P. 1
Ugovor o Prevozu Robe Zeleznicom

Ugovor o Prevozu Robe Zeleznicom

|Views: 952|Likes:
Published by Nevena Ilic

More info:

Published by: Nevena Ilic on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2015

pdf

text

original

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA- POSLOVNO PRAVO

TEMA: UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM

...................................................................................................................2 UVOD....................................................4 OBAVEZE ŽELEZNICE................................................................................................SADRŽAJ SADRŽAJ..........................................................................................................................................................................10 ZAKLJUČAK.....................................................................................3 UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM......................................................................................6 ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE.....9 ZAKLJUČENJE UGOVORA....................................................................................................................................................................................................13 DEO UDOVORA O PREVOZU ...........7 OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA.........................................................................14 TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ....................................................................................................14 2 .........................................................................................................12 LITERATURA...............................................................................................................................................................................14 CIM.......14 KOLSKA NARUDZBENICA........................................................................................

ispravnije je stanovište da nije reč o formalnom ugovoru po samom zakonu. pošto i pozitivni izvori određuju da tovarni list ima značaj dokazne a ne bitne forme ugovora. Ovaj zakon je izrađen na osnovu Bernske konvencije. koja je podpisana 7. sa direktnim međunarodnim tovarnim listom. Pravno teorijski gledano. bitno je definisati vreme i rok dostave. a putnik. februara 1970. Prva međunarodna konvencija. godine u Bernu. i svi su regulisani posebim zakonskim propisima.brzovozni i ekspresni prevoz. bitno je jasno definisati subjekte između kojih se ovaj ugovor sastavlja. U unutrašnjem pravu kod nas je osnovni izvor prava za prevoz robe železnicom Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju iz 1995. Po tehnici zaključenja ovakav ugovor spada u athezione ugovore. 1980. Zatim. Pod međunarodnim prevozom se smatra kada se određena roba prevozi preko teritorije bar dve države. potrebno je definisati koja vrsta ugovora treba biti potpisana. U zavisnosti od kriterijuma. godine.transporta itd. zaključena je 1890. Od rokova – sporovozni. Od karaktera pošiljke – komadni i kolski. Poseban značaj u praksi imaju tarife železničkih prevozioca. Postoji više podela. U privredi postoje više vrsta ugovora o prevozu.Bernska konvencija se često u poslovnoj praksi i stručnoj literaturi naziva Konvencijom CIM.neko lice ili neku stvar. godine u Bernu. Prilikom potpisavanja ugovora o železničkom saobraćaju. 3 . godine u Bernu je doneta nova konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF). kojom se reguliše železnički prevoz robe. Ugovorom se definišu sve stavke i svi uslovi kako kasnije ne bi došlo do nesporazuma u podeli odgovornosti. i preko teritorija država koje su članice međunarodnih konvencija koje regulišu železnički prevoz.UVOD Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto. odnosno pošiljalac se obavezuje da za to isplati odredjenu nadoknadu u vidu vozarine. u zavisnosti od: Od teritorije – domaći i inostrani. Zavisno od teorijskog kriterijuma razlikuje se domaći i međunarodni železnički prevoz. Naša zemlja je potpisala i ratifikovala i reviziju Bernske konvencije.

zavisno od brzine. 3. Predmet ugovora je prevoz određene robe iz otpremne u uputnu stanicu. Određuje se tarifom. Zaključenje ugovora – Ugovor se zaključuje kad prevozilac primi stvar na prevoz sa tovarnim listom. načinu prevoza. 2. adhezionih ugovora. Vrste ugovora: 1. 4 . predmet ugovora i cena prevoza (vozarina). ugovori se dele na ugovore u unutrašnjem i ugovore o spoljašnjem prevozu. Potvrda prijema na tovarnom listu žigom i datumom stanice dokaz je o zaključenom ugovoru o prevozu. mogu se zaključiti ugovori o brzovozu. sporovozu i ubrzanom brzovozu. načina tovarenja. a u nekim slučajevima se određuje ugovorom. Ugovorom se takođe može precizirati da li pošiljalaca ili primalac plaćaju naknadu. sa unapred utvrđenim uslovima. po načinu prevoza i to na ugovore o prevozu kolske (vagonske) i denčane (komadne) pošiljke u železničkom prevozu Elementi ugovora – Bitni element ugovora: ugovorne strane. pouzeću. u zavisnosti da li se prevoz obavlja u domaćem ili međunarodnom saobraćaju. Primalac robe nije ugovorna strana kod ugovora o prevozu robe železnicom. Prevozna cena je novčana naknada koja treba da bude plaćena za izvršeni prevoz železnicom. Ovo je realan ugovor i do njega dolazi predajom robe od strane pošiljaoca železnici. Po pravili.UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM Pojam ugovora – U ovom ugovoru se železnica kao jedna ugovorna strana obavezuje da preveze robu koja je predala druga strana iz otpremnne u uputnu stanicu i da je preda određenom licu. Nebitni elementi ugovora su pojedine odredbe o prevoznom putu. dok se pošiljalac obavezuje da će za to platiti vozarinu. Prijem stvari se potvrđuje stavljanjem žiga i datuma otpremne stanice na tovarni list. ugovori o prevozu robe železnicom spadaju u red ugovora po pristupu.

Ovde se navodi i kakvim je uređajima opremljena svaka stanica u vezi sa utovarom. ali je daljinar izrađen po metodi najkraćeg rastojanja između otpremne u uputne stanice. pretovarom i istovarom. tovarišta i stajaliušta. načinu pakovanja robe i dr. opšte tarifske odredbe kod železničkih tarifa date su u posebnoj svesci i predviđaju način obračuna vozarine i drugih izdataka. Klasifikacija robe je baza čitavog sistema u železničkim tarifama. tarifske tablice daju vozarinski ili tarifski stav koji se određuje naosnovu rastojanja (zone). 5. Ovaj stav je izražen u tarifskim tablicama u vidu vozarinskotarifskog stava i novcu za razne udaljenosti i za razne težine robe. gde je moguće obavljati prevoz robe. vrsta robe i tarifski razred. klasifikacija robe obavlja se na način po kom tarifa im 3 elementa – tarifsku poziciju. Razvrstavanje robe u tarifske razrede vrši se po osobinama. 4. vrednosti. gde ja najskuplji prvi a najjeftinij treći. što je na primerku koji se predaje izričito naznačeno. Roba se može prevoziti putem koji je duži. imenik železničkih stanica sadrži sva zvanična mesta. Robne tarife 1. 2. gde se robe svrstavaju u određeni tarifski razred. daljinar za prevoz robe služi de se utvrdi tarifsko odstojanje od otpremne do uputne stanice. Kod nas roba je razvrstana u tri tarifska razreda. Ovo tarifsko odstojanje razlikuje se od stvarnog prevoznog puta i njegove dužine. 5 . 3. i težine robe.Pošiljalac i železnica mogu da se sporazumeju o izdavanju od strane železnice tovarnog lista po naredbi ili na donosioca.

