SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA- POSLOVNO PRAVO

TEMA: UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM

....................................14 2 .................................................................................................................................................................................................................................4 OBAVEZE ŽELEZNICE..............................................................................................6 ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE............................14 TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ.................9 ZAKLJUČENJE UGOVORA................................................................................12 LITERATURA....................................................................................................................................................13 DEO UDOVORA O PREVOZU .............SADRŽAJ SADRŽAJ.....................................................3 UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM...........................................................................................................................................10 ZAKLJUČAK........................................................14 CIM......................................................................................................................................2 UVOD....................................14 KOLSKA NARUDZBENICA..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA...

kojom se reguliše železnički prevoz robe. Od rokova – sporovozni. godine u Bernu je doneta nova konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF).Bernska konvencija se često u poslovnoj praksi i stručnoj literaturi naziva Konvencijom CIM. koja je podpisana 7. godine u Bernu. Ovaj zakon je izrađen na osnovu Bernske konvencije. 1980. Postoji više podela.UVOD Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto. U privredi postoje više vrsta ugovora o prevozu. Prva međunarodna konvencija. i preko teritorija država koje su članice međunarodnih konvencija koje regulišu železnički prevoz. Naša zemlja je potpisala i ratifikovala i reviziju Bernske konvencije. Od karaktera pošiljke – komadni i kolski. pošto i pozitivni izvori određuju da tovarni list ima značaj dokazne a ne bitne forme ugovora. Pod međunarodnim prevozom se smatra kada se određena roba prevozi preko teritorije bar dve države. Pravno teorijski gledano. bitno je jasno definisati subjekte između kojih se ovaj ugovor sastavlja. Poseban značaj u praksi imaju tarife železničkih prevozioca. U zavisnosti od kriterijuma. bitno je definisati vreme i rok dostave.transporta itd.brzovozni i ekspresni prevoz. odnosno pošiljalac se obavezuje da za to isplati odredjenu nadoknadu u vidu vozarine.neko lice ili neku stvar. Po tehnici zaključenja ovakav ugovor spada u athezione ugovore. februara 1970. 3 . Ugovorom se definišu sve stavke i svi uslovi kako kasnije ne bi došlo do nesporazuma u podeli odgovornosti. Zavisno od teorijskog kriterijuma razlikuje se domaći i međunarodni železnički prevoz. sa direktnim međunarodnim tovarnim listom. U unutrašnjem pravu kod nas je osnovni izvor prava za prevoz robe železnicom Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju iz 1995. godine. a putnik. Prilikom potpisavanja ugovora o železničkom saobraćaju. ispravnije je stanovište da nije reč o formalnom ugovoru po samom zakonu. godine u Bernu. potrebno je definisati koja vrsta ugovora treba biti potpisana. i svi su regulisani posebim zakonskim propisima. u zavisnosti od: Od teritorije – domaći i inostrani. zaključena je 1890. Zatim.

predmet ugovora i cena prevoza (vozarina). Vrste ugovora: 1. mogu se zaključiti ugovori o brzovozu. Potvrda prijema na tovarnom listu žigom i datumom stanice dokaz je o zaključenom ugovoru o prevozu. Ugovorom se takođe može precizirati da li pošiljalaca ili primalac plaćaju naknadu. ugovori se dele na ugovore u unutrašnjem i ugovore o spoljašnjem prevozu. po načinu prevoza i to na ugovore o prevozu kolske (vagonske) i denčane (komadne) pošiljke u železničkom prevozu Elementi ugovora – Bitni element ugovora: ugovorne strane. dok se pošiljalac obavezuje da će za to platiti vozarinu. Prevozna cena je novčana naknada koja treba da bude plaćena za izvršeni prevoz železnicom. Zaključenje ugovora – Ugovor se zaključuje kad prevozilac primi stvar na prevoz sa tovarnim listom. 4 . Određuje se tarifom. Nebitni elementi ugovora su pojedine odredbe o prevoznom putu. pouzeću. Ovo je realan ugovor i do njega dolazi predajom robe od strane pošiljaoca železnici. sporovozu i ubrzanom brzovozu. načina tovarenja. u zavisnosti da li se prevoz obavlja u domaćem ili međunarodnom saobraćaju. načinu prevoza. Prijem stvari se potvrđuje stavljanjem žiga i datuma otpremne stanice na tovarni list. ugovori o prevozu robe železnicom spadaju u red ugovora po pristupu.UGOVOR O PREVOZU ROBE ŽELEZNICOM Pojam ugovora – U ovom ugovoru se železnica kao jedna ugovorna strana obavezuje da preveze robu koja je predala druga strana iz otpremnne u uputnu stanicu i da je preda određenom licu. zavisno od brzine. Predmet ugovora je prevoz određene robe iz otpremne u uputnu stanicu. 3. sa unapred utvrđenim uslovima. a u nekim slučajevima se određuje ugovorom. Primalac robe nije ugovorna strana kod ugovora o prevozu robe železnicom. Po pravili. adhezionih ugovora. 2.

načinu pakovanja robe i dr. 5 .Pošiljalac i železnica mogu da se sporazumeju o izdavanju od strane železnice tovarnog lista po naredbi ili na donosioca. 5. tarifske tablice daju vozarinski ili tarifski stav koji se određuje naosnovu rastojanja (zone). i težine robe. 3. Kod nas roba je razvrstana u tri tarifska razreda. Razvrstavanje robe u tarifske razrede vrši se po osobinama. opšte tarifske odredbe kod železničkih tarifa date su u posebnoj svesci i predviđaju način obračuna vozarine i drugih izdataka. pretovarom i istovarom. 2. Robne tarife 1. tovarišta i stajaliušta. gde je moguće obavljati prevoz robe. gde se robe svrstavaju u određeni tarifski razred. 4. što je na primerku koji se predaje izričito naznačeno. Ovaj stav je izražen u tarifskim tablicama u vidu vozarinskotarifskog stava i novcu za razne udaljenosti i za razne težine robe. Ovde se navodi i kakvim je uređajima opremljena svaka stanica u vezi sa utovarom. daljinar za prevoz robe služi de se utvrdi tarifsko odstojanje od otpremne do uputne stanice. Roba se može prevoziti putem koji je duži. vrednosti. ali je daljinar izrađen po metodi najkraćeg rastojanja između otpremne u uputne stanice. gde ja najskuplji prvi a najjeftinij treći. vrsta robe i tarifski razred. Klasifikacija robe je baza čitavog sistema u železničkim tarifama. klasifikacija robe obavlja se na način po kom tarifa im 3 elementa – tarifsku poziciju. Ovo tarifsko odstojanje razlikuje se od stvarnog prevoznog puta i njegove dužine. imenik železničkih stanica sadrži sva zvanična mesta.

Ako je pošiljalac u tovarnom listu naznačio drugo prevozno sredstvo za dalji prevoz od uputne stanice do uputnog mesta. Predaja robe na dalji prevoz . Ona ne mora udovoljiti zahtevu pošiljaoca ako je on u suprotnosti od pravila saobraćaja. uzrok i visinu štete u prisustvu imaoca prava. a prevozni rok je rok za prevoz robe. • Ustanovljenje težine i broja komada pošiljke – Kada sama železnica obavlja utovar robe. ili onu robu koja po obliku ili veličini ili sastavu nije podesna za prevoz železnicom. u vidu posebne odredbe u tovarnom listu. • • Rokovi prevoza – Postoje 2 roka: otpravni i prevozni rok. • Čuvanje robe – Za vreme prevoz pošiljke železnica ima obavezu da postupa sa pojačanom pažnjom kao dobar privrednik. ako pošiljalac nije naglasio pevozno sredstvo za dalji prevoz. ona ima obavezu da utvrdi težinu i broj komada i to samo u slučaju kada pošiljalac to zahteva. Železnica ima pravo da odredi daljeg prevoznika .OBAVEZE ŽELEZNICE Obaveze železnice su: • Prijem robe – Osnovna obaveza je da primi na prevoz svaku robu bez obzira ko je pošiljalac i o kakvoj se robi radi. železnica sama određuje prevozni put. Međutim železnica nije dužna da na prevoz primi robu koja se ne može vršiti bez odlaganja. Ovo je iz razloga što s esmatar da železnica obavlja delatnost od javnog interesa. • Način prevoza i prevozni put – Železnica je u obavezi daprevoz robe vrši u otvorenim ili zatvorenim kolima. Otpravni rok je rok u kome železnica priprema otpočinjanje prevoza. Pošiljalac u brzovoznoj pošiljci određuje put a železnica je dužna datim putem preveze pošiljku. obaveza železnice je da odmah sačini zapisnik o uviđaju i utvrdi stanje. 6 . Kada se radi o sporovoznoj pošiljci. železnica je obavezna da robu preda takom prevozniku. zavisno od toga kako je pošiljalac odredio u tovarnom listu. Obaveze utvrđivanja gubitka ili oštećenja robe – Kada železnica ili pošiljalac posumnjaju u delimičan gubitak ili oštećenje robe. • • Obaveštenje primaoca o prispeću robe – Železnica je obavezna daprimaoca obavesti o prispeću robe u uputnu stanicu i obavesti ga o roku za preuzimanje robe. ali prevozninu obračunava po prevoznom putu koji najviše odgovara pošiljaocu.

• Izdavanje robe primaocu – U uputnoj stanici železnica je obavezna da robu istovari i prpremi za odnošenje. ugovorom ili tarifom. 2. Obavezna je da robu sa tovarnim listom preda primaocu koji potvrđuje prijem. Ona u tom slučaju postupa kao komisionar. Kada imalac prava-korisnik dokaže da je usled prekoračenja roka pretrpeo štetu. i za štete solidarno odgovaraju sva transportna preduzeća koja su učestvovala u prevozu. Odgovornost železnice zbog gubitka ili oštećenja robe – Železnica je dužna danaknadi štetu zbog delimičnog ili potpunog gubitka robe koja je primljena na prevoz. Zahtev za naknadu štete mora se podneti u roku od 30 dana.• Carinske i druge formalnosti – Kada je ugovorom predviđeno. Lice koje je navedenao kao primalac. kao i zbog oštećenja robe. železnica ima obavezu da izvrši carinsku i druge radnje predviđene propisima. primiće odštetu za izgubljenu robu. 1. naknada ne može biti veća od trostruke prevoznine za deo pošiljke koji nije izgubljen. železnica snosi odgovornost. Smatra se da je roba izgubljena kada ista nije izdata primaocu. žečeznica mu isplaćuje dokazanu štetu. najviše u visini četvorostruke prevoznine. Odgovornost zbog zadocnjenja u prevozu – Ako dođe do prekoračenja rokova koji su utvrđeni zakonom. primaoc je može preuzeti ali uz vraćanje odštete. 7 . U slučaju delimičnog gubitka stvari. Železnica odgovara za prekoračenje rokova. Ako se roba u roku od godinu dana pronađe. niti pripremljena za izdavanje u roku od 30 dana od dana isteka roka isporuke. ODGOVORNOST I PRAVA ŽELEZNICE Železnica odgovara za nastalu štetu shodno pravilima međunarodne konvencije za prevoz robe COTIF-CIM i to od momenta primanja robe u otpremnoj stanici sve do izdavanja iste u uputnoj stanici. od dana izdavanja stvari jer se u protivnom gubi pravo na naknadu.

a radi obezbeđivanja svojih potraživanja iz ugovora o prevozu robe. 8 .3. trulenje. železnica ima pravo na posebnu naknadu određenu tarifom. Pravo na prevozninu i druge tražbine 2. Pravo na naplatu penala. Ima i pravo zaloge na robi koja je predmet prevoza. prodaju robe i ravo na zalog – kada dođe do prekoračenja roka od strane primaoca za odnošenje stvari.) Usled predaje na prevoz sa nepotpunim ili netačnim označenjem stvari koja je isključena od prevoza ili se prima na prevoz pod posebnim uslovima Posebne opasnosti kojim su izložene životinje prilikom prevoza Prevoza živih životinja i drugih stvari za koje su potrebni pratioci. kao i prava skladištenja stvari u slučaju da primalac prekorači rok više od 24 sata. odnosno primalac Usled postojanja svojstava stvari zbog kojih je stvar naročito podložna potpunom ili delimičnom oštećenju (rđanje. a ko zbog propouštanja pratioca dođe do gubitka ili oštećenja Prava železnice 1. lomljenje idr. ako to čini pošiljalac. pravo uskladištenja. Oslobađanje železnice od odgovornosti – Železnica je u sledećim slučajevima oslobođena od odgovornosti: • • • • • • • Kada obavlja prevoz u otvorenim kolima na osnovu važećih propisa ili ugovora naznačenih u tovarnom listu zaključenog sa pošiljaocem Usled nepakovanja ili nedovoljnog pakovanja stvari koja je usled tih nedostataka sklona o[te'enju Usled nepravilnog utovara i istovara. Ima praavo naplate kazni-penala.

Prava – najznačajnije pravo je da pošiljalac raspolaže robom tokom prevoza. primalac izvršava istovar robe pridržavajući se propisa koji se odnose na bezbednost. Svojim nalozima.). primalac može izmeniti ugovor o prevozu prema predviđenim propisima.OBAVEZE I PRAVA POŠILJAOCA 1. predaja tovarnog lista (ako se riba prevozi pod posebnim uslovima u vozu za prevoz putnika. Ako ugovorom nije određeno. Ovo je realan ugovor.. Primalac je obavezan da robu u roku predviđenim zakonom odveze robu sa uputne stanice. dužan je da robu doveze u stanicu. predaje se poseban ekpresni tovarni list) i plaćanje prevozne cene određene prevoznom tarifom. 2. Pod vrstama se podrazumevaju unutrašnji drumski prevoz i međunarodni drumski prevoz. Obaveze – može biti obavezan da plati železnici iznose naznačene u tovarnom listu na ime vozarine i druge troškove. Prava – sa prijemom robe i tovarnog lista primalac stiče određena prava koja su pre toga pripadala pošiljaocu. 9 . ili putem tužbe). Obaveze – obaveza saradnje sa železnicom (u otpremnoj stanici naručuje potreban broj vagona kada on sam utovara.. tj. 2. Ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju Pojam i vrste ugovora Ovo je ugovor kojim se jedna strana prevozilac obavezuje da stvar preveze u mesto opredeljenja i da je preda imaocu ili trećem licu koje primalac odredi. Obaveze i prava primaoca robe 1. pravo na izmenu ugovora u toku prevoza ako nije izdat prenosivi tovarni list. Takođe ima pravo na povraćaj više uplaćene prevoznine (putem raklamacije.

preduzimanje mera za očuvanje robe predate na prevoz Odgovornost prevozioca Prevozilac odgovara u sledećim situacijama • • kad dođe do gubitka ili oštećenja robe od momenta preuzimanja do njene predaje kad dođe do zakašnjenja u prevozu i predaju robe. koa i izdavanje prenosivog tovarnog lista kao HOV. prevoz se mora izvršiti za vreme uobičajeno za prevoz takve robe. prevoz robe ugovorenim putem. jer on obavlja javnu službu. postavljanje vozila na ugovorenom mestu radi utovara 5. ili kad put nije ugovoren. Posebno je značajna CARINSKA KONVENCIJA O DRUMSKOM PREVOZU ROBE po osnovu karneta TIR iz 1959.ZAKLJUČENJE UGOVORA Pošto je ovaj ugovor často neformalan i adhezionog karaktera jedna ugovorna strana mora predati stvar da bi se ugovor smatrao važećim. 10 . Pojavljuje se i treće lice primalac tj. KONVENCIJOM U ŽENEVI. Obaveze prevozioca 1. a primaocu nastupi šteta. Postoje višestrani sporazumi u međunarodnom drumskom saobraćaju kao što su PARISKI iz 1924. kad prevoz nije zabranjen zakonom 2. Predmet ugovora je prevoz stvari. prevoz robe u ugovorenom roku. Ugovorne strane su prevozilac i pošiljalac. vršenje utovara roba kada je ugovorom to predviđeno 6. Predviđeno je izdavanje tovarnog lista Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. izdavanje tovarnog lista na zahtev pošiljaoca 7. iz mesta otpreme u mesto dopreme. biranje puta najpovoljnijeg za pošiljaoca 8. godine zamenjen 1926. primanje robe na prevoz. prevoz robe vozilom koje je ugovoreno ili koje ima svojstva predviđena ugovorom 3. godine. a ako rok nije ugovoren. 9. 4. lice koje je ovlašćeno da u mestu opredeljenja preuzme robu. prjem robe na prevoz svakog komitenta.

Položaj primaoca – Primalac ima pravo da mu se tokom prijema izda duplikat tovarnog lista. rukovanja. lom. i u obavezi je da potvrdi prevoziocu prijem robe. slaganja i istovara od strane pošiljaoca. Prava prevozioca Najznačajnije pravo je pravo naplate vozarine odrđenu ugovorom ili drugim obavezno objavljenim aktom. i da može raspolagati robom kad nije izdat tovarni list. a kada je za to odgovoran korisnik prevoza. 11 . a ako ta uputsva ne dobije. Može se itaći da prevoznik im pravo i da ne preda robu primaocu. da prevziocu da uputstva za čuvanje robe. nedostatka oznaka na koletima. Prijem je izvršen bez prigovora kad je primalac preuzeo robu u mestu opredeljenja. prevoznik ima pravo na srazmerni deo vozarine. odnosno primaoca. nedostatka ili lošeg stanja ambalaže. Kada je roba prevezena samo određenim delom puta. prevoznik ima pravo na punu vozarinu. prevozilac zahteva uputstva od pošiljaoca. da zahteva proveru sadržaja na kolet. truljenje). Obaveze i prava pošiljaoca i položaj primaoca Obaveze pošiljaoca – predavanje na prevoz robe sapopunjenim tovarnim listom. da izvrši utovar kada je to ugovorom predviđeno. onda tu robu može skladištiti ili prodati stvari koje su podložne kvaru ili kad troškovi čuvanja nisu srazmerni vrednosti robe. svojstava robe (rđanje.Prevozilac se oslobađa odgovornosti kada je oštećenje nastalo usled: upotrebe otvorenih i nepokrivenih vozila. kad ovaj ne ispuni obaveze predviđene ugovorom. dazahteva izdavanje tovarnog lista. bruto težinu robe koja je predata na prevoz. Takođe prevozilac ima i pravo zaloge. Kad primalac odbije prijem robe. Prava pošiljaoca – pravo da se roba preveze do mesta opredeljenja na ugovoreni način. tj. da može raspolagati robom.

Svi ugovori koji se potpisuju.a vezani su direktnim ili indirektnim putem za železnički saobraćaj moraju biti u skladu sa zakonom o železničkom saobraćaju. 12 . Kompleksniji su ugovori na međunarodnom pravu usled toga što je potrebno ispoštovati mnoge međunarodne standarde kako ne bi došlo do bilo kakvih zastoja prilikom železničkog saobraćaja.ZAKLJUČAK Ugovor o železničkom saobraćaju je pisani akt kojim se definišu uslovi prilikom transport robe ili materijala putem železnice. Ugovori o železničkom saobraćaju mogu biti nacionalni (potpisani od strane domaćih prevoznika i firmi) i međunarodni (potpisani između domaćeg i inostranog predstavnika).Mora sadržati jasno definisane odredbe po kojima ugovorne strane moraju postupiti kako se ne bi prekršili zakonski propisi u zemljama tranzitnog transporta. Postoje nekoliko vrsta ugovora i one su najčešće šablonskog karaktera. U međunarodnim odnosima koriste se tipski ugovori koji se prilagođavaju nastaloj situaciji.

2005 Rajčević. “Privredno pravo“ Novi Sad 2006 Ljubojević. G..LITERATURA • • • • Carić.com PRIMERI 13 . M. www. "Poslovno pravo" . S.. N. FABUS.Pravni fakultet Banja Luka 2007.. Sad. Pravo provrednih društava.poslovno pravo.

DEO UDOVORA O PREVOZU TOVARNI LIST –NACIONALNI SAOBRAĆAJ CIM KOLSKA NARUDZBENICA 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful