P. 1
ZAKON O KLASIFIKACIJI

ZAKON O KLASIFIKACIJI

|Views: 127|Likes:
Published by perac

More info:

Published by: perac on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr.

, 12/98, 59/98 i 74/99) +lan 1 Ovim zakonom se utvr uje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija) kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje u delatnosti i Registar jedinica razvrstavanja (u daljem tekstu: Registar) kao ure ena automatizovana evidencija jedinica razvrstavanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. +lan 2 Klasifikacija se primenjuje: 1. u donošenju i pra#enju mera ekonomske i socijalne politike; 2. u statistici i evidenciji; 3. u prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka prema delatnostima i izvršavanju me unarodnih obaveza; 4. u nau*noistraživa*kom i analiti*kom radu; 5. za upis delatnosti u sudski ili poseban registar. +lan 3 Klasifikacija sadrži šifre, nazive i opise delatnosti. Klasifikacija iz stava 1 ovog *lana sastavni je deo ovog zakona. Na osnovu klasifikacije iz stava 1 ovog zakona, izra uje se lista skra#enih naziva delatnosti radi elektronske obrade i publikovanja podataka. +lan 4 Prema Klasifikaciji se razvrstavaju po delatnostima: preduze#a i drugi oblici organizovanja, državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, politi*ke, sindikalne i druge organizacije i lica koja u vidu zanimanja u svoje ime trajno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: jedinica razvrstavanja). Razvrstavanje po delatnostima vrši se po propisanoj metodologiji. +lan 5 Jedinica razvrstavanja raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije (sektor, podsektor, oblast, grana, grupa i podgrupa) prema delatnosti koju obavlja. Ako jedinica razvrstavanja obavlja više delatnosti, raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije iz stava 1 ovog *lana prema delatnosti koju pretežno obavlja (pretežna delatnost). Pretežnom delatnoš#u, u smislu ovog zakona, smatra se delatnost u kojoj je ostvarena najve#a dobit uve#ana za iznos bruto zarade, odnosno delatnost iz akta o osnivanju. +lan 6 Podatke potrebne za razvrstavanje po delatnostima i za vo enje Registra, jedinica razvrstavanja dostavlja sudu koji vodi sudski registar ili organu koji vodi poseban registar sa prijavom za registraciju. Sud ili drugi organ koji vodi poseban registar, dužan je da organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima dostavi prijave za razvrstavanje primljene u toku meseca najdocnije do 5. u slede#em mesecu. Podatke za koje ne postoji obaveza prijavljivanja sudu ili drugom organu jedinica razvrstavanja dostavlja organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima. Podaci o jedinici razvrstavanja dostavljaju se nadležnom saveznom organu, odnosno organizaciji koja vodi registar.

1

+lan 7 Jedinica razvrstavanja obaveštava se o kategoriji delatnosti i o promenama u razvrstavanju. +lan 8 Podaci o jedinici razvrstavanja upisuju se u registar koji vodi nadležni savezni organ, odnosno organizacija. Registar sadrži naziv, identifikacioni broj, adresu, šifru i naziv delatnosti i druga identifikaciona obeležja jedinica razvrstavanja i podatke o promenama. Registar se vodi po propisanoj metodologiji primenom elektronske obrade podataka. +lan 9 Odredbe ta*. 1 i 3 *lana 2 ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2001. godine. +lan 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji
delatnosti ("Službeni list SFRJ", broj 6/76). Odluka o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 34/76, 62/77, 70/80, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 i 47/90) prestaje da važi 31. decembra 2000. godine. +lan 11 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI
Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda Poljoprivreda Poljoprivreda, lov i odgovaraju#e uslužne aktivnosti 011 0111 01110 Gajenje useva i zasada, povrtarstvo i hortikultura Gajenje žita i drugih useva i zasada Ova delatnost obuhvata: - gajenje žitarica: tvrda i meka pšenica, raž, suražica, krupnik, proso, heljda, je*am, ovas, kukuruz, pirina* i dr. - gajenje krompira - gajenje še#erne repe - gajenje duvana, berba i sušenje lista duvana - gajenje uljarica: suncokret, kikiriki, soja, uljana repica i dr. - proizvodnju semena: žitarica, uljarica, še#erne repe i krmnog bilja, uklju*uju#i i trave - gajenje hmelja, cikorije, korenja i gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina - gajenje pamuka; uzgoj ostalih tekstilnih biljaka; potapanje biljaka koje sadrže tekstilna vlakna - gajenje suvog leguminoznog povr#a: Sektor A Podsektor AA 01

2

. grašak, pasulj, bob, so*ivo i dr. - gajenje useva i zasada koji nisu na drugom mestu klasifikovani (lavanda i dr.) Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju semena cve#a i povr#a, koja se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje kukuruza še#erca, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje ostalog povr#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje bostana, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje hortikulturnih vrsta, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje cve#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje orahoplodnica, koje se svrstava u 01131 - gajenje za*inskih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - gajenje biljaka za proizvodnju napitaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - sakupljanje šumskih proizvoda i ostalog nekultivisanog šumskog materijala, koje se svrstava u podgrupu 02010 0112 01121 Gajenje povr#a, cve#a, ukrasnog bilja i sadnog materijala Gajenje povr#a, cve#a i ukrasnog bilja Ova delatnost obuhvata: - gajenje povr#a: paradajz, bostan, crni luk, beli luk, kupus, kelj, zelena salata, šargarepa, boranija, poto*arka, kukuruz še#erac, tikvice, plavi patlidžan, praziluk, krastavci, paprika, spana#, karfiol i dr. - gajenje za*inskih trava i povr#a: kapri, papri*ice, komora*, peršun, krasuljica, tarkanj, slatki majoran i dr. - gajenje pe*uraka, sakupljanje šumskih pe*uraka ili tartufa - gajenje cve#a - proizvodnju semena cve#a - gajenje bilja za potrebe rasa ivanja ili ukrašavanja Ova delatnost ne obuhvata: - gajenje uljanog semenja i uljanih plodova, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje pamuka ili drugih tekstilnih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje krompira, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje cikorije, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje še#erne repe, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje za*inskog bilja, koje se svrstava u podgrupu 01133 - delatnost šumskih rasadnika, koja se svrstava u podgrupu 02010

3

osim vina dobijenog od grož a iz sopstvene proizvodnje. kao što su krastavci.gajenje bilja za spravljanje napitaka: kafa. koji se svrstavaju u podgrupu 01420 . cimet. dud. koja se svrstava u podgrupu 15510 4 . koja se svrstava u podgrupu 15930 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i za*ina Ova delatnost obuhvata: .smeštaj i negu životinja. kim.gajenje kikirikija. koje se svrstava u podgrupu 01121 . peršuna i tarkanja. avokado.01122 01123 0113 01131 Gajenje vo#nih sadnica Gajenje loznih sadnica Gajenje vo#a i grož a. dunje. .proizvodnju vinskog i stonog grož a Ova delatnost ne obuhvata: . bosiljak. anis. koja se svrstava u podgrupu 15860 012 0121 01210 Uzgoj životinja Uzgoj goveda i bivola. nar.gajenje maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju Ova delatnost ne obuhvata: . kivi i dr. koja se svrstava u podgrupu 15420 .proizvodnju kakaa. koje se svrstava u podgrupu 01110 . koje se svrstava u podgrupu 01121 01132 Gajenje grož a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sirovog kravljeg i bivoljeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: . *aj. umbir i dr.gajenje jestivih orahoplodnica.gajenje povr#a koje ra a plodove nalik vo#u. kajsije. mate i dr. muškatni oraš*i#. paradajz i dr. citrusi. koje se svrstava u podgrupu 01110 . .gajenje hmelja i cikorije.gajenje svežih papri*ica. urme.uzgoj goveda . breskve. jagode.proizvodnju maslinovog ulja. trešnje. karanfili#. višnje.gajenje za*inskog bilja: lovor. Ova delatnost ne obuhvata: ..preradu liš#a *aja i kafe.gajenje vo#a: jabuke. šljive. korijander. koja se svrstava u podgrupu 15841 . uklju*uju#i i kokosov orah . orahoplodnica i bilja za spravljanje napitaka i za*ina Gajenje vo#a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vina. banane. kakao. ostalo bobi*asto vo#e. kruške. proizvodnja mleka Ova delatnost obuhvata: .preradu mleka van gazdinstva.

puževa.uzgoj ze*eva .proizvodnju jaja Ova delatnost ne obuhvata: . konja.mešovite jedinice biljne proizvodnje ili uzgoja stoke koje su.uzgoj živine .proizvodnju sirovog ov*ijeg ili kozijeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj žaba.biljnu proizvodnju i uzgoj stoke u mešovitim jedinicama gde je stepen specijalizacije kod biljne proizvodnje ili kod uzgoja stoke manji od 66% Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj ovaca i koza .dresiranje ku#nih ljubimaca. koje se svrstava u podgrupu 92720 013 0130 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mešovito farmerstvo) Ova delatnost obuhvata: . magaraca.uzgoj životinja za krzno i proizvodnju sirovog krzna .uzgoj nepomenutih životinja . koje se svrstava u podgrupu 01420 . magaraca. Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj ku#nih ljubimaca .proizvodnju perja i paperja. prema svojoj pretežnoj delatnosti.proizvodnju *upane vune. glista i dr.šišanje ovaca. koje se svrstavaju u podgrupu 92622 0123 01230 0124 01240 Uzgoj svinja Uzgoj živine Ova delatnost obuhvata: .0122 01220 Uzgoj ovaca. koza. mula i mazgi .uzgoj p*ela i proizvodnju meda i p*elinjeg voska . svrstane u biljnu proizvodnju ili u uzgoj stoke 5 .delatnosti ergela i škola za jahanje. koja se svrstava u podgrupu 01500 -dresiranje policijskih pasa i pasa *uvara.proizvodnju krupnih i sitnih koža ulovljenih i u zamke uhva#enih životinja.uzgoj i selekciju konja.proizvodnju sirove vune . mula i mazgi Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15130 . koja se svrstava u podgrupu 15120 0125 01250 Uzgoj ostalih životinja Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74600 .uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube .

zaprašivanje useva i zasada. . žetva.014 0141 01411 Poljoprivredne usluge i usluge u uzgoju životinja. osim veterinarskih usluga Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i zaprašivanje iz vazduha .poslove u sto*arstvu: . koje se svrstava u podgrupu 74840 0142 01420 Usluge u uzgoju životinja. osim veterinarskih usluga Poljoprivredne usluge Iskoriš#avanje voda za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 74201 01413 Ostale poljoprivredne usluge Ova delatnost obuhvata: .rad sistema za navodnjavanje 01412 Ure enje i održavanje parkova. koji se svrstavaju u oblast 51 . . vešta*ko osemenjavanje. opsluživanje krda.poslove u poljoprivredi: .zasa ivanje i održavanje vrtova i sportskih terena Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 01210 6 . kopuniranje živine. orezivanje vo#aka i vinove loze . presa ivanje pirin*a.organizovanje poljoprivrednih izložbi i sajmova. priprema zemljišta .planiranje i projektovanje vrtova i sportskih terena.poslove agronoma i agroekonomista. berba i priprema biljnih proizvoda za tržište Ova delatnost obuhvata i: . prirasta i dobijanja proizvoda životinjskog porekla Ova delatnost ne obuhvata: . prore ivanje repe i dr.orezivanje drve#a i šišanje živica Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u granu 171 . koji se svrstavaju u podgrupu 74140 .pripremu biljnih vlakana. unapre enje priplo avanja.poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom. kontrola stada. redovna obrada useva i zasada . zelenih i rekreacionih površina Ova delatnost obuhvata: . pripust stoke.usluge pripremanja obroka hrane. *iš#enje živinarnika i dr.

kolaca.veterinarske poslove. divlji kesten. presa ivanje. ogrevnog drveta i dr. valisnerija.usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva Ova delatnost obuhvata i: .gajenje i sakupljanje pe*urki ili tartufa.uzgoj šiblja i celuloznog drveta . koji se svrstavaju u podgrupu 85200 015 0150 01500 Lov.uzgoj boži#nih i ukrasnih jelki . koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . stubova.proizvodnju krupnih koža.unapre enje stada i hranjenje divlja*i . koji se svrstava u podgrupu 05011 . koja se svrstava u podgrupu 15130 Podsektor AB 02 020 0201 02010 Šumarstvo Uzgoj i iskoriš#avanje šuma i odgovaraju#e uslužne aktivnosti Uzgoj i iskoriš#avanje šuma Ova delatnost obuhvata: . žir.iskoriš#avanje šuma: se*a drveta i proizvodnja sortimenata iz prvih proreda poput jamske oblovine. koža reptila ili ptica dobijenih od ulovljenih ili u zamke uhva#enih životinja . koje se svrstavaju u podgrupu 01500 . uklju*uju#i i odgovaraju#e usluge Ova delatnost obuhvata: . krupne i sitne kože ili radi koriš#enja u istraživanjima.rad šumskih rasadnika .sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kau*ukove smole.poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom. mahovina. koja se svrstava u podgrupu 01250 . obnavljanje i uzgoj divlja*i.. Ova delatnost ne obuhvata: . balzami. koji se svrstavaju u oblast 51 . lišajevi i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 01121 7 . rasa ivanje.uzgoj šuma: sadnja.lov i hvatanje životinja u zamke radi dobijanja hrane. traperstvo. Ova delatnost obuhvata i: . cepanog drveta. prore ivanje i zaštita šuma i šumskih pojaseva . zoološkim vrtovima ili kao ku#nih ljubimaca .lov kitova. lak.poslove agronoma i agroekonomista.usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva. smole. koža reptila i ptica dobijenih od životinja uzgajanih na gazdinstvu.lov morskih sisara kao što su morževi i tuljani Ova delatnost ne obuhvata: .prizvodnju krupnih koža. gredica.proizvodnju krupnih i sitnih koža koje poti*u iz klanica. pluta.

izrada tehni*ke dokumentacije.Iskoriš#avanje i upotreba voda Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01131 .) .Zaštita i održavanje režima voda . gra evinskog i dr.proizvodnju iverja. šumskog.Zaštitu od erozija i ure enja bujica .usluge u iskoriš#avanju šuma: transport trupaca unutar šume i dr.Regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima.Kontrola koriš#enja i zaštite vode od zaga iva*a 0302 03020 .sakupljanje bobica ili orahoplodnica. šljunka i kamena radi održavanja i unapre ivanja vodnog režima .Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda. . ure ivanje.Izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola .Održavanje objekata i postrojenja za iskoriš#avanje i upotrebu voda 0303 03030 Zaštita od šetnog dejstva voda Ova delatnost obuhvata: .. koja se svrstava u podgrupu 20101 0202 02020 Usluge u uzgoju i iskoriš#avanju šuma Ova delatnost obuhvata: .usluge u uzgoju šuma: inventarisanje šuma. Podsektor AV 03 030 0301 03010 Vodoprivreda Vodoprivreda Gazdovanje vodnim resursima Ova delatnost obuhvata: .Pra#enje realizacije i ostvarivanje vodoprivrednih osnova . obeležavanje i održavanje polovnih puteva. rekonstrukcija i izgradnja manjih objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda 8 .Zaštitu od poplava i leda . zaštita od požara i dr. putnog. procena šumskog fonda. va enje peska. osim distribucije doma#instvima i drugoj širokoj potrošnji .Izrada katastra vodoprivrednih objekata i zaga iva*a voda .Organizovanje i vo enje studijskih radova u vodoprivredi .Unapre enje i razvoj režima voda .Izrada bilansa voda .Odvodnjavanje zemljišta (poljoprivrednog.Obezbe ivanje i snabdevanje vodom za razne vidove iskoriš#avanja i upotrebe.

tj.Preduzimanje mera zaštite vode od zaga ivanja .prikupljanje materijala iz mora: prirodni biseri. mreš#enje i uzgoj ribe u ribnjacima.ulov ribe na okeanu i na moru .ulov morskih sisara.Otklanjanje posledica havarijskih zaga ivanja vodnih tokova.ulov vodenih životinja: morskih ježeva.ulov morskih ljuskara i mekušaca . koji se svrstava u podgrupu 01500 . alge i dr.ulov vodenih životinja: kornja*e i dr. ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe. sipa i dr. morževa i tuljana. voda zaga enih uljem i drugih voda sa brodova . korali. svrstava u podgrupu 92720 05012 Ulov ribe na rekama i jezerima Ova delatnost obuhvata: . ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe.preradu slatkovodne ribe.preradu morske ribe.0304 03040 Zaštita voda od zaga ivanja Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: . tj. kao npr.ulov ribe na rekama. preradu na brodovima koji služe samo Sektor B 05 050 9 . jezerima i drugim vodama u unutrašnjosti kopna . koja se svrstava u podgrupu 15200 . rudarstva. rekreativna ili sli*na aktivnost. voda iz naselja i otpadnih voda doma#instava .Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od zaga ivanja. sun eri. Ova delatnost ne obuhvata: . osim atmosferskih voda. poljoprivrede i drugih vidova zaga ivanja. Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Ribarstvo Ulov ribe.Preuzimanje otpadnih voda. usluge u ribarstvu 0501 05011 Ulov ribe Ulov ribe na moru Ova delatnost obuhvata: . preradu na brodovima koji služe samo za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu.ribolov koji se kao sportska.ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca . jezera i podzemnih voda . osim kitova. Ova delatnost ne obuhvata: .Odvo enje otpadnih voda industrije.

za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu.sakupljanje. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 Sektor V Va enje ruda i kamena Delatnosti rudarstva razvrstane su u oblasti.uzgoj i tov ribe u morskoj i slatkoj vodi . ako se ne obavlja u okviru rudarstva i eksploatacije majdana. dagnji. koje se svrstava u podgrupu 15981 . koja se svrstava u podgrupe 26810 i 26820 .uzgoj ostriga Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj žaba. te*nom (nafta) ili gasovitom stanju (prirodni gas). koji se svrstava u podgrupu 01250 . ribljeg mla a i lososa .ribolov koji se kao sportska. mlevenjem ili na druge na*ine. sortiranje po veli*ini i kvalitetu. grane.aglomeraciju uglja i ruda Ovaj sektor ne obuhvata: . Ovaj sektor obuhvata: . pre*iš#avanje i distribuciju vode.istraživanje minerala. usitnjavanje i dr. jamskom ili površinskom eksploatacijom ili va enjem iz bušotina .flaširanje prirodnih i izvorskih mineralnih voda sa izvora ili iz bušotina. stena i minerala drobljenjem. postlarvi škampa. odsoljavanje i oplemenjivanje Ovaj sektor obuhvata i: .va enje minerala koji se u prirodi pojavljuju u *vrstom (ugalj i rude). 10 . koji se svrstavaju u podgrupu 41000 .uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava .jamsku i površinsku eksploataciju kamenog uglja . koje se svrstava u podgrupu 74204 Podsektor VA 10 101 1010 10100 Va enje energetskih sirovina Va enje kamenog i mrkog uglja i lignita. drobljenje. grupe i podgrupe na osnovu osnovnog minerala koji se proizvodi.delatnosti rezervata za sportski ribolov. va enje treseta Va enje i briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mla a ostriga. svrstava u podgrupu 92720 0502 05020 Mreš#enje i uzgoj riba u ribnjacima Ova delatnost obuhvata: .dodatne radove na pripremi sirovih materijala radi njihove prodaje na tržištu. jastoga. rekreativna ili sli*na aktivnost.*iš#enje. kao što su mlevenje.obradu pojedinih vrsta zemlji. koja se svrstava u podgrupu 15200 .

usluge pri va enju nafte i gasa. koje se svrstava u podgrupu 23201 . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .proizvodnju proizvoda od treseta.rad cevovoda.jamsku i površinsku eksploataciju lignita . sušenje i drobljenje mrkog uglja .pranje.va enje treseta .istraživanje nafte i gasa.briketiranje mrkog uglja 10202 Va enje i briketiranje lignita Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26820 11 111 1110 11101 Va enje sirove nafte i prirodnog gasa.ute*njavanje naftnih gasova u rafinerijama nafte. sušenje i drobljenje lignita .briketiranje lignita 103 1030 10300 Va enje i briketiranje treseta Ova delatnost obuhvata: .briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata i: .va enje sirove nafte i prate#ih gasovitih ugljovodonika na istom polju Ova delatnost ne obuhvata: . osim istraživanja Va enje sirove nafte i prirodnog gasa Va enje sirove nafte Ova delatnost obuhvata: .pranje. koja se svrstava u podgrupu 23201 .jamsku i površinsku eksploataciju mrkog uglja .proizvodnju naftnih derivata. usluge u proizvodnji nafte i gasa.izdvajanje uglja iz sitneži kamenog uglja 102 1020 10201 Va enje i briketiranje mrkog uglja i lignita Va enje i briketiranje mrkog uglja Ova delatnost obuhvata: ..briketiranje treseta Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sirovih gasovitih ugljovodonika (prirodnog gasa) na poljima na kojima su osnovni proizvod 11 . koje se svrstava u podgrupu 74204 11102 Va enje prirodnog gasa Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 60300 .

cementiranje cevi naftnih i gasnih bušotina. koncentrovanje ruda magnetnom ili gravitacionom separacijom . koje se svrstava u podgrupu 24110 12 . koja se svrstavaju u podgrupu 74204 12 120 1200 12000 Va enje ruda urana i torijuma Ova delatnost obuhvata: . koso bušenje. koji se svrstava u podgrupu 60300 . kalcinacija i prženje ruda Ova oblast ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 12000 . klasiranje po krupno#i. geološka i seizmološka snimanja. po*injanje bušotina.pripremu ruda: . koja se svrstava u podgrupu 27421 . postavljanje buša#ih tornjeva na bušotinama.oboga#ivanje ruda urana i torijuma. koje se svrstava u podgrupu 74204 112 1120 11200 Usluge u proizvodnji nafte i gasa. sušenje. prosejavanje.proizvodnju aluminijum-oksida.prženje gvozdenih pirita.usluge pri va enju nafte i gasa.odsumporavanje gasa Ova delatnost ne obuhvata: .ute*njavanje i regasifikaciju prirodnog gasa radi transporta ..rad cevovoda. osim istraživanja Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 23300 . koje se svrstava u podgrupu 23300 . prora ivanje bušotina.izdvajanje i razdvajanje te*nih frakcija ugljovodonika .va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma . flotacija.istraživanje nafte i gasa. koja se svrstava u podgrupu 23300 Podsektor VB 13 Va enje ostalih sirovina i materijala. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 . Ova delatnost ne obuhvata: .podzemnu i površinsku eksploataciju ruda metala i samorodnih metala . njihova popravka i demontaža. osim energetskih Va enje ruda metala Ova oblast obuhvata: . pumpanje bušotina.proizvodnju žutog kola*a Ova delatnost ne obuhvata: . lomljenje.proizvodnju fisionih materijala ili materijala pogodnih za primenu u regenerativnim reaktorima radi dobijanja sekundarnog nuklearnog goriva.geofizi*ka. zatrpavanje (za*epljivanje) i napuštanje bušotina i dr.proizvodnju uranijum metala.va enje ruda urana i torijuma. drobljenje i pranje ruda .usluge pri va enju nafte i gasa kao što su direktno bušenje.

va enje i pripremu ruda aluminijuma (boksit) Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju aluminijum-oksida. va enje i priprema ruda kalaja. koji se svrstavaju u podgrupu 12000 . osim ruda urana i torijuma Va enje boksita Ova delatnost obuhvata: . kobalta.va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja bakra Ova delatnost ne obuhvata: .va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja obojenih metala: . va enje i pripremu ruda plemenitih metala: zlata. koja se svrstava u granu 274 13202 Va enje ruda olova i cinka Ova delatnost obuhvata: . nikla. kao što su mermer. koja se svrstava u granu 274 13204 Va enje ruda ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . peš*ari i dr. .va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja olova i cinka 13203 Va enje ruda bakra Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . tantala. vanadijuma i dr. granit.proizvodnju mate-nikla (kamenac nikla). mangana.va enje ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja gvož a . hroma.131 1310 13100 Va enje ruda gvož a Ova delatnost obuhvata: . platine i dr. srebra.va enje i pripremu pirita i pirhotina.oboga#ivanje i aglomeraciju ruda gvož a Ova delatnost ne obuhvata: .va enje. koja se svrstava u granu 274 14 141 1411 14110 Va enje ostalih ruda i kamena Va enje kamena Va enje kamena za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . molibdena. 13 .proizvodnju mate-bakra (kamenac bakra). koji se svrstavaju u podgrupu 14300 132 1320 13201 Va enje ruda obojenih metala.va enje i pripremu ruda urana i torijuma. grubu obradu i grubo rezanje kamena za spomenike i gra evinarstvo.

vatrostalne gline i kaolina Ova delatnost ne obuhvata: . oblikovanje i obradu kamena izvan kamenoloma.va enje hemijskih i ubrivih minerala.va enje. koje se svrstava u podgrupu 14300 . .va enje i bagerovanje industrijskog peska.va enje hemijskih i ubrivih minerala.va enje zemljanih boja.se*enje.va enje prirodnog sumpora i sumporne zemlje . Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 14300 1413 142 1421 14210 14130 Va enje škriljaca (osim bitumenoznih) Va enje peska i gline Va enje šljunka i peska Ova delatnost obuhvata: . prirodnih borata. šljunka i peska Ova delatnost ne obuhvata: .va enje i pripremu pirita i pirhotina .va enje gline. koje se svrstava u podgrupu 14300 143 1430 14300 Va enje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih ubriva Ova delatnost obuhvata: .va enje bitumenoznog peska.va enje prirodnog barijum-sulfata i barijum-karbonata (bariti i viterit). gra evinskog peska i šljunka . koje se svrstava u podgrupu 11101 1422 14220 Va enje gline i kaolina Ova delatnost obuhvata: . fluorita i dr. prirodnog magnezijum-sulfata (kiserit) i dr. sirovog gipsa i krede Ova delatnost obuhvata: .lomljenje i drobljenje kamena.va enje hemijskih i ubrivih minerala.va enje krede Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 26700 1412 14120 Va enje kre*njaka.va enje guana Ova delatnost ne obuhvata: 14 .va enje sirovog gipsa i anhidrida .va enje hemijskih i ubrivih minerala. drobljenje i lomljenje kre*njaka .va enje prirodnih fosfata i prirodnih kalijumovih soli . koje se svrstava u podgrupu 14300 .

pre*iš#avanje i rafinaciju morske soli Ova delatnost ne obuhvata: .va enje soli iz rudnika. koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 . .proizvodnju soli. uklju*uju#i i kože prikupljene od trgovaca kožom Sektor G Podsektor GA 15 15 . koje se svrstava u podgrupu 24110 144 1440 14401 Proizvodnja soli Proizvodnja morske soli Ova delatnost obuhvata: .. . uklju*uju#i i rastvaranje i ispumpavanje .drobljenje. koja se svrstava u podgrupu 41000 14402 Proizvodnja ostale soli Ova delatnost obuhvata: .drobljenje. feldspat i dr. kvarcnog peska i ostalih ruda i kamena.proizvodnju krupnih i sitnih koža poreklom iz klanica. kvarc. prirodni grafit.proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. rashla enog ili smrznutog mesa. obrada.va enje razli*itih minerala i materijala: . steatit (talk).proizvodnju svežeg.proizvodnju svežeg. pi#a i duvana Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pi#a 151 1511 15110 Proizvodnja. hla enje i zamrzavanje životinjskog mesa Ova delatnost obuhvata: . prirodni asfalt i bitumen Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Prera iva*ka industrija Proizvodnja prehrambenih proizvoda.proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode. abrazivi materijali. pre*iš#avanje i rafinaciju ostale soli Ova delatnost ne obuhvata: . obrada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa Proizvodnja.prženje gvozdenih pirita. silikatno fosilno brašno.proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode. u trupovima .proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. azbest. rashla enog ili smrznutog mesa. drago kamenje. u komadima Ova delatnost obuhvata i: . liskun i dr.) od ostale soli . koja se svrstava u podgrupu 41000 145 1450 14500 Va enje azbesta. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .dobijanje soli isparavanjem morske vode i drugih slanih voda .) od morske soli .

pakovanje živinskog mesa za sopstveni ra*un u trgovini na veliko.proizvodnju sušenog.proizvodnju mesnih prera evina: kobasice. stavljanjem u konzerve i dr.konzervisanje ribe. dubokim zamrzavanjem.pakovanje mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko.proizvodnju svežeg ili smrznutog živinskog i ze*ijeg mesa.. paštete.preradu i konzervisanje ribe na brodovima kojima je to jedina delatnost 16 . kuvane svinjske kobasice. koje se svrstava u podgrupu 51320 1513 15130 Prerada životinjskog i živinskog mesa Ova delatnost obuhvata: . dimljenjem. hla enje i zamrzavanje živinskog i ze*ijeg mesa Ova delatnost obuhvata: .) Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju polugotovih jela od ribe Ova delatnost obuhvata i: . obrada. sušenjem. soljenjem.klanje živine i ze*eva . soljenog ili dimljenog mesa .pakovanje životinjskog i živinskog mesa za tu ra*un. koje se svrstava u podgrupu 51320 1512 15120 Proizvodnja.proizvodnju perja i paperja Ova delatnost ne obuhvata: .pakovanje životinjskog i živinskog mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko. kavijar.proizvodnju polugotovih i gotovih jela od mesa (konzerve i dr. .preradu životinjskih iznutrica. proizvodnju mesnog brašna i mesne mase . koje se svrstava u podgrupu 74820 . koje se svrstava u podgrupu 51320 152 1520 15200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe Ova delatnost obuhvata: . ikra.obradu živinskog i ze*ijeg mesa . mesni sokovi i dr. salfalade.pakovanje mesa za tu ra*un. u pojedina*nom pakovanju Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 74820 . riblji fileti. kuvana šunka. koje se svrstava u podgrupu 74820 . . salame. .proizvodnju taba*ke (*upane) vune Ova delatnost ne obuhvata: . ljuskara i mekušaca zamrzavanjem.proizvodnju proizvoda od ribe.pakovanje živinskog mesa za tu ra*un. stavljanjem u salamuru. krvavice i džigernja*e. ljuskara i mekušaca: kuvana riba.proizvodnju jestivih životinjskih masti . bolonjske kobasice. zamene za kavijar i dr.

proizvodnju neodmaš#enog brašna i prekrupe mlevenjem uljanog semenja.proizvodnju pomfrita i sli*nih proizvoda . ulje iz pamu*nog semena.preradu i konzervisanje ribe na brodovima koji se istovremeno bave i ulovom i preradom i konzervisanjem ribe. koja se svrstava u podgrupe 05011 i 05012 .konzervisanje vo#a i plodova orahoplodnica u še#eru.proizvodnju polugotovog smrznutog krompira .proizvodnju brašna ili prekrupe od sušenog mahunastog povr#a. stavljanjem u ulje ili sir#e. . laneno ulje i dr. od krompira Ova delatnost obuhvata i: . ulje od repice ili sla*ice. koje se svrstava u podgrupu 15842 154 1541 15410 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti Proizvodnja sirovih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: . sojino.proizvodnju gotovih jela od povr#a Ova delatnost ne obuhvata: . stavljanjem u konzerve i dr. marmelade.proizvodnju *ipsa (vruskavog krompira) . plodova orahoplodnica ili povr#a zamrzavanjem.proizvodnju ribljih supa. vo#nih želea i drugih pihtijastih masa . sušenjem. na drugom mestu nepomenuti Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju prehrambenih proizvoda od vo#a ili povr#a . . plodova uljanih orahoplodnica i uljanih koštica i dr. palmino.proizvodnju *istih sokova od vo#a ili povr#a 1533 15330 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a.proizvodnju sušenog pirea od krompira .Ova delatnost ne obuhvata: . prekrupe i dr.proizvodnju džema.proizvodnju brašna.. suncokretovo ulje.proizvodnju sirovih biljnih ulja: maslinovo.industrijsko ljuš#enje krompira 1532 15320 Proizvodnja sokova od vo#a i povr#a Ova delatnost obuhvata: . 17 . koja se svrstava u podgrupu 15610 . koja se svrstava u podgrupu 15410 .proizvodnju ulja i masti iz morskih sirovina. koja se svrstava u podgrupu 15890 153 1531 15310 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a Prerada i konzervisanje krompira Ova delatnost obuhvata: .konzervisanje vo#a.

.proizvodnju sveže pomuženog kravljeg mleka. pasterizovanog.proizvodnju svežeg te*nog mleka. mle*nog še#era (laktoze) i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . zasla enog ili nezasla enog .proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti.proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara.proizvodnju pavlake od svežeg te*nog mleka. pasterizovanog. koja se svrstava u podgrupu 01210 1552 15520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smesa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sira i urde .nusproizvode ove delatnosti: pamu*ni linters (otpadno pamu*no vlakno).proizvodnju surutke .proizvodnju mešanih masno#a za kuvanje 155 1551 15510 Prerada i konzervisanje mleka Proizvodnja mle*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . oksidacijom.proizvodnju mleka u prahu ili kondenzovanog mleka. koja se svrstava u podgrupu 15410 1543 15430 Proizvodnja margarina i sli*nih jestivih masti Ova delatnost obuhvata: . polimerizacijom. Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kazeina.proizvodnju sladoleda i drugih jestivih smrznutih smesa kao što je šerbet 18 . uljane poga*e i dr.proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara .proizvodnju rafiniranih biljnih ulja: maslinovo.obradu biljnih ulja duvanjem.proizvodnju margarina i sli*nih namaza . sterilizovanog i homogenizovanog .proizvodnju jogurta .Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju maslaca . hidrogenizacijom i dr.proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti . dehidratacijom.vlažno mlevenje žitarica.topljenje i pre*iš#avanje sala i drugih jestivih životinjskih masti. kuvanjem. sojino i dr. koje se svrstava u podgrupu 15130 . sterilizovnog i homogenizovanog . koje se svrstava u podgrupu 15620 1542 15420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15410 .

mlevenje povr#a: proizvodnja brašna i prekrupe od sušenog mahunastog povr#a. Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i dodatke hrani 1572 158 1581 15720 Proizvodnja gotove hrane za ku#ne ljubimce Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda Proizvodnja hleba. krompira.proizvodnju žitnih obroka . gomolja ili jestivih plodova orahoplodnica .proizvodnju skroba od pirin*a. glaziranog. koja se svrstava u podgrupu 15830 .proizvodnju gotove hrane za uzgoj životinja. kukuruza i dr. kola*e. koja se svrstava u podgrupu 15510 157 1571 15710 Proizvodnja gotove hrane za životinje Proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju glukoze. kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa 19 . Ova delatnost ne obuhvata: . delimi*no kuvanog ili konvertovanog pirin*a .obradu pirin*a: proizvodnja blanširanog. griza. sitno suvo pecivo.vlažno mlevenje žitarica .mlevenje žita: proizvodnja brašna. peciva. maltoze i dr.proizvodnju še#era iz trske ili repe.proizvodnju "pe*ene aljaske" i sli*nih proizvoda. raži.proizvodnju pirin*anog brašna . ovsa. koja se svrstava u podgrupu 55400 156 1561 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda. koje se svrstava u podgrupu 15620 1562 15620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju tapioke i dr. skroba i proizvoda od skroba Proizvodnja mlinskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju glutena . korenja.proizvodnju sladoleda u sladoledarskim radnjama. kukuruza i drugih žita . prekrupe ili peleta od pšenice. sirupa od glukoze.proizvodnju laktoze.vlažno mlevenje žitarica.proizvodnju mešavine brašna pripremljene za hleb. poliranog. koja se svrstava u podgrupu 15310 . . .Ova delatnost ne obuhvata: . pala*inke i dr. koja se svrstava u podgrupu 15822 .proizvodnju brašna i prekrupe od krompira.

proizvodnju slatkih ili slanih proizvoda za grickanje 1583 15830 Proizvodnja še#era Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hleba i peciva Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 55300 15812 Proizvodnja svežih kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju dvopeka i "suvih" pekarskih proizvoda . koja se svrstava u podgrupu 15850 .proizvodnju *okolade Ova delatnost ne obuhvata: . javora.proizvodnju kakaa.15811 Proizvodnja hleba i peciva Ova delatnost obuhvata: . kakao-ulja i dr.proizvodnju svežih testenina. torti. koja se svrstava u podgrupu 55300 1582 15821 Proizvodnja dvopeka i keksa. koja se svrstava u podgrupu 01133 20 . koja se svrstava u podgrupu 15620 1584 15841 Proizvodnja kakaa. konzervisanog peciva. kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . proizvodnja peciva. *okolade i konditorskih proizvoda Proizvodnja kakaa. .proizvodnju glukoze i sirupa od glukoze i maltoze.proizvodnju hleba i peciva u restoranima.proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa. pita i dr. repe.proizvodnju kakao-zrna. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa i konzervisanih kola*a . Ova delatnost ne obuhvata: . kola*a.proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa u restoranima. palme i dr.proizvodnju keksa 15822 Proizvodnja dvopeka. kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Proizvodnja keksa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju i rafinaciju še#era ili supstituta še#era iz sokova trske. kakao-masti. kakao-maslaca. *okolade i *okoladnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 01133 1587 15870 Proizvodnja za*ina i drugih dodataka hrani Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 15890 1585 15850 Proizvodnja makarona.proizvodnju *aja vezanu za uzgoj *aja na plantažama. sosova i drugih dodataka: .proizvodnju proizvoda od kafe: .proizvodnju konditorskih proizvoda .pakovanje *aja. ekstrakti i koncentrati kafe .proizvodnju kuskusa i dr.dekofeiniziranje i prženje kafe .proizvodnju testenina kao što su makarone i rezanci. senf i dr. rezanaca. kuvani ili nekuvani. hrana za odoj*ad . punjeni ili nepunjeni . 1586 15860 Prerada *aja i kafe Ova delatnost obuhvata: . plodova orahoplodnica.proizvodnju guma za žvakanje .proizvodnju mešavine *aja i mate *aja .proizvodnju hrane za posebne dijetetske svrhe: . brašno i griz od sla*ice.proizvodnju sukroze. majonez. koja se svrstava u podgrupu 15830 .prženje plodova orahoplodnica. instant-kafa (rastvorljiva kafa) . koja se svrstava u podgrupu 15890 . koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 1588 15880 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane Ova delatnost obuhvata: .gajenje za*inskog bilja. koje se svrstava u podgrupu 01133 . uklju*uju#i i pakovanje u kesice Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju za*ina.15842 Proizvodnja bonbona i drugih konditorskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . kuskusa i sli*nih proizvoda od brašna Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sir#eta.proizvodnju kuhinjske soli. kora od vo#a i drugih delova biljaka Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju zamena za kafu . mlevena kafa .konzervisanje u še#eru vo#a. mle*na i druga dopunska hrana 21 .

koja se svrstava u podgrupu 01132 22 . Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupe 51170 i 74820 . liker i dr. džin. 1589 15890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda.proizvodnju penušavih vina .proizvodnju nedestilovanih alkoholnih pi#a. 159 1591 15910 Proizvodnja pi#a Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi#a Ova delatnost obuhvata: . kao što su *okoladni prelivi za hleb i dr. dijetalna hrana za specijalne medicinske svrhe .proizvodnju vina u organizacijama koje uzgajaju grož e. posebno za sportiste . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . kvasca. kordijal (vrsta gorkog likera).proizvodnju vina od šire Ova delatnost ne obuhvata: . hrana za dijabeti*are i dr. hrana bez glutena .proizvodnju destilovanih. koja se svrstava u podgrupe 15920. stona vina .proizvodnju vina: . jaja u prahu i dr. pitkih alkoholnih pi#a: viski.prženje plodova orahoplodnica. hrana sa smanjenim sadržajem natrijuma.proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala .proizvodnju supa i *orbi .proizvodnju sir#eta. rakija.proizvodnju špirita 1593 15930 Proizvodnja vina iz svežeg grož a Ova delatnost obuhvata: .. hrana za upotrebu pri jakim fizi*kim naporima. proizvodnju prehrambenih proizvoda s plodovima orahoplodnica i proizvodnja namaza.flaširanje i pakovanje vina bez obrade i nege. hrana za bebe . ostala vina . niskokalori*na hrana i hrana sa smanjenom kalori*nom vrednoš#u namenjena za regulisanje telesne težine . uklju*uju#i i dijetalne soli sa smanjenim sadržajem natrijuma ili bez natrijuma . . 15930 i 15940 1592 15920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentisanih materijala Ova delatnost obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 15320 16 160 1600 16001 Proizvodnja duvanskih proizvoda Fermentacija duvana Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju homogenizovanog ili rekonstituisanog duvana . osvežavaju#a pi#a s prirodnim ekstraktima: tonik i dr. 23 .proizvodnju praškova za osvežavaju#a pi#a Ova delatnost ne obuhvata: .flaširanje vode. cigare.vrenje piva Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju osvežavaju#ih pi#a: . duvan za lulu. oranžada.gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana. 1596 15960 Proizvodnja piva Ova delatnost obuhvata: . bezalkoholne aromatizovane i/ili zasla ene vode: limunada. koja se svrstava u podgrupu 15890 1597 1598 15970 15981 Proizvodnja slada Proizvodnja mineralne vode i osvežavaju#ih pi#a Proizvodnja mineralne vode Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *istih sokova od vo#a i povr#a. kola i dr.proizvodnju ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a kao što su medovina. duvan za cigarete. sake (vino od pirin*a) i dr. .prirodnu ili vešta*ku fermentaciju duvana Ova delatnost ne obuhvata: .1594 1595 15940 15950 Proizvodnja jabukova*e i vina od ostalog vo#a Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju duvanskih proizvoda: cigarete. vo#ni napitci . uklju*uju#i i proizvodnju prirodnih mineralnih voda 15982 Proizvodnja osvežavaju#ih pi#a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sirupa . duvan za žvakanje.proizvodnju kvasca. burmut i dr. . koji se svrstavaju u podgrupu 01110 16002 Prerada duvana Ova delatnost obuhvata: .

bilo od lanenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.trljanje lana . pletenje i dr. uklju*uju#i i iz otpadaka. pletenje i dr.vla*enje i *ešljanje otpadaka od svile . Ova delatnost ne obuhvata: . bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.proizvodnju konca za šivenje.pripremne operacije na vlaknima vunenog tipa: odmaš#ivanje i karbonizovanje vune i vla*enje .gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana. 1715 17150 Proizvodnja prediva svilenog tipa. 24 . bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. .pr oizvodnju prediva vunenoga tipa. pletenje i dr. pranje i odmotavanje svile .namotavanje. koje se svrstava u podgrupu 01413 . vla*enje i *ešljanje . koja se svrstava u podgrupu 17160 1712 17120 Proizvodnja prediva vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: . za tkanje. za tkanje. za tkanje. upredanje i snovanje sinteti*kih ili vešta*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: .proi zvodnju prediva svilenog tipa. pletenje i dr.proizvodnju prediva od *ešljanih vlakana bilo vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih.proizvodnju prediva pamu*nog tipa. za tkanje. 1713 17130 Proizvodnja prediva od *ešljanih vlakana Ova delatnost obuhvata: .*iš#enje pamuka.pripremu i predenje vlakana od polu*ešljane vune (vla*ena ali nepotpuno *ešljana) 1714 17140 Proizvodnja prediva lanenog tipa Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 01110 Podsektor GB 17 171 1711 17110 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina Proizvodnja tekstilnih prediva Proizvodnja prediva pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: .pr oizvodnju prediva lanenog tipa. bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. za tkanje. pletenje i dr.*ešljanje duga*kih vlakana .pripremne operacije na vlaknima pamu*nog tipa.

proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina. dubliranje. koja se svrstava u grane 176 i 177 .proizvodnju uzanih tkanina.. uklju*uju#i i mešavine Ova delatnost ne obuhvata: .predenje azbestnih vlakana.proizvodnju netkanog tekstila. koja se svrstava u podgrupe 17110 do 17150 i podgrupu 17170 1717 17170 Proizvodnja ostalih tekstilnih prediva Ova delatnost obuhvata: . bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju širokih tkanina pamu*nog tipa.proizvodnju podnih pokrivki od tekstila. koja se svrstava u podgrupu 17530 1722 17220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: .teksturiranje. koje se svrstava u podgrupu 26820 172 1721 17210 Proizvodnja tkanina Proizvodnja tkanina pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17540 . upredanje.proizvodnju sinteti*kih ili vešta*kih vlakana i kablova i proizvodnju jednoži*nog prediva (uklju*uju#i i prediva velike ja*ine i prediva za tepihe).proizvodnju prediva za pletenje i kuki*anje. koja se svrstava u podgrupu 17510 . kao što su juta i likasta vlakna Ova delatnost obuhvata i: . žanila-tkanina.pripremne operacije i predenje ostalih tekstilnih vlakana.proizvodnju tkanog buklea.proizvodnju širokih tkanina vunenoga tipa. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju konca za šivenje od bilo kog tekstilnog materijala. gaze i dr. od sinteti*kih ili vešta*kih vlakana.proizvodnju prediva od papira Ova delatnost ne obuhvata: . frotira. koja se svrstava u podgrupu 24700 . kabliranje i bojenje prediva od vešta*kih ili sinteti*kih filamenata 1716 17160 Proizvodnja konca za šivenje Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26140 . bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva 25 .proizvodnju staklenih vlakana.

sušenje. koja se svrstava u granu 176 . koja se svrstava u podgrupu 17530 173 1730 17300 Dovršavanje tkanina Ova delatnost obuhvata: .beljenje. parenje. konoplje. sanforiziranje i mercerizaciju 26 . skupljanje.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. koje se svrstava u podgrupu 26820 . koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. bojenje i štampanje tkanina (uklju*uju#i i termoštampanje) .proizvodnju netkanog tekstila. koja se svrstava u granu 176 .proizvodnju ostalih širokih tkanina od lana. koja se svrstava u podgrupu 17510 . jute i drugih likastih vlakana i specijalnih prediva Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju širokih tkanina svilenog tipa.proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju širokih tkanina od *ešljanih prediva bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju netkanog tekstila. bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost ne obuhvata: .tkanje azbestnih tkanina.doradu.proizvodnju tkanina od staklenih vlakana Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina. koja se svrstava u podgrupu 17530 1725 17250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 1724 17240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa Ova delatnost obuhvata: . ramije.proizvodnju netkanog tekstila. koja se svrstava u podgrupu 17530 1723 17230 Proizvodnja tkanina od *ešljanog prediva Ova delatnost obuhvata: . popravljanje.

zastave. koja se svrstava u podgrupu 17530 27 . prevla*enje. Ova delatnost ne obuhvata: . toaletno i kuhinjsko rublje . prekrivanje i laminiranje tekstilnih tkanina plasti*nim masama. prekriva*a za kola i dr. zastori. krpe za sudove i dr. proizvoda za kampovanje. posteljina.Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. šatora. koje se svrstava u podgrupu 17540 174 1740 17401 Proizvodnja gotovih tekstilnih predmeta. roletne. jorgani. zavese.proizvodnju #ebadi. pojasevi za spasavanje. vre#e za spavanje i dr. barjaci.proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija: .proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. jastu*i#i za kosu. koja se svrstava u podgrupu 17530 17402 Proizvodnja teške konfekcije Ova delatnost obuhvata: . jastu*i#i. pokriva*i.proizvodnju delova od tekstila za elektri*nu #ebad 17404 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta. 17403 Proizvodnja #ebadi Ova delatnost obuhvata: . prekriva*i za krevete. uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: .proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. stono. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. osim ode#e Proizvodnja rublja za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ru*no tkanih tapiserija Ova delatnost ne obuhvata: . jedara.proizvodnju cerada. zaštitnika za sunce. jastuci. od svih vrsta materijala.impregnisanje. uklju*uju#i i #ebad za putovanja Ova delatnost obuhvata i: . . krpe za prašinu. zastavice i dr. . prekriva*i za nameštaj ili mašine i dr. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . . uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . padobrani i dr.

proizvodnju asura i pokriva*a od pletarskih materijala. užadi ili kanapa .proizvodnju tila i drugih mrežastih tkanina ili *ipke u komadima i trakama ili u motivima vezenih tkanina . gume ili plasti*nih materijala. *ak i u slu*aju kada su na osnovi od tekstila. . kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana. sastavljenih pomo#u lepljivih materijala . prevu*enih.proizvodnju mreža za kosu. ponjave.proizvodnju tkanina impregnisanih.proizvodnju pletenica. om*e za teret. prekrivenih ili laminiranih plasti*nom masom . 28 .proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekriva*a za pod. uklju*uju#i i mašinski tkanih pokriva*e za pod: tepisi. pokriva*i i dr. bez obzira na to da li su impregnisani. uklju*uju#i i tkanine na osnovi bez potke. . koja se svrstava u podgrupu 18240 1753 17530 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila. higijenski uložci. tamponi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . kanapa. koja se svrstava u podgrupu 20522 . pokriveni ili obloženi gumom ili plasti*nom masom . traka ili sli*nih materij ala. jastuci za istovaranje. zna*aka i dr. osim ode#e 1754 17540 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta.proizvodnju uzanih tkanina. odbojnici za brodove.proizvodnju filca .proizvodnju prekriva*a za pod od plute.proizvodnju etiketa. prevu*eni. užadi.proizvodnju proizvoda od kanapa ili mreža: ribarske mreže.175 1751 17510 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta Proizvodnja tepiha i prekriva*a za pod Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *vorovanih mreža od upredenog konca. 25130 i 25230 . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju tekstilnih proizvoda.proizvodnju netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . asure.proizvodnju ukrasnih predmeta: pletenice. konopci i užad opremljeni metalnim prstenovima i dr. koja se svrstava u podgrupe 20521. rese.proizvodnju tekstilne vate i proizvoda od vate: . Ova delatnost ne obuhvata: . pletenica i mreža Ova delatnost obuhvata: . pomponi i dr. koja se svrstava u podgrupu 36633 1752 17520 Proizvodnja užadi.

proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu. tekstilnog prediva ili traka impregnisanih. beskrajne trake.proizvodnju platna od pletene metalne žice. prevu*enih ili obloženih gumom ili plasti*nom masom . dorada i bojenje krzna Proizvodnja kožne ode#e Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i kratke *arape. pletenih na "rachel" ili sli*nim mašinama. tkanine za kori*enje knjiga i sli*ne jake tekstilne tkanine i tkanine prevu*ene gumom ili drugim supstancama .proizvodnju metaliziranog ili obavijenog prediva. koja se svrstava u podgrupu 28730 176 1760 17600 Proizvodnja pletenih i kuki*anih tkanina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pletenih ili kuki*anih pulovera.proizvodnju raznih tkanina: . džempera. Ova delatnost ne obuhvata: . ostale pletene i kuki*ane tkanine Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina: .proizvodnju mašinski ra enih pokriva*a za pod.proizvodnju raznih tekstilnih proizvoda: fitilji.. tkanine za sita.proizvodnju ode#e od kože ili imitacije kože Ova delatnost ne obuhvata: . prsluka i sli*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina za postavljanje na prozore od *ipke. triko-*arape i hula-hop *arape 1772 17720 Proizvodnja pletenih i kuki*anih pulovera. slikarsko platno pripremljeno za upotrebu. koja se svrstava u podgrupu 17540 177 1771 17710 Proizvodnja pletenih i kuki*anih proizvoda Proizvodnja pletenih i kuki*anih *arapa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17510 . mašinsko remenje. vatrootporne mrežice za gas. gumenih niti obavijenih tekstilnim materijalom. bukle i frotir tkanine . prsluka i sli*nih proizvoda 18 181 1810 18100 Proizvodnja odevnih predmeta. kord-tkanine velike *vrsto#e od vešta*kog prediva za gume za vozila. creva za šmrkove.proizvodnju *arapa. tkanine za filtriranje i dr. koja se svrstava u podgrupu 36400 29 . mrežaste tkanine i tkanine za postavljanje na prozore pletene na "rachel" ili sli*nim mašinama .

Ova delatnost ne obuhvata: . košulje. *ipke i dr. koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . za muškarce.proizvodnju odevnih predmeta od krzna. kompleti.popravku odevnih predmeta. kao što su tkane. kaputi. pojasevi.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu. kravate. trenerki. za muškarce. .. pletene ili kuki*ane tkanine. kombinezoni. kostima za kupanje i dr. koja se svrstava u podgrupu 18300 . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju ode#e od gume ili plasti*nih masa koja nije šivena ve# samo lepljena. koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 . korseti i dr. grudnjaci. ku#ni ogrta*i.182 1821 18210 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Proizvodnja radne ode#e Ova delatnost obuhvata: . pižame.proizvodnju obu#e. žene i decu: .proizvodnju ode#e za bebe. spava#ice. žene i decu: .proizvodnju ostalog pribora za odevanje: rukavice.popravku odevnih predmeta. pletene ili kuki*ane tkanine..proizvodnju odevnih predmeta od gume ili plasti*nih masa koji nisu šiveni ve# samo lepljeni.popravku odevnih predmeta. mreže za kosu i dr. netkani tekstil i dr. mašne. 30 . jakne. ga#ice. šalovi.proizvodnju radne ode#e Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 52740 1824 18240 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Ova delatnost obuhvata: . pantalone. odela za skijanje. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 . koja se svrstava u podgrupu 52740 1822 18220 Proizvodnja ostale ode#e Ova delatnost obuhvata: .šivenje po narudžbini Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju šešira i kapa . koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . koja se svrstava u podgrupu 52740 1823 18230 Proizvodnja rublja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ostale ode#e izra ene od materijala.proizvodnju rublja od materijala kao što su tkane. suknje i dr. odela. bluze.

proizvodnju imitacije krzna (materijal s dugom dlakom dobijen tkanjem ili pletenjem). trake i dr. koja se svrstava u podgrupu 18240 . koja se svrstava u podgrupe 01250 i 01500 .proizvodnju krznenih šešira. *ešagijanje. . ru*nih torbi.proizvodnju sirovog krzna.popravku odevnih predmeta.proizvodnju sirovih koža. štavljenje. sedala. proizvodnja kofera. sara*kih proizvoda i obu#e Štavljenje i dorada kože Ova delatnost obuhvata: .doradu i bojenje krzna i koža s dlakom: struganje. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 . industrijske krpe za poliranje i dr.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu.spajanje krznenih odse*aka u druge oblike kao što su plo*e. koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 Podsektor GV 19 191 1910 19100 Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože Štavljenje i dorada kože. koja se svrstava u granu 172 i podgrupu 17600 . beljenje.proizvodnju proizvoda od krzna: . nepunjeni jastuci. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju štavljene kože . koja se svrstava u podgrupu 52740 183 1830 18300 Dorada i bojenje krzna. proizvodnja predmeta od krzna Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pokrivki za glavu od krzna . pergamentne. patent ili metalizirane kože . krznena ode#a i pribor .proizvodnju *izama i cipela s krznenim delovima. koja se svrstava u podgrupu 36400 . razni proizvodi od krzna: prostirke. koja se svrstava u podgrupu 15110 . šišanje i *upanje.proizvodnju vešta*kog krzna i proizvoda od vešta*kog krzna Ova delatnost ne obuhvata: . bojenje krzna .proizvodnju semišovane.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu.proizvodnju vešta*ke kože od kožnih otpadaka 31 .

Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kamašni. štikle i dr.proizvodnju kožnih rukavica i šešira.proizvodnju kožnih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. napravljene bilo kojim postupkom . koja se svrstava u podgrupu 18100 . tekstilni materijali. napravljene bilo kojim postupkom. vulkanfiber i karton.proizvodnju raznih proizvoda od kože i vešta*ke kože: pojasevi za vožnju. koja se svrstava u granu 172 i podgrupe 25130 i 25240 192 1920 19200 Proizvodnja kofera. pribor za pakovanje i dr.proizvodnju drvene obu#e i njenih delova Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju obu#e od azbesta.proizvodnju sirovih koža. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju obu#e od plasti*nih masa za sve svrhe. ru*nih torbi i sli*nih predmeta od kože.štavljenje i doradu krzna i koža s dlakom.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova.proizvodnju kofera. koja se svrstava u podgrupe 33500 i 36220 193 1930 19301 Proizvodnja obu#e Proizvodnja kožne obu#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kožne obu#e. gležnjaka i sli*nih proizvoda od kože . koji se svrstavaju u podgrupu 18300 . ako se primenjuje ista tehnologija kao za kožu . koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju kožne obu#e za sve svrhe.proizvodnju kožne ode#e. koja se svrstava u podgrupu 19301 .proizvodnju kožne ode#e. uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa 32 .proizvodnju kaiševa za satove . koja se svrstava u podgrupu 18100 . kao što su plasti*ne folije.proizvodnju imitacije kože koja se ne zasniva na prirodnoj koži.Ova delatnost ne obuhvata: . vešta*ke kože ili bilo kog drugog materijala. koja se svrstava u podgrupu 26820 19302 Proizvodnja obu#e od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15110 . ru*nih torbi i sli*nih predmeta. koja se svrstava u podgrupu 33102 . koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju ortopedskih cipela.proizvodnju kaiševa za satove od metala. spoljni i unutrašnji onovi. sedala i drugih sara*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju drvene vune. gležnjaka i sli*nih proizvoda od plasti*nih masa . koja se svrstava u podgrupu 20300 33 .se*enje trupaca i grubu obradu drveta.proizvodnju ortopedskih cipela.proizvodnju rezane gra e . spoljni i unutrašnji onovi.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova.sušenje drveta Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. Ova delatnost ne obuhvata: . štikle i dr. cepanog (tesanog) drveta.proizvodnju obu#e od azbesta.proizvodnju ortopedskih cipela. cepki. koja se svrstava u podgrupu 26820 Podsektor GG 20 201 2010 20101 Prerada drveta i proizvodi od drveta Prerada drveta i proizvodi od drveta i plute. gležnjaka i sli*nih proizvoda od gume . koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje (parket. brodski pod i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju šindre..) .proizvodnju drvenih železni*kih pragova . koja se svrstava u podgrupu 33102 . kalupa i modela. uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa . štikle i dr. Ova delatnost obuhvata i: . napravljene bilo kojim postupkom. koji se svrstavaju u podgrupu 02010 .proizvodnju gumenih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. spoljni i unutrašnji onovi. osim nameštaja. koja se svrstava u podgrupu 18240 . iverja i dr.proizvodnju kamašni. impregnacija drveta Proizvodnja rezane gra e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju obu#e od azbesta.proizvodnju kamašni.proizvodnju gumene obu#e za sve svrhe. proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala Proizvodnja rezane gra e. koja se svrstava u podgrupu 26820 19303 Proizvodnja gumene obu#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju delova obu#e od plasti*nih masa: lica (gornjišta) i njihovi delovi. drvnog brašna.

krovni podupira*i i dr. gajbi.proizvodnju paleta. kaca i drugih ba*varskih proizvoda. metle. kutija. . drveni kalupi za obu#u i drvene vešalice . iverica i sli*nih plo*a i tabli Proizvodnja gra evinske stolarije i elemenata Ova delatnost obuhvata: . šindra. cepano (tesano) drvo. drvene statuete i ukrasi.impregnaciju ili hemijski postupak s drvetom. koja se svrstava u podgrupu 20101 204 2040 20400 Proizvodnja ambalaže od drveta Ova delatnost obuhvata: . od drveta Ova delatnost ne obuhvata: . vrata. kapci i njihovi okviri . poklopci. stepenici. bobine. drvo za rogove (krov).proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje. drvene špule.proizvodnju doboša (kalemova) za kablove i dr.proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u gra evinarstvu: . slame i pletarskih materijala Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Ova delatnost obuhvata: . prozori. uz koriš#enje zaštitnih sredstava ili drugih materijala 202 203 2020 2030 20200 20300 Proizvodnja furnirskih listova. .20102 Impregnacija drveta Ova delatnost obuhvata: . pribor za jelo i sli*ni proizvodi . drvene drške i delovi za alat. ograde i dr. koja se svrstava u podgrupu 20522 205 2051 20510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta i proizvodnja predmeta od plute. drveni kov*eži#i i kutije za nakit.proizvodnju buradi. drveni pribor za kuhinjsku upotrebu. od drveta . kalemovi za konac i sli*ni proizvodi od struganog drveta 34 . ba*vi. zidni i stoje#i stalci za odela i šešire .proizvodnju drvenih montažnih zgrada i njihovih elemenata Ova delatnost ne obuhvata: . od drveta .proizvodnju sanduka i kutija od pletarskih materijala. . šper-plo*a. boks-paleta i drugih postavnih površina. kalupi i modeli . od drveta .proizvodnju kofera. doboša i sli*ne ambalaže. *etke i dr.. marketarije i intarzije od drveta . slojevitih plo*a.proizvodnju raznih proizvoda od drveta: . grede.proizvodnju sanduka. koja se svrstava u podgrupu 19200 .

podmeta*i. prostira*a i zastora od tekstilnih materijala.proizvodnju beljene.proizvodnju šibica. papira i proizvoda od papira.proizvodnju štapova za hodanje i drški za kišobrane. koja se svrstava u granu 361 20522 Proizvodnja predmeta od slame. koja se svrstava u podgrupu 36620 .proizvodnju *etki i metli. koja se svrstava u podgrupu 19301 . papira i prozvoda od papira Proizvodnja celuloze. slame i pletarskih materijala Proizvodnja predmeta od plute Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36631 2052 20521 Proizvodnja predmeta od plute.proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje.proizvodnju kofera. prostira*i. zastori i dr. hemijskim (rastvaranjem ili bez rastvaranja) ili poluhemijskim postupkom . koja se svrstava u podgrupu 36500 . pru#a i drugih pletarskih materijala Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 . koja se svrstava u podgrupu 36610 .proizvodnju nameštaja. podmeta*i. prostira*i.preradu prirodne plute i proizvodnju predmeta plute: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju podmeta*a. izdava*ka delatnost i štampanje Proizvodnja celuloze.proizvodnju drvenih igra*aka.proizvodnju imitacije nakita. polubeljene i nebeljene drvne celuloze mehani*kim.odstranjivanje štamparske boje i proizvodnju celuloze od starog i otpadnog papira 35 . papira i kartona Proizvodnja celuloze Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju korparskih proizvoda i pletarske robe Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju nameštaja. koja se svrstava u podgrupu 36633 . koja se svrstava u podgrupu 17510 . koja se svrstava u granu 361 .Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 31500 .proizvodnju drvene obu#e.proizvodnju nameštaja. zastori i dr. .proizvodnju kutija za satove. koja se svrstava u podgrupu 19200 .proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: . koja se svrstava u granu 361 Podsektor GD 21 211 2111 21110 Proizvodnja celuloze.

proizvodnju kutija.proizvodnju ambalaže od punog kartona .proizvodnju predmeta od papira. poslužavnici i dr.prevla*enje. toaletni papir.proizvodnju ambalaže od papira i kartona . maramice. gotovog za upotrebu . sanitarne i toaletne potrebe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju talasastog papira i kartona .proizvodnju papira za štampanje i pisanje.proizvodnju koverata i dopisnica .proizvodnju vre#a i kesa od papira .proizvodnju koverata.proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira. 2123 21230 Konfekcioniranje papira Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sklapaju#e ambalaže od kartona . ubrusi i salvete. koja se svrstava u podgrupu 21210 .proizvodnju samokopiraju#eg papira. higijenski ulošci i tamponi.proizvodnju ambalaže od talasastog papira i kartona .proizvodnju talasastog kartona. prekrivanje i impregnisanje papira i kartona . gotovih za upotrebu . koja se svrstava u podgrupe 21220 do 21250 212 2121 21210 Proizvodnja predmeta od papira i kartona Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gumiranog i lepljivog papira. gotovih za upotrebu .proizvodnju papira za kompjutersko štampanje .proizvodnju krepovanog i plisiranog papira Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju papira i kartona namenjenih za dalju industrijsku preradu Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju kancelarijskih registratora i sli*nih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: .2112 21120 Proizvodnja papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . *inije.proizvodnju predmeta od papira za doma#instvo i li*nu upotrebu i proizvoda od celulozne vate: listi#i za skidanje šminke. šolje. notesa i sli*nih proizvoda koji kao dodatak imaju neki od sortimenata papirne konfekcije 36 . gotovog za upotrebu . pelene za bebe i trake za pelene. koja se svrstava u podgrupu 21230 2122 21220 Proizvodnja predmeta za doma#instvo. vre#ica.

proizvodnju karata za igranje. štampanje i reprodukcija snimljenih medija Izdava*ka delatnost Izdavanje knjiga. muzi*kih knjiga i drugih publikacija Izdavanje novina Ova delatnost obuhvata: . postera i reprodukcija umetni*kih dela ..proizvodnju zidnih tapeta i sli*nih pozidnica od papira. brošura.proizvodnju bobina. od papira i kartona .proizvodnju neupakovanih papira i kartona.proizvodnju kutija za jaja i drugih proizvoda za pakovanje. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .2124 21240 Proizvodnja zidnih tapeta Ova delatnost obuhvata: . kopsova i dr. fotografija.proizvodnju zidnih tapeta od tekstila 2125 21250 Proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona. koja se svrstava u podgrupu 21120 .izdavanje: .proizvodnju etiketa (nalepnica) . špula. formulara .proizvodnju filtrir-papira i kartona .mikroizdavanje 37 .izdavanje gramofonskih plo*a. uklju*uju#i i reklamne novine 2213 2214 22130 22140 Izdavanje *asopisa i sli*nih periodi*nih izdanja Izdavanje zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: . ostalog štampanog materijala kao što su razglednice reprodukovane mehani*kim ili foto-mehani*kim postupkom .izdavanje novina (dnevnih i periodi*nih) štampanih na novinskoj hartiji. . uklju*uju#i i zidne tapete prevu*ene vinilom . kompakt-diskova i traka s muzi*kim i drugim zvu*nim zapisima 2215 22150 Ostala izdava*ka delatnost Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36500 22 221 2211 2212 22110 22120 Izdava*ka delatnost. od presovanog kartona Ova delatnost ne obuhvata: . gravura i razglednica . reda vožnji i dr. igara i igra*aka od papira i kartona.

magazine. skica. perforiranjem. reklamnih kataloga.. poštanskih i taksenih maraka.izradu originala od strane muzi*ara. albuma.pripremu i izradu glavnog projekta. lepljenjem. pripremljenih plo*a ili valjaka i drugih otisnutih medija za koriš#enje pri štampanju u drugoj jedinici 2225 22250 Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem Ova delatnost obuhvata: . bušenjem.ostale grafi*ke aktivnosti 38 . karata za igranje. maketa i drugih reprografskih proizvoda . atlasa. mapa. koji se obavljaju savijanjem. unošenje i povezivanje s podacima u odgovaraju#oj bazi podataka .ru*nu pripremu podataka kao npr.. štampanih na štamparskim mašinama pomo#u otisaka. modeliranjem u reljefu. sastavljanjem. lepljenjem. inženjera. ofset mašinama. plakata. fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama. prospekata i drugih štampanih reklama.222 2221 2222 22210 22220 Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem Štampanje novina Štampanje. reklamni materijali prospekti i dr. kalendari. prevla*enjem plastikom i dr.završne radove na štampanom papiru ili kartonu.štampanje etiketa. izbor. koja se svrstava u granu 221 . kalendara.. kompjuterskim štampa*ima i foto-kopir i termo-kopir aparatima Ova delatnost ne obuhvata: . zlatotisak .izradu složenih blokova. tutkalisanjem.štampanje magazina i drugih periodi*nih *asopisa. uzoraka. li*nih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala. kao što su poslovni formulari. dokumenata o vlasništvu. mašinama za fotograviranje. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . 2224 22240 Reprodukcija i slaganje Ova delatnost obuhvata: . koji se obavljaju savijanjem.završne radove na uklapanju štampanih listova u knjige.slaganje teksta i slike na film. *ekova i drugih vrednosnih papira. fotografski i obi*an papir .izdava*ku delatnost. arhitekata i drugih autora. dnevnika. koja se svrstava u sektore J i M 2223 22230 Knjigoveza*ki i završni radovi Ova delatnost obuhvata: . knjiga i brošura. nota i notnih svezaka. prošivanjem. na mašinama za umnožavanje. opšivanjem i dr. etikete. poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala. brošure. koje se svrstava u podgrupu 21250 . kataloge i dr. registara.

butan i dr.proizvodnju smola i koksa iz smola. koje se svrstava u podgrupu 10100 . koja se svrstava u podgrupu 24130 . derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja koksa. srednja i teška goriva ulja. kerozin i dr. rafinerijski gasovi kao što su etan.reprodukciju s master-kopija softvera i podataka na diskove i trake Podsektor GD 23 231 2310 23100 Proizvodnja koksa.briketiranje kamenog uglja.proizvodnju koksnog gasa . kompaktdiskova i traka s muzi*kim ili drugim zvu*nim zapisima 2232 22320 Reprodukcija video-zapisa Ova delatnost obuhvata: . derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja produkata koksovanja Ova delatnost obuhvata: .reprodukciju s master-kopija gramofonskih plo*a. . koje se svrstava u podgrupe 10201 i 10202 232 2320 23201 Proizvodnja derivata nafte Proizvodnja derivata nafte Ova delatnost obuhvata: . vazelin. propan.proizvodnju sirovog katrana Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju . .proizvodnju koksa .proizvodnju motornih goriva: benzin. kompakt-diskova i traka s filmskim ili drugim video-zapisima 2233 22330 Reprodukcija kompjuterskih medija Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju baznih mazivih ulja i masti. uklju*uju#i i one iz otpadnih ulja . parafin i dr. 23202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve Ova delatnost obuhvata: .223 2231 22310 Reprodukcija snimljenih medija Reprodukcija zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: .reprodukciju sa master-kopija plo*a.briketiranje mrkog uglja i lignita.proizvodnju bitumenskih obloga za krovove i puteve 39 .proizvodnju raznih proizvoda: vajt-špirit.proizvodnju goriva: laka.

proizvodnju te*nih ili komprimovanih industrijskih gasova: . te*an ili komprimovan vazduh . koje se svrstava u podgrupu 11120 .proizvodnju sredstava za bojenje i pigmenata bilo kog porekla. koje se svrstava u podgrupu 12000 .proizvodnju gorivih gasova kao što su etan. koja se svrstava u podgrupu 23201 2412 24120 Proizvodnja boja i pigmenata Ova delatnost obuhvata: . rashladni gasovi . propan i butan u rafinerijama nafte. gasoviti elementi .proizvodnju oboga#enog urana . inertni gasovi kao što je ugljen-dioksid .obradu nuklearnog otpada Ova delatnost ne obuhvata: . u osnovnim oblicima ili u obliku koncentrata Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju produkata koji se koriste kao fluoroscenti ili luminoscenti Podsektor GE 24 40 . mešani industrijski gasovi . propana ili butana. koja se svrstava u podgrupu 12000 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja hemikalija.va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma. Ova delatnost ne obuhvata: . hemijskih proizvoda i vešta*kih i sinteti*kih vlakana Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 241 2411 24110 Proizvodnja osnovnih hemikalija Proizvodnja industrijskih gasova Ova delatnost obuhvata: . acetilen .va enje metana.proizvodnju gorivih elemenata za nuklearne reaktore .proizvodnju radioaktivnih elemenata za upotrebu u industriji i medicini .proizvodnju žutog kola*a. etana. gasovi za izolaciju i dr.233 2330 23300 Pripremanje nuklearnog goriva Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju azotne kiseline i sulfoazotnih kiselina. zasi#eni i nezasi#eni cikli*ni ugljovodonici . koja se svrstava u podgrupu 24410 2414 24140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju neorganskih kiselina. koja se svrstava u podgrupu 13201 . uklju*uju#i i proizvode suve destilacije drveta 41 . uklju*uju#i i sinteti*ki etilalkohol . ketone.Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i aldehide.proizvodnju gotovih boja i pigmenata. osim azotne kiseline .proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija: . hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoni*nim grupama . osim amonijaka . koja se svrstava u podgrupu 24150 . vodenih rastvora natrijum i kalijum-hidroksida i drugih neorganskih baza. acikli*ni i cikli*ni alkoholi.proizvodnju hemijskih elemenata. koja se svrstava u podgrupu 26810 i proizvodnju drugih oksida aluminijuma.proizvodnju vešta*kog korunda.proizvodnju amonijum-hlorida.proizvodnju nitrata i nitrita kalijuma. ostala organska jedinjenja.proizvodnju ostalih neorganskih hemikalija . organska jedinjenja sa azotnom grupom.proizvodnju smola i koksa iz smola Ova delatnost ne obuhvata .proizvodnju baza u *vrstom stanju. uklju*uju#i i amine .proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova. monokarbonske i polikarbonske kiseline. koja se svrstava u podgrupu 24150 . koja se svrstava u podgrupu 24150 . koja se svrstava u podgrupu 24150 . koja se svrstava u podgrupu 24300 2413 24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i sir#etnu kiselinu . koja se svrstava u podgrupu 24150 . industrijskih gasovitih elemenata i radioaktivnih elemenata proizvedenih u industriji nuklearnog goriva . osim metala. ostala jedinnjenja s kisoni*nom grupomm.proizvodnju triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata. zasi#eni i nezasi#eni acikli*ni ugljovodonici .proizvodnju amonijaka.

vinilhlorida. uklju*uju#i i polimere etilena. polimeri.proizvodnju celuloze 42 .proizvodnju #umura (ugalj biljnog i životinjskog porekla) . u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: . vinilalkohola i akrilata . koja se svrstava u podgrupu 24160 . vinilacetata.proizvodnju salicilne i O-salicilne kiseline.proizvodnju plasti*nih masa. koja se svrstava u podgrupu 24170 .proizvodnju sirovog glicerina. fosforna ili kalijumova vešta*ka ubriva . urea. koje se svrstava u podgrupu 14300 .proizvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima. prosta ili složena azotna. koja se svrstava u podgrupu 15920 . vinilidenhlorida. koja se svrstava u podgrupu 24410 . amonijumhlorid. stirola. koja se svrstava u podgrupu 24200 2416 24160 Proizvodnja plasti*nih masa.va enje guana.proizvodnju sinteti*kog glicerina i dr.proizvodnju eteri*nih ulja. alkidne i poliesterske smole i polietri . azotna kiselina i sulfoazotne kiseline. triamonijum-fosfati i amonijum-karbonati Ova delatnost ne obuhvata: . propilena. fenolne i epoksidne smole i poliuretani .proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala. izmenjiva*i jona na bazi polimera i dr. Ova delatnost obuhvata i: . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24410 . sirovi prirodni fosfati i sirove prirodne kalijumove soli ..proizvodnju hemikalija za poljoprivredu. nitriti i nitrati kalijuma. koja se svrstava u podgrupu 24630 2415 24150 Proizvodnja vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja Ova delatnost obuhvata: . silikoni .proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima. poliamidi . amonijak. u primarnim oblicima: .proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova.proizvodnju azotnih jedinjenja: .proizvodnju vešta*kih ubriva: . koja se svrstava u podgrupu 24510 .

listova i traka: .proizvodnju mastila i tuša.proizvodnju vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja.prozvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima ili u obliku plo*a. lakova i dr. staklastog emajla. koja se svrstava u podgrupu 24660 244 2441 24410 Proizvodnja farmaceutskih produkata. herbicida. koja se svrstava u podgrupu 24120 . glazura. prevlaka i sli*nih preparata . balata) 242 2420 24200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . faktis . lakova i sli*nih premaza.reciklažu plasti*nih masa.) .proizvodnju složenih organskih rastvara*a i razre iva*a i proizvodnju pripremljenih sredstava za skidanje boja. grafi*kih boja i kitova Ova delatnost obuhvata: . . sinteti*ki kau*uk . u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 37200 2417 24170 Proizvodnja sinteti*kog kau*uka.proizvodnju boja i pigmenata.proizvodnju insekticida.proizvodnju pripremljenih pigmenata i pripremljenih sredstava za zamu#ivanje i bojenje. sredstava za regulaciju rasta biljaka.proizvodnju boja. sredstava protiv klijanja.proizvodnju zaptivnih smesa i sli*nih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr.proizvodnju mešavina sinteti*kog kau*uka i prirodnog kau*uka ili kau*uku sli*nih guma (npr.Ova delatnost ne obuhvata: . medicinskih hemikalija i biljnih preparata Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina Ova delatnost obuhvata: 43 . koja se svrstava u podgrupu 24150 243 2430 24300 Proizvodnja boja. emajla i lak-boja . lakova. dezinfektanata i drugih hemikalija za poljoprivredu koje nisu klasifikovane na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: . fungicida.proizvodnju kitova .proizvodnju grafi*kih boja Ova delatnost ne obuhvata: . rodenticida.

proizvodnju površinski aktivnih preparata: . bandažnog materijala.proizvodnju lekova: . politure i kreme za kožu. raznovrsni medikamenti. parfema i toaletnih preparata Proizvodnja sapuna i deterdženata. drvo.proizvodnju hemijski *istih še#era . staklo. preparata za *iš#enje i poliranje Ova delatnost obuhvata: . vakcine .proizvodnju organskih površinski aktivnih supstanci .ispitivanje.proizvodnju punila za zubarstvo i cementa za rekonstrukciju kostiju Ova delatnost obuhvata i: . usavršavanje i proizvodnju aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata .proizvodnju sirovog glicerina . omekšiva*i za tekstil . Ova delatnost ne obuhvata: . metal i dr.proizvodnju medicinski impregnirane vate.proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata .proizvodnju preparata za *iš#enje i poliranje: . uklju*uju#i i homeopatske preparate . preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija .preradu krvi Ova delatnost obuhvata i: .. koja se svrstava u podgrupu 24140 2452 24520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata Ova delatnost obuhvata: 44 . zavoja. gaze. antiserumi i druge frakcije krvi . vešta*ki voskovi i preparati na bazi voskova .proizvodnju sapuna . praškovi za pranje u *vrstom ili te*nom stanju i deterdženti . paste i praškovi za *iš#enje i dr.preradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda 2442 24420 Proizvodnja farmaceutskih preparata Ova delatnost obuhvata: . hirurškog ketguta i dr. 245 2451 24510 Proizvodnja sapuna i deterdženata. preparati za pranje posu a .proizvodnju sinteti*kog glicerina. . preparata za *iš#enje i poliranje. karoserije.

proizvodnju parfema i toaletnih preparata: .proizvodnju mešavina eteri*nih ulja s prirodnim ili drugim aromati*nim proizvodima za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: .. šamponi i lakovi za kosu.proizvodnju rezinoida .proizvodnju želatina i njegovih derivata.proizvodnju eksploziva .ekstrakciju i pre*iš#avanje eteri*nih ulja. preparati za brijanje . parfemi i toaletne vode . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ekstrakta iz prirodnih aromati*nih produkata .proizvodnju parfema i toaletnih preparata. paste za zube i preparati za oralnu higijenu. uklju*uju#i i preparate za pri*vrš#ivanje zubnih proteza . koja se svrstava u podgrupu 24140 . depilatori i dr. koja se svrstava u podgrupu 24520 2464 24640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala Ova delatnost obuhvata: 45 . preparati za manikir i pedikir . preparati za ulepšavanje i šminkanje . preparati za kovrdžanje i ispravljanje kose .proizvodnju sinteti*kih aromati*nih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 24630 246 2461 24610 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda Proizvodnja eksploziva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pirotehni*kih proizvoda 2462 24620 Proizvodnja tutkala i želatina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aromati*nih destilovanih voda .proizvodnju baruta . uklju*uju#i i lepljiva sredstva na bazi gume 2463 24630 Proizvodnja eteri*nih ulja Ova delatnost obuhvata: . dezodoransi i soli za kupanje . preparati za zaštitu od sunca i preparati za poja*avanje pigmentacije pri sun*anju . lepkova i pripremljenih lepila.

ubrziva*i za gumu.proizvodnju nesnimljenih medija pripremljenih za snimanje zvu*nih ili video-zapisa . koje se svrstava u granu 171 Podsektor GŽ Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa 46 . te*nosti za hidrauli*ne prenose . peptoni i njihovi derivati i druge proteinske supstance i njihovi derivati koji nisu klasifikovani na drugom mestu . prahovi i paste za zavarivanje. filmova.proizvodnju mastila i tuša 247 2470 24700 Proizvodnja vešta*kih i sinteti*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: . papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala .proizvodnju konca za šivenje.predenje vešta*kih i sinteti*kih vlakana. pripremljeni aditivi za cement . sredstva za dovršavanje tekstila i kože .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih jednoži*nih prediva. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . aktivni ugalj.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih monofilamenata ili traka Ova delatnost ne obuhvata: . ne*ešljanih niti na drugi na*in pripremanih za predenje .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih dugih vlakana . koja se svrstava u podgrupu 17160 .proizvodnju nesnimljenih diskova i traka za ra*unare 2466 24660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda.proizvodnju fotograrfskih plo*a. uklju*uju#i i predivo visoke *vrsto#e i teksturirana prediva . sredstva za odmaš#ivanje metala .proizvodnju razli*itih hemijskih proizvoda: . nevla*enih. dodaci mazivim uljima. katalizatori i drugi hemijski proizvodi za upotrebu u industriji .proizvodnju hemijskih preparata za fotografske svrhe 2465 24650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija Ova delatnost obuhvata: . antifriz-preparati.. antidetonatori. složeni laboratorijski i dijagnosti*ki preparati i dr.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih se*enih vlakana. Ova delatnost obuhvata i: . tvrdo ili meko lemljenje . hemijski modifikovana ulja i masti .

listovi. gumeni prstenovi. podešavanje i zamenu. pune gume . gumeni pokriva*i za pod. šipke i drugi profilisani oblici . vešta*ke grudi. creva i šmrkovi.proizvodnju materijala od gume za popravku guma. prenosno i pogonsko remenje. Ova delatnost obuhvata i: . koji se svrstavaju u podgrupu 50200 2512 25120 Protektiranje guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . pneumatske gume . gumene niti i kablovi. koja se svrstava u podgrupu 25130 .proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sinteti*kog kau*uka.proizvodnju guma za motorna vozila.proizvodnju kord-tkanina za proizvodnju spoljnih guma. koja se svrstava u podgrupu 25130 . boce za toplu vodu i dr.proizvodnju unutrašnjih guma ..25 251 2511 25110 Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17540 47 . gumirana tekstilna roba. proizvodnju poluproizvoda od gume: gumene plo*e. gumeni odevni predmeti. nevulkanizirane. predmeti od gume za higijenske svrhe kao što su sredstva za kontracepciju. traka za protektiranje spoljnih guma i dr. koja se svrstava u podgrupu 50200 2513 25130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Ova delatnost obuhvata: . pokretne mašine i druge potrebe: .opravku spoljnih i unutrašnjih guma. opremu. gumirano predivo i tkanine.proizvodnju materijala od gume za popravku guma.proizvodnju izmenljivih delova za spoljne gume. transportne trake. gumene obloge za valjke i dr. prirubnice i zaptiva*i. vulkanizirane ili tvrde gume: . Ova delatnost ne obuhvata: . zidnih štitnika.opravku probušenih guma. proizvodnju gotovih proizvoda od gume: cevi.proizvodnju gumenog materijala za popravke Ova delatnost ne obuhvata: . trake.protektiranje spoljnih guma Ova delatnost ne obuhvata: .

- proizvodnju odevnih predmeta od elasti*nih tkanina, koja se svrstava u granu 182 - proizvodnju gumene obu#e, koja se svrstava u podgrupu 19303 - proizvodnju lepkova i lepljivih sredstava na bazi gume, koja se svrstava u podgrupu 24620 - proizvodnju zamenljivih delova za protektiranje spoljnih guma, koja se svrstava u podgrupu 25110 - proizvodnju splavova i *amaca na naduvavanje, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penaste gume, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju gumenih sportskih rekvizita, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju gumenih igara i igra*aka, koja se svrstava u podgrupu 36500 - regeneraciju gume, koja se svrstava u podgrupu 37200 252 2521 25210 Proizvodnja proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja plo*a, listova, cevi i profila od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju poluproizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne plo*e, listovi, blokovi, filmovi, folije, trake i dr. - proizvodnju gotovih proizvoda od plasti*nih masa: . cevi, creva i šmrkovi, pribor za cevi i creva i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima, koja se svrstava u podgrupu 24160 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nepokrivenih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 2522 25220 Proizvodnja ambalaže od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta od plasti*nih masa za pakovanje robe: . plasti*ne kese, vre#e, kutije, sanduci, kanisteri, boce i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju predmeta od sinteti*kog ili prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - pakovanje robe, koje se svrstava u podgrupu 74820 2523 25230 Proizvodnja predmeta za gra evinarstvo od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata:

48

- proizvodnju predmeta za ugra ivanje od plasti*nih masa: . plasti*na vrata, prozori, ramovi, kapci, žaluzine, lajsne za pod i dr. . tankovi i rezervoari . podne, zidne ili plafonske obloge od plasti*nih masa u obliku rolni ili plo*ica i dr. . sanitarni predmeti od plasti*nih masa kao što su kade, tuškade, umivaonici, klozetske šolje, vodo-kotli#i i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od sinteti*kog i prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 2524 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju stonog i kuhinjskog posu a i predmeta za toaletne potrebe, od plasti*nih masa - proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne kacige, izolacioni pribor, delovi pribora za rasvetnu opremu, kancelarijska i školska oprema, odevni predmeti, pribor za nameštaj, statuete, prenosno i pogonsko remenje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju obu#e od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19302 - proizvodnju medicinskih i zubarskih aparata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nameštaja od plasti*nih masa, koja se svrstava u granu 361 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju sportskih rekvizita od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju igara i igra*aka od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 Podsektor GZ 26 261 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

49

2611

26110

Proizvodnja ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ravnog stakla, uklju*uju#i i armirano, bojeno ili matirano staklo

2612

26120

Oblikovanje i obrada ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kaljenog ili slojevitog ravnog stakla - proizvodnju staklenih ogledala - proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju

2613 26131

Proizvodnja šupljeg stakla Proizvodnja ambalažnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju boca i drugog ambalažnog stakla 26132 Proizvodnja ostalog šupljeg stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obloga od stakla ili kristalnog stakla - proizvodnju *aša za pi#e i drugih proizvoda za doma#instvo od stakla ili kristalnog stakla Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju igra*aka od stakla, koja se svrstava u podgrupu 36500

2614

26140

Proizvodnja staklenih vlakana Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju staklenih vlakana, uklju*uju#i i staklenu vunu i netkane proizvode od njih Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 17250 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od pojedina*no oplaštenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 31300 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od opti*kih vlakana koja nisu pojedina*no oplaštena, koja se svrstava u podgrupu 33400

2615

26150

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju*uju#i i tehni*ke staklene proizvode Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe - proizvodnju stakla za ru*ne *asovnike i ostale satove, opti*kog stakla i opti*kih elemenata

50

koja se svrstava u podgrupu 26260 2624 26240 Proizvodnja ostalih tehni*kih proizvoda od keramike Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33102 . koja se svrstava u podgrupu 36500 .proizvodnju imitacije nakita od keramike. 51 .proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora .proizvodnju kerami*kih sanitarnih predmeta.proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala.proizvodnju statueta i drugih ukrasnih predmeta od keramike Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Proizvodnja kerami*kih predmeta za doma#instvo i ukrasnih predmeta Ova delatnost obuhvata: . kao što su kade. vodokotli#i i dr.proizvodnju stonih kerami*kih proizvoda i drugih kerami*kih proizvoda za doma#instvo ili toaletne svrhe . cevi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26260 . tuš-kade. umivaonici. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju staklenih blokova za poplo*avanje . koja se svrstava u podgrupu 33400 262 2621 26210 Proizvodnja nevatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju kerami*kih predmeta za laboratorijske.proizvodnju kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost ne obuhvata: . klozetske šolje.proizvodnju špriceva.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 36610 2622 26220 Proizvodnja kerami*kih sanitarnih ure aja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju opti*ki obra enih opti*kih elemenata.proizvodnju staklenih šipki. koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2623 26230 Proizvodnja kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost obuhvata: .koji nisu opti*ki obra eni .proizvodnju igra*aka od keramike. osim proizvoda za gra evinske svrhe.proizvodnju staklenih predmeta za izradu bižuterije .

proizvodnju predmeta na bazi magnezita.proizvodnju vatrostalnog maltera i betona .proizvodnju kerami*kih lonaca. koja se svrstava u podgrupu 26260 . sudova i sli*nih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda . cevi za dimnjake i druge cevi.proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih podnih plo*ica i plo*a i plo*ica za poplo*avanje i oblaganje Ova delatnost obuhvata i: . izlivnici. odvodi i dr. od pe*ene gline Ova delatnost obuhvata: . lule i dr.proizvodnju kerami*kih proizvoda koji nisu klasifikovani na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: . crep. vatrostalne kerami*ke retorte. koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2626 26260 Proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. vatrostalna opka i blokovi . lonci. crepa i proizvoda za gra evinarstvo.proizvodnju nevatrostalnog gra evinskog materijala od pe*ene gline: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda: .hemijske i tehni*ke svrhe 2625 26250 Proizvodnja ostalih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . termoizolacioni kerami*ki proizvodi od silikatnog fosilnog brašna . mozaik kockica i dr.proizvodnju gra evinskih vatrostalnih kerami*kih 52 . opeka. cevi. Ova delatnost obuhvata i: . mufovi.proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala. koja se svrstava u podgrupu 26260 264 2640 26400 Proizvodnja opeke.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih kaminskih i zidnih plo*ica. .proizvodnju podnih blokova od pe*ene gline Ova delatnost ne obuhvata: . dolomita i hromita 263 2630 26300 Proizvodnja kerami*kih plo*ica i podnih plo*a Ova delatnost obuhvata: .

cement od zgure i superfosfatni cement Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i portland-cement. aluminijumski (topljeni) cement.proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 26300 265 2651 26510 Proizvodnja cementa. plo*e za poplo*avanje. koja se svrstava u podgrupu 26260 . koja se svrstava u podgrupu 24420 . stubovi i dr. 2663 26630 Proizvodnja gotove betonske smeše Ova delatnost ne obuhvata: 53 .proizvodnju klinkera i hidrauli*nog cementa. od betona. plo*e. table.proizvodnju negašenog. gašenog i hidrauli*nog kre*a 2653 26530 Proizvodnja gipsa Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju vatrostalnog maltera i betona. koja se svrstava u podgrupu 26630 2652 26520 Proizvodnja kre*a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kerami*kih plo*ica i plo*a za poplo*avanje. koja se svrstava u podgrupu 26260 . koja se svrstava u granu 266 .proizvodnju cementa za zubarstvo. cementa ili gipsa Proizvodnja proizvoda od betona za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: . prefabrikovani gra evinski elemenati za visokogradnju i niskogranju.proizvodnju gotove betonske smeše i maltera. paneli i dr. blokovi. cementa ili vešta*kog kamena 2662 26620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: . paneli. cevi.proizvodnju predmeta od gipsa.proizvodnju proizvoda od betona.proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u gra evinarstvu: . cementa ili predmeta od vešta*kog kamena za upotrebu u gra evinarstvu: . . ispune. kre*a i gipsa Proizvodnja cementa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju proizvoda od cementa. opeke. koja se svrstava u granu 266 266 2661 26610 Proizvodnja proizvoda od betona.

. posude.proizvodnju vatrostalnog cementa. oblikovanje i obrada kamena Ova delatnost obuhvata: . talasaste i druge plo*e.proizvodnju maltera u prahu Ova delatnost ne obuhvata: . cementa.proizvodnju mlinskog kamenja. za pokrivanje krovova i dr. žardinjere i dr. u izgradnji puteva. kao što je gruba obrada kamena. 267 2670 26700 Se*enje. oluci. slama.radove koji se obavljaju na neobra enom kamenu prispelom iz kamenoloma Ova delatnost ne obuhvata: . trska) koje su aglomerisane cementom. uklju*uju#i i materijale na mekoj podlozi . na grobljima. gipsa i vešta*kog kamena: . koji se svrstavaju u podgrupu 14110 . koja se svrstava u podgrupu 26260 2664 26640 Proizvodnja maltera Ova delatnost obuhvata: ..proizvodnju ostalih proizvoda od betona. brusnog kamenja i sli*nih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 26260 2665 26650 Proizvodnja vlaknatih zacementiranih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . predmeti s plitkim i visokim reljefom. oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u gra evinarstvu. ukrasne posude.radove koji se obavljaju u kamenolomima. koja se svrstava u podgrupu 26810 268 2681 26810 Proizvodnja predmeta od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja brusnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .se*enje. crepovi.proizvodnju vatrostalnog maltera. korita. rezervoari. šolje.proizvodnju mlinskog kamenja. doprozornici i dr. kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili vešta*kih abrazivnih materijala. gipsom ili drugim mineralnim vezivima . kipovi. cevi. paneli.proizvodnju vešta*kog korunda 54 . 2666 26660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona.proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sli*nim vlaknima: .proizvodnju gra evinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna. cementa i gipsa Ova delatnost obuhvata: .

ingotima i kontinuirano liveni proizvodi . limovi. u te*nom stanju. papir. gredice i dr. kamena vuna i sli*ne mineralne vune.proizvodnju gvož a u primarnim oblicima iz ruda ili otpadaka: . šine .proizvodnju proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obra en liskun i proizvodi od liskuna. .proizvodnju frikcionih materijala i nemontiranih proizvoda od tih materijala. blokovima. koja se svrstava u podgrupu 23100 . grafita (osim elektro-materijala) i dr. obu#a.2682 26820 Proizvodnja proizvoda od azbesta.proizvodnju koksa iz uglja. hladno valjane plo*e i limovi . koja se svrstava u podgrupu 26140 Podsektor GI 27 271 2710 27101 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala Proizvodnja sirovog gvož a i *elika i visokougljeni*nih ferolegura Proizvodnja gvož a Ova delatnost obuhvata: . na podlozi od mineralnih supstanci ili od celuloze . prevu*enih ili oplemenjenih: . filc i dr. toplo valjani proizvodi. pokrivke za glavu.proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 28510 27102 Proizvodnja *elika Ova delatnost obuhvata: 55 .prevla*enje. ekspandirane gline i sli*ni materijali za toplotnu i zvu*nu izolaciju ili apsorbovanje zvuka . kao što su ode#a. uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode . komadima (polugama). Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju slede#ih prozvoda.proizvodnju prediva i tkanina od nemetalnih minerala i proizvoda od tih prediva i tkanina. toplo valjani profili. Ova delatnost obuhvata i: . treseta. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . grafita i ostalih nemetalnih minerala.proizvodnju staklene vune i proizvoda od staklene vune. užad. trake. ekspandirani ili listasti vermikulit.proizvodnju mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure).

. visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 272 2721 27210 Proizvodnja cevi Proizvodnja cevi od livenog gvož a Ova delatnost obuhvata: . prevu*enih ili oplemenjenih: . koja se svrstava u podgrupu 27210 273 2731 27310 Ostala primarna prerada gvož a i *elika. toplim ekstrudiranjem ili toplim vu*enjem.proizvodnju bešavnih cevi toplim valjanjem. ili obradom toplom redukcijom ili hladnim vu*enjem .proizvodnju zavarenih cevi hladnim ili toplim oblikovanjem i zavarivanjem. gredice i dr.proizvodnju cevi od livenog gvož a i centrifugalno livenih cevi od gvož a ili *elika . koje se svrstava u podgrupu 56 . koje se svrstava u podgrupu 28510 27103 Proizvodnja visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: . toplo valjani profili. proizvodnja ferolegura.proizvodnju pribora od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju slede#ih prozvoda. toplo valjani proizvodi.prevla*enje. ingotima i kontinuirano liveni proizvodi . ili hladnim vu*enjem ili hladnim valjanjem . hladnim vu*enjem Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju šipki i profila od *elika.vu*enje ili izvla*enje žice.proizvodnju bešavnih centrifugalno livenih cevi od *elika. koja se svrstava u podgrupu 23100 . limovi.proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . hladno valjane plo*e i limovi .proizvodnju manganovog gvož a. osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Hladno vu*enje *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *elika u primarnim oblicima: . blokovima. u komadima (polugama). Ova delatnost obuhvata i: . uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode .proizvodnju pribora od livenog gvož a 2722 27220 Proizvodnja cevi od *elika Ova delatnost obuhvata: . šine .proizvodnju koksa iz uglja.

proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od *elika u koturovima ili trakama (širine manje od 500 mm) ponovnim hladnim valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda 2733 27330 Hladno oblikovanje profila Ova delatnost obuhvata: . osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nakita od plemenitih metala.proizvodnju profila ili profilisanih limova. oblikovanjem na valjaoni*kim prugama (valjaonicama) ili savijanjem na presama pljosnatih valjanih proizvoda od *elika 2734 27340 Vu*enje žice Ova delatnost obuhvata: . srebro. osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ostala primarna prerada gvož a i *elika Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju *eli*ne žice hladnim vu*enjem ili izvla*enjem 2735 27351 Ostala primarna prerada gvož a i *elika.proizvodnju osnovnih plemenitih metala: . proizvodnja ferolegura.proizvodnju gvož a u prahu i proizvodnju gvož a izuzetne *isto#e elektrolizom ili drugim hemijskim procesima . .proizvodnju trajnih materijala za šinske puteve.proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.proizvodnju legura od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36220 27412 Prerada plemenitih metala 57 .proizvodnju fero-legura. platina i dr. osim šina 27352 Proizvodnja ostalih fero-legura. proizvodnja i rafinacija neobra enih plemenitih metala: zlato. osim visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 274 2741 27411 Proizvodnja osnovnih plemenitih i obojenih metala Proizvodnja plemenitih metala Proizvodnja plemenitih metala Ova delatnost obuhvata: .27340 2732 27320 Hladno valjanje uzanih traka Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju cinka iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od cinka .proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala .proizvodnju legura od cinka 58 . koja se svrstava u podgrupu 33500 .Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu olova 27433 Proizvodnja cinka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju cinka . koja se svrstava u podgrupu 36220 2742 27421 Proizvodnja aluminijuma Proizvodnja glinice Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju olova iz ruda .platiranje zlatom obojenih metala ili srebra . cinka i kalaja Proizvodnja olova Ova delatnost obuhvata: .platiranje srebrom prostih metala .proizvodnju nakita od plemenitih metala.proizvodnju aluminijum-oksida (glinice) 27422 Proizvodnja aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aluminijuma iz glinice (aluminijum-oksida) .proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala. srebra ili prostih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju olova iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od olova .primarnu preradu aluminijuma 2743 27431 Proizvodnja olova.proizvodnju aluminijuma iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od aluminijuma .proizvodnju legura od olova 27432 Prerada olova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura aluminijuma 27423 Prerada aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .platiranje platinom ili metalima platinske grupe zlata.

nikla i drugih obojenih metala iz elektroliti*ki i alumino-termi*ki pre*iš#enih otpadaka i starih materijala tih metala . Ova delatnost obuhvata i: .primarnu preradu kalaja 2744 27441 Proizvodnja bakra Proizvodnja bakra Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu bakra 2745 27451 27452 27453 Proizvodnja ostalih obojenih metala Proizvodnja antimona Proizvodnja žive Proizvodnja nepomenutih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura bakra 27442 Prerada bakra Ova delatnost obuhvata: .27434 Prerada cinka Ova delatnost obuhvata: . mangana. 59 .primarnu preradu hroma. mangana. nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida .proizvodnju hroma.proizvodnju bakra iz ruda . mangana. mangana. nikla i dr.proizvodnju nikl-kamenca 27454 Prerada ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura od kalaja 27436 Prerada kalaja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kalaja iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od kalaja .proizvodnju hroma.primarnu preradu cinka 27435 Proizvodnja kalaja Ova delatnost obuhvata: . nikla i dr.proizvodnju kalaja iz ruda .proizvodnju bakra iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od bakra .proizvodnju legura hroma.

livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od lakih metala . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 28 281 2811 28110 Proizvodnja standardnih metalnih proizvoda.275 2751 27510 Livenje metala Livenje gvož a Ova delatnost obuhvata: .livenje odlivaka od lakih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju metalnih konstrukcija za gra evinarstvo .livenje odlivaka od teških metala . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2753 27530 Livenje lakih metala Ova delatnost obuhvata: .livenje odlivaka od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .livenje gotovih i polugotovih proizvoda od teških i plemenitih metala .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda. koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2752 27520 Livenje *elika Ova delatnost obuhvata: .livenje lameliranih (ljuskastih) odlivaka od gvož a .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od *elika .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od gvož a .livenje odlivaka od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: . osim mašina i ure aja Proizvodnja metalnih konstrukcionih proizvoda Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija Ova delatnost obuhvata: .livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvož a .proizvodnju metalnih konstrukcija za industrijsku opremu 60 . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2754 27540 Livenje ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .livenje kovnog (temper) liva od gvož a Ova delatnost ne obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.

282 2821 28210 Proizvodnja cisterni. koja se svrstava u podgrupu 35110 2812 28120 Proizvodnja metalnih proizvoda za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje.proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare . barake i drugi modularni elementi za izložbe i dr. kutija i drugih sudova.proizvodnju metalnih vrata i prozora.proizvodnju rezervoara.izgradnju sistema cevi koji se uklju*uje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi. rezervoara. koja 61 .proizvodnju pomo#nih ure aja za parne kotolove: kondenzatori pare. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sekcija za brodove. koja se svrstava u granu 287 . kapaka. kapaciteta preko 300 l . okvira za vrata i prozore. kapija i dr. .) . rezervoara i sudova od metala.proizvodnju montažnih zgrada od metala: barake za gradilišta. rezervoara i sudova od metala Ova delatnost obuhvata: . kanti.(skeleti za visoke pe#i. sakuplja*i i akumulatori pare i dr. zajedno s prate#im priborom i konstrukcionim radovima Ova delatnost ne obuhvata: . ekonomajzeri. koja se svrstava u podgrupu 34200 2822 283 2830 28220 28300 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova. hale.proizvodnju transportnih (saobra#ajnih) kontejnera.proizvodnju nuklearnih reaktora Ova delatnost obuhvata i: . proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja cisterni.proizvodnju metalnih buradi. oprema za podizanje i manipulaciju i dr. *abrova. pregreja*i. kapaciteta ispod 300 l. cisterni i sli*nih metalnih kontejnera. osim kotlova za centralno grejanje toplom vodom Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju metalnih kontejnera za komprimovani ili te*ni gas Ova delatnost ne obuhvata: .

ravnanje. koja se svrstava u podgrupu 29560 284 2840 28400 Kovanje.skidanje opiljaka. presovanje. viljuške. kašike i dr. štancovanje i valjanje metala .proizvodnju razli*itih predmeta za se*enje: . . emajliranje i dr.proizvodnju posu a od metala.proizvodnju separatora izotopa. zavarivanje. testerisanje. poliranje metala i dr. *iš#enje peš*anim mlazom. koja se svrstava u oblast 27 285 2851 28510 Obrada i prevla*enje metala. letovanje. anodiziranje i dr. brija*i i noži#i za brijanje (žileti) .proizvodnju sitnog metalnog praha. razvrtanje. brušenje. graviranje i štampanje metala . erodiranje. koja se svrstava u podgrupu 28750 62 . makaze i aparati za šišanje kose . glodanje.kovanje. tumbanje (radi *iš#enja) i *iš#enje metala . struganje.proizvodnju pribora za doma#instvo: noževi. alata i metalne robe opšte namene Proizvodnja se*iva Ova delatnost obuhvata: .kaljenje. metalurgija praha Ova delatnost obuhvata: .bojenje.se svrstava u podgrupu 28220 . štancovanje i valjanje metala. rendisanje. 2852 28520 Opšti mašinski radovi Ova delatnost obuhvata: . lakiranje.metalurgiju praha: proizvodnja metalnih predmeta neposredno iz metalnih prahova zagrevanjem (sinterovanjem) ili presovanjem Ova delatnost ne obuhvata: .prevla*enje.bušenje. spajanje i druge radove na metalnim komadima 286 2861 28610 Proizvodnja se*iva.prevla*enje metala nemetalnim materijalima: plastificiranje. Ova delatnost ne obuhvata: . .termi*ku obradu metala . opšti mašinski radovi Obrada i prevla*enje metala Ova delatnost obuhvata: . . oštrenje. presovanje. makaze za orezivanje i kresanje granja i dr.

koja se svrstava u podgrupu 28210 2872 28720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala Ova delatnost obuhvata: . tuba i kutija 2873 28730 Proizvodnja ži*anih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . kanti.proizvodnju *abrova.proizvodnju ru*nog alata na elektri*ni pogon.proizvodnju pribora za doma#instvo od plemenitih metala. kapaciteta do 300 l . bez obzira na to da li su elektri*ni ili nisu. vozila i dr. ba*vi.proizvodnju noževa i listova za se*enje za mašine ili za mehani*ke aparate .proizvodnju kanti i konzervi za pakovanje namirnica. koja se svrstava u podgrupu 28620 . noževi za glodanje i dr. . uklju*uju#i i se*iva za kružne i lan*aste testere .proizvodnju sanduka od gvož a ili *elika.proizvodnju ru*nog alata kao što su klešta. nakovnji i dr.proizvodnju kova*kog alata: *eki#i. brava.proizvodnju cisterni i rezervoara.proizvodnju testera i se*iva za testere. proizvodnju izmenljivih delova alatnih mašina: burgije. 287 2871 28710 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja buradi i sli*ne ambalaže od *elika Ova delatnost obuhvata: . . odvija*i i dr.proizvodnju izmenljivih delova ru*nog alata.proizvodnju metalnih užadi.proizvodnju mengela i alata za u*vrš#ivanje (stezanje) Ova delatnost ne obuhvata: . probija*i. nameštaj.. . vedara i dr.proizvodnju metalnih zatvara*a Ova delatnost ne obuhvata: . . okova i drugih metalnih predmeta za zgrade. pletenih traka i sli*nih proizvoda 63 .proizvodnju mašinskih listova za se*enje. klju*eva.proizvodnju katanaca. koja se svrstava u podgrupu 36220 2862 28620 Proizvodnja alata Ova delatnost obuhvata: . nareznice za navoje. koja se svrstava u podgrupu 29400 2863 28630 Proizvodnja brava i okova Ova delatnost obuhvata: .

stani*nih odbojnika i dr. spužve (jastu*i#i) za *iš#enje (ribanje) i dr. lisnate opruge (gibnjevi). . skretnica. oklopnih vrata i dr.proizvodnju opruga: . osim motora za avione. ormara i kasa.proizvodnju metalnih proizvoda za doma#instvo: . vij*anih proizvoda. kop*e. . Podsektor GJ 29 291 2911 29110 Proizvodnja mašina i ure aja. zakovica. koja se svrstava u podgrupu 33500 2875 28750 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda.proizvodnju eksera. vozila. osim motora za avione. mali kuhinjski neelektri*ni aparati i pribor . . 64 . osim lanaca za prenos energije Ova delatnost ne obuhvata: . mreže.prizvodnju delova za izgradnju železni*kih ili tramvajskih koloseka. spiralne opruge i torzione poluge . ma*eva.proizvodnju sefova. motocikle i mopede Proizvodnja motora i turbina. vozila. rešetke.proizvodnju opruga i lanaca za satove i *asovnike. lanaca i opruga Ova delatnost obuhvata: . bajoneta i dr. osovinica. plo*e za obeležavanje (za natpise ili druge znake). . listovi za opruge .. kuke i dr. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina za proizvodnju i koriš#enje mehani*ke energije. . ekser*i#a. klanfi.proizvodnju razli*itih proizvoda od metala: metalne zaštitne kacige. navrtke i dr. koja se svrstava u podgrupu 29140 . tave. tkanine (platna) i dr.proizvodnju aparata za lemljenje . podložnih plo*ica i drugih proizvoda bez navoja .proizvodnju sablji.proizvodnju lanaca za prenos energije. stono ravno posu e od prostih metala . sudopera.proizvodnju proizvoda od žice: bodljikava žica. 2874 28740 Proizvodnja veznih elemenata. posuda za pranje i sli*nih proizvoda od prostih metala .proizvodnju lanaca. spone. ži*ane ograde. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina i ure aja.proizvodnju vij*anih mašinskih proizvoda: zavrtnji. šrafovi. tiganji i drugo neelektri*no stono i kuhinjsko posu e .proizvodnju kada.proizvodnju sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu .

proizvodnju industrijskih slavina i ventila. motori za železnicu i njihovi delovi . koja se svrstava u podgrupu 31610 . koja se svrstava u podgrupu 35300 . osim motora za avione. gasne turbine Ova delatnost obuhvata i: . vazdušnih i drugih gasnih kompresora . opremljenih ili neopremljenih mernim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju turbo-mlaznih i turbo-propelernih motora.proizvodnju turbina i njihovih delova: .proizvodnju pumpi za te*nost.proizvodnju sanitarnih slavina i ventila 65 .proizvodnju pogonskih mašina i motora na hidrauli*ni ili pneumatski pogon ili s pogonom na vetar Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29120 2912 29120 Proizvodnja pumpi i kompresora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kompresora za hla enje. uklju*uju#i i regulacione ventile i slavine za dotok . motocikle i mopede: .proizvodnju elektri*nih dinamo-garnitura. koja se svrstava u podgrupu 29230 .proizvodnju vazdušnih i vakuum-pumpi. brodski motori i njihovi delovi . vozila.proizvodnju klipnih motora s unutršanjim sagorevanjem i njihovih delova.proizvodnju elektri*nog pribora i delova motora s unutrašnjim sagorevanjem. koja se svrstava u podgrupu 31100 . parne turbine i druge parne mašine . hidrauli*ne turbine.proizvodnju turbina na vetar. koja se svrstava u podgrupe 34101 do 34104 i 35300 . vodna kola i njihovi regulatori . koja se svrstava u podgrupu 29140 2913 29130 Proizvodnja slavina i ventila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja.proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju motora za motorna vozila i avione i motora za pogon motocikala i mopeda.motocikle i mopede Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju sušara za drvo. 34101 i 35300 .proizvodnju kva*ila i spojnica za vratila .proizvodnju kugli*nih i valjkastih ležajeva i njihovih delova . koja se svrstava u podgrupu 28740 292 2921 29210 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene Proizvodnja industrijskih pe#i i gorionika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju prenosnih ure aja na mehani*ki pogon za vozila.proizvodnju elektri*nih i drugih industrijskih i laboratorijskih pe#i i ložišta.proizvodnju sušara za poljoprivredu. koja se svrstava u podgrupe 34101. koja se svrstava u podgrupe 29110. 35300 i 35410 . kutija za menja*e i zup*aste prenosnike i drugih menja*a brzine .proizvodnju mehani*kih prenosnih ure aja: . koja se svrstava u podgrupu 29530 .proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja i dr. koja se svrstava u podgrupe 25130.proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem. rešetki za pe#i i izbaciva*a pepela Ova delatnost ne obuhvata: . papir i karton.proizvodnju zamajaca i kaišnika . koja se svrstava u podgrupu 29530 . avione i motocikle. Ova delatnost ne obuhvata: . .proizvodnju gorionika Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 31622 . transmisione osovine i kolena: bregaste osovine.proizvodnju neelektri*nih pekarskih pe#i.proizvodnju zup*anika.proizvodnju ostalih lanaca. drvenja*u. pogonske ru*ice i dr. zup*anika. zup*astih prenosnika i pogonskih mehanizama Ova delatnost obuhvata: . kolenasta vratila. uklju*uju#i i pe#i za spaljivanje . 26150 i 26240 2914 29140 Proizvodnja ležajeva.proizvodnju mehani*kih ložišta. koja 66 .proizvodnju slavina i ventila za grejanje Ova delatnost ne obuhvata: ..proizvodnju elektromagnetnih spojnica. stakla ili kerami*kih materijala. klizni ležajevi i njihova ku#išta .proizvodnju zglobnih lanaca .proizvodnju ventila od neotvrdnute vulkanizirane gume.

proizvodnju plove#ih dizalica.proizvodnju beskona*nih elevatora i konvejera za podzemne radove.proizvodnju mehani*kih kašika.se svrstava u podgrupu 29560 .proizvodnju konvejera. mašina za podizanje. prenošenje. . utovar i istovar . radni vagoneti sa opremom ili bez opreme za podizanje i prenošenje. koja se svrstava u podgrupu 29560 . pokretne platforme za podizanje. Ova delatnost ne obuhvata: . dizalice.proizvodnju ure aja na ru*ni ili mehani*ki pogon. 35201 i 34102 2923 29230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme. pokretnih stepenica i staza i dr. koja se svrstava u podgrupu 29710 . sa sopstvenim pogonom ili bez sopstvenog pogona (tip koji se koristi u fabrikama) .proizvodnju sušara za poljoprivredu. koja se svrstava u podgrupu 29710 . kopa*ica i kašika za utovar.proizvodnju pe#i za doma#instvo. koja se svrstava u podgrupu 29710 2924 29240 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene. elevatora za te*nost i dr. šinskih dizalica i kamiondizalica. ophodni transporteri i dr. koja se svrstava u podgrupu 29520 .proizvodnju ure aja za hla enje i zamrzavanje za upotrebu u doma#instvu.proizvodnju industrijskih robota višestruke namene. koja se svrstava u podgrupu 33102 2922 29220 Proizvodnja ure aja za dizanje i prenošenje Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju liftova. koja se svrstava u podgrupe 35110.proizvodnju industrijske opreme za hla enje i zamrzavanje . hirurških ili laboratorijskih sterilizatora. . *ekrci. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: 67 . mehani*ki manipulatori i industrijski roboti specijalno dizajnirani za podizanje. koja se svrstava u podgrupu 29520 .proizvodnju ventilatora za doma#instvo. utovar i istovar: . kotura*e i dizalice. osim onih za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ure aja za klimatizaciju Ova delatnost ne obuhvata: . ži*anih dizalica. prenošenje. brodski *ekrci i dizalica za automobile . koja se svrstava u podgrupu 29530 . kranovi.proizvodnju medicinskih.

proizvodnju separatora za mleko. zaptivanje. ozna*avanje i dr. mašine za *iš#enje parom i dr. mosne vage.proizvodnju mašina i aparata za filtriranje i pre*iš#avanje te*nosti ili gasova .proizvodnju izmenjiva*a toplote . ku#ne vage i vage za trgovinu. koja se svrstava u podgrupu 29560 .proizvodnju industrijskih ventilatora .. pištolji za raspršivanje. .proizvodnju poljoprivrednih prskalica.proizvodnju centrifuga .proizvodnju postrojenja za destilaciju ili rektifikaciju u rafinerijama nafte. zatvaranje. koja se svrstava u podgrupe 29510 i 29560 .proizvodnju gasnih generatora .pro izvodnju zaptiva*a i sli*nih zaptivki izra enih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala .proizvodnju mašina za dobijanje te*nog vazduha ili gasova .proizvodnju mašina za valjanje metala ili stakla i odgovaraju#ih valjaka. . vage za kontinirano merenje.proizvodnju aparata za sušenje ode#e. raspršivanje i prskanje te*nosti i prahova: .proizvodnju mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pi#a . koja se svrstava u podgrupu 29710 . hemijskoj industriji. Ova delatnost ne obuhvata: . mašine za *iš#enje peš*anim mlazom. tegovi i dr.proizvodnju ure aja za izbacivanje.proizvodnju preciznih vaga.proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo . vagonske vage. . koja se svrstava u podgrupu 29320 . koja se svrstava u podgrupu 29530 . kapsuliranje. koja se svrstava u podgrupu 33200 293 2931 29310 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo Proizvodnja traktora za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . . industriji pi#a i dr.prozvodnju mašina za pakovanje i uvijanje: mašine za punjenje.proizvodnju ure aja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga): .proizvodnju kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovaraju#ih cilindara .proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora 68 .proizvodnju ventilatora za doma#instvo. aparati za gašenje požara.proizvodnju automata za prodaju robe i dr.

proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: .proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje .proizvodnju drumskih traktora za vu*u poluprikolica. strugovi. . koja se svrstava u podgrupu 34200 2932 29320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala bez skidanja materijala: . vršalice. .proizvodnju separatora za mleko. koja se svrstava u podgrupu 34200 294 2940 29400 Proizvodnja alatnih mašina Ova delatnost obuhvata: . rastura*i ubriva. uklju*uju#i i kosilice za travnjake . koja se svrstava u podgrupu 28620 .proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za: . setvu ili ubrenje: . .proizvodnju ru*nog alata s ugra enim motorom ili na 69 . ultrazvukom i elektri*nim pražnjenjem: .proizvodnju poljoprivrednih ru*nih alatki. drža*a za alat i specifi*nog dodatnog pribora za alatne mašine .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kosilica. zrnevlja i dr. lepljenje i dr. vo#a. drlja*e i dr. materijala.proizvodnju mašina za zakivanje.proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala skidanjem. sortiranje i klasiranje jaja.proizvodnju drumskih prikolica i poluprikolica. sortirke i dr. gajenje živine i p*ela. . koja se svrstava u podgrupu 34104 . koja se svrstava u podgrupu 29220 . šivenje metalnom žicom. bušilice. uklju*uju#i i one koje rade s laserom.proizvodnju drumskih prikolica ili poluprikolica.proizvodnju radnih stalaka. žetelice. izvla*ilice i dr. . koja se svrstava u podgrupu 29530 . seja*ice. . svrdla i dr. plugovi. tvrdo i meko lemljenje . semena. pripremu sto*ne hrane i dr.proizvodnju mašina za zavarivanje. *iš#enje. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta. mašine za kovanje ili kalupno kovanje.proizvodnju vagoneta.proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica .proizvodnju mašina za mužu .

proizvodnju linija za valjanje metala i valjaka za ove linije Ova delatnost ne obuhvata: . mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera. koja se svrstava u podgrupu 29560 2952 29520 Proizvodnja mašina za rudnike.proizvodnju mašina za bušenje.proizvodnju mešalica za beton i malter . grederi (ravnja*i). nivelirke. sortiranjem. utovara*i i dr. .proizvodnju auto-vozila mešalica za beton.proizvodnju mašina za zemljane radove: . koja se svrstava u podgrupu 29400 .proizvodnju mašina i opreme za rad s toplim metalima: . koja se svrtstava u 29400 .proizvodnju svih vrsta se*iva za buldožere i angldozere Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina za metalurgiju. bitumena i betona . angldozeri. koja se svrstava u podgrupe 29310 i 34104 . koja se svrstava u podgrupu 29520 295 2951 29510 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene Proizvodnja mašina za metalurgiju Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i mašine za cepanje i grubu obradu kamena.proizvodnju mašina za rudnike i kamenolome.proizvodnju mašina za obradu minerala prosejavanjem. koja se svrstava u podgrupu 28620 .proizvodnju izmenljivih delova za ru*ne ili mašinske alate.proizvodnju kokila i kalupa za livenje (osim za ingote) i mašina za oblikovanje livni*kih kalupa. kamenolome i gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . buldožeri. separacijom i dr. konvertori.proizvodnju izvla*ilica. skreperi (zgrtalice). kalupi za ingote. iskopavanje i prokopavanje tunela .proizvodnju beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom . . . koja se svrstava u podgrupu 29510 .proizvodnju mašina za pobijanje i va enje šipova. lonci za livenje. odsecanje.proizvodnju traktora to*kaša. koja se svrstava u podgrupu 34102 70 . mašine za livenje i dr.pneumatski pogon Ova delatnost ne obuhvata: . mehani*ki kašikari.proizvodnju alatnih mašina za obradu kamena.

duvana za lulu.proizvodnju mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima Ova delatnost ne obuhvata: . vo#a ili drugih plodova. mašine za obradu i oblikovanje butera i dr. jabukova*e. za obradu mesa ili živine. mašine za izradu sira (homogenizatori.proizvodnju mašina za pekarsku industriju i izradu makarona. ure aji za mešenje. neelektri*ne pekarske pe#i. špageta i sli*nih proizvoda: . izvla*enje. komadanje. sortiranje ili klasiranje jaja. mašine za pripremu. .proizvodnju mašina za *iš#enje. ostale mašine za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane.proizvodnju mašina za mlinsku industriju: . mešalice. mahunarke i dr. vo#nih sokova i dr.proizvodnju opreme za podizanje i prenošenje. *etke za *iš#enje zrna i dr. ciklon-separatori. proizvodnju.proizvodnju mašina za mlekarsku industriju: . pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . zavijanje i merenje. koja se svrstava u podgrupu 29240 . mašine za slaganje keksa i dr. . valjci za mešenje testa. ode#e i kože Ova delatnost obuhvata: . za pripremanje ribe. mašine za preradu mleka (bu#kalice. separatori mekinja. usisni separatori. koja se svrstava u podgrupu 29320 2954 29540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila.. . mlinski valjci.proizvodnju mašina za industriju tekstila: .proizvodnju mašina za pakovanje. za pripremanje vo#a. koja se svrstava u podgrupu 29220 2953 29530 Proizvodnja mašina za industriju hrane.. proseja*i. pi#a i dr. mašine za obradu mleka (homogenizatori i izbistriva*i) . . kakaa ili *okolade.proizvodnju mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara. istiskivanje.) . prese i dr. separatori mleka . dozeri sirovina. 71 . za pro izvodnju še#era i piva.proizvodnju mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja .proizvodnju presa i mašina za gnje*ene u proizvodnji vina. oraha ili povr#a. školjki i druge morske hrane. kalupi. duvana za žvakanje.proizvodnju mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša.) . .proizvodnju sušara za poljoprivredu . burmuta i dr. sitaste trake. vejalice. teksturiranje i se*enje vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. ljuštilice za pirina*. razdeljivanje i oblikovanje testa.

proizvodnju mašina za pranje i mašina za peglanje: . koja se svrstava u podgrupu 29560 .proizvodnju mašina za knjigoveznice. koja se svrstava u podgrupu 29240 . mašine za pranje. mašine za pranje i mašine za peglanje. vretena i leptirnjaka za vretena i dr. grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr.proizvodnju mašina za pranje i sušenje u doma#instvu. mašine za tkanje (razboji). mašine za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje. štavljenje ili obradu sirovih koža. uklju*uju#i i tople prese . bojenje. pletenica i dr. dekorisanje. snovanje i dr. mašine za pripremu tekstilnih vlakana: *iš#enje pamuka. finalnu doradu. dobi-mašine. premazivanje ili impregnaciju tkanina . . mašine za pletenje . uklju*uju#i i ru*ne razboje . za pripremu. mašine za *ešljanje. pranje i karbonizaciju vune i dr.proizvodnju mašina za industriju kože: .proizvodnju papira i kartona s ugra enim programima za rad na žakard-mašinama.proizvodnju mašina za obradu tkanina: . sakupljanje i rastresanje pamuka. predilice . . mašine za izradu ili popravku obu#e i drugih predmeta od kože ili krzna Ova delatnost ne obuhvata: . previjanje.proizvodnju mašina za gla*anje. *ipki. mehanizami za zamenjivanje tka*kih *unjeva.materijala ili prediva . koja se svrstava u podgrupu 21250 72 . odmotavanje.proizvodnju šiva#ih mašina i glava i igala za njih . beljenje.proizvodnju pomo#nih ure aja i opreme za tekstilne mašine: . centrifugalne mašine za sušenje ode#e . koja se svrstava u podgrupu 29710 . . mašine za namotavanje. se*enje ili reckanje tkanina . tila. automatski zaustavlja*i kretanja. mašine za pranje i sušenje perioni*kog tipa . . .proizvodnju mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila . mašine za izradu *vorovanih mreža. krzna ili štavljenih koža . raskidanje bala. žakard-mašine. tipa kalandera. mašine za hemijsko *iš#enje .

.proizvodnju aparata za doma#instvo. cevi i sijalica. mustri.proizvodnju vatrenog lova*kog. matrica.2955 29550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kokila.prozvodnju bojeve municije Ova delatnost obuhvata i: ..proizvodnju mašina i opreme za obradu tvrde gume. tvrde plastike ili hladnog stakla.proizvodnju artiljerijskog materijala i balisti*kih raketa .proizvodnju mašina za izradu predmeta od papira i kartona 2956 29560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene.proizvodnju oklopnih vozila za prevoz novca ili dragocenosti. prese. mašine za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe. mašine za izradu ili protektiranje guma za vozila i druge mašine za izradu proizvoda od gume i plasti*nih masa . cevi.proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala: .proizvodnju kratkih i dugih ma*eva i bajoneta. mašine i aparati za separaciju izotopa. staklenih vlakana ili prediva. ekstruderi.proizvodnju mašina za izradu pulpe . mašine za izradu užadi i dr.proizvodnju tenkova i drugih bornih kola . koja se svrstava u podgrupu 29710 296 2960 29600 Proizvodnja oružja i municije Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju lakog oružja .proizvodnju štamparskih i knjigoveza*kih mašina . krede za pisanje.proizvodnju razli*itih specijalnih mašina i opreme: mašine za sastavljanje elektri*nih i elektronskih svetiljki. sportskog i zaštitnog oružja i odgovaraju#e municije Ova delatnost ne obuhvata: . kalupa i dr.proizvodnju mašina za izradu papira i kartona . koja se svrstava u podgrupu 29400 . Ova delatnost ne obuhvata: . oblikovanje kerami*kih proizvoda. za sve vrste materijala . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . kalupa za livnice i dr. grafitnih elektroda.proizvodnju mašina za izradu crepa i opeke. koja se svrstava u podgrupu 28750 . koja se svrstava u podgrupu 34102 73 .

mikseri. koja se svrstava u podgrupu 29540 2972 29720 Proizvodnja neelektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . elektri*ne pe#nice. .proizvodnju ra*unskih mašina. aparati za pripremanje *aja i kafe. neelektri*ni aparati za grejanje prostorija. .proizvodnju mašina za umnožavanje.proizvodnju mehani*kih ili elektri*nih pisa#ih mašina . koja se svrstava u podgrupu 24610 297 2971 29710 Proizvodnja aparata za doma#instvo. rešoi.proizvodnju elektri*nih aparata za doma#instvo: frižideri i zamrziva*i.proizvodnju neelektri*nih aparata za grejanje ku#nih prostorija i za kuvanje: .aspiratori i dr.proizvodnju raznih kancelarijskih mašina i opreme: mašine 74 . registar-kasa. mašina za frankiranje pošte. mikrotalasne pe#nice. *ešljevi. sakuplja*i otpadaka. seckalice. elektri*ni aparati za grejanje prostorija i ku#ni ventilatori. koja se svrstava u podgrupu 29530 Podsektor GK 30 300 3001 30010 Proizvodnja elektri*nih i opti*kih ure aja Proizvodnja kancelarijskih i ra*unskih mašina Proizvodnja kancelarijskih mašina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju elektro-termi*kih aparata za doma#instvo: elektri*ni greja*i vode.proizvodnju šiva#ih mašina. aparati za gla*anje podova. elektri*ni aparati za peglanje. sokovnici. odsisne nape . elektri*ni aparati za sušenje kose. elektri*ni grejni otpornici i dr. elektri*ni aparati za brijanje. Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina za pripremu hrane u komercijalnim kuhinjama.proizvodnju mašina za obradu teksta . elektri*na #ebad. tosteri. detonatora ili svetle#ih raketa. pe#i. greja*i posu a i dr. štednjaci. ražnjevi. *etke i vikleri. hektografskih ili na matrice. mašine za pranje i sušenje rublja. roštilji. oštra*i noževa. mašine za pranje posu a. zagreja*i vode. mašina za adresiranje i mašina kancelarijskog tipa za ofset-štampu na papiru u listovima . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . roštilji. friteze.. aparati za kuvanje. elektri*ne *etkice za zube.proizvodnju udarnih kapisli. usisiva*i. specijalnih terminala za izdavanje karata ili rezervacija i dr. štednjaci. otvara*i konzervi.

za sortiranje, uvijanje ili brojanje metalnog novca; automati za izdavanje nov*anica; mašine za uvla*anje i sortiranje pošte, prilepljivanje ili poništavanje poštanskih maraka; mašine za oštrenje olovaka; bušilice i spajalice za papir i dr. 3002 30020 Proizvodnja ra*unskih mašina i druge opreme za obradu podataka Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju mašina za automatsku obradu podataka: . digitalne mašine . analogne mašine . hibridne mašine - proizvodnju perifernih jedinica: . štampa*i, terminali i dr. . magnetni i opti*ki *ita*i i dr. . mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju elektronskih delova koji se nalaze u ra*unarskim sistemima, koja se svrstava u podgrupu 32100 - proizvodnju elektronskih igara, koja se svrstava u podgrupu 36500 - opravku i održavanje ra*unarskih sistema, koji se svrstavaju u podgrupu 72500 31 311 3110 31100 Proizvodnja elektri*nih mašina i aparata, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih motora, generatora i transformatora Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju motora za naizmeni*nu struju - proizvodnju generatora za naizmeni*nu struju - proizvodnju univerzalnih motora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju motora i generatora za jednosmernu struju - proizvodnju motorgeneratora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju elektri*nih rotacionih i stati*nih konvertora - proizvodnju elektri*nih transformatora Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju generatora za motorna vozila i opreme za pokretanje motora, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju diodnih cevi, koja se svrstava u podgrupu 32100 312 3120 31200 Proizvodnja opreme za distribuciju elektri*ne energije i upravlja*ke opreme

75

Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih aparata za uklju*ivanje ili zaštitu elektri*nih strujnih kola ili za priklju*ivanje za ili u elektri*na strujna kola: . sklopke, osigura*i, odvodnici prenapona, ograni*ava*i napona, utika*i, razvodne kutije, releji, priklju*nice, sijali*na grla i dr. - proizvodnju elektri*nih ure aja za upravljanje i razvo enje elektri*ne energije: . table, plo*e, konzole, ormari, stolovi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju žice i traka za topive osigura*e, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju tabli, plo*a, konzola i drugih osnova za telefoniju i telegrafiju, koja se svrstava u podgrupu 32200 - proizvodnju ugljenih ili grafitnih elektroda, koja se svrstava u podgrupu 31621 313 3130 31300 Proizvodnja izolovane žice i kablova Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju izolovane žice, kablova, traka i drugih izolovanih provodnika sa konektorom ili bez konektora - proizvodnju kablova od pojedina*no oplaštenih opti*kih vlakana za upotrebu u telekomunikacijama Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju neizolovane žice od obojenih metala, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju neizolovanih metalnih kablova ili izolovanih kablova koji nisu provodnici elektriciteta, koja se svrstava u podgrupu 28730 - proizvodnju setova provodnika, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju opti*kih vlakana i kablova koji nisu pojedina*no oplašteni, koja se svrstava u podgrupu 33400 314 3140 31400 Proizvodnja akumulatora, primarnih #elija i primarnih baterija Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju primarnih #elija i primarnih baterija - proizvodnju akumulatora 315 3150 31500 Proizvodnja sijalica i ure aja za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih sijalica s vlaknima ili s pražnjenjem: . ultraljubi*aste i infracrvene sijalice . lu*ne sijalice

76

. blic-sijalice, blic-kocke i dr. - proizvodnju elektri*nih lampi i opreme za osvetljavanje: . lusteri, kancelarijske, no#ne ili stone lampe, uklju*uju#i i neelektri*ne . ru*ne elektri*ne lampe . reklamne lampe, svetle#i natpisi, svetle#e pokazuju#e table i dr. . rasvetni ure aji za spoljašnje osvetljenje i osvetljavanje javnih puteva . dekorativna rasveta, npr. za dekoraciju boži#nih jelki i dr. 316 3161 31610 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*ne opreme za motore i vozila, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*ne opreme za paljenje i pokretanje motora s unutrašnjim sagorevanjem: . magneti za paljenje, dinamo-magneti, kalemovi za paljenje, sve#ice za paljenje, sve#ice za zagrevanje, starteri, generatori (dinamo-mašine, alternatori), regleri i dr. - proizvodnju elektri*ne opreme za osvetljavanje i opreme za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju za bicikle i motorna vozila: sijalice, trube, sirene i dr. - proizvodnju setova (garnitura) provodnika - proizvodnju brisa*a i ure aja za odmrzavanje i odmagljivanje - proizvodnju dinama za bicikle 3162 31621 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja ugljeno-grafitnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ugljenih i grafitnih elektroda - proizvodnju grafitnih retorti, lonaca i dr. 31622 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale elektri*ne opreme Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i upravljanje drumskim, železni*kim i vodenim putevima, lukama i aerodromima - proizvodnju ostalih elektri*nih ure aja za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju: . zvona, sirene, indikatorske table, alarmni ure aji za zaštitu od kra e ili požara i dr.

77

proizvodnju izolacionog pribora za elektri*ne mašine ili ure aje.proizvodnju cevi za elektri*ne vodove i spojeva za njih. mikrotalasne cevi.prioizvodnju elektri*nih kondenzatora. uklju*uju#i i fotonaponske #elije . koja se svrstava u podgrupu 29240 . televizijske kamere.proizvodnju fotoosetljivih poluprovodni*kih elemenata. koja se svrstava u podgrupu 29320 . koja se svrstava u podgrupu 26132 32 321 3210 32100 Proizvodnja radio. mikromodule i dr. elektromagnetne pritezne i podizne glave .proizvodnju termojonskih.proizvodnju štampanih kola .proizvodnju ru*nih elektri*nih pištolja za rasprskavanje.proizvodnju elektri*nih kosilica za travnjake. pretvara*e i poja*iva*e slike.proizvodnju elektri*nih aparata za brijanje. koja se svrstava u podgrupu 32100 .proizvodnju elektronskih integrisanih kola i mikrosklopova: . osim od keramike ili plasti*nih masa . menja*e.proizvodnju ostalih elektri*nih mašina i ure aja: akceleratori *estica. koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju elektri*nih izolatora i izolacionog pribora.proizvodnju elektronskih lampi i cevi (uklju*uju#i i hladne katodne lampe).proizvodnju dioda. osim od stakla i keramike . elektri*ni detonatori i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ru*nih elektro-medicinskih i zubarskih instrumenata.proizvodnju montiranih piezoelektri*nih kristala . uklju*uju#i i permanentne magnetne pri*vrš#iva*e za spojnice. signal-generatori. . uklju*uju#i i 78 . koja se svrstava u podgrupu 29710 . od prostih metala obloženih izolacionim materijalima .. tranzistora i sli*nih poluprovodni*kih elemenata . cevi za prijem i poja*avanje i dr.proizvodnju elektromagneta. hladnih ili foto-katodnih cevi i lampi: .proizvodnju staklenih omota*a (balona) za lampe. televizijske i komunikacione opreme i aparata Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata Ova delatnost obuhvata: . detektori mina. katodne cevi za televizijske prijemnike. . monolitna i hibridna integrisana kola i elektronski mikrosklopovi sastavljeni u module. ko*nice.

Morzeovi i Morzeovog tipa manipulatori.proizvodnju ure aja za televizijski prenos.proizvodnju elektronskih komponenata. uklju*uju#i i aparate za odgovaranje na telefonske 79 . uklju*uju#i i videomonitore i video-projektore . aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate#eg pribora Ova delatnost obuhvata: . teleks i teleprinter aparature.proizvodnju radara. radio-navigacionih pomo#nih ure aja i dr. aparata za daljinsku radio kontrolu.proizvodnju transformatora. prijemnici Morzeovog tipa. faksimil radio-telegrafski aparati i dr. fiksni odašilja*i i odašilja*i-prijemnici.proizvodnju radio-odašilja*a .proizvodnju aparata za registrovanje ili reprodukciju zvuka ili slike .proizvodnju magnetofona i drugih aparata za registrovanje zvuka.proizvodnju emisionih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju: . . koja se svrstava u podgrupu 31200 322 3220 32200 Proizvodnja televizijskih i radio-predajnika i aparatura za telefoniju i telegrafiju Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aparata za ži*anu telefoniju ili telegrafiju: telefonski aparati. uklju*uju#i i proizvodnju releja i televizijskih odašilja*a za industrijsku upotrebu .proizvodnju televizijskih kamera . . radio-telefonske aparature za saobra#ajna vozila.proizvodnju prijemnih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju . uklju*uju#i i reostate i potenciometre Ova delatnost ne obuhvata: . radio-telefoni i drugi prenosnici. automatske i neautomatske centrale.proizvodnju prekida*a.proizvodnju otpornika.proizvodnju radio-prijemnika . koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju televizijskih prijemnika. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju grejnih otpornika. telegrafski odašilja*i i prijemnici i dr. koja se svrstava u podgrupu 31100 323 3230 32300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika. koja se svrstava u podgrupu 31100 .kondenzatore snage .

ostale medicinske opreme i instrumenata Ova delatnost obuhvata: . postolja za gramofonske plo*e.proizvodnju ortopedskih aparata: . generatori visokog napona. gasmaski i dr. endoskopa i dr. zubarske bušilice. hirurgiju.pozive (telefonske sekretarice) i aparate za snimanje kaseta . rendgenske cevi. . udlage za prelome.proizvodnju nameštaja za medicinu. . aparata za ozonoterapiju i oksigenoterapiju. zubarske stolice i stolice za frizerske salone s mehani*kom opremom . gravera za snimanje plo*a. scintilacioni skeneri. aparati za stimulaciju rada sr*anih 80 .proizvodnju špriceva.proizvodnju fonografa. slušni aparati.proizvodnju rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa.proizvodnju snimljenih disketa i traka za audio i videoure aje. slušalica. antenskih reflektora i rotora i dr. kompaktdiskova. ogledala. bolni*ki kreveti s mehani*kom opremom.proizvodnju aparata za mehanoterapiju. sterilizatori. hirurgiju. ekrani i dr. zubarstvo i veterinu: .proizvodnju instrumenta i aparata za medicinu. zvu*nika. magnetnih glava. aparata za masažu. reflektora. kontrolne table. kasetofona. zubarstvo i veterinu: . medicinskih iglala. hiruški pojasevi i hiruške potpasa*e (utege).proizvodnju gramofona. . aparata za vešta*ko disanje i reanimaciju. aparati s nuklearnom magnetnom rezonancom. . poja*iva*a audio-frekfencije i aparata za poja*anje zvuka . beta ili gama-zra*enja za medicinsku ili veterinarsku upotrebu: . satova i *asovnika Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih aparata Proizvodnja rendgen-aparata Ova delatnost obuhvata: . vešta*ke veze i drugi vešta*ki delovi tela. vešta*ki zubi. aparati za ultrazvu*nu dijagnostiku. instrumenti za oftamologiju i dr. antena. koja se svrstava u granu 221 33 331 3310 33101 Proizvodnja medicinskih.proizvodnju mikrofona. aparata za psihotestiranja. preciznih i opti*kih instrumenata. elektrodijagnosti*ki aparati kao što su elektrokardiografi. štake. 33102 Proizvodnja ortopedskih aparata. Ova delatnost ne obuhvata: . operacioni stolovi. plejera i dr. ru*ki za gramofone. elektrofona.

proizvodnju osetljivih laboratorijskih vaga . mikrometri. fotometri. sprave za baždarenje i dr.proizvodnju instrumenata i aparata za navigaciju.proizvodnju mašina i aparata za ispitivanje fizi*kih osobina materijala . manometri. aparati za analizu gasa ili dima.proizvodnju instrumenata i aparata za fizi*ke i hemijske analize: .proizvodnju korektivnih stakala za nao*ari i njihovih okvira i stakala za opti*ke mikroskope.proizvodnju instrumenata za crtanje. detektori i broja*i zra*enja. daljinomeri. . automatski piloti. spektrometri. aparati za probu i reglažu motornih vozila i dr. meteorologiju i geofiziku i sli*nih instrumenata i aparata: .proizvodnju instrumenata i pomo#nih sistema za vazdušnu navigaciju . instrumenti za okeanografiju i hidrologiju. nivoa. koja se svrstava u podgrupu 24420 332 3320 33200 Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata. pritiska i drugih promenljivih veli*ina te*nosti ili gasova: . geodetski instrumenti. 81 . aparati za merenje dubine pomo#u ultrazvuka i dr.proizvodnju aprata za merenje i kontrolu elektri*nih veli*ina: osciloskopi.proizvodnju aparata za merenje i kontrolu neelektri*nih veli*ina: . kalorimetri. refraktometri. uglomeri. spektralni analizatori. niveliri. benzina i dr. obeležavanje i matemati*ko izra*unavanje: . koja se svrstava u podgrupu 33200 . . kalibarski šestari. otpora i dr.proizvodnju instrumenata za merenje potrošnje elektri*ne energije. instrumenti za kontrolu ja*ine. polarimetri. gasa. napona. vode.miši#a i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . hipsometri. koja se svrstava u podgrupu 33400 .proizvodnju zubarskog cementa. mera*i protoka. mera*i koli*ine toplote i dr. osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mikroskopa (osim opti*kih) i difrakcionih aparata . merne trake i štapovi.proizvodnju termometara. instrumenti i aparati za mernje površinskog napona i dr. RN . viskozimetri. . . seizmometri. .metri. . pokaziva*i nivoa.proizvodnju instrumenata i aparata za merenje i kontrolu protoka.

proizvodnju opti*kih instrumenata: . barometri. kolor-filtri. broja*i obrtaja. opti*ka ogledala. koji nisu pojedina*no oplašteni. okviri za nao*ari i okviri sa ugra enim opti*ki obra enim ili neobra enim staklima: sun*ane nao*ari. stakla za *itanje. neobra eni opti*ki elementi od bilo kog materijala.proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33400 333 3330 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: . stakla za uve#avanje. durbina i sli*nih opti*kih instrumenata.izradu nacrta. opti*ka vlakna i kablovi.izradu nacrta. aparata i ure aja za merenje. proizvodnju i montažu sistema za automatizovana proizvodna postrojenja koja se sastoje od razli*itih mašina. ispitivanje i analizu: . broja*i niti i dr.proizvodnju medicinskih i hirurških instrumenata. polariziraju#i elementi i dr. 82 . hidrometri. proizvodnju i montažu sistema za kontinuiranu industrijsku procesnu kontrolu . od stakla ili drugih materijala . aerometri. koja se svrstava u podgrupu 29120 . Ova delatnost obuhvata i: . denzimetri. tahometri. koja se svrstava u podgrupu 33400 . stakla za nao*ari i kontaktna stakla . prizme.proizvodnju pumpi sa ugra enim mernim instrumentima.proizvodnju dvogleda. osim od stakla . za prenos slike ili svetlosti . stolovi (pultovi) za eksperimentalna ispitivanja. zaštitne nao*ari i nao*ari za korekciju vida . termometri. so*iva. mašine za balansiranje. oprema za mikrofotografiju i mikroprojekciju. opti*ki mikroskopi.proizvodnju opti*kih elemenata montiranih ili nemontiranih: . koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju ostalih instrumenata. upravlja*kih elemenata i centralnih kontrolnih aparata 334 3340 33400 Proizvodnja opti*kih instrumenata i fotografske opreme Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33300 . komparatori i dr. taksimetri.proizvodnju opreme za upravljanje u industrijskim procesima.proizvodnju opti*kih mikroskopa.. pedometri.

hronometri. koja se svrstava u podgrupu 32200 . . koja se svrstava u podgrupe 28750. laseri. blicevi.proizvodnju mikroskopa. aparati za projektovanje niza slika na osetljive poluprovodni*ke materijale. koja se svrstava u podgrupu 31500 . . aparati za pove#avanje ili umanjivanje slike . mostovi za satove i *asovnike i dr. koja se svrstava u podgrupu 24640 . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju televizijskih kamera. metalne narukvice za satove i njihovi delovi. koja se svrstava u podgrupu 26150 335 3350 33500 Proizvodnja satova i *asovnika Ova delatnost obuhvata: ..proizvodnju delova za satove i *asovnike kao što su opruge.proizvodnju fotografskih lampi. uklju*uju#i i *asovnike za instrument-table. osim dioda za lasere i dr. ležaji za osovine.proizvodnju opreme za fotografiju i kinematografiju: . kutija i ormari#a za *asovnike. proizvodnju mehanizma za sve vrste *asovnika i dr.proizvodnju ostalih narukvica za satove.proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu. 19200 i 36220 Podsektor GL 34 341 3410 Proizvodnja saobra#ajnih sredstava Proizvodnja motornih vozila.proizvodnju neobra enih opti*kih elemenata od stakla. elektronske fleš-lampe i drugi aparati za proizvodnju svetlosti . nišanski teleskopi i teleskopi za posmatranje. prikolica i poluprikolica Proizvodnja motornih vozila 83 . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33200 . koja se svrstava u podgrupu 31300 . osim opti*kih. oprema i instrumenti koji se koriste u astronomiji i dr. .proizvodnju hemijskih proizvoda za fotografske svrhe.proizvodnju aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje. broj*anici. koja se svrstava u podgrupu 33200 . uklju*uju#i i one od plemenitih metala. projektori za dijapozitive. registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su parking-*asovnici. vremenski prekida*i i drugi ure aji za isklu*ivanje procesa . durbini. fotografski aparati i kamere .proizvodnju opti*kih kablova izra enih od opti*kih pojedina*no oplaštenih vlakana. proizvodnju kutija za satove. aparati i oprema za fotografske i kinematografske laboratorije. stakla svih vrsta.proizvodnju satova i *asovnika svih vrsta. ekrani za projekcije i dr.

proizvodnju drumskih traktora za poluprikolice Ova delatnost ne obuhvata: .održavanje.proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju autobusa i trolejbusa . koja se svrstava u podgrupu 34200 .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila.proizvodnju šasija s ugra enim motorom . osim traktora za poljoprivredu i industriju Ova delatnost obuhvata: .34101 Proizvodnja motora za motorna vozila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju putni*kih vozila . specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf.proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 34200 . opravku i prepravku motornih vozila. kamioni i kamioneti. opravku i prepravku motornih vozila. koja se svrstava u podgrupu 34200 .održavanje. koja se svrstava u podgrupu 50200 34103 Proizvodnja automobila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju motora za motorna vozila 34102 Proizvodnja kamiona i specijalnih vozila Ova delatnost obuhvata: . vozila konstruisana za vožnju po snegu. amfibija vozila i dr.održavanje. teretnjaci. za koriš#enje na putnoj mreži . koja se svrstava u podgrupe 29310 i 29520 .proizvodnju karoserija za motorna vozila. opravku i prepravku motornih vozila. koja se svrstava u podgrupu 50200 34104 Proizvodnja traktora.proizvodnju ostalih motornih vozila: .proizvodnju karoserija za motorna vozila. teretnjaci-kiperi i dr.. koja se svrstava u podgrupu 34300 . proizvodnja prikolica i poluprikolica 84 .proizvodnju vozila za prevoz tereta: . koja se svrstava u podgrupu 34300 .proizvodnju traktora za poljoprivredu i industriju.proizvodnju šasija s ugra enim motorom Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50200 342 3420 34200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 34300 .proizvodnju karoserija za motorna vozila.

katalizatori.proizvodnju kontejnera namenjenih za jedan na*in ili više na*ina transporta Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29320 343 3430 34300 Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i njihove motore Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 31400 35 351 3511 35110 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava Izgradnja i opravka brodova i *amaca Izgradnja i opravka brodova Ova delatnost obuhvata: . . popravke ili prepravke brodova .proizvodnju delova i pribora za karoserije motornih vozila: . osovine.izgradnju plove#ih konstrucija: . .proizvodnju karoserija.izgradnju hidrokrilnih brodova (glisera) . koja se svrstava u podgrupu 50200 . to*kovi.proizvodnju raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila: . platforme za iskrcavanje. koja se svrstava u podgrupu 50200 . pontoni i kesoni. vrata. ko*nice.proizvodnju akumulatora za motorna vozila. kamp-prikolice i dr. teretni tankeri i dr. prigušiva*i. plove#ih ili uronjivih . teglja*i i dr.proizvodnju prikolica i poluprikolica posebno namenjenih za upotrebu u poljoprivredi.proizvodnju opreme za sve vrste vozila . cisterne .izgradnju ratnih brodova . branici i dr. stubovi upravlja*a i kutije upravlja*kih mehanizama i dr. opravku i prepravku motornih vozila. trajekti.rastavljanje (rezanje) brodova 85 . izduvne cevi. . barže.izgradnju brodova: putni*ki brodovi. uklju*uju#i i kabine za motorna vozila .proizvodnju prikolica i poluprikolica: . amortizeri.održavanje.izgradnju ribarskih brodova Ova delatnost obuhvata i: .Ova delatnost obuhvata: . hladnjaci.proizvodnju elektri*nog materijala za motorna vozila. volani. sigurnosni pojasevi.održavanje. plove#i dokovi. menja*i. Ova delatnost ne obuhvata: . kva*ila. .izgradnju platformi za bušenje.

proizvodnju brodskih motora. lu*kim instalacijama i aerodromima: . 86 . signalne kutije. koje se svrstavaju u podgrupu 35120 . Ova delatnost ne obuhvata: . saobra#ajem unutrašnjim vodenim putevima.izgradnju jedrilica . bez vlastitog pogona: .izgradnju motornih *amaca za razonodu.proizvodnju samohodnih železni*kih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje . kajak. kanu.proizvodnju brodova ili splavova na naduvavanje. kuke i spojnice vagona. koja se svrstava u podgrupu 29110 .proizvodnju"amfibija vozila". koja se svrstava u podgrupu 34102 . koja se svrstava u podgrupu 28750 . osovine i to*kovi.izgradnju i opravku *amaca za zabavu i sport.proizvodnju voznog parka za železni*ki i tramvajski saobra#aj. vagoni-dizalice. putni*ki vagoni. koja se svrstava u podgrupu 29110 . objektima za parkiranje.izgradnju ostalih *amaca za razonodu i sport: . tenderi i dr. . skif i dr. vagoni sa automatskim istovaranjem. vagoni-cisterne.proizvodnju delova za železni*ke i tramvajske lokomotive i vagone: .proizvodnju mehani*kih i elektromehani*kih ure aja za signalizaciju.proizvodnju brodskih propelera. . šinske ko*nice.proizvodnju instrumenata za navigaciju.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 35120 3512 35120 Izgradnja i opravka *amaca za odmor i razonodu i sportskih *amaca Ova delatnost obuhvata: . vagoni-radionice. koja se svrstava u podgrupu 33200 . amortizeri.proizvodnju dizel i elektri*nih lokomotiva . ure aji za kontrolu prelaza (rampe) i dr. od *vrstog materijala ili na naduvanje . odbojnici i njihovi delovi. spojevi za prolaz izme u vagona i dr. skretni*ke naprave. kosturi vagona i lokomotiva.proizvodnju daski za jedrenje. ko*nice i njihovi delovi. koja se svrstava u podgrupu 36400 352 3520 35201 Proizvodnja železni*kih i tramvajskih lokomotiva i voznog parka Proizvodnja šinskih vozila Ova delatnost obuhvata: . kontrolu sigurnosti i upravljanje železni*kim. tramvajskim i drumskim saobra#ajem. obrtna postolja. vagoni za transport robe.proizvodnju motora za brodove i *amce. automatski signalizacioni ure aji za maglu. karoserije.

proizvodnju instrumenata za upravljanje na vazduhoplovima. kontrolu i upravljanje. koja se svrstava u podgrupu 31622 35202 353 3530 35300 Opravka šinskih vozila Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letilica Ova delatnost obuhvata: . rezervoari za gorivo. planetarnih sondi.proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju. .proizvodnju dirižabla i balona . lansirnih rampi.proizvodnju jedrilica i pilotiranih zmajeva . bezbednost.proizvodnju sistema za vazdušnu navigaciju.proizvodnju ure aja za pranje vazduhoplova. krila.proizvodnju vojnih balisti*kih raketa. ure aji za prizemljivanje. .proizvodnju motora i turbina. koja se svrstava u podgrupu 33200 354 3541 35410 Proizvodnja motocikala i bicikala Proizvodnja motocikala 87 . koja se svrstava u podgrupu 17404 . motori opšteg tipa koji se koriste za vazduhoplovne letilice . koja se svrstava u podgrupu 31100 . svemirskih brodova i dr.proizvodnju delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe: .proizvodnju aviona za prevoz robe ili putnika. koja se svrstava u podgrupu 29110 .proizvodnju svemirskih letilica. ure aja za spuštanje vazduhoplova na palubu broda i dr.proizvodnju zemaljskih trenežera letenja .proizvodnju elektri*nih motora.proizvodnju helikoptera . kontrolne površine.Ova delatnost ne obuhvata: . rotori i lopatice rotora za helikoptere .proizvodnju padobrana. elise. glavni delovi kao što su trup aviona. pilotske kabine i dr. vrata. Ova delatnost ne obuhvata: . za sport i ostale namene . orbitralnih stanica. koja se svrstava u podgrupu 31610 . za oružane snage. koja se svrstava u podgrupu 29600 . koja se svrstava u podgrupu 27101 . koja se svrstava u podgrupu 33200 . satelita.proizvodnju delova sistema za paljenje i drugih elektri*nih delova za motore s unutrašnjim sagorevanjem.proizvodnju nesastavljenih šina. delovi turboreaktora i turbopropelera .

proizvodnju stolica i sedišta za doma#instvo. proizvodnja raznovrsnih proizvoda.proizvodnju bicikala s pomo#nim motorom.proizvodnju zaprežnih vozila Podsektor GLJ 36 361 3611 36110 Prera iva*ka industrija. mopeda i bicikala s pomo#nim motorom .proizvodnju bo*nih prikolica za motocikle .proizvodnju delova i pribora za sredstva za prevoz invalida 355 3550 35500 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava. kancelarije i radionice.proizvodnju ru*nih kolica. vise#ih kolica i dr.proizvodnju sredstava za prevoz invalida. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja Proizvodnja stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 35410 . od svih vrsta materijala 88 . s motorom ili bez motora . ru*nih teretnih dvokolica. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja.proizvodnju bicikala i vozila za invalide. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju bicikala i sli*nih vozila bez motora (uklju*uju#i i tricikle) . kolica za prevoz prtljaga.proizvodnju sli*nih vozila za decu.proizvodnju delova motora za motocikle. koja se svrstava u podgrupe 35420 i 35430 3542 35420 Proizvodnja bicikala Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34101 .proizvodnju delova i pribora za bicikle i dr. koja se svrstava u podgrupu 36500 3543 35430 Proizvodnja sredstava za prevoz invalida Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju delova i pribora za motocikle Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost obuhvata: . . osim bicikala. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . od svih vrsta materijala .proizvodnju motocikala.proizvodnju motora za motocikle . kolica za prevoz tereta.proizvodnju stolica i sedišta za javne dvorane.

- proizvodnju stolica i sedišta za vozila, od svih vrsta materijala Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje stolica i sedišta, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 3612 36120 Proizvodnja kancelarijskog nameštaja i nameštaja za trgovine, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju specijalnog nameštaja za trgovine: tezge, police za izloge, stalaže i dr. - proizvodnju nameštaja za radionice - proizvodnju kancelarijskog nameštaja Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i sl., koja se svrstava u granu 323 3613 36130 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kompletnih kuhinja - proizvodnju plakara, ormara, bifea, ormara za posu e i dr. 3614 36140 Proizvodnja ostalog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nameštaja za bašte i tipskog nameštaja za spava#e sobe, trpezarije i dnevni boravak, kupatila i dr. Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje nameštaja, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i dr., koja se svrstava u podgrupu 32300 3615 36150 Proizvodnja madraca Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nosa*a madraca - prozvodnja madraca: . madraci sa oprugama, punjeni ili iznutra opremljeni nose#im materijalima . nepresvu*eni madraci od penaste gume ili plasti*nih masa

89

Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju dušeka za naduvavanje, koja se svrstava u podgrupe 17402 i 25130 - proizvodnju jastuka, malih tapaciranih stolica bez naslona, ukrasnih jastuka, pokriva*a i perina, koja se svrstava u podgrupu 17401 362 3621 36210 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta Kovanje novca i medalja Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kovanog novca, uklju*uju#i i novac koji je zakonsko sredstvo pla#anja, medalja i medaljona, bez obzira na to da li su od plemenitih metala ili nisu 3622 36220 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obra enih bisera - prozvodnju obra enog dragog i poludragog kamena, uklju*uju#i i obradu kamena za industriju i sinteti*kog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena - obradu dijamanata - proizvodnju nakita od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenith metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili u kombinaciji s drugim materijalima - proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima: . posu e (plitko i duboko), pribor za jelo, predmeti za toaletnu upotrebu, kancelarijski predmeti, predmeti za religioznu upotrebu i dr. Ova delatnost obuhvata i: - graviranje na predmetima od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, koja se svrstava u oblast 28 - proizvodnju kutija za satove, koja se svrstava u podgrupu 33500 - proizvodnju bižuterije, koja se svrstava u podgrupu 36610 363 3630 36300 Proizvodnja muzi*kih instrumenata Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju muzi*kih instrumenata sa žicama - proizvodnju klavijaturnih instrumenata sa žicama, uklju*uju#i i automatski piano - proizvodnju orgulja s cevima i dirkama, uklju*uju#i i harmonijume i sli*ne klavijaturne instrumenate sa slobodnim metalnim piskovima

90

- proizvodnju harmonika i sli*nih instrumenata, uklju*uju#i i usne harmonike - proizvodnju duva*kih instrumenata - proizvodnju udara*kih muzi*kih instrumenata - proizvodnju muzi*kih instrumenata *iji se zvuk elektri*no proizvodi - proizvodnju muzi*kih kutija, orguljica, vašarskih orgulja, mehani*kih ptica peva*ica, muzi*kih testera i dr. - proizvodnju delova i pribora za muzi*ke instrumente: taktomeri, tonske viljušake, žice, diskovi i valjci za mehani*ke instrumente i dr. Ova delatnost obuhvata i: - proizvodnju pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duva*kih instrumenta za davanje zvu*nih signala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju mikrofona, poja*ala, zvu*nika, slušalica i sli*nih proizvoda, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju instrumenata u obliku igra*ki, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju gramofona, magnetofona i sli*nih aparata, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju snimljenih traka i plo*a, koja se svrstava u granu 221 364 3640 36400 Proizvodnja predmeta za sportske potrebe Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta i sprava za sportove i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima: . tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje . reketi, štapovi i palice za golf . skije, vezovi i štapovi za skije . daske za jedrenje . rekviziti za sportski ribolov, uklju*uju#i i mreže . rekviziti za lov, alpinizam i dr. . sportske rukavice od kože i sportske pokrivke za glavu . bazeni za plivanje, de*ji bazeni i dr. . klizaljke, koturaljke i dr. . lukovi i strele . oprema za gimnastiku i atletiku i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju oružja i municije, koja se svrstava u podgrupu 29600 - proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana, sanki i dr., koja se svrstava u oblasti 34 i 35 - proizvodnju *amaca, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju jedara za *amce, koja se svrstava u podgrupu 17402

91

proizvodnju sportske ode#e. koja se svrstava u podgrupu 19200 . ru*nih mehani*kih naprava za *iš#enje podova.proizvodnju *etki za ode#u i obu#u 3663 36631 Ostala proizvodnja raznovrsnih predmeta. koja se svrstava u podgrupu 35420 . koja se svrstava u granu 193 .proizvodnju sedlarskih i sara*kih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 36633 366 3661 36610 3662 36620 Proizvodnja ostalih raznovrsnih predmeta.proizvodnju zabavnih automata.proizvodnju sportske obu#e.proizvodnju karata za igru .proizvodnju stolova za bilijar i opreme za kuglanje.proizvodnju igra*aka na to*kove koje mogu biti za jahanje.proizvodnju smanjenih modela i sli*nih modela za zabavu. stone ili ku#ne igre .proizvodnju bi*eva i korba*a. setova za sastavljanje i dr. koja se svrstava u podgrupu 36633 365 3650 36500 Proizvodnja igara i igra*aka Ova delatnost obuhvata: . bilijara. .proizvodnju lutki i ode#e i pribora za lutke .proizvodnju muzi*kih instrumenata u obliku igra*aka . *etki s resama i peruški.. igara na automatima koji se u rad puštaju metalnim novcem. koja se svrstava u podgrupu 36500 . valjaka i uložaka za bojenje i drugih *etki. koja se svrstava u oblast 18 . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja šibica Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju slagalica Ova delatnost ne obuhvata: . elektri*nih vozova. . opreme za automatske kuglane i dr. .proizvodnju prazni*nih.proizvodnju igra*aka u obliku životinja .proizvodnju bicikala. metli. uklju*uju#i i one koje su sastavni delovi mašina.proizvodnju metli. šahovske igre i dr.proizvodnju elektronskih igara: video-igre. . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja imitacije nakita Proizvodnja metli i *etaka Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i tricikle . metlica i dr.proizvodnju predmeta za luna-parkove (vašare).proizvodnju šibica 92 . karnevalskih i drugih predmeta za razonodu. slikarskih *etkica i *etki. specijalnih stolove za kazino igre.

žigova za pe*a#enje ili numerisanje. koja se svrstava u podgrupu 17540 37 371 3710 37100 Reciklaža Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. ru*nih aparata za otiskivanje natpisa. šnale i dr. vešta*ke brade. korba*a dr. drikera. Svi proizvodi ove delatnosti su metalni otpaci i ostaci i nastaju kao rezultat proizvodnje u svim preduze#ima koja se bave proizvodnjom i preradom metala i proizvodnjom mašina i opreme.proizvodnju uložaka za olovke . .proizvodnju štapova za šetnju.proizvodnju upalja*a.proizvodnju fitilja za upalja*e.proizvodnju vešta*kog cve#a. Ova delatnost obuhvata: .. mehani*kih ili nemehani*kih .36632 Proizvodnja suncobrana i kišobrana Ova delatnost obuhvata: . streljana i drugih predmeta za razonodu . termos-boce i drugi sudovi za upotrebu u doma#instvu . predmeta za šalu i zagonetki.obradu metalnih otpadaka i ostataka koriš#enih ili nekoriš#enih. pripremljenih traka za pisa#e mašine i jastu*i#a za žigove . mirisne prskalice. voštanica i dr. vešta*kih obrva i dr. . ljuljaški.proizvodnju linoleuma i tvrdih pokriva*a za pod . garnitura za ru*no štampanje. patent-zatvara*a.proizvodnju suncobrana i kišobrana 36633 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju de*ijih kolica . bi*eva. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sve#a.proizvodnju dugmadi. kroja*kih lutki i dr.proizvodnju vrteški. *ešljevi. .proizvodnju datumara.proizvodnju predmeta za li*nu upotrebu: lule za pušenje. mehani*kih ili elektri*nih . pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu 93 . i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu. . vo#a i grana s liš#em. sve#njaka. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. Ulazni proizvod.proizvodnju pera i olovaka svih vrsta. nitni (velikih kop*i) i dr. sortiran ili nesortiran.proizvodnju perika.

bez industrijske obrade. koja treba da bude razvrstana u odgovaraju#e delatnosti prera iva*ke industrije .proizvodnju novih materijala ili proizvoda iz otpadaka i ostataka.. pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . sortiran ili nesortiran. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. sortiranje. gasom i vodom Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom.. parom i toplom vodom 401 4010 40101 40102 Proizvodnja. kondicioniranje.proizvodnju novih materijala od otpadaka i ostataka. uklju*uju#i i sakupljanje. koriš#enih ili nekoriš#enih. uklju*uju#i i sakupljanje. koja se svrstava u podgrupu 51570 . bez industrijske obrade. kondicioniranje.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. sortiranje. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 372 3720 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. koja se svrstava u podgrupu 23300 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. Ova delatnost obuhvata: .obradu osiromašenog torijuma i urana.obradu otpadaka prehrambene industrije i industrije pi#a i duvana. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 . U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. Ulazni proizvod. gasom.trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnim proizvodima.obradu nemetalnih otpadaka i ostataka. prodaju i dr. proizvodnja celuloze od otpadnog papira i protektiranje guma za vozila. prenos i distribucija elektri*ne energije Proizvodnja hidroelektri*ne energije Proizvodnja termoelektri*ne energije Sektor D 40 94 . kao što su: predenje vlakana. koja se svrstava u oblasti 15 i 16 . Poizvodi koji pripadaju ovoj delatnosti su raznovrsni i mogu da nastanu u mnogim sektorima proizvodnje. i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu. koja se svrstava u oblast 27 .trgovinu na veliko otpacima i ostacima. koja se svrstava u podgrupu 51570 .trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnih proizvoda. prodaju i dr.

mešanjem ili drugim procesima iz razli*itih vrsta gasova . pogonske i druge svrhe .proizvodnju gasa gasifikacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede Ove delatnosti ne obuhvataju: . ako proizvodnja vode predstavlja glavnu aktivnost Ova delatnost ne obuhvata: 95 . pre*iš#avanje i distribuciju vode .distribuciju svih vrsta gasovitih goriva preko sistema cevi Ova delatnost ne obuhvata: . pre*iš#avanje i distribucija vode Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24110 40203 Distribucija gasa Ova delatnost obuhvata: . osim transporta sistemom cevi.rad koksnih pe#i. prenos i distribucija elektri*ne energije 402 4020 40201 40202 Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva preko sistema cevi Proizvodnja karbogasa Proizvodnja gasa za komunalne svrhe Delatnosti iz podgrupa 40201 i 40202 obuhvataju: . koji se svrstava u podgrupu 23100 .proizvodnju gasovitih goriva odre ene kalori*ne vrednosti *iš#enjem. koji se svrstava u podgrupu 60300 403 4030 40300 Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju tehni*kih gasova.proizvodnju i distribucuju hladne vode u svrhu hla enja 41 410 4100 41000 Sakupljanje. koja se svrstava u podgrupu 23200 . dizel-centrala ili iz drugih obnovljivih energetskih izvora .sakupljanje. nuklearnim elektranama i hidroelektranama i proizvodnja elektri*ne energije pomo#u turbina na gas.proizvodnju i distribuciju elektri*ne energije: .40103 40104 40105 40106 Proizvodnja nuklearno-elektri*ne energije Proizvodnja elektri*ne energije iz drugih izvora Prenos elektri*ne energije Distribucija elektri*ne energije Delatnosti iz podgrupa 40101 do 40106 obuhvataju : .odsoljavanje morske vode.transport svih vrsta gasovitih goriva kroz cevovode. proizvodnja elektri*ne energije u termoelektranama.prozvodnju derivata nafte.proizvodnju. sakupljanje i distribuciju pare i tople vode za grejanje.

komunalni gra evinski radovi i dr. koji se svrstava u podgrupu 45250 . restauraciju i obi*ne opravke 451 4511 45110 Pripremni radovi Rušenje i razbijanje objekata. geofizi*ka. koje se svrstava u podgrupu 11200 .montažu i podizanje prefabrikovanih konstrukcija na gradilištu 96 .raš*iš#avanje gradilišta . geofizi*ke. nivelisanje terena. geološke ili druge svrhe Ova delatnost ne obuhvata: .novogradnju. nasipanje. uklju*uju#i i mostove za uzdignute auto-puteve.bušenje izvora vode. iskop kanala.izgradnju specifi*nih objekata niskogradnje kao što su: . dalekovodi i objekti veza . gradski cevovodi.zemljane radove: iskop. niskogradnja Grubi gra evinski radovi i specifi*ni radovi niskogradnje Ova delatnost obuhvata: .drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu 4512 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem Ova delatnost obuhvata: . cevovodi za prenos na velike daljine.pripremu zemljišta za rudarske radove: uklanjanje iskopa i drugi radovi i priprema mineralnih nalazišta Ova delatnost obuhvata i: .bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa. koje se svrstava u podgrupu 45250 452 4521 45210 Izgradnja objekata ili njihovih delova. mostovi.obradu otpadnih voda radi spre*avanja zaga enja. koji se svrstava u podgrupu 01411 . geološka i seizmi*ka merenja.drenažne radove na gradilištu .rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata . miniranje i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 74204 .izgradnju svih vrsta zgrada . .istraživanje nafte i gasa.ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi prou*avanja terena za gra enje. koja se svrstava u podgrupu 90000 Sektor D 45 Gra evinarstvo Gra evinarstvo Ova oblast obuhvata: . gradski elektroenergetski vodovi i objekti veza.iskop okana. uklanjanje stena.rad sistema za navodnjavanje u poljoprivredi. . vijadukti.. tuneli i podzemna železnica . zemljani radovi Ova delatnost obuhvata: .

izgradnju aerodromskih pista .izgradnju stadiona.usluge pri eksploataciji nafte i gasa.hidroizolacione radove 4523 45230 Izgradnja saobra#ajnica.specijalizovane gra evinske radove koji su zajedni*ki za razli*ite vrste objekata. a zahtevaju specijalno izvo enje ili opremu: .arhitektonske i projektantske usluge. montaža industrijski proizvedenih *eli*nih elemenata . koje se svrstavaju u podgrupu 74202 . 27 i 28 . koji se svrstavaju u granu 453 .pripremne zemljane radove. . koja se svrstava u podgrupu 45230 4522 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u oblasti 20.iskop jaraka . izgradnju marina.izgradnju stadiona. uklju#uju#i i specijalizovane radove Ova delatnost obuhvata: .pokrivanje krovova . puteva.montažu krovnih konstrukcija . savijanje armature . koji se svrstavaju u podgrupu 74204 .izgradnju vodenih puteva.izgradnju železni*kih pruga. arena. bazena za plivanje i gimnasti*kih i drugih sportskih objekata.. uklju*uju#i i pobijanje šipova .instalacione radove na zgradama. fundiranje.podvodne radove 4525 45250 Ostali gra evinski radovi. biciklisti*kih i peša*kih staza . ulica i drugih saobra#ajnica.montažu kompletnih zgrada od sopstveno proizvedenih delova. ustava. isklju*uju#i zgrade na njima Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 . aerodromskih pista i sportskih terena Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . bazena za plivanje. osim od betona. koji se svrstavaju u podgrupu 45110 4524 45240 Izgradnja hidrogra evinskih objekata Ova delatnost obuhvata: . operativnih površina u pristaništima i osiguranje obala.završne radove na zgradama. teniskih i golfterena i dr. bušenje i izgradnja crpilišta za vodu i kopanje bunara . zidanje opekom i kamenom 97 . koji se svrstavaju u granu 454 .nadzorne radove u gra evinarstvu. brana i nasipa i dr. 26.

malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove. Ova delatnost ne obuhvata: . liftove i pokretne stepenice . alarme i sisteme protiv provala . uklju*uju#i i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup .iznajmljivanje skela bez montaže i demontaže. uklju*uju#i i nanošenje odgovaraju#e podloge 98 .postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . ventilaciju. grejanje. automatske protivpožarne vodene tuševe i dr.postavljanje instalacija za elektri*no grejanje. koje se svrstava u podgrupu 45310 4534 45340 Ostali instalacioni radovi Ova delatnost obuhvata: . 4532 45320 Izolacioni radovi Ova delatnost obuhvata: . toplotnu i zvu*nu izolaciju. svetle#a mesta i dr. ku#ne antene i druge vazdušne provodnike . opremu i kanale za hla enje ili klimatizaciju . elektri*ne vodove i pribor . zaštitu od vibracija i dr. montaža i demontaža skela i radnih platformi. osvetljenje i signalne sisteme na putevima. aerodromima i lukama . Ova delatnost ne obuhvata: . pribor i ure aje na drugom mestu nepomenute 454 4541 45410 Završni radovi Malterisanje Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 45220 4533 45330 Postavljanje cevnih instalacija Ova delatnost obuhvata: . protivpožarne alarme . koje se svrstava u podgrupu 71320 453 4531 45310 Instalacioni radovi Postavljanje elektri*nih instalacija i opreme Ova delatnost obuhvata: ..hidroizolacione radove. montaža dimnjaka i industrijskih pe#i i dr. gasne instalacije . vodovodne instalacije i sanitarnu opremu .postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: .postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . Ova delatnost ne obuhvata: .postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: .

bez rukovaoca.ugradnju vrata. motocikala i predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Prodaja. betonskih ili kamenih plo*a . s rukovaocem Ova delatnost ne obuhvata: . zidnih i podnih kerami*kih. stepenica. postavljanje ogledala i dr. od drveta ili drugog materijala .iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje. trgovina na malo motornim gorivima 99 . održavanje i opravka motornih vozila i motocikala. Ova delatnost ne obuhvata: ..instalisanje privatnih bazena za plivanje .ostale završne radove. prozora. koja se svrstava u podgrupu 45420 4545 45450 Ostali završni radovi Ova delatnost obuhvata: . podnih i zidnih obloga od teraca. okvira za vrata i prozore.unutrašnje i spoljno bojenje zgrada . Ova delatnost ne obuhvata: . parketa i drugih podnih obloga od drveta .postavljanje u zgradama i drugim objektima: . pomi*nih pregrada i dr.4542 45420 Ugradnja stolarije Ova delatnost obuhvata: . opravka motornih vozila. opreme za prodavnice i dr. granita ili škriljaca . peš*anim mlazom i sli*ni radovi na spoljnim delovima zgrade . koje se svrstava u podgrupu 71320 Sektor E 50 Trgovina na veliko i trgovina na malo.bojenje objekata niskogradnje. tapisona i linoleumskih podnih pokriva*a.postavljanje parketa i drugih podnih obloga od drveta. mermera. uklju*uju#i i one od gume ili plasti*nih masa . koje se svrstava u podgrupu 45430 4543 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga Ova delatnost obuhvata: . 4544 45440 Bojenje i zastakljivanje Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i bojenje oznaka na putevima i prostorima za parkiranje . na drugom mestu nepomenute 455 4550 45500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje.*iš#enje parom.ugradnju prozora.unutrašnje dovršavanje kao što je postavljanje drvenih obloga na zidove. tapeta i dr. kuhinjske opreme.zastakljivanje.

iznajmljivanje motornih vozila.održavanje i opravku motornih vozila: . vozila za kampovanje kao što su kamp-prikolice. kamioni. .sve delatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) u vezi s motornim vozilima i motociklima. prskanje i bojenje 100 . koje se svrstava u podgrupu 71210 501 5010 50100 Prodaja motornih vozila Ova grana obuhvata: .trgovinu na veliko i trgovinu na malo rezervnim delovima i priborom za motorna vozila. elektri*ne opravke . Ova grana obuhvata i: . opravka delova motornog vozila . koje se svrstava u podgrupu 71100 . delatnost posrednika u trgovini na veliko i trgovini na malo vozilima . "moto-ku#e" i dr. uklju*uju#i i specijalna putni*ka motorna vozila kao što su ambulantna vozila.) .trgovinu na malo motornim gorivima.Ova oblast obuhvata: . pranje. održavanje i opravka . putni*ka motorna vozila.trgovinu na veliko i trgovinu na malo preko posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . . pranje. minibusi i dr. trgovina na malo i trgovina na veliko delovima i priborom . trgovina na veliko i trgovina na malo novim i polovnim vozilima .trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr. mehani*ke opravke . mazivima i proizvodima za hla enje Ova oblast ne obuhvata: . poliranje i vu*a vozila Ova oblast obuhvata i: . poliranje i dr.iznajmljivanje motocikala. opravka karoserije .trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i koriš#enim vozilima: . obi*an servis . prikolice i poluprikolice . uklju*uju#i i kamione i teretna vozila: . koja se svrstava u podgrupu 50300 502 5020 50200 Održavanje i opravka motornih vozila Ova delatnost obuhvata: .

. 51470. koji se svrstavaju u podgrupe 51150. vu*a .trgovinu na veliko gorivima. osim trgovine motornim vozilima i motociklima U ovu oblast svrstava se preprodaja (prodaja bez prerade) novih i koriš#enih proizvoda trgovcima na malo.održavanje i opravku motocikala. njihovih delova i pribora Ova delatnost obuhvata: . održavanje i opravku bicikala.delatnost posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . industrijskim. 51470. 52480 i 52740 50402 Održavanje i opravka motocikala Ova delatnost obuhvata: . delova i pribora za bicikle. trgova*kim i profesionalnim korisnicima i ustanovama. delova i pribora za bicikle. 101 . 52480 i 52740 505 5050 50500 Trgovina na malo motornim gorivima Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko i trgovinu na malo velikim i malim motociklima . Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 25120 503 504 5030 50300 5040 50401 Prodaja delova i pribora za motorna vozila Prodaja. održavanje i opravka motocikala i delova i pribora za motocikle Prodaja motocikala.trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hla enje motornih vozila Ova delatnost ne obuhvata: . održavanje i opravku bicikala. opravka spoljnih i unutrašnjih guma.trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motocikle .protektiranje guma.prodaju. uklju*uju#i i mopede Ova delatnost ne obuhvata: . opravka vetrobrana i prozora .trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle Ova delatnost obuhvata i: . drugim trgovcima na veliko ili posrednicima u kupovini ili prodaji proizvoda za tre#a lica. pomo# na putu i dr. podešavanje ili zamena .prodaju. zaštita od korozije . koja se svrstava u podgrupu 51510 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini. ugra ivanje delova i pribora . koji se svrstavaju u podgrupe 51150.

tekstilnih sirovina i poluproizvoda Posredovanje u prodaji goriva. koja se svrstava u podgrupu 50300 . ruda.posredovanje u prodaji poljoprivrednih mašina . koji se svrstavaju u oblast 71 511 Posredovanje u trgovini na veliko Ova grana obuhvata: . Ova oblast obuhvata i: .delatnost agencija za nekretnine. isporuka i instaliranje proizvoda o svom trošku Ova oblast ne obuhvata: .trgovinu na veliko motornim vozilima.uobi*ajene manipulacije u trgovini na veliko kao što su sakupljanje.trgovinu na malo preko posrednika. metala i industrijskih hemikalija Posredovanje u prodaji drvne gra e i gra evinskog materijala Posredovanje u prodaji mašina. koja se svrstava u oblast 52 .trgovinu na veliko u svoje ime.delatnost trgova*kih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za ra*un drugih .posredovanje u prodaji kancelarijskih mašina 102 . koja se svrstava u grane 512 do 517 . potroša*kih zadruga. koja se svrstava u granu 703 5111 51110 5112 51120 5113 51130 5114 51140 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina. industrijske opreme. distributera industrijskih proizvoda.iznajmljivanje i lizing proizvoda.delatnost trgovaca na veliko. karavanima i motociklima.trgovinu na veliko priborom za motore. sortiranje i razvrstavanje proizvoda u velikim koli*inama. koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 . ponovno razdeljivanje na manje koli*ine (npr.delatnost osiguravaju#ih agencija. kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr. trgova*kih posrednika. skladištenje. hla enje. koja se svrstava u podgrupu 67200 .delatnost trgovinskih posrednika u prodaji motornih vozila i motocikala. lekova). koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 . uvoznika. živih životinja. kao i njihova podela na manje partije. brodova i aviona Ova delatnost obuhvata i: . izvoznika.Ova oblast obuhvata: .delatnost onih koji su angažovani na povezivanju prodavaca i kupaca ili preduzimaju komercijalne transakcije u ime principala Ova grana ne obuhvata : . prepakivanje i flaširanje.

semenjem i hranom za životinje Ova delatnost obuhvata i: .posredovanje u prodaji krzna 5117 51170 5118 51180 5119 51190 512 Posredovanje u prodaji hrane. predmeta za doma#instvo i metalne i gvož arske robe Posredovanje u prodaji tekstila. obu#e i predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima . obra enim mesom i proizvodima od mesa 5133 51330 Trgovina na veliko mle*nim proizvodima. jajima i jestivim uljima i mastima 103 .trgovinu na veliko lukovicama lala . na drugom mestu nepomenutih Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama Delatnosti iz grana 512 do 517 obuhvataju: . koja se svrstava u podgrupu 51560 5123 51230 5124 51240 5125 51250 513 5131 51310 Trgovina na veliko živim životinjama Trgovina na veliko sirovom.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima. pi#ima i duvanom Trgovina na veliko vo#em i povr#em Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko semenskim krompirom . živinskim mesom i mesom divlja*i.trgovinu na veliko neprera enim vo#em i povr#em.samo trgovinu na veliko za sopstveni ra*un 5121 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima. nedovršenom i dovršenom kožom Trgovina na veliko sirovim duvanom Trgovina na veliko hranom. ode#e. pi#a i duvana Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda.5115 51150 5116 51160 Posredovanje u prodaji nameštaja. uklju*uju#i i krompir 5132 51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko životinjskim mesom.trgovinu na veliko hranom za uzgoj životinja 5122 51220 Trgovina na veliko cve#em i rastinjem Ova delatnost ne obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 51470 5143 51430 Trgovina na veliko elektri*nim aparatima za doma#instvo i radio i televizijskim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko obu#om Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko proizvodima od krompira .trgovinu na veliko mle*nim proizvodima . . naramenice i dr.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima. uklju*uju#i i ribu.trgovinu na veliko galanterijom.trgovinu na veliko hranom za ku#ne ljubimce 514 5141 51410 Trgovina na veliko predmetima za doma#instvo Trgovina na veliko tekstilom Ova delatnost obuhvata: . nakitom i predmetima od kože. koja se svrstava u podgrupu 51560 5142 51420 Trgovina na veliko ode#om i obu#om Ova delatnost obuhvata: . *ajevima. pi#ima i duvanom Trgovina na veliko ostalom hranom.trgovinu na veliko predmetima od krzna . kao što su rukavice. uklju*uju#i i sportsku ode#u .trgovinu na veliko kišobranima. kompaktdiskovima i video-trakama . kravate.trgovinu na veliko tkaninama .trgovinu na veliko ode#om. kakaom i za*inima Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom. trakama. ljuskare i mekušce Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko opremom za osvetljavanje 104 .trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima životinjskog i biljnog porekla 5134 51340 5135 51350 5136 51360 5137 51370 5138 51380 5139 51390 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na veliko duvanskim proizvodima Trgovina na veliko še#erom.trgovinu na veliko jajima i proizvodima od jaja .trgovinu na veliko predivima .trgovinu na veliko gramofonskim plo*ama.trgovinu na veliko rubljem za doma#instvo Ova delatnost ne obuhvata: . *okoladom i slatkišima od še#era Trgovina na veliko kafom.Ova delatnost obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 51570 5153 51530 Trgovina na veliko drvetom i gra evinskim materijalom Ova delatnost obuhvata: . satovima. uljima i dr. šljunak i dr. podnim pokriva*ima i neelektri*nim aparatima za doma#instvo .trgovinu na veliko proizvodima primarne obrade drveta . mazivima. osim poljoprivrednih Trgovina na veliko *vrstim.trgovinu na veliko proizvodima od papira. knjigama. . fotografskim i opti*kim predmetima.trgovinu na veliko sredstvima za *iš#enje u doma#instvu 5145 51450 5146 51460 5147 51470 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti*kim proizvodima Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . lakovima.trgovinu na veliko nameštajem.trgovinu na veliko rudama gvož a i rudama obojenih metala . muzi*kim instrumentima. *asovnicima. predmetima od kože i potrebštinama za putovanje.trgovinu na veliko mastima. sportskim predmetima. biciklima i delovima i priborom za bicikle. pesak.trgovinu na veliko gra evinskim materijalom: . zidnim tapetima i sredstvima za *iš#enje Ova delatnost obuhvata i: .5144 51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom.trgovinu na veliko sanitarnom instalacionom opremom: . nakitom. *asopisima i novinama. cevi. ure ajima i opremom za centralno grejanje Ova delatnost obuhvata i: . bojama. 105 . igrama i igra*kama. cevima. T-delovi.trgovinu na veliko neobra enim drvetom . 515 5151 51510 Trgovina na veliko reprodukcionim materijalom. te*nim i gasovitim gorivima i sli*nim proizvodima Ova delatnost obuhvata i: . predmetima od drveta. pru#a i plute i dr. slavine.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. 5152 51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama Ova delatnost obuhvata: . lavaboi i toaletni i drugi sanitarni predmeti od porculana 5154 51540 Trgovina na veliko metalnom robom. vodovi.trgovinu na veliko sanitarnom opremom: .trgovinu na veliko ravnim staklom . gumene cevi i dr. spojevi. otpacima i ostacima.trgovinu na veliko poluproizvodima od gvož a i obojenih metala Ova delatnost ne obuhvata: . kišobranima. kade.

trgovinu na veliko neupakovanim papirom 5157 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima Ova delatnost obuhvata: . soda. boje. osim motornih vozila. eteri*na ulja. anilin. industrijska so. ra*unske mašine i dr. .5155 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Ova delatnost obuhvata: . metilalkohol. mirisi i za*ini.trgovinu na veliko plasti*nim masama u primarnim oblicima . derivati skroba i dr. sinteti*ke smole.trgovinu na veliko ubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu .trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima za reciklažu 516 5161 51610 Trgovina na veliko mašinama.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima . industrijski gasovi. parafin. štamparske boje.trgovinu na veliko kau*ukom .trgovinu na veliko industrijskim proizvodima za *iš#enje 5156 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom Ova delatnost obuhvata i: . ure ajima i priborom Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta Ova delatnost obuhvata i: . hemijska lepila.trgovinu na veliko kompjuterizovanim alatnim mašinama 5162 51620 5163 51630 Trgovina na veliko gra evinskim mašinama Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje Ova delatnost obuhvata i: . 5165 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju.trgovinu na veliko saobra#ajnom opremom. kiseline i sumporna jedinjenja.trgovinu na veliko kompjuterizovanim mašinama za tekstilnu industriju i kompjuterizovanim mašinama za šivenje i pletenje 5164 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko ra*unarima i perifernom opremom . trgovinu i navigaciju Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom kao što su pisa#e mašine. motocikala i bicikala 106 .trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama: .

Ova oblast obuhvata i: . koja se svrstava u oblast 51 . prikolicama i karavanima. koja se svrstava u podgrupu 50400 . robnih ku#a.trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije . trgovinu. koja se svrstava u podgrupu 50300 .prodaju potrošne robe ustanovama i industrijskim korisnicima . gvož a i *elika i industrijskih mašina i opreme. koja se svrstava u podgrupu 50100 .trgovinu na malo preko posrednika Ova oblast ne obuhvata: . na tezgama. sirove nafte. uklju*uju#i i traktore Ova delatnost obuhvata i: . bez obzira na vrstu pogona 517 5170 51700 Ostala trgovina na veliko Ova delatnost obuhvata: . bez posebne specijalizacije 52 Trgovina na malo. motocikala. kablovi.specijalizovanu trgovinu na veliko koja nije na drugom mestu klasifikovana .trgovinu na veliko delovima za motorna vozila. delova za motocikle i goriva za njih.trgovinu na veliko ostalim na drugom mestu nepomenutim mašinama za industriju. . navigaciju i druge delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: . priborom i spravama. prekida*i. opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova oblast obuhvata: .trgovinu na veliko elektronskim komponentama .trgovinu na veliko elektri*nim predmetima kao što su elektromotori. koja se svrstava u oblast 50 107 . osim trgovine motornim vozilima i motociklima. zrnastih proizvoda.trgovinu na veliko motornim vozilima.prodaju motornih vozila. koja se svrstava u podgrupu 51470 5166 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama.preprodaju (prodaju bez transformacije) novih i koriš#enih proizvoda stanovništvu za li*nu potrošnju ili potrošnju u doma#instvu preko prodavnica. ruda. industrijskih hemikalija. preko pošte.trgovinu na veliko biciklima..trgovinu na veliko motociklima.prodaju žita.instaliranje predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu bez obzira na to da li je to povezano s prodajom na malo . žice i dr.trgovinu na veliko razli*itom robom. transformatori. uli*nih prodavaca i prodavaca koji dolaze na vrata kupca. potroša*kih zadruga i dr.trgovinu na veliko kosilicama za travu.

prodaju i razni drugi proizvodi kao što su ode#a. igra*ke. 55400 i 55510 . metalnu robu. me u kojom ne preovla uju hrana. kola*ima i slatkišima Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na malo proizvodima od duvana Ostala trgovina na malo hranom.. metalna roba. koje se svrstava u podgrupu 71400 521 5211 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. uklju*uju#i i ode#u.prodaju robe samo ustanovama i industrijskim korisnicima. ljuskarima i mekušcima Trgovina na malo hlebom. 522 5221 52210 5222 52220 5223 52230 5224 52240 5225 52250 5226 52260 5227 52270 Trgovina na malo hranom. pretežno hrane. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . kozmetiku. pi#ima ili duvanom: . 5212 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe Ova delatnost obuhvata: .prodaju hrane i pi#a koja se konzumira na licu mesta. koja se svrstava u oblast 51 .prodaju na malo mle*nih proizvoda 523 5231 52310 5232 52320 Trgovina na malo farmaceutskim. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata i: . pretežno hranom. pi#a i duvana kao glavnih proizvoda. ku#ni aparati. ku#ne aparate. nameštaj. nameštaj. koja se svrstava u podgrupe 55300.iznajmljivanje stanovništvu predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu. sportsku opremu i dr. pi#a i duvan: .trgovinu na malo raznovrsnom robom. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo vo#em i povr#em Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa Trgovina na malo ribom.trgovinu na malo raznovrsnom robom. delatnost prodavnica mešovite robe u kojima se pored hrane. kozmetika i dr. kozmeti*kim i toaletnim preparatima Izdavanje i spravljanje lekova po recepturi Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima 108 . nakit. medicinskim. delatnost robnih ku#a koje se bave opštom prodajom i koje na posebnim linijama prodaju raznovrsne proizvode.

plute i pru#a . predmeta od stakla i porculana i dr. peškiri i dr. 5242 52420 Trgovina na malo ode#om Ova delatnost obuhvata: .prodaju na malo plo*a od plute za oblaganje podova.prodaju na malo osnovnih materijala za izradu pokriva*a. predmeta od drveta.prodaju na malo: . tapiserija ili veza . .prodaju na malo rublja za doma#instvo kao što su *aršavi. koja se svrstava u podgrupu 52500 5245 52450 Trgovina na malo aparatima za doma#instvo. predmeta od krzna . pribora za doma#instvo.prodaju na malo: . zavesa. predmeta od kože . odevne galanterije kao što su rukavice.prodaju na malo tkanina .prodaju na malo antikviteta. stolnjaci.5233 52330 524 5241 52410 Trgovina na malo kozmeti*kim i toaletnim preparatima Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo tekstilom Ova delatnost obuhvata: . naramenice i dr. grn*arskih predmeta od gline i keramike. predmeta i opreme za doma#instvo na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost ne obuhvata: . kravate.prodaju na malo konca za pletenje . 5243 52430 Trgovina na malo obu#om i predmetima od kože Ova delatnost obuhvata: . radio i televizijskim ure ajima 109 . predmeta za putovanje. koja se svrstava u podgrupu 52480 . odevnih predmeta . od kože i kožnih supstituta 5244 52440 Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: . nameštaja . pribora za jelo. obu#e . mreža i drugih predmeta od tekstila za opremanje doma#instava .prodaju na malo: . predmeta za osvetljavanje .

drvo. ostalog gra evinskog materijala kao što su opka i crep. muzi*kih plo*a i audio-vizuelnih traka i kaseta . opti*ka i precizna oprema . sportska oprema . sadnice. aparata za doma#instvo . sanitarna oprema i dr. radio i televizijskih aparata i druge audio-vizuelne opreme za doma#instvo . igre i igra*ke . oružje i municija . kosilica za travnjake. filatelisti*ke marke i nov*i#i (numizmatika) . sredstva za *iš#enje . seme. pribor za pecanje 110 . satovi. fotografska.prodaju na malo: . koje se svrstava u podgrupu 71400 5246 52460 Trgovina na malo metalnom robom.prodaju na malo: . plin u bocama. zidni tapeti . ugalj i drvo . materijala i opreme za aktivnosti "uradi sam" . kancelarijska oprema i pribor .prodaju na malo. metalne robe . koja se svrstava u podgrupu 52500 5248 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . suveniri. ravnog stakla . kompjuteri i posebni softveri . cve#e.iznajmljivanje traka i plo*a. uklju*uju#i i prodaju na malo robe koja se obi*no prodaje trgovinama na veliko: .prodaju na malo polovnih i antikvarnih knjiga. novinama i pisa#im materijalom Ova delatnost ne obuhvata: . boja. 5247 52470 Trgovina na malo knjigama. *asovnici i nakit . bojama i staklom Ova delatnost obuhvata: . rukotvorine i religijski predmeti . bez obzira na vrstu pogona . premaza i lakova . ubrivo i ku#ni ljubimci . ulje za loženje za doma#instvo. muzi*kih instrumenata i notnog materijala Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost obuhvata: . pokriva*i za pod .

kataloga. oprema za kampovanje . koja se svrstava u podgrupu 50100 526 5261 52610 Trgovina na malo izvan prodavnica Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naru*enu robu Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na malo proizvodima koji se kupcu dostavljaju poštom. *amci .proizvodnjom.opravku predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. a koji su naru*eni na osnovu oglasa. bicikli . prodaja preko automata .trgovinu na malo polovnim motornim vozilima.trgovinu na malo proizvodima bilo koje vrste na uobi*ajenim pokretnim tezgama pored glavnih puteva ili na organizovanim pijacama 5263 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica Ova delatnost obuhvata: . neprehrambeni proizvodi koji nisu na drugom mestu klasifikovani 525 5250 52500 Trgovina na malo polovnom robom.trgovinu na malo ostalom polovnom robom Ova delatnost ne obuhvata: . prodaje na malo ili proizvodnje.popravku motornih vozila i motocikala. koja nije povezana sa izradom . de*ija kolica .trgovinu na malo proizvodima na na*in koji nije na drugom mestu predvi en: . prodaja preko putuju#ih prodavaca 527 Opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova grana obuhvata: . Ova grana ne obuhvata: . tada se opravka uklju*uje u delatnost prodaje na veliko. prodaja preko lica koja dolaze na vrata kupcu . u prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . Ako je povezana.trgovinu na malo polovnim knjigama . koja se svrstava u oblast 50 111 . prodajom na veliko ili prodajom na malo tih predmeta.. modela ili nekog drugog sredstva oglašavanja 5262 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama Ova delatnost obuhvata: .

kao što su "krevet i doru*ak". *asovnika i nakita Opravka na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata i: .usluge smeštaja za kra#i boravak u: .5271 52710 Opravka obu#e i ostalih predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: .usluge smeštaja za duži boravak (npr. ku#ama za odmor i stanovima . druge usluge smeštaja za kra#i boravak. koji se svrstava u podgrupu 70200 5511 55110 5512 55120 552 Hoteli i moteli.usluge restorana koji rade u sastavu smeštajnog objekta Ova grana ne obuhvata: . s restoranom Hoteli i moteli.tajmšering (zakup smeštajnog prostora na odre eno vreme). izdavanje prostora i ure aja za kampovanje . Ova grana ne obuhvata: . planinarski domovi i ku#e i dr. kampovima za odmor.usluge smeštaja za duži boravak (npr. cipela. omladinska odmarališta. apartmanski hoteli). koje se svrstavaju u podgrupu 70200 . koje se svrstavaju u 70200 Sektor Ž 112 . kofera i sli*nih predmeta i od drugih materijala 5272 52721 52722 5273 52730 5274 52740 Opravka elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka radio i televizijskih aparata Opravka ostalih elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka satova.popravku bicikala Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 55 551 2 3 4 5 Hoteli i restorani Hoteli i restorani Hoteli Ova grana obuhvata: .opravku *izama. motelima i gostionicama . bez restorana Kampovi i druge vrste smeštaja za kra#i boravak Ova grana obuhvata: .usluge smeštaja za kra#i boravak u: . hotelima. apartmanski hoteli). hotelima pogodnim za konferencije Ova grana obuhvata i: .

prodaju pi#a koja se uobi*ajeno konzumiraju na licu mesta.prodaju obroka koji se obi*no konzumiraju na licu mesta.prodaju preko automata. . koja se svrstava u podgrupu 52630 . kao što su hamburger-barovi i dr.pr ethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem. restoranima sa samousluživanjem kao što su kafeterije . kioscima s prženom ribom i krompirom i dr.5521 55211 55212 5522 55220 5523 55231 Omladinska odmarališta i planinarski domovi i ku#e De*ja i omladinska odmarališta Planinarski domovi i ku#e Kampovi Ostali smeštaj. eventualno uz neki vid zabave.prodaju preko automata. .usluge smeštaja za kra#i boravak u radni*kim odmaralištima 55232 Turisti*ki smeštaj u doma#oj radinosti Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u grane 551 i 552 113 . pivnicama. restoranima . eventualno uz neki vid zabave. kolima za ru*avanje u železni*kim i drugim sredstvima putni*kog saobra#aja Ova delatnost ne obuhvata: .prethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem. restoranima iz kojih se hrana nosi . restoranima s brzo pripremljenom hranom. Ova delatnost ne obuhvata: .usluge smeštaja za kra#i boravak u ku#ama za odmor i stanovima 55233 Ostali smeštaj za kra#i boravak Ova delatnost obuhvata: . u: . barovima. koje se svrstavaju u grane 551 i 552 554 5540 55400 Barovi Ova delatnost obuhvata: . kafanama. na drugom mestu nepomenut Radni*ka odmarališta Ova delatnost obuhvata: . vinarnicama i dr. no#nim barovima. koja se svrstava u podgrupu 52630 . u: . kao i prodaju pi#a uz obroke.ostale usluge smeštaja za kra#i boravak 553 5530 55300 Restorani Ova delatnost obuhvata: .

ve#inom profesionalno povezanim: . koje se svrstava u grane 711 i 712 60 601 6010 60100 Kopneni saobra#aj. koje se svrstavaju u oblast 35 .555 5551 55510 Kantine i ketering Kantine Ova delatnost obuhvata: . kantine u sportskim organizacijama. skladištenje i ostale pomo#ne aktivnosti. zabave i druge proslave i priredbe Sektor Z Saobra#aj.velike opravke ili prepravke transportne opreme (osim motornih vozila). drumom. vodenim ili vazdušnim putevima .aktivnosti u vezi sa obavljanjem prevoza putnika i robe. održavanje i opravku puteva.aktivnosti u vezi s putnicima i teretom u železni*kim stanicama.iznajmljivanje transportne opreme s voza*em ili rukovaocem Ovaj sektor ne obuhvata: . svadbe.prodaju obroka i pi#a. koje se svrstavaju u podgrupu 50200 . fabrikama i ustanovama . skladištenje i dr. železnicom. koji se svrstavaju u oblast 45 . avionske prevoznike .pripremanje obroka u centralnim jedinicama za potrošnju na drugim mestima kao što je pripremanje gotovih obroka za: .iznajmljivanje transportne opreme bez voza*a ili rukovaoca.održavanje i opravku motornih vozila. linijskog ili slobodnog. rukovanje teretom. železni*ke i drumske prevoznike .poštanske aktivnosti i telekomunikacije . skladištenje i veze Ovaj sektor obuhvata: .prate#e aktivnosti u vezi sa stani*nim objektima i parkiralištima. cevovodni transport Železni*ki saobra#aj Ova delatnost obuhvata: .putni*ki i teretni saobra#aj me ugradskom železnicom Ova delatnost ne obuhvata: . oficirske menze 5552 55520 Ketering Ova delatnost obuhvata: . rukovanje teretom. bankete i prijeme .izgradnju. studentske menze . cevovodima. . luka i aerodroma. odre enim grupama lica. železnica. uobi*ajeno po nižim cenama. koje se svrstavaju u oblast 63 114 .

osim železnicom.prevoz drumom trupaca. s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama .aktivnosti koje se odnose na obavljanje me ugradskog prevoza putnika.ostalo iznajmljivanje putni*kih vozila. s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama Ove delatnosti obuhvataju i: . na odre enim relacijama. uspinja*ama..održavanje i manje opravke voznog parka. na odre enim relacijama.taksi-prevoz . teških tereta. kolima.prevoz ambulantnim kolima. koje se svrstavaju u podgrupu 63211 602 6021 60211 60212 Ostali kopneni saobra#aj Redovan prevoz putnika u drumskom i gradskom saobra#aju Prevoz putnika u drumskom saobra#aju Prevoz putnika u gradskom saobra#aju Delatnosti iz podgrupa 60211 i 60212 obuhvataju: . prevoz do i od aerodroma ili drugih stanica. stoke. rasutih tereta (uklju*uju#i i prevoz tanker-kamionima). s voza*em 6023 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . rashla enih tereta. *arter-prevoz. ži*arama i dr.ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju: . trolejbusima. ekskurzije i ostale povremene usluge prevoza Ova delatnost ne obuhvata: .prevoz putnika zaprežnim vozilima 6025 60250 Prevoz robe u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .prevoz školskim autobusima. Ova delatnost obuhvata i: . prevoz autobusima za razgledanje znamenitosti.prevoz nameštaja .aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima.iznajmljivanje kamiona s voza*em 115 . automobila i dr. tramvajima. 6022 60220 Taksi-prevoz Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u grupu 8514 6024 60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . podzemnom i nadzemnom železnicom.

skladištenje robe. razre enog cementa. kormilarenje. koji se svrstavaju u oblast 63 611 6111 61110 Pomorski saobra#aj i saobra#aj u priobalnim morskim vodama Pomorski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: ..rad *amaca za ekskurzije. tankera i dr.rad terminalske opreme za rukovanje teretom. koja se svrstava u grane 553 i 554 .prevoz tegljenjem ili guranjem barži. linijski ili slobodni .prevoz putnika ili robe rekama. koja se svrstava u Sektor D 61 Vodeni saobra#aj Ova oblast obuhvata: . . osvetljavanje. kružna putovanja ili obilaske .rad feribota i taksi-prevoz na vodenim putevima .iznajmljivanje brodova i *amaca s posadom Ova oblast ne obuhvata: . uklju*uju#i i prevoz preko velikih jezera 6112 61120 Saobra#aj u priobalnim morskim vodama Ova delatnost obuhvata: . kanalima. jezerima i ostalim unutrašnjim vodenim putevima..prevoz tereta zaprežnim vozilima Ova delatnost ne obuhvata: .rukovanje teretom.distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa. rad luka i ostale pomo#ne aktivnosti kao što su pristajanje.prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama izme u nacionalnih luka 612 6120 61200 Saobra#aj unutrašnjim vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u oblast 63 603 6030 Cevovodni transport Ova delatnost obuhvata: . spasavanje plovila i dr.delatnost restorana i barova na brodovima.prevoz putnika ili robe vodenim putem. te*nosti.prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi. uklju*uju#i i prevoz unutar luka i pristaništa 62 Vazdušni saobra#aj 116 .prenos gasa. vode ili pare.rad pumpnih stanica Ova delatnost ne obuhvata: . maltera i ostale robe cevovodima .

koje se svrstava u podgrupu 74810 621 6210 62100 Vazdušni saobra#aj. sa utvr enim redom letenja Ova delatnost ne obuhvata: .Ova oblast obuhvata: .opravke aviona ili avionskih motora.redovne *arter-letove 623 6230 62300 Vasionski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: .reklamiranje iz vazduha.snimanje iz vazduha (aerofotografija). koje se svrstava u podgrupu 74400 . koje se svrstavaju u podgrupu 35300 .utovar i istovar robe ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobra#ajnog sredstva kojim je prevoz izvršen .rad stani*nih objekata.redovne *arter-letove.lansiranje satelita i vasionskih vozila . vanredni (*arter) Ova delatnost obuhvata: .prevoz putnika ili robe vazdušnim ili vasionskim saobra#ajem Ova oblast ne obuhvata: . koji se svrstava u granu 632 6312 63120 Skladišta i stovarišta Ova delatnost obuhvata: . aktivnost putni*kih agencija Pretovar tereta i skladištenje Pretovar tereta Ova delatnost obuhvata: .vanredni prevoz putnika ili robe vazdušnim putem Ova delatnost obuhvata i: .rad skladišnih objekata za sve vrste robe i skladištenje robe u slobodnim carinskim zonama: . .slaganje tereta Ova delatnost ne obuhvata: . linijski Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 62200 622 6220 62200 Vazdušni saobra#aj.vasionski prevoz robe i putnika 63 631 6311 63110 Prate#e i pomo#ne aktivnosti u saobra#aju. koje se svrstava u podgrupu 01413 . rad silosa za žitarice. stovarišta za opšte terete.zaprašivanje useva. stovarištahladnja*e i dr. skladištenje raznovrsne robe 117 .prevoz putnika ili robe vazdušnim putem na redovnim linijama.

. 63214 Usluge u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . rad terminalskih objekata kao što su luke. . životinja ili robe pomorskim putem: .parkirališta za motorna vozila.aktivnosti u vezi s prevozom putnika. navigacija. kormilarenje i pristajanje 118 . pristaništa i dr. . . rad stani*nih objekata kao što su autobuske stanice. mostova.aktivnosti vezane za prevoz putnika. tunela i dr. rad brana i dr. parkirališta ili garaža. . kormilarenje i pristajanje . rad stani*nih objekata kao što su železni*ke stanice. prate#e aktivnosti vezane za rad puteva. parkirališta za bicikle i dr. spasavanja i dr. *uvanje stambenih auto-prikolica u toku zime 6322 63221 Ostale prate#e aktivnosti u vodenom saobra#aju Usluge u pomorskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . . prate#e aktivnosti u vezi s radom mostova. poslovi osvetljavanja. životinja ili robe: . stanice za rukovanje robom i dr.aktivnosti u vezi s drumskim prevozom putnika. .aktivnosti u vezi sa železni*kim prevozom putnika. rad svetionika 63222 Usluge u re*nom i jezerskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . tunela. životinja ili robe re*nim i jezerskim putem: . navigacija. pristaništa i dr.Ova delatnost ne obuhvata: . životinja ili robe: . koja se svrstavaju u podgrupu 63213 632 6321 63211 63212 63213 Ostale prate#e aktivnosti u saobra#aju Ostale prate#e aktivnosti u kopnenom saobra#aju Održavanje i nega kola Održavanje pruga Održavanje ure aja na železnici Delatnosti iz podgrupa 63211 do 63213 obuhvataju: . stanice za rukovanje robom i dr. rad terminalskih objekata kao što su luke.

. vazduhom ili morem..izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova . uklju*uju#i i preuzimanje i raspodelu robe . pružanje informacija i saveta i planiranje putovanja .poslove špedicije (otpremanje robe) . morima ili vazdušnim putevima . Ova delatnost ne obuhvata: .poslove carinskih zastupnika . kontrola aerodroma i vazdušnog saobra#aja . sortiranje. prepakivanje.organizovanje prevoza grupnih pošiljki drumom.aktivnosti u vezi s prevozom putnika. rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr. poslovi osvetljavanja. uklju*uju#i i preuzimanje i grupisanje pošiljki . životinja ili robe vazdušnim putem: . paket-aranžmana i dr.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola koje nemaju profesionalni karakter. .poslove vezane za osiguranje robe.organizovanje i sprovo enje saobra#aja drumovima. smeštaja i prevoza putnika i turista . rad svetionika 6323 63230 Ostale prate#e aktivnosti u vazdušnom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . spasavanja i dr. organizacija putovanja. Ove delatnosti ne obuhvataju: . pomo# turistima. delatnost turisti*kih vodi*a 634 6340 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .poštanske usluge preduze#a koja nisu pošte.poslove pomorskih i avio-špeditera . koji se svrstavaju u podgrupu 67200 64 Poštanske aktivnosti i telekomunikacije 119 . . koja se svrstava u granu 804 633 6330 63300 Delatnost putni*kih agencija i turoperatora.poslove rukovanja robom kao što su pakovanje. delatnost turoperatora .prijem grupnih i individualnih pošiljki. koje se svrstavaju u podgrupu 64120 . železnicom.delatnost putni*kih agencija: . merenje robe i dr. rad zemaljske službe na aerodromima i dr. prodaja voznih karata. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .

post-restant i dr.prikupljanje. osim za svrhe osiguranja. emitovanjem.iznajmljivanje poštanskih sandu*i#a. održavanje mreže Ova delatnost ne obuhvata: . telefonska. koja se svrstava u podgrupu 92200 Sektor I 65 Finansijsko posredovanje Finansijsko posredovanje. koje se svrstava u podgrupu 74840 .sakupljanje pošte i paketa iz javnih poštanskih sandu*i#a ili iz pošta .poslove poštanskih žiro-ra*una i štednje i ostale finansijske poslove koje vrši administracija pošta. kreditno i drugo poslovanje banaka 120 . koji se svrstavaju u grupu 6512 6412 64120 Prikupljanje. telegrafska i teleks-veza .proizvodnju radio i televizijskih programa *ak i ako je u vezi sa emitovanjem.delatnost prikupljanja i redistribucije fondova (sredstava). prevoz i isporuku (doma#e ili me unarodne) pošte i paketa . relejima i satelitima: .raspodela i isporuka pošte i paketa . prevoz i isporuka poštanskih pošiljki.641 6411 64110 Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki Delatnost pošta Ova delatnost obuhvata: . penzijskih fondova i obaveznog socijalnog osiguranja 651 Monetarne institucije Ova grana obuhvata: . upotrebom jedne ili više vrsta sopstvenog saobra#ajnog sredstva ili sredstava javnog prevoza 642 6420 64200 Telekomunikacije Ova delatnost obuhvata: . emitovanje radio i televizijskih programa .prenos zvuka.davanje telefonskih informacija. slike ili ostalih informacija kablovima. Ova delatnost ne obuhvata: .prikupljanje sredstava u vidu depozita. osim delatnosti pošta Ova delatnost obuhvata: .prikupljanje. osim osiguranja i penzijskih fondova Ova oblast obuhvata: . prevoz i isporuku pismonosnih pošiljki i paketa koje obavljaju preduze#a koja nisu pošte.

6511 65110 6512 65121 65122 65123

Centralne banke Ostale monetarne institucije Bankarske organizacije Poštanske štedionice Ostalo štedno-kreditno poslovanje (štedionica, štedno-kreditna organizacija i štedno-kreditna zadruga) Delatnosti iz podgrupa 65121 do 65123 obuhvataju: - finansijsko posredovanje monetarnih institucija, osim centralnih Ove delatnosti obuhvataju i: - poštanske žiro i štedne bankarske aktivnosti

652

Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - finansijsko posredovanje, osim posredovanja koje vrše monetarne institucije 6521 65210 Finansijski lizing Ova delatnost obuhvata: - davanje u zakup na rok koji približno odgovara veku trajanja imovine i zakupac sti*e sve beneficije od njenog koriš#enja i preuzima sav rizik u vezi s vlasništvom, a imovina može ali ne mora da bude preneta Ova delatnost ne obuhvata: - iznajmljivanje koje se prema vrsti iznajmljene robe svrstava u oblast 71 6522 65220 6523 65231 Ostalo kreditno iznajmljivanje novca Ostalo finansijsko posredovanje, na drugom mestu nepomenuto Obavljanje platnog prometa u zemlji Ova delatnost obuhvata: - obavljanje platnog prometa u zemlji za imaoce poslovnih ra*una (žiro-ra*uni i teku#i ra*uni za pravna lica i druge imaoce ra*una) 65232 Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - ostalo finansijsko posredovanje koje je u osnovi povezano s raspodelom fondova, osim davanja zajmova: . investiranje u vrednosne papire, kao što su akcije, obveznice, blagajni*ki zapisi i dr. . rad za sopstveni ra*un posrednika vrednosnih papira . investiranje u imovinu, prvenstveno za druge finansijske posrednike

121

. ugovaranje trampe, prava opcije i drugih ograni*avaju#ih aranžmana - finansijske holding-poslove Ova delatnost ne obuhvata: - finansijski lizing, koji se svrstava u podgrupu 65210 - poslove u vezi s hipotekama i poslove menja*nica, koji se svrstavaju u podgrupu 67130 - poslove hartijama od vrednosti za ra*un drugih, koji se svrstavaju u podgrupu 67120 - promet, iznajmljivanje i zakup nekretnina, koji se svrstavaju u oblast 70 - iznajmljivanje mašina i opreme, koje se svrstava u oblast 71 - nefinansijske holding-poslove, koji se svrstavaju u podgrupu 74150 66 660 Osiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja Ova oblast obuhvata: - dugoro*nu i kratkoro*nu raspodelu rizika, s elementima štednje ili bez njih 6601 66010 Osiguranje života Ova delatnost obuhvata: - osiguranje i reosiguranje života, sa znatnim elementima štednje ili bez njih 6602 66020 Penzijski fondovi Ova delatnost obuhvata: - pribavljanje prihoda za penzijske fondove Ova delatnost ne obuhvata: - programe obaveznog socijalnog osiguranja i programe bez davanja doprinosa gde se fondovi u velikoj meri obezbe uju iz javnih izvora, koji se svrstavaju u podgrupu 75300 6603 66030 Ostalo osiguranje Ova delatnost obuhvata: - ostalo osiguranja i reosiguranje, osim osiguranja života: . od nesre#a i požara . zdravlja . imovine . drumskog, pomorskog, avio-saobra#aja i dr. . od nov*anih gubitaka i osiguranje odgovornosti 67 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju Ova oblast obuhvata: - pružanje usluga koje nisu finansijsko posredovanje a u vezi su s finansijskim posredovanjem

122

671 6711 67110

Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, osim osiguranja i penzijskih fondova Upravljanje finansijskim tržištem Ova delatnost obuhvata: - upravljanje i nadgledanje finansijskog tržišta, osim onog koje vrše državni organi: . delatnost berza hartija od vrednosti i dr. 6712 67120 Posredovanje u poslovima s hartijama od vrednosti Ova delatnost obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje i dr.) i aktivnosti u vezi s tim Ova delatnost ne obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu za sopstveni ra*un, koje se svrstava u podgrupu 65232 6713 67130 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: - pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute: . posredovanje u vezi sa hipotekama . menja*nice i dr.

672

6720 67200

Pomo#ne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove Ova delatnost obuhvata: - aktivno sti uklju*ene ili povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, osim finansijskog posredovanja: . aktivnosti agenata osiguranja . aktivnosti procenitelja osiguranog rizika i štete i dr.

Sektor J 70 701 7011 70110

Aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti Aktivnosti u vezi s nekretninama Aktivnosti u vezi s nekretninama, za sopstveni ra*un Razvoj projekata o nekretninama Ova delatnost obuhvata: - razvoj projekata o nekretninama: . povezivanje finansijskih, tehni*kih i fizi*kih sredstava za realizaciju projekata o nekretninama za kasniju prodaju, za stambene ili druge zgrade 7012 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni ra*un

123

zemljište i dr. nestambene zgrade .davanje u zakup putni*kih vozila bez voza*a. osim automobila: . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: .kupovinu i prodaju nekretnina: . koji se svrstava u oblast 55 703 7031 70310 Aktivnosti u vezi s nekretninama.rad hotela.posredovanje u kupovini. za tu ra*un Agencije za nekretnine Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje saobra#ajnih sredstava bez voza*a. koji se svrstava u podgrupu 65210 712 7121 71210 Iznajmljivanje ostalih saobra#ajnih sredstava Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: . stambene zgrade i stanovi .iznajmljivanje nekretnina i upravljanje tim nekretninama: . iznajmljivanju i proceni nekretnina 7032 70320 Upravljanje nekretninama. kampova. nestambene zgrade . za tu ra*un Ova delatnost obuhvata: . zemljište i dr. kamioni. soba za izdavanje. prodaji. Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje putni*kih vozila bez voza*a . 702 7020 70200 Iznajmljivanje nekretnina Ova delatnost obuhvata: . traktori.finansijski lizing. kamp-prikolica i drugih nestambenih objekta ili objekta za kratkotrajni boravak. železni*ka vozila . stambene zgrade i stanovi .agencije za prikupljanje stanarine 71 711 7110 71100 Iznajmljivanje mašina i opreme bez rukovaoca i iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Iznajmljivanje automobila Ova delatnost obuhvata: . prikolice i poluprikolice 124 .

. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u granu 602 .iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima. Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo. kampersi i dr.finansijski lizing. kao što su poljoprivredni traktori i dr.finansijski lizing.iznajmljivanje proizvoda proizvedenih u grani 293. s rukovaocem. koje se svrstava u oblast 61 . koji se svrstava u podgrupu 65210 125 .davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava. koje se svrstava u oblast 62 .iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava s posadom.iznajmljivanje *amaca za zabavu.iznajmljivanje kontejnera Ova delatnost ne obuhvata: .iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava bez posade . koji se svrstava u podgrupu 65210 713 7131 71310 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje ili davanje u zakup (lizing) vozila ili kamiona s voza*em. bez rukovaoca . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . u komercijalne svrhe. koje se svrstava u podgrupu 71400 7122 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje sredstava. karavani. koji se svrstava u podgrupu 65210 . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost obuhvata i: .davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava. koje se svrstava u granu 014 . motocikali. s rukovaocem. bez rukovaoca .finansijski lizing.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo. .davanje u zakup (lizing) vazdušnih sobra#ajnih sredstava.iznajmljivanje bicikala. za prevoz vodenim putevima kao što su *amci i brodovi. koje se svrstava u podgrupu 71400 7123 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: .finansijski lizing. koji se svrstava u podgrupu 65210 .

iznajmljivanje skela i radnih platformi. turbine i alatne mašine . s rukovaocem. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . radio.iznajmljivanje i davanje u zakup mašina i opreme za gra evinarstvo. ra*unovodstvene mašine i oprema i dr. uklju*uju#i i kompjutere. bez rukovaoca . koje se svrstava u podgrupu 45500 . koji se svrstava u podgrupu 65210 .iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina i opreme. ostale nau*ne.iznajmljivanje nepomenutih predmeta za li*nu upotrebu ili doma#instvo: .iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. uklju*uju#i i kompjutere: .finansijski lizing.finansijski lizing. tekstil. odevni predmeti i obu#a 126 . pisa#e mašine i mašine za obradu teksta . koji se svrstava u podgrupu 65210 7134 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu. bez rukovaoca. koji se svrstava u podgrupu 65210 7133 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. bez montaže i demontaže Ova delatnost ne obuhvata: . na drugom mestu nepomenutih: . koje se svrstava u podgrupu 71330 714 7140 71400 Iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. kompjuteri i oprema . bez rukovaoca.iznajmljivanje i davanje u zkup (lizing) kancelarijskih mašina i opreme.iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme.finansijski lizing. komercijalne i industrijske mašine Ova delatnost ne obuhvata: . oprema za rudarstvo i naftna polja . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71320 . mašine za umnožavanje. koje se svrstava u podgrupu 71310 . Ova delatnost ne obuhvata: .7132 71320 Iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . motori. uklju*uju#i i kompjutere Ova delatnost obuhvata: . televizijska i telekomunikaciona oprema .iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. merna i kontrolna oprema .

karavana i prikolica. analiza potreba i problema korisnika i predlaganje najboljih rešenja Ova delatnost ne obuhvata: .savete o softveru koji je prate#i uz kompjutersku opremu. muzi*ki instrumenati. koji se svrstavaju u podgrupe 30020. izrada i davanje dokumentacije za gotove netipi*ne programe . knjige. bicikli . elektri*ni ure aji i dr. kuhinjsko i stono posu e i pribor.iznajmljivanje knjiga.savete proizvo a*a kompjutera ili prodajnih jedinica. plo*e i dr. novina i *asopisa. koje se svrstava u podgrupu 22330 . video-trake. motocikala. koje se svrstava u grane 711 i 712 . dekoracija i kostimi . nameštaj. koji se svrstavaju u podgrupu 72100 127 . 51640 i 52480 722 7220 72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa Ova delatnost obuhvata: . bilje i dr. sportska oprema .umnožavanje (reprodukciju) netipi*nih programa. radnih odela i sli*nih predmeta u perionicama rublja.pružanje saveta o tipu i konfiguraciji kompjuterske opreme i primeni pripadaju#eg softvera: .analizu. nakit. cve#e. keramika i staklo. pisanje programa prema zahtevima korisnika i dr. mašine i oprema za aktivnosti "uradi sam" . plovila za zabavu .iznajmljivanje rublja. analiza potreba i problema korisnika i davanje saveta o najboljim rešenjima . novine i *asopisi . za ku#ne potrebe .iznajmljivanje putni*kih automobila i kombi-vozila. koje se svrstava u podgrupu 93010 72 721 7210 72100 Kompjuterske i srodne aktivnosti Pružanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom Ova delatnost obuhvata: .. razvoj. video-traka i plo*a iz biblioteka. razvoj. . Ova delatnost ne obuhvata: . naru*enih za potrbe specijalnih korisnika . Ova delatnost ne obuhvata: . izrada i davanje dokumentacije za gotove programe. projektovanje i programiranje sistema gotovih za upotrebu: . koje se svrstava u podgrupu 92510 .

eksperimentalni razvoj: sistematski rad.upravljanje i rad na sistemima za obradu podataka koja pripadaju drugima 724 7240 72400 Izgradnja baza podataka Ova delatnost obuhvata: . razvoj baza podataka: sakupljanje podataka iz jednog ili više izvora .primenjena istraživanja: originalna istraživanja preduzeta radi sticanja novih znanja.obradu podataka na osnovu korisnikovih ili vlastitih programa: . smeštanje podataka: priprema kompjuterskih zapisa o informacijama prema prethodno utvr enoj formi . proizvoda i ure aja. direktno usmerenih prema odre enom cilju ili objektu . postavljanju novih procesa.723 7230 72300 Obrada podataka Ova delatnost obuhvata: . usluge unošenja podataka . zavisno od zahteva 725 726 73 7250 72500 7260 72600 Održavanje i opravka kancelarijskih.dostupnost baza podataka: pružanje podataka u odre enom redu ili nizu.osnovna istraživanja: eksperimentalni i teorijski rad koji obuhvata sticanje novih znanja zasnovanih na pojavama i *injenicama. kompletna obrada podataka . zasnovan na poznatim znanjima dobijenim iz istraživanja i/ili prakti*nog iskustva. bez konkretne primene ili upotrebe .aktivnosti u vezi s bazama podataka: . usmeren ka proizvodnji novih materijala. direktnim pristupom ili selektivnom dostupnoš#u svakom korisniku ili odre enim korisnicima. sistema i usluga i ka bitnom poboljšanju onih koji se ve# proizvode ili se uvode u proizvodnju 731 7310 73101 73102 73103 73104 73105 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnološki razvoj Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matemati*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehni*ko-tehnološkim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehni*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u medicinskim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama 128 . ra*unskih i ra*unarskih mašina Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima Istraživanje i razvoj Ova oblast obuhvata tri vrste istraživanja i razvoja: .

molbi.). savetodavni poslovi u vezi s porezom Ova delatnost obuhvata: . mirovnih sudija.pra#enje trgovinskih ili drugih transkacija u poslovanju 129 . geologiji i dr.sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u društvenim i humanisti*kim naukama (ekonomiji. žalbi.aktivnosti sudova. ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi. izjava i drugih isprava . poljoprivredi. biologiji. filologiji.sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u prirodnim naukama (matematici. pravima. medicini. preduze#ima i drugim pravnim licima .zaštitu autorskih prava . koje se svrstava u podgrupu 74130 74 741 7411 74111 Ostale poslovne aktivnosti Pravni. ugovora.zastupanje i odbranu fizi*kih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima. koje se svrstava u podgrupu 74140 7412 74120 Ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole.obavljanje drugih pravnih poslova u ime i za ra*un drugog fizi*kog ili pravnog lica na osnovu kojih to lice ostvaruje pravo 74112 Ostali pravni poslovi Ova delatnost obuhvata: . astronomiji. arbitara. s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena Ove delatnosti ne obuhvataju: .73109 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama Delatnosti iz podgrupa 73101 do 73109 obuhvataju: . koje se svrstavaju u podgrupu 75230 .aktivnost javnih beležnika.posredovanje i poravnanje izme u radnika i uprava. umetnosti i dr.istraživanje tržišta. psihologiji. testamenata. veštaka i dr.davanje pravnih saveta . revizora. konsalting i holding-poslovi Pravni poslovi Advokatski poslovi Ova delatnost obuhvata: . s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena 732 7320 73201 73202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanisti*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanisti*kim naukama Delatnosti iz podgrupa 73201 i 73202 obuhvataju: . predstavki i drugih podnesaka.). fizici. sociologiji.sastavljanje tužbi. Ove delatnosti ne obuhvataju: . hemiji.

prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovne navike potroša*a radi promocione prodaje i razvoja novih proizvoda. koji se svrstavaju u podgrupu 72300 . 7415 74150 742 7420 74201 Holding-poslovi Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Prostorno planiranje Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74840 7413 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja Ova delatnost obuhvata: . efikasnosti i kontroli.obradu podataka i tabeliranje *ak iako su za ra*unovodstvene potrebe.. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . vo enje projekata i tehni*ke aktivnosti: . programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole . projekti za niskogradnju. informisanju uprave i dr. hidrogradnju i saobra#aj 130 .savetodavne poslove kao što su organizovanje ra*unovodstvenog sistema. uklju*uju#i i statisti*ku analizu rezultata . saveti za upravljanje kao što su saveti koje farmama daju agronomi i agroekonomisti .inženjering. Ova delatnost ne obuhvata: . .davanje saveta. organizaciji. organizovanje ra*unovodstvenih sistema. saveti i pomo# poslovnim i javnim službama u planiranju.ispitivanje javnog mnenja o politi*kim.izradu finansijskih izveštaja i provera i verifikacija njihove ispravnosti .savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr. ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihova statisti*ka analiza 7414 74140 Konsalting i menadžment poslovi Ova delatnost obuhvata: .prikupljanje ra*una.pripremanje li*nih i poslovnih prijava za pla#anje poreza .projektovanje gra evinskih i drugih objekata 74203 Inženjering Ova delatnost obuhvata: . usmeravanje ili operativna pomo# poslovnim i javnim službama: . programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole. naselja i prostora 74202 Projektovanje gra evinskih i drugih objekata Ova delatnost obuhvata: .istraživanje mogu#nosti tržišta. posredovanje i izravnanje izme u radnika i uprave i dr.planiranje gradova. odnosi i komuniciranje s javnoš#u .

površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju.savetodavne i arhitektonske poslove: nadzor gra enja i dr.aktivnosti na istraživanju i razvoju. otpadnim vodama i dr. projekata za akustiku i dr. mašinstvom.. minerala i podzemnih voda .ispitivanja higijenske ispravnosti hrane . hemijskom industrijom. sistem-inženjeringom i sigurnosnim inženjeringom . vazduhoplove.testiranje prora*una za gra evinske elemente . i analizu potencijalnih zaga enja kao što su zaga enja dimom. koje se svrstavaju u oblast 73 . industrijska i gra evinska premeravanja i dr.ispitivanje *vrsto#e i lomljivosti . koje se svrstava u podgrupu 45120 . površinska merenja i posmatranja radi dobijanja informacija o podzemnoj strukturi i nalazištima nafte i prirodnog gasa. nuklearke i dr.unutrašnju dekoraciju.tehni*ko ispitivanje. . koja se svrstava u podgrupu 74840 743 7430 74300 Tehni*ko ispitivanje i analiza Ova delatnost obuhvata: .geološke i istraživa*ke aktivnosti: . motorna vozila.merenja u vezi s *isto#om vode i vazduha. . hidrografska merenja. koje se svrstava u podgrupu 74300 . Ova delatnost ne obuhvata: . rashla ivanje. merenje radioaktivnosti i sl. energetikom. podzemna merenja. izrada i realizacija elaborata u vezi s elektronikom. koje se svrstava u podgrupu 11200 . rudarstvom.projektovanje mašina i industrijskih postrojenja . p remeravanje granica.geodetska istraživanja: geodetsko premeravanje terena.periodi*no ispitivanje motornih vozila u pogledu bezbednosti na drumu 744 7440 74401 74402 Reklama i propaganda Prire ivanje sajmova Ostale usluge reklame i propagande 131 . .izdavanje sertifikata za brodove. pre*iš#avanje i ispitivanje zaga enosti vazduha.proizvodno bušenje u vezi s va enjem nafte i gasa.vremenske prognoze . 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Ova delatnost obuhvata: . sudove pod pritiskom. kartografsko i prostorno informisanje.izradu projekata koji se koriste za kondicioniranje.

koja se svrstava u podgrupu 74810 . formulisanje opisa poslova .pronalaženje kadrova i njihovo zapošljavanje . koje se svrstava u podgrupu 22220 .traženje izgubljenih lica . koja se svrstava u oblast 92 745 7450 74500 Delatnost biroa za zapošljavanje Ova delatnost obuhvata: . gradilišta.ugovaranje rada: . koje se svrstava u podgrupu 74140 .distribuciju ili isporuku propagandnog materijala ili uzoraka .obezbe ivanje prostora za propagandu i dr. ispitivanje i provera kandidata . prodaja termina i prostora za razli*ita medijska oglašavanja . . pozorišta. pra#enje pomo#u mehani*kih i elektronskih zaštitnih ure aja i dr. uli*ne patrole.Delatnosti iz podgrupa 74401 i 74402 obuhvataju: . koje se svrstavaju u podgrupu 74840 . koje se svrstava u podgrupu 74130 . npr. . televiziju i film. obezbe ivanje drugima. tj. diskoteka i dr. radnika koje pla#a agencija 746 7460 74600 Delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite Ova delatnost obuhvata: . reklamnih tabli.komuniciranje s javnoš#u. Ove delatnosti ne obuhvataju: . upu#ivanje i kontakt s potencijalnim poslodavcem ili budu#im zaposlenim: . *uvanje i nadgledanje stambenih zgrada. hotela. transport dragocenosti . izloga i izložbenih dvorana.štampanje propagandnog materijala. kancelarija. panela. fabrika. proveravanje referenci i dr.istraživanje tržišta. . oslikavanje kola i autobusa i dr. oglasnih tabli.reklamiranje iz vazduha . aktivnosti detektiva u trgovinskim radnjama .medijsko predstavljanje. 132 .direktne poštanske isporuke.kreiranje i sprovo enje propagandnih kampanja . izbor. prvenstveno na privremenoj osnovi.kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru.aktivnosti prismotre i *uvanja i ostale zaštitne aktivnosti: .aktivnosti privatnih istražitelja .traženje radnika. telesna zaštita .proizvodnju komercijalnih poruka za radio.izradu reklamnih fotografija.

. umnožavanje ili uve#avanje s negativa koje su doneli klijenti ili za potrebe filmske delatnosti .obradu filmova u filmskim i televizijskim studijima. kao i stambene zgrade s više stanova .izradu fografija za komercijalne svrhe i gra ane: . koji se svrstava u podgrupu 95000 . kopiranje. Ova delatnost obuhvata i: . ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije. restauracija ili retuširanje starih fotografija Ova delatnost obuhvata i: .unutrašnje *iš#enje zgrada svih vrsta..*iš#enje novih zgrada posle izgradnje. fabrike. koja se svrstava u podgrupu 92110 133 . kotlova. u vozovima i dr. turisti*ke i druge svrhe . pe#i za spaljivanje otpada. za pasoše. ven*anja i dr. na drugom mestu nepomenute Fotografske usluge Ova delatnost obuhvata: . doma#instava i javne bezbednosti Ova delatnost ne obuhvata: .davanje saveta o zaštiti i bezbednosti u oblasti industrije.fotografisanje iz vazduha . koje se svrstava u podgrupu 45310 . koja se svrstava u podgrupu 01413 748 7481 74810 Ostale poslovne aktivnosti. škole. šporeta. izrada slajdova . razvijanje. pe#i. za komercijalne.*iš#enje prozora .rad automata za fotografisanje Ova delatnost ne obuhvata: .*iš#enje dimnjaka. koje se svrstavaju u podgrupu 45450 . ventilacionih i izduvnih ure aja i dr.rad ku#ne posluge.*iš#enje parom i peskom i sli*ne aktivnosti u vezi sa spoljnim *iš#enjem zgrada.istraživanja u vezi sa osiguranjem. na brodovima. uklju*uju#i i kancelarije. modne. draperija i zavesa. radnje. koje se svrstava u podgrupu 93010 .zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi. koje se svrstava u podgrupu 44450 . kamina. Ova delatnost ne obuhvata: . javne.*iš#enje tepiha i drugih prekriva*a za pod.dezinfekciju i zaštitu od šteto*ina u zgradama.postavljanje alarmnih ure aja. koja se svrstavaju u podgrupu 67200 747 7470 74700 Jiš#enje objekata Ova delatnost obuhvata: .obradu filmova: .

umetni*kih dela. ulaganje. za izdava*e. ostale sekretarske aktivnosti kao što su prepisivanje zapisa s traka. 134 .. obu#e. diskova. automatizovane postupke: . prepisivanje i rad s poštom: . pe*a#enje i slanje pošte. markiranje i utiskivanje znakova .prikupljanje ra*una. koje se svrstavaju u podgrupu 74120 7484 74840 Ostale poslovne aktivnosti.pakovanje u okviru saobra#ajne delatnosti..modno dizajniranje tkanina.pakovanje pošiljki.aktivnosti agenata i agencija za potrebe pojedinaca radi njihovog angažovanja u filmovima.prevo enje i interpretacija Ova delatnost ne obuhvata: .etiketiranje. procenu kreditne sposobnosti pojedinaca ili firmi i procenu kreditne sposobnosti za obavljanje poslova .aktivnosti s trgovinskim markicama (kuponima) . ispravke i dr. prekrivanje folijom i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .adresiranje koverti. osim za nekretnine i osiguranje . sastavljanje adresara za slanje pošte i dr. uklju*uju#i i za propagandni materijal .u sluge pakovanja za tu ra*un. koje se svrstava u podgrupu 63400 7483 74830 Sekretarske i prevodila*ke aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . rad na pisa#oj mašini . nameštaja i drugu dekoraciju i dizajniranje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo .knjigovodstvene aktivnosti. proizvo a*e i dr.7482 74820 Usluge pakovanja Ova delatnost obuhvata: .direktno raznošenje pošte .) .pakovanje *vrstih proizvoda (vakuumirano pakovanje. koja se svrstava u podgrupu 72400 . bez obzira na to da li zahtevaju ili ne zahtevaju. uklju*uju#i i pi#a i hranu . punjenje aerosola i dr. . fotografija i dr.izgradnju baza podataka. kao i plasman knjiga.aktivnosti procenjivanja. pozorišnim predstavama ili drugim zabavnim ili sportskim atrakcijama. .poslovno posredovanje pri nabavci i prodaji malih ili srednjih koli*ina robe.stenografiju. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i profesionalnu praksu . ode#e. fotokopiranje i sli*ne aktivnosti .kopiranje.aktivnosti dekoratera enterijera Ova delatnost obuhvata i: .flaširanje te*nosti. nakita. uvijanje poklona i dr.

zdravstvenu zaštitu stanovništva. koje se svrstava u podgrupu 74203 . rad poreskih organa . prikupljanje i prijem novca i kontrola njegovog trošenja .Ova delatnost ne obuhvata: .iznošenje sme#a i odpadaka i sanitarne usluge. koja se svrstava u granu 851 .sportske i druge rekreativne aktivnosti. koje se svrstavaju u oblast 65 .izlaganje reklama i drugog propagandnog materijala. sporta. obavezno socijalno osiguranje Državna uprava i odbrana.obavezno socijalno osiguranje. rekreacija.obrazovanje. koje se svrstava u podgrupu 74402 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 75 751 7511 75110 2 3 4 5 Državna uprava i odbrana. koje se svrstavaju u granu 925 . muzeja i drugih kulturnih ustanova. kulture.aktivnosti s kreditnim karticama. javnih arhiva. obrazovanja. ekonomska i socijalna politika) Delatnost državnih organa Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa . naplata carina i poreza i istraživanje povreda poreskih propisa . koje se svrstava u oblast 80 .vo enje i nadzor fiskalnih poslova: .delatnost biblioteka. uprava carina .upravljanje državnih organa programima *iji je cilj unapre enje zdravlja. koje se svrstavaju u podgrupu 90000 .izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima: . pra#enje i kontrola nov*ane ponude . koje se svrstava u podgrupu 75300 . okoline i stanovanja. socijalne usluge i dr.upravljanje i primenu sveukupnog ekonomskog i društvenog planiranja i statisti*ke i sociološke usluge 7512 75120 Ure ivanje aktivnosti društvenih delatnosti Ova delatnost obuhvata: . obavezno socijalno osiguranje Državna uprava (zakonodavna i izvršna vlast.projektovanje mašina i industrijskih postrojenja. koje se svrstavaju u granu 926 Sektor K 135 .

rukovo enje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan nacionalnih granica .pružanje vojne pomo#i stranim zemljama . odbrana.ure ivanje spoljne trgovine. komunikacije.ure ivanje razli*itih ekonomskih sektora: poljoprivreda. infrastruktura.7513 75130 Ure ivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede Ova delatnost obuhvata: .aktivnost istorijskih arhiva. vazdušne i svemirske odbrambene snage kao što su: . turizam i dr. opis poslova.upravljanje. koriš#enje zemljišta. mornarice i vazduhoplovstva 136 . rad i podrška radu državnih organa: . .upravljanje opštim poslovima u oblasti rada . javna bezbednost i dr. upravljanje državnim zgradama .spoljne poslove. saobra#aj.pružanje pomo#i stranim zemljama. pravosu e. metode ocenjivanja. ocenu i klasifikovanje poslova i dr.upravljanje. energetika i rudarstvo.usluge opštih službi: . kao što su programi za izbeglice ili pomo# gladnima 7522 75220 Poslovi odbrane Ova delatnost obuhvata: . upravljanje službama koje nisu u neposrednoj vezi s nekom specifi*nom funkcijom države Ova delatnost ne obuhvata: . nadzor i vo enje vojnih odbrambenih poslova za kopnene.) Poslovi sa inostranstvom Ova delatnost obuhvata: . održavanje i arhiviranje državne dokumenatacije i arhive . aktivnost diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri me unarodnim organizacijama . upravljanje i rad opštih personalnih službi .razvoj i primenu opšte personalne politike i postupaka koji se odnose na izbor i unapre enje. . pomorske.me unarodnu pomo#. koja se svrstava u podgrupu 92510 752 7521 75210 Usluge državnih organa za zemlju u celini (poslovi sa inostranstvom.ostvarivanje politike regionalnog razvoja 7514 75140 Pomo#ne aktivnosti za funkcionisanje države Ova delatnost obuhvata: . bez obzira da li je upu#ena preko me unarodnih organizacija . borbene snage kopnene vojske. hoteli. centralizovane usluge nabavke i snabdevanja . me unarodne finansijske i tehni*ke pomo#i .

rad zatvora i kazneno-popravnih domova Ova delatnost ne obuhvata: .izradu planova za nepredvi ene situcije i izvo enje vežbi u koje su uklju*ene civilne ustanove i stanovništvo Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u oblast 80 . ljudske.aktivnosti zatvorskih bolnica. koje se svrstavaju u podgrupu 75230 .gašenje požara i zaštitu od požara: 137 .aktivnosti zatvorskih škola.pružanje vojne pomo#i stranim zemljama. krivi*nim i ostalim sporovima. zdravstvena zaštita vojnog osoblja na terenu .aktivnosti vojnih sudova. komunikacione. sredstvima i dr.savetovanje i zastupanje u gra anskim.administrativne poslove ministarstva odbrane. saobra#ajne. registraciju stranaca. koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7523 75230 Sudske i pravosudne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .upravljanje i vo enje civilnih odbrambenih snaga . koje se svrstava u podgrupu 75220 7525 75250 Delatnost vatrogasnih jedinica Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 75210 . rad policijskih laboratorija i vo enje evidencije o uhapšenima . koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7524 75240 Javna bezbednost. koji se svrstavaju u podgrupu 75110 .obezbe enje nov*ane pomo#i za nepredvidivu doma#u potrošnju u slu*aju mirnodopskih nesre#a.obezbe ivanje hitnih potrebština za slu*aj mirnodopskih nesre#a Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74112 . rezervne i pomo#ne snage odbrambenog sistema . grani*nih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga.aktivnosti vojnih bolnica. obaveštajne. obezbe ivanje zakona i reda Ova delatnost obuhvata: .upravljanje i rad vojnih oružanih snaga..delatnost sudova i drugih pravosudnih organa . .upravljanje i rad redovnih i pomo#nih policijskih snaga koje izdržavaju javne vlasti. koja se svrstava u oblast 80 .obrazovanje u vojnim školama i akademijama. zatim lu*kih. materijalne i druge neborbene snage i komande . snabdevanje opremom. uklju*uju#i i regulisanje saobra#aja. inženjerijske. koje se svrstava u podgrupu 75240 .

balet i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika.opismenjavanje odraslih. pomo# u civilnim nesre#ama. koje se svsrtava u oblast 92 801 8010 80101 Osnovno obrazovanje Osnovno obrazovanje opšteg tipa Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 80420 138 .obrazovanje namenjeno prvenstveno rekreaciji kao što su bridž ili golf.) Ova oblast obuhvata i: . koje se svrstavaju u granu 853 . balet i dr. saobra#ajnim nesre#ama i dr. 753 7530 75300 Obavezno socijalno osiguranje Ova delatnost obuhvata: .ostale vrste obrazovanja kao što je obuka voza*a Ova oblast ne obuhvata: .) Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u granu 660 Sektor L 80 Obrazovanje Obrazovanje Ova oblast obuhvata: . gašenje i spre*avanje požara. osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih osiguranje porodilja. programi opismenjavanja i dr. . obrazova nje u razli*itim institucijama redovnog školskog sistema. na razli*itim nivoima. poplavama. obrazovanje odraslih.opismenjavanje odraslih. specijalno obrazovanje lica ometenih u fizi*kom ili psihi*kom razvoju . bez obzira na to da li se obavlja usmeno ili dopisno ili putem radija i televizije: .. lica nesposbnih za rad i dr. upravljanje i rad stalnih i pomo#nih vatrogasnih brigada koje se finansiraju iz budžeta .opismenjavanje odraslih.obavezno socijalno osiguranje: invalidsko i penzijsko osiguranje zdravstveno osiguranje. spasavanje ljudi i životinja.usluge socijalne pomo#i i socijalni rad. obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. koje se svrstava u podgrupu 80420 80102 Osnovno specijalno obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: .neobavezno socijalno osiguranje.obrazovanje svih nivoa. koje se svrstava u podgrupu 80420 80103 Osnovno obrazovanje posebnog tipa Ova delatnost obuhvata: .

koji se svrstavaju u grupe 8031 i 8032 803 8031 80311 80312 80313 80314 80315 80316 80319 Više i visoko obrazovanje Više obrazovanje Više ekonomske i upravne škole Više tehni*ke škole Više medicinske škole Više poljoprivredne i šumarske škole Više pedagoške škole Više umetni*ke škole Ostale više škole Delatnosti iz podgrupa 80311 do 80319 obuhvataju: . koje se svrstava u podgrupu 80420 8022 80220 Tehni*ko i stru*no srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: . koje u principu predstavlja stepenicu ka višem i visokom obrazovanju Ova delatnost ne obuhvata: .obrazovanje odraslih.srednje tehni*ko i stru*no obrazovanje u kome je naglašena predmetna specijalizacija i obuka iz oblasti teorijskih znanja i prakti*nih veština.opšte srednje obrzovanje (gimnazije i ostale srodne škole). uklju*uju#i i prvi stepen obrazovanja na fakultetima 8032 80321 80322 80323 80324 Visoko obrazovanje Prirodno-matemati*ki fakulteti Tehni*ki fakulteti Poljoprivredni.80104 Predškolsko obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .predškolsko obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . veterinarski i šumarski fakulteti Medicinski fakulteti 139 .više i univerzitetsko stru*no i tehni*ko obrazovanje.školovanje na višim školama. povezanih s postoje#im ili budu#im zanimanjem Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 85321 802 8021 80210 Srednje obrazovanje Opšte srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti de*ijih vrti#a.

visoko obrazovanje koje daje univerzitetsku ili odgovaraju#u diplomu . odnosno obrazovanje stanovništva van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja u dnevnim ili ve*ernjim razredima u školama ili u posebnim ustanovama za odrasle .obrazovanje odraslih. koja se svrstava u podgrupu 92620 . Delatnost ovih institucija odnosi se na stacionirano le*enje i obavlja se pod direktnim nadzorom medicinskih stru*njaka. uto*išta. magistratura i doktorat) 804 8041 80410 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje Delatnost škola za voza*e Ova delatnost obuhvata i: .obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola za upravljanje brodovima koje nemaju karakter profesionalnih diploma i dozvola 8042 80420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .škole za ples.sve vrste obuke koja se izvodi putem radio-televizijske mreže ili dopisnim putem . sanatorijumi. centri za preventivnu medicinu. koje se svrstava u granu 803 .obuku iz oblasti igara i sporta.obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja Ova delatnost ne obuhvata: .više i visoko obrazovanje. leprozarijumi. koje se svrstavaju u podgrupu 92340 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 85 851 8511 85110 2 3 4 5 Zdravstvo i socijalni rad Zdravstveni i socijalni rad Zdravstvena zaštita stanovništva Delatnost bolnica U ovu delatnost svrstavaju se bolnice opšteg i specijalisti*kog tipa za kratkotrajno ili dugotrajno le*enje. zavodi za mentalno zdravlje. centri za odoj*ad. stomatološke klinike i druge zdravstvene ustanove sa objektima za smeštaj.poslediplomske studije (specijalizacija.80325 80326 80329 Fakulteti društvenih nauka Fakulteti i akademije umetnosti Ostale visoko-školske ustanove Delatnosti 80321 do 80329 obuhvataju: . uklju*uju#i i vojnomedicinske centre i zatvorske bolnice. Sektor LJ 140 .

delatnost osoblja kao što su medicinske sestre. le*enje. babice.Ova delatnost obuhvata: . operacije. koja se svrstava u podgrupu 33102 8514 85141 85142 Ostala zdravstvena zaštita stanovništva Medicinska rehabilitacija Ostali vidovi zdravstvene zaštite Delatnosti iz podgrupa 85141 i 85142 obuhvataju: . . medicinske i hirurške tehni*ke usluge kao što su dijagnostika. kao i u hirurškim salama Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 85142 8512 85120 Medicinska praksa Medicinska praksa se može obavljati u privatnim ordinacijama. koje se svrstavaju u podgrupu 85120 . ishrana i dr.zdravstvenu zaštitu vojnih lica na ratištu.. hitne intervencije i dr.medicinske konsultacije i le*enje kod ku#e (hitna pomo#) Ova delatnost ne obuhvata: . domovima za stare. Ova delatnost obuhvata: .usluge privatnih savetovališta za bolni*ke pacijente. uklju*uju#i i ambulante pri firmama. koje se svrstavaju u grupu 8514 8513 85130 Stomatološka praksa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 75220 . Ova delatnost ne obuhvata: .zdravstvenu zaštitu stanovništva koju ne vrše bolni*ki lekari i drugo 141 .medicinske konsultacije i le*enje u oblasti opšte i specijalisti*ke medicine koje obavljaju lekari opšte prakse. vilica i proteti*kog materijala koju proizvo a* ne ugra uje pacijentu uz nadoknadu. radni*kim organizacijama i društvima. analize. specijalisti i hirurzi Ova delatnost obuhvata i: .serijsku fabri*ku proizvodnju vešta*kih zuba. koje se svrstavaju u podgrupu 85130 .usluge ambulantnih kola i spasila*ke usluge. usluge zbrinjavanja kao što su smeštaj. uklju*uju#i i privatne savetodavne aktivnosti u bolnicama. dadilje i fizioterapeuti.stomatološku praksu opšteg i specijalisti*kog karaktera koja se može obavljati u privatnim ordinacijama ili u bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente. školama.stomatološke ambulante.usluge hospitalizacije: . kao i aktivnosti koje se obavljaju u ambulantama u firmama. školama i dr. grupnim ordinacijama ili bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente.

koje se svrstava u podgrupu 74300 852 8520 85200 Veterinarske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . babica. domovi za lica ometena u razvoju. . terapije govornih mana. hidroterapije. Ova delatnost obuhvata i: . domovi za stare. akupunkture i dr. škola. domova za stare.medicinsko osoblje ve# osoblje. vešta*kih vilica i proteti*kog materijala koju vrše tehni*ari a sami ih ne ugra uju. štenarama i stanovima.delatnost veterinarskih ambulanti Ova delatnost ne obuhvata: .smeštaj životinja bez zdravstvene nege. sirotišta. zubni higijeni*ari i dr. koju obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama. vaspitno-popravni domovi za omladinu. koja se svrstava u podgrupu 33102 . gluve i gluvoneme 142 . uklju*uju#i i domove za slepe. školske zubarske sestre. u stanu pacijenta ili na drugom mestu: aktivnosti medicinskih sestara. koje je zvani*no ovlaš#eno za le*enje bolesnika. le*enja ekstremiteta.prevoz pacijenata ambulantnim kolima Ove delatnosti ne obuhvataju: . kao i pri posetama farmama.ispitivanje higijenske ispravnosti životnih namirnica.rad zubarskog osoblja kao što su zubni terapeuti.organizaciju zaštite na osnovu celodnevnog boravka radi društvene brige o deci. sperme i organa za transplantaciju .izradu vešta*kih zuba.zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja doma#ih životinja i ku#nih ljubimaca. kao i u privatnim ordinacijama. koji se svrstava u podgrupu 01420 853 8531 85311 85312 85313 Socijalna zaštita Socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Domovi u*enika i studenata Domovi za stare Ostala socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Delatnosti iz podgrupa 85311 do 85313 obuhvataju: . starim i drugim licima *ije su mogu#nosti da se sami o sebi staraju ograni*ene. radni*kih organizacija i društava. koja se može obavljati u zdravstvenim ambulantama u okviru firmi. de*iji domovi i prihvatilišta. fizioterapeuta i drugog osoblja u oblasti optometrije. ili u sopstvenim savetovalištima i hirurškim ordinacijama ili na drugim mestima . profesionalne rehabilitacije.prikupljanje i *uvanje krvi. medicinske masaže. homeo-terapije.medicinske laboratorije . ali gde medicinski tretman i obrazovanje nisu bitni: . negovateljica.

odlu*ivanje o pravu za socijalnu pomo#. izbeglica i imigranata. Ove delatnosti ne obuhvataju: . koje sprovode državne i privatne organizacije. socijalna pomo# i usmeravanje dece i omladine .delatnosti koje su tipi*no uklju*ene u obavezno socijalno osiguranje. koje se svrstavaju u podgrupu 75300 143 . koja se svrstava u podgrupu 85322 .delatnost skloništa za kratkotrajni smeštaj žrtava nesre#a. dobrotvornih institucija. uklju*uju#i i privremeni.celodnevnu brigu o deci (vrti#i) 85322 Ostali socijalni rad u ustanovama bez smeštaja Ova delatnost obuhvata: . aktivnost susedskih zajednica .. povremeni ili duži smeštaj za njih . pose#ivanje starih i bolesnih . koje se svrstavaju u podgrupu 85322 8532 85321 Socijalni rad bez smeštaja Ustanove za dnevni boravak dece Ova delatnost obuhvata: . aktivnosti na zbrinjavanju žrtava nesre#a. institucija za rad sa izbeglim i prognanim licima i druge aktivnosti na drugom mestu. humanitarne organizacije. nacionalne i lokalne službe samopomo#i kao i stru*njaci za pružanje savetodavnih usluga: . naknade za stanarinu i bonove za ishranu . s tim što je obrazovna komponenta ograni*ena . profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje hendikepiranih i nezaposlenih lica.dobrotvorne aktivnosti kao što su prikupljanje sredstava i druge aktivnosti socijalne zaštite Ova delatnost ne obuhvata: .celodnevnu brigu o odraslim hendikepiranim licima i hendikepiranoj deci .delatnost starateljstva. rehabilitacioni centri (bez medicinskog tretmana) za narkomane i alkoholi*are. saveti za porodi*ne budžete. prihvatilišta za besku#nike. savetovališta. rad sa usvojenicima i rad na spre*avanju zlostavljanja dece i drugih lica .rad socijalnih ustanova. bra*na i porodi*na savetovališta . usmeravanje lica koja su pod istragom ili uslovno puštena na slobodu .dnevnu pomo# besku#nicima i drugim socijalno ugroženim grupama . ustanove za brigu o neudatim majkama i njihovoj deci i dr.

*iji se *lanovi udružuju radi razvoja i unapre enja rada preduze#a u odre enoj poslovnoj oblasti ili trgovini.uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima . sabijanje otpadaka .zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi. kao što su privredne komore. odlaganje otpadaka na zemljište ili u vodu.pre*iš#avanje otpadnih voda razblaživanjem. aktivnom obradom mulja ili drugim postupcima . uklanjanje otpadaka ljudskog porekla. koja se svrstava u podgrupu 74700 91 911 9111 91110 Delatnost organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost poslovnih. . hemijskim taloženjem.sakupljanje. sanitarne i sli*ne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .uklanjanje snega i leda na auto-putevima i aerodromskim pistama.*iš#enje i polivanje ulica.skupljanje sme#a. prosejavanjem. društvene i li*ne uslužne aktivnosti Odstranjivanje otpadaka i sme#a. koja se svrstava u podgrupu 41000 .odvoz otpadaka.Sektor M 90 900 9000 90000 Ostale komunalne.uklanjanje otpadnih voda drenažom.organizacije. koje se svrstava u podgrupu 45210 . koja se svrstava u podgrupu 01413 . pre*iš#avanje i distribuciju vode.reciklažu otpadaka i ostataka. kanalizacijom. sedimentacijom. uklju*uju#i i poljoprivredu ili radi razvoja odre enog regiona ili administrativne jedinice bez obzira na vrstu delatnosti 144 .dezinfekciju i uništavanje gamadi u gra evinskim objektima. radni*kih i strukovnih organizacija Delatnost poslovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . parkirališta i dr. koriš#enih predmeta i otpadaka . kao što su ostaci razrušenih zgrada . koja se svrstava u oblast 37 . obrada i uništavanje otrovnih otpadnika.održavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode . uklju*uju#i i posipanje soli i peska Ova delatnost ne obuhvata: . zakopavanje i zaoravanje otpadaka .pražnjenje i *iš#enje septi*kih jama i tankova i servisiranje hemijskih klozeta Ova delatnost obuhvata i: . odvodnim kanalima ili na drugi na*in. staza. starih stvari. njihova obrada i odlaganje . esnafska udruženja i sli*ne organizacije.izgradnju i opravku sistema za otpadne vode.odstranjivanje otpadaka spaljivanjem ili na druge na*ine: . uklju*uju#i i *iš#enje zaga enog zemljišta . filtriranjem.

9112 91120 Delatnost strukovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . prikupljanjem fondova i dr. aktivnosti pojedina*nih sindikalnih organizacija. ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine . koje se svrstavaju u granu 851 . granskih sindikata i asocijacija sindikata zasnovanih na strukovnoj. delegiranjem *lanova ili simpatizera u politi*ka tela. Ova delatnost obuhvata i: .delatnost nau*nih društava 912 9120 91200 Delatnost sindikata Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i ih u širenje informacija.organizacije *iji se *lanovi udružuju u okviru odre ene školske spreme ili profesije ili u okviru neke tehni*ke oblasti.socijalni rad ovih organizacija. uklj*uju#i i udruženja specijalista angažovanih u nekoj nau*noj. za zastupanje njihovih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada.aktivnost politi*kih organizacija i organizacija mladih ljudi pridruženih politi*kim partijama.aktivnost organizacija *iji su *lanovi zaposlena lica zainteresovana. prikupljanje fondova i dr.obrazovne aktivnosti ovih organizacija. politi*kim uticajem. npr. a rade na unapre enju društvenih poslova ili rešavanju odre enih društvenih problema formiranjem javnog mišljinja.aktivnost organizacija koje nisu izri*ito deklarisane kao politi*ke. kao što su pisci. inicijative gra ana i protestni pokreti . organizacije za zaštitu i razvoj posebnih grupa.zdravstvene aktivnosti ovih organizacija. akademskoj ili kulturnoj delatnosti. novinari i dr. umetnici svih vrsta. 9133 91330 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja. na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost obuhvata: . regionalnoj ili drugoj osnovi 913 9131 91310 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost verskih organizacija Ova delatnost ne obuhvata: . etni*kih i manjinskih 145 . koje se svrstavaju u oblast 80 . koje se posebno angažuju na obezbe enju uticaja na donošenje odluka u državnim telima. javna istupanja. organizacije za pomaganje obrazovnih i komunalnih delatnosti . koji se svrstava u granu 853 9132 91320 Delatnost politi*kih organizacija Ova delatnost obuhvata: .: . slikari. pre svega.

interesne grupe kao što su izletni*ki klubovi. kratkometražnih. sportske i kulturne aktivnosti Kinematografske i video-aktivnosti Kinematografska i video-proizvodnja Ova delatnost obuhvata: . omladinske organizacije.proizvodnju igranih i drugih filmova. koja se svrstava u podgrupu 74810 . 146 . animatora. . potroša*a i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 92310 9212 92120 Kinematografska i video-distribucija Ova delatnost obuhvata: . osim širokoj publici. proizvodnja u filmskim studijima ili u specijalnim laboratorijama za animirane ili crtane filmove.distribuciju umetni*kih filmova i video-traka drugim delatnostima. lože i dr. udruženja za društveno zbližavanje kao što su klubovi.aktivnosti udruženja za obavljanje ili promociju umetni*kih aktivnosti. udruženja automobilista. .delatnost agencija. rekreativnim ili drugim aktivnostima.aktivnosti strukovnih udruženja. pesni*ki. kao što su rezervacija.obradu filmova koja ne spada u kinematografsku delatnost. književni. osim takmi*arskskim sportom i igrama. društva za zaštitu životinja Ova delatnost ne obuhvata: . reditelja.sinhronizaciju zvuka i dubliranje Ova delatnost ne obuhvata: . dugometražnih. klubovi zanatlija i kolekcionara. isporuka. uklju*uju#i i udruženja ratnih veterana . udruženja mladih. npr. bratstava i dr. dokumentarnih i drugih filmova za javno prikazivanje . koja se svrstava u granu 223 . kao i aktivnosti koje su u vezi s distribucijom filmova i video-traka. konsultanata i drugih tehni*kih specijalista. koja se svrstava u podgrupu 92200 . koja se svrstavaju u podgrupu 92310 92 921 9211 92110 Rekreativne.. koje se svrstavaju u podgrupu 91120 .izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. koja se svrstava u podgrupu 74840 . baštovanski klubovi.proizvodnju filmova i traka koji se uobi*ajeno proizvode u televizijskim studijima. za direktno prikazivanje u bioskopima ili na televiziji: . patriotska udruženja. . *itala*ki. udruženja za bavljenje kulturnim. klubovi za film i fotografiju. skladištenje i dr. društveni klubovi. prodaju i iznajmljivanje filmova i video-traka drugim delatnostima. . na filmskim ili videotrakama. muzi*ki i umetni*ki klubovi. studentske organizacije i klubovi. karnevalski klubovi i dr.delatnosti slobodnih glumaca.

iznajmljivati ili *uvati za emitovanje ili ponovno emitovanje Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u granu 223 . za obu*avanje i dr. delatnost grupa.novinske agencije.izvo enje pozorišnih. koje se svrstava u podgrupu 71400 . propagandnih.izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. muzi*ari. koji se svrstava u podgrupu 64200 . graveri i bakroresci. slikari. scenografi.koncertne i pozorišne dvorane i drugi umetni*ki objekti . informativnih. koja se svrstava u podgrupu 64200 . na otvorenom prostoru ili u drugim objektima pogodnim za prikazivanje Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u grane 521 i 524 .) snimljenih na trajnoj traci koja se može prodavati.iznajmljivanje filmova širokoj publici. koje se svrstava u podgrupu 92110 9213 92130 Prikazivanje filmova Ova delatnost obuhvata: . aranžeri i dr.kablovsku televiziju.prodaju traka na malo.aktivnost kinoklubova 922 9220 92200 Radio i televizijske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . animatori.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 92110 923 9231 92310 Ostale zabavne aktivnosti Umetni*ko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost Ova delatnost obuhvata: . obrazovnih. dirigenti. koncerata i drugih vrsta scenske umetnosti: . društava. baletskih i folklornih predstava. koje se svrstavaju u podgrupu 92400 .proizvodnju radio i televizijskih programa (zabavnih.agencije za prodaju karata Ova delatnost ne obuhvata: . pisci. predava*i. spikeri. koja se svrstava u podgrupu 92130 147 . skulptori. 9232 92320 Rad umetni*kih ustanova Ova delatnost obuhvata: . delatnost slobodnih umetnika kao što su glumci.iznajmljivanje kulisa i kostima. orkestara i bendova .proizvodnju filmova i video-traka proizvodenih u filmskim studijima.prenos radio i televizijskih emisija putem releja ili satelita.prikazivanje filmova i video-traka u bioskopima.delatnost prikazivanja filmova.

ostale rekreativne aktivnosti. *itaonica. rodea. umetni*kih dela i dr.lutkarske predstave. Ova delatnost ne obuhvata: . fotografijama. organizovanje zbirki. nau*nici. nakita. reportažama i dr. filmova. galerija i zbirki Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 924 9240 92400 Delatnost novinskih agencija Ova delatnost obuhvata: . nastavno osoblje i *lanovi: . pozajmljivanje ili *uvanje knjiga. 148 . organizovanje zbirki.iznajmljivanje video-traka. izrada kataloga i dr. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: .delatnost baza podataka. srebrnih predmeta i dr. delatnost škola za ples i u*itelja plesa . bez obzira na to da li su specijalizovane . izrada kataloga .delatnost javnih arhiva za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. plo*a. nau*nici. koje se svrstava u podgrupu 71400 92512 Delatnost arhiva Ova delatnost obuhvata: . muzeji umetnosti. traka.rad muzeja svih vrsta: . bez obzira da li su specijalizovane ili ne . ode#e.delatnost biblioteka. muzeja i ostale kulturne aktivnosti Delatnost biblioteka i arhiva Delatnost biblioteka Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 72400 . koja se svrstava u podgrupu 72400 9252 92521 Delatnost muzeja i zaštita istorijskih objekata i zgrada Delatnost muzeja.rad o*uvanih starih železnica 9234 92340 Ostale zabavne aktivnosti. *asopisa. keramike. pokrivena strelišta i dr.ostale zabavne aktivnosti. Ova delatnost ne obuhvata: . 925 9251 92511 Delatnost biblioteka. nastavno osoblje i *lanovi: . nameštaja.delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju masovne medije informacijama.9233 92330 Vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova Ova delatnost obuhvata i: . slušaonica i videoteka za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. arhiva.delatnost cirkusa . nepomenute na drugom mestu: .delatnost baza podataka. Ova delatnost ne obuhvata: . karata.

bez obzira na to da li imaju svoje objekte: . tereni za golf. sudija. fudbalski stadioni. tehni*ki i istorijski muzeji.delatnost objekata za automobilski i konji*ki sport. trenera i dr.. uklju*uju#i i vojne muzeje i istorijske objekte . mera*a vremena.delatnost botani*kih bašti i zooloških vrtova. Ova delatnost ne obuhvata: .delatnosti parkova i plaža. kuglanje. hale za boks. muzeji na otvorenom prostoru 92522 Zaštita kulturnih dobara.rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (ogra enih ili pokrivenih ili sa tribinama za sedenje ili stajanje): . uklju*uju#i i zoološke vrtove za decu .delatnost škola za sport i rekreaciju . instruktora. uklju*uju#i i zaštitu divlja*i 926 9261 92610 Sportske aktivnosti Delatnost sportskih arena i stadiona Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje sportske opreme. štenara za pse i reli-garaža 149 . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 9262 92621 Ostale sportske delatnosti Delatnost marina Ova delatnost obuhvata: . hale i stadioni za zimske sportove.aktivnost samostalnih sportista i alteti*ara. boks. nau*ni. koje se svrstava u podgrupu 71400 .delatnost prirodnih rezervata. atletski klubovi. bridž.aktivnosti u vezi s propagandom i sprovo enjem sportskih takmi*enja . u*itelja. prirodnih i drugih znamenitosti Ova delatnost obuhvata: .delatnost marina 92622 Ostale sportske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .profesionalna i amaterska sportska takmi*enja na otvorenom i zatvorenom prostoru koja sprovode odgovaraju#e organizacije. muzeji prirodnih vrednosti. . fudbalski klubovi. rvanje. golf. bodi-bilding klubovi i klubovi za održavanje zdravlja. . šah. klubovi za strelja*ki sport i dr.zaštitu i rekonstrukciju istorijskih mesta i zgrada 9253 92530 Delatnost botani*kih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata Ova delatnost obuhvata: . domine. pliva*ki bazeni i stadioni. klubovi za zimski sport. klubovi za plivanje. ostali specijalizovani muzeji . tereni i stadioni za atletska takmi*enja i dr.

*iš#enje tepiha i prekriva*a i pranje zavesa i draperija Ova delatnost obuhvata i: . pedikir. koja se svrstava u podgrupu 36633 150 . podšišivanje i šišanje kose. Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 52740 .. koje se svrstavaju u podgrupu 92330 93 930 9301 93010 Ostale uslužne delatnosti Pranje i hemijsko *iš#enje tekstilnih i krznenih predmeta Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje sportske opreme. škole za ples i dr. ležaljke i dr. kao i brijanje i potkresivanje brade . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 927 9271 92710 9272 92720 Ostale rekreativne delatnosti Kockanje i kla enje Ostale rekreativne aktivnosti. svih vrsta ode#e i tekstila (uklju*uju#i i krzno).pranje i hemijsko *iš#enje.krpljenje i manje prepravke ode#e i drugih tekstilnih predmeta koje se vrše u okviru pranja Ova delatnost ne obuhvata: .krpljenje i prepravku ode#e kao samostalne delatnosti. uklju*uju#i i iznajmljivanje objekata kao što su svla*ionice. za gra anstvo i druge korisnike .rekreativne aktivnosti nepomenute na drugom mestu: .delatnosti parkova i plaža.ostale srodne delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: .prikupljanje i isporuka rublja . konji za jahanje i dr. mehani*kim ure ajima. Ova delatnost ne obuhvata: . iznajmljivanje vozila za rekreaciju kao što su bicikli.ostale zabavne aktivnosti. kao što su cirkusi.sportsko-rekreativni lov . navijanje. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71400 9302 93020 Frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje Ova delatnost obuhvata: . manikir. ispravljanje. plovila na nožni pogon. bojenje i blajhanje kose i sli*no ulepšavanje žena i muškaraca. pravljenje frizure.izradu perika. ormari. .. koje se svrstava u podgrupu 71400 .masažu lica..pranje. ru*nim ili samouslužnim automatima. delatnost rekreativnih parkova i plaža.iznajmljivanje ode#e i tekstilnih predmeta za doma#instvo *ak i ako je *iš#enje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti. šminkanje i dr. sportski ribolov . peglanje i dr.

Arapska liga. Svetska banka i dr.izvo enje religioznih pogrebnih obreda. vratari. baštovani. saloni za mršavljenje i masažu i dr. poslužitelji. spaljivanje. koje pružaju turska kupatila. batleri.delatnost organizacija za otkrivanje porekla . koji se svrstava u podgrupu 75210 151 .društvene usluge kao što su organizovanje pratnje.aktivnosti za popravljanje fizi*ke kondicije ili relaksaciju.sahranjivanje i spaljivanje ljudskih i životinjskih leševa i prate#e aktivnosti: . pralje. . guvernante. Organizacija zemalja proizvo a*a i izvoznica nafte. sahranjivanje i spaljivanje . 9305 93050 Ostale uslužne aktivnosti. Evropska zajednica. regionalna tela i dr..dela tnost privatnih doma#instava koja zapošljavaju poslugu kao što su sprema*ice. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. dadilje. Savet za carinsku saradnju. iznajmljivanje opremljenog pogrebnog prostora na groblju Ova delatnost ne obuhvata: . zakazivanje sastanaka. konjušari. usluge ženidbenih biroa i dr. voza*i.rad diplomatskih i konzularnih misija smeštenih u inostranstvu ili pri uredima me unarodnih organizacija. sobari. Ova delatnost ne obuhvata: . na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: .delatnost *ista*a cipela. koje se svrstava u podgrupu 91310 9304 93040 Tretmani za poboljšanje fizi*kog stanja i raspoloženja Ova delatnost obuhvata: . kuvari. Sektor NJ 99 990 9900 99000 Eksteritorijalne organizacije i tela Eksteritorijalne organizacije i tela Ova delatnost obuhvata: . u*itelji. Me unarodni monetarni fond. EFTA. pripremu leševa za sahranjivanje.delatnost me unarodnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije i njene specijalizovane agencije. balsamovanje i usluge grobara . nosa*a. Sektor N 95 950 9500 95000 Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Ova delatnost obuhvata: . solarijumi. saune i parna kupatila. sekretari i dr. lica za parkiranje automobila i dr. *uvari.izvo enje astroloških i spiritualisti*kih seansi .9303 93030 Pogrebne i prate#e aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->