P. 1
ZAKON O KLASIFIKACIJI

ZAKON O KLASIFIKACIJI

|Views: 127|Likes:
Published by perac

More info:

Published by: perac on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr.

, 12/98, 59/98 i 74/99) +lan 1 Ovim zakonom se utvr uje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija) kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje u delatnosti i Registar jedinica razvrstavanja (u daljem tekstu: Registar) kao ure ena automatizovana evidencija jedinica razvrstavanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. +lan 2 Klasifikacija se primenjuje: 1. u donošenju i pra#enju mera ekonomske i socijalne politike; 2. u statistici i evidenciji; 3. u prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka prema delatnostima i izvršavanju me unarodnih obaveza; 4. u nau*noistraživa*kom i analiti*kom radu; 5. za upis delatnosti u sudski ili poseban registar. +lan 3 Klasifikacija sadrži šifre, nazive i opise delatnosti. Klasifikacija iz stava 1 ovog *lana sastavni je deo ovog zakona. Na osnovu klasifikacije iz stava 1 ovog zakona, izra uje se lista skra#enih naziva delatnosti radi elektronske obrade i publikovanja podataka. +lan 4 Prema Klasifikaciji se razvrstavaju po delatnostima: preduze#a i drugi oblici organizovanja, državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, politi*ke, sindikalne i druge organizacije i lica koja u vidu zanimanja u svoje ime trajno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: jedinica razvrstavanja). Razvrstavanje po delatnostima vrši se po propisanoj metodologiji. +lan 5 Jedinica razvrstavanja raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije (sektor, podsektor, oblast, grana, grupa i podgrupa) prema delatnosti koju obavlja. Ako jedinica razvrstavanja obavlja više delatnosti, raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije iz stava 1 ovog *lana prema delatnosti koju pretežno obavlja (pretežna delatnost). Pretežnom delatnoš#u, u smislu ovog zakona, smatra se delatnost u kojoj je ostvarena najve#a dobit uve#ana za iznos bruto zarade, odnosno delatnost iz akta o osnivanju. +lan 6 Podatke potrebne za razvrstavanje po delatnostima i za vo enje Registra, jedinica razvrstavanja dostavlja sudu koji vodi sudski registar ili organu koji vodi poseban registar sa prijavom za registraciju. Sud ili drugi organ koji vodi poseban registar, dužan je da organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima dostavi prijave za razvrstavanje primljene u toku meseca najdocnije do 5. u slede#em mesecu. Podatke za koje ne postoji obaveza prijavljivanja sudu ili drugom organu jedinica razvrstavanja dostavlja organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima. Podaci o jedinici razvrstavanja dostavljaju se nadležnom saveznom organu, odnosno organizaciji koja vodi registar.

1

+lan 7 Jedinica razvrstavanja obaveštava se o kategoriji delatnosti i o promenama u razvrstavanju. +lan 8 Podaci o jedinici razvrstavanja upisuju se u registar koji vodi nadležni savezni organ, odnosno organizacija. Registar sadrži naziv, identifikacioni broj, adresu, šifru i naziv delatnosti i druga identifikaciona obeležja jedinica razvrstavanja i podatke o promenama. Registar se vodi po propisanoj metodologiji primenom elektronske obrade podataka. +lan 9 Odredbe ta*. 1 i 3 *lana 2 ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2001. godine. +lan 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji
delatnosti ("Službeni list SFRJ", broj 6/76). Odluka o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 34/76, 62/77, 70/80, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 i 47/90) prestaje da važi 31. decembra 2000. godine. +lan 11 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI
Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda Poljoprivreda Poljoprivreda, lov i odgovaraju#e uslužne aktivnosti 011 0111 01110 Gajenje useva i zasada, povrtarstvo i hortikultura Gajenje žita i drugih useva i zasada Ova delatnost obuhvata: - gajenje žitarica: tvrda i meka pšenica, raž, suražica, krupnik, proso, heljda, je*am, ovas, kukuruz, pirina* i dr. - gajenje krompira - gajenje še#erne repe - gajenje duvana, berba i sušenje lista duvana - gajenje uljarica: suncokret, kikiriki, soja, uljana repica i dr. - proizvodnju semena: žitarica, uljarica, še#erne repe i krmnog bilja, uklju*uju#i i trave - gajenje hmelja, cikorije, korenja i gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina - gajenje pamuka; uzgoj ostalih tekstilnih biljaka; potapanje biljaka koje sadrže tekstilna vlakna - gajenje suvog leguminoznog povr#a: Sektor A Podsektor AA 01

2

. grašak, pasulj, bob, so*ivo i dr. - gajenje useva i zasada koji nisu na drugom mestu klasifikovani (lavanda i dr.) Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju semena cve#a i povr#a, koja se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje kukuruza še#erca, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje ostalog povr#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje bostana, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje hortikulturnih vrsta, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje cve#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje orahoplodnica, koje se svrstava u 01131 - gajenje za*inskih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - gajenje biljaka za proizvodnju napitaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - sakupljanje šumskih proizvoda i ostalog nekultivisanog šumskog materijala, koje se svrstava u podgrupu 02010 0112 01121 Gajenje povr#a, cve#a, ukrasnog bilja i sadnog materijala Gajenje povr#a, cve#a i ukrasnog bilja Ova delatnost obuhvata: - gajenje povr#a: paradajz, bostan, crni luk, beli luk, kupus, kelj, zelena salata, šargarepa, boranija, poto*arka, kukuruz še#erac, tikvice, plavi patlidžan, praziluk, krastavci, paprika, spana#, karfiol i dr. - gajenje za*inskih trava i povr#a: kapri, papri*ice, komora*, peršun, krasuljica, tarkanj, slatki majoran i dr. - gajenje pe*uraka, sakupljanje šumskih pe*uraka ili tartufa - gajenje cve#a - proizvodnju semena cve#a - gajenje bilja za potrebe rasa ivanja ili ukrašavanja Ova delatnost ne obuhvata: - gajenje uljanog semenja i uljanih plodova, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje pamuka ili drugih tekstilnih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje krompira, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje cikorije, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje še#erne repe, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje za*inskog bilja, koje se svrstava u podgrupu 01133 - delatnost šumskih rasadnika, koja se svrstava u podgrupu 02010

3

koja se svrstava u podgrupu 15420 . *aj. koja se svrstava u podgrupu 15860 012 0121 01210 Uzgoj životinja Uzgoj goveda i bivola. koja se svrstava u podgrupu 15510 4 .preradu liš#a *aja i kafe. paradajz i dr. kajsije.proizvodnju kakaa. koje se svrstava u podgrupu 01110 . avokado.01122 01123 0113 01131 Gajenje vo#nih sadnica Gajenje loznih sadnica Gajenje vo#a i grož a.gajenje svežih papri*ica. dud. koje se svrstava u podgrupu 01121 01132 Gajenje grož a Ova delatnost obuhvata: . muškatni oraš*i#. orahoplodnica i bilja za spravljanje napitaka i za*ina Gajenje vo#a Ova delatnost obuhvata: .gajenje za*inskog bilja: lovor.gajenje jestivih orahoplodnica. breskve. dunje. peršuna i tarkanja. trešnje. uklju*uju#i i kokosov orah . umbir i dr. kivi i dr.proizvodnju sirovog kravljeg i bivoljeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: . osim vina dobijenog od grož a iz sopstvene proizvodnje. cimet. korijander. nar. kakao. koja se svrstava u podgrupu 15930 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i za*ina Ova delatnost obuhvata: .gajenje hmelja i cikorije.smeštaj i negu životinja.proizvodnju vinskog i stonog grož a Ova delatnost ne obuhvata: . proizvodnja mleka Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15841 . koje se svrstava u podgrupu 01121 . šljive. koje se svrstava u podgrupu 01110 . kao što su krastavci. .gajenje maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju maslinovog ulja. karanfili#.proizvodnju vina. anis. kruške. mate i dr. citrusi. koji se svrstavaju u podgrupu 01420 . jagode.gajenje povr#a koje ra a plodove nalik vo#u.gajenje vo#a: jabuke.gajenje bilja za spravljanje napitaka: kafa. višnje. urme. bosiljak. .gajenje kikirikija. kim..uzgoj goveda .preradu mleka van gazdinstva. banane. ostalo bobi*asto vo#e.

delatnosti ergela i škola za jahanje. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju perja i paperja.proizvodnju krupnih i sitnih koža ulovljenih i u zamke uhva#enih životinja. koje se svrstava u podgrupu 92720 013 0130 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mešovito farmerstvo) Ova delatnost obuhvata: .0122 01220 Uzgoj ovaca.uzgoj ku#nih ljubimaca .mešovite jedinice biljne proizvodnje ili uzgoja stoke koje su.uzgoj ovaca i koza . svrstane u biljnu proizvodnju ili u uzgoj stoke 5 .šišanje ovaca. mula i mazgi .uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube .biljnu proizvodnju i uzgoj stoke u mešovitim jedinicama gde je stepen specijalizacije kod biljne proizvodnje ili kod uzgoja stoke manji od 66% Ova delatnost ne obuhvata: . glista i dr.proizvodnju sirovog ov*ijeg ili kozijeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74600 . konja. koja se svrstava u podgrupu 15120 0125 01250 Uzgoj ostalih životinja Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01420 .uzgoj živine . magaraca. mula i mazgi Ova delatnost obuhvata: . puževa.uzgoj životinja za krzno i proizvodnju sirovog krzna .proizvodnju jaja Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj ze*eva .proizvodnju sirove vune .uzgoj i selekciju konja. koja se svrstava u podgrupu 15130 . koja se svrstava u podgrupu 01500 -dresiranje policijskih pasa i pasa *uvara. magaraca. prema svojoj pretežnoj delatnosti.dresiranje ku#nih ljubimaca. koje se svrstavaju u podgrupu 92622 0123 01230 0124 01240 Uzgoj svinja Uzgoj živine Ova delatnost obuhvata: . koza.uzgoj p*ela i proizvodnju meda i p*elinjeg voska .uzgoj žaba.uzgoj nepomenutih životinja .proizvodnju *upane vune.

organizovanje poljoprivrednih izložbi i sajmova. berba i priprema biljnih proizvoda za tržište Ova delatnost obuhvata i: . *iš#enje živinarnika i dr.planiranje i projektovanje vrtova i sportskih terena. zaprašivanje useva i zasada. žetva.014 0141 01411 Poljoprivredne usluge i usluge u uzgoju životinja. vešta*ko osemenjavanje. uklju*uju#i i zaprašivanje iz vazduha . koji se svrstavaju u podgrupu 74201 01413 Ostale poljoprivredne usluge Ova delatnost obuhvata: .rad sistema za navodnjavanje 01412 Ure enje i održavanje parkova. priprema zemljišta . koje se svrstava u podgrupu 74840 0142 01420 Usluge u uzgoju životinja. osim veterinarskih usluga Poljoprivredne usluge Iskoriš#avanje voda za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . koje se svrstavaju u podgrupu 01210 6 . koja se svrstava u granu 171 . pripust stoke. redovna obrada useva i zasada . unapre enje priplo avanja. kontrola stada.poslove u poljoprivredi: .poslove agronoma i agroekonomista. prore ivanje repe i dr.pripremu biljnih vlakana. orezivanje vo#aka i vinove loze . zelenih i rekreacionih površina Ova delatnost obuhvata: . osim veterinarskih usluga Ova delatnost obuhvata: .zasa ivanje i održavanje vrtova i sportskih terena Ova delatnost ne obuhvata: .orezivanje drve#a i šišanje živica Ova delatnost ne obuhvata: . prirasta i dobijanja proizvoda životinjskog porekla Ova delatnost ne obuhvata: . .usluge pripremanja obroka hrane.poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom. kopuniranje živine. opsluživanje krda. koji se svrstavaju u oblast 51 .poslove u sto*arstvu: . presa ivanje pirin*a. .

veterinarske poslove. koji se svrstava u podgrupu 05011 .lov kitova. koja se svrstava u podgrupu 15130 Podsektor AB 02 020 0201 02010 Šumarstvo Uzgoj i iskoriš#avanje šuma i odgovaraju#e uslužne aktivnosti Uzgoj i iskoriš#avanje šuma Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 01121 7 . krupne i sitne kože ili radi koriš#enja u istraživanjima.lov i hvatanje životinja u zamke radi dobijanja hrane.lov morskih sisara kao što su morževi i tuljani Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 01500 . lišajevi i dr. uklju*uju#i i odgovaraju#e usluge Ova delatnost obuhvata: . smole.usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva. prore ivanje i zaštita šuma i šumskih pojaseva . rasa ivanje. koji se svrstavaju u oblast 51 . stubova.gajenje i sakupljanje pe*urki ili tartufa. divlji kesten.uzgoj boži#nih i ukrasnih jelki .uzgoj šiblja i celuloznog drveta . koža reptila ili ptica dobijenih od ulovljenih ili u zamke uhva#enih životinja . koja se svrstava u podgrupu 01250 . cepanog drveta. balzami.rad šumskih rasadnika . presa ivanje. zoološkim vrtovima ili kao ku#nih ljubimaca . gredica.sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kau*ukove smole. Ova delatnost obuhvata i: .poslove agronoma i agroekonomista. traperstvo.poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom.usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva Ova delatnost obuhvata i: . kolaca.uzgoj šuma: sadnja. mahovina. ogrevnog drveta i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 85200 015 0150 01500 Lov.prizvodnju krupnih koža. valisnerija. koža reptila i ptica dobijenih od životinja uzgajanih na gazdinstvu.iskoriš#avanje šuma: se*a drveta i proizvodnja sortimenata iz prvih proreda poput jamske oblovine. Ova delatnost ne obuhvata: . žir.. pluta. lak. obnavljanje i uzgoj divlja*i. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 .proizvodnju krupnih koža.proizvodnju krupnih i sitnih koža koje poti*u iz klanica.unapre enje stada i hranjenje divlja*i .

koja se svrstava u podgrupu 20101 0202 02020 Usluge u uzgoju i iskoriš#avanju šuma Ova delatnost obuhvata: . zaštita od požara i dr.Kontrola koriš#enja i zaštite vode od zaga iva*a 0302 03020 . šljunka i kamena radi održavanja i unapre ivanja vodnog režima .Izrada katastra vodoprivrednih objekata i zaga iva*a voda . osim distribucije doma#instvima i drugoj širokoj potrošnji . gra evinskog i dr. ure ivanje.Organizovanje i vo enje studijskih radova u vodoprivredi .Unapre enje i razvoj režima voda . šumskog. procena šumskog fonda. Podsektor AV 03 030 0301 03010 Vodoprivreda Vodoprivreda Gazdovanje vodnim resursima Ova delatnost obuhvata: .Izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola . va enje peska. izrada tehni*ke dokumentacije. rekonstrukcija i izgradnja manjih objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda 8 . putnog.Zaštitu od erozija i ure enja bujica .. obeležavanje i održavanje polovnih puteva.Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda.Zaštitu od poplava i leda .) .Odvodnjavanje zemljišta (poljoprivrednog.Regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima.sakupljanje bobica ili orahoplodnica.Pra#enje realizacije i ostvarivanje vodoprivrednih osnova .Obezbe ivanje i snabdevanje vodom za razne vidove iskoriš#avanja i upotrebe.Zaštita i održavanje režima voda . .proizvodnju iverja.Iskoriš#avanje i upotreba voda Ova delatnost obuhvata: .usluge u uzgoju šuma: inventarisanje šuma.usluge u iskoriš#avanju šuma: transport trupaca unutar šume i dr.Izrada bilansa voda .Održavanje objekata i postrojenja za iskoriš#avanje i upotrebu voda 0303 03030 Zaštita od šetnog dejstva voda Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01131 .

sipa i dr. ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe. preradu na brodovima koji služe samo za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu. koja se svrstava u podgrupu 15200 . ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe. sun eri. mreš#enje i uzgoj ribe u ribnjacima. preradu na brodovima koji služe samo Sektor B 05 050 9 . koji se svrstava u podgrupu 01500 . voda zaga enih uljem i drugih voda sa brodova .ulov morskih ljuskara i mekušaca . osim kitova. Ova delatnost obuhvata i: .ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca . Ova delatnost ne obuhvata: . svrstava u podgrupu 92720 05012 Ulov ribe na rekama i jezerima Ova delatnost obuhvata: . rekreativna ili sli*na aktivnost. kao npr. usluge u ribarstvu 0501 05011 Ulov ribe Ulov ribe na moru Ova delatnost obuhvata: .ulov vodenih životinja: kornja*e i dr. tj. jezerima i drugim vodama u unutrašnjosti kopna . jezera i podzemnih voda .prikupljanje materijala iz mora: prirodni biseri.ulov vodenih životinja: morskih ježeva.ulov ribe na rekama. rudarstva. alge i dr.preradu morske ribe. morževa i tuljana. Ova delatnost ne obuhvata: .0304 03040 Zaštita voda od zaga ivanja Ova delatnost obuhvata: .ribolov koji se kao sportska.ulov morskih sisara.Otklanjanje posledica havarijskih zaga ivanja vodnih tokova.Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od zaga ivanja. korali. poljoprivrede i drugih vidova zaga ivanja.Preduzimanje mera zaštite vode od zaga ivanja .ulov ribe na okeanu i na moru . voda iz naselja i otpadnih voda doma#instava . osim atmosferskih voda.Preuzimanje otpadnih voda. tj. Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Ribarstvo Ulov ribe.preradu slatkovodne ribe.Odvo enje otpadnih voda industrije.

koje se svrstava u podgrupu 74204 Podsektor VA 10 101 1010 10100 Va enje energetskih sirovina Va enje kamenog i mrkog uglja i lignita. 10 .uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava . pre*iš#avanje i distribuciju vode.uzgoj žaba. Ovaj sektor obuhvata: .dodatne radove na pripremi sirovih materijala radi njihove prodaje na tržištu. ribljeg mla a i lososa . grupe i podgrupe na osnovu osnovnog minerala koji se proizvodi.flaširanje prirodnih i izvorskih mineralnih voda sa izvora ili iz bušotina. dagnji. svrstava u podgrupu 92720 0502 05020 Mreš#enje i uzgoj riba u ribnjacima Ova delatnost obuhvata: . rekreativna ili sli*na aktivnost. jamskom ili površinskom eksploatacijom ili va enjem iz bušotina . drobljenje.delatnosti rezervata za sportski ribolov.proizvodnju mla a ostriga. va enje treseta Va enje i briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata: .ribolov koji se kao sportska. te*nom (nafta) ili gasovitom stanju (prirodni gas). koje se svrstava u podgrupu 15981 . koji se svrstavaju u podgrupu 41000 . jastoga.uzgoj i tov ribe u morskoj i slatkoj vodi . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 Sektor V Va enje ruda i kamena Delatnosti rudarstva razvrstane su u oblasti.va enje minerala koji se u prirodi pojavljuju u *vrstom (ugalj i rude). ako se ne obavlja u okviru rudarstva i eksploatacije majdana.sakupljanje. koja se svrstava u podgrupe 26810 i 26820 . mlevenjem ili na druge na*ine.obradu pojedinih vrsta zemlji.istraživanje minerala. odsoljavanje i oplemenjivanje Ovaj sektor obuhvata i: .za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu. grane. koja se svrstava u podgrupu 15200 .*iš#enje. usitnjavanje i dr. sortiranje po veli*ini i kvalitetu.uzgoj ostriga Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 01250 .aglomeraciju uglja i ruda Ovaj sektor ne obuhvata: . stena i minerala drobljenjem. kao što su mlevenje.jamsku i površinsku eksploataciju kamenog uglja . postlarvi škampa.

koji se svrstava u podgrupu 60300 .proizvodnju naftnih derivata.briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata i: .briketiranje treseta Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26820 11 111 1110 11101 Va enje sirove nafte i prirodnog gasa. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .pranje.va enje sirove nafte i prate#ih gasovitih ugljovodonika na istom polju Ova delatnost ne obuhvata: ..proizvodnju proizvoda od treseta.proizvodnju sirovih gasovitih ugljovodonika (prirodnog gasa) na poljima na kojima su osnovni proizvod 11 .usluge pri va enju nafte i gasa. koja se svrstava u podgrupu 23201 .va enje treseta . koje se svrstava u podgrupu 74204 11102 Va enje prirodnog gasa Ova delatnost obuhvata: .ute*njavanje naftnih gasova u rafinerijama nafte. sušenje i drobljenje lignita . sušenje i drobljenje mrkog uglja .istraživanje nafte i gasa.jamsku i površinsku eksploataciju lignita . usluge u proizvodnji nafte i gasa.pranje.jamsku i površinsku eksploataciju mrkog uglja . koje se svrstava u podgrupu 23201 .briketiranje lignita 103 1030 10300 Va enje i briketiranje treseta Ova delatnost obuhvata: .briketiranje mrkog uglja 10202 Va enje i briketiranje lignita Ova delatnost obuhvata: .izdvajanje uglja iz sitneži kamenog uglja 102 1020 10201 Va enje i briketiranje mrkog uglja i lignita Va enje i briketiranje mrkog uglja Ova delatnost obuhvata: .rad cevovoda. osim istraživanja Va enje sirove nafte i prirodnog gasa Va enje sirove nafte Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju uranijum metala. koja se svrstava u podgrupu 23300 .podzemnu i površinsku eksploataciju ruda metala i samorodnih metala . kalcinacija i prženje ruda Ova oblast ne obuhvata: . klasiranje po krupno#i.usluge pri va enju nafte i gasa. koje se svrstava u podgrupu 23300 . sušenje. koja se svrstava u podgrupu 27421 .oboga#ivanje ruda urana i torijuma. geološka i seizmološka snimanja. koji se svrstava u podgrupu 60300 . koncentrovanje ruda magnetnom ili gravitacionom separacijom . koje se svrstava u podgrupu 74204 112 1120 11200 Usluge u proizvodnji nafte i gasa. koja se svrstava u podgrupu 23300 Podsektor VB 13 Va enje ostalih sirovina i materijala.usluge pri va enju nafte i gasa kao što su direktno bušenje.prženje gvozdenih pirita.rad cevovoda. osim energetskih Va enje ruda metala Ova oblast obuhvata: . drobljenje i pranje ruda . koso bušenje.izdvajanje i razdvajanje te*nih frakcija ugljovodonika . pumpanje bušotina.. prosejavanje. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .proizvodnju aluminijum-oksida.odsumporavanje gasa Ova delatnost ne obuhvata: .geofizi*ka. prora ivanje bušotina.va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma . flotacija. lomljenje.istraživanje nafte i gasa. po*injanje bušotina. cementiranje cevi naftnih i gasnih bušotina. koje se svrstava u podgrupu 24110 12 . osim istraživanja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju fisionih materijala ili materijala pogodnih za primenu u regenerativnim reaktorima radi dobijanja sekundarnog nuklearnog goriva. koje se svrstava u podgrupu 12000 . zatrpavanje (za*epljivanje) i napuštanje bušotina i dr.ute*njavanje i regasifikaciju prirodnog gasa radi transporta . postavljanje buša#ih tornjeva na bušotinama. njihova popravka i demontaža.proizvodnju žutog kola*a Ova delatnost ne obuhvata: .pripremu ruda: . koja se svrstavaju u podgrupu 74204 12 120 1200 12000 Va enje ruda urana i torijuma Ova delatnost obuhvata: .va enje ruda urana i torijuma. Ova delatnost ne obuhvata: .

va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja olova i cinka 13203 Va enje ruda bakra Ova delatnost obuhvata: .va enje. osim ruda urana i torijuma Va enje boksita Ova delatnost obuhvata: . tantala.va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja obojenih metala: .va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja bakra Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u granu 274 13204 Va enje ruda ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . mangana. molibdena.va enje i pripremu pirita i pirhotina.va enje i pripremu ruda urana i torijuma. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u granu 274 13202 Va enje ruda olova i cinka Ova delatnost obuhvata: . peš*ari i dr.131 1310 13100 Va enje ruda gvož a Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 14300 132 1320 13201 Va enje ruda obojenih metala. hroma.oboga#ivanje i aglomeraciju ruda gvož a Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 12000 . va enje i pripremu ruda plemenitih metala: zlata. grubu obradu i grubo rezanje kamena za spomenike i gra evinarstvo. platine i dr.va enje ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja gvož a . . srebra. koja se svrstava u granu 274 14 141 1411 14110 Va enje ostalih ruda i kamena Va enje kamena Va enje kamena za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . 13 . va enje i priprema ruda kalaja.proizvodnju aluminijum-oksida. kao što su mermer. nikla.proizvodnju mate-nikla (kamenac nikla). kobalta.va enje i pripremu ruda aluminijuma (boksit) Ova delatnost ne obuhvata: . granit. vanadijuma i dr.proizvodnju mate-bakra (kamenac bakra).

koje se svrstava u podgrupu 14300 143 1430 14300 Va enje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih ubriva Ova delatnost obuhvata: . fluorita i dr.va enje krede Ova delatnost ne obuhvata: . vatrostalne gline i kaolina Ova delatnost ne obuhvata: .va enje hemijskih i ubrivih minerala.lomljenje i drobljenje kamena. šljunka i peska Ova delatnost ne obuhvata: .va enje zemljanih boja.va enje sirovog gipsa i anhidrida . koji se svrstavaju u podgrupu 26700 1412 14120 Va enje kre*njaka. prirodnih borata.va enje guana Ova delatnost ne obuhvata: 14 . oblikovanje i obradu kamena izvan kamenoloma. drobljenje i lomljenje kre*njaka .va enje. koje se svrstava u podgrupu 14300 1413 142 1421 14210 14130 Va enje škriljaca (osim bitumenoznih) Va enje peska i gline Va enje šljunka i peska Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 14300 .va enje hemijskih i ubrivih minerala. sirovog gipsa i krede Ova delatnost obuhvata: .va enje bitumenoznog peska.va enje hemijskih i ubrivih minerala. koje se svrstava u podgrupu 14300 .va enje hemijskih i ubrivih minerala.se*enje. Ova delatnost obuhvata i: .va enje prirodnog sumpora i sumporne zemlje . .va enje prirodnih fosfata i prirodnih kalijumovih soli . koje se svrstava u podgrupu 11101 1422 14220 Va enje gline i kaolina Ova delatnost obuhvata: .va enje i pripremu pirita i pirhotina .Ova delatnost ne obuhvata: . prirodnog magnezijum-sulfata (kiserit) i dr.va enje i bagerovanje industrijskog peska. gra evinskog peska i šljunka .va enje gline.va enje prirodnog barijum-sulfata i barijum-karbonata (bariti i viterit).

proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode. prirodni asfalt i bitumen Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Prera iva*ka industrija Proizvodnja prehrambenih proizvoda.proizvodnju svežeg. u trupovima . silikatno fosilno brašno.drobljenje. uklju*uju#i i rastvaranje i ispumpavanje . rashla enog ili smrznutog mesa. koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 . pre*iš#avanje i rafinaciju morske soli Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju krupnih i sitnih koža poreklom iz klanica. u komadima Ova delatnost obuhvata i: .prženje gvozdenih pirita. rashla enog ili smrznutog mesa.va enje soli iz rudnika.proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. uklju*uju#i i kože prikupljene od trgovaca kožom Sektor G Podsektor GA 15 15 . koja se svrstava u podgrupu 41000 145 1450 14500 Va enje azbesta. kvarc. kvarcnog peska i ostalih ruda i kamena. hla enje i zamrzavanje životinjskog mesa Ova delatnost obuhvata: . pi#a i duvana Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pi#a 151 1511 15110 Proizvodnja. obrada.) od morske soli . . abrazivi materijali. liskun i dr. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .va enje razli*itih minerala i materijala: .drobljenje.proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode.proizvodnju soli.) od ostale soli ..proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. . azbest. obrada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa Proizvodnja. pre*iš#avanje i rafinaciju ostale soli Ova delatnost ne obuhvata: . drago kamenje. koja se svrstava u podgrupu 41000 14402 Proizvodnja ostale soli Ova delatnost obuhvata: . feldspat i dr. steatit (talk). prirodni grafit.dobijanje soli isparavanjem morske vode i drugih slanih voda . koje se svrstava u podgrupu 24110 144 1440 14401 Proizvodnja soli Proizvodnja morske soli Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju svežeg.

proizvodnju taba*ke (*upane) vune Ova delatnost ne obuhvata: . sušenjem.proizvodnju svežeg ili smrznutog živinskog i ze*ijeg mesa. kavijar.klanje živine i ze*eva .obradu živinskog i ze*ijeg mesa . koje se svrstava u podgrupu 74820 . mesni sokovi i dr. u pojedina*nom pakovanju Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 74820 .proizvodnju perja i paperja Ova delatnost ne obuhvata: ..pakovanje živinskog mesa za sopstveni ra*un u trgovini na veliko.konzervisanje ribe.pakovanje mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko. kuvana šunka.proizvodnju polugotovih i gotovih jela od mesa (konzerve i dr.proizvodnju proizvoda od ribe.proizvodnju jestivih životinjskih masti . ljuskara i mekušaca: kuvana riba.proizvodnju sušenog.preradu i konzervisanje ribe na brodovima kojima je to jedina delatnost 16 . krvavice i džigernja*e.proizvodnju polugotovih jela od ribe Ova delatnost obuhvata i: . ljuskara i mekušaca zamrzavanjem. stavljanjem u salamuru.) Ova delatnost ne obuhvata: . dubokim zamrzavanjem.pakovanje životinjskog i živinskog mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko. proizvodnju mesnog brašna i mesne mase . dimljenjem. koje se svrstava u podgrupu 74820 . .pakovanje životinjskog i živinskog mesa za tu ra*un. salame. soljenog ili dimljenog mesa . ikra. soljenjem. koje se svrstava u podgrupu 51320 1512 15120 Proizvodnja. bolonjske kobasice. obrada. koje se svrstava u podgrupu 51320 1513 15130 Prerada životinjskog i živinskog mesa Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 51320 152 1520 15200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe Ova delatnost obuhvata: . paštete. riblji fileti.proizvodnju mesnih prera evina: kobasice. kuvane svinjske kobasice. .pakovanje živinskog mesa za tu ra*un.pakovanje mesa za tu ra*un. . salfalade. stavljanjem u konzerve i dr.preradu životinjskih iznutrica. hla enje i zamrzavanje živinskog i ze*ijeg mesa Ova delatnost obuhvata: . zamene za kavijar i dr.

. od krompira Ova delatnost obuhvata i: . stavljanjem u konzerve i dr. ulje od repice ili sla*ice.konzervisanje vo#a. na drugom mestu nepomenuti Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15610 .proizvodnju prehrambenih proizvoda od vo#a ili povr#a . 17 . koja se svrstava u podgrupu 15890 153 1531 15310 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a Prerada i konzervisanje krompira Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 15842 154 1541 15410 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti Proizvodnja sirovih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: . plodova uljanih orahoplodnica i uljanih koštica i dr.proizvodnju *istih sokova od vo#a ili povr#a 1533 15330 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a. koja se svrstava u podgrupe 05011 i 05012 .proizvodnju *ipsa (vruskavog krompira) ..proizvodnju gotovih jela od povr#a Ova delatnost ne obuhvata: . prekrupe i dr.proizvodnju sirovih biljnih ulja: maslinovo.proizvodnju brašna. plodova orahoplodnica ili povr#a zamrzavanjem. marmelade.preradu i konzervisanje ribe na brodovima koji se istovremeno bave i ulovom i preradom i konzervisanjem ribe. ulje iz pamu*nog semena. palmino.proizvodnju ribljih supa. laneno ulje i dr. vo#nih želea i drugih pihtijastih masa .konzervisanje vo#a i plodova orahoplodnica u še#eru.proizvodnju neodmaš#enog brašna i prekrupe mlevenjem uljanog semenja.industrijsko ljuš#enje krompira 1532 15320 Proizvodnja sokova od vo#a i povr#a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ulja i masti iz morskih sirovina. stavljanjem u ulje ili sir#e. .proizvodnju sušenog pirea od krompira .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju brašna ili prekrupe od sušenog mahunastog povr#a.proizvodnju polugotovog smrznutog krompira . sojino. koja se svrstava u podgrupu 15410 .proizvodnju pomfrita i sli*nih proizvoda .proizvodnju džema. suncokretovo ulje. sušenjem.

Ova delatnost ne obuhvata: .nusproizvode ove delatnosti: pamu*ni linters (otpadno pamu*no vlakno).proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara. hidrogenizacijom i dr. kuvanjem.proizvodnju mešanih masno#a za kuvanje 155 1551 15510 Prerada i konzervisanje mleka Proizvodnja mle*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . sterilizovanog i homogenizovanog . pasterizovanog.proizvodnju jogurta .proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti.proizvodnju mleka u prahu ili kondenzovanog mleka.proizvodnju maslaca . polimerizacijom. koja se svrstava u podgrupu 15410 .proizvodnju kazeina. koja se svrstava u podgrupu 15410 1543 15430 Proizvodnja margarina i sli*nih jestivih masti Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju svežeg te*nog mleka.proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti .proizvodnju surutke . zasla enog ili nezasla enog . .proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara . koje se svrstava u podgrupu 15130 .proizvodnju sira i urde . mle*nog še#era (laktoze) i dr. koje se svrstava u podgrupu 15620 1542 15420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: . sterilizovnog i homogenizovanog .obradu biljnih ulja duvanjem. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sveže pomuženog kravljeg mleka.topljenje i pre*iš#avanje sala i drugih jestivih životinjskih masti. koja se svrstava u podgrupu 01210 1552 15520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smesa Ova delatnost obuhvata: . uljane poga*e i dr. dehidratacijom. pasterizovanog.proizvodnju sladoleda i drugih jestivih smrznutih smesa kao što je šerbet 18 . sojino i dr.proizvodnju rafiniranih biljnih ulja: maslinovo.proizvodnju pavlake od svežeg te*nog mleka.vlažno mlevenje žitarica. oksidacijom. Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju margarina i sli*nih namaza .

pala*inke i dr.proizvodnju glutena .vlažno mlevenje žitarica. poliranog. delimi*no kuvanog ili konvertovanog pirin*a .proizvodnju skroba od pirin*a. krompira. . koja se svrstava u podgrupu 15510 157 1571 15710 Proizvodnja gotove hrane za životinje Proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju glukoze. kukuruza i dr.proizvodnju pirin*anog brašna . peciva.obradu pirin*a: proizvodnja blanširanog. sirupa od glukoze.proizvodnju še#era iz trske ili repe. skroba i proizvoda od skroba Proizvodnja mlinskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa 19 . koje se svrstava u podgrupu 15620 1562 15620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba Ova delatnost obuhvata: . kukuruza i drugih žita .vlažno mlevenje žitarica . maltoze i dr. kola*e. . uklju*uju#i i dodatke hrani 1572 158 1581 15720 Proizvodnja gotove hrane za ku#ne ljubimce Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda Proizvodnja hleba.proizvodnju gotove hrane za uzgoj životinja.proizvodnju mešavine brašna pripremljene za hleb. griza.proizvodnju laktoze.proizvodnju žitnih obroka .proizvodnju "pe*ene aljaske" i sli*nih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 55400 156 1561 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda. Ova delatnost ne obuhvata: .mlevenje povr#a: proizvodnja brašna i prekrupe od sušenog mahunastog povr#a. koja se svrstava u podgrupu 15310 . sitno suvo pecivo. korenja. prekrupe ili peleta od pšenice. glaziranog. koja se svrstava u podgrupu 15822 .mlevenje žita: proizvodnja brašna. raži.Ova delatnost ne obuhvata: . gomolja ili jestivih plodova orahoplodnica . koja se svrstava u podgrupu 15830 .proizvodnju tapioke i dr.proizvodnju sladoleda u sladoledarskim radnjama. ovsa.proizvodnju brašna i prekrupe od krompira. Ova delatnost ne obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 55300 15812 Proizvodnja svežih kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . kakao-masti.proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa u restoranima. torti. palme i dr.proizvodnju kakao-zrna.proizvodnju glukoze i sirupa od glukoze i maltoze. . koja se svrstava u podgrupu 15620 1584 15841 Proizvodnja kakaa. kakao-ulja i dr. *okolade i *okoladnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . *okolade i konditorskih proizvoda Proizvodnja kakaa.proizvodnju *okolade Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 01133 20 .proizvodnju keksa 15822 Proizvodnja dvopeka.15811 Proizvodnja hleba i peciva Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15850 . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 55300 1582 15821 Proizvodnja dvopeka i keksa. konzervisanog peciva.proizvodnju dvopeka i "suvih" pekarskih proizvoda . javora.proizvodnju hleba i peciva u restoranima. kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Proizvodnja keksa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa i konzervisanih kola*a .proizvodnju slatkih ili slanih proizvoda za grickanje 1583 15830 Proizvodnja še#era Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kakaa.proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa.proizvodnju svežih testenina. kola*a. kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . repe. pita i dr.proizvodnju i rafinaciju še#era ili supstituta še#era iz sokova trske. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju hleba i peciva Ova delatnost ne obuhvata: . kakao-maslaca. proizvodnja peciva.

1586 15860 Prerada *aja i kafe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju testenina kao što su makarone i rezanci.proizvodnju konditorskih proizvoda .gajenje za*inskog bilja. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mešavine *aja i mate *aja . kuskusa i sli*nih proizvoda od brašna Ova delatnost obuhvata: .konzervisanje u še#eru vo#a.proizvodnju sukroze. majonez. koja se svrstava u podgrupu 15890 .proizvodnju *aja vezanu za uzgoj *aja na plantažama.pakovanje *aja.15842 Proizvodnja bonbona i drugih konditorskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kuskusa i dr. uklju*uju#i i pakovanje u kesice Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju hrane za posebne dijetetske svrhe: . mle*na i druga dopunska hrana 21 .proizvodnju za*ina. instant-kafa (rastvorljiva kafa) . mlevena kafa . kuvani ili nekuvani.proizvodnju zamena za kafu . kora od vo#a i drugih delova biljaka Ova delatnost ne obuhvata: .dekofeiniziranje i prženje kafe .proizvodnju kuhinjske soli. koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 1588 15880 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 01133 1587 15870 Proizvodnja za*ina i drugih dodataka hrani Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sir#eta. senf i dr. hrana za odoj*ad . ekstrakti i koncentrati kafe . brašno i griz od sla*ice. koje se svrstava u podgrupu 15890 1585 15850 Proizvodnja makarona.proizvodnju guma za žvakanje .proizvodnju proizvoda od kafe: . plodova orahoplodnica.prženje plodova orahoplodnica. koje se svrstava u podgrupu 01133 . rezanaca. sosova i drugih dodataka: . koja se svrstava u podgrupu 15830 . punjeni ili nepunjeni .

džin.prženje plodova orahoplodnica. hrana bez glutena . 159 1591 15910 Proizvodnja pi#a Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi#a Ova delatnost obuhvata: . kao što su *okoladni prelivi za hleb i dr. liker i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . hrana za upotrebu pri jakim fizi*kim naporima.proizvodnju vina od šire Ova delatnost ne obuhvata: . niskokalori*na hrana i hrana sa smanjenom kalori*nom vrednoš#u namenjena za regulisanje telesne težine . dijetalna hrana za specijalne medicinske svrhe . jaja u prahu i dr.proizvodnju destilovanih.proizvodnju vina u organizacijama koje uzgajaju grož e.proizvodnju nedestilovanih alkoholnih pi#a..proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala . 1589 15890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda. 15930 i 15940 1592 15920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentisanih materijala Ova delatnost obuhvata: . rakija. ostala vina . hrana za bebe .proizvodnju supa i *orbi . posebno za sportiste . kvasca. hrana sa smanjenim sadržajem natrijuma. proizvodnju prehrambenih proizvoda s plodovima orahoplodnica i proizvodnja namaza. koja se svrstava u podgrupe 15920. . kordijal (vrsta gorkog likera).proizvodnju sir#eta. koja se svrstava u podgrupu 01132 22 . uklju*uju#i i dijetalne soli sa smanjenim sadržajem natrijuma ili bez natrijuma . pitkih alkoholnih pi#a: viski.flaširanje i pakovanje vina bez obrade i nege. koji se svrstavaju u podgrupe 51170 i 74820 . hrana za dijabeti*are i dr.proizvodnju penušavih vina .proizvodnju vina: . stona vina .proizvodnju špirita 1593 15930 Proizvodnja vina iz svežeg grož a Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju osvežavaju#ih pi#a: . vo#ni napitci . duvan za cigarete.proizvodnju homogenizovanog ili rekonstituisanog duvana . kola i dr. burmut i dr.proizvodnju duvanskih proizvoda: cigarete.proizvodnju *istih sokova od vo#a i povr#a. oranžada.prirodnu ili vešta*ku fermentaciju duvana Ova delatnost ne obuhvata: . .proizvodnju ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a kao što su medovina. duvan za lulu. duvan za žvakanje. koja se svrstava u podgrupu 15890 1597 1598 15970 15981 Proizvodnja slada Proizvodnja mineralne vode i osvežavaju#ih pi#a Proizvodnja mineralne vode Ova delatnost obuhvata: . sake (vino od pirin*a) i dr. .proizvodnju praškova za osvežavaju#a pi#a Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sirupa . osvežavaju#a pi#a s prirodnim ekstraktima: tonik i dr.1594 1595 15940 15950 Proizvodnja jabukova*e i vina od ostalog vo#a Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kvasca. bezalkoholne aromatizovane i/ili zasla ene vode: limunada.gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana.flaširanje vode. koja se svrstava u podgrupu 15320 16 160 1600 16001 Proizvodnja duvanskih proizvoda Fermentacija duvana Ova delatnost obuhvata: . 23 . 1596 15960 Proizvodnja piva Ova delatnost obuhvata: . cigare. uklju*uju#i i proizvodnju prirodnih mineralnih voda 15982 Proizvodnja osvežavaju#ih pi#a Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 01110 16002 Prerada duvana Ova delatnost obuhvata: .vrenje piva Ova delatnost ne obuhvata: .

. bilo od lanenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. za tkanje. za tkanje.pripremu i predenje vlakana od polu*ešljane vune (vla*ena ali nepotpuno *ešljana) 1714 17140 Proizvodnja prediva lanenog tipa Ova delatnost obuhvata: . pranje i odmotavanje svile .gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana. 1715 17150 Proizvodnja prediva svilenog tipa. 1713 17130 Proizvodnja prediva od *ešljanih vlakana Ova delatnost obuhvata: . pletenje i dr. uklju*uju#i i iz otpadaka. za tkanje. koje se svrstava u podgrupu 01413 .Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .vla*enje i *ešljanje otpadaka od svile . pletenje i dr.namotavanje.proizvodnju konca za šivenje.pr oizvodnju prediva vunenoga tipa. bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.proizvodnju prediva od *ešljanih vlakana bilo vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih. pletenje i dr. vla*enje i *ešljanje . bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. za tkanje. bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.trljanje lana .proi zvodnju prediva svilenog tipa. koji se svrstavaju u podgrupu 01110 Podsektor GB 17 171 1711 17110 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina Proizvodnja tekstilnih prediva Proizvodnja prediva pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . upredanje i snovanje sinteti*kih ili vešta*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: . za tkanje.pr oizvodnju prediva lanenog tipa. 24 .*ešljanje duga*kih vlakana .pripremne operacije na vlaknima pamu*nog tipa.proizvodnju prediva pamu*nog tipa.*iš#enje pamuka.pripremne operacije na vlaknima vunenog tipa: odmaš#ivanje i karbonizovanje vune i vla*enje . koja se svrstava u podgrupu 17160 1712 17120 Proizvodnja prediva vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: . pletenje i dr. pletenje i dr.

žanila-tkanina.proizvodnju prediva za pletenje i kuki*anje.predenje azbestnih vlakana. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju prediva od papira Ova delatnost ne obuhvata: . kao što su juta i likasta vlakna Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju uzanih tkanina.proizvodnju sinteti*kih ili vešta*kih vlakana i kablova i proizvodnju jednoži*nog prediva (uklju*uju#i i prediva velike ja*ine i prediva za tepihe).pripremne operacije i predenje ostalih tekstilnih vlakana. uklju*uju#i i mešavine Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju širokih tkanina vunenoga tipa. bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 17540 . upredanje. gaze i dr.proizvodnju širokih tkanina pamu*nog tipa.proizvodnju konca za šivenje od bilo kog tekstilnog materijala.proizvodnju podnih pokrivki od tekstila.teksturiranje. koja se svrstava u grane 176 i 177 .proizvodnju tkanog buklea. od sinteti*kih ili vešta*kih vlakana. bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva 25 . koja se svrstava u podgrupu 26140 .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju netkanog tekstila. dubliranje. koja se svrstava u podgrupu 24700 .proizvodnju staklenih vlakana.. koja se svrstava u podgrupu 17530 1722 17220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17510 . koje se svrstava u podgrupu 26820 172 1721 17210 Proizvodnja tkanina Proizvodnja tkanina pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . kabliranje i bojenje prediva od vešta*kih ili sinteti*kih filamenata 1716 17160 Proizvodnja konca za šivenje Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 17110 do 17150 i podgrupu 17170 1717 17170 Proizvodnja ostalih tekstilnih prediva Ova delatnost obuhvata: . frotira.

proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. koja se svrstava u granu 176 .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju ostalih širokih tkanina od lana. koja se svrstava u podgrupu 17510 . koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju tkanina od staklenih vlakana Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 1724 17240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju širokih tkanina svilenog tipa. bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 173 1730 17300 Dovršavanje tkanina Ova delatnost obuhvata: . bojenje i štampanje tkanina (uklju*uju#i i termoštampanje) . sušenje. koje se svrstava u podgrupu 26820 . skupljanje. koja se svrstava u podgrupu 17530 1723 17230 Proizvodnja tkanina od *ešljanog prediva Ova delatnost obuhvata: . parenje. koja se svrstava u podgrupu 17530 1725 17250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina Ova delatnost obuhvata: .tkanje azbestnih tkanina.proizvodnju netkanog tekstila.Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju netkanog tekstila. ramije. konoplje.doradu.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila.proizvodnju širokih tkanina od *ešljanih prediva bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih Ova delatnost ne obuhvata: . sanforiziranje i mercerizaciju 26 . jute i drugih likastih vlakana i specijalnih prediva Ova delatnost obuhvata i: .beljenje.proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. popravljanje. koja se svrstava u podgrupu 17510 . koja se svrstava u granu 176 .

proizvoda za kampovanje. prekriva*i za nameštaj ili mašine i dr. krpe za prašinu. barjaci. padobrani i dr. jastu*i#i za kosu. 17403 Proizvodnja #ebadi Ova delatnost obuhvata: . osim ode#e Proizvodnja rublja za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 27 . .proizvodnju #ebadi.proizvodnju ru*no tkanih tapiserija Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. zastori.impregnisanje. prekrivanje i laminiranje tekstilnih tkanina plasti*nim masama. vre#e za spavanje i dr. .proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. jastuci. prevla*enje. pokriva*i. jedara. od svih vrsta materijala. uklju*uju#i i #ebad za putovanja Ova delatnost obuhvata i: . zastavice i dr. zaštitnika za sunce.proizvodnju cerada. koja se svrstava u podgrupu 17530 17402 Proizvodnja teške konfekcije Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 17540 174 1740 17401 Proizvodnja gotovih tekstilnih predmeta. šatora. prekriva*i za krevete. pojasevi za spasavanje.Ova delatnost ne obuhvata: . toaletno i kuhinjsko rublje .proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. krpe za sudove i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju delova od tekstila za elektri*nu #ebad 17404 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta. posteljina.proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. jastu*i#i. Ova delatnost obuhvata i: . uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . stono. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . zavese. zastave.proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija: . jorgani. . roletne. prekriva*a za kola i dr.

. pokriva*i i dr. bez obzira na to da li su impregnisani. osim ode#e 1754 17540 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta.proizvodnju tekstilne vate i proizvoda od vate: . higijenski uložci. kanapa. 28 . kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana.proizvodnju ukrasnih predmeta: pletenice. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . *ak i u slu*aju kada su na osnovi od tekstila.proizvodnju tila i drugih mrežastih tkanina ili *ipke u komadima i trakama ili u motivima vezenih tkanina .proizvodnju prekriva*a za pod od plute. pomponi i dr.proizvodnju pletenica. užadi ili kanapa .proizvodnju tkanina impregnisanih. koja se svrstava u podgrupu 20522 .proizvodnju etiketa. om*e za teret.proizvodnju mreža za kosu.proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekriva*a za pod. odbojnici za brodove. sastavljenih pomo#u lepljivih materijala . konopci i užad opremljeni metalnim prstenovima i dr. rese. asure. zna*aka i dr. uklju*uju#i i tkanine na osnovi bez potke. prekrivenih ili laminiranih plasti*nom masom .proizvodnju netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . gume ili plasti*nih materijala.proizvodnju tekstilnih proizvoda.proizvodnju proizvoda od kanapa ili mreža: ribarske mreže. uklju*uju#i i mašinski tkanih pokriva*e za pod: tepisi. Ova delatnost ne obuhvata: . prevu*enih. Ova delatnost ne obuhvata: . 25130 i 25230 . prevu*eni.proizvodnju filca . traka ili sli*nih materij ala. ponjave. koja se svrstava u podgrupe 20521. koja se svrstava u podgrupu 36633 1752 17520 Proizvodnja užadi.proizvodnju *vorovanih mreža od upredenog konca.175 1751 17510 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta Proizvodnja tepiha i prekriva*a za pod Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 18240 1753 17530 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila.proizvodnju asura i pokriva*a od pletarskih materijala. pokriveni ili obloženi gumom ili plasti*nom masom . jastuci za istovaranje.proizvodnju uzanih tkanina. tamponi i dr. . pletenica i mreža Ova delatnost obuhvata: . užadi.

triko-*arape i hula-hop *arape 1772 17720 Proizvodnja pletenih i kuki*anih pulovera.proizvodnju metaliziranog ili obavijenog prediva. koja se svrstava u podgrupu 17540 177 1771 17710 Proizvodnja pletenih i kuki*anih proizvoda Proizvodnja pletenih i kuki*anih *arapa Ova delatnost obuhvata: . prsluka i sli*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 28730 176 1760 17600 Proizvodnja pletenih i kuki*anih tkanina Ova delatnost obuhvata: . prsluka i sli*nih proizvoda 18 181 1810 18100 Proizvodnja odevnih predmeta. ostale pletene i kuki*ane tkanine Ova delatnost ne obuhvata: . tkanine za filtriranje i dr. dorada i bojenje krzna Proizvodnja kožne ode#e Ova delatnost obuhvata: . slikarsko platno pripremljeno za upotrebu. beskrajne trake.proizvodnju *arapa.proizvodnju pletenih ili kuki*anih pulovera. tkanine za kori*enje knjiga i sli*ne jake tekstilne tkanine i tkanine prevu*ene gumom ili drugim supstancama . koja se svrstava u podgrupu 36400 29 . prevu*enih ili obloženih gumom ili plasti*nom masom .proizvodnju ode#e od kože ili imitacije kože Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina: . pletenih na "rachel" ili sli*nim mašinama.proizvodnju raznih tekstilnih proizvoda: fitilji. Ova delatnost ne obuhvata: . mrežaste tkanine i tkanine za postavljanje na prozore pletene na "rachel" ili sli*nim mašinama .proizvodnju platna od pletene metalne žice.proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina za postavljanje na prozore od *ipke. kord-tkanine velike *vrsto#e od vešta*kog prediva za gume za vozila. gumenih niti obavijenih tekstilnim materijalom.proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu. creva za šmrkove. vatrootporne mrežice za gas.proizvodnju mašinski ra enih pokriva*a za pod. tekstilnog prediva ili traka impregnisanih. koja se svrstava u podgrupu 17510 . tkanine za sita. bukle i frotir tkanine . mašinsko remenje.proizvodnju raznih tkanina: .. džempera. uklju*uju#i i kratke *arape.

mašne.proizvodnju ostalog pribora za odevanje: rukavice. ku#ni ogrta*i.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu. koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . Ova delatnost ne obuhvata: . pižame. koja se svrstava u podgrupu 52740 1823 18230 Proizvodnja rublja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju radne ode#e Ova delatnost ne obuhvata: . pojasevi.proizvodnju šešira i kapa .šivenje po narudžbini Ova delatnost ne obuhvata: . žene i decu: . kaputi. . korseti i dr. kravate. kompleti.popravku odevnih predmeta. odela za skijanje. kao što su tkane. žene i decu: . pletene ili kuki*ane tkanine.proizvodnju rublja od materijala kao što su tkane. koja se svrstava u podgrupu 52740 1822 18220 Proizvodnja ostale ode#e Ova delatnost obuhvata: . 30 . kostima za kupanje i dr. koja se svrstava u podgrupu 52740 1824 18240 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Ova delatnost obuhvata: ... košulje.proizvodnju ostale ode#e izra ene od materijala. za muškarce.proizvodnju ode#e za bebe. koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 . mreže za kosu i dr. koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 .popravku odevnih predmeta. grudnjaci. pletene ili kuki*ane tkanine. spava#ice. jakne. netkani tekstil i dr. *ipke i dr. šalovi.182 1821 18210 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Proizvodnja radne ode#e Ova delatnost obuhvata: . suknje i dr. za muškarce. pantalone. odela. bluze. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 . koja se svrstava u podgrupu 18300 .proizvodnju odevnih predmeta od gume ili plasti*nih masa koji nisu šiveni ve# samo lepljeni.proizvodnju ode#e od gume ili plasti*nih masa koja nije šivena ve# samo lepljena. ga#ice. trenerki.proizvodnju odevnih predmeta od krzna.popravku odevnih predmeta. kombinezoni.proizvodnju obu#e. Ova delatnost obuhvata i: .

proizvodnju vešta*ke kože od kožnih otpadaka 31 .proizvodnju sirovog krzna.spajanje krznenih odse*aka u druge oblike kao što su plo*e. koja se svrstava u podgrupe 01250 i 01500 .proizvodnju pokrivki za glavu od krzna . krznena ode#a i pribor . *ešagijanje. bojenje krzna .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 52740 183 1830 18300 Dorada i bojenje krzna. štavljenje. nepunjeni jastuci. koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 Podsektor GV 19 191 1910 19100 Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože Štavljenje i dorada kože.proizvodnju vešta*kog krzna i proizvoda od vešta*kog krzna Ova delatnost ne obuhvata: . beljenje. šišanje i *upanje. sara*kih proizvoda i obu#e Štavljenje i dorada kože Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *izama i cipela s krznenim delovima. koja se svrstava u podgrupu 18240 . koja se svrstava u granu 172 i podgrupu 17600 .proizvodnju krznenih šešira. industrijske krpe za poliranje i dr.popravku odevnih predmeta. proizvodnja kofera. razni proizvodi od krzna: prostirke. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju štavljene kože .proizvodnju sirovih koža.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu. koja se svrstava u podgrupu 36400 . koja se svrstava u podgrupu 15110 .Ova delatnost obuhvata i: . .doradu i bojenje krzna i koža s dlakom: struganje. pergamentne. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 .proizvodnju semišovane.proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu. proizvodnja predmeta od krzna Ova delatnost obuhvata: . sedala.proizvodnju proizvoda od krzna: . ru*nih torbi.proizvodnju imitacije krzna (materijal s dugom dlakom dobijen tkanjem ili pletenjem). trake i dr. patent ili metalizirane kože .

proizvodnju kofera. tekstilni materijali. ako se primenjuje ista tehnologija kao za kožu . koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. koja se svrstava u podgrupu 18100 .proizvodnju kožne obu#e.proizvodnju obu#e od plasti*nih masa za sve svrhe.proizvodnju kožnih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. koja se svrstava u granu 172 i podgrupe 25130 i 25240 192 1920 19200 Proizvodnja kofera. štikle i dr.proizvodnju raznih proizvoda od kože i vešta*ke kože: pojasevi za vožnju. sedala i drugih sara*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . napravljene bilo kojim postupkom.proizvodnju kožne obu#e za sve svrhe. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju obu#e od azbesta.proizvodnju kožnih rukavica i šešira.proizvodnju drvene obu#e i njenih delova Ova delatnost ne obuhvata: . ru*nih torbi i sli*nih predmeta.štavljenje i doradu krzna i koža s dlakom. pribor za pakovanje i dr.Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kamašni. koja se svrstava u podgrupe 33500 i 36220 193 1930 19301 Proizvodnja obu#e Proizvodnja kožne obu#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sirovih koža.proizvodnju ortopedskih cipela. vulkanfiber i karton. kao što su plasti*ne folije.proizvodnju kaiševa za satove . koja se svrstava u podgrupu 19301 . Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa 32 . koji se svrstavaju u podgrupu 18300 . spoljni i unutrašnji onovi.proizvodnju kožne ode#e. koja se svrstava u podgrupu 33102 . koja se svrstava u podgrupu 18240 . gležnjaka i sli*nih proizvoda od kože .proizvodnju imitacije kože koja se ne zasniva na prirodnoj koži.proizvodnju kožne ode#e.proizvodnju kaiševa za satove od metala. koja se svrstava u podgrupu 15110 . koja se svrstava u podgrupu 26820 19302 Proizvodnja obu#e od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 18100 . vešta*ke kože ili bilo kog drugog materijala. napravljene bilo kojim postupkom . ru*nih torbi i sli*nih predmeta od kože.

gležnjaka i sli*nih proizvoda od gume . spoljni i unutrašnji onovi.proizvodnju kamašni. brodski pod i dr. osim nameštaja. koja se svrstava u podgrupu 33102 . cepanog (tesanog) drveta.proizvodnju gumenih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 20300 33 . impregnacija drveta Proizvodnja rezane gra e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. cepki.sušenje drveta Ova delatnost ne obuhvata: . iverja i dr.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova.proizvodnju obu#e od azbesta.proizvodnju ortopedskih cipela. štikle i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju obu#e od azbesta. koja se svrstava u podgrupu 33102 . gležnjaka i sli*nih proizvoda od plasti*nih masa .proizvodnju delova obu#e od plasti*nih masa: lica (gornjišta) i njihovi delovi. koja se svrstava u podgrupu 26820 Podsektor GG 20 201 2010 20101 Prerada drveta i proizvodi od drveta Prerada drveta i proizvodi od drveta i plute. drvnog brašna.proizvodnju ortopedskih cipela..proizvodnju šindre. koja se svrstava u podgrupu 26820 19303 Proizvodnja gumene obu#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju drvene vune. koja se svrstava u podgrupu 18240 . uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa . koja se svrstava u podgrupu 18240 . koji se svrstavaju u podgrupu 02010 . štikle i dr. napravljene bilo kojim postupkom.se*enje trupaca i grubu obradu drveta. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje (parket.) . kalupa i modela. proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala Proizvodnja rezane gra e.proizvodnju rezane gra e .proizvodnju gumene obu#e za sve svrhe.proizvodnju kamašni. spoljni i unutrašnji onovi.proizvodnju drvenih železni*kih pragova .

stepenici.proizvodnju doboša (kalemova) za kablove i dr. drvene drške i delovi za alat.proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u gra evinarstvu: . ograde i dr. poklopci. drvene špule. slojevitih plo*a. .proizvodnju paleta. marketarije i intarzije od drveta . grede. slame i pletarskih materijala Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 20522 205 2051 20510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta i proizvodnja predmeta od plute. kaca i drugih ba*varskih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 19200 . gajbi. drvo za rogove (krov). koja se svrstava u podgrupu 20101 204 2040 20400 Proizvodnja ambalaže od drveta Ova delatnost obuhvata: . od drveta . .20102 Impregnacija drveta Ova delatnost obuhvata: . kutija. ba*vi. drvene statuete i ukrasi. drveni kov*eži#i i kutije za nakit. . od drveta . drveni kalupi za obu#u i drvene vešalice . šper-plo*a. metle. bobine. vrata. kapci i njihovi okviri . kalupi i modeli . cepano (tesano) drvo.proizvodnju drvenih montažnih zgrada i njihovih elemenata Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje. od drveta Ova delatnost ne obuhvata: . šindra. doboša i sli*ne ambalaže.proizvodnju sanduka.proizvodnju raznih proizvoda od drveta: . pribor za jelo i sli*ni proizvodi . zidni i stoje#i stalci za odela i šešire . drveni pribor za kuhinjsku upotrebu.impregnaciju ili hemijski postupak s drvetom. prozori. iverica i sli*nih plo*a i tabli Proizvodnja gra evinske stolarije i elemenata Ova delatnost obuhvata: . od drveta .proizvodnju kofera. boks-paleta i drugih postavnih površina. kalemovi za konac i sli*ni proizvodi od struganog drveta 34 . uz koriš#enje zaštitnih sredstava ili drugih materijala 202 203 2020 2030 20200 20300 Proizvodnja furnirskih listova. *etke i dr. krovni podupira*i i dr.proizvodnju sanduka i kutija od pletarskih materijala.proizvodnju buradi..

proizvodnju drvene obu#e. koja se svrstava u granu 361 Podsektor GD 21 211 2111 21110 Proizvodnja celuloze.proizvodnju podmeta*a.proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje. koja se svrstava u podgrupu 19200 . koja se svrstava u granu 361 . koja se svrstava u podgrupu 19301 . koja se svrstava u podgrupu 36500 . zastori i dr. koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju štapova za hodanje i drški za kišobrane.odstranjivanje štamparske boje i proizvodnju celuloze od starog i otpadnog papira 35 . koja se svrstava u podgrupu 36620 . izdava*ka delatnost i štampanje Proizvodnja celuloze. papira i prozvoda od papira Proizvodnja celuloze.proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: .proizvodnju nameštaja.proizvodnju kutija za satove.proizvodnju korparskih proizvoda i pletarske robe Ova delatnost ne obuhvata: . papira i proizvoda od papira. podmeta*i. koja se svrstava u podgrupu 36610 . prostira*a i zastora od tekstilnih materijala. koja se svrstava u podgrupu 31500 . pru#a i drugih pletarskih materijala Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36631 2052 20521 Proizvodnja predmeta od plute.proizvodnju *etki i metli.proizvodnju kofera. podmeta*i.proizvodnju nameštaja.proizvodnju šibica. koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju beljene.preradu prirodne plute i proizvodnju predmeta plute: . prostira*i. . koja se svrstava u podgrupu 36633 . koja se svrstava u granu 361 20522 Proizvodnja predmeta od slame. slame i pletarskih materijala Proizvodnja predmeta od plute Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . zastori i dr.proizvodnju nameštaja. papira i kartona Proizvodnja celuloze Ova delatnost obuhvata: . prostira*i.proizvodnju imitacije nakita. polubeljene i nebeljene drvne celuloze mehani*kim. hemijskim (rastvaranjem ili bez rastvaranja) ili poluhemijskim postupkom . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju drvenih igra*aka.

gotovog za upotrebu . gotovih za upotrebu .2112 21120 Proizvodnja papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kancelarijskih registratora i sli*nih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 21230 2122 21220 Proizvodnja predmeta za doma#instvo. šolje. koja se svrstava u podgrupe 21220 do 21250 212 2121 21210 Proizvodnja predmeta od papira i kartona Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 21210 . sanitarne i toaletne potrebe Ova delatnost obuhvata: . notesa i sli*nih proizvoda koji kao dodatak imaju neki od sortimenata papirne konfekcije 36 . ubrusi i salvete. poslužavnici i dr. gotovih za upotrebu . vre#ica.proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira.proizvodnju papira za kompjutersko štampanje . toaletni papir.proizvodnju talasastog papira i kartona .prevla*enje. higijenski ulošci i tamponi.proizvodnju papira za štampanje i pisanje.proizvodnju vre#a i kesa od papira .proizvodnju ambalaže od punog kartona .proizvodnju papira i kartona namenjenih za dalju industrijsku preradu Ova delatnost obuhvata i: . pelene za bebe i trake za pelene.proizvodnju gumiranog i lepljivog papira.proizvodnju predmeta od papira za doma#instvo i li*nu upotrebu i proizvoda od celulozne vate: listi#i za skidanje šminke.proizvodnju krepovanog i plisiranog papira Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ambalaže od talasastog papira i kartona .proizvodnju talasastog kartona.proizvodnju koverata i dopisnica . maramice.proizvodnju samokopiraju#eg papira.proizvodnju koverata.proizvodnju predmeta od papira. gotovog za upotrebu . 2123 21230 Konfekcioniranje papira Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ambalaže od papira i kartona .proizvodnju sklapaju#e ambalaže od kartona .proizvodnju kutija. *inije. prekrivanje i impregnisanje papira i kartona .

reda vožnji i dr. kompakt-diskova i traka s muzi*kim i drugim zvu*nim zapisima 2215 22150 Ostala izdava*ka delatnost Ova delatnost obuhvata: . brošura.izdavanje novina (dnevnih i periodi*nih) štampanih na novinskoj hartiji. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju neupakovanih papira i kartona. kopsova i dr.proizvodnju zidnih tapeta i sli*nih pozidnica od papira.izdavanje: .proizvodnju bobina.proizvodnju zidnih tapeta od tekstila 2125 21250 Proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona. špula.proizvodnju karata za igranje. koja se svrstava u podgrupu 36500 22 221 2211 2212 22110 22120 Izdava*ka delatnost. gravura i razglednica . od presovanog kartona Ova delatnost ne obuhvata: .mikroizdavanje 37 . ostalog štampanog materijala kao što su razglednice reprodukovane mehani*kim ili foto-mehani*kim postupkom . igara i igra*aka od papira i kartona. koja se svrstava u podgrupu 21120 .proizvodnju etiketa (nalepnica) . muzi*kih knjiga i drugih publikacija Izdavanje novina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kutija za jaja i drugih proizvoda za pakovanje. . postera i reprodukcija umetni*kih dela . štampanje i reprodukcija snimljenih medija Izdava*ka delatnost Izdavanje knjiga. formulara ..2124 21240 Proizvodnja zidnih tapeta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju filtrir-papira i kartona . od papira i kartona . fotografija. uklju*uju#i i reklamne novine 2213 2214 22130 22140 Izdavanje *asopisa i sli*nih periodi*nih izdanja Izdavanje zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: .izdavanje gramofonskih plo*a. uklju*uju#i i zidne tapete prevu*ene vinilom .

lepljenjem. ofset mašinama. poštanskih i taksenih maraka. zlatotisak . štampanih na štamparskim mašinama pomo#u otisaka. kao što su poslovni formulari. prošivanjem. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . prevla*enjem plastikom i dr. sastavljanjem. nota i notnih svezaka. koji se obavljaju savijanjem.222 2221 2222 22210 22220 Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem Štampanje novina Štampanje. fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama.pripremu i izradu glavnog projekta. prospekata i drugih štampanih reklama.štampanje etiketa. perforiranjem.izradu originala od strane muzi*ara. reklamnih kataloga. registara.izdava*ku delatnost. 2224 22240 Reprodukcija i slaganje Ova delatnost obuhvata: . skica. li*nih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala. inženjera. etikete. na mašinama za umnožavanje.. lepljenjem.izradu složenih blokova. kompjuterskim štampa*ima i foto-kopir i termo-kopir aparatima Ova delatnost ne obuhvata: .. karata za igranje. koja se svrstava u sektore J i M 2223 22230 Knjigoveza*ki i završni radovi Ova delatnost obuhvata: .završne radove na štampanom papiru ili kartonu. plakata. modeliranjem u reljefu. dokumenata o vlasništvu. kataloge i dr. reklamni materijali prospekti i dr. koje se svrstava u podgrupu 21250 . bušenjem. arhitekata i drugih autora. fotografski i obi*an papir . mapa. kalendari. atlasa. uzoraka. magazine. mašinama za fotograviranje. koji se obavljaju savijanjem.štampanje magazina i drugih periodi*nih *asopisa. albuma.završne radove na uklapanju štampanih listova u knjige. poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala. maketa i drugih reprografskih proizvoda .ostale grafi*ke aktivnosti 38 . koja se svrstava u granu 221 . opšivanjem i dr.. brošure.slaganje teksta i slike na film. izbor. tutkalisanjem. kalendara. knjiga i brošura. pripremljenih plo*a ili valjaka i drugih otisnutih medija za koriš#enje pri štampanju u drugoj jedinici 2225 22250 Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem Ova delatnost obuhvata: . unošenje i povezivanje s podacima u odgovaraju#oj bazi podataka .ru*nu pripremu podataka kao npr. dnevnika. *ekova i drugih vrednosnih papira.

proizvodnju motornih goriva: benzin. .proizvodnju smola i koksa iz smola.proizvodnju koksa .proizvodnju bitumenskih obloga za krovove i puteve 39 . kompakt-diskova i traka s filmskim ili drugim video-zapisima 2233 22330 Reprodukcija kompjuterskih medija Ova delatnost obuhvata: . 23202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju baznih mazivih ulja i masti. srednja i teška goriva ulja. uklju*uju#i i one iz otpadnih ulja . vazelin. . kompaktdiskova i traka s muzi*kim ili drugim zvu*nim zapisima 2232 22320 Reprodukcija video-zapisa Ova delatnost obuhvata: . kerozin i dr.briketiranje mrkog uglja i lignita. rafinerijski gasovi kao što su etan.proizvodnju sirovog katrana Ova delatnost ne obuhvata: .reprodukciju sa master-kopija plo*a.briketiranje kamenog uglja. derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja produkata koksovanja Ova delatnost obuhvata: .reprodukciju s master-kopija gramofonskih plo*a. parafin i dr. koje se svrstava u podgrupu 10100 . derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja koksa.223 2231 22310 Reprodukcija snimljenih medija Reprodukcija zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju goriva: laka. butan i dr. koja se svrstava u podgrupu 24130 . propan.proizvodnju koksnog gasa .proizvodnju raznih proizvoda: vajt-špirit.proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju . koje se svrstava u podgrupe 10201 i 10202 232 2320 23201 Proizvodnja derivata nafte Proizvodnja derivata nafte Ova delatnost obuhvata: .reprodukciju s master-kopija softvera i podataka na diskove i trake Podsektor GD 23 231 2310 23100 Proizvodnja koksa.

Ova delatnost ne obuhvata: . inertni gasovi kao što je ugljen-dioksid .proizvodnju gorivih gasova kao što su etan. koja se svrstava u podgrupu 23201 2412 24120 Proizvodnja boja i pigmenata Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 12000 . koja se svrstava u podgrupu 12000 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja hemikalija.233 2330 23300 Pripremanje nuklearnog goriva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju te*nih ili komprimovanih industrijskih gasova: .va enje metana. mešani industrijski gasovi .proizvodnju gorivih elemenata za nuklearne reaktore .proizvodnju produkata koji se koriste kao fluoroscenti ili luminoscenti Podsektor GE 24 40 . rashladni gasovi .proizvodnju sredstava za bojenje i pigmenata bilo kog porekla. propana ili butana. propan i butan u rafinerijama nafte. gasoviti elementi .proizvodnju žutog kola*a. u osnovnim oblicima ili u obliku koncentrata Ova delatnost obuhvata i: . te*an ili komprimovan vazduh .proizvodnju radioaktivnih elemenata za upotrebu u industriji i medicini . acetilen . hemijskih proizvoda i vešta*kih i sinteti*kih vlakana Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 241 2411 24110 Proizvodnja osnovnih hemikalija Proizvodnja industrijskih gasova Ova delatnost obuhvata: . gasovi za izolaciju i dr. etana.proizvodnju oboga#enog urana . koje se svrstava u podgrupu 11120 .obradu nuklearnog otpada Ova delatnost ne obuhvata: .va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma.

vodenih rastvora natrijum i kalijum-hidroksida i drugih neorganskih baza. koja se svrstava u podgrupu 24150 . zasi#eni i nezasi#eni acikli*ni ugljovodonici .proizvodnju neorganskih kiselina. uklju*uju#i i aldehide. uklju*uju#i i sinteti*ki etilalkohol . industrijskih gasovitih elemenata i radioaktivnih elemenata proizvedenih u industriji nuklearnog goriva . uklju*uju#i i proizvode suve destilacije drveta 41 . osim azotne kiseline . ketone.proizvodnju amonijaka. zasi#eni i nezasi#eni cikli*ni ugljovodonici . uklju*uju#i i amine .proizvodnju vešta*kog korunda. osim amonijaka . uklju*uju#i i sir#etnu kiselinu . koja se svrstava u podgrupu 24150 .Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24300 2413 24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gotovih boja i pigmenata.proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova. ostala jedinnjenja s kisoni*nom grupomm.proizvodnju baza u *vrstom stanju. hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoni*nim grupama .proizvodnju nitrata i nitrita kalijuma. koja se svrstava u podgrupu 24150 . koja se svrstava u podgrupu 13201 . organska jedinjenja sa azotnom grupom. ostala organska jedinjenja. koja se svrstava u podgrupu 24410 2414 24140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju azotne kiseline i sulfoazotnih kiselina. koja se svrstava u podgrupu 26810 i proizvodnju drugih oksida aluminijuma.proizvodnju hemijskih elemenata. koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju amonijum-hlorida. acikli*ni i cikli*ni alkoholi.proizvodnju smola i koksa iz smola Ova delatnost ne obuhvata . osim metala. monokarbonske i polikarbonske kiseline.proizvodnju triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata.proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija: .proizvodnju ostalih neorganskih hemikalija .

propilena. fenolne i epoksidne smole i poliuretani . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju hemikalija za poljoprivredu. urea.proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova. koja se svrstava u podgrupu 24160 . vinilalkohola i akrilata . vinilacetata. poliamidi . vinilidenhlorida. silikoni . vinilhlorida. amonijak. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju sirovog glicerina.proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima.proizvodnju celuloze 42 .proizvodnju eteri*nih ulja. izmenjiva*i jona na bazi polimera i dr. polimeri. fosforna ili kalijumova vešta*ka ubriva . stirola. azotna kiselina i sulfoazotne kiseline. koja se svrstava u podgrupu 24630 2415 24150 Proizvodnja vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju azotnih jedinjenja: . u primarnim oblicima: . alkidne i poliesterske smole i polietri .. triamonijum-fosfati i amonijum-karbonati Ova delatnost ne obuhvata: .va enje guana. uklju*uju#i i polimere etilena. nitriti i nitrati kalijuma. prosta ili složena azotna. koje se svrstava u podgrupu 14300 .proizvodnju #umura (ugalj biljnog i životinjskog porekla) . koja se svrstava u podgrupu 24410 . u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24510 . koja se svrstava u podgrupu 24170 . koja se svrstava u podgrupu 15920 . koja se svrstava u podgrupu 24410 . amonijumhlorid.proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala. sirovi prirodni fosfati i sirove prirodne kalijumove soli .proizvodnju salicilne i O-salicilne kiseline.proizvodnju sinteti*kog glicerina i dr.proizvodnju plasti*nih masa. koja se svrstava u podgrupu 24200 2416 24160 Proizvodnja plasti*nih masa.proizvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima.proizvodnju vešta*kih ubriva: .

faktis .proizvodnju zaptivnih smesa i sli*nih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr.Ova delatnost ne obuhvata: . fungicida. u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: . herbicida. dezinfektanata i drugih hemikalija za poljoprivredu koje nisu klasifikovane na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24120 . . balata) 242 2420 24200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24150 243 2430 24300 Proizvodnja boja.prozvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima ili u obliku plo*a. listova i traka: .proizvodnju složenih organskih rastvara*a i razre iva*a i proizvodnju pripremljenih sredstava za skidanje boja. staklastog emajla. sinteti*ki kau*uk . medicinskih hemikalija i biljnih preparata Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina Ova delatnost obuhvata: 43 .proizvodnju pripremljenih pigmenata i pripremljenih sredstava za zamu#ivanje i bojenje. emajla i lak-boja . koja se svrstava u podgrupu 24660 244 2441 24410 Proizvodnja farmaceutskih produkata. sredstava za regulaciju rasta biljaka. lakova i dr.proizvodnju boja.proizvodnju mastila i tuša. lakova i sli*nih premaza. koja se svrstava u podgrupu 37200 2417 24170 Proizvodnja sinteti*kog kau*uka. prevlaka i sli*nih preparata .proizvodnju mešavina sinteti*kog kau*uka i prirodnog kau*uka ili kau*uku sli*nih guma (npr.proizvodnju boja i pigmenata.proizvodnju insekticida.) . grafi*kih boja i kitova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju grafi*kih boja Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kitova .proizvodnju vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja. sredstava protiv klijanja. glazura. rodenticida. lakova.reciklažu plasti*nih masa.

proizvodnju sinteti*kog glicerina. uklju*uju#i i homeopatske preparate . omekšiva*i za tekstil . staklo. 245 2451 24510 Proizvodnja sapuna i deterdženata. preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija . karoserije. hirurškog ketguta i dr. drvo.proizvodnju lekova: . preparati za pranje posu a . usavršavanje i proizvodnju aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata . zavoja.proizvodnju sirovog glicerina . antiserumi i druge frakcije krvi . paste i praškovi za *iš#enje i dr. raznovrsni medikamenti.ispitivanje.proizvodnju medicinski impregnirane vate. bandažnog materijala. preparata za *iš#enje i poliranje Ova delatnost obuhvata: .preradu krvi Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju preparata za *iš#enje i poliranje: .proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata . gaze. vakcine . preparata za *iš#enje i poliranje. politure i kreme za kožu. .proizvodnju površinski aktivnih preparata: . praškovi za pranje u *vrstom ili te*nom stanju i deterdženti .proizvodnju organskih površinski aktivnih supstanci . Ova delatnost ne obuhvata: .preradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda 2442 24420 Proizvodnja farmaceutskih preparata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sapuna .. koja se svrstava u podgrupu 24140 2452 24520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata Ova delatnost obuhvata: 44 . metal i dr.proizvodnju punila za zubarstvo i cementa za rekonstrukciju kostiju Ova delatnost obuhvata i: . vešta*ki voskovi i preparati na bazi voskova . parfema i toaletnih preparata Proizvodnja sapuna i deterdženata.proizvodnju hemijski *istih še#era .

depilatori i dr. uklju*uju#i i lepljiva sredstva na bazi gume 2463 24630 Proizvodnja eteri*nih ulja Ova delatnost obuhvata: . parfemi i toaletne vode . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju rezinoida . paste za zube i preparati za oralnu higijenu.proizvodnju želatina i njegovih derivata.proizvodnju eksploziva . preparati za ulepšavanje i šminkanje . preparati za brijanje .ekstrakciju i pre*iš#avanje eteri*nih ulja.proizvodnju mešavina eteri*nih ulja s prirodnim ili drugim aromati*nim proizvodima za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ekstrakta iz prirodnih aromati*nih produkata . preparati za kovrdžanje i ispravljanje kose . koja se svrstava u podgrupu 24140 . koja se svrstava u podgrupu 24520 2464 24640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala Ova delatnost obuhvata: 45 . koja se svrstava u podgrupu 24630 246 2461 24610 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda Proizvodnja eksploziva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sinteti*kih aromati*nih proizvoda.proizvodnju aromati*nih destilovanih voda . uklju*uju#i i preparate za pri*vrš#ivanje zubnih proteza .proizvodnju parfema i toaletnih preparata. lepkova i pripremljenih lepila..proizvodnju parfema i toaletnih preparata: . preparati za manikir i pedikir . šamponi i lakovi za kosu.proizvodnju baruta . preparati za zaštitu od sunca i preparati za poja*avanje pigmentacije pri sun*anju .proizvodnju pirotehni*kih proizvoda 2462 24620 Proizvodnja tutkala i želatina Ova delatnost obuhvata: . dezodoransi i soli za kupanje .

koje se svrstava u granu 171 Podsektor GŽ Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa 46 .proizvodnju fotograrfskih plo*a. ubrziva*i za gumu.predenje vešta*kih i sinteti*kih vlakana. aktivni ugalj. antifriz-preparati. složeni laboratorijski i dijagnosti*ki preparati i dr. papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala . sredstva za dovršavanje tekstila i kože . hemijski modifikovana ulja i masti .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih se*enih vlakana.proizvodnju nesnimljenih diskova i traka za ra*unare 2466 24660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda. ne*ešljanih niti na drugi na*in pripremanih za predenje . koja se svrstava u podgrupu 17160 . prahovi i paste za zavarivanje.proizvodnju konca za šivenje. tvrdo ili meko lemljenje .proizvodnju mastila i tuša 247 2470 24700 Proizvodnja vešta*kih i sinteti*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nesnimljenih medija pripremljenih za snimanje zvu*nih ili video-zapisa . pripremljeni aditivi za cement . te*nosti za hidrauli*ne prenose .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih jednoži*nih prediva. sredstva za odmaš#ivanje metala . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: ..proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih dugih vlakana . antidetonatori.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih monofilamenata ili traka Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju hemijskih preparata za fotografske svrhe 2465 24650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija Ova delatnost obuhvata: . katalizatori i drugi hemijski proizvodi za upotrebu u industriji .proizvodnju razli*itih hemijskih proizvoda: . dodaci mazivim uljima. Ova delatnost obuhvata i: . filmova. peptoni i njihovi derivati i druge proteinske supstance i njihovi derivati koji nisu klasifikovani na drugom mestu . uklju*uju#i i predivo visoke *vrsto#e i teksturirana prediva . nevla*enih.

gumeni pokriva*i za pod. gumirano predivo i tkanine. koja se svrstava u podgrupu 17540 47 .proizvodnju materijala od gume za popravku guma. pune gume .proizvodnju unutrašnjih guma . nevulkanizirane.proizvodnju guma za motorna vozila. traka za protektiranje spoljnih guma i dr. pneumatske gume . transportne trake. koja se svrstava u podgrupu 25130 . pokretne mašine i druge potrebe: . koja se svrstava u podgrupu 50200 2513 25130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju gumenog materijala za popravke Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 25130 .proizvodnju materijala od gume za popravku guma. gumene obloge za valjke i dr.. koji se svrstavaju u podgrupu 50200 2512 25120 Protektiranje guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . gumirana tekstilna roba. zidnih štitnika.proizvodnju kord-tkanina za proizvodnju spoljnih guma. predmeti od gume za higijenske svrhe kao što su sredstva za kontracepciju.opravku probušenih guma.proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sinteti*kog kau*uka. trake. opremu. creva i šmrkovi.opravku spoljnih i unutrašnjih guma. gumeni prstenovi.protektiranje spoljnih guma Ova delatnost ne obuhvata: . vulkanizirane ili tvrde gume: . podešavanje i zamenu. boce za toplu vodu i dr. šipke i drugi profilisani oblici . prenosno i pogonsko remenje.25 251 2511 25110 Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . prirubnice i zaptiva*i. listovi. proizvodnju gotovih proizvoda od gume: cevi. gumene niti i kablovi. gumeni odevni predmeti. proizvodnju poluproizvoda od gume: gumene plo*e. vešta*ke grudi.proizvodnju izmenljivih delova za spoljne gume. Ova delatnost ne obuhvata: .

- proizvodnju odevnih predmeta od elasti*nih tkanina, koja se svrstava u granu 182 - proizvodnju gumene obu#e, koja se svrstava u podgrupu 19303 - proizvodnju lepkova i lepljivih sredstava na bazi gume, koja se svrstava u podgrupu 24620 - proizvodnju zamenljivih delova za protektiranje spoljnih guma, koja se svrstava u podgrupu 25110 - proizvodnju splavova i *amaca na naduvavanje, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penaste gume, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju gumenih sportskih rekvizita, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju gumenih igara i igra*aka, koja se svrstava u podgrupu 36500 - regeneraciju gume, koja se svrstava u podgrupu 37200 252 2521 25210 Proizvodnja proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja plo*a, listova, cevi i profila od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju poluproizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne plo*e, listovi, blokovi, filmovi, folije, trake i dr. - proizvodnju gotovih proizvoda od plasti*nih masa: . cevi, creva i šmrkovi, pribor za cevi i creva i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima, koja se svrstava u podgrupu 24160 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nepokrivenih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 2522 25220 Proizvodnja ambalaže od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta od plasti*nih masa za pakovanje robe: . plasti*ne kese, vre#e, kutije, sanduci, kanisteri, boce i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju predmeta od sinteti*kog ili prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - pakovanje robe, koje se svrstava u podgrupu 74820 2523 25230 Proizvodnja predmeta za gra evinarstvo od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata:

48

- proizvodnju predmeta za ugra ivanje od plasti*nih masa: . plasti*na vrata, prozori, ramovi, kapci, žaluzine, lajsne za pod i dr. . tankovi i rezervoari . podne, zidne ili plafonske obloge od plasti*nih masa u obliku rolni ili plo*ica i dr. . sanitarni predmeti od plasti*nih masa kao što su kade, tuškade, umivaonici, klozetske šolje, vodo-kotli#i i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od sinteti*kog i prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 2524 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju stonog i kuhinjskog posu a i predmeta za toaletne potrebe, od plasti*nih masa - proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne kacige, izolacioni pribor, delovi pribora za rasvetnu opremu, kancelarijska i školska oprema, odevni predmeti, pribor za nameštaj, statuete, prenosno i pogonsko remenje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju obu#e od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19302 - proizvodnju medicinskih i zubarskih aparata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nameštaja od plasti*nih masa, koja se svrstava u granu 361 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju sportskih rekvizita od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju igara i igra*aka od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 Podsektor GZ 26 261 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

49

2611

26110

Proizvodnja ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ravnog stakla, uklju*uju#i i armirano, bojeno ili matirano staklo

2612

26120

Oblikovanje i obrada ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kaljenog ili slojevitog ravnog stakla - proizvodnju staklenih ogledala - proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju

2613 26131

Proizvodnja šupljeg stakla Proizvodnja ambalažnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju boca i drugog ambalažnog stakla 26132 Proizvodnja ostalog šupljeg stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obloga od stakla ili kristalnog stakla - proizvodnju *aša za pi#e i drugih proizvoda za doma#instvo od stakla ili kristalnog stakla Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju igra*aka od stakla, koja se svrstava u podgrupu 36500

2614

26140

Proizvodnja staklenih vlakana Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju staklenih vlakana, uklju*uju#i i staklenu vunu i netkane proizvode od njih Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 17250 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od pojedina*no oplaštenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 31300 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od opti*kih vlakana koja nisu pojedina*no oplaštena, koja se svrstava u podgrupu 33400

2615

26150

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju*uju#i i tehni*ke staklene proizvode Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe - proizvodnju stakla za ru*ne *asovnike i ostale satove, opti*kog stakla i opti*kih elemenata

50

koja se svrstava u podgrupu 33400 262 2621 26210 Proizvodnja nevatrostalnih kerami*kih proizvoda. Ova delatnost ne obuhvata: . vodokotli#i i dr.proizvodnju staklenih predmeta za izradu bižuterije .proizvodnju opti*ki obra enih opti*kih elemenata.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju špriceva.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. osim proizvoda za gra evinske svrhe. klozetske šolje. 51 . kao što su kade. tuš-kade.proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala. umivaonici.proizvodnju imitacije nakita od keramike. koja se svrstava u podgrupu 36610 2622 26220 Proizvodnja kerami*kih sanitarnih ure aja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kerami*kih predmeta za laboratorijske.koji nisu opti*ki obra eni .proizvodnju staklenih šipki.proizvodnju staklenih blokova za poplo*avanje . proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Proizvodnja kerami*kih predmeta za doma#instvo i ukrasnih predmeta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju stonih kerami*kih proizvoda i drugih kerami*kih proizvoda za doma#instvo ili toaletne svrhe .proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora .proizvodnju kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26260 2624 26240 Proizvodnja ostalih tehni*kih proizvoda od keramike Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju igra*aka od keramike.proizvodnju kerami*kih sanitarnih predmeta. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36500 . koja se svrstava u podgrupu 26260 . koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju statueta i drugih ukrasnih predmeta od keramike Ova delatnost ne obuhvata: . cevi i dr. koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2623 26230 Proizvodnja kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost obuhvata: .

izlivnici.proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih kaminskih i zidnih plo*ica.proizvodnju gra evinskih vatrostalnih kerami*kih 52 .proizvodnju predmeta na bazi magnezita. crep. cevi za dimnjake i druge cevi. lonci. sudova i sli*nih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda . mozaik kockica i dr. odvodi i dr. lule i dr. opeka. mufovi.hemijske i tehni*ke svrhe 2625 26250 Proizvodnja ostalih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kerami*kih lonaca. termoizolacioni kerami*ki proizvodi od silikatnog fosilnog brašna . od pe*ene gline Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26260 . vatrostalna opka i blokovi . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju podnih blokova od pe*ene gline Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26260 264 2640 26400 Proizvodnja opeke. cevi. crepa i proizvoda za gra evinarstvo.proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih podnih plo*ica i plo*a i plo*ica za poplo*avanje i oblaganje Ova delatnost obuhvata i: . dolomita i hromita 263 2630 26300 Proizvodnja kerami*kih plo*ica i podnih plo*a Ova delatnost obuhvata: . vatrostalne kerami*ke retorte. koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2626 26260 Proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vatrostalnog maltera i betona . Ova delatnost ne obuhvata: . .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala.proizvodnju kerami*kih proizvoda koji nisu klasifikovani na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju nevatrostalnog gra evinskog materijala od pe*ene gline: .

cement od zgure i superfosfatni cement Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju proizvoda od betona. . cementa ili predmeta od vešta*kog kamena za upotrebu u gra evinarstvu: .proizvodnju predmeta od gipsa. koja se svrstava u podgrupu 24420 . prefabrikovani gra evinski elemenati za visokogradnju i niskogranju. cementa ili gipsa Proizvodnja proizvoda od betona za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gotove betonske smeše i maltera. paneli i dr. paneli. 2663 26630 Proizvodnja gotove betonske smeše Ova delatnost ne obuhvata: 53 . koja se svrstava u podgrupu 26260 .proizvodnju proizvoda od cementa.proizvodnju negašenog. plo*e. kre*a i gipsa Proizvodnja cementa Ova delatnost obuhvata: . table. koja se svrstava u podgrupu 26300 265 2651 26510 Proizvodnja cementa.proizvodnju vatrostalnog maltera i betona. koja se svrstava u granu 266 . ispune.proizvodnju klinkera i hidrauli*nog cementa.proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u gra evinarstvu: .proizvoda. stubovi i dr.proizvodnju kerami*kih plo*ica i plo*a za poplo*avanje. od betona. koja se svrstava u podgrupu 26630 2652 26520 Proizvodnja kre*a Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u granu 266 266 2661 26610 Proizvodnja proizvoda od betona. aluminijumski (topljeni) cement. uklju*uju#i i portland-cement. cevi. gašenog i hidrauli*nog kre*a 2653 26530 Proizvodnja gipsa Ova delatnost ne obuhvata: . blokovi.proizvodnju cementa za zubarstvo. koja se svrstava u podgrupu 26260 . plo*e za poplo*avanje. cementa ili vešta*kog kamena 2662 26620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: . opeke.

gipsom ili drugim mineralnim vezivima .proizvodnju vatrostalnog cementa.radove koji se obavljaju na neobra enom kamenu prispelom iz kamenoloma Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 14110 .proizvodnju maltera u prahu Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mlinskog kamenja. korita. slama.proizvodnju gra evinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna. paneli. predmeti s plitkim i visokim reljefom. uklju*uju#i i materijale na mekoj podlozi . trska) koje su aglomerisane cementom. 267 2670 26700 Se*enje.proizvodnju vatrostalnog maltera. cementa. posude. brusnog kamenja i sli*nih proizvoda.proizvodnju ostalih proizvoda od betona. koja se svrstava u podgrupu 26260 2665 26650 Proizvodnja vlaknatih zacementiranih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . rezervoari.proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sli*nim vlaknima: . gipsa i vešta*kog kamena: .se*enje. šolje. crepovi. . oluci. oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u gra evinarstvu. cevi.proizvodnju mlinskog kamenja. 2666 26660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona. koja se svrstava u podgrupu 26260 2664 26640 Proizvodnja maltera Ova delatnost obuhvata: . kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili vešta*kih abrazivnih materijala. žardinjere i dr. ukrasne posude. kao što je gruba obrada kamena. na grobljima.proizvodnju vešta*kog korunda 54 .. talasaste i druge plo*e. u izgradnji puteva. kipovi.radove koji se obavljaju u kamenolomima. za pokrivanje krovova i dr. cementa i gipsa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26810 268 2681 26810 Proizvodnja predmeta od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja brusnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . doprozornici i dr. oblikovanje i obrada kamena Ova delatnost obuhvata: .

prevu*enih ili oplemenjenih: . koja se svrstava u podgrupu 26140 Podsektor GI 27 271 2710 27101 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala Proizvodnja sirovog gvož a i *elika i visokougljeni*nih ferolegura Proizvodnja gvož a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obra en liskun i proizvodi od liskuna. Ova delatnost ne obuhvata: . komadima (polugama). obu#a. toplo valjani proizvodi. na podlozi od mineralnih supstanci ili od celuloze .proizvodnju prediva i tkanina od nemetalnih minerala i proizvoda od tih prediva i tkanina. treseta. pokrivke za glavu. ekspandirane gline i sli*ni materijali za toplotnu i zvu*nu izolaciju ili apsorbovanje zvuka . .2682 26820 Proizvodnja proizvoda od azbesta. šine . kamena vuna i sli*ne mineralne vune. papir. koja se svrstava u podgrupu 23100 . filc i dr.proizvodnju koksa iz uglja. grafita i ostalih nemetalnih minerala. toplo valjani profili.proizvodnju gvož a u primarnim oblicima iz ruda ili otpadaka: . kao što su ode#a. koje se svrstava u podgrupu 28510 27102 Proizvodnja *elika Ova delatnost obuhvata: 55 .proizvodnju frikcionih materijala i nemontiranih proizvoda od tih materijala.proizvodnju slede#ih prozvoda.prevla*enje. ingotima i kontinuirano liveni proizvodi . grafita (osim elektro-materijala) i dr. uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode .proizvodnju staklene vune i proizvoda od staklene vune.proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: . ekspandirani ili listasti vermikulit. blokovima. trake.proizvodnju mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure). gredice i dr. hladno valjane plo*e i limovi . limovi. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . u te*nom stanju. užad.

proizvodnju šipki i profila od *elika.proizvodnju zavarenih cevi hladnim ili toplim oblikovanjem i zavarivanjem.vu*enje ili izvla*enje žice. limovi. visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 272 2721 27210 Proizvodnja cevi Proizvodnja cevi od livenog gvož a Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode . hladnim vu*enjem Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju manganovog gvož a. Ova delatnost obuhvata i: . gredice i dr.proizvodnju bešavnih centrifugalno livenih cevi od *elika.proizvodnju bešavnih cevi toplim valjanjem. koja se svrstava u podgrupu 23100 . koja se svrstava u podgrupu 27210 273 2731 27310 Ostala primarna prerada gvož a i *elika. u komadima (polugama).proizvodnju pribora od livenog gvož a 2722 27220 Proizvodnja cevi od *elika Ova delatnost obuhvata: .. toplo valjani proizvodi. osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Hladno vu*enje *elika Ova delatnost obuhvata: . toplo valjani profili.proizvodnju *elika u primarnim oblicima: . koje se svrstava u podgrupu 56 .proizvodnju cevi od livenog gvož a i centrifugalno livenih cevi od gvož a ili *elika . toplim ekstrudiranjem ili toplim vu*enjem.prevla*enje. ingotima i kontinuirano liveni proizvodi . prevu*enih ili oplemenjenih: . ili obradom toplom redukcijom ili hladnim vu*enjem . ili hladnim vu*enjem ili hladnim valjanjem . blokovima. proizvodnja ferolegura.proizvodnju slede#ih prozvoda. hladno valjane plo*e i limovi .proizvodnju koksa iz uglja.proizvodnju pribora od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . šine . koje se svrstava u podgrupu 28510 27103 Proizvodnja visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju trajnih materijala za šinske puteve.proizvodnju *eli*ne žice hladnim vu*enjem ili izvla*enjem 2735 27351 Ostala primarna prerada gvož a i *elika. osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gvož a u prahu i proizvodnju gvož a izuzetne *isto#e elektrolizom ili drugim hemijskim procesima . osim šina 27352 Proizvodnja ostalih fero-legura.proizvodnju profila ili profilisanih limova. oblikovanjem na valjaoni*kim prugama (valjaonicama) ili savijanjem na presama pljosnatih valjanih proizvoda od *elika 2734 27340 Vu*enje žice Ova delatnost obuhvata: . platina i dr.proizvodnju osnovnih plemenitih metala: . koja se svrstava u podgrupu 36220 27412 Prerada plemenitih metala 57 . proizvodnja i rafinacija neobra enih plemenitih metala: zlato.proizvodnju nakita od plemenitih metala.proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.27340 2732 27320 Hladno valjanje uzanih traka Ova delatnost obuhvata: . osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ostala primarna prerada gvož a i *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: . srebro. .proizvodnju fero-legura.proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od *elika u koturovima ili trakama (širine manje od 500 mm) ponovnim hladnim valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda 2733 27330 Hladno oblikovanje profila Ova delatnost obuhvata: . proizvodnja ferolegura. osim visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 274 2741 27411 Proizvodnja osnovnih plemenitih i obojenih metala Proizvodnja plemenitih metala Proizvodnja plemenitih metala Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju legura od olova 27432 Prerada olova Ova delatnost obuhvata: .platiranje platinom ili metalima platinske grupe zlata. srebra ili prostih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju aluminijuma iz glinice (aluminijum-oksida) .proizvodnju aluminijum-oksida (glinice) 27422 Proizvodnja aluminijuma Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 .Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aluminijuma iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od aluminijuma .proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.proizvodnju cinka iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od cinka .proizvodnju legura aluminijuma 27423 Prerada aluminijuma Ova delatnost obuhvata: . cinka i kalaja Proizvodnja olova Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu olova 27433 Proizvodnja cinka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju olova iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od olova .primarnu preradu aluminijuma 2743 27431 Proizvodnja olova.platiranje srebrom prostih metala .proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala .proizvodnju nakita od plemenitih metala.proizvodnju olova iz ruda .proizvodnju cinka .proizvodnju legura od cinka 58 . koja se svrstava u podgrupu 36220 2742 27421 Proizvodnja aluminijuma Proizvodnja glinice Ova delatnost obuhvata: .platiranje zlatom obojenih metala ili srebra .

proizvodnju kalaja iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od kalaja .proizvodnju legura od kalaja 27436 Prerada kalaja Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu bakra 2745 27451 27452 27453 Proizvodnja ostalih obojenih metala Proizvodnja antimona Proizvodnja žive Proizvodnja nepomenutih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kalaja iz ruda .primarnu preradu kalaja 2744 27441 Proizvodnja bakra Proizvodnja bakra Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura bakra 27442 Prerada bakra Ova delatnost obuhvata: . nikla i dr. mangana. nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida .27434 Prerada cinka Ova delatnost obuhvata: . 59 . mangana. nikla i drugih obojenih metala iz elektroliti*ki i alumino-termi*ki pre*iš#enih otpadaka i starih materijala tih metala .primarnu preradu hroma.proizvodnju bakra iz ruda .proizvodnju legura hroma.proizvodnju hroma. mangana.proizvodnju hroma.proizvodnju nikl-kamenca 27454 Prerada ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . nikla i dr. mangana.proizvodnju bakra iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od bakra .primarnu preradu cinka 27435 Proizvodnja kalaja Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: .

livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od *elika .livenje odlivaka od teških metala .livenje odlivaka od lakih metala Ova delatnost ne obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.proizvodnju metalnih konstrukcija za gra evinarstvo .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od lakih metala . osim mašina i ure aja Proizvodnja metalnih konstrukcionih proizvoda Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija Ova delatnost obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje kovnog (temper) liva od gvož a Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 28 281 2811 28110 Proizvodnja standardnih metalnih proizvoda. koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2754 27540 Livenje ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda. koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2752 27520 Livenje *elika Ova delatnost obuhvata: .livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvož a .275 2751 27510 Livenje metala Livenje gvož a Ova delatnost obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda. koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2753 27530 Livenje lakih metala Ova delatnost obuhvata: .livenje odlivaka od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: .livenje odlivaka od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .livenje gotovih i polugotovih proizvoda od teških i plemenitih metala .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od gvož a .livenje lameliranih (ljuskastih) odlivaka od gvož a .proizvodnju metalnih konstrukcija za industrijsku opremu 60 .

hale.proizvodnju sekcija za brodove.proizvodnju montažnih zgrada od metala: barake za gradilišta. barake i drugi modularni elementi za izložbe i dr. kutija i drugih sudova. . okvira za vrata i prozore.) . rezervoara i sudova od metala Ova delatnost obuhvata: . oprema za podizanje i manipulaciju i dr. pregreja*i. koja se svrstava u podgrupu 34200 2822 283 2830 28220 28300 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova.proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje. koja se svrstava u podgrupu 35110 2812 28120 Proizvodnja metalnih proizvoda za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . kanti.izgradnju sistema cevi koji se uklju*uje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi. proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja cisterni. koja 61 . 282 2821 28210 Proizvodnja cisterni. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju metalnih buradi. kapija i dr. rezervoara i sudova od metala. osim kotlova za centralno grejanje toplom vodom Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju metalnih kontejnera za komprimovani ili te*ni gas Ova delatnost ne obuhvata: . ekonomajzeri. zajedno s prate#im priborom i konstrukcionim radovima Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju nuklearnih reaktora Ova delatnost obuhvata i: . kapaciteta preko 300 l . sakuplja*i i akumulatori pare i dr. kapaka. koja se svrstava u granu 287 .proizvodnju rezervoara.proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare . kapaciteta ispod 300 l. rezervoara. cisterni i sli*nih metalnih kontejnera.proizvodnju pomo#nih ure aja za parne kotolove: kondenzatori pare.proizvodnju transportnih (saobra#ajnih) kontejnera.(skeleti za visoke pe#i.proizvodnju metalnih vrata i prozora. *abrova.

lakiranje. spajanje i druge radove na metalnim komadima 286 2861 28610 Proizvodnja se*iva. štancovanje i valjanje metala . . štancovanje i valjanje metala.kovanje. makaze i aparati za šišanje kose . emajliranje i dr. tumbanje (radi *iš#enja) i *iš#enje metala . *iš#enje peš*anim mlazom. ravnanje. brušenje.proizvodnju sitnog metalnog praha. koja se svrstava u podgrupu 28750 62 . makaze za orezivanje i kresanje granja i dr.bušenje.proizvodnju separatora izotopa. anodiziranje i dr. . poliranje metala i dr. glodanje. kašike i dr. presovanje. koja se svrstava u podgrupu 29560 284 2840 28400 Kovanje. zavarivanje. metalurgija praha Ova delatnost obuhvata: .skidanje opiljaka.termi*ku obradu metala . viljuške.prevla*enje metala nemetalnim materijalima: plastificiranje. opšti mašinski radovi Obrada i prevla*enje metala Ova delatnost obuhvata: . alata i metalne robe opšte namene Proizvodnja se*iva Ova delatnost obuhvata: .metalurgiju praha: proizvodnja metalnih predmeta neposredno iz metalnih prahova zagrevanjem (sinterovanjem) ili presovanjem Ova delatnost ne obuhvata: . graviranje i štampanje metala . letovanje. presovanje. 2852 28520 Opšti mašinski radovi Ova delatnost obuhvata: .prevla*enje.proizvodnju pribora za doma#instvo: noževi. oštrenje. rendisanje.se svrstava u podgrupu 28220 .proizvodnju razli*itih predmeta za se*enje: . erodiranje. koja se svrstava u oblast 27 285 2851 28510 Obrada i prevla*enje metala.kaljenje. struganje.bojenje. .proizvodnju posu a od metala. brija*i i noži#i za brijanje (žileti) . razvrtanje. Ova delatnost ne obuhvata: . testerisanje.

proizvodnju ru*nog alata kao što su klešta.proizvodnju sanduka od gvož a ili *elika.proizvodnju mengela i alata za u*vrš#ivanje (stezanje) Ova delatnost ne obuhvata: . vozila i dr. klju*eva. koja se svrstava u podgrupu 28620 . . vedara i dr.proizvodnju izmenljivih delova ru*nog alata. koja se svrstava u podgrupu 28210 2872 28720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala Ova delatnost obuhvata: . pletenih traka i sli*nih proizvoda 63 . ba*vi.proizvodnju cisterni i rezervoara.proizvodnju kanti i konzervi za pakovanje namirnica. nareznice za navoje. noževi za glodanje i dr. tuba i kutija 2873 28730 Proizvodnja ži*anih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . odvija*i i dr. koja se svrstava u podgrupu 29400 2863 28630 Proizvodnja brava i okova Ova delatnost obuhvata: . proizvodnju izmenljivih delova alatnih mašina: burgije. kanti.proizvodnju mašinskih listova za se*enje. . uklju*uju#i i se*iva za kružne i lan*aste testere .proizvodnju metalnih zatvara*a Ova delatnost ne obuhvata: . . 287 2871 28710 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja buradi i sli*ne ambalaže od *elika Ova delatnost obuhvata: . okova i drugih metalnih predmeta za zgrade.proizvodnju katanaca..proizvodnju metalnih užadi. nameštaj. brava.proizvodnju testera i se*iva za testere. probija*i. nakovnji i dr.proizvodnju ru*nog alata na elektri*ni pogon. koja se svrstava u podgrupu 36220 2862 28620 Proizvodnja alata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pribora za doma#instvo od plemenitih metala. kapaciteta do 300 l . bez obzira na to da li su elektri*ni ili nisu.proizvodnju *abrova. .proizvodnju noževa i listova za se*enje za mašine ili za mehani*ke aparate .proizvodnju kova*kog alata: *eki#i.

stani*nih odbojnika i dr. kop*e. . 2874 28740 Proizvodnja veznih elemenata. . kuke i dr.proizvodnju aparata za lemljenje . stono ravno posu e od prostih metala .prizvodnju delova za izgradnju železni*kih ili tramvajskih koloseka. plo*e za obeležavanje (za natpise ili druge znake). spiralne opruge i torzione poluge . ži*ane ograde.proizvodnju vij*anih mašinskih proizvoda: zavrtnji. spužve (jastu*i#i) za *iš#enje (ribanje) i dr. ekser*i#a. vozila. tave. posuda za pranje i sli*nih proizvoda od prostih metala . lisnate opruge (gibnjevi). Podsektor GJ 29 291 2911 29110 Proizvodnja mašina i ure aja. koja se svrstava u podgrupu 33500 2875 28750 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda. osim motora za avione. sudopera.proizvodnju opruga i lanaca za satove i *asovnike. skretnica..proizvodnju proizvoda od žice: bodljikava žica.proizvodnju metalnih proizvoda za doma#instvo: . navrtke i dr.proizvodnju sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu . motocikle i mopede Proizvodnja motora i turbina. rešetke. listovi za opruge . . osovinica. vij*anih proizvoda. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina i ure aja. mali kuhinjski neelektri*ni aparati i pribor . spone. vozila.proizvodnju eksera. . ma*eva. tkanine (platna) i dr.proizvodnju kada.proizvodnju lanaca za prenos energije.proizvodnju lanaca. . koja se svrstava u podgrupu 29140 . podložnih plo*ica i drugih proizvoda bez navoja . osim lanaca za prenos energije Ova delatnost ne obuhvata: . zakovica.proizvodnju razli*itih proizvoda od metala: metalne zaštitne kacige. bajoneta i dr. oklopnih vrata i dr. ormara i kasa. 64 .proizvodnju sablji. osim motora za avione. klanfi. šrafovi. tiganji i drugo neelektri*no stono i kuhinjsko posu e .proizvodnju opruga: . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina za proizvodnju i koriš#enje mehani*ke energije. mreže.proizvodnju sefova. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . lanaca i opruga Ova delatnost obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 35300 .proizvodnju turbina na vetar. koja se svrstava u podgrupu 29230 . parne turbine i druge parne mašine . koja se svrstava u podgrupe 34101 do 34104 i 35300 . motocikle i mopede: .proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem Ova delatnost ne obuhvata: . gasne turbine Ova delatnost obuhvata i: .motocikle i mopede Ova delatnost obuhvata: . brodski motori i njihovi delovi . koja se svrstava u podgrupu 29140 2913 29130 Proizvodnja slavina i ventila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kompresora za hla enje. osim motora za avione.proizvodnju pumpi za te*nost. koja se svrstava u podgrupu 31610 . vodna kola i njihovi regulatori .proizvodnju klipnih motora s unutršanjim sagorevanjem i njihovih delova. koja se svrstava u podgrupu 31100 . motori za železnicu i njihovi delovi . koja se svrstava u podgrupu 29120 2912 29120 Proizvodnja pumpi i kompresora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja. vozila.proizvodnju turbina i njihovih delova: .proizvodnju motora za motorna vozila i avione i motora za pogon motocikala i mopeda. opremljenih ili neopremljenih mernim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju sanitarnih slavina i ventila 65 .proizvodnju elektri*nih dinamo-garnitura. vazdušnih i drugih gasnih kompresora .proizvodnju industrijskih slavina i ventila.proizvodnju vazdušnih i vakuum-pumpi.proizvodnju pogonskih mašina i motora na hidrauli*ni ili pneumatski pogon ili s pogonom na vetar Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i regulacione ventile i slavine za dotok .proizvodnju turbo-mlaznih i turbo-propelernih motora.proizvodnju elektri*nog pribora i delova motora s unutrašnjim sagorevanjem. hidrauli*ne turbine.

koja se svrstava u podgrupu 29530 .proizvodnju ventila od neotvrdnute vulkanizirane gume. zup*anika. 34101 i 35300 .proizvodnju neelektri*nih pekarskih pe#i. kolenasta vratila.proizvodnju zamajaca i kaišnika . .proizvodnju sušara za poljoprivredu.proizvodnju elektri*nih i drugih industrijskih i laboratorijskih pe#i i ložišta. koja 66 .proizvodnju prenosnih ure aja na mehani*ki pogon za vozila.proizvodnju mehani*kih ložišta. avione i motocikle.proizvodnju kugli*nih i valjkastih ležajeva i njihovih delova . drvenja*u.proizvodnju slavina i ventila za grejanje Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem.proizvodnju zup*anika.proizvodnju kva*ila i spojnica za vratila . uklju*uju#i i pe#i za spaljivanje . klizni ležajevi i njihova ku#išta . transmisione osovine i kolena: bregaste osovine. koja se svrstava u podgrupe 29110.proizvodnju ostalih lanaca. stakla ili kerami*kih materijala. papir i karton. koja se svrstava u podgrupu 28740 292 2921 29210 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene Proizvodnja industrijskih pe#i i gorionika Ova delatnost obuhvata: . pogonske ru*ice i dr..proizvodnju gorionika Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju elektromagnetnih spojnica. 26150 i 26240 2914 29140 Proizvodnja ležajeva. koja se svrstava u podgrupe 34101. 35300 i 35410 .proizvodnju zglobnih lanaca . koja se svrstava u podgrupu 29530 . koja se svrstava u podgrupe 25130. koja se svrstava u podgrupu 31622 .proizvodnju sušara za drvo.proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja i dr. kutija za menja*e i zup*aste prenosnike i drugih menja*a brzine . zup*astih prenosnika i pogonskih mehanizama Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mehani*kih prenosnih ure aja: . rešetki za pe#i i izbaciva*a pepela Ova delatnost ne obuhvata: .

pokretne platforme za podizanje. dizalice. brodski *ekrci i dizalica za automobile . mašina za podizanje. utovar i istovar: .proizvodnju plove#ih dizalica. ophodni transporteri i dr.proizvodnju konvejera. ži*anih dizalica. .proizvodnju industrijskih robota višestruke namene. elevatora za te*nost i dr. pokretnih stepenica i staza i dr. prenošenje. sa sopstvenim pogonom ili bez sopstvenog pogona (tip koji se koristi u fabrikama) . koja se svrstava u podgrupu 29560 . Ova delatnost ne obuhvata: . 35201 i 34102 2923 29230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme.proizvodnju ure aja za hla enje i zamrzavanje za upotrebu u doma#instvu. mehani*ki manipulatori i industrijski roboti specijalno dizajnirani za podizanje. koja se svrstava u podgrupe 35110. kranovi.proizvodnju medicinskih.se svrstava u podgrupu 29560 . koja se svrstava u podgrupu 29520 .proizvodnju mehani*kih kašika. kopa*ica i kašika za utovar. radni vagoneti sa opremom ili bez opreme za podizanje i prenošenje. šinskih dizalica i kamiondizalica.proizvodnju ventilatora za doma#instvo. koja se svrstava u podgrupu 29520 .proizvodnju liftova. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: 67 . koja se svrstava u podgrupu 29710 2924 29240 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene.proizvodnju beskona*nih elevatora i konvejera za podzemne radove. koja se svrstava u podgrupu 33102 2922 29220 Proizvodnja ure aja za dizanje i prenošenje Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju industrijske opreme za hla enje i zamrzavanje .proizvodnju ure aja na ru*ni ili mehani*ki pogon. koja se svrstava u podgrupu 29710 . kotura*e i dizalice. hirurških ili laboratorijskih sterilizatora.proizvodnju sušara za poljoprivredu. utovar i istovar . osim onih za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . *ekrci. prenošenje. koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju pe#i za doma#instvo.proizvodnju ure aja za klimatizaciju Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29530 .

proizvodnju aparata za sušenje ode#e. tegovi i dr.proizvodnju centrifuga . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pi#a .proizvodnju postrojenja za destilaciju ili rektifikaciju u rafinerijama nafte.proizvodnju mašina i aparata za filtriranje i pre*iš#avanje te*nosti ili gasova . koja se svrstava u podgrupu 29320 . . . hemijskoj industriji.proizvodnju industrijskih ventilatora . koja se svrstava u podgrupe 29510 i 29560 .proizvodnju separatora za mleko. mašine za *iš#enje peš*anim mlazom.proizvodnju mašina za valjanje metala ili stakla i odgovaraju#ih valjaka. aparati za gašenje požara.proizvodnju ventilatora za doma#instvo. koja se svrstava u podgrupu 29560 .proizvodnju kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovaraju#ih cilindara .proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo . raspršivanje i prskanje te*nosti i prahova: .proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora 68 .proizvodnju ure aja za izbacivanje. zatvaranje. . industriji pi#a i dr.proizvodnju poljoprivrednih prskalica. koja se svrstava u podgrupu 29530 . ku#ne vage i vage za trgovinu.pro izvodnju zaptiva*a i sli*nih zaptivki izra enih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala .proizvodnju automata za prodaju robe i dr. koja se svrstava u podgrupu 29710 . mosne vage. zaptivanje.proizvodnju gasnih generatora . mašine za *iš#enje parom i dr. vagonske vage. koja se svrstava u podgrupu 33200 293 2931 29310 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo Proizvodnja traktora za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: .prozvodnju mašina za pakovanje i uvijanje: mašine za punjenje. ozna*avanje i dr. pištolji za raspršivanje.proizvodnju mašina za dobijanje te*nog vazduha ili gasova . vage za kontinirano merenje. . kapsuliranje..proizvodnju preciznih vaga.proizvodnju ure aja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga): .proizvodnju izmenjiva*a toplote .

koja se svrstava u podgrupu 34200 294 2940 29400 Proizvodnja alatnih mašina Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i kosilice za travnjake . koja se svrstava u podgrupu 29530 . koja se svrstava u podgrupu 34104 .proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za: . sortiranje i klasiranje jaja.proizvodnju drumskih prikolica ili poluprikolica. semena.proizvodnju mašina za mužu . lepljenje i dr. plugovi. tvrdo i meko lemljenje . . svrdla i dr. . .proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica .proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje . *iš#enje. materijala.proizvodnju poljoprivrednih ru*nih alatki. koja se svrstava u podgrupu 29220 . strugovi. drža*a za alat i specifi*nog dodatnog pribora za alatne mašine . mašine za kovanje ili kalupno kovanje. sortirke i dr. izvla*ilice i dr.proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala skidanjem.proizvodnju mašina za zakivanje. šivenje metalnom žicom. gajenje živine i p*ela.proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta. rastura*i ubriva. drlja*e i dr. ultrazvukom i elektri*nim pražnjenjem: .proizvodnju ru*nog alata s ugra enim motorom ili na 69 . .proizvodnju kosilica.proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: . . uklju*uju#i i one koje rade s laserom.proizvodnju mašina za zavarivanje.Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju vagoneta.proizvodnju radnih stalaka. koja se svrstava u podgrupu 34200 2932 29320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju drumskih traktora za vu*u poluprikolica. bušilice. vršalice. pripremu sto*ne hrane i dr. žetelice.proizvodnju drumskih prikolica i poluprikolica. zrnevlja i dr. vo#a. koja se svrstava u podgrupu 28620 .proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala bez skidanja materijala: . seja*ice. Ova delatnost ne obuhvata: . setvu ili ubrenje: .proizvodnju separatora za mleko. .

koja se svrstava u podgrupu 29400 . buldožeri.proizvodnju izmenljivih delova za ru*ne ili mašinske alate.proizvodnju mašina za bušenje.proizvodnju mašina za zemljane radove: .proizvodnju izvla*ilica. koja se svrstava u podgrupe 29310 i 34104 . lonci za livenje. koja se svrtstava u 29400 . sortiranjem.proizvodnju kokila i kalupa za livenje (osim za ingote) i mašina za oblikovanje livni*kih kalupa. kalupi za ingote. separacijom i dr.proizvodnju mašina za obradu minerala prosejavanjem. koja se svrstava u podgrupu 29510 .proizvodnju traktora to*kaša.proizvodnju mašina za metalurgiju.proizvodnju beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom . mašine za livenje i dr. konvertori.proizvodnju mašina i opreme za rad s toplim metalima: . angldozeri. odsecanje.proizvodnju mešalica za beton i malter . kamenolome i gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju auto-vozila mešalica za beton. utovara*i i dr. koja se svrstava u podgrupu 29520 295 2951 29510 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene Proizvodnja mašina za metalurgiju Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i mašine za cepanje i grubu obradu kamena. bitumena i betona . koja se svrstava u podgrupu 34102 70 .proizvodnju mašina za rudnike i kamenolome. . mehani*ki kašikari. skreperi (zgrtalice).proizvodnju linija za valjanje metala i valjaka za ove linije Ova delatnost ne obuhvata: .pneumatski pogon Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju svih vrsta se*iva za buldožere i angldozere Ova delatnost ne obuhvata: . iskopavanje i prokopavanje tunela . . . koja se svrstava u podgrupu 28620 . mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera. koja se svrstava u podgrupu 29560 2952 29520 Proizvodnja mašina za rudnike. grederi (ravnja*i). nivelirke.proizvodnju alatnih mašina za obradu kamena.proizvodnju mašina za pobijanje i va enje šipova.

. ode#e i kože Ova delatnost obuhvata: . za obradu mesa ili živine. jabukova*e. mašine za slaganje keksa i dr. ciklon-separatori. ..proizvodnju mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima Ova delatnost ne obuhvata: . kakaa ili *okolade. istiskivanje.proizvodnju mašina za industriju tekstila: .proizvodnju sušara za poljoprivredu .proizvodnju mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja . pi#a i dr. izvla*enje. za pripremanje vo#a.proizvodnju opreme za podizanje i prenošenje.proizvodnju mašina za mlinsku industriju: . vo#a ili drugih plodova.proizvodnju mašina za mlekarsku industriju: . mahunarke i dr. mešalice. razdeljivanje i oblikovanje testa.) . za pripremanje ribe. neelektri*ne pekarske pe#i. koja se svrstava u podgrupu 29220 2953 29530 Proizvodnja mašina za industriju hrane. kalupi. mlinski valjci. prese i dr. duvana za lulu. ure aji za mešenje. za pro izvodnju še#era i piva. usisni separatori.proizvodnju mašina za pekarsku industriju i izradu makarona. dozeri sirovina. sortiranje ili klasiranje jaja. zavijanje i merenje. *etke za *iš#enje zrna i dr. duvana za žvakanje. . mašine za izradu sira (homogenizatori.proizvodnju mašina za *iš#enje. špageta i sli*nih proizvoda: . vejalice. mašine za pripremu.) . sitaste trake. oraha ili povr#a. valjci za mešenje testa.proizvodnju mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara. komadanje. mašine za preradu mleka (bu#kalice. mašine za obradu mleka (homogenizatori i izbistriva*i) . proseja*i. ostale mašine za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane. . proizvodnju. vo#nih sokova i dr. 71 . teksturiranje i se*enje vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. ljuštilice za pirina*. koja se svrstava u podgrupu 29320 2954 29540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila.proizvodnju mašina za pakovanje. školjki i druge morske hrane.proizvodnju presa i mašina za gnje*ene u proizvodnji vina.. . separatori mekinja. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . mašine za obradu i oblikovanje butera i dr.proizvodnju mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša. koja se svrstava u podgrupu 29240 . separatori mleka . burmuta i dr.

proizvodnju mašina za gla*anje. uklju*uju#i i ru*ne razboje . pletenica i dr. grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr. mašine za tkanje (razboji). mašine za pranje i sušenje perioni*kog tipa . se*enje ili reckanje tkanina . odmotavanje.materijala ili prediva . snovanje i dr. bojenje. koja se svrstava u podgrupu 29710 . beljenje. mašine za izradu ili popravku obu#e i drugih predmeta od kože ili krzna Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina za knjigoveznice. previjanje.proizvodnju papira i kartona s ugra enim programima za rad na žakard-mašinama. dekorisanje. mehanizami za zamenjivanje tka*kih *unjeva. mašine za izradu *vorovanih mreža. mašine za *ešljanje. finalnu doradu. *ipki. štavljenje ili obradu sirovih koža. . pranje i karbonizaciju vune i dr. centrifugalne mašine za sušenje ode#e . koja se svrstava u podgrupu 21250 72 . mašine za namotavanje. . mašine za pletenje .proizvodnju mašina za pranje i sušenje u doma#instvu. sakupljanje i rastresanje pamuka. mašine za hemijsko *iš#enje . vretena i leptirnjaka za vretena i dr. koja se svrstava u podgrupu 29560 . koja se svrstava u podgrupu 29240 . mašine za pripremu tekstilnih vlakana: *iš#enje pamuka. mašine za pranje. mašine za pranje i mašine za peglanje.proizvodnju pomo#nih ure aja i opreme za tekstilne mašine: .proizvodnju mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila . . za pripremu.proizvodnju mašina za obradu tkanina: . .proizvodnju mašina za industriju kože: . mašine za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje. premazivanje ili impregnaciju tkanina . tila. automatski zaustavlja*i kretanja. dobi-mašine. uklju*uju#i i tople prese . krzna ili štavljenih koža . raskidanje bala.proizvodnju šiva#ih mašina i glava i igala za njih . tipa kalandera. žakard-mašine.proizvodnju mašina za pranje i mašina za peglanje: . predilice . .

proizvodnju štamparskih i knjigoveza*kih mašina . tvrde plastike ili hladnog stakla.proizvodnju artiljerijskog materijala i balisti*kih raketa . koja se svrstava u podgrupu 28750 . koja se svrstava u podgrupu 34102 73 .2955 29550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . mustri. cevi i sijalica. krede za pisanje. sportskog i zaštitnog oružja i odgovaraju#e municije Ova delatnost ne obuhvata: . mašine za izradu užadi i dr.proizvodnju mašina i opreme za obradu tvrde gume.proizvodnju oklopnih vozila za prevoz novca ili dragocenosti.proizvodnju tenkova i drugih bornih kola . koja se svrstava u podgrupu 29710 296 2960 29600 Proizvodnja oružja i municije Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju razli*itih specijalnih mašina i opreme: mašine za sastavljanje elektri*nih i elektronskih svetiljki. prese.proizvodnju mašina za izradu pulpe . oblikovanje kerami*kih proizvoda.proizvodnju kratkih i dugih ma*eva i bajoneta. za sve vrste materijala .proizvodnju kokila.proizvodnju lakog oružja . kalupa i dr. kalupa za livnice i dr. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . matrica. cevi.proizvodnju mašina za izradu predmeta od papira i kartona 2956 29560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene. mašine i aparati za separaciju izotopa. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju vatrenog lova*kog. .proizvodnju mašina za izradu papira i kartona . mašine za izradu ili protektiranje guma za vozila i druge mašine za izradu proizvoda od gume i plasti*nih masa . ekstruderi.. koja se svrstava u podgrupu 29400 .proizvodnju aparata za doma#instvo. mašine za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe.proizvodnju mašina za izradu crepa i opeke.prozvodnju bojeve municije Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala: . grafitnih elektroda. staklenih vlakana ili prediva.

proizvodnju šiva#ih mašina. sokovnici.proizvodnju udarnih kapisli. elektri*ni grejni otpornici i dr. koja se svrstava u podgrupu 29540 2972 29720 Proizvodnja neelektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . odsisne nape . elektri*ni aparati za brijanje. Ova delatnost ne obuhvata: .aspiratori i dr. tosteri. roštilji. aparati za gla*anje podova. elektri*ne pe#nice. seckalice. mašine za pranje posu a. ražnjevi. Ova delatnost ne obuhvata: . . koja se svrstava u podgrupu 29530 Podsektor GK 30 300 3001 30010 Proizvodnja elektri*nih i opti*kih ure aja Proizvodnja kancelarijskih i ra*unskih mašina Proizvodnja kancelarijskih mašina Ova delatnost obuhvata: . mašina za frankiranje pošte. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . hektografskih ili na matrice. pe#i. elektri*na #ebad. elektri*ne *etkice za zube.. sakuplja*i otpadaka. otvara*i konzervi. rešoi. specijalnih terminala za izdavanje karata ili rezervacija i dr.proizvodnju elektri*nih aparata za doma#instvo: frižideri i zamrziva*i.proizvodnju elektro-termi*kih aparata za doma#instvo: elektri*ni greja*i vode. koja se svrstava u podgrupu 24610 297 2971 29710 Proizvodnja aparata za doma#instvo. aparati za pripremanje *aja i kafe. registar-kasa. *etke i vikleri. neelektri*ni aparati za grejanje prostorija. mikseri.proizvodnju mehani*kih ili elektri*nih pisa#ih mašina . aparati za kuvanje. elektri*ni aparati za sušenje kose. štednjaci. *ešljevi. oštra*i noževa. roštilji. greja*i posu a i dr.proizvodnju neelektri*nih aparata za grejanje ku#nih prostorija i za kuvanje: . . mašine za pranje i sušenje rublja. elektri*ni aparati za grejanje prostorija i ku#ni ventilatori.proizvodnju raznih kancelarijskih mašina i opreme: mašine 74 .proizvodnju ra*unskih mašina. mikrotalasne pe#nice. elektri*ni aparati za peglanje. friteze. zagreja*i vode. detonatora ili svetle#ih raketa. usisiva*i. štednjaci.proizvodnju mašina za umnožavanje. mašina za adresiranje i mašina kancelarijskog tipa za ofset-štampu na papiru u listovima .proizvodnju mašina za pripremu hrane u komercijalnim kuhinjama.proizvodnju mašina za obradu teksta .

za sortiranje, uvijanje ili brojanje metalnog novca; automati za izdavanje nov*anica; mašine za uvla*anje i sortiranje pošte, prilepljivanje ili poništavanje poštanskih maraka; mašine za oštrenje olovaka; bušilice i spajalice za papir i dr. 3002 30020 Proizvodnja ra*unskih mašina i druge opreme za obradu podataka Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju mašina za automatsku obradu podataka: . digitalne mašine . analogne mašine . hibridne mašine - proizvodnju perifernih jedinica: . štampa*i, terminali i dr. . magnetni i opti*ki *ita*i i dr. . mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju elektronskih delova koji se nalaze u ra*unarskim sistemima, koja se svrstava u podgrupu 32100 - proizvodnju elektronskih igara, koja se svrstava u podgrupu 36500 - opravku i održavanje ra*unarskih sistema, koji se svrstavaju u podgrupu 72500 31 311 3110 31100 Proizvodnja elektri*nih mašina i aparata, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih motora, generatora i transformatora Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju motora za naizmeni*nu struju - proizvodnju generatora za naizmeni*nu struju - proizvodnju univerzalnih motora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju motora i generatora za jednosmernu struju - proizvodnju motorgeneratora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju elektri*nih rotacionih i stati*nih konvertora - proizvodnju elektri*nih transformatora Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju generatora za motorna vozila i opreme za pokretanje motora, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju diodnih cevi, koja se svrstava u podgrupu 32100 312 3120 31200 Proizvodnja opreme za distribuciju elektri*ne energije i upravlja*ke opreme

75

Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih aparata za uklju*ivanje ili zaštitu elektri*nih strujnih kola ili za priklju*ivanje za ili u elektri*na strujna kola: . sklopke, osigura*i, odvodnici prenapona, ograni*ava*i napona, utika*i, razvodne kutije, releji, priklju*nice, sijali*na grla i dr. - proizvodnju elektri*nih ure aja za upravljanje i razvo enje elektri*ne energije: . table, plo*e, konzole, ormari, stolovi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju žice i traka za topive osigura*e, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju tabli, plo*a, konzola i drugih osnova za telefoniju i telegrafiju, koja se svrstava u podgrupu 32200 - proizvodnju ugljenih ili grafitnih elektroda, koja se svrstava u podgrupu 31621 313 3130 31300 Proizvodnja izolovane žice i kablova Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju izolovane žice, kablova, traka i drugih izolovanih provodnika sa konektorom ili bez konektora - proizvodnju kablova od pojedina*no oplaštenih opti*kih vlakana za upotrebu u telekomunikacijama Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju neizolovane žice od obojenih metala, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju neizolovanih metalnih kablova ili izolovanih kablova koji nisu provodnici elektriciteta, koja se svrstava u podgrupu 28730 - proizvodnju setova provodnika, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju opti*kih vlakana i kablova koji nisu pojedina*no oplašteni, koja se svrstava u podgrupu 33400 314 3140 31400 Proizvodnja akumulatora, primarnih #elija i primarnih baterija Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju primarnih #elija i primarnih baterija - proizvodnju akumulatora 315 3150 31500 Proizvodnja sijalica i ure aja za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih sijalica s vlaknima ili s pražnjenjem: . ultraljubi*aste i infracrvene sijalice . lu*ne sijalice

76

. blic-sijalice, blic-kocke i dr. - proizvodnju elektri*nih lampi i opreme za osvetljavanje: . lusteri, kancelarijske, no#ne ili stone lampe, uklju*uju#i i neelektri*ne . ru*ne elektri*ne lampe . reklamne lampe, svetle#i natpisi, svetle#e pokazuju#e table i dr. . rasvetni ure aji za spoljašnje osvetljenje i osvetljavanje javnih puteva . dekorativna rasveta, npr. za dekoraciju boži#nih jelki i dr. 316 3161 31610 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*ne opreme za motore i vozila, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*ne opreme za paljenje i pokretanje motora s unutrašnjim sagorevanjem: . magneti za paljenje, dinamo-magneti, kalemovi za paljenje, sve#ice za paljenje, sve#ice za zagrevanje, starteri, generatori (dinamo-mašine, alternatori), regleri i dr. - proizvodnju elektri*ne opreme za osvetljavanje i opreme za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju za bicikle i motorna vozila: sijalice, trube, sirene i dr. - proizvodnju setova (garnitura) provodnika - proizvodnju brisa*a i ure aja za odmrzavanje i odmagljivanje - proizvodnju dinama za bicikle 3162 31621 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja ugljeno-grafitnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ugljenih i grafitnih elektroda - proizvodnju grafitnih retorti, lonaca i dr. 31622 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale elektri*ne opreme Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i upravljanje drumskim, železni*kim i vodenim putevima, lukama i aerodromima - proizvodnju ostalih elektri*nih ure aja za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju: . zvona, sirene, indikatorske table, alarmni ure aji za zaštitu od kra e ili požara i dr.

77

katodne cevi za televizijske prijemnike. mikromodule i dr. elektri*ni detonatori i dr. tranzistora i sli*nih poluprovodni*kih elemenata . mikrotalasne cevi. .proizvodnju cevi za elektri*ne vodove i spojeva za njih.proizvodnju ru*nih elektri*nih pištolja za rasprskavanje. hladnih ili foto-katodnih cevi i lampi: . detektori mina.proizvodnju elektri*nih kosilica za travnjake.proizvodnju štampanih kola .proizvodnju ostalih elektri*nih mašina i ure aja: akceleratori *estica.proizvodnju staklenih omota*a (balona) za lampe. monolitna i hibridna integrisana kola i elektronski mikrosklopovi sastavljeni u module.proizvodnju elektronskih integrisanih kola i mikrosklopova: . uklju*uju#i i 78 . koja se svrstava u podgrupu 26132 32 321 3210 32100 Proizvodnja radio. koja se svrstava u podgrupu 33102 . koja se svrstava u podgrupu 29240 . osim od keramike ili plasti*nih masa . pretvara*e i poja*iva*e slike. koja se svrstava u podgrupu 29320 . od prostih metala obloženih izolacionim materijalima .proizvodnju elektromagneta. televizijske kamere. koja se svrstava u podgrupu 32100 . elektromagnetne pritezne i podizne glave .proizvodnju elektronskih lampi i cevi (uklju*uju#i i hladne katodne lampe). televizijske i komunikacione opreme i aparata Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata Ova delatnost obuhvata: .. uklju*uju#i i permanentne magnetne pri*vrš#iva*e za spojnice. koja se svrstava u podgrupu 29710 . cevi za prijem i poja*avanje i dr. signal-generatori.proizvodnju elektri*nih izolatora i izolacionog pribora.proizvodnju dioda.proizvodnju termojonskih.proizvodnju fotoosetljivih poluprovodni*kih elemenata. ko*nice.proizvodnju elektri*nih aparata za brijanje.proizvodnju montiranih piezoelektri*nih kristala . menja*e.proizvodnju ru*nih elektro-medicinskih i zubarskih instrumenata. uklju*uju#i i fotonaponske #elije . . osim od stakla i keramike . Ova delatnost ne obuhvata: .prioizvodnju elektri*nih kondenzatora.proizvodnju izolacionog pribora za elektri*ne mašine ili ure aje.

radio-telefonske aparature za saobra#ajna vozila. Ova delatnost ne obuhvata: . radio-navigacionih pomo#nih ure aja i dr. koja se svrstava u podgrupu 31100 . aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate#eg pribora Ova delatnost obuhvata: . prijemnici Morzeovog tipa.proizvodnju prijemnih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju . telegrafski odašilja*i i prijemnici i dr. koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju televizijskih kamera . automatske i neautomatske centrale.proizvodnju radio-odašilja*a . faksimil radio-telegrafski aparati i dr.proizvodnju elektronskih komponenata.proizvodnju radara. koja se svrstava u podgrupu 31200 322 3220 32200 Proizvodnja televizijskih i radio-predajnika i aparatura za telefoniju i telegrafiju Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 31100 323 3230 32300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika. uklju*uju#i i proizvodnju releja i televizijskih odašilja*a za industrijsku upotrebu .kondenzatore snage .proizvodnju magnetofona i drugih aparata za registrovanje zvuka.proizvodnju otpornika. uklju*uju#i i videomonitore i video-projektore . . radio-telefoni i drugi prenosnici. fiksni odašilja*i i odašilja*i-prijemnici.proizvodnju radio-prijemnika . teleks i teleprinter aparature. uklju*uju#i i aparate za odgovaranje na telefonske 79 . .proizvodnju ure aja za televizijski prenos. Morzeovi i Morzeovog tipa manipulatori.proizvodnju grejnih otpornika.proizvodnju prekida*a.proizvodnju emisionih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju: .proizvodnju televizijskih prijemnika.proizvodnju aparata za ži*anu telefoniju ili telegrafiju: telefonski aparati. uklju*uju#i i reostate i potenciometre Ova delatnost ne obuhvata: . aparata za daljinsku radio kontrolu.proizvodnju aparata za registrovanje ili reprodukciju zvuka ili slike .proizvodnju transformatora.

gravera za snimanje plo*a. operacioni stolovi. vešta*ke veze i drugi vešta*ki delovi tela. zubarske stolice i stolice za frizerske salone s mehani*kom opremom . scintilacioni skeneri. ostale medicinske opreme i instrumenata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju fonografa. slušalica. ekrani i dr. . ru*ki za gramofone. plejera i dr. reflektora.proizvodnju ortopedskih aparata: .proizvodnju snimljenih disketa i traka za audio i videoure aje. bolni*ki kreveti s mehani*kom opremom. endoskopa i dr. medicinskih iglala. beta ili gama-zra*enja za medicinsku ili veterinarsku upotrebu: . slušni aparati. zvu*nika. preciznih i opti*kih instrumenata. hirurgiju. aparati za stimulaciju rada sr*anih 80 . satova i *asovnika Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih aparata Proizvodnja rendgen-aparata Ova delatnost obuhvata: . elektrodijagnosti*ki aparati kao što su elektrokardiografi. antenskih reflektora i rotora i dr. instrumenti za oftamologiju i dr. aparati za ultrazvu*nu dijagnostiku.pozive (telefonske sekretarice) i aparate za snimanje kaseta . 33102 Proizvodnja ortopedskih aparata.proizvodnju gramofona. koja se svrstava u granu 221 33 331 3310 33101 Proizvodnja medicinskih. hiruški pojasevi i hiruške potpasa*e (utege). udlage za prelome. vešta*ki zubi. zubarstvo i veterinu: . aparata za ozonoterapiju i oksigenoterapiju.proizvodnju aparata za mehanoterapiju. . kontrolne table. aparata za vešta*ko disanje i reanimaciju. aparata za psihotestiranja. elektrofona. generatori visokog napona. štake. ogledala. gasmaski i dr. rendgenske cevi. magnetnih glava. kompaktdiskova. aparati s nuklearnom magnetnom rezonancom. . Ova delatnost ne obuhvata: . zubarske bušilice. antena.proizvodnju mikrofona.proizvodnju instrumenta i aparata za medicinu. . postolja za gramofonske plo*e.proizvodnju špriceva. kasetofona. zubarstvo i veterinu: . poja*iva*a audio-frekfencije i aparata za poja*anje zvuka .proizvodnju rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa. hirurgiju. aparata za masažu. sterilizatori.proizvodnju nameštaja za medicinu.

proizvodnju instrumenata i aparata za fizi*ke i hemijske analize: . Ova delatnost ne obuhvata: . obeležavanje i matemati*ko izra*unavanje: . napona. aparati za merenje dubine pomo#u ultrazvuka i dr.metri. niveliri. instrumenti i aparati za mernje površinskog napona i dr. osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju instrumenata i pomo#nih sistema za vazdušnu navigaciju . spektralni analizatori. RN . . 81 . mikrometri.proizvodnju termometara. polarimetri.proizvodnju instrumenata za crtanje.proizvodnju mikroskopa (osim opti*kih) i difrakcionih aparata .proizvodnju aparata za merenje i kontrolu neelektri*nih veli*ina: . koja se svrstava u podgrupu 33200 . viskozimetri. koja se svrstava u podgrupu 24420 332 3320 33200 Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata. koja se svrstava u podgrupu 33400 .proizvodnju instrumenata i aparata za merenje i kontrolu protoka. spektrometri. instrumenti za kontrolu ja*ine.proizvodnju instrumenata za merenje potrošnje elektri*ne energije. uglomeri. . instrumenti za okeanografiju i hidrologiju. kalorimetri. refraktometri. benzina i dr. gasa. aparati za analizu gasa ili dima. . kalibarski šestari.miši#a i dr.proizvodnju osetljivih laboratorijskih vaga . automatski piloti. detektori i broja*i zra*enja.proizvodnju mašina i aparata za ispitivanje fizi*kih osobina materijala . mera*i koli*ine toplote i dr. daljinomeri.proizvodnju aprata za merenje i kontrolu elektri*nih veli*ina: osciloskopi. . manometri. pokaziva*i nivoa.proizvodnju instrumenata i aparata za navigaciju. seizmometri. hipsometri. pritiska i drugih promenljivih veli*ina te*nosti ili gasova: . geodetski instrumenti. merne trake i štapovi. sprave za baždarenje i dr. vode. aparati za probu i reglažu motornih vozila i dr.proizvodnju zubarskog cementa. nivoa. fotometri. . mera*i protoka.proizvodnju korektivnih stakala za nao*ari i njihovih okvira i stakala za opti*ke mikroskope. . otpora i dr. meteorologiju i geofiziku i sli*nih instrumenata i aparata: .

okviri za nao*ari i okviri sa ugra enim opti*ki obra enim ili neobra enim staklima: sun*ane nao*ari. koja se svrstava u podgrupu 33400 333 3330 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju dvogleda. polariziraju#i elementi i dr. termometri. koja se svrstava u podgrupu 33400 .proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu Ova delatnost ne obuhvata: . kolor-filtri.proizvodnju pumpi sa ugra enim mernim instrumentima.proizvodnju ostalih instrumenata. stakla za nao*ari i kontaktna stakla .proizvodnju opti*kih elemenata montiranih ili nemontiranih: . hidrometri.proizvodnju opti*kih mikroskopa. za prenos slike ili svetlosti . durbina i sli*nih opti*kih instrumenata.proizvodnju opreme za upravljanje u industrijskim procesima. ispitivanje i analizu: . od stakla ili drugih materijala . broja*i obrtaja. taksimetri. mašine za balansiranje. oprema za mikrofotografiju i mikroprojekciju. aparata i ure aja za merenje. koji nisu pojedina*no oplašteni. stakla za uve#avanje. broja*i niti i dr. zaštitne nao*ari i nao*ari za korekciju vida . koja se svrstava u podgrupu 29120 . stolovi (pultovi) za eksperimentalna ispitivanja. barometri. proizvodnju i montažu sistema za kontinuiranu industrijsku procesnu kontrolu . 82 .izradu nacrta. komparatori i dr.proizvodnju medicinskih i hirurških instrumenata. neobra eni opti*ki elementi od bilo kog materijala. opti*ka ogledala. so*iva. opti*ka vlakna i kablovi.izradu nacrta. stakla za *itanje. upravlja*kih elemenata i centralnih kontrolnih aparata 334 3340 33400 Proizvodnja opti*kih instrumenata i fotografske opreme Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33102 . denzimetri. aerometri..proizvodnju opti*kih instrumenata: . pedometri. tahometri. proizvodnju i montažu sistema za automatizovana proizvodna postrojenja koja se sastoje od razli*itih mašina. prizme. opti*ki mikroskopi. koja se svrstava u podgrupu 33300 . osim od stakla . Ova delatnost obuhvata i: .

koja se svrstava u podgrupu 33200 .proizvodnju delova za satove i *asovnike kao što su opruge. koja se svrstava u podgrupu 24640 . koja se svrstava u podgrupu 31300 . laseri.proizvodnju neobra enih opti*kih elemenata od stakla. proizvodnju mehanizma za sve vrste *asovnika i dr. koja se svrstava u podgrupu 26150 335 3350 33500 Proizvodnja satova i *asovnika Ova delatnost obuhvata: . projektori za dijapozitive. nišanski teleskopi i teleskopi za posmatranje.proizvodnju ostalih narukvica za satove. koja se svrstava u podgrupu 33200 . . osim dioda za lasere i dr.proizvodnju mikroskopa. registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su parking-*asovnici. durbini. aparati za pove#avanje ili umanjivanje slike . broj*anici. stakla svih vrsta.proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu. proizvodnju kutija za satove. koja se svrstava u podgrupu 32200 . blicevi. aparati za projektovanje niza slika na osetljive poluprovodni*ke materijale. vremenski prekida*i i drugi ure aji za isklu*ivanje procesa .proizvodnju televizijskih kamera. fotografski aparati i kamere . oprema i instrumenti koji se koriste u astronomiji i dr.proizvodnju fotografskih lampi. ekrani za projekcije i dr. aparati i oprema za fotografske i kinematografske laboratorije.proizvodnju opreme za fotografiju i kinematografiju: .proizvodnju opti*kih kablova izra enih od opti*kih pojedina*no oplaštenih vlakana. uklju*uju#i i *asovnike za instrument-table.proizvodnju satova i *asovnika svih vrsta. koja se svrstava u podgrupe 28750. ležaji za osovine. hronometri. metalne narukvice za satove i njihovi delovi. prikolica i poluprikolica Proizvodnja motornih vozila 83 .proizvodnju aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje. kutija i ormari#a za *asovnike. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 31500 .. . osim opti*kih. 19200 i 36220 Podsektor GL 34 341 3410 Proizvodnja saobra#ajnih sredstava Proizvodnja motornih vozila.proizvodnju hemijskih proizvoda za fotografske svrhe. uklju*uju#i i one od plemenitih metala. elektronske fleš-lampe i drugi aparati za proizvodnju svetlosti . Ova delatnost ne obuhvata: . mostovi za satove i *asovnike i dr. .

proizvodnju drumskih traktora za poluprikolice Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju autobusa i trolejbusa .proizvodnju šasija s ugra enim motorom . koja se svrstava u podgrupu 50200 34103 Proizvodnja automobila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju karoserija za motorna vozila.proizvodnju motora za motorna vozila 34102 Proizvodnja kamiona i specijalnih vozila Ova delatnost obuhvata: .34101 Proizvodnja motora za motorna vozila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju traktora za poljoprivredu i industriju.proizvodnju ostalih motornih vozila: . koja se svrstava u podgrupu 50200 34104 Proizvodnja traktora.proizvodnju šasija s ugra enim motorom Ova delatnost ne obuhvata: . amfibija vozila i dr. koja se svrstava u podgrupu 34300 . za koriš#enje na putnoj mreži .proizvodnju karoserija za motorna vozila.održavanje.proizvodnju delova i pribora za motorna vozila..održavanje. koja se svrstava u podgrupu 50200 342 3420 34200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila.proizvodnju vozila za prevoz tereta: . opravku i prepravku motornih vozila. opravku i prepravku motornih vozila. koja se svrstava u podgrupu 34200 . osim traktora za poljoprivredu i industriju Ova delatnost obuhvata: .održavanje. teretnjaci. opravku i prepravku motornih vozila. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf. teretnjaci-kiperi i dr.proizvodnju putni*kih vozila . koja se svrstava u podgrupe 29310 i 29520 . vozila konstruisana za vožnju po snegu. koja se svrstava u podgrupu 34300 . kamioni i kamioneti. proizvodnja prikolica i poluprikolica 84 .proizvodnju karoserija za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 34200 .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 34200 . koja se svrstava u podgrupu 34300 .

plove#i dokovi.izgradnju platformi za bušenje. koja se svrstava u podgrupu 31400 35 351 3511 35110 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava Izgradnja i opravka brodova i *amaca Izgradnja i opravka brodova Ova delatnost obuhvata: . barže. menja*i. koja se svrstava u podgrupu 50200 .proizvodnju kontejnera namenjenih za jedan na*in ili više na*ina transporta Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju delova i pribora za karoserije motornih vozila: .proizvodnju akumulatora za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 29320 343 3430 34300 Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i njihove motore Ova delatnost obuhvata: . ko*nice. koja se svrstava u podgrupu 50200 .proizvodnju opreme za sve vrste vozila .proizvodnju raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila: . popravke ili prepravke brodova . volani.izgradnju hidrokrilnih brodova (glisera) . osovine. prigušiva*i. katalizatori. uklju*uju#i i kabine za motorna vozila . vrata. opravku i prepravku motornih vozila. kamp-prikolice i dr. to*kovi. trajekti.Ova delatnost obuhvata: . kva*ila.proizvodnju elektri*nog materijala za motorna vozila.održavanje. pontoni i kesoni. . . . branici i dr.proizvodnju prikolica i poluprikolica posebno namenjenih za upotrebu u poljoprivredi. teretni tankeri i dr.izgradnju plove#ih konstrucija: . cisterne . stubovi upravlja*a i kutije upravlja*kih mehanizama i dr.izgradnju ratnih brodova . plove#ih ili uronjivih .izgradnju ribarskih brodova Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju prikolica i poluprikolica: . .proizvodnju karoserija. sigurnosni pojasevi. platforme za iskrcavanje.izgradnju brodova: putni*ki brodovi.održavanje.rastavljanje (rezanje) brodova 85 . Ova delatnost ne obuhvata: . izduvne cevi. amortizeri. teglja*i i dr. hladnjaci.

izgradnju i opravku *amaca za zabavu i sport. kajak. kosturi vagona i lokomotiva. kuke i spojnice vagona. automatski signalizacioni ure aji za maglu. karoserije. . koja se svrstava u podgrupu 33200 .izgradnju jedrilica .proizvodnju dizel i elektri*nih lokomotiva . vagoni za transport robe. vagoni-cisterne. putni*ki vagoni. od *vrstog materijala ili na naduvanje . amortizeri. spojevi za prolaz izme u vagona i dr.proizvodnju daski za jedrenje.proizvodnju delova za železni*ke i tramvajske lokomotive i vagone: . koja se svrstava u podgrupu 34102 .proizvodnju mehani*kih i elektromehani*kih ure aja za signalizaciju.proizvodnju"amfibija vozila". odbojnici i njihovi delovi. ko*nice i njihovi delovi. vagoni-dizalice.proizvodnju brodskih motora. tenderi i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 35120 .proizvodnju motora za brodove i *amce. koja se svrstava u podgrupu 29110 . 86 . kontrolu sigurnosti i upravljanje železni*kim.izgradnju motornih *amaca za razonodu. koja se svrstava u podgrupu 36400 352 3520 35201 Proizvodnja železni*kih i tramvajskih lokomotiva i voznog parka Proizvodnja šinskih vozila Ova delatnost obuhvata: . saobra#ajem unutrašnjim vodenim putevima.proizvodnju brodskih propelera. signalne kutije. bez vlastitog pogona: . objektima za parkiranje.proizvodnju instrumenata za navigaciju. lu*kim instalacijama i aerodromima: .Ova delatnost ne obuhvata: . ure aji za kontrolu prelaza (rampe) i dr. osovine i to*kovi. skif i dr.proizvodnju brodova ili splavova na naduvavanje.izgradnju ostalih *amaca za razonodu i sport: . Ova delatnost ne obuhvata: . kanu.proizvodnju voznog parka za železni*ki i tramvajski saobra#aj. tramvajskim i drumskim saobra#ajem. koja se svrstava u podgrupu 35120 3512 35120 Izgradnja i opravka *amaca za odmor i razonodu i sportskih *amaca Ova delatnost obuhvata: . vagoni sa automatskim istovaranjem. obrtna postolja. koja se svrstava u podgrupu 28750 . vagoni-radionice.proizvodnju samohodnih železni*kih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje . šinske ko*nice. koja se svrstava u podgrupu 29110 . . skretni*ke naprave.

vrata. delovi turboreaktora i turbopropelera .Ova delatnost ne obuhvata: . pilotske kabine i dr. kontrolne površine.proizvodnju aviona za prevoz robe ili putnika.proizvodnju delova sistema za paljenje i drugih elektri*nih delova za motore s unutrašnjim sagorevanjem.proizvodnju vojnih balisti*kih raketa. koja se svrstava u podgrupu 33200 . koja se svrstava u podgrupu 31100 . planetarnih sondi. lansirnih rampi. koja se svrstava u podgrupu 31622 35202 353 3530 35300 Opravka šinskih vozila Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letilica Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ure aja za pranje vazduhoplova. glavni delovi kao što su trup aviona.proizvodnju jedrilica i pilotiranih zmajeva . koja se svrstava u podgrupu 31610 . za oružane snage.proizvodnju svemirskih letilica. koja se svrstava u podgrupu 27101 .proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju. . krila. kontrolu i upravljanje. .proizvodnju delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe: . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29110 . svemirskih brodova i dr.proizvodnju dirižabla i balona .proizvodnju zemaljskih trenežera letenja . motori opšteg tipa koji se koriste za vazduhoplovne letilice .proizvodnju helikoptera . orbitralnih stanica. ure aji za prizemljivanje.proizvodnju motora i turbina. rezervoari za gorivo. elise.proizvodnju padobrana. rotori i lopatice rotora za helikoptere .proizvodnju elektri*nih motora. bezbednost. za sport i ostale namene .proizvodnju sistema za vazdušnu navigaciju. satelita. koja se svrstava u podgrupu 33200 354 3541 35410 Proizvodnja motocikala i bicikala Proizvodnja motocikala 87 . koja se svrstava u podgrupu 17404 .proizvodnju instrumenata za upravljanje na vazduhoplovima.proizvodnju nesastavljenih šina. koja se svrstava u podgrupu 29600 . ure aja za spuštanje vazduhoplova na palubu broda i dr.

proizvodnju stolica i sedišta za doma#instvo. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja Proizvodnja stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: . od svih vrsta materijala .proizvodnju delova i pribora za bicikle i dr.proizvodnju ru*nih kolica. koja se svrstava u podgrupu 35410 .proizvodnju sli*nih vozila za decu. kolica za prevoz tereta.proizvodnju bicikala i sli*nih vozila bez motora (uklju*uju#i i tricikle) . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja. proizvodnja raznovrsnih proizvoda.proizvodnju stolica i sedišta za javne dvorane. od svih vrsta materijala 88 .proizvodnju delova i pribora za motocikle Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju bicikala s pomo#nim motorom.proizvodnju bo*nih prikolica za motocikle . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36500 3543 35430 Proizvodnja sredstava za prevoz invalida Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju delova motora za motocikle.Ova delatnost obuhvata: . mopeda i bicikala s pomo#nim motorom . kolica za prevoz prtljaga.proizvodnju motocikala. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 35420 i 35430 3542 35420 Proizvodnja bicikala Ova delatnost obuhvata: . s motorom ili bez motora . koja se svrstava u podgrupu 34101 . kancelarije i radionice. ru*nih teretnih dvokolica.proizvodnju zaprežnih vozila Podsektor GLJ 36 361 3611 36110 Prera iva*ka industrija.proizvodnju sredstava za prevoz invalida.proizvodnju bicikala i vozila za invalide.proizvodnju motora za motocikle . . vise#ih kolica i dr.proizvodnju delova i pribora za sredstva za prevoz invalida 355 3550 35500 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava. osim bicikala.

- proizvodnju stolica i sedišta za vozila, od svih vrsta materijala Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje stolica i sedišta, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 3612 36120 Proizvodnja kancelarijskog nameštaja i nameštaja za trgovine, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju specijalnog nameštaja za trgovine: tezge, police za izloge, stalaže i dr. - proizvodnju nameštaja za radionice - proizvodnju kancelarijskog nameštaja Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i sl., koja se svrstava u granu 323 3613 36130 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kompletnih kuhinja - proizvodnju plakara, ormara, bifea, ormara za posu e i dr. 3614 36140 Proizvodnja ostalog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nameštaja za bašte i tipskog nameštaja za spava#e sobe, trpezarije i dnevni boravak, kupatila i dr. Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje nameštaja, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i dr., koja se svrstava u podgrupu 32300 3615 36150 Proizvodnja madraca Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nosa*a madraca - prozvodnja madraca: . madraci sa oprugama, punjeni ili iznutra opremljeni nose#im materijalima . nepresvu*eni madraci od penaste gume ili plasti*nih masa

89

Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju dušeka za naduvavanje, koja se svrstava u podgrupe 17402 i 25130 - proizvodnju jastuka, malih tapaciranih stolica bez naslona, ukrasnih jastuka, pokriva*a i perina, koja se svrstava u podgrupu 17401 362 3621 36210 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta Kovanje novca i medalja Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kovanog novca, uklju*uju#i i novac koji je zakonsko sredstvo pla#anja, medalja i medaljona, bez obzira na to da li su od plemenitih metala ili nisu 3622 36220 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obra enih bisera - prozvodnju obra enog dragog i poludragog kamena, uklju*uju#i i obradu kamena za industriju i sinteti*kog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena - obradu dijamanata - proizvodnju nakita od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenith metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili u kombinaciji s drugim materijalima - proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima: . posu e (plitko i duboko), pribor za jelo, predmeti za toaletnu upotrebu, kancelarijski predmeti, predmeti za religioznu upotrebu i dr. Ova delatnost obuhvata i: - graviranje na predmetima od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, koja se svrstava u oblast 28 - proizvodnju kutija za satove, koja se svrstava u podgrupu 33500 - proizvodnju bižuterije, koja se svrstava u podgrupu 36610 363 3630 36300 Proizvodnja muzi*kih instrumenata Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju muzi*kih instrumenata sa žicama - proizvodnju klavijaturnih instrumenata sa žicama, uklju*uju#i i automatski piano - proizvodnju orgulja s cevima i dirkama, uklju*uju#i i harmonijume i sli*ne klavijaturne instrumenate sa slobodnim metalnim piskovima

90

- proizvodnju harmonika i sli*nih instrumenata, uklju*uju#i i usne harmonike - proizvodnju duva*kih instrumenata - proizvodnju udara*kih muzi*kih instrumenata - proizvodnju muzi*kih instrumenata *iji se zvuk elektri*no proizvodi - proizvodnju muzi*kih kutija, orguljica, vašarskih orgulja, mehani*kih ptica peva*ica, muzi*kih testera i dr. - proizvodnju delova i pribora za muzi*ke instrumente: taktomeri, tonske viljušake, žice, diskovi i valjci za mehani*ke instrumente i dr. Ova delatnost obuhvata i: - proizvodnju pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duva*kih instrumenta za davanje zvu*nih signala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju mikrofona, poja*ala, zvu*nika, slušalica i sli*nih proizvoda, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju instrumenata u obliku igra*ki, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju gramofona, magnetofona i sli*nih aparata, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju snimljenih traka i plo*a, koja se svrstava u granu 221 364 3640 36400 Proizvodnja predmeta za sportske potrebe Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta i sprava za sportove i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima: . tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje . reketi, štapovi i palice za golf . skije, vezovi i štapovi za skije . daske za jedrenje . rekviziti za sportski ribolov, uklju*uju#i i mreže . rekviziti za lov, alpinizam i dr. . sportske rukavice od kože i sportske pokrivke za glavu . bazeni za plivanje, de*ji bazeni i dr. . klizaljke, koturaljke i dr. . lukovi i strele . oprema za gimnastiku i atletiku i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju oružja i municije, koja se svrstava u podgrupu 29600 - proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana, sanki i dr., koja se svrstava u oblasti 34 i 35 - proizvodnju *amaca, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju jedara za *amce, koja se svrstava u podgrupu 17402

91

proizvodnju sportske obu#e. koja se svrstava u podgrupu 35420 . slikarskih *etkica i *etki. uklju*uju#i i one koje su sastavni delovi mašina. specijalnih stolove za kazino igre.proizvodnju *etki za ode#u i obu#u 3663 36631 Ostala proizvodnja raznovrsnih predmeta.proizvodnju metli.proizvodnju zabavnih automata.proizvodnju elektronskih igara: video-igre.proizvodnju slagalica Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju igra*aka na to*kove koje mogu biti za jahanje. elektri*nih vozova.proizvodnju karata za igru .proizvodnju bi*eva i korba*a.proizvodnju sportske ode#e. karnevalskih i drugih predmeta za razonodu. .proizvodnju muzi*kih instrumenata u obliku igra*aka . . koja se svrstava u granu 193 . uklju*uju#i i tricikle . igara na automatima koji se u rad puštaju metalnim novcem.proizvodnju sedlarskih i sara*kih proizvoda. metli.proizvodnju smanjenih modela i sli*nih modela za zabavu. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja šibica Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju stolova za bilijar i opreme za kuglanje. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja imitacije nakita Proizvodnja metli i *etaka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju šibica 92 . koja se svrstava u oblast 18 . . *etki s resama i peruški. stone ili ku#ne igre . opreme za automatske kuglane i dr.proizvodnju lutki i ode#e i pribora za lutke . koja se svrstava u podgrupu 19200 . koja se svrstava u podgrupu 36500 . valjaka i uložaka za bojenje i drugih *etki. setova za sastavljanje i dr. metlica i dr.proizvodnju predmeta za luna-parkove (vašare).proizvodnju prazni*nih. koja se svrstava u podgrupu 36633 366 3661 36610 3662 36620 Proizvodnja ostalih raznovrsnih predmeta. šahovske igre i dr. ru*nih mehani*kih naprava za *iš#enje podova.proizvodnju bicikala. koja se svrstava u podgrupu 36633 365 3650 36500 Proizvodnja igara i igra*aka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju igra*aka u obliku životinja .. bilijara. .

proizvodnju dugmadi.proizvodnju pera i olovaka svih vrsta. bi*eva. vešta*kih obrva i dr.proizvodnju linoleuma i tvrdih pokriva*a za pod . vešta*ke brade. sve#njaka. . pripremljenih traka za pisa#e mašine i jastu*i#a za žigove .obradu metalnih otpadaka i ostataka koriš#enih ili nekoriš#enih..proizvodnju upalja*a.proizvodnju uložaka za olovke .proizvodnju sve#a. koja se svrstava u podgrupu 17540 37 371 3710 37100 Reciklaža Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. korba*a dr. ljuljaški. Svi proizvodi ove delatnosti su metalni otpaci i ostaci i nastaju kao rezultat proizvodnje u svim preduze#ima koja se bave proizvodnjom i preradom metala i proizvodnjom mašina i opreme. žigova za pe*a#enje ili numerisanje. mehani*kih ili nemehani*kih .proizvodnju predmeta za li*nu upotrebu: lule za pušenje.proizvodnju suncobrana i kišobrana 36633 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. kroja*kih lutki i dr.proizvodnju datumara. Ova delatnost ne obuhvata: . mirisne prskalice. voštanica i dr.proizvodnju perika. ru*nih aparata za otiskivanje natpisa. termos-boce i drugi sudovi za upotrebu u doma#instvu . pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu 93 .proizvodnju de*ijih kolica . vo#a i grana s liš#em.proizvodnju vrteški. Ulazni proizvod. . *ešljevi. . streljana i drugih predmeta za razonodu . drikera. patent-zatvara*a. mehani*kih ili elektri*nih .proizvodnju fitilja za upalja*e.36632 Proizvodnja suncobrana i kišobrana Ova delatnost obuhvata: . dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni.proizvodnju vešta*kog cve#a. garnitura za ru*no štampanje. nitni (velikih kop*i) i dr. predmeta za šalu i zagonetki.proizvodnju štapova za šetnju. šnale i dr. sortiran ili nesortiran. . Ova delatnost obuhvata: . i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu.

. prodaju i dr. proizvodnja celuloze od otpadnog papira i protektiranje guma za vozila. koja se svrstava u podgrupu 51570 . koriš#enih ili nekoriš#enih. koja treba da bude razvrstana u odgovaraju#e delatnosti prera iva*ke industrije . Ova delatnost obuhvata: . sortiranje.trgovinu na veliko otpacima i ostacima.trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnih proizvoda. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. bez industrijske obrade. kondicioniranje. koja se svrstava u oblasti 15 i 16 . i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu.obradu osiromašenog torijuma i urana.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. bez industrijske obrade.proizvodnju novih materijala ili proizvoda iz otpadaka i ostataka.trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnim proizvodima.. Poizvodi koji pripadaju ovoj delatnosti su raznovrsni i mogu da nastanu u mnogim sektorima proizvodnje. koja se svrstava u podgrupu 23300 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu Ova delatnost ne obuhvata: . sortiranje. prenos i distribucija elektri*ne energije Proizvodnja hidroelektri*ne energije Proizvodnja termoelektri*ne energije Sektor D 40 94 . prodaju i dr. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. kondicioniranje. kao što su: predenje vlakana. uklju*uju#i i sakupljanje. sortiran ili nesortiran. Ulazni proizvod. uklju*uju#i i sakupljanje. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 372 3720 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. koja se svrstava u oblast 27 .proizvodnju novih materijala od otpadaka i ostataka.obradu otpadaka prehrambene industrije i industrije pi#a i duvana.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 .obradu nemetalnih otpadaka i ostataka. koja se svrstava u podgrupu 51570 . parom i toplom vodom 401 4010 40101 40102 Proizvodnja. gasom i vodom Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. gasom.

koja se svrstava u podgrupu 23200 .sakupljanje. mešanjem ili drugim procesima iz razli*itih vrsta gasova .proizvodnju tehni*kih gasova. osim transporta sistemom cevi.proizvodnju. pogonske i druge svrhe . koji se svrstava u podgrupu 60300 403 4030 40300 Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom Ova delatnost obuhvata: . sakupljanje i distribuciju pare i tople vode za grejanje.proizvodnju i distribuciju elektri*ne energije: .odsoljavanje morske vode. nuklearnim elektranama i hidroelektranama i proizvodnja elektri*ne energije pomo#u turbina na gas. koja se svrstava u podgrupu 24110 40203 Distribucija gasa Ova delatnost obuhvata: . proizvodnja elektri*ne energije u termoelektranama. dizel-centrala ili iz drugih obnovljivih energetskih izvora .proizvodnju i distribucuju hladne vode u svrhu hla enja 41 410 4100 41000 Sakupljanje. pre*iš#avanje i distribuciju vode .rad koksnih pe#i.prozvodnju derivata nafte.transport svih vrsta gasovitih goriva kroz cevovode. koji se svrstava u podgrupu 23100 .proizvodnju gasovitih goriva odre ene kalori*ne vrednosti *iš#enjem.proizvodnju gasa gasifikacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede Ove delatnosti ne obuhvataju: .40103 40104 40105 40106 Proizvodnja nuklearno-elektri*ne energije Proizvodnja elektri*ne energije iz drugih izvora Prenos elektri*ne energije Distribucija elektri*ne energije Delatnosti iz podgrupa 40101 do 40106 obuhvataju : . ako proizvodnja vode predstavlja glavnu aktivnost Ova delatnost ne obuhvata: 95 . pre*iš#avanje i distribucija vode Ova delatnost obuhvata: .distribuciju svih vrsta gasovitih goriva preko sistema cevi Ova delatnost ne obuhvata: . prenos i distribucija elektri*ne energije 402 4020 40201 40202 Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva preko sistema cevi Proizvodnja karbogasa Proizvodnja gasa za komunalne svrhe Delatnosti iz podgrupa 40201 i 40202 obuhvataju: .

niskogradnja Grubi gra evinski radovi i specifi*ni radovi niskogradnje Ova delatnost obuhvata: . gradski cevovodi. zemljani radovi Ova delatnost obuhvata: .rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata .pripremu zemljišta za rudarske radove: uklanjanje iskopa i drugi radovi i priprema mineralnih nalazišta Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 45250 452 4521 45210 Izgradnja objekata ili njihovih delova. geofizi*ka. uklju*uju#i i mostove za uzdignute auto-puteve. restauraciju i obi*ne opravke 451 4511 45110 Pripremni radovi Rušenje i razbijanje objekata. . tuneli i podzemna železnica . koja se svrstava u podgrupu 90000 Sektor D 45 Gra evinarstvo Gra evinarstvo Ova oblast obuhvata: .zemljane radove: iskop. koji se svrstava u podgrupu 45250 .izgradnju svih vrsta zgrada . koje se svrstava u podgrupu 11200 . gradski elektroenergetski vodovi i objekti veza. cevovodi za prenos na velike daljine. nasipanje. koji se svrstava u podgrupu 01411 . uklanjanje stena.ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi prou*avanja terena za gra enje.iskop okana.raš*iš#avanje gradilišta .drenažne radove na gradilištu .izgradnju specifi*nih objekata niskogradnje kao što su: .rad sistema za navodnjavanje u poljoprivredi. iskop kanala. geološke ili druge svrhe Ova delatnost ne obuhvata: . .istraživanje nafte i gasa..drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu 4512 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem Ova delatnost obuhvata: . miniranje i dr.obradu otpadnih voda radi spre*avanja zaga enja. mostovi. koji se svrstavaju u podgrupu 74204 . geofizi*ke.bušenje izvora vode. dalekovodi i objekti veza . geološka i seizmi*ka merenja.novogradnju. vijadukti.montažu i podizanje prefabrikovanih konstrukcija na gradilištu 96 . komunalni gra evinski radovi i dr.bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa. nivelisanje terena.

ulica i drugih saobra#ajnica. uklju#uju#i i specijalizovane radove Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u granu 454 . biciklisti*kih i peša*kih staza . bazena za plivanje i gimnasti*kih i drugih sportskih objekata. koji se svrstavaju u podgrupu 45110 4524 45240 Izgradnja hidrogra evinskih objekata Ova delatnost obuhvata: .nadzorne radove u gra evinarstvu.. 26. teniskih i golfterena i dr. ustava. uklju*uju#i i pobijanje šipova . savijanje armature . operativnih površina u pristaništima i osiguranje obala.instalacione radove na zgradama. bušenje i izgradnja crpilišta za vodu i kopanje bunara .pokrivanje krovova .izgradnju stadiona.izgradnju železni*kih pruga. a zahtevaju specijalno izvo enje ili opremu: .podvodne radove 4525 45250 Ostali gra evinski radovi. bazena za plivanje. fundiranje. koje se svrstavaju u podgrupu 74202 . .arhitektonske i projektantske usluge. zidanje opekom i kamenom 97 .izgradnju stadiona.iskop jaraka . koja se svrstava u podgrupu 45230 4522 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Ova delatnost obuhvata: . aerodromskih pista i sportskih terena Ova delatnost obuhvata: . osim od betona. arena.montažu krovnih konstrukcija . isklju*uju#i zgrade na njima Ova delatnost ne obuhvata: .završne radove na zgradama.izgradnju vodenih puteva.montažu kompletnih zgrada od sopstveno proizvedenih delova. koji se svrstavaju u podgrupu 74204 .specijalizovane gra evinske radove koji su zajedni*ki za razli*ite vrste objekata.usluge pri eksploataciji nafte i gasa.Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 . montaža industrijski proizvedenih *eli*nih elemenata . koja se svrstava u oblasti 20. koji se svrstavaju u granu 453 . puteva.pripremne zemljane radove. 27 i 28 . brana i nasipa i dr.izgradnju aerodromskih pista . izgradnju marina.hidroizolacione radove 4523 45230 Izgradnja saobra#ajnica.

protivpožarne alarme . automatske protivpožarne vodene tuševe i dr. vodovodne instalacije i sanitarnu opremu . Ova delatnost ne obuhvata: . pribor i ure aje na drugom mestu nepomenute 454 4541 45410 Završni radovi Malterisanje Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i nanošenje odgovaraju#e podloge 98 . alarme i sisteme protiv provala .iznajmljivanje skela bez montaže i demontaže. svetle#a mesta i dr.postavljanje instalacija za elektri*no grejanje.postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup .hidroizolacione radove. liftove i pokretne stepenice . gasne instalacije . ventilaciju. aerodromima i lukama . koje se svrstava u podgrupu 45310 4534 45340 Ostali instalacioni radovi Ova delatnost obuhvata: . opremu i kanale za hla enje ili klimatizaciju .postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: ..postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . Ova delatnost ne obuhvata: . ku#ne antene i druge vazdušne provodnike .malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove. koji se svrstavaju u podgrupu 45220 4533 45330 Postavljanje cevnih instalacija Ova delatnost obuhvata: . zaštitu od vibracija i dr. 4532 45320 Izolacioni radovi Ova delatnost obuhvata: . osvetljenje i signalne sisteme na putevima. montaža i demontaža skela i radnih platformi. grejanje. toplotnu i zvu*nu izolaciju. koje se svrstava u podgrupu 71320 453 4531 45310 Instalacioni radovi Postavljanje elektri*nih instalacija i opreme Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . montaža dimnjaka i industrijskih pe#i i dr. elektri*ne vodove i pribor .

Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i bojenje oznaka na putevima i prostorima za parkiranje . okvira za vrata i prozore. opreme za prodavnice i dr. s rukovaocem Ova delatnost ne obuhvata: .4542 45420 Ugradnja stolarije Ova delatnost obuhvata: .. kuhinjske opreme.ostale završne radove. bez rukovaoca.zastakljivanje.postavljanje parketa i drugih podnih obloga od drveta. granita ili škriljaca . postavljanje ogledala i dr.ugradnju vrata. tapeta i dr. stepenica. motocikala i predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Prodaja. Ova delatnost ne obuhvata: . betonskih ili kamenih plo*a . koje se svrstava u podgrupu 45430 4543 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga Ova delatnost obuhvata: .unutrašnje dovršavanje kao što je postavljanje drvenih obloga na zidove.*iš#enje parom. peš*anim mlazom i sli*ni radovi na spoljnim delovima zgrade . koje se svrstava u podgrupu 71320 Sektor E 50 Trgovina na veliko i trgovina na malo. opravka motornih vozila. prozora. održavanje i opravka motornih vozila i motocikala. podnih i zidnih obloga od teraca. zidnih i podnih kerami*kih. mermera.iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje.instalisanje privatnih bazena za plivanje .postavljanje u zgradama i drugim objektima: . od drveta ili drugog materijala .unutrašnje i spoljno bojenje zgrada . na drugom mestu nepomenute 455 4550 45500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje. parketa i drugih podnih obloga od drveta . koja se svrstava u podgrupu 45420 4545 45450 Ostali završni radovi Ova delatnost obuhvata: .ugradnju prozora. tapisona i linoleumskih podnih pokriva*a. pomi*nih pregrada i dr.bojenje objekata niskogradnje. trgovina na malo motornim gorivima 99 . uklju*uju#i i one od gume ili plasti*nih masa . 4544 45440 Bojenje i zastakljivanje Ova delatnost obuhvata: .

kamioni. koje se svrstava u podgrupu 71210 501 5010 50100 Prodaja motornih vozila Ova grana obuhvata: .trgovinu na malo motornim gorivima. opravka delova motornog vozila . vozila za kampovanje kao što su kamp-prikolice. trgovina na malo i trgovina na veliko delovima i priborom . elektri*ne opravke . pranje. uklju*uju#i i kamione i teretna vozila: .trgovinu na veliko i trgovinu na malo preko posrednika Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko i trgovinu na malo rezervnim delovima i priborom za motorna vozila. minibusi i dr. koja se svrstava u podgrupu 50300 502 5020 50200 Održavanje i opravka motornih vozila Ova delatnost obuhvata: . trgovina na veliko i trgovina na malo novim i polovnim vozilima .iznajmljivanje motocikala.iznajmljivanje motornih vozila. prskanje i bojenje 100 .održavanje i opravku motornih vozila: . obi*an servis . održavanje i opravka . prikolice i poluprikolice . mazivima i proizvodima za hla enje Ova oblast ne obuhvata: . pranje. delatnost posrednika u trgovini na veliko i trgovini na malo vozilima . "moto-ku#e" i dr. Ova grana obuhvata i: . poliranje i dr. poliranje i vu*a vozila Ova oblast obuhvata i: . uklju*uju#i i specijalna putni*ka motorna vozila kao što su ambulantna vozila.Ova oblast obuhvata: .trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr. opravka karoserije . .) .sve delatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) u vezi s motornim vozilima i motociklima. putni*ka motorna vozila. mehani*ke opravke .trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i koriš#enim vozilima: . . koje se svrstava u podgrupu 71100 .

protektiranje guma. 101 .trgovinu na veliko i trgovinu na malo velikim i malim motociklima . koje se svrstava u podgrupu 25120 503 504 5030 50300 5040 50401 Prodaja delova i pribora za motorna vozila Prodaja. osim trgovine motornim vozilima i motociklima U ovu oblast svrstava se preprodaja (prodaja bez prerade) novih i koriš#enih proizvoda trgovcima na malo. ugra ivanje delova i pribora . održavanje i opravku bicikala. održavanje i opravka motocikala i delova i pribora za motocikle Prodaja motocikala. drugim trgovcima na veliko ili posrednicima u kupovini ili prodaji proizvoda za tre#a lica.prodaju. 51470. 52480 i 52740 50402 Održavanje i opravka motocikala Ova delatnost obuhvata: . podešavanje ili zamena . 51470.trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hla enje motornih vozila Ova delatnost ne obuhvata: ..trgovinu na veliko gorivima. Ova delatnost ne obuhvata: . održavanje i opravku bicikala.trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motocikle . delova i pribora za bicikle.prodaju.trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle Ova delatnost obuhvata i: .održavanje i opravku motocikala. vu*a . industrijskim. opravka vetrobrana i prozora . koja se svrstava u podgrupu 51510 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini. delova i pribora za bicikle. 52480 i 52740 505 5050 50500 Trgovina na malo motornim gorivima Ova delatnost obuhvata: . trgova*kim i profesionalnim korisnicima i ustanovama. uklju*uju#i i mopede Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupe 51150. pomo# na putu i dr. njihovih delova i pribora Ova delatnost obuhvata: . opravka spoljnih i unutrašnjih guma.delatnost posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . zaštita od korozije . koji se svrstavaju u podgrupe 51150.

karavanima i motociklima. kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr. koji se svrstavaju u oblast 71 511 Posredovanje u trgovini na veliko Ova grana obuhvata: . koja se svrstava u grane 512 do 517 . lekova).uobi*ajene manipulacije u trgovini na veliko kao što su sakupljanje.delatnost agencija za nekretnine. koja se svrstava u podgrupu 67200 . skladištenje. brodova i aviona Ova delatnost obuhvata i: . potroša*kih zadruga.trgovinu na veliko priborom za motore. koja se svrstava u oblast 52 . koja se svrstava u granu 703 5111 51110 5112 51120 5113 51130 5114 51140 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina.delatnost trgovinskih posrednika u prodaji motornih vozila i motocikala. izvoznika. ponovno razdeljivanje na manje koli*ine (npr.posredovanje u prodaji poljoprivrednih mašina .delatnost osiguravaju#ih agencija. uvoznika. živih životinja. koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 .delatnost onih koji su angažovani na povezivanju prodavaca i kupaca ili preduzimaju komercijalne transakcije u ime principala Ova grana ne obuhvata : . trgova*kih posrednika.delatnost trgova*kih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za ra*un drugih . isporuka i instaliranje proizvoda o svom trošku Ova oblast ne obuhvata: .posredovanje u prodaji kancelarijskih mašina 102 . distributera industrijskih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 50300 . hla enje.trgovinu na veliko u svoje ime. koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 .trgovinu na veliko motornim vozilima. Ova oblast obuhvata i: .delatnost trgovaca na veliko. sortiranje i razvrstavanje proizvoda u velikim koli*inama. tekstilnih sirovina i poluproizvoda Posredovanje u prodaji goriva. prepakivanje i flaširanje. kao i njihova podela na manje partije.Ova oblast obuhvata: .iznajmljivanje i lizing proizvoda. industrijske opreme.trgovinu na malo preko posrednika. ruda. metala i industrijskih hemikalija Posredovanje u prodaji drvne gra e i gra evinskog materijala Posredovanje u prodaji mašina.

obu#e i predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: . uklju*uju#i i krompir 5132 51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa Ova delatnost obuhvata: . pi#ima i duvanom Trgovina na veliko vo#em i povr#em Ova delatnost obuhvata: . obra enim mesom i proizvodima od mesa 5133 51330 Trgovina na veliko mle*nim proizvodima.trgovinu na veliko neprera enim vo#em i povr#em. ode#e. jajima i jestivim uljima i mastima 103 .trgovinu na veliko lukovicama lala .5115 51150 5116 51160 Posredovanje u prodaji nameštaja.trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima .posredovanje u prodaji krzna 5117 51170 5118 51180 5119 51190 512 Posredovanje u prodaji hrane. semenjem i hranom za životinje Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima. pi#a i duvana Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda. nedovršenom i dovršenom kožom Trgovina na veliko sirovim duvanom Trgovina na veliko hranom. predmeta za doma#instvo i metalne i gvož arske robe Posredovanje u prodaji tekstila. na drugom mestu nepomenutih Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama Delatnosti iz grana 512 do 517 obuhvataju: .samo trgovinu na veliko za sopstveni ra*un 5121 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima.trgovinu na veliko životinjskim mesom. koja se svrstava u podgrupu 51560 5123 51230 5124 51240 5125 51250 513 5131 51310 Trgovina na veliko živim životinjama Trgovina na veliko sirovom.trgovinu na veliko hranom za uzgoj životinja 5122 51220 Trgovina na veliko cve#em i rastinjem Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko semenskim krompirom . živinskim mesom i mesom divlja*i.

kravate. *ajevima.trgovinu na veliko ode#om.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima.trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima životinjskog i biljnog porekla 5134 51340 5135 51350 5136 51360 5137 51370 5138 51380 5139 51390 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na veliko duvanskim proizvodima Trgovina na veliko še#erom.trgovinu na veliko mle*nim proizvodima . uklju*uju#i i sportsku ode#u . ljuskare i mekušce Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko jajima i proizvodima od jaja .trgovinu na veliko gramofonskim plo*ama. *okoladom i slatkišima od še#era Trgovina na veliko kafom.trgovinu na veliko predmetima od krzna .Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko galanterijom. naramenice i dr.trgovinu na veliko hranom za ku#ne ljubimce 514 5141 51410 Trgovina na veliko predmetima za doma#instvo Trgovina na veliko tekstilom Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 51560 5142 51420 Trgovina na veliko ode#om i obu#om Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko opremom za osvetljavanje 104 . koja se svrstava u podgrupu 51470 5143 51430 Trgovina na veliko elektri*nim aparatima za doma#instvo i radio i televizijskim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: . kakaom i za*inima Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom. kao što su rukavice. uklju*uju#i i ribu. nakitom i predmetima od kože.trgovinu na veliko tkaninama .trgovinu na veliko obu#om Ova delatnost ne obuhvata: . pi#ima i duvanom Trgovina na veliko ostalom hranom. . kompaktdiskovima i video-trakama .trgovinu na veliko predivima .trgovinu na veliko proizvodima od krompira .trgovinu na veliko rubljem za doma#instvo Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko kišobranima. trakama.

trgovinu na veliko gra evinskim materijalom: . *asovnicima. pesak. otpacima i ostacima. ure ajima i opremom za centralno grejanje Ova delatnost obuhvata i: . spojevi.trgovinu na veliko proizvodima primarne obrade drveta . podnim pokriva*ima i neelektri*nim aparatima za doma#instvo . lakovima.5144 51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. predmetima od kože i potrebštinama za putovanje. cevi.trgovinu na veliko sanitarnom instalacionom opremom: . slavine. gumene cevi i dr.trgovinu na veliko sredstvima za *iš#enje u doma#instvu 5145 51450 5146 51460 5147 51470 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti*kim proizvodima Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko neobra enim drvetom . cevima.trgovinu na veliko sanitarnom opremom: . vodovi. nakitom.trgovinu na veliko rudama gvož a i rudama obojenih metala . igrama i igra*kama. kišobranima. šljunak i dr.trgovinu na veliko poluproizvodima od gvož a i obojenih metala Ova delatnost ne obuhvata: . 5152 51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama Ova delatnost obuhvata: . osim poljoprivrednih Trgovina na veliko *vrstim. predmetima od drveta. sportskim predmetima.trgovinu na veliko mastima. fotografskim i opti*kim predmetima. pru#a i plute i dr. 515 5151 51510 Trgovina na veliko reprodukcionim materijalom. zidnim tapetima i sredstvima za *iš#enje Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 51570 5153 51530 Trgovina na veliko drvetom i gra evinskim materijalom Ova delatnost obuhvata: . T-delovi.trgovinu na veliko proizvodima od papira. kade. *asopisima i novinama. mazivima. lavaboi i toaletni i drugi sanitarni predmeti od porculana 5154 51540 Trgovina na veliko metalnom robom. 105 .trgovinu na veliko otpacima i ostacima.trgovinu na veliko ravnim staklom . te*nim i gasovitim gorivima i sli*nim proizvodima Ova delatnost obuhvata i: . satovima. bojama. . knjigama. uljima i dr.trgovinu na veliko nameštajem. biciklima i delovima i priborom za bicikle. muzi*kim instrumentima.

trgovinu i navigaciju Ova delatnost obuhvata: . mirisi i za*ini. derivati skroba i dr. kiseline i sumporna jedinjenja. ra*unske mašine i dr.trgovinu na veliko kompjuterizovanim mašinama za tekstilnu industriju i kompjuterizovanim mašinama za šivenje i pletenje 5164 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom Ova delatnost obuhvata: . metilalkohol. industrijski gasovi.trgovinu na veliko saobra#ajnom opremom.trgovinu na veliko neupakovanim papirom 5157 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima Ova delatnost obuhvata: . .5155 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Ova delatnost obuhvata: . eteri*na ulja.trgovinu na veliko industrijskim proizvodima za *iš#enje 5156 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom Ova delatnost obuhvata i: . industrijska so. soda. štamparske boje.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima . osim motornih vozila. anilin.trgovinu na veliko kompjuterizovanim alatnim mašinama 5162 51620 5163 51630 Trgovina na veliko gra evinskim mašinama Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko ubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu . 5165 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju.trgovinu na veliko ra*unarima i perifernom opremom . hemijska lepila. ure ajima i priborom Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima za reciklažu 516 5161 51610 Trgovina na veliko mašinama.trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama: . parafin. sinteti*ke smole. boje.trgovinu na veliko kau*ukom .trgovinu na veliko plasti*nim masama u primarnim oblicima .trgovinu na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom kao što su pisa#e mašine. motocikala i bicikala 106 .

. sirove nafte.trgovinu na veliko delovima za motorna vozila.trgovinu na veliko elektronskim komponentama . potroša*kih zadruga i dr. preko pošte.prodaju potrošne robe ustanovama i industrijskim korisnicima .trgovinu na veliko motociklima. opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova oblast obuhvata: . trgovinu. zrnastih proizvoda.trgovinu na malo preko posrednika Ova oblast ne obuhvata: . delova za motocikle i goriva za njih. žice i dr. koja se svrstava u oblast 50 107 . uklju*uju#i i traktore Ova delatnost obuhvata i: . robnih ku#a. koja se svrstava u oblast 51 .trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije .preprodaju (prodaju bez transformacije) novih i koriš#enih proizvoda stanovništvu za li*nu potrošnju ili potrošnju u doma#instvu preko prodavnica. koja se svrstava u podgrupu 51470 5166 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama. industrijskih hemikalija.prodaju žita. bez posebne specijalizacije 52 Trgovina na malo. motocikala. gvož a i *elika i industrijskih mašina i opreme. koja se svrstava u podgrupu 50300 . bez obzira na vrstu pogona 517 5170 51700 Ostala trgovina na veliko Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko razli*itom robom.trgovinu na veliko ostalim na drugom mestu nepomenutim mašinama za industriju.specijalizovanu trgovinu na veliko koja nije na drugom mestu klasifikovana .trgovinu na veliko motornim vozilima. na tezgama. koja se svrstava u podgrupu 50400 . prikolicama i karavanima. kablovi. prekida*i. transformatori. koja se svrstava u podgrupu 50100 . ruda.trgovinu na veliko biciklima. uli*nih prodavaca i prodavaca koji dolaze na vrata kupca. osim trgovine motornim vozilima i motociklima. navigaciju i druge delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: . Ova oblast obuhvata i: .prodaju motornih vozila.trgovinu na veliko kosilicama za travu.instaliranje predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu bez obzira na to da li je to povezano s prodajom na malo .trgovinu na veliko elektri*nim predmetima kao što su elektromotori.. priborom i spravama.

5212 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe Ova delatnost obuhvata: .prodaju robe samo ustanovama i industrijskim korisnicima. uklju*uju#i i ode#u. kozmetiku. medicinskim.trgovinu na malo raznovrsnom robom. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo vo#em i povr#em Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa Trgovina na malo ribom. kozmeti*kim i toaletnim preparatima Izdavanje i spravljanje lekova po recepturi Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima 108 . ku#ne aparate. igra*ke. nameštaj. pi#ima ili duvanom: . nameštaj.trgovinu na malo raznovrsnom robom.iznajmljivanje stanovništvu predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu. 522 5221 52210 5222 52220 5223 52230 5224 52240 5225 52250 5226 52260 5227 52270 Trgovina na malo hranom. ljuskarima i mekušcima Trgovina na malo hlebom.prodaju na malo mle*nih proizvoda 523 5231 52310 5232 52320 Trgovina na malo farmaceutskim. 55400 i 55510 . me u kojom ne preovla uju hrana. prodaju i razni drugi proizvodi kao što su ode#a. metalna roba. koja se svrstava u oblast 51 . pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . delatnost robnih ku#a koje se bave opštom prodajom i koje na posebnim linijama prodaju raznovrsne proizvode. ku#ni aparati. sportsku opremu i dr. delatnost prodavnica mešovite robe u kojima se pored hrane. kola*ima i slatkišima Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na malo proizvodima od duvana Ostala trgovina na malo hranom.prodaju hrane i pi#a koja se konzumira na licu mesta.. nakit. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata i: . pi#a i duvana kao glavnih proizvoda. koje se svrstava u podgrupu 71400 521 5211 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. metalnu robu. pretežno hranom. pretežno hrane. pi#a i duvan: . kozmetika i dr. koja se svrstava u podgrupe 55300.

kravate. grn*arskih predmeta od gline i keramike. predmeta za osvetljavanje .prodaju na malo plo*a od plute za oblaganje podova. od kože i kožnih supstituta 5244 52440 Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: . obu#e . stolnjaci. peškiri i dr. predmeta i opreme za doma#instvo na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost ne obuhvata: . predmeta od stakla i porculana i dr. naramenice i dr. zavesa. pribora za doma#instvo. plute i pru#a .5233 52330 524 5241 52410 Trgovina na malo kozmeti*kim i toaletnim preparatima Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo tekstilom Ova delatnost obuhvata: . predmeta za putovanje.prodaju na malo osnovnih materijala za izradu pokriva*a. 5242 52420 Trgovina na malo ode#om Ova delatnost obuhvata: . nameštaja .prodaju na malo: .prodaju na malo: . radio i televizijskim ure ajima 109 . . pribora za jelo. koja se svrstava u podgrupu 52500 5245 52450 Trgovina na malo aparatima za doma#instvo. tapiserija ili veza . odevnih predmeta . predmeta od drveta. predmeta od krzna . odevne galanterije kao što su rukavice. mreža i drugih predmeta od tekstila za opremanje doma#instava . predmeta od kože .prodaju na malo tkanina .prodaju na malo rublja za doma#instvo kao što su *aršavi.prodaju na malo konca za pletenje .prodaju na malo: . 5243 52430 Trgovina na malo obu#om i predmetima od kože Ova delatnost obuhvata: .prodaju na malo antikviteta. koja se svrstava u podgrupu 52480 .

metalne robe . fotografska.prodaju na malo: . cve#e.prodaju na malo. kosilica za travnjake. opti*ka i precizna oprema . pribor za pecanje 110 .prodaju na malo: . koja se svrstava u podgrupu 52500 5248 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . ulje za loženje za doma#instvo. sanitarna oprema i dr. aparata za doma#instvo . sadnice. materijala i opreme za aktivnosti "uradi sam" . filatelisti*ke marke i nov*i#i (numizmatika) . drvo. suveniri. bez obzira na vrstu pogona . novinama i pisa#im materijalom Ova delatnost ne obuhvata: . radio i televizijskih aparata i druge audio-vizuelne opreme za doma#instvo .iznajmljivanje traka i plo*a. plin u bocama. igre i igra*ke . bojama i staklom Ova delatnost obuhvata: . ostalog gra evinskog materijala kao što su opka i crep. rukotvorine i religijski predmeti . boja. pokriva*i za pod . sredstva za *iš#enje . koje se svrstava u podgrupu 71400 5246 52460 Trgovina na malo metalnom robom. muzi*kih plo*a i audio-vizuelnih traka i kaseta . muzi*kih instrumenata i notnog materijala Ova delatnost ne obuhvata: .prodaju na malo polovnih i antikvarnih knjiga. kancelarijska oprema i pribor . sportska oprema . zidni tapeti . uklju*uju#i i prodaju na malo robe koja se obi*no prodaje trgovinama na veliko: . premaza i lakova . kompjuteri i posebni softveri . seme.Ova delatnost obuhvata: . oružje i municija . satovi. *asovnici i nakit . ravnog stakla . ubrivo i ku#ni ljubimci . ugalj i drvo . 5247 52470 Trgovina na malo knjigama.

neprehrambeni proizvodi koji nisu na drugom mestu klasifikovani 525 5250 52500 Trgovina na malo polovnom robom. *amci .trgovinu na malo ostalom polovnom robom Ova delatnost ne obuhvata: . u prodavnicama Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na malo proizvodima na na*in koji nije na drugom mestu predvi en: . Ova grana ne obuhvata: . koja nije povezana sa izradom .. Ako je povezana.trgovinu na malo polovnim motornim vozilima. oprema za kampovanje .trgovinu na malo proizvodima bilo koje vrste na uobi*ajenim pokretnim tezgama pored glavnih puteva ili na organizovanim pijacama 5263 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica Ova delatnost obuhvata: . prodaja preko putuju#ih prodavaca 527 Opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova grana obuhvata: .popravku motornih vozila i motocikala. prodaja preko automata . a koji su naru*eni na osnovu oglasa. prodaje na malo ili proizvodnje. koja se svrstava u oblast 50 111 . koja se svrstava u podgrupu 50100 526 5261 52610 Trgovina na malo izvan prodavnica Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naru*enu robu Ova delatnost obuhvata: . prodaja preko lica koja dolaze na vrata kupcu .trgovinu na malo proizvodima koji se kupcu dostavljaju poštom.opravku predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo.trgovinu na malo polovnim knjigama . kataloga.proizvodnjom. prodajom na veliko ili prodajom na malo tih predmeta. modela ili nekog drugog sredstva oglašavanja 5262 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama Ova delatnost obuhvata: . de*ija kolica . tada se opravka uklju*uje u delatnost prodaje na veliko. bicikli .

koje se svrstavaju u 70200 Sektor Ž 112 .usluge smeštaja za kra#i boravak u: . omladinska odmarališta.opravku *izama.5271 52710 Opravka obu#e i ostalih predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: . bez restorana Kampovi i druge vrste smeštaja za kra#i boravak Ova grana obuhvata: .tajmšering (zakup smeštajnog prostora na odre eno vreme). kofera i sli*nih predmeta i od drugih materijala 5272 52721 52722 5273 52730 5274 52740 Opravka elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka radio i televizijskih aparata Opravka ostalih elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka satova.usluge smeštaja za duži boravak (npr.usluge restorana koji rade u sastavu smeštajnog objekta Ova grana ne obuhvata: .usluge smeštaja za duži boravak (npr. s restoranom Hoteli i moteli.usluge smeštaja za kra#i boravak u: . ku#ama za odmor i stanovima . hotelima. planinarski domovi i ku#e i dr. kao što su "krevet i doru*ak". cipela. druge usluge smeštaja za kra#i boravak. motelima i gostionicama . *asovnika i nakita Opravka na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata i: . kampovima za odmor. koje se svrstavaju u podgrupu 70200 . koji se svrstava u podgrupu 70200 5511 55110 5512 55120 552 Hoteli i moteli. hotelima pogodnim za konferencije Ova grana obuhvata i: .popravku bicikala Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 55 551 2 3 4 5 Hoteli i restorani Hoteli i restorani Hoteli Ova grana obuhvata: . Ova grana ne obuhvata: . apartmanski hoteli). apartmanski hoteli). izdavanje prostora i ure aja za kampovanje .

usluge smeštaja za kra#i boravak u radni*kim odmaralištima 55232 Turisti*ki smeštaj u doma#oj radinosti Ova delatnost obuhvata: . vinarnicama i dr. restoranima iz kojih se hrana nosi .prodaju obroka koji se obi*no konzumiraju na licu mesta. koje se svrstavaju u grane 551 i 552 113 .pr ethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem. restoranima .usluge smeštaja za kra#i boravak u ku#ama za odmor i stanovima 55233 Ostali smeštaj za kra#i boravak Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 52630 . no#nim barovima. kao što su hamburger-barovi i dr. kolima za ru*avanje u železni*kim i drugim sredstvima putni*kog saobra#aja Ova delatnost ne obuhvata: . restoranima s brzo pripremljenom hranom. eventualno uz neki vid zabave. u: .prethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem. barovima.prodaju preko automata. koje se svrstavaju u grane 551 i 552 554 5540 55400 Barovi Ova delatnost obuhvata: . . kafanama. kioscima s prženom ribom i krompirom i dr.prodaju preko automata.prodaju pi#a koja se uobi*ajeno konzumiraju na licu mesta.ostale usluge smeštaja za kra#i boravak 553 5530 55300 Restorani Ova delatnost obuhvata: .5521 55211 55212 5522 55220 5523 55231 Omladinska odmarališta i planinarski domovi i ku#e De*ja i omladinska odmarališta Planinarski domovi i ku#e Kampovi Ostali smeštaj. na drugom mestu nepomenut Radni*ka odmarališta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 52630 . kao i prodaju pi#a uz obroke. u: . restoranima sa samousluživanjem kao što su kafeterije . . Ova delatnost ne obuhvata: . pivnicama. eventualno uz neki vid zabave.

cevovodni transport Železni*ki saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . oficirske menze 5552 55520 Ketering Ova delatnost obuhvata: .putni*ki i teretni saobra#aj me ugradskom železnicom Ova delatnost ne obuhvata: .aktivnosti u vezi sa obavljanjem prevoza putnika i robe. rukovanje teretom. linijskog ili slobodnog. skladištenje i dr. vodenim ili vazdušnim putevima .izgradnju. avionske prevoznike .aktivnosti u vezi s putnicima i teretom u železni*kim stanicama. skladištenje i veze Ovaj sektor obuhvata: . koji se svrstavaju u oblast 45 . železnicom. cevovodima. drumom. železni*ke i drumske prevoznike .poštanske aktivnosti i telekomunikacije . ve#inom profesionalno povezanim: .iznajmljivanje transportne opreme s voza*em ili rukovaocem Ovaj sektor ne obuhvata: . skladištenje i ostale pomo#ne aktivnosti. odre enim grupama lica. koje se svrstavaju u podgrupu 50200 . železnica. rukovanje teretom. luka i aerodroma. koje se svrstavaju u oblast 63 114 .pripremanje obroka u centralnim jedinicama za potrošnju na drugim mestima kao što je pripremanje gotovih obroka za: . svadbe.iznajmljivanje transportne opreme bez voza*a ili rukovaoca. održavanje i opravku puteva. kantine u sportskim organizacijama.prate#e aktivnosti u vezi sa stani*nim objektima i parkiralištima. koje se svrstavaju u oblast 35 . koje se svrstava u grane 711 i 712 60 601 6010 60100 Kopneni saobra#aj.prodaju obroka i pi#a.555 5551 55510 Kantine i ketering Kantine Ova delatnost obuhvata: . uobi*ajeno po nižim cenama. zabave i druge proslave i priredbe Sektor Z Saobra#aj.održavanje i opravku motornih vozila.velike opravke ili prepravke transportne opreme (osim motornih vozila). . fabrikama i ustanovama . bankete i prijeme . studentske menze .

automobila i dr. osim železnicom. prevoz do i od aerodroma ili drugih stanica.prevoz ambulantnim kolima.ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju: .prevoz putnika zaprežnim vozilima 6025 60250 Prevoz robe u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . ekskurzije i ostale povremene usluge prevoza Ova delatnost ne obuhvata: .aktivnosti koje se odnose na obavljanje me ugradskog prevoza putnika.prevoz nameštaja .održavanje i manje opravke voznog parka. prevoz autobusima za razgledanje znamenitosti. *arter-prevoz. ži*arama i dr.. tramvajima. koje se svrstavaju u podgrupu 63211 602 6021 60211 60212 Ostali kopneni saobra#aj Redovan prevoz putnika u drumskom i gradskom saobra#aju Prevoz putnika u drumskom saobra#aju Prevoz putnika u gradskom saobra#aju Delatnosti iz podgrupa 60211 i 60212 obuhvataju: .iznajmljivanje kamiona s voza*em 115 . s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama Ove delatnosti obuhvataju i: . kolima. na odre enim relacijama.prevoz školskim autobusima. 6022 60220 Taksi-prevoz Ova delatnost obuhvata: . teških tereta.ostalo iznajmljivanje putni*kih vozila.prevoz drumom trupaca. trolejbusima. s voza*em 6023 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . rashla enih tereta. Ova delatnost obuhvata i: . s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama . na odre enim relacijama. podzemnom i nadzemnom železnicom.taksi-prevoz . koji se svrstava u grupu 8514 6024 60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . uspinja*ama.aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima. stoke. rasutih tereta (uklju*uju#i i prevoz tanker-kamionima).

uklju*uju#i i prevoz unutar luka i pristaništa 62 Vazdušni saobra#aj 116 . uklju*uju#i i prevoz preko velikih jezera 6112 61120 Saobra#aj u priobalnim morskim vodama Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje brodova i *amaca s posadom Ova oblast ne obuhvata: .prevoz putnika ili robe rekama.prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama izme u nacionalnih luka 612 6120 61200 Saobra#aj unutrašnjim vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: . tankera i dr.rukovanje teretom.rad *amaca za ekskurzije. . razre enog cementa. vode ili pare.distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa.. kružna putovanja ili obilaske . rad luka i ostale pomo#ne aktivnosti kao što su pristajanje. osvetljavanje.rad pumpnih stanica Ova delatnost ne obuhvata: . skladištenje robe. linijski ili slobodni .rad terminalske opreme za rukovanje teretom.delatnost restorana i barova na brodovima. koja se svrstava u Sektor D 61 Vodeni saobra#aj Ova oblast obuhvata: . koji se svrstava u oblast 63 603 6030 Cevovodni transport Ova delatnost obuhvata: .prevoz tereta zaprežnim vozilima Ova delatnost ne obuhvata: .rad feribota i taksi-prevoz na vodenim putevima .prenos gasa. jezerima i ostalim unutrašnjim vodenim putevima.prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi.prevoz putnika ili robe vodenim putem. koja se svrstava u grane 553 i 554 . te*nosti.prevoz tegljenjem ili guranjem barži. kanalima. koji se svrstavaju u oblast 63 611 6111 61110 Pomorski saobra#aj i saobra#aj u priobalnim morskim vodama Pomorski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: .. spasavanje plovila i dr. maltera i ostale robe cevovodima . kormilarenje.

koje se svrstava u podgrupu 74400 .rad stani*nih objekata.snimanje iz vazduha (aerofotografija). stovarištahladnja*e i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 62200 622 6220 62200 Vazdušni saobra#aj. stovarišta za opšte terete.slaganje tereta Ova delatnost ne obuhvata: .reklamiranje iz vazduha.vanredni prevoz putnika ili robe vazdušnim putem Ova delatnost obuhvata i: .prevoz putnika ili robe vazdušnim ili vasionskim saobra#ajem Ova oblast ne obuhvata: . aktivnost putni*kih agencija Pretovar tereta i skladištenje Pretovar tereta Ova delatnost obuhvata: . sa utvr enim redom letenja Ova delatnost ne obuhvata: . linijski Ova delatnost obuhvata: .lansiranje satelita i vasionskih vozila .vasionski prevoz robe i putnika 63 631 6311 63110 Prate#e i pomo#ne aktivnosti u saobra#aju. koji se svrstava u granu 632 6312 63120 Skladišta i stovarišta Ova delatnost obuhvata: .rad skladišnih objekata za sve vrste robe i skladištenje robe u slobodnim carinskim zonama: . skladištenje raznovrsne robe 117 .opravke aviona ili avionskih motora.redovne *arter-letove 623 6230 62300 Vasionski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . vanredni (*arter) Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74810 621 6210 62100 Vazdušni saobra#aj. koje se svrstavaju u podgrupu 35300 .Ova oblast obuhvata: .zaprašivanje useva.utovar i istovar robe ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobra#ajnog sredstva kojim je prevoz izvršen . koje se svrstava u podgrupu 01413 .redovne *arter-letove. .prevoz putnika ili robe vazdušnim putem na redovnim linijama. rad silosa za žitarice.

prate#e aktivnosti vezane za rad puteva. . tunela. životinja ili robe: . rad svetionika 63222 Usluge u re*nom i jezerskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . životinja ili robe re*nim i jezerskim putem: . koja se svrstavaju u podgrupu 63213 632 6321 63211 63212 63213 Ostale prate#e aktivnosti u saobra#aju Ostale prate#e aktivnosti u kopnenom saobra#aju Održavanje i nega kola Održavanje pruga Održavanje ure aja na železnici Delatnosti iz podgrupa 63211 do 63213 obuhvataju: . rad stani*nih objekata kao što su železni*ke stanice. navigacija. parkirališta ili garaža. poslovi osvetljavanja. mostova. kormilarenje i pristajanje 118 . parkirališta za bicikle i dr. . tunela i dr. navigacija.aktivnosti vezane za prevoz putnika.aktivnosti u vezi s drumskim prevozom putnika. . 63214 Usluge u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . životinja ili robe pomorskim putem: . pristaništa i dr.Ova delatnost ne obuhvata: . rad brana i dr.aktivnosti u vezi sa železni*kim prevozom putnika. kormilarenje i pristajanje . spasavanja i dr. rad terminalskih objekata kao što su luke. rad terminalskih objekata kao što su luke. životinja ili robe: . *uvanje stambenih auto-prikolica u toku zime 6322 63221 Ostale prate#e aktivnosti u vodenom saobra#aju Usluge u pomorskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . pristaništa i dr. rad stani*nih objekata kao što su autobuske stanice. stanice za rukovanje robom i dr.parkirališta za motorna vozila. . . prate#e aktivnosti u vezi s radom mostova. stanice za rukovanje robom i dr. . .aktivnosti u vezi s prevozom putnika.

poslove carinskih zastupnika . uklju*uju#i i preuzimanje i grupisanje pošiljki .. železnicom. kontrola aerodroma i vazdušnog saobra#aja . paket-aranžmana i dr. rad zemaljske službe na aerodromima i dr. rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr. delatnost turisti*kih vodi*a 634 6340 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .poslove rukovanja robom kao što su pakovanje.poslove špedicije (otpremanje robe) . . životinja ili robe vazdušnim putem: . sortiranje. smeštaja i prevoza putnika i turista .prijem grupnih i individualnih pošiljki. morima ili vazdušnim putevima .delatnost putni*kih agencija: .poslove vezane za osiguranje robe. prepakivanje. .izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova . .organizovanje prevoza grupnih pošiljki drumom.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola koje nemaju profesionalni karakter. delatnost turoperatora . merenje robe i dr. spasavanja i dr.organizovanje i sprovo enje saobra#aja drumovima. pružanje informacija i saveta i planiranje putovanja . poslovi osvetljavanja. organizacija putovanja. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . prodaja voznih karata. Ove delatnosti ne obuhvataju: .aktivnosti u vezi s prevozom putnika. rad svetionika 6323 63230 Ostale prate#e aktivnosti u vazdušnom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .poštanske usluge preduze#a koja nisu pošte. pomo# turistima. koje se svrstavaju u podgrupu 64120 . koji se svrstavaju u podgrupu 67200 64 Poštanske aktivnosti i telekomunikacije 119 . Ova delatnost ne obuhvata: . vazduhom ili morem. koja se svrstava u granu 804 633 6330 63300 Delatnost putni*kih agencija i turoperatora. uklju*uju#i i preuzimanje i raspodelu robe .poslove pomorskih i avio-špeditera .

delatnost prikupljanja i redistribucije fondova (sredstava). kreditno i drugo poslovanje banaka 120 .proizvodnju radio i televizijskih programa *ak i ako je u vezi sa emitovanjem. održavanje mreže Ova delatnost ne obuhvata: .prikupljanje.sakupljanje pošte i paketa iz javnih poštanskih sandu*i#a ili iz pošta . osim delatnosti pošta Ova delatnost obuhvata: . post-restant i dr. telefonska. osim osiguranja i penzijskih fondova Ova oblast obuhvata: . emitovanje radio i televizijskih programa .iznajmljivanje poštanskih sandu*i#a. penzijskih fondova i obaveznog socijalnog osiguranja 651 Monetarne institucije Ova grana obuhvata: . upotrebom jedne ili više vrsta sopstvenog saobra#ajnog sredstva ili sredstava javnog prevoza 642 6420 64200 Telekomunikacije Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 92200 Sektor I 65 Finansijsko posredovanje Finansijsko posredovanje. koji se svrstavaju u grupu 6512 6412 64120 Prikupljanje.prikupljanje sredstava u vidu depozita.prikupljanje. slike ili ostalih informacija kablovima.davanje telefonskih informacija.prenos zvuka. koje se svrstava u podgrupu 74840 .poslove poštanskih žiro-ra*una i štednje i ostale finansijske poslove koje vrši administracija pošta. Ova delatnost ne obuhvata: . prevoz i isporuku pismonosnih pošiljki i paketa koje obavljaju preduze#a koja nisu pošte. emitovanjem.641 6411 64110 Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki Delatnost pošta Ova delatnost obuhvata: . telegrafska i teleks-veza . osim za svrhe osiguranja.raspodela i isporuka pošte i paketa . prevoz i isporuku (doma#e ili me unarodne) pošte i paketa . relejima i satelitima: . prevoz i isporuka poštanskih pošiljki.

6511 65110 6512 65121 65122 65123

Centralne banke Ostale monetarne institucije Bankarske organizacije Poštanske štedionice Ostalo štedno-kreditno poslovanje (štedionica, štedno-kreditna organizacija i štedno-kreditna zadruga) Delatnosti iz podgrupa 65121 do 65123 obuhvataju: - finansijsko posredovanje monetarnih institucija, osim centralnih Ove delatnosti obuhvataju i: - poštanske žiro i štedne bankarske aktivnosti

652

Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - finansijsko posredovanje, osim posredovanja koje vrše monetarne institucije 6521 65210 Finansijski lizing Ova delatnost obuhvata: - davanje u zakup na rok koji približno odgovara veku trajanja imovine i zakupac sti*e sve beneficije od njenog koriš#enja i preuzima sav rizik u vezi s vlasništvom, a imovina može ali ne mora da bude preneta Ova delatnost ne obuhvata: - iznajmljivanje koje se prema vrsti iznajmljene robe svrstava u oblast 71 6522 65220 6523 65231 Ostalo kreditno iznajmljivanje novca Ostalo finansijsko posredovanje, na drugom mestu nepomenuto Obavljanje platnog prometa u zemlji Ova delatnost obuhvata: - obavljanje platnog prometa u zemlji za imaoce poslovnih ra*una (žiro-ra*uni i teku#i ra*uni za pravna lica i druge imaoce ra*una) 65232 Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - ostalo finansijsko posredovanje koje je u osnovi povezano s raspodelom fondova, osim davanja zajmova: . investiranje u vrednosne papire, kao što su akcije, obveznice, blagajni*ki zapisi i dr. . rad za sopstveni ra*un posrednika vrednosnih papira . investiranje u imovinu, prvenstveno za druge finansijske posrednike

121

. ugovaranje trampe, prava opcije i drugih ograni*avaju#ih aranžmana - finansijske holding-poslove Ova delatnost ne obuhvata: - finansijski lizing, koji se svrstava u podgrupu 65210 - poslove u vezi s hipotekama i poslove menja*nica, koji se svrstavaju u podgrupu 67130 - poslove hartijama od vrednosti za ra*un drugih, koji se svrstavaju u podgrupu 67120 - promet, iznajmljivanje i zakup nekretnina, koji se svrstavaju u oblast 70 - iznajmljivanje mašina i opreme, koje se svrstava u oblast 71 - nefinansijske holding-poslove, koji se svrstavaju u podgrupu 74150 66 660 Osiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja Ova oblast obuhvata: - dugoro*nu i kratkoro*nu raspodelu rizika, s elementima štednje ili bez njih 6601 66010 Osiguranje života Ova delatnost obuhvata: - osiguranje i reosiguranje života, sa znatnim elementima štednje ili bez njih 6602 66020 Penzijski fondovi Ova delatnost obuhvata: - pribavljanje prihoda za penzijske fondove Ova delatnost ne obuhvata: - programe obaveznog socijalnog osiguranja i programe bez davanja doprinosa gde se fondovi u velikoj meri obezbe uju iz javnih izvora, koji se svrstavaju u podgrupu 75300 6603 66030 Ostalo osiguranje Ova delatnost obuhvata: - ostalo osiguranja i reosiguranje, osim osiguranja života: . od nesre#a i požara . zdravlja . imovine . drumskog, pomorskog, avio-saobra#aja i dr. . od nov*anih gubitaka i osiguranje odgovornosti 67 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju Ova oblast obuhvata: - pružanje usluga koje nisu finansijsko posredovanje a u vezi su s finansijskim posredovanjem

122

671 6711 67110

Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, osim osiguranja i penzijskih fondova Upravljanje finansijskim tržištem Ova delatnost obuhvata: - upravljanje i nadgledanje finansijskog tržišta, osim onog koje vrše državni organi: . delatnost berza hartija od vrednosti i dr. 6712 67120 Posredovanje u poslovima s hartijama od vrednosti Ova delatnost obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje i dr.) i aktivnosti u vezi s tim Ova delatnost ne obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu za sopstveni ra*un, koje se svrstava u podgrupu 65232 6713 67130 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: - pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute: . posredovanje u vezi sa hipotekama . menja*nice i dr.

672

6720 67200

Pomo#ne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove Ova delatnost obuhvata: - aktivno sti uklju*ene ili povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, osim finansijskog posredovanja: . aktivnosti agenata osiguranja . aktivnosti procenitelja osiguranog rizika i štete i dr.

Sektor J 70 701 7011 70110

Aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti Aktivnosti u vezi s nekretninama Aktivnosti u vezi s nekretninama, za sopstveni ra*un Razvoj projekata o nekretninama Ova delatnost obuhvata: - razvoj projekata o nekretninama: . povezivanje finansijskih, tehni*kih i fizi*kih sredstava za realizaciju projekata o nekretninama za kasniju prodaju, za stambene ili druge zgrade 7012 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni ra*un

123

nestambene zgrade . 702 7020 70200 Iznajmljivanje nekretnina Ova delatnost obuhvata: .kupovinu i prodaju nekretnina: . Ova delatnost ne obuhvata: . prikolice i poluprikolice 124 . za tu ra*un Ova delatnost obuhvata: . kampova. kamioni. za tu ra*un Agencije za nekretnine Ova delatnost obuhvata: .rad hotela. zemljište i dr. prodaji.davanje u zakup putni*kih vozila bez voza*a. soba za izdavanje.posredovanje u kupovini. zemljište i dr. železni*ka vozila . iznajmljivanju i proceni nekretnina 7032 70320 Upravljanje nekretninama. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje nekretnina i upravljanje tim nekretninama: . stambene zgrade i stanovi .Ova delatnost obuhvata: . nestambene zgrade . kamp-prikolica i drugih nestambenih objekta ili objekta za kratkotrajni boravak.finansijski lizing. koji se svrstava u podgrupu 65210 712 7121 71210 Iznajmljivanje ostalih saobra#ajnih sredstava Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: . traktori.agencije za prikupljanje stanarine 71 711 7110 71100 Iznajmljivanje mašina i opreme bez rukovaoca i iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Iznajmljivanje automobila Ova delatnost obuhvata: . osim automobila: .iznajmljivanje putni*kih vozila bez voza*a . koji se svrstava u oblast 55 703 7031 70310 Aktivnosti u vezi s nekretninama.iznajmljivanje saobra#ajnih sredstava bez voza*a. stambene zgrade i stanovi .

s rukovaocem.iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava bez posade . koji se svrstava u podgrupu 65210 713 7131 71310 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme Ova delatnost obuhvata: . kampersi i dr.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo.iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava s posadom.iznajmljivanje *amaca za zabavu. koji se svrstava u podgrupu 65210 125 .davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . za prevoz vodenim putevima kao što su *amci i brodovi. kao što su poljoprivredni traktori i dr.iznajmljivanje sredstava.. koji se svrstava u podgrupu 65210 . Ova delatnost ne obuhvata: . bez rukovaoca .finansijski lizing. koje se svrstava u oblast 62 . koje se svrstava u granu 602 . koje se svrstava u podgrupu 71400 7123 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: .davanje u zakup (lizing) vazdušnih sobra#ajnih sredstava. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost obuhvata i: .iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima.iznajmljivanje bicikala.davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava. koje se svrstava u podgrupu 71400 7122 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u granu 014 .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo. . bez rukovaoca . u komercijalne svrhe.finansijski lizing. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u oblast 61 .iznajmljivanje proizvoda proizvedenih u grani 293. koji se svrstava u podgrupu 65210 . motocikali. s rukovaocem.iznajmljivanje ili davanje u zakup (lizing) vozila ili kamiona s voza*em.finansijski lizing.finansijski lizing. karavani.iznajmljivanje kontejnera Ova delatnost ne obuhvata: .

iznajmljivanje nepomenutih predmeta za li*nu upotrebu ili doma#instvo: . koji se svrstava u podgrupu 65210 .iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. s rukovaocem. bez montaže i demontaže Ova delatnost ne obuhvata: . tekstil. koji se svrstava u podgrupu 65210 7133 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. na drugom mestu nepomenutih: . uklju*uju#i i kompjutere. uklju*uju#i i kompjutere Ova delatnost obuhvata: . komercijalne i industrijske mašine Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu. ostale nau*ne. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . kompjuteri i oprema . oprema za rudarstvo i naftna polja .finansijski lizing. merna i kontrolna oprema . bez rukovaoca. bez rukovaoca. Ova delatnost ne obuhvata: .finansijski lizing.iznajmljivanje i davanje u zkup (lizing) kancelarijskih mašina i opreme. pisa#e mašine i mašine za obradu teksta .iznajmljivanje skela i radnih platformi. bez rukovaoca . motori.iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina i opreme. odevni predmeti i obu#a 126 . televizijska i telekomunikaciona oprema . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71320 . radio.finansijski lizing. koji se svrstava u podgrupu 65210 7134 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme. koje se svrstava u podgrupu 71330 714 7140 71400 Iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. mašine za umnožavanje. ra*unovodstvene mašine i oprema i dr.7132 71320 Iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. uklju*uju#i i kompjutere: . koje se svrstava u podgrupu 45500 . turbine i alatne mašine . koje se svrstava u podgrupu 71310 .iznajmljivanje i davanje u zakup mašina i opreme za gra evinarstvo.iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo.

Ova delatnost ne obuhvata: . razvoj. mašine i oprema za aktivnosti "uradi sam" . sportska oprema .savete proizvo a*a kompjutera ili prodajnih jedinica.savete o softveru koji je prate#i uz kompjutersku opremu. za ku#ne potrebe . elektri*ni ure aji i dr. motocikala.umnožavanje (reprodukciju) netipi*nih programa. projektovanje i programiranje sistema gotovih za upotrebu: . izrada i davanje dokumentacije za gotove netipi*ne programe . koje se svrstava u podgrupu 93010 72 721 7210 72100 Kompjuterske i srodne aktivnosti Pružanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 92510 . pisanje programa prema zahtevima korisnika i dr.iznajmljivanje knjiga. muzi*ki instrumenati. novina i *asopisa. koje se svrstava u podgrupu 22330 . video-trake. . knjige. plo*e i dr.iznajmljivanje rublja. koji se svrstavaju u podgrupu 72100 127 . kuhinjsko i stono posu e i pribor.analizu. izrada i davanje dokumentacije za gotove programe. nameštaj. cve#e. koje se svrstava u grane 711 i 712 .. keramika i staklo. novine i *asopisi . razvoj. 51640 i 52480 722 7220 72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa Ova delatnost obuhvata: . video-traka i plo*a iz biblioteka. analiza potreba i problema korisnika i davanje saveta o najboljim rešenjima .iznajmljivanje putni*kih automobila i kombi-vozila. bicikli . koji se svrstavaju u podgrupe 30020. radnih odela i sli*nih predmeta u perionicama rublja. plovila za zabavu . naru*enih za potrbe specijalnih korisnika . bilje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .pružanje saveta o tipu i konfiguraciji kompjuterske opreme i primeni pripadaju#eg softvera: . dekoracija i kostimi . nakit. analiza potreba i problema korisnika i predlaganje najboljih rešenja Ova delatnost ne obuhvata: . karavana i prikolica.

zavisno od zahteva 725 726 73 7250 72500 7260 72600 Održavanje i opravka kancelarijskih. razvoj baza podataka: sakupljanje podataka iz jednog ili više izvora .obradu podataka na osnovu korisnikovih ili vlastitih programa: . usmeren ka proizvodnji novih materijala. smeštanje podataka: priprema kompjuterskih zapisa o informacijama prema prethodno utvr enoj formi .osnovna istraživanja: eksperimentalni i teorijski rad koji obuhvata sticanje novih znanja zasnovanih na pojavama i *injenicama.primenjena istraživanja: originalna istraživanja preduzeta radi sticanja novih znanja. kompletna obrada podataka . zasnovan na poznatim znanjima dobijenim iz istraživanja i/ili prakti*nog iskustva. postavljanju novih procesa.dostupnost baza podataka: pružanje podataka u odre enom redu ili nizu. bez konkretne primene ili upotrebe .aktivnosti u vezi s bazama podataka: . direktnim pristupom ili selektivnom dostupnoš#u svakom korisniku ili odre enim korisnicima. proizvoda i ure aja. sistema i usluga i ka bitnom poboljšanju onih koji se ve# proizvode ili se uvode u proizvodnju 731 7310 73101 73102 73103 73104 73105 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnološki razvoj Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matemati*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehni*ko-tehnološkim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehni*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u medicinskim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama 128 .723 7230 72300 Obrada podataka Ova delatnost obuhvata: .eksperimentalni razvoj: sistematski rad. usluge unošenja podataka . ra*unskih i ra*unarskih mašina Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima Istraživanje i razvoj Ova oblast obuhvata tri vrste istraživanja i razvoja: .upravljanje i rad na sistemima za obradu podataka koja pripadaju drugima 724 7240 72400 Izgradnja baza podataka Ova delatnost obuhvata: . direktno usmerenih prema odre enom cilju ili objektu .

73109 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama Delatnosti iz podgrupa 73101 do 73109 obuhvataju: . hemiji. preduze#ima i drugim pravnim licima .istraživanje tržišta.zaštitu autorskih prava . ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi.sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u društvenim i humanisti*kim naukama (ekonomiji. testamenata.sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u prirodnim naukama (matematici.posredovanje i poravnanje izme u radnika i uprava. arbitara. ugovora. s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena Ove delatnosti ne obuhvataju: .pra#enje trgovinskih ili drugih transkacija u poslovanju 129 . koje se svrstava u podgrupu 74140 7412 74120 Ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole. koje se svrstava u podgrupu 74130 74 741 7411 74111 Ostale poslovne aktivnosti Pravni. izjava i drugih isprava . medicini. filologiji. savetodavni poslovi u vezi s porezom Ova delatnost obuhvata: . revizora.). astronomiji.zastupanje i odbranu fizi*kih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima.davanje pravnih saveta .aktivnosti sudova. biologiji. sociologiji.aktivnost javnih beležnika. Ove delatnosti ne obuhvataju: . predstavki i drugih podnesaka. veštaka i dr. konsalting i holding-poslovi Pravni poslovi Advokatski poslovi Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 75230 . umetnosti i dr.obavljanje drugih pravnih poslova u ime i za ra*un drugog fizi*kog ili pravnog lica na osnovu kojih to lice ostvaruje pravo 74112 Ostali pravni poslovi Ova delatnost obuhvata: . mirovnih sudija. poljoprivredi.sastavljanje tužbi. s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena 732 7320 73201 73202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanisti*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanisti*kim naukama Delatnosti iz podgrupa 73201 i 73202 obuhvataju: . pravima. molbi. fizici. geologiji i dr. psihologiji.). žalbi.

istraživanje mogu#nosti tržišta. koje se svrstava u podgrupu 74840 7413 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja Ova delatnost obuhvata: . naselja i prostora 74202 Projektovanje gra evinskih i drugih objekata Ova delatnost obuhvata: .planiranje gradova.savetodavne poslove kao što su organizovanje ra*unovodstvenog sistema. organizaciji. organizovanje ra*unovodstvenih sistema. saveti za upravljanje kao što su saveti koje farmama daju agronomi i agroekonomisti . 7415 74150 742 7420 74201 Holding-poslovi Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Prostorno planiranje Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 72300 . prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovne navike potroša*a radi promocione prodaje i razvoja novih proizvoda. projekti za niskogradnju. programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole. programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole . hidrogradnju i saobra#aj 130 . odnosi i komuniciranje s javnoš#u .izradu finansijskih izveštaja i provera i verifikacija njihove ispravnosti .prikupljanje ra*una.davanje saveta. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihova statisti*ka analiza 7414 74140 Konsalting i menadžment poslovi Ova delatnost obuhvata: . efikasnosti i kontroli. vo enje projekata i tehni*ke aktivnosti: . usmeravanje ili operativna pomo# poslovnim i javnim službama: . .savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr.ispitivanje javnog mnenja o politi*kim.. informisanju uprave i dr.pripremanje li*nih i poslovnih prijava za pla#anje poreza .projektovanje gra evinskih i drugih objekata 74203 Inženjering Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i statisti*ku analizu rezultata . posredovanje i izravnanje izme u radnika i uprave i dr.inženjering. saveti i pomo# poslovnim i javnim službama u planiranju. Ova delatnost ne obuhvata: .obradu podataka i tabeliranje *ak iako su za ra*unovodstvene potrebe.

vazduhoplove. i analizu potencijalnih zaga enja kao što su zaga enja dimom. pre*iš#avanje i ispitivanje zaga enosti vazduha.vremenske prognoze .merenja u vezi s *isto#om vode i vazduha.savetodavne i arhitektonske poslove: nadzor gra enja i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . . površinska merenja i posmatranja radi dobijanja informacija o podzemnoj strukturi i nalazištima nafte i prirodnog gasa. otpadnim vodama i dr. p remeravanje granica. sistem-inženjeringom i sigurnosnim inženjeringom . 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Ova delatnost obuhvata: . mašinstvom. hemijskom industrijom.tehni*ko ispitivanje. rashla ivanje.površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju. motorna vozila.izdavanje sertifikata za brodove. projekata za akustiku i dr. hidrografska merenja.testiranje prora*una za gra evinske elemente . izrada i realizacija elaborata u vezi s elektronikom. industrijska i gra evinska premeravanja i dr. nuklearke i dr.geodetska istraživanja: geodetsko premeravanje terena.geološke i istraživa*ke aktivnosti: .ispitivanje *vrsto#e i lomljivosti . koje se svrstava u podgrupu 74300 .projektovanje mašina i industrijskih postrojenja . koja se svrstava u podgrupu 74840 743 7430 74300 Tehni*ko ispitivanje i analiza Ova delatnost obuhvata: .periodi*no ispitivanje motornih vozila u pogledu bezbednosti na drumu 744 7440 74401 74402 Reklama i propaganda Prire ivanje sajmova Ostale usluge reklame i propagande 131 .unutrašnju dekoraciju.aktivnosti na istraživanju i razvoju. podzemna merenja.ispitivanja higijenske ispravnosti hrane .. rudarstvom. koje se svrstava u podgrupu 11200 . sudove pod pritiskom. koje se svrstava u podgrupu 45120 . energetikom.proizvodno bušenje u vezi s va enjem nafte i gasa.izradu projekata koji se koriste za kondicioniranje. . koje se svrstavaju u oblast 73 . kartografsko i prostorno informisanje. . merenje radioaktivnosti i sl. minerala i podzemnih voda .

npr.pronalaženje kadrova i njihovo zapošljavanje . koja se svrstava u podgrupu 74810 . koje se svrstavaju u podgrupu 74840 . prvenstveno na privremenoj osnovi.izradu reklamnih fotografija.komuniciranje s javnoš#u. kancelarija. proveravanje referenci i dr.reklamiranje iz vazduha .aktivnosti privatnih istražitelja .štampanje propagandnog materijala.obezbe ivanje prostora za propagandu i dr. koje se svrstava u podgrupu 74130 . 132 . tj. gradilišta.kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru. upu#ivanje i kontakt s potencijalnim poslodavcem ili budu#im zaposlenim: . fabrika. . izloga i izložbenih dvorana. panela. koje se svrstava u podgrupu 74140 . pra#enje pomo#u mehani*kih i elektronskih zaštitnih ure aja i dr. . izbor. diskoteka i dr. koja se svrstava u oblast 92 745 7450 74500 Delatnost biroa za zapošljavanje Ova delatnost obuhvata: . televiziju i film.kreiranje i sprovo enje propagandnih kampanja . koje se svrstava u podgrupu 22220 . ispitivanje i provera kandidata .traženje radnika. oslikavanje kola i autobusa i dr. telesna zaštita . *uvanje i nadgledanje stambenih zgrada.Delatnosti iz podgrupa 74401 i 74402 obuhvataju: . pozorišta. aktivnosti detektiva u trgovinskim radnjama .aktivnosti prismotre i *uvanja i ostale zaštitne aktivnosti: . radnika koje pla#a agencija 746 7460 74600 Delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite Ova delatnost obuhvata: .distribuciju ili isporuku propagandnog materijala ili uzoraka . formulisanje opisa poslova . .traženje izgubljenih lica .ugovaranje rada: .medijsko predstavljanje.istraživanje tržišta.direktne poštanske isporuke. uli*ne patrole. reklamnih tabli. obezbe ivanje drugima. hotela. transport dragocenosti . prodaja termina i prostora za razli*ita medijska oglašavanja . oglasnih tabli.proizvodnju komercijalnih poruka za radio. Ove delatnosti ne obuhvataju: .

obradu filmova u filmskim i televizijskim studijima. Ova delatnost ne obuhvata: .istraživanja u vezi sa osiguranjem. umnožavanje ili uve#avanje s negativa koje su doneli klijenti ili za potrebe filmske delatnosti . šporeta.davanje saveta o zaštiti i bezbednosti u oblasti industrije.*iš#enje dimnjaka. . za komercijalne.obradu filmova: . javne.dezinfekciju i zaštitu od šteto*ina u zgradama. škole. uklju*uju#i i kancelarije. koje se svrstava u podgrupu 44450 . u vozovima i dr. modne. razvijanje. ven*anja i dr..rad automata za fotografisanje Ova delatnost ne obuhvata: . pe#i. koji se svrstava u podgrupu 95000 .*iš#enje parom i peskom i sli*ne aktivnosti u vezi sa spoljnim *iš#enjem zgrada.*iš#enje tepiha i drugih prekriva*a za pod.zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi.unutrašnje *iš#enje zgrada svih vrsta. koja se svrstava u podgrupu 01413 748 7481 74810 Ostale poslovne aktivnosti. ventilacionih i izduvnih ure aja i dr. turisti*ke i druge svrhe . draperija i zavesa. Ova delatnost obuhvata i: . ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije.rad ku#ne posluge. koje se svrstavaju u podgrupu 45450 . restauracija ili retuširanje starih fotografija Ova delatnost obuhvata i: . kotlova.fotografisanje iz vazduha .*iš#enje prozora . koje se svrstava u podgrupu 93010 . izrada slajdova . kamina. kopiranje. koje se svrstava u podgrupu 45310 . koja se svrstavaju u podgrupu 67200 747 7470 74700 Jiš#enje objekata Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenute Fotografske usluge Ova delatnost obuhvata: . pe#i za spaljivanje otpada.postavljanje alarmnih ure aja. fabrike. kao i stambene zgrade s više stanova . na brodovima. radnje.izradu fografija za komercijalne svrhe i gra ane: . doma#instava i javne bezbednosti Ova delatnost ne obuhvata: . za pasoše.*iš#enje novih zgrada posle izgradnje. koja se svrstava u podgrupu 92110 133 .

uvijanje poklona i dr. prepisivanje i rad s poštom: . markiranje i utiskivanje znakova . Ova delatnost ne obuhvata: .pakovanje *vrstih proizvoda (vakuumirano pakovanje. fotografija i dr. . uklju*uju#i i profesionalnu praksu . 134 . ispravke i dr. za izdava*e.aktivnosti dekoratera enterijera Ova delatnost obuhvata i: .prikupljanje ra*una. obu#e.aktivnosti agenata i agencija za potrebe pojedinaca radi njihovog angažovanja u filmovima.poslovno posredovanje pri nabavci i prodaji malih ili srednjih koli*ina robe..aktivnosti procenjivanja.u sluge pakovanja za tu ra*un.flaširanje te*nosti. pozorišnim predstavama ili drugim zabavnim ili sportskim atrakcijama.aktivnosti s trgovinskim markicama (kuponima) . fotokopiranje i sli*ne aktivnosti . nameštaja i drugu dekoraciju i dizajniranje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo . ulaganje.adresiranje koverti..etiketiranje. proizvo a*e i dr. uklju*uju#i i za propagandni materijal .kopiranje.) . osim za nekretnine i osiguranje . koja se svrstava u podgrupu 72400 . koje se svrstavaju u podgrupu 74120 7484 74840 Ostale poslovne aktivnosti.direktno raznošenje pošte .pakovanje pošiljki. automatizovane postupke: . sastavljanje adresara za slanje pošte i dr.modno dizajniranje tkanina. punjenje aerosola i dr. . ostale sekretarske aktivnosti kao što su prepisivanje zapisa s traka.prevo enje i interpretacija Ova delatnost ne obuhvata: . umetni*kih dela. nakita.stenografiju. uklju*uju#i i pi#a i hranu . bez obzira na to da li zahtevaju ili ne zahtevaju.knjigovodstvene aktivnosti. procenu kreditne sposobnosti pojedinaca ili firmi i procenu kreditne sposobnosti za obavljanje poslova . prekrivanje folijom i dr. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . rad na pisa#oj mašini . pe*a#enje i slanje pošte.pakovanje u okviru saobra#ajne delatnosti.izgradnju baza podataka.7482 74820 Usluge pakovanja Ova delatnost obuhvata: . kao i plasman knjiga. diskova. koje se svrstava u podgrupu 63400 7483 74830 Sekretarske i prevodila*ke aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . ode#e.

koje se svrstava u oblast 80 .upravljanje i primenu sveukupnog ekonomskog i društvenog planiranja i statisti*ke i sociološke usluge 7512 75120 Ure ivanje aktivnosti društvenih delatnosti Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74402 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 75 751 7511 75110 2 3 4 5 Državna uprava i odbrana. rad poreskih organa .aktivnosti s kreditnim karticama. koje se svrstavaju u oblast 65 . muzeja i drugih kulturnih ustanova. prikupljanje i prijem novca i kontrola njegovog trošenja .vo enje i nadzor fiskalnih poslova: . sporta. javnih arhiva.zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa . socijalne usluge i dr. koje se svrstavaju u granu 925 . Ova delatnost ne obuhvata: .delatnost biblioteka. koje se svrstavaju u granu 926 Sektor K 135 . okoline i stanovanja. pra#enje i kontrola nov*ane ponude .projektovanje mašina i industrijskih postrojenja. naplata carina i poreza i istraživanje povreda poreskih propisa . obrazovanja.upravljanje državnih organa programima *iji je cilj unapre enje zdravlja.zdravstvenu zaštitu stanovništva. koja se svrstava u granu 851 .obavezno socijalno osiguranje. kulture. obavezno socijalno osiguranje Državna uprava (zakonodavna i izvršna vlast. obavezno socijalno osiguranje Državna uprava i odbrana. koje se svrstava u podgrupu 75300 . rekreacija.sportske i druge rekreativne aktivnosti. koje se svrstavaju u podgrupu 90000 .iznošenje sme#a i odpadaka i sanitarne usluge. koje se svrstava u podgrupu 74203 . ekonomska i socijalna politika) Delatnost državnih organa Ova delatnost obuhvata: .izlaganje reklama i drugog propagandnog materijala.obrazovanje.izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima: .Ova delatnost ne obuhvata: . uprava carina .

centralizovane usluge nabavke i snabdevanja .upravljanje opštim poslovima u oblasti rada .pružanje pomo#i stranim zemljama. hoteli. infrastruktura. opis poslova. .ure ivanje spoljne trgovine.razvoj i primenu opšte personalne politike i postupaka koji se odnose na izbor i unapre enje. metode ocenjivanja. javna bezbednost i dr. pravosu e.pružanje vojne pomo#i stranim zemljama . kao što su programi za izbeglice ili pomo# gladnima 7522 75220 Poslovi odbrane Ova delatnost obuhvata: .upravljanje. turizam i dr. koja se svrstava u podgrupu 92510 752 7521 75210 Usluge državnih organa za zemlju u celini (poslovi sa inostranstvom.ure ivanje razli*itih ekonomskih sektora: poljoprivreda. rad i podrška radu državnih organa: . upravljanje službama koje nisu u neposrednoj vezi s nekom specifi*nom funkcijom države Ova delatnost ne obuhvata: . odbrana. me unarodne finansijske i tehni*ke pomo#i . komunikacije. ocenu i klasifikovanje poslova i dr. saobra#aj.usluge opštih službi: .me unarodnu pomo#. borbene snage kopnene vojske. vazdušne i svemirske odbrambene snage kao što su: . koriš#enje zemljišta.spoljne poslove.ostvarivanje politike regionalnog razvoja 7514 75140 Pomo#ne aktivnosti za funkcionisanje države Ova delatnost obuhvata: .) Poslovi sa inostranstvom Ova delatnost obuhvata: . aktivnost diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri me unarodnim organizacijama . . mornarice i vazduhoplovstva 136 . održavanje i arhiviranje državne dokumenatacije i arhive .aktivnost istorijskih arhiva. bez obzira da li je upu#ena preko me unarodnih organizacija .upravljanje. pomorske. energetika i rudarstvo.7513 75130 Ure ivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede Ova delatnost obuhvata: . upravljanje i rad opštih personalnih službi . upravljanje državnim zgradama . nadzor i vo enje vojnih odbrambenih poslova za kopnene.rukovo enje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan nacionalnih granica .

rad zatvora i kazneno-popravnih domova Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i regulisanje saobra#aja.. saobra#ajne.upravljanje i rad redovnih i pomo#nih policijskih snaga koje izdržavaju javne vlasti.gašenje požara i zaštitu od požara: 137 . rezervne i pomo#ne snage odbrambenog sistema . koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7524 75240 Javna bezbednost. zdravstvena zaštita vojnog osoblja na terenu .izradu planova za nepredvi ene situcije i izvo enje vežbi u koje su uklju*ene civilne ustanove i stanovništvo Ova delatnost ne obuhvata: . zatim lu*kih. sredstvima i dr. koje se svrstavaju u oblast 80 . obaveštajne. registraciju stranaca. koje se svrstava u podgrupu 75210 .upravljanje i rad vojnih oružanih snaga.upravljanje i vo enje civilnih odbrambenih snaga . koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7523 75230 Sudske i pravosudne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti vojnih sudova. koje se svrstava u podgrupu 74112 . koji se svrstavaju u podgrupu 75110 .administrativne poslove ministarstva odbrane.delatnost sudova i drugih pravosudnih organa . snabdevanje opremom. koje se svrstavaju u podgrupu 75230 . koje se svrstava u podgrupu 75240 . komunikacione. ljudske.aktivnosti zatvorskih bolnica.aktivnosti zatvorskih škola. materijalne i druge neborbene snage i komande .obrazovanje u vojnim školama i akademijama.obezbe enje nov*ane pomo#i za nepredvidivu doma#u potrošnju u slu*aju mirnodopskih nesre#a.obezbe ivanje hitnih potrebština za slu*aj mirnodopskih nesre#a Ova delatnost ne obuhvata: . grani*nih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga. inženjerijske.savetovanje i zastupanje u gra anskim. koje se svrstava u podgrupu 75220 7525 75250 Delatnost vatrogasnih jedinica Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti vojnih bolnica. .pružanje vojne pomo#i stranim zemljama. krivi*nim i ostalim sporovima. koja se svrstava u oblast 80 . rad policijskih laboratorija i vo enje evidencije o uhapšenima . obezbe ivanje zakona i reda Ova delatnost obuhvata: .

spasavanje ljudi i životinja. upravljanje i rad stalnih i pomo#nih vatrogasnih brigada koje se finansiraju iz budžeta ..obrazovanje svih nivoa.) Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 80420 80103 Osnovno obrazovanje posebnog tipa Ova delatnost obuhvata: . 753 7530 75300 Obavezno socijalno osiguranje Ova delatnost obuhvata: . saobra#ajnim nesre#ama i dr.obrazovanje namenjeno prvenstveno rekreaciji kao što su bridž ili golf. koje se svrstavaju u granu 853 . poplavama.opismenjavanje odraslih. specijalno obrazovanje lica ometenih u fizi*kom ili psihi*kom razvoju . osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih osiguranje porodilja. koje se svrstava u granu 660 Sektor L 80 Obrazovanje Obrazovanje Ova oblast obuhvata: .obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. Ova delatnost ne obuhvata: .neobavezno socijalno osiguranje. . pomo# u civilnim nesre#ama.opismenjavanje odraslih. balet i dr.opismenjavanje odraslih.usluge socijalne pomo#i i socijalni rad. koje se svrstava u podgrupu 80420 80102 Osnovno specijalno obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . lica nesposbnih za rad i dr. obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. obrazovanje odraslih. gašenje i spre*avanje požara. obrazova nje u razli*itim institucijama redovnog školskog sistema.) Ova oblast obuhvata i: .ostale vrste obrazovanja kao što je obuka voza*a Ova oblast ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 80420 138 . balet i dr. bez obzira na to da li se obavlja usmeno ili dopisno ili putem radija i televizije: . programi opismenjavanja i dr. na razli*itim nivoima.obavezno socijalno osiguranje: invalidsko i penzijsko osiguranje zdravstveno osiguranje. koje se svsrtava u oblast 92 801 8010 80101 Osnovno obrazovanje Osnovno obrazovanje opšteg tipa Ova delatnost ne obuhvata: .

koje u principu predstavlja stepenicu ka višem i visokom obrazovanju Ova delatnost ne obuhvata: . povezanih s postoje#im ili budu#im zanimanjem Ova delatnost ne obuhvata: .predškolsko obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . veterinarski i šumarski fakulteti Medicinski fakulteti 139 . koje se svrstavaju u podgrupu 85321 802 8021 80210 Srednje obrazovanje Opšte srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .srednje tehni*ko i stru*no obrazovanje u kome je naglašena predmetna specijalizacija i obuka iz oblasti teorijskih znanja i prakti*nih veština.opšte srednje obrzovanje (gimnazije i ostale srodne škole). uklju*uju#i i prvi stepen obrazovanja na fakultetima 8032 80321 80322 80323 80324 Visoko obrazovanje Prirodno-matemati*ki fakulteti Tehni*ki fakulteti Poljoprivredni.više i univerzitetsko stru*no i tehni*ko obrazovanje.školovanje na višim školama. koje se svrstava u podgrupu 80420 8022 80220 Tehni*ko i stru*no srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u grupe 8031 i 8032 803 8031 80311 80312 80313 80314 80315 80316 80319 Više i visoko obrazovanje Više obrazovanje Više ekonomske i upravne škole Više tehni*ke škole Više medicinske škole Više poljoprivredne i šumarske škole Više pedagoške škole Više umetni*ke škole Ostale više škole Delatnosti iz podgrupa 80311 do 80319 obuhvataju: .obrazovanje odraslih.aktivnosti de*ijih vrti#a.80104 Predškolsko obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .

80325 80326 80329 Fakulteti društvenih nauka Fakulteti i akademije umetnosti Ostale visoko-školske ustanove Delatnosti 80321 do 80329 obuhvataju: . leprozarijumi. uto*išta.obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja Ova delatnost ne obuhvata: .obrazovanje odraslih. koje se svrstavaju u podgrupu 92340 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 85 851 8511 85110 2 3 4 5 Zdravstvo i socijalni rad Zdravstveni i socijalni rad Zdravstvena zaštita stanovništva Delatnost bolnica U ovu delatnost svrstavaju se bolnice opšteg i specijalisti*kog tipa za kratkotrajno ili dugotrajno le*enje. odnosno obrazovanje stanovništva van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja u dnevnim ili ve*ernjim razredima u školama ili u posebnim ustanovama za odrasle . Sektor LJ 140 . sanatorijumi. koja se svrstava u podgrupu 92620 .visoko obrazovanje koje daje univerzitetsku ili odgovaraju#u diplomu . stomatološke klinike i druge zdravstvene ustanove sa objektima za smeštaj. Delatnost ovih institucija odnosi se na stacionirano le*enje i obavlja se pod direktnim nadzorom medicinskih stru*njaka. centri za odoj*ad.poslediplomske studije (specijalizacija. zavodi za mentalno zdravlje.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola za upravljanje brodovima koje nemaju karakter profesionalnih diploma i dozvola 8042 80420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . centri za preventivnu medicinu.škole za ples.obuku iz oblasti igara i sporta. koje se svrstava u granu 803 . uklju*uju#i i vojnomedicinske centre i zatvorske bolnice.sve vrste obuke koja se izvodi putem radio-televizijske mreže ili dopisnim putem . magistratura i doktorat) 804 8041 80410 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje Delatnost škola za voza*e Ova delatnost obuhvata i: .više i visoko obrazovanje.

koje se svrstavaju u grupu 8514 8513 85130 Stomatološka praksa Ova delatnost obuhvata: .medicinske konsultacije i le*enje u oblasti opšte i specijalisti*ke medicine koje obavljaju lekari opšte prakse.zdravstvenu zaštitu stanovništva koju ne vrše bolni*ki lekari i drugo 141 . le*enje. medicinske i hirurške tehni*ke usluge kao što su dijagnostika. operacije. domovima za stare..delatnost osoblja kao što su medicinske sestre. koja se svrstava u podgrupu 75220 . koje se svrstavaju u podgrupu 85120 . koje se svrstavaju u podgrupu 85142 8512 85120 Medicinska praksa Medicinska praksa se može obavljati u privatnim ordinacijama. analize.Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i ambulante pri firmama. ishrana i dr.zdravstvenu zaštitu vojnih lica na ratištu. koje se svrstavaju u podgrupu 85130 . Ova delatnost obuhvata: .usluge hospitalizacije: . koja se svrstava u podgrupu 33102 8514 85141 85142 Ostala zdravstvena zaštita stanovništva Medicinska rehabilitacija Ostali vidovi zdravstvene zaštite Delatnosti iz podgrupa 85141 i 85142 obuhvataju: . . školama i dr. dadilje i fizioterapeuti. radni*kim organizacijama i društvima. kao i u hirurškim salama Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i privatne savetodavne aktivnosti u bolnicama. Ova delatnost ne obuhvata: . specijalisti i hirurzi Ova delatnost obuhvata i: . hitne intervencije i dr.medicinske konsultacije i le*enje kod ku#e (hitna pomo#) Ova delatnost ne obuhvata: .usluge ambulantnih kola i spasila*ke usluge.stomatološke ambulante.serijsku fabri*ku proizvodnju vešta*kih zuba. školama.stomatološku praksu opšteg i specijalisti*kog karaktera koja se može obavljati u privatnim ordinacijama ili u bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente. babice. kao i aktivnosti koje se obavljaju u ambulantama u firmama. vilica i proteti*kog materijala koju proizvo a* ne ugra uje pacijentu uz nadoknadu. usluge zbrinjavanja kao što su smeštaj. grupnim ordinacijama ili bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente.usluge privatnih savetovališta za bolni*ke pacijente.

medicinske laboratorije . koje je zvani*no ovlaš#eno za le*enje bolesnika. hidroterapije. fizioterapeuta i drugog osoblja u oblasti optometrije. medicinske masaže. radni*kih organizacija i društava. domova za stare. le*enja ekstremiteta.prikupljanje i *uvanje krvi. vešta*kih vilica i proteti*kog materijala koju vrše tehni*ari a sami ih ne ugra uju. ali gde medicinski tretman i obrazovanje nisu bitni: . ili u sopstvenim savetovalištima i hirurškim ordinacijama ili na drugim mestima . homeo-terapije. kao i pri posetama farmama. koja se svrstava u podgrupu 33102 .smeštaj životinja bez zdravstvene nege. domovi za stare.ispitivanje higijenske ispravnosti životnih namirnica. kao i u privatnim ordinacijama.zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja doma#ih životinja i ku#nih ljubimaca.delatnost veterinarskih ambulanti Ova delatnost ne obuhvata: .rad zubarskog osoblja kao što su zubni terapeuti. babica. koja se može obavljati u zdravstvenim ambulantama u okviru firmi. školske zubarske sestre. domovi za lica ometena u razvoju. starim i drugim licima *ije su mogu#nosti da se sami o sebi staraju ograni*ene. . štenarama i stanovima. de*iji domovi i prihvatilišta.organizaciju zaštite na osnovu celodnevnog boravka radi društvene brige o deci. koji se svrstava u podgrupu 01420 853 8531 85311 85312 85313 Socijalna zaštita Socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Domovi u*enika i studenata Domovi za stare Ostala socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Delatnosti iz podgrupa 85311 do 85313 obuhvataju: . škola. profesionalne rehabilitacije. zubni higijeni*ari i dr. gluve i gluvoneme 142 . sirotišta. uklju*uju#i i domove za slepe.prevoz pacijenata ambulantnim kolima Ove delatnosti ne obuhvataju: .izradu vešta*kih zuba. koju obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama.medicinsko osoblje ve# osoblje. u stanu pacijenta ili na drugom mestu: aktivnosti medicinskih sestara. terapije govornih mana. negovateljica. akupunkture i dr. koje se svrstava u podgrupu 74300 852 8520 85200 Veterinarske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: . vaspitno-popravni domovi za omladinu. sperme i organa za transplantaciju .

odlu*ivanje o pravu za socijalnu pomo#.rad socijalnih ustanova. naknade za stanarinu i bonove za ishranu .dobrotvorne aktivnosti kao što su prikupljanje sredstava i druge aktivnosti socijalne zaštite Ova delatnost ne obuhvata: . pose#ivanje starih i bolesnih . profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje hendikepiranih i nezaposlenih lica. prihvatilišta za besku#nike. saveti za porodi*ne budžete.delatnosti koje su tipi*no uklju*ene u obavezno socijalno osiguranje. aktivnost susedskih zajednica .dnevnu pomo# besku#nicima i drugim socijalno ugroženim grupama . koja se svrstava u podgrupu 85322 .celodnevnu brigu o odraslim hendikepiranim licima i hendikepiranoj deci . povremeni ili duži smeštaj za njih .delatnost starateljstva. nacionalne i lokalne službe samopomo#i kao i stru*njaci za pružanje savetodavnih usluga: .. dobrotvornih institucija. koje se svrstavaju u podgrupu 75300 143 . uklju*uju#i i privremeni. s tim što je obrazovna komponenta ograni*ena . rad sa usvojenicima i rad na spre*avanju zlostavljanja dece i drugih lica .celodnevnu brigu o deci (vrti#i) 85322 Ostali socijalni rad u ustanovama bez smeštaja Ova delatnost obuhvata: . socijalna pomo# i usmeravanje dece i omladine . koje sprovode državne i privatne organizacije. izbeglica i imigranata. usmeravanje lica koja su pod istragom ili uslovno puštena na slobodu . humanitarne organizacije. aktivnosti na zbrinjavanju žrtava nesre#a. koje se svrstavaju u podgrupu 85322 8532 85321 Socijalni rad bez smeštaja Ustanove za dnevni boravak dece Ova delatnost obuhvata: . rehabilitacioni centri (bez medicinskog tretmana) za narkomane i alkoholi*are. bra*na i porodi*na savetovališta .delatnost skloništa za kratkotrajni smeštaj žrtava nesre#a. savetovališta. Ove delatnosti ne obuhvataju: . institucija za rad sa izbeglim i prognanim licima i druge aktivnosti na drugom mestu. ustanove za brigu o neudatim majkama i njihovoj deci i dr.

kao što su ostaci razrušenih zgrada . odlaganje otpadaka na zemljište ili u vodu.održavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode . radni*kih i strukovnih organizacija Delatnost poslovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: .izgradnju i opravku sistema za otpadne vode.pre*iš#avanje otpadnih voda razblaživanjem.pražnjenje i *iš#enje septi*kih jama i tankova i servisiranje hemijskih klozeta Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u oblast 37 . koja se svrstava u podgrupu 41000 . starih stvari. aktivnom obradom mulja ili drugim postupcima .zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi.reciklažu otpadaka i ostataka. uklanjanje otpadaka ljudskog porekla.odvoz otpadaka. filtriranjem. kanalizacijom.Sektor M 90 900 9000 90000 Ostale komunalne.uklanjanje snega i leda na auto-putevima i aerodromskim pistama. koriš#enih predmeta i otpadaka .uklanjanje otpadnih voda drenažom. esnafska udruženja i sli*ne organizacije. koja se svrstava u podgrupu 01413 .uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima .organizacije. sabijanje otpadaka . staza. njihova obrada i odlaganje .sakupljanje. uklju*uju#i i poljoprivredu ili radi razvoja odre enog regiona ili administrativne jedinice bez obzira na vrstu delatnosti 144 . uklju*uju#i i posipanje soli i peska Ova delatnost ne obuhvata: . kao što su privredne komore.skupljanje sme#a. sanitarne i sli*ne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .dezinfekciju i uništavanje gamadi u gra evinskim objektima.odstranjivanje otpadaka spaljivanjem ili na druge na*ine: . hemijskim taloženjem. odvodnim kanalima ili na drugi na*in. parkirališta i dr. društvene i li*ne uslužne aktivnosti Odstranjivanje otpadaka i sme#a. pre*iš#avanje i distribuciju vode. zakopavanje i zaoravanje otpadaka . *iji se *lanovi udružuju radi razvoja i unapre enja rada preduze#a u odre enoj poslovnoj oblasti ili trgovini. prosejavanjem. . sedimentacijom. koja se svrstava u podgrupu 74700 91 911 9111 91110 Delatnost organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost poslovnih. koje se svrstava u podgrupu 45210 .*iš#enje i polivanje ulica. uklju*uju#i i *iš#enje zaga enog zemljišta . obrada i uništavanje otrovnih otpadnika.

etni*kih i manjinskih 145 . regionalnoj ili drugoj osnovi 913 9131 91310 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost verskih organizacija Ova delatnost ne obuhvata: . organizacije za zaštitu i razvoj posebnih grupa. uklj*uju#i i udruženja specijalista angažovanih u nekoj nau*noj. slikari. koje se svrstavaju u granu 851 .zdravstvene aktivnosti ovih organizacija. kao što su pisci.delatnost nau*nih društava 912 9120 91200 Delatnost sindikata Ova delatnost obuhvata: .aktivnost organizacija *iji su *lanovi zaposlena lica zainteresovana. prikupljanje fondova i dr. inicijative gra ana i protestni pokreti . organizacije za pomaganje obrazovnih i komunalnih delatnosti . koje se posebno angažuju na obezbe enju uticaja na donošenje odluka u državnim telima. za zastupanje njihovih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada. novinari i dr. ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine . umetnici svih vrsta. npr. koje se svrstavaju u oblast 80 . 9133 91330 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja.organizacije *iji se *lanovi udružuju u okviru odre ene školske spreme ili profesije ili u okviru neke tehni*ke oblasti. politi*kim uticajem. na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost obuhvata: .socijalni rad ovih organizacija.aktivnost organizacija koje nisu izri*ito deklarisane kao politi*ke. granskih sindikata i asocijacija sindikata zasnovanih na strukovnoj. Ova delatnost obuhvata i: . akademskoj ili kulturnoj delatnosti. delegiranjem *lanova ili simpatizera u politi*ka tela. javna istupanja. prikupljanjem fondova i dr. koji se svrstava u granu 853 9132 91320 Delatnost politi*kih organizacija Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i ih u širenje informacija. aktivnosti pojedina*nih sindikalnih organizacija.: .9112 91120 Delatnost strukovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . a rade na unapre enju društvenih poslova ili rešavanju odre enih društvenih problema formiranjem javnog mišljinja.obrazovne aktivnosti ovih organizacija.aktivnost politi*kih organizacija i organizacija mladih ljudi pridruženih politi*kim partijama. pre svega.

društveni klubovi. 146 .delatnost agencija. baštovanski klubovi. potroša*a i dr.delatnosti slobodnih glumaca. osim takmi*arskskim sportom i igrama. koje se svrstavaju u podgrupu 92310 9212 92120 Kinematografska i video-distribucija Ova delatnost obuhvata: . prodaju i iznajmljivanje filmova i video-traka drugim delatnostima. sportske i kulturne aktivnosti Kinematografske i video-aktivnosti Kinematografska i video-proizvodnja Ova delatnost obuhvata: . kao i aktivnosti koje su u vezi s distribucijom filmova i video-traka.aktivnosti udruženja za obavljanje ili promociju umetni*kih aktivnosti.proizvodnju igranih i drugih filmova. koja se svrstavaju u podgrupu 92310 92 921 9211 92110 Rekreativne. kao što su rezervacija. rekreativnim ili drugim aktivnostima.obradu filmova koja ne spada u kinematografsku delatnost. koja se svrstava u podgrupu 74810 . . lože i dr. skladištenje i dr. udruženja za bavljenje kulturnim. osim širokoj publici. udruženja automobilista. klubovi zanatlija i kolekcionara.distribuciju umetni*kih filmova i video-traka drugim delatnostima. udruženja za društveno zbližavanje kao što su klubovi. koja se svrstava u podgrupu 92200 .izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. klubovi za film i fotografiju. reditelja. koja se svrstava u podgrupu 74840 . npr.proizvodnju filmova i traka koji se uobi*ajeno proizvode u televizijskim studijima. konsultanata i drugih tehni*kih specijalista. udruženja mladih. za direktno prikazivanje u bioskopima ili na televiziji: . . proizvodnja u filmskim studijima ili u specijalnim laboratorijama za animirane ili crtane filmove. dugometražnih.sinhronizaciju zvuka i dubliranje Ova delatnost ne obuhvata: . . *itala*ki. muzi*ki i umetni*ki klubovi. omladinske organizacije. uklju*uju#i i udruženja ratnih veterana . patriotska udruženja.aktivnosti strukovnih udruženja. književni. koja se svrstava u granu 223 . bratstava i dr. animatora. .. studentske organizacije i klubovi. pesni*ki. karnevalski klubovi i dr. dokumentarnih i drugih filmova za javno prikazivanje . kratkometražnih. društva za zaštitu životinja Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 91120 . interesne grupe kao što su izletni*ki klubovi. isporuka. na filmskim ili videotrakama.

obrazovnih. aranžeri i dr. koja se svrstava u podgrupu 92130 147 . na otvorenom prostoru ili u drugim objektima pogodnim za prikazivanje Ova delatnost obuhvata i: . slikari. 9232 92320 Rad umetni*kih ustanova Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 92110 923 9231 92310 Ostale zabavne aktivnosti Umetni*ko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost Ova delatnost obuhvata: .izvo enje pozorišnih.agencije za prodaju karata Ova delatnost ne obuhvata: . spikeri.novinske agencije.Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje filmova širokoj publici. predava*i. pisci. koja se svrstava u podgrupu 64200 . za obu*avanje i dr.prikazivanje filmova i video-traka u bioskopima. baletskih i folklornih predstava. koje se svrstava u podgrupu 92110 9213 92130 Prikazivanje filmova Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje kulisa i kostima.prenos radio i televizijskih emisija putem releja ili satelita.) snimljenih na trajnoj traci koja se može prodavati. iznajmljivati ili *uvati za emitovanje ili ponovno emitovanje Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 92400 . dirigenti. delatnost grupa. koncerata i drugih vrsta scenske umetnosti: . koja se svrstava u grane 521 i 524 .proizvodnju radio i televizijskih programa (zabavnih. animatori.koncertne i pozorišne dvorane i drugi umetni*ki objekti .izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. informativnih.kablovsku televiziju. graveri i bakroresci. muzi*ari.delatnost prikazivanja filmova. orkestara i bendova .proizvodnju filmova i video-traka proizvodenih u filmskim studijima. koji se svrstava u podgrupu 64200 . scenografi. koje se svrstava u podgrupu 71400 . propagandnih. društava. skulptori.prodaju traka na malo.aktivnost kinoklubova 922 9220 92200 Radio i televizijske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . delatnost slobodnih umetnika kao što su glumci. koja se svrstava u granu 223 .

delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju masovne medije informacijama.delatnost cirkusa . fotografijama. ode#e. Ova delatnost ne obuhvata: . izrada kataloga i dr. galerija i zbirki Ova delatnost obuhvata: . bez obzira na to da li su specijalizovane .iznajmljivanje video-traka. organizovanje zbirki. Ova delatnost ne obuhvata: .delatnost baza podataka.delatnost baza podataka. nakita. muzeja i ostale kulturne aktivnosti Delatnost biblioteka i arhiva Delatnost biblioteka Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 72400 9252 92521 Delatnost muzeja i zaštita istorijskih objekata i zgrada Delatnost muzeja. nastavno osoblje i *lanovi: . reportažama i dr. koje se svrstava u podgrupu 71400 92512 Delatnost arhiva Ova delatnost obuhvata: . nepomenute na drugom mestu: . plo*a. nau*nici. nau*nici. *itaonica. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 72400 . rodea. umetni*kih dela i dr. organizovanje zbirki. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 924 9240 92400 Delatnost novinskih agencija Ova delatnost obuhvata: . bez obzira da li su specijalizovane ili ne . 148 . *asopisa.delatnost biblioteka.rad o*uvanih starih železnica 9234 92340 Ostale zabavne aktivnosti. delatnost škola za ples i u*itelja plesa . pokrivena strelišta i dr. nastavno osoblje i *lanovi: .ostale rekreativne aktivnosti.delatnost javnih arhiva za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. slušaonica i videoteka za opšte i posebne korisnike kao što su studenti.9233 92330 Vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova Ova delatnost obuhvata i: .ostale zabavne aktivnosti. pozajmljivanje ili *uvanje knjiga. traka. keramike.lutkarske predstave. nameštaja. arhiva.rad muzeja svih vrsta: . karata. srebrnih predmeta i dr. filmova. izrada kataloga . 925 9251 92511 Delatnost biblioteka. muzeji umetnosti. Ova delatnost ne obuhvata: .

klubovi za plivanje.iznajmljivanje sportske opreme.profesionalna i amaterska sportska takmi*enja na otvorenom i zatvorenom prostoru koja sprovode odgovaraju#e organizacije. tereni i stadioni za atletska takmi*enja i dr.delatnost marina 92622 Ostale sportske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . prirodnih i drugih znamenitosti Ova delatnost obuhvata: . ostali specijalizovani muzeji . uklju*uju#i i zaštitu divlja*i 926 9261 92610 Sportske aktivnosti Delatnost sportskih arena i stadiona Ova delatnost obuhvata: . instruktora. boks. klubovi za strelja*ki sport i dr.delatnost botani*kih bašti i zooloških vrtova. bridž. Ova delatnost ne obuhvata: .delatnost škola za sport i rekreaciju . mera*a vremena. hale i stadioni za zimske sportove. . muzeji na otvorenom prostoru 92522 Zaštita kulturnih dobara.zaštitu i rekonstrukciju istorijskih mesta i zgrada 9253 92530 Delatnost botani*kih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata Ova delatnost obuhvata: . atletski klubovi. bodi-bilding klubovi i klubovi za održavanje zdravlja. nau*ni.rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (ogra enih ili pokrivenih ili sa tribinama za sedenje ili stajanje): . klubovi za zimski sport. trenera i dr. muzeji prirodnih vrednosti. štenara za pse i reli-garaža 149 . pliva*ki bazeni i stadioni. rvanje. fudbalski stadioni. tereni za golf. golf. sudija. tehni*ki i istorijski muzeji. fudbalski klubovi. uklju*uju#i i vojne muzeje i istorijske objekte . . bez obzira na to da li imaju svoje objekte: . uklju*uju#i i zoološke vrtove za decu ..aktivnosti u vezi s propagandom i sprovo enjem sportskih takmi*enja . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 9262 92621 Ostale sportske delatnosti Delatnost marina Ova delatnost obuhvata: . hale za boks.delatnosti parkova i plaža. kuglanje. domine.delatnost prirodnih rezervata. šah.delatnost objekata za automobilski i konji*ki sport. u*itelja.aktivnost samostalnih sportista i alteti*ara. koje se svrstava u podgrupu 71400 .

iznajmljivanje vozila za rekreaciju kao što su bicikli. koje se svrstava u podgrupu 71400 9302 93020 Frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje Ova delatnost obuhvata: . navijanje.masažu lica. bojenje i blajhanje kose i sli*no ulepšavanje žena i muškaraca. koje se svrstava u podgrupu 71400 .ostale zabavne aktivnosti. Ova delatnost ne obuhvata: . kao i brijanje i potkresivanje brade .krpljenje i manje prepravke ode#e i drugih tekstilnih predmeta koje se vrše u okviru pranja Ova delatnost ne obuhvata: .*iš#enje tepiha i prekriva*a i pranje zavesa i draperija Ova delatnost obuhvata i: .izradu perika. koja se svrstava u podgrupu 36633 150 .krpljenje i prepravku ode#e kao samostalne delatnosti. šminkanje i dr. sportski ribolov . mehani*kim ure ajima.sportsko-rekreativni lov . podšišivanje i šišanje kose. ormari. pedikir. uklju*uju#i i iznajmljivanje objekata kao što su svla*ionice.iznajmljivanje sportske opreme.pranje i hemijsko *iš#enje. koje se svrstavaju u podgrupu 52740 .prikupljanje i isporuka rublja . plovila na nožni pogon. kao što su cirkusi.pranje. manikir. delatnost rekreativnih parkova i plaža.rekreativne aktivnosti nepomenute na drugom mestu: . škole za ples i dr. peglanje i dr. pravljenje frizure. ru*nim ili samouslužnim automatima. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 927 9271 92710 9272 92720 Ostale rekreativne delatnosti Kockanje i kla enje Ostale rekreativne aktivnosti. koje se svrstavaju u podgrupu 92330 93 930 9301 93010 Ostale uslužne delatnosti Pranje i hemijsko *iš#enje tekstilnih i krznenih predmeta Ova delatnost obuhvata: . konji za jahanje i dr.iznajmljivanje ode#e i tekstilnih predmeta za doma#instvo *ak i ako je *iš#enje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti. ... ležaljke i dr.ostale srodne delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: .. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . svih vrsta ode#e i tekstila (uklju*uju#i i krzno). za gra anstvo i druge korisnike . ispravljanje. Ova delatnost ne obuhvata: .delatnosti parkova i plaža.

saune i parna kupatila.izvo enje astroloških i spiritualisti*kih seansi . solarijumi..dela tnost privatnih doma#instava koja zapošljavaju poslugu kao što su sprema*ice.sahranjivanje i spaljivanje ljudskih i životinjskih leševa i prate#e aktivnosti: . koje se svrstava u podgrupu 91310 9304 93040 Tretmani za poboljšanje fizi*kog stanja i raspoloženja Ova delatnost obuhvata: . usluge ženidbenih biroa i dr. Svetska banka i dr.delatnost organizacija za otkrivanje porekla . pralje. konjušari. Me unarodni monetarni fond.aktivnosti za popravljanje fizi*ke kondicije ili relaksaciju.društvene usluge kao što su organizovanje pratnje. EFTA. *uvari. kuvari.rad diplomatskih i konzularnih misija smeštenih u inostranstvu ili pri uredima me unarodnih organizacija. voza*i. batleri. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. Organizacija zemalja proizvo a*a i izvoznica nafte. koje pružaju turska kupatila. u*itelji. lica za parkiranje automobila i dr.izvo enje religioznih pogrebnih obreda. balsamovanje i usluge grobara . guvernante.delatnost me unarodnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije i njene specijalizovane agencije. Sektor NJ 99 990 9900 99000 Eksteritorijalne organizacije i tela Eksteritorijalne organizacije i tela Ova delatnost obuhvata: .9303 93030 Pogrebne i prate#e aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . sahranjivanje i spaljivanje . spaljivanje. Ova delatnost ne obuhvata: . dadilje. iznajmljivanje opremljenog pogrebnog prostora na groblju Ova delatnost ne obuhvata: . Sektor N 95 950 9500 95000 Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Ova delatnost obuhvata: . Arapska liga. nosa*a. sekretari i dr. 9305 93050 Ostale uslužne aktivnosti. . saloni za mršavljenje i masažu i dr. Savet za carinsku saradnju. vratari. Evropska zajednica. sobari. poslužitelji. baštovani. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . regionalna tela i dr. koji se svrstava u podgrupu 75210 151 .delatnost *ista*a cipela. zakazivanje sastanaka. pripremu leševa za sahranjivanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->