ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr.

, 12/98, 59/98 i 74/99) +lan 1 Ovim zakonom se utvr uje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija) kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje u delatnosti i Registar jedinica razvrstavanja (u daljem tekstu: Registar) kao ure ena automatizovana evidencija jedinica razvrstavanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. +lan 2 Klasifikacija se primenjuje: 1. u donošenju i pra#enju mera ekonomske i socijalne politike; 2. u statistici i evidenciji; 3. u prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka prema delatnostima i izvršavanju me unarodnih obaveza; 4. u nau*noistraživa*kom i analiti*kom radu; 5. za upis delatnosti u sudski ili poseban registar. +lan 3 Klasifikacija sadrži šifre, nazive i opise delatnosti. Klasifikacija iz stava 1 ovog *lana sastavni je deo ovog zakona. Na osnovu klasifikacije iz stava 1 ovog zakona, izra uje se lista skra#enih naziva delatnosti radi elektronske obrade i publikovanja podataka. +lan 4 Prema Klasifikaciji se razvrstavaju po delatnostima: preduze#a i drugi oblici organizovanja, državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, politi*ke, sindikalne i druge organizacije i lica koja u vidu zanimanja u svoje ime trajno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: jedinica razvrstavanja). Razvrstavanje po delatnostima vrši se po propisanoj metodologiji. +lan 5 Jedinica razvrstavanja raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije (sektor, podsektor, oblast, grana, grupa i podgrupa) prema delatnosti koju obavlja. Ako jedinica razvrstavanja obavlja više delatnosti, raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije iz stava 1 ovog *lana prema delatnosti koju pretežno obavlja (pretežna delatnost). Pretežnom delatnoš#u, u smislu ovog zakona, smatra se delatnost u kojoj je ostvarena najve#a dobit uve#ana za iznos bruto zarade, odnosno delatnost iz akta o osnivanju. +lan 6 Podatke potrebne za razvrstavanje po delatnostima i za vo enje Registra, jedinica razvrstavanja dostavlja sudu koji vodi sudski registar ili organu koji vodi poseban registar sa prijavom za registraciju. Sud ili drugi organ koji vodi poseban registar, dužan je da organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima dostavi prijave za razvrstavanje primljene u toku meseca najdocnije do 5. u slede#em mesecu. Podatke za koje ne postoji obaveza prijavljivanja sudu ili drugom organu jedinica razvrstavanja dostavlja organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima. Podaci o jedinici razvrstavanja dostavljaju se nadležnom saveznom organu, odnosno organizaciji koja vodi registar.

1

+lan 7 Jedinica razvrstavanja obaveštava se o kategoriji delatnosti i o promenama u razvrstavanju. +lan 8 Podaci o jedinici razvrstavanja upisuju se u registar koji vodi nadležni savezni organ, odnosno organizacija. Registar sadrži naziv, identifikacioni broj, adresu, šifru i naziv delatnosti i druga identifikaciona obeležja jedinica razvrstavanja i podatke o promenama. Registar se vodi po propisanoj metodologiji primenom elektronske obrade podataka. +lan 9 Odredbe ta*. 1 i 3 *lana 2 ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2001. godine. +lan 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji
delatnosti ("Službeni list SFRJ", broj 6/76). Odluka o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 34/76, 62/77, 70/80, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 i 47/90) prestaje da važi 31. decembra 2000. godine. +lan 11 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI
Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda Poljoprivreda Poljoprivreda, lov i odgovaraju#e uslužne aktivnosti 011 0111 01110 Gajenje useva i zasada, povrtarstvo i hortikultura Gajenje žita i drugih useva i zasada Ova delatnost obuhvata: - gajenje žitarica: tvrda i meka pšenica, raž, suražica, krupnik, proso, heljda, je*am, ovas, kukuruz, pirina* i dr. - gajenje krompira - gajenje še#erne repe - gajenje duvana, berba i sušenje lista duvana - gajenje uljarica: suncokret, kikiriki, soja, uljana repica i dr. - proizvodnju semena: žitarica, uljarica, še#erne repe i krmnog bilja, uklju*uju#i i trave - gajenje hmelja, cikorije, korenja i gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina - gajenje pamuka; uzgoj ostalih tekstilnih biljaka; potapanje biljaka koje sadrže tekstilna vlakna - gajenje suvog leguminoznog povr#a: Sektor A Podsektor AA 01

2

. grašak, pasulj, bob, so*ivo i dr. - gajenje useva i zasada koji nisu na drugom mestu klasifikovani (lavanda i dr.) Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju semena cve#a i povr#a, koja se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje kukuruza še#erca, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje ostalog povr#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje bostana, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje hortikulturnih vrsta, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje cve#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje orahoplodnica, koje se svrstava u 01131 - gajenje za*inskih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - gajenje biljaka za proizvodnju napitaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - sakupljanje šumskih proizvoda i ostalog nekultivisanog šumskog materijala, koje se svrstava u podgrupu 02010 0112 01121 Gajenje povr#a, cve#a, ukrasnog bilja i sadnog materijala Gajenje povr#a, cve#a i ukrasnog bilja Ova delatnost obuhvata: - gajenje povr#a: paradajz, bostan, crni luk, beli luk, kupus, kelj, zelena salata, šargarepa, boranija, poto*arka, kukuruz še#erac, tikvice, plavi patlidžan, praziluk, krastavci, paprika, spana#, karfiol i dr. - gajenje za*inskih trava i povr#a: kapri, papri*ice, komora*, peršun, krasuljica, tarkanj, slatki majoran i dr. - gajenje pe*uraka, sakupljanje šumskih pe*uraka ili tartufa - gajenje cve#a - proizvodnju semena cve#a - gajenje bilja za potrebe rasa ivanja ili ukrašavanja Ova delatnost ne obuhvata: - gajenje uljanog semenja i uljanih plodova, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje pamuka ili drugih tekstilnih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje krompira, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje cikorije, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje še#erne repe, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje za*inskog bilja, koje se svrstava u podgrupu 01133 - delatnost šumskih rasadnika, koja se svrstava u podgrupu 02010

3

koja se svrstava u podgrupu 15420 . urme. koja se svrstava u podgrupu 15930 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i za*ina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15510 4 . trešnje. cimet. proizvodnja mleka Ova delatnost obuhvata: . breskve. mate i dr. koja se svrstava u podgrupu 15841 .01122 01123 0113 01131 Gajenje vo#nih sadnica Gajenje loznih sadnica Gajenje vo#a i grož a. koja se svrstava u podgrupu 15860 012 0121 01210 Uzgoj životinja Uzgoj goveda i bivola. bosiljak. paradajz i dr. šljive. Ova delatnost ne obuhvata: . .gajenje maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju Ova delatnost ne obuhvata: . umbir i dr. avokado.gajenje hmelja i cikorije.preradu liš#a *aja i kafe. uklju*uju#i i kokosov orah . orahoplodnica i bilja za spravljanje napitaka i za*ina Gajenje vo#a Ova delatnost obuhvata: .smeštaj i negu životinja. kajsije. koje se svrstava u podgrupu 01110 .gajenje povr#a koje ra a plodove nalik vo#u. ostalo bobi*asto vo#e.proizvodnju sirovog kravljeg i bivoljeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: . višnje. kim.. peršuna i tarkanja. nar.proizvodnju maslinovog ulja.proizvodnju vinskog i stonog grož a Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01110 . muškatni oraš*i#.proizvodnju kakaa. .uzgoj goveda . korijander. karanfili#.gajenje bilja za spravljanje napitaka: kafa.gajenje vo#a: jabuke. koje se svrstava u podgrupu 01121 01132 Gajenje grož a Ova delatnost obuhvata: .gajenje kikirikija. dunje. jagode. kruške. anis. citrusi. kivi i dr. osim vina dobijenog od grož a iz sopstvene proizvodnje. koji se svrstavaju u podgrupu 01420 .gajenje za*inskog bilja: lovor. kakao.proizvodnju vina.preradu mleka van gazdinstva. *aj. kao što su krastavci. koje se svrstava u podgrupu 01121 .gajenje svežih papri*ica.gajenje jestivih orahoplodnica. banane. dud.

proizvodnju sirovog ov*ijeg ili kozijeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj i selekciju konja.proizvodnju jaja Ova delatnost ne obuhvata: .0122 01220 Uzgoj ovaca.uzgoj živine . koja se svrstava u podgrupu 15120 0125 01250 Uzgoj ostalih životinja Ova delatnost obuhvata: .uzgoj životinja za krzno i proizvodnju sirovog krzna .proizvodnju krupnih i sitnih koža ulovljenih i u zamke uhva#enih životinja.uzgoj ovaca i koza .uzgoj žaba.proizvodnju sirove vune . svrstane u biljnu proizvodnju ili u uzgoj stoke 5 . koje se svrstavaju u podgrupu 92622 0123 01230 0124 01240 Uzgoj svinja Uzgoj živine Ova delatnost obuhvata: .uzgoj nepomenutih životinja . koje se svrstava u podgrupu 92720 013 0130 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mešovito farmerstvo) Ova delatnost obuhvata: .delatnosti ergela i škola za jahanje.šišanje ovaca. koje se svrstava u podgrupu 01420 .uzgoj ze*eva . koja se svrstava u podgrupu 15130 . konja. puževa. prema svojoj pretežnoj delatnosti.proizvodnju perja i paperja. magaraca. koje se svrstava u podgrupu 74600 . mula i mazgi Ova delatnost obuhvata: . mula i mazgi .dresiranje ku#nih ljubimaca.proizvodnju *upane vune.uzgoj p*ela i proizvodnju meda i p*elinjeg voska . koza.uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube . magaraca. Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj ku#nih ljubimaca .biljnu proizvodnju i uzgoj stoke u mešovitim jedinicama gde je stepen specijalizacije kod biljne proizvodnje ili kod uzgoja stoke manji od 66% Ova delatnost ne obuhvata: . glista i dr. koja se svrstava u podgrupu 01500 -dresiranje policijskih pasa i pasa *uvara.mešovite jedinice biljne proizvodnje ili uzgoja stoke koje su.

zelenih i rekreacionih površina Ova delatnost obuhvata: . opsluživanje krda.orezivanje drve#a i šišanje živica Ova delatnost ne obuhvata: . orezivanje vo#aka i vinove loze .zasa ivanje i održavanje vrtova i sportskih terena Ova delatnost ne obuhvata: .poslove u sto*arstvu: .usluge pripremanja obroka hrane. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . unapre enje priplo avanja. kopuniranje živine.pripremu biljnih vlakana. uklju*uju#i i zaprašivanje iz vazduha . osim veterinarskih usluga Ova delatnost obuhvata: . . berba i priprema biljnih proizvoda za tržište Ova delatnost obuhvata i: .planiranje i projektovanje vrtova i sportskih terena.organizovanje poljoprivrednih izložbi i sajmova.rad sistema za navodnjavanje 01412 Ure enje i održavanje parkova.poslove agronoma i agroekonomista. presa ivanje pirin*a. *iš#enje živinarnika i dr. pripust stoke. koji se svrstavaju u oblast 51 . prirasta i dobijanja proizvoda životinjskog porekla Ova delatnost ne obuhvata: . osim veterinarskih usluga Poljoprivredne usluge Iskoriš#avanje voda za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: .014 0141 01411 Poljoprivredne usluge i usluge u uzgoju životinja. koje se svrstava u podgrupu 74840 0142 01420 Usluge u uzgoju životinja. . prore ivanje repe i dr. žetva. koji se svrstavaju u podgrupu 74201 01413 Ostale poljoprivredne usluge Ova delatnost obuhvata: . kontrola stada. zaprašivanje useva i zasada. vešta*ko osemenjavanje.poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom. koja se svrstava u granu 171 . priprema zemljišta .poslove u poljoprivredi: . koje se svrstavaju u podgrupu 01210 6 . redovna obrada useva i zasada .

obnavljanje i uzgoj divlja*i. kolaca. krupne i sitne kože ili radi koriš#enja u istraživanjima.proizvodnju krupnih koža. valisnerija. balzami.rad šumskih rasadnika .usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva. koji se svrstava u podgrupu 05011 .lov morskih sisara kao što su morževi i tuljani Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj boži#nih i ukrasnih jelki . koji se svrstavaju u podgrupu 01121 7 .lov i hvatanje životinja u zamke radi dobijanja hrane. zoološkim vrtovima ili kao ku#nih ljubimaca . koji se svrstavaju u podgrupu 85200 015 0150 01500 Lov.prizvodnju krupnih koža. Ova delatnost ne obuhvata: . prore ivanje i zaštita šuma i šumskih pojaseva . Ova delatnost obuhvata i: .uzgoj šuma: sadnja.veterinarske poslove. koža reptila ili ptica dobijenih od ulovljenih ili u zamke uhva#enih životinja .. koža reptila i ptica dobijenih od životinja uzgajanih na gazdinstvu.lov kitova. mahovina. cepanog drveta.sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kau*ukove smole. žir. lak. koja se svrstava u podgrupu 15130 Podsektor AB 02 020 0201 02010 Šumarstvo Uzgoj i iskoriš#avanje šuma i odgovaraju#e uslužne aktivnosti Uzgoj i iskoriš#avanje šuma Ova delatnost obuhvata: . gredica. smole.uzgoj šiblja i celuloznog drveta . koje se svrstavaju u podgrupu 01500 . stubova.gajenje i sakupljanje pe*urki ili tartufa. uklju*uju#i i odgovaraju#e usluge Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju krupnih i sitnih koža koje poti*u iz klanica. koja se svrstava u podgrupu 01250 . divlji kesten. rasa ivanje. traperstvo.poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom. ogrevnog drveta i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . koji se svrstavaju u oblast 51 .iskoriš#avanje šuma: se*a drveta i proizvodnja sortimenata iz prvih proreda poput jamske oblovine. pluta. presa ivanje. lišajevi i dr.poslove agronoma i agroekonomista.usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva Ova delatnost obuhvata i: .unapre enje stada i hranjenje divlja*i .

Regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima. Podsektor AV 03 030 0301 03010 Vodoprivreda Vodoprivreda Gazdovanje vodnim resursima Ova delatnost obuhvata: . va enje peska. osim distribucije doma#instvima i drugoj širokoj potrošnji .Odvodnjavanje zemljišta (poljoprivrednog..Iskoriš#avanje i upotreba voda Ova delatnost obuhvata: .Izrada bilansa voda . izrada tehni*ke dokumentacije.Održavanje objekata i postrojenja za iskoriš#avanje i upotrebu voda 0303 03030 Zaštita od šetnog dejstva voda Ova delatnost obuhvata: .Zaštita i održavanje režima voda .usluge u uzgoju šuma: inventarisanje šuma. koje se svrstava u podgrupu 01131 .Izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola . gra evinskog i dr.usluge u iskoriš#avanju šuma: transport trupaca unutar šume i dr. putnog. koja se svrstava u podgrupu 20101 0202 02020 Usluge u uzgoju i iskoriš#avanju šuma Ova delatnost obuhvata: .Unapre enje i razvoj režima voda . zaštita od požara i dr.Zaštitu od erozija i ure enja bujica .Organizovanje i vo enje studijskih radova u vodoprivredi . šumskog.sakupljanje bobica ili orahoplodnica.Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda.Pra#enje realizacije i ostvarivanje vodoprivrednih osnova . rekonstrukcija i izgradnja manjih objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda 8 . obeležavanje i održavanje polovnih puteva.Zaštitu od poplava i leda . . ure ivanje. šljunka i kamena radi održavanja i unapre ivanja vodnog režima .proizvodnju iverja.Kontrola koriš#enja i zaštite vode od zaga iva*a 0302 03020 .) .Izrada katastra vodoprivrednih objekata i zaga iva*a voda .Obezbe ivanje i snabdevanje vodom za razne vidove iskoriš#avanja i upotrebe. procena šumskog fonda.

ulov morskih ljuskara i mekušaca . mreš#enje i uzgoj ribe u ribnjacima. svrstava u podgrupu 92720 05012 Ulov ribe na rekama i jezerima Ova delatnost obuhvata: .prikupljanje materijala iz mora: prirodni biseri.ulov ribe na okeanu i na moru . alge i dr.ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca . Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Ribarstvo Ulov ribe.Preuzimanje otpadnih voda. rudarstva. sipa i dr. ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe.ulov vodenih životinja: kornja*e i dr.Preduzimanje mera zaštite vode od zaga ivanja . poljoprivrede i drugih vidova zaga ivanja.preradu slatkovodne ribe.Otklanjanje posledica havarijskih zaga ivanja vodnih tokova.ulov morskih sisara. Ova delatnost obuhvata i: . preradu na brodovima koji služe samo za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu.0304 03040 Zaštita voda od zaga ivanja Ova delatnost obuhvata: . voda iz naselja i otpadnih voda doma#instava . jezerima i drugim vodama u unutrašnjosti kopna . korali. ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe. sun eri. tj. kao npr. Ova delatnost ne obuhvata: . rekreativna ili sli*na aktivnost. preradu na brodovima koji služe samo Sektor B 05 050 9 . koji se svrstava u podgrupu 01500 .Odvo enje otpadnih voda industrije.ulov vodenih životinja: morskih ježeva.Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od zaga ivanja. osim atmosferskih voda. voda zaga enih uljem i drugih voda sa brodova . tj.preradu morske ribe. usluge u ribarstvu 0501 05011 Ulov ribe Ulov ribe na moru Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .ribolov koji se kao sportska. koja se svrstava u podgrupu 15200 . jezera i podzemnih voda . osim kitova.ulov ribe na rekama. morževa i tuljana.

jastoga. grupe i podgrupe na osnovu osnovnog minerala koji se proizvodi.uzgoj ostriga Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mla a ostriga. pre*iš#avanje i distribuciju vode. ako se ne obavlja u okviru rudarstva i eksploatacije majdana. koja se svrstava u podgrupe 26810 i 26820 .obradu pojedinih vrsta zemlji.sakupljanje. koje se svrstava u podgrupu 74204 Podsektor VA 10 101 1010 10100 Va enje energetskih sirovina Va enje kamenog i mrkog uglja i lignita. mlevenjem ili na druge na*ine. kao što su mlevenje.ribolov koji se kao sportska. stena i minerala drobljenjem. Ovaj sektor obuhvata: . postlarvi škampa. grane. sortiranje po veli*ini i kvalitetu. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 Sektor V Va enje ruda i kamena Delatnosti rudarstva razvrstane su u oblasti.flaširanje prirodnih i izvorskih mineralnih voda sa izvora ili iz bušotina.za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu. va enje treseta Va enje i briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata: .jamsku i površinsku eksploataciju kamenog uglja . ribljeg mla a i lososa . drobljenje.delatnosti rezervata za sportski ribolov. koje se svrstava u podgrupu 15981 . koji se svrstavaju u podgrupu 41000 . svrstava u podgrupu 92720 0502 05020 Mreš#enje i uzgoj riba u ribnjacima Ova delatnost obuhvata: . 10 . usitnjavanje i dr.dodatne radove na pripremi sirovih materijala radi njihove prodaje na tržištu.va enje minerala koji se u prirodi pojavljuju u *vrstom (ugalj i rude).*iš#enje. rekreativna ili sli*na aktivnost. odsoljavanje i oplemenjivanje Ovaj sektor obuhvata i: . te*nom (nafta) ili gasovitom stanju (prirodni gas). dagnji.uzgoj žaba. koja se svrstava u podgrupu 15200 . koji se svrstava u podgrupu 01250 .uzgoj i tov ribe u morskoj i slatkoj vodi .istraživanje minerala.uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava . jamskom ili površinskom eksploatacijom ili va enjem iz bušotina .aglomeraciju uglja i ruda Ovaj sektor ne obuhvata: .

va enje treseta .jamsku i površinsku eksploataciju lignita . koji se svrstava u podgrupu 60300 . sušenje i drobljenje mrkog uglja . koje se svrstava u podgrupu 74204 11102 Va enje prirodnog gasa Ova delatnost obuhvata: . osim istraživanja Va enje sirove nafte i prirodnog gasa Va enje sirove nafte Ova delatnost obuhvata: .briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 ..briketiranje mrkog uglja 10202 Va enje i briketiranje lignita Ova delatnost obuhvata: .izdvajanje uglja iz sitneži kamenog uglja 102 1020 10201 Va enje i briketiranje mrkog uglja i lignita Va enje i briketiranje mrkog uglja Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26820 11 111 1110 11101 Va enje sirove nafte i prirodnog gasa.briketiranje treseta Ova delatnost ne obuhvata: .pranje.proizvodnju proizvoda od treseta.pranje.va enje sirove nafte i prate#ih gasovitih ugljovodonika na istom polju Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 23201 .istraživanje nafte i gasa. usluge u proizvodnji nafte i gasa.briketiranje lignita 103 1030 10300 Va enje i briketiranje treseta Ova delatnost obuhvata: .usluge pri va enju nafte i gasa.proizvodnju naftnih derivata.jamsku i površinsku eksploataciju mrkog uglja .proizvodnju sirovih gasovitih ugljovodonika (prirodnog gasa) na poljima na kojima su osnovni proizvod 11 .ute*njavanje naftnih gasova u rafinerijama nafte.rad cevovoda. koje se svrstava u podgrupu 23201 . sušenje i drobljenje lignita .

po*injanje bušotina. sušenje.rad cevovoda. osim istraživanja Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 12000 .usluge pri va enju nafte i gasa kao što su direktno bušenje. njihova popravka i demontaža.pripremu ruda: .geofizi*ka.istraživanje nafte i gasa. koje se svrstava u podgrupu 74204 112 1120 11200 Usluge u proizvodnji nafte i gasa. pumpanje bušotina. Ova delatnost ne obuhvata: .ute*njavanje i regasifikaciju prirodnog gasa radi transporta . koje se svrstava u podgrupu 23300 . koja se svrstavaju u podgrupu 74204 12 120 1200 12000 Va enje ruda urana i torijuma Ova delatnost obuhvata: .va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma . cementiranje cevi naftnih i gasnih bušotina. koji se svrstava u podgrupu 60300 . klasiranje po krupno#i. zatrpavanje (za*epljivanje) i napuštanje bušotina i dr.oboga#ivanje ruda urana i torijuma. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .proizvodnju žutog kola*a Ova delatnost ne obuhvata: . kalcinacija i prženje ruda Ova oblast ne obuhvata: . geološka i seizmološka snimanja. lomljenje. koja se svrstava u podgrupu 23300 . postavljanje buša#ih tornjeva na bušotinama. prosejavanje. flotacija.va enje ruda urana i torijuma.proizvodnju fisionih materijala ili materijala pogodnih za primenu u regenerativnim reaktorima radi dobijanja sekundarnog nuklearnog goriva.izdvajanje i razdvajanje te*nih frakcija ugljovodonika .proizvodnju uranijum metala.proizvodnju aluminijum-oksida.podzemnu i površinsku eksploataciju ruda metala i samorodnih metala . koja se svrstava u podgrupu 23300 Podsektor VB 13 Va enje ostalih sirovina i materijala.prženje gvozdenih pirita. koja se svrstava u podgrupu 27421 . koso bušenje.. drobljenje i pranje ruda . osim energetskih Va enje ruda metala Ova oblast obuhvata: . prora ivanje bušotina. koncentrovanje ruda magnetnom ili gravitacionom separacijom .odsumporavanje gasa Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 24110 12 .usluge pri va enju nafte i gasa.

nikla. mangana.131 1310 13100 Va enje ruda gvož a Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 14300 132 1320 13201 Va enje ruda obojenih metala. 13 . kao što su mermer. koja se svrstava u granu 274 13202 Va enje ruda olova i cinka Ova delatnost obuhvata: . hroma.proizvodnju aluminijum-oksida.va enje i pripremu ruda aluminijuma (boksit) Ova delatnost ne obuhvata: .va enje i pripremu ruda urana i torijuma. grubu obradu i grubo rezanje kamena za spomenike i gra evinarstvo. granit. tantala.va enje.va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja olova i cinka 13203 Va enje ruda bakra Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mate-bakra (kamenac bakra).va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja obojenih metala: .proizvodnju mate-nikla (kamenac nikla). osim ruda urana i torijuma Va enje boksita Ova delatnost obuhvata: .va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja bakra Ova delatnost ne obuhvata: .va enje i pripremu pirita i pirhotina. koji se svrstavaju u podgrupu 12000 .oboga#ivanje i aglomeraciju ruda gvož a Ova delatnost ne obuhvata: . molibdena. vanadijuma i dr. platine i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . peš*ari i dr. srebra. . koja se svrstava u granu 274 13204 Va enje ruda ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . va enje i pripremu ruda plemenitih metala: zlata. koja se svrstava u granu 274 14 141 1411 14110 Va enje ostalih ruda i kamena Va enje kamena Va enje kamena za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . kobalta. va enje i priprema ruda kalaja.va enje ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja gvož a .

drobljenje i lomljenje kre*njaka .va enje hemijskih i ubrivih minerala. Ova delatnost obuhvata i: . gra evinskog peska i šljunka . koji se svrstavaju u podgrupu 26700 1412 14120 Va enje kre*njaka. prirodnog magnezijum-sulfata (kiserit) i dr.va enje bitumenoznog peska. koje se svrstava u podgrupu 14300 143 1430 14300 Va enje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih ubriva Ova delatnost obuhvata: .va enje prirodnog barijum-sulfata i barijum-karbonata (bariti i viterit). koje se svrstava u podgrupu 14300 . oblikovanje i obradu kamena izvan kamenoloma.va enje hemijskih i ubrivih minerala. sirovog gipsa i krede Ova delatnost obuhvata: . . vatrostalne gline i kaolina Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 14300 1413 142 1421 14210 14130 Va enje škriljaca (osim bitumenoznih) Va enje peska i gline Va enje šljunka i peska Ova delatnost obuhvata: .va enje.va enje i pripremu pirita i pirhotina .va enje sirovog gipsa i anhidrida .va enje hemijskih i ubrivih minerala. koje se svrstava u podgrupu 14300 .va enje prirodnih fosfata i prirodnih kalijumovih soli .va enje prirodnog sumpora i sumporne zemlje . fluorita i dr.va enje gline.va enje krede Ova delatnost ne obuhvata: .va enje guana Ova delatnost ne obuhvata: 14 .va enje i bagerovanje industrijskog peska.se*enje. koje se svrstava u podgrupu 11101 1422 14220 Va enje gline i kaolina Ova delatnost obuhvata: . šljunka i peska Ova delatnost ne obuhvata: .va enje hemijskih i ubrivih minerala.va enje zemljanih boja. prirodnih borata.lomljenje i drobljenje kamena.Ova delatnost ne obuhvata: .

obrada.proizvodnju soli.dobijanje soli isparavanjem morske vode i drugih slanih voda . hla enje i zamrzavanje životinjskog mesa Ova delatnost obuhvata: . obrada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa Proizvodnja. pre*iš#avanje i rafinaciju morske soli Ova delatnost ne obuhvata: .) od ostale soli . silikatno fosilno brašno. uklju*uju#i i rastvaranje i ispumpavanje . rashla enog ili smrznutog mesa. koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 . pi#a i duvana Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pi#a 151 1511 15110 Proizvodnja. uklju*uju#i i kože prikupljene od trgovaca kožom Sektor G Podsektor GA 15 15 .va enje soli iz rudnika. . azbest.drobljenje. koje se svrstava u podgrupu 24110 144 1440 14401 Proizvodnja soli Proizvodnja morske soli Ova delatnost obuhvata: .) od morske soli .prženje gvozdenih pirita. u komadima Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. drago kamenje. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . abrazivi materijali. kvarcnog peska i ostalih ruda i kamena.va enje razli*itih minerala i materijala: . rashla enog ili smrznutog mesa. steatit (talk).proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode.proizvodnju svežeg. prirodni grafit. prirodni asfalt i bitumen Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Prera iva*ka industrija Proizvodnja prehrambenih proizvoda.proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode.drobljenje.. u trupovima .proizvodnju krupnih i sitnih koža poreklom iz klanica. kvarc. feldspat i dr. . liskun i dr. koja se svrstava u podgrupu 41000 145 1450 14500 Va enje azbesta.proizvodnju svežeg. pre*iš#avanje i rafinaciju ostale soli Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. koja se svrstava u podgrupu 41000 14402 Proizvodnja ostale soli Ova delatnost obuhvata: .

pakovanje životinjskog i živinskog mesa za tu ra*un. riblji fileti.pakovanje mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko.pakovanje živinskog mesa za sopstveni ra*un u trgovini na veliko. koje se svrstava u podgrupu 51320 1513 15130 Prerada životinjskog i živinskog mesa Ova delatnost obuhvata: . zamene za kavijar i dr. ljuskara i mekušaca: kuvana riba.) Ova delatnost ne obuhvata: .preradu životinjskih iznutrica.proizvodnju proizvoda od ribe.klanje živine i ze*eva .pakovanje životinjskog i živinskog mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko.proizvodnju jestivih životinjskih masti . .proizvodnju mesnih prera evina: kobasice. stavljanjem u salamuru.obradu živinskog i ze*ijeg mesa . stavljanjem u konzerve i dr. koje se svrstava u podgrupu 51320 152 1520 15200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe Ova delatnost obuhvata: . .pakovanje mesa za tu ra*un. sušenjem. hla enje i zamrzavanje živinskog i ze*ijeg mesa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju polugotovih jela od ribe Ova delatnost obuhvata i: . kuvana šunka.proizvodnju sušenog. dimljenjem. ikra.proizvodnju taba*ke (*upane) vune Ova delatnost ne obuhvata: . soljenjem.preradu i konzervisanje ribe na brodovima kojima je to jedina delatnost 16 .proizvodnju perja i paperja Ova delatnost ne obuhvata: . bolonjske kobasice. kuvane svinjske kobasice.proizvodnju polugotovih i gotovih jela od mesa (konzerve i dr. paštete. koje se svrstava u podgrupu 74820 . ljuskara i mekušaca zamrzavanjem. salfalade. mesni sokovi i dr. u pojedina*nom pakovanju Ova delatnost obuhvata i: . salame. koje se svrstava u podgrupu 74820 . krvavice i džigernja*e. koje se svrstava u podgrupu 51320 1512 15120 Proizvodnja. .konzervisanje ribe. koje se svrstava u podgrupu 74820 .pakovanje živinskog mesa za tu ra*un..proizvodnju svežeg ili smrznutog živinskog i ze*ijeg mesa. proizvodnju mesnog brašna i mesne mase . obrada. kavijar. soljenog ili dimljenog mesa . dubokim zamrzavanjem.

koja se svrstava u podgrupe 05011 i 05012 . suncokretovo ulje. sušenjem. stavljanjem u konzerve i dr.proizvodnju brašna. na drugom mestu nepomenuti Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju neodmaš#enog brašna i prekrupe mlevenjem uljanog semenja.proizvodnju *ipsa (vruskavog krompira) . laneno ulje i dr.industrijsko ljuš#enje krompira 1532 15320 Proizvodnja sokova od vo#a i povr#a Ova delatnost obuhvata: .preradu i konzervisanje ribe na brodovima koji se istovremeno bave i ulovom i preradom i konzervisanjem ribe.proizvodnju džema.proizvodnju sirovih biljnih ulja: maslinovo.proizvodnju polugotovog smrznutog krompira . ulje od repice ili sla*ice. koje se svrstava u podgrupu 15842 154 1541 15410 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti Proizvodnja sirovih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pomfrita i sli*nih proizvoda . od krompira Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 15890 153 1531 15310 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a Prerada i konzervisanje krompira Ova delatnost obuhvata: . plodova orahoplodnica ili povr#a zamrzavanjem. palmino. sojino.. vo#nih želea i drugih pihtijastih masa .proizvodnju *istih sokova od vo#a ili povr#a 1533 15330 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a.konzervisanje vo#a.proizvodnju brašna ili prekrupe od sušenog mahunastog povr#a. plodova uljanih orahoplodnica i uljanih koštica i dr.Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ribljih supa. . 17 .proizvodnju gotovih jela od povr#a Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15610 . stavljanjem u ulje ili sir#e.proizvodnju ulja i masti iz morskih sirovina. koja se svrstava u podgrupu 15410 .konzervisanje vo#a i plodova orahoplodnica u še#eru.proizvodnju prehrambenih proizvoda od vo#a ili povr#a .proizvodnju sušenog pirea od krompira . . prekrupe i dr. marmelade. ulje iz pamu*nog semena.

oksidacijom. Ova delatnost ne obuhvata: .topljenje i pre*iš#avanje sala i drugih jestivih životinjskih masti. mle*nog še#era (laktoze) i dr. pasterizovanog.Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara.proizvodnju svežeg te*nog mleka.proizvodnju sveže pomuženog kravljeg mleka. sojino i dr.proizvodnju mešanih masno#a za kuvanje 155 1551 15510 Prerada i konzervisanje mleka Proizvodnja mle*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju maslaca . pasterizovanog. polimerizacijom.proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara . hidrogenizacijom i dr.proizvodnju mleka u prahu ili kondenzovanog mleka. koja se svrstava u podgrupu 01210 1552 15520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smesa Ova delatnost obuhvata: . sterilizovanog i homogenizovanog .proizvodnju sira i urde . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15410 .proizvodnju rafiniranih biljnih ulja: maslinovo.proizvodnju margarina i sli*nih namaza . kuvanjem.proizvodnju kazeina. dehidratacijom. uljane poga*e i dr.proizvodnju sladoleda i drugih jestivih smrznutih smesa kao što je šerbet 18 .obradu biljnih ulja duvanjem.proizvodnju jogurta .proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti.vlažno mlevenje žitarica.nusproizvode ove delatnosti: pamu*ni linters (otpadno pamu*no vlakno). zasla enog ili nezasla enog . koja se svrstava u podgrupu 15410 1543 15430 Proizvodnja margarina i sli*nih jestivih masti Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju pavlake od svežeg te*nog mleka.proizvodnju surutke .proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti . koje se svrstava u podgrupu 15130 . Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 15620 1542 15420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: . sterilizovnog i homogenizovanog .

koja se svrstava u podgrupu 15830 .obradu pirin*a: proizvodnja blanširanog. poliranog. uklju*uju#i i dodatke hrani 1572 158 1581 15720 Proizvodnja gotove hrane za ku#ne ljubimce Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda Proizvodnja hleba.proizvodnju "pe*ene aljaske" i sli*nih proizvoda. raži. delimi*no kuvanog ili konvertovanog pirin*a .Ova delatnost ne obuhvata: . skroba i proizvoda od skroba Proizvodnja mlinskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju skroba od pirin*a.mlevenje žita: proizvodnja brašna. koja se svrstava u podgrupu 15510 157 1571 15710 Proizvodnja gotove hrane za životinje Proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja Ova delatnost obuhvata: . ovsa. peciva. sirupa od glukoze.proizvodnju pirin*anog brašna . Ova delatnost ne obuhvata: .vlažno mlevenje žitarica. kola*e. . prekrupe ili peleta od pšenice.proizvodnju glukoze. korenja.proizvodnju laktoze. pala*inke i dr.proizvodnju gotove hrane za uzgoj životinja.proizvodnju glutena . sitno suvo pecivo.proizvodnju tapioke i dr. kukuruza i dr. koja se svrstava u podgrupu 15310 . koja se svrstava u podgrupu 55400 156 1561 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda. glaziranog. .proizvodnju mešavine brašna pripremljene za hleb. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sladoleda u sladoledarskim radnjama. maltoze i dr. krompira.proizvodnju še#era iz trske ili repe.proizvodnju žitnih obroka . gomolja ili jestivih plodova orahoplodnica .vlažno mlevenje žitarica . kukuruza i drugih žita .proizvodnju brašna i prekrupe od krompira. koja se svrstava u podgrupu 15822 . griza. kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa 19 . koje se svrstava u podgrupu 15620 1562 15620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba Ova delatnost obuhvata: .mlevenje povr#a: proizvodnja brašna i prekrupe od sušenog mahunastog povr#a.

proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa i konzervisanih kola*a . .proizvodnju *okolade Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju svežih testenina.proizvodnju kakao-zrna. koja se svrstava u podgrupu 55300 15812 Proizvodnja svežih kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa u restoranima.proizvodnju slatkih ili slanih proizvoda za grickanje 1583 15830 Proizvodnja še#era Ova delatnost obuhvata: . konzervisanog peciva.proizvodnju dvopeka i "suvih" pekarskih proizvoda . kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Proizvodnja keksa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hleba i peciva Ova delatnost ne obuhvata: . kakao-maslaca. torti. koja se svrstava u podgrupu 01133 20 . *okolade i *okoladnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . kakao-ulja i dr. koja se svrstava u podgrupu 55300 1582 15821 Proizvodnja dvopeka i keksa.proizvodnju glukoze i sirupa od glukoze i maltoze. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju i rafinaciju še#era ili supstituta še#era iz sokova trske.15811 Proizvodnja hleba i peciva Ova delatnost obuhvata: . kola*a. pita i dr. *okolade i konditorskih proizvoda Proizvodnja kakaa. javora. repe. koja se svrstava u podgrupu 15620 1584 15841 Proizvodnja kakaa.proizvodnju keksa 15822 Proizvodnja dvopeka.proizvodnju hleba i peciva u restoranima. kakao-masti.proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa.proizvodnju kakaa. proizvodnja peciva. Ova delatnost ne obuhvata: . palme i dr. koja se svrstava u podgrupu 15850 .

proizvodnju proizvoda od kafe: . brašno i griz od sla*ice.proizvodnju hrane za posebne dijetetske svrhe: . mle*na i druga dopunska hrana 21 .proizvodnju kuhinjske soli.proizvodnju mešavine *aja i mate *aja . majonez. hrana za odoj*ad .proizvodnju kuskusa i dr.proizvodnju sir#eta. uklju*uju#i i pakovanje u kesice Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju testenina kao što su makarone i rezanci. sosova i drugih dodataka: . koja se svrstava u podgrupu 01133 1587 15870 Proizvodnja za*ina i drugih dodataka hrani Ova delatnost obuhvata: . plodova orahoplodnica. koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 1588 15880 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15830 .proizvodnju zamena za kafu .prženje plodova orahoplodnica. mlevena kafa . kuvani ili nekuvani.pakovanje *aja. punjeni ili nepunjeni .proizvodnju sukroze. senf i dr.proizvodnju guma za žvakanje . koje se svrstava u podgrupu 01133 .proizvodnju *aja vezanu za uzgoj *aja na plantažama. instant-kafa (rastvorljiva kafa) .dekofeiniziranje i prženje kafe . rezanaca. kora od vo#a i drugih delova biljaka Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 15890 1585 15850 Proizvodnja makarona.proizvodnju konditorskih proizvoda . kuskusa i sli*nih proizvoda od brašna Ova delatnost obuhvata: .konzervisanje u še#eru vo#a. koja se svrstava u podgrupu 15890 . 1586 15860 Prerada *aja i kafe Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .15842 Proizvodnja bonbona i drugih konditorskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . ekstrakti i koncentrati kafe .gajenje za*inskog bilja.proizvodnju za*ina.

pitkih alkoholnih pi#a: viski. hrana za dijabeti*are i dr. niskokalori*na hrana i hrana sa smanjenom kalori*nom vrednoš#u namenjena za regulisanje telesne težine . kao što su *okoladni prelivi za hleb i dr. uklju*uju#i i dijetalne soli sa smanjenim sadržajem natrijuma ili bez natrijuma . posebno za sportiste . hrana sa smanjenim sadržajem natrijuma. . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nedestilovanih alkoholnih pi#a. koji se svrstavaju u podgrupe 51170 i 74820 .proizvodnju supa i *orbi .proizvodnju vina: .proizvodnju špirita 1593 15930 Proizvodnja vina iz svežeg grož a Ova delatnost obuhvata: . liker i dr.flaširanje i pakovanje vina bez obrade i nege.proizvodnju penušavih vina . jaja u prahu i dr.proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala . 159 1591 15910 Proizvodnja pi#a Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi#a Ova delatnost obuhvata: . kvasca. hrana za upotrebu pri jakim fizi*kim naporima.proizvodnju vina od šire Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sir#eta.proizvodnju destilovanih. Ova delatnost ne obuhvata: .prženje plodova orahoplodnica. kordijal (vrsta gorkog likera).proizvodnju vina u organizacijama koje uzgajaju grož e.. džin. 15930 i 15940 1592 15920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentisanih materijala Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 15920. proizvodnju prehrambenih proizvoda s plodovima orahoplodnica i proizvodnja namaza. 1589 15890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda. hrana za bebe . rakija. koja se svrstava u podgrupu 01132 22 . hrana bez glutena . stona vina . ostala vina . dijetalna hrana za specijalne medicinske svrhe .

proizvodnju kvasca.proizvodnju duvanskih proizvoda: cigarete. uklju*uju#i i proizvodnju prirodnih mineralnih voda 15982 Proizvodnja osvežavaju#ih pi#a Ova delatnost obuhvata: . burmut i dr. duvan za žvakanje. koja se svrstava u podgrupu 15890 1597 1598 15970 15981 Proizvodnja slada Proizvodnja mineralne vode i osvežavaju#ih pi#a Proizvodnja mineralne vode Ova delatnost obuhvata: . 1596 15960 Proizvodnja piva Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 01110 16002 Prerada duvana Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju homogenizovanog ili rekonstituisanog duvana . duvan za cigarete. duvan za lulu.proizvodnju *istih sokova od vo#a i povr#a.gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana.proizvodnju ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a kao što su medovina.proizvodnju osvežavaju#ih pi#a: . . koja se svrstava u podgrupu 15320 16 160 1600 16001 Proizvodnja duvanskih proizvoda Fermentacija duvana Ova delatnost obuhvata: . 23 . cigare. sake (vino od pirin*a) i dr.proizvodnju praškova za osvežavaju#a pi#a Ova delatnost ne obuhvata: .prirodnu ili vešta*ku fermentaciju duvana Ova delatnost ne obuhvata: . oranžada.proizvodnju sirupa . kola i dr. . osvežavaju#a pi#a s prirodnim ekstraktima: tonik i dr. vo#ni napitci . bezalkoholne aromatizovane i/ili zasla ene vode: limunada.vrenje piva Ova delatnost ne obuhvata: .1594 1595 15940 15950 Proizvodnja jabukova*e i vina od ostalog vo#a Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a Ova delatnost obuhvata: .flaširanje vode.

proizvodnju prediva pamu*nog tipa. pletenje i dr. 1715 17150 Proizvodnja prediva svilenog tipa. pletenje i dr.gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana.pripremne operacije na vlaknima pamu*nog tipa. upredanje i snovanje sinteti*kih ili vešta*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: . 1713 17130 Proizvodnja prediva od *ešljanih vlakana Ova delatnost obuhvata: .vla*enje i *ešljanje otpadaka od svile . uklju*uju#i i iz otpadaka.*ešljanje duga*kih vlakana . bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.namotavanje.pripremu i predenje vlakana od polu*ešljane vune (vla*ena ali nepotpuno *ešljana) 1714 17140 Proizvodnja prediva lanenog tipa Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .pr oizvodnju prediva lanenog tipa.proizvodnju prediva od *ešljanih vlakana bilo vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih. bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. koje se svrstava u podgrupu 01413 . bilo od lanenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. pletenje i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 01110 Podsektor GB 17 171 1711 17110 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina Proizvodnja tekstilnih prediva Proizvodnja prediva pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: .trljanje lana .Ova delatnost ne obuhvata: .pr oizvodnju prediva vunenoga tipa.proizvodnju konca za šivenje. bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.*iš#enje pamuka.pripremne operacije na vlaknima vunenog tipa: odmaš#ivanje i karbonizovanje vune i vla*enje . za tkanje. za tkanje. pletenje i dr. za tkanje.proi zvodnju prediva svilenog tipa. vla*enje i *ešljanje . pletenje i dr. za tkanje. pranje i odmotavanje svile . 24 . . koja se svrstava u podgrupu 17160 1712 17120 Proizvodnja prediva vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: . za tkanje.

proizvodnju širokih tkanina vunenoga tipa. koja se svrstava u podgrupe 17110 do 17150 i podgrupu 17170 1717 17170 Proizvodnja ostalih tekstilnih prediva Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26140 . koja se svrstava u podgrupu 17540 . Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i mešavine Ova delatnost ne obuhvata: . upredanje. od sinteti*kih ili vešta*kih vlakana. koja se svrstava u grane 176 i 177 . dubliranje.proizvodnju prediva za pletenje i kuki*anje. žanila-tkanina.proizvodnju uzanih tkanina. frotira. bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva 25 . koje se svrstava u podgrupu 26820 172 1721 17210 Proizvodnja tkanina Proizvodnja tkanina pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . gaze i dr.proizvodnju tkanog buklea.pripremne operacije i predenje ostalih tekstilnih vlakana.teksturiranje. koja se svrstava u podgrupu 24700 . koja se svrstava u podgrupu 17530 1722 17220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju konca za šivenje od bilo kog tekstilnog materijala. kabliranje i bojenje prediva od vešta*kih ili sinteti*kih filamenata 1716 17160 Proizvodnja konca za šivenje Ova delatnost obuhvata: ..proizvodnju prediva od papira Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju staklenih vlakana.proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju širokih tkanina pamu*nog tipa.predenje azbestnih vlakana. bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost obuhvata i: . kao što su juta i likasta vlakna Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju podnih pokrivki od tekstila. koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju sinteti*kih ili vešta*kih vlakana i kablova i proizvodnju jednoži*nog prediva (uklju*uju#i i prediva velike ja*ine i prediva za tepihe).

proizvodnju ostalih širokih tkanina od lana. ramije. koja se svrstava u podgrupu 17530 1723 17230 Proizvodnja tkanina od *ešljanog prediva Ova delatnost obuhvata: .beljenje.proizvodnju netkanog tekstila. koja se svrstava u podgrupu 17530 1724 17240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa Ova delatnost obuhvata: . konoplje.proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju tkanina od staklenih vlakana Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju netkanog tekstila. koja se svrstava u granu 176 .proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. parenje. sušenje. jute i drugih likastih vlakana i specijalnih prediva Ova delatnost obuhvata i: . popravljanje. bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju širokih tkanina od *ešljanih prediva bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 173 1730 17300 Dovršavanje tkanina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 1725 17250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina Ova delatnost obuhvata: . sanforiziranje i mercerizaciju 26 . koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. koje se svrstava u podgrupu 26820 .doradu.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju širokih tkanina svilenog tipa. koja se svrstava u granu 176 . koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.tkanje azbestnih tkanina. skupljanje. koja se svrstava u podgrupu 17510 . bojenje i štampanje tkanina (uklju*uju#i i termoštampanje) .

uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . prekriva*a za kola i dr. barjaci. koja se svrstava u podgrupu 17530 17402 Proizvodnja teške konfekcije Ova delatnost obuhvata: . vre#e za spavanje i dr.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. jorgani.impregnisanje.proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija: . zastori.proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. zaštitnika za sunce.proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. prevla*enje. od svih vrsta materijala.proizvodnju ru*no tkanih tapiserija Ova delatnost ne obuhvata: . .proizvodnju cerada. jastu*i#i za kosu. . Ova delatnost obuhvata i: . prekriva*i za krevete. prekrivanje i laminiranje tekstilnih tkanina plasti*nim masama. Ova delatnost ne obuhvata: . roletne. stono. jastuci. jastu*i#i. uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . osim ode#e Proizvodnja rublja za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . pokriva*i. zastave. zavese. . zastavice i dr. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . jedara. koja se svrstava u podgrupu 17530 27 . krpe za sudove i dr. koje se svrstava u podgrupu 17540 174 1740 17401 Proizvodnja gotovih tekstilnih predmeta. proizvoda za kampovanje.Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i #ebad za putovanja Ova delatnost obuhvata i: . prekriva*i za nameštaj ili mašine i dr.proizvodnju delova od tekstila za elektri*nu #ebad 17404 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta.proizvodnju #ebadi. padobrani i dr.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. šatora. toaletno i kuhinjsko rublje . posteljina. pojasevi za spasavanje. krpe za prašinu. 17403 Proizvodnja #ebadi Ova delatnost obuhvata: .

higijenski uložci.proizvodnju prekriva*a za pod od plute. koja se svrstava u podgrupe 20521. prekrivenih ili laminiranih plasti*nom masom .proizvodnju filca . pokriveni ili obloženi gumom ili plasti*nom masom . koja se svrstava u podgrupu 20522 . prevu*enih. pomponi i dr. rese.175 1751 17510 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta Proizvodnja tepiha i prekriva*a za pod Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju etiketa. pletenica i mreža Ova delatnost obuhvata: . kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana. koja se svrstava u podgrupu 18240 1753 17530 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila. Ova delatnost ne obuhvata: . traka ili sli*nih materij ala.proizvodnju tekstilne vate i proizvoda od vate: . pokriva*i i dr.proizvodnju tekstilnih proizvoda.proizvodnju ukrasnih predmeta: pletenice.proizvodnju *vorovanih mreža od upredenog konca. kanapa. gume ili plasti*nih materijala. užadi ili kanapa . koja se svrstava u podgrupu 36633 1752 17520 Proizvodnja užadi.proizvodnju tila i drugih mrežastih tkanina ili *ipke u komadima i trakama ili u motivima vezenih tkanina . užadi. 25130 i 25230 . ponjave. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju uzanih tkanina. om*e za teret.proizvodnju pletenica. Ova delatnost ne obuhvata: . asure. tamponi i dr. . prevu*eni. jastuci za istovaranje. .proizvodnju asura i pokriva*a od pletarskih materijala.proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekriva*a za pod.proizvodnju tkanina impregnisanih. osim ode#e 1754 17540 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta. konopci i užad opremljeni metalnim prstenovima i dr. zna*aka i dr. *ak i u slu*aju kada su na osnovi od tekstila.proizvodnju mreža za kosu. bez obzira na to da li su impregnisani.proizvodnju proizvoda od kanapa ili mreža: ribarske mreže. uklju*uju#i i mašinski tkanih pokriva*e za pod: tepisi. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . sastavljenih pomo#u lepljivih materijala . 28 . uklju*uju#i i tkanine na osnovi bez potke. odbojnici za brodove.proizvodnju netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila.

creva za šmrkove.proizvodnju platna od pletene metalne žice.proizvodnju pletenih ili kuki*anih pulovera.proizvodnju mašinski ra enih pokriva*a za pod.proizvodnju ode#e od kože ili imitacije kože Ova delatnost ne obuhvata: . slikarsko platno pripremljeno za upotrebu. beskrajne trake.proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu. vatrootporne mrežice za gas. koja se svrstava u podgrupu 17540 177 1771 17710 Proizvodnja pletenih i kuki*anih proizvoda Proizvodnja pletenih i kuki*anih *arapa Ova delatnost obuhvata: . mrežaste tkanine i tkanine za postavljanje na prozore pletene na "rachel" ili sli*nim mašinama . tkanine za sita. prsluka i sli*nih proizvoda 18 181 1810 18100 Proizvodnja odevnih predmeta. ostale pletene i kuki*ane tkanine Ova delatnost ne obuhvata: ..proizvodnju metaliziranog ili obavijenog prediva. koja se svrstava u podgrupu 17510 . gumenih niti obavijenih tekstilnim materijalom. dorada i bojenje krzna Proizvodnja kožne ode#e Ova delatnost obuhvata: . tkanine za filtriranje i dr. prevu*enih ili obloženih gumom ili plasti*nom masom . kord-tkanine velike *vrsto#e od vešta*kog prediva za gume za vozila. koja se svrstava u podgrupu 28730 176 1760 17600 Proizvodnja pletenih i kuki*anih tkanina Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i kratke *arape.proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina za postavljanje na prozore od *ipke. tkanine za kori*enje knjiga i sli*ne jake tekstilne tkanine i tkanine prevu*ene gumom ili drugim supstancama .proizvodnju raznih tekstilnih proizvoda: fitilji. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina: . mašinsko remenje. koja se svrstava u podgrupu 36400 29 . bukle i frotir tkanine .proizvodnju raznih tkanina: . džempera. pletenih na "rachel" ili sli*nim mašinama. prsluka i sli*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . tekstilnog prediva ili traka impregnisanih. triko-*arape i hula-hop *arape 1772 17720 Proizvodnja pletenih i kuki*anih pulovera.proizvodnju *arapa.

košulje. pletene ili kuki*ane tkanine. suknje i dr. koja se svrstava u podgrupu 52740 1824 18240 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Ova delatnost obuhvata: . kombinezoni. ga#ice. pojasevi.proizvodnju odevnih predmeta od krzna. grudnjaci. bluze. jakne.proizvodnju radne ode#e Ova delatnost ne obuhvata: . odela. Ova delatnost obuhvata i: . trenerki.proizvodnju rublja od materijala kao što su tkane.. koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . žene i decu: .popravku odevnih predmeta. *ipke i dr. ku#ni ogrta*i.proizvodnju ostale ode#e izra ene od materijala.proizvodnju ostalog pribora za odevanje: rukavice. koja se svrstava u podgrupu 52740 1822 18220 Proizvodnja ostale ode#e Ova delatnost obuhvata: .182 1821 18210 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Proizvodnja radne ode#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju šešira i kapa . koja se svrstava u podgrupu 18300 . kostima za kupanje i dr.. Ova delatnost ne obuhvata: .šivenje po narudžbini Ova delatnost ne obuhvata: . korseti i dr. kaputi. mašne. koja se svrstava u podgrupu 52740 1823 18230 Proizvodnja rublja Ova delatnost obuhvata: . 30 .proizvodnju obu#e. pletene ili kuki*ane tkanine.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu.proizvodnju ode#e od gume ili plasti*nih masa koja nije šivena ve# samo lepljena. pižame. mreže za kosu i dr. kompleti.proizvodnju ode#e za bebe. netkani tekstil i dr. žene i decu: . kravate. pantalone. za muškarce. spava#ice. za muškarce. .proizvodnju odevnih predmeta od gume ili plasti*nih masa koji nisu šiveni ve# samo lepljeni. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 . odela za skijanje.popravku odevnih predmeta. koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 . šalovi. kao što su tkane.popravku odevnih predmeta.

beljenje.proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu.proizvodnju sirovog krzna. koja se svrstava u podgrupu 15110 .proizvodnju *izama i cipela s krznenim delovima. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 .proizvodnju vešta*ke kože od kožnih otpadaka 31 .proizvodnju vešta*kog krzna i proizvoda od vešta*kog krzna Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova Ova delatnost ne obuhvata: . razni proizvodi od krzna: prostirke. proizvodnja predmeta od krzna Ova delatnost obuhvata: .spajanje krznenih odse*aka u druge oblike kao što su plo*e. koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 Podsektor GV 19 191 1910 19100 Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože Štavljenje i dorada kože. koja se svrstava u podgrupe 01250 i 01500 . štavljenje.proizvodnju imitacije krzna (materijal s dugom dlakom dobijen tkanjem ili pletenjem). krznena ode#a i pribor . koja se svrstava u podgrupu 52740 183 1830 18300 Dorada i bojenje krzna. sedala.proizvodnju štavljene kože . koja se svrstava u granu 172 i podgrupu 17600 . trake i dr.proizvodnju sirovih koža.popravku odevnih predmeta.proizvodnju proizvoda od krzna: . *ešagijanje.doradu i bojenje krzna i koža s dlakom: struganje.Ova delatnost obuhvata i: . nepunjeni jastuci. koja se svrstava u podgrupu 18240 . patent ili metalizirane kože . pergamentne. bojenje krzna . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju semišovane. proizvodnja kofera.proizvodnju pokrivki za glavu od krzna . sara*kih proizvoda i obu#e Štavljenje i dorada kože Ova delatnost obuhvata: . ru*nih torbi.proizvodnju krznenih šešira. . industrijske krpe za poliranje i dr. koja se svrstava u podgrupu 36400 .proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu. šišanje i *upanje.

koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju kaiševa za satove .proizvodnju ortopedskih cipela. spoljni i unutrašnji onovi. štikle i dr. koja se svrstava u podgrupu 18100 . koja se svrstava u podgrupu 33102 . vulkanfiber i karton.proizvodnju kamašni. koja se svrstava u podgrupu 15110 . gležnjaka i sli*nih proizvoda od kože . ako se primenjuje ista tehnologija kao za kožu .proizvodnju kožnih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi.proizvodnju imitacije kože koja se ne zasniva na prirodnoj koži. koja se svrstava u granu 172 i podgrupe 25130 i 25240 192 1920 19200 Proizvodnja kofera. koja se svrstava u podgrupu 19301 .proizvodnju sirovih koža.proizvodnju obu#e od azbesta. napravljene bilo kojim postupkom .proizvodnju raznih proizvoda od kože i vešta*ke kože: pojasevi za vožnju.proizvodnju kožne obu#e za sve svrhe. koja se svrstava u podgrupe 33500 i 36220 193 1930 19301 Proizvodnja obu#e Proizvodnja kožne obu#e Ova delatnost obuhvata: . ru*nih torbi i sli*nih predmeta. uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa 32 . vešta*ke kože ili bilo kog drugog materijala. kao što su plasti*ne folije. koja se svrstava u podgrupu 18100 . Ova delatnost ne obuhvata: .štavljenje i doradu krzna i koža s dlakom.Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kožnih rukavica i šešira.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova.proizvodnju obu#e od plasti*nih masa za sve svrhe. pribor za pakovanje i dr. koja se svrstava u podgrupu 18240 . napravljene bilo kojim postupkom. ru*nih torbi i sli*nih predmeta od kože. Ova delatnost obuhvata i: . tekstilni materijali. koji se svrstavaju u podgrupu 18300 .proizvodnju kožne obu#e.proizvodnju kaiševa za satove od metala.proizvodnju kožne ode#e.proizvodnju drvene obu#e i njenih delova Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kožne ode#e. koja se svrstava u podgrupu 26820 19302 Proizvodnja obu#e od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: . sedala i drugih sara*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kofera.

proizvodnju drvenih železni*kih pragova . štikle i dr.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova.proizvodnju obu#e od azbesta. koja se svrstava u podgrupu 20300 33 . koja se svrstava u podgrupu 26820 Podsektor GG 20 201 2010 20101 Prerada drveta i proizvodi od drveta Prerada drveta i proizvodi od drveta i plute..proizvodnju drvene vune.proizvodnju obu#e od azbesta.proizvodnju šindre.proizvodnju ortopedskih cipela. gležnjaka i sli*nih proizvoda od gume .proizvodnju kamašni.proizvodnju gumene obu#e za sve svrhe. uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa .) . koja se svrstava u podgrupu 18240 . brodski pod i dr. spoljni i unutrašnji onovi. Ova delatnost obuhvata i: . osim nameštaja. spoljni i unutrašnji onovi.proizvodnju gumenih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. štikle i dr. koja se svrstava u podgrupu 33102 .sušenje drveta Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. gležnjaka i sli*nih proizvoda od plasti*nih masa . drvnog brašna. Ova delatnost ne obuhvata: . proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala Proizvodnja rezane gra e. kalupa i modela.se*enje trupaca i grubu obradu drveta. koja se svrstava u podgrupu 33102 . iverja i dr. koja se svrstava u podgrupu 26820 19303 Proizvodnja gumene obu#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje (parket. cepanog (tesanog) drveta.proizvodnju delova obu#e od plasti*nih masa: lica (gornjišta) i njihovi delovi. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ortopedskih cipela.proizvodnju kamašni. impregnacija drveta Proizvodnja rezane gra e Ova delatnost obuhvata: . napravljene bilo kojim postupkom. koja se svrstava u podgrupu 18240 . cepki. koji se svrstavaju u podgrupu 02010 .proizvodnju rezane gra e .

koja se svrstava u podgrupu 20101 204 2040 20400 Proizvodnja ambalaže od drveta Ova delatnost obuhvata: . drveni pribor za kuhinjsku upotrebu.. kalemovi za konac i sli*ni proizvodi od struganog drveta 34 . kaca i drugih ba*varskih proizvoda. cepano (tesano) drvo. krovni podupira*i i dr. od drveta . šper-plo*a. stepenici. slame i pletarskih materijala Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Ova delatnost obuhvata: .20102 Impregnacija drveta Ova delatnost obuhvata: . ba*vi. drveni kalupi za obu#u i drvene vešalice .proizvodnju doboša (kalemova) za kablove i dr.proizvodnju drvenih montažnih zgrada i njihovih elemenata Ova delatnost ne obuhvata: . drvene drške i delovi za alat. metle. od drveta . slojevitih plo*a. marketarije i intarzije od drveta . drveni kov*eži#i i kutije za nakit. drvo za rogove (krov). .proizvodnju sanduka i kutija od pletarskih materijala. poklopci. koja se svrstava u podgrupu 19200 . od drveta Ova delatnost ne obuhvata: . *etke i dr. od drveta .proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje. drvene špule.proizvodnju raznih proizvoda od drveta: . boks-paleta i drugih postavnih površina. iverica i sli*nih plo*a i tabli Proizvodnja gra evinske stolarije i elemenata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u gra evinarstvu: . . koja se svrstava u podgrupu 20522 205 2051 20510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta i proizvodnja predmeta od plute.proizvodnju buradi. šindra. zidni i stoje#i stalci za odela i šešire . . ograde i dr. pribor za jelo i sli*ni proizvodi . grede. prozori. vrata. doboša i sli*ne ambalaže.proizvodnju sanduka. kalupi i modeli . bobine. gajbi. kutija.proizvodnju paleta. uz koriš#enje zaštitnih sredstava ili drugih materijala 202 203 2020 2030 20200 20300 Proizvodnja furnirskih listova. drvene statuete i ukrasi. kapci i njihovi okviri .impregnaciju ili hemijski postupak s drvetom.proizvodnju kofera.

proizvodnju beljene. podmeta*i. prostira*i. koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju nameštaja. koja se svrstava u granu 361 20522 Proizvodnja predmeta od slame.proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: . prostira*i.proizvodnju podmeta*a. prostira*a i zastora od tekstilnih materijala. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 19200 . koja se svrstava u granu 361 Podsektor GD 21 211 2111 21110 Proizvodnja celuloze. koja se svrstava u podgrupu 36610 . . slame i pletarskih materijala Proizvodnja predmeta od plute Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju imitacije nakita.proizvodnju štapova za hodanje i drški za kišobrane.proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje. koja se svrstava u podgrupu 31500 . polubeljene i nebeljene drvne celuloze mehani*kim.proizvodnju korparskih proizvoda i pletarske robe Ova delatnost ne obuhvata: . papira i kartona Proizvodnja celuloze Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kutija za satove.proizvodnju kofera. koja se svrstava u podgrupu 36500 . koja se svrstava u granu 361 .proizvodnju šibica. podmeta*i.proizvodnju nameštaja.proizvodnju drvenih igra*aka. koja se svrstava u podgrupu 19301 .proizvodnju nameštaja. koja se svrstava u podgrupu 36633 .proizvodnju drvene obu#e. izdava*ka delatnost i štampanje Proizvodnja celuloze. zastori i dr.preradu prirodne plute i proizvodnju predmeta plute: . pru#a i drugih pletarskih materijala Ova delatnost obuhvata: . papira i prozvoda od papira Proizvodnja celuloze. hemijskim (rastvaranjem ili bez rastvaranja) ili poluhemijskim postupkom . koja se svrstava u podgrupu 36620 .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju *etki i metli.odstranjivanje štamparske boje i proizvodnju celuloze od starog i otpadnog papira 35 . papira i proizvoda od papira. koja se svrstava u podgrupu 36631 2052 20521 Proizvodnja predmeta od plute. koja se svrstava u podgrupu 33500 . zastori i dr.

proizvodnju koverata i dopisnica .proizvodnju kutija.proizvodnju ambalaže od talasastog papira i kartona . gotovog za upotrebu . ubrusi i salvete. koja se svrstava u podgrupu 21230 2122 21220 Proizvodnja predmeta za doma#instvo.proizvodnju ambalaže od punog kartona .prevla*enje. gotovog za upotrebu . higijenski ulošci i tamponi. koja se svrstava u podgrupu 21210 .2112 21120 Proizvodnja papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . prekrivanje i impregnisanje papira i kartona . koja se svrstava u podgrupe 21220 do 21250 212 2121 21210 Proizvodnja predmeta od papira i kartona Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju papira za kompjutersko štampanje . pelene za bebe i trake za pelene.proizvodnju sklapaju#e ambalaže od kartona . toaletni papir.proizvodnju kancelarijskih registratora i sli*nih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju predmeta od papira.proizvodnju papira i kartona namenjenih za dalju industrijsku preradu Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju talasastog papira i kartona .proizvodnju gumiranog i lepljivog papira. sanitarne i toaletne potrebe Ova delatnost obuhvata: . gotovih za upotrebu .proizvodnju krepovanog i plisiranog papira Ova delatnost ne obuhvata: . vre#ica. šolje.proizvodnju vre#a i kesa od papira .proizvodnju papira za štampanje i pisanje. notesa i sli*nih proizvoda koji kao dodatak imaju neki od sortimenata papirne konfekcije 36 . maramice. poslužavnici i dr.proizvodnju ambalaže od papira i kartona . gotovih za upotrebu .proizvodnju samokopiraju#eg papira. 2123 21230 Konfekcioniranje papira Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju predmeta od papira za doma#instvo i li*nu upotrebu i proizvoda od celulozne vate: listi#i za skidanje šminke.proizvodnju talasastog kartona.proizvodnju koverata. *inije.proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira.

brošura. reda vožnji i dr.izdavanje: . od papira i kartona . koja se svrstava u podgrupu 21120 .proizvodnju karata za igranje..2124 21240 Proizvodnja zidnih tapeta Ova delatnost obuhvata: .izdavanje gramofonskih plo*a. .proizvodnju etiketa (nalepnica) . uklju*uju#i i reklamne novine 2213 2214 22130 22140 Izdavanje *asopisa i sli*nih periodi*nih izdanja Izdavanje zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: . špula. fotografija. postera i reprodukcija umetni*kih dela .proizvodnju zidnih tapeta i sli*nih pozidnica od papira. muzi*kih knjiga i drugih publikacija Izdavanje novina Ova delatnost obuhvata: . gravura i razglednica .proizvodnju neupakovanih papira i kartona.proizvodnju bobina. od presovanog kartona Ova delatnost ne obuhvata: . igara i igra*aka od papira i kartona. ostalog štampanog materijala kao što su razglednice reprodukovane mehani*kim ili foto-mehani*kim postupkom . koja se svrstava u podgrupu 36500 22 221 2211 2212 22110 22120 Izdava*ka delatnost.izdavanje novina (dnevnih i periodi*nih) štampanih na novinskoj hartiji.mikroizdavanje 37 . uklju*uju#i i zidne tapete prevu*ene vinilom . štampanje i reprodukcija snimljenih medija Izdava*ka delatnost Izdavanje knjiga. kompakt-diskova i traka s muzi*kim i drugim zvu*nim zapisima 2215 22150 Ostala izdava*ka delatnost Ova delatnost obuhvata: . formulara .proizvodnju filtrir-papira i kartona . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju zidnih tapeta od tekstila 2125 21250 Proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona.proizvodnju kutija za jaja i drugih proizvoda za pakovanje. kopsova i dr.

poštanskih i taksenih maraka. kalendari. registara. koji se obavljaju savijanjem... kao što su poslovni formulari. karata za igranje. mapa.222 2221 2222 22210 22220 Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem Štampanje novina Štampanje. brošure.izradu složenih blokova. plakata. nota i notnih svezaka. kataloge i dr. dnevnika. prevla*enjem plastikom i dr. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .ostale grafi*ke aktivnosti 38 . na mašinama za umnožavanje. tutkalisanjem.štampanje etiketa. fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama.izradu originala od strane muzi*ara.. koji se obavljaju savijanjem. lepljenjem. reklamni materijali prospekti i dr. li*nih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala. kompjuterskim štampa*ima i foto-kopir i termo-kopir aparatima Ova delatnost ne obuhvata: . izbor. maketa i drugih reprografskih proizvoda . arhitekata i drugih autora. kalendara. 2224 22240 Reprodukcija i slaganje Ova delatnost obuhvata: . bušenjem. lepljenjem. modeliranjem u reljefu. koja se svrstava u sektore J i M 2223 22230 Knjigoveza*ki i završni radovi Ova delatnost obuhvata: . reklamnih kataloga.štampanje magazina i drugih periodi*nih *asopisa.pripremu i izradu glavnog projekta. pripremljenih plo*a ili valjaka i drugih otisnutih medija za koriš#enje pri štampanju u drugoj jedinici 2225 22250 Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem Ova delatnost obuhvata: . unošenje i povezivanje s podacima u odgovaraju#oj bazi podataka . knjiga i brošura. prošivanjem. sastavljanjem. magazine.izdava*ku delatnost. štampanih na štamparskim mašinama pomo#u otisaka.slaganje teksta i slike na film. koja se svrstava u granu 221 . *ekova i drugih vrednosnih papira. etikete. skica.završne radove na uklapanju štampanih listova u knjige. mašinama za fotograviranje. uzoraka. perforiranjem. zlatotisak . koje se svrstava u podgrupu 21250 . albuma. prospekata i drugih štampanih reklama. opšivanjem i dr. poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala. dokumenata o vlasništvu.završne radove na štampanom papiru ili kartonu.ru*nu pripremu podataka kao npr. fotografski i obi*an papir . atlasa. inženjera. ofset mašinama.

koje se svrstava u podgrupe 10201 i 10202 232 2320 23201 Proizvodnja derivata nafte Proizvodnja derivata nafte Ova delatnost obuhvata: . butan i dr. srednja i teška goriva ulja.proizvodnju sirovog katrana Ova delatnost ne obuhvata: . 23202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju .reprodukciju s master-kopija gramofonskih plo*a.reprodukciju s master-kopija softvera i podataka na diskove i trake Podsektor GD 23 231 2310 23100 Proizvodnja koksa. kerozin i dr. kompakt-diskova i traka s filmskim ili drugim video-zapisima 2233 22330 Reprodukcija kompjuterskih medija Ova delatnost obuhvata: . vazelin. rafinerijski gasovi kao što su etan.proizvodnju raznih proizvoda: vajt-špirit.proizvodnju baznih mazivih ulja i masti.briketiranje mrkog uglja i lignita.proizvodnju koksa .proizvodnju motornih goriva: benzin. parafin i dr. derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja produkata koksovanja Ova delatnost obuhvata: . kompaktdiskova i traka s muzi*kim ili drugim zvu*nim zapisima 2232 22320 Reprodukcija video-zapisa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju koksnog gasa . koje se svrstava u podgrupu 10100 . uklju*uju#i i one iz otpadnih ulja .proizvodnju goriva: laka.proizvodnju smola i koksa iz smola.proizvodnju bitumenskih obloga za krovove i puteve 39 . propan.briketiranje kamenog uglja. derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja koksa.223 2231 22310 Reprodukcija snimljenih medija Reprodukcija zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: . .reprodukciju sa master-kopija plo*a. koja se svrstava u podgrupu 24130 .

koja se svrstava u podgrupu 12000 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja hemikalija. mešani industrijski gasovi . gasovi za izolaciju i dr. koja se svrstava u podgrupu 23201 2412 24120 Proizvodnja boja i pigmenata Ova delatnost obuhvata: .va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma. propana ili butana.obradu nuklearnog otpada Ova delatnost ne obuhvata: .233 2330 23300 Pripremanje nuklearnog goriva Ova delatnost obuhvata: . acetilen . hemijskih proizvoda i vešta*kih i sinteti*kih vlakana Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 241 2411 24110 Proizvodnja osnovnih hemikalija Proizvodnja industrijskih gasova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju žutog kola*a. gasoviti elementi .va enje metana.proizvodnju sredstava za bojenje i pigmenata bilo kog porekla. rashladni gasovi . te*an ili komprimovan vazduh .proizvodnju radioaktivnih elemenata za upotrebu u industriji i medicini . propan i butan u rafinerijama nafte. koje se svrstava u podgrupu 12000 .proizvodnju gorivih gasova kao što su etan.proizvodnju produkata koji se koriste kao fluoroscenti ili luminoscenti Podsektor GE 24 40 . etana. Ova delatnost ne obuhvata: . u osnovnim oblicima ili u obliku koncentrata Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju oboga#enog urana . koje se svrstava u podgrupu 11120 .proizvodnju gorivih elemenata za nuklearne reaktore .proizvodnju te*nih ili komprimovanih industrijskih gasova: . inertni gasovi kao što je ugljen-dioksid .

proizvodnju nitrata i nitrita kalijuma. ketone. koja se svrstava u podgrupu 26810 i proizvodnju drugih oksida aluminijuma.proizvodnju amonijaka. uklju*uju#i i proizvode suve destilacije drveta 41 . acikli*ni i cikli*ni alkoholi. vodenih rastvora natrijum i kalijum-hidroksida i drugih neorganskih baza.proizvodnju vešta*kog korunda. ostala organska jedinjenja. osim metala.proizvodnju gotovih boja i pigmenata.proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova. koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata. osim amonijaka . uklju*uju#i i sinteti*ki etilalkohol . industrijskih gasovitih elemenata i radioaktivnih elemenata proizvedenih u industriji nuklearnog goriva .proizvodnju hemijskih elemenata. uklju*uju#i i amine .Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i sir#etnu kiselinu . koja se svrstava u podgrupu 24150 . koja se svrstava u podgrupu 24150 . organska jedinjenja sa azotnom grupom. hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoni*nim grupama . koja se svrstava u podgrupu 24150 . zasi#eni i nezasi#eni cikli*ni ugljovodonici .proizvodnju neorganskih kiselina. monokarbonske i polikarbonske kiseline. koja se svrstava u podgrupu 13201 .proizvodnju amonijum-hlorida. osim azotne kiseline .proizvodnju azotne kiseline i sulfoazotnih kiselina. ostala jedinnjenja s kisoni*nom grupomm.proizvodnju baza u *vrstom stanju. koja se svrstava u podgrupu 24300 2413 24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ostalih neorganskih hemikalija .proizvodnju smola i koksa iz smola Ova delatnost ne obuhvata . koja se svrstava u podgrupu 24410 2414 24140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: . zasi#eni i nezasi#eni acikli*ni ugljovodonici . koja se svrstava u podgrupu 24150 . uklju*uju#i i aldehide.proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija: .

proizvodnju vešta*kih ubriva: . poliamidi . izmenjiva*i jona na bazi polimera i dr. koja se svrstava u podgrupu 24160 .proizvodnju sirovog glicerina. koja se svrstava u podgrupu 24510 . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15920 . u primarnim oblicima: . amonijumhlorid. koja se svrstava u podgrupu 24410 . azotna kiselina i sulfoazotne kiseline.va enje guana. koja se svrstava u podgrupu 24170 . urea.proizvodnju azotnih jedinjenja: . polimeri. koja se svrstava u podgrupu 24410 . koje se svrstava u podgrupu 14300 . Ova delatnost obuhvata i: . vinilacetata.. u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: . vinilidenhlorida.proizvodnju sinteti*kog glicerina i dr.proizvodnju hemikalija za poljoprivredu.proizvodnju #umura (ugalj biljnog i životinjskog porekla) . nitriti i nitrati kalijuma.proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima. prosta ili složena azotna. triamonijum-fosfati i amonijum-karbonati Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24200 2416 24160 Proizvodnja plasti*nih masa.proizvodnju celuloze 42 . silikoni . propilena. vinilalkohola i akrilata .proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova.proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala. vinilhlorida. uklju*uju#i i polimere etilena. sirovi prirodni fosfati i sirove prirodne kalijumove soli .proizvodnju eteri*nih ulja. alkidne i poliesterske smole i polietri . stirola. fosforna ili kalijumova vešta*ka ubriva . fenolne i epoksidne smole i poliuretani . amonijak.proizvodnju salicilne i O-salicilne kiseline. koja se svrstava u podgrupu 24630 2415 24150 Proizvodnja vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju plasti*nih masa.proizvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima.

proizvodnju mastila i tuša.proizvodnju zaptivnih smesa i sli*nih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr. medicinskih hemikalija i biljnih preparata Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina Ova delatnost obuhvata: 43 . koja se svrstava u podgrupu 24660 244 2441 24410 Proizvodnja farmaceutskih produkata. balata) 242 2420 24200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kitova .proizvodnju složenih organskih rastvara*a i razre iva*a i proizvodnju pripremljenih sredstava za skidanje boja. sinteti*ki kau*uk . prevlaka i sli*nih preparata . fungicida. koja se svrstava u podgrupu 37200 2417 24170 Proizvodnja sinteti*kog kau*uka. koja se svrstava u podgrupu 24150 243 2430 24300 Proizvodnja boja.proizvodnju boja. staklastog emajla. rodenticida. lakova i dr. dezinfektanata i drugih hemikalija za poljoprivredu koje nisu klasifikovane na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: . lakova i sli*nih premaza. listova i traka: .prozvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima ili u obliku plo*a. u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju grafi*kih boja Ova delatnost ne obuhvata: .) . lakova. sredstava protiv klijanja.proizvodnju pripremljenih pigmenata i pripremljenih sredstava za zamu#ivanje i bojenje.reciklažu plasti*nih masa.proizvodnju vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja. glazura.proizvodnju boja i pigmenata.proizvodnju insekticida.Ova delatnost ne obuhvata: . herbicida. . koja se svrstava u podgrupu 24120 . sredstava za regulaciju rasta biljaka.proizvodnju mešavina sinteti*kog kau*uka i prirodnog kau*uka ili kau*uku sli*nih guma (npr. emajla i lak-boja . faktis . grafi*kih boja i kitova Ova delatnost obuhvata: .

paste i praškovi za *iš#enje i dr. bandažnog materijala.proizvodnju površinski aktivnih preparata: . .preradu krvi Ova delatnost obuhvata i: . metal i dr.preradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda 2442 24420 Proizvodnja farmaceutskih preparata Ova delatnost obuhvata: . antiserumi i druge frakcije krvi . staklo. karoserije. praškovi za pranje u *vrstom ili te*nom stanju i deterdženti ..ispitivanje. zavoja. politure i kreme za kožu. koja se svrstava u podgrupu 24140 2452 24520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata Ova delatnost obuhvata: 44 . 245 2451 24510 Proizvodnja sapuna i deterdženata.proizvodnju medicinski impregnirane vate.proizvodnju organskih površinski aktivnih supstanci . usavršavanje i proizvodnju aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata . vešta*ki voskovi i preparati na bazi voskova . uklju*uju#i i homeopatske preparate . raznovrsni medikamenti. Ova delatnost ne obuhvata: . drvo. gaze.proizvodnju sirovog glicerina .proizvodnju punila za zubarstvo i cementa za rekonstrukciju kostiju Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju hemijski *istih še#era .proizvodnju sinteti*kog glicerina. vakcine .proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata . parfema i toaletnih preparata Proizvodnja sapuna i deterdženata. preparata za *iš#enje i poliranje Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju lekova: . preparata za *iš#enje i poliranje. preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija . hirurškog ketguta i dr.proizvodnju sapuna . preparati za pranje posu a . omekšiva*i za tekstil .proizvodnju preparata za *iš#enje i poliranje: .

proizvodnju mešavina eteri*nih ulja s prirodnim ili drugim aromati*nim proizvodima za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24630 246 2461 24610 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda Proizvodnja eksploziva Ova delatnost obuhvata: . dezodoransi i soli za kupanje .. preparati za ulepšavanje i šminkanje .proizvodnju eksploziva . šamponi i lakovi za kosu. preparati za brijanje . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pirotehni*kih proizvoda 2462 24620 Proizvodnja tutkala i želatina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ekstrakta iz prirodnih aromati*nih produkata .proizvodnju parfema i toaletnih preparata: . koja se svrstava u podgrupu 24140 . preparati za manikir i pedikir . preparati za kovrdžanje i ispravljanje kose .proizvodnju rezinoida .proizvodnju baruta . lepkova i pripremljenih lepila.proizvodnju sinteti*kih aromati*nih proizvoda.ekstrakciju i pre*iš#avanje eteri*nih ulja. preparati za zaštitu od sunca i preparati za poja*avanje pigmentacije pri sun*anju . depilatori i dr. paste za zube i preparati za oralnu higijenu.proizvodnju aromati*nih destilovanih voda . uklju*uju#i i lepljiva sredstva na bazi gume 2463 24630 Proizvodnja eteri*nih ulja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju želatina i njegovih derivata. parfemi i toaletne vode . koja se svrstava u podgrupu 24520 2464 24640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala Ova delatnost obuhvata: 45 . uklju*uju#i i preparate za pri*vrš#ivanje zubnih proteza .proizvodnju parfema i toaletnih preparata.

papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala . antifriz-preparati.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih dugih vlakana . te*nosti za hidrauli*ne prenose . antidetonatori. ne*ešljanih niti na drugi na*in pripremanih za predenje .proizvodnju razli*itih hemijskih proizvoda: . ubrziva*i za gumu. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . peptoni i njihovi derivati i druge proteinske supstance i njihovi derivati koji nisu klasifikovani na drugom mestu .proizvodnju mastila i tuša 247 2470 24700 Proizvodnja vešta*kih i sinteti*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: . dodaci mazivim uljima. nevla*enih. tvrdo ili meko lemljenje .proizvodnju fotograrfskih plo*a. Ova delatnost obuhvata i: . sredstva za odmaš#ivanje metala .proizvodnju konca za šivenje.predenje vešta*kih i sinteti*kih vlakana. uklju*uju#i i predivo visoke *vrsto#e i teksturirana prediva .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih jednoži*nih prediva. sredstva za dovršavanje tekstila i kože . pripremljeni aditivi za cement . katalizatori i drugi hemijski proizvodi za upotrebu u industriji .proizvodnju nesnimljenih medija pripremljenih za snimanje zvu*nih ili video-zapisa . aktivni ugalj.. hemijski modifikovana ulja i masti . prahovi i paste za zavarivanje. koje se svrstava u granu 171 Podsektor GŽ Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa 46 .proizvodnju nesnimljenih diskova i traka za ra*unare 2466 24660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda. filmova.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih monofilamenata ili traka Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17160 .proizvodnju hemijskih preparata za fotografske svrhe 2465 24650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija Ova delatnost obuhvata: . složeni laboratorijski i dijagnosti*ki preparati i dr.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih se*enih vlakana.

Ova delatnost obuhvata i: . creva i šmrkovi. traka za protektiranje spoljnih guma i dr. koja se svrstava u podgrupu 17540 47 . listovi. koja se svrstava u podgrupu 50200 2513 25130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Ova delatnost obuhvata: . transportne trake. podešavanje i zamenu. gumirana tekstilna roba.proizvodnju materijala od gume za popravku guma. gumeni odevni predmeti. pune gume . predmeti od gume za higijenske svrhe kao što su sredstva za kontracepciju. šipke i drugi profilisani oblici . pneumatske gume .opravku probušenih guma. prenosno i pogonsko remenje. gumeni prstenovi. koja se svrstava u podgrupu 25130 .proizvodnju unutrašnjih guma . vešta*ke grudi. pokretne mašine i druge potrebe: . proizvodnju poluproizvoda od gume: gumene plo*e. vulkanizirane ili tvrde gume: . proizvodnju gotovih proizvoda od gume: cevi. zidnih štitnika. gumene obloge za valjke i dr. gumirano predivo i tkanine. Ova delatnost ne obuhvata: . gumene niti i kablovi. koji se svrstavaju u podgrupu 50200 2512 25120 Protektiranje guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . boce za toplu vodu i dr.proizvodnju izmenljivih delova za spoljne gume.proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sinteti*kog kau*uka.opravku spoljnih i unutrašnjih guma. koja se svrstava u podgrupu 25130 .25 251 2511 25110 Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . gumeni pokriva*i za pod. trake.protektiranje spoljnih guma Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kord-tkanina za proizvodnju spoljnih guma.proizvodnju guma za motorna vozila. prirubnice i zaptiva*i.proizvodnju gumenog materijala za popravke Ova delatnost ne obuhvata: .. nevulkanizirane.proizvodnju materijala od gume za popravku guma. opremu.

- proizvodnju odevnih predmeta od elasti*nih tkanina, koja se svrstava u granu 182 - proizvodnju gumene obu#e, koja se svrstava u podgrupu 19303 - proizvodnju lepkova i lepljivih sredstava na bazi gume, koja se svrstava u podgrupu 24620 - proizvodnju zamenljivih delova za protektiranje spoljnih guma, koja se svrstava u podgrupu 25110 - proizvodnju splavova i *amaca na naduvavanje, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penaste gume, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju gumenih sportskih rekvizita, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju gumenih igara i igra*aka, koja se svrstava u podgrupu 36500 - regeneraciju gume, koja se svrstava u podgrupu 37200 252 2521 25210 Proizvodnja proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja plo*a, listova, cevi i profila od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju poluproizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne plo*e, listovi, blokovi, filmovi, folije, trake i dr. - proizvodnju gotovih proizvoda od plasti*nih masa: . cevi, creva i šmrkovi, pribor za cevi i creva i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima, koja se svrstava u podgrupu 24160 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nepokrivenih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 2522 25220 Proizvodnja ambalaže od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta od plasti*nih masa za pakovanje robe: . plasti*ne kese, vre#e, kutije, sanduci, kanisteri, boce i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju predmeta od sinteti*kog ili prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - pakovanje robe, koje se svrstava u podgrupu 74820 2523 25230 Proizvodnja predmeta za gra evinarstvo od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata:

48

- proizvodnju predmeta za ugra ivanje od plasti*nih masa: . plasti*na vrata, prozori, ramovi, kapci, žaluzine, lajsne za pod i dr. . tankovi i rezervoari . podne, zidne ili plafonske obloge od plasti*nih masa u obliku rolni ili plo*ica i dr. . sanitarni predmeti od plasti*nih masa kao što su kade, tuškade, umivaonici, klozetske šolje, vodo-kotli#i i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od sinteti*kog i prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 2524 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju stonog i kuhinjskog posu a i predmeta za toaletne potrebe, od plasti*nih masa - proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne kacige, izolacioni pribor, delovi pribora za rasvetnu opremu, kancelarijska i školska oprema, odevni predmeti, pribor za nameštaj, statuete, prenosno i pogonsko remenje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju obu#e od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19302 - proizvodnju medicinskih i zubarskih aparata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nameštaja od plasti*nih masa, koja se svrstava u granu 361 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju sportskih rekvizita od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju igara i igra*aka od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 Podsektor GZ 26 261 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

49

2611

26110

Proizvodnja ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ravnog stakla, uklju*uju#i i armirano, bojeno ili matirano staklo

2612

26120

Oblikovanje i obrada ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kaljenog ili slojevitog ravnog stakla - proizvodnju staklenih ogledala - proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju

2613 26131

Proizvodnja šupljeg stakla Proizvodnja ambalažnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju boca i drugog ambalažnog stakla 26132 Proizvodnja ostalog šupljeg stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obloga od stakla ili kristalnog stakla - proizvodnju *aša za pi#e i drugih proizvoda za doma#instvo od stakla ili kristalnog stakla Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju igra*aka od stakla, koja se svrstava u podgrupu 36500

2614

26140

Proizvodnja staklenih vlakana Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju staklenih vlakana, uklju*uju#i i staklenu vunu i netkane proizvode od njih Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 17250 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od pojedina*no oplaštenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 31300 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od opti*kih vlakana koja nisu pojedina*no oplaštena, koja se svrstava u podgrupu 33400

2615

26150

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju*uju#i i tehni*ke staklene proizvode Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe - proizvodnju stakla za ru*ne *asovnike i ostale satove, opti*kog stakla i opti*kih elemenata

50

proizvodnju staklenih predmeta za izradu bižuterije .proizvodnju igra*aka od keramike. koja se svrstava u podgrupu 26260 2624 26240 Proizvodnja ostalih tehni*kih proizvoda od keramike Ova delatnost obuhvata: . cevi i dr.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju opti*ki obra enih opti*kih elemenata.proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora . koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2623 26230 Proizvodnja kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost obuhvata: . klozetske šolje. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju statueta i drugih ukrasnih predmeta od keramike Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju staklenih blokova za poplo*avanje . koja se svrstava u podgrupu 33102 . koja se svrstava u podgrupu 36500 .proizvodnju kerami*kih predmeta za laboratorijske.proizvodnju staklenih šipki. koja se svrstava u podgrupu 36610 2622 26220 Proizvodnja kerami*kih sanitarnih ure aja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala. tuš-kade. koja se svrstava u podgrupu 33400 262 2621 26210 Proizvodnja nevatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju stonih kerami*kih proizvoda i drugih kerami*kih proizvoda za doma#instvo ili toaletne svrhe . koja se svrstava u podgrupu 26260 .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. vodokotli#i i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . 51 .proizvodnju imitacije nakita od keramike.proizvodnju kerami*kih sanitarnih predmeta. proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Proizvodnja kerami*kih predmeta za doma#instvo i ukrasnih predmeta Ova delatnost obuhvata: . osim proizvoda za gra evinske svrhe.koji nisu opti*ki obra eni . kao što su kade. umivaonici.proizvodnju kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju špriceva.

proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih kaminskih i zidnih plo*ica.proizvodnju podnih blokova od pe*ene gline Ova delatnost ne obuhvata: . cevi za dimnjake i druge cevi. koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2626 26260 Proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . lule i dr.proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala. dolomita i hromita 263 2630 26300 Proizvodnja kerami*kih plo*ica i podnih plo*a Ova delatnost obuhvata: . termoizolacioni kerami*ki proizvodi od silikatnog fosilnog brašna .proizvodnju gra evinskih vatrostalnih kerami*kih 52 . Ova delatnost obuhvata i: . mozaik kockica i dr.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. crep. od pe*ene gline Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju kerami*kih proizvoda koji nisu klasifikovani na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju predmeta na bazi magnezita. cevi.proizvodnju nevatrostalnog gra evinskog materijala od pe*ene gline: . koja se svrstava u podgrupu 26260 .proizvodnju kerami*kih lonaca. opeka. vatrostalne kerami*ke retorte. crepa i proizvoda za gra evinarstvo. odvodi i dr. sudova i sli*nih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda .proizvodnju vatrostalnog maltera i betona . vatrostalna opka i blokovi . koja se svrstava u podgrupu 26260 264 2640 26400 Proizvodnja opeke. mufovi. lonci. Ova delatnost ne obuhvata: .hemijske i tehni*ke svrhe 2625 26250 Proizvodnja ostalih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih podnih plo*ica i plo*a i plo*ica za poplo*avanje i oblaganje Ova delatnost obuhvata i: . izlivnici.

cement od zgure i superfosfatni cement Ova delatnost ne obuhvata: . prefabrikovani gra evinski elemenati za visokogradnju i niskogranju. paneli i dr. kre*a i gipsa Proizvodnja cementa Ova delatnost obuhvata: . table.proizvodnju klinkera i hidrauli*nog cementa. cementa ili vešta*kog kamena 2662 26620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: . plo*e. cevi. blokovi. od betona.proizvodnju proizvoda od cementa.proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u gra evinarstvu: . koja se svrstava u granu 266 266 2661 26610 Proizvodnja proizvoda od betona. gašenog i hidrauli*nog kre*a 2653 26530 Proizvodnja gipsa Ova delatnost ne obuhvata: . 2663 26630 Proizvodnja gotove betonske smeše Ova delatnost ne obuhvata: 53 . koja se svrstava u podgrupu 26300 265 2651 26510 Proizvodnja cementa. . paneli. aluminijumski (topljeni) cement. opeke.proizvodnju proizvoda od betona. plo*e za poplo*avanje.proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 26260 . cementa ili predmeta od vešta*kog kamena za upotrebu u gra evinarstvu: . koja se svrstava u podgrupu 26260 .proizvodnju vatrostalnog maltera i betona.proizvodnju gotove betonske smeše i maltera.proizvodnju cementa za zubarstvo.proizvodnju kerami*kih plo*ica i plo*a za poplo*avanje. stubovi i dr. koja se svrstava u podgrupu 24420 . uklju*uju#i i portland-cement. koja se svrstava u podgrupu 26630 2652 26520 Proizvodnja kre*a Ova delatnost obuhvata: . cementa ili gipsa Proizvodnja proizvoda od betona za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u granu 266 .proizvodnju predmeta od gipsa. ispune.proizvodnju negašenog.

slama. crepovi. talasaste i druge plo*e. za pokrivanje krovova i dr.proizvodnju ostalih proizvoda od betona. korita.proizvodnju vatrostalnog cementa. . 2666 26660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona.proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sli*nim vlaknima: . u izgradnji puteva.proizvodnju mlinskog kamenja.proizvodnju vatrostalnog maltera.proizvodnju maltera u prahu Ova delatnost ne obuhvata: . cevi. ukrasne posude. kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili vešta*kih abrazivnih materijala. trska) koje su aglomerisane cementom. kipovi. oluci. šolje. cementa i gipsa Ova delatnost obuhvata: . kao što je gruba obrada kamena.proizvodnju gra evinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna.proizvodnju mlinskog kamenja. oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u gra evinarstvu. na grobljima. koja se svrstava u podgrupu 26260 2664 26640 Proizvodnja maltera Ova delatnost obuhvata: . brusnog kamenja i sli*nih proizvoda. 267 2670 26700 Se*enje. koji se svrstavaju u podgrupu 14110 ..radove koji se obavljaju u kamenolomima. uklju*uju#i i materijale na mekoj podlozi .radove koji se obavljaju na neobra enom kamenu prispelom iz kamenoloma Ova delatnost ne obuhvata: . doprozornici i dr. predmeti s plitkim i visokim reljefom. koja se svrstava u podgrupu 26810 268 2681 26810 Proizvodnja predmeta od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja brusnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . paneli.proizvodnju vešta*kog korunda 54 . žardinjere i dr. rezervoari. gipsom ili drugim mineralnim vezivima .se*enje. cementa. koja se svrstava u podgrupu 26260 2665 26650 Proizvodnja vlaknatih zacementiranih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . oblikovanje i obrada kamena Ova delatnost obuhvata: . posude. gipsa i vešta*kog kamena: .

proizvodnju gvož a u primarnim oblicima iz ruda ili otpadaka: . ingotima i kontinuirano liveni proizvodi .proizvodnju slede#ih prozvoda. Ova delatnost ne obuhvata: . kamena vuna i sli*ne mineralne vune. koja se svrstava u podgrupu 23100 . kao što su ode#a. trake.proizvodnju frikcionih materijala i nemontiranih proizvoda od tih materijala. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju prediva i tkanina od nemetalnih minerala i proizvoda od tih prediva i tkanina. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . pokrivke za glavu. limovi. grafita i ostalih nemetalnih minerala. blokovima. gredice i dr. hladno valjane plo*e i limovi . treseta. .proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode .proizvodnju proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obra en liskun i proizvodi od liskuna. grafita (osim elektro-materijala) i dr.proizvodnju koksa iz uglja. koje se svrstava u podgrupu 28510 27102 Proizvodnja *elika Ova delatnost obuhvata: 55 . koja se svrstava u podgrupu 26140 Podsektor GI 27 271 2710 27101 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala Proizvodnja sirovog gvož a i *elika i visokougljeni*nih ferolegura Proizvodnja gvož a Ova delatnost obuhvata: . toplo valjani profili. filc i dr.proizvodnju mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure). prevu*enih ili oplemenjenih: . na podlozi od mineralnih supstanci ili od celuloze . papir. ekspandirani ili listasti vermikulit. toplo valjani proizvodi. obu#a. u te*nom stanju.prevla*enje.2682 26820 Proizvodnja proizvoda od azbesta. ekspandirane gline i sli*ni materijali za toplotnu i zvu*nu izolaciju ili apsorbovanje zvuka . komadima (polugama). užad. šine .proizvodnju staklene vune i proizvoda od staklene vune.

proizvodnju slede#ih prozvoda. koja se svrstava u podgrupu 23100 . koje se svrstava u podgrupu 56 . hladnim vu*enjem Ova delatnost ne obuhvata: . limovi.proizvodnju zavarenih cevi hladnim ili toplim oblikovanjem i zavarivanjem. ili hladnim vu*enjem ili hladnim valjanjem . ingotima i kontinuirano liveni proizvodi .proizvodnju *elika u primarnim oblicima: .proizvodnju pribora od livenog gvož a 2722 27220 Proizvodnja cevi od *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju manganovog gvož a. toplo valjani profili. toplo valjani proizvodi.proizvodnju bešavnih centrifugalno livenih cevi od *elika. šine . proizvodnja ferolegura.proizvodnju pribora od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .vu*enje ili izvla*enje žice. visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 272 2721 27210 Proizvodnja cevi Proizvodnja cevi od livenog gvož a Ova delatnost obuhvata: .prevla*enje.proizvodnju šipki i profila od *elika. Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 27210 273 2731 27310 Ostala primarna prerada gvož a i *elika. koje se svrstava u podgrupu 28510 27103 Proizvodnja visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju cevi od livenog gvož a i centrifugalno livenih cevi od gvož a ili *elika . toplim ekstrudiranjem ili toplim vu*enjem.proizvodnju koksa iz uglja.. hladno valjane plo*e i limovi . ili obradom toplom redukcijom ili hladnim vu*enjem . u komadima (polugama).proizvodnju bešavnih cevi toplim valjanjem. osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Hladno vu*enje *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . prevu*enih ili oplemenjenih: . uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode . blokovima. gredice i dr.

proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od *elika u koturovima ili trakama (širine manje od 500 mm) ponovnim hladnim valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda 2733 27330 Hladno oblikovanje profila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nakita od plemenitih metala.proizvodnju trajnih materijala za šinske puteve. koja se svrstava u podgrupu 36220 27412 Prerada plemenitih metala 57 . osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: . .27340 2732 27320 Hladno valjanje uzanih traka Ova delatnost obuhvata: . proizvodnja ferolegura. osim visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 274 2741 27411 Proizvodnja osnovnih plemenitih i obojenih metala Proizvodnja plemenitih metala Proizvodnja plemenitih metala Ova delatnost obuhvata: . oblikovanjem na valjaoni*kim prugama (valjaonicama) ili savijanjem na presama pljosnatih valjanih proizvoda od *elika 2734 27340 Vu*enje žice Ova delatnost obuhvata: . osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ostala primarna prerada gvož a i *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.proizvodnju legura od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju fero-legura. osim šina 27352 Proizvodnja ostalih fero-legura. proizvodnja i rafinacija neobra enih plemenitih metala: zlato.proizvodnju profila ili profilisanih limova. srebro.proizvodnju osnovnih plemenitih metala: . koja se svrstava u podgrupu 33500 . platina i dr.proizvodnju gvož a u prahu i proizvodnju gvož a izuzetne *isto#e elektrolizom ili drugim hemijskim procesima .proizvodnju *eli*ne žice hladnim vu*enjem ili izvla*enjem 2735 27351 Ostala primarna prerada gvož a i *elika.

platiranje platinom ili metalima platinske grupe zlata.proizvodnju legura od olova 27432 Prerada olova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju olova iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od olova .proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala .primarnu preradu aluminijuma 2743 27431 Proizvodnja olova.primarnu preradu olova 27433 Proizvodnja cinka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju olova iz ruda . koja se svrstava u podgrupu 36220 2742 27421 Proizvodnja aluminijuma Proizvodnja glinice Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nakita od plemenitih metala.proizvodnju legura aluminijuma 27423 Prerada aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 .platiranje srebrom prostih metala .proizvodnju aluminijum-oksida (glinice) 27422 Proizvodnja aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aluminijuma iz glinice (aluminijum-oksida) .proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.platiranje zlatom obojenih metala ili srebra .proizvodnju cinka .proizvodnju cinka iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od cinka . cinka i kalaja Proizvodnja olova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aluminijuma iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od aluminijuma . srebra ili prostih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju legura od cinka 58 .

nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida .proizvodnju kalaja iz ruda .proizvodnju kalaja iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od kalaja .primarnu preradu hroma. 59 .proizvodnju hroma.proizvodnju bakra iz ruda . nikla i dr. mangana.proizvodnju nikl-kamenca 27454 Prerada ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: . nikla i drugih obojenih metala iz elektroliti*ki i alumino-termi*ki pre*iš#enih otpadaka i starih materijala tih metala .proizvodnju legura hroma.27434 Prerada cinka Ova delatnost obuhvata: . nikla i dr.primarnu preradu bakra 2745 27451 27452 27453 Proizvodnja ostalih obojenih metala Proizvodnja antimona Proizvodnja žive Proizvodnja nepomenutih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu cinka 27435 Proizvodnja kalaja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura bakra 27442 Prerada bakra Ova delatnost obuhvata: . mangana.primarnu preradu kalaja 2744 27441 Proizvodnja bakra Proizvodnja bakra Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hroma. mangana.proizvodnju bakra iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od bakra . mangana.proizvodnju legura od kalaja 27436 Prerada kalaja Ova delatnost obuhvata: .

livenje gotovih i polugotovih proizvoda od teških i plemenitih metala .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od lakih metala .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda. koje se svrstava u oblasti 28 do 36 28 281 2811 28110 Proizvodnja standardnih metalnih proizvoda.livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje odlivaka od teških metala .livenje odlivaka od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju metalnih konstrukcija za gra evinarstvo .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od *elika . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2754 27540 Livenje ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .livenje kovnog (temper) liva od gvož a Ova delatnost ne obuhvata: .livenje odlivaka od lakih metala Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2753 27530 Livenje lakih metala Ova delatnost obuhvata: .275 2751 27510 Livenje metala Livenje gvož a Ova delatnost obuhvata: .livenje odlivaka od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: . osim mašina i ure aja Proizvodnja metalnih konstrukcionih proizvoda Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija Ova delatnost obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda. koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2752 27520 Livenje *elika Ova delatnost obuhvata: .livenje lameliranih (ljuskastih) odlivaka od gvož a .proizvodnju metalnih konstrukcija za industrijsku opremu 60 .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od gvož a .livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvož a .

proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje. koja se svrstava u granu 287 . sakuplja*i i akumulatori pare i dr.(skeleti za visoke pe#i. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju nuklearnih reaktora Ova delatnost obuhvata i: . kapaka. oprema za podizanje i manipulaciju i dr.proizvodnju transportnih (saobra#ajnih) kontejnera. okvira za vrata i prozore. ekonomajzeri. zajedno s prate#im priborom i konstrukcionim radovima Ova delatnost ne obuhvata: . proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja cisterni.proizvodnju rezervoara.proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare .proizvodnju metalnih buradi. kanti. rezervoara i sudova od metala Ova delatnost obuhvata: .izgradnju sistema cevi koji se uklju*uje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi. koja se svrstava u podgrupu 34200 2822 283 2830 28220 28300 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova.proizvodnju montažnih zgrada od metala: barake za gradilišta. 282 2821 28210 Proizvodnja cisterni.) .proizvodnju pomo#nih ure aja za parne kotolove: kondenzatori pare. . pregreja*i. *abrova. koja 61 . koja se svrstava u podgrupu 35110 2812 28120 Proizvodnja metalnih proizvoda za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . kapaciteta ispod 300 l. kapija i dr.proizvodnju metalnih vrata i prozora. cisterni i sli*nih metalnih kontejnera. hale. kutija i drugih sudova.proizvodnju metalnih kontejnera za komprimovani ili te*ni gas Ova delatnost ne obuhvata: . barake i drugi modularni elementi za izložbe i dr. rezervoara. osim kotlova za centralno grejanje toplom vodom Ova delatnost obuhvata: . rezervoara i sudova od metala. kapaciteta preko 300 l .proizvodnju sekcija za brodove.

brija*i i noži#i za brijanje (žileti) . letovanje. brušenje. koja se svrstava u podgrupu 28750 62 .metalurgiju praha: proizvodnja metalnih predmeta neposredno iz metalnih prahova zagrevanjem (sinterovanjem) ili presovanjem Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u oblast 27 285 2851 28510 Obrada i prevla*enje metala. lakiranje. makaze i aparati za šišanje kose . zavarivanje.kaljenje. kašike i dr. erodiranje.bušenje.proizvodnju pribora za doma#instvo: noževi. poliranje metala i dr.proizvodnju razli*itih predmeta za se*enje: . 2852 28520 Opšti mašinski radovi Ova delatnost obuhvata: . opšti mašinski radovi Obrada i prevla*enje metala Ova delatnost obuhvata: . alata i metalne robe opšte namene Proizvodnja se*iva Ova delatnost obuhvata: . emajliranje i dr. rendisanje.skidanje opiljaka. graviranje i štampanje metala .se svrstava u podgrupu 28220 . štancovanje i valjanje metala. struganje. tumbanje (radi *iš#enja) i *iš#enje metala . spajanje i druge radove na metalnim komadima 286 2861 28610 Proizvodnja se*iva.kovanje. .proizvodnju sitnog metalnog praha. koja se svrstava u podgrupu 29560 284 2840 28400 Kovanje. makaze za orezivanje i kresanje granja i dr. presovanje. Ova delatnost ne obuhvata: . ravnanje. *iš#enje peš*anim mlazom.bojenje. testerisanje. .proizvodnju posu a od metala.prevla*enje. glodanje. razvrtanje. metalurgija praha Ova delatnost obuhvata: .termi*ku obradu metala . . presovanje. viljuške. štancovanje i valjanje metala .proizvodnju separatora izotopa. oštrenje.prevla*enje metala nemetalnim materijalima: plastificiranje. anodiziranje i dr.

proizvodnju testera i se*iva za testere.proizvodnju cisterni i rezervoara.proizvodnju metalnih zatvara*a Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju noževa i listova za se*enje za mašine ili za mehani*ke aparate .proizvodnju sanduka od gvož a ili *elika. . proizvodnju izmenljivih delova alatnih mašina: burgije.proizvodnju kova*kog alata: *eki#i.. 287 2871 28710 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja buradi i sli*ne ambalaže od *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju katanaca. koja se svrstava u podgrupu 28620 . nareznice za navoje. pletenih traka i sli*nih proizvoda 63 .proizvodnju pribora za doma#instvo od plemenitih metala. nameštaj. okova i drugih metalnih predmeta za zgrade. nakovnji i dr.proizvodnju ru*nog alata kao što su klešta. .proizvodnju kanti i konzervi za pakovanje namirnica.proizvodnju *abrova. klju*eva. koja se svrstava u podgrupu 28210 2872 28720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala Ova delatnost obuhvata: . kapaciteta do 300 l . uklju*uju#i i se*iva za kružne i lan*aste testere . probija*i. vozila i dr. bez obzira na to da li su elektri*ni ili nisu.proizvodnju ru*nog alata na elektri*ni pogon. koja se svrstava u podgrupu 29400 2863 28630 Proizvodnja brava i okova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju izmenljivih delova ru*nog alata.proizvodnju metalnih užadi.proizvodnju mengela i alata za u*vrš#ivanje (stezanje) Ova delatnost ne obuhvata: . brava. odvija*i i dr. tuba i kutija 2873 28730 Proizvodnja ži*anih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36220 2862 28620 Proizvodnja alata Ova delatnost obuhvata: . vedara i dr. . . ba*vi. noževi za glodanje i dr. kanti.proizvodnju mašinskih listova za se*enje.

osim motora za avione. stono ravno posu e od prostih metala . kuke i dr. ormara i kasa.proizvodnju kada. tkanine (platna) i dr.proizvodnju vij*anih mašinskih proizvoda: zavrtnji. šrafovi. posuda za pranje i sli*nih proizvoda od prostih metala . klanfi. osim motora za avione. koja se svrstava u podgrupu 33500 2875 28750 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda. osim lanaca za prenos energije Ova delatnost ne obuhvata: . stani*nih odbojnika i dr.proizvodnju opruga: .proizvodnju eksera.proizvodnju lanaca. tiganji i drugo neelektri*no stono i kuhinjsko posu e . listovi za opruge . ma*eva.proizvodnju sefova.proizvodnju aparata za lemljenje . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina za proizvodnju i koriš#enje mehani*ke energije. podložnih plo*ica i drugih proizvoda bez navoja . navrtke i dr. . Podsektor GJ 29 291 2911 29110 Proizvodnja mašina i ure aja.proizvodnju razli*itih proizvoda od metala: metalne zaštitne kacige. lanaca i opruga Ova delatnost obuhvata: . 64 . mali kuhinjski neelektri*ni aparati i pribor . ekser*i#a. ži*ane ograde.proizvodnju sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu .proizvodnju opruga i lanaca za satove i *asovnike. koja se svrstava u podgrupu 29140 . spone. bajoneta i dr.proizvodnju metalnih proizvoda za doma#instvo: . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . osovinica. oklopnih vrata i dr. . tave. vozila. kop*e. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina i ure aja. motocikle i mopede Proizvodnja motora i turbina.proizvodnju lanaca za prenos energije. spiralne opruge i torzione poluge . . mreže. rešetke. skretnica. 2874 28740 Proizvodnja veznih elemenata. sudopera. zakovica.prizvodnju delova za izgradnju železni*kih ili tramvajskih koloseka. plo*e za obeležavanje (za natpise ili druge znake). . vij*anih proizvoda. lisnate opruge (gibnjevi). spužve (jastu*i#i) za *iš#enje (ribanje) i dr.proizvodnju sablji.proizvodnju proizvoda od žice: bodljikava žica.. vozila. .

motocikle i mopede Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju elektri*nog pribora i delova motora s unutrašnjim sagorevanjem. brodski motori i njihovi delovi . koja se svrstava u podgrupu 31100 .proizvodnju turbina na vetar.proizvodnju sanitarnih slavina i ventila 65 .proizvodnju klipnih motora s unutršanjim sagorevanjem i njihovih delova. motori za železnicu i njihovi delovi . vodna kola i njihovi regulatori . vazdušnih i drugih gasnih kompresora . vozila. koja se svrstava u podgrupu 29140 2913 29130 Proizvodnja slavina i ventila Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 31610 . uklju*uju#i i regulacione ventile i slavine za dotok . koja se svrstava u podgrupu 29230 . opremljenih ili neopremljenih mernim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 29120 2912 29120 Proizvodnja pumpi i kompresora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pogonskih mašina i motora na hidrauli*ni ili pneumatski pogon ili s pogonom na vetar Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju elektri*nih dinamo-garnitura.proizvodnju turbina i njihovih delova: . motocikle i mopede: .proizvodnju motora za motorna vozila i avione i motora za pogon motocikala i mopeda.proizvodnju industrijskih slavina i ventila. hidrauli*ne turbine.proizvodnju turbo-mlaznih i turbo-propelernih motora. parne turbine i druge parne mašine .proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja. osim motora za avione. koja se svrstava u podgrupe 34101 do 34104 i 35300 . gasne turbine Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju vazdušnih i vakuum-pumpi.proizvodnju kompresora za hla enje.proizvodnju pumpi za te*nost.proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 35300 .

koja se svrstava u podgrupu 31622 . zup*anika. zup*astih prenosnika i pogonskih mehanizama Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29530 . avione i motocikle.proizvodnju mehani*kih prenosnih ure aja: . koja 66 .proizvodnju gorionika Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 28740 292 2921 29210 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene Proizvodnja industrijskih pe#i i gorionika Ova delatnost obuhvata: . 35300 i 35410 .proizvodnju zamajaca i kaišnika . koja se svrstava u podgrupe 34101.proizvodnju neelektri*nih pekarskih pe#i. koja se svrstava u podgrupe 25130.proizvodnju sušara za poljoprivredu.proizvodnju prenosnih ure aja na mehani*ki pogon za vozila.proizvodnju kva*ila i spojnica za vratila . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem. transmisione osovine i kolena: bregaste osovine.proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja i dr.proizvodnju elektromagnetnih spojnica. papir i karton. uklju*uju#i i pe#i za spaljivanje . drvenja*u. rešetki za pe#i i izbaciva*a pepela Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ostalih lanaca..proizvodnju ventila od neotvrdnute vulkanizirane gume. koja se svrstava u podgrupu 29530 .proizvodnju mehani*kih ložišta.proizvodnju zglobnih lanaca . pogonske ru*ice i dr.proizvodnju sušara za drvo.proizvodnju elektri*nih i drugih industrijskih i laboratorijskih pe#i i ložišta. 26150 i 26240 2914 29140 Proizvodnja ležajeva.proizvodnju zup*anika. stakla ili kerami*kih materijala. kolenasta vratila. . kutija za menja*e i zup*aste prenosnike i drugih menja*a brzine . klizni ležajevi i njihova ku#išta .proizvodnju slavina i ventila za grejanje Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 29110. 34101 i 35300 .proizvodnju kugli*nih i valjkastih ležajeva i njihovih delova .

prenošenje.proizvodnju konvejera. sa sopstvenim pogonom ili bez sopstvenog pogona (tip koji se koristi u fabrikama) . koja se svrstava u podgrupu 33102 2922 29220 Proizvodnja ure aja za dizanje i prenošenje Ova delatnost obuhvata: . . dizalice. pokretne platforme za podizanje. . utovar i istovar . radni vagoneti sa opremom ili bez opreme za podizanje i prenošenje. pokretnih stepenica i staza i dr. koja se svrstava u podgrupu 29710 . mašina za podizanje. koja se svrstava u podgrupu 29710 2924 29240 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene.proizvodnju pe#i za doma#instvo. 35201 i 34102 2923 29230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme.proizvodnju ventilatora za doma#instvo. mehani*ki manipulatori i industrijski roboti specijalno dizajnirani za podizanje. koja se svrstava u podgrupe 35110. kranovi. šinskih dizalica i kamiondizalica.proizvodnju ure aja za hla enje i zamrzavanje za upotrebu u doma#instvu.proizvodnju plove#ih dizalica. koja se svrstava u podgrupu 29560 . osim onih za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju medicinskih. kopa*ica i kašika za utovar.proizvodnju ure aja na ru*ni ili mehani*ki pogon. Ova delatnost ne obuhvata: . ži*anih dizalica. kotura*e i dizalice.proizvodnju sušara za poljoprivredu. brodski *ekrci i dizalica za automobile . prenošenje. hirurških ili laboratorijskih sterilizatora.proizvodnju liftova. koja se svrstava u podgrupu 29530 .proizvodnju industrijske opreme za hla enje i zamrzavanje . elevatora za te*nost i dr. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: 67 . koja se svrstava u podgrupu 29520 .se svrstava u podgrupu 29560 . koja se svrstava u podgrupu 29520 . koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju industrijskih robota višestruke namene.proizvodnju beskona*nih elevatora i konvejera za podzemne radove.proizvodnju ure aja za klimatizaciju Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mehani*kih kašika. ophodni transporteri i dr. utovar i istovar: . *ekrci.

mašine za *iš#enje parom i dr. mosne vage. koja se svrstava u podgrupu 29320 .prozvodnju mašina za pakovanje i uvijanje: mašine za punjenje.proizvodnju ure aja za izbacivanje.proizvodnju aparata za sušenje ode#e.proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora 68 . koja se svrstava u podgrupe 29510 i 29560 . kapsuliranje. ku#ne vage i vage za trgovinu.proizvodnju mašina za dobijanje te*nog vazduha ili gasova . tegovi i dr.proizvodnju preciznih vaga. koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovaraju#ih cilindara . zatvaranje.proizvodnju izmenjiva*a toplote .proizvodnju automata za prodaju robe i dr. koja se svrstava u podgrupu 29530 . hemijskoj industriji. mašine za *iš#enje peš*anim mlazom.proizvodnju ventilatora za doma#instvo. industriji pi#a i dr. koja se svrstava u podgrupu 29560 . vage za kontinirano merenje.proizvodnju separatora za mleko. zaptivanje. .pro izvodnju zaptiva*a i sli*nih zaptivki izra enih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala . .proizvodnju mašina za valjanje metala ili stakla i odgovaraju#ih valjaka.proizvodnju mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pi#a .. pištolji za raspršivanje. raspršivanje i prskanje te*nosti i prahova: .proizvodnju ure aja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga): .proizvodnju industrijskih ventilatora .proizvodnju postrojenja za destilaciju ili rektifikaciju u rafinerijama nafte. . koja se svrstava u podgrupu 33200 293 2931 29310 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo Proizvodnja traktora za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . vagonske vage.proizvodnju mašina i aparata za filtriranje i pre*iš#avanje te*nosti ili gasova .proizvodnju centrifuga . .proizvodnju gasnih generatora .proizvodnju poljoprivrednih prskalica.proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo . aparati za gašenje požara. ozna*avanje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .

plugovi. semena. rastura*i ubriva. seja*ice.proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za: . žetelice. svrdla i dr. *iš#enje. vršalice. zrnevlja i dr.proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta. strugovi.proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica . uklju*uju#i i one koje rade s laserom.proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: . . setvu ili ubrenje: .proizvodnju drumskih prikolica ili poluprikolica.proizvodnju mašina za zavarivanje. . tvrdo i meko lemljenje . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29530 . materijala. lepljenje i dr. . šivenje metalnom žicom. gajenje živine i p*ela.proizvodnju drumskih prikolica i poluprikolica.proizvodnju poljoprivrednih ru*nih alatki. pripremu sto*ne hrane i dr. koja se svrstava u podgrupu 29220 .proizvodnju separatora za mleko.proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala skidanjem. sortiranje i klasiranje jaja. koja se svrstava u podgrupu 34200 2932 29320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . drlja*e i dr.proizvodnju mašina za zakivanje.proizvodnju mašina za mužu .proizvodnju drumskih traktora za vu*u poluprikolica.proizvodnju kosilica. vo#a. . koja se svrstava u podgrupu 34200 294 2940 29400 Proizvodnja alatnih mašina Ova delatnost obuhvata: . mašine za kovanje ili kalupno kovanje. koja se svrstava u podgrupu 28620 . izvla*ilice i dr.proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje .proizvodnju radnih stalaka.proizvodnju ru*nog alata s ugra enim motorom ili na 69 . koja se svrstava u podgrupu 34104 . sortirke i dr. . . drža*a za alat i specifi*nog dodatnog pribora za alatne mašine . bušilice.proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala bez skidanja materijala: . ultrazvukom i elektri*nim pražnjenjem: .proizvodnju vagoneta. uklju*uju#i i kosilice za travnjake .

koja se svrstava u podgrupu 34102 70 .proizvodnju alatnih mašina za obradu kamena.proizvodnju svih vrsta se*iva za buldožere i angldozere Ova delatnost ne obuhvata: . odsecanje.proizvodnju mašina i opreme za rad s toplim metalima: .proizvodnju linija za valjanje metala i valjaka za ove linije Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i mašine za cepanje i grubu obradu kamena. iskopavanje i prokopavanje tunela . kalupi za ingote.proizvodnju auto-vozila mešalica za beton. koja se svrstava u podgrupu 29560 2952 29520 Proizvodnja mašina za rudnike.proizvodnju izvla*ilica. lonci za livenje. koja se svrtstava u 29400 .proizvodnju kokila i kalupa za livenje (osim za ingote) i mašina za oblikovanje livni*kih kalupa.proizvodnju mašina za zemljane radove: .proizvodnju mašina za obradu minerala prosejavanjem. skreperi (zgrtalice). buldožeri. angldozeri. koja se svrstava u podgrupu 29520 295 2951 29510 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene Proizvodnja mašina za metalurgiju Ova delatnost obuhvata: . utovara*i i dr. separacijom i dr. koja se svrstava u podgrupu 28620 .proizvodnju traktora to*kaša. konvertori. . mašine za livenje i dr. koja se svrstava u podgrupu 29400 .proizvodnju izmenljivih delova za ru*ne ili mašinske alate.pneumatski pogon Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina za rudnike i kamenolome. koja se svrstava u podgrupu 29510 . grederi (ravnja*i).proizvodnju mešalica za beton i malter . bitumena i betona . kamenolome i gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mašina za pobijanje i va enje šipova. mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera.proizvodnju mašina za metalurgiju.proizvodnju mašina za bušenje. .proizvodnju beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom . sortiranjem. . mehani*ki kašikari. koja se svrstava u podgrupe 29310 i 34104 . nivelirke.

proseja*i. duvana za lulu. mešalice. za pripremanje ribe.proizvodnju mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara. neelektri*ne pekarske pe#i. ciklon-separatori. ostale mašine za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane.proizvodnju mašina za industriju tekstila: .proizvodnju mašina za mlekarsku industriju: . dozeri sirovina.) . za obradu mesa ili živine. mašine za pripremu. vo#nih sokova i dr. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . mašine za izradu sira (homogenizatori. prese i dr. mašine za preradu mleka (bu#kalice. pi#a i dr. mlinski valjci. mašine za obradu i oblikovanje butera i dr.proizvodnju mašina za mlinsku industriju: . izvla*enje. ure aji za mešenje. sitaste trake.proizvodnju sušara za poljoprivredu . *etke za *iš#enje zrna i dr. . .proizvodnju mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša. komadanje.. mašine za slaganje keksa i dr.proizvodnju mašina za pekarsku industriju i izradu makarona. vejalice.) . jabukova*e. .proizvodnju mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29240 . separatori mekinja. kalupi.proizvodnju mašina za *iš#enje. zavijanje i merenje. . špageta i sli*nih proizvoda: . kakaa ili *okolade. burmuta i dr. teksturiranje i se*enje vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. školjki i druge morske hrane. 71 . oraha ili povr#a. ode#e i kože Ova delatnost obuhvata: . za pro izvodnju še#era i piva. mašine za obradu mleka (homogenizatori i izbistriva*i) . proizvodnju. ljuštilice za pirina*. koja se svrstava u podgrupu 29220 2953 29530 Proizvodnja mašina za industriju hrane. duvana za žvakanje. valjci za mešenje testa. separatori mleka . razdeljivanje i oblikovanje testa.proizvodnju mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja .proizvodnju mašina za pakovanje. usisni separatori. vo#a ili drugih plodova.proizvodnju presa i mašina za gnje*ene u proizvodnji vina. istiskivanje. .. mahunarke i dr. koja se svrstava u podgrupu 29320 2954 29540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila.proizvodnju opreme za podizanje i prenošenje. sortiranje ili klasiranje jaja. za pripremanje vo#a.

tipa kalandera.proizvodnju mašina za knjigoveznice. beljenje. dekorisanje. se*enje ili reckanje tkanina . koja se svrstava u podgrupu 21250 72 . snovanje i dr.proizvodnju mašina za pranje i mašina za peglanje: . .proizvodnju mašina za pranje i sušenje u doma#instvu. previjanje. dobi-mašine. mašine za hemijsko *iš#enje . mašine za pranje.proizvodnju mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila .proizvodnju mašina za industriju kože: . . pletenica i dr. mašine za pranje i mašine za peglanje. odmotavanje. mašine za pletenje .proizvodnju mašina za obradu tkanina: . bojenje. vretena i leptirnjaka za vretena i dr. sakupljanje i rastresanje pamuka. automatski zaustavlja*i kretanja.proizvodnju pomo#nih ure aja i opreme za tekstilne mašine: . uklju*uju#i i tople prese . žakard-mašine. krzna ili štavljenih koža . tila.proizvodnju papira i kartona s ugra enim programima za rad na žakard-mašinama. premazivanje ili impregnaciju tkanina .proizvodnju šiva#ih mašina i glava i igala za njih . *ipki. uklju*uju#i i ru*ne razboje . koja se svrstava u podgrupu 29240 . centrifugalne mašine za sušenje ode#e . koja se svrstava u podgrupu 29560 . finalnu doradu. za pripremu. . mašine za tkanje (razboji).proizvodnju mašina za gla*anje. koja se svrstava u podgrupu 29710 . mašine za izradu ili popravku obu#e i drugih predmeta od kože ili krzna Ova delatnost ne obuhvata: . grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr. raskidanje bala. mašine za *ešljanje. . pranje i karbonizaciju vune i dr. mašine za izradu *vorovanih mreža. mašine za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje. mašine za namotavanje. . mehanizami za zamenjivanje tka*kih *unjeva. predilice . mašine za pranje i sušenje perioni*kog tipa .materijala ili prediva . mašine za pripremu tekstilnih vlakana: *iš#enje pamuka. štavljenje ili obradu sirovih koža.

za sve vrste materijala . mustri.proizvodnju lakog oružja .proizvodnju mašina za izradu papira i kartona .proizvodnju artiljerijskog materijala i balisti*kih raketa . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34102 73 . cevi i sijalica.proizvodnju tenkova i drugih bornih kola .proizvodnju štamparskih i knjigoveza*kih mašina ..proizvodnju mašina za izradu predmeta od papira i kartona 2956 29560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene.prozvodnju bojeve municije Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju oklopnih vozila za prevoz novca ili dragocenosti.proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala: . koja se svrstava u podgrupu 28750 . prese. mašine i aparati za separaciju izotopa. grafitnih elektroda. krede za pisanje.proizvodnju aparata za doma#instvo.proizvodnju vatrenog lova*kog.proizvodnju razli*itih specijalnih mašina i opreme: mašine za sastavljanje elektri*nih i elektronskih svetiljki. kalupa i dr. mašine za izradu užadi i dr. mašine za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe. mašine za izradu ili protektiranje guma za vozila i druge mašine za izradu proizvoda od gume i plasti*nih masa . cevi.proizvodnju mašina za izradu pulpe . koja se svrstava u podgrupu 29710 296 2960 29600 Proizvodnja oružja i municije Ova delatnost obuhvata: . . oblikovanje kerami*kih proizvoda.proizvodnju kokila. kalupa za livnice i dr.2955 29550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . ekstruderi. koja se svrstava u podgrupu 29400 .proizvodnju kratkih i dugih ma*eva i bajoneta. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina za izradu crepa i opeke. matrica. staklenih vlakana ili prediva. sportskog i zaštitnog oružja i odgovaraju#e municije Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina i opreme za obradu tvrde gume. tvrde plastike ili hladnog stakla.

usisiva*i. otvara*i konzervi. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju neelektri*nih aparata za grejanje ku#nih prostorija i za kuvanje: . koja se svrstava u podgrupu 29540 2972 29720 Proizvodnja neelektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29530 Podsektor GK 30 300 3001 30010 Proizvodnja elektri*nih i opti*kih ure aja Proizvodnja kancelarijskih i ra*unskih mašina Proizvodnja kancelarijskih mašina Ova delatnost obuhvata: . pe#i. .. aparati za pripremanje *aja i kafe. greja*i posu a i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . roštilji.proizvodnju mehani*kih ili elektri*nih pisa#ih mašina . friteze.proizvodnju šiva#ih mašina. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . seckalice. mikrotalasne pe#nice. elektri*ne *etkice za zube. . mašina za adresiranje i mašina kancelarijskog tipa za ofset-štampu na papiru u listovima . elektri*na #ebad. neelektri*ni aparati za grejanje prostorija.proizvodnju ra*unskih mašina. rešoi. registar-kasa. mikseri. mašina za frankiranje pošte.proizvodnju mašina za umnožavanje. elektri*ni aparati za peglanje. elektri*ni aparati za grejanje prostorija i ku#ni ventilatori. elektri*ni aparati za sušenje kose. elektri*ni aparati za brijanje. aparati za gla*anje podova.proizvodnju udarnih kapisli. mašine za pranje posu a. koja se svrstava u podgrupu 24610 297 2971 29710 Proizvodnja aparata za doma#instvo. elektri*ne pe#nice. specijalnih terminala za izdavanje karata ili rezervacija i dr.proizvodnju elektri*nih aparata za doma#instvo: frižideri i zamrziva*i.proizvodnju elektro-termi*kih aparata za doma#instvo: elektri*ni greja*i vode. štednjaci. odsisne nape . mašine za pranje i sušenje rublja.proizvodnju raznih kancelarijskih mašina i opreme: mašine 74 . zagreja*i vode. elektri*ni grejni otpornici i dr. detonatora ili svetle#ih raketa. oštra*i noževa.proizvodnju mašina za obradu teksta . roštilji. štednjaci.aspiratori i dr. ražnjevi. sakuplja*i otpadaka.proizvodnju mašina za pripremu hrane u komercijalnim kuhinjama. *etke i vikleri. aparati za kuvanje. tosteri. *ešljevi. hektografskih ili na matrice. sokovnici.

za sortiranje, uvijanje ili brojanje metalnog novca; automati za izdavanje nov*anica; mašine za uvla*anje i sortiranje pošte, prilepljivanje ili poništavanje poštanskih maraka; mašine za oštrenje olovaka; bušilice i spajalice za papir i dr. 3002 30020 Proizvodnja ra*unskih mašina i druge opreme za obradu podataka Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju mašina za automatsku obradu podataka: . digitalne mašine . analogne mašine . hibridne mašine - proizvodnju perifernih jedinica: . štampa*i, terminali i dr. . magnetni i opti*ki *ita*i i dr. . mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju elektronskih delova koji se nalaze u ra*unarskim sistemima, koja se svrstava u podgrupu 32100 - proizvodnju elektronskih igara, koja se svrstava u podgrupu 36500 - opravku i održavanje ra*unarskih sistema, koji se svrstavaju u podgrupu 72500 31 311 3110 31100 Proizvodnja elektri*nih mašina i aparata, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih motora, generatora i transformatora Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju motora za naizmeni*nu struju - proizvodnju generatora za naizmeni*nu struju - proizvodnju univerzalnih motora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju motora i generatora za jednosmernu struju - proizvodnju motorgeneratora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju elektri*nih rotacionih i stati*nih konvertora - proizvodnju elektri*nih transformatora Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju generatora za motorna vozila i opreme za pokretanje motora, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju diodnih cevi, koja se svrstava u podgrupu 32100 312 3120 31200 Proizvodnja opreme za distribuciju elektri*ne energije i upravlja*ke opreme

75

Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih aparata za uklju*ivanje ili zaštitu elektri*nih strujnih kola ili za priklju*ivanje za ili u elektri*na strujna kola: . sklopke, osigura*i, odvodnici prenapona, ograni*ava*i napona, utika*i, razvodne kutije, releji, priklju*nice, sijali*na grla i dr. - proizvodnju elektri*nih ure aja za upravljanje i razvo enje elektri*ne energije: . table, plo*e, konzole, ormari, stolovi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju žice i traka za topive osigura*e, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju tabli, plo*a, konzola i drugih osnova za telefoniju i telegrafiju, koja se svrstava u podgrupu 32200 - proizvodnju ugljenih ili grafitnih elektroda, koja se svrstava u podgrupu 31621 313 3130 31300 Proizvodnja izolovane žice i kablova Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju izolovane žice, kablova, traka i drugih izolovanih provodnika sa konektorom ili bez konektora - proizvodnju kablova od pojedina*no oplaštenih opti*kih vlakana za upotrebu u telekomunikacijama Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju neizolovane žice od obojenih metala, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju neizolovanih metalnih kablova ili izolovanih kablova koji nisu provodnici elektriciteta, koja se svrstava u podgrupu 28730 - proizvodnju setova provodnika, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju opti*kih vlakana i kablova koji nisu pojedina*no oplašteni, koja se svrstava u podgrupu 33400 314 3140 31400 Proizvodnja akumulatora, primarnih #elija i primarnih baterija Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju primarnih #elija i primarnih baterija - proizvodnju akumulatora 315 3150 31500 Proizvodnja sijalica i ure aja za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih sijalica s vlaknima ili s pražnjenjem: . ultraljubi*aste i infracrvene sijalice . lu*ne sijalice

76

. blic-sijalice, blic-kocke i dr. - proizvodnju elektri*nih lampi i opreme za osvetljavanje: . lusteri, kancelarijske, no#ne ili stone lampe, uklju*uju#i i neelektri*ne . ru*ne elektri*ne lampe . reklamne lampe, svetle#i natpisi, svetle#e pokazuju#e table i dr. . rasvetni ure aji za spoljašnje osvetljenje i osvetljavanje javnih puteva . dekorativna rasveta, npr. za dekoraciju boži#nih jelki i dr. 316 3161 31610 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*ne opreme za motore i vozila, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*ne opreme za paljenje i pokretanje motora s unutrašnjim sagorevanjem: . magneti za paljenje, dinamo-magneti, kalemovi za paljenje, sve#ice za paljenje, sve#ice za zagrevanje, starteri, generatori (dinamo-mašine, alternatori), regleri i dr. - proizvodnju elektri*ne opreme za osvetljavanje i opreme za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju za bicikle i motorna vozila: sijalice, trube, sirene i dr. - proizvodnju setova (garnitura) provodnika - proizvodnju brisa*a i ure aja za odmrzavanje i odmagljivanje - proizvodnju dinama za bicikle 3162 31621 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja ugljeno-grafitnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ugljenih i grafitnih elektroda - proizvodnju grafitnih retorti, lonaca i dr. 31622 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale elektri*ne opreme Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i upravljanje drumskim, železni*kim i vodenim putevima, lukama i aerodromima - proizvodnju ostalih elektri*nih ure aja za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju: . zvona, sirene, indikatorske table, alarmni ure aji za zaštitu od kra e ili požara i dr.

77

proizvodnju štampanih kola .proizvodnju fotoosetljivih poluprovodni*kih elemenata. . od prostih metala obloženih izolacionim materijalima .. elektromagnetne pritezne i podizne glave .proizvodnju elektri*nih aparata za brijanje. televizijske i komunikacione opreme i aparata Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata Ova delatnost obuhvata: . osim od stakla i keramike . uklju*uju#i i fotonaponske #elije . osim od keramike ili plasti*nih masa . koja se svrstava u podgrupu 26132 32 321 3210 32100 Proizvodnja radio. Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i 78 .proizvodnju dioda.prioizvodnju elektri*nih kondenzatora. koja se svrstava u podgrupu 32100 .proizvodnju staklenih omota*a (balona) za lampe. uklju*uju#i i permanentne magnetne pri*vrš#iva*e za spojnice. koja se svrstava u podgrupu 29240 . koja se svrstava u podgrupu 29320 .proizvodnju elektronskih lampi i cevi (uklju*uju#i i hladne katodne lampe). hladnih ili foto-katodnih cevi i lampi: . cevi za prijem i poja*avanje i dr.proizvodnju elektromagneta.proizvodnju elektronskih integrisanih kola i mikrosklopova: . signal-generatori.proizvodnju izolacionog pribora za elektri*ne mašine ili ure aje. mikromodule i dr. monolitna i hibridna integrisana kola i elektronski mikrosklopovi sastavljeni u module. elektri*ni detonatori i dr.proizvodnju ostalih elektri*nih mašina i ure aja: akceleratori *estica.proizvodnju montiranih piezoelektri*nih kristala .proizvodnju ru*nih elektro-medicinskih i zubarskih instrumenata. katodne cevi za televizijske prijemnike.proizvodnju termojonskih. menja*e. koja se svrstava u podgrupu 29710 . .proizvodnju cevi za elektri*ne vodove i spojeva za njih.proizvodnju elektri*nih kosilica za travnjake. pretvara*e i poja*iva*e slike. detektori mina. televizijske kamere. koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju elektri*nih izolatora i izolacionog pribora. tranzistora i sli*nih poluprovodni*kih elemenata . ko*nice.proizvodnju ru*nih elektri*nih pištolja za rasprskavanje. mikrotalasne cevi.

proizvodnju emisionih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju: .proizvodnju aparata za ži*anu telefoniju ili telegrafiju: telefonski aparati. radio-telefonske aparature za saobra#ajna vozila. prijemnici Morzeovog tipa. koja se svrstava u podgrupu 29710 . uklju*uju#i i videomonitore i video-projektore . radio-telefoni i drugi prenosnici.kondenzatore snage . koja se svrstava u podgrupu 31100 . koja se svrstava u podgrupu 31200 322 3220 32200 Proizvodnja televizijskih i radio-predajnika i aparatura za telefoniju i telegrafiju Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 31100 323 3230 32300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika. aparata za daljinsku radio kontrolu.proizvodnju otpornika.proizvodnju televizijskih prijemnika. . uklju*uju#i i reostate i potenciometre Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju radara. fiksni odašilja*i i odašilja*i-prijemnici. teleks i teleprinter aparature.proizvodnju grejnih otpornika.proizvodnju televizijskih kamera . aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate#eg pribora Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju elektronskih komponenata.proizvodnju prekida*a. telegrafski odašilja*i i prijemnici i dr.proizvodnju radio-prijemnika .proizvodnju magnetofona i drugih aparata za registrovanje zvuka.proizvodnju prijemnih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju . uklju*uju#i i proizvodnju releja i televizijskih odašilja*a za industrijsku upotrebu . Morzeovi i Morzeovog tipa manipulatori.proizvodnju transformatora.proizvodnju ure aja za televizijski prenos. automatske i neautomatske centrale. uklju*uju#i i aparate za odgovaranje na telefonske 79 . Ova delatnost ne obuhvata: . radio-navigacionih pomo#nih ure aja i dr.proizvodnju aparata za registrovanje ili reprodukciju zvuka ili slike .proizvodnju radio-odašilja*a . faksimil radio-telegrafski aparati i dr.

vešta*ki zubi. zubarske bušilice.proizvodnju mikrofona. reflektora. slušni aparati.proizvodnju instrumenta i aparata za medicinu. antena. aparata za vešta*ko disanje i reanimaciju.proizvodnju nameštaja za medicinu. štake. plejera i dr. antenskih reflektora i rotora i dr.proizvodnju snimljenih disketa i traka za audio i videoure aje.proizvodnju fonografa. beta ili gama-zra*enja za medicinsku ili veterinarsku upotrebu: . gasmaski i dr. elektrodijagnosti*ki aparati kao što su elektrokardiografi. ru*ki za gramofone. medicinskih iglala.proizvodnju aparata za mehanoterapiju. . preciznih i opti*kih instrumenata. . . aparati za ultrazvu*nu dijagnostiku. aparati za stimulaciju rada sr*anih 80 . zvu*nika. zubarske stolice i stolice za frizerske salone s mehani*kom opremom . kasetofona. zubarstvo i veterinu: . aparati s nuklearnom magnetnom rezonancom. endoskopa i dr. hirurgiju. elektrofona. generatori visokog napona. udlage za prelome. bolni*ki kreveti s mehani*kom opremom. 33102 Proizvodnja ortopedskih aparata.proizvodnju ortopedskih aparata: . hirurgiju. slušalica. operacioni stolovi. ostale medicinske opreme i instrumenata Ova delatnost obuhvata: . kompaktdiskova. kontrolne table. satova i *asovnika Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih aparata Proizvodnja rendgen-aparata Ova delatnost obuhvata: .pozive (telefonske sekretarice) i aparate za snimanje kaseta .proizvodnju rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa. sterilizatori. postolja za gramofonske plo*e. magnetnih glava. scintilacioni skeneri. poja*iva*a audio-frekfencije i aparata za poja*anje zvuka . ogledala. . aparata za ozonoterapiju i oksigenoterapiju. aparata za masažu. gravera za snimanje plo*a. rendgenske cevi. vešta*ke veze i drugi vešta*ki delovi tela. instrumenti za oftamologiju i dr.proizvodnju gramofona. koja se svrstava u granu 221 33 331 3310 33101 Proizvodnja medicinskih. zubarstvo i veterinu: . ekrani i dr. aparata za psihotestiranja.proizvodnju špriceva. Ova delatnost ne obuhvata: . hiruški pojasevi i hiruške potpasa*e (utege).

mikrometri. uglomeri. napona. polarimetri. niveliri. koja se svrstava u podgrupu 33400 . 81 . geodetski instrumenti. pritiska i drugih promenljivih veli*ina te*nosti ili gasova: .proizvodnju mašina i aparata za ispitivanje fizi*kih osobina materijala .proizvodnju instrumenata i aparata za navigaciju. . . pokaziva*i nivoa. nivoa. instrumenti i aparati za mernje površinskog napona i dr. . vode. spektralni analizatori.proizvodnju zubarskog cementa. aparati za analizu gasa ili dima.proizvodnju aprata za merenje i kontrolu elektri*nih veli*ina: osciloskopi. fotometri. obeležavanje i matemati*ko izra*unavanje: .proizvodnju instrumenata i pomo#nih sistema za vazdušnu navigaciju .metri. benzina i dr.proizvodnju termometara. otpora i dr. daljinomeri. sprave za baždarenje i dr. . detektori i broja*i zra*enja.proizvodnju korektivnih stakala za nao*ari i njihovih okvira i stakala za opti*ke mikroskope. koja se svrstava u podgrupu 24420 332 3320 33200 Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata. RN . Ova delatnost ne obuhvata: . seizmometri. refraktometri. merne trake i štapovi. mera*i koli*ine toplote i dr. aparati za probu i reglažu motornih vozila i dr. hipsometri.proizvodnju instrumenata i aparata za merenje i kontrolu protoka. kalorimetri. aparati za merenje dubine pomo#u ultrazvuka i dr. meteorologiju i geofiziku i sli*nih instrumenata i aparata: . viskozimetri. mera*i protoka. spektrometri. automatski piloti.proizvodnju mikroskopa (osim opti*kih) i difrakcionih aparata . .miši#a i dr. manometri.proizvodnju instrumenata za merenje potrošnje elektri*ne energije. kalibarski šestari. . instrumenti za okeanografiju i hidrologiju. osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33200 . gasa.proizvodnju instrumenata i aparata za fizi*ke i hemijske analize: .proizvodnju osetljivih laboratorijskih vaga .proizvodnju aparata za merenje i kontrolu neelektri*nih veli*ina: . instrumenti za kontrolu ja*ine.proizvodnju instrumenata za crtanje.

kolor-filtri. 82 . stakla za nao*ari i kontaktna stakla . polariziraju#i elementi i dr.proizvodnju pumpi sa ugra enim mernim instrumentima.proizvodnju medicinskih i hirurških instrumenata. koja se svrstava u podgrupu 33102 . od stakla ili drugih materijala . opti*ka ogledala. koja se svrstava u podgrupu 29120 .proizvodnju ostalih instrumenata. mašine za balansiranje. oprema za mikrofotografiju i mikroprojekciju. koja se svrstava u podgrupu 33400 333 3330 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33400 . opti*ka vlakna i kablovi. zaštitne nao*ari i nao*ari za korekciju vida . denzimetri.proizvodnju opreme za upravljanje u industrijskim procesima. aparata i ure aja za merenje.proizvodnju opti*kih instrumenata: . hidrometri. proizvodnju i montažu sistema za kontinuiranu industrijsku procesnu kontrolu . upravlja*kih elemenata i centralnih kontrolnih aparata 334 3340 33400 Proizvodnja opti*kih instrumenata i fotografske opreme Ova delatnost obuhvata: . opti*ki mikroskopi. tahometri.izradu nacrta. so*iva. koji nisu pojedina*no oplašteni..proizvodnju dvogleda. barometri. Ova delatnost obuhvata i: . stolovi (pultovi) za eksperimentalna ispitivanja. stakla za *itanje.izradu nacrta. ispitivanje i analizu: . okviri za nao*ari i okviri sa ugra enim opti*ki obra enim ili neobra enim staklima: sun*ane nao*ari. stakla za uve#avanje. komparatori i dr. durbina i sli*nih opti*kih instrumenata.proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu Ova delatnost ne obuhvata: . broja*i niti i dr.proizvodnju opti*kih elemenata montiranih ili nemontiranih: . prizme. neobra eni opti*ki elementi od bilo kog materijala. taksimetri. proizvodnju i montažu sistema za automatizovana proizvodna postrojenja koja se sastoje od razli*itih mašina. osim od stakla . termometri. za prenos slike ili svetlosti .proizvodnju opti*kih mikroskopa. koja se svrstava u podgrupu 33300 . broja*i obrtaja. pedometri. aerometri.

stakla svih vrsta. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu. mostovi za satove i *asovnike i dr. osim dioda za lasere i dr..proizvodnju delova za satove i *asovnike kao što su opruge. uklju*uju#i i one od plemenitih metala. registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su parking-*asovnici. elektronske fleš-lampe i drugi aparati za proizvodnju svetlosti . uklju*uju#i i *asovnike za instrument-table. koja se svrstava u podgrupu 33200 . ekrani za projekcije i dr. koja se svrstava u podgrupu 31500 . . koja se svrstava u podgrupu 31300 . koja se svrstava u podgrupu 33200 . hronometri. koja se svrstava u podgrupu 32200 . projektori za dijapozitive. kutija i ormari#a za *asovnike. osim opti*kih. blicevi. fotografski aparati i kamere . aparati i oprema za fotografske i kinematografske laboratorije.proizvodnju mikroskopa. metalne narukvice za satove i njihovi delovi.proizvodnju ostalih narukvica za satove. durbini.proizvodnju opreme za fotografiju i kinematografiju: . .proizvodnju opti*kih kablova izra enih od opti*kih pojedina*no oplaštenih vlakana. koja se svrstava u podgrupu 26150 335 3350 33500 Proizvodnja satova i *asovnika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju satova i *asovnika svih vrsta.proizvodnju aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje.proizvodnju neobra enih opti*kih elemenata od stakla. Ova delatnost ne obuhvata: . ležaji za osovine. broj*anici. prikolica i poluprikolica Proizvodnja motornih vozila 83 . koja se svrstava u podgrupu 24640 .proizvodnju hemijskih proizvoda za fotografske svrhe. laseri. aparati za projektovanje niza slika na osetljive poluprovodni*ke materijale. proizvodnju mehanizma za sve vrste *asovnika i dr. koja se svrstava u podgrupe 28750. aparati za pove#avanje ili umanjivanje slike . oprema i instrumenti koji se koriste u astronomiji i dr.proizvodnju televizijskih kamera. 19200 i 36220 Podsektor GL 34 341 3410 Proizvodnja saobra#ajnih sredstava Proizvodnja motornih vozila. nišanski teleskopi i teleskopi za posmatranje. proizvodnju kutija za satove.proizvodnju fotografskih lampi. . vremenski prekida*i i drugi ure aji za isklu*ivanje procesa .

proizvodnju drumskih traktora za poluprikolice Ova delatnost ne obuhvata: . kamioni i kamioneti. teretnjaci-kiperi i dr. koja se svrstava u podgrupu 34200 .proizvodnju autobusa i trolejbusa . opravku i prepravku motornih vozila.proizvodnju putni*kih vozila . opravku i prepravku motornih vozila. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. vozila konstruisana za vožnju po snegu. koja se svrstava u podgrupu 34300 . koja se svrstava u podgrupu 50200 342 3420 34200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 34200 .održavanje. specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf.proizvodnju karoserija za motorna vozila. osim traktora za poljoprivredu i industriju Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34300 .34101 Proizvodnja motora za motorna vozila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju traktora za poljoprivredu i industriju.proizvodnju delova i pribora za motorna vozila.proizvodnju karoserija za motorna vozila.. koja se svrstava u podgrupe 29310 i 29520 .proizvodnju vozila za prevoz tereta: . proizvodnja prikolica i poluprikolica 84 . amfibija vozila i dr. opravku i prepravku motornih vozila. koja se svrstava u podgrupu 34200 . koja se svrstava u podgrupu 34300 . teretnjaci.održavanje.proizvodnju ostalih motornih vozila: .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila.održavanje. koja se svrstava u podgrupu 50200 34103 Proizvodnja automobila Ova delatnost obuhvata: . za koriš#enje na putnoj mreži . koja se svrstava u podgrupu 50200 34104 Proizvodnja traktora.proizvodnju motora za motorna vozila 34102 Proizvodnja kamiona i specijalnih vozila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju karoserija za motorna vozila.proizvodnju šasija s ugra enim motorom .proizvodnju šasija s ugra enim motorom Ova delatnost ne obuhvata: .

proizvodnju prikolica i poluprikolica posebno namenjenih za upotrebu u poljoprivredi. izduvne cevi. koja se svrstava u podgrupu 31400 35 351 3511 35110 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava Izgradnja i opravka brodova i *amaca Izgradnja i opravka brodova Ova delatnost obuhvata: . . uklju*uju#i i kabine za motorna vozila . .izgradnju plove#ih konstrucija: . to*kovi.proizvodnju raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju elektri*nog materijala za motorna vozila.proizvodnju prikolica i poluprikolica: . kva*ila. popravke ili prepravke brodova .izgradnju platformi za bušenje. sigurnosni pojasevi.proizvodnju delova i pribora za karoserije motornih vozila: . opravku i prepravku motornih vozila. prigušiva*i. koja se svrstava u podgrupu 50200 . cisterne . osovine.proizvodnju karoserija. trajekti.izgradnju ratnih brodova . ko*nice. pontoni i kesoni.proizvodnju opreme za sve vrste vozila . volani.izgradnju hidrokrilnih brodova (glisera) .rastavljanje (rezanje) brodova 85 . . amortizeri.održavanje. menja*i. branici i dr. hladnjaci. katalizatori.izgradnju brodova: putni*ki brodovi. kamp-prikolice i dr. barže. vrata. stubovi upravlja*a i kutije upravlja*kih mehanizama i dr. koja se svrstava u podgrupu 50200 .izgradnju ribarskih brodova Ova delatnost obuhvata i: . plove#i dokovi.proizvodnju kontejnera namenjenih za jedan na*in ili više na*ina transporta Ova delatnost ne obuhvata: .održavanje. teglja*i i dr.Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29320 343 3430 34300 Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i njihove motore Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju akumulatora za motorna vozila. plove#ih ili uronjivih . . platforme za iskrcavanje. teretni tankeri i dr.

ure aji za kontrolu prelaza (rampe) i dr. . kuke i spojnice vagona. Ova delatnost ne obuhvata: . osovine i to*kovi.proizvodnju samohodnih železni*kih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje . vagoni-radionice. 86 . spojevi za prolaz izme u vagona i dr.proizvodnju brodova ili splavova na naduvavanje. obrtna postolja.proizvodnju brodskih propelera. od *vrstog materijala ili na naduvanje .proizvodnju dizel i elektri*nih lokomotiva .proizvodnju voznog parka za železni*ki i tramvajski saobra#aj.proizvodnju instrumenata za navigaciju. objektima za parkiranje. skif i dr. koja se svrstava u podgrupu 28750 . kosturi vagona i lokomotiva.izgradnju motornih *amaca za razonodu.izgradnju i opravku *amaca za zabavu i sport.izgradnju jedrilica .izgradnju ostalih *amaca za razonodu i sport: . koja se svrstava u podgrupu 33200 . lu*kim instalacijama i aerodromima: . vagoni-dizalice. koja se svrstava u podgrupu 29110 . koja se svrstava u podgrupu 36400 352 3520 35201 Proizvodnja železni*kih i tramvajskih lokomotiva i voznog parka Proizvodnja šinskih vozila Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29110 .proizvodnju motora za brodove i *amce. skretni*ke naprave. signalne kutije. kajak. vagoni za transport robe.proizvodnju mehani*kih i elektromehani*kih ure aja za signalizaciju. kontrolu sigurnosti i upravljanje železni*kim. odbojnici i njihovi delovi. ko*nice i njihovi delovi. koja se svrstava u podgrupu 35120 3512 35120 Izgradnja i opravka *amaca za odmor i razonodu i sportskih *amaca Ova delatnost obuhvata: . vagoni sa automatskim istovaranjem.proizvodnju daski za jedrenje. amortizeri. automatski signalizacioni ure aji za maglu.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34102 .proizvodnju brodskih motora. . putni*ki vagoni. vagoni-cisterne.proizvodnju delova za železni*ke i tramvajske lokomotive i vagone: . tramvajskim i drumskim saobra#ajem. kanu. karoserije. bez vlastitog pogona: . šinske ko*nice.proizvodnju"amfibija vozila". saobra#ajem unutrašnjim vodenim putevima. koje se svrstavaju u podgrupu 35120 . tenderi i dr.

orbitralnih stanica. za oružane snage. svemirskih brodova i dr.proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju. vrata. glavni delovi kao što su trup aviona. elise. koja se svrstava u podgrupu 33200 354 3541 35410 Proizvodnja motocikala i bicikala Proizvodnja motocikala 87 .proizvodnju instrumenata za upravljanje na vazduhoplovima. koja se svrstava u podgrupu 31610 .proizvodnju delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe: . koja se svrstava u podgrupu 29110 . koja se svrstava u podgrupu 31100 .proizvodnju aviona za prevoz robe ili putnika.proizvodnju padobrana. koja se svrstava u podgrupu 17404 . koja se svrstava u podgrupu 31622 35202 353 3530 35300 Opravka šinskih vozila Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letilica Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sistema za vazdušnu navigaciju. kontrolu i upravljanje.proizvodnju delova sistema za paljenje i drugih elektri*nih delova za motore s unutrašnjim sagorevanjem. koja se svrstava u podgrupu 27101 . ure aja za spuštanje vazduhoplova na palubu broda i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju motora i turbina.proizvodnju nesastavljenih šina. motori opšteg tipa koji se koriste za vazduhoplovne letilice . koja se svrstava u podgrupu 33200 .proizvodnju ure aja za pranje vazduhoplova. za sport i ostale namene . koja se svrstava u podgrupu 29600 . .proizvodnju svemirskih letilica. pilotske kabine i dr. bezbednost. rezervoari za gorivo. ure aji za prizemljivanje. delovi turboreaktora i turbopropelera . planetarnih sondi.Ova delatnost ne obuhvata: . rotori i lopatice rotora za helikoptere .proizvodnju dirižabla i balona . satelita. krila.proizvodnju helikoptera . lansirnih rampi.proizvodnju jedrilica i pilotiranih zmajeva .proizvodnju vojnih balisti*kih raketa. kontrolne površine. .proizvodnju zemaljskih trenežera letenja .proizvodnju elektri*nih motora.

proizvodnju bicikala i sli*nih vozila bez motora (uklju*uju#i i tricikle) . mopeda i bicikala s pomo#nim motorom . koja se svrstava u podgrupu 35410 .Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bicikala i vozila za invalide.proizvodnju delova i pribora za motocikle Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ru*nih kolica. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju stolica i sedišta za doma#instvo. od svih vrsta materijala . od svih vrsta materijala 88 . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja. ru*nih teretnih dvokolica. . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja Proizvodnja stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju delova motora za motocikle. koja se svrstava u podgrupu 36500 3543 35430 Proizvodnja sredstava za prevoz invalida Ova delatnost obuhvata: . proizvodnja raznovrsnih proizvoda.proizvodnju sli*nih vozila za decu.proizvodnju sredstava za prevoz invalida.proizvodnju stolica i sedišta za javne dvorane.proizvodnju delova i pribora za bicikle i dr.proizvodnju bicikala s pomo#nim motorom. koja se svrstava u podgrupu 34101 .proizvodnju delova i pribora za sredstva za prevoz invalida 355 3550 35500 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava. koja se svrstava u podgrupe 35420 i 35430 3542 35420 Proizvodnja bicikala Ova delatnost obuhvata: . kolica za prevoz prtljaga. kolica za prevoz tereta.proizvodnju bo*nih prikolica za motocikle .proizvodnju zaprežnih vozila Podsektor GLJ 36 361 3611 36110 Prera iva*ka industrija.proizvodnju motocikala. kancelarije i radionice. Ova delatnost ne obuhvata: . osim bicikala.proizvodnju motora za motocikle . s motorom ili bez motora . vise#ih kolica i dr.

- proizvodnju stolica i sedišta za vozila, od svih vrsta materijala Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje stolica i sedišta, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 3612 36120 Proizvodnja kancelarijskog nameštaja i nameštaja za trgovine, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju specijalnog nameštaja za trgovine: tezge, police za izloge, stalaže i dr. - proizvodnju nameštaja za radionice - proizvodnju kancelarijskog nameštaja Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i sl., koja se svrstava u granu 323 3613 36130 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kompletnih kuhinja - proizvodnju plakara, ormara, bifea, ormara za posu e i dr. 3614 36140 Proizvodnja ostalog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nameštaja za bašte i tipskog nameštaja za spava#e sobe, trpezarije i dnevni boravak, kupatila i dr. Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje nameštaja, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i dr., koja se svrstava u podgrupu 32300 3615 36150 Proizvodnja madraca Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nosa*a madraca - prozvodnja madraca: . madraci sa oprugama, punjeni ili iznutra opremljeni nose#im materijalima . nepresvu*eni madraci od penaste gume ili plasti*nih masa

89

Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju dušeka za naduvavanje, koja se svrstava u podgrupe 17402 i 25130 - proizvodnju jastuka, malih tapaciranih stolica bez naslona, ukrasnih jastuka, pokriva*a i perina, koja se svrstava u podgrupu 17401 362 3621 36210 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta Kovanje novca i medalja Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kovanog novca, uklju*uju#i i novac koji je zakonsko sredstvo pla#anja, medalja i medaljona, bez obzira na to da li su od plemenitih metala ili nisu 3622 36220 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obra enih bisera - prozvodnju obra enog dragog i poludragog kamena, uklju*uju#i i obradu kamena za industriju i sinteti*kog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena - obradu dijamanata - proizvodnju nakita od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenith metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili u kombinaciji s drugim materijalima - proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima: . posu e (plitko i duboko), pribor za jelo, predmeti za toaletnu upotrebu, kancelarijski predmeti, predmeti za religioznu upotrebu i dr. Ova delatnost obuhvata i: - graviranje na predmetima od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, koja se svrstava u oblast 28 - proizvodnju kutija za satove, koja se svrstava u podgrupu 33500 - proizvodnju bižuterije, koja se svrstava u podgrupu 36610 363 3630 36300 Proizvodnja muzi*kih instrumenata Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju muzi*kih instrumenata sa žicama - proizvodnju klavijaturnih instrumenata sa žicama, uklju*uju#i i automatski piano - proizvodnju orgulja s cevima i dirkama, uklju*uju#i i harmonijume i sli*ne klavijaturne instrumenate sa slobodnim metalnim piskovima

90

- proizvodnju harmonika i sli*nih instrumenata, uklju*uju#i i usne harmonike - proizvodnju duva*kih instrumenata - proizvodnju udara*kih muzi*kih instrumenata - proizvodnju muzi*kih instrumenata *iji se zvuk elektri*no proizvodi - proizvodnju muzi*kih kutija, orguljica, vašarskih orgulja, mehani*kih ptica peva*ica, muzi*kih testera i dr. - proizvodnju delova i pribora za muzi*ke instrumente: taktomeri, tonske viljušake, žice, diskovi i valjci za mehani*ke instrumente i dr. Ova delatnost obuhvata i: - proizvodnju pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duva*kih instrumenta za davanje zvu*nih signala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju mikrofona, poja*ala, zvu*nika, slušalica i sli*nih proizvoda, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju instrumenata u obliku igra*ki, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju gramofona, magnetofona i sli*nih aparata, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju snimljenih traka i plo*a, koja se svrstava u granu 221 364 3640 36400 Proizvodnja predmeta za sportske potrebe Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta i sprava za sportove i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima: . tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje . reketi, štapovi i palice za golf . skije, vezovi i štapovi za skije . daske za jedrenje . rekviziti za sportski ribolov, uklju*uju#i i mreže . rekviziti za lov, alpinizam i dr. . sportske rukavice od kože i sportske pokrivke za glavu . bazeni za plivanje, de*ji bazeni i dr. . klizaljke, koturaljke i dr. . lukovi i strele . oprema za gimnastiku i atletiku i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju oružja i municije, koja se svrstava u podgrupu 29600 - proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana, sanki i dr., koja se svrstava u oblasti 34 i 35 - proizvodnju *amaca, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju jedara za *amce, koja se svrstava u podgrupu 17402

91

proizvodnju igra*aka u obliku životinja . valjaka i uložaka za bojenje i drugih *etki. . uklju*uju#i i one koje su sastavni delovi mašina. koja se svrstava u podgrupu 36633 365 3650 36500 Proizvodnja igara i igra*aka Ova delatnost obuhvata: . metli. bilijara. koja se svrstava u oblast 18 . .proizvodnju igra*aka na to*kove koje mogu biti za jahanje.proizvodnju sedlarskih i sara*kih proizvoda..proizvodnju muzi*kih instrumenata u obliku igra*aka . slikarskih *etkica i *etki.proizvodnju predmeta za luna-parkove (vašare). koja se svrstava u granu 193 . koja se svrstava u podgrupu 19200 .proizvodnju metli. .proizvodnju zabavnih automata.proizvodnju bi*eva i korba*a. setova za sastavljanje i dr. elektri*nih vozova.proizvodnju bicikala.proizvodnju smanjenih modela i sli*nih modela za zabavu.proizvodnju lutki i ode#e i pribora za lutke .proizvodnju karata za igru . koja se svrstava u podgrupu 36500 . koja se svrstava u podgrupu 36633 366 3661 36610 3662 36620 Proizvodnja ostalih raznovrsnih predmeta.proizvodnju stolova za bilijar i opreme za kuglanje.proizvodnju prazni*nih. karnevalskih i drugih predmeta za razonodu. metlica i dr.proizvodnju sportske ode#e.proizvodnju šibica 92 .proizvodnju slagalica Ova delatnost ne obuhvata: . ru*nih mehani*kih naprava za *iš#enje podova. . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja imitacije nakita Proizvodnja metli i *etaka Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja šibica Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *etki za ode#u i obu#u 3663 36631 Ostala proizvodnja raznovrsnih predmeta. specijalnih stolove za kazino igre. šahovske igre i dr. stone ili ku#ne igre . *etki s resama i peruški. igara na automatima koji se u rad puštaju metalnim novcem. opreme za automatske kuglane i dr. koja se svrstava u podgrupu 35420 .proizvodnju elektronskih igara: video-igre. uklju*uju#i i tricikle .proizvodnju sportske obu#e.

korba*a dr. mirisne prskalice.36632 Proizvodnja suncobrana i kišobrana Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju datumara.proizvodnju fitilja za upalja*e. . mehani*kih ili nemehani*kih . drikera. ru*nih aparata za otiskivanje natpisa. i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu. mehani*kih ili elektri*nih . Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vrteški. šnale i dr. vešta*ke brade. voštanica i dr. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. garnitura za ru*no štampanje. sve#njaka. Svi proizvodi ove delatnosti su metalni otpaci i ostaci i nastaju kao rezultat proizvodnje u svim preduze#ima koja se bave proizvodnjom i preradom metala i proizvodnjom mašina i opreme.proizvodnju uložaka za olovke . vešta*kih obrva i dr. patent-zatvara*a. vo#a i grana s liš#em. sortiran ili nesortiran.proizvodnju upalja*a. termos-boce i drugi sudovi za upotrebu u doma#instvu . pripremljenih traka za pisa#e mašine i jastu*i#a za žigove ..obradu metalnih otpadaka i ostataka koriš#enih ili nekoriš#enih.proizvodnju de*ijih kolica .proizvodnju vešta*kog cve#a. predmeta za šalu i zagonetki. .proizvodnju predmeta za li*nu upotrebu: lule za pušenje.proizvodnju suncobrana i kišobrana 36633 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju perika. . Ulazni proizvod. .proizvodnju pera i olovaka svih vrsta. koja se svrstava u podgrupu 17540 37 371 3710 37100 Reciklaža Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi.proizvodnju dugmadi. *ešljevi. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju linoleuma i tvrdih pokriva*a za pod . streljana i drugih predmeta za razonodu .proizvodnju štapova za šetnju. kroja*kih lutki i dr. pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu 93 . ljuljaški. nitni (velikih kop*i) i dr. žigova za pe*a#enje ili numerisanje.proizvodnju sve#a. bi*eva.

kondicioniranje.proizvodnju novih materijala ili proizvoda iz otpadaka i ostataka. koriš#enih ili nekoriš#enih. uklju*uju#i i sakupljanje. sortiranje.obradu otpadaka prehrambene industrije i industrije pi#a i duvana. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 . koja se svrstava u podgrupu 23300 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu. prodaju i dr. Ova delatnost obuhvata: . sortiran ili nesortiran. parom i toplom vodom 401 4010 40101 40102 Proizvodnja. gasom i vodom Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 372 3720 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. gasom.trgovinu na veliko otpacima i ostacima.obradu nemetalnih otpadaka i ostataka. kondicioniranje. bez industrijske obrade. bez industrijske obrade. prenos i distribucija elektri*ne energije Proizvodnja hidroelektri*ne energije Proizvodnja termoelektri*ne energije Sektor D 40 94 . koja se svrstava u oblast 27 ..trgovinu na veliko otpacima i ostacima. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi.trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnih proizvoda.proizvodnju novih materijala od otpadaka i ostataka. uklju*uju#i i sakupljanje.obradu osiromašenog torijuma i urana. Ulazni proizvod. pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu Ova delatnost ne obuhvata: .. koja se svrstava u podgrupu 51570 . prodaju i dr.Ova delatnost ne obuhvata: . koja treba da bude razvrstana u odgovaraju#e delatnosti prera iva*ke industrije .trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnim proizvodima. proizvodnja celuloze od otpadnog papira i protektiranje guma za vozila. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. koja se svrstava u oblasti 15 i 16 . kao što su: predenje vlakana. sortiranje. koja se svrstava u podgrupu 51570 . Poizvodi koji pripadaju ovoj delatnosti su raznovrsni i mogu da nastanu u mnogim sektorima proizvodnje.

proizvodnju gasovitih goriva odre ene kalori*ne vrednosti *iš#enjem.sakupljanje. proizvodnja elektri*ne energije u termoelektranama. pre*iš#avanje i distribucija vode Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju i distribucuju hladne vode u svrhu hla enja 41 410 4100 41000 Sakupljanje. pogonske i druge svrhe .transport svih vrsta gasovitih goriva kroz cevovode. koja se svrstava u podgrupu 24110 40203 Distribucija gasa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju i distribuciju elektri*ne energije: .40103 40104 40105 40106 Proizvodnja nuklearno-elektri*ne energije Proizvodnja elektri*ne energije iz drugih izvora Prenos elektri*ne energije Distribucija elektri*ne energije Delatnosti iz podgrupa 40101 do 40106 obuhvataju : .proizvodnju tehni*kih gasova. prenos i distribucija elektri*ne energije 402 4020 40201 40202 Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva preko sistema cevi Proizvodnja karbogasa Proizvodnja gasa za komunalne svrhe Delatnosti iz podgrupa 40201 i 40202 obuhvataju: .rad koksnih pe#i.proizvodnju gasa gasifikacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede Ove delatnosti ne obuhvataju: . dizel-centrala ili iz drugih obnovljivih energetskih izvora . mešanjem ili drugim procesima iz razli*itih vrsta gasova . koji se svrstava u podgrupu 60300 403 4030 40300 Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom Ova delatnost obuhvata: . sakupljanje i distribuciju pare i tople vode za grejanje.prozvodnju derivata nafte. nuklearnim elektranama i hidroelektranama i proizvodnja elektri*ne energije pomo#u turbina na gas.proizvodnju. osim transporta sistemom cevi. koji se svrstava u podgrupu 23100 .odsoljavanje morske vode. koja se svrstava u podgrupu 23200 . ako proizvodnja vode predstavlja glavnu aktivnost Ova delatnost ne obuhvata: 95 .distribuciju svih vrsta gasovitih goriva preko sistema cevi Ova delatnost ne obuhvata: . pre*iš#avanje i distribuciju vode .

iskop kanala.montažu i podizanje prefabrikovanih konstrukcija na gradilištu 96 .izgradnju svih vrsta zgrada .istraživanje nafte i gasa. restauraciju i obi*ne opravke 451 4511 45110 Pripremni radovi Rušenje i razbijanje objekata. niskogradnja Grubi gra evinski radovi i specifi*ni radovi niskogradnje Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 45250 452 4521 45210 Izgradnja objekata ili njihovih delova. vijadukti.pripremu zemljišta za rudarske radove: uklanjanje iskopa i drugi radovi i priprema mineralnih nalazišta Ova delatnost obuhvata i: .obradu otpadnih voda radi spre*avanja zaga enja. komunalni gra evinski radovi i dr.drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu 4512 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem Ova delatnost obuhvata: . cevovodi za prenos na velike daljine..ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi prou*avanja terena za gra enje. geofizi*ka. .bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa. nivelisanje terena. geološke ili druge svrhe Ova delatnost ne obuhvata: .rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata . mostovi.drenažne radove na gradilištu . koji se svrstava u podgrupu 45250 .zemljane radove: iskop.iskop okana.novogradnju. geološka i seizmi*ka merenja. nasipanje. geofizi*ke.raš*iš#avanje gradilišta . uklju*uju#i i mostove za uzdignute auto-puteve. koja se svrstava u podgrupu 90000 Sektor D 45 Gra evinarstvo Gra evinarstvo Ova oblast obuhvata: . miniranje i dr. . gradski elektroenergetski vodovi i objekti veza.rad sistema za navodnjavanje u poljoprivredi. tuneli i podzemna železnica .izgradnju specifi*nih objekata niskogradnje kao što su: . uklanjanje stena. koje se svrstava u podgrupu 11200 . koji se svrstava u podgrupu 01411 . dalekovodi i objekti veza . koji se svrstavaju u podgrupu 74204 . zemljani radovi Ova delatnost obuhvata: .bušenje izvora vode. gradski cevovodi.

instalacione radove na zgradama. izgradnju marina. bazena za plivanje.montažu kompletnih zgrada od sopstveno proizvedenih delova. ustava.arhitektonske i projektantske usluge. uklju#uju#i i specijalizovane radove Ova delatnost obuhvata: .. isklju*uju#i zgrade na njima Ova delatnost ne obuhvata: . 27 i 28 .izgradnju železni*kih pruga. koji se svrstavaju u podgrupu 74204 . koji se svrstavaju u podgrupu 45110 4524 45240 Izgradnja hidrogra evinskih objekata Ova delatnost obuhvata: .izgradnju aerodromskih pista . arena. uklju*uju#i i pobijanje šipova . brana i nasipa i dr. koja se svrstava u oblasti 20. bušenje i izgradnja crpilišta za vodu i kopanje bunara . osim od betona.montažu krovnih konstrukcija . montaža industrijski proizvedenih *eli*nih elemenata .Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u granu 454 . . koje se svrstavaju u podgrupu 74202 .podvodne radove 4525 45250 Ostali gra evinski radovi.iskop jaraka . puteva. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 . a zahtevaju specijalno izvo enje ili opremu: .pripremne zemljane radove. bazena za plivanje i gimnasti*kih i drugih sportskih objekata.nadzorne radove u gra evinarstvu.hidroizolacione radove 4523 45230 Izgradnja saobra#ajnica. koji se svrstavaju u granu 453 .usluge pri eksploataciji nafte i gasa. koja se svrstava u podgrupu 45230 4522 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Ova delatnost obuhvata: . teniskih i golfterena i dr. ulica i drugih saobra#ajnica.izgradnju vodenih puteva.specijalizovane gra evinske radove koji su zajedni*ki za razli*ite vrste objekata. fundiranje. savijanje armature .završne radove na zgradama. zidanje opekom i kamenom 97 .izgradnju stadiona. biciklisti*kih i peša*kih staza . operativnih površina u pristaništima i osiguranje obala. 26.izgradnju stadiona.pokrivanje krovova . aerodromskih pista i sportskih terena Ova delatnost obuhvata: .

koje se svrstava u podgrupu 71320 453 4531 45310 Instalacioni radovi Postavljanje elektri*nih instalacija i opreme Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i nanošenje odgovaraju#e podloge 98 . Ova delatnost ne obuhvata: . ventilaciju. protivpožarne alarme . pribor i ure aje na drugom mestu nepomenute 454 4541 45410 Završni radovi Malterisanje Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . zaštitu od vibracija i dr. aerodromima i lukama . grejanje. vodovodne instalacije i sanitarnu opremu . uklju*uju#i i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup . elektri*ne vodove i pribor . automatske protivpožarne vodene tuševe i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 45220 4533 45330 Postavljanje cevnih instalacija Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje skela bez montaže i demontaže. koje se svrstava u podgrupu 45310 4534 45340 Ostali instalacioni radovi Ova delatnost obuhvata: . montaža dimnjaka i industrijskih pe#i i dr. svetle#a mesta i dr. toplotnu i zvu*nu izolaciju.postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . Ova delatnost ne obuhvata: .malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove. Ova delatnost ne obuhvata: . ku#ne antene i druge vazdušne provodnike .postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: .hidroizolacione radove. montaža i demontaža skela i radnih platformi.postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . 4532 45320 Izolacioni radovi Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacija za elektri*no grejanje. liftove i pokretne stepenice . osvetljenje i signalne sisteme na putevima.. opremu i kanale za hla enje ili klimatizaciju . gasne instalacije . alarme i sisteme protiv provala .

okvira za vrata i prozore. 4544 45440 Bojenje i zastakljivanje Ova delatnost obuhvata: .. kuhinjske opreme. uklju*uju#i i one od gume ili plasti*nih masa . granita ili škriljaca .*iš#enje parom. pomi*nih pregrada i dr.ugradnju vrata.ugradnju prozora. opreme za prodavnice i dr.zastakljivanje. Ova delatnost ne obuhvata: .instalisanje privatnih bazena za plivanje . postavljanje ogledala i dr. podnih i zidnih obloga od teraca. stepenica.unutrašnje dovršavanje kao što je postavljanje drvenih obloga na zidove. parketa i drugih podnih obloga od drveta . prozora. trgovina na malo motornim gorivima 99 . zidnih i podnih kerami*kih. na drugom mestu nepomenute 455 4550 45500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje.ostale završne radove. održavanje i opravka motornih vozila i motocikala. s rukovaocem Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje. opravka motornih vozila.postavljanje parketa i drugih podnih obloga od drveta. bez rukovaoca.unutrašnje i spoljno bojenje zgrada . peš*anim mlazom i sli*ni radovi na spoljnim delovima zgrade . Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i bojenje oznaka na putevima i prostorima za parkiranje . betonskih ili kamenih plo*a . tapeta i dr. tapisona i linoleumskih podnih pokriva*a. koje se svrstava u podgrupu 71320 Sektor E 50 Trgovina na veliko i trgovina na malo.postavljanje u zgradama i drugim objektima: .4542 45420 Ugradnja stolarije Ova delatnost obuhvata: . od drveta ili drugog materijala .bojenje objekata niskogradnje. mermera. koja se svrstava u podgrupu 45420 4545 45450 Ostali završni radovi Ova delatnost obuhvata: . motocikala i predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Prodaja. koje se svrstava u podgrupu 45430 4543 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga Ova delatnost obuhvata: .

trgovinu na veliko i trgovinu na malo rezervnim delovima i priborom za motorna vozila. mazivima i proizvodima za hla enje Ova oblast ne obuhvata: . mehani*ke opravke . koje se svrstava u podgrupu 71210 501 5010 50100 Prodaja motornih vozila Ova grana obuhvata: . kamioni. opravka delova motornog vozila . prikolice i poluprikolice . uklju*uju#i i kamione i teretna vozila: . koje se svrstava u podgrupu 71100 .iznajmljivanje motornih vozila. trgovina na veliko i trgovina na malo novim i polovnim vozilima .trgovinu na malo motornim gorivima.Ova oblast obuhvata: . trgovina na malo i trgovina na veliko delovima i priborom . uklju*uju#i i specijalna putni*ka motorna vozila kao što su ambulantna vozila.) . održavanje i opravka . opravka karoserije . delatnost posrednika u trgovini na veliko i trgovini na malo vozilima . prskanje i bojenje 100 . obi*an servis . minibusi i dr. poliranje i vu*a vozila Ova oblast obuhvata i: .održavanje i opravku motornih vozila: . .trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr.iznajmljivanje motocikala.trgovinu na veliko i trgovinu na malo preko posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . elektri*ne opravke .trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i koriš#enim vozilima: . vozila za kampovanje kao što su kamp-prikolice.sve delatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) u vezi s motornim vozilima i motociklima. "moto-ku#e" i dr. koja se svrstava u podgrupu 50300 502 5020 50200 Održavanje i opravka motornih vozila Ova delatnost obuhvata: . pranje. putni*ka motorna vozila. . Ova grana obuhvata i: . pranje. poliranje i dr.

opravka spoljnih i unutrašnjih guma. koja se svrstava u podgrupu 51510 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini.delatnost posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . delova i pribora za bicikle.prodaju.trgovinu na veliko i trgovinu na malo velikim i malim motociklima . održavanje i opravku bicikala. opravka vetrobrana i prozora .trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle Ova delatnost obuhvata i: . ugra ivanje delova i pribora . drugim trgovcima na veliko ili posrednicima u kupovini ili prodaji proizvoda za tre#a lica. njihovih delova i pribora Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motocikle . Ova delatnost ne obuhvata: . trgova*kim i profesionalnim korisnicima i ustanovama. 101 . koji se svrstavaju u podgrupe 51150. pomo# na putu i dr. 51470. 51470. 52480 i 52740 50402 Održavanje i opravka motocikala Ova delatnost obuhvata: . industrijskim. delova i pribora za bicikle. podešavanje ili zamena . uklju*uju#i i mopede Ova delatnost ne obuhvata: . zaštita od korozije . osim trgovine motornim vozilima i motociklima U ovu oblast svrstava se preprodaja (prodaja bez prerade) novih i koriš#enih proizvoda trgovcima na malo.protektiranje guma. koji se svrstavaju u podgrupe 51150. održavanje i opravka motocikala i delova i pribora za motocikle Prodaja motocikala.prodaju. 52480 i 52740 505 5050 50500 Trgovina na malo motornim gorivima Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko gorivima.trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hla enje motornih vozila Ova delatnost ne obuhvata: . održavanje i opravku bicikala. koje se svrstava u podgrupu 25120 503 504 5030 50300 5040 50401 Prodaja delova i pribora za motorna vozila Prodaja. vu*a .održavanje i opravku motocikala..

kao i njihova podela na manje partije. živih životinja. skladištenje. prepakivanje i flaširanje. koja se svrstava u grane 512 do 517 . brodova i aviona Ova delatnost obuhvata i: .delatnost osiguravaju#ih agencija.delatnost onih koji su angažovani na povezivanju prodavaca i kupaca ili preduzimaju komercijalne transakcije u ime principala Ova grana ne obuhvata : . uvoznika. metala i industrijskih hemikalija Posredovanje u prodaji drvne gra e i gra evinskog materijala Posredovanje u prodaji mašina. koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 . sortiranje i razvrstavanje proizvoda u velikim koli*inama. izvoznika. ruda. potroša*kih zadruga. koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 .delatnost trgovinskih posrednika u prodaji motornih vozila i motocikala. tekstilnih sirovina i poluproizvoda Posredovanje u prodaji goriva. trgova*kih posrednika.delatnost trgovaca na veliko.trgovinu na veliko priborom za motore. koji se svrstavaju u oblast 71 511 Posredovanje u trgovini na veliko Ova grana obuhvata: . koja se svrstava u granu 703 5111 51110 5112 51120 5113 51130 5114 51140 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina. distributera industrijskih proizvoda.iznajmljivanje i lizing proizvoda.trgovinu na veliko u svoje ime. Ova oblast obuhvata i: . isporuka i instaliranje proizvoda o svom trošku Ova oblast ne obuhvata: .posredovanje u prodaji kancelarijskih mašina 102 . ponovno razdeljivanje na manje koli*ine (npr.trgovinu na veliko motornim vozilima. lekova). kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr.delatnost trgova*kih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za ra*un drugih . koja se svrstava u podgrupu 67200 . koja se svrstava u podgrupu 50300 .delatnost agencija za nekretnine. koja se svrstava u oblast 52 .trgovinu na malo preko posrednika. industrijske opreme. karavanima i motociklima. hla enje.Ova oblast obuhvata: .uobi*ajene manipulacije u trgovini na veliko kao što su sakupljanje.posredovanje u prodaji poljoprivrednih mašina .

trgovinu na veliko lukovicama lala . jajima i jestivim uljima i mastima 103 . koja se svrstava u podgrupu 51560 5123 51230 5124 51240 5125 51250 513 5131 51310 Trgovina na veliko živim životinjama Trgovina na veliko sirovom.trgovinu na veliko hranom za uzgoj životinja 5122 51220 Trgovina na veliko cve#em i rastinjem Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima. nedovršenom i dovršenom kožom Trgovina na veliko sirovim duvanom Trgovina na veliko hranom.samo trgovinu na veliko za sopstveni ra*un 5121 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima.trgovinu na veliko semenskim krompirom . živinskim mesom i mesom divlja*i. uklju*uju#i i krompir 5132 51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenutih Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama Delatnosti iz grana 512 do 517 obuhvataju: . predmeta za doma#instvo i metalne i gvož arske robe Posredovanje u prodaji tekstila.5115 51150 5116 51160 Posredovanje u prodaji nameštaja. semenjem i hranom za životinje Ova delatnost obuhvata i: . pi#ima i duvanom Trgovina na veliko vo#em i povr#em Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko neprera enim vo#em i povr#em. pi#a i duvana Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda. obra enim mesom i proizvodima od mesa 5133 51330 Trgovina na veliko mle*nim proizvodima. obu#e i predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima .posredovanje u prodaji krzna 5117 51170 5118 51180 5119 51190 512 Posredovanje u prodaji hrane.trgovinu na veliko životinjskim mesom. ode#e.

trgovinu na veliko opremom za osvetljavanje 104 .trgovinu na veliko obu#om Ova delatnost ne obuhvata: . kompaktdiskovima i video-trakama .trgovinu na veliko mle*nim proizvodima . kravate.trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima životinjskog i biljnog porekla 5134 51340 5135 51350 5136 51360 5137 51370 5138 51380 5139 51390 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na veliko duvanskim proizvodima Trgovina na veliko še#erom.trgovinu na veliko predivima .trgovinu na veliko galanterijom.trgovinu na veliko tkaninama . koja se svrstava u podgrupu 51470 5143 51430 Trgovina na veliko elektri*nim aparatima za doma#instvo i radio i televizijskim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko proizvodima od krompira . uklju*uju#i i ribu.trgovinu na veliko kišobranima. . naramenice i dr. *ajevima.trgovinu na veliko predmetima od krzna . trakama.trgovinu na veliko rubljem za doma#instvo Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko ode#om. koja se svrstava u podgrupu 51560 5142 51420 Trgovina na veliko ode#om i obu#om Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko jajima i proizvodima od jaja .trgovinu na veliko gramofonskim plo*ama. kao što su rukavice. pi#ima i duvanom Trgovina na veliko ostalom hranom.Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i sportsku ode#u . *okoladom i slatkišima od še#era Trgovina na veliko kafom.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima. nakitom i predmetima od kože.trgovinu na veliko hranom za ku#ne ljubimce 514 5141 51410 Trgovina na veliko predmetima za doma#instvo Trgovina na veliko tekstilom Ova delatnost obuhvata: . kakaom i za*inima Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom. ljuskare i mekušce Ova delatnost obuhvata i: .

trgovinu na veliko sredstvima za *iš#enje u doma#instvu 5145 51450 5146 51460 5147 51470 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti*kim proizvodima Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . cevi. predmetima od drveta.trgovinu na veliko rudama gvož a i rudama obojenih metala . 5152 51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama Ova delatnost obuhvata: . gumene cevi i dr. muzi*kim instrumentima. *asopisima i novinama.trgovinu na veliko mastima.trgovinu na veliko neobra enim drvetom . sportskim predmetima. te*nim i gasovitim gorivima i sli*nim proizvodima Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko proizvodima od papira. šljunak i dr. lakovima.trgovinu na veliko ravnim staklom . zidnim tapetima i sredstvima za *iš#enje Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko gra evinskim materijalom: . bojama.trgovinu na veliko proizvodima primarne obrade drveta . igrama i igra*kama. slavine. predmetima od kože i potrebštinama za putovanje.5144 51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. pru#a i plute i dr. 105 . 515 5151 51510 Trgovina na veliko reprodukcionim materijalom.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. podnim pokriva*ima i neelektri*nim aparatima za doma#instvo . satovima. knjigama. uljima i dr. spojevi.trgovinu na veliko sanitarnom opremom: . T-delovi. mazivima. koja se svrstava u podgrupu 51570 5153 51530 Trgovina na veliko drvetom i gra evinskim materijalom Ova delatnost obuhvata: . cevima. *asovnicima.trgovinu na veliko poluproizvodima od gvož a i obojenih metala Ova delatnost ne obuhvata: . pesak. nakitom. lavaboi i toaletni i drugi sanitarni predmeti od porculana 5154 51540 Trgovina na veliko metalnom robom. otpacima i ostacima. ure ajima i opremom za centralno grejanje Ova delatnost obuhvata i: . kade. . fotografskim i opti*kim predmetima.trgovinu na veliko nameštajem. vodovi. osim poljoprivrednih Trgovina na veliko *vrstim.trgovinu na veliko sanitarnom instalacionom opremom: . kišobranima. biciklima i delovima i priborom za bicikle.

trgovinu na veliko industrijskim proizvodima za *iš#enje 5156 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko kau*ukom . ra*unske mašine i dr.trgovinu na veliko saobra#ajnom opremom. hemijska lepila.trgovinu na veliko plasti*nim masama u primarnim oblicima . motocikala i bicikala 106 .trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima za reciklažu 516 5161 51610 Trgovina na veliko mašinama. boje.trgovinu na veliko kompjuterizovanim mašinama za tekstilnu industriju i kompjuterizovanim mašinama za šivenje i pletenje 5164 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom Ova delatnost obuhvata: . metilalkohol.trgovinu na veliko ra*unarima i perifernom opremom . parafin.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima .trgovinu na veliko ubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu . ure ajima i priborom Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta Ova delatnost obuhvata i: . industrijski gasovi. anilin. štamparske boje. sinteti*ke smole.trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama: . mirisi i za*ini.trgovinu na veliko neupakovanim papirom 5157 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima Ova delatnost obuhvata: . soda. osim motornih vozila. industrijska so. 5165 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju. kiseline i sumporna jedinjenja. eteri*na ulja. . derivati skroba i dr.trgovinu na veliko kompjuterizovanim alatnim mašinama 5162 51620 5163 51630 Trgovina na veliko gra evinskim mašinama Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje Ova delatnost obuhvata i: .5155 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom kao što su pisa#e mašine. trgovinu i navigaciju Ova delatnost obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 50400 . koja se svrstava u oblast 50 107 .trgovinu na veliko motociklima.trgovinu na veliko ostalim na drugom mestu nepomenutim mašinama za industriju.trgovinu na veliko motornim vozilima. koja se svrstava u podgrupu 50100 . opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova oblast obuhvata: .trgovinu na veliko delovima za motorna vozila. ruda. industrijskih hemikalija. bez obzira na vrstu pogona 517 5170 51700 Ostala trgovina na veliko Ova delatnost obuhvata: . žice i dr. robnih ku#a. potroša*kih zadruga i dr.trgovinu na malo preko posrednika Ova oblast ne obuhvata: . gvož a i *elika i industrijskih mašina i opreme. preko pošte. prekida*i. na tezgama.preprodaju (prodaju bez transformacije) novih i koriš#enih proizvoda stanovništvu za li*nu potrošnju ili potrošnju u doma#instvu preko prodavnica.trgovinu na veliko kosilicama za travu. prikolicama i karavanima. uklju*uju#i i traktore Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 50300 . navigaciju i druge delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: .specijalizovanu trgovinu na veliko koja nije na drugom mestu klasifikovana . priborom i spravama. delova za motocikle i goriva za njih. trgovinu.trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije .instaliranje predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu bez obzira na to da li je to povezano s prodajom na malo .trgovinu na veliko biciklima.trgovinu na veliko razli*itom robom. sirove nafte. koja se svrstava u oblast 51 . . Ova oblast obuhvata i: ..prodaju motornih vozila.prodaju žita.trgovinu na veliko elektri*nim predmetima kao što su elektromotori.prodaju potrošne robe ustanovama i industrijskim korisnicima . motocikala.trgovinu na veliko elektronskim komponentama . kablovi. zrnastih proizvoda. osim trgovine motornim vozilima i motociklima. koja se svrstava u podgrupu 51470 5166 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama. transformatori. uli*nih prodavaca i prodavaca koji dolaze na vrata kupca. bez posebne specijalizacije 52 Trgovina na malo.

nameštaj. kozmeti*kim i toaletnim preparatima Izdavanje i spravljanje lekova po recepturi Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima 108 . delatnost prodavnica mešovite robe u kojima se pored hrane. koja se svrstava u podgrupe 55300. kola*ima i slatkišima Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na malo proizvodima od duvana Ostala trgovina na malo hranom.iznajmljivanje stanovništvu predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu. nakit.trgovinu na malo raznovrsnom robom. medicinskim. nameštaj. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata i: . uklju*uju#i i ode#u. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . delatnost robnih ku#a koje se bave opštom prodajom i koje na posebnim linijama prodaju raznovrsne proizvode. 55400 i 55510 .prodaju robe samo ustanovama i industrijskim korisnicima. igra*ke.prodaju hrane i pi#a koja se konzumira na licu mesta. sportsku opremu i dr. pretežno hranom.trgovinu na malo raznovrsnom robom. pi#a i duvana kao glavnih proizvoda. 5212 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe Ova delatnost obuhvata: . pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo vo#em i povr#em Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa Trgovina na malo ribom. pi#ima ili duvanom: . kozmetiku. ku#ne aparate.prodaju na malo mle*nih proizvoda 523 5231 52310 5232 52320 Trgovina na malo farmaceutskim. kozmetika i dr. 522 5221 52210 5222 52220 5223 52230 5224 52240 5225 52250 5226 52260 5227 52270 Trgovina na malo hranom. koja se svrstava u oblast 51 . metalnu robu. ku#ni aparati. prodaju i razni drugi proizvodi kao što su ode#a. me u kojom ne preovla uju hrana. metalna roba.. pretežno hrane. ljuskarima i mekušcima Trgovina na malo hlebom. koje se svrstava u podgrupu 71400 521 5211 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. pi#a i duvan: .

predmeta za osvetljavanje .prodaju na malo osnovnih materijala za izradu pokriva*a. predmeta za putovanje.prodaju na malo: . tapiserija ili veza . odevnih predmeta . . odevne galanterije kao što su rukavice. pribora za jelo. plute i pru#a . obu#e . grn*arskih predmeta od gline i keramike.prodaju na malo: . koja se svrstava u podgrupu 52480 . pribora za doma#instvo. peškiri i dr. stolnjaci.prodaju na malo konca za pletenje . predmeta i opreme za doma#instvo na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost ne obuhvata: .prodaju na malo tkanina . mreža i drugih predmeta od tekstila za opremanje doma#instava .5233 52330 524 5241 52410 Trgovina na malo kozmeti*kim i toaletnim preparatima Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo tekstilom Ova delatnost obuhvata: . predmeta od stakla i porculana i dr. predmeta od kože . naramenice i dr.prodaju na malo antikviteta. koja se svrstava u podgrupu 52500 5245 52450 Trgovina na malo aparatima za doma#instvo.prodaju na malo: . predmeta od drveta. 5242 52420 Trgovina na malo ode#om Ova delatnost obuhvata: . predmeta od krzna . kravate. zavesa. radio i televizijskim ure ajima 109 . 5243 52430 Trgovina na malo obu#om i predmetima od kože Ova delatnost obuhvata: . nameštaja .prodaju na malo plo*a od plute za oblaganje podova. od kože i kožnih supstituta 5244 52440 Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: .prodaju na malo rublja za doma#instvo kao što su *aršavi.

sanitarna oprema i dr. 5247 52470 Trgovina na malo knjigama.iznajmljivanje traka i plo*a. premaza i lakova . opti*ka i precizna oprema . kancelarijska oprema i pribor . drvo. bojama i staklom Ova delatnost obuhvata: . zidni tapeti . koje se svrstava u podgrupu 71400 5246 52460 Trgovina na malo metalnom robom. sadnice. kompjuteri i posebni softveri . aparata za doma#instvo . sportska oprema . ugalj i drvo .prodaju na malo: . cve#e. novinama i pisa#im materijalom Ova delatnost ne obuhvata: . pribor za pecanje 110 . muzi*kih instrumenata i notnog materijala Ova delatnost ne obuhvata: . ostalog gra evinskog materijala kao što su opka i crep.Ova delatnost obuhvata: . radio i televizijskih aparata i druge audio-vizuelne opreme za doma#instvo . sredstva za *iš#enje . metalne robe . muzi*kih plo*a i audio-vizuelnih traka i kaseta . ravnog stakla . oružje i municija . satovi. pokriva*i za pod . kosilica za travnjake. ubrivo i ku#ni ljubimci . filatelisti*ke marke i nov*i#i (numizmatika) . seme. materijala i opreme za aktivnosti "uradi sam" . plin u bocama.prodaju na malo polovnih i antikvarnih knjiga.prodaju na malo: . rukotvorine i religijski predmeti . igre i igra*ke . suveniri.prodaju na malo. fotografska. ulje za loženje za doma#instvo. koja se svrstava u podgrupu 52500 5248 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . bez obzira na vrstu pogona . *asovnici i nakit . boja. uklju*uju#i i prodaju na malo robe koja se obi*no prodaje trgovinama na veliko: .

trgovinu na malo polovnim motornim vozilima.trgovinu na malo proizvodima na na*in koji nije na drugom mestu predvi en: .opravku predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. modela ili nekog drugog sredstva oglašavanja 5262 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama Ova delatnost obuhvata: . *amci . prodajom na veliko ili prodajom na malo tih predmeta. prodaja preko putuju#ih prodavaca 527 Opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova grana obuhvata: .proizvodnjom.trgovinu na malo proizvodima bilo koje vrste na uobi*ajenim pokretnim tezgama pored glavnih puteva ili na organizovanim pijacama 5263 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica Ova delatnost obuhvata: . Ako je povezana. u prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . neprehrambeni proizvodi koji nisu na drugom mestu klasifikovani 525 5250 52500 Trgovina na malo polovnom robom. a koji su naru*eni na osnovu oglasa. kataloga. koja nije povezana sa izradom .trgovinu na malo polovnim knjigama . prodaja preko automata . tada se opravka uklju*uje u delatnost prodaje na veliko. bicikli .popravku motornih vozila i motocikala.trgovinu na malo ostalom polovnom robom Ova delatnost ne obuhvata: .. prodaja preko lica koja dolaze na vrata kupcu . koja se svrstava u oblast 50 111 . de*ija kolica . Ova grana ne obuhvata: .trgovinu na malo proizvodima koji se kupcu dostavljaju poštom. koja se svrstava u podgrupu 50100 526 5261 52610 Trgovina na malo izvan prodavnica Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naru*enu robu Ova delatnost obuhvata: . oprema za kampovanje . prodaje na malo ili proizvodnje.

planinarski domovi i ku#e i dr.usluge smeštaja za kra#i boravak u: .tajmšering (zakup smeštajnog prostora na odre eno vreme).5271 52710 Opravka obu#e i ostalih predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstavaju u podgrupu 70200 . kofera i sli*nih predmeta i od drugih materijala 5272 52721 52722 5273 52730 5274 52740 Opravka elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka radio i televizijskih aparata Opravka ostalih elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka satova. apartmanski hoteli). s restoranom Hoteli i moteli.usluge restorana koji rade u sastavu smeštajnog objekta Ova grana ne obuhvata: . motelima i gostionicama .usluge smeštaja za duži boravak (npr.opravku *izama. bez restorana Kampovi i druge vrste smeštaja za kra#i boravak Ova grana obuhvata: . *asovnika i nakita Opravka na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata i: . Ova grana ne obuhvata: . kampovima za odmor.usluge smeštaja za duži boravak (npr. izdavanje prostora i ure aja za kampovanje .popravku bicikala Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 55 551 2 3 4 5 Hoteli i restorani Hoteli i restorani Hoteli Ova grana obuhvata: .usluge smeštaja za kra#i boravak u: . cipela. kao što su "krevet i doru*ak". druge usluge smeštaja za kra#i boravak. koje se svrstavaju u 70200 Sektor Ž 112 . omladinska odmarališta. hotelima. hotelima pogodnim za konferencije Ova grana obuhvata i: . ku#ama za odmor i stanovima . koji se svrstava u podgrupu 70200 5511 55110 5512 55120 552 Hoteli i moteli. apartmanski hoteli).

kioscima s prženom ribom i krompirom i dr. restoranima s brzo pripremljenom hranom. restoranima . .prodaju obroka koji se obi*no konzumiraju na licu mesta. kolima za ru*avanje u železni*kim i drugim sredstvima putni*kog saobra#aja Ova delatnost ne obuhvata: . u: .prethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem. barovima. eventualno uz neki vid zabave. u: .ostale usluge smeštaja za kra#i boravak 553 5530 55300 Restorani Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 52630 .prodaju preko automata.5521 55211 55212 5522 55220 5523 55231 Omladinska odmarališta i planinarski domovi i ku#e De*ja i omladinska odmarališta Planinarski domovi i ku#e Kampovi Ostali smeštaj. na drugom mestu nepomenut Radni*ka odmarališta Ova delatnost obuhvata: . . eventualno uz neki vid zabave. koje se svrstavaju u grane 551 i 552 554 5540 55400 Barovi Ova delatnost obuhvata: .usluge smeštaja za kra#i boravak u radni*kim odmaralištima 55232 Turisti*ki smeštaj u doma#oj radinosti Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 52630 . restoranima sa samousluživanjem kao što su kafeterije . pivnicama. vinarnicama i dr.pr ethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem.usluge smeštaja za kra#i boravak u ku#ama za odmor i stanovima 55233 Ostali smeštaj za kra#i boravak Ova delatnost obuhvata: . kao i prodaju pi#a uz obroke. Ova delatnost ne obuhvata: . kafanama.prodaju preko automata.prodaju pi#a koja se uobi*ajeno konzumiraju na licu mesta. restoranima iz kojih se hrana nosi . kao što su hamburger-barovi i dr. no#nim barovima. koje se svrstavaju u grane 551 i 552 113 .

pripremanje obroka u centralnim jedinicama za potrošnju na drugim mestima kao što je pripremanje gotovih obroka za: .555 5551 55510 Kantine i ketering Kantine Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti u vezi s putnicima i teretom u železni*kim stanicama. luka i aerodroma.iznajmljivanje transportne opreme s voza*em ili rukovaocem Ovaj sektor ne obuhvata: .aktivnosti u vezi sa obavljanjem prevoza putnika i robe.poštanske aktivnosti i telekomunikacije . cevovodni transport Železni*ki saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . avionske prevoznike . železnica. koje se svrstavaju u oblast 35 .prate#e aktivnosti u vezi sa stani*nim objektima i parkiralištima. cevovodima. uobi*ajeno po nižim cenama. zabave i druge proslave i priredbe Sektor Z Saobra#aj. vodenim ili vazdušnim putevima . železnicom. skladištenje i veze Ovaj sektor obuhvata: .održavanje i opravku motornih vozila. ve#inom profesionalno povezanim: . drumom. održavanje i opravku puteva.iznajmljivanje transportne opreme bez voza*a ili rukovaoca. skladištenje i ostale pomo#ne aktivnosti. rukovanje teretom. oficirske menze 5552 55520 Ketering Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 50200 . studentske menze . koji se svrstavaju u oblast 45 .izgradnju. koje se svrstavaju u oblast 63 114 .prodaju obroka i pi#a. koje se svrstava u grane 711 i 712 60 601 6010 60100 Kopneni saobra#aj.velike opravke ili prepravke transportne opreme (osim motornih vozila). bankete i prijeme . kantine u sportskim organizacijama. odre enim grupama lica. fabrikama i ustanovama .putni*ki i teretni saobra#aj me ugradskom železnicom Ova delatnost ne obuhvata: . železni*ke i drumske prevoznike . linijskog ili slobodnog. svadbe. skladištenje i dr. . rukovanje teretom.

6022 60220 Taksi-prevoz Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima.ostalo iznajmljivanje putni*kih vozila.taksi-prevoz .prevoz drumom trupaca. s voza*em 6023 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . tramvajima. uspinja*ama.održavanje i manje opravke voznog parka. na odre enim relacijama.prevoz ambulantnim kolima. prevoz do i od aerodroma ili drugih stanica. ži*arama i dr. trolejbusima. Ova delatnost obuhvata i: . *arter-prevoz.aktivnosti koje se odnose na obavljanje me ugradskog prevoza putnika. prevoz autobusima za razgledanje znamenitosti. kolima.. s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama . s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama Ove delatnosti obuhvataju i: . automobila i dr.prevoz putnika zaprežnim vozilima 6025 60250 Prevoz robe u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u grupu 8514 6024 60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .prevoz školskim autobusima.ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju: . podzemnom i nadzemnom železnicom. rasutih tereta (uklju*uju#i i prevoz tanker-kamionima). ekskurzije i ostale povremene usluge prevoza Ova delatnost ne obuhvata: .prevoz nameštaja . koje se svrstavaju u podgrupu 63211 602 6021 60211 60212 Ostali kopneni saobra#aj Redovan prevoz putnika u drumskom i gradskom saobra#aju Prevoz putnika u drumskom saobra#aju Prevoz putnika u gradskom saobra#aju Delatnosti iz podgrupa 60211 i 60212 obuhvataju: . rashla enih tereta. osim železnicom. na odre enim relacijama.iznajmljivanje kamiona s voza*em 115 . teških tereta. stoke.

jezerima i ostalim unutrašnjim vodenim putevima. rad luka i ostale pomo#ne aktivnosti kao što su pristajanje.rukovanje teretom.prevoz putnika ili robe rekama. uklju*uju#i i prevoz unutar luka i pristaništa 62 Vazdušni saobra#aj 116 .prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama izme u nacionalnih luka 612 6120 61200 Saobra#aj unutrašnjim vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje brodova i *amaca s posadom Ova oblast ne obuhvata: . tankera i dr. te*nosti.delatnost restorana i barova na brodovima. koja se svrstava u grane 553 i 554 . kanalima. uklju*uju#i i prevoz preko velikih jezera 6112 61120 Saobra#aj u priobalnim morskim vodama Ova delatnost obuhvata: .prevoz putnika ili robe vodenim putem. koji se svrstavaju u oblast 63 611 6111 61110 Pomorski saobra#aj i saobra#aj u priobalnim morskim vodama Pomorski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: .prevoz tereta zaprežnim vozilima Ova delatnost ne obuhvata: .. spasavanje plovila i dr.prenos gasa.prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi.. koja se svrstava u Sektor D 61 Vodeni saobra#aj Ova oblast obuhvata: .distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa.prevoz tegljenjem ili guranjem barži.rad terminalske opreme za rukovanje teretom.rad feribota i taksi-prevoz na vodenim putevima . kormilarenje. razre enog cementa. vode ili pare. koji se svrstava u oblast 63 603 6030 Cevovodni transport Ova delatnost obuhvata: . kružna putovanja ili obilaske .rad *amaca za ekskurzije. skladištenje robe. osvetljavanje.rad pumpnih stanica Ova delatnost ne obuhvata: . maltera i ostale robe cevovodima . linijski ili slobodni . .

vanredni prevoz putnika ili robe vazdušnim putem Ova delatnost obuhvata i: . koji se svrstava u granu 632 6312 63120 Skladišta i stovarišta Ova delatnost obuhvata: . skladištenje raznovrsne robe 117 .prevoz putnika ili robe vazdušnim ili vasionskim saobra#ajem Ova oblast ne obuhvata: .prevoz putnika ili robe vazdušnim putem na redovnim linijama.snimanje iz vazduha (aerofotografija). koje se svrstava u podgrupu 74400 . linijski Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 62200 622 6220 62200 Vazdušni saobra#aj.opravke aviona ili avionskih motora.utovar i istovar robe ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobra#ajnog sredstva kojim je prevoz izvršen . stovarišta za opšte terete.lansiranje satelita i vasionskih vozila . koje se svrstava u podgrupu 74810 621 6210 62100 Vazdušni saobra#aj. vanredni (*arter) Ova delatnost obuhvata: . sa utvr enim redom letenja Ova delatnost ne obuhvata: .reklamiranje iz vazduha.rad skladišnih objekata za sve vrste robe i skladištenje robe u slobodnim carinskim zonama: .vasionski prevoz robe i putnika 63 631 6311 63110 Prate#e i pomo#ne aktivnosti u saobra#aju.zaprašivanje useva. koje se svrstava u podgrupu 01413 . . stovarištahladnja*e i dr.slaganje tereta Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 35300 .rad stani*nih objekata.Ova oblast obuhvata: . aktivnost putni*kih agencija Pretovar tereta i skladištenje Pretovar tereta Ova delatnost obuhvata: .redovne *arter-letove.redovne *arter-letove 623 6230 62300 Vasionski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . rad silosa za žitarice.

životinja ili robe: . koja se svrstavaju u podgrupu 63213 632 6321 63211 63212 63213 Ostale prate#e aktivnosti u saobra#aju Ostale prate#e aktivnosti u kopnenom saobra#aju Održavanje i nega kola Održavanje pruga Održavanje ure aja na železnici Delatnosti iz podgrupa 63211 do 63213 obuhvataju: .Ova delatnost ne obuhvata: . navigacija. stanice za rukovanje robom i dr. pristaništa i dr. . stanice za rukovanje robom i dr. pristaništa i dr. . životinja ili robe pomorskim putem: . . parkirališta za bicikle i dr. kormilarenje i pristajanje . . rad stani*nih objekata kao što su železni*ke stanice. rad terminalskih objekata kao što su luke. životinja ili robe: . prate#e aktivnosti u vezi s radom mostova. . životinja ili robe re*nim i jezerskim putem: . rad brana i dr. rad terminalskih objekata kao što su luke. tunela i dr. rad stani*nih objekata kao što su autobuske stanice.aktivnosti u vezi s drumskim prevozom putnika. tunela.parkirališta za motorna vozila. rad svetionika 63222 Usluge u re*nom i jezerskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . kormilarenje i pristajanje 118 . prate#e aktivnosti vezane za rad puteva.aktivnosti u vezi sa železni*kim prevozom putnika. . spasavanja i dr. poslovi osvetljavanja.aktivnosti u vezi s prevozom putnika. *uvanje stambenih auto-prikolica u toku zime 6322 63221 Ostale prate#e aktivnosti u vodenom saobra#aju Usluge u pomorskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . mostova. 63214 Usluge u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . .aktivnosti vezane za prevoz putnika. parkirališta ili garaža. navigacija.

pružanje informacija i saveta i planiranje putovanja . uklju*uju#i i preuzimanje i grupisanje pošiljki . .poslove rukovanja robom kao što su pakovanje. paket-aranžmana i dr. prepakivanje. železnicom.poslove carinskih zastupnika . delatnost turoperatora . kontrola aerodroma i vazdušnog saobra#aja . prodaja voznih karata. . smeštaja i prevoza putnika i turista . pomo# turistima. životinja ili robe vazdušnim putem: . morima ili vazdušnim putevima .poslove špedicije (otpremanje robe) .poslove pomorskih i avio-špeditera .. uklju*uju#i i preuzimanje i raspodelu robe .delatnost putni*kih agencija: . sortiranje. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . merenje robe i dr. rad zemaljske službe na aerodromima i dr. Ove delatnosti ne obuhvataju: .aktivnosti u vezi s prevozom putnika.organizovanje i sprovo enje saobra#aja drumovima. rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 64120 .prijem grupnih i individualnih pošiljki.izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova .poštanske usluge preduze#a koja nisu pošte.poslove vezane za osiguranje robe. spasavanja i dr. rad svetionika 6323 63230 Ostale prate#e aktivnosti u vazdušnom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . organizacija putovanja.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola koje nemaju profesionalni karakter. poslovi osvetljavanja. Ova delatnost ne obuhvata: . delatnost turisti*kih vodi*a 634 6340 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . . koji se svrstavaju u podgrupu 67200 64 Poštanske aktivnosti i telekomunikacije 119 . vazduhom ili morem. koja se svrstava u granu 804 633 6330 63300 Delatnost putni*kih agencija i turoperatora.organizovanje prevoza grupnih pošiljki drumom.

upotrebom jedne ili više vrsta sopstvenog saobra#ajnog sredstva ili sredstava javnog prevoza 642 6420 64200 Telekomunikacije Ova delatnost obuhvata: . kreditno i drugo poslovanje banaka 120 . slike ili ostalih informacija kablovima. penzijskih fondova i obaveznog socijalnog osiguranja 651 Monetarne institucije Ova grana obuhvata: . prevoz i isporuku pismonosnih pošiljki i paketa koje obavljaju preduze#a koja nisu pošte.641 6411 64110 Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki Delatnost pošta Ova delatnost obuhvata: . osim za svrhe osiguranja. prevoz i isporuka poštanskih pošiljki. prevoz i isporuku (doma#e ili me unarodne) pošte i paketa . Ova delatnost ne obuhvata: .poslove poštanskih žiro-ra*una i štednje i ostale finansijske poslove koje vrši administracija pošta. post-restant i dr. koje se svrstava u podgrupu 74840 . koji se svrstavaju u grupu 6512 6412 64120 Prikupljanje.raspodela i isporuka pošte i paketa .davanje telefonskih informacija.prikupljanje sredstava u vidu depozita.prikupljanje. relejima i satelitima: .delatnost prikupljanja i redistribucije fondova (sredstava). koja se svrstava u podgrupu 92200 Sektor I 65 Finansijsko posredovanje Finansijsko posredovanje. osim delatnosti pošta Ova delatnost obuhvata: . emitovanje radio i televizijskih programa .prenos zvuka. telegrafska i teleks-veza . osim osiguranja i penzijskih fondova Ova oblast obuhvata: . telefonska.prikupljanje.iznajmljivanje poštanskih sandu*i#a. održavanje mreže Ova delatnost ne obuhvata: . emitovanjem.sakupljanje pošte i paketa iz javnih poštanskih sandu*i#a ili iz pošta .proizvodnju radio i televizijskih programa *ak i ako je u vezi sa emitovanjem.

6511 65110 6512 65121 65122 65123

Centralne banke Ostale monetarne institucije Bankarske organizacije Poštanske štedionice Ostalo štedno-kreditno poslovanje (štedionica, štedno-kreditna organizacija i štedno-kreditna zadruga) Delatnosti iz podgrupa 65121 do 65123 obuhvataju: - finansijsko posredovanje monetarnih institucija, osim centralnih Ove delatnosti obuhvataju i: - poštanske žiro i štedne bankarske aktivnosti

652

Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - finansijsko posredovanje, osim posredovanja koje vrše monetarne institucije 6521 65210 Finansijski lizing Ova delatnost obuhvata: - davanje u zakup na rok koji približno odgovara veku trajanja imovine i zakupac sti*e sve beneficije od njenog koriš#enja i preuzima sav rizik u vezi s vlasništvom, a imovina može ali ne mora da bude preneta Ova delatnost ne obuhvata: - iznajmljivanje koje se prema vrsti iznajmljene robe svrstava u oblast 71 6522 65220 6523 65231 Ostalo kreditno iznajmljivanje novca Ostalo finansijsko posredovanje, na drugom mestu nepomenuto Obavljanje platnog prometa u zemlji Ova delatnost obuhvata: - obavljanje platnog prometa u zemlji za imaoce poslovnih ra*una (žiro-ra*uni i teku#i ra*uni za pravna lica i druge imaoce ra*una) 65232 Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - ostalo finansijsko posredovanje koje je u osnovi povezano s raspodelom fondova, osim davanja zajmova: . investiranje u vrednosne papire, kao što su akcije, obveznice, blagajni*ki zapisi i dr. . rad za sopstveni ra*un posrednika vrednosnih papira . investiranje u imovinu, prvenstveno za druge finansijske posrednike

121

. ugovaranje trampe, prava opcije i drugih ograni*avaju#ih aranžmana - finansijske holding-poslove Ova delatnost ne obuhvata: - finansijski lizing, koji se svrstava u podgrupu 65210 - poslove u vezi s hipotekama i poslove menja*nica, koji se svrstavaju u podgrupu 67130 - poslove hartijama od vrednosti za ra*un drugih, koji se svrstavaju u podgrupu 67120 - promet, iznajmljivanje i zakup nekretnina, koji se svrstavaju u oblast 70 - iznajmljivanje mašina i opreme, koje se svrstava u oblast 71 - nefinansijske holding-poslove, koji se svrstavaju u podgrupu 74150 66 660 Osiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja Ova oblast obuhvata: - dugoro*nu i kratkoro*nu raspodelu rizika, s elementima štednje ili bez njih 6601 66010 Osiguranje života Ova delatnost obuhvata: - osiguranje i reosiguranje života, sa znatnim elementima štednje ili bez njih 6602 66020 Penzijski fondovi Ova delatnost obuhvata: - pribavljanje prihoda za penzijske fondove Ova delatnost ne obuhvata: - programe obaveznog socijalnog osiguranja i programe bez davanja doprinosa gde se fondovi u velikoj meri obezbe uju iz javnih izvora, koji se svrstavaju u podgrupu 75300 6603 66030 Ostalo osiguranje Ova delatnost obuhvata: - ostalo osiguranja i reosiguranje, osim osiguranja života: . od nesre#a i požara . zdravlja . imovine . drumskog, pomorskog, avio-saobra#aja i dr. . od nov*anih gubitaka i osiguranje odgovornosti 67 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju Ova oblast obuhvata: - pružanje usluga koje nisu finansijsko posredovanje a u vezi su s finansijskim posredovanjem

122

671 6711 67110

Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, osim osiguranja i penzijskih fondova Upravljanje finansijskim tržištem Ova delatnost obuhvata: - upravljanje i nadgledanje finansijskog tržišta, osim onog koje vrše državni organi: . delatnost berza hartija od vrednosti i dr. 6712 67120 Posredovanje u poslovima s hartijama od vrednosti Ova delatnost obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje i dr.) i aktivnosti u vezi s tim Ova delatnost ne obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu za sopstveni ra*un, koje se svrstava u podgrupu 65232 6713 67130 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: - pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute: . posredovanje u vezi sa hipotekama . menja*nice i dr.

672

6720 67200

Pomo#ne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove Ova delatnost obuhvata: - aktivno sti uklju*ene ili povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, osim finansijskog posredovanja: . aktivnosti agenata osiguranja . aktivnosti procenitelja osiguranog rizika i štete i dr.

Sektor J 70 701 7011 70110

Aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti Aktivnosti u vezi s nekretninama Aktivnosti u vezi s nekretninama, za sopstveni ra*un Razvoj projekata o nekretninama Ova delatnost obuhvata: - razvoj projekata o nekretninama: . povezivanje finansijskih, tehni*kih i fizi*kih sredstava za realizaciju projekata o nekretninama za kasniju prodaju, za stambene ili druge zgrade 7012 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni ra*un

123

zemljište i dr.iznajmljivanje putni*kih vozila bez voza*a . koji se svrstava u podgrupu 65210 712 7121 71210 Iznajmljivanje ostalih saobra#ajnih sredstava Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: . 702 7020 70200 Iznajmljivanje nekretnina Ova delatnost obuhvata: . prodaji.posredovanje u kupovini.kupovinu i prodaju nekretnina: . Ova delatnost ne obuhvata: . železni*ka vozila . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . soba za izdavanje. iznajmljivanju i proceni nekretnina 7032 70320 Upravljanje nekretninama. traktori. stambene zgrade i stanovi . kampova. kamioni.finansijski lizing. prikolice i poluprikolice 124 .rad hotela. nestambene zgrade .Ova delatnost obuhvata: . za tu ra*un Ova delatnost obuhvata: . zemljište i dr.iznajmljivanje nekretnina i upravljanje tim nekretninama: .agencije za prikupljanje stanarine 71 711 7110 71100 Iznajmljivanje mašina i opreme bez rukovaoca i iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Iznajmljivanje automobila Ova delatnost obuhvata: .davanje u zakup putni*kih vozila bez voza*a. koji se svrstava u oblast 55 703 7031 70310 Aktivnosti u vezi s nekretninama. kamp-prikolica i drugih nestambenih objekta ili objekta za kratkotrajni boravak. osim automobila: . stambene zgrade i stanovi . za tu ra*un Agencije za nekretnine Ova delatnost obuhvata: . nestambene zgrade .iznajmljivanje saobra#ajnih sredstava bez voza*a.

davanje u zakup (lizing) vazdušnih sobra#ajnih sredstava. koji se svrstava u podgrupu 65210 713 7131 71310 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme Ova delatnost obuhvata: . . u komercijalne svrhe. koje se svrstava u granu 602 . koje se svrstava u oblast 62 .davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava.finansijski lizing. koji se svrstava u podgrupu 65210 .iznajmljivanje kontejnera Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . bez rukovaoca . bez rukovaoca . koje se svrstava u oblast 61 .iznajmljivanje ili davanje u zakup (lizing) vozila ili kamiona s voza*em.iznajmljivanje sredstava.davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava. koje se svrstava u podgrupu 71400 7123 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: .. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost obuhvata i: .iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava s posadom. kampersi i dr.iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima. koji se svrstava u podgrupu 65210 .finansijski lizing. za prevoz vodenim putevima kao što su *amci i brodovi.iznajmljivanje bicikala.finansijski lizing.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo.iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava bez posade . koji se svrstava u podgrupu 65210 125 .finansijski lizing. kao što su poljoprivredni traktori i dr. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje *amaca za zabavu.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo. s rukovaocem. koje se svrstava u podgrupu 71400 7122 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: . karavani. s rukovaocem. motocikali.iznajmljivanje proizvoda proizvedenih u grani 293. koje se svrstava u granu 014 .

ostale nau*ne. uklju*uju#i i kompjutere Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu. bez rukovaoca.finansijski lizing. uklju*uju#i i kompjutere.finansijski lizing. koji se svrstava u podgrupu 65210 7134 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme. Ova delatnost ne obuhvata: . s rukovaocem. mašine za umnožavanje. televizijska i telekomunikaciona oprema . bez montaže i demontaže Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. koje se svrstava u podgrupu 71310 . radio. turbine i alatne mašine . ra*unovodstvene mašine i oprema i dr.iznajmljivanje i davanje u zkup (lizing) kancelarijskih mašina i opreme.iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina i opreme.iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. koji se svrstava u podgrupu 65210 7133 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. tekstil. komercijalne i industrijske mašine Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje nepomenutih predmeta za li*nu upotrebu ili doma#instvo: . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71320 . oprema za rudarstvo i naftna polja . koje se svrstava u podgrupu 45500 . motori. uklju*uju#i i kompjutere: . koji se svrstava u podgrupu 65210 . odevni predmeti i obu#a 126 . kompjuteri i oprema . pisa#e mašine i mašine za obradu teksta . koje se svrstava u podgrupu 71330 714 7140 71400 Iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo.iznajmljivanje i davanje u zakup mašina i opreme za gra evinarstvo. bez rukovaoca .7132 71320 Iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . merna i kontrolna oprema . na drugom mestu nepomenutih: .iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje skela i radnih platformi.finansijski lizing. bez rukovaoca.

.iznajmljivanje knjiga. koji se svrstavaju u podgrupu 72100 127 . motocikala. plovila za zabavu . koji se svrstavaju u podgrupe 30020.umnožavanje (reprodukciju) netipi*nih programa. za ku#ne potrebe . sportska oprema . keramika i staklo.savete o softveru koji je prate#i uz kompjutersku opremu. elektri*ni ure aji i dr. plo*e i dr. projektovanje i programiranje sistema gotovih za upotrebu: . analiza potreba i problema korisnika i davanje saveta o najboljim rešenjima . mašine i oprema za aktivnosti "uradi sam" . Ova delatnost ne obuhvata: . 51640 i 52480 722 7220 72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa Ova delatnost obuhvata: . dekoracija i kostimi .iznajmljivanje rublja. koje se svrstava u podgrupu 22330 . nakit.iznajmljivanje putni*kih automobila i kombi-vozila. cve#e. koje se svrstava u grane 711 i 712 . muzi*ki instrumenati.savete proizvo a*a kompjutera ili prodajnih jedinica. nameštaj. novina i *asopisa. bilje i dr. razvoj. radnih odela i sli*nih predmeta u perionicama rublja. video-trake. naru*enih za potrbe specijalnih korisnika . kuhinjsko i stono posu e i pribor. analiza potreba i problema korisnika i predlaganje najboljih rešenja Ova delatnost ne obuhvata: .pružanje saveta o tipu i konfiguraciji kompjuterske opreme i primeni pripadaju#eg softvera: . karavana i prikolica. koje se svrstava u podgrupu 92510 . bicikli . izrada i davanje dokumentacije za gotove programe. razvoj. novine i *asopisi . knjige. video-traka i plo*a iz biblioteka.. pisanje programa prema zahtevima korisnika i dr.analizu. izrada i davanje dokumentacije za gotove netipi*ne programe . koje se svrstava u podgrupu 93010 72 721 7210 72100 Kompjuterske i srodne aktivnosti Pružanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .

razvoj baza podataka: sakupljanje podataka iz jednog ili više izvora .upravljanje i rad na sistemima za obradu podataka koja pripadaju drugima 724 7240 72400 Izgradnja baza podataka Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti u vezi s bazama podataka: . zavisno od zahteva 725 726 73 7250 72500 7260 72600 Održavanje i opravka kancelarijskih. usmeren ka proizvodnji novih materijala. direktnim pristupom ili selektivnom dostupnoš#u svakom korisniku ili odre enim korisnicima. bez konkretne primene ili upotrebe .dostupnost baza podataka: pružanje podataka u odre enom redu ili nizu. ra*unskih i ra*unarskih mašina Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima Istraživanje i razvoj Ova oblast obuhvata tri vrste istraživanja i razvoja: . direktno usmerenih prema odre enom cilju ili objektu . kompletna obrada podataka .eksperimentalni razvoj: sistematski rad. zasnovan na poznatim znanjima dobijenim iz istraživanja i/ili prakti*nog iskustva. smeštanje podataka: priprema kompjuterskih zapisa o informacijama prema prethodno utvr enoj formi .723 7230 72300 Obrada podataka Ova delatnost obuhvata: . proizvoda i ure aja.primenjena istraživanja: originalna istraživanja preduzeta radi sticanja novih znanja.osnovna istraživanja: eksperimentalni i teorijski rad koji obuhvata sticanje novih znanja zasnovanih na pojavama i *injenicama. sistema i usluga i ka bitnom poboljšanju onih koji se ve# proizvode ili se uvode u proizvodnju 731 7310 73101 73102 73103 73104 73105 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnološki razvoj Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matemati*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehni*ko-tehnološkim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehni*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u medicinskim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama 128 .obradu podataka na osnovu korisnikovih ili vlastitih programa: . usluge unošenja podataka . postavljanju novih procesa.

preduze#ima i drugim pravnim licima . ugovora. medicini.davanje pravnih saveta . mirovnih sudija. koje se svrstava u podgrupu 74130 74 741 7411 74111 Ostale poslovne aktivnosti Pravni. koje se svrstavaju u podgrupu 75230 . testamenata. veštaka i dr.sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u društvenim i humanisti*kim naukama (ekonomiji.zaštitu autorskih prava .obavljanje drugih pravnih poslova u ime i za ra*un drugog fizi*kog ili pravnog lica na osnovu kojih to lice ostvaruje pravo 74112 Ostali pravni poslovi Ova delatnost obuhvata: .).73109 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama Delatnosti iz podgrupa 73101 do 73109 obuhvataju: . Ove delatnosti ne obuhvataju: . predstavki i drugih podnesaka. filologiji. psihologiji.posredovanje i poravnanje izme u radnika i uprava.pra#enje trgovinskih ili drugih transkacija u poslovanju 129 .istraživanje tržišta. hemiji.aktivnost javnih beležnika. savetodavni poslovi u vezi s porezom Ova delatnost obuhvata: . konsalting i holding-poslovi Pravni poslovi Advokatski poslovi Ova delatnost obuhvata: .zastupanje i odbranu fizi*kih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima. poljoprivredi. biologiji. fizici.sastavljanje tužbi. ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi. astronomiji. geologiji i dr. koje se svrstava u podgrupu 74140 7412 74120 Ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole. revizora. arbitara.). žalbi. pravima. umetnosti i dr. izjava i drugih isprava .aktivnosti sudova. sociologiji. s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena 732 7320 73201 73202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanisti*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanisti*kim naukama Delatnosti iz podgrupa 73201 i 73202 obuhvataju: . s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena Ove delatnosti ne obuhvataju: .sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u prirodnim naukama (matematici. molbi.

vo enje projekata i tehni*ke aktivnosti: . usmeravanje ili operativna pomo# poslovnim i javnim službama: . . naselja i prostora 74202 Projektovanje gra evinskih i drugih objekata Ova delatnost obuhvata: .savetodavne poslove kao što su organizovanje ra*unovodstvenog sistema. 7415 74150 742 7420 74201 Holding-poslovi Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Prostorno planiranje Ova delatnost obuhvata: .prikupljanje ra*una. programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole . organizaciji.inženjering.. organizovanje ra*unovodstvenih sistema. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 .istraživanje mogu#nosti tržišta.obradu podataka i tabeliranje *ak iako su za ra*unovodstvene potrebe. koje se svrstava u podgrupu 74840 7413 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja Ova delatnost obuhvata: .projektovanje gra evinskih i drugih objekata 74203 Inženjering Ova delatnost obuhvata: .planiranje gradova. saveti za upravljanje kao što su saveti koje farmama daju agronomi i agroekonomisti . programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole. koji se svrstavaju u podgrupu 72300 .pripremanje li*nih i poslovnih prijava za pla#anje poreza .savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr.davanje saveta. saveti i pomo# poslovnim i javnim službama u planiranju. informisanju uprave i dr. efikasnosti i kontroli. projekti za niskogradnju. hidrogradnju i saobra#aj 130 . posredovanje i izravnanje izme u radnika i uprave i dr. odnosi i komuniciranje s javnoš#u . prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovne navike potroša*a radi promocione prodaje i razvoja novih proizvoda. ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihova statisti*ka analiza 7414 74140 Konsalting i menadžment poslovi Ova delatnost obuhvata: .izradu finansijskih izveštaja i provera i verifikacija njihove ispravnosti . Ova delatnost ne obuhvata: .ispitivanje javnog mnenja o politi*kim. uklju*uju#i i statisti*ku analizu rezultata .

pre*iš#avanje i ispitivanje zaga enosti vazduha. hidrografska merenja. projekata za akustiku i dr.proizvodno bušenje u vezi s va enjem nafte i gasa.tehni*ko ispitivanje. izrada i realizacija elaborata u vezi s elektronikom. kartografsko i prostorno informisanje.savetodavne i arhitektonske poslove: nadzor gra enja i dr.unutrašnju dekoraciju.izradu projekata koji se koriste za kondicioniranje.geološke i istraživa*ke aktivnosti: . industrijska i gra evinska premeravanja i dr.geodetska istraživanja: geodetsko premeravanje terena. . mašinstvom. rashla ivanje.periodi*no ispitivanje motornih vozila u pogledu bezbednosti na drumu 744 7440 74401 74402 Reklama i propaganda Prire ivanje sajmova Ostale usluge reklame i propagande 131 . koja se svrstava u podgrupu 74840 743 7430 74300 Tehni*ko ispitivanje i analiza Ova delatnost obuhvata: .testiranje prora*una za gra evinske elemente . podzemna merenja.ispitivanja higijenske ispravnosti hrane .merenja u vezi s *isto#om vode i vazduha.izdavanje sertifikata za brodove. . koje se svrstava u podgrupu 74300 .projektovanje mašina i industrijskih postrojenja . motorna vozila. .. površinska merenja i posmatranja radi dobijanja informacija o podzemnoj strukturi i nalazištima nafte i prirodnog gasa. rudarstvom. koje se svrstava u podgrupu 11200 . p remeravanje granica.ispitivanje *vrsto#e i lomljivosti . 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Ova delatnost obuhvata: . minerala i podzemnih voda . otpadnim vodama i dr.površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju.vremenske prognoze . koje se svrstavaju u oblast 73 . hemijskom industrijom. i analizu potencijalnih zaga enja kao što su zaga enja dimom.aktivnosti na istraživanju i razvoju. sudove pod pritiskom. merenje radioaktivnosti i sl. koje se svrstava u podgrupu 45120 . energetikom. Ova delatnost ne obuhvata: . nuklearke i dr. vazduhoplove. sistem-inženjeringom i sigurnosnim inženjeringom .

prodaja termina i prostora za razli*ita medijska oglašavanja . oslikavanje kola i autobusa i dr.traženje radnika.aktivnosti prismotre i *uvanja i ostale zaštitne aktivnosti: . pozorišta. .Delatnosti iz podgrupa 74401 i 74402 obuhvataju: . transport dragocenosti .kreiranje i sprovo enje propagandnih kampanja . panela.ugovaranje rada: .proizvodnju komercijalnih poruka za radio. koja se svrstava u oblast 92 745 7450 74500 Delatnost biroa za zapošljavanje Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74130 . aktivnosti detektiva u trgovinskim radnjama . oglasnih tabli. *uvanje i nadgledanje stambenih zgrada. . prvenstveno na privremenoj osnovi. obezbe ivanje drugima.štampanje propagandnog materijala.direktne poštanske isporuke. izloga i izložbenih dvorana. ispitivanje i provera kandidata . televiziju i film. pra#enje pomo#u mehani*kih i elektronskih zaštitnih ure aja i dr.komuniciranje s javnoš#u. Ove delatnosti ne obuhvataju: .pronalaženje kadrova i njihovo zapošljavanje . formulisanje opisa poslova . .istraživanje tržišta. 132 . radnika koje pla#a agencija 746 7460 74600 Delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite Ova delatnost obuhvata: .medijsko predstavljanje. proveravanje referenci i dr. telesna zaštita .traženje izgubljenih lica . koja se svrstava u podgrupu 74810 . izbor.kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru.distribuciju ili isporuku propagandnog materijala ili uzoraka .izradu reklamnih fotografija. uli*ne patrole. reklamnih tabli. koje se svrstavaju u podgrupu 74840 .reklamiranje iz vazduha . koje se svrstava u podgrupu 22220 .aktivnosti privatnih istražitelja . npr.obezbe ivanje prostora za propagandu i dr. diskoteka i dr. hotela. upu#ivanje i kontakt s potencijalnim poslodavcem ili budu#im zaposlenim: . kancelarija. tj. gradilišta. fabrika. koje se svrstava u podgrupu 74140 .

zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi.obradu filmova u filmskim i televizijskim studijima. šporeta.dezinfekciju i zaštitu od šteto*ina u zgradama. umnožavanje ili uve#avanje s negativa koje su doneli klijenti ili za potrebe filmske delatnosti . modne. za komercijalne. pe#i. fabrike.rad ku#ne posluge. za pasoše. koje se svrstava u podgrupu 45310 . Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 93010 . doma#instava i javne bezbednosti Ova delatnost ne obuhvata: . na drugom mestu nepomenute Fotografske usluge Ova delatnost obuhvata: . kopiranje. na brodovima. koja se svrstava u podgrupu 92110 133 . škole. . ven*anja i dr. koja se svrstava u podgrupu 01413 748 7481 74810 Ostale poslovne aktivnosti. razvijanje. kotlova.istraživanja u vezi sa osiguranjem. radnje.fotografisanje iz vazduha . turisti*ke i druge svrhe .rad automata za fotografisanje Ova delatnost ne obuhvata: . kamina. Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 44450 . javne. ventilacionih i izduvnih ure aja i dr.*iš#enje parom i peskom i sli*ne aktivnosti u vezi sa spoljnim *iš#enjem zgrada.*iš#enje prozora . restauracija ili retuširanje starih fotografija Ova delatnost obuhvata i: .. draperija i zavesa.postavljanje alarmnih ure aja. u vozovima i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 45450 . koja se svrstavaju u podgrupu 67200 747 7470 74700 Jiš#enje objekata Ova delatnost obuhvata: . ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije. kao i stambene zgrade s više stanova .davanje saveta o zaštiti i bezbednosti u oblasti industrije.*iš#enje tepiha i drugih prekriva*a za pod.*iš#enje dimnjaka.obradu filmova: . izrada slajdova . uklju*uju#i i kancelarije. pe#i za spaljivanje otpada.unutrašnje *iš#enje zgrada svih vrsta.izradu fografija za komercijalne svrhe i gra ane: .*iš#enje novih zgrada posle izgradnje. koji se svrstava u podgrupu 95000 .

nameštaja i drugu dekoraciju i dizajniranje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo .prikupljanje ra*una. Ova delatnost ne obuhvata: . ostale sekretarske aktivnosti kao što su prepisivanje zapisa s traka. bez obzira na to da li zahtevaju ili ne zahtevaju.prevo enje i interpretacija Ova delatnost ne obuhvata: . . automatizovane postupke: .u sluge pakovanja za tu ra*un. 134 . za izdava*e. obu#e. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i pi#a i hranu . prepisivanje i rad s poštom: .aktivnosti s trgovinskim markicama (kuponima) . kao i plasman knjiga. koja se svrstava u podgrupu 72400 .adresiranje koverti.flaširanje te*nosti.kopiranje. prekrivanje folijom i dr. nakita.direktno raznošenje pošte .etiketiranje. sastavljanje adresara za slanje pošte i dr.) .stenografiju. rad na pisa#oj mašini . fotokopiranje i sli*ne aktivnosti . uklju*uju#i i profesionalnu praksu .aktivnosti procenjivanja. ulaganje.aktivnosti dekoratera enterijera Ova delatnost obuhvata i: .7482 74820 Usluge pakovanja Ova delatnost obuhvata: . diskova. fotografija i dr. koje se svrstava u podgrupu 63400 7483 74830 Sekretarske i prevodila*ke aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .. punjenje aerosola i dr. pozorišnim predstavama ili drugim zabavnim ili sportskim atrakcijama. procenu kreditne sposobnosti pojedinaca ili firmi i procenu kreditne sposobnosti za obavljanje poslova . pe*a#enje i slanje pošte.knjigovodstvene aktivnosti. koje se svrstavaju u podgrupu 74120 7484 74840 Ostale poslovne aktivnosti.izgradnju baza podataka.modno dizajniranje tkanina.pakovanje u okviru saobra#ajne delatnosti. proizvo a*e i dr. . umetni*kih dela.aktivnosti agenata i agencija za potrebe pojedinaca radi njihovog angažovanja u filmovima. ode#e. uvijanje poklona i dr. markiranje i utiskivanje znakova . ispravke i dr.poslovno posredovanje pri nabavci i prodaji malih ili srednjih koli*ina robe.pakovanje pošiljki. uklju*uju#i i za propagandni materijal .pakovanje *vrstih proizvoda (vakuumirano pakovanje.. osim za nekretnine i osiguranje .

izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima: .zdravstvenu zaštitu stanovništva. koje se svrstavaju u granu 925 .iznošenje sme#a i odpadaka i sanitarne usluge. koje se svrstavaju u podgrupu 90000 . koje se svrstava u podgrupu 74402 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 75 751 7511 75110 2 3 4 5 Državna uprava i odbrana. obavezno socijalno osiguranje Državna uprava (zakonodavna i izvršna vlast. koje se svrstava u oblast 80 . okoline i stanovanja. muzeja i drugih kulturnih ustanova. socijalne usluge i dr. rekreacija. koje se svrstavaju u oblast 65 .projektovanje mašina i industrijskih postrojenja.aktivnosti s kreditnim karticama. obrazovanja.zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa .obavezno socijalno osiguranje.delatnost biblioteka. prikupljanje i prijem novca i kontrola njegovog trošenja . rad poreskih organa .upravljanje državnih organa programima *iji je cilj unapre enje zdravlja.vo enje i nadzor fiskalnih poslova: . koje se svrstava u podgrupu 75300 . obavezno socijalno osiguranje Državna uprava i odbrana. kulture. uprava carina .izlaganje reklama i drugog propagandnog materijala. pra#enje i kontrola nov*ane ponude . koja se svrstava u granu 851 . naplata carina i poreza i istraživanje povreda poreskih propisa . sporta.Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74203 .obrazovanje.upravljanje i primenu sveukupnog ekonomskog i društvenog planiranja i statisti*ke i sociološke usluge 7512 75120 Ure ivanje aktivnosti društvenih delatnosti Ova delatnost obuhvata: .sportske i druge rekreativne aktivnosti. koje se svrstavaju u granu 926 Sektor K 135 . Ova delatnost ne obuhvata: . ekonomska i socijalna politika) Delatnost državnih organa Ova delatnost obuhvata: . javnih arhiva.

saobra#aj.ure ivanje razli*itih ekonomskih sektora: poljoprivreda. turizam i dr. upravljanje i rad opštih personalnih službi .me unarodnu pomo#.spoljne poslove.upravljanje.ure ivanje spoljne trgovine. upravljanje državnim zgradama . metode ocenjivanja. upravljanje službama koje nisu u neposrednoj vezi s nekom specifi*nom funkcijom države Ova delatnost ne obuhvata: . javna bezbednost i dr. mornarice i vazduhoplovstva 136 . nadzor i vo enje vojnih odbrambenih poslova za kopnene.) Poslovi sa inostranstvom Ova delatnost obuhvata: .rukovo enje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan nacionalnih granica . me unarodne finansijske i tehni*ke pomo#i . vazdušne i svemirske odbrambene snage kao što su: . kao što su programi za izbeglice ili pomo# gladnima 7522 75220 Poslovi odbrane Ova delatnost obuhvata: . borbene snage kopnene vojske. aktivnost diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri me unarodnim organizacijama . koja se svrstava u podgrupu 92510 752 7521 75210 Usluge državnih organa za zemlju u celini (poslovi sa inostranstvom.usluge opštih službi: . bez obzira da li je upu#ena preko me unarodnih organizacija . pomorske. hoteli.ostvarivanje politike regionalnog razvoja 7514 75140 Pomo#ne aktivnosti za funkcionisanje države Ova delatnost obuhvata: . komunikacije. odbrana. infrastruktura. koriš#enje zemljišta. ocenu i klasifikovanje poslova i dr.upravljanje. centralizovane usluge nabavke i snabdevanja .razvoj i primenu opšte personalne politike i postupaka koji se odnose na izbor i unapre enje. pravosu e. rad i podrška radu državnih organa: .pružanje pomo#i stranim zemljama. opis poslova. .aktivnost istorijskih arhiva. održavanje i arhiviranje državne dokumenatacije i arhive .pružanje vojne pomo#i stranim zemljama . .upravljanje opštim poslovima u oblasti rada .7513 75130 Ure ivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede Ova delatnost obuhvata: . energetika i rudarstvo.

administrativne poslove ministarstva odbrane. obaveštajne. koje se svrstava u podgrupu 75220 7525 75250 Delatnost vatrogasnih jedinica Ova delatnost obuhvata: . zdravstvena zaštita vojnog osoblja na terenu .obezbe ivanje hitnih potrebština za slu*aj mirnodopskih nesre#a Ova delatnost ne obuhvata: . snabdevanje opremom.savetovanje i zastupanje u gra anskim. obezbe ivanje zakona i reda Ova delatnost obuhvata: .upravljanje i vo enje civilnih odbrambenih snaga .aktivnosti zatvorskih bolnica. rezervne i pomo#ne snage odbrambenog sistema . inženjerijske.gašenje požara i zaštitu od požara: 137 .pružanje vojne pomo#i stranim zemljama. koja se svrstava u oblast 80 . sredstvima i dr. koje se svrstava u podgrupu 75240 . registraciju stranaca.upravljanje i rad redovnih i pomo#nih policijskih snaga koje izdržavaju javne vlasti.aktivnosti vojnih bolnica. koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7524 75240 Javna bezbednost. .upravljanje i rad vojnih oružanih snaga..obezbe enje nov*ane pomo#i za nepredvidivu doma#u potrošnju u slu*aju mirnodopskih nesre#a.aktivnosti vojnih sudova. koje se svrstavaju u podgrupu 75230 .izradu planova za nepredvi ene situcije i izvo enje vežbi u koje su uklju*ene civilne ustanove i stanovništvo Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 75110 . krivi*nim i ostalim sporovima. saobra#ajne.obrazovanje u vojnim školama i akademijama. materijalne i druge neborbene snage i komande .delatnost sudova i drugih pravosudnih organa . zatim lu*kih. komunikacione. grani*nih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga. ljudske.rad zatvora i kazneno-popravnih domova Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74112 . uklju*uju#i i regulisanje saobra#aja. rad policijskih laboratorija i vo enje evidencije o uhapšenima . koje se svrstava u podgrupu 75210 .aktivnosti zatvorskih škola. koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7523 75230 Sudske i pravosudne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u oblast 80 .

Ova delatnost ne obuhvata: . obrazova nje u razli*itim institucijama redovnog školskog sistema. .opismenjavanje odraslih. 753 7530 75300 Obavezno socijalno osiguranje Ova delatnost obuhvata: .obrazovanje svih nivoa. upravljanje i rad stalnih i pomo#nih vatrogasnih brigada koje se finansiraju iz budžeta . osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih osiguranje porodilja. pomo# u civilnim nesre#ama.obrazovanje namenjeno prvenstveno rekreaciji kao što su bridž ili golf. saobra#ajnim nesre#ama i dr.neobavezno socijalno osiguranje. lica nesposbnih za rad i dr. poplavama.) Ova oblast obuhvata i: . spasavanje ljudi i životinja.opismenjavanje odraslih. koje se svrstava u granu 660 Sektor L 80 Obrazovanje Obrazovanje Ova oblast obuhvata: . balet i dr.opismenjavanje odraslih. na razli*itim nivoima. specijalno obrazovanje lica ometenih u fizi*kom ili psihi*kom razvoju . koje se svrstava u podgrupu 80420 138 .) Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 80420 80103 Osnovno obrazovanje posebnog tipa Ova delatnost obuhvata: . koje se svsrtava u oblast 92 801 8010 80101 Osnovno obrazovanje Osnovno obrazovanje opšteg tipa Ova delatnost ne obuhvata: . bez obzira na to da li se obavlja usmeno ili dopisno ili putem radija i televizije: . koje se svrstava u podgrupu 80420 80102 Osnovno specijalno obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u granu 853 .obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. programi opismenjavanja i dr.usluge socijalne pomo#i i socijalni rad. obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika.obavezno socijalno osiguranje: invalidsko i penzijsko osiguranje zdravstveno osiguranje. gašenje i spre*avanje požara. balet i dr. obrazovanje odraslih..ostale vrste obrazovanja kao što je obuka voza*a Ova oblast ne obuhvata: .

školovanje na višim školama.aktivnosti de*ijih vrti#a.opšte srednje obrzovanje (gimnazije i ostale srodne škole). uklju*uju#i i prvi stepen obrazovanja na fakultetima 8032 80321 80322 80323 80324 Visoko obrazovanje Prirodno-matemati*ki fakulteti Tehni*ki fakulteti Poljoprivredni.više i univerzitetsko stru*no i tehni*ko obrazovanje. veterinarski i šumarski fakulteti Medicinski fakulteti 139 .srednje tehni*ko i stru*no obrazovanje u kome je naglašena predmetna specijalizacija i obuka iz oblasti teorijskih znanja i prakti*nih veština. koje u principu predstavlja stepenicu ka višem i visokom obrazovanju Ova delatnost ne obuhvata: .obrazovanje odraslih. koji se svrstavaju u grupe 8031 i 8032 803 8031 80311 80312 80313 80314 80315 80316 80319 Više i visoko obrazovanje Više obrazovanje Više ekonomske i upravne škole Više tehni*ke škole Više medicinske škole Više poljoprivredne i šumarske škole Više pedagoške škole Više umetni*ke škole Ostale više škole Delatnosti iz podgrupa 80311 do 80319 obuhvataju: .80104 Predškolsko obrazovanje Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 80420 8022 80220 Tehni*ko i stru*no srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .predškolsko obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 85321 802 8021 80210 Srednje obrazovanje Opšte srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: . povezanih s postoje#im ili budu#im zanimanjem Ova delatnost ne obuhvata: .

zavodi za mentalno zdravlje.škole za ples. Delatnost ovih institucija odnosi se na stacionirano le*enje i obavlja se pod direktnim nadzorom medicinskih stru*njaka. stomatološke klinike i druge zdravstvene ustanove sa objektima za smeštaj.sve vrste obuke koja se izvodi putem radio-televizijske mreže ili dopisnim putem . centri za preventivnu medicinu. centri za odoj*ad. odnosno obrazovanje stanovništva van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja u dnevnim ili ve*ernjim razredima u školama ili u posebnim ustanovama za odrasle . koje se svrstava u granu 803 .obuku iz oblasti igara i sporta.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola za upravljanje brodovima koje nemaju karakter profesionalnih diploma i dozvola 8042 80420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .više i visoko obrazovanje.80325 80326 80329 Fakulteti društvenih nauka Fakulteti i akademije umetnosti Ostale visoko-školske ustanove Delatnosti 80321 do 80329 obuhvataju: . sanatorijumi. uklju*uju#i i vojnomedicinske centre i zatvorske bolnice.visoko obrazovanje koje daje univerzitetsku ili odgovaraju#u diplomu .obrazovanje odraslih. Sektor LJ 140 . koje se svrstavaju u podgrupu 92340 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 85 851 8511 85110 2 3 4 5 Zdravstvo i socijalni rad Zdravstveni i socijalni rad Zdravstvena zaštita stanovništva Delatnost bolnica U ovu delatnost svrstavaju se bolnice opšteg i specijalisti*kog tipa za kratkotrajno ili dugotrajno le*enje. koja se svrstava u podgrupu 92620 . leprozarijumi. uto*išta. magistratura i doktorat) 804 8041 80410 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje Delatnost škola za voza*e Ova delatnost obuhvata i: .poslediplomske studije (specijalizacija.obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja Ova delatnost ne obuhvata: .

usluge privatnih savetovališta za bolni*ke pacijente. školama. vilica i proteti*kog materijala koju proizvo a* ne ugra uje pacijentu uz nadoknadu. koje se svrstavaju u podgrupu 85142 8512 85120 Medicinska praksa Medicinska praksa se može obavljati u privatnim ordinacijama.medicinske konsultacije i le*enje u oblasti opšte i specijalisti*ke medicine koje obavljaju lekari opšte prakse. Ova delatnost obuhvata: .stomatološku praksu opšteg i specijalisti*kog karaktera koja se može obavljati u privatnim ordinacijama ili u bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente. hitne intervencije i dr.zdravstvenu zaštitu vojnih lica na ratištu. grupnim ordinacijama ili bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente. koje se svrstavaju u podgrupu 85120 . le*enje. koja se svrstava u podgrupu 75220 . medicinske i hirurške tehni*ke usluge kao što su dijagnostika.. Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost obuhvata: . ishrana i dr. specijalisti i hirurzi Ova delatnost obuhvata i: .stomatološke ambulante. kao i u hirurškim salama Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 85130 .zdravstvenu zaštitu stanovništva koju ne vrše bolni*ki lekari i drugo 141 . domovima za stare.delatnost osoblja kao što su medicinske sestre. koja se svrstava u podgrupu 33102 8514 85141 85142 Ostala zdravstvena zaštita stanovništva Medicinska rehabilitacija Ostali vidovi zdravstvene zaštite Delatnosti iz podgrupa 85141 i 85142 obuhvataju: . uklju*uju#i i privatne savetodavne aktivnosti u bolnicama.medicinske konsultacije i le*enje kod ku#e (hitna pomo#) Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i ambulante pri firmama. koje se svrstavaju u grupu 8514 8513 85130 Stomatološka praksa Ova delatnost obuhvata: . . analize. radni*kim organizacijama i društvima. babice. dadilje i fizioterapeuti. kao i aktivnosti koje se obavljaju u ambulantama u firmama.serijsku fabri*ku proizvodnju vešta*kih zuba.usluge ambulantnih kola i spasila*ke usluge. operacije. usluge zbrinjavanja kao što su smeštaj.usluge hospitalizacije: . školama i dr.

domovi za stare. .zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja doma#ih životinja i ku#nih ljubimaca. akupunkture i dr. koja se može obavljati u zdravstvenim ambulantama u okviru firmi.rad zubarskog osoblja kao što su zubni terapeuti. kao i pri posetama farmama. u stanu pacijenta ili na drugom mestu: aktivnosti medicinskih sestara. kao i u privatnim ordinacijama.ispitivanje higijenske ispravnosti životnih namirnica. babica. terapije govornih mana.delatnost veterinarskih ambulanti Ova delatnost ne obuhvata: . školske zubarske sestre. vešta*kih vilica i proteti*kog materijala koju vrše tehni*ari a sami ih ne ugra uju.medicinske laboratorije . vaspitno-popravni domovi za omladinu.prevoz pacijenata ambulantnim kolima Ove delatnosti ne obuhvataju: . uklju*uju#i i domove za slepe. škola. štenarama i stanovima.prikupljanje i *uvanje krvi. koju obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama. domovi za lica ometena u razvoju. de*iji domovi i prihvatilišta. hidroterapije. profesionalne rehabilitacije.medicinsko osoblje ve# osoblje. sirotišta. negovateljica. ili u sopstvenim savetovalištima i hirurškim ordinacijama ili na drugim mestima .smeštaj životinja bez zdravstvene nege.izradu vešta*kih zuba. medicinske masaže.organizaciju zaštite na osnovu celodnevnog boravka radi društvene brige o deci. koje je zvani*no ovlaš#eno za le*enje bolesnika. koji se svrstava u podgrupu 01420 853 8531 85311 85312 85313 Socijalna zaštita Socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Domovi u*enika i studenata Domovi za stare Ostala socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Delatnosti iz podgrupa 85311 do 85313 obuhvataju: . zubni higijeni*ari i dr. le*enja ekstremiteta. starim i drugim licima *ije su mogu#nosti da se sami o sebi staraju ograni*ene. radni*kih organizacija i društava. koja se svrstava u podgrupu 33102 . Ova delatnost obuhvata i: . ali gde medicinski tretman i obrazovanje nisu bitni: . sperme i organa za transplantaciju . fizioterapeuta i drugog osoblja u oblasti optometrije. homeo-terapije. gluve i gluvoneme 142 . koje se svrstava u podgrupu 74300 852 8520 85200 Veterinarske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . domova za stare.

savetovališta. koje se svrstavaju u podgrupu 85322 8532 85321 Socijalni rad bez smeštaja Ustanove za dnevni boravak dece Ova delatnost obuhvata: . naknade za stanarinu i bonove za ishranu . izbeglica i imigranata. bra*na i porodi*na savetovališta . ustanove za brigu o neudatim majkama i njihovoj deci i dr. usmeravanje lica koja su pod istragom ili uslovno puštena na slobodu . koje se svrstavaju u podgrupu 75300 143 .dobrotvorne aktivnosti kao što su prikupljanje sredstava i druge aktivnosti socijalne zaštite Ova delatnost ne obuhvata: . socijalna pomo# i usmeravanje dece i omladine . profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje hendikepiranih i nezaposlenih lica. odlu*ivanje o pravu za socijalnu pomo#. nacionalne i lokalne službe samopomo#i kao i stru*njaci za pružanje savetodavnih usluga: .celodnevnu brigu o odraslim hendikepiranim licima i hendikepiranoj deci .dnevnu pomo# besku#nicima i drugim socijalno ugroženim grupama . saveti za porodi*ne budžete. aktivnosti na zbrinjavanju žrtava nesre#a.celodnevnu brigu o deci (vrti#i) 85322 Ostali socijalni rad u ustanovama bez smeštaja Ova delatnost obuhvata: .delatnosti koje su tipi*no uklju*ene u obavezno socijalno osiguranje. aktivnost susedskih zajednica .rad socijalnih ustanova. s tim što je obrazovna komponenta ograni*ena . rehabilitacioni centri (bez medicinskog tretmana) za narkomane i alkoholi*are. humanitarne organizacije. povremeni ili duži smeštaj za njih . koje sprovode državne i privatne organizacije.delatnost starateljstva. institucija za rad sa izbeglim i prognanim licima i druge aktivnosti na drugom mestu. Ove delatnosti ne obuhvataju: . dobrotvornih institucija. koja se svrstava u podgrupu 85322 . prihvatilišta za besku#nike..delatnost skloništa za kratkotrajni smeštaj žrtava nesre#a. rad sa usvojenicima i rad na spre*avanju zlostavljanja dece i drugih lica . pose#ivanje starih i bolesnih . uklju*uju#i i privremeni.

uklanjanje otpadaka ljudskog porekla.uklanjanje snega i leda na auto-putevima i aerodromskim pistama. kao što su ostaci razrušenih zgrada .održavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode .organizacije. sanitarne i sli*ne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .sakupljanje.reciklažu otpadaka i ostataka.uklanjanje otpadnih voda drenažom.Sektor M 90 900 9000 90000 Ostale komunalne. starih stvari. društvene i li*ne uslužne aktivnosti Odstranjivanje otpadaka i sme#a.uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima . kanalizacijom. odvodnim kanalima ili na drugi na*in.odstranjivanje otpadaka spaljivanjem ili na druge na*ine: .pre*iš#avanje otpadnih voda razblaživanjem. sedimentacijom.skupljanje sme#a.pražnjenje i *iš#enje septi*kih jama i tankova i servisiranje hemijskih klozeta Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 01413 . uklju*uju#i i *iš#enje zaga enog zemljišta .zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi. sabijanje otpadaka .odvoz otpadaka. parkirališta i dr. obrada i uništavanje otrovnih otpadnika. koja se svrstava u oblast 37 . njihova obrada i odlaganje . staza. zakopavanje i zaoravanje otpadaka . prosejavanjem. hemijskim taloženjem. *iji se *lanovi udružuju radi razvoja i unapre enja rada preduze#a u odre enoj poslovnoj oblasti ili trgovini.izgradnju i opravku sistema za otpadne vode. kao što su privredne komore. aktivnom obradom mulja ili drugim postupcima . koje se svrstava u podgrupu 45210 . radni*kih i strukovnih organizacija Delatnost poslovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . odlaganje otpadaka na zemljište ili u vodu. koja se svrstava u podgrupu 74700 91 911 9111 91110 Delatnost organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost poslovnih. koriš#enih predmeta i otpadaka . esnafska udruženja i sli*ne organizacije. .*iš#enje i polivanje ulica. uklju*uju#i i poljoprivredu ili radi razvoja odre enog regiona ili administrativne jedinice bez obzira na vrstu delatnosti 144 .dezinfekciju i uništavanje gamadi u gra evinskim objektima. koja se svrstava u podgrupu 41000 . pre*iš#avanje i distribuciju vode. filtriranjem. uklju*uju#i i posipanje soli i peska Ova delatnost ne obuhvata: .

aktivnosti pojedina*nih sindikalnih organizacija.organizacije *iji se *lanovi udružuju u okviru odre ene školske spreme ili profesije ili u okviru neke tehni*ke oblasti. prikupljanje fondova i dr. pre svega. Ova delatnost obuhvata i: . koji se svrstava u granu 853 9132 91320 Delatnost politi*kih organizacija Ova delatnost obuhvata: . koje se posebno angažuju na obezbe enju uticaja na donošenje odluka u državnim telima. koje se svrstavaju u oblast 80 .delatnost nau*nih društava 912 9120 91200 Delatnost sindikata Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost obuhvata: .obrazovne aktivnosti ovih organizacija. javna istupanja. inicijative gra ana i protestni pokreti .aktivnost organizacija koje nisu izri*ito deklarisane kao politi*ke. slikari. novinari i dr. npr. organizacije za zaštitu i razvoj posebnih grupa. a rade na unapre enju društvenih poslova ili rešavanju odre enih društvenih problema formiranjem javnog mišljinja.aktivnost organizacija *iji su *lanovi zaposlena lica zainteresovana. uklj*uju#i i udruženja specijalista angažovanih u nekoj nau*noj. politi*kim uticajem.aktivnost politi*kih organizacija i organizacija mladih ljudi pridruženih politi*kim partijama. granskih sindikata i asocijacija sindikata zasnovanih na strukovnoj. za zastupanje njihovih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada.socijalni rad ovih organizacija. koje se svrstavaju u granu 851 .zdravstvene aktivnosti ovih organizacija. organizacije za pomaganje obrazovnih i komunalnih delatnosti . kao što su pisci. ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine . delegiranjem *lanova ili simpatizera u politi*ka tela. prikupljanjem fondova i dr.9112 91120 Delatnost strukovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . 9133 91330 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja. regionalnoj ili drugoj osnovi 913 9131 91310 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost verskih organizacija Ova delatnost ne obuhvata: . akademskoj ili kulturnoj delatnosti. uklju*uju#i ih u širenje informacija. etni*kih i manjinskih 145 .: . umetnici svih vrsta.

osim širokoj publici. dokumentarnih i drugih filmova za javno prikazivanje . koja se svrstavaju u podgrupu 92310 92 921 9211 92110 Rekreativne. . osim takmi*arskskim sportom i igrama. udruženja automobilista. udruženja za bavljenje kulturnim.obradu filmova koja ne spada u kinematografsku delatnost. koja se svrstava u granu 223 . muzi*ki i umetni*ki klubovi. kao što su rezervacija. karnevalski klubovi i dr. sportske i kulturne aktivnosti Kinematografske i video-aktivnosti Kinematografska i video-proizvodnja Ova delatnost obuhvata: . prodaju i iznajmljivanje filmova i video-traka drugim delatnostima. na filmskim ili videotrakama. pesni*ki. studentske organizacije i klubovi. uklju*uju#i i udruženja ratnih veterana . kratkometražnih. književni. npr. rekreativnim ili drugim aktivnostima.sinhronizaciju zvuka i dubliranje Ova delatnost ne obuhvata: . *itala*ki. . isporuka. koje se svrstavaju u podgrupu 92310 9212 92120 Kinematografska i video-distribucija Ova delatnost obuhvata: . klubovi za film i fotografiju. interesne grupe kao što su izletni*ki klubovi. kao i aktivnosti koje su u vezi s distribucijom filmova i video-traka. udruženja za društveno zbližavanje kao što su klubovi.delatnost agencija. udruženja mladih.delatnosti slobodnih glumaca. potroša*a i dr. baštovanski klubovi. omladinske organizacije. 146 . društva za zaštitu životinja Ova delatnost ne obuhvata: . klubovi zanatlija i kolekcionara. skladištenje i dr.izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. proizvodnja u filmskim studijima ili u specijalnim laboratorijama za animirane ili crtane filmove. . dugometražnih.. koje se svrstavaju u podgrupu 91120 . . bratstava i dr. animatora. konsultanata i drugih tehni*kih specijalista. koja se svrstava u podgrupu 92200 .proizvodnju igranih i drugih filmova. za direktno prikazivanje u bioskopima ili na televiziji: .distribuciju umetni*kih filmova i video-traka drugim delatnostima. patriotska udruženja. reditelja. društveni klubovi. koja se svrstava u podgrupu 74810 .proizvodnju filmova i traka koji se uobi*ajeno proizvode u televizijskim studijima. lože i dr. koja se svrstava u podgrupu 74840 .aktivnosti strukovnih udruženja.aktivnosti udruženja za obavljanje ili promociju umetni*kih aktivnosti.

novinske agencije. skulptori. dirigenti. koji se svrstava u podgrupu 64200 . delatnost slobodnih umetnika kao što su glumci.prenos radio i televizijskih emisija putem releja ili satelita.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u granu 223 . koje se svrstava u podgrupu 71400 .iznajmljivanje kulisa i kostima. scenografi. 9232 92320 Rad umetni*kih ustanova Ova delatnost obuhvata: .agencije za prodaju karata Ova delatnost ne obuhvata: . slikari. animatori.proizvodnju radio i televizijskih programa (zabavnih. obrazovnih. baletskih i folklornih predstava. muzi*ari.iznajmljivanje filmova širokoj publici. društava. koja se svrstava u podgrupu 64200 .delatnost prikazivanja filmova.kablovsku televiziju. koja se svrstava u grane 521 i 524 .izvo enje pozorišnih. koncerata i drugih vrsta scenske umetnosti: .) snimljenih na trajnoj traci koja se može prodavati. delatnost grupa.izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. propagandnih. pisci.proizvodnju filmova i video-traka proizvodenih u filmskim studijima. orkestara i bendova . aranžeri i dr.prodaju traka na malo. na otvorenom prostoru ili u drugim objektima pogodnim za prikazivanje Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 92110 9213 92130 Prikazivanje filmova Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 92400 . iznajmljivati ili *uvati za emitovanje ili ponovno emitovanje Ova delatnost ne obuhvata: .aktivnost kinoklubova 922 9220 92200 Radio i televizijske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . informativnih. spikeri. graveri i bakroresci. predava*i. koja se svrstava u podgrupu 92130 147 .prikazivanje filmova i video-traka u bioskopima.koncertne i pozorišne dvorane i drugi umetni*ki objekti . za obu*avanje i dr. koja se svrstava u podgrupu 92110 923 9231 92310 Ostale zabavne aktivnosti Umetni*ko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost Ova delatnost obuhvata: .

9233 92330 Vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova Ova delatnost obuhvata i: . pokrivena strelišta i dr. izrada kataloga i dr. bez obzira da li su specijalizovane ili ne . 925 9251 92511 Delatnost biblioteka. koja se svrstava u podgrupu 72400 . srebrnih predmeta i dr. karata. Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje video-traka. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: .ostale zabavne aktivnosti. delatnost škola za ples i u*itelja plesa . *itaonica. ode#e.delatnost biblioteka. *asopisa. galerija i zbirki Ova delatnost obuhvata: . nameštaja.delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju masovne medije informacijama. 148 .delatnost cirkusa . koja se svrstava u podgrupu 72400 9252 92521 Delatnost muzeja i zaštita istorijskih objekata i zgrada Delatnost muzeja. rodea.delatnost baza podataka. reportažama i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . umetni*kih dela i dr. slušaonica i videoteka za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. traka. filmova. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 924 9240 92400 Delatnost novinskih agencija Ova delatnost obuhvata: . organizovanje zbirki. muzeji umetnosti.rad o*uvanih starih železnica 9234 92340 Ostale zabavne aktivnosti. koje se svrstava u podgrupu 71400 92512 Delatnost arhiva Ova delatnost obuhvata: . plo*a.delatnost baza podataka. fotografijama. arhiva. nau*nici. nepomenute na drugom mestu: . nau*nici. keramike. nakita. nastavno osoblje i *lanovi: .delatnost javnih arhiva za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. muzeja i ostale kulturne aktivnosti Delatnost biblioteka i arhiva Delatnost biblioteka Ova delatnost obuhvata: .rad muzeja svih vrsta: .ostale rekreativne aktivnosti.lutkarske predstave. Ova delatnost ne obuhvata: . izrada kataloga . bez obzira na to da li su specijalizovane . nastavno osoblje i *lanovi: . organizovanje zbirki. pozajmljivanje ili *uvanje knjiga.

sudija. bridž. domine. u*itelja. tereni i stadioni za atletska takmi*enja i dr. fudbalski klubovi. ostali specijalizovani muzeji .aktivnost samostalnih sportista i alteti*ara.delatnost marina 92622 Ostale sportske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . golf. klubovi za plivanje. trenera i dr. prirodnih i drugih znamenitosti Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i vojne muzeje i istorijske objekte . hale za boks. tehni*ki i istorijski muzeji. bez obzira na to da li imaju svoje objekte: .zaštitu i rekonstrukciju istorijskih mesta i zgrada 9253 92530 Delatnost botani*kih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata Ova delatnost obuhvata: . muzeji prirodnih vrednosti. Ova delatnost ne obuhvata: .delatnost škola za sport i rekreaciju . mera*a vremena. atletski klubovi. pliva*ki bazeni i stadioni. bodi-bilding klubovi i klubovi za održavanje zdravlja.rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (ogra enih ili pokrivenih ili sa tribinama za sedenje ili stajanje): . nau*ni. instruktora. kuglanje.iznajmljivanje sportske opreme. boks. klubovi za zimski sport. koje se svrstava u podgrupu 71400 .delatnost botani*kih bašti i zooloških vrtova.profesionalna i amaterska sportska takmi*enja na otvorenom i zatvorenom prostoru koja sprovode odgovaraju#e organizacije.delatnost prirodnih rezervata. tereni za golf. šah. uklju*uju#i i zaštitu divlja*i 926 9261 92610 Sportske aktivnosti Delatnost sportskih arena i stadiona Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i zoološke vrtove za decu . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 9262 92621 Ostale sportske delatnosti Delatnost marina Ova delatnost obuhvata: . rvanje. hale i stadioni za zimske sportove.. fudbalski stadioni.aktivnosti u vezi s propagandom i sprovo enjem sportskih takmi*enja . . klubovi za strelja*ki sport i dr. muzeji na otvorenom prostoru 92522 Zaštita kulturnih dobara. štenara za pse i reli-garaža 149 . .delatnost objekata za automobilski i konji*ki sport.delatnosti parkova i plaža.

prikupljanje i isporuka rublja . pedikir. podšišivanje i šišanje kose. navijanje. manikir.iznajmljivanje sportske opreme. svih vrsta ode#e i tekstila (uklju*uju#i i krzno).rekreativne aktivnosti nepomenute na drugom mestu: .pranje. uklju*uju#i i iznajmljivanje objekata kao što su svla*ionice. Ova delatnost ne obuhvata: . ispravljanje. bojenje i blajhanje kose i sli*no ulepšavanje žena i muškaraca. sportski ribolov .ostale zabavne aktivnosti. koje se svrstava u podgrupu 71400 9302 93020 Frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje Ova delatnost obuhvata: . kao i brijanje i potkresivanje brade .krpljenje i manje prepravke ode#e i drugih tekstilnih predmeta koje se vrše u okviru pranja Ova delatnost ne obuhvata: . ormari. .pranje i hemijsko *iš#enje. plovila na nožni pogon. koje se svrstava u podgrupu 71400 . ru*nim ili samouslužnim automatima. koje se svrstavaju u podgrupu 52740 .izradu perika. za gra anstvo i druge korisnike .. peglanje i dr.masažu lica. konji za jahanje i dr.delatnosti parkova i plaža.*iš#enje tepiha i prekriva*a i pranje zavesa i draperija Ova delatnost obuhvata i: ... škole za ples i dr. šminkanje i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 92330 93 930 9301 93010 Ostale uslužne delatnosti Pranje i hemijsko *iš#enje tekstilnih i krznenih predmeta Ova delatnost obuhvata: . pravljenje frizure. iznajmljivanje vozila za rekreaciju kao što su bicikli. koja se svrstava u podgrupu 36633 150 . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 927 9271 92710 9272 92720 Ostale rekreativne delatnosti Kockanje i kla enje Ostale rekreativne aktivnosti. kao što su cirkusi.krpljenje i prepravku ode#e kao samostalne delatnosti.ostale srodne delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . delatnost rekreativnih parkova i plaža. mehani*kim ure ajima. ležaljke i dr.sportsko-rekreativni lov .iznajmljivanje ode#e i tekstilnih predmeta za doma#instvo *ak i ako je *iš#enje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti.

. lica za parkiranje automobila i dr. Me unarodni monetarni fond. *uvari.sahranjivanje i spaljivanje ljudskih i životinjskih leševa i prate#e aktivnosti: . regionalna tela i dr. vratari.rad diplomatskih i konzularnih misija smeštenih u inostranstvu ili pri uredima me unarodnih organizacija.izvo enje religioznih pogrebnih obreda. Savet za carinsku saradnju.izvo enje astroloških i spiritualisti*kih seansi . saune i parna kupatila. balsamovanje i usluge grobara . u*itelji. poslužitelji. Arapska liga.društvene usluge kao što su organizovanje pratnje. koji se svrstava u podgrupu 75210 151 . saloni za mršavljenje i masažu i dr. pralje. Svetska banka i dr. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 91310 9304 93040 Tretmani za poboljšanje fizi*kog stanja i raspoloženja Ova delatnost obuhvata: . dadilje. konjušari. sobari. pripremu leševa za sahranjivanje. batleri. koje pružaju turska kupatila.9303 93030 Pogrebne i prate#e aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . sekretari i dr.delatnost *ista*a cipela. iznajmljivanje opremljenog pogrebnog prostora na groblju Ova delatnost ne obuhvata: . EFTA. spaljivanje. baštovani. solarijumi. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. Organizacija zemalja proizvo a*a i izvoznica nafte. nosa*a. Sektor N 95 950 9500 95000 Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti za popravljanje fizi*ke kondicije ili relaksaciju. 9305 93050 Ostale uslužne aktivnosti. usluge ženidbenih biroa i dr. guvernante.delatnost me unarodnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije i njene specijalizovane agencije. zakazivanje sastanaka. Sektor NJ 99 990 9900 99000 Eksteritorijalne organizacije i tela Eksteritorijalne organizacije i tela Ova delatnost obuhvata: .dela tnost privatnih doma#instava koja zapošljavaju poslugu kao što su sprema*ice.delatnost organizacija za otkrivanje porekla . Evropska zajednica. sahranjivanje i spaljivanje . Ova delatnost ne obuhvata: . voza*i. kuvari..