P. 1
STVARNO PRAVO SKRIPTA

STVARNO PRAVO SKRIPTA

|Views: 432|Likes:
Published by Razić Emina

More info:

Published by: Razić Emina on Dec 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

STVARNO PRAVO

IX – UVOD
1. POJAM I KARAKTERISTIKE STVARNOG PRAVA Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi između ljudi povodom stvari. Stvarno pravo u subjektivnom smislu su ovlaštenja koja subjektima u stvarnopravnim odnosima u pogledu stvari priznaju norme objektivnog prava. Karakteristike stvarnog prava su: a) Stvarnopravnost. Neposredni objekat stvarnopravnog odnosa je stvar. b) Apsolutnost. Stvarno pravo djeluje protiv svakoga (contra omnes) c) Broj stvarnih prava određen je propisom (numerus clausus=zatvoren broj). To znači da stranke nekom pravu ne mogu odreći stvarnopravni karakter, ukoliko je to pravo propisom određeno kao stvarno pravo. S druge strane, stranke ne mogu svojim sporazumom stvoriti neko novo stvarno pravo, ako ono nije propisima predviđeno kao takvo. 2. OBLICI STVARNIH PRAVA Stvarna prava mogu se klasificirati na: a) Stvarna prava na vlastitoj stvari (pravo vlasništva) i b) Stvarna prava na tuđoj stvari ili sektorska prava (pravo služnosti, založno pravo, stvarni tereti i pravo građenja).

X – POSJED (POSSESSIO)
1. ODNOS ČOVJEK – STVAR Ovisno o elementu čovjekove volje, mogu se razlikovati ove grupe odnosa: a) Mehanički odnos – kod ovog odnosa čovjek se faktično nalazi u odnosu prema stvari, ali on tog odnosa uopće nije svjestan (npr.list koji slučajno padne na šešir neke osobe). Budući da u takvim slučajevima nije aktivirana ljudska volja, ovaj odnos za građansko pravo nema nikakvog značaja. b) Detencija je faktični odnos između čovjeka i stvari, ali je čovjek svjestan tog odnosa. Detencija znači držanje stvari sa voljom da se stvar održi (obično za drugu osobu). c) Posjed je kao i detencija svjestan faktički odnos čovjeka i stvari. Razlikovanje posjeda i detencije zavisi o konstrukciji posjeda. Poznate su 2 konstrukcije posjeda: rimska (subjektivistička) i germanska (objektivistička). Prema rimskoj konstrukciji posjeda, konstitutivni elementi posjeda su corpus possessionis i animus possidendi. Corpus je objektivni element i predstavlja faktičko držanje stvari, a animus je subjektivni element, odnosno volja da se stvar drži za sebe. Razlika u odnosu na detenciju je u elementu volje. Po objektivističkoj ili modernoj konstrukciji, animus nije konstitutivni element posjeda, odnosno dovoljan je samo corpus, Te se posjed definira kao faktička vlast na stvari. To podrazumijeva mogućnost faktičkog raspolaganja sa stvari. 2. OPĆI POJAM POSJEDA

može se zaključiti da je posjed faktičko stanje zaštićeno pravom. Upravo zbog toga. Kod suposjeda više osoba ima posjed na istoj stvari ili pravu. SUBJEKTI POSJEDA U načelu. Dakle.kućna pomoćnica. nasljednik stiče pravo na posjedovnu zaštitu već u trenutku smrti ostavitelja.činjenično stanje koje duže vremenski traje. a dužne su postupati po uputama te druge osobe (npr. a na njoj nema faktičke vlasti. Posjed je individualan kad samo jedna osoba ima posjed. Neposredan posjed ima svaka osoba koja neposredno vrši faktičku vlast na stvari. . vozač itd). Dakle. Tabularni posjed ima osoba koja je upisana u zemljišne knjige kao vlasnik nekretnine. OBJEKTI POSJEDA Kao objekti posjeda mogu se pojaviti stvari i prava. tj. Nasljednik postaje posjednikom u trenutku smrti ostavitelja. Međutim. depozitara. VRSTE POSJEDA Neposredan i posredan posjed. Posjed se ne priznaje osobama koje po osnovu radnog ili sličnog odnosa ili u domaćinstvu vrše faktičku vlast na stvari za drugu osobu. objektom posjeda mogu biti samo imovinska i prometna prava. 2. 4. ne traži se da se stvar uvijek mora imati neposredno u rukama. Naziva se i vlasničkim ili vlastitim posjedom. Samostalan je posjed kada faktičku vlast na stvari vrši njen vlasnik. gdje se ispituje ko ima pravo na posjed. Posjed se od njih razlikuje po tome što pravo štiti upravo faktičko stanje koje se zove posjed. uprkos zaštiti koju mu daje pravni poredak. Dakle. 3. Samostalan i nesamostalan (izvedeni) posjed. posjed može biti posjed stvari i posjed prava. u posjedovnoj parnici ne raspravlja se o pravu na posjed. Za osobe koje nisu u stanju samostalno ostvariti faktičku vlast na stvari (djeca. Što se tiče prava. Kada je u pitanju posjed prava.posjed zakupca. Tabularni posjed ne uživa posjedovnu zaštitu. slaboumni odnosno duševno bolesni) posjed stiču njihovi zakonski zastupnici. Posjedovati se mogu samo stvari na kojima se može steći pravo vlasništva. Posredan posjed ima osoba koja faktičku vlast na stvari vrši preko druge osobe. već o činjenici posljednjeg mirnog posjeda i o činu smetanja. Suposjednici mogu faktičku vlast vršiti svi zajedno.Posjed prvenstveno predstavlja faktički odnos između čovjeka i stvari. Nesamostalan posjed može biti neposredan (kad zakupac sam vrši faktičku vlast) i posredan (kad zakupljenu stvar da u podzakup). karakteristično je da se posjed. Npr. S obzirom na objekat posjeda. posjed mogu sticati sve fizičke osobe na svim stvarima na kojima mogu ostvariti i održavati faktičku vlast. ZOVO kao mogući objekat posjeda navodi samo pravo stvarne služnosti. Taj odnos u pravilu je skup činjenica. mada će po pravilu tek kasnije steći faktičku vlast na naslijeđenoj stvari. bez obzira na to kad je stekao faktičku vlast na stvari. Posjed stvari je vršenje faktičke vlasti na stvari. Nesamostalan je posjed kod koga se faktička vlast vrši na osnovu prava izvedenog iz prava samostalnog posjednika (npr. kojoj je dala stvar u neposredan posjed po osnovu nekog pravnog posla. Međutim. ima faktičkih stanja koja nisu posjed. Faktička vlast postoji kada postoji svakodobna realna mogućnost raspolaganja sa stvari. 5. roditeljsko pravo itd). time ne pretvara u pravo. Individualni posjed i suposjed. uzusfruktuara itd). statusna prava se ne mogu posjedovati (bračno pravo. Pitanje prava rješava se u vlasničkoj parnici. Samostalan posjed također može biti neposredan i posredan. Od pravila da posjed stvari ima svaka osoba okja vrši faktičku vlast na stvari postoje 2 izuzetka (po ZOVO): 1. Otuda i naziv tabularni ili zemljišnoknjižni posjed. jedan za ostale ili sukcesivno.

posjed se može klasificirati prema posebnim kvalitetima koji se odnose na osnovu sticanja. posjed prava imala je svaka osoba koja je faktički izvršavala bitni sadržaj nekog prava i manifestovala volju da ga izvršava za sebe kao svoje pravo. U ovom slučaju radi se o direktnoj primjeni sile. precario). clam. istinit i neistinit te savjestan (pošten) i nesavjestan (nepošten) posjed. a dosadašnji posjednik se tom zaposjedanju nije usprotivio samo zato što za njega nije znao. pa ni sticatelj ne može postati vlasnik već samo zakonit posjednik. Međutim. Na toj osnovi mogu se razlikovati zakonit i nezakonit. S obzirom na kvalitet. Najčešća pravna osnova je pravni posao. U suprotnom je savjestan. ali usljed nekih drugih nedostataka do sticanja vlasništva ipak nije došlo. Tipičan slučaj tajnog sticanja je krađa. osim valjane pravne osnove potreban je i pravilan način sticanja (npr. Neistinit ili viciozan je posjed koji je stečen silom. Istinit je posjed koji je stečen na pravno dozvoljen način (npr. ako sticatelj silom oduzme stvar koju smatra svojom (npr. Taj posjed ima osoba koja faktički koristi nekretninu druge osobe u obimu koji odgovara sadržaju te služnosti.pravo služnosti. Za zakonitost posjeda. korištenja stana itd). Nesavjestan ili nepošten je posjed kada posjednik zna ili mora znati da stvar koju posjeduje nije njegova. osoba koja od lopova kupi ukradenu stvar je zakonit posjednik jer ima valjanu pravnu osnovu (kupoprodaja) i način sticanja (tradicija). ako je kupac znao ili morao znati da je stvar ukradena. ZOVO priznaje samo posjed prava stvarne služnosti. Zakonit je posjed koji se zasniva na valjanoj pravnoj osnovi. Međutim. način sticanja i određene subjektivne momente u osobi samog posjednika.kupac silom oduzme kupljenu stvar jer prodavač oklijeva da mu je preda). To je slučaj prekariste koji na opoziv ne vraća dobivenu stvar. predaja stvari). a nesavjestan je posjednik u zloj vjeri (malae fidei possessor). Savjesnost i nesavjesnost su subjektivne. prevarom ili zloupotrebom povjerenja (vi. Zakonit i nezakonit posjed. Prevarom (clam) je stečen posjed do kojeg se došlo izazivanjem zablude ili držanjem prethodnog posjednika u zabludi. Naime. prekarij je ugovor po kome je jedna strana prepustila drugoj strani određenu stvar na besplatnu upotrebu do svakodobnog opoziva. Npr. Savjestan (pošten) i nesavjestan (nepošten) posjed.tradicija. Savjestan posjednik naziva se i posjednik u dobroj vjeri (bonae fidei possessor). ali savjestan posjednik. u ovakvom slučaju posjednik je bez obzira na valjanu pravnu osnovu ipak nezakonit. Pravna osnova na kojoj se zasniva posjed pribavila bi sticatelju pravo vlasništva. Silom (vi) je stečen posjed do kojeg je posjednik došao protiv volje dosadašnjeg posjednika upotrebljavajući fizičku silu ili psihičku prisilu. Zbog toga zakonit posjed može biti savjestan i nesavjestan. . da dosadašnji posjednik ne sazna za samovoljno oduzimanje posjeda. Titulus ne daje posjed. također silom. Prema subjektivističkoj konstrukciji posjeda. Istinit i neistinit posjed. Ugovor kao pravna osnova naziva se titulus (naslov) sticanja.tradicijom). postaje neistinit. Savjestan ili pošten posjed je ako posjednik ne zna ili ne može znati da stvar koju posjeduje nije njegova. Npr. odnosno ugovor. on je nesavjestan posjednik. Ovdje spada i tzv. Za posjed prava nije bilo potrebno postojanje pravnog odnosa iz kojeg bi posjed prava rezultirao. To je samopomoć i ne predstavlja smetanje posjeda. Dakle. već samo pravo na posjed. Nezakonit je posjed koji se ne zasniva na valjanoj pravnoj osnovi. a zakonitost i istinitost objektivne kvalitete posjeda. Nesavjesno je u slučaju kada sticatelj zna da uzima tuđu stvar.prethodnik nije bio vlasnik. Objekat posjeda mogla su biti samo prava čiji se sadržaj izvršava trajanjem (npr. Međutim. pravo na posjed ima onaj ko ima titulus. Zloupotrebom povjerenja (precario modo) se posjed stiče u slučaju kad neko nastoji samovoljno pretvoriti u trajno stanje ono što mu je dato kao usluga.Posjed prava. Govoreći o posjedu prava kao općem pojmu.tajno sticanje kod koga se posjed stiče krijući. može se reći da je posjed prava faktičko izvršenje sadržaja nekog prava. Sticanje posjeda silom može biti savjesno i nesavjesno. Posjed je stečen silom na indirektan način u slučaju ako je posjednik došao u posjed faktičkim jednostranim zaposjedanjem stvari. vratiti svoj posjed. Posjednik kome je posjed silom oduzet može odmah.

Simbolička tradicija prvenstveno dolazi u obzir kod stvari koje su prostorno udaljene i od prenositelja i od sticatelja. Poseban oblik fizičke predaje je tzv. Tradicija očitovanjem (traditio per declarationem) javljala se u 2 osnovna oblika. Tradicijom se u stvari prenose pravni učinci vezani za činjenicu posjeda. constitutum possessorum može doći u obzir samo za prenos posjeda od posjednika na detentora. sama tradicija isprave. jednostrani fizički akt kojim se dolazi do faktičke vlasti na stvari.Nezakonit posjednik također može biti savjestan i nesavjestan. Danas aprehenzija obuhvata svaki akt kojim se stiče faktička vlast na stvari. 3. Npr. Npr. 6.»predaja dugom rukom» (traditio longa manu). Originarno sticanje je sticanje posjeda mimo volje ili protiv volje prethodnog posjednika. suprotno se mora dokazati. pa sama ta prostorna udaljenost sprečava da se izvrši predaja iz ruke u ruku. tj. Kod derivativnog sticanja se radi o prenosu posjeda. a ne zna za nedostatak poslovne sposobnosti prodavca. Kod simboličke tradicija. Prema objektivističkoj konstrukciji. Način na koji se posjed stiče naziva se tradicija. Međutim. Prema subjektivističkoj konstrukciji. je nezakonit posjednik jer je pravni posao ništav. obilježi obradi i sl. kupac je istovremeno i savjestan posjednik. ukoliko su ispunjene pretpostavke da akt oduzimanja istovremeno omogućuje sticatelju i onemogućuje prethodniku faktičko raspolaganje sa stvari. Savjesnost pravne osobe prosuđuje se prema savjesnosti njenih organa koji su ovlašteni da je zastupaju. Npr. kao traditio brevi manu (tradicija kratkom rukom) i constitutum possessorum. zamjenjuje fizičku predaju stvari (npr. a stvar zadržava kao detentor. izdvojene stvari i sl. Derivativno sticanje je sticanje posjeda sa voljom prethodnog posjednika. tj.sticanje bez obzira na prethodnika. 2. Savjesnost se prezumira. istinit i savjestan naziva se kvalificiranim posjedom. a nastavi u njoj stanovati po osnovu ugovora o najmu. vlasnik proda kuću. a zatim je uzme u najam od novog vlasnika.predaja ključa od stana). Tu se sticatelj sa dozvolom prenositelja sam stavlja u posjed. Za originarno sticanje potrebna je aprehenzija. znakova. odnosno pravna osnova ne postoji. Kao slučaj originarnog sticanja posjeda smatra se i samovoljno protivpravno oduzimanje tuđeg posjeda. ponekad je osim stupanja potrebno da se zemljište ogradi. podstanar kupi stan u kome stanuje. nije uvijek potrebno da prenosilac i sticatelj stvar fizički zahvate rukom. ovdje dosadašnji posjednik gubi animus. vlasnik proda kuću. izdvajanjem stvari i sl. Tradicija je prenos posjeda sa prethodnog na novog posjednika. Međutim. U današnjem pravu postoji nekoliko vrsta tradicije: 1. Međutim. znaka. Posjed koji je istovremeno zakonit. te prenos posjeda očitovanjem sa posrednog na neposrednog posjednika nije moguć. prenos se vršio tako što se dosadašnji detentor sporazumno sa posjednikom od detentora pretvarao u posjednika. Constitutum possessorum nije moguć kod prenosa posjeda između neposrednog i posrednog posjednika. STICANJE I GUBITAK POSJEDA Posjed se može steći originarno i derivativno. Posjed se kod nekretnina na originaran način stiče po pravilu tako da se stupi na zemljište. Fizička predaja ili predaja iz ruke u ruku (traditio de manu ad manum) je najčešća vrsta tradicije kod prenosa posjeda pokretnih stvari. Fizička predaja nije potrebna jer corpus već postoji. Očitovanjem detentor stiče animus. Prema subjektivističkoj konstrukciji posjeda. Npr. Osoba koja kupi stvar od poslovno nesposobnog (npr.rasipnika). prenosilac sa neke uzvisine sticatelju pokaže zemljišnu parcelu i dopusti mu da se sam stavi u posjed. I prije i poslije prodaje on je neposredni . Po objektivističkoj konstrukciji praktično se briše razlika između detencije i posjeda. Constitutum possessorum je slučaj obrnut od tradicije brevi manu. Predaja znacima ili simbolička tradicija (traditio symbolica) je vrsta tradicije kod koje se prijenos obavlja pomoću oruđa. tj. Dovoljno je da se stvar stavi u takav položaj da sticatelj nad njom može vršiti faktičku vlast. isprava. Traditio brevi manu. Skup tih pravnih učinaka naziva se pravo posjeda.

jer važi princip da stvarna služnost prati dobro u čiju korist je ustanovljena. a nakon prodaje kao zakupac stvari.propast ili napuštanje stvari). Učinci kod kojih se posjed javlja kao presumpcija o postojanju stvarnih prava. odnosno posjedniku služnog dobra da se njime koristi na određeni način (npr. Pri tome se gubitkom posjeda ne smatra slučaj kada je posjednik samo privremeno spriječen da vrši faktičku vlast na stvari. Derivativno se posredni posjed stiče prenosom tog posjeda sa jedne na drugu osobu putem pravnog posla. te kao pretpostavka sticanja prava vlasništva i prava stvarne služnosti dosjelošću. tu nema prenosa posjeda. 4. pri sticanju prava vlasništva od posjednika koji nije vlasnik (samo izuzetno). kad vlasnik stana proda stan.posjednik. npr. pa u njemu ostane određeno vrijeme kao najmoprimac. a prodavač je ostao neposredni posjednik predmetnog stana.zakup. a kada se posjednik služnog dobra pokori toj zabrani. istinit i savjestan posjednik određene stvari. Npr. Posjed negativne stvarne služnosti izvorno se stiče zabranom vlasniku. Razlika je u tome što je prije prodaje imao posjed kao vlasnik. Učinci kod kojih se posjed javlja kao objekat pravne zaštite. Posjed se gubi kad posjednik prestane vršiti faktičku vlast na stvari. neovisno o svojoj volji. Relativno prestaje prenosom posjeda dobra u čiju korist je služnost ustanovljena. Originarno se posjed prava afirmativne stvarne služnosti stiče otpočinjanjem sadržaja te služnosti. Učinci kod kojih se posjed javlja kao pretpostavka sticanja stvarnih prava: kao način sticanja prava vlasništva i založnog prava na pokretninama. da podiže zgradu iznad određene visine). prelaženjem preko nečije livade. 3. Posredni posjed stvari također se može sticati derivativno i originarno. Relativan gubitak je kada dosadašnji posjednik gubi posjed. posjed prava stvarne služnosti se derivativno stiče i tradicijom. te nasljeđivanjem dobra u čiju korist je stvarna služnost uspostavljena. Apsolutan gubitak posjeda je kad posjednik gubi posjed. prezumira se da je zakonit. a istovremeno ga neko drugi stiče. Posjed prava stvarne služnosti može se steći originarno (izvorno) ili derivativno (izvedeno). Pored ovoga. ex lege. Takav gubitak javlja se kod prenosa posjeda. Kupac stana je postao posrednim posjednikom. istovremeno i vlasnik te stvari i naziva se prezumiranim vlasnikom stvari. Npr. PRAVNI UČINCI POSJEDA Skup pravnih učinaka posjeda naziva se pravom posjeda. Gubitak posjeda može biti apsolutan i relativan. Posredni posjed apsolutno prestaje apsolutnim prestankom neposrednog posjeda za koji je vezan. a niko drugi ga ne stiče (npr. U učinke stvarnopravnog karaktera spadaju: 1. Najvažniji učinci obaveznopravnog karaktera su: . 2. Derivativno sticanje posrednog posjeda moguće je i u konstitutivnom obliku. Originarno sticanje posrednog posjeda moguće je jedino preko zastupnika. Ova odredba ZOO-a je dispozitivnog karaktera. Gubitak posjeda. Pravni učinci mogu se podijeliti na učinke stvarnopravnog i učinke obaveznopravnog karaktera. Presumpcija je u vezi sa publicijanskom tužbom. Ovdje se predaja smatra izvršenom uručenjem stvari prevozniku ili osobi koja organizira otpremu. Dakle. Posjed prava stvarne služnosti apsolutno prestaje prestankom vršenja njenog sadržaja. Derivativno se posjed prava stvarne služnosti stiče kad se njegov sadržaj vrši uz pristanak vlasnika ili posjednika služnog dobra. ili odlukom nadležnog državnog organa. pa stranke mogu ugovorom drugačije odrediti. 7. O pristanku se može govoriti samo ako je zasnovan na pravno valjanom očitovanju volje. naravno samo onda kad je zastupnik originarnim putem stekao neposredni posjed. Tradicija transportom (traditio per transmissionem). posudba i sl). ili prestankom građanskopravnog odnosa na osnovu kojeg je nastao (npr.

Da način vršenja samopomoći odgovara prilikama u kojima postoji opasnost. Izuzetno. Nedostatak pasivne legitimacije (tvrdi da nije izvršio smetanje. odnosno najkasnije godinu dana od počinjenog smetanja (objektivni rok). Petitorni prigovor (pozivanje na pravo vlasništva) načelno se ne uvažava. Zaštita posjeda u slučaju samovoljnog i protupravnog smetanja je najvažniji pravni učinak posjeda. fizički i verbalno (u slučaju ozbiljne prijetnje kada posjednik opravdano. I ovo uskraćivanje ograničeno je na subjektivni rok od 30 dana (od saznanja za smetanje) i objektivni od godinu dana (od učinjenog smetanja). jer se u posjedovnoj parnici raspravlja isključivo o posljednjem stanju posjeda i činu smetanja. Odbrana tuženog Tuženi se može braniti stavljanjem prigovora. niti dao nalog. Aktivno je legitimiran posljednji mirni posjednik i to i neposredni i posredni posjednik prema trećim licima. 3. ometa i osporava. Da je samopomoć nužna jer bi sudska zaštita stigla prekasno. niti imao korist). Prema ZOVO-u postoje 2 oblika zaštite: samopomoć i sudska zaštita. Sudska zaštita ostvaruje se posjedovnom tužbom (tužbom zbog smetanja posjeda). Tužbeni zahtjev glasi: 1. Odgovornost posjednika stvari za štetu. Smetanje posjeda je samovoljno uznemiravanje ili oduzimanje posjeda. Nedostatak aktivne legitimacije (tvrdnja da tužilac nije bio posjednik). ali i međusobno. Vicioznost posjeda (tuženi tvrdi da je tužilac prema njemu viciozni posjednik. 2. Uznemiravanje posjeda obuhvata radnje i ponašanja kojima se faktička vlast posjednika ograničava. petitorni prigovor je . Prava i obaveze savjesnog i nesavjesnog posjednika prilikom povrata stvari vlasniku kod reivindikacije. 2. 3. 4. Kao prigovore može navesti: 1. Pasivno je legitimiran onaj ko je izvršio čin smetanja. 2. Može se koristiti pod slijedećim pretpostavkama: 1. 5. Jedino na ovu okolnost sud pazi po službenoj dužnosti. On dokazuje da je posljednji mirni posjednik. nečinjenjem (prekarist). Nedostatak animusa turbandi (tvrdi da uopće nije bio svjestan da čini smetanje). Da se utvrdi da je tuženi počinio smetanje tužiteljevog posjeda. onaj ko je dao nalog za smetanje. Smetanje posjeda može se izvršiti činjenjem. Samopomoć je pravo posjednika da primjerenom silom ili na drugi prikladan način odbije neovlašteno smetanje posjeda. što podrazumijeva da preduzete mjere po vrsti i intenzitetu ne smiju preći granicu koju nalaže svrha njihovog poduzimanja. a svakako godinu dana od učInjenog smetanja (objektivni rok). Teret dokazivanja je na tužiocu. Rok za podizanje tužbe je 30 dana od saznanja za smetanje i počInioca (subjektivni rok).1. Istek prekluzivnog roka (tuženi tvrdi da je tužitelj prekoračio rok). 6. te da prema tome nije izvršio smetanje posjeda time što je samovoljno vratio posjed stvari). Nedostatak protupravnosti (npr. Viciozni posjednik također ima pravo na zaštitu. Da je opasnost od smetanja neposredna. 3. te onaj u čijem interesu je smetanje počinjeno a on se od toga nije ogradio. u potpunosti ili djelimično. Pravno se štiti svaki posjed.sudski organ je izvršio deložaciju na osnovu pravosnažne presude). osim protiv osobe od koje je došao do posjeda na viciozan način. Pravo na samopomoć se gasi 30 dana nakon saznanja za smetanje i njegovog počinitelja (subjektivni rok). Da se uspostavi prijašnje posjedovno stanje. te činjenicu smetanja. odustaje od vršenja faktičke vlasti na stvari). Da se zabrani ponovno takvo ili slično smetanje. 2. Aktivno je legitimiran i nasljednički posjednik. Oduzimanje posjeda podrazumijeva potpuni prestanak faktičke vlasti prethodnog posjednika i uspostavu faktičke vlasti od strane oduzimaoca.

odnosi se na posjedovanje. Pravo vlasništva po ovoj ideji podliježe ograničenjima građanskopravnog. posebno nakon I svjetskog rata. Međutim. Međutim. pretvoren u pravni odnos. korištenje i raspolaganje sa stvari. razvila se ideja socijalizacije prava vlasništva. Već se na osnovu ranijeg rješenja izdaje novo rješenje o izvršenju i izvršiće se uspostava prijašnjeg posjedovnog stanja. Ako tuženi ponovo izvrši isto ili slično smetanje posjeda. Ovdje važi načelo petitorum absorbet possessorum. Ovisno o tome da li je smetanje izvršeno oduzimanjem posjeda ili uznemiravanjem posjednika. odnosno zabraniti dalje smetanje pod prijetnjom novčane kazne ili odrediti druge mjere potrebne za zaštitu od daljeg smetanja. a zajednički elementi tih kodifikacija su: o vlasništvu se govori kao o vlasti i subjektivnom pravu. Na osnovu pravne vlasti. sadržaj vlasti.petitorni postupak apsorbira posjedovni postupak. Nasuprot rimskom konceptu individualizacije i apsolutizacije prava vlasništva. DOMINIUM) POJAM PRAVA VLASNIŠTVA U klasičnom rimskom pravu vlasništvo se shvatalo kao potpuna i isključiva vlast na fizičkoj stvari koju su svi dužni poštivati. vlasnik može vlasničkom tužbom u svako doba osigurati i faktičku vlast. sud će rješenjem odrediti povrat oduzetog posjeda. Njena suština je u naglašavanju socijalne funkcije prava vlasništva koje se sastoji u obavezi vlasnika da korištenjem objekta svog vlasništva povećava općedruštveno bogatstvo. a iznimno se mogu pojaviti i neka druga dobra i prava. pravo vlasništva se može definirati i kao pravni odnos. odnosno prava su zakon i prava trećih osoba. koja za posljedicu mogu imati i oduzimanje prava vlasništva ukoliko je to u općem interesu društva. pri čemu se ta 2 pojma koriste kao sinonimi. U sistemu građanskog prava pravo vlasništva je jedno od subjektivnih stvarnih prava. U tom slučaju definicija glasi ovako: Pravo vlasništva je društveno-ekonomski odnos. u kome snagom pravne norme određena stvar u cjelosti pripada određenom pravnom subjektu. a sve više i javnopravnog karaktera. posebno ako se radi o vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju. Rješenje je konačno.faktičku vlast. tj. U tom smislu može se reći da je pravo vlasništva skup maksimalnih ovlaštenja koja pripadaju nekoj osobi u pogledu neke stvari. ta vlast je najšira. nego rješenjem. Takvim rješenjem se u hitnim slučajevima štiti posjedovno stanje nastalo prije smetanja ili se smjesta naređuje povrat u prijašnje stanje. time se ne utiče na konačno rješenje parnice. pravo vlasništva je pravni odnos vlasnika prema trećim licima. tj. Sve kasnije evropske kodifikacije zasnovane su na rimskom shvatanju. Privremena naredba je sudsko rješenje koje se donosi prije okončanja posjedovne parnice. XI . odnosno vlasnikovo pravo je apsolutno i isključivo. neće se voditi novi postupak. odnosno prava. KARAKTERISTIKE PRAVA VLASNIŠTVA .PRAVO VLASNIŠTVA (PROPRIETAS. Odluka suda Parnica zbog smetanja posjeda ne završava presudom. granice te vlasti. Krajnji rezultat takvog stanja je pretvaranje prava vlasništva iz subjektivnog prava u socijalnu funkciju.dozvoljen u slučaju kad je u toku postupka zbog smetanja posjeda pravosnažno okončan postupak kojim je tuženom priznato pravo vlasništva na spornoj stvari. uživanje. Ta pravna vlast pripada vlasniku i u slučaju kad nema posjed stvari. objekti vlasnikovog prava su stvari.

u smislu uslova i načina na koji vlasnik može isključiti druge osobe od uticaja na objekat vlasništva. industrijski civilni). Pod susjedskim pravom podrazumijevaju se ograničenja prava vlasništva na nekretninama koja su nastala radi uređenja susjedskih odnosa. Zato nije moguće pravo vlasništva više osoba na jednoj stvari tako da je svaka osoba vlasnik cijele stvari. b) Maksimalna dispozitivnost – Jedino pravo vlasništva obuhvata cjelokupnost ovlaštenja koja se odnose na ekonomsko iskorištavanje stvari. Zloupotreba prava vlasništva može biti institucionalna i individualna. Raspolaganje može biti faktičko (npr. Kriterij razgraničenja je uobičajenost s obzirom na vrstu i namjenu nekretnine i s obzirom na lokalne prilike. Indirektne imisije se dijele na uobičajene i neuobičajene. Može se reći da su imisije uticaji koji na korištenje nekretnine imaju gasovite. upotreba.uništenje. trošenje i sl) i pravno (sklapanje pravnih poslova s obzirom na stvar). kad počinilac svoje pravo vrši isključivo u cilju nanošenja štete drugome. Neplodonosna stvar se upotrebljava. krute ili tekuće stvari koje dolaze sa susjedne nekretnine. jedino vlasnik može potpuno raspolagati sa stvari poslovima inter vivos i mortis causa. U pravu se pravi razlika između upotrebe i korištenja. korištenje i raspolaganje (possidere.neko kroz prozor baca smeće u susjedno dvorište). može posjeći grane susjedove voćke koje se nadvijaju nad njegovo zemljište itd. Direktne su one kod kojih je radnja upravljena direktno na to da supstance dospiju na susjedno zemljište (npr. dakle postoji samo jedna vrsta prava vlasništva. Direktne imisije su zabranjene. Zloupotreba prava vlasništva može se posmatrati i kao štetna radnja.a) Jedinstvenost – Skup vlasničkih ovlaštenja uvijek je vezan uz jednog subjekta. Tipična ovlaštenja u sadržaju vlasništva: posjed. Npr. tj. susjedska prava zabrana štetnih imisija. Institucionalna zloupotreba je vršenje prava protivno zakonski propisanom cilju. Prema tome. U doktrini nije stvoren jedinstven pojam imisije. susjed ima pravo pobrati plodove koji su sa njegove voćke pali na susjedno zemljište. d) Jednovrsnost prava vlasništva – Sadržaj prava vlasništva ne može se podijeliti po ovlaštenjima između različitih subjekata. Imisije. Neuobičajene imisije su zabranjene.prestankom uzusfruktusa vlasnik automatski ima ovlaštenje korištenja stvari. abuti). a plodonosna koristi. Individualna zloupotreba je povreda nekog moralnog pravila unutar okvira samog instituta prava vlasništva. Zabrana zloupotrebe prava vlasništva. Mogu biti direktne i indirektne.zbog zračnog pritiska dim iz susjednog dimnjaka se zadržava nad dvorištem drugog susjeda). e) Rekadentnost (elastičnost) prava vlasništva – Pravo vlasništva se automatski vraća u svoj puni obim čim otpadnu ograničenja koja su na njemu postojala (npr. Pod društvenim odnosom podrazumijeva se odnos vlasnika prema drugim licima s obzirom na stvar. nije svejedno da li se radi o tvornici ili bolnici s obzirom na vrstu buke koja se mora tolerisati. Npr. Susjedska prava. SADRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA Sadržaj prava vlasništva podrazumijeva društveni i faktički odnos. Indirektne imisije su one kod kojih je susjedno zemljište slučajno ili djelovanjem prirodne sile ili zbog prirode imisionog izvora izloženo smetnjama koje potiču od radnje na susjednom zemljištu (npr. Faktički odnos u pravu vlasništva. Registruje se stepenom isključivosti koji propisuje pravni sistem. bez potrebe da se to ovlaštenje ponovo uspostavlja nekim aktom). Pri tome se misli na sve vrste plodova (prirodni. Poznata su u svim pravnim sistemima. c) Isključivost – Vlasnik na osnovu svog subjektivnog prava može svakoj drugoj osobi onemogućiti bilo kakav uticaj na objekat svog vlasništva. odnosno kad se prelaze okviri instituta prava vlasništva. Najtipičniji primjer je šikana. te mogućnosti eksproprijacije.odnos vlasnika prema stvari izražen je pomoću ovlaštenja koja pripadaju subjektu na određenom objektu. OGRANIČENJA PRAVA VLASNIŠTVA Postoje 4 osnovna oblika ograničenja prava vlasništva: zabrana zloupotrebe prava. . Za štetu od imisionih radnji odgovara se samo ako je znatnija. uti. najčešće načela savjesnosti i poštenja. frui.

Suvlasništva koja nastaju mimo volje suvlasnika zovu se communio incidens (slučajna zajednica). jednom pripada korištenje. OBLICI PRAVA VLASNIŠTVA Individualno vlasništvo. Na jednoj stvari može postojati pravo vlasništva više osoba (suvlasništvo i zajedničko vlasništvo). ali može postojati stvar koja nema vlasnika (res nullius). svaki suvlasnik je srazmjerno visini alikvotnog dijela. redovno održavanje sa manjim popravkama itd. a za vanredno upravljanje saglasnost svih suvlasnika. o tome odlučuje sud. dužan snositi sve troškove i terete koji se odnose na stvar (održavanje. a ostali suvlasnici nemaju pravo prvenstva kupovine. Npr. svi zajedno. Objekat prava vlasništva mogu biti sve stvari u prometu. To podrazumijeva mogućnost samostalnog podizanja posjedovnih i vlasničkih tužbi. već da svaki od braće ima svoj vlasnički udio u svakom dijelu kuće (svakom crijepu. Posjed zajedničke stvari pripada svim suvlasnicima zajedno (suposjed). prerada stvari itd). c) Ostala prava i obaveze u pogledu cijele stvari. Ako bi zajednička stvar bila realno podijeljena tako da svakoj osobi pripadne fizički odvojeni dio. u skladu sa načelom rekadentnosti prava vlasništva proširuje se pravo ostalih suvlasnika. ubiranje plodova. to ne znači da svaki sprat pripada po jednom bratu.kod sudskog utvrđivanja udjela bračnih drugova u zajedničkoj imovini) i na osnovu zakona (nasljeđivanje. prozoru itd). Način na koji se vrši posjed zajedničke stvari prvenstveno je pitanje internog sporazuma među suvlasnicima (npr. već razdijeljeno vlasništvo (tipično za feudalizam). Upravljanje zajedničkom stvari je organizacija vršenja vlasničkih ovlaštenja kod suvlasništva. ali samo u alikvotnom dijelu. Svaki suvlasnik je potpuni vlasnik svog alikvotnog dijela. a poduzimanje nekog posla je nužno za redovno održavanje stvari. To znači da svaki suvlasnik ima istovremeno sva vlasnička ovlaštenja. ali samo u veličini svoje kvote. davanje stvari trećoj osobi u posjed).SUBJEKTI I OBJEKTI PRAVA VLASNIŠTVA Svaki pravni subjekat može biti subjekat prava vlasništva (fizička i pravna lica). troškovi korištenja i sl). Ako otpadne pravo jednog od suvlasnika. Ako nema saglasnosti suvlasnika. sukcesivno. cigli. po dijelovima koji su alikvotno (idealno) određeni. Vlasništvo između suvlasnika podijeljeno je po obimu. treba posebno istaći slijedeće: a) Pravo na posjed. Svoj dio može prodati. osim ako je to zakonom određeno. Vlasnička ovlaštenja pripadaju svakom suvlasniku samo u obimu njegovog alikvotnog dijela. PRAVNI POLOŽAJ SUVLASNIKA U SUVLASNIČKOJ ZAJEDNICI Položaj pojedinog suvlasnika s obzirom na cijelu stvar. jedan za ostale. ako su 3 brata suvlasnici trospratne kuće. Kod individualnog vlasništva nosilac vlasničkih ovlaštenja je samo jedan subjekt. traženje polaganja računa itd. što znači da svojim dijelom može raspolagati potpuno samostalno. Poslovima redovnog upravljanja smatraju se npr. to ne bi bilo suvlasništvo. odlukom državnog organa (npr. b) Pravo na upravljanje. a ne po sadržaju. Svaki suvlasnik ovlašten je štititi cijelu stvar prema trećim licima. Kad bi vlasništvo bilo podijeljeno po sadržaju (npr. Svaki suvlasnik istovremeno je vlasnik cijele stvari. Suvlasništvom se između suvlasnika stvara zajednica koja nije posebna pravna osoba. RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE (PODJELA) . S druge strane. U pogledu prava suvlasnika s obzirom na cijelu stvar. Položaj suvlasnika s obzirom na njegov alikvotni dio. SUVLASNIŠTVO (CONDOMINIUM) Suvlasništvo je vlasništvo više osoba na fizički nepodijeljenoj stvari. ne bi se više radilo o suvlasništvu već o communio pro diviso. Pravo vlasništva ne može postojati bez subjekta. Za poduzimanje poslova redovnog upravljanja potrebna je saglasnost suvlasnika čiji dijelovi zajedno čine više od ½ vrijednosti stvari. drugom raspolaganje itd). bez saglasnosti ostalih. Suvlasništvo može nastati pravnim poslom (ugovor ili oporuka).

Ugovorom se može odreći tog prava. a izgrađena je na građevinskom zemljištu na kome postoji pravo vlasništva. srazmjeran je vrijednosti posebnog dijela u odnosu na vrijednost cijele zgrade. Nastaje po sili zakona. Sporazum se zaključuje u pisanoj formi. Objekat zajedničkog vlasništva su zajednički dijelovi zgrade. Pravo na podjelu ne zastarijeva. Svaki učesnik u zajedničkom vlasništvu ima pravo na vlasničke i posjedovne tužbe prema trećim licima. 2. Suvlasnici sporazumno određuju način podjele. Kućna zadruga je radna i imovinska zajednica članova jedne ili više porodica sa specifičnom organizacijom i zajedničkom imovinom čije jezgro čini zajedničko vlasništvo nekretnina. zajedničkog vlasništva i suvlasništva. ali samo ako je fizička podjela nemoguća bez znatnog smanjenja vrijednosti stvari. Nasljednička zajednica je skup osoba na koje su kao nasljednike prešla imovinska prava i obaveze koje čine ostavinu određenog ostavitelja. odnosno suvlasništvo. mogući su i drugi oblici zajedničkog vlasništva (npr. U takvom slučaju vlasništvo dijela zgrade je jedinstven institut. Objekat pojedinačnog vlasništva je dio zgrade kao samostalna stvar (stan ili poslovni prostor). nastao kombinacijom elemenata pojedinačnog vlasništva. zajednica ne predstavlja pravnu osobu. Činjenice na osnovu kojih se postaje učesnik u zajedničkom vlasništvu nisu iste i ne moraju biti jednake činjenicama na osnovu kojih se stiče vlasništvo. odluku donosi sud. a pretpostavke su otvaranje nasljedstva i postojanje više nasljednika. Ako se ne mogu sporazumjeti. PRAVA ETAŽNOG VLASNIKA NA ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADE I ZEMLJIŠTU NA KOME JE ZGRADA PODIGNUTA Vlasništvo dijela zgrade u vlasničkopravnom režimu postoji kada se radi o zgradi u pravu vlasništva. 3. Suvlasniku se ne može narediti da zatraži podjelu. zajedničko vlasništvo se pretvara u suvlasništvo. Sud može odlučiti da se podjela izvrši prodajom stvari. Objekat suvlasništva je zemljište na kome je zgrada podignuta. OBLICI ZAJEDNIČKOG VLASNIŠTVA Zajedničko vlasništvo pojavljuje se u 3 osnovna oblika: 1. Svaki učesnik ima pravo zahtijevati podjelu zajedničkog vlasništva koja se sastoji u određivanju pojedinih dijelova. To je imovina koju bračni drugovi radom steknu tokom trajanja bračne zajednice. ali nisu određeni. Bračni drugovi upravljaju zajedničkom imovinom zajednički i sporazumno. Ako se odrede dijelovi pojedinih zajedničara. tj. Zajednička imovina bračnih drugova.građanskopravni ortakluk i sl). U njen sastav načelno ulaze sva stvarna i obavezna prava. Samo svi zajedničari zajedno i sporazumno mogu raspolagati zajedničkim vlasništvom. Pored navedenih. ali su odredivi. Vlasništvo dijela zgrade u okviru društvenog vlasništva javlja se u 2 varijante: . ETAŽNO VLASNIŠTVO Etažno vlasništvo je pravo vlasništva na stanu ili poslovnoj prostoriji kao posebnom dijelu zgrade. ali samo na određeno vrijeme. OSNOVNE KARAKTERISTIKE ZAJEDNIČKOG VLASNIŠTVA Zajedničari zadržavaju svoj individualni subjektivitet. nakon čega nastaje suvlasništvo. Traje do podjele ostavine. kao i prihodi od te imovine. ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO Zajedničko vlasništvo je pravo vlasništva više osoba na istoj stvari po dijelovima koji nisu ni realno ni idealno određeni.Svaki suvlasnik ima pravo zatražiti podjelu imovine. Dijelovi pojedinih subjekata su odredivi. Suvlasnički dio etažnog vlasnika na zemljištu na kome je zgrada podignuta. Karakteristična je za naturalnu privredu.

građenje na tuđem zemljištu. te trajnog prava korištenja zajedničkih dijelova i građevinske parcele. Pravo vlasništva na dijelu zgrade prvenstveno je prometno pravo. Posjed mora biti kvalificiran ili bar savjestan (pošten). Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo načelno je zagarantovano nosiocu stanarskog prava pravo kupovine stana. Dosjelost je posebno značajan institut kod rješavanja pitanja vlasništva zemlje na selu. STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA Kao i ostala subjektivna građanska prava. . Ovdje se vlasništvo dijela zgrade sastoji od 2 elementa: pojedinačnog vlasništva na stanu ili poslovnoj prostoriji. prerada. Onaj ko se poziva na dosjelost mora dokazati da je bio u posjedu u trenutku otpočinjanja i u trenutku završetka dosjelosti. ORIGINARNO STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA Originarno ili izvorno sticanje prava vlasništva podrazumijeva sticanje koje se ne zasniva na pravu vlasništva prethodnika.1. b) Sposobnost stvari. Dužnosti vlasnika dijela zgrade u načelu su usmjerene na održavanje dijela zgrade i čitavog objekta. SADRŽAJ ETAŽNOG VLASNIŠTVA Vlasništvo dijela zgrade je skup određenih ovlaštenja i dužnosti koje ima jedna osoba u pogledu dijela zgrade. etažno vlasništvo nije skup maksimalnih ovlaštenja. pravo vlasništva se može steći originarno i derivativno. 2. Nosilac stanarskog prava po zakonu ima pravo prvenstva u otkupu. Za dosjelost su sposobne sve stvari na kojima je moguće steći pravo vlasništva. zajedničkog vlasništva na zajedničkim dijelovima i trajnog prava korištenja građevinske parcele. Osim toga mora biti efektivan. a prodavaču nametnuta obaveza prodaje stana. (npr. Dakle. Kao originarni načini sticanja mogu se izdvojiti: dosjelost. gdje postoji niz slučajeva da sticanja nisu knjižena. odvajanje plodova. sticanje na osnovu odluke državnog organa (eksproprijacija. komasacija. spajanje i miješanje. što je inače karakteristika prava vlasništva. Tabularni posjed ne može poslužiti kao dovoljna pretpostavka dosjelosti.uzurpacija. Za redovnu dosjelost se traži kvalificiran posjed. Načelno je svaka osoba sposobna da stekne vlasništvo dosjelošću. nalaz blaga). a za vanrednu samo savjestan. Višestambena zgrada u društvenom vlasništvu izgrađena na parceli u društvenom vlasništvu. d) Vrijeme dosjelosti određeno zakonom (rok dosjelosti). Porodična stambena zgrada izgrađena na parceli u društvenom vlasništvu. sticanje od nevlasnika. Dosjelost (usucapio) Dosjelost je sticanje prava vlasništva na osnovu posjedovanja stvari kroz zakonom određeno vrijeme. dakle vlasnik može dio zgrade prenijeti na drugu osobu pravnim poslovima inter vivos i mortis causa. te je kao vlasnik nekretnine u zemljišne knjige upisana osoba koju sadašnji posjednici i ne poznaju. arondacija) i dr. Vrste dosjelosti Po našem pravu postoje redovna i vanredna dosjelost.mora se stvarno izvršavati i mora trajati neprekidno kroz cijelo vrijeme dosjelosti. U sadržaj vlasništva na dijelu zgrade spada i pravo na upravljanje zgradom. U takvom slučaju vlasništvo dijela zgrade je kombinacija 3 elementa: pojedinačnog vlasništva. okupacija. Vlasnik etažnog stana ima pravo useliti u stan. Pretpostavke za sticanje vlasništva dosjelošću su slijedeće: a) Sposobnost sticatelja (uzukapijenta). c) Posjed određene kvalitete. tj. Neprekidnost posjeda u međuvremenu se prezumira.

onaj ko preradi. postoje 3 slučaja u kojima se pravo vlasništva može steći od nevlasnika. a za nekretnine 10 godina. Dakle. a za nekretnine 20 godina. Vanredna dosjelost je sticanje prava vlasništva na osnovu savjesnog posjeda kroz zakonom određeno vrijeme. a započeta dosjelost se prekida i proteklo vrijeme propada. depozit. Vlasnikom postaje: 1. te podizanje vlasničke tužbe. a savjesnom sticatelju se mora dati naknada po prometnoj cijeni stvari.Redovna dosjelost je sticanje prava vlasništva na osnovu kvalificiranog posjeda vršenog kroz zakonom određeno vrijeme. Zastoj i prekid dosjelosti Zastoj dosjelosti je nastup takvih okolnosti zbog kojih dosjelost ne može započeti ili već započeta dosjelost prestaje teći. sposobnost stvari. Obzirom da se radi o izuzetku od pravila da niko na drugog ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima. U rok dosjelosti računa se i vrijeme za koje su prethodnici sadašnjeg posjednika posjedovali stvar kao savjesni posjednici ili kao kvalificirani posjednici (obzirom da je savjesnost sastavni dio kvalificiranosti posjeda). saznanje nesavjesnosti (uzukapijent kroz svo vrijeme dosjelosti mora biti savjestan posjednik). Prekid dosjelosti je nastup takvih okolnosti zbog kojih dosjelost ne može započeti. ali se ne može završiti dok ne prođu 2 godine od kada je osoba postala poslovno sposobna ili je dobila zakonskog zastupnika. Vanredna dosjelost koristi se u slučaju kada savjesni posjednik ne može dokazati pravnu osnovu sticanja. kvalificiran posjed i zakonsko vrijeme. b) Stvar mora biti pokretna. ali kad takve okolnosti otpadnu dosjelost se nastavlja a vrijeme proteklo prije zastoja se uračunava. Prijašnji vlasnik u takvom slučaju mora dokazati da stvar čiji povrat traži ima za njega posebno značenje. najam). ZOVO je dao pravo prijašnjem vlasniku da od savjesnog sticatelja traži povrat stvari koja za njega ima posebno značenje (npr. Da bi se u pomenutim slučajevima steklo pravo vlasništva. odnos roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo. Od osobe kojoj je vlasnik predao stvar u posjed na osnovu pravnog posla koji nije osnova za sticanje prava vlasništva (npr. zahtjev se mora podnijeti u roku od 1 godine od sticateljevog sticanja prava vlasništva. Bitno je napomenuti da se dosjelost protiv maloljetnih ili poslovno nesposobnih osoba ne obustavlja. odnosno izradi novu stvar. pretpostavke su sposobnost osobe. Onaj ko stvar stekne na javnoj prodaji. zakonit i istinit. U slučaju podizanja vlasničke tužbe dosjelost se prekida samo pod pretpostavkom da je parnica i provedena. Prema ZOVO. dosjelost samo može ponovo započeti. Kvalificirani posjednik nije postao vlasnik stvari u trenutku kad mu je predana u posjed zato što je posjed stekao od nevlasnika. Prerada (specificatio) je prerada jedne ili više stvari u drugu stvar koja se po ekonomsko-socijalnim mjerilima smatra novom i različitom. Okolnosti koje mogu izazvati zastoj dosjelosti su npr. Okolnosti za prekid dosjelosti su: gubitak posjeda. Savjestan je sticatelj koji ne zna ili iz razloga vjerovatnoće ne mora znati da stvar koju stiče nije vlasništvo otuđivatelja. određena je korektura principa da se vlasništvo može steći samo od vlasnika. službena odsutnost osoba protiv kojih teče dosjelost itd. Sticanjje prava vlasništva od nevlasnika Načelo zaštite poštenog sticatelja koje je izgrađeno u prometu. Prema ZOVO. U ovaj rok računa se i vrijeme za koje su prethodnici sadašnjeg posjednika posjedovali stvar kao kvalificirani posjednici.posudba. Ukoliko takve okolnosti otpadnu. Kvalificiran posjed je onaj koji je savjestan. Rok vanredne dosjelosti za pokretne stvari je 10 godina. moraju se ispuniti slijedeće pretpostavke: a) Sticatelj mora biti savjestan (u dobroj vjeri). c) Pravni posao mora biti naplatan. priznanje tuđeg vlasništva na stvari. 3.bračna veza (između bračnih drugova dosjelost ne teče). te da ju je uzukapijent izgubio.zlatni sat kao nagrada za učešće na nekom takmičenju). 2. Rok redovne dosjelosti za pokretne stvari je 3 godine. zaštita savjesnog sticatelja važi samo u tačno određenim slučajevima i uz tačno određene pretpostavke. Onaj ko stvar pribavi od osobe koja u okviru svoje djelatnosti takve stvari stavlja u promet. steći će pravo vlasništva nove stvari u 3 slučaja: .

načelno nastaje suvlasništvo na novoj stvari. srazmjerno vrijednosti pojedinih stvari prije miješanja. Ako su vrijednosti rada i materijala jednake. Nakon tog roka može tražiti samo isplatu prometne cijene zemljišta. zemljištu na kome je objekat izgrađen i zemljištu nužnom za redovnu upotrebu tog objekta. Ako građevinski objekat vrijedi znatno više od zemljišta. 2.1. Sud iznimno može odlučiti da se objekat ne sruši.zahtijevati da mu pripadne vlasništvo na objektu. . Rok zastare je 3 godine od saznanja za izvršenu izgradnju. Graditelj nesavjestan. Prema ZOVO-u. vlasnik vrednije stvari stiče pravo vlasništva na novu stvar. Građenje na tuđem zemljištu (aedificatio) U slučaju građenja na tuđem zemljištu. uz obavezu nadoknade graditelju u visini prosječne građevinske cijene objekta.zahtijevati da se zemljište vrati u prvobitno stanje (rušenje objekta). Spajanje i miješanje (sjedinjenje – commixtio) Ukoliko se pomiješane stvari ne mogu razdvojiti. a vlasnik zemljišta je znao za izgradnju i nije se odmah usprotivio – graditelj savjestan. ili da nova stvar pripadne nesavjesnom vlasniku. 3. nastaje suvlasništvo. Ako od tuđeg materijala izradi novu stvar. s tim da mu nesavjesni vlasnik nadoknadi vrijednost njegove stvari. ako rušenje ne bi bilo u javnom interesu. U ovom slučaju pravni učinak zavisi od odnosa vrijednosti objekta i zemljišta. vlasnik zemljišta nesavjestan. odnosno materijala može se izvesti iz odredaba ZOO-a o sticanju bez osnove. U tom slučaju dužan je nadoknaditi graditelju vrijednost objekta u visini prosječne građevinske cijene u mjestu u kome se nalazi u vrijeme donošenja sudske odluke. Ako su vrijednosti objekta i . rok za zahtjev je 3 godine od završetka izgradnje objekta. Obzirom da spajanje i miješanje stvari redovno nastaju uz pomoć ljudskog rada. 2. sud će vlasništvo objekta dosuditi vlasniku zemljišta.tražiti od graditelja isplatu prometne cijene zemljišta (graditelj stiče vlasništvo na zemljištu). vlastito platno se odnese krojaču da od njega sašije odijelo). savjesni vlasnik ima pravo da u roku od 1 godine od miješanja zahtijeva da mu nova stvar u cjelosti pripadne. Ako je od njegovog materijala novu stvar izradila druga osoba na osnovu pravnog posla s njim (npr. primjenjuju se odredbe o spajanju i miješanju stvari. 3. . Graditelj i vlasnik savjesni. ako od 2 pomiješane stvari koje se ne mogu razdvojiti jedna ima neznatnu vrijednost u odnosu na drugu. Pravo izbora između navedenih opcija vlasniku pripada u roku od 3 godine od završetka izgradnje. najkasnije 10 godina od završene izgradnje. ali samo uz prepostavku da je bio savjestan (nije znao niti morao znati da je materijal tuđi i da ga nije ovlašten upotrijebiti) i da je vrijednost rada veća od vrijednosti materijala. vlasništvo će pripasti graditelju uz naknadu vlasniku zemljišta po prometnoj cijeni. Obaveza da se drugoj strani nadoknadi vrijednost rada. Ukoliko je jedan od vlasnika bio nesavjestan (znao ili morao znati da se njegova stvar miješa sa tuđom). ZOVO razmatra 3 slučaja: 1. postavlja se pitanje vlasništva na novonastaloj stvari. Ako je novu stvar izradio od svog materijala svojim radom. Tek nakon što se utvrdi da on nije postao vlasnik ili suvlasnik nove stvari. kao potencijalni vlasnici građevine i zemljišta na kojoj je izgrađena javljaju se graditelj i vlasnik zemljišta. s tim što je dužan drugoj strani nadoknaditi vrijednost stvari nad kojom je izgubila vlasništvo. Vlasnik zemljišta ima pravo tražiti naknadu vrijednosti zemljišta u visini prometne cijene. nužno je takav slučaj okvalificirati kao preradu stvari i prema pravilima o preradi ocijeniti da li je onaj ko je spajanjem odnosno miješanjem izradio novu stvar postao vlasnik ili suvlasnik nove stvari. vlasnik zemljišta savjestan. U ovom slučaju graditelj stiče vlasništvo na objektu. Ako su vrijednosti spojenih ili pomiješanih stvari približno jednake. U ovom slučaju vlasnik zemljišta može: . Graditelj nije znao niti mogao znati da gradi na tuđem zemljištu. U suprotnom slučaju.

Apstraktni pravni poslovi ne mogu postati pravne osnove za sticanje vlasništva. posebno o njihovim stambenim prilikama. Slobodnom okupacijom stvar može steći svaki pravni subjekt. Tradicija spada u izvršenje ugovora. uzufruktuar i zakupac. Okupacijom se vlasništvo može steći samo na napuštenim pokretnim stvarima. kupoprodaja. constitutum possessorum. Pravno relevantnu volju o napuštanju stvari može izraziti samo poslovno sposobna osoba. Ako vlasnik otuđi pokretnu stvar dvojici. Njemu pripada samo obaveznopravni zahtjev na naknadu prema graditelju. pravo vlasništva na izgrađenom objektu i zemljištu uvijek stiču vlasnik zemljišta ili graditelj. Vlasništvo prethodnika kao pretpostavka sticanja vlasništva proizilazi iz načela da niko ne može na drugog prenijeti više prava nego što ga sam ima. Graditelj i vlasnik nesavjesni.neko baci novine nakon što ih je pročitao). odluku o vlasništvu će donijeti sud. Putativni titulus (subjektivno valjan) nije dovoljan za prenos vlasništva. ZOVO takođe ne precizira pitanje pravnih učinaka gradnje tuđim materijalom. Tradicija kao modus sticanja vlasništva je prenos posjeda izvršen u namjeri da se prenese vlasništvo stvari. a ne onaj kome je prvom prodata. DERIVATIVNO STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA Derivativno je sticanje kod kojeg sticatelj svoje pravo vlasništva izvodi iz prava svog prethodnika. a vezana okupacija propisom je dozvoljena samo određenim fizičkim i pravnim licima (npr. vodeći računa o potrebama stranaka. Modusi sticanja pokretnih i nepokretnih stvari su različiti.vađenje potonulih stvari iz mora). darovanje). Za derivativno sticanje vlasništva potrebne su 3 prepostavke: vlasništvo prethodnika. Izvršenjem se obaveznopravni odnos pretvara u stvarnopravni.zamjena. titulus mora biti i kauzalni pravni posao čija je kauza (ekonomska svrha) sticanje vlasništva (npr. koji također stiču vlasništvo separacijom.zemljišta približno jednake. Međutim. Napuštenom se smatra stvar za koju njen vlasnik nedvosmisleno izrazi volju da je više ne želi posjedovati (npr. a nikad vlasnik materijala. ZOVO ne sadrži pravila za ovaj slučaj. titulus (naslov) sticanja i modus (način) sticanja. Odvajanje plodova (separatio) Pravo vlasništva na odvojenim plodovima načelno pripada vlasniku plodonosne stvari. Preovladava stanovište da na ovaj slučaj treba primijeniti pravila predviđena za situaciju nesavjesnog graditelja i savjesnog vlasnika zemljišta. Strana kojoj pripadne vlasništvo dužna je drugoj strani nadoknaditi vrijednost izgubljenog zemljišta. 4. pravo vlasništva stiče onaj kome je stvar prvom predata. gdje se pravo vlasništva stiče u trenutku zaključenja pravnog posla kojim se prenosi pravo vlasništva. Titulus ili naslov sticanja je pravni posao u kome je do izražaja došla volja stranaka da se prenese vlasništvo. Jedini pravilan način sticanja pokretnih stvari je tradicija. Pored objektivne valjanosti. Modus ili način sticanja. prednost nad vlasnikom imaju savjesni posjednik. Okupacija (occupatio) Okupacija je uzimanje napuštene pokretne stvari u posjed sa namjerom da se prisvoji. Okupacija može biti slobodna i vezana. Međutim. Taj pravni posao može biti jednostran (oporuka) ili dvostran (ugovor). Izuzetak od načela da se pravo vlasništva stiče predajom stvari javlja se kod tradicije očitovanjem (traditio brevi manu. cessio vindicationis). odnosno objekta. Titulus mora prvenstveno biti objektivno valjan pravni posao. .

tuženikovu faktičku vlast na stvari. u kojoj se za tužitelja prezumira da je vlasnik. Ako je i prethodnik vlasništvo stekao . Međutim. . bilo originarno ili derivativno. ZOVO nema odredbe za slučaj dvostruke prodaje nekretnina. vlasnik zemljišta postaće onaj ko je prvi zatražio upis u zemljišne knjige. prednost ima onaj čija molba je prije stigla. te identitet stvari. Reivindikacija (rei vindicatio) Reivindikacija je tužba kojom vlasnik neposjednik traži od posjednika nevlasnika povrat individualno određene stvari (species).Tačna oznaka zemljišta (odnosno prava) u vezi kojeg se treba izvršiti upis. a ne onaj čija je pravna osnova starija. .Osobe koje učestvuju u pravnom poslu moraju biti tačno označene. Apsolutni prestanak je u slučaju napuštanja (derelikcije) stvari i propasti stvari. Kod derivativnog sticanja dokazuje se pravna osnova sticanja. tužitelj dokazuje postojanje pretpostavki koje su bile potrebne za sticanje prava vlasništva. ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA S obzirom na 2 vrste tipičnih povreda prava vlasništva.U njoj mora biti tačno naznačena pravna osnova. Učinak jednog upisa u odnosu prema ostalima ravna se po trenutku kad je molba stigla. godina) i potpisana. ne prestaje vlasništvo na ostacima stvari. Opće pretpostavke valjanosti isprave su: . . Postoji i publicijanska tužba. Posebne pretpostavke valjanosti isprave su: . Npr.Modus ili način sticanja prava vlasništva nekretnina kod derivativnog sticanja je upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama u korist sticatelja. dan. Sticatelj u pravilu podnosi molbu zemljišnoknjižnom sudu da mu se dozvoli upis. Aktivno je legitimisan samo vlasnik koji je izgubio posjed stvari. Ukoliko na stvari postoji posredni posjed. mjesec.Isprava mora biti datirana (mjesto. Za upis kao način sticanja potrebne su 3 pretpostavke: zemljišnoknjižna isprava. To je općinski sud kod kojeg se vode zemljišne knjige. On dokazuje: svoje vlasništvo. teorija i praksa su to načelo korigovale u smislu da kasniji kupac stiče vlasništvo samo ako nije znao niti morao znati da je zemljište prodato i predato u posjed prvom kupcu. Prva se koristi za vraćanje oduzete stvari. neposredni posjednik može pozvati u parnicu posrednog posjednika. PRESTANAK PRAVA VLASNIŠTVA Razlikuje se relativni i apsolutni prestanak prava vlasništva. sudska dozvola i izvršenje upisa. . Pravo na podnošenje reivindikacije ne zastarijeva. U dokazivanju vlasništva stvari. U slučaju propasti. Daje se obično u samoj osnovnoj ispravi. ako dvije osobe zatraže upis prava vlasništva na istoj nekretnini. O relativnom prestanku govori se kada druga osoba stekne pravo vlasništva na istoj stvari. Teret dokazivanja je na tužitelju.Isprava mora biti javna ili javno ovjerena. modus sticanja i vlasništvo prethodnika. Prema pravnom pravilu OGZ-a. a druga za zaštitu od drugih oblika smetanja u vršenju vlasničkog prava. Mjesno nadležan je sud na čijem području je nekretnina. Potpis otuđivaoca mora biti sudski ovjeren.Klauzula intabulandi – izričita izjava onoga čije pravo se prenosi da pristaje na upisivanje. Pasivno je legitimisan neposredni posjednik. U ovom slučaju nije potrebna fizička predaja za sticanje vlasništva.Ne smije imati vidljivih mana koje bi slabile njenu vjerodostojnost (prepravke i sl). . ali se može dati i u posebnoj ispravi. koji zatim učestvuje kao stranka u parnici a neposredni posjednik izlazi iz postupka. Sudska dozvola za upis. razlikuju se i 2 tipične vlasničke tužbe: reivindikacija i actio negatoria.

obaveza naknade štete zavisi od toga da li je tuženi savjestan (pošten) ili nesavjestan posjednik. nesavjesni posjednik mora nadoknaditi štetu usljed uništenja. tužilac koji je upisan kao vlasnik ima presumpciju da je zaista i vlasnik (onaj ko negira mora to i dokazati). Ovom tužbom može se tražiti povrat samo individualno određenih. ali njihovu vrijednost može odbiti prilikom naknade nužnih i korisnih troškova koje traži savjestan posjednik. otuđene ili zanemarene plodove. Ostale plodove dužan je vratiti vlasniku (dospjele neubrane i ubrane nedospjele plodove . dok mu se troškovi ne nadoknade. Dokazivanje identiteta stvari jeste dokazivanje da je stvar za koju tvrdi da je njegova. Savjestan posjednik zadržava civilne plodove koji su za vrijeme trajanja posjeda dospjeli i ubrani. Zbog toga ne odgovara za štetu. oštećenja ili nastalu upotrebom stvari. Nesavjestan posjednik mora vratiti stvar u stanju u kakvom je bila u trenutku zasnivanja posjeda. Korisni troškovi (impensae utiles) su troškovi kojima se objektivno povećava vrijednost stvari. Ukoliko je stvar potrošena.npr. korisni i luksuzni troškovi). te plodova koje je propustio ubrati. Rok zastare potraživanja je 3 godine. potrošene. Vlasnik stvari ima pravo umanjiti iznos nužnih troškova za vrijednost koristi (plodova) koje je posjednik imao od stvari. a ne i generičkih stvari. Savjesni posjednik ima pravo na naknadu nužnih troškova. ako je nesavjestan posjednik stanovao u kući 5 godina ne plaćajući najamninu. otuđio. Savjesni posjednik stiče pravo vlasništva naturalnih plodova već u trenutku separacije. Bez njih bi stvar potpuno ili djelimično propala. . tj. Nesavjestan posjednik dužan je vlasniku predati sve plodove i nadoknaditi vrijednost plodova koje je potrošio. Nesavjesni posjednik nema pravo retencije stvari. najamnina koju je ubrao za godinu dana unaprijed je ubrani nedospjeli civilni plod). Sporedni tužbeni zahtjev u vezi plodova Naturalni plodovi. važe pravila retencije i umanjenja troškova za vrijednost koristi koje je savjesni posjednik imao. Savjestan posjednik je onaj ko iz opravdanih razloga smatra da je stvar koju posjeduje njegova. Vlasniku je dužan predati samo neubrane plodove. Nužni troškovi (impensae necessariae) su troškovi nužni za samo održavanje stvari. upravo stvar koja se nalazi kod tuženog. Rok zastare je 3 godine. oštećena ili uništena. kao i vrste troškova (nužni. uništio. Vlasnik nema pravo naknade za ubrane. Pošto je to po pravilu nemoguće. sve do prethodnika koji je vlasništvo stekao originarno ili je posjedovao stvar dovoljno dugo da dovrši dosjelost. jer se stvar faktički koristila u međuvremenu. treba ići dalje u dokazivanju. a stvar vraća vlasniku u onakvom stanju u kakvom se nalazi u trenutku tužbe. ali samo onih koje bi imao i vlasnik da se stvar nalazila kod njega. Nesavjesni posjednik dužan je vratiti vlasniku sve civilne plodove. u mjeri u kojoj je vrijednost stvari povećana po prometnim kriterijima. Posjednik mora udovoljiti tužbenom zahtjevu. a u praksi je uobičajeno da se uz taj zahtjev istakne i zahtjev da se tužitelju prizna pravo vlasništva. Kao i kod nužnih troškova. Npr. a ima i pravo retencije stvari (ius retentionis). Civilni plodovi. Savjesni posjednik ima pravo naknade troškova po objektivnom kriteriju. Nesavjesni posjednik također ima pravo na naknadu nužnih troškova.derivativno. Osnovni tužbeni zahtjev ili petit mora se tačno naznačiti u tužbi. Protuzahtjev posjednika u vezi troškova Obaveza nadoknade troškova zavisi od vrste posjeda (savjestan ili nesavjestan). pored vraćanja kuće će vlasniku morati platiti i najamninu za svo vrijeme korištenja kuće. Ukoliko se radi o vlasništvu nekretnina. U reivindikaciji tužbeni zahtjev glasi na povrat stvari.

kao i identitet stvari. U tom slučaju se na njih primjenjuje režim predviđen za korisne troškove. troškovi koje je imao posjednik vlasniku ne predstavljaju korist za vlasnika kome treba stan a ne ordinacija. Ometanjem (uznemiravanjem) se shvata svaka pozitivna ili negativna radnja kojom se vlasnik ometa ili ograničava u vršenju prava vlasništva (najčešći slučajevi su neovlašteno vršenje prava služnosti i imisije). a tuženi dokaže da rok dosjelosti nije prošao). a kod nekretnina činjenicu da je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige. Luksuzni troškovi (impensae voluptuariae) su troškovi koje je posjednik učinio radi vlastitog zadovoljstva ili uljepšavanja stvari. Dakle. U drugom slučaju tužba se zove actio negatoria publiciana. Shodno tome. S druge strane. onaj po čijem nalogu je ometanje izvršeno. tj.ako je nesavjesni posjednik pretvorio stan u ljekarsku ordinaciju. Tuženi u reivindikaciji može staviti 3 vrste prigovora: 1. Tužitelj mora dokazati da je vlasnik. Tužbom se može poslužiti i vlasnik stvari koji neće ili ne može dokazati vlasništvo prethodnika. Pasivno su legitimisani: izvršilac čina ometanja. Actio publiciana Actio publiciana je tužba kojom kvalificirani posjednik traži povrat stvari od posjednika kod koga se stvar nalazi bez pravne osnove ili po slabijoj pravnoj osnovi. oba posjednika imaju pravo odnošenja (ius tollendi). Tužbeni zahtjev ili petit usmjeren je na prestanak uznemiravanja i propuštanje daljeg uznemiravanja. . Izuzetno.Nesavjesni posjednik ima pravo naknade troškova po subjektivnom kriteriju. samo ako su korisni osobno za vlasnika. Ovo ne podrazumijeva samovolju vlasnika. pod uslovom da se ono što je dodato radi zadovoljstva ili uljepšavanja može odvojiti bez uništenja ili oštećenja stvari. Čin uznemiravanja mora biti protupravan i predstavljati trajno smetanje. odnosno zaustavljaju tužiteljev zahtjev.vodovodnu instalaciju. Dokazivanje vlasništva je mnogo lakše nego kod reivindikacije jer je tužitelj istovremeno vlasnik i posjednik. Actio negatoria Actio negatoria je tužba koja služi za zaštitu vlasništva u slučaju kada vlasniku nije oduzet posjed stvari. već je vlasnik ometan u vršenju svog prava na neki drugi način. vlasnik stana ne može tvrditi da to i za njega nije koristan trošak. ako je posjednik u stan uveo npr. Aktivno legitimisan je kvalificirani posjednik koji je izgubio posjed stvari. zatim da se stvar nalazi u posjedu tuženog. već je dovoljno da dokaže svoj posjed. Međutim. a on je tu korist naknadno odobrio. Prigovori koji odgađaju. Tužba ne zastarijeva. ali i kvalificirani posjednik. U načelu se ne nadoknađuju ni savjesnom ni nesavjesnom posjedniku. kod pokretnih stvari tužilac će dokazati svoj naturalni posjed. a ne mora dokazivati da tuženom ne pripada pravo koje prisvaja. te činjenicu uznemiravanja. a vlasnik je limar. Prigovori tuženog. odnosno kvalificirani posjednik. Za onog ko posjeduje stvar prezumira se da je zakonit i savjestan posjednik (praesumptio iuris). 3. Npr. već procjenjivanje da li učinjena poboljšanja koriste vlasniku i koliko. Tuženi mora dokazati pravo koje je prisvojio. Aktivno je legitimisan vlasnik stvari. 2. već se samo ispituje kolike bi troškove imao vlasnik da je sam uveo vodovod (troškovi nisu isti ukoliko je vlasnik u konkretnom slučaju vodoinstalater ili npr. Prigovori koji ukidaju tužiteljev zahtjev – exceptio rei venditae ac traditae (tuženi tvrdi da mu je upravo tužitelj prodao i predao stvar).tužitelj tvrdi da je vlasništvo stekao dosjelošću. publicijanskom tužbom se štiti jače pravo na posjed.administrativni radnik). Zato ne mora dokazivati ni pravnu osnovu ni modus. te onaj u čiju korist je ometanje izvršeno. On kao tužitelj mora dokazati elemente koji ga čine kvalificiranim posjednikom (zakonitost i istinitost posjeda). Prigovori koji negiraju tužiteljev zahtjev (npr. luksuzni troškovi se nadoknađuju savjesnom posjedniku ali samo ako je njima povećana vrijednost stvari. Tužitelj dokazuje faktički čin uznemiravanja.

novi vlasnik mora osnovati novi ZK uložak za tu česticu. U suprotnom. Novi vlasnik će izvršiti pripisivanje te čestice u svoj ZK uložak. a tuženi je sada). U popisni list se upisuju sve čestice koje čine jedno ZK tijelo i to sa rednim brojem. . Zemljišnoknjižni uložak je dio glavne knjige koji se odnosi na jedno zemljišnoknjižno tijelo. Dokazati istinitost posjeda znači dokazati da je posjed stečen na pravilan način. katastarskim brojem. mora izvršiti otpis te čestice iz svog ZK uloška. b) Zbirke isprava.prigovori koji negiraju. Čestica ili katastarska parcela je dio zemljišne površine koji je u zemljišnom katastru označen posebnim brojem (tzv. Tužbeni zahtjev ili petit glasi da je tuženi dužan predati stvar tužitelju. stvarna prava na tim nekretninama.jednu livadu) koja se nalazi u sastavu jednog ZK tijela. Jedno zemljišnoknjižno tijelo može biti u vlasništvu samo jedne osobe. imenom predjela u kome leži. zemljišne knjige osiguravaju i zakonom predviđeni način sticanja stvarnih prava na nekretninama.katastarski broj). Ako su pravne osnove iste jačine. prednost ima posjednik kod koga se stvar nalazi.Dokazati zakonitost posjeda znači dokazati pravnu osnovu sticanja. ukoliko je čestica u istoj katastarskoj općini kao ZK tijelo novog vlasnika. a u popisnom listu se kod odgovarajuće čestice upućuje na upis u vlasničkom listu. Tuženi se brani prigovorima i to: . d) Pomoćnih knjiga. Ako ima više osoba. Čestice koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo ne moraju u prirodi ležati jedna do druge. parnicu dobiva onaj ko ima jaču pravnu osnovu.prigovor prava vlasništva (tuženi dokazuje da je vlasnik stvari). te drugi pravni odnosi u vezi sa nekretninama. ZK uložak se sastoji od 3 lista: List A. nazivom čestice. Zemljišnoknjižno tijelo je čestica ili skup čestica koje se nalaze u jednoj katastarskoj općini i imaju u prometu isti pravni položaj (status). Zemljišna knjiga sastoji se od: a) Glavne knjige. XII – ZEMLJIŠNE KNJIGE POJAM I FUNKCIJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA Zemljišne knjige su javni registri koje vode općinski sudovi. Glavna knjiga obuhvata zemljišta jedne katastarske općine. ukidaju ili zaustavljaju tužbeni zahtjev. . Ako su i tužitelj i tuženi kvalificirani posjednici (tj. popisni list ili posjedovnica. Pravna osnova (titulus ili pravni posao) mora biti objektivno valjana. . onda su suvlasnici. Pasivno je legitimiran sadašnji posjednik stvari. Posjed ne smije biti stečen na viciozan način.služnost puta). Objekat pravnog odnosa je zemljišnoknjižno tijelo u cjelini. u praksi se to upisuje u vlasnički list. dakle prigovori koje tuženi može staviti i u reivindikaciji. Sastoji se od zemljišnoknjižnih (ZK) uložaka. U nju se upisuju nekretnine i stvarna prava na njima.tužitelj je bio. Tužitelj ne mora dokazivati savjesnost posjeda.prigovor jačeg ili jednako jakog posjeda. Tužba ne zastarijeva. jer se ona prezumira. a u koje se upisuju nekretnine. U popisni list trebalo bi upisati i stvarna prava u korist nekretnine (npr. Ako vlasnik želi otuđiti samo jednu česticu (npr. Jaču pravnu osnovu ima posjednik koji je stvar stekao naplatno u odnosu na posjednika koji je stvar stekao besplatno. kulturom i površinom. Pored toga. a ne pojedine čestice koje ga čine. c) Zbirke katastarskih planova. Međutim.

ograničenja i prestanka knjižnih prava koji ne zavise ni od kakvog daljeg postupka.List B. NAČELA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA Načelo javnosti ima formalnu i materijalnu stranu. Pomoćne knjige su različiti registri koji služe za lakšu orijentaciju u glavnoj knjizi (npr. Predbilježba se mora opravdati. poslovna nesposobnost). Načelo specijalnosti (načelo određenosti) podrazumijeva da svaki upis u zemljišnoj knjizi čini samostalnu i određenu pravnu cjelinu. Zabilježbe se. Sticatelj mora poznavati stanje u zemljišnim knjigama i poznavati faktičko posjedovno stanje. a opravdava se zabilježbom. Vodi se posebno za svaku glavnu knjigu. a nije ni morao znati da se vanknjižno stanje ne slaže sa knjižnim. Materijalna strana se sastoji u tome što se zemljišne knjige uzimaju kao vjerodostojne u pogledu istinitosti i potpunosti svog sadržaja. zakup. vlasnički list ili vlastovnica. predbilježba i zabilježba1. založno pravo). predbilježba je uvjetan upis.registar vlasnika. Služi za orijentaciju o položaju i obliku zemljišta. Ako se sadržaj isprave ne može ukratko unijeti u glavnu knjigu. U zemljišne knjige iznimno mogu biti upisana i neka obavezna prava. Osim stvarnih prava. Načelo potpunosti zahtijeva da zemljišne knjige sadrže sve pravno relevantne činjenice za promet nekretnina (podaci o vrsti i veličini nekretnine. Formalna strana znači da je uvid u zemljišnu knjigu svakome dozvoljen. prvenstveni red itd. Na povjerenje u zemljišne knjige može se pozvati samo onaj ko nije znao. u glavnu knjigu će se upisati samo pravna osnova i pozvat će se na samu ispravu. registar zemljišta itd). Prema tome. prekup. Načelo povjerenja je nužna posljedica materijalne strane načela javnosti. Ovdje se upisuju stvarna prava kojima je zemljište opterećeno. npr. 1 Ne znam ovo prevesti na Bosanski jezik. zatim 4 obvezna prava: najam. Zabilježba je upis kojim se u svrhu publiciteta evidentiraju oni osobni odnosi vlasnika koji su pravno relevantni za raspolaganje knjižnim pravom. U vlasnički list upisuje se ime vlasnika i eventualna ograničenja vlasnika u raspolaganju njegovim ZK pravima (npr. prenosa. VRSTE UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU Razlikuju se 3 vrste upisa: uknjižba. te pravna osnova sticanja prava vlasništva. prenose. .poslovna nesposobnost. ograničavaju i prestaju pod uslovom naknadnog opravdanja. ako ih propisi predviđaju mogu odnositi i na prisilnu upravu. osobi vlasnika. (npr. nazadkup (?). predmet upisa mogu biti i 4 gore navedena obvezna prava. Zbirka katastarskih mapa je zbirka katastarskih planova. ta obavezna prava djeluju erga omnes.služnost. Jednom upisana. Uknjižba je svaki bezuvjetan i definitivan upis sticanja. Predbilježba je upis kojim se knjižna prava stiču. te stvarnopravna ograničenja vlasništva (npr. poput stvarnih prava. Načelo stvarnosti znači da su objekat upisa u zemljišne knjige nekretnine i stvarna prava na nekretninama. Tek tada se može pozvati na povjerenje u zemljišne knjige. Isprave su poredane hronološki. List C. Zbirka isprava sadrži originale ili ovjerene prepise svih isprava na osnovu kojih je izvršen upis u glavnu knjigu. Opravdana predbilježba ima značenje uknjižbe. teretni list ili teretovnica. teretima i dr).zabrana otuđenja).

a taj red prema vremenu kad je zahtjev za upis stigao u sud. već opterećena strana mora samo trpjeti ovlaštenikovu radnju (pati) ili propuštati vlastitu radnju (non facere). Načelo prioriteta (prvenstva). Zajednička načela služnosti su: 1. posebno klauzulom intabulandi. 4. te se ovo načelo naziva i načelom konstitutivnosti upisa. Po ovom načelu. stranke će sporazumno ili sudski riješiti koji upisi ostaju. prema kojima se upis može izvršiti po službenoj dužnosti ili na osnovu jednostranog zahtjeva (predbilježba i zabilježba). 3.Načelo preglednosti je zahtjev da se zemljišne knjige vode na način da svako može brzo i lahko doći do podataka o upisanim nekretninama i stvarnim pravima. Pravni učinak upisa proizvešće najranije pristigli zahtjev – prior tempore quotior iure (raniji u vremenu. Upis ima konstitutivno značenje. Izuzetak od ovog načela su nekretnine koje nisu upisane u zemljišne knjige. Izuzetak je tzv. Osim uzusfruktusa. Ako se sadržajno isključuju. 6. a postoje i slučajevi vanknjižnog sticanja prava vlasništva i služnosti. a istovremeno zadržati svoj sadržaj i svrhu. služnosti su nedjeljiva prava. ukida ili ograničava i osobe koja stiče ZK pravo. Služnosti moraju biti korisne (utilis). Pod prelaganjem služnosti podrazumijeva se njeno premještanje na onaj dio služnog dobra gdje će biti manje opterećujuća za vlasnika služnog dobra. Služnosti su stvarna prava na tuđoj stvari. SLUŽNOSTI (SERVITUTES) POJAM I ZAJEDNIČKA NAČELA Služnosti su stvarna prava na tuđoj stvari na osnovu kojih se ovlašteniku dozvoljava određeno korištenje tuđom stvari. Prenose se samo zajedno sa dobrom za koje su vezane. 7. Služnosti se moraju pažljivo izvršavati. što znači da moraju zadovoljavati neku potrebu. STVARNE SLUŽNOSTI (SERVITUTES REALES) Pojam i karakteristike Stvarna služnost je pravo vlasnika jedne nekretnine (gospodujuće dobro – praedium dominans) da za potrebe te nekretnine obavlja određene radnje na nekretnini drugog vlasnika (služno dobro – praedium serviens) ili da zahtijeva od vlasnika služnog dobra da se suzdržava od obavljanja određenih radnji koje bi inače iao pravo obavljati na svojoj nekretnini. što znači da se služno dobro što manje opterećuje. a koji se brišu. Postoje izuzeci od načela konsenzusa. jači u pravu). 2. Služnost ne može postojati na služnost. te za njih važe osnovne karakteristike stvarnih prava. Podnesci koji stignu istovremeno se upisuju u zemljišnu knjigu sa naznakom da imaju isti red prvenstva. Načelo upisa podrazumijeva da se stvarna prava na nekretninama stiču isključivo upisom u zemljišne knjige. U tu svrhu služi i institut prelaganja služnosti. 5.vlasnička služnost. Služnosti su stvarna prava. 8. pravni učinak upisa ravna se prema njegovom prioritetnom redu. Načelo legaliteta podrazumijeva da sud po službenoj dužnosti mora ispitati postojanje zakonskih pretpostavki za upis u zemljišne knjige. Ne mogu postojati služnosti na činjenje. . Načelo konsenzusa nalaže da se upisi u zemljišne knjige mogu izvršiti samo na osnovu saglasnosti osobe čije pravo se prenosi. Saglasnost stranaka iskazuje se pravnim poslom. a sticatelj svoj pristanak iskazuje i molbom za upis. Služnosti su jedinstven pravni institut. Služnosti su same za sebe neprenosive. XIII – STVARNA PRAVA NA TUĐOJ STVARI A.

postoje bez obzira na promjene vlasnika nekretnina. U slučaju podjele gospodujućeg dobra. služnost progona stoke (actus) i služnost ceste (via). ali iznimno i pokretne stvari. stvarna služnost ostaje u korist svih njegovih dijelova. Trajne su u pravilu negativne služnosti.služnost puta. te npr. mada to mogu biti i pozitivne (npr.služnost paše (servitus pasciendi). (servitus proiciendi).Stvarne služnosti su stvarna prava.pravo provoditi dim kroz susjedov dimnjak (servitus fumi) itd. Tipični primjeri pozitivnih gradskih služnosti su: . .pravo otvoriti prozor u tuđem zidu zbog svjetla. Pozitivne i negativne služnosti. koja ovlašćuje na napasanje stoke na tuđem zemljištu Kućne ili gradske su služnosti kod kojih su gospodujuća dobra zgrade ili zemljište oko njih. Vrste stvarnih služnosti Poljske služnosti su one kod kojih je gospodujuće dobro namijenjeno poljoprivrednom iskorištavanju. služnost puta). U slučaju podjele služnog dobra. ali vlasnik služnog dobra može zahtijevati da prestane služnost u pogledu onih dijelova čijim potrebama više ne služi. Primjeri negativnih služnosti: . Dobra povezana služnošću ne moraju biti susjedna. Objekti osobnih služnosti mogu biti nekretnine. U načelu su osobne služnosti djeljiva prava. Svrha im je bolje ekonomsko iskorištavanje gospodujućeg dobra. Prestanak objektivne koristi predstavlja opravdan razlog za ukidanje stvarne služnosti.pravo ugradnje grede u tuđi zid). a aktivna nije određena s obzirom na vlasništvo. . zraka ili vidika (servitus fenestrae). Stvarne služnosti su nedjeljiva prava. Ovlaštenik zadržava pravo služnosti uprkos promjeni u osobi vlasnika stvari. Kod osobnih služnosti pasivna strana je svakodobni vlasnik stvari. već je određena osobno. Povremene su služnosti čiji se sadržaj sastoji u ponavljanim radnjama njihovog ovlaštenika (npr. Mogu biti pozitivne i negativne.pravo zabraniti susjedu podizanje njegove zgrade naviše (servitus altius non tollendi). . Također su i nenasljediva prava. .pravo zabraniti susjedu gradnju kojom bi se ovlašteniku oduzelo svjetlo ili vidik (servitus ne luminibus officiatur). Osobne služnosti su neprenosiva prava. služnost napajanja stoke (servitus pecoris ad aquam ad pulsus) i služnost vodovoda (aquaeductus). Trajne i povremene služnosti. Neki ustaljeni oblici poznati su još od rimskog prava: . OSOBNE SLUŽNOSTI (SERVITUTES PERSONALES) Osobne služnosti su stvarna prava na tuđoj stvari na osnovu kojih ovlašteniku pripada korištenje ili upotreba tuđe stvari. ali se kod nekih služnosti izvršavanje njihovog sadržaja može prenijeti na drugu osobu. stvarna služnost ostaje samo na dijelovima na kojima je vršena.pravo postaviti dijelove svoje zgrade u tuđem zračnom prostoru – balkone. nastrešnice i sl.svaki suvlasnik može osnovati služnost na svom idealnom dijelu. najčešće obuhvata služnost crpljenja vode iz tuđeg bunara ili izvora (aquae haustus). Kod negativnih služnosti titular ima pravo zahtijevati od vlasnika služnog dobra da se suzdrži od obavljanja određenih radnji na svom dobru koje bi kao vlasnik imao pravo obavljati.služnost vode. . Razlika je u tome da li vlasnik gospodujućeg dobra ima pravo na određena činjenja ili ima pravo zahtijevati nečinjenje od vlasnika služnog dobra.pravo umetnuti gredu svoje zgrade u tuđi zid (servitus tigni imitendi). služnosti također mogu biti privremene i sezonske.pravo nasloniti teret svoje zgrade na tuđu zgradu (servitus oneris ferendi). . . Objektom stvarnih služnosti mogu biti isključivo nekretnine. Neovisno o načinu izvršavanja. . Pozitivne služnosti su one čiji titular ima ovlaštenje koristiti služno dobro na određeni način. koja se javlja kao služnost staze (iter). Terete cijelo služno dobro i vezane su sa cijelim gospodujućim dobrom.

Habitacija je zasebna služnost samo po svom objektu. a na teret vlasnika gospodujućeg dobra. Uz ugovor kao titulus. ali se za vrijeme trajanja njegovo izvršenje može prenijeti. Plodouživatelj snosi redovne troškove i porez. Uz pravni posao kao titulus potreban je i modus. Posjed prava služnosti mora biti istinit. Dosjelošću se stvarna služnost stiče faktičkim ostvarivanjem za vrijeme od 20 godina. Primjer je otvaranje nužnih prolaza. Naknadu utvrđuje nadležni organ po zahtjevu vlasnika služnog dobra. Pravo kod uzufrukta je neprenosivo i nenasljedivo. što je u stvari služnost puta. Pravni posao može biti ugovor ili oporuka. oni mu se nadoknađuju kao poslovođi bez naloga (negotiorum gestor) u trenutku prestanka uzufrukta. Pravo plodouživanja (ususfructus) je stvarno pravo na tuđoj stvari koje ovlašteniku daje osobno pravo da upotrebljava tuđu stvar i crpi njene plodove ne mijenjajući ekonomsku namjenu i suštinu stvari. potreban je i upis u javnu knjigu kao modus sticanja. jer je uzuarovo pravo korištenja ograničeno na njegove osobne potrebe i potrebe njegove porodice.nepravi uzufrukt (quasi ususfructus). te objekat uzufrukta mogu biti samo nepotrošne stvari. Međutim. Habitant uživa posjedovnu zaštitu kao neposredni posjednik. u vezi potrošnih stvari može se zasnovati tzv. a za pokretne stvari predaja služnog dobra. Zbog toga bi ugovor morao biti u pisanom obliku. Uzufruktuar vlasništvo plodova stiče separacijom. Pravo osobne služnosti u pravilu se stiče na osnovu pravnog posla. Odluku u pravilu donosi sud ili drugi ovlašteni državni organ. ovisno od toga da li izvršenje prava pripada samo ovlašteniku i njegovoj porodici. pravo stanovanja se ne gasi ako je upisano u zemljišnoj knjizi prije prava vjerovnika ili ako je tako ugovoreno između habitanta i kupca. Pravo stanovanja (habitatio) je osobna služnost sa ovlaštenjem služiti se tuđom zgradom ili njenim dijelom za stanovanje. koji može biti ugovor ili oporuka.Vrste osobnih služnosti U našem pravu to su pravo plodouživanja (ususfructus). pripada vlasniku stvari. Uzufruktuar po prestanku prava vraća stvar vlasniku u stanju u kakvom je bila u trenutku prijema. Prodajom objekta habitacije. Prestankom uzufrukta “viseći” plodovi (fructus pendentes) pripadaju vlasniku. ali samo do visine koristi koju ima od stvari. Uzufruktuar ne odgovara za smanjenje njene vrijednosti nastalo redovnom upotrebom. I ovdje je pretpostavka sticanja prava upis u javnu knjigu (zemljišna knjiga). a u korist drugog. Razlika između uzusa i uzufrukta je isključivo kvantitativna. a pravni režim habitacije može biti ustanovljen kao kod uzusa ili uzufrukta. Oporukom vlasnik dobra može zasnovati služnost na štetu jednog dijela nekretnine. U takvom slučaju vlasnik služnog dobra ima pravo na odgovarajuću naknadu. Dužan je stvar vratiti vlasniku kad istekne rok plodouživanja. pravo upotrebe (usus) i pravo stanovanja (habitatio). Odlukom državnog organa pravo stvarne služnosti stiče se u slučajevima predviđenim zakonom. STICANJE PRAVA SLUŽNOSTI Pravo stvarne služnosti može se steći pravnim poslom. kod kojeg kvaziuzufruktuar stiče pravo vlasništva na stvarima. a nakon isteka roka dužan je njihovu vrijednost vratiti u novcu. odlukom državnog organa i dosjelošću. bez obzira da li je u položaju uzuara ili uzufruktuara. jer se ne može ni posjedovati. kada ti dijelovi nakon smrti ostavitelja postaju zasebne nekretnine. ako odbije mora se odreći uzusa. Ni usus ni njegovo izvršenje ne mogu se prenijeti na druge osobe. ali je vlasnik dužan uzufruktuaru ili njegovim nasljednicima nadoknaditi troškove uložene u proizvodnju plodova (obradu zemlje). Vlasnik snosi sve redovne i vanredne terete i troškove u vezi stvari. Ovo pravilo važi za sve osobne služnosti. Ako je uložio korisne i luksuzne troškove. ili ga ovlaštenik može prenijeti na druge (dati stan u najam). Pravo upotrebe (usus) je osobna služnost sa ovlaštenjem korištenja tuđe stvari za osobne potrebe uzuara i njegove porodice. Eventualni ostatak preko potreba porodice uzuara. Ostatak troškova snosi uzuar. ne mijenjajući suštinu stvari. . Osobna služnost ne može se steći dosjelošću. koji je za nekretnine upis u zemljišne knjige. a sud je ustanovljava na zahtjev zainteresirane strane uz pretpostavke da do nekretnina nema dovoljne putne veze i ako je korist koju prolaz donosi veća od štete koja se njime čini.

Tužbom na utvrđenje vlasnik gospodujućeg dobra zahtijeva da se prema vlasniku služnog dobra utvrdi postojanje prava služnosti. ako postane nepotrebna ili prestane razlog zasnivanja. Nevršenjem (non usu) za vrijeme od 20 godina. Pomoću založnog prava se iz čitave dužnikove imovine izdvajaju određeni objekti iz čije vrijednosti se vjerovnik može namiriti.kod davanja zaloga za buduće i uvjetne obaveze (kaucioni ili kreditni zalog. zaštita se ostvaruje putem posjedovne tužbe. Po vrsti povrede za koju se podiže. Time je vjerovnik osiguran od eventualne fluktuacije dužnikove imovine. NAČELA ZALOŽNOG PRAVA Načelo akcesornosti – nastanak. 6. trajanje i prestanak založnog prava zavise od postojanja potraživanja čije ispunjenje se osigurava. Pored toga. Ako se u zalog daju gotov novac ili vrijednosni papiri. Izuzeci ovog načela su: 1. . Actio confessoria je tužba koju ovlaštenik prava služnosti podiže protiv osobe koja ga neosnovano sprečava ili ometa u izvršavanju prava služnosti.PRESTANAK PRAVA SLUŽNOSTI 1. za prestanak prava služnosti potrebno je izvršiti upis brisanja u zemljišnu knjigu. odnosno 3 godine ukoliko se vlasnik služnog dobra protivi njenom vršenju. ako ima založno pravo na određenom objektu. odnosno kauciona ili kreditna hipoteka). 7. ZAŠTITA PRAVA SLUŽNOSTI Ovisno o vrsti povrede. Ovlaštenik stvarne služnosti je posjednik prava stvarne služnosti. red namirenja vjerovnika ravna se prema trenutku osnivanja založnog prava. Sporazumom između vlasnika služnog i gospodujućeg dobra. a ne prema trenutku traženja izvršenja ili osnivanja same obaveze. Odricanjem – jednostranom izjavom ovlaštenika služnosti. Istekom vremena. U svim slučajevima gdje je pravo služnosti upisano u zemljišnu knjigu. consolidatio) vlasnika služnog i gospodujućeg dobra u istoj osobi. Podiže se u slučaju osporavanja ili dovođenja u sumnju prava služnost od strane vlasnika služnog dobra. Osnovna svrha založnog prava je eliminisanje dvostruke nesigurnosti vjerovnika u pogledu namirenja potraživanja. tužbe na utvrđenje i actio confessoria. npr. govorimo o kauciji. ako je ustanovljena na određeno vrijeme. Tužitelj mora dokazati postojanje svog prava služnosti i faktički čin ometanja od strane tuženog. Nesigurnost je u pogledu moguće promjene obima dužnikove imovine i u vezi ranijeg namirenja drugih vjerovnika. 4. Propašću služnog ili gospodujućeg dobra. Pasivno legitimiran je vlasnik služnog dobra. ali i svaka treća osoba koja sprečava ili ometa izvršenje prava služnosti. 5. ZALOŽNO PRAVO POJAM I FUNKCIJA ZALOŽNOG PRAVA Založno pravo je stvarno pravo na tuđem objektu kojim vjerovnik u pravnom odnosu dobiva ovlaštenje da se namiri iz vrijednosti založenog objekta ako mu dužnik ne ispuni preuzetu obavezu. 2. 3. B. actio confessoria je slična vlasnikovoj tužbi actio negatoria. a ovlaštenik osobne služnosti posjednik stvari koja predstavlja služno dobro. Zaštita pomenutih posjeda ostvaruje se putem posjedovne tužbe. Ukidanjem odlukom državnog organa. Sjedinjenjem (confusio. Založno pravo može nastati i prije nastanka potraživanja koje se njime osigurava.

a ne samom isplatom potraživanja. a založiti se može i suvlasnički dio. . OBJEKTI ZALOŽNOG PRAVA Objekti založnog prava mogu biti stvari (pokretne i nepokretne) i prava. Zavisno od navedenih osnova. a dužnik posredni posjednik. tj. S druge strane. Pignus ili ručni zalog je po našem pravu založno pravo na pokretnim stvarima. Neke stvari i prava su iz posebnih razloga propisom izuzeti od zalaganja. Isto važi i za založnog dužnika. s tim da nužno založno pravo može biti prisilno i zakonsko. Primjer je zastara potraživanja. Slučaj kad prestanak potraživanja ne izaziva automatski i prestanak založnog prava. a može biti zaključen i usmeno. oblik može biti pignus ili hipoteka. Nužno založno pravo najčešće se pojavljuje kao prisilno sudsko založno pravo. založno pravo nastavlja postojati na svim dijelovima stvari. Objekti založnog prava moraju biti takvi da vjerovnik iz njih može naplatiti svoje potraživanje. Tzv. U suprotnom je to pignus. Načelo nedjeljivosti – Potraživanje se osigurava cjelokupno i to cjelinom zaloga. u slučaju podjele stvari. razlikuje se dobrovoljno i nužno založno pravo. Predajom stvari vjerovnik postaje neposredni. SUBJEKTI U ZALOŽNOPRAVNOM ODNOSU Subjekti založnopravnog odnosa su založni vjerovnik i založni dužnik. Ako je objekat založnog prava neko pravo (potraživanje). Načelo specijalnosti – založno pravo se stiče na samo određenom objektu iz imovine zalogodavca i samo za određeno potraživanje vjerovnika. STICANJE ZALOŽNOG PRAVA Založno pravo stiče se na osnovu pravnog posla. Ugovor je konsenzualan. gdje založno pravo ostaje i nakon zastare. Uz osnovu (titulus) za sticanje založnog prava potreban je i modus. sudske odluke i zakona. dakle stvari u prometu ili pravo koje ima novčanu vrijednost. Osniva se upisom u sudski pljenidbeni zapisnik u izvršnom postupku. To znači da u slučaju djelomičnog podmirenja duga založno pravo ostaje u nesmanjenom obimu sve do potpunog izmirenja potraživanja. Također je bitno napomenuti da hipoteka prestaje tek njenim brisanjem u zemljišnoj knjizi.generalna hipoteka nije dozvoljena. Osnova sticanja je ugovor o zalogu. Založni vjerovnik će se namiriti iz založenog objekta. a dužnik nema pravo na povrat stvari ili njenog dijela. razlika između pignusa i hipoteke ispoljava se u tome da li vjerovnik ima detenciju zaloga ili ne (kod pignusa ima. Založni vjerovnik je istovremeno vjerovnik u obaveznopravnom odnosu za koji je založno pravo vezano. Načelo oficijalnosti – založno pravo se ostvaruje isključivo putem suda. Dobrovoljno založno pravo na pokretninama se stiče predajom stvari u posjed vjerovnika. Sticanje založnog prava na pokretnim stvarima. ako treba i sudskom prodajom zaloga. Objektom založnog prava mogu biti stvari u suvlasništvu i zajedničkom vlasništvu. strane koja je vlasnik zaloga. U te razloge spadaju osiguranje minimuma egzistencije dužnika i zaštita određenih javnih i društvenih interesa. OSNOVNI OBLICI ZALOŽNOG PRAVA Razlikuju se 2 osnovna oblika: pignus i hipoteka. Oba uživaju posjedovnu zaštitu. a hipoteka založno pravo na nekretninama (izuzetno važi i za brodove i avione). kod hipoteke ne).2. Ako je pravo upisano u zemljišnim knjigama radi se o hipoteci. Po nekim pravnim sistemima.

založno pravo se stiče upisom u zemljišne knjige. NEDOZVOLJENE KLAUZULE U ZALOŽNOM PRAVU Ako je založnom pravu osnovna svrha namiranje potraživanja prodajom zaloga. Najčešća osnova za hipoteku je pravni posao.Zakonsko založno pravo osnova se u trenutku kad se dogode određene činjenice koje nisu ni ugovor ni sudska odluka. 3. Prisilno založno pravo na pravu se osniva zabranom dužnikovom dužniku da izvrši plaćanje svom dosadašnjem vjerovniku. Vjerovnik može tražiti da sud naloži dužniku da se suzdrži od takvih radnji. nedozvoljena je klauzula kojom se vjerovniku zabranjuje prodaja zaloga ili kojim se vjerovniku prepušta vlasništvo zaloga ako njegovo potraživanje ne bude isplaćeno po dospjelosti. Vjerovnik ih može u tom slučaju zadržati. Najmodavac ima pravo perkluzije. Založno pravo najmodavca na stvarima najmoprimca. Zakonsko založno pravo vlasnika poljoprivrednog zemljišta na životinjama (i drugim stvarima) kojima je počinjena poljska šteta. Osniva se u trenutku unošenja stvari u unajmljeni objekat. Redoslijed među njima se ravna po redu prvenstva koji se računa prema trenutku zatraženog upisa u zemljišne knjige. sa izuzetkom zakonske hipoteke kod koje upis nije potreban. javna skladišta. vjerovnik može zahtijevati prisilnu naplatu potraživanja i prije dospjelosti. U našem pravu postoje 3 tipična slučaja zakonskog založnog prava: 1. Ista nekretnina može biti založena nekolicini vjerovnika. Sama naplata založenog potraživanja vrši se nužnom cesijom. Antihreza je kod pokretnih stvari moguća ako založena stvar daje plodove. da samovoljno spriječi iznošenje stvari iz unajmljenog objekta. Istovremeno. Prisilno založno pravo na nekretnini stiče se na osnovu sudske odluke (sudska hipoteka). Ugovor o hipoteci zaključuje se u pisanom obliku. 2. Takav slučaj naziva se simultana ili zajednička hipoteka. sud zabranjuje založnom dužniku raspolaganje tim potraživanjem. a radi osiguranja svojih potraživanja. a on treba između ostalog sadržavati osnovu iz koje potiče hipotekom osigurano potraživanje i njegovu visinu izraženu u novcu. Za osnivanje je potrebna pravna osnova (ugovor. Sticanje založnog prava na pravima Dobrovoljno se založno pravo na pravima stiče ugovornim prenosom potraživanja (ili nekog drugog prava) na založnog vjerovnika. s tim što se iznos čistog prihoda odbija od vjerovnikovog potraživanja. otpremnici. može se založiti više ZK tijela jednog vlasnika. sudska odluka ili zakon). ništava je antihreza (pactum antichericum). Hipotekarni dužnik ne smije smanjivati vrijednost založene nekretnine. Kad odluka suda postane izvršna. Zakonska hipoteka stiče se u trenutku ispunjenja zakonskih pretpostavki. Založno pravo na nekretninama – hipoteka Objekat hipoteke je čitavo zemljišnoknjižno tijelo jednog vlasnika. Zakonsko založno pravo koje imaju komisionari. Ako jedno ZK tijelo nije dovoljno za podmirenje potraživanja. a nije ugovoreno kome će oni pripasti nakon odvajanja. Kod zaloga nekretnina. Upis u javnu knjigu nije potreban. na stvarima koje su objekti ugovora. a da time ne čini ometanje posjeda. kojom hipotekarni vjerovnik ugovara da u slučaju neisplate duga svoje potraživanje namiri ubiranjem plodova ili iskorištavanjem nekretnine na drugi način. . tj. Hipoteka se može na drugog prenijeti samo zajedno sa potraživanjem koje je tom hipotekom osigurano. prevoznici i dr. a za koje propis veže postanak založnog prava. To je cesija ili ustup potraživanja. Samo založno pravo stiče se upisom u zemljišne knjige. a prestaje u trenutku iznošenja. a ako on to ne učini.

Propašću zaloga. Obe tužbe su nezastarive. redoslijed naplate određuje se prema datumu nastanka založnih prava. Ovaj institut se najčešće skraćeno naziva realni tereti. založni vjerovnik namiruje se prije ostalih vjerovnika. Ovakva klauzula iznimno je dopuštena ako je u zalog data stvar čija cijena je propisana. odnosno troškova zbog poboljšanja stvari. Vlasnik zaloga. vjerovnik i dužnik se mogu sporazumjeti da vjerovnik stvar proda po toj cijeni. 4. Rok zastare je 1 godina od dana kad je založena stvar vraćena. Kod pokretne stvari. Kod hipoteke je to hipotekarna tužba (actio hypotecaria). Kad je cijena propisana. PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA Založno pravo može prestati: 1. PRAVO STVARNOG TERETA POJAM Pravo stvarnog tereta je stvarno pravo na tuđoj nekretnini sa ovlaštenjem na određene. 3. u pravilu periodične činidbe od njenog svakodobnog vlasnika. putem tužbe vindicatio pignoris. Prestankom potraživanja. ili je zadrži za sebe. Ovo pravilo ima nekoliko izuzetaka: 1. koja je slična reivindikaciji a može se upotrijebiti samo kod pignusa. U ovom slučaju založno pravo trebalo bi preći na svotu novca koju vlasnik ostvavri na ime osiguranja ili naknade štete za propalu stvar. Gubitkom posjeda založene pokretne stvari. Ono što eventualno preostane nakon namirenja. OSTVARIVANJE ZALOŽNOG PRAVA Pravilo je da založni vjerovnik ostvaruje založno pravo sudskom prodajom založene stvari. založno pravo prestaje izjavom o odricanju ili povratom založene stvari zalogodavcu. ZAŠTITA ZALOŽNOG PRAVA Za zaštitu prava namiranje iz vrijednosti založenog objekta. 5. Kad je ista stvar založena nekolicini vjerovnika. ako nije istovremeno i osobni dužnik. Tužbeni zahtjev usmjeren je na namirenje vjerovnikovog potraživanja prodajom zaloga. Odricanjem. bez obzira da li je on istovremeno i založni dužnik. Pasivno je legitimiran vlasnik založene stvari. Sjedinjenjem (confusio) vlasnika založene stvari i založnog vjerovnika u istoj osobi. Za prestanak hipoteke potrebna je pisana izjava hipotekarnog vjerovnika data kod nadležnog državnog organa (u pravilu suda koji vodi javnu knjigu gdje je upisana hipoteka). Iz postignute cijene. 6. . založni vjerovnik na raspolaganju ima založnu tužbu (actio pigneraticia) kod pignusa. Zastari podliježu međusobna potraživanja zalogodavca i zalogoprimca za naknadu štete zbog pogoršanja stvari. vraća založnom dužniku. 2. 3. A. ne može tražiti da se vjerovnik najprije namiri od osobnog dužnika. Kod ugovora u privredi. 2. Izvršnom prodajom zaloga.Kod pignusa je ništava i odredba ugovora kojom se založnom vjerovniku daje pravo da u slučaju neisplate duga može po unaprijed određenoj cijeni prodati ili za sebe zadržati založenu stvar. Založni vjerovnik može tražiti predaju zaloga i od svake treće osobe. Založno pravo ponovo nastaje kad vjerovnik vrati posjed stvari. vjerovnik je ovlašten sam prodati stvar nakon isteka roka od 8 dana od upozorenja dužniku. Sud može odlučiti da vjerovnik sam proda stvar po cijeni koju utvrde eksperti ili stvar zadrži za sebe u slučaju da bi troškovi javne prodaje bili nesrazmjerno veliki u odnosu na vrijednost stvari.

Činidba naturalnog davanja ne mora biti određena. uz pristanak svih stranaka. obrada zemlje itd. realni tereti bi se mogli podijeliti na ugovorne. tj. Javnopravni su oni čija osnova je u propisu javnog prava. dok je kod predijalnog ovlaštenik svakodobni vlasnik određene nekretnine. koji ima konstitutivno značenje. Objekat sticanja su nekretnine. za dospjele a neizvršene činidbe osobno odgovara prethodni. ustanovi pravo izdržavanja u korist jedne osobe. .200 kg krompira godišnje). Za dospjele činidbe vlasnik opterećene nekretnine odgovara i osobno.cjelokupnom svojom imovinom.1/3 uroda) ili nominalno (npr. Novčano davanje (renta) daje se periodično ili povremeno. U našem pravu stvarni tereti ne nastaju direktno na osnovu zakona. Načelno su moguće 3 osnove sticanja: pravni posao. Činidba davanja može imati oblik novčanog i naturalnog davanja. Personalni je onaj kod kojeg je osoba ovlaštenika određena ad personam. Dvostruka stvarnopravna i osobna odgovornost svakodobnog vlasnika opterećene nekretnine za ispunjenje dužnih činidbi. Smatra se da njena visina treba biti u konstantnom razmjeru sa vrijednošću nekretnine (clausula rebus sic stantibus). Npr. 2. PRESTANAK I ZAŠTITA Na prestanak prava stvarnog tereta primjenjuju se na odgovarajući način pravila o prestanku prava služnosti. Javnopravni i privatnopravni stvarni tereti. Činjenje kao sadržaj činidbe može biti npr. Ugovor kojim se osniva pravo stvarnog tereta može biti samostalan. 3. a privatnopravni oni čija je osnova pravni posao. Pozitivan karakter i periodičnost činidbe. Naturalno davanje može biti određeno alikvotno (npr.kriterij za količinu davanja mogu biti potrebe izdržavanog lica u granicama primjerenom izdržavanja). Karakteristike prava stvarnog tereta su: 1. Stvarnopravna podrazumijeva odgovornost opterećenom nekretninom.SADRŽAJ I KARAKTERISTIKE Sadržaj činidbe može biti davanje (dare) ili činjenje (facere). ili kao posebna klauzula ugovora o otuđenju nekretnina. Modus sticanja je upis u zemljišne knjige. Prema osnovi nastanka i sticanja. Odlukom suda realni tereti se ostvaruju tek iznimno. Kod oporuke se pravo stvarnog tereta ostvaruje kroz legat izdržavanja. pružanje njege određenoj osobi. STICANJE Sticatelji mogu biti fizičke i pravne osobe. Kumulativne pretpostavke sticanja su osnova (titulus) i način sticanja (modus). sudske i (eventualno) zakonske. već samo zajedno sa opterećenim dobrom. a stvarno sadašnji vlasnik. sudska odluka i zakon. Redovno se radi o fizičkim osobama. OBLICI Personalni i predijalni stvarni tereti. Pravni posao kao titulus sticanja može biti ugovor i testament. Takve zaostale činidbe zastarijevaju nakon 3 godine od dospjelosti. u slučaju podjele nekretnina se. U slučaju promjene vlasnika. Dovoljno je da je odrediva (npr. Pravo stvarnog tereta nije prenosivo samo za sebe.

sa zahtjevom na namirenje dospjelih činidbi iz opterećene nekretnine. Prestankom prava građenja. Pravo je nasljedivo. Razlog tome je činjenica da pravo građenja. Savremeni pojam prava građenja stvoren je tek početkom 20. PRAVO GRAĐENJA U NAŠEM PRAVU U našem pozitivnom građanskom pravu ne postoji institut pod nazivom “pravo građenja”. žičare itd). Pravo građenja redovno prestaje istekom roka na koji je osnovano. Pojam građevine obuhvata razne objekte ispod površine. Također prestaje i sjedinjenjem (confusio). Zakonski se uglavnom svodi na konstitutivne elemente prava građenja: pravo izgradnje i držanja u vlasništvu građevine na tuđem zemljištu. a petitornim tužbama se zahijeva ostvarenje činidbe koja je sadržaj prava stvarnog tereta. Zakonom o građevinskom zemljištu predviđeno je da općina može građanima i građanskim pravnim osobama dati na korištenje neizgrađeno zemljište u društvenom vlasništvu radi izgradnje objekta na kome mogu imati pravo vlasništva. vrstu. STICANJE. Pravo mogu zasnovati samo vlasnici zemljišta. U zaštiti prava građenja mogu se koristiti vlasničke tužbe. pravo otuđenja zgrade i prenosa prava korištenja zemljišta. Petitorne tužbe mogu biti osobne i stvarnopravne. Takav odnos ostaje na nivou obaveznopravnog odnosa. uz određenu (relativno nisku) naknadu graditelju. Pomenuto pravo korištenja je po svom sadržaju identično pravu građenja. ali na osnovu ugovora. bez obzira što se po sadržaju i funkciji ne razlikuje od prava građenja. obavezu i rok izgradnje. ima pravo i na posjedovnu zaštitu. Osobne su usmjerene na prethodnog vlasnika. vremenske granice trajanja prava građenja itd.vijeka. Potrebni su titulus i modus sticanja. Titulus je ugovor između graditelja i vlasnika zemljišta. SADRŽAJ I KARAKTERISTIKE Razlikuju se zakonski i ugovorni sadržaj prava građenja. nije moguće kreirati voljom stranaka. vlasnik zemljišta postaje vlasnik građevine. uslove i ograničenja. PRAVO GRAĐENJA POJAM Korijeni ovog prava su u ustanovi rimskog prava pod nazivom superficies. Veći dio sadržaja je ugovorni. veličinu i način izgradnje građevine. Bitne karakteristike prava građenja su prometnost i nasljedivost. pravo korištenja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade. One mogu biti ugovorno i zakonski ograničene. na površini ili iznad površine zemljišta (bunari. Graditelj kao posjednik građevine i zemljišta na kome je izgrađena. PRESTANAK. B. Modus je upis u zemljišne knjige. već isključivo zakonom. Prejudicijalnom tužbom zahtijeva se utvrđivanje postojanja prava stvarnog tereta. Pravo građenja se po pravilu stiče derivativnim putem.Pravo stvarnog tereta štiti se prejudicijalnim i petitornim tužbama. Obuhvata pitanja koja se odnose na periodičnu naknadu vlasniku zemljišta. kao i ostala stvarna prava. za činidbe dospjele u vrijeme dok je bio vlasnik stvari. Pravo građenja je stvarno pravo na tuđoj stvari čiji je sadržaj ovlaštenje da se izgradi i ima u vlasništvu građevina na tuđem zemljištu. Stvarnopravne su protiv sadašnjeg vlasnika. ZAŠTITA Sticatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe. a ne prestaje propašću građevine jer ovlaštenik može izgraditi novu. zgrade. sporazumom između graditelja i vlasnika zemljišta. U našem pravu moguće je građenje na zemljištu na kojem postoji pravo vlasništva. . trajanje prava građenja itd. Takve propise sadržavali su i poslijeratni savezni propisi (propisi SFRJ) u pogledu zemljišta u općenarodnoj imovini. Pravo može prestati i prije isteka roka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->