uzrok i visinu štete u prisustvu imaoca prava. železnica sama određuje prevozni put.OBAVEZE ŽELEZNICE Obaveze železnice su: • Prijem robe – Osnovna obaveza je da primi na prevoz svaku robu bez obzira ko je pošiljalac i o kakvoj se robi radi. Pošiljalac u brzovoznoj pošiljci određuje put a železnica je dužna datim putem preveze pošiljku. Predaja robe na dalji prevoz . Otpravni rok je rok u kome železnica priprema otpočinjanje prevoza. a prevozni rok je rok za prevoz robe. ili onu robu koja po obliku ili veličini ili sastavu nije podesna za prevoz železnicom. Ovo je iz razloga što s esmatar da železnica obavlja delatnost od javnog interesa. • • Rokovi prevoza – Postoje 2 roka: otpravni i prevozni rok. • Čuvanje robe – Za vreme prevoz pošiljke železnica ima obavezu da postupa sa pojačanom pažnjom kao dobar privrednik. zavisno od toga kako je pošiljalac odredio u tovarnom listu. obaveza železnice je da odmah sačini zapisnik o uviđaju i utvrdi stanje. • • Obaveštenje primaoca o prispeću robe – Železnica je obavezna daprimaoca obavesti o prispeću robe u uputnu stanicu i obavesti ga o roku za preuzimanje robe. Kada se radi o sporovoznoj pošiljci.Ako je pošiljalac u tovarnom listu naznačio drugo prevozno sredstvo za dalji prevoz od uputne stanice do uputnog mesta. ona ima obavezu da utvrdi težinu i broj komada i to samo u slučaju kada pošiljalac to zahteva. ali prevozninu obračunava po prevoznom putu koji najviše odgovara pošiljaocu. Međutim železnica nije dužna da na prevoz primi robu koja se ne može vršiti bez odlaganja. u vidu posebne odredbe u tovarnom listu. Ona ne mora udovoljiti zahtevu pošiljaoca ako je on u suprotnosti od pravila saobraćaja. • Način prevoza i prevozni put – Železnica je u obavezi daprevoz robe vrši u otvorenim ili zatvorenim kolima. Železnica ima pravo da odredi daljeg prevoznika . ako pošiljalac nije naglasio pevozno sredstvo za dalji prevoz. železnica je obavezna da robu preda takom prevozniku. Obaveze utvrđivanja gubitka ili oštećenja robe – Kada železnica ili pošiljalac posumnjaju u delimičan gubitak ili oštećenje robe. • Ustanovljenje težine i broja komada pošiljke – Kada sama železnica obavlja utovar robe. 6 .

U slučaju delimičnog gubitka stvari. 1. • Izdavanje robe primaocu – U uputnoj stanici železnica je obavezna da robu istovari i prpremi za odnošenje. naknada ne može biti veća od trostruke prevoznine za deo pošiljke koji nije izgubljen. Železnica odgovara za prekoračenje rokova. Zahtev za naknadu štete mora se podneti u roku od 30 dana. od dana izdavanja stvari jer se u protivnom gubi pravo na naknadu. železnica ima obavezu da izvrši carinsku i druge radnje predviđene propisima.• Carinske i druge formalnosti – Kada je ugovorom predviđeno. Kada imalac prava-korisnik dokaže da je usled prekoračenja roka pretrpeo štetu. primaoc je može preuzeti ali uz vraćanje odštete. najviše u visini četvorostruke prevoznine. ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE Železnica odgovara za nastalu štetu shodno pravilima međunarodne konvencije za prevoz robe COTIF-CIM i to od momenta primanja robe u otpremnoj stanici sve do izdavanja iste u uputnoj stanici. Obavezna je da robu sa tovarnim listom preda primaocu koji potvrđuje prijem. ugovorom ili tarifom. i za štete solidarno odgovaraju sva transportna preduzeća koja su učestvovala u prevozu. primiće odštetu za izgubljenu robu. žečeznica mu isplaćuje dokazanu štetu. Odgovornost zbog zadocnjenja u prevozu – Ako dođe do prekoračenja rokova koji su utvrđeni zakonom. 2. kao i zbog oštećenja robe. železnica snosi odgovornost. Odgovornost železnice zbog gubitka ili oštećenja robe – Železnica je dužna danaknadi štetu zbog delimičnog ili potpunog gubitka robe koja je primljena na prevoz. 7 . niti pripremljena za izdavanje u roku od 30 dana od dana isteka roka isporuke. Smatra se da je roba izgubljena kada ista nije izdata primaocu. Ako se roba u roku od godinu dana pronađe. Ona u tom slučaju postupa kao komisionar. Lice koje je navedenao kao primalac.

Oslobađanje železnice od odgovornosti – Železnica je u sledećim slučajevima oslobođena od odgovornosti: • • • • • • • Kada obavlja prevoz u otvorenim kolima na osnovu važećih propisa ili ugovora naznačenih u tovarnom listu zaključenog sa pošiljaocem Usled nepakovanja ili nedovoljnog pakovanja stvari koja je usled tih nedostataka sklona o[te'enju Usled nepravilnog utovara i istovara. Ima i pravo zaloge na robi koja je predmet prevoza. odnosno primalac Usled postojanja svojstava stvari zbog kojih je stvar naročito podložna potpunom ili delimičnom oštećenju (rđanje. 8 . pravo uskladištenja. prodaju robe i ravo na zalog – kada dođe do prekoračenja roka od strane primaoca za odnošenje stvari. Pravo na prevozninu i druge tražbine 2. lomljenje idr.) Usled predaje na prevoz sa nepotpunim ili netačnim označenjem stvari koja je isključena od prevoza ili se prima na prevoz pod posebnim uslovima Posebne opasnosti kojim su izložene životinje prilikom prevoza Prevoza živih životinja i drugih stvari za koje su potrebni pratioci. ako to čini pošiljalac.3. a radi obezbeđivanja svojih potraživanja iz ugovora o prevozu robe. Pravo na naplatu penala. železnica ima pravo na posebnu naknadu određenu tarifom. kao i prava skladištenja stvari u slučaju da primalac prekorači rok više od 24 sata. a ko zbog propouštanja pratioca dođe do gubitka ili oštećenja Prava železnice 1. trulenje. Ima praavo naplate kazni-penala.

9 .. primalac može izmeniti ugovor o prevozu prema predviđenim propisima. tj. Primalac je obavezan da robu u roku predviđenim zakonom odveze robu sa uputne stanice.). pravo na izmenu ugovora u toku prevoza ako nije izdat prenosivi tovarni list. Prava – najznačajnije pravo je da pošiljalac raspolaže robom tokom prevoza. Ako ugovorom nije određeno. 2. ili putem tužbe).OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA 1. Prava – sa prijemom robe i tovarnog lista primalac stiče određena prava koja su pre toga pripadala pošiljaocu. Obaveze – obaveza saradnje sa železnicom (u otpremnoj stanici naručuje potreban broj vagona kada on sam utovara. Ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju Pojam i vrste ugovora Ovo je ugovor kojim se jedna strana prevozilac obavezuje da stvar preveze u mesto opredeljenja i da je preda imaocu ili trećem licu koje primalac odredi. predaja tovarnog lista (ako se riba prevozi pod posebnim uslovima u vozu za prevoz putnika.. predaje se poseban ekpresni tovarni list) i plaćanje prevozne cene određene prevoznom tarifom. Pod vrstama se podrazumevaju unutrašnji drumski prevoz i međunarodni drumski prevoz. Obaveze – može biti obavezan da plati železnici iznose naznačene u tovarnom listu na ime vozarine i druge troškove. Svojim nalozima. Ovo je realan ugovor. Obaveze i prava primaoca robe 1. 2. primalac izvršava istovar robe pridržavajući se propisa koji se odnose na bezbednost. Takođe ima pravo na povraćaj više uplaćene prevoznine (putem raklamacije. dužan je da robu doveze u stanicu.

koa i izdavanje prenosivog tovarnog lista kao HOV. vršenje utovara roba kada je ugovorom to predviđeno 6. jer on obavlja javnu službu. Postoje višestrani sporazumi u međunarodnom drumskom saobraćaju kao što su PARISKI iz 1924. ili kad put nije ugovoren. prjem robe na prevoz svakog komitenta. 10 . Predmet ugovora je prevoz stvari. Pojavljuje se i treće lice primalac tj. iz mesta otpreme u mesto dopreme. izdavanje tovarnog lista na zahtev pošiljaoca 7. KONVENCIJOM U ŽENEVI. biranje puta najpovoljnijeg za pošiljaoca 8. Obaveze prevozioca 1. a ako rok nije ugovoren. godine. primanje robe na prevoz. lice koje je ovlašćeno da u mestu opredeljenja preuzme robu. kad prevoz nije zabranjen zakonom 2. prevoz robe u ugovorenom roku. godine zamenjen 1926. Predviđeno je izdavanje tovarnog lista Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. preduzimanje mera za očuvanje robe predate na prevoz Odgovornost prevozioca Prevozilac odgovara u sledećim situacijama • • kad dođe do gubitka ili oštećenja robe od momenta preuzimanja do njene predaje kad dođe do zakašnjenja u prevozu i predaju robe. 4. postavljanje vozila na ugovorenom mestu radi utovara 5. Ugovorne strane su prevozilac i pošiljalac. prevoz robe ugovorenim putem. 9. prevoz se mora izvršiti za vreme uobičajeno za prevoz takve robe.ZAKLJUČENJE UGOVORA Pošto je ovaj ugovor často neformalan i adhezionog karaktera jedna ugovorna strana mora predati stvar da bi se ugovor smatrao važećim. a primaocu nastupi šteta. Posebno je značajna CARINSKA KONVENCIJA O DRUMSKOM PREVOZU ROBE po osnovu karneta TIR iz 1959. prevoz robe vozilom koje je ugovoreno ili koje ima svojstva predviđena ugovorom 3.

onda tu robu može skladištiti ili prodati stvari koje su podložne kvaru ili kad troškovi čuvanja nisu srazmerni vrednosti robe. 11 . Obaveze i prava pošiljaoca i položaj primaoca Obaveze pošiljaoca – predavanje na prevoz robe sapopunjenim tovarnim listom. prevoznik ima pravo na punu vozarinu. a ako ta uputsva ne dobije. nedostatka oznaka na koletima. kad ovaj ne ispuni obaveze predviđene ugovorom. da može raspolagati robom. lom. svojstava robe (rđanje. Prijem je izvršen bez prigovora kad je primalac preuzeo robu u mestu opredeljenja. Kad primalac odbije prijem robe. Prava prevozioca Najznačajnije pravo je pravo naplate vozarine odrđenu ugovorom ili drugim obavezno objavljenim aktom. Može se itaći da prevoznik im pravo i da ne preda robu primaocu. Položaj primaoca – Primalac ima pravo da mu se tokom prijema izda duplikat tovarnog lista. bruto težinu robe koja je predata na prevoz. dazahteva izdavanje tovarnog lista. truljenje). i u obavezi je da potvrdi prevoziocu prijem robe. tj. nedostatka ili lošeg stanja ambalaže. rukovanja. i da može raspolagati robom kad nije izdat tovarni list. a kada je za to odgovoran korisnik prevoza. Prava pošiljaoca – pravo da se roba preveze do mesta opredeljenja na ugovoreni način. Takođe prevozilac ima i pravo zaloge. odnosno primaoca. da prevziocu da uputstva za čuvanje robe. prevoznik ima pravo na srazmerni deo vozarine. da izvrši utovar kada je to ugovorom predviđeno. prevozilac zahteva uputstva od pošiljaoca. slaganja i istovara od strane pošiljaoca. Kada je roba prevezena samo određenim delom puta.Prevozilac se oslobađa odgovornosti kada je oštećenje nastalo usled: upotrebe otvorenih i nepokrivenih vozila. da zahteva proveru sadržaja na kolet.

Svi ugovori koji se potpisuju. U međunarodnim odnosima koriste se tipski ugovori koji se prilagođavaju nastaloj situaciji. Postoje nekoliko vrsta ugovora i one su najčešće šablonskog karaktera.Mora sadržati jasno definisane odredbe po kojima ugovorne strane moraju postupiti kako se ne bi prekršili zakonski propisi u zemljama tranzitnog transporta.a vezani su direktnim ili indirektnim putem za železnički saobraćaj moraju biti u skladu sa zakonom o železničkom saobraćaju. Kompleksniji su ugovori na međunarodnom pravu usled toga što je potrebno ispoštovati mnoge međunarodne standarde kako ne bi došlo do bilo kakvih zastoja prilikom železničkog saobraćaja. Ugovori o železničkom saobraćaju mogu biti nacionalni (potpisani od strane domaćih prevoznika i firmi) i međunarodni (potpisani između domaćeg i inostranog predstavnika). 12 .ZAKLJUČAK Ugovor o železničkom saobraćaju je pisani akt kojim se definišu uslovi prilikom transport robe ili materijala putem železnice.

S.. M. Sad. FABUS.com PRIMERI 13 . N.. 2005 Rajčević.LITERATURA • • • • Carić.Pravni fakultet Banja Luka 2007. G. "Poslovno pravo" .poslovno pravo. “Privredno pravo“ Novi Sad 2006 Ljubojević. Pravo provrednih društava. www..

DEO UDOVORA O PREVOZU TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ CIM KOLSKA NARUDZBENICA 14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->