ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr.

, 12/98, 59/98 i 74/99) +lan 1 Ovim zakonom se utvr uje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija) kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje u delatnosti i Registar jedinica razvrstavanja (u daljem tekstu: Registar) kao ure ena automatizovana evidencija jedinica razvrstavanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. +lan 2 Klasifikacija se primenjuje: 1. u donošenju i pra#enju mera ekonomske i socijalne politike; 2. u statistici i evidenciji; 3. u prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka prema delatnostima i izvršavanju me unarodnih obaveza; 4. u nau*noistraživa*kom i analiti*kom radu; 5. za upis delatnosti u sudski ili poseban registar. +lan 3 Klasifikacija sadrži šifre, nazive i opise delatnosti. Klasifikacija iz stava 1 ovog *lana sastavni je deo ovog zakona. Na osnovu klasifikacije iz stava 1 ovog zakona, izra uje se lista skra#enih naziva delatnosti radi elektronske obrade i publikovanja podataka. +lan 4 Prema Klasifikaciji se razvrstavaju po delatnostima: preduze#a i drugi oblici organizovanja, državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, politi*ke, sindikalne i druge organizacije i lica koja u vidu zanimanja u svoje ime trajno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: jedinica razvrstavanja). Razvrstavanje po delatnostima vrši se po propisanoj metodologiji. +lan 5 Jedinica razvrstavanja raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije (sektor, podsektor, oblast, grana, grupa i podgrupa) prema delatnosti koju obavlja. Ako jedinica razvrstavanja obavlja više delatnosti, raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije iz stava 1 ovog *lana prema delatnosti koju pretežno obavlja (pretežna delatnost). Pretežnom delatnoš#u, u smislu ovog zakona, smatra se delatnost u kojoj je ostvarena najve#a dobit uve#ana za iznos bruto zarade, odnosno delatnost iz akta o osnivanju. +lan 6 Podatke potrebne za razvrstavanje po delatnostima i za vo enje Registra, jedinica razvrstavanja dostavlja sudu koji vodi sudski registar ili organu koji vodi poseban registar sa prijavom za registraciju. Sud ili drugi organ koji vodi poseban registar, dužan je da organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima dostavi prijave za razvrstavanje primljene u toku meseca najdocnije do 5. u slede#em mesecu. Podatke za koje ne postoji obaveza prijavljivanja sudu ili drugom organu jedinica razvrstavanja dostavlja organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima. Podaci o jedinici razvrstavanja dostavljaju se nadležnom saveznom organu, odnosno organizaciji koja vodi registar.

1

+lan 7 Jedinica razvrstavanja obaveštava se o kategoriji delatnosti i o promenama u razvrstavanju. +lan 8 Podaci o jedinici razvrstavanja upisuju se u registar koji vodi nadležni savezni organ, odnosno organizacija. Registar sadrži naziv, identifikacioni broj, adresu, šifru i naziv delatnosti i druga identifikaciona obeležja jedinica razvrstavanja i podatke o promenama. Registar se vodi po propisanoj metodologiji primenom elektronske obrade podataka. +lan 9 Odredbe ta*. 1 i 3 *lana 2 ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2001. godine. +lan 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji
delatnosti ("Službeni list SFRJ", broj 6/76). Odluka o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 34/76, 62/77, 70/80, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 i 47/90) prestaje da važi 31. decembra 2000. godine. +lan 11 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI
Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda Poljoprivreda Poljoprivreda, lov i odgovaraju#e uslužne aktivnosti 011 0111 01110 Gajenje useva i zasada, povrtarstvo i hortikultura Gajenje žita i drugih useva i zasada Ova delatnost obuhvata: - gajenje žitarica: tvrda i meka pšenica, raž, suražica, krupnik, proso, heljda, je*am, ovas, kukuruz, pirina* i dr. - gajenje krompira - gajenje še#erne repe - gajenje duvana, berba i sušenje lista duvana - gajenje uljarica: suncokret, kikiriki, soja, uljana repica i dr. - proizvodnju semena: žitarica, uljarica, še#erne repe i krmnog bilja, uklju*uju#i i trave - gajenje hmelja, cikorije, korenja i gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina - gajenje pamuka; uzgoj ostalih tekstilnih biljaka; potapanje biljaka koje sadrže tekstilna vlakna - gajenje suvog leguminoznog povr#a: Sektor A Podsektor AA 01

2

. grašak, pasulj, bob, so*ivo i dr. - gajenje useva i zasada koji nisu na drugom mestu klasifikovani (lavanda i dr.) Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju semena cve#a i povr#a, koja se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje kukuruza še#erca, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje ostalog povr#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje bostana, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje hortikulturnih vrsta, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje cve#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje orahoplodnica, koje se svrstava u 01131 - gajenje za*inskih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - gajenje biljaka za proizvodnju napitaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - sakupljanje šumskih proizvoda i ostalog nekultivisanog šumskog materijala, koje se svrstava u podgrupu 02010 0112 01121 Gajenje povr#a, cve#a, ukrasnog bilja i sadnog materijala Gajenje povr#a, cve#a i ukrasnog bilja Ova delatnost obuhvata: - gajenje povr#a: paradajz, bostan, crni luk, beli luk, kupus, kelj, zelena salata, šargarepa, boranija, poto*arka, kukuruz še#erac, tikvice, plavi patlidžan, praziluk, krastavci, paprika, spana#, karfiol i dr. - gajenje za*inskih trava i povr#a: kapri, papri*ice, komora*, peršun, krasuljica, tarkanj, slatki majoran i dr. - gajenje pe*uraka, sakupljanje šumskih pe*uraka ili tartufa - gajenje cve#a - proizvodnju semena cve#a - gajenje bilja za potrebe rasa ivanja ili ukrašavanja Ova delatnost ne obuhvata: - gajenje uljanog semenja i uljanih plodova, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje pamuka ili drugih tekstilnih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje krompira, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje cikorije, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje še#erne repe, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje za*inskog bilja, koje se svrstava u podgrupu 01133 - delatnost šumskih rasadnika, koja se svrstava u podgrupu 02010

3

dud. citrusi. nar. osim vina dobijenog od grož a iz sopstvene proizvodnje. proizvodnja mleka Ova delatnost obuhvata: .gajenje hmelja i cikorije. banane.proizvodnju maslinovog ulja. šljive.gajenje povr#a koje ra a plodove nalik vo#u. trešnje. .proizvodnju vinskog i stonog grož a Ova delatnost ne obuhvata: .01122 01123 0113 01131 Gajenje vo#nih sadnica Gajenje loznih sadnica Gajenje vo#a i grož a. uklju*uju#i i kokosov orah . ostalo bobi*asto vo#e. koje se svrstava u podgrupu 01121 .uzgoj goveda . Ova delatnost ne obuhvata: .preradu liš#a *aja i kafe. kivi i dr.preradu mleka van gazdinstva. kruške.proizvodnju kakaa.smeštaj i negu životinja.proizvodnju sirovog kravljeg i bivoljeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: . kao što su krastavci. muškatni oraš*i#. . koji se svrstavaju u podgrupu 01420 .gajenje vo#a: jabuke. višnje. avokado. anis.gajenje maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju Ova delatnost ne obuhvata: .. koja se svrstava u podgrupu 15510 4 . koja se svrstava u podgrupu 15930 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i za*ina Ova delatnost obuhvata: .gajenje bilja za spravljanje napitaka: kafa. paradajz i dr.proizvodnju vina. jagode.gajenje za*inskog bilja: lovor.gajenje kikirikija. urme. mate i dr. umbir i dr. dunje. koja se svrstava u podgrupu 15841 . koje se svrstava u podgrupu 01110 . koja se svrstava u podgrupu 15420 . bosiljak. peršuna i tarkanja.gajenje jestivih orahoplodnica. kajsije. korijander. kakao. karanfili#. kim. orahoplodnica i bilja za spravljanje napitaka i za*ina Gajenje vo#a Ova delatnost obuhvata: . *aj. breskve. koje se svrstava u podgrupu 01110 . koje se svrstava u podgrupu 01121 01132 Gajenje grož a Ova delatnost obuhvata: .gajenje svežih papri*ica. cimet. koja se svrstava u podgrupu 15860 012 0121 01210 Uzgoj životinja Uzgoj goveda i bivola.

proizvodnju krupnih i sitnih koža ulovljenih i u zamke uhva#enih životinja.proizvodnju jaja Ova delatnost ne obuhvata: .biljnu proizvodnju i uzgoj stoke u mešovitim jedinicama gde je stepen specijalizacije kod biljne proizvodnje ili kod uzgoja stoke manji od 66% Ova delatnost ne obuhvata: .mešovite jedinice biljne proizvodnje ili uzgoja stoke koje su. koje se svrstava u podgrupu 01420 . konja. mula i mazgi .uzgoj žaba.dresiranje ku#nih ljubimaca.0122 01220 Uzgoj ovaca.uzgoj životinja za krzno i proizvodnju sirovog krzna .proizvodnju perja i paperja. glista i dr. koza.uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube . koja se svrstava u podgrupu 15130 . koje se svrstavaju u podgrupu 92622 0123 01230 0124 01240 Uzgoj svinja Uzgoj živine Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sirove vune . magaraca. magaraca. koja se svrstava u podgrupu 01500 -dresiranje policijskih pasa i pasa *uvara.uzgoj živine . svrstane u biljnu proizvodnju ili u uzgoj stoke 5 .šišanje ovaca.delatnosti ergela i škola za jahanje. koja se svrstava u podgrupu 15120 0125 01250 Uzgoj ostalih životinja Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 92720 013 0130 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mešovito farmerstvo) Ova delatnost obuhvata: .uzgoj p*ela i proizvodnju meda i p*elinjeg voska .proizvodnju sirovog ov*ijeg ili kozijeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: . puževa.proizvodnju *upane vune.uzgoj ze*eva .uzgoj nepomenutih životinja . prema svojoj pretežnoj delatnosti. mula i mazgi Ova delatnost obuhvata: .uzgoj i selekciju konja. koje se svrstava u podgrupu 74600 .uzgoj ku#nih ljubimaca .uzgoj ovaca i koza . Ova delatnost ne obuhvata: .

berba i priprema biljnih proizvoda za tržište Ova delatnost obuhvata i: . . *iš#enje živinarnika i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . uklju*uju#i i zaprašivanje iz vazduha . vešta*ko osemenjavanje.poslove u sto*arstvu: . prore ivanje repe i dr. prirasta i dobijanja proizvoda životinjskog porekla Ova delatnost ne obuhvata: .poslove agronoma i agroekonomista. osim veterinarskih usluga Ova delatnost obuhvata: .planiranje i projektovanje vrtova i sportskih terena. zaprašivanje useva i zasada.rad sistema za navodnjavanje 01412 Ure enje i održavanje parkova. kopuniranje živine.poslove u poljoprivredi: . orezivanje vo#aka i vinove loze . osim veterinarskih usluga Poljoprivredne usluge Iskoriš#avanje voda za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . kontrola stada. koji se svrstavaju u podgrupu 74201 01413 Ostale poljoprivredne usluge Ova delatnost obuhvata: . presa ivanje pirin*a. žetva.organizovanje poljoprivrednih izložbi i sajmova. opsluživanje krda. pripust stoke. unapre enje priplo avanja. koje se svrstava u podgrupu 74840 0142 01420 Usluge u uzgoju životinja. redovna obrada useva i zasada . priprema zemljišta .usluge pripremanja obroka hrane. koje se svrstavaju u podgrupu 01210 6 .poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom.zasa ivanje i održavanje vrtova i sportskih terena Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u oblast 51 . . koja se svrstava u granu 171 . zelenih i rekreacionih površina Ova delatnost obuhvata: .pripremu biljnih vlakana.orezivanje drve#a i šišanje živica Ova delatnost ne obuhvata: .014 0141 01411 Poljoprivredne usluge i usluge u uzgoju životinja.

zoološkim vrtovima ili kao ku#nih ljubimaca . stubova. prore ivanje i zaštita šuma i šumskih pojaseva .proizvodnju krupnih i sitnih koža koje poti*u iz klanica. traperstvo. cepanog drveta. ogrevnog drveta i dr.veterinarske poslove. koji se svrstava u podgrupu 05011 . lak.gajenje i sakupljanje pe*urki ili tartufa.lov i hvatanje životinja u zamke radi dobijanja hrane. balzami. Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 85200 015 0150 01500 Lov.poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom.prizvodnju krupnih koža.poslove agronoma i agroekonomista.lov morskih sisara kao što su morževi i tuljani Ova delatnost ne obuhvata: . krupne i sitne kože ili radi koriš#enja u istraživanjima.uzgoj šiblja i celuloznog drveta . kolaca. koja se svrstava u podgrupu 15130 Podsektor AB 02 020 0201 02010 Šumarstvo Uzgoj i iskoriš#avanje šuma i odgovaraju#e uslužne aktivnosti Uzgoj i iskoriš#avanje šuma Ova delatnost obuhvata: .unapre enje stada i hranjenje divlja*i .usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva Ova delatnost obuhvata i: .usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva. smole. koje se svrstavaju u podgrupu 01500 .lov kitova. koža reptila ili ptica dobijenih od ulovljenih ili u zamke uhva#enih životinja . valisnerija. lišajevi i dr. Ova delatnost obuhvata i: .rad šumskih rasadnika .uzgoj boži#nih i ukrasnih jelki . uklju*uju#i i odgovaraju#e usluge Ova delatnost obuhvata: . divlji kesten. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 .iskoriš#avanje šuma: se*a drveta i proizvodnja sortimenata iz prvih proreda poput jamske oblovine.uzgoj šuma: sadnja.sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kau*ukove smole. koža reptila i ptica dobijenih od životinja uzgajanih na gazdinstvu. mahovina. žir. rasa ivanje. koji se svrstavaju u oblast 51 .proizvodnju krupnih koža. pluta. presa ivanje. koja se svrstava u podgrupu 01250 . obnavljanje i uzgoj divlja*i.. gredica. koji se svrstavaju u podgrupu 01121 7 .

Odvodnjavanje zemljišta (poljoprivrednog.. izrada tehni*ke dokumentacije. ure ivanje.Zaštita i održavanje režima voda .Izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola . osim distribucije doma#instvima i drugoj širokoj potrošnji .Održavanje objekata i postrojenja za iskoriš#avanje i upotrebu voda 0303 03030 Zaštita od šetnog dejstva voda Ova delatnost obuhvata: .Izrada katastra vodoprivrednih objekata i zaga iva*a voda .usluge u uzgoju šuma: inventarisanje šuma.sakupljanje bobica ili orahoplodnica. obeležavanje i održavanje polovnih puteva.Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda.Regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima. šumskog. . Podsektor AV 03 030 0301 03010 Vodoprivreda Vodoprivreda Gazdovanje vodnim resursima Ova delatnost obuhvata: . zaštita od požara i dr.Pra#enje realizacije i ostvarivanje vodoprivrednih osnova .Iskoriš#avanje i upotreba voda Ova delatnost obuhvata: . rekonstrukcija i izgradnja manjih objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda 8 . putnog.Zaštitu od poplava i leda .) . procena šumskog fonda.Kontrola koriš#enja i zaštite vode od zaga iva*a 0302 03020 . koje se svrstava u podgrupu 01131 .Izrada bilansa voda .Unapre enje i razvoj režima voda . koja se svrstava u podgrupu 20101 0202 02020 Usluge u uzgoju i iskoriš#avanju šuma Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju iverja. va enje peska. šljunka i kamena radi održavanja i unapre ivanja vodnog režima . gra evinskog i dr.usluge u iskoriš#avanju šuma: transport trupaca unutar šume i dr.Obezbe ivanje i snabdevanje vodom za razne vidove iskoriš#avanja i upotrebe.Zaštitu od erozija i ure enja bujica .Organizovanje i vo enje studijskih radova u vodoprivredi .

jezera i podzemnih voda . preradu na brodovima koji služe samo Sektor B 05 050 9 . Ova delatnost obuhvata i: . osim kitova.ulov vodenih životinja: kornja*e i dr. usluge u ribarstvu 0501 05011 Ulov ribe Ulov ribe na moru Ova delatnost obuhvata: .ribolov koji se kao sportska.Preduzimanje mera zaštite vode od zaga ivanja . tj. mreš#enje i uzgoj ribe u ribnjacima.ulov ribe na rekama. morževa i tuljana. jezerima i drugim vodama u unutrašnjosti kopna .ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca . kao npr. sipa i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe.0304 03040 Zaštita voda od zaga ivanja Ova delatnost obuhvata: . voda iz naselja i otpadnih voda doma#instava .preradu slatkovodne ribe.ulov morskih ljuskara i mekušaca .prikupljanje materijala iz mora: prirodni biseri. svrstava u podgrupu 92720 05012 Ulov ribe na rekama i jezerima Ova delatnost obuhvata: .Otklanjanje posledica havarijskih zaga ivanja vodnih tokova. Ova delatnost ne obuhvata: . preradu na brodovima koji služe samo za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu. tj. koji se svrstava u podgrupu 01500 . rudarstva. osim atmosferskih voda. Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Ribarstvo Ulov ribe.Preuzimanje otpadnih voda.preradu morske ribe.Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od zaga ivanja. alge i dr.Odvo enje otpadnih voda industrije. korali. sun eri. ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe. poljoprivrede i drugih vidova zaga ivanja.ulov ribe na okeanu i na moru . rekreativna ili sli*na aktivnost. koja se svrstava u podgrupu 15200 .ulov vodenih životinja: morskih ježeva. voda zaga enih uljem i drugih voda sa brodova .ulov morskih sisara.

svrstava u podgrupu 92720 0502 05020 Mreš#enje i uzgoj riba u ribnjacima Ova delatnost obuhvata: . grane. postlarvi škampa. rekreativna ili sli*na aktivnost.jamsku i površinsku eksploataciju kamenog uglja . va enje treseta Va enje i briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata: .delatnosti rezervata za sportski ribolov.va enje minerala koji se u prirodi pojavljuju u *vrstom (ugalj i rude). grupe i podgrupe na osnovu osnovnog minerala koji se proizvodi. koje se svrstava u podgrupu 15981 . mlevenjem ili na druge na*ine. ako se ne obavlja u okviru rudarstva i eksploatacije majdana. pre*iš#avanje i distribuciju vode.*iš#enje.uzgoj žaba. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 Sektor V Va enje ruda i kamena Delatnosti rudarstva razvrstane su u oblasti. dagnji. koji se svrstavaju u podgrupu 41000 . koja se svrstava u podgrupe 26810 i 26820 .obradu pojedinih vrsta zemlji. koja se svrstava u podgrupu 15200 . te*nom (nafta) ili gasovitom stanju (prirodni gas). ribljeg mla a i lososa . jamskom ili površinskom eksploatacijom ili va enjem iz bušotina . usitnjavanje i dr. drobljenje.uzgoj ostriga Ova delatnost ne obuhvata: . 10 . Ovaj sektor obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 01250 .uzgoj i tov ribe u morskoj i slatkoj vodi .ribolov koji se kao sportska. stena i minerala drobljenjem.dodatne radove na pripremi sirovih materijala radi njihove prodaje na tržištu.flaširanje prirodnih i izvorskih mineralnih voda sa izvora ili iz bušotina.proizvodnju mla a ostriga. koje se svrstava u podgrupu 74204 Podsektor VA 10 101 1010 10100 Va enje energetskih sirovina Va enje kamenog i mrkog uglja i lignita. sortiranje po veli*ini i kvalitetu. odsoljavanje i oplemenjivanje Ovaj sektor obuhvata i: .aglomeraciju uglja i ruda Ovaj sektor ne obuhvata: .sakupljanje.za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu.uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava .istraživanje minerala. jastoga. kao što su mlevenje.

koja se svrstava u podgrupu 23201 .proizvodnju naftnih derivata.briketiranje treseta Ova delatnost ne obuhvata: .izdvajanje uglja iz sitneži kamenog uglja 102 1020 10201 Va enje i briketiranje mrkog uglja i lignita Va enje i briketiranje mrkog uglja Ova delatnost obuhvata: .briketiranje lignita 103 1030 10300 Va enje i briketiranje treseta Ova delatnost obuhvata: .va enje sirove nafte i prate#ih gasovitih ugljovodonika na istom polju Ova delatnost ne obuhvata: .va enje treseta . koje se svrstava u podgrupu 74204 11102 Va enje prirodnog gasa Ova delatnost obuhvata: . usluge u proizvodnji nafte i gasa.proizvodnju sirovih gasovitih ugljovodonika (prirodnog gasa) na poljima na kojima su osnovni proizvod 11 .istraživanje nafte i gasa. koji se svrstava u podgrupu 60300 . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .ute*njavanje naftnih gasova u rafinerijama nafte.briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata i: .jamsku i površinsku eksploataciju lignita . sušenje i drobljenje mrkog uglja . koje se svrstava u podgrupu 23201 .pranje.jamsku i površinsku eksploataciju mrkog uglja .proizvodnju proizvoda od treseta. sušenje i drobljenje lignita .briketiranje mrkog uglja 10202 Va enje i briketiranje lignita Ova delatnost obuhvata: .pranje. osim istraživanja Va enje sirove nafte i prirodnog gasa Va enje sirove nafte Ova delatnost obuhvata: .rad cevovoda.usluge pri va enju nafte i gasa.. koja se svrstava u podgrupu 26820 11 111 1110 11101 Va enje sirove nafte i prirodnog gasa.

njihova popravka i demontaža.ute*njavanje i regasifikaciju prirodnog gasa radi transporta .istraživanje nafte i gasa.usluge pri va enju nafte i gasa kao što su direktno bušenje. kalcinacija i prženje ruda Ova oblast ne obuhvata: . drobljenje i pranje ruda . osim energetskih Va enje ruda metala Ova oblast obuhvata: . prosejavanje.proizvodnju fisionih materijala ili materijala pogodnih za primenu u regenerativnim reaktorima radi dobijanja sekundarnog nuklearnog goriva. koje se svrstava u podgrupu 74204 112 1120 11200 Usluge u proizvodnji nafte i gasa. pumpanje bušotina. cementiranje cevi naftnih i gasnih bušotina. koje se svrstava u podgrupu 12000 . koje se svrstava u podgrupu 24110 12 .va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma .proizvodnju aluminijum-oksida. koji se svrstava u podgrupu 60300 .izdvajanje i razdvajanje te*nih frakcija ugljovodonika . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .va enje ruda urana i torijuma. koso bušenje. klasiranje po krupno#i. koncentrovanje ruda magnetnom ili gravitacionom separacijom .pripremu ruda: . lomljenje.prženje gvozdenih pirita. koja se svrstava u podgrupu 27421 .geofizi*ka. koje se svrstava u podgrupu 23300 . prora ivanje bušotina. po*injanje bušotina..rad cevovoda. koja se svrstava u podgrupu 23300 Podsektor VB 13 Va enje ostalih sirovina i materijala. geološka i seizmološka snimanja. Ova delatnost ne obuhvata: .usluge pri va enju nafte i gasa. zatrpavanje (za*epljivanje) i napuštanje bušotina i dr. postavljanje buša#ih tornjeva na bušotinama. flotacija. koja se svrstavaju u podgrupu 74204 12 120 1200 12000 Va enje ruda urana i torijuma Ova delatnost obuhvata: .odsumporavanje gasa Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 23300 .proizvodnju žutog kola*a Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju uranijum metala.oboga#ivanje ruda urana i torijuma.podzemnu i površinsku eksploataciju ruda metala i samorodnih metala . sušenje. osim istraživanja Ova delatnost obuhvata: .

Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 12000 . tantala.va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja obojenih metala: . nikla. va enje i priprema ruda kalaja. koja se svrstava u granu 274 13204 Va enje ruda ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . granit.proizvodnju aluminijum-oksida. koja se svrstava u granu 274 14 141 1411 14110 Va enje ostalih ruda i kamena Va enje kamena Va enje kamena za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . mangana. platine i dr.proizvodnju mate-nikla (kamenac nikla).va enje ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja gvož a . . kao što su mermer.va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja olova i cinka 13203 Va enje ruda bakra Ova delatnost obuhvata: . osim ruda urana i torijuma Va enje boksita Ova delatnost obuhvata: . va enje i pripremu ruda plemenitih metala: zlata. molibdena.va enje i pripremu ruda urana i torijuma.proizvodnju mate-bakra (kamenac bakra). vanadijuma i dr.131 1310 13100 Va enje ruda gvož a Ova delatnost obuhvata: . hroma. 13 .va enje.va enje i pripremu pirita i pirhotina. koji se svrstavaju u podgrupu 14300 132 1320 13201 Va enje ruda obojenih metala. koja se svrstava u granu 274 13202 Va enje ruda olova i cinka Ova delatnost obuhvata: .oboga#ivanje i aglomeraciju ruda gvož a Ova delatnost ne obuhvata: .va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja bakra Ova delatnost ne obuhvata: . srebra. grubu obradu i grubo rezanje kamena za spomenike i gra evinarstvo.va enje i pripremu ruda aluminijuma (boksit) Ova delatnost ne obuhvata: . kobalta. peš*ari i dr.

fluorita i dr. koje se svrstava u podgrupu 11101 1422 14220 Va enje gline i kaolina Ova delatnost obuhvata: .va enje.va enje zemljanih boja. koji se svrstavaju u podgrupu 26700 1412 14120 Va enje kre*njaka. Ova delatnost obuhvata i: .va enje hemijskih i ubrivih minerala. šljunka i peska Ova delatnost ne obuhvata: .va enje krede Ova delatnost ne obuhvata: .va enje hemijskih i ubrivih minerala. vatrostalne gline i kaolina Ova delatnost ne obuhvata: .se*enje. prirodnih borata.va enje gline. .va enje prirodnog sumpora i sumporne zemlje .va enje hemijskih i ubrivih minerala. koje se svrstava u podgrupu 14300 .va enje guana Ova delatnost ne obuhvata: 14 .va enje bitumenoznog peska.va enje hemijskih i ubrivih minerala. sirovog gipsa i krede Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 14300 1413 142 1421 14210 14130 Va enje škriljaca (osim bitumenoznih) Va enje peska i gline Va enje šljunka i peska Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . gra evinskog peska i šljunka . koje se svrstava u podgrupu 14300 . prirodnog magnezijum-sulfata (kiserit) i dr.va enje i bagerovanje industrijskog peska.lomljenje i drobljenje kamena. oblikovanje i obradu kamena izvan kamenoloma.va enje i pripremu pirita i pirhotina .va enje sirovog gipsa i anhidrida .va enje prirodnog barijum-sulfata i barijum-karbonata (bariti i viterit).va enje prirodnih fosfata i prirodnih kalijumovih soli . drobljenje i lomljenje kre*njaka . koje se svrstava u podgrupu 14300 143 1430 14300 Va enje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih ubriva Ova delatnost obuhvata: .

. prirodni asfalt i bitumen Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Prera iva*ka industrija Proizvodnja prehrambenih proizvoda. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . abrazivi materijali. obrada.) od ostale soli . prirodni grafit. uklju*uju#i i rastvaranje i ispumpavanje . kvarc.proizvodnju krupnih i sitnih koža poreklom iz klanica. pi#a i duvana Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pi#a 151 1511 15110 Proizvodnja. rashla enog ili smrznutog mesa.dobijanje soli isparavanjem morske vode i drugih slanih voda .proizvodnju svežeg. koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 . pre*iš#avanje i rafinaciju morske soli Ova delatnost ne obuhvata: . . . feldspat i dr. u komadima Ova delatnost obuhvata i: .prženje gvozdenih pirita. rashla enog ili smrznutog mesa. liskun i dr. drago kamenje.proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr.proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr.proizvodnju soli. u trupovima . silikatno fosilno brašno. pre*iš#avanje i rafinaciju ostale soli Ova delatnost ne obuhvata: . obrada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa Proizvodnja.drobljenje.drobljenje. azbest.proizvodnju svežeg.va enje soli iz rudnika.proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode. uklju*uju#i i kože prikupljene od trgovaca kožom Sektor G Podsektor GA 15 15 .proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode. koja se svrstava u podgrupu 41000 14402 Proizvodnja ostale soli Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 41000 145 1450 14500 Va enje azbesta. koje se svrstava u podgrupu 24110 144 1440 14401 Proizvodnja soli Proizvodnja morske soli Ova delatnost obuhvata: .va enje razli*itih minerala i materijala: . kvarcnog peska i ostalih ruda i kamena. steatit (talk).) od morske soli . hla enje i zamrzavanje životinjskog mesa Ova delatnost obuhvata: .

obradu živinskog i ze*ijeg mesa . . obrada. mesni sokovi i dr. bolonjske kobasice.pakovanje mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko. dubokim zamrzavanjem.proizvodnju perja i paperja Ova delatnost ne obuhvata: . stavljanjem u salamuru. dimljenjem. soljenog ili dimljenog mesa .proizvodnju proizvoda od ribe.preradu i konzervisanje ribe na brodovima kojima je to jedina delatnost 16 . hla enje i zamrzavanje živinskog i ze*ijeg mesa Ova delatnost obuhvata: . . u pojedina*nom pakovanju Ova delatnost obuhvata i: .konzervisanje ribe. krvavice i džigernja*e.pakovanje živinskog mesa za tu ra*un. salfalade. kuvane svinjske kobasice. koje se svrstava u podgrupu 51320 1513 15130 Prerada životinjskog i živinskog mesa Ova delatnost obuhvata: . proizvodnju mesnog brašna i mesne mase . zamene za kavijar i dr.proizvodnju mesnih prera evina: kobasice. salame. koje se svrstava u podgrupu 51320 152 1520 15200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 51320 1512 15120 Proizvodnja. ikra. koje se svrstava u podgrupu 74820 .proizvodnju taba*ke (*upane) vune Ova delatnost ne obuhvata: .pakovanje životinjskog i živinskog mesa za tu ra*un.proizvodnju sušenog. soljenjem.pakovanje životinjskog i živinskog mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko.. paštete.proizvodnju jestivih životinjskih masti . koje se svrstava u podgrupu 74820 . kavijar.proizvodnju polugotovih jela od ribe Ova delatnost obuhvata i: . riblji fileti. ljuskara i mekušaca zamrzavanjem. kuvana šunka. .) Ova delatnost ne obuhvata: .pakovanje živinskog mesa za sopstveni ra*un u trgovini na veliko. koje se svrstava u podgrupu 74820 . stavljanjem u konzerve i dr.preradu životinjskih iznutrica.proizvodnju polugotovih i gotovih jela od mesa (konzerve i dr.pakovanje mesa za tu ra*un.proizvodnju svežeg ili smrznutog živinskog i ze*ijeg mesa. ljuskara i mekušaca: kuvana riba. sušenjem.klanje živine i ze*eva .

proizvodnju sušenog pirea od krompira .proizvodnju prehrambenih proizvoda od vo#a ili povr#a . palmino.proizvodnju *istih sokova od vo#a ili povr#a 1533 15330 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a. 17 . koja se svrstava u podgrupe 05011 i 05012 . marmelade.proizvodnju brašna ili prekrupe od sušenog mahunastog povr#a.Ova delatnost ne obuhvata: . vo#nih želea i drugih pihtijastih masa .proizvodnju ribljih supa. . . sojino. stavljanjem u ulje ili sir#e. ulje od repice ili sla*ice.konzervisanje vo#a i plodova orahoplodnica u še#eru. sušenjem.proizvodnju neodmaš#enog brašna i prekrupe mlevenjem uljanog semenja. koje se svrstava u podgrupu 15842 154 1541 15410 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti Proizvodnja sirovih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15410 .proizvodnju pomfrita i sli*nih proizvoda . na drugom mestu nepomenuti Ova delatnost obuhvata: . plodova uljanih orahoplodnica i uljanih koštica i dr.industrijsko ljuš#enje krompira 1532 15320 Proizvodnja sokova od vo#a i povr#a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju polugotovog smrznutog krompira . suncokretovo ulje.preradu i konzervisanje ribe na brodovima koji se istovremeno bave i ulovom i preradom i konzervisanjem ribe. stavljanjem u konzerve i dr.proizvodnju džema.proizvodnju sirovih biljnih ulja: maslinovo. koja se svrstava u podgrupu 15890 153 1531 15310 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a Prerada i konzervisanje krompira Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *ipsa (vruskavog krompira) .konzervisanje vo#a. od krompira Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju brašna. plodova orahoplodnica ili povr#a zamrzavanjem.. ulje iz pamu*nog semena.proizvodnju ulja i masti iz morskih sirovina. laneno ulje i dr.proizvodnju gotovih jela od povr#a Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15610 . prekrupe i dr.

koja se svrstava u podgrupu 15410 . Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 15620 1542 15420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pavlake od svežeg te*nog mleka.topljenje i pre*iš#avanje sala i drugih jestivih životinjskih masti.proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti.proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara.proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara .proizvodnju jogurta . zasla enog ili nezasla enog . koja se svrstava u podgrupu 01210 1552 15520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smesa Ova delatnost obuhvata: .nusproizvode ove delatnosti: pamu*ni linters (otpadno pamu*no vlakno).Ova delatnost obuhvata i: . pasterizovanog.proizvodnju kazeina. sterilizovanog i homogenizovanog . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti .proizvodnju margarina i sli*nih namaza . . oksidacijom.proizvodnju sira i urde . koje se svrstava u podgrupu 15130 . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15410 1543 15430 Proizvodnja margarina i sli*nih jestivih masti Ova delatnost obuhvata: . sterilizovnog i homogenizovanog .proizvodnju svežeg te*nog mleka.proizvodnju mleka u prahu ili kondenzovanog mleka. hidrogenizacijom i dr.proizvodnju sveže pomuženog kravljeg mleka.proizvodnju surutke .proizvodnju sladoleda i drugih jestivih smrznutih smesa kao što je šerbet 18 .obradu biljnih ulja duvanjem. kuvanjem. dehidratacijom. pasterizovanog. polimerizacijom.proizvodnju mešanih masno#a za kuvanje 155 1551 15510 Prerada i konzervisanje mleka Proizvodnja mle*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .vlažno mlevenje žitarica.proizvodnju rafiniranih biljnih ulja: maslinovo. mle*nog še#era (laktoze) i dr. uljane poga*e i dr. sojino i dr.proizvodnju maslaca .

proizvodnju sladoleda u sladoledarskim radnjama.proizvodnju gotove hrane za uzgoj životinja. .proizvodnju tapioke i dr. poliranog. skroba i proizvoda od skroba Proizvodnja mlinskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju še#era iz trske ili repe. Ova delatnost ne obuhvata: . sitno suvo pecivo. maltoze i dr. krompira. gomolja ili jestivih plodova orahoplodnica . koja se svrstava u podgrupu 55400 156 1561 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda. uklju*uju#i i dodatke hrani 1572 158 1581 15720 Proizvodnja gotove hrane za ku#ne ljubimce Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda Proizvodnja hleba. kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa 19 .proizvodnju laktoze.proizvodnju glukoze. ovsa. raži. delimi*no kuvanog ili konvertovanog pirin*a .proizvodnju brašna i prekrupe od krompira.proizvodnju "pe*ene aljaske" i sli*nih proizvoda. Ova delatnost ne obuhvata: . griza.proizvodnju pirin*anog brašna . koja se svrstava u podgrupu 15510 157 1571 15710 Proizvodnja gotove hrane za životinje Proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju glutena . glaziranog. koja se svrstava u podgrupu 15830 .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mešavine brašna pripremljene za hleb. korenja. kukuruza i dr. kukuruza i drugih žita .vlažno mlevenje žitarica. koja se svrstava u podgrupu 15822 .proizvodnju žitnih obroka . sirupa od glukoze. pala*inke i dr.mlevenje žita: proizvodnja brašna. koja se svrstava u podgrupu 15310 .obradu pirin*a: proizvodnja blanširanog.proizvodnju skroba od pirin*a.vlažno mlevenje žitarica . . prekrupe ili peleta od pšenice.mlevenje povr#a: proizvodnja brašna i prekrupe od sušenog mahunastog povr#a. koje se svrstava u podgrupu 15620 1562 15620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba Ova delatnost obuhvata: . peciva. kola*e.

koja se svrstava u podgrupu 15620 1584 15841 Proizvodnja kakaa. palme i dr. koja se svrstava u podgrupu 15850 . kakao-ulja i dr.proizvodnju *okolade Ova delatnost ne obuhvata: . pita i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju dvopeka i "suvih" pekarskih proizvoda . *okolade i *okoladnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . kola*a.proizvodnju glukoze i sirupa od glukoze i maltoze. Ova delatnost ne obuhvata: .15811 Proizvodnja hleba i peciva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa u restoranima.proizvodnju slatkih ili slanih proizvoda za grickanje 1583 15830 Proizvodnja še#era Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 01133 20 .proizvodnju kakaa. koja se svrstava u podgrupu 55300 1582 15821 Proizvodnja dvopeka i keksa. *okolade i konditorskih proizvoda Proizvodnja kakaa. kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Proizvodnja keksa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa. kakao-maslaca.proizvodnju i rafinaciju še#era ili supstituta še#era iz sokova trske.proizvodnju kakao-zrna.proizvodnju svežih testenina. kakao-masti.proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa i konzervisanih kola*a . koja se svrstava u podgrupu 55300 15812 Proizvodnja svežih kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . torti. proizvodnja peciva. repe. javora. konzervisanog peciva.proizvodnju hleba i peciva Ova delatnost ne obuhvata: . kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju keksa 15822 Proizvodnja dvopeka.proizvodnju hleba i peciva u restoranima.

proizvodnju *aja vezanu za uzgoj *aja na plantažama.proizvodnju kuskusa i dr. koja se svrstava u podgrupu 15830 .proizvodnju kuhinjske soli.proizvodnju sir#eta. kuskusa i sli*nih proizvoda od brašna Ova delatnost obuhvata: . sosova i drugih dodataka: . punjeni ili nepunjeni . koja se svrstava u podgrupu 15890 . kuvani ili nekuvani. 1586 15860 Prerada *aja i kafe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hrane za posebne dijetetske svrhe: . rezanaca.dekofeiniziranje i prženje kafe .proizvodnju mešavine *aja i mate *aja . koje se svrstava u podgrupu 01133 . majonez. plodova orahoplodnica.proizvodnju guma za žvakanje . instant-kafa (rastvorljiva kafa) . senf i dr. kora od vo#a i drugih delova biljaka Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 1588 15880 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane Ova delatnost obuhvata: . brašno i griz od sla*ice. koje se svrstava u podgrupu 15890 1585 15850 Proizvodnja makarona.proizvodnju sukroze.proizvodnju za*ina. mlevena kafa .gajenje za*inskog bilja.15842 Proizvodnja bonbona i drugih konditorskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i pakovanje u kesice Ova delatnost ne obuhvata: . mle*na i druga dopunska hrana 21 . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju proizvoda od kafe: . ekstrakti i koncentrati kafe . hrana za odoj*ad .proizvodnju zamena za kafu .proizvodnju testenina kao što su makarone i rezanci.proizvodnju konditorskih proizvoda .pakovanje *aja.konzervisanje u še#eru vo#a. koja se svrstava u podgrupu 01133 1587 15870 Proizvodnja za*ina i drugih dodataka hrani Ova delatnost obuhvata: .prženje plodova orahoplodnica.

proizvodnju špirita 1593 15930 Proizvodnja vina iz svežeg grož a Ova delatnost obuhvata: .prženje plodova orahoplodnica. rakija. džin.proizvodnju sir#eta. hrana bez glutena . kvasca. hrana sa smanjenim sadržajem natrijuma. niskokalori*na hrana i hrana sa smanjenom kalori*nom vrednoš#u namenjena za regulisanje telesne težine .proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala . pitkih alkoholnih pi#a: viski. jaja u prahu i dr. dijetalna hrana za specijalne medicinske svrhe . hrana za bebe . koja se svrstava u podgrupu 01132 22 . liker i dr. 15930 i 15940 1592 15920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentisanih materijala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju penušavih vina . .flaširanje i pakovanje vina bez obrade i nege.proizvodnju vina u organizacijama koje uzgajaju grož e. stona vina . posebno za sportiste .proizvodnju supa i *orbi . koja se svrstava u podgrupe 15920. 159 1591 15910 Proizvodnja pi#a Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi#a Ova delatnost obuhvata: . hrana za upotrebu pri jakim fizi*kim naporima. hrana za dijabeti*are i dr. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vina od šire Ova delatnost ne obuhvata: . kao što su *okoladni prelivi za hleb i dr..proizvodnju nedestilovanih alkoholnih pi#a. Ova delatnost ne obuhvata: . proizvodnju prehrambenih proizvoda s plodovima orahoplodnica i proizvodnja namaza. kordijal (vrsta gorkog likera). uklju*uju#i i dijetalne soli sa smanjenim sadržajem natrijuma ili bez natrijuma .proizvodnju destilovanih. koji se svrstavaju u podgrupe 51170 i 74820 .proizvodnju vina: . 1589 15890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda. ostala vina .

cigare. koja se svrstava u podgrupu 15890 1597 1598 15970 15981 Proizvodnja slada Proizvodnja mineralne vode i osvežavaju#ih pi#a Proizvodnja mineralne vode Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju praškova za osvežavaju#a pi#a Ova delatnost ne obuhvata: . duvan za lulu. osvežavaju#a pi#a s prirodnim ekstraktima: tonik i dr.proizvodnju ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a kao što su medovina. burmut i dr.gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana. 1596 15960 Proizvodnja piva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kvasca. sake (vino od pirin*a) i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 01110 16002 Prerada duvana Ova delatnost obuhvata: .prirodnu ili vešta*ku fermentaciju duvana Ova delatnost ne obuhvata: . 23 .proizvodnju sirupa .flaširanje vode. oranžada. koja se svrstava u podgrupu 15320 16 160 1600 16001 Proizvodnja duvanskih proizvoda Fermentacija duvana Ova delatnost obuhvata: . . duvan za cigarete. kola i dr.proizvodnju *istih sokova od vo#a i povr#a. vo#ni napitci .proizvodnju osvežavaju#ih pi#a: . bezalkoholne aromatizovane i/ili zasla ene vode: limunada. duvan za žvakanje. .proizvodnju duvanskih proizvoda: cigarete.proizvodnju homogenizovanog ili rekonstituisanog duvana .1594 1595 15940 15950 Proizvodnja jabukova*e i vina od ostalog vo#a Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i proizvodnju prirodnih mineralnih voda 15982 Proizvodnja osvežavaju#ih pi#a Ova delatnost obuhvata: .vrenje piva Ova delatnost ne obuhvata: .

pletenje i dr. za tkanje.proizvodnju prediva od *ešljanih vlakana bilo vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih. pletenje i dr. vla*enje i *ešljanje .pr oizvodnju prediva vunenoga tipa.vla*enje i *ešljanje otpadaka od svile .namotavanje. bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. koji se svrstavaju u podgrupu 01110 Podsektor GB 17 171 1711 17110 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina Proizvodnja tekstilnih prediva Proizvodnja prediva pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i iz otpadaka.Ova delatnost ne obuhvata: . za tkanje. 24 . bilo od lanenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. koje se svrstava u podgrupu 01413 . za tkanje.trljanje lana .pripremne operacije na vlaknima vunenog tipa: odmaš#ivanje i karbonizovanje vune i vla*enje .gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana. pletenje i dr.pripremu i predenje vlakana od polu*ešljane vune (vla*ena ali nepotpuno *ešljana) 1714 17140 Proizvodnja prediva lanenog tipa Ova delatnost obuhvata: . upredanje i snovanje sinteti*kih ili vešta*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju konca za šivenje. pletenje i dr. bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. . za tkanje.*ešljanje duga*kih vlakana .proi zvodnju prediva svilenog tipa. pletenje i dr.pripremne operacije na vlaknima pamu*nog tipa. koja se svrstava u podgrupu 17160 1712 17120 Proizvodnja prediva vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: .pr oizvodnju prediva lanenog tipa. za tkanje. 1713 17130 Proizvodnja prediva od *ešljanih vlakana Ova delatnost obuhvata: . 1715 17150 Proizvodnja prediva svilenog tipa. pranje i odmotavanje svile .proizvodnju prediva pamu*nog tipa. Ova delatnost ne obuhvata: . bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.*iš#enje pamuka.

proizvodnju staklenih vlakana. koja se svrstava u grane 176 i 177 . bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju prediva za pletenje i kuki*anje.proizvodnju podnih pokrivki od tekstila. kabliranje i bojenje prediva od vešta*kih ili sinteti*kih filamenata 1716 17160 Proizvodnja konca za šivenje Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24700 .proizvodnju tkanog buklea. od sinteti*kih ili vešta*kih vlakana. koje se svrstava u podgrupu 26820 172 1721 17210 Proizvodnja tkanina Proizvodnja tkanina pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . kao što su juta i likasta vlakna Ova delatnost obuhvata i: . bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva 25 . frotira.proizvodnju prediva od papira Ova delatnost ne obuhvata: .teksturiranje. gaze i dr. dubliranje.proizvodnju konca za šivenje od bilo kog tekstilnog materijala. koja se svrstava u podgrupu 17530 1722 17220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: .predenje azbestnih vlakana.proizvodnju uzanih tkanina.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju sinteti*kih ili vešta*kih vlakana i kablova i proizvodnju jednoži*nog prediva (uklju*uju#i i prediva velike ja*ine i prediva za tepihe).pripremne operacije i predenje ostalih tekstilnih vlakana. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju širokih tkanina pamu*nog tipa. koja se svrstava u podgrupu 26140 . uklju*uju#i i mešavine Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17510 . koja se svrstava u podgrupe 17110 do 17150 i podgrupu 17170 1717 17170 Proizvodnja ostalih tekstilnih prediva Ova delatnost obuhvata: . žanila-tkanina.proizvodnju širokih tkanina vunenoga tipa. upredanje. koja se svrstava u podgrupu 17540 ..proizvodnju netkanog tekstila.

proizvodnju tkanina od staklenih vlakana Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina. koja se svrstava u podgrupu 17530 1723 17230 Proizvodnja tkanina od *ešljanog prediva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju širokih tkanina svilenog tipa.proizvodnju netkanog tekstila. bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ostalih širokih tkanina od lana. koja se svrstava u podgrupu 17510 .tkanje azbestnih tkanina. koja se svrstava u granu 176 . koje se svrstava u podgrupu 26820 .doradu. konoplje.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. parenje. bojenje i štampanje tkanina (uklju*uju#i i termoštampanje) . koja se svrstava u podgrupu 17530 173 1730 17300 Dovršavanje tkanina Ova delatnost obuhvata: . skupljanje.proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju širokih tkanina od *ešljanih prediva bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 1725 17250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina. koja se svrstava u podgrupu 17530 1724 17240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa Ova delatnost obuhvata: . ramije. sanforiziranje i mercerizaciju 26 .proizvodnju netkanog tekstila. koja se svrstava u granu 176 . popravljanje.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. koja se svrstava u podgrupu 17510 .beljenje.proizvodnju netkanog tekstila. sušenje. koja se svrstava u podgrupu 17510 . jute i drugih likastih vlakana i specijalnih prediva Ova delatnost obuhvata i: .

jastu*i#i za kosu. uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . posteljina. prekriva*i za nameštaj ili mašine i dr. od svih vrsta materijala. jedara. zastavice i dr. krpe za sudove i dr. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . vre#e za spavanje i dr.proizvodnju ru*no tkanih tapiserija Ova delatnost ne obuhvata: . toaletno i kuhinjsko rublje . .proizvodnju delova od tekstila za elektri*nu #ebad 17404 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta. zastori. koje se svrstava u podgrupu 17540 174 1740 17401 Proizvodnja gotovih tekstilnih predmeta. zastave.Ova delatnost ne obuhvata: . padobrani i dr.impregnisanje. koja se svrstava u podgrupu 17530 27 . jastu*i#i. pokriva*i. prevla*enje.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. prekriva*a za kola i dr. . šatora. uklju*uju#i i #ebad za putovanja Ova delatnost obuhvata i: . prekriva*i za krevete.proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. jorgani. zavese. osim ode#e Proizvodnja rublja za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . . koja se svrstava u podgrupu 17530 17402 Proizvodnja teške konfekcije Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. stono. pojasevi za spasavanje. barjaci. Ova delatnost obuhvata i: . proizvoda za kampovanje. prekrivanje i laminiranje tekstilnih tkanina plasti*nim masama.proizvodnju #ebadi.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. roletne. zaštitnika za sunce.proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija: . jastuci.proizvodnju cerada. krpe za prašinu. Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . 17403 Proizvodnja #ebadi Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju proizvoda od kanapa ili mreža: ribarske mreže. užadi ili kanapa . gume ili plasti*nih materijala. Ova delatnost ne obuhvata: . om*e za teret. pletenica i mreža Ova delatnost obuhvata: . osim ode#e 1754 17540 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta. rese.proizvodnju ukrasnih predmeta: pletenice. kanapa. ponjave. uklju*uju#i i tkanine na osnovi bez potke. tamponi i dr. traka ili sli*nih materij ala.proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekriva*a za pod.proizvodnju etiketa. koja se svrstava u podgrupe 20521. odbojnici za brodove. zna*aka i dr. bez obzira na to da li su impregnisani. prevu*enih. pomponi i dr.proizvodnju filca . . 28 .proizvodnju tekstilnih proizvoda. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36633 1752 17520 Proizvodnja užadi.proizvodnju uzanih tkanina. Ova delatnost ne obuhvata: . *ak i u slu*aju kada su na osnovi od tekstila.proizvodnju tila i drugih mrežastih tkanina ili *ipke u komadima i trakama ili u motivima vezenih tkanina .175 1751 17510 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta Proizvodnja tepiha i prekriva*a za pod Ova delatnost obuhvata: . konopci i užad opremljeni metalnim prstenovima i dr. prevu*eni. jastuci za istovaranje. sastavljenih pomo#u lepljivih materijala . koja se svrstava u podgrupu 20522 . pokriveni ili obloženi gumom ili plasti*nom masom .proizvodnju asura i pokriva*a od pletarskih materijala.proizvodnju *vorovanih mreža od upredenog konca. . kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana.proizvodnju tekstilne vate i proizvoda od vate: . pokriva*i i dr. 25130 i 25230 .proizvodnju tkanina impregnisanih. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . prekrivenih ili laminiranih plasti*nom masom .proizvodnju pletenica. asure.proizvodnju mreža za kosu.proizvodnju prekriva*a za pod od plute. užadi. higijenski uložci. uklju*uju#i i mašinski tkanih pokriva*e za pod: tepisi.proizvodnju netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila. koja se svrstava u podgrupu 18240 1753 17530 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila.

proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina: . prsluka i sli*nih proizvoda 18 181 1810 18100 Proizvodnja odevnih predmeta. triko-*arape i hula-hop *arape 1772 17720 Proizvodnja pletenih i kuki*anih pulovera. kord-tkanine velike *vrsto#e od vešta*kog prediva za gume za vozila. mrežaste tkanine i tkanine za postavljanje na prozore pletene na "rachel" ili sli*nim mašinama .proizvodnju platna od pletene metalne žice.proizvodnju *arapa.proizvodnju ode#e od kože ili imitacije kože Ova delatnost ne obuhvata: . bukle i frotir tkanine . vatrootporne mrežice za gas. mašinsko remenje. koja se svrstava u podgrupu 36400 29 . koja se svrstava u podgrupu 28730 176 1760 17600 Proizvodnja pletenih i kuki*anih tkanina Ova delatnost obuhvata: . beskrajne trake. koja se svrstava u podgrupu 17540 177 1771 17710 Proizvodnja pletenih i kuki*anih proizvoda Proizvodnja pletenih i kuki*anih *arapa Ova delatnost obuhvata: . pletenih na "rachel" ili sli*nim mašinama. koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu. ostale pletene i kuki*ane tkanine Ova delatnost ne obuhvata: . slikarsko platno pripremljeno za upotrebu. tekstilnog prediva ili traka impregnisanih. tkanine za sita.proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina za postavljanje na prozore od *ipke. dorada i bojenje krzna Proizvodnja kožne ode#e Ova delatnost obuhvata: . tkanine za kori*enje knjiga i sli*ne jake tekstilne tkanine i tkanine prevu*ene gumom ili drugim supstancama . prsluka i sli*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pletenih ili kuki*anih pulovera. prevu*enih ili obloženih gumom ili plasti*nom masom . creva za šmrkove.proizvodnju mašinski ra enih pokriva*a za pod.proizvodnju metaliziranog ili obavijenog prediva. Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i kratke *arape.proizvodnju raznih tkanina: . gumenih niti obavijenih tekstilnim materijalom. džempera.proizvodnju raznih tekstilnih proizvoda: fitilji. tkanine za filtriranje i dr..

ga#ice. pletene ili kuki*ane tkanine. . trenerki. netkani tekstil i dr. kompleti.proizvodnju radne ode#e Ova delatnost ne obuhvata: . žene i decu: . jakne.popravku odevnih predmeta. odela za skijanje. kaputi.proizvodnju ode#e za bebe. kao što su tkane. koja se svrstava u podgrupu 52740 1822 18220 Proizvodnja ostale ode#e Ova delatnost obuhvata: . pantalone. suknje i dr.proizvodnju obu#e. kravate. bluze. kostima za kupanje i dr.proizvodnju odevnih predmeta od krzna. šalovi.popravku odevnih predmeta..popravku odevnih predmeta. koja se svrstava u podgrupu 52740 1823 18230 Proizvodnja rublja Ova delatnost obuhvata: . kombinezoni. spava#ice.proizvodnju ostalog pribora za odevanje: rukavice. koja se svrstava u podgrupu 52740 1824 18240 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Ova delatnost obuhvata: . 30 . koja se svrstava u podgrupu 18300 . pižame. ku#ni ogrta*i. pojasevi. odela. grudnjaci. za muškarce.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu.proizvodnju ode#e od gume ili plasti*nih masa koja nije šivena ve# samo lepljena. koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 . žene i decu: .. Ova delatnost obuhvata i: . pletene ili kuki*ane tkanine.šivenje po narudžbini Ova delatnost ne obuhvata: . korseti i dr. košulje.proizvodnju šešira i kapa .182 1821 18210 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Proizvodnja radne ode#e Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . za muškarce. mreže za kosu i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . mašne. *ipke i dr. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 .proizvodnju odevnih predmeta od gume ili plasti*nih masa koji nisu šiveni ve# samo lepljeni.proizvodnju rublja od materijala kao što su tkane.proizvodnju ostale ode#e izra ene od materijala.

proizvodnju imitacije krzna (materijal s dugom dlakom dobijen tkanjem ili pletenjem). proizvodnja predmeta od krzna Ova delatnost obuhvata: . . sara*kih proizvoda i obu#e Štavljenje i dorada kože Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 52740 183 1830 18300 Dorada i bojenje krzna.proizvodnju sirovih koža. koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju pokrivki za glavu od krzna .proizvodnju vešta*ke kože od kožnih otpadaka 31 . nepunjeni jastuci. štavljenje. krznena ode#a i pribor . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju semišovane. patent ili metalizirane kože . koja se svrstava u podgrupe 01250 i 01500 . koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 Podsektor GV 19 191 1910 19100 Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože Štavljenje i dorada kože. ru*nih torbi. bojenje krzna . koja se svrstava u podgrupu 36400 . sedala. razni proizvodi od krzna: prostirke. trake i dr. šišanje i *upanje.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu.proizvodnju proizvoda od krzna: . *ešagijanje.spajanje krznenih odse*aka u druge oblike kao što su plo*e.proizvodnju štavljene kože .proizvodnju krznenih šešira. pergamentne. koja se svrstava u granu 172 i podgrupu 17600 .popravku odevnih predmeta.proizvodnju vešta*kog krzna i proizvoda od vešta*kog krzna Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 .Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 15110 . industrijske krpe za poliranje i dr.proizvodnju sirovog krzna. beljenje. proizvodnja kofera.doradu i bojenje krzna i koža s dlakom: struganje.proizvodnju *izama i cipela s krznenim delovima.

koja se svrstava u podgrupu 19301 . ru*nih torbi i sli*nih predmeta. ru*nih torbi i sli*nih predmeta od kože.proizvodnju obu#e od azbesta. koja se svrstava u podgrupu 18100 . pribor za pakovanje i dr. koja se svrstava u podgrupu 18240 . koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju kožne ode#e.proizvodnju kožne obu#e.proizvodnju kamašni.proizvodnju kaiševa za satove . koji se svrstavaju u podgrupu 18300 . napravljene bilo kojim postupkom . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kožne ode#e. spoljni i unutrašnji onovi. kao što su plasti*ne folije. koja se svrstava u podgrupu 26820 19302 Proizvodnja obu#e od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju imitacije kože koja se ne zasniva na prirodnoj koži. koja se svrstava u podgrupu 15110 . koja se svrstava u podgrupe 33500 i 36220 193 1930 19301 Proizvodnja obu#e Proizvodnja kožne obu#e Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . sedala i drugih sara*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju obu#e od plasti*nih masa za sve svrhe.proizvodnju kaiševa za satove od metala.proizvodnju sirovih koža. tekstilni materijali. koja se svrstava u podgrupu 18100 . napravljene bilo kojim postupkom.proizvodnju kožnih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. gležnjaka i sli*nih proizvoda od kože . vešta*ke kože ili bilo kog drugog materijala.proizvodnju drvene obu#e i njenih delova Ova delatnost ne obuhvata: . štikle i dr.štavljenje i doradu krzna i koža s dlakom.proizvodnju kožne obu#e za sve svrhe.proizvodnju kožnih rukavica i šešira. koja se svrstava u podgrupu 18240 . Ova delatnost obuhvata i: . uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa 32 . vulkanfiber i karton. ako se primenjuje ista tehnologija kao za kožu .proizvodnju raznih proizvoda od kože i vešta*ke kože: pojasevi za vožnju.proizvodnju ortopedskih cipela.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. koja se svrstava u granu 172 i podgrupe 25130 i 25240 192 1920 19200 Proizvodnja kofera.proizvodnju kofera.

.proizvodnju gumenih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. kalupa i modela. impregnacija drveta Proizvodnja rezane gra e Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: . koji se svrstavaju u podgrupu 02010 .proizvodnju obu#e od azbesta. cepki. koja se svrstava u podgrupu 26820 19303 Proizvodnja gumene obu#e Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. spoljni i unutrašnji onovi.proizvodnju delova obu#e od plasti*nih masa: lica (gornjišta) i njihovi delovi. štikle i dr. koja se svrstava u podgrupu 26820 Podsektor GG 20 201 2010 20101 Prerada drveta i proizvodi od drveta Prerada drveta i proizvodi od drveta i plute. proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala Proizvodnja rezane gra e. brodski pod i dr. koja se svrstava u podgrupu 18240 . Ova delatnost ne obuhvata: . gležnjaka i sli*nih proizvoda od plasti*nih masa . koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju ortopedskih cipela. koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju drvenih železni*kih pragova . napravljene bilo kojim postupkom. iverja i dr.proizvodnju obu#e od azbesta.proizvodnju kamašni. osim nameštaja. cepanog (tesanog) drveta.) . gležnjaka i sli*nih proizvoda od gume . drvnog brašna.proizvodnju kamašni.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova.proizvodnju rezane gra e .proizvodnju šindre. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ortopedskih cipela. koja se svrstava u podgrupu 20300 33 . koja se svrstava u podgrupu 33102 . spoljni i unutrašnji onovi.se*enje trupaca i grubu obradu drveta.sušenje drveta Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje (parket.proizvodnju gumene obu#e za sve svrhe. štikle i dr.proizvodnju drvene vune.

. uz koriš#enje zaštitnih sredstava ili drugih materijala 202 203 2020 2030 20200 20300 Proizvodnja furnirskih listova.proizvodnju buradi. kalupi i modeli . poklopci. drveni kov*eži#i i kutije za nakit. kaca i drugih ba*varskih proizvoda. .proizvodnju drvenih montažnih zgrada i njihovih elemenata Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju doboša (kalemova) za kablove i dr. koja se svrstava u podgrupu 19200 . ograde i dr. .20102 Impregnacija drveta Ova delatnost obuhvata: . od drveta . kapci i njihovi okviri .proizvodnju sanduka. drvo za rogove (krov).proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje. doboša i sli*ne ambalaže.proizvodnju sanduka i kutija od pletarskih materijala.proizvodnju kofera. boks-paleta i drugih postavnih površina. drveni kalupi za obu#u i drvene vešalice .impregnaciju ili hemijski postupak s drvetom. kutija. šindra. metle. kalemovi za konac i sli*ni proizvodi od struganog drveta 34 . od drveta .proizvodnju paleta. stepenici. prozori.. grede. marketarije i intarzije od drveta . *etke i dr. bobine. slojevitih plo*a. slame i pletarskih materijala Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Ova delatnost obuhvata: . gajbi. iverica i sli*nih plo*a i tabli Proizvodnja gra evinske stolarije i elemenata Ova delatnost obuhvata: . šper-plo*a.proizvodnju raznih proizvoda od drveta: . drvene drške i delovi za alat. od drveta Ova delatnost ne obuhvata: . ba*vi. od drveta . zidni i stoje#i stalci za odela i šešire . koja se svrstava u podgrupu 20522 205 2051 20510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta i proizvodnja predmeta od plute. krovni podupira*i i dr. cepano (tesano) drvo. drveni pribor za kuhinjsku upotrebu. pribor za jelo i sli*ni proizvodi .proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u gra evinarstvu: . koja se svrstava u podgrupu 20101 204 2040 20400 Proizvodnja ambalaže od drveta Ova delatnost obuhvata: . drvene špule. vrata. drvene statuete i ukrasi.

. koja se svrstava u podgrupu 17510 . pru#a i drugih pletarskih materijala Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36633 .preradu prirodne plute i proizvodnju predmeta plute: .proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: .proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje. prostira*a i zastora od tekstilnih materijala. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u granu 361 . papira i kartona Proizvodnja celuloze Ova delatnost obuhvata: . slame i pletarskih materijala Proizvodnja predmeta od plute Ova delatnost obuhvata: .odstranjivanje štamparske boje i proizvodnju celuloze od starog i otpadnog papira 35 . zastori i dr. papira i proizvoda od papira. podmeta*i. polubeljene i nebeljene drvne celuloze mehani*kim. prostira*i. koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju nameštaja. koja se svrstava u podgrupu 36631 2052 20521 Proizvodnja predmeta od plute.proizvodnju podmeta*a. koja se svrstava u podgrupu 19200 .proizvodnju imitacije nakita.proizvodnju kutija za satove. koja se svrstava u granu 361 Podsektor GD 21 211 2111 21110 Proizvodnja celuloze.proizvodnju nameštaja.proizvodnju korparskih proizvoda i pletarske robe Ova delatnost ne obuhvata: . zastori i dr. podmeta*i. koja se svrstava u podgrupu 36500 . prostira*i.proizvodnju štapova za hodanje i drški za kišobrane. koja se svrstava u podgrupu 31500 .proizvodnju drvenih igra*aka.Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju drvene obu#e. papira i prozvoda od papira Proizvodnja celuloze. koja se svrstava u podgrupu 19301 . koja se svrstava u podgrupu 36610 .proizvodnju nameštaja.proizvodnju beljene. koja se svrstava u granu 361 20522 Proizvodnja predmeta od slame. izdava*ka delatnost i štampanje Proizvodnja celuloze. hemijskim (rastvaranjem ili bez rastvaranja) ili poluhemijskim postupkom .proizvodnju kofera.proizvodnju *etki i metli.proizvodnju šibica. koja se svrstava u podgrupu 36620 .

toaletni papir. higijenski ulošci i tamponi. sanitarne i toaletne potrebe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju papira za štampanje i pisanje.proizvodnju sklapaju#e ambalaže od kartona .proizvodnju vre#a i kesa od papira . gotovog za upotrebu .proizvodnju gumiranog i lepljivog papira.proizvodnju kancelarijskih registratora i sli*nih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju papira i kartona namenjenih za dalju industrijsku preradu Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 21210 .proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira.proizvodnju krepovanog i plisiranog papira Ova delatnost ne obuhvata: .2112 21120 Proizvodnja papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju samokopiraju#eg papira.proizvodnju koverata. notesa i sli*nih proizvoda koji kao dodatak imaju neki od sortimenata papirne konfekcije 36 .proizvodnju predmeta od papira. 2123 21230 Konfekcioniranje papira Ova delatnost obuhvata: . gotovog za upotrebu . pelene za bebe i trake za pelene. gotovih za upotrebu . prekrivanje i impregnisanje papira i kartona . *inije. gotovih za upotrebu . šolje. koja se svrstava u podgrupe 21220 do 21250 212 2121 21210 Proizvodnja predmeta od papira i kartona Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju talasastog papira i kartona .proizvodnju ambalaže od papira i kartona . koja se svrstava u podgrupu 21230 2122 21220 Proizvodnja predmeta za doma#instvo.prevla*enje. vre#ica. ubrusi i salvete.proizvodnju ambalaže od talasastog papira i kartona .proizvodnju talasastog kartona. maramice.proizvodnju papira za kompjutersko štampanje . poslužavnici i dr.proizvodnju predmeta od papira za doma#instvo i li*nu upotrebu i proizvoda od celulozne vate: listi#i za skidanje šminke.proizvodnju ambalaže od punog kartona .proizvodnju koverata i dopisnica .proizvodnju kutija.

.izdavanje: . od papira i kartona .proizvodnju etiketa (nalepnica) .proizvodnju bobina. reda vožnji i dr.proizvodnju zidnih tapeta i sli*nih pozidnica od papira. koja se svrstava u podgrupu 21120 .proizvodnju kutija za jaja i drugih proizvoda za pakovanje. muzi*kih knjiga i drugih publikacija Izdavanje novina Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju zidnih tapeta od tekstila 2125 21250 Proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona. štampanje i reprodukcija snimljenih medija Izdava*ka delatnost Izdavanje knjiga. formulara .mikroizdavanje 37 . koja se svrstava u podgrupu 36500 22 221 2211 2212 22110 22120 Izdava*ka delatnost. od presovanog kartona Ova delatnost ne obuhvata: . ostalog štampanog materijala kao što su razglednice reprodukovane mehani*kim ili foto-mehani*kim postupkom . uklju*uju#i i zidne tapete prevu*ene vinilom . špula. gravura i razglednica . postera i reprodukcija umetni*kih dela .proizvodnju neupakovanih papira i kartona. kopsova i dr.proizvodnju karata za igranje.izdavanje novina (dnevnih i periodi*nih) štampanih na novinskoj hartiji. brošura.proizvodnju filtrir-papira i kartona . igara i igra*aka od papira i kartona. kompakt-diskova i traka s muzi*kim i drugim zvu*nim zapisima 2215 22150 Ostala izdava*ka delatnost Ova delatnost obuhvata: .2124 21240 Proizvodnja zidnih tapeta Ova delatnost obuhvata: . fotografija. uklju*uju#i i reklamne novine 2213 2214 22130 22140 Izdavanje *asopisa i sli*nih periodi*nih izdanja Izdavanje zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: .izdavanje gramofonskih plo*a..

skica. koji se obavljaju savijanjem. maketa i drugih reprografskih proizvoda . zlatotisak . registara. uzoraka. karata za igranje. opšivanjem i dr. mapa. kalendara. prošivanjem. inženjera. na mašinama za umnožavanje. kalendari.izdava*ku delatnost. arhitekata i drugih autora. reklamni materijali prospekti i dr.štampanje magazina i drugih periodi*nih *asopisa. pripremljenih plo*a ili valjaka i drugih otisnutih medija za koriš#enje pri štampanju u drugoj jedinici 2225 22250 Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem Ova delatnost obuhvata: . li*nih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala.štampanje etiketa. kataloge i dr.. mašinama za fotograviranje. kompjuterskim štampa*ima i foto-kopir i termo-kopir aparatima Ova delatnost ne obuhvata: .završne radove na uklapanju štampanih listova u knjige.. reklamnih kataloga. plakata. atlasa..završne radove na štampanom papiru ili kartonu. etikete. ofset mašinama. kao što su poslovni formulari.izradu originala od strane muzi*ara. brošure. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .222 2221 2222 22210 22220 Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem Štampanje novina Štampanje. fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama. izbor.ru*nu pripremu podataka kao npr. 2224 22240 Reprodukcija i slaganje Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 21250 .pripremu i izradu glavnog projekta. unošenje i povezivanje s podacima u odgovaraju#oj bazi podataka . knjiga i brošura. dnevnika. magazine. štampanih na štamparskim mašinama pomo#u otisaka.slaganje teksta i slike na film. modeliranjem u reljefu. prospekata i drugih štampanih reklama. *ekova i drugih vrednosnih papira. koji se obavljaju savijanjem. poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala. nota i notnih svezaka. tutkalisanjem. koja se svrstava u granu 221 . bušenjem. dokumenata o vlasništvu. lepljenjem.izradu složenih blokova.ostale grafi*ke aktivnosti 38 . sastavljanjem. fotografski i obi*an papir . lepljenjem. perforiranjem. prevla*enjem plastikom i dr. poštanskih i taksenih maraka. albuma. koja se svrstava u sektore J i M 2223 22230 Knjigoveza*ki i završni radovi Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju sirovog katrana Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju koksnog gasa . rafinerijski gasovi kao što su etan.223 2231 22310 Reprodukcija snimljenih medija Reprodukcija zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: .briketiranje mrkog uglja i lignita. uklju*uju#i i one iz otpadnih ulja . . kompaktdiskova i traka s muzi*kim ili drugim zvu*nim zapisima 2232 22320 Reprodukcija video-zapisa Ova delatnost obuhvata: .reprodukciju sa master-kopija plo*a. koje se svrstava u podgrupu 10100 .proizvodnju smola i koksa iz smola.proizvodnju goriva: laka.proizvodnju baznih mazivih ulja i masti. srednja i teška goriva ulja. kompakt-diskova i traka s filmskim ili drugim video-zapisima 2233 22330 Reprodukcija kompjuterskih medija Ova delatnost obuhvata: . vazelin. koja se svrstava u podgrupu 24130 . koje se svrstava u podgrupe 10201 i 10202 232 2320 23201 Proizvodnja derivata nafte Proizvodnja derivata nafte Ova delatnost obuhvata: . propan. derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja produkata koksovanja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju .proizvodnju motornih goriva: benzin. 23202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju raznih proizvoda: vajt-špirit.reprodukciju s master-kopija softvera i podataka na diskove i trake Podsektor GD 23 231 2310 23100 Proizvodnja koksa. butan i dr.proizvodnju koksa . parafin i dr. derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja koksa. .proizvodnju bitumenskih obloga za krovove i puteve 39 .reprodukciju s master-kopija gramofonskih plo*a. kerozin i dr.briketiranje kamenog uglja.

hemijskih proizvoda i vešta*kih i sinteti*kih vlakana Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 241 2411 24110 Proizvodnja osnovnih hemikalija Proizvodnja industrijskih gasova Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 11120 .proizvodnju radioaktivnih elemenata za upotrebu u industriji i medicini . propan i butan u rafinerijama nafte. propana ili butana. koje se svrstava u podgrupu 12000 . gasoviti elementi .proizvodnju produkata koji se koriste kao fluoroscenti ili luminoscenti Podsektor GE 24 40 . Ova delatnost ne obuhvata: . u osnovnim oblicima ili u obliku koncentrata Ova delatnost obuhvata i: . mešani industrijski gasovi .proizvodnju gorivih elemenata za nuklearne reaktore .proizvodnju te*nih ili komprimovanih industrijskih gasova: .233 2330 23300 Pripremanje nuklearnog goriva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gorivih gasova kao što su etan. inertni gasovi kao što je ugljen-dioksid . rashladni gasovi .va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma. koja se svrstava u podgrupu 12000 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja hemikalija. etana.va enje metana. gasovi za izolaciju i dr.obradu nuklearnog otpada Ova delatnost ne obuhvata: . te*an ili komprimovan vazduh . koja se svrstava u podgrupu 23201 2412 24120 Proizvodnja boja i pigmenata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sredstava za bojenje i pigmenata bilo kog porekla. acetilen .proizvodnju žutog kola*a.proizvodnju oboga#enog urana .

ostala organska jedinjenja. koja se svrstava u podgrupu 24150 . industrijskih gasovitih elemenata i radioaktivnih elemenata proizvedenih u industriji nuklearnog goriva . uklju*uju#i i aldehide.proizvodnju baza u *vrstom stanju. acikli*ni i cikli*ni alkoholi.proizvodnju vešta*kog korunda. koja se svrstava u podgrupu 24410 2414 24140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: . osim azotne kiseline .proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova.proizvodnju triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata.proizvodnju neorganskih kiselina. zasi#eni i nezasi#eni cikli*ni ugljovodonici .proizvodnju amonijaka. ostala jedinnjenja s kisoni*nom grupomm.proizvodnju azotne kiseline i sulfoazotnih kiselina. osim metala. osim amonijaka . koja se svrstava u podgrupu 13201 .proizvodnju amonijum-hlorida. koja se svrstava u podgrupu 24300 2413 24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: . vodenih rastvora natrijum i kalijum-hidroksida i drugih neorganskih baza. uklju*uju#i i sir#etnu kiselinu . koja se svrstava u podgrupu 24150 . koja se svrstava u podgrupu 24150 . uklju*uju#i i proizvode suve destilacije drveta 41 . uklju*uju#i i sinteti*ki etilalkohol . uklju*uju#i i amine .proizvodnju hemijskih elemenata. hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoni*nim grupama . ketone. koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija: .proizvodnju ostalih neorganskih hemikalija .proizvodnju gotovih boja i pigmenata.proizvodnju smola i koksa iz smola Ova delatnost ne obuhvata . koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju nitrata i nitrita kalijuma. koja se svrstava u podgrupu 26810 i proizvodnju drugih oksida aluminijuma. zasi#eni i nezasi#eni acikli*ni ugljovodonici . monokarbonske i polikarbonske kiseline. organska jedinjenja sa azotnom grupom.Ova delatnost ne obuhvata: .

proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova. u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju salicilne i O-salicilne kiseline.proizvodnju vešta*kih ubriva: .proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala. uklju*uju#i i polimere etilena. vinilhlorida. koja se svrstava u podgrupu 24510 . silikoni . vinilalkohola i akrilata . fosforna ili kalijumova vešta*ka ubriva .proizvodnju eteri*nih ulja.proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima. koja se svrstava u podgrupu 15920 .proizvodnju hemikalija za poljoprivredu. fenolne i epoksidne smole i poliuretani . koje se svrstava u podgrupu 14300 .proizvodnju celuloze 42 . koja se svrstava u podgrupu 24410 .proizvodnju azotnih jedinjenja: . poliamidi . amonijumhlorid. Ova delatnost obuhvata i: . urea.va enje guana. izmenjiva*i jona na bazi polimera i dr. koja se svrstava u podgrupu 24200 2416 24160 Proizvodnja plasti*nih masa.. koja se svrstava u podgrupu 24160 . triamonijum-fosfati i amonijum-karbonati Ova delatnost ne obuhvata: . nitriti i nitrati kalijuma. amonijak.proizvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima. koja se svrstava u podgrupu 24630 2415 24150 Proizvodnja vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sirovog glicerina.proizvodnju plasti*nih masa. stirola. prosta ili složena azotna.proizvodnju #umura (ugalj biljnog i životinjskog porekla) . sirovi prirodni fosfati i sirove prirodne kalijumove soli . koja se svrstava u podgrupu 24410 . Ova delatnost ne obuhvata: . vinilacetata. alkidne i poliesterske smole i polietri . koja se svrstava u podgrupu 24170 . polimeri. propilena.proizvodnju sinteti*kog glicerina i dr. vinilidenhlorida. azotna kiselina i sulfoazotne kiseline. u primarnim oblicima: .

proizvodnju pripremljenih pigmenata i pripremljenih sredstava za zamu#ivanje i bojenje. koja se svrstava u podgrupu 24150 243 2430 24300 Proizvodnja boja. rodenticida. fungicida.proizvodnju kitova . koja se svrstava u podgrupu 24120 .proizvodnju mastila i tuša. lakova.Ova delatnost ne obuhvata: . glazura. listova i traka: .proizvodnju boja.proizvodnju složenih organskih rastvara*a i razre iva*a i proizvodnju pripremljenih sredstava za skidanje boja. .proizvodnju grafi*kih boja Ova delatnost ne obuhvata: . herbicida. lakova i dr.) .proizvodnju zaptivnih smesa i sli*nih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr. dezinfektanata i drugih hemikalija za poljoprivredu koje nisu klasifikovane na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: . faktis .reciklažu plasti*nih masa. koja se svrstava u podgrupu 37200 2417 24170 Proizvodnja sinteti*kog kau*uka. staklastog emajla. sredstava protiv klijanja. balata) 242 2420 24200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . sinteti*ki kau*uk . u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: . grafi*kih boja i kitova Ova delatnost obuhvata: . prevlaka i sli*nih preparata .proizvodnju mešavina sinteti*kog kau*uka i prirodnog kau*uka ili kau*uku sli*nih guma (npr. medicinskih hemikalija i biljnih preparata Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina Ova delatnost obuhvata: 43 .prozvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima ili u obliku plo*a.proizvodnju insekticida. koja se svrstava u podgrupu 24660 244 2441 24410 Proizvodnja farmaceutskih produkata. sredstava za regulaciju rasta biljaka.proizvodnju boja i pigmenata. emajla i lak-boja . lakova i sli*nih premaza.proizvodnju vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja.

antiserumi i druge frakcije krvi .proizvodnju površinski aktivnih preparata: . koja se svrstava u podgrupu 24140 2452 24520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata Ova delatnost obuhvata: 44 . karoserije. preparata za *iš#enje i poliranje.preradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda 2442 24420 Proizvodnja farmaceutskih preparata Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i homeopatske preparate .proizvodnju lekova: .proizvodnju preparata za *iš#enje i poliranje: . zavoja.proizvodnju medicinski impregnirane vate. omekšiva*i za tekstil . preparati za pranje posu a . preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija . 245 2451 24510 Proizvodnja sapuna i deterdženata. hirurškog ketguta i dr. parfema i toaletnih preparata Proizvodnja sapuna i deterdženata. staklo. .proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata .proizvodnju sapuna . usavršavanje i proizvodnju aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata . paste i praškovi za *iš#enje i dr.proizvodnju organskih površinski aktivnih supstanci .proizvodnju punila za zubarstvo i cementa za rekonstrukciju kostiju Ova delatnost obuhvata i: . raznovrsni medikamenti. bandažnog materijala.preradu krvi Ova delatnost obuhvata i: . gaze. metal i dr. vakcine . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju hemijski *istih še#era . drvo. preparata za *iš#enje i poliranje Ova delatnost obuhvata: . praškovi za pranje u *vrstom ili te*nom stanju i deterdženti .proizvodnju sirovog glicerina ..ispitivanje.proizvodnju sinteti*kog glicerina. politure i kreme za kožu. vešta*ki voskovi i preparati na bazi voskova .

proizvodnju ekstrakta iz prirodnih aromati*nih produkata .proizvodnju želatina i njegovih derivata.proizvodnju mešavina eteri*nih ulja s prirodnim ili drugim aromati*nim proizvodima za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24520 2464 24640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala Ova delatnost obuhvata: 45 .proizvodnju parfema i toaletnih preparata.proizvodnju rezinoida . preparati za zaštitu od sunca i preparati za poja*avanje pigmentacije pri sun*anju .. paste za zube i preparati za oralnu higijenu.proizvodnju sinteti*kih aromati*nih proizvoda. depilatori i dr. uklju*uju#i i lepljiva sredstva na bazi gume 2463 24630 Proizvodnja eteri*nih ulja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aromati*nih destilovanih voda . koja se svrstava u podgrupu 24140 . koja se svrstava u podgrupu 24630 246 2461 24610 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda Proizvodnja eksploziva Ova delatnost obuhvata: . šamponi i lakovi za kosu. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pirotehni*kih proizvoda 2462 24620 Proizvodnja tutkala i želatina Ova delatnost obuhvata: . preparati za ulepšavanje i šminkanje . lepkova i pripremljenih lepila.proizvodnju eksploziva . parfemi i toaletne vode . preparati za manikir i pedikir .proizvodnju parfema i toaletnih preparata: .ekstrakciju i pre*iš#avanje eteri*nih ulja. dezodoransi i soli za kupanje .proizvodnju baruta . uklju*uju#i i preparate za pri*vrš#ivanje zubnih proteza . preparati za brijanje . preparati za kovrdžanje i ispravljanje kose .

proizvodnju nesnimljenih medija pripremljenih za snimanje zvu*nih ili video-zapisa . ne*ešljanih niti na drugi na*in pripremanih za predenje .proizvodnju nesnimljenih diskova i traka za ra*unare 2466 24660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih se*enih vlakana.proizvodnju mastila i tuša 247 2470 24700 Proizvodnja vešta*kih i sinteti*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: . hemijski modifikovana ulja i masti .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih jednoži*nih prediva.predenje vešta*kih i sinteti*kih vlakana.proizvodnju razli*itih hemijskih proizvoda: . dodaci mazivim uljima.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih monofilamenata ili traka Ova delatnost ne obuhvata: . te*nosti za hidrauli*ne prenose . filmova. uklju*uju#i i predivo visoke *vrsto#e i teksturirana prediva . ubrziva*i za gumu.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih dugih vlakana . sredstva za odmaš#ivanje metala . antidetonatori. koja se svrstava u podgrupu 17160 .proizvodnju hemijskih preparata za fotografske svrhe 2465 24650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija Ova delatnost obuhvata: . aktivni ugalj. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . složeni laboratorijski i dijagnosti*ki preparati i dr. papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala . prahovi i paste za zavarivanje. koje se svrstava u granu 171 Podsektor GŽ Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa 46 . tvrdo ili meko lemljenje .proizvodnju konca za šivenje. peptoni i njihovi derivati i druge proteinske supstance i njihovi derivati koji nisu klasifikovani na drugom mestu . sredstva za dovršavanje tekstila i kože . antifriz-preparati. katalizatori i drugi hemijski proizvodi za upotrebu u industriji .proizvodnju fotograrfskih plo*a.. nevla*enih. pripremljeni aditivi za cement . Ova delatnost obuhvata i: .

proizvodnju kord-tkanina za proizvodnju spoljnih guma. boce za toplu vodu i dr. pune gume . koji se svrstavaju u podgrupu 50200 2512 25120 Protektiranje guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . predmeti od gume za higijenske svrhe kao što su sredstva za kontracepciju. gumirana tekstilna roba. trake. gumene obloge za valjke i dr.proizvodnju guma za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 25130 .proizvodnju materijala od gume za popravku guma. koja se svrstava u podgrupu 50200 2513 25130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Ova delatnost obuhvata: . prirubnice i zaptiva*i.opravku probušenih guma. podešavanje i zamenu. proizvodnju gotovih proizvoda od gume: cevi. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju gumenog materijala za popravke Ova delatnost ne obuhvata: . vulkanizirane ili tvrde gume: . gumeni pokriva*i za pod. pokretne mašine i druge potrebe: . prenosno i pogonsko remenje. gumeni prstenovi.proizvodnju unutrašnjih guma . traka za protektiranje spoljnih guma i dr. gumirano predivo i tkanine. opremu.proizvodnju izmenljivih delova za spoljne gume.opravku spoljnih i unutrašnjih guma. listovi. creva i šmrkovi. pneumatske gume . vešta*ke grudi. Ova delatnost ne obuhvata: . gumeni odevni predmeti..proizvodnju materijala od gume za popravku guma. zidnih štitnika.protektiranje spoljnih guma Ova delatnost ne obuhvata: . proizvodnju poluproizvoda od gume: gumene plo*e. koja se svrstava u podgrupu 17540 47 .proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sinteti*kog kau*uka. transportne trake. nevulkanizirane. koja se svrstava u podgrupu 25130 .25 251 2511 25110 Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . šipke i drugi profilisani oblici . gumene niti i kablovi.

- proizvodnju odevnih predmeta od elasti*nih tkanina, koja se svrstava u granu 182 - proizvodnju gumene obu#e, koja se svrstava u podgrupu 19303 - proizvodnju lepkova i lepljivih sredstava na bazi gume, koja se svrstava u podgrupu 24620 - proizvodnju zamenljivih delova za protektiranje spoljnih guma, koja se svrstava u podgrupu 25110 - proizvodnju splavova i *amaca na naduvavanje, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penaste gume, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju gumenih sportskih rekvizita, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju gumenih igara i igra*aka, koja se svrstava u podgrupu 36500 - regeneraciju gume, koja se svrstava u podgrupu 37200 252 2521 25210 Proizvodnja proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja plo*a, listova, cevi i profila od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju poluproizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne plo*e, listovi, blokovi, filmovi, folije, trake i dr. - proizvodnju gotovih proizvoda od plasti*nih masa: . cevi, creva i šmrkovi, pribor za cevi i creva i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima, koja se svrstava u podgrupu 24160 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nepokrivenih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 2522 25220 Proizvodnja ambalaže od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta od plasti*nih masa za pakovanje robe: . plasti*ne kese, vre#e, kutije, sanduci, kanisteri, boce i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju predmeta od sinteti*kog ili prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - pakovanje robe, koje se svrstava u podgrupu 74820 2523 25230 Proizvodnja predmeta za gra evinarstvo od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata:

48

- proizvodnju predmeta za ugra ivanje od plasti*nih masa: . plasti*na vrata, prozori, ramovi, kapci, žaluzine, lajsne za pod i dr. . tankovi i rezervoari . podne, zidne ili plafonske obloge od plasti*nih masa u obliku rolni ili plo*ica i dr. . sanitarni predmeti od plasti*nih masa kao što su kade, tuškade, umivaonici, klozetske šolje, vodo-kotli#i i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od sinteti*kog i prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 2524 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju stonog i kuhinjskog posu a i predmeta za toaletne potrebe, od plasti*nih masa - proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne kacige, izolacioni pribor, delovi pribora za rasvetnu opremu, kancelarijska i školska oprema, odevni predmeti, pribor za nameštaj, statuete, prenosno i pogonsko remenje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju obu#e od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19302 - proizvodnju medicinskih i zubarskih aparata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nameštaja od plasti*nih masa, koja se svrstava u granu 361 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju sportskih rekvizita od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju igara i igra*aka od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 Podsektor GZ 26 261 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

49

2611

26110

Proizvodnja ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ravnog stakla, uklju*uju#i i armirano, bojeno ili matirano staklo

2612

26120

Oblikovanje i obrada ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kaljenog ili slojevitog ravnog stakla - proizvodnju staklenih ogledala - proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju

2613 26131

Proizvodnja šupljeg stakla Proizvodnja ambalažnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju boca i drugog ambalažnog stakla 26132 Proizvodnja ostalog šupljeg stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obloga od stakla ili kristalnog stakla - proizvodnju *aša za pi#e i drugih proizvoda za doma#instvo od stakla ili kristalnog stakla Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju igra*aka od stakla, koja se svrstava u podgrupu 36500

2614

26140

Proizvodnja staklenih vlakana Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju staklenih vlakana, uklju*uju#i i staklenu vunu i netkane proizvode od njih Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 17250 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od pojedina*no oplaštenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 31300 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od opti*kih vlakana koja nisu pojedina*no oplaštena, koja se svrstava u podgrupu 33400

2615

26150

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju*uju#i i tehni*ke staklene proizvode Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe - proizvodnju stakla za ru*ne *asovnike i ostale satove, opti*kog stakla i opti*kih elemenata

50

kao što su kade.proizvodnju imitacije nakita od keramike.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju špriceva. osim proizvoda za gra evinske svrhe.proizvodnju stonih kerami*kih proizvoda i drugih kerami*kih proizvoda za doma#instvo ili toaletne svrhe .proizvodnju kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26260 .proizvodnju opti*ki obra enih opti*kih elemenata.proizvodnju staklenih šipki. koja se svrstava u podgrupu 36500 .koji nisu opti*ki obra eni .proizvodnju kerami*kih sanitarnih predmeta. klozetske šolje.proizvodnju staklenih predmeta za izradu bižuterije . koja se svrstava u podgrupu 33400 262 2621 26210 Proizvodnja nevatrostalnih kerami*kih proizvoda. koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2623 26230 Proizvodnja kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36610 2622 26220 Proizvodnja kerami*kih sanitarnih ure aja Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26260 2624 26240 Proizvodnja ostalih tehni*kih proizvoda od keramike Ova delatnost obuhvata: . 51 . vodokotli#i i dr.proizvodnju igra*aka od keramike.proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala. proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Proizvodnja kerami*kih predmeta za doma#instvo i ukrasnih predmeta Ova delatnost obuhvata: . cevi i dr.proizvodnju staklenih blokova za poplo*avanje .proizvodnju statueta i drugih ukrasnih predmeta od keramike Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora . Ova delatnost ne obuhvata: . umivaonici.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. tuš-kade.proizvodnju kerami*kih predmeta za laboratorijske. Ova delatnost ne obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 26260 264 2640 26400 Proizvodnja opeke. vatrostalna opka i blokovi .proizvodnju vatrostalnog maltera i betona . mufovi. Ova delatnost obuhvata i: . crep. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju predmeta na bazi magnezita. sudova i sli*nih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju gra evinskih vatrostalnih kerami*kih 52 . koja se svrstava u podgrupu 26260 .proizvodnju kerami*kih lonaca. . termoizolacioni kerami*ki proizvodi od silikatnog fosilnog brašna . odvodi i dr. koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2626 26260 Proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . izlivnici.proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. dolomita i hromita 263 2630 26300 Proizvodnja kerami*kih plo*ica i podnih plo*a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih podnih plo*ica i plo*a i plo*ica za poplo*avanje i oblaganje Ova delatnost obuhvata i: . cevi. opeka.proizvodnju nevatrostalnog gra evinskog materijala od pe*ene gline: . vatrostalne kerami*ke retorte.proizvodnju podnih blokova od pe*ene gline Ova delatnost ne obuhvata: . crepa i proizvoda za gra evinarstvo. lule i dr. od pe*ene gline Ova delatnost obuhvata: . mozaik kockica i dr.proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih kaminskih i zidnih plo*ica.proizvodnju kerami*kih proizvoda koji nisu klasifikovani na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: . cevi za dimnjake i druge cevi.hemijske i tehni*ke svrhe 2625 26250 Proizvodnja ostalih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . lonci.

proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u gra evinarstvu: . aluminijumski (topljeni) cement. prefabrikovani gra evinski elemenati za visokogradnju i niskogranju. kre*a i gipsa Proizvodnja cementa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju proizvoda od cementa. cementa ili vešta*kog kamena 2662 26620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: . cement od zgure i superfosfatni cement Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju gotove betonske smeše i maltera. gašenog i hidrauli*nog kre*a 2653 26530 Proizvodnja gipsa Ova delatnost ne obuhvata: . cementa ili gipsa Proizvodnja proizvoda od betona za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: . plo*e.proizvoda.proizvodnju cementa za zubarstvo.proizvodnju vatrostalnog maltera i betona. stubovi i dr. koja se svrstava u podgrupu 26260 . opeke. koja se svrstava u podgrupu 24420 . . cevi. paneli.proizvodnju negašenog. table. koja se svrstava u podgrupu 26630 2652 26520 Proizvodnja kre*a Ova delatnost obuhvata: . cementa ili predmeta od vešta*kog kamena za upotrebu u gra evinarstvu: .proizvodnju kerami*kih plo*ica i plo*a za poplo*avanje.proizvodnju klinkera i hidrauli*nog cementa. koja se svrstava u podgrupu 26300 265 2651 26510 Proizvodnja cementa. koja se svrstava u granu 266 266 2661 26610 Proizvodnja proizvoda od betona. paneli i dr. od betona.proizvodnju proizvoda od betona. blokovi. ispune.proizvodnju predmeta od gipsa. plo*e za poplo*avanje. koja se svrstava u granu 266 . 2663 26630 Proizvodnja gotove betonske smeše Ova delatnost ne obuhvata: 53 . uklju*uju#i i portland-cement. koja se svrstava u podgrupu 26260 .

slama. oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u gra evinarstvu. uklju*uju#i i materijale na mekoj podlozi . žardinjere i dr. rezervoari. kao što je gruba obrada kamena.proizvodnju vešta*kog korunda 54 . predmeti s plitkim i visokim reljefom. crepovi.proizvodnju maltera u prahu Ova delatnost ne obuhvata: . u izgradnji puteva. 267 2670 26700 Se*enje. oluci. koji se svrstavaju u podgrupu 14110 . talasaste i druge plo*e.radove koji se obavljaju na neobra enom kamenu prispelom iz kamenoloma Ova delatnost ne obuhvata: . za pokrivanje krovova i dr. cementa. šolje. gipsom ili drugim mineralnim vezivima .proizvodnju vatrostalnog cementa. oblikovanje i obrada kamena Ova delatnost obuhvata: . brusnog kamenja i sli*nih proizvoda. korita. na grobljima. kipovi. paneli.proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sli*nim vlaknima: . posude.radove koji se obavljaju u kamenolomima.proizvodnju mlinskog kamenja. cevi. kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili vešta*kih abrazivnih materijala.proizvodnju gra evinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna. trska) koje su aglomerisane cementom.. koja se svrstava u podgrupu 26810 268 2681 26810 Proizvodnja predmeta od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja brusnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vatrostalnog maltera. koja se svrstava u podgrupu 26260 2665 26650 Proizvodnja vlaknatih zacementiranih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mlinskog kamenja. 2666 26660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona. . gipsa i vešta*kog kamena: .se*enje.proizvodnju ostalih proizvoda od betona. koja se svrstava u podgrupu 26260 2664 26640 Proizvodnja maltera Ova delatnost obuhvata: . doprozornici i dr. ukrasne posude. cementa i gipsa Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju frikcionih materijala i nemontiranih proizvoda od tih materijala. kamena vuna i sli*ne mineralne vune. Ova delatnost ne obuhvata: . .proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 23100 .proizvodnju proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obra en liskun i proizvodi od liskuna.proizvodnju staklene vune i proizvoda od staklene vune. ekspandirane gline i sli*ni materijali za toplotnu i zvu*nu izolaciju ili apsorbovanje zvuka . treseta. obu#a. papir. užad. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju prediva i tkanina od nemetalnih minerala i proizvoda od tih prediva i tkanina. prevu*enih ili oplemenjenih: . Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 26140 Podsektor GI 27 271 2710 27101 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala Proizvodnja sirovog gvož a i *elika i visokougljeni*nih ferolegura Proizvodnja gvož a Ova delatnost obuhvata: . toplo valjani proizvodi. u te*nom stanju. grafita i ostalih nemetalnih minerala.proizvodnju slede#ih prozvoda.proizvodnju mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure). grafita (osim elektro-materijala) i dr. blokovima.proizvodnju koksa iz uglja. trake. komadima (polugama). ingotima i kontinuirano liveni proizvodi .prevla*enje.2682 26820 Proizvodnja proizvoda od azbesta. limovi. šine . toplo valjani profili. hladno valjane plo*e i limovi . gredice i dr. pokrivke za glavu.proizvodnju gvož a u primarnim oblicima iz ruda ili otpadaka: . ekspandirani ili listasti vermikulit. filc i dr. kao što su ode#a. na podlozi od mineralnih supstanci ili od celuloze . koje se svrstava u podgrupu 28510 27102 Proizvodnja *elika Ova delatnost obuhvata: 55 . uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode .

osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Hladno vu*enje *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju koksa iz uglja. šine . koje se svrstava u podgrupu 28510 27103 Proizvodnja visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: . toplim ekstrudiranjem ili toplim vu*enjem. uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode .proizvodnju bešavnih cevi toplim valjanjem.vu*enje ili izvla*enje žice. prevu*enih ili oplemenjenih: .prevla*enje.proizvodnju manganovog gvož a. Ova delatnost obuhvata i: . hladno valjane plo*e i limovi . koja se svrstava u podgrupu 23100 . ili hladnim vu*enjem ili hladnim valjanjem . blokovima.. u komadima (polugama). gredice i dr.proizvodnju cevi od livenog gvož a i centrifugalno livenih cevi od gvož a ili *elika .proizvodnju *elika u primarnim oblicima: . hladnim vu*enjem Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pribora od *elika Ova delatnost ne obuhvata: . ingotima i kontinuirano liveni proizvodi .proizvodnju zavarenih cevi hladnim ili toplim oblikovanjem i zavarivanjem.proizvodnju slede#ih prozvoda.proizvodnju pribora od livenog gvož a 2722 27220 Proizvodnja cevi od *elika Ova delatnost obuhvata: . ili obradom toplom redukcijom ili hladnim vu*enjem . proizvodnja ferolegura. toplo valjani proizvodi. koja se svrstava u podgrupu 27210 273 2731 27310 Ostala primarna prerada gvož a i *elika. koje se svrstava u podgrupu 56 .proizvodnju bešavnih centrifugalno livenih cevi od *elika. limovi. toplo valjani profili.proizvodnju šipki i profila od *elika. visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 272 2721 27210 Proizvodnja cevi Proizvodnja cevi od livenog gvož a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: .

proizvodnja ferolegura.proizvodnju legura od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: . proizvodnja i rafinacija neobra enih plemenitih metala: zlato. . osim visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 274 2741 27411 Proizvodnja osnovnih plemenitih i obojenih metala Proizvodnja plemenitih metala Proizvodnja plemenitih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *eli*ne žice hladnim vu*enjem ili izvla*enjem 2735 27351 Ostala primarna prerada gvož a i *elika. osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ostala primarna prerada gvož a i *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju fero-legura.proizvodnju osnovnih plemenitih metala: .27340 2732 27320 Hladno valjanje uzanih traka Ova delatnost obuhvata: . oblikovanjem na valjaoni*kim prugama (valjaonicama) ili savijanjem na presama pljosnatih valjanih proizvoda od *elika 2734 27340 Vu*enje žice Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36220 27412 Prerada plemenitih metala 57 .proizvodnju nakita od plemenitih metala. osim šina 27352 Proizvodnja ostalih fero-legura. srebro.proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala. platina i dr.proizvodnju profila ili profilisanih limova.proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od *elika u koturovima ili trakama (širine manje od 500 mm) ponovnim hladnim valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda 2733 27330 Hladno oblikovanje profila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gvož a u prahu i proizvodnju gvož a izuzetne *isto#e elektrolizom ili drugim hemijskim procesima .proizvodnju trajnih materijala za šinske puteve. koja se svrstava u podgrupu 33500 . osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju cinka .Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.platiranje zlatom obojenih metala ili srebra .proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala .proizvodnju legura od olova 27432 Prerada olova Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju aluminijum-oksida (glinice) 27422 Proizvodnja aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .platiranje srebrom prostih metala .primarnu preradu olova 27433 Proizvodnja cinka Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36220 2742 27421 Proizvodnja aluminijuma Proizvodnja glinice Ova delatnost obuhvata: .platiranje platinom ili metalima platinske grupe zlata. cinka i kalaja Proizvodnja olova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura aluminijuma 27423 Prerada aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aluminijuma iz glinice (aluminijum-oksida) .proizvodnju olova iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od olova .proizvodnju aluminijuma iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od aluminijuma .proizvodnju cinka iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od cinka . srebra ili prostih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju olova iz ruda .proizvodnju nakita od plemenitih metala.primarnu preradu aluminijuma 2743 27431 Proizvodnja olova.proizvodnju legura od cinka 58 .

mangana.27434 Prerada cinka Ova delatnost obuhvata: . mangana.proizvodnju bakra iz ruda .proizvodnju legura od kalaja 27436 Prerada kalaja Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu kalaja 2744 27441 Proizvodnja bakra Proizvodnja bakra Ova delatnost obuhvata: . nikla i dr. Ova delatnost obuhvata i: . nikla i drugih obojenih metala iz elektroliti*ki i alumino-termi*ki pre*iš#enih otpadaka i starih materijala tih metala .primarnu preradu bakra 2745 27451 27452 27453 Proizvodnja ostalih obojenih metala Proizvodnja antimona Proizvodnja žive Proizvodnja nepomenutih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . mangana.primarnu preradu hroma.proizvodnju hroma.proizvodnju legura bakra 27442 Prerada bakra Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu cinka 27435 Proizvodnja kalaja Ova delatnost obuhvata: . mangana. nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida .proizvodnju bakra iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od bakra .proizvodnju kalaja iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od kalaja . 59 .proizvodnju legura hroma.proizvodnju nikl-kamenca 27454 Prerada ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kalaja iz ruda . nikla i dr.proizvodnju hroma.

275 2751 27510 Livenje metala Livenje gvož a Ova delatnost obuhvata: .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od lakih metala .proizvodnju metalnih konstrukcija za industrijsku opremu 60 .proizvodnju metalnih konstrukcija za gra evinarstvo .livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvož a .livenje odlivaka od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2753 27530 Livenje lakih metala Ova delatnost obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje gotovih i polugotovih proizvoda od teških i plemenitih metala .livenje lameliranih (ljuskastih) odlivaka od gvož a . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2752 27520 Livenje *elika Ova delatnost obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje kovnog (temper) liva od gvož a Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2754 27540 Livenje ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . osim mašina i ure aja Proizvodnja metalnih konstrukcionih proizvoda Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija Ova delatnost obuhvata: .livenje odlivaka od lakih metala Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 28 281 2811 28110 Proizvodnja standardnih metalnih proizvoda.livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od *elika .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od gvož a .livenje odlivaka od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje odlivaka od teških metala .

koja se svrstava u granu 287 . cisterni i sli*nih metalnih kontejnera.proizvodnju transportnih (saobra#ajnih) kontejnera. kapija i dr. . rezervoara.proizvodnju metalnih buradi.izgradnju sistema cevi koji se uklju*uje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi.proizvodnju rezervoara. kutija i drugih sudova. kapaciteta preko 300 l .proizvodnju nuklearnih reaktora Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju metalnih kontejnera za komprimovani ili te*ni gas Ova delatnost ne obuhvata: . *abrova. 282 2821 28210 Proizvodnja cisterni.proizvodnju montažnih zgrada od metala: barake za gradilišta. koja se svrstava u podgrupu 35110 2812 28120 Proizvodnja metalnih proizvoda za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare . rezervoara i sudova od metala. kapaka. zajedno s prate#im priborom i konstrukcionim radovima Ova delatnost ne obuhvata: . okvira za vrata i prozore.(skeleti za visoke pe#i. Ova delatnost ne obuhvata: . kanti.) . oprema za podizanje i manipulaciju i dr. hale. koja se svrstava u podgrupu 34200 2822 283 2830 28220 28300 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova.proizvodnju metalnih vrata i prozora. kapaciteta ispod 300 l. osim kotlova za centralno grejanje toplom vodom Ova delatnost obuhvata: . rezervoara i sudova od metala Ova delatnost obuhvata: . pregreja*i. barake i drugi modularni elementi za izložbe i dr.proizvodnju sekcija za brodove. sakuplja*i i akumulatori pare i dr. ekonomajzeri. koja 61 . proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja cisterni.proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje.proizvodnju pomo#nih ure aja za parne kotolove: kondenzatori pare.

skidanje opiljaka. Ova delatnost ne obuhvata: . tumbanje (radi *iš#enja) i *iš#enje metala . viljuške.termi*ku obradu metala . koja se svrstava u podgrupu 28750 62 . 2852 28520 Opšti mašinski radovi Ova delatnost obuhvata: . . testerisanje. . struganje. presovanje. brušenje. opšti mašinski radovi Obrada i prevla*enje metala Ova delatnost obuhvata: .prevla*enje.bušenje. rendisanje. glodanje.kovanje. oštrenje.prevla*enje metala nemetalnim materijalima: plastificiranje. makaze i aparati za šišanje kose . makaze za orezivanje i kresanje granja i dr. . koja se svrstava u oblast 27 285 2851 28510 Obrada i prevla*enje metala. spajanje i druge radove na metalnim komadima 286 2861 28610 Proizvodnja se*iva.se svrstava u podgrupu 28220 .proizvodnju razli*itih predmeta za se*enje: . anodiziranje i dr. štancovanje i valjanje metala. lakiranje. *iš#enje peš*anim mlazom. ravnanje. alata i metalne robe opšte namene Proizvodnja se*iva Ova delatnost obuhvata: . zavarivanje. presovanje.metalurgiju praha: proizvodnja metalnih predmeta neposredno iz metalnih prahova zagrevanjem (sinterovanjem) ili presovanjem Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju separatora izotopa. erodiranje. letovanje.bojenje.proizvodnju sitnog metalnog praha. emajliranje i dr.proizvodnju posu a od metala.kaljenje. brija*i i noži#i za brijanje (žileti) . razvrtanje. koja se svrstava u podgrupu 29560 284 2840 28400 Kovanje. kašike i dr. graviranje i štampanje metala . poliranje metala i dr.proizvodnju pribora za doma#instvo: noževi. metalurgija praha Ova delatnost obuhvata: . štancovanje i valjanje metala .

proizvodnju katanaca.proizvodnju kova*kog alata: *eki#i.. brava. kanti.proizvodnju noževa i listova za se*enje za mašine ili za mehani*ke aparate . . koja se svrstava u podgrupu 28210 2872 28720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala Ova delatnost obuhvata: . 287 2871 28710 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja buradi i sli*ne ambalaže od *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mašinskih listova za se*enje. probija*i. koja se svrstava u podgrupu 29400 2863 28630 Proizvodnja brava i okova Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju izmenljivih delova ru*nog alata. .proizvodnju *abrova. odvija*i i dr. klju*eva. okova i drugih metalnih predmeta za zgrade.proizvodnju pribora za doma#instvo od plemenitih metala. nakovnji i dr.proizvodnju ru*nog alata na elektri*ni pogon. kapaciteta do 300 l .proizvodnju metalnih zatvara*a Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju cisterni i rezervoara. noževi za glodanje i dr. nameštaj. koja se svrstava u podgrupu 36220 2862 28620 Proizvodnja alata Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i se*iva za kružne i lan*aste testere . nareznice za navoje. .proizvodnju testera i se*iva za testere.proizvodnju metalnih užadi.proizvodnju mengela i alata za u*vrš#ivanje (stezanje) Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kanti i konzervi za pakovanje namirnica. tuba i kutija 2873 28730 Proizvodnja ži*anih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ru*nog alata kao što su klešta.proizvodnju sanduka od gvož a ili *elika. vozila i dr. vedara i dr. proizvodnju izmenljivih delova alatnih mašina: burgije. koja se svrstava u podgrupu 28620 . ba*vi. pletenih traka i sli*nih proizvoda 63 . bez obzira na to da li su elektri*ni ili nisu.

podložnih plo*ica i drugih proizvoda bez navoja . spiralne opruge i torzione poluge . . listovi za opruge . spone. 64 . ži*ane ograde. vozila. lisnate opruge (gibnjevi). oklopnih vrata i dr.proizvodnju sablji.proizvodnju opruga i lanaca za satove i *asovnike. . . tiganji i drugo neelektri*no stono i kuhinjsko posu e .proizvodnju proizvoda od žice: bodljikava žica. ekser*i#a.proizvodnju vij*anih mašinskih proizvoda: zavrtnji. osim lanaca za prenos energije Ova delatnost ne obuhvata: . bajoneta i dr.proizvodnju eksera. posuda za pranje i sli*nih proizvoda od prostih metala . .proizvodnju opruga: . mreže.proizvodnju aparata za lemljenje . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina za proizvodnju i koriš#enje mehani*ke energije. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . rešetke.prizvodnju delova za izgradnju železni*kih ili tramvajskih koloseka. spužve (jastu*i#i) za *iš#enje (ribanje) i dr. vozila.proizvodnju kada. skretnica. plo*e za obeležavanje (za natpise ili druge znake). klanfi. tkanine (platna) i dr. koja se svrstava u podgrupu 29140 .proizvodnju lanaca za prenos energije. osovinica. kop*e. kuke i dr. osim motora za avione. stani*nih odbojnika i dr.. . osim motora za avione.proizvodnju lanaca. stono ravno posu e od prostih metala . 2874 28740 Proizvodnja veznih elemenata.proizvodnju sefova.proizvodnju razli*itih proizvoda od metala: metalne zaštitne kacige. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina i ure aja. ma*eva. lanaca i opruga Ova delatnost obuhvata: . motocikle i mopede Proizvodnja motora i turbina. zakovica. mali kuhinjski neelektri*ni aparati i pribor .proizvodnju metalnih proizvoda za doma#instvo: . tave. navrtke i dr. sudopera. koja se svrstava u podgrupu 33500 2875 28750 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda. Podsektor GJ 29 291 2911 29110 Proizvodnja mašina i ure aja. ormara i kasa. šrafovi. vij*anih proizvoda.proizvodnju sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu .

motori za železnicu i njihovi delovi . koja se svrstava u podgrupu 29230 .proizvodnju industrijskih slavina i ventila.proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja. koja se svrstava u podgrupu 35300 .proizvodnju pogonskih mašina i motora na hidrauli*ni ili pneumatski pogon ili s pogonom na vetar Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju motora za motorna vozila i avione i motora za pogon motocikala i mopeda. koja se svrstava u podgrupu 29140 2913 29130 Proizvodnja slavina i ventila Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 34101 do 34104 i 35300 . koja se svrstava u podgrupu 31610 .proizvodnju turbina i njihovih delova: . opremljenih ili neopremljenih mernim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: . vodna kola i njihovi regulatori . koja se svrstava u podgrupu 29120 2912 29120 Proizvodnja pumpi i kompresora Ova delatnost obuhvata: . vazdušnih i drugih gasnih kompresora . parne turbine i druge parne mašine . koja se svrstava u podgrupu 31100 .proizvodnju pumpi za te*nost. gasne turbine Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju elektri*nih dinamo-garnitura. hidrauli*ne turbine.proizvodnju kompresora za hla enje.motocikle i mopede Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vazdušnih i vakuum-pumpi. brodski motori i njihovi delovi . motocikle i mopede: . uklju*uju#i i regulacione ventile i slavine za dotok .proizvodnju elektri*nog pribora i delova motora s unutrašnjim sagorevanjem. vozila.proizvodnju turbina na vetar.proizvodnju klipnih motora s unutršanjim sagorevanjem i njihovih delova. osim motora za avione.proizvodnju sanitarnih slavina i ventila 65 .proizvodnju turbo-mlaznih i turbo-propelernih motora.

proizvodnju sušara za poljoprivredu. koja se svrstava u podgrupe 29110. drvenja*u. 35300 i 35410 . .proizvodnju ostalih lanaca. 34101 i 35300 .proizvodnju zup*anika.proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem. klizni ležajevi i njihova ku#išta .proizvodnju slavina i ventila za grejanje Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mehani*kih prenosnih ure aja: .proizvodnju zamajaca i kaišnika .proizvodnju kva*ila i spojnica za vratila . koja se svrstava u podgrupu 29530 . pogonske ru*ice i dr.proizvodnju elektri*nih i drugih industrijskih i laboratorijskih pe#i i ložišta. stakla ili kerami*kih materijala. rešetki za pe#i i izbaciva*a pepela Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju elektromagnetnih spojnica. Ova delatnost ne obuhvata: . avione i motocikle. koja se svrstava u podgrupu 29530 .proizvodnju ventila od neotvrdnute vulkanizirane gume.proizvodnju gorionika Ova delatnost obuhvata i: . zup*astih prenosnika i pogonskih mehanizama Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sušara za drvo. kutija za menja*e i zup*aste prenosnike i drugih menja*a brzine .proizvodnju neelektri*nih pekarskih pe#i.proizvodnju prenosnih ure aja na mehani*ki pogon za vozila. 26150 i 26240 2914 29140 Proizvodnja ležajeva.proizvodnju kugli*nih i valjkastih ležajeva i njihovih delova . transmisione osovine i kolena: bregaste osovine. koja se svrstava u podgrupe 25130. koja se svrstava u podgrupe 34101. zup*anika. koja se svrstava u podgrupu 28740 292 2921 29210 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene Proizvodnja industrijskih pe#i i gorionika Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i pe#i za spaljivanje ..proizvodnju mehani*kih ložišta. papir i karton. koja 66 . koja se svrstava u podgrupu 31622 . kolenasta vratila.proizvodnju zglobnih lanaca .proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja i dr.

koja se svrstava u podgrupe 35110. utovar i istovar . hirurških ili laboratorijskih sterilizatora. sa sopstvenim pogonom ili bez sopstvenog pogona (tip koji se koristi u fabrikama) . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju industrijske opreme za hla enje i zamrzavanje . .proizvodnju mehani*kih kašika. kopa*ica i kašika za utovar.proizvodnju medicinskih. koja se svrstava u podgrupu 29560 . koja se svrstava u podgrupu 29520 .proizvodnju ure aja na ru*ni ili mehani*ki pogon. *ekrci.proizvodnju beskona*nih elevatora i konvejera za podzemne radove. brodski *ekrci i dizalica za automobile . mašina za podizanje. šinskih dizalica i kamiondizalica. mehani*ki manipulatori i industrijski roboti specijalno dizajnirani za podizanje. prenošenje. radni vagoneti sa opremom ili bez opreme za podizanje i prenošenje.proizvodnju ure aja za hla enje i zamrzavanje za upotrebu u doma#instvu. utovar i istovar: . pokretnih stepenica i staza i dr. koja se svrstava u podgrupu 29530 .se svrstava u podgrupu 29560 .proizvodnju pe#i za doma#instvo. koja se svrstava u podgrupu 29710 . koja se svrstava u podgrupu 29710 2924 29240 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene. elevatora za te*nost i dr.proizvodnju liftova. 35201 i 34102 2923 29230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: 67 .proizvodnju plove#ih dizalica.proizvodnju industrijskih robota višestruke namene. prenošenje. ži*anih dizalica. ophodni transporteri i dr. koja se svrstava u podgrupu 29520 .proizvodnju ure aja za klimatizaciju Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33102 2922 29220 Proizvodnja ure aja za dizanje i prenošenje Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29710 . pokretne platforme za podizanje.proizvodnju ventilatora za doma#instvo. dizalice. osim onih za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . kotura*e i dizalice. kranovi. .proizvodnju sušara za poljoprivredu.proizvodnju konvejera.

koja se svrstava u podgrupu 29320 . mašine za *iš#enje peš*anim mlazom. koja se svrstava u podgrupu 33200 293 2931 29310 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo Proizvodnja traktora za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju industrijskih ventilatora .proizvodnju mašina za valjanje metala ili stakla i odgovaraju#ih valjaka.proizvodnju ure aja za izbacivanje. koja se svrstava u podgrupu 29530 . aparati za gašenje požara. industriji pi#a i dr. koja se svrstava u podgrupu 29560 .proizvodnju mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pi#a . ozna*avanje i dr. kapsuliranje.proizvodnju ventilatora za doma#instvo. .proizvodnju izmenjiva*a toplote . ku#ne vage i vage za trgovinu. zaptivanje.proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora 68 . koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju mašina i aparata za filtriranje i pre*iš#avanje te*nosti ili gasova .proizvodnju gasnih generatora .proizvodnju preciznih vaga. koja se svrstava u podgrupe 29510 i 29560 .proizvodnju postrojenja za destilaciju ili rektifikaciju u rafinerijama nafte.proizvodnju ure aja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga): .proizvodnju separatora za mleko. mašine za *iš#enje parom i dr.pro izvodnju zaptiva*a i sli*nih zaptivki izra enih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala . zatvaranje.proizvodnju centrifuga . .proizvodnju automata za prodaju robe i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . raspršivanje i prskanje te*nosti i prahova: . vagonske vage.proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo .proizvodnju aparata za sušenje ode#e. .proizvodnju mašina za dobijanje te*nog vazduha ili gasova . .prozvodnju mašina za pakovanje i uvijanje: mašine za punjenje.proizvodnju poljoprivrednih prskalica.proizvodnju kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovaraju#ih cilindara . pištolji za raspršivanje. tegovi i dr. hemijskoj industriji.. vage za kontinirano merenje. mosne vage.

proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala bez skidanja materijala: . . materijala. . koja se svrstava u podgrupu 28620 .proizvodnju kosilica.proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala skidanjem. . koja se svrstava u podgrupu 34104 . seja*ice.proizvodnju vagoneta.proizvodnju radnih stalaka.proizvodnju ru*nog alata s ugra enim motorom ili na 69 .proizvodnju mašina za mužu . žetelice. rastura*i ubriva. plugovi.proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje . vršalice. .proizvodnju drumskih prikolica ili poluprikolica. koja se svrstava u podgrupu 29530 . gajenje živine i p*ela. koja se svrstava u podgrupu 34200 2932 29320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo Ova delatnost obuhvata: . mašine za kovanje ili kalupno kovanje. koja se svrstava u podgrupu 29220 .proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za: .proizvodnju mašina za zavarivanje. koja se svrstava u podgrupu 34200 294 2940 29400 Proizvodnja alatnih mašina Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . semena. sortirke i dr. uklju*uju#i i one koje rade s laserom. ultrazvukom i elektri*nim pražnjenjem: .proizvodnju mašina za zakivanje.proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica .proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: . *iš#enje.proizvodnju drumskih traktora za vu*u poluprikolica. drlja*e i dr.proizvodnju drumskih prikolica i poluprikolica. zrnevlja i dr. pripremu sto*ne hrane i dr.proizvodnju separatora za mleko. lepljenje i dr. uklju*uju#i i kosilice za travnjake . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta. bušilice. drža*a za alat i specifi*nog dodatnog pribora za alatne mašine . vo#a. .proizvodnju poljoprivrednih ru*nih alatki. setvu ili ubrenje: . šivenje metalnom žicom. svrdla i dr. . strugovi. izvla*ilice i dr. sortiranje i klasiranje jaja. tvrdo i meko lemljenje .

mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera.proizvodnju mašina za zemljane radove: . . utovara*i i dr.proizvodnju traktora to*kaša. sortiranjem.proizvodnju alatnih mašina za obradu kamena. koja se svrstava u podgrupe 29310 i 34104 .proizvodnju linija za valjanje metala i valjaka za ove linije Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i mašine za cepanje i grubu obradu kamena. mehani*ki kašikari.proizvodnju izmenljivih delova za ru*ne ili mašinske alate.proizvodnju mašina za bušenje. mašine za livenje i dr. lonci za livenje.proizvodnju beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom .proizvodnju mašina za pobijanje i va enje šipova.pneumatski pogon Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29400 . iskopavanje i prokopavanje tunela . . bitumena i betona .proizvodnju mešalica za beton i malter .proizvodnju svih vrsta se*iva za buldožere i angldozere Ova delatnost ne obuhvata: . buldožeri. koja se svrstava u podgrupu 29520 295 2951 29510 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene Proizvodnja mašina za metalurgiju Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mašina za obradu minerala prosejavanjem. grederi (ravnja*i). koja se svrstava u podgrupu 29510 .proizvodnju kokila i kalupa za livenje (osim za ingote) i mašina za oblikovanje livni*kih kalupa. koja se svrtstava u 29400 . nivelirke. skreperi (zgrtalice). kalupi za ingote. koja se svrstava u podgrupu 29560 2952 29520 Proizvodnja mašina za rudnike. konvertori. separacijom i dr. . koja se svrstava u podgrupu 34102 70 . koja se svrstava u podgrupu 28620 .proizvodnju mašina i opreme za rad s toplim metalima: . kamenolome i gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . angldozeri.proizvodnju mašina za rudnike i kamenolome. odsecanje.proizvodnju mašina za metalurgiju.proizvodnju auto-vozila mešalica za beton.proizvodnju izvla*ilica.

špageta i sli*nih proizvoda: . za obradu mesa ili živine..proizvodnju mašina za mlekarsku industriju: . istiskivanje. separatori mekinja. teksturiranje i se*enje vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. mašine za obradu i oblikovanje butera i dr. kalupi.proizvodnju mašina za mlinsku industriju: . . ciklon-separatori. mlinski valjci. neelektri*ne pekarske pe#i. vo#a ili drugih plodova. vo#nih sokova i dr. vejalice.proizvodnju mašina za pekarsku industriju i izradu makarona. proseja*i.proizvodnju mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša.proizvodnju mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja . pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . mahunarke i dr. ode#e i kože Ova delatnost obuhvata: . duvana za lulu. valjci za mešenje testa. ure aji za mešenje. mašine za preradu mleka (bu#kalice. sitaste trake.proizvodnju mašina za pakovanje. komadanje. prese i dr. . 71 .proizvodnju mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara. mašine za obradu mleka (homogenizatori i izbistriva*i) . separatori mleka . sortiranje ili klasiranje jaja. mešalice. .proizvodnju mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima Ova delatnost ne obuhvata: . kakaa ili *okolade. usisni separatori. duvana za žvakanje. mašine za izradu sira (homogenizatori.) . koja se svrstava u podgrupu 29220 2953 29530 Proizvodnja mašina za industriju hrane. za pripremanje vo#a.proizvodnju presa i mašina za gnje*ene u proizvodnji vina.proizvodnju mašina za *iš#enje. proizvodnju. koja se svrstava u podgrupu 29240 .proizvodnju opreme za podizanje i prenošenje.) . jabukova*e. školjki i druge morske hrane. mašine za pripremu.proizvodnju mašina za industriju tekstila: . za pripremanje ribe. . ljuštilice za pirina*. oraha ili povr#a. razdeljivanje i oblikovanje testa. mašine za slaganje keksa i dr. zavijanje i merenje. dozeri sirovina. . burmuta i dr.proizvodnju sušara za poljoprivredu . koja se svrstava u podgrupu 29320 2954 29540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila.. ostale mašine za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane. *etke za *iš#enje zrna i dr. za pro izvodnju še#era i piva. izvla*enje. pi#a i dr.

mašine za pranje. uklju*uju#i i ru*ne razboje . mašine za pranje i mašine za peglanje. pletenica i dr.materijala ili prediva . mašine za izradu *vorovanih mreža.proizvodnju mašina za knjigoveznice. koja se svrstava u podgrupu 29560 .proizvodnju papira i kartona s ugra enim programima za rad na žakard-mašinama. grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr. snovanje i dr. . za pripremu. raskidanje bala. štavljenje ili obradu sirovih koža. mašine za hemijsko *iš#enje . krzna ili štavljenih koža . centrifugalne mašine za sušenje ode#e .proizvodnju šiva#ih mašina i glava i igala za njih . . žakard-mašine. previjanje. mašine za pletenje . finalnu doradu. uklju*uju#i i tople prese . mašine za namotavanje. pranje i karbonizaciju vune i dr. mehanizami za zamenjivanje tka*kih *unjeva. odmotavanje. . *ipki. sakupljanje i rastresanje pamuka. predilice . bojenje. tipa kalandera.proizvodnju mašina za gla*anje.proizvodnju mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila . premazivanje ili impregnaciju tkanina . .proizvodnju pomo#nih ure aja i opreme za tekstilne mašine: .proizvodnju mašina za pranje i mašina za peglanje: . mašine za pranje i sušenje perioni*kog tipa . dobi-mašine. tila. vretena i leptirnjaka za vretena i dr. mašine za izradu ili popravku obu#e i drugih predmeta od kože ili krzna Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29710 . automatski zaustavlja*i kretanja. koja se svrstava u podgrupu 29240 . mašine za pripremu tekstilnih vlakana: *iš#enje pamuka. mašine za tkanje (razboji).proizvodnju mašina za industriju kože: . mašine za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje. koja se svrstava u podgrupu 21250 72 . beljenje. mašine za *ešljanje. se*enje ili reckanje tkanina .proizvodnju mašina za obradu tkanina: .proizvodnju mašina za pranje i sušenje u doma#instvu. . dekorisanje.

mustri.proizvodnju aparata za doma#instvo. staklenih vlakana ili prediva. oblikovanje kerami*kih proizvoda. tvrde plastike ili hladnog stakla. koja se svrstava u podgrupu 29710 296 2960 29600 Proizvodnja oružja i municije Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34102 73 . sportskog i zaštitnog oružja i odgovaraju#e municije Ova delatnost ne obuhvata: . matrica.proizvodnju mašina i opreme za obradu tvrde gume. mašine za izradu užadi i dr.proizvodnju tenkova i drugih bornih kola .proizvodnju artiljerijskog materijala i balisti*kih raketa . krede za pisanje.proizvodnju štamparskih i knjigoveza*kih mašina .proizvodnju lakog oružja . kalupa i dr. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .prozvodnju bojeve municije Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 28750 .proizvodnju kratkih i dugih ma*eva i bajoneta..proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala: .proizvodnju mašina za izradu pulpe . cevi i sijalica. .proizvodnju razli*itih specijalnih mašina i opreme: mašine za sastavljanje elektri*nih i elektronskih svetiljki. mašine za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe. mašine za izradu ili protektiranje guma za vozila i druge mašine za izradu proizvoda od gume i plasti*nih masa . grafitnih elektroda.proizvodnju kokila.proizvodnju mašina za izradu predmeta od papira i kartona 2956 29560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene. cevi.proizvodnju oklopnih vozila za prevoz novca ili dragocenosti. koja se svrstava u podgrupu 29400 . mašine i aparati za separaciju izotopa.2955 29550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mašina za izradu crepa i opeke.proizvodnju mašina za izradu papira i kartona . prese. ekstruderi. kalupa za livnice i dr. za sve vrste materijala .proizvodnju vatrenog lova*kog. Ova delatnost ne obuhvata: .

mašina za adresiranje i mašina kancelarijskog tipa za ofset-štampu na papiru u listovima .proizvodnju mašina za obradu teksta . koja se svrstava u podgrupu 29540 2972 29720 Proizvodnja neelektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . elektri*ni aparati za peglanje. . elektri*ni aparati za grejanje prostorija i ku#ni ventilatori.proizvodnju mašina za umnožavanje. neelektri*ni aparati za grejanje prostorija. mašina za frankiranje pošte.proizvodnju raznih kancelarijskih mašina i opreme: mašine 74 . . roštilji. odsisne nape . elektri*ni grejni otpornici i dr. ražnjevi.proizvodnju udarnih kapisli. tosteri. sokovnici. štednjaci. pe#i. elektri*ni aparati za sušenje kose. seckalice. greja*i posu a i dr. usisiva*i. Ova delatnost ne obuhvata: . sakuplja*i otpadaka. specijalnih terminala za izdavanje karata ili rezervacija i dr. mikseri.proizvodnju mehani*kih ili elektri*nih pisa#ih mašina . elektri*na #ebad. aparati za pripremanje *aja i kafe. friteze. koja se svrstava u podgrupu 24610 297 2971 29710 Proizvodnja aparata za doma#instvo. elektri*ne pe#nice. aparati za kuvanje. detonatora ili svetle#ih raketa. mašine za pranje posu a. oštra*i noževa..proizvodnju elektri*nih aparata za doma#instvo: frižideri i zamrziva*i. mikrotalasne pe#nice.proizvodnju mašina za pripremu hrane u komercijalnim kuhinjama. aparati za gla*anje podova.proizvodnju ra*unskih mašina. otvara*i konzervi. *ešljevi.aspiratori i dr. *etke i vikleri. elektri*ne *etkice za zube. registar-kasa.proizvodnju elektro-termi*kih aparata za doma#instvo: elektri*ni greja*i vode.proizvodnju šiva#ih mašina. roštilji.proizvodnju neelektri*nih aparata za grejanje ku#nih prostorija i za kuvanje: . elektri*ni aparati za brijanje. koja se svrstava u podgrupu 29530 Podsektor GK 30 300 3001 30010 Proizvodnja elektri*nih i opti*kih ure aja Proizvodnja kancelarijskih i ra*unskih mašina Proizvodnja kancelarijskih mašina Ova delatnost obuhvata: . zagreja*i vode. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . rešoi. štednjaci. hektografskih ili na matrice. mašine za pranje i sušenje rublja.

za sortiranje, uvijanje ili brojanje metalnog novca; automati za izdavanje nov*anica; mašine za uvla*anje i sortiranje pošte, prilepljivanje ili poništavanje poštanskih maraka; mašine za oštrenje olovaka; bušilice i spajalice za papir i dr. 3002 30020 Proizvodnja ra*unskih mašina i druge opreme za obradu podataka Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju mašina za automatsku obradu podataka: . digitalne mašine . analogne mašine . hibridne mašine - proizvodnju perifernih jedinica: . štampa*i, terminali i dr. . magnetni i opti*ki *ita*i i dr. . mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju elektronskih delova koji se nalaze u ra*unarskim sistemima, koja se svrstava u podgrupu 32100 - proizvodnju elektronskih igara, koja se svrstava u podgrupu 36500 - opravku i održavanje ra*unarskih sistema, koji se svrstavaju u podgrupu 72500 31 311 3110 31100 Proizvodnja elektri*nih mašina i aparata, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih motora, generatora i transformatora Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju motora za naizmeni*nu struju - proizvodnju generatora za naizmeni*nu struju - proizvodnju univerzalnih motora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju motora i generatora za jednosmernu struju - proizvodnju motorgeneratora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju elektri*nih rotacionih i stati*nih konvertora - proizvodnju elektri*nih transformatora Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju generatora za motorna vozila i opreme za pokretanje motora, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju diodnih cevi, koja se svrstava u podgrupu 32100 312 3120 31200 Proizvodnja opreme za distribuciju elektri*ne energije i upravlja*ke opreme

75

Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih aparata za uklju*ivanje ili zaštitu elektri*nih strujnih kola ili za priklju*ivanje za ili u elektri*na strujna kola: . sklopke, osigura*i, odvodnici prenapona, ograni*ava*i napona, utika*i, razvodne kutije, releji, priklju*nice, sijali*na grla i dr. - proizvodnju elektri*nih ure aja za upravljanje i razvo enje elektri*ne energije: . table, plo*e, konzole, ormari, stolovi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju žice i traka za topive osigura*e, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju tabli, plo*a, konzola i drugih osnova za telefoniju i telegrafiju, koja se svrstava u podgrupu 32200 - proizvodnju ugljenih ili grafitnih elektroda, koja se svrstava u podgrupu 31621 313 3130 31300 Proizvodnja izolovane žice i kablova Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju izolovane žice, kablova, traka i drugih izolovanih provodnika sa konektorom ili bez konektora - proizvodnju kablova od pojedina*no oplaštenih opti*kih vlakana za upotrebu u telekomunikacijama Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju neizolovane žice od obojenih metala, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju neizolovanih metalnih kablova ili izolovanih kablova koji nisu provodnici elektriciteta, koja se svrstava u podgrupu 28730 - proizvodnju setova provodnika, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju opti*kih vlakana i kablova koji nisu pojedina*no oplašteni, koja se svrstava u podgrupu 33400 314 3140 31400 Proizvodnja akumulatora, primarnih #elija i primarnih baterija Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju primarnih #elija i primarnih baterija - proizvodnju akumulatora 315 3150 31500 Proizvodnja sijalica i ure aja za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih sijalica s vlaknima ili s pražnjenjem: . ultraljubi*aste i infracrvene sijalice . lu*ne sijalice

76

. blic-sijalice, blic-kocke i dr. - proizvodnju elektri*nih lampi i opreme za osvetljavanje: . lusteri, kancelarijske, no#ne ili stone lampe, uklju*uju#i i neelektri*ne . ru*ne elektri*ne lampe . reklamne lampe, svetle#i natpisi, svetle#e pokazuju#e table i dr. . rasvetni ure aji za spoljašnje osvetljenje i osvetljavanje javnih puteva . dekorativna rasveta, npr. za dekoraciju boži#nih jelki i dr. 316 3161 31610 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*ne opreme za motore i vozila, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*ne opreme za paljenje i pokretanje motora s unutrašnjim sagorevanjem: . magneti za paljenje, dinamo-magneti, kalemovi za paljenje, sve#ice za paljenje, sve#ice za zagrevanje, starteri, generatori (dinamo-mašine, alternatori), regleri i dr. - proizvodnju elektri*ne opreme za osvetljavanje i opreme za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju za bicikle i motorna vozila: sijalice, trube, sirene i dr. - proizvodnju setova (garnitura) provodnika - proizvodnju brisa*a i ure aja za odmrzavanje i odmagljivanje - proizvodnju dinama za bicikle 3162 31621 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja ugljeno-grafitnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ugljenih i grafitnih elektroda - proizvodnju grafitnih retorti, lonaca i dr. 31622 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale elektri*ne opreme Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i upravljanje drumskim, železni*kim i vodenim putevima, lukama i aerodromima - proizvodnju ostalih elektri*nih ure aja za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju: . zvona, sirene, indikatorske table, alarmni ure aji za zaštitu od kra e ili požara i dr.

77

od prostih metala obloženih izolacionim materijalima . koja se svrstava u podgrupu 29710 . uklju*uju#i i fotonaponske #elije . elektromagnetne pritezne i podizne glave . uklju*uju#i i permanentne magnetne pri*vrš#iva*e za spojnice.proizvodnju staklenih omota*a (balona) za lampe.proizvodnju izolacionog pribora za elektri*ne mašine ili ure aje. koja se svrstava u podgrupu 32100 . menja*e. mikrotalasne cevi.proizvodnju ru*nih elektro-medicinskih i zubarskih instrumenata.proizvodnju dioda.proizvodnju elektri*nih izolatora i izolacionog pribora. koja se svrstava u podgrupu 26132 32 321 3210 32100 Proizvodnja radio.prioizvodnju elektri*nih kondenzatora. . elektri*ni detonatori i dr. osim od stakla i keramike . detektori mina. osim od keramike ili plasti*nih masa .proizvodnju elektronskih lampi i cevi (uklju*uju#i i hladne katodne lampe). hladnih ili foto-katodnih cevi i lampi: .proizvodnju montiranih piezoelektri*nih kristala .proizvodnju elektri*nih kosilica za travnjake. televizijske kamere.proizvodnju štampanih kola .proizvodnju elektromagneta.proizvodnju ru*nih elektri*nih pištolja za rasprskavanje. . koja se svrstava u podgrupu 29240 .proizvodnju fotoosetljivih poluprovodni*kih elemenata. monolitna i hibridna integrisana kola i elektronski mikrosklopovi sastavljeni u module.proizvodnju termojonskih. signal-generatori. pretvara*e i poja*iva*e slike. katodne cevi za televizijske prijemnike. televizijske i komunikacione opreme i aparata Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33102 . cevi za prijem i poja*avanje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29320 .proizvodnju elektri*nih aparata za brijanje.proizvodnju ostalih elektri*nih mašina i ure aja: akceleratori *estica.proizvodnju cevi za elektri*ne vodove i spojeva za njih.. mikromodule i dr. tranzistora i sli*nih poluprovodni*kih elemenata . uklju*uju#i i 78 . ko*nice.proizvodnju elektronskih integrisanih kola i mikrosklopova: .

proizvodnju prekida*a.proizvodnju aparata za ži*anu telefoniju ili telegrafiju: telefonski aparati.proizvodnju ure aja za televizijski prenos. aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate#eg pribora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju magnetofona i drugih aparata za registrovanje zvuka. koja se svrstava u podgrupu 31100 .kondenzatore snage .proizvodnju radio-prijemnika . .proizvodnju aparata za registrovanje ili reprodukciju zvuka ili slike .proizvodnju radio-odašilja*a . telegrafski odašilja*i i prijemnici i dr.proizvodnju elektronskih komponenata. koja se svrstava u podgrupu 31200 322 3220 32200 Proizvodnja televizijskih i radio-predajnika i aparatura za telefoniju i telegrafiju Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju televizijskih prijemnika. aparata za daljinsku radio kontrolu. prijemnici Morzeovog tipa.proizvodnju radara. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju emisionih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju: .proizvodnju transformatora. .proizvodnju televizijskih kamera .proizvodnju otpornika. uklju*uju#i i proizvodnju releja i televizijskih odašilja*a za industrijsku upotrebu .proizvodnju prijemnih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju . uklju*uju#i i aparate za odgovaranje na telefonske 79 . fiksni odašilja*i i odašilja*i-prijemnici. koja se svrstava u podgrupu 31100 323 3230 32300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika. radio-navigacionih pomo#nih ure aja i dr. uklju*uju#i i videomonitore i video-projektore . radio-telefonske aparature za saobra#ajna vozila. automatske i neautomatske centrale. Morzeovi i Morzeovog tipa manipulatori.proizvodnju grejnih otpornika. koja se svrstava u podgrupu 29710 . faksimil radio-telegrafski aparati i dr. teleks i teleprinter aparature. uklju*uju#i i reostate i potenciometre Ova delatnost ne obuhvata: . radio-telefoni i drugi prenosnici.

proizvodnju snimljenih disketa i traka za audio i videoure aje. hirurgiju. sterilizatori. zubarske bušilice. antenskih reflektora i rotora i dr. instrumenti za oftamologiju i dr. . zubarstvo i veterinu: . kasetofona. ostale medicinske opreme i instrumenata Ova delatnost obuhvata: . aparata za psihotestiranja. elektrofona. preciznih i opti*kih instrumenata. štake. aparati s nuklearnom magnetnom rezonancom. scintilacioni skeneri. hiruški pojasevi i hiruške potpasa*e (utege).proizvodnju gramofona. slušalica.proizvodnju aparata za mehanoterapiju. satova i *asovnika Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih aparata Proizvodnja rendgen-aparata Ova delatnost obuhvata: . aparati za ultrazvu*nu dijagnostiku. kompaktdiskova. zvu*nika. . vešta*ke veze i drugi vešta*ki delovi tela. vešta*ki zubi. ogledala. poja*iva*a audio-frekfencije i aparata za poja*anje zvuka .proizvodnju mikrofona. aparati za stimulaciju rada sr*anih 80 . endoskopa i dr. plejera i dr. generatori visokog napona.proizvodnju fonografa. zubarske stolice i stolice za frizerske salone s mehani*kom opremom .proizvodnju rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa. slušni aparati. bolni*ki kreveti s mehani*kom opremom.pozive (telefonske sekretarice) i aparate za snimanje kaseta . gravera za snimanje plo*a. 33102 Proizvodnja ortopedskih aparata.proizvodnju ortopedskih aparata: . aparata za vešta*ko disanje i reanimaciju. hirurgiju. koja se svrstava u granu 221 33 331 3310 33101 Proizvodnja medicinskih. rendgenske cevi.proizvodnju špriceva. . ru*ki za gramofone.proizvodnju instrumenta i aparata za medicinu. . udlage za prelome. elektrodijagnosti*ki aparati kao što su elektrokardiografi. magnetnih glava. aparata za masažu. antena. postolja za gramofonske plo*e. aparata za ozonoterapiju i oksigenoterapiju. operacioni stolovi. gasmaski i dr. medicinskih iglala. zubarstvo i veterinu: .proizvodnju nameštaja za medicinu. ekrani i dr. kontrolne table. Ova delatnost ne obuhvata: . reflektora. beta ili gama-zra*enja za medicinsku ili veterinarsku upotrebu: .

. otpora i dr. refraktometri. automatski piloti.proizvodnju termometara. instrumenti za okeanografiju i hidrologiju.proizvodnju instrumenata i aparata za navigaciju. kalorimetri.metri. meteorologiju i geofiziku i sli*nih instrumenata i aparata: .proizvodnju osetljivih laboratorijskih vaga . merne trake i štapovi. gasa. . mera*i protoka. mikrometri. aparati za merenje dubine pomo#u ultrazvuka i dr. daljinomeri. napona. geodetski instrumenti. Ova delatnost ne obuhvata: . obeležavanje i matemati*ko izra*unavanje: .proizvodnju mikroskopa (osim opti*kih) i difrakcionih aparata . detektori i broja*i zra*enja.proizvodnju instrumenata i aparata za merenje i kontrolu protoka. manometri.miši#a i dr. instrumenti i aparati za mernje površinskog napona i dr.proizvodnju instrumenata za merenje potrošnje elektri*ne energije.proizvodnju instrumenata za crtanje. . . viskozimetri. instrumenti za kontrolu ja*ine.proizvodnju aprata za merenje i kontrolu elektri*nih veli*ina: osciloskopi. fotometri. polarimetri. benzina i dr. 81 . spektrometri. mera*i koli*ine toplote i dr. spektralni analizatori. hipsometri. pritiska i drugih promenljivih veli*ina te*nosti ili gasova: .proizvodnju aparata za merenje i kontrolu neelektri*nih veli*ina: . . vode. koja se svrstava u podgrupu 33400 . koja se svrstava u podgrupu 33200 . aparati za analizu gasa ili dima.proizvodnju korektivnih stakala za nao*ari i njihovih okvira i stakala za opti*ke mikroskope. . seizmometri.proizvodnju zubarskog cementa. pokaziva*i nivoa. niveliri.proizvodnju mašina i aparata za ispitivanje fizi*kih osobina materijala . kalibarski šestari. sprave za baždarenje i dr. uglomeri. aparati za probu i reglažu motornih vozila i dr. nivoa.proizvodnju instrumenata i pomo#nih sistema za vazdušnu navigaciju . koja se svrstava u podgrupu 24420 332 3320 33200 Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata. osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju instrumenata i aparata za fizi*ke i hemijske analize: . RN .

proizvodnju i montažu sistema za kontinuiranu industrijsku procesnu kontrolu . termometri. osim od stakla . denzimetri. opti*ki mikroskopi. okviri za nao*ari i okviri sa ugra enim opti*ki obra enim ili neobra enim staklima: sun*ane nao*ari. opti*ka vlakna i kablovi.proizvodnju opti*kih elemenata montiranih ili nemontiranih: .izradu nacrta. barometri. oprema za mikrofotografiju i mikroprojekciju. broja*i obrtaja. durbina i sli*nih opti*kih instrumenata.. stolovi (pultovi) za eksperimentalna ispitivanja. koja se svrstava u podgrupu 33400 . zaštitne nao*ari i nao*ari za korekciju vida . stakla za uve#avanje.proizvodnju pumpi sa ugra enim mernim instrumentima.proizvodnju opti*kih mikroskopa. aparata i ure aja za merenje. proizvodnju i montažu sistema za automatizovana proizvodna postrojenja koja se sastoje od razli*itih mašina. koja se svrstava u podgrupu 33300 . komparatori i dr. polariziraju#i elementi i dr. pedometri. kolor-filtri. stakla za nao*ari i kontaktna stakla . prizme.proizvodnju opreme za upravljanje u industrijskim procesima. neobra eni opti*ki elementi od bilo kog materijala. od stakla ili drugih materijala .proizvodnju ostalih instrumenata. broja*i niti i dr. koja se svrstava u podgrupu 29120 .proizvodnju dvogleda. ispitivanje i analizu: . stakla za *itanje.proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju opti*kih instrumenata: .proizvodnju medicinskih i hirurških instrumenata. aerometri. hidrometri. so*iva. 82 . mašine za balansiranje. opti*ka ogledala.izradu nacrta. koja se svrstava u podgrupu 33102 . koja se svrstava u podgrupu 33400 333 3330 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: . upravlja*kih elemenata i centralnih kontrolnih aparata 334 3340 33400 Proizvodnja opti*kih instrumenata i fotografske opreme Ova delatnost obuhvata: . koji nisu pojedina*no oplašteni. tahometri. za prenos slike ili svetlosti . taksimetri.

proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu.proizvodnju opti*kih kablova izra enih od opti*kih pojedina*no oplaštenih vlakana. metalne narukvice za satove i njihovi delovi. fotografski aparati i kamere . aparati i oprema za fotografske i kinematografske laboratorije. koja se svrstava u podgrupu 24640 . hronometri.proizvodnju neobra enih opti*kih elemenata od stakla. durbini. koja se svrstava u podgrupu 31300 .proizvodnju ostalih narukvica za satove. aparati za projektovanje niza slika na osetljive poluprovodni*ke materijale. elektronske fleš-lampe i drugi aparati za proizvodnju svetlosti . laseri. prikolica i poluprikolica Proizvodnja motornih vozila 83 . blicevi.proizvodnju aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje. kutija i ormari#a za *asovnike. osim opti*kih. proizvodnju kutija za satove. uklju*uju#i i *asovnike za instrument-table. osim dioda za lasere i dr. . projektori za dijapozitive.. ležaji za osovine. koja se svrstava u podgrupe 28750.proizvodnju televizijskih kamera. oprema i instrumenti koji se koriste u astronomiji i dr. vremenski prekida*i i drugi ure aji za isklu*ivanje procesa . proizvodnju mehanizma za sve vrste *asovnika i dr. koja se svrstava u podgrupu 32200 . stakla svih vrsta. nišanski teleskopi i teleskopi za posmatranje. ekrani za projekcije i dr. koja se svrstava u podgrupu 31500 . registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su parking-*asovnici. . aparati za pove#avanje ili umanjivanje slike . uklju*uju#i i one od plemenitih metala.proizvodnju satova i *asovnika svih vrsta.proizvodnju hemijskih proizvoda za fotografske svrhe. .proizvodnju delova za satove i *asovnike kao što su opruge. mostovi za satove i *asovnike i dr. broj*anici. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33200 . 19200 i 36220 Podsektor GL 34 341 3410 Proizvodnja saobra#ajnih sredstava Proizvodnja motornih vozila.proizvodnju mikroskopa.proizvodnju fotografskih lampi.proizvodnju opreme za fotografiju i kinematografiju: . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26150 335 3350 33500 Proizvodnja satova i *asovnika Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33200 .

vozila konstruisana za vožnju po snegu. proizvodnja prikolica i poluprikolica 84 . kamioni i kamioneti. koja se svrstava u podgrupu 34200 . koja se svrstava u podgrupu 34300 . opravku i prepravku motornih vozila.34101 Proizvodnja motora za motorna vozila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju putni*kih vozila . specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf. za koriš#enje na putnoj mreži . koja se svrstava u podgrupu 34200 .proizvodnju drumskih traktora za poluprikolice Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ostalih motornih vozila: .proizvodnju traktora za poljoprivredu i industriju. teretnjaci-kiperi i dr. amfibija vozila i dr.proizvodnju autobusa i trolejbusa .. koja se svrstava u podgrupu 50200 34104 Proizvodnja traktora.proizvodnju delova i pribora za motorna vozila.proizvodnju karoserija za motorna vozila. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju karoserija za motorna vozila. opravku i prepravku motornih vozila.održavanje. teretnjaci.proizvodnju šasija s ugra enim motorom .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. osim traktora za poljoprivredu i industriju Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50200 342 3420 34200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila.održavanje. opravku i prepravku motornih vozila.proizvodnju karoserija za motorna vozila.proizvodnju šasija s ugra enim motorom Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34300 .održavanje. koja se svrstava u podgrupe 29310 i 29520 .proizvodnju vozila za prevoz tereta: . koja se svrstava u podgrupu 34300 . koja se svrstava u podgrupu 34200 .proizvodnju motora za motorna vozila 34102 Proizvodnja kamiona i specijalnih vozila Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50200 34103 Proizvodnja automobila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila.

koja se svrstava u podgrupu 29320 343 3430 34300 Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i njihove motore Ova delatnost obuhvata: . popravke ili prepravke brodova . amortizeri.izgradnju hidrokrilnih brodova (glisera) . koja se svrstava u podgrupu 31400 35 351 3511 35110 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava Izgradnja i opravka brodova i *amaca Izgradnja i opravka brodova Ova delatnost obuhvata: .izgradnju ratnih brodova . .proizvodnju delova i pribora za karoserije motornih vozila: .izgradnju platformi za bušenje. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju karoserija. barže. teretni tankeri i dr. stubovi upravlja*a i kutije upravlja*kih mehanizama i dr. plove#i dokovi. trajekti.izgradnju ribarskih brodova Ova delatnost obuhvata i: .izgradnju plove#ih konstrucija: . koja se svrstava u podgrupu 50200 . . prigušiva*i. katalizatori. kamp-prikolice i dr.održavanje. kva*ila. ko*nice. platforme za iskrcavanje. osovine.rastavljanje (rezanje) brodova 85 . teglja*i i dr. opravku i prepravku motornih vozila. vrata. uklju*uju#i i kabine za motorna vozila . pontoni i kesoni. .proizvodnju prikolica i poluprikolica: . cisterne .proizvodnju raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila: . plove#ih ili uronjivih . koja se svrstava u podgrupu 50200 .proizvodnju akumulatora za motorna vozila.proizvodnju kontejnera namenjenih za jedan na*in ili više na*ina transporta Ova delatnost ne obuhvata: .održavanje. branici i dr. menja*i.proizvodnju opreme za sve vrste vozila . sigurnosni pojasevi. volani.Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju elektri*nog materijala za motorna vozila. to*kovi. izduvne cevi. hladnjaci.proizvodnju prikolica i poluprikolica posebno namenjenih za upotrebu u poljoprivredi.izgradnju brodova: putni*ki brodovi. .

skif i dr. tramvajskim i drumskim saobra#ajem. putni*ki vagoni. lu*kim instalacijama i aerodromima: .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju samohodnih železni*kih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje . kuke i spojnice vagona. objektima za parkiranje.proizvodnju daski za jedrenje.proizvodnju dizel i elektri*nih lokomotiva . koja se svrstava u podgrupu 33200 .proizvodnju voznog parka za železni*ki i tramvajski saobra#aj.izgradnju i opravku *amaca za zabavu i sport.proizvodnju mehani*kih i elektromehani*kih ure aja za signalizaciju. odbojnici i njihovi delovi. . saobra#ajem unutrašnjim vodenim putevima.izgradnju jedrilica . vagoni sa automatskim istovaranjem. bez vlastitog pogona: . signalne kutije. vagoni-dizalice. kanu. amortizeri. ko*nice i njihovi delovi. koja se svrstava u podgrupu 28750 . spojevi za prolaz izme u vagona i dr. automatski signalizacioni ure aji za maglu.proizvodnju"amfibija vozila". skretni*ke naprave. . koja se svrstava u podgrupu 29110 . koja se svrstava u podgrupu 29110 . vagoni-cisterne. Ova delatnost ne obuhvata: . šinske ko*nice. koja se svrstava u podgrupu 35120 3512 35120 Izgradnja i opravka *amaca za odmor i razonodu i sportskih *amaca Ova delatnost obuhvata: . obrtna postolja. ure aji za kontrolu prelaza (rampe) i dr. karoserije. 86 . koja se svrstava u podgrupu 36400 352 3520 35201 Proizvodnja železni*kih i tramvajskih lokomotiva i voznog parka Proizvodnja šinskih vozila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju brodskih propelera. kontrolu sigurnosti i upravljanje železni*kim.proizvodnju delova za železni*ke i tramvajske lokomotive i vagone: .proizvodnju instrumenata za navigaciju.izgradnju ostalih *amaca za razonodu i sport: . kosturi vagona i lokomotiva. vagoni za transport robe.proizvodnju brodskih motora. koja se svrstava u podgrupu 34102 . vagoni-radionice. od *vrstog materijala ili na naduvanje .proizvodnju brodova ili splavova na naduvavanje. osovine i to*kovi. koje se svrstavaju u podgrupu 35120 .proizvodnju motora za brodove i *amce.izgradnju motornih *amaca za razonodu. kajak. tenderi i dr.

.proizvodnju ure aja za pranje vazduhoplova.proizvodnju padobrana. satelita.proizvodnju nesastavljenih šina.proizvodnju sistema za vazdušnu navigaciju.proizvodnju svemirskih letilica. orbitralnih stanica. delovi turboreaktora i turbopropelera . motori opšteg tipa koji se koriste za vazduhoplovne letilice . . bezbednost.proizvodnju instrumenata za upravljanje na vazduhoplovima.proizvodnju elektri*nih motora. ure aja za spuštanje vazduhoplova na palubu broda i dr. elise. koja se svrstava u podgrupu 29600 .proizvodnju delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe: . koja se svrstava u podgrupu 33200 354 3541 35410 Proizvodnja motocikala i bicikala Proizvodnja motocikala 87 . koja se svrstava u podgrupu 31610 . koja se svrstava u podgrupu 27101 . lansirnih rampi. vrata.proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju.proizvodnju delova sistema za paljenje i drugih elektri*nih delova za motore s unutrašnjim sagorevanjem. planetarnih sondi. krila.proizvodnju helikoptera . rezervoari za gorivo. koja se svrstava u podgrupu 33200 .proizvodnju motora i turbina.proizvodnju aviona za prevoz robe ili putnika. svemirskih brodova i dr.proizvodnju zemaljskih trenežera letenja . rotori i lopatice rotora za helikoptere .Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29110 . ure aji za prizemljivanje.proizvodnju vojnih balisti*kih raketa. za sport i ostale namene . za oružane snage. koja se svrstava u podgrupu 17404 . Ova delatnost ne obuhvata: . glavni delovi kao što su trup aviona. kontrolne površine.proizvodnju dirižabla i balona . koja se svrstava u podgrupu 31100 . koja se svrstava u podgrupu 31622 35202 353 3530 35300 Opravka šinskih vozila Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letilica Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju jedrilica i pilotiranih zmajeva . pilotske kabine i dr. kontrolu i upravljanje.

s motorom ili bez motora . od svih vrsta materijala 88 . ru*nih teretnih dvokolica. koja se svrstava u podgrupe 35420 i 35430 3542 35420 Proizvodnja bicikala Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja.proizvodnju zaprežnih vozila Podsektor GLJ 36 361 3611 36110 Prera iva*ka industrija.proizvodnju delova i pribora za sredstva za prevoz invalida 355 3550 35500 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava. vise#ih kolica i dr. kancelarije i radionice.proizvodnju bicikala i sli*nih vozila bez motora (uklju*uju#i i tricikle) . mopeda i bicikala s pomo#nim motorom . proizvodnja raznovrsnih proizvoda. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 35410 . osim bicikala.proizvodnju bicikala i vozila za invalide. od svih vrsta materijala .proizvodnju bicikala s pomo#nim motorom.proizvodnju delova motora za motocikle.proizvodnju motora za motocikle .proizvodnju sli*nih vozila za decu.Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36500 3543 35430 Proizvodnja sredstava za prevoz invalida Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sredstava za prevoz invalida. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34101 .proizvodnju stolica i sedišta za javne dvorane.proizvodnju stolica i sedišta za doma#instvo. .proizvodnju motocikala. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja Proizvodnja stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: . kolica za prevoz tereta.proizvodnju delova i pribora za bicikle i dr.proizvodnju bo*nih prikolica za motocikle .proizvodnju ru*nih kolica.proizvodnju delova i pribora za motocikle Ova delatnost ne obuhvata: . kolica za prevoz prtljaga.

- proizvodnju stolica i sedišta za vozila, od svih vrsta materijala Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje stolica i sedišta, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 3612 36120 Proizvodnja kancelarijskog nameštaja i nameštaja za trgovine, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju specijalnog nameštaja za trgovine: tezge, police za izloge, stalaže i dr. - proizvodnju nameštaja za radionice - proizvodnju kancelarijskog nameštaja Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i sl., koja se svrstava u granu 323 3613 36130 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kompletnih kuhinja - proizvodnju plakara, ormara, bifea, ormara za posu e i dr. 3614 36140 Proizvodnja ostalog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nameštaja za bašte i tipskog nameštaja za spava#e sobe, trpezarije i dnevni boravak, kupatila i dr. Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje nameštaja, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i dr., koja se svrstava u podgrupu 32300 3615 36150 Proizvodnja madraca Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nosa*a madraca - prozvodnja madraca: . madraci sa oprugama, punjeni ili iznutra opremljeni nose#im materijalima . nepresvu*eni madraci od penaste gume ili plasti*nih masa

89

Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju dušeka za naduvavanje, koja se svrstava u podgrupe 17402 i 25130 - proizvodnju jastuka, malih tapaciranih stolica bez naslona, ukrasnih jastuka, pokriva*a i perina, koja se svrstava u podgrupu 17401 362 3621 36210 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta Kovanje novca i medalja Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kovanog novca, uklju*uju#i i novac koji je zakonsko sredstvo pla#anja, medalja i medaljona, bez obzira na to da li su od plemenitih metala ili nisu 3622 36220 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obra enih bisera - prozvodnju obra enog dragog i poludragog kamena, uklju*uju#i i obradu kamena za industriju i sinteti*kog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena - obradu dijamanata - proizvodnju nakita od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenith metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili u kombinaciji s drugim materijalima - proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima: . posu e (plitko i duboko), pribor za jelo, predmeti za toaletnu upotrebu, kancelarijski predmeti, predmeti za religioznu upotrebu i dr. Ova delatnost obuhvata i: - graviranje na predmetima od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, koja se svrstava u oblast 28 - proizvodnju kutija za satove, koja se svrstava u podgrupu 33500 - proizvodnju bižuterije, koja se svrstava u podgrupu 36610 363 3630 36300 Proizvodnja muzi*kih instrumenata Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju muzi*kih instrumenata sa žicama - proizvodnju klavijaturnih instrumenata sa žicama, uklju*uju#i i automatski piano - proizvodnju orgulja s cevima i dirkama, uklju*uju#i i harmonijume i sli*ne klavijaturne instrumenate sa slobodnim metalnim piskovima

90

- proizvodnju harmonika i sli*nih instrumenata, uklju*uju#i i usne harmonike - proizvodnju duva*kih instrumenata - proizvodnju udara*kih muzi*kih instrumenata - proizvodnju muzi*kih instrumenata *iji se zvuk elektri*no proizvodi - proizvodnju muzi*kih kutija, orguljica, vašarskih orgulja, mehani*kih ptica peva*ica, muzi*kih testera i dr. - proizvodnju delova i pribora za muzi*ke instrumente: taktomeri, tonske viljušake, žice, diskovi i valjci za mehani*ke instrumente i dr. Ova delatnost obuhvata i: - proizvodnju pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duva*kih instrumenta za davanje zvu*nih signala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju mikrofona, poja*ala, zvu*nika, slušalica i sli*nih proizvoda, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju instrumenata u obliku igra*ki, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju gramofona, magnetofona i sli*nih aparata, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju snimljenih traka i plo*a, koja se svrstava u granu 221 364 3640 36400 Proizvodnja predmeta za sportske potrebe Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta i sprava za sportove i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima: . tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje . reketi, štapovi i palice za golf . skije, vezovi i štapovi za skije . daske za jedrenje . rekviziti za sportski ribolov, uklju*uju#i i mreže . rekviziti za lov, alpinizam i dr. . sportske rukavice od kože i sportske pokrivke za glavu . bazeni za plivanje, de*ji bazeni i dr. . klizaljke, koturaljke i dr. . lukovi i strele . oprema za gimnastiku i atletiku i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju oružja i municije, koja se svrstava u podgrupu 29600 - proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana, sanki i dr., koja se svrstava u oblasti 34 i 35 - proizvodnju *amaca, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju jedara za *amce, koja se svrstava u podgrupu 17402

91

opreme za automatske kuglane i dr. .proizvodnju šibica 92 .proizvodnju sportske ode#e. koja se svrstava u podgrupu 36633 366 3661 36610 3662 36620 Proizvodnja ostalih raznovrsnih predmeta. koja se svrstava u podgrupu 19200 . koja se svrstava u podgrupu 36500 . .proizvodnju zabavnih automata.proizvodnju *etki za ode#u i obu#u 3663 36631 Ostala proizvodnja raznovrsnih predmeta.proizvodnju elektronskih igara: video-igre. . valjaka i uložaka za bojenje i drugih *etki.proizvodnju igra*aka na to*kove koje mogu biti za jahanje.proizvodnju slagalica Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u oblast 18 .proizvodnju muzi*kih instrumenata u obliku igra*aka .proizvodnju metli. stone ili ku#ne igre .. šahovske igre i dr. koja se svrstava u granu 193 . ru*nih mehani*kih naprava za *iš#enje podova. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja imitacije nakita Proizvodnja metli i *etaka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju prazni*nih.proizvodnju karata za igru .proizvodnju sedlarskih i sara*kih proizvoda.proizvodnju igra*aka u obliku životinja .proizvodnju smanjenih modela i sli*nih modela za zabavu.proizvodnju bicikala.proizvodnju stolova za bilijar i opreme za kuglanje.proizvodnju sportske obu#e. bilijara. slikarskih *etkica i *etki.proizvodnju bi*eva i korba*a. . igara na automatima koji se u rad puštaju metalnim novcem. karnevalskih i drugih predmeta za razonodu. *etki s resama i peruški. metli. koja se svrstava u podgrupu 36633 365 3650 36500 Proizvodnja igara i igra*aka Ova delatnost obuhvata: . setova za sastavljanje i dr. elektri*nih vozova. specijalnih stolove za kazino igre. uklju*uju#i i tricikle .proizvodnju lutki i ode#e i pribora za lutke . metlica i dr. koja se svrstava u podgrupu 35420 . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja šibica Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju predmeta za luna-parkove (vašare). uklju*uju#i i one koje su sastavni delovi mašina.

.proizvodnju dugmadi.proizvodnju vešta*kog cve#a. nitni (velikih kop*i) i dr. drikera. voštanica i dr.proizvodnju suncobrana i kišobrana 36633 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sve#a. garnitura za ru*no štampanje. sortiran ili nesortiran. pripremljenih traka za pisa#e mašine i jastu*i#a za žigove . i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu.proizvodnju fitilja za upalja*e. ljuljaški. .proizvodnju datumara.proizvodnju upalja*a. vo#a i grana s liš#em. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. vešta*ke brade.proizvodnju vrteški. mehani*kih ili nemehani*kih .proizvodnju de*ijih kolica . *ešljevi. mehani*kih ili elektri*nih .proizvodnju predmeta za li*nu upotrebu: lule za pušenje.proizvodnju štapova za šetnju. Ulazni proizvod. . termos-boce i drugi sudovi za upotrebu u doma#instvu . streljana i drugih predmeta za razonodu . kroja*kih lutki i dr. bi*eva. mirisne prskalice.36632 Proizvodnja suncobrana i kišobrana Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju uložaka za olovke . U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. šnale i dr. . predmeta za šalu i zagonetki.proizvodnju linoleuma i tvrdih pokriva*a za pod . patent-zatvara*a. koja se svrstava u podgrupu 17540 37 371 3710 37100 Reciklaža Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. sve#njaka.proizvodnju pera i olovaka svih vrsta.proizvodnju perika. žigova za pe*a#enje ili numerisanje. vešta*kih obrva i dr. . ru*nih aparata za otiskivanje natpisa. pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu 93 . Ova delatnost ne obuhvata: .obradu metalnih otpadaka i ostataka koriš#enih ili nekoriš#enih. Ova delatnost obuhvata: . Svi proizvodi ove delatnosti su metalni otpaci i ostaci i nastaju kao rezultat proizvodnje u svim preduze#ima koja se bave proizvodnjom i preradom metala i proizvodnjom mašina i opreme. korba*a dr.

obradu nemetalnih otpadaka i ostataka. kondicioniranje. sortiranje. bez industrijske obrade. prodaju i dr.proizvodnju novih materijala ili proizvoda iz otpadaka i ostataka. koja se svrstava u oblast 27 .trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 51570 . i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu. sortiran ili nesortiran. Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 . uklju*uju#i i sakupljanje. koriš#enih ili nekoriš#enih. gasom.proizvodnju novih materijala od otpadaka i ostataka.Ova delatnost ne obuhvata: .. bez industrijske obrade. pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu Ova delatnost ne obuhvata: . Ulazni proizvod. kao što su: predenje vlakana. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 372 3720 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. gasom i vodom Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. koja se svrstava u oblasti 15 i 16 .trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnim proizvodima. parom i toplom vodom 401 4010 40101 40102 Proizvodnja. koja se svrstava u podgrupu 51570 . prenos i distribucija elektri*ne energije Proizvodnja hidroelektri*ne energije Proizvodnja termoelektri*ne energije Sektor D 40 94 .. kondicioniranje. koja se svrstava u podgrupu 23300 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. prodaju i dr. Poizvodi koji pripadaju ovoj delatnosti su raznovrsni i mogu da nastanu u mnogim sektorima proizvodnje.obradu osiromašenog torijuma i urana.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. koja treba da bude razvrstana u odgovaraju#e delatnosti prera iva*ke industrije . sortiranje. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. uklju*uju#i i sakupljanje.obradu otpadaka prehrambene industrije i industrije pi#a i duvana. proizvodnja celuloze od otpadnog papira i protektiranje guma za vozila.

sakupljanje.prozvodnju derivata nafte. mešanjem ili drugim procesima iz razli*itih vrsta gasova . dizel-centrala ili iz drugih obnovljivih energetskih izvora . koji se svrstava u podgrupu 60300 403 4030 40300 Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju i distribucuju hladne vode u svrhu hla enja 41 410 4100 41000 Sakupljanje. prenos i distribucija elektri*ne energije 402 4020 40201 40202 Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva preko sistema cevi Proizvodnja karbogasa Proizvodnja gasa za komunalne svrhe Delatnosti iz podgrupa 40201 i 40202 obuhvataju: . pre*iš#avanje i distribucija vode Ova delatnost obuhvata: . osim transporta sistemom cevi.rad koksnih pe#i. koja se svrstava u podgrupu 24110 40203 Distribucija gasa Ova delatnost obuhvata: . ako proizvodnja vode predstavlja glavnu aktivnost Ova delatnost ne obuhvata: 95 . sakupljanje i distribuciju pare i tople vode za grejanje.proizvodnju i distribuciju elektri*ne energije: . pogonske i druge svrhe . koja se svrstava u podgrupu 23200 .transport svih vrsta gasovitih goriva kroz cevovode.proizvodnju tehni*kih gasova. proizvodnja elektri*ne energije u termoelektranama.distribuciju svih vrsta gasovitih goriva preko sistema cevi Ova delatnost ne obuhvata: .odsoljavanje morske vode. pre*iš#avanje i distribuciju vode .proizvodnju gasa gasifikacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede Ove delatnosti ne obuhvataju: .proizvodnju gasovitih goriva odre ene kalori*ne vrednosti *iš#enjem.40103 40104 40105 40106 Proizvodnja nuklearno-elektri*ne energije Proizvodnja elektri*ne energije iz drugih izvora Prenos elektri*ne energije Distribucija elektri*ne energije Delatnosti iz podgrupa 40101 do 40106 obuhvataju : . koji se svrstava u podgrupu 23100 .proizvodnju. nuklearnim elektranama i hidroelektranama i proizvodnja elektri*ne energije pomo#u turbina na gas.

nasipanje. uklanjanje stena.raš*iš#avanje gradilišta .rad sistema za navodnjavanje u poljoprivredi.drenažne radove na gradilištu . uklju*uju#i i mostove za uzdignute auto-puteve.obradu otpadnih voda radi spre*avanja zaga enja. koji se svrstavaju u podgrupu 74204 . geološka i seizmi*ka merenja. .rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata . zemljani radovi Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 11200 .drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu 4512 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem Ova delatnost obuhvata: .bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa.. . gradski elektroenergetski vodovi i objekti veza. miniranje i dr. koji se svrstava u podgrupu 01411 .izgradnju svih vrsta zgrada .zemljane radove: iskop.bušenje izvora vode. koji se svrstava u podgrupu 45250 . iskop kanala.ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi prou*avanja terena za gra enje. geološke ili druge svrhe Ova delatnost ne obuhvata: . nivelisanje terena.montažu i podizanje prefabrikovanih konstrukcija na gradilištu 96 . mostovi. cevovodi za prenos na velike daljine.istraživanje nafte i gasa.iskop okana. niskogradnja Grubi gra evinski radovi i specifi*ni radovi niskogradnje Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 90000 Sektor D 45 Gra evinarstvo Gra evinarstvo Ova oblast obuhvata: .novogradnju. dalekovodi i objekti veza . restauraciju i obi*ne opravke 451 4511 45110 Pripremni radovi Rušenje i razbijanje objekata.izgradnju specifi*nih objekata niskogradnje kao što su: . gradski cevovodi.pripremu zemljišta za rudarske radove: uklanjanje iskopa i drugi radovi i priprema mineralnih nalazišta Ova delatnost obuhvata i: . komunalni gra evinski radovi i dr. koje se svrstava u podgrupu 45250 452 4521 45210 Izgradnja objekata ili njihovih delova. tuneli i podzemna železnica . vijadukti. geofizi*ke. geofizi*ka.

operativnih površina u pristaništima i osiguranje obala.izgradnju vodenih puteva. puteva. koja se svrstava u podgrupu 45230 4522 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 74204 . aerodromskih pista i sportskih terena Ova delatnost obuhvata: .nadzorne radove u gra evinarstvu. brana i nasipa i dr. fundiranje. .montažu kompletnih zgrada od sopstveno proizvedenih delova. koji se svrstavaju u granu 453 .specijalizovane gra evinske radove koji su zajedni*ki za razli*ite vrste objekata.izgradnju stadiona. ulica i drugih saobra#ajnica. osim od betona. zidanje opekom i kamenom 97 .usluge pri eksploataciji nafte i gasa.pokrivanje krovova .izgradnju stadiona. isklju*uju#i zgrade na njima Ova delatnost ne obuhvata: .izgradnju železni*kih pruga. bazena za plivanje i gimnasti*kih i drugih sportskih objekata. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 . bazena za plivanje. montaža industrijski proizvedenih *eli*nih elemenata . koji se svrstavaju u podgrupu 45110 4524 45240 Izgradnja hidrogra evinskih objekata Ova delatnost obuhvata: .podvodne radove 4525 45250 Ostali gra evinski radovi. koji se svrstavaju u granu 454 .pripremne zemljane radove.iskop jaraka .završne radove na zgradama. biciklisti*kih i peša*kih staza . koje se svrstavaju u podgrupu 74202 . uklju*uju#i i pobijanje šipova . savijanje armature . koja se svrstava u oblasti 20.arhitektonske i projektantske usluge. izgradnju marina. ustava. bušenje i izgradnja crpilišta za vodu i kopanje bunara .montažu krovnih konstrukcija .. teniskih i golfterena i dr. a zahtevaju specijalno izvo enje ili opremu: . uklju#uju#i i specijalizovane radove Ova delatnost obuhvata: .hidroizolacione radove 4523 45230 Izgradnja saobra#ajnica. 26.Ova delatnost ne obuhvata: . 27 i 28 . arena.instalacione radove na zgradama.izgradnju aerodromskih pista .

elektri*ne vodove i pribor .postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 45220 4533 45330 Postavljanje cevnih instalacija Ova delatnost obuhvata: . liftove i pokretne stepenice . 4532 45320 Izolacioni radovi Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71320 453 4531 45310 Instalacioni radovi Postavljanje elektri*nih instalacija i opreme Ova delatnost obuhvata: . alarme i sisteme protiv provala . toplotnu i zvu*nu izolaciju.hidroizolacione radove. grejanje. ventilaciju.iznajmljivanje skela bez montaže i demontaže.. uklju*uju#i i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup . montaža dimnjaka i industrijskih pe#i i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . protivpožarne alarme . gasne instalacije . automatske protivpožarne vodene tuševe i dr. montaža i demontaža skela i radnih platformi. vodovodne instalacije i sanitarnu opremu .malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove. opremu i kanale za hla enje ili klimatizaciju . Ova delatnost ne obuhvata: .postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . svetle#a mesta i dr.postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . ku#ne antene i druge vazdušne provodnike . pribor i ure aje na drugom mestu nepomenute 454 4541 45410 Završni radovi Malterisanje Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . uklju*uju#i i nanošenje odgovaraju#e podloge 98 . aerodromima i lukama . koje se svrstava u podgrupu 45310 4534 45340 Ostali instalacioni radovi Ova delatnost obuhvata: . zaštitu od vibracija i dr.postavljanje instalacija za elektri*no grejanje. osvetljenje i signalne sisteme na putevima.

koja se svrstava u podgrupu 45420 4545 45450 Ostali završni radovi Ova delatnost obuhvata: .4542 45420 Ugradnja stolarije Ova delatnost obuhvata: .postavljanje parketa i drugih podnih obloga od drveta. s rukovaocem Ova delatnost ne obuhvata: . od drveta ili drugog materijala . stepenica. trgovina na malo motornim gorivima 99 .unutrašnje dovršavanje kao što je postavljanje drvenih obloga na zidove. tapeta i dr.*iš#enje parom. Ova delatnost ne obuhvata: .. zidnih i podnih kerami*kih. okvira za vrata i prozore.ugradnju prozora.ostale završne radove. postavljanje ogledala i dr. na drugom mestu nepomenute 455 4550 45500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje. koje se svrstava u podgrupu 45430 4543 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga Ova delatnost obuhvata: . prozora. Ova delatnost ne obuhvata: .ugradnju vrata. održavanje i opravka motornih vozila i motocikala. 4544 45440 Bojenje i zastakljivanje Ova delatnost obuhvata: . kuhinjske opreme. tapisona i linoleumskih podnih pokriva*a. motocikala i predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Prodaja. uklju*uju#i i bojenje oznaka na putevima i prostorima za parkiranje . mermera. opravka motornih vozila. granita ili škriljaca .bojenje objekata niskogradnje.iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje.zastakljivanje. opreme za prodavnice i dr. bez rukovaoca. koje se svrstava u podgrupu 71320 Sektor E 50 Trgovina na veliko i trgovina na malo. parketa i drugih podnih obloga od drveta . podnih i zidnih obloga od teraca. pomi*nih pregrada i dr. uklju*uju#i i one od gume ili plasti*nih masa . betonskih ili kamenih plo*a .unutrašnje i spoljno bojenje zgrada .postavljanje u zgradama i drugim objektima: .instalisanje privatnih bazena za plivanje . peš*anim mlazom i sli*ni radovi na spoljnim delovima zgrade .

koje se svrstava u podgrupu 71210 501 5010 50100 Prodaja motornih vozila Ova grana obuhvata: . putni*ka motorna vozila. trgovina na malo i trgovina na veliko delovima i priborom .trgovinu na veliko i trgovinu na malo preko posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . pranje. opravka delova motornog vozila . uklju*uju#i i kamione i teretna vozila: . trgovina na veliko i trgovina na malo novim i polovnim vozilima . mehani*ke opravke . uklju*uju#i i specijalna putni*ka motorna vozila kao što su ambulantna vozila.trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr. . minibusi i dr. delatnost posrednika u trgovini na veliko i trgovini na malo vozilima . prikolice i poluprikolice . koje se svrstava u podgrupu 71100 . poliranje i vu*a vozila Ova oblast obuhvata i: . poliranje i dr. održavanje i opravka . "moto-ku#e" i dr. koja se svrstava u podgrupu 50300 502 5020 50200 Održavanje i opravka motornih vozila Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na malo motornim gorivima. vozila za kampovanje kao što su kamp-prikolice.) . obi*an servis . elektri*ne opravke .održavanje i opravku motornih vozila: .trgovinu na veliko i trgovinu na malo rezervnim delovima i priborom za motorna vozila.trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i koriš#enim vozilima: . mazivima i proizvodima za hla enje Ova oblast ne obuhvata: . pranje.iznajmljivanje motocikala.Ova oblast obuhvata: . Ova grana obuhvata i: .sve delatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) u vezi s motornim vozilima i motociklima.iznajmljivanje motornih vozila. opravka karoserije . kamioni. prskanje i bojenje 100 . .

delova i pribora za bicikle. održavanje i opravku bicikala. opravka vetrobrana i prozora . održavanje i opravku bicikala. uklju*uju#i i mopede Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupe 51150. industrijskim. zaštita od korozije .trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle Ova delatnost obuhvata i: . drugim trgovcima na veliko ili posrednicima u kupovini ili prodaji proizvoda za tre#a lica. delova i pribora za bicikle. podešavanje ili zamena . koje se svrstava u podgrupu 25120 503 504 5030 50300 5040 50401 Prodaja delova i pribora za motorna vozila Prodaja. 52480 i 52740 50402 Održavanje i opravka motocikala Ova delatnost obuhvata: . ugra ivanje delova i pribora . 51470.prodaju. koja se svrstava u podgrupu 51510 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini.trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hla enje motornih vozila Ova delatnost ne obuhvata: .održavanje i opravku motocikala. 52480 i 52740 505 5050 50500 Trgovina na malo motornim gorivima Ova delatnost obuhvata: . 101 . opravka spoljnih i unutrašnjih guma. trgova*kim i profesionalnim korisnicima i ustanovama.prodaju. 51470.. Ova delatnost ne obuhvata: . vu*a .trgovinu na veliko i trgovinu na malo velikim i malim motociklima .delatnost posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . pomo# na putu i dr. koji se svrstavaju u podgrupe 51150. održavanje i opravka motocikala i delova i pribora za motocikle Prodaja motocikala.trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motocikle .protektiranje guma. osim trgovine motornim vozilima i motociklima U ovu oblast svrstava se preprodaja (prodaja bez prerade) novih i koriš#enih proizvoda trgovcima na malo. njihovih delova i pribora Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko gorivima.

tekstilnih sirovina i poluproizvoda Posredovanje u prodaji goriva. isporuka i instaliranje proizvoda o svom trošku Ova oblast ne obuhvata: . metala i industrijskih hemikalija Posredovanje u prodaji drvne gra e i gra evinskog materijala Posredovanje u prodaji mašina. koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 .delatnost trgovinskih posrednika u prodaji motornih vozila i motocikala. uvoznika. prepakivanje i flaširanje. hla enje.delatnost agencija za nekretnine.posredovanje u prodaji kancelarijskih mašina 102 . skladištenje. koji se svrstavaju u oblast 71 511 Posredovanje u trgovini na veliko Ova grana obuhvata: . lekova). potroša*kih zadruga.delatnost trgova*kih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za ra*un drugih . trgova*kih posrednika. koja se svrstava u granu 703 5111 51110 5112 51120 5113 51130 5114 51140 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina. koja se svrstava u podgrupu 50300 . distributera industrijskih proizvoda. brodova i aviona Ova delatnost obuhvata i: . Ova oblast obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 67200 . ponovno razdeljivanje na manje koli*ine (npr.uobi*ajene manipulacije u trgovini na veliko kao što su sakupljanje.trgovinu na veliko motornim vozilima.trgovinu na veliko priborom za motore.delatnost onih koji su angažovani na povezivanju prodavaca i kupaca ili preduzimaju komercijalne transakcije u ime principala Ova grana ne obuhvata : . izvoznika.iznajmljivanje i lizing proizvoda. kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr.trgovinu na malo preko posrednika. koja se svrstava u grane 512 do 517 .Ova oblast obuhvata: . kao i njihova podela na manje partije. ruda.trgovinu na veliko u svoje ime. sortiranje i razvrstavanje proizvoda u velikim koli*inama. koja se svrstava u oblast 52 . karavanima i motociklima. koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 . živih životinja. industrijske opreme.posredovanje u prodaji poljoprivrednih mašina .delatnost trgovaca na veliko.delatnost osiguravaju#ih agencija.

trgovinu na veliko semenskim krompirom .trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima. pi#ima i duvanom Trgovina na veliko vo#em i povr#em Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i krompir 5132 51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa Ova delatnost obuhvata: . obu#e i predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: . semenjem i hranom za životinje Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima . jajima i jestivim uljima i mastima 103 . živinskim mesom i mesom divlja*i. koja se svrstava u podgrupu 51560 5123 51230 5124 51240 5125 51250 513 5131 51310 Trgovina na veliko živim životinjama Trgovina na veliko sirovom.samo trgovinu na veliko za sopstveni ra*un 5121 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima.trgovinu na veliko hranom za uzgoj životinja 5122 51220 Trgovina na veliko cve#em i rastinjem Ova delatnost ne obuhvata: . ode#e.trgovinu na veliko životinjskim mesom.5115 51150 5116 51160 Posredovanje u prodaji nameštaja. nedovršenom i dovršenom kožom Trgovina na veliko sirovim duvanom Trgovina na veliko hranom.trgovinu na veliko neprera enim vo#em i povr#em. predmeta za doma#instvo i metalne i gvož arske robe Posredovanje u prodaji tekstila. obra enim mesom i proizvodima od mesa 5133 51330 Trgovina na veliko mle*nim proizvodima.trgovinu na veliko lukovicama lala .posredovanje u prodaji krzna 5117 51170 5118 51180 5119 51190 512 Posredovanje u prodaji hrane. pi#a i duvana Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda. na drugom mestu nepomenutih Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama Delatnosti iz grana 512 do 517 obuhvataju: .

trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima životinjskog i biljnog porekla 5134 51340 5135 51350 5136 51360 5137 51370 5138 51380 5139 51390 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na veliko duvanskim proizvodima Trgovina na veliko še#erom.trgovinu na veliko tkaninama . kompaktdiskovima i video-trakama . kao što su rukavice. nakitom i predmetima od kože.trgovinu na veliko jajima i proizvodima od jaja . naramenice i dr.trgovinu na veliko hranom za ku#ne ljubimce 514 5141 51410 Trgovina na veliko predmetima za doma#instvo Trgovina na veliko tekstilom Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko opremom za osvetljavanje 104 .trgovinu na veliko kišobranima. *ajevima.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima. .trgovinu na veliko galanterijom.Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko obu#om Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko proizvodima od krompira . pi#ima i duvanom Trgovina na veliko ostalom hranom.trgovinu na veliko predivima .trgovinu na veliko rubljem za doma#instvo Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 51560 5142 51420 Trgovina na veliko ode#om i obu#om Ova delatnost obuhvata: . trakama. koja se svrstava u podgrupu 51470 5143 51430 Trgovina na veliko elektri*nim aparatima za doma#instvo i radio i televizijskim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: . kravate. kakaom i za*inima Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom.trgovinu na veliko mle*nim proizvodima .trgovinu na veliko ode#om. uklju*uju#i i sportsku ode#u .trgovinu na veliko gramofonskim plo*ama.trgovinu na veliko predmetima od krzna . ljuskare i mekušce Ova delatnost obuhvata i: . uklju*uju#i i ribu. *okoladom i slatkišima od še#era Trgovina na veliko kafom.

slavine. muzi*kim instrumentima.trgovinu na veliko proizvodima od papira. pesak.trgovinu na veliko sanitarnom instalacionom opremom: .trgovinu na veliko otpacima i ostacima. knjigama. nakitom. zidnim tapetima i sredstvima za *iš#enje Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko sredstvima za *iš#enje u doma#instvu 5145 51450 5146 51460 5147 51470 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti*kim proizvodima Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko neobra enim drvetom . igrama i igra*kama.trgovinu na veliko gra evinskim materijalom: .trgovinu na veliko ravnim staklom . te*nim i gasovitim gorivima i sli*nim proizvodima Ova delatnost obuhvata i: . 515 5151 51510 Trgovina na veliko reprodukcionim materijalom. otpacima i ostacima. koja se svrstava u podgrupu 51570 5153 51530 Trgovina na veliko drvetom i gra evinskim materijalom Ova delatnost obuhvata: . sportskim predmetima. satovima. lakovima. vodovi. lavaboi i toaletni i drugi sanitarni predmeti od porculana 5154 51540 Trgovina na veliko metalnom robom.5144 51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. cevima. podnim pokriva*ima i neelektri*nim aparatima za doma#instvo . T-delovi. gumene cevi i dr. šljunak i dr. pru#a i plute i dr. mazivima. kišobranima. *asopisima i novinama. bojama. fotografskim i opti*kim predmetima. osim poljoprivrednih Trgovina na veliko *vrstim.trgovinu na veliko mastima. *asovnicima. 5152 51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama Ova delatnost obuhvata: . kade. 105 . cevi.trgovinu na veliko rudama gvož a i rudama obojenih metala .trgovinu na veliko proizvodima primarne obrade drveta .trgovinu na veliko sanitarnom opremom: . predmetima od drveta. ure ajima i opremom za centralno grejanje Ova delatnost obuhvata i: . . biciklima i delovima i priborom za bicikle. spojevi.trgovinu na veliko nameštajem.trgovinu na veliko poluproizvodima od gvož a i obojenih metala Ova delatnost ne obuhvata: . uljima i dr. predmetima od kože i potrebštinama za putovanje.

osim motornih vozila. motocikala i bicikala 106 .trgovinu na veliko ubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu . derivati skroba i dr. štamparske boje.trgovinu na veliko kompjuterizovanim alatnim mašinama 5162 51620 5163 51630 Trgovina na veliko gra evinskim mašinama Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje Ova delatnost obuhvata i: . industrijska so.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima . ra*unske mašine i dr. trgovinu i navigaciju Ova delatnost obuhvata: . soda. boje.trgovinu na veliko saobra#ajnom opremom.trgovinu na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom kao što su pisa#e mašine. parafin. anilin.trgovinu na veliko ra*unarima i perifernom opremom .5155 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Ova delatnost obuhvata: . metilalkohol. sinteti*ke smole.trgovinu na veliko kompjuterizovanim mašinama za tekstilnu industriju i kompjuterizovanim mašinama za šivenje i pletenje 5164 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom Ova delatnost obuhvata: . eteri*na ulja.trgovinu na veliko kau*ukom . 5165 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju. hemijska lepila. industrijski gasovi.trgovinu na veliko plasti*nim masama u primarnim oblicima . .trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima za reciklažu 516 5161 51610 Trgovina na veliko mašinama.trgovinu na veliko neupakovanim papirom 5157 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima Ova delatnost obuhvata: . mirisi i za*ini.trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama: .trgovinu na veliko industrijskim proizvodima za *iš#enje 5156 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom Ova delatnost obuhvata i: . kiseline i sumporna jedinjenja. ure ajima i priborom Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta Ova delatnost obuhvata i: .

prikolicama i karavanima. uli*nih prodavaca i prodavaca koji dolaze na vrata kupca. sirove nafte.trgovinu na veliko razli*itom robom. žice i dr. koja se svrstava u oblast 51 . kablovi. na tezgama. .specijalizovanu trgovinu na veliko koja nije na drugom mestu klasifikovana . transformatori. delova za motocikle i goriva za njih. zrnastih proizvoda. koja se svrstava u oblast 50 107 .trgovinu na veliko kosilicama za travu.trgovinu na veliko ostalim na drugom mestu nepomenutim mašinama za industriju. navigaciju i druge delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50100 . bez obzira na vrstu pogona 517 5170 51700 Ostala trgovina na veliko Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko motornim vozilima.trgovinu na veliko motociklima. opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova oblast obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 51470 5166 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama.trgovinu na veliko elektronskim komponentama .prodaju potrošne robe ustanovama i industrijskim korisnicima . Ova oblast obuhvata i: .trgovinu na veliko elektri*nim predmetima kao što su elektromotori.trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije .trgovinu na veliko delovima za motorna vozila.. koja se svrstava u podgrupu 50400 . koja se svrstava u podgrupu 50300 .trgovinu na veliko biciklima. industrijskih hemikalija. robnih ku#a. prekida*i. preko pošte. gvož a i *elika i industrijskih mašina i opreme. potroša*kih zadruga i dr. bez posebne specijalizacije 52 Trgovina na malo. priborom i spravama. motocikala.prodaju žita. ruda. trgovinu. uklju*uju#i i traktore Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na malo preko posrednika Ova oblast ne obuhvata: .preprodaju (prodaju bez transformacije) novih i koriš#enih proizvoda stanovništvu za li*nu potrošnju ili potrošnju u doma#instvu preko prodavnica.instaliranje predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu bez obzira na to da li je to povezano s prodajom na malo . osim trgovine motornim vozilima i motociklima.prodaju motornih vozila.

ljuskarima i mekušcima Trgovina na malo hlebom. 522 5221 52210 5222 52220 5223 52230 5224 52240 5225 52250 5226 52260 5227 52270 Trgovina na malo hranom. sportsku opremu i dr. delatnost robnih ku#a koje se bave opštom prodajom i koje na posebnim linijama prodaju raznovrsne proizvode. metalna roba.prodaju robe samo ustanovama i industrijskim korisnicima. 55400 i 55510 . medicinskim. koja se svrstava u oblast 51 . kola*ima i slatkišima Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na malo proizvodima od duvana Ostala trgovina na malo hranom.iznajmljivanje stanovništvu predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu. metalnu robu. me u kojom ne preovla uju hrana. igra*ke. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . nakit. uklju*uju#i i ode#u.prodaju na malo mle*nih proizvoda 523 5231 52310 5232 52320 Trgovina na malo farmaceutskim. kozmeti*kim i toaletnim preparatima Izdavanje i spravljanje lekova po recepturi Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima 108 . pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo vo#em i povr#em Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa Trgovina na malo ribom. koje se svrstava u podgrupu 71400 521 5211 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. delatnost prodavnica mešovite robe u kojima se pored hrane. ku#ni aparati. pi#a i duvana kao glavnih proizvoda. kozmetika i dr.trgovinu na malo raznovrsnom robom.. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata i: . pi#a i duvan: . 5212 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe Ova delatnost obuhvata: . pretežno hrane. koja se svrstava u podgrupe 55300. nameštaj. pi#ima ili duvanom: .prodaju hrane i pi#a koja se konzumira na licu mesta. kozmetiku. prodaju i razni drugi proizvodi kao što su ode#a. ku#ne aparate.trgovinu na malo raznovrsnom robom. nameštaj. pretežno hranom.

naramenice i dr. predmeta od drveta. tapiserija ili veza . 5242 52420 Trgovina na malo ode#om Ova delatnost obuhvata: . predmeta za putovanje. stolnjaci. odevnih predmeta . predmeta od krzna .prodaju na malo: . 5243 52430 Trgovina na malo obu#om i predmetima od kože Ova delatnost obuhvata: .prodaju na malo osnovnih materijala za izradu pokriva*a. plute i pru#a . koja se svrstava u podgrupu 52500 5245 52450 Trgovina na malo aparatima za doma#instvo. nameštaja . zavesa. predmeta i opreme za doma#instvo na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost ne obuhvata: . odevne galanterije kao što su rukavice. kravate. koja se svrstava u podgrupu 52480 . .prodaju na malo tkanina .5233 52330 524 5241 52410 Trgovina na malo kozmeti*kim i toaletnim preparatima Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo tekstilom Ova delatnost obuhvata: .prodaju na malo plo*a od plute za oblaganje podova. predmeta od kože . predmeta za osvetljavanje .prodaju na malo konca za pletenje . peškiri i dr. pribora za jelo.prodaju na malo rublja za doma#instvo kao što su *aršavi. od kože i kožnih supstituta 5244 52440 Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: .prodaju na malo antikviteta. predmeta od stakla i porculana i dr.prodaju na malo: . obu#e . pribora za doma#instvo. grn*arskih predmeta od gline i keramike. radio i televizijskim ure ajima 109 . mreža i drugih predmeta od tekstila za opremanje doma#instava .prodaju na malo: .

iznajmljivanje traka i plo*a. opti*ka i precizna oprema . ulje za loženje za doma#instvo.prodaju na malo: . novinama i pisa#im materijalom Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71400 5246 52460 Trgovina na malo metalnom robom. boja. sportska oprema . kompjuteri i posebni softveri . seme. ubrivo i ku#ni ljubimci .prodaju na malo. oružje i municija . koja se svrstava u podgrupu 52500 5248 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . ostalog gra evinskog materijala kao što su opka i crep. ugalj i drvo . materijala i opreme za aktivnosti "uradi sam" . 5247 52470 Trgovina na malo knjigama. filatelisti*ke marke i nov*i#i (numizmatika) . pokriva*i za pod .Ova delatnost obuhvata: . sredstva za *iš#enje . *asovnici i nakit . muzi*kih plo*a i audio-vizuelnih traka i kaseta . aparata za doma#instvo . zidni tapeti . cve#e. pribor za pecanje 110 . satovi.prodaju na malo polovnih i antikvarnih knjiga. rukotvorine i religijski predmeti . plin u bocama. ravnog stakla . bez obzira na vrstu pogona . kancelarijska oprema i pribor . metalne robe . drvo. kosilica za travnjake. bojama i staklom Ova delatnost obuhvata: . fotografska. igre i igra*ke . muzi*kih instrumenata i notnog materijala Ova delatnost ne obuhvata: . sadnice. suveniri. uklju*uju#i i prodaju na malo robe koja se obi*no prodaje trgovinama na veliko: . premaza i lakova . sanitarna oprema i dr.prodaju na malo: . radio i televizijskih aparata i druge audio-vizuelne opreme za doma#instvo .

trgovinu na malo proizvodima koji se kupcu dostavljaju poštom. tada se opravka uklju*uje u delatnost prodaje na veliko.trgovinu na malo polovnim motornim vozilima.opravku predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. koja se svrstava u oblast 50 111 .popravku motornih vozila i motocikala. Ova grana ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50100 526 5261 52610 Trgovina na malo izvan prodavnica Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naru*enu robu Ova delatnost obuhvata: .proizvodnjom. prodaje na malo ili proizvodnje. kataloga.trgovinu na malo proizvodima bilo koje vrste na uobi*ajenim pokretnim tezgama pored glavnih puteva ili na organizovanim pijacama 5263 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica Ova delatnost obuhvata: . oprema za kampovanje . Ako je povezana. u prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . prodaja preko putuju#ih prodavaca 527 Opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova grana obuhvata: . de*ija kolica .trgovinu na malo proizvodima na na*in koji nije na drugom mestu predvi en: ..trgovinu na malo ostalom polovnom robom Ova delatnost ne obuhvata: . prodaja preko automata . bicikli . neprehrambeni proizvodi koji nisu na drugom mestu klasifikovani 525 5250 52500 Trgovina na malo polovnom robom. prodaja preko lica koja dolaze na vrata kupcu . a koji su naru*eni na osnovu oglasa. koja nije povezana sa izradom . prodajom na veliko ili prodajom na malo tih predmeta.trgovinu na malo polovnim knjigama . *amci . modela ili nekog drugog sredstva oglašavanja 5262 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama Ova delatnost obuhvata: .

kofera i sli*nih predmeta i od drugih materijala 5272 52721 52722 5273 52730 5274 52740 Opravka elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka radio i televizijskih aparata Opravka ostalih elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka satova.usluge smeštaja za kra#i boravak u: .5271 52710 Opravka obu#e i ostalih predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstavaju u 70200 Sektor Ž 112 . omladinska odmarališta.usluge smeštaja za duži boravak (npr. motelima i gostionicama . s restoranom Hoteli i moteli.usluge smeštaja za duži boravak (npr.usluge restorana koji rade u sastavu smeštajnog objekta Ova grana ne obuhvata: . planinarski domovi i ku#e i dr. apartmanski hoteli).opravku *izama.tajmšering (zakup smeštajnog prostora na odre eno vreme). *asovnika i nakita Opravka na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata i: . ku#ama za odmor i stanovima .popravku bicikala Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 55 551 2 3 4 5 Hoteli i restorani Hoteli i restorani Hoteli Ova grana obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 70200 5511 55110 5512 55120 552 Hoteli i moteli. Ova grana ne obuhvata: . izdavanje prostora i ure aja za kampovanje .usluge smeštaja za kra#i boravak u: . bez restorana Kampovi i druge vrste smeštaja za kra#i boravak Ova grana obuhvata: . kao što su "krevet i doru*ak". hotelima. kampovima za odmor. apartmanski hoteli). druge usluge smeštaja za kra#i boravak. koje se svrstavaju u podgrupu 70200 . cipela. hotelima pogodnim za konferencije Ova grana obuhvata i: .

prodaju preko automata. kao što su hamburger-barovi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . barovima. koja se svrstava u podgrupu 52630 . eventualno uz neki vid zabave.prodaju pi#a koja se uobi*ajeno konzumiraju na licu mesta.ostale usluge smeštaja za kra#i boravak 553 5530 55300 Restorani Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenut Radni*ka odmarališta Ova delatnost obuhvata: . pivnicama.pr ethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem. kolima za ru*avanje u železni*kim i drugim sredstvima putni*kog saobra#aja Ova delatnost ne obuhvata: . restoranima . restoranima sa samousluživanjem kao što su kafeterije . kao i prodaju pi#a uz obroke. . u: .prodaju preko automata. . eventualno uz neki vid zabave. u: .usluge smeštaja za kra#i boravak u radni*kim odmaralištima 55232 Turisti*ki smeštaj u doma#oj radinosti Ova delatnost obuhvata: .prethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem.5521 55211 55212 5522 55220 5523 55231 Omladinska odmarališta i planinarski domovi i ku#e De*ja i omladinska odmarališta Planinarski domovi i ku#e Kampovi Ostali smeštaj.prodaju obroka koji se obi*no konzumiraju na licu mesta. kioscima s prženom ribom i krompirom i dr. koje se svrstavaju u grane 551 i 552 113 . kafanama. koja se svrstava u podgrupu 52630 . koje se svrstavaju u grane 551 i 552 554 5540 55400 Barovi Ova delatnost obuhvata: . vinarnicama i dr. restoranima iz kojih se hrana nosi . no#nim barovima. restoranima s brzo pripremljenom hranom.usluge smeštaja za kra#i boravak u ku#ama za odmor i stanovima 55233 Ostali smeštaj za kra#i boravak Ova delatnost obuhvata: .

prate#e aktivnosti u vezi sa stani*nim objektima i parkiralištima. skladištenje i dr. avionske prevoznike . fabrikama i ustanovama . skladištenje i ostale pomo#ne aktivnosti. železnicom. ve#inom profesionalno povezanim: . koje se svrstavaju u podgrupu 50200 . bankete i prijeme .održavanje i opravku motornih vozila.prodaju obroka i pi#a. luka i aerodroma. vodenim ili vazdušnim putevima . cevovodima. .poštanske aktivnosti i telekomunikacije . oficirske menze 5552 55520 Ketering Ova delatnost obuhvata: .555 5551 55510 Kantine i ketering Kantine Ova delatnost obuhvata: .izgradnju. svadbe. odre enim grupama lica. održavanje i opravku puteva. studentske menze . uobi*ajeno po nižim cenama. koje se svrstavaju u oblast 35 . zabave i druge proslave i priredbe Sektor Z Saobra#aj. koje se svrstavaju u oblast 63 114 .iznajmljivanje transportne opreme bez voza*a ili rukovaoca. kantine u sportskim organizacijama. rukovanje teretom. skladištenje i veze Ovaj sektor obuhvata: . železnica. železni*ke i drumske prevoznike . koji se svrstavaju u oblast 45 . linijskog ili slobodnog.iznajmljivanje transportne opreme s voza*em ili rukovaocem Ovaj sektor ne obuhvata: . cevovodni transport Železni*ki saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . drumom. koje se svrstava u grane 711 i 712 60 601 6010 60100 Kopneni saobra#aj.aktivnosti u vezi s putnicima i teretom u železni*kim stanicama.aktivnosti u vezi sa obavljanjem prevoza putnika i robe.putni*ki i teretni saobra#aj me ugradskom železnicom Ova delatnost ne obuhvata: .velike opravke ili prepravke transportne opreme (osim motornih vozila).pripremanje obroka u centralnim jedinicama za potrošnju na drugim mestima kao što je pripremanje gotovih obroka za: . rukovanje teretom.

kolima. 6022 60220 Taksi-prevoz Ova delatnost obuhvata: . ekskurzije i ostale povremene usluge prevoza Ova delatnost ne obuhvata: . rashla enih tereta. s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama Ove delatnosti obuhvataju i: .ostalo iznajmljivanje putni*kih vozila.prevoz ambulantnim kolima. tramvajima. na odre enim relacijama.. automobila i dr. podzemnom i nadzemnom železnicom.iznajmljivanje kamiona s voza*em 115 .održavanje i manje opravke voznog parka.prevoz putnika zaprežnim vozilima 6025 60250 Prevoz robe u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama .prevoz školskim autobusima. uspinja*ama. *arter-prevoz. osim železnicom. koje se svrstavaju u podgrupu 63211 602 6021 60211 60212 Ostali kopneni saobra#aj Redovan prevoz putnika u drumskom i gradskom saobra#aju Prevoz putnika u drumskom saobra#aju Prevoz putnika u gradskom saobra#aju Delatnosti iz podgrupa 60211 i 60212 obuhvataju: . ži*arama i dr. teških tereta. prevoz autobusima za razgledanje znamenitosti. stoke. Ova delatnost obuhvata i: . koji se svrstava u grupu 8514 6024 60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima. na odre enim relacijama.ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju: . s voza*em 6023 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti koje se odnose na obavljanje me ugradskog prevoza putnika. rasutih tereta (uklju*uju#i i prevoz tanker-kamionima). prevoz do i od aerodroma ili drugih stanica.prevoz nameštaja . trolejbusima.prevoz drumom trupaca.taksi-prevoz .

. koja se svrstava u grane 553 i 554 . koji se svrstava u oblast 63 603 6030 Cevovodni transport Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i prevoz unutar luka i pristaništa 62 Vazdušni saobra#aj 116 .prevoz tereta zaprežnim vozilima Ova delatnost ne obuhvata: . kružna putovanja ili obilaske . kanalima. rad luka i ostale pomo#ne aktivnosti kao što su pristajanje.prevoz putnika ili robe rekama.rad feribota i taksi-prevoz na vodenim putevima .rad pumpnih stanica Ova delatnost ne obuhvata: . osvetljavanje.iznajmljivanje brodova i *amaca s posadom Ova oblast ne obuhvata: .. koji se svrstavaju u oblast 63 611 6111 61110 Pomorski saobra#aj i saobra#aj u priobalnim morskim vodama Pomorski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: .rad *amaca za ekskurzije.prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi. . koja se svrstava u Sektor D 61 Vodeni saobra#aj Ova oblast obuhvata: . tankera i dr. kormilarenje.distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa. te*nosti. jezerima i ostalim unutrašnjim vodenim putevima. razre enog cementa.prenos gasa.prevoz tegljenjem ili guranjem barži. skladištenje robe. uklju*uju#i i prevoz preko velikih jezera 6112 61120 Saobra#aj u priobalnim morskim vodama Ova delatnost obuhvata: .delatnost restorana i barova na brodovima.rukovanje teretom. linijski ili slobodni .prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama izme u nacionalnih luka 612 6120 61200 Saobra#aj unutrašnjim vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: .prevoz putnika ili robe vodenim putem. vode ili pare. maltera i ostale robe cevovodima .rad terminalske opreme za rukovanje teretom. spasavanje plovila i dr.

koje se svrstava u podgrupu 74400 .utovar i istovar robe ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobra#ajnog sredstva kojim je prevoz izvršen .prevoz putnika ili robe vazdušnim putem na redovnim linijama.vanredni prevoz putnika ili robe vazdušnim putem Ova delatnost obuhvata i: .reklamiranje iz vazduha. stovarišta za opšte terete. linijski Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01413 . skladištenje raznovrsne robe 117 .prevoz putnika ili robe vazdušnim ili vasionskim saobra#ajem Ova oblast ne obuhvata: .rad skladišnih objekata za sve vrste robe i skladištenje robe u slobodnim carinskim zonama: . vanredni (*arter) Ova delatnost obuhvata: .snimanje iz vazduha (aerofotografija).opravke aviona ili avionskih motora.vasionski prevoz robe i putnika 63 631 6311 63110 Prate#e i pomo#ne aktivnosti u saobra#aju. . koji se svrstava u granu 632 6312 63120 Skladišta i stovarišta Ova delatnost obuhvata: . rad silosa za žitarice. aktivnost putni*kih agencija Pretovar tereta i skladištenje Pretovar tereta Ova delatnost obuhvata: .rad stani*nih objekata. koji se svrstavaju u podgrupu 62200 622 6220 62200 Vazdušni saobra#aj.redovne *arter-letove 623 6230 62300 Vasionski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: .Ova oblast obuhvata: .slaganje tereta Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74810 621 6210 62100 Vazdušni saobra#aj.lansiranje satelita i vasionskih vozila . stovarištahladnja*e i dr.zaprašivanje useva. sa utvr enim redom letenja Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 35300 .redovne *arter-letove.

Ova delatnost ne obuhvata: . rad stani*nih objekata kao što su autobuske stanice. .aktivnosti u vezi s drumskim prevozom putnika. mostova.aktivnosti vezane za prevoz putnika. parkirališta ili garaža. tunela i dr. životinja ili robe: .aktivnosti u vezi sa železni*kim prevozom putnika. kormilarenje i pristajanje . navigacija. navigacija. rad brana i dr.aktivnosti u vezi s prevozom putnika. . pristaništa i dr. kormilarenje i pristajanje 118 . rad terminalskih objekata kao što su luke. rad terminalskih objekata kao što su luke.parkirališta za motorna vozila. spasavanja i dr. rad stani*nih objekata kao što su železni*ke stanice. . koja se svrstavaju u podgrupu 63213 632 6321 63211 63212 63213 Ostale prate#e aktivnosti u saobra#aju Ostale prate#e aktivnosti u kopnenom saobra#aju Održavanje i nega kola Održavanje pruga Održavanje ure aja na železnici Delatnosti iz podgrupa 63211 do 63213 obuhvataju: . . pristaništa i dr. stanice za rukovanje robom i dr. . prate#e aktivnosti vezane za rad puteva. 63214 Usluge u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . parkirališta za bicikle i dr. životinja ili robe re*nim i jezerskim putem: . prate#e aktivnosti u vezi s radom mostova. životinja ili robe: . poslovi osvetljavanja. . *uvanje stambenih auto-prikolica u toku zime 6322 63221 Ostale prate#e aktivnosti u vodenom saobra#aju Usluge u pomorskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . rad svetionika 63222 Usluge u re*nom i jezerskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . tunela. . životinja ili robe pomorskim putem: . stanice za rukovanje robom i dr.

pomo# turistima. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . morima ili vazdušnim putevima .poslove pomorskih i avio-špeditera . delatnost turisti*kih vodi*a 634 6340 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . životinja ili robe vazdušnim putem: .poslove carinskih zastupnika . sortiranje. kontrola aerodroma i vazdušnog saobra#aja . koja se svrstava u granu 804 633 6330 63300 Delatnost putni*kih agencija i turoperatora. koje se svrstavaju u podgrupu 64120 ..obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola koje nemaju profesionalni karakter. uklju*uju#i i preuzimanje i grupisanje pošiljki .aktivnosti u vezi s prevozom putnika.poslove rukovanja robom kao što su pakovanje. rad zemaljske službe na aerodromima i dr. železnicom.organizovanje prevoza grupnih pošiljki drumom.delatnost putni*kih agencija: . . delatnost turoperatora . vazduhom ili morem. pružanje informacija i saveta i planiranje putovanja . poslovi osvetljavanja.organizovanje i sprovo enje saobra#aja drumovima. rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr. . smeštaja i prevoza putnika i turista . merenje robe i dr. prodaja voznih karata.poštanske usluge preduze#a koja nisu pošte. rad svetionika 6323 63230 Ostale prate#e aktivnosti u vazdušnom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova .poslove vezane za osiguranje robe.poslove špedicije (otpremanje robe) .prijem grupnih i individualnih pošiljki. . koji se svrstavaju u podgrupu 67200 64 Poštanske aktivnosti i telekomunikacije 119 . organizacija putovanja. prepakivanje. spasavanja i dr. Ove delatnosti ne obuhvataju: . paket-aranžmana i dr. uklju*uju#i i preuzimanje i raspodelu robe .

delatnost prikupljanja i redistribucije fondova (sredstava). emitovanjem. relejima i satelitima: .poslove poštanskih žiro-ra*una i štednje i ostale finansijske poslove koje vrši administracija pošta. osim delatnosti pošta Ova delatnost obuhvata: .prenos zvuka. post-restant i dr.davanje telefonskih informacija. koje se svrstava u podgrupu 74840 .prikupljanje sredstava u vidu depozita.raspodela i isporuka pošte i paketa . održavanje mreže Ova delatnost ne obuhvata: . emitovanje radio i televizijskih programa . penzijskih fondova i obaveznog socijalnog osiguranja 651 Monetarne institucije Ova grana obuhvata: . telegrafska i teleks-veza . osim osiguranja i penzijskih fondova Ova oblast obuhvata: . prevoz i isporuku pismonosnih pošiljki i paketa koje obavljaju preduze#a koja nisu pošte. upotrebom jedne ili više vrsta sopstvenog saobra#ajnog sredstva ili sredstava javnog prevoza 642 6420 64200 Telekomunikacije Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . telefonska. prevoz i isporuku (doma#e ili me unarodne) pošte i paketa . kreditno i drugo poslovanje banaka 120 .sakupljanje pošte i paketa iz javnih poštanskih sandu*i#a ili iz pošta .proizvodnju radio i televizijskih programa *ak i ako je u vezi sa emitovanjem. osim za svrhe osiguranja. koja se svrstava u podgrupu 92200 Sektor I 65 Finansijsko posredovanje Finansijsko posredovanje. koji se svrstavaju u grupu 6512 6412 64120 Prikupljanje. prevoz i isporuka poštanskih pošiljki.iznajmljivanje poštanskih sandu*i#a. slike ili ostalih informacija kablovima.641 6411 64110 Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki Delatnost pošta Ova delatnost obuhvata: .prikupljanje.prikupljanje.

6511 65110 6512 65121 65122 65123

Centralne banke Ostale monetarne institucije Bankarske organizacije Poštanske štedionice Ostalo štedno-kreditno poslovanje (štedionica, štedno-kreditna organizacija i štedno-kreditna zadruga) Delatnosti iz podgrupa 65121 do 65123 obuhvataju: - finansijsko posredovanje monetarnih institucija, osim centralnih Ove delatnosti obuhvataju i: - poštanske žiro i štedne bankarske aktivnosti

652

Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - finansijsko posredovanje, osim posredovanja koje vrše monetarne institucije 6521 65210 Finansijski lizing Ova delatnost obuhvata: - davanje u zakup na rok koji približno odgovara veku trajanja imovine i zakupac sti*e sve beneficije od njenog koriš#enja i preuzima sav rizik u vezi s vlasništvom, a imovina može ali ne mora da bude preneta Ova delatnost ne obuhvata: - iznajmljivanje koje se prema vrsti iznajmljene robe svrstava u oblast 71 6522 65220 6523 65231 Ostalo kreditno iznajmljivanje novca Ostalo finansijsko posredovanje, na drugom mestu nepomenuto Obavljanje platnog prometa u zemlji Ova delatnost obuhvata: - obavljanje platnog prometa u zemlji za imaoce poslovnih ra*una (žiro-ra*uni i teku#i ra*uni za pravna lica i druge imaoce ra*una) 65232 Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - ostalo finansijsko posredovanje koje je u osnovi povezano s raspodelom fondova, osim davanja zajmova: . investiranje u vrednosne papire, kao što su akcije, obveznice, blagajni*ki zapisi i dr. . rad za sopstveni ra*un posrednika vrednosnih papira . investiranje u imovinu, prvenstveno za druge finansijske posrednike

121

. ugovaranje trampe, prava opcije i drugih ograni*avaju#ih aranžmana - finansijske holding-poslove Ova delatnost ne obuhvata: - finansijski lizing, koji se svrstava u podgrupu 65210 - poslove u vezi s hipotekama i poslove menja*nica, koji se svrstavaju u podgrupu 67130 - poslove hartijama od vrednosti za ra*un drugih, koji se svrstavaju u podgrupu 67120 - promet, iznajmljivanje i zakup nekretnina, koji se svrstavaju u oblast 70 - iznajmljivanje mašina i opreme, koje se svrstava u oblast 71 - nefinansijske holding-poslove, koji se svrstavaju u podgrupu 74150 66 660 Osiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja Ova oblast obuhvata: - dugoro*nu i kratkoro*nu raspodelu rizika, s elementima štednje ili bez njih 6601 66010 Osiguranje života Ova delatnost obuhvata: - osiguranje i reosiguranje života, sa znatnim elementima štednje ili bez njih 6602 66020 Penzijski fondovi Ova delatnost obuhvata: - pribavljanje prihoda za penzijske fondove Ova delatnost ne obuhvata: - programe obaveznog socijalnog osiguranja i programe bez davanja doprinosa gde se fondovi u velikoj meri obezbe uju iz javnih izvora, koji se svrstavaju u podgrupu 75300 6603 66030 Ostalo osiguranje Ova delatnost obuhvata: - ostalo osiguranja i reosiguranje, osim osiguranja života: . od nesre#a i požara . zdravlja . imovine . drumskog, pomorskog, avio-saobra#aja i dr. . od nov*anih gubitaka i osiguranje odgovornosti 67 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju Ova oblast obuhvata: - pružanje usluga koje nisu finansijsko posredovanje a u vezi su s finansijskim posredovanjem

122

671 6711 67110

Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, osim osiguranja i penzijskih fondova Upravljanje finansijskim tržištem Ova delatnost obuhvata: - upravljanje i nadgledanje finansijskog tržišta, osim onog koje vrše državni organi: . delatnost berza hartija od vrednosti i dr. 6712 67120 Posredovanje u poslovima s hartijama od vrednosti Ova delatnost obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje i dr.) i aktivnosti u vezi s tim Ova delatnost ne obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu za sopstveni ra*un, koje se svrstava u podgrupu 65232 6713 67130 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: - pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute: . posredovanje u vezi sa hipotekama . menja*nice i dr.

672

6720 67200

Pomo#ne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove Ova delatnost obuhvata: - aktivno sti uklju*ene ili povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, osim finansijskog posredovanja: . aktivnosti agenata osiguranja . aktivnosti procenitelja osiguranog rizika i štete i dr.

Sektor J 70 701 7011 70110

Aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti Aktivnosti u vezi s nekretninama Aktivnosti u vezi s nekretninama, za sopstveni ra*un Razvoj projekata o nekretninama Ova delatnost obuhvata: - razvoj projekata o nekretninama: . povezivanje finansijskih, tehni*kih i fizi*kih sredstava za realizaciju projekata o nekretninama za kasniju prodaju, za stambene ili druge zgrade 7012 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni ra*un

123

nestambene zgrade . osim automobila: . 702 7020 70200 Iznajmljivanje nekretnina Ova delatnost obuhvata: . iznajmljivanju i proceni nekretnina 7032 70320 Upravljanje nekretninama. koji se svrstava u podgrupu 65210 712 7121 71210 Iznajmljivanje ostalih saobra#ajnih sredstava Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: . zemljište i dr.Ova delatnost obuhvata: .finansijski lizing. traktori. prikolice i poluprikolice 124 .kupovinu i prodaju nekretnina: .iznajmljivanje saobra#ajnih sredstava bez voza*a. železni*ka vozila .iznajmljivanje putni*kih vozila bez voza*a .davanje u zakup putni*kih vozila bez voza*a.posredovanje u kupovini. prodaji. stambene zgrade i stanovi . za tu ra*un Agencije za nekretnine Ova delatnost obuhvata: . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . stambene zgrade i stanovi . soba za izdavanje. kamp-prikolica i drugih nestambenih objekta ili objekta za kratkotrajni boravak. za tu ra*un Ova delatnost obuhvata: . kampova. kamioni.agencije za prikupljanje stanarine 71 711 7110 71100 Iznajmljivanje mašina i opreme bez rukovaoca i iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Iznajmljivanje automobila Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje nekretnina i upravljanje tim nekretninama: .rad hotela. koji se svrstava u oblast 55 703 7031 70310 Aktivnosti u vezi s nekretninama. zemljište i dr. nestambene zgrade . Ova delatnost ne obuhvata: .

. koji se svrstava u podgrupu 65210 125 . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost obuhvata i: .iznajmljivanje sredstava. koji se svrstava u podgrupu 65210 . kao što su poljoprivredni traktori i dr. kampersi i dr. koje se svrstava u granu 602 . bez rukovaoca . koji se svrstava u podgrupu 65210 713 7131 71310 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme Ova delatnost obuhvata: .finansijski lizing. s rukovaocem.davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava. koje se svrstava u oblast 62 .finansijski lizing. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . za prevoz vodenim putevima kao što su *amci i brodovi.iznajmljivanje kontejnera Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u granu 014 . koje se svrstava u oblast 61 . Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71400 7122 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: . u komercijalne svrhe. . s rukovaocem.iznajmljivanje ili davanje u zakup (lizing) vozila ili kamiona s voza*em.iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima.iznajmljivanje bicikala.iznajmljivanje proizvoda proizvedenih u grani 293. koji se svrstava u podgrupu 65210 . karavani. koje se svrstava u podgrupu 71400 7123 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava s posadom.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo.davanje u zakup (lizing) vazdušnih sobra#ajnih sredstava.iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava bez posade .iznajmljivanje *amaca za zabavu.finansijski lizing. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: .finansijski lizing. bez rukovaoca .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo. motocikali.davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava.

na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . tekstil.iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina i opreme. televizijska i telekomunikaciona oprema . uklju*uju#i i kompjutere Ova delatnost obuhvata: . mašine za umnožavanje.iznajmljivanje i davanje u zakup mašina i opreme za gra evinarstvo. motori.iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. koje se svrstava u podgrupu 71320 .iznajmljivanje i davanje u zkup (lizing) kancelarijskih mašina i opreme. ra*unovodstvene mašine i oprema i dr.iznajmljivanje skela i radnih platformi.iznajmljivanje nepomenutih predmeta za li*nu upotrebu ili doma#instvo: . koji se svrstava u podgrupu 65210 . koje se svrstava u podgrupu 71330 714 7140 71400 Iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. koje se svrstava u podgrupu 71310 . bez rukovaoca. kompjuteri i oprema . uklju*uju#i i kompjutere: . turbine i alatne mašine .finansijski lizing. bez rukovaoca.iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. oprema za rudarstvo i naftna polja . radio. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .finansijski lizing. ostale nau*ne.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu. Ova delatnost ne obuhvata: . odevni predmeti i obu#a 126 . na drugom mestu nepomenutih: . bez montaže i demontaže Ova delatnost ne obuhvata: . komercijalne i industrijske mašine Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. s rukovaocem. bez rukovaoca .7132 71320 Iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 65210 7133 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. merna i kontrolna oprema . uklju*uju#i i kompjutere.finansijski lizing. pisa#e mašine i mašine za obradu teksta . koje se svrstava u podgrupu 45500 . koji se svrstava u podgrupu 65210 7134 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme.

projektovanje i programiranje sistema gotovih za upotrebu: . video-traka i plo*a iz biblioteka. radnih odela i sli*nih predmeta u perionicama rublja. dekoracija i kostimi . koje se svrstava u grane 711 i 712 . keramika i staklo. koje se svrstava u podgrupu 92510 . za ku#ne potrebe .. koje se svrstava u podgrupu 22330 . analiza potreba i problema korisnika i predlaganje najboljih rešenja Ova delatnost ne obuhvata: . elektri*ni ure aji i dr. pisanje programa prema zahtevima korisnika i dr.iznajmljivanje knjiga. sportska oprema . knjige. novina i *asopisa. analiza potreba i problema korisnika i davanje saveta o najboljim rešenjima .pružanje saveta o tipu i konfiguraciji kompjuterske opreme i primeni pripadaju#eg softvera: . .iznajmljivanje rublja. 51640 i 52480 722 7220 72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . karavana i prikolica. razvoj.iznajmljivanje putni*kih automobila i kombi-vozila. novine i *asopisi .umnožavanje (reprodukciju) netipi*nih programa.savete o softveru koji je prate#i uz kompjutersku opremu. plo*e i dr. koji se svrstavaju u podgrupe 30020. Ova delatnost ne obuhvata: . mašine i oprema za aktivnosti "uradi sam" . video-trake. naru*enih za potrbe specijalnih korisnika . cve#e. muzi*ki instrumenati. motocikala.analizu. koje se svrstava u podgrupu 93010 72 721 7210 72100 Kompjuterske i srodne aktivnosti Pružanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom Ova delatnost obuhvata: . bicikli . nameštaj. izrada i davanje dokumentacije za gotove programe. plovila za zabavu . koji se svrstavaju u podgrupu 72100 127 . razvoj. nakit.savete proizvo a*a kompjutera ili prodajnih jedinica. bilje i dr. izrada i davanje dokumentacije za gotove netipi*ne programe . kuhinjsko i stono posu e i pribor.

upravljanje i rad na sistemima za obradu podataka koja pripadaju drugima 724 7240 72400 Izgradnja baza podataka Ova delatnost obuhvata: . ra*unskih i ra*unarskih mašina Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima Istraživanje i razvoj Ova oblast obuhvata tri vrste istraživanja i razvoja: .723 7230 72300 Obrada podataka Ova delatnost obuhvata: . kompletna obrada podataka . zasnovan na poznatim znanjima dobijenim iz istraživanja i/ili prakti*nog iskustva.dostupnost baza podataka: pružanje podataka u odre enom redu ili nizu. proizvoda i ure aja.osnovna istraživanja: eksperimentalni i teorijski rad koji obuhvata sticanje novih znanja zasnovanih na pojavama i *injenicama. usluge unošenja podataka . smeštanje podataka: priprema kompjuterskih zapisa o informacijama prema prethodno utvr enoj formi .eksperimentalni razvoj: sistematski rad.aktivnosti u vezi s bazama podataka: .primenjena istraživanja: originalna istraživanja preduzeta radi sticanja novih znanja.obradu podataka na osnovu korisnikovih ili vlastitih programa: . postavljanju novih procesa. bez konkretne primene ili upotrebe . direktnim pristupom ili selektivnom dostupnoš#u svakom korisniku ili odre enim korisnicima. razvoj baza podataka: sakupljanje podataka iz jednog ili više izvora . usmeren ka proizvodnji novih materijala. direktno usmerenih prema odre enom cilju ili objektu . zavisno od zahteva 725 726 73 7250 72500 7260 72600 Održavanje i opravka kancelarijskih. sistema i usluga i ka bitnom poboljšanju onih koji se ve# proizvode ili se uvode u proizvodnju 731 7310 73101 73102 73103 73104 73105 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnološki razvoj Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matemati*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehni*ko-tehnološkim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehni*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u medicinskim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama 128 .

revizora. ugovora.sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u društvenim i humanisti*kim naukama (ekonomiji. preduze#ima i drugim pravnim licima .73109 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama Delatnosti iz podgrupa 73101 do 73109 obuhvataju: . žalbi. biologiji. savetodavni poslovi u vezi s porezom Ova delatnost obuhvata: . s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena 732 7320 73201 73202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanisti*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanisti*kim naukama Delatnosti iz podgrupa 73201 i 73202 obuhvataju: . medicini. hemiji.posredovanje i poravnanje izme u radnika i uprava.obavljanje drugih pravnih poslova u ime i za ra*un drugog fizi*kog ili pravnog lica na osnovu kojih to lice ostvaruje pravo 74112 Ostali pravni poslovi Ova delatnost obuhvata: .istraživanje tržišta. umetnosti i dr.). veštaka i dr. molbi. ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi.sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u prirodnim naukama (matematici. mirovnih sudija.pra#enje trgovinskih ili drugih transkacija u poslovanju 129 . fizici.sastavljanje tužbi. izjava i drugih isprava . koje se svrstavaju u podgrupu 75230 . koje se svrstava u podgrupu 74130 74 741 7411 74111 Ostale poslovne aktivnosti Pravni. konsalting i holding-poslovi Pravni poslovi Advokatski poslovi Ova delatnost obuhvata: . Ove delatnosti ne obuhvataju: . arbitara.). s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena Ove delatnosti ne obuhvataju: . psihologiji. poljoprivredi. filologiji.zastupanje i odbranu fizi*kih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima. testamenata. predstavki i drugih podnesaka.aktivnost javnih beležnika.aktivnosti sudova. geologiji i dr. sociologiji. pravima.davanje pravnih saveta . koje se svrstava u podgrupu 74140 7412 74120 Ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole. astronomiji.zaštitu autorskih prava .

prikupljanje ra*una. uklju*uju#i i statisti*ku analizu rezultata . programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole. koje se svrstava u podgrupu 74840 7413 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja Ova delatnost obuhvata: . programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole . projekti za niskogradnju.obradu podataka i tabeliranje *ak iako su za ra*unovodstvene potrebe. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . posredovanje i izravnanje izme u radnika i uprave i dr. odnosi i komuniciranje s javnoš#u . organizovanje ra*unovodstvenih sistema. organizaciji.planiranje gradova. prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovne navike potroša*a radi promocione prodaje i razvoja novih proizvoda. efikasnosti i kontroli.pripremanje li*nih i poslovnih prijava za pla#anje poreza .projektovanje gra evinskih i drugih objekata 74203 Inženjering Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 72300 . 7415 74150 742 7420 74201 Holding-poslovi Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Prostorno planiranje Ova delatnost obuhvata: .istraživanje mogu#nosti tržišta.davanje saveta.savetodavne poslove kao što su organizovanje ra*unovodstvenog sistema. . informisanju uprave i dr.savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr. ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihova statisti*ka analiza 7414 74140 Konsalting i menadžment poslovi Ova delatnost obuhvata: . hidrogradnju i saobra#aj 130 . Ova delatnost ne obuhvata: .inženjering. saveti za upravljanje kao što su saveti koje farmama daju agronomi i agroekonomisti . saveti i pomo# poslovnim i javnim službama u planiranju. naselja i prostora 74202 Projektovanje gra evinskih i drugih objekata Ova delatnost obuhvata: .ispitivanje javnog mnenja o politi*kim.. vo enje projekata i tehni*ke aktivnosti: .izradu finansijskih izveštaja i provera i verifikacija njihove ispravnosti . usmeravanje ili operativna pomo# poslovnim i javnim službama: .

koje se svrstavaju u oblast 73 . . projekata za akustiku i dr.ispitivanja higijenske ispravnosti hrane . motorna vozila.ispitivanje *vrsto#e i lomljivosti .proizvodno bušenje u vezi s va enjem nafte i gasa. sudove pod pritiskom.vremenske prognoze . merenje radioaktivnosti i sl. vazduhoplove. Ova delatnost ne obuhvata: .savetodavne i arhitektonske poslove: nadzor gra enja i dr. rashla ivanje.periodi*no ispitivanje motornih vozila u pogledu bezbednosti na drumu 744 7440 74401 74402 Reklama i propaganda Prire ivanje sajmova Ostale usluge reklame i propagande 131 .izdavanje sertifikata za brodove. koja se svrstava u podgrupu 74840 743 7430 74300 Tehni*ko ispitivanje i analiza Ova delatnost obuhvata: . podzemna merenja.projektovanje mašina i industrijskih postrojenja . mašinstvom. . hemijskom industrijom. površinska merenja i posmatranja radi dobijanja informacija o podzemnoj strukturi i nalazištima nafte i prirodnog gasa. otpadnim vodama i dr.unutrašnju dekoraciju.tehni*ko ispitivanje. i analizu potencijalnih zaga enja kao što su zaga enja dimom.površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju. koje se svrstava u podgrupu 74300 . minerala i podzemnih voda . izrada i realizacija elaborata u vezi s elektronikom.merenja u vezi s *isto#om vode i vazduha. 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Ova delatnost obuhvata: . hidrografska merenja.izradu projekata koji se koriste za kondicioniranje. kartografsko i prostorno informisanje. koje se svrstava u podgrupu 45120 . nuklearke i dr.aktivnosti na istraživanju i razvoju.geološke i istraživa*ke aktivnosti: . p remeravanje granica. pre*iš#avanje i ispitivanje zaga enosti vazduha. industrijska i gra evinska premeravanja i dr. sistem-inženjeringom i sigurnosnim inženjeringom . koje se svrstava u podgrupu 11200 . energetikom.testiranje prora*una za gra evinske elemente ..geodetska istraživanja: geodetsko premeravanje terena. rudarstvom. .

transport dragocenosti .aktivnosti prismotre i *uvanja i ostale zaštitne aktivnosti: .obezbe ivanje prostora za propagandu i dr. oglasnih tabli. uli*ne patrole. . . aktivnosti detektiva u trgovinskim radnjama .komuniciranje s javnoš#u.proizvodnju komercijalnih poruka za radio. ispitivanje i provera kandidata . hotela. gradilišta.kreiranje i sprovo enje propagandnih kampanja . radnika koje pla#a agencija 746 7460 74600 Delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite Ova delatnost obuhvata: .ugovaranje rada: . koje se svrstava u podgrupu 74140 .istraživanje tržišta. koje se svrstavaju u podgrupu 74840 . diskoteka i dr. pra#enje pomo#u mehani*kih i elektronskih zaštitnih ure aja i dr. prodaja termina i prostora za razli*ita medijska oglašavanja .štampanje propagandnog materijala. televiziju i film. koje se svrstava u podgrupu 22220 . oslikavanje kola i autobusa i dr. izloga i izložbenih dvorana.kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru.traženje radnika. koja se svrstava u podgrupu 74810 . koje se svrstava u podgrupu 74130 . tj. kancelarija. Ove delatnosti ne obuhvataju: . fabrika.direktne poštanske isporuke.distribuciju ili isporuku propagandnog materijala ili uzoraka . *uvanje i nadgledanje stambenih zgrada. koja se svrstava u oblast 92 745 7450 74500 Delatnost biroa za zapošljavanje Ova delatnost obuhvata: . .traženje izgubljenih lica .izradu reklamnih fotografija. obezbe ivanje drugima.aktivnosti privatnih istražitelja . 132 .pronalaženje kadrova i njihovo zapošljavanje . izbor. reklamnih tabli.Delatnosti iz podgrupa 74401 i 74402 obuhvataju: . pozorišta. proveravanje referenci i dr. formulisanje opisa poslova . prvenstveno na privremenoj osnovi. upu#ivanje i kontakt s potencijalnim poslodavcem ili budu#im zaposlenim: . telesna zaštita . npr.reklamiranje iz vazduha . panela.medijsko predstavljanje.

doma#instava i javne bezbednosti Ova delatnost ne obuhvata: . modne. škole. izrada slajdova . kao i stambene zgrade s više stanova . pe#i za spaljivanje otpada.rad ku#ne posluge. javne. na brodovima. koja se svrstavaju u podgrupu 67200 747 7470 74700 Jiš#enje objekata Ova delatnost obuhvata: . šporeta.. ven*anja i dr.zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi.unutrašnje *iš#enje zgrada svih vrsta.izradu fografija za komercijalne svrhe i gra ane: . kamina.postavljanje alarmnih ure aja. koja se svrstava u podgrupu 01413 748 7481 74810 Ostale poslovne aktivnosti. razvijanje.*iš#enje prozora . koje se svrstavaju u podgrupu 45450 .fotografisanje iz vazduha . Ova delatnost ne obuhvata: . ventilacionih i izduvnih ure aja i dr. za pasoše. koje se svrstava u podgrupu 45310 .rad automata za fotografisanje Ova delatnost ne obuhvata: .*iš#enje dimnjaka. kopiranje. umnožavanje ili uve#avanje s negativa koje su doneli klijenti ili za potrebe filmske delatnosti . ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije. pe#i.davanje saveta o zaštiti i bezbednosti u oblasti industrije. koje se svrstava u podgrupu 44450 . fabrike. . u vozovima i dr. turisti*ke i druge svrhe . kotlova. restauracija ili retuširanje starih fotografija Ova delatnost obuhvata i: .obradu filmova u filmskim i televizijskim studijima.dezinfekciju i zaštitu od šteto*ina u zgradama. draperija i zavesa. na drugom mestu nepomenute Fotografske usluge Ova delatnost obuhvata: .*iš#enje novih zgrada posle izgradnje.istraživanja u vezi sa osiguranjem. koja se svrstava u podgrupu 92110 133 .*iš#enje parom i peskom i sli*ne aktivnosti u vezi sa spoljnim *iš#enjem zgrada. radnje. za komercijalne. Ova delatnost obuhvata i: . uklju*uju#i i kancelarije.obradu filmova: .*iš#enje tepiha i drugih prekriva*a za pod. koje se svrstava u podgrupu 93010 . koji se svrstava u podgrupu 95000 .

knjigovodstvene aktivnosti.aktivnosti procenjivanja.stenografiju. obu#e.7482 74820 Usluge pakovanja Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti dekoratera enterijera Ova delatnost obuhvata i: . na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . sastavljanje adresara za slanje pošte i dr.pakovanje *vrstih proizvoda (vakuumirano pakovanje.. osim za nekretnine i osiguranje . koje se svrstavaju u podgrupu 74120 7484 74840 Ostale poslovne aktivnosti. fotokopiranje i sli*ne aktivnosti . ode#e. uklju*uju#i i profesionalnu praksu . bez obzira na to da li zahtevaju ili ne zahtevaju.adresiranje koverti.. pe*a#enje i slanje pošte.prikupljanje ra*una. za izdava*e.etiketiranje.flaširanje te*nosti. diskova. ispravke i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . nakita. fotografija i dr. procenu kreditne sposobnosti pojedinaca ili firmi i procenu kreditne sposobnosti za obavljanje poslova . markiranje i utiskivanje znakova .modno dizajniranje tkanina. prekrivanje folijom i dr. uklju*uju#i i za propagandni materijal . nameštaja i drugu dekoraciju i dizajniranje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo . .izgradnju baza podataka.poslovno posredovanje pri nabavci i prodaji malih ili srednjih koli*ina robe. . prepisivanje i rad s poštom: .kopiranje. koje se svrstava u podgrupu 63400 7483 74830 Sekretarske i prevodila*ke aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . rad na pisa#oj mašini . uklju*uju#i i pi#a i hranu . 134 . kao i plasman knjiga. ostale sekretarske aktivnosti kao što su prepisivanje zapisa s traka. punjenje aerosola i dr. ulaganje.pakovanje u okviru saobra#ajne delatnosti. automatizovane postupke: . pozorišnim predstavama ili drugim zabavnim ili sportskim atrakcijama.) . koja se svrstava u podgrupu 72400 .aktivnosti agenata i agencija za potrebe pojedinaca radi njihovog angažovanja u filmovima. proizvo a*e i dr.pakovanje pošiljki.prevo enje i interpretacija Ova delatnost ne obuhvata: .direktno raznošenje pošte .u sluge pakovanja za tu ra*un. uvijanje poklona i dr.aktivnosti s trgovinskim markicama (kuponima) . umetni*kih dela.

rad poreskih organa . koje se svrstavaju u granu 925 . obavezno socijalno osiguranje Državna uprava i odbrana. koje se svrstava u podgrupu 74402 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 75 751 7511 75110 2 3 4 5 Državna uprava i odbrana. ekonomska i socijalna politika) Delatnost državnih organa Ova delatnost obuhvata: . rekreacija. pra#enje i kontrola nov*ane ponude . koje se svrstava u podgrupu 75300 .upravljanje državnih organa programima *iji je cilj unapre enje zdravlja. koje se svrstava u podgrupu 74203 . koja se svrstava u granu 851 . okoline i stanovanja.obrazovanje. koje se svrstavaju u oblast 65 . obrazovanja. javnih arhiva. koje se svrstava u oblast 80 . kulture.zdravstvenu zaštitu stanovništva.izlaganje reklama i drugog propagandnog materijala.obavezno socijalno osiguranje. prikupljanje i prijem novca i kontrola njegovog trošenja .Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 90000 .sportske i druge rekreativne aktivnosti.izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima: .upravljanje i primenu sveukupnog ekonomskog i društvenog planiranja i statisti*ke i sociološke usluge 7512 75120 Ure ivanje aktivnosti društvenih delatnosti Ova delatnost obuhvata: . socijalne usluge i dr. naplata carina i poreza i istraživanje povreda poreskih propisa . sporta. koje se svrstavaju u granu 926 Sektor K 135 . obavezno socijalno osiguranje Državna uprava (zakonodavna i izvršna vlast. muzeja i drugih kulturnih ustanova. Ova delatnost ne obuhvata: .vo enje i nadzor fiskalnih poslova: .aktivnosti s kreditnim karticama.iznošenje sme#a i odpadaka i sanitarne usluge. uprava carina .zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa .delatnost biblioteka.projektovanje mašina i industrijskih postrojenja.

pružanje vojne pomo#i stranim zemljama . odbrana. održavanje i arhiviranje državne dokumenatacije i arhive . upravljanje državnim zgradama . hoteli. vazdušne i svemirske odbrambene snage kao što su: .) Poslovi sa inostranstvom Ova delatnost obuhvata: .rukovo enje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan nacionalnih granica .razvoj i primenu opšte personalne politike i postupaka koji se odnose na izbor i unapre enje.pružanje pomo#i stranim zemljama. komunikacije. me unarodne finansijske i tehni*ke pomo#i .spoljne poslove. kao što su programi za izbeglice ili pomo# gladnima 7522 75220 Poslovi odbrane Ova delatnost obuhvata: . javna bezbednost i dr. .ure ivanje spoljne trgovine.ure ivanje razli*itih ekonomskih sektora: poljoprivreda. mornarice i vazduhoplovstva 136 . energetika i rudarstvo. koriš#enje zemljišta.upravljanje. pomorske. pravosu e. upravljanje i rad opštih personalnih službi . borbene snage kopnene vojske. turizam i dr. ocenu i klasifikovanje poslova i dr.upravljanje opštim poslovima u oblasti rada . koja se svrstava u podgrupu 92510 752 7521 75210 Usluge državnih organa za zemlju u celini (poslovi sa inostranstvom. bez obzira da li je upu#ena preko me unarodnih organizacija . opis poslova. aktivnost diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri me unarodnim organizacijama . infrastruktura.7513 75130 Ure ivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede Ova delatnost obuhvata: . rad i podrška radu državnih organa: .aktivnost istorijskih arhiva.me unarodnu pomo#. nadzor i vo enje vojnih odbrambenih poslova za kopnene. metode ocenjivanja.usluge opštih službi: . centralizovane usluge nabavke i snabdevanja . . upravljanje službama koje nisu u neposrednoj vezi s nekom specifi*nom funkcijom države Ova delatnost ne obuhvata: .upravljanje. saobra#aj.ostvarivanje politike regionalnog razvoja 7514 75140 Pomo#ne aktivnosti za funkcionisanje države Ova delatnost obuhvata: .

koje se svrstava u podgrupu 75210 .delatnost sudova i drugih pravosudnih organa .aktivnosti zatvorskih bolnica.upravljanje i rad redovnih i pomo#nih policijskih snaga koje izdržavaju javne vlasti. koje se svrstavaju u oblast 80 . .administrativne poslove ministarstva odbrane.savetovanje i zastupanje u gra anskim. koje se svrstavaju u podgrupu 75230 . krivi*nim i ostalim sporovima.gašenje požara i zaštitu od požara: 137 . saobra#ajne. koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7523 75230 Sudske i pravosudne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . rad policijskih laboratorija i vo enje evidencije o uhapšenima .izradu planova za nepredvi ene situcije i izvo enje vežbi u koje su uklju*ene civilne ustanove i stanovništvo Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74112 .pružanje vojne pomo#i stranim zemljama. registraciju stranaca. zdravstvena zaštita vojnog osoblja na terenu . snabdevanje opremom. sredstvima i dr.upravljanje i rad vojnih oružanih snaga. rezervne i pomo#ne snage odbrambenog sistema .upravljanje i vo enje civilnih odbrambenih snaga . grani*nih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga. zatim lu*kih. koji se svrstavaju u podgrupu 75110 . ljudske.rad zatvora i kazneno-popravnih domova Ova delatnost ne obuhvata: . materijalne i druge neborbene snage i komande .obezbe enje nov*ane pomo#i za nepredvidivu doma#u potrošnju u slu*aju mirnodopskih nesre#a. koje se svrstava u podgrupu 75220 7525 75250 Delatnost vatrogasnih jedinica Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7524 75240 Javna bezbednost.aktivnosti vojnih sudova. koja se svrstava u oblast 80 . obaveštajne. komunikacione.. koje se svrstava u podgrupu 75240 . inženjerijske.obrazovanje u vojnim školama i akademijama.obezbe ivanje hitnih potrebština za slu*aj mirnodopskih nesre#a Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i regulisanje saobra#aja. obezbe ivanje zakona i reda Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti zatvorskih škola.aktivnosti vojnih bolnica.

opismenjavanje odraslih.) Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 80420 138 .obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. saobra#ajnim nesre#ama i dr.. obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. upravljanje i rad stalnih i pomo#nih vatrogasnih brigada koje se finansiraju iz budžeta .obavezno socijalno osiguranje: invalidsko i penzijsko osiguranje zdravstveno osiguranje. pomo# u civilnim nesre#ama.) Ova oblast obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 80420 80103 Osnovno obrazovanje posebnog tipa Ova delatnost obuhvata: . na razli*itim nivoima.ostale vrste obrazovanja kao što je obuka voza*a Ova oblast ne obuhvata: . spasavanje ljudi i životinja.opismenjavanje odraslih. osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih osiguranje porodilja. obrazova nje u razli*itim institucijama redovnog školskog sistema.opismenjavanje odraslih. koje se svrstavaju u granu 853 .neobavezno socijalno osiguranje. 753 7530 75300 Obavezno socijalno osiguranje Ova delatnost obuhvata: . balet i dr.obrazovanje svih nivoa. Ova delatnost ne obuhvata: .obrazovanje namenjeno prvenstveno rekreaciji kao što su bridž ili golf. poplavama. programi opismenjavanja i dr. lica nesposbnih za rad i dr. balet i dr. koje se svsrtava u oblast 92 801 8010 80101 Osnovno obrazovanje Osnovno obrazovanje opšteg tipa Ova delatnost ne obuhvata: . gašenje i spre*avanje požara. specijalno obrazovanje lica ometenih u fizi*kom ili psihi*kom razvoju . .usluge socijalne pomo#i i socijalni rad. bez obzira na to da li se obavlja usmeno ili dopisno ili putem radija i televizije: . koje se svrstava u podgrupu 80420 80102 Osnovno specijalno obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u granu 660 Sektor L 80 Obrazovanje Obrazovanje Ova oblast obuhvata: . obrazovanje odraslih.

koji se svrstavaju u grupe 8031 i 8032 803 8031 80311 80312 80313 80314 80315 80316 80319 Više i visoko obrazovanje Više obrazovanje Više ekonomske i upravne škole Više tehni*ke škole Više medicinske škole Više poljoprivredne i šumarske škole Više pedagoške škole Više umetni*ke škole Ostale više škole Delatnosti iz podgrupa 80311 do 80319 obuhvataju: . uklju*uju#i i prvi stepen obrazovanja na fakultetima 8032 80321 80322 80323 80324 Visoko obrazovanje Prirodno-matemati*ki fakulteti Tehni*ki fakulteti Poljoprivredni.više i univerzitetsko stru*no i tehni*ko obrazovanje.obrazovanje odraslih.opšte srednje obrzovanje (gimnazije i ostale srodne škole). koje se svrstavaju u podgrupu 85321 802 8021 80210 Srednje obrazovanje Opšte srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .80104 Predškolsko obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .školovanje na višim školama. veterinarski i šumarski fakulteti Medicinski fakulteti 139 .srednje tehni*ko i stru*no obrazovanje u kome je naglašena predmetna specijalizacija i obuka iz oblasti teorijskih znanja i prakti*nih veština. povezanih s postoje#im ili budu#im zanimanjem Ova delatnost ne obuhvata: .predškolsko obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 80420 8022 80220 Tehni*ko i stru*no srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: . koje u principu predstavlja stepenicu ka višem i visokom obrazovanju Ova delatnost ne obuhvata: .aktivnosti de*ijih vrti#a.

visoko obrazovanje koje daje univerzitetsku ili odgovaraju#u diplomu .obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja Ova delatnost ne obuhvata: .sve vrste obuke koja se izvodi putem radio-televizijske mreže ili dopisnim putem . odnosno obrazovanje stanovništva van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja u dnevnim ili ve*ernjim razredima u školama ili u posebnim ustanovama za odrasle .obuku iz oblasti igara i sporta. Delatnost ovih institucija odnosi se na stacionirano le*enje i obavlja se pod direktnim nadzorom medicinskih stru*njaka. leprozarijumi. uklju*uju#i i vojnomedicinske centre i zatvorske bolnice.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola za upravljanje brodovima koje nemaju karakter profesionalnih diploma i dozvola 8042 80420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . uto*išta. koje se svrstava u granu 803 . koja se svrstava u podgrupu 92620 . zavodi za mentalno zdravlje.više i visoko obrazovanje.80325 80326 80329 Fakulteti društvenih nauka Fakulteti i akademije umetnosti Ostale visoko-školske ustanove Delatnosti 80321 do 80329 obuhvataju: . centri za odoj*ad. stomatološke klinike i druge zdravstvene ustanove sa objektima za smeštaj. sanatorijumi. Sektor LJ 140 . magistratura i doktorat) 804 8041 80410 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje Delatnost škola za voza*e Ova delatnost obuhvata i: . centri za preventivnu medicinu.poslediplomske studije (specijalizacija.škole za ples. koje se svrstavaju u podgrupu 92340 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 85 851 8511 85110 2 3 4 5 Zdravstvo i socijalni rad Zdravstveni i socijalni rad Zdravstvena zaštita stanovništva Delatnost bolnica U ovu delatnost svrstavaju se bolnice opšteg i specijalisti*kog tipa za kratkotrajno ili dugotrajno le*enje.obrazovanje odraslih.

kao i aktivnosti koje se obavljaju u ambulantama u firmama. babice.usluge ambulantnih kola i spasila*ke usluge.Ova delatnost obuhvata: . ishrana i dr. analize. operacije. hitne intervencije i dr.zdravstvenu zaštitu stanovništva koju ne vrše bolni*ki lekari i drugo 141 .usluge hospitalizacije: .medicinske konsultacije i le*enje kod ku#e (hitna pomo#) Ova delatnost ne obuhvata: .delatnost osoblja kao što su medicinske sestre. grupnim ordinacijama ili bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente. . domovima za stare. uklju*uju#i i privatne savetodavne aktivnosti u bolnicama. radni*kim organizacijama i društvima. specijalisti i hirurzi Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstavaju u podgrupu 85120 . vilica i proteti*kog materijala koju proizvo a* ne ugra uje pacijentu uz nadoknadu. koja se svrstava u podgrupu 33102 8514 85141 85142 Ostala zdravstvena zaštita stanovništva Medicinska rehabilitacija Ostali vidovi zdravstvene zaštite Delatnosti iz podgrupa 85141 i 85142 obuhvataju: . koje se svrstavaju u podgrupu 85130 . koja se svrstava u podgrupu 75220 . uklju*uju#i i ambulante pri firmama. medicinske i hirurške tehni*ke usluge kao što su dijagnostika.. usluge zbrinjavanja kao što su smeštaj.stomatološku praksu opšteg i specijalisti*kog karaktera koja se može obavljati u privatnim ordinacijama ili u bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente.zdravstvenu zaštitu vojnih lica na ratištu. Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 85142 8512 85120 Medicinska praksa Medicinska praksa se može obavljati u privatnim ordinacijama. školama. školama i dr.usluge privatnih savetovališta za bolni*ke pacijente. Ova delatnost ne obuhvata: .medicinske konsultacije i le*enje u oblasti opšte i specijalisti*ke medicine koje obavljaju lekari opšte prakse.stomatološke ambulante. dadilje i fizioterapeuti. koje se svrstavaju u grupu 8514 8513 85130 Stomatološka praksa Ova delatnost obuhvata: . le*enje. kao i u hirurškim salama Ova delatnost ne obuhvata: .serijsku fabri*ku proizvodnju vešta*kih zuba.

medicinske masaže. ali gde medicinski tretman i obrazovanje nisu bitni: . de*iji domovi i prihvatilišta. koje je zvani*no ovlaš#eno za le*enje bolesnika. babica. homeo-terapije. škola.medicinske laboratorije . kao i pri posetama farmama. u stanu pacijenta ili na drugom mestu: aktivnosti medicinskih sestara. radni*kih organizacija i društava.prikupljanje i *uvanje krvi. domovi za lica ometena u razvoju. vaspitno-popravni domovi za omladinu. uklju*uju#i i domove za slepe.izradu vešta*kih zuba. koje se svrstava u podgrupu 74300 852 8520 85200 Veterinarske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: . kao i u privatnim ordinacijama.ispitivanje higijenske ispravnosti životnih namirnica. gluve i gluvoneme 142 .rad zubarskog osoblja kao što su zubni terapeuti. profesionalne rehabilitacije. sirotišta. le*enja ekstremiteta. sperme i organa za transplantaciju . ili u sopstvenim savetovalištima i hirurškim ordinacijama ili na drugim mestima . koji se svrstava u podgrupu 01420 853 8531 85311 85312 85313 Socijalna zaštita Socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Domovi u*enika i studenata Domovi za stare Ostala socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Delatnosti iz podgrupa 85311 do 85313 obuhvataju: . domova za stare. starim i drugim licima *ije su mogu#nosti da se sami o sebi staraju ograni*ene. koja se svrstava u podgrupu 33102 .zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja doma#ih životinja i ku#nih ljubimaca. hidroterapije. zubni higijeni*ari i dr.prevoz pacijenata ambulantnim kolima Ove delatnosti ne obuhvataju: . koja se može obavljati u zdravstvenim ambulantama u okviru firmi.organizaciju zaštite na osnovu celodnevnog boravka radi društvene brige o deci. negovateljica. akupunkture i dr. . vešta*kih vilica i proteti*kog materijala koju vrše tehni*ari a sami ih ne ugra uju.medicinsko osoblje ve# osoblje. štenarama i stanovima. fizioterapeuta i drugog osoblja u oblasti optometrije. domovi za stare. školske zubarske sestre.delatnost veterinarskih ambulanti Ova delatnost ne obuhvata: . terapije govornih mana. koju obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama.smeštaj životinja bez zdravstvene nege.

povremeni ili duži smeštaj za njih .dnevnu pomo# besku#nicima i drugim socijalno ugroženim grupama . s tim što je obrazovna komponenta ograni*ena . koje se svrstavaju u podgrupu 75300 143 . koje sprovode državne i privatne organizacije. pose#ivanje starih i bolesnih .dobrotvorne aktivnosti kao što su prikupljanje sredstava i druge aktivnosti socijalne zaštite Ova delatnost ne obuhvata: .delatnosti koje su tipi*no uklju*ene u obavezno socijalno osiguranje. rad sa usvojenicima i rad na spre*avanju zlostavljanja dece i drugih lica . humanitarne organizacije. institucija za rad sa izbeglim i prognanim licima i druge aktivnosti na drugom mestu. uklju*uju#i i privremeni.rad socijalnih ustanova. Ove delatnosti ne obuhvataju: . rehabilitacioni centri (bez medicinskog tretmana) za narkomane i alkoholi*are..delatnost skloništa za kratkotrajni smeštaj žrtava nesre#a. savetovališta. izbeglica i imigranata. aktivnost susedskih zajednica .celodnevnu brigu o odraslim hendikepiranim licima i hendikepiranoj deci . dobrotvornih institucija. prihvatilišta za besku#nike. koja se svrstava u podgrupu 85322 .celodnevnu brigu o deci (vrti#i) 85322 Ostali socijalni rad u ustanovama bez smeštaja Ova delatnost obuhvata: . aktivnosti na zbrinjavanju žrtava nesre#a. profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje hendikepiranih i nezaposlenih lica. ustanove za brigu o neudatim majkama i njihovoj deci i dr. socijalna pomo# i usmeravanje dece i omladine . naknade za stanarinu i bonove za ishranu . odlu*ivanje o pravu za socijalnu pomo#. koje se svrstavaju u podgrupu 85322 8532 85321 Socijalni rad bez smeštaja Ustanove za dnevni boravak dece Ova delatnost obuhvata: . usmeravanje lica koja su pod istragom ili uslovno puštena na slobodu . saveti za porodi*ne budžete. nacionalne i lokalne službe samopomo#i kao i stru*njaci za pružanje savetodavnih usluga: .delatnost starateljstva. bra*na i porodi*na savetovališta .

Sektor M 90 900 9000 90000 Ostale komunalne. prosejavanjem. staza.uklanjanje snega i leda na auto-putevima i aerodromskim pistama. uklju*uju#i i posipanje soli i peska Ova delatnost ne obuhvata: .odstranjivanje otpadaka spaljivanjem ili na druge na*ine: . pre*iš#avanje i distribuciju vode. sedimentacijom. uklju*uju#i i *iš#enje zaga enog zemljišta .uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima . hemijskim taloženjem. odvodnim kanalima ili na drugi na*in. *iji se *lanovi udružuju radi razvoja i unapre enja rada preduze#a u odre enoj poslovnoj oblasti ili trgovini.odvoz otpadaka.pre*iš#avanje otpadnih voda razblaživanjem. koriš#enih predmeta i otpadaka . koja se svrstava u oblast 37 . sabijanje otpadaka .reciklažu otpadaka i ostataka. kao što su ostaci razrušenih zgrada .uklanjanje otpadnih voda drenažom. odlaganje otpadaka na zemljište ili u vodu.sakupljanje. koje se svrstava u podgrupu 45210 .izgradnju i opravku sistema za otpadne vode.organizacije. obrada i uništavanje otrovnih otpadnika. njihova obrada i odlaganje . starih stvari. koja se svrstava u podgrupu 01413 . esnafska udruženja i sli*ne organizacije. uklju*uju#i i poljoprivredu ili radi razvoja odre enog regiona ili administrativne jedinice bez obzira na vrstu delatnosti 144 .zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi. koja se svrstava u podgrupu 74700 91 911 9111 91110 Delatnost organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost poslovnih. društvene i li*ne uslužne aktivnosti Odstranjivanje otpadaka i sme#a.*iš#enje i polivanje ulica.održavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode . aktivnom obradom mulja ili drugim postupcima . . sanitarne i sli*ne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . kao što su privredne komore. radni*kih i strukovnih organizacija Delatnost poslovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . zakopavanje i zaoravanje otpadaka .skupljanje sme#a. filtriranjem.dezinfekciju i uništavanje gamadi u gra evinskim objektima.pražnjenje i *iš#enje septi*kih jama i tankova i servisiranje hemijskih klozeta Ova delatnost obuhvata i: . uklanjanje otpadaka ljudskog porekla. koja se svrstava u podgrupu 41000 . parkirališta i dr. kanalizacijom.

delatnost nau*nih društava 912 9120 91200 Delatnost sindikata Ova delatnost obuhvata: .9112 91120 Delatnost strukovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i ih u širenje informacija. kao što su pisci.aktivnost organizacija *iji su *lanovi zaposlena lica zainteresovana.organizacije *iji se *lanovi udružuju u okviru odre ene školske spreme ili profesije ili u okviru neke tehni*ke oblasti. regionalnoj ili drugoj osnovi 913 9131 91310 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost verskih organizacija Ova delatnost ne obuhvata: . javna istupanja. delegiranjem *lanova ili simpatizera u politi*ka tela.socijalni rad ovih organizacija. etni*kih i manjinskih 145 . koje se svrstavaju u granu 851 . slikari. Ova delatnost obuhvata i: . npr. koji se svrstava u granu 853 9132 91320 Delatnost politi*kih organizacija Ova delatnost obuhvata: . politi*kim uticajem. koje se svrstavaju u oblast 80 .aktivnost organizacija koje nisu izri*ito deklarisane kao politi*ke. organizacije za pomaganje obrazovnih i komunalnih delatnosti . uklj*uju#i i udruženja specijalista angažovanih u nekoj nau*noj. pre svega. na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost obuhvata: . prikupljanjem fondova i dr. 9133 91330 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja. organizacije za zaštitu i razvoj posebnih grupa.: . akademskoj ili kulturnoj delatnosti. aktivnosti pojedina*nih sindikalnih organizacija. koje se posebno angažuju na obezbe enju uticaja na donošenje odluka u državnim telima. za zastupanje njihovih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada. granskih sindikata i asocijacija sindikata zasnovanih na strukovnoj. umetnici svih vrsta. ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine . novinari i dr.zdravstvene aktivnosti ovih organizacija. inicijative gra ana i protestni pokreti .obrazovne aktivnosti ovih organizacija. prikupljanje fondova i dr. a rade na unapre enju društvenih poslova ili rešavanju odre enih društvenih problema formiranjem javnog mišljinja.aktivnost politi*kih organizacija i organizacija mladih ljudi pridruženih politi*kim partijama.

proizvodnja u filmskim studijima ili u specijalnim laboratorijama za animirane ili crtane filmove. pesni*ki.distribuciju umetni*kih filmova i video-traka drugim delatnostima. *itala*ki. npr.obradu filmova koja ne spada u kinematografsku delatnost. za direktno prikazivanje u bioskopima ili na televiziji: . patriotska udruženja.. društva za zaštitu životinja Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstavaju u podgrupu 92310 92 921 9211 92110 Rekreativne. klubovi za film i fotografiju. udruženja za bavljenje kulturnim. . 146 . lože i dr. kao i aktivnosti koje su u vezi s distribucijom filmova i video-traka. koje se svrstavaju u podgrupu 91120 . dokumentarnih i drugih filmova za javno prikazivanje .sinhronizaciju zvuka i dubliranje Ova delatnost ne obuhvata: . reditelja. uklju*uju#i i udruženja ratnih veterana . sportske i kulturne aktivnosti Kinematografske i video-aktivnosti Kinematografska i video-proizvodnja Ova delatnost obuhvata: . bratstava i dr.izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. skladištenje i dr. udruženja automobilista. potroša*a i dr. društveni klubovi. koja se svrstava u podgrupu 92200 .aktivnosti strukovnih udruženja. osim takmi*arskskim sportom i igrama. studentske organizacije i klubovi. rekreativnim ili drugim aktivnostima. udruženja za društveno zbližavanje kao što su klubovi. koja se svrstava u podgrupu 74840 .delatnosti slobodnih glumaca. udruženja mladih. književni. . koje se svrstavaju u podgrupu 92310 9212 92120 Kinematografska i video-distribucija Ova delatnost obuhvata: . kao što su rezervacija. .proizvodnju filmova i traka koji se uobi*ajeno proizvode u televizijskim studijima. omladinske organizacije. muzi*ki i umetni*ki klubovi. interesne grupe kao što su izletni*ki klubovi. dugometražnih. koja se svrstava u granu 223 . animatora.delatnost agencija. prodaju i iznajmljivanje filmova i video-traka drugim delatnostima. konsultanata i drugih tehni*kih specijalista. karnevalski klubovi i dr.proizvodnju igranih i drugih filmova. baštovanski klubovi. koja se svrstava u podgrupu 74810 . . osim širokoj publici. na filmskim ili videotrakama. kratkometražnih. isporuka.aktivnosti udruženja za obavljanje ili promociju umetni*kih aktivnosti. klubovi zanatlija i kolekcionara.

prikazivanje filmova i video-traka u bioskopima. koja se svrstava u podgrupu 92130 147 .agencije za prodaju karata Ova delatnost ne obuhvata: . pisci. društava. koje se svrstavaju u podgrupu 92400 . iznajmljivati ili *uvati za emitovanje ili ponovno emitovanje Ova delatnost ne obuhvata: .prodaju traka na malo. baletskih i folklornih predstava. animatori.) snimljenih na trajnoj traci koja se može prodavati. graveri i bakroresci. predava*i. za obu*avanje i dr.proizvodnju radio i televizijskih programa (zabavnih. koja se svrstava u grane 521 i 524 . koja se svrstava u granu 223 .koncertne i pozorišne dvorane i drugi umetni*ki objekti . skulptori. 9232 92320 Rad umetni*kih ustanova Ova delatnost obuhvata: . orkestara i bendova .prenos radio i televizijskih emisija putem releja ili satelita. aranžeri i dr. koja se svrstava u podgrupu 92110 923 9231 92310 Ostale zabavne aktivnosti Umetni*ko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju filmova i video-traka proizvodenih u filmskim studijima. koncerata i drugih vrsta scenske umetnosti: . dirigenti.delatnost prikazivanja filmova. koje se svrstava u podgrupu 92110 9213 92130 Prikazivanje filmova Ova delatnost obuhvata: .novinske agencije.izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija.Ova delatnost ne obuhvata: . delatnost slobodnih umetnika kao što su glumci. propagandnih. koja se svrstava u podgrupu 64200 . informativnih. spikeri. obrazovnih. delatnost grupa.izvo enje pozorišnih.iznajmljivanje kulisa i kostima. koji se svrstava u podgrupu 64200 .aktivnost kinoklubova 922 9220 92200 Radio i televizijske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . muzi*ari. koje se svrstava u podgrupu 71400 .kablovsku televiziju. na otvorenom prostoru ili u drugim objektima pogodnim za prikazivanje Ova delatnost obuhvata i: . slikari. scenografi.iznajmljivanje filmova širokoj publici.

umetni*kih dela i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . nau*nici.delatnost javnih arhiva za opšte i posebne korisnike kao što su studenti.delatnost baza podataka. muzeji umetnosti.ostale rekreativne aktivnosti. izrada kataloga . nakita. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 924 9240 92400 Delatnost novinskih agencija Ova delatnost obuhvata: . organizovanje zbirki. plo*a. organizovanje zbirki.lutkarske predstave. nastavno osoblje i *lanovi: . nepomenute na drugom mestu: . bez obzira na to da li su specijalizovane . *itaonica.9233 92330 Vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova Ova delatnost obuhvata i: . rodea. izrada kataloga i dr. reportažama i dr.rad muzeja svih vrsta: . delatnost škola za ples i u*itelja plesa . koja se svrstava u podgrupu 72400 9252 92521 Delatnost muzeja i zaštita istorijskih objekata i zgrada Delatnost muzeja.delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju masovne medije informacijama. pokrivena strelišta i dr. traka. slušaonica i videoteka za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. 925 9251 92511 Delatnost biblioteka. koje se svrstava u podgrupu 71400 92512 Delatnost arhiva Ova delatnost obuhvata: . karata. srebrnih predmeta i dr. nameštaja.rad o*uvanih starih železnica 9234 92340 Ostale zabavne aktivnosti. nastavno osoblje i *lanovi: . galerija i zbirki Ova delatnost obuhvata: . *asopisa.delatnost cirkusa . keramike. arhiva. Ova delatnost ne obuhvata: . fotografijama. koja se svrstava u podgrupu 72400 . filmova. pozajmljivanje ili *uvanje knjiga. 148 . Ova delatnost ne obuhvata: .delatnost baza podataka. nau*nici. ode#e.iznajmljivanje video-traka. bez obzira da li su specijalizovane ili ne .ostale zabavne aktivnosti. muzeja i ostale kulturne aktivnosti Delatnost biblioteka i arhiva Delatnost biblioteka Ova delatnost obuhvata: .delatnost biblioteka.

rvanje. koje se svrstava u podgrupu 71400 .rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (ogra enih ili pokrivenih ili sa tribinama za sedenje ili stajanje): .iznajmljivanje sportske opreme. bodi-bilding klubovi i klubovi za održavanje zdravlja. pliva*ki bazeni i stadioni. uklju*uju#i i zaštitu divlja*i 926 9261 92610 Sportske aktivnosti Delatnost sportskih arena i stadiona Ova delatnost obuhvata: . šah. muzeji prirodnih vrednosti. golf. .zaštitu i rekonstrukciju istorijskih mesta i zgrada 9253 92530 Delatnost botani*kih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i zoološke vrtove za decu .profesionalna i amaterska sportska takmi*enja na otvorenom i zatvorenom prostoru koja sprovode odgovaraju#e organizacije. prirodnih i drugih znamenitosti Ova delatnost obuhvata: . fudbalski stadioni.delatnost prirodnih rezervata. Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i vojne muzeje i istorijske objekte .delatnost objekata za automobilski i konji*ki sport. klubovi za zimski sport. štenara za pse i reli-garaža 149 .delatnost botani*kih bašti i zooloških vrtova. nau*ni. u*itelja. fudbalski klubovi. .delatnost marina 92622 Ostale sportske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . hale i stadioni za zimske sportove. tereni i stadioni za atletska takmi*enja i dr. bridž. bez obzira na to da li imaju svoje objekte: . mera*a vremena.delatnosti parkova i plaža.aktivnost samostalnih sportista i alteti*ara. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 9262 92621 Ostale sportske delatnosti Delatnost marina Ova delatnost obuhvata: . ostali specijalizovani muzeji .. muzeji na otvorenom prostoru 92522 Zaštita kulturnih dobara. sudija. instruktora.aktivnosti u vezi s propagandom i sprovo enjem sportskih takmi*enja . trenera i dr. tehni*ki i istorijski muzeji. hale za boks. domine. boks. klubovi za strelja*ki sport i dr. atletski klubovi. kuglanje.delatnost škola za sport i rekreaciju . tereni za golf. klubovi za plivanje.

koje se svrstava u podgrupu 71400 9302 93020 Frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje Ova delatnost obuhvata: . delatnost rekreativnih parkova i plaža. manikir. kao i brijanje i potkresivanje brade .krpljenje i prepravku ode#e kao samostalne delatnosti.. mehani*kim ure ajima.prikupljanje i isporuka rublja .. podšišivanje i šišanje kose. Ova delatnost ne obuhvata: .*iš#enje tepiha i prekriva*a i pranje zavesa i draperija Ova delatnost obuhvata i: . škole za ples i dr. ormari.krpljenje i manje prepravke ode#e i drugih tekstilnih predmeta koje se vrše u okviru pranja Ova delatnost ne obuhvata: . kao što su cirkusi. pravljenje frizure. ispravljanje.delatnosti parkova i plaža. iznajmljivanje vozila za rekreaciju kao što su bicikli. konji za jahanje i dr. plovila na nožni pogon. svih vrsta ode#e i tekstila (uklju*uju#i i krzno). na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . peglanje i dr. . šminkanje i dr. sportski ribolov .pranje i hemijsko *iš#enje.masažu lica.izradu perika.rekreativne aktivnosti nepomenute na drugom mestu: .iznajmljivanje ode#e i tekstilnih predmeta za doma#instvo *ak i ako je *iš#enje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 927 9271 92710 9272 92720 Ostale rekreativne delatnosti Kockanje i kla enje Ostale rekreativne aktivnosti. koje se svrstavaju u podgrupu 52740 . ležaljke i dr. uklju*uju#i i iznajmljivanje objekata kao što su svla*ionice.sportsko-rekreativni lov .ostale zabavne aktivnosti.pranje. Ova delatnost ne obuhvata: . za gra anstvo i druge korisnike .ostale srodne delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36633 150 . navijanje.iznajmljivanje sportske opreme. pedikir. koje se svrstava u podgrupu 71400 . ru*nim ili samouslužnim automatima.. bojenje i blajhanje kose i sli*no ulepšavanje žena i muškaraca. koje se svrstavaju u podgrupu 92330 93 930 9301 93010 Ostale uslužne delatnosti Pranje i hemijsko *iš#enje tekstilnih i krznenih predmeta Ova delatnost obuhvata: .

iznajmljivanje opremljenog pogrebnog prostora na groblju Ova delatnost ne obuhvata: . na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: .sahranjivanje i spaljivanje ljudskih i životinjskih leševa i prate#e aktivnosti: .izvo enje astroloških i spiritualisti*kih seansi . baštovani. Me unarodni monetarni fond. voza*i.delatnost organizacija za otkrivanje porekla . konjušari. Organizacija zemalja proizvo a*a i izvoznica nafte. zakazivanje sastanaka. lica za parkiranje automobila i dr.aktivnosti za popravljanje fizi*ke kondicije ili relaksaciju. pripremu leševa za sahranjivanje. koji se svrstava u podgrupu 75210 151 .delatnost *ista*a cipela. Ova delatnost ne obuhvata: . . sahranjivanje i spaljivanje . spaljivanje. Arapska liga. Sektor NJ 99 990 9900 99000 Eksteritorijalne organizacije i tela Eksteritorijalne organizacije i tela Ova delatnost obuhvata: . Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. sekretari i dr.9303 93030 Pogrebne i prate#e aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 91310 9304 93040 Tretmani za poboljšanje fizi*kog stanja i raspoloženja Ova delatnost obuhvata: .. dadilje. Evropska zajednica. Sektor N 95 950 9500 95000 Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Ova delatnost obuhvata: . vratari.delatnost me unarodnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije i njene specijalizovane agencije. usluge ženidbenih biroa i dr. koje pružaju turska kupatila. balsamovanje i usluge grobara . Svetska banka i dr.izvo enje religioznih pogrebnih obreda. *uvari. solarijumi. saune i parna kupatila. guvernante. kuvari.rad diplomatskih i konzularnih misija smeštenih u inostranstvu ili pri uredima me unarodnih organizacija. 9305 93050 Ostale uslužne aktivnosti.dela tnost privatnih doma#instava koja zapošljavaju poslugu kao što su sprema*ice.društvene usluge kao što su organizovanje pratnje. poslužitelji. EFTA. regionalna tela i dr. Savet za carinsku saradnju. sobari. nosa*a. pralje. batleri. u*itelji. saloni za mršavljenje i masažu i dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful