P. 1
Zakon o Vodama RS

Zakon o Vodama RS

|Views: 145|Likes:

More info:

Published by: Zeljka Perisic-Trubajic on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

STUDIJSKI CIKLUS I Studijski program: Ekologija Zimski semestar 2011.

PREDMET: Zaštita prirode

SEMINARSKI RAD
Ekološko-pravni pogled na vodne resurse

ali tijela javne vlasti to u praksi ili slabo ili uopšte ne primjenjuju. da štiti i poboljša stanje okoline na dobrobit sadašnjih i budućih generacija. kao i uključivanju javnosti u upravljanje vodama.UVOD U želji da našu zakonsku regulativu uskladi sa standardima koji važe u zemljama Evropske unije. a isti je ukazom predsjednika Republike Srpske proglašen 23. ličnu i društvenu. maja 2006. manje je nezadovoljstvo. Međutim. Upravo iz tog razloga je potrebno posvetiti što više pažnje edukaciji javnosti o vodama. i da su vode pod posebnom zaštitom Republike Srpske. Svaki pojedinac ima pravo na zdravu okolinu. Nažalost. Ovim zakonom rečeno je da je voda opšte dobro. Samo zajedničke akcije na lokalnom. godine. broj 92 od 16. Takođe. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o vodama na sjednici od 11. godine. Značaj vode je neprocjenjiv. ovaj zakon je izmijenjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“. a obostrana korist. maja 2006. građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske donosi ostale podzakonske akte koje uređuju oblast zaštite voda i vodnih područja u rokovima koji su propisani ovim zakonom. godine. regionalnom i globalnom nivou mogu osigurati održivi razvoj. Na osnovu navedenog zakona ministar za prostorno uređenje. Učešće javnosti je težak i dugotrajan proces. oktobra 2009. navodi učešće javnosti kao ključan element u upravljanju vodama i u toku je usklađivanje propisa u novo zakonodavstvo o vodama u Republici Srpskoj. Pored toga. Po količinama tog prirodnog bogatstva naša država svrstava se u red bogatijih zemalja Evrope. lakše ih prihvata. maja 2006. zakoni propisuju informisanje i učešće javnosti. ali se dugoročno isplati jer javnost snosi odgovornost za odluke. te ima odgovornost. jer je ona dio nas i bez nje ne možemo opstati. nacionalnom. ovog zakona. 3 . godine). Analitički pogled na članove Zakona o vodama počećemo od člana 3. broj 50 od 31. svijest o njenom značaju i očuvanju je u velikoj mjeri narušena. Ovaj zakon stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Okvirna direktiva o vodama EU.

kaže se da se mora osigurati povrat od troškova od vodnih usluga. a ko će od dana stupanja na snagu ovog zakona određivati šta je adekvatna naknada? Da li onaj koji bi morao da sanira štete izazvane neadekvatnom mjerom ili neadekvatnim potezom u domenu zaštite voda? Na ovo pitanje ovaj zakon ne daje odgovor. prema načelu “zagađivač plaća”. Ova norma se u praksi teško ili gotovo nikako ne primjenjuje. Dalje. već nasljeđe koje se mora čuvati. g) osigurati povrat troškova od vodnih usluga. po principu “korisnik plaća”. Postavlja se pitanje ko je do sada. na koje nema odgovora u ovom zakonu. d) za iskorišćenu količinu vode mora se obezbijediti adekvatna ekonomska naknada od onoga koji koristi taj resurs. prema načelu “zagađivač plaća”. tako da se spriječi nepotrebno korišćenje voda i da korišćenje voda ne prevazilazi prirodno obnavljanje resursa.Opšta načela Član 3. braniti i tretirati kao takvo. b) korišćenje voda i upravljanje njima se vrši na racionalan i održiv način. U tački d) ovog člana se kaže da se za iskorišćenu količinu vode mora obezbijediti adekvatna ekonomska naknada. Ono što nije definisano ovim zakonom jeste činjenica da nije uređen način na koji se ova odredba da "zagađivač plaća" primjenjuje. a ti prostori su određeni na način predviđen ovim zakonom. koja direktno zavise od voda. uključujući i troškove za zaštitu životne sredine i resursa. naročito. shodno ekonomskoj analizi sprovedenoj prema Aneksu 3 Okvirne direktive o vodama EU i. uključujući i troškove za zaštitu životne sredine i resursa. Zakonodavac u članu 3. 4 . (1) Upravljanje vodama mora biti zasnovano na sljedećim opštim načelima: a) voda nije komercijalni proizvod kao drugi proizvodi. tačka b) kaže da se korišćenje i upravljanje vodama mora vršiti na racionalan i održiv način. kako korišćenje voda ne bi prevazišlo prirodno obnavljanje resursa. Dalje. shodno ekonomskoj analizi sprovedenoj prema Aneksu 3 Okvirne direktive o vodama EU i. v) vode moraju biti korišćene na način koji osigurava funkcionalnost prirodnih procesa akvatičnih ekosistema i kopnenih ekosistema i močvarnih područja. u istom članu tačka v) slijedeći istu logiku stoji da vode moraju biti korišćene na način koji osigurava funkcionalnost… Iz ovog proizilazi da vode moraju biti korišćene na taj način. naročito. a da li je stvarno tako djeluje kao potpuno izlišno pitanje.

odnosno katastru nepokretnosti kao javno vodno dobro od opšteg interesa ili su definisani u drugim dokumentima javnog karaktera. takva dobra dobijaju karakter dobra u opštoj upotrebi. Na primjer. izdaje opštinski ili gradski organ na čijoj se teritoriji prostire ribolovno područje. koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona bili upisani u zemljišnim knjigama. kad je u pitanju opšta upotreba. geološkim i hidrološkim sadržajem. vodni ili hidrotehnički objekti. Takva dobra se nalaze izvan vlasničkopravnog režima. Ustav Republike Srpske garantuje posebnu zaštitu javnih dobara. Različita je situacija ukoliko se javno dobro daje na korišćenje samo određenim subjektima posebnim aktom kojim se takvim subjektima utvrđuje pravo posebnog korišćenja javnim dobrom i određuju načini takvog korišćenja. Bez takve opšte upotrebe nema dobra u opštoj upotrebi u pravnom smislu. i da kao takvo i po svojoj prirodi traži poseban pravni režim kojem će biti podvrgnuto. Javno dobro je neotuđivo i ne postoji mogućnost sticanja prava na javnom dobru. radi zaštite osnivaju se i posebne službe. a u ovom slučaju javnog vodnog dobra. odnosno koji su na osnovu zakona postali državno vlasništvo. I konačno. upravne organizacije ili nadležni subjekti sa javnim ovlašćenjima. (2) Javno vodno dobro definisano u stavu 1. vazduh i dr. U prvom slučaju. za područja koja nisu data na upravljanje pojedinim pravnim licima. ulice. Primjeri za takva dobra su rijeke. ovog člana jeste dobro od opšteg interesa i u vlasništvu je Republike Srpske. Ono što je interesantno u ovom članu jeste činjenica da je javno vodno dobro. (3) Ovlašćenja upravljanja javnim vodnim dobrom u vlasništvu Republike Srpske vrše organi uprave.Javno vodno dobro Član 10. za obavljanje sportskog ribolova potrebno je odobrenje koje. u onom obimu i na način kako im je to ovim ili drugim zakonom ili drugim aktima nadležnog organa preneseno u nadležnost. te kad je ono dato na korišćenje samo određenim subjektima. javne ceste. veoma je važna i kaznenopravna zaštita upotrebe i korišćenja javnih dobara. kao što su: zemljišne čestice. te za njih vrijede posebna pravila kako bi se osigurala njihova trajnost i dostupnost svima. rijeke i potoci sa definisanim morfološkim. Pri takvim okolnostima posebnog 5 . Kod korištenja javnim dobrom treba razlikovati dvije vrste okolnosti: kad je javno dobro dato na opštu upotrebu svima. Zaštita se osigurava posebnim mjerama. dobro od opšteg interesa. (1) Javno vodno dobro čine svi segmenti vodnog dobra.

U skladu sa odredbama ovog zakona pod korišćenjem voda podrazumijeva se vodosnabdijevanje stanovništva. podzemne vode i kanali detaljne kanalske mreže za odvodnjavanje. Površinske vode se koriste iz živog toka i iz akumulacije. Pod korišćenjem voda. g) korišćenje vode za plovidbu. domaćinstava. kao privredna grana. organizacije. akumulacije i jezera. akumulacije. ta njihova posebna uživanja ne znače ujedno i isključenje drugih uživalaca u daljem korišćenju javnim dobrom prema njegovoj namjeni. Ovim zakonom definisani su pojedini izrazi kao što su vode.korišćenja radi se samo o posebnoj pogodnosti koju pojedini subjekti mogu imati u odnosu na korišćenje jednog javnog dobra. bolnice. Sistemi za navodnjavanje izgrađeni su pretežnim dijelom na zemljištima I i II klase po pogodnosti za navodnjavanje. Potreba za vodom koja se koristi za navodnjavanje iskazuje se na osnovu klimatskih faktora. v) korišćenje vode za uzgoj ribe. fontane itd. navodnjavanje i drugo). Otprilike 2/3 zahvatanih voda je površinska. zastupljeno u prirodnim vodotocima. Član 48. kupanje. Kao izvorišta koriste se podzemne i površinske vode.). Kao izvorišta vode korišćeni su prirodni vodotoci. ostale korisnike kojima se registruje i naplaćuje voda (komercijala) i javne potrebe (ustanove. kanali i slično). sanitarne i tehnološke potrebe. a 1/3 podzemna. U Republici Srpskoj je ribarstvo. smatra se: a) zahvatanje. veličine. b) korišćenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i druge pogonske potrebe. vode iz osnovnog vodnog kompleksa. površinske i podzemne vode itd. Racionalno i ekonomično korišćenje voda Član 49. rekreaciju i druge slične namjene. Naša zemlja je bogata vodom i treba voditi računa na koji način i u koje svrhe se koristi voda. vode iz izdana u okviru neogenih naslaga i izdani pukotinske poroznosti. škole. površine i svojstva zemljišta koje se navodnjava i strukture poljoprivredne proizvodnje. regionalni kanali za navodnjavanje ili višenamjenski hidrosistemi. crpljenje i upotreba površinskih i podzemnih voda za različite namjene (snabdijevanje vodom za piće. 6 . vode iz karsta. jezerima. a od podzemnih voda koriste se najviše aluvijalne vode. u skladu sa odredbama ovog zakona. d) korišćenje vode za sport. Ali. industrije koja zahtijeva visokokvalitetnu vodu ili je inkorporirana u gradsko tkivo. vještačkim objektima (ribnjaci.

potrebno je voditi računa o racionalnom korišćenju vode što se i navodi u ovom članu.(1) Svakome je dozvoljeno korišćenje voda pod uslovima određenim ovim zakonom. kao i porast temperature. tako da se i u najsušnijim periodima voda nemilice troši i za potrebe koje realno nisu neophodne. a u pojednim dijelovima svijeta ljudi nemaju pitke vode ni za osnovne potrebe. U našoj zemlji vodovodna mreža je u većini slučajeva veoma zastarjela. ali s obzirom na sve veći broj stanovnika. U svijetu je sve manje pitke vode. (2) Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. tako da su gubici na vodovodnoj mreži veliki. U ljetnom periodu. kao i koja količina potrošene vode bi se smatrala realno rasutom. Svaki korisnik vode dužan je da koristi vodu na način i u obimu kojim se voda čuva od rasipanja i štetnih promjena njenih svojstava i ne ometa drugima zakonsko pravo korišćenja vode. ZAKLJUČAK 7 . Voda je najdragocjeniji prirodni resurs. gradske vlasti apeluju na građane da smanje potrošnju vode. a u toku je i gradnja nove fabrike vode. Shvatajući problem u vodosnabdijevanju. KFW banka odobrila je kreditna sredstva kojima će se vodovodna mreža u Gradu Banja Luka u potpunosti izmijeniti. Ali uglavnom. Republika Srpska je bogata hidroenergetskim potencijalom. kada su temperature jako visoke. naše stanovništvo nema razvijenu svijest o smanjenju potrošnje i štednji vode. Ono što nije definisano ovim članom je da nije navedeno šta podrazumijeva rasipanje vode. u nekim slučajevima se ide i sa redukcijama vode. globalno zatopljenje i sve duže sušne periode.

Imajući u vidu našu tendenciju ka uvođenju evropskih standarda u različitim oblastima.Kao i u većini naših pravnih akata. Republika Srpska je zemlja u tranziciji i još uvijek mnogi propisi nisu usklađeni sa propisima i standardima Evropske unije. i ovdje takođe imamo slučaj da podzakonski akti od kojih zavisi primjena zakona kasne. LITERATURA 1. što bi dovelo do različitih rješenja. Pravilnicima su trebale biti regulisane pojedine oblasti vezane za edukaciju. Zakon o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“. broj 50/06) 8 . bilo bi poželjno da se ova oblast veoma značajna na zaštitu životne sredine kao i zdravlja ljudi rješava jedinstveno na svim nivoima. uvođenje određenih standarda. pa i u zaštiti voda.

broj 92/09) 9 . Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“.2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->