ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr.

, 12/98, 59/98 i 74/99) +lan 1 Ovim zakonom se utvr uje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija) kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje u delatnosti i Registar jedinica razvrstavanja (u daljem tekstu: Registar) kao ure ena automatizovana evidencija jedinica razvrstavanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. +lan 2 Klasifikacija se primenjuje: 1. u donošenju i pra#enju mera ekonomske i socijalne politike; 2. u statistici i evidenciji; 3. u prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka prema delatnostima i izvršavanju me unarodnih obaveza; 4. u nau*noistraživa*kom i analiti*kom radu; 5. za upis delatnosti u sudski ili poseban registar. +lan 3 Klasifikacija sadrži šifre, nazive i opise delatnosti. Klasifikacija iz stava 1 ovog *lana sastavni je deo ovog zakona. Na osnovu klasifikacije iz stava 1 ovog zakona, izra uje se lista skra#enih naziva delatnosti radi elektronske obrade i publikovanja podataka. +lan 4 Prema Klasifikaciji se razvrstavaju po delatnostima: preduze#a i drugi oblici organizovanja, državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, politi*ke, sindikalne i druge organizacije i lica koja u vidu zanimanja u svoje ime trajno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: jedinica razvrstavanja). Razvrstavanje po delatnostima vrši se po propisanoj metodologiji. +lan 5 Jedinica razvrstavanja raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije (sektor, podsektor, oblast, grana, grupa i podgrupa) prema delatnosti koju obavlja. Ako jedinica razvrstavanja obavlja više delatnosti, raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije iz stava 1 ovog *lana prema delatnosti koju pretežno obavlja (pretežna delatnost). Pretežnom delatnoš#u, u smislu ovog zakona, smatra se delatnost u kojoj je ostvarena najve#a dobit uve#ana za iznos bruto zarade, odnosno delatnost iz akta o osnivanju. +lan 6 Podatke potrebne za razvrstavanje po delatnostima i za vo enje Registra, jedinica razvrstavanja dostavlja sudu koji vodi sudski registar ili organu koji vodi poseban registar sa prijavom za registraciju. Sud ili drugi organ koji vodi poseban registar, dužan je da organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima dostavi prijave za razvrstavanje primljene u toku meseca najdocnije do 5. u slede#em mesecu. Podatke za koje ne postoji obaveza prijavljivanja sudu ili drugom organu jedinica razvrstavanja dostavlja organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima. Podaci o jedinici razvrstavanja dostavljaju se nadležnom saveznom organu, odnosno organizaciji koja vodi registar.

1

+lan 7 Jedinica razvrstavanja obaveštava se o kategoriji delatnosti i o promenama u razvrstavanju. +lan 8 Podaci o jedinici razvrstavanja upisuju se u registar koji vodi nadležni savezni organ, odnosno organizacija. Registar sadrži naziv, identifikacioni broj, adresu, šifru i naziv delatnosti i druga identifikaciona obeležja jedinica razvrstavanja i podatke o promenama. Registar se vodi po propisanoj metodologiji primenom elektronske obrade podataka. +lan 9 Odredbe ta*. 1 i 3 *lana 2 ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2001. godine. +lan 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji
delatnosti ("Službeni list SFRJ", broj 6/76). Odluka o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 34/76, 62/77, 70/80, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 i 47/90) prestaje da važi 31. decembra 2000. godine. +lan 11 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI
Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda Poljoprivreda Poljoprivreda, lov i odgovaraju#e uslužne aktivnosti 011 0111 01110 Gajenje useva i zasada, povrtarstvo i hortikultura Gajenje žita i drugih useva i zasada Ova delatnost obuhvata: - gajenje žitarica: tvrda i meka pšenica, raž, suražica, krupnik, proso, heljda, je*am, ovas, kukuruz, pirina* i dr. - gajenje krompira - gajenje še#erne repe - gajenje duvana, berba i sušenje lista duvana - gajenje uljarica: suncokret, kikiriki, soja, uljana repica i dr. - proizvodnju semena: žitarica, uljarica, še#erne repe i krmnog bilja, uklju*uju#i i trave - gajenje hmelja, cikorije, korenja i gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina - gajenje pamuka; uzgoj ostalih tekstilnih biljaka; potapanje biljaka koje sadrže tekstilna vlakna - gajenje suvog leguminoznog povr#a: Sektor A Podsektor AA 01

2

. grašak, pasulj, bob, so*ivo i dr. - gajenje useva i zasada koji nisu na drugom mestu klasifikovani (lavanda i dr.) Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju semena cve#a i povr#a, koja se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje kukuruza še#erca, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje ostalog povr#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje bostana, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje hortikulturnih vrsta, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje cve#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje orahoplodnica, koje se svrstava u 01131 - gajenje za*inskih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - gajenje biljaka za proizvodnju napitaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - sakupljanje šumskih proizvoda i ostalog nekultivisanog šumskog materijala, koje se svrstava u podgrupu 02010 0112 01121 Gajenje povr#a, cve#a, ukrasnog bilja i sadnog materijala Gajenje povr#a, cve#a i ukrasnog bilja Ova delatnost obuhvata: - gajenje povr#a: paradajz, bostan, crni luk, beli luk, kupus, kelj, zelena salata, šargarepa, boranija, poto*arka, kukuruz še#erac, tikvice, plavi patlidžan, praziluk, krastavci, paprika, spana#, karfiol i dr. - gajenje za*inskih trava i povr#a: kapri, papri*ice, komora*, peršun, krasuljica, tarkanj, slatki majoran i dr. - gajenje pe*uraka, sakupljanje šumskih pe*uraka ili tartufa - gajenje cve#a - proizvodnju semena cve#a - gajenje bilja za potrebe rasa ivanja ili ukrašavanja Ova delatnost ne obuhvata: - gajenje uljanog semenja i uljanih plodova, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje pamuka ili drugih tekstilnih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje krompira, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje cikorije, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje še#erne repe, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje za*inskog bilja, koje se svrstava u podgrupu 01133 - delatnost šumskih rasadnika, koja se svrstava u podgrupu 02010

3

koje se svrstava u podgrupu 01121 01132 Gajenje grož a Ova delatnost obuhvata: .uzgoj goveda . korijander. ostalo bobi*asto vo#e. nar. banane. paradajz i dr. kruške. osim vina dobijenog od grož a iz sopstvene proizvodnje. koje se svrstava u podgrupu 01121 . Ova delatnost ne obuhvata: .smeštaj i negu životinja. koja se svrstava u podgrupu 15510 4 . koje se svrstava u podgrupu 01110 . koje se svrstava u podgrupu 01110 . kajsije. *aj.preradu liš#a *aja i kafe. breskve.gajenje hmelja i cikorije. anis. dunje.proizvodnju kakaa. jagode. uklju*uju#i i kokosov orah . urme. koja se svrstava u podgrupu 15860 012 0121 01210 Uzgoj životinja Uzgoj goveda i bivola.01122 01123 0113 01131 Gajenje vo#nih sadnica Gajenje loznih sadnica Gajenje vo#a i grož a.preradu mleka van gazdinstva. kakao. dud. kivi i dr. cimet. avokado. koja se svrstava u podgrupu 15930 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i za*ina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vina. muškatni oraš*i#. karanfili#.proizvodnju sirovog kravljeg i bivoljeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: .gajenje jestivih orahoplodnica.gajenje maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju Ova delatnost ne obuhvata: .gajenje vo#a: jabuke. trešnje. šljive.. koja se svrstava u podgrupu 15841 . kim.gajenje bilja za spravljanje napitaka: kafa. .proizvodnju maslinovog ulja.gajenje kikirikija. kao što su krastavci. višnje. koja se svrstava u podgrupu 15420 .gajenje svežih papri*ica.gajenje za*inskog bilja: lovor. mate i dr. orahoplodnica i bilja za spravljanje napitaka i za*ina Gajenje vo#a Ova delatnost obuhvata: . citrusi.proizvodnju vinskog i stonog grož a Ova delatnost ne obuhvata: .gajenje povr#a koje ra a plodove nalik vo#u. proizvodnja mleka Ova delatnost obuhvata: . bosiljak. umbir i dr. peršuna i tarkanja. . koji se svrstavaju u podgrupu 01420 .

koja se svrstava u podgrupu 01500 -dresiranje policijskih pasa i pasa *uvara.uzgoj ku#nih ljubimaca .dresiranje ku#nih ljubimaca.proizvodnju *upane vune.biljnu proizvodnju i uzgoj stoke u mešovitim jedinicama gde je stepen specijalizacije kod biljne proizvodnje ili kod uzgoja stoke manji od 66% Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube . koje se svrstava u podgrupu 92720 013 0130 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mešovito farmerstvo) Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju perja i paperja.uzgoj nepomenutih životinja . konja. koje se svrstavaju u podgrupu 92622 0123 01230 0124 01240 Uzgoj svinja Uzgoj živine Ova delatnost obuhvata: . glista i dr.proizvodnju jaja Ova delatnost ne obuhvata: . mula i mazgi . svrstane u biljnu proizvodnju ili u uzgoj stoke 5 . koja se svrstava u podgrupu 15120 0125 01250 Uzgoj ostalih životinja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sirove vune .uzgoj živine .delatnosti ergela i škola za jahanje.šišanje ovaca.proizvodnju sirovog ov*ijeg ili kozijeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj p*ela i proizvodnju meda i p*elinjeg voska .uzgoj žaba. magaraca. koja se svrstava u podgrupu 15130 .uzgoj i selekciju konja. koje se svrstava u podgrupu 01420 .uzgoj ovaca i koza .mešovite jedinice biljne proizvodnje ili uzgoja stoke koje su. magaraca.proizvodnju krupnih i sitnih koža ulovljenih i u zamke uhva#enih životinja. puževa.0122 01220 Uzgoj ovaca. mula i mazgi Ova delatnost obuhvata: .uzgoj životinja za krzno i proizvodnju sirovog krzna . prema svojoj pretežnoj delatnosti. koje se svrstava u podgrupu 74600 .uzgoj ze*eva . koza. Ova delatnost ne obuhvata: .

poslove u sto*arstvu: . *iš#enje živinarnika i dr. . koje se svrstavaju u podgrupu 01210 6 .014 0141 01411 Poljoprivredne usluge i usluge u uzgoju životinja. kontrola stada. kopuniranje živine. presa ivanje pirin*a.poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom.planiranje i projektovanje vrtova i sportskih terena. opsluživanje krda. koji se svrstavaju u podgrupu 74201 01413 Ostale poljoprivredne usluge Ova delatnost obuhvata: . orezivanje vo#aka i vinove loze . koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . zelenih i rekreacionih površina Ova delatnost obuhvata: .orezivanje drve#a i šišanje živica Ova delatnost ne obuhvata: . prirasta i dobijanja proizvoda životinjskog porekla Ova delatnost ne obuhvata: . unapre enje priplo avanja. berba i priprema biljnih proizvoda za tržište Ova delatnost obuhvata i: .poslove u poljoprivredi: . osim veterinarskih usluga Ova delatnost obuhvata: . žetva.pripremu biljnih vlakana.poslove agronoma i agroekonomista. osim veterinarskih usluga Poljoprivredne usluge Iskoriš#avanje voda za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u granu 171 .usluge pripremanja obroka hrane. koje se svrstava u podgrupu 74840 0142 01420 Usluge u uzgoju životinja. prore ivanje repe i dr. koji se svrstavaju u oblast 51 .organizovanje poljoprivrednih izložbi i sajmova. pripust stoke.rad sistema za navodnjavanje 01412 Ure enje i održavanje parkova. priprema zemljišta . vešta*ko osemenjavanje. uklju*uju#i i zaprašivanje iz vazduha . zaprašivanje useva i zasada. . redovna obrada useva i zasada .zasa ivanje i održavanje vrtova i sportskih terena Ova delatnost ne obuhvata: .

Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju krupnih i sitnih koža koje poti*u iz klanica.sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kau*ukove smole.veterinarske poslove.uzgoj boži#nih i ukrasnih jelki .proizvodnju krupnih koža. gredica.usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva.rad šumskih rasadnika . presa ivanje.uzgoj šuma: sadnja. divlji kesten. uklju*uju#i i odgovaraju#e usluge Ova delatnost obuhvata: .prizvodnju krupnih koža. koja se svrstava u podgrupu 15130 Podsektor AB 02 020 0201 02010 Šumarstvo Uzgoj i iskoriš#avanje šuma i odgovaraju#e uslužne aktivnosti Uzgoj i iskoriš#avanje šuma Ova delatnost obuhvata: .poslove agronoma i agroekonomista.lov i hvatanje životinja u zamke radi dobijanja hrane. koje se svrstavaju u podgrupu 01500 . traperstvo. valisnerija. stubova. prore ivanje i zaštita šuma i šumskih pojaseva . cepanog drveta. lak. koji se svrstavaju u podgrupu 85200 015 0150 01500 Lov. krupne i sitne kože ili radi koriš#enja u istraživanjima.poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom.gajenje i sakupljanje pe*urki ili tartufa. mahovina.uzgoj šiblja i celuloznog drveta .lov kitova. koža reptila i ptica dobijenih od životinja uzgajanih na gazdinstvu. Ova delatnost obuhvata i: . kolaca.unapre enje stada i hranjenje divlja*i . koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . koji se svrstavaju u podgrupu 01121 7 . pluta. lišajevi i dr. obnavljanje i uzgoj divlja*i.usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva Ova delatnost obuhvata i: . koji se svrstava u podgrupu 05011 .iskoriš#avanje šuma: se*a drveta i proizvodnja sortimenata iz prvih proreda poput jamske oblovine. koja se svrstava u podgrupu 01250 .. žir.lov morskih sisara kao što su morževi i tuljani Ova delatnost ne obuhvata: . zoološkim vrtovima ili kao ku#nih ljubimaca . ogrevnog drveta i dr. koji se svrstavaju u oblast 51 . balzami. koža reptila ili ptica dobijenih od ulovljenih ili u zamke uhva#enih životinja . rasa ivanje. smole.

Zaštita i održavanje režima voda .) .Zaštitu od erozija i ure enja bujica .Kontrola koriš#enja i zaštite vode od zaga iva*a 0302 03020 .Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda.Obezbe ivanje i snabdevanje vodom za razne vidove iskoriš#avanja i upotrebe. Podsektor AV 03 030 0301 03010 Vodoprivreda Vodoprivreda Gazdovanje vodnim resursima Ova delatnost obuhvata: .usluge u uzgoju šuma: inventarisanje šuma.Izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola . šljunka i kamena radi održavanja i unapre ivanja vodnog režima .Organizovanje i vo enje studijskih radova u vodoprivredi . ure ivanje. putnog.Izrada katastra vodoprivrednih objekata i zaga iva*a voda .Održavanje objekata i postrojenja za iskoriš#avanje i upotrebu voda 0303 03030 Zaštita od šetnog dejstva voda Ova delatnost obuhvata: .sakupljanje bobica ili orahoplodnica.usluge u iskoriš#avanju šuma: transport trupaca unutar šume i dr. rekonstrukcija i izgradnja manjih objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda 8 . zaštita od požara i dr. obeležavanje i održavanje polovnih puteva.Pra#enje realizacije i ostvarivanje vodoprivrednih osnova . procena šumskog fonda. va enje peska. gra evinskog i dr. izrada tehni*ke dokumentacije.Iskoriš#avanje i upotreba voda Ova delatnost obuhvata: .Unapre enje i razvoj režima voda . osim distribucije doma#instvima i drugoj širokoj potrošnji .Zaštitu od poplava i leda . koje se svrstava u podgrupu 01131 .Regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima.Odvodnjavanje zemljišta (poljoprivrednog. šumskog. koja se svrstava u podgrupu 20101 0202 02020 Usluge u uzgoju i iskoriš#avanju šuma Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju iverja..Izrada bilansa voda .

ulov vodenih životinja: morskih ježeva.ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca . Ova delatnost ne obuhvata: . osim kitova. voda iz naselja i otpadnih voda doma#instava .ulov ribe na rekama. koji se svrstava u podgrupu 01500 . preradu na brodovima koji služe samo Sektor B 05 050 9 .Preduzimanje mera zaštite vode od zaga ivanja . poljoprivrede i drugih vidova zaga ivanja. preradu na brodovima koji služe samo za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu. voda zaga enih uljem i drugih voda sa brodova . mreš#enje i uzgoj ribe u ribnjacima. tj.Otklanjanje posledica havarijskih zaga ivanja vodnih tokova. alge i dr.ulov vodenih životinja: kornja*e i dr.ulov ribe na okeanu i na moru . morževa i tuljana.ulov morskih sisara. rudarstva. ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe. tj. ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe. usluge u ribarstvu 0501 05011 Ulov ribe Ulov ribe na moru Ova delatnost obuhvata: .0304 03040 Zaštita voda od zaga ivanja Ova delatnost obuhvata: . Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Ribarstvo Ulov ribe.Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od zaga ivanja. svrstava u podgrupu 92720 05012 Ulov ribe na rekama i jezerima Ova delatnost obuhvata: . sun eri. osim atmosferskih voda.prikupljanje materijala iz mora: prirodni biseri.preradu slatkovodne ribe. korali. Ova delatnost obuhvata i: . rekreativna ili sli*na aktivnost. Ova delatnost ne obuhvata: . kao npr. sipa i dr. jezera i podzemnih voda .Odvo enje otpadnih voda industrije. jezerima i drugim vodama u unutrašnjosti kopna .Preuzimanje otpadnih voda.ulov morskih ljuskara i mekušaca .preradu morske ribe.ribolov koji se kao sportska. koja se svrstava u podgrupu 15200 .

va enje minerala koji se u prirodi pojavljuju u *vrstom (ugalj i rude). 10 . usitnjavanje i dr. postlarvi škampa.za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu. svrstava u podgrupu 92720 0502 05020 Mreš#enje i uzgoj riba u ribnjacima Ova delatnost obuhvata: . grupe i podgrupe na osnovu osnovnog minerala koji se proizvodi.jamsku i površinsku eksploataciju kamenog uglja . ako se ne obavlja u okviru rudarstva i eksploatacije majdana. jamskom ili površinskom eksploatacijom ili va enjem iz bušotina .uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava .uzgoj i tov ribe u morskoj i slatkoj vodi .uzgoj ostriga Ova delatnost ne obuhvata: . grane. kao što su mlevenje. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 Sektor V Va enje ruda i kamena Delatnosti rudarstva razvrstane su u oblasti. sortiranje po veli*ini i kvalitetu.obradu pojedinih vrsta zemlji.dodatne radove na pripremi sirovih materijala radi njihove prodaje na tržištu. va enje treseta Va enje i briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata: . Ovaj sektor obuhvata: . rekreativna ili sli*na aktivnost. pre*iš#avanje i distribuciju vode.sakupljanje. koje se svrstava u podgrupu 15981 .proizvodnju mla a ostriga. koji se svrstavaju u podgrupu 41000 . odsoljavanje i oplemenjivanje Ovaj sektor obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 74204 Podsektor VA 10 101 1010 10100 Va enje energetskih sirovina Va enje kamenog i mrkog uglja i lignita.flaširanje prirodnih i izvorskih mineralnih voda sa izvora ili iz bušotina. dagnji. mlevenjem ili na druge na*ine. drobljenje. jastoga.delatnosti rezervata za sportski ribolov. koja se svrstava u podgrupe 26810 i 26820 . ribljeg mla a i lososa . koja se svrstava u podgrupu 15200 . stena i minerala drobljenjem. te*nom (nafta) ili gasovitom stanju (prirodni gas). koji se svrstava u podgrupu 01250 .*iš#enje.aglomeraciju uglja i ruda Ovaj sektor ne obuhvata: .istraživanje minerala.uzgoj žaba.ribolov koji se kao sportska.

va enje sirove nafte i prate#ih gasovitih ugljovodonika na istom polju Ova delatnost ne obuhvata: .rad cevovoda.usluge pri va enju nafte i gasa.istraživanje nafte i gasa.ute*njavanje naftnih gasova u rafinerijama nafte.proizvodnju naftnih derivata. usluge u proizvodnji nafte i gasa. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .proizvodnju proizvoda od treseta.va enje treseta .pranje.proizvodnju sirovih gasovitih ugljovodonika (prirodnog gasa) na poljima na kojima su osnovni proizvod 11 .jamsku i površinsku eksploataciju lignita .briketiranje mrkog uglja 10202 Va enje i briketiranje lignita Ova delatnost obuhvata: . sušenje i drobljenje lignita .briketiranje treseta Ova delatnost ne obuhvata: .pranje. osim istraživanja Va enje sirove nafte i prirodnog gasa Va enje sirove nafte Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 60300 . koja se svrstava u podgrupu 26820 11 111 1110 11101 Va enje sirove nafte i prirodnog gasa.jamsku i površinsku eksploataciju mrkog uglja . koja se svrstava u podgrupu 23201 .briketiranje lignita 103 1030 10300 Va enje i briketiranje treseta Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 23201 .. koje se svrstava u podgrupu 74204 11102 Va enje prirodnog gasa Ova delatnost obuhvata: .izdvajanje uglja iz sitneži kamenog uglja 102 1020 10201 Va enje i briketiranje mrkog uglja i lignita Va enje i briketiranje mrkog uglja Ova delatnost obuhvata: .briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata i: . sušenje i drobljenje mrkog uglja .

proizvodnju uranijum metala. koja se svrstava u podgrupu 23300 . geološka i seizmološka snimanja. koncentrovanje ruda magnetnom ili gravitacionom separacijom . postavljanje buša#ih tornjeva na bušotinama. klasiranje po krupno#i. koji se svrstava u podgrupu 60300 . cementiranje cevi naftnih i gasnih bušotina.rad cevovoda. prosejavanje. flotacija. Ova delatnost ne obuhvata: . sušenje.va enje ruda urana i torijuma. prora ivanje bušotina. lomljenje. osim istraživanja Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 23300 .usluge pri va enju nafte i gasa.odsumporavanje gasa Ova delatnost ne obuhvata: . drobljenje i pranje ruda .va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma .oboga#ivanje ruda urana i torijuma.podzemnu i površinsku eksploataciju ruda metala i samorodnih metala .geofizi*ka.ute*njavanje i regasifikaciju prirodnog gasa radi transporta .usluge pri va enju nafte i gasa kao što su direktno bušenje. koje se svrstava u podgrupu 12000 .pripremu ruda: .prženje gvozdenih pirita. osim energetskih Va enje ruda metala Ova oblast obuhvata: .. po*injanje bušotina. zatrpavanje (za*epljivanje) i napuštanje bušotina i dr. koje se svrstava u podgrupu 24110 12 . koso bušenje.istraživanje nafte i gasa.proizvodnju žutog kola*a Ova delatnost ne obuhvata: .izdvajanje i razdvajanje te*nih frakcija ugljovodonika . njihova popravka i demontaža. koja se svrstavaju u podgrupu 74204 12 120 1200 12000 Va enje ruda urana i torijuma Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 . koja se svrstava u podgrupu 27421 . koja se svrstava u podgrupu 23300 Podsektor VB 13 Va enje ostalih sirovina i materijala. pumpanje bušotina. koje se svrstava u podgrupu 74204 112 1120 11200 Usluge u proizvodnji nafte i gasa.proizvodnju fisionih materijala ili materijala pogodnih za primenu u regenerativnim reaktorima radi dobijanja sekundarnog nuklearnog goriva. kalcinacija i prženje ruda Ova oblast ne obuhvata: .proizvodnju aluminijum-oksida.

Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u granu 274 13204 Va enje ruda ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . granit. hroma.proizvodnju aluminijum-oksida. kobalta. srebra. platine i dr. mangana.oboga#ivanje i aglomeraciju ruda gvož a Ova delatnost ne obuhvata: . molibdena. .131 1310 13100 Va enje ruda gvož a Ova delatnost obuhvata: . kao što su mermer. osim ruda urana i torijuma Va enje boksita Ova delatnost obuhvata: .va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja obojenih metala: . koji se svrstavaju u podgrupu 12000 .va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja bakra Ova delatnost ne obuhvata: .va enje i pripremu ruda urana i torijuma.proizvodnju mate-nikla (kamenac nikla). grubu obradu i grubo rezanje kamena za spomenike i gra evinarstvo.proizvodnju mate-bakra (kamenac bakra). vanadijuma i dr. koja se svrstava u granu 274 13202 Va enje ruda olova i cinka Ova delatnost obuhvata: .va enje. va enje i pripremu ruda plemenitih metala: zlata. nikla.va enje i pripremu pirita i pirhotina.va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja olova i cinka 13203 Va enje ruda bakra Ova delatnost obuhvata: .va enje i pripremu ruda aluminijuma (boksit) Ova delatnost ne obuhvata: .va enje ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja gvož a . peš*ari i dr. koja se svrstava u granu 274 14 141 1411 14110 Va enje ostalih ruda i kamena Va enje kamena Va enje kamena za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 14300 132 1320 13201 Va enje ruda obojenih metala. tantala. va enje i priprema ruda kalaja. 13 .

va enje gline.va enje zemljanih boja. koje se svrstava u podgrupu 14300 1413 142 1421 14210 14130 Va enje škriljaca (osim bitumenoznih) Va enje peska i gline Va enje šljunka i peska Ova delatnost obuhvata: .va enje krede Ova delatnost ne obuhvata: .va enje hemijskih i ubrivih minerala.lomljenje i drobljenje kamena.va enje i pripremu pirita i pirhotina .va enje sirovog gipsa i anhidrida . oblikovanje i obradu kamena izvan kamenoloma.va enje guana Ova delatnost ne obuhvata: 14 .va enje hemijskih i ubrivih minerala.va enje prirodnih fosfata i prirodnih kalijumovih soli .va enje hemijskih i ubrivih minerala. koje se svrstava u podgrupu 14300 .se*enje. koje se svrstava u podgrupu 14300 .va enje hemijskih i ubrivih minerala. fluorita i dr. prirodnih borata. .va enje prirodnog barijum-sulfata i barijum-karbonata (bariti i viterit). koji se svrstavaju u podgrupu 26700 1412 14120 Va enje kre*njaka. koje se svrstava u podgrupu 14300 143 1430 14300 Va enje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih ubriva Ova delatnost obuhvata: . drobljenje i lomljenje kre*njaka . sirovog gipsa i krede Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: . vatrostalne gline i kaolina Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 11101 1422 14220 Va enje gline i kaolina Ova delatnost obuhvata: . prirodnog magnezijum-sulfata (kiserit) i dr.va enje bitumenoznog peska. šljunka i peska Ova delatnost ne obuhvata: . gra evinskog peska i šljunka .va enje i bagerovanje industrijskog peska.Ova delatnost ne obuhvata: .va enje prirodnog sumpora i sumporne zemlje .va enje.

proizvodnju krupnih i sitnih koža poreklom iz klanica. u komadima Ova delatnost obuhvata i: . pre*iš#avanje i rafinaciju morske soli Ova delatnost ne obuhvata: . obrada.drobljenje. liskun i dr. uklju*uju#i i rastvaranje i ispumpavanje . prirodni grafit. koja se svrstava u podgrupu 41000 14402 Proizvodnja ostale soli Ova delatnost obuhvata: . kvarc. rashla enog ili smrznutog mesa. silikatno fosilno brašno.proizvodnju svežeg. hla enje i zamrzavanje životinjskog mesa Ova delatnost obuhvata: . pi#a i duvana Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pi#a 151 1511 15110 Proizvodnja. koja se svrstava u podgrupu 41000 145 1450 14500 Va enje azbesta. .) od ostale soli . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode.proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. uklju*uju#i i kože prikupljene od trgovaca kožom Sektor G Podsektor GA 15 15 .. rashla enog ili smrznutog mesa.proizvodnju soli. prirodni asfalt i bitumen Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Prera iva*ka industrija Proizvodnja prehrambenih proizvoda. drago kamenje.proizvodnju svežeg.proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. abrazivi materijali. koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 . feldspat i dr.va enje razli*itih minerala i materijala: . u trupovima .) od morske soli . kvarcnog peska i ostalih ruda i kamena. steatit (talk). .drobljenje. pre*iš#avanje i rafinaciju ostale soli Ova delatnost ne obuhvata: . azbest. koje se svrstava u podgrupu 24110 144 1440 14401 Proizvodnja soli Proizvodnja morske soli Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode.va enje soli iz rudnika. obrada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa Proizvodnja.dobijanje soli isparavanjem morske vode i drugih slanih voda .prženje gvozdenih pirita.

proizvodnju proizvoda od ribe.proizvodnju mesnih prera evina: kobasice.pakovanje živinskog mesa za sopstveni ra*un u trgovini na veliko.klanje živine i ze*eva . stavljanjem u salamuru. koje se svrstava u podgrupu 51320 1513 15130 Prerada životinjskog i živinskog mesa Ova delatnost obuhvata: . soljenog ili dimljenog mesa . proizvodnju mesnog brašna i mesne mase .) Ova delatnost ne obuhvata: . sušenjem.obradu živinskog i ze*ijeg mesa . .pakovanje životinjskog i živinskog mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko. salfalade. bolonjske kobasice.preradu i konzervisanje ribe na brodovima kojima je to jedina delatnost 16 . dubokim zamrzavanjem. ikra. salame.proizvodnju perja i paperja Ova delatnost ne obuhvata: . . .preradu životinjskih iznutrica. ljuskara i mekušaca zamrzavanjem.konzervisanje ribe.pakovanje živinskog mesa za tu ra*un. ljuskara i mekušaca: kuvana riba.proizvodnju polugotovih jela od ribe Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 51320 152 1520 15200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe Ova delatnost obuhvata: . krvavice i džigernja*e.proizvodnju sušenog. hla enje i zamrzavanje živinskog i ze*ijeg mesa Ova delatnost obuhvata: . kuvane svinjske kobasice.proizvodnju svežeg ili smrznutog živinskog i ze*ijeg mesa. dimljenjem. koje se svrstava u podgrupu 51320 1512 15120 Proizvodnja. stavljanjem u konzerve i dr.. mesni sokovi i dr.proizvodnju taba*ke (*upane) vune Ova delatnost ne obuhvata: .pakovanje mesa za tu ra*un. kuvana šunka.proizvodnju polugotovih i gotovih jela od mesa (konzerve i dr. koje se svrstava u podgrupu 74820 . soljenjem. riblji fileti. koje se svrstava u podgrupu 74820 .pakovanje životinjskog i živinskog mesa za tu ra*un. kavijar. obrada. koje se svrstava u podgrupu 74820 . zamene za kavijar i dr.pakovanje mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko.proizvodnju jestivih životinjskih masti . u pojedina*nom pakovanju Ova delatnost obuhvata i: . paštete.

proizvodnju neodmaš#enog brašna i prekrupe mlevenjem uljanog semenja..industrijsko ljuš#enje krompira 1532 15320 Proizvodnja sokova od vo#a i povr#a Ova delatnost obuhvata: . sojino. koja se svrstava u podgrupu 15890 153 1531 15310 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a Prerada i konzervisanje krompira Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju brašna ili prekrupe od sušenog mahunastog povr#a.proizvodnju sušenog pirea od krompira . vo#nih želea i drugih pihtijastih masa . koje se svrstava u podgrupu 15842 154 1541 15410 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti Proizvodnja sirovih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: .konzervisanje vo#a.proizvodnju ribljih supa. koja se svrstava u podgrupe 05011 i 05012 .proizvodnju ulja i masti iz morskih sirovina.proizvodnju polugotovog smrznutog krompira .konzervisanje vo#a i plodova orahoplodnica u še#eru. na drugom mestu nepomenuti Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gotovih jela od povr#a Ova delatnost ne obuhvata: . prekrupe i dr. ulje od repice ili sla*ice.proizvodnju sirovih biljnih ulja: maslinovo. laneno ulje i dr. palmino. . sušenjem.proizvodnju prehrambenih proizvoda od vo#a ili povr#a . stavljanjem u ulje ili sir#e.proizvodnju pomfrita i sli*nih proizvoda .proizvodnju *istih sokova od vo#a ili povr#a 1533 15330 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a. 17 . plodova uljanih orahoplodnica i uljanih koštica i dr. od krompira Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju džema.preradu i konzervisanje ribe na brodovima koji se istovremeno bave i ulovom i preradom i konzervisanjem ribe. stavljanjem u konzerve i dr.proizvodnju *ipsa (vruskavog krompira) .Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15610 . plodova orahoplodnica ili povr#a zamrzavanjem. koja se svrstava u podgrupu 15410 . ulje iz pamu*nog semena. . suncokretovo ulje.proizvodnju brašna. marmelade.

proizvodnju jogurta .proizvodnju maslaca . .proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara . koja se svrstava u podgrupu 15410 . oksidacijom. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju surutke . Ova delatnost ne obuhvata: . pasterizovanog. koja se svrstava u podgrupu 15410 1543 15430 Proizvodnja margarina i sli*nih jestivih masti Ova delatnost obuhvata: . uljane poga*e i dr.proizvodnju svežeg te*nog mleka.proizvodnju sira i urde . koja se svrstava u podgrupu 01210 1552 15520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smesa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sladoleda i drugih jestivih smrznutih smesa kao što je šerbet 18 .proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti . mle*nog še#era (laktoze) i dr.proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti. kuvanjem. sterilizovnog i homogenizovanog . pasterizovanog. sterilizovanog i homogenizovanog . polimerizacijom. dehidratacijom.obradu biljnih ulja duvanjem. zasla enog ili nezasla enog .proizvodnju mešanih masno#a za kuvanje 155 1551 15510 Prerada i konzervisanje mleka Proizvodnja mle*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . sojino i dr.proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara.proizvodnju kazeina. Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 15620 1542 15420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sveže pomuženog kravljeg mleka.proizvodnju pavlake od svežeg te*nog mleka.Ova delatnost obuhvata i: .topljenje i pre*iš#avanje sala i drugih jestivih životinjskih masti.proizvodnju mleka u prahu ili kondenzovanog mleka.proizvodnju margarina i sli*nih namaza .nusproizvode ove delatnosti: pamu*ni linters (otpadno pamu*no vlakno). hidrogenizacijom i dr.proizvodnju rafiniranih biljnih ulja: maslinovo. koje se svrstava u podgrupu 15130 .vlažno mlevenje žitarica.

proizvodnju gotove hrane za uzgoj životinja. koja se svrstava u podgrupu 15510 157 1571 15710 Proizvodnja gotove hrane za životinje Proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja Ova delatnost obuhvata: . peciva.proizvodnju "pe*ene aljaske" i sli*nih proizvoda.proizvodnju mešavine brašna pripremljene za hleb. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju laktoze. delimi*no kuvanog ili konvertovanog pirin*a .vlažno mlevenje žitarica . prekrupe ili peleta od pšenice. raži.vlažno mlevenje žitarica. gomolja ili jestivih plodova orahoplodnica . .proizvodnju brašna i prekrupe od krompira. sitno suvo pecivo. . koja se svrstava u podgrupu 15822 . koja se svrstava u podgrupu 15310 .proizvodnju glukoze. koja se svrstava u podgrupu 55400 156 1561 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda. skroba i proizvoda od skroba Proizvodnja mlinskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i dodatke hrani 1572 158 1581 15720 Proizvodnja gotove hrane za ku#ne ljubimce Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda Proizvodnja hleba.proizvodnju še#era iz trske ili repe. krompira. koja se svrstava u podgrupu 15830 . maltoze i dr. kola*e. kukuruza i drugih žita . glaziranog.proizvodnju sladoleda u sladoledarskim radnjama.mlevenje povr#a: proizvodnja brašna i prekrupe od sušenog mahunastog povr#a.obradu pirin*a: proizvodnja blanširanog. korenja.proizvodnju tapioke i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pirin*anog brašna . sirupa od glukoze. ovsa.proizvodnju skroba od pirin*a.proizvodnju žitnih obroka .mlevenje žita: proizvodnja brašna. pala*inke i dr. kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa 19 . poliranog. kukuruza i dr.proizvodnju glutena . koje se svrstava u podgrupu 15620 1562 15620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . griza.

konzervisanog peciva. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15850 .proizvodnju kakaa. *okolade i *okoladnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . . repe.proizvodnju glukoze i sirupa od glukoze i maltoze. pita i dr. proizvodnja peciva.proizvodnju hleba i peciva Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . *okolade i konditorskih proizvoda Proizvodnja kakaa.proizvodnju kakao-zrna.proizvodnju slatkih ili slanih proizvoda za grickanje 1583 15830 Proizvodnja še#era Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *okolade Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa i konzervisanih kola*a . koja se svrstava u podgrupu 15620 1584 15841 Proizvodnja kakaa. palme i dr. koja se svrstava u podgrupu 55300 15812 Proizvodnja svežih kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 55300 1582 15821 Proizvodnja dvopeka i keksa. kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Proizvodnja keksa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa u restoranima.proizvodnju svežih testenina. koja se svrstava u podgrupu 01133 20 . kakao-maslaca.proizvodnju keksa 15822 Proizvodnja dvopeka.proizvodnju dvopeka i "suvih" pekarskih proizvoda . kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hleba i peciva u restoranima. kola*a. torti.proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa.proizvodnju i rafinaciju še#era ili supstituta še#era iz sokova trske. kakao-masti.15811 Proizvodnja hleba i peciva Ova delatnost obuhvata: . javora. kakao-ulja i dr.

proizvodnju sukroze. kora od vo#a i drugih delova biljaka Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju konditorskih proizvoda . brašno i griz od sla*ice. senf i dr. uklju*uju#i i pakovanje u kesice Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01133 . ekstrakti i koncentrati kafe . koja se svrstava u podgrupu 15830 . majonez. hrana za odoj*ad . punjeni ili nepunjeni . mle*na i druga dopunska hrana 21 .pakovanje *aja. koje se svrstava u podgrupu 15890 1585 15850 Proizvodnja makarona.proizvodnju mešavine *aja i mate *aja . mlevena kafa .proizvodnju za*ina.proizvodnju sir#eta.prženje plodova orahoplodnica.proizvodnju zamena za kafu . koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 1588 15880 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane Ova delatnost obuhvata: . plodova orahoplodnica.konzervisanje u še#eru vo#a.proizvodnju kuhinjske soli.15842 Proizvodnja bonbona i drugih konditorskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 01133 1587 15870 Proizvodnja za*ina i drugih dodataka hrani Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *aja vezanu za uzgoj *aja na plantažama. koja se svrstava u podgrupu 15890 .proizvodnju proizvoda od kafe: .gajenje za*inskog bilja.proizvodnju guma za žvakanje . kuvani ili nekuvani. instant-kafa (rastvorljiva kafa) .proizvodnju hrane za posebne dijetetske svrhe: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kuskusa i dr. kuskusa i sli*nih proizvoda od brašna Ova delatnost obuhvata: .dekofeiniziranje i prženje kafe . rezanaca. 1586 15860 Prerada *aja i kafe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju testenina kao što su makarone i rezanci. sosova i drugih dodataka: .

koji se svrstavaju u podgrupe 51170 i 74820 . pitkih alkoholnih pi#a: viski. stona vina . ostala vina ..proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala . 15930 i 15940 1592 15920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentisanih materijala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vina od šire Ova delatnost ne obuhvata: . kordijal (vrsta gorkog likera).proizvodnju sir#eta.proizvodnju vina u organizacijama koje uzgajaju grož e. jaja u prahu i dr. niskokalori*na hrana i hrana sa smanjenom kalori*nom vrednoš#u namenjena za regulisanje telesne težine . kao što su *okoladni prelivi za hleb i dr.proizvodnju destilovanih. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . . kvasca. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 01132 22 .proizvodnju nedestilovanih alkoholnih pi#a. uklju*uju#i i dijetalne soli sa smanjenim sadržajem natrijuma ili bez natrijuma .flaširanje i pakovanje vina bez obrade i nege. hrana za upotrebu pri jakim fizi*kim naporima. 159 1591 15910 Proizvodnja pi#a Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi#a Ova delatnost obuhvata: . 1589 15890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda. hrana bez glutena . hrana za bebe . dijetalna hrana za specijalne medicinske svrhe .proizvodnju vina: . proizvodnju prehrambenih proizvoda s plodovima orahoplodnica i proizvodnja namaza. koja se svrstava u podgrupe 15920. hrana za dijabeti*are i dr.prženje plodova orahoplodnica. rakija. liker i dr.proizvodnju supa i *orbi .proizvodnju penušavih vina .proizvodnju špirita 1593 15930 Proizvodnja vina iz svežeg grož a Ova delatnost obuhvata: . posebno za sportiste . hrana sa smanjenim sadržajem natrijuma. džin.

duvan za žvakanje. 23 . burmut i dr. oranžada.gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana.proizvodnju *istih sokova od vo#a i povr#a. koja se svrstava u podgrupu 15890 1597 1598 15970 15981 Proizvodnja slada Proizvodnja mineralne vode i osvežavaju#ih pi#a Proizvodnja mineralne vode Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sirupa .proizvodnju osvežavaju#ih pi#a: . duvan za lulu. uklju*uju#i i proizvodnju prirodnih mineralnih voda 15982 Proizvodnja osvežavaju#ih pi#a Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15320 16 160 1600 16001 Proizvodnja duvanskih proizvoda Fermentacija duvana Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju kvasca. osvežavaju#a pi#a s prirodnim ekstraktima: tonik i dr.proizvodnju praškova za osvežavaju#a pi#a Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 01110 16002 Prerada duvana Ova delatnost obuhvata: . kola i dr.flaširanje vode.proizvodnju duvanskih proizvoda: cigarete. 1596 15960 Proizvodnja piva Ova delatnost obuhvata: .vrenje piva Ova delatnost ne obuhvata: . cigare.proizvodnju ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a kao što su medovina.proizvodnju homogenizovanog ili rekonstituisanog duvana .1594 1595 15940 15950 Proizvodnja jabukova*e i vina od ostalog vo#a Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a Ova delatnost obuhvata: . bezalkoholne aromatizovane i/ili zasla ene vode: limunada. duvan za cigarete.prirodnu ili vešta*ku fermentaciju duvana Ova delatnost ne obuhvata: . . vo#ni napitci . sake (vino od pirin*a) i dr.

koji se svrstavaju u podgrupu 01110 Podsektor GB 17 171 1711 17110 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina Proizvodnja tekstilnih prediva Proizvodnja prediva pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. pranje i odmotavanje svile .proizvodnju prediva od *ešljanih vlakana bilo vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih. 1713 17130 Proizvodnja prediva od *ešljanih vlakana Ova delatnost obuhvata: . za tkanje. za tkanje. 1715 17150 Proizvodnja prediva svilenog tipa. 24 . pletenje i dr.Ova delatnost ne obuhvata: .*iš#enje pamuka. pletenje i dr. . bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.pr oizvodnju prediva vunenoga tipa. pletenje i dr.pripremne operacije na vlaknima vunenog tipa: odmaš#ivanje i karbonizovanje vune i vla*enje . koje se svrstava u podgrupu 01413 . pletenje i dr. za tkanje.proizvodnju prediva pamu*nog tipa. vla*enje i *ešljanje .vla*enje i *ešljanje otpadaka od svile .trljanje lana .namotavanje.proizvodnju konca za šivenje. bilo od lanenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. koja se svrstava u podgrupu 17160 1712 17120 Proizvodnja prediva vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i iz otpadaka. Ova delatnost ne obuhvata: .pripremne operacije na vlaknima pamu*nog tipa. za tkanje. za tkanje.pripremu i predenje vlakana od polu*ešljane vune (vla*ena ali nepotpuno *ešljana) 1714 17140 Proizvodnja prediva lanenog tipa Ova delatnost obuhvata: .gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana.*ešljanje duga*kih vlakana . upredanje i snovanje sinteti*kih ili vešta*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: . pletenje i dr.pr oizvodnju prediva lanenog tipa.proi zvodnju prediva svilenog tipa. bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.

kabliranje i bojenje prediva od vešta*kih ili sinteti*kih filamenata 1716 17160 Proizvodnja konca za šivenje Ova delatnost obuhvata: . bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju širokih tkanina vunenoga tipa. koja se svrstava u podgrupu 26140 .proizvodnju širokih tkanina pamu*nog tipa.teksturiranje.. uklju*uju#i i mešavine Ova delatnost ne obuhvata: . gaze i dr.predenje azbestnih vlakana. dubliranje. koja se svrstava u podgrupu 17530 1722 17220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: . od sinteti*kih ili vešta*kih vlakana.proizvodnju tkanog buklea.pripremne operacije i predenje ostalih tekstilnih vlakana.proizvodnju uzanih tkanina.proizvodnju konca za šivenje od bilo kog tekstilnog materijala.proizvodnju staklenih vlakana.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina. koje se svrstava u podgrupu 26820 172 1721 17210 Proizvodnja tkanina Proizvodnja tkanina pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju prediva za pletenje i kuki*anje. koja se svrstava u podgrupu 24700 .proizvodnju netkanog tekstila. koja se svrstava u grane 176 i 177 . koja se svrstava u podgrupu 17510 . žanila-tkanina. bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva 25 . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17540 . upredanje. koja se svrstava u podgrupe 17110 do 17150 i podgrupu 17170 1717 17170 Proizvodnja ostalih tekstilnih prediva Ova delatnost obuhvata: . kao što su juta i likasta vlakna Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju prediva od papira Ova delatnost ne obuhvata: . frotira.proizvodnju sinteti*kih ili vešta*kih vlakana i kablova i proizvodnju jednoži*nog prediva (uklju*uju#i i prediva velike ja*ine i prediva za tepihe).proizvodnju podnih pokrivki od tekstila.

proizvodnju širokih tkanina svilenog tipa.proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. konoplje. bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 173 1730 17300 Dovršavanje tkanina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u granu 176 . koja se svrstava u podgrupu 17530 1723 17230 Proizvodnja tkanina od *ešljanog prediva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju netkanog tekstila.tkanje azbestnih tkanina. skupljanje.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila.Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju netkanog tekstila. koja se svrstava u podgrupu 17530 1724 17240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa Ova delatnost obuhvata: . popravljanje. koja se svrstava u podgrupu 17510 . koje se svrstava u podgrupu 26820 .proizvodnju širokih tkanina od *ešljanih prediva bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih Ova delatnost ne obuhvata: . sanforiziranje i mercerizaciju 26 . bojenje i štampanje tkanina (uklju*uju#i i termoštampanje) . sušenje.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju ostalih širokih tkanina od lana.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila.proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju tkanina od staklenih vlakana Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 1725 17250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17510 . koja se svrstava u granu 176 . koja se svrstava u podgrupu 17510 .beljenje. ramije. parenje.doradu. jute i drugih likastih vlakana i specijalnih prediva Ova delatnost obuhvata i: .

proizvodnju delova od tekstila za elektri*nu #ebad 17404 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta.proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. . šatora. jastu*i#i za kosu. pojasevi za spasavanje. stono. 17403 Proizvodnja #ebadi Ova delatnost obuhvata: . jastu*i#i.proizvodnju #ebadi. Ova delatnost obuhvata i: . uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . zastave.proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. koja se svrstava u podgrupu 17530 27 . barjaci. zastori. vre#e za spavanje i dr. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . prekriva*i za krevete. uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . jedara. zavese. zaštitnika za sunce. prekriva*i za nameštaj ili mašine i dr. uklju*uju#i i #ebad za putovanja Ova delatnost obuhvata i: . . . od svih vrsta materijala.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. prevla*enje. roletne. Ova delatnost ne obuhvata: . krpe za prašinu. pokriva*i. jastuci. toaletno i kuhinjsko rublje .proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija: .Ova delatnost ne obuhvata: . posteljina.proizvodnju ru*no tkanih tapiserija Ova delatnost ne obuhvata: . prekrivanje i laminiranje tekstilnih tkanina plasti*nim masama.impregnisanje. jorgani. krpe za sudove i dr. zastavice i dr. koje se svrstava u podgrupu 17540 174 1740 17401 Proizvodnja gotovih tekstilnih predmeta.proizvodnju cerada.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. proizvoda za kampovanje. prekriva*a za kola i dr. koja se svrstava u podgrupu 17530 17402 Proizvodnja teške konfekcije Ova delatnost obuhvata: . osim ode#e Proizvodnja rublja za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . padobrani i dr.

sastavljenih pomo#u lepljivih materijala . pomponi i dr. prevu*enih. *ak i u slu*aju kada su na osnovi od tekstila. . om*e za teret. uklju*uju#i i tkanine na osnovi bez potke. užadi. koja se svrstava u podgrupe 20521.proizvodnju filca .proizvodnju ukrasnih predmeta: pletenice. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 20522 . kanapa. higijenski uložci. asure. koja se svrstava u podgrupu 36633 1752 17520 Proizvodnja užadi. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju proizvoda od kanapa ili mreža: ribarske mreže.proizvodnju netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila.proizvodnju *vorovanih mreža od upredenog konca.proizvodnju tekstilne vate i proizvoda od vate: . . tamponi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . jastuci za istovaranje.proizvodnju tila i drugih mrežastih tkanina ili *ipke u komadima i trakama ili u motivima vezenih tkanina . pokriveni ili obloženi gumom ili plasti*nom masom . gume ili plasti*nih materijala. osim ode#e 1754 17540 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta. pokriva*i i dr. prevu*eni. bez obzira na to da li su impregnisani. zna*aka i dr. traka ili sli*nih materij ala.proizvodnju uzanih tkanina. 25130 i 25230 . rese. uklju*uju#i i mašinski tkanih pokriva*e za pod: tepisi. prekrivenih ili laminiranih plasti*nom masom . 28 .proizvodnju prekriva*a za pod od plute. ponjave.proizvodnju asura i pokriva*a od pletarskih materijala.proizvodnju tkanina impregnisanih. koja se svrstava u podgrupu 18240 1753 17530 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila. odbojnici za brodove. kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana.proizvodnju pletenica. užadi ili kanapa . pletenica i mreža Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju etiketa.proizvodnju tekstilnih proizvoda. konopci i užad opremljeni metalnim prstenovima i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .175 1751 17510 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta Proizvodnja tepiha i prekriva*a za pod Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekriva*a za pod.proizvodnju mreža za kosu.

dorada i bojenje krzna Proizvodnja kožne ode#e Ova delatnost obuhvata: . tkanine za kori*enje knjiga i sli*ne jake tekstilne tkanine i tkanine prevu*ene gumom ili drugim supstancama . pletenih na "rachel" ili sli*nim mašinama.proizvodnju metaliziranog ili obavijenog prediva.proizvodnju ode#e od kože ili imitacije kože Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina za postavljanje na prozore od *ipke. koja se svrstava u podgrupu 36400 29 . tkanine za sita. ostale pletene i kuki*ane tkanine Ova delatnost ne obuhvata: . vatrootporne mrežice za gas.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina: . mašinsko remenje. triko-*arape i hula-hop *arape 1772 17720 Proizvodnja pletenih i kuki*anih pulovera. creva za šmrkove.proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu. uklju*uju#i i kratke *arape. slikarsko platno pripremljeno za upotrebu.proizvodnju platna od pletene metalne žice. mrežaste tkanine i tkanine za postavljanje na prozore pletene na "rachel" ili sli*nim mašinama . prevu*enih ili obloženih gumom ili plasti*nom masom . džempera. koja se svrstava u podgrupu 28730 176 1760 17600 Proizvodnja pletenih i kuki*anih tkanina Ova delatnost obuhvata: . tekstilnog prediva ili traka impregnisanih. beskrajne trake.proizvodnju pletenih ili kuki*anih pulovera. bukle i frotir tkanine . koja se svrstava u podgrupu 17540 177 1771 17710 Proizvodnja pletenih i kuki*anih proizvoda Proizvodnja pletenih i kuki*anih *arapa Ova delatnost obuhvata: . prsluka i sli*nih proizvoda 18 181 1810 18100 Proizvodnja odevnih predmeta.proizvodnju *arapa.. koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju mašinski ra enih pokriva*a za pod. gumenih niti obavijenih tekstilnim materijalom. tkanine za filtriranje i dr. prsluka i sli*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju raznih tkanina: .proizvodnju raznih tekstilnih proizvoda: fitilji. kord-tkanine velike *vrsto#e od vešta*kog prediva za gume za vozila.

proizvodnju ode#e od gume ili plasti*nih masa koja nije šivena ve# samo lepljena. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 . bluze. koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 .proizvodnju ostale ode#e izra ene od materijala. suknje i dr. jakne. koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . 30 .šivenje po narudžbini Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 18300 . pletene ili kuki*ane tkanine. pojasevi.proizvodnju radne ode#e Ova delatnost ne obuhvata: . košulje. koja se svrstava u podgrupu 52740 1822 18220 Proizvodnja ostale ode#e Ova delatnost obuhvata: . odela. kostima za kupanje i dr. spava#ice.popravku odevnih predmeta.proizvodnju šešira i kapa . trenerki. odela za skijanje. pižame.proizvodnju odevnih predmeta od gume ili plasti*nih masa koji nisu šiveni ve# samo lepljeni.proizvodnju ode#e za bebe. pletene ili kuki*ane tkanine. mreže za kosu i dr. kompleti. netkani tekstil i dr. kombinezoni.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu. koja se svrstava u podgrupu 52740 1824 18240 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . . mašne. kravate. Ova delatnost ne obuhvata: . grudnjaci..popravku odevnih predmeta.proizvodnju odevnih predmeta od krzna.proizvodnju ostalog pribora za odevanje: rukavice. za muškarce. *ipke i dr. ku#ni ogrta*i.. kaputi. žene i decu: . šalovi.proizvodnju obu#e.popravku odevnih predmeta.182 1821 18210 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Proizvodnja radne ode#e Ova delatnost obuhvata: . pantalone. kao što su tkane. ga#ice. žene i decu: . za muškarce. koja se svrstava u podgrupu 52740 1823 18230 Proizvodnja rublja Ova delatnost obuhvata: . korseti i dr.proizvodnju rublja od materijala kao što su tkane. Ova delatnost obuhvata i: .

proizvodnju štavljene kože .popravku odevnih predmeta. .proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu. beljenje.spajanje krznenih odse*aka u druge oblike kao što su plo*e.proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu.proizvodnju pokrivki za glavu od krzna . koja se svrstava u granu 172 i podgrupu 17600 . *ešagijanje. razni proizvodi od krzna: prostirke.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova Ova delatnost ne obuhvata: . patent ili metalizirane kože .proizvodnju semišovane.proizvodnju *izama i cipela s krznenim delovima. bojenje krzna . industrijske krpe za poliranje i dr. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju imitacije krzna (materijal s dugom dlakom dobijen tkanjem ili pletenjem). ru*nih torbi. koja se svrstava u podgrupe 01250 i 01500 .proizvodnju proizvoda od krzna: . koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 Podsektor GV 19 191 1910 19100 Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože Štavljenje i dorada kože.Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 15110 .proizvodnju vešta*kog krzna i proizvoda od vešta*kog krzna Ova delatnost ne obuhvata: . trake i dr.proizvodnju sirovih koža.doradu i bojenje krzna i koža s dlakom: struganje. nepunjeni jastuci. koja se svrstava u podgrupu 18240 . koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 . koja se svrstava u podgrupu 52740 183 1830 18300 Dorada i bojenje krzna.proizvodnju krznenih šešira. proizvodnja predmeta od krzna Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sirovog krzna. sara*kih proizvoda i obu#e Štavljenje i dorada kože Ova delatnost obuhvata: . krznena ode#a i pribor . sedala. šišanje i *upanje.proizvodnju vešta*ke kože od kožnih otpadaka 31 . koja se svrstava u podgrupu 36400 . proizvodnja kofera. pergamentne. štavljenje.

koja se svrstava u granu 172 i podgrupe 25130 i 25240 192 1920 19200 Proizvodnja kofera. štikle i dr.proizvodnju kofera.proizvodnju obu#e od azbesta.proizvodnju kamašni. vešta*ke kože ili bilo kog drugog materijala.proizvodnju kaiševa za satove od metala. ru*nih torbi i sli*nih predmeta od kože.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. pribor za pakovanje i dr.proizvodnju ortopedskih cipela. koja se svrstava u podgrupu 15110 .proizvodnju drvene obu#e i njenih delova Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26820 19302 Proizvodnja obu#e od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa 32 .proizvodnju kožne obu#e. koja se svrstava u podgrupu 18100 .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kožnih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. koja se svrstava u podgrupe 33500 i 36220 193 1930 19301 Proizvodnja obu#e Proizvodnja kožne obu#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kožne obu#e za sve svrhe. koja se svrstava u podgrupu 18240 . koja se svrstava u podgrupu 19301 .proizvodnju obu#e od plasti*nih masa za sve svrhe. koja se svrstava u podgrupu 18240 . Ova delatnost obuhvata i: . gležnjaka i sli*nih proizvoda od kože . spoljni i unutrašnji onovi.proizvodnju sirovih koža. napravljene bilo kojim postupkom.proizvodnju imitacije kože koja se ne zasniva na prirodnoj koži. vulkanfiber i karton. koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju kožne ode#e.proizvodnju kožnih rukavica i šešira. koja se svrstava u podgrupu 18100 . koji se svrstavaju u podgrupu 18300 .proizvodnju kožne ode#e. napravljene bilo kojim postupkom . Ova delatnost ne obuhvata: . tekstilni materijali. ru*nih torbi i sli*nih predmeta. kao što su plasti*ne folije.proizvodnju kaiševa za satove .štavljenje i doradu krzna i koža s dlakom.proizvodnju raznih proizvoda od kože i vešta*ke kože: pojasevi za vožnju. sedala i drugih sara*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . ako se primenjuje ista tehnologija kao za kožu .

impregnacija drveta Proizvodnja rezane gra e Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 18240 . napravljene bilo kojim postupkom.se*enje trupaca i grubu obradu drveta. kalupa i modela.proizvodnju gumene obu#e za sve svrhe. koja se svrstava u podgrupu 26820 Podsektor GG 20 201 2010 20101 Prerada drveta i proizvodi od drveta Prerada drveta i proizvodi od drveta i plute.proizvodnju kamašni. cepanog (tesanog) drveta. koja se svrstava u podgrupu 20300 33 .proizvodnju delova obu#e od plasti*nih masa: lica (gornjišta) i njihovi delovi.sušenje drveta Ova delatnost ne obuhvata: .. koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju kamašni. proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala Proizvodnja rezane gra e. koja se svrstava u podgrupu 26820 19303 Proizvodnja gumene obu#e Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 18240 . Ova delatnost ne obuhvata: . spoljni i unutrašnji onovi. Ova delatnost ne obuhvata: . gležnjaka i sli*nih proizvoda od gume .proizvodnju rezane gra e . drvnog brašna.proizvodnju šindre. osim nameštaja. štikle i dr.proizvodnju ortopedskih cipela. gležnjaka i sli*nih proizvoda od plasti*nih masa . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje (parket.) . koja se svrstava u podgrupu 33102 . cepki.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova.proizvodnju ortopedskih cipela.proizvodnju drvene vune. brodski pod i dr.proizvodnju obu#e od azbesta.proizvodnju gumenih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi.proizvodnju obu#e od azbesta. spoljni i unutrašnji onovi. štikle i dr. iverja i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 02010 .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova.proizvodnju drvenih železni*kih pragova . uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa .

proizvodnju buradi.proizvodnju sanduka i kutija od pletarskih materijala. šper-plo*a. gajbi. šindra.impregnaciju ili hemijski postupak s drvetom. *etke i dr. pribor za jelo i sli*ni proizvodi . ba*vi.proizvodnju sanduka. stepenici. doboša i sli*ne ambalaže. . drvo za rogove (krov). od drveta .proizvodnju drvenih montažnih zgrada i njihovih elemenata Ova delatnost ne obuhvata: . od drveta . slojevitih plo*a. ograde i dr. kapci i njihovi okviri . kutija. drvene statuete i ukrasi. drvene špule. boks-paleta i drugih postavnih površina.proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje..proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u gra evinarstvu: . iverica i sli*nih plo*a i tabli Proizvodnja gra evinske stolarije i elemenata Ova delatnost obuhvata: . . marketarije i intarzije od drveta . . poklopci. drvene drške i delovi za alat. bobine.proizvodnju doboša (kalemova) za kablove i dr. kalemovi za konac i sli*ni proizvodi od struganog drveta 34 . cepano (tesano) drvo. drveni pribor za kuhinjsku upotrebu. krovni podupira*i i dr. drveni kov*eži#i i kutije za nakit. slame i pletarskih materijala Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Ova delatnost obuhvata: . kaca i drugih ba*varskih proizvoda. od drveta Ova delatnost ne obuhvata: . uz koriš#enje zaštitnih sredstava ili drugih materijala 202 203 2020 2030 20200 20300 Proizvodnja furnirskih listova. koja se svrstava u podgrupu 20101 204 2040 20400 Proizvodnja ambalaže od drveta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju paleta. od drveta . drveni kalupi za obu#u i drvene vešalice .20102 Impregnacija drveta Ova delatnost obuhvata: . zidni i stoje#i stalci za odela i šešire . koja se svrstava u podgrupu 19200 . prozori.proizvodnju raznih proizvoda od drveta: . kalupi i modeli . vrata.proizvodnju kofera. koja se svrstava u podgrupu 20522 205 2051 20510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta i proizvodnja predmeta od plute. metle. grede.

proizvodnju *etki i metli. prostira*a i zastora od tekstilnih materijala. Ova delatnost ne obuhvata: . podmeta*i. koja se svrstava u podgrupu 36631 2052 20521 Proizvodnja predmeta od plute. koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju štapova za hodanje i drški za kišobrane.proizvodnju podmeta*a. zastori i dr. koja se svrstava u podgrupu 36633 .proizvodnju nameštaja. koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju nameštaja.Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju korparskih proizvoda i pletarske robe Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju drvenih igra*aka. prostira*i. koja se svrstava u podgrupu 19200 . podmeta*i.proizvodnju drvene obu#e.proizvodnju imitacije nakita.preradu prirodne plute i proizvodnju predmeta plute: .proizvodnju nameštaja.proizvodnju kofera. koja se svrstava u granu 361 . koja se svrstava u podgrupu 36500 .proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje. papira i kartona Proizvodnja celuloze Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u granu 361 Podsektor GD 21 211 2111 21110 Proizvodnja celuloze.proizvodnju šibica. . koja se svrstava u podgrupu 19301 . pru#a i drugih pletarskih materijala Ova delatnost obuhvata: . prostira*i.proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: .odstranjivanje štamparske boje i proizvodnju celuloze od starog i otpadnog papira 35 . izdava*ka delatnost i štampanje Proizvodnja celuloze.proizvodnju kutija za satove. polubeljene i nebeljene drvne celuloze mehani*kim. hemijskim (rastvaranjem ili bez rastvaranja) ili poluhemijskim postupkom . zastori i dr. papira i proizvoda od papira. slame i pletarskih materijala Proizvodnja predmeta od plute Ova delatnost obuhvata: . papira i prozvoda od papira Proizvodnja celuloze. koja se svrstava u podgrupu 31500 . koja se svrstava u granu 361 20522 Proizvodnja predmeta od slame. koja se svrstava u podgrupu 36620 .proizvodnju beljene. koja se svrstava u podgrupu 36610 .

koja se svrstava u podgrupu 21210 . pelene za bebe i trake za pelene. ubrusi i salvete.proizvodnju koverata i dopisnica .proizvodnju predmeta od papira.proizvodnju samokopiraju#eg papira.proizvodnju ambalaže od talasastog papira i kartona .proizvodnju krepovanog i plisiranog papira Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kancelarijskih registratora i sli*nih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju papira za kompjutersko štampanje . vre#ica. maramice. sanitarne i toaletne potrebe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju talasastog papira i kartona . *inije. higijenski ulošci i tamponi. prekrivanje i impregnisanje papira i kartona .prevla*enje.proizvodnju koverata. notesa i sli*nih proizvoda koji kao dodatak imaju neki od sortimenata papirne konfekcije 36 .proizvodnju ambalaže od punog kartona . gotovih za upotrebu . 2123 21230 Konfekcioniranje papira Ova delatnost obuhvata: . šolje.proizvodnju ambalaže od papira i kartona . toaletni papir.proizvodnju kutija.proizvodnju talasastog kartona.proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira. gotovih za upotrebu . gotovog za upotrebu .proizvodnju gumiranog i lepljivog papira.proizvodnju papira za štampanje i pisanje. gotovog za upotrebu . koja se svrstava u podgrupe 21220 do 21250 212 2121 21210 Proizvodnja predmeta od papira i kartona Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sklapaju#e ambalaže od kartona . poslužavnici i dr. koja se svrstava u podgrupu 21230 2122 21220 Proizvodnja predmeta za doma#instvo.proizvodnju vre#a i kesa od papira .2112 21120 Proizvodnja papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju predmeta od papira za doma#instvo i li*nu upotrebu i proizvoda od celulozne vate: listi#i za skidanje šminke.proizvodnju papira i kartona namenjenih za dalju industrijsku preradu Ova delatnost obuhvata i: .

proizvodnju zidnih tapeta i sli*nih pozidnica od papira.proizvodnju neupakovanih papira i kartona.izdavanje novina (dnevnih i periodi*nih) štampanih na novinskoj hartiji. kopsova i dr.izdavanje: . koja se svrstava u podgrupu 36500 22 221 2211 2212 22110 22120 Izdava*ka delatnost..proizvodnju kutija za jaja i drugih proizvoda za pakovanje. gravura i razglednica . od presovanog kartona Ova delatnost ne obuhvata: .izdavanje gramofonskih plo*a. špula. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . . štampanje i reprodukcija snimljenih medija Izdava*ka delatnost Izdavanje knjiga.mikroizdavanje 37 . kompakt-diskova i traka s muzi*kim i drugim zvu*nim zapisima 2215 22150 Ostala izdava*ka delatnost Ova delatnost obuhvata: . postera i reprodukcija umetni*kih dela .proizvodnju etiketa (nalepnica) . uklju*uju#i i reklamne novine 2213 2214 22130 22140 Izdavanje *asopisa i sli*nih periodi*nih izdanja Izdavanje zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i zidne tapete prevu*ene vinilom . formulara .2124 21240 Proizvodnja zidnih tapeta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bobina.proizvodnju filtrir-papira i kartona . koja se svrstava u podgrupu 21120 . ostalog štampanog materijala kao što su razglednice reprodukovane mehani*kim ili foto-mehani*kim postupkom . reda vožnji i dr.proizvodnju zidnih tapeta od tekstila 2125 21250 Proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona. brošura.proizvodnju karata za igranje. fotografija. igara i igra*aka od papira i kartona. muzi*kih knjiga i drugih publikacija Izdavanje novina Ova delatnost obuhvata: . od papira i kartona .

štampanje etiketa. poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala.ru*nu pripremu podataka kao npr. li*nih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala. koja se svrstava u sektore J i M 2223 22230 Knjigoveza*ki i završni radovi Ova delatnost obuhvata: . karata za igranje. štampanih na štamparskim mašinama pomo#u otisaka. modeliranjem u reljefu. mapa. fotografski i obi*an papir . fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama. albuma. bušenjem. izbor. koji se obavljaju savijanjem. nota i notnih svezaka. knjiga i brošura. skica. pripremljenih plo*a ili valjaka i drugih otisnutih medija za koriš#enje pri štampanju u drugoj jedinici 2225 22250 Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem Ova delatnost obuhvata: . kataloge i dr. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .štampanje magazina i drugih periodi*nih *asopisa. mašinama za fotograviranje. kalendari.222 2221 2222 22210 22220 Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem Štampanje novina Štampanje. dokumenata o vlasništvu. reklamnih kataloga. perforiranjem.izdava*ku delatnost. poštanskih i taksenih maraka.pripremu i izradu glavnog projekta. ofset mašinama. reklamni materijali prospekti i dr. kompjuterskim štampa*ima i foto-kopir i termo-kopir aparatima Ova delatnost ne obuhvata: . 2224 22240 Reprodukcija i slaganje Ova delatnost obuhvata: . magazine. *ekova i drugih vrednosnih papira. inženjera.. unošenje i povezivanje s podacima u odgovaraju#oj bazi podataka .ostale grafi*ke aktivnosti 38 .slaganje teksta i slike na film. opšivanjem i dr. plakata. arhitekata i drugih autora. tutkalisanjem.izradu složenih blokova. prevla*enjem plastikom i dr. prošivanjem. dnevnika. zlatotisak . kalendara. maketa i drugih reprografskih proizvoda .završne radove na štampanom papiru ili kartonu. uzoraka.. na mašinama za umnožavanje.izradu originala od strane muzi*ara. lepljenjem. koja se svrstava u granu 221 . registara. kao što su poslovni formulari. atlasa. sastavljanjem. prospekata i drugih štampanih reklama..završne radove na uklapanju štampanih listova u knjige. koje se svrstava u podgrupu 21250 . lepljenjem. brošure. koji se obavljaju savijanjem. etikete.

kompaktdiskova i traka s muzi*kim ili drugim zvu*nim zapisima 2232 22320 Reprodukcija video-zapisa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju baznih mazivih ulja i masti.reprodukciju s master-kopija softvera i podataka na diskove i trake Podsektor GD 23 231 2310 23100 Proizvodnja koksa. . kerozin i dr. srednja i teška goriva ulja. parafin i dr.223 2231 22310 Reprodukcija snimljenih medija Reprodukcija zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju goriva: laka. propan.proizvodnju koksnog gasa . kompakt-diskova i traka s filmskim ili drugim video-zapisima 2233 22330 Reprodukcija kompjuterskih medija Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 10100 .briketiranje mrkog uglja i lignita.proizvodnju motornih goriva: benzin.proizvodnju smola i koksa iz smola. derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja produkata koksovanja Ova delatnost obuhvata: . 23202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju .proizvodnju koksa . derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja koksa. .briketiranje kamenog uglja. uklju*uju#i i one iz otpadnih ulja .reprodukciju sa master-kopija plo*a. koje se svrstava u podgrupe 10201 i 10202 232 2320 23201 Proizvodnja derivata nafte Proizvodnja derivata nafte Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bitumenskih obloga za krovove i puteve 39 . koja se svrstava u podgrupu 24130 .reprodukciju s master-kopija gramofonskih plo*a. rafinerijski gasovi kao što su etan. vazelin.proizvodnju sirovog katrana Ova delatnost ne obuhvata: . butan i dr.proizvodnju raznih proizvoda: vajt-špirit.

koje se svrstava u podgrupu 11120 . etana.proizvodnju gorivih gasova kao što su etan. te*an ili komprimovan vazduh . gasovi za izolaciju i dr. propana ili butana. koja se svrstava u podgrupu 23201 2412 24120 Proizvodnja boja i pigmenata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju radioaktivnih elemenata za upotrebu u industriji i medicini . propan i butan u rafinerijama nafte.proizvodnju produkata koji se koriste kao fluoroscenti ili luminoscenti Podsektor GE 24 40 . hemijskih proizvoda i vešta*kih i sinteti*kih vlakana Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 241 2411 24110 Proizvodnja osnovnih hemikalija Proizvodnja industrijskih gasova Ova delatnost obuhvata: .va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma. koja se svrstava u podgrupu 12000 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja hemikalija.proizvodnju te*nih ili komprimovanih industrijskih gasova: .233 2330 23300 Pripremanje nuklearnog goriva Ova delatnost obuhvata: . mešani industrijski gasovi . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju oboga#enog urana .obradu nuklearnog otpada Ova delatnost ne obuhvata: . rashladni gasovi . inertni gasovi kao što je ugljen-dioksid .proizvodnju gorivih elemenata za nuklearne reaktore .va enje metana. acetilen .proizvodnju žutog kola*a. u osnovnim oblicima ili u obliku koncentrata Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 12000 .proizvodnju sredstava za bojenje i pigmenata bilo kog porekla. gasoviti elementi .

uklju*uju#i i sinteti*ki etilalkohol .proizvodnju azotne kiseline i sulfoazotnih kiselina.proizvodnju hemijskih elemenata. hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoni*nim grupama . vodenih rastvora natrijum i kalijum-hidroksida i drugih neorganskih baza. koja se svrstava u podgrupu 13201 . osim azotne kiseline .proizvodnju vešta*kog korunda.proizvodnju triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata.proizvodnju smola i koksa iz smola Ova delatnost ne obuhvata . koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju nitrata i nitrita kalijuma. acikli*ni i cikli*ni alkoholi. koja se svrstava u podgrupu 24150 . uklju*uju#i i sir#etnu kiselinu . industrijskih gasovitih elemenata i radioaktivnih elemenata proizvedenih u industriji nuklearnog goriva .proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova.proizvodnju amonijaka. koja se svrstava u podgrupu 24150 . koja se svrstava u podgrupu 24150 . ketone.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24150 . uklju*uju#i i aldehide.proizvodnju ostalih neorganskih hemikalija . monokarbonske i polikarbonske kiseline. organska jedinjenja sa azotnom grupom.proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija: . osim metala. koja se svrstava u podgrupu 24300 2413 24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju neorganskih kiselina. ostala organska jedinjenja. zasi#eni i nezasi#eni acikli*ni ugljovodonici . ostala jedinnjenja s kisoni*nom grupomm.proizvodnju gotovih boja i pigmenata.proizvodnju baza u *vrstom stanju. koja se svrstava u podgrupu 24410 2414 24140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i amine . koja se svrstava u podgrupu 26810 i proizvodnju drugih oksida aluminijuma. osim amonijaka . zasi#eni i nezasi#eni cikli*ni ugljovodonici . uklju*uju#i i proizvode suve destilacije drveta 41 .proizvodnju amonijum-hlorida.

koja se svrstava u podgrupu 24410 . koje se svrstava u podgrupu 14300 .proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala.proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova. amonijak.proizvodnju #umura (ugalj biljnog i životinjskog porekla) .proizvodnju celuloze 42 . koja se svrstava u podgrupu 24160 . fosforna ili kalijumova vešta*ka ubriva . Ova delatnost ne obuhvata: . vinilacetata. alkidne i poliesterske smole i polietri . propilena. fenolne i epoksidne smole i poliuretani ..proizvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima. sirovi prirodni fosfati i sirove prirodne kalijumove soli . u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: . urea.proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima.va enje guana. vinilhlorida.proizvodnju sinteti*kog glicerina i dr. poliamidi . nitriti i nitrati kalijuma. stirola. vinilidenhlorida. uklju*uju#i i polimere etilena. koja se svrstava u podgrupu 24410 . koja se svrstava u podgrupu 24170 . koja se svrstava u podgrupu 15920 .proizvodnju eteri*nih ulja.proizvodnju azotnih jedinjenja: .proizvodnju plasti*nih masa. izmenjiva*i jona na bazi polimera i dr. polimeri.proizvodnju vešta*kih ubriva: . koja se svrstava u podgrupu 24630 2415 24150 Proizvodnja vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja Ova delatnost obuhvata: . silikoni . vinilalkohola i akrilata . amonijumhlorid. u primarnim oblicima: . koja se svrstava u podgrupu 24200 2416 24160 Proizvodnja plasti*nih masa.proizvodnju salicilne i O-salicilne kiseline.proizvodnju hemikalija za poljoprivredu.proizvodnju sirovog glicerina. prosta ili složena azotna. azotna kiselina i sulfoazotne kiseline. koja se svrstava u podgrupu 24510 . triamonijum-fosfati i amonijum-karbonati Ova delatnost ne obuhvata: .

sinteti*ki kau*uk .) . staklastog emajla.prozvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima ili u obliku plo*a. koja se svrstava u podgrupu 24660 244 2441 24410 Proizvodnja farmaceutskih produkata. prevlaka i sli*nih preparata .proizvodnju mešavina sinteti*kog kau*uka i prirodnog kau*uka ili kau*uku sli*nih guma (npr. emajla i lak-boja .proizvodnju grafi*kih boja Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . sredstava protiv klijanja.reciklažu plasti*nih masa.proizvodnju kitova . sredstava za regulaciju rasta biljaka. koja se svrstava u podgrupu 37200 2417 24170 Proizvodnja sinteti*kog kau*uka.proizvodnju boja i pigmenata. koja se svrstava u podgrupu 24150 243 2430 24300 Proizvodnja boja. listova i traka: . .proizvodnju mastila i tuša.proizvodnju složenih organskih rastvara*a i razre iva*a i proizvodnju pripremljenih sredstava za skidanje boja. fungicida. glazura. lakova i dr.proizvodnju vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja. koja se svrstava u podgrupu 24120 .proizvodnju boja. rodenticida. lakova. u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: . dezinfektanata i drugih hemikalija za poljoprivredu koje nisu klasifikovane na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: . medicinskih hemikalija i biljnih preparata Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina Ova delatnost obuhvata: 43 .proizvodnju pripremljenih pigmenata i pripremljenih sredstava za zamu#ivanje i bojenje. balata) 242 2420 24200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju zaptivnih smesa i sli*nih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr. faktis . grafi*kih boja i kitova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju insekticida. lakova i sli*nih premaza. herbicida.

zavoja. drvo. uklju*uju#i i homeopatske preparate .proizvodnju lekova: . hirurškog ketguta i dr. . parfema i toaletnih preparata Proizvodnja sapuna i deterdženata. preparata za *iš#enje i poliranje Ova delatnost obuhvata: .preradu krvi Ova delatnost obuhvata i: . antiserumi i druge frakcije krvi .proizvodnju punila za zubarstvo i cementa za rekonstrukciju kostiju Ova delatnost obuhvata i: . preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija . preparati za pranje posu a .preradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda 2442 24420 Proizvodnja farmaceutskih preparata Ova delatnost obuhvata: . metal i dr.proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata . paste i praškovi za *iš#enje i dr. staklo. omekšiva*i za tekstil . vakcine . koja se svrstava u podgrupu 24140 2452 24520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata Ova delatnost obuhvata: 44 . preparata za *iš#enje i poliranje. karoserije.proizvodnju površinski aktivnih preparata: .ispitivanje. vešta*ki voskovi i preparati na bazi voskova .proizvodnju sinteti*kog glicerina.proizvodnju sirovog glicerina . usavršavanje i proizvodnju aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata . raznovrsni medikamenti.. politure i kreme za kožu.proizvodnju organskih površinski aktivnih supstanci . gaze. Ova delatnost ne obuhvata: . 245 2451 24510 Proizvodnja sapuna i deterdženata.proizvodnju hemijski *istih še#era . bandažnog materijala.proizvodnju sapuna .proizvodnju medicinski impregnirane vate.proizvodnju preparata za *iš#enje i poliranje: . praškovi za pranje u *vrstom ili te*nom stanju i deterdženti .

proizvodnju baruta . depilatori i dr. lepkova i pripremljenih lepila.proizvodnju želatina i njegovih derivata. koja se svrstava u podgrupu 24520 2464 24640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala Ova delatnost obuhvata: 45 .proizvodnju sinteti*kih aromati*nih proizvoda.proizvodnju aromati*nih destilovanih voda .proizvodnju parfema i toaletnih preparata. preparati za ulepšavanje i šminkanje .proizvodnju eksploziva . paste za zube i preparati za oralnu higijenu.proizvodnju ekstrakta iz prirodnih aromati*nih produkata . parfemi i toaletne vode ..ekstrakciju i pre*iš#avanje eteri*nih ulja. preparati za kovrdžanje i ispravljanje kose . koja se svrstava u podgrupu 24140 .proizvodnju pirotehni*kih proizvoda 2462 24620 Proizvodnja tutkala i želatina Ova delatnost obuhvata: . šamponi i lakovi za kosu. preparati za manikir i pedikir . dezodoransi i soli za kupanje . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju parfema i toaletnih preparata: . preparati za zaštitu od sunca i preparati za poja*avanje pigmentacije pri sun*anju . preparati za brijanje . uklju*uju#i i lepljiva sredstva na bazi gume 2463 24630 Proizvodnja eteri*nih ulja Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24630 246 2461 24610 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda Proizvodnja eksploziva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mešavina eteri*nih ulja s prirodnim ili drugim aromati*nim proizvodima za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i preparate za pri*vrš#ivanje zubnih proteza .proizvodnju rezinoida .

antidetonatori. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . peptoni i njihovi derivati i druge proteinske supstance i njihovi derivati koji nisu klasifikovani na drugom mestu .. Ova delatnost obuhvata i: . antifriz-preparati. pripremljeni aditivi za cement .proizvodnju nesnimljenih medija pripremljenih za snimanje zvu*nih ili video-zapisa . katalizatori i drugi hemijski proizvodi za upotrebu u industriji .proizvodnju razli*itih hemijskih proizvoda: . uklju*uju#i i predivo visoke *vrsto#e i teksturirana prediva . koje se svrstava u granu 171 Podsektor GŽ Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa 46 .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih dugih vlakana .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih monofilamenata ili traka Ova delatnost ne obuhvata: . dodaci mazivim uljima.predenje vešta*kih i sinteti*kih vlakana.proizvodnju nesnimljenih diskova i traka za ra*unare 2466 24660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda. sredstva za odmaš#ivanje metala .proizvodnju konca za šivenje. papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala . filmova. aktivni ugalj.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih jednoži*nih prediva. ubrziva*i za gumu. hemijski modifikovana ulja i masti . te*nosti za hidrauli*ne prenose . prahovi i paste za zavarivanje. tvrdo ili meko lemljenje .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih se*enih vlakana. složeni laboratorijski i dijagnosti*ki preparati i dr.proizvodnju fotograrfskih plo*a. ne*ešljanih niti na drugi na*in pripremanih za predenje . nevla*enih.proizvodnju hemijskih preparata za fotografske svrhe 2465 24650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija Ova delatnost obuhvata: . sredstva za dovršavanje tekstila i kože .proizvodnju mastila i tuša 247 2470 24700 Proizvodnja vešta*kih i sinteti*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17160 .

gumeni prstenovi. pokretne mašine i druge potrebe: . gumirano predivo i tkanine. Ova delatnost obuhvata i: . pneumatske gume . koja se svrstava u podgrupu 25130 . koji se svrstavaju u podgrupu 50200 2512 25120 Protektiranje guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . zidnih štitnika.proizvodnju materijala od gume za popravku guma.opravku probušenih guma. koja se svrstava u podgrupu 25130 . proizvodnju gotovih proizvoda od gume: cevi..opravku spoljnih i unutrašnjih guma. predmeti od gume za higijenske svrhe kao što su sredstva za kontracepciju.25 251 2511 25110 Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . traka za protektiranje spoljnih guma i dr. gumeni pokriva*i za pod.proizvodnju gumenog materijala za popravke Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50200 2513 25130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Ova delatnost obuhvata: . listovi. podešavanje i zamenu.proizvodnju unutrašnjih guma . boce za toplu vodu i dr. vulkanizirane ili tvrde gume: .proizvodnju izmenljivih delova za spoljne gume. prirubnice i zaptiva*i. transportne trake. pune gume . proizvodnju poluproizvoda od gume: gumene plo*e. creva i šmrkovi. nevulkanizirane. gumene niti i kablovi.proizvodnju kord-tkanina za proizvodnju spoljnih guma. opremu. gumeni odevni predmeti. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju materijala od gume za popravku guma. koja se svrstava u podgrupu 17540 47 . gumene obloge za valjke i dr. prenosno i pogonsko remenje.protektiranje spoljnih guma Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sinteti*kog kau*uka. trake. vešta*ke grudi. gumirana tekstilna roba. šipke i drugi profilisani oblici .proizvodnju guma za motorna vozila.

- proizvodnju odevnih predmeta od elasti*nih tkanina, koja se svrstava u granu 182 - proizvodnju gumene obu#e, koja se svrstava u podgrupu 19303 - proizvodnju lepkova i lepljivih sredstava na bazi gume, koja se svrstava u podgrupu 24620 - proizvodnju zamenljivih delova za protektiranje spoljnih guma, koja se svrstava u podgrupu 25110 - proizvodnju splavova i *amaca na naduvavanje, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penaste gume, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju gumenih sportskih rekvizita, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju gumenih igara i igra*aka, koja se svrstava u podgrupu 36500 - regeneraciju gume, koja se svrstava u podgrupu 37200 252 2521 25210 Proizvodnja proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja plo*a, listova, cevi i profila od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju poluproizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne plo*e, listovi, blokovi, filmovi, folije, trake i dr. - proizvodnju gotovih proizvoda od plasti*nih masa: . cevi, creva i šmrkovi, pribor za cevi i creva i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima, koja se svrstava u podgrupu 24160 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nepokrivenih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 2522 25220 Proizvodnja ambalaže od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta od plasti*nih masa za pakovanje robe: . plasti*ne kese, vre#e, kutije, sanduci, kanisteri, boce i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju predmeta od sinteti*kog ili prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - pakovanje robe, koje se svrstava u podgrupu 74820 2523 25230 Proizvodnja predmeta za gra evinarstvo od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata:

48

- proizvodnju predmeta za ugra ivanje od plasti*nih masa: . plasti*na vrata, prozori, ramovi, kapci, žaluzine, lajsne za pod i dr. . tankovi i rezervoari . podne, zidne ili plafonske obloge od plasti*nih masa u obliku rolni ili plo*ica i dr. . sanitarni predmeti od plasti*nih masa kao što su kade, tuškade, umivaonici, klozetske šolje, vodo-kotli#i i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od sinteti*kog i prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 2524 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju stonog i kuhinjskog posu a i predmeta za toaletne potrebe, od plasti*nih masa - proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne kacige, izolacioni pribor, delovi pribora za rasvetnu opremu, kancelarijska i školska oprema, odevni predmeti, pribor za nameštaj, statuete, prenosno i pogonsko remenje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju obu#e od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19302 - proizvodnju medicinskih i zubarskih aparata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nameštaja od plasti*nih masa, koja se svrstava u granu 361 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju sportskih rekvizita od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju igara i igra*aka od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 Podsektor GZ 26 261 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

49

2611

26110

Proizvodnja ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ravnog stakla, uklju*uju#i i armirano, bojeno ili matirano staklo

2612

26120

Oblikovanje i obrada ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kaljenog ili slojevitog ravnog stakla - proizvodnju staklenih ogledala - proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju

2613 26131

Proizvodnja šupljeg stakla Proizvodnja ambalažnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju boca i drugog ambalažnog stakla 26132 Proizvodnja ostalog šupljeg stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obloga od stakla ili kristalnog stakla - proizvodnju *aša za pi#e i drugih proizvoda za doma#instvo od stakla ili kristalnog stakla Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju igra*aka od stakla, koja se svrstava u podgrupu 36500

2614

26140

Proizvodnja staklenih vlakana Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju staklenih vlakana, uklju*uju#i i staklenu vunu i netkane proizvode od njih Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 17250 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od pojedina*no oplaštenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 31300 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od opti*kih vlakana koja nisu pojedina*no oplaštena, koja se svrstava u podgrupu 33400

2615

26150

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju*uju#i i tehni*ke staklene proizvode Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe - proizvodnju stakla za ru*ne *asovnike i ostale satove, opti*kog stakla i opti*kih elemenata

50

cevi i dr.proizvodnju kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost ne obuhvata: . proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Proizvodnja kerami*kih predmeta za doma#instvo i ukrasnih predmeta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33400 262 2621 26210 Proizvodnja nevatrostalnih kerami*kih proizvoda. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2623 26230 Proizvodnja kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju stonih kerami*kih proizvoda i drugih kerami*kih proizvoda za doma#instvo ili toaletne svrhe .koji nisu opti*ki obra eni . koja se svrstava u podgrupu 26260 2624 26240 Proizvodnja ostalih tehni*kih proizvoda od keramike Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju imitacije nakita od keramike. koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju staklenih blokova za poplo*avanje . 51 .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. tuš-kade.proizvodnju igra*aka od keramike. osim proizvoda za gra evinske svrhe.proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala.proizvodnju kerami*kih predmeta za laboratorijske. koja se svrstava u podgrupu 36500 .proizvodnju staklenih predmeta za izradu bižuterije .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 36610 2622 26220 Proizvodnja kerami*kih sanitarnih ure aja Ova delatnost obuhvata: . kao što su kade. klozetske šolje. umivaonici. vodokotli#i i dr.proizvodnju kerami*kih sanitarnih predmeta. koja se svrstava u podgrupu 26260 . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju staklenih šipki.proizvodnju špriceva.proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora .proizvodnju opti*ki obra enih opti*kih elemenata.proizvodnju statueta i drugih ukrasnih predmeta od keramike Ova delatnost ne obuhvata: .

Ova delatnost obuhvata i: . vatrostalna opka i blokovi . cevi.proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala. koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2626 26260 Proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . opeka.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. mufovi. vatrostalne kerami*ke retorte.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 26260 264 2640 26400 Proizvodnja opeke.proizvodnju predmeta na bazi magnezita. lule i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . mozaik kockica i dr. sudova i sli*nih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda .proizvodnju kerami*kih proizvoda koji nisu klasifikovani na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju podnih blokova od pe*ene gline Ova delatnost ne obuhvata: . odvodi i dr. koja se svrstava u podgrupu 26260 . lonci.hemijske i tehni*ke svrhe 2625 26250 Proizvodnja ostalih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . dolomita i hromita 263 2630 26300 Proizvodnja kerami*kih plo*ica i podnih plo*a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih podnih plo*ica i plo*a i plo*ica za poplo*avanje i oblaganje Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju gra evinskih vatrostalnih kerami*kih 52 .proizvodnju kerami*kih lonaca.proizvodnju vatrostalnog maltera i betona . cevi za dimnjake i druge cevi. .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda: . izlivnici.proizvodnju nevatrostalnog gra evinskog materijala od pe*ene gline: . termoizolacioni kerami*ki proizvodi od silikatnog fosilnog brašna . crep. od pe*ene gline Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih kaminskih i zidnih plo*ica. crepa i proizvoda za gra evinarstvo.

proizvodnju vatrostalnog maltera i betona. plo*e. table. koja se svrstava u podgrupu 24420 . stubovi i dr. 2663 26630 Proizvodnja gotove betonske smeše Ova delatnost ne obuhvata: 53 .proizvodnju predmeta od gipsa. koja se svrstava u podgrupu 26300 265 2651 26510 Proizvodnja cementa. gašenog i hidrauli*nog kre*a 2653 26530 Proizvodnja gipsa Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju proizvoda od betona. paneli. ispune.proizvoda. paneli i dr. aluminijumski (topljeni) cement. cementa ili gipsa Proizvodnja proizvoda od betona za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26630 2652 26520 Proizvodnja kre*a Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i portland-cement. od betona. koja se svrstava u podgrupu 26260 . . prefabrikovani gra evinski elemenati za visokogradnju i niskogranju. cementa ili vešta*kog kamena 2662 26620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju cementa za zubarstvo. plo*e za poplo*avanje. opeke. koja se svrstava u granu 266 . blokovi. kre*a i gipsa Proizvodnja cementa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u gra evinarstvu: .proizvodnju klinkera i hidrauli*nog cementa. koja se svrstava u granu 266 266 2661 26610 Proizvodnja proizvoda od betona. cementa ili predmeta od vešta*kog kamena za upotrebu u gra evinarstvu: .proizvodnju gotove betonske smeše i maltera.proizvodnju negašenog. cevi. cement od zgure i superfosfatni cement Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kerami*kih plo*ica i plo*a za poplo*avanje. koja se svrstava u podgrupu 26260 .proizvodnju proizvoda od cementa.

koja se svrstava u podgrupu 26260 2664 26640 Proizvodnja maltera Ova delatnost obuhvata: . rezervoari. koja se svrstava u podgrupu 26260 2665 26650 Proizvodnja vlaknatih zacementiranih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . na grobljima. kao što je gruba obrada kamena.se*enje. predmeti s plitkim i visokim reljefom.radove koji se obavljaju na neobra enom kamenu prispelom iz kamenoloma Ova delatnost ne obuhvata: . kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili vešta*kih abrazivnih materijala. trska) koje su aglomerisane cementom.proizvodnju gra evinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna. korita.proizvodnju mlinskog kamenja. crepovi.proizvodnju vešta*kog korunda 54 .proizvodnju ostalih proizvoda od betona. žardinjere i dr.proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sli*nim vlaknima: . 2666 26660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona. cevi. u izgradnji puteva. šolje. cementa. brusnog kamenja i sli*nih proizvoda.. 267 2670 26700 Se*enje. gipsom ili drugim mineralnim vezivima . oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u gra evinarstvu.proizvodnju vatrostalnog cementa. talasaste i druge plo*e. posude.radove koji se obavljaju u kamenolomima. kipovi. oblikovanje i obrada kamena Ova delatnost obuhvata: . ukrasne posude. za pokrivanje krovova i dr. . oluci. paneli. cementa i gipsa Ova delatnost obuhvata: . doprozornici i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 14110 .proizvodnju maltera u prahu Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju vatrostalnog maltera. uklju*uju#i i materijale na mekoj podlozi .proizvodnju mlinskog kamenja. koja se svrstava u podgrupu 26810 268 2681 26810 Proizvodnja predmeta od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja brusnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . gipsa i vešta*kog kamena: . slama.

na podlozi od mineralnih supstanci ili od celuloze . . filc i dr. u te*nom stanju. grafita i ostalih nemetalnih minerala. kamena vuna i sli*ne mineralne vune.proizvodnju slede#ih prozvoda. komadima (polugama).proizvodnju koksa iz uglja. papir.prevla*enje. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gvož a u primarnim oblicima iz ruda ili otpadaka: . ingotima i kontinuirano liveni proizvodi .proizvodnju prediva i tkanina od nemetalnih minerala i proizvoda od tih prediva i tkanina. trake.proizvodnju staklene vune i proizvoda od staklene vune.proizvodnju frikcionih materijala i nemontiranih proizvoda od tih materijala. prevu*enih ili oplemenjenih: . koje se svrstava u podgrupu 28510 27102 Proizvodnja *elika Ova delatnost obuhvata: 55 . uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode . blokovima. ekspandirane gline i sli*ni materijali za toplotnu i zvu*nu izolaciju ili apsorbovanje zvuka .proizvodnju proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obra en liskun i proizvodi od liskuna. toplo valjani profili. ekspandirani ili listasti vermikulit. koja se svrstava u podgrupu 26140 Podsektor GI 27 271 2710 27101 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala Proizvodnja sirovog gvož a i *elika i visokougljeni*nih ferolegura Proizvodnja gvož a Ova delatnost obuhvata: .2682 26820 Proizvodnja proizvoda od azbesta. Ova delatnost ne obuhvata: . kao što su ode#a. gredice i dr.proizvodnju mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure). koja se svrstava u podgrupu 23100 . pokrivke za glavu. Ova delatnost obuhvata i: . hladno valjane plo*e i limovi . treseta. šine . obu#a.proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . limovi. užad. grafita (osim elektro-materijala) i dr. toplo valjani proizvodi.

proizvodnju koksa iz uglja. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju pribora od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju cevi od livenog gvož a i centrifugalno livenih cevi od gvož a ili *elika .proizvodnju slede#ih prozvoda. šine .proizvodnju manganovog gvož a. blokovima. koje se svrstava u podgrupu 56 .proizvodnju pribora od livenog gvož a 2722 27220 Proizvodnja cevi od *elika Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 23100 .proizvodnju šipki i profila od *elika. prevu*enih ili oplemenjenih: . koja se svrstava u podgrupu 27210 273 2731 27310 Ostala primarna prerada gvož a i *elika.proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . ili hladnim vu*enjem ili hladnim valjanjem . proizvodnja ferolegura.vu*enje ili izvla*enje žice. hladno valjane plo*e i limovi . u komadima (polugama).proizvodnju zavarenih cevi hladnim ili toplim oblikovanjem i zavarivanjem. limovi. ingotima i kontinuirano liveni proizvodi . koje se svrstava u podgrupu 28510 27103 Proizvodnja visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bešavnih centrifugalno livenih cevi od *elika. gredice i dr. hladnim vu*enjem Ova delatnost ne obuhvata: .prevla*enje.proizvodnju *elika u primarnim oblicima: .. osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Hladno vu*enje *elika Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode . toplim ekstrudiranjem ili toplim vu*enjem. visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 272 2721 27210 Proizvodnja cevi Proizvodnja cevi od livenog gvož a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bešavnih cevi toplim valjanjem. toplo valjani proizvodi. toplo valjani profili. ili obradom toplom redukcijom ili hladnim vu*enjem .

proizvodnju nakita od plemenitih metala.proizvodnju legura od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju trajnih materijala za šinske puteve. proizvodnja i rafinacija neobra enih plemenitih metala: zlato.proizvodnju profila ili profilisanih limova.proizvodnju gvož a u prahu i proizvodnju gvož a izuzetne *isto#e elektrolizom ili drugim hemijskim procesima . koja se svrstava u podgrupu 36220 27412 Prerada plemenitih metala 57 . osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ostala primarna prerada gvož a i *elika Ova delatnost obuhvata: . osim visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 274 2741 27411 Proizvodnja osnovnih plemenitih i obojenih metala Proizvodnja plemenitih metala Proizvodnja plemenitih metala Ova delatnost obuhvata: .27340 2732 27320 Hladno valjanje uzanih traka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.proizvodnju fero-legura. koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od *elika u koturovima ili trakama (širine manje od 500 mm) ponovnim hladnim valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda 2733 27330 Hladno oblikovanje profila Ova delatnost obuhvata: . srebro. proizvodnja ferolegura. platina i dr. oblikovanjem na valjaoni*kim prugama (valjaonicama) ili savijanjem na presama pljosnatih valjanih proizvoda od *elika 2734 27340 Vu*enje žice Ova delatnost obuhvata: . osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *eli*ne žice hladnim vu*enjem ili izvla*enjem 2735 27351 Ostala primarna prerada gvož a i *elika. osim šina 27352 Proizvodnja ostalih fero-legura. .proizvodnju osnovnih plemenitih metala: .

proizvodnju aluminijuma iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od aluminijuma .platiranje zlatom obojenih metala ili srebra .proizvodnju aluminijum-oksida (glinice) 27422 Proizvodnja aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aluminijuma iz glinice (aluminijum-oksida) .proizvodnju nakita od plemenitih metala. koja se svrstava u podgrupu 36220 2742 27421 Proizvodnja aluminijuma Proizvodnja glinice Ova delatnost obuhvata: .platiranje srebrom prostih metala .proizvodnju cinka .Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju cinka iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od cinka .proizvodnju legura od olova 27432 Prerada olova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju olova iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od olova .proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala .primarnu preradu aluminijuma 2743 27431 Proizvodnja olova.proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.proizvodnju legura aluminijuma 27423 Prerada aluminijuma Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 .primarnu preradu olova 27433 Proizvodnja cinka Ova delatnost obuhvata: .platiranje platinom ili metalima platinske grupe zlata. cinka i kalaja Proizvodnja olova Ova delatnost obuhvata: . srebra ili prostih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju legura od cinka 58 .proizvodnju olova iz ruda .

proizvodnju kalaja iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od kalaja .proizvodnju legura bakra 27442 Prerada bakra Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bakra iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od bakra .27434 Prerada cinka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hroma. mangana. mangana.primarnu preradu cinka 27435 Proizvodnja kalaja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bakra iz ruda .primarnu preradu kalaja 2744 27441 Proizvodnja bakra Proizvodnja bakra Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura hroma. nikla i drugih obojenih metala iz elektroliti*ki i alumino-termi*ki pre*iš#enih otpadaka i starih materijala tih metala . 59 .proizvodnju nikl-kamenca 27454 Prerada ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu bakra 2745 27451 27452 27453 Proizvodnja ostalih obojenih metala Proizvodnja antimona Proizvodnja žive Proizvodnja nepomenutih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . mangana. nikla i dr. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju legura od kalaja 27436 Prerada kalaja Ova delatnost obuhvata: . nikla i dr. mangana.proizvodnju hroma.primarnu preradu hroma.proizvodnju kalaja iz ruda . nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida .

livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje kovnog (temper) liva od gvož a Ova delatnost ne obuhvata: .livenje odlivaka od teških metala .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od *elika .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od gvož a . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2754 27540 Livenje ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . osim mašina i ure aja Proizvodnja metalnih konstrukcionih proizvoda Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija Ova delatnost obuhvata: .livenje gotovih i polugotovih proizvoda od teških i plemenitih metala .livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvož a .proizvodnju metalnih konstrukcija za gra evinarstvo .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od lakih metala .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.proizvodnju metalnih konstrukcija za industrijsku opremu 60 .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje odlivaka od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .livenje odlivaka od lakih metala Ova delatnost ne obuhvata: .livenje lameliranih (ljuskastih) odlivaka od gvož a .livenje odlivaka od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: .275 2751 27510 Livenje metala Livenje gvož a Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2752 27520 Livenje *elika Ova delatnost obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda. koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2753 27530 Livenje lakih metala Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 28 281 2811 28110 Proizvodnja standardnih metalnih proizvoda.

proizvodnju montažnih zgrada od metala: barake za gradilišta. hale. Ova delatnost ne obuhvata: . osim kotlova za centralno grejanje toplom vodom Ova delatnost obuhvata: . rezervoara i sudova od metala. koja se svrstava u podgrupu 35110 2812 28120 Proizvodnja metalnih proizvoda za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje. okvira za vrata i prozore. kapaka.proizvodnju pomo#nih ure aja za parne kotolove: kondenzatori pare.proizvodnju metalnih vrata i prozora. rezervoara i sudova od metala Ova delatnost obuhvata: . kapaciteta ispod 300 l. cisterni i sli*nih metalnih kontejnera. kapaciteta preko 300 l .(skeleti za visoke pe#i. kutija i drugih sudova. 282 2821 28210 Proizvodnja cisterni.izgradnju sistema cevi koji se uklju*uje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi.proizvodnju rezervoara. koja se svrstava u podgrupu 34200 2822 283 2830 28220 28300 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova. rezervoara.) . koja 61 . kapija i dr.proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare .proizvodnju metalnih kontejnera za komprimovani ili te*ni gas Ova delatnost ne obuhvata: . *abrova. zajedno s prate#im priborom i konstrukcionim radovima Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sekcija za brodove. pregreja*i. oprema za podizanje i manipulaciju i dr. ekonomajzeri.proizvodnju transportnih (saobra#ajnih) kontejnera. . proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja cisterni. kanti.proizvodnju nuklearnih reaktora Ova delatnost obuhvata i: . barake i drugi modularni elementi za izložbe i dr.proizvodnju metalnih buradi. koja se svrstava u granu 287 . sakuplja*i i akumulatori pare i dr.

glodanje. razvrtanje. graviranje i štampanje metala . brušenje. . brija*i i noži#i za brijanje (žileti) .kaljenje. anodiziranje i dr. metalurgija praha Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju pribora za doma#instvo: noževi.proizvodnju razli*itih predmeta za se*enje: .se svrstava u podgrupu 28220 . presovanje.proizvodnju separatora izotopa.proizvodnju sitnog metalnog praha. štancovanje i valjanje metala. zavarivanje. spajanje i druge radove na metalnim komadima 286 2861 28610 Proizvodnja se*iva. rendisanje. 2852 28520 Opšti mašinski radovi Ova delatnost obuhvata: . tumbanje (radi *iš#enja) i *iš#enje metala . kašike i dr. viljuške.bojenje. presovanje. štancovanje i valjanje metala . *iš#enje peš*anim mlazom. alata i metalne robe opšte namene Proizvodnja se*iva Ova delatnost obuhvata: . poliranje metala i dr. opšti mašinski radovi Obrada i prevla*enje metala Ova delatnost obuhvata: . .prevla*enje metala nemetalnim materijalima: plastificiranje. ravnanje.prevla*enje. struganje. testerisanje. koja se svrstava u podgrupu 28750 62 . makaze za orezivanje i kresanje granja i dr. letovanje. erodiranje.kovanje.termi*ku obradu metala .bušenje. emajliranje i dr.proizvodnju posu a od metala.skidanje opiljaka. makaze i aparati za šišanje kose . lakiranje. oštrenje. koja se svrstava u oblast 27 285 2851 28510 Obrada i prevla*enje metala. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29560 284 2840 28400 Kovanje.metalurgiju praha: proizvodnja metalnih predmeta neposredno iz metalnih prahova zagrevanjem (sinterovanjem) ili presovanjem Ova delatnost ne obuhvata: .

vedara i dr.proizvodnju cisterni i rezervoara.proizvodnju kova*kog alata: *eki#i. klju*eva.proizvodnju izmenljivih delova ru*nog alata. ba*vi. koja se svrstava u podgrupu 36220 2862 28620 Proizvodnja alata Ova delatnost obuhvata: . nareznice za navoje.. brava.proizvodnju pribora za doma#instvo od plemenitih metala.proizvodnju katanaca.proizvodnju ru*nog alata kao što su klešta.proizvodnju metalnih užadi. koja se svrstava u podgrupu 28210 2872 28720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala Ova delatnost obuhvata: . tuba i kutija 2873 28730 Proizvodnja ži*anih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju noževa i listova za se*enje za mašine ili za mehani*ke aparate . koja se svrstava u podgrupu 28620 . vozila i dr.proizvodnju kanti i konzervi za pakovanje namirnica. . . kapaciteta do 300 l .proizvodnju testera i se*iva za testere. uklju*uju#i i se*iva za kružne i lan*aste testere . bez obzira na to da li su elektri*ni ili nisu. koja se svrstava u podgrupu 29400 2863 28630 Proizvodnja brava i okova Ova delatnost obuhvata: . odvija*i i dr.proizvodnju sanduka od gvož a ili *elika. pletenih traka i sli*nih proizvoda 63 . noževi za glodanje i dr.proizvodnju ru*nog alata na elektri*ni pogon. . nameštaj.proizvodnju *abrova. proizvodnju izmenljivih delova alatnih mašina: burgije.proizvodnju metalnih zatvara*a Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mengela i alata za u*vrš#ivanje (stezanje) Ova delatnost ne obuhvata: . 287 2871 28710 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja buradi i sli*ne ambalaže od *elika Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju mašinskih listova za se*enje. nakovnji i dr. kanti. probija*i. okova i drugih metalnih predmeta za zgrade.

navrtke i dr. motocikle i mopede Proizvodnja motora i turbina. vozila.proizvodnju vij*anih mašinskih proizvoda: zavrtnji. 2874 28740 Proizvodnja veznih elemenata. kop*e. osim motora za avione. vij*anih proizvoda. zakovica. mreže. mali kuhinjski neelektri*ni aparati i pribor .proizvodnju aparata za lemljenje .proizvodnju sefova.proizvodnju eksera. sudopera. stono ravno posu e od prostih metala . tkanine (platna) i dr.proizvodnju sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu . klanfi. oklopnih vrata i dr.prizvodnju delova za izgradnju železni*kih ili tramvajskih koloseka.proizvodnju razli*itih proizvoda od metala: metalne zaštitne kacige. koja se svrstava u podgrupu 29140 . posuda za pranje i sli*nih proizvoda od prostih metala . rešetke. ma*eva..proizvodnju proizvoda od žice: bodljikava žica.proizvodnju lanaca za prenos energije. osim motora za avione. lanaca i opruga Ova delatnost obuhvata: . tiganji i drugo neelektri*no stono i kuhinjsko posu e . osovinica. šrafovi. ekser*i#a. skretnica. listovi za opruge . ormara i kasa. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina za proizvodnju i koriš#enje mehani*ke energije. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina i ure aja.proizvodnju lanaca.proizvodnju opruga: .proizvodnju kada. spužve (jastu*i#i) za *iš#enje (ribanje) i dr. lisnate opruge (gibnjevi). kuke i dr. spiralne opruge i torzione poluge . .proizvodnju opruga i lanaca za satove i *asovnike. bajoneta i dr. 64 . tave. spone. .proizvodnju metalnih proizvoda za doma#instvo: .proizvodnju sablji. . osim lanaca za prenos energije Ova delatnost ne obuhvata: . ži*ane ograde. plo*e za obeležavanje (za natpise ili druge znake). stani*nih odbojnika i dr. . podložnih plo*ica i drugih proizvoda bez navoja . koja se svrstava u podgrupu 33500 2875 28750 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . . Podsektor GJ 29 291 2911 29110 Proizvodnja mašina i ure aja. vozila.

motocikle i mopede Ova delatnost obuhvata: . gasne turbine Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 35300 .proizvodnju vazdušnih i vakuum-pumpi. vazdušnih i drugih gasnih kompresora . motocikle i mopede: . motori za železnicu i njihovi delovi .proizvodnju turbo-mlaznih i turbo-propelernih motora.proizvodnju sanitarnih slavina i ventila 65 . opremljenih ili neopremljenih mernim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: . uklju*uju#i i regulacione ventile i slavine za dotok .proizvodnju pogonskih mašina i motora na hidrauli*ni ili pneumatski pogon ili s pogonom na vetar Ova delatnost ne obuhvata: . vodna kola i njihovi regulatori . koja se svrstava u podgrupu 31610 .proizvodnju turbina i njihovih delova: . koja se svrstava u podgrupu 29230 . osim motora za avione.proizvodnju elektri*nih dinamo-garnitura.proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kompresora za hla enje.proizvodnju elektri*nog pribora i delova motora s unutrašnjim sagorevanjem. hidrauli*ne turbine. brodski motori i njihovi delovi .proizvodnju turbina na vetar.proizvodnju klipnih motora s unutršanjim sagorevanjem i njihovih delova. vozila.proizvodnju industrijskih slavina i ventila. parne turbine i druge parne mašine .proizvodnju motora za motorna vozila i avione i motora za pogon motocikala i mopeda.proizvodnju pumpi za te*nost. koja se svrstava u podgrupe 34101 do 34104 i 35300 .proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja. koja se svrstava u podgrupu 29140 2913 29130 Proizvodnja slavina i ventila Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29120 2912 29120 Proizvodnja pumpi i kompresora Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 31100 .

. kutija za menja*e i zup*aste prenosnike i drugih menja*a brzine .proizvodnju sušara za drvo. avione i motocikle. pogonske ru*ice i dr. koja se svrstava u podgrupu 29530 . koja se svrstava u podgrupu 31622 . koja se svrstava u podgrupe 29110.proizvodnju elektri*nih i drugih industrijskih i laboratorijskih pe#i i ložišta.proizvodnju zamajaca i kaišnika .proizvodnju zglobnih lanaca . stakla ili kerami*kih materijala. klizni ležajevi i njihova ku#išta .proizvodnju ostalih lanaca. transmisione osovine i kolena: bregaste osovine. koja se svrstava u podgrupe 34101.proizvodnju elektromagnetnih spojnica.proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem. rešetki za pe#i i izbaciva*a pepela Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mehani*kih ložišta.proizvodnju kva*ila i spojnica za vratila .proizvodnju zup*anika.proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja i dr. koja se svrstava u podgrupe 25130. koja se svrstava u podgrupu 28740 292 2921 29210 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene Proizvodnja industrijskih pe#i i gorionika Ova delatnost obuhvata: ..proizvodnju sušara za poljoprivredu.proizvodnju prenosnih ure aja na mehani*ki pogon za vozila. uklju*uju#i i pe#i za spaljivanje .proizvodnju mehani*kih prenosnih ure aja: . drvenja*u. papir i karton.proizvodnju neelektri*nih pekarskih pe#i. kolenasta vratila. 35300 i 35410 .proizvodnju kugli*nih i valjkastih ležajeva i njihovih delova .proizvodnju ventila od neotvrdnute vulkanizirane gume. koja 66 . zup*astih prenosnika i pogonskih mehanizama Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . 26150 i 26240 2914 29140 Proizvodnja ležajeva.proizvodnju slavina i ventila za grejanje Ova delatnost ne obuhvata: . 34101 i 35300 . zup*anika.proizvodnju gorionika Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 29530 .

proizvodnju plove#ih dizalica. koja se svrstava u podgrupu 29520 .proizvodnju ure aja na ru*ni ili mehani*ki pogon. koja se svrstava u podgrupu 29710 . sa sopstvenim pogonom ili bez sopstvenog pogona (tip koji se koristi u fabrikama) . osim onih za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . brodski *ekrci i dizalica za automobile . utovar i istovar: . koja se svrstava u podgrupu 29530 . elevatora za te*nost i dr. mehani*ki manipulatori i industrijski roboti specijalno dizajnirani za podizanje. ophodni transporteri i dr. pokretne platforme za podizanje. ži*anih dizalica. utovar i istovar . prenošenje.proizvodnju sušara za poljoprivredu.proizvodnju industrijske opreme za hla enje i zamrzavanje . koja se svrstava u podgrupu 33102 2922 29220 Proizvodnja ure aja za dizanje i prenošenje Ova delatnost obuhvata: . mašina za podizanje.proizvodnju ure aja za hla enje i zamrzavanje za upotrebu u doma#instvu.proizvodnju konvejera. koja se svrstava u podgrupu 29520 . šinskih dizalica i kamiondizalica. pokretnih stepenica i staza i dr. . 35201 i 34102 2923 29230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme. kotura*e i dizalice. koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju ventilatora za doma#instvo. Ova delatnost ne obuhvata: . kranovi. kopa*ica i kašika za utovar. koja se svrstava u podgrupu 29710 2924 29240 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene. *ekrci. .proizvodnju liftova.proizvodnju beskona*nih elevatora i konvejera za podzemne radove.se svrstava u podgrupu 29560 . koja se svrstava u podgrupe 35110.proizvodnju ure aja za klimatizaciju Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pe#i za doma#instvo. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: 67 .proizvodnju industrijskih robota višestruke namene. dizalice. hirurških ili laboratorijskih sterilizatora. prenošenje.proizvodnju medicinskih.proizvodnju mehani*kih kašika. radni vagoneti sa opremom ili bez opreme za podizanje i prenošenje. koja se svrstava u podgrupu 29560 .

proizvodnju mašina i aparata za filtriranje i pre*iš#avanje te*nosti ili gasova .proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo .proizvodnju mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pi#a . koja se svrstava u podgrupu 29320 .proizvodnju industrijskih ventilatora .proizvodnju ure aja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga): .proizvodnju preciznih vaga. aparati za gašenje požara.pro izvodnju zaptiva*a i sli*nih zaptivki izra enih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala ..proizvodnju izmenjiva*a toplote .proizvodnju kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovaraju#ih cilindara .proizvodnju mašina za dobijanje te*nog vazduha ili gasova . raspršivanje i prskanje te*nosti i prahova: . industriji pi#a i dr.proizvodnju postrojenja za destilaciju ili rektifikaciju u rafinerijama nafte. .proizvodnju gasnih generatora .proizvodnju centrifuga . mašine za *iš#enje parom i dr. .prozvodnju mašina za pakovanje i uvijanje: mašine za punjenje.proizvodnju separatora za mleko. ozna*avanje i dr.proizvodnju mašina za valjanje metala ili stakla i odgovaraju#ih valjaka.proizvodnju aparata za sušenje ode#e.proizvodnju ure aja za izbacivanje. pištolji za raspršivanje.proizvodnju ventilatora za doma#instvo. . koja se svrstava u podgrupu 29530 . hemijskoj industriji. kapsuliranje. koja se svrstava u podgrupe 29510 i 29560 . vagonske vage. Ova delatnost ne obuhvata: . zaptivanje. koja se svrstava u podgrupu 33200 293 2931 29310 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo Proizvodnja traktora za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora 68 . mosne vage. vage za kontinirano merenje.proizvodnju automata za prodaju robe i dr. koja se svrstava u podgrupu 29710 . mašine za *iš#enje peš*anim mlazom. ku#ne vage i vage za trgovinu. zatvaranje.proizvodnju poljoprivrednih prskalica. tegovi i dr. koja se svrstava u podgrupu 29560 . .

setvu ili ubrenje: . rastura*i ubriva.proizvodnju ru*nog alata s ugra enim motorom ili na 69 .proizvodnju drumskih prikolica i poluprikolica. vo#a. seja*ice.proizvodnju mašina za zakivanje.proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica . sortirke i dr. pripremu sto*ne hrane i dr.proizvodnju mašina za mužu .proizvodnju separatora za mleko. . drža*a za alat i specifi*nog dodatnog pribora za alatne mašine .proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za: . .proizvodnju vagoneta. mašine za kovanje ili kalupno kovanje. tvrdo i meko lemljenje . . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju drumskih traktora za vu*u poluprikolica. zrnevlja i dr. drlja*e i dr. koja se svrstava u podgrupu 34104 . strugovi.proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala skidanjem. semena.proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: . svrdla i dr. izvla*ilice i dr. šivenje metalnom žicom. sortiranje i klasiranje jaja. gajenje živine i p*ela. *iš#enje. vršalice.proizvodnju mašina za zavarivanje. uklju*uju#i i kosilice za travnjake . .proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta.proizvodnju poljoprivrednih ru*nih alatki. materijala. ultrazvukom i elektri*nim pražnjenjem: . plugovi.proizvodnju drumskih prikolica ili poluprikolica.proizvodnju radnih stalaka. bušilice. .Ova delatnost ne obuhvata: . lepljenje i dr.proizvodnju kosilica. koja se svrstava u podgrupu 29530 . uklju*uju#i i one koje rade s laserom.proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje . žetelice. . koja se svrstava u podgrupu 34200 294 2940 29400 Proizvodnja alatnih mašina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala bez skidanja materijala: . koja se svrstava u podgrupu 34200 2932 29320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29220 . koja se svrstava u podgrupu 28620 .

. koja se svrstava u podgrupu 28620 . koja se svrtstava u 29400 . koja se svrstava u podgrupu 29520 295 2951 29510 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene Proizvodnja mašina za metalurgiju Ova delatnost obuhvata: . lonci za livenje.proizvodnju mašina za bušenje. koja se svrstava u podgrupu 29400 .proizvodnju traktora to*kaša.proizvodnju mašina i opreme za rad s toplim metalima: .proizvodnju svih vrsta se*iva za buldožere i angldozere Ova delatnost ne obuhvata: . grederi (ravnja*i). koja se svrstava u podgrupu 29560 2952 29520 Proizvodnja mašina za rudnike. bitumena i betona . separacijom i dr. iskopavanje i prokopavanje tunela . mašine za livenje i dr.proizvodnju kokila i kalupa za livenje (osim za ingote) i mašina za oblikovanje livni*kih kalupa.proizvodnju mašina za metalurgiju. kamenolome i gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . mehani*ki kašikari.proizvodnju beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom .proizvodnju mešalica za beton i malter .proizvodnju auto-vozila mešalica za beton. angldozeri. buldožeri.proizvodnju izvla*ilica. koja se svrstava u podgrupe 29310 i 34104 . .proizvodnju izmenljivih delova za ru*ne ili mašinske alate.proizvodnju linija za valjanje metala i valjaka za ove linije Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i mašine za cepanje i grubu obradu kamena. konvertori.proizvodnju alatnih mašina za obradu kamena. kalupi za ingote. sortiranjem. odsecanje.pneumatski pogon Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina za obradu minerala prosejavanjem.proizvodnju mašina za pobijanje i va enje šipova.proizvodnju mašina za zemljane radove: . utovara*i i dr. . koja se svrstava u podgrupu 34102 70 .proizvodnju mašina za rudnike i kamenolome. koja se svrstava u podgrupu 29510 . skreperi (zgrtalice). mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera. nivelirke.

špageta i sli*nih proizvoda: . ode#e i kože Ova delatnost obuhvata: . mašine za pripremu.proizvodnju presa i mašina za gnje*ene u proizvodnji vina. *etke za *iš#enje zrna i dr.proizvodnju mašina za pakovanje. . . mašine za slaganje keksa i dr. valjci za mešenje testa. koja se svrstava u podgrupu 29240 . mlinski valjci. ljuštilice za pirina*.proizvodnju opreme za podizanje i prenošenje.proizvodnju mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara. razdeljivanje i oblikovanje testa. pi#a i dr. komadanje. teksturiranje i se*enje vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.) . ure aji za mešenje. vejalice. koja se svrstava u podgrupu 29320 2954 29540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila. vo#nih sokova i dr. za pripremanje ribe. usisni separatori. vo#a ili drugih plodova. kalupi. separatori mleka . za pripremanje vo#a. neelektri*ne pekarske pe#i. školjki i druge morske hrane. duvana za žvakanje. mešalice. dozeri sirovina. sortiranje ili klasiranje jaja.proizvodnju mašina za *iš#enje.proizvodnju mašina za mlekarsku industriju: . duvana za lulu.proizvodnju mašina za industriju tekstila: . izvla*enje. oraha ili povr#a.. ostale mašine za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane. proseja*i. separatori mekinja. zavijanje i merenje. mašine za preradu mleka (bu#kalice. . mašine za obradu i oblikovanje butera i dr. mašine za izradu sira (homogenizatori. sitaste trake. za obradu mesa ili živine.proizvodnju mašina za mlinsku industriju: .proizvodnju mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima Ova delatnost ne obuhvata: .) . kakaa ili *okolade.proizvodnju sušara za poljoprivredu .proizvodnju mašina za pekarsku industriju i izradu makarona. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . istiskivanje. prese i dr. ciklon-separatori.proizvodnju mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša. mašine za obradu mleka (homogenizatori i izbistriva*i) .proizvodnju mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja . . mahunarke i dr. 71 . . za pro izvodnju še#era i piva. jabukova*e.. burmuta i dr. proizvodnju. koja se svrstava u podgrupu 29220 2953 29530 Proizvodnja mašina za industriju hrane.

bojenje. mašine za pranje i mašine za peglanje. mašine za namotavanje. krzna ili štavljenih koža . mašine za hemijsko *iš#enje . sakupljanje i rastresanje pamuka. koja se svrstava u podgrupu 21250 72 .proizvodnju mašina za industriju kože: . mašine za izradu ili popravku obu#e i drugih predmeta od kože ili krzna Ova delatnost ne obuhvata: . mašine za pletenje . previjanje. štavljenje ili obradu sirovih koža.proizvodnju pomo#nih ure aja i opreme za tekstilne mašine: . snovanje i dr. raskidanje bala. mašine za pranje.proizvodnju mašina za obradu tkanina: . finalnu doradu. koja se svrstava u podgrupu 29710 . automatski zaustavlja*i kretanja. tipa kalandera. odmotavanje. mašine za *ešljanje. mašine za pranje i sušenje perioni*kog tipa . koja se svrstava u podgrupu 29560 . grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr. *ipki. uklju*uju#i i ru*ne razboje . mehanizami za zamenjivanje tka*kih *unjeva. centrifugalne mašine za sušenje ode#e .proizvodnju mašina za gla*anje. žakard-mašine.proizvodnju mašina za pranje i mašina za peglanje: . . pletenica i dr. beljenje. koja se svrstava u podgrupu 29240 . pranje i karbonizaciju vune i dr. predilice . tila.proizvodnju mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila .proizvodnju mašina za knjigoveznice. mašine za pripremu tekstilnih vlakana: *iš#enje pamuka.proizvodnju papira i kartona s ugra enim programima za rad na žakard-mašinama.proizvodnju mašina za pranje i sušenje u doma#instvu. .proizvodnju šiva#ih mašina i glava i igala za njih . . . mašine za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje. mašine za izradu *vorovanih mreža. se*enje ili reckanje tkanina . . dekorisanje. za pripremu.materijala ili prediva . uklju*uju#i i tople prese . mašine za tkanje (razboji). premazivanje ili impregnaciju tkanina . dobi-mašine. vretena i leptirnjaka za vretena i dr.

mašine za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe.proizvodnju razli*itih specijalnih mašina i opreme: mašine za sastavljanje elektri*nih i elektronskih svetiljki. mustri. .proizvodnju vatrenog lova*kog.proizvodnju oklopnih vozila za prevoz novca ili dragocenosti. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . ekstruderi. kalupa za livnice i dr. staklenih vlakana ili prediva.proizvodnju artiljerijskog materijala i balisti*kih raketa . oblikovanje kerami*kih proizvoda.proizvodnju aparata za doma#instvo. koja se svrstava u podgrupu 29710 296 2960 29600 Proizvodnja oružja i municije Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju štamparskih i knjigoveza*kih mašina . prese. koja se svrstava u podgrupu 28750 . koja se svrstava u podgrupu 29400 . koja se svrstava u podgrupu 34102 73 .2955 29550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . krede za pisanje. sportskog i zaštitnog oružja i odgovaraju#e municije Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kratkih i dugih ma*eva i bajoneta.prozvodnju bojeve municije Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju mašina za izradu predmeta od papira i kartona 2956 29560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene.. grafitnih elektroda. mašine za izradu ili protektiranje guma za vozila i druge mašine za izradu proizvoda od gume i plasti*nih masa . matrica. tvrde plastike ili hladnog stakla.proizvodnju mašina i opreme za obradu tvrde gume. cevi. za sve vrste materijala . mašine za izradu užadi i dr. mašine i aparati za separaciju izotopa. cevi i sijalica.proizvodnju lakog oružja .proizvodnju tenkova i drugih bornih kola .proizvodnju mašina za izradu pulpe . kalupa i dr.proizvodnju kokila.proizvodnju mašina za izradu crepa i opeke.proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala: .proizvodnju mašina za izradu papira i kartona .

proizvodnju mašina za umnožavanje. neelektri*ni aparati za grejanje prostorija. roštilji.proizvodnju raznih kancelarijskih mašina i opreme: mašine 74 . elektri*ni aparati za peglanje.proizvodnju ra*unskih mašina. elektri*ni grejni otpornici i dr. specijalnih terminala za izdavanje karata ili rezervacija i dr. koja se svrstava u podgrupu 24610 297 2971 29710 Proizvodnja aparata za doma#instvo. *ešljevi. . odsisne nape .proizvodnju mašina za obradu teksta . koja se svrstava u podgrupu 29540 2972 29720 Proizvodnja neelektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju elektro-termi*kih aparata za doma#instvo: elektri*ni greja*i vode. sokovnici.proizvodnju mašina za pripremu hrane u komercijalnim kuhinjama. elektri*ni aparati za grejanje prostorija i ku#ni ventilatori. elektri*ni aparati za sušenje kose. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29530 Podsektor GK 30 300 3001 30010 Proizvodnja elektri*nih i opti*kih ure aja Proizvodnja kancelarijskih i ra*unskih mašina Proizvodnja kancelarijskih mašina Ova delatnost obuhvata: .aspiratori i dr. mašina za adresiranje i mašina kancelarijskog tipa za ofset-štampu na papiru u listovima . mikseri. otvara*i konzervi. mašine za pranje i sušenje rublja. mašina za frankiranje pošte. rešoi. elektri*na #ebad. ražnjevi.proizvodnju šiva#ih mašina. aparati za kuvanje. . aparati za pripremanje *aja i kafe. *etke i vikleri. Ova delatnost ne obuhvata: . registar-kasa.. štednjaci.proizvodnju udarnih kapisli. oštra*i noževa.proizvodnju mehani*kih ili elektri*nih pisa#ih mašina . hektografskih ili na matrice. greja*i posu a i dr. tosteri. detonatora ili svetle#ih raketa. elektri*ni aparati za brijanje. Ova delatnost ne obuhvata: . usisiva*i.proizvodnju neelektri*nih aparata za grejanje ku#nih prostorija i za kuvanje: . seckalice. aparati za gla*anje podova. mašine za pranje posu a.proizvodnju elektri*nih aparata za doma#instvo: frižideri i zamrziva*i. roštilji. zagreja*i vode. friteze. elektri*ne *etkice za zube. mikrotalasne pe#nice. štednjaci. sakuplja*i otpadaka. pe#i. elektri*ne pe#nice.

za sortiranje, uvijanje ili brojanje metalnog novca; automati za izdavanje nov*anica; mašine za uvla*anje i sortiranje pošte, prilepljivanje ili poništavanje poštanskih maraka; mašine za oštrenje olovaka; bušilice i spajalice za papir i dr. 3002 30020 Proizvodnja ra*unskih mašina i druge opreme za obradu podataka Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju mašina za automatsku obradu podataka: . digitalne mašine . analogne mašine . hibridne mašine - proizvodnju perifernih jedinica: . štampa*i, terminali i dr. . magnetni i opti*ki *ita*i i dr. . mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju elektronskih delova koji se nalaze u ra*unarskim sistemima, koja se svrstava u podgrupu 32100 - proizvodnju elektronskih igara, koja se svrstava u podgrupu 36500 - opravku i održavanje ra*unarskih sistema, koji se svrstavaju u podgrupu 72500 31 311 3110 31100 Proizvodnja elektri*nih mašina i aparata, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih motora, generatora i transformatora Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju motora za naizmeni*nu struju - proizvodnju generatora za naizmeni*nu struju - proizvodnju univerzalnih motora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju motora i generatora za jednosmernu struju - proizvodnju motorgeneratora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju elektri*nih rotacionih i stati*nih konvertora - proizvodnju elektri*nih transformatora Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju generatora za motorna vozila i opreme za pokretanje motora, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju diodnih cevi, koja se svrstava u podgrupu 32100 312 3120 31200 Proizvodnja opreme za distribuciju elektri*ne energije i upravlja*ke opreme

75

Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih aparata za uklju*ivanje ili zaštitu elektri*nih strujnih kola ili za priklju*ivanje za ili u elektri*na strujna kola: . sklopke, osigura*i, odvodnici prenapona, ograni*ava*i napona, utika*i, razvodne kutije, releji, priklju*nice, sijali*na grla i dr. - proizvodnju elektri*nih ure aja za upravljanje i razvo enje elektri*ne energije: . table, plo*e, konzole, ormari, stolovi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju žice i traka za topive osigura*e, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju tabli, plo*a, konzola i drugih osnova za telefoniju i telegrafiju, koja se svrstava u podgrupu 32200 - proizvodnju ugljenih ili grafitnih elektroda, koja se svrstava u podgrupu 31621 313 3130 31300 Proizvodnja izolovane žice i kablova Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju izolovane žice, kablova, traka i drugih izolovanih provodnika sa konektorom ili bez konektora - proizvodnju kablova od pojedina*no oplaštenih opti*kih vlakana za upotrebu u telekomunikacijama Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju neizolovane žice od obojenih metala, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju neizolovanih metalnih kablova ili izolovanih kablova koji nisu provodnici elektriciteta, koja se svrstava u podgrupu 28730 - proizvodnju setova provodnika, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju opti*kih vlakana i kablova koji nisu pojedina*no oplašteni, koja se svrstava u podgrupu 33400 314 3140 31400 Proizvodnja akumulatora, primarnih #elija i primarnih baterija Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju primarnih #elija i primarnih baterija - proizvodnju akumulatora 315 3150 31500 Proizvodnja sijalica i ure aja za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih sijalica s vlaknima ili s pražnjenjem: . ultraljubi*aste i infracrvene sijalice . lu*ne sijalice

76

. blic-sijalice, blic-kocke i dr. - proizvodnju elektri*nih lampi i opreme za osvetljavanje: . lusteri, kancelarijske, no#ne ili stone lampe, uklju*uju#i i neelektri*ne . ru*ne elektri*ne lampe . reklamne lampe, svetle#i natpisi, svetle#e pokazuju#e table i dr. . rasvetni ure aji za spoljašnje osvetljenje i osvetljavanje javnih puteva . dekorativna rasveta, npr. za dekoraciju boži#nih jelki i dr. 316 3161 31610 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*ne opreme za motore i vozila, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*ne opreme za paljenje i pokretanje motora s unutrašnjim sagorevanjem: . magneti za paljenje, dinamo-magneti, kalemovi za paljenje, sve#ice za paljenje, sve#ice za zagrevanje, starteri, generatori (dinamo-mašine, alternatori), regleri i dr. - proizvodnju elektri*ne opreme za osvetljavanje i opreme za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju za bicikle i motorna vozila: sijalice, trube, sirene i dr. - proizvodnju setova (garnitura) provodnika - proizvodnju brisa*a i ure aja za odmrzavanje i odmagljivanje - proizvodnju dinama za bicikle 3162 31621 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja ugljeno-grafitnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ugljenih i grafitnih elektroda - proizvodnju grafitnih retorti, lonaca i dr. 31622 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale elektri*ne opreme Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i upravljanje drumskim, železni*kim i vodenim putevima, lukama i aerodromima - proizvodnju ostalih elektri*nih ure aja za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju: . zvona, sirene, indikatorske table, alarmni ure aji za zaštitu od kra e ili požara i dr.

77

detektori mina. signal-generatori. cevi za prijem i poja*avanje i dr.proizvodnju dioda. od prostih metala obloženih izolacionim materijalima . osim od keramike ili plasti*nih masa . tranzistora i sli*nih poluprovodni*kih elemenata . televizijske i komunikacione opreme i aparata Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju elektri*nih aparata za brijanje. .prioizvodnju elektri*nih kondenzatora. katodne cevi za televizijske prijemnike. elektri*ni detonatori i dr.proizvodnju štampanih kola . elektromagnetne pritezne i podizne glave .proizvodnju ru*nih elektri*nih pištolja za rasprskavanje. hladnih ili foto-katodnih cevi i lampi: . koja se svrstava u podgrupu 33102 . ko*nice. uklju*uju#i i fotonaponske #elije .proizvodnju elektronskih lampi i cevi (uklju*uju#i i hladne katodne lampe). koja se svrstava u podgrupu 29320 . uklju*uju#i i 78 .proizvodnju staklenih omota*a (balona) za lampe. koja se svrstava u podgrupu 32100 .proizvodnju elektri*nih izolatora i izolacionog pribora. koja se svrstava u podgrupu 29710 . koja se svrstava u podgrupu 29240 .proizvodnju ostalih elektri*nih mašina i ure aja: akceleratori *estica. . televizijske kamere.proizvodnju izolacionog pribora za elektri*ne mašine ili ure aje.proizvodnju ru*nih elektro-medicinskih i zubarskih instrumenata. pretvara*e i poja*iva*e slike.proizvodnju cevi za elektri*ne vodove i spojeva za njih.proizvodnju elektronskih integrisanih kola i mikrosklopova: . osim od stakla i keramike .proizvodnju fotoosetljivih poluprovodni*kih elemenata.proizvodnju montiranih piezoelektri*nih kristala .proizvodnju elektromagneta. koja se svrstava u podgrupu 26132 32 321 3210 32100 Proizvodnja radio.. uklju*uju#i i permanentne magnetne pri*vrš#iva*e za spojnice. mikromodule i dr. mikrotalasne cevi.proizvodnju elektri*nih kosilica za travnjake. menja*e.proizvodnju termojonskih. Ova delatnost ne obuhvata: . monolitna i hibridna integrisana kola i elektronski mikrosklopovi sastavljeni u module.

proizvodnju emisionih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju: . prijemnici Morzeovog tipa. uklju*uju#i i reostate i potenciometre Ova delatnost ne obuhvata: . Morzeovi i Morzeovog tipa manipulatori. koja se svrstava u podgrupu 31200 322 3220 32200 Proizvodnja televizijskih i radio-predajnika i aparatura za telefoniju i telegrafiju Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju prekida*a. fiksni odašilja*i i odašilja*i-prijemnici. aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate#eg pribora Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju aparata za ži*anu telefoniju ili telegrafiju: telefonski aparati.proizvodnju transformatora. telegrafski odašilja*i i prijemnici i dr. teleks i teleprinter aparature.proizvodnju televizijskih prijemnika. uklju*uju#i i aparate za odgovaranje na telefonske 79 .proizvodnju otpornika.proizvodnju elektronskih komponenata. koja se svrstava u podgrupu 31100 323 3230 32300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika. radio-telefonske aparature za saobra#ajna vozila. aparata za daljinsku radio kontrolu. . koja se svrstava u podgrupu 31100 . radio-navigacionih pomo#nih ure aja i dr. faksimil radio-telegrafski aparati i dr.proizvodnju prijemnih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju .proizvodnju televizijskih kamera . .proizvodnju radio-odašilja*a .proizvodnju radio-prijemnika . automatske i neautomatske centrale. uklju*uju#i i proizvodnju releja i televizijskih odašilja*a za industrijsku upotrebu .proizvodnju magnetofona i drugih aparata za registrovanje zvuka. radio-telefoni i drugi prenosnici.proizvodnju aparata za registrovanje ili reprodukciju zvuka ili slike . uklju*uju#i i videomonitore i video-projektore .proizvodnju grejnih otpornika.kondenzatore snage . koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju ure aja za televizijski prenos.proizvodnju radara.

proizvodnju snimljenih disketa i traka za audio i videoure aje.proizvodnju nameštaja za medicinu. vešta*ki zubi. antena.proizvodnju fonografa. bolni*ki kreveti s mehani*kom opremom. zubarske bušilice. aparata za psihotestiranja. gasmaski i dr. . plejera i dr. ru*ki za gramofone.proizvodnju instrumenta i aparata za medicinu. poja*iva*a audio-frekfencije i aparata za poja*anje zvuka . reflektora. 33102 Proizvodnja ortopedskih aparata. zvu*nika. preciznih i opti*kih instrumenata. koja se svrstava u granu 221 33 331 3310 33101 Proizvodnja medicinskih. operacioni stolovi. magnetnih glava. satova i *asovnika Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih aparata Proizvodnja rendgen-aparata Ova delatnost obuhvata: . kompaktdiskova. zubarstvo i veterinu: . ostale medicinske opreme i instrumenata Ova delatnost obuhvata: . beta ili gama-zra*enja za medicinsku ili veterinarsku upotrebu: . scintilacioni skeneri. slušalica. . instrumenti za oftamologiju i dr. aparata za ozonoterapiju i oksigenoterapiju. aparati za stimulaciju rada sr*anih 80 .proizvodnju rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa. štake. ekrani i dr. zubarstvo i veterinu: . udlage za prelome. .proizvodnju aparata za mehanoterapiju. zubarske stolice i stolice za frizerske salone s mehani*kom opremom . ogledala. slušni aparati. aparata za masažu. rendgenske cevi. kontrolne table. aparati s nuklearnom magnetnom rezonancom. kasetofona. hiruški pojasevi i hiruške potpasa*e (utege). antenskih reflektora i rotora i dr. medicinskih iglala.proizvodnju gramofona. aparati za ultrazvu*nu dijagnostiku. hirurgiju.pozive (telefonske sekretarice) i aparate za snimanje kaseta . sterilizatori. . Ova delatnost ne obuhvata: . hirurgiju. aparata za vešta*ko disanje i reanimaciju. vešta*ke veze i drugi vešta*ki delovi tela. postolja za gramofonske plo*e. elektrofona. gravera za snimanje plo*a. endoskopa i dr.proizvodnju ortopedskih aparata: .proizvodnju špriceva.proizvodnju mikrofona. elektrodijagnosti*ki aparati kao što su elektrokardiografi. generatori visokog napona.

aparati za analizu gasa ili dima.proizvodnju instrumenata za crtanje. merne trake i štapovi. RN . pritiska i drugih promenljivih veli*ina te*nosti ili gasova: . instrumenti za kontrolu ja*ine.metri. geodetski instrumenti. gasa. meteorologiju i geofiziku i sli*nih instrumenata i aparata: .proizvodnju instrumenata i pomo#nih sistema za vazdušnu navigaciju . aparati za probu i reglažu motornih vozila i dr. mikrometri.proizvodnju osetljivih laboratorijskih vaga . koja se svrstava u podgrupu 33200 . daljinomeri. manometri.proizvodnju mikroskopa (osim opti*kih) i difrakcionih aparata . benzina i dr. 81 . .proizvodnju instrumenata i aparata za merenje i kontrolu protoka. kalorimetri.proizvodnju aparata za merenje i kontrolu neelektri*nih veli*ina: . niveliri. . pokaziva*i nivoa. osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju instrumenata i aparata za fizi*ke i hemijske analize: . detektori i broja*i zra*enja. obeležavanje i matemati*ko izra*unavanje: . mera*i protoka. vode.proizvodnju instrumenata i aparata za navigaciju. refraktometri. instrumenti i aparati za mernje površinskog napona i dr. instrumenti za okeanografiju i hidrologiju.miši#a i dr.proizvodnju aprata za merenje i kontrolu elektri*nih veli*ina: osciloskopi. koja se svrstava u podgrupu 24420 332 3320 33200 Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata. uglomeri. koja se svrstava u podgrupu 33400 .proizvodnju mašina i aparata za ispitivanje fizi*kih osobina materijala . mera*i koli*ine toplote i dr.proizvodnju korektivnih stakala za nao*ari i njihovih okvira i stakala za opti*ke mikroskope. .proizvodnju zubarskog cementa. . spektralni analizatori.proizvodnju termometara. spektrometri. Ova delatnost ne obuhvata: . otpora i dr.proizvodnju instrumenata za merenje potrošnje elektri*ne energije. . . polarimetri. fotometri. aparati za merenje dubine pomo#u ultrazvuka i dr. viskozimetri. nivoa. kalibarski šestari. seizmometri. sprave za baždarenje i dr. automatski piloti. napona. hipsometri.

mašine za balansiranje. 82 . aerometri. stolovi (pultovi) za eksperimentalna ispitivanja. durbina i sli*nih opti*kih instrumenata.proizvodnju dvogleda. kolor-filtri..proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu Ova delatnost ne obuhvata: . aparata i ure aja za merenje. prizme. polariziraju#i elementi i dr.proizvodnju opreme za upravljanje u industrijskim procesima. koja se svrstava u podgrupu 33102 . koja se svrstava u podgrupu 33400 333 3330 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: . od stakla ili drugih materijala .proizvodnju pumpi sa ugra enim mernim instrumentima.proizvodnju opti*kih mikroskopa. ispitivanje i analizu: . stakla za *itanje. tahometri. komparatori i dr. denzimetri.proizvodnju ostalih instrumenata. broja*i niti i dr. neobra eni opti*ki elementi od bilo kog materijala.proizvodnju opti*kih instrumenata: .izradu nacrta.izradu nacrta.proizvodnju medicinskih i hirurških instrumenata. zaštitne nao*ari i nao*ari za korekciju vida . okviri za nao*ari i okviri sa ugra enim opti*ki obra enim ili neobra enim staklima: sun*ane nao*ari. opti*ki mikroskopi. pedometri. oprema za mikrofotografiju i mikroprojekciju. opti*ka ogledala. stakla za nao*ari i kontaktna stakla . koja se svrstava u podgrupu 33400 . barometri.proizvodnju opti*kih elemenata montiranih ili nemontiranih: . taksimetri. za prenos slike ili svetlosti . so*iva. opti*ka vlakna i kablovi. stakla za uve#avanje. proizvodnju i montažu sistema za automatizovana proizvodna postrojenja koja se sastoje od razli*itih mašina. koja se svrstava u podgrupu 33300 . koji nisu pojedina*no oplašteni. termometri. proizvodnju i montažu sistema za kontinuiranu industrijsku procesnu kontrolu . osim od stakla . upravlja*kih elemenata i centralnih kontrolnih aparata 334 3340 33400 Proizvodnja opti*kih instrumenata i fotografske opreme Ova delatnost obuhvata: . broja*i obrtaja. hidrometri. Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 29120 .

aparati za pove#avanje ili umanjivanje slike . koja se svrstava u podgrupu 31500 . koja se svrstava u podgrupu 33200 . koja se svrstava u podgrupu 32200 . aparati i oprema za fotografske i kinematografske laboratorije. uklju*uju#i i *asovnike za instrument-table. registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su parking-*asovnici. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju satova i *asovnika svih vrsta. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mikroskopa. koja se svrstava u podgrupu 24640 . metalne narukvice za satove i njihovi delovi.proizvodnju neobra enih opti*kih elemenata od stakla. koja se svrstava u podgrupu 31300 . oprema i instrumenti koji se koriste u astronomiji i dr. osim dioda za lasere i dr. koja se svrstava u podgrupu 33200 . ležaji za osovine. mostovi za satove i *asovnike i dr. projektori za dijapozitive. . stakla svih vrsta. osim opti*kih. .proizvodnju opti*kih kablova izra enih od opti*kih pojedina*no oplaštenih vlakana. fotografski aparati i kamere . laseri.proizvodnju opreme za fotografiju i kinematografiju: . uklju*uju#i i one od plemenitih metala.proizvodnju delova za satove i *asovnike kao što su opruge.. hronometri. ekrani za projekcije i dr. broj*anici.proizvodnju fotografskih lampi. aparati za projektovanje niza slika na osetljive poluprovodni*ke materijale. kutija i ormari#a za *asovnike. 19200 i 36220 Podsektor GL 34 341 3410 Proizvodnja saobra#ajnih sredstava Proizvodnja motornih vozila. koja se svrstava u podgrupe 28750. elektronske fleš-lampe i drugi aparati za proizvodnju svetlosti . koja se svrstava u podgrupu 26150 335 3350 33500 Proizvodnja satova i *asovnika Ova delatnost obuhvata: . durbini.proizvodnju hemijskih proizvoda za fotografske svrhe.proizvodnju aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje. prikolica i poluprikolica Proizvodnja motornih vozila 83 .proizvodnju ostalih narukvica za satove. blicevi.proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu. . nišanski teleskopi i teleskopi za posmatranje. proizvodnju mehanizma za sve vrste *asovnika i dr. vremenski prekida*i i drugi ure aji za isklu*ivanje procesa . proizvodnju kutija za satove.proizvodnju televizijskih kamera.

održavanje. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34300 . koja se svrstava u podgrupu 50200 34103 Proizvodnja automobila Ova delatnost obuhvata: . za koriš#enje na putnoj mreži . teretnjaci. kamioni i kamioneti.proizvodnju šasija s ugra enim motorom Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50200 342 3420 34200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila. proizvodnja prikolica i poluprikolica 84 .proizvodnju drumskih traktora za poluprikolice Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju karoserija za motorna vozila.proizvodnju delova i pribora za motorna vozila.održavanje.održavanje. teretnjaci-kiperi i dr.proizvodnju motora za motorna vozila 34102 Proizvodnja kamiona i specijalnih vozila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vozila za prevoz tereta: .. amfibija vozila i dr. vozila konstruisana za vožnju po snegu. koja se svrstava u podgrupu 34200 . opravku i prepravku motornih vozila.proizvodnju karoserija za motorna vozila.proizvodnju ostalih motornih vozila: .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf. opravku i prepravku motornih vozila.proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 34200 .proizvodnju autobusa i trolejbusa . opravku i prepravku motornih vozila. osim traktora za poljoprivredu i industriju Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34300 .proizvodnju putni*kih vozila .proizvodnju karoserija za motorna vozila.34101 Proizvodnja motora za motorna vozila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju traktora za poljoprivredu i industriju.proizvodnju šasija s ugra enim motorom . koja se svrstava u podgrupe 29310 i 29520 . koja se svrstava u podgrupu 34200 . koja se svrstava u podgrupu 50200 34104 Proizvodnja traktora. koja se svrstava u podgrupu 34300 .

proizvodnju opreme za sve vrste vozila .proizvodnju raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila: .proizvodnju elektri*nog materijala za motorna vozila.izgradnju ratnih brodova . osovine. teglja*i i dr. koja se svrstava u podgrupu 31400 35 351 3511 35110 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava Izgradnja i opravka brodova i *amaca Izgradnja i opravka brodova Ova delatnost obuhvata: . sigurnosni pojasevi. katalizatori. teretni tankeri i dr. uklju*uju#i i kabine za motorna vozila . koja se svrstava u podgrupu 50200 . plove#i dokovi. prigušiva*i. popravke ili prepravke brodova . cisterne . .izgradnju plove#ih konstrucija: . volani. . amortizeri. to*kovi.proizvodnju karoserija. Ova delatnost ne obuhvata: . . vrata.održavanje. hladnjaci. barže.proizvodnju prikolica i poluprikolica: .izgradnju platformi za bušenje. branici i dr.izgradnju hidrokrilnih brodova (glisera) . kva*ila.izgradnju ribarskih brodova Ova delatnost obuhvata i: .održavanje.proizvodnju prikolica i poluprikolica posebno namenjenih za upotrebu u poljoprivredi. menja*i. opravku i prepravku motornih vozila. stubovi upravlja*a i kutije upravlja*kih mehanizama i dr. pontoni i kesoni. kamp-prikolice i dr. plove#ih ili uronjivih . trajekti.rastavljanje (rezanje) brodova 85 .Ova delatnost obuhvata: . izduvne cevi. koja se svrstava u podgrupu 29320 343 3430 34300 Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i njihove motore Ova delatnost obuhvata: . .izgradnju brodova: putni*ki brodovi. koja se svrstava u podgrupu 50200 . ko*nice.proizvodnju delova i pribora za karoserije motornih vozila: .proizvodnju akumulatora za motorna vozila.proizvodnju kontejnera namenjenih za jedan na*in ili više na*ina transporta Ova delatnost ne obuhvata: . platforme za iskrcavanje.

kajak.proizvodnju dizel i elektri*nih lokomotiva . obrtna postolja. ure aji za kontrolu prelaza (rampe) i dr. tenderi i dr. ko*nice i njihovi delovi. koja se svrstava u podgrupu 33200 . saobra#ajem unutrašnjim vodenim putevima.izgradnju i opravku *amaca za zabavu i sport. koje se svrstavaju u podgrupu 35120 . odbojnici i njihovi delovi. osovine i to*kovi. koja se svrstava u podgrupu 29110 . šinske ko*nice. vagoni-dizalice. kosturi vagona i lokomotiva. koja se svrstava u podgrupu 35120 3512 35120 Izgradnja i opravka *amaca za odmor i razonodu i sportskih *amaca Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju brodova ili splavova na naduvavanje. kanu.izgradnju jedrilica .proizvodnju instrumenata za navigaciju.proizvodnju voznog parka za železni*ki i tramvajski saobra#aj. koja se svrstava u podgrupu 28750 . signalne kutije.Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mehani*kih i elektromehani*kih ure aja za signalizaciju. putni*ki vagoni. vagoni-cisterne.proizvodnju"amfibija vozila". kontrolu sigurnosti i upravljanje železni*kim. bez vlastitog pogona: . spojevi za prolaz izme u vagona i dr.izgradnju ostalih *amaca za razonodu i sport: . objektima za parkiranje. . lu*kim instalacijama i aerodromima: . kuke i spojnice vagona. vagoni za transport robe. koja se svrstava u podgrupu 34102 . skif i dr.proizvodnju daski za jedrenje. Ova delatnost ne obuhvata: . vagoni sa automatskim istovaranjem. od *vrstog materijala ili na naduvanje .proizvodnju delova za železni*ke i tramvajske lokomotive i vagone: . karoserije.proizvodnju brodskih motora. tramvajskim i drumskim saobra#ajem. automatski signalizacioni ure aji za maglu. . koja se svrstava u podgrupu 36400 352 3520 35201 Proizvodnja železni*kih i tramvajskih lokomotiva i voznog parka Proizvodnja šinskih vozila Ova delatnost obuhvata: .izgradnju motornih *amaca za razonodu. koja se svrstava u podgrupu 29110 .proizvodnju samohodnih železni*kih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje . skretni*ke naprave. amortizeri. vagoni-radionice.proizvodnju brodskih propelera. 86 .proizvodnju motora za brodove i *amce.

satelita. bezbednost.proizvodnju nesastavljenih šina.proizvodnju svemirskih letilica.proizvodnju motora i turbina. pilotske kabine i dr. za sport i ostale namene . glavni delovi kao što su trup aviona. elise. kontrolu i upravljanje. koja se svrstava u podgrupu 33200 354 3541 35410 Proizvodnja motocikala i bicikala Proizvodnja motocikala 87 .proizvodnju aviona za prevoz robe ili putnika. koja se svrstava u podgrupu 31622 35202 353 3530 35300 Opravka šinskih vozila Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letilica Ova delatnost obuhvata: . orbitralnih stanica.proizvodnju jedrilica i pilotiranih zmajeva .Ova delatnost ne obuhvata: . ure aja za spuštanje vazduhoplova na palubu broda i dr. lansirnih rampi.proizvodnju vojnih balisti*kih raketa.proizvodnju instrumenata za upravljanje na vazduhoplovima.proizvodnju padobrana. koja se svrstava u podgrupu 27101 . delovi turboreaktora i turbopropelera . . rotori i lopatice rotora za helikoptere . .proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju. krila. koja se svrstava u podgrupu 29600 . koja se svrstava u podgrupu 31100 . motori opšteg tipa koji se koriste za vazduhoplovne letilice . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju elektri*nih motora. koja se svrstava u podgrupu 29110 . vrata.proizvodnju delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe: .proizvodnju dirižabla i balona . koja se svrstava u podgrupu 33200 . ure aji za prizemljivanje.proizvodnju zemaljskih trenežera letenja . kontrolne površine.proizvodnju sistema za vazdušnu navigaciju. rezervoari za gorivo. svemirskih brodova i dr.proizvodnju delova sistema za paljenje i drugih elektri*nih delova za motore s unutrašnjim sagorevanjem. planetarnih sondi. koja se svrstava u podgrupu 17404 . koja se svrstava u podgrupu 31610 .proizvodnju helikoptera . za oružane snage.proizvodnju ure aja za pranje vazduhoplova.

proizvodnju delova i pribora za bicikle i dr.proizvodnju sredstava za prevoz invalida. koja se svrstava u podgrupu 35410 .proizvodnju delova motora za motocikle. osim bicikala.proizvodnju stolica i sedišta za javne dvorane. koja se svrstava u podgrupu 36500 3543 35430 Proizvodnja sredstava za prevoz invalida Ova delatnost obuhvata: . s motorom ili bez motora .proizvodnju delova i pribora za motocikle Ova delatnost ne obuhvata: . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . proizvodnja raznovrsnih proizvoda.proizvodnju delova i pribora za sredstva za prevoz invalida 355 3550 35500 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava. od svih vrsta materijala .proizvodnju bicikala i vozila za invalide. kolica za prevoz tereta.proizvodnju bo*nih prikolica za motocikle .proizvodnju motocikala. kancelarije i radionice. kolica za prevoz prtljaga. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja Proizvodnja stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34101 . koja se svrstava u podgrupe 35420 i 35430 3542 35420 Proizvodnja bicikala Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja.proizvodnju ru*nih kolica. . od svih vrsta materijala 88 .proizvodnju sli*nih vozila za decu. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju bicikala i sli*nih vozila bez motora (uklju*uju#i i tricikle) .proizvodnju bicikala s pomo#nim motorom.Ova delatnost obuhvata: . ru*nih teretnih dvokolica.proizvodnju stolica i sedišta za doma#instvo. mopeda i bicikala s pomo#nim motorom .proizvodnju motora za motocikle . vise#ih kolica i dr.proizvodnju zaprežnih vozila Podsektor GLJ 36 361 3611 36110 Prera iva*ka industrija.

- proizvodnju stolica i sedišta za vozila, od svih vrsta materijala Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje stolica i sedišta, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 3612 36120 Proizvodnja kancelarijskog nameštaja i nameštaja za trgovine, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju specijalnog nameštaja za trgovine: tezge, police za izloge, stalaže i dr. - proizvodnju nameštaja za radionice - proizvodnju kancelarijskog nameštaja Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i sl., koja se svrstava u granu 323 3613 36130 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kompletnih kuhinja - proizvodnju plakara, ormara, bifea, ormara za posu e i dr. 3614 36140 Proizvodnja ostalog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nameštaja za bašte i tipskog nameštaja za spava#e sobe, trpezarije i dnevni boravak, kupatila i dr. Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje nameštaja, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i dr., koja se svrstava u podgrupu 32300 3615 36150 Proizvodnja madraca Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nosa*a madraca - prozvodnja madraca: . madraci sa oprugama, punjeni ili iznutra opremljeni nose#im materijalima . nepresvu*eni madraci od penaste gume ili plasti*nih masa

89

Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju dušeka za naduvavanje, koja se svrstava u podgrupe 17402 i 25130 - proizvodnju jastuka, malih tapaciranih stolica bez naslona, ukrasnih jastuka, pokriva*a i perina, koja se svrstava u podgrupu 17401 362 3621 36210 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta Kovanje novca i medalja Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kovanog novca, uklju*uju#i i novac koji je zakonsko sredstvo pla#anja, medalja i medaljona, bez obzira na to da li su od plemenitih metala ili nisu 3622 36220 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obra enih bisera - prozvodnju obra enog dragog i poludragog kamena, uklju*uju#i i obradu kamena za industriju i sinteti*kog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena - obradu dijamanata - proizvodnju nakita od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenith metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili u kombinaciji s drugim materijalima - proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima: . posu e (plitko i duboko), pribor za jelo, predmeti za toaletnu upotrebu, kancelarijski predmeti, predmeti za religioznu upotrebu i dr. Ova delatnost obuhvata i: - graviranje na predmetima od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, koja se svrstava u oblast 28 - proizvodnju kutija za satove, koja se svrstava u podgrupu 33500 - proizvodnju bižuterije, koja se svrstava u podgrupu 36610 363 3630 36300 Proizvodnja muzi*kih instrumenata Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju muzi*kih instrumenata sa žicama - proizvodnju klavijaturnih instrumenata sa žicama, uklju*uju#i i automatski piano - proizvodnju orgulja s cevima i dirkama, uklju*uju#i i harmonijume i sli*ne klavijaturne instrumenate sa slobodnim metalnim piskovima

90

- proizvodnju harmonika i sli*nih instrumenata, uklju*uju#i i usne harmonike - proizvodnju duva*kih instrumenata - proizvodnju udara*kih muzi*kih instrumenata - proizvodnju muzi*kih instrumenata *iji se zvuk elektri*no proizvodi - proizvodnju muzi*kih kutija, orguljica, vašarskih orgulja, mehani*kih ptica peva*ica, muzi*kih testera i dr. - proizvodnju delova i pribora za muzi*ke instrumente: taktomeri, tonske viljušake, žice, diskovi i valjci za mehani*ke instrumente i dr. Ova delatnost obuhvata i: - proizvodnju pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duva*kih instrumenta za davanje zvu*nih signala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju mikrofona, poja*ala, zvu*nika, slušalica i sli*nih proizvoda, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju instrumenata u obliku igra*ki, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju gramofona, magnetofona i sli*nih aparata, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju snimljenih traka i plo*a, koja se svrstava u granu 221 364 3640 36400 Proizvodnja predmeta za sportske potrebe Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta i sprava za sportove i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima: . tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje . reketi, štapovi i palice za golf . skije, vezovi i štapovi za skije . daske za jedrenje . rekviziti za sportski ribolov, uklju*uju#i i mreže . rekviziti za lov, alpinizam i dr. . sportske rukavice od kože i sportske pokrivke za glavu . bazeni za plivanje, de*ji bazeni i dr. . klizaljke, koturaljke i dr. . lukovi i strele . oprema za gimnastiku i atletiku i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju oružja i municije, koja se svrstava u podgrupu 29600 - proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana, sanki i dr., koja se svrstava u oblasti 34 i 35 - proizvodnju *amaca, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju jedara za *amce, koja se svrstava u podgrupu 17402

91

stone ili ku#ne igre . koja se svrstava u podgrupu 36633 366 3661 36610 3662 36620 Proizvodnja ostalih raznovrsnih predmeta. metlica i dr. uklju*uju#i i one koje su sastavni delovi mašina.proizvodnju šibica 92 .proizvodnju sportske ode#e. bilijara.proizvodnju predmeta za luna-parkove (vašare).proizvodnju *etki za ode#u i obu#u 3663 36631 Ostala proizvodnja raznovrsnih predmeta. koja se svrstava u podgrupu 36500 . .proizvodnju stolova za bilijar i opreme za kuglanje.proizvodnju igra*aka na to*kove koje mogu biti za jahanje.. specijalnih stolove za kazino igre. koja se svrstava u oblast 18 . valjaka i uložaka za bojenje i drugih *etki. koja se svrstava u podgrupu 19200 . . slikarskih *etkica i *etki. igara na automatima koji se u rad puštaju metalnim novcem.proizvodnju prazni*nih. karnevalskih i drugih predmeta za razonodu. koja se svrstava u podgrupu 35420 .proizvodnju elektronskih igara: video-igre. .proizvodnju sedlarskih i sara*kih proizvoda.proizvodnju igra*aka u obliku životinja . ru*nih mehani*kih naprava za *iš#enje podova. koja se svrstava u granu 193 .proizvodnju lutki i ode#e i pribora za lutke . metli.proizvodnju bi*eva i korba*a. setova za sastavljanje i dr.proizvodnju karata za igru . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja šibica Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja imitacije nakita Proizvodnja metli i *etaka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju smanjenih modela i sli*nih modela za zabavu. šahovske igre i dr. . elektri*nih vozova.proizvodnju sportske obu#e. uklju*uju#i i tricikle . *etki s resama i peruški.proizvodnju slagalica Ova delatnost ne obuhvata: . opreme za automatske kuglane i dr.proizvodnju bicikala.proizvodnju muzi*kih instrumenata u obliku igra*aka .proizvodnju metli.proizvodnju zabavnih automata. koja se svrstava u podgrupu 36633 365 3650 36500 Proizvodnja igara i igra*aka Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju vešta*kog cve#a. termos-boce i drugi sudovi za upotrebu u doma#instvu .proizvodnju štapova za šetnju.obradu metalnih otpadaka i ostataka koriš#enih ili nekoriš#enih.proizvodnju uložaka za olovke . mehani*kih ili elektri*nih .proizvodnju de*ijih kolica . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju suncobrana i kišobrana 36633 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu 93 . predmeta za šalu i zagonetki.proizvodnju linoleuma i tvrdih pokriva*a za pod .proizvodnju upalja*a. patent-zatvara*a. mirisne prskalice. koja se svrstava u podgrupu 17540 37 371 3710 37100 Reciklaža Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. sortiran ili nesortiran. šnale i dr. Ulazni proizvod. korba*a dr. streljana i drugih predmeta za razonodu . Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sve#a.. žigova za pe*a#enje ili numerisanje.proizvodnju dugmadi. . drikera.proizvodnju pera i olovaka svih vrsta. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. voštanica i dr. vešta*kih obrva i dr. bi*eva. Svi proizvodi ove delatnosti su metalni otpaci i ostaci i nastaju kao rezultat proizvodnje u svim preduze#ima koja se bave proizvodnjom i preradom metala i proizvodnjom mašina i opreme. . .proizvodnju vrteški. pripremljenih traka za pisa#e mašine i jastu*i#a za žigove . vešta*ke brade. vo#a i grana s liš#em. sve#njaka. ru*nih aparata za otiskivanje natpisa. mehani*kih ili nemehani*kih . garnitura za ru*no štampanje. *ešljevi. i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu.proizvodnju perika. ljuljaški. kroja*kih lutki i dr.proizvodnju predmeta za li*nu upotrebu: lule za pušenje.36632 Proizvodnja suncobrana i kišobrana Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju fitilja za upalja*e. nitni (velikih kop*i) i dr.proizvodnju datumara.

uklju*uju#i i sakupljanje. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. bez industrijske obrade. prenos i distribucija elektri*ne energije Proizvodnja hidroelektri*ne energije Proizvodnja termoelektri*ne energije Sektor D 40 94 . uklju*uju#i i sakupljanje.. pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 51570 . parom i toplom vodom 401 4010 40101 40102 Proizvodnja.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. kao što su: predenje vlakana. prodaju i dr. sortiranje. koja se svrstava u podgrupu 23300 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. sortiran ili nesortiran. Poizvodi koji pripadaju ovoj delatnosti su raznovrsni i mogu da nastanu u mnogim sektorima proizvodnje. prodaju i dr. proizvodnja celuloze od otpadnog papira i protektiranje guma za vozila.obradu osiromašenog torijuma i urana.obradu nemetalnih otpadaka i ostataka. koja treba da bude razvrstana u odgovaraju#e delatnosti prera iva*ke industrije .. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi.obradu otpadaka prehrambene industrije i industrije pi#a i duvana.Ova delatnost ne obuhvata: . kondicioniranje. Ulazni proizvod. Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u oblasti 15 i 16 . koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 .proizvodnju novih materijala od otpadaka i ostataka.trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnim proizvodima. kondicioniranje. i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 372 3720 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. koja se svrstava u oblast 27 . koja se svrstava u podgrupu 51570 . gasom. gasom i vodom Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. bez industrijske obrade.proizvodnju novih materijala ili proizvoda iz otpadaka i ostataka.trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnih proizvoda. koriš#enih ili nekoriš#enih. sortiranje.

proizvodnju i distribuciju elektri*ne energije: . proizvodnja elektri*ne energije u termoelektranama.40103 40104 40105 40106 Proizvodnja nuklearno-elektri*ne energije Proizvodnja elektri*ne energije iz drugih izvora Prenos elektri*ne energije Distribucija elektri*ne energije Delatnosti iz podgrupa 40101 do 40106 obuhvataju : .proizvodnju. koji se svrstava u podgrupu 23100 . sakupljanje i distribuciju pare i tople vode za grejanje.proizvodnju tehni*kih gasova. pre*iš#avanje i distribucija vode Ova delatnost obuhvata: .sakupljanje.distribuciju svih vrsta gasovitih goriva preko sistema cevi Ova delatnost ne obuhvata: .transport svih vrsta gasovitih goriva kroz cevovode.rad koksnih pe#i. pre*iš#avanje i distribuciju vode . koja se svrstava u podgrupu 24110 40203 Distribucija gasa Ova delatnost obuhvata: . osim transporta sistemom cevi.proizvodnju gasovitih goriva odre ene kalori*ne vrednosti *iš#enjem.prozvodnju derivata nafte. koji se svrstava u podgrupu 60300 403 4030 40300 Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom Ova delatnost obuhvata: . prenos i distribucija elektri*ne energije 402 4020 40201 40202 Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva preko sistema cevi Proizvodnja karbogasa Proizvodnja gasa za komunalne svrhe Delatnosti iz podgrupa 40201 i 40202 obuhvataju: . dizel-centrala ili iz drugih obnovljivih energetskih izvora . pogonske i druge svrhe . nuklearnim elektranama i hidroelektranama i proizvodnja elektri*ne energije pomo#u turbina na gas. ako proizvodnja vode predstavlja glavnu aktivnost Ova delatnost ne obuhvata: 95 .odsoljavanje morske vode. mešanjem ili drugim procesima iz razli*itih vrsta gasova . koja se svrstava u podgrupu 23200 .proizvodnju gasa gasifikacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede Ove delatnosti ne obuhvataju: .proizvodnju i distribucuju hladne vode u svrhu hla enja 41 410 4100 41000 Sakupljanje.

koja se svrstava u podgrupu 90000 Sektor D 45 Gra evinarstvo Gra evinarstvo Ova oblast obuhvata: . restauraciju i obi*ne opravke 451 4511 45110 Pripremni radovi Rušenje i razbijanje objekata. tuneli i podzemna železnica . koji se svrstava u podgrupu 45250 . niskogradnja Grubi gra evinski radovi i specifi*ni radovi niskogradnje Ova delatnost obuhvata: .drenažne radove na gradilištu . komunalni gra evinski radovi i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 74204 . gradski cevovodi.izgradnju svih vrsta zgrada . koje se svrstava u podgrupu 11200 . uklju*uju#i i mostove za uzdignute auto-puteve.bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa.izgradnju specifi*nih objekata niskogradnje kao što su: .montažu i podizanje prefabrikovanih konstrukcija na gradilištu 96 .pripremu zemljišta za rudarske radove: uklanjanje iskopa i drugi radovi i priprema mineralnih nalazišta Ova delatnost obuhvata i: . gradski elektroenergetski vodovi i objekti veza.zemljane radove: iskop.rad sistema za navodnjavanje u poljoprivredi. vijadukti. geološke ili druge svrhe Ova delatnost ne obuhvata: . .raš*iš#avanje gradilišta . miniranje i dr..bušenje izvora vode.drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu 4512 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem Ova delatnost obuhvata: . geofizi*ke. . nivelisanje terena. cevovodi za prenos na velike daljine. iskop kanala.ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi prou*avanja terena za gra enje. uklanjanje stena.istraživanje nafte i gasa. dalekovodi i objekti veza . koji se svrstava u podgrupu 01411 . geološka i seizmi*ka merenja. geofizi*ka.rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata . nasipanje. koje se svrstava u podgrupu 45250 452 4521 45210 Izgradnja objekata ili njihovih delova. mostovi.iskop okana.obradu otpadnih voda radi spre*avanja zaga enja. zemljani radovi Ova delatnost obuhvata: .novogradnju.

koja se svrstava u podgrupu 45230 4522 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u oblasti 20. savijanje armature .pokrivanje krovova . brana i nasipa i dr.izgradnju stadiona. koji se svrstavaju u granu 453 . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .iskop jaraka .hidroizolacione radove 4523 45230 Izgradnja saobra#ajnica.podvodne radove 4525 45250 Ostali gra evinski radovi.Ova delatnost ne obuhvata: .arhitektonske i projektantske usluge. a zahtevaju specijalno izvo enje ili opremu: . koji se svrstavaju u podgrupu 74204 .izgradnju železni*kih pruga. isklju*uju#i zgrade na njima Ova delatnost ne obuhvata: .montažu kompletnih zgrada od sopstveno proizvedenih delova. ustava. arena. osim od betona. .pripremne zemljane radove. puteva. fundiranje. aerodromskih pista i sportskih terena Ova delatnost obuhvata: .izgradnju stadiona. operativnih površina u pristaništima i osiguranje obala. bazena za plivanje i gimnasti*kih i drugih sportskih objekata. koje se svrstavaju u podgrupu 74202 . ulica i drugih saobra#ajnica. 26.montažu krovnih konstrukcija . biciklisti*kih i peša*kih staza . zidanje opekom i kamenom 97 . bazena za plivanje. izgradnju marina. uklju#uju#i i specijalizovane radove Ova delatnost obuhvata: .nadzorne radove u gra evinarstvu.specijalizovane gra evinske radove koji su zajedni*ki za razli*ite vrste objekata.instalacione radove na zgradama. bušenje i izgradnja crpilišta za vodu i kopanje bunara . uklju*uju#i i pobijanje šipova .. montaža industrijski proizvedenih *eli*nih elemenata .završne radove na zgradama. koji se svrstavaju u granu 454 .izgradnju aerodromskih pista .usluge pri eksploataciji nafte i gasa. teniskih i golfterena i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 45110 4524 45240 Izgradnja hidrogra evinskih objekata Ova delatnost obuhvata: .izgradnju vodenih puteva. 27 i 28 .

vodovodne instalacije i sanitarnu opremu . toplotnu i zvu*nu izolaciju. uklju*uju#i i nanošenje odgovaraju#e podloge 98 .. aerodromima i lukama .hidroizolacione radove. pribor i ure aje na drugom mestu nepomenute 454 4541 45410 Završni radovi Malterisanje Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . gasne instalacije .postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . koje se svrstava u podgrupu 71320 453 4531 45310 Instalacioni radovi Postavljanje elektri*nih instalacija i opreme Ova delatnost obuhvata: . 4532 45320 Izolacioni radovi Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje skela bez montaže i demontaže. Ova delatnost ne obuhvata: . liftove i pokretne stepenice .postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: .postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . uklju*uju#i i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup . opremu i kanale za hla enje ili klimatizaciju . montaža i demontaža skela i radnih platformi. elektri*ne vodove i pribor . automatske protivpožarne vodene tuševe i dr.malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove. koje se svrstava u podgrupu 45310 4534 45340 Ostali instalacioni radovi Ova delatnost obuhvata: . protivpožarne alarme . zaštitu od vibracija i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 45220 4533 45330 Postavljanje cevnih instalacija Ova delatnost obuhvata: . svetle#a mesta i dr. ku#ne antene i druge vazdušne provodnike . alarme i sisteme protiv provala . grejanje.postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . osvetljenje i signalne sisteme na putevima. ventilaciju.postavljanje instalacija za elektri*no grejanje. montaža dimnjaka i industrijskih pe#i i dr.

betonskih ili kamenih plo*a . okvira za vrata i prozore. peš*anim mlazom i sli*ni radovi na spoljnim delovima zgrade . koje se svrstava u podgrupu 45430 4543 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga Ova delatnost obuhvata: . bez rukovaoca.unutrašnje dovršavanje kao što je postavljanje drvenih obloga na zidove. uklju*uju#i i bojenje oznaka na putevima i prostorima za parkiranje . tapisona i linoleumskih podnih pokriva*a. postavljanje ogledala i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . mermera. stepenica. opreme za prodavnice i dr. tapeta i dr. parketa i drugih podnih obloga od drveta . od drveta ili drugog materijala . motocikala i predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Prodaja. kuhinjske opreme. 4544 45440 Bojenje i zastakljivanje Ova delatnost obuhvata: .4542 45420 Ugradnja stolarije Ova delatnost obuhvata: .postavljanje u zgradama i drugim objektima: . s rukovaocem Ova delatnost ne obuhvata: .*iš#enje parom. zidnih i podnih kerami*kih. trgovina na malo motornim gorivima 99 .unutrašnje i spoljno bojenje zgrada . opravka motornih vozila. pomi*nih pregrada i dr. koje se svrstava u podgrupu 71320 Sektor E 50 Trgovina na veliko i trgovina na malo.zastakljivanje.bojenje objekata niskogradnje. uklju*uju#i i one od gume ili plasti*nih masa .ostale završne radove. prozora.ugradnju vrata. Ova delatnost ne obuhvata: .postavljanje parketa i drugih podnih obloga od drveta..ugradnju prozora.iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje. na drugom mestu nepomenute 455 4550 45500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje. granita ili škriljaca .instalisanje privatnih bazena za plivanje . održavanje i opravka motornih vozila i motocikala. podnih i zidnih obloga od teraca. koja se svrstava u podgrupu 45420 4545 45450 Ostali završni radovi Ova delatnost obuhvata: .

poliranje i vu*a vozila Ova oblast obuhvata i: . obi*an servis . koje se svrstava u podgrupu 71210 501 5010 50100 Prodaja motornih vozila Ova grana obuhvata: .iznajmljivanje motornih vozila. mehani*ke opravke . uklju*uju#i i kamione i teretna vozila: . delatnost posrednika u trgovini na veliko i trgovini na malo vozilima . mazivima i proizvodima za hla enje Ova oblast ne obuhvata: . kamioni. minibusi i dr.trgovinu na veliko i trgovinu na malo rezervnim delovima i priborom za motorna vozila.sve delatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) u vezi s motornim vozilima i motociklima. trgovina na malo i trgovina na veliko delovima i priborom . "moto-ku#e" i dr.) . koje se svrstava u podgrupu 71100 .trgovinu na veliko i trgovinu na malo preko posrednika Ova delatnost ne obuhvata: .Ova oblast obuhvata: . poliranje i dr.iznajmljivanje motocikala. uklju*uju#i i specijalna putni*ka motorna vozila kao što su ambulantna vozila.trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr. pranje. pranje. prikolice i poluprikolice . Ova grana obuhvata i: . putni*ka motorna vozila. .trgovinu na malo motornim gorivima. elektri*ne opravke . koja se svrstava u podgrupu 50300 502 5020 50200 Održavanje i opravka motornih vozila Ova delatnost obuhvata: . opravka karoserije . održavanje i opravka . trgovina na veliko i trgovina na malo novim i polovnim vozilima .trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i koriš#enim vozilima: . opravka delova motornog vozila .održavanje i opravku motornih vozila: . vozila za kampovanje kao što su kamp-prikolice. prskanje i bojenje 100 . .

. podešavanje ili zamena . ugra ivanje delova i pribora .prodaju. 51470. vu*a . industrijskim. koje se svrstava u podgrupu 25120 503 504 5030 50300 5040 50401 Prodaja delova i pribora za motorna vozila Prodaja. opravka spoljnih i unutrašnjih guma. koji se svrstavaju u podgrupe 51150.trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle Ova delatnost obuhvata i: . 52480 i 52740 50402 Održavanje i opravka motocikala Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko i trgovinu na malo velikim i malim motociklima . drugim trgovcima na veliko ili posrednicima u kupovini ili prodaji proizvoda za tre#a lica.prodaju. Ova delatnost ne obuhvata: . 52480 i 52740 505 5050 50500 Trgovina na malo motornim gorivima Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupe 51150. 101 .trgovinu na veliko gorivima. uklju*uju#i i mopede Ova delatnost ne obuhvata: . delova i pribora za bicikle. pomo# na putu i dr. koja se svrstava u podgrupu 51510 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini. trgova*kim i profesionalnim korisnicima i ustanovama.trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motocikle . održavanje i opravku bicikala. osim trgovine motornim vozilima i motociklima U ovu oblast svrstava se preprodaja (prodaja bez prerade) novih i koriš#enih proizvoda trgovcima na malo. 51470. delova i pribora za bicikle. održavanje i opravku bicikala.protektiranje guma.delatnost posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . njihovih delova i pribora Ova delatnost obuhvata: . opravka vetrobrana i prozora .održavanje i opravku motocikala. zaštita od korozije . održavanje i opravka motocikala i delova i pribora za motocikle Prodaja motocikala.trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hla enje motornih vozila Ova delatnost ne obuhvata: .

Ova oblast obuhvata i: . karavanima i motociklima. distributera industrijskih proizvoda.trgovinu na veliko u svoje ime.delatnost agencija za nekretnine. koja se svrstava u podgrupu 67200 . hla enje.delatnost trgova*kih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za ra*un drugih . sortiranje i razvrstavanje proizvoda u velikim koli*inama.delatnost osiguravaju#ih agencija. industrijske opreme. prepakivanje i flaširanje. potroša*kih zadruga.delatnost onih koji su angažovani na povezivanju prodavaca i kupaca ili preduzimaju komercijalne transakcije u ime principala Ova grana ne obuhvata : . kao i njihova podela na manje partije. isporuka i instaliranje proizvoda o svom trošku Ova oblast ne obuhvata: .trgovinu na malo preko posrednika. trgova*kih posrednika.posredovanje u prodaji poljoprivrednih mašina . ponovno razdeljivanje na manje koli*ine (npr.delatnost trgovaca na veliko. skladištenje.uobi*ajene manipulacije u trgovini na veliko kao što su sakupljanje. tekstilnih sirovina i poluproizvoda Posredovanje u prodaji goriva.trgovinu na veliko priborom za motore. koja se svrstava u grane 512 do 517 . metala i industrijskih hemikalija Posredovanje u prodaji drvne gra e i gra evinskog materijala Posredovanje u prodaji mašina. koji se svrstavaju u oblast 71 511 Posredovanje u trgovini na veliko Ova grana obuhvata: .iznajmljivanje i lizing proizvoda. koja se svrstava u oblast 52 . lekova). koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 .posredovanje u prodaji kancelarijskih mašina 102 .delatnost trgovinskih posrednika u prodaji motornih vozila i motocikala. ruda. kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr. uvoznika. koja se svrstava u podgrupu 50300 . živih životinja.Ova oblast obuhvata: . izvoznika.trgovinu na veliko motornim vozilima. koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 . brodova i aviona Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u granu 703 5111 51110 5112 51120 5113 51130 5114 51140 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina.

na drugom mestu nepomenutih Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama Delatnosti iz grana 512 do 517 obuhvataju: .5115 51150 5116 51160 Posredovanje u prodaji nameštaja.posredovanje u prodaji krzna 5117 51170 5118 51180 5119 51190 512 Posredovanje u prodaji hrane. obu#e i predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima. ode#e.trgovinu na veliko životinjskim mesom. obra enim mesom i proizvodima od mesa 5133 51330 Trgovina na veliko mle*nim proizvodima.trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima .samo trgovinu na veliko za sopstveni ra*un 5121 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima. predmeta za doma#instvo i metalne i gvož arske robe Posredovanje u prodaji tekstila. nedovršenom i dovršenom kožom Trgovina na veliko sirovim duvanom Trgovina na veliko hranom. koja se svrstava u podgrupu 51560 5123 51230 5124 51240 5125 51250 513 5131 51310 Trgovina na veliko živim životinjama Trgovina na veliko sirovom. pi#ima i duvanom Trgovina na veliko vo#em i povr#em Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko neprera enim vo#em i povr#em.trgovinu na veliko hranom za uzgoj životinja 5122 51220 Trgovina na veliko cve#em i rastinjem Ova delatnost ne obuhvata: . pi#a i duvana Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda. živinskim mesom i mesom divlja*i.trgovinu na veliko semenskim krompirom .trgovinu na veliko lukovicama lala . jajima i jestivim uljima i mastima 103 . semenjem i hranom za životinje Ova delatnost obuhvata i: . uklju*uju#i i krompir 5132 51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa Ova delatnost obuhvata: .

naramenice i dr.trgovinu na veliko galanterijom.trgovinu na veliko mle*nim proizvodima .trgovinu na veliko proizvodima od krompira .trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima.trgovinu na veliko predivima . uklju*uju#i i ribu. kravate.trgovinu na veliko hranom za ku#ne ljubimce 514 5141 51410 Trgovina na veliko predmetima za doma#instvo Trgovina na veliko tekstilom Ova delatnost obuhvata: . kakaom i za*inima Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom.trgovinu na veliko jajima i proizvodima od jaja . koja se svrstava u podgrupu 51560 5142 51420 Trgovina na veliko ode#om i obu#om Ova delatnost obuhvata: . nakitom i predmetima od kože. kompaktdiskovima i video-trakama .trgovinu na veliko opremom za osvetljavanje 104 . .trgovinu na veliko gramofonskim plo*ama. kao što su rukavice. trakama.trgovinu na veliko obu#om Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko predmetima od krzna . *ajevima.trgovinu na veliko tkaninama .trgovinu na veliko rubljem za doma#instvo Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko kišobranima. ljuskare i mekušce Ova delatnost obuhvata i: . *okoladom i slatkišima od še#era Trgovina na veliko kafom.Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko ode#om. uklju*uju#i i sportsku ode#u . koja se svrstava u podgrupu 51470 5143 51430 Trgovina na veliko elektri*nim aparatima za doma#instvo i radio i televizijskim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima životinjskog i biljnog porekla 5134 51340 5135 51350 5136 51360 5137 51370 5138 51380 5139 51390 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na veliko duvanskim proizvodima Trgovina na veliko še#erom. pi#ima i duvanom Trgovina na veliko ostalom hranom.

trgovinu na veliko sredstvima za *iš#enje u doma#instvu 5145 51450 5146 51460 5147 51470 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti*kim proizvodima Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . zidnim tapetima i sredstvima za *iš#enje Ova delatnost obuhvata i: . lavaboi i toaletni i drugi sanitarni predmeti od porculana 5154 51540 Trgovina na veliko metalnom robom. bojama. igrama i igra*kama.trgovinu na veliko proizvodima primarne obrade drveta .trgovinu na veliko sanitarnom instalacionom opremom: . vodovi. gumene cevi i dr. muzi*kim instrumentima. slavine. fotografskim i opti*kim predmetima. T-delovi. osim poljoprivrednih Trgovina na veliko *vrstim. 515 5151 51510 Trgovina na veliko reprodukcionim materijalom. predmetima od drveta.trgovinu na veliko mastima. cevima.5144 51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. otpacima i ostacima.trgovinu na veliko sanitarnom opremom: . 105 .trgovinu na veliko poluproizvodima od gvož a i obojenih metala Ova delatnost ne obuhvata: . pru#a i plute i dr. pesak. 5152 51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama Ova delatnost obuhvata: . satovima. .trgovinu na veliko otpacima i ostacima.trgovinu na veliko nameštajem.trgovinu na veliko gra evinskim materijalom: . predmetima od kože i potrebštinama za putovanje. mazivima. *asovnicima.trgovinu na veliko neobra enim drvetom . uljima i dr.trgovinu na veliko proizvodima od papira. podnim pokriva*ima i neelektri*nim aparatima za doma#instvo . sportskim predmetima. šljunak i dr. *asopisima i novinama. te*nim i gasovitim gorivima i sli*nim proizvodima Ova delatnost obuhvata i: . knjigama. kišobranima. lakovima. biciklima i delovima i priborom za bicikle.trgovinu na veliko ravnim staklom . spojevi. ure ajima i opremom za centralno grejanje Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 51570 5153 51530 Trgovina na veliko drvetom i gra evinskim materijalom Ova delatnost obuhvata: . kade. cevi.trgovinu na veliko rudama gvož a i rudama obojenih metala . nakitom.

trgovinu na veliko kompjuterizovanim alatnim mašinama 5162 51620 5163 51630 Trgovina na veliko gra evinskim mašinama Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje Ova delatnost obuhvata i: . motocikala i bicikala 106 .trgovinu na veliko kompjuterizovanim mašinama za tekstilnu industriju i kompjuterizovanim mašinama za šivenje i pletenje 5164 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom Ova delatnost obuhvata: . sinteti*ke smole. hemijska lepila. derivati skroba i dr. 5165 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju. anilin. soda. kiseline i sumporna jedinjenja.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima . trgovinu i navigaciju Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko industrijskim proizvodima za *iš#enje 5156 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko plasti*nim masama u primarnim oblicima .5155 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Ova delatnost obuhvata: . ure ajima i priborom Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom kao što su pisa#e mašine. eteri*na ulja. štamparske boje.trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama: . boje. mirisi i za*ini.trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima za reciklažu 516 5161 51610 Trgovina na veliko mašinama. metilalkohol.trgovinu na veliko ra*unarima i perifernom opremom . ra*unske mašine i dr. parafin. industrijska so.trgovinu na veliko saobra#ajnom opremom.trgovinu na veliko kau*ukom . industrijski gasovi.trgovinu na veliko ubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu . osim motornih vozila.trgovinu na veliko neupakovanim papirom 5157 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima Ova delatnost obuhvata: . .

sirove nafte. opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova oblast obuhvata: . ruda. osim trgovine motornim vozilima i motociklima. navigaciju i druge delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: . prekida*i. delova za motocikle i goriva za njih. koja se svrstava u podgrupu 50100 . bez posebne specijalizacije 52 Trgovina na malo.specijalizovanu trgovinu na veliko koja nije na drugom mestu klasifikovana . robnih ku#a. potroša*kih zadruga i dr.prodaju žita.trgovinu na malo preko posrednika Ova oblast ne obuhvata: . uklju*uju#i i traktore Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko kosilicama za travu. Ova oblast obuhvata i: .prodaju motornih vozila.trgovinu na veliko biciklima. priborom i spravama. trgovinu. motocikala.prodaju potrošne robe ustanovama i industrijskim korisnicima . koja se svrstava u oblast 51 . koja se svrstava u podgrupu 51470 5166 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama.trgovinu na veliko ostalim na drugom mestu nepomenutim mašinama za industriju. koja se svrstava u podgrupu 50400 .trgovinu na veliko motornim vozilima.trgovinu na veliko delovima za motorna vozila. prikolicama i karavanima.trgovinu na veliko elektronskim komponentama . gvož a i *elika i industrijskih mašina i opreme. industrijskih hemikalija.trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije . uli*nih prodavaca i prodavaca koji dolaze na vrata kupca. transformatori. zrnastih proizvoda. koja se svrstava u oblast 50 107 . koja se svrstava u podgrupu 50300 . . na tezgama.preprodaju (prodaju bez transformacije) novih i koriš#enih proizvoda stanovništvu za li*nu potrošnju ili potrošnju u doma#instvu preko prodavnica..trgovinu na veliko motociklima.trgovinu na veliko elektri*nim predmetima kao što su elektromotori. žice i dr.trgovinu na veliko razli*itom robom.instaliranje predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu bez obzira na to da li je to povezano s prodajom na malo . bez obzira na vrstu pogona 517 5170 51700 Ostala trgovina na veliko Ova delatnost obuhvata: . kablovi. preko pošte.

pi#a i duvan: . pretežno hranom. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na malo raznovrsnom robom. koja se svrstava u podgrupe 55300. delatnost robnih ku#a koje se bave opštom prodajom i koje na posebnim linijama prodaju raznovrsne proizvode. me u kojom ne preovla uju hrana. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . nameštaj. medicinskim. koje se svrstava u podgrupu 71400 521 5211 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo vo#em i povr#em Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa Trgovina na malo ribom. pretežno hrane..iznajmljivanje stanovništvu predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu. 55400 i 55510 . metalna roba. ljuskarima i mekušcima Trgovina na malo hlebom. nakit. kola*ima i slatkišima Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na malo proizvodima od duvana Ostala trgovina na malo hranom. sportsku opremu i dr. nameštaj. kozmeti*kim i toaletnim preparatima Izdavanje i spravljanje lekova po recepturi Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima 108 .prodaju robe samo ustanovama i industrijskim korisnicima. delatnost prodavnica mešovite robe u kojima se pored hrane. prodaju i razni drugi proizvodi kao što su ode#a. uklju*uju#i i ode#u. kozmetiku.prodaju hrane i pi#a koja se konzumira na licu mesta. metalnu robu. koja se svrstava u oblast 51 . pi#a i duvana kao glavnih proizvoda. 5212 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na malo raznovrsnom robom. pi#ima ili duvanom: . ku#ne aparate. 522 5221 52210 5222 52220 5223 52230 5224 52240 5225 52250 5226 52260 5227 52270 Trgovina na malo hranom. kozmetika i dr.prodaju na malo mle*nih proizvoda 523 5231 52310 5232 52320 Trgovina na malo farmaceutskim. igra*ke. ku#ni aparati.

naramenice i dr.prodaju na malo antikviteta. predmeta od drveta.prodaju na malo: . radio i televizijskim ure ajima 109 . odevne galanterije kao što su rukavice. peškiri i dr. obu#e . predmeta od kože .prodaju na malo: . 5242 52420 Trgovina na malo ode#om Ova delatnost obuhvata: .prodaju na malo osnovnih materijala za izradu pokriva*a. predmeta od stakla i porculana i dr. nameštaja .prodaju na malo: . mreža i drugih predmeta od tekstila za opremanje doma#instava .5233 52330 524 5241 52410 Trgovina na malo kozmeti*kim i toaletnim preparatima Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo tekstilom Ova delatnost obuhvata: . odevnih predmeta . grn*arskih predmeta od gline i keramike. tapiserija ili veza . 5243 52430 Trgovina na malo obu#om i predmetima od kože Ova delatnost obuhvata: . . predmeta od krzna . pribora za jelo. koja se svrstava u podgrupu 52480 . plute i pru#a .prodaju na malo konca za pletenje . zavesa. predmeta za osvetljavanje .prodaju na malo plo*a od plute za oblaganje podova.prodaju na malo rublja za doma#instvo kao što su *aršavi. koja se svrstava u podgrupu 52500 5245 52450 Trgovina na malo aparatima za doma#instvo. predmeta i opreme za doma#instvo na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost ne obuhvata: . stolnjaci. kravate. od kože i kožnih supstituta 5244 52440 Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: . pribora za doma#instvo.prodaju na malo tkanina . predmeta za putovanje.

sanitarna oprema i dr. materijala i opreme za aktivnosti "uradi sam" .iznajmljivanje traka i plo*a. metalne robe . premaza i lakova .prodaju na malo. ostalog gra evinskog materijala kao što su opka i crep. ubrivo i ku#ni ljubimci . zidni tapeti . ugalj i drvo . filatelisti*ke marke i nov*i#i (numizmatika) . kompjuteri i posebni softveri . boja. koja se svrstava u podgrupu 52500 5248 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . kancelarijska oprema i pribor .prodaju na malo: . sadnice. rukotvorine i religijski predmeti . fotografska. pokriva*i za pod . sportska oprema . novinama i pisa#im materijalom Ova delatnost ne obuhvata: . bez obzira na vrstu pogona . suveniri. opti*ka i precizna oprema . cve#e. plin u bocama. radio i televizijskih aparata i druge audio-vizuelne opreme za doma#instvo .prodaju na malo: . kosilica za travnjake. 5247 52470 Trgovina na malo knjigama. *asovnici i nakit . muzi*kih plo*a i audio-vizuelnih traka i kaseta . satovi. oružje i municija . pribor za pecanje 110 .Ova delatnost obuhvata: . igre i igra*ke . koje se svrstava u podgrupu 71400 5246 52460 Trgovina na malo metalnom robom. drvo. aparata za doma#instvo . uklju*uju#i i prodaju na malo robe koja se obi*no prodaje trgovinama na veliko: . ravnog stakla . seme. muzi*kih instrumenata i notnog materijala Ova delatnost ne obuhvata: . sredstva za *iš#enje .prodaju na malo polovnih i antikvarnih knjiga. ulje za loženje za doma#instvo. bojama i staklom Ova delatnost obuhvata: .

trgovinu na malo polovnim motornim vozilima. kataloga. koja se svrstava u oblast 50 111 . a koji su naru*eni na osnovu oglasa.opravku predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. tada se opravka uklju*uje u delatnost prodaje na veliko. neprehrambeni proizvodi koji nisu na drugom mestu klasifikovani 525 5250 52500 Trgovina na malo polovnom robom.. *amci .trgovinu na malo proizvodima bilo koje vrste na uobi*ajenim pokretnim tezgama pored glavnih puteva ili na organizovanim pijacama 5263 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica Ova delatnost obuhvata: . de*ija kolica . modela ili nekog drugog sredstva oglašavanja 5262 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama Ova delatnost obuhvata: . oprema za kampovanje .trgovinu na malo polovnim knjigama .trgovinu na malo ostalom polovnom robom Ova delatnost ne obuhvata: . prodajom na veliko ili prodajom na malo tih predmeta.trgovinu na malo proizvodima na na*in koji nije na drugom mestu predvi en: . prodaja preko putuju#ih prodavaca 527 Opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova grana obuhvata: . Ova grana ne obuhvata: . prodaja preko lica koja dolaze na vrata kupcu .proizvodnjom.popravku motornih vozila i motocikala. prodaje na malo ili proizvodnje. prodaja preko automata . bicikli . Ako je povezana. koja se svrstava u podgrupu 50100 526 5261 52610 Trgovina na malo izvan prodavnica Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naru*enu robu Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na malo proizvodima koji se kupcu dostavljaju poštom. koja nije povezana sa izradom . u prodavnicama Ova delatnost obuhvata: .

omladinska odmarališta.usluge smeštaja za duži boravak (npr.usluge smeštaja za kra#i boravak u: . s restoranom Hoteli i moteli. motelima i gostionicama .popravku bicikala Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 55 551 2 3 4 5 Hoteli i restorani Hoteli i restorani Hoteli Ova grana obuhvata: . apartmanski hoteli). kofera i sli*nih predmeta i od drugih materijala 5272 52721 52722 5273 52730 5274 52740 Opravka elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka radio i televizijskih aparata Opravka ostalih elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka satova. bez restorana Kampovi i druge vrste smeštaja za kra#i boravak Ova grana obuhvata: . izdavanje prostora i ure aja za kampovanje . koji se svrstava u podgrupu 70200 5511 55110 5512 55120 552 Hoteli i moteli. apartmanski hoteli). Ova grana ne obuhvata: . koje se svrstavaju u 70200 Sektor Ž 112 . kao što su "krevet i doru*ak".usluge smeštaja za kra#i boravak u: . druge usluge smeštaja za kra#i boravak. hotelima. kampovima za odmor.usluge restorana koji rade u sastavu smeštajnog objekta Ova grana ne obuhvata: .opravku *izama. cipela. ku#ama za odmor i stanovima .tajmšering (zakup smeštajnog prostora na odre eno vreme).usluge smeštaja za duži boravak (npr. hotelima pogodnim za konferencije Ova grana obuhvata i: . *asovnika i nakita Opravka na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata i: .5271 52710 Opravka obu#e i ostalih predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstavaju u podgrupu 70200 . planinarski domovi i ku#e i dr.

. . koje se svrstavaju u grane 551 i 552 554 5540 55400 Barovi Ova delatnost obuhvata: . restoranima s brzo pripremljenom hranom. restoranima . u: .prethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem.prodaju preko automata. kao i prodaju pi#a uz obroke. kioscima s prženom ribom i krompirom i dr. na drugom mestu nepomenut Radni*ka odmarališta Ova delatnost obuhvata: .ostale usluge smeštaja za kra#i boravak 553 5530 55300 Restorani Ova delatnost obuhvata: . eventualno uz neki vid zabave. koje se svrstavaju u grane 551 i 552 113 . kafanama.prodaju obroka koji se obi*no konzumiraju na licu mesta. kolima za ru*avanje u železni*kim i drugim sredstvima putni*kog saobra#aja Ova delatnost ne obuhvata: . pivnicama. kao što su hamburger-barovi i dr. eventualno uz neki vid zabave.pr ethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem.prodaju preko automata. u: . koja se svrstava u podgrupu 52630 . koja se svrstava u podgrupu 52630 .5521 55211 55212 5522 55220 5523 55231 Omladinska odmarališta i planinarski domovi i ku#e De*ja i omladinska odmarališta Planinarski domovi i ku#e Kampovi Ostali smeštaj. restoranima iz kojih se hrana nosi . no#nim barovima.usluge smeštaja za kra#i boravak u ku#ama za odmor i stanovima 55233 Ostali smeštaj za kra#i boravak Ova delatnost obuhvata: . restoranima sa samousluživanjem kao što su kafeterije . Ova delatnost ne obuhvata: .prodaju pi#a koja se uobi*ajeno konzumiraju na licu mesta. barovima. vinarnicama i dr.usluge smeštaja za kra#i boravak u radni*kim odmaralištima 55232 Turisti*ki smeštaj u doma#oj radinosti Ova delatnost obuhvata: .

poštanske aktivnosti i telekomunikacije . skladištenje i ostale pomo#ne aktivnosti.aktivnosti u vezi sa obavljanjem prevoza putnika i robe. železnicom.velike opravke ili prepravke transportne opreme (osim motornih vozila). cevovodni transport Železni*ki saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . fabrikama i ustanovama . rukovanje teretom. koje se svrstavaju u podgrupu 50200 .aktivnosti u vezi s putnicima i teretom u železni*kim stanicama. rukovanje teretom.555 5551 55510 Kantine i ketering Kantine Ova delatnost obuhvata: . luka i aerodroma. bankete i prijeme .pripremanje obroka u centralnim jedinicama za potrošnju na drugim mestima kao što je pripremanje gotovih obroka za: . odre enim grupama lica.izgradnju. linijskog ili slobodnog. ve#inom profesionalno povezanim: . koje se svrstavaju u oblast 63 114 . železni*ke i drumske prevoznike . oficirske menze 5552 55520 Ketering Ova delatnost obuhvata: . železnica. .prodaju obroka i pi#a. uobi*ajeno po nižim cenama. cevovodima.održavanje i opravku motornih vozila. koje se svrstavaju u oblast 35 . koji se svrstavaju u oblast 45 . kantine u sportskim organizacijama. koje se svrstava u grane 711 i 712 60 601 6010 60100 Kopneni saobra#aj. održavanje i opravku puteva.iznajmljivanje transportne opreme bez voza*a ili rukovaoca.prate#e aktivnosti u vezi sa stani*nim objektima i parkiralištima.putni*ki i teretni saobra#aj me ugradskom železnicom Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje transportne opreme s voza*em ili rukovaocem Ovaj sektor ne obuhvata: . skladištenje i dr. avionske prevoznike . studentske menze . drumom. zabave i druge proslave i priredbe Sektor Z Saobra#aj. svadbe. skladištenje i veze Ovaj sektor obuhvata: . vodenim ili vazdušnim putevima .

prevoz drumom trupaca..iznajmljivanje kamiona s voza*em 115 .održavanje i manje opravke voznog parka.prevoz nameštaja . 6022 60220 Taksi-prevoz Ova delatnost obuhvata: . uspinja*ama. s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama . na odre enim relacijama. Ova delatnost obuhvata i: . osim železnicom. na odre enim relacijama.aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima. prevoz autobusima za razgledanje znamenitosti.prevoz ambulantnim kolima. *arter-prevoz.ostalo iznajmljivanje putni*kih vozila. rashla enih tereta. tramvajima. rasutih tereta (uklju*uju#i i prevoz tanker-kamionima). podzemnom i nadzemnom železnicom.ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju: . s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama Ove delatnosti obuhvataju i: . ži*arama i dr. ekskurzije i ostale povremene usluge prevoza Ova delatnost ne obuhvata: . kolima. koje se svrstavaju u podgrupu 63211 602 6021 60211 60212 Ostali kopneni saobra#aj Redovan prevoz putnika u drumskom i gradskom saobra#aju Prevoz putnika u drumskom saobra#aju Prevoz putnika u gradskom saobra#aju Delatnosti iz podgrupa 60211 i 60212 obuhvataju: . koji se svrstava u grupu 8514 6024 60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . s voza*em 6023 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . stoke.taksi-prevoz . prevoz do i od aerodroma ili drugih stanica.aktivnosti koje se odnose na obavljanje me ugradskog prevoza putnika.prevoz školskim autobusima.prevoz putnika zaprežnim vozilima 6025 60250 Prevoz robe u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . trolejbusima. automobila i dr. teških tereta.

koja se svrstava u grane 553 i 554 . uklju*uju#i i prevoz unutar luka i pristaništa 62 Vazdušni saobra#aj 116 . spasavanje plovila i dr. uklju*uju#i i prevoz preko velikih jezera 6112 61120 Saobra#aj u priobalnim morskim vodama Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u oblast 63 603 6030 Cevovodni transport Ova delatnost obuhvata: . maltera i ostale robe cevovodima .rad feribota i taksi-prevoz na vodenim putevima . linijski ili slobodni . te*nosti.. kanalima.iznajmljivanje brodova i *amaca s posadom Ova oblast ne obuhvata: . tankera i dr. jezerima i ostalim unutrašnjim vodenim putevima.prevoz putnika ili robe rekama..rad *amaca za ekskurzije.distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa.rad terminalske opreme za rukovanje teretom. vode ili pare. osvetljavanje. kormilarenje. .prenos gasa.rad pumpnih stanica Ova delatnost ne obuhvata: .prevoz tegljenjem ili guranjem barži. skladištenje robe. koji se svrstavaju u oblast 63 611 6111 61110 Pomorski saobra#aj i saobra#aj u priobalnim morskim vodama Pomorski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: .prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama izme u nacionalnih luka 612 6120 61200 Saobra#aj unutrašnjim vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: . kružna putovanja ili obilaske . rad luka i ostale pomo#ne aktivnosti kao što su pristajanje.prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi.rukovanje teretom.delatnost restorana i barova na brodovima. razre enog cementa.prevoz tereta zaprežnim vozilima Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u Sektor D 61 Vodeni saobra#aj Ova oblast obuhvata: .prevoz putnika ili robe vodenim putem.

rad stani*nih objekata. .lansiranje satelita i vasionskih vozila . koje se svrstava u podgrupu 74400 .slaganje tereta Ova delatnost ne obuhvata: .vanredni prevoz putnika ili robe vazdušnim putem Ova delatnost obuhvata i: .redovne *arter-letove 623 6230 62300 Vasionski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: .Ova oblast obuhvata: .prevoz putnika ili robe vazdušnim putem na redovnim linijama. koje se svrstava u podgrupu 01413 . skladištenje raznovrsne robe 117 . linijski Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74810 621 6210 62100 Vazdušni saobra#aj. koji se svrstavaju u podgrupu 62200 622 6220 62200 Vazdušni saobra#aj. aktivnost putni*kih agencija Pretovar tereta i skladištenje Pretovar tereta Ova delatnost obuhvata: . stovarištahladnja*e i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 35300 . rad silosa za žitarice.redovne *arter-letove.snimanje iz vazduha (aerofotografija).utovar i istovar robe ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobra#ajnog sredstva kojim je prevoz izvršen .prevoz putnika ili robe vazdušnim ili vasionskim saobra#ajem Ova oblast ne obuhvata: .zaprašivanje useva.vasionski prevoz robe i putnika 63 631 6311 63110 Prate#e i pomo#ne aktivnosti u saobra#aju. sa utvr enim redom letenja Ova delatnost ne obuhvata: . vanredni (*arter) Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u granu 632 6312 63120 Skladišta i stovarišta Ova delatnost obuhvata: .rad skladišnih objekata za sve vrste robe i skladištenje robe u slobodnim carinskim zonama: .reklamiranje iz vazduha.opravke aviona ili avionskih motora. stovarišta za opšte terete.

prate#e aktivnosti vezane za rad puteva. navigacija. stanice za rukovanje robom i dr. životinja ili robe: . . rad stani*nih objekata kao što su železni*ke stanice. prate#e aktivnosti u vezi s radom mostova.aktivnosti u vezi s drumskim prevozom putnika. stanice za rukovanje robom i dr. životinja ili robe: . parkirališta ili garaža. .aktivnosti vezane za prevoz putnika. 63214 Usluge u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstavaju u podgrupu 63213 632 6321 63211 63212 63213 Ostale prate#e aktivnosti u saobra#aju Ostale prate#e aktivnosti u kopnenom saobra#aju Održavanje i nega kola Održavanje pruga Održavanje ure aja na železnici Delatnosti iz podgrupa 63211 do 63213 obuhvataju: . životinja ili robe pomorskim putem: . rad stani*nih objekata kao što su autobuske stanice.aktivnosti u vezi s prevozom putnika. pristaništa i dr. . navigacija. tunela i dr. spasavanja i dr. pristaništa i dr. . . rad svetionika 63222 Usluge u re*nom i jezerskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . tunela. rad terminalskih objekata kao što su luke. rad brana i dr. kormilarenje i pristajanje . *uvanje stambenih auto-prikolica u toku zime 6322 63221 Ostale prate#e aktivnosti u vodenom saobra#aju Usluge u pomorskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . . rad terminalskih objekata kao što su luke. kormilarenje i pristajanje 118 . .parkirališta za motorna vozila. životinja ili robe re*nim i jezerskim putem: . parkirališta za bicikle i dr.aktivnosti u vezi sa železni*kim prevozom putnika. poslovi osvetljavanja. mostova.Ova delatnost ne obuhvata: .

poslove vezane za osiguranje robe. pomo# turistima. delatnost turoperatora . rad svetionika 6323 63230 Ostale prate#e aktivnosti u vazdušnom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . merenje robe i dr. . pružanje informacija i saveta i planiranje putovanja .organizovanje prevoza grupnih pošiljki drumom. kontrola aerodroma i vazdušnog saobra#aja . koji se svrstavaju u podgrupu 67200 64 Poštanske aktivnosti i telekomunikacije 119 . rad zemaljske službe na aerodromima i dr. .poslove špedicije (otpremanje robe) .poštanske usluge preduze#a koja nisu pošte.. sortiranje.izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova . spasavanja i dr. poslovi osvetljavanja.poslove rukovanja robom kao što su pakovanje.poslove pomorskih i avio-špeditera . organizacija putovanja.aktivnosti u vezi s prevozom putnika.prijem grupnih i individualnih pošiljki. smeštaja i prevoza putnika i turista .delatnost putni*kih agencija: . .poslove carinskih zastupnika . morima ili vazdušnim putevima . koja se svrstava u granu 804 633 6330 63300 Delatnost putni*kih agencija i turoperatora. delatnost turisti*kih vodi*a 634 6340 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . Ove delatnosti ne obuhvataju: . prepakivanje. uklju*uju#i i preuzimanje i raspodelu robe . rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr. uklju*uju#i i preuzimanje i grupisanje pošiljki . životinja ili robe vazdušnim putem: . paket-aranžmana i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .organizovanje i sprovo enje saobra#aja drumovima. prodaja voznih karata. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . vazduhom ili morem. železnicom.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola koje nemaju profesionalni karakter. koje se svrstavaju u podgrupu 64120 .

prevoz i isporuku (doma#e ili me unarodne) pošte i paketa . post-restant i dr.prikupljanje sredstava u vidu depozita. osim za svrhe osiguranja. prevoz i isporuka poštanskih pošiljki.davanje telefonskih informacija. slike ili ostalih informacija kablovima. emitovanjem. Ova delatnost ne obuhvata: . osim delatnosti pošta Ova delatnost obuhvata: . održavanje mreže Ova delatnost ne obuhvata: .prikupljanje.proizvodnju radio i televizijskih programa *ak i ako je u vezi sa emitovanjem.641 6411 64110 Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki Delatnost pošta Ova delatnost obuhvata: .poslove poštanskih žiro-ra*una i štednje i ostale finansijske poslove koje vrši administracija pošta. kreditno i drugo poslovanje banaka 120 . koje se svrstava u podgrupu 74840 . koja se svrstava u podgrupu 92200 Sektor I 65 Finansijsko posredovanje Finansijsko posredovanje. penzijskih fondova i obaveznog socijalnog osiguranja 651 Monetarne institucije Ova grana obuhvata: .prikupljanje.delatnost prikupljanja i redistribucije fondova (sredstava).sakupljanje pošte i paketa iz javnih poštanskih sandu*i#a ili iz pošta .iznajmljivanje poštanskih sandu*i#a. upotrebom jedne ili više vrsta sopstvenog saobra#ajnog sredstva ili sredstava javnog prevoza 642 6420 64200 Telekomunikacije Ova delatnost obuhvata: . prevoz i isporuku pismonosnih pošiljki i paketa koje obavljaju preduze#a koja nisu pošte. osim osiguranja i penzijskih fondova Ova oblast obuhvata: .raspodela i isporuka pošte i paketa . relejima i satelitima: . telefonska. koji se svrstavaju u grupu 6512 6412 64120 Prikupljanje. telegrafska i teleks-veza .prenos zvuka. emitovanje radio i televizijskih programa .

6511 65110 6512 65121 65122 65123

Centralne banke Ostale monetarne institucije Bankarske organizacije Poštanske štedionice Ostalo štedno-kreditno poslovanje (štedionica, štedno-kreditna organizacija i štedno-kreditna zadruga) Delatnosti iz podgrupa 65121 do 65123 obuhvataju: - finansijsko posredovanje monetarnih institucija, osim centralnih Ove delatnosti obuhvataju i: - poštanske žiro i štedne bankarske aktivnosti

652

Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - finansijsko posredovanje, osim posredovanja koje vrše monetarne institucije 6521 65210 Finansijski lizing Ova delatnost obuhvata: - davanje u zakup na rok koji približno odgovara veku trajanja imovine i zakupac sti*e sve beneficije od njenog koriš#enja i preuzima sav rizik u vezi s vlasništvom, a imovina može ali ne mora da bude preneta Ova delatnost ne obuhvata: - iznajmljivanje koje se prema vrsti iznajmljene robe svrstava u oblast 71 6522 65220 6523 65231 Ostalo kreditno iznajmljivanje novca Ostalo finansijsko posredovanje, na drugom mestu nepomenuto Obavljanje platnog prometa u zemlji Ova delatnost obuhvata: - obavljanje platnog prometa u zemlji za imaoce poslovnih ra*una (žiro-ra*uni i teku#i ra*uni za pravna lica i druge imaoce ra*una) 65232 Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - ostalo finansijsko posredovanje koje je u osnovi povezano s raspodelom fondova, osim davanja zajmova: . investiranje u vrednosne papire, kao što su akcije, obveznice, blagajni*ki zapisi i dr. . rad za sopstveni ra*un posrednika vrednosnih papira . investiranje u imovinu, prvenstveno za druge finansijske posrednike

121

. ugovaranje trampe, prava opcije i drugih ograni*avaju#ih aranžmana - finansijske holding-poslove Ova delatnost ne obuhvata: - finansijski lizing, koji se svrstava u podgrupu 65210 - poslove u vezi s hipotekama i poslove menja*nica, koji se svrstavaju u podgrupu 67130 - poslove hartijama od vrednosti za ra*un drugih, koji se svrstavaju u podgrupu 67120 - promet, iznajmljivanje i zakup nekretnina, koji se svrstavaju u oblast 70 - iznajmljivanje mašina i opreme, koje se svrstava u oblast 71 - nefinansijske holding-poslove, koji se svrstavaju u podgrupu 74150 66 660 Osiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja Ova oblast obuhvata: - dugoro*nu i kratkoro*nu raspodelu rizika, s elementima štednje ili bez njih 6601 66010 Osiguranje života Ova delatnost obuhvata: - osiguranje i reosiguranje života, sa znatnim elementima štednje ili bez njih 6602 66020 Penzijski fondovi Ova delatnost obuhvata: - pribavljanje prihoda za penzijske fondove Ova delatnost ne obuhvata: - programe obaveznog socijalnog osiguranja i programe bez davanja doprinosa gde se fondovi u velikoj meri obezbe uju iz javnih izvora, koji se svrstavaju u podgrupu 75300 6603 66030 Ostalo osiguranje Ova delatnost obuhvata: - ostalo osiguranja i reosiguranje, osim osiguranja života: . od nesre#a i požara . zdravlja . imovine . drumskog, pomorskog, avio-saobra#aja i dr. . od nov*anih gubitaka i osiguranje odgovornosti 67 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju Ova oblast obuhvata: - pružanje usluga koje nisu finansijsko posredovanje a u vezi su s finansijskim posredovanjem

122

671 6711 67110

Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, osim osiguranja i penzijskih fondova Upravljanje finansijskim tržištem Ova delatnost obuhvata: - upravljanje i nadgledanje finansijskog tržišta, osim onog koje vrše državni organi: . delatnost berza hartija od vrednosti i dr. 6712 67120 Posredovanje u poslovima s hartijama od vrednosti Ova delatnost obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje i dr.) i aktivnosti u vezi s tim Ova delatnost ne obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu za sopstveni ra*un, koje se svrstava u podgrupu 65232 6713 67130 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: - pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute: . posredovanje u vezi sa hipotekama . menja*nice i dr.

672

6720 67200

Pomo#ne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove Ova delatnost obuhvata: - aktivno sti uklju*ene ili povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, osim finansijskog posredovanja: . aktivnosti agenata osiguranja . aktivnosti procenitelja osiguranog rizika i štete i dr.

Sektor J 70 701 7011 70110

Aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti Aktivnosti u vezi s nekretninama Aktivnosti u vezi s nekretninama, za sopstveni ra*un Razvoj projekata o nekretninama Ova delatnost obuhvata: - razvoj projekata o nekretninama: . povezivanje finansijskih, tehni*kih i fizi*kih sredstava za realizaciju projekata o nekretninama za kasniju prodaju, za stambene ili druge zgrade 7012 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni ra*un

123

koji se svrstava u podgrupu 65210 712 7121 71210 Iznajmljivanje ostalih saobra#ajnih sredstava Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: .agencije za prikupljanje stanarine 71 711 7110 71100 Iznajmljivanje mašina i opreme bez rukovaoca i iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Iznajmljivanje automobila Ova delatnost obuhvata: .kupovinu i prodaju nekretnina: . soba za izdavanje. zemljište i dr. kamp-prikolica i drugih nestambenih objekta ili objekta za kratkotrajni boravak. nestambene zgrade .iznajmljivanje putni*kih vozila bez voza*a . kampova. Ova delatnost ne obuhvata: . za tu ra*un Agencije za nekretnine Ova delatnost obuhvata: .posredovanje u kupovini. prodaji.iznajmljivanje nekretnina i upravljanje tim nekretninama: . stambene zgrade i stanovi . osim automobila: . nestambene zgrade . kamioni. traktori.rad hotela. stambene zgrade i stanovi . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . železni*ka vozila . za tu ra*un Ova delatnost obuhvata: . 702 7020 70200 Iznajmljivanje nekretnina Ova delatnost obuhvata: .davanje u zakup putni*kih vozila bez voza*a.iznajmljivanje saobra#ajnih sredstava bez voza*a. prikolice i poluprikolice 124 .finansijski lizing. zemljište i dr.Ova delatnost obuhvata: . iznajmljivanju i proceni nekretnina 7032 70320 Upravljanje nekretninama. koji se svrstava u oblast 55 703 7031 70310 Aktivnosti u vezi s nekretninama.

davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava.iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava s posadom. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje *amaca za zabavu.iznajmljivanje kontejnera Ova delatnost ne obuhvata: . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u granu 014 .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo. u komercijalne svrhe. .finansijski lizing. koji se svrstava u podgrupu 65210 125 .iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava bez posade .finansijski lizing.davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava.finansijski lizing. koji se svrstava u podgrupu 65210 713 7131 71310 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima. s rukovaocem.iznajmljivanje proizvoda proizvedenih u grani 293. koje se svrstava u granu 602 . koje se svrstava u oblast 62 . za prevoz vodenim putevima kao što su *amci i brodovi. karavani. bez rukovaoca .iznajmljivanje bicikala. koji se svrstava u podgrupu 65210 . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost obuhvata i: .iznajmljivanje sredstava. koje se svrstava u podgrupu 71400 7123 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: ..iznajmljivanje ili davanje u zakup (lizing) vozila ili kamiona s voza*em.finansijski lizing.davanje u zakup (lizing) vazdušnih sobra#ajnih sredstava. koji se svrstava u podgrupu 65210 .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo. koje se svrstava u podgrupu 71400 7122 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: . s rukovaocem. bez rukovaoca . kampersi i dr. kao što su poljoprivredni traktori i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . motocikali. koje se svrstava u oblast 61 .

finansijski lizing. ra*unovodstvene mašine i oprema i dr.finansijski lizing.iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. koji se svrstava u podgrupu 65210 7134 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme. turbine i alatne mašine . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . ostale nau*ne. uklju*uju#i i kompjutere Ova delatnost obuhvata: . motori.iznajmljivanje i davanje u zkup (lizing) kancelarijskih mašina i opreme. bez rukovaoca.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu. uklju*uju#i i kompjutere. bez montaže i demontaže Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i kompjutere: . s rukovaocem. radio. komercijalne i industrijske mašine Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje nepomenutih predmeta za li*nu upotrebu ili doma#instvo: . koje se svrstava u podgrupu 45500 .finansijski lizing.iznajmljivanje i davanje u zakup mašina i opreme za gra evinarstvo. oprema za rudarstvo i naftna polja .7132 71320 Iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. koji se svrstava u podgrupu 65210 7133 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. koje se svrstava u podgrupu 71330 714 7140 71400 Iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. televizijska i telekomunikaciona oprema . bez rukovaoca . bez rukovaoca.iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina i opreme.iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. Ova delatnost ne obuhvata: . merna i kontrolna oprema . pisa#e mašine i mašine za obradu teksta . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71320 . koji se svrstava u podgrupu 65210 . koje se svrstava u podgrupu 71310 . odevni predmeti i obu#a 126 . kompjuteri i oprema . na drugom mestu nepomenutih: .iznajmljivanje skela i radnih platformi. mašine za umnožavanje. tekstil.

. bicikli . koje se svrstava u podgrupu 93010 72 721 7210 72100 Kompjuterske i srodne aktivnosti Pružanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom Ova delatnost obuhvata: . . plo*e i dr. koje se svrstava u grane 711 i 712 . analiza potreba i problema korisnika i davanje saveta o najboljim rešenjima . mašine i oprema za aktivnosti "uradi sam" . bilje i dr. koje se svrstava u podgrupu 22330 .umnožavanje (reprodukciju) netipi*nih programa. radnih odela i sli*nih predmeta u perionicama rublja. projektovanje i programiranje sistema gotovih za upotrebu: . sportska oprema . motocikala. muzi*ki instrumenati. za ku#ne potrebe . izrada i davanje dokumentacije za gotove programe.iznajmljivanje putni*kih automobila i kombi-vozila. video-traka i plo*a iz biblioteka. karavana i prikolica. elektri*ni ure aji i dr. koji se svrstavaju u podgrupe 30020. 51640 i 52480 722 7220 72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa Ova delatnost obuhvata: . keramika i staklo. izrada i davanje dokumentacije za gotove netipi*ne programe .analizu. novine i *asopisi .iznajmljivanje rublja. pisanje programa prema zahtevima korisnika i dr. novina i *asopisa. koji se svrstavaju u podgrupu 72100 127 . video-trake. dekoracija i kostimi . razvoj. cve#e. plovila za zabavu . analiza potreba i problema korisnika i predlaganje najboljih rešenja Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . knjige. nameštaj. nakit.iznajmljivanje knjiga. razvoj. naru*enih za potrbe specijalnih korisnika . koje se svrstava u podgrupu 92510 .savete o softveru koji je prate#i uz kompjutersku opremu.pružanje saveta o tipu i konfiguraciji kompjuterske opreme i primeni pripadaju#eg softvera: .savete proizvo a*a kompjutera ili prodajnih jedinica. kuhinjsko i stono posu e i pribor.

obradu podataka na osnovu korisnikovih ili vlastitih programa: .osnovna istraživanja: eksperimentalni i teorijski rad koji obuhvata sticanje novih znanja zasnovanih na pojavama i *injenicama. proizvoda i ure aja. zasnovan na poznatim znanjima dobijenim iz istraživanja i/ili prakti*nog iskustva. usmeren ka proizvodnji novih materijala. zavisno od zahteva 725 726 73 7250 72500 7260 72600 Održavanje i opravka kancelarijskih. smeštanje podataka: priprema kompjuterskih zapisa o informacijama prema prethodno utvr enoj formi . sistema i usluga i ka bitnom poboljšanju onih koji se ve# proizvode ili se uvode u proizvodnju 731 7310 73101 73102 73103 73104 73105 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnološki razvoj Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matemati*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehni*ko-tehnološkim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehni*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u medicinskim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama 128 .dostupnost baza podataka: pružanje podataka u odre enom redu ili nizu. bez konkretne primene ili upotrebe .723 7230 72300 Obrada podataka Ova delatnost obuhvata: . direktnim pristupom ili selektivnom dostupnoš#u svakom korisniku ili odre enim korisnicima. direktno usmerenih prema odre enom cilju ili objektu . kompletna obrada podataka .upravljanje i rad na sistemima za obradu podataka koja pripadaju drugima 724 7240 72400 Izgradnja baza podataka Ova delatnost obuhvata: .primenjena istraživanja: originalna istraživanja preduzeta radi sticanja novih znanja. razvoj baza podataka: sakupljanje podataka iz jednog ili više izvora . usluge unošenja podataka . ra*unskih i ra*unarskih mašina Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima Istraživanje i razvoj Ova oblast obuhvata tri vrste istraživanja i razvoja: .eksperimentalni razvoj: sistematski rad. postavljanju novih procesa.aktivnosti u vezi s bazama podataka: .

preduze#ima i drugim pravnim licima . filologiji. s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena 732 7320 73201 73202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanisti*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanisti*kim naukama Delatnosti iz podgrupa 73201 i 73202 obuhvataju: . geologiji i dr. biologiji.zaštitu autorskih prava .zastupanje i odbranu fizi*kih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima. žalbi. medicini. testamenata. predstavki i drugih podnesaka. ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi. koje se svrstava u podgrupu 74140 7412 74120 Ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole. s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena Ove delatnosti ne obuhvataju: .posredovanje i poravnanje izme u radnika i uprava.aktivnost javnih beležnika. arbitara. konsalting i holding-poslovi Pravni poslovi Advokatski poslovi Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti sudova. savetodavni poslovi u vezi s porezom Ova delatnost obuhvata: .obavljanje drugih pravnih poslova u ime i za ra*un drugog fizi*kog ili pravnog lica na osnovu kojih to lice ostvaruje pravo 74112 Ostali pravni poslovi Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 75230 .sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u društvenim i humanisti*kim naukama (ekonomiji. mirovnih sudija.sastavljanje tužbi.istraživanje tržišta.davanje pravnih saveta . ugovora.). izjava i drugih isprava . molbi. fizici. koje se svrstava u podgrupu 74130 74 741 7411 74111 Ostale poslovne aktivnosti Pravni. astronomiji. pravima. umetnosti i dr. hemiji.pra#enje trgovinskih ili drugih transkacija u poslovanju 129 . revizora.sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u prirodnim naukama (matematici. Ove delatnosti ne obuhvataju: .). sociologiji. veštaka i dr. psihologiji.73109 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama Delatnosti iz podgrupa 73101 do 73109 obuhvataju: . poljoprivredi.

ispitivanje javnog mnenja o politi*kim. prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovne navike potroša*a radi promocione prodaje i razvoja novih proizvoda.savetodavne poslove kao što su organizovanje ra*unovodstvenog sistema. Ova delatnost ne obuhvata: . 7415 74150 742 7420 74201 Holding-poslovi Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Prostorno planiranje Ova delatnost obuhvata: .inženjering. programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole . organizovanje ra*unovodstvenih sistema. efikasnosti i kontroli. informisanju uprave i dr.. odnosi i komuniciranje s javnoš#u . hidrogradnju i saobra#aj 130 .projektovanje gra evinskih i drugih objekata 74203 Inženjering Ova delatnost obuhvata: .obradu podataka i tabeliranje *ak iako su za ra*unovodstvene potrebe. programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole. posredovanje i izravnanje izme u radnika i uprave i dr. koje se svrstava u podgrupu 74840 7413 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja Ova delatnost obuhvata: . vo enje projekata i tehni*ke aktivnosti: .davanje saveta. usmeravanje ili operativna pomo# poslovnim i javnim službama: . organizaciji. ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihova statisti*ka analiza 7414 74140 Konsalting i menadžment poslovi Ova delatnost obuhvata: .istraživanje mogu#nosti tržišta. koji se svrstavaju u podgrupu 72300 . naselja i prostora 74202 Projektovanje gra evinskih i drugih objekata Ova delatnost obuhvata: . projekti za niskogradnju.pripremanje li*nih i poslovnih prijava za pla#anje poreza .izradu finansijskih izveštaja i provera i verifikacija njihove ispravnosti . saveti i pomo# poslovnim i javnim službama u planiranju. .planiranje gradova.savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr. uklju*uju#i i statisti*ku analizu rezultata .prikupljanje ra*una. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . saveti za upravljanje kao što su saveti koje farmama daju agronomi i agroekonomisti .

koja se svrstava u podgrupu 74840 743 7430 74300 Tehni*ko ispitivanje i analiza Ova delatnost obuhvata: . industrijska i gra evinska premeravanja i dr. i analizu potencijalnih zaga enja kao što su zaga enja dimom.aktivnosti na istraživanju i razvoju.projektovanje mašina i industrijskih postrojenja .geološke i istraživa*ke aktivnosti: . Ova delatnost ne obuhvata: . izrada i realizacija elaborata u vezi s elektronikom.vremenske prognoze .. podzemna merenja. mašinstvom. sudove pod pritiskom. rashla ivanje. hemijskom industrijom. koje se svrstava u podgrupu 74300 .periodi*no ispitivanje motornih vozila u pogledu bezbednosti na drumu 744 7440 74401 74402 Reklama i propaganda Prire ivanje sajmova Ostale usluge reklame i propagande 131 . motorna vozila.izdavanje sertifikata za brodove. sistem-inženjeringom i sigurnosnim inženjeringom . nuklearke i dr.savetodavne i arhitektonske poslove: nadzor gra enja i dr.ispitivanje *vrsto#e i lomljivosti . koje se svrstava u podgrupu 45120 .površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju. kartografsko i prostorno informisanje. merenje radioaktivnosti i sl. 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Ova delatnost obuhvata: . p remeravanje granica. rudarstvom. . vazduhoplove.merenja u vezi s *isto#om vode i vazduha. koje se svrstavaju u oblast 73 .geodetska istraživanja: geodetsko premeravanje terena. . energetikom.tehni*ko ispitivanje.ispitivanja higijenske ispravnosti hrane .proizvodno bušenje u vezi s va enjem nafte i gasa. hidrografska merenja. projekata za akustiku i dr. minerala i podzemnih voda . pre*iš#avanje i ispitivanje zaga enosti vazduha.izradu projekata koji se koriste za kondicioniranje. . koje se svrstava u podgrupu 11200 . otpadnim vodama i dr.testiranje prora*una za gra evinske elemente .unutrašnju dekoraciju. površinska merenja i posmatranja radi dobijanja informacija o podzemnoj strukturi i nalazištima nafte i prirodnog gasa.

istraživanje tržišta. panela. prvenstveno na privremenoj osnovi. televiziju i film.distribuciju ili isporuku propagandnog materijala ili uzoraka . oslikavanje kola i autobusa i dr. tj. gradilišta. proveravanje referenci i dr. koje se svrstava u podgrupu 74130 . koje se svrstavaju u podgrupu 74840 .štampanje propagandnog materijala. izbor. koje se svrstava u podgrupu 22220 . diskoteka i dr. radnika koje pla#a agencija 746 7460 74600 Delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite Ova delatnost obuhvata: . 132 .Delatnosti iz podgrupa 74401 i 74402 obuhvataju: . koje se svrstava u podgrupu 74140 . koja se svrstava u oblast 92 745 7450 74500 Delatnost biroa za zapošljavanje Ova delatnost obuhvata: . reklamnih tabli.izradu reklamnih fotografija.direktne poštanske isporuke. koja se svrstava u podgrupu 74810 .medijsko predstavljanje.proizvodnju komercijalnih poruka za radio.kreiranje i sprovo enje propagandnih kampanja . *uvanje i nadgledanje stambenih zgrada. hotela. obezbe ivanje drugima. kancelarija. .pronalaženje kadrova i njihovo zapošljavanje . transport dragocenosti . izloga i izložbenih dvorana.komuniciranje s javnoš#u. ispitivanje i provera kandidata .reklamiranje iz vazduha .traženje izgubljenih lica .aktivnosti prismotre i *uvanja i ostale zaštitne aktivnosti: . fabrika. prodaja termina i prostora za razli*ita medijska oglašavanja . npr. .kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru. aktivnosti detektiva u trgovinskim radnjama . telesna zaštita . Ove delatnosti ne obuhvataju: . pozorišta.obezbe ivanje prostora za propagandu i dr. formulisanje opisa poslova .aktivnosti privatnih istražitelja .traženje radnika. uli*ne patrole. oglasnih tabli. upu#ivanje i kontakt s potencijalnim poslodavcem ili budu#im zaposlenim: . pra#enje pomo#u mehani*kih i elektronskih zaštitnih ure aja i dr.ugovaranje rada: . .

na brodovima.obradu filmova: . turisti*ke i druge svrhe . kotlova. škole. koje se svrstava u podgrupu 45310 .rad automata za fotografisanje Ova delatnost ne obuhvata: . modne.*iš#enje parom i peskom i sli*ne aktivnosti u vezi sa spoljnim *iš#enjem zgrada.zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi. šporeta.fotografisanje iz vazduha . kamina. . kopiranje. koja se svrstava u podgrupu 01413 748 7481 74810 Ostale poslovne aktivnosti.istraživanja u vezi sa osiguranjem.rad ku#ne posluge. koji se svrstava u podgrupu 95000 .. restauracija ili retuširanje starih fotografija Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 44450 . draperija i zavesa.*iš#enje tepiha i drugih prekriva*a za pod. pe#i za spaljivanje otpada. za komercijalne. koje se svrstava u podgrupu 93010 .dezinfekciju i zaštitu od šteto*ina u zgradama. pe#i. koje se svrstavaju u podgrupu 45450 .unutrašnje *iš#enje zgrada svih vrsta. koja se svrstava u podgrupu 92110 133 . fabrike. ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije. u vozovima i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .*iš#enje novih zgrada posle izgradnje.*iš#enje prozora . Ova delatnost obuhvata i: . na drugom mestu nepomenute Fotografske usluge Ova delatnost obuhvata: .davanje saveta o zaštiti i bezbednosti u oblasti industrije. radnje. za pasoše. izrada slajdova . kao i stambene zgrade s više stanova . ven*anja i dr. doma#instava i javne bezbednosti Ova delatnost ne obuhvata: . razvijanje. koja se svrstavaju u podgrupu 67200 747 7470 74700 Jiš#enje objekata Ova delatnost obuhvata: .postavljanje alarmnih ure aja.obradu filmova u filmskim i televizijskim studijima. umnožavanje ili uve#avanje s negativa koje su doneli klijenti ili za potrebe filmske delatnosti . ventilacionih i izduvnih ure aja i dr.*iš#enje dimnjaka.izradu fografija za komercijalne svrhe i gra ane: . javne. uklju*uju#i i kancelarije.

koje se svrstavaju u podgrupu 74120 7484 74840 Ostale poslovne aktivnosti. diskova. automatizovane postupke: .. uklju*uju#i i profesionalnu praksu . . fotografija i dr. umetni*kih dela.prikupljanje ra*una.aktivnosti agenata i agencija za potrebe pojedinaca radi njihovog angažovanja u filmovima.pakovanje u okviru saobra#ajne delatnosti. . kao i plasman knjiga.) .direktno raznošenje pošte . pe*a#enje i slanje pošte.stenografiju. Ova delatnost ne obuhvata: . ispravke i dr. procenu kreditne sposobnosti pojedinaca ili firmi i procenu kreditne sposobnosti za obavljanje poslova . koja se svrstava u podgrupu 72400 . nakita. obu#e. ode#e. prepisivanje i rad s poštom: .aktivnosti s trgovinskim markicama (kuponima) . za izdava*e. bez obzira na to da li zahtevaju ili ne zahtevaju. osim za nekretnine i osiguranje .pakovanje pošiljki.kopiranje.aktivnosti procenjivanja.adresiranje koverti. proizvo a*e i dr. ulaganje. uklju*uju#i i pi#a i hranu . na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . prekrivanje folijom i dr..flaširanje te*nosti. fotokopiranje i sli*ne aktivnosti .pakovanje *vrstih proizvoda (vakuumirano pakovanje.izgradnju baza podataka.modno dizajniranje tkanina.u sluge pakovanja za tu ra*un.etiketiranje.prevo enje i interpretacija Ova delatnost ne obuhvata: . nameštaja i drugu dekoraciju i dizajniranje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo .aktivnosti dekoratera enterijera Ova delatnost obuhvata i: .knjigovodstvene aktivnosti. punjenje aerosola i dr. ostale sekretarske aktivnosti kao što su prepisivanje zapisa s traka. uklju*uju#i i za propagandni materijal . sastavljanje adresara za slanje pošte i dr. uvijanje poklona i dr. rad na pisa#oj mašini .poslovno posredovanje pri nabavci i prodaji malih ili srednjih koli*ina robe. markiranje i utiskivanje znakova . koje se svrstava u podgrupu 63400 7483 74830 Sekretarske i prevodila*ke aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .7482 74820 Usluge pakovanja Ova delatnost obuhvata: . pozorišnim predstavama ili drugim zabavnim ili sportskim atrakcijama. 134 .

upravljanje i primenu sveukupnog ekonomskog i društvenog planiranja i statisti*ke i sociološke usluge 7512 75120 Ure ivanje aktivnosti društvenih delatnosti Ova delatnost obuhvata: . kulture. muzeja i drugih kulturnih ustanova. okoline i stanovanja. rad poreskih organa . pra#enje i kontrola nov*ane ponude .obavezno socijalno osiguranje. naplata carina i poreza i istraživanje povreda poreskih propisa . uprava carina . socijalne usluge i dr.Ova delatnost ne obuhvata: .zdravstvenu zaštitu stanovništva. koje se svrstavaju u podgrupu 90000 .zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa .upravljanje državnih organa programima *iji je cilj unapre enje zdravlja.izlaganje reklama i drugog propagandnog materijala. javnih arhiva. obrazovanja. koje se svrstavaju u oblast 65 . obavezno socijalno osiguranje Državna uprava i odbrana. koje se svrstava u podgrupu 74402 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 75 751 7511 75110 2 3 4 5 Državna uprava i odbrana. prikupljanje i prijem novca i kontrola njegovog trošenja . obavezno socijalno osiguranje Državna uprava (zakonodavna i izvršna vlast.iznošenje sme#a i odpadaka i sanitarne usluge. koje se svrstava u podgrupu 75300 . koje se svrstavaju u granu 925 . rekreacija. ekonomska i socijalna politika) Delatnost državnih organa Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti s kreditnim karticama.delatnost biblioteka. koja se svrstava u granu 851 . sporta. koje se svrstava u podgrupu 74203 .sportske i druge rekreativne aktivnosti.izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima: . koje se svrstava u oblast 80 . koje se svrstavaju u granu 926 Sektor K 135 . Ova delatnost ne obuhvata: .obrazovanje.projektovanje mašina i industrijskih postrojenja.vo enje i nadzor fiskalnih poslova: .

pomorske. turizam i dr. energetika i rudarstvo.razvoj i primenu opšte personalne politike i postupaka koji se odnose na izbor i unapre enje.ostvarivanje politike regionalnog razvoja 7514 75140 Pomo#ne aktivnosti za funkcionisanje države Ova delatnost obuhvata: .upravljanje. upravljanje službama koje nisu u neposrednoj vezi s nekom specifi*nom funkcijom države Ova delatnost ne obuhvata: .aktivnost istorijskih arhiva.me unarodnu pomo#. održavanje i arhiviranje državne dokumenatacije i arhive .7513 75130 Ure ivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede Ova delatnost obuhvata: . ocenu i klasifikovanje poslova i dr. upravljanje državnim zgradama .upravljanje opštim poslovima u oblasti rada . metode ocenjivanja. me unarodne finansijske i tehni*ke pomo#i . bez obzira da li je upu#ena preko me unarodnih organizacija . .usluge opštih službi: . infrastruktura. saobra#aj. opis poslova. hoteli.pružanje pomo#i stranim zemljama.upravljanje.ure ivanje spoljne trgovine. rad i podrška radu državnih organa: . pravosu e. kao što su programi za izbeglice ili pomo# gladnima 7522 75220 Poslovi odbrane Ova delatnost obuhvata: . komunikacije. koriš#enje zemljišta.spoljne poslove. .) Poslovi sa inostranstvom Ova delatnost obuhvata: . mornarice i vazduhoplovstva 136 . centralizovane usluge nabavke i snabdevanja . aktivnost diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri me unarodnim organizacijama . nadzor i vo enje vojnih odbrambenih poslova za kopnene. javna bezbednost i dr.rukovo enje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan nacionalnih granica . odbrana.pružanje vojne pomo#i stranim zemljama . koja se svrstava u podgrupu 92510 752 7521 75210 Usluge državnih organa za zemlju u celini (poslovi sa inostranstvom. vazdušne i svemirske odbrambene snage kao što su: . borbene snage kopnene vojske.ure ivanje razli*itih ekonomskih sektora: poljoprivreda. upravljanje i rad opštih personalnih službi .

upravljanje i rad vojnih oružanih snaga. obaveštajne. materijalne i druge neborbene snage i komande . koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7524 75240 Javna bezbednost. zatim lu*kih. koje se svrstava u podgrupu 74112 .delatnost sudova i drugih pravosudnih organa .obezbe enje nov*ane pomo#i za nepredvidivu doma#u potrošnju u slu*aju mirnodopskih nesre#a. grani*nih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga.savetovanje i zastupanje u gra anskim.rad zatvora i kazneno-popravnih domova Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 75230 .. koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7523 75230 Sudske i pravosudne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . saobra#ajne. koje se svrstava u podgrupu 75210 .upravljanje i rad redovnih i pomo#nih policijskih snaga koje izdržavaju javne vlasti.izradu planova za nepredvi ene situcije i izvo enje vežbi u koje su uklju*ene civilne ustanove i stanovništvo Ova delatnost ne obuhvata: .administrativne poslove ministarstva odbrane. komunikacione.aktivnosti vojnih sudova. ljudske. sredstvima i dr.obrazovanje u vojnim školama i akademijama.obezbe ivanje hitnih potrebština za slu*aj mirnodopskih nesre#a Ova delatnost ne obuhvata: .aktivnosti zatvorskih bolnica. rezervne i pomo#ne snage odbrambenog sistema . koji se svrstavaju u podgrupu 75110 . koje se svrstava u podgrupu 75240 . registraciju stranaca. snabdevanje opremom. koja se svrstava u oblast 80 .aktivnosti vojnih bolnica.aktivnosti zatvorskih škola. . zdravstvena zaštita vojnog osoblja na terenu . koje se svrstava u podgrupu 75220 7525 75250 Delatnost vatrogasnih jedinica Ova delatnost obuhvata: . krivi*nim i ostalim sporovima.gašenje požara i zaštitu od požara: 137 . obezbe ivanje zakona i reda Ova delatnost obuhvata: . rad policijskih laboratorija i vo enje evidencije o uhapšenima .pružanje vojne pomo#i stranim zemljama. koje se svrstavaju u oblast 80 . inženjerijske. uklju*uju#i i regulisanje saobra#aja.upravljanje i vo enje civilnih odbrambenih snaga .

obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. gašenje i spre*avanje požara. koje se svrstava u podgrupu 80420 80102 Osnovno specijalno obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . lica nesposbnih za rad i dr.obrazovanje svih nivoa. programi opismenjavanja i dr. specijalno obrazovanje lica ometenih u fizi*kom ili psihi*kom razvoju . koje se svsrtava u oblast 92 801 8010 80101 Osnovno obrazovanje Osnovno obrazovanje opšteg tipa Ova delatnost ne obuhvata: .opismenjavanje odraslih.ostale vrste obrazovanja kao što je obuka voza*a Ova oblast ne obuhvata: . poplavama. obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. spasavanje ljudi i životinja.obrazovanje namenjeno prvenstveno rekreaciji kao što su bridž ili golf.neobavezno socijalno osiguranje. koje se svrstava u podgrupu 80420 80103 Osnovno obrazovanje posebnog tipa Ova delatnost obuhvata: . saobra#ajnim nesre#ama i dr. obrazova nje u razli*itim institucijama redovnog školskog sistema.obavezno socijalno osiguranje: invalidsko i penzijsko osiguranje zdravstveno osiguranje. koje se svrstava u podgrupu 80420 138 . koje se svrstava u granu 660 Sektor L 80 Obrazovanje Obrazovanje Ova oblast obuhvata: .opismenjavanje odraslih. balet i dr.opismenjavanje odraslih. Ova delatnost ne obuhvata: . . upravljanje i rad stalnih i pomo#nih vatrogasnih brigada koje se finansiraju iz budžeta .usluge socijalne pomo#i i socijalni rad. koje se svrstavaju u granu 853 .) Ova oblast obuhvata i: . pomo# u civilnim nesre#ama. balet i dr. na razli*itim nivoima. bez obzira na to da li se obavlja usmeno ili dopisno ili putem radija i televizije: . obrazovanje odraslih.. osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih osiguranje porodilja.) Ova delatnost ne obuhvata: . 753 7530 75300 Obavezno socijalno osiguranje Ova delatnost obuhvata: .

80104 Predškolsko obrazovanje Ova delatnost obuhvata: . koje u principu predstavlja stepenicu ka višem i visokom obrazovanju Ova delatnost ne obuhvata: .obrazovanje odraslih. uklju*uju#i i prvi stepen obrazovanja na fakultetima 8032 80321 80322 80323 80324 Visoko obrazovanje Prirodno-matemati*ki fakulteti Tehni*ki fakulteti Poljoprivredni. koje se svrstavaju u podgrupu 85321 802 8021 80210 Srednje obrazovanje Opšte srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .više i univerzitetsko stru*no i tehni*ko obrazovanje. veterinarski i šumarski fakulteti Medicinski fakulteti 139 . koje se svrstava u podgrupu 80420 8022 80220 Tehni*ko i stru*no srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .školovanje na višim školama.predškolsko obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: .aktivnosti de*ijih vrti#a. koji se svrstavaju u grupe 8031 i 8032 803 8031 80311 80312 80313 80314 80315 80316 80319 Više i visoko obrazovanje Više obrazovanje Više ekonomske i upravne škole Više tehni*ke škole Više medicinske škole Više poljoprivredne i šumarske škole Više pedagoške škole Više umetni*ke škole Ostale više škole Delatnosti iz podgrupa 80311 do 80319 obuhvataju: .opšte srednje obrzovanje (gimnazije i ostale srodne škole). povezanih s postoje#im ili budu#im zanimanjem Ova delatnost ne obuhvata: .srednje tehni*ko i stru*no obrazovanje u kome je naglašena predmetna specijalizacija i obuka iz oblasti teorijskih znanja i prakti*nih veština.

sanatorijumi. Sektor LJ 140 . koje se svrstavaju u podgrupu 92340 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 85 851 8511 85110 2 3 4 5 Zdravstvo i socijalni rad Zdravstveni i socijalni rad Zdravstvena zaštita stanovništva Delatnost bolnica U ovu delatnost svrstavaju se bolnice opšteg i specijalisti*kog tipa za kratkotrajno ili dugotrajno le*enje.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola za upravljanje brodovima koje nemaju karakter profesionalnih diploma i dozvola 8042 80420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .80325 80326 80329 Fakulteti društvenih nauka Fakulteti i akademije umetnosti Ostale visoko-školske ustanove Delatnosti 80321 do 80329 obuhvataju: . uklju*uju#i i vojnomedicinske centre i zatvorske bolnice. Delatnost ovih institucija odnosi se na stacionirano le*enje i obavlja se pod direktnim nadzorom medicinskih stru*njaka. stomatološke klinike i druge zdravstvene ustanove sa objektima za smeštaj. koje se svrstava u granu 803 .sve vrste obuke koja se izvodi putem radio-televizijske mreže ili dopisnim putem .poslediplomske studije (specijalizacija.obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja Ova delatnost ne obuhvata: . centri za odoj*ad.obrazovanje odraslih. odnosno obrazovanje stanovništva van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja u dnevnim ili ve*ernjim razredima u školama ili u posebnim ustanovama za odrasle .obuku iz oblasti igara i sporta. zavodi za mentalno zdravlje. leprozarijumi.škole za ples.visoko obrazovanje koje daje univerzitetsku ili odgovaraju#u diplomu . koja se svrstava u podgrupu 92620 . magistratura i doktorat) 804 8041 80410 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje Delatnost škola za voza*e Ova delatnost obuhvata i: . centri za preventivnu medicinu. uto*išta.više i visoko obrazovanje.

koja se svrstava u podgrupu 33102 8514 85141 85142 Ostala zdravstvena zaštita stanovništva Medicinska rehabilitacija Ostali vidovi zdravstvene zaštite Delatnosti iz podgrupa 85141 i 85142 obuhvataju: . grupnim ordinacijama ili bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente. uklju*uju#i i privatne savetodavne aktivnosti u bolnicama. usluge zbrinjavanja kao što su smeštaj.stomatološku praksu opšteg i specijalisti*kog karaktera koja se može obavljati u privatnim ordinacijama ili u bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente.Ova delatnost obuhvata: . kao i u hirurškim salama Ova delatnost ne obuhvata: .usluge privatnih savetovališta za bolni*ke pacijente. hitne intervencije i dr.delatnost osoblja kao što su medicinske sestre. radni*kim organizacijama i društvima. dadilje i fizioterapeuti.zdravstvenu zaštitu stanovništva koju ne vrše bolni*ki lekari i drugo 141 .serijsku fabri*ku proizvodnju vešta*kih zuba. babice. analize. specijalisti i hirurzi Ova delatnost obuhvata i: .stomatološke ambulante. uklju*uju#i i ambulante pri firmama. ishrana i dr.zdravstvenu zaštitu vojnih lica na ratištu. koje se svrstavaju u podgrupu 85142 8512 85120 Medicinska praksa Medicinska praksa se može obavljati u privatnim ordinacijama. domovima za stare.usluge hospitalizacije: . operacije. školama. kao i aktivnosti koje se obavljaju u ambulantama u firmama. koje se svrstavaju u grupu 8514 8513 85130 Stomatološka praksa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 75220 . . le*enje.. koje se svrstavaju u podgrupu 85130 .usluge ambulantnih kola i spasila*ke usluge. vilica i proteti*kog materijala koju proizvo a* ne ugra uje pacijentu uz nadoknadu. koje se svrstavaju u podgrupu 85120 . Ova delatnost ne obuhvata: .medicinske konsultacije i le*enje u oblasti opšte i specijalisti*ke medicine koje obavljaju lekari opšte prakse. školama i dr. medicinske i hirurške tehni*ke usluge kao što su dijagnostika.medicinske konsultacije i le*enje kod ku#e (hitna pomo#) Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost obuhvata: .

rad zubarskog osoblja kao što su zubni terapeuti. Ova delatnost obuhvata i: . škola.medicinsko osoblje ve# osoblje. medicinske masaže. štenarama i stanovima. . profesionalne rehabilitacije.organizaciju zaštite na osnovu celodnevnog boravka radi društvene brige o deci. sirotišta. uklju*uju#i i domove za slepe. homeo-terapije. fizioterapeuta i drugog osoblja u oblasti optometrije.zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja doma#ih životinja i ku#nih ljubimaca.delatnost veterinarskih ambulanti Ova delatnost ne obuhvata: . sperme i organa za transplantaciju . koje se svrstava u podgrupu 74300 852 8520 85200 Veterinarske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .medicinske laboratorije .prevoz pacijenata ambulantnim kolima Ove delatnosti ne obuhvataju: .prikupljanje i *uvanje krvi. domovi za lica ometena u razvoju. školske zubarske sestre. domovi za stare. domova za stare. terapije govornih mana. gluve i gluvoneme 142 . kao i pri posetama farmama. de*iji domovi i prihvatilišta.smeštaj životinja bez zdravstvene nege. babica. koji se svrstava u podgrupu 01420 853 8531 85311 85312 85313 Socijalna zaštita Socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Domovi u*enika i studenata Domovi za stare Ostala socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Delatnosti iz podgrupa 85311 do 85313 obuhvataju: . koja se može obavljati u zdravstvenim ambulantama u okviru firmi. koje je zvani*no ovlaš#eno za le*enje bolesnika. hidroterapije. ili u sopstvenim savetovalištima i hirurškim ordinacijama ili na drugim mestima . vaspitno-popravni domovi za omladinu. ali gde medicinski tretman i obrazovanje nisu bitni: . akupunkture i dr. kao i u privatnim ordinacijama. radni*kih organizacija i društava.izradu vešta*kih zuba. starim i drugim licima *ije su mogu#nosti da se sami o sebi staraju ograni*ene. u stanu pacijenta ili na drugom mestu: aktivnosti medicinskih sestara. koju obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama. koja se svrstava u podgrupu 33102 . vešta*kih vilica i proteti*kog materijala koju vrše tehni*ari a sami ih ne ugra uju. negovateljica. le*enja ekstremiteta. zubni higijeni*ari i dr.ispitivanje higijenske ispravnosti životnih namirnica.

odlu*ivanje o pravu za socijalnu pomo#.delatnost starateljstva. institucija za rad sa izbeglim i prognanim licima i druge aktivnosti na drugom mestu. dobrotvornih institucija. prihvatilišta za besku#nike. izbeglica i imigranata. savetovališta.dobrotvorne aktivnosti kao što su prikupljanje sredstava i druge aktivnosti socijalne zaštite Ova delatnost ne obuhvata: . aktivnosti na zbrinjavanju žrtava nesre#a. naknade za stanarinu i bonove za ishranu . rehabilitacioni centri (bez medicinskog tretmana) za narkomane i alkoholi*are. profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje hendikepiranih i nezaposlenih lica. koje se svrstavaju u podgrupu 75300 143 . aktivnost susedskih zajednica .dnevnu pomo# besku#nicima i drugim socijalno ugroženim grupama . koja se svrstava u podgrupu 85322 .celodnevnu brigu o odraslim hendikepiranim licima i hendikepiranoj deci . nacionalne i lokalne službe samopomo#i kao i stru*njaci za pružanje savetodavnih usluga: . usmeravanje lica koja su pod istragom ili uslovno puštena na slobodu . socijalna pomo# i usmeravanje dece i omladine . koje sprovode državne i privatne organizacije..celodnevnu brigu o deci (vrti#i) 85322 Ostali socijalni rad u ustanovama bez smeštaja Ova delatnost obuhvata: .delatnost skloništa za kratkotrajni smeštaj žrtava nesre#a. bra*na i porodi*na savetovališta . uklju*uju#i i privremeni. s tim što je obrazovna komponenta ograni*ena . koje se svrstavaju u podgrupu 85322 8532 85321 Socijalni rad bez smeštaja Ustanove za dnevni boravak dece Ova delatnost obuhvata: . ustanove za brigu o neudatim majkama i njihovoj deci i dr. povremeni ili duži smeštaj za njih . humanitarne organizacije.delatnosti koje su tipi*no uklju*ene u obavezno socijalno osiguranje.rad socijalnih ustanova. Ove delatnosti ne obuhvataju: . pose#ivanje starih i bolesnih . rad sa usvojenicima i rad na spre*avanju zlostavljanja dece i drugih lica . saveti za porodi*ne budžete.

odstranjivanje otpadaka spaljivanjem ili na druge na*ine: .uklanjanje snega i leda na auto-putevima i aerodromskim pistama. radni*kih i strukovnih organizacija Delatnost poslovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . sanitarne i sli*ne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . hemijskim taloženjem. uklanjanje otpadaka ljudskog porekla.Sektor M 90 900 9000 90000 Ostale komunalne. filtriranjem. njihova obrada i odlaganje .pre*iš#avanje otpadnih voda razblaživanjem. društvene i li*ne uslužne aktivnosti Odstranjivanje otpadaka i sme#a. aktivnom obradom mulja ili drugim postupcima . uklju*uju#i i *iš#enje zaga enog zemljišta . odvodnim kanalima ili na drugi na*in. prosejavanjem. starih stvari. sabijanje otpadaka . koja se svrstava u podgrupu 01413 .odvoz otpadaka.pražnjenje i *iš#enje septi*kih jama i tankova i servisiranje hemijskih klozeta Ova delatnost obuhvata i: .održavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode .uklanjanje otpadnih voda drenažom.uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima .zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi. . esnafska udruženja i sli*ne organizacije. kao što su privredne komore.sakupljanje. koja se svrstava u podgrupu 74700 91 911 9111 91110 Delatnost organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost poslovnih. uklju*uju#i i posipanje soli i peska Ova delatnost ne obuhvata: .izgradnju i opravku sistema za otpadne vode. parkirališta i dr. koriš#enih predmeta i otpadaka . koje se svrstava u podgrupu 45210 .dezinfekciju i uništavanje gamadi u gra evinskim objektima. koja se svrstava u oblast 37 . koja se svrstava u podgrupu 41000 . zakopavanje i zaoravanje otpadaka . *iji se *lanovi udružuju radi razvoja i unapre enja rada preduze#a u odre enoj poslovnoj oblasti ili trgovini.reciklažu otpadaka i ostataka. staza. sedimentacijom. odlaganje otpadaka na zemljište ili u vodu.organizacije. kanalizacijom. uklju*uju#i i poljoprivredu ili radi razvoja odre enog regiona ili administrativne jedinice bez obzira na vrstu delatnosti 144 .*iš#enje i polivanje ulica. obrada i uništavanje otrovnih otpadnika.skupljanje sme#a. kao što su ostaci razrušenih zgrada . pre*iš#avanje i distribuciju vode.

organizacije *iji se *lanovi udružuju u okviru odre ene školske spreme ili profesije ili u okviru neke tehni*ke oblasti.zdravstvene aktivnosti ovih organizacija. 9133 91330 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja. organizacije za zaštitu i razvoj posebnih grupa. organizacije za pomaganje obrazovnih i komunalnih delatnosti . novinari i dr. umetnici svih vrsta. politi*kim uticajem. inicijative gra ana i protestni pokreti . a rade na unapre enju društvenih poslova ili rešavanju odre enih društvenih problema formiranjem javnog mišljinja.9112 91120 Delatnost strukovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . akademskoj ili kulturnoj delatnosti.socijalni rad ovih organizacija.aktivnost politi*kih organizacija i organizacija mladih ljudi pridruženih politi*kim partijama. koje se posebno angažuju na obezbe enju uticaja na donošenje odluka u državnim telima. za zastupanje njihovih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada. aktivnosti pojedina*nih sindikalnih organizacija.aktivnost organizacija koje nisu izri*ito deklarisane kao politi*ke. koje se svrstavaju u granu 851 . delegiranjem *lanova ili simpatizera u politi*ka tela. Ova delatnost obuhvata i: . ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine . koji se svrstava u granu 853 9132 91320 Delatnost politi*kih organizacija Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u oblast 80 . granskih sindikata i asocijacija sindikata zasnovanih na strukovnoj.aktivnost organizacija *iji su *lanovi zaposlena lica zainteresovana. slikari. javna istupanja. pre svega. uklju*uju#i ih u širenje informacija. npr. uklj*uju#i i udruženja specijalista angažovanih u nekoj nau*noj.delatnost nau*nih društava 912 9120 91200 Delatnost sindikata Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost obuhvata: .: . prikupljanjem fondova i dr. etni*kih i manjinskih 145 .obrazovne aktivnosti ovih organizacija. prikupljanje fondova i dr. kao što su pisci. regionalnoj ili drugoj osnovi 913 9131 91310 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost verskih organizacija Ova delatnost ne obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 92200 . sportske i kulturne aktivnosti Kinematografske i video-aktivnosti Kinematografska i video-proizvodnja Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti strukovnih udruženja. pesni*ki. dokumentarnih i drugih filmova za javno prikazivanje . rekreativnim ili drugim aktivnostima. baštovanski klubovi.distribuciju umetni*kih filmova i video-traka drugim delatnostima. studentske organizacije i klubovi. koja se svrstava u granu 223 . uklju*uju#i i udruženja ratnih veterana . muzi*ki i umetni*ki klubovi. koja se svrstava u podgrupu 74810 . interesne grupe kao što su izletni*ki klubovi. isporuka. na filmskim ili videotrakama. udruženja automobilista. lože i dr. kao i aktivnosti koje su u vezi s distribucijom filmova i video-traka. npr. potroša*a i dr. kratkometražnih. animatora. skladištenje i dr. . književni. koje se svrstavaju u podgrupu 92310 9212 92120 Kinematografska i video-distribucija Ova delatnost obuhvata: . društveni klubovi. karnevalski klubovi i dr. omladinske organizacije.proizvodnju filmova i traka koji se uobi*ajeno proizvode u televizijskim studijima. proizvodnja u filmskim studijima ili u specijalnim laboratorijama za animirane ili crtane filmove. za direktno prikazivanje u bioskopima ili na televiziji: .izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. društva za zaštitu životinja Ova delatnost ne obuhvata: . . klubovi zanatlija i kolekcionara. dugometražnih. udruženja mladih. kao što su rezervacija. koja se svrstavaju u podgrupu 92310 92 921 9211 92110 Rekreativne. .proizvodnju igranih i drugih filmova. *itala*ki. reditelja..delatnost agencija. osim širokoj publici. koje se svrstavaju u podgrupu 91120 . patriotska udruženja. bratstava i dr. klubovi za film i fotografiju. udruženja za bavljenje kulturnim. koja se svrstava u podgrupu 74840 . osim takmi*arskskim sportom i igrama. . konsultanata i drugih tehni*kih specijalista.aktivnosti udruženja za obavljanje ili promociju umetni*kih aktivnosti. udruženja za društveno zbližavanje kao što su klubovi. 146 .sinhronizaciju zvuka i dubliranje Ova delatnost ne obuhvata: .obradu filmova koja ne spada u kinematografsku delatnost.delatnosti slobodnih glumaca. prodaju i iznajmljivanje filmova i video-traka drugim delatnostima.

proizvodnju radio i televizijskih programa (zabavnih. koje se svrstava u podgrupu 71400 . koje se svrstava u podgrupu 92110 9213 92130 Prikazivanje filmova Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje kulisa i kostima.aktivnost kinoklubova 922 9220 92200 Radio i televizijske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . obrazovnih. koncerata i drugih vrsta scenske umetnosti: . slikari.prodaju traka na malo.izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. graveri i bakroresci.prikazivanje filmova i video-traka u bioskopima. predava*i.Ova delatnost ne obuhvata: .prenos radio i televizijskih emisija putem releja ili satelita. pisci. aranžeri i dr.iznajmljivanje filmova širokoj publici.agencije za prodaju karata Ova delatnost ne obuhvata: . animatori. za obu*avanje i dr. scenografi. skulptori.proizvodnju filmova i video-traka proizvodenih u filmskim studijima. iznajmljivati ili *uvati za emitovanje ili ponovno emitovanje Ova delatnost ne obuhvata: .novinske agencije. društava. koja se svrstava u grane 521 i 524 . baletskih i folklornih predstava. koji se svrstava u podgrupu 64200 . informativnih. dirigenti. orkestara i bendova .) snimljenih na trajnoj traci koja se može prodavati.izvo enje pozorišnih. spikeri. propagandnih. koja se svrstava u podgrupu 92110 923 9231 92310 Ostale zabavne aktivnosti Umetni*ko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 92130 147 . 9232 92320 Rad umetni*kih ustanova Ova delatnost obuhvata: . muzi*ari. delatnost slobodnih umetnika kao što su glumci. delatnost grupa. koja se svrstava u granu 223 . koja se svrstava u podgrupu 64200 .koncertne i pozorišne dvorane i drugi umetni*ki objekti .delatnost prikazivanja filmova. koje se svrstavaju u podgrupu 92400 . na otvorenom prostoru ili u drugim objektima pogodnim za prikazivanje Ova delatnost obuhvata i: .kablovsku televiziju.

karata. umetni*kih dela i dr. nastavno osoblje i *lanovi: . koja se svrstava u podgrupu 72400 9252 92521 Delatnost muzeja i zaštita istorijskih objekata i zgrada Delatnost muzeja.9233 92330 Vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova Ova delatnost obuhvata i: .rad o*uvanih starih železnica 9234 92340 Ostale zabavne aktivnosti. nakita. fotografijama. nameštaja. nau*nici.rad muzeja svih vrsta: . filmova. Ova delatnost ne obuhvata: . *itaonica. ode#e. srebrnih predmeta i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 924 9240 92400 Delatnost novinskih agencija Ova delatnost obuhvata: . traka. 148 . koja se svrstava u podgrupu 72400 . organizovanje zbirki. plo*a. izrada kataloga i dr.delatnost biblioteka. pokrivena strelišta i dr. koje se svrstava u podgrupu 71400 92512 Delatnost arhiva Ova delatnost obuhvata: .ostale zabavne aktivnosti. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . rodea. izrada kataloga . keramike.delatnost baza podataka. 925 9251 92511 Delatnost biblioteka.delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju masovne medije informacijama. bez obzira na to da li su specijalizovane . Ova delatnost ne obuhvata: . delatnost škola za ples i u*itelja plesa .delatnost javnih arhiva za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. muzeji umetnosti.lutkarske predstave.ostale rekreativne aktivnosti. arhiva. bez obzira da li su specijalizovane ili ne . slušaonica i videoteka za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. organizovanje zbirki.delatnost cirkusa . Ova delatnost ne obuhvata: . *asopisa. pozajmljivanje ili *uvanje knjiga. nau*nici. nastavno osoblje i *lanovi: . reportažama i dr. nepomenute na drugom mestu: . muzeja i ostale kulturne aktivnosti Delatnost biblioteka i arhiva Delatnost biblioteka Ova delatnost obuhvata: .delatnost baza podataka. galerija i zbirki Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje video-traka.

delatnost botani*kih bašti i zooloških vrtova.delatnost prirodnih rezervata. golf. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 9262 92621 Ostale sportske delatnosti Delatnost marina Ova delatnost obuhvata: .zaštitu i rekonstrukciju istorijskih mesta i zgrada 9253 92530 Delatnost botani*kih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i zoološke vrtove za decu . fudbalski klubovi.delatnosti parkova i plaža. klubovi za plivanje. uklju*uju#i i zaštitu divlja*i 926 9261 92610 Sportske aktivnosti Delatnost sportskih arena i stadiona Ova delatnost obuhvata: . instruktora. . kuglanje. klubovi za zimski sport. rvanje.iznajmljivanje sportske opreme. šah. mera*a vremena. hale i stadioni za zimske sportove. tehni*ki i istorijski muzeji. trenera i dr. bridž.aktivnost samostalnih sportista i alteti*ara. u*itelja.profesionalna i amaterska sportska takmi*enja na otvorenom i zatvorenom prostoru koja sprovode odgovaraju#e organizacije. uklju*uju#i i vojne muzeje i istorijske objekte .. Ova delatnost ne obuhvata: . tereni za golf. domine.delatnost objekata za automobilski i konji*ki sport.delatnost marina 92622 Ostale sportske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71400 . nau*ni. sudija. pliva*ki bazeni i stadioni.delatnost škola za sport i rekreaciju . bez obzira na to da li imaju svoje objekte: . klubovi za strelja*ki sport i dr. tereni i stadioni za atletska takmi*enja i dr. fudbalski stadioni. ostali specijalizovani muzeji . atletski klubovi. bodi-bilding klubovi i klubovi za održavanje zdravlja. .aktivnosti u vezi s propagandom i sprovo enjem sportskih takmi*enja .rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (ogra enih ili pokrivenih ili sa tribinama za sedenje ili stajanje): . muzeji na otvorenom prostoru 92522 Zaštita kulturnih dobara. prirodnih i drugih znamenitosti Ova delatnost obuhvata: . štenara za pse i reli-garaža 149 . hale za boks. boks. muzeji prirodnih vrednosti.

. iznajmljivanje vozila za rekreaciju kao što su bicikli. Ova delatnost ne obuhvata: .ostale srodne delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: . kao što su cirkusi. koja se svrstava u podgrupu 36633 150 .sportsko-rekreativni lov . koje se svrstavaju u podgrupu 52740 .izradu perika. . koje se svrstava u podgrupu 71400 9302 93020 Frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje Ova delatnost obuhvata: .*iš#enje tepiha i prekriva*a i pranje zavesa i draperija Ova delatnost obuhvata i: .rekreativne aktivnosti nepomenute na drugom mestu: . Ova delatnost ne obuhvata: .krpljenje i prepravku ode#e kao samostalne delatnosti.iznajmljivanje ode#e i tekstilnih predmeta za doma#instvo *ak i ako je *iš#enje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti. ležaljke i dr. ispravljanje.masažu lica. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . podšišivanje i šišanje kose. manikir.krpljenje i manje prepravke ode#e i drugih tekstilnih predmeta koje se vrše u okviru pranja Ova delatnost ne obuhvata: . pravljenje frizure. delatnost rekreativnih parkova i plaža. mehani*kim ure ajima. za gra anstvo i druge korisnike .pranje. šminkanje i dr. bojenje i blajhanje kose i sli*no ulepšavanje žena i muškaraca. ormari. koje se svrstavaju u podgrupu 92330 93 930 9301 93010 Ostale uslužne delatnosti Pranje i hemijsko *iš#enje tekstilnih i krznenih predmeta Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 927 9271 92710 9272 92720 Ostale rekreativne delatnosti Kockanje i kla enje Ostale rekreativne aktivnosti.iznajmljivanje sportske opreme. uklju*uju#i i iznajmljivanje objekata kao što su svla*ionice.delatnosti parkova i plaža. konji za jahanje i dr.. navijanje.. svih vrsta ode#e i tekstila (uklju*uju#i i krzno). škole za ples i dr. sportski ribolov .ostale zabavne aktivnosti. peglanje i dr. ru*nim ili samouslužnim automatima. koje se svrstava u podgrupu 71400 . plovila na nožni pogon.pranje i hemijsko *iš#enje. pedikir.prikupljanje i isporuka rublja . kao i brijanje i potkresivanje brade .

solarijumi. sobari. vratari. koje pružaju turska kupatila. Sektor NJ 99 990 9900 99000 Eksteritorijalne organizacije i tela Eksteritorijalne organizacije i tela Ova delatnost obuhvata: . pralje. balsamovanje i usluge grobara . Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. saune i parna kupatila. Svetska banka i dr.sahranjivanje i spaljivanje ljudskih i životinjskih leševa i prate#e aktivnosti: . regionalna tela i dr. Me unarodni monetarni fond. batleri. EFTA. Sektor N 95 950 9500 95000 Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Ova delatnost obuhvata: . konjušari.. lica za parkiranje automobila i dr. nosa*a. koji se svrstava u podgrupu 75210 151 . spaljivanje.delatnost organizacija za otkrivanje porekla . poslužitelji. pripremu leševa za sahranjivanje. iznajmljivanje opremljenog pogrebnog prostora na groblju Ova delatnost ne obuhvata: . usluge ženidbenih biroa i dr. zakazivanje sastanaka.društvene usluge kao što su organizovanje pratnje. Ova delatnost ne obuhvata: .delatnost me unarodnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije i njene specijalizovane agencije. Arapska liga. kuvari.aktivnosti za popravljanje fizi*ke kondicije ili relaksaciju. 9305 93050 Ostale uslužne aktivnosti. sahranjivanje i spaljivanje .dela tnost privatnih doma#instava koja zapošljavaju poslugu kao što su sprema*ice. u*itelji.izvo enje astroloških i spiritualisti*kih seansi . saloni za mršavljenje i masažu i dr.rad diplomatskih i konzularnih misija smeštenih u inostranstvu ili pri uredima me unarodnih organizacija. voza*i. Organizacija zemalja proizvo a*a i izvoznica nafte. sekretari i dr. dadilje.izvo enje religioznih pogrebnih obreda. guvernante. baštovani.9303 93030 Pogrebne i prate#e aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . Savet za carinsku saradnju. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 91310 9304 93040 Tretmani za poboljšanje fizi*kog stanja i raspoloženja Ova delatnost obuhvata: . . Evropska zajednica.delatnost *ista*a cipela. *uvari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful