P. 1
SPEC EDU 2 2011

SPEC EDU 2 2011

|Views: 1,942|Likes:
Published by Bojana Drljan

More info:

Published by: Bojana Drljan on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU IZDAVAČKI CENTAR - CIDD

Izdavač Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Visokog Stevana 2, Beograd Izdavački centar - CIDD Za izdavača Prof. dr Jasmina Kovačević, dekan Glavni i odgovorni urednik Doc. dr Vesna Vučinić Uređivački odbor Prof. dr Milica Gligorović Prof. dr Svetlana Slavnić Prof. dr Nadica Jovanović-Simić Prof. dr Danijela Ilić-Stošović Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović Mr Slobodanka Antić Međunarodni uređivački odbor Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska, Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija, Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija, Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka Jezička redakcija teksta Mr Maja Ivanović Prevodilac za engleski jezik Maja Ivančević Otanjac Sekretar redakcije Sanja Ćirić Tiraž 200 Štampa „Planeta Print”, Beograd ISSN 1452-7367 Časopis izlazi četiri puta godišnje. Od 2010. godine u finansiranju časopisa učestvuje Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Beograd, Visokog Stevana 2, 2920 451 Email: pdnauka@fasper.bg.ac.rs

Publisher: University of Belgrade Faculty of Special Education and Rehabilitation Visokog Stevana 2, Belgrade Publishing Center - CIDD For the Publisher Prof. Jasmina Kovačević, PhD, Dean Editor-in-Chief Doc. Vesna Vučinić, PhD Editorial Board Prof. Milica Gligorović, PhD Prof. Svetlana Slavnić, PhD Prof. Nadica Jovanović-Simić, PhD Prof. Danijela Ilić-Stošović, PhD Prof. Vesna Žunić-Pavlović, PhD Slobodanka Antić, MA International Editorial Board Doc. Mira Cvetkova-Arsova, PhD, Sofia University „St. Kliment Ohridsky”, Bulgaria, Prof. Igor Leonidovič Trunov, PhD, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Russia, Prof. Zora Jačova, PhD, University „St. Cyril and Methodius”, Macedonia, Prof. Viviana Langher, PhD, University „La Sapienza”, Roma, Italy, Prof.Tina Runjić, PhD, University of Zagreb, Croatia, Ingrid Žolgar Jerković, PhD, University of Ljubljana, Slovenia, Dr Vassilis Argyropoulos, PhD, University of Thessaly, Department or Special Education, Greece Serbian Proofreading Maja Ivanović, MA Translation into English Maja Ivančević Otanjac Secretary Sanja Ćirić Number of copies: 200 Printed by: „Planeta Print”, Belgrade ISSN 1452-7367 Published four times a year. Financial support since 2010: Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia. Belgrade, Visokog Stevana 2, +381 11 2920 451 Email: pdnauka@fasper.bg.ac.rs

ISSN 1452-7367 Vol. 10, br. 2. 2011.

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU IZDAVAČKI CENTAR - CIDD

SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA SPECI AL EDUCATION AND REHABILITATION SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION

2

Beograd, 2011.

SADRŽAJ
SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – ISTRAŽIVANJA Lidija BANJAC, Snežana NIKOLIĆ SOCIJALNA I EMOCIONALNA ZRELOST ZA POLAZAK U ŠKOLU DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM . . . . . . . . . . 179 SOCIAL AND EMOTIONAL SCHOOL READINESS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY . . . . . . . . . . . . . 191 Milica GLIGOROVIĆ, Vesna VUČINIĆ KVALITET CRTEŽA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA . . . . 193 DRAWING QUALITY IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN . . . 205 Miodrag STOŠLJEVIĆ, Gordana ODOVIĆ, Milosav ADAMOVIĆ MOTORNE PERFORMANSE GORNJIH EKSTREMITETA KOD DECE SA SMETNJAMA U UČENJU . . . . . . . . . . . . . . . 207 UPPER LIMBS MOTOR FUNCTIONS IN CHILDREN WITH LEARING DISABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Dragana STANIMIROVIĆ, Luka MIJATOVIĆ DRUŠTVENA PODRŠKA INSTITUCIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SLEPIM ADOLESCENTIMA I NJIHOVIM PORODICAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 HEALTH CARE SOCIAL SUPPORT TO BLIND ADOLESCENTS AND THEIR FAMILIES . . . . . . . . . . . . . . 235 Nenad GLUMBIĆ, Ljiljana ĆIROVIĆ STAVOVI BUDUĆIH PRAVOSLAVNIH TEOLOGA PREMA EUGENICI I SOCIJALNOJ INKLUZIJI OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 ATTITUDES OF THE FUTURE ORTHODOX THEOLOGIANS TOWARDS EUGENICS AND SOCIAL INCLUSION OF THE PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY . . . . . . . . . . 246

VII

SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – TEORIJSKI KONCEPTUALNI OKVIRI Milica GLIGOROVIĆ, Marina RADIĆ ŠESTIĆ PROCENA RADNIH SPOSOBNOSTI OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU U PROCESU SEKUNDARNE TRANZICIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 WORK ABILITY ASSESSMENT IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY DURING THE SECONDARY TRANSITION PROCESS . . . . . . . . . . . . . . . 269 Mirjana ĐORĐEVIĆ, Slobodan BANKOVIĆ SUBKLINIČKI ZNACI AUTIZMA KOD OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 SUBCLINICAL SIGNS OF AUTISM IN PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Ivana TERZIĆ, Bojana DRLJAN DEFICITI POJEDINIH ASPEKATA PRAGMATIKE OSOBA SA POREMEĆAJIMA AUTISTIČKOG SPEKTRA . . . . . . . . . . . . . 285 CERTAIN ASPECTS OF PRAGMATIC DEFICITS IN PERSONS WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS . . . . . . 299 Slobodan BANKOVIĆ, Mirjana JAPUNDŽA-MILISAVLJEVIĆ, Branislav BROJČIN KONCEPTUALNE ADAPTIVNE VEŠTINE KOD DECE SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 CONCEPTUAL ADAPTIVE SKILLS IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Ivona MILAČIĆ-VIDOJEVIĆ, Nada DRAGOJEVIĆ STIGMA I DISKRIMINACIJA PREMA OSOBAMA S MENTALNOM BOLEŠĆU I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA . 319 STIGMA AND DISCRIMINATION AGAINST PEOPLE WITH MENTAL ILLNESS AND THEIR FAMILY MEMBERS . . . . . . 337

VIII

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 VARIATIONS OF SEGMENT DURATION IN SPEECH EXPRESSION . . . . 357 IX . . . . .OPŠTE TEME Maja IVANOVIĆ. . . 353 SAOPŠTENJA Виктория САТАРИ ВИТАЛЬЕВНА RESURSNI CENTAR ZA ORGANIZACIJU PODRŠKE DECI SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA «RAMENKI» . . . Zorka KAŠIĆ VARIRANJE TRAJANJA SEGMENATA U GOVORNOJ EKSPRESIJI EMOCIJA .

.

SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – ISTRAŽIVANJA .

.

5 ID: 185077772 Originalni naučni rad Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju* Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju** SOCIJALNA I EMOCIONALNA ZRELOST ZA POLAZAK U ŠKOLU DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM Osim kognitivne i fizičke zrelosti za polazak u školu. Činjenica da su u pitanju školska deca apostrofira značaj ovih aspekata zrelosti i ukazuje da je njihov odgovarajući nivo jedan od kriterijuma za izbor obrazovnog programa za decu sa cerebralnom paralizom. dok su za ispitivanje dostignutog nivoa emocionalne zrelosti. koji se školuju po redovnom programu i 18 učenika. spremnost za školu 1 E-mail: banjacvl@sezampro. 159.4/.5. adekvatno funkcionisanje u školskoj sredini zahteva i određeni stepen socijalne i emocionalne zrelosti. 179-191. Imajući na umu uočene socio-emocionalne teškoće dece sa motoričkim poremećajima. koji se školuju po specijalnom programu. br. emocionalna zrelost. Većina ispitanika nema odgovarajući nivo socijalne i emocionalne zrelosti za polazak u školu.26-053. 2011. korišćene tri subskale: Sposobnost za samokontrolu. oba pola.5. podeljenih u dve grupe: 19 učenika. Kao merni instrument korišćena je Skala integrisanosti ponašanja.26-053.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). ispitali smo socijalnu i emocionalnu zrelost za polazak u školu kod učenika sa cerebralnom paralizom. 10. 159.4/.923. Istraživanje je obuhvatilo 37 ispitanika sa cerebralnom paralizom. korišćene su dve subskale: Prihvatanje radnih obaveza i Spremnost na saradnju.rs 179 . 2. socijalna zrelost. Utvrđene su statistički značajne razlike u nivou socijalne i emocionalne zrelosti za polazak u školu u odnosu na uključenost u redovni ili specijalni obrazovni program.4/. Samokritičnost i Emocionalna prilagođenost. Ključne reči: cerebralna paraliza.072-056.1-056.26-053. Za ispitivanje socijalne zrelosti. Vol.072-056. u OŠ „Miodrag Matić“ i OŠ „Dr Dragan Hercog“ u Beogradu.5.942. Lidija BANJAC1* Snežana NIKOLIĆ** UDK: 376.

već i važne praktične implikacije. odgovori na zahteve i očekivanja roditelja i usvoji drugačiji raspored dnevnih aktivnosti. održavanja lične higijene). još kasnije se uključuju u brojne aktivnosti života u porodici. možemo pretpostaviti da je za dete sa motoričkim smetnjama. Naime. pre svega. UVOD Polazak u školu je jedan od prelomnih događaja u životu deteta. ocenjujemo da nedostaju podaci. Ona kasnije ovladaju (nekad i samo delimično) aktivnostima samozbrinjavanja (samostalnog hranjenja. zbog prirode motoričkog oštećenja s jedne strane i zbog izostanka ili neadekvatnih podsticaja u predškolskim vaspitno-obrazovnim ustanovama s druge strane. polazak u školu visokostresni životni događaj. ne pokazuju spremnost za polazak u školu i ne mogu da odgovore zahtevima koji se pred njih postavljaju. 10. čine da deca sa poremećajima u motoričkom ponašanju. koje se javljaju kao posledica motoričkih poremećaja. moguće je planirati i organizovati adekvatnu pripremu ove kategorije dece za polazak u školu. Analizirajući dostupne istraživačke rezultate. kao i sa vršnjacima i lišena su sticanja drugih iskustava. Ovi podaci ne bi imali samo saznajnu i teorijsku vrednost. već u najranijem uzrastu. nedostatak vizuelnih. 179-191. kinestetičkih i vestibularnih stimulacija. taktilnih. prilikom polaska u školu. 2. U kontekstu savremenih težnji za inkluzijom dece sa posebnim potrebama. Vol. U kontekstu poznavanja psiho-socijalnih teškoća. 180 . mnoga deca sa motoričkim poremećajima. pokazuju zastoj u socijalnom razvoju. 2011. u odnosu na decu tipične populacije.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). oblačenja. Teorijska razmatranja Ograničeni uslovi za sticanje iskustva. kao i kvalitativno i kvantitativno oskudna socijalna interakcija. i. koji bi govorili o specifičnom i diferencijalno-dijagnostičkom statusu dece sa poremećajima u motoričkom ponašanju. Ono treba da se adaptira na školski kolektiv i prihvati autoritet učitelja. br. Lišena spontanog sticanja iskustava. ova pitanja dobijaju na težini i značaju. samo na temelju objektivnih i pouzdanih istraživačkih nalaza.

Nikolić. najčešće.: Socijalna i emocionalna zrelost za polazak u školu dece sa cerebralnom paralizom Kamenov (1997).Banjac. radi smeštaja u bolnice“ (Živković. imaju izmenjene sredinske uslove za razvoj u odnosu na uslove deteta bez invaliditeta. pri odvajanju dece od porodice. 2002). 1994:81). umeće da se samostalno primenjuju određene norme i pravila u svakodnevnom životu. u vezi sa ponašanjem i učenjem. Snižena socijalna zrelost i samostalnost. koje doprinose spremnosti za polazak u školu. kao i ovladavanju skladnog ponašanja i interakcije sa socijalnom sredinom uopšte. a često ni pravi. 1994:96). ignorisanje. Nepotpuna i neadekvatna interakcija u porodici deteta sa motoričkim poremećajima „može nastati usled redukcije kvantiteta i kvaliteta međusobno poslatih i primljenih signala. kao komponente socijalnog razvoja i razvoja ličnosti. kao i efekti psihičkog stresa. L. često su povezane. pre svega sa problemima prihvatanja sopstvenih ograničenja i percepcijom odnosa okoline prema deci sa motoričkim poremećajima (Radivojević. snižen opšti adaptacioni kapacitet i posebno teškoće u socijalnoj adaptaciji i teškoće u učenju. „Socijalnost odojčeta predstavlja sasvim osoben vid ispoljavanja jedinstvene i neponovljive socijalne situacije njegovog razvoja“ (Matejić-Đuričić. izbegavanje i odbacivanje su moguće dečje reakcije u kontaktu sa detetom koje ima smetnje u razvoju. Deca sa motoričkim poremećajima. uopšte institucionalizovanim uslovima. 1994:38). Ove reakcije mogu biti uzrok socijalne izolovanosti i odbačenosti ove dece i posredno se odraziti na uspešnost socijalnih odnosa i socijalnu kom- 181 . sa brojnim emocionalnim problemima. Podsmevanje. S. težnju da izmeni dotadašnji način života. Prisutno je i kašnjenje ili čak potpuno izostajanje socijalnih uticaja koji se odnose na samostalnost u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. stimulansa ili zahteva i odgovora koji samim tim nemaju odgovarajuću podsticajnu snagu. umeće deteta da usmeri svoju aktivnost u skladu sa zahtevom ili pravilima koje postavljaju odrasli.. očekivani i potpuni odgovor“ (Živković. navodi: aktivnu težnju deteta da pođe u školu. Neophodan medicinski ili rehabilitacioni tretman. određenu svesnost u ponašanju i delovanju. svesnu težnju za prijateljskim i sadržajnim komuniciranjem sa ljudima i dr. prilikom zajedničkih ili individualnih aktivnosti (socijalno normativna usmerenost). bolničkim. nameće deci sa motoričkim poremećajima privremeni ili trajni boravak u bolnici. „Poznati su negativni uticaji deprivacija različitih vrsta i stepena na ukupan razvoj dece u domskim.

Od socijalne kompetencije deteta zavisi uspeh u ostvarivanju socijalnih odnosa. s jedne strane. Chen. emocionalnih i akademskih problema u narednim godinama života. Učenici koji ne uspevaju da ostvare pozitivne socijalne odnose sa vršnjacima čine rizičnu grupu za pojavu bihejvioralnih. nego intelektualne sposobnosti. dok agresivni. koji ispoljavaju prosocijalne i odgovorne forme ponašanja. Brojna istraživanja pokazuju da smanjena socijalna kompetencija dece sa posebnim potrebama. s druge strane. Prema Gašić-Pavišić (2002). interesantno je utvrditi kakvu ulogu imaju socijalni odnosi i socijalno ponašanje učenika u ostvarivanju odgovarajućih akademskih ishoda. stepena ometenosti (teže ometena deca imaju više problema u interakciji sa vršnjacima i neuravnoteženije odnose). Wentzel. s druge strane. 2002) i socijalne kompetencije (Bursuck & Asher. Štaviše. br. 182 . Chang & He. prosocijalno ponašanje. Naime. Vol. Iskustva u odnosima sa vršnjacima deluju na različita područja života i razvoja dece. utiče negativno na dalji razvoj socijalne interakcije sa vršnjacima. 2011. Pokazalo se da su vršnjačka prihvaćenost. i vršnjačke prihvaćenosti (Estell et al. najčešće postižu i visok školski uspeh. ali i od odbacivanja ili neprihvatanja od strane odraslih i dece iz okruženja. da li su i na koji način bihejvioralne odlike pojedinca povezane sa prilagođavanjem na školu i sa postizanjem školskog uspeha. socijalno neprilagođeni i odbačeni učenici češće postižu niže obrazovne rezultate. 1991). Stepen socijalne integracije dece sa posebnim potrebama zavisi od socijalne kompetencije. petenciju. 2003.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 1986. bilo da je uzrok ili posledica prethodne socijalne interakcije. učenici koji su prihvaćeni od strane vršnjaka. uspešni socijalni odnosi sa vršnjacima značajno doprinose razvoju detetove socijalne kompetencije. 2002). smatra se da su neke bihejvioralne i interpersonalne forme kompetentnosti često pouzdaniji prediktori školskog postignuća. Drugačije rečeno. neagresivnost i socijalna odgovornost značajno povezani sa školskim postignućem učenika. 10.. dok. socijalna kompetencija i uspešno ostvarivanje socijalnih odnosa su u uzajamnoj vezi. Nedovoljno česti kontakti i nedostatak iskustava u komunikaciji sa odraslima i decom tipične populacije utiču na smanjenje socijalne kompetencije dece sa smetnjama u razvoju (Gašić-Pavišić. 179-191. Osim uticaja različitih oblika ponašanja na uspešnost u socijalnoj sferi života. Spasenović (2009). navodi istraživanja veze između akademske uspešnosti. 2.

: Socijalna i emocionalna zrelost za polazak u školu dece sa cerebralnom paralizom Indikatori socijalne zrelosti deteta za polazak u školu su: relativna samostalnost pri zadovoljavanju ličnih potreba i kulturno-higijenskih navika (samostalnost u hranjenju. spremnost na saradnju. Kod dece sa motoričkim poremećajima. depresijom (koja dovodi do gubitka motivacije. što utiče na stvaranje negativnog self – koncepta i manifestuje se povlačenjem. narušavaju školsku disciplinu. zbog svog ponašanja u školi. razvijena svest o sebi. Nikolić. usled prirodne potrebe za nezavisnošću i stvarne potrebe da se drugi o njima staraju. niska tolerancija na frustracije. interesovanje za svoje vršnjake. ometaju u radu ostalu decu. zbog kasnog postavljanja zabrana od strane roditelja. poštovanje pravila igre sa vršnjacima. oblačenju. vrlo često stvaraju znatne probleme. pokazivanje zaštitničkog ponašanja prema mlađoj deci. zlovolja. često promenljivo raspoloženje. vesela. Emocionalno labilna deca. svlačenju. pravilna upotreba toaleta). Lako se podvrgavaju školskoj disciplini i lako usvajaju školska znanja. da je steklo poverenje i samopouzdanje u sebe i da ima određenu sopstvenu sigurnost. pod emocionalnom zrelošću za polazak u školu podrazumevaju izvesnu emocionalnu stabilnost i kontrolu emocija. nedovoljne angažovanosti i aktivnosti. odlaganju odeće i obuće. negativizmom. stalna strepnja. programom određena. itd. Zdrava i emocionalno stabilna deca.. obuvanju. Ovi autori navode da se zrelost deteta u emocionalnom pogledu sastoji u sledećem: da dete može da kontroliše svoje emocije. što znači da bez većeg razloga ne bi trebalo da prelazi iz jednog emocionalnog stanja u drugo. L. zbog toga. (2001). razne teškoće kao što su: emocionalna nestabilnost. razvijeniju volju i emocionalnu neizvesnost. da je postiglo izvesnu emocionalnu stabilnost. dete doživljava često emocionalne konflikte. 183 . da ume da reaguje na adekvatan način na raspoloženje ljudi oko sebe. osećanje bespomoćnosti. Pored toga. stid zbog vlastite različitosti. izbor omiljenog druga. S. itd. vedra i motivisana za rad i učenje.Banjac. komunikaciju i operativnost u zajedničkim aktivnostima. generalizovan je na celokupnu ličnost u osećaju inferiornosti. da ima veću kontrolu sopstvenih impulsa. suvišnosti. da prepoznaje svoja i tuđa emocionalna stanja. da može da odloži zadovoljavanje potreba i drugo. Šain i sar. U emocionalnom razvoju ove dece javljaju se. izolacijom. pretežno su dobro raspoložena. poverenje u sebe i svoju okolinu. Zbog motoričkih deficita. rađanja suicidnih ideja) i izbegavanjem komunikacije i kontakata sa socijalnom sredinom.

a u stvari nemaju formirane navike (Živković. Rezultati su obrađeni u programu SPSS 17. korišćene tri subskale: Sposobnost za samokontrolu. 10. spremnost na saradnju. agresivna ili anksiozna. Samokritičnost i Emocionalna prilagođenost. 2. ova deca ispoljavaju različite oblike asocijalnog ponašanja. 2011. decentriranje. su: moć sagledavanja situacije iz ugla druge osobe. Indikatori emocionalne zrelosti deteta za polazak u školu. egocentrična ili nervozna i često deluju kao vaspitno zapuštena. u okviru koga je nastao ovaj rad. 184 . Istraživanje je obuhvatilo 37 ispitanika sa cerebralnom paralizom oba pola. 179-191. U ovom radu prikazani su rezultati koji se odnose na socijalnu i emocionalnu zrelost za polazak u školu dece sa cerebralnom paralizom. korišćene su dve subskale: Prihvatanje radnih obaveza i Spremnost na saradnju. podeljenih u dve grupe: 19 učenika. Za ispitivanje socijalne zrelosti. koji se školuju po redovnom programu i 18 učenika koji se školuju po specijalnom programu. ispoljavanje simpatije i empatije. u OŠ „Miodrag Matić“ i OŠ „Dr Dragan Hercog“. Kao merni instrument korišćena je Skala integrisanosti ponašanja (Hrnjica. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA Širi projekat. 1994). a predstavljeni su grafički. kao i komparativnih statističkih metoda (metod utvrđivanja korelacije). niskog praga tolerancije na frustraciju. međusobno razumevanje. imao je za cilj utvrđivanje nivoa ispunjenosti niza indikatora za polazak u školu. kod školske dece sa motoričkim poremećajima. br.1992). povećanje sposobnosti voljnog upravljanja svojim ponašanjem i drugo. komuniciranje sa odraslima. impulsivna su i preosetljiva. u Beogradu. prisustvo elementarne samokontrole i autoregulacije.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). dok su za ispitivanje dostignutog nivoa emocionalne zrelosti. Statistička obrada podataka Statistička obrada podataka podrazumevala je primenu deskriptivnih statističkih metoda. Vol. uz upotrebu apsolutnih i relativnih pokazatelja.

L.Distribucija ispitanika prema nivou socijalne zrelosti i programu koji pohađaju 185 . Adekvatnu socijalnu zrelost ima 15 (40. 3 sa kvadriparezom i 1 sa hemiparezom. Bez ikakvog socijalnog kontakta je 4 ispitanika. 8 sa kvadriparezom. Socijalno nedovoljno zrelih ispitanika ima 18 (48. Grafikon 2 . Nije utvrđeno postojanje statistički značajnih razlika..Distribucija ispitanika sa cerebralnom paralizom prema nivou socijalne zrelosti i vrsti motoričkog oštećenja Grafikon 1 prikazuje distribuciju ispitanika sa cerebralnom paralizom prema nivou socijalne zrelosti u odnosu na vrstu motoričkog oštećenja.Banjac.6%). 5 sa hemiparezom i 7 ispitanika je sa paraparezom. S.5%) ispitanika. Nikolić. 3 je sa kvadriparezom.: Socijalna i emocionalna zrelost za polazak u školu dece sa cerebralnom paralizom REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM Grafikon 1 . 3 sa hemiparezom i 7 sa paraparezom.

2011. koji prate specijalni program. pokazala je. Ovakva distribucija frekvencije uslovila je postojanje statistički značajne korelacije između nivoa socijalne zrelosti i programa u koji su učenici uključeni. 179-191. Procena socijalizacije dece sa motoričkim poremećajima predškolskog uzrasta (Nikolić i sar. br.7%) socijalna zrelost je ispod očekivanja. Međutim i kod ove grupe ispitanika uočavamo 6 ispitanika (33. Uočava se da je kod samo 2 ispitanika (13. Vol. nije bilo moguće ni ispitati socijalnu zrelost. 10. 2.3%). a u nekim slučajevima čak potpuno uskraćen.3% ).000 pri vrednosti r = 0. zbog nemogućnosti bilo kakve komunikacije. kao spontana želja za druženjem i drugima. socijalna zrelost na nivou koji zadovoljava očekivanja za pohađanje škole.616. dobar deo (kvalitativnih i kvantitativnih) neophodnih iskustava i sociopsiholoških efekata druženja tokom čitavog životnog veka. depresija. situacija je bolja.. što ukazuje da je i kod ove dece socijalnost. a kod 4 ispitanika. ograničen je. na nivou p < 0. Kod njih 12 (66. 186 .42 % dece. i pored toga što je najveći broj ispitane dece bio sa dijagnozom cerebralne paralize. i slično). 2003) u dve oblasti: kontakt i samostalnost. Kod ispitanika koji pohađaju redovni program. Ova deca imaju snižen adaptacioni kapacitet i pokazuju probleme u prilagođavanju zahtevima programa. utvrđene Spearman-ovim testom. negativizam. izolacija. Grafikon 2 prikazuje distribuciju ispitanika prema nivou socijalne zrelosti i programu u koji su učenici uključeni.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). čija socijalna zrelost ne zadovoljava kriterijume za pohađanje nastave (različite manifestacije asocijalnog ponašanja. da odgovarajuće kontakte sa okruženjem uspostavlja 77. Deci sa motoričkim poremećajima. koji prate specijalni program. prisutna i u velikoj meri izražena.

Banjac. Bez ikakve emocionalne reakcije ima 3 ispitanika (8.Distribucija ispitanika prema stepenu emocionalne zrelosti i vrsti motoričkog oštećenja Grafikon 3 prikazuje distribuciju ispitanika prema nivou emocionalne zrelosti i topografskoj distribuciji motoričkog oštećenja. L. 5 sa hemiparezom i 8 sa paraparezom.1%). Nikolić.344.: Socijalna i emocionalna zrelost za polazak u školu dece sa cerebralnom paralizom Grafikon 3 . Očigledan je uticaj neurološke distribucije oštećenja na nivo emocionalne zrelosti.6%). Emocionalno nedovoljno zrelih ispitanika ima 18 (48.Emocionalna zrelost ispitanika i program koji pohađaju 187 . 3 sa hemiparezom i 6 sa paraparezom. Adekvatnu emocionalnu zrelost ima 16 ispitanika (43.2%). 2 sa kvadriparezom i 1 sa hemiparezom. na nivou p = 0. S.. U toj grupi ima 9 ispitanika sa kvadriparezom. Spearman-ov test pokazuje značajnost korelacije između neurološke distribucije oštećenja i nivoa emocionalne zrelosti.037 pri vrednosti r =0. 3 sa kvadriparezom. Grafikon 4 .

ispod očekivanog je kod 18 (48. Kod njih 12 (66. Uočava se da je kod samo 2 ispitanika (13. Na grafikonu 4 se uočava da je kod samo 2 (13. Oni su svesni objektivnog ograničenja motornih funkcija i u neprekidnom su strahu i pod tenzijom zbog neuspeha.1%) nismo dobili nikakav emocionalni odgovor.3% ) koji prate specijalni program. nije bilo moguće ni ispitati emocionalnu zrelost. Tu se manifestuju različiti oblici asocijalnog ponašanja. Ovakva distribucija frekvencije uslovila je postojanje statistički značajne korelacije između emocionalne zrelosti ispitanika i programa koji pohađaju.7%) socijalna zrelost je ispod očekivanja. a kod 3 ispitanika iz specijalne škole. slabiji rezultati postignuti su na skali za ispitivanje samokontrole i na kraju. evidentirali smo nižu socijalnu zrelost. najčešće povlačenje i izolacija.5%) u okviru očekivanog.6%) ispitanika.8%) nije bilo moguće ostvariti bilo kakav socijalni kontakt. koji prate specijalni program. nije bilo moguće ni ispitati socijalnu zrelost. Na skali emocionalnog razvoja. zbog nemogućnosti bilo kakve komunikacije. a sa 4 ispitanika (10. odbijanje saradnje i gubitak motivacije. 2. emocionalna zrelost na nivou koji zadovoljava očekivanja za pohađanje škole. Ovaj podatak objašnjavamo činjenicom da su ispitanici koji pohađaju redovni program svesni svoje različitosti i gde nastaje problem.607. 179-191.000 pri vrednosti r = 0. Kod 13 (68. 10.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). socijalna zrelost na nivou koji zadovoljava očekivanja za pohađanje škole. kod 18 (48.3%) ispitanika koji prate specijalni program. Kod 6 ispitanika koji pohađaju redovni program. čija emocionalna zrelost ne zadovoljava kriterijume za pohađanje nastave. 2011. a kod 4 ispitanika. Kod ispitanika koji pohađaju redovnu školu situacija je bolja. a od 3 ispitanika (8. negativizam. Vol. ZAKLJUČAK Socijalna zrelost je kod 15 ispitanika našeg uzorka (40. najviše je ugrožena samokritičnost.4%) emocionalna zrelost je ispod očekivanja.6%) ispitanika je ispod očekivanog. dobili smo slične rezultate: emocionalni razvoj kod 16 ispitanika (43.2%) je u okviru očekivanog. 188 . na nivou p < 0. međutim i kod ove grupe ispitanika uočavamo 6 ispitanika. Emocionalna prilagođenost je najmanje ugrožena. To su ispitanici sa težom ometenošću u mentalnom razvoju. br. zbog nemogućnosti bilo kakve komunikacije.

2. Utvrđene su statistički značajne razlike u nivou socijalne i emocionalne zrelosti za polazak u školu u odnosu na uključenost u redovni ili specijalni obrazovni program. Hrnjica. Metodika vaspitno  . (1997). Takođe. 5. Zrelost ličnosti. Z. Većina ispitanika nema odgovarajući nivo socijalne i emocionalne zrelosti za polazak u školu.7 % ispod očekivanog za pohađanje nastave. (2002). Banjac. Emocionala zrelost je u okviru očekivanja kod 86. socijalna zrelost ispitanika koji prate specijalni plan i program je kod 68. 189 . Gašić-Pavišić.. 5. 4.koja pohađaju nastavu po redovnom programu. (1994). G. Analizom uticaja socijalne zrelosti i emocionalne zrelosti. Nikolić. Univerzitet u Beogradu. Kamenov. 6. LITERATURA 1.obrazovnog rada  III. utvrdili smo visoko statistički značajnu korelaciju. emocionalna zrelost je ispod očekivane. na nivou p < 0. Činjenica da su u pitanju školska deca apostrofira značaj ovih aspekata zrelosti i ukazuje da je njihov odgovarajući nivo jedan od kriterijuma za izbor obrazovnog programa za decu sa cerebralnom paralizom. 3. Nastava i vaspitanje. (2010). Vršnjačko socijalno ponašanje dece sa smetnjama u razvoju. što ukazuje na činjenicu da je viša socijalna i emocionalna zrelost kod dece. Magistarska teza. u odnosu na spremnost za praćenje redovnog i specijalnog programa.Banjac. Psihologija telesno invalidnih lica. E.001.7% ispitanika koji prate redovni nastavni plan i program. L. Spremnost za polazak u školu dece sa motoričkim poremećajima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.: Socijalna i emocionalna zrelost za polazak u školu dece sa cerebralnom paralizom Istraživanjem smo utvrdili da je socijalna zrelost u okvirima očekivanog kod 86. S. S. Živković. L. Matejić-Đuričić. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. S. Kod 68. Senzomotorna inteligencija i socijalno posredovanje.4 % ispitanika koji pohađaju specijalni program. Beograd: Zajednica viših škola Srbije. (1992). Beograd: Defektološki fakultet. 452–469. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. (1994).7% ispitanika koji prate redovni nastavni plan i program.

179-191. Ilić. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. M. 11. D. V. N. (2009). 67-77. 38. Božić.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Vol. Kvalitet socijalnih odnosa i školsko postignuće učenika različitog uzrasta.. Topić. M. D. Beograd. (2003). 7. S. Kako pripremamo dijete za polazak u školu. 10. Simonović. 10. 2011. Rano otkrivanje. Đaković. 1: 190-204. Banja Luka: Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Vujačić. B. Socijalizacija dece sa telesnim invaliditetom. 9. 190 . S. br. (2002). (2006).. Spasenović. D. 8. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. (2001). 2. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. Nikolić. dijagnostika i tretman poremećaja psihomotornog razvoja. 2: 331-348. 2. 41. Problemi i perspektive dece sa posebnim potrebama.. Istraživanja u defektologiji. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Defektološkog fakulteta. Cerebralno ugroženo dete i dete sa cerebralnom paralizom. i Galić. Radivojević.. S.. Šain.

Prihvaćeno. Nikolić. 14. emotional development. that emotional and social maturity are significant indicators of school readiness and one of the criteria for selecting appropriate programs for students with cerebral palsy.: Socijalna i emocionalna zrelost za polazak u školu dece sa cerebralnom paralizom SOCIAL AND EMOTIONAL SCHOOL READINESS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY Special Hospital for Cerebral Palsy and Developmental Neurology. school readiness Primljeno. S.Banjac. and Emotional Adaptation. L. 3. 5. 191 . of both genders. Behavioral Integration Scale was used as a measuring instrument.. Snežana Nikolić** Summary The achieved developmental level of skills necessary for assessing school readiness of children with motor disabilities is shown from the aspect of emotional and social development. we can conclude. divided in two subgroups: 19 students attending regular schools and 18 students attending special programs in „Miodrag Matic” and „Dr Dragan Hercog” elementary schools in Belgrade. Key words: cerebral palsy. 2011. social development. Belgrade* University of Belgrade. The research included 37 participants with cerebral palsy. Two subscales were used to assess social maturity: Accepting Work Obligations and Readiness to Cooperate. Self-criticism. 2011. by observing significant differences in children attending regular and special programs. 17. As emotional and social development of the participants significantly correlate with their maturity to follow the curriculum. Faculty of Special Education and Rehabilitation** Lidija Banjac*. Three subscales were used to assess the achieved level of emotional maturity: Self-control Ability.

.

vizuokonstruktivne i motoričke sposobnosti. 2.2% odstupaju od normi za uzrast. gde se zapaža i izraženija disperzija.072-053. vizuospacijalne. vizuelno pamćenje.bg. i to 4% dve ili više SD od definisanih normi. Statistički značajna razlika rangova rezultata između dečaka i devojčica je utvrđena na subtestu Crtanje 1 E-mail: gligorovic@fasper. Uzorkom je obuhvaćeno 400 učenika II–IV razreda beogradskih osnovnih škola.rs 2 Rad je proistekao iz projekta „Kreiranje protokola za procenu edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa“. Utvrđeno je prisustvo statistički značajne povezanosti između razreda koji ispitanici pohađaju i kvaliteta crtanja (p≤0. a 14. 193 . broj 179025 (2011-2014). Vol.52. Analizom rezultata utvrđeno je da su postignuća ispitanika u oblasti crtanja nešto bolja (ali ne i statistički značajno – p>0. UDK: 159. 10. br. Rezultati većine (81. kao osnovni cilj rada definisali smo utvrđivanje nivoa razvoja veštine crtanja kod dece mlađeg školskog uzrasta.000-0.4. 2011. Postignuća devojčica na subtestovima Crtanje oblika (p=0.2% jednu SD. Za procenu veštine crtanja korišćeni su subtestovi Crtanje oblika i Crtanje ACADIA testa razvojnih sposobnosti. 159.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). čije su najvažnije komponente vizuelna pažnja.937.5 ID: 185078540 Originalni naučni rad Milica GLIGOROVIĆ1 Vesna VUČINIĆ Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciji i rehabilitaciju KVALITET CRTEŽA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA2 Imajući u vidu da kvalitet crteža zavisi od nivoa organizovanosti praktognostičkih sposobnosti.05) od postignuća na zadacima precrtavanja oblika.001). postignuća 18.8%) ispitanika na subtestu Crtanje oblika pripada kategoriji očekivanih prema uzrastu.946. 193-205.ac.001) su statistički značajno bolja od postignuća dečaka. čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.5.072-053.048) i Crtanje (p=0. uzrasta 8-11 godina. vizuelna percepcija.

Vujanić.029). 194 . Razvoj crteža počinje najčešće krajem senzomotornog perioda. 2005). prvenstveno vizuospacijalnih i praksičkih sposobnosti. vizuospacijalne sposobnosti još uvek nisu jasno fenomenski i strukturalno definisane. Kidd i Horner. 193-205. Vremenom.029). kao oblik reprezentacije. proporcija. Najčešće se konceptualizuju kao set sposobnosti namenjenih obradi neverbalnih informacija. 2010. br. u isto vreme poseduje obeležja simboličke igre i mentalne slike što detetu omogućava da spontanim tragovima na hartiji pripiše značenje (period tzv. ali i bazičnih mehanizama pažnje.. dok je na subtestu Crtanje oblika distribucija odstupanja ravnomerna (p=0. u kojoj crtež nema reprezantacioni karakter. Iako decenijama u fokusu istraživačkih i metaanalitičkih studija. što može da utiče na sposobnost deteta da prepoznaje i koristi slova. određivanju pozicije u odnosu na svoje telo i druge objekte. povezivanja elemenata i sl. 2011. ono počinje da teži ostvarivanju vizuelne sličnosti. 2. Moguel-Ancheita i dr. mlađi školski uzrast UVOD Nivo razvoja crteža zavisi od zrelosti sposobnosti koje determinišu veštinu crtanja. koja se manifestuje teškoćama prostorne organizacije crteža. (p=0. Radić Šestić. Smatra se da su vizuospacijalne sposobnosti jedan od najvažnijih preduslova kreativnosti u oblastima likovnih umetnosti i tehničkih nauka (Silverman. Smetnje vizuospacijalne analize odražavaju se i na mogućnost lokalizacije i orijentacije u prostoru i precizne manipulativne aktivnosti. kognitivne i adaptivne sposobnosti (Gligorović. vizuospacijalne sposobnosti. Teškoće u ovoj oblasti se ispoljavaju u pozicioniranju objekta u prostoru. cifre. pamćenja i mišljenja. Teškoće složenih vizuelnih funkcija otežavaju stvaranje mentalne reprezentacije objekta. 10. Pojavom semiotičke funkcije. Tokom predškolskog i ranog školskog perioda. 2010). mentalna rotacija i spacijalna vizualizacija (Watson. fazom žvrljanja ili škrabanja.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). simbole. slučajnog realizma). posebno u oblasti grafomotorike (Gligorović. Ključne reči: crtež. promašenog realizma. reči ili slike. 2003). To je faza tzv. 2003). čije su osnovne komponente: spacijalna percepcija. crtež. Vol. To se odražava na akademske veštine.

