P. 1
Ugovor o Prevozu Robe Zeleznicom

Ugovor o Prevozu Robe Zeleznicom

|Views: 987|Likes:
Published by Nevena Ilic

More info:

Published by: Nevena Ilic on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2015

pdf

text

original

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA- POSLOVNO PRAVO

TEMA: UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM

.........................................................................................14 KOLSKA NARUDZBENICA.........................................................................................................12 LITERATURA.............................................................................3 UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM...2 UVOD................................................................10 ZAKLJUČAK.............................................14 TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ...................14 2 .....................................................9 ZAKLJUČENJE UGOVORA......................................................................................................................................................6 ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE......................13 DEO UDOVORA O PREVOZU ..................................................................................................................................7 OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA..........................................................................................................................4 OBAVEZE ŽELEZNICE.......................................................................................................................................................................................................................................SADRŽAJ SADRŽAJ.......................................................................................................................................................................................14 CIM.......................................................................

odnosno pošiljalac se obavezuje da za to isplati odredjenu nadoknadu u vidu vozarine. Ugovorom se definišu sve stavke i svi uslovi kako kasnije ne bi došlo do nesporazuma u podeli odgovornosti. godine u Bernu je doneta nova konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF). godine u Bernu. Zavisno od teorijskog kriterijuma razlikuje se domaći i međunarodni železnički prevoz.UVOD Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto.brzovozni i ekspresni prevoz. bitno je definisati vreme i rok dostave. godine. Prva međunarodna konvencija.Bernska konvencija se često u poslovnoj praksi i stručnoj literaturi naziva Konvencijom CIM. Postoji više podela. Po tehnici zaključenja ovakav ugovor spada u athezione ugovore. Od karaktera pošiljke – komadni i kolski.transporta itd. kojom se reguliše železnički prevoz robe. Poseban značaj u praksi imaju tarife železničkih prevozioca. U privredi postoje više vrsta ugovora o prevozu. zaključena je 1890. pošto i pozitivni izvori određuju da tovarni list ima značaj dokazne a ne bitne forme ugovora. i svi su regulisani posebim zakonskim propisima. Pravno teorijski gledano. i preko teritorija država koje su članice međunarodnih konvencija koje regulišu železnički prevoz. 3 . Ovaj zakon je izrađen na osnovu Bernske konvencije. Zatim. Naša zemlja je potpisala i ratifikovala i reviziju Bernske konvencije. u zavisnosti od: Od teritorije – domaći i inostrani. U unutrašnjem pravu kod nas je osnovni izvor prava za prevoz robe železnicom Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju iz 1995. koja je podpisana 7. ispravnije je stanovište da nije reč o formalnom ugovoru po samom zakonu. godine u Bernu.neko lice ili neku stvar. Pod međunarodnim prevozom se smatra kada se određena roba prevozi preko teritorije bar dve države. potrebno je definisati koja vrsta ugovora treba biti potpisana. 1980. a putnik. bitno je jasno definisati subjekte između kojih se ovaj ugovor sastavlja. Od rokova – sporovozni. februara 1970. U zavisnosti od kriterijuma. Prilikom potpisavanja ugovora o železničkom saobraćaju. sa direktnim međunarodnim tovarnim listom.

a u nekim slučajevima se određuje ugovorom. načina tovarenja. po načinu prevoza i to na ugovore o prevozu kolske (vagonske) i denčane (komadne) pošiljke u železničkom prevozu Elementi ugovora – Bitni element ugovora: ugovorne strane. Određuje se tarifom. Potvrda prijema na tovarnom listu žigom i datumom stanice dokaz je o zaključenom ugovoru o prevozu. u zavisnosti da li se prevoz obavlja u domaćem ili međunarodnom saobraćaju. mogu se zaključiti ugovori o brzovozu. Prijem stvari se potvrđuje stavljanjem žiga i datuma otpremne stanice na tovarni list. Predmet ugovora je prevoz određene robe iz otpremne u uputnu stanicu. Prevozna cena je novčana naknada koja treba da bude plaćena za izvršeni prevoz železnicom. ugovori se dele na ugovore u unutrašnjem i ugovore o spoljašnjem prevozu.UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM Pojam ugovora – U ovom ugovoru se železnica kao jedna ugovorna strana obavezuje da preveze robu koja je predala druga strana iz otpremnne u uputnu stanicu i da je preda određenom licu. adhezionih ugovora. Po pravili. Ugovorom se takođe može precizirati da li pošiljalaca ili primalac plaćaju naknadu. sa unapred utvrđenim uslovima. Primalac robe nije ugovorna strana kod ugovora o prevozu robe železnicom. Ovo je realan ugovor i do njega dolazi predajom robe od strane pošiljaoca železnici. 4 . Zaključenje ugovora – Ugovor se zaključuje kad prevozilac primi stvar na prevoz sa tovarnim listom. zavisno od brzine. dok se pošiljalac obavezuje da će za to platiti vozarinu. sporovozu i ubrzanom brzovozu. načinu prevoza. ugovori o prevozu robe železnicom spadaju u red ugovora po pristupu. pouzeću. 3. 2. predmet ugovora i cena prevoza (vozarina). Vrste ugovora: 1. Nebitni elementi ugovora su pojedine odredbe o prevoznom putu.

imenik železničkih stanica sadrži sva zvanična mesta. načinu pakovanja robe i dr.Pošiljalac i železnica mogu da se sporazumeju o izdavanju od strane železnice tovarnog lista po naredbi ili na donosioca. ali je daljinar izrađen po metodi najkraćeg rastojanja između otpremne u uputne stanice. 5 . Ovaj stav je izražen u tarifskim tablicama u vidu vozarinskotarifskog stava i novcu za razne udaljenosti i za razne težine robe. daljinar za prevoz robe služi de se utvrdi tarifsko odstojanje od otpremne do uputne stanice. Robne tarife 1. Razvrstavanje robe u tarifske razrede vrši se po osobinama. vrsta robe i tarifski razred. 2. tarifske tablice daju vozarinski ili tarifski stav koji se određuje naosnovu rastojanja (zone). Ovo tarifsko odstojanje razlikuje se od stvarnog prevoznog puta i njegove dužine. klasifikacija robe obavlja se na način po kom tarifa im 3 elementa – tarifsku poziciju. tovarišta i stajaliušta. Kod nas roba je razvrstana u tri tarifska razreda. pretovarom i istovarom. Klasifikacija robe je baza čitavog sistema u železničkim tarifama. što je na primerku koji se predaje izričito naznačeno. Ovde se navodi i kakvim je uređajima opremljena svaka stanica u vezi sa utovarom. Roba se može prevoziti putem koji je duži. opšte tarifske odredbe kod železničkih tarifa date su u posebnoj svesci i predviđaju način obračuna vozarine i drugih izdataka. gde ja najskuplji prvi a najjeftinij treći. gde se robe svrstavaju u određeni tarifski razred. gde je moguće obavljati prevoz robe. vrednosti. i težine robe. 4. 3. 5.

Železnica ima pravo da odredi daljeg prevoznika . 6 .OBAVEZE ŽELEZNICE Obaveze železnice su: • Prijem robe – Osnovna obaveza je da primi na prevoz svaku robu bez obzira ko je pošiljalac i o kakvoj se robi radi. • • Obaveštenje primaoca o prispeću robe – Železnica je obavezna daprimaoca obavesti o prispeću robe u uputnu stanicu i obavesti ga o roku za preuzimanje robe. • Čuvanje robe – Za vreme prevoz pošiljke železnica ima obavezu da postupa sa pojačanom pažnjom kao dobar privrednik. železnica sama određuje prevozni put. • • Rokovi prevoza – Postoje 2 roka: otpravni i prevozni rok. Otpravni rok je rok u kome železnica priprema otpočinjanje prevoza. Ovo je iz razloga što s esmatar da železnica obavlja delatnost od javnog interesa. a prevozni rok je rok za prevoz robe. Ona ne mora udovoljiti zahtevu pošiljaoca ako je on u suprotnosti od pravila saobraćaja. ili onu robu koja po obliku ili veličini ili sastavu nije podesna za prevoz železnicom. Međutim železnica nije dužna da na prevoz primi robu koja se ne može vršiti bez odlaganja. Pošiljalac u brzovoznoj pošiljci određuje put a železnica je dužna datim putem preveze pošiljku. Kada se radi o sporovoznoj pošiljci. ako pošiljalac nije naglasio pevozno sredstvo za dalji prevoz. Predaja robe na dalji prevoz . zavisno od toga kako je pošiljalac odredio u tovarnom listu. • Ustanovljenje težine i broja komada pošiljke – Kada sama železnica obavlja utovar robe. uzrok i visinu štete u prisustvu imaoca prava.Ako je pošiljalac u tovarnom listu naznačio drugo prevozno sredstvo za dalji prevoz od uputne stanice do uputnog mesta. obaveza železnice je da odmah sačini zapisnik o uviđaju i utvrdi stanje. Obaveze utvrđivanja gubitka ili oštećenja robe – Kada železnica ili pošiljalac posumnjaju u delimičan gubitak ili oštećenje robe. • Način prevoza i prevozni put – Železnica je u obavezi daprevoz robe vrši u otvorenim ili zatvorenim kolima. u vidu posebne odredbe u tovarnom listu. ona ima obavezu da utvrdi težinu i broj komada i to samo u slučaju kada pošiljalac to zahteva. ali prevozninu obračunava po prevoznom putu koji najviše odgovara pošiljaocu. železnica je obavezna da robu preda takom prevozniku.

žečeznica mu isplaćuje dokazanu štetu. primiće odštetu za izgubljenu robu. 7 . Odgovornost železnice zbog gubitka ili oštećenja robe – Železnica je dužna danaknadi štetu zbog delimičnog ili potpunog gubitka robe koja je primljena na prevoz.• Carinske i druge formalnosti – Kada je ugovorom predviđeno. Železnica odgovara za prekoračenje rokova. Zahtev za naknadu štete mora se podneti u roku od 30 dana. ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE Železnica odgovara za nastalu štetu shodno pravilima međunarodne konvencije za prevoz robe COTIF-CIM i to od momenta primanja robe u otpremnoj stanici sve do izdavanja iste u uputnoj stanici. Kada imalac prava-korisnik dokaže da je usled prekoračenja roka pretrpeo štetu. ugovorom ili tarifom. železnica ima obavezu da izvrši carinsku i druge radnje predviđene propisima. Ona u tom slučaju postupa kao komisionar. najviše u visini četvorostruke prevoznine. • Izdavanje robe primaocu – U uputnoj stanici železnica je obavezna da robu istovari i prpremi za odnošenje. Smatra se da je roba izgubljena kada ista nije izdata primaocu. primaoc je može preuzeti ali uz vraćanje odštete. U slučaju delimičnog gubitka stvari. Obavezna je da robu sa tovarnim listom preda primaocu koji potvrđuje prijem. naknada ne može biti veća od trostruke prevoznine za deo pošiljke koji nije izgubljen. i za štete solidarno odgovaraju sva transportna preduzeća koja su učestvovala u prevozu. železnica snosi odgovornost. Odgovornost zbog zadocnjenja u prevozu – Ako dođe do prekoračenja rokova koji su utvrđeni zakonom. niti pripremljena za izdavanje u roku od 30 dana od dana isteka roka isporuke. kao i zbog oštećenja robe. od dana izdavanja stvari jer se u protivnom gubi pravo na naknadu. 2. Ako se roba u roku od godinu dana pronađe. Lice koje je navedenao kao primalac. 1.

lomljenje idr. železnica ima pravo na posebnu naknadu određenu tarifom. trulenje. pravo uskladištenja.3. Oslobađanje železnice od odgovornosti – Železnica je u sledećim slučajevima oslobođena od odgovornosti: • • • • • • • Kada obavlja prevoz u otvorenim kolima na osnovu važećih propisa ili ugovora naznačenih u tovarnom listu zaključenog sa pošiljaocem Usled nepakovanja ili nedovoljnog pakovanja stvari koja je usled tih nedostataka sklona o[te'enju Usled nepravilnog utovara i istovara.) Usled predaje na prevoz sa nepotpunim ili netačnim označenjem stvari koja je isključena od prevoza ili se prima na prevoz pod posebnim uslovima Posebne opasnosti kojim su izložene životinje prilikom prevoza Prevoza živih životinja i drugih stvari za koje su potrebni pratioci. odnosno primalac Usled postojanja svojstava stvari zbog kojih je stvar naročito podložna potpunom ili delimičnom oštećenju (rđanje. Ima praavo naplate kazni-penala. Ima i pravo zaloge na robi koja je predmet prevoza. a radi obezbeđivanja svojih potraživanja iz ugovora o prevozu robe. ako to čini pošiljalac. Pravo na naplatu penala. kao i prava skladištenja stvari u slučaju da primalac prekorači rok više od 24 sata. Pravo na prevozninu i druge tražbine 2. a ko zbog propouštanja pratioca dođe do gubitka ili oštećenja Prava železnice 1. 8 . prodaju robe i ravo na zalog – kada dođe do prekoračenja roka od strane primaoca za odnošenje stvari.

Primalac je obavezan da robu u roku predviđenim zakonom odveze robu sa uputne stanice. tj. pravo na izmenu ugovora u toku prevoza ako nije izdat prenosivi tovarni list. Obaveze i prava primaoca robe 1.. Pod vrstama se podrazumevaju unutrašnji drumski prevoz i međunarodni drumski prevoz.). predaje se poseban ekpresni tovarni list) i plaćanje prevozne cene određene prevoznom tarifom. predaja tovarnog lista (ako se riba prevozi pod posebnim uslovima u vozu za prevoz putnika. ili putem tužbe). dužan je da robu doveze u stanicu. Prava – najznačajnije pravo je da pošiljalac raspolaže robom tokom prevoza.OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA 1. 2. Ako ugovorom nije određeno. primalac može izmeniti ugovor o prevozu prema predviđenim propisima. Ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju Pojam i vrste ugovora Ovo je ugovor kojim se jedna strana prevozilac obavezuje da stvar preveze u mesto opredeljenja i da je preda imaocu ili trećem licu koje primalac odredi. Ovo je realan ugovor. Takođe ima pravo na povraćaj više uplaćene prevoznine (putem raklamacije. 9 . Svojim nalozima. primalac izvršava istovar robe pridržavajući se propisa koji se odnose na bezbednost. Prava – sa prijemom robe i tovarnog lista primalac stiče određena prava koja su pre toga pripadala pošiljaocu. Obaveze – može biti obavezan da plati železnici iznose naznačene u tovarnom listu na ime vozarine i druge troškove.. 2. Obaveze – obaveza saradnje sa železnicom (u otpremnoj stanici naručuje potreban broj vagona kada on sam utovara.

prjem robe na prevoz svakog komitenta. Posebno je značajna CARINSKA KONVENCIJA O DRUMSKOM PREVOZU ROBE po osnovu karneta TIR iz 1959. prevoz robe u ugovorenom roku. Predviđeno je izdavanje tovarnog lista Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. jer on obavlja javnu službu. Obaveze prevozioca 1. iz mesta otpreme u mesto dopreme.ZAKLJUČENJE UGOVORA Pošto je ovaj ugovor často neformalan i adhezionog karaktera jedna ugovorna strana mora predati stvar da bi se ugovor smatrao važećim. Ugovorne strane su prevozilac i pošiljalac. izdavanje tovarnog lista na zahtev pošiljaoca 7. preduzimanje mera za očuvanje robe predate na prevoz Odgovornost prevozioca Prevozilac odgovara u sledećim situacijama • • kad dođe do gubitka ili oštećenja robe od momenta preuzimanja do njene predaje kad dođe do zakašnjenja u prevozu i predaju robe. prevoz se mora izvršiti za vreme uobičajeno za prevoz takve robe. postavljanje vozila na ugovorenom mestu radi utovara 5. godine zamenjen 1926. ili kad put nije ugovoren. 9. godine. vršenje utovara roba kada je ugovorom to predviđeno 6. kad prevoz nije zabranjen zakonom 2. lice koje je ovlašćeno da u mestu opredeljenja preuzme robu. koa i izdavanje prenosivog tovarnog lista kao HOV. 4. a ako rok nije ugovoren. Postoje višestrani sporazumi u međunarodnom drumskom saobraćaju kao što su PARISKI iz 1924. 10 . prevoz robe vozilom koje je ugovoreno ili koje ima svojstva predviđena ugovorom 3. Pojavljuje se i treće lice primalac tj. KONVENCIJOM U ŽENEVI. Predmet ugovora je prevoz stvari. biranje puta najpovoljnijeg za pošiljaoca 8. primanje robe na prevoz. prevoz robe ugovorenim putem. a primaocu nastupi šteta.

da izvrši utovar kada je to ugovorom predviđeno. nedostatka oznaka na koletima. Prava pošiljaoca – pravo da se roba preveze do mesta opredeljenja na ugovoreni način. Takođe prevozilac ima i pravo zaloge. Prava prevozioca Najznačajnije pravo je pravo naplate vozarine odrđenu ugovorom ili drugim obavezno objavljenim aktom. da zahteva proveru sadržaja na kolet.Prevozilac se oslobađa odgovornosti kada je oštećenje nastalo usled: upotrebe otvorenih i nepokrivenih vozila. onda tu robu može skladištiti ili prodati stvari koje su podložne kvaru ili kad troškovi čuvanja nisu srazmerni vrednosti robe. truljenje). lom. i u obavezi je da potvrdi prevoziocu prijem robe. odnosno primaoca. Obaveze i prava pošiljaoca i položaj primaoca Obaveze pošiljaoca – predavanje na prevoz robe sapopunjenim tovarnim listom. bruto težinu robe koja je predata na prevoz. da prevziocu da uputstva za čuvanje robe. prevozilac zahteva uputstva od pošiljaoca. dazahteva izdavanje tovarnog lista. Kad primalac odbije prijem robe. prevoznik ima pravo na punu vozarinu. prevoznik ima pravo na srazmerni deo vozarine. a kada je za to odgovoran korisnik prevoza. da može raspolagati robom. Kada je roba prevezena samo određenim delom puta. Položaj primaoca – Primalac ima pravo da mu se tokom prijema izda duplikat tovarnog lista. Prijem je izvršen bez prigovora kad je primalac preuzeo robu u mestu opredeljenja. tj. Može se itaći da prevoznik im pravo i da ne preda robu primaocu. svojstava robe (rđanje. slaganja i istovara od strane pošiljaoca. rukovanja. kad ovaj ne ispuni obaveze predviđene ugovorom. nedostatka ili lošeg stanja ambalaže. 11 . i da može raspolagati robom kad nije izdat tovarni list. a ako ta uputsva ne dobije.

12 . Ugovori o železničkom saobraćaju mogu biti nacionalni (potpisani od strane domaćih prevoznika i firmi) i međunarodni (potpisani između domaćeg i inostranog predstavnika). Postoje nekoliko vrsta ugovora i one su najčešće šablonskog karaktera. Kompleksniji su ugovori na međunarodnom pravu usled toga što je potrebno ispoštovati mnoge međunarodne standarde kako ne bi došlo do bilo kakvih zastoja prilikom železničkog saobraćaja.a vezani su direktnim ili indirektnim putem za železnički saobraćaj moraju biti u skladu sa zakonom o železničkom saobraćaju.ZAKLJUČAK Ugovor o železničkom saobraćaju je pisani akt kojim se definišu uslovi prilikom transport robe ili materijala putem železnice. Svi ugovori koji se potpisuju. U međunarodnim odnosima koriste se tipski ugovori koji se prilagođavaju nastaloj situaciji.Mora sadržati jasno definisane odredbe po kojima ugovorne strane moraju postupiti kako se ne bi prekršili zakonski propisi u zemljama tranzitnog transporta.

2005 Rajčević. Sad. N.. M. www. Pravo provrednih društava.com PRIMERI 13 .LITERATURA • • • • Carić. “Privredno pravo“ Novi Sad 2006 Ljubojević.Pravni fakultet Banja Luka 2007.. "Poslovno pravo" .poslovno pravo. FABUS. S.. G.

DEO UDOVORA O PREVOZU TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ CIM KOLSKA NARUDZBENICA 14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->