SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA- POSLOVNO PRAVO

TEMA: UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14 TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ................14 2 ......10 ZAKLJUČAK...................2 UVOD......14 KOLSKA NARUDZBENICA.............................................................................................................13 DEO UDOVORA O PREVOZU .................................12 LITERATURA...............................................................9 ZAKLJUČENJE UGOVORA..................................................................................................................................................................................7 OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA..........................................................................................14 CIM..................................................................................................................................................................................................................................4 OBAVEZE ŽELEZNICE..........SADRŽAJ SADRŽAJ........................................6 ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE..................................3 UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM.........................................................................................................................................................................................................

neko lice ili neku stvar.brzovozni i ekspresni prevoz. Pod međunarodnim prevozom se smatra kada se određena roba prevozi preko teritorije bar dve države. godine u Bernu. 1980. Zavisno od teorijskog kriterijuma razlikuje se domaći i međunarodni železnički prevoz. Od rokova – sporovozni.Bernska konvencija se često u poslovnoj praksi i stručnoj literaturi naziva Konvencijom CIM. godine u Bernu je doneta nova konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF). Zatim. Naša zemlja je potpisala i ratifikovala i reviziju Bernske konvencije. februara 1970. potrebno je definisati koja vrsta ugovora treba biti potpisana. godine u Bernu. Ovaj zakon je izrađen na osnovu Bernske konvencije. U zavisnosti od kriterijuma. Ugovorom se definišu sve stavke i svi uslovi kako kasnije ne bi došlo do nesporazuma u podeli odgovornosti.UVOD Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto. Prva međunarodna konvencija. odnosno pošiljalac se obavezuje da za to isplati odredjenu nadoknadu u vidu vozarine. Poseban značaj u praksi imaju tarife železničkih prevozioca. 3 .transporta itd. Po tehnici zaključenja ovakav ugovor spada u athezione ugovore. i preko teritorija država koje su članice međunarodnih konvencija koje regulišu železnički prevoz. Pravno teorijski gledano. zaključena je 1890. sa direktnim međunarodnim tovarnim listom. bitno je definisati vreme i rok dostave. u zavisnosti od: Od teritorije – domaći i inostrani. bitno je jasno definisati subjekte između kojih se ovaj ugovor sastavlja. i svi su regulisani posebim zakonskim propisima. U unutrašnjem pravu kod nas je osnovni izvor prava za prevoz robe železnicom Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju iz 1995. pošto i pozitivni izvori određuju da tovarni list ima značaj dokazne a ne bitne forme ugovora. U privredi postoje više vrsta ugovora o prevozu. kojom se reguliše železnički prevoz robe. Prilikom potpisavanja ugovora o železničkom saobraćaju. Od karaktera pošiljke – komadni i kolski. koja je podpisana 7. Postoji više podela. godine. a putnik. ispravnije je stanovište da nije reč o formalnom ugovoru po samom zakonu.

4 . Određuje se tarifom.UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM Pojam ugovora – U ovom ugovoru se železnica kao jedna ugovorna strana obavezuje da preveze robu koja je predala druga strana iz otpremnne u uputnu stanicu i da je preda određenom licu. načina tovarenja. ugovori o prevozu robe železnicom spadaju u red ugovora po pristupu. Ovo je realan ugovor i do njega dolazi predajom robe od strane pošiljaoca železnici. Predmet ugovora je prevoz određene robe iz otpremne u uputnu stanicu. po načinu prevoza i to na ugovore o prevozu kolske (vagonske) i denčane (komadne) pošiljke u železničkom prevozu Elementi ugovora – Bitni element ugovora: ugovorne strane. Prijem stvari se potvrđuje stavljanjem žiga i datuma otpremne stanice na tovarni list. Primalac robe nije ugovorna strana kod ugovora o prevozu robe železnicom. adhezionih ugovora. Vrste ugovora: 1. Potvrda prijema na tovarnom listu žigom i datumom stanice dokaz je o zaključenom ugovoru o prevozu. 3. sporovozu i ubrzanom brzovozu. Zaključenje ugovora – Ugovor se zaključuje kad prevozilac primi stvar na prevoz sa tovarnim listom. sa unapred utvrđenim uslovima. Prevozna cena je novčana naknada koja treba da bude plaćena za izvršeni prevoz železnicom. načinu prevoza. ugovori se dele na ugovore u unutrašnjem i ugovore o spoljašnjem prevozu. Nebitni elementi ugovora su pojedine odredbe o prevoznom putu. u zavisnosti da li se prevoz obavlja u domaćem ili međunarodnom saobraćaju. Ugovorom se takođe može precizirati da li pošiljalaca ili primalac plaćaju naknadu. predmet ugovora i cena prevoza (vozarina). mogu se zaključiti ugovori o brzovozu. pouzeću. Po pravili. 2. zavisno od brzine. dok se pošiljalac obavezuje da će za to platiti vozarinu. a u nekim slučajevima se određuje ugovorom.

tovarišta i stajaliušta. gde se robe svrstavaju u određeni tarifski razred. što je na primerku koji se predaje izričito naznačeno. 5 . klasifikacija robe obavlja se na način po kom tarifa im 3 elementa – tarifsku poziciju. opšte tarifske odredbe kod železničkih tarifa date su u posebnoj svesci i predviđaju način obračuna vozarine i drugih izdataka. Ovaj stav je izražen u tarifskim tablicama u vidu vozarinskotarifskog stava i novcu za razne udaljenosti i za razne težine robe. imenik železničkih stanica sadrži sva zvanična mesta. Klasifikacija robe je baza čitavog sistema u železničkim tarifama. vrsta robe i tarifski razred. Ovo tarifsko odstojanje razlikuje se od stvarnog prevoznog puta i njegove dužine. 4. pretovarom i istovarom. Robne tarife 1.Pošiljalac i železnica mogu da se sporazumeju o izdavanju od strane železnice tovarnog lista po naredbi ili na donosioca. gde je moguće obavljati prevoz robe. gde ja najskuplji prvi a najjeftinij treći. Razvrstavanje robe u tarifske razrede vrši se po osobinama. 2. i težine robe. Roba se može prevoziti putem koji je duži. daljinar za prevoz robe služi de se utvrdi tarifsko odstojanje od otpremne do uputne stanice. 5. ali je daljinar izrađen po metodi najkraćeg rastojanja između otpremne u uputne stanice. tarifske tablice daju vozarinski ili tarifski stav koji se određuje naosnovu rastojanja (zone). načinu pakovanja robe i dr. Kod nas roba je razvrstana u tri tarifska razreda. vrednosti. 3. Ovde se navodi i kakvim je uređajima opremljena svaka stanica u vezi sa utovarom.

Ako je pošiljalac u tovarnom listu naznačio drugo prevozno sredstvo za dalji prevoz od uputne stanice do uputnog mesta. ali prevozninu obračunava po prevoznom putu koji najviše odgovara pošiljaocu. Otpravni rok je rok u kome železnica priprema otpočinjanje prevoza. • Ustanovljenje težine i broja komada pošiljke – Kada sama železnica obavlja utovar robe. Ona ne mora udovoljiti zahtevu pošiljaoca ako je on u suprotnosti od pravila saobraćaja. • Način prevoza i prevozni put – Železnica je u obavezi daprevoz robe vrši u otvorenim ili zatvorenim kolima. a prevozni rok je rok za prevoz robe. obaveza železnice je da odmah sačini zapisnik o uviđaju i utvrdi stanje. u vidu posebne odredbe u tovarnom listu. Kada se radi o sporovoznoj pošiljci. • • Obaveštenje primaoca o prispeću robe – Železnica je obavezna daprimaoca obavesti o prispeću robe u uputnu stanicu i obavesti ga o roku za preuzimanje robe. ona ima obavezu da utvrdi težinu i broj komada i to samo u slučaju kada pošiljalac to zahteva. ako pošiljalac nije naglasio pevozno sredstvo za dalji prevoz. Obaveze utvrđivanja gubitka ili oštećenja robe – Kada železnica ili pošiljalac posumnjaju u delimičan gubitak ili oštećenje robe. ili onu robu koja po obliku ili veličini ili sastavu nije podesna za prevoz železnicom. Ovo je iz razloga što s esmatar da železnica obavlja delatnost od javnog interesa. zavisno od toga kako je pošiljalac odredio u tovarnom listu. 6 . železnica sama određuje prevozni put.OBAVEZE ŽELEZNICE Obaveze železnice su: • Prijem robe – Osnovna obaveza je da primi na prevoz svaku robu bez obzira ko je pošiljalac i o kakvoj se robi radi. • • Rokovi prevoza – Postoje 2 roka: otpravni i prevozni rok. Međutim železnica nije dužna da na prevoz primi robu koja se ne može vršiti bez odlaganja. Železnica ima pravo da odredi daljeg prevoznika . • Čuvanje robe – Za vreme prevoz pošiljke železnica ima obavezu da postupa sa pojačanom pažnjom kao dobar privrednik. Pošiljalac u brzovoznoj pošiljci određuje put a železnica je dužna datim putem preveze pošiljku. Predaja robe na dalji prevoz . uzrok i visinu štete u prisustvu imaoca prava. železnica je obavezna da robu preda takom prevozniku.

U slučaju delimičnog gubitka stvari. Smatra se da je roba izgubljena kada ista nije izdata primaocu. • Izdavanje robe primaocu – U uputnoj stanici železnica je obavezna da robu istovari i prpremi za odnošenje. naknada ne može biti veća od trostruke prevoznine za deo pošiljke koji nije izgubljen. Kada imalac prava-korisnik dokaže da je usled prekoračenja roka pretrpeo štetu. ugovorom ili tarifom. žečeznica mu isplaćuje dokazanu štetu. 2. Obavezna je da robu sa tovarnim listom preda primaocu koji potvrđuje prijem. Odgovornost zbog zadocnjenja u prevozu – Ako dođe do prekoračenja rokova koji su utvrđeni zakonom. 7 . železnica snosi odgovornost. železnica ima obavezu da izvrši carinsku i druge radnje predviđene propisima.• Carinske i druge formalnosti – Kada je ugovorom predviđeno. Zahtev za naknadu štete mora se podneti u roku od 30 dana. primaoc je može preuzeti ali uz vraćanje odštete. Lice koje je navedenao kao primalac. 1. Ona u tom slučaju postupa kao komisionar. najviše u visini četvorostruke prevoznine. kao i zbog oštećenja robe. niti pripremljena za izdavanje u roku od 30 dana od dana isteka roka isporuke. Ako se roba u roku od godinu dana pronađe. ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE Železnica odgovara za nastalu štetu shodno pravilima međunarodne konvencije za prevoz robe COTIF-CIM i to od momenta primanja robe u otpremnoj stanici sve do izdavanja iste u uputnoj stanici. Odgovornost železnice zbog gubitka ili oštećenja robe – Železnica je dužna danaknadi štetu zbog delimičnog ili potpunog gubitka robe koja je primljena na prevoz. i za štete solidarno odgovaraju sva transportna preduzeća koja su učestvovala u prevozu. Železnica odgovara za prekoračenje rokova. primiće odštetu za izgubljenu robu. od dana izdavanja stvari jer se u protivnom gubi pravo na naknadu.

a ko zbog propouštanja pratioca dođe do gubitka ili oštećenja Prava železnice 1. trulenje. odnosno primalac Usled postojanja svojstava stvari zbog kojih je stvar naročito podložna potpunom ili delimičnom oštećenju (rđanje. Ima praavo naplate kazni-penala. 8 . ako to čini pošiljalac. Pravo na naplatu penala. Pravo na prevozninu i druge tražbine 2. lomljenje idr. železnica ima pravo na posebnu naknadu određenu tarifom. pravo uskladištenja. Oslobađanje železnice od odgovornosti – Železnica je u sledećim slučajevima oslobođena od odgovornosti: • • • • • • • Kada obavlja prevoz u otvorenim kolima na osnovu važećih propisa ili ugovora naznačenih u tovarnom listu zaključenog sa pošiljaocem Usled nepakovanja ili nedovoljnog pakovanja stvari koja je usled tih nedostataka sklona o[te'enju Usled nepravilnog utovara i istovara. kao i prava skladištenja stvari u slučaju da primalac prekorači rok više od 24 sata.3. a radi obezbeđivanja svojih potraživanja iz ugovora o prevozu robe.) Usled predaje na prevoz sa nepotpunim ili netačnim označenjem stvari koja je isključena od prevoza ili se prima na prevoz pod posebnim uslovima Posebne opasnosti kojim su izložene životinje prilikom prevoza Prevoza živih životinja i drugih stvari za koje su potrebni pratioci. Ima i pravo zaloge na robi koja je predmet prevoza. prodaju robe i ravo na zalog – kada dođe do prekoračenja roka od strane primaoca za odnošenje stvari.

. ili putem tužbe). Obaveze – obaveza saradnje sa železnicom (u otpremnoj stanici naručuje potreban broj vagona kada on sam utovara. Pod vrstama se podrazumevaju unutrašnji drumski prevoz i međunarodni drumski prevoz. predaja tovarnog lista (ako se riba prevozi pod posebnim uslovima u vozu za prevoz putnika. Takođe ima pravo na povraćaj više uplaćene prevoznine (putem raklamacije. Ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju Pojam i vrste ugovora Ovo je ugovor kojim se jedna strana prevozilac obavezuje da stvar preveze u mesto opredeljenja i da je preda imaocu ili trećem licu koje primalac odredi. primalac izvršava istovar robe pridržavajući se propisa koji se odnose na bezbednost. predaje se poseban ekpresni tovarni list) i plaćanje prevozne cene određene prevoznom tarifom.OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA 1. Obaveze – može biti obavezan da plati železnici iznose naznačene u tovarnom listu na ime vozarine i druge troškove. dužan je da robu doveze u stanicu. Ako ugovorom nije određeno. pravo na izmenu ugovora u toku prevoza ako nije izdat prenosivi tovarni list. Prava – sa prijemom robe i tovarnog lista primalac stiče određena prava koja su pre toga pripadala pošiljaocu. Prava – najznačajnije pravo je da pošiljalac raspolaže robom tokom prevoza..). tj. 9 . 2. Svojim nalozima. 2. primalac može izmeniti ugovor o prevozu prema predviđenim propisima. Ovo je realan ugovor. Obaveze i prava primaoca robe 1. Primalac je obavezan da robu u roku predviđenim zakonom odveze robu sa uputne stanice.

Predviđeno je izdavanje tovarnog lista Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. iz mesta otpreme u mesto dopreme. Obaveze prevozioca 1. 4. preduzimanje mera za očuvanje robe predate na prevoz Odgovornost prevozioca Prevozilac odgovara u sledećim situacijama • • kad dođe do gubitka ili oštećenja robe od momenta preuzimanja do njene predaje kad dođe do zakašnjenja u prevozu i predaju robe. KONVENCIJOM U ŽENEVI. kad prevoz nije zabranjen zakonom 2. a primaocu nastupi šteta. godine zamenjen 1926. Predmet ugovora je prevoz stvari. jer on obavlja javnu službu. Postoje višestrani sporazumi u međunarodnom drumskom saobraćaju kao što su PARISKI iz 1924. prevoz robe u ugovorenom roku. postavljanje vozila na ugovorenom mestu radi utovara 5. godine. koa i izdavanje prenosivog tovarnog lista kao HOV. izdavanje tovarnog lista na zahtev pošiljaoca 7. Posebno je značajna CARINSKA KONVENCIJA O DRUMSKOM PREVOZU ROBE po osnovu karneta TIR iz 1959. prevoz robe vozilom koje je ugovoreno ili koje ima svojstva predviđena ugovorom 3. vršenje utovara roba kada je ugovorom to predviđeno 6. lice koje je ovlašćeno da u mestu opredeljenja preuzme robu. ili kad put nije ugovoren. a ako rok nije ugovoren. prevoz robe ugovorenim putem. 10 . Ugovorne strane su prevozilac i pošiljalac. prevoz se mora izvršiti za vreme uobičajeno za prevoz takve robe. prjem robe na prevoz svakog komitenta. 9. biranje puta najpovoljnijeg za pošiljaoca 8. Pojavljuje se i treće lice primalac tj.ZAKLJUČENJE UGOVORA Pošto je ovaj ugovor často neformalan i adhezionog karaktera jedna ugovorna strana mora predati stvar da bi se ugovor smatrao važećim. primanje robe na prevoz.

i da može raspolagati robom kad nije izdat tovarni list. i u obavezi je da potvrdi prevoziocu prijem robe. tj. Prijem je izvršen bez prigovora kad je primalac preuzeo robu u mestu opredeljenja. truljenje). prevozilac zahteva uputstva od pošiljaoca. Prava pošiljaoca – pravo da se roba preveze do mesta opredeljenja na ugovoreni način. prevoznik ima pravo na punu vozarinu. prevoznik ima pravo na srazmerni deo vozarine. Kada je roba prevezena samo određenim delom puta. da prevziocu da uputstva za čuvanje robe. slaganja i istovara od strane pošiljaoca. da zahteva proveru sadržaja na kolet. rukovanja. kad ovaj ne ispuni obaveze predviđene ugovorom.Prevozilac se oslobađa odgovornosti kada je oštećenje nastalo usled: upotrebe otvorenih i nepokrivenih vozila. lom. onda tu robu može skladištiti ili prodati stvari koje su podložne kvaru ili kad troškovi čuvanja nisu srazmerni vrednosti robe. da može raspolagati robom. bruto težinu robe koja je predata na prevoz. svojstava robe (rđanje. a kada je za to odgovoran korisnik prevoza. Položaj primaoca – Primalac ima pravo da mu se tokom prijema izda duplikat tovarnog lista. Obaveze i prava pošiljaoca i položaj primaoca Obaveze pošiljaoca – predavanje na prevoz robe sapopunjenim tovarnim listom. nedostatka oznaka na koletima. nedostatka ili lošeg stanja ambalaže. Kad primalac odbije prijem robe. Takođe prevozilac ima i pravo zaloge. da izvrši utovar kada je to ugovorom predviđeno. a ako ta uputsva ne dobije. Prava prevozioca Najznačajnije pravo je pravo naplate vozarine odrđenu ugovorom ili drugim obavezno objavljenim aktom. dazahteva izdavanje tovarnog lista. odnosno primaoca. Može se itaći da prevoznik im pravo i da ne preda robu primaocu. 11 .

a vezani su direktnim ili indirektnim putem za železnički saobraćaj moraju biti u skladu sa zakonom o železničkom saobraćaju. Kompleksniji su ugovori na međunarodnom pravu usled toga što je potrebno ispoštovati mnoge međunarodne standarde kako ne bi došlo do bilo kakvih zastoja prilikom železničkog saobraćaja. 12 . Svi ugovori koji se potpisuju. Ugovori o železničkom saobraćaju mogu biti nacionalni (potpisani od strane domaćih prevoznika i firmi) i međunarodni (potpisani između domaćeg i inostranog predstavnika).ZAKLJUČAK Ugovor o železničkom saobraćaju je pisani akt kojim se definišu uslovi prilikom transport robe ili materijala putem železnice.Mora sadržati jasno definisane odredbe po kojima ugovorne strane moraju postupiti kako se ne bi prekršili zakonski propisi u zemljama tranzitnog transporta. U međunarodnim odnosima koriste se tipski ugovori koji se prilagođavaju nastaloj situaciji. Postoje nekoliko vrsta ugovora i one su najčešće šablonskog karaktera.

Pravni fakultet Banja Luka 2007. "Poslovno pravo" . N.com PRIMERI 13 . www.. Pravo provrednih društava. G.poslovno pravo. 2005 Rajčević.. FABUS. M. S. Sad..LITERATURA • • • • Carić. “Privredno pravo“ Novi Sad 2006 Ljubojević.

DEO UDOVORA O PREVOZU TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ CIM KOLSKA NARUDZBENICA 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful