ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr.

, 12/98, 59/98 i 74/99) +lan 1 Ovim zakonom se utvr uje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija) kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje u delatnosti i Registar jedinica razvrstavanja (u daljem tekstu: Registar) kao ure ena automatizovana evidencija jedinica razvrstavanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. +lan 2 Klasifikacija se primenjuje: 1. u donošenju i pra#enju mera ekonomske i socijalne politike; 2. u statistici i evidenciji; 3. u prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka prema delatnostima i izvršavanju me unarodnih obaveza; 4. u nau*noistraživa*kom i analiti*kom radu; 5. za upis delatnosti u sudski ili poseban registar. +lan 3 Klasifikacija sadrži šifre, nazive i opise delatnosti. Klasifikacija iz stava 1 ovog *lana sastavni je deo ovog zakona. Na osnovu klasifikacije iz stava 1 ovog zakona, izra uje se lista skra#enih naziva delatnosti radi elektronske obrade i publikovanja podataka. +lan 4 Prema Klasifikaciji se razvrstavaju po delatnostima: preduze#a i drugi oblici organizovanja, državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, politi*ke, sindikalne i druge organizacije i lica koja u vidu zanimanja u svoje ime trajno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: jedinica razvrstavanja). Razvrstavanje po delatnostima vrši se po propisanoj metodologiji. +lan 5 Jedinica razvrstavanja raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije (sektor, podsektor, oblast, grana, grupa i podgrupa) prema delatnosti koju obavlja. Ako jedinica razvrstavanja obavlja više delatnosti, raspore uje se u odgovaraju#u kategoriju Klasifikacije iz stava 1 ovog *lana prema delatnosti koju pretežno obavlja (pretežna delatnost). Pretežnom delatnoš#u, u smislu ovog zakona, smatra se delatnost u kojoj je ostvarena najve#a dobit uve#ana za iznos bruto zarade, odnosno delatnost iz akta o osnivanju. +lan 6 Podatke potrebne za razvrstavanje po delatnostima i za vo enje Registra, jedinica razvrstavanja dostavlja sudu koji vodi sudski registar ili organu koji vodi poseban registar sa prijavom za registraciju. Sud ili drugi organ koji vodi poseban registar, dužan je da organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima dostavi prijave za razvrstavanje primljene u toku meseca najdocnije do 5. u slede#em mesecu. Podatke za koje ne postoji obaveza prijavljivanja sudu ili drugom organu jedinica razvrstavanja dostavlja organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima. Podaci o jedinici razvrstavanja dostavljaju se nadležnom saveznom organu, odnosno organizaciji koja vodi registar.

1

+lan 7 Jedinica razvrstavanja obaveštava se o kategoriji delatnosti i o promenama u razvrstavanju. +lan 8 Podaci o jedinici razvrstavanja upisuju se u registar koji vodi nadležni savezni organ, odnosno organizacija. Registar sadrži naziv, identifikacioni broj, adresu, šifru i naziv delatnosti i druga identifikaciona obeležja jedinica razvrstavanja i podatke o promenama. Registar se vodi po propisanoj metodologiji primenom elektronske obrade podataka. +lan 9 Odredbe ta*. 1 i 3 *lana 2 ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2001. godine. +lan 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji
delatnosti ("Službeni list SFRJ", broj 6/76). Odluka o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 34/76, 62/77, 70/80, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 i 47/90) prestaje da važi 31. decembra 2000. godine. +lan 11 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI
Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda Poljoprivreda Poljoprivreda, lov i odgovaraju#e uslužne aktivnosti 011 0111 01110 Gajenje useva i zasada, povrtarstvo i hortikultura Gajenje žita i drugih useva i zasada Ova delatnost obuhvata: - gajenje žitarica: tvrda i meka pšenica, raž, suražica, krupnik, proso, heljda, je*am, ovas, kukuruz, pirina* i dr. - gajenje krompira - gajenje še#erne repe - gajenje duvana, berba i sušenje lista duvana - gajenje uljarica: suncokret, kikiriki, soja, uljana repica i dr. - proizvodnju semena: žitarica, uljarica, še#erne repe i krmnog bilja, uklju*uju#i i trave - gajenje hmelja, cikorije, korenja i gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina - gajenje pamuka; uzgoj ostalih tekstilnih biljaka; potapanje biljaka koje sadrže tekstilna vlakna - gajenje suvog leguminoznog povr#a: Sektor A Podsektor AA 01

2

. grašak, pasulj, bob, so*ivo i dr. - gajenje useva i zasada koji nisu na drugom mestu klasifikovani (lavanda i dr.) Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju semena cve#a i povr#a, koja se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje kukuruza še#erca, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje ostalog povr#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje bostana, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje hortikulturnih vrsta, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje cve#a, koje se svrstava u podgrupu 01121 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje orahoplodnica, koje se svrstava u 01131 - gajenje za*inskih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - gajenje biljaka za proizvodnju napitaka, koje se svrstava u podgrupu 01133 - sakupljanje šumskih proizvoda i ostalog nekultivisanog šumskog materijala, koje se svrstava u podgrupu 02010 0112 01121 Gajenje povr#a, cve#a, ukrasnog bilja i sadnog materijala Gajenje povr#a, cve#a i ukrasnog bilja Ova delatnost obuhvata: - gajenje povr#a: paradajz, bostan, crni luk, beli luk, kupus, kelj, zelena salata, šargarepa, boranija, poto*arka, kukuruz še#erac, tikvice, plavi patlidžan, praziluk, krastavci, paprika, spana#, karfiol i dr. - gajenje za*inskih trava i povr#a: kapri, papri*ice, komora*, peršun, krasuljica, tarkanj, slatki majoran i dr. - gajenje pe*uraka, sakupljanje šumskih pe*uraka ili tartufa - gajenje cve#a - proizvodnju semena cve#a - gajenje bilja za potrebe rasa ivanja ili ukrašavanja Ova delatnost ne obuhvata: - gajenje uljanog semenja i uljanih plodova, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje pamuka ili drugih tekstilnih biljaka, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje krompira, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje cikorije, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje gomoljastih biljaka s visokim sadržajem skroba ili inulina, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje še#erne repe, koje se svrstava u podgrupu 01110 - gajenje maslina, koje se svrstava u podgrupu 01131 - gajenje za*inskog bilja, koje se svrstava u podgrupu 01133 - delatnost šumskih rasadnika, koja se svrstava u podgrupu 02010

3

01122 01123 0113 01131 Gajenje vo#nih sadnica Gajenje loznih sadnica Gajenje vo#a i grož a.gajenje vo#a: jabuke. uklju*uju#i i kokosov orah . nar. kakao. jagode. bosiljak. urme. avokado.gajenje svežih papri*ica. koja se svrstava u podgrupu 15510 4 . kruške. banane. ostalo bobi*asto vo#e.gajenje kikirikija. koja se svrstava u podgrupu 15930 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i za*ina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15420 . koje se svrstava u podgrupu 01121 01132 Gajenje grož a Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 01420 . . muškatni oraš*i#. koja se svrstava u podgrupu 15841 . breskve.. mate i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . citrusi. umbir i dr. peršuna i tarkanja. dunje. dud. osim vina dobijenog od grož a iz sopstvene proizvodnje.gajenje maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01121 . karanfili#. orahoplodnica i bilja za spravljanje napitaka i za*ina Gajenje vo#a Ova delatnost obuhvata: .gajenje povr#a koje ra a plodove nalik vo#u.proizvodnju vina.preradu mleka van gazdinstva.proizvodnju vinskog i stonog grož a Ova delatnost ne obuhvata: .gajenje za*inskog bilja: lovor. anis.gajenje bilja za spravljanje napitaka: kafa.smeštaj i negu životinja. cimet. *aj.uzgoj goveda . kivi i dr. kajsije. . kao što su krastavci. koja se svrstava u podgrupu 15860 012 0121 01210 Uzgoj životinja Uzgoj goveda i bivola.preradu liš#a *aja i kafe. koje se svrstava u podgrupu 01110 . paradajz i dr. višnje. šljive. kim. proizvodnja mleka Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01110 .proizvodnju maslinovog ulja.gajenje hmelja i cikorije.gajenje jestivih orahoplodnica.proizvodnju kakaa.proizvodnju sirovog kravljeg i bivoljeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: . trešnje. korijander.

uzgoj živine .uzgoj i selekciju konja.proizvodnju jaja Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sirove vune .0122 01220 Uzgoj ovaca.proizvodnju perja i paperja.uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube . Ova delatnost ne obuhvata: .uzgoj p*ela i proizvodnju meda i p*elinjeg voska .delatnosti ergela i škola za jahanje. koje se svrstava u podgrupu 74600 . konja. koja se svrstava u podgrupu 15130 .proizvodnju krupnih i sitnih koža ulovljenih i u zamke uhva#enih životinja. magaraca. svrstane u biljnu proizvodnju ili u uzgoj stoke 5 .uzgoj ze*eva . koje se svrstava u podgrupu 01420 . mula i mazgi Ova delatnost obuhvata: . koza.mešovite jedinice biljne proizvodnje ili uzgoja stoke koje su. koje se svrstava u podgrupu 92720 013 0130 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mešovito farmerstvo) Ova delatnost obuhvata: . prema svojoj pretežnoj delatnosti. puževa.biljnu proizvodnju i uzgoj stoke u mešovitim jedinicama gde je stepen specijalizacije kod biljne proizvodnje ili kod uzgoja stoke manji od 66% Ova delatnost ne obuhvata: . mula i mazgi .dresiranje ku#nih ljubimaca.šišanje ovaca.proizvodnju *upane vune.uzgoj životinja za krzno i proizvodnju sirovog krzna .uzgoj ovaca i koza .uzgoj nepomenutih životinja .uzgoj žaba. koja se svrstava u podgrupu 01500 -dresiranje policijskih pasa i pasa *uvara. koje se svrstavaju u podgrupu 92622 0123 01230 0124 01240 Uzgoj svinja Uzgoj živine Ova delatnost obuhvata: .uzgoj ku#nih ljubimaca . koja se svrstava u podgrupu 15120 0125 01250 Uzgoj ostalih životinja Ova delatnost obuhvata: . magaraca.proizvodnju sirovog ov*ijeg ili kozijeg mleka Ova delatnost ne obuhvata: . glista i dr.

koje se svrstavaju u podgrupu 01210 6 .poslove agronoma i agroekonomista. prore ivanje repe i dr. berba i priprema biljnih proizvoda za tržište Ova delatnost obuhvata i: . osim veterinarskih usluga Poljoprivredne usluge Iskoriš#avanje voda za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . orezivanje vo#aka i vinove loze . vešta*ko osemenjavanje.orezivanje drve#a i šišanje živica Ova delatnost ne obuhvata: . priprema zemljišta . .organizovanje poljoprivrednih izložbi i sajmova.rad sistema za navodnjavanje 01412 Ure enje i održavanje parkova.poslove u poljoprivredi: . opsluživanje krda. pripust stoke. koji se svrstavaju u oblast 51 . presa ivanje pirin*a. redovna obrada useva i zasada .poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 .014 0141 01411 Poljoprivredne usluge i usluge u uzgoju životinja. koja se svrstava u granu 171 . zelenih i rekreacionih površina Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i zaprašivanje iz vazduha . zaprašivanje useva i zasada. . kopuniranje živine.pripremu biljnih vlakana.planiranje i projektovanje vrtova i sportskih terena. žetva. osim veterinarskih usluga Ova delatnost obuhvata: .zasa ivanje i održavanje vrtova i sportskih terena Ova delatnost ne obuhvata: .usluge pripremanja obroka hrane. koje se svrstava u podgrupu 74840 0142 01420 Usluge u uzgoju životinja. unapre enje priplo avanja. koji se svrstavaju u podgrupu 74201 01413 Ostale poljoprivredne usluge Ova delatnost obuhvata: . prirasta i dobijanja proizvoda životinjskog porekla Ova delatnost ne obuhvata: . *iš#enje živinarnika i dr. kontrola stada.poslove u sto*arstvu: .

lak. smole. prore ivanje i zaštita šuma i šumskih pojaseva . cepanog drveta.poslove agronoma i agroekonomista.usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva.usluge unapre enja komercijalnog lova i traperstva Ova delatnost obuhvata i: .sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kau*ukove smole. uklju*uju#i i odgovaraju#e usluge Ova delatnost obuhvata: . obnavljanje i uzgoj divlja*i. koji se svrstavaju u podgrupu 85200 015 0150 01500 Lov.. koja se svrstava u podgrupu 01250 . mahovina. koža reptila i ptica dobijenih od životinja uzgajanih na gazdinstvu.veterinarske poslove.poslove trgovaca posrednika ili zadružnih asocijacija u vezi s prodajom. kolaca.proizvodnju krupnih koža.gajenje i sakupljanje pe*urki ili tartufa. gredica.unapre enje stada i hranjenje divlja*i .uzgoj boži#nih i ukrasnih jelki . lišajevi i dr.proizvodnju krupnih i sitnih koža koje poti*u iz klanica. traperstvo. koje se svrstavaju u podgrupu 01500 . presa ivanje.uzgoj šuma: sadnja. koji se svrstavaju u podgrupu 01121 7 . zoološkim vrtovima ili kao ku#nih ljubimaca .lov kitova. koji se svrstava u podgrupu 05011 . valisnerija. žir. koja se svrstava u podgrupu 15130 Podsektor AB 02 020 0201 02010 Šumarstvo Uzgoj i iskoriš#avanje šuma i odgovaraju#e uslužne aktivnosti Uzgoj i iskoriš#avanje šuma Ova delatnost obuhvata: . krupne i sitne kože ili radi koriš#enja u istraživanjima. balzami. divlji kesten. ogrevnog drveta i dr.lov morskih sisara kao što su morževi i tuljani Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .lov i hvatanje životinja u zamke radi dobijanja hrane. stubova. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 .rad šumskih rasadnika .uzgoj šiblja i celuloznog drveta . pluta. koji se svrstavaju u oblast 51 . Ova delatnost obuhvata i: .prizvodnju krupnih koža.iskoriš#avanje šuma: se*a drveta i proizvodnja sortimenata iz prvih proreda poput jamske oblovine. rasa ivanje. koža reptila ili ptica dobijenih od ulovljenih ili u zamke uhva#enih životinja .

koje se svrstava u podgrupu 01131 . putnog. koja se svrstava u podgrupu 20101 0202 02020 Usluge u uzgoju i iskoriš#avanju šuma Ova delatnost obuhvata: .Odvodnjavanje zemljišta (poljoprivrednog.Organizovanje i vo enje studijskih radova u vodoprivredi .Pra#enje realizacije i ostvarivanje vodoprivrednih osnova .Regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima. .Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda. rekonstrukcija i izgradnja manjih objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda 8 .Obezbe ivanje i snabdevanje vodom za razne vidove iskoriš#avanja i upotrebe.usluge u iskoriš#avanju šuma: transport trupaca unutar šume i dr. izrada tehni*ke dokumentacije.Iskoriš#avanje i upotreba voda Ova delatnost obuhvata: . šljunka i kamena radi održavanja i unapre ivanja vodnog režima .Zaštitu od poplava i leda .Kontrola koriš#enja i zaštite vode od zaga iva*a 0302 03020 . gra evinskog i dr.Izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola . šumskog.Zaštita i održavanje režima voda . va enje peska.) . obeležavanje i održavanje polovnih puteva. Podsektor AV 03 030 0301 03010 Vodoprivreda Vodoprivreda Gazdovanje vodnim resursima Ova delatnost obuhvata: . zaštita od požara i dr.Unapre enje i razvoj režima voda .Održavanje objekata i postrojenja za iskoriš#avanje i upotrebu voda 0303 03030 Zaštita od šetnog dejstva voda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju iverja.Zaštitu od erozija i ure enja bujica .sakupljanje bobica ili orahoplodnica.usluge u uzgoju šuma: inventarisanje šuma. procena šumskog fonda.. ure ivanje.Izrada katastra vodoprivrednih objekata i zaga iva*a voda . osim distribucije doma#instvima i drugoj širokoj potrošnji .Izrada bilansa voda .

jezerima i drugim vodama u unutrašnjosti kopna . tj. svrstava u podgrupu 92720 05012 Ulov ribe na rekama i jezerima Ova delatnost obuhvata: .Preduzimanje mera zaštite vode od zaga ivanja .0304 03040 Zaštita voda od zaga ivanja Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15200 . korali.prikupljanje materijala iz mora: prirodni biseri. osim atmosferskih voda. rudarstva. Ova delatnost ne obuhvata: .Otklanjanje posledica havarijskih zaga ivanja vodnih tokova. osim kitova. tj.preradu morske ribe. ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe. voda zaga enih uljem i drugih voda sa brodova . poljoprivrede i drugih vidova zaga ivanja. sipa i dr.ribolov koji se kao sportska. Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Ribarstvo Ulov ribe.Održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od zaga ivanja.ulov vodenih životinja: morskih ježeva. preradu na brodovima koji služe samo za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu.ulov morskih sisara. jezera i podzemnih voda .ulov vodenih životinja: kornja*e i dr. kao npr.preradu slatkovodne ribe. Ova delatnost obuhvata i: . koji se svrstava u podgrupu 01500 .ulov ribe na rekama. sun eri.ulov morskih ljuskara i mekušaca . voda iz naselja i otpadnih voda doma#instava . alge i dr. morževa i tuljana.ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca . rekreativna ili sli*na aktivnost.ulov ribe na okeanu i na moru . ljuskara i mekušaca koja nije vezana za ulov ribe. Ova delatnost ne obuhvata: . usluge u ribarstvu 0501 05011 Ulov ribe Ulov ribe na moru Ova delatnost obuhvata: . mreš#enje i uzgoj ribe u ribnjacima.Odvo enje otpadnih voda industrije. preradu na brodovima koji služe samo Sektor B 05 050 9 .Preuzimanje otpadnih voda.

uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava . stena i minerala drobljenjem. koje se svrstava u podgrupu 15981 .obradu pojedinih vrsta zemlji. te*nom (nafta) ili gasovitom stanju (prirodni gas). odsoljavanje i oplemenjivanje Ovaj sektor obuhvata i: .jamsku i površinsku eksploataciju kamenog uglja . koja se svrstava u podgrupu 15200 . koja se svrstava u podgrupe 26810 i 26820 .*iš#enje. jastoga. rekreativna ili sli*na aktivnost. svrstava u podgrupu 92720 0502 05020 Mreš#enje i uzgoj riba u ribnjacima Ova delatnost obuhvata: .istraživanje minerala.sakupljanje.uzgoj i tov ribe u morskoj i slatkoj vodi .proizvodnju mla a ostriga. koje se svrstava u podgrupu 74204 Podsektor VA 10 101 1010 10100 Va enje energetskih sirovina Va enje kamenog i mrkog uglja i lignita. kao što su mlevenje.ribolov koji se kao sportska. ribljeg mla a i lososa . koje se svrstavaju u podgrupu 92720 Sektor V Va enje ruda i kamena Delatnosti rudarstva razvrstane su u oblasti. drobljenje. postlarvi škampa. sortiranje po veli*ini i kvalitetu. 10 . pre*iš#avanje i distribuciju vode. Ovaj sektor obuhvata: . jamskom ili površinskom eksploatacijom ili va enjem iz bušotina . grane. usitnjavanje i dr. koji se svrstava u podgrupu 01250 .flaširanje prirodnih i izvorskih mineralnih voda sa izvora ili iz bušotina.delatnosti rezervata za sportski ribolov.uzgoj žaba.aglomeraciju uglja i ruda Ovaj sektor ne obuhvata: . va enje treseta Va enje i briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata: .za preradu i konzervisanje ribe i preradu ribe u fabrikama na kopnu. grupe i podgrupe na osnovu osnovnog minerala koji se proizvodi.va enje minerala koji se u prirodi pojavljuju u *vrstom (ugalj i rude).dodatne radove na pripremi sirovih materijala radi njihove prodaje na tržištu. mlevenjem ili na druge na*ine.uzgoj ostriga Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 41000 . dagnji. ako se ne obavlja u okviru rudarstva i eksploatacije majdana.

briketiranje treseta Ova delatnost ne obuhvata: . usluge u proizvodnji nafte i gasa.pranje.usluge pri va enju nafte i gasa.rad cevovoda.jamsku i površinsku eksploataciju lignita . sušenje i drobljenje mrkog uglja .va enje sirove nafte i prate#ih gasovitih ugljovodonika na istom polju Ova delatnost ne obuhvata: . osim istraživanja Va enje sirove nafte i prirodnog gasa Va enje sirove nafte Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 23201 . koje se svrstavaju u podgrupu 11200 . koja se svrstava u podgrupu 26820 11 111 1110 11101 Va enje sirove nafte i prirodnog gasa. koje se svrstava u podgrupu 74204 11102 Va enje prirodnog gasa Ova delatnost obuhvata: .. koja se svrstava u podgrupu 23201 .pranje.briketiranje kamenog uglja Ova delatnost obuhvata i: .jamsku i površinsku eksploataciju mrkog uglja .briketiranje mrkog uglja 10202 Va enje i briketiranje lignita Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 60300 .proizvodnju naftnih derivata.briketiranje lignita 103 1030 10300 Va enje i briketiranje treseta Ova delatnost obuhvata: .istraživanje nafte i gasa.izdvajanje uglja iz sitneži kamenog uglja 102 1020 10201 Va enje i briketiranje mrkog uglja i lignita Va enje i briketiranje mrkog uglja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju proizvoda od treseta. sušenje i drobljenje lignita .proizvodnju sirovih gasovitih ugljovodonika (prirodnog gasa) na poljima na kojima su osnovni proizvod 11 .ute*njavanje naftnih gasova u rafinerijama nafte.va enje treseta .

ute*njavanje i regasifikaciju prirodnog gasa radi transporta . koje se svrstava u podgrupu 23300 .va enje ruda urana i torijuma.podzemnu i površinsku eksploataciju ruda metala i samorodnih metala . kalcinacija i prženje ruda Ova oblast ne obuhvata: . po*injanje bušotina.usluge pri va enju nafte i gasa.prženje gvozdenih pirita. koje se svrstava u podgrupu 12000 . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju aluminijum-oksida.proizvodnju uranijum metala. njihova popravka i demontaža. zatrpavanje (za*epljivanje) i napuštanje bušotina i dr.proizvodnju žutog kola*a Ova delatnost ne obuhvata: .odsumporavanje gasa Ova delatnost ne obuhvata: . sušenje.istraživanje nafte i gasa. prora ivanje bušotina. geološka i seizmološka snimanja. koji se svrstava u podgrupu 60300 .izdvajanje i razdvajanje te*nih frakcija ugljovodonika . flotacija. cementiranje cevi naftnih i gasnih bušotina.proizvodnju fisionih materijala ili materijala pogodnih za primenu u regenerativnim reaktorima radi dobijanja sekundarnog nuklearnog goriva.usluge pri va enju nafte i gasa kao što su direktno bušenje. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 .. drobljenje i pranje ruda . osim istraživanja Ova delatnost obuhvata: .pripremu ruda: .va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma . osim energetskih Va enje ruda metala Ova oblast obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 74204 112 1120 11200 Usluge u proizvodnji nafte i gasa. koje se svrstava u podgrupu 24110 12 .geofizi*ka. lomljenje. pumpanje bušotina. koja se svrstava u podgrupu 23300 Podsektor VB 13 Va enje ostalih sirovina i materijala. koso bušenje. koja se svrstava u podgrupu 27421 . koncentrovanje ruda magnetnom ili gravitacionom separacijom . koja se svrstava u podgrupu 23300 . koja se svrstavaju u podgrupu 74204 12 120 1200 12000 Va enje ruda urana i torijuma Ova delatnost obuhvata: .oboga#ivanje ruda urana i torijuma. prosejavanje. klasiranje po krupno#i. postavljanje buša#ih tornjeva na bušotinama.rad cevovoda.

va enje ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja gvož a .va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja olova i cinka 13203 Va enje ruda bakra Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . granit. koja se svrstava u granu 274 13202 Va enje ruda olova i cinka Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u granu 274 14 141 1411 14110 Va enje ostalih ruda i kamena Va enje kamena Va enje kamena za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 14300 132 1320 13201 Va enje ruda obojenih metala.va enje i pripremu ruda urana i torijuma.va enje i pripremu ruda aluminijuma (boksit) Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mate-nikla (kamenac nikla). nikla. koja se svrstava u granu 274 13204 Va enje ruda ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . grubu obradu i grubo rezanje kamena za spomenike i gra evinarstvo. koji se svrstavaju u podgrupu 12000 . tantala.va enje. vanadijuma i dr. 13 . platine i dr.va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja obojenih metala: .va enje i pripremu ruda vrednovanih prvenstveno zbog sadržaja bakra Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mate-bakra (kamenac bakra). molibdena. srebra. va enje i priprema ruda kalaja. mangana. peš*ari i dr. kao što su mermer.va enje i pripremu pirita i pirhotina.proizvodnju aluminijum-oksida. hroma. kobalta. .oboga#ivanje i aglomeraciju ruda gvož a Ova delatnost ne obuhvata: . osim ruda urana i torijuma Va enje boksita Ova delatnost obuhvata: . va enje i pripremu ruda plemenitih metala: zlata.131 1310 13100 Va enje ruda gvož a Ova delatnost obuhvata: .

prirodnih borata. . drobljenje i lomljenje kre*njaka . sirovog gipsa i krede Ova delatnost obuhvata: .va enje i bagerovanje industrijskog peska.va enje prirodnog barijum-sulfata i barijum-karbonata (bariti i viterit). oblikovanje i obradu kamena izvan kamenoloma.lomljenje i drobljenje kamena.va enje bitumenoznog peska. Ova delatnost obuhvata i: .va enje prirodnog sumpora i sumporne zemlje . koje se svrstava u podgrupu 14300 . koje se svrstava u podgrupu 11101 1422 14220 Va enje gline i kaolina Ova delatnost obuhvata: .va enje gline.va enje. šljunka i peska Ova delatnost ne obuhvata: . fluorita i dr.va enje hemijskih i ubrivih minerala. prirodnog magnezijum-sulfata (kiserit) i dr.va enje hemijskih i ubrivih minerala. koji se svrstavaju u podgrupu 26700 1412 14120 Va enje kre*njaka.va enje i pripremu pirita i pirhotina . koje se svrstava u podgrupu 14300 .Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 14300 143 1430 14300 Va enje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih ubriva Ova delatnost obuhvata: .va enje hemijskih i ubrivih minerala. vatrostalne gline i kaolina Ova delatnost ne obuhvata: .va enje sirovog gipsa i anhidrida .va enje krede Ova delatnost ne obuhvata: .va enje guana Ova delatnost ne obuhvata: 14 .va enje zemljanih boja. koje se svrstava u podgrupu 14300 1413 142 1421 14210 14130 Va enje škriljaca (osim bitumenoznih) Va enje peska i gline Va enje šljunka i peska Ova delatnost obuhvata: . gra evinskog peska i šljunka .se*enje.va enje prirodnih fosfata i prirodnih kalijumovih soli .va enje hemijskih i ubrivih minerala.

uklju*uju#i i rastvaranje i ispumpavanje . uklju*uju#i i kože prikupljene od trgovaca kožom Sektor G Podsektor GA 15 15 .proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode. u komadima Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju vode za pi#e isparavanjem slane vode. pre*iš#avanje i rafinaciju morske soli Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju krupnih i sitnih koža poreklom iz klanica. u trupovima .dobijanje soli isparavanjem morske vode i drugih slanih voda .drobljenje. kvarcnog peska i ostalih ruda i kamena. prirodni asfalt i bitumen Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Prera iva*ka industrija Proizvodnja prehrambenih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 41000 14402 Proizvodnja ostale soli Ova delatnost obuhvata: . obrada. rashla enog ili smrznutog mesa.. hla enje i zamrzavanje životinjskog mesa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju svežeg. liskun i dr.proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. silikatno fosilno brašno. abrazivi materijali. pre*iš#avanje i rafinaciju ostale soli Ova delatnost ne obuhvata: . obrada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa Proizvodnja.proizvodnju soli. koje se svrstava u podgrupu 24110 144 1440 14401 Proizvodnja soli Proizvodnja morske soli Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 41000 145 1450 14500 Va enje azbesta. .drobljenje.proizvodnju slanih rastvora (za turšiju i dr. .va enje razli*itih minerala i materijala: . kvarc. rashla enog ili smrznutog mesa. azbest. pi#a i duvana Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pi#a 151 1511 15110 Proizvodnja.prženje gvozdenih pirita.) od morske soli . koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 . prirodni grafit.) od ostale soli . drago kamenje.va enje soli iz rudnika.proizvodnju svežeg. steatit (talk). feldspat i dr.

sušenjem. ljuskara i mekušaca: kuvana riba. obrada. . koje se svrstava u podgrupu 74820 . mesni sokovi i dr. hla enje i zamrzavanje živinskog i ze*ijeg mesa Ova delatnost obuhvata: . ikra.proizvodnju proizvoda od ribe. koje se svrstava u podgrupu 74820 . koje se svrstava u podgrupu 51320 1513 15130 Prerada životinjskog i živinskog mesa Ova delatnost obuhvata: . kuvana šunka. salame. salfalade. koje se svrstava u podgrupu 51320 1512 15120 Proizvodnja.obradu živinskog i ze*ijeg mesa . kuvane svinjske kobasice.preradu životinjskih iznutrica. stavljanjem u salamuru.klanje živine i ze*eva .proizvodnju mesnih prera evina: kobasice. kavijar.pakovanje životinjskog i živinskog mesa za tu ra*un. stavljanjem u konzerve i dr.) Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju jestivih životinjskih masti .proizvodnju taba*ke (*upane) vune Ova delatnost ne obuhvata: . krvavice i džigernja*e. koje se svrstava u podgrupu 51320 152 1520 15200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe Ova delatnost obuhvata: . zamene za kavijar i dr.konzervisanje ribe. koje se svrstava u podgrupu 74820 . ljuskara i mekušaca zamrzavanjem.pakovanje mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko. paštete.preradu i konzervisanje ribe na brodovima kojima je to jedina delatnost 16 . dimljenjem.pakovanje živinskog mesa za tu ra*un. soljenjem.proizvodnju perja i paperja Ova delatnost ne obuhvata: . soljenog ili dimljenog mesa .proizvodnju svežeg ili smrznutog živinskog i ze*ijeg mesa.pakovanje živinskog mesa za sopstveni ra*un u trgovini na veliko.pakovanje životinjskog i živinskog mesa za sopstvene potrebe u trgovini na veliko. riblji fileti.. dubokim zamrzavanjem. bolonjske kobasice.proizvodnju polugotovih i gotovih jela od mesa (konzerve i dr. . proizvodnju mesnog brašna i mesne mase . .pakovanje mesa za tu ra*un.proizvodnju sušenog. u pojedina*nom pakovanju Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju polugotovih jela od ribe Ova delatnost obuhvata i: .

proizvodnju ribljih supa. palmino. koja se svrstava u podgrupu 15410 . koja se svrstava u podgrupe 05011 i 05012 .proizvodnju *ipsa (vruskavog krompira) . stavljanjem u konzerve i dr. ulje iz pamu*nog semena.industrijsko ljuš#enje krompira 1532 15320 Proizvodnja sokova od vo#a i povr#a Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sušenog pirea od krompira . vo#nih želea i drugih pihtijastih masa .proizvodnju brašna.proizvodnju gotovih jela od povr#a Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju brašna ili prekrupe od sušenog mahunastog povr#a. suncokretovo ulje. od krompira Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 15610 . marmelade. koje se svrstava u podgrupu 15842 154 1541 15410 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti Proizvodnja sirovih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: . sušenjem. 17 .proizvodnju prehrambenih proizvoda od vo#a ili povr#a . ulje od repice ili sla*ice.konzervisanje vo#a.proizvodnju sirovih biljnih ulja: maslinovo. plodova orahoplodnica ili povr#a zamrzavanjem.proizvodnju *istih sokova od vo#a ili povr#a 1533 15330 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a.proizvodnju džema.proizvodnju polugotovog smrznutog krompira . na drugom mestu nepomenuti Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15890 153 1531 15310 Prerada i konzervisanje vo#a i povr#a Prerada i konzervisanje krompira Ova delatnost obuhvata: . plodova uljanih orahoplodnica i uljanih koštica i dr. . prekrupe i dr.proizvodnju neodmaš#enog brašna i prekrupe mlevenjem uljanog semenja.proizvodnju ulja i masti iz morskih sirovina. sojino. stavljanjem u ulje ili sir#e.konzervisanje vo#a i plodova orahoplodnica u še#eru.preradu i konzervisanje ribe na brodovima koji se istovremeno bave i ulovom i preradom i konzervisanjem ribe. laneno ulje i dr.. .proizvodnju pomfrita i sli*nih proizvoda .Ova delatnost ne obuhvata: .

proizvodnju sira i urde .obradu biljnih ulja duvanjem.vlažno mlevenje žitarica. oksidacijom.proizvodnju kazeina.proizvodnju mleka u prahu ili kondenzovanog mleka.proizvodnju rafiniranih biljnih ulja: maslinovo.proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti . . mle*nog še#era (laktoze) i dr. koja se svrstava u podgrupu 15410 1543 15430 Proizvodnja margarina i sli*nih jestivih masti Ova delatnost obuhvata: . sterilizovanog i homogenizovanog . hidrogenizacijom i dr.proizvodnju jogurta .nusproizvode ove delatnosti: pamu*ni linters (otpadno pamu*no vlakno). pasterizovanog. zasla enog ili nezasla enog .proizvodnju svežeg te*nog mleka. sojino i dr.proizvodnju margarina i sli*nih namaza . koja se svrstava u podgrupu 01210 1552 15520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smesa Ova delatnost obuhvata: . pasterizovanog.proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti.topljenje i pre*iš#avanje sala i drugih jestivih životinjskih masti.proizvodnju sladoleda i drugih jestivih smrznutih smesa kao što je šerbet 18 . polimerizacijom.proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara. koje se svrstava u podgrupu 15620 1542 15420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sveže pomuženog kravljeg mleka.proizvodnju mešanih masno#a za kuvanje 155 1551 15510 Prerada i konzervisanje mleka Proizvodnja mle*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . dehidratacijom.proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara .proizvodnju surutke . koje se svrstava u podgrupu 15130 .Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju maslaca . Ova delatnost ne obuhvata: . kuvanjem.proizvodnju pavlake od svežeg te*nog mleka. uljane poga*e i dr. sterilizovnog i homogenizovanog . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15410 .

krompira.proizvodnju pirin*anog brašna .mlevenje žita: proizvodnja brašna. korenja.proizvodnju sladoleda u sladoledarskim radnjama. kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa 19 .Ova delatnost ne obuhvata: . kola*e.proizvodnju laktoze. glaziranog. kukuruza i dr.obradu pirin*a: proizvodnja blanširanog. koje se svrstava u podgrupu 15620 1562 15620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba Ova delatnost obuhvata: . delimi*no kuvanog ili konvertovanog pirin*a .mlevenje povr#a: proizvodnja brašna i prekrupe od sušenog mahunastog povr#a. peciva.vlažno mlevenje žitarica . koja se svrstava u podgrupu 15830 . ovsa. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju tapioke i dr.proizvodnju še#era iz trske ili repe.proizvodnju brašna i prekrupe od krompira.proizvodnju "pe*ene aljaske" i sli*nih proizvoda.proizvodnju skroba od pirin*a. raži. koja se svrstava u podgrupu 15510 157 1571 15710 Proizvodnja gotove hrane za životinje Proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja Ova delatnost obuhvata: . maltoze i dr. sitno suvo pecivo. koja se svrstava u podgrupu 15310 .proizvodnju glukoze. kukuruza i drugih žita .proizvodnju glutena . poliranog. koja se svrstava u podgrupu 55400 156 1561 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda. gomolja ili jestivih plodova orahoplodnica . sirupa od glukoze. koja se svrstava u podgrupu 15822 . griza. prekrupe ili peleta od pšenice. uklju*uju#i i dodatke hrani 1572 158 1581 15720 Proizvodnja gotove hrane za ku#ne ljubimce Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda Proizvodnja hleba.vlažno mlevenje žitarica. pala*inke i dr.proizvodnju mešavine brašna pripremljene za hleb.proizvodnju gotove hrane za uzgoj životinja. . skroba i proizvoda od skroba Proizvodnja mlinskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju žitnih obroka . Ova delatnost ne obuhvata: . .

proizvodnju *okolade Ova delatnost ne obuhvata: . repe.proizvodnju kakaa. proizvodnja peciva.proizvodnju keksa 15822 Proizvodnja dvopeka.proizvodnju hleba i peciva u restoranima. koja se svrstava u podgrupu 01133 20 . torti.proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa. koja se svrstava u podgrupu 55300 15812 Proizvodnja svežih kola*a i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . *okolade i konditorskih proizvoda Proizvodnja kakaa. koja se svrstava u podgrupu 15620 1584 15841 Proizvodnja kakaa. kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Ova delatnost obuhvata: . *okolade i *okoladnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kakao-zrna. javora. Ova delatnost ne obuhvata: .15811 Proizvodnja hleba i peciva Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 55300 1582 15821 Proizvodnja dvopeka i keksa. palme i dr.proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa u restoranima. koja se svrstava u podgrupu 15850 .proizvodnju i rafinaciju še#era ili supstituta še#era iz sokova trske. kakao-ulja i dr. konzervisanog peciva.proizvodnju svežih testenina.proizvodnju slatkih ili slanih proizvoda za grickanje 1583 15830 Proizvodnja še#era Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju hleba i peciva Ova delatnost ne obuhvata: . kakao-maslaca. .proizvodnju dvopeka i "suvih" pekarskih proizvoda . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju glukoze i sirupa od glukoze i maltoze.proizvodnju konzervisanih proizvoda od testa i konzervisanih kola*a . kakao-masti. kola*a. pita i dr. kola*a i drugih konzervisanih proizvoda od testa Proizvodnja keksa Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju sukroze. kora od vo#a i drugih delova biljaka Ova delatnost ne obuhvata: .pakovanje *aja. ekstrakti i koncentrati kafe . senf i dr. majonez. 1586 15860 Prerada *aja i kafe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kuskusa i dr.proizvodnju kuhinjske soli. kuskusa i sli*nih proizvoda od brašna Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju guma za žvakanje . koje se svrstava u podgrupu 15890 1585 15850 Proizvodnja makarona.proizvodnju *aja vezanu za uzgoj *aja na plantažama. sosova i drugih dodataka: .proizvodnju testenina kao što su makarone i rezanci. koja se svrstava u podgrupu 01133 1587 15870 Proizvodnja za*ina i drugih dodataka hrani Ova delatnost obuhvata: .konzervisanje u še#eru vo#a.dekofeiniziranje i prženje kafe .proizvodnju mešavine *aja i mate *aja . kuvani ili nekuvani. rezanaca.proizvodnju zamena za kafu .proizvodnju hrane za posebne dijetetske svrhe: .15842 Proizvodnja bonbona i drugih konditorskih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju za*ina. mle*na i druga dopunska hrana 21 . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju konditorskih proizvoda . koje se svrstava u podgrupu 01133 .proizvodnju proizvoda od kafe: . koja se svrstava u podgrupu 15890 . hrana za odoj*ad . brašno i griz od sla*ice.prženje plodova orahoplodnica. plodova orahoplodnica.proizvodnju sir#eta. instant-kafa (rastvorljiva kafa) . koja se svrstava u podgrupe 14401 i 14402 1588 15880 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i pakovanje u kesice Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15830 . mlevena kafa . punjeni ili nepunjeni .gajenje za*inskog bilja.

159 1591 15910 Proizvodnja pi#a Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi#a Ova delatnost obuhvata: . hrana za dijabeti*are i dr. ostala vina . koji se svrstavaju u podgrupe 51170 i 74820 . kao što su *okoladni prelivi za hleb i dr. kvasca. kordijal (vrsta gorkog likera).proizvodnju vina: .proizvodnju nedestilovanih alkoholnih pi#a.prženje plodova orahoplodnica..proizvodnju vina od šire Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i dijetalne soli sa smanjenim sadržajem natrijuma ili bez natrijuma .proizvodnju penušavih vina . hrana za upotrebu pri jakim fizi*kim naporima.proizvodnju supa i *orbi . niskokalori*na hrana i hrana sa smanjenom kalori*nom vrednoš#u namenjena za regulisanje telesne težine . liker i dr. proizvodnju prehrambenih proizvoda s plodovima orahoplodnica i proizvodnja namaza. džin. jaja u prahu i dr. 15930 i 15940 1592 15920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentisanih materijala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sir#eta. hrana za bebe .proizvodnju špirita 1593 15930 Proizvodnja vina iz svežeg grož a Ova delatnost obuhvata: . dijetalna hrana za specijalne medicinske svrhe . . koja se svrstava u podgrupe 15920.proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala . rakija. posebno za sportiste . Ova delatnost ne obuhvata: . 1589 15890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . hrana sa smanjenim sadržajem natrijuma.flaširanje i pakovanje vina bez obrade i nege. pitkih alkoholnih pi#a: viski.proizvodnju vina u organizacijama koje uzgajaju grož e. stona vina .proizvodnju destilovanih. koja se svrstava u podgrupu 01132 22 . hrana bez glutena .

prirodnu ili vešta*ku fermentaciju duvana Ova delatnost ne obuhvata: . oranžada. bezalkoholne aromatizovane i/ili zasla ene vode: limunada.proizvodnju osvežavaju#ih pi#a: .proizvodnju *istih sokova od vo#a i povr#a. duvan za lulu.proizvodnju homogenizovanog ili rekonstituisanog duvana . uklju*uju#i i proizvodnju prirodnih mineralnih voda 15982 Proizvodnja osvežavaju#ih pi#a Ova delatnost obuhvata: . duvan za žvakanje.flaširanje vode. duvan za cigarete. kola i dr.proizvodnju praškova za osvežavaju#a pi#a Ova delatnost ne obuhvata: . 23 .proizvodnju ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a kao što su medovina. cigare. koji se svrstavaju u podgrupu 01110 16002 Prerada duvana Ova delatnost obuhvata: . . sake (vino od pirin*a) i dr. . vo#ni napitci .gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana.proizvodnju sirupa . 1596 15960 Proizvodnja piva Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 15890 1597 1598 15970 15981 Proizvodnja slada Proizvodnja mineralne vode i osvežavaju#ih pi#a Proizvodnja mineralne vode Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju duvanskih proizvoda: cigarete. osvežavaju#a pi#a s prirodnim ekstraktima: tonik i dr.proizvodnju kvasca. koja se svrstava u podgrupu 15320 16 160 1600 16001 Proizvodnja duvanskih proizvoda Fermentacija duvana Ova delatnost obuhvata: .1594 1595 15940 15950 Proizvodnja jabukova*e i vina od ostalog vo#a Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pi#a Ova delatnost obuhvata: . burmut i dr.vrenje piva Ova delatnost ne obuhvata: .

za tkanje. za tkanje. pletenje i dr. bilo od lanenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.vla*enje i *ešljanje otpadaka od svile . 24 . pletenje i dr. za tkanje.proi zvodnju prediva svilenog tipa.proizvodnju prediva od *ešljanih vlakana bilo vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih.pr oizvodnju prediva lanenog tipa.gajenje duvana ili prethodnu obradu duvana.trljanje lana . 1713 17130 Proizvodnja prediva od *ešljanih vlakana Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju prediva pamu*nog tipa.proizvodnju konca za šivenje.pripremne operacije na vlaknima vunenog tipa: odmaš#ivanje i karbonizovanje vune i vla*enje .namotavanje. koja se svrstava u podgrupu 17160 1712 17120 Proizvodnja prediva vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: .pripremne operacije na vlaknima pamu*nog tipa.pripremu i predenje vlakana od polu*ešljane vune (vla*ena ali nepotpuno *ešljana) 1714 17140 Proizvodnja prediva lanenog tipa Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 01413 . pletenje i dr. uklju*uju#i i iz otpadaka.*iš#enje pamuka. za tkanje. pranje i odmotavanje svile . pletenje i dr. pletenje i dr. bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana. koji se svrstavaju u podgrupu 01110 Podsektor GB 17 171 1711 17110 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina Proizvodnja tekstilnih prediva Proizvodnja prediva pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . 1715 17150 Proizvodnja prediva svilenog tipa. vla*enje i *ešljanje . Ova delatnost ne obuhvata: . upredanje i snovanje sinteti*kih ili vešta*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: .pr oizvodnju prediva vunenoga tipa. za tkanje.*ešljanje duga*kih vlakana .Ova delatnost ne obuhvata: . bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.

proizvodnju uzanih tkanina.proizvodnju prediva za pletenje i kuki*anje.proizvodnju širokih tkanina pamu*nog tipa. koja se svrstava u podgrupe 17110 do 17150 i podgrupu 17170 1717 17170 Proizvodnja ostalih tekstilnih prediva Ova delatnost obuhvata: . bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva 25 .proizvodnju prediva od papira Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17530 1722 17220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa Ova delatnost obuhvata: . gaze i dr.proizvodnju konca za šivenje od bilo kog tekstilnog materijala. uklju*uju#i i mešavine Ova delatnost ne obuhvata: . frotira. koja se svrstava u podgrupu 24700 .proizvodnju sinteti*kih ili vešta*kih vlakana i kablova i proizvodnju jednoži*nog prediva (uklju*uju#i i prediva velike ja*ine i prediva za tepihe). koja se svrstava u podgrupu 17540 ..proizvodnju podnih pokrivki od tekstila.proizvodnju netkanog tekstila. dubliranje.proizvodnju staklenih vlakana. koje se svrstava u podgrupu 26820 172 1721 17210 Proizvodnja tkanina Proizvodnja tkanina pamu*nog tipa Ova delatnost obuhvata: . žanila-tkanina. Ova delatnost ne obuhvata: . kabliranje i bojenje prediva od vešta*kih ili sinteti*kih filamenata 1716 17160 Proizvodnja konca za šivenje Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26140 . bilo od pamu*nih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost obuhvata i: .teksturiranje. koja se svrstava u grane 176 i 177 .proizvodnju širokih tkanina vunenoga tipa. koja se svrstava u podgrupu 17510 . od sinteti*kih ili vešta*kih vlakana. kao što su juta i likasta vlakna Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.pripremne operacije i predenje ostalih tekstilnih vlakana. upredanje.proizvodnju tkanog buklea.predenje azbestnih vlakana.

proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju tkanina od staklenih vlakana Ova delatnost ne obuhvata: . sušenje.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. koja se svrstava u podgrupu 17510 . parenje. koja se svrstava u granu 176 . bojenje i štampanje tkanina (uklju*uju#i i termoštampanje) .doradu. konoplje. sanforiziranje i mercerizaciju 26 .beljenje. koja se svrstava u podgrupu 17530 1723 17230 Proizvodnja tkanina od *ešljanog prediva Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u granu 176 . koja se svrstava u podgrupu 17530 1724 17240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju netkanog tekstila. koja se svrstava u podgrupu 17510 . popravljanje. koja se svrstava u podgrupu 17530 173 1730 17300 Dovršavanje tkanina Ova delatnost obuhvata: . jute i drugih likastih vlakana i specijalnih prediva Ova delatnost obuhvata i: .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju netkanog tekstila.proizvodnju širokih tkanina od *ešljanih prediva bilo od vunenih ili vešta*kih ili sinteti*kih Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju netkanog tekstila. ramije.proizvodnju netkanog tekstila. bilo od svilenih ili vešta*kih ili sinteti*kih prediva Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 26820 . koja se svrstava u podgrupu 17530 1725 17250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila.tkanje azbestnih tkanina. koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju ostalih širokih tkanina od lana.proizvodnju prekriva*a za pod od tekstila. skupljanje.proizvodnju širokih tkanina svilenog tipa.

prekrivanje i laminiranje tekstilnih tkanina plasti*nim masama. šatora. jedara. uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: .proizvodnju cerada. koja se svrstava u podgrupu 17530 17402 Proizvodnja teške konfekcije Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju #ebadi.proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala. proizvoda za kampovanje. od svih vrsta materijala. zavese. jorgani. krpe za prašinu.proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija: . barjaci. padobrani i dr. toaletno i kuhinjsko rublje . zastave. . osim ode#e Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala.impregnisanje. pojasevi za spasavanje. roletne.proizvodnju delova od tekstila za elektri*nu #ebad 17404 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta. jastuci.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. pokriva*i. 17403 Proizvodnja #ebadi Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i proizvode od pletenih ili kuki*anih tkanina: . prevla*enje. posteljina. Ova delatnost obuhvata i: . zaštitnika za sunce. koje se svrstava u podgrupu 17540 174 1740 17401 Proizvodnja gotovih tekstilnih predmeta. prekriva*a za kola i dr.proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehni*ke svrhe. . Ova delatnost ne obuhvata: . vre#e za spavanje i dr. zastavice i dr. koja se svrstava u podgrupu 17530 27 .proizvodnju ru*no tkanih tapiserija Ova delatnost ne obuhvata: . jastu*i#i. prekriva*i za krevete. krpe za sudove i dr. prekriva*i za nameštaj ili mašine i dr. uklju*uju#i i #ebad za putovanja Ova delatnost obuhvata i: . osim ode#e Proizvodnja rublja za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . stono. jastu*i#i za kosu. zastori. .

proizvodnju pletenica. užadi. jastuci za istovaranje. prevu*enih.proizvodnju tila i drugih mrežastih tkanina ili *ipke u komadima i trakama ili u motivima vezenih tkanina . rese. koja se svrstava u podgrupu 20522 . om*e za teret. prekrivenih ili laminiranih plasti*nom masom .proizvodnju *vorovanih mreža od upredenog konca. . pomponi i dr.proizvodnju ukrasnih predmeta: pletenice. pokriveni ili obloženi gumom ili plasti*nom masom .proizvodnju asura i pokriva*a od pletarskih materijala. bez obzira na to da li su impregnisani. uklju*uju#i i mašinski tkanih pokriva*e za pod: tepisi. koja se svrstava u podgrupe 20521. kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana. osim ode#e Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju tekstilnih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 36633 1752 17520 Proizvodnja užadi.proizvodnju etiketa.proizvodnju tkanina impregnisanih. *ak i u slu*aju kada su na osnovi od tekstila. asure. zna*aka i dr. gume ili plasti*nih materijala. užadi ili kanapa . . pokriva*i i dr.proizvodnju tekstilne vate i proizvoda od vate: . 28 . konopci i užad opremljeni metalnim prstenovima i dr.proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekriva*a za pod. osim ode#e 1754 17540 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta. higijenski uložci.proizvodnju uzanih tkanina.proizvodnju filca . pletenica i mreža Ova delatnost obuhvata: . odbojnici za brodove. koja se svrstava u podgrupu 18240 1753 17530 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila.175 1751 17510 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta Proizvodnja tepiha i prekriva*a za pod Ova delatnost obuhvata: . traka ili sli*nih materij ala. ponjave. prevu*eni. uklju*uju#i i tkanine na osnovi bez potke. kanapa. 25130 i 25230 .proizvodnju proizvoda od kanapa ili mreža: ribarske mreže. tamponi i dr.proizvodnju prekriva*a za pod od plute. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . sastavljenih pomo#u lepljivih materijala .proizvodnju mreža za kosu. Ova delatnost ne obuhvata: .

. uklju*uju#i i kratke *arape. ostale pletene i kuki*ane tkanine Ova delatnost ne obuhvata: . tekstilnog prediva ili traka impregnisanih. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36400 29 . prsluka i sli*nih proizvoda 18 181 1810 18100 Proizvodnja odevnih predmeta. creva za šmrkove.proizvodnju raznih tekstilnih proizvoda: fitilji. koja se svrstava u podgrupu 17510 . tkanine za sita. džempera.proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu. vatrootporne mrežice za gas.proizvodnju ode#e od kože ili imitacije kože Ova delatnost ne obuhvata: . prsluka i sli*nih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . kord-tkanine velike *vrsto#e od vešta*kog prediva za gume za vozila. beskrajne trake. koja se svrstava u podgrupu 28730 176 1760 17600 Proizvodnja pletenih i kuki*anih tkanina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17540 177 1771 17710 Proizvodnja pletenih i kuki*anih proizvoda Proizvodnja pletenih i kuki*anih *arapa Ova delatnost obuhvata: . mrežaste tkanine i tkanine za postavljanje na prozore pletene na "rachel" ili sli*nim mašinama . slikarsko platno pripremljeno za upotrebu.proizvodnju raznih tkanina: . gumenih niti obavijenih tekstilnim materijalom.proizvodnju pletenih ili kuki*anih pulovera. triko-*arape i hula-hop *arape 1772 17720 Proizvodnja pletenih i kuki*anih pulovera. tkanine za kori*enje knjiga i sli*ne jake tekstilne tkanine i tkanine prevu*ene gumom ili drugim supstancama .proizvodnju *arapa.proizvodnju platna od pletene metalne žice. mašinsko remenje. tkanine za filtriranje i dr.proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina za postavljanje na prozore od *ipke. prevu*enih ili obloženih gumom ili plasti*nom masom .proizvodnju pletenih i kuki*anih tkanina: . pletenih na "rachel" ili sli*nim mašinama.proizvodnju metaliziranog ili obavijenog prediva.proizvodnju mašinski ra enih pokriva*a za pod. bukle i frotir tkanine . dorada i bojenje krzna Proizvodnja kožne ode#e Ova delatnost obuhvata: .

odela za skijanje.popravku odevnih predmeta.proizvodnju rublja od materijala kao što su tkane. Ova delatnost obuhvata i: . mreže za kosu i dr. koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 .proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu. pletene ili kuki*ane tkanine. pletene ili kuki*ane tkanine. netkani tekstil i dr.proizvodnju odevnih predmeta od krzna. žene i decu: . Ova delatnost ne obuhvata: . *ipke i dr.182 1821 18210 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Proizvodnja radne ode#e Ova delatnost obuhvata: . 30 .proizvodnju odevnih predmeta od gume ili plasti*nih masa koji nisu šiveni ve# samo lepljeni.. kao što su tkane.proizvodnju šešira i kapa . ku#ni ogrta*i.proizvodnju ode#e za bebe. koja se svrstava u podgrupu 52740 1822 18220 Proizvodnja ostale ode#e Ova delatnost obuhvata: . spava#ice. mašne. šalovi. bluze. žene i decu: .proizvodnju ostalog pribora za odevanje: rukavice. za muškarce. koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 .popravku odevnih predmeta. suknje i dr. koja se svrstava u podgrupu 18300 . korseti i dr.proizvodnju ode#e od gume ili plasti*nih masa koja nije šivena ve# samo lepljena.proizvodnju ostale ode#e izra ene od materijala.popravku odevnih predmeta. kaputi. grudnjaci. kombinezoni. pantalone. pojasevi. košulje. ga#ice.šivenje po narudžbini Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 .proizvodnju obu#e.proizvodnju radne ode#e Ova delatnost ne obuhvata: . za muškarce. pižame. . kompleti. kravate. odela. kostima za kupanje i dr. trenerki. koja se svrstava u podgrupu 52740 1823 18230 Proizvodnja rublja Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 25130 i 25240 .. koja se svrstava u podgrupu 52740 1824 18240 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora Ova delatnost obuhvata: . jakne.

koja se svrstava u granu 172 i podgrupu 17600 .Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju krznenih šešira.proizvodnju vešta*ke kože od kožnih otpadaka 31 . Ova delatnost obuhvata i: . proizvodnja kofera.proizvodnju sigurnosnih pokrivki za glavu.proizvodnju pokrivki za glavu od krzna .spajanje krznenih odse*aka u druge oblike kao što su plo*e. .proizvodnju semišovane.proizvodnju vešta*kog krzna i proizvoda od vešta*kog krzna Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sirovog krzna. nepunjeni jastuci. razni proizvodi od krzna: prostirke. koja se svrstava u podgrupe 01250 i 01500 .proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivki za glavu. štavljenje.proizvodnju sirovih koža. krznena ode#a i pribor . šišanje i *upanje. koja se svrstava u podgrupe 19301 do 19303 Podsektor GV 19 191 1910 19100 Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože Štavljenje i dorada kože.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova Ova delatnost ne obuhvata: . sara*kih proizvoda i obu#e Štavljenje i dorada kože Ova delatnost obuhvata: . beljenje. koja se svrstava u podgrupu 15110 . koja se svrstava u podgrupu 52740 183 1830 18300 Dorada i bojenje krzna. industrijske krpe za poliranje i dr. trake i dr.proizvodnju štavljene kože . koja se svrstava u podgrupu 36400 .doradu i bojenje krzna i koža s dlakom: struganje. koja se svrstava u podgrupe 25240 i 28750 . proizvodnja predmeta od krzna Ova delatnost obuhvata: . sedala.proizvodnju proizvoda od krzna: .popravku odevnih predmeta. patent ili metalizirane kože . pergamentne. bojenje krzna . koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju *izama i cipela s krznenim delovima.proizvodnju imitacije krzna (materijal s dugom dlakom dobijen tkanjem ili pletenjem). *ešagijanje. ru*nih torbi.

proizvodnju ortopedskih cipela. koja se svrstava u podgrupu 18240 . koja se svrstava u podgrupu 18100 . spoljni i unutrašnji onovi. koja se svrstava u podgrupe 33500 i 36220 193 1930 19301 Proizvodnja obu#e Proizvodnja kožne obu#e Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa 32 . Ova delatnost obuhvata i: . koja se svrstava u podgrupu 18100 . kao što su plasti*ne folije.proizvodnju imitacije kože koja se ne zasniva na prirodnoj koži. ru*nih torbi i sli*nih predmeta od kože.proizvodnju kožne obu#e za sve svrhe. koja se svrstava u podgrupu 15110 .štavljenje i doradu krzna i koža s dlakom. Ova delatnost ne obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. ru*nih torbi i sli*nih predmeta. koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju kamašni. tekstilni materijali.proizvodnju kaiševa za satove od metala. štikle i dr. pribor za pakovanje i dr.proizvodnju kaiševa za satove .proizvodnju obu#e od plasti*nih masa za sve svrhe. gležnjaka i sli*nih proizvoda od kože .proizvodnju kožnih rukavica i šešira.proizvodnju obu#e od azbesta. koji se svrstavaju u podgrupu 18300 . napravljene bilo kojim postupkom. vulkanfiber i karton. vešta*ke kože ili bilo kog drugog materijala.proizvodnju raznih proizvoda od kože i vešta*ke kože: pojasevi za vožnju.proizvodnju drvene obu#e i njenih delova Ova delatnost ne obuhvata: . ako se primenjuje ista tehnologija kao za kožu . koja se svrstava u podgrupu 26820 19302 Proizvodnja obu#e od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 19301 . koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju sirovih koža. koja se svrstava u granu 172 i podgrupe 25130 i 25240 192 1920 19200 Proizvodnja kofera.proizvodnju kofera.proizvodnju kožne ode#e. sedala i drugih sara*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kožnih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. napravljene bilo kojim postupkom .proizvodnju kožne obu#e.proizvodnju kožne ode#e.

iverja i dr. cepki. koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju delova obu#e od plasti*nih masa: lica (gornjišta) i njihovi delovi. Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 26820 19303 Proizvodnja gumene obu#e Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje (parket.proizvodnju kamašni.. osim nameštaja. štikle i dr. štikle i dr. gležnjaka i sli*nih proizvoda od gume . koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju obu#e od azbesta. cepanog (tesanog) drveta.proizvodnju rezane gra e . koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju ortopedskih cipela. koja se svrstava u podgrupu 20300 33 . kalupa i modela.proizvodnju drvenih železni*kih pragova .proizvodnju drvene vune. koja se svrstava u podgrupu 26820 Podsektor GG 20 201 2010 20101 Prerada drveta i proizvodi od drveta Prerada drveta i proizvodi od drveta i plute. uklju*uju#i i livenje pomo#u kalupa . napravljene bilo kojim postupkom.proizvodnju ortopedskih cipela. impregnacija drveta Proizvodnja rezane gra e Ova delatnost obuhvata: . brodski pod i dr. proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala Proizvodnja rezane gra e.) . koja se svrstava u podgrupu 18240 .proizvodnju kamašni.proizvodnju obu#e od azbesta. gležnjaka i sli*nih proizvoda od plasti*nih masa .proizvodnju gumene obu#e za sve svrhe.proizvodnju šindre. drvnog brašna. spoljni i unutrašnji onovi.proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova. koji se svrstavaju u podgrupu 02010 .sušenje drveta Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju obu#e od tekstilnog materijala bez dodatnih onova.se*enje trupaca i grubu obradu drveta.proizvodnju gumenih delova obu#e: lica (gornjišta) i njihovi delovi. spoljni i unutrašnji onovi.

gajbi.proizvodnju raznih proizvoda od drveta: .proizvodnju drvenih montažnih zgrada i njihovih elemenata Ova delatnost ne obuhvata: . drvene špule. drveni kov*eži#i i kutije za nakit.proizvodnju kofera. poklopci. ba*vi. . drveni pribor za kuhinjsku upotrebu. pribor za jelo i sli*ni proizvodi . marketarije i intarzije od drveta . iverica i sli*nih plo*a i tabli Proizvodnja gra evinske stolarije i elemenata Ova delatnost obuhvata: . šper-plo*a. kapci i njihovi okviri . . kalemovi za konac i sli*ni proizvodi od struganog drveta 34 . koja se svrstava u podgrupu 19200 ..proizvodnju buradi. kaca i drugih ba*varskih proizvoda.20102 Impregnacija drveta Ova delatnost obuhvata: . kutija. slojevitih plo*a.proizvodnju doboša (kalemova) za kablove i dr. drvene statuete i ukrasi.proizvodnju paleta. bobine. drvo za rogove (krov). cepano (tesano) drvo. grede. koja se svrstava u podgrupu 20522 205 2051 20510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta i proizvodnja predmeta od plute. drvene drške i delovi za alat. od drveta . zidni i stoje#i stalci za odela i šešire . boks-paleta i drugih postavnih površina. *etke i dr.proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u gra evinarstvu: .impregnaciju ili hemijski postupak s drvetom. od drveta . metle.proizvodnju sanduka. šindra.proizvodnju nesastavljene drvene gra e za patosanje. doboša i sli*ne ambalaže. kalupi i modeli . stepenici. uz koriš#enje zaštitnih sredstava ili drugih materijala 202 203 2020 2030 20200 20300 Proizvodnja furnirskih listova. od drveta . vrata. prozori. .proizvodnju sanduka i kutija od pletarskih materijala. koja se svrstava u podgrupu 20101 204 2040 20400 Proizvodnja ambalaže od drveta Ova delatnost obuhvata: . slame i pletarskih materijala Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Ova delatnost obuhvata: . ograde i dr. drveni kalupi za obu#u i drvene vešalice . od drveta Ova delatnost ne obuhvata: . krovni podupira*i i dr.

koja se svrstava u podgrupu 36500 . koja se svrstava u podgrupu 36631 2052 20521 Proizvodnja predmeta od plute.proizvodnju kutija za satove. podmeta*i.proizvodnju šibica. . koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju *etki i metli.proizvodnju kofera.proizvodnju korparskih proizvoda i pletarske robe Ova delatnost ne obuhvata: . pru#a i drugih pletarskih materijala Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17510 .proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje. zastori i dr.proizvodnju drvene obu#e. hemijskim (rastvaranjem ili bez rastvaranja) ili poluhemijskim postupkom . papira i proizvoda od papira. polubeljene i nebeljene drvne celuloze mehani*kim.proizvodnju nameštaja. podmeta*i.proizvodnju štapova za hodanje i drški za kišobrane. koja se svrstava u podgrupu 19200 .proizvodnju beljene. koja se svrstava u podgrupu 36610 . prostira*a i zastora od tekstilnih materijala.proizvodnju imitacije nakita.proizvodnju nameštaja. koja se svrstava u granu 361 20522 Proizvodnja predmeta od slame. koja se svrstava u podgrupu 36633 . zastori i dr. koja se svrstava u podgrupu 31500 . koja se svrstava u granu 361 . papira i kartona Proizvodnja celuloze Ova delatnost obuhvata: . izdava*ka delatnost i štampanje Proizvodnja celuloze. papira i prozvoda od papira Proizvodnja celuloze. koja se svrstava u podgrupu 36620 . slame i pletarskih materijala Proizvodnja predmeta od plute Ova delatnost obuhvata: . prostira*i. Ova delatnost ne obuhvata: .odstranjivanje štamparske boje i proizvodnju celuloze od starog i otpadnog papira 35 .Ova delatnost ne obuhvata: .preradu prirodne plute i proizvodnju predmeta plute: .proizvodnju drvenih igra*aka.proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: .proizvodnju nameštaja. koja se svrstava u podgrupu 19301 . koja se svrstava u granu 361 Podsektor GD 21 211 2111 21110 Proizvodnja celuloze.proizvodnju podmeta*a. prostira*i.

proizvodnju ambalaže od talasastog papira i kartona . maramice.proizvodnju krepovanog i plisiranog papira Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju papira za štampanje i pisanje.proizvodnju kutija.proizvodnju talasastog kartona. pelene za bebe i trake za pelene. ubrusi i salvete. gotovog za upotrebu .proizvodnju koverata i dopisnica . notesa i sli*nih proizvoda koji kao dodatak imaju neki od sortimenata papirne konfekcije 36 .proizvodnju gumiranog i lepljivog papira. gotovih za upotrebu .proizvodnju kancelarijskih registratora i sli*nih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju sklapaju#e ambalaže od kartona . sanitarne i toaletne potrebe Ova delatnost obuhvata: .prevla*enje. vre#ica.proizvodnju ambalaže od papira i kartona . *inije. 2123 21230 Konfekcioniranje papira Ova delatnost obuhvata: . gotovog za upotrebu .proizvodnju samokopiraju#eg papira. toaletni papir. poslužavnici i dr. koja se svrstava u podgrupu 21210 .proizvodnju koverata. higijenski ulošci i tamponi. koja se svrstava u podgrupu 21230 2122 21220 Proizvodnja predmeta za doma#instvo. koja se svrstava u podgrupe 21220 do 21250 212 2121 21210 Proizvodnja predmeta od papira i kartona Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju papira i kartona namenjenih za dalju industrijsku preradu Ova delatnost obuhvata i: . gotovih za upotrebu . šolje. prekrivanje i impregnisanje papira i kartona .proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira.2112 21120 Proizvodnja papira i kartona Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vre#a i kesa od papira .proizvodnju predmeta od papira.proizvodnju talasastog papira i kartona .proizvodnju predmeta od papira za doma#instvo i li*nu upotrebu i proizvoda od celulozne vate: listi#i za skidanje šminke.proizvodnju ambalaže od punog kartona .proizvodnju papira za kompjutersko štampanje .

proizvodnju etiketa (nalepnica) .proizvodnju bobina.proizvodnju kutija za jaja i drugih proizvoda za pakovanje.izdavanje: .izdavanje novina (dnevnih i periodi*nih) štampanih na novinskoj hartiji. muzi*kih knjiga i drugih publikacija Izdavanje novina Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 36500 22 221 2211 2212 22110 22120 Izdava*ka delatnost. od papira i kartona . igara i igra*aka od papira i kartona.2124 21240 Proizvodnja zidnih tapeta Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju zidnih tapeta i sli*nih pozidnica od papira. postera i reprodukcija umetni*kih dela . formulara . fotografija. uklju*uju#i i zidne tapete prevu*ene vinilom . štampanje i reprodukcija snimljenih medija Izdava*ka delatnost Izdavanje knjiga. kopsova i dr.mikroizdavanje 37 . špula.proizvodnju filtrir-papira i kartona . koja se svrstava u podgrupu 21120 . .. uklju*uju#i i reklamne novine 2213 2214 22130 22140 Izdavanje *asopisa i sli*nih periodi*nih izdanja Izdavanje zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju karata za igranje. od presovanog kartona Ova delatnost ne obuhvata: . gravura i razglednica . ostalog štampanog materijala kao što su razglednice reprodukovane mehani*kim ili foto-mehani*kim postupkom .proizvodnju neupakovanih papira i kartona.proizvodnju zidnih tapeta od tekstila 2125 21250 Proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona. reda vožnji i dr. kompakt-diskova i traka s muzi*kim i drugim zvu*nim zapisima 2215 22150 Ostala izdava*ka delatnost Ova delatnost obuhvata: . brošura.izdavanje gramofonskih plo*a.

plakata.izdava*ku delatnost. poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala. tutkalisanjem. opšivanjem i dr. nota i notnih svezaka. uzoraka. koja se svrstava u granu 221 . izbor.. prevla*enjem plastikom i dr. kalendara.ostale grafi*ke aktivnosti 38 .štampanje etiketa. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . štampanih na štamparskim mašinama pomo#u otisaka. registara. 2224 22240 Reprodukcija i slaganje Ova delatnost obuhvata: . reklamnih kataloga. li*nih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala. skica. ofset mašinama. na mašinama za umnožavanje. kao što su poslovni formulari.222 2221 2222 22210 22220 Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem Štampanje novina Štampanje. koje se svrstava u podgrupu 21250 . magazine. mašinama za fotograviranje. koja se svrstava u sektore J i M 2223 22230 Knjigoveza*ki i završni radovi Ova delatnost obuhvata: . kataloge i dr. bušenjem. maketa i drugih reprografskih proizvoda .izradu složenih blokova. unošenje i povezivanje s podacima u odgovaraju#oj bazi podataka . koji se obavljaju savijanjem. etikete. albuma. sastavljanjem. karata za igranje. fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama.slaganje teksta i slike na film. zlatotisak .ru*nu pripremu podataka kao npr. mapa.završne radove na štampanom papiru ili kartonu. reklamni materijali prospekti i dr. inženjera. lepljenjem. poštanskih i taksenih maraka. dnevnika. *ekova i drugih vrednosnih papira.pripremu i izradu glavnog projekta. prošivanjem. koji se obavljaju savijanjem.završne radove na uklapanju štampanih listova u knjige.. atlasa. kompjuterskim štampa*ima i foto-kopir i termo-kopir aparatima Ova delatnost ne obuhvata: .. brošure. perforiranjem. knjiga i brošura. kalendari.štampanje magazina i drugih periodi*nih *asopisa. pripremljenih plo*a ili valjaka i drugih otisnutih medija za koriš#enje pri štampanju u drugoj jedinici 2225 22250 Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem Ova delatnost obuhvata: . arhitekata i drugih autora.izradu originala od strane muzi*ara. lepljenjem. prospekata i drugih štampanih reklama. modeliranjem u reljefu. dokumenata o vlasništvu. fotografski i obi*an papir .

. propan. kompakt-diskova i traka s filmskim ili drugim video-zapisima 2233 22330 Reprodukcija kompjuterskih medija Ova delatnost obuhvata: . srednja i teška goriva ulja. kompaktdiskova i traka s muzi*kim ili drugim zvu*nim zapisima 2232 22320 Reprodukcija video-zapisa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju motornih goriva: benzin.proizvodnju sirovog katrana Ova delatnost ne obuhvata: . .223 2231 22310 Reprodukcija snimljenih medija Reprodukcija zvu*nih zapisa Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju baznih mazivih ulja i masti. uklju*uju#i i one iz otpadnih ulja . rafinerijski gasovi kao što su etan.reprodukciju sa master-kopija plo*a. butan i dr. koje se svrstava u podgrupu 10100 .proizvodnju bitumenskih obloga za krovove i puteve 39 .reprodukciju s master-kopija gramofonskih plo*a.briketiranje mrkog uglja i lignita.proizvodnju smola i koksa iz smola.proizvodnju koksnog gasa . parafin i dr.briketiranje kamenog uglja.reprodukciju s master-kopija softvera i podataka na diskove i trake Podsektor GD 23 231 2310 23100 Proizvodnja koksa. vazelin. koje se svrstava u podgrupe 10201 i 10202 232 2320 23201 Proizvodnja derivata nafte Proizvodnja derivata nafte Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju koksa . koja se svrstava u podgrupu 24130 . 23202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve Ova delatnost obuhvata: . derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja koksa.proizvodnju goriva: laka. kerozin i dr.proizvodnju raznih proizvoda: vajt-špirit.proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju . derivata nafte i nuklearnog goriva Proizvodnja produkata koksovanja Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju produkata koji se koriste kao fluoroscenti ili luminoscenti Podsektor GE 24 40 . gasovi za izolaciju i dr.proizvodnju gorivih gasova kao što su etan. koja se svrstava u podgrupu 23201 2412 24120 Proizvodnja boja i pigmenata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gorivih elemenata za nuklearne reaktore . propana ili butana.proizvodnju te*nih ili komprimovanih industrijskih gasova: . acetilen .va enje i koncentrovanje ruda urana i torijuma. propan i butan u rafinerijama nafte.233 2330 23300 Pripremanje nuklearnog goriva Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 12000 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja hemikalija. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju oboga#enog urana . hemijskih proizvoda i vešta*kih i sinteti*kih vlakana Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 241 2411 24110 Proizvodnja osnovnih hemikalija Proizvodnja industrijskih gasova Ova delatnost obuhvata: . rashladni gasovi . koje se svrstava u podgrupu 11120 . u osnovnim oblicima ili u obliku koncentrata Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 12000 . mešani industrijski gasovi . inertni gasovi kao što je ugljen-dioksid .proizvodnju sredstava za bojenje i pigmenata bilo kog porekla. gasoviti elementi .obradu nuklearnog otpada Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju žutog kola*a. etana.proizvodnju radioaktivnih elemenata za upotrebu u industriji i medicini . te*an ili komprimovan vazduh .va enje metana.

koja se svrstava u podgrupu 26810 i proizvodnju drugih oksida aluminijuma. acikli*ni i cikli*ni alkoholi. hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoni*nim grupama . industrijskih gasovitih elemenata i radioaktivnih elemenata proizvedenih u industriji nuklearnog goriva .proizvodnju azotne kiseline i sulfoazotnih kiselina. koja se svrstava u podgrupu 24300 2413 24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju gotovih boja i pigmenata. koja se svrstava u podgrupu 13201 . monokarbonske i polikarbonske kiseline. uklju*uju#i i sir#etnu kiselinu . ketone.proizvodnju vešta*kog korunda. koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju amonijaka. zasi#eni i nezasi#eni acikli*ni ugljovodonici .proizvodnju amonijum-hlorida.proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova.proizvodnju hemijskih elemenata. zasi#eni i nezasi#eni cikli*ni ugljovodonici . ostala organska jedinjenja. uklju*uju#i i amine . koja se svrstava u podgrupu 24410 2414 24140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija Ova delatnost obuhvata: . vodenih rastvora natrijum i kalijum-hidroksida i drugih neorganskih baza. koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija: .proizvodnju baza u *vrstom stanju. osim amonijaka .proizvodnju neorganskih kiselina.proizvodnju nitrata i nitrita kalijuma. koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju ostalih neorganskih hemikalija . koja se svrstava u podgrupu 24150 . osim azotne kiseline . osim metala.proizvodnju triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata. uklju*uju#i i sinteti*ki etilalkohol . ostala jedinnjenja s kisoni*nom grupomm. uklju*uju#i i aldehide. koja se svrstava u podgrupu 24150 .proizvodnju smola i koksa iz smola Ova delatnost ne obuhvata . uklju*uju#i i proizvode suve destilacije drveta 41 . organska jedinjenja sa azotnom grupom.

koja se svrstava u podgrupu 24160 . silikoni . koja se svrstava u podgrupu 24510 . koje se svrstava u podgrupu 14300 . koja se svrstava u podgrupu 24200 2416 24160 Proizvodnja plasti*nih masa. propilena. nitriti i nitrati kalijuma. koja se svrstava u podgrupu 15920 .proizvodnju etil-alkohola iz fermentisanih materijala.proizvodnju eteri*nih ulja.. izmenjiva*i jona na bazi polimera i dr. vinilhlorida. u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: . urea. alkidne i poliesterske smole i polietri . stirola.proizvodnju hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju lekova.proizvodnju hemikalija za poljoprivredu. amonijak. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24170 . amonijumhlorid. vinilacetata. koja se svrstava u podgrupu 24630 2415 24150 Proizvodnja vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja Ova delatnost obuhvata: . fenolne i epoksidne smole i poliuretani .proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima. prosta ili složena azotna.proizvodnju vešta*kih ubriva: . fosforna ili kalijumova vešta*ka ubriva .proizvodnju plasti*nih masa. polimeri.proizvodnju salicilne i O-salicilne kiseline.proizvodnju sinteti*kog glicerina i dr. u primarnim oblicima: . sirovi prirodni fosfati i sirove prirodne kalijumove soli .proizvodnju azotnih jedinjenja: . triamonijum-fosfati i amonijum-karbonati Ova delatnost ne obuhvata: . vinilidenhlorida. azotna kiselina i sulfoazotne kiseline.proizvodnju sirovog glicerina. uklju*uju#i i polimere etilena.proizvodnju celuloze 42 .proizvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima. poliamidi . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju #umura (ugalj biljnog i životinjskog porekla) .va enje guana. koja se svrstava u podgrupu 24410 . vinilalkohola i akrilata . koja se svrstava u podgrupu 24410 .

sredstava protiv klijanja. koja se svrstava u podgrupu 24150 243 2430 24300 Proizvodnja boja.proizvodnju boja i pigmenata. dezinfektanata i drugih hemikalija za poljoprivredu koje nisu klasifikovane na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 37200 2417 24170 Proizvodnja sinteti*kog kau*uka. emajla i lak-boja . rodenticida. lakova i dr. balata) 242 2420 24200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . glazura. .reciklažu plasti*nih masa. faktis . medicinskih hemikalija i biljnih preparata Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina Ova delatnost obuhvata: 43 .) . sinteti*ki kau*uk .proizvodnju vešta*kih ubriva i azotnih jedinjenja.proizvodnju grafi*kih boja Ova delatnost ne obuhvata: . lakova. prevlaka i sli*nih preparata .Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24660 244 2441 24410 Proizvodnja farmaceutskih produkata.proizvodnju mešavina sinteti*kog kau*uka i prirodnog kau*uka ili kau*uku sli*nih guma (npr.proizvodnju boja. u primarnim oblicima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pripremljenih pigmenata i pripremljenih sredstava za zamu#ivanje i bojenje. lakova i sli*nih premaza. herbicida. sredstava za regulaciju rasta biljaka. grafi*kih boja i kitova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mastila i tuša. koja se svrstava u podgrupu 24120 . listova i traka: .proizvodnju složenih organskih rastvara*a i razre iva*a i proizvodnju pripremljenih sredstava za skidanje boja.proizvodnju kitova .prozvodnju sinteti*kog kau*uka u primarnim oblicima ili u obliku plo*a.proizvodnju zaptivnih smesa i sli*nih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr.proizvodnju insekticida. fungicida. staklastog emajla.

raznovrsni medikamenti. zavoja.proizvodnju hemijski *istih še#era . uklju*uju#i i homeopatske preparate . drvo.ispitivanje. staklo. hirurškog ketguta i dr. 245 2451 24510 Proizvodnja sapuna i deterdženata.proizvodnju preparata za *iš#enje i poliranje: ..preradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda 2442 24420 Proizvodnja farmaceutskih preparata Ova delatnost obuhvata: . politure i kreme za kožu. Ova delatnost ne obuhvata: . preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija . usavršavanje i proizvodnju aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata . preparati za pranje posu a . preparata za *iš#enje i poliranje. praškovi za pranje u *vrstom ili te*nom stanju i deterdženti . bandažnog materijala.proizvodnju organskih površinski aktivnih supstanci . vakcine .proizvodnju sirovog glicerina . preparata za *iš#enje i poliranje Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24140 2452 24520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata Ova delatnost obuhvata: 44 .proizvodnju sapuna . paste i praškovi za *iš#enje i dr. antiserumi i druge frakcije krvi .proizvodnju sinteti*kog glicerina. vešta*ki voskovi i preparati na bazi voskova .proizvodnju lekova: .proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata . omekšiva*i za tekstil . metal i dr. .preradu krvi Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju površinski aktivnih preparata: . gaze. karoserije. parfema i toaletnih preparata Proizvodnja sapuna i deterdženata.proizvodnju punila za zubarstvo i cementa za rekonstrukciju kostiju Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju medicinski impregnirane vate.

proizvodnju ekstrakta iz prirodnih aromati*nih produkata .proizvodnju želatina i njegovih derivata. preparati za zaštitu od sunca i preparati za poja*avanje pigmentacije pri sun*anju .proizvodnju rezinoida .proizvodnju aromati*nih destilovanih voda .proizvodnju sinteti*kih aromati*nih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 24520 2464 24640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala Ova delatnost obuhvata: 45 . uklju*uju#i i lepljiva sredstva na bazi gume 2463 24630 Proizvodnja eteri*nih ulja Ova delatnost obuhvata: . preparati za kovrdžanje i ispravljanje kose . lepkova i pripremljenih lepila.proizvodnju parfema i toaletnih preparata: .proizvodnju parfema i toaletnih preparata. paste za zube i preparati za oralnu higijenu. preparati za brijanje . preparati za ulepšavanje i šminkanje .proizvodnju mešavina eteri*nih ulja s prirodnim ili drugim aromati*nim proizvodima za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju baruta . uklju*uju#i i preparate za pri*vrš#ivanje zubnih proteza . depilatori i dr. dezodoransi i soli za kupanje . parfemi i toaletne vode .proizvodnju pirotehni*kih proizvoda 2462 24620 Proizvodnja tutkala i želatina Ova delatnost obuhvata: . preparati za manikir i pedikir .. koja se svrstava u podgrupu 24630 246 2461 24610 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda Proizvodnja eksploziva Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24140 . Ova delatnost ne obuhvata: . šamponi i lakovi za kosu.ekstrakciju i pre*iš#avanje eteri*nih ulja.proizvodnju eksploziva .

aktivni ugalj. antifriz-preparati. koja se svrstava u podgrupu 17160 . hemijski modifikovana ulja i masti . ne*ešljanih niti na drugi na*in pripremanih za predenje .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih se*enih vlakana. sredstva za odmaš#ivanje metala . koje se svrstava u granu 171 Podsektor GŽ Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa 46 . ubrziva*i za gumu.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih jednoži*nih prediva. dodaci mazivim uljima.proizvodnju hemijskih preparata za fotografske svrhe 2465 24650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija Ova delatnost obuhvata: . nevla*enih.proizvodnju fotograrfskih plo*a.proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih dugih vlakana .. peptoni i njihovi derivati i druge proteinske supstance i njihovi derivati koji nisu klasifikovani na drugom mestu .proizvodnju razli*itih hemijskih proizvoda: .proizvodnju mastila i tuša 247 2470 24700 Proizvodnja vešta*kih i sinteti*kih vlakana Ova delatnost obuhvata: . složeni laboratorijski i dijagnosti*ki preparati i dr. sredstva za dovršavanje tekstila i kože .proizvodnju vešta*kih i sinteti*kih monofilamenata ili traka Ova delatnost ne obuhvata: . papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala .proizvodnju nesnimljenih medija pripremljenih za snimanje zvu*nih ili video-zapisa . katalizatori i drugi hemijski proizvodi za upotrebu u industriji . Ova delatnost obuhvata i: . antidetonatori. uklju*uju#i i predivo visoke *vrsto#e i teksturirana prediva . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: .predenje vešta*kih i sinteti*kih vlakana. pripremljeni aditivi za cement .proizvodnju nesnimljenih diskova i traka za ra*unare 2466 24660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda.proizvodnju konca za šivenje. prahovi i paste za zavarivanje. filmova. te*nosti za hidrauli*ne prenose . tvrdo ili meko lemljenje .

boce za toplu vodu i dr.25 251 2511 25110 Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja guma za vozila Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50200 2513 25130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju materijala od gume za popravku guma. gumene obloge za valjke i dr. transportne trake. pokretne mašine i druge potrebe: . gumirana tekstilna roba. listovi.proizvodnju materijala od gume za popravku guma. gumeni prstenovi. prirubnice i zaptiva*i. gumene niti i kablovi. creva i šmrkovi. podešavanje i zamenu. koji se svrstavaju u podgrupu 50200 2512 25120 Protektiranje guma za vozila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju izmenljivih delova za spoljne gume.proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sinteti*kog kau*uka. prenosno i pogonsko remenje. pneumatske gume . vešta*ke grudi. Ova delatnost obuhvata i: . gumeni pokriva*i za pod. koja se svrstava u podgrupu 17540 47 . gumeni odevni predmeti. predmeti od gume za higijenske svrhe kao što su sredstva za kontracepciju. šipke i drugi profilisani oblici .proizvodnju kord-tkanina za proizvodnju spoljnih guma.protektiranje spoljnih guma Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . proizvodnju gotovih proizvoda od gume: cevi.. proizvodnju poluproizvoda od gume: gumene plo*e. gumirano predivo i tkanine. traka za protektiranje spoljnih guma i dr.proizvodnju guma za motorna vozila. zidnih štitnika.opravku probušenih guma.opravku spoljnih i unutrašnjih guma.proizvodnju unutrašnjih guma . nevulkanizirane. pune gume . vulkanizirane ili tvrde gume: . trake. koja se svrstava u podgrupu 25130 . opremu. koja se svrstava u podgrupu 25130 .proizvodnju gumenog materijala za popravke Ova delatnost ne obuhvata: .

- proizvodnju odevnih predmeta od elasti*nih tkanina, koja se svrstava u granu 182 - proizvodnju gumene obu#e, koja se svrstava u podgrupu 19303 - proizvodnju lepkova i lepljivih sredstava na bazi gume, koja se svrstava u podgrupu 24620 - proizvodnju zamenljivih delova za protektiranje spoljnih guma, koja se svrstava u podgrupu 25110 - proizvodnju splavova i *amaca na naduvavanje, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penaste gume, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju gumenih sportskih rekvizita, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju gumenih igara i igra*aka, koja se svrstava u podgrupu 36500 - regeneraciju gume, koja se svrstava u podgrupu 37200 252 2521 25210 Proizvodnja proizvoda od plasti*nih masa Proizvodnja plo*a, listova, cevi i profila od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju poluproizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne plo*e, listovi, blokovi, filmovi, folije, trake i dr. - proizvodnju gotovih proizvoda od plasti*nih masa: . cevi, creva i šmrkovi, pribor za cevi i creva i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju plasti*nih masa u primarnim oblicima, koja se svrstava u podgrupu 24160 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nepokrivenih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 2522 25220 Proizvodnja ambalaže od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta od plasti*nih masa za pakovanje robe: . plasti*ne kese, vre#e, kutije, sanduci, kanisteri, boce i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju predmeta od sinteti*kog ili prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - pakovanje robe, koje se svrstava u podgrupu 74820 2523 25230 Proizvodnja predmeta za gra evinarstvo od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata:

48

- proizvodnju predmeta za ugra ivanje od plasti*nih masa: . plasti*na vrata, prozori, ramovi, kapci, žaluzine, lajsne za pod i dr. . tankovi i rezervoari . podne, zidne ili plafonske obloge od plasti*nih masa u obliku rolni ili plo*ica i dr. . sanitarni predmeti od plasti*nih masa kao što su kade, tuškade, umivaonici, klozetske šolje, vodo-kotli#i i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od sinteti*kog i prirodnog kau*uka, koja se svrstava u granu 251 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 2524 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti*nih masa Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju stonog i kuhinjskog posu a i predmeta za toaletne potrebe, od plasti*nih masa - proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plasti*nih masa: . plasti*ne kacige, izolacioni pribor, delovi pribora za rasvetnu opremu, kancelarijska i školska oprema, odevni predmeti, pribor za nameštaj, statuete, prenosno i pogonsko remenje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju putnih predmeta od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19200 - proizvodnju obu#e od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 19302 - proizvodnju medicinskih i zubarskih aparata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju opti*kih elemenata od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 33400 - proizvodnju nameštaja od plasti*nih masa, koja se svrstava u granu 361 - proizvodnju nepresvu*enih madraca od penoplasta, koja se svrstava u podgrupu 36150 - proizvodnju sportskih rekvizita od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36400 - proizvodnju igara i igra*aka od plasti*nih masa, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju linoleuma i tvrdih podnih obloga, koja se svrstava u podgrupu 36633 Podsektor GZ 26 261 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

49

2611

26110

Proizvodnja ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ravnog stakla, uklju*uju#i i armirano, bojeno ili matirano staklo

2612

26120

Oblikovanje i obrada ravnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kaljenog ili slojevitog ravnog stakla - proizvodnju staklenih ogledala - proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju

2613 26131

Proizvodnja šupljeg stakla Proizvodnja ambalažnog stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju boca i drugog ambalažnog stakla 26132 Proizvodnja ostalog šupljeg stakla Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obloga od stakla ili kristalnog stakla - proizvodnju *aša za pi#e i drugih proizvoda za doma#instvo od stakla ili kristalnog stakla Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju igra*aka od stakla, koja se svrstava u podgrupu 36500

2614

26140

Proizvodnja staklenih vlakana Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju staklenih vlakana, uklju*uju#i i staklenu vunu i netkane proizvode od njih Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 17250 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od pojedina*no oplaštenih vlakana, koja se svrstava u podgrupu 31300 - proizvodnju kablova od opti*kih vlakana izra enih od opti*kih vlakana koja nisu pojedina*no oplaštena, koja se svrstava u podgrupu 33400

2615

26150

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju*uju#i i tehni*ke staklene proizvode Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe - proizvodnju stakla za ru*ne *asovnike i ostale satove, opti*kog stakla i opti*kih elemenata

50

proizvodnju staklenih blokova za poplo*avanje .proizvodnju statueta i drugih ukrasnih predmeta od keramike Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 33102 . kao što su kade.proizvodnju imitacije nakita od keramike.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. 51 . osim proizvoda za gra evinske svrhe. proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Proizvodnja kerami*kih predmeta za doma#instvo i ukrasnih predmeta Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju igra*aka od keramike. koja se svrstava u podgrupu 36500 . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala. koja se svrstava u podgrupu 26260 2624 26240 Proizvodnja ostalih tehni*kih proizvoda od keramike Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju staklenih šipki. klozetske šolje. koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2623 26230 Proizvodnja kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost obuhvata: . umivaonici. vodokotli#i i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju staklenih predmeta za izradu bižuterije . tuš-kade. koja se svrstava u podgrupu 26260 .koji nisu opti*ki obra eni . cevi i dr.proizvodnju kerami*kih izolatora i izolacionog pribora Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju špriceva. koja se svrstava u podgrupu 36610 2622 26220 Proizvodnja kerami*kih sanitarnih ure aja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju opti*ki obra enih opti*kih elemenata.proizvodnju stonih kerami*kih proizvoda i drugih kerami*kih proizvoda za doma#instvo ili toaletne svrhe . koja se svrstava u podgrupu 33400 262 2621 26210 Proizvodnja nevatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju kerami*kih predmeta za laboratorijske.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda.proizvodnju kerami*kih sanitarnih predmeta.proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora .

proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda: . sudova i sli*nih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda . .proizvodnju nevatrostalnog gra evinskog materijala od pe*ene gline: . cevi za dimnjake i druge cevi. mufovi.hemijske i tehni*ke svrhe 2625 26250 Proizvodnja ostalih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . crep.proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih kaminskih i zidnih plo*ica. koja se svrstava u podgrupu 26260 .proizvodnju kerami*kih lonaca.proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. termoizolacioni kerami*ki proizvodi od silikatnog fosilnog brašna . odvodi i dr.proizvodnju vatrostalnog maltera i betona . izlivnici. cevi.proizvodnju nevatrostalnih kerami*kih podnih plo*ica i plo*a i plo*ica za poplo*avanje i oblaganje Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju podnih blokova od pe*ene gline Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju vatrostalnih kerami*kih proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 26260 264 2640 26400 Proizvodnja opeke. lonci. crepa i proizvoda za gra evinarstvo. od pe*ene gline Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju kerami*kog gra evinskog materijala. mozaik kockica i dr.proizvodnju kerami*kih proizvoda koji nisu klasifikovani na drugom mestu Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: . dolomita i hromita 263 2630 26300 Proizvodnja kerami*kih plo*ica i podnih plo*a Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 26300 i 26400 2626 26260 Proizvodnja vatrostalnih kerami*kih proizvoda Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju predmeta na bazi magnezita. opeka.proizvodnju gra evinskih vatrostalnih kerami*kih 52 . lule i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . vatrostalne kerami*ke retorte. vatrostalna opka i blokovi .

proizvodnju kerami*kih plo*ica i plo*a za poplo*avanje.proizvodnju proizvoda od cementa.proizvodnju vatrostalnog maltera i betona.proizvodnju proizvoda od betona.proizvoda. koja se svrstava u podgrupu 26630 2652 26520 Proizvodnja kre*a Ova delatnost obuhvata: . paneli. paneli i dr. .proizvodnju negašenog.proizvodnju cementa za zubarstvo. prefabrikovani gra evinski elemenati za visokogradnju i niskogranju.proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u gra evinarstvu: . gašenog i hidrauli*nog kre*a 2653 26530 Proizvodnja gipsa Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 24420 . cementa ili predmeta od vešta*kog kamena za upotrebu u gra evinarstvu: . koja se svrstava u granu 266 . od betona. koja se svrstava u podgrupu 26260 . ispune. 2663 26630 Proizvodnja gotove betonske smeše Ova delatnost ne obuhvata: 53 . koja se svrstava u podgrupu 26300 265 2651 26510 Proizvodnja cementa.proizvodnju gotove betonske smeše i maltera. kre*a i gipsa Proizvodnja cementa Ova delatnost obuhvata: . aluminijumski (topljeni) cement. cementa ili vešta*kog kamena 2662 26620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju predmeta od gipsa. cement od zgure i superfosfatni cement Ova delatnost ne obuhvata: . plo*e za poplo*avanje. koja se svrstava u granu 266 266 2661 26610 Proizvodnja proizvoda od betona.proizvodnju klinkera i hidrauli*nog cementa. opeke. cevi. blokovi. koja se svrstava u podgrupu 26260 . stubovi i dr. table. uklju*uju#i i portland-cement. plo*e. cementa ili gipsa Proizvodnja proizvoda od betona za gra evinske svrhe Ova delatnost obuhvata: .

koja se svrstava u podgrupu 26810 268 2681 26810 Proizvodnja predmeta od ostalih nemetalnih minerala Proizvodnja brusnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . 2666 26660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona. za pokrivanje krovova i dr. u izgradnji puteva. rezervoari. ukrasne posude.proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sli*nim vlaknima: . korita..proizvodnju mlinskog kamenja. doprozornici i dr. oluci. .proizvodnju vatrostalnog maltera. koji se svrstavaju u podgrupu 14110 . koja se svrstava u podgrupu 26260 2664 26640 Proizvodnja maltera Ova delatnost obuhvata: . posude. kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili vešta*kih abrazivnih materijala.radove koji se obavljaju na neobra enom kamenu prispelom iz kamenoloma Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ostalih proizvoda od betona. cementa.proizvodnju vatrostalnog cementa.proizvodnju vešta*kog korunda 54 . koja se svrstava u podgrupu 26260 2665 26650 Proizvodnja vlaknatih zacementiranih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . gipsa i vešta*kog kamena: . trska) koje su aglomerisane cementom. gipsom ili drugim mineralnim vezivima . oblikovanje i obrada kamena Ova delatnost obuhvata: . talasaste i druge plo*e.proizvodnju gra evinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna. kipovi. žardinjere i dr. uklju*uju#i i materijale na mekoj podlozi . paneli.radove koji se obavljaju u kamenolomima.proizvodnju maltera u prahu Ova delatnost ne obuhvata: . oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u gra evinarstvu. brusnog kamenja i sli*nih proizvoda. cementa i gipsa Ova delatnost obuhvata: .se*enje. 267 2670 26700 Se*enje. predmeti s plitkim i visokim reljefom. crepovi. slama. na grobljima. šolje. kao što je gruba obrada kamena.proizvodnju mlinskog kamenja. cevi.

toplo valjani profili. grafita (osim elektro-materijala) i dr.proizvodnju frikcionih materijala i nemontiranih proizvoda od tih materijala. limovi. kamena vuna i sli*ne mineralne vune. na podlozi od mineralnih supstanci ili od celuloze . . kao što su ode#a. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 23100 . ingotima i kontinuirano liveni proizvodi . grafita i ostalih nemetalnih minerala. Ova delatnost obuhvata i: .prevla*enje. koja se svrstava u podgrupu 26140 Podsektor GI 27 271 2710 27101 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala Proizvodnja sirovog gvož a i *elika i visokougljeni*nih ferolegura Proizvodnja gvož a Ova delatnost obuhvata: . treseta. papir. trake.proizvodnju staklene vune i proizvoda od staklene vune. ekspandirane gline i sli*ni materijali za toplotnu i zvu*nu izolaciju ili apsorbovanje zvuka .proizvodnju mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure). blokovima. Ova delatnost ne obuhvata: . gredice i dr. obu#a. ekspandirani ili listasti vermikulit.proizvodnju proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obra en liskun i proizvodi od liskuna. komadima (polugama).2682 26820 Proizvodnja proizvoda od azbesta. u te*nom stanju.proizvodnju koksa iz uglja.proizvodnju prediva i tkanina od nemetalnih minerala i proizvoda od tih prediva i tkanina. uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode .proizvodnju gvož a u primarnim oblicima iz ruda ili otpadaka: . prevu*enih ili oplemenjenih: . filc i dr. šine . toplo valjani proizvodi.proizvodnju slede#ih prozvoda. užad. pokrivke za glavu.proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 28510 27102 Proizvodnja *elika Ova delatnost obuhvata: 55 . hladno valjane plo*e i limovi .

vu*enje ili izvla*enje žice. koja se svrstava u podgrupu 23100 .proizvodnju *elika u primarnim oblicima: . u komadima (polugama). hladno valjane plo*e i limovi . visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 272 2721 27210 Proizvodnja cevi Proizvodnja cevi od livenog gvož a Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 28510 27103 Proizvodnja visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: . toplo valjani proizvodi. toplo valjani profili.prevla*enje. gredice i dr. prevu*enih ili oplemenjenih: . ili obradom toplom redukcijom ili hladnim vu*enjem . Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju pribora od livenog gvož a 2722 27220 Proizvodnja cevi od *elika Ova delatnost obuhvata: . ili hladnim vu*enjem ili hladnim valjanjem . blokovima. uklju*uju#i i kontinuirano livene proizvode .proizvodnju livene sa*me Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju koksa iz uglja.proizvodnju pribora od *elika Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju cevi od livenog gvož a i centrifugalno livenih cevi od gvož a ili *elika .proizvodnju manganovog gvož a. limovi.proizvodnju zavarenih cevi hladnim ili toplim oblikovanjem i zavarivanjem. šine . hladnim vu*enjem Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju šipki i profila od *elika. toplim ekstrudiranjem ili toplim vu*enjem.proizvodnju bešavnih cevi toplim valjanjem. osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Hladno vu*enje *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju slede#ih prozvoda.proizvodnju bešavnih centrifugalno livenih cevi od *elika. koja se svrstava u podgrupu 27210 273 2731 27310 Ostala primarna prerada gvož a i *elika.. proizvodnja ferolegura. ingotima i kontinuirano liveni proizvodi . koje se svrstava u podgrupu 56 .

osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ova delatnost obuhvata: . proizvodnja ferolegura.proizvodnju legura od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: . . osim visokougljeni*nog feromangana i fero-fosfora 274 2741 27411 Proizvodnja osnovnih plemenitih i obojenih metala Proizvodnja plemenitih metala Proizvodnja plemenitih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju osnovnih plemenitih metala: . osim šina 27352 Proizvodnja ostalih fero-legura. oblikovanjem na valjaoni*kim prugama (valjaonicama) ili savijanjem na presama pljosnatih valjanih proizvoda od *elika 2734 27340 Vu*enje žice Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju nakita od plemenitih metala. koja se svrstava u podgrupu 36220 27412 Prerada plemenitih metala 57 . koja se svrstava u podgrupu 33500 .proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala. platina i dr.proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od *elika u koturovima ili trakama (širine manje od 500 mm) ponovnim hladnim valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda 2733 27330 Hladno oblikovanje profila Ova delatnost obuhvata: . osim visokougljeni*nog fero-mangana i fero-fosfora Ostala primarna prerada gvož a i *elika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju *eli*ne žice hladnim vu*enjem ili izvla*enjem 2735 27351 Ostala primarna prerada gvož a i *elika. srebro.proizvodnju profila ili profilisanih limova.proizvodnju trajnih materijala za šinske puteve.27340 2732 27320 Hladno valjanje uzanih traka Ova delatnost obuhvata: . proizvodnja i rafinacija neobra enih plemenitih metala: zlato.proizvodnju fero-legura.proizvodnju gvož a u prahu i proizvodnju gvož a izuzetne *isto#e elektrolizom ili drugim hemijskim procesima .

Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu olova 27433 Proizvodnja cinka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju aluminijuma iz glinice (aluminijum-oksida) .proizvodnju legura aluminijuma 27423 Prerada aluminijuma Ova delatnost obuhvata: .platiranje zlatom obojenih metala ili srebra .proizvodnju olova iz ruda .proizvodnju legura od olova 27432 Prerada olova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju cinka iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od cinka . srebra ili prostih metala Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju aluminijuma iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od aluminijuma .platiranje platinom ili metalima platinske grupe zlata. koja se svrstava u podgrupu 33500 .platiranje srebrom prostih metala .proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala .proizvodnju nakita od plemenitih metala.proizvodnju kutija za *asovnike od plemenitih metala.primarnu preradu aluminijuma 2743 27431 Proizvodnja olova.proizvodnju legura od cinka 58 .proizvodnju aluminijum-oksida (glinice) 27422 Proizvodnja aluminijuma Ova delatnost obuhvata: . cinka i kalaja Proizvodnja olova Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju cinka .proizvodnju olova iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od olova . koja se svrstava u podgrupu 36220 2742 27421 Proizvodnja aluminijuma Proizvodnja glinice Ova delatnost obuhvata: .

proizvodnju hroma.proizvodnju legura od kalaja 27436 Prerada kalaja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura bakra 27442 Prerada bakra Ova delatnost obuhvata: .primarnu preradu kalaja 2744 27441 Proizvodnja bakra Proizvodnja bakra Ova delatnost obuhvata: . nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida .proizvodnju kalaja iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od kalaja . mangana. 59 .primarnu preradu hroma. mangana. mangana. nikla i drugih obojenih metala iz elektroliti*ki i alumino-termi*ki pre*iš#enih otpadaka i starih materijala tih metala .proizvodnju hroma.27434 Prerada cinka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju legura hroma.primarnu preradu bakra 2745 27451 27452 27453 Proizvodnja ostalih obojenih metala Proizvodnja antimona Proizvodnja žive Proizvodnja nepomenutih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bakra iz elektroliti*ki rafiniranih otpadaka i starih materijala od bakra .primarnu preradu cinka 27435 Proizvodnja kalaja Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bakra iz ruda .proizvodnju kalaja iz ruda . nikla i dr. mangana.proizvodnju nikl-kamenca 27454 Prerada ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: . nikla i dr.

livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda. koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2754 27540 Livenje ostalih obojenih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju metalnih konstrukcija za industrijsku opremu 60 .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od *elika . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2753 27530 Livenje lakih metala Ova delatnost obuhvata: .livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od lakih metala .livenje odlivaka od teških metala .livenje lameliranih (ljuskastih) odlivaka od gvož a .livenje odlivaka od *elika Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 2752 27520 Livenje *elika Ova delatnost obuhvata: .275 2751 27510 Livenje metala Livenje gvož a Ova delatnost obuhvata: .livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvož a .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje odlivaka od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: .livenje odlivaka od lakih metala Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u oblasti 28 do 36 28 281 2811 28110 Proizvodnja standardnih metalnih proizvoda.proizvodnju metalnih konstrukcija za gra evinarstvo .livenje kovnog (temper) liva od gvož a Ova delatnost ne obuhvata: .livenje izvedeno u vezi s proizvodnjom metalnih proizvoda.livenje gotovih ili polugotovih proizvoda od gvož a .livenje gotovih i polugotovih proizvoda od teških i plemenitih metala . osim mašina i ure aja Proizvodnja metalnih konstrukcionih proizvoda Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija Ova delatnost obuhvata: .

koja se svrstava u granu 287 . kapaka.izgradnju sistema cevi koji se uklju*uje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi.(skeleti za visoke pe#i.proizvodnju pomo#nih ure aja za parne kotolove: kondenzatori pare. koja 61 . okvira za vrata i prozore. proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja cisterni. kapaciteta preko 300 l . cisterni i sli*nih metalnih kontejnera. sakuplja*i i akumulatori pare i dr. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju nuklearnih reaktora Ova delatnost obuhvata i: .) .proizvodnju montažnih zgrada od metala: barake za gradilišta. kutija i drugih sudova.proizvodnju metalnih kontejnera za komprimovani ili te*ni gas Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju metalnih buradi. rezervoara i sudova od metala Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34200 2822 283 2830 28220 28300 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje toplom vodom Proizvodnja parnih kotlova. osim kotlova za centralno grejanje toplom vodom Ova delatnost obuhvata: . barake i drugi modularni elementi za izložbe i dr. oprema za podizanje i manipulaciju i dr.proizvodnju sekcija za brodove.proizvodnju metalnih vrata i prozora. zajedno s prate#im priborom i konstrukcionim radovima Ova delatnost ne obuhvata: . kanti. 282 2821 28210 Proizvodnja cisterni. . hale.proizvodnju transportnih (saobra#ajnih) kontejnera. koja se svrstava u podgrupu 35110 2812 28120 Proizvodnja metalnih proizvoda za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju rezervoara.proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje.proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare . rezervoara i sudova od metala. kapija i dr. *abrova. rezervoara. pregreja*i. kapaciteta ispod 300 l. ekonomajzeri.

koja se svrstava u podgrupu 29560 284 2840 28400 Kovanje. poliranje metala i dr. štancovanje i valjanje metala . opšti mašinski radovi Obrada i prevla*enje metala Ova delatnost obuhvata: . viljuške. brija*i i noži#i za brijanje (žileti) . graviranje i štampanje metala . brušenje. Ova delatnost ne obuhvata: . kašike i dr.bušenje.bojenje. erodiranje.skidanje opiljaka.proizvodnju separatora izotopa. ravnanje. makaze i aparati za šišanje kose .proizvodnju sitnog metalnog praha. zavarivanje.prevla*enje metala nemetalnim materijalima: plastificiranje. oštrenje. struganje. emajliranje i dr. štancovanje i valjanje metala. koja se svrstava u podgrupu 28750 62 . spajanje i druge radove na metalnim komadima 286 2861 28610 Proizvodnja se*iva.proizvodnju pribora za doma#instvo: noževi. letovanje.proizvodnju posu a od metala. testerisanje.termi*ku obradu metala . presovanje. presovanje. 2852 28520 Opšti mašinski radovi Ova delatnost obuhvata: .kaljenje. makaze za orezivanje i kresanje granja i dr. koja se svrstava u oblast 27 285 2851 28510 Obrada i prevla*enje metala. tumbanje (radi *iš#enja) i *iš#enje metala .kovanje. metalurgija praha Ova delatnost obuhvata: . *iš#enje peš*anim mlazom. . razvrtanje. alata i metalne robe opšte namene Proizvodnja se*iva Ova delatnost obuhvata: . rendisanje.prevla*enje.metalurgiju praha: proizvodnja metalnih predmeta neposredno iz metalnih prahova zagrevanjem (sinterovanjem) ili presovanjem Ova delatnost ne obuhvata: . lakiranje.proizvodnju razli*itih predmeta za se*enje: . . anodiziranje i dr. . glodanje.se svrstava u podgrupu 28220 .

proizvodnju izmenljivih delova alatnih mašina: burgije. uklju*uju#i i se*iva za kružne i lan*aste testere . koja se svrstava u podgrupu 28210 2872 28720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju pribora za doma#instvo od plemenitih metala.proizvodnju noževa i listova za se*enje za mašine ili za mehani*ke aparate . . noževi za glodanje i dr.proizvodnju kanti i konzervi za pakovanje namirnica.proizvodnju katanaca. koja se svrstava u podgrupu 36220 2862 28620 Proizvodnja alata Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju ru*nog alata kao što su klešta. nameštaj.proizvodnju sanduka od gvož a ili *elika.. . kapaciteta do 300 l .proizvodnju mengela i alata za u*vrš#ivanje (stezanje) Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju metalnih zatvara*a Ova delatnost ne obuhvata: . . odvija*i i dr. pletenih traka i sli*nih proizvoda 63 . nareznice za navoje. ba*vi.proizvodnju testera i se*iva za testere. koja se svrstava u podgrupu 28620 .proizvodnju cisterni i rezervoara. bez obzira na to da li su elektri*ni ili nisu.proizvodnju metalnih užadi. tuba i kutija 2873 28730 Proizvodnja ži*anih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . okova i drugih metalnih predmeta za zgrade. . probija*i. koja se svrstava u podgrupu 29400 2863 28630 Proizvodnja brava i okova Ova delatnost obuhvata: . 287 2871 28710 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja buradi i sli*ne ambalaže od *elika Ova delatnost obuhvata: . vedara i dr. klju*eva.proizvodnju mašinskih listova za se*enje. nakovnji i dr.proizvodnju *abrova. kanti. vozila i dr. brava.proizvodnju ru*nog alata na elektri*ni pogon.proizvodnju izmenljivih delova ru*nog alata.proizvodnju kova*kog alata: *eki#i.

ma*eva. tave. oklopnih vrata i dr. ormara i kasa.proizvodnju metalnih proizvoda za doma#instvo: . Podsektor GJ 29 291 2911 29110 Proizvodnja mašina i ure aja. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina i ure aja. osim motora za avione. vij*anih proizvoda. šrafovi.. klanfi. . mali kuhinjski neelektri*ni aparati i pribor . spužve (jastu*i#i) za *iš#enje (ribanje) i dr. mreže. tiganji i drugo neelektri*no stono i kuhinjsko posu e . . stono ravno posu e od prostih metala .proizvodnju sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu .proizvodnju lanaca. motocikle i mopede Proizvodnja motora i turbina. vozila. kop*e. plo*e za obeležavanje (za natpise ili druge znake). .proizvodnju kada. tkanine (platna) i dr.proizvodnju lanaca za prenos energije. vozila. stani*nih odbojnika i dr. . lanaca i opruga Ova delatnost obuhvata: . navrtke i dr. osim lanaca za prenos energije Ova delatnost ne obuhvata: . listovi za opruge . podložnih plo*ica i drugih proizvoda bez navoja .prizvodnju delova za izgradnju železni*kih ili tramvajskih koloseka. kuke i dr. ži*ane ograde.proizvodnju sablji. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . zakovica. ekser*i#a. spiralne opruge i torzione poluge .proizvodnju opruga: . koja se svrstava u podgrupu 33500 2875 28750 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda.proizvodnju eksera.proizvodnju razli*itih proizvoda od metala: metalne zaštitne kacige.proizvodnju proizvoda od žice: bodljikava žica. osovinica. osim motora za avione. posuda za pranje i sli*nih proizvoda od prostih metala .proizvodnju aparata za lemljenje .proizvodnju opruga i lanaca za satove i *asovnike. bajoneta i dr. spone.proizvodnju sefova. 2874 28740 Proizvodnja veznih elemenata. rešetke. lisnate opruge (gibnjevi). sudopera. 64 . . skretnica. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja mašina za proizvodnju i koriš#enje mehani*ke energije. koja se svrstava u podgrupu 29140 .proizvodnju vij*anih mašinskih proizvoda: zavrtnji.

proizvodnju klipnih motora s unutršanjim sagorevanjem i njihovih delova. brodski motori i njihovi delovi .proizvodnju industrijskih slavina i ventila. parne turbine i druge parne mašine . koja se svrstava u podgrupu 29120 2912 29120 Proizvodnja pumpi i kompresora Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 35300 . gasne turbine Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju turbo-mlaznih i turbo-propelernih motora.proizvodnju kompresora za hla enje.proizvodnju turbina na vetar.proizvodnju sanitarnih slavina i ventila 65 . koja se svrstava u podgrupu 29140 2913 29130 Proizvodnja slavina i ventila Ova delatnost obuhvata: . hidrauli*ne turbine.motocikle i mopede Ova delatnost obuhvata: . osim motora za avione. opremljenih ili neopremljenih mernim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: .proizvodnju elektri*nog pribora i delova motora s unutrašnjim sagorevanjem. motori za železnicu i njihovi delovi . koja se svrstava u podgrupu 31100 .proizvodnju turbina i njihovih delova: .proizvodnju pumpi za te*nost. vazdušnih i drugih gasnih kompresora .proizvodnju elektri*nih dinamo-garnitura. vodna kola i njihovi regulatori .proizvodnju motora za motorna vozila i avione i motora za pogon motocikala i mopeda.proizvodnju pogonskih mašina i motora na hidrauli*ni ili pneumatski pogon ili s pogonom na vetar Ova delatnost ne obuhvata: . vozila. motocikle i mopede: . uklju*uju#i i regulacione ventile i slavine za dotok . koja se svrstava u podgrupe 34101 do 34104 i 35300 .proizvodnju vazdušnih i vakuum-pumpi. koja se svrstava u podgrupu 31610 .proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29230 .proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja.

koja 66 .proizvodnju kva*ila i spojnica za vratila . rešetki za pe#i i izbaciva*a pepela Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ventila od neotvrdnute vulkanizirane gume. klizni ležajevi i njihova ku#išta . koja se svrstava u podgrupe 34101. koja se svrstava u podgrupu 31622 . koja se svrstava u podgrupe 25130.proizvodnju zup*anika.proizvodnju sušara za drvo.proizvodnju usisnih i izduvnih ventila za motore s unutrašnjim sagorevanjem.proizvodnju mehani*kih prenosnih ure aja: . uklju*uju#i i pe#i za spaljivanje . koja se svrstava u podgrupu 28740 292 2921 29210 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene Proizvodnja industrijskih pe#i i gorionika Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju zamajaca i kaišnika .proizvodnju kugli*nih i valjkastih ležajeva i njihovih delova . koja se svrstava u podgrupu 29530 . kutija za menja*e i zup*aste prenosnike i drugih menja*a brzine . transmisione osovine i kolena: bregaste osovine.proizvodnju mehani*kih ložišta. drvenja*u.proizvodnju elektri*nih i drugih industrijskih i laboratorijskih pe#i i ložišta.proizvodnju elektromagnetnih spojnica. koja se svrstava u podgrupe 29110.proizvodnju gorionika Ova delatnost obuhvata i: . zup*anika. koja se svrstava u podgrupu 29530 . 35300 i 35410 . stakla ili kerami*kih materijala.proizvodnju slavina i ventila za grejanje Ova delatnost ne obuhvata: . pogonske ru*ice i dr.proizvodnju prenosnih ure aja na mehani*ki pogon za vozila. 34101 i 35300 .proizvodnju zglobnih lanaca . kolenasta vratila. 26150 i 26240 2914 29140 Proizvodnja ležajeva. . papir i karton.proizvodnju hidrauli*nih prenosnih ure aja i dr.proizvodnju neelektri*nih pekarskih pe#i. avione i motocikle.proizvodnju sušara za poljoprivredu.proizvodnju ostalih lanaca. zup*astih prenosnika i pogonskih mehanizama Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: ..

prenošenje. mašina za podizanje. koja se svrstava u podgrupu 29710 .se svrstava u podgrupu 29560 . utovar i istovar: . radni vagoneti sa opremom ili bez opreme za podizanje i prenošenje. koja se svrstava u podgrupe 35110.proizvodnju medicinskih. 35201 i 34102 2923 29230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme. koja se svrstava u podgrupu 29710 2924 29240 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene. pokretne platforme za podizanje. dizalice.proizvodnju sušara za poljoprivredu. kopa*ica i kašika za utovar.proizvodnju ure aja na ru*ni ili mehani*ki pogon.proizvodnju industrijskih robota višestruke namene.proizvodnju ure aja za hla enje i zamrzavanje za upotrebu u doma#instvu. .proizvodnju mehani*kih kašika. koja se svrstava u podgrupu 29710 . koja se svrstava u podgrupu 33102 2922 29220 Proizvodnja ure aja za dizanje i prenošenje Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju industrijske opreme za hla enje i zamrzavanje . koja se svrstava u podgrupu 29520 . osim onih za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . hirurških ili laboratorijskih sterilizatora. ži*anih dizalica. kotura*e i dizalice. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: 67 . pokretnih stepenica i staza i dr. prenošenje.proizvodnju ure aja za klimatizaciju Ova delatnost ne obuhvata: . sa sopstvenim pogonom ili bez sopstvenog pogona (tip koji se koristi u fabrikama) .proizvodnju plove#ih dizalica. elevatora za te*nost i dr. koja se svrstava u podgrupu 29520 . ophodni transporteri i dr.proizvodnju beskona*nih elevatora i konvejera za podzemne radove.proizvodnju ventilatora za doma#instvo. Ova delatnost ne obuhvata: . *ekrci. mehani*ki manipulatori i industrijski roboti specijalno dizajnirani za podizanje. brodski *ekrci i dizalica za automobile .proizvodnju pe#i za doma#instvo. šinskih dizalica i kamiondizalica. koja se svrstava u podgrupu 29560 . .proizvodnju liftova. utovar i istovar .proizvodnju konvejera. koja se svrstava u podgrupu 29530 . kranovi.

proizvodnju ure aja za izbacivanje.pro izvodnju zaptiva*a i sli*nih zaptivki izra enih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala . tegovi i dr. koja se svrstava u podgrupu 29530 . ozna*avanje i dr. vagonske vage. . industriji pi#a i dr. zatvaranje. ku#ne vage i vage za trgovinu.proizvodnju poljoprivrednih prskalica.proizvodnju aparata za sušenje ode#e.proizvodnju kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovaraju#ih cilindara .proizvodnju postrojenja za destilaciju ili rektifikaciju u rafinerijama nafte. kapsuliranje.proizvodnju ventilatora za doma#instvo. .proizvodnju ure aja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga): .proizvodnju mašina za valjanje metala ili stakla i odgovaraju#ih valjaka.proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo . koja se svrstava u podgrupe 29510 i 29560 . vage za kontinirano merenje. . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju centrifuga . zaptivanje. mosne vage.proizvodnju automata za prodaju robe i dr.prozvodnju mašina za pakovanje i uvijanje: mašine za punjenje.proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora 68 . hemijskoj industriji.proizvodnju mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pi#a . mašine za *iš#enje parom i dr.proizvodnju preciznih vaga.proizvodnju izmenjiva*a toplote . koja se svrstava u podgrupu 29560 . mašine za *iš#enje peš*anim mlazom. aparati za gašenje požara. .proizvodnju industrijskih ventilatora .proizvodnju gasnih generatora .proizvodnju separatora za mleko. koja se svrstava u podgrupu 33200 293 2931 29310 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo Proizvodnja traktora za poljoprivredu Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 29320 .. koja se svrstava u podgrupu 29710 . raspršivanje i prskanje te*nosti i prahova: .proizvodnju mašina i aparata za filtriranje i pre*iš#avanje te*nosti ili gasova . pištolji za raspršivanje.proizvodnju mašina za dobijanje te*nog vazduha ili gasova .

proizvodnju kosilica.proizvodnju radnih stalaka. . koja se svrstava u podgrupu 28620 . koja se svrstava u podgrupu 29530 .Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i one koje rade s laserom. sortirke i dr.proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica .proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala skidanjem.proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje .proizvodnju poljoprivrednih ru*nih alatki.proizvodnju mašina za zavarivanje. lepljenje i dr. seja*ice. *iš#enje. . vršalice.proizvodnju drumskih prikolica i poluprikolica.proizvodnju drumskih prikolica ili poluprikolica. drlja*e i dr.proizvodnju mašina za mužu . koja se svrstava u podgrupu 34200 2932 29320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo Ova delatnost obuhvata: . pripremu sto*ne hrane i dr.proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za: . uklju*uju#i i kosilice za travnjake . koja se svrstava u podgrupu 34200 294 2940 29400 Proizvodnja alatnih mašina Ova delatnost obuhvata: . svrdla i dr. . koja se svrstava u podgrupu 29220 . gajenje živine i p*ela. koja se svrstava u podgrupu 34104 .proizvodnju separatora za mleko. strugovi. Ova delatnost ne obuhvata: . mašine za kovanje ili kalupno kovanje. tvrdo i meko lemljenje .proizvodnju mašina za zakivanje. ultrazvukom i elektri*nim pražnjenjem: . žetelice.proizvodnju vagoneta. plugovi. rastura*i ubriva. . . sortiranje i klasiranje jaja. materijala.proizvodnju alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala bez skidanja materijala: . drža*a za alat i specifi*nog dodatnog pribora za alatne mašine . izvla*ilice i dr.proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta. bušilice. setvu ili ubrenje: .proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: . . zrnevlja i dr.proizvodnju ru*nog alata s ugra enim motorom ili na 69 . vo#a.proizvodnju drumskih traktora za vu*u poluprikolica. semena. šivenje metalnom žicom.

utovara*i i dr. koja se svrstava u podgrupu 29520 295 2951 29510 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene Proizvodnja mašina za metalurgiju Ova delatnost obuhvata: .pneumatski pogon Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju auto-vozila mešalica za beton. koja se svrstava u podgrupu 29560 2952 29520 Proizvodnja mašina za rudnike. koja se svrtstava u 29400 . angldozeri. kalupi za ingote.proizvodnju mašina za zemljane radove: .proizvodnju svih vrsta se*iva za buldožere i angldozere Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina za bušenje.proizvodnju mešalica za beton i malter . bitumena i betona . kamenolome i gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju mašina za pobijanje i va enje šipova.proizvodnju alatnih mašina za obradu kamena. . buldožeri. sortiranjem.proizvodnju izvla*ilica.proizvodnju izmenljivih delova za ru*ne ili mašinske alate.proizvodnju mašina za metalurgiju. skreperi (zgrtalice). koja se svrstava u podgrupu 29510 . lonci za livenje. uklju*uju#i i mašine za cepanje i grubu obradu kamena. nivelirke. mašine za livenje i dr. mehani*ki kašikari. konvertori.proizvodnju traktora to*kaša.proizvodnju kokila i kalupa za livenje (osim za ingote) i mašina za oblikovanje livni*kih kalupa. iskopavanje i prokopavanje tunela . mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera. . koja se svrstava u podgrupu 34102 70 . odsecanje.proizvodnju mašina za obradu minerala prosejavanjem.proizvodnju linija za valjanje metala i valjaka za ove linije Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju mašina za rudnike i kamenolome.proizvodnju beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom . grederi (ravnja*i). separacijom i dr. . koja se svrstava u podgrupe 29310 i 34104 . koja se svrstava u podgrupu 28620 .proizvodnju mašina i opreme za rad s toplim metalima: . koja se svrstava u podgrupu 29400 .

mašine za obradu mleka (homogenizatori i izbistriva*i) . izvla*enje. za pripremanje ribe. mašine za obradu i oblikovanje butera i dr.proizvodnju mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja . mlinski valjci. mašine za preradu mleka (bu#kalice. špageta i sli*nih proizvoda: . 71 .proizvodnju mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša.. ostale mašine za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane.proizvodnju mašina za mlinsku industriju: .proizvodnju mašina za mlekarsku industriju: . sortiranje ili klasiranje jaja.proizvodnju mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima Ova delatnost ne obuhvata: . jabukova*e. za pripremanje vo#a. razdeljivanje i oblikovanje testa. . ode#e i kože Ova delatnost obuhvata: . pi#a i dr. mašine za pripremu. ljuštilice za pirina*. . .) . dozeri sirovina. za pro izvodnju še#era i piva. proizvodnju. komadanje. zavijanje i merenje. burmuta i dr.. vejalice. istiskivanje. usisni separatori. .proizvodnju mašina za *iš#enje. teksturiranje i se*enje vešta*kih ili sinteti*kih vlakana.proizvodnju mašina za pakovanje. koja se svrstava u podgrupu 29240 . oraha ili povr#a. školjki i druge morske hrane. *etke za *iš#enje zrna i dr. separatori mekinja.proizvodnju presa i mašina za gnje*ene u proizvodnji vina. mašine za izradu sira (homogenizatori. duvana za lulu. mahunarke i dr. vo#nih sokova i dr.proizvodnju mašina za pekarsku industriju i izradu makarona. sitaste trake.proizvodnju sušara za poljoprivredu .proizvodnju mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara. separatori mleka .) . proseja*i. duvana za žvakanje. ure aji za mešenje. mešalice. valjci za mešenje testa. neelektri*ne pekarske pe#i. koja se svrstava u podgrupu 29320 2954 29540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila.proizvodnju opreme za podizanje i prenošenje. mašine za slaganje keksa i dr. prese i dr. kakaa ili *okolade. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: . za obradu mesa ili živine.proizvodnju mašina za industriju tekstila: . . kalupi. koja se svrstava u podgrupu 29220 2953 29530 Proizvodnja mašina za industriju hrane. ciklon-separatori. vo#a ili drugih plodova.

odmotavanje. grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr.proizvodnju mašina za gla*anje.proizvodnju mašina za obradu tkanina: . automatski zaustavlja*i kretanja. mašine za pranje i sušenje perioni*kog tipa . previjanje. mašine za namotavanje. koja se svrstava u podgrupu 21250 72 . dobi-mašine. mašine za pranje. mašine za pranje i mašine za peglanje.proizvodnju papira i kartona s ugra enim programima za rad na žakard-mašinama. pranje i karbonizaciju vune i dr.proizvodnju mašina za knjigoveznice.proizvodnju šiva#ih mašina i glava i igala za njih . . beljenje. . se*enje ili reckanje tkanina . dekorisanje. mehanizami za zamenjivanje tka*kih *unjeva. mašine za hemijsko *iš#enje . štavljenje ili obradu sirovih koža.proizvodnju mašina za pranje i sušenje u doma#instvu. uklju*uju#i i ru*ne razboje . centrifugalne mašine za sušenje ode#e . vretena i leptirnjaka za vretena i dr. mašine za pletenje . krzna ili štavljenih koža . bojenje. . mašine za pripremu tekstilnih vlakana: *iš#enje pamuka. premazivanje ili impregnaciju tkanina . mašine za izradu ili popravku obu#e i drugih predmeta od kože ili krzna Ova delatnost ne obuhvata: . mašine za tkanje (razboji). predilice . tipa kalandera. *ipki. uklju*uju#i i tople prese . za pripremu. mašine za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje. koja se svrstava u podgrupu 29240 . . sakupljanje i rastresanje pamuka. snovanje i dr. tila. pletenica i dr. raskidanje bala. . finalnu doradu. koja se svrstava u podgrupu 29710 . koja se svrstava u podgrupu 29560 .proizvodnju mašina za pranje i mašina za peglanje: .materijala ili prediva .proizvodnju mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila .proizvodnju pomo#nih ure aja i opreme za tekstilne mašine: . žakard-mašine. mašine za izradu *vorovanih mreža.proizvodnju mašina za industriju kože: . mašine za *ešljanje.

tvrde plastike ili hladnog stakla. koja se svrstava u podgrupu 29400 . koja se svrstava u podgrupu 29710 296 2960 29600 Proizvodnja oružja i municije Ova delatnost obuhvata: . ekstruderi. mašine i aparati za separaciju izotopa.proizvodnju mašina za izradu pulpe . mašine za izradu ili protektiranje guma za vozila i druge mašine za izradu proizvoda od gume i plasti*nih masa . na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . mašine za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe.proizvodnju lakog oružja . krede za pisanje. za sve vrste materijala . Ova delatnost ne obuhvata: . mustri. cevi i sijalica. .proizvodnju aparata za doma#instvo.proizvodnju mašina za izradu crepa i opeke.2955 29550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 28750 . mašine za izradu užadi i dr. staklenih vlakana ili prediva. prese.proizvodnju štamparskih i knjigoveza*kih mašina . matrica.proizvodnju kratkih i dugih ma*eva i bajoneta.prozvodnju bojeve municije Ova delatnost obuhvata i: . oblikovanje kerami*kih proizvoda. kalupa za livnice i dr.proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala: .proizvodnju tenkova i drugih bornih kola . sportskog i zaštitnog oružja i odgovaraju#e municije Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34102 73 .proizvodnju oklopnih vozila za prevoz novca ili dragocenosti.proizvodnju artiljerijskog materijala i balisti*kih raketa .proizvodnju mašina i opreme za obradu tvrde gume.proizvodnju kokila.proizvodnju mašina za izradu predmeta od papira i kartona 2956 29560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene. kalupa i dr.proizvodnju vatrenog lova*kog. cevi.proizvodnju razli*itih specijalnih mašina i opreme: mašine za sastavljanje elektri*nih i elektronskih svetiljki. grafitnih elektroda.proizvodnju mašina za izradu papira i kartona ..

hektografskih ili na matrice.proizvodnju šiva#ih mašina. elektri*ni aparati za grejanje prostorija i ku#ni ventilatori. mikrotalasne pe#nice. aparati za pripremanje *aja i kafe.proizvodnju elektri*nih aparata za doma#instvo: frižideri i zamrziva*i. greja*i posu a i dr. *ešljevi. mašine za pranje i sušenje rublja. Ova delatnost ne obuhvata: . roštilji. friteze. elektri*na #ebad.proizvodnju elektro-termi*kih aparata za doma#instvo: elektri*ni greja*i vode. Ova delatnost ne obuhvata: . aparati za kuvanje.proizvodnju mašina za pripremu hrane u komercijalnim kuhinjama. neelektri*ni aparati za grejanje prostorija. elektri*ni aparati za peglanje.proizvodnju mašina za umnožavanje. mikseri. elektri*ni grejni otpornici i dr. elektri*ne *etkice za zube. koja se svrstava u podgrupu 29540 2972 29720 Proizvodnja neelektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . *etke i vikleri. sakuplja*i otpadaka. detonatora ili svetle#ih raketa. tosteri.proizvodnju neelektri*nih aparata za grejanje ku#nih prostorija i za kuvanje: . rešoi. registar-kasa.proizvodnju ra*unskih mašina. mašine za pranje posu a.. koja se svrstava u podgrupu 24610 297 2971 29710 Proizvodnja aparata za doma#instvo. . elektri*ni aparati za brijanje. usisiva*i.proizvodnju mašina za obradu teksta . roštilji. . elektri*ne pe#nice. zagreja*i vode. specijalnih terminala za izdavanje karata ili rezervacija i dr. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih aparata za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . mašina za frankiranje pošte. odsisne nape .proizvodnju mehani*kih ili elektri*nih pisa#ih mašina .proizvodnju raznih kancelarijskih mašina i opreme: mašine 74 . elektri*ni aparati za sušenje kose. štednjaci. koja se svrstava u podgrupu 29530 Podsektor GK 30 300 3001 30010 Proizvodnja elektri*nih i opti*kih ure aja Proizvodnja kancelarijskih i ra*unskih mašina Proizvodnja kancelarijskih mašina Ova delatnost obuhvata: . ražnjevi. mašina za adresiranje i mašina kancelarijskog tipa za ofset-štampu na papiru u listovima . štednjaci. otvara*i konzervi. pe#i. aparati za gla*anje podova. sokovnici. oštra*i noževa. seckalice.aspiratori i dr.proizvodnju udarnih kapisli.

za sortiranje, uvijanje ili brojanje metalnog novca; automati za izdavanje nov*anica; mašine za uvla*anje i sortiranje pošte, prilepljivanje ili poništavanje poštanskih maraka; mašine za oštrenje olovaka; bušilice i spajalice za papir i dr. 3002 30020 Proizvodnja ra*unskih mašina i druge opreme za obradu podataka Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju mašina za automatsku obradu podataka: . digitalne mašine . analogne mašine . hibridne mašine - proizvodnju perifernih jedinica: . štampa*i, terminali i dr. . magnetni i opti*ki *ita*i i dr. . mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju elektronskih delova koji se nalaze u ra*unarskim sistemima, koja se svrstava u podgrupu 32100 - proizvodnju elektronskih igara, koja se svrstava u podgrupu 36500 - opravku i održavanje ra*unarskih sistema, koji se svrstavaju u podgrupu 72500 31 311 3110 31100 Proizvodnja elektri*nih mašina i aparata, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*nih motora, generatora i transformatora Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju motora za naizmeni*nu struju - proizvodnju generatora za naizmeni*nu struju - proizvodnju univerzalnih motora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju motora i generatora za jednosmernu struju - proizvodnju motorgeneratora za naizmeni*nu i jednosmernu struju - proizvodnju elektri*nih rotacionih i stati*nih konvertora - proizvodnju elektri*nih transformatora Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju generatora za motorna vozila i opreme za pokretanje motora, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju diodnih cevi, koja se svrstava u podgrupu 32100 312 3120 31200 Proizvodnja opreme za distribuciju elektri*ne energije i upravlja*ke opreme

75

Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih aparata za uklju*ivanje ili zaštitu elektri*nih strujnih kola ili za priklju*ivanje za ili u elektri*na strujna kola: . sklopke, osigura*i, odvodnici prenapona, ograni*ava*i napona, utika*i, razvodne kutije, releji, priklju*nice, sijali*na grla i dr. - proizvodnju elektri*nih ure aja za upravljanje i razvo enje elektri*ne energije: . table, plo*e, konzole, ormari, stolovi i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju žice i traka za topive osigura*e, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju tabli, plo*a, konzola i drugih osnova za telefoniju i telegrafiju, koja se svrstava u podgrupu 32200 - proizvodnju ugljenih ili grafitnih elektroda, koja se svrstava u podgrupu 31621 313 3130 31300 Proizvodnja izolovane žice i kablova Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju izolovane žice, kablova, traka i drugih izolovanih provodnika sa konektorom ili bez konektora - proizvodnju kablova od pojedina*no oplaštenih opti*kih vlakana za upotrebu u telekomunikacijama Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju neizolovane žice od obojenih metala, koja se svrstava u granu 274 - proizvodnju neizolovanih metalnih kablova ili izolovanih kablova koji nisu provodnici elektriciteta, koja se svrstava u podgrupu 28730 - proizvodnju setova provodnika, koja se svrstava u podgrupu 31610 - proizvodnju opti*kih vlakana i kablova koji nisu pojedina*no oplašteni, koja se svrstava u podgrupu 33400 314 3140 31400 Proizvodnja akumulatora, primarnih #elija i primarnih baterija Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju primarnih #elija i primarnih baterija - proizvodnju akumulatora 315 3150 31500 Proizvodnja sijalica i ure aja za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih sijalica s vlaknima ili s pražnjenjem: . ultraljubi*aste i infracrvene sijalice . lu*ne sijalice

76

. blic-sijalice, blic-kocke i dr. - proizvodnju elektri*nih lampi i opreme za osvetljavanje: . lusteri, kancelarijske, no#ne ili stone lampe, uklju*uju#i i neelektri*ne . ru*ne elektri*ne lampe . reklamne lampe, svetle#i natpisi, svetle#e pokazuju#e table i dr. . rasvetni ure aji za spoljašnje osvetljenje i osvetljavanje javnih puteva . dekorativna rasveta, npr. za dekoraciju boži#nih jelki i dr. 316 3161 31610 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja elektri*ne opreme za motore i vozila, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*ne opreme za paljenje i pokretanje motora s unutrašnjim sagorevanjem: . magneti za paljenje, dinamo-magneti, kalemovi za paljenje, sve#ice za paljenje, sve#ice za zagrevanje, starteri, generatori (dinamo-mašine, alternatori), regleri i dr. - proizvodnju elektri*ne opreme za osvetljavanje i opreme za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju za bicikle i motorna vozila: sijalice, trube, sirene i dr. - proizvodnju setova (garnitura) provodnika - proizvodnju brisa*a i ure aja za odmrzavanje i odmagljivanje - proizvodnju dinama za bicikle 3162 31621 Proizvodnja ostale elektri*ne opreme, na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja ugljeno-grafitnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju ugljenih i grafitnih elektroda - proizvodnju grafitnih retorti, lonaca i dr. 31622 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale elektri*ne opreme Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i upravljanje drumskim, železni*kim i vodenim putevima, lukama i aerodromima - proizvodnju ostalih elektri*nih ure aja za zvu*nu i vizuelnu signalizaciju: . zvona, sirene, indikatorske table, alarmni ure aji za zaštitu od kra e ili požara i dr.

77

cevi za prijem i poja*avanje i dr. elektri*ni detonatori i dr. tranzistora i sli*nih poluprovodni*kih elemenata . menja*e.proizvodnju izolacionog pribora za elektri*ne mašine ili ure aje.proizvodnju termojonskih. mikromodule i dr.proizvodnju elektronskih lampi i cevi (uklju*uju#i i hladne katodne lampe).proizvodnju dioda. elektromagnetne pritezne i podizne glave .proizvodnju elektronskih integrisanih kola i mikrosklopova: . ko*nice.proizvodnju štampanih kola .proizvodnju cevi za elektri*ne vodove i spojeva za njih. uklju*uju#i i 78 . katodne cevi za televizijske prijemnike.proizvodnju ru*nih elektri*nih pištolja za rasprskavanje. signal-generatori. pretvara*e i poja*iva*e slike. koja se svrstava u podgrupu 32100 .proizvodnju fotoosetljivih poluprovodni*kih elemenata. koja se svrstava u podgrupu 26132 32 321 3210 32100 Proizvodnja radio.proizvodnju ostalih elektri*nih mašina i ure aja: akceleratori *estica.proizvodnju ru*nih elektro-medicinskih i zubarskih instrumenata. osim od keramike ili plasti*nih masa . . koja se svrstava u podgrupu 33102 .proizvodnju elektri*nih kosilica za travnjake. monolitna i hibridna integrisana kola i elektronski mikrosklopovi sastavljeni u module. hladnih ili foto-katodnih cevi i lampi: .proizvodnju staklenih omota*a (balona) za lampe. koja se svrstava u podgrupu 29320 .. od prostih metala obloženih izolacionim materijalima . detektori mina. uklju*uju#i i fotonaponske #elije .proizvodnju elektri*nih aparata za brijanje.prioizvodnju elektri*nih kondenzatora. uklju*uju#i i permanentne magnetne pri*vrš#iva*e za spojnice. osim od stakla i keramike . televizijske i komunikacione opreme i aparata Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata Ova delatnost obuhvata: . . koja se svrstava u podgrupu 29240 . televizijske kamere.proizvodnju montiranih piezoelektri*nih kristala .proizvodnju elektromagneta. koja se svrstava u podgrupu 29710 . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju elektri*nih izolatora i izolacionog pribora. mikrotalasne cevi.

proizvodnju radara. . Ova delatnost ne obuhvata: . aparata za daljinsku radio kontrolu. telegrafski odašilja*i i prijemnici i dr. radio-telefoni i drugi prenosnici. uklju*uju#i i videomonitore i video-projektore .proizvodnju aparata za registrovanje ili reprodukciju zvuka ili slike . uklju*uju#i i proizvodnju releja i televizijskih odašilja*a za industrijsku upotrebu . radio-navigacionih pomo#nih ure aja i dr.proizvodnju radio-prijemnika .proizvodnju emisionih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju: .proizvodnju aparata za ži*anu telefoniju ili telegrafiju: telefonski aparati.proizvodnju prijemnih ure aja za radio-telefoniju ili radiotelegrafiju . prijemnici Morzeovog tipa. . koja se svrstava u podgrupu 31200 322 3220 32200 Proizvodnja televizijskih i radio-predajnika i aparatura za telefoniju i telegrafiju Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju elektronskih komponenata.proizvodnju transformatora. uklju*uju#i i reostate i potenciometre Ova delatnost ne obuhvata: . Morzeovi i Morzeovog tipa manipulatori.proizvodnju televizijskih kamera .proizvodnju radio-odašilja*a . koja se svrstava u podgrupu 31100 323 3230 32300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika. aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate#eg pribora Ova delatnost obuhvata: . faksimil radio-telegrafski aparati i dr.proizvodnju prekida*a. automatske i neautomatske centrale. koja se svrstava u podgrupu 31100 . teleks i teleprinter aparature.proizvodnju magnetofona i drugih aparata za registrovanje zvuka. fiksni odašilja*i i odašilja*i-prijemnici.proizvodnju televizijskih prijemnika. uklju*uju#i i aparate za odgovaranje na telefonske 79 .kondenzatore snage .proizvodnju otpornika.proizvodnju ure aja za televizijski prenos. radio-telefonske aparature za saobra#ajna vozila. koja se svrstava u podgrupu 29710 .proizvodnju grejnih otpornika.

proizvodnju instrumenta i aparata za medicinu. medicinskih iglala. aparata za vešta*ko disanje i reanimaciju. operacioni stolovi. antena. aparata za masažu. hiruški pojasevi i hiruške potpasa*e (utege).proizvodnju fonografa. postolja za gramofonske plo*e. . sterilizatori. instrumenti za oftamologiju i dr.proizvodnju nameštaja za medicinu. slušni aparati. ekrani i dr. poja*iva*a audio-frekfencije i aparata za poja*anje zvuka . zvu*nika. kasetofona. . gravera za snimanje plo*a. aparata za psihotestiranja. aparata za ozonoterapiju i oksigenoterapiju.proizvodnju gramofona.pozive (telefonske sekretarice) i aparate za snimanje kaseta .proizvodnju snimljenih disketa i traka za audio i videoure aje. satova i *asovnika Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih aparata Proizvodnja rendgen-aparata Ova delatnost obuhvata: . generatori visokog napona. štake. rendgenske cevi. bolni*ki kreveti s mehani*kom opremom. elektrodijagnosti*ki aparati kao što su elektrokardiografi. kompaktdiskova. zubarstvo i veterinu: . aparati s nuklearnom magnetnom rezonancom. zubarske stolice i stolice za frizerske salone s mehani*kom opremom .proizvodnju špriceva. vešta*ki zubi. antenskih reflektora i rotora i dr.proizvodnju ortopedskih aparata: .proizvodnju mikrofona. . zubarske bušilice. slušalica.proizvodnju rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa. kontrolne table. udlage za prelome. aparati za ultrazvu*nu dijagnostiku. plejera i dr. ostale medicinske opreme i instrumenata Ova delatnost obuhvata: . ogledala.proizvodnju aparata za mehanoterapiju. vešta*ke veze i drugi vešta*ki delovi tela. hirurgiju. ru*ki za gramofone. 33102 Proizvodnja ortopedskih aparata. endoskopa i dr. koja se svrstava u granu 221 33 331 3310 33101 Proizvodnja medicinskih. gasmaski i dr. beta ili gama-zra*enja za medicinsku ili veterinarsku upotrebu: . scintilacioni skeneri. reflektora. . elektrofona. Ova delatnost ne obuhvata: . magnetnih glava. zubarstvo i veterinu: . aparati za stimulaciju rada sr*anih 80 . hirurgiju. preciznih i opti*kih instrumenata.

fotometri. vode.proizvodnju aprata za merenje i kontrolu elektri*nih veli*ina: osciloskopi. .proizvodnju instrumenata i aparata za navigaciju. . koja se svrstava u podgrupu 33400 . meteorologiju i geofiziku i sli*nih instrumenata i aparata: . osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju korektivnih stakala za nao*ari i njihovih okvira i stakala za opti*ke mikroskope. 81 . obeležavanje i matemati*ko izra*unavanje: . mera*i koli*ine toplote i dr. koja se svrstava u podgrupu 24420 332 3320 33200 Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata. kalibarski šestari.proizvodnju termometara. aparati za merenje dubine pomo#u ultrazvuka i dr.metri. daljinomeri. manometri. . seizmometri. instrumenti i aparati za mernje površinskog napona i dr. spektralni analizatori. benzina i dr.proizvodnju instrumenata za crtanje. mikrometri.proizvodnju mašina i aparata za ispitivanje fizi*kih osobina materijala . pokaziva*i nivoa.proizvodnju mikroskopa (osim opti*kih) i difrakcionih aparata . otpora i dr. aparati za probu i reglažu motornih vozila i dr.proizvodnju instrumenata i aparata za fizi*ke i hemijske analize: .proizvodnju instrumenata za merenje potrošnje elektri*ne energije. niveliri. viskozimetri. koja se svrstava u podgrupu 33200 .proizvodnju instrumenata i aparata za merenje i kontrolu protoka. pritiska i drugih promenljivih veli*ina te*nosti ili gasova: .proizvodnju zubarskog cementa. instrumenti za okeanografiju i hidrologiju. merne trake i štapovi. . aparati za analizu gasa ili dima. RN . automatski piloti.miši#a i dr. hipsometri. sprave za baždarenje i dr. spektrometri. refraktometri.proizvodnju aparata za merenje i kontrolu neelektri*nih veli*ina: . detektori i broja*i zra*enja.proizvodnju osetljivih laboratorijskih vaga . polarimetri. . gasa. . nivoa. Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju instrumenata i pomo#nih sistema za vazdušnu navigaciju . geodetski instrumenti. mera*i protoka. uglomeri. napona. kalorimetri. instrumenti za kontrolu ja*ine.

stolovi (pultovi) za eksperimentalna ispitivanja.proizvodnju ostalih instrumenata. neobra eni opti*ki elementi od bilo kog materijala. opti*ki mikroskopi. mašine za balansiranje.. so*iva.proizvodnju medicinskih i hirurških instrumenata. stakla za nao*ari i kontaktna stakla . polariziraju#i elementi i dr. koja se svrstava u podgrupu 33400 . proizvodnju i montažu sistema za automatizovana proizvodna postrojenja koja se sastoje od razli*itih mašina. barometri. opti*ka ogledala. proizvodnju i montažu sistema za kontinuiranu industrijsku procesnu kontrolu . termometri. broja*i obrtaja. ispitivanje i analizu: . stakla za uve#avanje. komparatori i dr.proizvodnju opti*kih elemenata montiranih ili nemontiranih: .proizvodnju dvogleda. durbina i sli*nih opti*kih instrumenata. od stakla ili drugih materijala . stakla za *itanje. okviri za nao*ari i okviri sa ugra enim opti*ki obra enim ili neobra enim staklima: sun*ane nao*ari. za prenos slike ili svetlosti . koji nisu pojedina*no oplašteni. aerometri. taksimetri. 82 . Ova delatnost obuhvata i: . prizme. oprema za mikrofotografiju i mikroprojekciju. pedometri.proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu Ova delatnost ne obuhvata: . osim od stakla . opti*ka vlakna i kablovi.proizvodnju opti*kih mikroskopa. koja se svrstava u podgrupu 29120 .proizvodnju opti*kih instrumenata: . kolor-filtri.izradu nacrta. tahometri. koja se svrstava u podgrupu 33300 . koja se svrstava u podgrupu 33102 .izradu nacrta.proizvodnju pumpi sa ugra enim mernim instrumentima. aparata i ure aja za merenje. hidrometri. denzimetri. zaštitne nao*ari i nao*ari za korekciju vida . koja se svrstava u podgrupu 33400 333 3330 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima Ova delatnost obuhvata: . broja*i niti i dr. upravlja*kih elemenata i centralnih kontrolnih aparata 334 3340 33400 Proizvodnja opti*kih instrumenata i fotografske opreme Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju opreme za upravljanje u industrijskim procesima.

proizvodnju aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje. elektronske fleš-lampe i drugi aparati za proizvodnju svetlosti . aparati i oprema za fotografske i kinematografske laboratorije. kutija i ormari#a za *asovnike.proizvodnju televizijskih kamera.proizvodnju delova za satove i *asovnike kao što su opruge. mostovi za satove i *asovnike i dr.proizvodnju hemijskih proizvoda za fotografske svrhe. koja se svrstava u podgrupe 28750. stakla svih vrsta. Ova delatnost ne obuhvata: . laseri. koja se svrstava u podgrupu 31500 . blicevi. vremenski prekida*i i drugi ure aji za isklu*ivanje procesa . koja se svrstava u podgrupu 33200 . koja se svrstava u podgrupu 24640 . koja se svrstava u podgrupu 32200 . oprema i instrumenti koji se koriste u astronomiji i dr. aparati za pove#avanje ili umanjivanje slike . registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su parking-*asovnici.proizvodnju opti*kih kablova izra enih od opti*kih pojedina*no oplaštenih vlakana. . nišanski teleskopi i teleskopi za posmatranje. 19200 i 36220 Podsektor GL 34 341 3410 Proizvodnja saobra#ajnih sredstava Proizvodnja motornih vozila. metalne narukvice za satove i njihovi delovi.proizvodnju mikroskopa. . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju fotografskih lampi. ekrani za projekcije i dr.proizvodnju ostalih narukvica za satove.proizvodnju neobra enih opti*kih elemenata od stakla. ležaji za osovine. uklju*uju#i i one od plemenitih metala. projektori za dijapozitive. koja se svrstava u podgrupu 31300 . osim dioda za lasere i dr. .proizvodnju satova i *asovnika svih vrsta.proizvodnju opreme za fotografiju i kinematografiju: . hronometri. broj*anici. proizvodnju mehanizma za sve vrste *asovnika i dr. uklju*uju#i i *asovnike za instrument-table. koja se svrstava u podgrupu 33200 . fotografski aparati i kamere . durbini. osim opti*kih. koja se svrstava u podgrupu 26150 335 3350 33500 Proizvodnja satova i *asovnika Ova delatnost obuhvata: . aparati za projektovanje niza slika na osetljive poluprovodni*ke materijale. proizvodnju kutija za satove.proizvodnju opti*kih aparata i instrumenata za merenje i kontrolu.. prikolica i poluprikolica Proizvodnja motornih vozila 83 .

održavanje. kamioni i kamioneti.proizvodnju motora za motorna vozila 34102 Proizvodnja kamiona i specijalnih vozila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju karoserija za motorna vozila.proizvodnju karoserija za motorna vozila. za koriš#enje na putnoj mreži . koja se svrstava u podgrupu 34300 . amfibija vozila i dr. koja se svrstava u podgrupu 34200 . koja se svrstava u podgrupu 34200 .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 50200 34104 Proizvodnja traktora. koja se svrstava u podgrupe 29310 i 29520 .proizvodnju autobusa i trolejbusa .proizvodnju vozila za prevoz tereta: .34101 Proizvodnja motora za motorna vozila Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 50200 342 3420 34200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 34200 .proizvodnju drumskih traktora za poluprikolice Ova delatnost ne obuhvata: ..proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. Ova delatnost ne obuhvata: . proizvodnja prikolica i poluprikolica 84 .proizvodnju ostalih motornih vozila: .proizvodnju karoserija za motorna vozila. osim traktora za poljoprivredu i industriju Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34300 . vozila konstruisana za vožnju po snegu.proizvodnju šasija s ugra enim motorom .proizvodnju delova i pribora za motorna vozila. koja se svrstava u podgrupu 34300 .proizvodnju šasija s ugra enim motorom Ova delatnost ne obuhvata: . teretnjaci. koja se svrstava u podgrupu 50200 34103 Proizvodnja automobila Ova delatnost obuhvata: . opravku i prepravku motornih vozila.održavanje. opravku i prepravku motornih vozila.proizvodnju traktora za poljoprivredu i industriju. teretnjaci-kiperi i dr.održavanje. opravku i prepravku motornih vozila. specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf.proizvodnju putni*kih vozila .

proizvodnju opreme za sve vrste vozila . .rastavljanje (rezanje) brodova 85 . kamp-prikolice i dr. teretni tankeri i dr. uklju*uju#i i kabine za motorna vozila . Ova delatnost ne obuhvata: . platforme za iskrcavanje.održavanje. volani.proizvodnju akumulatora za motorna vozila.proizvodnju raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila: . stubovi upravlja*a i kutije upravlja*kih mehanizama i dr. ko*nice. sigurnosni pojasevi. kva*ila.izgradnju plove#ih konstrucija: . menja*i. osovine.proizvodnju delova i pribora za karoserije motornih vozila: .izgradnju ratnih brodova . . plove#i dokovi. amortizeri. popravke ili prepravke brodova . plove#ih ili uronjivih . izduvne cevi.održavanje. koja se svrstava u podgrupu 29320 343 3430 34300 Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i njihove motore Ova delatnost obuhvata: .izgradnju ribarskih brodova Ova delatnost obuhvata i: .izgradnju platformi za bušenje. hladnjaci. katalizatori.proizvodnju prikolica i poluprikolica posebno namenjenih za upotrebu u poljoprivredi.proizvodnju karoserija. prigušiva*i. to*kovi.izgradnju brodova: putni*ki brodovi. teglja*i i dr. vrata.proizvodnju kontejnera namenjenih za jedan na*in ili više na*ina transporta Ova delatnost ne obuhvata: . cisterne .proizvodnju prikolica i poluprikolica: .Ova delatnost obuhvata: . . koja se svrstava u podgrupu 50200 .proizvodnju elektri*nog materijala za motorna vozila. opravku i prepravku motornih vozila. branici i dr. koja se svrstava u podgrupu 50200 .izgradnju hidrokrilnih brodova (glisera) . trajekti. barže. pontoni i kesoni. koja se svrstava u podgrupu 31400 35 351 3511 35110 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava Izgradnja i opravka brodova i *amaca Izgradnja i opravka brodova Ova delatnost obuhvata: . .

proizvodnju delova za železni*ke i tramvajske lokomotive i vagone: . koja se svrstava u podgrupu 29110 . kosturi vagona i lokomotiva. kontrolu sigurnosti i upravljanje železni*kim. koja se svrstava u podgrupu 33200 .proizvodnju"amfibija vozila". tenderi i dr. ure aji za kontrolu prelaza (rampe) i dr. obrtna postolja. vagoni sa automatskim istovaranjem.proizvodnju voznog parka za železni*ki i tramvajski saobra#aj. koja se svrstava u podgrupu 28750 . koje se svrstavaju u podgrupu 35120 .proizvodnju brodskih motora.izgradnju motornih *amaca za razonodu.proizvodnju brodskih propelera. automatski signalizacioni ure aji za maglu. saobra#ajem unutrašnjim vodenim putevima. koja se svrstava u podgrupu 34102 . spojevi za prolaz izme u vagona i dr. amortizeri.proizvodnju dizel i elektri*nih lokomotiva . signalne kutije. odbojnici i njihovi delovi. vagoni za transport robe. skretni*ke naprave. lu*kim instalacijama i aerodromima: .proizvodnju motora za brodove i *amce. . kanu. bez vlastitog pogona: .proizvodnju samohodnih železni*kih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje .proizvodnju instrumenata za navigaciju. vagoni-cisterne. putni*ki vagoni. koja se svrstava u podgrupu 29110 .proizvodnju mehani*kih i elektromehani*kih ure aja za signalizaciju. šinske ko*nice. kuke i spojnice vagona. osovine i to*kovi. skif i dr. tramvajskim i drumskim saobra#ajem. koja se svrstava u podgrupu 35120 3512 35120 Izgradnja i opravka *amaca za odmor i razonodu i sportskih *amaca Ova delatnost obuhvata: .izgradnju ostalih *amaca za razonodu i sport: .izgradnju i opravku *amaca za zabavu i sport. vagoni-dizalice. kajak. objektima za parkiranje.proizvodnju brodova ili splavova na naduvavanje.izgradnju jedrilica . koja se svrstava u podgrupu 36400 352 3520 35201 Proizvodnja železni*kih i tramvajskih lokomotiva i voznog parka Proizvodnja šinskih vozila Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju daski za jedrenje. . ko*nice i njihovi delovi. karoserije. 86 . vagoni-radionice.Ova delatnost ne obuhvata: . od *vrstog materijala ili na naduvanje . Ova delatnost ne obuhvata: .

proizvodnju dirižabla i balona . Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 27101 .proizvodnju helikoptera . elise.proizvodnju zemaljskih trenežera letenja . bezbednost.proizvodnju motora i turbina. rotori i lopatice rotora za helikoptere .proizvodnju delova sistema za paljenje i drugih elektri*nih delova za motore s unutrašnjim sagorevanjem.proizvodnju aviona za prevoz robe ili putnika.proizvodnju padobrana.proizvodnju instrumenata za upravljanje na vazduhoplovima. ure aja za spuštanje vazduhoplova na palubu broda i dr.proizvodnju nesastavljenih šina. koja se svrstava u podgrupu 31610 . svemirskih brodova i dr. koja se svrstava u podgrupu 31622 35202 353 3530 35300 Opravka šinskih vozila Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letilica Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju vojnih balisti*kih raketa. rezervoari za gorivo.proizvodnju ure aja za pranje vazduhoplova. pilotske kabine i dr. . planetarnih sondi.proizvodnju sistema za vazdušnu navigaciju.proizvodnju jedrilica i pilotiranih zmajeva . . satelita. glavni delovi kao što su trup aviona.proizvodnju svemirskih letilica.proizvodnju elektri*nih ure aja za signalizaciju. koja se svrstava u podgrupu 17404 .proizvodnju delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe: . vrata. delovi turboreaktora i turbopropelera . kontrolne površine. koja se svrstava u podgrupu 29600 . lansirnih rampi. koja se svrstava u podgrupu 33200 . kontrolu i upravljanje. motori opšteg tipa koji se koriste za vazduhoplovne letilice . koja se svrstava u podgrupu 29110 .Ova delatnost ne obuhvata: . orbitralnih stanica. koja se svrstava u podgrupu 33200 354 3541 35410 Proizvodnja motocikala i bicikala Proizvodnja motocikala 87 . za sport i ostale namene . za oružane snage. ure aji za prizemljivanje.proizvodnju elektri*nih motora. koja se svrstava u podgrupu 31100 . krila.

koja se svrstava u podgrupu 35410 .proizvodnju delova i pribora za sredstva za prevoz invalida 355 3550 35500 Proizvodnja ostalih saobra#ajnih sredstava.proizvodnju bicikala s pomo#nim motorom. proizvodnja raznovrsnih proizvoda. s motorom ili bez motora . koja se svrstava u podgrupe 35420 i 35430 3542 35420 Proizvodnja bicikala Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju ru*nih kolica. od svih vrsta materijala 88 . od svih vrsta materijala . na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja. kolica za prevoz tereta.proizvodnju zaprežnih vozila Podsektor GLJ 36 361 3611 36110 Prera iva*ka industrija. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . ru*nih teretnih dvokolica.proizvodnju sredstava za prevoz invalida.proizvodnju delova i pribora za motocikle Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 34101 .proizvodnju delova i pribora za bicikle i dr.Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bicikala i sli*nih vozila bez motora (uklju*uju#i i tricikle) .proizvodnju stolica i sedišta za javne dvorane.proizvodnju delova motora za motocikle.proizvodnju motora za motocikle .proizvodnju stolica i sedišta za doma#instvo.proizvodnju motocikala. kolica za prevoz prtljaga. kancelarije i radionice. .proizvodnju bicikala i vozila za invalide. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja nameštaja Proizvodnja stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: . osim bicikala.proizvodnju bo*nih prikolica za motocikle . mopeda i bicikala s pomo#nim motorom . koja se svrstava u podgrupu 36500 3543 35430 Proizvodnja sredstava za prevoz invalida Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju sli*nih vozila za decu. vise#ih kolica i dr.

- proizvodnju stolica i sedišta za vozila, od svih vrsta materijala Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje stolica i sedišta, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 3612 36120 Proizvodnja kancelarijskog nameštaja i nameštaja za trgovine, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju specijalnog nameštaja za trgovine: tezge, police za izloge, stalaže i dr. - proizvodnju nameštaja za radionice - proizvodnju kancelarijskog nameštaja Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju medicinskog, hirurškog, zubarskog i veterinarskog nameštaja, koja se svrstava u podgrupu 33102 - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i sl., koja se svrstava u granu 323 3613 36130 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kompletnih kuhinja - proizvodnju plakara, ormara, bifea, ormara za posu e i dr. 3614 36140 Proizvodnja ostalog nameštaja, osim stolica i sedišta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nameštaja za bašte i tipskog nameštaja za spava#e sobe, trpezarije i dnevni boravak, kupatila i dr. Ova delatnost obuhvata i: - dovršavanje nameštaja, kao što je punjenje, tapaciranje i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju lampi i opreme za osvetljavanje, koja se svrstava u podgrupu 31500 - proizvodnju specijalnog nameštaja u vidu kutija za radioaparate, televizijske prijemnike, zvu*nike, frižidere, šiva#e mašine i dr., koja se svrstava u podgrupu 32300 3615 36150 Proizvodnja madraca Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju nosa*a madraca - prozvodnja madraca: . madraci sa oprugama, punjeni ili iznutra opremljeni nose#im materijalima . nepresvu*eni madraci od penaste gume ili plasti*nih masa

89

Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju dušeka za naduvavanje, koja se svrstava u podgrupe 17402 i 25130 - proizvodnju jastuka, malih tapaciranih stolica bez naslona, ukrasnih jastuka, pokriva*a i perina, koja se svrstava u podgrupu 17401 362 3621 36210 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta Kovanje novca i medalja Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju kovanog novca, uklju*uju#i i novac koji je zakonsko sredstvo pla#anja, medalja i medaljona, bez obzira na to da li su od plemenitih metala ili nisu 3622 36220 Proizvodnja nakita i sli*nih predmeta, na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju obra enih bisera - prozvodnju obra enog dragog i poludragog kamena, uklju*uju#i i obradu kamena za industriju i sinteti*kog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena - obradu dijamanata - proizvodnju nakita od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenith metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili u kombinaciji s drugim materijalima - proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili prostih metala prevu*enih plemenitim metalima: . posu e (plitko i duboko), pribor za jelo, predmeti za toaletnu upotrebu, kancelarijski predmeti, predmeti za religioznu upotrebu i dr. Ova delatnost obuhvata i: - graviranje na predmetima od plemenitih metala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju predmeta od prostih metala prevu*enih plemenitim metalima, koja se svrstava u oblast 28 - proizvodnju kutija za satove, koja se svrstava u podgrupu 33500 - proizvodnju bižuterije, koja se svrstava u podgrupu 36610 363 3630 36300 Proizvodnja muzi*kih instrumenata Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju muzi*kih instrumenata sa žicama - proizvodnju klavijaturnih instrumenata sa žicama, uklju*uju#i i automatski piano - proizvodnju orgulja s cevima i dirkama, uklju*uju#i i harmonijume i sli*ne klavijaturne instrumenate sa slobodnim metalnim piskovima

90

- proizvodnju harmonika i sli*nih instrumenata, uklju*uju#i i usne harmonike - proizvodnju duva*kih instrumenata - proizvodnju udara*kih muzi*kih instrumenata - proizvodnju muzi*kih instrumenata *iji se zvuk elektri*no proizvodi - proizvodnju muzi*kih kutija, orguljica, vašarskih orgulja, mehani*kih ptica peva*ica, muzi*kih testera i dr. - proizvodnju delova i pribora za muzi*ke instrumente: taktomeri, tonske viljušake, žice, diskovi i valjci za mehani*ke instrumente i dr. Ova delatnost obuhvata i: - proizvodnju pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duva*kih instrumenta za davanje zvu*nih signala Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju mikrofona, poja*ala, zvu*nika, slušalica i sli*nih proizvoda, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju instrumenata u obliku igra*ki, koja se svrstava u podgrupu 36500 - proizvodnju gramofona, magnetofona i sli*nih aparata, koja se svrstava u podgrupu 32300 - proizvodnju snimljenih traka i plo*a, koja se svrstava u granu 221 364 3640 36400 Proizvodnja predmeta za sportske potrebe Ova delatnost obuhvata: - proizvodnju predmeta i sprava za sportove i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima: . tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje . reketi, štapovi i palice za golf . skije, vezovi i štapovi za skije . daske za jedrenje . rekviziti za sportski ribolov, uklju*uju#i i mreže . rekviziti za lov, alpinizam i dr. . sportske rukavice od kože i sportske pokrivke za glavu . bazeni za plivanje, de*ji bazeni i dr. . klizaljke, koturaljke i dr. . lukovi i strele . oprema za gimnastiku i atletiku i dr. Ova delatnost ne obuhvata: - proizvodnju oružja i municije, koja se svrstava u podgrupu 29600 - proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana, sanki i dr., koja se svrstava u oblasti 34 i 35 - proizvodnju *amaca, koja se svrstava u podgrupu 35120 - proizvodnju jedara za *amce, koja se svrstava u podgrupu 17402

91

metlica i dr. .proizvodnju predmeta za luna-parkove (vašare). . valjaka i uložaka za bojenje i drugih *etki.proizvodnju karata za igru .proizvodnju prazni*nih.proizvodnju slagalica Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u oblast 18 . metli.proizvodnju stolova za bilijar i opreme za kuglanje.proizvodnju sedlarskih i sara*kih proizvoda. . koja se svrstava u podgrupu 36500 . stone ili ku#ne igre . . elektri*nih vozova.proizvodnju igra*aka u obliku životinja . slikarskih *etkica i *etki.proizvodnju smanjenih modela i sli*nih modela za zabavu.proizvodnju sportske ode#e. šahovske igre i dr.proizvodnju bi*eva i korba*a.proizvodnju muzi*kih instrumenata u obliku igra*aka .proizvodnju sportske obu#e.proizvodnju šibica 92 . ru*nih mehani*kih naprava za *iš#enje podova. koja se svrstava u podgrupu 36633 365 3650 36500 Proizvodnja igara i igra*aka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju bicikala. specijalnih stolove za kazino igre. bilijara..proizvodnju lutki i ode#e i pribora za lutke . koja se svrstava u granu 193 . opreme za automatske kuglane i dr. koja se svrstava u podgrupu 36633 366 3661 36610 3662 36620 Proizvodnja ostalih raznovrsnih predmeta. koja se svrstava u podgrupu 35420 . uklju*uju#i i tricikle . igara na automatima koji se u rad puštaju metalnim novcem.proizvodnju igra*aka na to*kove koje mogu biti za jahanje. koja se svrstava u podgrupu 19200 .proizvodnju *etki za ode#u i obu#u 3663 36631 Ostala proizvodnja raznovrsnih predmeta. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja šibica Ova delatnost obuhvata: . karnevalskih i drugih predmeta za razonodu. setova za sastavljanje i dr.proizvodnju zabavnih automata. na drugom mestu nepomenuta Proizvodnja imitacije nakita Proizvodnja metli i *etaka Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju metli.proizvodnju elektronskih igara: video-igre. *etki s resama i peruški. uklju*uju#i i one koje su sastavni delovi mašina.

proizvodnju datumara. streljana i drugih predmeta za razonodu . mirisne prskalice. kroja*kih lutki i dr. i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu. vo#a i grana s liš#em. garnitura za ru*no štampanje. šnale i dr. .. vešta*kih obrva i dr.obradu metalnih otpadaka i ostataka koriš#enih ili nekoriš#enih. ljuljaški. mehani*kih ili elektri*nih . korba*a dr.proizvodnju perika.proizvodnju linoleuma i tvrdih pokriva*a za pod . . bi*eva.proizvodnju fitilja za upalja*e. žigova za pe*a#enje ili numerisanje.proizvodnju de*ijih kolica . dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. nitni (velikih kop*i) i dr. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 17540 37 371 3710 37100 Reciklaža Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. ru*nih aparata za otiskivanje natpisa. pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu 93 . Ulazni proizvod. mehani*kih ili nemehani*kih . . vešta*ke brade.proizvodnju štapova za šetnju. voštanica i dr. Svi proizvodi ove delatnosti su metalni otpaci i ostaci i nastaju kao rezultat proizvodnje u svim preduze#ima koja se bave proizvodnjom i preradom metala i proizvodnjom mašina i opreme. termos-boce i drugi sudovi za upotrebu u doma#instvu .proizvodnju vrteški.proizvodnju sve#a. predmeta za šalu i zagonetki.36632 Proizvodnja suncobrana i kišobrana Ova delatnost obuhvata: . .proizvodnju pera i olovaka svih vrsta. patent-zatvara*a.proizvodnju suncobrana i kišobrana 36633 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda Ova delatnost obuhvata: . sve#njaka. sortiran ili nesortiran.proizvodnju predmeta za li*nu upotrebu: lule za pušenje.proizvodnju uložaka za olovke .proizvodnju upalja*a. U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi. Ova delatnost obuhvata: . *ešljevi.proizvodnju vešta*kog cve#a. pripremljenih traka za pisa#e mašine i jastu*i#a za žigove . drikera.proizvodnju dugmadi.

trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnim proizvodima. koja se svrstava u oblasti 15 i 16 . koriš#enih ili nekoriš#enih. Poizvodi koji pripadaju ovoj delatnosti su raznovrsni i mogu da nastanu u mnogim sektorima proizvodnje. uklju*uju#i i sakupljanje. koja se svrstava u podgrupu 51570 . koja treba da bude razvrstana u odgovaraju#e delatnosti prera iva*ke industrije . parom i toplom vodom 401 4010 40101 40102 Proizvodnja. proizvodnja celuloze od otpadnog papira i protektiranje guma za vozila. Ulazni proizvod.obradu osiromašenog torijuma i urana. pripremljenih u takvom obliku da su pogodni za ponovnu preradu Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju novih materijala ili proizvoda iz otpadaka i ostataka.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. koja se svrstava u podgrupu 51570 . sortiranje. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 372 3720 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka Karakteristika ove delatnosti je da su ulazni i izlazni proizvodi sa*injeni od otpadaka i ostataka. kao što su: predenje vlakana. i dalje je nepodesan za direktnu industrijsku preradu. koja se svrstava u oblast 27 . koja se svrstava u podgrupu 23300 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 2 3 4 5 Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom.. sortiran ili nesortiran. bez industrijske obrade. Ova delatnost obuhvata: .obradu otpadaka prehrambene industrije i industrije pi#a i duvana. prodaju i dr.obradu nemetalnih otpadaka i ostataka.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. prodaju i dr. kondicioniranje. prenos i distribucija elektri*ne energije Proizvodnja hidroelektri*ne energije Proizvodnja termoelektri*ne energije Sektor D 40 94 . U ovoj delatnosti koriste se mehani*ki ili hemijski procesi.trgovinu na veliko ili trgovinu na malo polovnih proizvoda.. sortiranje. gasom i vodom Proizvodnja i snabdevanje elektri*nom energijom. dok je izlazni proizvod pogodan za preradu i treba ga posmatrati kao me ufazni. kondicioniranje.proizvodnju novih materijala od otpadaka i ostataka. koja se svrstava u oblast 51 i podgrupu 52500 .Ova delatnost ne obuhvata: . gasom. uklju*uju#i i sakupljanje. bez industrijske obrade.

proizvodnju gasovitih goriva odre ene kalori*ne vrednosti *iš#enjem. prenos i distribucija elektri*ne energije 402 4020 40201 40202 Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva preko sistema cevi Proizvodnja karbogasa Proizvodnja gasa za komunalne svrhe Delatnosti iz podgrupa 40201 i 40202 obuhvataju: . nuklearnim elektranama i hidroelektranama i proizvodnja elektri*ne energije pomo#u turbina na gas.proizvodnju i distribucuju hladne vode u svrhu hla enja 41 410 4100 41000 Sakupljanje. osim transporta sistemom cevi.proizvodnju. pre*iš#avanje i distribucija vode Ova delatnost obuhvata: . mešanjem ili drugim procesima iz razli*itih vrsta gasova . sakupljanje i distribuciju pare i tople vode za grejanje.odsoljavanje morske vode.transport svih vrsta gasovitih goriva kroz cevovode. koji se svrstava u podgrupu 23100 . ako proizvodnja vode predstavlja glavnu aktivnost Ova delatnost ne obuhvata: 95 .40103 40104 40105 40106 Proizvodnja nuklearno-elektri*ne energije Proizvodnja elektri*ne energije iz drugih izvora Prenos elektri*ne energije Distribucija elektri*ne energije Delatnosti iz podgrupa 40101 do 40106 obuhvataju : . proizvodnja elektri*ne energije u termoelektranama. dizel-centrala ili iz drugih obnovljivih energetskih izvora . pre*iš#avanje i distribuciju vode .distribuciju svih vrsta gasovitih goriva preko sistema cevi Ova delatnost ne obuhvata: .proizvodnju tehni*kih gasova.prozvodnju derivata nafte. koja se svrstava u podgrupu 23200 .rad koksnih pe#i. koji se svrstava u podgrupu 60300 403 4030 40300 Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom Ova delatnost obuhvata: .proizvodnju gasa gasifikacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede Ove delatnosti ne obuhvataju: .sakupljanje. pogonske i druge svrhe .proizvodnju i distribuciju elektri*ne energije: . koja se svrstava u podgrupu 24110 40203 Distribucija gasa Ova delatnost obuhvata: .

koji se svrstava u podgrupu 45250 . vijadukti.novogradnju. restauraciju i obi*ne opravke 451 4511 45110 Pripremni radovi Rušenje i razbijanje objekata.izgradnju specifi*nih objekata niskogradnje kao što su: . geofizi*ke. dalekovodi i objekti veza .zemljane radove: iskop. . koje se svrstava u podgrupu 11200 .montažu i podizanje prefabrikovanih konstrukcija na gradilištu 96 . nasipanje. gradski cevovodi. koja se svrstava u podgrupu 90000 Sektor D 45 Gra evinarstvo Gra evinarstvo Ova oblast obuhvata: .rad sistema za navodnjavanje u poljoprivredi.drenažne radove na gradilištu .rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata . geofizi*ka. koje se svrstava u podgrupu 45250 452 4521 45210 Izgradnja objekata ili njihovih delova.obradu otpadnih voda radi spre*avanja zaga enja. iskop kanala. uklanjanje stena. miniranje i dr. mostovi.ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi prou*avanja terena za gra enje.istraživanje nafte i gasa. nivelisanje terena.. komunalni gra evinski radovi i dr. cevovodi za prenos na velike daljine.raš*iš#avanje gradilišta .drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu 4512 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem Ova delatnost obuhvata: . zemljani radovi Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i mostove za uzdignute auto-puteve.iskop okana. geološka i seizmi*ka merenja. tuneli i podzemna železnica . koji se svrstavaju u podgrupu 74204 . gradski elektroenergetski vodovi i objekti veza. niskogradnja Grubi gra evinski radovi i specifi*ni radovi niskogradnje Ova delatnost obuhvata: . .bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa.pripremu zemljišta za rudarske radove: uklanjanje iskopa i drugi radovi i priprema mineralnih nalazišta Ova delatnost obuhvata i: .izgradnju svih vrsta zgrada . koji se svrstava u podgrupu 01411 . geološke ili druge svrhe Ova delatnost ne obuhvata: .bušenje izvora vode.

bazena za plivanje.nadzorne radove u gra evinarstvu.izgradnju vodenih puteva. koji se svrstavaju u granu 453 . fundiranje. koje se svrstavaju u podgrupu 74202 . brana i nasipa i dr. koja se svrstava u podgrupu 45230 4522 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Ova delatnost obuhvata: . izgradnju marina.izgradnju stadiona. arena. 27 i 28 .iskop jaraka . puteva. koje se svrstavaju u podgrupu 11200 . koji se svrstavaju u podgrupu 74204 . uklju*uju#i i pobijanje šipova . isklju*uju#i zgrade na njima Ova delatnost ne obuhvata: .arhitektonske i projektantske usluge.izgradnju stadiona. montaža industrijski proizvedenih *eli*nih elemenata . uklju#uju#i i specijalizovane radove Ova delatnost obuhvata: .specijalizovane gra evinske radove koji su zajedni*ki za razli*ite vrste objekata. savijanje armature . . koji se svrstavaju u podgrupu 45110 4524 45240 Izgradnja hidrogra evinskih objekata Ova delatnost obuhvata: .podvodne radove 4525 45250 Ostali gra evinski radovi.izgradnju aerodromskih pista .pokrivanje krovova . teniskih i golfterena i dr.montažu kompletnih zgrada od sopstveno proizvedenih delova. osim od betona.završne radove na zgradama. a zahtevaju specijalno izvo enje ili opremu: .. ulica i drugih saobra#ajnica.pripremne zemljane radove.Ova delatnost ne obuhvata: . bazena za plivanje i gimnasti*kih i drugih sportskih objekata.montažu krovnih konstrukcija . koji se svrstavaju u granu 454 . biciklisti*kih i peša*kih staza .hidroizolacione radove 4523 45230 Izgradnja saobra#ajnica. koja se svrstava u oblasti 20. bušenje i izgradnja crpilišta za vodu i kopanje bunara .usluge pri eksploataciji nafte i gasa.izgradnju železni*kih pruga. aerodromskih pista i sportskih terena Ova delatnost obuhvata: . zidanje opekom i kamenom 97 . operativnih površina u pristaništima i osiguranje obala. ustava.instalacione radove na zgradama. 26.

iznajmljivanje skela bez montaže i demontaže. opremu i kanale za hla enje ili klimatizaciju . elektri*ne vodove i pribor . uklju*uju#i i nanošenje odgovaraju#e podloge 98 . svetle#a mesta i dr. pribor i ure aje na drugom mestu nepomenute 454 4541 45410 Završni radovi Malterisanje Ova delatnost obuhvata: . montaža dimnjaka i industrijskih pe#i i dr. 4532 45320 Izolacioni radovi Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . koje se svrstava u podgrupu 45310 4534 45340 Ostali instalacioni radovi Ova delatnost obuhvata: . zaštitu od vibracija i dr. protivpožarne alarme . montaža i demontaža skela i radnih platformi. gasne instalacije .hidroizolacione radove. vodovodne instalacije i sanitarnu opremu . toplotnu i zvu*nu izolaciju. ku#ne antene i druge vazdušne provodnike . aerodromima i lukama . alarme i sisteme protiv provala . koji se svrstavaju u podgrupu 45220 4533 45330 Postavljanje cevnih instalacija Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: . ventilaciju. Ova delatnost ne obuhvata: . automatske protivpožarne vodene tuševe i dr. liftove i pokretne stepenice . osvetljenje i signalne sisteme na putevima. koje se svrstava u podgrupu 71320 453 4531 45310 Instalacioni radovi Postavljanje elektri*nih instalacija i opreme Ova delatnost obuhvata: .postavljanje instalacije u zgradama ili drugim objektima za: ..postavljanje instalacija u zgradama ili drugim objektima za: . Ova delatnost ne obuhvata: .malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove. Ova delatnost ne obuhvata: .postavljanje instalacija za elektri*no grejanje. uklju*uju#i i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup . grejanje.

granita ili škriljaca . motocikala i predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Prodaja. trgovina na malo motornim gorivima 99 .unutrašnje dovršavanje kao što je postavljanje drvenih obloga na zidove. uklju*uju#i i bojenje oznaka na putevima i prostorima za parkiranje . s rukovaocem Ova delatnost ne obuhvata: . mermera. betonskih ili kamenih plo*a .4542 45420 Ugradnja stolarije Ova delatnost obuhvata: . prozora. pomi*nih pregrada i dr. opravka motornih vozila. okvira za vrata i prozore. od drveta ili drugog materijala . opreme za prodavnice i dr.instalisanje privatnih bazena za plivanje . postavljanje ogledala i dr. koja se svrstava u podgrupu 45420 4545 45450 Ostali završni radovi Ova delatnost obuhvata: .unutrašnje i spoljno bojenje zgrada .postavljanje parketa i drugih podnih obloga od drveta. peš*anim mlazom i sli*ni radovi na spoljnim delovima zgrade . koje se svrstava u podgrupu 45430 4543 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga Ova delatnost obuhvata: .ugradnju vrata. uklju*uju#i i one od gume ili plasti*nih masa . koje se svrstava u podgrupu 71320 Sektor E 50 Trgovina na veliko i trgovina na malo. Ova delatnost ne obuhvata: .*iš#enje parom. održavanje i opravka motornih vozila i motocikala.iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje.ostale završne radove. 4544 45440 Bojenje i zastakljivanje Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . bez rukovaoca.bojenje objekata niskogradnje. zidnih i podnih kerami*kih.zastakljivanje. parketa i drugih podnih obloga od drveta .ugradnju prozora.. tapeta i dr. kuhinjske opreme. podnih i zidnih obloga od teraca.postavljanje u zgradama i drugim objektima: . tapisona i linoleumskih podnih pokriva*a. stepenica. na drugom mestu nepomenute 455 4550 45500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje.

) .sve delatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) u vezi s motornim vozilima i motociklima.Ova oblast obuhvata: . poliranje i vu*a vozila Ova oblast obuhvata i: .iznajmljivanje motocikala. obi*an servis . opravka delova motornog vozila . delatnost posrednika u trgovini na veliko i trgovini na malo vozilima . mazivima i proizvodima za hla enje Ova oblast ne obuhvata: . trgovina na veliko i trgovina na malo novim i polovnim vozilima . minibusi i dr.trgovinu na malo motornim gorivima. poliranje i dr. uklju*uju#i i specijalna putni*ka motorna vozila kao što su ambulantna vozila. koje se svrstava u podgrupu 71210 501 5010 50100 Prodaja motornih vozila Ova grana obuhvata: . mehani*ke opravke .trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr.održavanje i opravku motornih vozila: .trgovinu na veliko i trgovinu na malo preko posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . . trgovina na malo i trgovina na veliko delovima i priborom . pranje.trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i koriš#enim vozilima: . koja se svrstava u podgrupu 50300 502 5020 50200 Održavanje i opravka motornih vozila Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje motornih vozila. koje se svrstava u podgrupu 71100 . održavanje i opravka . kamioni. . prskanje i bojenje 100 . Ova grana obuhvata i: . uklju*uju#i i kamione i teretna vozila: . "moto-ku#e" i dr. prikolice i poluprikolice .trgovinu na veliko i trgovinu na malo rezervnim delovima i priborom za motorna vozila. elektri*ne opravke . pranje. vozila za kampovanje kao što su kamp-prikolice. opravka karoserije . putni*ka motorna vozila.

održavanje i opravku motocikala. delova i pribora za bicikle. opravka spoljnih i unutrašnjih guma. ugra ivanje delova i pribora .trgovinu na veliko gorivima. koja se svrstava u podgrupu 51510 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini.. industrijskim. njihovih delova i pribora Ova delatnost obuhvata: . trgova*kim i profesionalnim korisnicima i ustanovama. 101 .trgovinu na veliko i trgovinu na malo velikim i malim motociklima .protektiranje guma. uklju*uju#i i mopede Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hla enje motornih vozila Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle Ova delatnost obuhvata i: . održavanje i opravka motocikala i delova i pribora za motocikle Prodaja motocikala.prodaju. zaštita od korozije . 52480 i 52740 50402 Održavanje i opravka motocikala Ova delatnost obuhvata: . podešavanje ili zamena .prodaju. koji se svrstavaju u podgrupe 51150. održavanje i opravku bicikala. vu*a . opravka vetrobrana i prozora . drugim trgovcima na veliko ili posrednicima u kupovini ili prodaji proizvoda za tre#a lica. 52480 i 52740 505 5050 50500 Trgovina na malo motornim gorivima Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 25120 503 504 5030 50300 5040 50401 Prodaja delova i pribora za motorna vozila Prodaja.trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motocikle . održavanje i opravku bicikala. koji se svrstavaju u podgrupe 51150. 51470. pomo# na putu i dr.delatnost posrednika Ova delatnost ne obuhvata: . delova i pribora za bicikle. 51470. osim trgovine motornim vozilima i motociklima U ovu oblast svrstava se preprodaja (prodaja bez prerade) novih i koriš#enih proizvoda trgovcima na malo. Ova delatnost ne obuhvata: .

potroša*kih zadruga.Ova oblast obuhvata: .trgovinu na malo preko posrednika.trgovinu na veliko motornim vozilima. koja se svrstava u podgrupu 50300 . brodova i aviona Ova delatnost obuhvata i: . trgova*kih posrednika. Ova oblast obuhvata i: .delatnost osiguravaju#ih agencija. sortiranje i razvrstavanje proizvoda u velikim koli*inama. koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 .delatnost onih koji su angažovani na povezivanju prodavaca i kupaca ili preduzimaju komercijalne transakcije u ime principala Ova grana ne obuhvata : . prepakivanje i flaširanje. koja se svrstava u grane 512 do 517 . lekova). metala i industrijskih hemikalija Posredovanje u prodaji drvne gra e i gra evinskog materijala Posredovanje u prodaji mašina. distributera industrijskih proizvoda.delatnost agencija za nekretnine. uvoznika.delatnost trgova*kih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za ra*un drugih . tekstilnih sirovina i poluproizvoda Posredovanje u prodaji goriva. isporuka i instaliranje proizvoda o svom trošku Ova oblast ne obuhvata: .uobi*ajene manipulacije u trgovini na veliko kao što su sakupljanje. industrijske opreme.delatnost trgovaca na veliko.posredovanje u prodaji kancelarijskih mašina 102 .delatnost trgovinskih posrednika u prodaji motornih vozila i motocikala.iznajmljivanje i lizing proizvoda. izvoznika. ponovno razdeljivanje na manje koli*ine (npr. karavanima i motociklima. kao i njihova podela na manje partije. hla enje.trgovinu na veliko u svoje ime. koji se svrstavaju u oblast 71 511 Posredovanje u trgovini na veliko Ova grana obuhvata: . koja se svrstava u podgrupe 50100 i 50400 . koja se svrstava u podgrupu 67200 . kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr. koja se svrstava u granu 703 5111 51110 5112 51120 5113 51130 5114 51140 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina. ruda.posredovanje u prodaji poljoprivrednih mašina . živih životinja. koja se svrstava u oblast 52 .trgovinu na veliko priborom za motore. skladištenje.

trgovinu na veliko lukovicama lala . pi#a i duvana Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda. predmeta za doma#instvo i metalne i gvož arske robe Posredovanje u prodaji tekstila.trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima .trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima.5115 51150 5116 51160 Posredovanje u prodaji nameštaja. semenjem i hranom za životinje Ova delatnost obuhvata i: . ode#e. obra enim mesom i proizvodima od mesa 5133 51330 Trgovina na veliko mle*nim proizvodima. nedovršenom i dovršenom kožom Trgovina na veliko sirovim duvanom Trgovina na veliko hranom. jajima i jestivim uljima i mastima 103 . živinskim mesom i mesom divlja*i.trgovinu na veliko semenskim krompirom .posredovanje u prodaji krzna 5117 51170 5118 51180 5119 51190 512 Posredovanje u prodaji hrane.trgovinu na veliko neprera enim vo#em i povr#em.trgovinu na veliko hranom za uzgoj životinja 5122 51220 Trgovina na veliko cve#em i rastinjem Ova delatnost ne obuhvata: . obu#e i predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: . pi#ima i duvanom Trgovina na veliko vo#em i povr#em Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 51560 5123 51230 5124 51240 5125 51250 513 5131 51310 Trgovina na veliko živim životinjama Trgovina na veliko sirovom. uklju*uju#i i krompir 5132 51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenutih Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama Delatnosti iz grana 512 do 517 obuhvataju: .samo trgovinu na veliko za sopstveni ra*un 5121 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima.trgovinu na veliko životinjskim mesom.

. trakama. *okoladom i slatkišima od še#era Trgovina na veliko kafom.trgovinu na veliko hranom za ku#ne ljubimce 514 5141 51410 Trgovina na veliko predmetima za doma#instvo Trgovina na veliko tekstilom Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko ode#om. kompaktdiskovima i video-trakama . nakitom i predmetima od kože.trgovinu na veliko predmetima od krzna . pi#ima i duvanom Trgovina na veliko ostalom hranom.trgovinu na veliko opremom za osvetljavanje 104 .trgovinu na veliko predivima .trgovinu na veliko gramofonskim plo*ama. kakaom i za*inima Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom.trgovinu na veliko rubljem za doma#instvo Ova delatnost ne obuhvata: .trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima. koja se svrstava u podgrupu 51560 5142 51420 Trgovina na veliko ode#om i obu#om Ova delatnost obuhvata: .Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko obu#om Ova delatnost ne obuhvata: . kravate. kao što su rukavice.trgovinu na veliko jajima i proizvodima od jaja . uklju*uju#i i ribu.trgovinu na veliko proizvodima od krompira .trgovinu na veliko nejestivim uljima i mastima životinjskog i biljnog porekla 5134 51340 5135 51350 5136 51360 5137 51370 5138 51380 5139 51390 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na veliko duvanskim proizvodima Trgovina na veliko še#erom.trgovinu na veliko kišobranima. koja se svrstava u podgrupu 51470 5143 51430 Trgovina na veliko elektri*nim aparatima za doma#instvo i radio i televizijskim ure ajima Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko mle*nim proizvodima . *ajevima. uklju*uju#i i sportsku ode#u .trgovinu na veliko galanterijom.trgovinu na veliko tkaninama . naramenice i dr. ljuskare i mekušce Ova delatnost obuhvata i: .

sportskim predmetima. . lakovima. slavine. vodovi. biciklima i delovima i priborom za bicikle.trgovinu na veliko mastima. pru#a i plute i dr. osim poljoprivrednih Trgovina na veliko *vrstim.trgovinu na veliko otpacima i ostacima. nakitom. mazivima.trgovinu na veliko proizvodima primarne obrade drveta . podnim pokriva*ima i neelektri*nim aparatima za doma#instvo . T-delovi.trgovinu na veliko nameštajem. gumene cevi i dr.5144 51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. 5152 51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 51570 5153 51530 Trgovina na veliko drvetom i gra evinskim materijalom Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko sanitarnom opremom: .trgovinu na veliko sanitarnom instalacionom opremom: . muzi*kim instrumentima. lavaboi i toaletni i drugi sanitarni predmeti od porculana 5154 51540 Trgovina na veliko metalnom robom. knjigama.trgovinu na veliko sredstvima za *iš#enje u doma#instvu 5145 51450 5146 51460 5147 51470 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti*kim proizvodima Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma#instvo Ova delatnost obuhvata: . igrama i igra*kama. predmetima od kože i potrebštinama za putovanje. spojevi. satovima. *asovnicima. predmetima od drveta.trgovinu na veliko rudama gvož a i rudama obojenih metala . fotografskim i opti*kim predmetima. *asopisima i novinama. pesak.trgovinu na veliko gra evinskim materijalom: . 515 5151 51510 Trgovina na veliko reprodukcionim materijalom. 105 . cevima. te*nim i gasovitim gorivima i sli*nim proizvodima Ova delatnost obuhvata i: . otpacima i ostacima.trgovinu na veliko ravnim staklom . uljima i dr.trgovinu na veliko neobra enim drvetom . cevi.trgovinu na veliko proizvodima od papira. ure ajima i opremom za centralno grejanje Ova delatnost obuhvata i: . kade. šljunak i dr. kišobranima.trgovinu na veliko poluproizvodima od gvož a i obojenih metala Ova delatnost ne obuhvata: . zidnim tapetima i sredstvima za *iš#enje Ova delatnost obuhvata i: . bojama.

osim motornih vozila.trgovinu na veliko neupakovanim papirom 5157 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom kao što su pisa#e mašine.trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima za reciklažu 516 5161 51610 Trgovina na veliko mašinama. industrijska so. eteri*na ulja. ra*unske mašine i dr. trgovinu i navigaciju Ova delatnost obuhvata: . derivati skroba i dr.trgovinu na veliko plasti*nim masama u primarnim oblicima . sinteti*ke smole.trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima . parafin.trgovinu na veliko kompjuterizovanim mašinama za tekstilnu industriju i kompjuterizovanim mašinama za šivenje i pletenje 5164 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na veliko kau*ukom . metilalkohol. soda. mirisi i za*ini. motocikala i bicikala 106 .trgovinu na veliko industrijskim proizvodima za *iš#enje 5156 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom Ova delatnost obuhvata i: . boje. industrijski gasovi. kiseline i sumporna jedinjenja. 5165 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju. . štamparske boje.trgovinu na veliko ubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu . ure ajima i priborom Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko ra*unarima i perifernom opremom .trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama: .trgovinu na veliko kompjuterizovanim alatnim mašinama 5162 51620 5163 51630 Trgovina na veliko gra evinskim mašinama Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje Ova delatnost obuhvata i: . anilin.trgovinu na veliko saobra#ajnom opremom.5155 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima Ova delatnost obuhvata: . hemijska lepila.

trgovinu na veliko delovima za motorna vozila. gvož a i *elika i industrijskih mašina i opreme.prodaju žita. robnih ku#a. ruda. industrijskih hemikalija. bez obzira na vrstu pogona 517 5170 51700 Ostala trgovina na veliko Ova delatnost obuhvata: .prodaju potrošne robe ustanovama i industrijskim korisnicima . koja se svrstava u oblast 51 ..trgovinu na veliko motornim vozilima.trgovinu na veliko elektronskim komponentama . prekida*i. žice i dr.trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije . motocikala. zrnastih proizvoda. prikolicama i karavanima. potroša*kih zadruga i dr. priborom i spravama. delova za motocikle i goriva za njih.trgovinu na veliko razli*itom robom.preprodaju (prodaju bez transformacije) novih i koriš#enih proizvoda stanovništvu za li*nu potrošnju ili potrošnju u doma#instvu preko prodavnica. Ova oblast obuhvata i: . opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova oblast obuhvata: .trgovinu na veliko ostalim na drugom mestu nepomenutim mašinama za industriju.trgovinu na veliko biciklima.specijalizovanu trgovinu na veliko koja nije na drugom mestu klasifikovana . bez posebne specijalizacije 52 Trgovina na malo. kablovi. uklju*uju#i i traktore Ova delatnost obuhvata i: .trgovinu na veliko motociklima. .trgovinu na malo preko posrednika Ova oblast ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 51470 5166 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama. trgovinu.trgovinu na veliko kosilicama za travu.instaliranje predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu bez obzira na to da li je to povezano s prodajom na malo . koja se svrstava u podgrupu 50400 .trgovinu na veliko elektri*nim predmetima kao što su elektromotori. osim trgovine motornim vozilima i motociklima. preko pošte. uli*nih prodavaca i prodavaca koji dolaze na vrata kupca. transformatori. sirove nafte.prodaju motornih vozila. koja se svrstava u podgrupu 50100 . na tezgama. navigaciju i druge delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u oblast 50 107 . koja se svrstava u podgrupu 50300 .

trgovinu na malo raznovrsnom robom. kozmeti*kim i toaletnim preparatima Izdavanje i spravljanje lekova po recepturi Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima 108 . 5212 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe Ova delatnost obuhvata: . kozmetika i dr.prodaju hrane i pi#a koja se konzumira na licu mesta.prodaju robe samo ustanovama i industrijskim korisnicima. pi#a i duvana Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na malo raznovrsnom robom. delatnost robnih ku#a koje se bave opštom prodajom i koje na posebnim linijama prodaju raznovrsne proizvode. nameštaj. ljuskarima i mekušcima Trgovina na malo hlebom. pretežno hranom. nakit. 522 5221 52210 5222 52220 5223 52230 5224 52240 5225 52250 5226 52260 5227 52270 Trgovina na malo hranom. nameštaj. pi#ima ili duvanom: . koja se svrstava u podgrupe 55300. koje se svrstava u podgrupu 71400 521 5211 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. metalna roba.. igra*ke. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata i: . pi#a i duvana kao glavnih proizvoda. prodaju i razni drugi proizvodi kao što su ode#a. sportsku opremu i dr. medicinskim. kozmetiku. 55400 i 55510 .prodaju na malo mle*nih proizvoda 523 5231 52310 5232 52320 Trgovina na malo farmaceutskim. metalnu robu. ku#ne aparate. pi#ima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo vo#em i povr#em Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa Trgovina na malo ribom. pretežno hrane. uklju*uju#i i ode#u. me u kojom ne preovla uju hrana.iznajmljivanje stanovništvu predmeta za li*nu upotrebu i upotrebu u doma#instvu. delatnost prodavnica mešovite robe u kojima se pored hrane. kola*ima i slatkišima Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi#ima Trgovina na malo proizvodima od duvana Ostala trgovina na malo hranom. ku#ni aparati. koja se svrstava u oblast 51 . pi#a i duvan: .

predmeta za osvetljavanje . nameštaja . 5242 52420 Trgovina na malo ode#om Ova delatnost obuhvata: . odevnih predmeta .prodaju na malo plo*a od plute za oblaganje podova.prodaju na malo osnovnih materijala za izradu pokriva*a. koja se svrstava u podgrupu 52500 5245 52450 Trgovina na malo aparatima za doma#instvo. peškiri i dr. mreža i drugih predmeta od tekstila za opremanje doma#instava . . predmeta od krzna . kravate. plute i pru#a . grn*arskih predmeta od gline i keramike. predmeta za putovanje. od kože i kožnih supstituta 5244 52440 Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje Ova delatnost obuhvata: .5233 52330 524 5241 52410 Trgovina na malo kozmeti*kim i toaletnim preparatima Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama Trgovina na malo tekstilom Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 52480 . predmeta od drveta.prodaju na malo: . odevne galanterije kao što su rukavice. naramenice i dr.prodaju na malo: . radio i televizijskim ure ajima 109 .prodaju na malo tkanina . predmeta i opreme za doma#instvo na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost ne obuhvata: .prodaju na malo antikviteta. pribora za jelo. obu#e . pribora za doma#instvo. 5243 52430 Trgovina na malo obu#om i predmetima od kože Ova delatnost obuhvata: .prodaju na malo konca za pletenje . predmeta od kože . zavesa.prodaju na malo: . tapiserija ili veza . stolnjaci. predmeta od stakla i porculana i dr.prodaju na malo rublja za doma#instvo kao što su *aršavi.

sanitarna oprema i dr. muzi*kih plo*a i audio-vizuelnih traka i kaseta . ubrivo i ku#ni ljubimci . plin u bocama. *asovnici i nakit .Ova delatnost obuhvata: . drvo. koja se svrstava u podgrupu 52500 5248 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama Ova delatnost obuhvata: . bez obzira na vrstu pogona . metalne robe . ulje za loženje za doma#instvo.prodaju na malo: . cve#e. sportska oprema . ugalj i drvo . muzi*kih instrumenata i notnog materijala Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71400 5246 52460 Trgovina na malo metalnom robom. satovi. filatelisti*ke marke i nov*i#i (numizmatika) . rukotvorine i religijski predmeti . novinama i pisa#im materijalom Ova delatnost ne obuhvata: .prodaju na malo polovnih i antikvarnih knjiga. fotografska. pokriva*i za pod . ravnog stakla .iznajmljivanje traka i plo*a.prodaju na malo: . bojama i staklom Ova delatnost obuhvata: . suveniri. uklju*uju#i i prodaju na malo robe koja se obi*no prodaje trgovinama na veliko: . zidni tapeti . ostalog gra evinskog materijala kao što su opka i crep. sredstva za *iš#enje . kancelarijska oprema i pribor . kompjuteri i posebni softveri . seme. oružje i municija . kosilica za travnjake. opti*ka i precizna oprema . radio i televizijskih aparata i druge audio-vizuelne opreme za doma#instvo . aparata za doma#instvo . igre i igra*ke . sadnice. premaza i lakova . materijala i opreme za aktivnosti "uradi sam" . 5247 52470 Trgovina na malo knjigama. pribor za pecanje 110 . boja.prodaju na malo.

prodaja preko automata . koja se svrstava u oblast 50 111 . koja se svrstava u podgrupu 50100 526 5261 52610 Trgovina na malo izvan prodavnica Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naru*enu robu Ova delatnost obuhvata: . bicikli .trgovinu na malo proizvodima bilo koje vrste na uobi*ajenim pokretnim tezgama pored glavnih puteva ili na organizovanim pijacama 5263 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica Ova delatnost obuhvata: .popravku motornih vozila i motocikala. a koji su naru*eni na osnovu oglasa. neprehrambeni proizvodi koji nisu na drugom mestu klasifikovani 525 5250 52500 Trgovina na malo polovnom robom. prodaja preko putuju#ih prodavaca 527 Opravka predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Ova grana obuhvata: .trgovinu na malo polovnim knjigama .trgovinu na malo proizvodima koji se kupcu dostavljaju poštom.trgovinu na malo polovnim motornim vozilima.proizvodnjom. prodajom na veliko ili prodajom na malo tih predmeta. modela ili nekog drugog sredstva oglašavanja 5262 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama Ova delatnost obuhvata: .. kataloga.opravku predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. Ova grana ne obuhvata: . oprema za kampovanje . koja nije povezana sa izradom . de*ija kolica .trgovinu na malo proizvodima na na*in koji nije na drugom mestu predvi en: . Ako je povezana. prodaje na malo ili proizvodnje. u prodavnicama Ova delatnost obuhvata: .trgovinu na malo ostalom polovnom robom Ova delatnost ne obuhvata: . tada se opravka uklju*uje u delatnost prodaje na veliko. *amci . prodaja preko lica koja dolaze na vrata kupcu .

apartmanski hoteli).usluge smeštaja za kra#i boravak u: . hotelima pogodnim za konferencije Ova grana obuhvata i: . *asovnika i nakita Opravka na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata i: . omladinska odmarališta. koji se svrstava u podgrupu 70200 5511 55110 5512 55120 552 Hoteli i moteli. koje se svrstavaju u podgrupu 70200 . izdavanje prostora i ure aja za kampovanje .popravku bicikala Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 55 551 2 3 4 5 Hoteli i restorani Hoteli i restorani Hoteli Ova grana obuhvata: . hotelima. koje se svrstavaju u 70200 Sektor Ž 112 . planinarski domovi i ku#e i dr. bez restorana Kampovi i druge vrste smeštaja za kra#i boravak Ova grana obuhvata: .tajmšering (zakup smeštajnog prostora na odre eno vreme).opravku *izama. motelima i gostionicama .5271 52710 Opravka obu#e i ostalih predmeta od kože Ova delatnost obuhvata i: .usluge restorana koji rade u sastavu smeštajnog objekta Ova grana ne obuhvata: . druge usluge smeštaja za kra#i boravak.usluge smeštaja za duži boravak (npr. ku#ama za odmor i stanovima . kofera i sli*nih predmeta i od drugih materijala 5272 52721 52722 5273 52730 5274 52740 Opravka elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka radio i televizijskih aparata Opravka ostalih elektri*nih aparata za doma#instvo Opravka satova. apartmanski hoteli). kampovima za odmor. cipela. s restoranom Hoteli i moteli. Ova grana ne obuhvata: . kao što su "krevet i doru*ak".usluge smeštaja za kra#i boravak u: .usluge smeštaja za duži boravak (npr.

kolima za ru*avanje u železni*kim i drugim sredstvima putni*kog saobra#aja Ova delatnost ne obuhvata: . u: . Ova delatnost ne obuhvata: . kioscima s prženom ribom i krompirom i dr. restoranima sa samousluživanjem kao što su kafeterije . pivnicama.pr ethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem.5521 55211 55212 5522 55220 5523 55231 Omladinska odmarališta i planinarski domovi i ku#e De*ja i omladinska odmarališta Planinarski domovi i ku#e Kampovi Ostali smeštaj. koja se svrstava u podgrupu 52630 . no#nim barovima. barovima.prodaju obroka koji se obi*no konzumiraju na licu mesta. .usluge smeštaja za kra#i boravak u radni*kim odmaralištima 55232 Turisti*ki smeštaj u doma#oj radinosti Ova delatnost obuhvata: .ostale usluge smeštaja za kra#i boravak 553 5530 55300 Restorani Ova delatnost obuhvata: . u: .prodaju preko automata. na drugom mestu nepomenut Radni*ka odmarališta Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u grane 551 i 552 554 5540 55400 Barovi Ova delatnost obuhvata: . vinarnicama i dr. eventualno uz neki vid zabave. . kao što su hamburger-barovi i dr. koje se svrstavaju u grane 551 i 552 113 . restoranima . kao i prodaju pi#a uz obroke. koja se svrstava u podgrupu 52630 . kafanama. restoranima s brzo pripremljenom hranom. restoranima iz kojih se hrana nosi .prodaju preko automata.prethodno pomenute aktivnosti koje se obavljaju u vezi sa smeštajem. eventualno uz neki vid zabave.prodaju pi#a koja se uobi*ajeno konzumiraju na licu mesta.usluge smeštaja za kra#i boravak u ku#ama za odmor i stanovima 55233 Ostali smeštaj za kra#i boravak Ova delatnost obuhvata: .

kantine u sportskim organizacijama. cevovodima. ve#inom profesionalno povezanim: . drumom.aktivnosti u vezi s putnicima i teretom u železni*kim stanicama. fabrikama i ustanovama . skladištenje i ostale pomo#ne aktivnosti. rukovanje teretom. linijskog ili slobodnog.aktivnosti u vezi sa obavljanjem prevoza putnika i robe. cevovodni transport Železni*ki saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . rukovanje teretom. skladištenje i veze Ovaj sektor obuhvata: . avionske prevoznike . koje se svrstavaju u podgrupu 50200 . održavanje i opravku puteva.555 5551 55510 Kantine i ketering Kantine Ova delatnost obuhvata: . bankete i prijeme . luka i aerodroma.iznajmljivanje transportne opreme bez voza*a ili rukovaoca.pripremanje obroka u centralnim jedinicama za potrošnju na drugim mestima kao što je pripremanje gotovih obroka za: . železnica. zabave i druge proslave i priredbe Sektor Z Saobra#aj. koje se svrstavaju u oblast 63 114 . .velike opravke ili prepravke transportne opreme (osim motornih vozila). studentske menze .iznajmljivanje transportne opreme s voza*em ili rukovaocem Ovaj sektor ne obuhvata: . železni*ke i drumske prevoznike .izgradnju.prate#e aktivnosti u vezi sa stani*nim objektima i parkiralištima. vodenim ili vazdušnim putevima . koji se svrstavaju u oblast 45 . uobi*ajeno po nižim cenama. svadbe.prodaju obroka i pi#a. odre enim grupama lica. oficirske menze 5552 55520 Ketering Ova delatnost obuhvata: .održavanje i opravku motornih vozila. koje se svrstava u grane 711 i 712 60 601 6010 60100 Kopneni saobra#aj.poštanske aktivnosti i telekomunikacije . železnicom.putni*ki i teretni saobra#aj me ugradskom železnicom Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u oblast 35 . skladištenje i dr.

prevoz školskim autobusima. prevoz autobusima za razgledanje znamenitosti. 6022 60220 Taksi-prevoz Ova delatnost obuhvata: . teških tereta. koji se svrstava u grupu 8514 6024 60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 63211 602 6021 60211 60212 Ostali kopneni saobra#aj Redovan prevoz putnika u drumskom i gradskom saobra#aju Prevoz putnika u drumskom saobra#aju Prevoz putnika u gradskom saobra#aju Delatnosti iz podgrupa 60211 i 60212 obuhvataju: . rashla enih tereta. stoke. trolejbusima. s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama .održavanje i manje opravke voznog parka.prevoz ambulantnim kolima. tramvajima. osim železnicom. ži*arama i dr. na odre enim relacijama.iznajmljivanje kamiona s voza*em 115 . automobila i dr.aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima. Ova delatnost obuhvata i: .ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju: . uspinja*ama. s voza*em 6023 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . s ta*no utvr enim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na odre enim stanicama Ove delatnosti obuhvataju i: . kolima.prevoz putnika zaprežnim vozilima 6025 60250 Prevoz robe u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .prevoz nameštaja . prevoz do i od aerodroma ili drugih stanica.prevoz drumom trupaca. rasutih tereta (uklju*uju#i i prevoz tanker-kamionima). ekskurzije i ostale povremene usluge prevoza Ova delatnost ne obuhvata: .aktivnosti koje se odnose na obavljanje me ugradskog prevoza putnika. *arter-prevoz. podzemnom i nadzemnom železnicom.ostalo iznajmljivanje putni*kih vozila.. na odre enim relacijama.taksi-prevoz .

skladištenje robe. spasavanje plovila i dr. koji se svrstava u oblast 63 603 6030 Cevovodni transport Ova delatnost obuhvata: .prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi.distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa. jezerima i ostalim unutrašnjim vodenim putevima. linijski ili slobodni . koji se svrstavaju u oblast 63 611 6111 61110 Pomorski saobra#aj i saobra#aj u priobalnim morskim vodama Pomorski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . tankera i dr. vode ili pare.. koja se svrstava u grane 553 i 554 .rad terminalske opreme za rukovanje teretom. .prevoz putnika ili robe rekama. koja se svrstava u Sektor D 61 Vodeni saobra#aj Ova oblast obuhvata: .prevoz tereta zaprežnim vozilima Ova delatnost ne obuhvata: . kormilarenje. rad luka i ostale pomo#ne aktivnosti kao što su pristajanje.prevoz tegljenjem ili guranjem barži. osvetljavanje.prenos gasa..prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama izme u nacionalnih luka 612 6120 61200 Saobra#aj unutrašnjim vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: .rukovanje teretom. kanalima.rad feribota i taksi-prevoz na vodenim putevima . te*nosti. kružna putovanja ili obilaske .rad *amaca za ekskurzije.prevoz putnika ili robe vodenim putem.rad pumpnih stanica Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i prevoz preko velikih jezera 6112 61120 Saobra#aj u priobalnim morskim vodama Ova delatnost obuhvata: . razre enog cementa.iznajmljivanje brodova i *amaca s posadom Ova oblast ne obuhvata: .delatnost restorana i barova na brodovima. maltera i ostale robe cevovodima . uklju*uju#i i prevoz unutar luka i pristaništa 62 Vazdušni saobra#aj 116 .

opravke aviona ili avionskih motora. koje se svrstava u podgrupu 74400 .prevoz putnika ili robe vazdušnim ili vasionskim saobra#ajem Ova oblast ne obuhvata: .rad skladišnih objekata za sve vrste robe i skladištenje robe u slobodnim carinskim zonama: . sa utvr enim redom letenja Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstava u granu 632 6312 63120 Skladišta i stovarišta Ova delatnost obuhvata: . stovarištahladnja*e i dr.slaganje tereta Ova delatnost ne obuhvata: .lansiranje satelita i vasionskih vozila . vanredni (*arter) Ova delatnost obuhvata: . aktivnost putni*kih agencija Pretovar tereta i skladištenje Pretovar tereta Ova delatnost obuhvata: .zaprašivanje useva. koje se svrstava u podgrupu 01413 . rad silosa za žitarice.vasionski prevoz robe i putnika 63 631 6311 63110 Prate#e i pomo#ne aktivnosti u saobra#aju.utovar i istovar robe ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobra#ajnog sredstva kojim je prevoz izvršen .snimanje iz vazduha (aerofotografija).prevoz putnika ili robe vazdušnim putem na redovnim linijama.redovne *arter-letove 623 6230 62300 Vasionski saobra#aj Ova delatnost obuhvata: . stovarišta za opšte terete.vanredni prevoz putnika ili robe vazdušnim putem Ova delatnost obuhvata i: .Ova oblast obuhvata: . koji se svrstavaju u podgrupu 62200 622 6220 62200 Vazdušni saobra#aj.reklamiranje iz vazduha. linijski Ova delatnost obuhvata: . skladištenje raznovrsne robe 117 . . koje se svrstava u podgrupu 74810 621 6210 62100 Vazdušni saobra#aj.rad stani*nih objekata. koje se svrstavaju u podgrupu 35300 .redovne *arter-letove.

tunela.parkirališta za motorna vozila. prate#e aktivnosti u vezi s radom mostova. životinja ili robe: . .aktivnosti u vezi s prevozom putnika. tunela i dr. rad stani*nih objekata kao što su autobuske stanice. rad svetionika 63222 Usluge u re*nom i jezerskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . prate#e aktivnosti vezane za rad puteva.Ova delatnost ne obuhvata: . rad stani*nih objekata kao što su železni*ke stanice. rad terminalskih objekata kao što su luke. parkirališta za bicikle i dr.aktivnosti vezane za prevoz putnika. životinja ili robe pomorskim putem: . spasavanja i dr. parkirališta ili garaža. rad terminalskih objekata kao što su luke. koja se svrstavaju u podgrupu 63213 632 6321 63211 63212 63213 Ostale prate#e aktivnosti u saobra#aju Ostale prate#e aktivnosti u kopnenom saobra#aju Održavanje i nega kola Održavanje pruga Održavanje ure aja na železnici Delatnosti iz podgrupa 63211 do 63213 obuhvataju: . kormilarenje i pristajanje 118 . . . . . . rad brana i dr. *uvanje stambenih auto-prikolica u toku zime 6322 63221 Ostale prate#e aktivnosti u vodenom saobra#aju Usluge u pomorskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . stanice za rukovanje robom i dr. životinja ili robe: . navigacija.aktivnosti u vezi sa železni*kim prevozom putnika. poslovi osvetljavanja. kormilarenje i pristajanje . pristaništa i dr. mostova.aktivnosti u vezi s drumskim prevozom putnika. 63214 Usluge u drumskom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . navigacija. stanice za rukovanje robom i dr. životinja ili robe re*nim i jezerskim putem: . . pristaništa i dr.

uklju*uju#i i preuzimanje i grupisanje pošiljki . paket-aranžmana i dr. Ove delatnosti ne obuhvataju: .poslove pomorskih i avio-špeditera . rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr. organizacija putovanja.poslove carinskih zastupnika . rad zemaljske službe na aerodromima i dr. rad svetionika 6323 63230 Ostale prate#e aktivnosti u vazdušnom saobra#aju Ova delatnost obuhvata: .delatnost putni*kih agencija: . delatnost turisti*kih vodi*a 634 6340 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobra#aju Ova delatnost obuhvata: . vazduhom ili morem. Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i preuzimanje i raspodelu robe . koja se svrstava u granu 804 633 6330 63300 Delatnost putni*kih agencija i turoperatora. prodaja voznih karata.organizovanje prevoza grupnih pošiljki drumom.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola koje nemaju profesionalni karakter. smeštaja i prevoza putnika i turista .. .prijem grupnih i individualnih pošiljki.aktivnosti u vezi s prevozom putnika. pomo# turistima. prepakivanje. .organizovanje i sprovo enje saobra#aja drumovima.poslove vezane za osiguranje robe. poslovi osvetljavanja. životinja ili robe vazdušnim putem: .poslove špedicije (otpremanje robe) . . železnicom. merenje robe i dr. morima ili vazdušnim putevima .poslove rukovanja robom kao što su pakovanje. na drugom mestu nepomenuta Ova delatnost obuhvata: . sortiranje. spasavanja i dr. pružanje informacija i saveta i planiranje putovanja . koji se svrstavaju u podgrupu 67200 64 Poštanske aktivnosti i telekomunikacije 119 . kontrola aerodroma i vazdušnog saobra#aja . koje se svrstavaju u podgrupu 64120 . delatnost turoperatora .izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova .poštanske usluge preduze#a koja nisu pošte.

slike ili ostalih informacija kablovima. koje se svrstava u podgrupu 74840 . prevoz i isporuku (doma#e ili me unarodne) pošte i paketa .davanje telefonskih informacija. koji se svrstavaju u grupu 6512 6412 64120 Prikupljanje. kreditno i drugo poslovanje banaka 120 . upotrebom jedne ili više vrsta sopstvenog saobra#ajnog sredstva ili sredstava javnog prevoza 642 6420 64200 Telekomunikacije Ova delatnost obuhvata: . relejima i satelitima: .sakupljanje pošte i paketa iz javnih poštanskih sandu*i#a ili iz pošta . emitovanje radio i televizijskih programa . emitovanjem.iznajmljivanje poštanskih sandu*i#a. osim delatnosti pošta Ova delatnost obuhvata: . prevoz i isporuku pismonosnih pošiljki i paketa koje obavljaju preduze#a koja nisu pošte.delatnost prikupljanja i redistribucije fondova (sredstava).prenos zvuka.prikupljanje. održavanje mreže Ova delatnost ne obuhvata: . prevoz i isporuka poštanskih pošiljki. Ova delatnost ne obuhvata: .raspodela i isporuka pošte i paketa . osim osiguranja i penzijskih fondova Ova oblast obuhvata: . penzijskih fondova i obaveznog socijalnog osiguranja 651 Monetarne institucije Ova grana obuhvata: . telefonska. osim za svrhe osiguranja.poslove poštanskih žiro-ra*una i štednje i ostale finansijske poslove koje vrši administracija pošta.prikupljanje. post-restant i dr. telegrafska i teleks-veza .proizvodnju radio i televizijskih programa *ak i ako je u vezi sa emitovanjem. koja se svrstava u podgrupu 92200 Sektor I 65 Finansijsko posredovanje Finansijsko posredovanje.641 6411 64110 Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki Delatnost pošta Ova delatnost obuhvata: .prikupljanje sredstava u vidu depozita.

6511 65110 6512 65121 65122 65123

Centralne banke Ostale monetarne institucije Bankarske organizacije Poštanske štedionice Ostalo štedno-kreditno poslovanje (štedionica, štedno-kreditna organizacija i štedno-kreditna zadruga) Delatnosti iz podgrupa 65121 do 65123 obuhvataju: - finansijsko posredovanje monetarnih institucija, osim centralnih Ove delatnosti obuhvataju i: - poštanske žiro i štedne bankarske aktivnosti

652

Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - finansijsko posredovanje, osim posredovanja koje vrše monetarne institucije 6521 65210 Finansijski lizing Ova delatnost obuhvata: - davanje u zakup na rok koji približno odgovara veku trajanja imovine i zakupac sti*e sve beneficije od njenog koriš#enja i preuzima sav rizik u vezi s vlasništvom, a imovina može ali ne mora da bude preneta Ova delatnost ne obuhvata: - iznajmljivanje koje se prema vrsti iznajmljene robe svrstava u oblast 71 6522 65220 6523 65231 Ostalo kreditno iznajmljivanje novca Ostalo finansijsko posredovanje, na drugom mestu nepomenuto Obavljanje platnog prometa u zemlji Ova delatnost obuhvata: - obavljanje platnog prometa u zemlji za imaoce poslovnih ra*una (žiro-ra*uni i teku#i ra*uni za pravna lica i druge imaoce ra*una) 65232 Ostalo finansijsko posredovanje Ova delatnost obuhvata: - ostalo finansijsko posredovanje koje je u osnovi povezano s raspodelom fondova, osim davanja zajmova: . investiranje u vrednosne papire, kao što su akcije, obveznice, blagajni*ki zapisi i dr. . rad za sopstveni ra*un posrednika vrednosnih papira . investiranje u imovinu, prvenstveno za druge finansijske posrednike

121

. ugovaranje trampe, prava opcije i drugih ograni*avaju#ih aranžmana - finansijske holding-poslove Ova delatnost ne obuhvata: - finansijski lizing, koji se svrstava u podgrupu 65210 - poslove u vezi s hipotekama i poslove menja*nica, koji se svrstavaju u podgrupu 67130 - poslove hartijama od vrednosti za ra*un drugih, koji se svrstavaju u podgrupu 67120 - promet, iznajmljivanje i zakup nekretnina, koji se svrstavaju u oblast 70 - iznajmljivanje mašina i opreme, koje se svrstava u oblast 71 - nefinansijske holding-poslove, koji se svrstavaju u podgrupu 74150 66 660 Osiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja Ova oblast obuhvata: - dugoro*nu i kratkoro*nu raspodelu rizika, s elementima štednje ili bez njih 6601 66010 Osiguranje života Ova delatnost obuhvata: - osiguranje i reosiguranje života, sa znatnim elementima štednje ili bez njih 6602 66020 Penzijski fondovi Ova delatnost obuhvata: - pribavljanje prihoda za penzijske fondove Ova delatnost ne obuhvata: - programe obaveznog socijalnog osiguranja i programe bez davanja doprinosa gde se fondovi u velikoj meri obezbe uju iz javnih izvora, koji se svrstavaju u podgrupu 75300 6603 66030 Ostalo osiguranje Ova delatnost obuhvata: - ostalo osiguranja i reosiguranje, osim osiguranja života: . od nesre#a i požara . zdravlja . imovine . drumskog, pomorskog, avio-saobra#aja i dr. . od nov*anih gubitaka i osiguranje odgovornosti 67 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju Ova oblast obuhvata: - pružanje usluga koje nisu finansijsko posredovanje a u vezi su s finansijskim posredovanjem

122

671 6711 67110

Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, osim osiguranja i penzijskih fondova Upravljanje finansijskim tržištem Ova delatnost obuhvata: - upravljanje i nadgledanje finansijskog tržišta, osim onog koje vrše državni organi: . delatnost berza hartija od vrednosti i dr. 6712 67120 Posredovanje u poslovima s hartijama od vrednosti Ova delatnost obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje i dr.) i aktivnosti u vezi s tim Ova delatnost ne obuhvata: - posredovanje na finansijskom tržištu za sopstveni ra*un, koje se svrstava u podgrupu 65232 6713 67130 Pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: - pomo#ne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute: . posredovanje u vezi sa hipotekama . menja*nice i dr.

672

6720 67200

Pomo#ne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove Ova delatnost obuhvata: - aktivno sti uklju*ene ili povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, osim finansijskog posredovanja: . aktivnosti agenata osiguranja . aktivnosti procenitelja osiguranog rizika i štete i dr.

Sektor J 70 701 7011 70110

Aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti Aktivnosti u vezi s nekretninama Aktivnosti u vezi s nekretninama, za sopstveni ra*un Razvoj projekata o nekretninama Ova delatnost obuhvata: - razvoj projekata o nekretninama: . povezivanje finansijskih, tehni*kih i fizi*kih sredstava za realizaciju projekata o nekretninama za kasniju prodaju, za stambene ili druge zgrade 7012 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni ra*un

123

prodaji. železni*ka vozila . sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . kampova. Ova delatnost ne obuhvata: . osim automobila: . stambene zgrade i stanovi . koji se svrstava u podgrupu 65210 712 7121 71210 Iznajmljivanje ostalih saobra#ajnih sredstava Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: . za tu ra*un Agencije za nekretnine Ova delatnost obuhvata: .finansijski lizing. zemljište i dr. 702 7020 70200 Iznajmljivanje nekretnina Ova delatnost obuhvata: . za tu ra*un Ova delatnost obuhvata: . stambene zgrade i stanovi . nestambene zgrade .posredovanje u kupovini. prikolice i poluprikolice 124 .iznajmljivanje putni*kih vozila bez voza*a .kupovinu i prodaju nekretnina: .agencije za prikupljanje stanarine 71 711 7110 71100 Iznajmljivanje mašina i opreme bez rukovaoca i iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo Iznajmljivanje automobila Ova delatnost obuhvata: . traktori. kamp-prikolica i drugih nestambenih objekta ili objekta za kratkotrajni boravak.iznajmljivanje nekretnina i upravljanje tim nekretninama: .Ova delatnost obuhvata: . nestambene zgrade .rad hotela. soba za izdavanje.iznajmljivanje saobra#ajnih sredstava bez voza*a.davanje u zakup putni*kih vozila bez voza*a. koji se svrstava u oblast 55 703 7031 70310 Aktivnosti u vezi s nekretninama. kamioni. zemljište i dr. iznajmljivanju i proceni nekretnina 7032 70320 Upravljanje nekretninama.

koji se svrstava u podgrupu 65210 713 7131 71310 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme Ova delatnost obuhvata: .finansijski lizing. koje se svrstava u granu 014 .davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava.iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo. motocikali.finansijski lizing. u komercijalne svrhe. kampersi i dr.iznajmljivanje *amaca za zabavu. koje se svrstava u podgrupu 71400 7123 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava Ova delatnost obuhvata: . kao što su poljoprivredni traktori i dr.iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava bez posade .iznajmljivanje ili davanje u zakup (lizing) vozila ili kamiona s voza*em. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 71400 7122 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima Ova delatnost obuhvata: .. Ova delatnost ne obuhvata: .finansijski lizing. koje se svrstava u oblast 61 .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo.iznajmljivanje bicikala. koji se svrstava u podgrupu 65210 125 .davanje u zakup (lizing) pomenutih saobra#ajnih sredstava. s rukovaocem.iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima. bez rukovaoca . koji se svrstava u podgrupu 65210 . karavani.iznajmljivanje proizvoda proizvedenih u grani 293. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost obuhvata i: .iznajmljivanje kontejnera Ova delatnost ne obuhvata: . koji se svrstava u podgrupu 65210 . .iznajmljivanje vazdušnih saobra#ajnih sredstava s posadom. koje se svrstava u granu 602 . koje se svrstava u oblast 62 . bez rukovaoca .iznajmljivanje sredstava.davanje u zakup (lizing) vazdušnih sobra#ajnih sredstava. za prevoz vodenim putevima kao što su *amci i brodovi. s rukovaocem.finansijski lizing. sa održavanjem ili bez održavanja Ova delatnost ne obuhvata: .

iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme. turbine i alatne mašine .iznajmljivanje nepomenutih predmeta za li*nu upotrebu ili doma#instvo: . merna i kontrolna oprema .iznajmljivanje i davanje u zakup mašina i opreme za gra evinarstvo.finansijski lizing. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .iznajmljivanje i davanje u zkup (lizing) kancelarijskih mašina i opreme.iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. televizijska i telekomunikaciona oprema . bez rukovaoca. koje se svrstava u podgrupu 71310 . mašine za umnožavanje. koje se svrstava u podgrupu 71320 . Ova delatnost ne obuhvata: . oprema za rudarstvo i naftna polja .iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina i opreme. odevni predmeti i obu#a 126 . ostale nau*ne. uklju*uju#i i kompjutere Ova delatnost obuhvata: . motori. na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: . tekstil. bez rukovaoca. bez rukovaoca . pisa#e mašine i mašine za obradu teksta . uklju*uju#i i kompjutere. koji se svrstava u podgrupu 65210 .finansijski lizing. uklju*uju#i i kompjutere: . bez montaže i demontaže Ova delatnost ne obuhvata: .finansijski lizing. ra*unovodstvene mašine i oprema i dr. komercijalne i industrijske mašine Ova delatnost ne obuhvata: .7132 71320 Iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo Ova delatnost obuhvata: . kompjuteri i oprema .iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu. koje se svrstava u podgrupu 71330 714 7140 71400 Iznajmljivanje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo. koji se svrstava u podgrupu 65210 7133 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme.iznajmljivanje mašina i opreme za gra evinarstvo. s rukovaocem. na drugom mestu nepomenutih: .iznajmljivanje skela i radnih platformi. koji se svrstava u podgrupu 65210 7134 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme. radio. koje se svrstava u podgrupu 45500 .

koji se svrstavaju u podgrupe 30020. nameštaj. nakit. muzi*ki instrumenati.iznajmljivanje rublja. za ku#ne potrebe . koje se svrstava u grane 711 i 712 . mašine i oprema za aktivnosti "uradi sam" . video-traka i plo*a iz biblioteka.analizu. radnih odela i sli*nih predmeta u perionicama rublja. sportska oprema ..iznajmljivanje putni*kih automobila i kombi-vozila. novine i *asopisi . Ova delatnost ne obuhvata: . video-trake. novina i *asopisa. elektri*ni ure aji i dr. karavana i prikolica.iznajmljivanje knjiga.umnožavanje (reprodukciju) netipi*nih programa. pisanje programa prema zahtevima korisnika i dr.savete proizvo a*a kompjutera ili prodajnih jedinica. plovila za zabavu . koji se svrstavaju u podgrupu 72100 127 . 51640 i 52480 722 7220 72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa Ova delatnost obuhvata: . naru*enih za potrbe specijalnih korisnika . analiza potreba i problema korisnika i predlaganje najboljih rešenja Ova delatnost ne obuhvata: . razvoj. kuhinjsko i stono posu e i pribor.savete o softveru koji je prate#i uz kompjutersku opremu. motocikala. analiza potreba i problema korisnika i davanje saveta o najboljim rešenjima . Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 92510 . bilje i dr. izrada i davanje dokumentacije za gotove programe. koje se svrstava u podgrupu 93010 72 721 7210 72100 Kompjuterske i srodne aktivnosti Pružanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom Ova delatnost obuhvata: . projektovanje i programiranje sistema gotovih za upotrebu: . keramika i staklo. cve#e. . plo*e i dr. dekoracija i kostimi . razvoj. bicikli . izrada i davanje dokumentacije za gotove netipi*ne programe . knjige.pružanje saveta o tipu i konfiguraciji kompjuterske opreme i primeni pripadaju#eg softvera: . koje se svrstava u podgrupu 22330 .

direktno usmerenih prema odre enom cilju ili objektu .obradu podataka na osnovu korisnikovih ili vlastitih programa: . ra*unskih i ra*unarskih mašina Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima Istraživanje i razvoj Ova oblast obuhvata tri vrste istraživanja i razvoja: . usluge unošenja podataka . usmeren ka proizvodnji novih materijala. kompletna obrada podataka .aktivnosti u vezi s bazama podataka: . zavisno od zahteva 725 726 73 7250 72500 7260 72600 Održavanje i opravka kancelarijskih. postavljanju novih procesa. proizvoda i ure aja. bez konkretne primene ili upotrebe .primenjena istraživanja: originalna istraživanja preduzeta radi sticanja novih znanja.osnovna istraživanja: eksperimentalni i teorijski rad koji obuhvata sticanje novih znanja zasnovanih na pojavama i *injenicama. sistema i usluga i ka bitnom poboljšanju onih koji se ve# proizvode ili se uvode u proizvodnju 731 7310 73101 73102 73103 73104 73105 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnološki razvoj Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matemati*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehni*ko-tehnološkim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehni*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u medicinskim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama 128 .upravljanje i rad na sistemima za obradu podataka koja pripadaju drugima 724 7240 72400 Izgradnja baza podataka Ova delatnost obuhvata: .eksperimentalni razvoj: sistematski rad. smeštanje podataka: priprema kompjuterskih zapisa o informacijama prema prethodno utvr enoj formi .723 7230 72300 Obrada podataka Ova delatnost obuhvata: . direktnim pristupom ili selektivnom dostupnoš#u svakom korisniku ili odre enim korisnicima. razvoj baza podataka: sakupljanje podataka iz jednog ili više izvora .dostupnost baza podataka: pružanje podataka u odre enom redu ili nizu. zasnovan na poznatim znanjima dobijenim iz istraživanja i/ili prakti*nog iskustva.

astronomiji. veštaka i dr. poljoprivredi.zaštitu autorskih prava .zastupanje i odbranu fizi*kih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima.). biologiji. sociologiji. ugovora. koje se svrstava u podgrupu 74140 7412 74120 Ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole. mirovnih sudija.aktivnosti sudova. savetodavni poslovi u vezi s porezom Ova delatnost obuhvata: . izjava i drugih isprava . s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena 732 7320 73201 73202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanisti*kim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanisti*kim naukama Delatnosti iz podgrupa 73201 i 73202 obuhvataju: . hemiji.73109 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama Delatnosti iz podgrupa 73101 do 73109 obuhvataju: .sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u prirodnim naukama (matematici. umetnosti i dr.pra#enje trgovinskih ili drugih transkacija u poslovanju 129 .aktivnost javnih beležnika. predstavki i drugih podnesaka.sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane tri vrste istraživanja i razvoja u društvenim i humanisti*kim naukama (ekonomiji.istraživanje tržišta. fizici. medicini. Ove delatnosti ne obuhvataju: . preduze#ima i drugim pravnim licima . molbi. filologiji. žalbi. ra*unovodstveni i knjigovodstveni poslovi. testamenata. arbitara. koje se svrstavaju u podgrupu 75230 . psihologiji. geologiji i dr. s ciljem da se uve#aju znanja i poboljša njihova primena Ove delatnosti ne obuhvataju: .obavljanje drugih pravnih poslova u ime i za ra*un drugog fizi*kog ili pravnog lica na osnovu kojih to lice ostvaruje pravo 74112 Ostali pravni poslovi Ova delatnost obuhvata: .sastavljanje tužbi.davanje pravnih saveta .posredovanje i poravnanje izme u radnika i uprava. revizora. koje se svrstava u podgrupu 74130 74 741 7411 74111 Ostale poslovne aktivnosti Pravni. konsalting i holding-poslovi Pravni poslovi Advokatski poslovi Ova delatnost obuhvata: . pravima.).

obradu podataka i tabeliranje *ak iako su za ra*unovodstvene potrebe. programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole. koji se svrstavaju u podgrupu 72300 .. 7415 74150 742 7420 74201 Holding-poslovi Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Prostorno planiranje Ova delatnost obuhvata: . programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole .istraživanje mogu#nosti tržišta. prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovne navike potroša*a radi promocione prodaje i razvoja novih proizvoda. Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i statisti*ku analizu rezultata . usmeravanje ili operativna pomo# poslovnim i javnim službama: . saveti za upravljanje kao što su saveti koje farmama daju agronomi i agroekonomisti . organizaciji.izradu finansijskih izveštaja i provera i verifikacija njihove ispravnosti .pripremanje li*nih i poslovnih prijava za pla#anje poreza . saveti i pomo# poslovnim i javnim službama u planiranju.projektovanje gra evinskih i drugih objekata 74203 Inženjering Ova delatnost obuhvata: . .prikupljanje ra*una. projekti za niskogradnju.savetodavne poslove kao što su organizovanje ra*unovodstvenog sistema. naselja i prostora 74202 Projektovanje gra evinskih i drugih objekata Ova delatnost obuhvata: . vo enje projekata i tehni*ke aktivnosti: . efikasnosti i kontroli.ispitivanje javnog mnenja o politi*kim. hidrogradnju i saobra#aj 130 .savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr. ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihova statisti*ka analiza 7414 74140 Konsalting i menadžment poslovi Ova delatnost obuhvata: .davanje saveta. organizovanje ra*unovodstvenih sistema. koje se svrstava u podgrupu 74840 7413 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja Ova delatnost obuhvata: . informisanju uprave i dr.inženjering. koji se svrstavaju u podgrupu 74140 .planiranje gradova. posredovanje i izravnanje izme u radnika i uprave i dr. odnosi i komuniciranje s javnoš#u .

hemijskom industrijom. Ova delatnost ne obuhvata: .ispitivanja higijenske ispravnosti hrane . projekata za akustiku i dr. .izdavanje sertifikata za brodove. nuklearke i dr. minerala i podzemnih voda . koje se svrstava u podgrupu 11200 .aktivnosti na istraživanju i razvoju. . koje se svrstava u podgrupu 45120 .testiranje prora*una za gra evinske elemente . mašinstvom.tehni*ko ispitivanje. energetikom.unutrašnju dekoraciju.projektovanje mašina i industrijskih postrojenja . koje se svrstavaju u oblast 73 . 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni*ki saveti Ova delatnost obuhvata: .geološke i istraživa*ke aktivnosti: . izrada i realizacija elaborata u vezi s elektronikom. sudove pod pritiskom. rudarstvom.izradu projekata koji se koriste za kondicioniranje. industrijska i gra evinska premeravanja i dr. sistem-inženjeringom i sigurnosnim inženjeringom . hidrografska merenja.periodi*no ispitivanje motornih vozila u pogledu bezbednosti na drumu 744 7440 74401 74402 Reklama i propaganda Prire ivanje sajmova Ostale usluge reklame i propagande 131 .merenja u vezi s *isto#om vode i vazduha. podzemna merenja. . p remeravanje granica.savetodavne i arhitektonske poslove: nadzor gra enja i dr. otpadnim vodama i dr. površinska merenja i posmatranja radi dobijanja informacija o podzemnoj strukturi i nalazištima nafte i prirodnog gasa. koja se svrstava u podgrupu 74840 743 7430 74300 Tehni*ko ispitivanje i analiza Ova delatnost obuhvata: . vazduhoplove. i analizu potencijalnih zaga enja kao što su zaga enja dimom.površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju.. koje se svrstava u podgrupu 74300 . motorna vozila. pre*iš#avanje i ispitivanje zaga enosti vazduha.geodetska istraživanja: geodetsko premeravanje terena. rashla ivanje.ispitivanje *vrsto#e i lomljivosti . kartografsko i prostorno informisanje.vremenske prognoze .proizvodno bušenje u vezi s va enjem nafte i gasa. merenje radioaktivnosti i sl.

prodaja termina i prostora za razli*ita medijska oglašavanja .štampanje propagandnog materijala.komuniciranje s javnoš#u.aktivnosti prismotre i *uvanja i ostale zaštitne aktivnosti: . fabrika. hotela. ispitivanje i provera kandidata .Delatnosti iz podgrupa 74401 i 74402 obuhvataju: . npr. formulisanje opisa poslova .proizvodnju komercijalnih poruka za radio.ugovaranje rada: . gradilišta. telesna zaštita .traženje izgubljenih lica . kancelarija. prvenstveno na privremenoj osnovi. radnika koje pla#a agencija 746 7460 74600 Delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite Ova delatnost obuhvata: .pronalaženje kadrova i njihovo zapošljavanje . oglasnih tabli. panela.izradu reklamnih fotografija. proveravanje referenci i dr. uli*ne patrole.direktne poštanske isporuke.istraživanje tržišta.medijsko predstavljanje. koje se svrstava u podgrupu 22220 . aktivnosti detektiva u trgovinskim radnjama . koja se svrstava u podgrupu 74810 . reklamnih tabli. diskoteka i dr.traženje radnika. .kreiranje i sprovo enje propagandnih kampanja . *uvanje i nadgledanje stambenih zgrada. obezbe ivanje drugima. koje se svrstavaju u podgrupu 74840 . . izbor. pozorišta. transport dragocenosti . koje se svrstava u podgrupu 74140 . Ove delatnosti ne obuhvataju: . koje se svrstava u podgrupu 74130 . koja se svrstava u oblast 92 745 7450 74500 Delatnost biroa za zapošljavanje Ova delatnost obuhvata: . 132 . tj.obezbe ivanje prostora za propagandu i dr. televiziju i film. upu#ivanje i kontakt s potencijalnim poslodavcem ili budu#im zaposlenim: . oslikavanje kola i autobusa i dr. izloga i izložbenih dvorana.kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru. .aktivnosti privatnih istražitelja . pra#enje pomo#u mehani*kih i elektronskih zaštitnih ure aja i dr.reklamiranje iz vazduha .distribuciju ili isporuku propagandnog materijala ili uzoraka .

fabrike.obradu filmova u filmskim i televizijskim studijima. ven*anja i dr. koje se svrstava u podgrupu 44450 . šporeta. izrada slajdova .davanje saveta o zaštiti i bezbednosti u oblasti industrije.istraživanja u vezi sa osiguranjem. koje se svrstava u podgrupu 45310 . škole. kotlova.*iš#enje novih zgrada posle izgradnje.rad automata za fotografisanje Ova delatnost ne obuhvata: . kamina. uklju*uju#i i kancelarije. Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 45450 . kao i stambene zgrade s više stanova .*iš#enje tepiha i drugih prekriva*a za pod.*iš#enje dimnjaka.unutrašnje *iš#enje zgrada svih vrsta.*iš#enje prozora . javne.*iš#enje parom i peskom i sli*ne aktivnosti u vezi sa spoljnim *iš#enjem zgrada.fotografisanje iz vazduha . ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije. za komercijalne. ventilacionih i izduvnih ure aja i dr. pe#i za spaljivanje otpada. turisti*ke i druge svrhe . draperija i zavesa. restauracija ili retuširanje starih fotografija Ova delatnost obuhvata i: . radnje. na drugom mestu nepomenute Fotografske usluge Ova delatnost obuhvata: . modne. koji se svrstava u podgrupu 95000 . razvijanje. u vozovima i dr. koja se svrstavaju u podgrupu 67200 747 7470 74700 Jiš#enje objekata Ova delatnost obuhvata: . doma#instava i javne bezbednosti Ova delatnost ne obuhvata: . Ova delatnost obuhvata i: .zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi.dezinfekciju i zaštitu od šteto*ina u zgradama.izradu fografija za komercijalne svrhe i gra ane: .rad ku#ne posluge.obradu filmova: . pe#i. umnožavanje ili uve#avanje s negativa koje su doneli klijenti ili za potrebe filmske delatnosti .. koja se svrstava u podgrupu 01413 748 7481 74810 Ostale poslovne aktivnosti. koja se svrstava u podgrupu 92110 133 . za pasoše. koje se svrstava u podgrupu 93010 . kopiranje. na brodovima. .postavljanje alarmnih ure aja.

koje se svrstavaju u podgrupu 74120 7484 74840 Ostale poslovne aktivnosti. ulaganje. umetni*kih dela. prepisivanje i rad s poštom: .aktivnosti procenjivanja. ispravke i dr. fotografija i dr. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . sastavljanje adresara za slanje pošte i dr. rad na pisa#oj mašini . Ova delatnost ne obuhvata: . ode#e..prevo enje i interpretacija Ova delatnost ne obuhvata: . . automatizovane postupke: . osim za nekretnine i osiguranje .poslovno posredovanje pri nabavci i prodaji malih ili srednjih koli*ina robe.) .stenografiju.prikupljanje ra*una. uklju*uju#i i pi#a i hranu .pakovanje *vrstih proizvoda (vakuumirano pakovanje. . diskova. punjenje aerosola i dr.aktivnosti agenata i agencija za potrebe pojedinaca radi njihovog angažovanja u filmovima. kao i plasman knjiga. za izdava*e.kopiranje.7482 74820 Usluge pakovanja Ova delatnost obuhvata: . uvijanje poklona i dr. uklju*uju#i i profesionalnu praksu . 134 . nakita.modno dizajniranje tkanina. proizvo a*e i dr. ostale sekretarske aktivnosti kao što su prepisivanje zapisa s traka.u sluge pakovanja za tu ra*un.izgradnju baza podataka. fotokopiranje i sli*ne aktivnosti . uklju*uju#i i za propagandni materijal . bez obzira na to da li zahtevaju ili ne zahtevaju.knjigovodstvene aktivnosti.aktivnosti s trgovinskim markicama (kuponima) .etiketiranje. koja se svrstava u podgrupu 72400 . obu#e.adresiranje koverti.. procenu kreditne sposobnosti pojedinaca ili firmi i procenu kreditne sposobnosti za obavljanje poslova .flaširanje te*nosti.aktivnosti dekoratera enterijera Ova delatnost obuhvata i: .pakovanje u okviru saobra#ajne delatnosti. nameštaja i drugu dekoraciju i dizajniranje predmeta za li*nu upotrebu i doma#instvo . markiranje i utiskivanje znakova . pe*a#enje i slanje pošte.pakovanje pošiljki. koje se svrstava u podgrupu 63400 7483 74830 Sekretarske i prevodila*ke aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . pozorišnim predstavama ili drugim zabavnim ili sportskim atrakcijama. prekrivanje folijom i dr.direktno raznošenje pošte .

koje se svrstava u podgrupu 74203 . koje se svrstava u podgrupu 74402 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 75 751 7511 75110 2 3 4 5 Državna uprava i odbrana. koje se svrstava u podgrupu 75300 . koje se svrstavaju u oblast 65 . obrazovanja. obavezno socijalno osiguranje Državna uprava (zakonodavna i izvršna vlast. Ova delatnost ne obuhvata: .aktivnosti s kreditnim karticama.vo enje i nadzor fiskalnih poslova: . uprava carina .izlaganje reklama i drugog propagandnog materijala. prikupljanje i prijem novca i kontrola njegovog trošenja . muzeja i drugih kulturnih ustanova.zdravstvenu zaštitu stanovništva. socijalne usluge i dr.iznošenje sme#a i odpadaka i sanitarne usluge.obrazovanje. javnih arhiva.upravljanje državnih organa programima *iji je cilj unapre enje zdravlja.delatnost biblioteka. sporta.sportske i druge rekreativne aktivnosti. koje se svrstavaju u granu 925 .izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima: . pra#enje i kontrola nov*ane ponude . rad poreskih organa .Ova delatnost ne obuhvata: .obavezno socijalno osiguranje. ekonomska i socijalna politika) Delatnost državnih organa Ova delatnost obuhvata: . naplata carina i poreza i istraživanje povreda poreskih propisa . koje se svrstavaju u granu 926 Sektor K 135 . obavezno socijalno osiguranje Državna uprava i odbrana.zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa . okoline i stanovanja. koja se svrstava u granu 851 . rekreacija. koje se svrstava u oblast 80 .projektovanje mašina i industrijskih postrojenja. kulture. koje se svrstavaju u podgrupu 90000 .upravljanje i primenu sveukupnog ekonomskog i društvenog planiranja i statisti*ke i sociološke usluge 7512 75120 Ure ivanje aktivnosti društvenih delatnosti Ova delatnost obuhvata: .

saobra#aj. infrastruktura.) Poslovi sa inostranstvom Ova delatnost obuhvata: .aktivnost istorijskih arhiva. odbrana.me unarodnu pomo#. turizam i dr. koriš#enje zemljišta. ocenu i klasifikovanje poslova i dr.razvoj i primenu opšte personalne politike i postupaka koji se odnose na izbor i unapre enje. metode ocenjivanja. pravosu e.rukovo enje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan nacionalnih granica . .upravljanje.pružanje vojne pomo#i stranim zemljama . energetika i rudarstvo.usluge opštih službi: .ure ivanje razli*itih ekonomskih sektora: poljoprivreda. komunikacije.spoljne poslove. bez obzira da li je upu#ena preko me unarodnih organizacija . nadzor i vo enje vojnih odbrambenih poslova za kopnene. upravljanje i rad opštih personalnih službi .upravljanje. me unarodne finansijske i tehni*ke pomo#i . javna bezbednost i dr. mornarice i vazduhoplovstva 136 . opis poslova. koja se svrstava u podgrupu 92510 752 7521 75210 Usluge državnih organa za zemlju u celini (poslovi sa inostranstvom. borbene snage kopnene vojske. kao što su programi za izbeglice ili pomo# gladnima 7522 75220 Poslovi odbrane Ova delatnost obuhvata: . hoteli.ostvarivanje politike regionalnog razvoja 7514 75140 Pomo#ne aktivnosti za funkcionisanje države Ova delatnost obuhvata: .upravljanje opštim poslovima u oblasti rada . održavanje i arhiviranje državne dokumenatacije i arhive .pružanje pomo#i stranim zemljama.ure ivanje spoljne trgovine. upravljanje državnim zgradama . rad i podrška radu državnih organa: . centralizovane usluge nabavke i snabdevanja . .7513 75130 Ure ivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede Ova delatnost obuhvata: . vazdušne i svemirske odbrambene snage kao što su: . aktivnost diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri me unarodnim organizacijama . upravljanje službama koje nisu u neposrednoj vezi s nekom specifi*nom funkcijom države Ova delatnost ne obuhvata: . pomorske.

inženjerijske.pružanje vojne pomo#i stranim zemljama. zdravstvena zaštita vojnog osoblja na terenu .obezbe enje nov*ane pomo#i za nepredvidivu doma#u potrošnju u slu*aju mirnodopskih nesre#a.upravljanje i vo enje civilnih odbrambenih snaga . koji se svrstavaju u podgrupu 75110 .aktivnosti zatvorskih škola.rad zatvora i kazneno-popravnih domova Ova delatnost ne obuhvata: .upravljanje i rad vojnih oružanih snaga. registraciju stranaca. rad policijskih laboratorija i vo enje evidencije o uhapšenima . koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7524 75240 Javna bezbednost. koje se svrstava u podgrupu 75240 .delatnost sudova i drugih pravosudnih organa . koje se svrstavaju u podgrupu 75230 . koje se svrstava u podgrupu 74112 . rezervne i pomo#ne snage odbrambenog sistema . obezbe ivanje zakona i reda Ova delatnost obuhvata: .aktivnosti vojnih sudova.. snabdevanje opremom. zatim lu*kih. .savetovanje i zastupanje u gra anskim.upravljanje i rad redovnih i pomo#nih policijskih snaga koje izdržavaju javne vlasti. koje se svrstavaju u podgrupu 85110 7523 75230 Sudske i pravosudne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . koja se svrstava u oblast 80 .obrazovanje u vojnim školama i akademijama. komunikacione. uklju*uju#i i regulisanje saobra#aja.obezbe ivanje hitnih potrebština za slu*aj mirnodopskih nesre#a Ova delatnost ne obuhvata: . grani*nih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga. krivi*nim i ostalim sporovima. saobra#ajne.gašenje požara i zaštitu od požara: 137 . koje se svrstavaju u oblast 80 .aktivnosti vojnih bolnica. koje se svrstava u podgrupu 75220 7525 75250 Delatnost vatrogasnih jedinica Ova delatnost obuhvata: . materijalne i druge neborbene snage i komande . ljudske. koje se svrstava u podgrupu 75210 .administrativne poslove ministarstva odbrane.aktivnosti zatvorskih bolnica. sredstvima i dr.izradu planova za nepredvi ene situcije i izvo enje vežbi u koje su uklju*ene civilne ustanove i stanovništvo Ova delatnost ne obuhvata: . obaveštajne.

upravljanje i rad stalnih i pomo#nih vatrogasnih brigada koje se finansiraju iz budžeta . balet i dr. saobra#ajnim nesre#ama i dr. bez obzira na to da li se obavlja usmeno ili dopisno ili putem radija i televizije: .opismenjavanje odraslih.usluge socijalne pomo#i i socijalni rad.. specijalno obrazovanje lica ometenih u fizi*kom ili psihi*kom razvoju .neobavezno socijalno osiguranje. koje se svrstava u podgrupu 80420 80103 Osnovno obrazovanje posebnog tipa Ova delatnost obuhvata: . Ova delatnost ne obuhvata: . osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih osiguranje porodilja.opismenjavanje odraslih. obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. lica nesposbnih za rad i dr. balet i dr. koje se svsrtava u oblast 92 801 8010 80101 Osnovno obrazovanje Osnovno obrazovanje opšteg tipa Ova delatnost ne obuhvata: . obrazova nje u razli*itim institucijama redovnog školskog sistema.) Ova delatnost ne obuhvata: . obrazovanje odraslih. koje se svrstava u granu 660 Sektor L 80 Obrazovanje Obrazovanje Ova oblast obuhvata: .obrazovanje namenjeno prvenstveno rekreaciji kao što su bridž ili golf.obrazovanje svih nivoa. 753 7530 75300 Obavezno socijalno osiguranje Ova delatnost obuhvata: . .) Ova oblast obuhvata i: . koje se svrstavaju u granu 853 .ostale vrste obrazovanja kao što je obuka voza*a Ova oblast ne obuhvata: . gašenje i spre*avanje požara.obavezno socijalno osiguranje: invalidsko i penzijsko osiguranje zdravstveno osiguranje.opismenjavanje odraslih. spasavanje ljudi i životinja. koje se svrstava u podgrupu 80420 80102 Osnovno specijalno obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: . koje se svrstava u podgrupu 80420 138 .obrazovanje po posebnom programu za razvijanje odre enih sklonosti (muzika. na razli*itim nivoima. poplavama. programi opismenjavanja i dr. pomo# u civilnim nesre#ama.

koje se svrstavaju u podgrupu 85321 802 8021 80210 Srednje obrazovanje Opšte srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i prvi stepen obrazovanja na fakultetima 8032 80321 80322 80323 80324 Visoko obrazovanje Prirodno-matemati*ki fakulteti Tehni*ki fakulteti Poljoprivredni. veterinarski i šumarski fakulteti Medicinski fakulteti 139 .80104 Predškolsko obrazovanje Ova delatnost obuhvata: .srednje tehni*ko i stru*no obrazovanje u kome je naglašena predmetna specijalizacija i obuka iz oblasti teorijskih znanja i prakti*nih veština. koje se svrstava u podgrupu 80420 8022 80220 Tehni*ko i stru*no srednje obrazovanje Ova delatnost obuhvata: . povezanih s postoje#im ili budu#im zanimanjem Ova delatnost ne obuhvata: .obrazovanje odraslih.više i univerzitetsko stru*no i tehni*ko obrazovanje.predškolsko obrazovanje Ova delatnost ne obuhvata: .opšte srednje obrzovanje (gimnazije i ostale srodne škole). koji se svrstavaju u grupe 8031 i 8032 803 8031 80311 80312 80313 80314 80315 80316 80319 Više i visoko obrazovanje Više obrazovanje Više ekonomske i upravne škole Više tehni*ke škole Više medicinske škole Više poljoprivredne i šumarske škole Više pedagoške škole Više umetni*ke škole Ostale više škole Delatnosti iz podgrupa 80311 do 80319 obuhvataju: .školovanje na višim školama. koje u principu predstavlja stepenicu ka višem i visokom obrazovanju Ova delatnost ne obuhvata: .aktivnosti de*ijih vrti#a.

obuku iz oblasti igara i sporta. koje se svrstava u granu 803 .obrazovanje odraslih. koje se svrstavaju u podgrupu 92340 Oblast Grana Grupa Podgrupa Naziv i opis delatnosti 1 85 851 8511 85110 2 3 4 5 Zdravstvo i socijalni rad Zdravstveni i socijalni rad Zdravstvena zaštita stanovništva Delatnost bolnica U ovu delatnost svrstavaju se bolnice opšteg i specijalisti*kog tipa za kratkotrajno ili dugotrajno le*enje.poslediplomske studije (specijalizacija. Delatnost ovih institucija odnosi se na stacionirano le*enje i obavlja se pod direktnim nadzorom medicinskih stru*njaka. leprozarijumi. stomatološke klinike i druge zdravstvene ustanove sa objektima za smeštaj. odnosno obrazovanje stanovništva van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja u dnevnim ili ve*ernjim razredima u školama ili u posebnim ustanovama za odrasle . uklju*uju#i i vojnomedicinske centre i zatvorske bolnice. magistratura i doktorat) 804 8041 80410 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje Delatnost škola za voza*e Ova delatnost obuhvata i: .škole za ples. centri za preventivnu medicinu. Sektor LJ 140 .visoko obrazovanje koje daje univerzitetsku ili odgovaraju#u diplomu .više i visoko obrazovanje. sanatorijumi. koja se svrstava u podgrupu 92620 .sve vrste obuke koja se izvodi putem radio-televizijske mreže ili dopisnim putem . uto*išta.obuku za sticanje leta*kih diploma i dozvola za upravljanje brodovima koje nemaju karakter profesionalnih diploma i dozvola 8042 80420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto Ova delatnost obuhvata: .obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja Ova delatnost ne obuhvata: .80325 80326 80329 Fakulteti društvenih nauka Fakulteti i akademije umetnosti Ostale visoko-školske ustanove Delatnosti 80321 do 80329 obuhvataju: . zavodi za mentalno zdravlje. centri za odoj*ad.

le*enje. ishrana i dr.zdravstvenu zaštitu vojnih lica na ratištu. koja se svrstava u podgrupu 75220 . operacije.usluge hospitalizacije: . Ova delatnost obuhvata: . školama.usluge privatnih savetovališta za bolni*ke pacijente. dadilje i fizioterapeuti. specijalisti i hirurzi Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstavaju u podgrupu 85130 . analize. Ova delatnost ne obuhvata: .usluge ambulantnih kola i spasila*ke usluge. medicinske i hirurške tehni*ke usluge kao što su dijagnostika. radni*kim organizacijama i društvima. koje se svrstavaju u podgrupu 85142 8512 85120 Medicinska praksa Medicinska praksa se može obavljati u privatnim ordinacijama.stomatološke ambulante. školama i dr.delatnost osoblja kao što su medicinske sestre. koja se svrstava u podgrupu 33102 8514 85141 85142 Ostala zdravstvena zaštita stanovništva Medicinska rehabilitacija Ostali vidovi zdravstvene zaštite Delatnosti iz podgrupa 85141 i 85142 obuhvataju: .medicinske konsultacije i le*enje u oblasti opšte i specijalisti*ke medicine koje obavljaju lekari opšte prakse. kao i aktivnosti koje se obavljaju u ambulantama u firmama. uklju*uju#i i ambulante pri firmama.Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 85120 . hitne intervencije i dr. vilica i proteti*kog materijala koju proizvo a* ne ugra uje pacijentu uz nadoknadu. domovima za stare. grupnim ordinacijama ili bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente.zdravstvenu zaštitu stanovništva koju ne vrše bolni*ki lekari i drugo 141 . babice. kao i u hirurškim salama Ova delatnost ne obuhvata: . usluge zbrinjavanja kao što su smeštaj.medicinske konsultacije i le*enje kod ku#e (hitna pomo#) Ova delatnost ne obuhvata: ..serijsku fabri*ku proizvodnju vešta*kih zuba.stomatološku praksu opšteg i specijalisti*kog karaktera koja se može obavljati u privatnim ordinacijama ili u bolni*kim ambulantama za spoljne pacijente. koje se svrstavaju u grupu 8514 8513 85130 Stomatološka praksa Ova delatnost obuhvata: . uklju*uju#i i privatne savetodavne aktivnosti u bolnicama. .

domova za stare. homeo-terapije. profesionalne rehabilitacije.delatnost veterinarskih ambulanti Ova delatnost ne obuhvata: . . domovi za stare. de*iji domovi i prihvatilišta. zubni higijeni*ari i dr. koje je zvani*no ovlaš#eno za le*enje bolesnika. medicinske masaže. babica. kao i pri posetama farmama. starim i drugim licima *ije su mogu#nosti da se sami o sebi staraju ograni*ene. uklju*uju#i i domove za slepe. negovateljica. ali gde medicinski tretman i obrazovanje nisu bitni: . radni*kih organizacija i društava. škola. koja se svrstava u podgrupu 33102 . hidroterapije.prikupljanje i *uvanje krvi. le*enja ekstremiteta.smeštaj životinja bez zdravstvene nege. sirotišta. akupunkture i dr.rad zubarskog osoblja kao što su zubni terapeuti. ili u sopstvenim savetovalištima i hirurškim ordinacijama ili na drugim mestima . koje se svrstava u podgrupu 74300 852 8520 85200 Veterinarske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . školske zubarske sestre. Ova delatnost obuhvata i: . gluve i gluvoneme 142 . domovi za lica ometena u razvoju. u stanu pacijenta ili na drugom mestu: aktivnosti medicinskih sestara. fizioterapeuta i drugog osoblja u oblasti optometrije.izradu vešta*kih zuba.zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja doma#ih životinja i ku#nih ljubimaca. kao i u privatnim ordinacijama. sperme i organa za transplantaciju .medicinsko osoblje ve# osoblje. terapije govornih mana. štenarama i stanovima. koju obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama.medicinske laboratorije . vaspitno-popravni domovi za omladinu.prevoz pacijenata ambulantnim kolima Ove delatnosti ne obuhvataju: .ispitivanje higijenske ispravnosti životnih namirnica. vešta*kih vilica i proteti*kog materijala koju vrše tehni*ari a sami ih ne ugra uju.organizaciju zaštite na osnovu celodnevnog boravka radi društvene brige o deci. koja se može obavljati u zdravstvenim ambulantama u okviru firmi. koji se svrstava u podgrupu 01420 853 8531 85311 85312 85313 Socijalna zaštita Socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Domovi u*enika i studenata Domovi za stare Ostala socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem Delatnosti iz podgrupa 85311 do 85313 obuhvataju: .

saveti za porodi*ne budžete..rad socijalnih ustanova.dnevnu pomo# besku#nicima i drugim socijalno ugroženim grupama . koje se svrstavaju u podgrupu 85322 8532 85321 Socijalni rad bez smeštaja Ustanove za dnevni boravak dece Ova delatnost obuhvata: . prihvatilišta za besku#nike. humanitarne organizacije. izbeglica i imigranata. profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje hendikepiranih i nezaposlenih lica. aktivnosti na zbrinjavanju žrtava nesre#a.celodnevnu brigu o deci (vrti#i) 85322 Ostali socijalni rad u ustanovama bez smeštaja Ova delatnost obuhvata: . povremeni ili duži smeštaj za njih . dobrotvornih institucija.delatnost starateljstva. socijalna pomo# i usmeravanje dece i omladine . s tim što je obrazovna komponenta ograni*ena . Ove delatnosti ne obuhvataju: . naknade za stanarinu i bonove za ishranu . usmeravanje lica koja su pod istragom ili uslovno puštena na slobodu . koje se svrstavaju u podgrupu 75300 143 . rehabilitacioni centri (bez medicinskog tretmana) za narkomane i alkoholi*are. odlu*ivanje o pravu za socijalnu pomo#. ustanove za brigu o neudatim majkama i njihovoj deci i dr. savetovališta. koje sprovode državne i privatne organizacije. bra*na i porodi*na savetovališta . uklju*uju#i i privremeni. koja se svrstava u podgrupu 85322 . pose#ivanje starih i bolesnih . aktivnost susedskih zajednica .delatnost skloništa za kratkotrajni smeštaj žrtava nesre#a. rad sa usvojenicima i rad na spre*avanju zlostavljanja dece i drugih lica .delatnosti koje su tipi*no uklju*ene u obavezno socijalno osiguranje. institucija za rad sa izbeglim i prognanim licima i druge aktivnosti na drugom mestu.celodnevnu brigu o odraslim hendikepiranim licima i hendikepiranoj deci .dobrotvorne aktivnosti kao što su prikupljanje sredstava i druge aktivnosti socijalne zaštite Ova delatnost ne obuhvata: . nacionalne i lokalne službe samopomo#i kao i stru*njaci za pružanje savetodavnih usluga: .

prosejavanjem.uklanjanje otpadnih voda drenažom. hemijskim taloženjem.*iš#enje i polivanje ulica. pre*iš#avanje i distribuciju vode. kanalizacijom.održavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode . koriš#enih predmeta i otpadaka .uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima .reciklažu otpadaka i ostataka. staza.sakupljanje. sedimentacijom. odvodnim kanalima ili na drugi na*in.pražnjenje i *iš#enje septi*kih jama i tankova i servisiranje hemijskih klozeta Ova delatnost obuhvata i: . .uklanjanje snega i leda na auto-putevima i aerodromskim pistama. društvene i li*ne uslužne aktivnosti Odstranjivanje otpadaka i sme#a. uklju*uju#i i *iš#enje zaga enog zemljišta . filtriranjem. uklanjanje otpadaka ljudskog porekla. koja se svrstava u podgrupu 74700 91 911 9111 91110 Delatnost organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost poslovnih. aktivnom obradom mulja ili drugim postupcima . uklju*uju#i i posipanje soli i peska Ova delatnost ne obuhvata: . uklju*uju#i i poljoprivredu ili radi razvoja odre enog regiona ili administrativne jedinice bez obzira na vrstu delatnosti 144 . kao što su ostaci razrušenih zgrada . kao što su privredne komore.odstranjivanje otpadaka spaljivanjem ili na druge na*ine: . njihova obrada i odlaganje . esnafska udruženja i sli*ne organizacije. radni*kih i strukovnih organizacija Delatnost poslovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . sanitarne i sli*ne aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .odvoz otpadaka. starih stvari.Sektor M 90 900 9000 90000 Ostale komunalne.zaštitu od šteto*ina u poljoprivredi.organizacije. parkirališta i dr.pre*iš#avanje otpadnih voda razblaživanjem.skupljanje sme#a. koja se svrstava u podgrupu 41000 . *iji se *lanovi udružuju radi razvoja i unapre enja rada preduze#a u odre enoj poslovnoj oblasti ili trgovini. koje se svrstava u podgrupu 45210 . koja se svrstava u podgrupu 01413 . koja se svrstava u oblast 37 . sabijanje otpadaka . odlaganje otpadaka na zemljište ili u vodu.dezinfekciju i uništavanje gamadi u gra evinskim objektima.izgradnju i opravku sistema za otpadne vode. zakopavanje i zaoravanje otpadaka . obrada i uništavanje otrovnih otpadnika.

Ova delatnost obuhvata i: . organizacije za pomaganje obrazovnih i komunalnih delatnosti . koji se svrstava u granu 853 9132 91320 Delatnost politi*kih organizacija Ova delatnost obuhvata: . za zastupanje njihovih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada.delatnost nau*nih društava 912 9120 91200 Delatnost sindikata Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenutih Ova delatnost obuhvata: .aktivnost organizacija *iji su *lanovi zaposlena lica zainteresovana.aktivnost organizacija koje nisu izri*ito deklarisane kao politi*ke. ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine . politi*kim uticajem. uklju*uju#i ih u širenje informacija. delegiranjem *lanova ili simpatizera u politi*ka tela. 9133 91330 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja. slikari.obrazovne aktivnosti ovih organizacija. kao što su pisci. koje se svrstavaju u oblast 80 .: . granskih sindikata i asocijacija sindikata zasnovanih na strukovnoj. inicijative gra ana i protestni pokreti .organizacije *iji se *lanovi udružuju u okviru odre ene školske spreme ili profesije ili u okviru neke tehni*ke oblasti. prikupljanje fondova i dr. etni*kih i manjinskih 145 . uklj*uju#i i udruženja specijalista angažovanih u nekoj nau*noj. novinari i dr. koje se posebno angažuju na obezbe enju uticaja na donošenje odluka u državnim telima.aktivnost politi*kih organizacija i organizacija mladih ljudi pridruženih politi*kim partijama. pre svega. javna istupanja.socijalni rad ovih organizacija. a rade na unapre enju društvenih poslova ili rešavanju odre enih društvenih problema formiranjem javnog mišljinja.9112 91120 Delatnost strukovnih udruženja Ova delatnost obuhvata: . prikupljanjem fondova i dr. npr. regionalnoj ili drugoj osnovi 913 9131 91310 Delatnost ostalih organizacija na bazi u*lanjenja Delatnost verskih organizacija Ova delatnost ne obuhvata: .zdravstvene aktivnosti ovih organizacija. organizacije za zaštitu i razvoj posebnih grupa. akademskoj ili kulturnoj delatnosti. koje se svrstavaju u granu 851 . umetnici svih vrsta. aktivnosti pojedina*nih sindikalnih organizacija.

distribuciju umetni*kih filmova i video-traka drugim delatnostima. na filmskim ili videotrakama. 146 . kratkometražnih. koje se svrstavaju u podgrupu 91120 . književni. patriotska udruženja. uklju*uju#i i udruženja ratnih veterana . koja se svrstava u granu 223 . udruženja automobilista. klubovi zanatlija i kolekcionara. društva za zaštitu životinja Ova delatnost ne obuhvata: . . . konsultanata i drugih tehni*kih specijalista. koja se svrstava u podgrupu 92200 . za direktno prikazivanje u bioskopima ili na televiziji: . skladištenje i dr. bratstava i dr. proizvodnja u filmskim studijima ili u specijalnim laboratorijama za animirane ili crtane filmove. isporuka. lože i dr. osim širokoj publici.aktivnosti strukovnih udruženja. omladinske organizacije. društveni klubovi. karnevalski klubovi i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 92310 9212 92120 Kinematografska i video-distribucija Ova delatnost obuhvata: . rekreativnim ili drugim aktivnostima.proizvodnju filmova i traka koji se uobi*ajeno proizvode u televizijskim studijima. udruženja mladih. koja se svrstava u podgrupu 74840 . kao što su rezervacija.obradu filmova koja ne spada u kinematografsku delatnost. potroša*a i dr. dugometražnih. reditelja. koja se svrstava u podgrupu 74810 . pesni*ki. kao i aktivnosti koje su u vezi s distribucijom filmova i video-traka. koja se svrstavaju u podgrupu 92310 92 921 9211 92110 Rekreativne. klubovi za film i fotografiju. udruženja za društveno zbližavanje kao što su klubovi. .. udruženja za bavljenje kulturnim.aktivnosti udruženja za obavljanje ili promociju umetni*kih aktivnosti. dokumentarnih i drugih filmova za javno prikazivanje . *itala*ki. muzi*ki i umetni*ki klubovi. .sinhronizaciju zvuka i dubliranje Ova delatnost ne obuhvata: . osim takmi*arskskim sportom i igrama. npr. sportske i kulturne aktivnosti Kinematografske i video-aktivnosti Kinematografska i video-proizvodnja Ova delatnost obuhvata: . baštovanski klubovi.izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. studentske organizacije i klubovi. prodaju i iznajmljivanje filmova i video-traka drugim delatnostima.delatnost agencija.delatnosti slobodnih glumaca. animatora.proizvodnju igranih i drugih filmova. interesne grupe kao što su izletni*ki klubovi.

agencije za prodaju karata Ova delatnost ne obuhvata: . obrazovnih. spikeri. koje se svrstava u podgrupu 92110 9213 92130 Prikazivanje filmova Ova delatnost obuhvata: . delatnost slobodnih umetnika kao što su glumci. koji se svrstava u podgrupu 64200 . društava. skulptori. koja se svrstava u podgrupu 92110 923 9231 92310 Ostale zabavne aktivnosti Umetni*ko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost Ova delatnost obuhvata: . animatori. baletskih i folklornih predstava. koja se svrstava u grane 521 i 524 . dirigenti.izvo enje pozorišnih.iznajmljivanje kulisa i kostima.proizvodnju radio i televizijskih programa (zabavnih. koncerata i drugih vrsta scenske umetnosti: . orkestara i bendova . koje se svrstavaju u podgrupu 92400 . predava*i. koja se svrstava u granu 223 .iznajmljivanje filmova širokoj publici. iznajmljivati ili *uvati za emitovanje ili ponovno emitovanje Ova delatnost ne obuhvata: . scenografi.prenos radio i televizijskih emisija putem releja ili satelita.prodaju traka na malo.Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 64200 .aktivnost kinoklubova 922 9220 92200 Radio i televizijske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . pisci. muzi*ari. propagandnih. koja se svrstava u podgrupu 92130 147 . slikari. 9232 92320 Rad umetni*kih ustanova Ova delatnost obuhvata: . delatnost grupa.novinske agencije.izradu kopija filmova i reprodukciju audio i video-traka sa master-kopija. aranžeri i dr.) snimljenih na trajnoj traci koja se može prodavati.koncertne i pozorišne dvorane i drugi umetni*ki objekti .prikazivanje filmova i video-traka u bioskopima.proizvodnju filmova i video-traka proizvodenih u filmskim studijima. za obu*avanje i dr.delatnost prikazivanja filmova. graveri i bakroresci. informativnih.kablovsku televiziju. na otvorenom prostoru ili u drugim objektima pogodnim za prikazivanje Ova delatnost obuhvata i: . koje se svrstava u podgrupu 71400 .

nastavno osoblje i *lanovi: . organizovanje zbirki. nakita. arhiva. bez obzira da li su specijalizovane ili ne .delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju masovne medije informacijama. nepomenute na drugom mestu: . ode#e. 925 9251 92511 Delatnost biblioteka.rad o*uvanih starih železnica 9234 92340 Ostale zabavne aktivnosti. izrada kataloga i dr. delatnost škola za ples i u*itelja plesa .ostale rekreativne aktivnosti.iznajmljivanje video-traka. koje se svrstava u podgrupu 71400 92512 Delatnost arhiva Ova delatnost obuhvata: .delatnost baza podataka. galerija i zbirki Ova delatnost obuhvata: . *asopisa.delatnost javnih arhiva za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 924 9240 92400 Delatnost novinskih agencija Ova delatnost obuhvata: . nastavno osoblje i *lanovi: . Ova delatnost ne obuhvata: . organizovanje zbirki.rad muzeja svih vrsta: . keramike. slušaonica i videoteka za opšte i posebne korisnike kao što su studenti. *itaonica.ostale zabavne aktivnosti. pozajmljivanje ili *uvanje knjiga.delatnost cirkusa . koja se svrstava u podgrupu 72400 9252 92521 Delatnost muzeja i zaštita istorijskih objekata i zgrada Delatnost muzeja.9233 92330 Vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova Ova delatnost obuhvata i: . srebrnih predmeta i dr. izrada kataloga .delatnost biblioteka. bez obzira na to da li su specijalizovane . traka. rodea. Ova delatnost ne obuhvata: . filmova. nau*nici. muzeja i ostale kulturne aktivnosti Delatnost biblioteka i arhiva Delatnost biblioteka Ova delatnost obuhvata: . karata. reportažama i dr. umetni*kih dela i dr. pokrivena strelišta i dr. nau*nici. Ova delatnost ne obuhvata: . koja se svrstava u podgrupu 72400 .lutkarske predstave. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . plo*a. fotografijama.delatnost baza podataka. muzeji umetnosti. 148 . nameštaja.

nau*ni.delatnost objekata za automobilski i konji*ki sport.delatnost škola za sport i rekreaciju . šah. pliva*ki bazeni i stadioni. bez obzira na to da li imaju svoje objekte: . hale i stadioni za zimske sportove. fudbalski stadioni. . golf. štenara za pse i reli-garaža 149 . tehni*ki i istorijski muzeji. rvanje. klubovi za strelja*ki sport i dr. muzeji na otvorenom prostoru 92522 Zaštita kulturnih dobara. u*itelja. muzeji prirodnih vrednosti.aktivnost samostalnih sportista i alteti*ara. boks. bridž. bodi-bilding klubovi i klubovi za održavanje zdravlja. atletski klubovi. uklju*uju#i i zoološke vrtove za decu .. koje se svrstava u podgrupu 71400 .delatnosti parkova i plaža. tereni za golf. mera*a vremena.iznajmljivanje sportske opreme. domine. klubovi za plivanje. ostali specijalizovani muzeji .rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (ogra enih ili pokrivenih ili sa tribinama za sedenje ili stajanje): . uklju*uju#i i vojne muzeje i istorijske objekte . trenera i dr. . kuglanje. instruktora. hale za boks. sudija. fudbalski klubovi. prirodnih i drugih znamenitosti Ova delatnost obuhvata: . tereni i stadioni za atletska takmi*enja i dr. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 9262 92621 Ostale sportske delatnosti Delatnost marina Ova delatnost obuhvata: .delatnost botani*kih bašti i zooloških vrtova.delatnost marina 92622 Ostale sportske aktivnosti Ova delatnost obuhvata: .zaštitu i rekonstrukciju istorijskih mesta i zgrada 9253 92530 Delatnost botani*kih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata Ova delatnost obuhvata: . klubovi za zimski sport.profesionalna i amaterska sportska takmi*enja na otvorenom i zatvorenom prostoru koja sprovode odgovaraju#e organizacije. uklju*uju#i i zaštitu divlja*i 926 9261 92610 Sportske aktivnosti Delatnost sportskih arena i stadiona Ova delatnost obuhvata: .delatnost prirodnih rezervata.aktivnosti u vezi s propagandom i sprovo enjem sportskih takmi*enja . Ova delatnost ne obuhvata: .

peglanje i dr. konji za jahanje i dr.. koje se svrstava u podgrupu 71400 .iznajmljivanje ode#e i tekstilnih predmeta za doma#instvo *ak i ako je *iš#enje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti. škole za ples i dr. navijanje. uklju*uju#i i iznajmljivanje objekata kao što su svla*ionice. pravljenje frizure.pranje.*iš#enje tepiha i prekriva*a i pranje zavesa i draperija Ova delatnost obuhvata i: .izradu perika. ormari. Ova delatnost ne obuhvata: . ležaljke i dr. kao što su cirkusi. ispravljanje. pedikir.krpljenje i prepravku ode#e kao samostalne delatnosti. svih vrsta ode#e i tekstila (uklju*uju#i i krzno). delatnost rekreativnih parkova i plaža. podšišivanje i šišanje kose.ostale zabavne aktivnosti. plovila na nožni pogon.krpljenje i manje prepravke ode#e i drugih tekstilnih predmeta koje se vrše u okviru pranja Ova delatnost ne obuhvata: . bojenje i blajhanje kose i sli*no ulepšavanje žena i muškaraca. koje se svrstava u podgrupu 71400 9302 93020 Frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje Ova delatnost obuhvata: . kao i brijanje i potkresivanje brade .masažu lica. koja se svrstava u podgrupu 36633 150 . Ova delatnost ne obuhvata: . sportski ribolov .ostale srodne delatnosti Ova delatnost ne obuhvata: .. mehani*kim ure ajima. manikir. koje se svrstavaju u podgrupu 92720 927 9271 92710 9272 92720 Ostale rekreativne delatnosti Kockanje i kla enje Ostale rekreativne aktivnosti.pranje i hemijsko *iš#enje.iznajmljivanje sportske opreme. iznajmljivanje vozila za rekreaciju kao što su bicikli. koje se svrstavaju u podgrupu 52740 . šminkanje i dr. na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . koje se svrstavaju u podgrupu 92330 93 930 9301 93010 Ostale uslužne delatnosti Pranje i hemijsko *iš#enje tekstilnih i krznenih predmeta Ova delatnost obuhvata: .prikupljanje i isporuka rublja . za gra anstvo i druge korisnike . .delatnosti parkova i plaža.sportsko-rekreativni lov . ru*nim ili samouslužnim automatima..rekreativne aktivnosti nepomenute na drugom mestu: .

Sektor NJ 99 990 9900 99000 Eksteritorijalne organizacije i tela Eksteritorijalne organizacije i tela Ova delatnost obuhvata: . regionalna tela i dr. baštovani. zakazivanje sastanaka. Evropska zajednica.delatnost *ista*a cipela. nosa*a. Savet za carinsku saradnju. pripremu leševa za sahranjivanje.delatnost me unarodnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije i njene specijalizovane agencije. solarijumi.9303 93030 Pogrebne i prate#e aktivnosti Ova delatnost obuhvata: . na drugom mestu nepomenute Ova delatnost obuhvata: . . koji se svrstava u podgrupu 75210 151 .dela tnost privatnih doma#instava koja zapošljavaju poslugu kao što su sprema*ice. konjušari. usluge ženidbenih biroa i dr.rad diplomatskih i konzularnih misija smeštenih u inostranstvu ili pri uredima me unarodnih organizacija. spaljivanje. guvernante.delatnost organizacija za otkrivanje porekla .izvo enje astroloških i spiritualisti*kih seansi . koje se svrstava u podgrupu 91310 9304 93040 Tretmani za poboljšanje fizi*kog stanja i raspoloženja Ova delatnost obuhvata: . poslužitelji. u*itelji. EFTA. Svetska banka i dr. balsamovanje i usluge grobara . kuvari.. sobari. sekretari i dr. pralje. Sektor N 95 950 9500 95000 Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Privatna doma#instva sa zaposlenim licima Ova delatnost obuhvata: . *uvari. 9305 93050 Ostale uslužne aktivnosti. Arapska liga. voza*i. iznajmljivanje opremljenog pogrebnog prostora na groblju Ova delatnost ne obuhvata: . dadilje. batleri. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj.aktivnosti za popravljanje fizi*ke kondicije ili relaksaciju. sahranjivanje i spaljivanje .sahranjivanje i spaljivanje ljudskih i životinjskih leševa i prate#e aktivnosti: .društvene usluge kao što su organizovanje pratnje. Ova delatnost ne obuhvata: . Me unarodni monetarni fond.izvo enje religioznih pogrebnih obreda. saloni za mršavljenje i masažu i dr. lica za parkiranje automobila i dr. koje pružaju turska kupatila. vratari. Organizacija zemalja proizvo a*a i izvoznica nafte. saune i parna kupatila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful