P. 1
Politologija skripta

Politologija skripta

|Views: 746|Likes:
Published by ilhana_anahli

More info:

Published by: ilhana_anahli on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

P O L I T O L O G I J A

VLADE, SISTEMI I REŽIMI Tradicionalni načini klasifikacije Pojam vlast se odnosi na institucionalne procese tokom kojih se donose odluke koje se odnose na veći broj ljudi i koje su obično obavezujuće. Politički sistem ili režim je širi pojam koji obuhvata ne samo mehanizme vlasti i državne institucije već i strukture i procese preko kojih djeluje na društvo u cjelini. U stvari politički sistem je podsistem većeg društvenog sistema. Sistem je po tome što postoje međuodnosi u okviru složene cjeline, a politički po tome što se oni tiču raspodjele moći, bogatstva i resursa u društvu. Zašto pravimo klasifikaciju političkih sistema Klasifikacija političkih sistema proističe iz dva razloga: -Prvi razlog je taj što je klasifikacija ključni pomagač za razumijevanje politike i vlasti. Razumijevanje politike najvećim dijelom stiče se poređenjem, pogotovo što su eksperimentalne metode uglavnom neprimjenljive. -Drugi razlog klasifikovanja je da se, prije analize, olakša proces evaluacije. U svom krajnjem obliku ovaj proces može da obuhvati potragu za idealnim sistemom vlasti, pa čak i utopijom, što se može naći u djelima Platona, Tomasa Mora i Pjotra Kropotkina. Svi načini klasifikacije imaju svoje mane. Kao i kod svih analitičkih sredstava postoji opasnost od pojednostavljivanja. Sličan problem predstavlja mogučnost da previdimo kako neka pojava ima različita značenja u različitim kontekstima. Tako je komparativna analiza izložena stalnoj opasnosti od etnocentrizma. Etnocentrizam predstavlja primjenu vrijednosti i teorija na druge grupe i narode. On podrazumijeva pristrasnost i iskrivljivanje. Blokada vlasti – paraliza izazvana institucionalnim rivalitetom u okviru vlasti ili pokušajem da se odgovori na zahtjeve javnosti. Vladavina U najširem smislu, vladati znači upravljati nekim ili kontrolisati nekoga. Suštinske funkcije vlasti su: donošenje zakona, sprovođenje zakona i tumačenje zakona. Utopija, utopizam doslovno označava idealno ili savršeno društvo. Utopizam je jedna vrsta političke teorije koja kritikuje postojeći poredak tako što pravi model idealnog ili savršenog društva koje bi ga moglo zamijeniti. Dobri primjeri za to su anarhizam i marksizam. Demagog je politički vođa koji kontroliše mase tako što izaziva histerično oduševljenje. Klasične tipologije Najuticajnija je Aristotelova klasifikacija iz četvrtog vijeka p.n.e. koja se zasnivala na njegovoj analizi 158 tada postojećih grčkih gradova-država. Aristotel ja smatrao da se vladavine mogu podijeliti na osnovu dva pitanja: «ko vlada» i «ko ima korist od vladavine». On je identifikovao šest oblika vladavine: K o v l a d a? Vladari jedan čovjek tiranija nekolicina oligarhija većina demokratija
2

političku i stratešku dimenziju. Ovo načelo uključeno je u Američki ustav. Ustavni republikanizam ustanovljen u SAD posle građanskog rata. sugerišući da suveren nema nikakvih ograničenja. Vlast je apsolutna jer ima neograničenu moć. Jugoistočne Azije i Latinske Amerike). koje su dovele do pada tvrdokornih komunističkih režima i otpočele proces političke liberalizacije i reforme tržišta. 3 . nezavisna od javne vlasti. odbacivanje monarhističkih i dinastičkih principa. godine ovakva podjela bila je sve manje održiva. Lok je branio tezu da suverenitet pripada narodu. Apsolutizam je teorija ili praksa apsolutne vlasti. Postao je poznat zahvaljujući knjizi «Kraj istorije i poslednji čovjek». Fransis Fukujama (rođen 1952 u SAD) je društveni analitičar i politički komentator. što predstavlja svojevrsni četvrti svijet. demokratski radikalizam nastao u Francuskoj. jer je na vlasti vladar koji donosi zakone. a nije dužan da ih poštuje. Nasuprot njima nemaština se ukorjenila u zemljama podsaharske Afrike. i oblik parlamentarne vlasti koji je postepeno nastajao u V.zemlje u razvoju ili treći svijet Podjela na tri svijeta imala je privrednu. od 1970. Istočne Azije. Samim tim. U njoj tvrdi da je istorija ideja okončana priznavanjem liberalne demokratije kao krajnjeg oblika vladavine čovjeka. Civilno društvo podrazumijeva oblast nezavisnih grupa i udruženja. Novi obrasci privrednog razvoja obezbijedili su materijalno bogatstvo nekim dijelovima trećeg svijeta (zemlje Bliskog Istoka. Totalitarizam je sistem političke vlasti koji se uspostavlja širokom ideološkom manipulacijom i otvorenim terorom i nasiljem. gdje se naglasak stavlja na ustavne i zakonske odlike političke vlasti. Monteskje je predložio sistem kontrole i ravnoteže podjelom vlasti između izvršnih. a ne monarhu. Međutim. privatna oblast života.kapitalistički ili prvi svijet . Republikanizam je načelo po kojem politička vlast proizlazi iz pristanka naroda. Totalitarizam podrazumijeva potpuno ukidanje civilnog društva. u revoluciji 1789.komunistički ili drugi svijet i . Tipologija «tri svijeta» Politički svijet se može podijeliti na tri bloka: . Poseban predmet njihovog interesovanja bilo je pitanje suvereniteta kao osnove svakog stabilnog političkog režime. tradicionalni načini klasifikacije su zamijenjeni novim. vlast koja sama po sebi može da jamči mirnu vladavinu. godine. Hobs opisuje suverenitet kao monopol prinudne vlasti. Bruto domaći proizvod je ukupna novčana vrijednost sve finalne robe i usluga proizvedenih u nekoj privredi za godinu dana. Fransis Fukujama je proglasio ove događaje za kraj istorije. zakonodavnih i sudskih institucija. ideološku. da bi kasnije postalo jedna od najznačajnijih osobina liberalne demokratske vladavine. Suverenitet je određen kao najviša i vječite vlast. koja se najčešće dovodi u vezu sa apsolutističkom monarhijom.K o i m a k o ri s t i? svi monarhija aristokracija politeja Aristotelovski sistem kasnije su razvili mislioci kao što su Tomas Hobs i Žan Boden. Kasnije su ove stavove revidirali rani liberali kao što su Džon Lok i Monteskje. Boden navodi da je od svih režima najlakše odbraniti apsolutizam. Najteži udarac modelu tri svijeta su nanijele revolucije u Istočnoj Evropi. Britaniji stvorili su znatno složeniju političku stvarnost.

vestminsterskom modelu (V. Međutim pristup usvojen u ovoj knjizi polazi od činjenice da su tri ključne odlike svakog režima: politički. istočnoazijski režimi. Osnovne odlike poliarhije su: -vlast je u rukama izabranih zvaničnika. Poliarhija se može smatrati kao grubo približavanje demokratiji. -ne postoje ograničenja kandidiranja za neki položaj. Sve zapadne poliarhije nisu iste. Tokom pedesetih i šezdesetih godina 20. vijeka prihvaćen je ustavno-institucionalni pristup klasifikaciji vlasti. Britanija.Zeland. 4 . N. privredni i kulturološki činioci. Austrija i Švajcarska razvijen je sistem konsocijalne demokratije. -islamski režimi i -vojni režimi. U 19-tom i početkom 20. među kojima su najčešći: ko vlada. da li je vlast centralizovana. Ni jedan sistem ne počiva na jednom opštevažećem činiocu. -nove demokratije. -podjela vlasti i sistem kontrole i ravnoteže. koji je stepen materijalnog razvoja. Evropa i Australoazija. Određeni sistemi teže da istaknu različite grupe kriterijuma. a druge podijeljenosti i pluralizmu. Kanada. -zajamčene građanske slobode i prava pojedinaca. kako se obezbjeđuje poslušnost.Liberalna demokratija je oblik demokratske vladavine koji održava ravnotežu između načela ograničene vlasti i ideala narodnog pristanka. Njene najznačajnije osobine su: -ustavna vlast koja se zasniva na zakonski propisanim pravilima. koliko je režim stabilan. kako je organizovan privredni život. Izrael i Indija). Demokratija većine organizovana je oko parlamenta po tkz. -redovni izbori. Neke od njih naginju centralizaciji i vlasti većine. po tome što djeluje kroz ustanove koje primoravaju vladare da uzmu u obzir interese i želje izbornog tijela. Lijphart pravi razliku između demokratije većine i demokratije konsenzusa. Režimi savremenog svijeta Jedna od prepreka utvrđivanja novog sistema klasifikacije režima savremenog svijeta je što ne postoji sigurnost o kriterijumima na kojima bi se taj sistem zasnivao.stoljeća razvio se strukturno-funkcionalni pristup. Pristup zasnovan na tri svijeta bio je ekonomsko-ideološki po usmjerenju. U državama kao što su Belgija. druge zapadne poliarhije odlikuje podjela vlasti kroz sistem vlasti i stranački sistem. -sva odrasla lica imaju pravo glasa. -politički pluralizam. -nezavisnost organiovanih grupa i -privreda organizovana na privatnom poduzetništvu i tržišnim principima. Sve države s višestranačkim izborima imaju oblike poliarhijskog uređenja. -izbori su slobodni i pošteni. U savremenom svijetu može se prepoznati pet vrsta režima: -zapadne poliarhije. Australija. Nasuprot vestminsterskom modelu. kakva ravnoteža postoji između države i pojedinca. Zapadne poliarhije Jezgro zapadne poliarhije čine sjeverna Amerika.

Odlike komunizma: . -priroda naroda je da slijede vođe zbog konfučijanskog naglašavanja odanosti i discipline. Konfučijanstvo je etički sistem koji su sastavili Konfučije i njegovi učenici. Zapad ovaj pojam ima dva značenja. . izložili je u knjizi Odlomaka. . i kojima je ona odgovorna. Najčešće se dovodi u vezu sa Marksovim djelima.spojen državni i partijski aparat. Nove demokratije su režimi u kojima proces demokratske konsolidacije nije završen. U užem smislu pod Zapadom se mislilo na kapitalistički blok. on se odnosi na kulturno i filozofsko evropsko naslijeđe. 5 . Posebnost odlike političkog sistema jedinstvene ili posebne za taj sistem. Vestminsterski model je sistem vlasti u kojem izvršna vlast proističe iz skupštine ili parlamenta. Odlike režima nove demokratije. Ove zemlje prolaze kroz tranziciju koja će ih na kraju izjednačiti sa zapadnim poliarhijama. a to je vjerovanje u porodicu. a ne da uvećavaju slobode pojedincima u zapadnom značenju građanskih sloboda). Liberalizacija predstavlje uvođenje unutrašnjih i spoljašnjih kontrola vlasti i pomijeranja ka privatnom poduzetništvu i tržištu. na čelu sa SAD. U opštem smislu.-postoji sloboda izražavanja. -grupe i udruženja su nezavisni od vlasti. Azijske vrijednosti su vrijednosti koje navodno odražavaju istoriju i kulturu azijskih država i društava.Marksizam-lenjinizam kao zvanična ideologija. . Postoje dva razloga zašto ih tretiramo kao posebne sisteme: -njihovo komunističko naslijeđe ne može se otpisati preko noći. Prihvatanje višestranačkih izbora. Komunizam je kolektivna organizacija društvenog života zasnovana na kolektivnom vlasništvu. koje je migracijama i kolonijalizmom često prenošeno na nova tla. uvođenje na tržištu zasnovanih privrednih reformi.Komunistička partija kontroliše sve ustanove u društvu . Istočnoazijski režimi odlike: -više su usmjerene na privredne nego na političke ciljeve (više su zainteresovani da podstaknu rast i obezbjede obilje. Konsocijalna demokratija je oblik demokratije koji djeluje kroz podjelu vlast i tijesne veze velikog broja stranaka. -postoji velika podrška jakim vladama (država je opštepoštovana). nasuprot SSSR-u koji je dominirao Istokom. za koga je komunizam značio besklasno društvo. -problemi koji se javljaju u ovim zemljama različiti su od onih u zapadnim poliarhijama. -građani imaju pristup različitim izvorima informacija. Ono se bavi temama dvojnosti ljudskih odnosa i njegovanju sopstvenog duha.privredni život zasnovan je na kolektivizaciji i državnom planiranju.komunistička partija ima monopol političke vlasti.

Hunta je grupa koja zauzima vlast revolucijom ili državnim udarom. koja postavlja temelje za političku raspravu.označavaju na koji način treba da se izvrše političke promjene. Ovo učenje je u suprotnosti sa sekularnom državom. Režimi su podizani ili obnavljani na islamskim osnovama. odnosno kapitalističkog društva koje ga je zamijenilo. Šerijatsko pravo je islamsko pravo za koje se smatra da je zasnovano na božanskom otkrovenju.kada oružane snage preuzimaju neposrednu kontrolu vlasti (to je vojna hunta) . Meritokratija je načelo po kome bi nagrade i položaje trebalo raspoređivati na osnovu sposobnosti. Liberalizam je nastao kao posledica sloma feudalizma i razvoja tržišnog. jer je on u suštini ideologija industrijalizovanog Zapada i ponekad se opisuje kao metaideologija. a ustanove preko kojih se može izraziti protivljenje (skupština. Autoritarni režimi stavljaju pravo na vlast ispred prava pojedinca na slobodu. 6 .daju model željene budućnosti i . Islamski režimi Uspon islama imao je uticaj na politiku Sjeverne Afrike. od krajnosti fundamentalizma do krajnosti pluralizma. Politička i ustavna rješenja se uglavnom ukidaju. Metaideologija je viša. Bliskog Istoka i dijela Azije.drugi oblik je diktatura jednog čovjeka iza kojeg stoji vojska. Pragmatizam je teorija koja glavni naglasak stavlja na praktične uslove i ciljeve. Ideologije imaju slijedeće karakteristike: . međusobno povezan skup ideja koji na neki način usmjerava političko djelovanje. ali podrazumjeva odsustvo vjere. Vojni režimi Na vlast se dolazi revolucijom ili državnim udarom. a proizašlo je iz Kur'ana i Hadisa. politički islam je poprimio veoma različite oblike. . Autoritarizam je vjerovanje. Liberalizam Svako razmatranje političkih ideologija mora da započne liberalizmom. Racionalizam je uvjerenje da se svijet može razumjeti i objasniti ljudskim razumom. Ali. Progres je vjerovanje da istoriju obilježava ljudski napredak koji se zasniva na uvećavanju znanja i mudrosti.Teokratija (znači božija vladavina) je načelo po kome vjerske vlasti imaju prednost nad političkom vlašću. ideologija višeg reda. Ideologija je vrijednosni sistem usmjeren na akciju. Postoji težnje politike islama da stvori teokratiju u kojoj bi politički i drugi poslovi bili zasnovani na višem vjerskom načelu. Imamo dvije vrste vojnih režime. To je režim u kome se položaj na vlasti određuje na osnovu položaja u vjerskoj hijerarhiji. .daju prikaz postojećeg poretka. Upotrijebio ga je za označavanje nauke o idejama. slobodna štampa) su oslabljene ili ukinute. ili praksa vladavine u kojoj se vlada bez obzira na saglasnost naroda. Vodeći položaj u vladi određuju se na osnovu mjesta u vojnom lancu komandovanja. POLITIČKE IDEOLOGIJE Šta je politička ideologija Termin ideologija je prvi upotrijebio francuski filozof Desti de Trasi.

pravdu i autoritet. vlast i društveni odnosi uvijek treba da se zasnivaju na pristanku. Džon Stjuart Mil britanski filozof. Velika vlada je intervencionistička vlada. Liberali vjeruju da postoji ravnoteža između suprotstavljenih pogleda i interesa i zato odbacuju ideju o nerješivom konfliktu. Ljudska biča se smatraju sebičnim i samodovoljnim stvorenjima. Moderni liberalizam odlikuje se blagonaklonijim odnosom prema državnom intervencionizmu. ekonomista i političar. Sloboda Lična sloboda predstavlja središnju vrijednost liberalizma. odnosno liberaluizam blagostanja. Džon Lok engleski filozof i političar. On odražava vjerovanje u vrhunski značaj ljudske jedinke u odnosu na bilo koju društvenu grupu ili kolektivno tijelo. Liberali prihvataju ideal po kome bi svi ljudi trebalo da uživaju jednake maksimalne slobode. Razum Liberali smatraju da svijet ima racionalnu strukturu koja se može spoznati razumom i analitičkim istraživanjem. Vlast mora da počiva na pristanku onih kojima se vlada.Milovo raznovrsno i složeno djelo označilo je prelaz od klasičnog ka modernom liberalizmu. Njoj se daje prednost u odnosu na jednakost. Redistribucija smanjenje materijalne nejednakosti kombinacijom progresivnog oporezivanja i socijalnih davanja.Elementi liberalizma Individualizam predstavlja osnovno načelo liberalne ideologije. Klasični liberalizam središnja tema klasičnog liberalizma jeste da podržava krajnji vid individualizma. slobodu i svojinu. odnosno na sporazumu koji proističe iz slobode volje. To se iskazuje u liberalnom zastupanju jednakih prava pogotovo u obliku pravne i političke jednakosti. Imao je nepovjerenje preme državnoj intervenciji. Atomizam je vjerovanje da je društvo sastavljeno od skupa pojedinaca koji jedni drugima duguju veoma malo ili ništa.Mila takozvani novi liberali zastupali su šire pozitivno viđenje slobode. Ovo stanovište dalo je osnov za socijalni liberalizam. Pristanak po liberalnom gledištu. 7 . To se postiže podjelom vlasti stvaranjem sistema kontrole i ravnoteže između različitih ustanova vlasti. Tolerancija liberali vjeruju da je tolerancija istovremeno garant individualne slobode i sredstvo za uvećevanje društvenog bogatstva. Smatra se da lajzes-fer kapitalizam obezbjeđuje napredak. određena kao pravo na život.S. gdje se pod sposobnošću smatra talenat ujedinjen s teškim radom. čvrsta vjera u mehanizme slobodnog tržišta i najbolje funkcionisanje ekonomije kad se vlada u nju ne miješa. Lok je bio mislilac koji je najviše doprineo razvoju ranog liberalizma i stavljo je poseban naglasak na prirodna prava. Jednakost individualizam podrazumijeva vjerovanje u fundamentalne jednakosti. Takođe temelj ovog stanovišta čini ekonomski liberalizam. Pod uticajem djela Dž. podrazumijeva se upravljanje ekonomijom i kontrola društva. Najznačajnija njegova djela su Pisma o toleranciji i Dvije rasprave o vladi. Konstitucionalizam liberali vjeruju u ograničenu vladu. Pravo glasa žene i stvaranje radničkih zadruga su ciljevi za koje se Mil zalagao. podržava ličnu slobodu i obezbjeđuje društvenu pravdu oslanjajući se na uspone i padove pojedinca. Naglasak je stavljao na kvalitet individualnog života. Liberali zastupaju načelo meriokratije. odnosno prava koja je podario Bog.

Noblese oblige odgovornost da se štite oni koji su manje sreće ili manje privilegovani. samo čuvari svojine koja je ili naslijeđema ili može biti od vrijednosti za buduća pokolenja. Posjedovanje ne podrazumijeva samo prava već i obaveze. i početkom 19. iskustvo ili obrazovanje da djeluju mudro u sopstvenom interesu.konzervativne ideje javile su se krajem 18. Pragmatizam – uvjerenje da djelovanje treba da bude oblikovano prema praktičnim uslovima i ciljevima. Torijevstvo izražava viđenje organske ravnoteže-jedinstvenu i stabilnu hijerarhiju. Hijerarhija . Konzervativizam je čvrsto stao u odbranu tradicionalnog društvenog poretka koji je sve ozbiljnije dovođen u pitanje. Konzervativizam. naglašavanjem tradicije i podrškom dužnostima i organicizmu. Iako je bio naklonjen Američkoj revoluciji. Torijevstvo je ideološki pogled koji se odlikuje vjerovanjem u hijerarhiju. Paternalizam se zasniva na kombinaciji razboritosti i načela. jer je društvo povezano obavezama i odgovornostima.Britanija bude podijeljena na bogate i siromašne. Hijerarhija i nejednakost ipak ne prouzrokuju sukob. sa njenim različitim ustanovama koje doprinose zdravlju i stabilnosti društva. konzervativci su tradicionalno shvatali kao organsku cjelinu (živo biće). Najpoznatije djelo mu je Razmišljenje o revoluciji u Francuskoj.Edmond Berk britanski državnik i politički teoretičar. Nesavršenost čovjeka – konzervativno viđenje ljudske prirode je izuzetno pesimistično. Zbog toga konzervativci radije opisuju svoja uvjerenja kao način razmišljanja ilim pristup životu nego kao ideologiju. tako što ljudima ukazuje na to ko su i šta se od njih očekuje. Osim toga ljudi su moralno iskvareni. imaju potrebu da žive u stabilnim i uređenim zajednicama. Mi smo. One su došle kao odgovor na ubrzane ekonomske i političke promjene koje je simbolizovala Francuska revolucija. hijerarhije i dužnosti. vijeka. izražava se strah od društvene revolucije. jednakost i bratstvo. Društvo je stoga oblikovano po prirodnoj nužnosti. tvrdeći da se mudrost nalazi u iskustvu i tradicijhi. Iz ovog učenja proisteklo je načelo jedne nacije koja oredstavlja ugaoni kamen onoga što se može nazvati torijevskom pozicijom. to je stari poredak. Organicizam – umjesto da vide društvo kao proizvod čovjekovih sposobnosti. Elementi konzervativizma Tradicija odražava sakupljeno znanje prošlosti i ustanova i praksu koje su izdržale ispit vremena i zato bi trebalo da budu očuvane za dobro sadašnjih i budućih generacija. Uglavnom upozorava na opasnost da V. i podstiče ih da poštuju zakone i svojinu drugih. 8 . Svojina – konzervativci smatraju da je vlasništvo ključno zato što ljudima daje sigurnost. Vrijednost vlasti je u tome što je izvor društvenog jedinstva. oštro je kritikovao pokušaj da se Francuska politika oblikuje u skladu sa načelima kao što su sloboda. Paternalistički konzervativizam Paternalistička grana konzervativne misli u potpunosti je u skladu s principima organicizma. Vlast – konzervativci smatraju da je vođstvo koje pruža smijer i podršku onima koji ne posjeduju znanje. Kroz svoja djela kritički se osvrće na francusku revoluciju. Po njemu.po konzervaivnom shvatanju u organskom su društvu različiti položaji prirodni i neizbježni. dovodi se u vezu sa apsolutističkim uređenjem koje je prethodilo Francuskoj revoluciji. na neki način. Konzervativizam se vraćo na ansien režim. ljudska bića su ograničena i zavisna. odnosno uprljani sebičnošću. pohlepom i žeđu za moći.

vijeka. vjeru i naciju. Revizionizam . Krajem 19. odnosno ustanovljenih vjerovanja. popustljivost podrazumijeva da ne postoje autoritativne vrijednosti. i širenja leberalnih. 9 . odnosno reganizma. moglo bi se reći svjetski uticaj na opšte pomjeranje od državnih ka tržišno usmjerenim oblicima organizacije. Popustljivost – sklonost da se dozvoli ljudima da čine sopstvene moralne odluke. vijeka socijalistički pokret je bio podjeljen na dva suprotstavljena tabora i to: Revolucionarni socijalisti koji su slijedili primjer Lenjina i boljševika (nazivali su sebe komunistima). kao što su Fridrih Hajek i Milton Fridman i filozofa Roberta Nozika. prihvatali ono što je kasnije nazvano socijaldemokratijom. i bio je nemilosrdan kritičar socijalizma. Država dadilja – država sa širokim društvenim odgovornostima. Socijalisti su skloni naglašavanju brige za prirodu i objašnjavanju individualnog ponašanja prevashodno društvenim a ne urođenim osobinama. Neokonzervativizam prihvata konzervativna društvena načela iz 19. koju je označio kraj poslijeratnog buma. vijeka. čije su ideje činile osnov komunizma 20. odnosno progresivnih društvenih vrijednosti. čvrsto je vjerovao u individualizam i tržište. termin podrazumijeva da su socijalni programi neopravdani i ponižavajući za pojedinca. Tokom većeg dijela 20. naročito onim koje se odnose na porodicu. revizionizam može da podrazumijeva napuštanje načela ili slabljenje načela. Socijalizam se razvio kao reakcija na pojavu industrijskog kapitalizma. Ove ideje su bile najutjecajnije u V. Fridrih fon Hajek – Austrijski ekonomista i politički filozof. izgrađeno na načelu zajedničke svojine. Najpoznatija djela: Put ka ropstvu i Poredak slobode. Najuticajniji predstavnik ovog vida socijalizma je Karl Marks.promjena izvornih. koju bi zamijenilo kvalitativno drukčije socijalističko društvo. i rastuće zabrinutosti zbog rastakanja društva i pada autoriteta. jer ih razdiru sukobi i po prirodi su nestabilna. Noseči stubovi neoliberalizma su tržište i pojedinac. Neokonzervativci negativno gledaju na pojavu multikulturnih i multivjerskih društava. gdje su osamdesetih godina dobile oblik tačerizma. Kao predstavnik tkz. vijeka pojavilo se reformističko socijalističko učenje koje se zasnivalo na dva izvora: humanistička tradicija etičkog socijalizma povezana sa misliocima kao što su Robert Oven. Austrijske škole.Nova desnica predstavlja novinu u konzervativnoj misli i može se smatrati vrstom kontrarevolucije protiv pomijeranja ka državnom intervencionizmu posle 1945. Osnovni neoliberalni cilj je «potisnuti granice države» pošto se vjeruje da će neregulisani tržišni kapitalizam donijeti djelotvornost. dok su reformski socijalisti koji su zastupali vid ustavne politike. Šarl Furije i Vilijam Moris i obliku revizionističkog marksizma kojeg je razvio Edvard Bernštajn. Do propasti komunizma su dovele revolucije u Istočnoj Europi 1989-1991.Britaniji i SAD. Ideje nove desnice nastale su sedamdesetih godina 20. Neoliberalizam je savremena verzija klasične političke ekonomije koja je razvijena u djelima ekonomista slobodnog tržišta. pruvredni rast i rašireno bogatstvo. Imao je za cilj ukidanje kapitalističke ekonomije zasnovane na tržišnoj razmjeni. Smatra se da autoritet osigurava društvenu stabilnost tako što obezbjeđuje disciplinu i jedinstvo i čini civilizovan život mogućim. Elementi socijalizma Zajednica – Suština socijalizma je u viđenju ljudi kao društvanih bića koje povezuje čovječanstvo. i izvršile širi. vijeka kao posledica navodne proposti kejnzijanske socijaldemokratije. Konzervativna nova desnica želi da obnovi autoritet sugerišući povratak tradicionalnim vrijednostima.

Otuđenje – je proces u kome je radništvo u kapitalizmu svedeno na puku robu. Društvena jednakost – predstavlja osnovnu vrijednost socijalizma. Dodatna vrijednost – Trka za profitom nagoni kapitalistička preduzeća da izvuku «dodatnu vrijednost» iz radnika tako što ih plaćaju manje nego što njihov rad vrijedi. pohlepu i društvene podjele. jer je tradicionalno radničku klasu smatrao za sredstvo društvene promjene. predstavljao najznačajniju alternativu liberalnom racionalizmu.Bratstvo – Pošto su ljudi dio čovječanstva. što navodi na zaključak da se društveni i istorijski razvoj mogu objasniti na osnovu ekonomslih i klasnih činilaca. od samih sebe kao kreativnih i društvanih bića. socijalizam se obično povezuje s interesima radničke klase. procesa rada. Ona dovodi do podjele na buržoaziju (kapitalističku klasu) i proleterijat koji preživljava tako što prodaje svoj rad. drugih radnika i konačno. Društvena klasa – Socijalisti su analizirali društvo na osnovu raspodjele zarada. njih povezuje prijateljstvo. Marksizam je kao teorijski sistem. Komunizam – Marks je predvidio da će s proleterskom revolucijom započeti prelazni socijalistički period. Kasnije je ipak razmatrao mogučnost mirnog prelaska u socijalizam. Ovo je podstaklo socijaliste da daju prednost saradnji u odnosu na takmičenje. Klasna borba – Osnovna protivrječnost kapitalističkog društva potiče od postojanja privatne svojine. Dijalektička promjena – Marks je vjerovao da je pokretačka snaga istorijskih promjena dijalektika. drugo. a ne na osnovu sposobnosti i rada. Kao politička snaga. Klasična formulacija ovog načela sadržana je u Marksovom komunističkom principu «svako prema sposobnostima. Kapitalizam je zbog toga nestabilan jer proleterijat ne može zauvijek da prihvati eksploataciju i tlačenje. jednakosti rezultata nasuprot jednakosti šansi. Potrebe – naklonost prema jednakosti takođe je sadržano u socijalističkom uvjerenju da bi materijalna dobra trebalo da budu raspodjeljena na osnovu potreba. Po tom shvatanju. Kako klasne suprotnosti budu nestajale i kad nastane komunističko društvo bogatstvo će biti vlasništvo svih za zadovoljenje istinskih ljudskih potreba. 10 . Zajednička svojina – Socijalisti zastupaju zajedničku svojinu pošto predstavlja sredstvo kojim se povezuju materijalni resursi za zajedničko dobro. Proleterska revolucija – Marks je proglasio proletersku revoluciju za neminovnu i predvidjeo da će se ona odigrati kao spontan ustanak čiji je cilj preuzimanje kontrole nad sredstvima za proizvodnju. Elementi marksizma Istorijski materijalizam – Ugaoni kamen marksističke filozofije predstavlja ono što je Engels nazvao marksističko shvatanje istorije. Socijalisti posebno naglašavaju značaj društvene jednakosti. U materijalističkom vidu ovaj model podrazumijeva da su istorijske promjene posledica unutrašnjih suprotnosti u okviru načina proizvodnje. dok se za privatnu svojinu smatra da podstiče sebičnost. kao i kolektivizmu u odnosu na individualizam. Marks je smatrao da ekonomska baza uslovljava ili određuje ideološku i političku nadgradnju. radnici su otuđeni od proizvoda sopstvenog rada. marksizam se smatrao za najvećeg neprijatelja zapadnog kapitalizma. u vidu međunarodnog komunističkog pokreta. svakom prema potrebama». Ona takođe čini osnov za uživanje zakonskih i političkih prava. odnosno bratstvo. odnosno bogatstva i tako su vidjeli klasu kao značajnu društvenu podjelu. čak društvene revolucije.

kao i države širom Istočne Evrope. etničkih manjina i žena. uspostavio je izuzetno okrutnu totalitarnu diktaturu. On nije polagao nadu u proleterijat. Moderni marksizam Složeniji i suptilniji vid marksizma razvijen je u Zapadnoj Evropi. Perestrojka – restruktuiranje. odvajanje od istinske. Gorbačovljev proces reformi «perestrojka» 1985-1991 uspio je da ukaže na nedostatke sistema planiranja i oslobodio dugo potiskivane političke snage. već u marginalizovane grupe poput studenata. Josif Staljin – postao je generalni sekretar partije 1922. Najpoznatije djelo mu je Um i revolucija. Marksovo klasično djelo je Kapital. pojedinca i zajednice. Drugim riječime. Klasna svijest – marksistički pojam koji označava pravilno shvatanje klasnih interesa i volju da se oni slijede. a ne samo da su lutke koje komtrolišu bezlične materijalne snage. Razvio je oblik neomarksizma koji se u velikoj mjeri zasnivao na učenju Hegela i Frojda. klasa koja je klasno svjesna je klasa za sebe. odnosno partiji-avangardi.Karl Marks – njemački filozof. Dijalektički materijalizam – sirov i deterministički oblik marksizma koji je dominirao intelektualnim životom u ortodoksnim komunističkim državama. Zapadni msrksizam je uglavnom bio pod uticajem Hegelovih ideja i naglaska na čovjeku kao stvaraocu koji se nalazi u ranim Marksovim radovima. ekonomista i politički mislilac. Sjeverna Koreja i Kuba. Njegovo ideološko naslijeđe je tijesno povezano sa doktrinom o socijalizmu u jednoj državi. a ne tržišnih načela. Ortodoksni komunizam Marksizam je neraskidivo povezan sa iskustvom sovjetskog komunizma i posebno sa doprinosom prva dva sovjetska lidera V. Predstavnici modernog marksizma su Đerđ Lukač i predstavnici Frankurtske škole čiji su glavni predstavnici:Teodor Adorno.Lenjina i Josifa Staljina. Staljin je tokom preoblikovanja sovjetskog društva stvorio model ortodoksnog komunizma koji su posle 1945. učinili su to kao partijaavangarda. Staljinove promjene su bile posledica njegove najvažnije ideološke doktrine «socijalizma u jednoj državi». slogan koji se odnosi na pokušaj da se u okiru komunističkog obrasca liberalizuje i demokratizuje sovjetski sistem. Herbert Markuze njemački filozof i jedan od osnivača Frankfurtske škole. Kad su Lenjinovi boljševici 1917. za ljudska bića se smatra da stvaraju istoriju. koja je nosila ideju da SSSR može da izgradi socijalizam bez međunarodne revolucije. U stvari tako je diktatura proleterijata postala diktatura komunističke partije. Osnovni Lenjinov doprinos marksizmu bila je njegova teorija o revolucionarnoj.I. osvojili vlast u Rusiji. slijedile Kina. Socijaldemokratija se zalaže za ravnotežu između tržišta i države. tvrdeći da djeluju u interesu radničke klase. Otuđenje – stanje ili proces depersonilizacije. Pošto je posle Lenjinove smrti izašao kao pobjednik u borbi za vlast. odnosno suštinske prirode. Maks Horkhajmer i Herbert Markuze. a najpoznatije i najpristupačnije je Komunistički manifest. 11 . označavan kao otac komunizma 20. stoljeća. U središtu socijaldemokratije se nalazi kompromis između prihvatanja kapitalizma kao jednog pouzdanog mehanizma za stvaranje bogatstva i želje da se ono raspodjeljuje na osnovu moralnih.

njemački socijalistički političar i teoretičar. heroizma i rata. ali ih sve ujedinjuje želja da se ženama dodjeli značajnija uloga u društvu.rata. Političari trećeg puta obično se zalažu za reformu socijalnog sektora. prihvatanje liberalne ideje jednakosti šansi i meritokratije. Francuski anarhista Prudon razvio je mutualizam. To se dogodilo iz više razloga.Osnovna osobina moderne socijaldemokratske misli jeste briga za marginalce u društvu. Određuje se na osnovu načela kao što su socijalna zaštita. redistribucija i društvena pravda. Eduard Bernštajn . tokom oeamdesetih i devedesetih godina 20. Italijanski fašizam se zasnivao na poštovanju i odanosti totalitarnoj državi. Zbog toga su političari i politički mislioci prihvatili ideju trećeg puta. Nisu svi fašisti isto razmišljali. Njemački nacionalsocijaliam zasniva se na rasizmu. Ostale ideološke tradicije Fašizam – Dva osnovna pojavna oblika fašizma bili su Musolinijeva fašistička diltatura u Italiji i Hitlerova nacistička diktatura u Njemačkoj. Džon Rols – američki profesor i politički filozof. Preduzetništvo – vrijednost i praksa povezani s tržišnim rizikom i poslovanjem usmjerenim na profit. Često se smatra za jednog od osnivača moderne socijaldemokratije. Feminizam – Postije različite feminističke teorije.rata. Anarhizam – Među ideologijama anarhizam predstavlja izuzetak jer ni jedna anarhistička partija nije uspjela da osvoji vlast. Adolf Hitler – njemački nacistički diktator. uvjerenje da su male zajednice sposobne da regulišu svoje živote sistemom pravedne razmjene. Ipak. načelno prihvatanje globalizacije. predstavljenog u knjizi Majn kampf. Rus Pjotr Kropotkin razvio je oblik anarhokomunizma. slabe i ranjive. moći. Individualnost nije cijenjena. Najpoznatije mu je djelo Evolutivni socijalizam. jer pojedinac mora da utone u identitet zajednice ili društvene grupe. Anarhisti kao što je Vilijam Godvin vjerovali su da su ljudska bića u stanju da mirno regulišu međusobne odnose. Vrijednosti kao što su racionalnost. vođstva. Njegova knjiga Teorija pravde je jedno od najvažnijih djela napisanih na engleskom jeziku posle II sv. Osnovno motiv koji se provlači kroz fašizam jeste slika organski ujedinjene nacionalne zajednice. Osnovu Hitlerovog pogleda na svijet. Hitlerova politika bila je glavni uzrok holokausta i izbijanja II sv. napredak. Njegove dvije teorije su arijevstvo (vjerovanje da njemački narod treba da vlada svijetom) i snažan oblik antisemitizma (jevreji se označavaju kao istinsko zlo koje treba uništiti). a da je vlada oblik neželjene prinude. Glavni motiv anarhizma je vjerovanje da je politička vlast u svim oblicima zla i nepotrebna (anarhija doslovno znači bezvlašće). čini pokušaj da se ekspanzionistički njemački nacionalizam i snažan antisemitizam spoje u teoriju istorije po kojoj postoji neprekidna borba između dobra i zla. Osnovne teze feminizma su da društvo 12 . ukazujući da ortodoksni marksizam treba izmijeniti i modernizovati. kao što su: uvjerenje da je socijalizam «mrtav». Rols je predstavio teoriju pravde koja se zasniva na uvjerenju da se društvena nejednakost može opravdati jedino ako je u korist najugroženijih. nasuprot liberalizmu dodjeljiuje vladi ključnu privrednu i društvenu ulogu. što se očitava u vjerovanju u snagu jedinstva. sloboda i jednakost bile su odbačene u ime borbe. stoljeća socijaldemokratija je bila u očiglednom povlačenju. Mogu se izdvojiti određene osobine trećeg puta. Berštajn je bio vodeći zastupnik revizionizma.

a najznačajniji moderni fundamentalizam je islamski. Politički i društveni život treba da bude organizovan na istinskim vjerskim načelima.karakteriše neravnopravnost među polovima i da se poredak muške moći treba srušiti. postmodernost – Postmodernisti tvrde da ne postoji ono što se naziva datost. Najvažnije djelo je Odbrana prava žene u kojem se naglašavaju jednaka prava žene. Tako je postmodernizam primjer antifundamentalizma. odnijela pobjedu nad svojim suparnicima i da je ta pobjeda konačna. Ekologija – predstavlja istraživanje odnosa između živih organizama i njihovog okruženja. Postoje tri suprotstavljene feminističke tradicije: -liberalne feministkinje koje pokušavaju da shvate žensku potčinjenost u društvu. se. -socijalističke feministkinje. Islamski fundamentalizam posto je poznat zahvaljujući Iranskoj revoluciji. Ono što enviromentalizam čini radikalnim je to da nudi alternativu antropocentričnom stanovištu. Antropocentrizam – vjerovanje da ljudske potrebe i interesi imaju najveći moralni i filozofski značaj. Naglasak. Njegove pristalice obično pokazuju ozbiljnost i vatrenost koje proističu iz doktrinarne čvrstine. Postoje različiti oblici fundamentalizma (hrišćanski. Fundamentalizam – je način mišljenja u kome se određena načela smatraju za suštinske istine koje imaju neprikosnoven autoritet. one vjeruju da je podjela među polovima poiltički značajna i najvažnija podjela u društvu. -radikalne feministkinje. Drugo ističe da je posledica neuspjeha sekularizma da zadovolji ljudsku želju za duhovnom istinom. već da je jedna od njih. Vjerski fundamentalizam – se razlikuje po tome što posmatra politiku kao sekundarne u odnosu na vjerske doktrine. hinduistički). Ovaj esej se nadovezao na propast komunizma u Istočnoj Evropi. Postmodernizam. dakle. rasprave i demokratije. Sekularizam – je vjerovanje da religija ne bi trebalo da utiče na svjetovne odnose. Ekologizam je politička doktrina koja se zasniva na ekološkim pretpostavkama o postojanju veze između ljudske vrste i prirode. stavlja na značaj diskursa. 13 . On nije tvrdio da je politička ideologija postala beznačajna. Kraj ideologije – Veliki doprinos ovoj raspravi dao je Fransis Fukujama. koji je Fukujama smatrao pokazateljem nestanka marksizma-lenjinizma kao svjetski značajne ideologije. Meri Vulstonkraft – britanska teoritičarka i feministkinja. Postoje dva suprotstavljena objašnjenja fundamentalizma: Prvo prikazuje fundamentalizam kao prilogađavanje društva na sekularizovanu kulturu. Ideologija zaštite životne sredine (enviromentalizam) – Ova ideologija odražava brigu zbog štete koja se nanosi prirodi ubrzanim ekonomskim razvojem. one su ukazivale na ekonomski značaj žena koje su posvećene porodici. Istovremeno iskazuje uznemirenost zbog pada kvaliteta ljudskog života i zabrinutost za opstanak ljudske vrste. jevrejski. a posebno pravo na obrazovanje. obično se ogleda u težnji da se crkva odvoji od države. ideja apsolutne i univerzalne istine mora da se odbaci kao arogantna prevara. Socijalna interaktivnost – odnosi između ljudi koji imaju visok stepen autonomije u smislu reciprociteta i međuzavisnosti. Ona je razvila prvu sistematičnu feminističku kritiku. liberalna demokratija.

Feministkinje zahtjevaju demokratizaciju porodičnog života. bez sumnje.DEMOKRATIJA Definisanje demokratije – Demokratija je nastala od grčke riječi kratos. koji je osnovno obilježje onoga što se obično naziva predstavnička demokratija. odnosi se na sve ljude. pri čemu se politika usko određuje. Pojam narod se može tumačiti na više načina: . Direktna i predstavnička demokratija – direktna demokratija zasniva se na direktnom. Problem sa demokratijom jeste baš njene popularnost koja je dovela u pitanje značaj političkog pojma. Postoje i modeli demokratije koji se zasnivaju na načelu vladavine za narod. Predstavnička demokratija predstavlja ograničen i posredan oblik demokratije. odnosno kolektivni interesi. to jest na cjelokupno stanovništvo jedne zemlje. pak. majorizacija podrazumijeva ignorisanje manjina i pojedinaca. svaki demokratski sistem je ponekad ozbiljno ograničavao političku participaciju. koja znači vlast.konačno. Ograničena je jer je učestvovanje naroda u vladanju rijetko i kratko. Socijalisti i radikalni demokrati. obično zasnovana na monopolu vođe. narodna participacija znači neposredno i stalno učešće u donošenju odluka. Pojam koji svakome može da znači sve suočava se s opasnošću da ne znači ništa. često zastupaju alternativno gledište. za narod se može smatrati skup slobodnih i jednakih pojedinaca koji imaju pravo da donose autonomne odluke. U direktnoj demokratiji. i svedeno na čin glasanja svakih nekoliko godina. da učestvuju u donošenju ključnih odluka koje utiču na njihove živote i određuju sudbine društva. odnosno vladavina. Majorizacija – teorija ili praksa u kojima se prioritet određuje na osnovu volje većine. Gdje su granice narodne vladavine Modeli demokratije koji se zasnivaju na liberalnom individualizmu obično podrazumijevaju da demokratija bude ograničena na politički život. Pod ovim se podrazumijeva da ljudi vladaju sobom. U stvarnosti. narod. U radikalnoj demokratiji narodu se pripisuje osnovno pravo da učestvuje na donošenju bilo koje odluke koja utiče na njegov život. .. Dakle ona znači vladavinu demosa (demos se odnosi na narod). Šta je narod – na prvi pogled. Najočitiji primjer predstavljaju tkz. Drugačiji i češći oblik demokratske participacije jeste čin glasanja. Na koji način bi narod trebalo da vlada Većina shvatanja demokratije zasniva se na načelu vladavine naroda. masovnim okupljanjima i sl. neposrednom i stalnom učestvovanju građana u vršenju vlasti. i to na referendumima.pod narodom se može smatrati većina i . već jedino bira one koji će vladati u njegovo ime. totalitarne demokratije koje su se razvile pod fašističkom diktaturom Musolinija i Hitlera. Ona daje 14 .narod se može smatrati za jedinstveno tijelo koje povezuju zajednički. Plebiscitarna demokratija – je oblik demokratske vladavine koji se zasniva na referendumu i djeluje preko neposredne veze vladara i onih kojima se vlada. Posredna je pošto vlast ne vrši sam narod. Totalitarna demokratija – apsolutna diktatura koja se prikazuje kao demokratija. Ovo učestvovanje se javlja u velikom broju oblika.

protektivna demokratija. Za Rusoa demokratija je u krajnjoj mjeri bila sredstvo pomoću kojeg ljudska bića mogu da ostvare slobodu. a potiče iz djela Džona Stjuarta Mila. atinska demokratija razvila je izuzetan vid neposredne narodne vladavine.klasična demokratija. Najpoznatija djela su mu: Fragmenti o vladi i Uvod u načela morala. vijeka obnovili mislioci nove ljevice. Đeremi Bentam – britanski filozof i osnivač utilitarizma. Protektivna demokratija ima za cilj da građanima pruži najširu mogućnost da žive onako kako žele. Korist – upotrebna vrijednost.mogućnost javnosti da svoje poglede na politička pitanja iskaže neposredno. On je predložio rješenje u djelu Država. Glavni cilj ovog oblika demokratije je da se građani zaštite od zloupotreba vlasti. zadovoljstvo koje proističe iz materijalne potrošnje. ona su suštinska i zato neotuđiva. 15 . Postoji i umjereniji oblik razvojne demokratije. . Istu zabrinutost dijelio je i Džon Lok koji je tvrdio da se pravo glasa zasniva na postojanju prirodnih prava. ubrzo se centar pažnje pomjera na razvoj čovjeka i zajednice. odnosno gradu-državi antičke Grčke.narodna demokratija Klasična demokratija – Klasični model demokratije zasniva se na polisu. Protektivna demokratija – Ovaj vid demokratije odnosi se na rane liberalne mislioce koji su željeli da stvore prostor za individualne slobode. Zato je ona u saglasnosti sa lajzes-fer kapitalizmom i vjerovanjem da pojedinci trebaju da budu odgovorni za ekonomske i društvene uslove u kojima žive. Oni uzdižu vrijednosti participativnog društva. koji je u saglasnosti s liberalnim modelom predstavničke vlade. Protektivni oblik demokratije je ograničen i posredan. Razvojna demokratija Iako je rana demokratska teorija bila usredotočena na zaštitu prava pojedinaca. Iako je ovaj model izvršio snažan uticaj na mislioce poput Rusoa i Marksa. Prirodna prava – su prava koja je dodjelio bog. Najradikalnija novina bio je model koji je razvio Žan-Žak Ruso. Utlitaristička podrška demokratiji se zasniva na potrebi da se zaštite interesi pojedinca. po Milu demokratija je obrazovno iskustvo. Atinska demokratija proizvodila je oblik vladavine koji se odvija na masovnim okupljanjima. Ovo je dovelo do nastanka novih modela demokratske vladavine koji se mogu nazvati sistemima razvojne demokratije. Kao zastupnik lajzes-fer privrede. Oblici demokratije . Ono što je ovu demokratiju činilo izuzetnom bio je stepen političkog djelovanja njenih građana. Rusove ideje su pomogle oblikovanju savremene ideje participativne demokratije koju su sedamdesetih godina 20. posto je jak zagovornik političke demokratije. Razvio je moralni i filozofski sistem koji se zasniva na ideji da su ljudska bića sebična stvorenja.razvojna demokratija i . . u kome je svaki građanin u stanju da ostvari ispunjenje tako što učestvuje u odlučivanju koje utiče na njegov život. a posebno na sistemu vladavine koji je bio razvijen u najvećem i najmoćnijem grčkom gradu-državi Atini. Ukratko. Najznačajniji kritičar ovog oblika demokratije bio je Platon. Rusove teorije su kritikovane zato što prave razliku između istinske i subjektivne volje građana. Ovaj oblik demokratije se često kritikuje zbog prostora koji otvara demagogiji.

često se naziva «medisonska demokratija».pluralizam.Pristanak – je saglasnost. Parlamentarna demokratija je ravnoteža između učestvovanja naroda i vladavine elite.nova desnica i . u politici obično dogovor o potčinjavanju. Žan-Žak Ruso francuski politički filozof i filozof morala. Njena najznačajnija obilježja: . Teoretičari na različite načine tumače ovaj oblik demokratije. Njegova djela. Sistem vladavine velikog broja manjina. Parlamentarna demokratija – je oblik demokratske vladavine koji funkcioniše kroz deliberativnu skupštinu. On se posebno koristio za označavanje cilja društvene jednakosti koja se ostvaruje zajedničkim vlasništvom nad bogatstvom. Najpoznatija djela: Emil. Deliberativna demokratija – oblik demokratije u kome se naglašava potreba za raspravom kako bi se odredio javni interes. Najznačajnija među ovim tumačenjima su ona koja su dali: . Slabost ovog modela je u tome što je Lenjin propustio da u njeg ugradi mehanizam koji bi kontrolisao vlast komunističke partije. Kao vođa boljševičke partije bio je prvi lider SSSR-a.korporativizam. koja predstavlja posrednu vezu između vlade i onih kojima se vlada. Lenjin – ruski marksistički teoretičar i aktivan revolucionar. Marks je vjerovo da bi rušenje kapitalizma podstaklo razvoj istinske demokratije. u stvarnosti sva vlast u SSSR je prešla u ruke komunista. U svojim djelima izražava duboku vjeru u dobrotu prirodnog i iskvarenost društvenog čovjeka. Izvršio je najveći intelektualni uticaj na Francusku revoluciju. zasnovan na podjeli vlasti. koji je posle toga nastao. Društveni ugovor i Autobiografija ispovjesti. najpoznatija : Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma i Država i revolucija.marksizam. dvodomosti i federalizmu. V. . On je predložio sistem podijeljene vlade. U potpunosti je bio samouk. Narodna demokratija – Pojam narodna demokratija proistekao je iz ortodoksnih komunističkih režima koji su poslije II svjetskog rata nastali na Sovjetskom modelu.osnov liberalne demokratije su takmičenje i mogučnost izbora. Pluralčistička ideja jr prvi put sistematično razvijena u prilogu Džejmsa Medisona u Federalističkim spisima. . Njegov doprinos marksizmu predstavlja teoriju o revolucionarnoj partiji koju je iznio u svom djelu Šta da se radi.u liberalnoj demokratiji postavljena je jasna razlika između države i civilnog društva. jednak zajedničkom dobru. Lenjin je smatrao da svu vlast treba dati sovjetima. čak svjetsko prihvatanje određenog modela demokratije. .liberalna demokratija je posredna i predstavnički oblik demokratije. Najuticajniji savremani 16 .elitizam. Lenjinov ugled je neraskidivo povezan s tokom Sovjetske istorije. Opšta volja – istinski interes kolektivnog tijela.I. Marksiste je privlačio pojam demokratije zbog njenih jasnih egalitarnih posljedica. . koji se obično naziva liberalna. Savremena partijska politika ispoljila je ideje parlamentarne i mandatske demokratije. Demokratija na djelu: suprotstavljena gledišta Postoji široko. .

i još uvijek znači. čiji je prikaz strukture moći u SAD imao značajan uticaj. Elitizam je praksa ili vjerovanje u vladavinu elite. Pluralizam – je teorija raspodjele političke moći po kojoj je moć široko i ravnomjerno raspoređena u društvu. koje državnim službenicima. koji označava vladavinu velikog broja. ali nije u stanju da promijeni okolnost da je vlast u rukama neke elite. ili liberalnog korporativizma. On u Eliti moći prikazuje SAD kao državu kojom vlada mreža vodećih grupa. Moske i Mihelsa zastupali su stanovište da je vladavina elita neizbježno i poželjno obilježje društvenog života. Kad je riječ o demokratskom procesu značaj korporativizma je izuzetno velik. odnosno manjine. Kompetitivni elitizam naglašava značaj suparništva među elitama. . Jedan od njih je Rajt Mils. One upravljaju preko organizacija.visok stepen unutrašnje otvorenosti i . Većina analitičara ipak smatra da je korporativizam velika prijetnja demokratiji. a ne svih građana. Dauns je tvrdio da sistem slobodnih i takmičarskih izbora osigurava demokratsku vladavinu. Korporativizam – potiče iz fašističke Italije. 17 . Pojave u najrazvijenijim državama svijeta. od njega imaju korist samo one grupe kojima je dodijeljen privilegovan pristup vladi. najbolji.široka raspodjela političke moći između suprotstavljenih grupa. Tako ono što se naziva korporativni pluralizam prikazuje tripartitnost kao mehanizam pomoću kojeg se najznačajnije grupe i interesi u društvu takmiče za oblikovanje vladine politike. Biračko tijelo može da odluči koja će elita da vlada. odnosno kolektivne interese poslodavaca ili radnika. Ovaj model kompetitivnog elitizma je Entoni Dauns razvio u ekonomsku teoriju demokratije. korporativizam prijeti da ugrozi proces izborne. Reprenzetativno udruženje – grupa koju vlada priznaje da predstavlja opšte. Dvodomost – podjela zakonodavne vlasti koja se uspostavlja time što postoje dva (ravnopravna) skupštinska doma. doprinjele nastanku niza tripartitnih vlada.predstavnik pluralističke teorije je Robert Dal. socijalizam i demokratija. Ovo gledište se dovodi u vezu sa realističkim modelom demokratije koji je Jozef Šumpater prikazao u knjizi Kapitalizam. Osobenosti zdrave pluralističke demokratije su slijedeće: . Konačno. Pluralistička demokratija – oblik demokratije koja se iskazuje u sposobnosti organizovanih grupa i interesa da izraze narodne zahtjeve i obezbjede osjetljivost vlade na njih. ili izvrstan. a ne koncentrisana u rukama elite ili vladajuće klase. Elitizam – je nastao iz kritike egalitarnih ideja kao što su demokratija i socijalizam.neutralan vladin aparat. najviši. Kao drugo. Neki elitistički teoretičari tvrde da je vladavina elite u skladu s demokratskom odgovornošću. Zajedno sa Čarlsom Lindblomom stvorio je termin poliarhija. Osnovna osobina ovakvog sistema pluralističke demokratije je pouzdana veza između vlade i onih kojima se vlada. korporativizam više radi u korist države nego najznačajnijih ekonomskih interesa. Savremeni teoretičari uglavnom ističu koliko je određeni politički sistem daleko od demokratskog ideala. Klasični elitisti poput Pareta. elitizam – Pojam elita prvobitno je značio. Kao prvo. Elita. grupama poslodavaca i sindikatima omogućavaju da se međusobno direktno dogovaraju. koje su u obliku neokorporativizma. odnosno parlamentarne demokratije.

odnosno odbrane od samovolje vlade. . Evrokomunisti su napustili ideju revolucije i umjesto nje prihvatili miran. označava klasu koja zato što posjeduje proizvodne snage dominira nad ostalim klasama i društvom u cjelini. Po njemu. Njima manipuliše i kontrolira ih vladajuća klasa koja ima ukorjenjenu moć.Neokorporativizam – težnja izražena u zapadnim poliarhijama da se organizovanim interesnim grupama dodijele privilegije i institucionalizovani pristup procesu donošenja političkih odluka. opasnost korporativizma leži u tome što on omogućava dobro pozicioniranim interesnim grupama da kontrolišu vladu. Prema novoj desnici ovo vodi ka državnom intervencionizmu i privrednom zastoju. Marksizam – Marksističko shvatanje demokratske politike ukorijenjeno je u analizi klasa. moć nije moguće široko i podjednako rasporediti u društvu sve dok je između klasa nejednako raspodjeljena. legalni i demokratski put u socijalizam. Liberalne demokratije se shvataju kao kapitalističke ili buržoaske.elite i mase u ogromnoj mjeri prihvataju te nove strukture i procese. pošto vjeruju da privreda najbolje funkcioniše kad se vlada u nju ne miješa. Demokratizacija podrazumijeva tri procesa: . 18 . Marksizam daje izrazitu kritiku pluralističke demokratije. Savremeni marksisti su manje skloni da opišu izbornu demokratiju kao prevaru. Nova desnica – Teoretičari nove desnice su vatreni zastupnici slobodnog tržišta. a ne kao sredstvo za sprovođenje promjena u društvu. Po ovom gledištu. Demokratizacija – je prelazak iz autoritarizma u liberalnu demokratiju.pad starog režima. Teoretičari nove desnice uglavnom shvataju demokratiju kao vid zaštite. Vladajuća klasa – marksistički pojam. Evrokomunizam – oblik deradikalizovanog komunizma koji je pokušao da spoji marksizam sa liberalno-demokratskim načelima.stvaranje novih liberalno-demokratskih struktura i procesa i .

• patrijarhalna država. vijeka. . tako i fašističke misli. Država – je politička asocijacija koja uspostavlja suverenu nadležnost u okviru određenih teritorijalnih granica i vrši vlast kroz skup stalnih institucija koje su javne. Ustavna vlada – sistem vlasti koji djeluje u okviru skupa zakonskih i institucionalnih ograničenja koja ograničavaju moć i štite slobodu pojedinca. civilno društvo i državu. Pluralistička država – pluralistička teorija države ima liberalno porijeklo. Ključno pitanje kojim su se ovi mislioci bavili bile su osnove politićke obligacije. On je izdvojio tri momenta društvenog života: porodicu. .DRŽAVA Šta je država – Država se shvata na tri različita načina:idealistički.vlada je sredstvo pomoću kojeg državna vlast djeluje.država je socijalna asocijacija. Razlike između vlade i države: . po kojima su pojedinci obavezni da se potčinjavaju državi i da je poštuju. dok je vlada privremena. . Georg Vilhelm Fridrih Hegel – njemački filozof. .država je sredstvo dominacije i . funkcionalno i organizaciono. koji su sklopili pojedinci svjesni da samo uspostavljanje suverene vlasti može da ih zaštiti od nesigurnosti. Svakako najvažnija uloga države je očuvanje društvenog poretka. . dok vlada predstavlja posebne interese onih koji su na vlasti.državne ustanove su očigledno javne.država je šira od vlade. mladohegelijance i doprinjelo razvoju.država vrši bezličnu vlast . Ona vrši apsolutnu i neograničenu vlast. kako liberalne. Porijeklo ove teorije je u djelima teoretičara društvenog ugovora Tomasa Hobsa i Džona Loka iz 17.država je izraz legitimnosti. Moguće je razlikovati pet ključnih obilježja države: . • kapitalistička država. Oni su tvrdili da je država proistekla iz dobrovoljnog sporazuma. Različite teorije o državi Mogu se izdvojiti četiri suprotstavljene teorije države: • pluralistička država.država je suverena.država je vječni entitet. za razliku od privatnih institucija civilnog društva. Idealistički pristup najasnije se ogleda u djelima Hegela. odnosno svrhu državnih ustanova.država predstavlja nepromjenljive interese društva. U najznačajnijem političkom djelu Filozofija prava opisuje državu kao etički ideal i najviši izraz ljudske slobode. 19 . . nereda i surovosti prirodnog stanja.Hegel je shvatao državu kao etičku zajednicu zasnovanu na međusobnim simpatijama – «univerzalni altruizam». Organizaciono stanovište određuje državu kao aparat vlasti. Hegelovo djelo je izvršilo značajan uticaj na Marksa i druge tkz. • država levijatan. Funkcionalistički pristupi državi usredsređuju se na ulogu.

-pojedinci zaključivanjem društvenog ugovora priznaju da jedino suverena vlast može da osigura red i stabilnost. Neopluralizam – je teorija društva koja ostaje vjerna pluralističkim vrijednostima. Pulankus je istakao koliko struktura ekonomske i društvene moći ograničava autonomiju države. koje je nazvano neopluralistička teorija države. odnosno država. U tom kontekstu dominiraju dva pitanja: Prvo. marksističke i teorije nove desnice.društvo. što je u kapitalizmu buržoazija. U prvoj ističe da se država zasniva na društvu i u potpunosti je zavisna od ekonomski vladajuće klase. osnova na kojoj se zasniva pravo države da vlada. ali istovremeno ističe potrebu za osavremenjavanje klasičnog pluralizma uzimajući u obzir elitističke. uz istovremenu vjernost određenim marksističkim načelima.obaveze građanina prema državi. pluralizam je stanovište da je u liberalnim demokratijama moć široko i ravnomjerno raspoređena. neomarksisti pokušavaju da pruže alternativu mehanicističkim i determinističkim idejama 20 . odnosno preoblikuju klasične Marksove ideje.Kao teorija društva. Neomarksizam – (ponekad se naziva moderni marksizam) predstavlja pokušaj da se izmijene. U Marksovim djelima javljaju se dvije teorije države. Kao teorija države. ili šta više haosa. pošto ona posreduje između sukobljenih klasa i na taj način održava samo klasni sistem. Po drugoj teoriji autonomija države samo je relativna. obično se koristi kao teorijsko sredstvo. U njima se ističe da se država može razumjeti samo u kontekstu nejednake klasne moći i da proističe iz kapitalističkog društva i odražava ga tako što djeluje kao instrument represije dominantne klase. Teorija društvenog ugovora se sastoji iz tri dijela: -postoji predstava hipotetičkog društva bez države (prirodno stanje). bez vlasti. U knjizi Država u kapitalističkom društvu Miliband je opisao državu kao sredstvo vladajuće klase. on u osnovi ima ideju da je država neutralna zato što je otvorena prema različitim grupama i interesima. riječ anarhija se obično upotrebljava za označavanje nestabilnosti. Obadvije teorije značajno se razlikuju od liberalnog i kasnije nastalog pluralističkog modela državne moći. Neomarksisti su razvili analizu državne moći. Prirodno stanje . Čarlsa Lindbloma i Galbrajta došli su do zaključka da su savremene industrijske države složenije i manje otvorene prema pritiscima stanovništva nego što to klasični pluralizam prikazuje. intelektualnim vođstvom ili kulturnom kontrolom i u tom procesu značajnu ulogu ima država. Razvoj modernog marksizma doveo je do značajnog približavanja pluralističke i marksističke teorije. Anarhizam – doslovno. Politička obligacija . Teoretičari poput Roberta Dala. bez političke vlasti i formalne (zakonske) kontrole pojedinca. Lenjin je jasno opisao državu kao instrument represije nad eksploatisanom klasom. Kapitalistička država Marksističko shvatanje države pruža jasnu alternativu pluralističkom viđenju države kao neutralnog sudije. i svim društvenim klasama. Savremani pluralisti su prihvatili kritičkije stanovište o državi. Teorija društvenog ugovora – društveni ugovor je dobrovoljan sporazum pojedinaca zahvaljujući kojem nastaje organizovano društvo. Po mišljenju Antonija Gamšija buržoaska dominacija se u najvećoj mjeri održava hegemonijom. ističući koliko državna elita nesrazmjerno potiče iz reda privilegovanih i posrednika. -društveni ugovor obavezuje građane da se pokoravaju državi i da je poštuju.

postoji radi održavanja unutrašnjeg reda.ortodoksnog marksizma. Radikalne feministkinje tvrde da moć države odražava dublju strukturu represije u obliku patrijarhata. Rezervna armija radne snage – dostupna radna snaga koja se u vrijeme recesije može lahko otpustiti. Liberalne feministkinje vjeruju da se ravnopravnost polova može postići postepenim reformama. čime se ukazuje na cjelokupnost represije i eksploatacije kojima su žene izložene. Liberalne feministkinje su pozitivno gledale na državu. 21 . posebno se posvećujući analizi ideologije i državne moći. odnosno dobrovoljnih sporazuma koje su skolopili građani. Uloga države Različiti oblici država koji su se razvili su slijedeći: • minimalna država • razvojna država • socijaldemokratska država • kolektivistička država • totalitarna država Minimalna država – je ideal klasičnih liberala. Teza o prevelikoj ponudi obično se povezuje sa teoretičarima javnog izbora koji izučavaju način donošenja javnih odluka. čiji je cilj da obezbijede najveću moguću slobodu za pojedince. Treće. U savremenoj političkoj raspravi minimalnu državu brani nova desnica. obično kroz mehanizam izborne demokratije. pruža zaštitu od napada spolja. obezbjeđuje poštovanje ugovora. Strukturalisti ističu stepen do kojeg se institucije zasnivaju na patrijarhalnom sistemu. Radikalni feminizam . Nova desnica odlikuje se jakom antipatijom prema državnoj intervenciji u ekonomskom i društvenom životu. Razvijena su dva stanovišta: instrumentalističko i strukturalističko. Instrumentalisti smatraju državu za malo više od sredstva koje muškarci koriste za odbranu svojih interesa i održavanje strukture patrijarhata. oni nastoje da objasne Marksova pogrešna predviđanja. Minimalna država ima tri osnovne funkcije: Prvo.vid feminizma po kojem su razlike među polovima politički najznačajnije društvene podjele i uvjerenje da su one ukorijenjene u strukturu porodičnog života. Država levijatan – Predstava o državi kao levijatanu u savremenoj politici se vezuje za novu desnicu. proširenje sistema socijalne zaštite itd. Drugo. Patrijarhalna država – Savremeno razmatranje patrijarhalne države mora da uzme u obzir feminističke teorije. Ovo se ogleda u kampanji za usvajanje zakona o jednakim zaradama. Prema njoj ekonomska uloga države treba da se svede na dvije funkcije: održavanje stabilnog sredstva razmjene (čvrste valute sa niskom inflacijom) i podrška konkurenciji kontrolom monopola. odbijajući da prihvate prvenstvo ekonomije ili da proleterijatu dodijele privilegovanu ulogu. Teoretičari nove desnice objašnjavaju tendenciju širenja moći države pritiscima koji dolaze i od potražnje i od ponude. Drugo. nema nikakvu zaštitu i ima mali uticaj na tržište. legalizaciji abortusa. Prvi proističu iz samog društva. cijeneći državnu intervenciju za sredstvo kojim se ukida nejednakost među polovima i unaprjeđuje uloga žene. Patrijarhat – termin se obično koristi kao vladavina muškarca.

Socijaldemokratska država – Dok razvojne države koriste intervencionizam da podstaknu privredni napredak. Bili je to najdramatičnije u nekim postkomunističkim državama i djelimično u zemljama u razvoju. Najznačajniji rad Anarhija. Najbolji primjeri totalitarne države su Hitlerova Njemačka i Staljinov SSSR. U praksi. Ona se zato ne posvećuje toliko stvaranju bogatstva. Stoga su kejnzijanizam i društveno blagostanje dva nerazdvojna obilježja socijaldemokratske države. Ovo stanovište predstavlja podršku minimalnoj vladi i minimalnim porezima i suprotstavlja se preraspodjeli i državi blagostanja. J. jednakost i društvana pravda. to se svodi na pokušaj da se eliminišu siromaštvo i smanji društvena nejednakost.Prava – zakonska ili moralna prava da se djeluje i bude tretiran na određen način. Tajvan i Singapur. Noseći stubovi ovakvih režima su potpuno nadgledanje i policijski teror. plemena i klanovi bez 22 . čiji su primjer tigar ekonomije Istočne Azije. obično se smatra da društvena pravda podrazumijeva pristrasnost u korist jednakosti. Kolektivistička država – stavlja pod svoju kontrolu cjelokupan privredni život. Sličan model intervencije postojao je i u Francuskoj. ekonomska globalizacija doprinjela je nastanku takmičarskih država. odnosno društvene svojine. Društvena pravda – moralno opravdana raspodjela materijalnih davanja. u saglasnosti sa principima kao što su pravičnost. država i utopija. Socijaldemokratska država posebno doprinosi ispravljanju nejednakosti i nepravdi tržišne ekonomije. Za vrijeme Staljina socijalizam se praktično izjednačio sa etatizmom. i sveprisutni sistem ideološke manipulacije i kontrole. Odnedavno. Totalitarna država – Suština totalitarizma jeste stvaranje sveobuhvatne države koja utiče na svaki vid ljudskog života. građanska prava se razlikuju od ljudskih prava. Koreja. U Austriji i Njemačkoj privredni razvoj je postignut stvaranjem «partnerske države». Kao posledica toga pojavile su se nacije. Tigar ekonomije – brzorastuće i izvozno usmjerene ekonomije čiji je uzor Japan: na primjer. Najistaknutiji primjer ovakvih država bile su zemje Istočne Evrope na čelu sa SSSR-om. Kolektivizacija – ukidanje privatne svojine u korist sistema zajedničke. odnosno pravednoj raspodjeli. Tvrdio je da vlasnička prava moraju striktno da se poštuju. Klasičan primjer razvojne države je Japan. naročito ukoliko je bogatstvo stečeno pošteno ili na odgovarajući način prenešeno s jedne osobe na drugu. socijalističke intervenišu sa ciljem da doprinesu širem društvenom restrukturisanju. Razvojna država – interveniše u privrednom životu sa ciljem da podrži industrijski rast i privredni razvoj. koliko njegovoj jednakoj. gdje je država vodila ekonomiju ka međunarodnoj konkurentnosti. vijeka. One su težile da u potpunostu ukinu privatno poduzetništvo i uspostave centralno planiranje ekonomije kojima upravljaju komiteti za planiranje (komandne ekonomije). Prazna država – Uloga i značaj države su ugroženi događajima koji su obilježili kraj 20. Opravdavanje državne kolektivizacije proističe iz socijalističkog davanja prednosti zajedničkoj u odnosu na privatnu svojinu. Etatizam – predstavlja uvjerenje da je državna intervencija najpogodnije sredstvo za rješavanje političkih problema i podsticanje ekonomskog i društvenog razvoja. Robert Nozik – američki profesor i politički filozof.

NATO). obično povezan s vjerovanjem u zajedničko porijeklo. Upravljanje na poddržavnom nivou – Poslednji izazov državi dolazi od pritisaka za decentralizaciju. odnosno privrženost u vidu patriotizma. To znači da nacija sebe posmatra kao posebnu političku zajednicu. Restrukturisanje države . Anštajn). odnosno kolektiviteta. Slabljenje države je obilježevalo tkz.države. Kulturno. nacija je grupa ljudi koje odlikuje međusobna odanost. Ovi činioci nesumnjivo oblikuju politiku nacionalizma. mitovima i legendama. odnosno centralnih tijela na nivo lokalnih zajednica. nacionalni i nadnacionalni nivo. Politički. Etnička grupa – grupa ljudi koji imaju zajednički kulturni i istorijski identitet. dogodio se žestok napad na državu. Prema Herderu. Italija). NACIJE I NACIONALIZAM Nacionalizam je dječija bolest. koji se iskazuje u pjesmama. nacija je grupa ljudi koji sebe doživljavaju kao prirodnu političku zajednicu. Jedan od njenih pojavnih oblika je nastanak globalne ekonomije. nacija je grupa ljudi koji su povezani zajedničkim jezikom. političkih i psiholoških činilaca. Nacija – Nacije predstavljaju složene pojave na koje utiče zbir kulturnih. EU. Privatizacija – prenos državne svojine iz javnog u privatni sektor koji dovodi do smanjene odgovornosti države. Ono čime se nacija razlikuje od drugih grupa. težnje da se odgovornosti prenesu sa nacionalnih. jeste to što njeni pripadnici sebe smatraju nacijom. Šta je nacija – Na osnovu objektivnih pokazatelja. privatizacije i uvođenjem tržišnih reformi u javne službe. Nacije se jedino mogu konačno subjektivno odrediti. u kojoj je svakoj zemlji postalo znatno teže da upravlja međunarodnim kretanjem kapitala. naročito u SAD i V.Tokom osamdesetih i devedesetih godina 20. Uzrok ovog su tri različita procesa:globalizacija. nacije su tvorevine kulture: grupe ljudi koji govore isti jezik.istorijom i tradicijom. kao i vladine i nevladine aktere. potiskivanje i restrukturisanje i razvoj vladavine na poddržavnom nivou. Ništa manji značaj nema politička globalizacija. Francuska. godine izjednačilo je V. Globalizacija – je proces u kome događaji i odluke donijete u jednom dijelu svijeta utiču na ljude na drugom dijelu. što se iskazuje u rastućoj ulozi međunarodnih i nadnacionalnih tijela (UN. On predstavlja male boginje ljudske vrste (A. vijeka. imaju istu vjeru. Na primjer stvaranje Škotskog parlamenta i Velške skupštine 1999. Po tome se razlikuje od etničke grupe. i za nju predstavlja izvor 23 . Upravljanje na više nivoa – složen politički proces koji uključuje lokalni. vjerom . povezani su zajedničkom istorijom itd. Psihološki. pražnjenje –tihi proces kojim se nekadašnje funkcije države postepeno prenose na druge ustanove i tijela. koji su podstakli prioriteti i uvjerenja nove desnice. svaka nacija ima svoj Volksgeist. Britaniji. To je dovelo do povlačenja države sprovođenjem politike deregulacije. Nacije kao kulturne zajednice – Ideja da je nacija u suštini etnički ili kulturni entitet opisuje se kao primarni pojam nacije.Britaniju sa ostalim evropskim državama koje imaju značajan nivo decentralizovane vlasti (Španija.

čija su obilježja poseban jezik. odnosno organske tvorevine koje postoje od davnina i koje će nastaviti da postoje sve dok ljudsko društvo opstaje. Nacija je dakle grupa ljudi koji su povezani zajedničkim državljanstvom. Politička nacija je ona u kojoj državljanstvo ima veći politički značaj od etničkog identiteta. Najznačajniji politički izrazi nacionalizma su slijedeći: • liberalni nacionalizam. Volksgeist – (njemački) doslovno. Kulturni nacionalisti državu vide kao sporednu. pošto mu je u osnovi romantičarsko vjerovanje da je nacija jedinstvena. karakter nacionalizma određen je istovremeno i uslovima u kojima nastaju nacionalističke težnje i političkim ciljevima za koje se vezuju. Tipovi nacionalizma – O političkom karakteru nacionalizma vodi se veliki spor. etničku i drugu pripadnost.kreativnosti. Kulturni nacionalizam – je oblik nacionalizma u kome se najveći naglasak stavlja na obnovu nacije kao posebne civilizacije. Kulturni nacionalizam je mističan. bez obzira na njihovu kulturnu.Britanija. čiji je cilj stvaranje nacionalne države. SAD i Francuska se smatraju za klasične primjere političkih nacija. Time je Herder doprineo nastanku istorije kulture i posebnog oblika nacionalizma. Liberalni nacionalizam je najjasnije izražen u «Četrnaest tačaka» američkog predsjednika Vudro Vilsona. • konzervativni nacionalizam. a naročito u jeziku. Ovo viđenje nacije se pripisuje djelima Žan-Žak Rusoa. U osnovi liberalnog nacionalizma je zastupanje načela nacionalnog samoopredjeljenja. Iz Herderovog kulturalizma proizlazi da su nacije prirodne. Na jednoj strani na nacionalizam se gleda kao na naprednu i oslobađajuću snagu. V. Potiče od Francuske revolucije i sadrži veliki broj njenih vrijednosti. Ksenofobija – strah od stranaca ili mržnja prema njima. ako ne i nebitnu tvorevinu. koju pokreće njen sopstveni duh. Benedikt Anderson). Na drugoj strani upozorava se da on može da bude iracionalna i reakcionarna doktrina. vijeka bio na čelu pokreta za nezavisnost Latinske Amerike. Liberalni nacionalizam – se smatra klasičnim oblikom evropskog nacionalizma. Revolucije iz 1848. duh naroda. istorijska i organska cjelina . patološki etnocentrizam. Nesporazumi potiču iz sporova da li je kulturno ili političko mjerilo odlučujuće prilikom definisanja nacije. On ne stavlja 24 . Nacija kao politička zajednica – gledište da su nacije u osnovi političke tvorevine u prvi plan stavlja građansku lojalnost i političku pripadnost. posebno na način na koji ga je iskazao «prorok» ujedinjenja Italije Đuzepe Macini. podstakle su borbu za nacionalnu nezavisnost i ujedinjenje. Ovo je bilo najočiglednije u nacionalizmu italijanskog nacionalističkog pokreta. Veliki broj teoretičara je naciju smatrao kao vještačku tvorevinu (Erik Hobsbaum. Slična načela zastupo je i Simon Bolivar. a ne kulturni identitet. kultura i duh. • antikolonijalni nacionalizam. • ekspanzionistički nacionalizam. Naglašavao je naciju kao organsku grupu. koji je na početku 19. Johan Gotfrid Herder – njemački pjesnik i filozof kojeg često nazivaju ocem kulturnog nacionalizma. Međutim. organski identitet naroda koji se izražava u njegovoj kulturi.

Njegov liberalni nacionalizam je izvršio snažan uticaj u čitavoj Evropi. nacionalizam je postao snažno uvjerenje većine. On se obično javlja kad vlada mišljenje da naciji prijeti nekakva unutrašnja ili spoljnja opasnost. ekspanzionizam se ne može odvojiti od šovinističkih uvjerenja i doktrina. Njegov tvorac je francuski nacionalista Šarl Mores. vijeka pojavio se rasni antisemitizam u djelima Vagnera i 25 . Kao militantni i krajnji oblik nacionalizma. Nacionalno samoopredjeljenje – načelo po kojem je nacija suvereni entitet. odnosno doktrina u kojoj se zaključci o politici i društvu izvode iz ideja da je ljudska vrsta podijeljena na biološki različite rase. Odražavao je neprijateljstvo hrišćana prema Jevrejima. Ljudska prava – prava koja ljudi posjeduju samim rođenjem. Tribalizam – grupno ponašanje čija su obilježja izdvojenost i zatvorenost. svaka nacija ima pravo na slobodu i samoopredjeljenje. Ozbiljnija kritika ukazuje na to da konzervativni nacionalizam izaziva netolerantnost i predrasude. Konzervativni nacionalizam se uglavnom pojavljuje u postojećim nacionalnim državama. Patriotizam – jeste osjećanje. konzervatuvni nacionalizam se pojavio posle liberalnog. Politički gledano. antisemitizam je imao vjerski karakter. univerzalna i fundamentalna prava. odnosno psihološka privrženost jednoj naciji. arijevstvo i antisemitizam). Ekspanzionistički nacionalizam – Oba svjetska rata 20. Antisemitizam – je predrasuda ili mržnja prema Jevrejima. Konzervativni nacionalizam je zainteresovan za mogučnost društvenog jedinstva i javnog reda koji se ogleda u osjećanju nacionalnog patriotizma. ako ne i svih konzervativaca.interese jedne nacije iznad interesa drugih. često se koristi kao eufemizam za genocid. Rasizam – pod rasizmom se podrazumijeva svako uvjerenje. pa i histeričnog nacionalnog entuzijazma. te su sve jednake. Na početku 19. Đuzepe Macini – italijanski nacionalista i apostol liberalnog republikanizma. U savremenoj politici. Konzervativni nacionalizam – Istorijski posmatrano. Etničko čišćenje – nasilno protjerivanje ili uništavanje «stranih» naroda. U svom ranom obliku. Džingoizam – javni entuzijazam i proslave inspirisane vojnim uspjesima ili imperijalnim osvajanjima. koji se ponekad naziva integralni nacionalizam. pod samoopredjeljenjem se podrazumijeva i nacionalna nezavisnost i demokratska vladavina. vijeka bila su u velikoj mjeri posledica ekspanzionističkog oblika nacionalizma. rasizam se ogleda u težnji za rasnim razdvajanjem (aparthejd) i u doktrinama o višoj i nižoj vrijednosti «krvi» (npr. kao i među useljeničkim grupama u SAD. U svom krajnjem obliku. a ne onima koje su u procesu stvaranja. ovakav nacionalizam proističe iz osjećanja snažnog. Umjesto toga. Šovinisti smatraju svoju naciju jedinstvenom i posebnom. obično pokretani neprijateljstvom prema suparničkim grupama. Patriotizam se nalazi u osnovi svih oblika nacionalizama.

koji su optužili Jevreje da su suštinsko zlo i da su rušilački narod. vijeku (I i II svjetski rat i propast komunizma u Istočnoj Evropi) svaki je na svoj način osnažio koncept nacije kao načela političkog organizovanja.godine). već stoga što je nacionalizam izvršio zadatak. Kombinacija unutrašnjih pritisaka i spoljnjih prijetnji izazvalo je krizu nacionalne države.Čemberlena. Oblikovanjem težnje za nacionalno oslobođenje. Osnov Berlinove filozofije je vjerovanje u moralni pluralizam. etničkih ili jezičkih razlika. a našle su najužasniji izraz u holokaustu. Francuske. umjesto marksizma-lenjinizma dolazili su različiti oblici vjerskog fundamentalizma. Tri najznačajnija geopolitička potresa u 20. U prvom slučaju on označava kulturnu raznolikost. koja proističe iz rasnih. napredak u 26 . Na unutrašnjem nivou one su izložene centrifugalnim pritiscima. Prevelike imperije Britanije. Cilj nacionalnog oslobođenja imao je i ekonimsku i političku stranu. tek što je načelo nacionalne države dostiglo najširu podršku. koji su svaki na svoj način podstaknuti borbom protiv kolonijalne vlasti. Međutim. Najpoznatije djelo mu je Četiri eseja o slobodi. Multikulturalizam – je. Ovo je zemljama u razvoju dalo poseban antizapadni karakter. bilo političkom solidarnošću (pan znači svi ili svaki). Spoljne prijetnje nacionalnoj državi javljaju se u više oblika: Prvo. Da li nacionalna država ima budućnost Kako je odmicao 20. podrazumijeva prihvatanje raznolikosti u zajednici. a ne liberalizam kao sredstvo za izražavanje nacionalističkih težnji. i to posebno marksizam-lenjinizam. posebno od šezdesetih godina 20. Multikulturalizam – se koristi kao opisni i normativni pojam. koje se zasniva na pravu različitih kulturnih grupa na poštovanje i priznanje. Antikolonijalni nacionalizam – U zemljama u razvoju pojavili su se različiti oblici nacionalizma. Kao normativni pojam. Multikulturalizam je neraskidivo povezan sa raznolikošću zajednica. što nam pomaže da razumijemo zašto su antikolonijalni pokreti obično prihvatali socijalizam. nastale su druge veoma snažne sile koje prijete da je učine prevaziđenom. a posebno islamskog (primjer Iranske revolucije iz 1979. Multikulturalizam naglašava politiku razlike. doveo u pitanje ideju nacije kao kulturno i politički jedinstvene cjeline. nacionalizam u Africi i Aziji doprinio je jačanju osjećanja nacionalne pripadnosti. dakle. On se obično dovodi u vezu s kulturnom raznolikošću koja se zasniva na rasi. Pannacionalizam . Početkom sedamdesetih godina 20. Multikulturalizam ne samo da prihvata činjenicu postojanja kulturnih razlika već smatra da ih treba poštovati i javno podržavati. vijeka. Kolonijalizam – je teorija ili praksa uspostavljanja kontrole nad stranim teritorijama i njihovog pretvaranja u koloniju. svijet je postao svijet nacionalnih država. Ove ideje bile su ideološka osnova njemačkog nacizma. Holandije i Portugala srušile su se suočivši se s rastućim nacionalizmom. Ovo se dogodilo ne zato što je on prevaziđen. vijek.oblik nacionalizma posvećen ujedinjenju različitih naroda. To je. bilo ekspanzionizmom. sve češće su se javljale tvrdnje da je doba nacionalizma prošlo. vijeka. Razvio je teoriju o obliku liberalnog kapitalizma. Njega obično karakteriše naseljavanje i ekonomska dominacija. etnicitetu ili jeziku. poseban oblik imperijalizma. Isaija Berlin – britanski istoričar ideja i filozof. Smatralo se da je nacionalna država jedino održiva politička jedinica. koji su posljedica rasta etničke i regionalne politike.

Drugo. Postoje dva suprotna gledišta u nacionalnoj državi: za liberale i večinu socijalista. Treče.ratnoj tehnologiji i naročito nastanak nuklearnog doba. to je autonomna politička zajednica koju čine veze državljanstva i nacionalnosti koje se poklapaju. Za konzervativce i integralne nacionaliste. privredni život se sve više globalizuje. ona se zasniva na etničkom ili organskom jedinstvu. nju prije svega čini građanska lojalnost i privrženost. 27 . Nacionalna država – je oblik političke organizacije i politički ideal. Na prvom mjestu. nacionalna država može da bude neprijatelj prirodne sredine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->