P. 1
Zakon o Vodama RS

Zakon o Vodama RS

|Views: 146|Likes:

More info:

Published by: Zeljka Perisic-Trubajic on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

STUDIJSKI CIKLUS I Studijski program: Ekologija Zimski semestar 2011.

PREDMET: Zaštita prirode

SEMINARSKI RAD
Ekološko-pravni pogled na vodne resurse

zakoni propisuju informisanje i učešće javnosti. Ovaj zakon stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Značaj vode je neprocjenjiv. i da su vode pod posebnom zaštitom Republike Srpske. manje je nezadovoljstvo. Po količinama tog prirodnog bogatstva naša država svrstava se u red bogatijih zemalja Evrope. Nažalost. ovaj zakon je izmijenjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“. Takođe. navodi učešće javnosti kao ključan element u upravljanju vodama i u toku je usklađivanje propisa u novo zakonodavstvo o vodama u Republici Srpskoj. Samo zajedničke akcije na lokalnom. Pored toga. ali tijela javne vlasti to u praksi ili slabo ili uopšte ne primjenjuju.UVOD U želji da našu zakonsku regulativu uskladi sa standardima koji važe u zemljama Evropske unije. jer je ona dio nas i bez nje ne možemo opstati. 3 . nacionalnom. godine. godine). kao i uključivanju javnosti u upravljanje vodama. a isti je ukazom predsjednika Republike Srpske proglašen 23. ovog zakona. Okvirna direktiva o vodama EU. Ovim zakonom rečeno je da je voda opšte dobro. te ima odgovornost. ličnu i društvenu. svijest o njenom značaju i očuvanju je u velikoj mjeri narušena. maja 2006. broj 92 od 16. Analitički pogled na članove Zakona o vodama počećemo od člana 3. broj 50 od 31. regionalnom i globalnom nivou mogu osigurati održivi razvoj. Upravo iz tog razloga je potrebno posvetiti što više pažnje edukaciji javnosti o vodama. a obostrana korist. ali se dugoročno isplati jer javnost snosi odgovornost za odluke. Međutim. Na osnovu navedenog zakona ministar za prostorno uređenje. Učešće javnosti je težak i dugotrajan proces. građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske donosi ostale podzakonske akte koje uređuju oblast zaštite voda i vodnih područja u rokovima koji su propisani ovim zakonom. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o vodama na sjednici od 11. da štiti i poboljša stanje okoline na dobrobit sadašnjih i budućih generacija. godine. maja 2006. maja 2006. oktobra 2009. lakše ih prihvata. Svaki pojedinac ima pravo na zdravu okolinu. godine.

uključujući i troškove za zaštitu životne sredine i resursa.Opšta načela Član 3. shodno ekonomskoj analizi sprovedenoj prema Aneksu 3 Okvirne direktive o vodama EU i. b) korišćenje voda i upravljanje njima se vrši na racionalan i održiv način. koja direktno zavise od voda. naročito. (1) Upravljanje vodama mora biti zasnovano na sljedećim opštim načelima: a) voda nije komercijalni proizvod kao drugi proizvodi. kako korišćenje voda ne bi prevazišlo prirodno obnavljanje resursa. Zakonodavac u članu 3. prema načelu “zagađivač plaća”. uključujući i troškove za zaštitu životne sredine i resursa. d) za iskorišćenu količinu vode mora se obezbijediti adekvatna ekonomska naknada od onoga koji koristi taj resurs. po principu “korisnik plaća”. Ova norma se u praksi teško ili gotovo nikako ne primjenjuje. tako da se spriječi nepotrebno korišćenje voda i da korišćenje voda ne prevazilazi prirodno obnavljanje resursa. Postavlja se pitanje ko je do sada. naročito. braniti i tretirati kao takvo. a da li je stvarno tako djeluje kao potpuno izlišno pitanje. već nasljeđe koje se mora čuvati. u istom članu tačka v) slijedeći istu logiku stoji da vode moraju biti korišćene na način koji osigurava funkcionalnost… Iz ovog proizilazi da vode moraju biti korišćene na taj način. Ono što nije definisano ovim zakonom jeste činjenica da nije uređen način na koji se ova odredba da "zagađivač plaća" primjenjuje. Dalje. tačka b) kaže da se korišćenje i upravljanje vodama mora vršiti na racionalan i održiv način. a ti prostori su određeni na način predviđen ovim zakonom. Dalje. v) vode moraju biti korišćene na način koji osigurava funkcionalnost prirodnih procesa akvatičnih ekosistema i kopnenih ekosistema i močvarnih područja. kaže se da se mora osigurati povrat od troškova od vodnih usluga. a ko će od dana stupanja na snagu ovog zakona određivati šta je adekvatna naknada? Da li onaj koji bi morao da sanira štete izazvane neadekvatnom mjerom ili neadekvatnim potezom u domenu zaštite voda? Na ovo pitanje ovaj zakon ne daje odgovor. prema načelu “zagađivač plaća”. U tački d) ovog člana se kaže da se za iskorišćenu količinu vode mora obezbijediti adekvatna ekonomska naknada. 4 . na koje nema odgovora u ovom zakonu. shodno ekonomskoj analizi sprovedenoj prema Aneksu 3 Okvirne direktive o vodama EU i. g) osigurati povrat troškova od vodnih usluga.

Ono što je interesantno u ovom članu jeste činjenica da je javno vodno dobro. upravne organizacije ili nadležni subjekti sa javnim ovlašćenjima. radi zaštite osnivaju se i posebne službe. veoma je važna i kaznenopravna zaštita upotrebe i korišćenja javnih dobara. vodni ili hidrotehnički objekti. i da kao takvo i po svojoj prirodi traži poseban pravni režim kojem će biti podvrgnuto. a u ovom slučaju javnog vodnog dobra. ulice. U prvom slučaju. Različita je situacija ukoliko se javno dobro daje na korišćenje samo određenim subjektima posebnim aktom kojim se takvim subjektima utvrđuje pravo posebnog korišćenja javnim dobrom i određuju načini takvog korišćenja. dobro od opšteg interesa. odnosno koji su na osnovu zakona postali državno vlasništvo. I konačno. izdaje opštinski ili gradski organ na čijoj se teritoriji prostire ribolovno područje. takva dobra dobijaju karakter dobra u opštoj upotrebi. Na primjer. Kod korištenja javnim dobrom treba razlikovati dvije vrste okolnosti: kad je javno dobro dato na opštu upotrebu svima. Bez takve opšte upotrebe nema dobra u opštoj upotrebi u pravnom smislu. Primjeri za takva dobra su rijeke. geološkim i hidrološkim sadržajem. te za njih vrijede posebna pravila kako bi se osigurala njihova trajnost i dostupnost svima. Ustav Republike Srpske garantuje posebnu zaštitu javnih dobara. za područja koja nisu data na upravljanje pojedinim pravnim licima. te kad je ono dato na korišćenje samo određenim subjektima. rijeke i potoci sa definisanim morfološkim. (2) Javno vodno dobro definisano u stavu 1. odnosno katastru nepokretnosti kao javno vodno dobro od opšteg interesa ili su definisani u drugim dokumentima javnog karaktera. u onom obimu i na način kako im je to ovim ili drugim zakonom ili drugim aktima nadležnog organa preneseno u nadležnost. Takva dobra se nalaze izvan vlasničkopravnog režima. koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona bili upisani u zemljišnim knjigama. Javno dobro je neotuđivo i ne postoji mogućnost sticanja prava na javnom dobru. Pri takvim okolnostima posebnog 5 . javne ceste. (3) Ovlašćenja upravljanja javnim vodnim dobrom u vlasništvu Republike Srpske vrše organi uprave. (1) Javno vodno dobro čine svi segmenti vodnog dobra. kad je u pitanju opšta upotreba. za obavljanje sportskog ribolova potrebno je odobrenje koje. Zaštita se osigurava posebnim mjerama. kao što su: zemljišne čestice.Javno vodno dobro Član 10. vazduh i dr. ovog člana jeste dobro od opšteg interesa i u vlasništvu je Republike Srpske.

Sistemi za navodnjavanje izgrađeni su pretežnim dijelom na zemljištima I i II klase po pogodnosti za navodnjavanje. veličine. kanali i slično). površine i svojstva zemljišta koje se navodnjava i strukture poljoprivredne proizvodnje. Otprilike 2/3 zahvatanih voda je površinska. regionalni kanali za navodnjavanje ili višenamjenski hidrosistemi. Ali. Ovim zakonom definisani su pojedini izrazi kao što su vode. fontane itd. vode iz izdana u okviru neogenih naslaga i izdani pukotinske poroznosti. Racionalno i ekonomično korišćenje voda Član 49. sanitarne i tehnološke potrebe. ostale korisnike kojima se registruje i naplaćuje voda (komercijala) i javne potrebe (ustanove. smatra se: a) zahvatanje. u skladu sa odredbama ovog zakona. navodnjavanje i drugo). podzemne vode i kanali detaljne kanalske mreže za odvodnjavanje. U skladu sa odredbama ovog zakona pod korišćenjem voda podrazumijeva se vodosnabdijevanje stanovništva. Naša zemlja je bogata vodom i treba voditi računa na koji način i u koje svrhe se koristi voda.korišćenja radi se samo o posebnoj pogodnosti koju pojedini subjekti mogu imati u odnosu na korišćenje jednog javnog dobra. crpljenje i upotreba površinskih i podzemnih voda za različite namjene (snabdijevanje vodom za piće. akumulacije i jezera. d) korišćenje vode za sport. vode iz osnovnog vodnog kompleksa. ta njihova posebna uživanja ne znače ujedno i isključenje drugih uživalaca u daljem korišćenju javnim dobrom prema njegovoj namjeni. Površinske vode se koriste iz živog toka i iz akumulacije. industrije koja zahtijeva visokokvalitetnu vodu ili je inkorporirana u gradsko tkivo. Pod korišćenjem voda. Kao izvorišta vode korišćeni su prirodni vodotoci. kao privredna grana.). a 1/3 podzemna. Kao izvorišta koriste se podzemne i površinske vode. 6 . v) korišćenje vode za uzgoj ribe. organizacije. škole. Potreba za vodom koja se koristi za navodnjavanje iskazuje se na osnovu klimatskih faktora. a od podzemnih voda koriste se najviše aluvijalne vode. vode iz karsta. akumulacije. bolnice. domaćinstava. Član 48. jezerima. g) korišćenje vode za plovidbu. rekreaciju i druge slične namjene. vještačkim objektima (ribnjaci. U Republici Srpskoj je ribarstvo. b) korišćenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i druge pogonske potrebe. površinske i podzemne vode itd. zastupljeno u prirodnim vodotocima. kupanje.

KFW banka odobrila je kreditna sredstva kojima će se vodovodna mreža u Gradu Banja Luka u potpunosti izmijeniti. U svijetu je sve manje pitke vode. globalno zatopljenje i sve duže sušne periode. gradske vlasti apeluju na građane da smanje potrošnju vode. tako da su gubici na vodovodnoj mreži veliki. a u pojednim dijelovima svijeta ljudi nemaju pitke vode ni za osnovne potrebe. u nekim slučajevima se ide i sa redukcijama vode. a u toku je i gradnja nove fabrike vode. naše stanovništvo nema razvijenu svijest o smanjenju potrošnje i štednji vode.(1) Svakome je dozvoljeno korišćenje voda pod uslovima određenim ovim zakonom. kada su temperature jako visoke. U našoj zemlji vodovodna mreža je u većini slučajeva veoma zastarjela. Shvatajući problem u vodosnabdijevanju. Voda je najdragocjeniji prirodni resurs. Ono što nije definisano ovim članom je da nije navedeno šta podrazumijeva rasipanje vode. ali s obzirom na sve veći broj stanovnika. kao i koja količina potrošene vode bi se smatrala realno rasutom. (2) Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. potrebno je voditi računa o racionalnom korišćenju vode što se i navodi u ovom članu. tako da se i u najsušnijim periodima voda nemilice troši i za potrebe koje realno nisu neophodne. U ljetnom periodu. ZAKLJUČAK 7 . Ali uglavnom. Republika Srpska je bogata hidroenergetskim potencijalom. kao i porast temperature. Svaki korisnik vode dužan je da koristi vodu na način i u obimu kojim se voda čuva od rasipanja i štetnih promjena njenih svojstava i ne ometa drugima zakonsko pravo korišćenja vode.

što bi dovelo do različitih rješenja. Pravilnicima su trebale biti regulisane pojedine oblasti vezane za edukaciju. Imajući u vidu našu tendenciju ka uvođenju evropskih standarda u različitim oblastima. uvođenje određenih standarda. bilo bi poželjno da se ova oblast veoma značajna na zaštitu životne sredine kao i zdravlja ljudi rješava jedinstveno na svim nivoima. pa i u zaštiti voda. Zakon o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“. LITERATURA 1. broj 50/06) 8 . Republika Srpska je zemlja u tranziciji i još uvijek mnogi propisi nisu usklađeni sa propisima i standardima Evropske unije.Kao i u većini naših pravnih akata. i ovdje takođe imamo slučaj da podzakonski akti od kojih zavisi primjena zakona kasne.

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“. broj 92/09) 9 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->