SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA- POSLOVNO PRAVO

TEMA: UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM

..................................9 ZAKLJUČENJE UGOVORA....................................................................................................................................................................................................................................14 TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ................7 OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA..................................12 LITERATURA...................................................................................................................14 KOLSKA NARUDZBENICA..............................................................................SADRŽAJ SADRŽAJ.................................................................................................................................................10 ZAKLJUČAK.............................................................................................................2 UVOD............................................................................................................................................................................................................................................................................................3 UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM......................6 ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE..................................................4 OBAVEZE ŽELEZNICE................................14 CIM........................13 DEO UDOVORA O PREVOZU ...14 2 ..............................................................................................................................................................................................

bitno je jasno definisati subjekte između kojih se ovaj ugovor sastavlja.brzovozni i ekspresni prevoz.transporta itd. Postoji više podela.Bernska konvencija se često u poslovnoj praksi i stručnoj literaturi naziva Konvencijom CIM. Naša zemlja je potpisala i ratifikovala i reviziju Bernske konvencije.UVOD Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto. Prilikom potpisavanja ugovora o železničkom saobraćaju. a putnik. 3 . Po tehnici zaključenja ovakav ugovor spada u athezione ugovore. sa direktnim međunarodnim tovarnim listom. Zavisno od teorijskog kriterijuma razlikuje se domaći i međunarodni železnički prevoz.neko lice ili neku stvar. U unutrašnjem pravu kod nas je osnovni izvor prava za prevoz robe železnicom Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju iz 1995. ispravnije je stanovište da nije reč o formalnom ugovoru po samom zakonu. 1980. u zavisnosti od: Od teritorije – domaći i inostrani. bitno je definisati vreme i rok dostave. pošto i pozitivni izvori određuju da tovarni list ima značaj dokazne a ne bitne forme ugovora. godine u Bernu. februara 1970. Poseban značaj u praksi imaju tarife železničkih prevozioca. U zavisnosti od kriterijuma. Od rokova – sporovozni. Od karaktera pošiljke – komadni i kolski. i preko teritorija država koje su članice međunarodnih konvencija koje regulišu železnički prevoz. godine u Bernu je doneta nova konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF). odnosno pošiljalac se obavezuje da za to isplati odredjenu nadoknadu u vidu vozarine. U privredi postoje više vrsta ugovora o prevozu. i svi su regulisani posebim zakonskim propisima. Pravno teorijski gledano. Pod međunarodnim prevozom se smatra kada se određena roba prevozi preko teritorije bar dve države. potrebno je definisati koja vrsta ugovora treba biti potpisana. godine u Bernu. Ugovorom se definišu sve stavke i svi uslovi kako kasnije ne bi došlo do nesporazuma u podeli odgovornosti. zaključena je 1890. Prva međunarodna konvencija. Zatim. kojom se reguliše železnički prevoz robe. Ovaj zakon je izrađen na osnovu Bernske konvencije. koja je podpisana 7. godine.

Ovo je realan ugovor i do njega dolazi predajom robe od strane pošiljaoca železnici. a u nekim slučajevima se određuje ugovorom. zavisno od brzine. po načinu prevoza i to na ugovore o prevozu kolske (vagonske) i denčane (komadne) pošiljke u železničkom prevozu Elementi ugovora – Bitni element ugovora: ugovorne strane. 3. Prevozna cena je novčana naknada koja treba da bude plaćena za izvršeni prevoz železnicom. mogu se zaključiti ugovori o brzovozu. Zaključenje ugovora – Ugovor se zaključuje kad prevozilac primi stvar na prevoz sa tovarnim listom. Predmet ugovora je prevoz određene robe iz otpremne u uputnu stanicu. Ugovorom se takođe može precizirati da li pošiljalaca ili primalac plaćaju naknadu. dok se pošiljalac obavezuje da će za to platiti vozarinu. ugovori se dele na ugovore u unutrašnjem i ugovore o spoljašnjem prevozu. u zavisnosti da li se prevoz obavlja u domaćem ili međunarodnom saobraćaju. načinu prevoza. Po pravili. 4 . pouzeću. Nebitni elementi ugovora su pojedine odredbe o prevoznom putu. predmet ugovora i cena prevoza (vozarina). Potvrda prijema na tovarnom listu žigom i datumom stanice dokaz je o zaključenom ugovoru o prevozu. adhezionih ugovora. sporovozu i ubrzanom brzovozu. Određuje se tarifom.UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM Pojam ugovora – U ovom ugovoru se železnica kao jedna ugovorna strana obavezuje da preveze robu koja je predala druga strana iz otpremnne u uputnu stanicu i da je preda određenom licu. načina tovarenja. Vrste ugovora: 1. Prijem stvari se potvrđuje stavljanjem žiga i datuma otpremne stanice na tovarni list. Primalac robe nije ugovorna strana kod ugovora o prevozu robe železnicom. 2. sa unapred utvrđenim uslovima. ugovori o prevozu robe železnicom spadaju u red ugovora po pristupu.

opšte tarifske odredbe kod železničkih tarifa date su u posebnoj svesci i predviđaju način obračuna vozarine i drugih izdataka. načinu pakovanja robe i dr. 5. Kod nas roba je razvrstana u tri tarifska razreda. Razvrstavanje robe u tarifske razrede vrši se po osobinama. klasifikacija robe obavlja se na način po kom tarifa im 3 elementa – tarifsku poziciju. vrsta robe i tarifski razred. vrednosti. daljinar za prevoz robe služi de se utvrdi tarifsko odstojanje od otpremne do uputne stanice. Robne tarife 1. Ovde se navodi i kakvim je uređajima opremljena svaka stanica u vezi sa utovarom.Pošiljalac i železnica mogu da se sporazumeju o izdavanju od strane železnice tovarnog lista po naredbi ili na donosioca. gde ja najskuplji prvi a najjeftinij treći. što je na primerku koji se predaje izričito naznačeno. i težine robe. gde se robe svrstavaju u određeni tarifski razred. Roba se može prevoziti putem koji je duži. imenik železničkih stanica sadrži sva zvanična mesta. gde je moguće obavljati prevoz robe. 4. 5 . tarifske tablice daju vozarinski ili tarifski stav koji se određuje naosnovu rastojanja (zone). Klasifikacija robe je baza čitavog sistema u železničkim tarifama. tovarišta i stajaliušta. 3. Ovaj stav je izražen u tarifskim tablicama u vidu vozarinskotarifskog stava i novcu za razne udaljenosti i za razne težine robe. 2. ali je daljinar izrađen po metodi najkraćeg rastojanja između otpremne u uputne stanice. pretovarom i istovarom. Ovo tarifsko odstojanje razlikuje se od stvarnog prevoznog puta i njegove dužine.

Predaja robe na dalji prevoz . • Ustanovljenje težine i broja komada pošiljke – Kada sama železnica obavlja utovar robe. Međutim železnica nije dužna da na prevoz primi robu koja se ne može vršiti bez odlaganja. ali prevozninu obračunava po prevoznom putu koji najviše odgovara pošiljaocu. Obaveze utvrđivanja gubitka ili oštećenja robe – Kada železnica ili pošiljalac posumnjaju u delimičan gubitak ili oštećenje robe.OBAVEZE ŽELEZNICE Obaveze železnice su: • Prijem robe – Osnovna obaveza je da primi na prevoz svaku robu bez obzira ko je pošiljalac i o kakvoj se robi radi.Ako je pošiljalac u tovarnom listu naznačio drugo prevozno sredstvo za dalji prevoz od uputne stanice do uputnog mesta. u vidu posebne odredbe u tovarnom listu. ako pošiljalac nije naglasio pevozno sredstvo za dalji prevoz. Pošiljalac u brzovoznoj pošiljci određuje put a železnica je dužna datim putem preveze pošiljku. železnica je obavezna da robu preda takom prevozniku. ili onu robu koja po obliku ili veličini ili sastavu nije podesna za prevoz železnicom. zavisno od toga kako je pošiljalac odredio u tovarnom listu. Ovo je iz razloga što s esmatar da železnica obavlja delatnost od javnog interesa. ona ima obavezu da utvrdi težinu i broj komada i to samo u slučaju kada pošiljalac to zahteva. Železnica ima pravo da odredi daljeg prevoznika . 6 . Kada se radi o sporovoznoj pošiljci. obaveza železnice je da odmah sačini zapisnik o uviđaju i utvrdi stanje. Ona ne mora udovoljiti zahtevu pošiljaoca ako je on u suprotnosti od pravila saobraćaja. a prevozni rok je rok za prevoz robe. Otpravni rok je rok u kome železnica priprema otpočinjanje prevoza. • Čuvanje robe – Za vreme prevoz pošiljke železnica ima obavezu da postupa sa pojačanom pažnjom kao dobar privrednik. • • Rokovi prevoza – Postoje 2 roka: otpravni i prevozni rok. • Način prevoza i prevozni put – Železnica je u obavezi daprevoz robe vrši u otvorenim ili zatvorenim kolima. • • Obaveštenje primaoca o prispeću robe – Železnica je obavezna daprimaoca obavesti o prispeću robe u uputnu stanicu i obavesti ga o roku za preuzimanje robe. železnica sama određuje prevozni put. uzrok i visinu štete u prisustvu imaoca prava.

Odgovornost železnice zbog gubitka ili oštećenja robe – Železnica je dužna danaknadi štetu zbog delimičnog ili potpunog gubitka robe koja je primljena na prevoz. Obavezna je da robu sa tovarnim listom preda primaocu koji potvrđuje prijem. niti pripremljena za izdavanje u roku od 30 dana od dana isteka roka isporuke. najviše u visini četvorostruke prevoznine. ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE Železnica odgovara za nastalu štetu shodno pravilima međunarodne konvencije za prevoz robe COTIF-CIM i to od momenta primanja robe u otpremnoj stanici sve do izdavanja iste u uputnoj stanici. naknada ne može biti veća od trostruke prevoznine za deo pošiljke koji nije izgubljen. od dana izdavanja stvari jer se u protivnom gubi pravo na naknadu. 7 . Smatra se da je roba izgubljena kada ista nije izdata primaocu.• Carinske i druge formalnosti – Kada je ugovorom predviđeno. kao i zbog oštećenja robe. Kada imalac prava-korisnik dokaže da je usled prekoračenja roka pretrpeo štetu. železnica ima obavezu da izvrši carinsku i druge radnje predviđene propisima. žečeznica mu isplaćuje dokazanu štetu. U slučaju delimičnog gubitka stvari. primiće odštetu za izgubljenu robu. 2. Lice koje je navedenao kao primalac. • Izdavanje robe primaocu – U uputnoj stanici železnica je obavezna da robu istovari i prpremi za odnošenje. Železnica odgovara za prekoračenje rokova. i za štete solidarno odgovaraju sva transportna preduzeća koja su učestvovala u prevozu. Zahtev za naknadu štete mora se podneti u roku od 30 dana. Ona u tom slučaju postupa kao komisionar. ugovorom ili tarifom. Odgovornost zbog zadocnjenja u prevozu – Ako dođe do prekoračenja rokova koji su utvrđeni zakonom. železnica snosi odgovornost. primaoc je može preuzeti ali uz vraćanje odštete. Ako se roba u roku od godinu dana pronađe. 1.

Oslobađanje železnice od odgovornosti – Železnica je u sledećim slučajevima oslobođena od odgovornosti: • • • • • • • Kada obavlja prevoz u otvorenim kolima na osnovu važećih propisa ili ugovora naznačenih u tovarnom listu zaključenog sa pošiljaocem Usled nepakovanja ili nedovoljnog pakovanja stvari koja je usled tih nedostataka sklona o[te'enju Usled nepravilnog utovara i istovara. ako to čini pošiljalac. Ima i pravo zaloge na robi koja je predmet prevoza.) Usled predaje na prevoz sa nepotpunim ili netačnim označenjem stvari koja je isključena od prevoza ili se prima na prevoz pod posebnim uslovima Posebne opasnosti kojim su izložene životinje prilikom prevoza Prevoza živih životinja i drugih stvari za koje su potrebni pratioci. Pravo na naplatu penala. Pravo na prevozninu i druge tražbine 2. trulenje. prodaju robe i ravo na zalog – kada dođe do prekoračenja roka od strane primaoca za odnošenje stvari. a radi obezbeđivanja svojih potraživanja iz ugovora o prevozu robe. Ima praavo naplate kazni-penala. a ko zbog propouštanja pratioca dođe do gubitka ili oštećenja Prava železnice 1. pravo uskladištenja.3. železnica ima pravo na posebnu naknadu određenu tarifom. 8 . odnosno primalac Usled postojanja svojstava stvari zbog kojih je stvar naročito podložna potpunom ili delimičnom oštećenju (rđanje. lomljenje idr. kao i prava skladištenja stvari u slučaju da primalac prekorači rok više od 24 sata.

Ovo je realan ugovor. Obaveze i prava primaoca robe 1. Takođe ima pravo na povraćaj više uplaćene prevoznine (putem raklamacije. Prava – najznačajnije pravo je da pošiljalac raspolaže robom tokom prevoza. 2. pravo na izmenu ugovora u toku prevoza ako nije izdat prenosivi tovarni list.). Ako ugovorom nije određeno.OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA 1. Prava – sa prijemom robe i tovarnog lista primalac stiče određena prava koja su pre toga pripadala pošiljaocu. dužan je da robu doveze u stanicu.. tj. Pod vrstama se podrazumevaju unutrašnji drumski prevoz i međunarodni drumski prevoz.. primalac može izmeniti ugovor o prevozu prema predviđenim propisima. 9 . Svojim nalozima. ili putem tužbe). Ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju Pojam i vrste ugovora Ovo je ugovor kojim se jedna strana prevozilac obavezuje da stvar preveze u mesto opredeljenja i da je preda imaocu ili trećem licu koje primalac odredi. Obaveze – obaveza saradnje sa železnicom (u otpremnoj stanici naručuje potreban broj vagona kada on sam utovara. primalac izvršava istovar robe pridržavajući se propisa koji se odnose na bezbednost. Primalac je obavezan da robu u roku predviđenim zakonom odveze robu sa uputne stanice. predaja tovarnog lista (ako se riba prevozi pod posebnim uslovima u vozu za prevoz putnika. Obaveze – može biti obavezan da plati železnici iznose naznačene u tovarnom listu na ime vozarine i druge troškove. 2. predaje se poseban ekpresni tovarni list) i plaćanje prevozne cene određene prevoznom tarifom.

Posebno je značajna CARINSKA KONVENCIJA O DRUMSKOM PREVOZU ROBE po osnovu karneta TIR iz 1959. biranje puta najpovoljnijeg za pošiljaoca 8. Predviđeno je izdavanje tovarnog lista Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. izdavanje tovarnog lista na zahtev pošiljaoca 7. vršenje utovara roba kada je ugovorom to predviđeno 6. KONVENCIJOM U ŽENEVI.ZAKLJUČENJE UGOVORA Pošto je ovaj ugovor často neformalan i adhezionog karaktera jedna ugovorna strana mora predati stvar da bi se ugovor smatrao važećim. a ako rok nije ugovoren. prevoz robe vozilom koje je ugovoreno ili koje ima svojstva predviđena ugovorom 3. jer on obavlja javnu službu. Predmet ugovora je prevoz stvari. prevoz se mora izvršiti za vreme uobičajeno za prevoz takve robe. prjem robe na prevoz svakog komitenta. kad prevoz nije zabranjen zakonom 2. preduzimanje mera za očuvanje robe predate na prevoz Odgovornost prevozioca Prevozilac odgovara u sledećim situacijama • • kad dođe do gubitka ili oštećenja robe od momenta preuzimanja do njene predaje kad dođe do zakašnjenja u prevozu i predaju robe. 10 . prevoz robe u ugovorenom roku. lice koje je ovlašćeno da u mestu opredeljenja preuzme robu. koa i izdavanje prenosivog tovarnog lista kao HOV. Obaveze prevozioca 1. 9. prevoz robe ugovorenim putem. Ugovorne strane su prevozilac i pošiljalac. Postoje višestrani sporazumi u međunarodnom drumskom saobraćaju kao što su PARISKI iz 1924. primanje robe na prevoz. iz mesta otpreme u mesto dopreme. ili kad put nije ugovoren. 4. godine zamenjen 1926. a primaocu nastupi šteta. Pojavljuje se i treće lice primalac tj. godine. postavljanje vozila na ugovorenom mestu radi utovara 5.

nedostatka ili lošeg stanja ambalaže. da zahteva proveru sadržaja na kolet. Takođe prevozilac ima i pravo zaloge. prevozilac zahteva uputstva od pošiljaoca. Kad primalac odbije prijem robe. Prava prevozioca Najznačajnije pravo je pravo naplate vozarine odrđenu ugovorom ili drugim obavezno objavljenim aktom. odnosno primaoca. da izvrši utovar kada je to ugovorom predviđeno. kad ovaj ne ispuni obaveze predviđene ugovorom. tj. prevoznik ima pravo na punu vozarinu. Može se itaći da prevoznik im pravo i da ne preda robu primaocu. svojstava robe (rđanje.Prevozilac se oslobađa odgovornosti kada je oštećenje nastalo usled: upotrebe otvorenih i nepokrivenih vozila. i u obavezi je da potvrdi prevoziocu prijem robe. da prevziocu da uputstva za čuvanje robe. da može raspolagati robom. bruto težinu robe koja je predata na prevoz. Obaveze i prava pošiljaoca i položaj primaoca Obaveze pošiljaoca – predavanje na prevoz robe sapopunjenim tovarnim listom. nedostatka oznaka na koletima. Kada je roba prevezena samo određenim delom puta. lom. Prava pošiljaoca – pravo da se roba preveze do mesta opredeljenja na ugovoreni način. slaganja i istovara od strane pošiljaoca. truljenje). a kada je za to odgovoran korisnik prevoza. onda tu robu može skladištiti ili prodati stvari koje su podložne kvaru ili kad troškovi čuvanja nisu srazmerni vrednosti robe. dazahteva izdavanje tovarnog lista. Prijem je izvršen bez prigovora kad je primalac preuzeo robu u mestu opredeljenja. rukovanja. Položaj primaoca – Primalac ima pravo da mu se tokom prijema izda duplikat tovarnog lista. 11 . i da može raspolagati robom kad nije izdat tovarni list. a ako ta uputsva ne dobije. prevoznik ima pravo na srazmerni deo vozarine.

Kompleksniji su ugovori na međunarodnom pravu usled toga što je potrebno ispoštovati mnoge međunarodne standarde kako ne bi došlo do bilo kakvih zastoja prilikom železničkog saobraćaja.a vezani su direktnim ili indirektnim putem za železnički saobraćaj moraju biti u skladu sa zakonom o železničkom saobraćaju. Ugovori o železničkom saobraćaju mogu biti nacionalni (potpisani od strane domaćih prevoznika i firmi) i međunarodni (potpisani između domaćeg i inostranog predstavnika). U međunarodnim odnosima koriste se tipski ugovori koji se prilagođavaju nastaloj situaciji. Svi ugovori koji se potpisuju. 12 .ZAKLJUČAK Ugovor o železničkom saobraćaju je pisani akt kojim se definišu uslovi prilikom transport robe ili materijala putem železnice.Mora sadržati jasno definisane odredbe po kojima ugovorne strane moraju postupiti kako se ne bi prekršili zakonski propisi u zemljama tranzitnog transporta. Postoje nekoliko vrsta ugovora i one su najčešće šablonskog karaktera.

www... Pravo provrednih društava.poslovno pravo. FABUS. G.Pravni fakultet Banja Luka 2007. Sad. N. 2005 Rajčević. M.LITERATURA • • • • Carić. “Privredno pravo“ Novi Sad 2006 Ljubojević.com PRIMERI 13 .. "Poslovno pravo" . S.

DEO UDOVORA O PREVOZU TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ CIM KOLSKA NARUDZBENICA 14 .