To se posebno odnosi na odstupanja u razvoju (u oba smera). 2004. Crtež se koristi kao jedan od indikatora intelektualne zrelosti. Golomb. M. što omogućava detetu da predstavi izgled objekta u zavisnosti od tačke posmatranja. vizuelno pamćenje. pa poslednjih godina postoji tendencija prevazilaženja klasičnog koncepta akademskih postignuća kao mere potencijala deteta. Treffinger. Rukovodi se mentalnom slikom objekta. definišućim parametrima koje ona sadrži. 2004. Ovaj pristup favorizuje kreativnost i spontano izražavanje (Sternberg i Davison. Premda korelacije sa drugim testovima nisu uvek dovoljno značajne da bi se smatrao pouzdanom merom intelektualne zrelosti. kao osnovni cilj rada definisali smo utvrđivanje nivoa razvoja veštine crtanja kod dece mlađeg školskog uzrasta. vizuelna percepcija. 2005). ličnosti i emocionalne prilagođenosti deteta (Watkins. 2005). Glutting i Youngstrom. čije su najvažnije komponente vizuelna pažnja. 2010). crtež može da bude značajan pokazatelj razvoja deteta. vizuospacijalne. Cilj rada Imajući u vidu da kvalitet crteža zavisi od nivoa organizovanosti praktognostičkih sposobnosti. U našem ranijem istraživanju je utvrđeno da rezultati više od polovine ispitanika sa smetnjama u učenju značajno odstupaju od normi za uzrast na subtestu Crtanje Acadia testa razvojnih sposobnosti. što naglašava značaj veštine crtanja kao dimenzije kognitivnog razvoja (Gligorović.. Inhelder. Radić Šestić.: Kvalitet crteža dece mlađeg školskog uzrasta dečiji crtež prolazi kroz fazu intelektualnog realizma. projektivno i euklidovsko poimanje prostora (Piaget. Razvojem logičkih operacija i figurativnog aspekta mišljenja prevazilazi se topološki doživljaj prostora i razvija pojmovno. čija je osnovna odlika da dete crta ono što zna o objektu. 2005. Hope. vizuokonstruktivne i motoričke sposobnosti. Vučinić. 1956).Gligorović. a ne ono što vidi. V. 2004). nezavisno od toga jesu li ti parametri vidljivi na objektu tokom crtanja (Anning i Ring. 195 .

3% Total četvrti 72 18. Iz dokumentacije škola dobijeni su podaci o uzrastu. 2011. Tabela 1 . pa daje mogućnost prilagođavanja ritmu svakog deteta. Test je dodatno adaptiran prema specifičnostima srpskog jezika.5% 61 15.0% 69 17.5% 194 48. Može da se primenjuje individualno ili grupno. uzorak je ujednačen prema parametrima uzrasta (p=0.0% 206 51. Nije brzinskog tipa.749) i pola (p=0. Instrumenti Za procenu veštine crtanja korišćeni su subtestovi Crtanje oblika i Crtanje ACADIA testa razvojnih sposobnosti (Atkinson. Johnston i Lindsaz. 1985). METOD RADA Uzorak Uzorkom je obuhvaćeno 400 učenika II–IV razreda beogradskih osnovnih škola.).3% 133 33. 193-205.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).238). 1972.0% 136 34. prevedenog i adaptiranog 1985. Distribucija uzorka prema polu i razredu prikazana je u tabeli 1. intelektualnim sposobnostima i školskom uspehu.8% RAZRED treći 64 16.Distribucija uzorka prema polu i razredu POL Muški Ženski Total broj % broj % broj % drugi 70 17. 196 . Crtanje oblika (Subtest IV) sadrži 20 modela rastuće složenosti koje dete treba da precrta. a izvršena je i normiranje rezultata na osnovu postignuća dece mlađeg školskog uzrasta naše populacije (Gligorović i dr. 2005). Za svaki ispravan odgovor dobija se po jedan bod.. br.5% 400 100.0% 64 16. Ocenjuje se na osnovu prepoznatljivosti. Crtanje (Subtest XIII) zahteva od deteta da nacrta čoveka koji stoji ispod drveta. 2. 10.0% Prema rezultatima χ2 testa. Vol. godine (Novosel i Marvin Cavor. nivou edukacije. pored kuće. uzrasta 8-11 godina.3% 131 32.

Iako se zadaci crtanja. naši ispitanici ih nešto uspešnije izvršavaju od zadataka precrtavanja dvodimenzionalnih oblika različite složenosti. 2002).000 Postignuća u oblasti crtanja. Utvrđena je značajna korelacija između posmatranih parametara (r=0.. gde se zapaža i izraženija disperzija rezultata (detaljnije u Tabeli 2).18 14. 2011).Rezultati procene crtanja kod dece mlađeg školskog uzrasta SUBTEST Crtanje oblika Crtanje Min 0 3 Max 20 20 AS 13. nezavisno od kvaliteta motoričke izvršivosti (Gligorović i dr. Dete daleko lakše precrtava elemente koji su bliski njegovom iskustvu (Toomela. r 4.000). Spearman-ov koeficijent korelacije i χ2 test. pa se nešto slabija postignuća na subtestu Crtanje oblika mogu objasniti strukturom ponuđenih modela.Gligorović. Tabela 2 . smatraju složenijim (Bremner i dr.: Kvalitet crteža dece mlađeg školskog uzrasta tačnosti proporcija. Pri ocenjivanju subtestova Crtanje oblika i Crtanje prioritet se daje spacijalnoj rekonstrukciji i konstrukciji zadatih elemenata. Maksimalan skor je 20 poena. mere varijabilnosti. Jedan od osnovnih preduslova uspešnosti na zadacima precrtavanja je poznavanje prostornog rasporeda linija. reprodukovanje trodimenzionalnosti i međusobnih relacija objekata.320 2. posmatrano iz ugla raspona i srednjih vrednosti rezultata.63 SD Var. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM Analiza rezultata procene crtanja prema modelu i reprezentacione dimenzije crteža prikazana je u Tabeli 2. t-test. parametrijska i neparametrijska analiza varijanse. mere centralne tendencije.173 17. Pearson-ov koeficijent korelacije..320. p<0. koje zahteva prostorno pozicioniranje elemenata u prostoru hartije. M. 197 . bogatstva detalja i međusobnog odnosa zadatih elemenata.05) od postignuća na zadacima precrtavanja oblika. Vučinić. 2000). kod naših ispitanika su nešto bolja (ali ne i statistički značajno – p>0..085 p 0. Statistička obrada podataka U obradi dobijenih podataka korišćeni su: raspon.418 0. V.843 8.

2% jednu SD. Radić Šestić.0 57 14. Distribucija ispitanika prema kategoriji postignuća na subtestovima kojima se procenjuje precrtavanje i crtanje prikazana je u Tabeli 3. 10. i to 4% dve ili više SD od definisanih normi.2 327 81.5 84. imajući u vidu značaj vizuospacijalnih sposobnosti za usvajanje akademskih znanja i veština (Gligorović. U odnosu na uzrasne norme.0 100. rezultati primenjenih subtestova su rangirani u tri kategorije: postignuća koja odgovaraju uzrastu – rang 3. br.. a 14. 2011.8 400 100. Vol. 2010).5 12.037 Rezultati većine (81. Zastupljenost rezultata koji značajno odstupaju od normi za uzrast nije velika. Radić Šestić.0 ρ=0. Moguel-Ancheita i dr. postignuća koja odstupaju jednu standardnu devijaciju (SD) – rang 2 i postignuća koja odstupaju dve SD od prosečnih postignuća – rang 1. Tabela 3 . 198 . a odstupanja od 2 ili više SD govore o postojanju specifičnih smetnji u procenjenim domenima. 193-205. na subtestu Crtanje oblika rezultati većine (72%) ispitanika odstupaju od normi za uzrast.104. p=0. 2.2% odstupaju od normi za uzrast. postignuća 18. 2010.Rangovi postignuća na subtestovima Crtanje oblika i Crtanje kod dece mlađeg školskog uzrasta RANG 1 2 3 Total Crtanje oblika Broj % 16 4. Kategorije postignuća na subtestovima Crtanje oblika i Crtanje Rezultati procene precrtavanja i crtanja su analizirani iz ugla odstupanja od normi na pojedinačnim subtestovima. 2010). ali.0 Crtanje Broj 14 50 336 400 % 3. Kod dece sa smetnjama u učenju. zahteva posebnu pažnju. Rezultati koji su jednu SD niži od očekivanih ukazuju na elemente smetnji.8%) ispitanika na subtestu Crtanje oblika pripada kategoriji očekivanih prema uzrastu. a na subtestu Crtanje nešto više od polovine (54%) (Gligorović.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).

2010).90 14. što ukazuje na sazrevanje.701 3.80 13. Radić Šestić.669 2. Ovaj nalaz je u skladu sa stavom da kumulativni efekat sazrevanja korteksa i senzomotornog iskustva omogućava kvalitetniju integraciju informacija (Parrish i dr.88 15. Statistički izraz razvojnog trenda je uočljivo visok (F=24.005 2. analizirali smo odnos između rezultata procene crtanja i pola ispitanika. Analiza rezultata subtestova Crtanje oblika i Crtanje između dečaka i devojčica prikazana je u Tabeli 5. Kvalitet crteža i pol Imajući u vidu da su teškoće u učenju češće kod dečaka (Reynolds. potrebno je imati u vidu i uticaj vežbe tokom nastavnog procesa.24 14. balansiranje i jasno profilisanje procenjenih sposobnosti tokom vremena. Analiza odstupanja od normi na primenjenim subtestovima prema razredu nije ukazala na prisustvo statistički značajnih odnosa (p<0.887 3. što se ispoljava i u kvalitetu crteža. M.: Kvalitet crteža dece mlađeg školskog uzrasta Kvalitet crteža i razred Analiza rezultata subtestova Crtanje oblika i Crtanje prema razredu koji ispitanici pohađaju prikazana je u Tabeli 4.07 SD 4.Rezultati procene crtanja kod dece mlađeg školskog uzrasta prema razredu Crtanje/razred Crtanje oblika Crtanje II III IV II III IV N 131 133 136 131 133 136 AS 11. Iz podataka u Tabeli 4 se uočava i smanjenje disperzije rezultata sa uzrastom/razredom.254 3. 199 .05). Tabela 4 . 2003. 2005). Vučinić. Gligorović.659 0.136 0.44 13. V.732 Min 0 0 4 3 7 6 Max 20 20 20 20 20 20 F(2) p 24.001 Razvojni potencijal dece mlađeg školskog uzrasta u oblasti crtanja i precrtavanja potvrđen je i rezultatima analize varijanse (p≤0... Naravno.136) na subtestu Crtanje oblika.001).0000.Gligorović.000 6.

Većina istraživanja ukazuje na superiornost pripadnika muškog pola u oblasti mentalne rotacije..905 p 0. 1999.732 Min Max 3 20 0 20 3 20 7 20 F(1) 3. da bi se taj odnos vremenom menjao u korist dečaka (Watson i dr.225 4. Kategorije postignuća na subtestovima Crtanje oblika i Crtanje u odnosu na pol Analiza rezultata procene precrtavanja i crtanja iz ugla odstupanja od normi u odnosu na pol je prikazana u Tabeli 6. 10. 193-205.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). u ranim periodima razvoja i tokom mlađeg školskog uzrasta.16 15.78 13.048) i Crtanje (p=0. Podaci o odnosu između pola i vizuospacijalnih sposobnosti nisu konzistentni.949 11. br. 2000.61 14.Rezultati procene crtanja kod dece mlađeg školskog uzrasta prema polu Crtanje/pol Crtanje muški oblika ženski muški Crtanje ženski N 206 194 206 194 AS 12. Vol. devojčice su nešto bolje u rešavanju vizuospacijalnih zadataka. Newcombe. 200 . Kimura. Mathason. Terlecki. dok su rezultati analize ostalih komponenti vizuospacijalnih sposobnosti nehomogeni (Halpern.001) su statistički značajno bolja od postignuća dečaka.001 Prema rezultatima prikazanim u Tabeli 5. U našem ranijem istraživanju sposobnosti crtanja kod dece dece mlađeg školskog uzrasta opšte populacije.12 SD 4.872 2. Tabela 5 . postignuća devojčica na subtestovima Crtanje oblika (p=0. 2011.086 2.048 0. devojčice su takođe pokazale bolje rezultate od dečaka u grafičkoj reprezentaciji prostornih odnosa na svim uzrasnim nivoima (Gligorović i dr. Prema rezultatima nekih studija. 2.. 2002). 2005). 2003).

Radić Šestić. zapaža se kod 18 devojčica (4. I analiza rezultata subtesta Crtanje kod dece sa specifičnim smetnjama u učenju je pokazala da su.222 4. 201 .3% 31 26 7. iako suptilne.: Kvalitet crteža dece mlađeg školskog uzrasta Tabela 6 . Vučinić.0% 4.5% 9 5 2.5% 164 26 41.5% 336 84. statistički značajna razlika rangova rezultata između dečaka i devojčica je utvrđena na subtestu Crtanje (p=0. kod 5 (1.8% Total 16 4. razlike u zastupljenosti definisanih kategorija ispoljavaju u rezultatima statističke analize.3% uzorka) devojčica i 9 (2. 2010). a odstupanje od 2 SD.5% 165 171 41.3% 42. koje je indikator specifičnih smetnji.783 0.029 Kao što se može uočiti u Tabeli 6..3% 1.0% H(1) P 1.029). dok je na subtestu Crtanje oblika distribucija odstupanja ravnomerna (p=0.3% uzorka) dečaka.Gligorović. Odstupanje od jedne SD.0% 57 14.Rangovi postignuća na subtestovima kod dece mlađeg školskog uzrasta prema polu RANGOVI POSTIGNUĆA 1 Crtanje oblika 2 3 1 Crtanje 2 3 broj % broj % broj % broj % broj % broj % Pol muški ženski 11 5 2.8% 6. Analizom rangova postignuća na subtestu Crtanje uočava se da se.5% 50 12.488 0.8% 14 3.5% uzorka) i 32 (8%) dečaka.3% 32 18 8. koje ukazuje na elemente smetnji u procenjenoj oblasti. za razliku od postignuća na drugim subtestovima.8% 1. V. M. postignuća devojčica na subtestu Crtanje značajno bolja od postignuća dečaka (Gligorović.3% 327 81.0% 6.029).

posmatrano iz ugla raspona i srednjih vrednosti rezultata.029).05).000). Rezultati većine (81. i to 4% dve ili više SD od definisanih normi. potrebno ga je uključiti u program tercijarne prevencije.8%) ispitanika na subtestu Crtanje oblika pripada kategoriji očekivanih prema uzrastu.001).029). 202 . postignuća 18. 2. Utvrđena je značajna korelacija između posmatranih parametara (r=0. Iako su rezultati većine ispitanika na primenjenim subtestovima u skladu sa uzrasnim normama.2% jednu SD. Vol. p<0.001) su statistički značajno bolja od postignuća dečaka. Utvrđeno je prisustvo statistički značajne povezanosti između razreda koji ispitanici pohađaju i kvaliteta crtanja (p≤0.320. Analiza rangova rezultata na primenjenim subtestovima prema razredu nije ukazala na prisustvo statistički značajnih odnosa (p<0.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Statistički značajna razlika rangova rezultata između dečaka i devojčica je utvrđena na subtestu Crtanje (p=0. 2011. 193-205.05) od postignuća na zadacima precrtavanja oblika. Postignuća u oblasti crtanja. Ukoliko dete ne uspeva da uspešno savlada standardni obrazovni program. koji podrazumeva kreiranje individualnog obrazovnog programa. br. 3.000-0.2% odstupaju od normi za uzrast.048) i Crtanje (p=0. su nešto bolja (ali ne i statistički značajno – p>0. odstupanja od jedne i dve SD predstavljaju jasne indikacije za uključivanje u program koji podrazumeva stimulativni i/ili korektivni rad u oblastima u kojima su uočene teškoće. ZAKLJUČAK Analizom rezultata procene kvaliteta crteža kod dece mlađeg školskog uzrasta došli smo do sledećih zaključaka: 1. Postignuća devojčica na subtestovima Crtanje oblika (p=0. 2. 10. a 14. gde se zapaža i izraženija disperzija. dok je na subtestu Crtanje oblika distribucija odstupanja ravnomerna (p=0.

Nastava i vaspitanje. Radić Šestić. Gligorović. Defektološki fakultet.. Hope.. 121-133.). C. 4. 3. Wolfville. 9 (1)... 7. E. E. (2005). (2010). Atkinson... 2.. Morse R. Hughes S.. Beograd.. 8. J. 11. i grupa autora: Smetnje u razvoju kod dece mlađeg školskog uzrasta.E. 1. M.G. Mahway. M. F. G. Lindsay. A.(2005). Vujanić. Merkur. (2001).Gligorović. Research in Developmental Disabilities. 621-634. Child Development. (2003). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. (2000). Specifične smetnje u učenju kod dece mlađeg školskog uzrasta. Glumbić N. 2. 5. Nova Scotia. 2nd Edition. Odnos između nivoa razvoja sposobnosti neophodnih za uspešno ovladavanje akademskim veštinama i pola kod dece sa specifičnim smetnjama u učenju. The Types of Drawing that Young Children Produce in Response to Design Tasks. Specijalna edukacija i rehabilitacija. Jablan B.. Andreasen G. Gligorović. 6.S. (2011). 9. Organizovanost vizuelnih sposobnosti kod dece mlađeg školskog uzrasta. M. V. (2011). Anning. M. K.. Making Sense of Children’s Drawings. Mahway. Maidenhead: Open University Press. Radić Šestić M. The influence of the manifest strabismus and stereoscopic vision on non-verbal abilities of visually impaired children. Sex Differences in Cognitive Abilities (3rd ed. Gligorović M.: Kvalitet crteža dece mlađeg školskog uzrasta LITERATURA 1. u: Golubović S. 145-156. (2004).. M. D. Eškirović B.. 415-523. Procena sposobnosti neophodnih za uspešno ovladavanje akademskim veštinama kod dece sa smetnjama u učenju. (2004) The Child’s Creation of a Pictorial World. Design and Technology 203 . Gligorović. Canada: University of Acadia. Gligorović M. Volume 71(3). 15-36. Acadia test of developmental abilities.. (1972). A. Vučinić. Relations between Drawing Cubes and Copying Line Diagrams of Cubes in 7 – to 10 – Year – Old Children. Maćešić Petrović D. Bremner J. i dr. Johnston. Vučinić V. Istraživanja u defektologiji. Halpern. 1852-1859. 32. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. and Ring. 10. Golomb.

Conceptions of Giftedness (2nd Edition). Kimura. 165-197. 10 (1). & Youngstrom.).. 26 (3). 12. Sensory. N. (1985). Sex and Cognition. E. (2005). Drawing as a verbally mediated activity: A study of relationships between verbal. 17. De Lisi (Eds. A.. tests. Kidd. (2005). 16. S. New York: The Guilford Press. Issue in subtest profile analysis. 36 (2). Creativity andGiftedness.) (2004). and Behavior: The Development of Sex Differences in Cognition.). J. Giaschi. (2005). 827-837.. L.. Maximization of spatial competence: more important than finding the cause of sex differences. In A.org. 15. 13. D. Connecticut: Ablex.. motor and visuospatial skills and drawing in children. (2003). McGillicuddyDe Lisi & R. 21. E. (1999). New York: Cambridge University Press. 10. Thousand Oaks. E. Cambridge. Parrish. California: Corwin Press. cognitive. 2. A.. 20. 43-53. E. In D. G. M. Davidson. Contemporary intellectual assessment: Theories. Queensland: Association for Gifted and Talented Children. (1956). Watkins. Boden. M. Newcombe. Piaget. D. Vol. Education: An International Journal. (Ed. 18. and linguistic factors inthe early academic performance of elementary school children: The Benton-IU project. Upside Down Brilliance: The Visual Spatial Learner. (2002). 1-2. J. Biology. I. 193-205. Treffinger. The maturation of form and motion perception in school age children. S. G. Journal of Learning Disabilities. D. 251-268). C. J. 22. E.au/conf2005/QAGTC_upsidedown. B. MA: The MIT Press. London: Routledge & Kegan Paul.. D. and issues (pp. (2005). R. Brisbane. Sternberg. 103-108. (2002). Glutting. Watson. W. & Horner. M. & Terlecki. Harrison (Eds. The child’s conception of space. 2011. Novosel. Marvin Cavor. C.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Dougherty. 45 (7). Society. J. J. & Inhelder.. Acadia test razvoja sposobnosti. Silverman. Toomela. L. Vision Research. br. http://www. Primijenjena psihologija. 234-247. qagtc. International Journal of Behavioral Development. Mathason. 19. R. Westport.. R.. Lj. Flanagan & P. 14. 204 .

and motor abilities. visual perception. Key words: drawing. bearing in mind that the quality of drawing depends on the organization level of practognostic abilities. 205 . 27. Statistically significant difference in results ranks between boys and girls was determined on subtest Drawing (p=0. Vučinić. 5.8%) on Shapes Drawing subtest are age appropriate. V. Results analysis determined that the participants’ achievements in the area of drawing are somewhat better (however not statistically significant . visuo-spatial.001). and IV grade of Belgrade elementary schools. visual memory. Prihvaćeno. visuo-constructive.029). Girls’ achievements on subtests Shapes Drawing (p=0. while 18.029). Subtests Shapes Drawing and Drawing of ACADIA developmental abilities test were used to assess drawing skills. most important components of which are visual attention.048) and Drawing (p=0.05) than their achievements in tasks involving copying shapes where a more prominent dispersion is determined. visuo-spatial abilities.000 – 0. M.2% by one SD.2% deviate from age norms. Statistically significant relation was determined between the grades these pupils attend and the quality of drawing (p≤0. attending II. younger schoolchildren Primljeno. Vesna Vučinić Summary The aim of this paper is to determine the developmental level of drawing skills in younger schoolchildren. 2011. while the deviation is equally distributed on subtest Shapes Drawing (p=0. III. 28. 4. out of which 4% deviate from the defined norms by two or more SD and 14. 2011.: Kvalitet crteža dece mlađeg školskog uzrasta DRAWING QUALITY IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN University of Belgrade Faculty of Special Education and Rehabilitation Milica Gligorović. The sample consists of 400 pupils aged between 8 and 11.001) are statistically significantly better than boys’ achievements..Gligorović. Most results (81.p>0.

.

br. Rezultati ispitivanja motornih performansi ispitanika eksperimentalne grupe na nivou zgloba šake i zgloba lakta pokazuju visoku statističku značajnost. Svi učenici su pohađali redovnu osnovnu školu. 207-215. Ispitanici su podeljeni u E-eksperimentalnu i K-kontrolnu grupu. Uzorak je formiran od 68 učenika. Grupe su izjednačene prema polu. oba pola.072-056.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 10. Rezultati ispitivanja motorne funkcije sva tri zgloba ruke istovremeno su.5 ID: 185079052 Originalni naučni rad Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju MOTORNE PERFORMANSE GORNJIH EKSTREMITETA KOD DECE SA SMETNJAMA U UČENJU Smetnje u učenju ne podrazumevaju samo jedan poremećaj već uključuju niz poteškoća koje se odnose na školske veštine kao što su: čitanje. 2011. Vol. Zbog prethodno navedene činjenice cilj našeg istraživanja je bio ispitivanje motorne performanse gornjih ekstremiteta kod dece sa smetnjama u učenju.953. a kontrolnu grupu ispitanici koji nemaju smetnje u učenju. 2. Za procenu performansi gornjih ekstremiteta korišćena je odgovarajuća baterija somatopedskih testova.5. Svaka grupa je imala po 34 ispitanika. a na nivou zgloba ramena postoji statistička značajnosi. uzrastu i stepenu inteligencije.5.36-053.36-053.072-056. Miodrag STOŠLJEVIĆ1 Gordana ODOVIĆ Milosav ADAMOVIĆ UDK: 376. uzrasta 7 do 11 godina. 159.1-056. također. Eeksperimentalnu grupu su činili ispitanici koji imaju smetnje u učenju.36-053. 1 E-mail: drstosljevic@gmail. 159. ali nešto nižeg stepena. Sposobnost za učenje može biti onemogućena manje vidljivim kliničkim pokazateljima kao što su motorne performanse gornjih ekstremiteta dece koja imaju smetnje u učenju. pisanje ili matematika.5. statistički značajni.943. ali u poređenju sa prethodnim pokazuju najnižu statističku značajnost.com 207 .

14% učenika sa smetnjama u učenju (Stošljević. 2003). 2011. Od mnogih kombinovanih faktora koji mogu dovesti do školskih problema smetnje u učenju predstavljaju najčešći uzrok (Wender.9% i 32% nije imalo zavšenu srednju školu. sproveli su istraživanje koje je obuhvatilo 284 primaoca socijalne pomoći čija je prosečna starost bila 34 godine. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da primaoci socijalne pomoći koji imaju smetnje u učenju nisu u mogućnosti da izdržavaju svoje porodice po osnovu zaposlenja (Taylor et al. Prema istraživanju vršenom kod nas identifikovano je 7. Vol.0). a 97% ispitanika je bilo ženskog pola. Lyon (1996) smatra da ove vrste poteškoća prate i drugi problemi poput deficita socijalnih veština. Ovi razvojni problemi mogu se svrstati prema ICD10 klasifikaciji u dve veće kategorije koje se razlikuju po vrsti simptoma koji predominiraju. 1994).. Navedene fenomene ne treba dovoditi u direktnu etiopatogenetsku vezu sa poteškoćama u 208 . Studija koju su sproveli Margai et al. Ključne reči: motorne performanse. prema načinu na koji je otežano izvršavanje školskih zadataka i prema vrsti potrebne terapije. gornji ekstremiteti UVOD U širem smislu. Smetnje u učenju imaju dugoročan uticaj na život osoba koje imaju ovu vrstu poremećaja. dok se druga kategorija ove klasifikacije odnosi na oštećenja pojedinih funkcija kao što su: čitanje (F 81. pokazala je da u redovnim školama ima 6% dece sa smetnjama u učenju (Margai et al. Zaključci istraživanja pokazuju da su motorne performanse gornjih ekstremiteta u direktnoj korelaciji sa smetnjama u učenju. Taylor et al. pisanje (F 81. 207-215. smetnje u učenju. smetnje u učenju predstavljaju skup poremećaja u razvoju koji ima raznoliku osnovu i značajno otežava izvršavanje školskih zadataka.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 10. 2004). 2. Smetnje u učenju imalo je 22.1) i matematika (F 81. br. pisanje i matematika. Prva od dve pomenute kategorije podrazumeva poteškoće u pojedinim fazama obrade informacija. poremećaja emocija ili ponašanja.2-3). 1981).. Poteškoće u učenju ne podrazumevaju samo jedan poremećaj već uključuju niz poteškoća vezanih za školske veštine kao što su već pomenute: čitanje.

pa tako fina motorika utiče na jedan način dok gruba motorika ili održavanje posture potpuno drugačije utiče na školovanje ove dece. pisanja i matematike. Grupe su izjednačene prema polu. uzrastu i tipu smetnje je prikazana u Tabeli 2.Stošljević. Ove poteškoće ponekad mogu biti specifične i odnositi se direktno na motorne sposobnosti učenika kao što je to slučaj sa disgrafijom. i dr. a ponekad mogu prouzrokovati opšte zaostajanje u usvajanju školskih znanja i veština. Svaka grupa je uključivala po 34 ispitanika. (2011) pokazuje povezanost loše motorne organizovanosti i poteškoća u učenju. intelektualnoj ometenosti. METOD ISTRAŽIVANJA Uzorak Uzorak je formiran od 68 učenika. Struktura eksperimentalne i kontrolne grupe prikazana je u Tabeli 1. M. oba pola. Ispitanike smo podelili na dve grupe. Ispitanici kontrolne grupe nemaju navedene poteškoće. Niz objavljenih istraživanja o ovom problemu počevši od Levina (1980). pa do istraživanja Pieters et al. uzrastu i stepenu inteligencije koji je u svim slučajevima bio između 95 i 105 IQ jedinica. Ispitanici eksperimentalne grupe imaju poteškoće u učenju po tipu čitanja. Svi ispitanici pohađaju redovnu osnovnu školu. Bilo kako bilo.: Motorne performanse gornjih ekstremiteta kod dece sa smetnjama u učenju učenju kao što se one ne smeju pripisivati senzornim oštećenjima. pisanju i matematici kod dece osnovnoškolskog uzrasta. a struktura eksperimentalne grupe prema polu. Cilj istraživanja Cilj ovog rada je bio utvrđivanje moguće korelacije između motornih performansi gornjih ekstremiteta i poteškoća u čitanju. 209 . svaki pojedini aspekt motornog funkcionisanja ove dece može doprineti njihovim poteškoćama u učenju. eksperimentalnu i kontrolnu. kulturnim razlikama ili lenjosti. uzrasta od 7 do 11 godina.

a Ring proba za merenje performanse na nivou zgloba ramena. Coloredo proba je primenjena za merenje performanse na nivou zgloba lakta.30 10.45 1. 207-215.45 7 2. Target test.45 2.90 20.90 22 32.60 2 2.60 2 2.11 8-8.Struktura eksperimentalne grupe prema polu.45 1.90 7-7. Tabela 1. Coloredo proba. Target testom su merene ove performanse na sva tri zgloba istovremeno. REVISC skalu za procenu inteligencije i Standardnu bateriju somatopedskih testova za merenje motornih performansi gornjih ekstremiteta koja se sastoji iz četiri testa: Ozeretzki proba.80 Ukupno Muško Žensko N 14 14 14 14 56 % N % 20.45 5.30 41.20 Instrumenti i procedura istraživanja Prilikom testiranja ispitanika koristili smo tri vrste testova: LT test (Learning and Transfer Test) za utvrđivanje poteškoća u učenju po tipu čitanja.45 2.30 5.60 4 5.60 7-7.80 5.90 2.30 41.90 7 8.80 Matematika Muško Žensko N 4 4 6 6 % 5.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).80 16 23. 2. br.30 10. 210 .80 5.11 9-9.90 7 2. Ring proba.60 4 5.80 5.80 8.11 8-8.90 8. uzrastu i tipu smetnje Uzrast Čitanje Muško Žensko N 4 4 4 4 % 5.30 1 / / 2 1.90 20. Ozeretzski proba je korišćena za merenje motorne performanse na nivou zgloba šake.20 20 29.80 28 Tabela 2 . 10. Vol.80 Pisanje Muško Žensko N 1 1 1 1 4 % 1.20 2.80 5.45 7 1.45 1.11 10-11 ∑ N % N % 1 1.80 20.45 1.Struktura Eksperimentalne i Kontrolne grupe prema polu i uzrastu Uzrast E grupa Muško Žensko N 7 7 7 7 28 % 10.30 10. 2011.11 9-9.40 12 17.30 10.30 10.80 8.45 1.11 10-11 ∑ % N 1.45 / / 7 4 4 10. pisanja i matematike.80 82.20 N 1 1 2 2 6 % 1.80 N / / 1 1 2 % / / 1.45 7 10.30 10.80 5.20 N 1 1 2 2 6 K grupa Muško Žensko % 10.

