ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr.

, 12/98, 59/98 i 74/99) +lan 1 Ovim zakonom se utvr uje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija) kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje u delatnosti i Registar jedinica razvrstavanja (u daljem tekstu: Registar) kao ure ena automatizovana evidencija jedinica razvrstavanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. +lan 2 Klasifikacija se primenjuje: 1. u donošenju i pra#enju mera ekonomske i socijalne politike; 2. u statistici i evidenciji; 3. u prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka prema delatnostima i izvršavanju me unarodnih obaveza; 4. u nau*noistraživa*kom i analiti*kom radu; 5. za upis delatnosti u sudski ili poseban registar. +lan 3 Klasifikacija sadrži šifre, nazive i opise delatnosti. Klasifikacija iz stava 1 ovog *lana sastavni je deo ovog zakona. Na osnovu klasifikacije iz stava 1 ovog zakona, izra uje se lista skra#enih naziva delatnosti radi elektronske obrade i publikovanja podataka. +lan 4 Prema Klasifikaciji se razvrstavaju po delatnostima: preduze#a i drugi oblici organizovanja, državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, politi*ke, sindikalne i druge organizacije i lica koja u vidu zanimanja u svoje ime trajno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: jedinica razvrstavanja). Razvrstavanje po delatnostima vrši se po propisanoj metodologiji. +lan 5 Jedinica razvrstavanja raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije (sektor, podsektor, oblast, grana, grupa i podgrupa) prema delatnosti koju obavlja. Ako jedinica razvrstavanja obavlja više delatnosti, raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije iz stava 1 ovog *lana prema delatnosti koju pretežno obavlja (pretežna delatnost). Pretežnom delatnoš#u, u smislu ovog zakona, smatra se delatnost u kojoj je ostvarena najve#a dobit uve#ana za iznos bruto zarade, odnosno delatnost iz akta o osnivanju. +lan 6 Podatke potrebne za razvrstavanje po delatnostima i za vo enje Registra, jedinica razvrstavanja dostavlja sudu koji vodi sudski registar ili organu koji vodi poseban registar sa prijavom za registraciju. Sud ili drugi organ koji vodi poseban registar, dužan je da organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima dostavi prijave za razvrstavanje primljene u toku meseca najdocnije do 5. u slede#em mesecu. Podatke za koje ne postoji obaveza prijavljivanja sudu ili drugom organu jedinica razvrstavanja dostavlja organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima. Podaci o jedinici razvrstavanja dostavljaju se nadležnom saveznom organu, odnosno organizaciji koja vodi registar.

1

+lan 7 Jedinica razvrstavanja obaveštava se o kategoriji delatnosti i o promenama u razvrstavanju. +lan 8 Podaci o jedinici razvrstavanja upisuju se u registar koji vodi nadležni savezni organ, odnosno organizacija. Registar sadrži naziv, identifikacioni broj, adresu, šifru i naziv delatnosti i druga identifikaciona obeležja jedinica razvrstavanja i podatke o promenama. Registar se vodi po propisanoj metodologiji primenom elektronske obrade podataka. +lan 9 Odredbe ta*. 1 i 3 *lana 2 ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2001. godine. +lan 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji
delatnosti ("Službeni list SFRJ", broj 6/76). Odluka o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 34/76, 62/77, 70/80, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 i 47/90) prestaje da važi 31. decembra 2000. godine. +lan 11 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI
Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda Poljoprivreda Poljoprivreda, lov i odgovaraju#e uslužne aktivnosti 011 0111 01110 Gajenje useva i zasada, povrtarstvo i hortikultura Gajenje žita i drugih useva i zasada Ova delatnost obuhvata: - gajenje žitarica: tvrda i meka pšenica, raž, suražica, krupnik, proso, heljda, je*am, ovas, kukuruz, pirina* i dr. - gajenje krompira - gajenje še#erne repe - gajenje duvana, berba i sušenje lista duvana - gajenje uljarica: suncokret, kikiriki, soja, uljana repica i dr. - proizvodnju semena: žitarica, uljarica, še#erne repe i krmnog bilja, uklju*uju#i i trave - gajenje hmelja, cikorije, korenja i gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina - gajenje pamuka; uzgoj ostalih tekstilnih biljaka; potapanje biljaka koje sadrže tekstilna vlakna - gajenje suvog leguminoznog povr#a: Sektor A Podsektor AA 01

2

. grašak, pasulj, bob, so*ivo i dr. - gajenje useva i zasada koji nisu na drugom mestu klasifikovani (lavanda i dr.) Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju semena cve#a i povr#a, koja se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje kukuruza še#erca, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje ostalog povr#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje bostana, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje hortikulturnih vrsta, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje cve#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje orahoplodnica, koje se svrstava u 01131 - gajenje za*inskih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - gajenje biljaka za proizvodnju napitaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - sakupljanje šumskih proizvoda i ostalog nekultivisanog šumskog materijala, koje se svrstava u podgrupu 02010 0112 01121 Gajenje povr#a, cve#a, ukrasnog bilja i sadnog materijala Gajenje povr#a, cve#a i ukrasnog bilja Ova delatnost obuhvata: - gajenje povr#a: paradajz, bostan, crni luk, beli luk, kupus, kelj, zelena salata, šargarepa, boranija, poto*arka, kukuruz še#erac, tikvice, plavi patlidžan, praziluk, krastavci, paprika, spana#, karfiol i dr. - gajenje za*inskih trava i povr#a: kapri, papri*ice, komora*, peršun, krasuljica, tarkanj, slatki majoran i dr. - gajenje pe*uraka, sakupljanje šumskih pe*uraka ili tartufa - gajenje cve#a - proizvodnju semena cve#a - gajenje bilja za potrebe rasa ivanja ili ukrašavanja Ova delatnost ne obuhvata: - gajenje uljanog semenja i uljanih plodova, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje pamuka ili drugih tekstilnih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje krompira, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje cikorije, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje še#erne repe, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje za*inskog bilja, koje se svrstava u podgrupu 01133 - delatnost šumskih rasadnika, koja se svrstava u podgrupu 02010

3

smeštaj i negu životinja. koja se svrstava u podgrupu 15860 012 0121 01210 Uzgoj životinja Uzgoj goveda i bivola. jagode. koje se svrstava u podgrupu 01110 .proizvodnju kakaa. dunje. muškatni oraš*i#.gajenje hmelja i cikorije.gajenje vo#a: jabuke. peršuna i tarkanja. banane. uklju*uju#i i kokosov orah . koja se svrstava u podgrupu 15930 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i za*ina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15510 4 .preradu liš#a *aja i kafe. kruške. kakao.preradu mleka van gazdinstva. kajsije. osim vina dobijenog od grož a iz sopstvene proizvodnje. avokado. ostalo bobi*asto vo#e. cimet.gajenje maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju Ova delatnost ne obuhvata: . .01122 01123 0113 01131 Gajenje vo#nih sadnica Gajenje loznih sadnica Gajenje vo#a i grož a. proizvodnja mleka Ova delatnost obuhvata: . karanfili#.gajenje svežih papri*ica.proizvodnju maslinovog ulja. kao što su krastavci. koja se svrstava u podgrupu 15841 . *aj.proizvodnju vinskog i stonog grož a Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15420 .gajenje povr#a koje ra a plodove nalik vo#u. umbir i dr. nar. bosiljak.gajenje jestivih orahoplodnica. breskve. paradajz i dr. anis. kim. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sirovog kravljeg i bivoljeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: .. koji se svrstavaju u podgrupu 01420 . kivi i dr. orahoplodnica i bilja za spravljanje napitaka i za*ina Gajenje vo#a Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01121 01132 Gajenje grož a Ova delatnost obuhvata: .uzgoj goveda .gajenje bilja za spravljanje napitaka: kafa. citrusi.gajenje za*inskog bilja: lovor. mate i dr.proizvodnju vina. višnje. . korijander. urme. koje se svrstava u podgrupu 01121 . trešnje. šljive. koje se svrstava u podgrupu 01110 .gajenje kikirikija. dud.

koja se svrstava u podgrupu 01500 -dresiranje policijskih pasa i pasa *uvara.delatnosti ergela i škola za jahanje.proizvodnju perja i paperja.0122 01220 Uzgoj ovaca.uzgoj p*ela i proizvodnju meda i p*elinjeg voska . magaraca. koza.proizvodnju sirove vune . svrstane u biljnu proizvodnju ili u uzgoj stoke 5 .šišanje ovaca.proizvodnju jaja Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju *upane vune.uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube . koje se svrstava u podgrupu 92720 013 0130 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mešovito farmerstvo) Ova delatnost obuhvata: .uzgoj živine . prema svojoj pretežnoj delatnosti. Ova delatnost ne obuhvata: . konja.uzgoj i selekciju konja.proizvodnju sirovog ov*ijeg ili kozijeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj životinja za krzno i proizvodnju sirovog krzna . koje se svrstava u podgrupu 74600 .dresiranje ku#nih ljubimaca. mula i mazgi Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01420 . koje se svrstavaju u podgrupu 92622 0123 01230 0124 01240 Uzgoj svinja Uzgoj živine Ova delatnost obuhvata: .uzgoj žaba. koja se svrstava u podgrupu 15130 . mula i mazgi .proizvodnju krupnih i sitnih koža ulovljenih i u zamke uhva#enih životinja. glista i dr. magaraca.uzgoj ovaca i koza .uzgoj nepomenutih životinja .mešovite jedinice biljne proizvodnje ili uzgoja stoke koje su. koja se svrstava u podgrupu 15120 0125 01250 Uzgoj ostalih životinja Ova delatnost obuhvata: . puževa.uzgoj ku#nih ljubimaca .uzgoj ze*eva .biljnu proizvodnju i uzgoj stoke u mešovitim jedinicama gde je stepen specijalizacije kod biljne proizvodnje ili kod uzgoja stoke manji od 66% Ova delatnost ne obuhvata: .

014 0141 01411 Poljoprivredne usluge i usluge u uzgoju životinja.organizovanje poljoprivrednih izložbi i sajmova. prirasta i dobijanja proizvoda životinjskog porekla Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . zaprašivanje useva i zasada. . koji se svrstavaju u oblast 51 .orezivanje drve#a i šišanje živica Ova delatnost ne obuhvata: . zelenih i rekreacionih površina Ova delatnost obuhvata: .poslove agronoma i agroekonomista. koji se svrstavaju u podgrupu 74201 01413 Ostale poljoprivredne usluge Ova delatnost obuhvata: . redovna obrada useva i zasada . vešta*ko osemenjavanje. pripust stoke. koja se svrstava u granu 171 . orezivanje vo#aka i vinove loze . koje se svrstava u podgrupu 74840 0142 01420 Usluge u uzgoju životinja. unapre enje priplo avanja. žetva. osim veterinarskih usluga Poljoprivredne usluge Iskoriš#avanje voda za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . osim veterinarskih usluga Ova delatnost obuhvata: .usluge pripremanja obroka hrane. koje se svrstavaju u podgrupu 01210 6 . kontrola stada. uklju*uju#i i zaprašivanje iz vazduha .poslove u poljoprivredi: .zasa ivanje i održavanje vrtova i sportskih terena Ova delatnost ne obuhvata: .poslove u sto*arstvu: .poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom.rad sistema za navodnjavanje 01412 Ure enje i održavanje parkova.pripremu biljnih vlakana. kopuniranje živine. . opsluživanje krda. presa ivanje pirin*a. *iš#enje živinarnika i dr. berba i priprema biljnih proizvoda za tržište Ova delatnost obuhvata i: .planiranje i projektovanje vrtova i sportskih terena. prore ivanje repe i dr. priprema zemljišta .

mahovina. traperstvo. koji se svrstavaju u podgrupu 85200 015 0150 01500 Lov.veterinarske poslove. ogrevnog drveta i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 01500 .uzgoj boži#nih i ukrasnih jelki . koža reptila i ptica dobijenih od životinja uzgajanih na gazdinstvu. prore ivanje i zaštita šuma i šumskih pojaseva . zoološkim vrtovima ili kao ku#nih ljubimaca . pluta.gajenje i sakupljanje pe*urki ili tartufa. rasa ivanje. kolaca.lov kitova.usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva. stubova. uklju*uju#i i odgovaraju#e usluge Ova delatnost obuhvata: .prizvodnju krupnih koža.lov i hvatanje životinja u zamke radi dobijanja hrane. gredica.proizvodnju krupnih koža. lak.uzgoj šuma: sadnja. koja se svrstava u podgrupu 01250 . koji se svrstava u podgrupu 05011 . koji se svrstavaju u podgrupu 01121 7 .sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kau*ukove smole. koža reptila ili ptica dobijenih od ulovljenih ili u zamke uhva#enih životinja . valisnerija. smole.proizvodnju krupnih i sitnih koža koje poti*u iz klanica. cepanog drveta.poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom.rad šumskih rasadnika .poslove agronoma i agroekonomista.unapre enje stada i hranjenje divlja*i . Ova delatnost obuhvata i: .usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva Ova delatnost obuhvata i: . krupne i sitne kože ili radi koriš#enja u istraživanjima. divlji kesten. obnavljanje i uzgoj divlja*i. lišajevi i dr. žir. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15130 Podsektor AB 02 020 0201 02010 Šumarstvo Uzgoj i iskoriš#avanje šuma i odgovaraju#e uslužne aktivnosti Uzgoj i iskoriš#avanje šuma Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u oblast 51 . presa ivanje. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 .lov morskih sisara kao što su morževi i tuljani Ova delatnost ne obuhvata: ..iskoriš#avanje šuma: se*a drveta i proizvodnja sortimenata iz prvih proreda poput jamske oblovine.uzgoj šiblja i celuloznog drveta . balzami.

Odvodnjavanje zemljišta (poljoprivrednog. obeležavanje i održavanje polovnih puteva.Izrada katastra vodoprivrednih objekata i zaga iva*a voda . osim distribucije doma#instvima i drugoj širokoj potrošnji . Podsektor AV 03 030 0301 03010 Vodoprivreda Vodoprivreda Gazdovanje vodnim resursima Ova delatnost obuhvata: .Pra#enje realizacije i ostvarivanje vodoprivrednih osnova ..Zaštitu od poplava i leda . va enje peska. šumskog.usluge u iskoriš#avanju šuma: transport trupaca unutar šume i dr.proizvodnju iverja.Organizovanje i vo enje studijskih radova u vodoprivredi . ure ivanje.Održavanje objekata i postrojenja za iskoriš#avanje i upotrebu voda 0303 03030 Zaštita od šetnog dejstva voda Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 20101 0202 02020 Usluge u uzgoju i iskoriš#avanju šuma Ova delatnost obuhvata: . rekonstrukcija i izgradnja manjih objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda 8 .Iskoriš#avanje i upotreba voda Ova delatnost obuhvata: . šljunka i kamena radi održavanja i unapre ivanja vodnog režima . putnog. . izrada tehni*ke dokumentacije.) . koje se svrstava u podgrupu 01131 . procena šumskog fonda.Obezbe ivanje i snabdevanje vodom za razne vidove iskoriš#avanja i upotrebe.usluge u uzgoju šuma: inventarisanje šuma.Unapre enje i razvoj režima voda .Zaštita i održavanje režima voda .sakupljanje bobica ili orahoplodnica.Regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima.Zaštitu od erozija i ure enja bujica . zaštita od požara i dr.Izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola .Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda. gra evinskog i dr.Izrada bilansa voda .Kontrola koriš#enja i zaštite vode od zaga iva*a 0302 03020 .

ulov morskih ljuskara i mekušaca . ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe. preradu na brodovima koji služe samo za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu. preradu na brodovima koji služe samo Sektor B 05 050 9 . sun eri.ulov ribe na okeanu i na moru .Preduzimanje mera zaštite vode od zaga ivanja .ulov vodenih životinja: morskih ježeva. kao npr.prikupljanje materijala iz mora: prirodni biseri. poljoprivrede i drugih vidova zaga ivanja.Otklanjanje posledica havarijskih zaga ivanja vodnih tokova. jezerima i drugim vodama u unutrašnjosti kopna . koji se svrstava u podgrupu 01500 . voda iz naselja i otpadnih voda doma#instava . Ova delatnost ne obuhvata: . tj.ulov morskih sisara. osim atmosferskih voda.Preuzimanje otpadnih voda. voda zaga enih uljem i drugih voda sa brodova . korali.ulov vodenih životinja: kornja*e i dr. rekreativna ili sli*na aktivnost. svrstava u podgrupu 92720 05012 Ulov ribe na rekama i jezerima Ova delatnost obuhvata: . alge i dr. Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Ribarstvo Ulov ribe.preradu morske ribe. Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 15200 .Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od zaga ivanja. ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe. jezera i podzemnih voda . usluge u ribarstvu 0501 05011 Ulov ribe Ulov ribe na moru Ova delatnost obuhvata: . sipa i dr.ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca . mreš#enje i uzgoj ribe u ribnjacima.preradu slatkovodne ribe.0304 03040 Zaštita voda od zaga ivanja Ova delatnost obuhvata: . osim kitova. tj.ulov ribe na rekama.Odvo enje otpadnih voda industrije. rudarstva. Ova delatnost ne obuhvata: . morževa i tuljana.ribolov koji se kao sportska.

uzgoj ostriga Ova delatnost ne obuhvata: . drobljenje. mlevenjem ili na druge na*ine.uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava .sakupljanje.jamsku i površinsku eksploataciju kamenog uglja .istraživanje minerala. sortiranje po veli*ini i kvalitetu. postlarvi škampa.ribolov koji se kao sportska. koji se svrstavaju u podgrupu 41000 . koje se svrstava u podgrupu 74204 Podsektor VA 10 101 1010 10100 Va enje energetskih sirovina Va enje kamenog i mrkog uglja i lignita. va enje treseta Va enje i briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata: . 10 . ako se ne obavlja u okviru rudarstva i eksploatacije majdana. rekreativna ili sli*na aktivnost.za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu. koja se svrstava u podgrupu 15200 .*iš#enje.va enje minerala koji se u prirodi pojavljuju u *vrstom (ugalj i rude).obradu pojedinih vrsta zemlji.proizvodnju mla a ostriga. Ovaj sektor obuhvata: . pre*iš#avanje i distribuciju vode. jastoga. odsoljavanje i oplemenjivanje Ovaj sektor obuhvata i: .dodatne radove na pripremi sirovih materijala radi njihove prodaje na tržištu.flaširanje prirodnih i izvorskih mineralnih voda sa izvora ili iz bušotina. koje se svrstava u podgrupu 15981 . grane. usitnjavanje i dr. koji se svrstava u podgrupu 01250 . stena i minerala drobljenjem.uzgoj žaba. koja se svrstava u podgrupe 26810 i 26820 . jamskom ili površinskom eksploatacijom ili va enjem iz bušotina .delatnosti rezervata za sportski ribolov. grupe i podgrupe na osnovu osnovnog minerala koji se proizvodi. te*nom (nafta) ili gasovitom stanju (prirodni gas). dagnji.aglomeraciju uglja i ruda Ovaj sektor ne obuhvata: . ribljeg mla a i lososa . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 Sektor V Va enje ruda i kamena Delatnosti rudarstva razvrstane su u oblasti. kao što su mlevenje. svrstava u podgrupu 92720 0502 05020 Mreš#enje i uzgoj riba u ribnjacima Ova delatnost obuhvata: .uzgoj i tov ribe u morskoj i slatkoj vodi .

proizvodnju sirovih gasovitih ugljovodonika (prirodnog gasa) na poljima na kojima su osnovni proizvod 11 .briketiranje treseta Ova delatnost ne obuhvata: .izdvajanje uglja iz sitneži kamenog uglja 102 1020 10201 Va enje i briketiranje mrkog uglja i lignita Va enje i briketiranje mrkog uglja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju naftnih derivata. koja se svrstava u podgrupu 23201 . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 . osim istraživanja Va enje sirove nafte i prirodnog gasa Va enje sirove nafte Ova delatnost obuhvata: . usluge u proizvodnji nafte i gasa.pranje.istraživanje nafte i gasa.proizvodnju proizvoda od treseta. koje se svrstava u podgrupu 23201 .briketiranje lignita 103 1030 10300 Va enje i briketiranje treseta Ova delatnost obuhvata: .rad cevovoda. koje se svrstava u podgrupu 74204 11102 Va enje prirodnog gasa Ova delatnost obuhvata: . sušenje i drobljenje lignita . koji se svrstava u podgrupu 60300 . sušenje i drobljenje mrkog uglja .ute*njavanje naftnih gasova u rafinerijama nafte.va enje treseta .briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata i: .jamsku i površinsku eksploataciju lignita .pranje.usluge pri va enju nafte i gasa.va enje sirove nafte i prate#ih gasovitih ugljovodonika na istom polju Ova delatnost ne obuhvata: .briketiranje mrkog uglja 10202 Va enje i briketiranje lignita Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26820 11 111 1110 11101 Va enje sirove nafte i prirodnog gasa..jamsku i površinsku eksploataciju mrkog uglja .

proizvodnju aluminijum-oksida.pripremu ruda: .proizvodnju žutog kola*a Ova delatnost ne obuhvata: . pumpanje bušotina.podzemnu i površinsku eksploataciju ruda metala i samorodnih metala .oboga#ivanje ruda urana i torijuma. klasiranje po krupno#i.prženje gvozdenih pirita.proizvodnju fisionih materijala ili materijala pogodnih za primenu u regenerativnim reaktorima radi dobijanja sekundarnog nuklearnog goriva. sušenje.va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma . koso bušenje.izdvajanje i razdvajanje te*nih frakcija ugljovodonika .usluge pri va enju nafte i gasa kao što su direktno bušenje. zatrpavanje (za*epljivanje) i napuštanje bušotina i dr.ute*njavanje i regasifikaciju prirodnog gasa radi transporta . koji se svrstava u podgrupu 60300 . drobljenje i pranje ruda . njihova popravka i demontaža. osim istraživanja Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstavaju u podgrupu 74204 12 120 1200 12000 Va enje ruda urana i torijuma Ova delatnost obuhvata: . geološka i seizmološka snimanja. lomljenje. koja se svrstava u podgrupu 23300 . koje se svrstava u podgrupu 24110 12 . kalcinacija i prženje ruda Ova oblast ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 27421 .istraživanje nafte i gasa. postavljanje buša#ih tornjeva na bušotinama. po*injanje bušotina.proizvodnju uranijum metala. osim energetskih Va enje ruda metala Ova oblast obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 . koje se svrstava u podgrupu 74204 112 1120 11200 Usluge u proizvodnji nafte i gasa.usluge pri va enju nafte i gasa. flotacija. cementiranje cevi naftnih i gasnih bušotina.rad cevovoda. koja se svrstava u podgrupu 23300 Podsektor VB 13 Va enje ostalih sirovina i materijala.geofizi*ka. koncentrovanje ruda magnetnom ili gravitacionom separacijom .. prora ivanje bušotina. prosejavanje. koje se svrstava u podgrupu 12000 . koje se svrstava u podgrupu 23300 .va enje ruda urana i torijuma.odsumporavanje gasa Ova delatnost ne obuhvata: .

srebra. osim ruda urana i torijuma Va enje boksita Ova delatnost obuhvata: . mangana. va enje i priprema ruda kalaja. hroma. Ova delatnost ne obuhvata: .va enje i pripremu ruda urana i torijuma. 13 .oboga#ivanje i aglomeraciju ruda gvož a Ova delatnost ne obuhvata: .va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja olova i cinka 13203 Va enje ruda bakra Ova delatnost obuhvata: .va enje i pripremu pirita i pirhotina.va enje i pripremu ruda aluminijuma (boksit) Ova delatnost ne obuhvata: . va enje i pripremu ruda plemenitih metala: zlata. vanadijuma i dr.va enje ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja gvož a . koji se svrstavaju u podgrupu 14300 132 1320 13201 Va enje ruda obojenih metala.va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja obojenih metala: . kobalta.proizvodnju mate-nikla (kamenac nikla). platine i dr. molibdena. kao što su mermer. tantala. . koja se svrstava u granu 274 14 141 1411 14110 Va enje ostalih ruda i kamena Va enje kamena Va enje kamena za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 12000 . koja se svrstava u granu 274 13202 Va enje ruda olova i cinka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mate-bakra (kamenac bakra). granit. grubu obradu i grubo rezanje kamena za spomenike i gra evinarstvo. koja se svrstava u granu 274 13204 Va enje ruda ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . peš*ari i dr.proizvodnju aluminijum-oksida. nikla.va enje.va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja bakra Ova delatnost ne obuhvata: .131 1310 13100 Va enje ruda gvož a Ova delatnost obuhvata: .

va enje bitumenoznog peska. prirodnih borata.va enje prirodnog sumpora i sumporne zemlje . koje se svrstava u podgrupu 11101 1422 14220 Va enje gline i kaolina Ova delatnost obuhvata: . oblikovanje i obradu kamena izvan kamenoloma.va enje.va enje i pripremu pirita i pirhotina . koji se svrstavaju u podgrupu 26700 1412 14120 Va enje kre*njaka. gra evinskog peska i šljunka . Ova delatnost obuhvata i: . prirodnog magnezijum-sulfata (kiserit) i dr. šljunka i peska Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 14300 1413 142 1421 14210 14130 Va enje škriljaca (osim bitumenoznih) Va enje peska i gline Va enje šljunka i peska Ova delatnost obuhvata: .va enje guana Ova delatnost ne obuhvata: 14 .va enje sirovog gipsa i anhidrida . sirovog gipsa i krede Ova delatnost obuhvata: .va enje hemijskih i ubrivih minerala.va enje hemijskih i ubrivih minerala.lomljenje i drobljenje kamena. . vatrostalne gline i kaolina Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . drobljenje i lomljenje kre*njaka . koje se svrstava u podgrupu 14300 .se*enje.va enje krede Ova delatnost ne obuhvata: .va enje i bagerovanje industrijskog peska.va enje hemijskih i ubrivih minerala. koje se svrstava u podgrupu 14300 143 1430 14300 Va enje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih ubriva Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 14300 .va enje hemijskih i ubrivih minerala.va enje prirodnih fosfata i prirodnih kalijumovih soli . fluorita i dr.va enje zemljanih boja.va enje gline.va enje prirodnog barijum-sulfata i barijum-karbonata (bariti i viterit).

va enje soli iz rudnika.proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. .va enje razli*itih minerala i materijala: . abrazivi materijali.proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. koje se svrstava u podgrupu 24110 144 1440 14401 Proizvodnja soli Proizvodnja morske soli Ova delatnost obuhvata: . rashla enog ili smrznutog mesa. . obrada. feldspat i dr.drobljenje.proizvodnju svežeg. pi#a i duvana Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pi#a 151 1511 15110 Proizvodnja. kvarcnog peska i ostalih ruda i kamena.proizvodnju krupnih i sitnih koža poreklom iz klanica.drobljenje. azbest. hla enje i zamrzavanje životinjskog mesa Ova delatnost obuhvata: . rashla enog ili smrznutog mesa. prirodni grafit. pre*iš#avanje i rafinaciju ostale soli Ova delatnost ne obuhvata: .) od ostale soli . liskun i dr. prirodni asfalt i bitumen Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Prera iva*ka industrija Proizvodnja prehrambenih proizvoda.dobijanje soli isparavanjem morske vode i drugih slanih voda . uklju*uju#i i kože prikupljene od trgovaca kožom Sektor G Podsektor GA 15 15 .proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode.) od morske soli . drago kamenje. u komadima Ova delatnost obuhvata i: . pre*iš#avanje i rafinaciju morske soli Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 41000 145 1450 14500 Va enje azbesta. silikatno fosilno brašno.proizvodnju svežeg.. obrada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa Proizvodnja. u trupovima . steatit (talk).prženje gvozdenih pirita. kvarc.proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode. uklju*uju#i i rastvaranje i ispumpavanje .proizvodnju soli. koja se svrstava u podgrupu 41000 14402 Proizvodnja ostale soli Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 .

zamene za kavijar i dr. stavljanjem u konzerve i dr. soljenog ili dimljenog mesa . soljenjem.proizvodnju jestivih životinjskih masti .pakovanje mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko.pakovanje životinjskog i živinskog mesa za tu ra*un. riblji fileti.proizvodnju proizvoda od ribe. ljuskara i mekušaca zamrzavanjem. bolonjske kobasice.preradu životinjskih iznutrica. koje se svrstava u podgrupu 74820 .proizvodnju taba*ke (*upane) vune Ova delatnost ne obuhvata: . stavljanjem u salamuru. kuvana šunka.klanje živine i ze*eva . hla enje i zamrzavanje živinskog i ze*ijeg mesa Ova delatnost obuhvata: .pakovanje živinskog mesa za tu ra*un.proizvodnju svežeg ili smrznutog živinskog i ze*ijeg mesa. dimljenjem. .pakovanje mesa za tu ra*un. krvavice i džigernja*e.pakovanje životinjskog i živinskog mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko. ljuskara i mekušaca: kuvana riba. salame. . kuvane svinjske kobasice. koje se svrstava u podgrupu 74820 .proizvodnju polugotovih i gotovih jela od mesa (konzerve i dr. u pojedina*nom pakovanju Ova delatnost obuhvata i: . . obrada. sušenjem.konzervisanje ribe. koje se svrstava u podgrupu 51320 1513 15130 Prerada životinjskog i živinskog mesa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mesnih prera evina: kobasice.obradu živinskog i ze*ijeg mesa . koje se svrstava u podgrupu 51320 1512 15120 Proizvodnja.) Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 51320 152 1520 15200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe Ova delatnost obuhvata: .. dubokim zamrzavanjem. mesni sokovi i dr. ikra. koje se svrstava u podgrupu 74820 .pakovanje živinskog mesa za sopstveni ra*un u trgovini na veliko. proizvodnju mesnog brašna i mesne mase .proizvodnju perja i paperja Ova delatnost ne obuhvata: .preradu i konzervisanje ribe na brodovima kojima je to jedina delatnost 16 . paštete.proizvodnju polugotovih jela od ribe Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju sušenog. kavijar. salfalade.

palmino. .proizvodnju brašna.industrijsko ljuš#enje krompira 1532 15320 Proizvodnja sokova od vo#a i povr#a Ova delatnost obuhvata: . 17 .preradu i konzervisanje ribe na brodovima koji se istovremeno bave i ulovom i preradom i konzervisanjem ribe. stavljanjem u ulje ili sir#e. ulje od repice ili sla*ice.. vo#nih želea i drugih pihtijastih masa .proizvodnju ribljih supa. laneno ulje i dr.Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 15842 154 1541 15410 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti Proizvodnja sirovih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *istih sokova od vo#a ili povr#a 1533 15330 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a. . prekrupe i dr.konzervisanje vo#a i plodova orahoplodnica u še#eru. sušenjem. koja se svrstava u podgrupu 15410 .konzervisanje vo#a. od krompira Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju pomfrita i sli*nih proizvoda . koja se svrstava u podgrupu 15610 .proizvodnju brašna ili prekrupe od sušenog mahunastog povr#a. stavljanjem u konzerve i dr. suncokretovo ulje. koja se svrstava u podgrupe 05011 i 05012 . sojino.proizvodnju prehrambenih proizvoda od vo#a ili povr#a .proizvodnju *ipsa (vruskavog krompira) . marmelade.proizvodnju polugotovog smrznutog krompira . plodova orahoplodnica ili povr#a zamrzavanjem. plodova uljanih orahoplodnica i uljanih koštica i dr.proizvodnju sušenog pirea od krompira .proizvodnju ulja i masti iz morskih sirovina. na drugom mestu nepomenuti Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gotovih jela od povr#a Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju neodmaš#enog brašna i prekrupe mlevenjem uljanog semenja.proizvodnju džema.proizvodnju sirovih biljnih ulja: maslinovo. ulje iz pamu*nog semena. koja se svrstava u podgrupu 15890 153 1531 15310 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a Prerada i konzervisanje krompira Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju sira i urde . pasterizovanog.proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara. sojino i dr.obradu biljnih ulja duvanjem.proizvodnju sladoleda i drugih jestivih smrznutih smesa kao što je šerbet 18 . mle*nog še#era (laktoze) i dr. zasla enog ili nezasla enog .proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti .proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju margarina i sli*nih namaza .proizvodnju surutke .nusproizvode ove delatnosti: pamu*ni linters (otpadno pamu*no vlakno).proizvodnju jogurta .proizvodnju sveže pomuženog kravljeg mleka. oksidacijom. koje se svrstava u podgrupu 15620 1542 15420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost obuhvata i: . .proizvodnju svežeg te*nog mleka. koje se svrstava u podgrupu 15130 .proizvodnju rafiniranih biljnih ulja: maslinovo.proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara .proizvodnju mešanih masno#a za kuvanje 155 1551 15510 Prerada i konzervisanje mleka Proizvodnja mle*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . sterilizovanog i homogenizovanog .proizvodnju pavlake od svežeg te*nog mleka. koja se svrstava u podgrupu 15410 . sterilizovnog i homogenizovanog . polimerizacijom. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kazeina. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mleka u prahu ili kondenzovanog mleka. pasterizovanog. koja se svrstava u podgrupu 15410 1543 15430 Proizvodnja margarina i sli*nih jestivih masti Ova delatnost obuhvata: .vlažno mlevenje žitarica. dehidratacijom. hidrogenizacijom i dr. koja se svrstava u podgrupu 01210 1552 15520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smesa Ova delatnost obuhvata: . kuvanjem. uljane poga*e i dr.proizvodnju maslaca .topljenje i pre*iš#avanje sala i drugih jestivih životinjskih masti.

proizvodnju glutena . uklju*uju#i i dodatke hrani 1572 158 1581 15720 Proizvodnja gotove hrane za ku#ne ljubimce Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda Proizvodnja hleba. . kukuruza i drugih žita .vlažno mlevenje žitarica.proizvodnju še#era iz trske ili repe.proizvodnju mešavine brašna pripremljene za hleb.proizvodnju skroba od pirin*a.proizvodnju pirin*anog brašna . delimi*no kuvanog ili konvertovanog pirin*a . sirupa od glukoze. koja se svrstava u podgrupu 15822 . Ova delatnost ne obuhvata: . krompira. skroba i proizvoda od skroba Proizvodnja mlinskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . korenja. kola*e. .proizvodnju gotove hrane za uzgoj životinja.vlažno mlevenje žitarica . prekrupe ili peleta od pšenice.proizvodnju glukoze. maltoze i dr.obradu pirin*a: proizvodnja blanširanog. peciva.proizvodnju sladoleda u sladoledarskim radnjama.Ova delatnost ne obuhvata: . kukuruza i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15830 . raži.proizvodnju "pe*ene aljaske" i sli*nih proizvoda. griza. pala*inke i dr. koja se svrstava u podgrupu 55400 156 1561 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda. gomolja ili jestivih plodova orahoplodnica .proizvodnju brašna i prekrupe od krompira. koje se svrstava u podgrupu 15620 1562 15620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15310 .proizvodnju žitnih obroka . sitno suvo pecivo. poliranog.proizvodnju laktoze.mlevenje žita: proizvodnja brašna. glaziranog. kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa 19 . koja se svrstava u podgrupu 15510 157 1571 15710 Proizvodnja gotove hrane za životinje Proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja Ova delatnost obuhvata: .mlevenje povr#a: proizvodnja brašna i prekrupe od sušenog mahunastog povr#a. ovsa.proizvodnju tapioke i dr.

proizvodnju slatkih ili slanih proizvoda za grickanje 1583 15830 Proizvodnja še#era Ova delatnost obuhvata: . *okolade i *okoladnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa i konzervisanih kola*a .proizvodnju glukoze i sirupa od glukoze i maltoze. konzervisanog peciva. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju i rafinaciju še#era ili supstituta še#era iz sokova trske. repe.proizvodnju keksa 15822 Proizvodnja dvopeka.proizvodnju hleba i peciva u restoranima.proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa. kakao-ulja i dr. kola*a. proizvodnja peciva. koja se svrstava u podgrupu 01133 20 . javora. pita i dr. koja se svrstava u podgrupu 55300 1582 15821 Proizvodnja dvopeka i keksa. koja se svrstava u podgrupu 15620 1584 15841 Proizvodnja kakaa.proizvodnju *okolade Ova delatnost ne obuhvata: . torti. palme i dr.proizvodnju dvopeka i "suvih" pekarskih proizvoda .proizvodnju kakaa.proizvodnju svežih testenina. koja se svrstava u podgrupu 15850 . koja se svrstava u podgrupu 55300 15812 Proizvodnja svežih kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . kakao-masti. kakao-maslaca. kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Proizvodnja keksa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hleba i peciva Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa u restoranima. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kakao-zrna. . *okolade i konditorskih proizvoda Proizvodnja kakaa. kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: .15811 Proizvodnja hleba i peciva Ova delatnost obuhvata: .

15842 Proizvodnja bonbona i drugih konditorskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . ekstrakti i koncentrati kafe .proizvodnju za*ina.proizvodnju guma za žvakanje . instant-kafa (rastvorljiva kafa) . Ova delatnost ne obuhvata: . plodova orahoplodnica. mle*na i druga dopunska hrana 21 .proizvodnju hrane za posebne dijetetske svrhe: .proizvodnju kuskusa i dr.proizvodnju proizvoda od kafe: . kuskusa i sli*nih proizvoda od brašna Ova delatnost obuhvata: .prženje plodova orahoplodnica. kora od vo#a i drugih delova biljaka Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mešavine *aja i mate *aja . uklju*uju#i i pakovanje u kesice Ova delatnost ne obuhvata: . punjeni ili nepunjeni .proizvodnju kuhinjske soli. senf i dr.proizvodnju sukroze.proizvodnju sir#eta. koja se svrstava u podgrupu 01133 1587 15870 Proizvodnja za*ina i drugih dodataka hrani Ova delatnost obuhvata: . brašno i griz od sla*ice. koje se svrstava u podgrupu 15890 1585 15850 Proizvodnja makarona. 1586 15860 Prerada *aja i kafe Ova delatnost obuhvata: .konzervisanje u še#eru vo#a. mlevena kafa . sosova i drugih dodataka: .dekofeiniziranje i prženje kafe .proizvodnju *aja vezanu za uzgoj *aja na plantažama. kuvani ili nekuvani. koje se svrstava u podgrupu 01133 .proizvodnju konditorskih proizvoda . hrana za odoj*ad . koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 1588 15880 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane Ova delatnost obuhvata: . majonez. koja se svrstava u podgrupu 15890 . rezanaca.proizvodnju zamena za kafu .pakovanje *aja.gajenje za*inskog bilja.proizvodnju testenina kao što su makarone i rezanci. koja se svrstava u podgrupu 15830 .

niskokalori*na hrana i hrana sa smanjenom kalori*nom vrednoš#u namenjena za regulisanje telesne težine . 159 1591 15910 Proizvodnja pi#a Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi#a Ova delatnost obuhvata: . posebno za sportiste . koja se svrstava u podgrupu 01132 22 .proizvodnju destilovanih. liker i dr.flaširanje i pakovanje vina bez obrade i nege.proizvodnju vina od šire Ova delatnost ne obuhvata: . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . hrana za dijabeti*are i dr. hrana za upotrebu pri jakim fizi*kim naporima. hrana bez glutena . džin. .proizvodnju supa i *orbi .proizvodnju nedestilovanih alkoholnih pi#a.prženje plodova orahoplodnica.. uklju*uju#i i dijetalne soli sa smanjenim sadržajem natrijuma ili bez natrijuma . koja se svrstava u podgrupe 15920. Ova delatnost ne obuhvata: . kordijal (vrsta gorkog likera). 15930 i 15940 1592 15920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentisanih materijala Ova delatnost obuhvata: . hrana sa smanjenim sadržajem natrijuma. proizvodnju prehrambenih proizvoda s plodovima orahoplodnica i proizvodnja namaza. stona vina . kao što su *okoladni prelivi za hleb i dr.proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala . kvasca. ostala vina .proizvodnju penušavih vina .proizvodnju sir#eta. dijetalna hrana za specijalne medicinske svrhe . jaja u prahu i dr. pitkih alkoholnih pi#a: viski.proizvodnju vina u organizacijama koje uzgajaju grož e. 1589 15890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda.proizvodnju špirita 1593 15930 Proizvodnja vina iz svežeg grož a Ova delatnost obuhvata: . rakija.proizvodnju vina: . hrana za bebe . koji se svrstavaju u podgrupe 51170 i 74820 .

proizvodnju sirupa . kola i dr. 1596 15960 Proizvodnja piva Ova delatnost obuhvata: . 23 . cigare.proizvodnju *istih sokova od vo#a i povr#a. vo#ni napitci .proizvodnju duvanskih proizvoda: cigarete. koji se svrstavaju u podgrupu 01110 16002 Prerada duvana Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kvasca. . duvan za žvakanje. uklju*uju#i i proizvodnju prirodnih mineralnih voda 15982 Proizvodnja osvežavaju#ih pi#a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju praškova za osvežavaju#a pi#a Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a kao što su medovina.vrenje piva Ova delatnost ne obuhvata: .prirodnu ili vešta*ku fermentaciju duvana Ova delatnost ne obuhvata: .flaširanje vode.gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana. .proizvodnju homogenizovanog ili rekonstituisanog duvana . oranžada. osvežavaju#a pi#a s prirodnim ekstraktima: tonik i dr. koja se svrstava u podgrupu 15890 1597 1598 15970 15981 Proizvodnja slada Proizvodnja mineralne vode i osvežavaju#ih pi#a Proizvodnja mineralne vode Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju osvežavaju#ih pi#a: . burmut i dr. sake (vino od pirin*a) i dr.1594 1595 15940 15950 Proizvodnja jabukova*e i vina od ostalog vo#a Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a Ova delatnost obuhvata: . bezalkoholne aromatizovane i/ili zasla ene vode: limunada. koja se svrstava u podgrupu 15320 16 160 1600 16001 Proizvodnja duvanskih proizvoda Fermentacija duvana Ova delatnost obuhvata: . duvan za lulu. duvan za cigarete.

pletenje i dr. bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. koji se svrstavaju u podgrupu 01110 Podsektor GB 17 171 1711 17110 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina Proizvodnja tekstilnih prediva Proizvodnja prediva pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . vla*enje i *ešljanje . pletenje i dr.*iš#enje pamuka. 24 . pletenje i dr. 1713 17130 Proizvodnja prediva od *ešljanih vlakana Ova delatnost obuhvata: . za tkanje. upredanje i snovanje sinteti*kih ili vešta*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01413 . Ova delatnost ne obuhvata: .gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana. . bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. za tkanje.pripremu i predenje vlakana od polu*ešljane vune (vla*ena ali nepotpuno *ešljana) 1714 17140 Proizvodnja prediva lanenog tipa Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i iz otpadaka.vla*enje i *ešljanje otpadaka od svile .proi zvodnju prediva svilenog tipa. pletenje i dr. koja se svrstava u podgrupu 17160 1712 17120 Proizvodnja prediva vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: . bilo od lanenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. pletenje i dr.pripremne operacije na vlaknima vunenog tipa: odmaš#ivanje i karbonizovanje vune i vla*enje .pripremne operacije na vlaknima pamu*nog tipa. za tkanje.proizvodnju prediva pamu*nog tipa.pr oizvodnju prediva lanenog tipa. 1715 17150 Proizvodnja prediva svilenog tipa. za tkanje.trljanje lana .*ešljanje duga*kih vlakana .namotavanje.proizvodnju konca za šivenje. pranje i odmotavanje svile .proizvodnju prediva od *ešljanih vlakana bilo vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih. za tkanje.Ova delatnost ne obuhvata: .pr oizvodnju prediva vunenoga tipa. bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.

proizvodnju prediva od papira Ova delatnost ne obuhvata: . žanila-tkanina..proizvodnju širokih tkanina pamu*nog tipa. koja se svrstava u podgrupu 17540 .proizvodnju tkanog buklea. Ova delatnost ne obuhvata: . kabliranje i bojenje prediva od vešta*kih ili sinteti*kih filamenata 1716 17160 Proizvodnja konca za šivenje Ova delatnost obuhvata: .pripremne operacije i predenje ostalih tekstilnih vlakana. koja se svrstava u podgrupu 17530 1722 17220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: . dubliranje. bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva 25 . uklju*uju#i i mešavine Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju širokih tkanina vunenoga tipa.proizvodnju podnih pokrivki od tekstila.proizvodnju staklenih vlakana. koja se svrstava u podgrupe 17110 do 17150 i podgrupu 17170 1717 17170 Proizvodnja ostalih tekstilnih prediva Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sinteti*kih ili vešta*kih vlakana i kablova i proizvodnju jednoži*nog prediva (uklju*uju#i i prediva velike ja*ine i prediva za tepihe).proizvodnju prediva za pletenje i kuki*anje. koja se svrstava u podgrupu 24700 . koja se svrstava u grane 176 i 177 . kao što su juta i likasta vlakna Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 26140 .predenje azbestnih vlakana. gaze i dr. frotira.proizvodnju netkanog tekstila. upredanje.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju konca za šivenje od bilo kog tekstilnog materijala.teksturiranje. koje se svrstava u podgrupu 26820 172 1721 17210 Proizvodnja tkanina Proizvodnja tkanina pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . od sinteti*kih ili vešta*kih vlakana. koja se svrstava u podgrupu 17510 . bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju uzanih tkanina.

doradu.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. popravljanje. koja se svrstava u granu 176 .proizvodnju širokih tkanina od *ešljanih prediva bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 1723 17230 Proizvodnja tkanina od *ešljanog prediva Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 173 1730 17300 Dovršavanje tkanina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17510 . skupljanje.proizvodnju tkanina od staklenih vlakana Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u granu 176 .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina. bojenje i štampanje tkanina (uklju*uju#i i termoštampanje) . jute i drugih likastih vlakana i specijalnih prediva Ova delatnost obuhvata i: . konoplje. koja se svrstava u podgrupu 17530 1724 17240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa Ova delatnost obuhvata: . bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. koje se svrstava u podgrupu 26820 . sušenje.proizvodnju širokih tkanina svilenog tipa.proizvodnju netkanog tekstila.beljenje.tkanje azbestnih tkanina.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina. koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju ostalih širokih tkanina od lana. ramije.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. koja se svrstava u podgrupu 17530 1725 17250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina Ova delatnost obuhvata: . sanforiziranje i mercerizaciju 26 . koja se svrstava u podgrupu 17510 . parenje.proizvodnju netkanog tekstila.

jastu*i#i. . koja se svrstava u podgrupu 17530 17402 Proizvodnja teške konfekcije Ova delatnost obuhvata: . zaštitnika za sunce. uklju*uju#i i #ebad za putovanja Ova delatnost obuhvata i: . od svih vrsta materijala. pokriva*i. . prekriva*a za kola i dr. prekriva*i za krevete.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. prekrivanje i laminiranje tekstilnih tkanina plasti*nim masama.proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. 17403 Proizvodnja #ebadi Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. krpe za sudove i dr. jorgani. osim ode#e Proizvodnja rublja za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . jastuci. posteljina.proizvodnju delova od tekstila za elektri*nu #ebad 17404 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta. uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . šatora. jastu*i#i za kosu. koja se svrstava u podgrupu 17530 27 .proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija: .Ova delatnost ne obuhvata: . zastori. prevla*enje. prekriva*i za nameštaj ili mašine i dr.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. proizvoda za kampovanje. Ova delatnost obuhvata i: . vre#e za spavanje i dr. jedara.proizvodnju ru*no tkanih tapiserija Ova delatnost ne obuhvata: . . zavese. roletne. zastavice i dr. barjaci. zastave.proizvodnju #ebadi. toaletno i kuhinjsko rublje .impregnisanje.proizvodnju cerada. koje se svrstava u podgrupu 17540 174 1740 17401 Proizvodnja gotovih tekstilnih predmeta. krpe za prašinu. pojasevi za spasavanje. padobrani i dr. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . stono. Ova delatnost ne obuhvata: .

uklju*uju#i i mašinski tkanih pokriva*e za pod: tepisi. koja se svrstava u podgrupe 20521.proizvodnju ukrasnih predmeta: pletenice. užadi.proizvodnju proizvoda od kanapa ili mreža: ribarske mreže. tamponi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . pokriveni ili obloženi gumom ili plasti*nom masom . pomponi i dr. gume ili plasti*nih materijala.proizvodnju tkanina impregnisanih. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: . pletenica i mreža Ova delatnost obuhvata: . pokriva*i i dr. odbojnici za brodove. koja se svrstava u podgrupu 20522 . kanapa.proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekriva*a za pod.proizvodnju mreža za kosu.proizvodnju pletenica. uklju*uju#i i tkanine na osnovi bez potke. .proizvodnju asura i pokriva*a od pletarskih materijala. .proizvodnju netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila. 28 .proizvodnju filca .175 1751 17510 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta Proizvodnja tepiha i prekriva*a za pod Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju tekstilne vate i proizvoda od vate: . Ova delatnost ne obuhvata: . asure. prevu*enih. 25130 i 25230 .proizvodnju *vorovanih mreža od upredenog konca.proizvodnju tekstilnih proizvoda. bez obzira na to da li su impregnisani. higijenski uložci.proizvodnju etiketa. ponjave. traka ili sli*nih materij ala. kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana.proizvodnju tila i drugih mrežastih tkanina ili *ipke u komadima i trakama ili u motivima vezenih tkanina . sastavljenih pomo#u lepljivih materijala . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . om*e za teret. rese. koja se svrstava u podgrupu 36633 1752 17520 Proizvodnja užadi. koja se svrstava u podgrupu 18240 1753 17530 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila. osim ode#e 1754 17540 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta. prevu*eni. prekrivenih ili laminiranih plasti*nom masom .proizvodnju prekriva*a za pod od plute. *ak i u slu*aju kada su na osnovi od tekstila. konopci i užad opremljeni metalnim prstenovima i dr. zna*aka i dr. jastuci za istovaranje.proizvodnju uzanih tkanina. užadi ili kanapa .

triko-*arape i hula-hop *arape 1772 17720 Proizvodnja pletenih i kuki*anih pulovera. uklju*uju#i i kratke *arape. dorada i bojenje krzna Proizvodnja kožne ode#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju platna od pletene metalne žice. prsluka i sli*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . pletenih na "rachel" ili sli*nim mašinama. ostale pletene i kuki*ane tkanine Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašinski ra enih pokriva*a za pod.proizvodnju ode#e od kože ili imitacije kože Ova delatnost ne obuhvata: . creva za šmrkove.proizvodnju *arapa. slikarsko platno pripremljeno za upotrebu. vatrootporne mrežice za gas. tkanine za sita. tkanine za filtriranje i dr.proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina za postavljanje na prozore od *ipke. bukle i frotir tkanine .proizvodnju raznih tkanina: . koja se svrstava u podgrupu 36400 29 . tkanine za kori*enje knjiga i sli*ne jake tekstilne tkanine i tkanine prevu*ene gumom ili drugim supstancama . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju metaliziranog ili obavijenog prediva.proizvodnju pletenih ili kuki*anih pulovera. džempera.. prsluka i sli*nih proizvoda 18 181 1810 18100 Proizvodnja odevnih predmeta. prevu*enih ili obloženih gumom ili plasti*nom masom . tekstilnog prediva ili traka impregnisanih. gumenih niti obavijenih tekstilnim materijalom. koja se svrstava u podgrupu 17510 . mrežaste tkanine i tkanine za postavljanje na prozore pletene na "rachel" ili sli*nim mašinama . koja se svrstava u podgrupu 17540 177 1771 17710 Proizvodnja pletenih i kuki*anih proizvoda Proizvodnja pletenih i kuki*anih *arapa Ova delatnost obuhvata: . beskrajne trake. kord-tkanine velike *vrsto#e od vešta*kog prediva za gume za vozila.proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu.proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina: .proizvodnju raznih tekstilnih proizvoda: fitilji. koja se svrstava u podgrupu 28730 176 1760 17600 Proizvodnja pletenih i kuki*anih tkanina Ova delatnost obuhvata: . mašinsko remenje.

proizvodnju radne ode#e Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 .proizvodnju šešira i kapa .. mreže za kosu i dr. kaputi. koja se svrstava u podgrupu 18300 . koja se svrstava u podgrupu 52740 1824 18240 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Ova delatnost obuhvata: . .popravku odevnih predmeta.proizvodnju odevnih predmeta od krzna. koja se svrstava u podgrupu 52740 1823 18230 Proizvodnja rublja Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . pletene ili kuki*ane tkanine. za muškarce. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 .proizvodnju ode#e od gume ili plasti*nih masa koja nije šivena ve# samo lepljena.proizvodnju ostale ode#e izra ene od materijala.proizvodnju ode#e za bebe. kostima za kupanje i dr.popravku odevnih predmeta. kao što su tkane. grudnjaci. spava#ice.proizvodnju ostalog pribora za odevanje: rukavice.. pižame.popravku odevnih predmeta. ga#ice. Ova delatnost obuhvata i: . kombinezoni. koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 . pletene ili kuki*ane tkanine. šalovi. odela za skijanje. trenerki. pojasevi.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu. 30 .šivenje po narudžbini Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju rublja od materijala kao što su tkane. pantalone. mašne.proizvodnju odevnih predmeta od gume ili plasti*nih masa koji nisu šiveni ve# samo lepljeni. žene i decu: . suknje i dr. košulje. odela. Ova delatnost ne obuhvata: .182 1821 18210 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Proizvodnja radne ode#e Ova delatnost obuhvata: . za muškarce. žene i decu: . jakne. kompleti.proizvodnju obu#e. kravate. koja se svrstava u podgrupu 52740 1822 18220 Proizvodnja ostale ode#e Ova delatnost obuhvata: . bluze. netkani tekstil i dr. ku#ni ogrta*i. korseti i dr. *ipke i dr.

proizvodnju sirovih koža. šišanje i *upanje. koja se svrstava u granu 172 i podgrupu 17600 . razni proizvodi od krzna: prostirke. ru*nih torbi. koja se svrstava u podgrupu 15110 . patent ili metalizirane kože .proizvodnju vešta*kog krzna i proizvoda od vešta*kog krzna Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: .doradu i bojenje krzna i koža s dlakom: struganje. .proizvodnju proizvoda od krzna: . sara*kih proizvoda i obu#e Štavljenje i dorada kože Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu.proizvodnju krznenih šešira. proizvodnja kofera. nepunjeni jastuci.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju *izama i cipela s krznenim delovima. industrijske krpe za poliranje i dr. koja se svrstava u podgrupu 36400 . koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju štavljene kože . beljenje. štavljenje. koja se svrstava u podgrupe 01250 i 01500 . koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 .Ova delatnost obuhvata i: . trake i dr. koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 Podsektor GV 19 191 1910 19100 Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože Štavljenje i dorada kože. *ešagijanje.proizvodnju imitacije krzna (materijal s dugom dlakom dobijen tkanjem ili pletenjem). sedala.proizvodnju sirovog krzna. bojenje krzna . koja se svrstava u podgrupu 52740 183 1830 18300 Dorada i bojenje krzna.spajanje krznenih odse*aka u druge oblike kao što su plo*e.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu.popravku odevnih predmeta.proizvodnju vešta*ke kože od kožnih otpadaka 31 .proizvodnju pokrivki za glavu od krzna . pergamentne. krznena ode#a i pribor . proizvodnja predmeta od krzna Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju semišovane.

proizvodnju kožnih rukavica i šešira.proizvodnju kofera. koja se svrstava u podgrupu 26820 19302 Proizvodnja obu#e od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju obu#e od plasti*nih masa za sve svrhe. uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa 32 .proizvodnju raznih proizvoda od kože i vešta*ke kože: pojasevi za vožnju.proizvodnju kaiševa za satove . koji se svrstavaju u podgrupu 18300 . koja se svrstava u podgrupu 18100 . sedala i drugih sara*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kaiševa za satove od metala.proizvodnju kožne ode#e.proizvodnju drvene obu#e i njenih delova Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15110 . ru*nih torbi i sli*nih predmeta.proizvodnju imitacije kože koja se ne zasniva na prirodnoj koži. koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju kamašni. kao što su plasti*ne folije.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 18100 . ru*nih torbi i sli*nih predmeta od kože. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju obu#e od azbesta. vešta*ke kože ili bilo kog drugog materijala. napravljene bilo kojim postupkom . koja se svrstava u podgrupu 19301 . ako se primenjuje ista tehnologija kao za kožu . štikle i dr.štavljenje i doradu krzna i koža s dlakom. koja se svrstava u podgrupe 33500 i 36220 193 1930 19301 Proizvodnja obu#e Proizvodnja kožne obu#e Ova delatnost obuhvata: . vulkanfiber i karton.proizvodnju kožnih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. tekstilni materijali.proizvodnju kožne obu#e. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju kožne ode#e.proizvodnju sirovih koža. koja se svrstava u podgrupu 18240 . spoljni i unutrašnji onovi. gležnjaka i sli*nih proizvoda od kože .proizvodnju kožne obu#e za sve svrhe. napravljene bilo kojim postupkom.proizvodnju ortopedskih cipela. pribor za pakovanje i dr.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. koja se svrstava u podgrupu 18240 . koja se svrstava u granu 172 i podgrupe 25130 i 25240 192 1920 19200 Proizvodnja kofera.

osim nameštaja. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju delova obu#e od plasti*nih masa: lica (gornjišta) i njihovi delovi. koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje (parket. impregnacija drveta Proizvodnja rezane gra e Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . drvnog brašna. koja se svrstava u podgrupu 20300 33 . koji se svrstavaju u podgrupu 02010 .proizvodnju obu#e od azbesta.. spoljni i unutrašnji onovi. gležnjaka i sli*nih proizvoda od plasti*nih masa .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova.proizvodnju kamašni.proizvodnju gumenih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. kalupa i modela. koja se svrstava u podgrupu 26820 Podsektor GG 20 201 2010 20101 Prerada drveta i proizvodi od drveta Prerada drveta i proizvodi od drveta i plute. spoljni i unutrašnji onovi.proizvodnju drvenih železni*kih pragova . koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju ortopedskih cipela. koja se svrstava u podgrupu 18240 . štikle i dr. uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa .) . proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala Proizvodnja rezane gra e.proizvodnju rezane gra e .sušenje drveta Ova delatnost ne obuhvata: .se*enje trupaca i grubu obradu drveta.proizvodnju šindre. brodski pod i dr. štikle i dr. koja se svrstava u podgrupu 33102 . koja se svrstava u podgrupu 26820 19303 Proizvodnja gumene obu#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ortopedskih cipela.proizvodnju kamašni.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. cepanog (tesanog) drveta.proizvodnju drvene vune.proizvodnju obu#e od azbesta. Ova delatnost ne obuhvata: . iverja i dr. gležnjaka i sli*nih proizvoda od gume . napravljene bilo kojim postupkom. cepki.proizvodnju gumene obu#e za sve svrhe.

.20102 Impregnacija drveta Ova delatnost obuhvata: . šindra. koja se svrstava u podgrupu 20101 204 2040 20400 Proizvodnja ambalaže od drveta Ova delatnost obuhvata: . slame i pletarskih materijala Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Ova delatnost obuhvata: . marketarije i intarzije od drveta . ba*vi.proizvodnju paleta. od drveta .proizvodnju sanduka i kutija od pletarskih materijala. ograde i dr. kapci i njihovi okviri . slojevitih plo*a. metle.proizvodnju sanduka. iverica i sli*nih plo*a i tabli Proizvodnja gra evinske stolarije i elemenata Ova delatnost obuhvata: . . kalemovi za konac i sli*ni proizvodi od struganog drveta 34 . poklopci.proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u gra evinarstvu: . vrata. od drveta Ova delatnost ne obuhvata: . doboša i sli*ne ambalaže. cepano (tesano) drvo.. grede. uz koriš#enje zaštitnih sredstava ili drugih materijala 202 203 2020 2030 20200 20300 Proizvodnja furnirskih listova. drveni pribor za kuhinjsku upotrebu. prozori.proizvodnju raznih proizvoda od drveta: . šper-plo*a. . od drveta . gajbi. zidni i stoje#i stalci za odela i šešire . koja se svrstava u podgrupu 20522 205 2051 20510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta i proizvodnja predmeta od plute. drvene drške i delovi za alat. kalupi i modeli . drvene statuete i ukrasi.proizvodnju doboša (kalemova) za kablove i dr. *etke i dr. drveni kalupi za obu#u i drvene vešalice . drvene špule. stepenici.proizvodnju drvenih montažnih zgrada i njihovih elemenata Ova delatnost ne obuhvata: . kutija. drveni kov*eži#i i kutije za nakit.impregnaciju ili hemijski postupak s drvetom. krovni podupira*i i dr. bobine. od drveta . kaca i drugih ba*varskih proizvoda. pribor za jelo i sli*ni proizvodi . boks-paleta i drugih postavnih površina.proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje. drvo za rogove (krov). koja se svrstava u podgrupu 19200 .proizvodnju kofera.proizvodnju buradi.

.proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju *etki i metli. podmeta*i.proizvodnju imitacije nakita.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17510 . prostira*i. papira i proizvoda od papira. zastori i dr. koja se svrstava u podgrupu 36610 .proizvodnju drvene obu#e. koja se svrstava u granu 361 20522 Proizvodnja predmeta od slame. koja se svrstava u granu 361 Podsektor GD 21 211 2111 21110 Proizvodnja celuloze. pru#a i drugih pletarskih materijala Ova delatnost obuhvata: .odstranjivanje štamparske boje i proizvodnju celuloze od starog i otpadnog papira 35 . polubeljene i nebeljene drvne celuloze mehani*kim.proizvodnju kutija za satove. slame i pletarskih materijala Proizvodnja predmeta od plute Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nameštaja. zastori i dr. koja se svrstava u podgrupu 36633 .proizvodnju štapova za hodanje i drški za kišobrane.proizvodnju drvenih igra*aka. podmeta*i.proizvodnju podmeta*a. koja se svrstava u podgrupu 31500 . koja se svrstava u granu 361 . papira i kartona Proizvodnja celuloze Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36500 . koja se svrstava u podgrupu 36620 . koja se svrstava u podgrupu 33500 .preradu prirodne plute i proizvodnju predmeta plute: . prostira*a i zastora od tekstilnih materijala.proizvodnju nameštaja. koja se svrstava u podgrupu 19200 . hemijskim (rastvaranjem ili bez rastvaranja) ili poluhemijskim postupkom . prostira*i.proizvodnju šibica. koja se svrstava u podgrupu 36631 2052 20521 Proizvodnja predmeta od plute.proizvodnju beljene. izdava*ka delatnost i štampanje Proizvodnja celuloze. koja se svrstava u podgrupu 19301 .proizvodnju korparskih proizvoda i pletarske robe Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: . papira i prozvoda od papira Proizvodnja celuloze.proizvodnju nameštaja.proizvodnju kofera.

vre#ica. gotovih za upotrebu . sanitarne i toaletne potrebe Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 21220 do 21250 212 2121 21210 Proizvodnja predmeta od papira i kartona Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . ubrusi i salvete. higijenski ulošci i tamponi.proizvodnju ambalaže od punog kartona .2112 21120 Proizvodnja papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . toaletni papir. gotovih za upotrebu .proizvodnju vre#a i kesa od papira .proizvodnju gumiranog i lepljivog papira. pelene za bebe i trake za pelene.proizvodnju samokopiraju#eg papira. gotovog za upotrebu . notesa i sli*nih proizvoda koji kao dodatak imaju neki od sortimenata papirne konfekcije 36 . *inije. maramice. poslužavnici i dr.proizvodnju kancelarijskih registratora i sli*nih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju krepovanog i plisiranog papira Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ambalaže od talasastog papira i kartona .proizvodnju sklapaju#e ambalaže od kartona . koja se svrstava u podgrupu 21210 .proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira.proizvodnju kutija. 2123 21230 Konfekcioniranje papira Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju papira i kartona namenjenih za dalju industrijsku preradu Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju papira za štampanje i pisanje.proizvodnju talasastog papira i kartona . gotovog za upotrebu .proizvodnju talasastog kartona.proizvodnju papira za kompjutersko štampanje .proizvodnju ambalaže od papira i kartona .proizvodnju koverata. šolje.proizvodnju koverata i dopisnica .prevla*enje. koja se svrstava u podgrupu 21230 2122 21220 Proizvodnja predmeta za doma#instvo.proizvodnju predmeta od papira za doma#instvo i li*nu upotrebu i proizvoda od celulozne vate: listi#i za skidanje šminke. prekrivanje i impregnisanje papira i kartona .proizvodnju predmeta od papira.

koja se svrstava u podgrupu 36500 22 221 2211 2212 22110 22120 Izdava*ka delatnost. igara i igra*aka od papira i kartona. kopsova i dr.proizvodnju bobina. fotografija.proizvodnju etiketa (nalepnica) . brošura. od papira i kartona . koja se svrstava u podgrupu 21120 .proizvodnju zidnih tapeta i sli*nih pozidnica od papira. reda vožnji i dr. od presovanog kartona Ova delatnost ne obuhvata: . postera i reprodukcija umetni*kih dela .izdavanje gramofonskih plo*a.izdavanje: .proizvodnju zidnih tapeta od tekstila 2125 21250 Proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona.2124 21240 Proizvodnja zidnih tapeta Ova delatnost obuhvata: . . muzi*kih knjiga i drugih publikacija Izdavanje novina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju filtrir-papira i kartona . štampanje i reprodukcija snimljenih medija Izdava*ka delatnost Izdavanje knjiga. uklju*uju#i i reklamne novine 2213 2214 22130 22140 Izdavanje *asopisa i sli*nih periodi*nih izdanja Izdavanje zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju neupakovanih papira i kartona.mikroizdavanje 37 . gravura i razglednica . kompakt-diskova i traka s muzi*kim i drugim zvu*nim zapisima 2215 22150 Ostala izdava*ka delatnost Ova delatnost obuhvata: . ostalog štampanog materijala kao što su razglednice reprodukovane mehani*kim ili foto-mehani*kim postupkom . špula.izdavanje novina (dnevnih i periodi*nih) štampanih na novinskoj hartiji. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . formulara ..proizvodnju karata za igranje. uklju*uju#i i zidne tapete prevu*ene vinilom .proizvodnju kutija za jaja i drugih proizvoda za pakovanje.

koje se svrstava u podgrupu 21250 . sastavljanjem. kalendara.štampanje magazina i drugih periodi*nih *asopisa. etikete.završne radove na štampanom papiru ili kartonu. registara. brošure. skica. prošivanjem.ostale grafi*ke aktivnosti 38 . mašinama za fotograviranje. uzoraka. fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama. zlatotisak . dokumenata o vlasništvu. magazine.završne radove na uklapanju štampanih listova u knjige. modeliranjem u reljefu. koja se svrstava u granu 221 . ofset mašinama.slaganje teksta i slike na film. kataloge i dr. lepljenjem. inženjera. perforiranjem. reklamni materijali prospekti i dr. plakata. kompjuterskim štampa*ima i foto-kopir i termo-kopir aparatima Ova delatnost ne obuhvata: . prospekata i drugih štampanih reklama. maketa i drugih reprografskih proizvoda .222 2221 2222 22210 22220 Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem Štampanje novina Štampanje. nota i notnih svezaka. unošenje i povezivanje s podacima u odgovaraju#oj bazi podataka . dnevnika. reklamnih kataloga. poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala. koji se obavljaju savijanjem.ru*nu pripremu podataka kao npr. poštanskih i taksenih maraka. *ekova i drugih vrednosnih papira. koja se svrstava u sektore J i M 2223 22230 Knjigoveza*ki i završni radovi Ova delatnost obuhvata: . atlasa. fotografski i obi*an papir . karata za igranje. tutkalisanjem.izradu složenih blokova... na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . koji se obavljaju savijanjem.izradu originala od strane muzi*ara.štampanje etiketa. izbor. štampanih na štamparskim mašinama pomo#u otisaka. albuma. mapa. li*nih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala. kalendari. opšivanjem i dr. prevla*enjem plastikom i dr.izdava*ku delatnost.pripremu i izradu glavnog projekta. arhitekata i drugih autora. 2224 22240 Reprodukcija i slaganje Ova delatnost obuhvata: . knjiga i brošura. na mašinama za umnožavanje. bušenjem. pripremljenih plo*a ili valjaka i drugih otisnutih medija za koriš#enje pri štampanju u drugoj jedinici 2225 22250 Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem Ova delatnost obuhvata: .. lepljenjem. kao što su poslovni formulari.

vazelin. kompakt-diskova i traka s filmskim ili drugim video-zapisima 2233 22330 Reprodukcija kompjuterskih medija Ova delatnost obuhvata: .reprodukciju sa master-kopija plo*a.proizvodnju baznih mazivih ulja i masti.proizvodnju bitumenskih obloga za krovove i puteve 39 .proizvodnju smola i koksa iz smola. . koja se svrstava u podgrupu 24130 . kompaktdiskova i traka s muzi*kim ili drugim zvu*nim zapisima 2232 22320 Reprodukcija video-zapisa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju koksnog gasa .reprodukciju s master-kopija softvera i podataka na diskove i trake Podsektor GD 23 231 2310 23100 Proizvodnja koksa. propan. uklju*uju#i i one iz otpadnih ulja .proizvodnju motornih goriva: benzin.223 2231 22310 Reprodukcija snimljenih medija Reprodukcija zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: . rafinerijski gasovi kao što su etan.briketiranje mrkog uglja i lignita. 23202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju raznih proizvoda: vajt-špirit. .proizvodnju sirovog katrana Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupe 10201 i 10202 232 2320 23201 Proizvodnja derivata nafte Proizvodnja derivata nafte Ova delatnost obuhvata: . derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja produkata koksovanja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju goriva: laka.reprodukciju s master-kopija gramofonskih plo*a.briketiranje kamenog uglja.proizvodnju koksa . koje se svrstava u podgrupu 10100 . derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja koksa. srednja i teška goriva ulja. parafin i dr. butan i dr. kerozin i dr.proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju .

propana ili butana. rashladni gasovi . etana.233 2330 23300 Pripremanje nuklearnog goriva Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 12000 . te*an ili komprimovan vazduh .obradu nuklearnog otpada Ova delatnost ne obuhvata: . acetilen .va enje metana. hemijskih proizvoda i vešta*kih i sinteti*kih vlakana Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 241 2411 24110 Proizvodnja osnovnih hemikalija Proizvodnja industrijskih gasova Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 11120 .proizvodnju gorivih elemenata za nuklearne reaktore . inertni gasovi kao što je ugljen-dioksid . u osnovnim oblicima ili u obliku koncentrata Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju gorivih gasova kao što su etan.proizvodnju oboga#enog urana .proizvodnju radioaktivnih elemenata za upotrebu u industriji i medicini . koja se svrstava u podgrupu 12000 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja hemikalija. gasoviti elementi .proizvodnju te*nih ili komprimovanih industrijskih gasova: . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 23201 2412 24120 Proizvodnja boja i pigmenata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sredstava za bojenje i pigmenata bilo kog porekla. propan i butan u rafinerijama nafte.va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma.proizvodnju žutog kola*a. gasovi za izolaciju i dr. mešani industrijski gasovi .proizvodnju produkata koji se koriste kao fluoroscenti ili luminoscenti Podsektor GE 24 40 .

uklju*uju#i i aldehide. koja se svrstava u podgrupu 24150 . koja se svrstava u podgrupu 24300 2413 24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju gotovih boja i pigmenata. uklju*uju#i i proizvode suve destilacije drveta 41 .proizvodnju amonijum-hlorida.proizvodnju hemijskih elemenata.proizvodnju neorganskih kiselina. hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoni*nim grupama .proizvodnju smola i koksa iz smola Ova delatnost ne obuhvata . vodenih rastvora natrijum i kalijum-hidroksida i drugih neorganskih baza. ostala organska jedinjenja. uklju*uju#i i sinteti*ki etilalkohol .proizvodnju baza u *vrstom stanju.Ova delatnost ne obuhvata: . zasi#eni i nezasi#eni cikli*ni ugljovodonici . zasi#eni i nezasi#eni acikli*ni ugljovodonici .proizvodnju ostalih neorganskih hemikalija . osim metala. koja se svrstava u podgrupu 26810 i proizvodnju drugih oksida aluminijuma. organska jedinjenja sa azotnom grupom.proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova. osim amonijaka . uklju*uju#i i sir#etnu kiselinu . koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija: .proizvodnju amonijaka. acikli*ni i cikli*ni alkoholi. ketone. ostala jedinnjenja s kisoni*nom grupomm. koja se svrstava u podgrupu 24150 . uklju*uju#i i amine .proizvodnju vešta*kog korunda. koja se svrstava u podgrupu 24410 2414 24140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju azotne kiseline i sulfoazotnih kiselina.proizvodnju nitrata i nitrita kalijuma. koja se svrstava u podgrupu 24150 . osim azotne kiseline .proizvodnju triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata. monokarbonske i polikarbonske kiseline. industrijskih gasovitih elemenata i radioaktivnih elemenata proizvedenih u industriji nuklearnog goriva . koja se svrstava u podgrupu 13201 .

proizvodnju vešta*kih ubriva: . silikoni . vinilalkohola i akrilata . propilena. stirola. vinilidenhlorida..proizvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima. uklju*uju#i i polimere etilena.proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima. vinilhlorida.proizvodnju #umura (ugalj biljnog i životinjskog porekla) . koje se svrstava u podgrupu 14300 . vinilacetata.proizvodnju eteri*nih ulja. poliamidi .va enje guana.proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova. nitriti i nitrati kalijuma. koja se svrstava u podgrupu 24160 . koja se svrstava u podgrupu 15920 . fenolne i epoksidne smole i poliuretani . urea. koja se svrstava u podgrupu 24410 . fosforna ili kalijumova vešta*ka ubriva .proizvodnju hemikalija za poljoprivredu.proizvodnju azotnih jedinjenja: . koja se svrstava u podgrupu 24200 2416 24160 Proizvodnja plasti*nih masa. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala. Ova delatnost obuhvata i: . triamonijum-fosfati i amonijum-karbonati Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24410 . koja se svrstava u podgrupu 24170 . polimeri. prosta ili složena azotna. izmenjiva*i jona na bazi polimera i dr. koja se svrstava u podgrupu 24510 .proizvodnju plasti*nih masa. u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: . alkidne i poliesterske smole i polietri .proizvodnju salicilne i O-salicilne kiseline. amonijumhlorid. koja se svrstava u podgrupu 24630 2415 24150 Proizvodnja vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sinteti*kog glicerina i dr.proizvodnju sirovog glicerina. u primarnim oblicima: . amonijak. sirovi prirodni fosfati i sirove prirodne kalijumove soli .proizvodnju celuloze 42 . azotna kiselina i sulfoazotne kiseline.

proizvodnju kitova .proizvodnju grafi*kih boja Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju zaptivnih smesa i sli*nih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr. koja se svrstava u podgrupu 24660 244 2441 24410 Proizvodnja farmaceutskih produkata. prevlaka i sli*nih preparata . lakova. fungicida.reciklažu plasti*nih masa. lakova i dr. glazura. koja se svrstava u podgrupu 37200 2417 24170 Proizvodnja sinteti*kog kau*uka. emajla i lak-boja . sredstava protiv klijanja.proizvodnju boja i pigmenata. medicinskih hemikalija i biljnih preparata Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina Ova delatnost obuhvata: 43 . faktis . koja se svrstava u podgrupu 24120 .) .proizvodnju insekticida.prozvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima ili u obliku plo*a. . lakova i sli*nih premaza.proizvodnju mastila i tuša.proizvodnju pripremljenih pigmenata i pripremljenih sredstava za zamu#ivanje i bojenje. u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: . dezinfektanata i drugih hemikalija za poljoprivredu koje nisu klasifikovane na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: . grafi*kih boja i kitova Ova delatnost obuhvata: . listova i traka: .proizvodnju mešavina sinteti*kog kau*uka i prirodnog kau*uka ili kau*uku sli*nih guma (npr. koja se svrstava u podgrupu 24150 243 2430 24300 Proizvodnja boja. herbicida.proizvodnju boja.proizvodnju vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja. staklastog emajla. sredstava za regulaciju rasta biljaka. sinteti*ki kau*uk .proizvodnju složenih organskih rastvara*a i razre iva*a i proizvodnju pripremljenih sredstava za skidanje boja. rodenticida. balata) 242 2420 24200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: .

proizvodnju organskih površinski aktivnih supstanci . 245 2451 24510 Proizvodnja sapuna i deterdženata. preparati za pranje posu a .proizvodnju hemijski *istih še#era . omekšiva*i za tekstil . antiserumi i druge frakcije krvi . staklo. bandažnog materijala.proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata . vakcine . uklju*uju#i i homeopatske preparate .proizvodnju površinski aktivnih preparata: . metal i dr.proizvodnju medicinski impregnirane vate.preradu krvi Ova delatnost obuhvata i: . paste i praškovi za *iš#enje i dr. preparata za *iš#enje i poliranje Ova delatnost obuhvata: . drvo.proizvodnju sapuna . vešta*ki voskovi i preparati na bazi voskova .ispitivanje. gaze.proizvodnju lekova: . karoserije..proizvodnju sirovog glicerina . koja se svrstava u podgrupu 24140 2452 24520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata Ova delatnost obuhvata: 44 . usavršavanje i proizvodnju aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata . preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija .proizvodnju sinteti*kog glicerina. preparata za *iš#enje i poliranje. hirurškog ketguta i dr. politure i kreme za kožu. praškovi za pranje u *vrstom ili te*nom stanju i deterdženti . raznovrsni medikamenti.proizvodnju preparata za *iš#enje i poliranje: . parfema i toaletnih preparata Proizvodnja sapuna i deterdženata. . zavoja.proizvodnju punila za zubarstvo i cementa za rekonstrukciju kostiju Ova delatnost obuhvata i: . Ova delatnost ne obuhvata: .preradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda 2442 24420 Proizvodnja farmaceutskih preparata Ova delatnost obuhvata: .

Ova delatnost ne obuhvata: . paste za zube i preparati za oralnu higijenu. šamponi i lakovi za kosu. preparati za manikir i pedikir .proizvodnju parfema i toaletnih preparata: . koja se svrstava u podgrupu 24140 .proizvodnju baruta . preparati za ulepšavanje i šminkanje . uklju*uju#i i lepljiva sredstva na bazi gume 2463 24630 Proizvodnja eteri*nih ulja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju parfema i toaletnih preparata.proizvodnju sinteti*kih aromati*nih proizvoda. depilatori i dr. preparati za zaštitu od sunca i preparati za poja*avanje pigmentacije pri sun*anju . preparati za brijanje .. dezodoransi i soli za kupanje .proizvodnju mešavina eteri*nih ulja s prirodnim ili drugim aromati*nim proizvodima za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: . preparati za kovrdžanje i ispravljanje kose . koja se svrstava u podgrupu 24630 246 2461 24610 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda Proizvodnja eksploziva Ova delatnost obuhvata: .ekstrakciju i pre*iš#avanje eteri*nih ulja. uklju*uju#i i preparate za pri*vrš#ivanje zubnih proteza .proizvodnju pirotehni*kih proizvoda 2462 24620 Proizvodnja tutkala i želatina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24520 2464 24640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala Ova delatnost obuhvata: 45 .proizvodnju ekstrakta iz prirodnih aromati*nih produkata . parfemi i toaletne vode .proizvodnju rezinoida .proizvodnju eksploziva .proizvodnju aromati*nih destilovanih voda .proizvodnju želatina i njegovih derivata. lepkova i pripremljenih lepila.

proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih se*enih vlakana. prahovi i paste za zavarivanje. ubrziva*i za gumu.proizvodnju konca za šivenje.proizvodnju nesnimljenih medija pripremljenih za snimanje zvu*nih ili video-zapisa .proizvodnju hemijskih preparata za fotografske svrhe 2465 24650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija Ova delatnost obuhvata: . tvrdo ili meko lemljenje . papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala .proizvodnju razli*itih hemijskih proizvoda: . ne*ešljanih niti na drugi na*in pripremanih za predenje . sredstva za dovršavanje tekstila i kože . te*nosti za hidrauli*ne prenose . uklju*uju#i i predivo visoke *vrsto#e i teksturirana prediva .proizvodnju mastila i tuša 247 2470 24700 Proizvodnja vešta*kih i sinteti*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: . složeni laboratorijski i dijagnosti*ki preparati i dr. peptoni i njihovi derivati i druge proteinske supstance i njihovi derivati koji nisu klasifikovani na drugom mestu . antifriz-preparati.predenje vešta*kih i sinteti*kih vlakana. sredstva za odmaš#ivanje metala .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih jednoži*nih prediva.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih monofilamenata ili traka Ova delatnost ne obuhvata: . dodaci mazivim uljima. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . pripremljeni aditivi za cement .proizvodnju nesnimljenih diskova i traka za ra*unare 2466 24660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda. filmova. antidetonatori. katalizatori i drugi hemijski proizvodi za upotrebu u industriji .proizvodnju fotograrfskih plo*a..proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih dugih vlakana . koje se svrstava u granu 171 Podsektor GŽ Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa 46 . Ova delatnost obuhvata i: . nevla*enih. koja se svrstava u podgrupu 17160 . aktivni ugalj. hemijski modifikovana ulja i masti .

proizvodnju materijala od gume za popravku guma.opravku probušenih guma.proizvodnju kord-tkanina za proizvodnju spoljnih guma. proizvodnju gotovih proizvoda od gume: cevi. zidnih štitnika.proizvodnju izmenljivih delova za spoljne gume. boce za toplu vodu i dr. Ova delatnost obuhvata i: . trake. podešavanje i zamenu. vešta*ke grudi. traka za protektiranje spoljnih guma i dr.. Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 50200 2512 25120 Protektiranje guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . šipke i drugi profilisani oblici . gumirano predivo i tkanine.proizvodnju unutrašnjih guma .25 251 2511 25110 Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . nevulkanizirane. gumene niti i kablovi.proizvodnju materijala od gume za popravku guma. creva i šmrkovi. gumeni prstenovi. gumeni pokriva*i za pod. pokretne mašine i druge potrebe: . prenosno i pogonsko remenje. gumeni odevni predmeti. prirubnice i zaptiva*i.proizvodnju gumenog materijala za popravke Ova delatnost ne obuhvata: . gumene obloge za valjke i dr. koja se svrstava u podgrupu 50200 2513 25130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Ova delatnost obuhvata: .opravku spoljnih i unutrašnjih guma. koja se svrstava u podgrupu 25130 . vulkanizirane ili tvrde gume: . koja se svrstava u podgrupu 25130 . gumirana tekstilna roba.protektiranje spoljnih guma Ova delatnost ne obuhvata: . predmeti od gume za higijenske svrhe kao što su sredstva za kontracepciju. transportne trake. pneumatske gume . proizvodnju poluproizvoda od gume: gumene plo*e. listovi. pune gume . opremu.proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sinteti*kog kau*uka.proizvodnju guma za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 17540 47 .

- proizvodnju odevnih predmeta od elasti*nih tkanina, koja se svrstava u granu 182 - proizvodnju gumene obu#e, koja se svrstava u podgrupu 19303 - proizvodnju lepkova i lepljivih sredstava na bazi gume, koja se svrstava u podgrupu 24620 - proizvodnju zamenljivih delova za protektiranje spoljnih guma, koja se svrstava u podgrupu 25110 - proizvodnju splavova i *amaca na naduvavanje, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penaste gume, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju gumenih sportskih rekvizita, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju gumenih igara i igra*aka, koja se svrstava u podgrupu 36500 - regeneraciju gume, koja se svrstava u podgrupu 37200 252 2521 25210 Proizvodnja proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja plo*a, listova, cevi i profila od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju poluproizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne plo*e, listovi, blokovi, filmovi, folije, trake i dr. - proizvodnju gotovih proizvoda od plasti*nih masa: . cevi, creva i šmrkovi, pribor za cevi i creva i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima, koja se svrstava u podgrupu 24160 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nepokrivenih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 2522 25220 Proizvodnja ambalaže od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta od plasti*nih masa za pakovanje robe: . plasti*ne kese, vre#e, kutije, sanduci, kanisteri, boce i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju predmeta od sinteti*kog ili prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - pakovanje robe, koje se svrstava u podgrupu 74820 2523 25230 Proizvodnja predmeta za gra evinarstvo od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata:

48

- proizvodnju predmeta za ugra ivanje od plasti*nih masa: . plasti*na vrata, prozori, ramovi, kapci, žaluzine, lajsne za pod i dr. . tankovi i rezervoari . podne, zidne ili plafonske obloge od plasti*nih masa u obliku rolni ili plo*ica i dr. . sanitarni predmeti od plasti*nih masa kao što su kade, tuškade, umivaonici, klozetske šolje, vodo-kotli#i i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od sinteti*kog i prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 2524 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju stonog i kuhinjskog posu a i predmeta za toaletne potrebe, od plasti*nih masa - proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne kacige, izolacioni pribor, delovi pribora za rasvetnu opremu, kancelarijska i školska oprema, odevni predmeti, pribor za nameštaj, statuete, prenosno i pogonsko remenje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju obu#e od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19302 - proizvodnju medicinskih i zubarskih aparata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nameštaja od plasti*nih masa, koja se svrstava u granu 361 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju sportskih rekvizita od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju igara i igra*aka od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 Podsektor GZ 26 261 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

49

2611

26110

Proizvodnja ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ravnog stakla, uklju*uju#i i armirano, bojeno ili matirano staklo

2612

26120

Oblikovanje i obrada ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kaljenog ili slojevitog ravnog stakla - proizvodnju staklenih ogledala - proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju

2613 26131

Proizvodnja šupljeg stakla Proizvodnja ambalažnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju boca i drugog ambalažnog stakla 26132 Proizvodnja ostalog šupljeg stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obloga od stakla ili kristalnog stakla - proizvodnju *aša za pi#e i drugih proizvoda za doma#instvo od stakla ili kristalnog stakla Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju igra*aka od stakla, koja se svrstava u podgrupu 36500

2614

26140

Proizvodnja staklenih vlakana Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju staklenih vlakana, uklju*uju#i i staklenu vunu i netkane proizvode od njih Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 17250 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od pojedina*no oplaštenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 31300 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od opti*kih vlakana koja nisu pojedina*no oplaštena, koja se svrstava u podgrupu 33400

2615

26150

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju*uju#i i tehni*ke staklene proizvode Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe - proizvodnju stakla za ru*ne *asovnike i ostale satove, opti*kog stakla i opti*kih elemenata

50

proizvodnju opti*ki obra enih opti*kih elemenata.proizvodnju stonih kerami*kih proizvoda i drugih kerami*kih proizvoda za doma#instvo ili toaletne svrhe . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36500 .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. umivaonici.proizvodnju imitacije nakita od keramike. cevi i dr. kao što su kade. koja se svrstava u podgrupu 33400 262 2621 26210 Proizvodnja nevatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju igra*aka od keramike. koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2623 26230 Proizvodnja kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33102 .koji nisu opti*ki obra eni .proizvodnju staklenih predmeta za izradu bižuterije .proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala.proizvodnju statueta i drugih ukrasnih predmeta od keramike Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. Ova delatnost ne obuhvata: . proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Proizvodnja kerami*kih predmeta za doma#instvo i ukrasnih predmeta Ova delatnost obuhvata: . vodokotli#i i dr. klozetske šolje. osim proizvoda za gra evinske svrhe.proizvodnju staklenih šipki. tuš-kade. koja se svrstava u podgrupu 26260 2624 26240 Proizvodnja ostalih tehni*kih proizvoda od keramike Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju špriceva.proizvodnju kerami*kih sanitarnih predmeta.proizvodnju kerami*kih predmeta za laboratorijske. koja se svrstava u podgrupu 26260 . koja se svrstava u podgrupu 36610 2622 26220 Proizvodnja kerami*kih sanitarnih ure aja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju staklenih blokova za poplo*avanje .proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora . 51 .

sudova i sli*nih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda . vatrostalne kerami*ke retorte.proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih kaminskih i zidnih plo*ica.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. . odvodi i dr. opeka. termoizolacioni kerami*ki proizvodi od silikatnog fosilnog brašna . koja se svrstava u podgrupu 26260 264 2640 26400 Proizvodnja opeke. mufovi.hemijske i tehni*ke svrhe 2625 26250 Proizvodnja ostalih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . cevi za dimnjake i druge cevi.proizvodnju kerami*kih lonaca.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda: .proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala.proizvodnju nevatrostalnog gra evinskog materijala od pe*ene gline: . Ova delatnost obuhvata i: . cevi. Ova delatnost ne obuhvata: . od pe*ene gline Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2626 26260 Proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. crepa i proizvoda za gra evinarstvo. crep.proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih podnih plo*ica i plo*a i plo*ica za poplo*avanje i oblaganje Ova delatnost obuhvata i: . vatrostalna opka i blokovi . dolomita i hromita 263 2630 26300 Proizvodnja kerami*kih plo*ica i podnih plo*a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gra evinskih vatrostalnih kerami*kih 52 . izlivnici.proizvodnju podnih blokova od pe*ene gline Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26260 . lule i dr. lonci.proizvodnju vatrostalnog maltera i betona . mozaik kockica i dr.proizvodnju kerami*kih proizvoda koji nisu klasifikovani na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju predmeta na bazi magnezita.

opeke. ispune. koja se svrstava u granu 266 266 2661 26610 Proizvodnja proizvoda od betona.proizvodnju vatrostalnog maltera i betona.proizvodnju gotove betonske smeše i maltera. table. cementa ili predmeta od vešta*kog kamena za upotrebu u gra evinarstvu: . koja se svrstava u granu 266 . uklju*uju#i i portland-cement.proizvodnju predmeta od gipsa. cement od zgure i superfosfatni cement Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26630 2652 26520 Proizvodnja kre*a Ova delatnost obuhvata: . blokovi.proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u gra evinarstvu: . 2663 26630 Proizvodnja gotove betonske smeše Ova delatnost ne obuhvata: 53 . kre*a i gipsa Proizvodnja cementa Ova delatnost obuhvata: . gašenog i hidrauli*nog kre*a 2653 26530 Proizvodnja gipsa Ova delatnost ne obuhvata: . plo*e za poplo*avanje.proizvodnju negašenog. cementa ili gipsa Proizvodnja proizvoda od betona za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: . paneli. koja se svrstava u podgrupu 26300 265 2651 26510 Proizvodnja cementa. koja se svrstava u podgrupu 26260 . prefabrikovani gra evinski elemenati za visokogradnju i niskogranju.proizvoda.proizvodnju proizvoda od betona.proizvodnju cementa za zubarstvo.proizvodnju klinkera i hidrauli*nog cementa. cementa ili vešta*kog kamena 2662 26620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kerami*kih plo*ica i plo*a za poplo*avanje. aluminijumski (topljeni) cement. paneli i dr. . cevi. plo*e. koja se svrstava u podgrupu 24420 . koja se svrstava u podgrupu 26260 . od betona.proizvodnju proizvoda od cementa. stubovi i dr.

proizvodnju gra evinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna. kipovi. rezervoari. ukrasne posude. korita. trska) koje su aglomerisane cementom. cementa i gipsa Ova delatnost obuhvata: . na grobljima. predmeti s plitkim i visokim reljefom. 267 2670 26700 Se*enje.proizvodnju maltera u prahu Ova delatnost ne obuhvata: . gipsa i vešta*kog kamena: .proizvodnju mlinskog kamenja.proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sli*nim vlaknima: .proizvodnju vatrostalnog cementa.proizvodnju mlinskog kamenja. cevi. koja se svrstava u podgrupu 26260 2665 26650 Proizvodnja vlaknatih zacementiranih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . gipsom ili drugim mineralnim vezivima . u izgradnji puteva. . oblikovanje i obrada kamena Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ostalih proizvoda od betona. 2666 26660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona. brusnog kamenja i sli*nih proizvoda. koji se svrstavaju u podgrupu 14110 . šolje. uklju*uju#i i materijale na mekoj podlozi . slama.proizvodnju vešta*kog korunda 54 . oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u gra evinarstvu. oluci. crepovi.se*enje. žardinjere i dr. koja se svrstava u podgrupu 26810 268 2681 26810 Proizvodnja predmeta od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja brusnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . za pokrivanje krovova i dr. paneli. talasaste i druge plo*e. kao što je gruba obrada kamena. doprozornici i dr. kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili vešta*kih abrazivnih materijala.proizvodnju vatrostalnog maltera..radove koji se obavljaju u kamenolomima.radove koji se obavljaju na neobra enom kamenu prispelom iz kamenoloma Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26260 2664 26640 Proizvodnja maltera Ova delatnost obuhvata: . cementa. posude.

limovi. obu#a.proizvodnju proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obra en liskun i proizvodi od liskuna. koja se svrstava u podgrupu 23100 . toplo valjani proizvodi. ingotima i kontinuirano liveni proizvodi .proizvodnju gvož a u primarnim oblicima iz ruda ili otpadaka: . prevu*enih ili oplemenjenih: . koja se svrstava u podgrupu 26140 Podsektor GI 27 271 2710 27101 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala Proizvodnja sirovog gvož a i *elika i visokougljeni*nih ferolegura Proizvodnja gvož a Ova delatnost obuhvata: . na podlozi od mineralnih supstanci ili od celuloze . uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode . koje se svrstava u podgrupu 28510 27102 Proizvodnja *elika Ova delatnost obuhvata: 55 .proizvodnju koksa iz uglja. ekspandirane gline i sli*ni materijali za toplotnu i zvu*nu izolaciju ili apsorbovanje zvuka .proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . kamena vuna i sli*ne mineralne vune. Ova delatnost ne obuhvata: . filc i dr. komadima (polugama). grafita (osim elektro-materijala) i dr. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . pokrivke za glavu.proizvodnju frikcionih materijala i nemontiranih proizvoda od tih materijala.proizvodnju prediva i tkanina od nemetalnih minerala i proizvoda od tih prediva i tkanina. u te*nom stanju. toplo valjani profili. gredice i dr. treseta.proizvodnju mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure). . grafita i ostalih nemetalnih minerala. hladno valjane plo*e i limovi . blokovima.proizvodnju staklene vune i proizvoda od staklene vune. Ova delatnost obuhvata i: . trake.proizvodnju slede#ih prozvoda. kao što su ode#a. papir.2682 26820 Proizvodnja proizvoda od azbesta. užad. ekspandirani ili listasti vermikulit. šine .prevla*enje.

toplim ekstrudiranjem ili toplim vu*enjem. visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 272 2721 27210 Proizvodnja cevi Proizvodnja cevi od livenog gvož a Ova delatnost obuhvata: . šine ..proizvodnju bešavnih centrifugalno livenih cevi od *elika. blokovima.prevla*enje. uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode . limovi.proizvodnju manganovog gvož a.proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju cevi od livenog gvož a i centrifugalno livenih cevi od gvož a ili *elika . koje se svrstava u podgrupu 28510 27103 Proizvodnja visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 56 . hladno valjane plo*e i limovi . ingotima i kontinuirano liveni proizvodi .proizvodnju zavarenih cevi hladnim ili toplim oblikovanjem i zavarivanjem. koja se svrstava u podgrupu 23100 . proizvodnja ferolegura. ili obradom toplom redukcijom ili hladnim vu*enjem .proizvodnju pribora od livenog gvož a 2722 27220 Proizvodnja cevi od *elika Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 27210 273 2731 27310 Ostala primarna prerada gvož a i *elika.proizvodnju slede#ih prozvoda.vu*enje ili izvla*enje žice. ili hladnim vu*enjem ili hladnim valjanjem . prevu*enih ili oplemenjenih: . osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Hladno vu*enje *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bešavnih cevi toplim valjanjem. toplo valjani proizvodi. Ova delatnost obuhvata i: . hladnim vu*enjem Ova delatnost ne obuhvata: . gredice i dr. toplo valjani profili.proizvodnju koksa iz uglja.proizvodnju pribora od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju šipki i profila od *elika. u komadima (polugama).proizvodnju *elika u primarnim oblicima: .

proizvodnju fero-legura. osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 . oblikovanjem na valjaoni*kim prugama (valjaonicama) ili savijanjem na presama pljosnatih valjanih proizvoda od *elika 2734 27340 Vu*enje žice Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju osnovnih plemenitih metala: .proizvodnju legura od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju *eli*ne žice hladnim vu*enjem ili izvla*enjem 2735 27351 Ostala primarna prerada gvož a i *elika. koja se svrstava u podgrupu 36220 27412 Prerada plemenitih metala 57 . proizvodnja i rafinacija neobra enih plemenitih metala: zlato.proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala. platina i dr.proizvodnju profila ili profilisanih limova.proizvodnju trajnih materijala za šinske puteve.proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od *elika u koturovima ili trakama (širine manje od 500 mm) ponovnim hladnim valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda 2733 27330 Hladno oblikovanje profila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nakita od plemenitih metala. osim visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 274 2741 27411 Proizvodnja osnovnih plemenitih i obojenih metala Proizvodnja plemenitih metala Proizvodnja plemenitih metala Ova delatnost obuhvata: . osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ostala primarna prerada gvož a i *elika Ova delatnost obuhvata: . srebro.proizvodnju gvož a u prahu i proizvodnju gvož a izuzetne *isto#e elektrolizom ili drugim hemijskim procesima .27340 2732 27320 Hladno valjanje uzanih traka Ova delatnost obuhvata: . . osim šina 27352 Proizvodnja ostalih fero-legura. proizvodnja ferolegura.

proizvodnju cinka iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od cinka .proizvodnju nakita od plemenitih metala.proizvodnju olova iz ruda .proizvodnju legura od olova 27432 Prerada olova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju olova iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od olova .platiranje platinom ili metalima platinske grupe zlata.proizvodnju legura od cinka 58 .platiranje zlatom obojenih metala ili srebra .proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala .proizvodnju aluminijuma iz glinice (aluminijum-oksida) . koja se svrstava u podgrupu 36220 2742 27421 Proizvodnja aluminijuma Proizvodnja glinice Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aluminijuma iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od aluminijuma .primarnu preradu olova 27433 Proizvodnja cinka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura aluminijuma 27423 Prerada aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .platiranje srebrom prostih metala . srebra ili prostih metala Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.proizvodnju aluminijum-oksida (glinice) 27422 Proizvodnja aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu aluminijuma 2743 27431 Proizvodnja olova. cinka i kalaja Proizvodnja olova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju cinka .

mangana.proizvodnju hroma. nikla i drugih obojenih metala iz elektroliti*ki i alumino-termi*ki pre*iš#enih otpadaka i starih materijala tih metala .proizvodnju kalaja iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od kalaja .proizvodnju nikl-kamenca 27454 Prerada ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura od kalaja 27436 Prerada kalaja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bakra iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od bakra . 59 .primarnu preradu kalaja 2744 27441 Proizvodnja bakra Proizvodnja bakra Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hroma. Ova delatnost obuhvata i: . mangana. nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida .proizvodnju legura bakra 27442 Prerada bakra Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bakra iz ruda .primarnu preradu hroma.proizvodnju legura hroma.primarnu preradu bakra 2745 27451 27452 27453 Proizvodnja ostalih obojenih metala Proizvodnja antimona Proizvodnja žive Proizvodnja nepomenutih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu cinka 27435 Proizvodnja kalaja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kalaja iz ruda . nikla i dr.27434 Prerada cinka Ova delatnost obuhvata: . mangana. mangana. nikla i dr.

livenje odlivaka od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od gvož a . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2754 27540 Livenje ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju metalnih konstrukcija za industrijsku opremu 60 . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2752 27520 Livenje *elika Ova delatnost obuhvata: .livenje odlivaka od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od *elika .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje odlivaka od lakih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju metalnih konstrukcija za gra evinarstvo .livenje odlivaka od teških metala .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda. koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2753 27530 Livenje lakih metala Ova delatnost obuhvata: .livenje gotovih i polugotovih proizvoda od teških i plemenitih metala . osim mašina i ure aja Proizvodnja metalnih konstrukcionih proizvoda Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 28 281 2811 28110 Proizvodnja standardnih metalnih proizvoda.livenje lameliranih (ljuskastih) odlivaka od gvož a .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od lakih metala .275 2751 27510 Livenje metala Livenje gvož a Ova delatnost obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje kovnog (temper) liva od gvož a Ova delatnost ne obuhvata: .livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvož a .

kanti. koja se svrstava u podgrupu 35110 2812 28120 Proizvodnja metalnih proizvoda za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . *abrova. rezervoara i sudova od metala Ova delatnost obuhvata: .(skeleti za visoke pe#i. ekonomajzeri.proizvodnju montažnih zgrada od metala: barake za gradilišta. pregreja*i. koja se svrstava u granu 287 . hale. rezervoara. kapaciteta preko 300 l . barake i drugi modularni elementi za izložbe i dr.proizvodnju transportnih (saobra#ajnih) kontejnera. kapaciteta ispod 300 l. koja se svrstava u podgrupu 34200 2822 283 2830 28220 28300 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova.proizvodnju metalnih kontejnera za komprimovani ili te*ni gas Ova delatnost ne obuhvata: . oprema za podizanje i manipulaciju i dr. kutija i drugih sudova. .izgradnju sistema cevi koji se uklju*uje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi. sakuplja*i i akumulatori pare i dr.proizvodnju sekcija za brodove. rezervoara i sudova od metala. kapaka.proizvodnju metalnih buradi.proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare . koja 61 . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju metalnih vrata i prozora. cisterni i sli*nih metalnih kontejnera. 282 2821 28210 Proizvodnja cisterni.proizvodnju pomo#nih ure aja za parne kotolove: kondenzatori pare.proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje.proizvodnju nuklearnih reaktora Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju rezervoara. proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja cisterni. zajedno s prate#im priborom i konstrukcionim radovima Ova delatnost ne obuhvata: .) . okvira za vrata i prozore. kapija i dr. osim kotlova za centralno grejanje toplom vodom Ova delatnost obuhvata: .

struganje. presovanje.proizvodnju posu a od metala. presovanje.skidanje opiljaka.prevla*enje. . viljuške. brija*i i noži#i za brijanje (žileti) . poliranje metala i dr. tumbanje (radi *iš#enja) i *iš#enje metala .termi*ku obradu metala . zavarivanje.proizvodnju pribora za doma#instvo: noževi. štancovanje i valjanje metala . graviranje i štampanje metala . oštrenje. lakiranje. brušenje. *iš#enje peš*anim mlazom.proizvodnju separatora izotopa. metalurgija praha Ova delatnost obuhvata: . testerisanje. 2852 28520 Opšti mašinski radovi Ova delatnost obuhvata: . . glodanje. rendisanje. . štancovanje i valjanje metala. letovanje. ravnanje. razvrtanje. kašike i dr.kaljenje. makaze i aparati za šišanje kose . alata i metalne robe opšte namene Proizvodnja se*iva Ova delatnost obuhvata: .kovanje.proizvodnju razli*itih predmeta za se*enje: .bušenje.prevla*enje metala nemetalnim materijalima: plastificiranje. Ova delatnost ne obuhvata: . makaze za orezivanje i kresanje granja i dr. spajanje i druge radove na metalnim komadima 286 2861 28610 Proizvodnja se*iva.bojenje. opšti mašinski radovi Obrada i prevla*enje metala Ova delatnost obuhvata: . anodiziranje i dr. koja se svrstava u podgrupu 28750 62 .se svrstava u podgrupu 28220 . koja se svrstava u podgrupu 29560 284 2840 28400 Kovanje.proizvodnju sitnog metalnog praha. koja se svrstava u oblast 27 285 2851 28510 Obrada i prevla*enje metala. emajliranje i dr. erodiranje.metalurgiju praha: proizvodnja metalnih predmeta neposredno iz metalnih prahova zagrevanjem (sinterovanjem) ili presovanjem Ova delatnost ne obuhvata: .

.proizvodnju katanaca.proizvodnju pribora za doma#instvo od plemenitih metala.proizvodnju *abrova. 287 2871 28710 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja buradi i sli*ne ambalaže od *elika Ova delatnost obuhvata: . tuba i kutija 2873 28730 Proizvodnja ži*anih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36220 2862 28620 Proizvodnja alata Ova delatnost obuhvata: . . nameštaj. klju*eva. probija*i. . nareznice za navoje.proizvodnju kova*kog alata: *eki#i. uklju*uju#i i se*iva za kružne i lan*aste testere . nakovnji i dr.proizvodnju mašinskih listova za se*enje. proizvodnju izmenljivih delova alatnih mašina: burgije.proizvodnju ru*nog alata kao što su klešta. pletenih traka i sli*nih proizvoda 63 .proizvodnju cisterni i rezervoara. . ba*vi.proizvodnju metalnih zatvara*a Ova delatnost ne obuhvata: . kapaciteta do 300 l . vedara i dr. koja se svrstava u podgrupu 28620 .proizvodnju ru*nog alata na elektri*ni pogon. koja se svrstava u podgrupu 29400 2863 28630 Proizvodnja brava i okova Ova delatnost obuhvata: .. vozila i dr. bez obzira na to da li su elektri*ni ili nisu. okova i drugih metalnih predmeta za zgrade.proizvodnju kanti i konzervi za pakovanje namirnica. brava. noževi za glodanje i dr.proizvodnju izmenljivih delova ru*nog alata.proizvodnju mengela i alata za u*vrš#ivanje (stezanje) Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 28210 2872 28720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju metalnih užadi. kanti. odvija*i i dr.proizvodnju testera i se*iva za testere.proizvodnju sanduka od gvož a ili *elika.proizvodnju noževa i listova za se*enje za mašine ili za mehani*ke aparate .

proizvodnju kada. ormara i kasa. zakovica. tkanine (platna) i dr. kuke i dr.proizvodnju proizvoda od žice: bodljikava žica. mreže. koja se svrstava u podgrupu 29140 . ži*ane ograde. oklopnih vrata i dr. tiganji i drugo neelektri*no stono i kuhinjsko posu e . stani*nih odbojnika i dr. Podsektor GJ 29 291 2911 29110 Proizvodnja mašina i ure aja. stono ravno posu e od prostih metala . osim lanaca za prenos energije Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33500 2875 28750 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda. skretnica. kop*e. ma*eva.proizvodnju opruga: . osim motora za avione.proizvodnju sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu .proizvodnju sefova. plo*e za obeležavanje (za natpise ili druge znake). lisnate opruge (gibnjevi).proizvodnju lanaca. vozila. .proizvodnju sablji.prizvodnju delova za izgradnju železni*kih ili tramvajskih koloseka. sudopera. podložnih plo*ica i drugih proizvoda bez navoja . osovinica. 2874 28740 Proizvodnja veznih elemenata. navrtke i dr.proizvodnju vij*anih mašinskih proizvoda: zavrtnji.. listovi za opruge .proizvodnju metalnih proizvoda za doma#instvo: . ekser*i#a. . spone. spužve (jastu*i#i) za *iš#enje (ribanje) i dr. mali kuhinjski neelektri*ni aparati i pribor . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina i ure aja. .proizvodnju opruga i lanaca za satove i *asovnike. vozila. 64 .proizvodnju eksera.proizvodnju aparata za lemljenje . rešetke. . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina za proizvodnju i koriš#enje mehani*ke energije. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . bajoneta i dr. lanaca i opruga Ova delatnost obuhvata: . tave.proizvodnju lanaca za prenos energije. spiralne opruge i torzione poluge . .proizvodnju razli*itih proizvoda od metala: metalne zaštitne kacige. posuda za pranje i sli*nih proizvoda od prostih metala . šrafovi. klanfi. motocikle i mopede Proizvodnja motora i turbina. vij*anih proizvoda. osim motora za avione.

koja se svrstava u podgrupu 31610 . gasne turbine Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju klipnih motora s unutršanjim sagorevanjem i njihovih delova. parne turbine i druge parne mašine .proizvodnju elektri*nih dinamo-garnitura. koja se svrstava u podgrupu 35300 . brodski motori i njihovi delovi . koja se svrstava u podgrupu 31100 . hidrauli*ne turbine. vozila.proizvodnju turbina i njihovih delova: .proizvodnju kompresora za hla enje.proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem Ova delatnost ne obuhvata: . motori za železnicu i njihovi delovi .proizvodnju turbina na vetar. opremljenih ili neopremljenih mernim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 29120 2912 29120 Proizvodnja pumpi i kompresora Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja.proizvodnju turbo-mlaznih i turbo-propelernih motora.proizvodnju motora za motorna vozila i avione i motora za pogon motocikala i mopeda. koja se svrstava u podgrupu 29230 .proizvodnju industrijskih slavina i ventila. vodna kola i njihovi regulatori .proizvodnju pumpi za te*nost.proizvodnju pogonskih mašina i motora na hidrauli*ni ili pneumatski pogon ili s pogonom na vetar Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i regulacione ventile i slavine za dotok .proizvodnju vazdušnih i vakuum-pumpi.proizvodnju sanitarnih slavina i ventila 65 . koja se svrstava u podgrupe 34101 do 34104 i 35300 . koja se svrstava u podgrupu 29140 2913 29130 Proizvodnja slavina i ventila Ova delatnost obuhvata: . motocikle i mopede: .proizvodnju elektri*nog pribora i delova motora s unutrašnjim sagorevanjem. osim motora za avione. vazdušnih i drugih gasnih kompresora .motocikle i mopede Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju zglobnih lanaca .proizvodnju neelektri*nih pekarskih pe#i.proizvodnju elektri*nih i drugih industrijskih i laboratorijskih pe#i i ložišta.proizvodnju elektromagnetnih spojnica.proizvodnju mehani*kih ložišta.proizvodnju zamajaca i kaišnika .proizvodnju ostalih lanaca. koja se svrstava u podgrupu 29530 . . koja se svrstava u podgrupu 28740 292 2921 29210 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene Proizvodnja industrijskih pe#i i gorionika Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29530 .proizvodnju ventila od neotvrdnute vulkanizirane gume. koja 66 .proizvodnju gorionika Ova delatnost obuhvata i: . 34101 i 35300 . zup*astih prenosnika i pogonskih mehanizama Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 25130.proizvodnju mehani*kih prenosnih ure aja: . uklju*uju#i i pe#i za spaljivanje . zup*anika.proizvodnju slavina i ventila za grejanje Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 29110.proizvodnju kugli*nih i valjkastih ležajeva i njihovih delova . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kva*ila i spojnica za vratila .proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja i dr. avione i motocikle. stakla ili kerami*kih materijala.. 26150 i 26240 2914 29140 Proizvodnja ležajeva. koja se svrstava u podgrupe 34101.proizvodnju sušara za poljoprivredu. rešetki za pe#i i izbaciva*a pepela Ova delatnost ne obuhvata: . pogonske ru*ice i dr. drvenja*u.proizvodnju prenosnih ure aja na mehani*ki pogon za vozila. klizni ležajevi i njihova ku#išta . kolenasta vratila.proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem. papir i karton. kutija za menja*e i zup*aste prenosnike i drugih menja*a brzine .proizvodnju sušara za drvo. 35300 i 35410 . transmisione osovine i kolena: bregaste osovine.proizvodnju zup*anika. koja se svrstava u podgrupu 31622 .

mehani*ki manipulatori i industrijski roboti specijalno dizajnirani za podizanje.proizvodnju industrijskih robota višestruke namene. Ova delatnost ne obuhvata: . mašina za podizanje. utovar i istovar: .proizvodnju ure aja na ru*ni ili mehani*ki pogon. dizalice.proizvodnju liftova.proizvodnju konvejera. radni vagoneti sa opremom ili bez opreme za podizanje i prenošenje.proizvodnju mehani*kih kašika. brodski *ekrci i dizalica za automobile . koja se svrstava u podgrupu 29520 . koja se svrstava u podgrupu 29710 . 35201 i 34102 2923 29230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme.se svrstava u podgrupu 29560 . koja se svrstava u podgrupe 35110. ophodni transporteri i dr.proizvodnju ventilatora za doma#instvo. osim onih za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju beskona*nih elevatora i konvejera za podzemne radove. koja se svrstava u podgrupu 33102 2922 29220 Proizvodnja ure aja za dizanje i prenošenje Ova delatnost obuhvata: . pokretne platforme za podizanje.proizvodnju medicinskih. koja se svrstava u podgrupu 29710 2924 29240 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene. prenošenje. .proizvodnju industrijske opreme za hla enje i zamrzavanje .proizvodnju plove#ih dizalica.proizvodnju pe#i za doma#instvo. koja se svrstava u podgrupu 29560 . utovar i istovar . kopa*ica i kašika za utovar.proizvodnju ure aja za klimatizaciju Ova delatnost ne obuhvata: . . koja se svrstava u podgrupu 29520 . kranovi. hirurških ili laboratorijskih sterilizatora. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: 67 . ži*anih dizalica.proizvodnju ure aja za hla enje i zamrzavanje za upotrebu u doma#instvu. pokretnih stepenica i staza i dr. elevatora za te*nost i dr. koja se svrstava u podgrupu 29710 . kotura*e i dizalice. *ekrci. koja se svrstava u podgrupu 29530 . prenošenje.proizvodnju sušara za poljoprivredu. šinskih dizalica i kamiondizalica. sa sopstvenim pogonom ili bez sopstvenog pogona (tip koji se koristi u fabrikama) .

prozvodnju mašina za pakovanje i uvijanje: mašine za punjenje.proizvodnju centrifuga .proizvodnju postrojenja za destilaciju ili rektifikaciju u rafinerijama nafte. .proizvodnju ure aja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga): . aparati za gašenje požara. ozna*avanje i dr. tegovi i dr.proizvodnju kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovaraju#ih cilindara . vage za kontinirano merenje. industriji pi#a i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju poljoprivrednih prskalica. koja se svrstava u podgrupu 33200 293 2931 29310 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo Proizvodnja traktora za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: .pro izvodnju zaptiva*a i sli*nih zaptivki izra enih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala .proizvodnju mašina i aparata za filtriranje i pre*iš#avanje te*nosti ili gasova .proizvodnju izmenjiva*a toplote .proizvodnju ventilatora za doma#instvo. .proizvodnju industrijskih ventilatora . kapsuliranje.proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora 68 . zaptivanje. zatvaranje. ku#ne vage i vage za trgovinu.proizvodnju ure aja za izbacivanje. hemijskoj industriji. mašine za *iš#enje parom i dr.proizvodnju separatora za mleko. koja se svrstava u podgrupu 29320 . koja se svrstava u podgrupu 29710 . . vagonske vage. mosne vage.proizvodnju mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pi#a .proizvodnju gasnih generatora . koja se svrstava u podgrupu 29560 . koja se svrstava u podgrupu 29530 .proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo . raspršivanje i prskanje te*nosti i prahova: .proizvodnju mašina za valjanje metala ili stakla i odgovaraju#ih valjaka. pištolji za raspršivanje. .proizvodnju mašina za dobijanje te*nog vazduha ili gasova .proizvodnju preciznih vaga.proizvodnju aparata za sušenje ode#e..proizvodnju automata za prodaju robe i dr. koja se svrstava u podgrupe 29510 i 29560 . mašine za *iš#enje peš*anim mlazom.

lepljenje i dr. strugovi.proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: . bušilice. plugovi. seja*ice.proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica . vo#a. koja se svrstava u podgrupu 29220 .proizvodnju ru*nog alata s ugra enim motorom ili na 69 . setvu ili ubrenje: . zrnevlja i dr.proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala skidanjem.proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta. .proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala bez skidanja materijala: . ultrazvukom i elektri*nim pražnjenjem: . gajenje živine i p*ela. *iš#enje.proizvodnju mašina za zavarivanje. rastura*i ubriva. . mašine za kovanje ili kalupno kovanje. tvrdo i meko lemljenje .proizvodnju separatora za mleko. koja se svrstava u podgrupu 29530 . koja se svrstava u podgrupu 34200 294 2940 29400 Proizvodnja alatnih mašina Ova delatnost obuhvata: . drža*a za alat i specifi*nog dodatnog pribora za alatne mašine . drlja*e i dr.proizvodnju poljoprivrednih ru*nih alatki. sortirke i dr.Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i kosilice za travnjake . . materijala.proizvodnju drumskih traktora za vu*u poluprikolica.proizvodnju drumskih prikolica ili poluprikolica. koja se svrstava u podgrupu 28620 .proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje . uklju*uju#i i one koje rade s laserom. izvla*ilice i dr. semena.proizvodnju kosilica.proizvodnju mašina za zakivanje.proizvodnju radnih stalaka. žetelice. pripremu sto*ne hrane i dr. sortiranje i klasiranje jaja.proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za: .proizvodnju mašina za mužu . koja se svrstava u podgrupu 34200 2932 29320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo Ova delatnost obuhvata: . . šivenje metalnom žicom. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju drumskih prikolica i poluprikolica. koja se svrstava u podgrupu 34104 . svrdla i dr. . vršalice.proizvodnju vagoneta. .

kalupi za ingote. . nivelirke. koja se svrstava u podgrupu 29520 295 2951 29510 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene Proizvodnja mašina za metalurgiju Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju izvla*ilica. .proizvodnju mašina za zemljane radove: .proizvodnju mašina za metalurgiju. angldozeri. koja se svrtstava u 29400 . konvertori.pneumatski pogon Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina za rudnike i kamenolome. mehani*ki kašikari. koja se svrstava u podgrupu 29400 . odsecanje. grederi (ravnja*i).proizvodnju mašina i opreme za rad s toplim metalima: .proizvodnju mašina za pobijanje i va enje šipova.proizvodnju alatnih mašina za obradu kamena. separacijom i dr. . skreperi (zgrtalice). utovara*i i dr.proizvodnju beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom .proizvodnju mešalica za beton i malter . kamenolome i gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 28620 . koja se svrstava u podgrupe 29310 i 34104 . koja se svrstava u podgrupu 34102 70 . koja se svrstava u podgrupu 29510 . mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera.proizvodnju mašina za obradu minerala prosejavanjem.proizvodnju svih vrsta se*iva za buldožere i angldozere Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju auto-vozila mešalica za beton. lonci za livenje. uklju*uju#i i mašine za cepanje i grubu obradu kamena.proizvodnju mašina za bušenje.proizvodnju traktora to*kaša. buldožeri. koja se svrstava u podgrupu 29560 2952 29520 Proizvodnja mašina za rudnike. sortiranjem.proizvodnju izmenljivih delova za ru*ne ili mašinske alate. mašine za livenje i dr. iskopavanje i prokopavanje tunela .proizvodnju kokila i kalupa za livenje (osim za ingote) i mašina za oblikovanje livni*kih kalupa.proizvodnju linija za valjanje metala i valjaka za ove linije Ova delatnost ne obuhvata: . bitumena i betona .

za pro izvodnju še#era i piva.proizvodnju mašina za mlekarsku industriju: . kakaa ili *okolade. istiskivanje.proizvodnju presa i mašina za gnje*ene u proizvodnji vina. neelektri*ne pekarske pe#i. separatori mleka . zavijanje i merenje.proizvodnju sušara za poljoprivredu . mahunarke i dr. . ure aji za mešenje. kalupi.proizvodnju mašina za pekarsku industriju i izradu makarona. mašine za pripremu.proizvodnju mašina za *iš#enje. vejalice.proizvodnju opreme za podizanje i prenošenje. sortiranje ili klasiranje jaja. školjki i druge morske hrane.proizvodnju mašina za industriju tekstila: . duvana za žvakanje. špageta i sli*nih proizvoda: . separatori mekinja. . vo#nih sokova i dr.proizvodnju mašina za mlinsku industriju: . dozeri sirovina. ostale mašine za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane. proizvodnju. .. sitaste trake. koja se svrstava u podgrupu 29320 2954 29540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila. 71 . *etke za *iš#enje zrna i dr. za pripremanje vo#a. izvla*enje. mašine za slaganje keksa i dr. za obradu mesa ili živine. duvana za lulu.proizvodnju mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima Ova delatnost ne obuhvata: . mašine za obradu mleka (homogenizatori i izbistriva*i) .proizvodnju mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja . mašine za preradu mleka (bu#kalice. koja se svrstava u podgrupu 29220 2953 29530 Proizvodnja mašina za industriju hrane.proizvodnju mašina za pakovanje. koja se svrstava u podgrupu 29240 . teksturiranje i se*enje vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. mašine za obradu i oblikovanje butera i dr. proseja*i. valjci za mešenje testa. ode#e i kože Ova delatnost obuhvata: . mešalice. jabukova*e. burmuta i dr. razdeljivanje i oblikovanje testa.proizvodnju mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša. oraha ili povr#a. za pripremanje ribe. komadanje. usisni separatori. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . pi#a i dr. . ljuštilice za pirina*.proizvodnju mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara.. mlinski valjci.) . vo#a ili drugih plodova. prese i dr.) . . mašine za izradu sira (homogenizatori. ciklon-separatori.

mašine za tkanje (razboji).proizvodnju pomo#nih ure aja i opreme za tekstilne mašine: . finalnu doradu. mašine za pripremu tekstilnih vlakana: *iš#enje pamuka. mašine za pletenje . raskidanje bala. mašine za namotavanje. mehanizami za zamenjivanje tka*kih *unjeva.proizvodnju mašina za pranje i mašina za peglanje: . previjanje.proizvodnju papira i kartona s ugra enim programima za rad na žakard-mašinama. vretena i leptirnjaka za vretena i dr. . mašine za pranje.proizvodnju mašina za pranje i sušenje u doma#instvu. uklju*uju#i i ru*ne razboje . grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr. . mašine za *ešljanje.proizvodnju mašina za obradu tkanina: . pranje i karbonizaciju vune i dr. mašine za pranje i mašine za peglanje. mašine za hemijsko *iš#enje . . koja se svrstava u podgrupu 29240 . . beljenje. mašine za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje. tila. . automatski zaustavlja*i kretanja. dekorisanje. žakard-mašine. tipa kalandera. centrifugalne mašine za sušenje ode#e .materijala ili prediva . mašine za pranje i sušenje perioni*kog tipa .proizvodnju mašina za knjigoveznice. predilice . sakupljanje i rastresanje pamuka. dobi-mašine.proizvodnju mašina za gla*anje.proizvodnju šiva#ih mašina i glava i igala za njih . bojenje. pletenica i dr. odmotavanje.proizvodnju mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila . mašine za izradu ili popravku obu#e i drugih predmeta od kože ili krzna Ova delatnost ne obuhvata: . za pripremu.proizvodnju mašina za industriju kože: . koja se svrstava u podgrupu 29710 . uklju*uju#i i tople prese . koja se svrstava u podgrupu 29560 . krzna ili štavljenih koža . se*enje ili reckanje tkanina . snovanje i dr. *ipki. štavljenje ili obradu sirovih koža. koja se svrstava u podgrupu 21250 72 . premazivanje ili impregnaciju tkanina . mašine za izradu *vorovanih mreža.

proizvodnju tenkova i drugih bornih kola . cevi.2955 29550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . prese. mašine i aparati za separaciju izotopa.proizvodnju kokila. kalupa za livnice i dr.proizvodnju mašina i opreme za obradu tvrde gume. za sve vrste materijala . mašine za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe.proizvodnju razli*itih specijalnih mašina i opreme: mašine za sastavljanje elektri*nih i elektronskih svetiljki. krede za pisanje. mustri. sportskog i zaštitnog oružja i odgovaraju#e municije Ova delatnost ne obuhvata: . matrica.proizvodnju artiljerijskog materijala i balisti*kih raketa .proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala: . . ekstruderi.proizvodnju mašina za izradu predmeta od papira i kartona 2956 29560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene. oblikovanje kerami*kih proizvoda.proizvodnju mašina za izradu papira i kartona . mašine za izradu ili protektiranje guma za vozila i druge mašine za izradu proizvoda od gume i plasti*nih masa . grafitnih elektroda. koja se svrstava u podgrupu 29710 296 2960 29600 Proizvodnja oružja i municije Ova delatnost obuhvata: .. kalupa i dr.proizvodnju mašina za izradu crepa i opeke.proizvodnju mašina za izradu pulpe .proizvodnju oklopnih vozila za prevoz novca ili dragocenosti. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aparata za doma#instvo.proizvodnju vatrenog lova*kog.prozvodnju bojeve municije Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 29400 .proizvodnju kratkih i dugih ma*eva i bajoneta. cevi i sijalica. koja se svrstava u podgrupu 34102 73 .proizvodnju štamparskih i knjigoveza*kih mašina . koja se svrstava u podgrupu 28750 .proizvodnju lakog oružja . staklenih vlakana ili prediva. tvrde plastike ili hladnog stakla. mašine za izradu užadi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .

. elektri*ni aparati za sušenje kose.proizvodnju elektro-termi*kih aparata za doma#instvo: elektri*ni greja*i vode. aparati za pripremanje *aja i kafe. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . aparati za gla*anje podova. elektri*na #ebad. seckalice. tosteri.proizvodnju mehani*kih ili elektri*nih pisa#ih mašina . elektri*ne pe#nice. oštra*i noževa. rešoi. aparati za kuvanje.aspiratori i dr. detonatora ili svetle#ih raketa. ražnjevi.proizvodnju udarnih kapisli.proizvodnju mašina za obradu teksta . koja se svrstava u podgrupu 29540 2972 29720 Proizvodnja neelektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . roštilji. mikseri.. koja se svrstava u podgrupu 24610 297 2971 29710 Proizvodnja aparata za doma#instvo. mašina za frankiranje pošte.proizvodnju ra*unskih mašina. zagreja*i vode. neelektri*ni aparati za grejanje prostorija.proizvodnju mašina za pripremu hrane u komercijalnim kuhinjama. štednjaci. mašina za adresiranje i mašina kancelarijskog tipa za ofset-štampu na papiru u listovima . elektri*ni aparati za brijanje. usisiva*i. greja*i posu a i dr. elektri*ni grejni otpornici i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . hektografskih ili na matrice. roštilji. odsisne nape . *ešljevi. elektri*ni aparati za peglanje. štednjaci. elektri*ne *etkice za zube. mašine za pranje i sušenje rublja. sokovnici.proizvodnju elektri*nih aparata za doma#instvo: frižideri i zamrziva*i. mikrotalasne pe#nice.proizvodnju mašina za umnožavanje. registar-kasa. *etke i vikleri.proizvodnju šiva#ih mašina. specijalnih terminala za izdavanje karata ili rezervacija i dr. mašine za pranje posu a. elektri*ni aparati za grejanje prostorija i ku#ni ventilatori. otvara*i konzervi.proizvodnju neelektri*nih aparata za grejanje ku#nih prostorija i za kuvanje: . koja se svrstava u podgrupu 29530 Podsektor GK 30 300 3001 30010 Proizvodnja elektri*nih i opti*kih ure aja Proizvodnja kancelarijskih i ra*unskih mašina Proizvodnja kancelarijskih mašina Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju raznih kancelarijskih mašina i opreme: mašine 74 . . sakuplja*i otpadaka. friteze. pe#i.

za sortiranje, uvijanje ili brojanje metalnog novca; automati za izdavanje nov*anica; mašine za uvla*anje i sortiranje pošte, prilepljivanje ili poništavanje poštanskih maraka; mašine za oštrenje olovaka; bušilice i spajalice za papir i dr. 3002 30020 Proizvodnja ra*unskih mašina i druge opreme za obradu podataka Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju mašina za automatsku obradu podataka: . digitalne mašine . analogne mašine . hibridne mašine - proizvodnju perifernih jedinica: . štampa*i, terminali i dr. . magnetni i opti*ki *ita*i i dr. . mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju elektronskih delova koji se nalaze u ra*unarskim sistemima, koja se svrstava u podgrupu 32100 - proizvodnju elektronskih igara, koja se svrstava u podgrupu 36500 - opravku i održavanje ra*unarskih sistema, koji se svrstavaju u podgrupu 72500 31 311 3110 31100 Proizvodnja elektri*nih mašina i aparata, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih motora, generatora i transformatora Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju motora za naizmeni*nu struju - proizvodnju generatora za naizmeni*nu struju - proizvodnju univerzalnih motora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju motora i generatora za jednosmernu struju - proizvodnju motorgeneratora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju elektri*nih rotacionih i stati*nih konvertora - proizvodnju elektri*nih transformatora Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju generatora za motorna vozila i opreme za pokretanje motora, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju diodnih cevi, koja se svrstava u podgrupu 32100 312 3120 31200 Proizvodnja opreme za distribuciju elektri*ne energije i upravlja*ke opreme

75

Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih aparata za uklju*ivanje ili zaštitu elektri*nih strujnih kola ili za priklju*ivanje za ili u elektri*na strujna kola: . sklopke, osigura*i, odvodnici prenapona, ograni*ava*i napona, utika*i, razvodne kutije, releji, priklju*nice, sijali*na grla i dr. - proizvodnju elektri*nih ure aja za upravljanje i razvo enje elektri*ne energije: . table, plo*e, konzole, ormari, stolovi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju žice i traka za topive osigura*e, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju tabli, plo*a, konzola i drugih osnova za telefoniju i telegrafiju, koja se svrstava u podgrupu 32200 - proizvodnju ugljenih ili grafitnih elektroda, koja se svrstava u podgrupu 31621 313 3130 31300 Proizvodnja izolovane žice i kablova Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju izolovane žice, kablova, traka i drugih izolovanih provodnika sa konektorom ili bez konektora - proizvodnju kablova od pojedina*no oplaštenih opti*kih vlakana za upotrebu u telekomunikacijama Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju neizolovane žice od obojenih metala, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju neizolovanih metalnih kablova ili izolovanih kablova koji nisu provodnici elektriciteta, koja se svrstava u podgrupu 28730 - proizvodnju setova provodnika, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju opti*kih vlakana i kablova koji nisu pojedina*no oplašteni, koja se svrstava u podgrupu 33400 314 3140 31400 Proizvodnja akumulatora, primarnih #elija i primarnih baterija Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju primarnih #elija i primarnih baterija - proizvodnju akumulatora 315 3150 31500 Proizvodnja sijalica i ure aja za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih sijalica s vlaknima ili s pražnjenjem: . ultraljubi*aste i infracrvene sijalice . lu*ne sijalice

76

. blic-sijalice, blic-kocke i dr. - proizvodnju elektri*nih lampi i opreme za osvetljavanje: . lusteri, kancelarijske, no#ne ili stone lampe, uklju*uju#i i neelektri*ne . ru*ne elektri*ne lampe . reklamne lampe, svetle#i natpisi, svetle#e pokazuju#e table i dr. . rasvetni ure aji za spoljašnje osvetljenje i osvetljavanje javnih puteva . dekorativna rasveta, npr. za dekoraciju boži#nih jelki i dr. 316 3161 31610 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*ne opreme za motore i vozila, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*ne opreme za paljenje i pokretanje motora s unutrašnjim sagorevanjem: . magneti za paljenje, dinamo-magneti, kalemovi za paljenje, sve#ice za paljenje, sve#ice za zagrevanje, starteri, generatori (dinamo-mašine, alternatori), regleri i dr. - proizvodnju elektri*ne opreme za osvetljavanje i opreme za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju za bicikle i motorna vozila: sijalice, trube, sirene i dr. - proizvodnju setova (garnitura) provodnika - proizvodnju brisa*a i ure aja za odmrzavanje i odmagljivanje - proizvodnju dinama za bicikle 3162 31621 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja ugljeno-grafitnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ugljenih i grafitnih elektroda - proizvodnju grafitnih retorti, lonaca i dr. 31622 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale elektri*ne opreme Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i upravljanje drumskim, železni*kim i vodenim putevima, lukama i aerodromima - proizvodnju ostalih elektri*nih ure aja za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju: . zvona, sirene, indikatorske table, alarmni ure aji za zaštitu od kra e ili požara i dr.

77

signal-generatori.proizvodnju dioda. koja se svrstava u podgrupu 32100 . hladnih ili foto-katodnih cevi i lampi: . .proizvodnju elektri*nih aparata za brijanje.proizvodnju ostalih elektri*nih mašina i ure aja: akceleratori *estica. cevi za prijem i poja*avanje i dr.proizvodnju ru*nih elektri*nih pištolja za rasprskavanje. uklju*uju#i i permanentne magnetne pri*vrš#iva*e za spojnice. tranzistora i sli*nih poluprovodni*kih elemenata .proizvodnju staklenih omota*a (balona) za lampe. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju štampanih kola . elektri*ni detonatori i dr. koja se svrstava u podgrupu 29240 . katodne cevi za televizijske prijemnike.proizvodnju elektronskih lampi i cevi (uklju*uju#i i hladne katodne lampe).proizvodnju fotoosetljivih poluprovodni*kih elemenata.proizvodnju elektromagneta.proizvodnju elektri*nih izolatora i izolacionog pribora. osim od stakla i keramike . mikrotalasne cevi.proizvodnju montiranih piezoelektri*nih kristala .proizvodnju cevi za elektri*ne vodove i spojeva za njih. . koja se svrstava u podgrupu 33102 . monolitna i hibridna integrisana kola i elektronski mikrosklopovi sastavljeni u module.proizvodnju ru*nih elektro-medicinskih i zubarskih instrumenata. pretvara*e i poja*iva*e slike. menja*e. od prostih metala obloženih izolacionim materijalima . ko*nice. televizijske i komunikacione opreme i aparata Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata Ova delatnost obuhvata: . elektromagnetne pritezne i podizne glave . osim od keramike ili plasti*nih masa . mikromodule i dr. detektori mina.proizvodnju elektronskih integrisanih kola i mikrosklopova: .proizvodnju elektri*nih kosilica za travnjake. televizijske kamere. koja se svrstava u podgrupu 29320 . uklju*uju#i i 78 .. koja se svrstava u podgrupu 26132 32 321 3210 32100 Proizvodnja radio.prioizvodnju elektri*nih kondenzatora.proizvodnju termojonskih. koja se svrstava u podgrupu 29710 . uklju*uju#i i fotonaponske #elije .proizvodnju izolacionog pribora za elektri*ne mašine ili ure aje.

uklju*uju#i i aparate za odgovaranje na telefonske 79 .proizvodnju elektronskih komponenata.proizvodnju aparata za registrovanje ili reprodukciju zvuka ili slike . prijemnici Morzeovog tipa.proizvodnju televizijskih prijemnika. koja se svrstava u podgrupu 31100 . fiksni odašilja*i i odašilja*i-prijemnici. radio-telefoni i drugi prenosnici. radio-navigacionih pomo#nih ure aja i dr. .proizvodnju transformatora.proizvodnju prijemnih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju . automatske i neautomatske centrale.proizvodnju grejnih otpornika.proizvodnju radara. radio-telefonske aparature za saobra#ajna vozila.proizvodnju radio-prijemnika .proizvodnju televizijskih kamera . Morzeovi i Morzeovog tipa manipulatori. koja se svrstava u podgrupu 31100 323 3230 32300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika. aparata za daljinsku radio kontrolu. uklju*uju#i i videomonitore i video-projektore .proizvodnju aparata za ži*anu telefoniju ili telegrafiju: telefonski aparati.proizvodnju otpornika. aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate#eg pribora Ova delatnost obuhvata: .kondenzatore snage . koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju ure aja za televizijski prenos. telegrafski odašilja*i i prijemnici i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . teleks i teleprinter aparature.proizvodnju radio-odašilja*a . faksimil radio-telegrafski aparati i dr.proizvodnju magnetofona i drugih aparata za registrovanje zvuka.proizvodnju emisionih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju: . koja se svrstava u podgrupu 31200 322 3220 32200 Proizvodnja televizijskih i radio-predajnika i aparatura za telefoniju i telegrafiju Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju prekida*a. uklju*uju#i i proizvodnju releja i televizijskih odašilja*a za industrijsku upotrebu . uklju*uju#i i reostate i potenciometre Ova delatnost ne obuhvata: .

proizvodnju aparata za mehanoterapiju. aparata za psihotestiranja. . preciznih i opti*kih instrumenata. antena. postolja za gramofonske plo*e.proizvodnju špriceva. instrumenti za oftamologiju i dr. bolni*ki kreveti s mehani*kom opremom. aparata za vešta*ko disanje i reanimaciju. rendgenske cevi. generatori visokog napona. elektrodijagnosti*ki aparati kao što su elektrokardiografi.proizvodnju snimljenih disketa i traka za audio i videoure aje. slušni aparati. zubarstvo i veterinu: . aparati za ultrazvu*nu dijagnostiku. zubarske bušilice. reflektora. . slušalica.proizvodnju rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa. aparati za stimulaciju rada sr*anih 80 . hirurgiju. koja se svrstava u granu 221 33 331 3310 33101 Proizvodnja medicinskih. ekrani i dr. hiruški pojasevi i hiruške potpasa*e (utege). medicinskih iglala. . vešta*ki zubi.proizvodnju nameštaja za medicinu. 33102 Proizvodnja ortopedskih aparata. udlage za prelome. satova i *asovnika Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih aparata Proizvodnja rendgen-aparata Ova delatnost obuhvata: . štake. Ova delatnost ne obuhvata: . kompaktdiskova. . aparata za masažu. hirurgiju. poja*iva*a audio-frekfencije i aparata za poja*anje zvuka .proizvodnju fonografa.pozive (telefonske sekretarice) i aparate za snimanje kaseta . gasmaski i dr.proizvodnju ortopedskih aparata: . operacioni stolovi. zubarske stolice i stolice za frizerske salone s mehani*kom opremom . antenskih reflektora i rotora i dr.proizvodnju instrumenta i aparata za medicinu.proizvodnju gramofona. aparati s nuklearnom magnetnom rezonancom. kontrolne table. zvu*nika. elektrofona. sterilizatori. vešta*ke veze i drugi vešta*ki delovi tela. beta ili gama-zra*enja za medicinsku ili veterinarsku upotrebu: . aparata za ozonoterapiju i oksigenoterapiju. kasetofona. plejera i dr. ru*ki za gramofone.proizvodnju mikrofona. endoskopa i dr. gravera za snimanje plo*a. zubarstvo i veterinu: . ogledala. scintilacioni skeneri. magnetnih glava. ostale medicinske opreme i instrumenata Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju aparata za merenje i kontrolu neelektri*nih veli*ina: . instrumenti za okeanografiju i hidrologiju.proizvodnju mikroskopa (osim opti*kih) i difrakcionih aparata . mikrometri. obeležavanje i matemati*ko izra*unavanje: . koja se svrstava u podgrupu 33200 . koja se svrstava u podgrupu 24420 332 3320 33200 Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata.proizvodnju instrumenata i aparata za fizi*ke i hemijske analize: . niveliri.proizvodnju osetljivih laboratorijskih vaga . mera*i protoka.proizvodnju instrumenata i pomo#nih sistema za vazdušnu navigaciju . gasa. napona. mera*i koli*ine toplote i dr. polarimetri.proizvodnju instrumenata i aparata za merenje i kontrolu protoka.proizvodnju korektivnih stakala za nao*ari i njihovih okvira i stakala za opti*ke mikroskope. . pritiska i drugih promenljivih veli*ina te*nosti ili gasova: . kalorimetri. fotometri. koja se svrstava u podgrupu 33400 .metri. sprave za baždarenje i dr.proizvodnju aprata za merenje i kontrolu elektri*nih veli*ina: osciloskopi. hipsometri. refraktometri. daljinomeri. otpora i dr.proizvodnju termometara. instrumenti za kontrolu ja*ine. . pokaziva*i nivoa.proizvodnju mašina i aparata za ispitivanje fizi*kih osobina materijala . uglomeri. viskozimetri. vode. manometri. RN . aparati za merenje dubine pomo#u ultrazvuka i dr. seizmometri. merne trake i štapovi. detektori i broja*i zra*enja. nivoa. . spektrometri. . Ova delatnost ne obuhvata: . .proizvodnju zubarskog cementa. geodetski instrumenti. . instrumenti i aparati za mernje površinskog napona i dr. meteorologiju i geofiziku i sli*nih instrumenata i aparata: . spektralni analizatori. osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju instrumenata za merenje potrošnje elektri*ne energije.proizvodnju instrumenata za crtanje. 81 . kalibarski šestari. benzina i dr.miši#a i dr. automatski piloti.proizvodnju instrumenata i aparata za navigaciju. aparati za analizu gasa ili dima. aparati za probu i reglažu motornih vozila i dr.

aerometri. stakla za nao*ari i kontaktna stakla . proizvodnju i montažu sistema za kontinuiranu industrijsku procesnu kontrolu . barometri.proizvodnju opti*kih elemenata montiranih ili nemontiranih: .proizvodnju pumpi sa ugra enim mernim instrumentima. koja se svrstava u podgrupu 33102 . polariziraju#i elementi i dr.proizvodnju medicinskih i hirurških instrumenata. Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju dvogleda. za prenos slike ili svetlosti . opti*ki mikroskopi. koja se svrstava u podgrupu 33400 333 3330 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ostalih instrumenata.proizvodnju opreme za upravljanje u industrijskim procesima. oprema za mikrofotografiju i mikroprojekciju. ispitivanje i analizu: .izradu nacrta. neobra eni opti*ki elementi od bilo kog materijala. mašine za balansiranje. opti*ka ogledala. so*iva.proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu Ova delatnost ne obuhvata: . broja*i niti i dr. od stakla ili drugih materijala . stakla za uve#avanje. osim od stakla . stolovi (pultovi) za eksperimentalna ispitivanja..proizvodnju opti*kih mikroskopa. pedometri. taksimetri. kolor-filtri. koja se svrstava u podgrupu 33400 . opti*ka vlakna i kablovi. komparatori i dr. durbina i sli*nih opti*kih instrumenata. zaštitne nao*ari i nao*ari za korekciju vida .izradu nacrta. prizme. 82 . tahometri. koji nisu pojedina*no oplašteni. broja*i obrtaja. termometri. stakla za *itanje. okviri za nao*ari i okviri sa ugra enim opti*ki obra enim ili neobra enim staklima: sun*ane nao*ari. proizvodnju i montažu sistema za automatizovana proizvodna postrojenja koja se sastoje od razli*itih mašina. koja se svrstava u podgrupu 29120 . koja se svrstava u podgrupu 33300 .proizvodnju opti*kih instrumenata: . upravlja*kih elemenata i centralnih kontrolnih aparata 334 3340 33400 Proizvodnja opti*kih instrumenata i fotografske opreme Ova delatnost obuhvata: . denzimetri. hidrometri. aparata i ure aja za merenje.

registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su parking-*asovnici. oprema i instrumenti koji se koriste u astronomiji i dr. stakla svih vrsta. koja se svrstava u podgrupe 28750. uklju*uju#i i *asovnike za instrument-table. koja se svrstava u podgrupu 31500 .proizvodnju ostalih narukvica za satove.proizvodnju opti*kih kablova izra enih od opti*kih pojedina*no oplaštenih vlakana. nišanski teleskopi i teleskopi za posmatranje. broj*anici. koja se svrstava u podgrupu 33200 . durbini. proizvodnju mehanizma za sve vrste *asovnika i dr. proizvodnju kutija za satove.proizvodnju fotografskih lampi. koja se svrstava u podgrupu 24640 ..proizvodnju delova za satove i *asovnike kao što su opruge. osim opti*kih. elektronske fleš-lampe i drugi aparati za proizvodnju svetlosti . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26150 335 3350 33500 Proizvodnja satova i *asovnika Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33200 . aparati za pove#avanje ili umanjivanje slike . Ova delatnost ne obuhvata: . ležaji za osovine. metalne narukvice za satove i njihovi delovi. osim dioda za lasere i dr. ekrani za projekcije i dr. fotografski aparati i kamere . laseri. . prikolica i poluprikolica Proizvodnja motornih vozila 83 .proizvodnju opreme za fotografiju i kinematografiju: . aparati za projektovanje niza slika na osetljive poluprovodni*ke materijale.proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu. mostovi za satove i *asovnike i dr. kutija i ormari#a za *asovnike.proizvodnju mikroskopa.proizvodnju hemijskih proizvoda za fotografske svrhe. koja se svrstava u podgrupu 31300 . uklju*uju#i i one od plemenitih metala. hronometri. 19200 i 36220 Podsektor GL 34 341 3410 Proizvodnja saobra#ajnih sredstava Proizvodnja motornih vozila. .proizvodnju neobra enih opti*kih elemenata od stakla. koja se svrstava u podgrupu 32200 . blicevi. vremenski prekida*i i drugi ure aji za isklu*ivanje procesa . projektori za dijapozitive. aparati i oprema za fotografske i kinematografske laboratorije.proizvodnju satova i *asovnika svih vrsta.proizvodnju televizijskih kamera.proizvodnju aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje. .

osim traktora za poljoprivredu i industriju Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila.proizvodnju delova i pribora za motorna vozila.proizvodnju drumskih traktora za poluprikolice Ova delatnost ne obuhvata: . za koriš#enje na putnoj mreži . koja se svrstava u podgrupu 34300 .proizvodnju putni*kih vozila .održavanje. koja se svrstava u podgrupu 34200 . Ova delatnost ne obuhvata: .održavanje.proizvodnju ostalih motornih vozila: . opravku i prepravku motornih vozila. teretnjaci-kiperi i dr.34101 Proizvodnja motora za motorna vozila Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50200 34103 Proizvodnja automobila Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 29310 i 29520 .proizvodnju autobusa i trolejbusa . proizvodnja prikolica i poluprikolica 84 .proizvodnju karoserija za motorna vozila.proizvodnju karoserija za motorna vozila.proizvodnju karoserija za motorna vozila. opravku i prepravku motornih vozila. kamioni i kamioneti. koja se svrstava u podgrupu 34200 . koja se svrstava u podgrupu 34300 .. koja se svrstava u podgrupu 50200 34104 Proizvodnja traktora. teretnjaci.održavanje.proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 50200 342 3420 34200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 34200 . opravku i prepravku motornih vozila. amfibija vozila i dr.proizvodnju traktora za poljoprivredu i industriju.proizvodnju šasija s ugra enim motorom Ova delatnost ne obuhvata: . vozila konstruisana za vožnju po snegu.proizvodnju šasija s ugra enim motorom . koja se svrstava u podgrupu 34300 . specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf.proizvodnju vozila za prevoz tereta: .proizvodnju motora za motorna vozila 34102 Proizvodnja kamiona i specijalnih vozila Ova delatnost obuhvata: .

Ova delatnost ne obuhvata: .izgradnju plove#ih konstrucija: . . osovine. . kamp-prikolice i dr. vrata. plove#ih ili uronjivih . koja se svrstava u podgrupu 50200 . ko*nice. kva*ila. teglja*i i dr.izgradnju platformi za bušenje.proizvodnju prikolica i poluprikolica posebno namenjenih za upotrebu u poljoprivredi. sigurnosni pojasevi. prigušiva*i. pontoni i kesoni. katalizatori.izgradnju ribarskih brodova Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju opreme za sve vrste vozila .izgradnju brodova: putni*ki brodovi.proizvodnju akumulatora za motorna vozila. menja*i. koja se svrstava u podgrupu 50200 . teretni tankeri i dr. plove#i dokovi.proizvodnju delova i pribora za karoserije motornih vozila: . volani. koja se svrstava u podgrupu 31400 35 351 3511 35110 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava Izgradnja i opravka brodova i *amaca Izgradnja i opravka brodova Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29320 343 3430 34300 Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i njihove motore Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju elektri*nog materijala za motorna vozila. .izgradnju ratnih brodova . platforme za iskrcavanje. uklju*uju#i i kabine za motorna vozila . hladnjaci.izgradnju hidrokrilnih brodova (glisera) . amortizeri.proizvodnju prikolica i poluprikolica: . to*kovi. cisterne .proizvodnju raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila: . stubovi upravlja*a i kutije upravlja*kih mehanizama i dr.proizvodnju kontejnera namenjenih za jedan na*in ili više na*ina transporta Ova delatnost ne obuhvata: . opravku i prepravku motornih vozila.Ova delatnost obuhvata: .rastavljanje (rezanje) brodova 85 .održavanje. trajekti. barže. branici i dr. izduvne cevi. popravke ili prepravke brodova . .održavanje.proizvodnju karoserija.

koja se svrstava u podgrupu 33200 . osovine i to*kovi. .proizvodnju motora za brodove i *amce.izgradnju jedrilica .proizvodnju brodova ili splavova na naduvavanje. karoserije. vagoni za transport robe. koje se svrstavaju u podgrupu 35120 . vagoni-radionice. koja se svrstava u podgrupu 29110 . spojevi za prolaz izme u vagona i dr.proizvodnju daski za jedrenje. od *vrstog materijala ili na naduvanje . kanu.proizvodnju instrumenata za navigaciju. tenderi i dr. koja se svrstava u podgrupu 36400 352 3520 35201 Proizvodnja železni*kih i tramvajskih lokomotiva i voznog parka Proizvodnja šinskih vozila Ova delatnost obuhvata: . kontrolu sigurnosti i upravljanje železni*kim. 86 . automatski signalizacioni ure aji za maglu. bez vlastitog pogona: .proizvodnju mehani*kih i elektromehani*kih ure aja za signalizaciju. kajak. kuke i spojnice vagona. odbojnici i njihovi delovi. obrtna postolja.izgradnju ostalih *amaca za razonodu i sport: . amortizeri.proizvodnju dizel i elektri*nih lokomotiva .Ova delatnost ne obuhvata: . šinske ko*nice. vagoni-cisterne. koja se svrstava u podgrupu 35120 3512 35120 Izgradnja i opravka *amaca za odmor i razonodu i sportskih *amaca Ova delatnost obuhvata: . vagoni sa automatskim istovaranjem. vagoni-dizalice. putni*ki vagoni. lu*kim instalacijama i aerodromima: . ko*nice i njihovi delovi. Ova delatnost ne obuhvata: .izgradnju motornih *amaca za razonodu.proizvodnju delova za železni*ke i tramvajske lokomotive i vagone: .proizvodnju voznog parka za železni*ki i tramvajski saobra#aj. koja se svrstava u podgrupu 28750 . .proizvodnju brodskih propelera. tramvajskim i drumskim saobra#ajem.izgradnju i opravku *amaca za zabavu i sport. ure aji za kontrolu prelaza (rampe) i dr. skif i dr.proizvodnju brodskih motora.proizvodnju"amfibija vozila". signalne kutije. koja se svrstava u podgrupu 29110 . koja se svrstava u podgrupu 34102 . objektima za parkiranje.proizvodnju samohodnih železni*kih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje . skretni*ke naprave. saobra#ajem unutrašnjim vodenim putevima. kosturi vagona i lokomotiva.

satelita. koja se svrstava u podgrupu 33200 354 3541 35410 Proizvodnja motocikala i bicikala Proizvodnja motocikala 87 .proizvodnju svemirskih letilica. krila. vrata. pilotske kabine i dr. rezervoari za gorivo.proizvodnju jedrilica i pilotiranih zmajeva .proizvodnju vojnih balisti*kih raketa.proizvodnju motora i turbina. koja se svrstava u podgrupu 31622 35202 353 3530 35300 Opravka šinskih vozila Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letilica Ova delatnost obuhvata: . rotori i lopatice rotora za helikoptere . koja se svrstava u podgrupu 33200 . koja se svrstava u podgrupu 27101 .proizvodnju ure aja za pranje vazduhoplova. ure aji za prizemljivanje. orbitralnih stanica.proizvodnju helikoptera .proizvodnju zemaljskih trenežera letenja . za oružane snage.proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju. koja se svrstava u podgrupu 17404 .proizvodnju nesastavljenih šina. kontrolu i upravljanje.proizvodnju delova sistema za paljenje i drugih elektri*nih delova za motore s unutrašnjim sagorevanjem. glavni delovi kao što su trup aviona. . Ova delatnost ne obuhvata: . ure aja za spuštanje vazduhoplova na palubu broda i dr.proizvodnju sistema za vazdušnu navigaciju. bezbednost. koja se svrstava u podgrupu 29110 . za sport i ostale namene .proizvodnju elektri*nih motora.proizvodnju instrumenata za upravljanje na vazduhoplovima. elise.proizvodnju dirižabla i balona . kontrolne površine. delovi turboreaktora i turbopropelera . svemirskih brodova i dr.proizvodnju delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe: .proizvodnju aviona za prevoz robe ili putnika. koja se svrstava u podgrupu 29600 . koja se svrstava u podgrupu 31100 . motori opšteg tipa koji se koriste za vazduhoplovne letilice . lansirnih rampi.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 31610 . planetarnih sondi. .proizvodnju padobrana.

proizvodnju bicikala i sli*nih vozila bez motora (uklju*uju#i i tricikle) . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja Proizvodnja stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju delova i pribora za bicikle i dr.proizvodnju delova i pribora za motocikle Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34101 . ru*nih teretnih dvokolica. kancelarije i radionice.Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bicikala i vozila za invalide. od svih vrsta materijala .proizvodnju stolica i sedišta za doma#instvo.proizvodnju delova motora za motocikle. koja se svrstava u podgrupe 35420 i 35430 3542 35420 Proizvodnja bicikala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bicikala s pomo#nim motorom. mopeda i bicikala s pomo#nim motorom . s motorom ili bez motora . kolica za prevoz tereta.proizvodnju motocikala. od svih vrsta materijala 88 . vise#ih kolica i dr.proizvodnju motora za motocikle .proizvodnju zaprežnih vozila Podsektor GLJ 36 361 3611 36110 Prera iva*ka industrija.proizvodnju sredstava za prevoz invalida. koja se svrstava u podgrupu 35410 . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36500 3543 35430 Proizvodnja sredstava za prevoz invalida Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ru*nih kolica. .proizvodnju sli*nih vozila za decu. osim bicikala. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja. proizvodnja raznovrsnih proizvoda.proizvodnju bo*nih prikolica za motocikle .proizvodnju delova i pribora za sredstva za prevoz invalida 355 3550 35500 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava. kolica za prevoz prtljaga.proizvodnju stolica i sedišta za javne dvorane. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .

- proizvodnju stolica i sedišta za vozila, od svih vrsta materijala Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje stolica i sedišta, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 3612 36120 Proizvodnja kancelarijskog nameštaja i nameštaja za trgovine, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju specijalnog nameštaja za trgovine: tezge, police za izloge, stalaže i dr. - proizvodnju nameštaja za radionice - proizvodnju kancelarijskog nameštaja Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i sl., koja se svrstava u granu 323 3613 36130 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kompletnih kuhinja - proizvodnju plakara, ormara, bifea, ormara za posu e i dr. 3614 36140 Proizvodnja ostalog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nameštaja za bašte i tipskog nameštaja za spava#e sobe, trpezarije i dnevni boravak, kupatila i dr. Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje nameštaja, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i dr., koja se svrstava u podgrupu 32300 3615 36150 Proizvodnja madraca Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nosa*a madraca - prozvodnja madraca: . madraci sa oprugama, punjeni ili iznutra opremljeni nose#im materijalima . nepresvu*eni madraci od penaste gume ili plasti*nih masa

89

Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju dušeka za naduvavanje, koja se svrstava u podgrupe 17402 i 25130 - proizvodnju jastuka, malih tapaciranih stolica bez naslona, ukrasnih jastuka, pokriva*a i perina, koja se svrstava u podgrupu 17401 362 3621 36210 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta Kovanje novca i medalja Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kovanog novca, uklju*uju#i i novac koji je zakonsko sredstvo pla#anja, medalja i medaljona, bez obzira na to da li su od plemenitih metala ili nisu 3622 36220 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obra enih bisera - prozvodnju obra enog dragog i poludragog kamena, uklju*uju#i i obradu kamena za industriju i sinteti*kog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena - obradu dijamanata - proizvodnju nakita od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenith metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili u kombinaciji s drugim materijalima - proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima: . posu e (plitko i duboko), pribor za jelo, predmeti za toaletnu upotrebu, kancelarijski predmeti, predmeti za religioznu upotrebu i dr. Ova delatnost obuhvata i: - graviranje na predmetima od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, koja se svrstava u oblast 28 - proizvodnju kutija za satove, koja se svrstava u podgrupu 33500 - proizvodnju bižuterije, koja se svrstava u podgrupu 36610 363 3630 36300 Proizvodnja muzi*kih instrumenata Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju muzi*kih instrumenata sa žicama - proizvodnju klavijaturnih instrumenata sa žicama, uklju*uju#i i automatski piano - proizvodnju orgulja s cevima i dirkama, uklju*uju#i i harmonijume i sli*ne klavijaturne instrumenate sa slobodnim metalnim piskovima

90

- proizvodnju harmonika i sli*nih instrumenata, uklju*uju#i i usne harmonike - proizvodnju duva*kih instrumenata - proizvodnju udara*kih muzi*kih instrumenata - proizvodnju muzi*kih instrumenata *iji se zvuk elektri*no proizvodi - proizvodnju muzi*kih kutija, orguljica, vašarskih orgulja, mehani*kih ptica peva*ica, muzi*kih testera i dr. - proizvodnju delova i pribora za muzi*ke instrumente: taktomeri, tonske viljušake, žice, diskovi i valjci za mehani*ke instrumente i dr. Ova delatnost obuhvata i: - proizvodnju pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duva*kih instrumenta za davanje zvu*nih signala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju mikrofona, poja*ala, zvu*nika, slušalica i sli*nih proizvoda, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju instrumenata u obliku igra*ki, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju gramofona, magnetofona i sli*nih aparata, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju snimljenih traka i plo*a, koja se svrstava u granu 221 364 3640 36400 Proizvodnja predmeta za sportske potrebe Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta i sprava za sportove i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima: . tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje . reketi, štapovi i palice za golf . skije, vezovi i štapovi za skije . daske za jedrenje . rekviziti za sportski ribolov, uklju*uju#i i mreže . rekviziti za lov, alpinizam i dr. . sportske rukavice od kože i sportske pokrivke za glavu . bazeni za plivanje, de*ji bazeni i dr. . klizaljke, koturaljke i dr. . lukovi i strele . oprema za gimnastiku i atletiku i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju oružja i municije, koja se svrstava u podgrupu 29600 - proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana, sanki i dr., koja se svrstava u oblasti 34 i 35 - proizvodnju *amaca, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju jedara za *amce, koja se svrstava u podgrupu 17402

91

koja se svrstava u podgrupu 36633 366 3661 36610 3662 36620 Proizvodnja ostalih raznovrsnih predmeta. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja šibica Ova delatnost obuhvata: . stone ili ku#ne igre .proizvodnju elektronskih igara: video-igre.proizvodnju igra*aka na to*kove koje mogu biti za jahanje. koja se svrstava u podgrupu 36500 .proizvodnju *etki za ode#u i obu#u 3663 36631 Ostala proizvodnja raznovrsnih predmeta.proizvodnju zabavnih automata.proizvodnju smanjenih modela i sli*nih modela za zabavu. uklju*uju#i i one koje su sastavni delovi mašina. šahovske igre i dr. *etki s resama i peruški. bilijara.proizvodnju sedlarskih i sara*kih proizvoda.proizvodnju prazni*nih. specijalnih stolove za kazino igre. koja se svrstava u podgrupu 35420 . koja se svrstava u granu 193 .proizvodnju stolova za bilijar i opreme za kuglanje.proizvodnju bi*eva i korba*a. elektri*nih vozova. .proizvodnju slagalica Ova delatnost ne obuhvata: . igara na automatima koji se u rad puštaju metalnim novcem. karnevalskih i drugih predmeta za razonodu. . uklju*uju#i i tricikle .proizvodnju sportske ode#e. metli. koja se svrstava u podgrupu 36633 365 3650 36500 Proizvodnja igara i igra*aka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju muzi*kih instrumenata u obliku igra*aka . setova za sastavljanje i dr. ru*nih mehani*kih naprava za *iš#enje podova.proizvodnju bicikala. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja imitacije nakita Proizvodnja metli i *etaka Ova delatnost obuhvata: .. .proizvodnju metli. koja se svrstava u oblast 18 .proizvodnju sportske obu#e. koja se svrstava u podgrupu 19200 .proizvodnju igra*aka u obliku životinja . metlica i dr. valjaka i uložaka za bojenje i drugih *etki. opreme za automatske kuglane i dr.proizvodnju lutki i ode#e i pribora za lutke . slikarskih *etkica i *etki.proizvodnju karata za igru .proizvodnju šibica 92 . .proizvodnju predmeta za luna-parkove (vašare).

patent-zatvara*a. Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17540 37 371 3710 37100 Reciklaža Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. šnale i dr. nitni (velikih kop*i) i dr. streljana i drugih predmeta za razonodu . žigova za pe*a#enje ili numerisanje. mehani*kih ili elektri*nih . vo#a i grana s liš#em. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni.proizvodnju datumara. pripremljenih traka za pisa#e mašine i jastu*i#a za žigove .proizvodnju linoleuma i tvrdih pokriva*a za pod . termos-boce i drugi sudovi za upotrebu u doma#instvu . voštanica i dr. . . korba*a dr. kroja*kih lutki i dr. Svi proizvodi ove delatnosti su metalni otpaci i ostaci i nastaju kao rezultat proizvodnje u svim preduze#ima koja se bave proizvodnjom i preradom metala i proizvodnjom mašina i opreme.proizvodnju predmeta za li*nu upotrebu: lule za pušenje. ru*nih aparata za otiskivanje natpisa.obradu metalnih otpadaka i ostataka koriš#enih ili nekoriš#enih.proizvodnju perika.proizvodnju vešta*kog cve#a. bi*eva.proizvodnju vrteški. i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu. Ulazni proizvod..proizvodnju sve#a.proizvodnju štapova za šetnju. mirisne prskalice.proizvodnju upalja*a.proizvodnju uložaka za olovke . garnitura za ru*no štampanje.proizvodnju fitilja za upalja*e. predmeta za šalu i zagonetki. Ova delatnost ne obuhvata: . . sortiran ili nesortiran. . drikera. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. sve#njaka.proizvodnju dugmadi. pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu 93 . mehani*kih ili nemehani*kih .proizvodnju pera i olovaka svih vrsta. vešta*ke brade. *ešljevi. vešta*kih obrva i dr.36632 Proizvodnja suncobrana i kišobrana Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju de*ijih kolica .proizvodnju suncobrana i kišobrana 36633 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . ljuljaški.

proizvodnju novih materijala ili proizvoda iz otpadaka i ostataka. kondicioniranje. prenos i distribucija elektri*ne energije Proizvodnja hidroelektri*ne energije Proizvodnja termoelektri*ne energije Sektor D 40 94 . koja se svrstava u podgrupu 23300 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. sortiranje.. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 . kao što su: predenje vlakana. koja treba da bude razvrstana u odgovaraju#e delatnosti prera iva*ke industrije .proizvodnju novih materijala od otpadaka i ostataka.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. sortiranje. koriš#enih ili nekoriš#enih. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. koja se svrstava u podgrupu 51570 . uklju*uju#i i sakupljanje.trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnim proizvodima. gasom. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 372 3720 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. bez industrijske obrade. parom i toplom vodom 401 4010 40101 40102 Proizvodnja.trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnih proizvoda.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 51570 . uklju*uju#i i sakupljanje. koja se svrstava u oblasti 15 i 16 . proizvodnja celuloze od otpadnog papira i protektiranje guma za vozila.obradu osiromašenog torijuma i urana. prodaju i dr. Ova delatnost obuhvata: . pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu Ova delatnost ne obuhvata: . bez industrijske obrade.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. sortiran ili nesortiran. prodaju i dr.obradu nemetalnih otpadaka i ostataka. koja se svrstava u oblast 27 . Poizvodi koji pripadaju ovoj delatnosti su raznovrsni i mogu da nastanu u mnogim sektorima proizvodnje.. i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu. Ulazni proizvod. kondicioniranje. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni.obradu otpadaka prehrambene industrije i industrije pi#a i duvana. gasom i vodom Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom.

pogonske i druge svrhe .transport svih vrsta gasovitih goriva kroz cevovode. osim transporta sistemom cevi. nuklearnim elektranama i hidroelektranama i proizvodnja elektri*ne energije pomo#u turbina na gas.odsoljavanje morske vode.proizvodnju i distribuciju elektri*ne energije: . prenos i distribucija elektri*ne energije 402 4020 40201 40202 Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva preko sistema cevi Proizvodnja karbogasa Proizvodnja gasa za komunalne svrhe Delatnosti iz podgrupa 40201 i 40202 obuhvataju: . koji se svrstava u podgrupu 60300 403 4030 40300 Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom Ova delatnost obuhvata: . sakupljanje i distribuciju pare i tople vode za grejanje.proizvodnju. mešanjem ili drugim procesima iz razli*itih vrsta gasova . koja se svrstava u podgrupu 23200 .proizvodnju gasa gasifikacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede Ove delatnosti ne obuhvataju: . pre*iš#avanje i distribuciju vode .40103 40104 40105 40106 Proizvodnja nuklearno-elektri*ne energije Proizvodnja elektri*ne energije iz drugih izvora Prenos elektri*ne energije Distribucija elektri*ne energije Delatnosti iz podgrupa 40101 do 40106 obuhvataju : .prozvodnju derivata nafte. proizvodnja elektri*ne energije u termoelektranama. koji se svrstava u podgrupu 23100 .distribuciju svih vrsta gasovitih goriva preko sistema cevi Ova delatnost ne obuhvata: . dizel-centrala ili iz drugih obnovljivih energetskih izvora . pre*iš#avanje i distribucija vode Ova delatnost obuhvata: .sakupljanje. ako proizvodnja vode predstavlja glavnu aktivnost Ova delatnost ne obuhvata: 95 .proizvodnju i distribucuju hladne vode u svrhu hla enja 41 410 4100 41000 Sakupljanje. koja se svrstava u podgrupu 24110 40203 Distribucija gasa Ova delatnost obuhvata: .rad koksnih pe#i.proizvodnju tehni*kih gasova.proizvodnju gasovitih goriva odre ene kalori*ne vrednosti *iš#enjem.

zemljani radovi Ova delatnost obuhvata: . geološke ili druge svrhe Ova delatnost ne obuhvata: . geofizi*ka. geološka i seizmi*ka merenja. koja se svrstava u podgrupu 90000 Sektor D 45 Gra evinarstvo Gra evinarstvo Ova oblast obuhvata: . cevovodi za prenos na velike daljine. uklju*uju#i i mostove za uzdignute auto-puteve. koje se svrstava u podgrupu 11200 .ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi prou*avanja terena za gra enje.drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu 4512 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem Ova delatnost obuhvata: . iskop kanala. komunalni gra evinski radovi i dr. geofizi*ke.istraživanje nafte i gasa. miniranje i dr.izgradnju specifi*nih objekata niskogradnje kao što su: . niskogradnja Grubi gra evinski radovi i specifi*ni radovi niskogradnje Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 74204 . mostovi.zemljane radove: iskop.rad sistema za navodnjavanje u poljoprivredi. nasipanje. restauraciju i obi*ne opravke 451 4511 45110 Pripremni radovi Rušenje i razbijanje objekata. gradski cevovodi. koje se svrstava u podgrupu 45250 452 4521 45210 Izgradnja objekata ili njihovih delova. vijadukti.pripremu zemljišta za rudarske radove: uklanjanje iskopa i drugi radovi i priprema mineralnih nalazišta Ova delatnost obuhvata i: . uklanjanje stena. dalekovodi i objekti veza .rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata .montažu i podizanje prefabrikovanih konstrukcija na gradilištu 96 . koji se svrstava u podgrupu 01411 . gradski elektroenergetski vodovi i objekti veza.bušenje izvora vode.izgradnju svih vrsta zgrada .bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa.obradu otpadnih voda radi spre*avanja zaga enja.drenažne radove na gradilištu .raš*iš#avanje gradilišta . tuneli i podzemna železnica . . nivelisanje terena.novogradnju..iskop okana. . koji se svrstava u podgrupu 45250 .

. savijanje armature . operativnih površina u pristaništima i osiguranje obala. bušenje i izgradnja crpilišta za vodu i kopanje bunara . bazena za plivanje. puteva. isklju*uju#i zgrade na njima Ova delatnost ne obuhvata: . uklju#uju#i i specijalizovane radove Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u granu 453 . brana i nasipa i dr. osim od betona. koji se svrstavaju u granu 454 .izgradnju stadiona. arena. ustava. bazena za plivanje i gimnasti*kih i drugih sportskih objekata. 27 i 28 . fundiranje.usluge pri eksploataciji nafte i gasa.nadzorne radove u gra evinarstvu. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .izgradnju vodenih puteva.arhitektonske i projektantske usluge. biciklisti*kih i peša*kih staza . koja se svrstava u podgrupu 45230 4522 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 74202 .Ova delatnost ne obuhvata: .instalacione radove na zgradama. a zahtevaju specijalno izvo enje ili opremu: .izgradnju aerodromskih pista . ulica i drugih saobra#ajnica.montažu krovnih konstrukcija . 26.specijalizovane gra evinske radove koji su zajedni*ki za razli*ite vrste objekata.završne radove na zgradama. zidanje opekom i kamenom 97 .izgradnju železni*kih pruga.izgradnju stadiona. uklju*uju#i i pobijanje šipova .hidroizolacione radove 4523 45230 Izgradnja saobra#ajnica. koji se svrstavaju u podgrupu 45110 4524 45240 Izgradnja hidrogra evinskih objekata Ova delatnost obuhvata: . aerodromskih pista i sportskih terena Ova delatnost obuhvata: . izgradnju marina. montaža industrijski proizvedenih *eli*nih elemenata .pripremne zemljane radove. koja se svrstava u oblasti 20.iskop jaraka .. teniskih i golfterena i dr.pokrivanje krovova .podvodne radove 4525 45250 Ostali gra evinski radovi. koji se svrstavaju u podgrupu 74204 .montažu kompletnih zgrada od sopstveno proizvedenih delova.

koje se svrstava u podgrupu 71320 453 4531 45310 Instalacioni radovi Postavljanje elektri*nih instalacija i opreme Ova delatnost obuhvata: . 4532 45320 Izolacioni radovi Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . liftove i pokretne stepenice . elektri*ne vodove i pribor . Ova delatnost ne obuhvata: . grejanje. aerodromima i lukama . montaža dimnjaka i industrijskih pe#i i dr. ku#ne antene i druge vazdušne provodnike . protivpožarne alarme . vodovodne instalacije i sanitarnu opremu .malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove. Ova delatnost ne obuhvata: . opremu i kanale za hla enje ili klimatizaciju .hidroizolacione radove. uklju*uju#i i nanošenje odgovaraju#e podloge 98 . osvetljenje i signalne sisteme na putevima. zaštitu od vibracija i dr.iznajmljivanje skela bez montaže i demontaže. alarme i sisteme protiv provala . uklju*uju#i i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup .postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . svetle#a mesta i dr.postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: .. Ova delatnost ne obuhvata: . toplotnu i zvu*nu izolaciju. montaža i demontaža skela i radnih platformi. pribor i ure aje na drugom mestu nepomenute 454 4541 45410 Završni radovi Malterisanje Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 45310 4534 45340 Ostali instalacioni radovi Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacija za elektri*no grejanje. koji se svrstavaju u podgrupu 45220 4533 45330 Postavljanje cevnih instalacija Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . ventilaciju. gasne instalacije . automatske protivpožarne vodene tuševe i dr.

unutrašnje dovršavanje kao što je postavljanje drvenih obloga na zidove. Ova delatnost ne obuhvata: . bez rukovaoca.instalisanje privatnih bazena za plivanje . parketa i drugih podnih obloga od drveta . pomi*nih pregrada i dr. stepenica. trgovina na malo motornim gorivima 99 .4542 45420 Ugradnja stolarije Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i bojenje oznaka na putevima i prostorima za parkiranje . opreme za prodavnice i dr. postavljanje ogledala i dr. mermera. granita ili škriljaca . okvira za vrata i prozore. 4544 45440 Bojenje i zastakljivanje Ova delatnost obuhvata: . betonskih ili kamenih plo*a .bojenje objekata niskogradnje. koje se svrstava u podgrupu 71320 Sektor E 50 Trgovina na veliko i trgovina na malo.postavljanje u zgradama i drugim objektima: . peš*anim mlazom i sli*ni radovi na spoljnim delovima zgrade . podnih i zidnih obloga od teraca. prozora. motocikala i predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Prodaja.iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje. tapisona i linoleumskih podnih pokriva*a.. s rukovaocem Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 45430 4543 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga Ova delatnost obuhvata: .ugradnju vrata.ostale završne radove. od drveta ili drugog materijala . opravka motornih vozila.ugradnju prozora. koja se svrstava u podgrupu 45420 4545 45450 Ostali završni radovi Ova delatnost obuhvata: . zidnih i podnih kerami*kih. uklju*uju#i i one od gume ili plasti*nih masa . održavanje i opravka motornih vozila i motocikala.postavljanje parketa i drugih podnih obloga od drveta. kuhinjske opreme.unutrašnje i spoljno bojenje zgrada . na drugom mestu nepomenute 455 4550 45500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje.*iš#enje parom. tapeta i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .zastakljivanje.

kamioni.trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i koriš#enim vozilima: .Ova oblast obuhvata: . Ova grana obuhvata i: . pranje. uklju*uju#i i kamione i teretna vozila: . prskanje i bojenje 100 .trgovinu na veliko i trgovinu na malo preko posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . opravka karoserije . "moto-ku#e" i dr. pranje. elektri*ne opravke . uklju*uju#i i specijalna putni*ka motorna vozila kao što su ambulantna vozila. koja se svrstava u podgrupu 50300 502 5020 50200 Održavanje i opravka motornih vozila Ova delatnost obuhvata: . putni*ka motorna vozila.iznajmljivanje motornih vozila. mehani*ke opravke .trgovinu na malo motornim gorivima. .trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr. mazivima i proizvodima za hla enje Ova oblast ne obuhvata: . održavanje i opravka .) . trgovina na malo i trgovina na veliko delovima i priborom .sve delatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) u vezi s motornim vozilima i motociklima. koje se svrstava u podgrupu 71100 . poliranje i vu*a vozila Ova oblast obuhvata i: . poliranje i dr. trgovina na veliko i trgovina na malo novim i polovnim vozilima . obi*an servis . delatnost posrednika u trgovini na veliko i trgovini na malo vozilima .održavanje i opravku motornih vozila: . . vozila za kampovanje kao što su kamp-prikolice. opravka delova motornog vozila . koje se svrstava u podgrupu 71210 501 5010 50100 Prodaja motornih vozila Ova grana obuhvata: . prikolice i poluprikolice .iznajmljivanje motocikala.trgovinu na veliko i trgovinu na malo rezervnim delovima i priborom za motorna vozila. minibusi i dr.

ugra ivanje delova i pribora . 101 .trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hla enje motornih vozila Ova delatnost ne obuhvata: . pomo# na putu i dr. koja se svrstava u podgrupu 51510 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini. 52480 i 52740 505 5050 50500 Trgovina na malo motornim gorivima Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motocikle . opravka spoljnih i unutrašnjih guma. 52480 i 52740 50402 Održavanje i opravka motocikala Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 25120 503 504 5030 50300 5040 50401 Prodaja delova i pribora za motorna vozila Prodaja.delatnost posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . delova i pribora za bicikle.prodaju. zaštita od korozije . delova i pribora za bicikle. održavanje i opravku bicikala. uklju*uju#i i mopede Ova delatnost ne obuhvata: .. opravka vetrobrana i prozora .protektiranje guma. vu*a . trgova*kim i profesionalnim korisnicima i ustanovama. održavanje i opravka motocikala i delova i pribora za motocikle Prodaja motocikala. industrijskim. koji se svrstavaju u podgrupe 51150.održavanje i opravku motocikala.trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle Ova delatnost obuhvata i: . Ova delatnost ne obuhvata: . 51470.trgovinu na veliko i trgovinu na malo velikim i malim motociklima .prodaju. podešavanje ili zamena . osim trgovine motornim vozilima i motociklima U ovu oblast svrstava se preprodaja (prodaja bez prerade) novih i koriš#enih proizvoda trgovcima na malo. 51470.trgovinu na veliko gorivima. održavanje i opravku bicikala. drugim trgovcima na veliko ili posrednicima u kupovini ili prodaji proizvoda za tre#a lica. njihovih delova i pribora Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupe 51150.

delatnost osiguravaju#ih agencija. ponovno razdeljivanje na manje koli*ine (npr. tekstilnih sirovina i poluproizvoda Posredovanje u prodaji goriva.trgovinu na malo preko posrednika. karavanima i motociklima. prepakivanje i flaširanje. kao i njihova podela na manje partije.delatnost trgovaca na veliko. metala i industrijskih hemikalija Posredovanje u prodaji drvne gra e i gra evinskog materijala Posredovanje u prodaji mašina. izvoznika.posredovanje u prodaji kancelarijskih mašina 102 .uobi*ajene manipulacije u trgovini na veliko kao što su sakupljanje. Ova oblast obuhvata i: . industrijske opreme. živih životinja. koja se svrstava u granu 703 5111 51110 5112 51120 5113 51130 5114 51140 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina. ruda. koja se svrstava u oblast 52 . isporuka i instaliranje proizvoda o svom trošku Ova oblast ne obuhvata: . kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr. brodova i aviona Ova delatnost obuhvata i: . trgova*kih posrednika. potroša*kih zadruga.delatnost agencija za nekretnine.trgovinu na veliko motornim vozilima. koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 . uvoznika. koja se svrstava u grane 512 do 517 . hla enje.Ova oblast obuhvata: .iznajmljivanje i lizing proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 50300 . koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 .delatnost onih koji su angažovani na povezivanju prodavaca i kupaca ili preduzimaju komercijalne transakcije u ime principala Ova grana ne obuhvata : .trgovinu na veliko u svoje ime. skladištenje.trgovinu na veliko priborom za motore. lekova). koja se svrstava u podgrupu 67200 . koji se svrstavaju u oblast 71 511 Posredovanje u trgovini na veliko Ova grana obuhvata: . sortiranje i razvrstavanje proizvoda u velikim koli*inama.delatnost trgovinskih posrednika u prodaji motornih vozila i motocikala.posredovanje u prodaji poljoprivrednih mašina . distributera industrijskih proizvoda.delatnost trgova*kih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za ra*un drugih .

jajima i jestivim uljima i mastima 103 . semenjem i hranom za životinje Ova delatnost obuhvata i: .posredovanje u prodaji krzna 5117 51170 5118 51180 5119 51190 512 Posredovanje u prodaji hrane.5115 51150 5116 51160 Posredovanje u prodaji nameštaja. predmeta za doma#instvo i metalne i gvož arske robe Posredovanje u prodaji tekstila.trgovinu na veliko hranom za uzgoj životinja 5122 51220 Trgovina na veliko cve#em i rastinjem Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i krompir 5132 51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa Ova delatnost obuhvata: . ode#e.samo trgovinu na veliko za sopstveni ra*un 5121 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima. koja se svrstava u podgrupu 51560 5123 51230 5124 51240 5125 51250 513 5131 51310 Trgovina na veliko živim životinjama Trgovina na veliko sirovom. živinskim mesom i mesom divlja*i.trgovinu na veliko životinjskim mesom. nedovršenom i dovršenom kožom Trgovina na veliko sirovim duvanom Trgovina na veliko hranom.trgovinu na veliko lukovicama lala .trgovinu na veliko neprera enim vo#em i povr#em. obu#e i predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: . pi#a i duvana Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda. obra enim mesom i proizvodima od mesa 5133 51330 Trgovina na veliko mle*nim proizvodima. pi#ima i duvanom Trgovina na veliko vo#em i povr#em Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima . na drugom mestu nepomenutih Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama Delatnosti iz grana 512 do 517 obuhvataju: .trgovinu na veliko semenskim krompirom .trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima.

ljuskare i mekušce Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko hranom za ku#ne ljubimce 514 5141 51410 Trgovina na veliko predmetima za doma#instvo Trgovina na veliko tekstilom Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko predmetima od krzna .Ova delatnost obuhvata: . kao što su rukavice.trgovinu na veliko tkaninama . uklju*uju#i i ribu.trgovinu na veliko rubljem za doma#instvo Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i sportsku ode#u . kompaktdiskovima i video-trakama .trgovinu na veliko opremom za osvetljavanje 104 .trgovinu na veliko jajima i proizvodima od jaja .trgovinu na veliko galanterijom. *okoladom i slatkišima od še#era Trgovina na veliko kafom. kakaom i za*inima Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom. pi#ima i duvanom Trgovina na veliko ostalom hranom.trgovinu na veliko gramofonskim plo*ama. .trgovinu na veliko ode#om. kravate.trgovinu na veliko obu#om Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 51470 5143 51430 Trgovina na veliko elektri*nim aparatima za doma#instvo i radio i televizijskim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: . nakitom i predmetima od kože.trgovinu na veliko proizvodima od krompira . koja se svrstava u podgrupu 51560 5142 51420 Trgovina na veliko ode#om i obu#om Ova delatnost obuhvata: . naramenice i dr. *ajevima.trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima životinjskog i biljnog porekla 5134 51340 5135 51350 5136 51360 5137 51370 5138 51380 5139 51390 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na veliko duvanskim proizvodima Trgovina na veliko še#erom.trgovinu na veliko kišobranima.trgovinu na veliko predivima . trakama.trgovinu na veliko mle*nim proizvodima .trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima.

trgovinu na veliko neobra enim drvetom . podnim pokriva*ima i neelektri*nim aparatima za doma#instvo . nakitom. predmetima od drveta.trgovinu na veliko proizvodima od papira. lavaboi i toaletni i drugi sanitarni predmeti od porculana 5154 51540 Trgovina na veliko metalnom robom.trgovinu na veliko ravnim staklom .trgovinu na veliko rudama gvož a i rudama obojenih metala . .trgovinu na veliko sredstvima za *iš#enje u doma#instvu 5145 51450 5146 51460 5147 51470 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti*kim proizvodima Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko proizvodima primarne obrade drveta . predmetima od kože i potrebštinama za putovanje.5144 51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. *asovnicima. otpacima i ostacima. uljima i dr. koja se svrstava u podgrupu 51570 5153 51530 Trgovina na veliko drvetom i gra evinskim materijalom Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko poluproizvodima od gvož a i obojenih metala Ova delatnost ne obuhvata: . biciklima i delovima i priborom za bicikle. kade. bojama. spojevi.trgovinu na veliko sanitarnom instalacionom opremom: . mazivima.trgovinu na veliko mastima.trgovinu na veliko gra evinskim materijalom: . sportskim predmetima. 5152 51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama Ova delatnost obuhvata: . igrama i igra*kama. slavine.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. 105 . gumene cevi i dr. 515 5151 51510 Trgovina na veliko reprodukcionim materijalom. kišobranima. cevima. muzi*kim instrumentima. *asopisima i novinama.trgovinu na veliko nameštajem. cevi. T-delovi. te*nim i gasovitim gorivima i sli*nim proizvodima Ova delatnost obuhvata i: . lakovima. fotografskim i opti*kim predmetima. šljunak i dr. pesak. vodovi. osim poljoprivrednih Trgovina na veliko *vrstim. knjigama. pru#a i plute i dr. zidnim tapetima i sredstvima za *iš#enje Ova delatnost obuhvata i: . ure ajima i opremom za centralno grejanje Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko sanitarnom opremom: . satovima.

industrijska so. soda.trgovinu na veliko ra*unarima i perifernom opremom .trgovinu na veliko kompjuterizovanim alatnim mašinama 5162 51620 5163 51630 Trgovina na veliko gra evinskim mašinama Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje Ova delatnost obuhvata i: . mirisi i za*ini. 5165 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju. sinteti*ke smole.trgovinu na veliko kompjuterizovanim mašinama za tekstilnu industriju i kompjuterizovanim mašinama za šivenje i pletenje 5164 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko neupakovanim papirom 5157 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima Ova delatnost obuhvata: . trgovinu i navigaciju Ova delatnost obuhvata: . kiseline i sumporna jedinjenja. industrijski gasovi. derivati skroba i dr.trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima za reciklažu 516 5161 51610 Trgovina na veliko mašinama.trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama: . anilin. ra*unske mašine i dr. motocikala i bicikala 106 . osim motornih vozila.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima . eteri*na ulja.trgovinu na veliko industrijskim proizvodima za *iš#enje 5156 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom Ova delatnost obuhvata i: . boje. parafin.trgovinu na veliko plasti*nim masama u primarnim oblicima .trgovinu na veliko ubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu . . štamparske boje. metilalkohol. hemijska lepila.trgovinu na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom kao što su pisa#e mašine.5155 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Ova delatnost obuhvata: . ure ajima i priborom Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko saobra#ajnom opremom.trgovinu na veliko kau*ukom .

trgovinu na veliko ostalim na drugom mestu nepomenutim mašinama za industriju.trgovinu na veliko razli*itom robom. koja se svrstava u podgrupu 50100 .trgovinu na veliko delovima za motorna vozila.trgovinu na veliko elektronskim komponentama .trgovinu na veliko motociklima. zrnastih proizvoda. uklju*uju#i i traktore Ova delatnost obuhvata i: . priborom i spravama. potroša*kih zadruga i dr. osim trgovine motornim vozilima i motociklima.specijalizovanu trgovinu na veliko koja nije na drugom mestu klasifikovana .trgovinu na malo preko posrednika Ova oblast ne obuhvata: . industrijskih hemikalija. trgovinu.trgovinu na veliko motornim vozilima.trgovinu na veliko elektri*nim predmetima kao što su elektromotori. uli*nih prodavaca i prodavaca koji dolaze na vrata kupca. . prekida*i. delova za motocikle i goriva za njih. opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova oblast obuhvata: . prikolicama i karavanima. motocikala. koja se svrstava u oblast 50 107 . Ova oblast obuhvata i: .instaliranje predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu bez obzira na to da li je to povezano s prodajom na malo .preprodaju (prodaju bez transformacije) novih i koriš#enih proizvoda stanovništvu za li*nu potrošnju ili potrošnju u doma#instvu preko prodavnica. bez obzira na vrstu pogona 517 5170 51700 Ostala trgovina na veliko Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50300 . transformatori. ruda. robnih ku#a.trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije . gvož a i *elika i industrijskih mašina i opreme. koja se svrstava u podgrupu 50400 . sirove nafte. žice i dr. bez posebne specijalizacije 52 Trgovina na malo..prodaju motornih vozila. koja se svrstava u oblast 51 .prodaju potrošne robe ustanovama i industrijskim korisnicima . kablovi.prodaju žita. navigaciju i druge delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko kosilicama za travu. na tezgama.trgovinu na veliko biciklima. preko pošte. koja se svrstava u podgrupu 51470 5166 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama.

kozmetika i dr. metalnu robu. pi#a i duvan: . igra*ke. nakit. koja se svrstava u podgrupe 55300. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata i: . ljuskarima i mekušcima Trgovina na malo hlebom. delatnost prodavnica mešovite robe u kojima se pored hrane.prodaju na malo mle*nih proizvoda 523 5231 52310 5232 52320 Trgovina na malo farmaceutskim. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo vo#em i povr#em Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa Trgovina na malo ribom. koje se svrstava u podgrupu 71400 521 5211 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. kola*ima i slatkišima Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na malo proizvodima od duvana Ostala trgovina na malo hranom. uklju*uju#i i ode#u. kozmeti*kim i toaletnim preparatima Izdavanje i spravljanje lekova po recepturi Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima 108 .iznajmljivanje stanovništvu predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . prodaju i razni drugi proizvodi kao što su ode#a. pi#ima ili duvanom: . pretežno hrane. 522 5221 52210 5222 52220 5223 52230 5224 52240 5225 52250 5226 52260 5227 52270 Trgovina na malo hranom. ku#ne aparate. 5212 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe Ova delatnost obuhvata: . me u kojom ne preovla uju hrana. 55400 i 55510 .prodaju robe samo ustanovama i industrijskim korisnicima. ku#ni aparati.prodaju hrane i pi#a koja se konzumira na licu mesta. koja se svrstava u oblast 51 . metalna roba. medicinskim. kozmetiku. nameštaj. delatnost robnih ku#a koje se bave opštom prodajom i koje na posebnim linijama prodaju raznovrsne proizvode.trgovinu na malo raznovrsnom robom. pretežno hranom. pi#a i duvana kao glavnih proizvoda. sportsku opremu i dr.trgovinu na malo raznovrsnom robom.. nameštaj.

koja se svrstava u podgrupu 52480 .prodaju na malo rublja za doma#instvo kao što su *aršavi.prodaju na malo konca za pletenje . odevne galanterije kao što su rukavice. od kože i kožnih supstituta 5244 52440 Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: . predmeta i opreme za doma#instvo na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost ne obuhvata: . odevnih predmeta . kravate. predmeta za putovanje.prodaju na malo antikviteta. tapiserija ili veza . koja se svrstava u podgrupu 52500 5245 52450 Trgovina na malo aparatima za doma#instvo.prodaju na malo plo*a od plute za oblaganje podova. nameštaja .5233 52330 524 5241 52410 Trgovina na malo kozmeti*kim i toaletnim preparatima Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo tekstilom Ova delatnost obuhvata: . pribora za jelo. predmeta od krzna . mreža i drugih predmeta od tekstila za opremanje doma#instava . plute i pru#a . peškiri i dr.prodaju na malo: . stolnjaci. predmeta od stakla i porculana i dr. naramenice i dr. pribora za doma#instvo. grn*arskih predmeta od gline i keramike. zavesa. . 5243 52430 Trgovina na malo obu#om i predmetima od kože Ova delatnost obuhvata: . obu#e . predmeta od kože . radio i televizijskim ure ajima 109 .prodaju na malo: . 5242 52420 Trgovina na malo ode#om Ova delatnost obuhvata: .prodaju na malo tkanina .prodaju na malo osnovnih materijala za izradu pokriva*a.prodaju na malo: . predmeta od drveta. predmeta za osvetljavanje .

ulje za loženje za doma#instvo.prodaju na malo: . pokriva*i za pod . uklju*uju#i i prodaju na malo robe koja se obi*no prodaje trgovinama na veliko: . rukotvorine i religijski predmeti . koja se svrstava u podgrupu 52500 5248 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . drvo. koje se svrstava u podgrupu 71400 5246 52460 Trgovina na malo metalnom robom. ubrivo i ku#ni ljubimci .iznajmljivanje traka i plo*a. oružje i municija . sportska oprema . 5247 52470 Trgovina na malo knjigama. igre i igra*ke . boja. suveniri. kosilica za travnjake. kancelarijska oprema i pribor . pribor za pecanje 110 . sanitarna oprema i dr.prodaju na malo: . metalne robe . seme.prodaju na malo. opti*ka i precizna oprema . sredstva za *iš#enje . ostalog gra evinskog materijala kao što su opka i crep. novinama i pisa#im materijalom Ova delatnost ne obuhvata: . muzi*kih plo*a i audio-vizuelnih traka i kaseta . aparata za doma#instvo . satovi. filatelisti*ke marke i nov*i#i (numizmatika) . sadnice. fotografska. bez obzira na vrstu pogona . radio i televizijskih aparata i druge audio-vizuelne opreme za doma#instvo . materijala i opreme za aktivnosti "uradi sam" . plin u bocama. *asovnici i nakit . bojama i staklom Ova delatnost obuhvata: . muzi*kih instrumenata i notnog materijala Ova delatnost ne obuhvata: . ravnog stakla . premaza i lakova . cve#e. zidni tapeti . ugalj i drvo .Ova delatnost obuhvata: . kompjuteri i posebni softveri .prodaju na malo polovnih i antikvarnih knjiga.

koja se svrstava u podgrupu 50100 526 5261 52610 Trgovina na malo izvan prodavnica Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naru*enu robu Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na malo polovnim knjigama .trgovinu na malo proizvodima bilo koje vrste na uobi*ajenim pokretnim tezgama pored glavnih puteva ili na organizovanim pijacama 5263 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na malo polovnim motornim vozilima. prodaje na malo ili proizvodnje. *amci . prodaja preko putuju#ih prodavaca 527 Opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova grana obuhvata: . prodaja preko automata .proizvodnjom. a koji su naru*eni na osnovu oglasa.trgovinu na malo ostalom polovnom robom Ova delatnost ne obuhvata: . bicikli .trgovinu na malo proizvodima koji se kupcu dostavljaju poštom. tada se opravka uklju*uje u delatnost prodaje na veliko.. prodajom na veliko ili prodajom na malo tih predmeta. Ako je povezana.trgovinu na malo proizvodima na na*in koji nije na drugom mestu predvi en: . oprema za kampovanje .opravku predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. de*ija kolica . koja se svrstava u oblast 50 111 . modela ili nekog drugog sredstva oglašavanja 5262 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama Ova delatnost obuhvata: . prodaja preko lica koja dolaze na vrata kupcu . Ova grana ne obuhvata: . kataloga. neprehrambeni proizvodi koji nisu na drugom mestu klasifikovani 525 5250 52500 Trgovina na malo polovnom robom.popravku motornih vozila i motocikala. koja nije povezana sa izradom . u prodavnicama Ova delatnost obuhvata: .

ku#ama za odmor i stanovima . apartmanski hoteli). planinarski domovi i ku#e i dr. hotelima pogodnim za konferencije Ova grana obuhvata i: .usluge smeštaja za duži boravak (npr. hotelima. druge usluge smeštaja za kra#i boravak. koje se svrstavaju u 70200 Sektor Ž 112 .usluge smeštaja za kra#i boravak u: .popravku bicikala Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 55 551 2 3 4 5 Hoteli i restorani Hoteli i restorani Hoteli Ova grana obuhvata: .usluge restorana koji rade u sastavu smeštajnog objekta Ova grana ne obuhvata: .5271 52710 Opravka obu#e i ostalih predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: . omladinska odmarališta. cipela.usluge smeštaja za duži boravak (npr. bez restorana Kampovi i druge vrste smeštaja za kra#i boravak Ova grana obuhvata: .usluge smeštaja za kra#i boravak u: . *asovnika i nakita Opravka na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata i: . motelima i gostionicama .opravku *izama. kofera i sli*nih predmeta i od drugih materijala 5272 52721 52722 5273 52730 5274 52740 Opravka elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka radio i televizijskih aparata Opravka ostalih elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka satova. s restoranom Hoteli i moteli. koji se svrstava u podgrupu 70200 5511 55110 5512 55120 552 Hoteli i moteli.tajmšering (zakup smeštajnog prostora na odre eno vreme). kao što su "krevet i doru*ak". koje se svrstavaju u podgrupu 70200 . apartmanski hoteli). Ova grana ne obuhvata: . izdavanje prostora i ure aja za kampovanje . kampovima za odmor.

prodaju obroka koji se obi*no konzumiraju na licu mesta.ostale usluge smeštaja za kra#i boravak 553 5530 55300 Restorani Ova delatnost obuhvata: . u: .pr ethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem. u: . . kioscima s prženom ribom i krompirom i dr. eventualno uz neki vid zabave. kolima za ru*avanje u železni*kim i drugim sredstvima putni*kog saobra#aja Ova delatnost ne obuhvata: . vinarnicama i dr.usluge smeštaja za kra#i boravak u ku#ama za odmor i stanovima 55233 Ostali smeštaj za kra#i boravak Ova delatnost obuhvata: . pivnicama. na drugom mestu nepomenut Radni*ka odmarališta Ova delatnost obuhvata: . kao što su hamburger-barovi i dr. barovima. eventualno uz neki vid zabave. koje se svrstavaju u grane 551 i 552 554 5540 55400 Barovi Ova delatnost obuhvata: . restoranima sa samousluživanjem kao što su kafeterije . kafanama. koja se svrstava u podgrupu 52630 . kao i prodaju pi#a uz obroke. . restoranima s brzo pripremljenom hranom.5521 55211 55212 5522 55220 5523 55231 Omladinska odmarališta i planinarski domovi i ku#e De*ja i omladinska odmarališta Planinarski domovi i ku#e Kampovi Ostali smeštaj.prodaju preko automata. restoranima .usluge smeštaja za kra#i boravak u radni*kim odmaralištima 55232 Turisti*ki smeštaj u doma#oj radinosti Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u grane 551 i 552 113 .prodaju pi#a koja se uobi*ajeno konzumiraju na licu mesta.prodaju preko automata. koja se svrstava u podgrupu 52630 . restoranima iz kojih se hrana nosi . no#nim barovima.prethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem. Ova delatnost ne obuhvata: .

rukovanje teretom. oficirske menze 5552 55520 Ketering Ova delatnost obuhvata: .prodaju obroka i pi#a. koje se svrstavaju u oblast 63 114 .555 5551 55510 Kantine i ketering Kantine Ova delatnost obuhvata: .poštanske aktivnosti i telekomunikacije . .aktivnosti u vezi s putnicima i teretom u železni*kim stanicama. zabave i druge proslave i priredbe Sektor Z Saobra#aj. rukovanje teretom.aktivnosti u vezi sa obavljanjem prevoza putnika i robe. koji se svrstavaju u oblast 45 . železnicom. odre enim grupama lica.velike opravke ili prepravke transportne opreme (osim motornih vozila). avionske prevoznike .iznajmljivanje transportne opreme s voza*em ili rukovaocem Ovaj sektor ne obuhvata: . železni*ke i drumske prevoznike .pripremanje obroka u centralnim jedinicama za potrošnju na drugim mestima kao što je pripremanje gotovih obroka za: . ve#inom profesionalno povezanim: .izgradnju. održavanje i opravku puteva.iznajmljivanje transportne opreme bez voza*a ili rukovaoca. koje se svrstavaju u oblast 35 . bankete i prijeme . svadbe. železnica. drumom. skladištenje i ostale pomo#ne aktivnosti. koje se svrstava u grane 711 i 712 60 601 6010 60100 Kopneni saobra#aj. fabrikama i ustanovama .održavanje i opravku motornih vozila. vodenim ili vazdušnim putevima . skladištenje i dr. cevovodima. studentske menze .putni*ki i teretni saobra#aj me ugradskom železnicom Ova delatnost ne obuhvata: .prate#e aktivnosti u vezi sa stani*nim objektima i parkiralištima. kantine u sportskim organizacijama. koje se svrstavaju u podgrupu 50200 . luka i aerodroma. cevovodni transport Železni*ki saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . linijskog ili slobodnog. uobi*ajeno po nižim cenama. skladištenje i veze Ovaj sektor obuhvata: .

s voza*em 6023 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama . stoke. prevoz autobusima za razgledanje znamenitosti. ekskurzije i ostale povremene usluge prevoza Ova delatnost ne obuhvata: . teških tereta.taksi-prevoz . prevoz do i od aerodroma ili drugih stanica. s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama Ove delatnosti obuhvataju i: .prevoz drumom trupaca. *arter-prevoz. trolejbusima. uspinja*ama. koji se svrstava u grupu 8514 6024 60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju: . Ova delatnost obuhvata i: .aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima. rashla enih tereta. automobila i dr.prevoz nameštaja . na odre enim relacijama.iznajmljivanje kamiona s voza*em 115 . podzemnom i nadzemnom železnicom. na odre enim relacijama.prevoz školskim autobusima. rasutih tereta (uklju*uju#i i prevoz tanker-kamionima). tramvajima.prevoz ambulantnim kolima. osim železnicom. ži*arama i dr.održavanje i manje opravke voznog parka.prevoz putnika zaprežnim vozilima 6025 60250 Prevoz robe u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . 6022 60220 Taksi-prevoz Ova delatnost obuhvata: .. koje se svrstavaju u podgrupu 63211 602 6021 60211 60212 Ostali kopneni saobra#aj Redovan prevoz putnika u drumskom i gradskom saobra#aju Prevoz putnika u drumskom saobra#aju Prevoz putnika u gradskom saobra#aju Delatnosti iz podgrupa 60211 i 60212 obuhvataju: .aktivnosti koje se odnose na obavljanje me ugradskog prevoza putnika.ostalo iznajmljivanje putni*kih vozila. kolima.

koja se svrstava u grane 553 i 554 . .rad pumpnih stanica Ova delatnost ne obuhvata: ..rad *amaca za ekskurzije.prevoz putnika ili robe rekama.iznajmljivanje brodova i *amaca s posadom Ova oblast ne obuhvata: .. jezerima i ostalim unutrašnjim vodenim putevima.prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama izme u nacionalnih luka 612 6120 61200 Saobra#aj unutrašnjim vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: . kanalima.prevoz putnika ili robe vodenim putem.prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi. razre enog cementa. tankera i dr. rad luka i ostale pomo#ne aktivnosti kao što su pristajanje.delatnost restorana i barova na brodovima. koja se svrstava u Sektor D 61 Vodeni saobra#aj Ova oblast obuhvata: .prenos gasa. osvetljavanje.rad feribota i taksi-prevoz na vodenim putevima . spasavanje plovila i dr.rad terminalske opreme za rukovanje teretom. uklju*uju#i i prevoz unutar luka i pristaništa 62 Vazdušni saobra#aj 116 .prevoz tereta zaprežnim vozilima Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u oblast 63 611 6111 61110 Pomorski saobra#aj i saobra#aj u priobalnim morskim vodama Pomorski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . maltera i ostale robe cevovodima . kormilarenje. te*nosti. koji se svrstava u oblast 63 603 6030 Cevovodni transport Ova delatnost obuhvata: . linijski ili slobodni . uklju*uju#i i prevoz preko velikih jezera 6112 61120 Saobra#aj u priobalnim morskim vodama Ova delatnost obuhvata: .prevoz tegljenjem ili guranjem barži. skladištenje robe.rukovanje teretom. vode ili pare.distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa. kružna putovanja ili obilaske .

reklamiranje iz vazduha.redovne *arter-letove.vasionski prevoz robe i putnika 63 631 6311 63110 Prate#e i pomo#ne aktivnosti u saobra#aju. koje se svrstava u podgrupu 01413 . stovarištahladnja*e i dr. vanredni (*arter) Ova delatnost obuhvata: .snimanje iz vazduha (aerofotografija). koje se svrstavaju u podgrupu 35300 . koji se svrstavaju u podgrupu 62200 622 6220 62200 Vazdušni saobra#aj.zaprašivanje useva.opravke aviona ili avionskih motora. rad silosa za žitarice.rad stani*nih objekata.utovar i istovar robe ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobra#ajnog sredstva kojim je prevoz izvršen . sa utvr enim redom letenja Ova delatnost ne obuhvata: . skladištenje raznovrsne robe 117 . aktivnost putni*kih agencija Pretovar tereta i skladištenje Pretovar tereta Ova delatnost obuhvata: . linijski Ova delatnost obuhvata: . .rad skladišnih objekata za sve vrste robe i skladištenje robe u slobodnim carinskim zonama: . koji se svrstava u granu 632 6312 63120 Skladišta i stovarišta Ova delatnost obuhvata: . stovarišta za opšte terete.slaganje tereta Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74400 .Ova oblast obuhvata: .vanredni prevoz putnika ili robe vazdušnim putem Ova delatnost obuhvata i: .lansiranje satelita i vasionskih vozila .prevoz putnika ili robe vazdušnim putem na redovnim linijama. koje se svrstava u podgrupu 74810 621 6210 62100 Vazdušni saobra#aj.prevoz putnika ili robe vazdušnim ili vasionskim saobra#ajem Ova oblast ne obuhvata: .redovne *arter-letove 623 6230 62300 Vasionski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: .

tunela. rad stani*nih objekata kao što su železni*ke stanice. pristaništa i dr. životinja ili robe: . .aktivnosti vezane za prevoz putnika. koja se svrstavaju u podgrupu 63213 632 6321 63211 63212 63213 Ostale prate#e aktivnosti u saobra#aju Ostale prate#e aktivnosti u kopnenom saobra#aju Održavanje i nega kola Održavanje pruga Održavanje ure aja na železnici Delatnosti iz podgrupa 63211 do 63213 obuhvataju: . stanice za rukovanje robom i dr. rad terminalskih objekata kao što su luke.parkirališta za motorna vozila. parkirališta ili garaža. životinja ili robe pomorskim putem: . .aktivnosti u vezi s prevozom putnika.aktivnosti u vezi s drumskim prevozom putnika. pristaništa i dr. rad terminalskih objekata kao što su luke. rad brana i dr. parkirališta za bicikle i dr. . navigacija. kormilarenje i pristajanje . stanice za rukovanje robom i dr. . kormilarenje i pristajanje 118 .Ova delatnost ne obuhvata: . poslovi osvetljavanja. prate#e aktivnosti vezane za rad puteva. navigacija. mostova. životinja ili robe: . životinja ili robe re*nim i jezerskim putem: . . *uvanje stambenih auto-prikolica u toku zime 6322 63221 Ostale prate#e aktivnosti u vodenom saobra#aju Usluge u pomorskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . . rad stani*nih objekata kao što su autobuske stanice.aktivnosti u vezi sa železni*kim prevozom putnika. tunela i dr. 63214 Usluge u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . . spasavanja i dr. rad svetionika 63222 Usluge u re*nom i jezerskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . prate#e aktivnosti u vezi s radom mostova.

prodaja voznih karata. paket-aranžmana i dr. kontrola aerodroma i vazdušnog saobra#aja . merenje robe i dr.poslove pomorskih i avio-špeditera . delatnost turoperatora . rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr. rad zemaljske službe na aerodromima i dr. pružanje informacija i saveta i planiranje putovanja . sortiranje. Ove delatnosti ne obuhvataju: . . . životinja ili robe vazdušnim putem: .poslove carinskih zastupnika . organizacija putovanja. koje se svrstavaju u podgrupu 64120 . uklju*uju#i i preuzimanje i grupisanje pošiljki . železnicom. morima ili vazdušnim putevima . vazduhom ili morem.poslove špedicije (otpremanje robe) . koja se svrstava u granu 804 633 6330 63300 Delatnost putni*kih agencija i turoperatora. spasavanja i dr. prepakivanje.prijem grupnih i individualnih pošiljki. rad svetionika 6323 63230 Ostale prate#e aktivnosti u vazdušnom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .poslove vezane za osiguranje robe.izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova .delatnost putni*kih agencija: . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i preuzimanje i raspodelu robe . delatnost turisti*kih vodi*a 634 6340 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .organizovanje prevoza grupnih pošiljki drumom. pomo# turistima.. Ova delatnost ne obuhvata: .organizovanje i sprovo enje saobra#aja drumovima. poslovi osvetljavanja. koji se svrstavaju u podgrupu 67200 64 Poštanske aktivnosti i telekomunikacije 119 . .poslove rukovanja robom kao što su pakovanje.aktivnosti u vezi s prevozom putnika.poštanske usluge preduze#a koja nisu pošte.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola koje nemaju profesionalni karakter. smeštaja i prevoza putnika i turista .

održavanje mreže Ova delatnost ne obuhvata: .davanje telefonskih informacija. emitovanje radio i televizijskih programa . Ova delatnost ne obuhvata: . osim za svrhe osiguranja.delatnost prikupljanja i redistribucije fondova (sredstava).poslove poštanskih žiro-ra*una i štednje i ostale finansijske poslove koje vrši administracija pošta. kreditno i drugo poslovanje banaka 120 . osim delatnosti pošta Ova delatnost obuhvata: . penzijskih fondova i obaveznog socijalnog osiguranja 651 Monetarne institucije Ova grana obuhvata: .proizvodnju radio i televizijskih programa *ak i ako je u vezi sa emitovanjem.sakupljanje pošte i paketa iz javnih poštanskih sandu*i#a ili iz pošta . telefonska.prikupljanje. prevoz i isporuku (doma#e ili me unarodne) pošte i paketa .prikupljanje sredstava u vidu depozita. telegrafska i teleks-veza . slike ili ostalih informacija kablovima. osim osiguranja i penzijskih fondova Ova oblast obuhvata: .iznajmljivanje poštanskih sandu*i#a.prikupljanje. emitovanjem. prevoz i isporuku pismonosnih pošiljki i paketa koje obavljaju preduze#a koja nisu pošte. koja se svrstava u podgrupu 92200 Sektor I 65 Finansijsko posredovanje Finansijsko posredovanje. upotrebom jedne ili više vrsta sopstvenog saobra#ajnog sredstva ili sredstava javnog prevoza 642 6420 64200 Telekomunikacije Ova delatnost obuhvata: .prenos zvuka.641 6411 64110 Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki Delatnost pošta Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u grupu 6512 6412 64120 Prikupljanje. relejima i satelitima: . post-restant i dr. prevoz i isporuka poštanskih pošiljki.raspodela i isporuka pošte i paketa . koje se svrstava u podgrupu 74840 .

6511 65110 6512 65121 65122 65123

Centralne banke Ostale monetarne institucije Bankarske organizacije Poštanske štedionice Ostalo štedno-kreditno poslovanje (štedionica, štedno-kreditna organizacija i štedno-kreditna zadruga) Delatnosti iz podgrupa 65121 do 65123 obuhvataju: - finansijsko posredovanje monetarnih institucija, osim centralnih Ove delatnosti obuhvataju i: - poštanske žiro i štedne bankarske aktivnosti

652

Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - finansijsko posredovanje, osim posredovanja koje vrše monetarne institucije 6521 65210 Finansijski lizing Ova delatnost obuhvata: - davanje u zakup na rok koji približno odgovara veku trajanja imovine i zakupac sti*e sve beneficije od njenog koriš#enja i preuzima sav rizik u vezi s vlasništvom, a imovina može ali ne mora da bude preneta Ova delatnost ne obuhvata: - iznajmljivanje koje se prema vrsti iznajmljene robe svrstava u oblast 71 6522 65220 6523 65231 Ostalo kreditno iznajmljivanje novca Ostalo finansijsko posredovanje, na drugom mestu nepomenuto Obavljanje platnog prometa u zemlji Ova delatnost obuhvata: - obavljanje platnog prometa u zemlji za imaoce poslovnih ra*una (žiro-ra*uni i teku#i ra*uni za pravna lica i druge imaoce ra*una) 65232 Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - ostalo finansijsko posredovanje koje je u osnovi povezano s raspodelom fondova, osim davanja zajmova: . investiranje u vrednosne papire, kao što su akcije, obveznice, blagajni*ki zapisi i dr. . rad za sopstveni ra*un posrednika vrednosnih papira . investiranje u imovinu, prvenstveno za druge finansijske posrednike

121

. ugovaranje trampe, prava opcije i drugih ograni*avaju#ih aranžmana - finansijske holding-poslove Ova delatnost ne obuhvata: - finansijski lizing, koji se svrstava u podgrupu 65210 - poslove u vezi s hipotekama i poslove menja*nica, koji se svrstavaju u podgrupu 67130 - poslove hartijama od vrednosti za ra*un drugih, koji se svrstavaju u podgrupu 67120 - promet, iznajmljivanje i zakup nekretnina, koji se svrstavaju u oblast 70 - iznajmljivanje mašina i opreme, koje se svrstava u oblast 71 - nefinansijske holding-poslove, koji se svrstavaju u podgrupu 74150 66 660 Osiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja Ova oblast obuhvata: - dugoro*nu i kratkoro*nu raspodelu rizika, s elementima štednje ili bez njih 6601 66010 Osiguranje života Ova delatnost obuhvata: - osiguranje i reosiguranje života, sa znatnim elementima štednje ili bez njih 6602 66020 Penzijski fondovi Ova delatnost obuhvata: - pribavljanje prihoda za penzijske fondove Ova delatnost ne obuhvata: - programe obaveznog socijalnog osiguranja i programe bez davanja doprinosa gde se fondovi u velikoj meri obezbe uju iz javnih izvora, koji se svrstavaju u podgrupu 75300 6603 66030 Ostalo osiguranje Ova delatnost obuhvata: - ostalo osiguranja i reosiguranje, osim osiguranja života: . od nesre#a i požara . zdravlja . imovine . drumskog, pomorskog, avio-saobra#aja i dr. . od nov*anih gubitaka i osiguranje odgovornosti 67 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju Ova oblast obuhvata: - pružanje usluga koje nisu finansijsko posredovanje a u vezi su s finansijskim posredovanjem

122

671 6711 67110

Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, osim osiguranja i penzijskih fondova Upravljanje finansijskim tržištem Ova delatnost obuhvata: - upravljanje i nadgledanje finansijskog tržišta, osim onog koje vrše državni organi: . delatnost berza hartija od vrednosti i dr. 6712 67120 Posredovanje u poslovima s hartijama od vrednosti Ova delatnost obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje i dr.) i aktivnosti u vezi s tim Ova delatnost ne obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu za sopstveni ra*un, koje se svrstava u podgrupu 65232 6713 67130 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: - pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute: . posredovanje u vezi sa hipotekama . menja*nice i dr.

672

6720 67200

Pomo#ne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove Ova delatnost obuhvata: - aktivno sti uklju*ene ili povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, osim finansijskog posredovanja: . aktivnosti agenata osiguranja . aktivnosti procenitelja osiguranog rizika i štete i dr.

Sektor J 70 701 7011 70110

Aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti Aktivnosti u vezi s nekretninama Aktivnosti u vezi s nekretninama, za sopstveni ra*un Razvoj projekata o nekretninama Ova delatnost obuhvata: - razvoj projekata o nekretninama: . povezivanje finansijskih, tehni*kih i fizi*kih sredstava za realizaciju projekata o nekretninama za kasniju prodaju, za stambene ili druge zgrade 7012 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni ra*un

123

prikolice i poluprikolice 124 .iznajmljivanje saobra#ajnih sredstava bez voza*a. kamp-prikolica i drugih nestambenih objekta ili objekta za kratkotrajni boravak. stambene zgrade i stanovi .iznajmljivanje nekretnina i upravljanje tim nekretninama: .agencije za prikupljanje stanarine 71 711 7110 71100 Iznajmljivanje mašina i opreme bez rukovaoca i iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Iznajmljivanje automobila Ova delatnost obuhvata: . soba za izdavanje. zemljište i dr.davanje u zakup putni*kih vozila bez voza*a. kampova. za tu ra*un Ova delatnost obuhvata: . osim automobila: . 702 7020 70200 Iznajmljivanje nekretnina Ova delatnost obuhvata: . za tu ra*un Agencije za nekretnine Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u oblast 55 703 7031 70310 Aktivnosti u vezi s nekretninama. železni*ka vozila .kupovinu i prodaju nekretnina: .iznajmljivanje putni*kih vozila bez voza*a . nestambene zgrade . nestambene zgrade . zemljište i dr. kamioni. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: .finansijski lizing. traktori. iznajmljivanju i proceni nekretnina 7032 70320 Upravljanje nekretninama. Ova delatnost ne obuhvata: .posredovanje u kupovini. prodaji.rad hotela.Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 65210 712 7121 71210 Iznajmljivanje ostalih saobra#ajnih sredstava Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: . stambene zgrade i stanovi .

kampersi i dr. bez rukovaoca . bez rukovaoca . .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo..iznajmljivanje *amaca za zabavu. koji se svrstava u podgrupu 65210 125 .iznajmljivanje proizvoda proizvedenih u grani 293. koje se svrstava u podgrupu 71400 7122 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: .davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava.iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima.finansijski lizing. u komercijalne svrhe.iznajmljivanje sredstava. kao što su poljoprivredni traktori i dr.iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava s posadom.finansijski lizing. Ova delatnost ne obuhvata: .davanje u zakup (lizing) vazdušnih sobra#ajnih sredstava. s rukovaocem. koje se svrstava u granu 014 . motocikali. koji se svrstava u podgrupu 65210 713 7131 71310 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme Ova delatnost obuhvata: .finansijski lizing. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: .davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava.iznajmljivanje kontejnera Ova delatnost ne obuhvata: . karavani. za prevoz vodenim putevima kao što su *amci i brodovi. koje se svrstava u oblast 62 .iznajmljivanje ili davanje u zakup (lizing) vozila ili kamiona s voza*em. koji se svrstava u podgrupu 65210 . koji se svrstava u podgrupu 65210 . koje se svrstava u granu 602 . s rukovaocem. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71400 7123 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje bicikala.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo.iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava bez posade . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u oblast 61 .finansijski lizing.

iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. uklju*uju#i i kompjutere Ova delatnost obuhvata: . televizijska i telekomunikaciona oprema . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje i davanje u zkup (lizing) kancelarijskih mašina i opreme. turbine i alatne mašine . uklju*uju#i i kompjutere: . Ova delatnost ne obuhvata: . ostale nau*ne. koje se svrstava u podgrupu 71310 . radio.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu. koje se svrstava u podgrupu 71330 714 7140 71400 Iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. oprema za rudarstvo i naftna polja . koje se svrstava u podgrupu 45500 . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenutih: .finansijski lizing. kompjuteri i oprema .iznajmljivanje skela i radnih platformi. mašine za umnožavanje. bez rukovaoca . pisa#e mašine i mašine za obradu teksta .finansijski lizing. bez rukovaoca.iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina i opreme. koji se svrstava u podgrupu 65210 7134 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme. koji se svrstava u podgrupu 65210 7133 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. bez rukovaoca. komercijalne i industrijske mašine Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 65210 . bez montaže i demontaže Ova delatnost ne obuhvata: . motori.iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. ra*unovodstvene mašine i oprema i dr. s rukovaocem.iznajmljivanje i davanje u zakup mašina i opreme za gra evinarstvo.finansijski lizing. tekstil. koje se svrstava u podgrupu 71320 . uklju*uju#i i kompjutere. odevni predmeti i obu#a 126 .7132 71320 Iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. merna i kontrolna oprema .iznajmljivanje nepomenutih predmeta za li*nu upotrebu ili doma#instvo: .

.iznajmljivanje knjiga. 51640 i 52480 722 7220 72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 22330 . kuhinjsko i stono posu e i pribor. cve#e. nameštaj. koji se svrstavaju u podgrupe 30020. plovila za zabavu . knjige. Ova delatnost ne obuhvata: . karavana i prikolica. motocikala.iznajmljivanje rublja. sportska oprema . izrada i davanje dokumentacije za gotove programe. muzi*ki instrumenati. elektri*ni ure aji i dr. koji se svrstavaju u podgrupu 72100 127 . Ova delatnost ne obuhvata: . dekoracija i kostimi . analiza potreba i problema korisnika i predlaganje najboljih rešenja Ova delatnost ne obuhvata: . razvoj.pružanje saveta o tipu i konfiguraciji kompjuterske opreme i primeni pripadaju#eg softvera: . video-traka i plo*a iz biblioteka. projektovanje i programiranje sistema gotovih za upotrebu: . mašine i oprema za aktivnosti "uradi sam" . koje se svrstava u grane 711 i 712 . za ku#ne potrebe .savete o softveru koji je prate#i uz kompjutersku opremu. naru*enih za potrbe specijalnih korisnika . radnih odela i sli*nih predmeta u perionicama rublja. koje se svrstava u podgrupu 93010 72 721 7210 72100 Kompjuterske i srodne aktivnosti Pružanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom Ova delatnost obuhvata: . analiza potreba i problema korisnika i davanje saveta o najboljim rešenjima . koje se svrstava u podgrupu 92510 . video-trake. nakit. novina i *asopisa. razvoj.iznajmljivanje putni*kih automobila i kombi-vozila. keramika i staklo.savete proizvo a*a kompjutera ili prodajnih jedinica.analizu. izrada i davanje dokumentacije za gotove netipi*ne programe . plo*e i dr. bilje i dr.umnožavanje (reprodukciju) netipi*nih programa. . pisanje programa prema zahtevima korisnika i dr. novine i *asopisi . bicikli .

usmeren ka proizvodnji novih materijala.aktivnosti u vezi s bazama podataka: .upravljanje i rad na sistemima za obradu podataka koja pripadaju drugima 724 7240 72400 Izgradnja baza podataka Ova delatnost obuhvata: . sistema i usluga i ka bitnom poboljšanju onih koji se ve# proizvode ili se uvode u proizvodnju 731 7310 73101 73102 73103 73104 73105 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnološki razvoj Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matemati*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehni*ko-tehnološkim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehni*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u medicinskim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama 128 . postavljanju novih procesa. razvoj baza podataka: sakupljanje podataka iz jednog ili više izvora . kompletna obrada podataka .723 7230 72300 Obrada podataka Ova delatnost obuhvata: . ra*unskih i ra*unarskih mašina Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima Istraživanje i razvoj Ova oblast obuhvata tri vrste istraživanja i razvoja: .primenjena istraživanja: originalna istraživanja preduzeta radi sticanja novih znanja. direktno usmerenih prema odre enom cilju ili objektu .eksperimentalni razvoj: sistematski rad.dostupnost baza podataka: pružanje podataka u odre enom redu ili nizu. direktnim pristupom ili selektivnom dostupnoš#u svakom korisniku ili odre enim korisnicima. zavisno od zahteva 725 726 73 7250 72500 7260 72600 Održavanje i opravka kancelarijskih.osnovna istraživanja: eksperimentalni i teorijski rad koji obuhvata sticanje novih znanja zasnovanih na pojavama i *injenicama. usluge unošenja podataka . smeštanje podataka: priprema kompjuterskih zapisa o informacijama prema prethodno utvr enoj formi . bez konkretne primene ili upotrebe . proizvoda i ure aja. zasnovan na poznatim znanjima dobijenim iz istraživanja i/ili prakti*nog iskustva.obradu podataka na osnovu korisnikovih ili vlastitih programa: .

savetodavni poslovi u vezi s porezom Ova delatnost obuhvata: . revizora.istraživanje tržišta.aktivnost javnih beležnika. astronomiji. hemiji. psihologiji.).aktivnosti sudova. fizici.pra#enje trgovinskih ili drugih transkacija u poslovanju 129 . Ove delatnosti ne obuhvataju: . sociologiji. s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena 732 7320 73201 73202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanisti*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanisti*kim naukama Delatnosti iz podgrupa 73201 i 73202 obuhvataju: .sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u prirodnim naukama (matematici. izjava i drugih isprava . ugovora.davanje pravnih saveta . poljoprivredi.sastavljanje tužbi.obavljanje drugih pravnih poslova u ime i za ra*un drugog fizi*kog ili pravnog lica na osnovu kojih to lice ostvaruje pravo 74112 Ostali pravni poslovi Ova delatnost obuhvata: . ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi. veštaka i dr. arbitara. geologiji i dr. mirovnih sudija.73109 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama Delatnosti iz podgrupa 73101 do 73109 obuhvataju: .posredovanje i poravnanje izme u radnika i uprava. medicini. s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena Ove delatnosti ne obuhvataju: . testamenata. žalbi. koje se svrstava u podgrupu 74140 7412 74120 Ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole.sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u društvenim i humanisti*kim naukama (ekonomiji. konsalting i holding-poslovi Pravni poslovi Advokatski poslovi Ova delatnost obuhvata: . filologiji. pravima. koje se svrstavaju u podgrupu 75230 . preduze#ima i drugim pravnim licima .zastupanje i odbranu fizi*kih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima. molbi. koje se svrstava u podgrupu 74130 74 741 7411 74111 Ostale poslovne aktivnosti Pravni. predstavki i drugih podnesaka. umetnosti i dr.).zaštitu autorskih prava . biologiji.

savetodavne poslove kao što su organizovanje ra*unovodstvenog sistema. hidrogradnju i saobra#aj 130 .savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr. programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole. vo enje projekata i tehni*ke aktivnosti: . Ova delatnost ne obuhvata: .istraživanje mogu#nosti tržišta.inženjering. 7415 74150 742 7420 74201 Holding-poslovi Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Prostorno planiranje Ova delatnost obuhvata: . projekti za niskogradnju. posredovanje i izravnanje izme u radnika i uprave i dr.obradu podataka i tabeliranje *ak iako su za ra*unovodstvene potrebe.pripremanje li*nih i poslovnih prijava za pla#anje poreza .ispitivanje javnog mnenja o politi*kim.projektovanje gra evinskih i drugih objekata 74203 Inženjering Ova delatnost obuhvata: . naselja i prostora 74202 Projektovanje gra evinskih i drugih objekata Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74840 7413 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 74140 . organizaciji.prikupljanje ra*una. saveti za upravljanje kao što su saveti koje farmama daju agronomi i agroekonomisti . prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovne navike potroša*a radi promocione prodaje i razvoja novih proizvoda. saveti i pomo# poslovnim i javnim službama u planiranju. uklju*uju#i i statisti*ku analizu rezultata . ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihova statisti*ka analiza 7414 74140 Konsalting i menadžment poslovi Ova delatnost obuhvata: .davanje saveta. odnosi i komuniciranje s javnoš#u . usmeravanje ili operativna pomo# poslovnim i javnim službama: . programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole . koji se svrstavaju u podgrupu 72300 .planiranje gradova. efikasnosti i kontroli. informisanju uprave i dr. . organizovanje ra*unovodstvenih sistema..izradu finansijskih izveštaja i provera i verifikacija njihove ispravnosti .

nuklearke i dr. otpadnim vodama i dr. minerala i podzemnih voda .testiranje prora*una za gra evinske elemente .vremenske prognoze .izdavanje sertifikata za brodove.ispitivanje *vrsto#e i lomljivosti .proizvodno bušenje u vezi s va enjem nafte i gasa. hemijskom industrijom. vazduhoplove. merenje radioaktivnosti i sl. . koje se svrstava u podgrupu 45120 .. energetikom.periodi*no ispitivanje motornih vozila u pogledu bezbednosti na drumu 744 7440 74401 74402 Reklama i propaganda Prire ivanje sajmova Ostale usluge reklame i propagande 131 .merenja u vezi s *isto#om vode i vazduha. p remeravanje granica. Ova delatnost ne obuhvata: . rudarstvom. i analizu potencijalnih zaga enja kao što su zaga enja dimom.unutrašnju dekoraciju.tehni*ko ispitivanje. površinska merenja i posmatranja radi dobijanja informacija o podzemnoj strukturi i nalazištima nafte i prirodnog gasa. motorna vozila. kartografsko i prostorno informisanje. mašinstvom. projekata za akustiku i dr.aktivnosti na istraživanju i razvoju.savetodavne i arhitektonske poslove: nadzor gra enja i dr.projektovanje mašina i industrijskih postrojenja . koje se svrstavaju u oblast 73 . hidrografska merenja.geodetska istraživanja: geodetsko premeravanje terena. koje se svrstava u podgrupu 11200 . izrada i realizacija elaborata u vezi s elektronikom.ispitivanja higijenske ispravnosti hrane . koja se svrstava u podgrupu 74840 743 7430 74300 Tehni*ko ispitivanje i analiza Ova delatnost obuhvata: . sudove pod pritiskom. industrijska i gra evinska premeravanja i dr. koje se svrstava u podgrupu 74300 .površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju. .izradu projekata koji se koriste za kondicioniranje. pre*iš#avanje i ispitivanje zaga enosti vazduha. rashla ivanje. 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Ova delatnost obuhvata: . . sistem-inženjeringom i sigurnosnim inženjeringom . podzemna merenja.geološke i istraživa*ke aktivnosti: .

proizvodnju komercijalnih poruka za radio. tj.reklamiranje iz vazduha . .obezbe ivanje prostora za propagandu i dr. pra#enje pomo#u mehani*kih i elektronskih zaštitnih ure aja i dr.aktivnosti privatnih istražitelja . koje se svrstava u podgrupu 22220 . upu#ivanje i kontakt s potencijalnim poslodavcem ili budu#im zaposlenim: . ispitivanje i provera kandidata . 132 .izradu reklamnih fotografija. npr. pozorišta. uli*ne patrole.ugovaranje rada: . koja se svrstava u podgrupu 74810 . radnika koje pla#a agencija 746 7460 74600 Delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite Ova delatnost obuhvata: . . izbor. telesna zaštita .medijsko predstavljanje. Ove delatnosti ne obuhvataju: . izloga i izložbenih dvorana. transport dragocenosti .aktivnosti prismotre i *uvanja i ostale zaštitne aktivnosti: .kreiranje i sprovo enje propagandnih kampanja . koje se svrstava u podgrupu 74140 .distribuciju ili isporuku propagandnog materijala ili uzoraka . *uvanje i nadgledanje stambenih zgrada. koje se svrstava u podgrupu 74130 . formulisanje opisa poslova . oslikavanje kola i autobusa i dr. gradilišta. prodaja termina i prostora za razli*ita medijska oglašavanja . proveravanje referenci i dr.kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru. oglasnih tabli. kancelarija. reklamnih tabli. aktivnosti detektiva u trgovinskim radnjama . hotela.traženje radnika. fabrika. . prvenstveno na privremenoj osnovi. koja se svrstava u oblast 92 745 7450 74500 Delatnost biroa za zapošljavanje Ova delatnost obuhvata: .direktne poštanske isporuke.pronalaženje kadrova i njihovo zapošljavanje . koje se svrstavaju u podgrupu 74840 . televiziju i film.istraživanje tržišta.komuniciranje s javnoš#u. panela.traženje izgubljenih lica . diskoteka i dr.Delatnosti iz podgrupa 74401 i 74402 obuhvataju: .štampanje propagandnog materijala. obezbe ivanje drugima.

.dezinfekciju i zaštitu od šteto*ina u zgradama. doma#instava i javne bezbednosti Ova delatnost ne obuhvata: .izradu fografija za komercijalne svrhe i gra ane: . na brodovima. ven*anja i dr. turisti*ke i druge svrhe .rad automata za fotografisanje Ova delatnost ne obuhvata: . restauracija ili retuširanje starih fotografija Ova delatnost obuhvata i: . kotlova. kamina.postavljanje alarmnih ure aja. fabrike.. koja se svrstava u podgrupu 92110 133 . radnje.*iš#enje dimnjaka. pe#i.*iš#enje parom i peskom i sli*ne aktivnosti u vezi sa spoljnim *iš#enjem zgrada.zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi. izrada slajdova . za komercijalne. šporeta. koji se svrstava u podgrupu 95000 . ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije.*iš#enje tepiha i drugih prekriva*a za pod. Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 44450 .*iš#enje novih zgrada posle izgradnje. razvijanje. koja se svrstavaju u podgrupu 67200 747 7470 74700 Jiš#enje objekata Ova delatnost obuhvata: . modne.istraživanja u vezi sa osiguranjem.rad ku#ne posluge. na drugom mestu nepomenute Fotografske usluge Ova delatnost obuhvata: .*iš#enje prozora . javne. uklju*uju#i i kancelarije. u vozovima i dr.fotografisanje iz vazduha .unutrašnje *iš#enje zgrada svih vrsta. koje se svrstava u podgrupu 45310 . pe#i za spaljivanje otpada. kopiranje.obradu filmova u filmskim i televizijskim studijima. koje se svrstava u podgrupu 93010 . Ova delatnost obuhvata i: . ventilacionih i izduvnih ure aja i dr.davanje saveta o zaštiti i bezbednosti u oblasti industrije. koje se svrstavaju u podgrupu 45450 . umnožavanje ili uve#avanje s negativa koje su doneli klijenti ili za potrebe filmske delatnosti . draperija i zavesa. za pasoše. koja se svrstava u podgrupu 01413 748 7481 74810 Ostale poslovne aktivnosti.obradu filmova: . škole. kao i stambene zgrade s više stanova .

134 . ulaganje..pakovanje pošiljki. nakita. kao i plasman knjiga.izgradnju baza podataka. . prepisivanje i rad s poštom: . diskova.pakovanje u okviru saobra#ajne delatnosti. Ova delatnost ne obuhvata: .pakovanje *vrstih proizvoda (vakuumirano pakovanje. umetni*kih dela.etiketiranje. bez obzira na to da li zahtevaju ili ne zahtevaju.modno dizajniranje tkanina. pe*a#enje i slanje pošte. fotografija i dr.aktivnosti dekoratera enterijera Ova delatnost obuhvata i: .aktivnosti agenata i agencija za potrebe pojedinaca radi njihovog angažovanja u filmovima. automatizovane postupke: .flaširanje te*nosti. koje se svrstavaju u podgrupu 74120 7484 74840 Ostale poslovne aktivnosti. sastavljanje adresara za slanje pošte i dr.adresiranje koverti. uklju*uju#i i za propagandni materijal . na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: .) . osim za nekretnine i osiguranje . ode#e.u sluge pakovanja za tu ra*un.knjigovodstvene aktivnosti.7482 74820 Usluge pakovanja Ova delatnost obuhvata: .prikupljanje ra*una.aktivnosti procenjivanja. nameštaja i drugu dekoraciju i dizajniranje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo . markiranje i utiskivanje znakova . obu#e. . uklju*uju#i i pi#a i hranu .stenografiju.aktivnosti s trgovinskim markicama (kuponima) . proizvo a*e i dr. procenu kreditne sposobnosti pojedinaca ili firmi i procenu kreditne sposobnosti za obavljanje poslova . koje se svrstava u podgrupu 63400 7483 74830 Sekretarske i prevodila*ke aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .poslovno posredovanje pri nabavci i prodaji malih ili srednjih koli*ina robe. pozorišnim predstavama ili drugim zabavnim ili sportskim atrakcijama. prekrivanje folijom i dr.. za izdava*e. ispravke i dr. ostale sekretarske aktivnosti kao što su prepisivanje zapisa s traka.direktno raznošenje pošte . rad na pisa#oj mašini .prevo enje i interpretacija Ova delatnost ne obuhvata: .kopiranje. fotokopiranje i sli*ne aktivnosti . koja se svrstava u podgrupu 72400 . uklju*uju#i i profesionalnu praksu . uvijanje poklona i dr. punjenje aerosola i dr.

koje se svrstavaju u granu 926 Sektor K 135 . obavezno socijalno osiguranje Državna uprava i odbrana. naplata carina i poreza i istraživanje povreda poreskih propisa .delatnost biblioteka.aktivnosti s kreditnim karticama.obavezno socijalno osiguranje. ekonomska i socijalna politika) Delatnost državnih organa Ova delatnost obuhvata: .izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima: . javnih arhiva. uprava carina . koje se svrstava u oblast 80 .upravljanje i primenu sveukupnog ekonomskog i društvenog planiranja i statisti*ke i sociološke usluge 7512 75120 Ure ivanje aktivnosti društvenih delatnosti Ova delatnost obuhvata: .vo enje i nadzor fiskalnih poslova: .zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa . prikupljanje i prijem novca i kontrola njegovog trošenja .iznošenje sme#a i odpadaka i sanitarne usluge.sportske i druge rekreativne aktivnosti. pra#enje i kontrola nov*ane ponude . koje se svrstavaju u granu 925 . obrazovanja.projektovanje mašina i industrijskih postrojenja. koje se svrstava u podgrupu 75300 . obavezno socijalno osiguranje Državna uprava (zakonodavna i izvršna vlast. koje se svrstava u podgrupu 74402 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 75 751 7511 75110 2 3 4 5 Državna uprava i odbrana. muzeja i drugih kulturnih ustanova. sporta. koje se svrstavaju u podgrupu 90000 .upravljanje državnih organa programima *iji je cilj unapre enje zdravlja.Ova delatnost ne obuhvata: . rad poreskih organa . socijalne usluge i dr. koje se svrstava u podgrupu 74203 .obrazovanje. koje se svrstavaju u oblast 65 . rekreacija. okoline i stanovanja. Ova delatnost ne obuhvata: .izlaganje reklama i drugog propagandnog materijala.zdravstvenu zaštitu stanovništva. koja se svrstava u granu 851 . kulture.

upravljanje. bez obzira da li je upu#ena preko me unarodnih organizacija .upravljanje opštim poslovima u oblasti rada .ure ivanje razli*itih ekonomskih sektora: poljoprivreda.aktivnost istorijskih arhiva. kao što su programi za izbeglice ili pomo# gladnima 7522 75220 Poslovi odbrane Ova delatnost obuhvata: . energetika i rudarstvo. . vazdušne i svemirske odbrambene snage kao što su: . koja se svrstava u podgrupu 92510 752 7521 75210 Usluge državnih organa za zemlju u celini (poslovi sa inostranstvom.7513 75130 Ure ivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede Ova delatnost obuhvata: . nadzor i vo enje vojnih odbrambenih poslova za kopnene.pružanje pomo#i stranim zemljama.rukovo enje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan nacionalnih granica .ostvarivanje politike regionalnog razvoja 7514 75140 Pomo#ne aktivnosti za funkcionisanje države Ova delatnost obuhvata: .upravljanje.usluge opštih službi: . održavanje i arhiviranje državne dokumenatacije i arhive . centralizovane usluge nabavke i snabdevanja . saobra#aj. mornarice i vazduhoplovstva 136 . komunikacije. odbrana. koriš#enje zemljišta. upravljanje i rad opštih personalnih službi .razvoj i primenu opšte personalne politike i postupaka koji se odnose na izbor i unapre enje. aktivnost diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri me unarodnim organizacijama .me unarodnu pomo#. upravljanje državnim zgradama .pružanje vojne pomo#i stranim zemljama . turizam i dr. me unarodne finansijske i tehni*ke pomo#i . pravosu e. rad i podrška radu državnih organa: .) Poslovi sa inostranstvom Ova delatnost obuhvata: . borbene snage kopnene vojske. ocenu i klasifikovanje poslova i dr. metode ocenjivanja. opis poslova.ure ivanje spoljne trgovine.spoljne poslove. hoteli. javna bezbednost i dr. upravljanje službama koje nisu u neposrednoj vezi s nekom specifi*nom funkcijom države Ova delatnost ne obuhvata: . . infrastruktura. pomorske.

aktivnosti vojnih bolnica. koje se svrstavaju u oblast 80 . snabdevanje opremom.obrazovanje u vojnim školama i akademijama. krivi*nim i ostalim sporovima. saobra#ajne.obezbe enje nov*ane pomo#i za nepredvidivu doma#u potrošnju u slu*aju mirnodopskih nesre#a.. obezbe ivanje zakona i reda Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74112 . obaveštajne. koje se svrstavaju u podgrupu 75230 .upravljanje i rad vojnih oružanih snaga.rad zatvora i kazneno-popravnih domova Ova delatnost ne obuhvata: . inženjerijske. ljudske. rad policijskih laboratorija i vo enje evidencije o uhapšenima . materijalne i druge neborbene snage i komande .upravljanje i rad redovnih i pomo#nih policijskih snaga koje izdržavaju javne vlasti.administrativne poslove ministarstva odbrane. zatim lu*kih. koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7523 75230 Sudske i pravosudne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . grani*nih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga. koje se svrstava u podgrupu 75240 . koje se svrstava u podgrupu 75220 7525 75250 Delatnost vatrogasnih jedinica Ova delatnost obuhvata: .pružanje vojne pomo#i stranim zemljama. koji se svrstavaju u podgrupu 75110 .gašenje požara i zaštitu od požara: 137 . koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7524 75240 Javna bezbednost.aktivnosti zatvorskih bolnica.savetovanje i zastupanje u gra anskim. rezervne i pomo#ne snage odbrambenog sistema .aktivnosti vojnih sudova.upravljanje i vo enje civilnih odbrambenih snaga .izradu planova za nepredvi ene situcije i izvo enje vežbi u koje su uklju*ene civilne ustanove i stanovništvo Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i regulisanje saobra#aja.delatnost sudova i drugih pravosudnih organa .obezbe ivanje hitnih potrebština za slu*aj mirnodopskih nesre#a Ova delatnost ne obuhvata: . zdravstvena zaštita vojnog osoblja na terenu . koja se svrstava u oblast 80 . registraciju stranaca. sredstvima i dr. .aktivnosti zatvorskih škola. koje se svrstava u podgrupu 75210 . komunikacione.

poplavama. koje se svrstava u podgrupu 80420 138 .ostale vrste obrazovanja kao što je obuka voza*a Ova oblast ne obuhvata: . balet i dr. koje se svrstavaju u granu 853 . balet i dr. upravljanje i rad stalnih i pomo#nih vatrogasnih brigada koje se finansiraju iz budžeta .opismenjavanje odraslih.. Ova delatnost ne obuhvata: .obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. koje se svsrtava u oblast 92 801 8010 80101 Osnovno obrazovanje Osnovno obrazovanje opšteg tipa Ova delatnost ne obuhvata: .usluge socijalne pomo#i i socijalni rad. osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih osiguranje porodilja. obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. 753 7530 75300 Obavezno socijalno osiguranje Ova delatnost obuhvata: . specijalno obrazovanje lica ometenih u fizi*kom ili psihi*kom razvoju .opismenjavanje odraslih. koje se svrstava u granu 660 Sektor L 80 Obrazovanje Obrazovanje Ova oblast obuhvata: .obrazovanje namenjeno prvenstveno rekreaciji kao što su bridž ili golf.obrazovanje svih nivoa.opismenjavanje odraslih. saobra#ajnim nesre#ama i dr. programi opismenjavanja i dr. obrazova nje u razli*itim institucijama redovnog školskog sistema. gašenje i spre*avanje požara.neobavezno socijalno osiguranje.) Ova oblast obuhvata i: . na razli*itim nivoima.obavezno socijalno osiguranje: invalidsko i penzijsko osiguranje zdravstveno osiguranje. koje se svrstava u podgrupu 80420 80103 Osnovno obrazovanje posebnog tipa Ova delatnost obuhvata: . lica nesposbnih za rad i dr. . obrazovanje odraslih. spasavanje ljudi i životinja. koje se svrstava u podgrupu 80420 80102 Osnovno specijalno obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: .) Ova delatnost ne obuhvata: . pomo# u civilnim nesre#ama. bez obzira na to da li se obavlja usmeno ili dopisno ili putem radija i televizije: .

školovanje na višim školama.aktivnosti de*ijih vrti#a.više i univerzitetsko stru*no i tehni*ko obrazovanje.obrazovanje odraslih.predškolsko obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 85321 802 8021 80210 Srednje obrazovanje Opšte srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .opšte srednje obrzovanje (gimnazije i ostale srodne škole). koje se svrstava u podgrupu 80420 8022 80220 Tehni*ko i stru*no srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i prvi stepen obrazovanja na fakultetima 8032 80321 80322 80323 80324 Visoko obrazovanje Prirodno-matemati*ki fakulteti Tehni*ki fakulteti Poljoprivredni.srednje tehni*ko i stru*no obrazovanje u kome je naglašena predmetna specijalizacija i obuka iz oblasti teorijskih znanja i prakti*nih veština. povezanih s postoje#im ili budu#im zanimanjem Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u grupe 8031 i 8032 803 8031 80311 80312 80313 80314 80315 80316 80319 Više i visoko obrazovanje Više obrazovanje Više ekonomske i upravne škole Više tehni*ke škole Više medicinske škole Više poljoprivredne i šumarske škole Više pedagoške škole Više umetni*ke škole Ostale više škole Delatnosti iz podgrupa 80311 do 80319 obuhvataju: .80104 Predškolsko obrazovanje Ova delatnost obuhvata: . veterinarski i šumarski fakulteti Medicinski fakulteti 139 . koje u principu predstavlja stepenicu ka višem i visokom obrazovanju Ova delatnost ne obuhvata: .

Delatnost ovih institucija odnosi se na stacionirano le*enje i obavlja se pod direktnim nadzorom medicinskih stru*njaka.visoko obrazovanje koje daje univerzitetsku ili odgovaraju#u diplomu .80325 80326 80329 Fakulteti društvenih nauka Fakulteti i akademije umetnosti Ostale visoko-školske ustanove Delatnosti 80321 do 80329 obuhvataju: . sanatorijumi. centri za odoj*ad.sve vrste obuke koja se izvodi putem radio-televizijske mreže ili dopisnim putem . uto*išta.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola za upravljanje brodovima koje nemaju karakter profesionalnih diploma i dozvola 8042 80420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . stomatološke klinike i druge zdravstvene ustanove sa objektima za smeštaj. zavodi za mentalno zdravlje. magistratura i doktorat) 804 8041 80410 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje Delatnost škola za voza*e Ova delatnost obuhvata i: . centri za preventivnu medicinu. odnosno obrazovanje stanovništva van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja u dnevnim ili ve*ernjim razredima u školama ili u posebnim ustanovama za odrasle . koje se svrstavaju u podgrupu 92340 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 85 851 8511 85110 2 3 4 5 Zdravstvo i socijalni rad Zdravstveni i socijalni rad Zdravstvena zaštita stanovništva Delatnost bolnica U ovu delatnost svrstavaju se bolnice opšteg i specijalisti*kog tipa za kratkotrajno ili dugotrajno le*enje. koja se svrstava u podgrupu 92620 . leprozarijumi.obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u granu 803 .obuku iz oblasti igara i sporta.škole za ples.više i visoko obrazovanje. uklju*uju#i i vojnomedicinske centre i zatvorske bolnice. Sektor LJ 140 .poslediplomske studije (specijalizacija.obrazovanje odraslih.

uklju*uju#i i ambulante pri firmama. operacije.usluge hospitalizacije: .zdravstvenu zaštitu vojnih lica na ratištu. kao i aktivnosti koje se obavljaju u ambulantama u firmama. usluge zbrinjavanja kao što su smeštaj.usluge ambulantnih kola i spasila*ke usluge. ishrana i dr.zdravstvenu zaštitu stanovništva koju ne vrše bolni*ki lekari i drugo 141 .usluge privatnih savetovališta za bolni*ke pacijente. koje se svrstavaju u podgrupu 85120 . školama. hitne intervencije i dr.. grupnim ordinacijama ili bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente. koja se svrstava u podgrupu 33102 8514 85141 85142 Ostala zdravstvena zaštita stanovništva Medicinska rehabilitacija Ostali vidovi zdravstvene zaštite Delatnosti iz podgrupa 85141 i 85142 obuhvataju: . le*enje. koje se svrstavaju u grupu 8514 8513 85130 Stomatološka praksa Ova delatnost obuhvata: . radni*kim organizacijama i društvima. kao i u hirurškim salama Ova delatnost ne obuhvata: . vilica i proteti*kog materijala koju proizvo a* ne ugra uje pacijentu uz nadoknadu. Ova delatnost ne obuhvata: . analize. koje se svrstavaju u podgrupu 85130 . .serijsku fabri*ku proizvodnju vešta*kih zuba.Ova delatnost obuhvata: .stomatološku praksu opšteg i specijalisti*kog karaktera koja se može obavljati u privatnim ordinacijama ili u bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente. koje se svrstavaju u podgrupu 85142 8512 85120 Medicinska praksa Medicinska praksa se može obavljati u privatnim ordinacijama. medicinske i hirurške tehni*ke usluge kao što su dijagnostika.medicinske konsultacije i le*enje u oblasti opšte i specijalisti*ke medicine koje obavljaju lekari opšte prakse.stomatološke ambulante. školama i dr. koja se svrstava u podgrupu 75220 .medicinske konsultacije i le*enje kod ku#e (hitna pomo#) Ova delatnost ne obuhvata: . domovima za stare.delatnost osoblja kao što su medicinske sestre. specijalisti i hirurzi Ova delatnost obuhvata i: . dadilje i fizioterapeuti. babice. Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i privatne savetodavne aktivnosti u bolnicama.

delatnost veterinarskih ambulanti Ova delatnost ne obuhvata: . profesionalne rehabilitacije. hidroterapije. domovi za lica ometena u razvoju. uklju*uju#i i domove za slepe.izradu vešta*kih zuba. sirotišta. ali gde medicinski tretman i obrazovanje nisu bitni: . Ova delatnost obuhvata i: . babica. . vaspitno-popravni domovi za omladinu. medicinske masaže. le*enja ekstremiteta. koji se svrstava u podgrupu 01420 853 8531 85311 85312 85313 Socijalna zaštita Socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Domovi u*enika i studenata Domovi za stare Ostala socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Delatnosti iz podgrupa 85311 do 85313 obuhvataju: . kao i pri posetama farmama.prikupljanje i *uvanje krvi. kao i u privatnim ordinacijama. gluve i gluvoneme 142 . fizioterapeuta i drugog osoblja u oblasti optometrije. koju obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama. koje je zvani*no ovlaš#eno za le*enje bolesnika.ispitivanje higijenske ispravnosti životnih namirnica. zubni higijeni*ari i dr. terapije govornih mana.smeštaj životinja bez zdravstvene nege. koja se može obavljati u zdravstvenim ambulantama u okviru firmi. školske zubarske sestre. u stanu pacijenta ili na drugom mestu: aktivnosti medicinskih sestara. starim i drugim licima *ije su mogu#nosti da se sami o sebi staraju ograni*ene. domovi za stare. domova za stare.rad zubarskog osoblja kao što su zubni terapeuti. koje se svrstava u podgrupu 74300 852 8520 85200 Veterinarske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . homeo-terapije. negovateljica.medicinsko osoblje ve# osoblje. sperme i organa za transplantaciju . škola. radni*kih organizacija i društava. vešta*kih vilica i proteti*kog materijala koju vrše tehni*ari a sami ih ne ugra uju. akupunkture i dr. ili u sopstvenim savetovalištima i hirurškim ordinacijama ili na drugim mestima .organizaciju zaštite na osnovu celodnevnog boravka radi društvene brige o deci.zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja doma#ih životinja i ku#nih ljubimaca.medicinske laboratorije .prevoz pacijenata ambulantnim kolima Ove delatnosti ne obuhvataju: . de*iji domovi i prihvatilišta. štenarama i stanovima. koja se svrstava u podgrupu 33102 .

povremeni ili duži smeštaj za njih . pose#ivanje starih i bolesnih . aktivnosti na zbrinjavanju žrtava nesre#a. dobrotvornih institucija.delatnost skloništa za kratkotrajni smeštaj žrtava nesre#a. uklju*uju#i i privremeni. institucija za rad sa izbeglim i prognanim licima i druge aktivnosti na drugom mestu. bra*na i porodi*na savetovališta . koje sprovode državne i privatne organizacije.delatnosti koje su tipi*no uklju*ene u obavezno socijalno osiguranje. naknade za stanarinu i bonove za ishranu .celodnevnu brigu o odraslim hendikepiranim licima i hendikepiranoj deci . rad sa usvojenicima i rad na spre*avanju zlostavljanja dece i drugih lica . Ove delatnosti ne obuhvataju: . koje se svrstavaju u podgrupu 75300 143 . usmeravanje lica koja su pod istragom ili uslovno puštena na slobodu . saveti za porodi*ne budžete.. odlu*ivanje o pravu za socijalnu pomo#.dobrotvorne aktivnosti kao što su prikupljanje sredstava i druge aktivnosti socijalne zaštite Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 85322 . nacionalne i lokalne službe samopomo#i kao i stru*njaci za pružanje savetodavnih usluga: . s tim što je obrazovna komponenta ograni*ena . rehabilitacioni centri (bez medicinskog tretmana) za narkomane i alkoholi*are. ustanove za brigu o neudatim majkama i njihovoj deci i dr. prihvatilišta za besku#nike. izbeglica i imigranata. koje se svrstavaju u podgrupu 85322 8532 85321 Socijalni rad bez smeštaja Ustanove za dnevni boravak dece Ova delatnost obuhvata: .dnevnu pomo# besku#nicima i drugim socijalno ugroženim grupama . aktivnost susedskih zajednica . socijalna pomo# i usmeravanje dece i omladine . profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje hendikepiranih i nezaposlenih lica.celodnevnu brigu o deci (vrti#i) 85322 Ostali socijalni rad u ustanovama bez smeštaja Ova delatnost obuhvata: .delatnost starateljstva.rad socijalnih ustanova. humanitarne organizacije. savetovališta.

kanalizacijom.*iš#enje i polivanje ulica. koriš#enih predmeta i otpadaka . pre*iš#avanje i distribuciju vode. obrada i uništavanje otrovnih otpadnika. radni*kih i strukovnih organizacija Delatnost poslovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: .uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima . koja se svrstava u podgrupu 74700 91 911 9111 91110 Delatnost organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost poslovnih. uklju*uju#i i posipanje soli i peska Ova delatnost ne obuhvata: . staza.održavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode .uklanjanje otpadnih voda drenažom. sabijanje otpadaka . prosejavanjem. parkirališta i dr. esnafska udruženja i sli*ne organizacije.odvoz otpadaka.Sektor M 90 900 9000 90000 Ostale komunalne. koje se svrstava u podgrupu 45210 . odlaganje otpadaka na zemljište ili u vodu. koja se svrstava u podgrupu 41000 . filtriranjem. odvodnim kanalima ili na drugi na*in. uklanjanje otpadaka ljudskog porekla. hemijskim taloženjem. kao što su privredne komore.pražnjenje i *iš#enje septi*kih jama i tankova i servisiranje hemijskih klozeta Ova delatnost obuhvata i: . društvene i li*ne uslužne aktivnosti Odstranjivanje otpadaka i sme#a. zakopavanje i zaoravanje otpadaka .skupljanje sme#a.odstranjivanje otpadaka spaljivanjem ili na druge na*ine: . njihova obrada i odlaganje . uklju*uju#i i poljoprivredu ili radi razvoja odre enog regiona ili administrativne jedinice bez obzira na vrstu delatnosti 144 . sanitarne i sli*ne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . aktivnom obradom mulja ili drugim postupcima .pre*iš#avanje otpadnih voda razblaživanjem.izgradnju i opravku sistema za otpadne vode.uklanjanje snega i leda na auto-putevima i aerodromskim pistama. sedimentacijom.zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi. kao što su ostaci razrušenih zgrada . koja se svrstava u podgrupu 01413 . starih stvari.organizacije. .reciklažu otpadaka i ostataka.sakupljanje. uklju*uju#i i *iš#enje zaga enog zemljišta . *iji se *lanovi udružuju radi razvoja i unapre enja rada preduze#a u odre enoj poslovnoj oblasti ili trgovini. koja se svrstava u oblast 37 .dezinfekciju i uništavanje gamadi u gra evinskim objektima.

uklj*uju#i i udruženja specijalista angažovanih u nekoj nau*noj. na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i ih u širenje informacija.aktivnost organizacija *iji su *lanovi zaposlena lica zainteresovana. organizacije za zaštitu i razvoj posebnih grupa. Ova delatnost obuhvata i: .: . koji se svrstava u granu 853 9132 91320 Delatnost politi*kih organizacija Ova delatnost obuhvata: . prikupljanjem fondova i dr.obrazovne aktivnosti ovih organizacija. etni*kih i manjinskih 145 .9112 91120 Delatnost strukovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: .aktivnost organizacija koje nisu izri*ito deklarisane kao politi*ke. novinari i dr. a rade na unapre enju društvenih poslova ili rešavanju odre enih društvenih problema formiranjem javnog mišljinja. javna istupanja. inicijative gra ana i protestni pokreti . koje se svrstavaju u granu 851 . slikari. koje se svrstavaju u oblast 80 . pre svega.organizacije *iji se *lanovi udružuju u okviru odre ene školske spreme ili profesije ili u okviru neke tehni*ke oblasti. akademskoj ili kulturnoj delatnosti.delatnost nau*nih društava 912 9120 91200 Delatnost sindikata Ova delatnost obuhvata: . organizacije za pomaganje obrazovnih i komunalnih delatnosti . delegiranjem *lanova ili simpatizera u politi*ka tela. prikupljanje fondova i dr. za zastupanje njihovih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada. umetnici svih vrsta. granskih sindikata i asocijacija sindikata zasnovanih na strukovnoj. 9133 91330 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja. ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine .socijalni rad ovih organizacija.aktivnost politi*kih organizacija i organizacija mladih ljudi pridruženih politi*kim partijama. npr. kao što su pisci. regionalnoj ili drugoj osnovi 913 9131 91310 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost verskih organizacija Ova delatnost ne obuhvata: . koje se posebno angažuju na obezbe enju uticaja na donošenje odluka u državnim telima. politi*kim uticajem.zdravstvene aktivnosti ovih organizacija. aktivnosti pojedina*nih sindikalnih organizacija.

lože i dr. reditelja. kratkometražnih. sportske i kulturne aktivnosti Kinematografske i video-aktivnosti Kinematografska i video-proizvodnja Ova delatnost obuhvata: . udruženja automobilista. dokumentarnih i drugih filmova za javno prikazivanje .obradu filmova koja ne spada u kinematografsku delatnost. koje se svrstavaju u podgrupu 92310 9212 92120 Kinematografska i video-distribucija Ova delatnost obuhvata: . .izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija.delatnost agencija. uklju*uju#i i udruženja ratnih veterana . kao što su rezervacija. pesni*ki.proizvodnju igranih i drugih filmova.proizvodnju filmova i traka koji se uobi*ajeno proizvode u televizijskim studijima. koje se svrstavaju u podgrupu 91120 . . udruženja mladih.aktivnosti udruženja za obavljanje ili promociju umetni*kih aktivnosti. kao i aktivnosti koje su u vezi s distribucijom filmova i video-traka.delatnosti slobodnih glumaca. studentske organizacije i klubovi. prodaju i iznajmljivanje filmova i video-traka drugim delatnostima. *itala*ki.distribuciju umetni*kih filmova i video-traka drugim delatnostima. bratstava i dr.sinhronizaciju zvuka i dubliranje Ova delatnost ne obuhvata: . konsultanata i drugih tehni*kih specijalista. koja se svrstava u granu 223 . klubovi za film i fotografiju. isporuka. karnevalski klubovi i dr. koja se svrstava u podgrupu 74840 . potroša*a i dr. interesne grupe kao što su izletni*ki klubovi. klubovi zanatlija i kolekcionara. osim takmi*arskskim sportom i igrama.aktivnosti strukovnih udruženja. skladištenje i dr. patriotska udruženja. rekreativnim ili drugim aktivnostima. animatora. književni. 146 . udruženja za bavljenje kulturnim. dugometražnih. za direktno prikazivanje u bioskopima ili na televiziji: . koja se svrstava u podgrupu 74810 . osim širokoj publici. baštovanski klubovi. koja se svrstava u podgrupu 92200 . proizvodnja u filmskim studijima ili u specijalnim laboratorijama za animirane ili crtane filmove. . omladinske organizacije. muzi*ki i umetni*ki klubovi. koja se svrstavaju u podgrupu 92310 92 921 9211 92110 Rekreativne. . društveni klubovi. na filmskim ili videotrakama. udruženja za društveno zbližavanje kao što su klubovi. npr.. društva za zaštitu životinja Ova delatnost ne obuhvata: .

delatnost grupa. koja se svrstava u podgrupu 92110 923 9231 92310 Ostale zabavne aktivnosti Umetni*ko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost Ova delatnost obuhvata: . spikeri. društava. 9232 92320 Rad umetni*kih ustanova Ova delatnost obuhvata: . graveri i bakroresci. delatnost slobodnih umetnika kao što su glumci.novinske agencije. koja se svrstava u granu 223 .) snimljenih na trajnoj traci koja se može prodavati. iznajmljivati ili *uvati za emitovanje ili ponovno emitovanje Ova delatnost ne obuhvata: . predava*i.delatnost prikazivanja filmova. slikari. baletskih i folklornih predstava.iznajmljivanje filmova širokoj publici.proizvodnju filmova i video-traka proizvodenih u filmskim studijima.Ova delatnost ne obuhvata: . propagandnih.aktivnost kinoklubova 922 9220 92200 Radio i televizijske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .prenos radio i televizijskih emisija putem releja ili satelita. informativnih. orkestara i bendova . koje se svrstavaju u podgrupu 92400 . aranžeri i dr. animatori.iznajmljivanje kulisa i kostima.izvo enje pozorišnih. koja se svrstava u podgrupu 64200 . pisci. dirigenti. koje se svrstava u podgrupu 92110 9213 92130 Prikazivanje filmova Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 92130 147 .proizvodnju radio i televizijskih programa (zabavnih. na otvorenom prostoru ili u drugim objektima pogodnim za prikazivanje Ova delatnost obuhvata i: .prikazivanje filmova i video-traka u bioskopima. za obu*avanje i dr. skulptori. scenografi.prodaju traka na malo. koncerata i drugih vrsta scenske umetnosti: . obrazovnih.koncertne i pozorišne dvorane i drugi umetni*ki objekti .agencije za prodaju karata Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u grane 521 i 524 .izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. muzi*ari. koji se svrstava u podgrupu 64200 .kablovsku televiziju. koje se svrstava u podgrupu 71400 .

reportažama i dr. bez obzira na to da li su specijalizovane . nau*nici. pokrivena strelišta i dr. koja se svrstava u podgrupu 72400 9252 92521 Delatnost muzeja i zaštita istorijskih objekata i zgrada Delatnost muzeja. koje se svrstava u podgrupu 71400 92512 Delatnost arhiva Ova delatnost obuhvata: .delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju masovne medije informacijama.delatnost baza podataka. *asopisa. nameštaja.delatnost cirkusa . muzeja i ostale kulturne aktivnosti Delatnost biblioteka i arhiva Delatnost biblioteka Ova delatnost obuhvata: . nau*nici. 925 9251 92511 Delatnost biblioteka. srebrnih predmeta i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . nastavno osoblje i *lanovi: . rodea. arhiva.delatnost biblioteka. nepomenute na drugom mestu: . karata. delatnost škola za ples i u*itelja plesa . izrada kataloga i dr. pozajmljivanje ili *uvanje knjiga.ostale rekreativne aktivnosti.lutkarske predstave. 148 . nastavno osoblje i *lanovi: . koja se svrstava u podgrupu 72400 . galerija i zbirki Ova delatnost obuhvata: . fotografijama. nakita.9233 92330 Vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova Ova delatnost obuhvata i: . ode#e. organizovanje zbirki. umetni*kih dela i dr. muzeji umetnosti.delatnost javnih arhiva za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . organizovanje zbirki. bez obzira da li su specijalizovane ili ne . Ova delatnost ne obuhvata: . *itaonica.iznajmljivanje video-traka. traka.ostale zabavne aktivnosti.rad o*uvanih starih železnica 9234 92340 Ostale zabavne aktivnosti. plo*a. Ova delatnost ne obuhvata: . filmova. slušaonica i videoteka za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. keramike.rad muzeja svih vrsta: .delatnost baza podataka. izrada kataloga . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 924 9240 92400 Delatnost novinskih agencija Ova delatnost obuhvata: .

delatnosti parkova i plaža.rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (ogra enih ili pokrivenih ili sa tribinama za sedenje ili stajanje): . tereni za golf. sudija. klubovi za plivanje.iznajmljivanje sportske opreme. štenara za pse i reli-garaža 149 . golf. domine..aktivnost samostalnih sportista i alteti*ara. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 9262 92621 Ostale sportske delatnosti Delatnost marina Ova delatnost obuhvata: . bridž. instruktora. bez obzira na to da li imaju svoje objekte: . rvanje.delatnost prirodnih rezervata. muzeji prirodnih vrednosti. pliva*ki bazeni i stadioni. uklju*uju#i i zaštitu divlja*i 926 9261 92610 Sportske aktivnosti Delatnost sportskih arena i stadiona Ova delatnost obuhvata: . bodi-bilding klubovi i klubovi za održavanje zdravlja. . hale za boks. atletski klubovi. kuglanje.zaštitu i rekonstrukciju istorijskih mesta i zgrada 9253 92530 Delatnost botani*kih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata Ova delatnost obuhvata: . fudbalski klubovi. klubovi za strelja*ki sport i dr. nau*ni. hale i stadioni za zimske sportove. fudbalski stadioni. tehni*ki i istorijski muzeji. uklju*uju#i i zoološke vrtove za decu . trenera i dr. ostali specijalizovani muzeji .aktivnosti u vezi s propagandom i sprovo enjem sportskih takmi*enja .delatnost škola za sport i rekreaciju . mera*a vremena. u*itelja.delatnost marina 92622 Ostale sportske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .profesionalna i amaterska sportska takmi*enja na otvorenom i zatvorenom prostoru koja sprovode odgovaraju#e organizacije. . prirodnih i drugih znamenitosti Ova delatnost obuhvata: . klubovi za zimski sport. tereni i stadioni za atletska takmi*enja i dr. šah. muzeji na otvorenom prostoru 92522 Zaštita kulturnih dobara.delatnost botani*kih bašti i zooloških vrtova.delatnost objekata za automobilski i konji*ki sport. koje se svrstava u podgrupu 71400 . boks. uklju*uju#i i vojne muzeje i istorijske objekte . Ova delatnost ne obuhvata: .

ostale srodne delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 92330 93 930 9301 93010 Ostale uslužne delatnosti Pranje i hemijsko *iš#enje tekstilnih i krznenih predmeta Ova delatnost obuhvata: .krpljenje i prepravku ode#e kao samostalne delatnosti. peglanje i dr. konji za jahanje i dr. navijanje. Ova delatnost ne obuhvata: . ormari.prikupljanje i isporuka rublja ..delatnosti parkova i plaža.rekreativne aktivnosti nepomenute na drugom mestu: . . za gra anstvo i druge korisnike .ostale zabavne aktivnosti.sportsko-rekreativni lov . podšišivanje i šišanje kose.iznajmljivanje sportske opreme. kao i brijanje i potkresivanje brade . pedikir.izradu perika.. kao što su cirkusi.pranje. šminkanje i dr. svih vrsta ode#e i tekstila (uklju*uju#i i krzno).pranje i hemijsko *iš#enje. ispravljanje.masažu lica. bojenje i blajhanje kose i sli*no ulepšavanje žena i muškaraca. ru*nim ili samouslužnim automatima. Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71400 .krpljenje i manje prepravke ode#e i drugih tekstilnih predmeta koje se vrše u okviru pranja Ova delatnost ne obuhvata: . iznajmljivanje vozila za rekreaciju kao što su bicikli. manikir. plovila na nožni pogon.. pravljenje frizure. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . delatnost rekreativnih parkova i plaža. koje se svrstava u podgrupu 71400 9302 93020 Frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36633 150 . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 927 9271 92710 9272 92720 Ostale rekreativne delatnosti Kockanje i kla enje Ostale rekreativne aktivnosti.*iš#enje tepiha i prekriva*a i pranje zavesa i draperija Ova delatnost obuhvata i: .iznajmljivanje ode#e i tekstilnih predmeta za doma#instvo *ak i ako je *iš#enje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti. škole za ples i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 52740 . mehani*kim ure ajima. uklju*uju#i i iznajmljivanje objekata kao što su svla*ionice. sportski ribolov . ležaljke i dr.

dela tnost privatnih doma#instava koja zapošljavaju poslugu kao što su sprema*ice. Sektor N 95 950 9500 95000 Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Ova delatnost obuhvata: . voza*i.aktivnosti za popravljanje fizi*ke kondicije ili relaksaciju. spaljivanje.izvo enje astroloških i spiritualisti*kih seansi . dadilje. baštovani. sobari. sahranjivanje i spaljivanje . saloni za mršavljenje i masažu i dr. saune i parna kupatila. vratari. konjušari. Savet za carinsku saradnju.delatnost *ista*a cipela.delatnost organizacija za otkrivanje porekla . koje se svrstava u podgrupu 91310 9304 93040 Tretmani za poboljšanje fizi*kog stanja i raspoloženja Ova delatnost obuhvata: .. zakazivanje sastanaka. Arapska liga. Sektor NJ 99 990 9900 99000 Eksteritorijalne organizacije i tela Eksteritorijalne organizacije i tela Ova delatnost obuhvata: . Organizacija zemalja proizvo a*a i izvoznica nafte. solarijumi. nosa*a. usluge ženidbenih biroa i dr. koje pružaju turska kupatila.sahranjivanje i spaljivanje ljudskih i životinjskih leševa i prate#e aktivnosti: .delatnost me unarodnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije i njene specijalizovane agencije. sekretari i dr. lica za parkiranje automobila i dr. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. balsamovanje i usluge grobara . 9305 93050 Ostale uslužne aktivnosti.društvene usluge kao što su organizovanje pratnje.9303 93030 Pogrebne i prate#e aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . Evropska zajednica.izvo enje religioznih pogrebnih obreda.rad diplomatskih i konzularnih misija smeštenih u inostranstvu ili pri uredima me unarodnih organizacija. regionalna tela i dr. poslužitelji. pripremu leševa za sahranjivanje. batleri. guvernante. Ova delatnost ne obuhvata: . Me unarodni monetarni fond. kuvari. EFTA. u*itelji. pralje. . Svetska banka i dr. iznajmljivanje opremljenog pogrebnog prostora na groblju Ova delatnost ne obuhvata: . *uvari. koji se svrstava u podgrupu 75210 151 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful