SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA- POSLOVNO PRAVO

TEMA: UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM

.......................................SADRŽAJ SADRŽAJ.4 OBAVEZE ŽELEZNICE...............................................................................................................14 KOLSKA NARUDZBENICA.................................................13 DEO UDOVORA O PREVOZU ..........................................................................................................................................................................................7 OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA.....2 UVOD........................................14 CIM.........................................................................................................................................................................................10 ZAKLJUČAK...................................................................................................................6 ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 ZAKLJUČENJE UGOVORA....................................................14 2 .............12 LITERATURA.....................................................................................................14 TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ.................................................................3 UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM...........................

koja je podpisana 7. sa direktnim međunarodnim tovarnim listom. bitno je definisati vreme i rok dostave. i preko teritorija država koje su članice međunarodnih konvencija koje regulišu železnički prevoz.neko lice ili neku stvar. Postoji više podela. Prilikom potpisavanja ugovora o železničkom saobraćaju. kojom se reguliše železnički prevoz robe. bitno je jasno definisati subjekte između kojih se ovaj ugovor sastavlja. Od karaktera pošiljke – komadni i kolski.UVOD Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto. Naša zemlja je potpisala i ratifikovala i reviziju Bernske konvencije. ispravnije je stanovište da nije reč o formalnom ugovoru po samom zakonu. Prva međunarodna konvencija.Bernska konvencija se često u poslovnoj praksi i stručnoj literaturi naziva Konvencijom CIM. godine u Bernu. godine u Bernu je doneta nova konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF). Ovaj zakon je izrađen na osnovu Bernske konvencije. U unutrašnjem pravu kod nas je osnovni izvor prava za prevoz robe železnicom Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju iz 1995. potrebno je definisati koja vrsta ugovora treba biti potpisana. Ugovorom se definišu sve stavke i svi uslovi kako kasnije ne bi došlo do nesporazuma u podeli odgovornosti. Pravno teorijski gledano. u zavisnosti od: Od teritorije – domaći i inostrani. godine u Bernu. a putnik. Zavisno od teorijskog kriterijuma razlikuje se domaći i međunarodni železnički prevoz. februara 1970. 1980. Po tehnici zaključenja ovakav ugovor spada u athezione ugovore.transporta itd. godine. 3 . U zavisnosti od kriterijuma.brzovozni i ekspresni prevoz. U privredi postoje više vrsta ugovora o prevozu. Od rokova – sporovozni. Zatim. zaključena je 1890. Pod međunarodnim prevozom se smatra kada se određena roba prevozi preko teritorije bar dve države. pošto i pozitivni izvori određuju da tovarni list ima značaj dokazne a ne bitne forme ugovora. i svi su regulisani posebim zakonskim propisima. Poseban značaj u praksi imaju tarife železničkih prevozioca. odnosno pošiljalac se obavezuje da za to isplati odredjenu nadoknadu u vidu vozarine.

3. ugovori o prevozu robe železnicom spadaju u red ugovora po pristupu. dok se pošiljalac obavezuje da će za to platiti vozarinu. Određuje se tarifom. u zavisnosti da li se prevoz obavlja u domaćem ili međunarodnom saobraćaju. 2. 4 . sporovozu i ubrzanom brzovozu. ugovori se dele na ugovore u unutrašnjem i ugovore o spoljašnjem prevozu. zavisno od brzine. predmet ugovora i cena prevoza (vozarina). Po pravili. pouzeću. a u nekim slučajevima se određuje ugovorom. Potvrda prijema na tovarnom listu žigom i datumom stanice dokaz je o zaključenom ugovoru o prevozu. Prevozna cena je novčana naknada koja treba da bude plaćena za izvršeni prevoz železnicom. Prijem stvari se potvrđuje stavljanjem žiga i datuma otpremne stanice na tovarni list. adhezionih ugovora. načinu prevoza. Nebitni elementi ugovora su pojedine odredbe o prevoznom putu. načina tovarenja. Vrste ugovora: 1. sa unapred utvrđenim uslovima. Primalac robe nije ugovorna strana kod ugovora o prevozu robe železnicom. Predmet ugovora je prevoz određene robe iz otpremne u uputnu stanicu. Ugovorom se takođe može precizirati da li pošiljalaca ili primalac plaćaju naknadu. Zaključenje ugovora – Ugovor se zaključuje kad prevozilac primi stvar na prevoz sa tovarnim listom. mogu se zaključiti ugovori o brzovozu.UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM Pojam ugovora – U ovom ugovoru se železnica kao jedna ugovorna strana obavezuje da preveze robu koja je predala druga strana iz otpremnne u uputnu stanicu i da je preda određenom licu. po načinu prevoza i to na ugovore o prevozu kolske (vagonske) i denčane (komadne) pošiljke u železničkom prevozu Elementi ugovora – Bitni element ugovora: ugovorne strane. Ovo je realan ugovor i do njega dolazi predajom robe od strane pošiljaoca železnici.

i težine robe. 5 . 3. gde se robe svrstavaju u određeni tarifski razred. načinu pakovanja robe i dr. Kod nas roba je razvrstana u tri tarifska razreda. gde je moguće obavljati prevoz robe. ali je daljinar izrađen po metodi najkraćeg rastojanja između otpremne u uputne stanice. gde ja najskuplji prvi a najjeftinij treći. klasifikacija robe obavlja se na način po kom tarifa im 3 elementa – tarifsku poziciju. što je na primerku koji se predaje izričito naznačeno. 4. daljinar za prevoz robe služi de se utvrdi tarifsko odstojanje od otpremne do uputne stanice. Roba se može prevoziti putem koji je duži. imenik železničkih stanica sadrži sva zvanična mesta. pretovarom i istovarom.Pošiljalac i železnica mogu da se sporazumeju o izdavanju od strane železnice tovarnog lista po naredbi ili na donosioca. Ovaj stav je izražen u tarifskim tablicama u vidu vozarinskotarifskog stava i novcu za razne udaljenosti i za razne težine robe. vrsta robe i tarifski razred. tarifske tablice daju vozarinski ili tarifski stav koji se određuje naosnovu rastojanja (zone). Robne tarife 1. Ovde se navodi i kakvim je uređajima opremljena svaka stanica u vezi sa utovarom. Ovo tarifsko odstojanje razlikuje se od stvarnog prevoznog puta i njegove dužine. Razvrstavanje robe u tarifske razrede vrši se po osobinama. 2. vrednosti. 5. opšte tarifske odredbe kod železničkih tarifa date su u posebnoj svesci i predviđaju način obračuna vozarine i drugih izdataka. tovarišta i stajaliušta. Klasifikacija robe je baza čitavog sistema u železničkim tarifama.

• • Obaveštenje primaoca o prispeću robe – Železnica je obavezna daprimaoca obavesti o prispeću robe u uputnu stanicu i obavesti ga o roku za preuzimanje robe.Ako je pošiljalac u tovarnom listu naznačio drugo prevozno sredstvo za dalji prevoz od uputne stanice do uputnog mesta. Ona ne mora udovoljiti zahtevu pošiljaoca ako je on u suprotnosti od pravila saobraćaja. • Ustanovljenje težine i broja komada pošiljke – Kada sama železnica obavlja utovar robe. obaveza železnice je da odmah sačini zapisnik o uviđaju i utvrdi stanje. Ovo je iz razloga što s esmatar da železnica obavlja delatnost od javnog interesa. zavisno od toga kako je pošiljalac odredio u tovarnom listu. ili onu robu koja po obliku ili veličini ili sastavu nije podesna za prevoz železnicom. Železnica ima pravo da odredi daljeg prevoznika . Međutim železnica nije dužna da na prevoz primi robu koja se ne može vršiti bez odlaganja. • Način prevoza i prevozni put – Železnica je u obavezi daprevoz robe vrši u otvorenim ili zatvorenim kolima. u vidu posebne odredbe u tovarnom listu. Pošiljalac u brzovoznoj pošiljci određuje put a železnica je dužna datim putem preveze pošiljku. Obaveze utvrđivanja gubitka ili oštećenja robe – Kada železnica ili pošiljalac posumnjaju u delimičan gubitak ili oštećenje robe. ali prevozninu obračunava po prevoznom putu koji najviše odgovara pošiljaocu. ako pošiljalac nije naglasio pevozno sredstvo za dalji prevoz. ona ima obavezu da utvrdi težinu i broj komada i to samo u slučaju kada pošiljalac to zahteva.OBAVEZE ŽELEZNICE Obaveze železnice su: • Prijem robe – Osnovna obaveza je da primi na prevoz svaku robu bez obzira ko je pošiljalac i o kakvoj se robi radi. Kada se radi o sporovoznoj pošiljci. Otpravni rok je rok u kome železnica priprema otpočinjanje prevoza. železnica je obavezna da robu preda takom prevozniku. 6 . • • Rokovi prevoza – Postoje 2 roka: otpravni i prevozni rok. uzrok i visinu štete u prisustvu imaoca prava. • Čuvanje robe – Za vreme prevoz pošiljke železnica ima obavezu da postupa sa pojačanom pažnjom kao dobar privrednik. Predaja robe na dalji prevoz . a prevozni rok je rok za prevoz robe. železnica sama određuje prevozni put.

najviše u visini četvorostruke prevoznine. železnica snosi odgovornost. žečeznica mu isplaćuje dokazanu štetu. kao i zbog oštećenja robe. Odgovornost železnice zbog gubitka ili oštećenja robe – Železnica je dužna danaknadi štetu zbog delimičnog ili potpunog gubitka robe koja je primljena na prevoz. Železnica odgovara za prekoračenje rokova. ugovorom ili tarifom. 2. Obavezna je da robu sa tovarnim listom preda primaocu koji potvrđuje prijem. Lice koje je navedenao kao primalac.• Carinske i druge formalnosti – Kada je ugovorom predviđeno. primaoc je može preuzeti ali uz vraćanje odštete. ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE Železnica odgovara za nastalu štetu shodno pravilima međunarodne konvencije za prevoz robe COTIF-CIM i to od momenta primanja robe u otpremnoj stanici sve do izdavanja iste u uputnoj stanici. 7 . Ona u tom slučaju postupa kao komisionar. železnica ima obavezu da izvrši carinsku i druge radnje predviđene propisima. niti pripremljena za izdavanje u roku od 30 dana od dana isteka roka isporuke. Ako se roba u roku od godinu dana pronađe. 1. Zahtev za naknadu štete mora se podneti u roku od 30 dana. • Izdavanje robe primaocu – U uputnoj stanici železnica je obavezna da robu istovari i prpremi za odnošenje. Smatra se da je roba izgubljena kada ista nije izdata primaocu. Odgovornost zbog zadocnjenja u prevozu – Ako dođe do prekoračenja rokova koji su utvrđeni zakonom. naknada ne može biti veća od trostruke prevoznine za deo pošiljke koji nije izgubljen. primiće odštetu za izgubljenu robu. i za štete solidarno odgovaraju sva transportna preduzeća koja su učestvovala u prevozu. U slučaju delimičnog gubitka stvari. od dana izdavanja stvari jer se u protivnom gubi pravo na naknadu. Kada imalac prava-korisnik dokaže da je usled prekoračenja roka pretrpeo štetu.

odnosno primalac Usled postojanja svojstava stvari zbog kojih je stvar naročito podložna potpunom ili delimičnom oštećenju (rđanje.3. ako to čini pošiljalac. prodaju robe i ravo na zalog – kada dođe do prekoračenja roka od strane primaoca za odnošenje stvari. pravo uskladištenja. Pravo na prevozninu i druge tražbine 2. kao i prava skladištenja stvari u slučaju da primalac prekorači rok više od 24 sata. Ima i pravo zaloge na robi koja je predmet prevoza. 8 . Ima praavo naplate kazni-penala.) Usled predaje na prevoz sa nepotpunim ili netačnim označenjem stvari koja je isključena od prevoza ili se prima na prevoz pod posebnim uslovima Posebne opasnosti kojim su izložene životinje prilikom prevoza Prevoza živih životinja i drugih stvari za koje su potrebni pratioci. a ko zbog propouštanja pratioca dođe do gubitka ili oštećenja Prava železnice 1. lomljenje idr. trulenje. a radi obezbeđivanja svojih potraživanja iz ugovora o prevozu robe. Pravo na naplatu penala. Oslobađanje železnice od odgovornosti – Železnica je u sledećim slučajevima oslobođena od odgovornosti: • • • • • • • Kada obavlja prevoz u otvorenim kolima na osnovu važećih propisa ili ugovora naznačenih u tovarnom listu zaključenog sa pošiljaocem Usled nepakovanja ili nedovoljnog pakovanja stvari koja je usled tih nedostataka sklona o[te'enju Usled nepravilnog utovara i istovara. železnica ima pravo na posebnu naknadu određenu tarifom.

2. Ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju Pojam i vrste ugovora Ovo je ugovor kojim se jedna strana prevozilac obavezuje da stvar preveze u mesto opredeljenja i da je preda imaocu ili trećem licu koje primalac odredi. Obaveze – može biti obavezan da plati železnici iznose naznačene u tovarnom listu na ime vozarine i druge troškove. tj. Obaveze – obaveza saradnje sa železnicom (u otpremnoj stanici naručuje potreban broj vagona kada on sam utovara. dužan je da robu doveze u stanicu. Primalac je obavezan da robu u roku predviđenim zakonom odveze robu sa uputne stanice.). Ako ugovorom nije određeno. pravo na izmenu ugovora u toku prevoza ako nije izdat prenosivi tovarni list.. Pod vrstama se podrazumevaju unutrašnji drumski prevoz i međunarodni drumski prevoz.OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA 1.. Svojim nalozima. Takođe ima pravo na povraćaj više uplaćene prevoznine (putem raklamacije. Prava – najznačajnije pravo je da pošiljalac raspolaže robom tokom prevoza. primalac može izmeniti ugovor o prevozu prema predviđenim propisima. 2. primalac izvršava istovar robe pridržavajući se propisa koji se odnose na bezbednost. 9 . Prava – sa prijemom robe i tovarnog lista primalac stiče određena prava koja su pre toga pripadala pošiljaocu. predaja tovarnog lista (ako se riba prevozi pod posebnim uslovima u vozu za prevoz putnika. predaje se poseban ekpresni tovarni list) i plaćanje prevozne cene određene prevoznom tarifom. Ovo je realan ugovor. ili putem tužbe). Obaveze i prava primaoca robe 1.

Posebno je značajna CARINSKA KONVENCIJA O DRUMSKOM PREVOZU ROBE po osnovu karneta TIR iz 1959. ili kad put nije ugovoren. prjem robe na prevoz svakog komitenta. a primaocu nastupi šteta. a ako rok nije ugovoren. primanje robe na prevoz. lice koje je ovlašćeno da u mestu opredeljenja preuzme robu. Predviđeno je izdavanje tovarnog lista Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. Ugovorne strane su prevozilac i pošiljalac. prevoz se mora izvršiti za vreme uobičajeno za prevoz takve robe. Obaveze prevozioca 1. godine. 10 . prevoz robe ugovorenim putem. iz mesta otpreme u mesto dopreme. Postoje višestrani sporazumi u međunarodnom drumskom saobraćaju kao što su PARISKI iz 1924. 4. biranje puta najpovoljnijeg za pošiljaoca 8. kad prevoz nije zabranjen zakonom 2. 9. izdavanje tovarnog lista na zahtev pošiljaoca 7. Predmet ugovora je prevoz stvari. jer on obavlja javnu službu. KONVENCIJOM U ŽENEVI. godine zamenjen 1926. vršenje utovara roba kada je ugovorom to predviđeno 6. preduzimanje mera za očuvanje robe predate na prevoz Odgovornost prevozioca Prevozilac odgovara u sledećim situacijama • • kad dođe do gubitka ili oštećenja robe od momenta preuzimanja do njene predaje kad dođe do zakašnjenja u prevozu i predaju robe. postavljanje vozila na ugovorenom mestu radi utovara 5.ZAKLJUČENJE UGOVORA Pošto je ovaj ugovor často neformalan i adhezionog karaktera jedna ugovorna strana mora predati stvar da bi se ugovor smatrao važećim. koa i izdavanje prenosivog tovarnog lista kao HOV. prevoz robe vozilom koje je ugovoreno ili koje ima svojstva predviđena ugovorom 3. Pojavljuje se i treće lice primalac tj. prevoz robe u ugovorenom roku.

lom. dazahteva izdavanje tovarnog lista. Položaj primaoca – Primalac ima pravo da mu se tokom prijema izda duplikat tovarnog lista. 11 . nedostatka ili lošeg stanja ambalaže. onda tu robu može skladištiti ili prodati stvari koje su podložne kvaru ili kad troškovi čuvanja nisu srazmerni vrednosti robe. i da može raspolagati robom kad nije izdat tovarni list. Prava prevozioca Najznačajnije pravo je pravo naplate vozarine odrđenu ugovorom ili drugim obavezno objavljenim aktom. da izvrši utovar kada je to ugovorom predviđeno. tj. Kada je roba prevezena samo određenim delom puta. Prava pošiljaoca – pravo da se roba preveze do mesta opredeljenja na ugovoreni način. Obaveze i prava pošiljaoca i položaj primaoca Obaveze pošiljaoca – predavanje na prevoz robe sapopunjenim tovarnim listom.Prevozilac se oslobađa odgovornosti kada je oštećenje nastalo usled: upotrebe otvorenih i nepokrivenih vozila. prevozilac zahteva uputstva od pošiljaoca. bruto težinu robe koja je predata na prevoz. Takođe prevozilac ima i pravo zaloge. prevoznik ima pravo na srazmerni deo vozarine. truljenje). da može raspolagati robom. slaganja i istovara od strane pošiljaoca. a ako ta uputsva ne dobije. i u obavezi je da potvrdi prevoziocu prijem robe. da prevziocu da uputstva za čuvanje robe. odnosno primaoca. nedostatka oznaka na koletima. Može se itaći da prevoznik im pravo i da ne preda robu primaocu. da zahteva proveru sadržaja na kolet. svojstava robe (rđanje. kad ovaj ne ispuni obaveze predviđene ugovorom. prevoznik ima pravo na punu vozarinu. Kad primalac odbije prijem robe. rukovanja. Prijem je izvršen bez prigovora kad je primalac preuzeo robu u mestu opredeljenja. a kada je za to odgovoran korisnik prevoza.

Ugovori o železničkom saobraćaju mogu biti nacionalni (potpisani od strane domaćih prevoznika i firmi) i međunarodni (potpisani između domaćeg i inostranog predstavnika). Svi ugovori koji se potpisuju. Kompleksniji su ugovori na međunarodnom pravu usled toga što je potrebno ispoštovati mnoge međunarodne standarde kako ne bi došlo do bilo kakvih zastoja prilikom železničkog saobraćaja.Mora sadržati jasno definisane odredbe po kojima ugovorne strane moraju postupiti kako se ne bi prekršili zakonski propisi u zemljama tranzitnog transporta.a vezani su direktnim ili indirektnim putem za železnički saobraćaj moraju biti u skladu sa zakonom o železničkom saobraćaju. 12 .ZAKLJUČAK Ugovor o železničkom saobraćaju je pisani akt kojim se definišu uslovi prilikom transport robe ili materijala putem železnice. U međunarodnim odnosima koriste se tipski ugovori koji se prilagođavaju nastaloj situaciji. Postoje nekoliko vrsta ugovora i one su najčešće šablonskog karaktera.

com PRIMERI 13 . "Poslovno pravo" . S. Sad. 2005 Rajčević.poslovno pravo.LITERATURA • • • • Carić. M. “Privredno pravo“ Novi Sad 2006 Ljubojević... N. www.Pravni fakultet Banja Luka 2007. G.. Pravo provrednih društava. FABUS.

DEO UDOVORA O PREVOZU TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ CIM KOLSKA NARUDZBENICA 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful