ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr.

, 12/98, 59/98 i 74/99) +lan 1 Ovim zakonom se utvr uje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija) kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje u delatnosti i Registar jedinica razvrstavanja (u daljem tekstu: Registar) kao ure ena automatizovana evidencija jedinica razvrstavanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. +lan 2 Klasifikacija se primenjuje: 1. u donošenju i pra#enju mera ekonomske i socijalne politike; 2. u statistici i evidenciji; 3. u prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka prema delatnostima i izvršavanju me unarodnih obaveza; 4. u nau*noistraživa*kom i analiti*kom radu; 5. za upis delatnosti u sudski ili poseban registar. +lan 3 Klasifikacija sadrži šifre, nazive i opise delatnosti. Klasifikacija iz stava 1 ovog *lana sastavni je deo ovog zakona. Na osnovu klasifikacije iz stava 1 ovog zakona, izra uje se lista skra#enih naziva delatnosti radi elektronske obrade i publikovanja podataka. +lan 4 Prema Klasifikaciji se razvrstavaju po delatnostima: preduze#a i drugi oblici organizovanja, državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, politi*ke, sindikalne i druge organizacije i lica koja u vidu zanimanja u svoje ime trajno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: jedinica razvrstavanja). Razvrstavanje po delatnostima vrši se po propisanoj metodologiji. +lan 5 Jedinica razvrstavanja raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije (sektor, podsektor, oblast, grana, grupa i podgrupa) prema delatnosti koju obavlja. Ako jedinica razvrstavanja obavlja više delatnosti, raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije iz stava 1 ovog *lana prema delatnosti koju pretežno obavlja (pretežna delatnost). Pretežnom delatnoš#u, u smislu ovog zakona, smatra se delatnost u kojoj je ostvarena najve#a dobit uve#ana za iznos bruto zarade, odnosno delatnost iz akta o osnivanju. +lan 6 Podatke potrebne za razvrstavanje po delatnostima i za vo enje Registra, jedinica razvrstavanja dostavlja sudu koji vodi sudski registar ili organu koji vodi poseban registar sa prijavom za registraciju. Sud ili drugi organ koji vodi poseban registar, dužan je da organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima dostavi prijave za razvrstavanje primljene u toku meseca najdocnije do 5. u slede#em mesecu. Podatke za koje ne postoji obaveza prijavljivanja sudu ili drugom organu jedinica razvrstavanja dostavlja organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima. Podaci o jedinici razvrstavanja dostavljaju se nadležnom saveznom organu, odnosno organizaciji koja vodi registar.

1

+lan 7 Jedinica razvrstavanja obaveštava se o kategoriji delatnosti i o promenama u razvrstavanju. +lan 8 Podaci o jedinici razvrstavanja upisuju se u registar koji vodi nadležni savezni organ, odnosno organizacija. Registar sadrži naziv, identifikacioni broj, adresu, šifru i naziv delatnosti i druga identifikaciona obeležja jedinica razvrstavanja i podatke o promenama. Registar se vodi po propisanoj metodologiji primenom elektronske obrade podataka. +lan 9 Odredbe ta*. 1 i 3 *lana 2 ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2001. godine. +lan 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji
delatnosti ("Službeni list SFRJ", broj 6/76). Odluka o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 34/76, 62/77, 70/80, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 i 47/90) prestaje da važi 31. decembra 2000. godine. +lan 11 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI
Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda Poljoprivreda Poljoprivreda, lov i odgovaraju#e uslužne aktivnosti 011 0111 01110 Gajenje useva i zasada, povrtarstvo i hortikultura Gajenje žita i drugih useva i zasada Ova delatnost obuhvata: - gajenje žitarica: tvrda i meka pšenica, raž, suražica, krupnik, proso, heljda, je*am, ovas, kukuruz, pirina* i dr. - gajenje krompira - gajenje še#erne repe - gajenje duvana, berba i sušenje lista duvana - gajenje uljarica: suncokret, kikiriki, soja, uljana repica i dr. - proizvodnju semena: žitarica, uljarica, še#erne repe i krmnog bilja, uklju*uju#i i trave - gajenje hmelja, cikorije, korenja i gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina - gajenje pamuka; uzgoj ostalih tekstilnih biljaka; potapanje biljaka koje sadrže tekstilna vlakna - gajenje suvog leguminoznog povr#a: Sektor A Podsektor AA 01

2

. grašak, pasulj, bob, so*ivo i dr. - gajenje useva i zasada koji nisu na drugom mestu klasifikovani (lavanda i dr.) Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju semena cve#a i povr#a, koja se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje kukuruza še#erca, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje ostalog povr#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje bostana, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje hortikulturnih vrsta, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje cve#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje orahoplodnica, koje se svrstava u 01131 - gajenje za*inskih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - gajenje biljaka za proizvodnju napitaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - sakupljanje šumskih proizvoda i ostalog nekultivisanog šumskog materijala, koje se svrstava u podgrupu 02010 0112 01121 Gajenje povr#a, cve#a, ukrasnog bilja i sadnog materijala Gajenje povr#a, cve#a i ukrasnog bilja Ova delatnost obuhvata: - gajenje povr#a: paradajz, bostan, crni luk, beli luk, kupus, kelj, zelena salata, šargarepa, boranija, poto*arka, kukuruz še#erac, tikvice, plavi patlidžan, praziluk, krastavci, paprika, spana#, karfiol i dr. - gajenje za*inskih trava i povr#a: kapri, papri*ice, komora*, peršun, krasuljica, tarkanj, slatki majoran i dr. - gajenje pe*uraka, sakupljanje šumskih pe*uraka ili tartufa - gajenje cve#a - proizvodnju semena cve#a - gajenje bilja za potrebe rasa ivanja ili ukrašavanja Ova delatnost ne obuhvata: - gajenje uljanog semenja i uljanih plodova, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje pamuka ili drugih tekstilnih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje krompira, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje cikorije, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje še#erne repe, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje za*inskog bilja, koje se svrstava u podgrupu 01133 - delatnost šumskih rasadnika, koja se svrstava u podgrupu 02010

3

avokado. koje se svrstava u podgrupu 01121 01132 Gajenje grož a Ova delatnost obuhvata: . orahoplodnica i bilja za spravljanje napitaka i za*ina Gajenje vo#a Ova delatnost obuhvata: .gajenje bilja za spravljanje napitaka: kafa. šljive. jagode. koja se svrstava u podgrupu 15841 . ostalo bobi*asto vo#e. mate i dr. .smeštaj i negu životinja. kajsije. koji se svrstavaju u podgrupu 01420 . bosiljak. paradajz i dr. muškatni oraš*i#. korijander. nar.preradu mleka van gazdinstva. breskve. umbir i dr. *aj.gajenje vo#a: jabuke. dunje. kivi i dr. koja se svrstava u podgrupu 15510 4 .gajenje hmelja i cikorije. citrusi. koje se svrstava u podgrupu 01110 . peršuna i tarkanja..proizvodnju vina. višnje.uzgoj goveda .proizvodnju sirovog kravljeg i bivoljeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: . kao što su krastavci. kim. dud. koja se svrstava u podgrupu 15420 .proizvodnju vinskog i stonog grož a Ova delatnost ne obuhvata: .gajenje maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju Ova delatnost ne obuhvata: .01122 01123 0113 01131 Gajenje vo#nih sadnica Gajenje loznih sadnica Gajenje vo#a i grož a. Ova delatnost ne obuhvata: .gajenje kikirikija. banane. koja se svrstava u podgrupu 15930 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i za*ina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju maslinovog ulja.preradu liš#a *aja i kafe.gajenje za*inskog bilja: lovor. anis.proizvodnju kakaa. . urme. koje se svrstava u podgrupu 01121 . trešnje. koje se svrstava u podgrupu 01110 . koja se svrstava u podgrupu 15860 012 0121 01210 Uzgoj životinja Uzgoj goveda i bivola.gajenje svežih papri*ica. proizvodnja mleka Ova delatnost obuhvata: .gajenje jestivih orahoplodnica. cimet. osim vina dobijenog od grož a iz sopstvene proizvodnje. uklju*uju#i i kokosov orah . kruške.gajenje povr#a koje ra a plodove nalik vo#u. karanfili#. kakao.

proizvodnju jaja Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju *upane vune.biljnu proizvodnju i uzgoj stoke u mešovitim jedinicama gde je stepen specijalizacije kod biljne proizvodnje ili kod uzgoja stoke manji od 66% Ova delatnost ne obuhvata: . konja. koja se svrstava u podgrupu 01500 -dresiranje policijskih pasa i pasa *uvara.uzgoj ovaca i koza . svrstane u biljnu proizvodnju ili u uzgoj stoke 5 .uzgoj ku#nih ljubimaca . koje se svrstava u podgrupu 92720 013 0130 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mešovito farmerstvo) Ova delatnost obuhvata: . mula i mazgi .delatnosti ergela i škola za jahanje. Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube . koja se svrstava u podgrupu 15130 . koje se svrstavaju u podgrupu 92622 0123 01230 0124 01240 Uzgoj svinja Uzgoj živine Ova delatnost obuhvata: .uzgoj životinja za krzno i proizvodnju sirovog krzna .uzgoj p*ela i proizvodnju meda i p*elinjeg voska .proizvodnju perja i paperja. koja se svrstava u podgrupu 15120 0125 01250 Uzgoj ostalih životinja Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74600 . puževa.proizvodnju sirovog ov*ijeg ili kozijeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: .0122 01220 Uzgoj ovaca. koza.dresiranje ku#nih ljubimaca. magaraca. mula i mazgi Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju krupnih i sitnih koža ulovljenih i u zamke uhva#enih životinja. glista i dr. prema svojoj pretežnoj delatnosti.uzgoj i selekciju konja.šišanje ovaca.uzgoj nepomenutih životinja .proizvodnju sirove vune . magaraca.uzgoj ze*eva .uzgoj žaba. koje se svrstava u podgrupu 01420 .uzgoj živine .mešovite jedinice biljne proizvodnje ili uzgoja stoke koje su.

presa ivanje pirin*a. žetva.planiranje i projektovanje vrtova i sportskih terena. orezivanje vo#aka i vinove loze . osim veterinarskih usluga Poljoprivredne usluge Iskoriš#avanje voda za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . priprema zemljišta . vešta*ko osemenjavanje. redovna obrada useva i zasada .orezivanje drve#a i šišanje živica Ova delatnost ne obuhvata: .poslove agronoma i agroekonomista. . koji se svrstavaju u podgrupu 74201 01413 Ostale poljoprivredne usluge Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 01210 6 . zaprašivanje useva i zasada.rad sistema za navodnjavanje 01412 Ure enje i održavanje parkova. zelenih i rekreacionih površina Ova delatnost obuhvata: . prirasta i dobijanja proizvoda životinjskog porekla Ova delatnost ne obuhvata: .poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . kontrola stada. pripust stoke.pripremu biljnih vlakana.poslove u sto*arstvu: .poslove u poljoprivredi: . kopuniranje živine. *iš#enje živinarnika i dr. unapre enje priplo avanja.usluge pripremanja obroka hrane. koji se svrstavaju u oblast 51 . koje se svrstava u podgrupu 74840 0142 01420 Usluge u uzgoju životinja. opsluživanje krda.organizovanje poljoprivrednih izložbi i sajmova. uklju*uju#i i zaprašivanje iz vazduha .014 0141 01411 Poljoprivredne usluge i usluge u uzgoju životinja. prore ivanje repe i dr. . berba i priprema biljnih proizvoda za tržište Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u granu 171 .zasa ivanje i održavanje vrtova i sportskih terena Ova delatnost ne obuhvata: . osim veterinarskih usluga Ova delatnost obuhvata: .

usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva.uzgoj šiblja i celuloznog drveta .unapre enje stada i hranjenje divlja*i .uzgoj boži#nih i ukrasnih jelki . koja se svrstava u podgrupu 01250 .sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kau*ukove smole.iskoriš#avanje šuma: se*a drveta i proizvodnja sortimenata iz prvih proreda poput jamske oblovine.lov i hvatanje životinja u zamke radi dobijanja hrane. presa ivanje. valisnerija. rasa ivanje. koji se svrstava u podgrupu 05011 .proizvodnju krupnih i sitnih koža koje poti*u iz klanica. koja se svrstava u podgrupu 15130 Podsektor AB 02 020 0201 02010 Šumarstvo Uzgoj i iskoriš#avanje šuma i odgovaraju#e uslužne aktivnosti Uzgoj i iskoriš#avanje šuma Ova delatnost obuhvata: . prore ivanje i zaštita šuma i šumskih pojaseva .gajenje i sakupljanje pe*urki ili tartufa. kolaca. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 .lov morskih sisara kao što su morževi i tuljani Ova delatnost ne obuhvata: . divlji kesten. lišajevi i dr. mahovina. žir.uzgoj šuma: sadnja. koji se svrstavaju u podgrupu 01121 7 . stubova. krupne i sitne kože ili radi koriš#enja u istraživanjima. smole.prizvodnju krupnih koža. koža reptila ili ptica dobijenih od ulovljenih ili u zamke uhva#enih životinja .usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva Ova delatnost obuhvata i: . balzami. obnavljanje i uzgoj divlja*i. uklju*uju#i i odgovaraju#e usluge Ova delatnost obuhvata: . cepanog drveta..poslove agronoma i agroekonomista. ogrevnog drveta i dr. lak. Ova delatnost ne obuhvata: .rad šumskih rasadnika . gredica.lov kitova. Ova delatnost obuhvata i: . traperstvo. koje se svrstavaju u podgrupu 01500 .veterinarske poslove. zoološkim vrtovima ili kao ku#nih ljubimaca .proizvodnju krupnih koža. koža reptila i ptica dobijenih od životinja uzgajanih na gazdinstvu. koji se svrstavaju u oblast 51 .poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom. pluta. koji se svrstavaju u podgrupu 85200 015 0150 01500 Lov.

šumskog. ure ivanje. Podsektor AV 03 030 0301 03010 Vodoprivreda Vodoprivreda Gazdovanje vodnim resursima Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01131 .) .Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda.proizvodnju iverja.Kontrola koriš#enja i zaštite vode od zaga iva*a 0302 03020 .Zaštita i održavanje režima voda .Odvodnjavanje zemljišta (poljoprivrednog. gra evinskog i dr. .Izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola . izrada tehni*ke dokumentacije.Izrada katastra vodoprivrednih objekata i zaga iva*a voda . šljunka i kamena radi održavanja i unapre ivanja vodnog režima .Unapre enje i razvoj režima voda .Obezbe ivanje i snabdevanje vodom za razne vidove iskoriš#avanja i upotrebe. procena šumskog fonda.Izrada bilansa voda .Zaštitu od poplava i leda .usluge u iskoriš#avanju šuma: transport trupaca unutar šume i dr.Pra#enje realizacije i ostvarivanje vodoprivrednih osnova .Iskoriš#avanje i upotreba voda Ova delatnost obuhvata: .Održavanje objekata i postrojenja za iskoriš#avanje i upotrebu voda 0303 03030 Zaštita od šetnog dejstva voda Ova delatnost obuhvata: .Regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima.Organizovanje i vo enje studijskih radova u vodoprivredi . putnog.. koja se svrstava u podgrupu 20101 0202 02020 Usluge u uzgoju i iskoriš#avanju šuma Ova delatnost obuhvata: .usluge u uzgoju šuma: inventarisanje šuma. obeležavanje i održavanje polovnih puteva. rekonstrukcija i izgradnja manjih objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda 8 . zaštita od požara i dr. va enje peska. osim distribucije doma#instvima i drugoj širokoj potrošnji .Zaštitu od erozija i ure enja bujica .sakupljanje bobica ili orahoplodnica.

Odvo enje otpadnih voda industrije. rudarstva. preradu na brodovima koji služe samo za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu. tj. tj. usluge u ribarstvu 0501 05011 Ulov ribe Ulov ribe na moru Ova delatnost obuhvata: . ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe.ulov ribe na rekama. koja se svrstava u podgrupu 15200 . sipa i dr. korali. Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Ribarstvo Ulov ribe.ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca . voda iz naselja i otpadnih voda doma#instava . sun eri.Preduzimanje mera zaštite vode od zaga ivanja . ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe.preradu morske ribe. koji se svrstava u podgrupu 01500 . jezera i podzemnih voda . mreš#enje i uzgoj ribe u ribnjacima.Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od zaga ivanja. poljoprivrede i drugih vidova zaga ivanja.preradu slatkovodne ribe. osim atmosferskih voda. voda zaga enih uljem i drugih voda sa brodova .ulov morskih sisara.prikupljanje materijala iz mora: prirodni biseri.Preuzimanje otpadnih voda. rekreativna ili sli*na aktivnost. Ova delatnost obuhvata i: . jezerima i drugim vodama u unutrašnjosti kopna .ulov vodenih životinja: morskih ježeva. svrstava u podgrupu 92720 05012 Ulov ribe na rekama i jezerima Ova delatnost obuhvata: .ulov vodenih životinja: kornja*e i dr. osim kitova.Otklanjanje posledica havarijskih zaga ivanja vodnih tokova. morževa i tuljana.ulov ribe na okeanu i na moru . Ova delatnost ne obuhvata: . alge i dr.ulov morskih ljuskara i mekušaca .0304 03040 Zaštita voda od zaga ivanja Ova delatnost obuhvata: .ribolov koji se kao sportska. Ova delatnost ne obuhvata: . preradu na brodovima koji služe samo Sektor B 05 050 9 . kao npr.

ribolov koji se kao sportska. koja se svrstava u podgrupu 15200 .istraživanje minerala.delatnosti rezervata za sportski ribolov.aglomeraciju uglja i ruda Ovaj sektor ne obuhvata: . usitnjavanje i dr.jamsku i površinsku eksploataciju kamenog uglja . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 Sektor V Va enje ruda i kamena Delatnosti rudarstva razvrstane su u oblasti. dagnji. jamskom ili površinskom eksploatacijom ili va enjem iz bušotina .za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu. grupe i podgrupe na osnovu osnovnog minerala koji se proizvodi. postlarvi škampa. te*nom (nafta) ili gasovitom stanju (prirodni gas). svrstava u podgrupu 92720 0502 05020 Mreš#enje i uzgoj riba u ribnjacima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mla a ostriga.uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava . sortiranje po veli*ini i kvalitetu.sakupljanje. koje se svrstava u podgrupu 15981 .uzgoj i tov ribe u morskoj i slatkoj vodi . ribljeg mla a i lososa .uzgoj ostriga Ova delatnost ne obuhvata: . pre*iš#avanje i distribuciju vode.va enje minerala koji se u prirodi pojavljuju u *vrstom (ugalj i rude). koja se svrstava u podgrupe 26810 i 26820 . stena i minerala drobljenjem. odsoljavanje i oplemenjivanje Ovaj sektor obuhvata i: .obradu pojedinih vrsta zemlji. drobljenje. Ovaj sektor obuhvata: . ako se ne obavlja u okviru rudarstva i eksploatacije majdana. 10 . kao što su mlevenje. koje se svrstava u podgrupu 74204 Podsektor VA 10 101 1010 10100 Va enje energetskih sirovina Va enje kamenog i mrkog uglja i lignita. grane. jastoga. koji se svrstava u podgrupu 01250 .dodatne radove na pripremi sirovih materijala radi njihove prodaje na tržištu.uzgoj žaba. rekreativna ili sli*na aktivnost.*iš#enje.flaširanje prirodnih i izvorskih mineralnih voda sa izvora ili iz bušotina. koji se svrstavaju u podgrupu 41000 . mlevenjem ili na druge na*ine. va enje treseta Va enje i briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata: .

pranje.istraživanje nafte i gasa.proizvodnju proizvoda od treseta.. osim istraživanja Va enje sirove nafte i prirodnog gasa Va enje sirove nafte Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sirovih gasovitih ugljovodonika (prirodnog gasa) na poljima na kojima su osnovni proizvod 11 . koje se svrstava u podgrupu 74204 11102 Va enje prirodnog gasa Ova delatnost obuhvata: .jamsku i površinsku eksploataciju mrkog uglja . koja se svrstava u podgrupu 26820 11 111 1110 11101 Va enje sirove nafte i prirodnog gasa. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .va enje treseta .ute*njavanje naftnih gasova u rafinerijama nafte.briketiranje lignita 103 1030 10300 Va enje i briketiranje treseta Ova delatnost obuhvata: .briketiranje treseta Ova delatnost ne obuhvata: .usluge pri va enju nafte i gasa.izdvajanje uglja iz sitneži kamenog uglja 102 1020 10201 Va enje i briketiranje mrkog uglja i lignita Va enje i briketiranje mrkog uglja Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 23201 .proizvodnju naftnih derivata.briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata i: . usluge u proizvodnji nafte i gasa. sušenje i drobljenje mrkog uglja .pranje.briketiranje mrkog uglja 10202 Va enje i briketiranje lignita Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 60300 .rad cevovoda. koje se svrstava u podgrupu 23201 .va enje sirove nafte i prate#ih gasovitih ugljovodonika na istom polju Ova delatnost ne obuhvata: .jamsku i površinsku eksploataciju lignita . sušenje i drobljenje lignita .

osim istraživanja Ova delatnost obuhvata: . prora ivanje bušotina.proizvodnju žutog kola*a Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 12000 .proizvodnju fisionih materijala ili materijala pogodnih za primenu u regenerativnim reaktorima radi dobijanja sekundarnog nuklearnog goriva. po*injanje bušotina.prženje gvozdenih pirita. koja se svrstava u podgrupu 23300 .. zatrpavanje (za*epljivanje) i napuštanje bušotina i dr. koje se svrstava u podgrupu 23300 . postavljanje buša#ih tornjeva na bušotinama.usluge pri va enju nafte i gasa kao što su direktno bušenje. koja se svrstava u podgrupu 27421 . koja se svrstava u podgrupu 23300 Podsektor VB 13 Va enje ostalih sirovina i materijala. koje se svrstava u podgrupu 24110 12 . klasiranje po krupno#i.geofizi*ka.proizvodnju aluminijum-oksida.istraživanje nafte i gasa.rad cevovoda. geološka i seizmološka snimanja. prosejavanje. osim energetskih Va enje ruda metala Ova oblast obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 60300 . kalcinacija i prženje ruda Ova oblast ne obuhvata: . koncentrovanje ruda magnetnom ili gravitacionom separacijom . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .odsumporavanje gasa Ova delatnost ne obuhvata: . koso bušenje. koja se svrstavaju u podgrupu 74204 12 120 1200 12000 Va enje ruda urana i torijuma Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju uranijum metala. koje se svrstava u podgrupu 74204 112 1120 11200 Usluge u proizvodnji nafte i gasa. sušenje. drobljenje i pranje ruda .usluge pri va enju nafte i gasa.podzemnu i površinsku eksploataciju ruda metala i samorodnih metala . njihova popravka i demontaža.pripremu ruda: .va enje ruda urana i torijuma.izdvajanje i razdvajanje te*nih frakcija ugljovodonika .ute*njavanje i regasifikaciju prirodnog gasa radi transporta . pumpanje bušotina. lomljenje. cementiranje cevi naftnih i gasnih bušotina.va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma . flotacija.oboga#ivanje ruda urana i torijuma.

tantala. granit. kao što su mermer. peš*ari i dr. molibdena. va enje i priprema ruda kalaja. srebra. kobalta.va enje i pripremu pirita i pirhotina. hroma.oboga#ivanje i aglomeraciju ruda gvož a Ova delatnost ne obuhvata: . grubu obradu i grubo rezanje kamena za spomenike i gra evinarstvo. koja se svrstava u granu 274 14 141 1411 14110 Va enje ostalih ruda i kamena Va enje kamena Va enje kamena za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mate-bakra (kamenac bakra).proizvodnju aluminijum-oksida. koja se svrstava u granu 274 13202 Va enje ruda olova i cinka Ova delatnost obuhvata: . platine i dr.va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja obojenih metala: . mangana. koja se svrstava u granu 274 13204 Va enje ruda ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . nikla.va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja olova i cinka 13203 Va enje ruda bakra Ova delatnost obuhvata: .va enje ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja gvož a . vanadijuma i dr.va enje. koji se svrstavaju u podgrupu 14300 132 1320 13201 Va enje ruda obojenih metala.131 1310 13100 Va enje ruda gvož a Ova delatnost obuhvata: .va enje i pripremu ruda aluminijuma (boksit) Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . va enje i pripremu ruda plemenitih metala: zlata. .va enje i pripremu ruda urana i torijuma. 13 .va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja bakra Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 12000 . osim ruda urana i torijuma Va enje boksita Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mate-nikla (kamenac nikla).

drobljenje i lomljenje kre*njaka .va enje sirovog gipsa i anhidrida . koje se svrstava u podgrupu 11101 1422 14220 Va enje gline i kaolina Ova delatnost obuhvata: .va enje prirodnog sumpora i sumporne zemlje . koji se svrstavaju u podgrupu 26700 1412 14120 Va enje kre*njaka. koje se svrstava u podgrupu 14300 . Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 14300 .va enje hemijskih i ubrivih minerala.va enje i bagerovanje industrijskog peska. koje se svrstava u podgrupu 14300 143 1430 14300 Va enje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih ubriva Ova delatnost obuhvata: .se*enje. gra evinskog peska i šljunka .va enje hemijskih i ubrivih minerala.va enje prirodnog barijum-sulfata i barijum-karbonata (bariti i viterit).va enje hemijskih i ubrivih minerala. koje se svrstava u podgrupu 14300 1413 142 1421 14210 14130 Va enje škriljaca (osim bitumenoznih) Va enje peska i gline Va enje šljunka i peska Ova delatnost obuhvata: .va enje prirodnih fosfata i prirodnih kalijumovih soli . oblikovanje i obradu kamena izvan kamenoloma.va enje zemljanih boja.lomljenje i drobljenje kamena.va enje bitumenoznog peska.va enje hemijskih i ubrivih minerala.va enje i pripremu pirita i pirhotina .va enje gline.va enje krede Ova delatnost ne obuhvata: . prirodnih borata. vatrostalne gline i kaolina Ova delatnost ne obuhvata: . .va enje. šljunka i peska Ova delatnost ne obuhvata: . sirovog gipsa i krede Ova delatnost obuhvata: . prirodnog magnezijum-sulfata (kiserit) i dr.Ova delatnost ne obuhvata: . fluorita i dr.va enje guana Ova delatnost ne obuhvata: 14 .

kvarc. abrazivi materijali. silikatno fosilno brašno. obrada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa Proizvodnja.proizvodnju krupnih i sitnih koža poreklom iz klanica.drobljenje. steatit (talk).proizvodnju svežeg. obrada. azbest. uklju*uju#i i kože prikupljene od trgovaca kožom Sektor G Podsektor GA 15 15 . pre*iš#avanje i rafinaciju ostale soli Ova delatnost ne obuhvata: . prirodni asfalt i bitumen Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Prera iva*ka industrija Proizvodnja prehrambenih proizvoda.proizvodnju soli. hla enje i zamrzavanje životinjskog mesa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 41000 145 1450 14500 Va enje azbesta.. kvarcnog peska i ostalih ruda i kamena. .drobljenje. u trupovima .proizvodnju svežeg.proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr.proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode.) od morske soli . rashla enog ili smrznutog mesa. rashla enog ili smrznutog mesa.prženje gvozdenih pirita.va enje razli*itih minerala i materijala: . koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 . .dobijanje soli isparavanjem morske vode i drugih slanih voda . feldspat i dr. koje se svrstava u podgrupu 24110 144 1440 14401 Proizvodnja soli Proizvodnja morske soli Ova delatnost obuhvata: .) od ostale soli . pre*iš#avanje i rafinaciju morske soli Ova delatnost ne obuhvata: . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. koja se svrstava u podgrupu 41000 14402 Proizvodnja ostale soli Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i rastvaranje i ispumpavanje . liskun i dr. drago kamenje. prirodni grafit. pi#a i duvana Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pi#a 151 1511 15110 Proizvodnja.va enje soli iz rudnika. u komadima Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode.

proizvodnju mesnog brašna i mesne mase . koje se svrstava u podgrupu 51320 1512 15120 Proizvodnja.obradu živinskog i ze*ijeg mesa .) Ova delatnost ne obuhvata: . u pojedina*nom pakovanju Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju jestivih životinjskih masti . soljenog ili dimljenog mesa ..konzervisanje ribe.proizvodnju polugotovih jela od ribe Ova delatnost obuhvata i: . hla enje i zamrzavanje živinskog i ze*ijeg mesa Ova delatnost obuhvata: . dubokim zamrzavanjem. obrada. koje se svrstava u podgrupu 51320 152 1520 15200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe Ova delatnost obuhvata: . stavljanjem u konzerve i dr.proizvodnju proizvoda od ribe. salfalade.klanje živine i ze*eva . ljuskara i mekušaca: kuvana riba. kuvane svinjske kobasice. koje se svrstava u podgrupu 51320 1513 15130 Prerada životinjskog i živinskog mesa Ova delatnost obuhvata: . bolonjske kobasice. mesni sokovi i dr. ljuskara i mekušaca zamrzavanjem.proizvodnju mesnih prera evina: kobasice. koje se svrstava u podgrupu 74820 .proizvodnju polugotovih i gotovih jela od mesa (konzerve i dr.pakovanje živinskog mesa za tu ra*un. . zamene za kavijar i dr.proizvodnju svežeg ili smrznutog živinskog i ze*ijeg mesa.preradu i konzervisanje ribe na brodovima kojima je to jedina delatnost 16 . ikra. paštete. salame.proizvodnju taba*ke (*upane) vune Ova delatnost ne obuhvata: . kavijar. krvavice i džigernja*e.pakovanje mesa za tu ra*un. riblji fileti. .pakovanje živinskog mesa za sopstveni ra*un u trgovini na veliko.pakovanje životinjskog i živinskog mesa za tu ra*un. koje se svrstava u podgrupu 74820 . dimljenjem.preradu životinjskih iznutrica.pakovanje životinjskog i živinskog mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko. . soljenjem. sušenjem.pakovanje mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko. stavljanjem u salamuru. koje se svrstava u podgrupu 74820 .proizvodnju sušenog. kuvana šunka.proizvodnju perja i paperja Ova delatnost ne obuhvata: .

koje se svrstava u podgrupu 15842 154 1541 15410 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti Proizvodnja sirovih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: . laneno ulje i dr. koja se svrstava u podgrupu 15610 . . koja se svrstava u podgrupu 15890 153 1531 15310 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a Prerada i konzervisanje krompira Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ulja i masti iz morskih sirovina.proizvodnju gotovih jela od povr#a Ova delatnost ne obuhvata: . vo#nih želea i drugih pihtijastih masa .konzervisanje vo#a. prekrupe i dr. ulje iz pamu*nog semena. koja se svrstava u podgrupe 05011 i 05012 . suncokretovo ulje.proizvodnju pomfrita i sli*nih proizvoda .proizvodnju brašna.proizvodnju neodmaš#enog brašna i prekrupe mlevenjem uljanog semenja. stavljanjem u ulje ili sir#e. plodova orahoplodnica ili povr#a zamrzavanjem.proizvodnju sirovih biljnih ulja: maslinovo. stavljanjem u konzerve i dr.preradu i konzervisanje ribe na brodovima koji se istovremeno bave i ulovom i preradom i konzervisanjem ribe.proizvodnju sušenog pirea od krompira .proizvodnju polugotovog smrznutog krompira . marmelade. koja se svrstava u podgrupu 15410 .proizvodnju ribljih supa. ulje od repice ili sla*ice. .proizvodnju *istih sokova od vo#a ili povr#a 1533 15330 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a.proizvodnju *ipsa (vruskavog krompira) .industrijsko ljuš#enje krompira 1532 15320 Proizvodnja sokova od vo#a i povr#a Ova delatnost obuhvata: . sušenjem. na drugom mestu nepomenuti Ova delatnost obuhvata: . od krompira Ova delatnost obuhvata i: . sojino. plodova uljanih orahoplodnica i uljanih koštica i dr. palmino.proizvodnju prehrambenih proizvoda od vo#a ili povr#a .konzervisanje vo#a i plodova orahoplodnica u še#eru..proizvodnju džema.proizvodnju brašna ili prekrupe od sušenog mahunastog povr#a. 17 .Ova delatnost ne obuhvata: .

obradu biljnih ulja duvanjem. hidrogenizacijom i dr. uljane poga*e i dr.proizvodnju kazeina. Ova delatnost ne obuhvata: . mle*nog še#era (laktoze) i dr.proizvodnju sira i urde . sterilizovanog i homogenizovanog . polimerizacijom. koja se svrstava u podgrupu 15410 . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti . koje se svrstava u podgrupu 15130 .proizvodnju svežeg te*nog mleka. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 01210 1552 15520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smesa Ova delatnost obuhvata: . sojino i dr.vlažno mlevenje žitarica.proizvodnju sladoleda i drugih jestivih smrznutih smesa kao što je šerbet 18 .proizvodnju mešanih masno#a za kuvanje 155 1551 15510 Prerada i konzervisanje mleka Proizvodnja mle*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost obuhvata i: . sterilizovnog i homogenizovanog .proizvodnju margarina i sli*nih namaza . kuvanjem. pasterizovanog.proizvodnju sveže pomuženog kravljeg mleka.proizvodnju jogurta .nusproizvode ove delatnosti: pamu*ni linters (otpadno pamu*no vlakno).proizvodnju rafiniranih biljnih ulja: maslinovo.proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti. koje se svrstava u podgrupu 15620 1542 15420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: . dehidratacijom.proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara. pasterizovanog. oksidacijom.proizvodnju maslaca .proizvodnju pavlake od svežeg te*nog mleka. .proizvodnju mleka u prahu ili kondenzovanog mleka. koja se svrstava u podgrupu 15410 1543 15430 Proizvodnja margarina i sli*nih jestivih masti Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju surutke .topljenje i pre*iš#avanje sala i drugih jestivih životinjskih masti. zasla enog ili nezasla enog .proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara .

proizvodnju še#era iz trske ili repe. raži. skroba i proizvoda od skroba Proizvodnja mlinskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . sirupa od glukoze. sitno suvo pecivo.proizvodnju tapioke i dr.vlažno mlevenje žitarica. koja se svrstava u podgrupu 15822 .proizvodnju skroba od pirin*a.Ova delatnost ne obuhvata: . glaziranog. prekrupe ili peleta od pšenice. delimi*no kuvanog ili konvertovanog pirin*a . . kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa 19 . Ova delatnost ne obuhvata: . korenja.obradu pirin*a: proizvodnja blanširanog. . kola*e.proizvodnju laktoze. koja se svrstava u podgrupu 15310 .vlažno mlevenje žitarica . krompira. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju žitnih obroka . kukuruza i drugih žita .proizvodnju glukoze. pala*inke i dr. koja se svrstava u podgrupu 15510 157 1571 15710 Proizvodnja gotove hrane za životinje Proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sladoleda u sladoledarskim radnjama.mlevenje povr#a: proizvodnja brašna i prekrupe od sušenog mahunastog povr#a.proizvodnju brašna i prekrupe od krompira. koje se svrstava u podgrupu 15620 1562 15620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba Ova delatnost obuhvata: . gomolja ili jestivih plodova orahoplodnica .proizvodnju mešavine brašna pripremljene za hleb. koja se svrstava u podgrupu 15830 . peciva.proizvodnju gotove hrane za uzgoj životinja.mlevenje žita: proizvodnja brašna. uklju*uju#i i dodatke hrani 1572 158 1581 15720 Proizvodnja gotove hrane za ku#ne ljubimce Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda Proizvodnja hleba. kukuruza i dr. poliranog. griza.proizvodnju glutena . maltoze i dr. ovsa.proizvodnju "pe*ene aljaske" i sli*nih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 55400 156 1561 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda.proizvodnju pirin*anog brašna .

koja se svrstava u podgrupu 01133 20 .proizvodnju *okolade Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa u restoranima. kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Proizvodnja keksa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hleba i peciva u restoranima.proizvodnju glukoze i sirupa od glukoze i maltoze. javora. kola*a. *okolade i *okoladnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa i konzervisanih kola*a . palme i dr. torti. *okolade i konditorskih proizvoda Proizvodnja kakaa.15811 Proizvodnja hleba i peciva Ova delatnost obuhvata: . konzervisanog peciva. koja se svrstava u podgrupu 15850 . Ova delatnost ne obuhvata: . proizvodnja peciva.proizvodnju i rafinaciju še#era ili supstituta še#era iz sokova trske.proizvodnju dvopeka i "suvih" pekarskih proizvoda .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa.proizvodnju kakaa. kakao-ulja i dr.proizvodnju hleba i peciva Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju slatkih ili slanih proizvoda za grickanje 1583 15830 Proizvodnja še#era Ova delatnost obuhvata: . kakao-maslaca.proizvodnju svežih testenina.proizvodnju kakao-zrna.proizvodnju keksa 15822 Proizvodnja dvopeka. koja se svrstava u podgrupu 55300 1582 15821 Proizvodnja dvopeka i keksa. . kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . pita i dr. koja se svrstava u podgrupu 55300 15812 Proizvodnja svežih kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15620 1584 15841 Proizvodnja kakaa. kakao-masti. repe.

brašno i griz od sla*ice.konzervisanje u še#eru vo#a.proizvodnju mešavine *aja i mate *aja .proizvodnju testenina kao što su makarone i rezanci. kuskusa i sli*nih proizvoda od brašna Ova delatnost obuhvata: . kuvani ili nekuvani. koje se svrstava u podgrupu 01133 .prženje plodova orahoplodnica.proizvodnju kuskusa i dr. kora od vo#a i drugih delova biljaka Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 01133 1587 15870 Proizvodnja za*ina i drugih dodataka hrani Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju guma za žvakanje .proizvodnju hrane za posebne dijetetske svrhe: . uklju*uju#i i pakovanje u kesice Ova delatnost ne obuhvata: . hrana za odoj*ad .proizvodnju *aja vezanu za uzgoj *aja na plantažama. ekstrakti i koncentrati kafe . mle*na i druga dopunska hrana 21 .proizvodnju zamena za kafu .proizvodnju za*ina.gajenje za*inskog bilja.proizvodnju sukroze. majonez. senf i dr. koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 1588 15880 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane Ova delatnost obuhvata: . rezanaca.proizvodnju sir#eta.proizvodnju kuhinjske soli. koja se svrstava u podgrupu 15830 . mlevena kafa . koje se svrstava u podgrupu 15890 1585 15850 Proizvodnja makarona.dekofeiniziranje i prženje kafe . sosova i drugih dodataka: . punjeni ili nepunjeni .proizvodnju proizvoda od kafe: . instant-kafa (rastvorljiva kafa) . koja se svrstava u podgrupu 15890 .pakovanje *aja. plodova orahoplodnica.proizvodnju konditorskih proizvoda . 1586 15860 Prerada *aja i kafe Ova delatnost obuhvata: .15842 Proizvodnja bonbona i drugih konditorskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju vina od šire Ova delatnost ne obuhvata: ..prženje plodova orahoplodnica. kordijal (vrsta gorkog likera).proizvodnju supa i *orbi . 1589 15890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda. rakija.proizvodnju destilovanih.proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala .proizvodnju sir#eta. proizvodnju prehrambenih proizvoda s plodovima orahoplodnica i proizvodnja namaza.proizvodnju vina: . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 15920. hrana za bebe .proizvodnju vina u organizacijama koje uzgajaju grož e. stona vina . dijetalna hrana za specijalne medicinske svrhe . hrana za dijabeti*are i dr. kvasca. koji se svrstavaju u podgrupe 51170 i 74820 . hrana bez glutena .proizvodnju špirita 1593 15930 Proizvodnja vina iz svežeg grož a Ova delatnost obuhvata: . jaja u prahu i dr. 159 1591 15910 Proizvodnja pi#a Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi#a Ova delatnost obuhvata: . posebno za sportiste . niskokalori*na hrana i hrana sa smanjenom kalori*nom vrednoš#u namenjena za regulisanje telesne težine . uklju*uju#i i dijetalne soli sa smanjenim sadržajem natrijuma ili bez natrijuma . liker i dr. džin. kao što su *okoladni prelivi za hleb i dr. koja se svrstava u podgrupu 01132 22 . hrana sa smanjenim sadržajem natrijuma. 15930 i 15940 1592 15920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentisanih materijala Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju penušavih vina .flaširanje i pakovanje vina bez obrade i nege.proizvodnju nedestilovanih alkoholnih pi#a. pitkih alkoholnih pi#a: viski. ostala vina . hrana za upotrebu pri jakim fizi*kim naporima. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a kao što su medovina.1594 1595 15940 15950 Proizvodnja jabukova*e i vina od ostalog vo#a Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a Ova delatnost obuhvata: . kola i dr. koja se svrstava u podgrupu 15320 16 160 1600 16001 Proizvodnja duvanskih proizvoda Fermentacija duvana Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju praškova za osvežavaju#a pi#a Ova delatnost ne obuhvata: . vo#ni napitci . burmut i dr. osvežavaju#a pi#a s prirodnim ekstraktima: tonik i dr. uklju*uju#i i proizvodnju prirodnih mineralnih voda 15982 Proizvodnja osvežavaju#ih pi#a Ova delatnost obuhvata: . oranžada. duvan za žvakanje.proizvodnju duvanskih proizvoda: cigarete. koji se svrstavaju u podgrupu 01110 16002 Prerada duvana Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sirupa .proizvodnju *istih sokova od vo#a i povr#a. koja se svrstava u podgrupu 15890 1597 1598 15970 15981 Proizvodnja slada Proizvodnja mineralne vode i osvežavaju#ih pi#a Proizvodnja mineralne vode Ova delatnost obuhvata: . . . duvan za cigarete.vrenje piva Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju osvežavaju#ih pi#a: .proizvodnju homogenizovanog ili rekonstituisanog duvana . duvan za lulu.flaširanje vode.proizvodnju kvasca. 23 . bezalkoholne aromatizovane i/ili zasla ene vode: limunada. cigare. sake (vino od pirin*a) i dr. 1596 15960 Proizvodnja piva Ova delatnost obuhvata: .prirodnu ili vešta*ku fermentaciju duvana Ova delatnost ne obuhvata: .gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana.

koji se svrstavaju u podgrupu 01110 Podsektor GB 17 171 1711 17110 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina Proizvodnja tekstilnih prediva Proizvodnja prediva pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . upredanje i snovanje sinteti*kih ili vešta*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju konca za šivenje. .*iš#enje pamuka. za tkanje. za tkanje. bilo od lanenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. za tkanje. koje se svrstava u podgrupu 01413 .*ešljanje duga*kih vlakana .pr oizvodnju prediva lanenog tipa. pletenje i dr. 24 .proi zvodnju prediva svilenog tipa. za tkanje. Ova delatnost ne obuhvata: .pr oizvodnju prediva vunenoga tipa. bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. uklju*uju#i i iz otpadaka.vla*enje i *ešljanje otpadaka od svile . 1715 17150 Proizvodnja prediva svilenog tipa. koja se svrstava u podgrupu 17160 1712 17120 Proizvodnja prediva vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: .pripremu i predenje vlakana od polu*ešljane vune (vla*ena ali nepotpuno *ešljana) 1714 17140 Proizvodnja prediva lanenog tipa Ova delatnost obuhvata: . za tkanje.trljanje lana .proizvodnju prediva od *ešljanih vlakana bilo vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih.pripremne operacije na vlaknima pamu*nog tipa. pletenje i dr.Ova delatnost ne obuhvata: . bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.namotavanje. pranje i odmotavanje svile . 1713 17130 Proizvodnja prediva od *ešljanih vlakana Ova delatnost obuhvata: . pletenje i dr.gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana. pletenje i dr. pletenje i dr. vla*enje i *ešljanje .proizvodnju prediva pamu*nog tipa.pripremne operacije na vlaknima vunenog tipa: odmaš#ivanje i karbonizovanje vune i vla*enje .

od sinteti*kih ili vešta*kih vlakana.proizvodnju prediva za pletenje i kuki*anje..proizvodnju podnih pokrivki od tekstila. upredanje. koja se svrstava u grane 176 i 177 . koja se svrstava u podgrupu 26140 . bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju širokih tkanina vunenoga tipa. kabliranje i bojenje prediva od vešta*kih ili sinteti*kih filamenata 1716 17160 Proizvodnja konca za šivenje Ova delatnost obuhvata: .predenje azbestnih vlakana.proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju širokih tkanina pamu*nog tipa. koja se svrstava u podgrupu 17530 1722 17220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju tkanog buklea.proizvodnju uzanih tkanina. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju staklenih vlakana. bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva 25 . dubliranje.proizvodnju konca za šivenje od bilo kog tekstilnog materijala. koja se svrstava u podgrupu 17510 .teksturiranje. koje se svrstava u podgrupu 26820 172 1721 17210 Proizvodnja tkanina Proizvodnja tkanina pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . žanila-tkanina.proizvodnju prediva od papira Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 17110 do 17150 i podgrupu 17170 1717 17170 Proizvodnja ostalih tekstilnih prediva Ova delatnost obuhvata: . frotira. kao što su juta i likasta vlakna Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 17540 .pripremne operacije i predenje ostalih tekstilnih vlakana. koja se svrstava u podgrupu 24700 . uklju*uju#i i mešavine Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju sinteti*kih ili vešta*kih vlakana i kablova i proizvodnju jednoži*nog prediva (uklju*uju#i i prediva velike ja*ine i prediva za tepihe). gaze i dr.

proizvodnju netkanog tekstila. popravljanje.proizvodnju tkanina od staklenih vlakana Ova delatnost ne obuhvata: .beljenje.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina. koje se svrstava u podgrupu 26820 . koja se svrstava u podgrupu 17530 1725 17250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju širokih tkanina svilenog tipa.proizvodnju netkanog tekstila. bojenje i štampanje tkanina (uklju*uju#i i termoštampanje) . koja se svrstava u podgrupu 17530 1723 17230 Proizvodnja tkanina od *ešljanog prediva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila.proizvodnju ostalih širokih tkanina od lana. parenje. koja se svrstava u granu 176 . konoplje.doradu.tkanje azbestnih tkanina. koja se svrstava u podgrupu 17530 1724 17240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina. jute i drugih likastih vlakana i specijalnih prediva Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju širokih tkanina od *ešljanih prediva bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih Ova delatnost ne obuhvata: . sušenje. ramije.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u granu 176 . koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost ne obuhvata: . skupljanje. sanforiziranje i mercerizaciju 26 . koja se svrstava u podgrupu 17530 173 1730 17300 Dovršavanje tkanina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila.

jastu*i#i. vre#e za spavanje i dr. stono. uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . zastave.Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ru*no tkanih tapiserija Ova delatnost ne obuhvata: . roletne. Ova delatnost ne obuhvata: . pokriva*i. osim ode#e Proizvodnja rublja za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . toaletno i kuhinjsko rublje . jedara.proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. jastu*i#i za kosu. zavese.proizvodnju cerada.proizvodnju delova od tekstila za elektri*nu #ebad 17404 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta. od svih vrsta materijala. prekriva*a za kola i dr. . barjaci.proizvodnju #ebadi. posteljina.impregnisanje. prekrivanje i laminiranje tekstilnih tkanina plasti*nim masama.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. zastori. pojasevi za spasavanje. prekriva*i za krevete. uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . koja se svrstava u podgrupu 17530 27 . 17403 Proizvodnja #ebadi Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i #ebad za putovanja Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 17530 17402 Proizvodnja teške konfekcije Ova delatnost obuhvata: . prekriva*i za nameštaj ili mašine i dr. . jorgani. koje se svrstava u podgrupu 17540 174 1740 17401 Proizvodnja gotovih tekstilnih predmeta. jastuci. . zaštitnika za sunce. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . prevla*enje. Ova delatnost obuhvata i: . proizvoda za kampovanje.proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija: .proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. zastavice i dr.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. krpe za prašinu. krpe za sudove i dr. padobrani i dr. šatora.

na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . prevu*enih. traka ili sli*nih materij ala.proizvodnju tekstilne vate i proizvoda od vate: . prekrivenih ili laminiranih plasti*nom masom .proizvodnju pletenica. pokriveni ili obloženi gumom ili plasti*nom masom . kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana. užadi.proizvodnju asura i pokriva*a od pletarskih materijala. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 20521. asure.proizvodnju proizvoda od kanapa ili mreža: ribarske mreže.proizvodnju tila i drugih mrežastih tkanina ili *ipke u komadima i trakama ili u motivima vezenih tkanina . uklju*uju#i i mašinski tkanih pokriva*e za pod: tepisi.proizvodnju filca . gume ili plasti*nih materijala. higijenski uložci. tamponi i dr. *ak i u slu*aju kada su na osnovi od tekstila. pomponi i dr. koja se svrstava u podgrupu 36633 1752 17520 Proizvodnja užadi.proizvodnju netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila. pokriva*i i dr. užadi ili kanapa . koja se svrstava u podgrupu 18240 1753 17530 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila. uklju*uju#i i tkanine na osnovi bez potke. kanapa. om*e za teret. .175 1751 17510 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta Proizvodnja tepiha i prekriva*a za pod Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 20522 . pletenica i mreža Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju uzanih tkanina. zna*aka i dr.proizvodnju ukrasnih predmeta: pletenice. prevu*eni.proizvodnju mreža za kosu.proizvodnju prekriva*a za pod od plute.proizvodnju tekstilnih proizvoda. bez obzira na to da li su impregnisani. konopci i užad opremljeni metalnim prstenovima i dr. sastavljenih pomo#u lepljivih materijala .proizvodnju *vorovanih mreža od upredenog konca. rese.proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekriva*a za pod.proizvodnju tkanina impregnisanih. 28 .proizvodnju etiketa. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . 25130 i 25230 . Ova delatnost ne obuhvata: . ponjave. jastuci za istovaranje. osim ode#e 1754 17540 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta. odbojnici za brodove.

tekstilnog prediva ili traka impregnisanih. vatrootporne mrežice za gas..proizvodnju pletenih ili kuki*anih pulovera. slikarsko platno pripremljeno za upotrebu. pletenih na "rachel" ili sli*nim mašinama. tkanine za filtriranje i dr.proizvodnju raznih tkanina: .proizvodnju ode#e od kože ili imitacije kože Ova delatnost ne obuhvata: . creva za šmrkove. koja se svrstava u podgrupu 17540 177 1771 17710 Proizvodnja pletenih i kuki*anih proizvoda Proizvodnja pletenih i kuki*anih *arapa Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . beskrajne trake.proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina za postavljanje na prozore od *ipke. gumenih niti obavijenih tekstilnim materijalom. ostale pletene i kuki*ane tkanine Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju platna od pletene metalne žice. mašinsko remenje. dorada i bojenje krzna Proizvodnja kožne ode#e Ova delatnost obuhvata: . prsluka i sli*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i kratke *arape.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina: . koja se svrstava u podgrupu 17510 . bukle i frotir tkanine . prevu*enih ili obloženih gumom ili plasti*nom masom .proizvodnju metaliziranog ili obavijenog prediva. triko-*arape i hula-hop *arape 1772 17720 Proizvodnja pletenih i kuki*anih pulovera. kord-tkanine velike *vrsto#e od vešta*kog prediva za gume za vozila.proizvodnju raznih tekstilnih proizvoda: fitilji. džempera.proizvodnju mašinski ra enih pokriva*a za pod. koja se svrstava u podgrupu 28730 176 1760 17600 Proizvodnja pletenih i kuki*anih tkanina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *arapa. tkanine za kori*enje knjiga i sli*ne jake tekstilne tkanine i tkanine prevu*ene gumom ili drugim supstancama . tkanine za sita. prsluka i sli*nih proizvoda 18 181 1810 18100 Proizvodnja odevnih predmeta.proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu. koja se svrstava u podgrupu 36400 29 . mrežaste tkanine i tkanine za postavljanje na prozore pletene na "rachel" ili sli*nim mašinama .

kaputi. odela. koja se svrstava u podgrupu 52740 1823 18230 Proizvodnja rublja Ova delatnost obuhvata: . jakne. Ova delatnost ne obuhvata: . kostima za kupanje i dr. koja se svrstava u podgrupu 52740 1824 18240 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju radne ode#e Ova delatnost ne obuhvata: . kao što su tkane.proizvodnju ode#e za bebe. korseti i dr.proizvodnju ostalog pribora za odevanje: rukavice. pižame.šivenje po narudžbini Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 . pletene ili kuki*ane tkanine.popravku odevnih predmeta.popravku odevnih predmeta. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 . suknje i dr.proizvodnju šešira i kapa .proizvodnju rublja od materijala kao što su tkane.proizvodnju obu#e. 30 . koja se svrstava u podgrupu 52740 1822 18220 Proizvodnja ostale ode#e Ova delatnost obuhvata: . za muškarce. pantalone.proizvodnju ode#e od gume ili plasti*nih masa koja nije šivena ve# samo lepljena. ku#ni ogrta*i. koja se svrstava u podgrupu 18300 . kombinezoni.. žene i decu: . žene i decu: . netkani tekstil i dr.proizvodnju odevnih predmeta od gume ili plasti*nih masa koji nisu šiveni ve# samo lepljeni. koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 .. kompleti. *ipke i dr.proizvodnju odevnih predmeta od krzna. košulje. šalovi. koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . mašne. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu.popravku odevnih predmeta. .182 1821 18210 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Proizvodnja radne ode#e Ova delatnost obuhvata: . mreže za kosu i dr. pojasevi. ga#ice. spava#ice. za muškarce. bluze.proizvodnju ostale ode#e izra ene od materijala. pletene ili kuki*ane tkanine. trenerki. kravate. grudnjaci. odela za skijanje.

koja se svrstava u podgrupu 18240 . krznena ode#a i pribor .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pokrivki za glavu od krzna .popravku odevnih predmeta. koja se svrstava u podgrupu 52740 183 1830 18300 Dorada i bojenje krzna.proizvodnju vešta*kog krzna i proizvoda od vešta*kog krzna Ova delatnost ne obuhvata: . razni proizvodi od krzna: prostirke.spajanje krznenih odse*aka u druge oblike kao što su plo*e. patent ili metalizirane kože . koja se svrstava u podgrupe 01250 i 01500 . .Ova delatnost obuhvata i: . šišanje i *upanje. sedala.proizvodnju sirovih koža. industrijske krpe za poliranje i dr. bojenje krzna .proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu. ru*nih torbi. pergamentne. proizvodnja kofera.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu.proizvodnju imitacije krzna (materijal s dugom dlakom dobijen tkanjem ili pletenjem).proizvodnju vešta*ke kože od kožnih otpadaka 31 . sara*kih proizvoda i obu#e Štavljenje i dorada kože Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 Podsektor GV 19 191 1910 19100 Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože Štavljenje i dorada kože.doradu i bojenje krzna i koža s dlakom: struganje. trake i dr. štavljenje. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 .proizvodnju štavljene kože .proizvodnju *izama i cipela s krznenim delovima.proizvodnju proizvoda od krzna: . nepunjeni jastuci. koja se svrstava u podgrupu 15110 . *ešagijanje.proizvodnju sirovog krzna. proizvodnja predmeta od krzna Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u granu 172 i podgrupu 17600 .proizvodnju semišovane. beljenje. koja se svrstava u podgrupu 36400 .proizvodnju krznenih šešira. Ova delatnost obuhvata i: .

proizvodnju imitacije kože koja se ne zasniva na prirodnoj koži.proizvodnju kožne ode#e. koji se svrstavaju u podgrupu 18300 . štikle i dr. koja se svrstava u podgrupu 18100 . ako se primenjuje ista tehnologija kao za kožu . kao što su plasti*ne folije.proizvodnju kofera. gležnjaka i sli*nih proizvoda od kože . koja se svrstava u podgrupu 26820 19302 Proizvodnja obu#e od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju drvene obu#e i njenih delova Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . vulkanfiber i karton. koja se svrstava u podgrupu 18240 . ru*nih torbi i sli*nih predmeta. sedala i drugih sara*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . napravljene bilo kojim postupkom . koja se svrstava u podgrupe 33500 i 36220 193 1930 19301 Proizvodnja obu#e Proizvodnja kožne obu#e Ova delatnost obuhvata: .štavljenje i doradu krzna i koža s dlakom.proizvodnju kamašni.proizvodnju kožne ode#e.proizvodnju kožne obu#e.proizvodnju obu#e od azbesta. koja se svrstava u granu 172 i podgrupe 25130 i 25240 192 1920 19200 Proizvodnja kofera. ru*nih torbi i sli*nih predmeta od kože. napravljene bilo kojim postupkom.proizvodnju raznih proizvoda od kože i vešta*ke kože: pojasevi za vožnju. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kaiševa za satove od metala. koja se svrstava u podgrupu 18240 . uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa 32 .proizvodnju kožne obu#e za sve svrhe.proizvodnju kaiševa za satove . spoljni i unutrašnji onovi. Ova delatnost obuhvata i: . pribor za pakovanje i dr.proizvodnju sirovih koža. koja se svrstava u podgrupu 15110 . koja se svrstava u podgrupu 19301 . tekstilni materijali.proizvodnju kožnih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. koja se svrstava u podgrupu 18100 . vešta*ke kože ili bilo kog drugog materijala.proizvodnju ortopedskih cipela.proizvodnju obu#e od plasti*nih masa za sve svrhe. koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju kožnih rukavica i šešira.

gležnjaka i sli*nih proizvoda od gume . koja se svrstava u podgrupu 33102 .) .proizvodnju drvene vune.proizvodnju drvenih železni*kih pragova . brodski pod i dr. koja se svrstava u podgrupu 33102 . koji se svrstavaju u podgrupu 02010 . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju gumene obu#e za sve svrhe.proizvodnju rezane gra e .proizvodnju ortopedskih cipela. napravljene bilo kojim postupkom.se*enje trupaca i grubu obradu drveta. kalupa i modela. koja se svrstava u podgrupu 26820 19303 Proizvodnja gumene obu#e Ova delatnost obuhvata: . proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala Proizvodnja rezane gra e. spoljni i unutrašnji onovi.proizvodnju obu#e od azbesta. Ova delatnost ne obuhvata: ..sušenje drveta Ova delatnost ne obuhvata: . drvnog brašna. koja se svrstava u podgrupu 20300 33 . štikle i dr.proizvodnju šindre. uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa . Ova delatnost ne obuhvata: . gležnjaka i sli*nih proizvoda od plasti*nih masa .proizvodnju kamašni. iverja i dr.proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje (parket.proizvodnju gumenih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. cepanog (tesanog) drveta. impregnacija drveta Proizvodnja rezane gra e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ortopedskih cipela.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. koja se svrstava u podgrupu 18240 . koja se svrstava u podgrupu 26820 Podsektor GG 20 201 2010 20101 Prerada drveta i proizvodi od drveta Prerada drveta i proizvodi od drveta i plute.proizvodnju obu#e od azbesta.proizvodnju delova obu#e od plasti*nih masa: lica (gornjišta) i njihovi delovi.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova.proizvodnju kamašni. osim nameštaja. koja se svrstava u podgrupu 18240 . štikle i dr. spoljni i unutrašnji onovi. cepki.

krovni podupira*i i dr.proizvodnju sanduka i kutija od pletarskih materijala. ograde i dr. vrata. šper-plo*a. boks-paleta i drugih postavnih površina. kalupi i modeli .proizvodnju sanduka. koja se svrstava u podgrupu 19200 .proizvodnju raznih proizvoda od drveta: .proizvodnju kofera. pribor za jelo i sli*ni proizvodi . od drveta . drvene drške i delovi za alat. marketarije i intarzije od drveta .proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje. drveni pribor za kuhinjsku upotrebu. iverica i sli*nih plo*a i tabli Proizvodnja gra evinske stolarije i elemenata Ova delatnost obuhvata: . grede. slojevitih plo*a. uz koriš#enje zaštitnih sredstava ili drugih materijala 202 203 2020 2030 20200 20300 Proizvodnja furnirskih listova. drveni kov*eži#i i kutije za nakit. od drveta Ova delatnost ne obuhvata: . zidni i stoje#i stalci za odela i šešire . *etke i dr. . doboša i sli*ne ambalaže. drvene špule. prozori. cepano (tesano) drvo. bobine. ba*vi.proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u gra evinarstvu: . od drveta . drveni kalupi za obu#u i drvene vešalice . koja se svrstava u podgrupu 20101 204 2040 20400 Proizvodnja ambalaže od drveta Ova delatnost obuhvata: . stepenici. kalemovi za konac i sli*ni proizvodi od struganog drveta 34 . šindra. slame i pletarskih materijala Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Ova delatnost obuhvata: . poklopci. drvo za rogove (krov). gajbi.proizvodnju drvenih montažnih zgrada i njihovih elemenata Ova delatnost ne obuhvata: . kaca i drugih ba*varskih proizvoda. drvene statuete i ukrasi. .20102 Impregnacija drveta Ova delatnost obuhvata: ..proizvodnju doboša (kalemova) za kablove i dr. metle. kutija. . kapci i njihovi okviri . od drveta .proizvodnju paleta. koja se svrstava u podgrupu 20522 205 2051 20510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta i proizvodnja predmeta od plute.proizvodnju buradi.impregnaciju ili hemijski postupak s drvetom.

prostira*i. koja se svrstava u podgrupu 19301 . koja se svrstava u podgrupu 36633 .proizvodnju imitacije nakita.proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: .odstranjivanje štamparske boje i proizvodnju celuloze od starog i otpadnog papira 35 . koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju štapova za hodanje i drški za kišobrane.proizvodnju korparskih proizvoda i pletarske robe Ova delatnost ne obuhvata: .preradu prirodne plute i proizvodnju predmeta plute: .proizvodnju nameštaja. prostira*i. koja se svrstava u granu 361 20522 Proizvodnja predmeta od slame. zastori i dr. koja se svrstava u podgrupu 36610 . koja se svrstava u podgrupu 36631 2052 20521 Proizvodnja predmeta od plute. pru#a i drugih pletarskih materijala Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 31500 .proizvodnju kofera. papira i kartona Proizvodnja celuloze Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju šibica. podmeta*i. koja se svrstava u granu 361 Podsektor GD 21 211 2111 21110 Proizvodnja celuloze.proizvodnju podmeta*a. Ova delatnost ne obuhvata: . prostira*a i zastora od tekstilnih materijala.proizvodnju beljene.proizvodnju drvenih igra*aka. koja se svrstava u podgrupu 36500 . izdava*ka delatnost i štampanje Proizvodnja celuloze. hemijskim (rastvaranjem ili bez rastvaranja) ili poluhemijskim postupkom .proizvodnju kutija za satove. .proizvodnju nameštaja. zastori i dr.proizvodnju drvene obu#e. polubeljene i nebeljene drvne celuloze mehani*kim. papira i proizvoda od papira. podmeta*i. koja se svrstava u podgrupu 36620 . papira i prozvoda od papira Proizvodnja celuloze.proizvodnju nameštaja.proizvodnju *etki i metli. slame i pletarskih materijala Proizvodnja predmeta od plute Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 19200 . koja se svrstava u granu 361 .proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje.

proizvodnju sklapaju#e ambalaže od kartona .proizvodnju talasastog kartona. poslužavnici i dr. 2123 21230 Konfekcioniranje papira Ova delatnost obuhvata: . *inije.proizvodnju koverata. gotovih za upotrebu .proizvodnju papira za kompjutersko štampanje .proizvodnju vre#a i kesa od papira . koja se svrstava u podgrupu 21210 . sanitarne i toaletne potrebe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ambalaže od talasastog papira i kartona .2112 21120 Proizvodnja papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira.proizvodnju predmeta od papira za doma#instvo i li*nu upotrebu i proizvoda od celulozne vate: listi#i za skidanje šminke.proizvodnju ambalaže od papira i kartona . notesa i sli*nih proizvoda koji kao dodatak imaju neki od sortimenata papirne konfekcije 36 .proizvodnju samokopiraju#eg papira.proizvodnju papira za štampanje i pisanje.proizvodnju koverata i dopisnica .proizvodnju ambalaže od punog kartona . šolje.prevla*enje. ubrusi i salvete.proizvodnju talasastog papira i kartona . gotovih za upotrebu . pelene za bebe i trake za pelene. toaletni papir. gotovog za upotrebu .proizvodnju gumiranog i lepljivog papira.proizvodnju kancelarijskih registratora i sli*nih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: . prekrivanje i impregnisanje papira i kartona .proizvodnju kutija. koja se svrstava u podgrupe 21220 do 21250 212 2121 21210 Proizvodnja predmeta od papira i kartona Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . gotovog za upotrebu . vre#ica.proizvodnju krepovanog i plisiranog papira Ova delatnost ne obuhvata: . maramice.proizvodnju predmeta od papira.proizvodnju papira i kartona namenjenih za dalju industrijsku preradu Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 21230 2122 21220 Proizvodnja predmeta za doma#instvo. higijenski ulošci i tamponi.

muzi*kih knjiga i drugih publikacija Izdavanje novina Ova delatnost obuhvata: . kompakt-diskova i traka s muzi*kim i drugim zvu*nim zapisima 2215 22150 Ostala izdava*ka delatnost Ova delatnost obuhvata: . kopsova i dr. gravura i razglednica . .proizvodnju bobina.proizvodnju etiketa (nalepnica) . postera i reprodukcija umetni*kih dela . reda vožnji i dr. koja se svrstava u podgrupu 36500 22 221 2211 2212 22110 22120 Izdava*ka delatnost. od presovanog kartona Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 21120 .proizvodnju zidnih tapeta i sli*nih pozidnica od papira. brošura.izdavanje novina (dnevnih i periodi*nih) štampanih na novinskoj hartiji. ostalog štampanog materijala kao što su razglednice reprodukovane mehani*kim ili foto-mehani*kim postupkom . štampanje i reprodukcija snimljenih medija Izdava*ka delatnost Izdavanje knjiga.2124 21240 Proizvodnja zidnih tapeta Ova delatnost obuhvata: .izdavanje gramofonskih plo*a.proizvodnju karata za igranje.mikroizdavanje 37 . uklju*uju#i i zidne tapete prevu*ene vinilom ..proizvodnju neupakovanih papira i kartona.proizvodnju kutija za jaja i drugih proizvoda za pakovanje. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . špula. fotografija.proizvodnju zidnih tapeta od tekstila 2125 21250 Proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona.izdavanje: .proizvodnju filtrir-papira i kartona . igara i igra*aka od papira i kartona. formulara . uklju*uju#i i reklamne novine 2213 2214 22130 22140 Izdavanje *asopisa i sli*nih periodi*nih izdanja Izdavanje zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: . od papira i kartona .

. prošivanjem. dokumenata o vlasništvu. arhitekata i drugih autora. maketa i drugih reprografskih proizvoda . na mašinama za umnožavanje. fotografski i obi*an papir .. izbor.. kataloge i dr.izradu složenih blokova. mašinama za fotograviranje.slaganje teksta i slike na film. dnevnika. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . uzoraka. opšivanjem i dr. perforiranjem. fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama. reklamnih kataloga. unošenje i povezivanje s podacima u odgovaraju#oj bazi podataka . plakata. magazine. kalendara. koje se svrstava u podgrupu 21250 . modeliranjem u reljefu. skica. lepljenjem. koji se obavljaju savijanjem.završne radove na uklapanju štampanih listova u knjige. li*nih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala. atlasa. pripremljenih plo*a ili valjaka i drugih otisnutih medija za koriš#enje pri štampanju u drugoj jedinici 2225 22250 Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u granu 221 .ru*nu pripremu podataka kao npr. tutkalisanjem.ostale grafi*ke aktivnosti 38 . karata za igranje. registara.222 2221 2222 22210 22220 Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem Štampanje novina Štampanje. lepljenjem. knjiga i brošura. sastavljanjem. koja se svrstava u sektore J i M 2223 22230 Knjigoveza*ki i završni radovi Ova delatnost obuhvata: . brošure. kalendari.štampanje magazina i drugih periodi*nih *asopisa. prospekata i drugih štampanih reklama. zlatotisak . kao što su poslovni formulari. bušenjem. *ekova i drugih vrednosnih papira. štampanih na štamparskim mašinama pomo#u otisaka.završne radove na štampanom papiru ili kartonu. poštanskih i taksenih maraka.izdava*ku delatnost.štampanje etiketa. albuma. mapa.izradu originala od strane muzi*ara. poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala. ofset mašinama. 2224 22240 Reprodukcija i slaganje Ova delatnost obuhvata: . prevla*enjem plastikom i dr. reklamni materijali prospekti i dr. kompjuterskim štampa*ima i foto-kopir i termo-kopir aparatima Ova delatnost ne obuhvata: . inženjera. nota i notnih svezaka. koji se obavljaju savijanjem.pripremu i izradu glavnog projekta. etikete.

kerozin i dr. derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja koksa. rafinerijski gasovi kao što su etan.proizvodnju smola i koksa iz smola. koje se svrstava u podgrupu 10100 .223 2231 22310 Reprodukcija snimljenih medija Reprodukcija zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju baznih mazivih ulja i masti.reprodukciju s master-kopija softvera i podataka na diskove i trake Podsektor GD 23 231 2310 23100 Proizvodnja koksa.briketiranje kamenog uglja.reprodukciju s master-kopija gramofonskih plo*a. parafin i dr.briketiranje mrkog uglja i lignita. derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja produkata koksovanja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sirovog katrana Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupe 10201 i 10202 232 2320 23201 Proizvodnja derivata nafte Proizvodnja derivata nafte Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i one iz otpadnih ulja .proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju . propan.reprodukciju sa master-kopija plo*a.proizvodnju koksa .proizvodnju bitumenskih obloga za krovove i puteve 39 .proizvodnju koksnog gasa . srednja i teška goriva ulja. koja se svrstava u podgrupu 24130 . .proizvodnju raznih proizvoda: vajt-špirit. 23202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju motornih goriva: benzin. vazelin. kompaktdiskova i traka s muzi*kim ili drugim zvu*nim zapisima 2232 22320 Reprodukcija video-zapisa Ova delatnost obuhvata: . butan i dr.proizvodnju goriva: laka. . kompakt-diskova i traka s filmskim ili drugim video-zapisima 2233 22330 Reprodukcija kompjuterskih medija Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju sredstava za bojenje i pigmenata bilo kog porekla. te*an ili komprimovan vazduh .proizvodnju radioaktivnih elemenata za upotrebu u industriji i medicini . propana ili butana. gasoviti elementi . koje se svrstava u podgrupu 12000 .va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma.proizvodnju gorivih elemenata za nuklearne reaktore .va enje metana. mešani industrijski gasovi . propan i butan u rafinerijama nafte. etana. hemijskih proizvoda i vešta*kih i sinteti*kih vlakana Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 241 2411 24110 Proizvodnja osnovnih hemikalija Proizvodnja industrijskih gasova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju te*nih ili komprimovanih industrijskih gasova: .proizvodnju žutog kola*a.233 2330 23300 Pripremanje nuklearnog goriva Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 23201 2412 24120 Proizvodnja boja i pigmenata Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 11120 .proizvodnju gorivih gasova kao što su etan. inertni gasovi kao što je ugljen-dioksid . acetilen . gasovi za izolaciju i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 12000 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja hemikalija.obradu nuklearnog otpada Ova delatnost ne obuhvata: . u osnovnim oblicima ili u obliku koncentrata Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju produkata koji se koriste kao fluoroscenti ili luminoscenti Podsektor GE 24 40 . rashladni gasovi .proizvodnju oboga#enog urana .

proizvodnju ostalih neorganskih hemikalija . koja se svrstava u podgrupu 24150 .Ova delatnost ne obuhvata: . organska jedinjenja sa azotnom grupom.proizvodnju amonijaka. koja se svrstava u podgrupu 24150 . osim metala.proizvodnju neorganskih kiselina.proizvodnju vešta*kog korunda.proizvodnju amonijum-hlorida. ostala organska jedinjenja. ostala jedinnjenja s kisoni*nom grupomm. uklju*uju#i i sir#etnu kiselinu . osim azotne kiseline .proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija: . zasi#eni i nezasi#eni cikli*ni ugljovodonici . acikli*ni i cikli*ni alkoholi.proizvodnju triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata. hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoni*nim grupama . uklju*uju#i i proizvode suve destilacije drveta 41 . uklju*uju#i i sinteti*ki etilalkohol . koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju baza u *vrstom stanju. koja se svrstava u podgrupu 24300 2413 24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26810 i proizvodnju drugih oksida aluminijuma. ketone.proizvodnju gotovih boja i pigmenata.proizvodnju nitrata i nitrita kalijuma. koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju hemijskih elemenata. zasi#eni i nezasi#eni acikli*ni ugljovodonici .proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova. koja se svrstava u podgrupu 24150 . osim amonijaka . uklju*uju#i i aldehide. uklju*uju#i i amine . monokarbonske i polikarbonske kiseline.proizvodnju smola i koksa iz smola Ova delatnost ne obuhvata . koja se svrstava u podgrupu 24410 2414 24140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: . industrijskih gasovitih elemenata i radioaktivnih elemenata proizvedenih u industriji nuklearnog goriva .proizvodnju azotne kiseline i sulfoazotnih kiselina. vodenih rastvora natrijum i kalijum-hidroksida i drugih neorganskih baza. koja se svrstava u podgrupu 13201 .

vinilhlorida.proizvodnju salicilne i O-salicilne kiseline. alkidne i poliesterske smole i polietri .proizvodnju eteri*nih ulja.. koje se svrstava u podgrupu 14300 . amonijumhlorid. vinilalkohola i akrilata . amonijak. koja se svrstava u podgrupu 24200 2416 24160 Proizvodnja plasti*nih masa. Ova delatnost obuhvata i: . stirola.va enje guana. fosforna ili kalijumova vešta*ka ubriva .proizvodnju sinteti*kog glicerina i dr. koja se svrstava u podgrupu 24170 . koja se svrstava u podgrupu 24510 . u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju azotnih jedinjenja: .proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova.proizvodnju celuloze 42 . fenolne i epoksidne smole i poliuretani . koja se svrstava u podgrupu 24410 . triamonijum-fosfati i amonijum-karbonati Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju hemikalija za poljoprivredu. koja se svrstava u podgrupu 24160 . prosta ili složena azotna. azotna kiselina i sulfoazotne kiseline. sirovi prirodni fosfati i sirove prirodne kalijumove soli . silikoni . koja se svrstava u podgrupu 24630 2415 24150 Proizvodnja vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24410 . urea.proizvodnju #umura (ugalj biljnog i životinjskog porekla) .proizvodnju vešta*kih ubriva: . vinilacetata.proizvodnju plasti*nih masa. nitriti i nitrati kalijuma. propilena. Ova delatnost ne obuhvata: . vinilidenhlorida. uklju*uju#i i polimere etilena.proizvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima.proizvodnju sirovog glicerina. poliamidi . izmenjiva*i jona na bazi polimera i dr. polimeri.proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima.proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala. u primarnim oblicima: . koja se svrstava u podgrupu 15920 .

koja se svrstava u podgrupu 37200 2417 24170 Proizvodnja sinteti*kog kau*uka.proizvodnju insekticida. .proizvodnju zaptivnih smesa i sli*nih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr. glazura.proizvodnju boja.Ova delatnost ne obuhvata: . sredstava za regulaciju rasta biljaka.reciklažu plasti*nih masa. faktis . medicinskih hemikalija i biljnih preparata Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina Ova delatnost obuhvata: 43 . herbicida.proizvodnju kitova . fungicida. listova i traka: . sredstava protiv klijanja.proizvodnju pripremljenih pigmenata i pripremljenih sredstava za zamu#ivanje i bojenje.proizvodnju grafi*kih boja Ova delatnost ne obuhvata: .prozvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima ili u obliku plo*a. koja se svrstava u podgrupu 24660 244 2441 24410 Proizvodnja farmaceutskih produkata. prevlaka i sli*nih preparata .proizvodnju vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja. koja se svrstava u podgrupu 24150 243 2430 24300 Proizvodnja boja. staklastog emajla. lakova. lakova i dr.) . u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju složenih organskih rastvara*a i razre iva*a i proizvodnju pripremljenih sredstava za skidanje boja.proizvodnju mešavina sinteti*kog kau*uka i prirodnog kau*uka ili kau*uku sli*nih guma (npr. koja se svrstava u podgrupu 24120 . lakova i sli*nih premaza.proizvodnju mastila i tuša. rodenticida. emajla i lak-boja . balata) 242 2420 24200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . dezinfektanata i drugih hemikalija za poljoprivredu koje nisu klasifikovane na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: . grafi*kih boja i kitova Ova delatnost obuhvata: . sinteti*ki kau*uk .proizvodnju boja i pigmenata.

preparata za *iš#enje i poliranje.proizvodnju punila za zubarstvo i cementa za rekonstrukciju kostiju Ova delatnost obuhvata i: . praškovi za pranje u *vrstom ili te*nom stanju i deterdženti .proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata . raznovrsni medikamenti. preparati za pranje posu a .preradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda 2442 24420 Proizvodnja farmaceutskih preparata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju preparata za *iš#enje i poliranje: .preradu krvi Ova delatnost obuhvata i: . staklo. usavršavanje i proizvodnju aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata .proizvodnju hemijski *istih še#era . drvo.proizvodnju sirovog glicerina . vakcine . antiserumi i druge frakcije krvi . parfema i toaletnih preparata Proizvodnja sapuna i deterdženata. preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija .proizvodnju organskih površinski aktivnih supstanci .proizvodnju sapuna . gaze. uklju*uju#i i homeopatske preparate .proizvodnju lekova: . koja se svrstava u podgrupu 24140 2452 24520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata Ova delatnost obuhvata: 44 .proizvodnju medicinski impregnirane vate. karoserije. . omekšiva*i za tekstil . hirurškog ketguta i dr. 245 2451 24510 Proizvodnja sapuna i deterdženata. preparata za *iš#enje i poliranje Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . metal i dr.proizvodnju sinteti*kog glicerina. paste i praškovi za *iš#enje i dr.proizvodnju površinski aktivnih preparata: . zavoja.ispitivanje. politure i kreme za kožu.. bandažnog materijala. vešta*ki voskovi i preparati na bazi voskova .

uklju*uju#i i lepljiva sredstva na bazi gume 2463 24630 Proizvodnja eteri*nih ulja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ekstrakta iz prirodnih aromati*nih produkata .proizvodnju baruta . preparati za zaštitu od sunca i preparati za poja*avanje pigmentacije pri sun*anju .proizvodnju mešavina eteri*nih ulja s prirodnim ili drugim aromati*nim proizvodima za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: . dezodoransi i soli za kupanje .proizvodnju rezinoida . lepkova i pripremljenih lepila. koja se svrstava u podgrupu 24520 2464 24640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala Ova delatnost obuhvata: 45 .proizvodnju parfema i toaletnih preparata. koja se svrstava u podgrupu 24630 246 2461 24610 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda Proizvodnja eksploziva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sinteti*kih aromati*nih proizvoda.. preparati za ulepšavanje i šminkanje . parfemi i toaletne vode .proizvodnju eksploziva .proizvodnju želatina i njegovih derivata.ekstrakciju i pre*iš#avanje eteri*nih ulja. koja se svrstava u podgrupu 24140 .proizvodnju parfema i toaletnih preparata: . preparati za brijanje . preparati za manikir i pedikir . depilatori i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . šamponi i lakovi za kosu. preparati za kovrdžanje i ispravljanje kose .proizvodnju pirotehni*kih proizvoda 2462 24620 Proizvodnja tutkala i želatina Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i preparate za pri*vrš#ivanje zubnih proteza .proizvodnju aromati*nih destilovanih voda . paste za zube i preparati za oralnu higijenu.

proizvodnju nesnimljenih diskova i traka za ra*unare 2466 24660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda. filmova.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih monofilamenata ili traka Ova delatnost ne obuhvata: . antidetonatori. aktivni ugalj. peptoni i njihovi derivati i druge proteinske supstance i njihovi derivati koji nisu klasifikovani na drugom mestu . katalizatori i drugi hemijski proizvodi za upotrebu u industriji . sredstva za odmaš#ivanje metala ..proizvodnju razli*itih hemijskih proizvoda: . Ova delatnost obuhvata i: . papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala . ne*ešljanih niti na drugi na*in pripremanih za predenje . antifriz-preparati. sredstva za dovršavanje tekstila i kože . hemijski modifikovana ulja i masti . tvrdo ili meko lemljenje . koje se svrstava u granu 171 Podsektor GŽ Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa 46 . ubrziva*i za gumu. uklju*uju#i i predivo visoke *vrsto#e i teksturirana prediva . prahovi i paste za zavarivanje. pripremljeni aditivi za cement . koja se svrstava u podgrupu 17160 .predenje vešta*kih i sinteti*kih vlakana.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih jednoži*nih prediva. složeni laboratorijski i dijagnosti*ki preparati i dr. te*nosti za hidrauli*ne prenose .proizvodnju nesnimljenih medija pripremljenih za snimanje zvu*nih ili video-zapisa .proizvodnju konca za šivenje.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih se*enih vlakana. nevla*enih.proizvodnju fotograrfskih plo*a. dodaci mazivim uljima.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih dugih vlakana .proizvodnju mastila i tuša 247 2470 24700 Proizvodnja vešta*kih i sinteti*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hemijskih preparata za fotografske svrhe 2465 24650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija Ova delatnost obuhvata: .

gumene obloge za valjke i dr. koja se svrstava u podgrupu 17540 47 .opravku probušenih guma. gumirana tekstilna roba. nevulkanizirane. creva i šmrkovi. predmeti od gume za higijenske svrhe kao što su sredstva za kontracepciju.. proizvodnju gotovih proizvoda od gume: cevi. Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 25130 .opravku spoljnih i unutrašnjih guma. boce za toplu vodu i dr.25 251 2511 25110 Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . pneumatske gume . gumeni odevni predmeti.proizvodnju izmenljivih delova za spoljne gume. proizvodnju poluproizvoda od gume: gumene plo*e. gumeni pokriva*i za pod.proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sinteti*kog kau*uka. vulkanizirane ili tvrde gume: . zidnih štitnika. podešavanje i zamenu. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju materijala od gume za popravku guma.proizvodnju materijala od gume za popravku guma. prirubnice i zaptiva*i. listovi. prenosno i pogonsko remenje. gumene niti i kablovi. koji se svrstavaju u podgrupu 50200 2512 25120 Protektiranje guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . šipke i drugi profilisani oblici .proizvodnju unutrašnjih guma . vešta*ke grudi.protektiranje spoljnih guma Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju gumenog materijala za popravke Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50200 2513 25130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Ova delatnost obuhvata: . pune gume . gumirano predivo i tkanine. opremu.proizvodnju guma za motorna vozila. transportne trake.proizvodnju kord-tkanina za proizvodnju spoljnih guma. gumeni prstenovi. traka za protektiranje spoljnih guma i dr. trake. koja se svrstava u podgrupu 25130 . pokretne mašine i druge potrebe: .

- proizvodnju odevnih predmeta od elasti*nih tkanina, koja se svrstava u granu 182 - proizvodnju gumene obu#e, koja se svrstava u podgrupu 19303 - proizvodnju lepkova i lepljivih sredstava na bazi gume, koja se svrstava u podgrupu 24620 - proizvodnju zamenljivih delova za protektiranje spoljnih guma, koja se svrstava u podgrupu 25110 - proizvodnju splavova i *amaca na naduvavanje, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penaste gume, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju gumenih sportskih rekvizita, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju gumenih igara i igra*aka, koja se svrstava u podgrupu 36500 - regeneraciju gume, koja se svrstava u podgrupu 37200 252 2521 25210 Proizvodnja proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja plo*a, listova, cevi i profila od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju poluproizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne plo*e, listovi, blokovi, filmovi, folije, trake i dr. - proizvodnju gotovih proizvoda od plasti*nih masa: . cevi, creva i šmrkovi, pribor za cevi i creva i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima, koja se svrstava u podgrupu 24160 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nepokrivenih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 2522 25220 Proizvodnja ambalaže od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta od plasti*nih masa za pakovanje robe: . plasti*ne kese, vre#e, kutije, sanduci, kanisteri, boce i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju predmeta od sinteti*kog ili prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - pakovanje robe, koje se svrstava u podgrupu 74820 2523 25230 Proizvodnja predmeta za gra evinarstvo od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata:

48

- proizvodnju predmeta za ugra ivanje od plasti*nih masa: . plasti*na vrata, prozori, ramovi, kapci, žaluzine, lajsne za pod i dr. . tankovi i rezervoari . podne, zidne ili plafonske obloge od plasti*nih masa u obliku rolni ili plo*ica i dr. . sanitarni predmeti od plasti*nih masa kao što su kade, tuškade, umivaonici, klozetske šolje, vodo-kotli#i i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od sinteti*kog i prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 2524 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju stonog i kuhinjskog posu a i predmeta za toaletne potrebe, od plasti*nih masa - proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne kacige, izolacioni pribor, delovi pribora za rasvetnu opremu, kancelarijska i školska oprema, odevni predmeti, pribor za nameštaj, statuete, prenosno i pogonsko remenje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju obu#e od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19302 - proizvodnju medicinskih i zubarskih aparata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nameštaja od plasti*nih masa, koja se svrstava u granu 361 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju sportskih rekvizita od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju igara i igra*aka od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 Podsektor GZ 26 261 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

49

2611

26110

Proizvodnja ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ravnog stakla, uklju*uju#i i armirano, bojeno ili matirano staklo

2612

26120

Oblikovanje i obrada ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kaljenog ili slojevitog ravnog stakla - proizvodnju staklenih ogledala - proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju

2613 26131

Proizvodnja šupljeg stakla Proizvodnja ambalažnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju boca i drugog ambalažnog stakla 26132 Proizvodnja ostalog šupljeg stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obloga od stakla ili kristalnog stakla - proizvodnju *aša za pi#e i drugih proizvoda za doma#instvo od stakla ili kristalnog stakla Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju igra*aka od stakla, koja se svrstava u podgrupu 36500

2614

26140

Proizvodnja staklenih vlakana Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju staklenih vlakana, uklju*uju#i i staklenu vunu i netkane proizvode od njih Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 17250 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od pojedina*no oplaštenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 31300 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od opti*kih vlakana koja nisu pojedina*no oplaštena, koja se svrstava u podgrupu 33400

2615

26150

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju*uju#i i tehni*ke staklene proizvode Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe - proizvodnju stakla za ru*ne *asovnike i ostale satove, opti*kog stakla i opti*kih elemenata

50

proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju špriceva. cevi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . vodokotli#i i dr.proizvodnju kerami*kih sanitarnih predmeta. kao što su kade. umivaonici.proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora .proizvodnju opti*ki obra enih opti*kih elemenata. koja se svrstava u podgrupu 33400 262 2621 26210 Proizvodnja nevatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju igra*aka od keramike.proizvodnju staklenih šipki. koja se svrstava u podgrupu 26260 2624 26240 Proizvodnja ostalih tehni*kih proizvoda od keramike Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala. koja se svrstava u podgrupu 33102 . proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Proizvodnja kerami*kih predmeta za doma#instvo i ukrasnih predmeta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26260 .proizvodnju statueta i drugih ukrasnih predmeta od keramike Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju imitacije nakita od keramike.proizvodnju staklenih blokova za poplo*avanje . 51 . koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2623 26230 Proizvodnja kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost obuhvata: . klozetske šolje.proizvodnju kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju staklenih predmeta za izradu bižuterije . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36610 2622 26220 Proizvodnja kerami*kih sanitarnih ure aja Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36500 . osim proizvoda za gra evinske svrhe.proizvodnju stonih kerami*kih proizvoda i drugih kerami*kih proizvoda za doma#instvo ili toaletne svrhe .proizvodnju kerami*kih predmeta za laboratorijske.koji nisu opti*ki obra eni . tuš-kade.

od pe*ene gline Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2626 26260 Proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . crep.proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih podnih plo*ica i plo*a i plo*ica za poplo*avanje i oblaganje Ova delatnost obuhvata i: . opeka. mozaik kockica i dr. lonci. lule i dr. izlivnici. termoizolacioni kerami*ki proizvodi od silikatnog fosilnog brašna . sudova i sli*nih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 26260 .proizvodnju nevatrostalnog gra evinskog materijala od pe*ene gline: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda: . .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju kerami*kih proizvoda koji nisu klasifikovani na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju predmeta na bazi magnezita. vatrostalne kerami*ke retorte.proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala. crepa i proizvoda za gra evinarstvo. Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 26260 264 2640 26400 Proizvodnja opeke. cevi.hemijske i tehni*ke svrhe 2625 26250 Proizvodnja ostalih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih kaminskih i zidnih plo*ica. cevi za dimnjake i druge cevi.proizvodnju gra evinskih vatrostalnih kerami*kih 52 .proizvodnju podnih blokova od pe*ene gline Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . odvodi i dr.proizvodnju kerami*kih lonaca. vatrostalna opka i blokovi . mufovi. dolomita i hromita 263 2630 26300 Proizvodnja kerami*kih plo*ica i podnih plo*a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vatrostalnog maltera i betona .

proizvodnju cementa za zubarstvo.proizvodnju proizvoda od betona. .proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u gra evinarstvu: . ispune. koja se svrstava u podgrupu 24420 . 2663 26630 Proizvodnja gotove betonske smeše Ova delatnost ne obuhvata: 53 . cevi.proizvodnju negašenog.proizvodnju kerami*kih plo*ica i plo*a za poplo*avanje. uklju*uju#i i portland-cement. koja se svrstava u podgrupu 26260 . cementa ili predmeta od vešta*kog kamena za upotrebu u gra evinarstvu: . cementa ili vešta*kog kamena 2662 26620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26260 . plo*e.proizvodnju vatrostalnog maltera i betona. paneli i dr.proizvoda.proizvodnju proizvoda od cementa. opeke. cementa ili gipsa Proizvodnja proizvoda od betona za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26300 265 2651 26510 Proizvodnja cementa. blokovi. koja se svrstava u podgrupu 26630 2652 26520 Proizvodnja kre*a Ova delatnost obuhvata: . kre*a i gipsa Proizvodnja cementa Ova delatnost obuhvata: . cement od zgure i superfosfatni cement Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u granu 266 266 2661 26610 Proizvodnja proizvoda od betona. stubovi i dr. koja se svrstava u granu 266 . prefabrikovani gra evinski elemenati za visokogradnju i niskogranju. paneli. table. od betona. plo*e za poplo*avanje.proizvodnju predmeta od gipsa. aluminijumski (topljeni) cement. gašenog i hidrauli*nog kre*a 2653 26530 Proizvodnja gipsa Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju gotove betonske smeše i maltera.proizvodnju klinkera i hidrauli*nog cementa.

posude. crepovi.proizvodnju mlinskog kamenja. koja se svrstava u podgrupu 26810 268 2681 26810 Proizvodnja predmeta od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja brusnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . oblikovanje i obrada kamena Ova delatnost obuhvata: . slama.proizvodnju maltera u prahu Ova delatnost ne obuhvata: . žardinjere i dr.radove koji se obavljaju u kamenolomima. gipsom ili drugim mineralnim vezivima .. oluci.radove koji se obavljaju na neobra enom kamenu prispelom iz kamenoloma Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ostalih proizvoda od betona. 267 2670 26700 Se*enje. 2666 26660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona.proizvodnju vatrostalnog maltera.proizvodnju vešta*kog korunda 54 . cevi. šolje. oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u gra evinarstvu. za pokrivanje krovova i dr. ukrasne posude.proizvodnju vatrostalnog cementa. uklju*uju#i i materijale na mekoj podlozi . koja se svrstava u podgrupu 26260 2665 26650 Proizvodnja vlaknatih zacementiranih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .se*enje. koja se svrstava u podgrupu 26260 2664 26640 Proizvodnja maltera Ova delatnost obuhvata: . gipsa i vešta*kog kamena: . korita. rezervoari. talasaste i druge plo*e. cementa i gipsa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gra evinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna.proizvodnju mlinskog kamenja. paneli. u izgradnji puteva.proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sli*nim vlaknima: . kipovi. brusnog kamenja i sli*nih proizvoda. . kao što je gruba obrada kamena. doprozornici i dr. predmeti s plitkim i visokim reljefom. kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili vešta*kih abrazivnih materijala. na grobljima. trska) koje su aglomerisane cementom. cementa. koji se svrstavaju u podgrupu 14110 .

toplo valjani profili.proizvodnju frikcionih materijala i nemontiranih proizvoda od tih materijala. filc i dr. koja se svrstava u podgrupu 23100 . trake.proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . ingotima i kontinuirano liveni proizvodi . ekspandirane gline i sli*ni materijali za toplotnu i zvu*nu izolaciju ili apsorbovanje zvuka . pokrivke za glavu. blokovima.proizvodnju slede#ih prozvoda. Ova delatnost obuhvata i: . hladno valjane plo*e i limovi .proizvodnju staklene vune i proizvoda od staklene vune. kamena vuna i sli*ne mineralne vune. obu#a. šine . papir. u te*nom stanju.proizvodnju gvož a u primarnim oblicima iz ruda ili otpadaka: . grafita (osim elektro-materijala) i dr. kao što su ode#a. užad. limovi.proizvodnju prediva i tkanina od nemetalnih minerala i proizvoda od tih prediva i tkanina. koja se svrstava u podgrupu 26140 Podsektor GI 27 271 2710 27101 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala Proizvodnja sirovog gvož a i *elika i visokougljeni*nih ferolegura Proizvodnja gvož a Ova delatnost obuhvata: . toplo valjani proizvodi. prevu*enih ili oplemenjenih: .proizvodnju koksa iz uglja. na podlozi od mineralnih supstanci ili od celuloze . uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode . . grafita i ostalih nemetalnih minerala.prevla*enje.proizvodnju proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obra en liskun i proizvodi od liskuna.proizvodnju mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure). treseta. ekspandirani ili listasti vermikulit. komadima (polugama).2682 26820 Proizvodnja proizvoda od azbesta. koje se svrstava u podgrupu 28510 27102 Proizvodnja *elika Ova delatnost obuhvata: 55 . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . gredice i dr.

proizvodnju *elika u primarnim oblicima: . uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode . koje se svrstava u podgrupu 28510 27103 Proizvodnja visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: . visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 272 2721 27210 Proizvodnja cevi Proizvodnja cevi od livenog gvož a Ova delatnost obuhvata: . gredice i dr.. koje se svrstava u podgrupu 56 .proizvodnju slede#ih prozvoda.proizvodnju manganovog gvož a. hladnim vu*enjem Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju bešavnih cevi toplim valjanjem. toplo valjani profili. koja se svrstava u podgrupu 27210 273 2731 27310 Ostala primarna prerada gvož a i *elika.proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pribora od *elika Ova delatnost ne obuhvata: . hladno valjane plo*e i limovi . blokovima.vu*enje ili izvla*enje žice. ingotima i kontinuirano liveni proizvodi . osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Hladno vu*enje *elika Ova delatnost obuhvata: . toplim ekstrudiranjem ili toplim vu*enjem.proizvodnju zavarenih cevi hladnim ili toplim oblikovanjem i zavarivanjem.proizvodnju bešavnih centrifugalno livenih cevi od *elika.proizvodnju cevi od livenog gvož a i centrifugalno livenih cevi od gvož a ili *elika . ili obradom toplom redukcijom ili hladnim vu*enjem . u komadima (polugama). limovi. proizvodnja ferolegura. ili hladnim vu*enjem ili hladnim valjanjem . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju koksa iz uglja.proizvodnju šipki i profila od *elika.prevla*enje.proizvodnju pribora od livenog gvož a 2722 27220 Proizvodnja cevi od *elika Ova delatnost obuhvata: . šine . toplo valjani proizvodi. prevu*enih ili oplemenjenih: . koja se svrstava u podgrupu 23100 .

27340 2732 27320 Hladno valjanje uzanih traka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od *elika u koturovima ili trakama (širine manje od 500 mm) ponovnim hladnim valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda 2733 27330 Hladno oblikovanje profila Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju trajnih materijala za šinske puteve.proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.proizvodnju fero-legura. proizvodnja ferolegura. proizvodnja i rafinacija neobra enih plemenitih metala: zlato. osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ostala primarna prerada gvož a i *elika Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36220 27412 Prerada plemenitih metala 57 .proizvodnju osnovnih plemenitih metala: .proizvodnju *eli*ne žice hladnim vu*enjem ili izvla*enjem 2735 27351 Ostala primarna prerada gvož a i *elika. platina i dr.proizvodnju profila ili profilisanih limova.proizvodnju legura od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: . osim šina 27352 Proizvodnja ostalih fero-legura.proizvodnju gvož a u prahu i proizvodnju gvož a izuzetne *isto#e elektrolizom ili drugim hemijskim procesima . srebro.proizvodnju nakita od plemenitih metala. osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: . osim visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 274 2741 27411 Proizvodnja osnovnih plemenitih i obojenih metala Proizvodnja plemenitih metala Proizvodnja plemenitih metala Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 . oblikovanjem na valjaoni*kim prugama (valjaonicama) ili savijanjem na presama pljosnatih valjanih proizvoda od *elika 2734 27340 Vu*enje žice Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju olova iz ruda . koja se svrstava u podgrupu 36220 2742 27421 Proizvodnja aluminijuma Proizvodnja glinice Ova delatnost obuhvata: . cinka i kalaja Proizvodnja olova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura od cinka 58 .proizvodnju cinka iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od cinka .proizvodnju cinka .proizvodnju aluminijuma iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od aluminijuma .platiranje srebrom prostih metala .proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.primarnu preradu aluminijuma 2743 27431 Proizvodnja olova.platiranje zlatom obojenih metala ili srebra .proizvodnju aluminijum-oksida (glinice) 27422 Proizvodnja aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura aluminijuma 27423 Prerada aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu olova 27433 Proizvodnja cinka Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala .proizvodnju legura od olova 27432 Prerada olova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nakita od plemenitih metala.proizvodnju olova iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od olova .platiranje platinom ili metalima platinske grupe zlata. srebra ili prostih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju aluminijuma iz glinice (aluminijum-oksida) .Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju legura bakra 27442 Prerada bakra Ova delatnost obuhvata: . nikla i dr.primarnu preradu bakra 2745 27451 27452 27453 Proizvodnja ostalih obojenih metala Proizvodnja antimona Proizvodnja žive Proizvodnja nepomenutih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura od kalaja 27436 Prerada kalaja Ova delatnost obuhvata: . nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida .proizvodnju nikl-kamenca 27454 Prerada ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura hroma. mangana.proizvodnju bakra iz ruda . nikla i drugih obojenih metala iz elektroliti*ki i alumino-termi*ki pre*iš#enih otpadaka i starih materijala tih metala . mangana.27434 Prerada cinka Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu cinka 27435 Proizvodnja kalaja Ova delatnost obuhvata: . mangana.primarnu preradu hroma.proizvodnju kalaja iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od kalaja . mangana.proizvodnju hroma.proizvodnju bakra iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od bakra .proizvodnju kalaja iz ruda .proizvodnju hroma. Ova delatnost obuhvata i: . nikla i dr. 59 .primarnu preradu kalaja 2744 27441 Proizvodnja bakra Proizvodnja bakra Ova delatnost obuhvata: .

livenje odlivaka od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju metalnih konstrukcija za gra evinarstvo .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od gvož a .livenje lameliranih (ljuskastih) odlivaka od gvož a .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od *elika . osim mašina i ure aja Proizvodnja metalnih konstrukcionih proizvoda Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija Ova delatnost obuhvata: .livenje odlivaka od teških metala .livenje odlivaka od lakih metala Ova delatnost ne obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda. koje se svrstava u oblasti 28 do 36 28 281 2811 28110 Proizvodnja standardnih metalnih proizvoda. koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2752 27520 Livenje *elika Ova delatnost obuhvata: .livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvož a .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje odlivaka od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2753 27530 Livenje lakih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju metalnih konstrukcija za industrijsku opremu 60 . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2754 27540 Livenje ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .275 2751 27510 Livenje metala Livenje gvož a Ova delatnost obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od lakih metala .livenje gotovih i polugotovih proizvoda od teških i plemenitih metala .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje kovnog (temper) liva od gvož a Ova delatnost ne obuhvata: .

282 2821 28210 Proizvodnja cisterni. koja se svrstava u podgrupu 34200 2822 283 2830 28220 28300 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova. zajedno s prate#im priborom i konstrukcionim radovima Ova delatnost ne obuhvata: . rezervoara. kapaka. Ova delatnost ne obuhvata: . rezervoara i sudova od metala. ekonomajzeri. pregreja*i. kutija i drugih sudova. osim kotlova za centralno grejanje toplom vodom Ova delatnost obuhvata: . rezervoara i sudova od metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare . kapija i dr. kanti.proizvodnju metalnih kontejnera za komprimovani ili te*ni gas Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 35110 2812 28120 Proizvodnja metalnih proizvoda za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . okvira za vrata i prozore. . oprema za podizanje i manipulaciju i dr.proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje. koja se svrstava u granu 287 .) .izgradnju sistema cevi koji se uklju*uje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi.proizvodnju rezervoara. *abrova. kapaciteta preko 300 l . barake i drugi modularni elementi za izložbe i dr. koja 61 . proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja cisterni. kapaciteta ispod 300 l.proizvodnju transportnih (saobra#ajnih) kontejnera.proizvodnju nuklearnih reaktora Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju metalnih buradi.proizvodnju pomo#nih ure aja za parne kotolove: kondenzatori pare.proizvodnju sekcija za brodove. cisterni i sli*nih metalnih kontejnera.(skeleti za visoke pe#i. sakuplja*i i akumulatori pare i dr.proizvodnju metalnih vrata i prozora. hale.proizvodnju montažnih zgrada od metala: barake za gradilišta.

prevla*enje metala nemetalnim materijalima: plastificiranje. testerisanje.bojenje. presovanje. brija*i i noži#i za brijanje (žileti) . spajanje i druge radove na metalnim komadima 286 2861 28610 Proizvodnja se*iva. štancovanje i valjanje metala. Ova delatnost ne obuhvata: .se svrstava u podgrupu 28220 . alata i metalne robe opšte namene Proizvodnja se*iva Ova delatnost obuhvata: . zavarivanje. makaze i aparati za šišanje kose .prevla*enje. erodiranje. lakiranje.bušenje. glodanje. 2852 28520 Opšti mašinski radovi Ova delatnost obuhvata: . kašike i dr. viljuške. metalurgija praha Ova delatnost obuhvata: . ravnanje. rendisanje.proizvodnju separatora izotopa. presovanje.proizvodnju sitnog metalnog praha. *iš#enje peš*anim mlazom.metalurgiju praha: proizvodnja metalnih predmeta neposredno iz metalnih prahova zagrevanjem (sinterovanjem) ili presovanjem Ova delatnost ne obuhvata: . razvrtanje. koja se svrstava u podgrupu 28750 62 . emajliranje i dr. . tumbanje (radi *iš#enja) i *iš#enje metala . koja se svrstava u oblast 27 285 2851 28510 Obrada i prevla*enje metala. koja se svrstava u podgrupu 29560 284 2840 28400 Kovanje.proizvodnju razli*itih predmeta za se*enje: . poliranje metala i dr. anodiziranje i dr. oštrenje. letovanje. opšti mašinski radovi Obrada i prevla*enje metala Ova delatnost obuhvata: . štancovanje i valjanje metala .skidanje opiljaka. graviranje i štampanje metala . .termi*ku obradu metala . struganje.proizvodnju posu a od metala.proizvodnju pribora za doma#instvo: noževi. brušenje. .kovanje.kaljenje. makaze za orezivanje i kresanje granja i dr.

kanti.proizvodnju *abrova.proizvodnju kanti i konzervi za pakovanje namirnica.proizvodnju metalnih zatvara*a Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36220 2862 28620 Proizvodnja alata Ova delatnost obuhvata: . . . odvija*i i dr.proizvodnju sanduka od gvož a ili *elika. tuba i kutija 2873 28730 Proizvodnja ži*anih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . klju*eva. noževi za glodanje i dr. nakovnji i dr. . nareznice za navoje.proizvodnju metalnih užadi. 287 2871 28710 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja buradi i sli*ne ambalaže od *elika Ova delatnost obuhvata: . nameštaj. okova i drugih metalnih predmeta za zgrade. uklju*uju#i i se*iva za kružne i lan*aste testere .proizvodnju noževa i listova za se*enje za mašine ili za mehani*ke aparate .proizvodnju kova*kog alata: *eki#i.proizvodnju pribora za doma#instvo od plemenitih metala. . kapaciteta do 300 l . brava. koja se svrstava u podgrupu 28210 2872 28720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju katanaca.proizvodnju ru*nog alata na elektri*ni pogon.proizvodnju testera i se*iva za testere.proizvodnju cisterni i rezervoara.proizvodnju mašinskih listova za se*enje. bez obzira na to da li su elektri*ni ili nisu. pletenih traka i sli*nih proizvoda 63 .proizvodnju ru*nog alata kao što su klešta. proizvodnju izmenljivih delova alatnih mašina: burgije. koja se svrstava u podgrupu 28620 . vedara i dr.proizvodnju izmenljivih delova ru*nog alata. koja se svrstava u podgrupu 29400 2863 28630 Proizvodnja brava i okova Ova delatnost obuhvata: . vozila i dr. ba*vi.. probija*i.proizvodnju mengela i alata za u*vrš#ivanje (stezanje) Ova delatnost ne obuhvata: .

spužve (jastu*i#i) za *iš#enje (ribanje) i dr.proizvodnju razli*itih proizvoda od metala: metalne zaštitne kacige.proizvodnju metalnih proizvoda za doma#instvo: . rešetke. osim motora za avione. vij*anih proizvoda. bajoneta i dr. . lisnate opruge (gibnjevi). tave. mali kuhinjski neelektri*ni aparati i pribor . skretnica.proizvodnju lanaca. plo*e za obeležavanje (za natpise ili druge znake).proizvodnju sefova. koja se svrstava u podgrupu 29140 .proizvodnju eksera.proizvodnju lanaca za prenos energije. klanfi. ekser*i#a. stani*nih odbojnika i dr. tkanine (platna) i dr. 2874 28740 Proizvodnja veznih elemenata. navrtke i dr. osovinica. šrafovi. stono ravno posu e od prostih metala . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . vozila.prizvodnju delova za izgradnju železni*kih ili tramvajskih koloseka.proizvodnju proizvoda od žice: bodljikava žica.proizvodnju opruga: . tiganji i drugo neelektri*no stono i kuhinjsko posu e .proizvodnju kada. 64 . spone. kop*e. sudopera. osim motora za avione. ma*eva.proizvodnju aparata za lemljenje . vozila.proizvodnju opruga i lanaca za satove i *asovnike. posuda za pranje i sli*nih proizvoda od prostih metala . kuke i dr. motocikle i mopede Proizvodnja motora i turbina. ži*ane ograde. . osim lanaca za prenos energije Ova delatnost ne obuhvata: .. spiralne opruge i torzione poluge .proizvodnju vij*anih mašinskih proizvoda: zavrtnji. .proizvodnju sablji. koja se svrstava u podgrupu 33500 2875 28750 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina za proizvodnju i koriš#enje mehani*ke energije. lanaca i opruga Ova delatnost obuhvata: . . ormara i kasa. zakovica. podložnih plo*ica i drugih proizvoda bez navoja . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina i ure aja.proizvodnju sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu . Podsektor GJ 29 291 2911 29110 Proizvodnja mašina i ure aja. mreže. . oklopnih vrata i dr. listovi za opruge .

motocikle i mopede Ova delatnost obuhvata: . parne turbine i druge parne mašine . koja se svrstava u podgrupu 29140 2913 29130 Proizvodnja slavina i ventila Ova delatnost obuhvata: . gasne turbine Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 29120 2912 29120 Proizvodnja pumpi i kompresora Ova delatnost obuhvata: . motori za železnicu i njihovi delovi . koja se svrstava u podgrupu 31100 .proizvodnju elektri*nog pribora i delova motora s unutrašnjim sagorevanjem.proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja. motocikle i mopede: . brodski motori i njihovi delovi . koja se svrstava u podgrupu 35300 .proizvodnju industrijskih slavina i ventila.proizvodnju elektri*nih dinamo-garnitura. koja se svrstava u podgrupu 29230 .proizvodnju klipnih motora s unutršanjim sagorevanjem i njihovih delova. vodna kola i njihovi regulatori .proizvodnju kompresora za hla enje.proizvodnju turbina i njihovih delova: . opremljenih ili neopremljenih mernim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju turbo-mlaznih i turbo-propelernih motora. vazdušnih i drugih gasnih kompresora . hidrauli*ne turbine.proizvodnju pogonskih mašina i motora na hidrauli*ni ili pneumatski pogon ili s pogonom na vetar Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 31610 .proizvodnju sanitarnih slavina i ventila 65 . osim motora za avione. koja se svrstava u podgrupe 34101 do 34104 i 35300 .proizvodnju pumpi za te*nost.proizvodnju motora za motorna vozila i avione i motora za pogon motocikala i mopeda. uklju*uju#i i regulacione ventile i slavine za dotok . vozila.proizvodnju turbina na vetar.proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju vazdušnih i vakuum-pumpi.

kutija za menja*e i zup*aste prenosnike i drugih menja*a brzine . koja se svrstava u podgrupe 29110.proizvodnju sušara za drvo. 26150 i 26240 2914 29140 Proizvodnja ležajeva. drvenja*u.proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja i dr. papir i karton. . avione i motocikle.proizvodnju zglobnih lanaca .proizvodnju slavina i ventila za grejanje Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju neelektri*nih pekarskih pe#i. koja se svrstava u podgrupe 25130. zup*astih prenosnika i pogonskih mehanizama Ova delatnost obuhvata: . stakla ili kerami*kih materijala.proizvodnju zamajaca i kaišnika . koja se svrstava u podgrupe 34101.proizvodnju mehani*kih ložišta. 35300 i 35410 .proizvodnju elektri*nih i drugih industrijskih i laboratorijskih pe#i i ložišta. transmisione osovine i kolena: bregaste osovine. koja se svrstava u podgrupu 29530 .proizvodnju mehani*kih prenosnih ure aja: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ventila od neotvrdnute vulkanizirane gume. zup*anika. 34101 i 35300 . kolenasta vratila. koja 66 ..proizvodnju ostalih lanaca. uklju*uju#i i pe#i za spaljivanje .proizvodnju gorionika Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju kva*ila i spojnica za vratila .proizvodnju prenosnih ure aja na mehani*ki pogon za vozila.proizvodnju zup*anika. pogonske ru*ice i dr. koja se svrstava u podgrupu 31622 .proizvodnju kugli*nih i valjkastih ležajeva i njihovih delova . koja se svrstava u podgrupu 28740 292 2921 29210 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene Proizvodnja industrijskih pe#i i gorionika Ova delatnost obuhvata: . rešetki za pe#i i izbaciva*a pepela Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju elektromagnetnih spojnica. klizni ležajevi i njihova ku#išta . koja se svrstava u podgrupu 29530 .proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem.proizvodnju sušara za poljoprivredu.

koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju ventilatora za doma#instvo.proizvodnju pe#i za doma#instvo. mašina za podizanje. koja se svrstava u podgrupe 35110. prenošenje. dizalice. 35201 i 34102 2923 29230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme. utovar i istovar . kranovi. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: 67 . pokretne platforme za podizanje. elevatora za te*nost i dr. brodski *ekrci i dizalica za automobile . . sa sopstvenim pogonom ili bez sopstvenog pogona (tip koji se koristi u fabrikama) . ophodni transporteri i dr. koja se svrstava u podgrupu 29520 . koja se svrstava u podgrupu 29710 . utovar i istovar: . radni vagoneti sa opremom ili bez opreme za podizanje i prenošenje. Ova delatnost ne obuhvata: . ži*anih dizalica.proizvodnju industrijske opreme za hla enje i zamrzavanje .proizvodnju sušara za poljoprivredu.proizvodnju ure aja za klimatizaciju Ova delatnost ne obuhvata: . kotura*e i dizalice. koja se svrstava u podgrupu 33102 2922 29220 Proizvodnja ure aja za dizanje i prenošenje Ova delatnost obuhvata: . mehani*ki manipulatori i industrijski roboti specijalno dizajnirani za podizanje.proizvodnju konvejera.se svrstava u podgrupu 29560 .proizvodnju industrijskih robota višestruke namene. . hirurških ili laboratorijskih sterilizatora.proizvodnju ure aja za hla enje i zamrzavanje za upotrebu u doma#instvu. pokretnih stepenica i staza i dr. koja se svrstava u podgrupu 29560 .proizvodnju liftova. koja se svrstava u podgrupu 29530 . osim onih za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . prenošenje.proizvodnju mehani*kih kašika. koja se svrstava u podgrupu 29520 .proizvodnju plove#ih dizalica. kopa*ica i kašika za utovar. šinskih dizalica i kamiondizalica.proizvodnju ure aja na ru*ni ili mehani*ki pogon.proizvodnju beskona*nih elevatora i konvejera za podzemne radove. koja se svrstava u podgrupu 29710 2924 29240 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene.proizvodnju medicinskih. *ekrci.

proizvodnju mašina i aparata za filtriranje i pre*iš#avanje te*nosti ili gasova .proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora 68 . mašine za *iš#enje parom i dr. raspršivanje i prskanje te*nosti i prahova: .proizvodnju industrijskih ventilatora .proizvodnju separatora za mleko.proizvodnju postrojenja za destilaciju ili rektifikaciju u rafinerijama nafte. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo . ozna*avanje i dr.proizvodnju mašina za dobijanje te*nog vazduha ili gasova . industriji pi#a i dr.. vagonske vage. koja se svrstava u podgrupu 29530 .proizvodnju aparata za sušenje ode#e. mosne vage.proizvodnju ure aja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga): . .proizvodnju mašina za valjanje metala ili stakla i odgovaraju#ih valjaka. mašine za *iš#enje peš*anim mlazom. koja se svrstava u podgrupe 29510 i 29560 . aparati za gašenje požara. koja se svrstava u podgrupu 29560 .proizvodnju gasnih generatora . hemijskoj industriji. kapsuliranje. .pro izvodnju zaptiva*a i sli*nih zaptivki izra enih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala .proizvodnju izmenjiva*a toplote . koja se svrstava u podgrupu 29320 . koja se svrstava u podgrupu 33200 293 2931 29310 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo Proizvodnja traktora za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju poljoprivrednih prskalica. pištolji za raspršivanje.proizvodnju automata za prodaju robe i dr. zaptivanje.proizvodnju ure aja za izbacivanje.prozvodnju mašina za pakovanje i uvijanje: mašine za punjenje. tegovi i dr.proizvodnju centrifuga . .proizvodnju kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovaraju#ih cilindara .proizvodnju mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pi#a .proizvodnju preciznih vaga. ku#ne vage i vage za trgovinu. vage za kontinirano merenje. zatvaranje.proizvodnju ventilatora za doma#instvo. koja se svrstava u podgrupu 29710 . .

strugovi. materijala.proizvodnju mašina za zakivanje. sortirke i dr. vo#a.proizvodnju poljoprivrednih ru*nih alatki.proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta. semena.proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje . tvrdo i meko lemljenje .proizvodnju drumskih prikolica ili poluprikolica. . . koja se svrstava u podgrupu 28620 . koja se svrstava u podgrupu 29530 . . koja se svrstava u podgrupu 29220 . seja*ice. lepljenje i dr. zrnevlja i dr. izvla*ilice i dr.proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala bez skidanja materijala: . . . ultrazvukom i elektri*nim pražnjenjem: . . drža*a za alat i specifi*nog dodatnog pribora za alatne mašine .proizvodnju ru*nog alata s ugra enim motorom ili na 69 . koja se svrstava u podgrupu 34200 2932 29320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34104 . pripremu sto*ne hrane i dr.proizvodnju kosilica. *iš#enje.proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za: . sortiranje i klasiranje jaja. mašine za kovanje ili kalupno kovanje. svrdla i dr. vršalice.proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala skidanjem.Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i one koje rade s laserom.proizvodnju separatora za mleko.proizvodnju vagoneta.proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: . rastura*i ubriva. plugovi.proizvodnju mašina za mužu . Ova delatnost ne obuhvata: . šivenje metalnom žicom. uklju*uju#i i kosilice za travnjake .proizvodnju drumskih traktora za vu*u poluprikolica.proizvodnju drumskih prikolica i poluprikolica. žetelice. drlja*e i dr. koja se svrstava u podgrupu 34200 294 2940 29400 Proizvodnja alatnih mašina Ova delatnost obuhvata: . gajenje živine i p*ela. setvu ili ubrenje: .proizvodnju mašina za zavarivanje.proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica . bušilice.proizvodnju radnih stalaka.

sortiranjem.proizvodnju traktora to*kaša.proizvodnju mašina za zemljane radove: . odsecanje. buldožeri. . grederi (ravnja*i). separacijom i dr. mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera. angldozeri.proizvodnju mašina za metalurgiju.proizvodnju mašina i opreme za rad s toplim metalima: . . koja se svrstava u podgrupu 34102 70 . utovara*i i dr. koja se svrstava u podgrupu 29520 295 2951 29510 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene Proizvodnja mašina za metalurgiju Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 28620 .proizvodnju mešalica za beton i malter .proizvodnju beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom . koja se svrstava u podgrupu 29510 .proizvodnju izmenljivih delova za ru*ne ili mašinske alate.proizvodnju auto-vozila mešalica za beton.proizvodnju svih vrsta se*iva za buldožere i angldozere Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29400 . nivelirke. iskopavanje i prokopavanje tunela . skreperi (zgrtalice).pneumatski pogon Ova delatnost ne obuhvata: . konvertori.proizvodnju izvla*ilica. koja se svrstava u podgrupe 29310 i 34104 .proizvodnju mašina za bušenje. kalupi za ingote.proizvodnju kokila i kalupa za livenje (osim za ingote) i mašina za oblikovanje livni*kih kalupa.proizvodnju linija za valjanje metala i valjaka za ove linije Ova delatnost ne obuhvata: . mašine za livenje i dr.proizvodnju alatnih mašina za obradu kamena. koja se svrstava u podgrupu 29560 2952 29520 Proizvodnja mašina za rudnike. uklju*uju#i i mašine za cepanje i grubu obradu kamena.proizvodnju mašina za pobijanje i va enje šipova. mehani*ki kašikari. . kamenolome i gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . koja se svrtstava u 29400 .proizvodnju mašina za rudnike i kamenolome.proizvodnju mašina za obradu minerala prosejavanjem. lonci za livenje. bitumena i betona .

.proizvodnju mašina za pakovanje. duvana za žvakanje.proizvodnju mašina za *iš#enje. mašine za obradu i oblikovanje butera i dr. razdeljivanje i oblikovanje testa. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . mašine za izradu sira (homogenizatori. ure aji za mešenje. mahunarke i dr. jabukova*e. burmuta i dr.proizvodnju opreme za podizanje i prenošenje. mašine za slaganje keksa i dr. kalupi.proizvodnju mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara. neelektri*ne pekarske pe#i. vo#nih sokova i dr. vo#a ili drugih plodova.) .) . *etke za *iš#enje zrna i dr.proizvodnju mašina za mlinsku industriju: . istiskivanje. teksturiranje i se*enje vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. za pripremanje vo#a. mašine za preradu mleka (bu#kalice. prese i dr..proizvodnju mašina za pekarsku industriju i izradu makarona. usisni separatori. ode#e i kože Ova delatnost obuhvata: . duvana za lulu. oraha ili povr#a. separatori mleka . mašine za obradu mleka (homogenizatori i izbistriva*i) . koja se svrstava u podgrupu 29220 2953 29530 Proizvodnja mašina za industriju hrane. valjci za mešenje testa. proseja*i. koja se svrstava u podgrupu 29240 . proizvodnju. za obradu mesa ili živine. ciklon-separatori. mešalice. kakaa ili *okolade. . sitaste trake. sortiranje ili klasiranje jaja.proizvodnju mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima Ova delatnost ne obuhvata: . za pripremanje ribe. za pro izvodnju še#era i piva. ostale mašine za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane. špageta i sli*nih proizvoda: .proizvodnju mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša. vejalice. dozeri sirovina. školjki i druge morske hrane. ljuštilice za pirina*. . . zavijanje i merenje. mašine za pripremu.proizvodnju mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja .proizvodnju sušara za poljoprivredu .proizvodnju presa i mašina za gnje*ene u proizvodnji vina. 71 .proizvodnju mašina za industriju tekstila: .proizvodnju mašina za mlekarsku industriju: . pi#a i dr.. komadanje. izvla*enje. koja se svrstava u podgrupu 29320 2954 29540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila. . separatori mekinja. mlinski valjci.

koja se svrstava u podgrupu 21250 72 . grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr. previjanje.proizvodnju mašina za knjigoveznice. mašine za namotavanje. pranje i karbonizaciju vune i dr.proizvodnju mašina za obradu tkanina: .proizvodnju mašina za gla*anje. beljenje. štavljenje ili obradu sirovih koža. mašine za tkanje (razboji). koja se svrstava u podgrupu 29710 . *ipki. . krzna ili štavljenih koža . . mašine za pletenje . žakard-mašine. mašine za *ešljanje. dekorisanje. automatski zaustavlja*i kretanja. za pripremu. koja se svrstava u podgrupu 29240 .materijala ili prediva .proizvodnju mašina za pranje i sušenje u doma#instvu. . tipa kalandera.proizvodnju mašina za pranje i mašina za peglanje: .proizvodnju mašina za industriju kože: . mašine za izradu *vorovanih mreža. centrifugalne mašine za sušenje ode#e . pletenica i dr. dobi-mašine.proizvodnju šiva#ih mašina i glava i igala za njih . koja se svrstava u podgrupu 29560 . vretena i leptirnjaka za vretena i dr. mašine za pranje i sušenje perioni*kog tipa . mašine za hemijsko *iš#enje .proizvodnju mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila . mašine za izradu ili popravku obu#e i drugih predmeta od kože ili krzna Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju papira i kartona s ugra enim programima za rad na žakard-mašinama. mašine za pranje. tila.proizvodnju pomo#nih ure aja i opreme za tekstilne mašine: . sakupljanje i rastresanje pamuka. . raskidanje bala. mašine za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje. se*enje ili reckanje tkanina . odmotavanje. predilice . mehanizami za zamenjivanje tka*kih *unjeva. premazivanje ili impregnaciju tkanina . mašine za pranje i mašine za peglanje. finalnu doradu. . bojenje. uklju*uju#i i ru*ne razboje . mašine za pripremu tekstilnih vlakana: *iš#enje pamuka. uklju*uju#i i tople prese . snovanje i dr.

proizvodnju kratkih i dugih ma*eva i bajoneta. tvrde plastike ili hladnog stakla.proizvodnju mašina za izradu crepa i opeke.prozvodnju bojeve municije Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju artiljerijskog materijala i balisti*kih raketa .proizvodnju mašina za izradu predmeta od papira i kartona 2956 29560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene.proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala: . krede za pisanje.proizvodnju oklopnih vozila za prevoz novca ili dragocenosti. koja se svrstava u podgrupu 29710 296 2960 29600 Proizvodnja oružja i municije Ova delatnost obuhvata: . matrica. oblikovanje kerami*kih proizvoda.proizvodnju tenkova i drugih bornih kola .proizvodnju mašina za izradu papira i kartona .proizvodnju štamparskih i knjigoveza*kih mašina .. koja se svrstava u podgrupu 28750 . mašine za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . mašine za izradu ili protektiranje guma za vozila i druge mašine za izradu proizvoda od gume i plasti*nih masa . koja se svrstava u podgrupu 34102 73 .proizvodnju vatrenog lova*kog. cevi. za sve vrste materijala .proizvodnju lakog oružja . mustri.proizvodnju kokila.proizvodnju mašina i opreme za obradu tvrde gume. koja se svrstava u podgrupu 29400 . mašine i aparati za separaciju izotopa. staklenih vlakana ili prediva. sportskog i zaštitnog oružja i odgovaraju#e municije Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju razli*itih specijalnih mašina i opreme: mašine za sastavljanje elektri*nih i elektronskih svetiljki. grafitnih elektroda.2955 29550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . ekstruderi. kalupa za livnice i dr. cevi i sijalica. kalupa i dr. .proizvodnju aparata za doma#instvo. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina za izradu pulpe . mašine za izradu užadi i dr. prese.

mašina za frankiranje pošte. sokovnici. *ešljevi. elektri*ni aparati za peglanje. koja se svrstava u podgrupu 24610 297 2971 29710 Proizvodnja aparata za doma#instvo. štednjaci. mikrotalasne pe#nice.. . Ova delatnost ne obuhvata: . detonatora ili svetle#ih raketa.proizvodnju ra*unskih mašina. oštra*i noževa. Ova delatnost ne obuhvata: . elektri*ne *etkice za zube. aparati za gla*anje podova. pe#i. elektri*ni grejni otpornici i dr.proizvodnju mašina za pripremu hrane u komercijalnim kuhinjama.proizvodnju raznih kancelarijskih mašina i opreme: mašine 74 .proizvodnju mašina za umnožavanje. greja*i posu a i dr.proizvodnju elektro-termi*kih aparata za doma#instvo: elektri*ni greja*i vode. specijalnih terminala za izdavanje karata ili rezervacija i dr. štednjaci. mašina za adresiranje i mašina kancelarijskog tipa za ofset-štampu na papiru u listovima . elektri*ni aparati za sušenje kose. aparati za kuvanje. elektri*ni aparati za grejanje prostorija i ku#ni ventilatori. rešoi. zagreja*i vode. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju neelektri*nih aparata za grejanje ku#nih prostorija i za kuvanje: . koja se svrstava u podgrupu 29530 Podsektor GK 30 300 3001 30010 Proizvodnja elektri*nih i opti*kih ure aja Proizvodnja kancelarijskih i ra*unskih mašina Proizvodnja kancelarijskih mašina Ova delatnost obuhvata: . odsisne nape . ražnjevi. . elektri*na #ebad.proizvodnju mašina za obradu teksta . koja se svrstava u podgrupu 29540 2972 29720 Proizvodnja neelektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . mašine za pranje i sušenje rublja. elektri*ne pe#nice. *etke i vikleri.proizvodnju udarnih kapisli.aspiratori i dr. mikseri.proizvodnju elektri*nih aparata za doma#instvo: frižideri i zamrziva*i. roštilji. registar-kasa. elektri*ni aparati za brijanje.proizvodnju mehani*kih ili elektri*nih pisa#ih mašina . tosteri. neelektri*ni aparati za grejanje prostorija. aparati za pripremanje *aja i kafe. seckalice. roštilji. hektografskih ili na matrice. usisiva*i. otvara*i konzervi.proizvodnju šiva#ih mašina. mašine za pranje posu a. friteze. sakuplja*i otpadaka.

za sortiranje, uvijanje ili brojanje metalnog novca; automati za izdavanje nov*anica; mašine za uvla*anje i sortiranje pošte, prilepljivanje ili poništavanje poštanskih maraka; mašine za oštrenje olovaka; bušilice i spajalice za papir i dr. 3002 30020 Proizvodnja ra*unskih mašina i druge opreme za obradu podataka Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju mašina za automatsku obradu podataka: . digitalne mašine . analogne mašine . hibridne mašine - proizvodnju perifernih jedinica: . štampa*i, terminali i dr. . magnetni i opti*ki *ita*i i dr. . mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju elektronskih delova koji se nalaze u ra*unarskim sistemima, koja se svrstava u podgrupu 32100 - proizvodnju elektronskih igara, koja se svrstava u podgrupu 36500 - opravku i održavanje ra*unarskih sistema, koji se svrstavaju u podgrupu 72500 31 311 3110 31100 Proizvodnja elektri*nih mašina i aparata, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih motora, generatora i transformatora Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju motora za naizmeni*nu struju - proizvodnju generatora za naizmeni*nu struju - proizvodnju univerzalnih motora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju motora i generatora za jednosmernu struju - proizvodnju motorgeneratora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju elektri*nih rotacionih i stati*nih konvertora - proizvodnju elektri*nih transformatora Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju generatora za motorna vozila i opreme za pokretanje motora, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju diodnih cevi, koja se svrstava u podgrupu 32100 312 3120 31200 Proizvodnja opreme za distribuciju elektri*ne energije i upravlja*ke opreme

75

Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih aparata za uklju*ivanje ili zaštitu elektri*nih strujnih kola ili za priklju*ivanje za ili u elektri*na strujna kola: . sklopke, osigura*i, odvodnici prenapona, ograni*ava*i napona, utika*i, razvodne kutije, releji, priklju*nice, sijali*na grla i dr. - proizvodnju elektri*nih ure aja za upravljanje i razvo enje elektri*ne energije: . table, plo*e, konzole, ormari, stolovi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju žice i traka za topive osigura*e, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju tabli, plo*a, konzola i drugih osnova za telefoniju i telegrafiju, koja se svrstava u podgrupu 32200 - proizvodnju ugljenih ili grafitnih elektroda, koja se svrstava u podgrupu 31621 313 3130 31300 Proizvodnja izolovane žice i kablova Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju izolovane žice, kablova, traka i drugih izolovanih provodnika sa konektorom ili bez konektora - proizvodnju kablova od pojedina*no oplaštenih opti*kih vlakana za upotrebu u telekomunikacijama Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju neizolovane žice od obojenih metala, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju neizolovanih metalnih kablova ili izolovanih kablova koji nisu provodnici elektriciteta, koja se svrstava u podgrupu 28730 - proizvodnju setova provodnika, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju opti*kih vlakana i kablova koji nisu pojedina*no oplašteni, koja se svrstava u podgrupu 33400 314 3140 31400 Proizvodnja akumulatora, primarnih #elija i primarnih baterija Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju primarnih #elija i primarnih baterija - proizvodnju akumulatora 315 3150 31500 Proizvodnja sijalica i ure aja za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih sijalica s vlaknima ili s pražnjenjem: . ultraljubi*aste i infracrvene sijalice . lu*ne sijalice

76

. blic-sijalice, blic-kocke i dr. - proizvodnju elektri*nih lampi i opreme za osvetljavanje: . lusteri, kancelarijske, no#ne ili stone lampe, uklju*uju#i i neelektri*ne . ru*ne elektri*ne lampe . reklamne lampe, svetle#i natpisi, svetle#e pokazuju#e table i dr. . rasvetni ure aji za spoljašnje osvetljenje i osvetljavanje javnih puteva . dekorativna rasveta, npr. za dekoraciju boži#nih jelki i dr. 316 3161 31610 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*ne opreme za motore i vozila, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*ne opreme za paljenje i pokretanje motora s unutrašnjim sagorevanjem: . magneti za paljenje, dinamo-magneti, kalemovi za paljenje, sve#ice za paljenje, sve#ice za zagrevanje, starteri, generatori (dinamo-mašine, alternatori), regleri i dr. - proizvodnju elektri*ne opreme za osvetljavanje i opreme za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju za bicikle i motorna vozila: sijalice, trube, sirene i dr. - proizvodnju setova (garnitura) provodnika - proizvodnju brisa*a i ure aja za odmrzavanje i odmagljivanje - proizvodnju dinama za bicikle 3162 31621 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja ugljeno-grafitnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ugljenih i grafitnih elektroda - proizvodnju grafitnih retorti, lonaca i dr. 31622 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale elektri*ne opreme Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i upravljanje drumskim, železni*kim i vodenim putevima, lukama i aerodromima - proizvodnju ostalih elektri*nih ure aja za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju: . zvona, sirene, indikatorske table, alarmni ure aji za zaštitu od kra e ili požara i dr.

77

ko*nice. osim od keramike ili plasti*nih masa . hladnih ili foto-katodnih cevi i lampi: . koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju ru*nih elektri*nih pištolja za rasprskavanje. mikromodule i dr. cevi za prijem i poja*avanje i dr. elektromagnetne pritezne i podizne glave .proizvodnju ru*nih elektro-medicinskih i zubarskih instrumenata. detektori mina. koja se svrstava u podgrupu 26132 32 321 3210 32100 Proizvodnja radio. . katodne cevi za televizijske prijemnike. koja se svrstava u podgrupu 33102 . Ova delatnost ne obuhvata: . od prostih metala obloženih izolacionim materijalima . tranzistora i sli*nih poluprovodni*kih elemenata . uklju*uju#i i fotonaponske #elije . televizijske i komunikacione opreme i aparata Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29240 .proizvodnju elektri*nih kosilica za travnjake.proizvodnju termojonskih.proizvodnju elektromagneta.proizvodnju montiranih piezoelektri*nih kristala . elektri*ni detonatori i dr. menja*e..proizvodnju staklenih omota*a (balona) za lampe.proizvodnju elektri*nih izolatora i izolacionog pribora.proizvodnju elektri*nih aparata za brijanje. signal-generatori.prioizvodnju elektri*nih kondenzatora.proizvodnju elektronskih lampi i cevi (uklju*uju#i i hladne katodne lampe).proizvodnju elektronskih integrisanih kola i mikrosklopova: .proizvodnju štampanih kola . osim od stakla i keramike . uklju*uju#i i 78 . koja se svrstava u podgrupu 29320 . mikrotalasne cevi.proizvodnju cevi za elektri*ne vodove i spojeva za njih. koja se svrstava u podgrupu 32100 .proizvodnju dioda.proizvodnju fotoosetljivih poluprovodni*kih elemenata. uklju*uju#i i permanentne magnetne pri*vrš#iva*e za spojnice.proizvodnju ostalih elektri*nih mašina i ure aja: akceleratori *estica.proizvodnju izolacionog pribora za elektri*ne mašine ili ure aje. monolitna i hibridna integrisana kola i elektronski mikrosklopovi sastavljeni u module. . pretvara*e i poja*iva*e slike. televizijske kamere.

telegrafski odašilja*i i prijemnici i dr.proizvodnju emisionih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju: .proizvodnju prekida*a.proizvodnju otpornika.kondenzatore snage . . prijemnici Morzeovog tipa.proizvodnju transformatora. uklju*uju#i i videomonitore i video-projektore . radio-telefoni i drugi prenosnici.proizvodnju televizijskih kamera .proizvodnju radio-odašilja*a . faksimil radio-telegrafski aparati i dr. koja se svrstava u podgrupu 31100 . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju grejnih otpornika.proizvodnju aparata za registrovanje ili reprodukciju zvuka ili slike .proizvodnju radara. radio-navigacionih pomo#nih ure aja i dr.proizvodnju elektronskih komponenata. koja se svrstava u podgrupu 31100 323 3230 32300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika. uklju*uju#i i reostate i potenciometre Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju magnetofona i drugih aparata za registrovanje zvuka.proizvodnju aparata za ži*anu telefoniju ili telegrafiju: telefonski aparati. teleks i teleprinter aparature. fiksni odašilja*i i odašilja*i-prijemnici. radio-telefonske aparature za saobra#ajna vozila. aparata za daljinsku radio kontrolu. . aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate#eg pribora Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 31200 322 3220 32200 Proizvodnja televizijskih i radio-predajnika i aparatura za telefoniju i telegrafiju Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i aparate za odgovaranje na telefonske 79 . uklju*uju#i i proizvodnju releja i televizijskih odašilja*a za industrijsku upotrebu .proizvodnju radio-prijemnika .proizvodnju televizijskih prijemnika. Morzeovi i Morzeovog tipa manipulatori. automatske i neautomatske centrale.proizvodnju ure aja za televizijski prenos. koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju prijemnih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju .

. zubarske bušilice. vešta*ke veze i drugi vešta*ki delovi tela. ogledala. magnetnih glava.proizvodnju ortopedskih aparata: . operacioni stolovi. aparati za ultrazvu*nu dijagnostiku. aparata za ozonoterapiju i oksigenoterapiju. Ova delatnost ne obuhvata: . instrumenti za oftamologiju i dr. antenskih reflektora i rotora i dr.proizvodnju rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa. scintilacioni skeneri. zubarstvo i veterinu: . 33102 Proizvodnja ortopedskih aparata. beta ili gama-zra*enja za medicinsku ili veterinarsku upotrebu: .proizvodnju snimljenih disketa i traka za audio i videoure aje. gravera za snimanje plo*a. elektrofona. zvu*nika. ostale medicinske opreme i instrumenata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gramofona.proizvodnju nameštaja za medicinu. zubarstvo i veterinu: . hirurgiju. poja*iva*a audio-frekfencije i aparata za poja*anje zvuka . ekrani i dr. udlage za prelome. vešta*ki zubi. hiruški pojasevi i hiruške potpasa*e (utege). gasmaski i dr. kontrolne table. antena.proizvodnju instrumenta i aparata za medicinu. postolja za gramofonske plo*e. aparata za vešta*ko disanje i reanimaciju. sterilizatori. rendgenske cevi. bolni*ki kreveti s mehani*kom opremom. elektrodijagnosti*ki aparati kao što su elektrokardiografi.pozive (telefonske sekretarice) i aparate za snimanje kaseta . aparata za psihotestiranja. slušni aparati. slušalica. preciznih i opti*kih instrumenata. generatori visokog napona. štake.proizvodnju špriceva. aparati s nuklearnom magnetnom rezonancom. zubarske stolice i stolice za frizerske salone s mehani*kom opremom . reflektora. aparata za masažu.proizvodnju aparata za mehanoterapiju.proizvodnju mikrofona. . kasetofona. . . koja se svrstava u granu 221 33 331 3310 33101 Proizvodnja medicinskih. hirurgiju. endoskopa i dr.proizvodnju fonografa. plejera i dr. satova i *asovnika Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih aparata Proizvodnja rendgen-aparata Ova delatnost obuhvata: . kompaktdiskova. aparati za stimulaciju rada sr*anih 80 . medicinskih iglala. ru*ki za gramofone.

polarimetri. mera*i protoka. . . otpora i dr. koja se svrstava u podgrupu 33400 . refraktometri. . niveliri.metri. fotometri. napona.proizvodnju zubarskog cementa. seizmometri. viskozimetri. nivoa. pritiska i drugih promenljivih veli*ina te*nosti ili gasova: .proizvodnju instrumenata i aparata za merenje i kontrolu protoka.proizvodnju instrumenata za merenje potrošnje elektri*ne energije.proizvodnju instrumenata i aparata za navigaciju. geodetski instrumenti. 81 . daljinomeri. RN .proizvodnju aparata za merenje i kontrolu neelektri*nih veli*ina: .proizvodnju termometara.proizvodnju mikroskopa (osim opti*kih) i difrakcionih aparata . merne trake i štapovi. instrumenti za kontrolu ja*ine. koja se svrstava u podgrupu 33200 . aparati za merenje dubine pomo#u ultrazvuka i dr. aparati za analizu gasa ili dima. kalibarski šestari.proizvodnju instrumenata i pomo#nih sistema za vazdušnu navigaciju . hipsometri.proizvodnju aprata za merenje i kontrolu elektri*nih veli*ina: osciloskopi. meteorologiju i geofiziku i sli*nih instrumenata i aparata: . instrumenti i aparati za mernje površinskog napona i dr. . spektralni analizatori. obeležavanje i matemati*ko izra*unavanje: . manometri. benzina i dr. gasa. . aparati za probu i reglažu motornih vozila i dr. .miši#a i dr.proizvodnju instrumenata i aparata za fizi*ke i hemijske analize: .proizvodnju instrumenata za crtanje. spektrometri. kalorimetri. uglomeri. detektori i broja*i zra*enja.proizvodnju korektivnih stakala za nao*ari i njihovih okvira i stakala za opti*ke mikroskope. mikrometri.proizvodnju osetljivih laboratorijskih vaga . automatski piloti. pokaziva*i nivoa. instrumenti za okeanografiju i hidrologiju. koja se svrstava u podgrupu 24420 332 3320 33200 Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata.proizvodnju mašina i aparata za ispitivanje fizi*kih osobina materijala . vode. sprave za baždarenje i dr. osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . mera*i koli*ine toplote i dr.

proizvodnju opti*kih mikroskopa.. broja*i obrtaja. neobra eni opti*ki elementi od bilo kog materijala. zaštitne nao*ari i nao*ari za korekciju vida .izradu nacrta. mašine za balansiranje. pedometri. za prenos slike ili svetlosti . stolovi (pultovi) za eksperimentalna ispitivanja. koja se svrstava u podgrupu 33102 . koja se svrstava u podgrupu 33300 . taksimetri. barometri.proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu Ova delatnost ne obuhvata: . stakla za nao*ari i kontaktna stakla .proizvodnju pumpi sa ugra enim mernim instrumentima. koji nisu pojedina*no oplašteni. komparatori i dr.proizvodnju opti*kih instrumenata: . tahometri. polariziraju#i elementi i dr. upravlja*kih elemenata i centralnih kontrolnih aparata 334 3340 33400 Proizvodnja opti*kih instrumenata i fotografske opreme Ova delatnost obuhvata: . 82 . ispitivanje i analizu: . osim od stakla . koja se svrstava u podgrupu 33400 333 3330 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: . termometri.proizvodnju opti*kih elemenata montiranih ili nemontiranih: . Ova delatnost obuhvata i: . denzimetri. opti*ki mikroskopi. okviri za nao*ari i okviri sa ugra enim opti*ki obra enim ili neobra enim staklima: sun*ane nao*ari. prizme. koja se svrstava u podgrupu 29120 . kolor-filtri. od stakla ili drugih materijala . stakla za uve#avanje.proizvodnju opreme za upravljanje u industrijskim procesima.proizvodnju dvogleda. broja*i niti i dr. proizvodnju i montažu sistema za automatizovana proizvodna postrojenja koja se sastoje od razli*itih mašina. stakla za *itanje. aparata i ure aja za merenje. opti*ka ogledala. hidrometri. aerometri. so*iva. durbina i sli*nih opti*kih instrumenata.izradu nacrta. koja se svrstava u podgrupu 33400 . opti*ka vlakna i kablovi. proizvodnju i montažu sistema za kontinuiranu industrijsku procesnu kontrolu . oprema za mikrofotografiju i mikroprojekciju.proizvodnju medicinskih i hirurških instrumenata.proizvodnju ostalih instrumenata.

proizvodnju kutija za satove. koja se svrstava u podgrupu 26150 335 3350 33500 Proizvodnja satova i *asovnika Ova delatnost obuhvata: . blicevi. laseri. vremenski prekida*i i drugi ure aji za isklu*ivanje procesa .proizvodnju ostalih narukvica za satove. . prikolica i poluprikolica Proizvodnja motornih vozila 83 . koja se svrstava u podgrupu 31500 .proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu.proizvodnju neobra enih opti*kih elemenata od stakla. koja se svrstava u podgrupe 28750.proizvodnju hemijskih proizvoda za fotografske svrhe.proizvodnju mikroskopa. ležaji za osovine. koja se svrstava u podgrupu 32200 . koja se svrstava u podgrupu 33200 . osim dioda za lasere i dr.. registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su parking-*asovnici. Ova delatnost ne obuhvata: . projektori za dijapozitive. kutija i ormari#a za *asovnike. uklju*uju#i i *asovnike za instrument-table. uklju*uju#i i one od plemenitih metala. aparati za pove#avanje ili umanjivanje slike .proizvodnju televizijskih kamera.proizvodnju delova za satove i *asovnike kao što su opruge. osim opti*kih. hronometri.proizvodnju fotografskih lampi. koja se svrstava u podgrupu 33200 . koja se svrstava u podgrupu 24640 . .proizvodnju opreme za fotografiju i kinematografiju: . proizvodnju mehanizma za sve vrste *asovnika i dr. aparati i oprema za fotografske i kinematografske laboratorije.proizvodnju opti*kih kablova izra enih od opti*kih pojedina*no oplaštenih vlakana. durbini. . fotografski aparati i kamere .proizvodnju aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje. koja se svrstava u podgrupu 31300 . mostovi za satove i *asovnike i dr. stakla svih vrsta. nišanski teleskopi i teleskopi za posmatranje. elektronske fleš-lampe i drugi aparati za proizvodnju svetlosti . Ova delatnost ne obuhvata: . broj*anici. aparati za projektovanje niza slika na osetljive poluprovodni*ke materijale. oprema i instrumenti koji se koriste u astronomiji i dr. metalne narukvice za satove i njihovi delovi.proizvodnju satova i *asovnika svih vrsta. ekrani za projekcije i dr. 19200 i 36220 Podsektor GL 34 341 3410 Proizvodnja saobra#ajnih sredstava Proizvodnja motornih vozila.

proizvodnju delova i pribora za motorna vozila.proizvodnju motora za motorna vozila 34102 Proizvodnja kamiona i specijalnih vozila Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 29310 i 29520 . kamioni i kamioneti. za koriš#enje na putnoj mreži .proizvodnju karoserija za motorna vozila. osim traktora za poljoprivredu i industriju Ova delatnost obuhvata: . opravku i prepravku motornih vozila. vozila konstruisana za vožnju po snegu. opravku i prepravku motornih vozila. koja se svrstava u podgrupu 34300 . teretnjaci-kiperi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju drumskih traktora za poluprikolice Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju šasija s ugra enim motorom Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju šasija s ugra enim motorom . koja se svrstava u podgrupu 50200 342 3420 34200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 50200 34104 Proizvodnja traktora. koja se svrstava u podgrupu 34300 .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila..održavanje.proizvodnju putni*kih vozila . teretnjaci. koja se svrstava u podgrupu 34200 .održavanje. specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf.proizvodnju delova i pribora za motorna vozila.proizvodnju ostalih motornih vozila: . koja se svrstava u podgrupu 50200 34103 Proizvodnja automobila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vozila za prevoz tereta: .proizvodnju karoserija za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 34200 .održavanje.34101 Proizvodnja motora za motorna vozila Ova delatnost obuhvata: . opravku i prepravku motornih vozila. amfibija vozila i dr. koja se svrstava u podgrupu 34200 . koja se svrstava u podgrupu 34300 .proizvodnju autobusa i trolejbusa .proizvodnju traktora za poljoprivredu i industriju.proizvodnju karoserija za motorna vozila. proizvodnja prikolica i poluprikolica 84 .

sigurnosni pojasevi.proizvodnju karoserija. koja se svrstava u podgrupu 50200 .izgradnju brodova: putni*ki brodovi. . hladnjaci. . trajekti.proizvodnju opreme za sve vrste vozila . prigušiva*i. plove#i dokovi. ko*nice.rastavljanje (rezanje) brodova 85 . osovine. popravke ili prepravke brodova . opravku i prepravku motornih vozila. pontoni i kesoni. katalizatori. koja se svrstava u podgrupu 50200 . volani. to*kovi. barže. menja*i. teglja*i i dr. vrata. amortizeri.proizvodnju akumulatora za motorna vozila.proizvodnju delova i pribora za karoserije motornih vozila: .održavanje. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29320 343 3430 34300 Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i njihove motore Ova delatnost obuhvata: .izgradnju ribarskih brodova Ova delatnost obuhvata i: .izgradnju ratnih brodova .Ova delatnost obuhvata: . . kva*ila.izgradnju plove#ih konstrucija: . platforme za iskrcavanje. stubovi upravlja*a i kutije upravlja*kih mehanizama i dr.izgradnju hidrokrilnih brodova (glisera) . kamp-prikolice i dr. . koja se svrstava u podgrupu 31400 35 351 3511 35110 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava Izgradnja i opravka brodova i *amaca Izgradnja i opravka brodova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju prikolica i poluprikolica posebno namenjenih za upotrebu u poljoprivredi.proizvodnju kontejnera namenjenih za jedan na*in ili više na*ina transporta Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i kabine za motorna vozila . teretni tankeri i dr. izduvne cevi. cisterne .proizvodnju raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila: .proizvodnju prikolica i poluprikolica: .održavanje.izgradnju platformi za bušenje. branici i dr.proizvodnju elektri*nog materijala za motorna vozila. plove#ih ili uronjivih .

saobra#ajem unutrašnjim vodenim putevima. vagoni-cisterne. ure aji za kontrolu prelaza (rampe) i dr. tramvajskim i drumskim saobra#ajem. odbojnici i njihovi delovi. kajak.proizvodnju daski za jedrenje.izgradnju i opravku *amaca za zabavu i sport.izgradnju ostalih *amaca za razonodu i sport: . vagoni sa automatskim istovaranjem. 86 . šinske ko*nice. amortizeri.proizvodnju samohodnih železni*kih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje . od *vrstog materijala ili na naduvanje . obrtna postolja. . koja se svrstava u podgrupu 29110 .proizvodnju brodskih propelera. vagoni za transport robe. vagoni-dizalice. ko*nice i njihovi delovi. koja se svrstava u podgrupu 35120 3512 35120 Izgradnja i opravka *amaca za odmor i razonodu i sportskih *amaca Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju"amfibija vozila".proizvodnju brodskih motora. kuke i spojnice vagona. vagoni-radionice. koja se svrstava u podgrupu 34102 . koje se svrstavaju u podgrupu 35120 . skif i dr. kontrolu sigurnosti i upravljanje železni*kim. spojevi za prolaz izme u vagona i dr. koja se svrstava u podgrupu 29110 . koja se svrstava u podgrupu 36400 352 3520 35201 Proizvodnja železni*kih i tramvajskih lokomotiva i voznog parka Proizvodnja šinskih vozila Ova delatnost obuhvata: .izgradnju motornih *amaca za razonodu. automatski signalizacioni ure aji za maglu. osovine i to*kovi. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju motora za brodove i *amce.proizvodnju instrumenata za navigaciju.izgradnju jedrilica . tenderi i dr. koja se svrstava u podgrupu 33200 . lu*kim instalacijama i aerodromima: . kosturi vagona i lokomotiva. karoserije. skretni*ke naprave.proizvodnju voznog parka za železni*ki i tramvajski saobra#aj.proizvodnju brodova ili splavova na naduvavanje. koja se svrstava u podgrupu 28750 . kanu.proizvodnju dizel i elektri*nih lokomotiva . signalne kutije.Ova delatnost ne obuhvata: . objektima za parkiranje. . bez vlastitog pogona: . putni*ki vagoni.proizvodnju mehani*kih i elektromehani*kih ure aja za signalizaciju.proizvodnju delova za železni*ke i tramvajske lokomotive i vagone: .

Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju delova sistema za paljenje i drugih elektri*nih delova za motore s unutrašnjim sagorevanjem.proizvodnju aviona za prevoz robe ili putnika.proizvodnju padobrana. ure aji za prizemljivanje. svemirskih brodova i dr. delovi turboreaktora i turbopropelera .proizvodnju sistema za vazdušnu navigaciju.proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju.proizvodnju motora i turbina. rezervoari za gorivo.proizvodnju elektri*nih motora. za sport i ostale namene . kontrolne površine.proizvodnju instrumenata za upravljanje na vazduhoplovima. bezbednost. koja se svrstava u podgrupu 27101 .proizvodnju svemirskih letilica. za oružane snage. koja se svrstava u podgrupu 29110 .proizvodnju vojnih balisti*kih raketa.proizvodnju nesastavljenih šina. lansirnih rampi. koja se svrstava u podgrupu 17404 .proizvodnju delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe: . ure aja za spuštanje vazduhoplova na palubu broda i dr. koja se svrstava u podgrupu 31610 . satelita. krila. orbitralnih stanica. kontrolu i upravljanje.proizvodnju dirižabla i balona . koja se svrstava u podgrupu 33200 354 3541 35410 Proizvodnja motocikala i bicikala Proizvodnja motocikala 87 . . koja se svrstava u podgrupu 29600 . koja se svrstava u podgrupu 31100 . .proizvodnju jedrilica i pilotiranih zmajeva .proizvodnju ure aja za pranje vazduhoplova.proizvodnju helikoptera . pilotske kabine i dr. koja se svrstava u podgrupu 31622 35202 353 3530 35300 Opravka šinskih vozila Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letilica Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33200 . planetarnih sondi.proizvodnju zemaljskih trenežera letenja . Ova delatnost ne obuhvata: . vrata. motori opšteg tipa koji se koriste za vazduhoplovne letilice . glavni delovi kao što su trup aviona. elise. rotori i lopatice rotora za helikoptere .

proizvodnju delova i pribora za sredstva za prevoz invalida 355 3550 35500 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava.proizvodnju motora za motocikle . kancelarije i radionice. od svih vrsta materijala .proizvodnju stolica i sedišta za doma#instvo. kolica za prevoz tereta. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja Proizvodnja stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: . osim bicikala. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . s motorom ili bez motora . koja se svrstava u podgrupu 36500 3543 35430 Proizvodnja sredstava za prevoz invalida Ova delatnost obuhvata: . vise#ih kolica i dr. . Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju motocikala.proizvodnju bo*nih prikolica za motocikle . koja se svrstava u podgrupe 35420 i 35430 3542 35420 Proizvodnja bicikala Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 35410 .proizvodnju bicikala i sli*nih vozila bez motora (uklju*uju#i i tricikle) .proizvodnju bicikala i vozila za invalide.proizvodnju sredstava za prevoz invalida. od svih vrsta materijala 88 .proizvodnju delova i pribora za motocikle Ova delatnost ne obuhvata: . kolica za prevoz prtljaga.proizvodnju ru*nih kolica. koja se svrstava u podgrupu 34101 . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja.proizvodnju stolica i sedišta za javne dvorane. proizvodnja raznovrsnih proizvoda.proizvodnju delova i pribora za bicikle i dr.proizvodnju zaprežnih vozila Podsektor GLJ 36 361 3611 36110 Prera iva*ka industrija. mopeda i bicikala s pomo#nim motorom .proizvodnju bicikala s pomo#nim motorom.proizvodnju delova motora za motocikle.proizvodnju sli*nih vozila za decu. ru*nih teretnih dvokolica.

- proizvodnju stolica i sedišta za vozila, od svih vrsta materijala Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje stolica i sedišta, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 3612 36120 Proizvodnja kancelarijskog nameštaja i nameštaja za trgovine, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju specijalnog nameštaja za trgovine: tezge, police za izloge, stalaže i dr. - proizvodnju nameštaja za radionice - proizvodnju kancelarijskog nameštaja Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i sl., koja se svrstava u granu 323 3613 36130 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kompletnih kuhinja - proizvodnju plakara, ormara, bifea, ormara za posu e i dr. 3614 36140 Proizvodnja ostalog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nameštaja za bašte i tipskog nameštaja za spava#e sobe, trpezarije i dnevni boravak, kupatila i dr. Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje nameštaja, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i dr., koja se svrstava u podgrupu 32300 3615 36150 Proizvodnja madraca Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nosa*a madraca - prozvodnja madraca: . madraci sa oprugama, punjeni ili iznutra opremljeni nose#im materijalima . nepresvu*eni madraci od penaste gume ili plasti*nih masa

89

Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju dušeka za naduvavanje, koja se svrstava u podgrupe 17402 i 25130 - proizvodnju jastuka, malih tapaciranih stolica bez naslona, ukrasnih jastuka, pokriva*a i perina, koja se svrstava u podgrupu 17401 362 3621 36210 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta Kovanje novca i medalja Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kovanog novca, uklju*uju#i i novac koji je zakonsko sredstvo pla#anja, medalja i medaljona, bez obzira na to da li su od plemenitih metala ili nisu 3622 36220 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obra enih bisera - prozvodnju obra enog dragog i poludragog kamena, uklju*uju#i i obradu kamena za industriju i sinteti*kog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena - obradu dijamanata - proizvodnju nakita od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenith metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili u kombinaciji s drugim materijalima - proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima: . posu e (plitko i duboko), pribor za jelo, predmeti za toaletnu upotrebu, kancelarijski predmeti, predmeti za religioznu upotrebu i dr. Ova delatnost obuhvata i: - graviranje na predmetima od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, koja se svrstava u oblast 28 - proizvodnju kutija za satove, koja se svrstava u podgrupu 33500 - proizvodnju bižuterije, koja se svrstava u podgrupu 36610 363 3630 36300 Proizvodnja muzi*kih instrumenata Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju muzi*kih instrumenata sa žicama - proizvodnju klavijaturnih instrumenata sa žicama, uklju*uju#i i automatski piano - proizvodnju orgulja s cevima i dirkama, uklju*uju#i i harmonijume i sli*ne klavijaturne instrumenate sa slobodnim metalnim piskovima

90

- proizvodnju harmonika i sli*nih instrumenata, uklju*uju#i i usne harmonike - proizvodnju duva*kih instrumenata - proizvodnju udara*kih muzi*kih instrumenata - proizvodnju muzi*kih instrumenata *iji se zvuk elektri*no proizvodi - proizvodnju muzi*kih kutija, orguljica, vašarskih orgulja, mehani*kih ptica peva*ica, muzi*kih testera i dr. - proizvodnju delova i pribora za muzi*ke instrumente: taktomeri, tonske viljušake, žice, diskovi i valjci za mehani*ke instrumente i dr. Ova delatnost obuhvata i: - proizvodnju pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duva*kih instrumenta za davanje zvu*nih signala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju mikrofona, poja*ala, zvu*nika, slušalica i sli*nih proizvoda, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju instrumenata u obliku igra*ki, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju gramofona, magnetofona i sli*nih aparata, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju snimljenih traka i plo*a, koja se svrstava u granu 221 364 3640 36400 Proizvodnja predmeta za sportske potrebe Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta i sprava za sportove i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima: . tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje . reketi, štapovi i palice za golf . skije, vezovi i štapovi za skije . daske za jedrenje . rekviziti za sportski ribolov, uklju*uju#i i mreže . rekviziti za lov, alpinizam i dr. . sportske rukavice od kože i sportske pokrivke za glavu . bazeni za plivanje, de*ji bazeni i dr. . klizaljke, koturaljke i dr. . lukovi i strele . oprema za gimnastiku i atletiku i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju oružja i municije, koja se svrstava u podgrupu 29600 - proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana, sanki i dr., koja se svrstava u oblasti 34 i 35 - proizvodnju *amaca, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju jedara za *amce, koja se svrstava u podgrupu 17402

91

. karnevalskih i drugih predmeta za razonodu.proizvodnju bicikala. *etki s resama i peruški.proizvodnju zabavnih automata.proizvodnju bi*eva i korba*a.proizvodnju prazni*nih.proizvodnju igra*aka na to*kove koje mogu biti za jahanje.proizvodnju karata za igru . stone ili ku#ne igre . koja se svrstava u granu 193 .proizvodnju elektronskih igara: video-igre. uklju*uju#i i one koje su sastavni delovi mašina. bilijara.proizvodnju smanjenih modela i sli*nih modela za zabavu. koja se svrstava u podgrupu 36500 . valjaka i uložaka za bojenje i drugih *etki.proizvodnju šibica 92 .proizvodnju lutki i ode#e i pribora za lutke . koja se svrstava u podgrupu 19200 .proizvodnju predmeta za luna-parkove (vašare). metlica i dr. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja šibica Ova delatnost obuhvata: . setova za sastavljanje i dr.proizvodnju sedlarskih i sara*kih proizvoda..proizvodnju sportske obu#e. opreme za automatske kuglane i dr. koja se svrstava u podgrupu 35420 .proizvodnju sportske ode#e. .proizvodnju igra*aka u obliku životinja . specijalnih stolove za kazino igre.proizvodnju *etki za ode#u i obu#u 3663 36631 Ostala proizvodnja raznovrsnih predmeta. elektri*nih vozova. igara na automatima koji se u rad puštaju metalnim novcem. slikarskih *etkica i *etki. uklju*uju#i i tricikle . . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja imitacije nakita Proizvodnja metli i *etaka Ova delatnost obuhvata: . ru*nih mehani*kih naprava za *iš#enje podova. koja se svrstava u podgrupu 36633 366 3661 36610 3662 36620 Proizvodnja ostalih raznovrsnih predmeta.proizvodnju slagalica Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju metli. koja se svrstava u oblast 18 . .proizvodnju muzi*kih instrumenata u obliku igra*aka .proizvodnju stolova za bilijar i opreme za kuglanje. šahovske igre i dr. koja se svrstava u podgrupu 36633 365 3650 36500 Proizvodnja igara i igra*aka Ova delatnost obuhvata: . metli.

proizvodnju uložaka za olovke .proizvodnju sve#a.proizvodnju upalja*a.proizvodnju dugmadi. termos-boce i drugi sudovi za upotrebu u doma#instvu . Ulazni proizvod. streljana i drugih predmeta za razonodu . ru*nih aparata za otiskivanje natpisa. garnitura za ru*no štampanje. bi*eva. vo#a i grana s liš#em. *ešljevi..proizvodnju perika. mehani*kih ili nemehani*kih . sortiran ili nesortiran.proizvodnju štapova za šetnju. .proizvodnju vrteški. mehani*kih ili elektri*nih . Svi proizvodi ove delatnosti su metalni otpaci i ostaci i nastaju kao rezultat proizvodnje u svim preduze#ima koja se bave proizvodnjom i preradom metala i proizvodnjom mašina i opreme. . žigova za pe*a#enje ili numerisanje. .proizvodnju predmeta za li*nu upotrebu: lule za pušenje. patent-zatvara*a.proizvodnju linoleuma i tvrdih pokriva*a za pod . voštanica i dr. mirisne prskalice. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. vešta*kih obrva i dr.proizvodnju fitilja za upalja*e. Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17540 37 371 3710 37100 Reciklaža Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. ljuljaški. pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu 93 .proizvodnju suncobrana i kišobrana 36633 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju datumara. korba*a dr. i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu. šnale i dr.obradu metalnih otpadaka i ostataka koriš#enih ili nekoriš#enih. sve#njaka. predmeta za šalu i zagonetki. kroja*kih lutki i dr. vešta*ke brade.proizvodnju de*ijih kolica . .36632 Proizvodnja suncobrana i kišobrana Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . drikera.proizvodnju pera i olovaka svih vrsta. nitni (velikih kop*i) i dr. pripremljenih traka za pisa#e mašine i jastu*i#a za žigove .proizvodnju vešta*kog cve#a. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni.

sortiran ili nesortiran.obradu nemetalnih otpadaka i ostataka. koja se svrstava u oblast 27 . Ova delatnost obuhvata: . koja treba da bude razvrstana u odgovaraju#e delatnosti prera iva*ke industrije . kao što su: predenje vlakana. koja se svrstava u podgrupu 23300 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 . pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu Ova delatnost ne obuhvata: .obradu otpadaka prehrambene industrije i industrije pi#a i duvana. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. sortiranje. gasom i vodom Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. proizvodnja celuloze od otpadnog papira i protektiranje guma za vozila.. bez industrijske obrade. koja se svrstava u podgrupu 51570 . uklju*uju#i i sakupljanje. bez industrijske obrade. Poizvodi koji pripadaju ovoj delatnosti su raznovrsni i mogu da nastanu u mnogim sektorima proizvodnje. prodaju i dr. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. parom i toplom vodom 401 4010 40101 40102 Proizvodnja.obradu osiromašenog torijuma i urana. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 372 3720 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. koriš#enih ili nekoriš#enih. kondicioniranje.proizvodnju novih materijala od otpadaka i ostataka.trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnim proizvodima.. sortiranje. i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. koja se svrstava u oblasti 15 i 16 .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju novih materijala ili proizvoda iz otpadaka i ostataka. Ulazni proizvod. prenos i distribucija elektri*ne energije Proizvodnja hidroelektri*ne energije Proizvodnja termoelektri*ne energije Sektor D 40 94 . kondicioniranje. gasom. uklju*uju#i i sakupljanje. koja se svrstava u podgrupu 51570 . prodaju i dr.trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnih proizvoda.trgovinu na veliko otpacima i ostacima.

rad koksnih pe#i. dizel-centrala ili iz drugih obnovljivih energetskih izvora .odsoljavanje morske vode.proizvodnju tehni*kih gasova. pogonske i druge svrhe .40103 40104 40105 40106 Proizvodnja nuklearno-elektri*ne energije Proizvodnja elektri*ne energije iz drugih izvora Prenos elektri*ne energije Distribucija elektri*ne energije Delatnosti iz podgrupa 40101 do 40106 obuhvataju : . proizvodnja elektri*ne energije u termoelektranama. prenos i distribucija elektri*ne energije 402 4020 40201 40202 Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva preko sistema cevi Proizvodnja karbogasa Proizvodnja gasa za komunalne svrhe Delatnosti iz podgrupa 40201 i 40202 obuhvataju: .proizvodnju i distribuciju elektri*ne energije: .sakupljanje.proizvodnju. osim transporta sistemom cevi. pre*iš#avanje i distribucija vode Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju i distribucuju hladne vode u svrhu hla enja 41 410 4100 41000 Sakupljanje. koja se svrstava u podgrupu 24110 40203 Distribucija gasa Ova delatnost obuhvata: . mešanjem ili drugim procesima iz razli*itih vrsta gasova . pre*iš#avanje i distribuciju vode . sakupljanje i distribuciju pare i tople vode za grejanje. koji se svrstava u podgrupu 60300 403 4030 40300 Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 23200 . ako proizvodnja vode predstavlja glavnu aktivnost Ova delatnost ne obuhvata: 95 .proizvodnju gasovitih goriva odre ene kalori*ne vrednosti *iš#enjem.proizvodnju gasa gasifikacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede Ove delatnosti ne obuhvataju: .transport svih vrsta gasovitih goriva kroz cevovode.prozvodnju derivata nafte.distribuciju svih vrsta gasovitih goriva preko sistema cevi Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 23100 . nuklearnim elektranama i hidroelektranama i proizvodnja elektri*ne energije pomo#u turbina na gas.

zemljani radovi Ova delatnost obuhvata: .drenažne radove na gradilištu .izgradnju specifi*nih objekata niskogradnje kao što su: . komunalni gra evinski radovi i dr. uklju*uju#i i mostove za uzdignute auto-puteve. uklanjanje stena. gradski cevovodi.pripremu zemljišta za rudarske radove: uklanjanje iskopa i drugi radovi i priprema mineralnih nalazišta Ova delatnost obuhvata i: .istraživanje nafte i gasa.zemljane radove: iskop.ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi prou*avanja terena za gra enje. mostovi. cevovodi za prenos na velike daljine. koji se svrstava u podgrupu 45250 . vijadukti. . iskop kanala.izgradnju svih vrsta zgrada .bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa. koji se svrstava u podgrupu 01411 . koja se svrstava u podgrupu 90000 Sektor D 45 Gra evinarstvo Gra evinarstvo Ova oblast obuhvata: .raš*iš#avanje gradilišta . gradski elektroenergetski vodovi i objekti veza.drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu 4512 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem Ova delatnost obuhvata: . miniranje i dr.. niskogradnja Grubi gra evinski radovi i specifi*ni radovi niskogradnje Ova delatnost obuhvata: . geofizi*ka.novogradnju.iskop okana. geološka i seizmi*ka merenja.rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata . tuneli i podzemna železnica . geološke ili druge svrhe Ova delatnost ne obuhvata: .bušenje izvora vode. koji se svrstavaju u podgrupu 74204 . . geofizi*ke.rad sistema za navodnjavanje u poljoprivredi. koje se svrstava u podgrupu 11200 .montažu i podizanje prefabrikovanih konstrukcija na gradilištu 96 . nasipanje.obradu otpadnih voda radi spre*avanja zaga enja. dalekovodi i objekti veza . nivelisanje terena. restauraciju i obi*ne opravke 451 4511 45110 Pripremni radovi Rušenje i razbijanje objekata. koje se svrstava u podgrupu 45250 452 4521 45210 Izgradnja objekata ili njihovih delova.

nadzorne radove u gra evinarstvu. teniskih i golfterena i dr. 26. osim od betona. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .hidroizolacione radove 4523 45230 Izgradnja saobra#ajnica. fundiranje. uklju#uju#i i specijalizovane radove Ova delatnost obuhvata: .izgradnju vodenih puteva.izgradnju stadiona.pripremne zemljane radove. koji se svrstavaju u podgrupu 74204 . montaža industrijski proizvedenih *eli*nih elemenata .montažu krovnih konstrukcija . ustava.. uklju*uju#i i pobijanje šipova . izgradnju marina. 27 i 28 . . zidanje opekom i kamenom 97 . aerodromskih pista i sportskih terena Ova delatnost obuhvata: . arena. koji se svrstavaju u granu 454 .pokrivanje krovova . koji se svrstavaju u granu 453 .završne radove na zgradama.instalacione radove na zgradama.izgradnju aerodromskih pista . bušenje i izgradnja crpilišta za vodu i kopanje bunara .podvodne radove 4525 45250 Ostali gra evinski radovi.montažu kompletnih zgrada od sopstveno proizvedenih delova. puteva. koji se svrstavaju u podgrupu 45110 4524 45240 Izgradnja hidrogra evinskih objekata Ova delatnost obuhvata: . ulica i drugih saobra#ajnica. bazena za plivanje.Ova delatnost ne obuhvata: .iskop jaraka . isklju*uju#i zgrade na njima Ova delatnost ne obuhvata: . operativnih površina u pristaništima i osiguranje obala.izgradnju stadiona. savijanje armature . bazena za plivanje i gimnasti*kih i drugih sportskih objekata. koja se svrstava u oblasti 20. brana i nasipa i dr. biciklisti*kih i peša*kih staza . koja se svrstava u podgrupu 45230 4522 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Ova delatnost obuhvata: .specijalizovane gra evinske radove koji su zajedni*ki za razli*ite vrste objekata. a zahtevaju specijalno izvo enje ili opremu: .arhitektonske i projektantske usluge. koje se svrstavaju u podgrupu 74202 .izgradnju železni*kih pruga.usluge pri eksploataciji nafte i gasa.

zaštitu od vibracija i dr. koje se svrstava u podgrupu 45310 4534 45340 Ostali instalacioni radovi Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . uklju*uju#i i nanošenje odgovaraju#e podloge 98 . protivpožarne alarme .iznajmljivanje skela bez montaže i demontaže. Ova delatnost ne obuhvata: . vodovodne instalacije i sanitarnu opremu . ku#ne antene i druge vazdušne provodnike . gasne instalacije . Ova delatnost ne obuhvata: .malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove.postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . grejanje. toplotnu i zvu*nu izolaciju. automatske protivpožarne vodene tuševe i dr.postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . ventilaciju. svetle#a mesta i dr. uklju*uju#i i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup . koji se svrstavaju u podgrupu 45220 4533 45330 Postavljanje cevnih instalacija Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . pribor i ure aje na drugom mestu nepomenute 454 4541 45410 Završni radovi Malterisanje Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacija za elektri*no grejanje. elektri*ne vodove i pribor ..hidroizolacione radove. liftove i pokretne stepenice . osvetljenje i signalne sisteme na putevima. montaža dimnjaka i industrijskih pe#i i dr. opremu i kanale za hla enje ili klimatizaciju . montaža i demontaža skela i radnih platformi. Ova delatnost ne obuhvata: . alarme i sisteme protiv provala . aerodromima i lukama . 4532 45320 Izolacioni radovi Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71320 453 4531 45310 Instalacioni radovi Postavljanje elektri*nih instalacija i opreme Ova delatnost obuhvata: .

tapeta i dr. zidnih i podnih kerami*kih. postavljanje ogledala i dr.iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje. bez rukovaoca. okvira za vrata i prozore.zastakljivanje. koje se svrstava u podgrupu 45430 4543 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga Ova delatnost obuhvata: .postavljanje u zgradama i drugim objektima: .postavljanje parketa i drugih podnih obloga od drveta. na drugom mestu nepomenute 455 4550 45500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje. Ova delatnost ne obuhvata: . granita ili škriljaca .unutrašnje i spoljno bojenje zgrada . uklju*uju#i i one od gume ili plasti*nih masa . opreme za prodavnice i dr.*iš#enje parom. opravka motornih vozila. betonskih ili kamenih plo*a . Ova delatnost ne obuhvata: .ugradnju prozora.4542 45420 Ugradnja stolarije Ova delatnost obuhvata: . održavanje i opravka motornih vozila i motocikala. kuhinjske opreme. koje se svrstava u podgrupu 71320 Sektor E 50 Trgovina na veliko i trgovina na malo. tapisona i linoleumskih podnih pokriva*a. peš*anim mlazom i sli*ni radovi na spoljnim delovima zgrade . od drveta ili drugog materijala . motocikala i predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Prodaja. uklju*uju#i i bojenje oznaka na putevima i prostorima za parkiranje .ostale završne radove. s rukovaocem Ova delatnost ne obuhvata: .ugradnju vrata. 4544 45440 Bojenje i zastakljivanje Ova delatnost obuhvata: .bojenje objekata niskogradnje. koja se svrstava u podgrupu 45420 4545 45450 Ostali završni radovi Ova delatnost obuhvata: .. podnih i zidnih obloga od teraca. trgovina na malo motornim gorivima 99 . stepenica.instalisanje privatnih bazena za plivanje . mermera. pomi*nih pregrada i dr. prozora. parketa i drugih podnih obloga od drveta .unutrašnje dovršavanje kao što je postavljanje drvenih obloga na zidove.

elektri*ne opravke . prikolice i poluprikolice . putni*ka motorna vozila. Ova grana obuhvata i: . trgovina na veliko i trgovina na malo novim i polovnim vozilima . održavanje i opravka . pranje. opravka karoserije . kamioni. pranje.trgovinu na veliko i trgovinu na malo rezervnim delovima i priborom za motorna vozila. "moto-ku#e" i dr. uklju*uju#i i kamione i teretna vozila: .) .trgovinu na malo motornim gorivima. mazivima i proizvodima za hla enje Ova oblast ne obuhvata: .trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr.iznajmljivanje motornih vozila. opravka delova motornog vozila . mehani*ke opravke .trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i koriš#enim vozilima: . poliranje i dr.iznajmljivanje motocikala. delatnost posrednika u trgovini na veliko i trgovini na malo vozilima . koje se svrstava u podgrupu 71100 . uklju*uju#i i specijalna putni*ka motorna vozila kao što su ambulantna vozila.sve delatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) u vezi s motornim vozilima i motociklima. koje se svrstava u podgrupu 71210 501 5010 50100 Prodaja motornih vozila Ova grana obuhvata: .Ova oblast obuhvata: . poliranje i vu*a vozila Ova oblast obuhvata i: . minibusi i dr. vozila za kampovanje kao što su kamp-prikolice. prskanje i bojenje 100 .trgovinu na veliko i trgovinu na malo preko posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . obi*an servis . trgovina na malo i trgovina na veliko delovima i priborom . .održavanje i opravku motornih vozila: . koja se svrstava u podgrupu 50300 502 5020 50200 Održavanje i opravka motornih vozila Ova delatnost obuhvata: . .

trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle Ova delatnost obuhvata i: .delatnost posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . delova i pribora za bicikle. drugim trgovcima na veliko ili posrednicima u kupovini ili prodaji proizvoda za tre#a lica.trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hla enje motornih vozila Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupe 51150. osim trgovine motornim vozilima i motociklima U ovu oblast svrstava se preprodaja (prodaja bez prerade) novih i koriš#enih proizvoda trgovcima na malo. koji se svrstavaju u podgrupe 51150. podešavanje ili zamena .. održavanje i opravku bicikala.prodaju. pomo# na putu i dr. delova i pribora za bicikle. opravka spoljnih i unutrašnjih guma. održavanje i opravka motocikala i delova i pribora za motocikle Prodaja motocikala. 52480 i 52740 505 5050 50500 Trgovina na malo motornim gorivima Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 51510 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini.prodaju. održavanje i opravku bicikala. 101 . Ova delatnost ne obuhvata: . ugra ivanje delova i pribora . trgova*kim i profesionalnim korisnicima i ustanovama. 52480 i 52740 50402 Održavanje i opravka motocikala Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i mopede Ova delatnost ne obuhvata: . 51470. zaštita od korozije .trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motocikle . koje se svrstava u podgrupu 25120 503 504 5030 50300 5040 50401 Prodaja delova i pribora za motorna vozila Prodaja.trgovinu na veliko i trgovinu na malo velikim i malim motociklima . industrijskim. vu*a .protektiranje guma. opravka vetrobrana i prozora .trgovinu na veliko gorivima.održavanje i opravku motocikala. 51470. njihovih delova i pribora Ova delatnost obuhvata: .

metala i industrijskih hemikalija Posredovanje u prodaji drvne gra e i gra evinskog materijala Posredovanje u prodaji mašina. uvoznika. koja se svrstava u oblast 52 . koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 . brodova i aviona Ova delatnost obuhvata i: . industrijske opreme. koja se svrstava u grane 512 do 517 . sortiranje i razvrstavanje proizvoda u velikim koli*inama.delatnost osiguravaju#ih agencija. hla enje.delatnost onih koji su angažovani na povezivanju prodavaca i kupaca ili preduzimaju komercijalne transakcije u ime principala Ova grana ne obuhvata : . trgova*kih posrednika. karavanima i motociklima.uobi*ajene manipulacije u trgovini na veliko kao što su sakupljanje.posredovanje u prodaji poljoprivrednih mašina . skladištenje.Ova oblast obuhvata: . kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr. koja se svrstava u podgrupu 50300 .trgovinu na malo preko posrednika. ponovno razdeljivanje na manje koli*ine (npr. ruda.iznajmljivanje i lizing proizvoda.delatnost trgovaca na veliko. koja se svrstava u podgrupu 67200 . kao i njihova podela na manje partije. prepakivanje i flaširanje. lekova). potroša*kih zadruga.posredovanje u prodaji kancelarijskih mašina 102 . živih životinja. koja se svrstava u granu 703 5111 51110 5112 51120 5113 51130 5114 51140 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina. isporuka i instaliranje proizvoda o svom trošku Ova oblast ne obuhvata: .trgovinu na veliko u svoje ime.delatnost agencija za nekretnine. koji se svrstavaju u oblast 71 511 Posredovanje u trgovini na veliko Ova grana obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 . tekstilnih sirovina i poluproizvoda Posredovanje u prodaji goriva. distributera industrijskih proizvoda. izvoznika.trgovinu na veliko priborom za motore. Ova oblast obuhvata i: .delatnost trgovinskih posrednika u prodaji motornih vozila i motocikala.delatnost trgova*kih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za ra*un drugih .trgovinu na veliko motornim vozilima.

trgovinu na veliko hranom za uzgoj životinja 5122 51220 Trgovina na veliko cve#em i rastinjem Ova delatnost ne obuhvata: . ode#e. uklju*uju#i i krompir 5132 51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa Ova delatnost obuhvata: . pi#ima i duvanom Trgovina na veliko vo#em i povr#em Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima.trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima . koja se svrstava u podgrupu 51560 5123 51230 5124 51240 5125 51250 513 5131 51310 Trgovina na veliko živim životinjama Trgovina na veliko sirovom.trgovinu na veliko lukovicama lala .trgovinu na veliko semenskim krompirom . obra enim mesom i proizvodima od mesa 5133 51330 Trgovina na veliko mle*nim proizvodima. obu#e i predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: . na drugom mestu nepomenutih Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama Delatnosti iz grana 512 do 517 obuhvataju: . jajima i jestivim uljima i mastima 103 . pi#a i duvana Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda.trgovinu na veliko životinjskim mesom.trgovinu na veliko neprera enim vo#em i povr#em.5115 51150 5116 51160 Posredovanje u prodaji nameštaja. predmeta za doma#instvo i metalne i gvož arske robe Posredovanje u prodaji tekstila. nedovršenom i dovršenom kožom Trgovina na veliko sirovim duvanom Trgovina na veliko hranom. semenjem i hranom za životinje Ova delatnost obuhvata i: .samo trgovinu na veliko za sopstveni ra*un 5121 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima. živinskim mesom i mesom divlja*i.posredovanje u prodaji krzna 5117 51170 5118 51180 5119 51190 512 Posredovanje u prodaji hrane.

kao što su rukavice. kravate. koja se svrstava u podgrupu 51560 5142 51420 Trgovina na veliko ode#om i obu#om Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko mle*nim proizvodima .trgovinu na veliko proizvodima od krompira .trgovinu na veliko galanterijom.trgovinu na veliko gramofonskim plo*ama. pi#ima i duvanom Trgovina na veliko ostalom hranom. naramenice i dr. ljuskare i mekušce Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko jajima i proizvodima od jaja . *ajevima.trgovinu na veliko kišobranima.trgovinu na veliko obu#om Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 51470 5143 51430 Trgovina na veliko elektri*nim aparatima za doma#instvo i radio i televizijskim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko opremom za osvetljavanje 104 . kompaktdiskovima i video-trakama . trakama. nakitom i predmetima od kože. *okoladom i slatkišima od še#era Trgovina na veliko kafom. .trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima.trgovinu na veliko hranom za ku#ne ljubimce 514 5141 51410 Trgovina na veliko predmetima za doma#instvo Trgovina na veliko tekstilom Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko rubljem za doma#instvo Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i sportsku ode#u .trgovinu na veliko tkaninama .trgovinu na veliko predivima . uklju*uju#i i ribu.trgovinu na veliko ode#om.trgovinu na veliko predmetima od krzna .trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima životinjskog i biljnog porekla 5134 51340 5135 51350 5136 51360 5137 51370 5138 51380 5139 51390 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na veliko duvanskim proizvodima Trgovina na veliko še#erom. kakaom i za*inima Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom.Ova delatnost obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 51570 5153 51530 Trgovina na veliko drvetom i gra evinskim materijalom Ova delatnost obuhvata: . otpacima i ostacima.trgovinu na veliko gra evinskim materijalom: . kišobranima. 5152 51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama Ova delatnost obuhvata: . *asovnicima.trgovinu na veliko nameštajem. 515 5151 51510 Trgovina na veliko reprodukcionim materijalom.trgovinu na veliko proizvodima od papira.trgovinu na veliko proizvodima primarne obrade drveta .trgovinu na veliko sanitarnom instalacionom opremom: . predmetima od kože i potrebštinama za putovanje.trgovinu na veliko mastima. igrama i igra*kama. te*nim i gasovitim gorivima i sli*nim proizvodima Ova delatnost obuhvata i: . pru#a i plute i dr. zidnim tapetima i sredstvima za *iš#enje Ova delatnost obuhvata i: . sportskim predmetima.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. uljima i dr. satovima. lavaboi i toaletni i drugi sanitarni predmeti od porculana 5154 51540 Trgovina na veliko metalnom robom. biciklima i delovima i priborom za bicikle.trgovinu na veliko sredstvima za *iš#enje u doma#instvu 5145 51450 5146 51460 5147 51470 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti*kim proizvodima Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . slavine. bojama. gumene cevi i dr. pesak. predmetima od drveta. osim poljoprivrednih Trgovina na veliko *vrstim.5144 51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. mazivima. *asopisima i novinama.trgovinu na veliko sanitarnom opremom: . 105 . cevima. knjigama.trgovinu na veliko neobra enim drvetom . spojevi. kade. lakovima. fotografskim i opti*kim predmetima. T-delovi. vodovi. šljunak i dr.trgovinu na veliko ravnim staklom . podnim pokriva*ima i neelektri*nim aparatima za doma#instvo .trgovinu na veliko poluproizvodima od gvož a i obojenih metala Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko rudama gvož a i rudama obojenih metala . . muzi*kim instrumentima. ure ajima i opremom za centralno grejanje Ova delatnost obuhvata i: . nakitom. cevi.

osim motornih vozila. industrijski gasovi.trgovinu na veliko plasti*nim masama u primarnim oblicima .trgovinu na veliko saobra#ajnom opremom. trgovinu i navigaciju Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko ra*unarima i perifernom opremom . industrijska so. metilalkohol. derivati skroba i dr. ure ajima i priborom Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko ubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu .trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima za reciklažu 516 5161 51610 Trgovina na veliko mašinama.trgovinu na veliko kompjuterizovanim alatnim mašinama 5162 51620 5163 51630 Trgovina na veliko gra evinskim mašinama Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje Ova delatnost obuhvata i: . anilin. eteri*na ulja. boje. hemijska lepila.trgovinu na veliko kau*ukom . mirisi i za*ini.trgovinu na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom kao što su pisa#e mašine. sinteti*ke smole.5155 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko industrijskim proizvodima za *iš#enje 5156 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom Ova delatnost obuhvata i: . motocikala i bicikala 106 .trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama: . štamparske boje. parafin. 5165 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju. kiseline i sumporna jedinjenja. .trgovinu na veliko neupakovanim papirom 5157 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima Ova delatnost obuhvata: . soda.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima .trgovinu na veliko kompjuterizovanim mašinama za tekstilnu industriju i kompjuterizovanim mašinama za šivenje i pletenje 5164 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom Ova delatnost obuhvata: . ra*unske mašine i dr.

transformatori. koja se svrstava u oblast 50 107 . gvož a i *elika i industrijskih mašina i opreme. ruda.. koja se svrstava u podgrupu 50100 .trgovinu na veliko motociklima.trgovinu na veliko elektri*nim predmetima kao što su elektromotori. koja se svrstava u podgrupu 50300 .prodaju žita. osim trgovine motornim vozilima i motociklima. koja se svrstava u podgrupu 50400 . prikolicama i karavanima.trgovinu na veliko motornim vozilima.trgovinu na veliko elektronskim komponentama . priborom i spravama. uklju*uju#i i traktore Ova delatnost obuhvata i: . opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova oblast obuhvata: . kablovi.trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije . delova za motocikle i goriva za njih. robnih ku#a. bez posebne specijalizacije 52 Trgovina na malo.trgovinu na veliko delovima za motorna vozila.preprodaju (prodaju bez transformacije) novih i koriš#enih proizvoda stanovništvu za li*nu potrošnju ili potrošnju u doma#instvu preko prodavnica. preko pošte. žice i dr.trgovinu na veliko ostalim na drugom mestu nepomenutim mašinama za industriju. zrnastih proizvoda. potroša*kih zadruga i dr. Ova oblast obuhvata i: .prodaju potrošne robe ustanovama i industrijskim korisnicima . uli*nih prodavaca i prodavaca koji dolaze na vrata kupca.specijalizovanu trgovinu na veliko koja nije na drugom mestu klasifikovana . koja se svrstava u podgrupu 51470 5166 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama.trgovinu na veliko kosilicama za travu. . bez obzira na vrstu pogona 517 5170 51700 Ostala trgovina na veliko Ova delatnost obuhvata: . na tezgama. industrijskih hemikalija. prekida*i.prodaju motornih vozila. trgovinu. navigaciju i druge delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: . motocikala. koja se svrstava u oblast 51 .trgovinu na veliko biciklima. sirove nafte.trgovinu na malo preko posrednika Ova oblast ne obuhvata: .instaliranje predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu bez obzira na to da li je to povezano s prodajom na malo .trgovinu na veliko razli*itom robom.

me u kojom ne preovla uju hrana. uklju*uju#i i ode#u. koje se svrstava u podgrupu 71400 521 5211 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. kozmetiku. 5212 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe Ova delatnost obuhvata: . pi#a i duvan: .prodaju na malo mle*nih proizvoda 523 5231 52310 5232 52320 Trgovina na malo farmaceutskim.iznajmljivanje stanovništvu predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo vo#em i povr#em Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa Trgovina na malo ribom. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . pretežno hrane. ku#ne aparate.. pretežno hranom. koja se svrstava u podgrupe 55300. delatnost robnih ku#a koje se bave opštom prodajom i koje na posebnim linijama prodaju raznovrsne proizvode. ljuskarima i mekušcima Trgovina na malo hlebom. nameštaj. kozmetika i dr. pi#a i duvana kao glavnih proizvoda. kola*ima i slatkišima Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na malo proizvodima od duvana Ostala trgovina na malo hranom.prodaju hrane i pi#a koja se konzumira na licu mesta. 55400 i 55510 . delatnost prodavnica mešovite robe u kojima se pored hrane. medicinskim. metalna roba. sportsku opremu i dr. nakit. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata i: .prodaju robe samo ustanovama i industrijskim korisnicima.trgovinu na malo raznovrsnom robom. 522 5221 52210 5222 52220 5223 52230 5224 52240 5225 52250 5226 52260 5227 52270 Trgovina na malo hranom. koja se svrstava u oblast 51 . igra*ke. pi#ima ili duvanom: . metalnu robu. prodaju i razni drugi proizvodi kao što su ode#a. ku#ni aparati. kozmeti*kim i toaletnim preparatima Izdavanje i spravljanje lekova po recepturi Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima 108 .trgovinu na malo raznovrsnom robom. nameštaj.

5233 52330 524 5241 52410 Trgovina na malo kozmeti*kim i toaletnim preparatima Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo tekstilom Ova delatnost obuhvata: . predmeta za osvetljavanje . tapiserija ili veza . pribora za doma#instvo. predmeta od drveta.prodaju na malo: . 5243 52430 Trgovina na malo obu#om i predmetima od kože Ova delatnost obuhvata: .prodaju na malo plo*a od plute za oblaganje podova. nameštaja .prodaju na malo tkanina . predmeta od kože .prodaju na malo antikviteta. odevnih predmeta . koja se svrstava u podgrupu 52480 . naramenice i dr. predmeta za putovanje. od kože i kožnih supstituta 5244 52440 Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: . plute i pru#a . odevne galanterije kao što su rukavice. radio i televizijskim ure ajima 109 .prodaju na malo: . peškiri i dr. predmeta od krzna . . pribora za jelo. predmeta i opreme za doma#instvo na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost ne obuhvata: .prodaju na malo osnovnih materijala za izradu pokriva*a. predmeta od stakla i porculana i dr.prodaju na malo konca za pletenje . zavesa. mreža i drugih predmeta od tekstila za opremanje doma#instava . 5242 52420 Trgovina na malo ode#om Ova delatnost obuhvata: .prodaju na malo rublja za doma#instvo kao što su *aršavi. grn*arskih predmeta od gline i keramike. stolnjaci. koja se svrstava u podgrupu 52500 5245 52450 Trgovina na malo aparatima za doma#instvo. obu#e .prodaju na malo: . kravate.

ubrivo i ku#ni ljubimci . *asovnici i nakit . koje se svrstava u podgrupu 71400 5246 52460 Trgovina na malo metalnom robom. drvo. ostalog gra evinskog materijala kao što su opka i crep. premaza i lakova . pribor za pecanje 110 . aparata za doma#instvo . koja se svrstava u podgrupu 52500 5248 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . filatelisti*ke marke i nov*i#i (numizmatika) . zidni tapeti . boja. cve#e. pokriva*i za pod . suveniri. ulje za loženje za doma#instvo. radio i televizijskih aparata i druge audio-vizuelne opreme za doma#instvo .iznajmljivanje traka i plo*a. sportska oprema . bez obzira na vrstu pogona .Ova delatnost obuhvata: . muzi*kih instrumenata i notnog materijala Ova delatnost ne obuhvata: . sanitarna oprema i dr.prodaju na malo polovnih i antikvarnih knjiga. muzi*kih plo*a i audio-vizuelnih traka i kaseta . sadnice. materijala i opreme za aktivnosti "uradi sam" . sredstva za *iš#enje . ravnog stakla . novinama i pisa#im materijalom Ova delatnost ne obuhvata: . kancelarijska oprema i pribor . igre i igra*ke . opti*ka i precizna oprema . uklju*uju#i i prodaju na malo robe koja se obi*no prodaje trgovinama na veliko: . seme. 5247 52470 Trgovina na malo knjigama. metalne robe . ugalj i drvo . rukotvorine i religijski predmeti . plin u bocama. bojama i staklom Ova delatnost obuhvata: . satovi.prodaju na malo: .prodaju na malo: . oružje i municija . fotografska.prodaju na malo. kompjuteri i posebni softveri . kosilica za travnjake.

opravku predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. prodaje na malo ili proizvodnje. prodajom na veliko ili prodajom na malo tih predmeta. a koji su naru*eni na osnovu oglasa.trgovinu na malo polovnim motornim vozilima. koja se svrstava u oblast 50 111 .. prodaja preko lica koja dolaze na vrata kupcu .trgovinu na malo proizvodima koji se kupcu dostavljaju poštom.trgovinu na malo proizvodima na na*in koji nije na drugom mestu predvi en: . bicikli . Ako je povezana.trgovinu na malo polovnim knjigama . u prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . neprehrambeni proizvodi koji nisu na drugom mestu klasifikovani 525 5250 52500 Trgovina na malo polovnom robom. koja nije povezana sa izradom . kataloga. *amci . Ova grana ne obuhvata: . modela ili nekog drugog sredstva oglašavanja 5262 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama Ova delatnost obuhvata: .popravku motornih vozila i motocikala. prodaja preko automata .trgovinu na malo ostalom polovnom robom Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50100 526 5261 52610 Trgovina na malo izvan prodavnica Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naru*enu robu Ova delatnost obuhvata: . tada se opravka uklju*uje u delatnost prodaje na veliko.trgovinu na malo proizvodima bilo koje vrste na uobi*ajenim pokretnim tezgama pored glavnih puteva ili na organizovanim pijacama 5263 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica Ova delatnost obuhvata: . oprema za kampovanje .proizvodnjom. de*ija kolica . prodaja preko putuju#ih prodavaca 527 Opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova grana obuhvata: .

motelima i gostionicama . hotelima. ku#ama za odmor i stanovima .usluge smeštaja za duži boravak (npr. kofera i sli*nih predmeta i od drugih materijala 5272 52721 52722 5273 52730 5274 52740 Opravka elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka radio i televizijskih aparata Opravka ostalih elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka satova.usluge smeštaja za kra#i boravak u: . koji se svrstava u podgrupu 70200 5511 55110 5512 55120 552 Hoteli i moteli.usluge restorana koji rade u sastavu smeštajnog objekta Ova grana ne obuhvata: .5271 52710 Opravka obu#e i ostalih predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: . kao što su "krevet i doru*ak". hotelima pogodnim za konferencije Ova grana obuhvata i: .tajmšering (zakup smeštajnog prostora na odre eno vreme). apartmanski hoteli). omladinska odmarališta. koje se svrstavaju u podgrupu 70200 . s restoranom Hoteli i moteli. kampovima za odmor.popravku bicikala Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 55 551 2 3 4 5 Hoteli i restorani Hoteli i restorani Hoteli Ova grana obuhvata: . druge usluge smeštaja za kra#i boravak. *asovnika i nakita Opravka na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata i: .usluge smeštaja za kra#i boravak u: .opravku *izama. cipela.usluge smeštaja za duži boravak (npr. apartmanski hoteli). bez restorana Kampovi i druge vrste smeštaja za kra#i boravak Ova grana obuhvata: . planinarski domovi i ku#e i dr. Ova grana ne obuhvata: . izdavanje prostora i ure aja za kampovanje . koje se svrstavaju u 70200 Sektor Ž 112 .

koje se svrstavaju u grane 551 i 552 113 . restoranima s brzo pripremljenom hranom.usluge smeštaja za kra#i boravak u radni*kim odmaralištima 55232 Turisti*ki smeštaj u doma#oj radinosti Ova delatnost obuhvata: . restoranima sa samousluživanjem kao što su kafeterije . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 52630 . kioscima s prženom ribom i krompirom i dr. vinarnicama i dr.ostale usluge smeštaja za kra#i boravak 553 5530 55300 Restorani Ova delatnost obuhvata: . kafanama.prodaju pi#a koja se uobi*ajeno konzumiraju na licu mesta. koja se svrstava u podgrupu 52630 . kolima za ru*avanje u železni*kim i drugim sredstvima putni*kog saobra#aja Ova delatnost ne obuhvata: . u: . u: . barovima. kao i prodaju pi#a uz obroke. restoranima . .5521 55211 55212 5522 55220 5523 55231 Omladinska odmarališta i planinarski domovi i ku#e De*ja i omladinska odmarališta Planinarski domovi i ku#e Kampovi Ostali smeštaj.prodaju obroka koji se obi*no konzumiraju na licu mesta.prodaju preko automata. restoranima iz kojih se hrana nosi . eventualno uz neki vid zabave. kao što su hamburger-barovi i dr. . eventualno uz neki vid zabave.prethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem. na drugom mestu nepomenut Radni*ka odmarališta Ova delatnost obuhvata: .usluge smeštaja za kra#i boravak u ku#ama za odmor i stanovima 55233 Ostali smeštaj za kra#i boravak Ova delatnost obuhvata: . pivnicama. no#nim barovima.pr ethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem. koje se svrstavaju u grane 551 i 552 554 5540 55400 Barovi Ova delatnost obuhvata: .prodaju preko automata.

koji se svrstavaju u oblast 45 .održavanje i opravku motornih vozila. uobi*ajeno po nižim cenama. zabave i druge proslave i priredbe Sektor Z Saobra#aj. železnicom. koje se svrstavaju u oblast 63 114 . linijskog ili slobodnog. skladištenje i ostale pomo#ne aktivnosti. studentske menze .putni*ki i teretni saobra#aj me ugradskom železnicom Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u oblast 35 . železnica.iznajmljivanje transportne opreme bez voza*a ili rukovaoca. skladištenje i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 50200 . drumom. skladištenje i veze Ovaj sektor obuhvata: .aktivnosti u vezi sa obavljanjem prevoza putnika i robe. svadbe. oficirske menze 5552 55520 Ketering Ova delatnost obuhvata: . bankete i prijeme . cevovodima. avionske prevoznike .iznajmljivanje transportne opreme s voza*em ili rukovaocem Ovaj sektor ne obuhvata: . železni*ke i drumske prevoznike . luka i aerodroma.poštanske aktivnosti i telekomunikacije .prate#e aktivnosti u vezi sa stani*nim objektima i parkiralištima.pripremanje obroka u centralnim jedinicama za potrošnju na drugim mestima kao što je pripremanje gotovih obroka za: . fabrikama i ustanovama . odre enim grupama lica. koje se svrstava u grane 711 i 712 60 601 6010 60100 Kopneni saobra#aj.velike opravke ili prepravke transportne opreme (osim motornih vozila). . rukovanje teretom. vodenim ili vazdušnim putevima . održavanje i opravku puteva. cevovodni transport Železni*ki saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . ve#inom profesionalno povezanim: .555 5551 55510 Kantine i ketering Kantine Ova delatnost obuhvata: . rukovanje teretom.izgradnju.prodaju obroka i pi#a. kantine u sportskim organizacijama.aktivnosti u vezi s putnicima i teretom u železni*kim stanicama.

teških tereta. trolejbusima.iznajmljivanje kamiona s voza*em 115 . prevoz autobusima za razgledanje znamenitosti.prevoz školskim autobusima.održavanje i manje opravke voznog parka.. ži*arama i dr.prevoz drumom trupaca.prevoz putnika zaprežnim vozilima 6025 60250 Prevoz robe u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama Ove delatnosti obuhvataju i: . tramvajima. uspinja*ama. ekskurzije i ostale povremene usluge prevoza Ova delatnost ne obuhvata: .prevoz nameštaja . Ova delatnost obuhvata i: .aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima.prevoz ambulantnim kolima. rashla enih tereta. podzemnom i nadzemnom železnicom. stoke. 6022 60220 Taksi-prevoz Ova delatnost obuhvata: .taksi-prevoz . na odre enim relacijama.ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju: . rasutih tereta (uklju*uju#i i prevoz tanker-kamionima). automobila i dr.ostalo iznajmljivanje putni*kih vozila.aktivnosti koje se odnose na obavljanje me ugradskog prevoza putnika. koje se svrstavaju u podgrupu 63211 602 6021 60211 60212 Ostali kopneni saobra#aj Redovan prevoz putnika u drumskom i gradskom saobra#aju Prevoz putnika u drumskom saobra#aju Prevoz putnika u gradskom saobra#aju Delatnosti iz podgrupa 60211 i 60212 obuhvataju: . osim železnicom. prevoz do i od aerodroma ili drugih stanica. s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama . kolima. na odre enim relacijama. *arter-prevoz. koji se svrstava u grupu 8514 6024 60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . s voza*em 6023 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .

spasavanje plovila i dr..prenos gasa. skladištenje robe.prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama izme u nacionalnih luka 612 6120 61200 Saobra#aj unutrašnjim vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: . te*nosti. uklju*uju#i i prevoz unutar luka i pristaništa 62 Vazdušni saobra#aj 116 .prevoz tereta zaprežnim vozilima Ova delatnost ne obuhvata: . kormilarenje.rad feribota i taksi-prevoz na vodenim putevima . uklju*uju#i i prevoz preko velikih jezera 6112 61120 Saobra#aj u priobalnim morskim vodama Ova delatnost obuhvata: . vode ili pare.rad terminalske opreme za rukovanje teretom. kružna putovanja ili obilaske . razre enog cementa.iznajmljivanje brodova i *amaca s posadom Ova oblast ne obuhvata: . jezerima i ostalim unutrašnjim vodenim putevima.rukovanje teretom. rad luka i ostale pomo#ne aktivnosti kao što su pristajanje.prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi. tankera i dr. koji se svrstavaju u oblast 63 611 6111 61110 Pomorski saobra#aj i saobra#aj u priobalnim morskim vodama Pomorski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . maltera i ostale robe cevovodima .prevoz putnika ili robe vodenim putem.delatnost restorana i barova na brodovima.prevoz tegljenjem ili guranjem barži.rad *amaca za ekskurzije. linijski ili slobodni . . kanalima.prevoz putnika ili robe rekama.distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa. osvetljavanje.. koji se svrstava u oblast 63 603 6030 Cevovodni transport Ova delatnost obuhvata: .rad pumpnih stanica Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u Sektor D 61 Vodeni saobra#aj Ova oblast obuhvata: . koja se svrstava u grane 553 i 554 .

koje se svrstavaju u podgrupu 35300 . skladištenje raznovrsne robe 117 . koje se svrstava u podgrupu 74810 621 6210 62100 Vazdušni saobra#aj. sa utvr enim redom letenja Ova delatnost ne obuhvata: .Ova oblast obuhvata: . koji se svrstava u granu 632 6312 63120 Skladišta i stovarišta Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74400 . rad silosa za žitarice.vanredni prevoz putnika ili robe vazdušnim putem Ova delatnost obuhvata i: . vanredni (*arter) Ova delatnost obuhvata: . stovarišta za opšte terete.prevoz putnika ili robe vazdušnim ili vasionskim saobra#ajem Ova oblast ne obuhvata: .zaprašivanje useva.rad skladišnih objekata za sve vrste robe i skladištenje robe u slobodnim carinskim zonama: .redovne *arter-letove 623 6230 62300 Vasionski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: .slaganje tereta Ova delatnost ne obuhvata: . .reklamiranje iz vazduha. koji se svrstavaju u podgrupu 62200 622 6220 62200 Vazdušni saobra#aj. linijski Ova delatnost obuhvata: .prevoz putnika ili robe vazdušnim putem na redovnim linijama.lansiranje satelita i vasionskih vozila .redovne *arter-letove. koje se svrstava u podgrupu 01413 .opravke aviona ili avionskih motora.rad stani*nih objekata. stovarištahladnja*e i dr. aktivnost putni*kih agencija Pretovar tereta i skladištenje Pretovar tereta Ova delatnost obuhvata: .snimanje iz vazduha (aerofotografija).vasionski prevoz robe i putnika 63 631 6311 63110 Prate#e i pomo#ne aktivnosti u saobra#aju.utovar i istovar robe ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobra#ajnog sredstva kojim je prevoz izvršen .

navigacija. poslovi osvetljavanja. pristaništa i dr. rad svetionika 63222 Usluge u re*nom i jezerskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . pristaništa i dr. rad terminalskih objekata kao što su luke. 63214 Usluge u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . prate#e aktivnosti vezane za rad puteva. rad brana i dr. .aktivnosti vezane za prevoz putnika.aktivnosti u vezi s prevozom putnika. . stanice za rukovanje robom i dr. spasavanja i dr. životinja ili robe: .parkirališta za motorna vozila. rad stani*nih objekata kao što su autobuske stanice. . životinja ili robe pomorskim putem: . prate#e aktivnosti u vezi s radom mostova. rad stani*nih objekata kao što su železni*ke stanice.aktivnosti u vezi s drumskim prevozom putnika. parkirališta za bicikle i dr. navigacija. stanice za rukovanje robom i dr. mostova. životinja ili robe re*nim i jezerskim putem: . .aktivnosti u vezi sa železni*kim prevozom putnika. tunela. tunela i dr.Ova delatnost ne obuhvata: . parkirališta ili garaža. kormilarenje i pristajanje 118 . koja se svrstavaju u podgrupu 63213 632 6321 63211 63212 63213 Ostale prate#e aktivnosti u saobra#aju Ostale prate#e aktivnosti u kopnenom saobra#aju Održavanje i nega kola Održavanje pruga Održavanje ure aja na železnici Delatnosti iz podgrupa 63211 do 63213 obuhvataju: . kormilarenje i pristajanje . životinja ili robe: . . rad terminalskih objekata kao što su luke. . . *uvanje stambenih auto-prikolica u toku zime 6322 63221 Ostale prate#e aktivnosti u vodenom saobra#aju Usluge u pomorskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .

uklju*uju#i i preuzimanje i raspodelu robe .obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola koje nemaju profesionalni karakter. koji se svrstavaju u podgrupu 67200 64 Poštanske aktivnosti i telekomunikacije 119 . morima ili vazdušnim putevima . paket-aranžmana i dr. .poslove rukovanja robom kao što su pakovanje. vazduhom ili morem. pružanje informacija i saveta i planiranje putovanja . delatnost turisti*kih vodi*a 634 6340 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . prepakivanje.izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova .organizovanje i sprovo enje saobra#aja drumovima. Ova delatnost ne obuhvata: . merenje robe i dr. delatnost turoperatora . rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr. rad zemaljske službe na aerodromima i dr. Ove delatnosti ne obuhvataju: .organizovanje prevoza grupnih pošiljki drumom. smeštaja i prevoza putnika i turista . sortiranje. . uklju*uju#i i preuzimanje i grupisanje pošiljki .poslove vezane za osiguranje robe. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . spasavanja i dr.poslove carinskih zastupnika .poslove pomorskih i avio-špeditera . železnicom.poštanske usluge preduze#a koja nisu pošte. rad svetionika 6323 63230 Ostale prate#e aktivnosti u vazdušnom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . organizacija putovanja. kontrola aerodroma i vazdušnog saobra#aja .aktivnosti u vezi s prevozom putnika. koja se svrstava u granu 804 633 6330 63300 Delatnost putni*kih agencija i turoperatora.. prodaja voznih karata. poslovi osvetljavanja.delatnost putni*kih agencija: . . životinja ili robe vazdušnim putem: . pomo# turistima. koje se svrstavaju u podgrupu 64120 .prijem grupnih i individualnih pošiljki.poslove špedicije (otpremanje robe) .

slike ili ostalih informacija kablovima. post-restant i dr. prevoz i isporuka poštanskih pošiljki. osim osiguranja i penzijskih fondova Ova oblast obuhvata: .iznajmljivanje poštanskih sandu*i#a. koje se svrstava u podgrupu 74840 .poslove poštanskih žiro-ra*una i štednje i ostale finansijske poslove koje vrši administracija pošta. prevoz i isporuku pismonosnih pošiljki i paketa koje obavljaju preduze#a koja nisu pošte. Ova delatnost ne obuhvata: .prikupljanje sredstava u vidu depozita. prevoz i isporuku (doma#e ili me unarodne) pošte i paketa .sakupljanje pošte i paketa iz javnih poštanskih sandu*i#a ili iz pošta . koji se svrstavaju u grupu 6512 6412 64120 Prikupljanje.641 6411 64110 Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki Delatnost pošta Ova delatnost obuhvata: . relejima i satelitima: . emitovanjem. osim za svrhe osiguranja. telegrafska i teleks-veza .raspodela i isporuka pošte i paketa . upotrebom jedne ili više vrsta sopstvenog saobra#ajnog sredstva ili sredstava javnog prevoza 642 6420 64200 Telekomunikacije Ova delatnost obuhvata: .prikupljanje. penzijskih fondova i obaveznog socijalnog osiguranja 651 Monetarne institucije Ova grana obuhvata: .proizvodnju radio i televizijskih programa *ak i ako je u vezi sa emitovanjem. koja se svrstava u podgrupu 92200 Sektor I 65 Finansijsko posredovanje Finansijsko posredovanje. održavanje mreže Ova delatnost ne obuhvata: . kreditno i drugo poslovanje banaka 120 .delatnost prikupljanja i redistribucije fondova (sredstava).prikupljanje. osim delatnosti pošta Ova delatnost obuhvata: . emitovanje radio i televizijskih programa .davanje telefonskih informacija. telefonska.prenos zvuka.

6511 65110 6512 65121 65122 65123

Centralne banke Ostale monetarne institucije Bankarske organizacije Poštanske štedionice Ostalo štedno-kreditno poslovanje (štedionica, štedno-kreditna organizacija i štedno-kreditna zadruga) Delatnosti iz podgrupa 65121 do 65123 obuhvataju: - finansijsko posredovanje monetarnih institucija, osim centralnih Ove delatnosti obuhvataju i: - poštanske žiro i štedne bankarske aktivnosti

652

Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - finansijsko posredovanje, osim posredovanja koje vrše monetarne institucije 6521 65210 Finansijski lizing Ova delatnost obuhvata: - davanje u zakup na rok koji približno odgovara veku trajanja imovine i zakupac sti*e sve beneficije od njenog koriš#enja i preuzima sav rizik u vezi s vlasništvom, a imovina može ali ne mora da bude preneta Ova delatnost ne obuhvata: - iznajmljivanje koje se prema vrsti iznajmljene robe svrstava u oblast 71 6522 65220 6523 65231 Ostalo kreditno iznajmljivanje novca Ostalo finansijsko posredovanje, na drugom mestu nepomenuto Obavljanje platnog prometa u zemlji Ova delatnost obuhvata: - obavljanje platnog prometa u zemlji za imaoce poslovnih ra*una (žiro-ra*uni i teku#i ra*uni za pravna lica i druge imaoce ra*una) 65232 Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - ostalo finansijsko posredovanje koje je u osnovi povezano s raspodelom fondova, osim davanja zajmova: . investiranje u vrednosne papire, kao što su akcije, obveznice, blagajni*ki zapisi i dr. . rad za sopstveni ra*un posrednika vrednosnih papira . investiranje u imovinu, prvenstveno za druge finansijske posrednike

121

. ugovaranje trampe, prava opcije i drugih ograni*avaju#ih aranžmana - finansijske holding-poslove Ova delatnost ne obuhvata: - finansijski lizing, koji se svrstava u podgrupu 65210 - poslove u vezi s hipotekama i poslove menja*nica, koji se svrstavaju u podgrupu 67130 - poslove hartijama od vrednosti za ra*un drugih, koji se svrstavaju u podgrupu 67120 - promet, iznajmljivanje i zakup nekretnina, koji se svrstavaju u oblast 70 - iznajmljivanje mašina i opreme, koje se svrstava u oblast 71 - nefinansijske holding-poslove, koji se svrstavaju u podgrupu 74150 66 660 Osiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja Ova oblast obuhvata: - dugoro*nu i kratkoro*nu raspodelu rizika, s elementima štednje ili bez njih 6601 66010 Osiguranje života Ova delatnost obuhvata: - osiguranje i reosiguranje života, sa znatnim elementima štednje ili bez njih 6602 66020 Penzijski fondovi Ova delatnost obuhvata: - pribavljanje prihoda za penzijske fondove Ova delatnost ne obuhvata: - programe obaveznog socijalnog osiguranja i programe bez davanja doprinosa gde se fondovi u velikoj meri obezbe uju iz javnih izvora, koji se svrstavaju u podgrupu 75300 6603 66030 Ostalo osiguranje Ova delatnost obuhvata: - ostalo osiguranja i reosiguranje, osim osiguranja života: . od nesre#a i požara . zdravlja . imovine . drumskog, pomorskog, avio-saobra#aja i dr. . od nov*anih gubitaka i osiguranje odgovornosti 67 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju Ova oblast obuhvata: - pružanje usluga koje nisu finansijsko posredovanje a u vezi su s finansijskim posredovanjem

122

671 6711 67110

Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, osim osiguranja i penzijskih fondova Upravljanje finansijskim tržištem Ova delatnost obuhvata: - upravljanje i nadgledanje finansijskog tržišta, osim onog koje vrše državni organi: . delatnost berza hartija od vrednosti i dr. 6712 67120 Posredovanje u poslovima s hartijama od vrednosti Ova delatnost obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje i dr.) i aktivnosti u vezi s tim Ova delatnost ne obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu za sopstveni ra*un, koje se svrstava u podgrupu 65232 6713 67130 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: - pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute: . posredovanje u vezi sa hipotekama . menja*nice i dr.

672

6720 67200

Pomo#ne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove Ova delatnost obuhvata: - aktivno sti uklju*ene ili povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, osim finansijskog posredovanja: . aktivnosti agenata osiguranja . aktivnosti procenitelja osiguranog rizika i štete i dr.

Sektor J 70 701 7011 70110

Aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti Aktivnosti u vezi s nekretninama Aktivnosti u vezi s nekretninama, za sopstveni ra*un Razvoj projekata o nekretninama Ova delatnost obuhvata: - razvoj projekata o nekretninama: . povezivanje finansijskih, tehni*kih i fizi*kih sredstava za realizaciju projekata o nekretninama za kasniju prodaju, za stambene ili druge zgrade 7012 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni ra*un

123

kupovinu i prodaju nekretnina: . nestambene zgrade . stambene zgrade i stanovi . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . 702 7020 70200 Iznajmljivanje nekretnina Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje nekretnina i upravljanje tim nekretninama: . za tu ra*un Agencije za nekretnine Ova delatnost obuhvata: . prikolice i poluprikolice 124 . kamp-prikolica i drugih nestambenih objekta ili objekta za kratkotrajni boravak. iznajmljivanju i proceni nekretnina 7032 70320 Upravljanje nekretninama. nestambene zgrade . Ova delatnost ne obuhvata: . prodaji.posredovanje u kupovini.iznajmljivanje saobra#ajnih sredstava bez voza*a.iznajmljivanje putni*kih vozila bez voza*a . za tu ra*un Ova delatnost obuhvata: .finansijski lizing. stambene zgrade i stanovi .Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 65210 712 7121 71210 Iznajmljivanje ostalih saobra#ajnih sredstava Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: . kamioni. soba za izdavanje.davanje u zakup putni*kih vozila bez voza*a. kampova.rad hotela. železni*ka vozila .agencije za prikupljanje stanarine 71 711 7110 71100 Iznajmljivanje mašina i opreme bez rukovaoca i iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Iznajmljivanje automobila Ova delatnost obuhvata: . zemljište i dr. koji se svrstava u oblast 55 703 7031 70310 Aktivnosti u vezi s nekretninama. traktori. osim automobila: . zemljište i dr.

davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava. koji se svrstava u podgrupu 65210 125 . koji se svrstava u podgrupu 65210 .. koje se svrstava u podgrupu 71400 7123 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . s rukovaocem.iznajmljivanje *amaca za zabavu.iznajmljivanje bicikala. karavani.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo.davanje u zakup (lizing) vazdušnih sobra#ajnih sredstava. bez rukovaoca .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo. koje se svrstava u oblast 62 . koji se svrstava u podgrupu 65210 .iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava bez posade . motocikali.finansijski lizing.finansijski lizing.finansijski lizing. Ova delatnost ne obuhvata: . za prevoz vodenim putevima kao što su *amci i brodovi.iznajmljivanje ili davanje u zakup (lizing) vozila ili kamiona s voza*em.iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima.iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava s posadom. u komercijalne svrhe. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 65210 713 7131 71310 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme Ova delatnost obuhvata: .finansijski lizing. koje se svrstava u oblast 61 .iznajmljivanje proizvoda proizvedenih u grani 293.iznajmljivanje kontejnera Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71400 7122 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: . kampersi i dr.iznajmljivanje sredstava. koje se svrstava u granu 014 . s rukovaocem. . bez rukovaoca . koje se svrstava u granu 602 . kao što su poljoprivredni traktori i dr.davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost obuhvata i: .

motori. ra*unovodstvene mašine i oprema i dr. koji se svrstava u podgrupu 65210 .iznajmljivanje nepomenutih predmeta za li*nu upotrebu ili doma#instvo: .iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. koje se svrstava u podgrupu 71320 . odevni predmeti i obu#a 126 .iznajmljivanje i davanje u zakup mašina i opreme za gra evinarstvo. bez rukovaoca. kompjuteri i oprema .iznajmljivanje i davanje u zkup (lizing) kancelarijskih mašina i opreme. mašine za umnožavanje. s rukovaocem.finansijski lizing.iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje skela i radnih platformi.finansijski lizing. uklju*uju#i i kompjutere: . komercijalne i industrijske mašine Ova delatnost ne obuhvata: . na drugom mestu nepomenutih: . koji se svrstava u podgrupu 65210 7134 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme. koje se svrstava u podgrupu 71330 714 7140 71400 Iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo.7132 71320 Iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . ostale nau*ne. oprema za rudarstvo i naftna polja . pisa#e mašine i mašine za obradu teksta . televizijska i telekomunikaciona oprema .iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina i opreme. turbine i alatne mašine . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . bez montaže i demontaže Ova delatnost ne obuhvata: . tekstil. uklju*uju#i i kompjutere. bez rukovaoca.iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. koji se svrstava u podgrupu 65210 7133 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme.finansijski lizing. merna i kontrolna oprema . bez rukovaoca . koje se svrstava u podgrupu 45500 . koje se svrstava u podgrupu 71310 . uklju*uju#i i kompjutere Ova delatnost obuhvata: . radio. Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu.

razvoj. koje se svrstava u podgrupu 93010 72 721 7210 72100 Kompjuterske i srodne aktivnosti Pružanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom Ova delatnost obuhvata: . bicikli . izrada i davanje dokumentacije za gotove netipi*ne programe . koje se svrstava u grane 711 i 712 . Ova delatnost ne obuhvata: . bilje i dr. . pisanje programa prema zahtevima korisnika i dr.umnožavanje (reprodukciju) netipi*nih programa. kuhinjsko i stono posu e i pribor. video-trake. knjige. koje se svrstava u podgrupu 92510 .. radnih odela i sli*nih predmeta u perionicama rublja. nakit.savete proizvo a*a kompjutera ili prodajnih jedinica. plovila za zabavu . izrada i davanje dokumentacije za gotove programe. novine i *asopisi . cve#e. elektri*ni ure aji i dr. keramika i staklo.analizu.iznajmljivanje rublja. dekoracija i kostimi . koje se svrstava u podgrupu 22330 . muzi*ki instrumenati. analiza potreba i problema korisnika i davanje saveta o najboljim rešenjima .pružanje saveta o tipu i konfiguraciji kompjuterske opreme i primeni pripadaju#eg softvera: . novina i *asopisa. projektovanje i programiranje sistema gotovih za upotrebu: . karavana i prikolica. motocikala.savete o softveru koji je prate#i uz kompjutersku opremu. razvoj. mašine i oprema za aktivnosti "uradi sam" . nameštaj. naru*enih za potrbe specijalnih korisnika . koji se svrstavaju u podgrupu 72100 127 .iznajmljivanje putni*kih automobila i kombi-vozila. plo*e i dr. 51640 i 52480 722 7220 72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa Ova delatnost obuhvata: . analiza potreba i problema korisnika i predlaganje najboljih rešenja Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje knjiga. koji se svrstavaju u podgrupe 30020. sportska oprema . za ku#ne potrebe . video-traka i plo*a iz biblioteka. Ova delatnost ne obuhvata: .

bez konkretne primene ili upotrebe . sistema i usluga i ka bitnom poboljšanju onih koji se ve# proizvode ili se uvode u proizvodnju 731 7310 73101 73102 73103 73104 73105 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnološki razvoj Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matemati*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehni*ko-tehnološkim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehni*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u medicinskim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama 128 . razvoj baza podataka: sakupljanje podataka iz jednog ili više izvora . ra*unskih i ra*unarskih mašina Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima Istraživanje i razvoj Ova oblast obuhvata tri vrste istraživanja i razvoja: . smeštanje podataka: priprema kompjuterskih zapisa o informacijama prema prethodno utvr enoj formi .aktivnosti u vezi s bazama podataka: . direktno usmerenih prema odre enom cilju ili objektu .obradu podataka na osnovu korisnikovih ili vlastitih programa: . direktnim pristupom ili selektivnom dostupnoš#u svakom korisniku ili odre enim korisnicima. proizvoda i ure aja.upravljanje i rad na sistemima za obradu podataka koja pripadaju drugima 724 7240 72400 Izgradnja baza podataka Ova delatnost obuhvata: . kompletna obrada podataka .dostupnost baza podataka: pružanje podataka u odre enom redu ili nizu. postavljanju novih procesa. usluge unošenja podataka . usmeren ka proizvodnji novih materijala.723 7230 72300 Obrada podataka Ova delatnost obuhvata: .eksperimentalni razvoj: sistematski rad. zavisno od zahteva 725 726 73 7250 72500 7260 72600 Održavanje i opravka kancelarijskih.primenjena istraživanja: originalna istraživanja preduzeta radi sticanja novih znanja.osnovna istraživanja: eksperimentalni i teorijski rad koji obuhvata sticanje novih znanja zasnovanih na pojavama i *injenicama. zasnovan na poznatim znanjima dobijenim iz istraživanja i/ili prakti*nog iskustva.

medicini. preduze#ima i drugim pravnim licima .). konsalting i holding-poslovi Pravni poslovi Advokatski poslovi Ova delatnost obuhvata: . poljoprivredi. testamenata. filologiji.istraživanje tržišta. revizora. koje se svrstava u podgrupu 74130 74 741 7411 74111 Ostale poslovne aktivnosti Pravni.obavljanje drugih pravnih poslova u ime i za ra*un drugog fizi*kog ili pravnog lica na osnovu kojih to lice ostvaruje pravo 74112 Ostali pravni poslovi Ova delatnost obuhvata: .sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u prirodnim naukama (matematici. arbitara. astronomiji. ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi.aktivnost javnih beležnika.sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u društvenim i humanisti*kim naukama (ekonomiji.posredovanje i poravnanje izme u radnika i uprava. geologiji i dr. veštaka i dr. pravima. koje se svrstavaju u podgrupu 75230 .). fizici. savetodavni poslovi u vezi s porezom Ova delatnost obuhvata: . biologiji. predstavki i drugih podnesaka.aktivnosti sudova. hemiji. ugovora. psihologiji.73109 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama Delatnosti iz podgrupa 73101 do 73109 obuhvataju: .zastupanje i odbranu fizi*kih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima. mirovnih sudija.pra#enje trgovinskih ili drugih transkacija u poslovanju 129 . s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena 732 7320 73201 73202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanisti*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanisti*kim naukama Delatnosti iz podgrupa 73201 i 73202 obuhvataju: .zaštitu autorskih prava . Ove delatnosti ne obuhvataju: . s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena Ove delatnosti ne obuhvataju: .davanje pravnih saveta . sociologiji. žalbi. izjava i drugih isprava . molbi.sastavljanje tužbi. koje se svrstava u podgrupu 74140 7412 74120 Ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole. umetnosti i dr.

projektovanje gra evinskih i drugih objekata 74203 Inženjering Ova delatnost obuhvata: . programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole .inženjering.planiranje gradova.savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr.pripremanje li*nih i poslovnih prijava za pla#anje poreza .istraživanje mogu#nosti tržišta.savetodavne poslove kao što su organizovanje ra*unovodstvenog sistema. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 .obradu podataka i tabeliranje *ak iako su za ra*unovodstvene potrebe. hidrogradnju i saobra#aj 130 . saveti i pomo# poslovnim i javnim službama u planiranju. Ova delatnost ne obuhvata: . . ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihova statisti*ka analiza 7414 74140 Konsalting i menadžment poslovi Ova delatnost obuhvata: .davanje saveta. 7415 74150 742 7420 74201 Holding-poslovi Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Prostorno planiranje Ova delatnost obuhvata: . organizaciji.izradu finansijskih izveštaja i provera i verifikacija njihove ispravnosti . usmeravanje ili operativna pomo# poslovnim i javnim službama: . programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole. posredovanje i izravnanje izme u radnika i uprave i dr. efikasnosti i kontroli. koje se svrstava u podgrupu 74840 7413 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja Ova delatnost obuhvata: . vo enje projekata i tehni*ke aktivnosti: . naselja i prostora 74202 Projektovanje gra evinskih i drugih objekata Ova delatnost obuhvata: . saveti za upravljanje kao što su saveti koje farmama daju agronomi i agroekonomisti .prikupljanje ra*una. projekti za niskogradnju.ispitivanje javnog mnenja o politi*kim. koji se svrstavaju u podgrupu 72300 . informisanju uprave i dr. prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovne navike potroša*a radi promocione prodaje i razvoja novih proizvoda. uklju*uju#i i statisti*ku analizu rezultata . odnosi i komuniciranje s javnoš#u . organizovanje ra*unovodstvenih sistema..

. minerala i podzemnih voda .izdavanje sertifikata za brodove. kartografsko i prostorno informisanje.testiranje prora*una za gra evinske elemente . koja se svrstava u podgrupu 74840 743 7430 74300 Tehni*ko ispitivanje i analiza Ova delatnost obuhvata: . otpadnim vodama i dr. energetikom. projekata za akustiku i dr. nuklearke i dr. površinska merenja i posmatranja radi dobijanja informacija o podzemnoj strukturi i nalazištima nafte i prirodnog gasa. koje se svrstava u podgrupu 45120 .aktivnosti na istraživanju i razvoju.ispitivanja higijenske ispravnosti hrane . i analizu potencijalnih zaga enja kao što su zaga enja dimom.periodi*no ispitivanje motornih vozila u pogledu bezbednosti na drumu 744 7440 74401 74402 Reklama i propaganda Prire ivanje sajmova Ostale usluge reklame i propagande 131 .vremenske prognoze .savetodavne i arhitektonske poslove: nadzor gra enja i dr. p remeravanje granica. .izradu projekata koji se koriste za kondicioniranje.geološke i istraživa*ke aktivnosti: . hidrografska merenja. mašinstvom. sudove pod pritiskom. rashla ivanje.projektovanje mašina i industrijskih postrojenja . koje se svrstava u podgrupu 11200 . hemijskom industrijom.. .merenja u vezi s *isto#om vode i vazduha.proizvodno bušenje u vezi s va enjem nafte i gasa. Ova delatnost ne obuhvata: . motorna vozila.unutrašnju dekoraciju. rudarstvom. vazduhoplove. industrijska i gra evinska premeravanja i dr. koje se svrstavaju u oblast 73 . podzemna merenja. izrada i realizacija elaborata u vezi s elektronikom.tehni*ko ispitivanje. koje se svrstava u podgrupu 74300 .ispitivanje *vrsto#e i lomljivosti . sistem-inženjeringom i sigurnosnim inženjeringom . merenje radioaktivnosti i sl. pre*iš#avanje i ispitivanje zaga enosti vazduha. 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Ova delatnost obuhvata: .geodetska istraživanja: geodetsko premeravanje terena.površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju.

fabrika. koje se svrstavaju u podgrupu 74840 . izloga i izložbenih dvorana. obezbe ivanje drugima.kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru.ugovaranje rada: . . transport dragocenosti . koje se svrstava u podgrupu 74140 . proveravanje referenci i dr.Delatnosti iz podgrupa 74401 i 74402 obuhvataju: . radnika koje pla#a agencija 746 7460 74600 Delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite Ova delatnost obuhvata: . panela.istraživanje tržišta. diskoteka i dr. . prodaja termina i prostora za razli*ita medijska oglašavanja . koje se svrstava u podgrupu 22220 . Ove delatnosti ne obuhvataju: . pra#enje pomo#u mehani*kih i elektronskih zaštitnih ure aja i dr. oglasnih tabli. . pozorišta.štampanje propagandnog materijala.izradu reklamnih fotografija.distribuciju ili isporuku propagandnog materijala ili uzoraka . tj.traženje izgubljenih lica . uli*ne patrole.reklamiranje iz vazduha . npr. telesna zaštita . *uvanje i nadgledanje stambenih zgrada. ispitivanje i provera kandidata . izbor. koje se svrstava u podgrupu 74130 .komuniciranje s javnoš#u. reklamnih tabli. formulisanje opisa poslova . prvenstveno na privremenoj osnovi. koja se svrstava u podgrupu 74810 .medijsko predstavljanje. koja se svrstava u oblast 92 745 7450 74500 Delatnost biroa za zapošljavanje Ova delatnost obuhvata: .kreiranje i sprovo enje propagandnih kampanja .aktivnosti privatnih istražitelja . televiziju i film.aktivnosti prismotre i *uvanja i ostale zaštitne aktivnosti: . gradilišta.traženje radnika.proizvodnju komercijalnih poruka za radio.obezbe ivanje prostora za propagandu i dr. upu#ivanje i kontakt s potencijalnim poslodavcem ili budu#im zaposlenim: . oslikavanje kola i autobusa i dr. hotela. kancelarija. 132 .direktne poštanske isporuke. aktivnosti detektiva u trgovinskim radnjama .pronalaženje kadrova i njihovo zapošljavanje .

koja se svrstava u podgrupu 92110 133 . koji se svrstava u podgrupu 95000 . za pasoše.*iš#enje prozora .istraživanja u vezi sa osiguranjem. pe#i. na drugom mestu nepomenute Fotografske usluge Ova delatnost obuhvata: . šporeta. koje se svrstava u podgrupu 45310 . Ova delatnost ne obuhvata: .postavljanje alarmnih ure aja. ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije.davanje saveta o zaštiti i bezbednosti u oblasti industrije.zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi. modne. izrada slajdova .*iš#enje parom i peskom i sli*ne aktivnosti u vezi sa spoljnim *iš#enjem zgrada. Ova delatnost obuhvata i: . u vozovima i dr.rad automata za fotografisanje Ova delatnost ne obuhvata: . javne. doma#instava i javne bezbednosti Ova delatnost ne obuhvata: . radnje.*iš#enje dimnjaka.*iš#enje tepiha i drugih prekriva*a za pod.obradu filmova u filmskim i televizijskim studijima. kopiranje. za komercijalne.fotografisanje iz vazduha . kotlova. koje se svrstavaju u podgrupu 45450 .izradu fografija za komercijalne svrhe i gra ane: . koja se svrstava u podgrupu 01413 748 7481 74810 Ostale poslovne aktivnosti. koja se svrstavaju u podgrupu 67200 747 7470 74700 Jiš#enje objekata Ova delatnost obuhvata: . ven*anja i dr. koje se svrstava u podgrupu 44450 . na brodovima. kao i stambene zgrade s više stanova . ventilacionih i izduvnih ure aja i dr. koje se svrstava u podgrupu 93010 . razvijanje.obradu filmova: . draperija i zavesa.unutrašnje *iš#enje zgrada svih vrsta. restauracija ili retuširanje starih fotografija Ova delatnost obuhvata i: . kamina.rad ku#ne posluge. umnožavanje ili uve#avanje s negativa koje su doneli klijenti ili za potrebe filmske delatnosti . fabrike.*iš#enje novih zgrada posle izgradnje. .dezinfekciju i zaštitu od šteto*ina u zgradama. škole. uklju*uju#i i kancelarije.. pe#i za spaljivanje otpada. turisti*ke i druge svrhe .

etiketiranje.kopiranje. fotografija i dr. osim za nekretnine i osiguranje .pakovanje *vrstih proizvoda (vakuumirano pakovanje. umetni*kih dela. 134 . na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: .modno dizajniranje tkanina.knjigovodstvene aktivnosti. nameštaja i drugu dekoraciju i dizajniranje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo . uklju*uju#i i profesionalnu praksu .) . procenu kreditne sposobnosti pojedinaca ili firmi i procenu kreditne sposobnosti za obavljanje poslova . koje se svrstava u podgrupu 63400 7483 74830 Sekretarske i prevodila*ke aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .. markiranje i utiskivanje znakova .aktivnosti s trgovinskim markicama (kuponima) . nakita. punjenje aerosola i dr. prekrivanje folijom i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 74120 7484 74840 Ostale poslovne aktivnosti. obu#e. . za izdava*e.aktivnosti agenata i agencija za potrebe pojedinaca radi njihovog angažovanja u filmovima.aktivnosti procenjivanja. diskova. . automatizovane postupke: . koja se svrstava u podgrupu 72400 . prepisivanje i rad s poštom: . uklju*uju#i i pi#a i hranu .pakovanje u okviru saobra#ajne delatnosti. ulaganje. kao i plasman knjiga.izgradnju baza podataka.prevo enje i interpretacija Ova delatnost ne obuhvata: .adresiranje koverti. sastavljanje adresara za slanje pošte i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .stenografiju.flaširanje te*nosti.7482 74820 Usluge pakovanja Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti dekoratera enterijera Ova delatnost obuhvata i: . ostale sekretarske aktivnosti kao što su prepisivanje zapisa s traka. fotokopiranje i sli*ne aktivnosti . pozorišnim predstavama ili drugim zabavnim ili sportskim atrakcijama.. rad na pisa#oj mašini .pakovanje pošiljki.poslovno posredovanje pri nabavci i prodaji malih ili srednjih koli*ina robe. proizvo a*e i dr.prikupljanje ra*una. uvijanje poklona i dr. ode#e.u sluge pakovanja za tu ra*un. ispravke i dr.direktno raznošenje pošte . pe*a#enje i slanje pošte. uklju*uju#i i za propagandni materijal . bez obzira na to da li zahtevaju ili ne zahtevaju.

ekonomska i socijalna politika) Delatnost državnih organa Ova delatnost obuhvata: . javnih arhiva.izlaganje reklama i drugog propagandnog materijala. pra#enje i kontrola nov*ane ponude . obavezno socijalno osiguranje Državna uprava i odbrana.delatnost biblioteka. koje se svrstavaju u oblast 65 .sportske i druge rekreativne aktivnosti.obavezno socijalno osiguranje. koje se svrstava u podgrupu 74203 . koje se svrstavaju u podgrupu 90000 . prikupljanje i prijem novca i kontrola njegovog trošenja . sporta. koje se svrstava u oblast 80 .upravljanje i primenu sveukupnog ekonomskog i društvenog planiranja i statisti*ke i sociološke usluge 7512 75120 Ure ivanje aktivnosti društvenih delatnosti Ova delatnost obuhvata: .iznošenje sme#a i odpadaka i sanitarne usluge. koje se svrstava u podgrupu 74402 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 75 751 7511 75110 2 3 4 5 Državna uprava i odbrana.obrazovanje. koje se svrstavaju u granu 925 . uprava carina . koje se svrstavaju u granu 926 Sektor K 135 .upravljanje državnih organa programima *iji je cilj unapre enje zdravlja. koja se svrstava u granu 851 . rad poreskih organa . okoline i stanovanja.projektovanje mašina i industrijskih postrojenja. rekreacija.zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa .izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima: .zdravstvenu zaštitu stanovništva. obavezno socijalno osiguranje Državna uprava (zakonodavna i izvršna vlast.Ova delatnost ne obuhvata: . kulture. naplata carina i poreza i istraživanje povreda poreskih propisa . Ova delatnost ne obuhvata: .aktivnosti s kreditnim karticama. koje se svrstava u podgrupu 75300 .vo enje i nadzor fiskalnih poslova: . muzeja i drugih kulturnih ustanova. obrazovanja. socijalne usluge i dr.

pomorske. odbrana.usluge opštih službi: . održavanje i arhiviranje državne dokumenatacije i arhive . metode ocenjivanja. me unarodne finansijske i tehni*ke pomo#i . komunikacije. energetika i rudarstvo.upravljanje. kao što su programi za izbeglice ili pomo# gladnima 7522 75220 Poslovi odbrane Ova delatnost obuhvata: .upravljanje.spoljne poslove. ocenu i klasifikovanje poslova i dr. mornarice i vazduhoplovstva 136 . pravosu e.pružanje vojne pomo#i stranim zemljama . rad i podrška radu državnih organa: . koriš#enje zemljišta.razvoj i primenu opšte personalne politike i postupaka koji se odnose na izbor i unapre enje. javna bezbednost i dr. upravljanje službama koje nisu u neposrednoj vezi s nekom specifi*nom funkcijom države Ova delatnost ne obuhvata: . infrastruktura. koja se svrstava u podgrupu 92510 752 7521 75210 Usluge državnih organa za zemlju u celini (poslovi sa inostranstvom.) Poslovi sa inostranstvom Ova delatnost obuhvata: .me unarodnu pomo#. turizam i dr. opis poslova. . vazdušne i svemirske odbrambene snage kao što su: . hoteli.ostvarivanje politike regionalnog razvoja 7514 75140 Pomo#ne aktivnosti za funkcionisanje države Ova delatnost obuhvata: .ure ivanje spoljne trgovine. . upravljanje i rad opštih personalnih službi . centralizovane usluge nabavke i snabdevanja . borbene snage kopnene vojske.ure ivanje razli*itih ekonomskih sektora: poljoprivreda. nadzor i vo enje vojnih odbrambenih poslova za kopnene.7513 75130 Ure ivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede Ova delatnost obuhvata: .pružanje pomo#i stranim zemljama.aktivnost istorijskih arhiva.upravljanje opštim poslovima u oblasti rada . upravljanje državnim zgradama . saobra#aj.rukovo enje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan nacionalnih granica . aktivnost diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri me unarodnim organizacijama . bez obzira da li je upu#ena preko me unarodnih organizacija .

sredstvima i dr.rad zatvora i kazneno-popravnih domova Ova delatnost ne obuhvata: . saobra#ajne. komunikacione. zdravstvena zaštita vojnog osoblja na terenu . zatim lu*kih. obaveštajne.aktivnosti zatvorskih bolnica.aktivnosti vojnih sudova. registraciju stranaca.upravljanje i rad vojnih oružanih snaga.obrazovanje u vojnim školama i akademijama. koje se svrstavaju u oblast 80 . inženjerijske.upravljanje i vo enje civilnih odbrambenih snaga .aktivnosti zatvorskih škola. koje se svrstava u podgrupu 75210 . koje se svrstava u podgrupu 75220 7525 75250 Delatnost vatrogasnih jedinica Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 75240 . koji se svrstavaju u podgrupu 75110 .obezbe enje nov*ane pomo#i za nepredvidivu doma#u potrošnju u slu*aju mirnodopskih nesre#a. grani*nih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga. obezbe ivanje zakona i reda Ova delatnost obuhvata: .gašenje požara i zaštitu od požara: 137 . koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7524 75240 Javna bezbednost. . uklju*uju#i i regulisanje saobra#aja. ljudske. krivi*nim i ostalim sporovima.aktivnosti vojnih bolnica.administrativne poslove ministarstva odbrane.delatnost sudova i drugih pravosudnih organa . koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7523 75230 Sudske i pravosudne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . rad policijskih laboratorija i vo enje evidencije o uhapšenima . koje se svrstava u podgrupu 74112 ..savetovanje i zastupanje u gra anskim.obezbe ivanje hitnih potrebština za slu*aj mirnodopskih nesre#a Ova delatnost ne obuhvata: .pružanje vojne pomo#i stranim zemljama.upravljanje i rad redovnih i pomo#nih policijskih snaga koje izdržavaju javne vlasti. koje se svrstavaju u podgrupu 75230 . koja se svrstava u oblast 80 . materijalne i druge neborbene snage i komande . snabdevanje opremom. rezervne i pomo#ne snage odbrambenog sistema .izradu planova za nepredvi ene situcije i izvo enje vežbi u koje su uklju*ene civilne ustanove i stanovništvo Ova delatnost ne obuhvata: .

upravljanje i rad stalnih i pomo#nih vatrogasnih brigada koje se finansiraju iz budžeta . .obrazovanje namenjeno prvenstveno rekreaciji kao što su bridž ili golf. koje se svrstavaju u granu 853 . lica nesposbnih za rad i dr.obrazovanje svih nivoa. balet i dr.opismenjavanje odraslih. balet i dr.) Ova oblast obuhvata i: . Ova delatnost ne obuhvata: . na razli*itim nivoima. spasavanje ljudi i životinja. koje se svrstava u podgrupu 80420 80102 Osnovno specijalno obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . saobra#ajnim nesre#ama i dr. gašenje i spre*avanje požara. 753 7530 75300 Obavezno socijalno osiguranje Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 80420 80103 Osnovno obrazovanje posebnog tipa Ova delatnost obuhvata: . obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika.) Ova delatnost ne obuhvata: . bez obzira na to da li se obavlja usmeno ili dopisno ili putem radija i televizije: . koje se svrstava u podgrupu 80420 138 . obrazova nje u razli*itim institucijama redovnog školskog sistema. poplavama. obrazovanje odraslih. programi opismenjavanja i dr. pomo# u civilnim nesre#ama.neobavezno socijalno osiguranje.opismenjavanje odraslih.obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika.ostale vrste obrazovanja kao što je obuka voza*a Ova oblast ne obuhvata: .obavezno socijalno osiguranje: invalidsko i penzijsko osiguranje zdravstveno osiguranje. specijalno obrazovanje lica ometenih u fizi*kom ili psihi*kom razvoju . koje se svsrtava u oblast 92 801 8010 80101 Osnovno obrazovanje Osnovno obrazovanje opšteg tipa Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u granu 660 Sektor L 80 Obrazovanje Obrazovanje Ova oblast obuhvata: .opismenjavanje odraslih.usluge socijalne pomo#i i socijalni rad. osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih osiguranje porodilja..

srednje tehni*ko i stru*no obrazovanje u kome je naglašena predmetna specijalizacija i obuka iz oblasti teorijskih znanja i prakti*nih veština.80104 Predškolsko obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .predškolsko obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . koje u principu predstavlja stepenicu ka višem i visokom obrazovanju Ova delatnost ne obuhvata: .opšte srednje obrzovanje (gimnazije i ostale srodne škole). koje se svrstava u podgrupu 80420 8022 80220 Tehni*ko i stru*no srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .obrazovanje odraslih. uklju*uju#i i prvi stepen obrazovanja na fakultetima 8032 80321 80322 80323 80324 Visoko obrazovanje Prirodno-matemati*ki fakulteti Tehni*ki fakulteti Poljoprivredni.školovanje na višim školama.aktivnosti de*ijih vrti#a. veterinarski i šumarski fakulteti Medicinski fakulteti 139 .više i univerzitetsko stru*no i tehni*ko obrazovanje. koje se svrstavaju u podgrupu 85321 802 8021 80210 Srednje obrazovanje Opšte srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: . povezanih s postoje#im ili budu#im zanimanjem Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u grupe 8031 i 8032 803 8031 80311 80312 80313 80314 80315 80316 80319 Više i visoko obrazovanje Više obrazovanje Više ekonomske i upravne škole Više tehni*ke škole Više medicinske škole Više poljoprivredne i šumarske škole Više pedagoške škole Više umetni*ke škole Ostale više škole Delatnosti iz podgrupa 80311 do 80319 obuhvataju: .

poslediplomske studije (specijalizacija. centri za odoj*ad.visoko obrazovanje koje daje univerzitetsku ili odgovaraju#u diplomu . stomatološke klinike i druge zdravstvene ustanove sa objektima za smeštaj. uto*išta.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola za upravljanje brodovima koje nemaju karakter profesionalnih diploma i dozvola 8042 80420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i vojnomedicinske centre i zatvorske bolnice.obuku iz oblasti igara i sporta.obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja Ova delatnost ne obuhvata: .sve vrste obuke koja se izvodi putem radio-televizijske mreže ili dopisnim putem . koje se svrstavaju u podgrupu 92340 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 85 851 8511 85110 2 3 4 5 Zdravstvo i socijalni rad Zdravstveni i socijalni rad Zdravstvena zaštita stanovništva Delatnost bolnica U ovu delatnost svrstavaju se bolnice opšteg i specijalisti*kog tipa za kratkotrajno ili dugotrajno le*enje.80325 80326 80329 Fakulteti društvenih nauka Fakulteti i akademije umetnosti Ostale visoko-školske ustanove Delatnosti 80321 do 80329 obuhvataju: . Delatnost ovih institucija odnosi se na stacionirano le*enje i obavlja se pod direktnim nadzorom medicinskih stru*njaka. magistratura i doktorat) 804 8041 80410 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje Delatnost škola za voza*e Ova delatnost obuhvata i: . leprozarijumi.više i visoko obrazovanje. koja se svrstava u podgrupu 92620 . koje se svrstava u granu 803 . zavodi za mentalno zdravlje.škole za ples. sanatorijumi. odnosno obrazovanje stanovništva van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja u dnevnim ili ve*ernjim razredima u školama ili u posebnim ustanovama za odrasle .obrazovanje odraslih. Sektor LJ 140 . centri za preventivnu medicinu.

vilica i proteti*kog materijala koju proizvo a* ne ugra uje pacijentu uz nadoknadu. operacije. babice. . ishrana i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 85142 8512 85120 Medicinska praksa Medicinska praksa se može obavljati u privatnim ordinacijama. radni*kim organizacijama i društvima. koja se svrstava u podgrupu 33102 8514 85141 85142 Ostala zdravstvena zaštita stanovništva Medicinska rehabilitacija Ostali vidovi zdravstvene zaštite Delatnosti iz podgrupa 85141 i 85142 obuhvataju: .delatnost osoblja kao što su medicinske sestre. Ova delatnost obuhvata: .usluge privatnih savetovališta za bolni*ke pacijente. medicinske i hirurške tehni*ke usluge kao što su dijagnostika. koje se svrstavaju u podgrupu 85130 . uklju*uju#i i ambulante pri firmama. kao i u hirurškim salama Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u grupu 8514 8513 85130 Stomatološka praksa Ova delatnost obuhvata: . usluge zbrinjavanja kao što su smeštaj.stomatološku praksu opšteg i specijalisti*kog karaktera koja se može obavljati u privatnim ordinacijama ili u bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente. dadilje i fizioterapeuti. Ova delatnost ne obuhvata: .zdravstvenu zaštitu stanovništva koju ne vrše bolni*ki lekari i drugo 141 . specijalisti i hirurzi Ova delatnost obuhvata i: .Ova delatnost obuhvata: .serijsku fabri*ku proizvodnju vešta*kih zuba..stomatološke ambulante. školama.usluge ambulantnih kola i spasila*ke usluge. grupnim ordinacijama ili bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente. kao i aktivnosti koje se obavljaju u ambulantama u firmama. uklju*uju#i i privatne savetodavne aktivnosti u bolnicama.usluge hospitalizacije: . koja se svrstava u podgrupu 75220 .zdravstvenu zaštitu vojnih lica na ratištu. školama i dr. hitne intervencije i dr.medicinske konsultacije i le*enje u oblasti opšte i specijalisti*ke medicine koje obavljaju lekari opšte prakse.medicinske konsultacije i le*enje kod ku#e (hitna pomo#) Ova delatnost ne obuhvata: . domovima za stare. koje se svrstavaju u podgrupu 85120 . le*enje. analize.

sperme i organa za transplantaciju . vešta*kih vilica i proteti*kog materijala koju vrše tehni*ari a sami ih ne ugra uju. hidroterapije. koja se može obavljati u zdravstvenim ambulantama u okviru firmi.zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja doma#ih životinja i ku#nih ljubimaca. domova za stare.ispitivanje higijenske ispravnosti životnih namirnica. zubni higijeni*ari i dr. fizioterapeuta i drugog osoblja u oblasti optometrije. sirotišta.delatnost veterinarskih ambulanti Ova delatnost ne obuhvata: . terapije govornih mana.medicinske laboratorije .smeštaj životinja bez zdravstvene nege. u stanu pacijenta ili na drugom mestu: aktivnosti medicinskih sestara.prevoz pacijenata ambulantnim kolima Ove delatnosti ne obuhvataju: . koji se svrstava u podgrupu 01420 853 8531 85311 85312 85313 Socijalna zaštita Socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Domovi u*enika i studenata Domovi za stare Ostala socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Delatnosti iz podgrupa 85311 do 85313 obuhvataju: . profesionalne rehabilitacije. kao i u privatnim ordinacijama. školske zubarske sestre. koje se svrstava u podgrupu 74300 852 8520 85200 Veterinarske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . domovi za lica ometena u razvoju. kao i pri posetama farmama. akupunkture i dr. koje je zvani*no ovlaš#eno za le*enje bolesnika. koja se svrstava u podgrupu 33102 . ali gde medicinski tretman i obrazovanje nisu bitni: . homeo-terapije. vaspitno-popravni domovi za omladinu. negovateljica. de*iji domovi i prihvatilišta. medicinske masaže. škola. le*enja ekstremiteta.medicinsko osoblje ve# osoblje. radni*kih organizacija i društava.rad zubarskog osoblja kao što su zubni terapeuti.izradu vešta*kih zuba. domovi za stare. ili u sopstvenim savetovalištima i hirurškim ordinacijama ili na drugim mestima . koju obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama. štenarama i stanovima.prikupljanje i *uvanje krvi. starim i drugim licima *ije su mogu#nosti da se sami o sebi staraju ograni*ene.organizaciju zaštite na osnovu celodnevnog boravka radi društvene brige o deci. gluve i gluvoneme 142 . Ova delatnost obuhvata i: . uklju*uju#i i domove za slepe. babica. .

humanitarne organizacije. rad sa usvojenicima i rad na spre*avanju zlostavljanja dece i drugih lica . s tim što je obrazovna komponenta ograni*ena . saveti za porodi*ne budžete. usmeravanje lica koja su pod istragom ili uslovno puštena na slobodu . socijalna pomo# i usmeravanje dece i omladine . aktivnost susedskih zajednica .dnevnu pomo# besku#nicima i drugim socijalno ugroženim grupama . aktivnosti na zbrinjavanju žrtava nesre#a.celodnevnu brigu o deci (vrti#i) 85322 Ostali socijalni rad u ustanovama bez smeštaja Ova delatnost obuhvata: . savetovališta. povremeni ili duži smeštaj za njih . bra*na i porodi*na savetovališta .dobrotvorne aktivnosti kao što su prikupljanje sredstava i druge aktivnosti socijalne zaštite Ova delatnost ne obuhvata: .rad socijalnih ustanova.delatnosti koje su tipi*no uklju*ene u obavezno socijalno osiguranje. rehabilitacioni centri (bez medicinskog tretmana) za narkomane i alkoholi*are. prihvatilišta za besku#nike. Ove delatnosti ne obuhvataju: . koje se svrstavaju u podgrupu 75300 143 . izbeglica i imigranata. nacionalne i lokalne službe samopomo#i kao i stru*njaci za pružanje savetodavnih usluga: . naknade za stanarinu i bonove za ishranu .delatnost skloništa za kratkotrajni smeštaj žrtava nesre#a. profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje hendikepiranih i nezaposlenih lica. dobrotvornih institucija. koje sprovode državne i privatne organizacije. koja se svrstava u podgrupu 85322 . pose#ivanje starih i bolesnih .. odlu*ivanje o pravu za socijalnu pomo#. ustanove za brigu o neudatim majkama i njihovoj deci i dr. uklju*uju#i i privremeni.delatnost starateljstva.celodnevnu brigu o odraslim hendikepiranim licima i hendikepiranoj deci . institucija za rad sa izbeglim i prognanim licima i druge aktivnosti na drugom mestu. koje se svrstavaju u podgrupu 85322 8532 85321 Socijalni rad bez smeštaja Ustanove za dnevni boravak dece Ova delatnost obuhvata: .

. odvodnim kanalima ili na drugi na*in. staza. uklju*uju#i i poljoprivredu ili radi razvoja odre enog regiona ili administrativne jedinice bez obzira na vrstu delatnosti 144 .sakupljanje.održavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode .Sektor M 90 900 9000 90000 Ostale komunalne. filtriranjem. uklju*uju#i i posipanje soli i peska Ova delatnost ne obuhvata: . esnafska udruženja i sli*ne organizacije. sabijanje otpadaka . koja se svrstava u podgrupu 41000 . koja se svrstava u oblast 37 . pre*iš#avanje i distribuciju vode.*iš#enje i polivanje ulica.dezinfekciju i uništavanje gamadi u gra evinskim objektima. koriš#enih predmeta i otpadaka .odstranjivanje otpadaka spaljivanjem ili na druge na*ine: . zakopavanje i zaoravanje otpadaka . kao što su ostaci razrušenih zgrada . sanitarne i sli*ne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . društvene i li*ne uslužne aktivnosti Odstranjivanje otpadaka i sme#a.reciklažu otpadaka i ostataka. *iji se *lanovi udružuju radi razvoja i unapre enja rada preduze#a u odre enoj poslovnoj oblasti ili trgovini. uklanjanje otpadaka ljudskog porekla. koja se svrstava u podgrupu 01413 . starih stvari.skupljanje sme#a. hemijskim taloženjem. uklju*uju#i i *iš#enje zaga enog zemljišta . kanalizacijom. prosejavanjem.pražnjenje i *iš#enje septi*kih jama i tankova i servisiranje hemijskih klozeta Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 45210 . aktivnom obradom mulja ili drugim postupcima .uklanjanje otpadnih voda drenažom. njihova obrada i odlaganje . kao što su privredne komore. radni*kih i strukovnih organizacija Delatnost poslovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: .izgradnju i opravku sistema za otpadne vode. odlaganje otpadaka na zemljište ili u vodu.organizacije.pre*iš#avanje otpadnih voda razblaživanjem. obrada i uništavanje otrovnih otpadnika.uklanjanje snega i leda na auto-putevima i aerodromskim pistama. sedimentacijom.zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi. koja se svrstava u podgrupu 74700 91 911 9111 91110 Delatnost organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost poslovnih.uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima .odvoz otpadaka. parkirališta i dr.

inicijative gra ana i protestni pokreti . koje se svrstavaju u oblast 80 . uklju*uju#i ih u širenje informacija.9112 91120 Delatnost strukovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . organizacije za pomaganje obrazovnih i komunalnih delatnosti . a rade na unapre enju društvenih poslova ili rešavanju odre enih društvenih problema formiranjem javnog mišljinja.organizacije *iji se *lanovi udružuju u okviru odre ene školske spreme ili profesije ili u okviru neke tehni*ke oblasti. novinari i dr. prikupljanjem fondova i dr. na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost obuhvata: . uklj*uju#i i udruženja specijalista angažovanih u nekoj nau*noj. aktivnosti pojedina*nih sindikalnih organizacija. organizacije za zaštitu i razvoj posebnih grupa. umetnici svih vrsta.aktivnost organizacija koje nisu izri*ito deklarisane kao politi*ke.delatnost nau*nih društava 912 9120 91200 Delatnost sindikata Ova delatnost obuhvata: . granskih sindikata i asocijacija sindikata zasnovanih na strukovnoj. delegiranjem *lanova ili simpatizera u politi*ka tela. pre svega. za zastupanje njihovih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada.: .obrazovne aktivnosti ovih organizacija. slikari. Ova delatnost obuhvata i: . npr.aktivnost politi*kih organizacija i organizacija mladih ljudi pridruženih politi*kim partijama. akademskoj ili kulturnoj delatnosti. politi*kim uticajem. koji se svrstava u granu 853 9132 91320 Delatnost politi*kih organizacija Ova delatnost obuhvata: . prikupljanje fondova i dr. kao što su pisci. koje se posebno angažuju na obezbe enju uticaja na donošenje odluka u državnim telima. 9133 91330 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja.zdravstvene aktivnosti ovih organizacija.socijalni rad ovih organizacija. koje se svrstavaju u granu 851 . etni*kih i manjinskih 145 .aktivnost organizacija *iji su *lanovi zaposlena lica zainteresovana. javna istupanja. ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine . regionalnoj ili drugoj osnovi 913 9131 91310 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost verskih organizacija Ova delatnost ne obuhvata: .

sinhronizaciju zvuka i dubliranje Ova delatnost ne obuhvata: . osim širokoj publici. koja se svrstava u podgrupu 92200 . patriotska udruženja. koja se svrstavaju u podgrupu 92310 92 921 9211 92110 Rekreativne. književni. kratkometražnih. potroša*a i dr. koja se svrstava u granu 223 . na filmskim ili videotrakama. isporuka. pesni*ki. *itala*ki. proizvodnja u filmskim studijima ili u specijalnim laboratorijama za animirane ili crtane filmove. koja se svrstava u podgrupu 74840 . konsultanata i drugih tehni*kih specijalista. udruženja za društveno zbližavanje kao što su klubovi. koje se svrstavaju u podgrupu 91120 . lože i dr. bratstava i dr. udruženja automobilista.aktivnosti udruženja za obavljanje ili promociju umetni*kih aktivnosti. . baštovanski klubovi. društva za zaštitu životinja Ova delatnost ne obuhvata: . karnevalski klubovi i dr. kao što su rezervacija.obradu filmova koja ne spada u kinematografsku delatnost.proizvodnju filmova i traka koji se uobi*ajeno proizvode u televizijskim studijima. npr.delatnost agencija.distribuciju umetni*kih filmova i video-traka drugim delatnostima. udruženja mladih. osim takmi*arskskim sportom i igrama. studentske organizacije i klubovi. animatora. prodaju i iznajmljivanje filmova i video-traka drugim delatnostima.proizvodnju igranih i drugih filmova. klubovi zanatlija i kolekcionara. omladinske organizacije. sportske i kulturne aktivnosti Kinematografske i video-aktivnosti Kinematografska i video-proizvodnja Ova delatnost obuhvata: . . interesne grupe kao što su izletni*ki klubovi.izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. dugometražnih.. kao i aktivnosti koje su u vezi s distribucijom filmova i video-traka. muzi*ki i umetni*ki klubovi. dokumentarnih i drugih filmova za javno prikazivanje . klubovi za film i fotografiju. koje se svrstavaju u podgrupu 92310 9212 92120 Kinematografska i video-distribucija Ova delatnost obuhvata: .delatnosti slobodnih glumaca.aktivnosti strukovnih udruženja. uklju*uju#i i udruženja ratnih veterana . skladištenje i dr. reditelja. 146 . društveni klubovi. udruženja za bavljenje kulturnim. . za direktno prikazivanje u bioskopima ili na televiziji: . koja se svrstava u podgrupu 74810 . . rekreativnim ili drugim aktivnostima.

koja se svrstava u podgrupu 64200 .iznajmljivanje kulisa i kostima. muzi*ari. koje se svrstava u podgrupu 92110 9213 92130 Prikazivanje filmova Ova delatnost obuhvata: . skulptori.prodaju traka na malo. aranžeri i dr. koje se svrstava u podgrupu 71400 . propagandnih. orkestara i bendova . predava*i. baletskih i folklornih predstava. delatnost grupa.iznajmljivanje filmova širokoj publici. spikeri. delatnost slobodnih umetnika kao što su glumci.) snimljenih na trajnoj traci koja se može prodavati.izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. obrazovnih.delatnost prikazivanja filmova. scenografi. pisci. informativnih. iznajmljivati ili *uvati za emitovanje ili ponovno emitovanje Ova delatnost ne obuhvata: .prikazivanje filmova i video-traka u bioskopima. društava.agencije za prodaju karata Ova delatnost ne obuhvata: .koncertne i pozorišne dvorane i drugi umetni*ki objekti . dirigenti. koji se svrstava u podgrupu 64200 .aktivnost kinoklubova 922 9220 92200 Radio i televizijske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . koncerata i drugih vrsta scenske umetnosti: .prenos radio i televizijskih emisija putem releja ili satelita. slikari. za obu*avanje i dr. animatori.izvo enje pozorišnih. koje se svrstavaju u podgrupu 92400 . graveri i bakroresci.proizvodnju radio i televizijskih programa (zabavnih. na otvorenom prostoru ili u drugim objektima pogodnim za prikazivanje Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 92130 147 .proizvodnju filmova i video-traka proizvodenih u filmskim studijima.kablovsku televiziju.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u granu 223 . koja se svrstava u podgrupu 92110 923 9231 92310 Ostale zabavne aktivnosti Umetni*ko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost Ova delatnost obuhvata: .novinske agencije. koja se svrstava u grane 521 i 524 . 9232 92320 Rad umetni*kih ustanova Ova delatnost obuhvata: .

*itaonica. koja se svrstava u podgrupu 72400 . umetni*kih dela i dr. arhiva. izrada kataloga . plo*a. muzeja i ostale kulturne aktivnosti Delatnost biblioteka i arhiva Delatnost biblioteka Ova delatnost obuhvata: . fotografijama. 148 . na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: .delatnost javnih arhiva za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. *asopisa. slušaonica i videoteka za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 924 9240 92400 Delatnost novinskih agencija Ova delatnost obuhvata: .9233 92330 Vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova Ova delatnost obuhvata i: . nastavno osoblje i *lanovi: . muzeji umetnosti.iznajmljivanje video-traka. izrada kataloga i dr. nepomenute na drugom mestu: . nameštaja. bez obzira na to da li su specijalizovane . pokrivena strelišta i dr.delatnost biblioteka. Ova delatnost ne obuhvata: . pozajmljivanje ili *uvanje knjiga. delatnost škola za ples i u*itelja plesa . bez obzira da li su specijalizovane ili ne . Ova delatnost ne obuhvata: .rad o*uvanih starih železnica 9234 92340 Ostale zabavne aktivnosti.lutkarske predstave.rad muzeja svih vrsta: .ostale rekreativne aktivnosti. nau*nici. organizovanje zbirki. organizovanje zbirki. nau*nici. 925 9251 92511 Delatnost biblioteka. reportažama i dr. koja se svrstava u podgrupu 72400 9252 92521 Delatnost muzeja i zaštita istorijskih objekata i zgrada Delatnost muzeja. nastavno osoblje i *lanovi: . galerija i zbirki Ova delatnost obuhvata: .delatnost baza podataka. ode#e. rodea.ostale zabavne aktivnosti. nakita. traka. koje se svrstava u podgrupu 71400 92512 Delatnost arhiva Ova delatnost obuhvata: . karata. srebrnih predmeta i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . filmova.delatnost baza podataka.delatnost cirkusa . keramike.delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju masovne medije informacijama.

tehni*ki i istorijski muzeji. sudija. rvanje. muzeji prirodnih vrednosti. nau*ni.profesionalna i amaterska sportska takmi*enja na otvorenom i zatvorenom prostoru koja sprovode odgovaraju#e organizacije. bridž. fudbalski stadioni.delatnost objekata za automobilski i konji*ki sport. hale za boks. koje se svrstava u podgrupu 71400 .delatnost škola za sport i rekreaciju . hale i stadioni za zimske sportove.delatnost prirodnih rezervata. trenera i dr.delatnost botani*kih bašti i zooloških vrtova.delatnosti parkova i plaža.. boks. ostali specijalizovani muzeji .zaštitu i rekonstrukciju istorijskih mesta i zgrada 9253 92530 Delatnost botani*kih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata Ova delatnost obuhvata: .aktivnost samostalnih sportista i alteti*ara. mera*a vremena. kuglanje. .delatnost marina 92622 Ostale sportske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . štenara za pse i reli-garaža 149 . atletski klubovi. uklju*uju#i i zaštitu divlja*i 926 9261 92610 Sportske aktivnosti Delatnost sportskih arena i stadiona Ova delatnost obuhvata: . tereni za golf. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 9262 92621 Ostale sportske delatnosti Delatnost marina Ova delatnost obuhvata: . prirodnih i drugih znamenitosti Ova delatnost obuhvata: . instruktora. uklju*uju#i i zoološke vrtove za decu .iznajmljivanje sportske opreme. klubovi za plivanje.aktivnosti u vezi s propagandom i sprovo enjem sportskih takmi*enja . Ova delatnost ne obuhvata: . domine. pliva*ki bazeni i stadioni. muzeji na otvorenom prostoru 92522 Zaštita kulturnih dobara. bez obzira na to da li imaju svoje objekte: . klubovi za strelja*ki sport i dr. golf. uklju*uju#i i vojne muzeje i istorijske objekte . klubovi za zimski sport. tereni i stadioni za atletska takmi*enja i dr. u*itelja.rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (ogra enih ili pokrivenih ili sa tribinama za sedenje ili stajanje): . fudbalski klubovi. . bodi-bilding klubovi i klubovi za održavanje zdravlja. šah.

ostale srodne delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: .sportsko-rekreativni lov .rekreativne aktivnosti nepomenute na drugom mestu: . na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . ispravljanje. navijanje.. koje se svrstavaju u podgrupu 52740 . podšišivanje i šišanje kose.. koja se svrstava u podgrupu 36633 150 . ru*nim ili samouslužnim automatima. uklju*uju#i i iznajmljivanje objekata kao što su svla*ionice. kao što su cirkusi.izradu perika. šminkanje i dr. konji za jahanje i dr. peglanje i dr. ormari. pedikir. pravljenje frizure. bojenje i blajhanje kose i sli*no ulepšavanje žena i muškaraca.krpljenje i manje prepravke ode#e i drugih tekstilnih predmeta koje se vrše u okviru pranja Ova delatnost ne obuhvata: .prikupljanje i isporuka rublja . koje se svrstava u podgrupu 71400 . delatnost rekreativnih parkova i plaža. iznajmljivanje vozila za rekreaciju kao što su bicikli. Ova delatnost ne obuhvata: . plovila na nožni pogon. svih vrsta ode#e i tekstila (uklju*uju#i i krzno).pranje.pranje i hemijsko *iš#enje.. . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 927 9271 92710 9272 92720 Ostale rekreativne delatnosti Kockanje i kla enje Ostale rekreativne aktivnosti.krpljenje i prepravku ode#e kao samostalne delatnosti. ležaljke i dr.iznajmljivanje ode#e i tekstilnih predmeta za doma#instvo *ak i ako je *iš#enje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti. za gra anstvo i druge korisnike . sportski ribolov .delatnosti parkova i plaža. mehani*kim ure ajima.ostale zabavne aktivnosti. koje se svrstavaju u podgrupu 92330 93 930 9301 93010 Ostale uslužne delatnosti Pranje i hemijsko *iš#enje tekstilnih i krznenih predmeta Ova delatnost obuhvata: .*iš#enje tepiha i prekriva*a i pranje zavesa i draperija Ova delatnost obuhvata i: . Ova delatnost ne obuhvata: . manikir.iznajmljivanje sportske opreme. koje se svrstava u podgrupu 71400 9302 93020 Frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje Ova delatnost obuhvata: . kao i brijanje i potkresivanje brade . škole za ples i dr.masažu lica.

baštovani. sobari.izvo enje religioznih pogrebnih obreda. usluge ženidbenih biroa i dr. saune i parna kupatila. EFTA. iznajmljivanje opremljenog pogrebnog prostora na groblju Ova delatnost ne obuhvata: . solarijumi. sekretari i dr.društvene usluge kao što su organizovanje pratnje. pralje.izvo enje astroloških i spiritualisti*kih seansi . koje pružaju turska kupatila. saloni za mršavljenje i masažu i dr. nosa*a. 9305 93050 Ostale uslužne aktivnosti. balsamovanje i usluge grobara .sahranjivanje i spaljivanje ljudskih i životinjskih leševa i prate#e aktivnosti: . konjušari.delatnost me unarodnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije i njene specijalizovane agencije. dadilje. Sektor N 95 950 9500 95000 Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Ova delatnost obuhvata: . vratari. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. guvernante. Svetska banka i dr. spaljivanje.delatnost organizacija za otkrivanje porekla . koji se svrstava u podgrupu 75210 151 . koje se svrstava u podgrupu 91310 9304 93040 Tretmani za poboljšanje fizi*kog stanja i raspoloženja Ova delatnost obuhvata: .9303 93030 Pogrebne i prate#e aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . *uvari. Sektor NJ 99 990 9900 99000 Eksteritorijalne organizacije i tela Eksteritorijalne organizacije i tela Ova delatnost obuhvata: .dela tnost privatnih doma#instava koja zapošljavaju poslugu kao što su sprema*ice. poslužitelji. pripremu leševa za sahranjivanje. lica za parkiranje automobila i dr. zakazivanje sastanaka. Ova delatnost ne obuhvata: . Arapska liga. Evropska zajednica.. Me unarodni monetarni fond. batleri. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . voza*i. kuvari. . u*itelji. regionalna tela i dr. Savet za carinsku saradnju.aktivnosti za popravljanje fizi*ke kondicije ili relaksaciju.rad diplomatskih i konzularnih misija smeštenih u inostranstvu ili pri uredima me unarodnih organizacija. Organizacija zemalja proizvo a*a i izvoznica nafte.delatnost *ista*a cipela. sahranjivanje i spaljivanje .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful