P. 1
Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu

Drustvo Sa Ogranicenom Odgovornoscu

|Views: 761|Likes:

More info:

Published by: Anita Torbica Ex Vucic on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

VISOKA ŽELEZNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - SEMINARSKI RAD -

MENTOR Prof. dr Radosav Momčilović

STUDENT Anita Torbica, 05-225/09

BEOGRAD , decembar 2009.

1991. Na poslovno pravo su uticala i podzakonska akta. odnosno opredeljenja privrednog subjekta. Barbić dr J. str. Razvoj trgovine u srednjem veku u Evropi. ibid. između četiri oblika privrednih društava.br. onda se govori o o društvu kapitala.god. zajednicu tih lica.48 i 49.169. društva lica se zasnivaju na ličnim odnosima lica koja čine to društvo. komanditno društvo. god. direktno je uticao na razvoj trgovačkog prava i finansijskog poslovanja. Sve zemlje EU poznaju četiri oblika preduzeća.1 U Zakonu o preduzećima iz 1996. Izbor organizacionog oblika preduzeća. kakvi postoje u zemljama EU. Za razliku od društva kapitala. kod kojih je bitno da se za rad društava pribavlja kapital iz različitih izvora. A. ibid. Uobičajeno je u trgovačkom privrednom pravu.2 1 Ovakvu podelu i kriterijume podele. savezna skupština SRJ. a kada je prednost data kapitalu. prihvataju se klasifikacije standardizovanih oblika preduzeća. str. tada se govori o društvu lica.UVOD Poslovno pravo obuhvata sve odnose između poslovnih subjekata i njihovih kupaca i korisnika. čije je postojanje i primena posebno naglašena u poslovnom pravu. Varaždin.40 i 41. str. zastupa Jovanović dr V. Za poslovno pravo je bitan uticaj koji je ostvarilo građansko pravo. bez obzira ko su lica koja ga daju. Strana~ 2 ~ . akcionarsko društvo I društvo sa ograničenom odgovornošću). Ono je nastalo iz građanskog prava.Novi vek je doneo kodifikaciju trgovačkog prava na nacionalnom planu.26. da se društva s obzirom na njihovu prirodu dele u dve grupe: društva lica i društva kapitala. Kada su lica koja se udružuju u određeno društvo dala prevagu ličnosti sa kojom udružuju određena sredstva i rad. 2 Iz obrazloženja uz predlog Zakona o preduzećima. jer takvo društvo predstavlja u stvari.1. Trgovačka društva.S. str. pored toga što je omogućio ekonomski i kulturni razvoj. Vasiljević dr M. u načelu je slobodan i zavisi od komparativnih ekonomskih i drugih prednosti. Dominantno obeležje poslovnog prava je njegov međunarodni karakter.386/1 iz aprila 1996. društava lica i društava kapitala (ortačko društvo.

" ili "doo". 3. p. OSNIVANJE Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću sadrži: 1.3 Radi se. ali ne više od 100 članova. Na to prvenstveno utiču njegove karakteristike: • mali broj članova koji ne odgovaraju za obaveze društva • nizak minimum novčanog dela osnovnog kapitala i • veliki stepen samostalnosti u uređivanju pravnog položaja doo. 489.POJAM Društvo s ograničenom odgovornošću jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica. mešovitoj prirodi ovog društva4 koje posluje pod zajedničkom firmom i urvrđenom realnom glavnicom. Droit affaires. u svojstvu članova društva. str.o. a uz potpunu odgovornost društva celokupnom svojom imovinom. 5. delatnost. stav 1. Poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću sadrži oznaku "društvo s ograničenom odgovornošću" ili skraćenicu "d.o. o nekoj hibridnoj. 4. način i vreme unošenja nenovčanih uloga. Zakona o privrednim društvima Strana~ 3 ~ . Društvo sa ograničenom odgovornošću. odnosno vreme uplate novčanih uloga.2. pored akcionarskog društva. ukupan iznos troškova osnivanja. vrstu i vrednost uloga svakog osnivača i opis vrste i vrednost nenovčanog uloga. Član 104. puno ime i prebivalište svakog fizičkog lica i poslovno ime i sedište svakog pravnog lica člana društva. Društvo sa ograničcnom odgovornošću. Ako se broj članova društva poveća iznad 50. 2. dakle. 6. poslovno ime i sedište društva. br. Prais. osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva. . i ako se taj broj održi u periodu dužem od godinu dana. 1984. 3. Društvo s ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 članova. Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. 464. kao i Guyon. Privreda i pravo. iznos osnovnog kapitala i iznos. 7-8/1990. Član društva ne odgovara za obaveze društva. odnosno procenjeni iznos svih troškova plaćenih od društva 3 4 Barbić dr J. je najčešća forma organizovanja privrednih društava. to društvo menja pravnu formu u formu zatvorenog akcionarskog društva. radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. koja je podeljena na članske udele.

novčani ili nenovčani.00 (petstotina) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu. Dodatni ulozi članova društva s ograničenom odgovornošću srazmerni su udelima.ili zaračunatih društvu u vezi osnivanja. ● postupku odlučivanja. Strana~ 4 ~ . Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću može se odrediti da troškove osnivanja društva snosi društvo ili osnivači. ulažu se u društvo u skladu sa osnivačkim aktom društva. 7. 4. po pravilu. troškove osnivanja društva snose osnivači. pravo u skladu sa udelom u osnovnom kapitalu društva ili pravo utvrđeno na neki drugi način). od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun do registracije društva. a ostatak se uplaćuje na račun društva u roku od dve godine od dana registracije. Članovi društva mogu doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga ako je to određeno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. Ulozi. Društvo. ● posebnim uslovima i načinu prenosa udela članova društva. Osnovni kapital društva može se odlukom skupštine članova povećati novim ulozima članova ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital. kao i o posebnim naknadama i posledicama u slučaju neispunjenja takvih obaveza. Registracija povećanja i smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću vrši se. Osnovni kapital društva može se smanjiti odlukom skupštine članova. 5. pored osnivačkog akta.DODATNI ULOZI ČLANOVA DOO Ulog u društvo s ograničenom odgovornošću može biti novčani ili nenovčani. uključujući i izvršeni rad i pružene usluge društvu. Ako je osnivačkim aktom društva određeno da troškove osnivanja snosi društvo. Ugovor članova društva sačinjava se u pisanoj formi i naročito sadrži odredbe o: ● obavezama članova društva na dodatne uloge pored osnovnih uloga. može da ima i ugovor članova društva kojim se uređuje naročito poslovanje društva i upravljanje. Ako osnivačkim aktom društva nije drukčije određeno. ● načinu za ostvarivanje prava glasa članova društva ili prava na dividendu (jednako pravo. Ulozi članova društva ne moraju biti jednake vrednosti. ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala. a po potrebi i troškove pre nego što je utvrđeno da društvo ispunjava uslove za početak poslovanja. jednom godišnje i to u roku od 30 dana od dana održavanja godišnje skupštine članova društva. odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju društva ili u poslovima pre osnivanja društva ili utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak poslovanja. uključujući i postupak za odlučivanje u slučaju blokade odlučivanja među članovima društva. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DOO Novčani deo osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 500. ti troškovi nadoknađuju se osnivačima do iznosa navedenog u osnivačkom aktu.

radi upisa u knjigu udela. str. Članovi društva imaju pravo uvida u knjigu udela i pravo na kopije. promenu člana i vreme promene. Društvo s ograničenom odgovornošću dužno je da knjigu udela drži u svom sedištu.) koje ima osobine i društva lica i društva kapitala. sestri. pretku. a u knjigu udela upisuje se puno ime i adresa svakog suvlasnika udela. str. 89. Društvo s ograničenom odgovornošću ne može. 43. Oni svoja prava glasa i druga prava ostvaruju preko jednog zajedničkog punomoćnika. neki autori definišu ovo društvo. PRAVO ČLANOVA DA RASPOLAŽU SVOJIM UDELOM U DRUŠTVU Član društva s ograničenom odgovornošću stiče udeo u osnovnom kapitalu društva srazmerno vrednosti uloga. »Korporativna društvena odgovornost – Učiniti najviše za svoju kompaniju i izabrani društveni cilj«(2007). • 3. odnosno potpunu odgovornost svojom imovinom (Vasiljević dr M.5 Ako član društva stekne jedan ili više udela. o čemu odluku donosi skupština članova društva. i to: • 1. HESPERIAedu i Ekonomski fakultet Beograd.6 Udeo člana društva s ograničenom odgovornošću može se slobodno prenositi. str. • 2. • 4. s tim da udeli u društvu sa ograničenom odgovornošću. Suvlasnici udela solidarno odgovaraju društvu s ograničenom odgovornošću za sve obaveze prema društvu koje se tiču njihovog udela. sa ciljem da sa zajedničkom firmom i uz ograničenu odgovornost na unapred određeni imovinski ulog (osnovni ulog). statusnom promenom u skladu sa ovim zakonom. potomku ili bračnom drugu potomka. Tako na primer. Prenosilac udela i sticalac udela obavezni su da bez odlaganja prijave društvu prenos udela. Suvlasnici udela se smatraju jednim članom. kao društvo hibridne prirode (Barbić dr. svaki član društva može imati samo jedan udeo. str.). drugom članu društva ili društvu. uz celokupnu. niti se njima može raspolagati upućivanjem javne ponude. Ako društvo ne iskoristi pravo prečeg sticanja u roku određenom osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. Udeli društva s ograničenom odgovornošću nisu hartije od vrednosti. ibid. Dorit les affaires. ti udeli se spajaju sa postojećim udelom i zajedno čine jedan udeo. ibid. pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udela.6. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije uređeno. ali se slažu u tome da je to društvo sa pravnim subjektivitetom gde su više lica udružena. bratu. Član društva s ograničenom odgovornošću pre nego što ponudi svoj udeo ili deo udela trećem licu dužan je da taj udeo ili deo udela ponudi društvu. Udeo može pripadati jednom licu ili većem broju lica. Strana~ 5 ~ . 5 Slično ovoj definiciji u Zakonu o preduzcćima. 464. učestvuju u obavljanju odredenih privrednih delatnosti. ne mogu biti izraženi u akcijama. Guyon. 6 Korecenzent prevoda na srpski jezik: Philip Kotler – Nansy Lee. ibid. Oni se ne mogu sticati. 1984. J. zakonskom zastupniku ili nasledniku člana društva nakon njegove smrti. direktno ili indirektno. Paris. a jedan udeo može imati i više glasova. može se sresti i definicija društva sa ograničcnom odgovornosti i u pravnoj teoriji. Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca. ponuda se dostavlja drugim članovima društva. 82 i Jovanović dr V. Beograd. bračnom drugu prenosioca.

12. 8. isključenju člana društva. odnosno direktora i drugih lica. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva. 2. 7. Ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije uređeno. na usvajanje. Društvo s ograničenom odgovornošću može vršiti isplate članovima društva u bilo koje vreme. statusnim promenama. 13. sticanju sopstvenih udela i povlačenju i poništenju udela. Društvo s ograničenom odgovornošću ne može vršiti plaćanja svojim članovima ako bi posle plaćanja: 1) neto imovina društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala. U društvu s jednim članom ovlašćenja skupštine članova vrši taj član ili ovlašćeno lice. odlučivanju o dopunskim ulozima od strane članova društva. prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica kada je odobrenje društva potrebno. utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom. Članovi društva s ograničenom odgovornošću kojima je društvo izvršilo nedopuštene isplate odgovorni su društvu za vraćanje primljenih iznosa. imenovanju internog revizora ili revizora društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja. odlučuje o: 1. prodaji. a po potrebi i izveštaj revizora. odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva pre registracije. zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti. Strana~ 6 ~ . kao i o emisiji hartija od vrednosti. 4. 5. davanju u zakup. 8. imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa. 10. uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima. Davanju prokure i poslovnog punomoćja za sve ogranke društva. 9. 2) društvo bilo onemogućeno da plaća svoje dugove čija se dospelost očekuje u redovnom toku poslovanja društva. odobravanju finansijskih izveštaja. 3.7. 11. Svaka isplata vrši se srazmerno udelu u osnovnom kapitalu društva u vreme donošenja odluke društva o takvoj isplati. sticanju. promeni pravne forme i prestanku društva. 6. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno. a umanjenog za iznos koji je društvo dužno da unese u rezerve za godinu u kojoj se vrše isplate. davanju odobrenja na pravne poslove članova društva. RASPODELA DOBITI IZMEĐU ČLANOVA DOO Direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću podnose godišnjoj skupštini članova društva finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju. Usvajanje finansijskih izveštaja ili bilo kojih drugih izveštaja od strane skupštine ne utiče na ostvarivanje prava članova ako se kasnije pokaže da su netačni ili pogrešni. skupština članova društva s ograničenom odgovornošću. izmeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva. izboru i razrešenju direktora ili članova upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade. odnosno zarade. UPRAVLJANJE DOO Članovi društva s ograničenom odgovornošću čine skupštinu. donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva.

Članovi društva koji prisustvuju sednici skupštine. 16. a obavezno u slučajevima propisanim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. Sednice skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću koje nema više od 10 članova mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme. Godišnja sednica skupštine održava se najkasnije u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja i odlučivanja o raspodeli dobiti. uključujući i pravila kojima se određuju pitanja o kojima se na ovaj način može glasati. nemaju pravo prigovora na bilo koje nepravilnosti u postupku njenog sazivanja. osim ako o tome ne stave obrazložen prigovor u pisanoj formi za vreme sednice ili najkasnije tri dana posle održavanja sednice. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno. lično ili preko punomoćnika. 15. Osnivački akt ili ugovor članova društva može sadržati detaljna pravila za takvo glasanje. drugim pitanjima utvrđenim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koja su u delokrugu skupštine članova. Direktor ili članovi upravnog odbora ne mogu biti punomoćnici članova koji su zaposleni u društvu i sa njima povezanih lica. Sednica skupštine se saziva pisanim pozivom upućenom svakom članu društva na adresu koja se vodi u knjizi članova društva. Poziv za sednicu skupštine dostavlja se svakom članu najkasnije sedam dana. dva člana koji overavaju zapisnik i članove komisije za glasanje. Mesto održavanja skupštine je sedište društva. Sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću saziva se po potrebi. donošenju poslovnika o svom radu. a koji uz njihovu pisanu saglasnost može biti i u elektronskom obliku. direktor društva ili član upravnog odbora u bilo koje vreme. Skupština odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu i o pitanjima koje predloži bilo koji član društva koji je o tome obavestio ostale članove društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine. One sednice koje se održavaju između godišnjih skupština su vanredne. tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. Predsedavajući skupštine imenuje zapisničara. Zahtev za sazivanje sednice skupštine može da podnese direktoru ili upravnom odboru bilo koji član društva. a najranije 15 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Za održavanje skupštine potrebna je većina od ukupnog broja glasova članova društva ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije određen veći broj glasova. Ako se skupština nije mogla održati ili odlučivati zbog nedostatka kvoruma ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom. Sednice skupštine saziva direktor ili upravni odbor. uključujući i ponovljenu skupštinu. Član društva s ograničenom odgovornošću može glasati i pisanim putem ili drugim načinom isporuke dokumenata. Punomoćje se daje po pravilu za jednu sednicu skupštine. Smatra se da su lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju na sednici skupštine članova društva. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno. Član društva može potpisivanjem pisanog punomoćja imenovati bilo koje drugo lice da glasa u skupštini za njega. Strana~ 7 ~ . obrazovanju ogranka. Sednicom skupštine može predsedavati predsedavajući skupštine koji se bira na početku svakog zasedanja. najranije 10 dana i najkasnije 30 dana od dana prvog sazivanja. ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno ili ako skupština članova društva ne odluči drukčije.14.

osnivačkim aktom i ugovorom članova društva. druga pitanja određena osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. Strana~ 8 ~ . utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti. 9. Direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja. 5. sazivanje sednica skupštine članova društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda. Tajno glasanje putem glasačkih listića o bilo kom pitanju mogu da zahtevaju prisutni članovi društva koji imaju ili zastupaju najmanje 10% od ukupnog broja glasova o pitanjima o kojima se glasa. Uz zapisnik se prilažu spisak prisutnih učesnika i dokazi o sazivanju skupštine. Članovi društva biraju direktora ili članove upravnog odbora na sednici skupštine. zaključenje ugovora o kreditu. 8. određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obaveštavanje. Predsednik upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću zastupa društvo. u skladu sa zakonom.Skupština članova društva s ograničenom odgovornošću odlučuje javnim glasanjemdizanjem ruke. 2. 9. sprovođenje odluka skupštine članova. glasanje i druga pitanja. odobravanju poslova između njega i društva Odluke skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću unose se u zapisnik. svaki član ima pravo da postupa samostalno. Ako društvo s ograničenom odgovornošću zastupa ili poslove društva vodi upravni odbor. davanje i opozivanje prokure. Ako društvo ima upravni odbor njegovi članovi mogu biti svi članovi društva ili druga lica. 3. 7. osim prvog direktora ili članova prvog upravnog odbora koji mogu biti određeni osnivačkim aktom. zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom. Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću ima predsednika koga biraju članovi upravnog odbora većinom od ukupnog broja. ako osnivačkim aktom društva nije određena druga većina. kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva. dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende. 4. Zapisnik potpisuju predsedavajući skupštine i zapisničar. Član društva s ograničenom odgovornošću ne može glasati u skupštini kad se odlučuje o: 1. Odluke donete na sednici skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću unose se bez odlaganja u posebnu knjigu odluka. oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema društvu. Broj članova upravnog odbora određuje se osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću. utvrđivanje predloga poslovnog plana. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega. Ako osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću nije drukčije određeno direktor ili upravni odbor nadležan je za: 1. DIREKTOR ILI UPRAVNI ODBOR Društvo s ograničenom odgovornošću može da ima direktora ili upravni odbor. Direktor može biti član društva ili lice koje nije član društva. osim ako osnivačkim aktom društva nije drukčije određeno. 2. 6. 3.

finansijske izveštaje. vreme i mesto održavanja sednice.akt o obrazovanju svakog ogranka društva i predstavništva (zastupništva). interna dokumenta odobrena od skupštine članova i upravnog odbora. od kojih jednu neposredno pre godišnje skupštine članova društva. Lica koja na ovaj način učestvuju na sednici upravnog odbora smatraju se prisutnim. 13. Odluke upravnog odbora donose se većinom glasova od ukupnog broja članova odbora. 8. Upravni odbor može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev člana tog odbora. kao i podatke da li lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo to čine kolektivno ili pojedinačno. 9. odlučujući je glas predsednika upravnog odbora koji glasa poslednji. knjigovodstvenu dokumentaciju i račune. 14. 15. 6. Sednice upravnog odbora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske telefonske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme. osnivački akt. 7. Ako su glasovi članova upravnog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni. knjigu odluka. dokumenta koja dokazuju svojinu i sva druga prava društva na imovinu. ako tim aktom nije drukčije određeno. 4. ugovor članova društva. vrše se uz saglasnost tog člana.dokumenta o finansijskim izveštajima i izveštajima o poslovanju podneta nadležnim organima. Potpisi članova društva s ograničenom odgovornošću izmenjenog osnivačkog akta društva overavaju se u skladu sa zakonom. uključujući i sve njegove izmene. tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. zapisnike i odluke skupštine članova i upravnog odbora društva. 10. ako tim aktom nije drukčije određeno. rešenje o registraciji. 2.Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću održava najmanje četiri redovne sednice godišnje. Skupština društva s ograničenom odgovornošću može razrešiti direktora ili članove upravnog odbora društva. knjigu udela. uključujući i sve njegove izmene. Sazivanje vanredne sednice upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću vrši se pisanim pozivom koji se dostavlja svim članovima odbora. u kom se navode razlozi. listu povezanih društava sa podacima o udelima ili drugim pravima u njima. Izmene osnivačkog akta i ugovora članova društva s ograničenom odgovornošću kojima se menjaju prava nekog člana društva. 3. ako ga društvo ima. sa ili bez navođenja razloga za razrešenje. Ako predsednik upravnog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev člana odbora sednicu može sazvati taj član odbora. izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora. Svako društvo s ograničenom odgovornošću čuva sledeća dokumenata i akta: 1. 11. Kvorum za rad i odlučivanje upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću čini većina od ukupnog broja njegovih članova.One postaju punovažne danom donošenja i unose se u knjigu odluka. Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošću može se menjati samo jednoglasnom odlukom svih članova društva. Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću može se menjati samo jednoglasnom odlukom svih članova društva. listu sa punim imenima i adresama svih članova upravnog odbora. svih lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo i revizora društva.zapisnike odbora revizora i druge njihove pisane naloge i zaključke. Strana~ 9 ~ . Razrešenje direktora ili članova upravnog odbora ne utiče na njihova prava posle razrešenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa društvom. s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo društva . 5. 12.

listu svih prenosa udela uključujući i zalogu i bilo koji drugi prenos licu koje time ne postaje član društva. Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva mogu se odrediti osnovi. kao i bilo koji član društva. ako je sprečen u ostvarivanju svojih prava u društvu ili mu neki članovi društva ili društvo nameću nesrazmerne obaveze. Strana~ 10 ~ . Član društva koji istupa iz društva iz opravdanih razloga ima pravo na naknadu tržišne vrednosti udela u roku utvrđenom osnivačkim aktom. 3. puno ime i adresu internog revizora i članova odbora revizora.16. kao i na naknadu prouzrokovane štete. ako je tako određeno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. 7. 17. postupak i posledice prestanka svojstva člana društva uključujući ugovornu kaznu ili naknadu štete po osnovu isključenja ili nepropisnog istupanja iz društva. Tužbu za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću može podneti društvo. isključenjem u skladu sa sudskom odlukom. prenosom udela drugom licu. Interni revizor je fizičko lice koje ispunjava uslove propisane posebnim zakonom. 10. 11. smrću. Član može istupiti iz društva ako mu ostali članovi ili društvo svojim radnjama i postupcima prouzrokuju štetu. dužan je da naknadi društvu time prouzrokovanu štetu. INTERNA REVIZIJA Društvo s ograničenom odgovornošću ima internog revizora ili odbor revizora. 9. ISTUPANJE I ISKLJUČENJE ČLANA Članu društva s ograničenom odgovornošću prestaje svojstvo člana društva: 1.spisak svih ugovora koje su sa društvom zaključili direktor. 8. 4. prestankom pravnog lica. 6. istupanjem (povlačenjem) uz povredu osnivačkog akta ili ugovora članova društva. istupanjem (povlačenjem) u skladu sa sudskom odlukom. odnosno ugovorom članova društva. isključenjem u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. Društvo s ograničenom odgovornošću ima pravo na naknadu štete koja mu se prouzrokuje isključenjem člana društva iz opravdanih razloga. članovi upravnog odbora i sa njima povezana lica u smislu ovog zakona. 18. kao i iz drugih opravdanih razloga. 2. Član društva koji istupa iz društva bez postojanja opravdanog razloga. u slučaju drugih događaja određenih osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koji vode prestanku svojstva člana društva. Broj članova odbora revizora mora biti neparan. istupanjem (povlačenjem) u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima odbor revizora on se sastoji od najmanje tri člana. 5. Istupanjem i isključenjem člana društva s ograničenom odgovornošću prestaje njegovo svojstvo člana u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze.

stečajem (bankrotstvom). kvalifikovanosti. Jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću prestaje u slučaju stečaja ili likvidacije nad jedinim članom koji nema pravnog sledbenika. usklađenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtevima. sa ili bez navođenja razloga za razrešenje. nastupanjem događaja određenog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. ako ga društvo ima. nezavisnosti i sposobnosti revizora društva. 5. statusnim promenama koje vode prestanku društva. 3. Interni revizor ili odbor revizora podnose izveštaj članovima društva s ograničenom odgovornošću na svakoj godišnjoj skupštini. 5. verodostojnost i kompletnost izveštavanja članova društva o finansijskim i drugim informacijama. 2. izveštajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava. 4.Internog revizora i članove odbora revizora bira skupština članova društva iz reda nezavisnih članova ako upravni odbor ima takvih članova ili iz reda drugih nezavisnih lica. Prvi interni revizor i članovi odbora revizora određuju se osnivačkim aktom ili posebnim aktom osnivača. 3. PRESTANAK DOO Društvo s ograničenom odgovornošću prestaje: 1. izbor i naknadu revizora. 2. 4. postupak rešavanja prigovora članova društva. a na vanrednoj sednici skupštine kada smatraju da je izveštavanje prikladno i nužno ili kada to traži upravni odbor. pravnosnažnom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva. 3. odlukom skupštine članova. usklađenost poslovanja društva sa odredbama ovog zakona o finansijskim pitanjima i poslovima sukoba interesa. Interni revizor i članovi odbora revizora mogu se razrešiti odlukom skupštine članova društva. Strana~ 11 ~ . verodostojnost i kompletnost finansijskih izveštaja društva i osnove predloga za podelu dobiti i druga plaćanja članovima društva. 2. 6. 12. U izvršenju svojih dužnosti interni revizor i odbor revizora kontrolišu: 1. računovodstvu. članova organa društva ili drugih lica. odnosno smrću člana koji nema naslednika udela. Interni revizor i odbor revizora društva s ograničenom odgovornošću izveštavaju skupštinu članova društva o sledećem: 1. istekom vremena određenog u osnivačkom aktu.

Međutim.13. a i zakonodavstvo koje se odnosi na ova društva je daleko manje imperativno nego kod akcionarskih društava. za razliku od akcionarskog društva. koje je tipično društvo kapitala sa svim njihovim osnovnim karakteristikama. Glavna pogodnost ovog oblika privrednih društava u svetu je u tome što je potreban manji kapital za registrovanje. ZAKLJUČAK Društvo sa ograničenom odgovornošću. spada u društva kapitala. Društvo s ograničenom odgovornošću je fleksibilno društvo sa aspekta upravljanja društvom. društvo sa ograničenom odgovornošću ima osobine društava kapitala i društava lica i ono je jedan od najčešće korišćenih oblika organizovanja privrednih subjekata u našoj privredi. Strana~ 12 ~ . kao i akcionarsko društvo.

13.scribd.wikipedia.html Strana~ 13 ~ .pravo.com/doc/ http://www. Stanković OSNOVI POSLOVNOG PRAVA Prof.rs/1. dr Radosav Momčilović http://www.org/ http://www.knowledge-bank.org/wki/ http://www.fon. LITERATURA OSNOVI POSLOVNOG PRAVA Mr Bratislav V.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->