SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA- POSLOVNO PRAVO

TEMA: UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM

...................................................................................................................14 TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 DEO UDOVORA O PREVOZU ..............................6 ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE.................2 UVOD............................................................................4 OBAVEZE ŽELEZNICE........................................................................................................14 KOLSKA NARUDZBENICA...........................................................................10 ZAKLJUČAK..........................................................................................................................................................................................................................................................................................7 OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA......................9 ZAKLJUČENJE UGOVORA....................................................................................................................................14 2 ...............12 LITERATURA....................................................SADRŽAJ SADRŽAJ..................3 UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM...................................................................................................14 CIM..............................

odnosno pošiljalac se obavezuje da za to isplati odredjenu nadoknadu u vidu vozarine. godine. Zatim. i svi su regulisani posebim zakonskim propisima. 1980. Prilikom potpisavanja ugovora o železničkom saobraćaju. Prva međunarodna konvencija. godine u Bernu. Od karaktera pošiljke – komadni i kolski. 3 . Ovaj zakon je izrađen na osnovu Bernske konvencije. U privredi postoje više vrsta ugovora o prevozu. a putnik.neko lice ili neku stvar. Pravno teorijski gledano. Poseban značaj u praksi imaju tarife železničkih prevozioca.Bernska konvencija se često u poslovnoj praksi i stručnoj literaturi naziva Konvencijom CIM. U zavisnosti od kriterijuma. sa direktnim međunarodnim tovarnim listom. potrebno je definisati koja vrsta ugovora treba biti potpisana. u zavisnosti od: Od teritorije – domaći i inostrani. Ugovorom se definišu sve stavke i svi uslovi kako kasnije ne bi došlo do nesporazuma u podeli odgovornosti. koja je podpisana 7. Pod međunarodnim prevozom se smatra kada se određena roba prevozi preko teritorije bar dve države. godine u Bernu. pošto i pozitivni izvori određuju da tovarni list ima značaj dokazne a ne bitne forme ugovora.brzovozni i ekspresni prevoz. februara 1970. kojom se reguliše železnički prevoz robe. i preko teritorija država koje su članice međunarodnih konvencija koje regulišu železnički prevoz. U unutrašnjem pravu kod nas je osnovni izvor prava za prevoz robe železnicom Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju iz 1995.UVOD Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto. Od rokova – sporovozni. Postoji više podela. bitno je definisati vreme i rok dostave. bitno je jasno definisati subjekte između kojih se ovaj ugovor sastavlja. Naša zemlja je potpisala i ratifikovala i reviziju Bernske konvencije. zaključena je 1890. godine u Bernu je doneta nova konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF). ispravnije je stanovište da nije reč o formalnom ugovoru po samom zakonu. Zavisno od teorijskog kriterijuma razlikuje se domaći i međunarodni železnički prevoz.transporta itd. Po tehnici zaključenja ovakav ugovor spada u athezione ugovore.

dok se pošiljalac obavezuje da će za to platiti vozarinu. adhezionih ugovora. Predmet ugovora je prevoz određene robe iz otpremne u uputnu stanicu. Određuje se tarifom. ugovori o prevozu robe železnicom spadaju u red ugovora po pristupu. sa unapred utvrđenim uslovima. zavisno od brzine. Prevozna cena je novčana naknada koja treba da bude plaćena za izvršeni prevoz železnicom. pouzeću. Po pravili. a u nekim slučajevima se određuje ugovorom. načinu prevoza. mogu se zaključiti ugovori o brzovozu. Zaključenje ugovora – Ugovor se zaključuje kad prevozilac primi stvar na prevoz sa tovarnim listom. Nebitni elementi ugovora su pojedine odredbe o prevoznom putu. Ugovorom se takođe može precizirati da li pošiljalaca ili primalac plaćaju naknadu. po načinu prevoza i to na ugovore o prevozu kolske (vagonske) i denčane (komadne) pošiljke u železničkom prevozu Elementi ugovora – Bitni element ugovora: ugovorne strane. Primalac robe nije ugovorna strana kod ugovora o prevozu robe železnicom. načina tovarenja. ugovori se dele na ugovore u unutrašnjem i ugovore o spoljašnjem prevozu. Prijem stvari se potvrđuje stavljanjem žiga i datuma otpremne stanice na tovarni list. u zavisnosti da li se prevoz obavlja u domaćem ili međunarodnom saobraćaju. Potvrda prijema na tovarnom listu žigom i datumom stanice dokaz je o zaključenom ugovoru o prevozu. 4 . 3. 2. Vrste ugovora: 1. sporovozu i ubrzanom brzovozu. predmet ugovora i cena prevoza (vozarina). Ovo je realan ugovor i do njega dolazi predajom robe od strane pošiljaoca železnici.UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM Pojam ugovora – U ovom ugovoru se železnica kao jedna ugovorna strana obavezuje da preveze robu koja je predala druga strana iz otpremnne u uputnu stanicu i da je preda određenom licu.

Pošiljalac i železnica mogu da se sporazumeju o izdavanju od strane železnice tovarnog lista po naredbi ili na donosioca. tarifske tablice daju vozarinski ili tarifski stav koji se određuje naosnovu rastojanja (zone). 5. imenik železničkih stanica sadrži sva zvanična mesta. 2. pretovarom i istovarom. Ovo tarifsko odstojanje razlikuje se od stvarnog prevoznog puta i njegove dužine. 3. Robne tarife 1. opšte tarifske odredbe kod železničkih tarifa date su u posebnoj svesci i predviđaju način obračuna vozarine i drugih izdataka. Kod nas roba je razvrstana u tri tarifska razreda. Ovde se navodi i kakvim je uređajima opremljena svaka stanica u vezi sa utovarom. daljinar za prevoz robe služi de se utvrdi tarifsko odstojanje od otpremne do uputne stanice. vrsta robe i tarifski razred. gde se robe svrstavaju u određeni tarifski razred. gde ja najskuplji prvi a najjeftinij treći. 5 . ali je daljinar izrađen po metodi najkraćeg rastojanja između otpremne u uputne stanice. Roba se može prevoziti putem koji je duži. načinu pakovanja robe i dr. Klasifikacija robe je baza čitavog sistema u železničkim tarifama. Ovaj stav je izražen u tarifskim tablicama u vidu vozarinskotarifskog stava i novcu za razne udaljenosti i za razne težine robe. što je na primerku koji se predaje izričito naznačeno. vrednosti. gde je moguće obavljati prevoz robe. 4. i težine robe. tovarišta i stajaliušta. klasifikacija robe obavlja se na način po kom tarifa im 3 elementa – tarifsku poziciju. Razvrstavanje robe u tarifske razrede vrši se po osobinama.

• Čuvanje robe – Za vreme prevoz pošiljke železnica ima obavezu da postupa sa pojačanom pažnjom kao dobar privrednik. a prevozni rok je rok za prevoz robe. Otpravni rok je rok u kome železnica priprema otpočinjanje prevoza. zavisno od toga kako je pošiljalac odredio u tovarnom listu. • • Obaveštenje primaoca o prispeću robe – Železnica je obavezna daprimaoca obavesti o prispeću robe u uputnu stanicu i obavesti ga o roku za preuzimanje robe.Ako je pošiljalac u tovarnom listu naznačio drugo prevozno sredstvo za dalji prevoz od uputne stanice do uputnog mesta. • Ustanovljenje težine i broja komada pošiljke – Kada sama železnica obavlja utovar robe. ili onu robu koja po obliku ili veličini ili sastavu nije podesna za prevoz železnicom. železnica sama određuje prevozni put. ona ima obavezu da utvrdi težinu i broj komada i to samo u slučaju kada pošiljalac to zahteva. Predaja robe na dalji prevoz . • • Rokovi prevoza – Postoje 2 roka: otpravni i prevozni rok. u vidu posebne odredbe u tovarnom listu. železnica je obavezna da robu preda takom prevozniku. 6 . • Način prevoza i prevozni put – Železnica je u obavezi daprevoz robe vrši u otvorenim ili zatvorenim kolima. Ovo je iz razloga što s esmatar da železnica obavlja delatnost od javnog interesa. Pošiljalac u brzovoznoj pošiljci određuje put a železnica je dužna datim putem preveze pošiljku. obaveza železnice je da odmah sačini zapisnik o uviđaju i utvrdi stanje. Obaveze utvrđivanja gubitka ili oštećenja robe – Kada železnica ili pošiljalac posumnjaju u delimičan gubitak ili oštećenje robe. ako pošiljalac nije naglasio pevozno sredstvo za dalji prevoz. Železnica ima pravo da odredi daljeg prevoznika . uzrok i visinu štete u prisustvu imaoca prava. Ona ne mora udovoljiti zahtevu pošiljaoca ako je on u suprotnosti od pravila saobraćaja. Kada se radi o sporovoznoj pošiljci. Međutim železnica nije dužna da na prevoz primi robu koja se ne može vršiti bez odlaganja.OBAVEZE ŽELEZNICE Obaveze železnice su: • Prijem robe – Osnovna obaveza je da primi na prevoz svaku robu bez obzira ko je pošiljalac i o kakvoj se robi radi. ali prevozninu obračunava po prevoznom putu koji najviše odgovara pošiljaocu.

• Izdavanje robe primaocu – U uputnoj stanici železnica je obavezna da robu istovari i prpremi za odnošenje. Smatra se da je roba izgubljena kada ista nije izdata primaocu. Ona u tom slučaju postupa kao komisionar. najviše u visini četvorostruke prevoznine. Kada imalac prava-korisnik dokaže da je usled prekoračenja roka pretrpeo štetu. U slučaju delimičnog gubitka stvari. železnica snosi odgovornost. 1. primaoc je može preuzeti ali uz vraćanje odštete. Zahtev za naknadu štete mora se podneti u roku od 30 dana. Odgovornost zbog zadocnjenja u prevozu – Ako dođe do prekoračenja rokova koji su utvrđeni zakonom. od dana izdavanja stvari jer se u protivnom gubi pravo na naknadu. Obavezna je da robu sa tovarnim listom preda primaocu koji potvrđuje prijem. Železnica odgovara za prekoračenje rokova. naknada ne može biti veća od trostruke prevoznine za deo pošiljke koji nije izgubljen. niti pripremljena za izdavanje u roku od 30 dana od dana isteka roka isporuke.• Carinske i druge formalnosti – Kada je ugovorom predviđeno. 7 . Ako se roba u roku od godinu dana pronađe. i za štete solidarno odgovaraju sva transportna preduzeća koja su učestvovala u prevozu. kao i zbog oštećenja robe. Lice koje je navedenao kao primalac. primiće odštetu za izgubljenu robu. ugovorom ili tarifom. železnica ima obavezu da izvrši carinsku i druge radnje predviđene propisima. žečeznica mu isplaćuje dokazanu štetu. 2. ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE Železnica odgovara za nastalu štetu shodno pravilima međunarodne konvencije za prevoz robe COTIF-CIM i to od momenta primanja robe u otpremnoj stanici sve do izdavanja iste u uputnoj stanici. Odgovornost železnice zbog gubitka ili oštećenja robe – Železnica je dužna danaknadi štetu zbog delimičnog ili potpunog gubitka robe koja je primljena na prevoz.

Ima praavo naplate kazni-penala. 8 . Ima i pravo zaloge na robi koja je predmet prevoza. pravo uskladištenja. trulenje. odnosno primalac Usled postojanja svojstava stvari zbog kojih je stvar naročito podložna potpunom ili delimičnom oštećenju (rđanje. lomljenje idr. a radi obezbeđivanja svojih potraživanja iz ugovora o prevozu robe. kao i prava skladištenja stvari u slučaju da primalac prekorači rok više od 24 sata. a ko zbog propouštanja pratioca dođe do gubitka ili oštećenja Prava železnice 1.3. Oslobađanje železnice od odgovornosti – Železnica je u sledećim slučajevima oslobođena od odgovornosti: • • • • • • • Kada obavlja prevoz u otvorenim kolima na osnovu važećih propisa ili ugovora naznačenih u tovarnom listu zaključenog sa pošiljaocem Usled nepakovanja ili nedovoljnog pakovanja stvari koja je usled tih nedostataka sklona o[te'enju Usled nepravilnog utovara i istovara. ako to čini pošiljalac. Pravo na prevozninu i druge tražbine 2. Pravo na naplatu penala. železnica ima pravo na posebnu naknadu određenu tarifom. prodaju robe i ravo na zalog – kada dođe do prekoračenja roka od strane primaoca za odnošenje stvari.) Usled predaje na prevoz sa nepotpunim ili netačnim označenjem stvari koja je isključena od prevoza ili se prima na prevoz pod posebnim uslovima Posebne opasnosti kojim su izložene životinje prilikom prevoza Prevoza živih životinja i drugih stvari za koje su potrebni pratioci.

tj.. predaje se poseban ekpresni tovarni list) i plaćanje prevozne cene određene prevoznom tarifom. Ovo je realan ugovor. primalac može izmeniti ugovor o prevozu prema predviđenim propisima. predaja tovarnog lista (ako se riba prevozi pod posebnim uslovima u vozu za prevoz putnika. primalac izvršava istovar robe pridržavajući se propisa koji se odnose na bezbednost. Ako ugovorom nije određeno.OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA 1. Prava – sa prijemom robe i tovarnog lista primalac stiče određena prava koja su pre toga pripadala pošiljaocu.. Prava – najznačajnije pravo je da pošiljalac raspolaže robom tokom prevoza. 2. 2. Ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju Pojam i vrste ugovora Ovo je ugovor kojim se jedna strana prevozilac obavezuje da stvar preveze u mesto opredeljenja i da je preda imaocu ili trećem licu koje primalac odredi. Pod vrstama se podrazumevaju unutrašnji drumski prevoz i međunarodni drumski prevoz. Obaveze – obaveza saradnje sa železnicom (u otpremnoj stanici naručuje potreban broj vagona kada on sam utovara. Svojim nalozima. Obaveze – može biti obavezan da plati železnici iznose naznačene u tovarnom listu na ime vozarine i druge troškove. dužan je da robu doveze u stanicu. Takođe ima pravo na povraćaj više uplaćene prevoznine (putem raklamacije. Obaveze i prava primaoca robe 1. Primalac je obavezan da robu u roku predviđenim zakonom odveze robu sa uputne stanice. ili putem tužbe). 9 . pravo na izmenu ugovora u toku prevoza ako nije izdat prenosivi tovarni list.).

Predviđeno je izdavanje tovarnog lista Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. koa i izdavanje prenosivog tovarnog lista kao HOV. Predmet ugovora je prevoz stvari. Posebno je značajna CARINSKA KONVENCIJA O DRUMSKOM PREVOZU ROBE po osnovu karneta TIR iz 1959. ili kad put nije ugovoren. primanje robe na prevoz. iz mesta otpreme u mesto dopreme. godine. prevoz robe ugovorenim putem. izdavanje tovarnog lista na zahtev pošiljaoca 7. jer on obavlja javnu službu. preduzimanje mera za očuvanje robe predate na prevoz Odgovornost prevozioca Prevozilac odgovara u sledećim situacijama • • kad dođe do gubitka ili oštećenja robe od momenta preuzimanja do njene predaje kad dođe do zakašnjenja u prevozu i predaju robe. Pojavljuje se i treće lice primalac tj. Postoje višestrani sporazumi u međunarodnom drumskom saobraćaju kao što su PARISKI iz 1924. godine zamenjen 1926. 4. Obaveze prevozioca 1. prevoz robe u ugovorenom roku. 10 . a primaocu nastupi šteta. postavljanje vozila na ugovorenom mestu radi utovara 5. 9.ZAKLJUČENJE UGOVORA Pošto je ovaj ugovor často neformalan i adhezionog karaktera jedna ugovorna strana mora predati stvar da bi se ugovor smatrao važećim. KONVENCIJOM U ŽENEVI. prjem robe na prevoz svakog komitenta. biranje puta najpovoljnijeg za pošiljaoca 8. prevoz se mora izvršiti za vreme uobičajeno za prevoz takve robe. a ako rok nije ugovoren. lice koje je ovlašćeno da u mestu opredeljenja preuzme robu. Ugovorne strane su prevozilac i pošiljalac. prevoz robe vozilom koje je ugovoreno ili koje ima svojstva predviđena ugovorom 3. vršenje utovara roba kada je ugovorom to predviđeno 6. kad prevoz nije zabranjen zakonom 2.

Prava pošiljaoca – pravo da se roba preveze do mesta opredeljenja na ugovoreni način. da prevziocu da uputstva za čuvanje robe. dazahteva izdavanje tovarnog lista. da izvrši utovar kada je to ugovorom predviđeno. Položaj primaoca – Primalac ima pravo da mu se tokom prijema izda duplikat tovarnog lista. Prijem je izvršen bez prigovora kad je primalac preuzeo robu u mestu opredeljenja. Prava prevozioca Najznačajnije pravo je pravo naplate vozarine odrđenu ugovorom ili drugim obavezno objavljenim aktom. a kada je za to odgovoran korisnik prevoza. da može raspolagati robom. Takođe prevozilac ima i pravo zaloge. svojstava robe (rđanje. lom. prevoznik ima pravo na punu vozarinu. tj. kad ovaj ne ispuni obaveze predviđene ugovorom. 11 . a ako ta uputsva ne dobije. slaganja i istovara od strane pošiljaoca. truljenje). odnosno primaoca. da zahteva proveru sadržaja na kolet. i da može raspolagati robom kad nije izdat tovarni list. i u obavezi je da potvrdi prevoziocu prijem robe. nedostatka ili lošeg stanja ambalaže. prevoznik ima pravo na srazmerni deo vozarine. nedostatka oznaka na koletima. Obaveze i prava pošiljaoca i položaj primaoca Obaveze pošiljaoca – predavanje na prevoz robe sapopunjenim tovarnim listom. rukovanja. prevozilac zahteva uputstva od pošiljaoca. Kad primalac odbije prijem robe. bruto težinu robe koja je predata na prevoz. Kada je roba prevezena samo određenim delom puta. Može se itaći da prevoznik im pravo i da ne preda robu primaocu.Prevozilac se oslobađa odgovornosti kada je oštećenje nastalo usled: upotrebe otvorenih i nepokrivenih vozila. onda tu robu može skladištiti ili prodati stvari koje su podložne kvaru ili kad troškovi čuvanja nisu srazmerni vrednosti robe.

Postoje nekoliko vrsta ugovora i one su najčešće šablonskog karaktera. Ugovori o železničkom saobraćaju mogu biti nacionalni (potpisani od strane domaćih prevoznika i firmi) i međunarodni (potpisani između domaćeg i inostranog predstavnika).ZAKLJUČAK Ugovor o železničkom saobraćaju je pisani akt kojim se definišu uslovi prilikom transport robe ili materijala putem železnice. 12 . U međunarodnim odnosima koriste se tipski ugovori koji se prilagođavaju nastaloj situaciji.Mora sadržati jasno definisane odredbe po kojima ugovorne strane moraju postupiti kako se ne bi prekršili zakonski propisi u zemljama tranzitnog transporta. Svi ugovori koji se potpisuju. Kompleksniji su ugovori na međunarodnom pravu usled toga što je potrebno ispoštovati mnoge međunarodne standarde kako ne bi došlo do bilo kakvih zastoja prilikom železničkog saobraćaja.a vezani su direktnim ili indirektnim putem za železnički saobraćaj moraju biti u skladu sa zakonom o železničkom saobraćaju.

Sad.poslovno pravo.com PRIMERI 13 .. “Privredno pravo“ Novi Sad 2006 Ljubojević. 2005 Rajčević. FABUS. S. N. G. "Poslovno pravo" ..LITERATURA • • • • Carić. M.Pravni fakultet Banja Luka 2007. Pravo provrednih društava.. www.

DEO UDOVORA O PREVOZU TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ CIM KOLSKA NARUDZBENICA 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful