SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA- POSLOVNO PRAVO

TEMA: UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM

......14 TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ.................14 KOLSKA NARUDZBENICA.......SADRŽAJ SADRŽAJ.........................................................................................................................................................4 OBAVEZE ŽELEZNICE....................................................................2 UVOD................................................................................................................................................................................................................................10 ZAKLJUČAK............................................9 ZAKLJUČENJE UGOVORA.........................................................................................................................................................................................................................................................................7 OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA..............................................3 UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM..........6 ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE...................................................................................................................................12 LITERATURA..........................................................................................................13 DEO UDOVORA O PREVOZU ...........................................................................................................................................................................14 2 ..........................................14 CIM..........................................................................

3 . Zatim. U zavisnosti od kriterijuma. i svi su regulisani posebim zakonskim propisima. Naša zemlja je potpisala i ratifikovala i reviziju Bernske konvencije. godine u Bernu. Od karaktera pošiljke – komadni i kolski.brzovozni i ekspresni prevoz. Poseban značaj u praksi imaju tarife železničkih prevozioca. Pod međunarodnim prevozom se smatra kada se određena roba prevozi preko teritorije bar dve države.neko lice ili neku stvar.UVOD Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto. sa direktnim međunarodnim tovarnim listom. godine. zaključena je 1890. godine u Bernu. koja je podpisana 7.Bernska konvencija se često u poslovnoj praksi i stručnoj literaturi naziva Konvencijom CIM. Ovaj zakon je izrađen na osnovu Bernske konvencije. Postoji više podela. u zavisnosti od: Od teritorije – domaći i inostrani. februara 1970. bitno je definisati vreme i rok dostave. a putnik. Zavisno od teorijskog kriterijuma razlikuje se domaći i međunarodni železnički prevoz.transporta itd. odnosno pošiljalac se obavezuje da za to isplati odredjenu nadoknadu u vidu vozarine. pošto i pozitivni izvori određuju da tovarni list ima značaj dokazne a ne bitne forme ugovora. kojom se reguliše železnički prevoz robe. Od rokova – sporovozni. godine u Bernu je doneta nova konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF). Prva međunarodna konvencija. Ugovorom se definišu sve stavke i svi uslovi kako kasnije ne bi došlo do nesporazuma u podeli odgovornosti. U unutrašnjem pravu kod nas je osnovni izvor prava za prevoz robe železnicom Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju iz 1995. Po tehnici zaključenja ovakav ugovor spada u athezione ugovore. Pravno teorijski gledano. 1980. ispravnije je stanovište da nije reč o formalnom ugovoru po samom zakonu. U privredi postoje više vrsta ugovora o prevozu. bitno je jasno definisati subjekte između kojih se ovaj ugovor sastavlja. potrebno je definisati koja vrsta ugovora treba biti potpisana. Prilikom potpisavanja ugovora o železničkom saobraćaju. i preko teritorija država koje su članice međunarodnih konvencija koje regulišu železnički prevoz.

Zaključenje ugovora – Ugovor se zaključuje kad prevozilac primi stvar na prevoz sa tovarnim listom. Ovo je realan ugovor i do njega dolazi predajom robe od strane pošiljaoca železnici. zavisno od brzine. pouzeću.UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM Pojam ugovora – U ovom ugovoru se železnica kao jedna ugovorna strana obavezuje da preveze robu koja je predala druga strana iz otpremnne u uputnu stanicu i da je preda određenom licu. Predmet ugovora je prevoz određene robe iz otpremne u uputnu stanicu. sporovozu i ubrzanom brzovozu. adhezionih ugovora. Po pravili. Potvrda prijema na tovarnom listu žigom i datumom stanice dokaz je o zaključenom ugovoru o prevozu. Prevozna cena je novčana naknada koja treba da bude plaćena za izvršeni prevoz železnicom. dok se pošiljalac obavezuje da će za to platiti vozarinu. ugovori se dele na ugovore u unutrašnjem i ugovore o spoljašnjem prevozu. a u nekim slučajevima se određuje ugovorom. Ugovorom se takođe može precizirati da li pošiljalaca ili primalac plaćaju naknadu. u zavisnosti da li se prevoz obavlja u domaćem ili međunarodnom saobraćaju. Vrste ugovora: 1. po načinu prevoza i to na ugovore o prevozu kolske (vagonske) i denčane (komadne) pošiljke u železničkom prevozu Elementi ugovora – Bitni element ugovora: ugovorne strane. mogu se zaključiti ugovori o brzovozu. Prijem stvari se potvrđuje stavljanjem žiga i datuma otpremne stanice na tovarni list. Nebitni elementi ugovora su pojedine odredbe o prevoznom putu. sa unapred utvrđenim uslovima. načinu prevoza. Primalac robe nije ugovorna strana kod ugovora o prevozu robe železnicom. 2. ugovori o prevozu robe železnicom spadaju u red ugovora po pristupu. načina tovarenja. 3. Određuje se tarifom. 4 . predmet ugovora i cena prevoza (vozarina).

5. Kod nas roba je razvrstana u tri tarifska razreda. klasifikacija robe obavlja se na način po kom tarifa im 3 elementa – tarifsku poziciju. Ovo tarifsko odstojanje razlikuje se od stvarnog prevoznog puta i njegove dužine. 4. i težine robe. što je na primerku koji se predaje izričito naznačeno.Pošiljalac i železnica mogu da se sporazumeju o izdavanju od strane železnice tovarnog lista po naredbi ili na donosioca. gde ja najskuplji prvi a najjeftinij treći. Roba se može prevoziti putem koji je duži. pretovarom i istovarom. 5 . Robne tarife 1. daljinar za prevoz robe služi de se utvrdi tarifsko odstojanje od otpremne do uputne stanice. načinu pakovanja robe i dr. 2. tarifske tablice daju vozarinski ili tarifski stav koji se određuje naosnovu rastojanja (zone). gde je moguće obavljati prevoz robe. 3. gde se robe svrstavaju u određeni tarifski razred. Ovaj stav je izražen u tarifskim tablicama u vidu vozarinskotarifskog stava i novcu za razne udaljenosti i za razne težine robe. opšte tarifske odredbe kod železničkih tarifa date su u posebnoj svesci i predviđaju način obračuna vozarine i drugih izdataka. ali je daljinar izrađen po metodi najkraćeg rastojanja između otpremne u uputne stanice. Ovde se navodi i kakvim je uređajima opremljena svaka stanica u vezi sa utovarom. tovarišta i stajaliušta. vrednosti. Razvrstavanje robe u tarifske razrede vrši se po osobinama. vrsta robe i tarifski razred. Klasifikacija robe je baza čitavog sistema u železničkim tarifama. imenik železničkih stanica sadrži sva zvanična mesta.

ili onu robu koja po obliku ili veličini ili sastavu nije podesna za prevoz železnicom. • Čuvanje robe – Za vreme prevoz pošiljke železnica ima obavezu da postupa sa pojačanom pažnjom kao dobar privrednik.Ako je pošiljalac u tovarnom listu naznačio drugo prevozno sredstvo za dalji prevoz od uputne stanice do uputnog mesta. uzrok i visinu štete u prisustvu imaoca prava. Ovo je iz razloga što s esmatar da železnica obavlja delatnost od javnog interesa. • Način prevoza i prevozni put – Železnica je u obavezi daprevoz robe vrši u otvorenim ili zatvorenim kolima. 6 . železnica sama određuje prevozni put. • Ustanovljenje težine i broja komada pošiljke – Kada sama železnica obavlja utovar robe. ako pošiljalac nije naglasio pevozno sredstvo za dalji prevoz. u vidu posebne odredbe u tovarnom listu. Pošiljalac u brzovoznoj pošiljci određuje put a železnica je dužna datim putem preveze pošiljku. ali prevozninu obračunava po prevoznom putu koji najviše odgovara pošiljaocu. Železnica ima pravo da odredi daljeg prevoznika . Ona ne mora udovoljiti zahtevu pošiljaoca ako je on u suprotnosti od pravila saobraćaja.OBAVEZE ŽELEZNICE Obaveze železnice su: • Prijem robe – Osnovna obaveza je da primi na prevoz svaku robu bez obzira ko je pošiljalac i o kakvoj se robi radi. Otpravni rok je rok u kome železnica priprema otpočinjanje prevoza. Predaja robe na dalji prevoz . Kada se radi o sporovoznoj pošiljci. železnica je obavezna da robu preda takom prevozniku. obaveza železnice je da odmah sačini zapisnik o uviđaju i utvrdi stanje. Obaveze utvrđivanja gubitka ili oštećenja robe – Kada železnica ili pošiljalac posumnjaju u delimičan gubitak ili oštećenje robe. Međutim železnica nije dužna da na prevoz primi robu koja se ne može vršiti bez odlaganja. • • Obaveštenje primaoca o prispeću robe – Železnica je obavezna daprimaoca obavesti o prispeću robe u uputnu stanicu i obavesti ga o roku za preuzimanje robe. zavisno od toga kako je pošiljalac odredio u tovarnom listu. ona ima obavezu da utvrdi težinu i broj komada i to samo u slučaju kada pošiljalac to zahteva. a prevozni rok je rok za prevoz robe. • • Rokovi prevoza – Postoje 2 roka: otpravni i prevozni rok.

primiće odštetu za izgubljenu robu. • Izdavanje robe primaocu – U uputnoj stanici železnica je obavezna da robu istovari i prpremi za odnošenje. Zahtev za naknadu štete mora se podneti u roku od 30 dana. i za štete solidarno odgovaraju sva transportna preduzeća koja su učestvovala u prevozu. Ako se roba u roku od godinu dana pronađe. ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE Železnica odgovara za nastalu štetu shodno pravilima međunarodne konvencije za prevoz robe COTIF-CIM i to od momenta primanja robe u otpremnoj stanici sve do izdavanja iste u uputnoj stanici. Odgovornost železnice zbog gubitka ili oštećenja robe – Železnica je dužna danaknadi štetu zbog delimičnog ili potpunog gubitka robe koja je primljena na prevoz. primaoc je može preuzeti ali uz vraćanje odštete. žečeznica mu isplaćuje dokazanu štetu. 1. železnica snosi odgovornost. od dana izdavanja stvari jer se u protivnom gubi pravo na naknadu. U slučaju delimičnog gubitka stvari. Kada imalac prava-korisnik dokaže da je usled prekoračenja roka pretrpeo štetu. 2. ugovorom ili tarifom. kao i zbog oštećenja robe. Ona u tom slučaju postupa kao komisionar. niti pripremljena za izdavanje u roku od 30 dana od dana isteka roka isporuke. Smatra se da je roba izgubljena kada ista nije izdata primaocu. 7 . Železnica odgovara za prekoračenje rokova. najviše u visini četvorostruke prevoznine. naknada ne može biti veća od trostruke prevoznine za deo pošiljke koji nije izgubljen.• Carinske i druge formalnosti – Kada je ugovorom predviđeno. Obavezna je da robu sa tovarnim listom preda primaocu koji potvrđuje prijem. železnica ima obavezu da izvrši carinsku i druge radnje predviđene propisima. Lice koje je navedenao kao primalac. Odgovornost zbog zadocnjenja u prevozu – Ako dođe do prekoračenja rokova koji su utvrđeni zakonom.

prodaju robe i ravo na zalog – kada dođe do prekoračenja roka od strane primaoca za odnošenje stvari. a radi obezbeđivanja svojih potraživanja iz ugovora o prevozu robe. pravo uskladištenja. odnosno primalac Usled postojanja svojstava stvari zbog kojih je stvar naročito podložna potpunom ili delimičnom oštećenju (rđanje. Ima praavo naplate kazni-penala. Pravo na prevozninu i druge tražbine 2.) Usled predaje na prevoz sa nepotpunim ili netačnim označenjem stvari koja je isključena od prevoza ili se prima na prevoz pod posebnim uslovima Posebne opasnosti kojim su izložene životinje prilikom prevoza Prevoza živih životinja i drugih stvari za koje su potrebni pratioci. Pravo na naplatu penala. kao i prava skladištenja stvari u slučaju da primalac prekorači rok više od 24 sata. Ima i pravo zaloge na robi koja je predmet prevoza. 8 .3. Oslobađanje železnice od odgovornosti – Železnica je u sledećim slučajevima oslobođena od odgovornosti: • • • • • • • Kada obavlja prevoz u otvorenim kolima na osnovu važećih propisa ili ugovora naznačenih u tovarnom listu zaključenog sa pošiljaocem Usled nepakovanja ili nedovoljnog pakovanja stvari koja je usled tih nedostataka sklona o[te'enju Usled nepravilnog utovara i istovara. trulenje. a ko zbog propouštanja pratioca dođe do gubitka ili oštećenja Prava železnice 1. železnica ima pravo na posebnu naknadu određenu tarifom. ako to čini pošiljalac. lomljenje idr.

Primalac je obavezan da robu u roku predviđenim zakonom odveze robu sa uputne stanice. tj. Ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju Pojam i vrste ugovora Ovo je ugovor kojim se jedna strana prevozilac obavezuje da stvar preveze u mesto opredeljenja i da je preda imaocu ili trećem licu koje primalac odredi. Obaveze i prava primaoca robe 1.. Pod vrstama se podrazumevaju unutrašnji drumski prevoz i međunarodni drumski prevoz. Prava – najznačajnije pravo je da pošiljalac raspolaže robom tokom prevoza. Ako ugovorom nije određeno.). ili putem tužbe). pravo na izmenu ugovora u toku prevoza ako nije izdat prenosivi tovarni list. Ovo je realan ugovor. dužan je da robu doveze u stanicu. predaje se poseban ekpresni tovarni list) i plaćanje prevozne cene određene prevoznom tarifom.OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA 1. Svojim nalozima. 2. Prava – sa prijemom robe i tovarnog lista primalac stiče određena prava koja su pre toga pripadala pošiljaocu. Takođe ima pravo na povraćaj više uplaćene prevoznine (putem raklamacije. primalac izvršava istovar robe pridržavajući se propisa koji se odnose na bezbednost. primalac može izmeniti ugovor o prevozu prema predviđenim propisima. 9 . Obaveze – može biti obavezan da plati železnici iznose naznačene u tovarnom listu na ime vozarine i druge troškove. predaja tovarnog lista (ako se riba prevozi pod posebnim uslovima u vozu za prevoz putnika. Obaveze – obaveza saradnje sa železnicom (u otpremnoj stanici naručuje potreban broj vagona kada on sam utovara.. 2.

Obaveze prevozioca 1. godine zamenjen 1926. izdavanje tovarnog lista na zahtev pošiljaoca 7. 9. Predviđeno je izdavanje tovarnog lista Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. a primaocu nastupi šteta. Predmet ugovora je prevoz stvari. Ugovorne strane su prevozilac i pošiljalac. 10 . vršenje utovara roba kada je ugovorom to predviđeno 6. godine. prevoz robe ugovorenim putem. biranje puta najpovoljnijeg za pošiljaoca 8. prjem robe na prevoz svakog komitenta. kad prevoz nije zabranjen zakonom 2. Pojavljuje se i treće lice primalac tj. jer on obavlja javnu službu. Postoje višestrani sporazumi u međunarodnom drumskom saobraćaju kao što su PARISKI iz 1924. prevoz se mora izvršiti za vreme uobičajeno za prevoz takve robe. 4.ZAKLJUČENJE UGOVORA Pošto je ovaj ugovor často neformalan i adhezionog karaktera jedna ugovorna strana mora predati stvar da bi se ugovor smatrao važećim. prevoz robe u ugovorenom roku. Posebno je značajna CARINSKA KONVENCIJA O DRUMSKOM PREVOZU ROBE po osnovu karneta TIR iz 1959. koa i izdavanje prenosivog tovarnog lista kao HOV. a ako rok nije ugovoren. preduzimanje mera za očuvanje robe predate na prevoz Odgovornost prevozioca Prevozilac odgovara u sledećim situacijama • • kad dođe do gubitka ili oštećenja robe od momenta preuzimanja do njene predaje kad dođe do zakašnjenja u prevozu i predaju robe. KONVENCIJOM U ŽENEVI. primanje robe na prevoz. iz mesta otpreme u mesto dopreme. postavljanje vozila na ugovorenom mestu radi utovara 5. ili kad put nije ugovoren. lice koje je ovlašćeno da u mestu opredeljenja preuzme robu. prevoz robe vozilom koje je ugovoreno ili koje ima svojstva predviđena ugovorom 3.

prevozilac zahteva uputstva od pošiljaoca. Obaveze i prava pošiljaoca i položaj primaoca Obaveze pošiljaoca – predavanje na prevoz robe sapopunjenim tovarnim listom. slaganja i istovara od strane pošiljaoca. Kada je roba prevezena samo određenim delom puta. Kad primalac odbije prijem robe. Položaj primaoca – Primalac ima pravo da mu se tokom prijema izda duplikat tovarnog lista. a ako ta uputsva ne dobije. Može se itaći da prevoznik im pravo i da ne preda robu primaocu. dazahteva izdavanje tovarnog lista. i u obavezi je da potvrdi prevoziocu prijem robe. svojstava robe (rđanje. truljenje).Prevozilac se oslobađa odgovornosti kada je oštećenje nastalo usled: upotrebe otvorenih i nepokrivenih vozila. da zahteva proveru sadržaja na kolet. da prevziocu da uputstva za čuvanje robe. lom. Prijem je izvršen bez prigovora kad je primalac preuzeo robu u mestu opredeljenja. rukovanja. da može raspolagati robom. nedostatka ili lošeg stanja ambalaže. a kada je za to odgovoran korisnik prevoza. Takođe prevozilac ima i pravo zaloge. 11 . nedostatka oznaka na koletima. odnosno primaoca. Prava pošiljaoca – pravo da se roba preveze do mesta opredeljenja na ugovoreni način. prevoznik ima pravo na srazmerni deo vozarine. i da može raspolagati robom kad nije izdat tovarni list. prevoznik ima pravo na punu vozarinu. da izvrši utovar kada je to ugovorom predviđeno. tj. bruto težinu robe koja je predata na prevoz. kad ovaj ne ispuni obaveze predviđene ugovorom. onda tu robu može skladištiti ili prodati stvari koje su podložne kvaru ili kad troškovi čuvanja nisu srazmerni vrednosti robe. Prava prevozioca Najznačajnije pravo je pravo naplate vozarine odrđenu ugovorom ili drugim obavezno objavljenim aktom.

Mora sadržati jasno definisane odredbe po kojima ugovorne strane moraju postupiti kako se ne bi prekršili zakonski propisi u zemljama tranzitnog transporta. Svi ugovori koji se potpisuju. Kompleksniji su ugovori na međunarodnom pravu usled toga što je potrebno ispoštovati mnoge međunarodne standarde kako ne bi došlo do bilo kakvih zastoja prilikom železničkog saobraćaja.a vezani su direktnim ili indirektnim putem za železnički saobraćaj moraju biti u skladu sa zakonom o železničkom saobraćaju.ZAKLJUČAK Ugovor o železničkom saobraćaju je pisani akt kojim se definišu uslovi prilikom transport robe ili materijala putem železnice. Ugovori o železničkom saobraćaju mogu biti nacionalni (potpisani od strane domaćih prevoznika i firmi) i međunarodni (potpisani između domaćeg i inostranog predstavnika). Postoje nekoliko vrsta ugovora i one su najčešće šablonskog karaktera. 12 . U međunarodnim odnosima koriste se tipski ugovori koji se prilagođavaju nastaloj situaciji.

"Poslovno pravo" ..Pravni fakultet Banja Luka 2007. 2005 Rajčević. Sad.com PRIMERI 13 .poslovno pravo. S.. M. “Privredno pravo“ Novi Sad 2006 Ljubojević. G. FABUS..LITERATURA • • • • Carić. Pravo provrednih društava. www. N.

DEO UDOVORA O PREVOZU TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ CIM KOLSKA NARUDZBENICA 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful