maštanju. ljudi se razlikuju u odnosu na neki naviknuti nivo uzbuđenja 22. pristupa i iskustava.uska interesovanja. niži ili viši nivo uzbuđenja je nezadovoljavajući i nepoželjan 3.Po principu komplementarnosti na osi afiniajacije-korespodencija.nehumana. 25. U ekstremu. Odgovoran za emocionalna stanja poput straha. fascinirani inovacijama.neprijateljski raspoložena.surova. nestabilna.šira interesovanja. Preterano emotivna i intenzivno reguje na sve vrste spoljašnjih draži. neraspoložena..Psihotična osoba je? Agresivna. okupiran sticanjem moći. 24.Neurotična osoba? Često zabrinuta i loše volje.fokusiran na vlastite norme i potrebe u odnosu na grupu. Neuroticizam objašnjava pomoću aktivacije simpatičkog NS. Ajzenk pruža biološko objašnjenje za ektraverziju. 20. Pregovarač. u skladu sa procenom situacije u kojoj se nalazi. na broj interesovanja kojima je neko okupiran i dubinu sa kojom se ta interesovanja prate.dominacije-reciprocitet. ali se mogu i usmeriti na poznate stvari u određenom periodu vremena. Adaptiran. Pojava neuroze je posledica kombinacije konstitucionalnih i spoljašnjih okolnosti.Otvorenost ka iskustvu (kreativnost)? Odnosi se na prihvatanje novih ideja. u ekstremu.Fiziološka osnova ekstraverzije? *Ekstraverti imaju objektivan pristup. antisocijalna.«teška» osoba i ima probleme u procesu prilagođavanja ljudima ili okolnostima. Umereni. 21.pokazuju tendenciju ka gubitku ili nedostatku samokontrole.Odnosi se na broj izvora iz kojih neko kreira norme za vlastito ispravno ponašanje.ispoljavaju viši stepen bihevijorne aktivnosti.lične potrebe podređuje interesima grupe. srednji nivo uzbuđenja je najpoželjniji 2. .narcistička. Anksiozna. Istraživanja su pokazala da ljudi koji ispoljavaju psihotične epizode imaju povišen nivo testosterona i snižen nivo MAO-a.Fiziološka osnova neuroticizma? Dimenzije neuroticizma predstavlja posledicu labilnog autonomnog NS. Osnovne pretpostavke TOU: 1.sposoban da se kreće od vođe do sledbenika. Otvorenost ka iskustvu implicira živa imaginacija.. Čuvari.mogu ispitivati novine kada je to nužno.zavisna ličnost koja gubi osećaj vlastitog selfa.bežanje reakcije. paranoidna ličnost koja gubi smisao za osećaj drugih. Ispitivači. 23. nivo uzbuđenja je pod uticajem situacionih faktora 5. odgovoran za borba.intoverziju.Teorija optimalnog uzbuđenja? U skladu sa ovom teorijom. ljudi teže zadovoljstvu i izbegavaju nezadovoljstvo 4. važnije je harmonija nego ostvarenje vlastitih ideja. osećaju se lagodnije sa poznatim stvarima. osetljivost za umetnost i lepotu. konvencionalniji. Izazivač.

u smislu slabije aktivacije) . nerealistički optimizam 30. promene shvatanja i uverenja. Ljudi smatraju da će im život doneti više + nego – negativnih događaja u odnosu na prosečnu osobu.Vrste konstrukata? *-Preventivni.steretipna mišljenja -Propozicionalni.Fiziološka osnova Kelijeve teorije? 27.26. 28. nerealistička pozitivna slika o sebi 2. Ova iluzija može imati važnu ulogu prilikom suočavanja sa nekim hroničnim oboljenjima poput kancera ili aidsa (deluje kao protektivni faktor koji doprinosi regulaciji ANS.Kako nastaje anksioznost po Keliju? Javlja se onda kad osoba nije u stanju da anticipira neki događaj.Osnovne iluzije samopoboljšanja? 1. 29.otvorenost ka novim iskustvima. jer joj konstrukti kojima raspolaže to onemogućuju. iluzija kontrole 3. Za adektvatno funkcionisanje ličnosti neophodno je razvijanje sve 3 vrste konstrukata.etničke predrasue -Konstelatorni.Nerealistički optimizam? Predstavlja predispoziciju za pozitivan stav prema budučim životnim događajima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful