Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 2. 12. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.331

Zukan Helez, ministar za bora~ka pitanja Federacije BiH

Zavr{it }u reviziju,
makar SDP izgubio izbore
11. strana

Mladen Bosi}, predsjednik SDS-a

TADI] JE TREBAO BITI NA KOSOVU
Protesti otpu{tenih vojnika u Sarajevu

7. strana

Novca ima, ali nema dobre volje
Foto: [aban SULTANOVI]

3. strana

DANAS PRILOG

Potpredsjednik SDA i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}

TU@IT ]U DNEVNI AVAZ ZBOG LA@I

7. strana

U @I@I
Vlada FBiH zasjedala u Mostaru

2

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

[esta godi{njica Oru`anih snaga BiH

Sve~anost u Rajlovcu Prezentirali zaklju~ke

Foto: D. ]UMUROVI]

Planirani prihodi za narednu godinu manji za tri posto Jasmili @bani} 100.000 KM za novi film
Vlada Federacije BiH je na ju~era{njoj sjednici u Mostaru razmatrala prednacrt prora~una za sljede}u godinu. Dopremijer i ministar prostornog ure|enja FBiH Desnica Radivojevi} je izjavio kako ukupni planirani prora~unski prihodi za sljede}u godinu iznose preko milijardu i pol maraka, odnosno tri posto manje nego u teku}oj godini. - @elimo da projekciju prihoda, posebno od indirektnih poreza, predvidimo bolje nego {to smo to uradili pro{le godine. Pro{le godine smo bilioptimisti~niji,a porezni prihodi za 10 mjeseci ove godine su pali za 13 posto, rekao je on.

Na dobrom putu Pad prihoda ka NATO-u
Dokazan partner
na{e najistaknutije filmske redateljice Jasmile @bani}. Sredstva su izdvojena i zbog projekta, ali i zato {to je Jasmila @bani} zna~ajna za imid` na{e dr`ave. Vlada je ovim gestom htjela pokazati da dr`i do umjetnika i imid`a na{e zemlje, rekao je Kaplan. Istaknuo je i kako `ali {to je @bani}istupila iz Udru`enjafilmskihradnika BiH, te ju je zamolio da pre-

Oru`ane snage BiH, naglasio je Kom{i}, bolji su dio bh. dru{tva te najbolji pokazatelj kako BiH mo`e i mora funkcionirati zajedno i jedinstveno

Osuda paljenja jaslica u Stocu
Vlada FBiH osudila je sve incidente, poput paljenja jaslica postavljenih u Stocu povodom nadolaze}eg katoli~kog blagdana Bo`i}a. - Smatramo da takve stvari ne doprinose stvaranju pozitivnog ozra~ja, nego da potpiruju vjersku i me|unacionalnu mr`nju. Vjerujemo da se ovakve stvari ne}e doga|ati u budu}nosti, pogotovo u podru~jima koja su trusna s tog aspekta, kao {to je, na`alost, Stolac, rekao je Kaplan. poznadobruvoljuVladeFBiH i povu~e svoju odluku.

Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Komi{i}, na ju~era{njoj ceremonijiobilje`avanja6. godi{njice Oru`anih snaga BiH u kasarni Rajlovac, kazao je kako je siguran da }e Ministarstvo odbrane BiH i OS u~initi sve da Bosna i Hercegovina u budu}nostipostaneravnopravna ~lanica demokratske porodice euroatlantskih naroda.

Dostizanje standarda
On je podsjetio kako, na`alost, BiH jo{ nije uknji`ila 69 perspektivnih vojnih lokacija kao svoje vlasni{tvo, {to je uslov za po~etak Akcionog plana za ~lanstvo u NATO. - U ovom trenutku u toj aktivnosti iz dnevnopoliti~kih razloga postojizastoj. Nadam se da }e u najskorijevrijeme u tom pogledudo}i do pomaka unaprijed, jer pred nama je ~itava nova lepeza reformi i obaveza u dostizanju standarda NATO-a, a koje }e nas u kona~nici i nadam se {to prije dovesti do punopravnog~lanstva u NATO, rekao je Kom{i}.

Pove}ani izdaci
Istaknuo je kako se u sljede}ojgodini o~ekuje pad bruto dru{tvenoga proizvoda, a time }e i prihod od indirektnih poreza biti manji. - Rashodi su planirani na preko 1,9 milijardi maraka. U odnosu na pro{lugodinu,oni su 13 postove}i. Me|utim, rashodi se nisupove}ali, nego su i oni manji za dva posto u odnosupro{lugodinu. No, izdaci su se pove}ali, jer smo u 2012. morali u}i s trezorskim zapisima kojih smo ove godine emitovali oko 90 milijuna maraka. Imamo deficit od preko 423 milijuna maraka, kazao je Radivojevi}. DopremijerFBiH je, tako|er, rekao kako se deficit planira dijelom pokriti i prodajomjavnihpoduze}a u kojimaFederacija ima manjinske udjele, a naveo je i kako se ve} pregovara s MMF-om za dobijanje novih kredita. Federalniministarkulture i sporta Salmir Kaplan je kazao kako }e producentskoj ku}i Deblokada biti upla}eno 100.000 maraka iz teku}ih rezervi za snimanje novoga filma Jasmile @bani}. Vlada se na ovaj potez odlu~ila nakon {to je redateljicaistupila iz Udru`enjafilmskih radnika BiH. - Fondacija za kinematografiju radi na izgradnji sistema i sve mjere koje se sada poduzimaju u cilju su izgradnje tog sistema. Plodove sada{njih poteza }emo vidjeti tek za godinu ili dvije. Vlada FBiH }e iz teku}ih rezervi izdvojiti 100.000 maraka za producentsku ku}u Deblokada, a za realizaciju projekta

Oru`ane snage BiH, naglasio je Kom{i}, bolji su dio bh. dru{tva te najbolji pokazatelj kako BiH mo`e i mora funkcionirati zajedno i jedinstveno. Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti}u~esnikesve~anosti je podsjetio na ~injenicu da ovakavstroj i ceremonija prije deset godina nisu djelovali kao realnost. - Ovo je prilika da zahvalimo i Komisiji za reformu odbrane, koju je 2003. formirao visoki predstavnik i u ~ijem sastavu su, pored najiskusnijih i najkvalitetnijih predstavnika koje je dala ameri~ka vlada, u~estvovali i pripadnici Parlamenta BiH, Stalnog komiteta za vojna pitanja i entitetskih ministarstava odbrane i vojski u tom periodu, rekao je on.

Reforma odbrane
Cikoti} je zahvalio i Predsjedni{tvu BiH, koje ve} u tri posljednja saziva sna`no podr`ava reformu i rad odbrambenih struktura BiH, drugim strukturama vlasti u BiH, te [tabu NATO-a u Sarajevu,

Na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH general-pukovnik MiladinMiloj~i} je rekao da je OS uva`en i dokazanpartner drugim vojskama NATO-a i dr`ava partnerstva za mir, spremne da u~estvuju u mirovnimmisijama, vje`bama i ostalimme|unarodnimaktivnostima. Podsjetio je da je OSBiH i u ovoj godini nastavio u~e{}e u mirovnim misijama sa deset {tabnih oficira i tre}omrotacijompje{adijske jedinice u misiji ISAF u Afganistanu te pet oficira posmatra~a u misiji UN-a u Kongu. - Uporedonastavljamoproces obuke i priprema za nastavakanga`ovanja, kao i pro{irenje u~e{}a kroz upu}ivanje u misiju ISAF instruktora vojne policije. OS }e nastaviti raditi na svakoj pojedina~noj i sveukupnim vojnim obavezama, koje su preuzete iz programa Partnerstvo za mir kazao je on. ,

EUFOR-u, OSCE-u, UN-u i svim vladama zemalja koje su u okviru ambasada na bilateralnoj osnovi pomagale i podr`avale odbramDl. O. benu reformu BiH.

Stanovi
Tako|er, Vlada FBiH je razmatrala i prijedlog zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. - Ovaj je zakonpreko90 postoimplementiran. Usvojen je na oba domaparlamenta. Bio je u javnojraspravi i sugestije su ugra|ene. Sada je novina da ovaj zakon pored fizi~kihlicauklju~uje i pravnalicakoja su upisana kao vlasnici nacionalizovanih stanova. Ako na stanu u privatnom vlasni{tvu postoji stanarsko pravo, stan se vra}a vlasnikustana. Stan se, dakle, moravratiti vlasniku, a onome koji ima stanarskopravotra`it}e se zamjenski. Nemamo to~nu procjenu, no predvidjeli smo za te svrheizdvojiti oko 30 milijuna maraka kroz sljede}ih 10 godina za obe{te}enje, rekao je Radivojevi}. J. GUDELJ

V I J E S T I

BiH - HRVATSKA

MISIJA OSCE-a U BiH

Efikasniji nadzor granice
Predstavnici institucija za provo|enje zakona u BiH i Hrvatskoj istakli su na sastanku u Sarajevu spremnost u preduzimanju svih neophodnih mjera iz njihove nadle`nosti koje }e doprinijeti efikasnom nadzoru granice, suzbijanju ilegalnih migracija i spre~avanju svih vrsta prekograni~nog kriminala. To je zaklju~eno na sastanku direktora Grani~ne policije BiH Vinka Duman~i}a i direktora Slu`be za poslove sa strancima BiH Dragana Mekti}a sa na~elnikom Uprave za granice MUPa Hrvatske Nikolom Milinom. Konstatovan je pad nezakonitih prelazaka na dr`avnoj granici izme|u BiH i Hrvatske.

Doprinos procesuiranju zlo~ina
Misija OSCE-a u BiH u par tnerstvu sa Sudom i Tu`ila{tvom BiH ju~er je u Sarajevu zavr{ila niz od sedam okruglih stolova o procesuiranju predmeta ratnih zlo~ina, ~iji je cilj bio pospje{ivanje komunikacije i saradnje izme|u zajednica u kojima se desio zlo~in, udru`enja `rtava, tu`ila{tava i sudova na svim nivoima u BiH. “Osje}aj davanja doprinosa procesuiranju predmeta ratnih zlo~ina va`an je za svakoga, a naro~ito za `rtve i civilno dru{tvo, ~iji doprinos mo`e biti neprocjenjiv kada je u pitanju prikupljanje dokaza u svrhu ka`njavanja odgovornih“, rekao je Fletcher Bur ton, {ef misije OSCE-a u BiH.

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

U @I@I

3

PROTESTI OTPU[TENIH VOJNIKA U SARAJEVU

Novca ima, ali nema dobre volje
Kom{i}: Vojnici su u pravu
Kada }e dobiti penzije?
Foto: [. SULTANOVI]

Protesti vojnika pred zajedni~kim institucijama su proizvod toga {to se ne po{tuje Zakon koji ova zemlja donijela, ocjena je @eljka Kom{i}a, predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH. - Ljudi imaju pravo u svojim zahtjevima i svako ko iole dr`i do toga da ovu zemlju treba praviti normalnom dr`avom, ne mo`e biti protiv onoga {to tra`e. Oni tra`e da se ispo{tuje Zakon, kojim je se ova dr`ava obavezala da }e ih, prije svega, prevesti u status penzionera i za to ispla}ivati penziju, izjavio je Kom{i}. Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} tvrdi da su MO i OSBiH ispunili sve svoje obaveze u primjeni Zakona o OSBiH, koji je donesen u septembru 2010. te da ne treba arbitrirati oko njega ve} ga primijeniti. - Zajedni~ki {tab OSBiH i pot~injene komande donijeli su, u skladu sa zakonskim propisima, sva potrebna dokumenta prema svakom pojedincu koji je iza{ao iz sistema i on svoje pravo dalje ostvaruje u nadle`nim institucijama dr`ave, odnosno prema PIO/MIO entiteta. U ovom trenutku OS, odnosno Zajedni~ki {tab ne mogu pomo}i toj kategoriji ljudi zato {to znate o ~emu se tu radi. Tu su klju~ finansijska sredstva, rekao je general-pukovnik Miladin Miloj~i}, na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH. Dl. O.

Kad je trebalo ratovati, zvali su nas! Sada, nisu u stanju po{tivati ni zakone koje donose, ogor~en je Zahid Salki} iz Zenice Slavenko Dodik, biv{i pripadnik HVO-a iz Vare{a, veli kako su njihove kolege iz RS-a u jo{ goroj situaciji
Nekoliko stotina otpu{tenih vojnika Oru`anih snaga BiH ju~er je, na 6. godi{njicu osnivanja, pred zgradom zajedni~kih institucija BiH u Sarajevu, protestiralo protiv vlasti koja ih je dovela u situaciju da u d`epu imaju rje{enja o penziji, a penziju, evo, ve} 22 mjeseca ne primaju. Stoga su zaprijetili masovnijim okupljanjima i tu`bama protiv BiH na Evropskom sudu za ljudska prava. zapo{ljavanje kad sam predao rje{enje za penziju. O`enjen sam, imam dvoje djece i radim kao no}ni ~uvar za 200 KM. Ako neko mojoj djeci donese ~okoladu, i vide je. Mi svoju djecu ispisujemo iz {kole, politi~ari svoju {koluju vani, ljuti se Zahid Salki}, otpu{teni vojnik OSBiH, iz Zenice. Parlamentarna skup{tina BiH usvojila je pro{le godine izmjene i dopune Zakona o Oru`anim snagama BiH. Tim se zakonom vojnicima koji su do 23. decembra 1995. najmanje dvije godine u~estvovali u ratu kao pripadnici ABiH, HVOa ili VRS-a, a kojima zbog godina `ivota ne mo`e biti produ`ena profesionalna vojna slu`ba, omogu}ava odlazak u prijevremenu starosnu penziju. - No}ima ne spavamo, ne znamo kako dijete poslati u {kolu. Mislimo da ima para za provedbu ovog zakona, ali nema dobre volje dr`avne vlasti. Spremili smo tu`be. Sigurno je da }emo ih dobiti na sudu, ali ne mo`emo toliko ~ekati, veli [emsudin Pojata, predsjednik Udru`enja otpu{tenih vojnika BiH. Obja{njava, za penzije 1.600 vojnika planirano je 16.000.000 KM za ovu i pro{lu godine. Kao da i nije. Senad Hubijer, predsjednik otpu{tenih vojnika iz Gora`da, veli kako je bezobrazno da vlast za svoj nerad prima abnormalne plate. - Ako za nas nema para, onda ni zaposleni u institucijama ne treba da primaju platu, jer ionako lo{e rade, misli Hubijer. Slavenko Dodik, biv{i pripadnik HVO-a iz Vare{a, pri~a kako su njihove kolege iz Republike Srpske u jo{ goroj situaciji. Njima njihovi, veli on, ne}e ni da prime papire za mirovinsko. - Ako nekome treba, kopam kanale za 20, 30 KM dnevno, preporu~uje se Dodik. udru`enja 1. korpusa Armije BiH podsjetio je kako ve} naredne godine dolaze izbori, a Hajrudin Grabovica, predsjednik Udru`enja generala ARBiH, rekao je kako je, solidari{u}i se s njima, odbio oti}i u Rajlovac na proslavu godi{njice OSBiH. Mustafa Polutak, predsjednik Udru`enja za za{titu tekovina rata, jedini je imenovao krivce za muke otpu{tenih vojnika. - Krivi su oni koji ne `ele dr`avu BiH. Milorad Dodik koji bi anulirao BiH, a Dragan ^ovi} ga podr`ava. Njihov je cilj bio da vi do|ete danas na proteste. Sljedbenici takve politike su i Nikola [piri}, predsjedavaju}i Vije}a ministra, i Dragan Vranki}, zaklju~io je Polutak.
A. BE^IROVI]

Idu izbori
Otpu{tenim vojnicima ju~er su, za sada moralnu podr{ku dale i bora~ke organizacije iz Federacije BiH i Republike Srpske. Telegrame podr{ke poslali su @ivko Budimir, predsjednik FBiH, te Zukan Helez, ministar za bora~ka pitanja u FBiH. Predsjednik Saveza brigadnih

Vlast i vojska
- Kad je trebalo ratovati, zvali su nas! Sada, nisu u stanju po{tivati ni zakone koje donose. Nakon pro{log protesta, zavr{io sam na operaciji. Sad, trebam na ljekarski pregled, a ne mogu ga platiti. Jedva su do~ekali da me skinu s biroa za

RODERICK MOORE

UNDP

CERI] U ISTANBULU

HA[KI TRIBUNAL

Podr{ka Ustavnom sudu BiH Pomo} osnivanju REKOM-a
Super vizor za distrikt Br~ko i prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH, ambasador Roderick Moore posjetio je Ustavni sud BiH sa svojim saradnicima. Delegaciju su primili predsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simovi}, generalni sekretar Zdravko \uri~i} i registrar Zvonko Mijan, saop}eno je iz Suda. Delegacija je upoznata o funkcioniranju, radu i rezultatima Ustavnog suda BiH u pro{loj godini. Ambasador Roderick Moore dao je punu podr{ku radu Ustavnog suda BiH kao bitnog faktora ustavnopravnog sistema Bosne i Hercegovine. Ured visokog komesara za ljudska prava i Program za razvoj (UNDP) podr`ali su inicijativu za osnivanje REKOM-a. Pomo}nik glavnog sekretara UN-a za ljudska prava Ivan [imonovi} razgovarao je u sjedi{tu UN-a u New Yorku s delegacijom Koalicije za REKOM i izrazio neupitnu podr{ku Ureda visokog komesara za ljudska prava (OHCHR) inicijativi za osnivanje REKOM-a. [imonovi} je obe}ao pomo} UNDPa u koordinaciji komunikacije izme|u nacionalnih institucija u ~ijoj je nadle`nosti dono{enje odluke o osnivanju REKOM-a za utvr|ivanje ~injenica o ratnim zlo~inima i `rtvama.

Konferencija o Afganistanu
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} u~estvovao je u Istanbulu na trodnevnoj konferenciji pod naslovom Projekat za islamsku suradnju za miroljubivu budu}nost Afganistana. Ceri} je imao dva obra}anja na konferenciji o temi Uloga `ene u islamskom miru i sigurnosti i Iskustvo drugih u premo{}ivanju religijskih studija sa modernom znano{}u. Konferencija je odr`ana u organizaciji Ameri~kog instituta za afganistanske studije, Marmara univerziteta, George Mason univerziteta i Svjetske organizacije za razvoj resursa i edukacije (WORDE).

I Petkovi} na slobodi
Raspravno vije}e Ha{koga suda, nakon {to je odobrilo pu{tanje na privremenu slobodu premijera Herceg-Bosne Jadranka Prli}a, odlu~ilo je na tri mjeseca pustiti i biv{eg na~elnika Glavnog sto`era HVOa generala Milivoja Petkovi}a, objavio je ju~er Ha{ki sud, javlja Hina. Prli} i Petkovi}, zajedno s jo{ ~etvero bh. Hrvata, ~ekaju u ha{kom pritvoru izricanje nepravomo}ne presude. Objavljeno je da }e Petkovi} boraviti u Splitu te da je Hrvatska dala jamstva. Tako|er se navodi da }e on, kao i Prli}, nakon tri mjeseca mo}i zatra`iti produljenje boravka na privremenoj slobodi.

4

DOGA\AJI

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ovo nije samo moj uspeh nego uspeh svih ljudi koji su bili uz mene, celog mog naroda, ali i svih naroda biv{e Jugoslavije

Slu~aj komandanta Specijalne jedinice FUP-a

Viki} (ni)je za penziju

Dragan Viki}: Obavezuju}e ono {ta Vlada FBiH ka`e [uhreta Bjeli}, {efica Odsjeka za pravne poslove FUP-a: Viki} }e sa 31. decembrom imati 41 godinu i pet mjeseci sta`a
Izvje{taj Radne grupe prema kojem Dragan Viki}, komandant Specijalne jedinice Federalne uprave policije, ne ispunjava uslove za penziju, ju~er je usvojila Vlada FBiH, potvr|eno je za Oslobo|enje u federalnoj Vladi. Ovaj izvje{taj }e biti proslije|en FMUP-u, a on dalje FUP-u. U obrazlo`enju Radne grupe se navodi da se posebni sta` u dvostrukom trajanju daje policajcima koji su bili u slu`bi od 1992. do 1995. isklju~ivo ukoliko ga oni `ele upisati. S obzirom na to da Viki} nije upisao posebni sta`, ne mogu mu biti upisane ~etiri godine sta`a, navodi se u obrazlo`enju.

Novakda\okovi}, najbolji teniser na{njice

DOBAR LO[

ZAO

[ta ka`e Zakon
S obzirom na to da se Viki} `alio na odluku FUP-a o prestanku radnog odnosa, kona~nu rije~ o tome je li on stekao uslove za prestanak radnog odnosa u FUPu da}e policijski odbor, a ovim povodom razgovarali smo sa [uhretom Bjeli}, {eficom Odsjeka za pravne i kadrovske poslove u FUP-u, i Viki}em koji, osim u jednoj re~enici, nije `elio komentarisati cijeli slu~aj. Bjeli}eva nam je rekla na osnovu ~ega je donesena odluka kojom od 31. decembra ove godineViki}u prestaje radni odnos u FUP-u. „Zakon o policijskimslu`benicima FMUP-a je regulisao na~in prestanka radnog odnosa policijskimslu`benicima u FBiH. Ta~kom 3 ~lana 122. ovog Zakona je odre|enoda policijskomslu`benikuradni odnos prestaje kada navr{i 65 godina i zakonompropisanpenzioni sta` ili 40 godina penzionog sta`a. Prilikomdono{enjarje{enja o prestanku radnog odnosa, FUP samoutvr|ujejesu li tu uvjetiispunjeni i donosi rje{enje o prestanku radnogodnosa jer su uvjeti iz ovog ~lana ispunjeni“ ka`e Bjeli}eva. , Ona poja{njava da se na osnovu evidencije koju vodi pravna

BAKIR IZETBEGOVI]
“Samo hrabri lideri, koji ne povla|uju masama, mogu promijeniti stanje duha u regionu“, izjavio je u Bruxellesu Bakir Izetbegovi}, bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH. U Sarajevu je sve vi{e prilika za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH da iznova poka`e kako treba hrabro predvoditi narod na va`nim raskrsnicama.

Dragan Viki}: Bit }e kako Vlada ka`e

[uhreta Bjeli}: Postupili smo po Zakonu Foto: A. KAJMOVI]

JADRANKA LOKMI] MISIRA^A
Tu`ila{tvo BiH saop{tilo je da je 28. novembra primilo pismo predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a u kojem ih upozorava da nisu nadle`ni da zaklju~e protokol o saradnji sa Tu`ila{tvom Srbije. Tu`ila{tvo je javno reklo da misli druga~ije od Kom{i}a, ali je odlu~ilo da ne potpi{e sporazum do razja{njenja.

HUSEIN SMAJLOVI]
U razgovoru za Oslobo|enje, na~elnik Op}ine Zenica govorio o tome {ta radi kako bi grad, koji je ranije bio dominatno ovisan o jednom velikom industrijskom sistemu, kroz seriju velikih i malih investicija, dobio druga~iju privrednu i dru{tvenu strukturu. Govorio je iskreno o ambijentu koji destimulira ljude da preuzimaju rizik i mijenjaju odnose u dru{tvu.

slu`ba redovno radi obra~un sta`a i pravi pregled policijskih slu`benika koji po drugim zakonima ispunjavaju uvjete za prestanak radnog odnosa. „Mi samo donosimo rje{enje o prestanku radnog odnosa, a pravo na penziju policijski slu`benik ostvaruje kod Zavoda PIO/MIO“ , pri~a Bjeli}eva. Ona ka`e da policijski slu`benici kojima je prestao radni odnos podnose zahtjev za penzionisanje da bi ostvarili pravo na penziju. Dakle, PIO/MIO utvr|uje uvjete za ispunjavanje penzije. [to se Viki}a ti~e, Bjeli}eva ka`e: „On je ispunio uvjete za prestanak radnog odnosa jer ima vi{e od 40 godinaradnogsta`a, odnosno sa 31. decembrom}e imati41 godinu i pet mjeseci penzionog sta`a, koji je izra~unat prema podacima iz radne knji`ice i iz evidencije PIO/MIO, s tim {to je u taj penzijski, pored efektivnog sta`a, ura~unat sta` iz osiguranja sa uve}animtrajanjem. To je takozvaFoto: Muhamed TUNOVI]

ni beneficirani/uve}ani radni sta` na koji policijski slu`benici imaju pravo. U penzioni sta` spada i posebnista`koji se utvr|uje na osnovu radne knji`ice, a misli se na period od 8. aprila1992. godine do 23. decembra 1995. godine. Postupili smo po zakonu i donijelirje{enje o prestankuradnogodnosa“ objasni, la nam je Bjeli}eva.

^injenice
Viki} je iskoristio pravo `albe o kojoj odlu~uje drugostepeni organ – tro~lani policijski odbor. Ipak, `alba ne odla`e izvr{enje rje{enja. Dragan Viki} nam je ju~er rekao da ovu pri~u ne `eli komentarisati: „Sve sam kazao i potkrijepio ~injenicama. Vladina komisija je svoje rekla. Ako vam je prioritet FUP, napi{ite {ta su vam oni rekli, a ima i policijski odbor koji }e svoje uraditi. Ne}u da tuma~im ni Komisiju, ni {ta FUP ka`e, ni Vladu FBiH. Bi}e obavezuju}e ono {ta Vlada FBiH ka`e.“
Dk. OMERAGI]

FARIS GAVRANKAPETANOVI]
Sarajevo je kona~no dobilo PET/CT aparat, najsavremeniji ure|aj koji omogu}ava rano dijagnosticiranje malignih, sr~anih i neurolo{kih oboljenja. Do sada su pacijenti iz BiH koji su trebali ovu uslugu morali da putuju u Ljubljanu, Zagreb, Beograd, a turisti~ke agencije su vodile pacijente ~ak i u Budimpe{tu.

KakanjBilje{evo

VIJEST U OBJEKTIVU

VIJEST U

BROJU

radnika Slovenija tra`i iz BiH.

15.000

U toku su radovi na izgradnji dionice puta Kakanj - Bilje{evo. Vremenski uslovi su sve te`i, a kako bi se dostigli rokovi, radi se i no}u. Objektiv na{eg fo to re por te ra zabilje`io je polaganje asfalta u mjestu Ti~i}i.

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

DOGA\AJI

5

DOM NARODA PSBiH

RS `eli izborne ovlasti CIK-a
Zamjenik predsjedavaju}eg Sulejman Tihi} potvrdio je za Oslobo|enje da }e od Ustavnog suda BiH zatra`iti ocjenu izmjena i dopuna Izbornog zakona RS-a ako kona~na rje{enja budu u suprotnosti sa Izbornim zakonom BiH i Ustavom BiH
Zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Sulejman Tihi} potvrdio je ju~er za Oslobo|enje kako }e u toj funkciji kod Ustavnog suda BiH zatra`iti ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Izbornog zakona RS-a koje je u utorak usvojila Narodna skup{tina RS-a ako kona~na rje{enja nakon zavr{etka cjelokupne zakonodavne procedure budu u suprotnosti sa Izbornim zakonom BiH i Ustavom BiH.

Sporne odredbe
- Sa~ekat }u da vidim na koji na~in }e reagirati Vije}e naroda RS-a, odnosno da li }e usvojiti predlo`ena rje{enja. Ukoliko postoji mogu}nost da Klub Bo{njaka

UPOZORENJE ^lan Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautovi} upozorio je kako su usvojene izmjene i dopune Izbornog zakona RS-a u suprotnosti sa odredbama Izbornog zakona BiH
donese odluku i zatra`i postupak kojim }e se utvrditi da li je do{lo do povrede vitalnog nacionalnog interesa, onda }e se vjerovatno provesti ta procedura. Ako ne, onda }u reagirati i zatra`iti stav Ustavnog suda BiH sa pozicije zamjenika predsjedavaju}eg Doma naroda PSBiH kao ovla{teni predlaga~, naglasio je Tihi} za Oslobo|enje na ju~era{njoj sjednici Doma naroda PSBiH. Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila je na sjednici u utorak izmjene i dopune Izbornog zakona RS-a, kojim je predvi|eno da Republi~ka izborna

Dom naroda PSBiH: Sulejman Tihi} najavio (re)akciju

O popisu
Na prijedlog Kolegija Dom naroda PSBiH sa 11 glasova za i tri suzdr`ana na ju~era{njoj sjednici produ`io je za 30 dana amandmansku fazu za prijedlog zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH. komisija nadzire rad gradskih, odnosno op{tinskih izbornih komisija i bira~kih odbora. Njime se nadalje propisuje da Republi~ka izborna komisija u saradnji i po ovla{}enju Centralne izborne komisije BiH ukazuje organima na kr{enje izbornih propisa, daje odgovaraju}a uputstva i tra`i preduzimanje mjera u skladu sa zakonom. Tako|er, Republi~ka izborna komisija donosi op{ta akta za opoziv gradona~elnika i na~elnika op{tina, provodi postupak za njihov opoziv i odgovara za zakonito provo|enje tog postupka. Ina~e, ~lan Centralne izborne komisije BiH SuadArnautovi}upozorio je kako su usvojene izmjene i dopuneIzbornogzakona RS-a u suprotnosti sa odredbama Izbornog zakona BiH i omogu}uju Republi~kojizbornojkomisiji RS-a da direktnozadire i preuzimaodredbe iz nadle`nosti CIK-a BiH. Mehmed Bradari} upozorio je na sjednici tog zakonodavnog tijela na enormnu rastro{nost koja se odnosi na bud`etsko izdvajanje za zakupe prostora institucija BiH. On je ocijenio kako je nedopustivo da se pored zgrade Parlamentarne skup{tine BiH i Vije}a ministara BiH za te namjene izdvaja ~ak 30 miliona KM godi{nje. Stoga je od Vije}a ministara BiH zatra`io informaciju koje su to dr`avne institucije koje zaista moraju biti izvan prostora kojim raspola`e dr`ava BiH. - Tra`im i da mi se dostavi informacija na koji na~in se vr{e za-

NADZOR Usvojenim izmjenama prekr{en i Dejtonski sporazum kojim je jasno propisano da nadzor nad izbornim procesom u BiH vr{i isklju~ivo CIKBiH
kupi, odnosno da li se to radi sistemom neposredne pogodbe ili druga~ije, naveo je Bradari}. Za izaslanicu u Domu naroda PSBiH Nerminu Kapetanovi} zabrinjavaju}i je podatak da je nakon ulaska Republike Hrvatske u EU planirano da se samo na dva grani~na prijelaza mogu izvoziti poljoprivredni proizvodi iz BiH. Ona je od Vije}a ministara BiH zatra`ila informaciju i obja{njenje da li je i {ta dr`avna vlast u~inila i ~ini kako bi se taj broj grani~nih prijelaza pove}ao.
A. TERZI]

Enormna zakupnina
Upozoreno je da je usvojenimizmjenamaprekr{en i Dejtonskisporazum kojim je jasno propisano da nadzor nad izbornim procesom u BiH vr{i isklju~ivo CIKBiH. Delegat Doma naroda PSBiH

TAKORE]I... PRETJERALI
Ministarstvopravde RS-a pokrenulo je inicijativu za dono{enjenove uredbe kojom bi notarske usluge, nakon{to su nedavnopove}ane, bileumanjene za 15 do 20 posto. Resorni ministar D`erard Selman tvrdi da je svimnotarimauputiodopis i zatra`io da ne primjenjuju tzv. stru~no mi{ljenje na osnovu kojeg je do{lo do poskupljenjanotarskih usluga prilikom registracije preduze}a u RS-u. NijedanorganNotarske komore, kategori~an je Selman, nije nadle`an za utvr|ivanje cijena svojih usluga, ve} Vlada RSa, koja jedina to mo`e da utvrdi.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Prava po zakonu
U Ured predsjednika FBiH @ivka Budmira pristigle su `albe invalida domovinskog rata iz HN@-a, koji navode da im iz zavoda za zapo{ljavanje sti`u rje{enja o brisanju iz evidencije nezaposlenih osoba. Ured predsjednika FBiH, nakon provjere u Ministarstvu rada i socijalne skrbi, poja{njava da ratni vojni invalidi, civilne `rtve rata i neratni invalidi, korisnici osobne invalidnine, ~ija visina prelazi mjese~no iznos od 25 posto prosje~ne pla}e u FBiH, u smislu Zakona o posredovanju u upo{ljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba kojima je prestao radni odnos, imaju pravo biti u evidenciji neuposlenih osoba zavoda za zapo{ljavanje. Shodno navedenom, temeljem statusa neuposlenosti mogu ostvariti i sva druga prava propisana navedenim zakonom.

PROVEDBA PRESUDE SEJDI] – FINCI

Pi{u izvje{taj Parlamentu BiH
Foto: [. SULTANOVI]

Daleko od rje{enja
Ni nakon deset sjednica Privremene komisije, nije postignuta saglasnost na konkretne amandmane na Ustav BiH
Privremena zajedni~ka komisija oba doma PSBiH za provo|enje odluke Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} - Finci ju~er nije usvojila niti jedan prijedlog amandmana na Ustav BiH kojim bi se otklonila diskriminacija nacionalnihmanjina, {to je bio osnovni zadatak ovog tijela. vovima 13 parlamentarnih stranaka, Vije}a nacionalnih manjina i nevladinih organizacija. Predsjedavaju}i komisije [efik D`aferovi} istakao je nakon sjednice da je, ipak, postignuta odre|ena saglasnost oko obima ustavne reforme koja se treba odnositi na Dom naroda PSBiH i Predsjedni{tvo BiH, te oko toga da u Domu naroda, ukoliko zadr`i iste nadle`nosti, treba formitrati i ~etvrti klub, klub nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljnih gra|ana. - Ali,to nijedovoljno da bi se napisali amandmani na Ustav BiH. Zatosmatramo da trebanastaviti s radom i posti}ipotrebninivosaglasnosti. Imamo dijametralno suPrivremena zajedni~ka komisija dobila je pismo Komiteta ministara Vije}a Evrope u kojem se ponavlja poziv vlastima i politi~kim vo|ama u BiH da poduzmu sve mjere i uklone diskriminacije onih koji ne pripadaju konstitutivnim narodima. Komitet ministara Vije}a Evrope podsti~e komisiju da postigne konkretan napredak i predstavi amandmane na Ustav i Izborni zakon uzimaju}i u obzir mi{ljenje Venecijanske komisije i o~ekuje od vlasti BiH redovne izvje{taje o napretku u ispunjavanju ovih obaveza. protne stavove politi~kih stranaka i ako se ne mogupomiriti ne mo`e se na}i ni rje{enje, kazao je D`aferovi}. mi{ljati o dovo|enju u jednakopravanpolo`ajsvihgra|ana BiH, pa samim tim i tri konstitutivnanaroda, predstavnike nacionalnih manjina i nacionalnoneopredijeljenih gra|ana. Ovdje}e najte`iproblem biti da li mo`emo utvrditi odre|eneprincipe i po tim principimaimplementiratiodlukuEvropskogsuda, a samim tim i odlukuUstavnog suda BiH o ravnopravnosti, kazao je [ehi}.
M. \UROVI] RUKAVINA

Pismo Komiteta ministara

EUFOR-ova obuka OSBiH
Konferencijom u Sarajevu o malom i lakom naoru`anju zavr{ena je uspje{na implementacija prvih modula obuke koju je izvodio EUFOR-ov mobilni tim. Pripadnici tog mobilnog tima za obuku su stru~njaci iz oru`anih snaga Austrije, [vedske i [vicarske. Ovaj program vodit }e samostalnom osposobljavanju u okviru OSBiH za upravljanje lokacijama za skladi{tenje naoru`anja i municije. Me|u u~esnicima konferencije su bili zamjenica ministra odbrane Marina Pen de{, za mje nik na~el ni ka Za je dni~kog {taba general-major Ante Jele~, te drugi visokorangirani predstavnici MO i OSBiH. EUFOR je predstavljao zamjenik komandanta, brigadni general Zoltan Gulyás.

Nastavak rada?
Uz zaklju~ke da Komisija nije postigla dovoljan stepen saglasnosti za predlaganjeamandmana, te da bi trebala nastaviti sa svojim radom na iznala`enjurje{enja, domovima PSBiH bit }e upu}en detaljan izvje{taj o cjelokupnom dosada{njemraduovogtijela sa svim dosada{njim prijedlozima i sta-

Razo~arani [ehi}
Vehid [ehi}, predstavnik Vije}a nacionalnihmanjina, rekao je da je kao gra|anin razo~aran nepostizanjem saglasnosti. - Smatrao sam da je do{lo vrijeme da kon~ano u ovoj dr`avi na principijelan na~in po~nemo raz-

Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu

Po~elo su|enje ^ovi}u
^ovi}a se tereti za zloupotrebu polo`aja i prekora~enje slu`benih ovlasti kojim je bud`et FBiH o{te}en za oko 1,8 miliona KM
PredKantonalnimsudom u Sarajevu ju~er je po~elo su|enje Draganu ^ovi}u, optu`enom za zloupotrebu polo`aja i prekora~enje slu`benih ovlasti. U optu`nici koju je pro~itao tu`ilac Jasmin Jahjaefendi} navodi se kako je ^ovi}, od februara do decembra 2000, kao federalni ministar finansija, prekora~enjem granica slu`benih ovlasti i s namjerom da preduze}u “Lijanovi} d.o.o” iz [irokogBrijegapribavikorist u vidu nepla}anjaposebnihtaksi na strojno isko{teno meso peradi, usmeno zatra`io od direktora Carinske uprave FBiH Filipa Andri}a dostavljanje zahtjeva preduze}a “Lijanovi}“ a vezano za davanje po, ja{njenja i smjernica u primjenizakonskihpropisa da li se na strojno isko{teno meso peradi napla}uju posebne takse. Nakon toga je ^ovi}, suprotno Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici BiH, donio i potpisao akt kojim je neovla{teno dao Carinskoj upravi FBiH obavezuju}e mi{ljenje da se na strojno isko{teno pile}e i pure}e meso i ko`ice namijenjene za proizvodnju ne primjenjuju odredbe Odluke o odre|ivanju proizvoda za koje se pri njihovomuvozupla}aposebna taksa i o visini te takse. Postupakcarinjenja robe preduze}a “Lijanovi}i d.o.o.” i Mesne industrije “Lijanovi}i d.o.o.” bez obra~unavanja posebnetaksenastavljen je sve do 5. aprila 2002, kada je tada{nji direktor Carinske uprave Federacije BiH SlavkoSikiri}stavio van snage ranija tuma~enja i postupanja, te nalo`io naplatu posebnih taksi koju preduze}a “Lijanovi}i d.o.o.” i MI “Lijanovi}i“ d.o.o. do tada nisu pla}ala uslijed primjene ^ovi}evog akta. ^ovi}evim aktom je, navodi optu`nica, pribavljena korist preduze}u “Lijano-

Primjedba advokata
^ovi}ev glavni branilac, advokat Zdravko Raji}, u uvodnoj rije~i je naveo da su brojni propusti pratili ovaj krivi~ni postupak. - Mi smo u situaciji da prisustvujemo su|enju za ne{to {to je ve} presu|eno. Ukazujem na presudu Suda BiH od 2008, kojom se odbija optu`nica za protiv Dragana ^ovi}a, kazao je Raji}. On je Sudskom vije}u, kojim predsjedava sudija Jasenko Nu{i}, rekao kako je optu`nica Kantonalnog tu`ila{tva podignuta a da od optu`enog prethodno nije uzet iskaz. Tu`ilac je na to kazao kako je u prethodnom postupku protiv ^ovi}a, Apelaciono vije}e Suda BiH donijelo presudu da se optu`nica odbija zbog nenadle`nosti. ka, me|u kojima su Filip Andri}, FuadKasumovi}, MirsadKurtovi}, Dragana Frankovi}, ekspertica Selveta Ceri}... Su|enje se nastavlja 21. decembra. J. F.

Potkopavanje UIO
Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki} smatra, na odre|eni na~in, potkopavanjem Uprave za indirektno oporezivanje to {to nisu prihva}eni novi koeficijenti za raspodjelu prihoda po osnovu indirektnih poreza za posljednji kvartal ove godine. Vranki} je nakon sjednice Upravnog odbora UIOBiH rekao da ne smatra da to neko namjerno radi, podsjetiv{i na to da je sli~na pozicija bila prije godinu i po kada RS isto nije prihvatao predlo`ene koeficijente. Potvrdio je da nije postignut dogovor o privremenom poravnanju za drugo polugodi{te 2010. godine, jer su predstavnici FBiH bili protiv takve odluke.

Ponovo u sudnici

Foto: D. ]UMUROVI]

vi}i d.o.o” i MI “Lijanovi}i“ od oko 1,8 miliona KM, za koliko je o{te}en bud`et FBiH. Jahjaefendi} je najavio da }e tokomprocesapozvativi{esvjedo-

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Potpredsjednik SDA i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}

Tu`it }u Dnevni avaz zbog la`i
Dnevni avaz je objavio tekst o udesu u kojem je u~estvovao slu`beni auto audi Q7, koji koristi ministar Ahmetovi}
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Stranke demokratske akcije Sadik Ahmetovi} tu`it }e Dnevni avaz, koji je u utorak objavio da je njegovo slu`beno vozilo audi Q7 u~estvovalo u saobra}ajnoj nesre}i.
Ahmetovi}: Od ponedjeljka bio u Beogradu
Foto: S. GUBELI]

@rtve civili
Ekspert za forenzi~ku arheologiju opisao je u nastavku su|enja Radovanu Karad`i}u kako je iz masovnih grobnica u isto~noj BiH ekshumirano vi{e od 2.500 tijela, pokopanih nakon {to je Vojska Republike Srpske u julu 1995. zauzela Srebrenicu. Richard Wright je kazao da je izme|u 1998. i 2000. godine rukovodio iskopavanjem 21 grobnice, od kojih je iz osam njegov tim ekshumirao sva tijela, dok su iz ostalih posmrtne ostatke naknadno iznijeli drugi timovi Tribunala. U to vrijeme, kako je kazao Wright, procijenio je da je u grobnicama ukupno 2.571 tijelo, ali se, kada su ekshumacije bile dovr{ene, pokazalo da je tijela bilo vi{e. Na tijelima koja su ekshumirana, ekspert je, kako je rekao, vidio samo civilnu odje}u, dok su neke od `rtava imale povez preko o~iju, a ruke su im bile vezane iza le|a.

Li~nost dana
- Ja sam od policijskog komesara Kantona Sarajevo zatra`io da dostavi izvje{taj o eventualnom udesu audija koji mi je na raspolaganju kao ministru sigurnosti. Od ponedjeljka sam bio u Beogradu, sino} sam stigao u Sarajevo (srijeda; op.a) zajedno sa pratnjom i vozilom. Radi se, dakle, o notornoj la`i koja nije rijetka kad je u pitanju pisanje Dnevnog avaza koji vrlo ~esto kontaminira medijski prostor u BiH. Ja vjerujem da }e dekontaminacija medijskog prostora zbog pisanja Dnevnog avaza brzo pro}i, jer ovdje ima dosta profesionalnih medija. Znam da }u poslije ove izjave sigurno biti li~nost dana u Dnevnom avazu, ali ja }u ipak govoriti istinu. Meni je jasno da novinari koji su napisali ovakve stvari pi{u po nalogu svog {efa i predsjednika politi~ke stranke. Ponav-

ljam, bio sam u Beogradu s audijem, kazao je Ahmetovi}. On je na redovnoj konferenciji za novinare Stranke demokratske akcije ju~er naveo kako pred sje dnik Su lej man Ti hi} smatra da jo{ nisu ispunjeni preduvjeti za odr`avanje sastanka lidera {est politi~kih stranaka, jer jo{ nisu pribli`eni sta-

tavom BiH, koji predvi|a da funkcioneri imenovani na polo`aje u institucijama BiH u pravilu odra`avaju sastav naroda BiH. Stav SDA je da predmetne pozicije moraju biti popunjene primjenom proporcionalnog etni~kog rasporeda u skladu s popisom stanovni{tva iz 1991. godine, rekao je Ahmetovi}.

{to Vije}e ministara BiH, i vi{e od godinu nakon odr`avanja op}ih izbora, nije formirano. Nasuprot njih, SDA i predsjednik Tihi} su uvijek bili za postizanje kompromisa, pravljenje ustupaka i dio su rje{enja, a ne problema, rekao je Ahmetovi}.

Ote`ani razgovori
U ime SDA, Ahmetovi} je izrazio zahvalnost Fondaciji “Konrad Adenauer“ {to je u talijanskom mjestu Cadenabbia organizovala seminar pod nazivom “Da li je Ustav Bosne i Hercegovine kompatibilan sa EU?” te ra, zo~arenje {to tom prilikom nisu postignuti `eljeni rezultati. - Umjesto da se razgovaralo o mogu}im ustavnim promjenama, u cilju postizanja dogovora o funkcionalnijim rje{enjima za BiH, izjave pojedinih lidera su nas jo{ vi{e udaljile od ustavnih rje{enja i uveliko ote`ale razgovore o formiranju Vije}a ministara, rekao je potpredsjednik SDA.
J. FETAHOVI]

KONTAMINACIJA Radi se, dakle, o notornoj la`i koja nije rijetka kad je u pitanju pisanje Dnevnog avaza koji vrlo ~esto kontaminira medijski prostor u BiH. Ja vjerujem da }e dekontaminacija medijskog prostora zbog pisanja Dnevnog avaza brzo pro}i, jer ovdje ima dosta profesionalnih medija
vovi oko podjele ministarskih pozicija u Vije}u ministara BiH. - Koalicija SNSD-a i SDS-a, s jedne, te dva HDZ-a, s druge strane, i dalje uporno insistira na neustavnim rje{enjima. Pomenuta koalicija insistira na paritetnom etni~kom rasporedu pozicija, {to je u suprotnosti s UsAhmetovi} ka`e kako SDA smatra da bi jo{ jedan neuspje{an sastanak imao lo{e posljedice na daljnji tok pregovora i da bi negativno odjeknuo u javnosti. - Odbacujemo kritike na ra~un SDA zbog neodr`avanja sastanka, pogotovo upu}enih od onih koji su prvenstveno odgovorni

Ekshumirana tri tijela
Na pravoslavnom groblju u Donjem Vakufu ekshumirani su posmrtni ostaci troje civila stradalih u proteklom ratu. Skeleti su, nakon uzimanja uzoraka za analizu DNK, koja }e biti obavljena u Identifikacionom centru Me|unarodne komisije za nestala lica u Tuzli, vra}eni u grobna mjesta. Procesom ekshumacije na terenu koordinirao je istra`ilac Posebnog odjeljenja za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH, uz u~e{}e slu`benika Instituta za tra`enje nestalih lica BiH, vje{taka sudskomedicinske struke, kao i policijskih slu`benika SBK-a, koji su obavili uvi|aj i osiguravali lokaciju.

Mladen Bosi}, predsjednik SDS-a

Tadi} je trebao biti na Kosovu
Situacija u vezi sa Savjetom ministara BiH sve ozbiljnija
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosi} smatra da je potpuno jasno da Savjet ministara BiH ne mo`e biti formiran i da je za to glavna ko~nica kriza u odnosima bo{nja~kih i hrvatskih politi~kih partija u Federaciji BiH. “Situacija u vezi sa formiranjem Savjeta ministara postaje sve ozbiljnija. Nema nikakvih pomaka i situacija je ozbiljnija nego {to je bila u proteklom vremenu“, rekao je Bosi} u ju~era{njem obra}anju novinarima u Banjoj Luci. prihvatiti takav prijedlog. Lider SDS-a nije isklju~io mogu}nost reagovanja me|unarodne zajednice zbog neformiranja Savjeta ministara BiH, ali je ponovio da SDS i stranke iz RSa ne snose krivicu za neformiranje vlasti. “SDS je u vi{e navrata nudio rje{enja ovog problema, ali to nije nai{lo na razumijevanje stranaka iz Federacije, posebno Zlatka Lagumd`ije“, rekao je Bosi}.

Istraga i zbog Srebrenice
Tu`ila{tvo BiH predlo`ilo je produ`enje pritvora Goranu Sari}u, osumnji~enom za ratni zlo~in protiv ~ovje~nosti u Sarajevu, ~emu se odbrana usprotivila tra`e}i njegovo pu{tanje na slobodu. Tu`ilac Munib Halilovi} rekao je da postoji osnovana sumnja da je Sari} po~inio zlo~in protiv ~ovje~nosti, te da bi po pu{tanju iz pritvora mogao pobje}i i tako osujetiti tok postupka. Halilovi} je dodao da u naredna dva mjeseca planira prikupiti klju~ne dokaze. “Treba saslu{ati jedan broj svjedoka, koji }e o~igledno izbje}i dati iskaz ili ~ekaju neku drugu okolnost. Nemamo dokaze da neko svjesno opstruira, ali se suo~avamo s pote{ko}ama“, rekao je Halilovi}. On je dodao da Tu`ila{tvo BiH protiv Sari}a vodi i istragu u vezi sa ratnim zlo~inima u Srebrenici i da je ve} saslu{an na te okolnosti, prenio je Birn.

Ko }e odgovarati?
On je pozdravio otvaranje dionice autoputa Gradi{ka - Banja Luka, naglasiv{i da je to trebalo da se desi ranije, kao i da bi zbog pove}anja finansijskih sredstava za izgradnju autoputa morao neko da odgovara. Komentari{u}i prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadi}a na otvaranju te dionice, Bosi} je rekao da je to slu`ilo u politi~ke svrhe i da bi bilo bolje da je Tadi} prekju~e bio u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, sa svojim narodom. Govore}i o izmjenama i dopunama Izbornog zakona RS-a, koje je ove sedmice usvojila Narodna skup{tina RS-a, Bosi} je ocijenio da one odgovaraju vladaju}oj koaliciji, posebno SNSDu i da “mogu promijeniti politi~ku scenu RS-a, G. KATANA {to svakako nije uredu“.

Neosnovani optimizam
Dodao je da mu nije poznato na osnovu ~ega su neki funkcioneri optimisti kada je rije~ o formiranju vlasti, niti na osno vu ~ega evrop ski zva ni~ni ci o~ekuju da }e ove sedmice do}i do dogovora, jer SDS nije dobio nikakav signal da se stvari odvijaju u `eljenom pravcu. Podsje}aju}i da je lider SDPa BiH Zlatko Lagumd`ija zagovor nik pro mje ne Us ta va i gra|anske BiH, Bosi} je naglasio da RS i njegovi gra|ani nikada ne}e

8

OGLASI

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

9

10
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Vrije|anje Sulja
O
Pi{e: D`evad HOD@I]

Pravo na slobodno izra`avanje mi{ljenja, politi~kog i svakog drugog uvjerenja mora imati prioritet u odnosu na vjeronauku, matematiku, biologiju ili bilo koji drugi predmet. Jer, vrijednost slobode predstavlja temeljni (pred)uvjet i za samu vjeru, {kolu, obrazovanje i ljudski `ivot u cjelini

vih je dana u Skup{tini Kantona Sarajevo usvojen Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju. U skup{tinskoj raspravi koja se vodila prilikom razmatranja i usvajanja ovog zakona najvi{e vremena i rije~i potro{eno je na pitanje statusa vjeronauke u {kolama. S obzirom na zna~aj obrazovanja ne samo za na{ ekonomski razvitak nego i za na{ ukupni dru{tveni `ivot, s obzirom na slo`ene pedago{ke, znanstvene, kulturne i organizacijske izazove u obrazovnom procesu i s obzirom na na{u roditeljsku, gra|ansku, politi~ku i javnu odgovornost za budu}nost na{eg dru{tva u ovom podru~ju, mo`e se s pravom kazati kako je u skup{tinskoj javnoj raspravi pitanje vjeronauke u {kolama neopravdano uzelo najvi{e vremena. Pa, ipak, razlog za takvu nagla{enu pa`nju posve}enu statusu vjeronauke nije samo u politizaciji pitanja statusa vjeronauke u {kolama, odnosno u nespretnom i nesretnom na~inu na koji je ovo pitanje otvoreno u prolje}e ove godine. Pitanje vjeronauke u {kolama u ovom trenutku politi~kog i pravnog razvitka na{eg dru{tvenog `ivota, to je bjelodano i nesporno, predstavlja vi{e od pitanja o jednom ili dva izborna predmeta. To su na najeklatantniji na~in potvrdili rezultati druge, po-

T

novljene ankete (u kojoj je za razliku od prve ankete u~enicima i njihovim roditeljima, pored vjeronauke i kulture religija, ostavljena i mogu}nost da ne izaberu nijedan od dva izborna predmeta) koja je na po~etku ove {kolske godine provedena me|u u~enicima osnovnih {kola i njihovim roditeljima. Preko trideset hiljada djece i njihovih roditelja opredijelilo se za vjeronauku, oko tri hiljade izabralo je kulturu religija, a negdje oko hiljadu i pet stotina djece i njihovih roditelja izjasnilo se da ne `ele poha|ati nijedan ponu|eni izborni predmet. rideset hiljada djece, odnosno njihovih roditelja koji `ele da njihova djeca poha|aju vjeronauku bezmalo bi predstavljalo dovoljan broj glasova svakoj stranci da u Sarajevskom kantonu sama formira skup{tinsku ve}inu i vladu. S ovom aproksimacijom ne `elim sugerirati neku takvu situaciju koja, uostalom, iz razumljivih razloga nije ni mogu}a ni po`eljna. Jo{ manje `elim ignorirati pravo onih koji ne `ele poha|ati vjeronauku makar ih bilo hiljadu i petsto ili samo petnaest. Demokratija se ogleda upravo u tome koliko su za{ti}ena prava manjinskih zajednica ili grupa. U mogu}nosti koja je usvojenim Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju predvi|ena, a sastoji se u tome

A

da u~enici i njihovi roditelji mogu izabrati izme|u jednog predmeta koji je, metodi~ki, epistemolo{ki i aksiolo{ki gledano, religijski koncipiran i drugog koji to nije unato~ tome {to se u njegovom nazivu nalazi ta (osumnji~ena) rije~ religija, niko nije prisiljen da poha|a vjeronauku. I to je klju~ni momenat. li, ja zapravo u ovoj prilici ne `elim da tematiziram vjeronauku u {kolama niti da izazivam dalju diskusiju o ovom pitanju. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju je usvojen. Vjeronauka je izborni obavezni predmet. Ocjenjuje se i ulazi u op}i prosjek ocjena onih u~enika koji se odlu~e da je poha|aju. U tom pogledu stvar je zavr{ena. Nastavljaju se, me|utim, ocjene, polemike i reakcije u pogledu na na~in na koji su u skup{tinskoj raspravi sudjelovali s jedne strane ministar Suljagi} i s druge strane oni zastupnici koji su se u spomenutoj skup{tinskoj raspravi zalagali i glasali za zakonska rje{enja koja su na kraju ve}inom glasova u Skup{tini Kantona Sarajevo i usvojena. Me|u tim reakcijama bilo je i takvih koje su putem slu`bene e-mail adrese Ministarstva za obrazovanje Vlade Kantona Sarajevo upu}ene gospodinu Suljagi}u a koje su primitivne, krajnje uvredljive,

P

hu{ka~ke i prijete}e i kao takve apsolutno nedopustive. Ostavljam ovdje po strani nervoznu, ishitrenu i potpunoneprimjerenu reakciju ministra Suljagi}a na usvajanje spomenutog Zakona u oblikukoji je njemu bio neprihvatljiv, a koja se sastojala u tome da }e pozvati onih hiljadu i pet stotina roditelja koji su se u ve} spomenutoj anketi izjasnili da ne `ele nijedan od dva ponu|ena izborna predmeta. Tako|er, ostavljam ovdje po strani, mada je to te`e u~initi, ministrovo povezivanje prijetnji i uvreda koje su mu upu}ene s na~inom na koji su neki ili bilo koji zastupnici u Skup{tini raspravljali o pitanju vjeronauke. Ovdje mi, dakle, nije va`no to {to mislim kako ministar Suljagi} na neadekvatan na~in eksponira prijetnje i uvrede koje su mu upu}ene. Ovdje je naprostorije~ o tome da prijete}e i uvredljive poruke koje su upu}ene gospodinu Suljagi}u treba najo{trije i bezuvjetno osuditi. rvo, ministar obrazovanja u Kantonu Sarajevo ponudio je Skup{tini Kantona Sarajevo prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju na osnovukojeg ga se nikako nije moglo i ne mo`e osu|ivati da je bio protiv vjeronauke. I njegov prijedlog predvi|ao je: vjeronauka je izborni obavezni predmet, kada se izabere, obavezan je, ocje-

U

Uz Novaka \okovi}a
srijedu sam u Banjoj Luci dobio presti`nu nagradu “Nikola Guzijan“ za no vi na ra go di ne u izboru Nezavisnih novina. Nikola Guzijan bio je novinar banjalu~kog Glasa, glavni i odgovorni urednik Glasa Srpske i jedan od osniva~a Nezavisnih novina. @eljka Kopanju, direktora Nezavisnih novina, upoznao sam 1999. kada sam putovao u grupi novinara iz Bosne i Hercegovine u Sjedinjene Dr`ave, kako bismo u~ili o ekonomskom izvje{tavanju i posjetili klju~ne redakcije poslovnog novinarstva u Washingtonu i New Yorku. Od tada sara|ujem sa Nezavisnim novinama kao novinar, autor ili prijatelj. Proteklih godina sam stoga ~esto putovao iz Zenice preko Vla{i}a u Banju Luku kako bih tra`io sagovornike za razli~ite projekte prekograni~nog istra`iva~kog novinarstva u kojima sam sudjelovao. Putovanje La{vanskom dolinom i preko Vla{i}a postalo je moj na~in da ~uvam sje}anje na Bosnu kakva je bila u mom djetinjstvu. Vla{i} je velika planina koja simbolizira na{e podjele u BiH kao dru{tvu. Ima magle na padinama na obje strane, ali kad se popne{ na visoravan, sve se jasno vidi i ~uju se glasovi izdaleka. Udaljenost izme|u Turbeta i Banje Luke je mala, svega 105 kilometara, ali se dugo prelazi zbog na{e neslo`nosti. Prelazio sam tim putem i sa strancima, i sa na{im ljudima, nekad uz njihovu podr{ku, nekada uz protivljenje. Prolazio sam pored masovnih strati{ta, o kojima sam pisao jo{ 1992. godine, do~ekuju}i sve one protjerane koji su stizali ovim putem. Pratio sam i put onih protjeranih ili bolesnih koji su u huma ni tar nim kon vo ji ma ili pla}anjem mo}nima izlazili iz srednje Bosne. To je put koji je trebao da bude iskori{ten i za razmjenu naroda, koja je predlagana, od nekih prihvatana, od drugih odbijana, od tre}ih pre{utno provo|ena. Taj put za jedne i dalje vodi preko Skender-Vakufa, a za druge preko Kne`eva. Ali, takav je put kojim se prelazi Vla{i}, spor, opasan, ali jedini koji imamo. Po~eo sam da koristim ovaj put kad me na njega uputio Dragan Jerini}, rekav{i da oni putuju preko Kne`eva. Kne`eva, kojeg Kne`eva, pitao sam ga tada. Kao novinar, suo~avao sam se zbog saradnje u Banjoj Luci sa brojnim sumnji~enjima na obje strane Vla{i}a, iz niza razloga: nacionalnosti, religije, politi~kog anga`mana, biografije, pisanja za ove ili one novine. U medijima sam sve te godine mogao da prona|em brojne razloge za{to Sarajevo i Banja Luka ne treba da vjeruju jedno drugome, ali ja sam uporno `elio da moja novinarska misija bude druga~ija, da moje novinarstvo napravi razliku. @elio sam da moje novinarstvo bude jedan od pri mje ra da je ta kvo obnavljanje povjerenja mogu}e. Preduslov povjerenja je po{tovanje prema sagovorniku i njegovoj razli~itosti. Krenuo sam od toga. Morao sam da poka`em da `elim ~estito da radim svoj, novinarski posao, kako bi me sagovornici po{tovali i prihvatali, da poka`em da }u osigurati da se i njihov glas ~uje, da ih ne}u kriminalizirati ako misle ili vjeruju druga~ije od mene. Kao novinar, uobi~ajeno govorim i pi{em o sudbinama drugih ljudi. Mene su u~ili da je novinarstvo poput ogovaranja, ali uz neka pravila. “Upravo po tim pravilima novinarsko izvje{tavanje se razlikuje od razgovora kom{inica preko ograde“ podu~avao me je, dan od mojih ameri~kih instruktora novinarstva. Primaju}i ovu na gra du, odlu~io sam da na sve~anosti u Banjoj Luci govorim o sebi, kako bih podijelio ovo svoje iskustvo. Klju~ni razlog za{to sam ove godine uspje{nije prenosio svoju poruku u na{e podijeljene i suprotstavljene javnosti unutar BiH i regiona, jeste {to sam sada imao sna`nu profesionalnu i li~nu podr{ku za takav rad i u Sarajevu, i u Banjoj Luci, i u Beogradu. Naravno da je pojedina~ni doprinos va`an i mogu}, ali moja poruka ne bi bila tako vidljiva bez podr{ke glavne urednice Oslobo|enja Vildane Selimbegovi}, koja me natjerala da po~nem pisati komentare. U novinarstvu postoji pravilo da novinar uvijek mora znati kome pi{e. I kada me je onaj instruktor pitao za koga pi{em, ja sam odgovarao da pi{em za urednika, jer od njega ovisi da li }e moj tekst uop{te biti objavljen. Pre`ivljavaju}i dugo urednike koji su bili ili komesari ili cenzori, razvijao sam onaj oblik novinarstva koji je te`io objavljivanju neporecivih ~injenica, kako bih uop{te mogao da objavljujem u vremenima izrazitih medijskih i politi~kih sukoba

koji su opasno su`avali ili ukidali medijske slobode. Takva objektivnost bila je moj na~in opstajanja kroz dramati~ne, historijske prijelome kakvim sam, ni kriv ni du`an, svjedo~io zajedno sa svojom generacijom. “Svako od nas je subjektivan, ali je razlika samo u tome kako argumentiramo svoje subjektivno vi|enje i do`ivljavanje“ uvjeravao me jedan kolega. U , medijima ljudi ne tra`e samo informacije nego i mi{ljenja. Stoga sam bio tako subjektivan u Banjoj Luci, pa sam iskoristio prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadi}a kako bih izrazio zahvalnost za sve one rizike koje on godinama preduzima bore}i se za druga~iju Srbiju i druga~iji region. Rekao sam da ne bih ni bio u Banjoj Luci bez podr{ke jednog od njegovih bliskih saradnika Borislava Stefanovi}a, koji nije prestao da me podr`ava ni kada su drugi dizali ruke i prepu{tali me sudbini ili onome {to su mislili da je Bo`ija kazna za moje pisanje. Moj Bog je milostiv i ~udotvorac. Zato sam zahvalio ljudima koji su mi pomogli da dobijem nagradu i ponosno stojim uz Novaka \okovi}a, kao pobjednik, na kraju najte`e godine u svom `ivotu.

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

INTERVJU

11

gi}a Zavr{it }u reviziju,
Zukan Helez, ministar za bora~ka pitanja Federacije BiH

D

njuje se i ocjena iz vjeronauke ulazi u prosjek op}eg uspjeha u~enika. Za nas koji smo izglasali drugo rje{enje prijedlog ministra Suljagi}a nije bio zadovoljavaju}i, ali to ne zna~i kako ministra Suljagi}a sada treba optu`iti da je nudio rje{enje koje je bilo protiv vjeronauke. rugo, i da gospodin Suljagi} jeste bio protiv vjeronauke, to ne mo`e biti opravdanje za hu{kanje, uvrede, prijetnje. Stav da vjeronauka ne treba biti uklju~ena u {kole, kao i stav da treba, politi~ki je legitiman. Za ostvarenja jednog ili drugog cilja (da vjeronauke u {kolama nema ili da vjeronauke ima) moraju se, to je presudno, koristiti isklju~ivo dopu{tena demokratskasredstva i predvi|eneprocedure. Pojednostavljeno i najkra}e re~eno, to zna~i ko `eli da vjeronauke u {kolama nema, mora u politi~koj utakmici i demokratskoj parlamentarnoj proceduri za ostvarenje tog ciljaosiguratidovoljnu podr{ku. Kao {to to mora posti}i onaj ko `eli da vjeronauke u {kolama ima. I tre}e, pravo na slobodno izra`avanje mi{ljenja, politi~kog i svakog drugog uvjerenja mora imati prioritet u odnosu na vjeronauku, matematiku, biologiju ili bilo koji drugi predmet. Jer, vrijednost slobode predstavlja temeljni (pred)uvjet i za samu vjeru, {kolu, obrazovanje i ljudski `ivot u cjelini.

makar SDP izgubio izbore
Neka mi @ivko Budimir, predsjednik FBiH, da spiskove tih poginulih civila {to u`ivaju prava poginulih boraca pa provjerimo
Razgovarao: Asaf BE^IROVI]

• Mislite li da sva djeca treba da imaju jednaka prava pri upisu u srednju {kolu, na fakultet, potom i pri zapo{ljavanju? - Da! Ali sada nije tako. Prednost u svemu imaju djeca politi~kih mo}nika. Njihovu djecu i prije nego zavr{e {kolovanje ~eka radno mjesto. A do tada, na tom radnom mjestu, na odre|eno, radi neko siroto dijete. I kad dijete mo}nika zavr{i {kolovanje, zaposli se na tom radnom mjestu na neodre|eno vrijeme, a ovog sirotana otjeraju! • Ne ~ini li Vam se da ste s tih sedam zaklju~aka favorizovali djecu boraca, stradalnika rata?! - Za{to djeci boraca, imaju}i na umu ovo o ~emu sam maloprije govorio, ne bismo dali prednost? Njihovi o~evi su branili BiH! Rekli smo, njihova djeca koja polo`e prijemni ispit trebaju biti primljena na {kolovanje, zaklju~ili smo da pla}aju 50 posto od cijene paralelnog studija. Logi~no je da smo tako odlu~ili jer prosje~na primanja {ehidske i porodice poginulog borca su 400 KM. Kod prijema na posao imat }e u startu 30 posto od ukupnog broja bodova jer pripadaju bora~koj populaciji.

Nisu to uradili i spremam se tamoposlatirevizorski tim. I to poseban. Sastavljen od ljudikoji se ne boje raditi svoj posao. Budimo iskreni, te civilne `rtve ve} godinama koriste prava boraca, {kolovale su svoju djecu, mo`da i stambeno zbrinuli... Razlika u primanjima civilne `rtve rata i {ehidskeporodice je 30 posto. I bit }e mi mirnasavjest kada ih izvedem iz prava boraca. Mo`da zbogtogaSDPBiH i izboreizgubi, ali me to ne zanima. Zavr{it }u svoj posao do kraja. • Vratimo se tom broju od 10.000 poginulih, ubijenih Bo{njaka, koji koriste prava poginulih boraca. - Ima, rekoh, poginulih, ubijenih civila koji u`ivajupravapoginulihboraca. Ali smo u jednoj hercegova~koj op{tini na{li 700 osoba, nebitna je njihovanacionalnost, kojiu`ivajupravaboraca a da, dokazano je, nisu bili ni u Armiji BiH, ni

Frustrirani HDZBiH
• Na sastanak koji je porodio takve zaklju~ke nisu do{li ministri iz Zapadnohercegova~kog i Posavskog kantona, udruge HVO-a! - Mislim da se radi o ministrima koji su pod kontrolom HDZ-a! Bilo bi dobro da su do{li! • Nekoliko dana prije tog sastanka imali su ti ministri, u Vitezu, sastanak s predsjednicima ~etiri krovne udruge HVO-a koje su im sugerirale da ne do|u na sastanak? - Sve to poti~e iz HDZ-a BiH. Bi}e, frustrirani su budu}i ih nema u vlasti FBiH. Poku{avaju preko udruga napraviti pritisak. U biti, rade protiv samih sebe. • Na presici, nakon sastanka, rekli ste kako postoji front protiv revizije? - Radi se o ozbiljnom frontu. Ponekad pomislim i da je Oslobo|enje dio tog fronta. Uporno poku{avate pokazati kako se revizija radi nezakonito. U naslovu razgovora s predsjednikom FBiH, ali i ~lanom Tima za koordinaciju, dajete ~itaocu na znanje da je revizija nezakonita, nestru~na. @ivko Budimir u razgovoru za Oslobo|enje to spomene na jednom mjestu, a Oslobo|enje to stavi u naslov?! No, va{e je pravo da stanete na ovu ili onu stranu. • Bi}e da smo mi u Oslobo|enju pomislili kako i drugima treba dati prostora da ka`u ne{to o kontroli bora~ke populacije! - Va{a je namjera sasvim uredu! Ali va{i naslovi sugeri{u da radimo nepo{teno, nezakonito i to ide u javnost. Mislim da obi~ni ljudi podr`avaju reviziju. Ima onih koje ostavimo bez prava i mole da ih krivi~no ne gonimo! • Ima li poginulih civila Bo{njaka, Hrvata, Srba koji u`ivaju prava {ehidskih i porodica poginulih pripadnika ARBiH, HVOa, MUP-a? - Ima, ali niko u BiH, pa ni predsjednik FBiH, za sada ne zna koliko je takvih. MartinFran~e{evi}, moj pomo}nikprotivkojegpostojedvijekrivi~neprijave, dao jepodatkepredsjednikuFBiH o 10.000 Bo{njakacivilakojiu`ivajubora~kaprava. Imamoinformaciju da je, mislim, 1.308 takvih u Unsko-sanskomkantonu. Oti{li smo tamo, pitali da li ho}e da sami to rije{e ili da Ministarstvo po{alje tim koji}e to uraditi. Obe}ali su, sami}e.

Pi{e: Esad HE]IMOVI]
esad.hecimovic@oslobodjenje.ba

Bio sam tako subjektivan u Banjoj Luci, pa sam iskoristio prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadi}a kako bih izrazio zahvalnost za sve one rizike koje on godinama preduzima bore}i se za druga~iju Srbiju i druga~iji region

u HVO-u, ni u MUP-u. I o tomene}e da se pri~a! Ali se zato pri~a o poginulim civilima {to u`ivaju prava boraca. Je li to moralno? • Jednostavno, tih 700 i ove poginule ubijene civile {to u`ivaju prava boraca izvedite iz prava i kraj pri~e. - To }emo i uraditi! Neka mi @ivko Budimir, predsjednik FBiH, da spiskove tih poginulih civila {to u`ivaju prava poginulih boraca pa idemo na teren u provjeru. • Oko 1.000 RVI-ja iz Podrinja nema izvornu medicinsku dokumentaciju, na Institutu za medicinsko vje{ta~enje ne `ele ih bez takve dokumentacije cijeniti. Ostat }e bez naknade? - Rije{it }emo to! Treba razumjeti za{to su stradali Podrinjci ostali bez dokumentacije. Ako igdje u ovoj dr`avi treba vjerovati dvojici svjedoka, onda je to - Srebrenica. U [irokom Brijegu ni{ta nije izgorjelo! I to se ne mo`e usporediti sa Srebrenicom. Za stradalnike rata iz Podrinja imat }emo poseban senzibilitet. Tu }e, mislim, biti dovoljna dva svjedoka. Ista stvar va`i i za Posavinu, Kotor-Varo{... • Dakle, ratni vojni invalidi i porodice ubijenih, koji i nemaju ba{ svu dokumentaciju, iz Srebrenice, Posavine... ne treba da brinu za svoj status?

- Ne treba! Ali ima tamo ljudi koji su poginuli kao civili i to }emo raspetljati. Imamo takve podatke od komandanata iz tih podru~ja. Nude se da budu u revizorskom timu. • Malo~as je kod vas bio Naser Ori}, komandant Srebrenice? Ho}e li i on biti u revizorskom timu? - Ponudio se! No, moramo u tom timu imati dva Hrvata, dva Bo{njaka, pravnike... I to s formiranjem tima ide sporo. Sve je manje problema u reviziji bora~ke populacije? • Moj je dojam da imate sve vi{e problema, da se revizija pomalo pretvara u politiku! - Poku{ava se i politika upetljati. Recimo, ovaj odlazak udru`enja iz Podrinja kod Mirsada Kebe, potpredsjednika FBiH, a u povodu izjave @ivka Budmira, politika je. Bilo je logi~no da do|u kod mene. • Ka`ete, usprkos izjavama predsjednika FBiH, pa Petra Bari{i}a, ~lana Tima za koordinaciju, tajnika koji je podnio ostavku, nemate problema, glede revizije, s hrvatskom komponentom? - Nemam! Tajnik je podnio ostavku zbog pritisaka na terenu, a ne zbog toga {to se sla`e sa spomenutim koji ka`u da je revizija nezakonita, nestru~na... • Smijenjen je neformalni {ef jednog revizorskog tima Miro Grbavac kojeg ste, s ostalim ~lanovima tima, pohvalili, htjeli nov~ano nagraditi? - Njega i taj revizorski tim sam pohvalio u vrijeme kad je Grbavacradiodobro. No, Grbavac je razrije{en zbog toga {to je nazvao slu`benicu u Livnu, prijetio joj i psovao jer diraHrvate. Ponovio je to u dva navrata. Suo~io sam tu `enu(Hrvaticu), cijelirevizorski tim i njega. @ena je ispri~ala {ta se de{avalo, Grbavac je {utio. Razrije{io sam ga jer je napadao `enu koja je pomogla da se iz prava izvede 40 nelegalnih povoljnih penzionera, a da se niti jedan nije bunio. • Ovi {to su izvedeni iz prava, `ale li se Vrhovnom sudu? - Za sada ne! Ne vjerujem da }e se iko `aliti. • Bojim se da ste u zabludi. - Vi ste u zabludi! Mo`da}e se oni koji nas eventualnotu`ehvatatimogu}ihgre{aka u proceduri. Znate, pogledam i ja neke od predmeta. Vidim da nekomnedostajedokument, dva. Sam ih zovnem, dam im vremena da pribave to {to im nedostaje. Ovim iz [irokog Brijega sam davao i po godinu da mi donesu dokument koji fali kako ih ne bih izveo iz prava. Pa ne donesu!

FOKUS

Podr{ka obi~nih ljudi
• Obrazac FMB2 ljude ostavlja bez prava! Oni s naznakom A (FMB2-A op. a), u interpretaciji predsjednika FBiH, prona|eni u PIO/MIO, zna~e da se radi o Bo{njaku kojeg ne treba dirati! - Glupost! Kad izdamo obrazac FMB, mo`ete mu dodati naznaku A, mladi mjesec i zvijezdu ili kri`... korisnik ostaje bez prava. Ja za taj obrazac FMB2-A nisam nikad ~uo! Neka na|u korisnika koji je dobio obrazac FMB2 a da nije ostao bez prava! • Radite te`ak posao! Prijete li Vam? - Prijete! Nebitno! Svugdje idem i do~ekaju me, naro~ito obi~ni ljudi, lijepo! Na Kupresu moja sestra i supruga su bile nekim poslom, u{le u slasti~arnicu ~iji je vlasnik Hrvat. Povela se pri~a, pa je moja sestra rekla da sam joj brat. Rekli su, svaka mu ~ast na ovome {to radi. Napisali su spisak nekih za koje misle da ne treba da u`ivaju prava boraca.

12

CRNA HRONIKA
Azem ^au{ te`e je povrije|en, dok su Nazif K. (20), Sejfudin B. (19) i Kasim Z. (25) zadobili lak{e povrede preksino} u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Potrlica kod Gornjeg Vakufa, javila je Srna. Nesre}a se desila kada je golf, kojim je upravljao ^au{, sletio s puta. Povrije|enim je pomo} ukazana u lokalnom Domu zdravlja, odakle su prevezeni u travni~ku bolnicu, gdje je ^au{ zadr`an na lije~enju.

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Golf sletio sa ceste

Ubio se 51-godi{njak

Pe de se tje dno go di{ nji N. \. iz na se lja Gor nji Garevci u srijedu je izvr{io samoubistvo, potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. On je sebi oduzeo `ivot pucaju}i iz lova~kog karabina. Odmah nakon dojave, na mjestu suicida, odnosno u po ro di~noj ku}i slu`benici Policijske stani ce Ko za rac i de`ur ni do ktor mrtvo zor nik iz vr{ili su uvi|aj.

Advokat Fahrija Karkin nakon paljevine njegovih vozila

Ne}u odustati od
Po~inioci ili nalogodavci mogle bi biti sve osobe iz kriminalnog miljea koje se spominju u negativnom kontekstu na su|enju, kazao je advokat
Fahrija Karkin:
Foto: [. SULTANOVI]

Turkovi}eve odbrane
"Paljenje mojih vozila BMW i WV buba klasi~na je opomena da mi se mo`e ne{to desiti ukoliko ne otka`em odbranu Zijada Turkovi}a", istakao je advokat Fahrija Karkin na ju~era{njoj konferenciji za novinare, te naglasio da ne}e odustati od odbrane svog klijenta. na, a jasno je i za{to. Opomena je da otka`em odbranu Ziji Turkovi}u. Nikada to ne}u uraditi. [ta bi bilo da otka`em, ko bi onda bio Karkin Fahrija? Advokaturom se bavim 42 godine i radim najte`e predmete. Radio sam mnogo `estokih momaka i nikada, pa ni sada nisam primio nikakvo upozorenje, niti bilo kakvu opomenu ili prijetnju da }e mi se desiti ne{to", rekao je Karkin. On je pojasnio da su po~inioci zapaljivom te~no{}u posuli zadnje gume BMW-a, a po`ar se prenio na cijelo vozilo. Usljed velike temperature vatra se prenijela na bubu, na kojoj je izgorio lak i puklo jedno staklo. vje{taji na pojedinim TV stanicama direktan pritisak na njega da se odrekne odbrane Turkovi}a. Na konstatacijunovinarke FTV-a da im je [ejla Jugo - Turkovi} donijela pisanu potvrdu da joj je Karkin prenio pismo njenog supruga Zijada, Karkin je to negirao.

Ne tra`im krivca
"Ne treba se baviti time. lako }e se dokazati ko je iznio pismo Turkovi}a. Za{to se ne bavite sadr`ajem i ne govorite istinu da se ne prijeti Bakiru", rekao je Karkin dodaju}i da mu njegov "ugled i rejting ne dozvoljavaju da radi kao po{tar". Naveo je i to da sumnja da }e policija na}i po~inioca i dodao da on krivca i ne tra`i, niti }e poku{ati utvrditi ko mu je zapalio vozila. "]elo jedan, ]elo drugi su bili moji klijenti. Iza njih je ostala infrastruktura i mogao bih to iskoristiti, ali ne}u", rekao je Karkin. Karkina je ju~er u stopu pratio jedan za{titar firme Glock security. Kako saznajemo, ovaj advokat je prije nekoliko godina unajmio za{titare ove firme da obezbje|uju njegovu ljetnu ku}u sa bazenom u naselju Zmajevac. Dodajmo da su oni koji su zapalili vozila o~ito znali da Karkinova ku}a na Zmajevcu nema videonadzor i da ima samo alarm na ku}i i ulaznoj kapiji.
D. PAVLOVI]

Napad i na advokaturu
"Obavije{ten sam u 18.45 da gori moje vozilo pred ljetnom ku}om na Zmajevcu, koju sam napustio 25. novembra. Dakle, ~ekalo se ~etiri dana i kad su primijetili da je ku}a prazna, onda je do{lo do te paljevine. Ko god je uradio ovo veliki je seljak i papak, jer ne zna vrijednost vozila. Ovi koji to rade, za njih je BMW pojam. Buba koja je parkirana do BMW-a je oldtajmer star preko 40 godina, a znate kolika je vrijednost tog vozila", rekao je Karkin. Na pitanje novinara da li je prije bilo kakvih prijetnji, i ko je mogao da mu zapali vozilo, Karkin je rekao da ne}e {pekulisati, te naglasio da njegovo vozilo nisu zapalili on, kao ni njegov klijent Zijad Turkovi}, daju}i time do znanja na koga sumnja da bi mogao zapaliti vozilo. "Bilo im je mnogo efikasnije zapaliti moju ku}u, koja je 15-20 metara dalje. Ali, ovo je opome-

Uvi|ajna ekipa i advokat na Zmajevcu

Zapaljeni automobili: Pri~injena ve}a {teta

Foto: A KAJMOVI]

Sve opcije u igri
Prema rije~ima Karkinovih kolega advokata, paljevina dva njegova vozila mo`e se posmatrati iz vi{e uglova. "Sve opcije su u igri. Advokati Balijagi} i Kreho sigurno znaju ko ih je napao, a vjerovatno i Karkin to naslu}uje, ako se uop{te i radilo o napadu... Naime, mora se imati u vidu da }e presuda njegovom klijentu Turkovi}u vjerovatno biti velika. Mo`da je sve ovo igra da se izvu~e iz ovog predmeta", kazao je jedan sarajevski advokat uz molbu da mu ne navodimo ime.

Iako je isprva rekao da ne `eli {pekulisati o po~iniocima, iz njegovog daljeg izlaganja moglo se zaklju~iti da sumnja da bi po~inioci ili nalogodavci "mogle biti sve osobe iz kriminalnog miljea koje se spominju u negativnom kontekstu na su|enju u predmetu Turkovi}". "Ovo jeste napad na mene, ali je to napad i na advokaturu, koja ima najtanja le|a. Tu`ioce i sudije nakon primljenih prijetnji prati SIPA, policija..., a advokati su ostavljeni na re{etu. Nadam se da }e podr{ka do}i od tu`ila{tva i od suda, jer ovo se de{ava samo zbog predmeta Turkovi}. Ni radi ~ega drugog", dodao je Karkin. On je naglasio da su novinski napisi u pojedinimmedijima, ili TViz-

TUZLA Istraga zlo~ina u Lukavcu

Pritvoren Ernad Kari}
Kantonalni sud u Tuzli ju~er je, na pri je dlog tu`ioca Fahrudina [ljivi}a, odredio jedno mje se~ni pri tvor 25-go di{ njem Ernadu Kari}u iz Lukavca zbog sumnje da je u ponedjeljak nave~er usmrtio, a potom oplja~kao 79-go di{ njeg Im{ira Kari}a, te tako po~inio krivi~no djelo razbojni{tvo sa smrtnom po slje di com. "On je, osumnji~en s ciljem os tva ri va nja pro tiv pra vne imovinske koristi, u{ao u poro di~nu ku}u, gdje je zatekao 79-go di{ njeg star ca. Na kon {to ga je udario u ~elo, uzeo je jastuk i pritiskao mu lice, uslijed ~ega je do {lo do gu {enja Im{i ra Ka ri}a. U ku}i je iz vr{ena premeta~ina stvari te je ukra de na odre|ena ko li~ina novca i sitnijih stvari", naveo je tu`ilac [ljivi} u svom zahtjevu za odre|ivanje pri tvora. Tako|er, tu`ilac je nare dio izu zi ma nje ma te ri jal nih dokaza, te neophodna hemijska i biolo {ka vje {ta~enja.
A. [e.

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

CRNA HRONIKA
Starica B. S. (1929) iz Banje Luke, ~iji je nestanak prijavljen u srijedu ujutro, prona|ena je mrtva nekoliko sati kasnije, potvr|eno je iz banjalu~kog CJB-a. Naime, policiji je prijavljeno da se starica od ku}e u Ulici Karanovi}a udaljila u ponedjeljak, te su porodica i policija, nakon prijave, zapo~ele intenzivnu potragu. Tijelo nestale je na|eno u naselju Drakuli}, nakon ~ega je ustanovljeno da je u pitanju prirodna smrt.

13

Nestala starica na|ena mrtva

Zaprijetio konobaru, pa pobjegao

Policiji u Fo~i preksino} je prijavljeno da je B. NJ. iz Miljevine do{ao u kafi} Rio, te, u namjeri da zastra{i konobara V. @, pokazao ru~nu bombu, te pobjegao. Policija ga nije prona{la te ve~eri, ali on je naredno jutro dobrovoljno predao bombu. Rad na dokumentovanju ovog slu~aja je u toku, a protiv B. Nj. }e biti podnesena prijava zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa oru`ja ili eksplozivnih materija.

Presuda Apelacionog vije}a Suda BiH

U Gornjim Petrovicama kod Kalesije

Marici ]ulum pet
Banjalu~ka advokatica osu|ena jer je kao pripadnica zlo~ina~ke organizacije, koja se bavila {vercom droge prenosila {ifrovane poruke svog tada{njeg klijenta @eljka Ili}a
Apelaciono vije}e Suda BiH, kojim je predsjedavao sudija Mirko Bo`ovi}, osudilo je ju~er banjalu~ku advokaticu Maricu ]ulum (47) na pet mjeseci zatvora zbog pripadnosti zlo~ina~koj organizaciji koju je tokom 2008. vodio njen tada{nji klijent @eljko Ili}, zvani Kosijer, a koja se bavila me|unarodnim {vercom marihuane.

Povrije|ena dva
policajca i voza~ d`ete
U saobra}ajnoj nesre}i koja se preksino}dogodila u kalesijskomnaselju Gornje Petrovice lak{e povrede su zadobili Ibro Vildi} iz Memi}a, te dva slu`benika Policijske uprave Kalesija. U nesre}i su u~estvovali M. K. iz Loznice, koji je upravljaokamionom, IbroVildi}, koji je voziod`etu te nisan, u vlasni{tvu MUPa TK-a, u kojem su se nalazila dva policijska slu`benika. Do nesre}e je, najvjerovatnije, do{lo kada su se nisan i d`eta zausta-

mjeseci zatvora
dnicima zlo~ina~ke organizacije. Krivi~no djelo je po~inila s umi{ljajem i bila je svjesna svog u~e{}a", kazao je sudija Bo`ovi}. Podsje}amo, Apelaciono vije}e Suda BiH ukinulo je prvostepenu osloba|aju}u presudu i nalo`ilo novo su|enje ]ulumovoj.
Foto: Arhiv Suda BiH

Foto: Bortal.ba

vili, kako bi omogu}iliuklju~enjevozila sa sporednogputa. U tom trenutku, u zadnji dio d`ete je udario kamion. S. K.

Modri~a

11 godina
U istom sudskom postupku na po~etku je bio i @eljko Ili}, zvani Kosijer, koji je osu|en u septembru 2009, nakon priznanja krivnje, na 11 godina. On je osu|en jer je, kako je utvr|eno, prije policijske akcije kodnog imena Leotar od februara do augusta 2008. vodio grupu koja je iz Crne Gore u BiH pro{vercovala vi{e desetina kilograma marihuane-skank.
Dk. O.

Nije vo|a
]ulumovoj }e u kaznu biti ura~unato i vrijeme provedeno u pritvoru - od 28. augusta do 23. decembra 2008, {to zna~i da joj ostaje da iza re{etaka provede jo{ 30-ak dana. Bo`ovi} je rekao da ]ulumova nije bila organizator niti vo|a zlo~ina~ke organizacije, ali da je u njenom radu sudjelovala. „Cijenili smo svaki dokaz i otMarica ]ulum na izricanju presude

klonili nedostatke iz prvostepene osloba|aju}e presude. Nema dokaza koji upu}uju na to da je ona vodila organizaciju. Njom je i dalje iz zatvora rukovodio Ili}. Presretnuti telefonski razgovori dokazuju da je ]ulumova prenosila Ili}eve poruke ostalim pripa-

Ramo Krd`i}, 52-godi{njak iz Grada~ca, poginuo je prilikom eksplozije zaostale mine PROM 1 u srijeduposlijepodne u {umikoja se nalazi u naselju Jasenica, na administrativnoj granici op}ina Grada~ac i Modri~a. "Krd`i} je sjekaodrva u svojoj{umi. U jednom trenutku slu~ajno je aktiviraozaostaluminuuslijed~ega je i poginuo. Njegovo be`ivotno tijelo izvukli su pripadnici demine-

Ramo Krd`i} stradao u eksploziji mine

rskog tima, te ~lanovi Civilne za{tite Tuzlanskog kantona", saop{tili su iz tuzlanske Civilne za{tite. Kako saznajemo, sa 52-godi{njakom u {umi je bila i osoba inicijala M. K, koja nasre}u nije povrije|ena. Upravo ta osoba je obavijestilagrada~a~kupoliciju o nesre}i u naselju Jasenice, koje teritorijalno pripada op}ini Modri~a, zbog ~ega su istragu preuzeli pripadniA. [e. ci tamo{nje policije.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 170831 10 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja KJP "ZOI 84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o. Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva broj 21, protiv tu`enog "SPORTLAND" d.o.o. Sarajevo, ul. Alipa{ina bb - Zetra, radi duga od 440,40 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP)

plate i na iznos od 27,15 KM po~ev od 25. 3. 2010. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 29. 11. 2010. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostave pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

Kompanija ZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac raspisuje oglas za prijem stru~nih saradnika koji }e promovirati farmaceutske proizvode. Zada Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac je doma}a farmaceutska kompanija koja izuzetno puno pola`e na kvalitet svog proizvoda, kao i na kvalitet kadrova koji rade u kompaniji. Posao stru~nog saradnika je da informi{e medicinsko osoblje o proizvodima koje proizvodimo, a ina~e je to jako dinami~an i kreativan posao, atraktivan za ljude koji su `eljni da se doka`u u svom poslu. Ukoliko ste spremni da radite u marketing-timu mladih entuzijasta i ukoliko ste spremni da prihvatite izazov posla stru~nog saradnika, prijavite se na na{

O B JAV LJU JE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 29. 11. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate iznosa od 440,40 KM na ime duga za zakup poslovnog prostora kancelarije po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 1387/09 od 17. 4. 2009. godine na temelju kojeg je tu`itelj tu`enom ispostavio fakture broj 49, 134, 191 i 372. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 440,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 193,05 KM po~ev od 25. 1. 2010. godine pa sve do isplate, na iznos od 193,05 KM po~ev od 9. 2. 2010. godine pa sve do isplate, na iznos od 27,15 KM po~ev od 18. 2. 2010. godine pa sve do is-

za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme uz probni rad u trajanju do 3 mjeseca STRU^NI SARADNIK - 1 izvr{ilac za podru~je USK-a Na raspisani oglas se mogu prijaviti svi zainteresovani, koji pored op{tih uslova propisanih zakonom ispunjavaju slijede}e uslove: 1. u obzir dolaze kandidati sa visokom stru~nom spremom sljede}ih zanimanja: magistar farmacije, doktor medicine i doktor stomatologije, 2. tri godine radnog iskustva u marketingu i promociji lijekova, 3. poznavanje engleskog jezika i rada na ra~unaru, 4. voza~ka dozvola B kategorije, 5. odgovornost u obavljanju radnih zadataka, odli~ne organizacijske sposobnosti, spremnost na dodatnu edukaciju i timski rad, 6. izabrani kandidati navedeni posao }e obavljati na podru~ju USK-a. Oglas ostaje otvoren 15 dana po~ev od 2.12. 2011. godine (petak). Zainteresovani kandidati prijave mogu slati putem e-maila na adresu zada@zada.ba ili putem po{te na adresu firme: Zada Pharmaceuticals d.o.o. Bistarac Donji bb, 75 300 Lukavac

OGLAS

14

TUZLANSKA KAPIJA
OP]INA TUZLA UZIMA KREDIT

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
Nizomrazli~itihmanifestacija ovih dana }e u Tuzli biti obilje`ena 35. godi{njica postojanjaUniverziteta u ovomgradu. “Prvi u Bosni i Hercegovini smo u{li u bolonjski proces. Imamo bogato iskustvo u radu kao integrirani Univerzitet, ali ne samo kao administrativno integrirani Univerzitet ve} kao funkcionalno-akademski integriran Univerzitet“ kazao , je rektor Enver Halilovi}, na pres-konferenciji odr`anoj povodom obilje`avanja godi{njice Univerziteta. Univerzitet u Tuzli danas ~ini13 fakulteta sa 45 studijskih odsjeka, 65 studijskih programa, oko 16.000 studenata, 427 nastavnika i 510 saradnika anga`ovanih u nastavi, te 278 uposlenika u administraciji. Na ovomuniverzitetu u prethodnih 35 godina diplomirala su 21.133 studenta. Zvanjemagistra nauka dobilo je 1.327 osoba, a odbranjeno je 498 doktorskih disertacija.

35. ro|endan Univerziteta

Pet miliona KM za pet projekata

Zadu`enje od po milion maraka za pet projekata kod Razvojne banke nije veliko, a zna~i}e puno Op}ini Tuzla i njenim gra|anima, kao i onima koji dolaze u Tuzlu, smatra Nada Mladina, predsjedavaju}a Op}inskog vije}a
Op}in sko vi je}e Tu zla po dr`alo je na ovosedmi~nom zasjedanju prijedlog na~elnika Jasmina Imamovi}a o kreditnom zadu`ivanju kod Razvojne banke Federacije BiH od oko pet miliona maraka.

Gradnja i rekonstrukcija
“Bili smo zadu`eni 0,2 posto, a mo gu}nost op}ina je za du`enje do deset posto. Bud`et je do sada bio stabilan i uspijevali smo rje{avati krupne komunalne probleme bez kredita. Kreditno zadu`enje za pet projekata, do milion maraka po projektu kod Razvojne banke, ni je ve li ko, a zna~i}e pu no Op}ini Tuzla i njenim gra|anima, kao i onima koji dolaze u Tuzlu“ kazala je Nada Mladina, , predsjedavaju}a Op}inskog vije}a Tuzla nakon {to je odluka usvojena. Prema planu op}inske admi-

Udru`enjegra|anaCityAngels iz Tuzle poziva sve humane ljude da se uklju~e u akciju i pomognu 20-godi{njem Dini Milanovi}u da ponovo prohoda i nastavi normalan `ivot. Radi se o nekadaaktivnomrukometa{u, koji je 2008. nakon skoka u more slomio vratni pr{ljen. Iako se mislilo da }e ostati nepokretan, odlaskom u Rusiju na kliniku Neuro Vita, ukazao se tra~aknade da bi Dino ipak mogao prohodati. “RoditeljiAida i Draganpoku{avaju uraditi sve za svoje dijetenastavljaju}ilije~enje na institutu u Moskvi, odakle su od ljekaradobilipozitivnomi{ljenje. SvakaDininaterapijaporodicu Milanovi}ko{ta 14.000 KM”na, vodi se u apelu City Angelsa. Pomo}imo`ete: Pozivom na humanitarni broj 090 292 040, ~imedonirate 3 KM iuplatama na `iro-ra~un Sparkasse bank 199-050-00528476-35 sa naznakom za Dinu Milanovi}a.

Pomozite Dini Milanovi}u

Naselje Tu{anj: Planirana rekonstrukcija parka

BOSS i HDZ suzdr`ani
Odluku o kreditnom zadu`ivanju Op}ine Tuzla podr`alo je 25 op}inskih vije}nika, dok su tri vije}nika bila suzdr`ana. Naime, Mirnes Ajanovi} i Nedim Zoni}, obojica iz BOSS-a, te Rado Peji} iz HDZ-a BiH, bili su suzdr`ani jer nisu usvojeni njihovi amandmani na odluku. Kako saznajemo, oni su tra`ili da se iz kreditnih sredstava uredi put ka na se lju Ki se ljak, apoteka u Gornjoj Tuzli, te pro{iri Hitna slu`ba dje~ije zubne ambulante pri Domu zdravlja.

Maketa pasarele i tre}eg jezera

^lanovi Udru`enja Sevdalija Tuzla i Gradskog kulturnoumjetni~kog dru{tva Bosna ovih dana su Klinici za dje~ije bolesti UKC-a Tuzla uru~ili inhalator, ~ija upotreba pospje{uje lije~enje astme, alergija i ostalih respiratornih bolesti. “Prijatno sam iznena|ena ovom donacijom, dobili smo kvalitetan inhalator koji }e pomo}i pri lije~enju djece koja boluju od opstruktivnih bolesti, a za takvu djecu inhalacije se uklju~uju i do pet puta dnevno“ kazala je Fahrija Sko, ki}, direktorica Klinike.

Dje~ijoj klinici doniran inhalator

nistracije, po milion maraka bi}e utro{eno na pet projekata: izgradnju nadvo`njaka na sjevernoj saobra}ajnici u dijelu od Paviljona do D`indi} d`amije, izgradnju i rekonstrukciju sjeverne saobra}ajnice od Muzi~ke {kole do Tenisa, rekonstrukciju centralnog i tu{anjskog parka, izgradnju tre}eg jezera u sklopu Panonskih jezera, te elektro-ma{inski i hidro-

geolo{ki radovi na Panonskom jezeru.

^etiri posto
“Razvoj grada ne smije zaustaviti ekonomska kriza“ zaklju~ila , je predsjedavaju}a Vije}a, isti~u}i da do sada nije bilo potrebe za zadu`ivanjem Op}ine, s obzirom na to da su se veliki projekti finansirali prodajom zemlji{ta raznim investitorima, ~ija

se mo} investiranja smanjila u zadnjih nekoliko godina. Ina~e, nakon {to dobije kredit od pet miliona maraka, Tuzla }e imati dug od ~etiri posto, {to je opet svrstava u slabo zadu`ene bosanskohercegova~ke op}ine. Na sjednici Op}inskog vije}a kao primjer je uzeta Banja Luka, koja je, prema tvrdnjama Tuzlaka, du`na ~ak deset posto bud`eta.

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

Novi asfalt

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 79 beba.

45 34

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

Posljednjih nekoliko sedmica u Tuzli se vr{i rekonstrukcija o{te}enih saobra}ajnica koju finansiraju Op}ina Tuzla i federalno Ministarstvo prometa i komunikacija. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{le ma{ine i radnici koji izvode radove u Ulici Slatina. Kako se moglo ~uti od izvo|a~a radova, asfaltiranje bi trebalo biti zavr{eno u narednih nekoliko dana.

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

15

16

OGLASI

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

REGION
VIJESTI
- Ka`em slobodnol i bez uvijanja:l ako Srbijal ne prihvatal teritorijalnil integritet Kosova,l to je onda kriterijl i u dono{enjul njema~kih odluka,l kazao je njema~kil {ef diplomatijel

17

[efovi diplomatije EU nisu zauzeli jedinstven stav

Srbi s Kosova ne mogu u Rusiju
Po Zakonu o dr`avljanstvu Rusija nije u mogu}nosti da odgovori na zahtjev kosovskih Srba za rusko dr`avljanstvo, ka`e ministarstvo spoljnih poslova. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev prou~io je zahtjev vi{e od 22.000 kosovskih Srba, rekao je por tparol MVP-a Rusije Aleksandar Luka{evi~. On je rekao da je Medvedev tako|e rekao da }e Rusija poslati sve vrste humanitarne pomo}i Srbima na sjeveru Kosova i kroz UNESCO pomo}i obnovu poru{enih srpskih pravoslavnih svetinja.

Srbi na sjeveru Kosova, razo~arani pozivom Tadi}a da napuste barikade, sagradili tri nove

Kandidatura Srbije
Ministri spoljnih poslova zemalja ~lanica Evropske unije razgovarali su ju~er o Srbiji i situaciji na Kosovu, ali nisu zauzeli jedinstven stav o preporuci za kandidaturu Srbije za ~lanstvo u Uniji. - I dalje se ~ekaju rezultati osme runde dijaloga Beograda i Pri{tine, rekao je Tanjugu diplomat ski izvor, dodaju}i da je ve}ina ministara ponovila ranije poznate stavove svojih vlada, javlja B92.

trn u Bruxellesu
Nema povla~enja barikada
Srbi na sjeveru Kosova }e, i pored poziva predsjednika Srbije da povuku barikade, ostati na njima, kako ka`u, sve dok to bude potrebno. - Sve zavisi od KFOR-a, kazao je predsjednik Op{tine Zubin Potok Slavi{a Risti} nakon razgovora sa komandantom KFOR-a za veze pukovnikom Adolfom Konradom, koji je ju~er obi{ao barikadu kod Jagnjenice, u blizini Zubinog Potoka. U Jagnjenici su ju~er postavljene tri nove barikade, a u Dudinom kr{u oja~ana je stara. Srbi de`uraju na svih 19 barikada, a poru~ili su da su razo~arani zbog apela predsjednika Srbije da napuste barikade. je napredak napravljen na tehni~kom nivou na Kosovu, poru~io je Spindelegger. Prema njegovim rije~ima, sada je potrebno ne samo da Tadi} ne{to ka`e u vezi sa aktuelnim doga|ajima, ve} da slijede djela. [ef njema~ke diplomatije Guido Westerwelle upozorio je da napadi Srba na vojnike KFOR-a uo~i dono{enja odluke o kandidaturi ote`avaju njenu evropsku perspektivu. - Ka`em slobodno i bez uvijanja: ako Srbija ne prihvata teritorijalni integritet Kosova, to je onda kriterij i u dono{enju njema~kih odluka, kazao je Westerwelle. Prije toga je njema~ki ministar odbrane Tomas de Mezijer upozorio da bi nasilje na sjeveru Kosova moglo da blokira pribli`avanje Srbije EU.

86 uhap{enih zbog prevare
U policijskoj akciji nazvanoj Kaldrma ju~er je uhap{eno 86 zaposlenih na naplatnim rampama na putevima u Makedoniji. Prema informaciji iz MUP-a, akcija je provedena na naplatnim rampama du` koridora 10, a prethodno su kori{tene posebne istra`ne mjere za prikupljanje dokaza, kao {to je tajno snimanje. Uhap{eni se terete da su nanijeli {tetu dr`avnom bud`etu od oko dva miliona eura, a pri pretresu je prona|ena oprema za falsifikovanje fiskalnih ra~una za naplatu putarine.

Postignut napredak
Zvani~nici EU su saop{tili da je na prekju~era{njem sastanku osme runde pregovora Beograda i Pri{tine postignut dobar napredak o zajedni~kom upravljanju administrativnim prelazima, odnosno granicom. Pregovori su nastavljeni ju~er. Sastanak u Bruxellesu je predstavljao uvod u samit ministara spoljnih poslova ~lanica EU, koji }e se odr`ati u ponedjeljak, 5. decembra, i na kome }e oni formulisati stav o kandidaturi Srbije za ~lanstvo u EU.

Nagraditi Srbiju
Ministrima se tokom sastanka obratila visoka predstavnica Catherine Ashton koja je veoma pozitivno govorila o inicijativi predsjednika Srbije Borisa Tadi}a da se uklone barikade. Zbog nasilja na sjeveru Kosova Ashton je izrazila zabrinutost, ali i za evropske integracije Srbije i Kosova. Is tovremeno, i iz vjesti lac Evropskog parlamenta (EP) za

Srbiju Jelko Kacin je ocijenio na sastanku radne grupe EP-a za Balkan da Srbija zbog okon~anja saradnje sa Ha{kim tribunalom i napretka u regionalnoj saradnji treba da bude nagra|ena statusom kandidata za ~lana Evropske unije. Me|utim, {ef austrijske diplomatije Michael Spindelegger je rekao da treba jo{ sa~ekati. - Puno toga }e zavisiti od toga koliki

Josip Boljkovac na slobodi prema odluci Ustavnog suda RH

Stari partizan u raljama izbornog showa
Slu~aj Josipa Boljkovca nastavlja dizati veliku pra{inu i nakon pu{tanja ovog istaknutog anifa{iste na slobodu. Hrvatska ja vnost je po di je lje na. Bo ljkov~ev odvjetnik Anto Nobilo slu~aj je okarakterizirao kao predizborni spektakl u re`iji aktualnog ministra policije Tomislava Karamarka (HDZ), o{tro je reagirao i Savez antifa{isti~kih boraca i antifa{ista Hrvatske zbog poku{aja revizije povijesti, no kako stvari sada stoje, nastavak ove, po mnogima, sramotne storije, o~ekuje se i nakon parlamentarnih izbora 4. decembra. Aktivni sudionik NOB-a u Drugom svjetskom ratu, ujedno i prvi mi nis tar po li ci je

EP glasao za ulazak Hrvatske u EU
Zastupnici Evropskog parlamenta su ju~er velikom ve}inom glasova odobrili na plenarnoj sjednici u Bruxellesu ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji, ~ime se otvara put za njegovo potpisivanje sljede}e sedmice. Za pristanak su glasala 564 eurozastupnika, suzdr`anih je bilo 32, a protiv 38. Ugovor }e biti potpisan 9. decembra, neposredno prije po~etka sastanka Evropskog vije}a. - Ova je vlada najzaslu`nija {to Hrvatska postaje 28. ~lanicom Unije, a hrvatski jezik 24. slu`beni jezik EU - izjavila je premijerka Jadranka Kosor i podsjetila na 400 mjerila koje je Hrvatska morala zadovoljiti, a poglavlja o tr`i{nom natjecanju, pravosu|u i poljoprivredi navela kao najte`a. Zahvalila se pregovara~ima, ministrima, MVP-u i svim prethodnim vladama. Premijerka je ovaj trenutak posvetila prvom predsjedniku Franji Tu|manu i braniteljima.

Boljkovac: Spektakularno zatvoren 2. novembra

Hrvatske, 91-godi{nji Boljkovac pu{ten je prije nekoliko dana na slobodu iz pritvora u koji je spektakularno zatvoren 2. novembra, zbog sumnje da je bio nalogodavac, kako se tvrdi,

partizanskog ratnog zlo~ina u Dugoj Resi, u maju 1945, protiv 20 civila za koje se smatralo da su sura|ivali sa usta{ama. Mjeru pritvora, svega dva dana prije isteka, kao i rje{enje o otvara-

nju istrage, ukinuo je Ustavni sud nakon `albe odvjetnika Nobila. Suci Ustavnog suda usvojili su navode iz `albe da se radi o primjeni pogre{nog zakona - da je na ovaj slu~aj trebalo primijeniti novi zakon o kaznenom postupku po kojem istragu vodi Dr`avno odvjetni{tvo, a ne kao {to je propisano starim procesnim zakonom. Nakon izlaska na slobodu, Nobilo je objavio da posjeduje do ka ze da Bo ljko vac ni je po~inio kazneno djelo za koje ga se tereti, te da navodno nije bio ni blizu mjesta navedenog zlo~ina. Po Nobilu, ovaj slu~aj je „po~etak bitke za HDZ“ i „pecanje“ pozitivnih poena.
Jadranka DIZDAR

18

OGLASI

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

SVIJET
VIJESTI
Velika izlaznost u prvom krugu glasanja u Egiptu

19

Nezvani~ni rezultati izbora u Egiptu

Irak: 10 mrtvih u eksploziji

Pobjeda islamista
Muslimansko bratstvo tvrdi da je njihova stranka Sloboda i pravda osvojila oko 40 posto glasova
Prema prvim nezvani~nim rezultatima, ve}inu u novom parlamentu Egipta imat }e islamisti~ke partije. "Demokratski savez je osvojio izme|u 40 i 50 posto glasova, dok je Nourpartijaosvojila od pet do sedam posto", izjavio je ~lan partije Egipatski blok Basil Adel, prenijela je agencija Reuters. Nezvani~ni podaci pristi`u uglavnom iz politi~kih organizacija od kojih Muslimansko bratstvo tvrdi da je osvojilo oko 40 posto glasova. Selafisti su tako|er zadovoljni rezultatom koji su postigli u Aleksandriji i regionu Kafr al-[eik. "Islamisti~kestranke, uklju~uju}i Slobodu i pravdu (FJP) Muslimanskog bratstva, Nour i nekoliko , drugihmanjihstranaka, zajedno bi mogle osvojiti 65 posto u prvom kruguglasanja", izjavio je {ef Ahram centra Dia Ra{van za prodr`avnilist Al-Ahram, prenosi T njug. a FJP je nominalno dio demokratskog saveza. Me|utim, ostale ~lanicebloka su male i nepoznate. Kandidati FJP-a ~ine70 postokandidata na strana~kim listama op}ina, a u nekimokruzima i do 90 posto. Rezultati za poslanikekoji se nalaze na strana~kimlistamane}e bitipoznati do januara. Izbori za donji dom parlamenta, koji se odr`avaju etapno, bit }e nastavljeni u dvije faze 14. decembra i 3. januara. Prvi krug glasanja za donji dom parlamentapo~eo je u ponedjeljak, kada su glasa~i iz devet od ukupno 27 oblasti iza{li na izbore. Izbori za gornji dom parlamenta po~et}e kadabudubilipoznatirezultati glasanja za donji dom.

U eksploziji bombe postavljene u automobilu na uli~noj pijaci u ira~kom gradu Kalisu ju~er je poginulo 10 osoba i povrije|eno 25, prenosi Fena. Vlasti su odmah uspostavile policijski sat u tom gradu koji se nalazi na oko 80 kilometara sjeverno od Bagdada. Ju~era{nja eksplozija je pokazatelj koliko je sigurnost krhka u Iraku, gotovo devet godina nakon ameri~keinvazije u kojoj je svrgnut SadamHusein. U Iraku je ostalo jo{ 13.000 ameri~kih vojnika i oni treba da se povuku krajem godine. Ameri~kipotpredsjednik Joe Biden nalazi se u Iraku, a njegova posjeta, kakonavodibritanskaagencija, trebalo bi da ozna~i novu eru u ameri~ko-ira~kim odnosima.

Poo{trene sankcije Siriji

Izraelski ministar odbrane Ehud Barak

Za sada isklju~en napad na Iran
Iranski nuklearni program je neprihvatljiv, odlu~ni smo da to sprije~imo i sve opcije su na stolu, istakao je Barak • EU poja~ala sankcije Teheranu
Izraelski ministar odbrane Ehud Barak isklju~io je za sada napad na iranska nuklearna postrojenja, objavio je ju~er izraelski dr`avni radio, prenosi Srna. "Za sada nemamo namjeru da reagujemo. Ne treba pokretati rat ukoliko to nije neophodno. Na{ stav o tri aspekta nije promijenjen: iranski nuklearni program je neprihvatljiv, odlu~ni smo da to sprije~imo i sve opcije su na stolu", izjavio je Barak u intervjuu za dr`avni radio. Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je nedavno izvje{taj u kojem se potvr|uju sumnje zapadnih zemalja da Teheran radi na proizvodnji nuklearnog oru`ja, {to Iran uporno demantuje. Upitan o mogu}im razlikama sa SAD-om u vezi s taktikom prema Iranu, Barak je rekao da treba imati na umu da je Izrael suveren, te da su vlada, vojska i sigurnosne slu`be odgovorne za sigurnost i postojanje Izraela. Izrael, koji se smatra jedinom atomskom silom u regionu, nikada nije potvrdio ni demantovao da posjeduje nuklearni arsenal. U me|uvremenu, nakon izvje{taja IAEA o nuklearnom programu Teherana od 8. novembra, ministri vanjskih poslova EU dogovorili su ju~er intenziviranje sankcija protiv Irana dodaju}i 12 novih pojedinaca i 180 kompanija i preduze}a na listu, rekao je zvani~nik EU. Britanija je apelovala da ministri spoljnih poslova EU poja~aju ekonomski pritisak na Iran zbog nuklearnog programa te zemlje, nakon upada demonstranata u britansku ambasadu u Teheranu. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague zatra`io je dodatne mjere intenziviranja ekonomskog pritiska na Iran, koji }e biti miran i legitiman, posebno u smislu pove}anja izolacije iranskog finansijskog sektora.

Arapska liga poo{trila je sankcije Siriji koje }e pogoditi 17 osoba iz najbli`eg okru`enja predsjednika Ba{ira al-Asada. Na listi osoba koje ne}e mo}i da putuju u arapske zemlje i kojima }e biti zamrznuta sredstva nalaze se Asadov brat Maher al-Asad, njegov ro|ak Makhluf, ministri odbrane i policije, general Daud Rajha i Mohamed Ibrahim, ali i ni`erangirane osobe iz bezbjednosnih struktura, prenosi B92. S druge strane, EU je odlu~ila da doda novih 11 firmi i 12 osoba na listu osoba i firmi kojima se zamrzava imovina i zabranjuje izdavanje viza. Kako je rekao jedan od diplomatskih izvora, cilj je da se re`imu presije~e pristup finansijama.

Ehud Barak

Kirgistan dobio novog predsjednika

Mirni prenos vlasti
Novi predsjednik Kirgistana Almazbek Atambajev polo`io je u ~etvrtak zakletvu u Bi{keku, a njegovo stupanje na du`nost obilje`ilo je prvo mirno preno{enje vlasti u ovoj biv{oj sovjetskoj republici centralne Azije koja je od 2005. imala dvije revolucije, prenosi Fena. Sve~anost je odr`ana u zgradi dr`avne filharmonije u Bi{keku, u prisustvu stranih zvanica, me|u kojim je bio predsjednik Turske Abdulah Gul i predsjednik Gruzije Mihail Saaka{vili. Ovaj biv{i premijer do predsjedni~kih izbora odr`anih 30. oktobra, zamijenio je svoju saveznicu Rozu Otunbajevu, prvu `enu koja je upravljala nekom zemljom u centralnoj Aziji.

Almazbek Atambajev

Reuters

Svrgnuti tuniski predsjednik Zine el-Abidine Ben Ali osu|en je u odsustvu na kaznu od pet godina zatvora zbog mu~enja armijskih oficira koji su navodno predvodili dr`avni udar protiv njega 1991, prenosi Fena. Osu|eni su i biv{i Ben Alijev ministar unutra{njih poslova Abdalah Kalal i {ef slu`be sigurnosti Mohamed Ali Ganzui. Advokati odbrane su rekli da }e se `aliti na presude. Do sada je odr`ano 18 su|enja Ben Aliju, uglavnom zbog ubistava i destabilizacije dr`ave. On je ve} osu|en na ukupno 66 godina zatvora, a raspisana je i me|unarodna potjernica za njim. Tunis je od Saudijske Arabije zatra`io izru~enje Ben Alija i njegove `ene Leile Trabelsi.

Ben Ali osu|en za mu~enje vojnika

20

OGLASI
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Na temelju ~lanka 21. Pravilnika o uvjetima i na~inu ostvarenja nov~anih potpora po modelu ostalih vrsta nov~anih potpora u poljoprivredi („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 55/11), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva r a s p i s u j e

Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo

ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ZA MARKETIN[KU KAMPANJU “KUPUJMO DOMA]E” ZA PROMOCIJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I PREDMET JAVNOG POZIVA 1. Predmet javnog poziva Prikupljanje prijava za programe/projekte za marketin{ku kampanju „Kupujmo doma}e” za promociju poljoprivredne proizvodnje i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), koji se odnose na: A. Pru`anje usluga kreativnog razvoja za marketin{ku kampanju „Kupujmo doma}e” za promociju poljoprivredne proizvodnje i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na teritoriji Federacije, uklju~uju}i dizajniranje i izradu video i audiod`ingla. B. Emitovanje marketin{ke kampanje „Kupujmo doma}e” putem medija 1.1. Obim rada - za predmet javnog poziva pod A Prijave uklju~uju slijede}e usluge: - dizajniranje kratkog i edukativnog scenarija za marketin{ku kampanju “Kupujmo doma}e” za promociju poljoprivredne proizvodnje i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na teritoriji Federacije. Slogan treba biti lako razumljiv za javnost, - dizajniranje i izrada jednog videod`ingla - formata 45” sa prate}om muzi~kom i zvu~nom porukom (snimljeno direktno na terenu ili u studiju), - dizajniranje i izrada jednog audiod`ingla - maksimalno 40” sa prate}om muzi~kom i zvu~nom porukom snimljeno u studiju. 1.2. Obim rada - za predmet javnog poziva pod B Emitovanje kampanje sadr`ava: - emitovanja TV spota, - emitovanja radiojingla. 2.1. O~ekivani rezultati - za predmet javnog poziva pod A Odabrani klijent }e izraditi jedan videod`ingl formata cca 45” bazirano na scenariju sa prate}om muzikom i zvu~nim zapisima. Odabrani klijent }e izraditi jedan audiod`ingl formata cca 40” bazirano na scenariju sa prate}om muzikom i zvu~nim zapisima 2.2. O~ekivani rezultati - za predmet javnog poziva pod B Klijenti }e dostaviti cjenovnik usluga za emitovanje marketin{ke kampanje “Kupujmo doma}e” (TV i radio) na podru~ju Federacije. II KLIJENTI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNO[ENJE PRIJAVE Pravo na podno{enje prijave po ovom javnom pozivu imaju gospodarska dru{tva registrirana za poslove koji su predmet ovog javnog poziva (pod A. i pod B.) - klijenti koja/i ispunjavaju op}e i posebne uvjete propisane ovim javnim pozivom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva. UVJETI KOJIMA KLIJENTI MORAJU UDOVOLJAVATI Klijenti iz to~ke II ovoga javnog poziva kojima se dodjeljuju financijska sredstva moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete: 1.1. Op}i uvjeti 1. Da imaju sjedi{te na teritoriju Federacije; 2. Da su registrirani kod mjerodavnih organa za poslove iz predmeta ovoga javnog poziva; 3. Da ispunjavaju posebne uvjete utvr|ene ovim javnim pozivom. 2.1. Posebni uvjeti za predmet javnog poziva pod A - profesionalni rad u proizvodnji tv-programa najmanje 5 godina; - profesionalni anga`man voditelja projekta najmanje 5 godina u tv-proizvodnji i ure|ivanju programa; - pozitivno poslovanje i godi{nji promet ne manji od 800.000 KM u tijeku zadnje dvije godine, sa ovjerenom bilancom stanja i uspjeha za 2009. i 2010. godinu; - opis aktivnosti: detaljan sadr`aj, imena i stru~na osposobljenost i vanjskih suradnika u provedbi i dr.; - ne manje od 5 uposlenih djelatnika koji su izravno anga`irani na tv-proizvodnji programa. 2.2. Posebni uvjeti za predmet javnog poziva pod B - gledanost i pokrivenost medijskog prostora IV NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA SUDJELOVANJE Sredstva iz javnog poziva po navedenim projektima/programima dodjeljuju se na temelju prijave projekta/programa klijenta uz koju je dostavljena potrebita dokumentacija utvr|ena ovim javnim pozivom. Zahtjev za prijavu projekta/programa klijenta (obrazac 11. Pravilnika o uvjetima i na~inu ostvarenja nov~anih potpora po modelu ostalih vrsta nov~anih potpora u poljoprivredi; Sl. novine FBiH, 55/11) mora biti popunjen, potpisan od ovla{tene osobe i ovjeren pe~atom. Klijenti koji su registrirani za poslove iz predmeta ovog javnog poziva moraju dostaviti slijede}u dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od tri mjeseca i to: 1. Dokaz o registraciji kod mjerodavnog organa - rje{enje o upisu u sudski upisnik za gospodarska dru{tva 2. Uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) 3. Ukoliko aplikant nije PDV obveznik, dostaviti uvjerenje da isti nije PDV obveznik 4. Ugovor o otvorenom bankovnom ra~unu 5. Dokaz - lista referenci (samo za predmet javnog poziva pod A) 6. Dokaz o profesionalnom radu u proizvodnji tv-programa najmanje 5 godina; (samo za predmet javnog poziva pod A) 7. Dokaz o profesionalnom anga`manu voditelja projekta najmanje 5 godina u tv-proizvodnji i ure|ivanju programa; (samo za predmet javnog poziva pod A) 8. Dokaz o upo{ljavanju ne manje od 5 uposlenih djelatnika koji su izravno anga`irani na tv-proizvodnji programa; (samo za predmet javnog poziva pod A) 9. Dokaz o pozitivnom poslovanju i godi{njem prometu ne manjem od 800.000 KM u tijeku zadnje dvije godine, sa ovjerenom bilancom stanja i uspjeha za 2009. i 2010. godinu; (samo predmet javnog poziva pod A) 10. Cjenovnik usluga (samo za predmet javnog poziva pod B) 11. Podatak o gledanosti i pokrivenosti medijskog prostora (samo za predmet javnog poziva pod B) 12. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Upisnik klijenata izdat od mjerodavne op}inske slu`be na ~ijem podru~ju se nalazi sjedi{te klijenta sukladno Zakonu o poljoprivredi ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 88/07 i 4/10). VREDNOVANJE PROJEKATA/PROGRAMA Vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na ovaj javni poziv vr{it }e Povjerenstvo za ostale potpore koje imenuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar). Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru, Povjerenstvo za ostale potpore zadr`ava pravo zatra`iti od klijenata dodatna poja{njenja projekta/programa. Povjerenstvo za ostale potpore razmatra prijave primljene na bazi ovoga javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, sa~injava zapisnik s obrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem te isti dostavlja federalnom ministru. Federalni ministar donosi kona~nu odluku o dodjeli sredstava klijentima. Rezultati javnog poziva o izboru klijenata bit }e objavljeni na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva www.fmpvs.gov.ba, u roku od 15 dana od dana dono{enja odluke. Sa odabranim klijentima zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obvezama te drugim pitanjima u vezi sa realizacijom projekta/programa koji se financira, te pra}enju namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. OP]E ODREDBE Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objave ovoga javnog poziva u dnevnom tisku. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave ne}e se razmatrati. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva }e obvezno pratiti realiziranje odobrenih projekata/programa i poduzimati aktivnosti sukladno stanju projekta/programa, {to uklju~uje i raskid ugovora, pravo na isticanje zahtjeva za povrat dobivenih sredstava, podno{enja prijava mjerodavnim organima u cilju za{tite svojih prava i zakonitog tro{enja prora~unskih sredstava.

J AV N I P O Z I V

JAVNI OGLAS za prijem slu`benika u radni odnos
a) Vi{i stru~ni saradnik za finansijsku stabilnost — 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme u Odjeljenju za finansijsku stabilnost Sektora za ekonomska istra`ivanja, statistiku i evropske integracije Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine (mjesto rada u sjedi{tu Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banjoj Luci — Banja Luka) b) Vi{i stru~ni saradnik za informatiku — administrator registara — 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme u Slu`bi za informati~ku podr{ku Odjeljenja za platne sisteme Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine (mjesto rada u sjedi{tu Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine u Sarajevu — Centar) c) Vi{i stru~ni saradnik za ljudske resurse — 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme u Slu`bi za metode upravljanja ljudskim resursima Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima Sektora za administraciju i finansije Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine (mjesto rada u sjedi{tu Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine u Sarajevu — Centar) d) na odre|eno vrijeme u trajanju od godinu, u svojstvu pripravnika, u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine — Glavnoj jedinici Mostar — 1 izvr{ilac (mjesto rada u sjedi{tu Centralne banke Bosne i Hercegovine — Glavne jedinice Mostar u Mostaru — Mostar) Op{ti uslovi (~lan 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine): - da ima navr{enih 18 godina `ivota; - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini; - da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da je fizi~ki i psihi~ki sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Posebni uslovi: za radno mjesto pod a) VSS, VII stepen - ekonomski fakultet; dvije godine radnog iskustva u struci; iskustvo na prikupljanju i obradi statisti~kih podataka iz oblasti makroekonomije; dobro poznavanje MS Office, posebno Excela; pasivno znanje engleskog jezika. za radno mjesto pod b) VSS, VII stepen-elektrotehni~ki fakultet; dvije godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; poznavanje operativnih sistema (AIX, Linux, Windows); poznavanje rada sa bazama podataka. za radno mjesto pod c) VSS, VII stepen — pravnog ili ekonomskog ili dru{tvenog smjera i dvije godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima ili V[S, VI stepen — pravnog ili ekonomskog ili dru{tvenog smjera i tri godine radnog iskustva na istim poslovima; pasivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na ra~unaru. za prijem pripravnika pod d) VSS, VII stepen — ekonomski fakultet; bez radnog sta`a ili sa radnim sta`em u trajanju kra}em od godinu nakon sticanja stru~ne spreme; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na ra~unaru. Kratak opis zadataka i obaveza zainteresovani mogu pogledati u tekstu javnog oglasa koji }e biti objavljen na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine www.cbbh.ba u dijelu "Oglasi i tenderi". Napomene: Ne mo`e se primiti u radni odnos niti biti u radnom odnosu lice koje u mjestu `ivljenja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno koje ima zanatsku radnju ili vlastitu firmu. Zabrana diskriminacije: Ni jedna prijava ne mo`e biti izuzeta iz razmatranja isklju~ivo po osnovu kandidatove rase, boje ko`e, spola, jezika, vjere, politi~kog ili drugog mi{ljenja ili opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, seksualne orijentacije, imovnog stanja, ro|enja ili kakve druge okolnosti, ~lanstva ili ne~lanstva u politi~koj stranci, tjelesnih pote{ko}a ili na osnovu kojeg drugog razloga suprotnog osnovnim ljudskim pravima i slobodama utvr|enim Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom. Izrazi napisani samo u mu{kom rodu odnose se podjednako na mu{ki i `enski rod. *** Prijava na javni oglas podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine, www.cbbh.ba, a mo`e se dobiti radnim danima u prostorijama organizacionih jedinica Centralne banke Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Palama i Br~kom od 10 do 12 sati. Uz prijavu na javni oglas, popunjen na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine, kandidati su obavezni prilo`iti neovjerene kopije dokaza o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova i to: izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci); uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca); izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ovjerena od nadle`nog organa (ne starija od 3 mjeseca); dokaz o zavr{enom obrazovanju (nostrifikovan ukoliko podlije`e nostrifikaciji); dokaz o radnom iskustvu po sticanju stru~ne spreme tra`ene ovim javnim oglasom (uvjerenje ili potvrda) za radna mjesta pod a) do c); dokaz o poznavanju engleskog jezika; dokaz o poznavanju rada na ra~unaru za radna mjesta pod a), c) i d), kao i certificate i druge dokaze kojima se dokazuje posjedovanje specifi~nih znanja za radno mjesto pod b). Kandidati za prijem u svojstvu pripravnika du`ni su dostaviti i kopije slijede}ih dokumenata: - radna knji`ica (stranice sa upisanim podacima); uvjerenje iz Zavoda za zapo{ljavanje; uvjerenje PIO/MIO da se ne nalazi u evidenciji registrovanih osiguranika ili uvjerenje PIO/MIO o radnom sta`u sa de{ifracijom {kolske spreme i zanimanja; i uvjerenje o statusu iz poreske uprave, a sva navedena uvjerenja moraju biti izdata u vrijeme roka za podno{enje prijava na ovoj oglas, a kopija radne knji`ice mora biti ovjerena u istom periodu. Od izabranog kandidata }e se zahtijevati dostavljanje originalnih ili ovjerenih kopija dokaza o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova i drugih dokumenata potrebnih za zasnivanje radnog odnosa, te eventualna nostrifikacija diplome u skladu sa propisima, kao i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Dokumentacija na stranim jezicima mora biti prevedena od stalnog sudskog tuma~a na jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. Kandidati ne trebaju dostavljati originale jer se prilo`ena dokumentacija ne}e vra}ati. Neblagovremene prijave ne}e se razmatrati i odbacuju se. Kandidati koji podnose prijavu na vi{e radnih mjesta po ovom javnom oglasu du`ni su popuniti posebnu prijavu za svako radno mjesto na koje se prijavljuju i prilo`iti neovjerene kopije dokaza o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova. Prijavu na javni oglas i sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije deset (10) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama, putem po{te preporu~eno ili li~no na adresu: Centralna banka Bosne i Hercegovine Odjeljenje za upravljanje ljudskim resursima Slu`ba za metode upravljanja ljudskim resursima Ul. mar{ala Tita br. 25, 71 000 Sarajevo Izbor kandidata }e se vr{iti prema procedurama Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ovaj javni oglas }e biti objavljen u dnevnim novinama "Oslobo|enje", "Nezavisne novine" i "Dnevni list" bez kratkog opisa zadataka i obaveza, a sa kratkim opisom zadataka i obaveza na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine www.cbbh.ba u dijelu "oglasi i tenderi".
Centralni ured CBBiH Centrala Tel: (++387 33) 66 36 30, 66 37 16, 27 81 00; Fax: (++387 33) 27 82 99

III

V

VI

VII NAPOMENA Kompletna dokumentacija koja se predaje uz prijavu projekta/programa, kao i dokazi o ispunjavanju uvjeta sudjelovanja po ovom javnom pozivu moraju biti originali ili ovjerene preslike, ne starije od tri mjeseca. Kompletna dokumentacija koju klijenti dostavljaju po ovom javnom pozivu ne}e se vratiti klijentima ~iji projekti/programi nisu odobreni. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva ne snosi nikakve tro{kove klijenata, nastale sa~injavanjem i predajom zahtjeva, a klijent nema prava na naknadu bilo kakvih tro{kova na temelju sudjelovanja na ovom javnom pozivu. Sve prijave dostavljaju se na adresu: Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA Ul. mar{ala Tita broj 15 71000 Sarajevo Sa naznakom: Javni poziv za marketin{ku kampanju „Kupujmo doma}e” - ne otvarati Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 10 do 14 h putem kontakt-telefona: +387 (0)33 56 94 73 ili putem e-maila: info@fmpvs.gov.ba. MINISTAR Jerko Ivankovi} Lijanovi}

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

21

22

SVIJET FINANSIJA/BERZE

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE
969,18 895,82
ERS10 SASX-30

Federico Ghizzoni, direktor UniCredit Group

Euro
}e ipak }e ipak opstati opstati
Klju~ za rje{enje krize mnogi vide u izdavanju zajedni~kih euro obveznica, me|utim, Nijemci su i dalje nepopustljivi i ne `ele zajedni~ke obveznice, ali Ghizzoni vjeruje da }e Njema~ka promijeniti mi{ljenje
Mnogi vjeruju da je do{lo do kraja jedne ere, ovo su posljednji dani eura. Me|utim, direktor UniCredit Group Federico Ghizzoni je u intervjuu za Corriere della Sera kazao da je sasvim suprotno. "Mo`da zvu~i kao paradoks, ali ja sam sada mnogo optimisti~niji nego {to sam bio prije nekoliko mjeseci, bez obzira na to {to sada znamo da je kriza na vrhuncu", dodaje on. Klju~ za rje{enje krize mnogi vide u izdavanju zajedni~kih euro obveznica, me|utim, Nijemci su i dalje nepopustljivi i ne `ele zajedni~ke obveznice, ali Ghizzoni vjeruje da }e Njema~ka promijeniti mi{ljenje.

1.506,21 879,70
Dioni~ko dru{tvo

BIFX

786,73 1.825,86
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

BIRS

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 1. decembar/prosinac 2011.
Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Bonus dd Sarajevo ZIF Fortuna fond dd Bihac ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Prevent invest dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija M FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija P BH Telecom d.d. Sarajevo PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Hidrogradnja d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo RMU Banovici dd Banovici Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj BOR banka d.d. Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Energopetrol dd Sarajevo Pobjeda rudet dd Gora`de Saniteks d.d. Velika Kladu{a 10,10 2,90 5,00 -0,16 0,00 0,00 10,10 2,90 5,00 10,10 2,90 5,00 398 564 1.000 4.019,80 1.635,60 5.000,00 2 1 1 4,19 52,00 2,19 20,15 27,00 20,00 26,00 0,11 0,01 -0,10 0,00 -0,10 0,02 0,30 4,19 52,00 2,19 20,15 27,00 20,00 26,00 4,19 52,00 2,19 20,15 27,00 19,99 26,00 300 87 722 300 65 392 100 1.257,00 4.524,00 1.581,18 6.045,00 1.755,00 7.839,00 2.600,00 2 3 2 2 2 2 1 97,55 91,50 98,55 94,96 86,55 77,33 17,85 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 97,55 91,50 98,55 95,00 88,16 77,33 18,00 97,55 859 91,50 30.484 98,55 2.100 94,91 7.500 86,01 7.350 77,33 13.003 17,68 4.098 837,95 27.892,86 2.069,55 7.121,62 6.361,51 10.055,22 73.147,95 1 2 1 2 2 1 11 3,51 5,15 3,69 4,00 4,80 -0,04 -0,02 -0,03 0,00 -0,04 3,51 5,15 3,69 4,01 4,95 3,50 5,15 3,69 4,00 4,75 2.255 246 4.305 296 800 7.914,50 1.266,90 15.885,45 1.184,98 3.840,00 7 1 2 5 2 7,66 -0,02 7,80 7,51 6.361 48.742,54 20

Francuska i Austrija
"Vjerujem da oni nemaju predrasuda u vezi sa euro obveznicama. Mo`da ne}e odmah promijeniti mi{ljenje, ali kasnije, kada sve zemlje EU iska`u spremnost na stroge fiskalne politike, Nijemci }e pristati." U me|uvremenu, italijanske dr`avne obveznice su porasle na osam posto, {to nije dobar znak, ali Ghizzoni smatra da, ako se obveznice kupuju na tr`i{tu, to ipak zna~i da tr`i{te vjeruje da }e italijanski dug biti vra}en. Italija se, prema njegovim rije~ima, dugo borila, a i sada se bori, sa problemom rasta dugova i zato je potrebno hitno reagovati. Me|utim, u ovoj krizi je dokazano da niko nije imun na turbulencije, {to je pozitivan znak jer }e prisiliti Njema~ku da odlu~i {to prije. Problem bi mogao nastati, kako on obja{njava, ukoliko Francuska i Austrija izgube najbolji kreditni rejting (AAA), {to bi izazvalo dodatne turbulencije. To ne}e uticati na jednu zemlju, nego na Evropu u cjelini.

Plan B
Iako su Azija i Amerika ve} pripremile plan B za slu~aj kolapsa eura, razloga za optimizam ipak ima. "Sve je krenulo od dva glavna faktora: suvereni dug koji u ve}ini dr`ava nije bio odr`iv i evropske vlade koje nisu bile u stanju pove}ati fiskalnu disciplinu. Danas se ovi negativni faktori po~inju rje{avati ozbiljno. Mnoge evropske zemlje su poduzele drasti~ne mjere da reduciraju svoj dug", kazao je Ghizzoni. Tako|er, debate evropskih vlada, pored hroni~ne sporosti, napreduju, a sve ~e{}e se spominje i kreiranje zajedni~ke fiskalne politike. "Ako pogledam unaprijed, mogu}nost za pad eura je mnogo manja nego {to sam to mislio ranije, ako uop}e postoji", dodao je on.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 1. decembar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Nova banka a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modri~a Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,85 0,048 3,5 5,07 4,8 5,87 0 0 -14,63 -0,78 -13,51 -1,84 3,85 0,048 3,5 5,1 4,8 5,9 3,85 0,048 3,5 5 4,8 5,8 71 30.910 20 202 68 403 273,35 1.483,69 70,00 1.025,00 326,40 2.365,90 0,531 0,5 0,75 0,171 1,57 -11,5 -5,66 -1,7 0,59 0 0,531 0,5 0,75 0,171 1,59 0,531 0,5 0,75 0,171 1,57 235 2.000 30.000 2.151 54.000 124,78 1.000,00 22.500,00 367,82 84.801,59

Kriza udarila i Djeda

Mraza po d`epu
Ve}ina mali{ana u Americi izrazila je `elju da za novogodi{nje praznike dobije tablet-ra~unar na poklon, ali velike su {anse da }e Djed Mraz od njih tra`iti da budu skromniji u svojim zahtjevima, jer je kriza udarila i po njegovom d`epu. Zbog sumorne ekonomske situacije, mnoge specijalizovane kompanije savjetuju Djeda Mrazovima da ne obe}avaju previ{e poklona mali{anima koji }e uskoro sjediti u njihovom krilu u {koli ili u nekom tr`nom centru. Uprkos krizi, djeca u svojim pismima Djeda Mrazu tra`e sve vi{e poklona, me|u kojima elektronski gadgeti zauzimaju glavno mjesto. U {koli za Djeda Mrazove u Michiganu (SAD) polaznici u~e kako da se prilagode ekonomskoj situaciji i objasne djeci da ne mogu da dobiju sve {to po`ele.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Autoprevoz a.d. Gradi{ka ^ajavec a.d. Banja Luka Op{tina Petrovo - javna ponuda obveznica Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,501 0,313 100 90,13 39,01 38,71 38 37,87 0 2,96 0 -0,52 0,03 0,28 -1,07 -0,26 0,501 0,313 100 90,13 39,01 38,8 38 38,5 0,501 0,313 100 90,13 39,01 38,11 38 37,11 1.443 4.953 3.000 2.406 6.542 46.000 15.109 21.710 722,94 1.550,29 300.000,00 1.734,82 2.552,03 17.806,60 5.741,42 8.222,45

"Poku{avam da djecu usmjerim na realisti~nije zahtjeve, govore}i im da je i Djeda Mraz zbog krize prinu|en da {tedi", objasnio je za New York Timesu jedan od ovogodi{njih Djeda Mrazova, dodaju}i da su mu roditelji mahom zahvalni na tim rije~ima.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

109,82 3,55

$ 0,63 %

1.749,00 33,01

$ 0,07 %

665,50 611,25

$ 0,68 %

PLIN
$ 0,17 %

SREBRO
$ 0,63 %

KUKURUZ
$ 0,53 %

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

23

24

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

EPBiH investira u vjetropark na Vla{i}u

Uticaj nestabilnosti u eurozoni na BiH

Gra|ani najvi{e

vjeruju u KM
Zbog velike medijske pa`nje koja je usmjerena na pad eura, klijenti se ~esto obra}aju bankama za savjet
Sa ju~era{njeg potpisivanja ugovora

Snagom vjetra
do za{tite okoli{a
Koncesija za izgradnju vjetroparka dodijeljena je na 30 godina
Generalni direktor Elektroprivrede BiH (EPBiH) Elvedin Grabovica i ministar gospodarstva u Srednjobosanskom kantonu Sed`ad Milanovi} potpisali su u Travniku ugovor o dodjeli koncesija za izgradnju vjetroparka na platou Vla{i}a snage do 50 megavata. Potpisivanju su prisustvovali premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i ~lanovi Uprave EPBiH. “Potpisivanjem ugovora stvara se mogu}nost kori{tenja energije vjetra u srednjoj Bosni u svrhu proizvodnje elektri~ne energije, ~emu je i lokalna zajednica dala zna~ajnu podr{ku. Realizacijom projekta pripreme i izgradnje vjetroelektrana na deset lokacija ostvaruju se direktne finansijske koristi za kanton, razvoj i izgradnju putne infrastrukture {ireg podru~ja Vla{i}a, te lokalne zajednice“, istakao je Elvedin Grabovica, prenosi ENI news. Koncesija je dodijeljena na period od 30 godina sa mogu}no{}u produ`enja ugovora, tokom kojih }e EPBiH upla}ivati naknadu za koncesiju u visini od 1,5 procenata ukupne vrijednosti proizvedene elektri~ne energije iz postrojenja koje koristi ovaj obnovljivi izvor energije. Podsticanjem proizvodnje elektri~ne energije iz obnovljivih izvora, posebno vjetra, osigurava se za{tita okoli{a, smanjenje utjecaja upotrebe fosilnih goriva na okoli{, kroz smanjivanje emisije uglji~nog dioksida i drugih stakleni~kih plinova, istaknuto je na ju~era{njoj ceremoniji.

Sve ~e{}e pri~e o slomu jedinstvene evropske valute eura zabrinule su gra|ane Bosne i Hercegovine pa oni sve ~e{}e idu u banke po savjet {ta da rade sa u{te|evinom u eurima. U pojedinim bankama kazali su nam da gra|ani svoje eure sada mijenjaju naj~e{}e u konvertibilne marke, me|utim, to za sada nije drasti~an rast konverzije eura u druge valute. Naj~e{}i odgovor iz banaka jeste da se veliki broj klijenata posljednjih dana raspituje o sigurnosti eura i mogu}nosti konverzije ve}inom u {vicarske franke (CHF), me|utim mali broj je konverzija realizovan u ovoj sedmici.

Depoziti jo{ sigurni

Ishitrene odluke
Sparkasse Bank ima samo pojedina~ne slu~ajeve konverzija u druge valute. Jasno, zbog velike medijske pa`nje koja je usmjerena na pad eura, klijenti nam se ~esto obra}aju za savjet. “U tom slu~aju ih upozoravamo na opasnost ishitrenih odluka usljed nedostatka informacija i na osnovu trenutnih, kratkoro~nih, valutnih kretanja. Naime, u turbulentnim uslovima koje prolaze evropske, pa i svjetska ekonomija, te{ko je dugoro~no predvidjeti i garantovati kretanje bilo koje valute. ^ak i dolar, za

kojeg se obi~no smatra da nosi najmanji valutni rizik, zna~ajno je fluktuirao u proteklom periodu. Ako bi do{lo i do najgoreg scenarija, ukidanja eura, {to je malo vjerovatno, najavljeno je vezanje za alternativnu, najja~u va lu tu u da tim mo ne tar nim odnosima. U ovom smislu, na{a preporuka klijentima je da, za sada, zadr`e svoje {tedne pologe i raspolo`ivi novac u konvertibilnim markama“, kazali su nam u Saprkasse Bank.

Depoziti
Prema podacima koje smo dobili, gra|ani i dalje imaju povjerenja u banke i ne povla~e svoje depozite, ali banke imaju sve vi{e zahtjeva klijenata za

Dogovoreno produ`enje
Predstavnici Energoinvesta d.d. Sarajevo i Gazprom-exporta postigli su dogovor na sastanku u Moskvi o produ`enju ugovora za isporuku prirodnog

konverziju depozita u stranim valutama u konvertibilne marke, ~ak je bilo i slu~ajeva da tra`e konverziju {tednje u britanskoj funti u KM. U bankama ka`u da je trenutno fluktuacija depozita skoro na uobi~ajenom nivou. Ipak, pojedine banke u vrijeme neizvjesnosti u BiH i cijeloj Evropi bilje`e rast depozita. Tako je {tednja gra|ana u Hypo Alpe-Adria-Bank u Bosni i Hercegovini dostigla iznos od preko jedne milijarde KM {to predstavlja porast od devet posto u odnosu na po~etak godine. Samo u novembru gra|ani BiH za dvije sedmice su u ovu banku polo`ili 35 miliona KM.
J. Sa.

isporuke gasa za BiH

gasa za Bosnu i Hercegovinu i to na period od godinu. Iz Energoinvesta je saop}eno da }e se razgovori o dugoro~noj isporuci gasa nastaviti.

Standard&Poor’s snizio
Me|unarodna agencija Standard&Poor’ssnizila je kreditnirejting Bosni i Hercegovini sa B+ na B, uz stavljanje rejtinga na posmatranje s mogu}imnegativnim implikacijama. Stavljanjerejtinga na posmatranjeodra`avavjerovatno}udaljegspu{tanja u ni`irang u slu~aju da politi~ka i ekonomska situacija ne krene u pozitivnom smjeru. U slu~aju da trenutnonepovoljna situacija bude rije{ena, rejting}e se, vjerovatno, stabilizovati na sada{njem nivou. U izvje{taju agencije Standard

kreditni rejting BiH
and Poor’s navodi se da sni`avanje kreditnog rejtinga odra`ava mi{ljenjeanaliti~ara ove agencije da je politi~kafleksibilnostoslabila uz sve gorepoliti~kookru`enje. „Ovo se ogleda u nedostatku napretka u usvajanju dr`avnog bud`eta za 2011. i 2012. godinu i nepostojanju dr`avne vlade 13 mjeseci nakon izbora. Ovo }e odvratiti dotok stranog kapitala i prolongirati dugoro~no mogu}nosti rasta, navode analiti~ari Standard &Poor’s. Prema mi{ljenju analiti~ara,

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 235 - 2. 12. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.480004 1.420312 25.983091 0.077177 0.262470 0.644939 1.860874 0.565032 0.250667 0.213783 1.590786 0.789279 2.270911 1.445998 0.047050 1.876097

1.955830 1.483713 1.423872 26.048212 0.077370 0.263128 0.646555 1.865538 0.566448 0.251295 0.214319 1.594773 0.791257 2.276603 1.449622 0.047168 1.880799 USD BAM

1.955830 1.487422 1.427432 26.113333 0.077563 0.263786 0.648171 1.870202 0.567864 0.251923 0.214855 1.598760 0.793235 2.282295 1.453246 0.047286 1.885501 1.55156 2.261565

politi~kanestabilnostnanosi{tetuekonomiji BiH i dugoro~nimizgledima za rast, uz najni`i dotok stranog kapitala od 2000. godine. Standard&Poor’s o~ekuje da }e stvarni rast BDP-a po stanovniku bitiblizunule u 2012. godini, da }e fiskalnideficitbitismanjen na 3,2 posto BDP-a ove godine, te da }e spustitiispod 3,0 posto u 2012. godini, dijelom zbog ograni~enja u privremenom finansiranju. Tako|er se procjenjuje da je deficit teku}eg ra~una BiH pove}an u 2011. godini na 7,4 posto BDP-a. postale prepoznatljiv brend na svjetskom tr`i{tu dizajnerskog namje{taja. Salih Teskered`i} dobio je dvije nagrade za dizajn proizvoda Torsio stolica i Tesa stolica za firmu Artisan iz Te{nja, a Jasna Mujki} dobila je nagradu za dizajn stola Umbra za firmu Rukotvorine iz Konjica.
A. Pe.

Nagrade za bh. dizajn
Nagradu Interior Innovation Award 2012- Winner, koja se smatra jednom od najzna~ajnijih nagrada ove vrste u svijetu, dobila su tri proizvoda iz Bosne i Hercegovine nastala u saradnji bh. dizajnera Saliha Teskered`i}a i Jasne Mujki} sa firmama Artisan iz Te{nja i Rukotvorine iz Konjica.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 30. 11. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 30. 11. 2011 =

Doma}e kompanije Rukotvorine i Artisan, koje su prethodnih godina nastupale na me|unarodnom sajmu namje{taja IMM COLOGNE u Kelnu uz podr{ku VTKBiH i drugih partnera, ve} drugu godinu zaredom nagra|ene su za svoje proizvode, te kroz razvoj sopstvenog dizajna

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

25

26

OGLASI

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UPRAVA ZA ADMINISTRACIJU I PODR[KU

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA-SANA CANTON MINISTRY OF THE INTERIOR

Broj: 05-2/01-34-377/11. Dana: 29.11.2011. godine Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona Biha} na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 49/05), raspisuje

JAVNI OGLAS
Za popunu upra`njenog radnog mjesta u Odsjeku za administraciju Bosanska Krupa, Sektora za administraciju, Uprave za administraciju i podr{ku MUP-a USK Biha} na neodre|eno vrijeme i to: ODR@AVANJE ^ISTO]E - JEDAN IZVR[ILAC Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta: - Osnovna {kola - [est mjeseci radnog sta`a Pored uslova navedenih u oglasu, kandidati moraju ispunjavati i op}e uslove predvi|ene odredbama ~lana 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 49/05). Uz prijavu na oglas, kandidati su du`ni prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) 4. Svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli 5. Dokaz o radnom iskustvu Prijave na oglas kandidati mogu slati na adresu: Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona Biha}, Ulica 502. vite{ke brigade broj 2, Biha}. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. MINISTAR Dr. sci. Smlati} [efik
502. vite{ke brigade br. 2, 77000 Biha}, BiH, Tel: +387/37/224 224, Fax: +387/37/ 221-560 Web: www.mupusk.gov.ba, e-mail: mupusk@mupusk.gov.ba, info@mupusk.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UPRAVA ZA ADMINISTRACIJU I PODR[KU

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA-SANA CANTON MINISTRY OF THE INTERIOR

Broj: 05-2/01-34-430/11. Dana: 29.11.2011. godine Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona Biha} na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 49/05), raspisuje

J AV N I O G L A S
Za popunu upra`njenog radnog mjesta u Odsjeku za administraciju Cazin, Sektora za administraciju, Uprave za administraciju i podr{ku MUP-a USK Biha} na neodre|eno vrijeme i to: VI[I REFERENT ZA AKVIZICIJU PODATAKA - JEDAN IZVR[ILAC Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta: - SSS-IV stepen, upravna, gimnazija, medicinska, ekonomska ili tehni~ka {kola - deset mjeseci radnog sta`a - polo`en stru~ni ispit Pored uslova navedenih u oglasu, kandidati moraju ispunjavati i op}e uslove predvi|ene odredbama ~lana 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 49/05). Uz prijavu na oglas, kandidati su du`ni prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) 4. Svjedo~anstvo o zavr{enoj stru~noj spremi 5. Dokaz o radnom iskustvu 6. Uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu Prijave na oglas kandidati mogu slati na adresu: Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona Biha}, Ulica 502. vite{ke brigade broj 2, Biha}. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. MINISTAR Dr. sci. Smlati} [efik 502. vite{ke brigade br. 2, 77000 Biha}, BiH, Tel: +387/37/224 224, Fax: +387/37/ 221-560 Web: www.mupusk.gov.ba, e-mail: mupusk@mupusk.gov.ba, info@mupusk.gov.ba

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

27

28

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Stanovnici Mahmutovca i dalje bez prevoza

Sa kuponom u taksi
^im se politika umije{a, to ne mo`e valjati, poru~uju stanovnici padinskih dijelova Starog Grada • Bio sam spreman i na krivi~nu prijavu, ka`e Had`ibajri}
Dan nakon {to su vije}nici SDP-a, sa samostalnim Suadom Muzurovi}em i vije}nikom Na{e stranke Vedranom Grebom, u Starom Gradu oborili odluku o kupovini deset minibusa, kojim bi se gra|anima osigurao redovan prevoz, stanovnici Mahmutovca do {kola i posla ju~er su i{li uglavnom pje{ke. - Sve li~i na katastrofu i to dovoljno govori. Kombija ~as ima, ~as nema, a ~im se politika umije{ala u takve odluke, znak je da to ne valja. Ve}ina gra|ana ima kupone za prevoz koji propadaju, kazao nam je ju~er stanovnik ovog naselja Ahmed ^agalj.

Dan `alosti
U vezi sa odlukom Op}inskog vije}a Stari Grad, koju vije}nici u srijedu nisu izglasali, direktor KJKP Gras Haris Kadi} ju~er nam je kazao da se mo`e re}i kako su uposlenici ovog preduze}a ju~er proglasili dan `alosti. - U trenutku kada Gras o~ekuje pomo} od Grada, op}ina, Kantona, de{ava se takva odluka, a bila je dobra prilika da se poka`e po{tovanje i prema gra|anima i prema javnom gradskom prevozu. @ao nam je {to se ovom problemu nije pristupilo na sarajevski na~in, istakao je za Oslobo|enje Kadi}.

Po{tivanje zakona
Penzionerka Hurija ^omaga pje{ke je krenula na kontrolu u DZ Stari Grad. - Minibus je jutros radio do devet sati i vi{e nije dolazio. Sa minimalnom penzijom imam pravo na kartu, ali sad se pitamo svi je li ovo neki dogovor vlasti sa taksistima. Ve}ina njih prima u vozilo samo po dvoje gra|ana. Had`ibajri}u hvala, ali ako se ovo uskoro ne rije{i, trebamo tra`iti da nas vozi Centrotrans. Pa neka je karta i skuplja ako }emo prevoz imati redovno, istakla je ^omaga. Amiru Numi} i D`ejnu Rizvan zatekli smo u prodavnici, u blizini minibuske okretaljke na Mahmutovcu. Kazale su nam kako u ovom naselju `ivi veliki broj {ehidskih porodica, penzionera i invalida, koji su osu|eni na taksiprevoz. Na~elnik Starog Grada Ibra-

^agalj: Sve li~i na katastrofu i to dovoljno govori

^omaga: Je li ovo dogovor sa taksistima?

}u ja odgovarati, te da mi ne pri~aju o zakonu jer su usvojili onaj o koncesijama, koji je neustavan, istakao je Had`ibajri}. Nakon {to su vije}nici iz SDPa insistirali na provo|enju zakona, na~elnik je zatra`io da provjere materijal o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta u [ahinagi}a ulici, te ka`u pominje li se igdje rije~ koncesija.

Had`ibajri}: Oborena investicija od 2,3 miliona KM

Slikanje i poeni
- U na{oj dr`avi samo su li~ni interesi bitni. Oborena je oduka o investiciji vrijednoj 2,3 miliona KM, od kojih bi se milion maraka usmjerio za kupovinu minibusa. Ako smatraju da ovim ubirem poene, ima istine. Ako je nekome do slikanja, treba znati da bi se pred vozilima sa mnom uslikali i premijer KS-a i resorni ministar, obojica iz SDP-a, naglasio je Had`ibajri}, te dodao da ovu ta~ku mo`e staviti ve} na

Nakon {to je Centrotrans Eurolines ponudio na~elni ku Sta rog Gra da mo gu}nost da ovo preduze}e preuzme minibuski prevoz, po principu javno-privatnog partnerstva, Had`ibajri} je napomenuo kako je to nemogu}e. - Op}ina nema ingerencije po kojima bi sklopila ugovor sa firmama, to mo`e u~initi samo ministar saobra}aja KS-a, do dao je Had`ibajri}. sljede}u sjednicu Vije}a, ali samo ako ga iz Kantona zamole da to uradi. Da je rje{enje za sticanje prava na gradskom gra|evinskom zemlji{tu po javnom konkursu dobilo potrebnu ve}inu na sjedni ci, bud`et Op}ine bio bi uve}an za vi{e od dva miliona KM, ~ime bi se stvorili uslovi za nabavku minibusa.
J. MILANOVI] - S. HUREMOVI]

Ni{ta od sporazuma sa Centrotransom

Okretaljka na Mahmutovcu: Kombija nema

him Had`ibajri} ju~er nam je kazao kako “zarad dobra u ku}i nije `elio spominjati situaciju u Vije}u, u kojoj tinja sukob od dana kada je izjavio da se ponovo namjerava kandidovati za istu funkciju“. - Insistirao sam na glasanju o kupovini minibusa. Dvadeset vi-

je}nika je bilo za, deset protiv, od kojih osam iz SDP-a. Op}inskog pravobranioca su iz KS-a obavijestili da su pripremili krivi~nu prijavu protiv mene, a vije}nici SDP-a su sve vrijeme pri~ali o tome kako samo `ele da se po{tuje zakon. Rekao sam im da sam spreman i na krivi~nu prijavu i da

Vlada Republike ^e{ke poma`e Gras

1,4 miliona eura za dijelove
Vlada Republike ^e{ke obezbijedila je 1,4 mili- to na{ih tramvaja ~ine upravo oni iz ^e{ke. Kod nas ona eura za preduze}e Gras. Donacija u vidu dije- se ti tramvaji voze i 40 godina, istakao je Kadi}. Ambasador Szunyog je kazao kako je ovo prolova za sanaciju i opravku starih tramvaja ^KD Kjekat u okviru ~e2 i KT8D5 koje ko{ke razvojne poristi ovo preduze}e, mo}i BiH, te kaa koji su ina~e porijeklom iz ^e{ke, ko je u toj oblasti pomo} na{oj uru~ena je ju~er zemlji me|u priHarisu Kadi}u, direoritetima. ktoru Grasa. Sve- Ova agencija ~anoj primopredaji prisustvovali su je agencija ^e{ke Re pu bli ke ambasador Repukoja je odgovorblike ^e{ke u BiH na za im ple Toma{ Szunyog i dimentaciju bilarektor ~e{ke razvojteralnih projene agencije MichaPolovinu tramvaja u Sarajevu ~ine oni porijeklom iz ^e{ke kata u inostranel Pastvinsky. - Ovaj projekat traje ~etiri godine, isporuka je bi- stvu. Jedan od tih projekata je projekat moderla u vi{e tran{i, a uslov za zadnju od njih je bio da nizacije i popravak tramvaja Grasa koji su ~e{kog se potro{e isporu~eni dijelovi u 2010. Vrijednost porijekla. Ovaj projekat realizovan je od 2008. do rezervnih dijelova je 1,4 miliona eura i na{i maj- danas. Glavni dio ovog projekta je bio dobavljastori ih znala~ki ugra|uju u tramvaje, tako da je nje rezervnih dijelova, te popravak i modernizaovo vozilo danas najstabilniji dio gradskog sao- cija voznog parka, istakao je direktor Pastvinsky. M. P. bra}aja. Ovo je velika stvar stoga {to oko 50 pos-

Stotinu gra|ana na kafi sa Memi}em
Na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi} uprili~io je ju~er prijem za stotinu gra|ana, izabra nih slu~aj nim uzor kom me|u u~esnicima anketiranja, te im zahvalio {to su odvojili vrijeme i popunili anketu. “Ono {to mislite da se mo`e rije{iti i sa mnom dogovarati, stojim vam na raspolaganju.

Moram servisirati va{e potrebe, zato sam tu, a povjerenje je klju~na stvar koju moramo vra}ati jedni u druge“ kazao je , na~elnik. Ta~no 4.000 gra|ana popunile su anketu od stotinu pitanja, gdje su iznijele probleme koji ih najvi{e mu~e, te prijedloge kako bi ih rije{ile.

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 10 do 12 sati Wurth i Ismens, od 9 do 15 Svrake 4, Lje{evo 3 i Gladno polje 2, od 8.30 do 15 sati Prijepolj~eva, od 9 do 16 Podsokolina i Kamenolom Ra~a, od 8 do 16 sati Pazari} 2, od 8.30 do 15.30 sati Nahorevska 1 i Makljen 2, od 8.30 do 10 Motel Donji Had`i}i i Merd`anovi}i, a od 9 do 14 sati Hrasno 1. Zbog opravke kvarova na mre`i, od 9 do 16 sati }e do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Stupska, Vejsila ^ur~i}a, Maguda, Reisa Fehima Spahe, Nahorevska, Bakarevi}a, Dreskova~a i Humska.

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

Odr`ana sjednica Gradskog vije}a

276-982

Bud`et umanjen
za 5,9 miliona KM
Resi} iz Vije}a ide za direktora Parka • Umanjen i grant za obnovu Vije}nice
Na 34. sjednici Gradskog vije}a Sarajeva prihva}en je rebalans ovogodi{njeg bud`eta, koji je sa planirana 21,3 miliona KM smanjen na 15,4 miliona, zbog manjeg priliva prihoda proteklih devet mjeseci. Tako }e Grad planirani grant od 5,7 milona KM smanjiti na 1,4 miliona kako bi se mogli isfinansirati zapo~eti projekti. Umanjeni su i prihodi od imovine za oko 3,4 miliona KM jer nije usvojen zakon o izmjenama i dopunama Zakona o imovini KS-a, pa se nisu stekli uslovi za planirano pove}anje vlastitih izvora finansiranja. Had`i}a i pomo} njihovim porodicama. Ovo je prihvatio gradona~elnik Alija Behmen, naglasiv{i da }e u okvi ru svo jih na dle`nos ti os ta tak nov ca od 40.000 KM preusmjeriti sukcesivno, dodaju}i da }e u nacrtu bud`eta za narednu godinu nastojati osigurati vi{e novca za ove namjene.

VA@NIJI TELEFONI

Muzurovi} i Butigan
Na sjednici je prihva}ena ostavaka vije}nika Mustafe Resi}a, a umjesto njega, mandat je dodijeljen Suadu Muzurovi}u. Resi} bi, iako o tome nije `elio govoriti, u naredna tri mjeseca trebao preuzeti du`nost direktora KJKP Park. Imenovan je i novi vije}nik Pero Butigan iz Novog Sarajeva, umjesto vije}nice Ane Balti}. Z. T.

Novi vije}nici polo`ili zakletvu

Foto: S. GUBELI]

Pomo} Had`i}anima
Smanjen je i grant namijenjen rekonstrukciji Vije}nice sa 1,5 na pola miliona maraka, kao i grantovi iz inostranstva od tri

miliona za finansiranje trebevi}ke `i~are iz fondova IPA, jer }e ova sredstva biti realizirana preko razvojne agencije SERDA, koja je zajedno sa Gradom nosilac ovog projekta.

Vije}nik Harun Imamovi} iz SDA uputi je inicijativu da se ostatak ovogodi{njih bud`etskih rezervi, o ~ijoj raspodjeli odlu~uje gradona~elnik, usmjeri za odbranu uhap{enih branitelja iz

Mjesto koje odi{e pismeno{}u
Po~elo klizanje ispred BBI centra
Na TrgudjeceSarajevaju~er je zvani~nootvorenoklizali{te“BekoBBIce- ledenoigrali{te“ Orga. nizatori su obezbijedili dva besplatna termina u prijepodnevnimsatima za osnovce izop}ine Centar. ^ast da zvani~no otvori klizali{tepripala je EdinuBrankovi}u, reprezentativcu BiH ubrzom klizanju na kratkestaze. Brankovi} je simulirao trku brzog klizaPark u sklopu Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu ju~er je sve~ano otvoren, a po uzoru na pri~u na{eg poznatog pisca Branka ]opi}a nazvan je Ba{ta sljezove boje. - Od ru{evina je napravljena staza u parku, sportsko igrali{te, povr{ine sa cvije}em i biljkama, te drvored. Ovo je mjesto koje odi{e pismeno{}u, istakao je Damir Ov~ina, direktor Centra. Otvaranju parka prisustvovala je i Vedrana Seksan, koja je u~enicima pro~itala odlomak iz pri~e “Ba{ta sljezove boje“ u ko, joj ]opi} pri~a o svom djedu koji boje nije razlikovao ba{ najbolje, dok su najmla|i recitovali “Je`evu ku}icu“ . M. T.
Foto: S. GUBELI]

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

nja i dru`io se sa djecom koja su mu se pridru`ila na plohi. Gra|ani koji `ele klizati prijepodne za sat proveden na klizali{tu }e morati izdvojiti tri KM, isto toliko za klizaljke, dok je za poslijepodne i vikend cijena ~etiri marke. Klizali{te }e do sredine februara biti otvoreno od devet do 23 satasvaki dan. Petodnevni kurs klizanja }e ko{tati 50 KM. M. P.
11.25 i 21.40, Minhen 12.30, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40, Zürich / Banja Luka 14.30, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15, Zagreb 15 i 22 Beograd 6.20 i 16.35, Banja Luka / Zürich 6.30, Zagreb 6.30, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Istanbul 13.50, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Zagreb 15.30, Ankona 17.55, Istanbul 18

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

10 10
Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AVIONI Dolasci:

Istanbul 8.50 i 12.55, Ankona 10.25, Beograd

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den

AUTOBUSI

sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7 9.30, .30, 1 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, 1.30, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

OGLASI

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

VILLAGE DIRECTOR IN SOS CHILDREN’S VILLAGE GRACANICA
Main tasks • Leads the SOS Children’s Village, co-ordinates all village activities and is responsible and accountable for the overall development of the village, guiding it and its staff in a strategic way according to SOS Children's Villages' policies and values. • Ensures the implementation of the organisation’s policies and guidelines, effective planning, evaluation, reporting and financial management. • Village director builds partnerships with the local community and government authorities and represents the SOS organisation and its integrated approach (family-based child care, family strengthening, education and advocacy) to the internal and external environment. • Village director assures the quality of child care within the framework of the SOS family childcare model. • Village director ensures that the individual needs and rights of children are addressed and respected. Experience • Minimum of 5 years of leadership experience at a senior management/executive level, preferentially within the NGO or public sector and practical experience in one or more of the following functional areas: child and/or youth care, community development, human resource management, economics, psychology, education. Competences: • Knowledge in strategic planning, financial and human resources management; • Leadership skills; • Organisational skills; • Good knowledge of standards and current directions of development in the field of child’s rights approach, and social welfare systems; • Basic knowledge of fundraising and public funding; • Intercultural, gender and diversity sensitivity; • Willingness to make a long-term commitment; • High level of communication skills; • Good knowledge of written and spoken English; • Computer literacy (MS Office); • Driving licence. Education: • University degree in social sciences, relevant education (management/leadership, HRM, educational sciences, psychology, social work etc.) Any person with above qualifications should provide (in English) a letter of motivation and CV by December 16, 2011 at the latest to the following e-mail: posao@sos-ds.ba Application form is available at www.sos-ds.ba Only short-listed candidates will be contacted.

DD "TUZLA-REMONT" TUZLA Na osnovu ~lana 241. stav 2. i ~lana 242. stav 1. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. novine FBiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i ~lana 108. ta~ka 10. Statuta DD, Nadzorni odbor DD "Tuzla-Remont" Tuzla Odlukom od 30. 11. 2011. godine objavljuje

o sazivanju i odr`avanju XV skup{tine dioni~ara DD "Tuzla-Remont" Tuzla Obavje{tavaju se dioni~ari DD "Tuzla-Remont" Tuzla da }e se 22. 12. 2011. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 12 sati odr`ati XV skup{tina dioni~ara. Skup{tina }e se odr`ati u slu`benim prostorijama DD "Tuzla-Remont" Tuzla u Tuzli u Ulici Armije BiH br. 8. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i

OBAVJE [TE NJE

DNEVNI RED:
1. Izbor predsjednika Skup{tine, 2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine, 3. Dono{enje odluke o uskla|ivanju djelatnosti DD "Tuzla-Remont" Tuzla prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010. ("Sl. glasnik BiH", broj 47/10), 4. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta DD. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti pitanja i prijedloge odluka za uvr{tavanje na dnevni red, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti na~in kao i obavje{tenje, na teret Dru{tva, osim za dio prijedloga koji prema{uje 100 rije~i, za koje tro{kove objavljivanja snosi predlaga~. Kandidata za ~lana Odbora za reviziju mo`e predlo`iti dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% dionica s pravom glasa. Prijedlog se podnosi pisano, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja. Uz prijedlog, obavezno se dostavlja izjava o prihvatanju kandidature uz istovremeno navo|enje da li u zakonu ili drugom propisu postoje smetnje za imenovanje, ovjerena kopija diplome, ovjerena kopija rodnog lista, uvjerenje suda o neka`njavanju i dokazi o profesionalnom iskustvu. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini dioni~ara DD "Tuzla-Remont" Tuzla ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira FBiH nalazio 30 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine. U~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ara dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara obavezan je Odboru za glasanje dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ara DD "Tuzla-Remont" neposrednom predajom, putem faksa ili po{tom na adresu DD "Tuzla-Remont" Tuzla - Armije BiH br. 8, najkasnije 3 radna dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine podnosi se u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se na na~in opisan u prethodnom stavu. Punomo}nik je obavezan predati Odboru za glasanje original punomo} i fotokopiju isprave za identifikaciju, kao i potvrdu o prijavi za u~e{}e na Skup{tini najkasnije 30 minuta prije vremena utvr|enog za po~etak Skup{tine. Registracija prijavljenih dioni~ara i sa~injavanje liste dioni~ara obavi}e se najkasnije 3 dana prije dana odr`avanja Skup{tine. Glasanje na Skup{tini se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u rije~i "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke, ili imena predlo`enog kandidata. Dioni~ari i punomo}nici mogu vr{iti uvid u listu dioni~ara i materijale pripremljene za Skup{tinu DD "Tuzla-Remont" u sjedi{tu Dru{tva na gore nazna~enoj adresi, svakog radnog dana od 11 do 15 sati. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

INTERMERKUR NOVA d.o.o. Sarajevo ul. Stupska bb, 71000 Sarajevo telefon: +387 33 756 900, telefax: +387 33 756 941 Merkur Group

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 153768 11 P 2 Sarajevo, 1. 12. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA FONDACIJA "@ENA ZA @ENU INTERNATIONAL", Ulica D`emala Bijedi}a broj 130, Sarajevo, protiv tu`enih 1. JASNA BRADONJI], sa posljednjim poznatim prebivali{tem na adresi u Srpcu, ul. Korovi bb, 2. SVETLANA VUKOTI] - [U[^EVI] iz Srpca, ul. Petra Ko~i}a broj 45, 3. BRANKICA VUJANJI] iz Srpca, ul. Poveli} bb i 4. AN\ELKA MARKOVI] iz Srpca, ul. Nova Ves bb, radi duga, v.s. 5.296,00 KM, objavljuje slijede}i POZIV ZA TU@ENE Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za PONEDJELJAK, 23. 1. 2012. godine u 13 sati, pred ovaj sud u sobu broj 325/III. NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Vesna Merdanovi}

Intermerkur Nova d.o.o. Sarajevo, ~lanica MERKUR GROUP, ponu|a~ je najkvalitetnijih tehni~kih proizvoda na jednom mjestu. Temeljni cilj MERKURA je ispuniti o~ekivanja kupaca i poslovnih partnera, te uspostaviti s njima dugoro~nu suradnju i dobre poslovne odnose. Firma Intermerkur Nova ovim putem raspisuje

OGLAS

za izdavanje poslovnih prostora u zakup Intermerkur Nova d.o.o. Sarajevo u Tr`nom centru Merkur, na atraktivnoj lokaciji na Stupu, pored glavne saobra}ajnice, izdaje sljede}e poslovne prostore: 1. Poslovni prostor povr{ine 135 m2 smje{ten u ulaznom holu Tr`nog centra Merkur namijenjen za kafeteriju. 2. Vrtni centar: 312 m2 + 300 m2 zatvorenog i 1.390 m2 otvorenog prostora. 3. Poslovni prostor povr{ine 158 m2 smje{ten u ulaznom holu Tr`nog centra Merkur. 4. Poslovni prostor smje{ten u suterenu pored pokretnih stepenica ukupne povr{ine od 80 m2 pogodan za sve prodajne ili zanatske namjene. 5. Skladi{ni zatvoreni prostor ukupne povr{ine od 860 m2 sa pripadaju}im pomo}nim prostorijama uz mogu}nost iznajmljivanja skladi{ne opreme. 6. Parking-prostor u suterenu objekta (40 mjesta). Gara`a je pokrivena fizi~kom i tehni~kom za{titom. Za sve upite, informacije i ponude pozvati 033/756-909 ili kontaktirati putem maila na dzenan.korjenic@merkur.eu. Na{ moto je "Stvaramo zadovoljstvo!" Sarajevo, 1. 12. 2011. godine DIREKTOR Enver [o{ki}

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU ZEMLJI[NOKNJI@NI URED BROJ: 022-0-DN-Z-11-002 094 SANSKI MOST, DANA 22. 11. 2011. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine FBiH broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Sanskom Mostu

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu DOO "^AJA-DRVOSTIL" Klju~, koga zastupa direktor ^aji} Husein iz Klju~a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 600 katastarska op}ina Klju~, ozna~ene sa: - parcela broj 8/20-9 zvana "Lug", njiva 3. klase, povr{ine 950 m2 - parcela broj 8/20-10 zvana "Lug", privredna zgrada, povr{ine 560 m2 Ekonomsko dvori{te, povr{ine 390 m2 - parcela broj 8/20-11 zvana "Lug", njiva 3. klase, povr{ine 985 m2 - parcela broj 8/20-12 zvana "Lug", njiva 3. klase, povr{ine 880 m2 upisane na ime DOO "^AJA-DRVOSTIL" Klju~, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti na najmanje 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Nihada Draganovi}

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

31

32

OGLASI

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

OGLASI

33

KULTURA Hommage Ned`adu Ibri{imovi}u
34

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Konsenzus o veli~ini
U na{oj sredini postoji jedna vrsta konsenzusa i to ne samo poslije smrti Ned`ada Ibri{imovi}a nego i od ranije, o njegovoj veli~ini kao umjetnika
“Od Ugursuza do Vje~nika“ bio je naziv druge promotivnodijalo{ke tribine koju je Dru{tvo pisaca u BiH posvetilo nedavno preminulom bh. knji`evniku i likovnom umjetniku akademiku Ned`adu Ibri{imovi}u (Sarajevo, 1940 - Sarajevo, 2011). - romansijera i pripovjeda~a, valjda jednog od najve}ih koje smo imali, kao njegov neupitni parergon“. Drugi uvodni~ar je bio prof. dr. Enver Kazaz, koji je kazao da kada bismo pristali da u povodu Ibri{imovi}a govorimo o likovima “onda bismo morali pristati na to da su njegovi romani apsolutno mimeti~ni. Zato je nu`no govoriti o likovima kao narativnim figurama, jer je Ibri{imovi} transformirao klasi~an historijski u neohistorijski roman moderne i slova moderne. A to zna~i da je promijenio i filozofiju povijesti koja je u njegovim romanima metaforizirana. A u povijesti kao metafori data je njena slika more, slutnje i nemogu}e eti~ke dileme.” U razgovoru je sudjelovala i knji`evnica Jasmina Musabegovi}, koja je bila jedna od prvih koja je pisala o “Ugursuzu“ i “Karabegu“, a pripremaju}i se za ovu ve~er sjetila se teksta “Savremenik u posttradicionalnom duhu“ kojemu bi danas vrlo malo {ta promijenila. “On je sa Luki}em, Radanovi}em i nizom drugih pi-

Drame
Kako je kazala voditeljica/moderatorica tribine knji`evnica Fadila Nura Haver, bila je to i ve~er sje}anja na Ned`ada Ibri{imovi}a, i to po~etna zbog toga {to }e ih sigurno biti. U “kon ku ren ci ji“ Ibri {i mo vi}evih dramskih tekstova knji`evnik Zlatko Top~i} kao predmet posmatranja uzeo je “Wolanda u Sarajevu“, originalnu dramu koja je s velikim uspjehom postavljena na scenu Kamernog teatra 55, i ~iji je producent bio. Na kraju izlaganja Top~i} }e kazati “da su drame Ned`ada Ibri{imovi}a nastale ispod pera nekog drugog pisca, po opusu i dometima sasvim bi dubokim smislom ispunjavale karijeru jednog dramati~ara od formata. Ovako, u sjeni su Ned`ada Ibri{imovi}a

S promotivno-dijalo{ke tribine posve}ene Ned`adu Ibri{imovi}u

Foto: D`. KRIJE[TORAC

sa ca na {ao sa vre me ni oblik izra`avanja nove osje}ajnosti.”

Lik i ~ovjek
Prof. dr. Muhamed D`elilovi}, kazao je da su se Top~i} i on neposredno pred odr`avanje tribine “pre{utno sporazumjeli da u na{oj sredini postoji jedna vrsta konsenzusa i to ne samo poslije smrti Ned`ada Ibri{imovi}a

nego i od ranije, o njegovoj veli~ini kao umjetnika“. - Mislim da bitnih nesporazuma me|u nama nema, me|utim, svaki ~ovjek ima svoj pristup, svoje vi|enje, svoj na~in u`itka u susretu sa onim {to je Ned`ad tokom svog `ivota stvarao, kazao je D`elilovi}, isti~u}i da je Ibri{imovi}, zaista, tragao za egzistencijalnom puninom `ivota i svijeta

i to se mo`e jasno vidjeti u na~inu oblikovanja njegovih likova. U razgovoru je sudjelovao i knji`evnik Safet Sijari} koji je govorio s kolikom se odgovorno{}u Ned`ad Ibri{imovi} odnosio prema liku u knji`evnom djelu, a Damir Ov~ina kratko je kazao da je Ibri{imovi} bio veliki pisac.
An. [IMI]

“Grbavica“ u programu Film Forward

Sundance prepoznao

kvalitet bh. filma
Ve} u drugom izdanju segmenta Sundance Instituta, koji promovi{e me|ukulturalni dijalog, BiH se na{la u elitnom dru{tvu filmskih velesila
Na{a rediteljka Jasmila @bani} odabrana je, zajedno sa svojim filmom “Grbavica“, da bude u~esnik Film Forward programa Sundance Instituta naredne godine. Podsjetimo, sada ve} daleke 1981, ameri~ki glumac, producent i reditelj Robert Redford okupio je kolege i odveo ih u planine ameri~ke savezne dr`ave Utah, kako bi kreirali okru`enje u kojem bi se mogao razvijati ameri~ki nezavisni film.
Scena iz filma “Grbavica“

Sa jednog od pro{logodi{njih panela programa Film Forward

Podr{ka nezavisnim autorima
Tog prolje}a deset perspektivnih ameri~kih filmskih autora pozvano je na prvi Sundance rediteljski filmski laboratorij, gdje su ra di li sa vo de}im stru~njacima na razvijanju svojih nezavisnih filmskih projekata. Planine Utaha odabrane su

zbog prirodnog okru`enja i udaljenosti od komercijalnih urbanih filmskih institucija. Tako je ro|en Sundance festival, jedna od rijetkih filmskih smo tri ko ja se odr`ava pod snje`nim pokriva~em i sigurno najutjecajnija promocija nezavisnog filma u svijetu. Kako je svoja prva izdanja do`ivio u septembru, po savjetu Sidneya Pol-

lacka, festival je pomaknut za januar, apsurdno - kako bi u skija{koj sezoni privukao vi{e producenata iz Hollywooda. Festival ina~e radi pod okriljem Sundance Instituta, koji je osnovan da bi promovisao nezavisne autore i njihove projekte, koji se usu|uju da biraju pri~e koje drugi izbjegavaju. Institut projektima koje odabere pru`a godi{nju po-

dr{ku i njihovim autorima omogu}uje usavr{avanje i napredovanje. Institut djeluje kroz vi{e segmenata, od kojih je jedan i Film Forward, program kulturne razmjene, dizajniran da unaprijedi me|ukulturalno razumijevanje, saradnju i dijalog publike {irom svijeta, kroz izlo`be, projekcije i razgovore sa autorima. Specifi~na promocija pokrenuta je pro{le godine, uz podr{ku ameri~kog predsjedni~kog Komiteta za umjetnost i humanisti~ke znanosti.

Svjetska gostovanja
Upravo ovaj program je slijede}e godine nama posebno zanimljiv, jer }e Jasmila @bani}, sa jo{ devet filmskih autora iz Amerike, Australije, Njema~ke i Velike Britanije, putovati svijetom i kroz razli~ite programe intera-

kcije sa posjetiocima, stvarati okru`enje za dijalog o filmovima koje oni ina~e nisu u prilici vidjeti. Master classes, te panele za diskusiju autori }e odr`ati na nekoliko lokacija u Americi i van nje - u Kini, Maroku, Indiji i Kolumbiji. Filmovi }e tako|er biti prikazani u prostorima UNESCO-a u Parizu. Odli~na vijest i definitivno jo{ jedno priznanje za film u Bosni i Hercegovini. Bez la`ne skromnosti, fenomenalno je kada se na|ete unutar jednog programa elitnog filmskog festivala (instituta), za {to se ina~e lobira godinama, ~ak i na na~ine koje bi mnogi na{li degutantnima. To je zasigurno dokaz da u bh. film vrijedi ulagati, njegovati ga i ~uvati kao rijedak kvalitet koji izvozi dobar ugled dr`ave u svijet.
N. SELIMOVI]

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

KULTURA

35

Premijera filma Angeline Jolie 5. decembra u New Yorku
Od 1. januara 2012. godine

NOVA JO[ BOLJA PONUDA ADSL USLUGE BH TELECOMA
Unaprije|ena ponuda usluge ADSL pristup Internet mre`i BH Telecoma, korisnicima }e biti na raspolaganju od 1. januara naredne godine. Unapre|enje je zasnovano na pove}anju brzina (download/upload) Internet pristupa za postoje}i paket net 1G, za netFlat pakete (1,2,4,6,10) i paket netFlat Pro, a uz zadr`avanje istih va`e}ih cijena pristupa i mjese~ne naknade za postoje}e pakete usluga, kao i usluga uklju~enih u istim. Naime, pove}anje brzina downloada/uploada za paket net 1G, kao i za sve postoje}e netFlat pakete (1, 2, 4, 6, 10) i paket netFlat Pro, ogleda}e se u slijede}em: • za net 1G: sa 1024/128 kbps pove}anje na 2048/256 kbps; • za netFlat 1: sa 1024/128 kbps pove}anje na 2048/256 kbps • za netFlat 2: sa 2048/256 kbps pove}anje na 4096/384 kbps; • za netFlat 4: sa 4096/384 kbps pove}anje na 6144/512 kbps; • za netFlat 6: sa 6144/512 kbps pove}anje na 8192/1024 kbps; • za netFlat 10: sa 10240/1024 kbps pove}anje na 12288/1024 kbps; • za netFlat Pro: sa 1024/256 kbps pove}anje na 2048/512 kbps; uz zadr`avanje postoje}ih cijena pristupa i mjese~ne naknade za sve postoje}e pakete usluga net 1G, net Flat (1, 2, 4, 6, 10) i paket netFlat Pro, kao i usluga uklju~enih u te pakete. U skladu sa novim brzinama downloada/uploada, svi paketi }e od 1.1.2012. dobiti nove nazive (izuzev naziva paketa net 1G i netFlat Pro). Primjena izmjena ponude postoje}ih ADSL paketa podrazumijeva da }e se njihovim postoje}im pretplatnicima zadr`ati parametri usluge (username, password, e-mail adrese, hosting paket), uz slijede}i princip automatske migracije: • sa net 1G (1024/256 kbps) na net 1G (2048/256 kbps) • sa netFlat 1 na netFlat 2; • sa netFlat 2 na netFlat 4; • sa netFlat 4 na netFlat 6; • sa netFlat 6 na netFlat 8; • sa netFlat 10 na netFlat 12; • sa netFlat Pro (1024/256 kbps) na netFlat Pro (2048/512 kbps). Tabelarni prikaz postoje}e ASDSL ponude i nove ADSL ponude BH Telecoma koja }e se primjenjivati od 1.1.2012. godine
Va`e}a ponuda net 1G do 1024/128 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB 1 GB download saobra}aja neograni~en upload tarifiranje dodatnog saobra}aja Nova ponuda, od 1.1.2012. net 1G do 2048/256 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB 1 GB download saobra}aja neograni~en upload tarifiranje dodatnog saobra}aja

Angelina Jolie s gluma~kom ekipom

Sarajevska ekipa filma putuje u SAD
Za Vanesu Glo|o, koja tuma~i glavnu sporednu ulogu, raditi ovaj film je bilo izvanredno gluma~ko iskustvo
Sarajevski dio ekipe filma “U zemlji krvi i meda“ rediteljice Angeline Jolie danas }e otputovati na premijeru koja }e biti odr`ana 5. decembra u New Yorku i 8. decembra u Los Angelesu. - Ponosna sam. Ovo je svakako va`an trenutak za mene kao glumicu, a pogotovo kao Bosanku kojoj se pru`ila prilika predstaviti na{u zemlju na premijeri filma koji tako istinito i smjelo progovara o de{avanjima koja su promijenila sve nas. Cilj na{eg umjetni~kog rada na ovom projektu nije bio da donosimo ili name}emo sudove, ve} da ispri~amo pri~u o borbi ~ovjeka da zadr`i ljudskost u svirepim okolnostima koje name}e rat, izjavila je Zana Marjanovi}, koja tuma~i glavnu `ensku ulogu u rediteljskom prvijencu Angeline Jolie, prenosi MagacinKabare. Za Vanesu Glo|o, koja tuma~i glavnu sporednu ulogu, raditi ovaj film je bilo izvanredno gluma~ko iskustvo. - Zahvaljuju}i Angelini Jolie, glumci BiH su dobili jednu od rijetkih prilika da ispri~aju pri~u svoje zemlje i pri~u ~iji su svjedoci i `rtve. S obzirom na to da je tema rata osjetljiva, naro~ito ovog kroz koji smo mi pro{li, svaki glumac koji je ve} odabran na audiciji i zadovoljio uslove, dobio je da pro~ita scenarij i Angelina je ~ekala od svakog glumca odgovor. Na{e DA za nju je zna~ilo da se sla`emo s onim {to je re~eno i da nas igranje u tom filmu ne}e kompromitovati. I tako je zaista i bilo, Angelina u svom scenariju pri~a o ratu bez rukavica, hrabro i odlu~no, kazala je Glo|o.

10 KM
netFlat 1 do 1024/128 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi 17 KM netFlat 2 do 2048/256 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi G hosting 25 KM netFlat 4 do 4096/384 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi G hosting 45 KM

10 KM netFlat 2 do 2048/256 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi 17 KM netFlat 4 do 4096/384 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi G hosting 25 KM netFlat 6 do 6144/512 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi G hosting 45 KM netFlat 8 do 8192/1024 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi BIZ hosting 55 KM netFlat 12 do 12288/1024 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi BIZ hosting 70 KM netFlat Pro do 2048/512 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi od 1 do 14 stalnih javnih IP adresa BIZ hosting 150 KM

Ve~eras u BNP-u Zenica

Sa ju~era{nje konferencije za novinare: Zabrana za mla|e od 16 godina

Foto: M. TUNOVI]

Premijera “Ekstremista“
Predstava “Ekstremisti“, ra|ena po tekstu W. Mastrosimonea (New York) u re`iji Roberta Krajinovi}a, ve~eras }e biti premijerno izvedena u Bosanskom narodnom pozori{tu Zenica, i to kao prva na Maloj sceni otkako nosi ime „@arko Mijatovi}“. Nekoliko dana poslije zeni~ke premijere predstava bi trebala do`ivjeti svoju sarajevsku premijeru u Kamernom teatru 55, u sklopu sporazuma o sa ra dnji i raz mje ni pred sta va izme|u ove dvije teatarske ku}e. Glavne uloge tuma~e Sne`ana Vidovi} i Robert Krajinovi}, a u predstavi igraju jo{ Lana Deli} i Merima Lepi}. Glumac i reditelj Robert Krajinovi} je na ju~era{njoj konferenciji za novinare podsjetio na ~injenicu da je 25. novembar odlukom Savjeta UN-a progla{en Danom borbe protiv nasilja nad `enama, te kazao kako je na neki na~in ova predstava “mala posveta toj svjetskoj plemenitoj borbi protiv nasilja svake vrste“. Krajinovi} je kazao i kako bi mu kao umjetniku i ~ovjeku zna~ilo mnogo da “ukoliko jedna osoba koja je `rtva seksualnoga nasilja i nasilja svake druge vrste poslije odgledane predstave smogne snage da slu~aj prijavi nadle`nim institucijama“. Predstava, koja se trenutno igra u nekoliko gradova u svijetu, na neki na~in je `anrovski determinirana kao psiholo{ki triler sa napetim i iznena|uju}im doga|anjima koje prate elementi crnog humora. A zbog eksplicitnih scena nasilja i seksa ova u Zenici je zabranjena za mla|e od 16 godina.
M. DAJI]

netFlat 6 do 6144/512 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi BIZ hosting 55 KM netFlat 10 do 10240/1024 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi BIZ hosting 70 KM netFlat Pro do 1024/256 kbps 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB neograni~eno kori{tenje na fer osnovi od 1 do 14 stalnih javnih IP adresa BIZ hosting 150 KM

Napomena: BH Telecom }e od 1.1.2012. po~eti sa pove}anjem brzina u okviru paketa ADSL, i to etapno i u najkra}em mogu}em roku.

36

OGLASI

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

U skladu sa odredbom ~lana 88. Statuta Javnog preduze}a Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, br: SD-8067/11-19/3.b), ~lana 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 70/07 i 6/10), te ~lana 92. Zakona o upravnom postupku, Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla raspisuje sljede}i

JAVN I OGL AS
za poku{aj sporazumnog prenosa prava vlasni{tvo na nekretninama za koje je utvr|en javni interes za eksproprijaciju I Rje{enjem Op}inskog vije}a Op}ine Tuzla, broj: 01/07-31-2003/10, od 29.9.2011. godine, utvr|eno je da je od javnog interesa izgradnja deponije {ljake i pepela Jezero II, na zemlji{tu u KO Bukinje i KO Tuzla I, a prema Elaboratu eksproprijacija nekretnina odlagali{ta {ljake i pepela Jezero II i da se mo`e pristupiti eksproprijaciji nekretnina neophodnih za izgradnju odlagali{ta. Rje{enjem je utvr|eno da je korisnik eksproprijacije Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla. II Na osnovu ~lana 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH, ispunjeni su uslovi da korisnik eksproprijacije podnese prijedlog za potpunu eksproprijaciju sljede}ih nekretnina: KO TUZLA I 1. k.~. br. 4622/2 „Glo`ik“ {ume 3. kl., 195 m2, upisane u Pl. br. 235, posjednik Banovi} Bone Marijan 1/1, Bukinje br. 67 (stari premjer k.~. br. 2458/35, upisana zk. ul. br. 10 KO Tuzla, vlasn. Banovi} Janje umrlog Ilije sa 1/15 i dr.); k.~. br. 4557/2, „Kr~evina„ {ume 3. kl., 545 m2 i k.~. br. 4557/3 „Kr~evina“, {ume 3. kl., 694 m2, upisane u Pl. br.466, posjed Divkovi} Fabijana Bo`o 1/2, Tuzla Ul. Peje Markovi}a 382 i Divkovi} Fabijana Luka 1/2, Tuzla Oktobarske R. 39 (stari premjer k.~. br. 2455/43 i k.~. br. 2455/25, vlasni{tvo Divkovi} Bo`e Pavle sa 1/4 i dr., upisane zk. ul. br. 7464 KO Tuzla); k.~. br. 4600 „Fatina Bara“ {ume 3. kl., 9.238 m2 i k.~. br. 4601 „Fatina Bara“ njive 6. kl., 3.687 m2, upisane u Pl. br. 474, posjednik Divkovi} Ratka Delfa 1/1, Lipnica Ul. Peje Markovi}a 42, (stari premjer k.~. br. 2458/1., vlasn. Divkovi} Marijana Marijan sa 1/1, u zk. ul. br. 718 KO Tuzla); k.~. br. 4565 „Fatina Bara“, livade 3. kl., 1.275 m2; k.~. br. 4566 „Fatina Bara“ njive 5. kl., 425 m2; k.~. br. 4567/2 „Fatina Bara“ njive 6. kl., 999 m2; k.~. br. 4568/2 „Fatina Bara“ {ume 3. kl., 4.344 m2, upisane u Pl. br. 477, posjednik Divkovi} Luke Mato „Mla|i“ 1/1, Lipnica 39 (stari premjer k.~. br. 2455/22, vlasni{tvo Divkovi} Luke Ivo i dr., sa po 1/3, zk. ul. 3712 KO Tuzla); k.~. br. 4577 „Tori}“ njive 6. kl., 3.711 m2; k.~. br. 4578/2 „Tori}“ {ume 3. kl., 5.944 m2; k.~. br. 4578/3 „Tori}“ {ume 3. kl., 1.910 m2, upisane u Pl. br. 481, posjednik Divkovi} Mate Mijo 1/1, Tuzla, Krtol, Hude~ 15, (stari premjer k.~. br. 2455/32, k.~. br. 2455/33 i k.~. br. 2455/34, vlasn. Aj{e Omerefendi} umrlog Mustafe 1/112 i dr., zk. ul. br. 2358 KO Tuzla); k.~. br. 4571/2 „Put Lipova~a“ prilazni put, 383 m2; k.~. br. 4571/3 „Put Lipova~a“, prilazni put, 434 m2; k.~. br. 6122/2 „Put Lipnica Tuzla“ prilazni put 3.000 m2, upisane u Pl. br. 531, dru{tvena svojina Putevi Tuzla 1/1 (stari premjer k.~. br. 2455/42 i k.~. br. 2455/3,1 zk. ul. br. 2388, vlasni{tvo Smaji} Hajrije n-ti dio, te k.~. br. 2456/2, zk. ul. Iskaz I, KO Tuzla); k.~. br. 6008/2 „Odor“ {ume 2. kl., 336 m2 i k.~. br. 6009/2 „Odor“ njive 7. kl., 2.622 m2, upisane u Pl. br. 534, dru{tvena svojina Op}ina Tuzla, Tuzla 1/1(stari premjer k.~. br. 2469/3, dr`avno vlasni{tvo Op{tenarodna imovina sa 1/1, zk. ul. br. 3554 KO Tuzla); k.~. br. 4597 „Odor“ {ume 3. kl., 6.594 m2, k.~. br. 6007/3 „Rai{ta“ {ume 3. kl., 372 m2; k.~. br. 6007/4 „Rai{ta“ {ume 3. kl., 1.020 m2; upisane u Pl. br. 535, dru{tvena svojina [umsko industrijsko preduze}e Tuzla, Tuzla, sa 1/1 (stari premjer k.~. br. 2455/8, vlasni{tvo Aj{e Omerefendi} umrlog Mustafe 1/112 i dr., zk. ul. br. 2358 KO Tuzla; k.~. br. 2468/9 i k.~. br. 2468/19 dr`avno vlasni{tvo, organ upravljanja Narodni odbor grada Tuzla sa 1/1, zk. ul. br. 6822 KO Tuzla); k.~. br. 6049/2 „Hude~“ ostalo neplodno, {ume, 30 m2; k.~. br. 6085/1 „Dre`nik“ pa{njaci 3. kl., 670 m2; k.~. br. 6085/3 „Dre`nik“ pa{njaci 3. kl., 126 m2; k.~. br. 6085/4 „Dre`nik“ pa{njaci 3. kl., 296 m2; k.~. br. 6108/1 „Dre`nik“ {ume 4. kl., 13.788 m2; k.~. br. 6108/6 „Dre`nik“ {ume 4. kl., 579 m2; k.~. br. 6108/7 „Dre`nik“ {ume 4. kl., 2.939 m2; k.~. br. 6108/11 „Dre`nik“ pa{njaci 3. kl., 145 m2, sve upisane u Pl. br. 537, dru{tvena svojina Rudnici „Kreka“ u Tuzli 1/1 (po starom premjeru k.~. br. 1678/7, vlasni{tvo Banovi} Janjke udt. Miletovi} sa dijelom 25/216 i dr., zk. ul. br. 345 KO Lipnica; k.~. br. 2511/7, k.~. br. 2511/13, k.~. br. 2511/8, zk. ul. Iskaz III KO Tuzla; k.~. br. 2511/1 k.~. br. 2512/1, dr`avno vlasni{tvo u korist Op{tenarodna imovina sa 1/1, zk. ul. br. 1368 KO Tuzla; k.~. br. 2512, k.~. br. 2512/6, k.~. br. 2512/7 i k.~. br. 2511/14 u zk. ul. br. Iskaz III KO Tuzla); ve 6. kl., 1.474 m2; k.~. br. 4589 „Odori“ {ume 2. kl., 886 m2; k.~. br. 4592 „Odori“ pa{njaci 3. kl., 140 m2; k.~. br. 4592 „Odori“ {ume 2. kl., 1.408 m2; k.~. br. 4593 „Odori“ livade 4. kl., 436 m2, sve upisane u Pl. br. 604, posjed \uri} Mije Ivo 1/1, Lipnica D 35 (stari premjer k.~. br. 2458/26, k.~. br. 2458/27, k.~. br. 2458/28, k.~. br. 2458/29 i k.~. br. 2458/30, vlasni{tvo \uri} Mije Ivice sa 1/1, zk. ul. br. 1619 KO Tuzla); 11. k.~. br. 4582/1 „Odori“ njive 6. kl., 1.526 m2, k.~. br. 4582/2 „Odori“ njive 6. kl., 554 m2, k.~. br. 4591 „Odori“ {ume 2. kl., 2.120 m2, Pl. br. 606, posjed \uri} Mije Marko 1/1, Donja Lipnica 55 (stari premjer k.~. br. 2458/2, k.~. br. 2458/44, vlasni{tvo \uri} Mije Ive i dr. sa po 1/3, zk. ul. br. 5718 KO Tuzla); 12. k.~. br. 4585 „Odori“ pa{njaci 3. kl., 631 m2; k.~. br. 4586 „Odori“ {ume 2. kl., 2.466 m2, upisane u Pl. br. 613, posjed \uri} Mije Veno, Donja Lipnica 55, 1/1 (po starom premjeru k.~. br. 2458/25, k.~. br. 2458/24, vlasni{tvo \uri} Mije Veno 1/1, zk. ul. br. 1618 KO Tuzla); 13. k.~. br. 4625 „Dol~i}“, {ume 2. kl., 7.327 m2, Pl. br. 913, posjed Ivelji} Kri`ana Anto 1/1, Bukinje, Krtolije 11, (po starom premjeru k.~. br. 2458/37, vlasni{tvo porodice Ivelji} iz Lipnice sa 1/1, u zk. ul. br. 13 KO Tuzla); 14. k.~. br. 4626/2 „Dol~i}“ {ume 3. kl., 5.344 m2, k.~. br. 6010 „Odor“ {ume 2. kl., 2.485 m2, upisane u Pl. br. 914, posjed Ivelji} Kri`ana Bo{ko, Bukinje, Hude~ 22, 1/1 (stari premjer k.~. br. 2458/36, vlasni{tvo porodice Ivelji} iz Lipnice sa 1/1, zk. ul. br. 13 i k.~. br. 2468/16, zk. ul. br. 6430 KO Tuzla); 15. k.~. br. 4608/1 „Suvat“ njive 6. kl., 1.022 m2, k.~. br. 4608/2 „Suvat“ ku}a 21 m2; k.~. br. 4608/2 „Suvat“ njive 6. kl., 2.418 m2, upisane u Pl. br. 916, posjed Ivelji} Franje Ilija 1/6, Tuzla, Krtolije bb, Ivelji} Franje Tadija 1/6, Tuzla Krtolije 23, Ivelji} Marjana Ljuba 1/6, Bukinje, \uri} Franje Dragica 1/6, Tuzla, ^ori} Franje Nevenka 1/6, Pogorioc i Pavlja{evi} Franje Mara 1/6, Husino (stari premjer k.~. br. 2459/3 i k.~. br. 2459/1, vlasni{tvo porodice Ivelji} iz Lipnice sa 1/1, zk. ul. br. 13 KO Tuzla); 16. k.~. br. 4610/2 „Suvat“ njive 5. kl., 106 m2, upisana u Pl. br. 917, posjed Ivelji} Franje Ilija, Tuzla Krtolije bb, 1/1, (stari premjer k.~. br. 2459/5 vlasni{tvo porodice Ivelji} iz Lipnice sa 1/1, u zk. ul. br. 1483 KO Tuzla); 17. k.~. br. 4630/2 „Suvat“ njive 6. kl., 4.471 m2; k.~. br. 4632 „Suvat“ pa{njaci 3. kl., 240 m2, k.~. br. 4634 „Suvat“ vo}njaci 3. kl., 2.442 m2; k.~. br. 4635 „Odor“ {ume 2. kl., 11.612 m2; k.~. br. 4638 „Odor“ {ume 2. kl., 660 m2; k.~. 4639, „Odor“ Pa{njaci, 3. kl., 4.030 m2; k.~. br. 4640 „Odor“ pa{njaci 3. kl., 7.120 m2, sve upisane u Pl. br. 919, posjed Ivelji} Pere Manda ro|. Kova~evi} 1/1, Tuzla Krtolije 14, (stari premjer k.~. br. 2458/39 i k.~. br. 2458/7, vlasni{tvo Ivelji} Pere uml. Tome sa 7/45 i dr., zk. ul. br. 14 i k.~. br. 2462/2 i k.~. br. 2462/1, zk. ul. br. 6899 KO Tuzla); 18. k.~. br. 4614 „Suvat“ {ume 2. kl., 2.372 m2, k.~. br. 4615 „Suvat“ vo}njaci 4. kl., 1.319 m2; k.~. 6019 „Barica“ {ume 3. kl., 3.903 m2, upisane u Pl. br. 920, posjed Ivelji} Bla{ke Marjan 1/1, Tuzla Krtolije bb, (stari premjer k.~. br. 2458/38 i k.~. br. 2458/40, vlasni{tvo Ivelji} Pere umrl. Tome sa 7/45 i dr., zk. ul. br. 14 i k.~. br. 2468/14, zk. ul. br. 6430 KO Tuzla); 19. k.~. br. 6064 „Liplje“ {ume 3. kl., 700 m2, k.~. br. 6065/1 „Liplje“ {ume 3. kl., 400 m2, k.~. br. 6065/2 „Liplje“ {ume 3. kl., 225 m2, k.~. br. 6066/1 „Liplje“ {ume 4. kl., 4.563 m2, k.~. br. 6066/2 „Liplje“ livade 4. kl., 3.873 m2, k.~. br. 6067/1 „Liplje“ {ume 3. kl., 2.199 m2, k.~. br. 6066/2 „Liplje“ {ume 3. kl., 460 m2, sve upisane u Pl. br. 922, posjed Ivelji} Marka Ferdo, Australija, sa 1/9, Ivelji} Marka [imo, Tuzla Stupine B-6, 1/9, Ivelji} Marka Marjan, Tuzla Pa{abunar 101 da 1/9, Koji} Marka Luca, Njema~ka, sa 2/9, Bo`i} Marka Vera, Njema~ka, sa 1/9, Ivelji} Marka Slobodan, Velenje - Slovenija, sa 1/9, Ivelji} Marka Mijo, Amerika, sa 1/9, Martinovi} Marka Ivka, Tuzla Armije BiH 19, sa 1/9 (stari premjer k.~. br. 1691/2 i 1690/5, upisane u zk. ul. br. 1483 KO Lipnica, vlasni{tvo porodica Ivelji} iz Lipnice sa 1/1, k.~. br. 1691/3 i 1690/17, upisane u zk. ul. br. 13 KO Lipnica, vlasni{tvo porodice Ivelji} iz Lipnice sa 1/1); 20. k.~. br. 4636 „Odor“ pa{njaci 3. kl., 281 m2, k.~. br. 4637 „Odor“ {ume 2. kl., 8.168 m2, upisane u Pl. br. 923, posjed Ivelji} Stjepe Tomka, Ul. Slanac br. 7 Tuzla, sa 1/3 i Ivelji} Matije Mladen, Ul. Bareti}evo 45 Rijeka 2/3 (stari preemjer k.~. br. 248/1 vlasni{tvo Ivelji} Tome Pero sa 7/45 i dr. iz Lipnice sa 1/1, u zk. ul. br. 6899 KO Tuzla); 21. k.~. br. 4594/1 „Odor“ {ume 2. kl., 2.879 m2, k.~. br. 4594/2 „Odor“ {ume 2. kl., 33.311 m2, upisane u Pl. br. 1007, posjed Ivelji} Marjana Niko 2/4, Bukinje Krtolije 25, Me{kovi} Hasana Senija ro|. Kurba{i} 1/4, Tuzla i Ali~i} Saliha Sajda ro|. Kurba{i} 1/4, Tuzla (stari premjer k.~. br. 2458/46 i 2458/14, zk. ul. br. 3156 KO Tuzla, vlasni{tvo Ribi} Ruvejde k}eri Pa{age i dr. sa po 1/3, k.~. br. 2458/47 i k.~. br. 2458/15, zk. ul. br. 4174 KO Tuzla, vlasni{tvo Me{kovi} ro|. Kurba{i} Senije sa 1/1, k.~. br. 2458/13 vlasni{tvo Ivelji} Marijana Niko sa 1/1, zk. ul. br. 3963 KO Tuzla); 22. k.~. br. 4570/1 „Lipova~a“ {ume 3. kl., 3.085 m2, k.~. br. 4570/2 „Lipova~a“ {ume 3. kl., 2.541 m2 upisane u Pl. br.1014, posjed ^avali} Pa{age [evala, Bukinje, P. \urina 168, sa 1/6, D`ambi} Pa{age Zumreta, Tuzla Rudarska 74, sa 1/6, Jogun~i} Pa{age Osman, Tuzla P. Markovi}a 36, sa 1/6, Jogun~i} Pa{age [evkija, Tuzla P. Kosori}a 6 sa 1/6, Jogun~i} Pa{age Nevzeta, Tuzla P. Kosori}a 6, sa 1/6 i Mu{i} Pa{age Rifa, Tuzla V. Luki}a 12 sa 1/6 (stari premjer k.~. br. 2455/41 i k.~. br. 2455/28, vlasni{tvo Smaji} Hajrije umrl. Ahmeta sa n-tim dijelom i dr., zk. ul. br. 2388 KO Tuzla); 23. k.~. br. 4583/1 „Odor“ {ume 2. kl., 759 m2, k.~. br. 4583/2 „Odor“ {ume 2. kl., 60 m2, k.~. br. 4584/1 „Odor“ njive 6. kl., 662 m2, k.~. br. 4584/2 „Odor“ njive 6. kl., 418 m2, k.~. br. 4590 „Odor“ {ume 2. kl., 1.884 m2, upisane u Pl. br.1021, posjed Josi} Mije Ivka ro|. \uri} 1/1, Lipnica, Donja Lipnica bb, (stari premjer k.~. br. 2458/42, k.~. br. 2458/43 i k.~. br. 2458/4, vlasni{tvo \uri} Mije Ive i dr. sa po 1/3, zk. ul. br. 5718 KO Tuzla); 24. k.~. br. 4595 „Fatina Bara“, njive 6. kl., 4.992 m2, k.~. br. 4596 „Fatina Bara“ {ume 3. kl., 13.233 m2 upisane u Pl. br. 1295, posjednik Marjanovi} Ilije Grga 1/1, Tuzla Slatina 11, (stari premjer k.~. br. 2457 i k.~. br. 2458/3 vlasni{tvo Marjanovi} Ilije Grga sa 1/2 i dr., zk. ul. br. 6121 KO Tuzla); 25. k.~. br. 6013 „Barica“ njive 5. kl., 3.014 m2; k.~. br. 6013 „Barica“ njive 6. kl., 811 m2; k.~. br. 6014 „Barica“ pa{njaci 3. kl., 770 m2; k.~. br. 6015/2 „Odor“ njive 6. kl., 4.590 m2; k.~. br. 6016/1 „Odor“ {ume 3. kl., 24.029 m2; k.~. br. 6016/2 „Odor“ {ume 3. kl., 23 m2; k.~. br. 6016/4 „Odor“ pa{njaci 3. kl., 11m2; k.~. br. 6017 „Odor Kr~evina“ njive 6. kl., 3.542 m2; k.~. br. 6018 „Kr~evina“ mo~vara-bara 350 m2, upisane u Pl. br. 1343, posjednik Mitrovi} Ive Ilija 1/1, Bukinje 6, (stari premjer k.~. br. 2463 vlasni{tvo Ivelji} Ive Ilija sa 1/1, zk. ul. br. 3274 KO Tuzla; k.~. br. 2468/3 vlasni{tvo Ivelji} ro|. Jele~evi} Jele sa 5/17 i dr., zk. ul. br. 5539 KO Tuzla; k.~. br. 2468/2 vlasni{tvo Ivelji} Ive Ilija sa 3/23 i dr., zk. ul. br. 6430 KO Tuzla; k.~. br. 2468/16, vlasni{tvo Ivelji} ro|. Jele~evi} Jele 5/17 i dr., zk. ul. br. 5539 KO Tuzla; k.~. br. 2468/6, k.~. br. 2468/10 i k.~. br. 2468/21 vlasni{tvo Suljevi} ro|. Vasi} Zagorke sa 3/4 i dr., zk. ul. br. 6822 KO Tuzla; k.~. br. 2468/17 i k.~. 2468/18 vlasni{tvo Mitrovi} Ivana sina Stjepana 1/1, zk. ul. br. 1770 KO Tuzla); 26. k.~. br. 6011 „Ku}i{te“ pa{njaci 3. kl., 240 m2; k.~. br. 6012 „Ku}i{te“ vo}njaci 3. kl., 488 m2; k.~. br. 6012 „Ku}i{te“ pa{njaci 3. kl., 272 m2, sve upisane u Pl. br. 1344, posjed Mitrovi} Ilije Stjepan 1/1, Tuzla, Krtolije, Hude~ 61(stari premjer: k.~. br. 2468/20, vlasni{tvo Ivelji} Ive Ilija 3/23 i dr., zk. ul. br. 6430 KO Tuzla; k.~. br. 2468/7, vlasni{tvo Ivelji} Ive Ilija 3/23 i dr., zk. ul. br. 3120 KO Tuza); 27. k.~. br. 4556/1 „Lipova~a“ {ume 3. kl., 5.127 m2; k.~. br. 4556/2 „Lipova~a“ {ume 3. kl., 2.534 m2, upisane u Pl. br. 1435, posjed Mujezinovi} Mehmeda Kadira 1/1, Tuzla, Skojevska 11, stan 34 (stari premjer k.~. br. 2455/37 i 2455/26, vlasni{tvo Smaji} Kadire umrl. Ahmeta sa n-tim dijelom i dr., zk. ul. br. 2388 KO Tuzla); 28. k.~. br. 4575 „Lipova~a“ mo~vara-bara, 655 m2; k.~. br. 4576/1 „Lipova~a“ {ume 3. kl., 2.189 m2; k.~. br. 4576/2 „Lipova~a“ {ume 3. kl., 3.173 m2, upisane u Pl. br. 1723, posjed Ribi} Mehmeda Vahid 1/2, Tuzla, R.Viki}a 8 i Ribi} Mehmeda Muhamed 1/2, Tuzla R.Viki}a 8 (stari premjer k.~. br. 2455/29, k.~. br. 2455/38 i k.~. br. 2455/39, vlasni{tvo Smaji} Kadire umrl. Ahmeta sa n-tim dijelom i dr., zk. ul. br. 2388 KO Tuzla); 29. k.~. br. 4574/2 „Lipova~a“ {ume 3. kl., 280 m2, upisana u Pl. br.1732, posjed Ribi} Osmana Raif, Tuzla, 1/1 (stari premjer k.~. br. 2455/30, vlasni{tvo Smaji} Kadire umrl. Ahmeta sa n-tim dijelom i dr., zk. ul. br. 2388 KO Tuzla); 30. k.~. br. 6035 „Kraki}a Stranik“ {ume 3. kl., 2.875 m2; k.~. br. 6036 „Kraki}a Stranik“ pa{njaci 3. kl., 1.148 m2; k.~. br. 6037 „Kraki}a Stranik“ livade 4. kl., 10.525 m2; k.~. br. 6038 „Kraki}a Stranik“ {ume 3. kl., 620 m2, upisane u Pl. br. 2129, posjed Zovko Mate Ivan 1/1, Tuzla (stari premjer k.~. br. 2511/9, Op{tenarodna imovina sa 1/1 zk. ul. br. 1368 KO Tuzla; k.~. br. 1671/1 i k.~. br. 1670, vlasni{tvo Zovko Mate Ivan 1/1, zk. ul. br. 769 KO Lipnica); 31. k.~. br. 4623 „Blo`ik“ {ume 3. kl., 5.136 m2, upisana u Pl. br.4593, posjed Todi} Vida Ru`a 1/1, Bukinje, 21. decembar 79 (stari premjer k.~. br. 2458/18, vlasni{tva na nekretninama u korist Banovi} Ilije Janja 1/15 i dr. zk. ul. br. 6618 KO Tuzla);

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. k.~. br. 4587 „Odori“ njive 6. kl., 921 m2; k.~. br. 4588 „Odori“ nji-

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.
32. k.~. br. 4569 „Fatina Bara“ {ume 3. kl., 2.365 m2, upisana u Pl. br. 2212, posjednik Tomi} Ivice Danica, ro|. Divkovi}, Donja Lipnica 35, 1/1 (stari premjer k.~. br. 2455/21 vlasni{tvo Divkovi} Luke Ivo 1/3 i dr., u zk. ul. br. 3712 KO Tuzla); 33. k.~. br. 4560/3 „Fatina Bara“ {ume 3. kl., 811 m2; k.~. br. 4563/3 „Fatina Bara“ njive 6. kl., 2.932 m2; k.~. br. 4564 „Fatina Bara“ livade 3. kl., 1.275 m2, upisane u Pl. br. 2213, posjednik Divkovi} Ive Kata 1/1, ro|. Divkovi}, Hude~ 15 (stari premjer: k.~. br. 2455/23 vlasni{tvo Divkovi} Luke Ive 1/3 i dr., u zk. ul. br. 3712 KO Tuzla; k.~. br. 2455/24 vlasni{va Divkovi} Bo`e Pavle 1/2 i dr., zk. ul. br. 7464 KO Tuzla); 34. k.~. br. 6033 „Hude~“ {ume 3. kl., 7.930 m2, Pl. br. 2304, posjednik Jaganjac Berke Admir, 1/1 (stari premjer k.~. br. 1669/2, vlasni{tvo Suljetovi} Almasa udt. Ja{arevi} sa 1/2 i Jaganjac Admir, sin Berke, sa 1/2, u zk. ul. br. 1265 KO Lipnica i k.~. br. 2511/10, vlasn. Op{tenarodna imovina 1/1, zk. ul. br. 1368 KO Tuzla); 35. k.~. br. 6034 „Hude~“ livade 4. kl., 6.075 m2 Pl. br. 2305, posjednik Ja{arevi} ro|. Suljetovi} Almasa 1/1, Tuzla, Ir~eva (stari premjer: k.~. br. 1669/1, vlasni{tvo Suljetovi} Almasa udt. Ja{arevi} sa 1/2 i Jaganjac Admir. sin Berke. sa 1/2, u zk. ul. br. 1265 KO Lipnica); 36. k.~. br. 6025/1 „Pijakovice“ {ume 3. kl., 14.514 m2; k.~. br. 6025/2 „Pijakovice“ {ume 3. kl., 310 m2; k.~. br. 6025/3 „Pijakovice“ pa{njaci 3. kl., 238 m2; k.~. br. 6025/4 „Pijakovice“ pa{njaci 3. kl., 1.913 m2, upisane u Pl. br. 2574, posjednik Malki} Ibrahima Ha{im 1/1, Plane, [i}i 4 (stari premjer k.~. br. 1665/2, vlasni{tvo Malki} Ibrahima Ha{im sa 1/1, zk. ul. br. 723 KO Lipnica; k.~. br. 511/4, Op{tenarodna imovina 1/1, zk. ul. br. 1368 KO Tuzla; k.~. br. 1665/12 i k.~. br. 1665/10, vlasni{tvo Malki} Ibrahima Ha{im sa 1/1, zk. ul. br. 723 KO Lipnica i k.~. br. 2511, vlasn. Op{tenarodna imovina 1/1, zk. ul. br. 1368 KO Tuzla); 37. k.~. br. 4611/2 „Odor“ pa{njaci 3. kl., 568 m2; k.~. br. 4612 „Odor“ {ume 2. kl., 20.826 m2; k.~. br. 4613 „Odor“ pa{njaci 3. kl., 1.839 m2, upisane u Pl. br. 2610, posjednik Ivelji} Pere Tomo 3/10, Bukinje, Krtolije 13, Rajkovi} Pere Zrinka ro|. Ivelji} 2/10, Bukinje bb, Kaji} [ime Pejo 2/10, Bukinje, Kolona bb i Ivelji} Josipa Mirko 3/10 Bukinje (stari premjer k.~. br. 2458/41 i k.~. 2458/21 vlasni{tvo Ivelji} Pere umrl. Tome sa 7/45 i dr., u zk. ul. br. 14; k.~. br. 2458/22, vlasn. ]ilimkovi} ud. Bajramovi} Ai{e sa 1/1, u zk. ul. br. 4131 KO Tuzla); 38. k.~. br. 4645 „Odor“ {ume 2. kl., 1.188 m2; k.~. br. 4646 „Odor“ livade 4. kl., 3.599 m2; k.~. br. 4647 „Odor“ {ume 2. kl., 1.685 m2, upisane u Pl. br. 2611, posjednik Ivelji} Pere Tomo 1/2, Bukinje, Krtolije 13 i Ivelji} Josipa Mirko 1/2, Bukinje (stari premjer: k.~. br. 2460/7, k.~. 2460/1 i k.~. br. 2461/2, vlasni{tvo Ivelji} Tome Pere sa 7/45 i dr., u zk. ul. br. 6366 KO Tuzla); 39. k.~. br. 4553/2 „Odor“ {ume 3. kl., 2.390 m2; k.~. br. 4553/3 „Odor“ {ume 3. kl., 2.192 m2, upisane u Pl. br. 2849, dru{tvena svojina korisnici Muharemagi} Husseina Senija Mand`i}, Tuzla, Tu{anj 251, 36/216, mand`i} Ze}ija, Tuzla, Dragodol 41, 9/216, Mand`i} Salke Ahmet, Sarajevo, Mar{ala Tita 52, 9/216, Omer~i} Salke Almasa, Tuzla, Slatina K-16/2, 9/216, Mand`i} Salke [efik Tuzla, Tu{anj 55, 9/216, Op{tinski odbor saveza boraca Tuzla 72/216, Mujagi} Omera [evko, Bijeljina, Vojvo|anska, 4/216, Mujagi} [evke Ismet, Sarajevo, Ivana Krdelja 0, 4/216, Mujagi} [evke Enes, Bijeljina, Kruz Ive bb, 4/216, Arnaut Pevke Selveta, Sarajevo, Hajduk Veljko 10, 4/216, Be}arevi} [evke Aj{a, Bijeljina JNA bb 4/216, Bud`uk [evke Esma, Bijeljina, JNA bb 4/216, Ke~o [evke Zekija, Sarajevo, Pa{e Sokolovi} B 4/216, Selimovi} [evke Safija, Bijeljina, Dr. Kecmanovi} 44, 4/216, Azabagi} Faik, Tuzla 12/216, Azabagi} Amira ud. ]ehaji}, Tuzla 12/216, Azabagi} Said, Tuzla 12/216 i Mujagi} Mineta ro|. Salihovi} Tuzla Ul. 18. hrvatske brigade 5, 4/216 (stari premjer k.~. br. 2455/27, k.~. br. 2455/40, vlasni{tvo Smaji} Hajrije umrlog Ahmeta sa n-tim dijelom i dr. u zk. ul. br. 2388 KO Tuzla); 40. k.~. br. 4598 „Fatina Bara“ livade 4. kl., 882 m2; k.~. br. 4599 „Fatina Bara“ {ume 3. kl., 9.284 m2, upisane u Pl. br. 4454, posjednik Skaramuca Marijana Tomka 1/4, Tuzla, Divkovi} Marijana Ivo 1/4, Tuzla, Ivkovi} Marijana Spomenka 1/4, Tuzla i Divkovi} Nike Ljubi{a 1/4 (stari premjer k.~. br. 2455/20, vlasni{tvo Divkovi} Luke Ivo 1/3 i dr., zk. ul. br. 3712 KO Tuzla; k.~. br. 2458/48, vlasni{tvo Divkovi} Marijana Marijan 1/1, zk. ul. br. 718 KO Tuzla); KO Lipnica; k.~. br. 1628/1, k.~. br. 1644/1 i k.~. br. 1628/2, svojina Banovi} Ilije Bo`o 1/1, zk. ul. br. 1272 KO Lipnica); 45. k.~. br. 1388/2 „Slo`ik“ {ume 3. kl., 1.094 m2, upisana u Pl. br. 17, posjednik Banovi} Bo`e Marjan, Bukinje 67, 1/1 (stari premjer ozna~ena kao k.~. br. 1662/3, vlasni{tvo Ivelji} Nike umrl. Marjana, 9/200 i dr., zk. ul. 281 KO Lipnica); 46. k.~. br. 1456 „Crvenjak“ {ume 4. kl., 560 m2; k.~. br. 1457/1 „Crvenjak“ livade 4. kl., 8.310 m2, upisana Pl. br. 862, posjednik Banovi} Vida Marko 1/1, Bukinje, 21. decembra 75 (stari premjer k.~. br. 1644/2, k.~. br. 1645/4, svojina Banovi} (Marko) Bla{ko, 1/5 i dr., u zk. ul. br. 995 KO Lipnica); 47. k.~. br. 1458 „Crvenjak“ vo}njaci 3. kl., 470 m2, k.~. br. 1459 „Crvenjak“ njive 6. kl., 820 m2, upisane Pl. br. 861, posjednik Banovi} Vida [imo 1/1, Bukinje, 21. decembra 73 (stari premjer k.~. br. 1629/1 i k.~. br. 1629/2 vlasni{tvo Banovi} Marka Bla{ko 1/5 i dr., zk. ul. br. 995 KO Lipnica); 48. k.~. br. 1754 „Kova~evac, vo}njaci 2. kl., 7.301 m2, upisana u Pl. br. 103, posjednik Divkovi} Joze Ivo 1/1, Bukinje 1 (stari premjer: k.~. br. 1563/2 vlasni{tvo Divkovi} Ivo, Jozin iz Hude~a, 1/4 i dr., zk. ul. br. 286 KO Lipnica); 49. k.~. br. 1414/1 „Mari} njiva“ {ume 2. kl., 1.724 m2; k.~. br. 1415, „Mari} njiva“ livade 3. kl., 4.661 m2, upisane u Pl. br. 124, posjednik Divkovi} Ilije Marko 1/2, Bukinje 32 i Divkovi} Ilije Stjepan 1/2, Husino, Bukinje (stari premjer: k.~. br. 1648/21, k.~. br. 1647/1 i br. 1647/4, vlasni{tvo Divkovi} Sjepe Ilija 1/4 i dr., zk. ul. br. 1566 KO Lipnica); 50. k.~. br. 1482 „Palu~ak“ pa{njaci 3. kl., 5.509 m2; k.~. br. 1483 „Palu~ak“ pa{njaci 3. kl., 3.498 m2; k.~. br. 1484 „Palu~ak“ vo}njaci 3. kl., 1.209 m2; k.~. br. 1485 „Strana“ njive 6. kl., 5.079 m2; k.~. br. 1486 „Strana“ livade 4. kl., 420 m2, upisane u Pl. br. 137, posjednik Divkovi} Marijana Milorad 1/1, Bukinje bb (stari premjer: k.~. br. 1640/2, vlasni{tvo Divkovi} Nike sina Bo`e, 1/3 i dr., zk. ul. br. 551 KO Lipnica; k.~. br. 1642/1, vlasni{tvo Divkovi} Bo`e maloumni Niko 5/36 i dr., zk. ul. br. 901 KO Lipnica; k.~. br. 1641, k.~. br. 1634, vlasni{tvo Divkovi} Nike, sina Bo`e, 1/3 i dr., u zk. ul br. 9 KO Lipnica; k.~. br. 1635/1, vlasni{tvo Divkovi} Nike, sina Bo`e, 1/3 i dr. zk. ul. br. 551 KO Lipnica); 51. k.~. br. 1646 „Duga njiva“ vo}njaci 2. kl., 1.596 m2; k.~. br. 1647 „Brdo“ njive 6. kl., 4.401 m2, upisane u Pl. br. 139, posjed Divkovi} Mije Nikola 1/1, Bukinje 19 (stari premjer k.~. br. 1625/1, vlasni{tvo Serafine udove iza Ivelji} Ilije iz Hude~a, 1/16 i dr., zk. ul. br. 16 KO Lipnica, k.~. br. 1626/1, vlasni{tvo Ivelji} Ilije Ivka, udova Crvenkovi}, preudato Lovri}, 1/3 i dr., upisana u zk. ul. br. 656 KO Lipnica); 52. k.~. br. 1390 „Krtolije“ prilazni put 407 m2; k.~. br. 1393/2 „Krtolije“ prilazni put, 1.325 m2; k.~. br. 1441 „Hude~“ prilazni put, 1826 m2; k.~. br. 2210/3 „Krtolije“ prilazni put, 3.303 m2, upisane u Pl. br. 175, dru{tvena svojina Putevi Tuzla 1/1 (stari premjer k.~. br. 1648/17, k.~. br. 1662/4 i k.~. br. 1645/7, vlasni{tvo Banovi} Janje udato Miletovi}, 25/216 i dr., zk. ul. br. 345 KO Lipnica; k.~. br. 2538/31 i k.~. br. 2538/3, zk. ul. br. Iskaz IV; k.~. br. 1308/19, zk. ul. Iskaz I KO Lipnica); 53. k.~. br. 1418/2 „Hude~“ pa{njaci 3. kl., 1.245 m2; k.~. br. 1665 „Hude~“ pa{njaci 3. kl., 630 m2, upisane u Pl. br. 177, dru{tvena svojina Op}ina Tuzla Tuzla 1/1 (stari premjer k.~. br. 1561/5 i k.~. br. 1561/17, uknji`eno kao Op{tenarodna imovina 1/1, zk. ul. br. 332 KO Lipnica); 54. k.~. br. 1419 „Hude~“ {ume 4. kl., 1.000 m2; k.~. br. 1420/1 „Hude~“ njive 6. kl., 6.641 m2; k.~. br. 1420/2 „Hude~“ njive 6. kl., 3.136 m2; k.~. br. 1475/1 „Crvenu{a“ njive 6. kl., 2.002 m2; k.~. br. 1475/2 „Crvenu{a“ njive 6. kl., 1.209 m2; k.~. br. 1475/3 „Put“ njive 6. kl., 1.199 m2; k.~. br. 1476 „Crvenu{a“ vo}njaci 3. kl., 511 m2; k.~. br. 1477/1 „Crvenu{a“ livade 3. kl., 5.581 m2; k.~. br. 1477/1 „Crvenu{a“ livade 4. kl., 1.704 m2; k.~. br. 1477/2 „Put“ livade 3. kl., 929 m2; k.~. br. 1478 „Crvenu{a“ njive 5. kl., 811 m2; k.~. br. 1479/1 „Crvenu{a“ njive 4. kl., 2.363 m2; k.~. br. 1479/1 „Crvenu{a“ njive 5. kl., 2610 m2; k.~. br. 1479/2 „Put“ njive 5. kl., 73 m2; k.~. br. 1480/2 „Put“ {ume 3. kl., 100 m2; k.~. br. 1531 „Prijeka rijeka“ njive 4. kl., 488 m2, k.~. br. 1533/2 „Prijeka rijeka“ njive 4. kl., 379 m2, k.~. br. 1539 „Prijeka rijeka“ ku}a, 10 m2; k.~. br. 1539 „Prijeka rijeka“ pa{njaci 3. kl., 1.173 m2, sve upisane u Pl. br. 182, dru{tvena svojina Rudnici „Kreka“ u Tuzli d.o.o, Tuzla 1/1 (stari premjer k.~. br. 1564/1 i k.~. br. 1564/3, zk. ul. br. Iskaz III KO Lipnica; k.~. br. 1687/2, k.~. br. 687/10, k.~. br. 1687/11, k.~. br. 1687/5, k.~. br. 1687/1, k.~. br. 1687/9, k.~. br. 1687/8, k.~. br. 1687/4, k.~. br. 1687/12 i k.~. br. 1688/2, vlasni{tvo Banovi} Mare ro|. Brki} iz Hude~a, 1/3 i dr., u zk. ul. br. 19 KO Lipnica; k.~. br. 1686/18 i k.~. br. 1686/11, Iskaz III KO Lipnica i k.~. br. 1698/6 uknji`eno kao Op{tenarodna imovina sa 1/1, organ upravljanja Rudnik lignita Kreka, Bukinje, Pura~i} u Kreki, u zk. ul. br. 1049 KO Lipnica); 55. k.~. br. 1289 „Gaj“ njive 5. kl., 382 m2, k.~. br. 1290/2 „Gaj“ ku}a, 16 m2; k.~. br. 1290/2 „Gaj“ dvori{te 500 m2; k.~. br. 1290/2 „Gaj“ vo}njaci 2. kl., 686 m2; k.~. br. 1291/2 „Gaj“ livade 3. kl., 1.782 m2, upisane u Pl. br. 215, posjednik Grbi} Ilije Bo`o, Bukinje, Krtolije 18, 1/1 (stari premjer k.~. br. 1658/2, vlasni{tvo Ivelji} Ru`e ro|. Banovi} 3/16 i dr., zk. ul. br. 18 KO Lipnica i k.~. br. 1659 zk. ul. Iskaz I KO Lipnica); 56. k.~. br. 1421 „Huse~“ njive 6. kl., 10.536 m2; k.~. br. 1422 „Huse~“ {ume 4. kl., 1.038 m2, upisane u Pl. br. 217, posjednik Had`isadikovi} Mehmeda Nafija 1/1, Tuzla 52 (stari premjer k.~. br. 1646, vlasni{tvo Azabagi} (Muharembeg) Hanumica, 2/21 i dr., zk. ul. br. 1329 KO Lipnica);

OGLASI

37

57. k.~. br. 1403 „Glo`ici“ livade 4. kl., 4.244 m2, upisana Pl. br. 227, posjednik Ivelji} Marijana Bo{ko, Tuzla, Hude~ 16, 1/1 (stari premjer k.~. br. 1651/3, vlasni{tvo porodice Ivelji} 1/1, zk. ul. br. 13 KO Lipnica i k.~. br. 1659 zk. ul. Iskaz I KO Lipnica); 58. k.~. br. 1432/2 „Potok“ {ume 2. kl., 145 m2, upisana u Pl. br. 232, posjednici Ivelji} Franje Ilija 1/6, Tuzla, Krtolije bb, Ivelji} Franje Tadija 1/6, Tuzla, Krtolije 23, Ivelji} Marjana Ljuba 1/6, Bukinje, \uri} Franje Dragica 1/6, Tuzla, ^ori} Franje Nevenka 1/6, Pogorioc i Pavlja{evi} Franje Mara 1/6, Husino (stari premjer k.~. br. 1648/22, vlasni{tvo [imi} Marjana Bla{ko, 1/4 i dr., zk. ul. br. 237 KO Lipnica); 59. k.~. br. 1652 „Brdo“ njive 6. kl., 2.006 m2, upisana u Pl. br. 303, posjed Josipovi} Tome Anto 1/1, Bukinje, Hude~ 28 (po starom premjeru k.~. br. 1626/2, vlasni{tvo Josipovi} Ive Ilija, 1/3 i dr., zk. ul. br. 376 KO Lipnica); 60. k.~. br. 1653 „Brdo“ njive 5. kl., 2.571 m2, upisana u Pl. br. 305 posjednik Josipovi} Tome Bo`o 1/1, Bukinje, Hude~ 28B (stari premjer k.~. br. 1626/4, vlasni{tvo Josipovi} Ive Ilija, 1/3 i dr., zk. ul. br. 376 KO Lipnica); 61. k.~. br. 1408 „Glo`ici“ livade 3. kl., 1.857 m2, upisana u Pl. br. 391, posjednik Mitrovi} Ive Bla{ko 1/1, Bukinje 25 (stari premjer k.~. br. 1650/8, vlasni{tvo Mitrovi} Ivana Ilija 1/2 i Mitrovi} Ivan Bla{ko 1/2, zk. ul. br. 1279 KO Lipnica); 62. k.~. br. 1394/1 „Bara“ livade 3. kl., 5.458 m2; k.~. br. 1394/2 „Bara“ njive 5. kl., 3.598 m2; k.~. br. 1407 „Glo`ici“ njive 5. kl., 1.620 m2, upisane u Pl. br. 392, posjednik Mitrovi} Ive Bla{ko 1/1, Bukinje 25 (po starom premjeru k.~. br. 2464 i 2465, vlasni{tvo Mitrovi} Stjepana Ivan 1/1, zk. ul. br. 1779 KO Tuzla i k.~. br. 1650/9 vlasni{tvo Mitrovi} Ive Ilija 1/2 i Mitrovi} Ive Bla{ko 1/2, zk. ul. br. 912 KO Lipnica); 63. k.~. br. 1427 „Mari} {uma “ {ume 3. kl., 5.831 m2, upisana u Pl. br. 852, posjednik [imi} Filipa Marko 1/1, Tuzla (stari premjer k.~. br. 1648/4 vlasni{tvo [imi} Ilija umrlog Filipa 160/384, zk. ul. br. 11 KO Lipnica); 64. k.~. br. 1400/2 „Gla`ik“ {ume 3. kl., 4.135 m2; k.~. br. 1401/2 „Gla`ik“ njive 3. kl., 12.486 m2; k.~. br. 1432/1 „Mari} kosa“ {ume 2. kl., 4.840 m2, upisane u Pl. br. 475, posjednik Divkovi} Peje Ljuba r. [imi} 1/20, Rapa~e, [imi} Peje Ana 1/20, Rapa~e, [imi} Peje Dragica 1/20, Rapa~e, Kne`evi} Peje Zdenka r. [imi} 1/20, Rapa~e i [imi} Luke Radojka 1/20, Tuzla, Fra Bla`a Josi}a 191 (po starom premjeru k.~. br. 1652/3 i k.~. br. 1652/4 vlasni{tvo [imi} Filipa Ilija 1/6 i dr., u zk. ul. br. 371 KO Lipnica i k.~. br. 1648/11 vlasni{tvo [imi} Marjana Bla{ko, 1/4, zk. ul. br. 237 KO Lipnica); 65. k.~. br. 1412/1 „Mari} {uma “ {ume 2. kl., 1.945 m2; k.~. br. 1413/1 „Doli} “ {ume 3. kl., 453 m2, upisane u Pl. br. 744, posjednik Divkovi} Filipa Anto 4/8, Bukinje, B.Josi}a 7, Divkovi} Rudolfa Nevenka 1/8, Bukinje, Divkovi} Rudolfa Zvonko 1/8, Bukinje, Divkovi} Rudolfa Dragica 1/8, Bukinje, Divkovi} Rudolfa Zoran 1/8, Bukinje (po starom premjeru k.~. br. 1648/2 i k.~. br. 1649/1, vlasni{tvo Divkovi} Stjepe Ilija 1/4 i dr., zk. ul. br. 1566 KO Lipnica), 66. k.~. br. 1462 „Travnjak “ vo}njaci 3. kl., 1.431 m2, upisana u Pl. br. 752, posjednik Banovi} Ratka Anto 1/1, Bukinje, K. Bjeleti}a 84 (stari premjer k.~. br. 1630/2 vlasni{tvo Banovi} Mara ro|. Brki} 1/3 i dr., zk. ul. br. 19 KO Lipnica); 67. k.~. br. 1463 „Travnjak“ livade 5. kl., 4.322 m2, k.~. br. 1464 „Travnjak“ vo}njaci 4. kl., 2.381 m2, Pl. br. 753, posjednik Banovi} Ratka Rade 1/1, Bukinje, K. Bjeleti}a 86 (stari premjer: k.~. br. 1627/1, k.~. br. 1633/1 i k.~. br. 1630/1 vlasni{tvo Banovi} Mara ro|. Brki} 1/3 i dr., zk. ul. br. 19 KO Lipnica); 68. k.~. br. 1661 „Kr~evina “ njive 5. kl., 4.470 m2, k.~. br. 1661 „Kr~evina“ njive 6. kl., 9.495 m2, Pl. br. 754, posjednici Banovi} Ratka Anto 1/2, Bukinje, K. Bjeleti}a 84, Banovi} Ratka Rade 1/2, Bukinje, K. Bjeleti}a 86, 2 (stari premjer k.~. br. 1565/1 i k.~. br. 1565/4/1, vlasni{tvo Banovi} Mara ro|. Brki} 1/3 i dr., zk. ul. br. 19 KO Lipnica). III U skladu sa odredbom ~lana 23. stav 1. Zakona o eksproprijaciji, korisnik eksproprijacije poziva vlasnike gore navedenih nekretnina, kao i sva druga lica koja imaju na zakonu zasnovan interes, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, jave na broj: 035/305-202 i 035/305-203, kako bi se sa zainteresovanim vlasnicima ugovorili termini sastanaka na kojima bi se poku{alo sporazumno rije{iti pitanje prenosa prava vlasni{tvo na nekretninama, prije podno{enja prijedloga za eksproprijaciju istih. Vlasnici trebaju sa sobom donijeti zemlji{noknji`nu dokumetaciju, izvode iz posjedovnih listova, odnosno svu drugu dokumentaciju kojom raspola`u, a kojom dokazuju svoja na zakonu zasnovana prava na navedenim nekretninama. Ukoliko se vlasnici navedenih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat }e se da nisu zainteresovani za sporazumno rje{avanje stjecanja prava vlasni{tvo na nekretninama. Eksproprijacija nekretnina vlasnika: - s kojima se ne postigne sporazum o prenosu prava vlasni{tvo na nekretninama; - na ~ijim nekretninama ne postoji slaganje zemlji{noknji`nog i fakti~kog stanja; - koji se u ostavljenom roku ne jave na oglas; vr{i}e se redovnim postupkom eksproprijacije propisanim Zakonom o eksproprijaciji FBiH, pred op{tinskim organom uprave, a po prijedlogu korisnika eksproprijacije.

KO BUKINJE 41. k.~. br. 1468 „Ba{}a“ vo}njaci 4. kl., 4.202 m2; k.~. br. 1654 „Kr~evine“, njive 5. kl., 5.257 m2, upisane u Pl. br. 7, posjed Banovi} Marka Bono 1/1, Bukinje, Hude~ (stari premjer k.~. br. 1642/2 i k.~. br. 1565/2, vlasni{tvo Banovi} Marka Bono 1/1, zk. ul. br. 818 KO Lipnica); 42. k.~. br. 1465 „Ba{}a“ livade 4. kl., 790 m2; k.~. br. 1466 „Ba{~a“ njive 6. kl., 680 m2; k.~. br. 1467 „Ba{~a“ vo}njaci 4. kl., 2.601 m2, upisane u Pl. br. 11, posjednik Banovi} Ive Marko 1/1, Bukinje (stari premjer k.~. br. 1633/2, k.~. br. 1631 i k.~. br. 1632/1, vlasni{tvo Banovi} Marka Ivo 1/1, zk. ul. br. 721 KO Lipnica); 43. k.~. br. 1389/1 „Glo`ik“ {ume 3. kl., 9.353 m2; k.~. br. 1444/2 „Njiva voda“ njive 6. kl., 5.265 m2, upisane u Pl. br. 12, posjednik Banovi} Franje Janjka 1/1, Bukinje (po starom premjeru: k.~. br. 1648/15, k.~. br. 1682/3, vlasni{tvo Banovi} Janje udato Miletovi} 25/216 i dr., zk. ul. br. 345 KO Lipnica; k.~. 1679/9, vlasni{tvo Banovi} (Jozo) mldb. Ivo, 1/3 i dr., upisana u zk. ul. 1308 KO Lipnica); 44. k.~. br. 1460 „Crvenjak“ livade 4. kl., 6.443 m2; k.~. br. 1461 „Crvenjak“ vo}njaci 4. kl., 1.561 m2, upisane u Pl. br. 15 KO posjednik Banovi} Bo`e Mara 1/1, Bukinje, Hude~, (stari premjer k.~. br. 1627/2 vlasni{tvo Banovi} Mare ro|. Brki} 1/3 i dr., zk. ul. br. 19

38

POMO] U KU]I

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Bolest savremenog `ivljenja u velikom porastu

Stanje jetre i u krvnoj slici
Poslije ultrazvu~nog pregleda ljekar ne mo`e biti siguran, pa je potrebno snimanje skenerom i magnetnom rezonancom
Gojaznost mo`e da uka`e na takozvanu masnu jetru. Ta bolest savremenog `ivljenja u velikom je porastu. Zato u okviru ispitivanja krvi treba obavezno provjeriti i masno}e (holesterol i trigliceride). Masna jetra uspje{no se lije~i, ali ako se zapusti, mo`e da se razvije u cirozu. Ultrazvuk je, tako|er, obavezan. On upotpunjuje sliku o stanju ovog organa. Ako se vidi svijetla, bijela jetra, a pacijent u krvi ima transaminaze, dijagnosticira se masna jetra, odnosno poreme}aj u metabolizmu masti i {e}era. Ponekad poslije ultrazvu~nog pregleda ljekar ne mo`e biti siguran, pa je potrebno uraditi snimanje skenerom i magnetnom rezonancom. De{ava se da je neophodno uraditi i biopsiju jetre, da bi se znalo koliki je stepen o{te}enja i u kojoj fazi se nalazi bolest. Lije~enje zapo~inje tek na osnovu tako dobijene definitivne dijagnoze. Kontrole oboljelih moraju da budu redovne. Ukoliko bolest napreduje, posljedice mogu biti ozbiljne: nakupljanje vode u stomaku, krvarenje iz variksa (krvnih sudova iz gornjih parti-

Najskuplji usisiva~ na svijetu
Jedna presti`na svjetska kompanija predstavila je najskuplji usisiva~ na svijetu pod nazivom Crystal Ergoripado. Usisiva~ je napravljen od recikliranih dijelo va, ukra {en sa ~ak 3.730 Swarovski kristala. Autor ovog luksuznog usisiva~a je poljski modni dizajner Luka{ Jemiol. Ono {to ga, pored presti`a, izdvaja od ostalih je i cijena od rekordnih 15.000 eura. Usisiva~ se na{ao na izlo`bi Good Housekeeping Instituta u Londonu 2009. godine. Nakon toga, ostalo je donijeti odluku da li }e se Crystal Ergoripado na}i u komercijalnoj prodaji i ko }e biti u stanju da ga kupi. U svakom slu~aju, od dame koja dobije ovaj usisiva~ na poklon i dalje se o~ekuje da usisava ku}u, i to sa zadovoljstvom...

ja digestivnog trakta), uve}anje slezene koje dovodi do smanjenja eritrocita, leukocita, trombocita. Mo`e da zataji bubreg, ili da se pojavi encefalopatija, mentalni poreme}aj kao posljedica poodmakle faze hroni~ne bolesti jetre. Jo{ jedna od te{kih kompli ka ci ja je kar ci nom. Na o{te}enoj jetri malignitet se javlja mnogo ~e{}e nego na zdravoj. Stoga ljekari savjetuju da se jednom godi{nje uradi paket standardnih analiza, jer mno{tvo funkcija jetre mo`e da se pro~ita u krvnoj slici.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Najluksuznija laptop-torba
Maison Martin Margiela je najluksuznija torba za laptop na svijetu. Spolja{njost je ru~no izra|ena u Italiji od 100 posto premium ko`e, koja je pa`ljivo dizajnirana. Sa zavr{nim detaljima i sa sjajnim metalnim {nirom, ~ini ovaj aksesoar neodoljivim. Unutra{njost je potpuno oblo`ena prirodnom vunom i ko`om. Maison je kao poklon svim kupcima ove kvalitetne ta{ne spremio bilje`nik, olovku i dr`a~ za vizit-kartice.

Bademovo ulje za nje`ne ruke
Nekoliko puta dne vno na ma `ite ruke kremom, kokosovim uljem, pantenolom ili {i puterom. Mo`ete i sami da napravite odli~nu kremu. Pomije{ajte obi~an maslac s malo meda i ljekovitim biljkama kao {to su kopriva i masla~ak. S nekoliko kapi limunovog soka prema`ite ruke poslije svakog kori{tenja deterd`enata. To }e im dati potrebnu vlagu i vitamine i vratiti ko`i pH ravnote`u. Onda stavite masku od izgnje~enog kuhanog krompira u koji ste dodali malo mlijeka. Jednom sedmi~no priu{tite rukama ekstranjegu i biljnu kupku. U toplu vodu stavite su{enu koprivu, `alfiju, neven i kamilicu. Potopite ruke 15 minuta, a onda ih izmasirajte bademovim uljem u koje ste dodali nekoliko kapi eteri~nog ulja ruzmarina. Svake sedmice uradite i piling ruku. Pomije{ajte dvije-tri ka{i~ice bademovog ulja, ka{i~icu morske soli i ka{i~icu meda, pa dobro istrljajte ruke.

Roga~ kocke
Potrebno:
4 jaja 1 ~a{a {e}era 1 ~a{a mlijeka 1 ~a{a ulja 1 ~a{a bra{na 1 ~a{a mljevenog roga~a 1 pra{ak za pecivo za agdu: 1 ~a{a {e}era 1 ~a{a vode Umutiti jaja, dodati sve ostale sastojke, dobro izmiksati i staviti da se pe~e na 180 stepeni. Dok se kola~ pe~e, izmutiti {e}er i vodu (ne kuhati). Vru} kola~ zaliti hladnom agdom. Pustiti da odstoji koji minut vani, pa staviti u fri`ider da se hladi.

Priprema:

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA SEONA BANOVI]I Broj: 6-61-611-1-1080/11 Datum: 30. 11. 2011. godine Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine TK“, br. 6/04 i 7/05) i Odluke [kolskog odbora Javne ustanove Osnovna {kola Seona, broj 6-61-611-1-1079/11 od 30. 11. 2011. godine, raspisuje se UPRAVNI ODBOR Broj: 29-4614/11 Datum, 23. 11. 2011. god.

OGLASI

39

Na osnovu ~lana 104. stav 1. do 3. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 22/10 - pre~i{}eni tekst), ~lana 190. Pravila i prijedloga Nastavno-nau~nog vije}a, Upravni odbor Medicinskog fakulteta u Sarajevu, na 75. redovnoj sjednici odr`anoj 23. 11. 2011. godine godine, d o n o s i

ODLUKU
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA NASTAVNICI ZA U@E NAU^NE OBLASTI I PREDMETE: 1. Bioetika u medicini i zdravstvu - nastavnik u sva zvanja......................................................1 izvr{ilac 2. Interna medicina - Hematologija - nastavnik u sva zvanja....................................................1 izvr{ilac 3. Hirurgija - plasti~na hirurgija - nastavnik u sva zvanja .........................................................1 izvr{ilac 4. Hirurgija - abdominalna hirurgija - nastavnik u sva zvanja...................................................1 izvr{ilac 5. Psihijatrija - nastavnik u sva zvanja ......................................................................................1 izvr{ilac ASISTENTI ZA U@U NAU^NU OBLAST 1. Histologija i embriologija - asistent.......................................................................................1 izvr{ilac 2. Pedijatrija - asistent ...............................................................................................................1 izvr{ilac 3. Interna medicina - Hematologija - asistent............................................................................1 izvr{ilac 4. Sudska medicina - vi{i asistent..............................................................................................1 izvr{ilac 5. Radiologija i nuklearna medicina — vi{i asistent ...................................................................1 izvr{ilac 6. Patologija — vi{i asistent ........................................................................................................1 izvr{ilac 7. Dermatovenerologija — vi{i asistent ......................................................................................1 izvr{ilac UVJETI: Minimalni uvjeti za izbor akademskog osoblja u nau~no-nastavna zvanja su: 1. Asistent: odgovaraju}i univerzitetski stepen - doktor medicine sa najmanje 240 ECTS bodova i najni`om prosje~nom ocjenom 8 ili 3,5 2. Vi{i asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij) 3. Docent: nau~ni stepen doktora medicinskih nauka, najmanje tri nau~na rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavni~ke sposobnosti, 4. Vanredni profesor: nau~ni stepen doktora medicinskih nauka, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stru~ni uspjeh, kao {to je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izora u zvanje docent, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija. 5. Redovni profesor: nau~ni stepen doktora medicinskih nauka, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanredni profesor, najmanje osam nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama, najmanje dvije objavljene knjige, sve nakon stjecanja zvanja vanredni profesor, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i tre}eg ciklusa studija. Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta u Sarajevu i Pravilima Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Obrazac prijave na konkurs, sa uvjetima za izbor u nastavna i asistentska zvanja, kandidati mogu dobiti na protokolu Fakulteta. Uz prijavu kandidati su obavezni prilo`iti: 1. Kra}u biografiju (CV), 2. Objavljene nau~ne i stru~ne radove, objavljene knjige, 3. Diplome o ste~enim stepenima odgovaraju}ih zvanja koji su uvjetima konkursa predvi|eni, 4. Za asistente: Potvrda o poznavanju stranog jezika, prijepis ocjena i prosjek ocjena u toku studija, te ostalim uvjetima koje posjeduju Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu Medicinski fakultet u Sarajevu, Ul. ^ekalu{a 90, sa naznakom ZA KONKURS. II Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. Dekanat Fakulteta }e istu realizirati objavljivanjem konkursa u dnevnom listu, uz izradu odgovaraju}eg obrasca prijave sa uputstvom o uvjetima za sve kandidate.

J AVNI O G L A S
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. 2. Pomo}ni lo`a~ 1 izvr{ilac na 1/2 radnog vremena na odre|eno vrijeme do zavr{etka sezone grijanja u {kolskoj 2011/12. godini, odnosno do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim radom je prestala potreba Higijeni~ar-lo`a~ u podru~noj {koli u Seoni (puno radno vrijeme) 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor.

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) op}i uslovi - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta, - da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo. b) posebni uslovi: - za radno mjesto pomo}nog lo`a~a mogu se prijaviti lica sa zavr{enim tre}im stepenom metalske struke i polo`enim ispitom za rukovanje parnim kotlovima - za radno mjesto higijeni~ara - lo`a~a mogu se prijaviti lica sa najmanje zavr{enom osnovnom {kolom. Uz prijavu na oglas sa ta~nom adresom, kontakt-telefonom i kra}om biografijom potrebno je prilo`iti dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija) i to: - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - Diplomu o stru~noj spremi, - Svjedod`bu o zavr{enoj osnovnoj {koli, - Uvjerenje o polo`enom ispitu za rukovanje parnim kotlovima (za radno mjesto pomo}nog lo`a~a). Osim navedenog, ukoliko posjeduju, kandidati su du`ni prilo`iti i dokaze u originalu ili ovjerenoj fotokopiji koji slu`e kao osnov za bodovanje u skladu sa Kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj 10/1-34-23264/10 od 15. 12. 2009. godine i to: - Uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja, kao i izvan ustanova obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi tra`enoj konkursom, izdato od poslodavca, ustanova, institucija, organizacija, - Fotokopija radne knji`ice - Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadle`nog suda da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od tri mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima oglasa. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene oglasom obavit }e se razgovor (intervju). Intervju }e biti odr`an 13. i 14. decembra 2011. godine od 8 do 14 sati u objektu centralne {kole u Aljkovi}ima. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg u~e{}a u oglasnoj proceduri. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja putem po{te, preporu~eno na adresu: Javna ustanova Osnovna {kola Seona, Aljkovi}i bb, 75 290 Banovi}i, sa naznakom: "Javni oglas za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU Osnovna {kola Seona. ^lan 3. U skladu sa ovom odlukom javni oglas za popunu upra`njenih radnih mjesta }e se raspisati u dnevnim novinama "Oslobo|enje" i putem Slu`be za zapo{ljavanje TK - Biro Banovi}i. ^lan 4. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. ^lan 5. Odluka stupa na snagu danom dono{enja. PREDSJEDNIK [KOLSKOG ODBORA Hamid Husi}

Na osnovu ~lana 45. Pravila Javne ustanove Kamerni teatar 55 i ~lana 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Kamerni teatar 55, Javna ustanova Kamerni teatar 55 Sarajevo raspisuje

JAVNI radnog mjesta OGLAS za popunu
STRU^NI SARADNIK ZA MARKETING I PROPAGANDU Pored op{tih uslova za zaklju~ivanje ugovora o radu predvi|enih Zakonom i Pravilnikom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove: VSS - Akademija scenskih/dramskih umjetnosti, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika i poznavanje rada na ra~unaru Broj izvr{ilaca: jedan (1) izvr{ilac, na odre|eno vrijeme ({est mjeseci) Napomena za kandidate: - pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke stru~ne spreme - za provo|enje konkursne procedure po ovom oglasu formira}e se Komisija za izbor i - kod izbora kandidata uze}e se u obzir i ~injenica ako je kandidat ostvario radno iskustvo u oblasti kulturne djelatnosti. Uz prijavu na javni oglas potrebno je prilo`iti sljede}a dokumenta: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) - ovjerenu fotokopiju fakultetske diplome i dodatak diplomi (za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu) - uvjerenje nadle`nog suda da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) - izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten sa posla kao rezultat disciplinske kazne (izjavu ovjeriti u op}ini) - potvrda ili uvjerenje kao dokaz o tra`enom radnom iskustvu u struci - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od tri mjeseca, a koje dostavlja izabrani kandidat po zavr{etku izborne procedure, a prije zaklju~ivanja ugovora o radu. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa biografijom (CV) i potrebnom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom, na adresu: Kamerni teatar 55, Sarajevo, Ul. mar{ala Tita 56/II, sa naznakom "za javni oglas". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 159870 10 Ps Sarajevo, 28. 11. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Neboj{a Joksimovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "ALFA" Cazin, protiv tu`enog BIRO OSIGURANJA BiH, Sarajevo i dr. radi naknade ispla}ene {tete, vsp. 11.400,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje

Obavje{tava se tu`eni BIRO OSIGURANJA BiH SARAJEVO da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Neboj{a Joksimovi}

OGLAS
Dana, 14. 9. 2010. godine, tu`itelj "Alfa" d.o.o. Cazin je podnio tu`bu protiv tu`enog Biro Osiguranja BiH Sarajevo i dr. radi naknade ispla}ene {tete tre}im licima. Tu`bom tra`i da se tu`eni Biro Osiguranja BiH Sarajevo i Za{titni fond Federacije BiH Sarajevo obave`u da tu`itelju solidarno na ime naknade ispla}ene {tete Mi~i} Dragoljubu po presudi Osnovnog suda u Bijeljini broj P-579/03 od 16. 12. 2005. godine i Okru`nog suda u Bijeljini broj 012-0-O`-06000200 i tro{kova postupka isplate, i to: iznos od 8.500,00 KM na ime naknade ispla}ene {tete sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 20. 8. 2008. godine pa do isplate, iznos od 1.900,00 KM na ime tro{kova postupka sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 20. 8. 2008. godine pa do isplate i iznos od 1.000,00 KM na ime sudske takse na `albu na presudu Osnovnog suda u Bijeljini broj P-579/03 od 16. 12. 2005. godine, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 3. 3. 2006. godine pa do isplate, te tro{kove postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude.

40

FELJTON
1254.
kraljevstvo.

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Dino Abazovi}: “Religija u tranziciji“ (23)

NA DANA[NJI DAN

Sarajevo - Mostar - Banja Luka
Kao nusprodukt rata i procesa podjele dru{tva po etnonacionalnim linijama, svaki od ova tri grada postao je djelatna (kvazi-)metropola nacionalnog duha za jedne, a za druge, potencijalni phenix tradicije urbanog (su-)`ivota i pluralizma
Sarajevo, BanjaLuka, Mostartri grada u Bosni i Hercegovini, tri klju~ne geografsko-politi~ko-administrativneta~kebosanskohercegova~kog postratnog danas. Kao nusprodukt rata i procesa podjele dru{tva po etno-nacionalnim linijama, svaki od ova tri grada postao je djelatna (kvazi-)metropola nacionalnog duha za jedne, a za druge, potencijalni phenix tradicije urbanog (su-)`ivota i pluralizma. Prvi dio izre~ene konstatacije odnosi se na procese interpretiranjaurbanog kao vida i fizi~kog i duhovnog usredi{tenja razli~itih dru{tvenih fenomena ispred kojih je imanentno(jedno)nacionalniprefiks, dakle, od institucija do politika. Drugi dio konstatacijeodnosi se na procesezami{ljanja, u B. Andersovskomsmislu, akomodacije razli~itosti u konkretnom kontekstu bilo na osnovuprethodnogiskustva(nostalgija za pro{limvremenima), bilo preferabilnog scenarija „zajedni~kog mjesta pod suncem za sve” kao bitnecivilizacijskevrijednosti koja nikada i nije trebala biti sporna. Me|utim, i za jedne, kao i za druge, element vremena, uzev{i u obzir ~injenicu da sam prostor nije sporan, pozicioniran je, ili u budu}nosti, odnosno kako bi moralo ili trebalo biti, ili pak u pro{losti, tj. kako je bilo, ali sa negativnom ili pozitivnom vrijednosnom orijentacijom. Dakako, treba imati u vidu da pored ovih op{tih mjesta i nu`ne generalizacije koju nala`e sama logika uvoda, po pitanju „institucionaliziranja” etni~kih razli~itosti malo {ta da je danas zajedni~ko Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru. mjesta uz odrednicu Banja Luka navodi se da je u periodu od 1580. do 1638, u vrijeme osmanske vladavine nad BiH, Banja Luka bila sredi{te Bosanskog sand`aka, a onda i pa{aluka, da 1881. postaje sredi{te katoli~kebiskupije, a od 1900. i mitropolijeSrpskepravoslavne crkve. Iz novije istorije pominje se da je grad dobrim dijelom stradao od zemljotresa 1969. godine. Od kulturno-istorijskih znamenitosti isti~e se tvr|ava Kastel iz 16. stolje}a, kao i d`amija Ferhadija (UNESCO-ov svjetski spomenik kulture) koja je sagra|ena 1579. godine i do temelja sru{ena 1993. godine. U Banjoj Luci je po popisu iz 1991. godine `ivjelo 195.139 stanovnika, a njihova nacionalna struktura je (SGBiH 1991, str. 308): Nacionalnost Muslimani Srbi Hrvati Jugosloveni Ostali

Kralj Sicilije Manfred pobijedio u bici kod Fo|e papsku vojsku i zadr`ao svoje

1547. 1804. 1823.

Umro {panski osvaja~ Ernan Kortes koji je zahvaljuju}i vatrenom oru`ju, nepoznatom domorocima, izme|u 1519. i 1521. sa samo 700 vojnika osvojio Meksiko. Guverner Nove [panije je postao 1522. Papa Pije VII krunisao u Parizu Napoleona Bonapartu za cara Francuske.

Predsjednik SAD-a D`ejms Monro objavio u ameri~kom kongresu dokument Monroova doktrina, kojim je proklamovana ameri~ka izolacionisti~ka politika. U tom trenutku usmjerena protiv intervencionisti~kih namjera Svete Alijanse evropskih sila prema biv{im {panskim i portugalskim kolonijama u Ju`noj Americi, ta politika je kasnije pod geslom “Amerika Amerikancima“, dobila jako nacionalno obilje`je.

1805.

Bitka kod Austerlica

napartom.

1848. 1852. 1859. 1859. 1942. 1950. 1971. 1972. 1982. 1993. 1994.

Austrijski car Ferdinand I abdicirao u korist Franca Jozefa I. U Francuskoj progla{eno Drugo carstvo s carem [arlom Lujem Napoleonom III Bo-

Napoleon u bici kod Austerlica, poznatoj kao “bitka triju careva“, sa 75.000 vojnika pobijedio rusku i austrijsku vojsku, koje su izgubile 70.000 od 95.000 ljudi

BANJA LUKA
Broj stanovnika 28550 106878 29033 23408 7270

Ro|en francuski slikar @or` Sera, osniva~ {kole neoimpresionista i novog slikarskog metoda poentilizma. Izvr{ena smrtna kazna vje{anjem nad ameri~kim borcem za ukidanje crna~kog ropstva D`onom Braunom, {to je dovelo do zao{travanja borbe izme|u abolicionista i robovlasnika uo~i Ameri~kog gra|anskog rata (1861-65). Na univerzitetu u ^ikagu, gdje su nuklearni fizi~ari predvo|eni Enrikom Fermijem radili na tajnom projektu izrade atomske bombe, prvi put je demonstrirana nuklearna lan~ana fisija. Odlukom UN-a biv{a italijanska kolonija Eritreja u{la u sastav Etiopije kao autonoSovjetski vasionski brod bez ljudske posade Mars 3 spustio se na Mars. Ismet Mujezinovi}

Pro ce nat 14,6% 54,8% 14,9% 12,0% 3,7%

Op{ti osvrt
Sarajevo se nalazi u isto~nom-sredi{njem dijelu dr`ave, na obje strane rijeke Miljacke i do pred rat bio je glavni politi~ki, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine. U enciklopedijskim izdanjima, pored zna~ajakoji mu se pridaje kao glavnomgradu ili administrativnom sredi{tu Bosne i Hercegovine kroz sve epohe, pod odrednicom Sarajevo naj~e{}e se navode bitni istorijski doga|aji vezani za grad, kao {to su prodor princa Eugena Savojskog iz 1697. godine kada je sa svojimvojnicimaspaliograd, „sarajevskiatentat” iz 1914. godine ubistvo austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda, {to je, u paradigmati~nom smislu, bio povod za Prvi svjetski rat, te organizacija XIV zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Me|utim, u novijim izdanjima enciklopedija najve}i dio odredniceSarajevosadr`iinformacije o opsadiSarajeva u periodu 1992–1995. i tragi~nu ~injenicu da je u tom perioduubijenonjegovihpreko10.500 gra|ana. Broj stanovnika u Sarajevu, po popisu iz 1991. godine, bio je 525.980. Nacionalna struktura stanovni{tva bila je sljede}a (SGBiH 1991, str. 308): Nacionalnost Muslimani Srbi Hrvati Jugosloveni Ostali

U jugozapadnom dijelu dr`ave, na obalama rijeke Neretve, nalazi se Mostar. Najzna~ajniji i najve}i grad u Hercegovini, Mostar je va`no trgova~ko i prometnosredi{te. Od 1552. godineMostar je sjedi{tehercegova~kog sand`ak-bega, od 1777. sredi{te hercegova~kog mitropolita, a od sredine 19. stolje}a i katoli~kog biskupa. Iz perioda osmanske dominacije datira izgradnja nadaleko ~uvenog jednolu~nog kamenog mosta na rijeci Neretvi (1566-67), Starog mosta, koji je zbog svoje jedinstvenosti bio progla{en svjetskim spomenikom kulture od UNESCO-a. Na`alost, 1993. godine most je sru{en od vojnika Hrvatskog vije}a obrane.

mna oblast.

1907.

U po`aru koji je izbio tokom muzi~kog pop-festivala u ju`nokorejskom glavnom gradu Seulu, poginulo je najmanje 50 ljudi. Hirurg Vilijam de Vris implementirao je na klinici Univerziteta Juta u ameri~kom gradu Solt Lejk Siti prvo vje{ta~ko srce od poliuretana. Pacijent, penzionisani zubar Barni Klark, `ivio je s tim srcem 112 dana. U pucnjavi prilikom poku{aja hap{enja, kolumbijska policija ubila {efa medeljinskog kartela kokaina Pabla Eskobara. Filipinski feribot sa vi{e od 600 putnika potonuo u Manilskom zalivu poslije sudara s teretnim brodom. Poginulo je oko 140 ljudi. Pripadnici SFOR-a uhapsili u Bijeljini Radoslava Krsti}a, generala Vojske Republike Srpske i predali ga Me|unarodnom sudu za ratne zlo~ine u Hagu. Krsti} je 2. avgusta 2001. osu|en na 46 godina zaatvora za genocid nad Bo{njacima u Srebrenici 1995. @albeno vije}e Ha{kog tribunala ukinulo je 19. aprila 2004. godine prvostepenu presudu i pravosna`no osudilo Krsti}a za pomaganje i podr`avanje genocida, umanjiv{i mu kaznu sa 46 na 35 godina zatvora.

Prijeratna karakteristika
Po popisu iz 1991. godine, Mostar je brojao 126.067 stanovnika slijede}e nacionalne strukture (SGBiH 1991, str. 310): Nacionalnost Muslimani Srbi Hrvati Jugosloveni Ostali

MOSTAR

Broj stanovnika 43931 23909 42648 12645 2925

Pro ce nat 34,9% 19,0% 33,8% 10,0% 2,3%

U Tuzli ro|en jedan od najve}ih bh. slikara Ismet Mujezinovi}. Studirao u Zagrebu i Parizu. Jedan je od osniva~a [kole za likovne umjetnosti u Sarajevu, grupe Collegium Artisticum i ULUBiH.

1998.

SARAJEVO
Broj stanovnika 259088 157526 34867 56048 1845

Pro ce nat 49,3% 29,9% 6,6% 10,7% 0,4%

Na sjeveru BiH, na objeobalerijekeVrbas, nalazi se Banja Luka, drugi po veli~ini grad u Bosni i Hercegovini i danasnajve}igrad u RepubliciSrpskoj, tom manjem bosanskohercegova~kom entitetu. Kao op{ta

Ono {to je zajedni~ka prijeratna karakteristika ova tri grada jeste da su to vi{enacionalne sredine i najva`niji urbani centri u Bosni i Hercegovini, dakle, politi~ki, administrativni, ekonomski, obrazovni i kulturni centri, kao i zna~ajna stopa porasta broja stanovnika u njima. Razlozi su vi{estruki, ali jedan od bitnijih ogleda se u migraciji na relaciji selo - grad. Poznato je da se u biv{oj SFRJ vodila katastrofalna politika po pitanju agrara dok je privatni, a kasnije i dr`avni zemlji{ni posjed, konstantno parcijaliziran. Jedna od prvih posljedica takve politike bila je da se stanovni{tvo na selu sve vi{e pretvaralo u nepoljoprivredno, jer se nije moglo, a i sve manje je bilo isplativo baviti se agrarom na tradicionalni na~in.
(Sutra: Sukob ruralnog i urbanog)

2001.
2003. 2004.

Najve}a energetska kompanija u SAD, korporacija Enron podnijela molbu njujor{kom sudu za za{titu od bankrota. To je bio najve}i bankrot u istoriji SAD-a, a izazvao je veliki udar na finansijska tr`i{ta {irom svijeta.

Tribunal u Hagu izrekao kaznu od 27 godina zatvora Momiru Nikoli}u, prvom oficiru Vojske Republike Srpske koji je priznao krivicu za u~e{}e u ubistvu preko 7.000 Bo{njaka u Srebrenici u ljeto 1995. godine. Umrla Dejm Ali{ja Markova, jedna od najslavnijih balerina 20. vijeka, koja je osnovala i vodila Engleski nacionalni balet.

Helmut Kol

1990.

Knjiga „Religija u tranziciji“ - Esej o religijskom i politi~kom, koju Oslobo|enje feljtonizira, objavljena je 2010. u izdanju Rabica iz Sarajeva (033 659 938 i 659 846, e-mail: rabic.doo@bih.net.ba). Dino Abazovi} je doktor sociolo{kih znanosti, radi kao docent na Odsjeku sociologija Fakulteta politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu, na predmetima Sociologija religije, Sociologija saznanja i morala, Religije suvremenog svijeta i Religije i konflikti.

2009.

Umro kompozitor i producent Aron [reder, autor hita Elvisa Prisllija “It’s Now or Never“. Komponovao je vi{e od 2.000 pjesama me|u kojima je jo{ nekoliko kralja rokenrola kao {to su “Stuck on You” i “A Big Hunk O’Love“.

Poslije ujedinjenja Njema~ke, koalicija desnog centra kancelara Helmuta Kola odnijela je ubjedljivu pobjedu na prvim svenjema~kima izborima od 1932.

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

41

42

OGLASI

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

43

44

SPORT

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

FK @ELJEZNI^AR Sulejman Smaji} zadovoljan plasmanom, ne i svojom igrom

Na prolje}e }u biti pravi
Ukoliko prvih {est proljetnih kola, od kojih ~etiri igramo na Grbavici, odradimo dobro, titula se sigurno vra}a u Sarajevo, tvrdi brzonogi veznjak plavog tima
Sulejman Smaji} na Grbavicu je do{ao kao najve}a zvijezda ljetnog prelaznog roka. Ipak, iza nekada{njeg igra~a bugojanske Iskre, Zrinjskog, te nekoliko belgijskih klubova, bila je povreda zbog koje je propustio odre|eni dio sezone u belgijskom Lokerenu, te je u @eljezni~ar stigao prili~no nespreman. “Dokaza}u svima svoje stvarne kvalitete“, najavio je ovaj brzo no gi ve znjak, ko ji je u prvenstvu postigao dva pogotka, a sam priznaje da je mogao i morao vi{e. “Mogao sam se proslaviti u evropskim utakmicama, ali nisam. Me|utim, sada s nestrpljenjem o~ekujem pripreme za proljetni dio sezone kako bih se mogao adekvatno spremiti i pokazati sav svoj kvalitet. Na prolje}e }u biti pravi“, najavljuje Smaji}, koji je prije dolaska u @eljezni~ar imao nekoliko iniostranih ponuda, ali... “Nisam se pokajao {to sam izabrao Grbavicu. Da opet moram birati, izabrao bih isto, jer su me ovdje sjajno primili, po~ev od suigra~a, pa do navija~a. Upravo zbog njih imam obavezu da na prolje}e poka`em sve {to znam.” Smaji} tvrdi kako je razlog slabog starta u prvenstvu mo`da i visok poraz u Tel Avivu od smo kvalitet i za nas je mo`da hendikep {to je sezona zavr{ena, jer smo dostigli sjajnu formu. Sada nam se preostaje spremiti i nastaviti u istom ritmu. Imamo najbolju ekipu i najbolji raspored od svih konkurenata iz vrha i vjerujem da mo`emo na kra ju se zo ne osvo ji ti na slov prvaka“ optimista je Smaji}, ko, ji smatra da je @eljin najve}i konkurent [iroki Brijeg.

Konkurenti
“Oni su nam na tabeli najbli`i. Me|utim, u 1. kolu gostuju na Grbavici i tu se mo`emo odvojiti od njih. Uostalom, ukoliko prvih {est kola, od kojih ~etiri igramo na Grbavici, odradimo dobro, titula se sigurno vra}a u Sarajevo. Naravno, ne treba jo{ otpisivati ni Borac ni Sarajevo, koji }e se sigurno poja~ati, ali i dalje mislim da mi imamo najve}e {anse da osvojimo naslov prvaka“ kazao nam , je Smaji}, koji je u proteklim danima pokazao i zavidno umije}e na malom terenu, gdje je sa suigra~ima osvojio malonogometni turnir.
J. LIGATA

Pehovi
Uprkos tome, u evropskim utakmicama je odigrao solidno, ali kada je po~ela sezona u Premijer ligi, po~eli su i njegovi problemi sa povredama, zbog ~ega je odigrao tek 12 me~eva ove sezone. Ka`emo tek, jer igra~ Smaji}evih kvaliteta trebao bi biti standardan ~lan plave postave. “Zaista sam imao dosta pehova sa povredama i donekle sam razo~aran kako sam igrao, jer znam da mogu mnogo bolje“ sa, mokriti~an je Smaji}, ali i optimisti~an.

Sulejman Smaji}: Njegove najbolje partije se tek o~ekuju Foto: D`. KRIJE[TORAC

Maccabija, ali i ~injenica da plavi nisu imali sre}e u otvaranju sezone. Ipak, nakon {est kola sve se promijenilo u @eljinu korist.

Uslijedilo je devet uzastopnih prvenstvenih pobjeda, te plasman u polufinale Kupa. “To nije slu~ajnost. Pokazali

Iz FK Sarajevo

Nakon {to su delegati Skup{tine NSFBiH usvojili najvi{i akt

Rok za uskla|ivanje svih statuta 26. januar 2012.
U bordo dresu naredne dvije i po sezone: Alen [koro

^eligija potpisao,
[koro se dogovorio
Malonogometnireprezentativac BiH D`enan ^eligija (21) potpisao je dvogodi{njiugovor sa FKSarajevo nakon {to je igrao za bordo sastav na 20. bajramskom turniru u Skenderiji. On je pro{aoomladinsku {kolu bordo tima. Klub sa Ko{eva dogovorio je uslovenoveugovorne obaveze sa veznim igra~em Vu~inom[}epanovi}em (29) od 1. januara naredne godine. Ovih dana ~lan Upravnog odbora Irfan Red`epagi}, direktorDinoSelimovi} i sportskidirektorEdimHad`ialagi} obavljaju razgovore sa svim igra~ima koji su pod ugovorom. Rukovodstvo FK Sarajevo postiglo je dogovor sa Alenom[korom (30), koji }e bordo dres nositi naredne dvije i po godine. ”Postigao sam dogovor sa Sarajevom, a ugovor }emo potpisati do kraja ove ili po~etkom naredne sedmice” rekao je [koro. , Z. R.

O~ekuje se da svih deset kantonalnih i `upanijskih saveza do kraja godine usklade svoje najvi{e akte, rekao je predsjednik Federalnog saveza Iljo Dominkovi}
Predsjednik NSFBiH Iljo Dominkovi} izjavio je da je najva`nije {to je Skup{tina Federalnog saveza jednoglasno usvojila novi Statut, koji je uskla|en sa Statutom N/FSBiH. Prema njegovim rije~ima, za usvajanje novog Statuta NSFBiH glasalo je svih 38 prisutnih ~lanova najvi{eg zakonodavnog tijela Federalnog saveza od ukupno 40. “Desetak delegata postavljalo je pitanja o odre|enim ~lanovima Statuta na koja su odgovarala sva ~etiri ~lana Komisije za propise NSFBiH i predsjednik Komisije za propise dr`avnog saveza Edin Kotlo. Skup{tinu su pozdravili predsjednik Komiteta za normalizaciju Ivica Osim i predstavnici FSRS-a, koji su poslali ispriku zbog nedolaska jer su istog dana imali sastanak sa predstavnicima Komisije za
Skup{tina NSFBiH jednoglasno usvojila novi Statut

Abbiati pauzira dvije sedmice
Golman italijanskog prvaka Milana Christian Abbiati odsustvova}e s terena dvije sedmice zbog povrede desnog ramena. On se povrijedio na utakmici Lige prvaka s Barcelonom (2:3), a pro{le sedmice propustio je pobjedu rossonera protiv Chieva sa 4:0. Trideset~etvorogodi{nji ~uvar mre`e ne}e morati na operaciju ramena, ali je potvr|eno da }e mu trebati 15-ak dana da se oporavi. Umjesto njega, na golu Milana staja}e Marco Amelia.

sudije N/FSBiH u vezi usvajanja suda~ke konvencije. O~ekuje se da svih deset kantonalnih i `upanijskih saveza ispo{tuju statutarne odredbe i do kraja godine usklade svoje najvi{e akte ~ime bi bio zavr{en proces uskla|ivanja statuta na svim nivoima u N/FSBiH“, rekao je Dominkovi}. Krajnji rok koji su FIFA, UEFA i Ko mi tet za nor ma li za ci ju odredili za uskla|ivanje svih statuta podru~nih saveza sa Statutom bh. ku}e fudbala je 26. januar 2012, osam mjeseci nakon {to su delegati dr`avnog Saveza usvojili novi Statut, na skup{tini odr`anoj 26. maja u Sarajevu. Dominkovi} je dodao da je Elmir Pilav izabran za voditelja

projekta za usvajanje suda~ke konvencije koju je prihvatilo preko 50 dr`ava, ~lanica UEFA. “Ostale su jo{-tri ~etiri nacionalne asocijacije, a me|u njima i N/FSBiH, ko ji tre ba ju usvojiti suda~ku konvenciju. Sastanku u vogo{}anskom hotelu Park sa sekretarom Komisije za sudije N/FSBiH Salemom Proli}em i dugogodi{njim sudijom i kontrolorom su|enja D`emalom ^alijom prisustvovali su predsjednik i dopredsjednik Federalnog saveza Huso Gola}, generalni sekretar Eldin Bakovi}, te predsjednik i potpredsjednik Komisije za su|enje Bla` @ivkovi} i Mustafa [koro“, kazao je Dominkovi}.
Z. R.

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

SPORT
Villas-Boas poslije ispadanja Chelsea u Carling Cupu

45

EVROPSKA LIGA Be{ikta{ pobijedio Maccabi TA

Ibri~i} i Begovi}

prolaze dalje
Lazio je odigrao bez golova u gostima protiv Vasluija i naredni krug }e poku{ati izboriti u posljednjem kolu u duelu sa Sportingom U {esnaestinu finala idu Anderlecht, Lokomotiv M., Twente, Schalke, Sporting, Stoke i Athletic Bilbao
GRUPA

D

GRUPA

J

1. Spor ting 5 4 0 1 8:2 12 2. Lazio 5 1 3 1 5:5 6 3. Vaslui 5 1 3 1 5:6 6 4. Zürich 5 0 2 3 3:8 2 Rezultati: Vaslui - Lazio 0:0, Spor ting - Zürich 2:0 (Van Wolfswinkel 15, Bojinov 58).

GRUPA

E

1. Schalke 5 3 2 0 10:2 11 2. Maccabi H. 5 2 0 3 10:9 6 3. Steaua 5 1 2 2 6:10 5 4. AEK Larnaca 5 1 2 2 3:8 5 Rezultati: AEK Larnaca - Maccabi H. 2:1 (Garcia 14, Pintado 51 - Buljat 75) Schalke 04 - Steaua 2:1 (Papadopoulos 25, Raul 57 - Rusescu 33).

1. Stoke 5 3 2 0 9:4 11 2. Be{ikta{ 5 3 0 2 10:6 9 3. Dynamo K. 5 1 3 1 4:4 6 4. Maccabi TA 5 0 1 4 5:14 1 Rezultati: Stoke City - Dynamo K. 1:1 (Jones 81 Upson 27ag), Maccabi TA - Be{ikta{ 2:3 (Yeini 59, Logasi 70 - Quaresma 45, 90, Toraman 47).

GRUPA

K

Eliminacija iz LP-a bila bi totalni krah: Andre Villas-Boas

1. Twente 5 4 1 0 13:5 13 2. Fulham 5 2 1 2 7:4 7 3. Wisla 5 2 0 3 6:12 6 4. Odense 5 1 0 4 7:12 3 Rezultati: Twente - Fulham 1:0 (Janko 89), Odense - Wisla 1:2 (Falk Jensen 51 - Biton 20, Malecki 29).

Me~ sa Valencijom

GRUPA

F

GRUPA

L

na `ivot ili smrt
Nakon poraza od Liverpoola u Carling Cupu, u Chelseu se te{ko di{e, a u utorak bi mogli saznati i sudbinu Portugalca Andrea Villas-Boasa na klupi bluesa. Naime, ispadne li londonski klub iz Lige prvaka, Abra mo vi~ bi mu mo gao uru~iti otkaz, a ~ini se da je toga svjestan i sam trener. “[to se ti~e Lige prvaka, ta utakmica protiv Valencije nam je na `ivot ili smrt, jer ako bismo ispali ve} sada, bio bi to totalni krah za ekipu na{e vrijednosti. Moramo se pripremiti kako bismo dali sve od sebe. [to se ti~e okr{aja s Liverpoolom, {teta je {to smo izgubili na ovaj na~in. Nismo imali sre}e, a s druge strane imali smo dobre prilike. Me|utim, moram dodati da je Liverpool bio superioran“, rekao je portugalski stru~njak. Chelsea se u prvenstvu trenutno nalazi tek na petom mjestu, a u decembru ga ~ekaju te{ke utakmice. Prvo u gostima kod Newcastlea, pa s Manchester Cityem kod ku}e, potom lagani dvoboj s Wiganom i gostovanje kod Tottenhama. “Na~inili smo maksimum jer smo imali te`ak raspored, no i u narednim kolima bi}e jednako te{ko, ali imamo priliku pokazati {ta znamo i vratiti se u igru za naslov“, nada se trener Chelsea Villas-Boas.

1. Athletic B. 5 4 1 0 9:4 13 2. Salzburg 5 2 1 2 8:6 7 3. PSG 5 2 1 2 4:5 7 4. Slovan B. 5 0 1 4 2:8 1 Rezultati: Salzburg - PSG 2:0 (Jantscher 20, Svento 90), Athletic Bilbao - Slovan Bratislava 2:1 (De Marcos 15, Susaeta 75 - [ebo 39)

1. Anderlecht 5 5 0 0 13:2 15 2. Lokomotiv M. 5 4 0 1 11:6 12 3. Sturm 5 1 0 4 4:11 3 4. AEK 5 0 0 5 5:14 0 Rezultati: Lokomotiv M. - Sturm 3:1 (Maicon 62, Sychev 72pen, Glushakov 89 - Kainz 63), AEK - Anderlecht 1:2 (Sialmas 19 - Gillet 4, 36).

@rijeb polufinala Carling Cupa

Stoke Asmira Begovi}a odigrao nerije{eno sa Dynamom

Reuters

Lokomotiv iz Moske na{eg reprezentativca Senijada Ibri~i}a, pobjedom nad Sturmom u 5. kolu Evropske lige, obezbijedio je prolazak u {esnaestinu finala ovog takmi~enja. Moskovljani su na svom terenu slavili sa 3:1 i tako su sa 12 bodova u grupi K kolo prije kraja osigurali plasman me|u 32 najbolje ekipe. Ibri~i} je u igri bio do 57. minute kada ga je zamijenio Maicon, koji je samo pet minuta nakon ulaska u igru postigao i prvi pogodak za doma}i tim. U 63. minuti Austrijanci su izjedna~ili golom Kainza, da bi Lokomotiv ponovo do{ao u vodstvo u 72. minuti preko Sycheva koji je bio precizan sa bijele ta~ke. Kona~an rezultat od 3:1 postavio je Glushakov u 89. minuti me~a za zaslu`eno slavlje doma}ina.

Kao prvoplasirana ekipa grupe K dalje ide i Anderlecht koji je u gostima savladao AEK sa 2:1. Oba gola za pobjednike postigao je Gillet, dok je za AEK pogodio Sialmas. Drugi bh. reprezentativac u Evropskoj ligi Asmir Begovi}, tako|er, }e igrati u drugoj fazi ovog takmi~enja. Stoke je na svom terenu odigrao nerije{eno sa Dynamom iz Kijeva (1:1), a Begovi} je nakon dvije utakmice pauze stajao na golu Engleza. Stoke je kolo prije kraja grupne faze skupio 11 bodova, dva vi{e od drugoplasiranog Be{ikta{a koji je sino} u Tel Avivu pobijedio Maccabi na{eg Harisa Medunjanina sa 3:2. U posljednjem kolu Be{ikta{u }e protiv Stokea biti dovoljan i nerije{en rezultat

da pro|e u sljede}u rundu. U gru pi D La zio za koji nastupa Senad Luli} odigrao je bez golova u gostima protiv Vasluija, te }e tako naredni krug poku{ati izboriti u posljednjem kolu kada im u goste dolazi Sporting. Luli} je igrao 60-ak minuta ovog me~a. U grupi J Schalke je pobjedom na svom te re nu nad Steauom rezultatom 2:1 obezbijedio plasman u {esnaestinu finala Evropske lige. Doma}i su poveli u 25. minuti preko gr~kog nogometa{a Papadopoulosa, ali je Rusescu samo osam minuta kasnije pogodio za izjedna~enje. U 57. minuti Schalke je opet poveo, {to se kasnije ispostavilo i kao kona~ni rezultat, a strijelac je bio iskusni Raul. A. K.

City }e se boriti za finale u dva me~a sa Liverpoolom: Edin D`eko

Manchester City protiv Liverpoola
Nakon {to su pobijedili Manchester United na Old Traffordu, `rijeb polufinala engleskog Carling Cupa fudbalerima Crystal Palacea donio je nagradu u vidu polufinalnog rivala jer }e odmjeriti snage sa londonskim drugoliga{em Cardiffom. U drugom polufinalu prolaz u borbu za prvi ovosezonski trofej u Engleskoj tra`i}e dva pre mi jer li ga {a Man ches ter City i Liverpool. Termin prvih polufinalnih dvoboja je 9. januar idu}e godine, dok revan{i slijede dvije sedmice kasnije.

46

SPORT

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

R

RUKOMETNA LIGA PRVAKA Bosna u subotu do~ekuje Zagreb CO

ukometa{i sarajevske Bosne sa balastom velikih problema do~ekuju subotnju utakmicu 7. kola Lige prvaka grupe A, u kojoj }e odmjeriti snage sa hrvatskim prvakom Zagrebom CO u dvorani "Mirza Deliba{i}" Centra Skenderija u 19 sati. Nikad te`e stanje u posljednjih nekoliko godina uzrokovano brojnim povredama igra~a iza zi va ve li ke bri ge u stru~nom {tabu studenata uo~i subotnjeg me~a. Katastrofalni zdravstveni bilten i ~injenica da }e stru~ni {tab bh. {ampiona mo}i ra~unati tek na 11 igra~a, dva golmana i devetoricu u polju, ne daju razlog za optimizam. Govore}i o predstoje}oj utakmici, pomo}ni trener Bosne Danijel Ri|i} je kazao da }e se uprkos svim te{ko}ama koje su zadesile studente, u~initi sve kako bi se ekipa konsolidovala i {to je mogu}e spremnije u{la u ovaj duel.

Desetkovani protiv favorita
Zagreb jeste favorit, ali ni favoriti ne pobje|uju uvijek, rekao je pomo}ni trener bh. {ampiona Danijel Ri|i}
"U subotu nam sti`e Zagreb CO, jedna od najja~ih ekipa u regiji, koja okuplja veliki broj hrvatskih reprezentativaca. Oni igraju dugo zajedno, dobro se poznaju i kvalitetna su ekipa. U pro{lom kolu glatko su dobili francuski Chambery (28:20, op.a). S druge strane, mi smo u problemima. Gotovo pola tima je van stroja zbog povreda. Na spisku povrije|enih igra~a su Kara~i}, Memi}, Sa vi}, Mu ja no vi}, Go re nac, ^aki}... Rije~ je o te`im povredama. Ipak, u subotu }emo dati maksimum. Zagreb jeste favorit, ali ni favoriti ne pobje|uju uvijek", rekao je Danijel Ri|i}. Utakmicu Bosna - Zagreb CO sude ruski arbitri Evgenij Zotin i Nikolaj Volodkov, a delegat je Sotiris Migas iz Gr~ke. G. V.

Dati maksimum: Faruk Vra`ali}, Tarik Me|i} i Danijel Ri|i}

Foto: A. KAJMOVI]

Lisac do`ivio i drugi infarkt
Jedan od osniva~a regionalne ko{arka{ke lige Roman Lisac do`ivio je drugi sr~ani udar u samo dvije nedjelje. Prvi operativac ABA lige je prije ne{to vi{e od 10 dana imao prvi infarkt, a kada se ~inilo da mu se stanje stabilizovalo, u srijedu je imao i drugi. On se trenutno nalazi u bolnici, a kako prenose mediji u Sloveniji, njegovo stanje je stabilno.

LUCIJA KIMANI, bosanska crna gazela

Glavni cilj je oti}i na Olimpijadu u Londonu
Od po~etka novembra na pripremama u Keniji, a baza je staro mjesto Iten na 2.400 metara nadmorske visine Na nekom od maratona po~etkom marta trebala bi potvrditi olimpijsku normu za London 2012. godine
Najbolja bh. atleti~arka Lucija Kimani, koju od milja svi zovu bosanska crna gazela, boravi u rodnoj Keniji, gdje se sa suprugom Sini{om Mar~eti}em, ina~e atleti~arem i li~nim trenerom, sprema za novu sezonu. Protekla sezona bila je itekako uspje{na za nju, u~estvovala je na Svjetskom atletskom prvenstvu u Ju`noj Koreji, pobje|ivala na nekoliko me|unarodnih trka polumaratona i maratona, postavila novi dr`avni rekord na{e zemlje u maratonu... Na kvalifikacionim takmi~enjima, Beogradskom maratonu i Zagreba~kom maratonu 2011. istr~ala je olimpijsku A normu (norma iznosi 2:37:00), ali na`alost zbog administrativnih pote{ko}a koje su imali organizatori takmi~enja, IAAF (Svjetska atletska federacija) jo{ nije priznala rezultat kao zvani~an za Olimpijske igre u Londonu. U 2011. 30-godi{nja atleti~arka, koja ve} petu godinu nastupa pod zastavom Bosne i Hercegovine, osvojila je prva mjesta na ekipnom prvenstvu BiH u disciplini 3.000 m, na dr`avnom prvenstvu BiH u disciplina ma 3.000 i 5.000 m, na me|unarodnom maratonu u Zagrebu, na trkama u Lo{inju (Hrvatska) i Diseldorfu (Njema~ka), zatim je bila druga na Evropskom timskom prvenstvu na Islandu, postavila je novi rekord BiH u maratonu (2 sata 34 minuta 57 sekundi), te postigla najbolji rezultat u BiH u zujemo dio priprema, pomoglo nam je Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport u Vladi RSa tako {to je dodijelilo naknadno stipendiju na osnovu Lucijinih rezultata u 2011. godini. Na tome smo im veoma zahvalni. Baza je staro mjesto Iten na 2.400 metara nadmorske visine. Vrijeme je idealno, a temperatura oko 22 stepena. Atleti~ari iz ~itavog svijeta se nalaze ovdje, predvo|eni svjetskom rekorderkom u maratonu Polom Rekldif, koja se sprema da osvoji zlato za Britaniju na Olimpijskim igrama. Lucija je trebala da nastupi na maratonu u Dubaiju, ali zbog povrede sko~nog zgloba to ne}e biti mogu}e jer je izgubila mjesec treninga. Sigurno je da }e to biti neki od maratona po~etkom marta, gdje bih trebala da potvrdi olimpijsku normu za London 2012. godine", izjavio je za Oslobo|enje Sini{a Mar~eti}, suprug Lucije Kimani i njen trener. Koliko druge zemlje ula`u u sportiste, pokazuje ~injenica da }e tim britanskih atleti~ara provesti tri mjeseca na pripremama u Keniji kako bi se {to bolje spremili za London. Tim ~ine atleti~ari sa A olimpijskom normom, njih 30-ak. Osim pla}enih svih tro{kova puta, ishrane i smje{taja, tu su jo{ i po dva doktora i fizioterapeuta. Pored toga, britanski atleti~ari imaju svaki dan d`eparac od po 35 eura.
M. DAJI]

Roman Lisac: Stanje stabilno

Sportski Oscar

Kimani se oporavila od povreda

Sebastian Vettel: Svjetski prvak u Formuli 1

Svjetski prvak u Formuli 1 Sebastian Vettel, najbolji svjetski teniser Novak \okovi} te nogometa{ Barcelone Lionel Messi najve}i su kandidati za pojedina~nog dobitnika nagrade Laureus. Rije~ je o nezvani~noj informaciji, jer iz Laureusa jo{ nisu objavili listu nominovanih sportista i

Vettel, \okovi} i Messi kandidati za Laureus

sportskih ekipa. Nagradu koja ima renome sportskog Oscara pobjednik }e dobiti {estog februara idu}e godine na sve~anosti koja }e se odr`ati u Londonu. Za u~inke u pro{loj godini pojedina~ne su Laureuse dobili {panski teniser Rafael Nadal i ameri~ka skija{ica Lindsey Vonn.

SINI[A MAR^ETI] Vrijeme je idealno, a temperatura oko 22 stepena. Atleti~ari iz ~itavog svijeta se nalaze ovdje, predvo|eni svjetskom rekorderkom u maratonu Polom Rekldif, koja se sprema da osvoji zlato za Britaniju na Olimpijskim igrama
`enskoj konkurenciji po ma|arskim tablicama po kojima se vrednuju atletski rezultati. "Poslije odmora od naporne sezone i zalje~enja povreda, od novembra se nalazimo na pripremama u Keniji. Da reali-

Premijer liga BiH za rukometa{e
U 12. kolu Premijer lige BiH za rukometa{e sastaju se: subota: Maglaj - Vogo{}a (19 sati), Zrinjski - Bosna Prevent (15.30), Derventa - Konjuh (19), Gra~anica - Leotar (18), Krivaja - Grada~ac (18), Sloga - ^elik (19), Gora`de - Prijedor -.

Sloga do~ekuje ^elik

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

47

Od 1. januara 2012. godine

ZNATNO POVOLJNIJA PONUDA BROJNIH USLUGA BH TELECOMA
Obavijest mSurf korisnicima BH Telecoma mSurf paketi su dodatni paketi mobilnog interneta, koje pretplatnici govornih paketa BH Mobile mre`e mogu dokupiti od sredstava iz svoje mjese~ne naknade, a koji im omogu}avaju povoljnije kori{tenje mobilnog interneta. Od 1. 1. 2012. godine BH Telecom uvodi zna~ajne izmjene u svojoj ponudi, ~ime je svojim korisnicima obezbijedio kori{tenje mobilnog interneta povoljnije nego ikada do sada. Od 1. 1. 2012. godine u ponudi BH Telecoma bit }e mSurf paketi slijede}ih karakteristika: Paket Mjese~na naknada (KM) 0,00 2,50 7,50 20,00 Cijena paketskog prijenosa podataka po iskori{tenju uklju~enog saobra}aja (KM/MB) 0,12 0,10 0,05 0,02 Obavijest TopInternet korisnicima BH Telecoma TopInternet paketi su paketi namijenjeni pretplatnicima BH Telecoma koji imaju potrebu za pristupom {irokopojasnom internetu sa gotovo bilo koje lokacije u BiH putem mobilne mre`e BH Telecoma, odnosno iz doma putem ADSL tehnologije. Osnovna karakteristika ove usluge je da objedinjuje dvije posebne usluge – pristup broadband internetu putem mobilne mre`e (mInternet) i pristup broadband internetu putem paketske mre`e (ADSL pristup) po znatno povoljnijim cijenama nego da pretplatnici iste uzimaju pojedina~no. Od 1. 1. 2012. godine BH Telecom uvodi zna~ajne izmjene u svojoj ponudi, ~ime je svojim novim i budu}im korisnicima usluge TopInternet obezbijedio kori{tenje interneta povoljnije nego ikada do sada. Postoje}i TopInternet paketi su unaprije|eni, te }e po~ev od 1. 1. 2012. godine uklju~ivati vi{e mobilnog internet-saobra}aja uz ni`e cijene mjese~ne naknade i ni`e cijene mobilnog internet-saobra}aja po prekora~enju saobra}aja uklju~enog u pretplatu. Izmjene su prikazane u slijede}oj tabeli: Trenutni naziv paketa Novi naziv paketa Mjese~na Uklju~en naknada (KM) saobra}aj Cijena mobilnog paketskog prijenosa podataka po iskori{tenju saobra}aja uklju~enog u naknadu (KM/MB) 0,02

mSurf Active mSurf 50 MB mSurf 250 MB mSurf 1 GB

Postoje}im pretplatnicima mSurf paketa sni`ene su cijene mjese~ne naknade, i to: - mSurf 500 MB sa 12 KM na 10 KM, - mSurf 1 GB sa 24 KM na 20 KM, - mSurf 3 GB sa 35 KM na 27 KM, - mSurf 9 GB sa 45 KM na 36 KM. Pri tome je izvr{eno pove}anje uklju~enog saobra}aja u naknadu za paket mSurf 25 MB koji sada postaje mSurf 50 MB. Postoje}i korisnici mSurf paketa koji od 1. 1. 2012. godine vi{e ne}e biti u ponudi (mSurf 100MB, mSurf 500 MB, mSurf 3 GB, mSurf 9 GB) iste }e mo}i koristiti do 1. 7. 2012. godine, te ako u tom periodu ne promijene paket, bit }e preba~eni na mSurf Active. U skladu sa izmijenjenom ponudom koju je BH Telecom izvr{io, postoje}i korisnici mSurf paketa }e tako|er u`ivati u sni`enim cijenama, koje pored navedenih sni`enja cijena mjese~ne naknade uklju~uje i sni`enje cijena paketskog prijenosa podataka po iskori{tenju uklju~enog saobra}aja, i to na na~in kako slijedi: Paket Mjese~na naknada (KM) 5,00 7,50 20,00 20,00 Cijena paketskog prijenosa podataka po iskori{tenju uklju~enog saobra}aja (KM/MB) 0,05 0,02 0,02 0,02

TopInternet 30

TopInternet Paket 1

TopInternet 40

TopInternet Paket 2

TopInternet 50

TopInternet Paket 3

mSurf 100 MB mSurf 500 MB mSurf 3 GB mSurf 9 GB

28,00 • 500 MB mobilnog internet saobra}aja, • Flat ADSL, • Besplatan WLAN 36,00 • 500 MB mobilnog internet saobra}aja, • Flat ADSL, • Besplatan WLAN 45,00 • 500 MB mobilnog internet saobra}aja, • Flat ADSL, • Besplatan WLAN

0,02

0,02

Po~ev od 1. 1. 2012. godine, uslugu Mobile Office (neograni~eni pristup e-mail sadr`ajima) }e po prvi puta mo}i koristiti svi mSurf pretplatnici, izuzev mSurf Active pretplatnika. Podsje}amo sve pretplatnike govorne usluge BH Mobile mre`e da u okviru svoje mjese~ne naknade ve} imaju uklju~eno minimalno 10 MB besplatnog mobilnog internet-saobra}aja. Obavijest mInternet korisnicima BH Telecoma mInternet paketi su paketi mobilnog interneta, koje pretplatnici BH Mobile mre`e mogu kupiti kako bi {irokopojasnom internetu pristupali sa gotovo bilo koje lokacije u BiH putem mobilne mre`e BH Telecoma. Ovi paketi uklju~uju izdavanje posebne SIM kartice, koja se koristi za pristup internetu uz kori{tenje USB stickova, ili prenosnih ra~unara (laptopi, minilaptopi, tableti). Od 1. 1. 2012. godine BH Telecom uvodi zna~ajne izmjene u svojoj ponudi, ~ime je svojim korisnicima obezbijedio kori{tenje mobilnog interneta povoljnije nego ikada do sada. Postoje}im pretplatnicima mInternet paketa sni`ene su cijene mjese~ne naknade, i to: - mInternet 500 MB sa 12 KM na 10 KM, - mInternet 1 GB sa 24 KM na 20 KM, - mInternet 3 GB sa 35 KM na 30 KM, uz uve}anje uklju~enog saobra}aja na 5 GB, - mInternet 9 GB sa 45 KM na 40 KM uz uve}anje uklju~enog saobra}aja na 10 GB. Pored sni`enja mjese~ne naknade i uve}anja uklju~enog saobra}aja, sni`ene su i cijene paketskog prijenosa podataka po iskori{tenju uklju~enog saobra}aja, i to na na~in kako slijedi: Paket Mjese~na naknada (KM) 10,00 20,00 30,00 40,00 Cijena paketskog prijenosa podataka po iskori{tenju uklju~enog saobra}aja (KM/MB) 0,02 0,02 0,01 0,01

Obavijest Ultra-korisnicima mobilnog interneta Obavje{tavamo sve Ultra-korisnike da }e po~ev od 1. 1. 2012. godine cijene mobilnog internet-saobra}aja biti znatno povoljnije. 1 MB prijenosa podataka u periodu jakog saobra}aja }e biti sni`en na 0,80 KM/MB. 1 MB prijenosa podataka u periodu slabog saobra}aja }e biti sni`en na 0,40 KM/MB. Pri tome, period slabog saobra}aja je uve}an, i po~ev od 1. 1. 2012. trajat }e od 23 do 7 sati ujutro. Tako|er, korisnici UltraNet usluge }e od 1. 1. 2012. godine start-pakete za Ultra internet mo}i kupovati po novoj, ni`oj cijeni od 5 KM, sa uklju~enim kreditom od 5 KM. * U ovoj obavijesti Ultra-korisnicima mobilnog interneta sve cijene su prikazane sa PDV-om. Obavijest korisnicima usluge Korporativni pristup BH Telecoma Obavje{tavamo pretplatnike usluge Korporativni pristup da }e po~ev od 1. 1. 2012. godine biti sni`ene cijene mjese~ne naknade za dodatne pakete za prijenos podataka, i to: - Paket 500 MB sa 12 KM na 10 KM, - Paket 1 GB sa 24 KM na 20 KM, - Paket 3 GB sa 35 KM na 27 KM, - Paket 9 GB sa 45 KM na 36 KM. Obavijest korisnicima usluge l.net BH Telecoma Obavje{tavamo sve korisnike l.net usluge da }e po~ev od 1. 1. 2012. koriscnicima l.net 3GB i l.net PLUS 3GB uklju~eni download saobra}aj biti uve}an na 5 GB, dok }e koriscnicima l.net 9GB i l.net PLUS 9GB uklju~eni download saobra}aj biti uve}an na 10 GB. Paketi }e u skladu sa izmjenama uklju~enog saobra}aja promijeniti nazive u l.net 5GB, l.net PLUS 5GB, odnosno l.net 10GB, l.net PLUS 10GB. Cijene paketa pri tome nisu uve}ane. Po~ev od 1. 1. 2012. godine, cijene pristupa BH Mobile mre`i bit }e sni`ene na 0,85 KM. U skladu sa izmjenama cijene pristupa BH Mobile mre`i, sni`ene su i cijene dodatnog broja za Fax i dodatnog broja za DATA uslugu. Va{ BH Telecom

mInternet 500 MB mInternet 1GB mInternet 5GB mInternet 10GB

48

MALI OGLASI
NEKRETNINE ZAMJENA
Bosnia and Herzegovina

petak, 2. decembar/prosinac 2011.
IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog pozori{ta.Tel. 061/275-666. IZDAJEM dvosoban namje{ten renoviran stan, cen.grijanje Hrasno Porodice Ribar. Tel 544-863 i 061/809-336. IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i}i.Tel. 204-678. IZDAJEM prostor 5 kancelarija 2. sprat do hotela Central Stari Grad. Tel:061/579-018. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentu kod medicinskog i gra|evinskog fakult.Tel:033/443-282 i 062/147-525. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761. IZDAJEM ~etverosoban namje{ten stan kod Holidey inna. Tel. 445-371. IZDAJEM namje{ten stan 45m2 na 3 mjeseca od 20. 12. 2011 do 20. 3. 2012 stan ima centr. grijanje, blindo vrata, kablovska. Tel. 062/804-552. IZDAJEM manji jednosoban stan u centru, namje{ten u privatnoj ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/444-843. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om strancu poslovnom ~ovjeku kod OHR-a.Tel: 061/328-347. IZDAJEM prazan stan u ku}i Pofali}ima-200 KM. Tel. 033/619-419. IZDAJEM ve}i dvosoban stan namje{ten du`e vrijeme kod po{te Dolac Malta.Tel: 061/019-313. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, u centru grada. Mob. 061/812-084. IZ DA JEM Po slo vno-kan ce la rij ski prostor 260m2 u Novogradnji, sa parking prostorom. Lokacija Dolac Malta. Tel:061/206-728. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205391. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. POVOLJNO iznajmljujem-prodajem plac na Ilid`i. Tel. 033/621-119, 062/006-319. IZDAJEM namje{ten stan 96m2, strogi centar, velika terasa, 5 sprat, lift. Mob. 063/639-691. IZDAJEM gara`u i sobu, upotreba kuhinje, kupatila, cijena po vi|enju. Mob. 062/253-712, 667-994. IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, kupatila, prednost zaposleni, cijena po dogovoru. Tel. 667-994, 062/253-712. IZDAJEM kancelarijski prostor, Stari Grad, kod Muzi~ke {kole, 4 prostora po 50m2, mo`e kao cjelina 200m2. Mob. 066/160-788, 062/649-370. IZDAJEM pos. prostor, prizemlje, A. Sumbula, pl. grijanje. Mob. 062/649370, 066/160-788. GRBAVICA, dvosoban stan, manji, centralno grijanje, blind vrata, na du`i period, studenti, samice, samci. Mob. 062/737-506. IZDAJEM potpuno namje{ten trosoban stan, cen. grij. centar, Skenderija. Tel. 205-426, 065/473-311. NAMJE[TEN jednosoban stan 36m2, 1 sprat, Jadranska kod Pravnog fakulteta, na du`i period. Mob. 062/649-370. IZDAJEMO 3 apartmana po cca 30m2, Sokolovi} Kolonija, Ilid`a, pogodno za studente. Mob. 061/072-845, 066/160-788. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Pionirska dolina, pl. grijanje, blizu trolej bus ke sta ni ce, 800 KM. Mob. 061/072-845, 066/160-788. IZDAJEM namje{ten stan, studentima, zaposlenim, mo`e i bra~ni par. Mob. 061/130-348. IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319. IZDAJEM super komforan renoviran stan, Alipa{ino polje 60m2. Mob. 061/483-079, 063/342-600. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islam skog fa kul te ta. Mob. 061/958-368.

OSLOBO\ENJE

United Nations Development Programme

IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. IZDAJEM dva stana u Bu}a potoku. Mob. 061/375-955. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190012. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192059. IZDAJEM gara`u, Aerodromsko naselje, A. [eremete. Mob. 061/847-959. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 643-515.

Poziv nevladinim organizacijama za podno{enje prijedloga projekata u sektoru za{tite `ivotne sredine / okoli{a i klimatskih promjena

U okviru programa MDG-F Za{tita `ivotne sredine i klimatske promjene, upu}ujemo javni poziv NVO registrovanim na podru~ju BiH za podno{enje prijedloga projekata za op{tine: Biha}, Ribnik, [ipovo, Glamo~, Kupres, ^elinac, Derventa, Modri~a, Petrovo, Tesli}, Lukvac, Zavidovi}i, @ep~e, Han-Pijesak, Isto~no Novo Sarajevo, Pale, Isto~na Ilid`a, Breza, Fo~aUstikolina, Bile}a, Berkovi}i, Neum, Stolac, Kostajnica, Ljubinje, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Cazin, Kladanj i Od`ak. Svrha predmetnog poziva za podno{enje prijedloga projekata je: odabrati projekat (projekte) koji }e imati mjerljiv i odr`iv uticaj na pobolj{anje stanja `ivotne sredine/okoli{a na podru~ju op{tine i/ili doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena putem mjerljivih projekata sa odr`ivim u~inkom. Predvi|eno trajanje projekata je 8 mjeseci, s predvi|enim po~etkom provo|enja od decembra 2011. godine. Provo|enje svih projektnih aktivnosti mora biti okon~ano do 31. 8. 2012. Dokumentacija se mo`e preuzeti na web stranici www.undp.ba/tenders ili slanjem zahtjeva s nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry@undp.ba.

MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.

POTRA@NJA
AGENCIJI PALMA potrebni stanovi u zgradi prazni i opremljeni za iznajmljivanje za provjerene i ozbiljne klijente kao i za prodaju poznatim kupcima. Tel: 061/145-853. AGENCIJI potrebni stanovi za izdava nje i pro da ju, li jen ti po zna ti.Tel:061/360-084. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306. POTREBAN dvosoban namje{ten stan Centar-Hrasno za zaposlenu gospo|u na 18-mjeseci.Tel:061/031-330. ZA POZNATOG kupca potra`ujemo garsonjeru od Dobrinje do centra. Mob. 061/350-448. POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. AGENCIJI za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje.Tel: 062/200-777 i 033/203-127. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. TRA@IM u zakup garsonjeru ili jedosoban stan na relaciji Otoka Dobrinja.Tel: 061/494-279.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 198933 11 P Sarajevo, 21. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Emina Kurtovi} - Sabljica, u pravnoj stvari tu`itelja Op}ina Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 55, Sarajevo, Pravobranila{tvo Op}ine Novo Sarajevo, protiv tu`enika Hamidovi} Izudina, Trg heroja broj 8 (adresa poslovnog prostora Trg heroja 41) Sarajevo, radi isplate duga u skladu sa ~l. 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje

PRODAJA
PRODAJEM u Pofali}ima, ul. Zahida Panjete stan 57m2, novogradnja, 2 sprat. Mob. 063/971797. ALIPA[INO polje, Trg Zavnobiha, 77m2/1.500 KM. Mob. 066/801-737. HRASNO, P. Ribar, VP, 58m2/2.050 KM. Mob. 061/415-787. GARA@A na Vracama, A. Smajlovi}a, uknji`en, 13m2, 13.000 KM. Mob. 065/819-136. ISTO^NO Sarajevo, novogradnja, Spasovdanska, 4 sprat, 50m2, 72.000 KM. Mob. 065/819-136. STANOVI novogradnja, Pacifik, razli~ite kvadrature 29-90m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/415-787. VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92m2, plin, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907831. MOJMILO, Trg Barcelone, 4/2, 68m2, 120.000 KM. Mob. 061/320-439. ^ETVEROSOBAN stan 109m2, u epicentru, 1 sprat, renoviran, eta`no grijanje. Tel. 201-221, 062/921-419. PRODAJEM zemlju Poljine, uz asvaltni put, 35 KM/m2. Mob. 062/619-361, 061/170-254. ILID@A ku}a u nizu ul. Bosanskih Gazija na eta`e u sre|enom stanju.tel. 061/269-835. PRODAJEM stan 64m2 na IV spratu u Novogradnji, lok.^engi} Vila.Tel: 061/206-728. PRODAJEM ku}u 120m2 sa ba{tom i gara`om nizovi u naselju Ko{evo ul. Nu sre ta Fa zli be go vi}a.Ci je na 320.000,00KM. Tel:061/206-728. SOKOLOVI] Kolonija ku}a duplex na 3 eta`e komplet sve sre|eno eta`no grijanje 135 KM. Tel:061/269-835. LUKSUZNO opremljen prostor u srcu Starog grada Katedrala na 2 eta`e 140m2+20mterase ulaz sa portalom. Tel. 061/269-835. CIGLANE jednosoban stan 42m2/ ul. Antuna Hangija noviej zgrade od fasadne cigle.Tel. 061/269-835. [VRAKINO pored Mupa 3 zgrada u niu renovirana garsonjera. Tel.061/269-835. BA[^AR[IJA Kova~i novija gradja 73m2 dnevna 2 spava}e 2WC kuhinja. Tel. 00381638383253. PRODAJE se stan 80m2I +zidana gara`a, austrijska gradnja. Tel. od 16.30 do 20. Tel. 033/441-879. PRODAJEM stan Alipa{ino polje A faza 70m2 1450m2. Mob:062/790-256. PRODAJEM radnju u centru grada, vlasni{tvo, potpuno adaptirana, zagarantovan promet za sve mogu}e djelatnosti. Mo`e izdavanje na du`i period. Mob. 062/790-547. STAN u 3 nivoa, S. Kolonija+ba{ta, djelimi~no adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177-556, 065/061-966.

OGLAS
Poziva se tu`enik Hamidovi} Izudin iz Sarajeva, Trg heroja broj 8, da dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu kojom je predlo`eno da je tu`eni du`an na ime duga nastalog na osnovu kori{tenja poslovnog prostora na Trgu heroja broj 41, za period od 1. 12. 2008. do 31. 5. 2011. godine isplati tu`itelju Op}ini Novo Sarajevo dug u iznosu od 18.279,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi odre|enoj Zakonom u visini zatezne kamate po~ev od podno{enja tu`be pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Tu`enik u pisanom odgovoru na tu`bu mo`e ista}i procesne prigovore, a du`an se izjasniti priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge zbog kojih zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, te dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice. Tu`enik u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, mo`e ista}i protivtu`bu, a u smislu ~l. 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka s pozivom na gornji broj predmeta. Dostava tu`be na odgovor tu`eniku smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. SUDIJA Emina Kurtovi} - Sabljica

PONUDA
IZDAJEM vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Mob. 066/136-470. IZDAJEM jednokrevetnu sobu Iza Katedrale. Tel.062/869-654. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, 2 sprat, et. grijanje, kablovska i te le fon, Av de Smaj lo vi}a. Mob. 061/775-106. IZDAJEM tri poslovna prostora u Papagajci po 20m2. Tel. 061/141-676 i 033/535-165. IZNAJMLJUJEM trosoban namje{ten stan kod pozori{ta u Sarajevu, telefon, internet, TV, klima, blindo vrata, parking mjesto za auto. Tel. 061/133-191. IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM garsonjeru opremljenu ul. Ohridska 3A N. Sar.Tel:033/443-620. IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573640. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928-057. IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827. IZ DA JEM stan u Zvor ni ku od 1.12.2011. 60m2, 1sprat centralno gr.Mob: 062/519-866. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Centru. Mob:061/812-084. NA Marin dvoru izdajem namje{tenu ku}u sa gara`om i ba{tom.Tel.062/762-572. IZDAJEM sobu blizu Medicinskog i gra|evinskog fakulteta.Tel:033/205396. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a stran cu.Tel. 061/323-347. IZDAJEM sobu ili cijeli stan u Centru Sarajeva. Tel. 0637821-193. IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40m2. za granap.Mob:061/358772. IZNAJMLJUJEM ve}i jednosoban stan luksuzno opremljen, novija gradnja, centar. Mob: 061/320-843.

PRESLATKI [TENCI NA POKLON!
Poklanjam {tence (5 `enki + 1 mu`jak) mje{anci Staforda, stare oko 3 mjeseca, vakcinisane, imaju svoje knji`ice, o~i{}ene od unutra{njih i vanjskih parazita, dobre naravi. Savr{eni ku}ni ljubimci ~ekaju na vas! Samo ozbiljni udomitelji dolaze u obzir. Kontakt: [ejla 061 740 222

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Tre}eg novembra 2011. navr{ava se 6 mjeseci otkako nije sa nama na{a draga, voljena i nikad zaboravljena

49

KRE[IMIR MARI^I]
2. 12. 2010 — 2. 12. 2011.

LJILJANA ]UK HOLIGA

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
95 VOJNA enciklopedija 10/1, BG 75, kao nova, cijena 300KM. Mob. 061/274450. PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJEM ugao kvalitetno ura|en, o~uvan, otoman debela spu`va. tel. 063/190-935. PRODAJEM gril za pe~enje pili}a na plin plata za ro{tilj na plin. Tel. 061/375-168. PRODAJEM ve}u koli}inu novogodi{njih ~estitki, super povoljno. Tel. 061/712-771. PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer starina, povoljno. tel. 061/909-320. PRODAJEM 100% efiaksno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `tih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru.Mob: 061/243-891. PRODAJEM upola cijene Bajerove trake za mjerenje {e~era u krvi. Tel. 063/190-935. PRODAJEM vrata 80x200+50cm 2 kom.90x200+50 cm 1kom, i prozore. Mob: 061/869-396. NUBIRA Daewoo — 2000, benzinac, odli~no stanje, hitno ! Klima, 4 vrata. Mob. 061/106-940. PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518. YUGO-45 1979 registrovan do juna 2012.u odli~nom stanju. Tel.061/357337. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221668. POVOLJNO prodajem pe`o 307 sw dizel, 2002. god. 66 kw, registrovan do 8/2012. gara`iran, odli~no stanje. Mob. 061/212-650. PRODAJEM pe`o 206, benzin, 2001. god. i pe`o 206 dizel, 2001. god. Mob. 061/133-151. PRODAJEM Mercedes B klase 180 CDI, 2010 god. tel. 061/208-414. LAND ROVER dislovery 2,5 TDI 1998.g. sta nje odli~no, re do vno odr`avan. Tel. 061/148-810. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD(90, KS 2009.Tel. 061/101-899. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544. PRODAJEM {indru nova premazana sadolinom, 600kom. Tel. 061/565-052. PRODAJEM 28 kom. original Sony E30PM vrhunskih kvalitet video kasete, 45 metara, ukupno 100 KM. Mob. 061/231-713, 472-554. PRODAJEM 9 original Japan Sony Betacamsp, 30 metal tare video kasete, 222 metra, 100 KM. Mob. 061/231713, 472-554. PRODAJEM 34 rolne novog telefax papira „Beta roli“, 210x30x12, ukupno 70 KM. Mob. 061/231-713, 472-554. PRODAJEM 10 Sony High Grade video kasete E-60 PM 88 metara, original, ukupno 100 KM. Mob. 061/231713, 472-554. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290. TA PE] 4 za 150 KM 2 plinske kamin pe}i 300 KM. Tel: 534-992. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.

Toga dana u 11 sati }emo posjetiti tvoju vje~nu ku}u i polo`iti cvije}e, zaliti ga suzama i odati du`no po{tovanje jer si ti to zaslu`ila. Brat Aco, sestra Nada sa porodicama i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
7369

NAMJE[TAJ

KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 063/723-595. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privredna banka iz Federacije i R. Srpske, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starih slikara ulje, akvarel i pastel. Tel: 062/969-693. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM malu garsonjeru. Mob. 062/316-391. KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524.

KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi, 1 sat/5 KM Tel. 061/350-688.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.ap ple in pho ne.Mob. 062/695-695.

DAJEM instrukcije matematike i fi zi ke, do la zim ku}i. Mob. 061/914-014, 204-453.

SAD@IDA (JAKUBA) ARNAUTOVI], ro|. HAND@I]

SERVIS za opravku ve{ ma{ina i drugih ma{ina za su|e, bojlera, el. {poreta i sl. Mob. 062/520-287.

VOZILA

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.
ENGLESKI poduka-instrukcije, za sve uzraste, mo`e dolazak ku}i, profesorica u mirovini. Mob. 061/139-768. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.

preselila na ahiret u ~etvrtak, 1. decembra 2011, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 2. decembra 2011. godine, u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: k}erka Alma Dibranin, bra}a Sirad`, Ned`ad, Muhamed, Izedin i Emir, brati} Suad sa djecom Benjaminom i Zerinom, zet Suljo, snahe Bedrija, Enisa, Aida, Keka, Samira, daid`inica [ida, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, baba Kimeta, Saliha, te porodice: Arnautovi}, Hand`i}, Kratovac, Gegaj, Ademi, Radon~i}, Bahtanovi}, Babi}, Hrbovi}, Haljeta, Habul, Pehlivanovi}, Huji}, Ljaljevi}, Gogov, Tanovi} kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i umrle, Ulica Milinkladska broj 47.
000

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 062/940-550. ^UVALA bi i opslu`ivala staro i iznemoglo lice. Tel: 062/569-444.

MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata dolazak bespaltan. Tel:061/551-035. NJEMA^KI advokata iz BiH zastupa u svim pra vnim stva ri ma u BiH.Tel.061/537-739. ^ISTIM stanove. Mob. 064/418-3225. VODOINSTALATER vr{i sve vodoinstalaterske radove, povoljno. Mob. 061/222-927. MATEMATIKA, instrukcije za sve {kole i fakultete. Mob. 061/800-259. MOLERI-profesionalci nude usluge: gletovanje, moleraj, boje stolarija, tapete, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 033/456-979. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. OBAV LJAM po slo ve zi dar ske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Tel. 061/513-948. PRESNIMAVANJE sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Mob. 062/824-523. PERA^ stakala u stanovima, pos. prostorima, zgradama u Sarajevu. Tel. 066/068-461. IZRA\UJEMO izvedbene projekte za potrebe legalizacije ve} izgra|enih objekata, ovjereno. Mob. 066/160788. SERVIS ra~unara „AKI“ Grbavica instalacija, nadogradnja.Tel. 061/545375. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034. INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazak na adresu. Mob. 061/536-973.

KOMBIJEM ve}i povoljno vr{im prevoz stvari {ute i ostalo.Tel.062/423123. EFIKASNO i uspje{no, instrukcije iz matematike, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472, 062/391-715. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vra ta i blin di ra nih. Mob. 061/233-078. OBAV LJAM zi dar ske ra do ve, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. MOLERSKE usluge kre~enja, stnaova 1-sobni 120 KM2-sobni 200 KM 3-sobni 300 KM. Tel: 062/073-760 i 033/630-332. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563292. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524. PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Mob. 066/687-703. VOZA^-instruktor vr{i kvalitetno i lagano B voza~ku obuku u Sarajevu. Mob. 061/338-085. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524.

USLUGE
ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211484, 033/767-995 i 061/131-447.

ELEKTRI^AR — vodoinstalater radi nove i popravlja stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis bojler, el. pe}i, indikatori, osigura~ke kutije, sklopke itd. Mob. 061/132-149. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. PROFESOR francuskog, ovla{teni sudski tuma~ prevodi sve vrste tekstova s francuskog i obrnuto, s ovjerom, pomo~ u~enicima, maturski radiovi i dr. Mob. 061/480-069. VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. TAPETAR VK radi sve poslove, tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. Nib, 061/524461, 033/200-003. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa va{im materijalom, sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529608. Popust za {ehidsku porodicu. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976. SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141676.

KUPOVINA
KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. POTREBNO stan na Alipa{inom polju ni`e spratnosti.Tel:061/269-835. KUPUJEM certifikate dionice, obveznice stare devizne {tednje ratne {tete i dr. dobro odmah pla}am.Tel. 061/191-935. KUPUJEMO staru deviznu {tednju ratnu od{tetu. Tel. 061/375-634. KUPUJEM staru deviznu {tednju radnu ot{tetu dionice obaveznice ispalta odmah.Tel:062/451-791. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918.

„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

OSTALO
PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel:063/864-775. ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

MIKADO d.o.o., `aluzine trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne, harmo ni ka i blin do vra ta. Tel. 033/655-600, 062/170-248.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM
IN MEMORIAM

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

majci na{eg Muamera

FATIMA M. O[TRO
6. II 2002 — 6. XII 2011.

Sje}anje na na{u humanu i plemenitu Fatimu...

FARUK HAD@IHALILOVI]
22. 10. 1939 - 13. 8. 1985.

SALIH AKICA POROBI]
1. 1. 1955 - 2. 12. 1986.

SELVETA HAD@IHALILOVI]
29. 3. 1935 - 3. 12. 2007.

MALKA ALETA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet.

S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji koji te ne zaboravljaju...
AX

porodica Had`ihalilovi}
7357

POSLJEDNJI POZDRAV Aida, Ned`ad, Nizama i Nermana
71120

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

mojoj dragoj

POSLJEDNJI SELAM

VEDAD (ALENA) RA@ANICA
preselio na ahiret u petak, 18. novembra 2011, u 2. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 2. decembra 2011. godine, iza d`uma- namaza u haremu Begove d`amije, a ukop, kao i drugo klanjanje d`enaza- namaza }e se izvr{iti na gradskom groblju Vlakovo u 15 sati.

MARI
MALKA ALETA
INNA LILAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN Mi smo Allahovi i njemu se vra}amo. OO SDA NOVO SARAJEVO
71120

Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa zadr`avanjem na usputnim satajli{tima. O`alo{}eni: otac Alen, majka Meliha, dedo Hakija, nane Senija i Magbula, pranane Vahida i Mujesira, daid`e Enes, Mehmed, Kemal, daid`inice Vahida, Aj{a, Elvira, daid`i} Muamer, daid`i~ne Ehlimana, Selma, Emina, Amila, Lamija, tetke Mubera, Amina, Aida, tetak Ekrem, teti} Danis, teti~na Aida, te porodice Ra`anica, Melez, Polutak, Gerin, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Ksenija
7367

^etvrtog decembra 2011. navr{it }e se godina od kada nije sa nama na{a draga
SJE]ANJE

na na{eg dragog tatu POSLJEDNJI POZDRAV

IGBALA AK[AMIJA, ro|. ^INGI]

HUSEIN DUJSI]
2. 12. 2002 - 2. 12. 2011.

SMILJANU BOGDANOVI]U

Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Ak{amija
7361

S ljubavlju i tugom, njegove [ida i Munira sa porodicama
7366

Biljana, Mario, Janko i Jelen
7368

TU@NO SJE]ANJE
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na moje drage roditelje

na{em

SMILJI

NEJRA FAJKOVI], ro|. BALAGIJA
1920 - 15. novembar 2003.

SMAJL FAJKOVI]
1918 - 1. decembar 1983.

SELMA HAJRI], ro|. NAKI^EVI]

Inna lillahi ve inna ilejhi rad`iun. Sanela i Biljana
7368

Zahvalna k}erka Zikreta sa suprugom i djecom
97

Porodica Arnautali}
71120

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

51

MALKA ALETA, ro|. RAMOVI]

Neka ti Allah d`.{. podari kao vje~no boravi{te d`ennet, tvojoj du{i vje~iti rahmet, a o`alo{}enoj porodici sabur. Zaposlenici u Amko komerc d.o.o.
001

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

MALKA ALETA, ro|. RAMOVI]

MALKA ALETA, ro|. RAMOVI]

Neka ti Allah d`.{. podari kao vje~no boravi{te d`ennet, tvojoj du{i vje~iti rahmet, a o`alo{}enoj porodici sabur. Zaposlenici u TD marketi d.d.
001

Neka ti Allah d`.{. podari kao vje~no boravi{te d`ennet, tvojoj du{i vje~iti rahmet, a o`alo{}enoj porodici sabur. Kolektiv kompanije Hepok-Mostar d.d.
001

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja Muamera Alete

majci na{eg poslovnog partnera Muamera Alete

MALKA ALETA
Mujesira i Mujo Selimovi}
000

MALKA ALETA
GRUPACIJA MIMS
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Navr{ava se deset godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

Tu`nim i `alosnim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

MALKA (ZE]IRA) ALETA, ro|. RAMOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 1. decembra 2011, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 2. decembra 2011. godine, u 15 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Hajro, sinovi Husnija i Muamer, k}erka Zema, snahe Nura, Ermina i Mirsada, zet Sejo, unu~ad Alen, Armin, Eldan, Eldin, Tarik, Almina, Amina, Adna i Erna, zaove Vasvija i Sevda, te porodice Aleta, Ramovi}, Husko, Kadri}, Mavrakovi}, Trle, Skorupan, Kaltak, Mujezinovi}, Begovi}, ^izmo, D`elovi}, Ma{ovi}, Ibrovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15 sati, Ul. reisa Fehima Spahe 117, Pofali}i. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred prodavnice „Amkokomerc“ - Pofali}i (Ul. Ru|era Bo{kovi}a 167), sa polaskom u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MILO[A GA]E[E

FATIMA JOSI], ro|. SADIKOVI]
1946 - 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, Slavica, Ne{o i Hani
98

nakon kra}e i te{ke bolesti preminula 29. novembra 2011. u 66. godini. Ispra}aj }e se obaviti u petak, 2. decembra 2011. godine, u 13 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahrana }e se obaviti na gradskom groblju Trnovac. O`alo{}eni: suprug Bono, sinovi Borislav i Boris, snahe Snje`ana i Dragana, unu~ad Bojan, Aleksandar, Andrej i Arijana, bra}a Fahrudin i Mustafa, sestre Ehlimana i Azra, porodice Josi}, Krka, Lali}, Petrovi}, Savinovi}, Baki} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj prijateljici

MARI VUKA[INOVI]

000

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg kolege Sabahudina
SJE]ANJE SJE]ANJE

na

na na{u dragu mamu, punicu i majku

od njenih “veterana“: Lejle, Almedine i Sanjina
7360

Drugog decembra navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage

~ika MILO[A
3. 12. 2001 - 3. 12. 2011.

ZEJNU BAHTIJAREVI], ro|. MID@I]
2. 12. 2003 - 2. 12. 2011.

MILOJKE (MARKA) BARI[I]
iz Kiseljaka

JONUZ HALIDU

S po{tovanjem, Maja, Jasna i Ida
99

K}erka Lejla, zet Jusuf, unu~ad i praunu~ad
72106

S po{tovanjem i tugom ~uvamo uspomenu na tvoj lik. O`alo{}ena obitelj
001

Zaposlenici JP Me|unarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
001

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.
IN MEMORIAM Drugog decembra navr{ava se jedanaest godina od smrti

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

53

ROMANO MAJER
2. 12. 2000 — 2. 12. 2011.

RASIM (ALIJE) RED@OVI]
preselio na ahiret u srijedu, 30. novembra 2011, u 82. godini.

S ogromnom ljubavi i po{tovanjem, porodica Romano

D`enaza }e se obaviti u petak, 2. decembra 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Ni{anJar~edoli. O`alo{}eni: supruga Halida, sin Ned`ad, snaha Alma, unu~ad Belma, Zlatan i Zaid, zet [aban, praunu~ad Aladin i Sara, bra}a Mujo i Smail, nevjesta Zejna, brati} Mustafa i brati~na Suvada, sestri} Said, {ura Halid sa porodicom, svastika Refka sa porodicom, snaha Zlata, te porodice Red`ovi}, Kujund`i}, Topalovi}, ]etani, Galija{evi}, Mulali}, Solo, Lagumd`ija, [ahmanovi}, Lipovac, Palali}, Abdijevi}, D`ananovi}, Medari}, Dedi}, Mumd`i}, Sultanovi}, Smajevi}, Isovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti, Ul. Avde Smajlovi}a br. 21/II.
002

7353

SJE]ANJE

Drugog decembra 2011. navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg voljenog

ABDUSELAM SELAM HASAGI]
2. 12. 2009 — 2. 12. 2011.

SJE]ANJE na na{eg

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa puno ljubavi, tugom i lijepim uspomenama, sje}aju se: Suada, Sejo, \ina i Lela sa porodicama
7354

MILANA [KAVE
Godine prolaze, al’ ljubav i bol za tobom ostaju vje~ni, jer voljeni ne umiru.

RASEMA (HASANA) DERVI[EVI], ro|. PARALOVI]
iz Rogatice

POSLJEDNJI POZDRAV nekada{njoj radnoj kolegici

AHMED (ADEMA) BULJUBA[I]
3. 10. 1947 — 2. 12. 2010.

preselila na ahiret u ~etvrtak, 1. decembra 2011, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 2. decembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Mahira, Damira i Sabina, sestra Rifija, unu~ad Elma, Emir, Haris i Amina, zetovi Izet i Fadil, svak Osman, zet Edin Ga{parovi}, sestri}i, sestri~ne, zaovi}i, djeveri}i, djeveri~ne, njena Fata Bor~ilo, te porodice Dervi{evi}, Paralovi}, Bi~evi}, Brgulja, Hrelja, Ga{parovi}, Katica, Feriz, Opra{i}, ^au{evi}, Hasanovi}, ]ano, Kazi}, ^aplji}, Teskered`i}, Krlu~, @ivojevi}, Sedi}, Prepi}, Kadri}, Zulfi}, Mulaosmanovi}, Me{anovi}, Kuli}, [kalji}, Delija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Ul. dr. Avde Su}eske 6 (Kasindolska), Ilid`a. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a, sa polaskom u 13.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MARA VUKA[INOVI]
S tugom i po{tovanjem,

Tvoja porodica
7347

Dragi na{, znamo da negdje postoji{, ali nama ovdje jako fali{. Bio si i uvijek }e{ biti dio na{ih `ivota. Tvoji Jasa i Jozo
26313

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Kolektiv Nezavisne novinske agencije ONASA
001

Danas se navr{ilo {est mjeseci od kada je umro na{ dragi suprug i tata

dipl. ing. arh. SELMA HAJRI], ro|. NAKI^EVI]
1965 - 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV Zdravkinoj zaovi, Igorovoj tetki, Ianovoj baka-Mari, na{oj voljenoj

OZREN PAVLOVI]

nakon duge i te{ke bolesti preselila na ahiret 1. decembra 2011, u 5 sati, u 47. godini. Ispra}aj }e se obaviti u petak, 2. decembra 2011. godine, u 11.30 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli. D`enaza }e se klanjati poslije d`uma-namaza ispred d`amije u Slavinovi}ima, a zatim na mezarje Slavinovi}i.

MARI VUKA[INOVI]

Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.

Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u d`amiji u Slavinovi}ima. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
7352

Enisa i Majo

Ostaju trajna tuga i neizmjerna ljubav.

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

O`alo{}eni: majka [ahzija, suprug Ramiz, k}erka Esma, sin Emir, sestra Alma, svekrva Rad`ija, zaova Ramiza, porodice Hajri}, Naki~evi}, Had`isalihovi}, Wagner, Hamzi}, Rujovi}, [abi}, Bukvi}, Duri}, Arnautovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Goga, Ivan, Brana, Bilja i Marija sa porodicama

7355

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV
Tre}eg decembra 2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

TU@NO SJE]ANJE

dragom prijatelju i poslovnom partneru

na na{eg voljenog

ANTI MARKOVI]U

ABASA KARAMEHMEDOVI]A

ENVERA KAMENICU
29. nov. 1953 - 4. dec. 2009.

Tim povodom u petak, 2. decembra 2011. godine, bi}e prou~ena hatma-dova, prije d`uma namaza u D`aferbegovoj d`amiji, u Ulici Himzarina (kod biv{e libijske ambasade). O`alo{}ena porodica
7349

Dvije godine te u svemu tra`imo, a tebe nema i nema, du{o na{e du{e... Supruga Maida, k}erka Amna, sin Zlatan i sestra Edina
94

Marinko Nika~ev sa porodicom
AX

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na na{eg voljenog

ZDRAVKO (VLADIMIRA) SPARAVALO
2. 6. 2011 - 2. 12. 2011.

had`i MUJO (had`i AVDAGE) BRKANI]

MUHIDIN DINO (HAMDE) TANOVI]

preselio na ahiret u srijedu, 30. novembra 2011, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 2. decembra 2011. godine, u 13 sati u haremu Adil-begove d`amije na Kobiljoj glavi. O`alo{}eni: k}erka Samka, brat Suljo, sestre Mujesira, Fata i Razija, zetovi Rifet, Vahid i Omer, snahe Senija, Kija i Had`ira, unu~ad Elvir, Suad i Lejla, praunu~ad Emina, Kerim i Aldin, snahe Merisa i Jasmina, zet Said, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastike Badema, Dika i Samija te bad`e Ibro i Selim sa porodicama, te porodice Brkani}, Ke~o, Olov~i}, Pand`i}, Avdi}, Dugalija, Karavdi}, [em{i}, ^ovi}, Fejzi}, Lokvan~i}, Stupar, Merd`anovi}, Gosto, Du~i}, Hasanovi}, Be{lija, Crvenjak, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Slatinski put br. 47, Kobilja Glava.
000

preselio na ahiret u srijedu, 30. novembra 2011, u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 2. decembra 2011. godine, u 13 sati u haremu Adil-begove d`amije na Kobiljoj Glavi. O`alo{}eni: majka Fatima, brat Miralem, brati}i Irfan i Vedad, snaha Ai{a, daid`a Salko, tetke Mina, Mulija i Arifa, tetak Fazlija, ro|aci Samir, Emir, Zijo i Ned`ad, rodice Aida, Senida, Bedra, Gaga, Dinka i Rejhana, te porodice Tanovi}, Ajdin, Repovac, Hasanbegovi}, Jusufbegovi}, [ehi}, Had`izulfi}, Vrago, Avdi}, Kurtovi}, Ba{i}, Abdinovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Kobilja Glava br. 135. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Njegovi najmiliji: Bija, Dragan, Goran, Larisa, Andrea i Vedran
7344

Drugog decembra 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg

D@EVDETA BRACE (ISMETA) HAD@I]A

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

U subotu, 3. decembra 2011. godine, navr{it }e se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Supruga Bahrija, sinovi Admir i Eldin Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 4. decembra 2011. godine, u stanu u Ulici [trosmajerova 10 u 14 sati.
7342

SENADINA (MUSTAFE) MULABEGOVI]A

HANA BORI], ro|. BABAJI]

Drugog decembra 2011. navr{ava se 20 godina od kad nije sa nama na{a draga nena i svekrva

Ljubav prema tebi je vje~na, kao i sje}anje na dragi lik, plemenitu du{u, dobrotu i ljubav kojom si nas obasipao. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji najmiliji: otac Mustafa, supruga Begzada, sin Almin, k}erka Amna i zet Zouhair, brat Ned`ad sa porodicom, svastika Muruveta, {ura E{ref sa porodicom, svasti}i Husein, Almir i Nermin sa porodicama, teti} Bahtija sa porodicom. “A ti, o du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove Moje, i u|i u D`ennet Moj” (El-Fed`r, 27-30)

preselila na ahiret u srijedu, 30. novembra 2011, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 2. decembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice Olivera Ibrahimovi}a br. 59 sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sin Sulejman, k}erka Indira, bra}a Sabahudin i Kemal, sestre had`i Sabaheta, Memnuna, [ahida i Advija, zet D`email, snaha Jasmina, unu~ad Kenan, Ilvana, Lejla i Alem, brati}i, sestri}i i sestri~na, te porodice Babaji}, Bori}, [abanovi}, Smajlovi}, Vlahovljak, Torlakovi}, Mehovi}, Agovi}, Carinik, Sijari}, Hod`i}, Abaza, Memi}, Mulabe}irevi}, Sadikovi}, Mileti}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Olivera Ibrahimovi}a br. 59, Stupsko Brdo.
000

HALIDA DIZDAREVI]
1910 - 1991.

Tvoj plemeniti lik pamtimo s ljubavlju i po{tovanjem. Porodice Dizdarevi} i Begovi}
001

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 3. decembra 2011. godine, u 13 sati u porodi~noj ku}i, u Ulici Nurudina Gacki}a broj 24, Sarajevo.
7350

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.
Drugog decembra 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Drugog decembra 2011. navr{ava se godina od kada nas je napustio na{ dragi

55

SADETE (JUSUFA) MUMINAGI]
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 3. decembra 2011. godine, u 12.30 sati u Alipa{inoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
7346

AHMED (ADEMA) BULJUBA[I]
3. 10. 1947 - 2. 12. 2010. Sarajevo - Stavanger

Te{ka je i bolna istina da te vi{e nema me|u nama. S ponosom i tugom ~uva}emo uspomenu na tvoj dragi lik. O`alo{}eni: supruga Mirsada, sin Damir, k}erke Ilda i Alina, snaha Nata{a, zet Rakip, unu~ad Daniel, Alen i Ai{a
26313

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE na moje najmilije

IVO BRACO JARAK
3. 12. 2006 - 3. 12. 2011. supruga sina

Uvijek sa nama, u na{im mislima, u na{im srcima. S mnogo tuge i puno ljubavi. Tvoji Finka i Boris
7316

ABDUSELAMA HASAGI]A
2009 - 2011.

ADISA HASAGI]A
1993 - 2011.

Sa tugom i ljubavlju, va{a Sad`ida
7321

SJE]ANJE na

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

SR\ANA JOVANOVI]A
2. 12. 2010 - 2. 12. 2011.

Kuma Nina i Zlatko
7343

SELMA BEBA DELI]
2. 12. 2001 - 2. 12. 2011.

IN MEMORIAM

ZDENKA (MILI[I]) TRIBE
D`eko, Seka, Sadrudina
7328

2. XII 2010 - 2. XII 2011.

Tamara i Tim SJE]ANJE Danas, 2. decembra 2011. godine, navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog
7290

NEVENKA NENA ^ADE@
3. 12. 2010 - 3. 12. 2011.

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava tu`na godina otkako sa nama nije na{a draga Nena. Ne damo da tuga nadvlada lijepa sje}anja na sve zajedni~ke trenutke. Tvoji: Dragana, Pavle, Bobo Pavlovi}, Spomenka i Goran, Sladjana i Zoran Deli}
7317

ALMAZA DAUTBEGOVI]A

GRUJICA POPOVI]
3. 12. 2005 - 3. 12. 2011.

Nedostaje nam, a sje}anje na njega uvijek }e biti dio na{ih `ivota. O`alo{}eni: supruga Nermana i djeca
7300

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
7270

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SALIHA [AKOVI], ro|. ZUB^EVI]
iz Trebinja

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a voljena

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg voljenog supruga, tatu i didu

preselila na ahiret u nedjelju, 27. novembra 2011, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 3. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred porodi~ne ku}e (Ul. novopazarska 34) sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: suprug Nazif, sinovi Nermin i Izudin, k}erka Nermina, brat Sead, sestra Seada, zet Ersin, snahe Alisa, Tamara, Rabija i Milijana, unu~ad Dino, Almar, Ayla, Timur i Laura, brati~ne, sestri} i sestri~ne, djever Osman sa porodicom, jetrva Zlata sa djecom, zet Adem sa djecom, te porodice [akovi}, Zub~evi}, Karamehmedovi}, Halilovi}, \ulovi}, Pe}anac, Nikolajev, ]atovi}, Alijagi}, Kurtovi}, Vi|en, Idriz, Babi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u porodi~noj ku}i u Ulici novopazarska br. 34, Vraca.
002

JOZO (MILKE) KRI@ANOVI]
2. 12. 2009 - 2. 12. 2011.

IN MEMORIAM

JAN DOR[NER
2. 12. 1992 - 2. 12. 2011.

Slaba{ne su rije~i da izraze snagu tvog traga u nama, a jo{ slaba{nije da izraze na{u tugu. Hvala ti za sve trenutke sre}e i veselja i svu mudrost kojima si na{e `ivote u~inio boljim i ljep{im, najdra`i na{. Tvoji: Nuna, Irma, Igor, Daniela, Thomas, Nela, Marla, Annie, Neo, Luna i Lia
7203 92

S bolom, ljubavlju i po{tovanjem sinu i bratu. Obitelj

[EFKIJA (KASIMA) [ERTOVI]
3. 12. 2008 - 3. 12. 2011.

HASNIJA (OSMANA) [ERTOVI], ro|. ARNAUTOVI]
10. 6. 2011 - 10. 12. 2011.

Dragi na{i roditelji, ne postoje rije~i koje bi mogle opisati tugu i prazninu koju osje}amo otkad vas nema. Ljubav prema vama ostat }e vje~na. Po dobru }emo vas pamtiti, s ljubavlju spominjati i nikada zaboraviti. Neka vam je vje~ni rahmet, a molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`ennet. Va{i najdra`i: sin Muhidin, k}erka Edina, unuke Sarah i Nadia, unuk Kenan, snaha Aida i zet Edin

77101

Drugog decembra 2011. navr{ava se petnaest godina od smrti mog supruga

Navr{ilo se 40 dana otkako nije s nama na{a draga Muna

SJE]ANJE

Dvadeset osmog novembra 2011. navr{ile su se tri godine otkako na{ dragi

AVDO MUHURDAREVI] BRANKO MIJATOVI]
7. 6. 1934 - 2. 12. 1996.

DAVOR MIJATOVI]
25. 3. 1962 - 5. 6. 1994.

MUNEVERA (HALIMA) KRAMO
vi{e nije sa nama. Na{ gubitak i bol ostaje trajno u srcima. Zahvaljujemo prijateljima, rodbini i kom{ijama koji su ispratili na{u Munu i bili podr{ka u ovim te{kim trenucima. Porodica Utjeha nam je sje}anje na sve lijepe trenutke topline i ljubavi koje nam je podario. Porodica
7330 7276

Bol u du{i prevelika je za Vama. Supruga i majka
7265

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.
NIKADA ZABORAVLJENI

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

HUSEIN DUJSI]
2. 12. 2002 — 2. 12. 2011.

SADETA DUJSI]
6. 5. 2006 — 2. 12. 2011.

prim. dr. EMIRA DUJSI]
11. 10. 2009 — 2. 12. 2011.

Samo oni koji Vas vje~no vole i cijene znaju kako je `ivjeti bez Vas. Bol za Vama je velika, a uspomena na Va{u dobrotu i plemenitost je vje~na. Neka Vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: Nedim Mimo, Amir i Tarik
040

Tre}eg decembra 2011. navr{it }e se godina otkako nas je prerano napustila na{a draga supruga, mama i baka

NEVENKA NENA ^ADE@

Zahvalni smo za njenu ljubav, plemenitost, po`rtvovanost i dobrotu kojom nas je darivala. U 12 sati posjeti}emo njen grob i polo`iti cvije}e, a nakon toga se okupiti na adresi E. [ehovi}a 6/II. Uspomena na tebe vje~no }e da `ivi i nikada te ne}emo zaboraviti. S po{tovanjem i ljubavlju, tvoji: Buco, Tanja, Tijana, Ella i Jeff
001A

SJE]ANJE na

SJE]ANJE

JOZU KRI@ANOVI]A
2. 12. 2009 — 2. 12. 2011.

Prijatelju,

NEVENKA ^ADE@
3. 12. 2010 — 3. 12. 2011.

sje}anja na tvoju plemenitost i na{e prijateljstvo ostaju vje~no u nama. Kadira i Fuad Hurem, Na|a i Husein Galija{evi}, Mirsada i Halil ]ulov, Ismeta i Sabahudin Kurt
87

TU@NO SJE]ANJE

povodom godi{njice smrti moga mu`a

Nisveta, Ned`ad, Jasna i Nedim
85

SR\AN JOVANOVI]
dipl. ing. arh. 1934 — 2010.

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 sata svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191 — 010
93

Pro{la je najtu`nija godina otkako se ugasio tvoj `ivot. @ivje}e{ u na{im sje}anjima, uvijek }emo nositi toplinu tvog osmijeha, tvoja plemenitost je bila moja snaga u najte`im trenucima. Tvoja ljubav i briga za porodicu nas griju i sada kada te nema, osim u na{im srcima. ^etvrtog decembra }emo se okupiti na mjestu tvog po~inka, polo`iti cvije}e i tom prilikom prizvati tvoj dragi lik u sje}anje. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Biba sa porodicom i prijateljima
26303

58

PREDAH

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Nastupate energi~no, ali poja~ana inicijativa sa va{e strane ne donosi pozitivne rezultate. Ukoliko se protivite ne~ijoj volji, primje}ujete da to donosi i odre|ene posljedice na zavr{ne rezultate. Va`no je da u~inite ono {to zaista osje}ate, {to }e vam donijeti izvjesno olak{anje. Nema razloga da birate neku emotivnu ulogu koja ne odgovara va{im afinitetima. Ukoliko vas neko opominje da promijenite svoje zahtjeve u poslovnofinansijskoj saradnji, prihvatite odre|eni kompromis. Izbjegavajte varijantu ekstremnog pona{anja pred svojim saradnicima. Preosjetljivo reagujete na razli~ite sitnice, partner ne primje}uje stvari koje za vas imaju druga~ije zna~enje. Potrudite se da {to bolje razjasnite zajedni~ke nesporazume. Va`no je da ostvarite psihi~ku ravnote`u. Djelujete duhovito i iskreno, tako da osvajate simpatije na razli~itim stranama. Stalo vam je da ostavite dobar utisak na svoje saradnike. Uz briljantnu inteligenciju, poka`ite svojoj okolini da posjedujete i neke druge osobine koje otkrivaju emotivnu stranu ili nove aspekte va{e li~nosti. Opustite se u bliskom dru{tvu koje odgovara va{im potrebama i afinitetima. Poga|a vas ne~ije nekorektno pona{anje ili nepravda u poslovnoj saradnji. Me|utim, va`no je da se na kraju stvari zavr{avaju na dobar na~in. Dovoljno ste pametni da prevazi|ete neke iznenadne komplikacije. Ponekad u ljubavnom previranju kroz partnerski odnos treba isklju~iti razum, postoje stvari koje ne mo`ete obja{njavati na osnovu logi~nih pravila. Jedna osoba poku{ava da vas navede na svoje poslovno rje{enje, ali vi ste dovoljno snala`ljivi i vje{to izbjegavate susret ili razgovor sa odre|enim saradnicima. Na kraju, pokazat }e se da va{a poslovna taktika donosi bolji uspjeh. Za sada mudro pre{u}ujete odre|ene situacije koje nisu po ne~ijoj volji. Nemojte potcjenjivati partnerove sposobnosti i misliti da imate kontrolu nad svim doga|ajima. Dobro ste raspolo`eni i vjerujete da uvijek postoji neki zaobilazan na~in na koji mo`ete da ostvarite ono {to drugi ne mogu. Samopouzdanje koje osje}ate djeluje pozitivno i na va{u okolinu. Nema potrebe da ponovo isku{avate ne~ije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smi{ljati nove ljubavne rebuse koji mogu da se shvate na pogre{an na~in. Raspola`ete ubjedljivim argumentima, ali nekome od saradnika kao da nije stalo da istina ispliva na vidjelo. Stoga nemojte o~ekivati veliku podr{ku u svojoj okolini. Suvi{e vas poga|a ne~ije pona{anje ili nova odluka. Stalo vam je da potisnete emotivno neraspolo`enje pred bliskom osobom, kako biste djelovali vrlo razumno. Ve~ernje sate posvetite nekom omiljenom hobiju i relaksaciji, opustite se. Neko vam nudi dobru poslovnu priliku, ali istovremeno od vas o~ekuje strogu diskreciju. Razmislite o novoj poslovnoj nagodbi, nema potrebe da potcjenjujete ne~iju informisanost ili prakti~ne sposobnosti. U susretu sa voljenom osobom vi{e posvetite pa`nju nekim zajedni~kim temama koje vas zbli`avaju. Budite dovoljno aktivni i ma{toviti u svakom pogledu. Novi doga|aji unose laganu pometnju u va{e okru`enje. Umjesto da se intelektualno nadmudrujete sa raznim neistomi{ljenicima, bolje je da povu~ete konkretan potez. Partner kao da pa`ljivo analizira va{e pona{anje i umije ~esto da negoduje. Vi nemate dovoljno strpljenja da saslu{ate nove primjedbe kada vam se ne dopadaju. Prijat }e vam psihofizi~ka relaksacija ili boravak u prirodi. Na osnovu trenutne situacije u kojoj se nalazite donosite neku razumnu odluku. Potrebne su vam pouzdane informacije, kako biste jasno definisali dugoro~nije ciljeve u poslovnoj saradnji. Nema potrebe da potiskujete svoja osje}anja ili namjere pred bliskom osobom. Partner ta~no zna na koji na~in mo`e da vam ugodi ili da vas obraduje. Podsti~ite kod sebe pozitivno raspolo`enje. Stalo vam je da prona|ete efikasno rje{enje, tako da se ne obazirete previ{e na razli~ite komentare. Va`no je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne i po cijenu prekida u poslovnoj saradnji. Djelujete zadovoljno i raspolo`eno za izlazak ili neki novi susret. Voljena osoba ~ini sve {to je potrebno da ispuni sva va{a o~ekivanja u granicama realnih mogu}nosti. Ne dopada vam se ne~ija uloga i pona{anje, ali nemate ni mogu}nost da mijenjate poslovna pravila ili da uti~ete na izbor saradnika. Za sada {utke prelazite preko nekih neprijatnih doga|aja i strpljivo ~ekate na bolje uslove. U odnosu sa voljenom osobom djelujete raspolo`eno, stalo vam je da osjetite emotivnu toplinu ili novu ~ar zajedni~kog `ivota. Slobodno vrijeme posvetite psihofizi~koj relaksaciji.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: agani, ladin, abasa, trka~, nitne, ija, ce, asistenti, alanis, {koro, abidal, dil, osama, osmine, crpka, ajkula, saul lizaso, k, ons, adela, br, ni, uma, afera, caka, a, inis, j, konobarica, omek{ati, son.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Jutros na sjeveru, u dolini rijeke Bosne, sarajevskoj kotlini i Podrinju magla ili niska obla~nost, prije podne razvedravanje, poslije podne sun~ano. U ostalim predjelima sun~ano tokom cijelog dana, a samo }e u Cazinskoj krajini i Tropolju biti obla~no. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od -3 do 5, maksimalna dnevna od 5 do 15° C. Sutra sun~ano, na zapadu i jugu obla~no, ponegdje sa slabom ki{om. U nedjelju umjereno obla~no, na jugu obla~no sa ki{om. U Sarajevu prije podne obla~no i suho, popodne umjereno obla~no. Puha}e slab, zapadni vjetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 6° C.

Danas }e obla~no sa ki{om, vjetrovito i hladno biti u zapadnim i sjevernim predjelima Evrope, a u oblasti Alpa i Pirineja pada}e snijeg. Olujni jugozapadni vjetar puha}e uve~er na Britanskim ostrvima. Prete`no sun~ano vrijeme zadr`a}e se u centralnoj, isto~noj i jugoisto~noj Evropi. Maksimalna temperatura kreta}e se od -1 u Moskvi do 19° C u Rimu. Na Balkanu poslije mjestimi~no maglovitog jutra, tokom dana sun~ano, a samo }e u zapadnim predjelima i na Jadranu biti obla~no. Maksimalna temperatura od 6 u Sarajevu do 18° C u Atini.

60

KULTURNI VODI^
BUDI MALO JA

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

NE PLA[I SE MRAKA
horor, re`ija: Guillermo del Toro, uloge: Katie Holmes, Guy Pearce, Bailee Madison, Bruce Gleeson... po~etak u 17 i 19 sati.

uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 i 21 sat.

BANJA LUKA

HISTORIJSKI

TA LUDA LJUBAV
komedija, re`ija: Glenn Ficarra, John Requa, uloge: Steve Carell, Ryan Gosling, Julliane Moore... po~etak u 15 i 21 sati.

KINA
MEETING POINT
NEPRIJATELJ
drama, triler, re`ija: Dejan Ze~evi}, uloge: Aleksandar Stojkovi}, Vuk Kosti}, Slavko [timac, Dragan Marinkovi}, po~etak u 20 sati.

komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 21.10 sati.

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

[TRUMFOVI
avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry... po~etak u 15.50 sati.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO
drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 15.45 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
BESMRTNICI 3D
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 21.45 sati.

KINOTEKA
PRAZNIK U SARAJEVU

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
EKSTREMISTI
premijera, autor: William Mastrosimone, re`ija: Robert Krajinovi}, igraju: Sne`ana Vidovi}, Robert Krajinovi}, Merima Lepi}, Lana Deli}, po~etak u 19.30 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’. Svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

PARADA

OLIMPIJSKI
re`ija: Benjamin Filipovi}, uloge: Mustafa Nadarevi}, Slobodan ]usti}, Olivera Markovi}... po~etak u 19 sati. drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 14.30, 16.50, 19.10 i 21.30 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Miroslav Krle`a na pozori{noj sceni“, za posjete je otvorena do 12. decembra. Izlo`ba slika pod nazivom “Vilina pri~a“, autorice Mirjane Nikoli}, u Sinagogi je otvorena do 12. decembra. komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 17, 19.30 i 22 sata.

CINEMA CITY
MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15.05, 16.30, 17 i 21.20 sati.

POZORI[TA
KAMERNI
HELVEROVA NO]
autor: Igmar Vilkvist, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Ermin Bravo, Mirjana Karanovi}, po~etak u 20 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

TUZLA

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO
drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 15.30 i 20 sati.

BESMRTNICI 3D

SARTR
OSIPATE SE POLAKO, VA[A VISOSTI
autor: Mirko Kova~, re`ija: Goran Damjanac, igraju: Alban Ukaj, Sonja Goronja, Mirela Lambi}, Jasenko Pa{i}, Sead Pandur, po~etak u 20 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 16, 17.45 i 19.55 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

MOSTAR

PREOSTALO VRIJEME
triler, re`ija: Andrew Niccol, uloge: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy... po~etak u 17.45 i 22.10 sati.

akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 18.35 i 21 sat.

GALERIJE
MAK
Izlo`ba "Iza obzorja" posve}ena stogodi{njici ro|enja Midhata Begi}a. Autor izlo`be i kataloga je \ana Mustajba{i}, kustos Muzeja, a posjetioci mogu do}i do 10. decembra, svakog dana od 10 do 19 sati, osim nedjelje.

TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA

ZENICA

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

POZORI[TA
NARODNO RS
SEDAM I PO
autor: Miroslav Mom~ilovi}, re`ija: Darijan Mihajlovi}, scenografija: Marija Kalabi}, kostimografija: Ninela Petrovi}, kompozitor: Marko Grubi}, dramaturzi: Kata \armati, Jelena Mijovi}, Radmila Smiljani}, igraju: Aron Bala`, I{tvan Kere{i, Emina Elor, Zoran Cvijanovi}, Milo{ Samolov, Marinko Mad`galj, Svetislav Gonci}, Fe|a Stojanovi}, Aleksandar Stojkovi}, Sla|ana Zrni}, Boris [avija, Nikolina Jelisavac, po~etak u 20 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademij likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 14 i 18 sati.

BIHA]

drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Sissy Spacek... po~etak u 15.40 i 18.20 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Tradicionalna revijalna izlo`ba povodom 25. novembra, Dana dr`avnosti BiH, u organizaciji Udru`enja likovnih umjetnika BiH i Galerije Collegium Ar tisticum, za posjete je otvorena do 8. decembra.

PLJA^KA S VRHA

VEZA BEZ OBAVEZA
komedija, romansa, re`ija: Will Gluck, uloge: Justin Timberlake, Mila Kunis, Woody Harrelson, Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Richard Jenkins, Emma Stone... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

KINA
UNA
PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 18.30 i 21.15 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba slika i skulptura profesora Milivoja Unkovi}a, za posjete je otvorena do 17. decembra 2011. godine.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BESMRTNICI 3D
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 20 i 22 sati.

komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck, Alan Alda... po~etak u 22.20 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

BUDI MALO JA
komedija, re`ija: David Dobkin,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011. godine
SP OR T

TV PROGRAM

61

Felix Sturm Martin Murray, prenos
22.10 FTV
BOKS ME^

Sve }e biti dobro
16.05 FTV

SE

RI

70. Marina o{amari Andrijanu, te odlazi iz gara`e. Tamara govori Dinku kako je po lju bac bio pri li~no neo~ekivan. Andrijana se smirila nakon Marininog {amara i likuje nad pora`enom Marinom. Slaven joj govori da je zaista kuja i da to nije smjela u~initi Marini. Marina sjedi sama u knji`nici, utu~ena i povrije|ena, kada dolazi Danijel koji `eli razgovarati s njom. [mit izbaci Tina s operacije. Matko obavje{tava obitelj da je njegov projekt Metropolisa propao i da }e on najvjerojatnije bankrotirati. Niko i Vinko poku{avaju izvu}i iz Matka {to vi{e odgovora, no Matko nevoljko odgovara na njih. Kre{o i Kristina kasne na Milino i Davorovo vjen~anje.

JE

Vrijeme osvete
Sleepers, 1996.

01.25 HRT1

DRAMA
Re`ija: Barry Levinson Uloge: Jason Patric, Brad Pitt, Kevin Bacon, Robert De Niro, Minnie Driver, Dustin Hoffman, Brad Renfro,

Odrastaju}i u zloglasnoj njujor{koj ~etvrti Hell´s Kitchen {ezdesetih godina, Lorenzo Shakes Carcaterra, Michael Sullivan, John Reilly i Tommy Marcano vrijeme provode u igri, obavljanju sitnih poslova za lokalnog gangstera "Kralja" Bennyja. Dok Lorenzu strah ulijeva njegov otac, njemu i drugim klincima utjehu pru`a blagi i po`rtvovni sve}enik, otac Bobby...

Doma}in
00.20 BHT
The Host, 2006.

FIL

M

Zavjera
00.00 RTRS
XIII: The conspiracy, 2008.

FIL

M

HOROR/SF/TRILER/KOMEDIJA
Re`ija: Joon-ho Bong Uloge: Kang-ho Song, Hie-bong Byeon, Hae-il Park, Doona Bae

KRIMINALISTI^KI
Re`ija: Duan Klark Uloge: Stiven Dorf, Val Kilmer, Katarina Murinjo, Greg Bri

Sjaj Pariza
17.00 BHT

Iako je saznao da su Ethan i Lorene bili zajedno, Chris je i dalje beznade`no zaljubljen u nju. Catherine saznaje da Valerie zavodi Philippea. Victor nalazi lukavo zadovoljstvo, igraju}i se sa kapima za smirenje koje mu je dala Jade.

Namjerno izlijevanje otrova u rijeku Han, osim ekolo{ke katastrofe, izazvat }e i ra|anje novog oblika `ivota u toj rijeci. Sasvim slu~ajno, prvi put }e ga primijetiti dvojica ribara. Nakon nekoliko godina, to, nekada sasvim si}u{no stvorenje, sada se `eli hraniti ljudskim mesom...

Vertikalna granica
23.35 NOVA AKCIJA
Re`ija: Martin Campbell Uloge: Chris O'Donnell, Robin Tunney, Stuart Wilson, Augie Davis, Temuera Morrison Vertical Limit, 2000.,

FIL

M

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A

Sigurnosne slu`be tragaju za ubicom koji je ubio predsjednicu SAD-a tokom govora na Dan veterana. U cijelu zbrku i lov na ubicu se upli}e mladi} koji se ne sje}a svog identiteta, a jedini trag koji ima je tetova`a na vratu s rimskim brojem trinaest. Tri mjeseca poslije, stariji par na drvetu pronalazi ranjenog padobranca. Mladi ~ovjek Ros Taner ne zna ni{ta o svome identitetu. Jedini trag koji ima je tetova`a s rimskim brojem trinaest na vratu. U me|uvremenu, u Bijeloj ku}i obavje{tajna slu`ba i dalje traga za predsjedni~inim ubicom. Izbori su za sedam dana, a potvr|eni osumnji~enik mogao bi pomo}i vladi.

71. Salih `eli zaprositi Bahar i veoma je uzbu|en zbog to ga. Me|utim, Bahar mu saop{ti {ta joj je Ceylan rekla. Salih je {okiran zbog svega i odlazi da razgovara sa Ceylan, koja mu ka`e jednu veliku la`, te je prisiljen da ostane u braku s njom.

Hvala {to pu{ite
22.40 MRE@A/TV1 KOMEDIJA
Re`ija: Jason Reitman Uloge: Aaron Eckhart, Maria Bello, Sam Elliott, Katie Holmes Thank You for Smoking, 2005.

FIL

M

Larin izbor
18.15 FTV

60. Vje ra je u strahu jer Zlaju tre se gro zni ca. @eli ga odvesti u bolnicu, ali odustaje. Vjera shva}a da se ne}e mo}i sa ma bo ri ti sa Zlajinom bolesti. Nela pred Dinkom na mjer no poni`ava Ton~ija. Ma ro suo~ava Nelu, te mu ona obja{njava kako se priklonila Dinku ne bi li do{la do inkriminiraju}ih podataka o njegovim poslovima. Nela provaljuje u gradona~elnikov ured, no biva otkrivena. Nik{a saznaje da je Vjera pobjegla jer je na~ula sva|u izme|u Karmen i Alena.

Ovo je pri~a o mladom alpinistu Peteru Garettu, koji kre}e na opasan uspon na drugi najve}i vrh svijeta K2 da bi spasio sestru Annie i njezinu ekipu.Brat i sestra otu|ili su se nakon stra{ne smrti oca tijekom penjanja, kada je Peter morao prerezati u`e kako bi spasio sebe i sestru. Peter se tad povukao i postao je fotograf prirode, a sestra Annie nastavila je o~ev san osvajanja vrhova svijeta. Da bi joj spasili `ivot, Peter i njegova ekipa moraju se popeti na vrh kojega se svi boje i u}i u mrtvu zonu iznad vertikalne granice izdr`ljivosti.

Izvr{na zapovijed
00.30 FTV AKCIJA
Re`ija: Rick Jacobson Uloge: Michael Dudikoff, Paul Winfield, Richard Norton, Amanda Wyss, Jsu Garcia, Robin Lange Executive command, 1997.

FIL

M

Nick Naylor, PR manager duhanskog giganta, na najdomi{ljatije na~ine promovira i brani pravo na pu{enje. U trenutku kad jedan od ameri~kih senatora krene u antipu{a~ku kampanju, uslijedit }e Nickov promotivni protuduar. No, jedna }e ozbiljna bolest i blizina smrti potpuno promijeniti Nicka i njegovo ZA pu{enju.

Tamna plima
23.35 HAYAT
Dark Tides

FIL

M

TRILER
Re`ija: Bret Stern Uloge: Katherine Kendall, John Mese, John Newton, Paige Turco

Rick Hardin je vladin specijalni pregovara~ u akcijama spa{avanja talaca. Poznat kao junak Zaljevskog rata i biv{i marinac, sada bitke dobija argumentima. Upravo kada se nakon jedne akcije spa{avanja talaca spremao na porodi~ni odmor, iz Washingtona sti`e zapovijed: odmah zaustaviti teroristi~ku akciju koja je u toku. Otet je vojni avion s opasnim biolo{kim oru`jem, a me|u taocima su ameri~ki potpredsjednik, ministri i evropski izaslanici...

Prilikom lova na jastoge, Sara i Ben izvuku bovu u kojoj se nalazi pola miliona dolara. Ben `eli potro{iti sve na pi}e i djevojke, a Sari novac treba da pobjegne od mu`a i provincije. Zato odlu~i ubiti Bena, a u potragu za novcem uklju~e se i mafija i vlasnik bove.

62
BHT

TV PROGRAM
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija, 16. epizoda Dje~iji program: 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Hot wheels 10.50 Pop Pixie 11.05 Sve }e biti dobro, serija, 68. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.10 Larin izbor, igrana serija, 59. epizoda 13.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 38. epizoda 14.05 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija (r)

petak, 2. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Teens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Frenderi u zemljama Evrope: Slovenija 09.50 Pospani Popaj, animirani film 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.10 Bio jednom jedan Dnevnik 10.25 Glasovi istine, dok. program 10.55 Muzeji i galerije: Gabriel Jurki} 11.30 Sjaj Pariza, serija, (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, informativni program (r) 13.15 Pri~e iz tranzicije: Nevladin sektor u BiH (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija, 17/52 14.55 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.25 Milioner, animirani film 15.35 Izgubljena ~ast, serija, 54/77 (r) 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Sjaj Pariza, serija 17.25 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Kijev: @rijeb za EURO 2012, prijenos 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast, igrana serija, 55/77 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 2 22.30 Kutija, ameri~ki film 00.20 Doma}in, ju`nokorejski film

FTV

07.00 07.05 09.00 09.10 10.10 10.40 11.00 11.10 11.20 11.30 12.00 12.20 13.10 14.00

RTRS

Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Tomica i prijatelji Zagonetka Pingu, crtana serija ^ika Blagoje u svietu igra~aka, program za djecu Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1 Pe~at, politi~ki magazin (r) Odgovor.no1 (r) Mjesto zlo~ina 9, serija (r)

06.05 Vuk i lisica, crtani film (r) 06.30 Ljepotica i zvijer, crtani film (r) 07.05 [est labudova, crtani film 07.35 [estorica koji su obi{li svijet, crtani film 08.00 Flash info 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 111. ep. (r) 09.00 Flash info 09.05 Zakon ljubavi, serija 119. ep. (r) 10.00 Flash sport 10.05 Junska no}, serija ep. 1/124 11.15 Superstars, dok. program ep. 29 12.00 Flash info 12.15 Predaj se srce, serija 70. ep. (r)

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Mekanike u misiji, crtani film 09.40 Timmy, crtani film 09.50 Fifi, crtani film, 35. ep. 10.00 Garfield, crtani film 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 50. ep. 10.35 Lijeni grad, crtani film 11.04 Winx, crtani film, 35. ep. 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.10 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Kraljica juga, serija (r) 12.00 Info top, info-program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz

PINK

Gospo|a Barbara

06.10

Ono kao ljubav

20.10

Dnevnik

19.30

Dobro jutro svima
13.00 14.00 14.48 14.50 15.00 16.00 17.00 17.50 17.54 17.55 18.25 19.00 19.25 19.28 19.30 19.37 20.00 20.05 21.00 23.30 23.35 01.40

06.30

Grand show

21.00

15.15 Vijesti 15.20 Bumerang, serija, 8. epizoda 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 69. epizoda 16.55 Federacija danas 17.15 Tajna Starog mosta, serija, 26. epizoda 18.15 Larin izbor, serija, 60. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.10 Da sam oblak, igrana serija, 17. epizoda 22.10 No} boksa: Felix Sturm - Martin Murray, prijenos 00.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.30 Izvr{na zapovijed, ameri~ki igrani film 02.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 38. epizoda 02.50 Dnevnik 3 (r) 03.20 Pregled programa za subotu

15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 16.00 Zelengorom na jedan dan, reporta`a 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Banjalu~ka panorama Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.10 Intervju 22.00 Najotka~enije reklame na svijetu 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.50 Rio klub, zabavni program 00.00 Zavjera, film 01.35 Ono kao ljubav, serija (r) 02.25 Dnevnik 2 (r) 02.50 U fokusu (r) 03.30 Banjalu~ka panorama (r) 04.00 Intervju

13.00 Flash sport 13.05 Prijateljice, serija ep. 5/12 (r) 14.00 Flash info 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 112. ep. 15.00 Flash sport 15.05 Zakon ljubavi, serija 120. ep. 16.00 Junska no}, serija ep. 1/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 70. ep. (r) 18.20 Primera liga, najava kola 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 71. ep. 21.10 CSI: Las Vegas, serija 13. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Hvala {to pu{ite, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Air America, film (r) 01.58 No}ni program

Miljenica, 124. ep. Ispuni mi `elju Bioclinica Top Shop Vitafon Kad li{}e pada, 145. ep. Guta~i pilula, dok. program, 1. ep. Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show Nepobjedive banzuke, specijal Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kolo sre}e Kad li{}e pada Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo Sport centar Tamna plima, film Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a

14.00 Info top, info-program 14.10 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Tajna ljubavi, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand show, muzi~ki program 22.30 Paparazzo: Lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Ubistveni heroji, film

06.45 Gerald Mc Boing, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot, turska serija 10.15 Odred za ~isto}u, reality show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.35 Vox populi 12.40 Ludo srce, serija 13.15 UEFA Euroliga, Tottenham-PAOK, snimak utakmice 15.10 Osveta, serija 16.10 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 17.10 Odred za ~isto}u, reality show 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Izgubljeni, turska serija 22.00 Red Carpet, showbiz magazin 23.00 Vox populi 23.05 Djevojka iz susjedstva, igrani film 00.45 OBN Info 01.05 OBN Sport 01.10 Vox populi 01.15 Djevojka iz susjedstva, film 03.00 OBN Info 03.20 OBN Sport 03.25 Vox populi 03.30 UEFA Euroliga 05.00 ^uvari planeta, dok. program

OBN

Tajna Starog mosta
17.15 FTV
26. Raimundo ne `eli svojim dugovima optere}ivati sina i odlu~uje prodati zemlju prije nego {to cijeli kapital pre|e u zelena{ke ruke. Trista odlazi kod gradona~elnika tra`eli od njega smrtni list, u nadi da }e sazanti ne{to vi{e o okolnostima smrti svog oca. Me|utim, papir ka`e ono {to je on ve} znao, Salvador Castro je umro zbog gu{enja. Tristan `eli razgovarati s Pepom i objasniti joj neugosnu situaciju zbog poklona kojem se obradovala Angustias, ali Pepa ostaje pri svom stavu, `eli da je on zaboravi i posveti se svojoj supruzi.

SE

RI

JA

TV SA

10.02 Bo u pokretu (r) 10.25 Medo Rupert (r) 10.35 Mala princeza (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 12/25 (r) 11.35 Karika koja vi{e ne nedostaje (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevdisanje (r) 13.45 Pusti muziku (r) 14.35 Varvari pred vratima, film 16.10 Vijesti TVSA 16.15 Simfonija svijeta prirode 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Mu}ke, 48. epz. 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebus, politi~ki magazin, u`ivo 22.30 Na raskr{}u `ivota, film 00.00 Divlji zapad, 1/3 00.50 Mu}ke, 48. ep (r)

TV TK

09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Vijesti u 16 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Sport Klub, magazin 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, turska telenovela 21.10 CSI: Las Vegas, serija, 13. ep. 22.40 Hvala {to pu{ite,, film

MRE@A

07.05 [est labudova, crtani film 07.35 [estorica koji su obi{li svijet, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 111. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 119. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, 1/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 112. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 120. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 1/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 70. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 71. ep. 21.10 CSI: Las Vegas, 13. ep. 22.40 Hvala {to pu{ite, film

TV MOSTAR

08.05 Ukradeni `ivoti, 111. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 119. ep. (r) 10.05 Junska no}, 1/124 12.00 Flash info-biznis-sport-meteo 14.05 Ukradeni `ivoti, 112. 15.00 Flash sport-meteo 15.05 Zakon ljubavi, 120. ep. 16.00 Junska no}, ep. 1/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, 70. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, 71. ep. 21.10 CSI: Las Vegas, 13. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Hvala {to pu{ite, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Zabavni program:Cris Angel 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.05 Zdrava TV 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Sredinom (r)

TV KAKANJ

12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.30 Reporta`e sa zemlje mira 14.00 Tajne medicine 15.00 Mr Bean 15.30 Raja sa faksa, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Svijet uspje{nih 18.30 Mala d`amija, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.30 Bonus, talk show (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Autovizija 20.30 Putopisi, dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Info IC NTV IC Kakanj 23.00 Glas Amerike 23.30 Sense - Ha{ki tribunal 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.15 Sarajevdisanje: Muhabet iz Rajvosa, dok. program 12.45 Skica za portret 13.05 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.45 Gradovi svijeta: Najrobi, dok. program 15.20 Pod suncem St. Tropea, serija 16.10 Turisti~ka razglednica: Holandija 16.30 Istina, dok. program (r) 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.10 O nama 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Saop}enja, obavjesti, informacije 20.10 Najvoljenije `ene svijeta 20.40 Bonaventura, 198. emisija 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Zoo hoby 16.40 TV Liberty 17.17 Ko zna, zna, zabavno, obrazovni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Pitajte, tra`imo odgovore 21.10 Op~injeni, 146/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info 23.25 Pregled programa za subotu

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls (r) 14.00 Novosti 14.05 Bulevar 15.00 Jo{ jedan krug 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Bijela la|a (r), serija 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Anali, serija 23.50 Nepoznata koza, film 01.20 Serija 01.55 Crveno

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Mekanike u misiji, crtani film 09.40 Fifi, crtani film 09.50 Garfild, crtani film 10.50 Bakugan, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 15.40 Arena 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Guta~i pilula 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 Jesen sti`e dunjo moja, serija 18.52 High Tech 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.10 Vijesti 22.30 Zvijezda mo`e{ biti ti 23.30 Tamna plima, film

OSLOBO\ENJE petak, 2. decembar/prosinac 2011.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi (r) 09.08 Kralj vinograda 3, serija 09.51 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.11 Na vodenome putu 5: Kielski kanal Izme|u mora, dok. serija 10.59 Kod Ane (r) 11.14 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.17 TV kalendar (r) 12.34 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.19 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.15 Drugo mi{ljenje 14.50 Branitelji domovine 14.54 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 15.39 O di~ni sveti Nikola, emisija pu~ke i predajne kulture 16.09 Skica za portret: Branka Hegedu{i} Frange{ (r) 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 17.12 Znanstvene vijesti (r) 17.25 Globalno sijelo 17.54 Putem europskih fondova 18.16 Iza ekrana 18.47 Izbori 2011. - bonusi 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.04 Vrijeme 20.07 ZABA - 90 sekundi 20.09 Izbori 2011. - bonusi 21.44 Odbjegla nevjesta, film 23.50 Dnevnik 3 00.10 Sport 00.13 Vrijeme 00.21 Vijesti iz kulture 00.30 Peti dan, talk show 01.25 Vrijeme osvete, film (r)

TV PROGRAM
07.00 Kontekst, (r) 07.30 48 Hong Kong (r) 08.00 Druga strana Srbije, dok. program (r) 08.30 Kontekst, informativni talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Dogodilo se u Lokerbiju, dok. program (r) 17.00 Upoznajte predsjednila Kirsana Imlju`inova (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Usudi se i probaj Penang, dok. program 19.30 Poznavali smo Bin Ladena part I, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, informativni talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst (r) 23.30 Usudi se i probaj Penang, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst (r) 01.30 Poznavali smo Bin Ladena part I, dok. program (r)

63
SE RI JA

HRT1

07.55 Mala TV TV vrti}: Brzo i sporo Zauvijek prijatelji: Svemirci, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Ovca Lujza u sedmom nebu (r) 08.25 Connor na tajnom zadatku 2, serija (r) 08.50 [kolski sat: Tango Puni krug 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija (r) 10.45 Zgode i nezgode [e{irice i [lapice, film 11.55 Fotografija u Hrvatskoj 12.10 Drugi format (r) 12.55 Mala TV (r) TV vrti}: Brzo i sporo (r) Zauvijek prijatelji: Svemirci, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Ovca Lujza u sedmom nebu (r) 13.30 Izbori 2011. 13.55 H2O Uz malo vode!, serija 14.20 Edgemont 4, serija 14.45 [kolski sat: Tango (r) 15.15 Puni krug (r) 15.30 Rupert, crtana serija 15.45 Briljanteen 16.25 Obrtnik 100% poduzetnik 16.30 Izbori 2011. 18.00 Kijev: @drijeb za EP 2012., prijenos 19.00 Nogomet, Euro 2012. - emisija 19.50 Beaver Creek: Svjetski skija{ki kup spust, uklju~enje u prijenos 20.05 “Korak u `ivot” prijenos humanitarnog koncerta 22.10 Prljavi seksi novac 2, serija 22.55 Umorstva u Midsomeru, serija 00.30 Na rubu znanosti: Viktor Schuberger 01.15 Vrijeme je za jazz: Tamara u dvorcu Lu`nica 02.50 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 03.30 Trava zelena 1, serija (r) 04.00 Bez traga 7, serija (r)

HRT2

06.20 Bakugan, crtana serija 06.45 Jagodica Bobica, crtana serija 07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus show 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija, 22.00 Policijska akademija 7: Moskovski zadatak, igrani film 23.35 Vertikalna granica, film 01.50 Plemenita krva, film (r) 03.25 Ezo TV, tarot show 04.45 Nate Berkus show, (r) 05.40 IN magazin, (r)

NOVA

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 Razglednica: Sahalin, dokum. program 10.35 Na skriveno te vodim mjesto, obrazovni pr. 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Program za dijasporu (r) 12.00 Dnevnik 12.30 [kolski program 13.00 Trend setter, muzi~ki program (r) 14.00 Svijet zdravlja, dok. program 14.30 Mjesto za nas, dok. program (r) 15.05 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.05 7 RTS dana 21.20 Masoni, dok. program 22.00 Trend setter, muzi~ki program 22.45 Dokumentarni program 23.15 Muzi~ki program

RTS

11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Si na{i festivali 12.00 Vijesti 12.05 U centar (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Likovna umjetnost 14.00 Vijesti 14 05 Replika (r) 15.00 Aktuelno 15.30 Dnevnik 1 15.45 Ekolo{ka radionica 16.15 Muzika 17.00 Podgori~ka hronika 17.30 Sat tv 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora, u`ivo 18.55 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv 20.30 Zapis 21.00 Koncert 22.00 Sat tv 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sat tv 00 00 Crna Gora, u`ivo

RTCG

Da sam oblak
21.10 FTV

17. Crni oblaci ponovo po~inju da se nadvijaju nad vilom Aslanove porodice. Aslan-beg je umoran od svih tih doga|anja koja ne prestaju. Narinino stanje od povre|ivanja hicem je problemati~no. Kad Ja{ar dolazi u posjetu majci Hatun, dolazi do te{kih rije~i. Svu svoju osvetoljubivost iskaljuje na Remziju, koji je to odavno zaslu`io. Narin osje}a pritisak zbog svega {to ~uje, a ono {to je rekao njen otac kad mu je oti{la u posjetu, u glavi joj stvara prili~nu zbrku.

Red Carpet
22.00 OBN

S MA HOW GA BIZ ZIN

DISCOVERY

08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 12.45 Peta brzina 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Razotkrivanje mitova 21.00 Obra~un sa Tajsonom 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Usporen snimak 23.45 Razotkrivanje mitova, 2 epizode

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Praistorijski predatori 08.00 Ostrva: Island 09.00 Divlja Rusija: Tajnovita {uma 10.00 Boji{te predatora 11.00 Najte`e popravke na svijetu 12.00 Raj na zemlji: Eto{a 13.00 Ostrva: Island 14.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 Praistorijski predatori 16.00 Ameri~ki bufalo 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji: Kakadu 20.00 [apta~ psima 21.00 Psi astronauti 22.00 Iza re{etaka 23.00 [apta~ psima 00.00 Psi astronauti 01.00 Raj na zemlji: Kakadu

08.30 Sanke, SK Igls, Austrija 09.00 Biatlon, SK Östersund, [vedska 12.00 Fudbal, Champions Club 12.10 Cross-country skijanje, SK Kuusamo, Finska 13.00 Ski-skokovi, SK Kuusamo, Finska 14.00 Biatlon, SK Östersund, [vedska 16.15 Biatlon, SK Östersund, [vedska, u`ivo 17.30 Ski-skokovi, SK Lillehammer, Norve{ka, u`ivo 18.00 Fudbal 19.00 Alpsko skijanje, SK Beaver Creek, USA, u`ivo 20.30 Alpsko skijanje, SK Lake Louise, Kanada, u`ivo 22.00 Konji~ki sport 23.30 GTA Road to Dubai 23.45 Poker 00.45 Ski-skokovi, SK Lillehammer, Norve{ka 01.15 Watts

EUROSPORT

07.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 08.30 Fudbal, Bundesliga, Dortmund - Schalke 04 10.00 Umjetni~ko klizanje, Rusija 11.30 Tractor pulling 12.30 Fudbal, Bundesliga, Mainz - Bayern Munich 13.00 Stand up paddle 13.30 Ko{arka, Euroleague, pregled kola 14.00 Fudbal, Urugvaj 17.00 Sepaktakraw 18.00 Fudbal, Bundesliga, Dortmund Schalke 04 18.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.00 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 22.30 Fudbal, Urugvaj 00.30 Fudbal, Bundesliga

EUROSPORT 2

06.30 Euroleague: Bilbao Nancy 09.00 Vijesti 09.15 Premier League News 09.30 Najava FA Cup 10.00 Najava Davis Cup 10.30 Euroleague: Partizan Maccabi 12.30 Pregled Euroleague 13.30 Tenis, direktno 14.00 Davis Cup Final: Spain - Argentina, direktno 22.00 Pregled Euroleague 23.30 Najava Premier League 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News 00.30 Ukrainian league: Shakhtar - Arsenal 02.15 Euroleague: Partizan - Maccabi 04.00 Premier League Magazin 04.30 Najava Premier League

SPORT KLUB

08.00 Telemarketing 09.00 Pregled portugalske lige 09.30 Pregled svajcarske liga 10.00 Pregled Championshipa 10.30 Pregled holandske lige 11.30 Pregled ruske lige 12.00 Pregled Premier League 13.00 Premier League 14.30 Pregled argentinske lige 15.30 Premier League 16.00 Ukrajinska liga: Shakhtar Arsenal 18.00 Euroleague: Partizan - Maccabi 20.00 FMM 20.45 Championship: Crystal Palace Derby, direktno 22.45 Belgijska liga: Beerschot - Genk 00.30 Najava Premier League 01.00 Carling Cup: Chelsea - Liverpool 02.45 Euroleague: Armani Milan - Real Madrid 04.15 Carling Cup: Manchester United Crystal Palace 06.00 Euroleague: Partizan - Maccabi

SPORT KLUB +

08.00 Rkomet-ehf liga {ampiona: Magazin 09.00 Fudbal Copa Sudamericana: polufinale 2 11.00 Liga evrope: Rennais Udinese 13.00 Liga {ampiona: Arsenal - Dortmund 15.00 Omni Sport 15.30 Liga Evrope: Highlights 16.00 Magazin: Put u London 17.00 Magazin: Box 18.00 Odbojka Svjetski kup mu{karci: Srbija - Egipat 20.00 Ko{arka aba: La{ko Hemofram 22.00 Francuska liga: Preview 22.30 Italijanska liga: Preview 23.00 [panska liga: Preview 23.30 Liga {ampiona: Magazin 00.00 Poker WPT Europe 03.00 Odbojka Svjetski kup mu{karci: Srbija Kina prenos

ARENASPORT 1

VIASAT HISTORY

12.00 Gospodar Sipana 13.00 Jedan dan u borbi 14.00 Tajm tim godina X 15.00 Biblijske zagonetke 16.00 Viktorijanski revolucionari 16.30 U krupnom kadru 17.00 ^ovjekova istorija 18.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit - ljubav i spasenje u Novom svijetu 19.00 Jednakost za sve: Tusen Luvertir i Hai}anska revolucija 20.00 Ostvo minotaura 21.00 Posljednji bastion samuraja 22.00 Dobrodo{li u osamdesete 23.00 Biblijske zagonetke 00.00 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 00.30 U krupnom kadru

ANIMAL PLANET

11.50 Veterinar za cijeli svijet 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 @ivot sisara 14.30 @ivot majmuna 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Avanture sa pandama sa Najd`elom Marvenom 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Nevaljali ljubimci 18.15 @ivot majmuna 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 @ivot sisara 21.00 Borba za kitove 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Ratovi insekata 23.45 Policija za `ivotinje

UNIVERSAL

08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Zakon i red, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 13.20 Urgentni centar, serija 14.20 Zakon i red, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ne{ Brid`is, serija 17.20 Ubistva u Midsommeru, serija 19.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Misterije Hejvena, serija 23.20 Plave krvi, serija 00.20 Supererupcija, serija 02.20 Erika, serija 03.20 Doma}ice Iz Okruga Orand`, serija 04.15 Doma}ice iz Njujorka, serija

TV1000

06.20 Bijeli pijesak, igrani film 08.00 Prva liga, igrani film 10.00 Prva liga II, igrani film 12.00 Prva liga III: povratak u drugoliga{e, igrani film 14.00 Zami{ljeni zlo~ini, igrani film 16.00 Ejs Ventura, {a{avi detektiv, igrani film 18.00 Ejs Ventura, zov prirode, igrani film 20.00 Dijabolik, igrani film 22.00 An|elin pepeo, igrani film 00.30 Uvijek zauvijek, igrani film 02.00 Milf o Maniacs, 4.00 Robokap 2, igrani film

FOX LIFE

13.20 @ivot u predgra|u, serija 13.50 @ivot u predgra|u, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Kugar Taun, serija 15.55, serija 16.27, serija 16.45, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 Melisa i D`oi, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 @ivot u predgra|u, serija 00.25 Serija 01.12 Seks i grad, serija 01.42 Seks i grad, serija

FOX CRIME

10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ne~ujno, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija 01.00 Ne~ujno, serija

HBO

06.00 Alisa u zemlji ~udesa, film 07.50 Obitelj je obitelj je obitelj: Rosie O%Donnell, film 08.35 Baaria, film 11.05 Izvanredne mjere, film 12.50 Sam u ku}i, film 14.30 Pijesak vremena, film 16.25 Abracadabra-Doo, film 17.45 Filmovi i zvijezde III, serija 18.15 Amelia, film 20.05 Ubi me dosada III, ep. 7, serija 20.35 Obdaren III, serija 21.10 Okus krvi IV, serija 22.05 Camelot, serija 22.55 22 metka, film 00.50 Osumnji~eni, film 02.30 Pogre{no skretanje kod Tahoa, film 04.00 TV Onion, film 05.30 Filmovi i zvijezde III, serija

HBO COMEDY

10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 Popust na koli~inu, film 12.55 Laurina zvijezda i tajanstveni zmaj Nian, film 14.10 Bernard,, serija 14.40 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija (rep. 2. ep.) 15.30 Popust na koli~inu, film 17.10 Julie i Julia, film 19.10 Bernard, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Epizode, serija 20.35 Simon Konianski, film 22.10 A-Team, film 00.20 Epizode, serija 00.50 Show Rickyja Gervaisa II, serija 01.15 Show Rickyja Gervaisa II, serija (rep. 2. ep.) 02.00 Bolje s tobom, serija 02.45 Jednostavno savr{ena, film

FK @ELJEZNI^AR Sulejman Smaji} zadovoljan plasmanom, ne i svojom igrom

Na prolje}e }u biti pravi

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 2. decembar/prosinac 2011.

44. strana

DRU[TVO PISACA BOSNE I HERCEGOVINE

Nagrada
Sahranjen Ante Markovi}
An te Mar ko vi}, po slje dnji predsjednik Saveznog izvr{nog vije}a SFR Jugoslavije, sahranjen je ju~er na zagreba~kom Mirogoju. Osim porodice i brojnih prijatelja, sahrani su prisustvovali politi~ari i Markovi}evi po{tovaoci iz vremena Jugoslavije. Na pogreb je do{ao biv{i predsjednik Stjepan Mesi}, nekada{nji ministar financija Mato Crkvenac, redatelj Lordan Zafranovi}, knji`evnik Predrag Matvejevi}, zadji {ef jugoslavenske diplomacije Budimir Lon~ar. Sahrani je prisustvovao i predsjednik RS-a Milorad Dodik. Ante Markovi} preminuo je u no}i izme|u 27. i 28. novembra u 88. godini.

samo simboli~na
Nije se uspjelo osigurati i nov~ani dio, nego tek onaj simboli~ni - plakete
U Do mu pi sa ca ju~er je odr`ana sve~anost uru~enja nagrada Dru{tva pisaca BiH za najbolja djela objavljena u pro{loj godini, i to na simboli~noj razini - laureatima je predata plaketa, dok je nov~ani dio nagrade izostao. “Razgovoru s Nadom“ Muniba Delali}a, kao {to je i poznato javnosti (odluka je saop}ena u lipnju ove godine), prema odluci `irija za poeziju, prozu i esej, kojeg su ~inili Kristina Mr|a, predsjednica, i ~lanovi Enver Kazaz i Dragan Marjanovi}, pripala je godi{nja nagrada Dru{tva pisaca za najbolju knjigu objavljenu u 2010. godini, dok je nagrada za najbolju knjigu objavljenu u 2010. godini za djecu i omladinu pripala knjizi “\aci - junaci“ autora Fuada Kova~a i Mirsada Be}irba{i}a, a `iri su ~inili Ibrahim Kajan, predsjednik, i ~lanovi Fadila Nura Haver i Miro Petrovi}. Knji`evnik Amir Brka, predsjednik Dru{tva pisaca BiH, pojasnio je da je do ~ina uru~enja ovakvog sadr`aja nagrade, i to tek u ovom mjesecu, do{lo zbog toga {to Dru{tvo pisaca BiH egzistira u vrlo te{koj situaciji i neuspjelih poku{aja da se osigura nov~ani dio nagrade. Brka je kazao da su se obra}ali na adrese pet ministarstava i da su samo od njih dva - obrazovanja i nauke i kulture i sporta Kantona Sarajevo dobili obe}anja. Obrazlo`enje `irija za izbor knjige poezije “Razgovor s Nadom“ Muniba Delali}a pro~itao je prof. dr. Enver Kazaz, dok je obrazlo`enje `irija za izbor knjige “\aci - junaci“ autora Fuada Kova~a i Mir-

Generalni {trajk u Gr~koj
[kole i druge javne ustanove u Gr~koj ju~er nisu radile, dok su dr`avne bolnice radile sa smanjenim osobljem, a brodovi nisu saobra}ali, zbog generalnog {trajka u znak protesta zbog najavljenih vladinih strogih mjera {tednje, prenosi Beta. Zemlje eurozone su Gr~koj u utorak odobrile novu tran{u kredita u iznosu od osam milijardi eura, tako da je nova vlada, zasad, izbjegla bankrot zemlje.

Foto: D. TORCHE

sada Be}irba{i}a pro~itala knji`evnica Fadila Nura Haver. U ime Muniba Delali}a, koji `ivi u Norve{koj, plaketu je primio Izedin [ikalo, ~ija ju je izdava~ka ku}a Dobra knjiga i objavila. Ni Fuad Kova~ nije u ruke primio plaketu jer se nalazi u Zagrebu radi pred-

stavljanja svoje knjige “Izdaja i zlo~in“ a , primio ju je pjesnik Mirsad Be}irba{i}, koji je nedavno u Baru dobio nagradu za `ivotno djelo Knji`evnih susreta Pod starom maslinom, koja je regionalnog karaktera.
An. [.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

POSLJEDNJE VIJESTI
ZA ZLO^IN 15 GODINA ZATVORA - Odjeljenje za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu osudilo je u ponovljenom postupku na 15 godina zatvora biv{eg pripadnika MUP-a RS-a Du{ka Kesara zbog ubistva troje Bo{njaka u Prijedoru 1994. godine. U obrazlo`enju presude, Sud je naveo da je i poslije ponovljenog su|enja utvrdio da je Kesar kriv, jer je sa saborcima Dragom Radakovi}em, Dra{kom Krndijom i Radoslavom Kne`evi}em u no}i izme|u 30. i 31. marta 1994. godine, ubio Faruka i Refiku Rizvi} i Fadilu Mahmuljin. VLADA FBiH: JEDAN MILION KRIVAJI - Vlada FBiH donijela je ju~e odluku o finansijskoj pomo}i zavidovi}koj Krivaji. Rije~ je o iznosu od jedan million KM namijenjenih nabavci sirovine i repromaterijala u cilju nastavka procesa proizvodnje u Krivaji. BELGIJA DOBILA VLADU - Belgija je kona~no dobila novu vladu, nakon 535 dana pregovora. Novi premijer je valonski socijalista Elio di Rupo. Rje{enje je prona|eno u vladi koju }e formirati socijalisti, demohri{}ani i liberali iz oba entiteta {est politi~kih partija s francuskog i holandskog govornog podru~ja. U ponedjeljak je predvi|eno da parlament potvrdi imenovanje nove vlade.

Promocija drugog izdanja knjige “Kina, bajkovita zemlja“

Most sagra|en rije~ima

izme|u Kine i BiH
Putopis „Kina, bajkovita zemlja“ je most, sagra|en zanosnim rije~ima, izme|u moje i va{ezemlje, rekao je sino} u Sarajevu Vang Fuguo, ambasador Narodne Republike Kine u BiH posjetiocima na promociji drugog izdanja ovog putopisa Slobodana Staji}a, dugogodi{njeg novinara Oslobo|enja. - Za putnike namjernike koji su posjetiliNarodnuRepublikuKinu, knjigaputopisa„Kina, bajkovita zemlja“ mo`e da po, slu`i kao divan podsjetnik. Za one koji se tek spremaju da je posjete, knjiga mo`e da bude koristan putokaz, a za one hodoljubnikekoji je na`alostnikadane}eposjetiti, knjiga}e da im podari poznanstvo na posreFoto: D`. KRIJE[TORAC

dan, gotovomagi~anna~in, rekao je ambasador Vang Fuguo. - Ako ova knjiga i kada bude prevedena i na kineski jezik, ona }e ~ak i Kinezima otkriti neke detalje koje nisu mogli da spoznaju u vrevi i ritmu savremenog`ivota, a {to nijepromaklo ovom dobronamjernom

opisiva~u, istakao je ambasador Vang Fuguo. Knji`evnik Zilhad Klju~anin promotor knjige, rekao je da je putopis mo`da najpotpuniji `anr u bh. knji`evnosti i da je primjeren bosanskom ~ovjeku koji je znati`eljan i voli da putuje. D. P.

Iako BiH spada u zemlje sa malim brojem zara`enih virusom HIV-a, od 1986, kada je zabilje`en prvi slu~aj, pa do danas, registrovano je 196 osoba zara`enih HIVom, od ~ega se kod 121 osobe razvio AIDS, a u FBiH od ove bolesti je umrlo 117 osoba, re~eno je na ju~era{njoj pres-konferenciji u federalnom Ministarstvu zdravstva povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a. “Do sada je u 2011. godini registrovano ukupno 26 novih slu~ajeva, od ~ega 19 u FBiH, a sedam u RS-u. Od 26 novoregistrovanih, kod 12 osoba se razvio AIDS, dok je registriran i jedan smrtni slu~aj u RS-u“ kazao je , dr. Zlatko ^ardaklija, federalni koordinator za HIV/AIDS te dodao da su danas u BiH ukupno na tretmanu i pod kontrolom zdravstvenih slu`bi 62 oboljela pacijenta i 21 osoba HIV pozitivna. U povodu 1. decembra, Me|unarodnog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, nevladina organizacija Asocijacija XY je organizovala ju~er u Sarajevu i Banjoj Luci javnu tribinu u Parlamentu BiH i uli~nu akciju dijeljenjem promotivnog materijala uz ovogodi{nji globalni slogan pod nazivom “Cilj Mr. B. - E. G. je nula“ .

SUBOTA,
SPORT

TRNJE I RU@E

Manchester City Norwich City, prenos FC Barcelona - Levante UD
20:00 TV 1 MRE@A

Boks me~
FTV je prenosio 40. profesionalnu borbu Adnan ]ati}, alias Felix Sturm, kojom je branio jo{ jednu titulu svjetskog prvaka u srednjoj kategoriji. Iako neki ne vole boriila~ke vje{tine, ru`u zaslu`uje ovaj potez Federalne televizije, ali samo zato da gledateljima poka`u da fudbal nije jedini sport na svijetu. Tako|er, ru`u ove sedmice dobila je i emisija Finale koja se emitira na OBN TV. Iako se skoro sve sporstke emisije rade sli~no, ova, vjerovatno zbog toga {to je nova, za sada je za nijansu bolja od ostalih koje nude na{e TV stanice.

15.55 BHT NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA
SPORT SPORT

NOGOMET: [PANSKA PRIMERA LIGA

Borac M:tel – Aragon

20.10 RTRS RUKOMET: KUP KUPOVA

PONEDJELJAK,
SPORT

Sevilla FC - Getafe CF
21:00 TV 1 MRE@A

Princ od Bel Aira

NOGOMET: [PANSKA PRIMERA LIGA

UTORAK,
SPORT

Chelsea - Valencia, prenos
Dvadesetak godina nakon svoje premijere na{e TV ku}e i dalje emituju humoristi~ku seriju "Princ iz Bel-Aira". Serija je tada mogla zabaviti publiku, ali sada nakon toliko promjena sigurno ne. Naro~ito ako se emitira svake godine po nekoliko puta, kao {to to radi OBN. Bilo bi bolje da u terminu kada ide serija puste neki spot ili crtani film. Bolje }emo se zabaviti.

20.30 FTV NOGOMET: LIGA PRVAKA

PREPORU^UJEMO: Magazin

Zlatna Nova avantura

SPORT SPORT

Porto - Zenit, snimak
23.20 BHT

NOGOMET: LIGA PRVAKA

SRIJEDA,

Man. City - Bayern, prenos
20.35 BHT

NOGOMET: LIGA PRVAKA
SPORT

Ajax - Real Madrid, snimak
23.15 FTV

NOGOMET: LIGA PRVAKA

PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

Magazin Nova avantura, koji se emitira subotom u 18 sati u programu BHT 1, u novoj emisiji govoro o zlatonosim rijekama. Uzbudljiva zlatna – Nova avantura! Ekipa magazina je u potrazi za zlatom na zlatonosnim rijekama u Bosni i Hercegovini, u namjeri da prona|e takozvanu zlatnu `ilu! Na koji na~in se ispire zlato danas i ima li zlatne groznic u BiH? Pri~e i anegdote aktuelnih ispira~a zlata. Ko su i ~ime se bave furmani na Romaniji? Autor emisije je Nihad Ze~evi}.

3

LICE S NASLOVNICE
Delila Softi}, model Fashion TV

mora imati
Nakon {to je nosila revije za poznate svjetske modne dizajnere kao {to su Gianfranco Ferre, Maurizio Manza, Atil Kutoglu, Ivana Sert, na sedmicama mode u Milanu i Istanbulu, Delila Softi}, model Fashion TV za 2006. godinu, u~estvovala je i na Nivea BH Fashion Weeku u Sarajevu i Banjoj Luci. Ova 21-godi{njakinja zavr{ila je Gimnaziju „Me{a Selimovi}“ u Tuzli, sada je student medicinskog fakulteta i jedna od najtra`enijih bosanskohercegova~kih manekenki na inozemnom tr`i{tu. • Kada ste se po~eli baviti manekenstvom? - Manekenstvom sam se po~ela baviti veoma mlada sa 13 godina. Uo~ila me Stela Zubak - Jovanovi}, s kojom i danas imam divnu saradnju, zajedno sa vlasnikom Look model agencije iz Be~a. S obzirom na to da sam tada bila veoma mlada za putovanje u Be~, ostala sam u BiH pri agenciji Abc models gdje sam radila revije i snimanja pripremajuci se za odlazak u inostranstvo. Sa 16 godina predstavljala sam BiH na svjetskom izboru Miss Fashion TV, gdje sam me|u vi{e od 50 u~esnica iz svih dijelova svijeta, i pobijedila. Od tada se moja inozemna karijera po~inje razvijati. • Gdje ste do sada radili kao model i {ta Vam je s putovanja ostalo u sje}anju? - Radila sam u Italiji, Kini, Hong Kongu, Turskoj, Francuskoj, Hoandiji, Belgiji, Njema~koj i Makedoniji. Kao ne{to najva`nije, izdvojila bih divna prijateljstva koja sam stekla putuju}i. ^ast mi je bila upoznati i dru`iti se sa svjetskim modelom Molly Sims – predivna je. • Koje su Vam revije najdra`e i po ~emu ih pamtite?

Djevojka

X faktor

4

- Do sada sam odradila zaista veliki broj revija, ali bih izdvojila reviju Gianfranco Ferrea zbog divne scene i kreacija, te reviju Ivane Sert zbog predivne atmosfere koja je vladala u backstageu. • Da li ste nekada do`ivjeli neprijatnost na pisti? - Nisam, na sre}u. • Da li je ljepota najva`nija u manekenstvu? - Naravno da nije. Postoje odre|eni zahtjevi koje djevojke moraju ispuniti da bi se bavile modelingom. Tako|er, moraju imati odre|ene proporcije. Veliki je broj djevojaka koje dolaze na kastinge. Svaka je lijepa na svoj na~in, ali ljepota nije ono {to }e ju posebno ista}i. Bitni su stav, osobnost, dr`anje, pozitivna energija... Odnosno, djevojka mora imati x faktor zbog koga }e upravo nju izabrati za posao. Mora biti veoma komunikativna, disciplinirana i odgovorna. • Koje su prednosti Va{eg posla? - Mislim da je velika prednost to {to ~esto putujem, upoznajem nove kulture, ljude i imam prijatelje gotovo u svim dijelovima svijeta. To je neprocjenjivo bogatstvo. • Koja je Va{a poruka djevojkama koje se `ele baviti ovim poslom? - Ogroman trud, upornost i rad te uz fizi~ke kvalitete neophodne za ovaj posao uspjeh ne}e izostati. Da bi neko bio profesionalni model, prije svega mora biti discipliniran i ozbiljno shvatati ovaj posao. Tako|er, iza sebe treba cijeli tim, odnosno mati~nu agenciju preko koje ostvaruje saradnju sa drugim agencijama iz svih dijelova svijeta. Djevojkama bih savjetovala da budu hrabre i odlu~e se da krenu u svijet mode, naravno, ukoliko imaju izgled kakav svjetska tr`i{ta tra`e. Trebaju da budu svoje i da imaju veliko samopouzdanje, trebaju vjerovati u sebe, imati snove i te`iti ostvarenju svojih snova. Uz rad, trud, strpljenje i upornost, vjerujem da uspjeh ne}e izostati. • Jeste li zadovoljni radom svoje mati~ne agencije Abc Models? - Upravo je moja mati~na agencija mnogo doprinijela mom uspjehu. U agenciji godinama nailazim na podr{ku i trud svih. Mogla bih slobodno re}i, ~elnici agencije su moja druga porodica. Imamo izgra|en korektan odnos i obostrano povjerenje i mislim da ni{ta vi{e Ja. D. od toga nije potrebno.

GDJE SU, [TA RADE
BEND DRUGI NA^IN 2. DECEMBRA ]E ODR@ATI KONCERT U SARAJEVSKOM klubu Cinemas Sloga. Ovaj pop i rock bend osnovao je 1974. u Zagrebu frontman Branko Po`gajec, pod imenom Novi akordi, a ve} u jesen 1974. mijenjaju ime u Drugi na~in. Izme|u ostalog, pa`nju na sebe skre}u i neobi~nom postavom s dvije flaute. Godine 1975. snimaju istoimeni debitantski album. Srca publike osvajaju svevremenskim hitovima kao {to su "Lile su ki{e", "Stari grad" i "Carstvo samo}e". Godine 1982. snimaju drugi album "Ponovno na putu", koji je, izme|u ostalih, obilje`ila i pjesma "Pi{i mi". Bend je uz razne promjene u sastavu bio aktivan do 1990, a nakon toga slijedi dvogodi{nja stanka. 1992. godine Branko Po`gajec ponovno okuplja Drugi na~in, me|utim, 2000. godine, nakon {to su u Domu sportova nastupili zajedno s Jethro Tull, na neko vrijeme prestaju s radom. 2008. bend se opet aktivirao i do danas nastupa u sastavu Branko Po`gajec, Bo`i Ili}, Ernest Vinkovi}, Damir Vuk, Mladen Palenka{ i Mario Domazet. ISLAND RECORDS, IZDAVA^ AMY WINEHOUSE, objavio je da ova tvrtka u svojim sefovima ima dvanaest neobjavljenih Amynih pjesama koje, po{tuju}i Amynu `elju, nikada ne}e objaviti. Ted Cockle iz Island Recorda izjavio je u intervjuu za Music Week da se jedna od tih nedostupnih pjesama "Procrastinate" svidjela svakome ko je imao prilike ~uti. Me|utim, Guardian komentira da Cockle o~ito nije upu}en da je verzija te pjesme pod nazivom "Procrastination" ve} objavljena na YouTubeu i ima preko milion gledanja. PRAVNA BITKA IZME\U NOELA GALLAGHERA I NJEGOVOG BRATA LIAMA se ponovo aktualizirala, javljaju britanski tabloidi. Podsjetimo, ova sva|a bra}e Gallagher po~ela je kada je Noel na konferenciji za medije povodom lansiranja svog solo projekta izjavio kako je sporni koncert na V festivalu 2009. otkazan jer je Liam bio mamuran, dok je Liam tvrdio da je imao upalu grla. Noel se naknadno ispri~ao zbog svoje izjave u webchatu i priznao da je Liam nabavio i lije~ni~ku potvrdu kao dokaz da ga je boljelo grlo. Prokomentirao je i kako je cijela stvar prili~no blesava i prenapuhana. Premda se jedno vrijeme ~inilo da se stvar ne}e rje{avati na sudu, Daily Mirror sada javlja da ovoga puta Noel uzvra}a udarac podu`om tu`bom u kojoj iznosi kako Liam ostavlja prijete}e poruke na telefonu Noelove supruge Sare, te kako ga je napao gitarom. Noel u optu`bi opisuje bratovo pona{anje u grupi Oasis neodgovornim. O~ekuje se da }e sada Liam ponovo aktivirati tu`bu, a krajnji ishod je neizvjestan.

5

Koncert

Severina u Aquani

Spektakularni koncert Severina Vu~kovi} je odr`ala pro{le godine u banjalu~koj Aquani. Pedeset minuta lude svirke i zabave, koncert koji je okupio nekoliko hiljada vjernih ljubitelja koji su zajedno sa Severinom pjevali sve njene hitove od po~etka do kraja koncerta.

Naravno, pjevala je hitove kao {to su „Tridesete“ „Po, gledispodobrva“ „Gas,gas“ , …. Televizija Republike Srpske je bila na jednom od naj ve}ih mu zi~kih do ga|aja u proteklom periodu, pa }e snimak konecrta emitirati u subotu u 18.10 i nedjelju u 23.40.

[ta zna omladina o drogi
[esta emisija serijala „[ta zna omladina“ snimana je u sarajevskoj Prvoj gimnaziji i bavi se temom droge, konkretno u na{em dru{tvu, ali i kao globalnim fenomenom. O~igledno da su mladi potpuno svjesni do koje je mjere droga u postratnoj Bosni i Hercegovini u{la u sve pore `ivota. Naro~ito je interesantno kako itekako shvataju opasnost od podjele na lake i te{ke droge, jer je op{te poznato da se od lak{ih oblika droge uglavnom i po~inje. Ovo je itekako tabuizirana tema i kao {to ka`e jedan od ispitanika, druga~ija bi bila

Dokumentarni ~etvrtak

pri~a da se isklju~e kamere. Emisija }e se emitirati u programu Federalne televizije u ~etvrtak, 8. decembra, u 22.10.

Dokumentarna serija

Zavjera? CIA i nacisti
Nakon kapitulacije Njema~ke poslije Drugog svjetskog rata, obavje{tajne slu`be SAD-a su se dodvoravale Nijemcima koji su mogli obezbijediti informacije o tehnologiji koja bi mogla koristiti u nadolaze}em hladnom ratu sa Sovjetima. Mnogi od tih ljudi su stekli ekspertizu kroz ratne zlo~ine, {to ih ~ini potencijalno nepouzdanima ako njihova nedjela iza|u na vidjelo. Ali SAD nisu imale drugog izbora ve} da se nose sa tim problemom, a i sa potencijalnim posljedicama. Ova, 11. epizoda dokumentarne serije emitirat }e se na FTV-u u nedjelju, 4. decembra, u 00.20.

Jasna Primorac, radio i TV novinarka

Volim poeziju i psihologiju
Ne toliko likom koliko glasom mnogi prepoznaju Jasnu Primorac, dugogodi{nju radio i TV novinarku. Njena karijera po~ela je krajem osamdesetih kada je pro{la audiciju koju je or ga ni zi rao ta da{ nji RTV Sarajevo. - Tada su tra`ili mlade novinare, voditelje na sa ra jev sko me Ra di ju 202. Polo`ila sam test fonogeni~nosti, test informiranja i op}e kulture. Od tada po~inje moja novinarsko-voditeljska, spikerska karijera. Tijekom rata radila sam kao urednica-voditeljica na Ra di opos ta ji Vrhbosna, gdje sam ostala osam godina nakon ~ega sam pre{la na RTV Federacije i evo, nazdravlje, sve do danas, ka`e Primorac. • Prva ste voditeljica ~iji se glas ~uo na prvom emitiranju u programu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Pro{lo je vi{e od 10 godina od toga. Koliko je napredovao program od tada do danas? - ^ast mi je da sam na neki na~in u{la u povijest najja~ega medija u regionu. Bojim se da bih bila pristrasna govoriti o kvaliteti programa, to neka drugi prosude, slu{ateljstvo je najbolji kriti~ar. Dovoljno je re}i da sam ponosna kada ka`em gdje i s kim radim. • Vodili ste mnogo radij skih emi si ja do sada? - Na`alost, trenuta~no ne vodim nikakvu emisiju, ali sam ih dosta radila. Svaka od njih je ostavila pe~at, jer s ljubavlju prilazim svakoj emisiji koju radim. Posljednje `ive emisije koje sam radila bile su one koje su i{le kroz serijal no}noga programa Radija Federacije "Miris povratka. Morate biti elokventni s velikom fluktuacijom rije~i, dobroga ver bal nog fa kto ra spremni za komunikaciju. Mislim da dana{njem radu u bilo kojem programu bilo kog radija nedostaje vi{e vje`bi. Ponekad se olako shvata {to zna~i sjesti za mikrofon. To nije ba{ tako lako. Ima li {to ljep{e negoli slu{ati neki glas koji ima dobru fonogeni~nost, dobru dikciju i pravilno izra`avanje? Jeza me hvata kada ~ujem nekog voditelja koji ne zna pravilno izgovoriti ~ ili }, d` ili |, pa to su elementarne stvari. Odgovorno tvrdim da u programu na{e ku}e dosta se radi s mladim kolegama, a i mi iskusniji perma nen tno u~imo. U ovome poslu treba znati primiti i dati kritiku, jer kako se ka`e - nije znanje znati, znanje je dati nekome ono {to vi posjedujete. • Da li se pored novinar stva ba vi te i ne~im drugim? - Da. Moje {kolovanje me vodilo u nekome drugom smjeru. Zavr{ila sam postdiplomski specijalisti~ki studij iz traumatske psihologije. To je oblast kojoj se s ljubavlju posve}ujem svakodnevno. Psihologiji prilazim s puno ljubavi onakva kakvu prepoznaje slu{ateljska populacija koja je imala prigodu slu{ati me. ^esto pi{em. Volim poeziju. Pripremila sam dvije zbirke pjesama i nadam se da }u ih uspjeti izdati. Mnogo vremena posve}ujem svojoj obitelji, ocu, sestri, mom dragom partneru, mojim sestri~nama bez kojih moj `ivot ne bi imao smisla. Sretna sam da oni postoje uz sve one drage ljude s kojima radim i dru`im se svakodnevno.
Ja. D.

No}i" koji u trenuta~no planiranoj programskoj shemi ne ide. To ne zna~i da u nekoj skorijoj budu}nosti ne}u imati neku emisiju. Ono {to slu{atelje buni je pitanje za{to nisam ~e{}e pred mikrofonom. To je zbog toga {to sam ve} petu godinu rukovoditeljica Odsjeka za jezike i govor, dakle, mojim, nadam se stru~nim ruko-

vo|enjem, pratim rad spikera, lektora, prevoditelja. Osim toga, mnoge ne samo radijske nego i TV redakcije tra`e moj glas za neke projekte. • Ka ko us kla|uje te sve obaveze? - Pravilnom organizacijom rada sve se mo`e. Jezik je `iva materija, treba ju u~iti i svladavati svaki dan, za osobu koja je u programu sva-

ki dan je premijera, {to zn a~i sva ki dan je vje`ba, novo znanje i nova prezentacija. • Mo`ete li napraviti paralelu izme|u radijskog novinarstva nekad i sad? - Veliki je zalogaj baviti se radijskim novinarstvom, vo|enjem programa, jer kada jednom ne {to iz go vo ri te, to odmah ide u eter, nema

7

Serijski program TV1 Mre`e

Romanti~na “Junska no}”
TV1 Mre`a nastavlja sa izvrsnom ponudom turskih telenovela najboljeg producenta svjetskih serijskih hitova Dogan TV-a. Tako }e svim ljubiteljima romanti~nih saga ponuditi jo{ jedno novo izadnje, ljubavnu romansu „Junska no}“ (Haziran Gecesi / Night of June) u 124 epizode. Junska no} interpretira ljubavnu pri~u i `ivot starijih tinejd`era Havina i Baran, kojetuma~eatraktivna Naz Elmas i markantni Ozcan Deniz, koji je 2004. godine, kada je po~elo emitovanje serije na Kanalu D u Turskoj, zavrijedio i priznanje najbolji glumac godine na 32. godi{njoj nacionalnoj dodjeli nagrade „Zlatni leptir“ Tada je “Junska . no}” progla{ena najboljom serijom u Turskoj, a kvalitet i epitet najbolje ge strane, Baranu je re~eno da je Havinmrtva. Nakon {to preboli Havin, Baran se nakon nekoliko godina `eni sa psihologinjom Duygu i postajeotactrojedjece. U novom `ivotu veoma je sretan sa Duygu, svojom odabranicom. Me|utim, nedugo nakon toga, sasvim slu~ajno sre}e Havin. Havin se vratila, ali kao druga osoba, pod imenom Sibel. Ljubav i ucjena, okrutnost i ljubomora, nevinost i zavjere. „Junska no}“ ima sve ono {to `elite do`ivjeti u jednoj ljubavnoj drami. Intrige i ljubavne pri~e izme|u glavnih protagonista serijala mo`ete po~eti pratiti ve} od petka, 2. decembra. Serija }e biti u emitovanju od ponedjeljka do petka u dva termina, u 10.05 i 16 sati.

potvrdila je i ~injenicom da je emitovana gotovo pune dvije godine. Osim u Turskoj, seriju je publika imala priliku pratiti u Rumuniji i Rusiji. Havin, mlada studentica, izdr`ava se rade}i kao hostesa. Na jednoj zabavi, jednejunskeno}i,

upoznaje Barana koji }e joj okrenuti `ivot naopa~ke. Havin i Baran se ludo zaljube i planiraju se vjen~ati. Na putu prema mjestu odr`avanja vjen~anja doga|a se saobra}ajna nesre}a koja }e zauvijek promijeniti tok njihovih `ivota. Oboje

pre`ivljavaju sudar, ali Havin ostaje te{ko povrije|ena. Baranova majkaKumruponudit}e Havin da je spasi pod uvjetom da ona napusti Barana i ode iz njegovog `ivota. Ona na po~etku odbija ovaj prijedlog, ali na kraju ipak pristaje. S dru-

Emir Berke Zindzidi, najmla|i turski glumac

Zvijezde sapunica

Lucero glumi u “Por ella soy Eva”
Pod producentskom palicom Rosy Ocampo, ovih je dana zapo~elo snimanje nove Televisine telenovele „Por ella soy Eva“. Rije~ je o remakeu kolumbijske telenovele „Los tacones de Eva“ iz 2006. godine, ~iji su protagonisti bili Monica Lopera i Jorge Enrique Abello. Protogonisti nove verzije }e biti Lucero i Jaime Camil, a uz njih }e nastupiti i Paty Navidad, Jesus Ochoa, Manuel Ojeda, Leticia Perdigon i Marcelo Cordoba. Premijera telenovele u Meksiku se o~ekuje u februaru 2012. godine, nakon zavr{etka emitiranja telenovele „Una familia con suerte“.

Navijam za Be{ikta{
Nakon velikog broja {panskih, meksi~kih i brazilskih serija koje su, ~ini se, sve manje gledane u Bosni i Hercegovini, vrijeme je do{lo za turske. Mo`e se re}i da je opsjednutost po~ela serijom "1.001 no}", koja je na na{im prostorima vjerovatno i poznatija po glavnim ulogama [eherzadi i Onuru. Odmah nakon "1.001 no}i", gledaoci su se odu{evili i drugim turskim serijama kao {to su "Kad li{}e pada", "Ljubav i kazna", "Ezel", "Asi"... Ovom prilikom predstavljamo jednog od najmla|ih glumaca serije "Kako vrijeme prolazi" (TV1) - Emira Berkea Zindzidija. "Kako Vrijeme Prolazi" (Öyle Bir Geçer Zaman ki) jedna je od najgledanijih serija u Turskoj. Serija je sama po sebi privukla pa`nju gledalaca, ali dje~ak Osman, kojeg glumi Emir Berke Zindzidi, sigurno je udvostru~io gledanost serije. [estogodi{nji Emir Berke izabran je za ulogu Osmana, me|u dvije stotine djece koja su se bila prijavila za ulogu. Uloga Osmana je od velikog zna~aja, jer se cijela radnja odvija iz njegovog pogleda na pojednice doga|aje. maneken, rekao je za turske medije da Emir Berke ve} sada ima dosta ponuda za glumu. - Imamo tri, ~etiri ponude za film, ali jo{ nismo odlu~ili u kojem }e glumiti. Pored toga, veliki broj ponuda nam sti`e i za reklame. Me|utim, za sada i mi u`ivamo u gledanju serije i svaki put uzbu|eno ~ekamo nova de{avanja. Otac Berkant i majka Sevgi osnovali su kasting-agenciju "Zindzidi". Iako je agencija nedavno otvorena, uz popularnost malog Emira Berkea, ve} sada u agenciji imaju vi{e od sto prijavljenih glumaca. Emir Berke ove godine polazi u osnovnu {kolu, a ina~e je veliki navija~ turskog nogometnog kluba Be{ikta{.
A. [ećerović

Emir Berke Zindzidi prvi put glumi u seriji, ali to mu nije prvo iskustvo pred kamerama. Prije serije glumio je u mnogim reklamama. Zbog na~ina na koji predstavlja ulogu koju ima u seriji, mali Osman postao je simbol serije u Turskoj. Pa tako mnogi gledaoci samuseriju, umjestopravim imenom, zovu mali Osman. Iako ima samo {est godina, njegova predanost glumi, profesionalnost, simpati~nost koju nekada pokazuje kroz slatki dje~iji osmijeh, a nekada kroz ozbiljan pogled, privukla je i one koji nisu zaljubljenici serija. Iako je ve} sada popularan, Emir Berke ka`e da bi, kada poraste, volio da njeguje morske pse. A sam uspjeh u glumi, kako tvrdi, najvi{e je povezan sa njegovim izrazom lica

kojima uspijeva do~arati situaciju koju glumi. Pedagog koji provodi vrijeme uz malog Osmana na snimanjima serije ka`e kako je on veoma pametno dijete. - Vrlo je inteligentan i nadaren. U seriji se de{avaju i scene koje bi te{ko uticale na Emirovu psihu. Iz tog razloga na snimanju posve}ujemo posebnu pa`nju njemu. On shvata da glumi i da je na malim ekranima Osman, a van toga Emir Berke. U seriji, otac kapetan Ali napusta Osmanovu majku D`emile, zbog druge `ene Karolin. D`emile ostaje sama s djecom, a svu tu tra umu pre`iv lja va i mali Osman. Emir Berke nagra|en je i priznanjem za najboljeg dje~ijeg glumca, a njegov otac, koji je biv{i

9

Subota
12.15 BHT
FILM

Skriveni dokazi

Pri~a o Ip Manu
17.05 FTV

Ip Man, 2008. AKCIJA Re`ija: Wilson Yip Uloge: Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan, Ka Tung Lam, Yu Xing

Dr. Robert Kolmaar i njegova kolegica moraju identificirati zube `rtve cunamija. Njema~ka osiguravaju}a ku}a zahtijeva da se utvrdi identitet preminulog Horsta Weihena. Supruga preminulog sada ima mnogo problema: da li je njen mu` ipak `iv, kako }e se rije{iti njegovih dugova i kako }e se razviti njena nova ljubav? U razmatranje dolazi slu~aj koji ima veze sa Weihenom. Komesar Hoffer i dr. Kolmaar se nalaze pred novim izazovom.

Radnja filma smje{tena je u grad Foshan, ju`nokinesko sredi{te kulture borila~kih vje{tina, u kojem koegzistiraju i natje~u se razli~ite {kole. Ip Man, u~itelj wing chuna, najvje{tiji je borac u Foshanu, ali bez obzira na to, `ivi mirnim i povu~enim `ivotom. Japanska invazija iz 1937. godine promijenit }e `ivot sviju u Foshanu, pa tako i Ip Manov. Japanska vojska zauzima Foshan i u Ip Manovoj ku}i uspostavlja svoju centralu...

Otok
17.05 TV1/MRE@A

8. Po savjetu njegovih i Anninih roditelja, Antonis, uprkos prvobitnom neslaganju, prihvata posao na poljima bogatog zemljoposjednika Vandoulakisa. Na proslavi sv. Konstantinosa i Eleni, Giorgis je melanholi~an zbog uspomena na njegovu voljenu Eleni, koja bi ina~e na taj dan slavila svoj imendan. Njegove o~i su pune suza. Sedam godina je pro{lo i on je nije zaboravio. Forini i Marija ple{u, dok se Antonisov novi prijatelj i radni kolega Stefanos divi Fontini i o~igledno je zainteresovan za nju.

Gospo|a Barbara
07.10 FTV

10

155. Santos se suo~ava s Mariselom, jer je prihvatila Gonzala. Gonzalo priznaje da je Fidel Castell opasan. Melquiades ka`e Barbari da sam mo`e srediti @apca. Gonzalo arogantno uvjerava Santosa da je on taj koji uistinu voli Mariselu. Kapetan Delgado naredi ljudima da napuste gliser, jer `eli patrolirati no}u. @abac otkriva Melquiadesa i puca na njega, no ovaj uspijeva pobje}i. Pajarote i Genoveva razgovaraju i zatim se poljube. @abac nare|uje svojim ljudima da odu na Strah i ubiju Barbaru. Melquiades vidi da kamioni odlaze i zabrine se za Barbaru.

07.00 ^ovjek sa vidrama, strani dokumentarni program 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) Program za djecu i mlade 09.15 BeHaTeens (r) 09.20 Lopo~eva lampa, animirani film 10.45 Dje~iji festivali 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, igrana serija 13.00 Kijev: @rijeb za EURO 2012, snimak 13.55 Festival cirkusa, revijalni program 14.40 Salon, ameri~ki igrani film 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet, engleska Premier liga: Manchester City - Norwich City, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Zapitaj prah, ameri~ko-njema~ki igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 Ljubavnice, igrana serija 23.10 Edison, ameri~konjema~ki igrani film 00.45 Salon, ameri~ki igrani film (r) 02.15 Zapitaj prah, ameri~konjema~ki igrani film (r) 04.10 Pregled programa za nedjelju

BHT 1

07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija 08.00 Vijesti Dje~iji program 08.05 Gladijatorska akademija 08.30 Artur 08.55 Vragolasti Denis 09.15 Kralj dinosaura 09.35 Hot Wheels 09.55 Spretno - sretno, vikend izdanje 10.55 Sarajevska hronika 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Boks me~: Felix Sturm - Martin Murray (r) 13.15 Ram za sliku moje drage, film

FTV

06.01 Dragulj u kruni, serija (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.15 Barimba, crtana serija 08.35 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.30 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.00 Mali dnevnik 10.30 Med i djetelina, crtana serija 10.55 Kralj dinosaurusa, crtana serija 11.25 Pad leta 29, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Pravoslavlje, religijski program 12.50 Rane vijetnamskog rata, ruski dok. film (r)

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Terminator 2
22.05 MRE@A

Terminator 2, 1991. AKCIJA Re`ija: James Cameron Uloge: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen

Zapitaj prah
20.05 BHT

Ask The Dust, 2006. DRAMA Re`ija: Robert Towne Uloge: Colin Farrell, Salma Hayek, Donald Sutherland, Eileen Atkins

Kralj dinosaura
09.15

Koncert: Severina
18.10

Los Angeles u doba velike ekonomske krize. Mladi pisac Arturo Bandini sti`e u grad snova, vjeruju}i da }e postati slavni knji`evnik. Me|utim, uskoro ostaje bez novca i jedva sastavlja kraj s krajem. Upoznaje Camillu Lopez, privla~nu meksi~ku konobaricu koja se `eli udati za Amerikanca i pobje}i od ameri~kog rasizma prema Meksikancima. Iako su zaljubljeni, njihova veza je puna uspona i padova...

15.00 Vijesti 15.10 Tajna Starog mosta, serija 22. i 23. ep. 17.05 Pri~a o IP Manu, film 19.00 Crtani film 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tren,jugoslovenski igrani film
Tren, 1978.
DRAMA Re`ija: Stole Jankovi}

Mladi} sa obala Ibra polazi u revoluciju... Bio je to jedan od klju~nih momenata koji }e kasnije da opredijele njegov `ivot. @ivot o kome on danas pri~a na obalama Save, negdje u blizini Beograda. Ratni sukobi teku uporedo sa njegovim intimnim, unutra{njim sukobima. I u ratu ~ovjek osje}a potrebu da humano misli, uprkos strahotama koje ga okru`uju. U `ivotu ovog ~ovjeka duboko je usa|ena potreba za ljubavlju, razumijevanjem, pravdom...

21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija 23.50 Dnevnik 3 00.10 ^ista~, serija 01.00 Koncert Ibrica Jusi}, 1. dio 02.00 Dnevnik 2 (r) 02.30 Pregled programa za nedjelju

13.20 Na{ biznis (r) 14.00 Istinite pri~e `ivot u SAD-u, svako dijete se ra|a kao pjesnik 15.05 Najotka~enije reklame na svijetu, zabavni program (r) 15.30 Ono kao ljubav, serija (r) 16.25 Akademija, emisija za mlade 17.00 Vijesti 17.10 Saga o Forsajtima, serija 18.10 Koncert: Severina 18.55 Ah, ta planeta! 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Rukomet - Kup pobjednika kupova, revan{ me~ 3. kola - Borac M:tel Aragon Saragosa, direktan prenos 21.50 Seralonga, serijski film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Seralonga, nastavak filma 23.45 Spavaj sa mnom, film 01.15 Saga o Forsajtima, serija (r) 02.10 Istinite pri~e - `ivot u SAD-u, svako dijete se ra|a kao pjesnik

\us Bigalou: Evropski `igolo
00.30 PINK

Deuce Bigalow: European Gigolo, 2005 KOMEDIJA Re`ija: Mike Bigelow Uloge: Rob Schneider, Eddie Griffin, Jeroen Krabbé

Deuce Bigalow istra`uje ribe na pla`i, a skupina djece ga u tome uporno ometa. T. J. Hicks ga poziva u Amsterdam. Deuce misli da bi poziv bilo mudro prihvatiti, te odlazi u Evropu s protezom pokojne supruge koja je poginula na medenom mjesecu u napadu morskog psa. U Evropi da do~ekuju neugodne vijesti - neko je po~eo ubijati mu{ke prostitutke. Jo{ gore, u sve je upleten i T.J, te Deuce odlazi na tajni zadatak kako bi prona{ao ubojicu...

^avka
22.20 HAYAT

^avka, 1988. DRAMA Re`ija: Milo{ Radivojevi} Uloge: Marko Rati}, Slobodan Negi}, Aleksandar Ber~ek

Pri~a o prijateljstvu dvojice gradskih dje~aka, "Profe", koji je odrastao u materijalnom blagostanju i ^avke, malog besku}nika, kojeg seljakaju iz {kole u {kolu, jer pedagozima remeti predstave o dje~ijoj podobnosti. Ono {to je zajedni~ko za obojicu je {to su iz razorenih porodica i `eljni topline. Oni druguju uprkos zabranama odraslih, stvaraju}i svoj svijet malih tajni i radosti.

3. decembar 2011.
SERIJA

22.15 BHT

SERIJA

Ljubavnice

^ista~
00.10 FTV

Jessica poku{ava da se pomiri sa Markom. Trudi pru`a priliku Richardu da objasni {ta se doga|a. Katie prekida tajnu aferu sa Jackom i daje jo{ jednu {ansu vezi sa Danom. Hari saznaje da Siobhan spava sa Tomom.

9. Ne uspijev{i se skinuti sa heroina, mlada djevojka zavr{ava na ulici. Njena sestra je ~ula da joj William mo`e pomo}i, ali njena majka nema povjerenja u njegov na~in lije~enja ovisnika. Ona odlu~uje da k}erkino lije~enje povjeri specijaliziranoj ustanovi ~iji uposlenici Williama smatraju prevarantom.

Roboti koji vladaju svijetom poslali su nezaustavljivog terminatora da uni{ti Saru Connor, majku Johna Connora, budu}eg vo|e Otpora koji se jo{ nije tada rodio. Nisu u tome uspjeli. Sada roboti poku{avaju misiju ponovno, ali sada {alju ubojitijeg i smrtonosnijeg terminatora od teku}eg metala, ali nisu ra~unali na povratak T-800 ali ovaj put s zadatkom da za{titi Saru Connor i njezinog sina Johna...
FILM

Povjerljivo izvje{}e
22.55 OBN

Resident Evil, 2007. SF AKCIJA Re`ija: Paul W.S. Anderson Uloge: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius

Posebna postrojba suo~ena je sa poludjelim superkompjuterom i stotinama znanstvenika mutanata u velikom podzemnom laboratoriju... Alice i Rain predvode elitni tim komandosa koji kre}e u Osinjak, veliku podzemnu ustanovu za genetska istra`ivanja, gdje {irenje smrtonosnog virusa prijeti ~ovje~anstvu...
FILM

06.05 [est labudova, crtani film (r) 06.30 [estorica koji su obi{li svijet, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Ma~ak u ~izmama 1, crtani film 07.35 Ma~ak u ~izmama 2, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Junska no}, serija 09.00 Flash vijesti 09.05 Predaj se srce, serija 10.00 Sport vijesti

TV1

06.25 Mali crveni traktor, crtani film 07.00 Fifi, crtani film 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 08.00 @ablja patrola, crtani film 08.30 Po{tujmo saobra}ajne znakove 08.37 Hlapi}eve nove zgode, crtani film 08.53 Po{tujmo saobra}ajne znakove 09.00 Garfield, crtani film 10.00 Winx, crtani film 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija

HAYAT

06.00 Povratak kapetana Zuma, film 08.00 YuGi Oh, crtani film 08.45 Sheena, serija 10.00 Mladi mu{ketiri, serija 11.00 Paparazzo: Lov na poznate, zabavna emisija (r) 12.00 Info top, info-program 12.05 Vremenska prognoza 12.10 Gold music, muzi~ka emisija 14.00 Info top, info-program

PINK

06.30 Gerald McBoing, crtani film 06.50 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.30 Mixmaster, crtani film 07.50 Johnny Test, crtani film 08.10 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Savr{ena igra, igrani film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.55 Bakina kuhinja, kulinarski show

OBN

Ma~ak u ~izmama

Fifi
07.00

Info top
15.50

Lonci i poklopci
12.00

Pre`ivjeti igru
00.00 NOVA

07.05

Survivng the Game, 1994. AKCIJA Re`ija: Ernest R. Dickerson Uloge: Ice-T, Rutger Hauer, Charles S. Dutton, Gary Busey

Nakon {to mu istog dana umru dva najbolja prijatelja, pas i starac s kojim je dijelio hranu i skloni{te, besku}nik Jack Mason odlu~i si oduzeti `ivot. U tome ga sprije~i Cole, aktivist humanitarne organizacije. Cole mu ponudi i odli~no pla}en posao u Rocky Mountainsu. Mason prihva}a posao te se u divljini susre}e s ~etiri poslovna ~ovjeka, koji se spremaju loviti ne{to posebno. On tada jo{ uvijek ne shva}a kako bi ta lovina trebao biti upravo on. Me|utim, bogata{i ne ra~unaju na Masonovu snala`ljivost i igra se okre}e u neo~ekivanom smjeru.
FILM

Sljepo}a
22.15 HRT1

Blindness, 2008. DRAMA Re`ija: Fernando Meirelles Uloge: Juliane Moore, Danny Glover, Mark Ruffalo, Alice Braga

Jednoga dana mladi Japanac tokom vo`nje primijeti da je izgubio vid te da jedino vidi intenzivno bijelu boju. Pojavljuje se sve vi{e takvih neobi~nih slu~ajeva bijeloga sljepila za koje nema lijeka, niti se zna odakle je do{lo. Bolesnici su smje{teni u karantene, no kako ih je sve vi{e, oni zauzmu ~itav grad. Uskoro u njemu po~ne vladati nekontrolirani nered, a sve preuzimaju oni koji su najsnala`ljiviji i fizi~ki ja~i...

10.05 Predaj se srce, serija 11.05 Predaj se srce, serija 12.00 Flash vijest Sport vijesti 12.20 Reporta`a: Koncerti Dine Merlina u Beogradu (r) 13.00 Sport vijesti 13.05 Hvala {to pu{ite, film (r) 15.00 Sport vijesti 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija 9. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, serija 8. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija 13. ep. (r) 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.00 [panska Primera liga: F.C. Barcelona Levante U.D. 22.05 Terminator 2, film 00.00 Pono}ne vijesti 00.20 Hvala {to pu{ite, film (r) 01.58 No}ni program

13.04 Autoklub, automagazin 13.30 Horizonti 14.00 Virtualna mama, film 15.50 Sport centar 15.58 Vremenska prognoza 16.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 18.00 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane, informativni program 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.20 ^avka, igrani film 00.15 Sport centar 00.20 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, informativni program

14.05 Vremenska prognoza 14.08 Ljubavnici i tajne, serija 15.10 Put oko svijeta, reality emisija (r) 15.50 Info top, informativni program 15.55 Vremenska prognoza 16.00 Marka na brzaka, kviz 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Porodi~ni obra~un, kviz 20.00 [opingholi~arke, reality emisija 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki show 00.00 Playboy djevojka godine, reality emisija 00.30 \us Bigalou: Evropski `igolo, film 01.00 Povratak kapetana Zuma, film (r)

13.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 14.10 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.00 Diplomatski kod, talk show 16.00 Danas kino sutra OBN, zabavni program 16.50 Pepper Denis, humoristi~na serija 17.30 Dejana talk show: Prva beba u porodici!, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska serija 21.00 Djevojka iz susjedstva, igrani film 22.55 Povjerljivo izvje{~e, igrani film 00.35 Zakletva, igrani film 02.15 Djevojka iz susjedstva, igrani film 03.55 Povjerljivo izvje{~e, igrani film

11

Subota
TV SA
07.30 Non-stop serija (r) 08.00 Program za djecu 09.00 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show za mlade 10.00 Kike tike ta~ke, pr. za djecu 11.35 Specijalni efekti (r) 12.20 Tribunal 13.00 Vijesti 13.15 Rebus, pol. mag. (r) 14.50 Mu}ke, (r) 16.00 Vijesti 16.05 Dinotopija (r) 17.35 Biznis magazin 18.00 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Mu}ke 21.00 Vijesti 21.05 Henry V, film 23.25 Simfonija svijeta prirode, dok. pr.

TV TK

07.10 Vijesti 08.30 Majstor kuhinje, kulinarski show 09.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 12.00 Vijesti 14.00 Otok, serija (r) 15.00 CSI: Las Vegas, serija (r) 16.00 Vijesti u 16 16.15 Agro kanal, emisija o poljoprivredi 17.05 Otok, serija, 8. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija, 13. ep. (r) 20.00 [panska primera liga: F.C. Barcelona, Levante U.D. 22.05 Terminator 2, film

MRE@A

07.05 Ma~ak u ~izmama 1, crtani film 07.35 Ma~ak u ~izmama 2, crtani film 08.05 Junska no}, serija 09.05 Predaj se srce, serija 67. ep. 10.05 Predaj se srce, serija 68. ep. 11.05 Predaj se srce, serija 69. ep. (r) 13.05 Hvala {to pu{ite, film (r) 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 9. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 8. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija, 13. ep. (r) 20.00 [panska primera liga: F.C. Barcelona, Levante U.D. 22.05 Terminator 2, film

TV MOSTAR

08.05 Junska no}, 1. ep. (r) 09.05 Predaj se srce, 67,68,69. ep. 12.00 Flash vijesti-biznis-sport vijesti-flash meteo 12.20 Reporta`a tv1: Koncerti Dine Merlina u Beogradu 13.05 Hvala {to pu{ite, film (r) 15.00 Sport vijesti-flash meteo 15.05 Kako vrijeme prolazi, 9. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, 8. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, 13. ep. (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.00 [panska Primera liga: F.C. Barcelona Levante U.D. 22.05 Terminator 2, film

TV ZENICA

09.05 Pozdravna melodija 09.08 Odlika{i, dje~iji program 09.30 TV izlog 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Sponzoru{e (r) 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) TV izlog 16.00 Kontakt program (r) 17.00 Dokumentarni program (r) 18.00 Sfera (r) 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 21.00 Igrani film 23.00 Vijesti (r) 23.15 Igrani film

TV KAKANJ

12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Puls 14.00 Na{a realnost 14.00 @elja, film 15.30 Link 16.00 Svoreni za ubijanje 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Putovanja 18.30 Majstor kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Nade bh sporta 21.00 Dom2 21.30 Reporta`e sa zemlje mira 22.00 Ekstremi slavnih 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Greak night 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Potraga za blagom, film

12

07.45 Hrvatska kronika BiH 08.00 Vijesti 08.10 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Om~a za vje{anje, film 09.25 Kulturna ba{tina: [epurina 09.53 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.10 Ku}ni ljubimci 10.45 To je Europa: Vrijeme je za eko (r) 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.15 Prizma, multinacionalni magazin 13.57 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.30 Eko zona 14.55 Prirodni svijet 4: Rajske ptice, dok. serija 15.45 Jelovnici izgubljenog vremena 16.05 Euromagazin 16.30 Potro{a~ki kod 17.00 Vijesti 17.20 Reporteri: Lav i tigar 18.25 Lijepom na{om: Nedeli{}e 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.10 Ples sa zvijezdama 21.55 Vijesti 22.10 Vijesti iz kulture 22.15 Sljepo}a, film 00.30 Filmska no} s Alienima: Alien 3, film 02.20 Alien 4 Uskrsnu}e, film 04.05 Reporteri: Lav i tigar (r) 05.05 Skica za portret

HRT 1

07.50 Patak Frka, crtana serija (r) 08.15 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, serija za djecu 08.40 Mala TV 09.10 Trolovi, crtana serija 09.35 ni DA ni NE: Testiranje na droge 10.35 Maleni lovci na blago, film za djecu (r)

HRT 2

06.00 U sedmom nebu, serija 08.00 Bakugan, crtana serija (r) 08.25 Roary, crtana serija (r) 08.40 Peppa, crtana serija 08.55 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.20 Winx, crtana serija 09.45 ^upko i legenda Sv. Jurja, crtani film 11.00 Frikovi, serija

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk show (r) 07.30 Upoznajte predsjednika Kirsana Iljum`inova, dok. program (r) 08.00 Usudi se i probaj Penang, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Poznavali smo Bin Ladena 1. dio, dok. program (r) 17.00 Za stolom s teroristima - Smrt boraca za slobodu, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 48 Buenos Aires, dokumentarni program 19.30 Druga strana Srbije, dokumentarni program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Usudi se i probaj: Penang, dok. program (r) 22.00 Vijesti 23.05 Spa{avaju}i Soweto (r) 23.30 Druga strana Srbije dok. program (r)

11.00 11.05 11.30 12.10 12.35

RTS

13.00 13.15 13.25 13.30 14.00 14.15 15.00 15.10 15.50 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00

Patak Frka
07.50

Frikovi
11.00

12.05 Filmska matineja: Patch Adams, film 14.00 ^ovjek koji je `ivio kazali{te - Marin Cari}, dok. film 15.20 KS automagazin 15.50 Obrtnik i partner 16.20 4 zida 16.55 Ko{arka, ABA liga: Cedevita - Cibona, prijenos 18.50 Beaver Creek: Svjetski skija{ki kup - superG, prijenos 18.55 Rukometna Liga prvaka: Bosna BH gas Sarajevo CO Zagreb, prijenos 20.30 Svjetsko rukometno prvenstvo: Hrvatska - Obala Bjelokosti, prijenos 22.05 Pod naponom udar groma, dok. film 22.55 Fringe - Na rubu 1, serija (r) 23.45 6. zagreba~ki me|unarodni festival komorne glazbe: Pri~e iz Be~ke {ume 01.00 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.59 Kninfest 2005. 05.00 Ivana Banfi} show program

11.55 Larin izbor, serija (r) 13.55 Policijska akademija 7: Moskovski zadatak, film (r) 15.30 Slatki Bo`i}, kulinarski show 16.00 Provjereno, informativni magazin (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent, show (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Posljednji posao, film 21.55 Kartel, igrani film 00.00 Pre`ivjeti igru, film

Vijesti Gra|anin Knjiga utisaka Vrijeme odluke Plava ptica, magazin za djecu Dnevnik Sport Sport plus Vrijeme Ikona, dok. program TV minijature Vi i Mira Adanja Polak Vijesti Muzika i kulinarstvo Nepobedivo srce, serija (r) Petkazanje Medijska mre`a srpske dijaspore Kvadratura kruga Slagalica, kviz Dnevnik Nepobedivo srce, serija TV lica: Isidora @ebeljan Ikona, dok. program Leti, leti pesmo moja mila Svijet sporta Jelen Super liga Uvi|aj

10.00 Vijesti 10.05 Obrazovna emisija 10.30 Ucentar 11.00 Mostovi 11.30 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Obrazovna emisija 12.35 Muzika 13.00 Jutarnji program 15.00 Zapis (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.05 Mozaik 16.35 7 TV dana 17.00 Agrosaznanje 18.00 Etno 18 35 Dokumentarna emisija 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv 20.25 Sat tv blic biznis 20.30 Vijesti iz dijaspore 20.45 Kratke forme 21.00 Agrosaznanje 22.00 Pe~at 22.30 Globus 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sportska subota 00.00 Crno-bijeli svijet

RTCG

DISCOVERY

10.55 Kako to funkcioni{e, tehni~ka dostignu}a 11.25 Kako to funkcioni{e, tehni~ka dostignu}a 11.50 Borbene ma{ine i oru`ja sa Majkom Bruerom 12.45 Potraga za prirodnim gasom 13.40 Gra|evinske intervencije 14.35 Megagraditelji 15.30 U potrazi za zabavom 16.25 Kako se pravi?, 2. ep. 17.20 Ljudskih ruku djelo Azije 18.15 Ameri~ka luka 19.10 Velike selidbe 20.05 Kako se pravi?, 2. ep. 21.00 ^ovjek, `ena, divljina 21.55 Pre`ivljavanje 22.50 Pozadina avionskih nesre}a 23.45 Let iznad Aljaske

N. GEOGRAPHIC

07.00 Ostrva: Island 08.00 Divlja Rusija: Tajnovita {uma 09.00 Bjegstvo: Zatvorska romansa 10.00 Neuni{tivi: Zdrobljen d`ipom 11.00 Tajna misija u Pakistanu 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Opasni susreti: Divlja svinja 14.00 Uspon crnog vuka 15.00 Kosmi~ka luka 16.00 Svemirska stanica 17.00 Atlantida iz kamenog doba 19.00 Avionske nesre}e 20.00 Tabu: Sakuplja~i 21.00 Tabu: Ekstremna djeca 22.00 Zaklju~avanje `ena 23.00 Drugi svjetski rat 00.00 Avionske nesre}e 01.00 Tabu: Sakuplja~i 02.00 Ekstremna djeca

VIASAT HISTORY

10.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit - ljubav i spasenje u Novom svijetu 11.00 Jednakost za sve: Tusen Luvertir i Hai}anska revolucija 12.00 Ostvo minotaura 13.00 Posljednji bastion samuraja 14.00 Dobrodo{li u osamdesete 15.00 Biblijske zagonetke 16.00 Afera Karava|o 17.00 ^ovjekova istorija 18.00 Hendl, `ivot pop ikone 19.00 Pol Pot putovanje na Polja smrti 20.00 Ljudo`deri kamenog doba 21.00 Premijera: Zaboravljeni na~ini ishrane 22.00 Video je ubio radio 22.30 Video je ubio radio 23.00 Biblijske zagonetke 00.00 Afera Karava|o

ANIMAL PLANET

07.15 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 07.40 Upoznajte divljinu 08.10 Odrastanje 09.05 Posao za psa 09.30 @ivot majmuna 10.00 Lovac na krokodile 10.55 Nevaljali ljubimci 11.50 Pas ili ma~ka 12.45 Najsla|i ameri~ki ljubimci 13.40 Trofejne ma~ke 14.35 @ivot majmuna, 2. ep. 15.30 ^udna stvorenja Nika Bejkera 16.25 Avanture Ostina Stivensa 17.20 Ta prelijepa Afrika, 2. ep. 19.10 Sve o psima 20.05 Invazija ajkula 21.00 Ratovi insekata 21.55 Grad ajkula 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Sve o psima

3. decembar 2011.
TV VOGO[]A
10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC NTV IC Kakanj (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Dok. program 17.00 Sense Ha{ki tribunal (r) 17.30 Sa sevdahom u srcu, muzi~ki program 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Ritam regije Srebrenica 20.30 Cazinska hronika TV Cazin 21.00 Nije te{ko biti ja, revijalni program 22.00 Sportski program 23.30 Autoshop magazin00.00 Biografije, revijalni program

TV USK

08.00 Pod suncem St.Tropea, serija (r) 11.00 Alternativna medicina 12.00 Vijesti 12.15 Inspektor Mors, serija 13.50 Dokumentarni program 14.30 Vijesti 14.45 Za svaku bolest trava raste15.05 Kako vrijeme prolazi, (r) 17.15 CSI: Las Vegas, serija 18.15 Duhovni svijet 18.45 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.05 Predaj se srce 21.05 CSI New York, serija 21.55 [panska Primera liga, prijenos utakmice, 1. poluvr. 23.00 [panska Primera liga, prijenos utakmice, 2. poluv.

TV SLON

13.02 Op~injeni, talijanska serija, 147, 148, 149. ep. (r) 15.40 Folk, top 10, muzi~ka emisija 16.35 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 17.25 SMS Centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, informativni program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.45 Extra DJ, muzi~ka emisija (r) 20.00 Kviz Extra 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.30 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 12.00 Emisija Helsinskog odbora za ljudska prava u RS 13.30 BN koktel (r) 15.00 Subotom u 3 16.00 Dnevnik 1 16.20 Subotom u 3.nastavak 17.55 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 Nijesmo mi od ju~e, humoristi~ka serija 21.00 Foliranti, humoristi~ka serija 21.30 Tu|e sla|e 22.30 BN music stars 23.30 Dnevnik 3 23.50 Jajca s lanca, film

ATV

Ljudskih ruku djelo Azije
17.20 DISCOVERY

11.00 Dje~iji program 11.55 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Auto{op magazin 14.00 Virtuelna mama SU, film 16.30 Fatalne `ene, dok. program 17.00 Stil, zabavni program 17.30 Crni Gruja I, serija 18.00 Kursad`ije, zabavni program 18.50 Arena, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sp.program 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 48 sati svadba, zab. program 21.00 Ja volim Srbiju, zabavni program 22.20 Sport centar 22.21 ^avka, film 00.20 Ludi grad, film

DOK. DOK. FILM FILM SERIJA FILM

Atlantida iz kamenog doba
17.00 N. GEOGRAPHIC

09.00 Alpsko skijanje, SK Lake Louise, Kanada 10.00 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Lillehammer, Norve{ka, u`ivo 10.45 Curling, u`ivo 12.00 Ski-skokovi, SK Lillehammer, Norve{ka 12.30 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Lillehammer, Norve{ka, u`ivo 13.15 Cross-country skijanje, SK Düsseldorf, Nema~ka, u`ivo 14.00 Ski-skokovi, SK Lillehammer, Norve{ka 14.30 Biatlon, u`ivo 15.45 Ski-skokovi, SK Lillehammer, Norve{ka, u`ivo 17.45 Biatlon, SK Östersund, [vedska 19.00 Alpsko skijanje, SK Beaver Creek, USA, u`ivo 20.30 Alpsko skijanje, SK Lake Louise, Kanada, u`ivo 22.00 Konji~ki sport 23.30 Curling

EUROSPORT

03.30 Fudbal, Bundesliga 05.30 Umjetni~ko klizanje, Rusija 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Hokej na travi, Novi Zeland, Holandija Ju`na Koreja 10.00 Hokej na travi, Novi Zeland, Nema~ka Novi Zeland 11.00 Hokej na travi, Novi Zeland, Australija - [panija 12.00 Fudbal, Bundesliga 12.30 Bilijar, York, UK, u`ivo 13.15 Snowboard 14.30 Bilijar, York, UK, u`ivo 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 18.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 20.30 Freestyle motocross 22.00 Bilijar, York, UK, u`ivo 23.00 Borila~ki sportovi 00.30 Futsal, [panska liga, OID Talavera ElPozo Murcia 01.30 Fudbal, Bundesliga

EUROSPORT 2

06.30 Championship: Crystal Palace Derby 09.30 Fudbal mondijal magazin 10.00 Vijesti 10.15 Premier League News 10.30 Premier League Classic: Everton Liverpool 11.00 Pregled Euroleague 12.00 Euroleague Magazin 12.30 Najava Premier League 13.00 Najava subote STUDIO, direktno 13.45 Premier League: Newcastle Chelsea, direktno 16.00 Premier League: Wigan - Arsenal, direktno 18.00 Vijesti 18.30 Premier League: Aston Villa — Manchester United, direktno 20.45 Holandska liga: Ajax - Excelsior, direktno 22.45 Premier League Golovi 23.10 Argentinska liga: Colon - Racing, direktno 01.15 Premier League: Man. City - Norwich

SPORT KLUB

07.30 Ukrajinska liga: Shakhtar - Arsenal 09.30 Telemarketing 11.30 Belgijska liga: Beerschot — Genk 12.30 Ukrajinska liga: Zorya - Obolon, direktno 14.30 Championship: Crystal Palace Derby 16.00 Premier League: Tottenham Bolton, direktno 17.45 Swiss league: Basel - Luzern, direktno 19.45 Premier League Quiz 20.00 Premier League: Newcastle Chelsea 22.00 Championship: Bristol City Middlesbrough 23.45 Premier League: Wigan - Arsenal 01.30 Holandska liga: Ajax - Excelsior 03.15 Premier League: Aston Villa Manchester United 05.00 Premier League: Blackburn Swansea 06.45 Championship: Bristol City Middlesbrough

SPORT KLUB +

09.00 Italijanska liga: Genoa Milan 11.00 Liga Evrope: Twente Fulham 13.00 Odbojka Svjetski kup mu{karci: Srbija Kina 15.00 Vijesti: Omni Sport

ARENA SPORT 1

Brik Lejn

21.00 UNIVERSAL

Ja u ljubav vjerujem
20.00 TV1000

Rukomet
19.00

Ljekar po narud`bi
18.10 FOX LIFE

17.00 Ko{arka Aba: Cedevita Cibona prenos 19.00 Rukomet Ehf liga [ampiona: Bosna Zagreb, prenos 21.00 Francuska liga: Nice Rennais, prenos 23.00 Ko{arka Aba: Crvena zvezda Maccabi 02.00 NCAA: Oklahoma Oklahoma State prenos

Legija

20.05 HBO

UNIVERSAL

06.00 Udaj se za mene, serija 08.00 Urgentni centar, serija 13.00 Iz drugog ugla, serija 15.00 Van kontrole, serija 17.00 Dobra `ena, serija 18.00 Plave krvi, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Misterije Hejvena, serija 21.00 Brik Lejn, film 23.00 U potrazi za sudbinom, film 01.00 Udaj se za mene, serija 03.00 Iz drugog ugla, serija 05.00 Misterije Hejvena, serija

TV1000

06.00 Dijabolik, igrani film 08.00 Ejs Ventura, {a{avi detektiv, igrani film 10.00 Ejs Ventura, zov prirode, igrani film 12.00 Zami{ljeni zlo~ini, igrani film 14.00 Divlja vo`nja, igrani film 16.00 Sanjala sam pravu ljubav, igrani film 18.00 Prijedlog, igrani film 20.00 Ja u ljubav vjerujem, igrani film 22.00 Robokap 2, igrani film 00.00 Da sve pr{ti 3., igrani film 02.00 Uvijek zauvijek, igrani film

FOX LIFE

10.47 Sve ispo~etka, serija 11.40 Uvod u anatomiju, serija 12.30, serija 13.02, serija 13.34, serija 14.06, serija 14.38 Serija 14.57 Da, draga, serija 15.40 [kola za parove, serija 16.02 [kola za parove, serija 16.25 Sve ispo~etka, serija 17.15 Houp i Fejt, serija 17.40 Houp i Fejt, serija 18.10 Ljekar po narud`bi, serija 19.05 Da, draga, serija 19.30 Da, draga, serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 21.00, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 23.00 Seks i grad, serija 23.30 Seks i grad, serija 00.00 Seks i grad, serija 00.30 Seks i grad, serija

FOX CRIME

07.50 Distrikt, serija 08.35 Medijum, serija 09.20 Monk, serija 10.10 [ark, serija 10.55 Distrikt, serija 11.40 Nestali, serija 12.30 Medijum, serija 13.20 Monk, serija 14.10 [ark, serija 15.00 Red i zakon, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Frikovi, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Medijum, serija 20.00 Nestali, serija 20.50 An|eline o~i, serija 21.40 Kraljevi Bekstva, serija 22.30 Detektiv na Floridi, serija 23.20 Okru`en mrtvima, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Frikovi, serija

HBO

06.00 Ljubav je slijepa, film 07.55 Hollywood: Na snimanju VIII, serija 08.25 Liga pravde: Kriza na dvije Zemlje, film 09.40 Tanak led, film 11.05 Sam u ku}i 2: Izgubljen u New Yorku, film 13.05 ^arobni kamen, film 14.35 Prijateljstvo, film 16.25 Shrek uvijek i zauvijek, film 18.00 Tron: Nasljedstvo, film 20.05 Legija, film 21.45 Ucjepljivanje, film 23.35 Ljudi, film 01.00 Mu{karci koji mrze `ene, film 03.30 Mit o bijeloj ljepoti: Tijelo, film 04.20 Kockanje, film

HBO COMEDY

08.00 Sredina II, serija (rep. 4. ep.) 09.25 Mala trgovina u`asa, film 10.55 Apartman za dvoje, film 12.25 Klinci su zakon, film 13.45 Rover Dangerfield, film 15.00 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija (rep. 5. ep.) 16.50 Dobro jutro, Vijetnam, film 18.50 Svadbena torta, film 20.20 Jednostavno savr{ena, film 22.00 Letite sa mnom, serija 22.30 Letite sa mnom, serija 23.00 Klinci su zakon, film 00.20 Phillip Morris, volim te, film 01.55 Letite sa mnom, serija 2. ep.02.55 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija (rep. 5. ep.)

13

Nedjelja
12.15 BHT
FILM

Skriveni dokazi

Vrijeme za ljubav
13.45 BHT

Zui hao de shi guang, 2005. DRAMA Re`ija: Hou Hsiao-Hsien Uloge: Qi Shu, Chen Chang, Fang Mei, Su-jen Liao

Mladi stranac Sezen Aksul je nakon nesre}e prevezen u bolnicu. Sezen, koji ve} godinama ilegalno `ivi u Njema~koj, ka`e da ima tek 13 godina te je potrebno utvrditi njegovu dob. Za to vrijeme, lije~nici utvrde da mu je te{ko o{te}en lijevi bubreg, a da desnog uop{te nema. U svom o~aju Sezen uzima Kolmaara za taoca i bje`i iz klinike.

Radnja prati tri razli~ite pri~e o ljubavi u raznim vremenskim periodima. U prvoj pri~i, novope~eni vojnik Chen poku{ava prona}i Mei, djevojku u koju se zaljubio na prvi pogled. Druga pri~a, smje{tena u vrijeme japanske okupacije Tajvana, prati elegantnu kurtizanu i njen odnos sa mladim intelektualcem u rasko{nom bordelu. Trilogija se zavr{ava suvremenom pri~om o epilepti~noj pjeva~ici iz Tajpeja koja zapostavi svog ljubavnika kako bi privukla pa`nju fotografa.

Kako vrijeme prolazi
20.05 TV1/MRE@A

10. Brakorazvodna parnica je otkazana jer se Ali nije pojavio na sudu. Gospo|a Hasefe i Cemile su saznale lo{u vijest i odlaze u bolnicu. Tri `ene se ovog puta susre}u u bolnici. Tjeskoba i napetost su prisutni. Ali je u nesvjesnom stanju, ali ipak u snu izgovara ne{to zbog ~ega Carolin dobije napad ljubomore. Hakan poku{ava razgovarati sa Berrin, ali situacija je i dalje bez promjena. Berrin odlazi da razgovara sa Ahmetom i primorana je da se suo~i sa ~injenicama koje je poku{ala sakriti. Aylin se i dalje vi|a sa Sonerom. Ovog puta zajedno odlaze u seosku ku}u, ali tamo }e se suo~iti sa neo~ekivanom situacijom...

Gospo|a Barbara
07.10 FTV

14

156. Barbara tr~i i svima vi~e da odu. @abac nare|uje da se ubije svatko tko iza|e iz ku}e. Barbara skriva Eustaquiju i uzima oru`je za obranu. Santos, Antonio, kapetan i Pajarote dolaze i po~inju pucati. Barbara izlazi iz ku}e i puca, a @abac nare|uje svojim ljudima da je ubiju. Santos dolazi i s prijateljima poma`e Barbari. @abac se mora povu}i sa svojim ljudima. Gonzalo dozna da je Santos oti{ao s Mariselom. Santos pita Barbaru je li je napao @abac, ali ona to zanije~e. Barbara otkriva Mariseli da ju je napao @abac, no ne smiju to re}i Santosu kako bi ga za{titile.

07.00 Nova avantura, magazin (r) 08.00 BHT Vijesti 08.15 TV Liberty 08.45 London Live, muzi~ki program (r) Program za djecu i mlade 09.15 Najgluplja ma~ka, animirani film 09.20 Sandokan, animirana serija 09.45 Memoari porodice Mili}, igrana serija 10.10 Notna sva{tara 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, igrana serija 13.00 Izazovi poljoprivrede 13.45 Vrijeme za ljubav, francusko -tajvanski igrani film 16.00 BHT vijesti 16.10 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.40 Liga {ampiona u nogometu, magazin 17.10 Ramen djevojka, ameri~ko-japanski igrani film 19.00 Dnevnik 1 19.35 Gurmanski izleti, strana dokumentarna serija 20.05 Me|u strancima, igrani film 21.45 BHT vijesti 22.00 BHT sport 22.15 Evropska filmska nagrada 2011, snimak 23.45 Vrijeme za ljubav, francuskotajvanski igrani film (r) 01.55 Ramen djevojka, ameri~kojapanski igrani film (r) 03.40 Pregled programa za ponedjeljak

BHT 1

07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija 08.00 Vijesti Dje~iji program 08.05 Gladijatorska akademija 08.30 Artur 08.55 Tomica i prijatelji 09.05 Mala princeza 09.15 Kako to 09.30 Moj veliki prijatelj 09.45 U zmajevom gnijezdu 10.10 Hayd u park 10.40 Love Karavan 10.50 Harveytoones 11.00 Magazin LP u nogometu 11.30 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1

FTV

06.01 Dragulj u kruni, serija (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.15 Barimba, crtana serija 08.35 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.30 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.00 Zagonetka 10.05 Med i djetelina, crtana serija 10.50 Kralj dinosaurusa, crtana serija 11.25 Pad leta 29, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop 13.05 Ognji{ta, dokumentarni program

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Mali Menhetn
21.45 PINK

Little Manhattan, 2005. KOMEDIJA Re`ija: Mark Levin Uloge: Josh Hutcherson, Charlie Ray, Bradley Whitford, Cynthia Nixon

Ramen djevojka
17.10 BHT

The Ramen Girl, 2008. KOMEDIJA-DRAMA Re`ija: Robert Allan Ackerman Uloge: Brittany Murphy, Toshiyuki Nishida, Tammy Blanchard

Lud, zbunjen,normalan
20.10

Barimba
08.15

Amerikanka Abby dolazi u Tokio kako bi bila sa svojim mladi}em. Ali, odmah nakon njenog dolaska, on odlazi u Osaku. Ona `eli ostati u Tokiju, ali slabo govori japanski jezik i nema posla. Prijavi se za posao kao ramen djevojka u obli`njem restoranu za ramen juhu. Restoran vode ostarjeli majstor Maezumi i njegova supruga Reiko. Abby se nalazi pred te{kim isku{enjem ovladavanja mastorstvom pravljenja ovog specijaliteta.

12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Pri~a o IP Manu, film 14.35 Vijesti 14.45 Tajna Starog mosta, serija 17.30 An|eo i zlo~inac, film
2009.
WESTERN Re`ija: Terry Ingram

An|eo i zlo~inac je remake westerna Johna Wyanea. Njegovu ulogu reprizirao je Lou Diamond Phillips kao Quirt Evans, profesionalni ubica koji po~inje razmi{ljati o promjeni karijere kada se zaljubi u prekrasnu kvekersku udovicu, Temperance. Problemi nastaju kada ga sustigne njegov bezkompromisni rival, Laredo Stevens.

19.10 Crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.10 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 00.00 Dnevnik 3 00.20 Zavjera?: CIA i nacisti, dok. serija 01.15 Koncert Ibrica Jusi}, 2. dio 02.10 Dnevnik 2 (r)

13.30 Vez, emisija etno muzike 14.00 Nekad bilo 15.00 Tamo daleko, putopisni serijal 15.30 Merlinove avanture, serija (r) 16.25 Poprokaut, muzi~ka emisija 17.00 Vijesti 17.10 Moj ro|ak sa sela, serija (r) 18.10 Muzi~ki program 18.50 Magazin lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Odgovor.no1 20.50 Na{ biznis, finalna emisija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Sportski pregled 23.15 Poprokaut, muzi~ka emisija 23.40 Koncert: Severina 00.50 Na{ biznis, finalna emisija (r) 02.20 Dnevnik 2 (r) 02.45 Magazin Lige {ampiona (r) 03.10 Pad leta 29, serija (r) 03.40 Tamo daleko, putopisni serijal (r) 04.05 Muzi~ki program (r)

Rat

22.50 OBN

The War, 1994. DRAMA Re`ija: Jon Avnet Uloge: Elijah Wood, Kevin Costner, Mare Winningham, Lexi Randall

Ratni veteran vra}a se ku}i nakon Vi je tnam skog ra ta. Me|utim, nikako nije u stanju prilagoditi se starom `ivotu. Ima probleme sa suprugom, malodobnim sinom, i na poslu. ^esto dolazi u konfliktne situacije sa kolegama i suradnicima. ^ini se kako svi iz njegove okoline trpe, a naro~ito njegovi najbli`i...

Jerry Maguire
15.10 NOVA

Jerry Maguire, 1996. KOMEDIJA Re`ija: Cameron Crowe Uloge: Tom Cruise, Renee Zellweger, Cuba Gooding Jr.

Jerry Maguire je sportski agent koji ima uspje{nu karijeru, gomilu klijenata i jo{ ve}u gomilu novca. Jedne no}i mu~en gri`njom savjesti {to zbog njegove pohlepe sportske zvijezde zavr{avaju u bolnici, odlu~uje napisati memorandum u kojemu tvrtki preporu~a da se orijentira manje na zaradu, a vi{e na dobrobit svojih klijenata. Memorandum do`ivljava ovacije od kolega, koje za{ute u trenutku kada Jerry dobije otkaz. Jedino se idealisti~ki raspolo`ena tajnica odazove njegovom pozivu da mu se pridru`e u samostalnoj tvrtki...

4. decembar 2011.
FILM

Romansa u Seattleu
12.50 NOVA

Sleepless In Seattle, 1993. KOMEDIJA Re`ija: Nora Ephorn Uloge: Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman, Ross Malinger, Rosie O'Donnell, Gaby Hoffman, Rob Reiner

Nakon suprugine smrti, Sam Baldwin ne razmi{lja o drugim `enama. Njegov sin Jonah smatra kako mu je `ena potrebna da bi mu se `ivot opet vratio u normalu. Stoga se javi u radio show koji slu{a cijela Amerika. Samov glas i njegovu pri~u slu{aju stotine `ena pa i Annie Reed, koja }e se uskoro udati za Waltera. No, Annie ne mo`e mirovati sve dok ne dozna je li Sam pravi ~ovjek za nju. Kada do|e u Seattle, gdje `ive Sam i Jonah, otkriva da on nije taj. Me|utim, njezina prijateljica po{alje Baldwinima pismo koje Annie nije htjela poslati. Jonah, koji je uvjeren da je Annie prava `ena za Sama, rezervira let za New York.

Svi znaju ili se sje}aju kako je to kad iskusi{ ~udan, novi osje}aj koji prati prvu ljubav. Gabe Burton nije bio iznimka. Gabe je u~enik petog razreda koji `ivi na Upper West Sideu na Manhattanu s roditeljima koji su se razveli, ali i dalje `ive u istom stanu. Ali kad po~ne trenirati karate, partnerica mu postaje Rosemary Telesco, koju poznaje od vrti}a i stvari se u potpunosti promijene...

Bilo jednom na Divljem zapadu
01.00 PINK

Once Upon A Time In The West, 1968. VESTERN Re`ija: Sergio Leone Uloge: Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards

Trojica revolvera{a u dugim sme|im kaputima od ko`e ~ekaju vlak na `eljezni~koj postaji. Kad vlak stigne, ~ini im se da onaj koga ~ekaju nije stigao, no ubrzo ~uju zvuk usne harmonike i ugledaju nepoznatog stranca zvanog Harmonika. U okr{aju on ubije trojicu revolvera{a. Istodobno na ran~u Sweetwater u vlasni{tvu Irca Bretta McBainea njegova k}i ure|uje sve~ani svadbeni stol, stariji sin sprema se kolima u grad po nevjestu koja sti`e vlakom. Iznenada se pojavi grupa revolvera{a u istim dugim kaputima od ko`e i poubijaju cijelu obitelj...
FILM

06.05 Ma~ak u ~izmama 1, crtani film (r) 06.30 Ma~ak u ~izmama 2, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Snjeguljica 3, crtani film 07.35 Snjeguljica 4, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Predaj se srce, serija 09.00 Vijesti 09.05 Predaj se srce, serija 10.00 Sport vijesti 10.05 Predaj se srce, serija 11.00 Vijesti

TV1

07.25 08.00 08.20 08.30 08.40 08.50 09.00 09.10 09.20 09.30 09.40 09.50 10.00

HAYAT

Moj dom Pocoyo, crtani film Miffy, crtani film Na velikom odmoru, program za djecu Mali crveni traktor, crtani film, 2. ep. Na velikom odmoru, program za djecu Timmy, crtani film Na velikom odmoru, program za djecu Tractor Tom, crtani film Na velikom odmoru, program za djecu Garfield, crtani film Na velikom odmoru, program za djecu Nepobjedive banzuke, zabavno -sportski TV show

06.00 Potjera za dijamantom, film
TRILER Re`ija: Scott Prestin

PINK

Ovaj kriminalisti~ki triler prati pri~u o tri profesionalna lopova koji ukradu dragocjeni dijamant. No uskoro se zbog pohlepe po~inju okretati jedan protiv drugoga...

08.00 YuGi Oh, crtani film 09.00 Sheena, serija 10.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija (r) 11.20 Grand: Hit godine, muzi~ka emisija

08.00 Gerald McBoing, crtani film 08.20 Ma|ioni~ar, crtani film 08.40 Atomska Betty, crtani film 09.00 Mixmaster, crtani film 09.20 Johnny Test, crtani film 09.40 Oggy i `ohari, crtani film 10.00 Bo`i~na Betty, dje~iji film 11.30 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Telering, talk show

OBN

FILM

Hello Kitty
19.10

Moj dom
07.25

Sve za ljubav
18.00

Oggy i `ohari
09.40

Muzi~ka kutija
22.05 MRE@A

Music Box, 1989. DRAMA Re`ija: Costa Gavras Uloge: Jessica Lange, Armin Mueller-Stahl, Frederic Forrest

Ma|arski imigrant Mike Laszlo postigao je velik uspjeh otkada je prije 50 godina do{ao u Ameriku. Posebno je ponosan na k}er Aaa, koja je postala uspje{na odvjetnica. No nakon {to Rusi otkriju neke tajne dosjee, Mike sazna da je optu`en za ratne zlo~ine. Uvjeren da je rije~ o komunisti~kom planu da ga se diskreditira, Mike `eli da ga k}i brani na sudu.
FILM

Uhoditi Lauru
21.00 HAYAT

Stalking Laura, 1993. TRILER Re`ija: Michael Switzer Uloge: Brooke Sh ields, Richard Thomas

Film po istinitoj pri~i. Richard Farley ~etiri godine je proganjao svoju koleginicu Lauru Black, ne shvataju}i da ona ne `eli prihvatiti njego va udva ra nja. Ona po~inje ra zmi{ lja ti da se obrati policiji...

11.05 Sedma brzina, emisija o automobilizmu (r) 12.00 Vijesti vijesti 12.20 Kapital, biznis magazin 13.10 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 Flash vijesti 14.05 Otok, serija 8. ep. (r) 15.00 Sport vijesti 15.05 CSI: New York, serija 16.00 Flash vijesti 16.05 CSI: Las Vegas, serija 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija . (r) 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 22.05 Muzi~ka kutija, film 00.00 Pono}ne vijesti 00.15 Terminator 2, film (r) 01.58 No}ni program

11.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 12.59 Biometeorolo{ka prognoza 13.00 Legendarne zvijeri, 1. ep. 14.00 Savr{ena igra, film 15.45 ^avka, igrani film 17.30 Sport centar 17.35 Zdravko ^oli}, koncert u Be~u 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Policajac s Petlovog Brda, serija, 7. ep. 21.00 Sport centar 21.05 Uhoditi Lauru, igrani film 23.00 Red Rover, igrani film 00.45 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.30 Glam Blam, zabavni program

12.00 Info top, info-program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.10 Show time, zabavno muzi~ki show 15.55 Info top, info-program 16.00 Vremenska prognoza 16.05 Dobar kom{ija, zabavna emisija 17.30 Svaka `ena je diva, zabavna emisija 18.00 Sve za ljubav, zabavna emisija 19.30 YU-GI-OH, crtani film 20.00 3 X DA, zabavna emisija 21.45 Mali Manhattan, film 00.00 Pogled odzdo, stand up komedija 01.00 Bilo jednom na divljem zapadu, film

13.50 Vox Specijal, talk show 14.50 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.50 Exkluziv, zabavni program 16.30 Red Carpet, showbiz magazin 17.30 Dejana: Besku}nici, napu{teni i ostavljeni, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Putujmo zajedno, turisti~ki magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska serija 21.00 Zakletva, igrani film 22.50 Rat, igrani film 00.40 Zakletva, igrani film 02.30 Povjerljivo izvje{~e, igrani film 04.20 Evropska liga, sportski program

15

Nedjelja
TV SA
08.00 Program za djecu 09.00 Dinotopija, program za mlade10.30 Specijalni efekti (r) 11.20 Pusti muziku (r) 12.05 Divlji zapad 13.00 Vijesti 13.10 Sarajevdisanje (r) 14.00 Mu}ke (r) 15.00 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona (r) 16.00 Vijesti 16.05 Tribunal 16.35 Ar~ijeva avantura, film 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik 19.00 Program za djecu 20.00 Heroji oslobodila~kog rata 20.30 Pri~e sa divljeg zapada 21.00 Vijesti 21.05 Sarajevo art 21.50 Tragom kompozitora-Beethoven 22.40 Cigla, film

TV TK

07.05 Iz dana u dan... 07.10 Vijesti 07.15 Moj dom, porodi~ni magazin 07.40 Za svaku bolest trava raste 11.25 Auto shop magazin 12.00 Vijesti 12.15 Agrokanal 13.00 Sport Klub 13.30 Autoshop Magazin 14.05 Otok, serija, 8. ep. (r) 15.05 CSI: New York, serija, 13. ep. (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 9. ep. (r) 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 10. ep. 22.05 Muzi~ka kutija, film

MRE@A

07.05 Snjeguljica 3, crtani film 07.35 Snjeguljica 4, crtani film 08.05 Predaj se srce, serija 69. ep. 09.05 Predaj se srce, serija 70. ep. 10.05 Predaj se srce, serija 71. ep. 14.05 Otok, serija, 8. ep. (r) 15.05 CSI: New York, serija, 13. ep. (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 9. ep. (r) 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 10. ep. 22.05 Muzi~ka kutija, film

TV MOSTAR

08.05 Predaj se srce, 69. ep. (r) 09.05 Predaj se srce, 70. ep. (r) 10.05 Predaj se srce, 71. ep. (r) 12.00 Flash vijesti-biznis-sport vijestiflash meteo 12.20 Kapital, biznis magazin 13.10 Dobar, lo{, zao, talk show 14.05 Otok, 8. ep. (r) 15.00 Sport vijesti-flash meteo 15.05 Csi: new york, 13. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, 9. ep. (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Kako vrijeme prolazi, 10. ep. 22.05 Muzi~ka kutija, film

TV ZENICA

11.00 Bonaventura (r) 12.00 Razglednica (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Svijet uspje{nih (r) 13.30 Muzi~ki program 14.00 Put za Ejvonli, igrana serija 15.00 Odlika{i (r) 16.00 Mini serija (r) 17.00 Muzi~ki program 18.00 Autoshop 19.00 Dje~iji program: Pri~e za laku no} 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.45 [ou na moj na~in (r) 00.00 Odjava programa

TV KAKANJ

08.00 Te{anjska hronika 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Amor latino, serija 13.45 Amor latino, serija 14.30 Amor latino, serija 15.20 Amor latino, serija 16.10 Amor latino, serija 17.00 Sportski program 18.30 Majstor kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Info IC 21.00 Sabur, film 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Sportski program

16

05.55 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin (r) 06.20 Euromagazin (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Teletubbies, animirana serija 07.25 Mala TV (r) 07.55 Vijesti iz kulture (r) 08.00 Vijesti 08.05 Prijatelji 3 09.00 Vesele trojke, crtana serija 09.25 Hamtaro, crtana serija (r) 09.48 TV kalendar (r) 10.00 Vijesti 10.15 Poirot 2, serija 11.10 Opera box 11.40 manjinski MOZAIK: Horgo{ - Zagreb via Subotica 12.00 Dnevnik 12.25 Plodovi zemlje 13.25 Rijeka: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.00 Mir i dobro 15.30 Azijski sakralni spomenici: Taj Mahal Sve za ljubav jedne gospe, dok. film 16.00 Vijesti 16.15 Vrtlarica 16.40 Pjevaj moju jesmu, glazbeni game show 18.00 Vijesti 18.15 Izbori 2011. emisija 19.15 LOTO 6/45 19.30 Dnevnik 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.10 Izbori 2011. emisija 00.35 Vijesti 00.50 Vijesti iz kulture 01.00 Poirot 2, serija (r) 01.55 Taj Mahal - Sve za ljubav jedne gospe, dok. film (r) 02.25 Skica za portret 02.45 Vrtlarica (r) 03.10 Prizma, multinacionalni magazin (r) 03.55 Lijepom na{om: Nedeli{}e (r) 04.50 Plodovi zemlje (r)

HRT 1

08.00 Venecijanski barokni consort u Vara`dinu 09.00 Zlatna kinoteka: Franjo Asi{ki, film (r) 10.48 Biblija 12.05 Filmska matineja: TV vijesti, film (r) 14.15 Baby bonus 14.45 Koncert zabavne glazbe

HRT 2

Olimp
16.50

15.45 e-Hrvatska 16.25 Magazin nogometne lige prvaka 16.50 Olimp 17.15 Kombinirani prijenos: Hokej, EBEL liga: Medve{~ak - EV Vienna Capitals Kombinirani prijenos: Beaver Creek: Svjetski skija{ki kup - veleslalom, prijenos 1. vo`nje 20.15 Zalagaonica, dok. serija 20.35 Beaver Creek: Svjetski skija{ki kup veleslalom, prijenos 2. vo`nje 21.50 Kvaka 22, film 23.50 Jeza u no}i, film 01.30 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.24 Gustafi, koncert 05.20 Gara`a - Nola 05.50 Glazbeni specijal: Yeah Yeah Yeahs spec

06.45 Bakugan, crtana serija 07.10 Roary, crtana serija (r) 07.25 Peppa, crtana serija 07.40 Beyblade metal fusion, crtana serija 08.05 Winx, crtana serija 08.30 Mlada Pocahontas, crtani film 09.10 Automotiv Lifestyle 09.40 Magazin Lige prvaka 10.10 ZelenJava, magazin 10.40 Larin izbor, serija (r) 11.00 Vijesti Nove TV 11.10 Larin izbor, serija (r) - nastavak 12.50 Romansa u Seattleu, igrani film 13.00 Vijesti Nove TV 13.10 Romansa u Seattleu, igrani film - nastavak 15.00 Vijesti Nove TV 15.10 Jerry Maguire, film 2 17.00 Vijesti Nove TV 17.15 Jerry Maguire, igrani film nastavak 18.20 Odluka 2011 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Larin izbor, serija 21.00 Odluka 2011 00.30 Posljednji posao, film (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 48 Buenos Aires (r) 07.30 Druga strana Srbije (r) 08.00 Poznavali smo Bin Ladena 1. dio (r) 08.30 Upoznajte predsjednika Kirsana Iljum`inova (r) 09.00 AJE program 16.30 Dogodilo se u Lokerbiju (r) 17.00 Usudi se i probaj: Penang (r) 17.30 Poznavali smo Bin Ladena, 1. dio (r) 18.00 Vijesti 19.05 Dogodilo se u Lokerbiju (r) 19.30 Za stolom s teroristima: Porijeklo terorizma 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Druga strana Srbije, dok. program (r) 22.00 Vijesti 23.05 Veterani Sovjeti u Afganistanu 23.30 Spa{avaju}i Soweto 00.00 AJE Vijesti 01.00 Veterani Sovijeti u Afganistanu, dok. program (r)

09.05 @ikina {arenica 10.00 Vijesti 11.00 Vijesti 11.05 Znanje-imanje 12.00 UNHCR Povratak: Kosovo 12.15 Vjerski kalendar 12.25 Moj ljubimac 13.00 Dnevnik 13.15 Sport sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vrijeme je za bebe 14.50 Gastronomad 15.05 Vijesti 15.15 Sat 16.00 Vijesti 16.03 Cvat lipe na Balkanu, serija (r) 17.00 Zadnja ku}a Srbija 17.35 [ljivik, 7/13 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica,kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Cvat lipe na Balkanu, serija 21.00 Igrani program 22.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 22.30 Balkanskom ulicom 23.10 [ljivik (r) 00.05 TV minijature

RTS

08.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Arosaznanje (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Sportska subota 12.00 Vijesti 12.05 Pe~at (r) 12.35 Muzika 12.55 Fudbal, CFL: Mogren Rudar, direktno 15.00 Ispeci pa reci 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15 45 Kratke forme 16 00 ART magazin (r) 16 30 Zabavna muzika 17.00 Pokreni se 17.30 Obrazovni program 18.05 Dokumentarna emisija 18.30 Dr, emisija iz medicine 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV: Drumovanja 20.30 Muzika 21.00 Okvir 22.20 Sat TV 23.00 Dnevnik 3 23.15 Sport 23.30 Sat TV 00.00 Crno - bijeli svijet

RTCG

DISCOVERY

07.15 Pametnjakovi} 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 U djeli}u sekunde, 2. ep. 10.00 Vrhunsko graditeljstvo 10.55 Nafta, znoj i naftne platforme 11.50 Prljavi poslovi 12.45 Opasan lov 13.40 Razotkrivanje mitova 14.35 Ameri~ki ~operi 15.30 Automobili 16.25 Mo}ni brodovi 17.20 Vodi~ iz bezizlaznih situacija, 2. ep. 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Strastveni ribolovci 20.05 Preprodavci automobila 20.35 Blago na otpadu 21.00 Sam u divljini 21.55 Pre`ivljavanje udvoje 22.50 Trenuci u`asa 23.45 Kako izvu}i `ivu glavu

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Skrivena tajna Japana 08.00 Divlji svijet 09.00 Bjegstvo: Teksa{ka sedmorka 10.00 Te{ka vremena 11.00 [apta~ psima 12.00 Drevne megastrukture: Istanbulska Aja 13.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 15.00 Posao u Egiptu 17.00 Odiseja Nefertiti 18.00 Kletva kralja Tuta 19.00 CIA povjerljivo 20.00 Iznutra: Hasidizam 21.00 \avolja biblija 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Iznutra: Hasidizam 00.00 \avolja biblija 01.00 Istra`ivanje planete Zemlje

VIASAT HISTORY

07.00 Biblijske zagonetke 08.00 Afera Karava|o 09.00 ^ovjekova istorija 10.00 Hendl, `ivot pop ikone 11.00 Pol Pot putovanje na Polja smrti 12.00 Ljudo`deri kamenog doba 13.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 14.00 Video je ubio radio 15.00 Biblijske zagonetke 16.00 Dnevnik skulptura 17.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 18.00 Bizeovim stopama 19.00 Kapija prosve}enja 20.00 Bjekstvo Luja XVI 21.30 Svijet novca: Male prljave tajne 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Biblijske zagonetke 00.00 Dnevnik skulptura

ANIMAL PLANET

07.15 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 07.40 Upoznajte divljinu 08.10 Avanture sa pandama sa Najd`elom Marvenom 09.05 Posao za psa 09.30 @ivot majmuna 10.00 Lovac na krokodile 10.55 Sve o psima 11.50 Ta prelijepa Afrika, 2. ep. 13.40 Pas ili ma~ka 14.35 Najsla|i ameri~ki ljubimci 15.30 Trofejne ma~ke 16.25 @ivot majmuna, 2. ep. 17.20 Priroda Britanije sa Rejom Mirsom 18.15 Donald [ulc, stru~njak za otrove 19.10 Sve o psima 20.05 Grad ajkula 21.00 Brzina `ivota 21.55 Borba za kitove 22.50 Divlje i bez cenzure

4. decembar 2011.
TV VOGO[]A
12.00 Ritam regije Srebrenica (r) 12.30 Cazinska hronika TV Cazin (r) 13.00 Sportski program (r) 15.00 TV Zehra, revijalni program 16.00 Nije te{ko biti ja, revijalni program (r) 17.00 Cazinska hronika TV Cazin (r) 17.30 Priroda i ljudi, magazin 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Amberom ti cvali puti, snimak koncerta 22.00 Put za Ne{vil, igrani film 23.30 Zavidovi}ka hronika TV Maglaj

TV USK

08.00 Pod suncem St.Tropea, serija (r) 10.00 Vijesti 10.15 Bonaventura 11.05 Opstanak 12.00 Vijesti 12.15 Kraji{ka zemlja 1.45 Hronika kraji{kih gradova (r) 13.30 Vrata tajne 14.05 CSI New York 15.00 Otok 16.00 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Kako vrijeme prolazi 21.55 [panska primera liga, prijenos utakmice, 1. poluvijeme 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga, prijenos utakmice 2. poluv.

TV SLON

13.02 Op~injeni, 150, 151. ep. (r) 14.50 Pitajte, tra`imo odgovore, info-program (r) 15.20 Da sam ja neko, dok. program 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.00 Vremenska prognoza 18.15 I{~ekivanje u vjeri, vjerski program 18.55 Ko zna, zna, zabavno-obrazovni program 19.30 Student, info-program 20.00 Kviz Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.10 Prozor u svijet, dok. program 22.00 TOP 7 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.00 BN music 08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Pri~e zavi~ajne 09.30 Serija 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Balkanske prevare 15.00 Serija 16.00 Nedjeljno popodne 19.30 Monitor 20.10 Balkanske prevare 20.45 Paparaco 21.15 Bijela la|a, serija 22.00 Medeni mjesec, film 00.20 Panika u zraku, film

ATV

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA SERIJA

^udovi{ta iz rijeke
18.15 DISCOVERY

07.00 Crtani fimovi 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Dje~iji program 11.00 Gamboce, crtani film 11.30 Ja volim Srbiju 11.55 Vijesti 12.00 Ja volim Srbiju 13.00 Legendarne zvijeri, dok. pr. 14.00 Savr{ena igra SU, film 15.40 ^avka, film 18.00 Blef, zabavni program 18.50 Arena, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 48 sati svadba, zabavni program 21.00 Sport centar 21.05 Uhoditi Lauru, film 23.05 Red Rover, film

Grad ajkula

20.05 ANIMAL PLANET

10.30 Ski-skokovi, SK Lillehammer, Norve{ka 11.15 Biatlon, SK Östersund, [vedska 12.15 Biatlon, SK Östersund, [vedska, u`ivo 13.00 Cross-country skijanje, SK Düsseldorf, Nema~ka, u`ivo 14.00 Ski-skokovi, SK Lillehammer, Norve{ka, u`ivo 15.30 Biatlon, SK Östersund, [vedska 16.00 Konji~ki sport 17.00 Cross-country skijanje, SK Düsseldorf, Nema~ka 17.45 Alpsko skijanje, SK Beaver Creek, USA, u`ivo 18.45 Alpsko skijanje, SK Lake Louise, Kanada, u`ivo 20.15 Biatlon, SK Östersund, [vedska 20.45 Alpsko skijanje, SK Beaver Creek, USA, u`ivo 21.45 Snuker, York, UK, u`ivo 23.00 Curling

EUROSPORT

03.30 Boks 05.30 Fudbal, Bundesliga 07.00 Hokej na travi, Novi Zeland, u`ivo, [panija - Pakistan 08.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Curling, u`ivo 12.00 Fudbal Bundesliga 12.30 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Lillehammer, Norve{ka, u`ivo 13.15 Snowboard

EUROSPORT 2

07.00 Premier League Magazin 07.30 Vijesti 08.00 Euroleague: Partizan - Maccabi 09.45 Premier League: Blackburn Swansea 11.15 Premier League: Tottenham - Bolton 13.00 Davis Cup Final: Spain Argentina, direktno

SPORT KLUB

Bundesliga
12.00

Feyenoord - PSV
19.00

14.30 Bilijar, York, UK, u`ivo 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.30 Bilijar, York, K, u`ivo 23.00 Rukomet, EHF L[, KS Vive Targi Kielce, Poljska - Fuchse Berlin, Njema~ka 01.00 Ameri~ki fudbal, NCAA 02.00 Fudbal, Bundesliga

19.00 Holandska liga: Feyenoord - PSV 20.45 Vijesti 21.00 Premier League: Everton - Stoke 23.00 Premier League: Wolves Sunderland 01.00 Vijesti 01.15 [kotska liga: Dundee UTD Celtic 03.00 Danish league: Koge - Brondby 04.30 Pregled Euroleague

08.30 Premier League: Manchester City Norwich 10.30 Premier League Magazin 11.00 FMM 11.30 Telemarketing 12.30 Holandska liga: Feyenoord - PSV, direktno 14.30 Belgijska liga: Anderlecht Leuven, direktno 17.00 Premier League: Wolves Sunderland, direktno 19.00 Skotska liga: Dundee United Celtic 20.45 Premier League: Everton - Stoke 22.30 Klupske TV 23.10 Argentinska liga: Boca Juniors Banfield, direktno 01.00 Danska liga: Koge Brondby 02.45 Belgijska liga: Standard - Gent 04.30 Premier League: Wolves Sunderland 06.15 Austrian league: Admira - Ried

SPORT KLUB +

07.00 Ialijanska liga: Genoa - Milan 09.00 Odbojka Svjetski kup (m): Srbija - SAD prenos 11.00 [panska liga: Barcelona - Levante 13.00 Jelen Super liga: Vojvodina - Borac prenos 15.00 Fudbal Italijanska liga: Chievo Atalanta prenos

ARENA SPORT 1

Misterije Hejvena
20.00 UNIVERSAL

Sirene

20.00 TV1000

Barcelona - Levante
11.00

Da, draga
19.05 FOX LIFE

17.00 Ko{arka Aba: Budu}nost — Partizan prenos 19.00 Rukomet Ehf liga {ampiona: Partizan Ademar Leon prenos 21.00 Vaterpolo Kup Srbije: finale prenos 22.30 Francuska liga: Lyon - Toulouse 02.20 Nfl: New Orleans Detroit prenos

Nestali

20.00 FOX CRIME

UNIVERSAL

06.00 Iz drugog ugla, serija 08.00 Zakon i red, serija 09.00 Sve po zakonu, serija 11.00 Plave krvi, serija 12.00 Dobra `ena, serija 13.00 Udaj se za mene, serija 15.00 Ledeno doba: 2012, serija 17.00 Supererupcija, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Misterije Hejvena, serija 21.00 Plave krvi, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Brik Lejn, serija 01.00 Sinbad i Minotaur, serija 03.00 Van kontrole, serija 05.00 Misterije Hejvena, serija

TV1000

04.00 Robokap 3, igrani film 06.00 Ja u ljubav vjerujem, igrani film 08.00 Sanjala sam pravu ljubav, igrani film 10.00 Divlja vo`nja, igrani film 12.00 Prijedlog, igrani film 14.00 Maybe Baby, igrani film 16.00 Bubamare, igrani film 17.30 Jedina prava stvar, igrani film 20.00 Sirene, igrani film 22.00 Robokap 3, igrani film 00.00 Mikalijina hronika, igrani film 02.00 Da sve pr{ti 3, igrani film

FOX LIFE

11.40 Uvod u anatomiju, serija 12.30 Serija 13.02, Serija 13.34 Serija 14.06, Serija 14.38 Serija 14.57 Da, draga, serija 15.29 Da, draga, serija 15.40 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 16.02 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 16.25 Sve ispo~etka, serija 17.15 Houp i Fejt, serija 17.40 Houp i Fejt, serija 18.10 Ljekar po narud`bi, serija 19.05 Da, draga, serija 19.30 Da, draga, serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Melisa i D`oi, serija 21.30 Melisa i D`oi, serija 22.00 Privatna praksa, serija 22.55 Serija 00.00 Seks i grad, serija

FOX CRIME

07.50 Distrikt, serija 08.35 Medijum, serija 09.20 Monk, serija 10.10 [ark, serija 10.55 Distrikt, serija 11.40 Nestali, serija 12.30 Medijum, serija 13.20 Monk, serija 14.10 [ark, serija 15.00 Red i zakon, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Frikovi, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Medijum, serija 20.00 Nestali, serija 20.50 An|eline o~i, serija 21.40 Brojevi, serija 22.30 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Kasl, serija 01.00 Kasl, serija 01.45 Kasl, serija 02.30 Kasl, serija 03.15 [ark, serija

HBO

06.00 Sje}anje na Titane, film 07.50 Nevino osu|en, film 09.20 Ljubavnici, film 10.15 Privatni `ivoti Pippe Lee, film 11.55 Sam u ku}i 3, film 13.35 Karta milosti, film 15.15 Moje ime je Khan, film 17.50 Hollywood: Na snimanju VIII, ep. 50, serija 18.20 Viktorija - `ivot mlade kraljice, film 20.05 Wall Street: Novac nikad ne spava, film 22.15 Okus krvi IV, ep. 9, serija 23.10 Armored: Oklopno vozilo, film 00.40 [kola za pet, film 02.15 Zec bez u{iju 2, film 04.20 Genova, film

HBO COMEDY

08.00 Sredina II, ep. 17, serija (rep. 4. ep.) 09.30 O ma~kama i psima: Osveta Kitty Galore, film 10.50 Hollywood: Na snimanju VIII, serija 11.20 Zubi} vila, film 13.00 Cura na lo{em glasu, film 14.30 Filmovi i zvijezde III, serija 14.55 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija (rep. 5. ep.) 16.55 ^udovi{ta danas, film 18.40 Zubi} vila, film 20.20 Phillip Morris, volim te, film 22.00 Ubi me dosada III, serija 22.30 Obdaren III, serija 23.00 Cura na lo{em glasu, film 00.30 Seks i grad 2, film 02.55 Ubi me dosada III, serija 03.20 Obdaren III, serija 03.55 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija

17

20.05 BHT

SERIJA

Ponedjeljak
Izgubljena ~ast

Sjaj Pariza
17.00 BHT

Kerim `eli dokazati Fatmagul da je voli i da mo`e da mu vjeruje, zato odlazi u policiju. Ebe Nine naziva Galipovog starog prijatelja Kadira. Erdoan misli da je Vural i{ao kod Fatmagul prije nego {to je do`ivio nesre}u. Vural je jo{ u `ivotnoj opasnosti. Kerim je svjestan da vi{e nema povratka i da moraju i}i do kraja. Merjem je zabrinuta jer joj se advokat nije javio...

Catherine povjerava prijateljicama svoje sumnje o tome da li je Philippe Lorenin otac. Presrev{i kurira brze po{te, Ethan otkriva da je Catherine tra`ila DNK analizu, kako bi potvrdila ili odagnala svoje sumnje. Ideja da bi Lorene mogla biti njegova sestra ga potpuno izlu|uje. Victor vjeruje da je on krivac za sr~ani udar svog oca...

Larin izbor
18.25 FTV

61. Nik{a optu`uje Jakova da je kriv za ponovni Vjerin nestanak. Jakovu je te{ko jer i sam osje}a gri`nju savjesti i ponovno se fizi~ki obra~una s Nik{om. Njihovu tu~u zaustavlja Ton~i koji ih moli da se saberu. O~ajna Lara polako gubi svaku nadu da }e prona}i sina i moli Karmen mo`e li svojom intuicijom predosjetiti gdje bi Zlaja mogao biti. Karmen se koncentrira ali vidi samo znak kri`a. Za to vrijeme Vjera se sakrila kod sestara Dominikanki u samostanu. Sestra Domenika koja je primila Vjeru shva}a da je dijete te{ko bolesno...

Tajna Starog mosta
17.25 FTV

18

27. Don Anselmo otkriva istinu o Pepi i spreman je sve iznijeti na vidjelo. Ali, djevojka ga preduhitri tako {to mu ispri~a svoj `ivot ispovjediv{i mu se, nakon ~ega je sve}enik sprije~en da to objelodani. U selo dolazi novi doktor, mladi i zgodan, a prva pacijentkinja mu je Francisca. On zapa`a da ju je Pepa lo{e njegovala, ali mu djevojka govori da je to u~inila isklju~ivo kako bi selo dobilo doktora {to je mogu}e prije. Tristan se i dalje raspituje o smrti svog oca, ovog puta razgovara s Rosario koja je cijeli `ivot provela u porodici. Ona zna da imao neprijatelja, ~ak me|u svojim bli`njima i da nije bio uzoran ~ovjek...

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Kineski moreplovac, animirana serija 09.35 Sandokan, animirana serija 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.15 Knji`evnost BiH: Srednjovjekovna pismenost 10.40 Umjetnost i priroda: Vrelo Bosne 11.05 ^ovjek i vrijeme: Affan Rami} 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.45 Gurmanski izleti (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Kineski moreplovac, animirana serija 14.55 Bajke o `ivotinjama 15.05 Nema problema 15.30 Izgubljena ~ast (r) 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 BeHaTeens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.30 Pizzerija Kamikaze, film 00.00 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija Dje~iji program: 10.00 Spretno-sretno, TC igra 10.25 Super {pijunke, crtani film 10.50 Pop Pixie, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 13.10 Pod sretnom zvijezdom, serija

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10

RTRS

10.10 10.40 11.00 11.20 11.30 12.00 12.20

12.40

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1 Pregled za osobe1 sa o{te}enim sluhom Intervju (r)

FILM
FILM FILM FILM

Pizzerija Kamikaze
22.30 BHT

Wristcutters: A Love Story, 2006. DRAMA - FANTASTIKA Re`ija: Goran Duki} Uloge: Patric Fugit, Shannyn Sossamon, Shea Whigham, Tom Waits

Bomba u 10 i 10
23.30 FTV

Bomba u 10 i 10, 1967. RATNI Re`ija: ^aslav Damjanovi} Uloge: George Montgomery, Branko Plesa, Rade Markovi}

Bomba u 10 i 10 govori o bri`ljivo pripremanom atentatu na esesovskog pukovnika, nekada{njeg komandanta koncentracionog logora, od ~uvenog diverzanta, {panskog borca, i nekolicine ilegalaca ~iji uspjeh zavisi od odluke i pomo}i jedne djevojke, vrbovane od Nijemaca, ali zaljubljene u diverzanta.

Piplinzi
14.30

Presing
21.10

I nikada je ne pu{taj
23.25 HAYAT

14.00 Magazin LP u nogometu 14.30 Piplinzi, crtana serija 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, serija 16.00 Sve }e biti dobro, serija 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, igrana serija 18.25 Larin izbor, serija 61. ep. 19.30 Dnevnik 2 20.10 Politi~ka ubistva: Jozo Leutar, dok. serija 21.10 Da sam oblak, serija 22.10 Medicinska istraga, serija 23.00 Dnevnik 3 23.30 Bomba u 10 i 10, film 01.10 Hayd u Park, program za mlade 01.40 Love Karavan 01.50 Pod sretnom zvijezdom, serija 02.40 Dnevnik 3 (r) 03.00 Pregled programa za utorak

13.25 Ognji{ta, dokumentarni program (r) 13.50 Dragulj u kruni, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Tribunal 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.10 Presing 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 U prolazu 23.15 Tajni zadatak, film 00.45 Moj ro|ak sa sela (r) 01.35 Dnevnik 2 (r) 02.00 U fokusu (r) 02.40 Tribunal 03.10 Presing (r) 04.20 Muzi~ki program 05.35 U prolazu (r)

And Never Let Her Go, 2001. TRILER Re`ija: Peter Levin Uloge: Rachel Ward, Mark Harmon, Olympia Dukakis, Steven Eckholdt

Bazirana na istinitoj pri~i o senzacionalnoj istrazi ubistva Anne Marie Fahey, duboko religiozne djevojke iz Wilmingtona, koja je radila za ured guvernera. Ona potpada pod uticaj vrhunskog manipulatora, Thomasa Capana, ina~e advokata sa jakim politi~kim vezama, o`enjenog oca ~etiri k}eri porijeklom iz ugledne obitelji. Uskoro Anne poku{a prekinuti vezu, no Capano joj to ne dopusti i ona nestane. Slu~aj je dodijeljen tu`iocu Colmu Connollyu i detektivu Frank Gugliatti. Porodica Capano sve }e u~initi da se zlo~in zata{ka...

Zadatak: Uhvatite [akala
23.05 NOVA

The Assigment, 1997., TRILER Re`ija: Christian Duguay Uloge: Aidan Quinn, Donald Sutherland, Ben Kingsley

U Parizu 70-ih godina Henry Fields tajnog imena Jack Shaw, CIA operativac upozna Carlosa trenutak prije nego {to }e u zrak di}i kafi}. Nakon toga Shaw postane opsjednut hvatanjem Carlosa koji }e danak platiti tek desetlje}e kasnije u Jerusalemu. No, agent Mossada Amos razo~ara se kad shvati da je to ustvari ameri~ki mornari~ki oficir Annibal Ramirez koji s teroristom dijeli fizi~ku sli~nost. Amos i Shaw odlu~uju Ramireza anga`irati u pa`ljivo osmi{ljenom planu.

5. decembar 2011.
SERIJA

20.05 TV1 / MRE@A

SERIJA

Predaj se, srce

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

72. Baharina i Salihova ljubav ponovo pada u drugi plan. Oboje pate zbog toga. Harputlu tra`i na~in kako da poka`e Bahar pravo Mertovo lice. Kemalov otac }e donijeti iznena|enje u cijelu situaciju. Salih ne mo`e da vjeruje da ga je sudbina ponovo razdvojila od Bahar. Sumnja da je

147.Sedef se `ali Nejir zbog nesretne ljubavi koju osje}a prema [evketu. Ali Riza opet nai|e u trenutku kada se Lejla izdere na Ned`lu i to ga veoma razljuti. [evket fizi~ki nasrne na Ouza. U posjet mu do|u otac i advokat D`an.

Nakon izvr{enog samoubistva, mladi Zia se na|e u svojevrsnom ~istili{tu sa 'kolegama' samoubicama. Svako od njih ima svoju pri~u, a neki su tu do{li i gre{kom. Barem oni tako misle. Pitanje je da li je takve gre{ke mogu}e ispraviti...

FILM

Bez povratka
23.30 PINK

No Way Back, 1995. AKCIJA Re`ija: Frank A. Cappello Uloge: Russell Crowe, Helen Slater, Etsushi Toyokawa

Iskusni agent FBI-a, Zack Grant, na{ao se u bezizlaznoj situaciji. Njegova mlada kolegica, poginula u akciji uhi}enja vo|e rasisti~ke skupine, bila je zapravo pla}enica jakuza, a kriminalac kojeg je smaknula prije vlastite smrti bio je sin poznatog mafija{a Serlana. Uvjeren kako je upravo Zack skrivio smrt njegova sina, Serlano otima agentovo petogodi{nje dijete i prijeti mu smaknu}em ukoliko Zack ne prona|e vo|u jakuza. Nemaju}i drugog izbora, Zack kre}e u opasnu potragu...
FILM

06.05 Snjeguljica 3, crtani film (r) 06.30 Snjeguljica 4, crtani film (r) 07.05 [umska vje{tica, crtani film 07.35 Zec i je`, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Sport vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.10 Dobar, lo{, zao, talk show (r) 12.00 Vijest 12.15 Predaj se srce, serija (r)

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.45 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Mekanike u misiji, crtani film. 09.27 Timmy, crtani film 09.52 Fifi, crtani film 10.04 Garfield, crtani film 10.16 Dragon ball Z, crtani film. 10.41 Lijeni grad, crtani film 11.07 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.43 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Kraljica juga, serija (r) 12.00 Info top, info-program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz

PINK

CSI: Las Vegas
13.05

Slu~ajevi X
21.03

Ami G Show
22.30

Tajna

00.20 OBN

Un secret, 2007. RATNA DRAMA Re`ija: Claude Miller Uloge: Cécile De France, Patrick Bruel, Ludivine Sagnier

Pari`anin Francois dobiva obavijest da mu je nestao otac. Doga|aj ga vra}a u 1955. godinu, u njegovo djetinjstvo kad je bio stidljivi i nesigurni dje~ak. @ivio je s roditeljima sporta{ima, a najbolja prijateljica bila mu je djevojka koja vodi salon masa`e. Jednog dana na tavanu otkrije igra~ku koja uznemiri njegove roditelje...
FILM

Tajni zadatak
23.15 RTRS

The Infiltrator, 1995. DRAMA Re`ija: John Mackenzie Uloge: Oliver Platt, Arliss Howard, Tony Haygarth, Peter Riegert

Novinar Jaron Svori odlazi u Njema~ku gdje pi{e ~lanak o neonacizmu. Dolazi u turski izbjegli~ki kamp gdje se skinhedsi i`ivljavaju mu~enjem izbjeglica neovisno o spolu i dobi. Slijedi intervencija policije i privo|enje delikvenata, sa kojima iza re{etaka gre{kom zavr{ava i Jaron. Odlu~uje iskoristiti novonastalu situaciju odnosno naklonost mladih neonacista. Pretvara se da je njihov veliki simpatizer iz Amerike te da im planira pomo}i u finansiranju djelovanja.

13.00 Sport vijesti 13.05 CSI: Las Vegas, serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Sport vijesti 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Vijesti 18.20 Sport exkluziv 18.45 Primera liga, pregled kola 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 [panska primera liga: Sevilla F.C. Getafe C.F. 22.50 Dnevnik u 22 23.35 CSI: New York, serija 00.25 Pono}ne vijesti 00.40 Muzi~ka kutija, film (r) 02.10 No}ni program

12.00 13.05 14.06 14.55 15.38 15.40 15.51 16.50 17.55 17.56 18.01 18.36 19.00 19.28 19.30 19.32 19.37 20.00 21.03

22.00 22.20 22.25 23.25 01.27

prognoza Suze Bosfora, serija Miljenica Glam Blam, zabavni program Top Shop Bestseller Vitafon Kad li{}e pada, serija Staklena ku}a, serija Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, TV show Recept za dobar `ivot Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin ZMBT, profil Sport centar Staklena ku}a I nikad je ne pu{taj, 1. dio, igrani film Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a

14.00 Info top, info-program 14.20 City, zabavna emisija (r) 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand: Narod pita, zabavnomuzi~ka emisija 22.30 Ami G Show, zabavna emisija 23.30 Bez povratka, film 01.30 City, zabavna emisija (r)

06.45 Gerald Mc Boing, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot, turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce, turska serija 13.55 Rijeka nade, turska serija 14.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.35 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.20 Izgubljeni, turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Canan, turska telenovela 22.00 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.00 Vox populi 23.20 Telering, talk show 00.20 Tajna, igrani film 02.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija

OBN

19

Ponedjeljak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro11.02 Program za djecu (r) 11.00 Vijesti 11.05 Non-stop, serija 11.35 Specijalni efekti, dok. pr. 13.00 Vijesti 13.15 Sarajevo art (r) 14.0 Tragom kompozitora Beethoven (r) 14.50 Hollywood fatalne `ene (r) 16.00 Vijesti 16.05 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.30 Dnevnik 19.02 Program za djecu 20.00 Sport magazin, u`ivo 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Bijeli planet, dok. film 22.55 Non-stop, serija 23.25 Divlji zapad, dok. program

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 113. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 121. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 2/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 71. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 72. ep. 21.00 [panska primera liga: Sevilla F.C., Getafe C.F. 23.35 CSI: New York, serija, 14. ep.

MRE@A

07.05 [umska vje{tica, crtani film 07.35 Zec i je`, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 112. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 120. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 2/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 113. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 121. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 2/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 71. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 72. ep. 21.00 [panska primera liga: Sevilla F.C., Getafe C.F. 23.35 CSI: New York, serija, 14. ep.

TV MOSTAR

08.05 Ukradeni `ivoti, 112. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 120. ep. (r) 10.05 Junska no}, 2. ep. 12.00 Flash vijesti-biznis-sport vijestiflash meteo 14.05 Ukradeni `ivoti, 113. ep. 15.00 Sport vijesti-flash meteo 15.05 Zakon ljubavi, 121. ep. 16.00 Junska no}, 2. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, 71. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, 72. ep. 21.00 [panska Primera liga: Sevilla - Getafe 22.50 Dnevnik u 22 23.35 CSI: New York, 14. ep.

TV ZENICA

13.00 Vijesti 13.05 Mini serija (r) 14.0 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Dokumentarni program 17.25 Program za djecu 18.00 Najava Zenice danas 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas Ze sport plus Stanje na putevima vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Dok. pr. 21.05 Svijet uspje{nih Ze sport plus 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas (r)

TV KAKANJ

10.00 Dan za poklon, film 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Stvoreni za ubijanje 14.00 Ekstremi slavnih 15.00 Hladnokrvno ubistvo, mini serija 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Dom2 18.30 Mala d`amija u preriji, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.00 IC sport 21.30 TV Liberty 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

20

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Kralj vinograda 3, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.15 Wesermarsch, dok. serija 11.05 Kod Ane 11.20 Blago svjetskih tr`nica, dok. serija 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.20 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 15.35 Glas domovine 16.25 Hrvatska u`ivo 17.10 Hrvatska u`ivo 17.40 8. kat: O~evi bez djece, talk show 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 3, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.02 Vrijeme 20.10 TV Bingo 20.35 Provodi i sprovodi, serija 21.15 Puls Hrvatske 22.30 Dnevnik 3 22.55 Vijesti iz kulture 23.05 Svijet profita 23.35 Bez tragova dirigent Carlos Kleiber, glazbeno-dok. emisija 00.55 Dr. House 6, serija (r) 01.35 CSI: Las Vegas 10, serija (r) 02.20 [apta~ psima 5 (r) 03.10 Skica za portret 03.20 Kulturna ba{tina (r) 03.35 Glas domovine (r) 04.05 Blago svjetskih tr`nica, dok. serija (r)

HRT 1

07.05 Teletubbies, animirana serija 07.30 Gladijatorska akademija, crtana serija (r) 07.55 Mala TV 08.25 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat: Mozart Ton i ton: Uli~ni ples i grafi~ke tehnike (r) 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Pjevaj moju jesmu, glazbeni game show 13.00 U potrazi za izgubljenim dijamantom, film (r) 14.30 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 14.55 Edgemont 4, serija za mlade 15.20 [kolski sat: Mozart (r) 15.50 Ton i ton: Uli~ni ples i grafi~ke tehnike (r) 16.05 Rupert, crtana serija 16.15 Mala TV (r) 16.45 Crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Mijenjam svijet: I ja sam Ciganka 19.05 Teletubbies, animirana serija 19.30 Glazbeni specijal 20.00 @ivot ide dalje 3, serija 20.45 Traumatologija 21.15 Dr. House 6, serija 22.00 CSI: Las Vegas 10, serija 22.40 Putem europskih fondova (r) 22.55 Svjetsko rukometno prvenstvo: Hrvatska Urugvaj, prijenos 00.30 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija

HRT 2

06.20 Bakugan, crtana serija 06.45 Jagodica Bobica, crtana serija 07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show, serija 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IM magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent u`ivo, show 22.45 Ve~ernje vijesti 23.05 Zadatak: Uhvatite [akala, igrani film 01.20 Jerry Maguire, film 03.40 Seinfeld, serija 04.05 Heroji, serija 04.50 Ezo TV, tarot show 05.50 IN magazin (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Za stolom s teroristima: Porijeklo terorizma (r) 07.30 Usudi se i probaj Penang (r) 08.00 Poznavali smo Bin Ladena, 1. dio (r) 08.30 Dogodilo se u Lokerbiju, dok. program (r) 09.00 AJE program 16.30 Upoznajte predsjednika Kirsana Iljum`inova (r) 17.00 48 Buenos Aires, dok. program (r) 17.30 Poznavali smo Bin Ladena, 1. dio (r) 18.00 Vijesti 19.05 Druga strana Srbije (r) 19.30 Upoznajte predsjednika Kirsana Iljum`inova (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Za stolom s teroristima (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r)

10.00 10.05 10.35 11.00 11.05 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 14.00 14.30 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 22.00 22.05 23.00 23.05 23.50 23.55 00.10

RTS

Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Rukometna fantazija, 6/10 Igraj fudbal, budi sretan [ljivik, 7/13 (r) Bez vize (r) Srpski isto~nici Ovo je Srbija Porodi~no blago, 57/62 Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Porodi~no blago, 58/62 Pjesma bez granica Vijesti Upitnik, dok. program Vijesti Jelen top deset TV minijature Dnevnik Evronet

12.00 Vijesti 12.05 D, emisija iz medicine (r) 12.35 Sat TV 13.00 Vijesti 13.05 Sat TV blic biznis 13.20 Sat TV dijaspora 13.30 Izvorna muzika 14.00 Vijesti 14.05 Okvir (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Kratke forme 16.00 Program za djecu 16.30 Lajmet 16.45 Kratke forme 17.00 Hronika Podgorice 17.30. Sat tv dijaspora i aktuelno 18.05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv blic biznis 20.30 Cg. sport 21.00 Otvoreno 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Cg. sport 00.00 Crna Gora, u`ivo 01.00 Obrazovna emisija

RTCG

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 12.45 Generalka 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Pre`ivljavanje udvoje 21.00 Opasan lov 21.55 Ugalj 22.50 Zemljotres koji je razorio Japan 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Praistorijski predatori: @ilet 08.00 Iznutra: Hasidizam 10.00 Ameri~ki bufalo: Uzvra}anje udarca 11.00 Najte`e popravke na svijetu 12.00 Raj na zemlji: Kakadu 13.00 Iznutra: Hasidizam 14.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 16.00 Zlatne foke 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji: Ostrvo Ju`na D`ord`ija 20.00 Te{ka vremena 21.00 ]orkirani u inostranstvu 22.00 Iza re{etaka 23.00 Te{ka vremena 00.00 ]orkirani u inostranstvu

VIASAT HISTORY
07.00 Biblijske zagonetke 08.00 Dnevnik skulptura 09.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 10.00 Bizeovim stopama 11.00 Kapija prosvj}enja 12.00 Bjekstvo Luja XVI 13.30 Svijet novca: Male prljave tajne 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Biblijske zagonetke 16.00 Najgori poslovi u istoriji 17.00 Giganti gotike - pogled u nebo 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Carstvo mora 20.00 @uta ku}a 21.30 Velike britanske vojskovo|e 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Biblijske zagonetke 00.00 Najgori poslovi u istoriji

ANIMAL PLANET

11.50 Posljednja nada 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 @ivot sisara 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i dom u svijetu `ivotinja 15.30 Ro|eni lovci 16.00 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Paklene ma~ke 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 @ivot sisara 21.00 Zaljubljenici u ma~ke 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama 23.45 Policija za `ivotinje

5. decembar 2011.
TV VOGO[]A
12.00 Zavidovi}ka hronika TV Maglaj (r) 12.30 Priroda i ljudi, magazin (r) 13.00 Autoshop magazin(r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 TV Fiva 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 U svemiru, dok. pr. 12.40 Duhovni svijet (r) 13.10 Bosansko narodno pozori{te Zenica 14.30 Vijesti 14.45 Auto shop magazin (r) 15.30 Vrata tajne, serija (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Predaj se srce (r) 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out 21.05 Sport 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.45 Igrani film po izboru gledalaca

TV SLON

16.02 Vijesti, informativni program 16.15 Heroji ulice, dok. program (r) 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, 147/208 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje ku}e (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Ometen, film 01.20 Serija

ATV

Pre`ivljavanje udvoje
20.05 DISCOVERY

11.10 Bumba, crtani film 11.30 Vizita 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Nepobjedive Banzuke 14.30 Vizita 15.40 Arena, sportski program 16.00 Kad li{}e pada 17.00 Staklena ku}a 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke, zab. pr. 18.25 Jesen sti`e dunjo moja, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sp. pr.20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Dosije 21.35 Crni Gruja, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, serija 23.22 I nikad je ne pu{taj I, film

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA SERIJA

Giganti gotike pogled u nebo
17.00 VIASAT HISTORY

08.30 Biatlon, SK Östersund, [vedska 09.00 Curling, u`ivo 12.00 Ski-skokovi, SK Lillehammer, Norve{ka 13.00 Biatlon, SK Östersund, [vedska 13.30 Snuker, York, UK, u`ivo 16.30 Snuker, York, UK 17.30 Eurogoals 18.30 Curling, u`ivo 20.00 Ski-skokovi, SK Lillehammer, Norve{ka 20.45 Watts 20.55 All sports 21.00 Ke~eri 22.25 All sports 23.00 Eurogoals 00.00 Snuker, York, UK

EUROSPORT

03.30 Bilijar, York, UK 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Fudbal, Japanska J. League 11.30 Fudbal, Urugvaj 13.00 Fudbal, Bundesliga 13.30 Bilijar, York, UK, u`ivo 16.30 Fudbal, Urugvaj

EUROSPORT 2

Hokej na travi
23.00

Ski-skokovi
20.00

18.00 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Ekstraklasa, u`ivo, Lech Poznan, Poljska - LKS Lodz, Poljska 20.15 Fudbal, 2. Bundesliga, u`ivo 22.15 Bilijar, York, UK, u`ivo 23.00 Hokej na travi, New Delhi, Indija, Holandija Nema~ka 00.30 Bilijar, York, UK 02.00 Fudbal, 2. Bundesliga

06.30 Euroelague Magazin 06.00 Triathlon - UK Chalange 07.30 TWS 09.30 Vijesti 10.00 Davis Cup Final: Spain - Argentina 15.15 FA Cup: Sutton UTD - Notts County 17.15 Pregled Belgijske lige 18.15 Vijesti 18.40 Premier League News 19.00 Nivea for men: Vo`nja zivota 19.10 Pregled FA Cup-a 19.45 Pregled Premier League 21.00 Premier League: Fulham - Liverpool, direktno 23.15 Pregled holandske lige 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News 00.30 Pregled Premier League 01.30 Pregled argentinske lige - MILO 02.30 Sailing - 34. American Cup 03.00 Pregled belgijske lige 04.00 Pregled Euroleague

SPORT KLUB

08.00 FA Cup: Fleetwood Twn - Yeovil 09.30 Championship: Crystal Place - Derby 11.15 Teemarketing 11.45 Ukrjinska liga: Zory - Obolon 13.30 Premir League: Blackbrn Swansea 15.15 Argentiska liga: Colon Racing 17.00 Premier eague: Manchester City Norwich 18.45 Championship: Hull - Leicester 20.30 Premier League: Newcastle Chelsea 22.15 FA Cup: Sheffield Wednsday Aldershot 00.00 Premier League: QPR - WBA 01.45 Austrijska liga: Admira - Ried 02.30 Danska liga: Koge - Brondby 04.15 FA Cup: Fleetwood Town Yeovil 06.00 Liga {ampiona: Leverkusen Chelsea

SPORT KLUB +

09.00 Jelen Super liga: Vojvodina - Borac 11.00 Italijanska liga: Parma - Palermo 13.00 Fudbal [panska liga: Mallorca - Athletic Bilbao 15.00 Omni Sport 15.30 Arsenal Tv 18.30 Espn Dokumentarci 20.00 [panska liga: Highlights 21.00 Fudbal [panska liga: Sevilla - Getafe prenos 23.00 Italijanska liga: Highlights 00.00 Poker Wpt Series 7

ARENA SPORT 1

Urgentni centar
20.20 UNIVERSAL

Bulevar zvijezda
19.40 TV1000

Kugar Taun
19.35 FOX LIFE

Carstvo poroka
21.00 HBO

[panska liga
20.00

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Zakon i red, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 13.20 Urgentni centar, serija 14.20 Zakon i red, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ne{ Brid`is, serija 17.20 Ubistva u Midsommeru, serija 19.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke Namere, serija 23.20 Supererupcija, serija

TV1000

04.00 Inkognito, igrani film 06.00 Sirene, igrani film 08.00 Bubamare, igrani film 10.00 Maybe Baby, igrani film 11.50 Jedina prava stvar, igrani film 14.00 Sjaj, igrani film 16.00 Prona|eni raj, igrani film 18.00 Pri~a o seksu, igrani film 19.40 Bulevar zvijezda, igrani film 22.00 Inkognito, igrani film 00.00 Pode{ena, igrani film 02.00 Mikalijina hronika, igrani film

FOX LIFE

13.20 Mentalno, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Kugar Taun, serija 15.55 Serija 16.25 Serija 16.55 Melisa i D`oi, serija 17.20 Melisa i D`oi, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Ni na karti, serija 22.00 Serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Serija 00.25 Serija 01.25 Ni na karti, serija 02.10 Reality show

FOX CRIME

10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ne~ujno, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Dekster, serija 23.20 Dekster, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija 01.00 Ne~ujno, serija

HBO

06.00 Moje ime je Khan, film 08.35 Fenomen, film 10.35 Ti mi la`e{ najbolje, film 12.40 Wall Street: Novac nikad ne spava, film 14.50 Ledena staza, film 16.30 Gorko/slatko, film 18.20 Po{tena igra, film 20.05 Camelot, serija 10. ep. 21.00 Carstvo poroka, serija 10. ep. 22.00 Tilt, film 23.35 Ubi me dosada III, serija 7. ep. 00.05 22 metka, film 02.00 Igra smrti, film 03.40 Posljednja ku}a nalijevo, film 05.30 Hollywood: Na snimanju VIII, serija 50.ep.

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija (rep. 2. ep.) 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 I `ivjeli su sretno, film 13.00 Obitelj ~udaka, film 14.50 Sredina II, serija 15.15 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija (2. ep.) 16.05 I `ivjeli su sretno, film 17.45 Trezor, film 19.10 Sredina II, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, serija 20.30 Seks i grad 2, film 22.55 Nepo{teno i neuravnote`eno, film 23.55 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, serija 00.25 Epizode, serija 00.55 Epizode, serija 01.25 Pogre{na adresa, film 02.50 Nova faca, film

21

20.05 BHT

SERIJA

Utorak
Izgubljena ~ast
Meltem ponovo istra`uje, jer joj jo{ mnogo toga nije jasno. Lije~nik se boji da }e Vural ostati nepokretan. Kerim upoznaje Fatmagul sa Kristin. Re{at misli da Erdoan pravi neke planove. Niko vi{e ne mo`e zaustaviti Kerima koji sve ispri~a u tu`ila{tvu.

Sjaj Pariza
17.00 BHT

Philippe tvrdi Ethanu da on nije Lorenin otac. Istovremeno, Julien je uvjeren da je Philippe organizovao ponovni nestanak Ama urya. Pres trav ljen idejom da bi njegov otac mogao vidjeti lo{e ocjene sa testa, Victor tra`i savjet od Ethana...

Larin izbor
18.25 FTV

62. Nela provodi svoj plan uni{tenja Dinka. Internetski por ta li objav lju ju do ku mente koji dokazuju njegovu umije{anost u mulja`u s ur ba nis ti~kim pla nom Splita. Da bi se izvukao, Dinko na pres-konferenciji za sve optu`uje gradona~elnika Antu te, okre}u}i mu le|a, najavljuje svoj dolazak na njegovo mjesto. Nela je oprezna, jer ispada kako se Dinko ne}e samo izvu}i ve} i postati mo}niji nego ikad. Vuksan skriva zabrinutost glede svog zdravstvenog stanja, pa odbija lije~ni~ki pregled nakon {to se sru{io u prethodnoj epizodi. Mija i Lara ga kona~no nagovore, te dobija sumornu dijagnozu...

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

22

28. Francisca primje}uje Juana kako ujutro napu{ta Soledadinu sobu, i sva bijesna govori Mauriciju da mu da lekciju koju nikad ne}e zaboraviti. Uskoro se po selu po~inje {u{kati kako je Juan Castaneda mrtav. Pepa misli da mo`e do}i do podataka o Angustias bez doktorove pomo}i, zapravo ako ih ukrade. Alberto je zati~e kako pretra`uje dokumentaciju. Zbog tajne ispovijedi, Don Anselmo ne smije otkriti pravi Pepin identitet. Sebastian }e platiti o~ev dug prema Pardu kako bi kona~no bili mirni i slobodni. Francisca {alje Raimundu poklon, kutiju svog najboljeg konjaka, po{to ie opet po~eo piti...

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 BeHaTeens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Na tragu drevnih civilizacija 11.00 Goli rudar, dokumentarni program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+ Program za djecu i mlade 14.30 Kineski moreplovac, animirana serija 14.55 Japanske pri~e 15.05 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.30 Izgubljena ~ast (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Sjaj Pariza 17.30 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 BeHaTeens 19.00 Dnevnik 1 19.35 Busines News 19.40 Pri~e iz tranzicije: Problem nejednakosti sankcija za ista krivi~na djela u pravosudnom sistemu BiH 20.05 Izgubljena ~ast 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik 2 22.30 Zdravlje u Evropi: Traume iz djetinjstva 23.20 Nogomet, Liga {ampiona, snimak 01.05 Sve u svemu

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, serija Dje~iji program 10.00 Spretno-sretno, TV igra 10.25 Super {pijunke, crtani film 10.50 Pop Pixie, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 61. ep. 13.10 Pod sretnom zvijezdom, serija

FTV

07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.10 10.40 11.00 11.10 11.20

11.30 12.00 12.20 13.25

Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu (r) Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1 Presing (r) Tamo daleko, putopisni serijal (r)

FILM
FILM FILM SERIJA

Evolucija
23.00 PINK

Evolution, 2001. KOMEDIJA Re`ija: Ivan Reitman Uloge: David Duchovny, Julienne Moore, Orlando Jones, Seann William Scott, Ted Levine, Ethan Suplee

Veliki povratak
23.20 OBN

Comeback Season, 2006. RE`IJA: BRUCE MCCULLOCH ROMANTI^NA KOMEDIJA Uloge: Ray Liotta, Shaun Sipos, Glenne Headly, Rachel Blanchard

Spretno-sretno
10.00

Larin izbor
17.05

Nevjerni suprug poku{ava izgladiti odnose sa suprugom uz pomo} arogantnog srednjo{kolca. Walter Pearce nakon dvadeset i ~etiri godine braka prizna supruzi da ju je nedavno prvi put prevario. Supruga ga izbaci iz ku}e i podigne sav novac sa zajedni~kog ra~una. Nedugo nakon toga Walter zavr{i u zatvoru, ali ipak odlu~i da se po svaku cijenu ponovo vrati supruzi i dvijema k}erima...

14.00 Politi~ka ubistva: Jozo Leutar, dok. serija 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, serija 16.00 Sve }e biti dobro, serija 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, igrana serija 18.25 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet: Liga prvaka: Chelsea Valencia, prijenos 22.40 Da sam oblak, serija 23.30 Dnevnik 3 23.45 Pregled Lige prvaka u nogometu 01.00 Ha{ki dnevnik 01.30 Pod sretnom zvijezdom, serija 02.20 Dnevnik 3 (r) 02.35 Pregled programa za srijedu

13.50 Dragulj u kruni, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Zdravlje je lijek Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Fudbal - Liga {ampiona, sportski program 20.35 Fudbal - Liga {ampiona, direktan prenos Pregled programa Promo 22.50 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.05 ^endon fabrika filmova, serija 23.30 Fudbal - Liga {ampiona, pregled 00.40 Spavaj samnom 02.10 ^endon fabrika filmova, serija (r) 02.40 Dnevnik 2 (r)

Isto~no od Bukure{ta?
22.55 HRT1

A fost Sau n-a Fost?, 2006. KOMEDIJA Re`ija: Corneliu Porumboiu Uloge: Mircea Andreescu, Teodor Corban, Ion Sapdaru

Vi{e od desetlje}a nakon rumunske revolucije vlasnik male TV postaje Virgil Jderescu poziva u svoj studio umirovljenog povjesni~ara Piscocija, te Manesca, prezadu`enog alkoholi~ara, ne bi li u emisiji u`ivo prodiskutirali prirodu revolucije te ustanovili je li se ona uistinu odrazila u njihovom mjestu Valsuiuju. Rasprava }e biti vrlo zanimljiva, ~ak mjestimi~no `u~na, a bit }e prekidana telefonskim pozivima gledatelja...

Bumerang
15.10 FTV

Martina je snimaju}i prilog u Saboru snimila slu~ajno i ne{to politi~ki intrigantno, a {to bi moglo odjeknuti kao prava medijska bom ba. Po kle po vi} se sprema na godi{nji u Visoke Tatre i povjerava svoje uredni~ko mjesto Emilu, koji odmah zabrani Martini da objavi tu {kakljivu vijest. Zajedno s uredni~kim mjestom, Emil dobije i sve Poklepovi}eve bolesti i zavr{i u bolnici, a Martina postaje glavna urednica i sama se bori s moralnim dilemama oko priloga.

6. decembar 2011.
SERIJA

20.05 TV1/MRE@A

SERIJA

Predaj se, srce

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

73. Salih, koji je mislio da ga je Ceylan slagala, ostaje {okiran vije{}u da je ona ipak trudna, {to je potvrdio i doktor. S jedne strane, raduje se zbog djeteta, a s druge strane, svjestan je da }e ponovo izgubiti Bahar. Njegov `ivot ponovo se pretvorio u no}nu moru.

148. Ali Riza i Ouz susre}u se u zatvorskom hodniku. Ned`la napusti dru{tvo kada se D`em pojavi, te on krene za njom. Fikretin pastorak veoma je uznemiren zbog njene trudno}e. Ferhunde nastavlja zavoditi Leventa, a ~ini se da mu se po~inje svi|ati. D`em se pojavljuje u ku}i Tekinovih...

Doktor Ira Kane, biv{i vladin znanstvenik, sada zaposlen na malom fakultetu u Arizoni, pozvan je zajedno sa profesorom Harryem Blockom istra`iti mjesto pada meteora. Kane vrlo brzo otkriva kako je meteor zapravo svojevrsno prevozno sredstvo izvanzemaljaca, a unato~ njegovoj `elji da to zadr`i u {to manjem krugu ljudi, vlada {alje izaslanicu, predivnu i na posao usredoto~enu Allison, da preuzme kontrolu...
FILM

Gospodin i gospo|a Brid`
22.40 MRE@A

Mr. & Mrs. Bridge, 1990. DRAMA Re`ija: James Ivory Uloge: Paul Newman, Joanne Woodward, Blythe Danner

Gospodin Bridge odvjetnik je koji vodi vlastitu tvrtku i konzervativni tradicionalni otac obitelji koji svojim ~eli~nom voljom rukovodi svim ~lanovima, posebice suprugom Indijom. Indija je tu`na `ena, doma}ica vje~no podlo`na suprugu, koja se poku{ava animirati satovima slikanja koje poha|a zajedno sa slobodoumnom prijateljicom Grace Barron. Kad jednog dana zatra`i razvod, suprug }e u~initi sve da je odobrovolji - ~ak }e je povesti i na romanti~no putovanje u Pariz...
FILM

06.05 Snjeguljica 3, crtani film (r) 06.30 Snjeguljica 4, crtani film (r) 07.05 [umska vje{tica, crtani film 07.35 Zec i je`, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Sport vijesti 10.05 Junska no}, serija ep. 2/124 11.10 Dobar, lo{, zao, talk show (r) 12.00 Vijest 12.15 Predaj se srce, serija 71. ep. (r) 13.00 Sport vijesti

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.02 Bumba, crtani film 09.15 Mekanike u misiji, crtani film. 09.30 Timmy, crtani film 09.52 Fifi, crtani film 10.04 Garfield, crtani film 10.17 Dragon ball Z, crtani film 10.44 Lijeni grad, crtani film 11.04 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info-program 12.15 Vremenska prognoza

PINK

Ukradeni `ivoti
08.05

Recept za dobar `ivot
18.25

Sestre
06.00

Mladi Djed Bo`i}njak
13.10 HRT2

Santa JR., 2002. KOMEDIJA Re`ija: Kevin Connor Uloge: Lauren Holly, Judd Nelson, George Wallace, Nick Stabile

Chris Kringle je sin Djeda Bo`i}njaka, koji se na{ao na svom prvom radnom zadatku - dijeljenju darova najmla|ima na sam badnjak. Nespretnoga kakav jest, ubrzo iznenadi policija zamijeniv{i ga za la`nog Djeda Bo`i}njaka koji se {ulja po domovima po{tenih obitelji i krade djeci darove. Chris Kringle, naime, uop}e ni pribli`no ne izgleda poput Djeda Bo`i}njaka - mlad je i bez brade i stoga je vrlo te{ko povjerovati da je pravi. Njegova pri~a da je sin Djeda Bo`i}njaka zvu~i potpuno nevjerojatno. Ali i pomo} }e sti}i s neo~ekivane strane. Odvjetnica koja preuzima slu~aj bit }e shrvana ~arolijom...
FILM

^eli~ni voz
01.00 PINK

Evasive Action, 1998. AKCIJA Re`ija: Jerry P. Jacobs Uloge: Dorian Harewood, Ray Wise, Roy Scheider

Prilikom premje{tanja u zatvor s najsigurnijim sistemom na svijetu, grupa okorjelih zatvorenika odlu~i preuzeti kontrolu nad putni~kim vozom

13.05 CSI: Las Vegas, serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 113. ep. 15.00 Sport vijesti 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Vijesti 18.20 Sport exkluziv 18.45 Primera liga, pregled kola 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 [panska primera liga: Sevilla F.C. Getafe C.F. 22.50 Dnevnik u 22 23.35 CSI: New York, serija 00.25 Pono}ne vijesti 00.40 Muzi~ka kutija, film (r) 02.10 No}ni program

12.00 13.02 14.10 14.30

15.05 15.50 15.55 16.52 17.55 17.57 17.59 18.25 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.07

22.00 22.20 22.25 23.25 01.15

Suze Bosfora, serija Miljenica, serija Muzi~ki program S druge strane, informativni program Top Shop Bestseller Kad li{}e pada Staklena ku}a, serijski program Sport centar Biometeorolo{ka prognoza Nepobjedive banzuke, TV show Recept za dobar `ivot Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada Hayat production show, zabavno -muzi~ki program ZMBT, profil Sport centar I nikad je ne pu{taj, 2. dio, igrani film Miljenica. Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a

12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Hrabri ljudi, emisija 22.00 Multimilioner, kviz 23.00 Evolucija, film 01.00 ^eli~ni voz, film 03.00 City, zabavna emisija (r) 03.30 Evolucija, film (r)

06.45 Gerald Mc Boing, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot, turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce, turska serija 13.55 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 14.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.35 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.20 Canan, turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Canan, turska serija 22.00 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Veliki povratak, igrani film 01.05 OBN Info, informativni program 01.25 OBN Sport, sportski pregled 01.30 Vox populi

OBN

23

Utorak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Program za djecu (r) 11.00 Vijesti 11.05 Non-stop (r) 11.35 Divlji zapad (r) 13.00 Vijesti 13.15 Sport magazin (r) 14.05 Bijeli planet, dok. film 16.00 Vijesti 16.05 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, dok. pr. 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.30 Dnevnik 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Shinobi, film 23.10 Non-stop, serija 23.40 Divlji zapad, dok. program

TV TK

10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.20 Glas Amerike 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Sport 7, magazin 13.00 CSI: New York, serija (r) 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija, ep. 3/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 72. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 73. ep. 21.05 Prijateljice, serija, ep. 6/12 22.40 Gospodin i gospo|a Brid`, film

MRE@A

07.05 Stari pas Sultan, crtani film 07.35 Kralj kozje brade, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 113. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 121. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 3/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 114. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 122. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 3/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 72. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 73. ep. 21.05 Prijateljice, serija, ep. 6/12 22.40 Gospodin i gospo|a Brid`, film

TV MOSTAR

08.05 Ukradeni `ivoti, 113. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 121. ep. (r) 10.05 Junska no}, 3. ep. 12.00 Flash vijesti-biznis-sport vijestiflash meteo 14.05 Ukradeni `ivoti, 114. ep. 15.00 Sport vijesti-flash meteo 15.05 Zakon ljubavi, 122. ep. 16.00 Junska no}, 3. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, 72. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, 73. ep. 21.05 Prijateljice, 6. ep. 22.00 Dnevniik u 22 22.40 Gospodin i gospo|a Brid`, film

TV ZENICA

14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti Stanje na putevima vremenska prognoza 15.05 Igrana serija: Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Svijest uspje{nih (r) 16.40 Za svaku bolest trava raste 16.30 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Cris Angel 19.00 Zenica dana 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Razglednica (r)

TV KAKANJ

12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 IC sport 13.20 Ritam Srebrenice 13.40 Hutba 14.00 Put istine 15.00 Hladnokrvno ubistvo, mini serija 16.00 TV Liberty 16.30 Majstor kuhinje 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Link 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.45 Marketing 21.00 Puls 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC

24

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Kralj vinograda 3, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.15 Mare TV 5, dok. serija 11.05 Debbie Travis preure|uje 4 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.20 Me|u nama 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 15.35 Znanstvena petica 16.10 Fotografija u Hrvatskoj 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.45 8. kat: Darovi `ivota, talk show 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 3, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.10 Dubrovnik Istina o Gradu slobode, prijenos iz KD Vatroslav Lisinski 21.45 To je Europa 22.20 Dnevnik 3 22.45 Vijesti iz kulture 22.55 Ciklus europskog filma - suvremeni rumunjski film: Isto~no od Bukure{ta? 00.25 [apta~ psima 5 (r) 01.15 CSI: Las Vegas 10, serija (r) 02.00 @ica 4, serija (r) 02.55 Debbie Travis preure|uje 4 (r) 04.05 Znanstvena petica (r) 04.35 Kralj vinograda 3, serija (r) 05.20 8. kat: Darovi `ivota, talk show

HRT 1

06.20 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.05 Teletubbies, animirana serija 07.30 Gladijatorska akademija, crtana serija (r) 07.55 Mala TV 08.25 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Prizma, multinacionalni magazin (r) 11.25 Glas domovine (r) 11.55 Fotografija u Hrvatskoj 12.15 Euromagazin (r) 12.40 Obrtnik i partner (r) 13.10 Mladi djed Bo`i}njak, film (r) 14.35 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 15.00 Edgemont 4, serija za mlade 15.25 [kolski sat: Pirotehnika (r) 16.00 Navrh jezika (r) 16.10 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV (r) 16.50 Crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Generacija Y: Po~eci... 19.05 Teletubbies, animirana serija 19.25 Gara`a 19.55 @ivot ide dalje 3, serija 20.40 Svjetsko rukometno prvenstvo: Hrvatska - Danska, prijenos 22.25 CSI: Las Vegas 10, serija 23.10 @ica 4, serija 00.05 Odjel za `rtve 10, serija 00.50 Trava zelena 2, serija (r)

HRT 2

06.20 Bakugan, crtana serija 06.45 Jagodica Bobica, crtana serija 07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Teresa, serija 15.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 20.40 Liga prvaka: Chelsea Valencia, prijenos 22.40 Ve~ernje vijesti 23.00 Mr. Bean, serija 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 Zadatak: Uhvatite [akala, igrani film (r) 02.10 Seinfeld, serija 02.35 Heroji, serija

NOVA

AL JAZEERA B.
07.30 48 Buenos Aires, dok. program (r) 08.00 Upoznajte predsjednika Kirsana Iljum`inova, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Dogodilo se u Lokerbiju, dok. program (r) 17.00 Druga strana Srbije, ep. 2, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Poznavali smo Bin Ladena I dio, dok. program (r) 19.30 Usudi se i probaj Penang (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Veterani: Sovijeti u Afganistanu, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Usudi se i probaj Penang, dok. program (r)

11.00 11.05 11.30 12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 14.30 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.10 20.50 21.20 21.50 22.45 23.30 00.04

RTS

Vijesti Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Kad zazvoni: Fizika nije bauk Trezor Gra|anin, info (r) Nauka 2011: Smart Ovo je Srbija Porodi~no blago, 58/62 Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi Dnevnik Pozori{te u ku}i: Slava, serija (r) Pozori{te u ku}i, serija (r) Za sva vremena Tabloid Vi i Mira Adanja Polak (r) TV mre`a Zajedni~ki program za inkluziju

12.00 12.05 12 30 13.30 14.00 14.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 16.45 17.00 17 30 18.00 18.05 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00

RTCG

22.30 23.00 23.30 00.00

Vijesti U centar (r) Atempo - muzika Cg. sport (r) Vijesti Otvoreno (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Sat TV Obrazovna emisija Lajmet Hronika Podgorice Sat TV dijaspora, aktuelno Vijesti Crna Gora, u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Natura viva Veliki rat TV arhiv Koncert muzika NVO sektor Sat TV dijaspora aktuelno U centar Dnevnik 3 Zabavna muzika Crna Gora, u`ivo

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 12.45 Trgovci automobilima, 2. ep. 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade?, 3. ep. 21.00 @eleli ste da znate 21.55 ^ari putovanja 22.50 U potrazi za zabavom 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 08.00 Te{ka vremena: Autsajeri 09.00 ]orkirani u inostranstvu 10.00 Zlatne foke sa Obale kostura 11.00 Najte`e popravke na svijetu 12.00 Raj na zemlji: Ostrvo Ju`na D`ord`ija 13.00 Te{ka vremena: Autsajeri 14.00 Ponovna izgradnja Titanika 15.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 16.00 @ivotinje na ivici 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji: Tajland 20.00 Poznati kosmos 21.00 Neuni{tivi 22.00 Iza re{etaka 23.00 Poznati kosmos 00.00 Neuni{tivi

VIASAT HISTORY

07.00 Biblijske zagonetke 08.00 Najgori poslovi u istoriji 09.00 Giganti gotike pogled u nebo 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 Carstvo mora 12.00 @uta ku}a 13.30 Velike britanske vojskovo|e 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Biblijske zagonetke 16.00 Varvari Terija D`onsa 17.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.00 Lovci na naciste 19.00 Ka}u{a - mala `ena u velikom ratu 20.00 Ko si zapravo ti? 21.00 Jedan dan u borbi 22.00 Skrivena blaga afri~ke, australijske i indijske umjetnosti 23.00 Biblijske zagonetke 00.00 Varvari Terija D`onsa 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan

ANIMAL PLANET

10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje, 2 ep. 13.40 @ivot sisara 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i dom u svijetu `ivotinja 15.30 Ro|eni lovci 16.00 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Va{e prvo ku~e 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 @ivot sisara 21.00 Velika petorka 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam!

6. decembar 2011.
TV VOGO[]A
10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj (r) 12.30 TV Fiva (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 TV {kola 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Time out (r) 13.05 Kraji{ka zemlja () 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.45 Sultan Fatih, dok. pr. 2. dio 15.10 TV {kola (r) 16.00 Junska no}, (r) 17.15 Predaj se srce (r) 18.10 Vehid Guni}, putopis 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muz. pr. 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce 22.50 CSI: Las Vegas, serija 23.35 Zlo~in vuka, dok. pr.

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.50 Prozor u svijet, dok. program 17.20 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Op~injeni, 148/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Tv dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Mlade zvijezde, film 01.20 Serija

ATV

Vrhunsko graditeljstvo
17.20 DISCOVERY

10.50 Crtani filmovi 11.30 Vizita 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.40 Arena, sport. pr. 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, serija 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.25 Jesen sti`e dunjo moja, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.22 I nikad je ne pu{taj II, film 23.22 Miljenica, serija

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA SERIJA

@ivot sisara

20.05 ANIMAL PLANET

18.30 Curling 08.30 Curling, u`ivo 11.00 Eurogoals 12.00 Watts 13.00 Snuker, York, UK 13.30 Snuker, York, UK, u`ivo 16.30 Snuker, York, UK 18.00 All sports 18.30 Curling, u`ivo 20.00 Snuker, York, UK, u`ivo 23.00 GTA Road to Dubai 23.15 Watts 00.15 Snuker, York, UK

EUROSPORT

Curling, u`ivo
08.30

03.30 Bilijar, York, UK 07.30 Fudbal, 2. Bundesliga 08.45 Fudbal, Ekstraklasa, Lech Poznan, Poljska LKS Lodz, Poljska 10.00 Hokej na travi, Novi Zeland, Ju`na Koreja Nema~ka 11.00 Hokej na travi, Novi Zeland, [panija Velika Britanija 12.00 Hokej na travi, Novi Zeland, Holandija - Novi Zeland 13.00 Fudbal, Ekstraklasa, Lech Poznan, Poljska - LKS Lodz, Poljska 13.30 Bilijar, York, UK, u`ivo 16.30 Ameri~ki fudbal, NCAA 18.00 Fudbal, Bundesliga 18.30 Snowboard 19.45 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 21.30 Bilijar, York, UK, u`ivo 23.00 Ko{arka, Eurocup 01.00 Fudbal, Bundesliga 02.00 Curling

EUROSPORT 2

06.30 Davis Cup Final: Spain - Argentina 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 FA Cup: AFC Totton - Bristol Rovers 11.30 Premier League: Manchester City Norwich 13.15 Bayern TV: Bayern - Werder 15.10 Pregled Premier League 16.00 Pregled holandske lige 17.00 Pregled svajcarske lige 17.30 Uskijavanje 18.00 Vijesti 18.15 Premier eague News 18.30 Hrvatska ko{arka: Kvarner Zadar, direktno 20.15 Tenis STUDIO 21.00 MMA 22.00 Euroleague STUDIO 22.45 Sailing - 34. American Cup 23.15 Pregled championship 23.45 Pregled FA Cup-a 00.15 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 Ajax TV 01.00 Uskijavanje

SPORT KLUB

08.00 [vajcarska liga: Basel - Luzern 10.00 Telemarketing 11.00 Premier League: Tottenham Hotspurs Bolton Wanderers 13.00 Argentinska liga: Boca Juniors Banfield 14.45 Pregled holandske lige 15.45 Pregled FA Cupa 16.15 Pregled Premier League 17.15 FMM 17.45 Pregled Championship 18.15 Pregled {vajcarske lige 18.45 Pregled argentinske lige 19.45 Pregled belgijske lige 20.45 Premier League: Wigan - Arsenal 22.45 FA Cup: Sheffield United - Torquay 00.30 Championship: Bristol City Middlesbrough 02.15 Argentinska liga: Colon - Racing 04.00 FA Cup: AFC Totton Bristol Rovers 06.00 Premier League: Everton - Stoke

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal Francuska liga Psg - Auxerre 11.00 Italijanska liga Lazio - Novara 13.00 [panska liga Sevilla - Getafe 15.00 Vijesti Omni Sport 15.30 Liverpool TV 17.30 Brazilska liga: Highlights 18.00 Rukomet Svjetsko prvenstvo (`): Crna Gora Angola prenos 20.15 Rukomet Seha liga: Metaloplastika Zagreb, prenos 22.00 Ko{arka ABA: Crvena zvezda Maccabi 00.00 Poker Wpt Series 7

ARENA SPORT 1

Ubistva u Midsommeru
17.20 UNIVERSAL

Sve ili ni{ta
20.00 TV1000

Seks i grad
20.55 FOX LIFE

Ne~ujno

19.10 FOX CRIME

Liverpool TV
15.30

UNIVERSAL

02.20 Erika, serija 03.20 Meklaudove ]erke, serija 04.15 Doma}ice iz Njujorka, serija 06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Zakon i red, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 13.20 Urgentni centar, serija 14.20 Zakon i red 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ne{ Brid`is, serija 17.20 Ubistva u Midsommeru, serija 19.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Samo Pek, serija 23.20 Brik Lejn, serija

TV1000

04.00 Slu~ajni {pijun, igrani film 06.00 Bulevar zvezda, igrani film 08.30 Prona|eni raj, igrani film 10.00 Sjaj, igrani film 12.00 Pri~a o seksu, igrani film 14.00 @ivotna prilika, igrani film 16.00 Ro{tilj Spitfajer, igrani film 18.00 Pacov, igrani film 20.00 Sve ili ni{ta, igrani film 22.10 Slu~ajni {pijun, igrani film 00.00 Popravni zavod, igrani film 02.00 Pode{ena, igrani film

FOX LIFE

13.20 Vill i Grejs, serija 13.50 Vill i Grejs, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Kugar Taun, serija 15.55 Serija 16.25 Serija 16.50 Serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 21.25 Seks i grad, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Vill i Grejs, serija 23.55 Vill i Grejs, serija 00.25 Prava krv, serija

FOX CRIME

10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ne~ujno, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Kraljevi Bekstva, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija 01.00 Ne~ujno, serija

HBO

06.00 Po{tena igra, film 07.45 Ljubavni jackpot, film 09.20 Jedi, moli, voli, film 11.40 Kako presko~iti Bo`i}, film 13.20 Kraljevi} i ja 3, film 14.50 Protiv svih pravila, film 16.15 Rocknroll brod, film 18.30 (500) dana ljubavi, film 20.05 Tilt, film 21.40 Camelot, ep. 10, serija 22.35 Seks i grad 2, film 01.00 Obdaren III, ep. 8, serija 01.30 Siro~e, film 03.30 U vrtlogu igre, film 05.30 Filmovi i zvijezde III, ep. 48, serija

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija 10.50 Bolje s tobom, serija 11.10 Julie i Julia, film 13.10 Prljavi Joe, film 14.40 Sredina II, serija 15.00 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija 15.25 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija 15.45 Julie i Julia, film 17.45 Prljavi Joe, film 19.15 Sredina II, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, serija 20.30 Pogre{na adresa, film 21.55 Nova faca, film 23.20 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, serija 23.50 Letite sa mnom, serija 00.20 Letite sa mnom, serija 00.55 Lovac na glave, film 02.45 Murjaci s klupe, film

25

20.05 BHT

SERIJA

Srijeda
Izgubljena ~ast
Kerima, Erdoan i Selim trebaju dati izjave, a Munir poku{ava da to sprije~i. Niko ne mo`e da vjeruje da se Fatmagul usudila da ih prijavi. Ebe Nine i advokat Kadir idu za njima u Izmir. Kadir brani Fatmagul, a Kerima }e braniti njegov prijatelj. Meltem shvata da je Selim kriv i izbacuje Re{ata i Perihan iz ku}e. Re{at se trudi da uklju~i Malteminog oca u Selimovu odbranu, jer misli da ovaj slu~aj ne bi trebao da iza|e u javnost ba{ pred izbore...

Sjaj Pariza
17.00 BHT

Tara uspijeva do}i do dokumenata koji pripadaju njenom ocu, kako bi njena porodica mogla raspola ga ti nov cem na ban ko vnim ra~unima. Lorene otkriva no}ni `ivot zlatne mlade`i glavnog grada... Victor odbija „posebne usluge“ maserke, {to je bio o~ev poklon za dobar uspjeh, i optu`uje je za seksualno zlostavljanje...

Larin izbor
18.25 FTV

63. Vjera se ipak vra}a do Alena te poziva pomo}. Vjera, iako potresena, bje`i od Alena koji je te{ko ozlije|en ali `iv. Dinko shva}a da njegov put do pozicije gradona~elnika ne}e te}i lako. Nela neoprezno odaje Ton~ijeve tajne poslove s Antom, te Dinko nalazi kompromitiraju}e dokumente. Ante je prisiljen dati ostavku i na svoje mjesto stavlja Dinka. Dinko progla{ava Nelu svojom zamjenicom. Ante se osve}uje tako {to poni{tava sve javne natje~aje, ostavljaju}i Dinka na nuli...

Da sam oblak
21.10 FTV

26

20. Mustafa, koji izdaleka posmatra Haruna, Serdara i Narin, to ~ini na vrlo ru`an na~in. Ne vode}i ra~una o prikladnosti momenta, on dolazi do Narin, uzima je i odvodi. Dok se voze, Mustafa prijeti Narin, ona mu poku{ava objasniti i u jednom trenutku Mustafa je odgurne pri ~emu ne obrati pa`nju na minibus ispred sebe. Uslijedio je sudar. Cijela porodica je u bolnici i svi su u velikoj brizi. Mustafa jo{ nije prebrodio bitku za `ivot i dr. Serdar je ponovo taj koji mu poma`e. Asije se ne odvaja od mu`a ni za trenutak. Saznav{i za uzrok sudara, Aslan je bijesan, ali i svjestan da to mo`e iskoristiti...

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 BeHaTeens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Nema problema 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Bistre vode: Sana 11.00 Poetski teatar: Branko ]opi} 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 Zdravlje u Evropi: Black Hold of Childhood, strana dokumentarna serija (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 15.00 Robot Robi, animirana serija 15.15 Abeceda zvi`danja, dokumentarni film 15.30 Izgubljena ~ast, igrana serija (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 BeHaTeens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 TV Justice, sudska hronika 20.05 Sportska srijeda 20.35 Nogomet, Liga {ampiona, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Dnevnik 2 23.15 Izgubljena ~ast, igrana serija 00.10 Liga {ampiona u nogometu, pregled 01.25 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija Dje~iji program 10.00 Spretno-sretno, TV igra 10.25 Super {pijunke, crtani film 10.50 Pop Pixie, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija

FTV

07.00 07.05 09.00 09.10

RTRS

10.10 10.40 11.00 11.10 11.20

11.30

12.00 12.20

Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu (r) Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1 Ah, ta planeta (r)

FILM
FILM FILM FILM

Bra}a Blues
23.35 HRT1

The Blues brothers, 1980. KOMEDIJA Re`ija: John Landis Uloge: John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin

Ve~ernja zvijezda
03.15 PINK

Evening Star, 1996. KOMEDIJA Re`ija: Robert Harling Uloge: Shirley Maclaine, Bill Paxton, Juliette Lewis

Piplinzi
14.35

Dragulj u kruni
18.00

Generacije su odrasle, no `ivot se i dalje vrti oko Aurore poput vrtloga. Njezina buntovna unuka `eli pobje}i s lo{im mu{karcem, njezina neprijateljica smislila je mnogo novih na~ina da joj zagor~a `ivot, njezina dugogodi{nja sprema~ica sprema se napustiti ku}anske poslove u ime bra~ne sre}e, njezin je unuk poput otrovne pilule, a njezin psihijatar sprema se pre}i granicu koja dijeli odnose doktora i pacijenta i romanti~nu vezu.

13.15 Pregled LP u nogometu 14.35 Piplinzi, crtana serija 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, igrana serija 18.25 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI: Miami, igrana serija 21.10 Da sam oblak, serija 22.10 [etnja sa zvijerima, dokumentarni program 22.45 Dnevnik 3 23.15 Nogomet: Liga prvaka: Ajax - Real Madrid, snimak 01.00 Dnevnik 3 (r) 01.30 Pregled programa za ~etvrtak

12.40 13.05 13.30 13.50 15.00 15.10 15.50

16.30 17.05 18.00 19.10

19.30 20.10 21.15 21.55 22.30

22.45 00.30 01.50

Akademija (r) U prolazu (r) Rezovi, serija Dragulj u kruni, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Reporta`a Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas Larin izbor, serija Dragulj u kruni, serija ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Crni bombarder, mini serija Art ma{ina, emisija iz kulture Statisti, serija Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Fudbal - Liga {ampiona, snimak Crni bombarder, serija (r) Tajni zadatak, film (r)

Vrhunac u Ohiju
23.20 OBN

The Oh in Ohio, 2006. KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: Billy Kent Uloge: Danny de Vito, Parker Posey, Paul Rudd

Priscilla Chase je potpredsjednica uspje{ne tvrtke. Ve} je deset godina u braku s Jackom, profesorom biologije u mjesnoj {koli. Priscilla je u poslu uspje{na, no istovremeno je zakazala u bra~nom `ivotu. Naime, Priscilla nikad nije u`ivala u seksualnom `ivotu sa svojim mu`em. Jacka zavodi u~enica kojoj te{ko odolijeva, a Priscilla odlu~i izmijeniti svoj na~in razmi{ljanja o seksu.

Radetzky mar{ - 1. dio
22.22 HAYAT

La Marche de Radetzky, 1995. TRILER/KRIMINALISTI^KI Re`ija: Axel Corti, Gernot Roll Uloge: Max von Sydow, Charlotte Rampling, Claude Rich

Baron Fraz Von Trotta je sin ratnog heroja koji je spasio `ivot austrougarskog cara. On je rastao me|u plemstvom, za{ti}en od svih zala, te mu otac nije dozvolio da se priklju~i vojsci. Stoga on izvr{i pritisak na vlastitog sina Carla Josepha da postane vojnik. On je me|utim slabi} koji nema vojnih ambicija, a po~etak Prvog svjetskog rata slabi mu {anse da izbjegne du`nosti. No, nakon smrti ljubavnice i najboljeg prijatelja, on se sam prijavi za ruski front...

7. decembar 2011.
SERIJA

20.05 TV1/MRE@A

SERIJA

Predaj se, srce

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

74. Bahar pristaje da se uda za Merta kako bi bila {to dalje od Saliha. Nije ni svjesna da se ovom odlukom dovela u opasnost. Jedna stara tajna u pravo vrijeme }e iza}i na vidjelo. Mert je veoma sretan zbog braka sa Bahar. S druge strane, Bahar mora potpisati veoma va`ne dokumente.

149. Nakon {to je njegov poziv zatekne u no}nom klubu, [evket po~inje sumnjati u Ferhunde. Ona pori~e da je od Ouza uzela novac da bi odustala od optu`be. Levent tako|e nije siguran kakva je Ferhunde zapravo `ena. Sedef i dalje pati za [evketom.

Jake Blues upravo je pu{ten iz zatvora i do~eka ga brat Elwood. Najprije odu u siroti{te u kojem su odrasli, a jedna od ~asnih sestara im priop}i da crkva vi{e nema novca za financiranje siroti{ta. Ako u roku od 11 dana ne bude pla}en porez, siroti{te }e biti prodano. Jake i Elwood ponovo }e sastaviti svoj band i na dobrotvornom koncertu zaradit }e za siroti{te. Ali, skupiti ~lanove sastava nije lako...
FILM

Slu`avka po kazni
22.40 MRE@A

Maid to Order, 1987. KOMEDIJA Re`ija: Amy Holden Jones Uloge: Ally Sheedy, Beverly D'Angelo, Michael Ontkean

D`esi Mon tgo me ri je ra zma`ena k}erka bogata{a ~iji je `ivot samo zabava, bez obaveza i brige za druge. Kad nakon jedne od svojih ludorija njen otac Charles po`eli da je nikada nije dobio, posjetit }e je dobra vila Stella. U nastojanju da spasi Jassie, Stella }e baciti kletvu prema kojoj Charles vi{e ne}e imati k}erku. Jessie je sada siroma{na, bez prijatelja i mora se zaposliti kao slu`avka kako bi zara|ivala za `ivot. Ovako }e kona~no nau~iti lekciju....
FILM

06.05 Stari pas Sultan, crtani film (r) 06.30 Kralj kozje brade, crtani film (r) 07.05 Zao duh, crtani film 07.35 ^arobne cipelice, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Sport vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.05 Vijesti 11.10 Kapital, biznis magazin (r) 12.00 Vijesti 12.15 Predaj se srce, serija (r)

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Mekanike u misiji, crtani film, 40. ep. 09.40 Timmy, crtani film 09.50 Fifi, crtani film 10.00 Garfield, crtani film 10.15 Dragon ball Z, crtani film 10.35 Lijeni grad, crtani film 11.04 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.10 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info-program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.10 City,zabavna emisija 15.00 Sestre, serija

PINK

Predaj se srce
12.15

@ene s broja 13
21.00

Udri mu{ki
07.30

Od {trebera do frajera
22.25 NOVA

Loser, 2000. KOMEDIJA Re`ija: Amy Heckerling Uloe: Jason Biggs, Mena Suvari, Dan Akroyd, Greg Kinnear

Paul Tannek podrijetlom je iz malog mjesta, te se te{ko uklapa u dru{tvo na fakultetu. Za razliku od Paula koji mora u~iti, njegove cimere zanimaju samo zabava, pu{enje trave i zavo|enje djevojaka. Da stvari budu gore, djevojka Paulovih snova, Dora Diamond, vidi samo profesora knji`evnosti. ^ini se da Paul zaista nema sre}e, sve dok mu fakultet ne uru~i nalog za smje{taj u mjesnoj veterinarskoj bolnici gdje ima ono {to svi `ele, mjesto za zabavu i ono {to Dora treba, mjesto za stanovanje...
FILM

Indijanac
10.45 HRT2

De indiaan / The indian, 2009. AVANTURA Re`ija: Ineke Houtman Uloge: Mathias den Besten, Bastaan Ragas, Angelike de Bruijne

Koos ima osam godina, `ivi s roditeljima koji ga vole i u svemu mu uga|aju. Kad upozna jednu peruansku obitelj, osje}a se blizak s njima i `eli im biti {to sli~niji. @eli biti pravi Indijanac i naziva se indijanskim imenom Yaku. Sve se vi{e dru`i s dje~akom Peruancem i ne zanimaju ga dotada{nji prijatelji...

13.00 Sport vijesti 13.05 Prijateljice, serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Sport vijesti 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija, (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Vijesti 18.20 Sedma brzina, emisija o automobilizmu (r) 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 Prijateljice, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Slu`avka po kazni, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Gospodin i gospo|a, film (r) 01.58 No}ni program

11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Hayat production show 14.50 Bestseller 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 15.53 Kad li{}e pada 16.51 I nikad je ne pu{taj, 2. dio, igrani film 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke, TV show 18.25 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 @ene s broja 13, serija 22.00 ZMBT, profil 22.20 Sport centar 22.22 Mar{ Radetzky, igrani film, 1. dio 23.22 Miljenica, serija, ep. 01.40 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a

15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Biometerolo{ka prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Grand parada, zabavnomuzi~ki show 23.30 Ve~ernja zvijezda, film 01.30 City, zabavna emisija (r) 02.00 Grand parada, muzi~kozabavna emisija (r) 03.15 Ve~ernja zvijezda, film (r)

06.45 Gerald Mc Boing, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot, turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce, turska serija 13.55 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 14.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.35 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.20 Canan, turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Canan, turska serija 22.00 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Vrhunac u Ohiu, igrani film 01.05 OBN Info, informativni program

OBN

27

Srijeda
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Program za djecu (r) 11.00 Vijesti 11.05 Non-stop, serija 11.35 Divlji zapad, dok. pr. (r) 13.00 Vijesti 13.15 @ivot i zdravlje (r) 14.10 Mu}ke (r) 15.15 Hollywood fatalne `ene 16.00 Vijesti 16.05 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, dok. program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.30 Dnevnik 19.02 Program za djecu 20.00 Sarajevdisanje 20.30 Sevdah 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Ukus mo}i, film 23.20 Non-stop, serija 23.50 Koliko je sati, dok. program

TV TK

09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.15 Liberty Tv, magazin 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 115. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 123. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 4/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 73. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 74. ep. 21.05 Prijateljice, serija, ep. 7/12 22.40 Slu`avka po kazni, film

MRE@A

07.05 Zao duh, crtani film 07.35 ^arobne cipelice, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 114. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 122. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 4/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 115. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 123. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 4/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 73. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 74. ep. 21.05 Prijateljice, serija, ep. 7/12 22.40 Slu`avka po kazni, film

TV MOSTAR

08.05 Ukradeni `ivoti, 114. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 122. ep. (r) 10.05 Junska no}, 4. ep. 12.00 Flash vijesti-biznis-sport vijestiflash meteo 14.05 Ukradeni `ivoti, 115. ep. 15.00 Sport vijesti-flash meteo 15.05 Zakon ljubavi, 123. ep. 16.00 Junska no}, 4. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, 73. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, 74. ep. 21.05 Prijateljice, 7. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Slu`avka po kazni, film

TV ZENICA

13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Cris Angel 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.05 Zdrava TV 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) ZE sport plus Stanje na putevima12.00 Vijesti TV

TV KAKANJ

Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Putovanja 14.00 Svijet uspje{nih 14.30 Legende bh sporta 15.00 Hladnokrvno ubistvo, mini serija 16.00 Link 16.30 Majstor kuhinje 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Reporta`e sa zemlje mira 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.00 Autoshop magazin 21.30 Mr. Bean 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike

28

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Kralj vinograda 3, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Mare TV 5, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.20 Rije~ i `ivot, religijski program 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 15.35 Indeks, emisija o {kolstvu 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.45 8. kat: Kad djeca odu, talk show 18.20 Od Lark Risea do Candleforda 3, serija 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.10 Stipe u gostima 4, serija 20.50 Misija: Zajedno 22.15 Dnevnik 3 22.40 Vijesti iz kulture 22.45 Drugi format 23.35 Bra}a Blues, film (r) 01.55 @ica 4, serija (r) 02.50 [apta~ psima 5 (r) 03.40 Paralele (r) 04.05 Drugi format (r) 04.50 Kralj vinograda 3, serija (r) 05.35 8. kat: Kad djeca odu, talk show

HRT 1

06.20 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.05 Teletubbies, animirana serija 07.30 Gladijatorska akademija, crtana serija (r) 07.55 Mala TV 08.25 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat: Bo`i} u Europi 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Indijanac, film 12.00 Fotografija u Hrvatskoj 12.35 Globalno sijelo (r) 13.00 Potro{a~ki kod (r) 13.30 Eko zona (r) 13.55 Briljanteen (r) 14.35 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 15.00 Edgemont 4, serija za mlade 15.25 [kolski sat: Bo`i} u Europi (r) 15.55 Izazovi (r) 16.10 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV (r) 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 4 zida (r) 19.05 Teletubbies, animirana serija 19.30 Glazba, glazba... {ansone 20.00 Nogometna Liga prvaka - emisija 20.35 Nogometna Liga prvaka: Dinamo Lyon, 1. poluvrijeme 21.40 Nogometna Liga prvaka: Dinamo Lyon, 2. poluvrijeme 22.35 Nogometna Liga prvaka - emisija 23.35 @ica 4, serija 00.30 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 01.15 Trava zelena 2, serija (r)

HRT 2

06.55 Jagodica Bobica, crtana serija 07.20 Roary, crtana serija 07.35 Bumba, crtana serija 07.50 Ptica trka~ica, crtana serija 08.15 TV izlog 80.30 Nate Berkus Show 09.25 Kad li{}e pada, serija (r) 10.20 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Teresa, serija 15.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Od {trebera do frajera, igrani film 00.15 [i{imi{i 2, igrani film 01.55 Seinfeld, serija 02.20 Nestali, serija 03.10 Heroji, serija (r) 03.55 Ezo TV, tarot show 04.44 Nate Berkus Show, serija (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.30 Poznavali smo Bin Ladena, 1. dio, dok. program (r) 08.00 48 Buenos Aires (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Za stolom s teroristima (r) 17.00 Poznavali smo Bin Ladena, 1. dio, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r)

12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 14.30 15.10 15.55 16.30

RTS

17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 18.40 19.30 20.05 20.40

48 Buenos Aires
08.00

18.00 Vijesti 19.05 Dogodilo se u Tianamenu 19.30 Oteti, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Dogodilo se u Tianamenu (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Spa{avaju}i Soweto (r)

21.15

22.00 22.25 23.00 23.25

Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Sexperti, 7/7 (r) Veliki izazov, kviz (r) Medijska mre`a srpske dijaspore (r) Dunav zauvijek (r) Ovo je Srbija Pozori{te u ku}i, serija (r) Pozori{te u ku}i, serija (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Tv minijature Magazin Srbija na vezi Dnevnik Pozori{te u ku}i, serija (r) Pozori{te u ku}i: Mrlja mladosti, TVv serija (r) Beogradski d`ez festival: 80-i ro|endan Dunav zauvijek Trag Mjera za muziku Oko, info

12.00 12.05 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.15 18.00 18.05 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 01.00

RTCG

Vijesti U centar(r) Vjesti Likovna umjetnost CG Sa koncertnih podijuma Vijesti Nau~no-obrazovni program (r) Narodna muzika Sat tv aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Putevi `ivota Lajmet Hronika Podgorice Sat TV aktuelno, krtake forme Vijesti Crna Gora, u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Profil Sat TV Koncert [krinja Stil U centar Dnevnik 3 Sport Crna Gora, u`ivo Sat TV

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 12.45 Dodaj gas 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Vrhunski vojnik 21.00 Najbolji ostaju 21.55 Majstori za oru`je 22.50 Pograni~na policija SAD 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 08.00 Drevne megastrukture: Istanbulska Aja Sofija 09.00 Neuni{tivi 10.00 @ivotinje na ivici 11.00 Najte`e popravke na svijetu 12.00 Raj na zemlji: Tajland 13.00 Poznati kosmos14.00 Ponovna izgradnja Titanika 15.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 16.00 Mo} igre 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji: Anamalai 20.00 Sekunde do katastrofe 21.00 Hiro{ima: Dan poslije 22.00 Iza re{etaka 23.00 Sekunde do katastrofe 00.00 Hiro{ima

VIASAT HISTORY

08.00 Varvari Terija D`onsa 09.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 10.00 Lovci na naciste 11.00 Ka}u{a - mala `ena u velikom ratu 12.00 Ko si zapravo ti? 13.00 Jedan dan u borbi 14.00 Skrivena blaga afri~ke, australijske i indijske umjetnosti 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Dikensova Engleska 17.00 Potraga za Sjeverozapadnim prolazom 18.00 Lovci na naciste 19.00 Kada su Mavari vladali Evropom 20.00 Ko si zapravo ti? 21.00 Veliko Bjekstvo: Neispri~ana pri~a 22.00 Tajm tim godina X 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Dikensova Engleska

ANIMAL PLANET

10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 Policija za `ivotinje: Specijal 13.40 @ivot sisara 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Ro|eni lovci 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Sve o psima: Specijal: Vodi~ kroz `ivotne stilove pasa 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 @ivot sisara 21.00 Brzina `ivota 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam!

7. decembar 2011.
TV VOGO[]A
10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj (r) 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Magazin Plus, sedmi~na hronika Viso~ke regije 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TVjutro 09.30 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, 11.10 Dance, dance, 12.00 Vijesti 12.10 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina(r) 14.30 Vijesti 14.45 TV intervju (r) 15.30 Misti~na mjesta16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Predaj se srce (r) 18.10 To{e Proeski: Pet godina Balkana 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Istina 20.45 Kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 TV Liberti 23.25 Reporta`e sa zemlje mira

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Da sam ja neko, dok. program 16.45 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.20 Student, info-program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice, informativni program 21.10 Op~injeni, 149/208 22.05 Folk, top 10 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 13.15 Tv dokument (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Svijet uspjesnih 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Ju`noameri~ki zmaj, film 01.20 Serija

ATV

DOK. DOK. FILM FILM SERIJA SERIJA

Prljavi poslovi
14.35 DISCOVERY

09.50 Crtani filmovi 11.30 Vizita 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena, sportski program 15.30 Serija: Kad li{}e pada, serija 16.30 I nikad je ne pu{taj II, film 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.25 Jesen sti`e dunjo moja serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski pr.20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Radecki mar{ I, film 00.22 Miljenica, serija

Raj na zemlji: Anamalai

19.00 N. GEOGRAPHIC

08.30 GTA Road to Dubai 08.45 Watts 09.00 Curling, u`ivo 12.00 Fudbal, Champions Club 12.10 Snuker, York, UK 13.30 Snuker, York, UK, u`ivo 16.30 Snuker, York, UK 17.50 Fudbal, Champions Club

EUROSPORT

03.30 Bilijar, York, UK 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Hokej na travi, Novi Zeland, Holandija Novi Zeland 10.45 Hokej na travi, Novi Zeland, [panija Velika Britanija 11.30 Ko{arka, Eurocup 12.30 Fudbal, Bundesliga 13.30 Bilijar, York, UK, u`ivo

EUROSPORT 2

Watts
18.00

Ke~eri
23.00

18.00 Watts 18.30 Olimpijski magazin 19.00 All sports 19.10 Riders Club 19.15 Golf, European Tour 19.45 Golf Club 19.50 Yacht Club 20.00 Snuker, York, UK, u`ivo 23.00 Curling 00.30 Snuker, York, UK

16.30 Freestyle motocross 18.00 Fudbal, Ekstraklasa, Lech Poznan, Poljska LKS Lodz, Poljska 18.30 Snowboard 19.45 GTA Road to Dubai 20.00 Bilijar, ork, UK, u`ivo 23.00 Ke~eri 01.00 Fudbal, Bundesliga 02.00 Curling

06.30 Powerboat Superstock Plymouth 07.00 World Match Racing Tour Sweden 09.00 Sailing - 34. American Cup 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 FA Cup: Sheffield UTD - Torqay 11.45 Ajax TV 12.00 Pregled championship 12.30 Pregled holandske lige 13.30 Tenis STUDIO 14.15 Barca TV: Barcelona - Levante 16.00 Uskijavanje 16.30 Euroleague STUDIO 17.15 Euroleague: CSKA Zagreb, direktno 19.00 Euroleague: Efes Armani Milan, direktno 21.00 Euroleague: Nancy - Fenerbahce, direktno 22.45 Vijesti 23.00 Premier League News 23.15 KHL: SKA - Salvat 01.00 Euroleague: Zalgiris - Panathinaikos 02.45 Euroleague: Bilbao - Cantu

SPORT KLUB

08.00 Telemarketing 09.00 Holandska liga: Ajax Excelsior 10.45 [kotska liga: Dundee - Celtic 12.30 Holandska liga: Feyenoord - PSV 14.15 Premier League: Aston Villa Manchester United 16.00 KHL: SKA Salvat, direktno 18.45 Euroleague: Zalgiris Panathinaikos, direktno 20.30 Euroleague: Bilbao - Cantu, direktno 22.30 Euroleague: Efes — Armani Milan 00.15 Euroleague: Prokom Olimpija 02.00 Belgijska liga: Anderlecht Leuven 03.45 [vajcarska liga: Young Boys - Sion 05.30 Premier League: Wolves Sunderland 07.15 Ajax TV 07.30 Belgijska liga: Standard - Gent

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal Italijanska liga: Inter - Udinese 11.00 Rukomet Bundesliga 11.30 Rukomet Svjetsko prvenstvo (`): Crna Gora - Angola 13.00 Fudbal [panska liga: Sporting Real Madrid 15.00 Vijesti - Omni Sport 15.30 Liga {mpiona: highlights

ARENA SPORT 1

Mre`a la`i

21.20 UNIVERSAL

Mrtav ~ovek hoda
20.00 TV1000

Ko{arka
22.00

O~ajne doma}ice
20.00 FOX LIFE

17.00 udbal Goalisimo 18.00 Odbojka Cev liga {mpiona: Crvena zvezda Scavolini Pesaro prenos 20.15 Rukomet Bundes liga: Flensburg - Kiel prenos 22.00 Ko{arka Aba Budu}nost Partizan 00.00 Poker Wpt Series 01.00 Copa Sudamericana: Finale G1 prenos

Nepouzdani agenti
18.20 FOX CRIME

UNIVERSAL

02.20 Erika, serija 03.20 Meklaudove ]erke, serija 04.15 Doma}ice iz Njujorka, serija 06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Zakon i red, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 13.20 Urgentni centar, serija 14.20 Zakon i red, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ne{ Brid`is, serija 17.20 Ubistva u Midsommeru, serija 19.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Mre`a la`i, film 23.20 Zakon i red, serija

TV1000

04.00 Plja~ka, igrani film 06.00 Sve ili ni{ta, igrani film 08.10 Ro{tilj Spitfajer, igrani film 10.10 @ivotna prilika, igrani film 12.00 Pacov, igrani film 14.00 Pirati iz Penzansa, igrani film 16.00 Jedan krug, igrani film 18.00 Poljubi me za zbogom, igrani film 20.00 Mrtav ~ovek hoda, igrani film 22.00 Plja~ka, igrani film 00.00 Roommates, igrani film 02.00 Popravni zavod, igrani film

FOX LIFE

13.45 Svi vole Rejmonda, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Kugar Taun, serija 15.55 Serija 16.25, serija 16.45 O~ajne doma}ice, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 21.25 Seks i grad, serija 21.57 Privatna praksa, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Svi vole Rejmonda, serija 00.25 Prava krv, serija 01.12 Seks i grad, serija

FOX CRIME

07.50 Za{titnica svjedoka, serija 08.35 Alias, serija 09.20 Brojevi, serija 10.10 Red i zakon, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ne~ujno, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Detektiv na Floridi, serija 23.20 Kasl, serija

HBO

06.00 Prijateljstvo!, film 07.45 De~ko moje djevojke, film 09.10 Tinejd`erski paparazzo, film 10.40 Tko je Clark Rockefeller?, film 12.05 Male tajne, film 13.40 Ponovno ti, film 15.20 Upravo vjen~ani, film 16.55 Alvin i vjeverice 2, film 18.20 De~ki su se vratili, film 20.05 Wall Street: Novac nikad ne spava, film 22.15 Okus krvi IV, serija 9. ep. 23.10 Bez ugriza, molim, film 00.35 Ninja ubojica, film 02.15 Red, film 04.05 Brzi i `estoki: Povratak, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 Moj ljubimac Marmaduke, film 12.45 Ve~era s idiotom, film 14.35 Sredina II, serija 15.00 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija 15.50 Moj ljubimac Marmaduke, film 17.15 Ve~era s idiotom, film 19.10 Sredina II, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, serija 20.30 Lovac na glave, film 22.20 Murjaci s klupe, film 00.05 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, serija 00.35 Ubi me dosada III, serija 01.05 Obdaren III, serija 01.35 Pam Ann u`ivo: Letite sa mnom, film 03.25 Trener, film

29

20.05 BHT

SERIJA

Cetvrtak
Izgubljena ~ast
17.00 BHT

Sjaj Pariza

Re{at i Munir ~ine sve kako bi pridobili Vurala i Mustafu na svoju stranu. Vural se budi iz kome. Advokat Kadir putuje u Izmir. Fatmaguli ~ita pismo koje joj je Kerim ostavio pred polazak. Asu vjeruje da ima dobru vijest za Mustafu. Okrivljeni se pojavljuju pred sudom i odre|en je datum ro~i{ta. Fatmagul s nestrpljenjem o~ekuje ishod prvog ispitivanja. Selim i Erdoan svu krivicu svaljuju na Kerima. Govore da nisu izlazili cijelu no}...

Nakon {to je no} proveo sa Tarom, Chris je zabrinut zbog suo~avanja sa Julienom. Ethan je u`a snut ide jom da je, mo`da, spavao sa svojom polusestrom i dolazi do rezultata DNK analize... Kada Antoina zabole le|a nakon dugog sjedenja, Valerie slu~ajno otkriva svoj skriveni talent.

Larin izbor
18.25 FTV

64. Nik{a, Jakov i Lara do{li su u selo u Dalmatinskoj zagori prema Alenovim upustvima. Otkrivaju da je selo napu{teno i da nema ni traga ni glasa Vjeri i Zlaji. Nik{a i Jakov puni tenzija jedan prema drugom samo {to ne eksplodiraju. Nik{a `eli da odustanu i vrate se u Split, ali Lara to ne `eli ni ~uti. Lara odlazi u obli`nju crkvicu pomoliti se za Zlajin povratak i tamo otkriva Vjeru. Dinko, revoltiran gradona~elnikom koji mu je podmetnuo nogu odlu~i prijaviti svog kolegu za novog direktora firme Lux. doo. Nela je zgro`ena Dinkovim odabirom poslovnog partnera, ali Dinko nema izbora, jer u protivnom bi kao novi gradona~elnik do{ao u sukob interesa...

Da sam oblak
21.10 FTV

30

21. I Serdar je suzdr`an zbog svega {to se desilo. I da ka`e Narin da odu otud, da zasnuje novi `ivot, ne mo`e da govori o svojim osje}ajima. Rije~i ostaju u zraku. Ni pri gledanju dana{nje epizode ne}e nedostajati uzbu|enja. Narin je ta koja treba re}i posljednju rije~. Ho}e li pristati na Harunov prijedlog za brak? Ho}e li Mustafa odustati od Narin? Ho}e li Serdar otkriti svoje prave osje}aje samom sebi i Narin?

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 BeHaTeens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Robot Robi, animirana serija 10.00 BHT vijesti 10.15 Liga {ampiona u nogometu, pregled (r) 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 TV Justice, sudska hronika (r) 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 15.00 ^ovjek i vrijeme: Mirza Deliba{i} 15.30 Izgubljena ~ast, igrana serija (r) 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 BeHaTeens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast, igrana serija 21.00 Tre}a strana, informativni program 22.00 Dnevnik 2 22.30 Valander, igrana serija 00.00 Nova avantura, magazin (r) 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.45 Pregled programa za petak

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, serija Dje~iji program 10.00 Spretno-sretno, TV igra 10.25 Super {pijunke, crtani film 10.50 Pop Pixie, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, serija. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija 13.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija

FTV

07.00 Vijesti 07.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Larin izbor, serija (r) Mala TV 10.10 U no}noj ba{ti, crtana serija 10.35 Graditelj Bob, crtana serija 11.00 Tomica i prijatelji, crtana serija 11.10 Zagonetka 11.20 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka (r) 11.30 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Nekad bilo (r) 13.15 Vez, emisija narodne muzike (r)

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Klik - za savr{en `ivot
23.25 NOVA

Click, 2006. KOMEDIJA Re`ija: Frank Coraci Uloge: Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, David Hasselhoff, Henry Winkler

Postati John Lennon
23.15 FTV

Nowhere Boy, 2009. DRAMA Re`ija: Sam Taylor Wood Uloge: Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas, David Threlfall

Odgovorite ljudima
20.10

Pe~at
20.10

14.00 Zelena panorama, program za agrar 14.30 Sedmica, magazin iz kulture 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, serija 16.00 Sve }e biti dobro, serija 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, igrana serija 18.25 Larin izbor, igrana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.10 Da sam oblak, serija 22.10 Dokumentarni ~etvrtak: [ta zna omladina o drogi, dokumentarni program 22.45 Dnevnik 3 23.15 Postati John Lennon, film /12/ 01.00 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 01.50 Dnevnik 3 02.20 Pregled programa za petak

13.50 Dragulj u kruni, serija (r) 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Budimo ljudi Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.15 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Nevski eksprespokretna meta 21.40 Mjesto zlo~ina 9, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 Merlinove avanture, serija 23.35 Malo ubistvo u porodici, serijski film 01.05 Mjesto zlo~ina, serija (r) 01.45 Dnevnik 2 (r)

Film je svojevrsna hronika mladosti Johna Lennona koja, izme|u ostalog, oslikavaju doga|aje i okolnosti koji su doveli do formiranja Beatlesa kao i skrivena porodi~na previranja, njegov odnos sa strogom tetkom Mimi koja ga je odgojila i odsutnom majkom Juliom koja }e se, naposljetku, u njegovom `ivotu ponovo pojaviti u klju~nom trenutku, te na~in na koji su ta de{avanja oblikovala kreativne i inspirativne kvalitete Johna Lennona. Te kvalitete imale su revolucionaran utjecaj na svijet tokom njegovih kratkih 40 godina `ivota - a nastavljaju imati velik utjecaj i 30 godina nakon njegove smrti.

^uvaju}i Tesu
23.00 PINK

Guarding Tess, 1994. KOMEDIJA Re`ija: Hugh Wilson Uloge: Shirley MacLaine, Nicolas Cage, Austin Pendleton

Doug je tajni agent koji brine o udovici biv{eg predsjednika Amerike. Ona je zahtjevna i razma`ena, a Doug smi{lja kako da dobije drugi zadatak.

Crni osvetnik
23.40 HRT1

Undercover brother, 2002. AKCIJA Re`ija: Malcolm D. Lee Uloge: Eddie Griffin, Chris Kattan, Denise Richards, David Chappelle

Crni osvetnik je ugla|eni, odjeven u stilu 70-ih, samostalni i svestrani borac za pravdu. Vozi Cadillac, vje{to se kre}e poput Brucea Leeja, te posjeduje opremu poput Jamesa Bonda. Grupa Afroamerikanaca zvana B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D., borci za pravdu i istinu, nastoje sprije~iti blijedog The Mana u njegovom naumu da raspr{i psihohalucinogenu drogu koja bi cijelu naciju pretvorila u hodaju}e zombije. Organizacija Brotherhood regrutira Crnog osvetnika u svoje redove te Crni osvetnik u dru{tvu Sistah Girl kre}e u akciju...

8. decembar 2011.
SERIJA

20.05 TV1/MRE@A

SERIJA

Predaj se, srce

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

75. Harputlu koji odavno sumnja u Merta, ovog puta potvr|uje svoje sumnje. Mahir i Defne su odlu~ili da `ele usvojiti dijete. Me|utim, jedna tajna }e izmijeniti njihovu odluku. Bahar i Salih pate jer su daleko jedno od drugoga, me|utim, o~ekuje ih jedno iznena|enje…

150. Lejla i Ned`la, svaka za sebe, krenu istra`ivati {ta to njihova snaha krije. Hajrije se brine za sina koji je u zatvoru. [evket nazove Sedef, nakon {to shvati da mu supruga krije mnogo toga i da nije osoba kojoj se mo`e vjerovati.

Arhitekt Michael Newman vodi tipi~an `ivot srednje klase sa svojom dra`esnom `enom Donnom, sinom Benom, k}eri Samanthom i roditeljima koji stalno navra}aju. Me|utim, Michael je radoholi~ar i stalno je pod stresom poku{avaju}i dobiti partnerstvo u tvrtki. Umorni Michael ode kupiti univerzalni daljinski upravlja~, i tu upozna prodava~a Mortya koji mu ponudi upravlja~ kojim mo`e upravljati svojim svemirom.
FILM

An|eosko srce
22.40 MRE@A

Angel Heart, 1987. HOROR Re`ija: Alan Parker Uloge: Mickey Rourke, Lisa Bonet, Robert de Niro, Charlotte Rampling

Harry Angel je privatni detektiv koji primi neobi~an poziv, Naime, nepoznati mu{karac iz Harlema `eli razgovarati s njim. ^ovjek se zove Louis Cyphre i tra`i od Harrya da mu na|e nestalu osobu. Harry za pet tisu}a dolara prihva}a posao i slijedi trag ozna~en mnogobrojnim le{evima. Harrya }e istraga odvesti u Louisianu, gdje u hotelu susre}e mladu `enu tajanstvene pro{losti Epiphany Proudfoot, s kojom se upu{ta u ljubavnu vezu. Iako je upozoren da se ne mije{a ondje gdje mu nije mjesto, Harry ne odustaje i sve se dublje uple}e u mra~nu pri~u zabranjenih rituala voodoo kulta...
FILM

06.05 Zao duh, crtani film (r) 06.30 ^arobne cipelice, crtani film (r) 07.05 Nix vje{tica iz jezera, crtani film 07.35 Cvilidreta, Viljenak, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Sport vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.05 Vijesti 11.10 Sedma brzina, emisija o automobilizmu (r) 12.00 Vijesti

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom dmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Mekanike u misiji, crtani film 09.40 Timmy, crtani film 09.50 Fifi, crtani film 10.00 Garfield, crtani film 10.15 Dragon ball Z, crtani film. 10.35 Lijeni grad, crtani film 11.04 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 ^arolija, dje~ja zabavna emisija 07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info-program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz

PINK

06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot, turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program

OBN

Zakon ljubavi
15.05

Suze Bosfora
12.00

Brze pare
13.00

Dolina vukova
22.00

K-Pax
23.20 OBN

K-Pax, 2001. SF DRAMA Re`ija: Iain Softley Uloge: Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack, Alfre Woodard

Besku}nik sa Grand Central stanice ugleda Prota koji se pojavljuje niotkuda. Kada ga policija zaustavlja nakon {to poku{ava pomo}i oplja~kanoj `eni, zadr`avaju ga zbog njegovih tvrdnji kako dolazi s druge planete. Odvode ga u umobolnicu gdje je pod nadzorom Dr. Powella koji skepti~no prima njegove tvrdnje da dolazi s K-Paxa, planete udaljene hiljadu svjetlosnih godina od Zemlje...
FILM

Hamajlije za sretan `ivot
10.45 HRT2

Charms for the easy life, 2002. DRAMA Re`ija: Joan Micklin Silver Uloge: Gena Rowlands, Mimi Rogers, Susan May Pratt

Charlie Kate je samosvojna, inteligentna i odlu~na `ena, {to se za njezinog mu`a nije moglo re}i. Kad putem nai|e na crnca obje{enog o drvo Charlie ga spa{ava, a on joj daruje ze~ju {apu koja donosi lak `ivot. Kad se njena k}i Sophia zaljubi i uda za sli~nog "suknjolovca", Charlie ne `eli biti ni na vjen~anju. Svoju k}er smatra lakovjernom, no zato se zbli`ava s unukom Margaret...

12.15 Predaj se srce, serija (r) 13.00 Sport vijesti 13.05 Prijateljice, serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Sport vijesti 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Vijesti 18.20 Reporta`a: Prva me|unarodna Offroad utrka 2011 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 Prijateljice, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 An|eosko srce, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Slu`avka po kazni, film 01.58 No}ni program

12.00 13.00 14.00 14.25 15.00 15.10 16.00 17.00 17.50 17.54 17.55

18.25 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.20 22.22 23.22 01.40

03.00 03.30

Suze Bosfora, serija Miljenica, serija Moj dom Muzi~ki program Bestseller Top Shop Kad li{}e pada Mar{ Radetzky, film, 1. dio Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show Recept za dobar `ivot Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada Ispuni mi `elju Sport centar Mar{ Radetzky, film, 2. dio Miljenica, serija Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti Ispuni mi `elju

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Zabranjeni forum, talk show 23.00 ^uvaju}i Tesu, film 01.00 City, zabavna emisija (r) 01.30 Gold express, muzi~ka emisija (r) 03.00 ^uvaju}i Tesu, film (r)

12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce, turska serija 13.55 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 14.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.35 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.20 Canan, turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Vox specijal, talk show 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Canan, turska serija 22.00 Dolina vukova, turska krimi. serija 23.15 Vox populi 23.20 K-Pax, igrani film 01.05 OBN Info, informativni program

31

Cetvrtak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Program za djecu (r) 11.00 Vijesti 11.05 Non-stop, serija (r) 11.35 BBC dok. program 13.00 Vijesti 13.15 Koliko je sati, dok. pr. 14.40 Ukus mo}i, film (r) 16.00 Vijesti 16.05 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.30 Dnevnik 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Dok. pr. 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Pusti muziku 22.15 Torrente 3, film 23.45 Non-stop, serija 00.15 Izazov za [arpa, serijski program

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 116. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 124. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 5/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 74. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 75. ep. 21.05 Prijateljice, serija, ep. 8/12 22.40 An|eosko srce, film

MRE@A

07.05 Nix vje{tica iz jezera, crtani film 07.35 Cvilidreta, Viljenak, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 115. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 123. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 5/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 116. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 124. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 5/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 74. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 75. ep. 21.05 Prijateljice, serija, ep. 8/12 22.40 An|eosko srce, film

TV MOSTAR

08.05 Ukradeni `ivoti, 115. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 123. ep. (r) 10.05 Junska no}, 5. ep. 12.00 Flash vijesti-biznis-sport vijestiflash meteo 14.05 Ukradeni `ivoti, 116. ep. 15.00 Sport vijesti-flash meteo 15.05 Zakon ljubavi, 124. ep. 16.00 Junska no}, 5. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, 74. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, 75. ep. 21.05 Prijateljice, 8. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.40 An|eosko srce, film

TV ZENICA

12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e. r 16.00 Iz dana u dan 16.05 Sredinom (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Cris Angel 19.00 Zenica danas 20.00 Kontakt program 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) Ze sport plus 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Dom2 13.30 Kontracepcija.ba 14.00 Bonaventura 15.00 Hladnokrvno ubistvo, mini serija 16.00 Puls 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Auto shop magazin 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.15 Zanimljive pri~e 21.25 Svijet uspje{nih 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

32

07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Ludi od ljubavi 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.10 Mare TV 5, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.20 Trenutak spoznaje 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 15.35 Kako je Vojtjeh tra`io istinu, dok. film 16.05 Fotografija u Hrvatskoj 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.45 8. kat: [to zapravo jedemo?, talk show 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 4, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.10 Sve u 7!, kviz 21.05 Otvoreno 21.50 Pola ure kulture 22.20 Dnevnik 3 22.45 Vijesti iz kulture 22.50 Rosinja~a, dok. film 23.40 Crni osvetnik, film (r) 01.25 CSI: Las Vegas 10, serija (r) 02.10 @ica 4, serija (r) 03.05 Zalagaonica, dok. serija (r) 03.25 Zalagaonica, dok. serija (r) 03.50 Kako je Vojtjeh tra`io istinu, dok. film

HRT 1

06.20 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.05 Teletubbies, animirana serija 07.30 Gladijatorska akademija, crtana serija (r) 07.55 Mala TV 08.25 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat: Socijalna i ostale inteligencije Kokice 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Hamajlije za sretan `ivot, film (r) 12.35 Znanstvena petica (r) 13.00 Znanstvene vijesti (r) 13.10 Indeks, emisija o {kolstvu (r) 13.35 Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin (r) 14.05 KS automagazin (r) 14.35 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 15.00 Edgemont 4, serija za mlade 15.25 [kolski sat: Socijalna i ostale inteligencije (r) 15.55 Kokice (r) 16.10 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV (r) 16.50 Crtana serija 17.20 Traumatologija (r) 17.50 Svjetsko rukometno prvenstvo: Hrvatska - [vedska, prijenos 19.30 Glazba, glazba... jazz 20.00 Zalagaonica, dok. serija 20.20 Zalagaonica, dok. serija 21.00 ^arlston za Ognjenku, film 22.40 CSI: Las Vegas 10, serija 23.25 @ica 4, serija

HRT 2

06.20 Bakugan, crtana serija 06.45 Jagodica Bobica, crtana serija 07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.30 Nate Berkus Show, 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Provjereno, informativni magazin 23.25 Klik - za savr{en `ivot, igrani film 01.25 Od {trebera do frajera, igrani film

NOVA

AL JAZEERA B.
08.00 Oteti, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Druga strana Srbije, dok. program (r) 17.00 Usudi se i probaj: Penang, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 Oni pobje|uju, interview 19.30 Za stolom s teroristima, Porijeklo terorizma, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Oni pobje|uju, interview (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Veterani: Sovjeti u Afganistanu, dok. program (r)

11.00 11.05 11.30 12.00 12.14 12.15 12.25 12.30

RTS

13.00 14.00 14.45 15.10 15.55 16.30

17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.05 23.30 23.55 00.10

Vijesti Slagalica, kviz (r) Za sva vremena (r) Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Radijacije i radioaktivnost na zemlji, 5/6 (r) Trezor Magazin Srbija na vezi (r) Gastronomad (r) Ovo je Srbija Pozori{te u ku}i, serija (r) Pozori{te u ku}i: Mrlja mladosti, serija (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi Dnevnik Porodi~no blago, 59/62 Veliki izazov, kviz Vijesti Da, mo`da, ne, dok. program Beokult Dnevnik Evronet

11.55 12.00 12.05 12.35 13.10 13.30 14.00 14.05 14.35 15.00 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 18.00 18.05 18.50 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 22.50 23.00 23.30 00.00

RTCG

Kalendar Vijesti Ucentar Obrazovni program Stil (r) Dokumentarna emisija Vijesti Obrazovna emisija (r) Etno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Sat TV Ekolo{ka radionica Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV Vijesti CG, uzivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Dokumentarni film Muzika raspolo`enja Replika U centar Kalendar Dnevnik 3 Stadion Crna Gora, u`ivo

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 12.45 Automobili 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 U djeli}u sekunde 20.35 U djeli}u sekunde 21.00 Lov na sabljarke 21.55 Drvose~e iz mo~vare 22.50 Ukleta ku}a 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 08.00 Sekunde do katastrofe 09.00 Hiro{ima 10.00 Mo} igre 11.00 Najte`e popravke na svijetu 12.00 Raj na zemlji: Anamalai 13.00 Sekunde do katastrofe 14.00 Ponovna izgradnja Titanika 15.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 16.00 Okean u staklu 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji: Jeloustoun 20.00 Ostrva: Zanzibar 21.00 Divlja Rusija 22.00 Narko biznis 23.00 Ostrva: Zanzibar 00.00 Divlja Rusija 01.00 Raj na zemlji: Jeloustoun

VIASAT HISTORY
08.00 Dikensova Engleska 09.00 Potraga za Sjeverozapadnim prolazom 10.00 Lovci na naciste 11.00 Kada su Mavari vladali Evropom 12.00 Ko si zapravo ti? 13.00 Veliko Bjekstvo: Neispri~ana pri~a 14.00 Tajm tim godina X 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 16.30 Bri`it Bardo - francuska ikona 17.00 Putovanja i otkri}a 18.00 Lujza od Pruske 19.00 Azijske monarhije 20.00 Tutankamon: Tajne dje~aka kralja 22.00 Tajm tim godina X 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Viktorijanski revolucionari

ANIMAL PLANET

11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 SSPCA, 2. ep. 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 @ivot sisara 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Ro|eni lovci 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Extraordinary Dogs, 2. ep. 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Planeta mutanata 21.00 @ivotinjsko carstvo, 2. ep. 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam!

8. decembar 2011.
TV VOGO[]A
12.00 Magazin Plus (r) 12.30 Istina, emisija o povratku (r) 13.00 Liberty TV (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Bonus, talkshow 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Hronika sedmice TV Jablanica 23.00 Glas Amerike 23.30 Criss Angel, revijalni program 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Sto najve}ihotkri}a 13.05 Divlja ostrva, dok. pr. 14.00 TV Liberty (r) 14.30 Vijesti 14.45 Biografije, dok. pr. 15.30 Kultura 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Predaj se srce 18.30 Grimove bajke, pr. za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce 22.45 Najd`el Marvin, dok. pr. 23.30 Vrijeme je za jazz

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Sredinom sedmice, info-program (r) 16.44 @uta minuta, zabavni program 16.45 Pitajte, tra`imo odgovore, info-program (r) 17.15 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Ko zna, zna, obrazovni program 21.10 Op~injeni, 150/208 22.05 Extra DJ 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Svijet uspjesnih (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Srlo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Nepoznata koza, film 01.20 Serija

ATV

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA FILM

Ameri~ki ~operi
13.40 DISCOVERY

10.15 Crtani filmovi 11.30 Vizita 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena, sportski program 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Radecki mar{ I, film 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive banzuke, zabavni program 18.20 Poslovni kurs 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Kursad`ije, zabavni program 22.00 Vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Radecki mar{ II, film 00.22 Miljenica, serija

Raj na zemlji: Jeloustoun

19.00 N. GEOGRAPHIC

08.30 Watts 09.00 Curling, u`ivo 12.00 Fudbal, Champions Club 12.10 Olimpijske igre, Together To London 12.25 Snuker, York, Uniter Kingdom

EUROSPORT

03.30 Bilijar, York, UK 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Hokej na travi, Novi Zeland 13.00 Watts 13.15 GTA Road to Dubai 13.30 Bilijar, York, UK, u`ivo Quarter-finals

EUROSPORT 2

Snuker
13.30

Obaranje ruku
23.00

13.30 Snuker, York, UK, u`ivo Quarter-finals 16.30 Snuker, York, UK Quarter-finals 18.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka, u`ivo 19.00 Plivanje, E[ Poljska 20.00 Snuker, York, UK, u`ivo Quarter-finals 23.00 Poker 00.00 All sports 00.30 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka

16.30 Hokej na travi, New Delhi, Indija 17.30 Odbojka, Italijanska liga, u`ivo 20.00 Bilijar, ork, UK, u`ivo Quarter-finals 23.00 Obaranje ruku 23.30 Stoni fudbal 01.00 Fudbal, Bundesliga 02.00 Curling

08.30 Pregled Championship 09.00 Pregled FA Cup-a 09.15 Vijesti 09.30 Premier League News 10.00 TWS 11.00 Euroleague: Prokom - Olimpija 12.45 Euroelague: Bilbao - Cantu 14.30 KHL: SKA - Salvat 16.15 Euroleague: Efes - Armani Milan 18.00 Vijesti - TUBA 18.15 Premier League News 18.30 Fudbal mondijal magazin 19.00 Premier League Classic: Blackburn West Ham 19.30 Premier League Magazin 20.00 Euroleague STUDIO, direktno 20.30 Euroleague: Spirou - Partizan, direktno 22.30 Euroleague STUDIO, direktno 22.45 Copa del Rey 00.30 Vijesti 00.45 Premier League News 01.00 Euroelague: Real Madrid - Maccabi

SPORT KLUB

09.15 Pregled FA Cupa 09.45 Euroleague: CSKA Zagreb 11.30 Telemarketing 12.30 FA Cup: Sutton Utd Notts County 14.15 Euroleague: Nancy Fenerbahce 15.45 Premier League: Fulham Liverpool 17.30 Argentinska liga: Boca Juniors Banfield 19.00 Euroleague: Galatasaray Montepaschi, direktno 21.00 Euroleague: Olympiacos Caja Laboral, direktno 22.45 Euroelague: Real Madrid Maccabi 00.30 Copa del Rey: Albacete Atletico Madrid 02.15 Euroleague: Spirou Partizan 04.00 Euroleague: Galarasaray Montepaschi 05.30 Copa del Rey: Oviedo Athletic Bilbao

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal Sudamericana 11.00 Rukomet Ehf liga [ampiona: Magazin 11.30 Rukomet Svjetsko prvenstvo (`): Crna Gora Kina 13.00 [panska liga: Barcelona Levante

ARENA SPORT 1

Ne{ Brid`is
16.20 UNIVERSAL

Ulica sje}anja
23.25 FOX LIFE

Hrvatska - [vedska
18.00

Brojevi

20.00 FOX CRIME

15.00 Vijesti Omni Sport 15.30 Liga {ampiona: Highlights 18.00 Rukomet Svjetsko prvenstvo (`): Hrvatska [vedska, prenos 20.15 Rukomet Svjetsko prvenstvo (`): Crna Gora - Kina 22.00 Ko{arka Endesa: Estudiantes Unicaja 00.00 Poker WPT Series 7

Mamut
20.05 HBO

UNIVERSAL

02.20 Erika, serija 03.20 Meklaudove }erke, serija 04.15 Doma}ice iz Njujorka, serija 06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Zakon i red, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 13.20 Urgentni centar, serija 14.20 Zakon i red, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ne{ Brid`is, serija 17.20 Ubistva u Midsommeru, serija 19.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Super Tanker, serija 23.20 Ledeno doba: 2012, serija

TV1000

04.00 Izme|u ljubavi i igre, igrani film 06.20 Mrtav ~ojvek hoda, igrani film 08.20 Jedan krug, igrani film 10.10 Pirati iz Penzansa, igrani film 12.00 Poljubi me za zbogom, igrani film 14.00 ^aura, igrani film 16.00 ^aura: Povratak, igrani film 18.00 Gospodin bejzbol, igrani film 20.00 Poslednji Mohikanac, igrani film 22.00 Izme|u ljubavi i igre, igrani film 00.30 Pri~e, igrani film 02.00 Roommates, igrani film

FOX LIFE

13.20 Ulica sje}anja, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Kugar Taun, serija 15.55 Serija 16.25 Serija 16.47 Privatna praksa, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.05 Serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Ulica sje}anja, serija 00.25 Prava krv, serija 01.15 Seks i grad, serija 01.45 Seks i grad, serija 02.10 Reality show

FOX CRIME

07.50 Za{titnica svjedoka, serija 08.35 Alias, serija 09.20 Brojevi, serija 10.10 Red i zakon, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ovo nije moj `ivot, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Brojevi, serija 23.20 Put osvete, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija

HBO

06.00 De~ki su se vratili, film 07.45 Jack i Jill, film 09.05 Sje}anje na Titane, film 10.55 Wall Street: Novac nikad ne spava, film 13.05 O ma~kama i psima: Osveta Kitty Galore, film 14.25 Shrek uvijek i zauvijek, film 15.55 X-Men 2, film 18.05 Obdaren III, ep. 8, serija 18.40 Plja~ka u Brooklynu, film 20.05 Mamut, film 22.10 Izme|u dva svijeta, film 23.20 Strava u Ulici brijestova, film 00.55 Ubi me dosada III, ep. 7, serija 01.25 Krug od osam, film 02.50 [kola za pet, film 04.25 TV Onion, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 Kako izdresirati zmaja, film 12.55 Mala crna knji`ica, film 14.40 Sredina II, serija 15.05 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija 15.55 Kako izdresirati zmaja, film 17.35 Hrpa amatera, film 19.10 Sredina II, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, serija 20.30 Letite sa mnom, film 22.25 Trener, film 23.50 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, ep. 1, serija 00.20 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, serija 00.50 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, serija 01.50 Zec bez u{iju 2, film 03.55 Iron Man 2, film

33

20.05 BHT

SERIJA

Petak
Izgubljena ~ast
Ja{aranovi su u {oku zbog odluke da Selim i Erdoan ostaju u zatvoru. Mustafa `eli ovu situaciju okrenuti u svoju korist. Da bi bio na njihovoj strani, zahtijeva da mu se vrati oru`je kojim je pucao u Selima. Kerim i Fatmagul moraju ostati u Izmiru zbog istrage. Kerim se trudi na svaki na~in da za{titi Fatmagul od ponovnog pre`ivljavanja svega {to je pretrpjela. Vuralova izjava je zna~ajna za obje strane...

Sjaj Pariza
17.00 BHT

Valerie odlazi u spa-centar na razgovor za posao. Ethan saznaje da je ve}inski vlasnik njegovog preduze}a, ustvari, njegov otac. U namjeri da se domogne ugovora i uni{ti ga, u sefu otkriva papire sa zanimljivijim informacijama... Tajna, koja je to prestala biti, ima u~inak bombe! Kona~no svi znaju ko je Lorenin otac.

Larin izbor
18.25 FTV

65. Vjera se `eli baciti s kata crkve zajedno sa Zlajom. Jakov i Alen preuzimaju inicijativu, te je uspiju odgovoriti od nauma. Spa{avanje Zlaje kod Lare pobudi divljenje, a u Nik{i ljubomoru i osje}aj kako mu Lara izmi~e. Alen odlu~uje oti}i s Vjerom kako bi joj pomogao i o~istio svoju savjest, na {to Karmen pobjesni. Alen i Vjera tra`e pomo} u samostanu od sestre Domenike. Nela i Dinko planiraju sve~anu obiteljsku ve~eru povodom njegovog gradona~elni{tva. Novinari su obavezni, pa tako na istu dolazi Nikolin prijatelj Vedran. U me|uvremenu, Nela obznani Nikol da je Jakov `iv i ona se sre}e s njim na brodu...

Tajna Starog mosta
17.25 FTV

34

31. Tristan i Pepa spre~avaju tragediju u posljednji tren. Angustias, koja ne vidi izlaz iz te{ke situacije, vi{e voli biti slobodna nego ponovo zatvorena. Pepa se izvinjava, a Tristan joj govori da nikad ne}e dopustiti da ih bilo {ta razdvoji. Angustas na kraju ipak poslu{a i pu{ta nesretnog Martina. Alberto otkriva da Pepa ne zna ~itati. Stigla je odluka po kojoj i babice moraju imati formalno obrazovanje da bi mogle raditi. Iako ima znanje i iskustvo, situacija zbog papira za nju se komplicira.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 BeHaTeens (r) 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija (r) 09.40 Frenderi u zemljama Evrope, animirana serija 09.50 Vrijedni lav, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Voda k'o horda, dokumentarni program 11.00 Muzeji i galerije: Mirko Kuja~i} 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, informativni program (r) 13.15 Pri~e iz tranzicije: Problem nejednakosti sankcija za ista krivi~na djela u pravosudnom sistemu BiH (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 15.00 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.25 Jedan dan u zoolo{kom vrtu, animirani film 15.30 Izgubljena ~ast, igrana serija (r) 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Sjaj Pariza 17.30 BH gastro kutak 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 BeHaTeens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast 21.00 Dimenzija vi{e 22.00 Dnevnik 2 22.30 Pedeset hodaju}ih mrtvaca, film

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija Dje~iji program 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Hot Wheels 10.50 Pop Pixie, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija

FTV

07.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Larin izbor, serija (r) Mala TV 10.10 U no}noj ba{ti, crtana serija 10.40 Graditelj Bob, crtana serija 11.00 Tomica i prijatelji, crtana serija 11.10 Zagonetka 11.20 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu 11.30 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Pe~at, politi~ki magazin (r) 13.10 Odgovor.no1 (r)

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Dvije sestre za kralja
22.40 MRE@A

The Other Boleyn Girl, 2008. DRAMA Re`ija: Justin Chadwick Uloge: Scarlett Johansson, Natalie Portman, Eric Bana, Kristin Scott Thomas

Pedeset hodaju}ih mrtvaca
BHT 22.30

Fifty Dead Man Walking, 2008. DRAMA/TRILER Re`ija: Kari Skogland Uloge: Jim Sturgess, Ben Kingsley, Rose McGowan, Kevin Zegers

Film ra|en po istoimenoj pri~i Martina McGartlanda. Martina, mladi}a iz Belfasta, u drugoj polovini 80-tih godina pro{log vijeka regrutira britanska policija kako bi {pijunirao IRA. On polako napreduje u svome poslu, daju}i informacije britanskom rukovodiocu, ali i spa{avaju}i usput `ivote.

TV Bingo show
20.10

Ono kao ljubav
20.10

13.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 14.00 Odgovorite ljudima 15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, serija 16.00 Sve }e biti dobro, serija 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, serija /12/ 18.25 Larin izbor, igrana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.10 Da sam oblak, igrana serija 22.10 Lud, zbunjen, normalan, igrani film 23.20 Dnevnik 3 23.50 Casanova, film 01.35 Pod sretnom zvijezdom, serija 02.45 Dnevnik 3 02.55 Pregled programa za subotu

14.00 Mjesto zlo~ina 9, serija (r) 15.00 Vijesti 15.10 U fokusu 16.00 Intervju Toni Cetinski 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.35 Crveni bingo specijal Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.10 Intervju 22.00 Najotka~enije reklame na svijetu 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.50 Rio klub, zabavni program 00.00 Falkoni, film 01.35 Ono kao ljubav, serija (r) 02.25 Dnevnik 2 (r) 02.50 U fokusu (r) 03.30 Banjalu~ka panorama (r)

Sastanak sa smr}u
23.30 PINK

Appointment With Death, 1988. DRAMA Re`ija: Michael Winner Uloge: Peter Ustinov, Lauren Bacall, Carrie Fisher, John Gielgud

Emily Boynton je D`inevrina majka i ma}eha troje dece. Ucjenom `eli da natjera porodi~nog advokata da uni{ti drugi testament njenog mu`a. U Jerusalemu detektiv Hercule Poirot upoznaje djevojku Emilinog pastorka Bojntona. Djeca saznaju za postojanje drugog testamenta, ali Emily je prona|ena mrtva. Otrovana je i zakopana na arheolo{kom nalazi{tu blizu Mrtvog mora. Hercule Poirot preuzima istragu.

Zlo~esti de~ki 2
22.00 NOVA

Bad Boys 2, 2003. KOMEDIJA Re`ija: Michael Bay Uloge: Martin Lawrence, Will Smith, Jordi Molla, Gabrielle Union

Marcusu Burnettu i Mikeu Lowreyu, dvojici policajca iz Odjela za narkotike, zadan je novi zadatak - u}i u trag dobavlja~ima ekstazija u Miamiju. Posve neo~ekivano, trag ih dovodi do velike urote u koju je uklju~ena mafija sa Johnnyjem Tapiom na ~elu, ~iji je krajnji cilj preuzeti cjelokupnu trgovinu droge u gradu, makar to zna~ilo i veliki me|unarodni obra~un onih kojima se ta njihova namjera ne svi|a. Mike se pritom i zaljubljuje u Marcusovu sestru Syd, {to dovodi u pitanje njihovo dugogodi{nje prijateljstvo...

9. decembar 2011.
SERIJA

20.05 TV1/MRE@A

SERIJA

Predaj se, srce

Kad li{}e pada
20.05 HAYAT

76. Mert dr`i Bahar zatvorenu u ku}i, te je uz prijetnju pi{toljem prisiljava da potpi{e dokumente. U tom momentu sti`e Salih, u namjeri da Bahar saop{ti dobru vijest. Mert je ranjen. Belgin saznaje ne{to {to ju je jako rastu`ilo.

151. Ferhunde prijeti da }e napustiti ku}u Te ki no vih. [evket u zatvoru do`ivljava nove neugodnosti. Tahsin priprema prekrasno iznena|enje za svoju predivnu suprugu...

U doba kada su tiranije bile ne kuriozitet ve} omiljena vrsta vladavine, tiranija jednog ~ovjeka ko{tala je dvije sestre. Jedna se zaljubila, dok je druga `eljela vlast. Henrik VIII `elio je nasljednika, ali njegova lako zaljubljiva narav primoravala ga je na najgnusnije zlo~ine. Doba u kojem se vlastite `ene slalo na vje{ala, prikazano na suptilan, posve neobi~an na~in.
FILM

Kazanova
23.50 FTV

Casanova,1976. DRAMA Re`ija: Federico Fellini Uloge: Donald Sutherland, Tina Aumont, Cicely Browne

Felinijeva obrada Casanovinih memoara. Pri~a o najve}em italijanskom ljubavniku svih vremena, ~ovjeku bez moralnih predrasuda i dru{tvu sedamnaestog vijeka u kome je `ivio. Casanovin svijet, pun degenerika, ~udaka i idiota, najbolje oslikava dekadenciju vremena. Felinijev pristup i njegova imaginacija govore vi{e i od same pri~e. Casanova je prikazan kao perverzni devijant, proma{en ~ovjek i propala kulturna ikona...
FILM

06.05 Nix vje{tica iz jezera, crtani film (r) 06.30 Cvilidreta, Viljenak, crtani film (r) 07.05 Ivica i Marica, crtani film 07.35 Crvenkapica, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Sport vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.05 Vijesti 11.10 Reporta`a: Prva me|unarodna Offroad utrka 2011

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top Shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Mekanike u misiji, crtani film 09.40 Timmy, crtani film 09.50 Fifi, crtani film 10.00 Garfield, crtani film 10.15 Dragon ball Z, crtani film 10.35 Lijeni grad, crtani film 11.04 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.10 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info-program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program

PINK

06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot, turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program

OBN

Dnevnik TV1
19.30

Dobro jutro svima
06.30

Grand show
21.00

Red Carpet
22.00

Odvuci me u pakao
00.55 OBN

12.00 12.15 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 19.10 19.30 20.05 21.05 22.00 22.40 00.15 00.30 01.58

Drag me to Hell, 2009. HOROR Re`ija: Sam Raimi Uloge: Alison Lohman, Justin Long, Lorna Raver

Christine Brown je ambiciozna bankovna slu`benica iz Los Angelesa koja `ivi sa {armantnim de~kom, profesorom Clayom Daltonom. @ivot joj se odvija uobi~ajenim tijekom, sve dok se jednoga dana u banci ne pojavi tajanstvena gospo|a Ganush, mole}i za produ`enje bankovnog kredita.
FILM

Upoznajte Joea Blacka
00.00 HRT1

Meet Joe Black, 1998. DRAMA Re`ija: Martin Brest Uloge: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber

William Parish je bogat i mo}an poslovni ~ovjek, vlasnik medijskoga imperija, koji poslije smrti voljene `ene `ivot posve}uje poslu i k}erima Allison i Susan. Uo~i proslave 65. ro|endana, do`ivi sr~ani udar za vrijeme kojeg ~uje nepoznati glas koji mu najavljuje skori odlazak s ovoga svijeta. Uskoro ga posje}uje tajanstveni stranac, o~ito izmi{ljena imena Joe Black. Rije~ je, zapravo, o an|elu smrti koji je do{ao po jo{ jednu du{u. No, an|eo po~inje osje}ati ne{to {to an|eli nikako ne bi smjeli, a to je ljubav prema lijepoj Parishovoj k}eri Susan...

(r) Vijesti Predaj se srce, serija (r) Sport vijesti Prijateljice, serija (r) Vijesti Ukradeni `ivoti, serija Sport vijest Zakon ljubavi, serija Junska no}, serija (r) Vijesti plus Predaj se srce, serija (r) Vijesti Primera liga, najava kola Hello Kitty, crtani film Dnevnik Predaj se srce, serija. CSI: Las Vegas, serija Dnevnik u 22 Dvije sestre za kralja, film Pono}ne vijesti An|eosko srce, film (r) No}ni program

12.00 13.00 14.00 14.48 14.50 15.00 16.00 17.00 17.50 17.54 17.55

18.25 19.00 19.25 19.28 19.30 19.37 20.00 20.05 21.00 23.30 23.35 01.40

prognoza Suze Bosfora, serija Miljenica Ispuni mi `elju Bioclinica Top Shop Vitafon Kad li{}e pada Mar{ Radetzky, igrani film, 2. dio Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show Nepobjedive banzuke, specijal Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kolo sre}e Kad li{}e pada Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo Sport centar Maybe baby, igrani film Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a

14.10 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand show, muzi~ki show 22.30 Paparazzo: Lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Sastanak sa smr}u, film 01.20 City, zabavna emisija (r) 01.40 Grand show, muzi~ki show (r) 03.15 Sastanak sa smr}u, film (r)

12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce, turska serija 13.55 Osveta, turska serija 14.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.35 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.20 Canan, turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Canan, turska serija 22.00 Red Carpet, showbiz magazin 23.00 Vox populi 23.05 Ubijaju}i Mrs. Tingle, igrani film 00.55 Odvuci me u pakao, igrani film

35

Petak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Program za djecu (r) 11.00 Vijesti 11.05 Non-stop, serija 11.35 Izazov za [arpa (r) 13.00 Vijesti 13.15 Sarajevdisanje (r) 13.45 Pusti muziku (r) 14.35 Torrente 3, film (r) 16.05 Vijesti 16.10 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, dok. program 17.00 Dobre vibracije 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Mu}ke 20.50 Vijesti 21.00 Rebus 22.30 www. umorstvo.com, film 00.03 Izazov za [arpa

TV TK

09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 117. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 125. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 6/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 75. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 76. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, serija, 14. ep. 22.40 Dvije sestre za kralja, film

MRE@A

07.05 Ivica i Marica, crtani film 07.35 Crvenkapica, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 116. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 124. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 6/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 117. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 125. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 6/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 75. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 76. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, serija, 14. ep. 22.40 Dvije sestre za kralja, film

TV MOSTAR

08.05 Ukradeni `ivoti, 116. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 124. ep. (r) 10.05 Junska no}, 6. ep. 12.00 Flash vijesti-biznis-sport vijestiflash meteo 14.05 Ukradeni `ivoti, 117. ep. 15.00 Sport vijesti-flash meteo 15.05 Zakon ljubavi, 125. ep. 16.00 Junska no}, 6. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, 75. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, 76. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, 14. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Dvije sestre za kralja, film

TV ZENICA

11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Sredinom (r) 17.00 Discovery, dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Cris Angel 19.00 Zenica danas 20.00 Kontakt program 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

11.00 Hladnokrvno ubistvo, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.30 Reporta`e sa zemlje mira 14.00 Tajne medicine 15.00 Mr. Bean 15.30 Odbjegli, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Svijet uspje{nih 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

36

07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Ludi od ljubavi 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Mare TV 5, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.15 Drugo mi{ljenje 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 15.35 Koreograf Branko [egovi}, emisija pu~ke i predajne kulture 16.05 Skica za portret 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.15 Globalno sijelo 17.45 Putem europskih fondova 18.00 Iza ekrana 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 4, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.10 Na Stradunu, dok. film 21.00 Premijera tjedna: Moja gr~ka avantura, film 22.35 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.05 Peti dan, talk show 00.00 Filmski maraton: Upoznajte Joea Blacka, film 02.55 Filmski maraton: Probu|eno zlo, film (r) 04.25 Ludi od ljubavi 1, serija (r)

HRT 1

07.30 Gladijatorska akademija, crtana serija (r) 07.55 Mala TV 08.25 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat: Zdenko Ba{i} Puni krug 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Narednik u obitelji, film (r) 12.05 Fotografija u Hrvatskoj 12.15 Jelovnici izgubljenog vremena 12.35 Paralele (r) 13.00 Kako je Vojtjeh tra`io istinu, dok. film (r) 13.25 Pola ure kulture 13.50 Drugi format (r) 14.35 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 15.00 Edgemont 4, serija za mlade 15.25 [kolski sat: Zdenko Ba{i} (r) 15.55 Puni krug (r) 16.10 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV (r) 16.50 Crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Briljanteen 19.15 Crtani film 19.30 Glazba, glazba... pop 19.55 Ve~eras 20.00 Runji}eve ve~eri, snimka koncerta 21.00 Prljavi seksi novac 2, serija 22.20 Svjetsko rukometno prvenstvo: Hrvatska - Argentina, prijenos 00.00 Szczecin: Europsko prvenstvo u plivanju u malim bazenima, snimka 00.45 Vrijeme je za jazz

HRT 2

06.20 Bakugan, crtana serija 06.45 Jagodica Bobica, crtana serija 07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.30 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 22.00 Zlo~esti de~ki 2, igrani film 00.45 Klik - za savr{en `ivot, igrani film (r) 02.45 Poljubac za pam}enje, igrani film 04.20 Ezo TV, tarot show 05.50 Kraj programa

NOVA

AL JAZEERA B.
07.30 48 Buenos Aires, dok. program (r) 08.00 Druga strana Srbije (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Oni pobje|uju, interview, r. 17.00 Oteti, dokumentarni program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Usudi se i probaj Mumbai, dok. program 19.30 Poznavali smo Bin Ladena part 2, dokumentarni program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Usudi se i probaj - Mumbai, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Poznavali smo Bin Ladena part 2, dok. program (r)

11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.14 For{pan 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Beograd u muzi~kim zbivanjima 20.vijeka (r) 13.00 Trend setter (r) 14.00 Svijet zdravlja 15.05 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago 21.05 7 RTS dana 21.20 1989-godina velikog loma, 3/4 22.10 Trend setter 22.55 Masoni, 2/2 23.30 Dnevnik 23.45 Evronet 23.50 Bemus: I{tvan Varga

RTS

11.00 11.05 11.30 11.55 12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 18.00 18.05 18.55 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.45 22.00 22.30 22.55 23.00 23.30 00.00

RTCG

Vijesti Program za djecu Si na{i festivali Kalendar Vijesti U centar(r) Muzika Vijesti Likovna umjetnost CG Vijesti Replika (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV - aktuelno Vijesti CG U@ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 SAT TV Zapis Koncert Kratke forme SAT TV U centar Kalendar Dnevnik 3 Sat TV Crna Gora, u`ivo

DISCOVERY

06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 12.45 Peta brzina, 2. ep. 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Razotkrivanje mitova 21.00 Obra~un sa Tajsonom 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Usporen snimak 23.45 Razotkrivanje mitova, 2. ep.

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 08.00 Ostrva: Zanzibar 09.00 Divlja Rusija 10.00 Okean u staklu 11.00 Najte`e popravke na svijetu 12.00 Raj na zemlji: Jeloustoun 13.00 Ostrva: Zanzibar 14.00 Ponovna izgradnja Titanika 15.00 Planeta meso`dera 16.00 Kad p~ele utihnu 17.00 Narko biznis 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji: Tasmanija 20.00 [apta~ psima 10.00 Najagresivnije pasmine 21.00 [apta~ psima 22.00 Narko biznis 23.00 [apta~ psima 10.00 Najagresivnije pasmine 00.00 [apta~ psima 01.00 Raj na zemlji: Tasmanija

VIASAT HISTORY

08.00 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 08.30 Bri`it Bardo - francuska ikona 09.00 Putovanja i otkri}a 10.00 Lujza od Pruske kraljica srca 11.00 Azijske monarhije 12.00 Tutankamon: Tajne dje~aka kralja 13.00 1066 14.00 Tajm tim godina X 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 17.00 ^ovjekova istorija 18.00 Mvalimu - naslije|e D`ulijusa Kambara`ea Nijere 19.00 Pra{ko prolje}e 21.00 Kolonija 22.00 Dobrodo{li u osamdesete 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Kako je umjetnost stvorila svijet

ANIMAL PLANET
11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Veterinar za cijeli svijet 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Planeta mutanata 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Ro|eni lovci 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Nevaljali ljubimci 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Planeta mutanata 21.00 Borba za kitove 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Nakon ujeda

9. decembar 2011.
TV VOGO[]A
12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.30 Bonus, talkshow (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Autovizija 20.30 Putopisi, dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Info IC NTV IC Kakanj 23.00 Glas Amerike 23.30 Sense Ha{ki tribunal 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} (r) 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.15 Sarajevdisanje 12.45 Skica za portret 1.05 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.45 Gradovi svijeta 15.10 Turisti~ka razglednica: Irska 15.30 Istina (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Predaj se srce serija (r) 18.10 O nama 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.10 Najvoljenije `ene svijeta 20.40 Bonaventura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Zoo hoby 16.40 TV Liberty 17.17 Ko zna, zna, zabavno, obrazovni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Pitajte, tra`imo odgovore, info-program 21.10 Op~injeni, 151/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls (r) 14.00 Novosti 14.05 Bulevar 15.00 Jo{ jedan krug 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Bijela la|a, serija (r) 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Anali, serija 23.50 Statista, film 01.20 Serija 01.55 Crveno

ATV

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA SERIJA

Razotkrivanje mitova
20.05 DISCOVERY

11.30 Vizita 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena, sportski program 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Radecki mar{ II, film 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.25 Jesen sti`e dunjo moja, serija 18.52 High Tech 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Zvijezda mo`e{ biti ti 23.30 Sport centar 23.35 Maybe Baby, film

Planeta mutanata
20.05 ANIMAL PLANET

08.30 Plivanje, E[ Poljska 09.30 Olimpijske igre, Together To London 09.45 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 10.30 Biatlon, SK Hochfilzen, Austrija, u`ivo 11.45 Curling 13.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 13.30 Biatlon, SK Hochfilzen, Austrija 14.30 Biatlon, SK Hochfilzen, Austrija, u`ivo 15.45 Watts 16.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 17.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka, u`ivo 18.45 Plivanje, E[ Poljska 20.00 Snuker, York, UK, u`ivo Semi-finals 23.00 Umjetni~ko klizanje, Kanada 23.40 GTA Road to Dubai 00.00 Sanke, SK Kanada, u`ivo

EUROSPORT

03.30 Bilijar, York, UK Quarter, finals 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 10.00 Hokej na travi, Novi Zeland 11.00 Fudbal, Japanska J.League, pregled 11.30 Bilijar, York, UK Quarter-finals 12.30 Surf 12.45 Watts 13.00 Ko{arka, Euroleague, pregled kola 13.30 Bilijar, York, UK, u`ivo Semi-finals 16.30 Ko{arka, Euroleague, pregled kola 17.00 Curling, u`ivo 20.00 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 22.30 Strikeforce, USA, R. Bowling, USA - B. Voelker, USA 23.45 Umjetni~ko klizanje, Kanada 01.00 Fudbal, Bundesliga 02.00 Curling

EUROSPORT 2

06.30 Euroleague: Olympiacos Caja Laboral 09.00 Vijesti 09.15 Premier League News 09.30 Euroelague: Barcelona - Unics 11.15 Copa del Rey 13.00 Liga {ampiona: Manchester City Bayern 14.45 Premier League Magazin 15.15 Euroleague: Spirou - Partizan 17.00 Pregled Euroleague 18.00 Vijesti 18.15 Premier League News 18.30 Copa del Rey 20.15 Liga {ampiona 21.15 Portugalska liga: Braga - Pacos Ferreira, direktno 23.15 Najava Premier League 23.45 Pregled Euroleague 00.45 Vijesti 01.00 Premier League News 01.15 Euroelague najbolja utakmica 03.00 Liga {ampiona 04.00 Premier League Magazin

SPORT KLUB

08.00 Pregled FA Cupa 08.30 Pregled {vajcarske liga 09.00 Copa del Rey: Albacete Atletico Madrid 10.30 Pregled ruske lige 11.00 Pregled Premier League 12.00 Premier League Magazin 12.30 Pregled argentinske lige 13.30 FMM 14.00 Premier League Magazin 14.30 Euroelague: Barcelona - Unics 16.15 Champions League: Manchester City - Bayern 18.00 Champions League: Barcelona BATE Borisov 20.00 Pregled FA Cupa 20.30 Belgijska liga: Mechelen Anderlecht, direktno 22.30 Champions League: Chelsea - Valencia 00.15 Najava Premier League 00.45 Portugalska liga: Braga - Pacos Ferreira 02.30 Champions League: Manchester City Bayern

SPORT KLUB +

09.00 Italijanska liga: Roma - Fiorentina 11.00 Liga {ampiona: Dortmund Marseille 13.00 Liga {ampiona: Basel Manchester United 15.00 Omni Sport 15.30 Liga {ampiona: Highlights 16.00 Magazin: Put u London

ARENA SPORT 1

Plave krvi

23.20 UNIVERSAL

Kad kitovi do|u
20.00 TV1000

Basel - Man. Utd
13.00

Melisa i D`oi
22.00 FOX LIFE

17.00 Magazin: Box 18.00 Box Magazin 20.00 Ko{arka aba: Cibona Crvena Zvezda, prenos 22.00 Francuska liga: Preview 22.30 Italijanska liga: Preview 23.00 [panska liga: Preview 23.30 Liga {ampiona: Magazin 00.00 Poker WPT Series 7

Bouns

17.30 FOX CRIME

UNIVERSAL

03.20 Meklaudove ]erke, serija 04.15 Doma}ice iz Njujorka, serija 06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Zakon i red, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 13.20 Urgentni centar, serija 14.20 Zakon i red, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ne{ Brid`is, serija 17.20 Ubistva u Midsommeru, serija 19.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Misterije Hejvena, serija 23.20 Plave krvi, serija

TV1000

04.00 Tajanstveni stranac, igrani film 06.00 Poslednji Mohikanac, igrani film 08.00 ^aura, igrani film 10.00 ^aura: Povratak, igrani film 12.00 Gospodin bejzbol, igrani film 14.00 Pomama za lete}im tanjirima, igrani film 15.30 Apolo 13, igrani film 18.00 Projekat X, igrani film 20.00 Kad kitovi do|u, igrani film 22.00 Tajanstveni stranac, igrani film 00.00 Bili Medison, igrani film 02.00 Pri~e, igrani film

FOX LIFE

13.50 @ivot u predgra|u, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Kugar Taun, serija 15.55 Serija 16.25 Serija 16.45 Serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 21.25 Seks i grad, serija 22.00 Melisa i D`oi, serija 22.25 Melisa i D`oi, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 @ivot u predgra|u, serija 23.55 @ivot u predgra|u, serija 00.25 Prava krv, serija

FOX CRIME

07.50 Za{titnica svjedoka, serija 08.35 Alias, serija 09.20 Brojevi, serija 10.10 Red i zakon, serija 10.55 Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ovo nije moj `ivot, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.20 Put osvete, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija

HBO

06.00 Slu~ajno, film 07.30 Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square, filmGarden 09.30 Hamlet, film 11.35 Princeza, film 13.10 10 razloga za{to te mrzim, film 14.45 Pri~a o igra~kama 3, film 16.25 I to se zove ljubav, film 18.00 Filmovi i zvijezde III serija 18.30 Cura na lo{em glasu, film 20.05 Ubi me dosada III, serija 20.35 Obdaren III, ep. 9, serija 21.10 Okus krvi IV, ep. 10, serija 22.05 Camelot, ep. 10, serija 23.00 Kick Ass, film 00.55 Gangsteri, film 03.15 20/30/40, film 05.05 Mit o bijeloj ljepoti: Tijelo, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od Sunca, ep. 79, serija 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 [pijun iz susjedstva, film 12.50 Vrlo zapetljana pri~a, film 14.30 Bernard, serija 15.00 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija 15.50 [pijun iz susjedstva, film 17.25 Vrlo zapetljana pri~a, film 19.05 Bernard, serija 19.35 Bolje s tobom, serija 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, serija 20.30 Zec bez u{iju 2, film 22.35 Iron Man 2, film 00.35 Kako ne `ivjeti svoj `ivot, serija 01.05 Bolje s tobom, serija (rep. 5. ep. 02.55 Ludi provod u Rimu, film

37

ENIGMATIKA

SEDMI^NI HOROSKOP
20. mart - 19. april 19. april - 21. maj 21. maj - 21. juni 21. juni - 22. juli

O~ekuje vas novi uspjeh i {ira afirmacija u poslovnim krugovima. Va`no je da birate poslove u kojima mo`ete da potvrdite svoje prakti~ne sposobnosti i kreativne ideje. U ljubavnom dijalogu mudro prepustite partneru odre|enu dominaciju ili utisak da vodi glavnu rije~. Izbjegavajte igru nadmudrivanja i nove emotivne zamke. Lagani stil zavo|enja ili suptilno pona{anje donosi bolji efekat u ljubavnom osvajanju.
22. juli - 23. august

Nalazite se pod psiholo{kim pritiskom, dobro procijenite situaciju na poslovnoj sceni i razli~ite mogu}nosti koje vam stoje na raspolaganju. Va`no je da sa~uvate dobre kriterije u susretu sa saradnicima i prilikom izbora poslovnih ciljeva. U ljubavnom `ivotu suvi{e insistirate na dokazima i ~esto tra`ite strogo ili razumno obja{njenje za ne~ije pona{anje. Partner ne}e pokazati dovoljno sluha za sve va{e ideje ili zahtjeve.
23. august - 22. septembar

Novi doga|aji na poslovnoj sceni mogu da poremete va{e planove, stoga razmislite o nekom alternativnom rje{enju. Potrebno je da se suo~ite sa saradnicima koji koriste druga~ije metode, uvijek postoji mogu}nost za novi kompromisni dogovor. Ukoliko osje}ate emotivnu nesigurnost, dovoljno je da privu~ete pa`nju voljene osobe na na~in koji odgovara zajedni~kom ukusu i afinitetima.

Nalazite se u kreativnoj fazi i preokupirani ste razli~itim informacijama i poslovnim idejama. Djelujete kao osoba koja nema vremena za slu~ajne susrete ili doga|aje koji se ne uklapaju u va{u sferu interesovanja. U ljubavnom `ivotu imate lo{ predosje}aj, reagujete oprezno u situacijama koje mogu da vas kompromituju. Stvari koje po vama izgledaju interesantno ili dopadljivo ne odgovaraju afinitetima voljene osobe.
23. oktobar - 22. novembar

22. septembar - 23. oktobar

Iznenadne promjene na poslovnoj sceni djeluju kao dodatni psiholo{ki pritisak i zahtijevaju da donesete mudre odluke. U va{em interesu je da sa~uvate va`ne poslovne kontakte. Stoga prihvatite poslovnu ponudu koja obe}ava zna~ajan dobitak ili perspektivnu reklamu. Stalo vam je da porodici i voljenoj osobi priu{tite vi{e radosti. Ponekad je te{ko uskladiti razli~ita interesovanja, ali u ime zajedni~ke sre}e sve je mogu}e.
22. novembar - 21. decembar

Nalazite se pred novim poslovnim dilemama i zagovarate timski rad. Okolina o~ekuje efikasna rje{enja i dobro osmi{ljenu akciju. Ve}ina saradnika `eli da se identifikuje sa zajedni~kim uspjehom i rado se odaziva na va{ poziv. U ljubavnom `ivotu va`no je da o~uvate prave vrijednosti i iskreno ugodite partneru. Potrudite se da budite dovoljno razumni i umjereni kada se rje{avaju zajedni~ki problemi.
21. decembar - 20. januar

Djelujete rezervisano pred saradnicima i odbijate nove izazove, stalo vam je da organizujete okolinu na efikasnije poslovanje. Nepovoljna poslovna klima ne}e trajati dugo, va`no je da se dobro pripremite za narednu fazu. U ljubavnom `ivotu nema potrebe da se pona{ate suvi{e zahtjevno ili nametljivo prema voljenoj osobi. Upornim nametanjem svojih stavova ili strogih pravila pona{anja podsti~ete suprotan efekat.
20. januar - 18. februar

Poslovni planovi koje poku{avate da ostvarite ne donose `eljeni efekat. Prolazite kroz razli~ite faze uspona i padova, ali to ne treba da vas osujeti. U privatnom `ivotu djelujete sumnji~avo i pronalazite razli~ite zamjerke partneru. Ipak, va{a inteligencija nije svemo}na u rje{avanju osnovnih ljubavnih dilema. Niko nema odgovore na sva pitanja, uvijek postoje neke ljubavne enigme koje se rje{avaju postupno i vremenom.
18. februar - 20. mart

38

Stalo vam je da pobolj{ate odnos sa saradnicima, ali ~esto postoje odre|eni nesporazumi i prati vas nesklad u procjeni zajedni~kih interesa. Potrebni su vam diplomatska nota i umjerenost, kako biste izmirili suprotnosti koje postoje u poslovnim pregovorima. U odnosu sa voljenom osobom postoji doza uzajamne nesigurnosti. Nastojte da prevazi|ete sve razlike koje vas udaljavaju od drage osobe i zajedni~kih tema.

Novi doga|aji na poslovnoj sceni unose tenziju u va{e okru`enje, ali vi ne `elite da u~estvujete u javnim raspravama. Mudro provodite svoje poslovne planove i vje{to balansirate izme|u saradnika koji imaju druga~ije poslovne kriterije. Sa~uvajte pozitivno raspolo`enje, nema razloga da neko sa strane kvari va{u ljubavnu sre}u i porodi~ni mir. Emotivna bliskost djeluje inspirativno i ljekovito u svakom pogledu.

Ponekad je te{ko prepoznati dobitnu kombinaciju i pouzdane saradnike u razli~itim situacijama na poslovnoj sceni. Profesionalna neodlu~nost mo`e da vam stvori neugodnost na polju komunikacija ili novi finansijski gubitak. U odnosu sa voljenom osobom uporno zagovarate situaciju koja odgovara va{em osnovnom ra spo lo`enju ili afi ni te ti ma. Me|utim, partner odgovara rezervisano i ostaje pri svojim stavovima.

Stalo vam je da okolina pravilno vrjednuje va{e znanje ili profesionalne sposobnosti. Ali, postoje razli~iti faktori koji uti~u na iznenadne promjene na poslovnoj sceni i na zavr{ne rezultate. Najljep{i doga|aji vas o~ekuju u ljubavnom `ivotu ili u susretu sa jednom dragom osobom. Uvijek kada se uzburkaju va{e strasti i osje}anja, to predstavlja pozitivan signal koji vodi ka ljubavnoj romansi.