P. 1
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu

Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu

|Views: 775|Likes:

More info:

Published by: Anita Torbica Ex Vucic on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

VISOKA ŽELEZNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - SEMINARSKI RAD -

MENTOR Prof. dr Radosav Momčilović

STUDENT Anita Torbica, 05-225/09

BEOGRAD , decembar 2009.

god.1. Trgovačka društva. str. Ono je nastalo iz građanskog prava. odnosno opredeljenja privrednog subjekta.26. bez obzira ko su lica koja ga daju.40 i 41.1 U Zakonu o preduzećima iz 1996. da se društva s obzirom na njihovu prirodu dele u dve grupe: društva lica i društva kapitala. str. 2 Iz obrazloženja uz predlog Zakona o preduzećima. zajednicu tih lica. kakvi postoje u zemljama EU. onda se govori o o društvu kapitala. savezna skupština SRJ. Za razliku od društva kapitala.48 i 49. u načelu je slobodan i zavisi od komparativnih ekonomskih i drugih prednosti. jer takvo društvo predstavlja u stvari. str. Uobičajeno je u trgovačkom privrednom pravu. 1991.386/1 iz aprila 1996. str. između četiri oblika privrednih društava. akcionarsko društvo I društvo sa ograničenom odgovornošću). zastupa Jovanović dr V.UVOD Poslovno pravo obuhvata sve odnose između poslovnih subjekata i njihovih kupaca i korisnika. Vasiljević dr M. komanditno društvo. Na poslovno pravo su uticala i podzakonska akta. A.2 1 Ovakvu podelu i kriterijume podele. Barbić dr J. društva lica se zasnivaju na ličnim odnosima lica koja čine to društvo. Kada su lica koja se udružuju u određeno društvo dala prevagu ličnosti sa kojom udružuju određena sredstva i rad.S. čije je postojanje i primena posebno naglašena u poslovnom pravu. društava lica i društava kapitala (ortačko društvo.br. Strana~ 2 ~ . Varaždin.Novi vek je doneo kodifikaciju trgovačkog prava na nacionalnom planu. ibid. Sve zemlje EU poznaju četiri oblika preduzeća. Izbor organizacionog oblika preduzeća. tada se govori o društvu lica. a kada je prednost data kapitalu. Za poslovno pravo je bitan uticaj koji je ostvarilo građansko pravo. ibid. prihvataju se klasifikacije standardizovanih oblika preduzeća. Razvoj trgovine u srednjem veku u Evropi. direktno je uticao na razvoj trgovačkog prava i finansijskog poslovanja.169.god. pored toga što je omogućio ekonomski i kulturni razvoj. kod kojih je bitno da se za rad društava pribavlja kapital iz različitih izvora. Dominantno obeležje poslovnog prava je njegov međunarodni karakter.

dakle. Društvo sa ograničenom odgovornošću. a uz potpunu odgovornost društva celokupnom svojom imovinom. odnosno procenjeni iznos svih troškova plaćenih od društva 3 4 Barbić dr J. to društvo menja pravnu formu u formu zatvorenog akcionarskog društva. Društvo s ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 članova. vrstu i vrednost uloga svakog osnivača i opis vrste i vrednost nenovčanog uloga. stav 1. 7-8/1990. u svojstvu članova društva. 464. 6. OSNIVANJE Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću sadrži: 1. . Član 104. o nekoj hibridnoj. Poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću sadrži oznaku "društvo s ograničenom odgovornošću" ili skraćenicu "d. 3. 5. ali ne više od 100 članova. puno ime i prebivalište svakog fizičkog lica i poslovno ime i sedište svakog pravnog lica člana društva. 1984. mešovitoj prirodi ovog društva4 koje posluje pod zajedničkom firmom i urvrđenom realnom glavnicom. 4. 3." ili "doo". radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.3 Radi se. kao i Guyon. Član društva ne odgovara za obaveze društva. Na to prvenstveno utiču njegove karakteristike: • mali broj članova koji ne odgovaraju za obaveze društva • nizak minimum novčanog dela osnovnog kapitala i • veliki stepen samostalnosti u uređivanju pravnog položaja doo. osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva. poslovno ime i sedište društva. iznos osnovnog kapitala i iznos. Zakona o privrednim društvima Strana~ 3 ~ .o. p.POJAM Društvo s ograničenom odgovornošću jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica. koja je podeljena na članske udele. ukupan iznos troškova osnivanja. Društvo sa ograničcnom odgovornošću.2. pored akcionarskog društva. način i vreme unošenja nenovčanih uloga.o. Ako se broj članova društva poveća iznad 50. odnosno vreme uplate novčanih uloga. je najčešća forma organizovanja privrednih društava. str. delatnost. Droit affaires. Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. br. i ako se taj broj održi u periodu dužem od godinu dana. Privreda i pravo. Prais. 489. 2.

može da ima i ugovor članova društva kojim se uređuje naročito poslovanje društva i upravljanje. Ugovor članova društva sačinjava se u pisanoj formi i naročito sadrži odredbe o: ● obavezama članova društva na dodatne uloge pored osnovnih uloga. kao i o posebnim naknadama i posledicama u slučaju neispunjenja takvih obaveza. Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću može se odrediti da troškove osnivanja društva snosi društvo ili osnivači. 7. ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala. a po potrebi i troškove pre nego što je utvrđeno da društvo ispunjava uslove za početak poslovanja. uključujući i izvršeni rad i pružene usluge društvu. Članovi društva mogu doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga ako je to određeno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.ili zaračunatih društvu u vezi osnivanja. ulažu se u društvo u skladu sa osnivačkim aktom društva. ti troškovi nadoknađuju se osnivačima do iznosa navedenog u osnivačkom aktu. Osnovni kapital društva može se odlukom skupštine članova povećati novim ulozima članova ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital. ● postupku odlučivanja. pravo u skladu sa udelom u osnovnom kapitalu društva ili pravo utvrđeno na neki drugi način).00 (petstotina) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu. Ulozi članova društva ne moraju biti jednake vrednosti. jednom godišnje i to u roku od 30 dana od dana održavanja godišnje skupštine članova društva. Osnovni kapital društva može se smanjiti odlukom skupštine članova. Ako je osnivačkim aktom društva određeno da troškove osnivanja snosi društvo. ● načinu za ostvarivanje prava glasa članova društva ili prava na dividendu (jednako pravo. pored osnivačkog akta. 4. Ako osnivačkim aktom društva nije drukčije određeno.DODATNI ULOZI ČLANOVA DOO Ulog u društvo s ograničenom odgovornošću može biti novčani ili nenovčani. uključujući i postupak za odlučivanje u slučaju blokade odlučivanja među članovima društva. Registracija povećanja i smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću vrši se. Strana~ 4 ~ . troškove osnivanja društva snose osnivači. od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun do registracije društva. a ostatak se uplaćuje na račun društva u roku od dve godine od dana registracije. novčani ili nenovčani. odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju društva ili u poslovima pre osnivanja društva ili utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak poslovanja. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DOO Novčani deo osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 500. Ulozi. Dodatni ulozi članova društva s ograničenom odgovornošću srazmerni su udelima. po pravilu. Društvo. 5. ● posebnim uslovima i načinu prenosa udela članova društva.

Ako društvo ne iskoristi pravo prečeg sticanja u roku određenom osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. drugom članu društva ili društvu. Oni se ne mogu sticati. učestvuju u obavljanju odredenih privrednih delatnosti.). radi upisa u knjigu udela. s tim da udeli u društvu sa ograničenom odgovornošću. uz celokupnu. • 2. str. statusnom promenom u skladu sa ovim zakonom. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije uređeno. a jedan udeo može imati i više glasova. direktno ili indirektno. Strana~ 5 ~ . Oni svoja prava glasa i druga prava ostvaruju preko jednog zajedničkog punomoćnika.6. str. 464. ibid. Suvlasnici udela se smatraju jednim članom. str. ibid. o čemu odluku donosi skupština članova društva. Beograd. 6 Korecenzent prevoda na srpski jezik: Philip Kotler – Nansy Lee. a u knjigu udela upisuje se puno ime i adresa svakog suvlasnika udela. 43.5 Ako član društva stekne jedan ili više udela. 1984. Tako na primer. može se sresti i definicija društva sa ograničcnom odgovornosti i u pravnoj teoriji. • 4. ibid. odnosno potpunu odgovornost svojom imovinom (Vasiljević dr M. HESPERIAedu i Ekonomski fakultet Beograd. Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca. kao društvo hibridne prirode (Barbić dr. Dorit les affaires. Član društva s ograničenom odgovornošću pre nego što ponudi svoj udeo ili deo udela trećem licu dužan je da taj udeo ili deo udela ponudi društvu. J. str. neki autori definišu ovo društvo. ti udeli se spajaju sa postojećim udelom i zajedno čine jedan udeo. ne mogu biti izraženi u akcijama. svaki član društva može imati samo jedan udeo. • 3. Suvlasnici udela solidarno odgovaraju društvu s ograničenom odgovornošću za sve obaveze prema društvu koje se tiču njihovog udela.6 Udeo člana društva s ograničenom odgovornošću može se slobodno prenositi. pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udela. sestri. niti se njima može raspolagati upućivanjem javne ponude. ali se slažu u tome da je to društvo sa pravnim subjektivitetom gde su više lica udružena. Prenosilac udela i sticalac udela obavezni su da bez odlaganja prijave društvu prenos udela. Društvo s ograničenom odgovornošću ne može. 89. Udeo može pripadati jednom licu ili većem broju lica. Guyon. bratu.) koje ima osobine i društva lica i društva kapitala. »Korporativna društvena odgovornost – Učiniti najviše za svoju kompaniju i izabrani društveni cilj«(2007). Paris. bračnom drugu prenosioca. ponuda se dostavlja drugim članovima društva. sa ciljem da sa zajedničkom firmom i uz ograničenu odgovornost na unapred određeni imovinski ulog (osnovni ulog). pretku. Društvo s ograničenom odgovornošću dužno je da knjigu udela drži u svom sedištu. i to: • 1. PRAVO ČLANOVA DA RASPOLAŽU SVOJIM UDELOM U DRUŠTVU Član društva s ograničenom odgovornošću stiče udeo u osnovnom kapitalu društva srazmerno vrednosti uloga. promenu člana i vreme promene. Udeli društva s ograničenom odgovornošću nisu hartije od vrednosti. 82 i Jovanović dr V. zakonskom zastupniku ili nasledniku člana društva nakon njegove smrti. potomku ili bračnom drugu potomka. 5 Slično ovoj definiciji u Zakonu o preduzcćima. Članovi društva imaju pravo uvida u knjigu udela i pravo na kopije.

2. davanju odobrenja na pravne poslove članova društva. 7. Svaka isplata vrši se srazmerno udelu u osnovnom kapitalu društva u vreme donošenja odluke društva o takvoj isplati. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva. zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti. kao i o emisiji hartija od vrednosti. odlučuje o: 1. RASPODELA DOBITI IZMEĐU ČLANOVA DOO Direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću podnose godišnjoj skupštini članova društva finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju. imenovanju internog revizora ili revizora društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja. 9. Društvo s ograničenom odgovornošću ne može vršiti plaćanja svojim članovima ako bi posle plaćanja: 1) neto imovina društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala. utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom. 8. na usvajanje. odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva pre registracije. donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva. prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica kada je odobrenje društva potrebno. 10. 11. 6. 8. uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima. UPRAVLJANJE DOO Članovi društva s ograničenom odgovornošću čine skupštinu. isključenju člana društva. prodaji. sticanju sopstvenih udela i povlačenju i poništenju udela. 12. Usvajanje finansijskih izveštaja ili bilo kojih drugih izveštaja od strane skupštine ne utiče na ostvarivanje prava članova ako se kasnije pokaže da su netačni ili pogrešni. Društvo s ograničenom odgovornošću može vršiti isplate članovima društva u bilo koje vreme. odobravanju finansijskih izveštaja. Članovi društva s ograničenom odgovornošću kojima je društvo izvršilo nedopuštene isplate odgovorni su društvu za vraćanje primljenih iznosa. Ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije uređeno. Strana~ 6 ~ . ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno. sticanju. imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa. izboru i razrešenju direktora ili članova upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade. 2) društvo bilo onemogućeno da plaća svoje dugove čija se dospelost očekuje u redovnom toku poslovanja društva. 5. odnosno zarade. 4. skupština članova društva s ograničenom odgovornošću. Davanju prokure i poslovnog punomoćja za sve ogranke društva. 13. U društvu s jednim članom ovlašćenja skupštine članova vrši taj član ili ovlašćeno lice. davanju u zakup. a po potrebi i izveštaj revizora. promeni pravne forme i prestanku društva. odlučivanju o dopunskim ulozima od strane članova društva. a umanjenog za iznos koji je društvo dužno da unese u rezerve za godinu u kojoj se vrše isplate. statusnim promenama. 3.7. odnosno direktora i drugih lica. izmeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva.

Zahtev za sazivanje sednice skupštine može da podnese direktoru ili upravnom odboru bilo koji član društva. obrazovanju ogranka. Skupština odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu i o pitanjima koje predloži bilo koji član društva koji je o tome obavestio ostale članove društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine. donošenju poslovnika o svom radu. osim ako o tome ne stave obrazložen prigovor u pisanoj formi za vreme sednice ili najkasnije tri dana posle održavanja sednice. Predsedavajući skupštine imenuje zapisničara. drugim pitanjima utvrđenim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koja su u delokrugu skupštine članova. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno. uključujući i ponovljenu skupštinu. Član društva s ograničenom odgovornošću može glasati i pisanim putem ili drugim načinom isporuke dokumenata. Osnivački akt ili ugovor članova društva može sadržati detaljna pravila za takvo glasanje. One sednice koje se održavaju između godišnjih skupština su vanredne. Mesto održavanja skupštine je sedište društva. a obavezno u slučajevima propisanim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno ili ako skupština članova društva ne odluči drukčije. direktor društva ili član upravnog odbora u bilo koje vreme. Punomoćje se daje po pravilu za jednu sednicu skupštine. a koji uz njihovu pisanu saglasnost može biti i u elektronskom obliku. Godišnja sednica skupštine održava se najkasnije u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja i odlučivanja o raspodeli dobiti. najranije 10 dana i najkasnije 30 dana od dana prvog sazivanja. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno. Sednicom skupštine može predsedavati predsedavajući skupštine koji se bira na početku svakog zasedanja. Sednice skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću koje nema više od 10 članova mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme. lično ili preko punomoćnika. nemaju pravo prigovora na bilo koje nepravilnosti u postupku njenog sazivanja. Član društva može potpisivanjem pisanog punomoćja imenovati bilo koje drugo lice da glasa u skupštini za njega. 16. Za održavanje skupštine potrebna je većina od ukupnog broja glasova članova društva ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije određen veći broj glasova. Sednice skupštine saziva direktor ili upravni odbor. Strana~ 7 ~ . a najranije 15 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Sednica skupštine se saziva pisanim pozivom upućenom svakom članu društva na adresu koja se vodi u knjizi članova društva. Sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću saziva se po potrebi. dva člana koji overavaju zapisnik i članove komisije za glasanje. Članovi društva koji prisustvuju sednici skupštine. Ako se skupština nije mogla održati ili odlučivati zbog nedostatka kvoruma ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom. uključujući i pravila kojima se određuju pitanja o kojima se na ovaj način može glasati.14. 15. Poziv za sednicu skupštine dostavlja se svakom članu najkasnije sedam dana. Smatra se da su lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju na sednici skupštine članova društva. Direktor ili članovi upravnog odbora ne mogu biti punomoćnici članova koji su zaposleni u društvu i sa njima povezanih lica. tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim.

sprovođenje odluka skupštine članova. Ako osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću nije drukčije određeno direktor ili upravni odbor nadležan je za: 1. kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva. 5. Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću ima predsednika koga biraju članovi upravnog odbora većinom od ukupnog broja. 4. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega. Odluke donete na sednici skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću unose se bez odlaganja u posebnu knjigu odluka. 2. Zapisnik potpisuju predsedavajući skupštine i zapisničar. osim prvog direktora ili članova prvog upravnog odbora koji mogu biti određeni osnivačkim aktom. svaki član ima pravo da postupa samostalno. Ako društvo s ograničenom odgovornošću zastupa ili poslove društva vodi upravni odbor. 9. u skladu sa zakonom. zaključenje ugovora o kreditu. određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obaveštavanje. utvrđivanje predloga poslovnog plana. zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom. odobravanju poslova između njega i društva Odluke skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću unose se u zapisnik. 8. druga pitanja određena osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. Član društva s ograničenom odgovornošću ne može glasati u skupštini kad se odlučuje o: 1. 3. Direktor može biti član društva ili lice koje nije član društva. Broj članova upravnog odbora određuje se osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću. Ako društvo ima upravni odbor njegovi članovi mogu biti svi članovi društva ili druga lica. Strana~ 8 ~ .Skupština članova društva s ograničenom odgovornošću odlučuje javnim glasanjemdizanjem ruke. 9. 7. 3. Direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja. 2. Tajno glasanje putem glasačkih listića o bilo kom pitanju mogu da zahtevaju prisutni članovi društva koji imaju ili zastupaju najmanje 10% od ukupnog broja glasova o pitanjima o kojima se glasa. osim ako osnivačkim aktom društva nije drukčije određeno. 6. davanje i opozivanje prokure. oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema društvu. glasanje i druga pitanja. osnivačkim aktom i ugovorom članova društva. utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti. Uz zapisnik se prilažu spisak prisutnih učesnika i dokazi o sazivanju skupštine. Predsednik upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću zastupa društvo. Članovi društva biraju direktora ili članove upravnog odbora na sednici skupštine. dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende. ako osnivačkim aktom društva nije određena druga većina. DIREKTOR ILI UPRAVNI ODBOR Društvo s ograničenom odgovornošću može da ima direktora ili upravni odbor. sazivanje sednica skupštine članova društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda.

finansijske izveštaje. knjigu udela. 14. od kojih jednu neposredno pre godišnje skupštine članova društva. Ako predsednik upravnog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev člana odbora sednicu može sazvati taj član odbora. 5. zapisnike i odluke skupštine članova i upravnog odbora društva. Strana~ 9 ~ . 9. dokumenta koja dokazuju svojinu i sva druga prava društva na imovinu. sa ili bez navođenja razloga za razrešenje. 12. Sazivanje vanredne sednice upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću vrši se pisanim pozivom koji se dostavlja svim članovima odbora. Razrešenje direktora ili članova upravnog odbora ne utiče na njihova prava posle razrešenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa društvom. Izmene osnivačkog akta i ugovora članova društva s ograničenom odgovornošću kojima se menjaju prava nekog člana društva. u kom se navode razlozi. Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću može se menjati samo jednoglasnom odlukom svih članova društva. 11. knjigu odluka. uključujući i sve njegove izmene. s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo društva . Odluke upravnog odbora donose se većinom glasova od ukupnog broja članova odbora.zapisnike odbora revizora i druge njihove pisane naloge i zaključke. 2. Ako su glasovi članova upravnog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni. odlučujući je glas predsednika upravnog odbora koji glasa poslednji. 4. knjigovodstvenu dokumentaciju i račune. kao i podatke da li lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo to čine kolektivno ili pojedinačno. 8. Upravni odbor može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev člana tog odbora. ugovor članova društva. izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora. 3. 13. ako tim aktom nije drukčije određeno. 10. uključujući i sve njegove izmene. 15. Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošću može se menjati samo jednoglasnom odlukom svih članova društva. 7. ako tim aktom nije drukčije određeno. listu sa punim imenima i adresama svih članova upravnog odbora. Potpisi članova društva s ograničenom odgovornošću izmenjenog osnivačkog akta društva overavaju se u skladu sa zakonom. interna dokumenta odobrena od skupštine članova i upravnog odbora. vreme i mesto održavanja sednice. rešenje o registraciji. Sednice upravnog odbora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske telefonske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme. svih lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo i revizora društva. Lica koja na ovaj način učestvuju na sednici upravnog odbora smatraju se prisutnim.One postaju punovažne danom donošenja i unose se u knjigu odluka.dokumenta o finansijskim izveštajima i izveštajima o poslovanju podneta nadležnim organima. ako ga društvo ima. vrše se uz saglasnost tog člana. Svako društvo s ograničenom odgovornošću čuva sledeća dokumenata i akta: 1.akt o obrazovanju svakog ogranka društva i predstavništva (zastupništva). Skupština društva s ograničenom odgovornošću može razrešiti direktora ili članove upravnog odbora društva. 6. tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim.Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću održava najmanje četiri redovne sednice godišnje. Kvorum za rad i odlučivanje upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću čini većina od ukupnog broja njegovih članova. osnivački akt. listu povezanih društava sa podacima o udelima ili drugim pravima u njima.

prenosom udela drugom licu. 6. 7. 11. listu svih prenosa udela uključujući i zalogu i bilo koji drugi prenos licu koje time ne postaje član društva. Društvo s ograničenom odgovornošću ima pravo na naknadu štete koja mu se prouzrokuje isključenjem člana društva iz opravdanih razloga. Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima odbor revizora on se sastoji od najmanje tri člana. dužan je da naknadi društvu time prouzrokovanu štetu. 5. u slučaju drugih događaja određenih osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koji vode prestanku svojstva člana društva. ako je sprečen u ostvarivanju svojih prava u društvu ili mu neki članovi društva ili društvo nameću nesrazmerne obaveze. Član može istupiti iz društva ako mu ostali članovi ili društvo svojim radnjama i postupcima prouzrokuju štetu. Član društva koji istupa iz društva bez postojanja opravdanog razloga. Strana~ 10 ~ . isključenjem u skladu sa sudskom odlukom. 3. kao i na naknadu prouzrokovane štete. 10. Član društva koji istupa iz društva iz opravdanih razloga ima pravo na naknadu tržišne vrednosti udela u roku utvrđenom osnivačkim aktom. Interni revizor je fizičko lice koje ispunjava uslove propisane posebnim zakonom. puno ime i adresu internog revizora i članova odbora revizora. 9. 18. Istupanjem i isključenjem člana društva s ograničenom odgovornošću prestaje njegovo svojstvo člana u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. INTERNA REVIZIJA Društvo s ograničenom odgovornošću ima internog revizora ili odbor revizora. 2. 17. isključenjem u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. 8. kao i bilo koji član društva. odnosno ugovorom članova društva. ako je tako određeno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. ISTUPANJE I ISKLJUČENJE ČLANA Članu društva s ograničenom odgovornošću prestaje svojstvo člana društva: 1.16. kao i iz drugih opravdanih razloga. postupak i posledice prestanka svojstva člana društva uključujući ugovornu kaznu ili naknadu štete po osnovu isključenja ili nepropisnog istupanja iz društva. Tužbu za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću može podneti društvo. istupanjem (povlačenjem) uz povredu osnivačkog akta ili ugovora članova društva. istupanjem (povlačenjem) u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. prestankom pravnog lica. smrću. Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva mogu se odrediti osnovi. Broj članova odbora revizora mora biti neparan. članovi upravnog odbora i sa njima povezana lica u smislu ovog zakona.spisak svih ugovora koje su sa društvom zaključili direktor. istupanjem (povlačenjem) u skladu sa sudskom odlukom. 4.

kvalifikovanosti. 12. PRESTANAK DOO Društvo s ograničenom odgovornošću prestaje: 1. 2. Interni revizor ili odbor revizora podnose izveštaj članovima društva s ograničenom odgovornošću na svakoj godišnjoj skupštini. Interni revizor i članovi odbora revizora mogu se razrešiti odlukom skupštine članova društva. usklađenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtevima. pravnosnažnom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva. članova organa društva ili drugih lica. Interni revizor i odbor revizora društva s ograničenom odgovornošću izveštavaju skupštinu članova društva o sledećem: 1. U izvršenju svojih dužnosti interni revizor i odbor revizora kontrolišu: 1. 5. izveštajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava. 3. 3.Internog revizora i članove odbora revizora bira skupština članova društva iz reda nezavisnih članova ako upravni odbor ima takvih članova ili iz reda drugih nezavisnih lica. izbor i naknadu revizora. nastupanjem događaja određenog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. odlukom skupštine članova. odnosno smrću člana koji nema naslednika udela. istekom vremena određenog u osnivačkom aktu. nezavisnosti i sposobnosti revizora društva. verodostojnost i kompletnost izveštavanja članova društva o finansijskim i drugim informacijama. Strana~ 11 ~ . Prvi interni revizor i članovi odbora revizora određuju se osnivačkim aktom ili posebnim aktom osnivača. 2. računovodstvu. 5. 4. 3. statusnim promenama koje vode prestanku društva. stečajem (bankrotstvom). 2. verodostojnost i kompletnost finansijskih izveštaja društva i osnove predloga za podelu dobiti i druga plaćanja članovima društva. 4. 6. a na vanrednoj sednici skupštine kada smatraju da je izveštavanje prikladno i nužno ili kada to traži upravni odbor. Jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću prestaje u slučaju stečaja ili likvidacije nad jedinim članom koji nema pravnog sledbenika. usklađenost poslovanja društva sa odredbama ovog zakona o finansijskim pitanjima i poslovima sukoba interesa. ako ga društvo ima. sa ili bez navođenja razloga za razrešenje. postupak rešavanja prigovora članova društva.

Međutim.13. koje je tipično društvo kapitala sa svim njihovim osnovnim karakteristikama. Glavna pogodnost ovog oblika privrednih društava u svetu je u tome što je potreban manji kapital za registrovanje. Društvo s ograničenom odgovornošću je fleksibilno društvo sa aspekta upravljanja društvom. a i zakonodavstvo koje se odnosi na ova društva je daleko manje imperativno nego kod akcionarskih društava. ZAKLJUČAK Društvo sa ograničenom odgovornošću. Strana~ 12 ~ . spada u društva kapitala. kao i akcionarsko društvo. za razliku od akcionarskog društva. društvo sa ograničenom odgovornošću ima osobine društava kapitala i društava lica i ono je jedan od najčešće korišćenih oblika organizovanja privrednih subjekata u našoj privredi.

LITERATURA OSNOVI POSLOVNOG PRAVA Mr Bratislav V. dr Radosav Momčilović http://www.knowledge-bank.wikipedia.pravo.html Strana~ 13 ~ .scribd.13.com/doc/ http://www.fon.rs/1.org/ http://www.org/wki/ http://www. Stanković OSNOVI POSLOVNOG PRAVA Prof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->