Dobijene rezultate smo obradili pomoću SPSS statističkog programa (verzija 17.537 29.05 do 0.746 22.856 35. a oni su bili poređeni parametrijskim testom One-Way ANOVA jer su podaci imali normalnu raspodelu. godine. oni su bili svrstavani u eksperimentalnu grupu.01 do 0.001) i vrlo visoke statističke značajnosti (p manje od 0. a nivo poverenja 0.000 0.000 0.: Motorne performanse gornjih ekstremiteta kod dece sa smetnjama u učenju Procena poteškoća u učenju. Istraživanje je sprovedeno tokom školske 2009/10.563 8. a pre početka tretmana. visoke statističke značajnosti (p u rasponu od 0. Tabela 3 . stepena inteligencije i motornih performansi gornjih ekstremiteta ispitanika koji su bili uključeni u eksperimentalnu grupu vršena je u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.854 27. bili su grupisani oko Xsr.653 17.003 U Tabeli 3 prikazani su rezultati statističkog poređenja između eksperimentalne i kontrolne grupe za motorne performanse desne ruke.641 24.653. dr Cvetko Brajović“ u Beogradu po njihovom dolasku u ustanovu. a rasipanje podataka je malo (mala Sd).347 K grupa AS 71.01).001) predstavlja matematički okvir efikasnosti kliničkog rada. Ovi rezultati ukazuju na činjenicu da je dobijena F vrednost za Ozeretzski probu iznosila 18. tj. Ispitanici kontrolne grupe su učenici OŠ „Borivoje Stanković” u Beogradu. Tek kada je kod ovih ispitanika dijagnostikovana neka poteškoća u učenju. REZULTATI Dobijeni rezultati prikazani su u tabelama 3 i 4.846 21. i dr.164 F – vrednost 18.000 što predstav- 211 .000 0.Rezultati statističkog poređenja između eksperimentalne i kontrolne grupe za motorne performanse desne ruke Vrsta testa ozeretzki coloredo ring target E grupa AS 78. M. a interpretacija rezultata je data u okviru koncepta statističke značajnosti kao krucijalnog parametra u kliničkim naukama jer razlika između statističke značajnosti (p u rasponu od 0.0).876 p 0.Stošljević.348 19.

Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), Vol. 10, br. 2. 207-215, 2011.

lja vrlo visoku statističku značajnost. F vrednost za Coloredo probu je bila 17,348 što je takođe, dovelo do vrlo visoke statističke značajnosti (p=0,000). Statistički parametri za Ring probu su pokazali visoku F vrednost od 19,563, a posledično tome i vrlo visoku statističku vrednost na nivou poverenja od 0,000. F vrednost za Target test je bila nešto niža (8,876) pa je i nivo poverenja bio na nivou visoke statističke značajnosti od 0,003. Tabela 4 - Rezultati statističkog poređenja između eksperimentalne i kontrolne grupe za motorne performanse leve ruke
Vrsta testa ozeretzki coloredo ring target E grupa AS 87,576 42,374 29,346 19,924 K grupa AS 99,385 50,085 33,907 22,745 F – vrednost 15,763 15,001 16,763 8,026 p 0,000 0,000 0,000 0,005

U Tabeli 4 mogu se videti rezultati statističkog poređenja između eksperimentalne i kontrolne grupe za motorne performanse leve ruke. Dobijeni rezultati jasno pokazuju da je dobijena F vrednost za Ozeretzski probu iznosila 15,763, a nivo poverenja je bio 0,000 što predstavlja vrlo visoku statističku značajnost. F vrednost za Coloredo probu je bila 15,001 što je značilo da je i za ovaj test utvrđena vrlo visoka statistička značajnost od p=0,000. Ista F vrednost za Ring probu je iznosila 16,763, a time smo dobili i vrlo visoku statističku vrednost na nivou poverenja od 0,000. Statistička obrada Target testa je pokazala da je F vrednost u ovom slučaju bila niža (8,026), pa je i nivo poverenja za ovaj test iznosio 0,005, tj. dobijena je visoka statistička značajanost.

DISKUSIJA
Na osnovu višegodišnjeg iskustva u praksi poznato nam je bilo da deca sa lošijom motornom organizovanošću imaju određene poteškoće u učenju, a posebno u izvođenju grafomotornog čina. Dobijeni razultati su bili relativno neočekivani jer su za sve ispitivane varijable dobijene vrlo visoke statističke značajnosti osim za varijablu „Target test“ za koju je ta statistička značajnost bila na visokom nivou.

212

Stošljević, M. i dr.: Motorne performanse gornjih ekstremiteta kod dece sa smetnjama u učenju

Analizom dobijenih rezultata može se primetiti da deca sa smetnjama u učenju po tipu čitanja, pisanja i matematike imaju smanjene motorne performanse na nivou zgloba šake što su u svom istraživanju potvrdili i Jelle Vuijk et al. (2011). Motorne performanse na nivou zgloba lakta su takođe bile znatno umanjene što je od ogromne važnosti za funkcionisanje ove dece jer većina školskih veština zavisi od korektnog motornog funkcionisanja na ovom nivou kineziološkog lanca „ruka”. Slične rezultate za ovu varijablu dobili su u svom istraživanju i Capellini et al. (2010). Ovo istraživanje pokazalo je vrlo visoku statističku značajnost za motorne performanse u nivou zgloba ramena što nije baš u potpunoj saglasnosti sa rezultatima dobijenim iz dostupne literature (Viholainen i sar., 2002). Najniža statističku značajnost dobijena je za motornu funkciju sva tri zgloba ruke istovremeno, a ovi rezultati su bili potvrđeni i u istraživanjima Pietrs i sar. (2011). Iz tumačenja prethodnih rezultata možemo videti da je postojala razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe za sve testirane motorne performanse gornjih ekstremitea učenika sa smetnjama u učenju po tipu čitanja, pisanja i matematike. Do ovakvog ishoda je verovatno došlo jer ova deca, prema istraživanju Levina (1980), imaju problema u finoj motorici koji se reflektuju na sve oblasti usvajanja školskih znanja i veština.

ZAKLJUČAK
Dobijeni rezultati ovog istraživanja upućuju na činjenicu da su motorne performanse gornjih ekstremiteta u direktnoj korelaciji sa smetnjama u učenju kod dece uzrasta 7-11 godina. Ova saznanja ukazuju na neophodnost poboljšanja ispitivanih performansi kao jedan od osnovnih preduslova u otklanjanju smetnji u učenju po tipu čitanja, pisanja i matematike. Takođe, poboljšanje motornih performansi gornjih ekstremiteta svakako će doprineti i boljem ukupnom funkcionisanju ove dece, pa je klinički imperativ rad na ovom segmentu motornog razvoja ispitivane populacije.

213

Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), Vol. 10, br. 2. 207-215, 2011.

LITERATURA
1. Capellini, S.A., Coppede A.C. & Vale T.R. (2010). Fine motor function of school-aged children with dyslexia, learning disability and learning difficulties. Pro Fono, 22 (3), 201-8. 2. Jelle Vujik, P., Hartman, E., Mombarg, R., Scherder, E.& Visscher C. (2011). Associations between academic and motor performance in a heterogeneous sample of children with learning disabilities. Journal of learning disability, 44(3), 276-282. 3. Levin, M. D. (1980). The Child with learning disability; In: The practical menagment of the developmentaly child, The S.V. Mosby company, St. Louis. 4. Lyon, G.R. (1996). Learning disabilities, Future child, 6(1), 54-76. 5. Margai, F. & Henry, N. (2003). A community-based assessment of learning disabilities using environmental and contextual risk factors. Social Science & Medicine, 56(5): 13. 6. Patti L. Harrison; Flanagan, Dawn P. (2005).  Contemporary intellectual assessment: theories, tests, and issues. New York: Guilford Press.  7. Pieters, S., De Block, K., Scheiris, J., Eyssen, M., Desoete, A., Deboutte, D. et al. (2011). How common are motor problems in children with a developmental disorder: rule or exception? Child Care Health Development, 37: doi:10.1111/j.13652214.2011.01225.x 8. Stošljević, M. (1994). Uticaj kliničkog defektološkog tretmana na sposobnosti učenika sa graničnim stanjima inteligencije, Doktorska disertacija, Defektološki fakultet, Beograd, str. 28. 9. Taylor, M.J. & Barusch, A. S. (2004). Personal, family, and multiple barriers of long-term welfare recipients. Social Work, 49(2), 175-183. 10. Viholainen, H., Ahonen, T., Cantell, M., Lyytinen, P.& Lyytinen H. (2002). Development of early motor skills and language in children at risk for familial dyslexia. Dev Med Child Neurol . 44(11), 761-9. 11. Wender, E.H. (1981). Learning Disabilities in Children. Pediatrics in Review, 3, 91-98.

214

Stošljević, M. i dr.: Motorne performanse gornjih ekstremiteta kod dece sa smetnjama u učenju

UPPER LIMBS MOTOR FUNCTIONS IN CHILDREN WITH LEARING DISABILITIES
University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation

Miodrag Stošljević, Gordana Odović, Milosav Adamović

Summary
Rather than referring to a single disorder, learning disabilities include several disorders relating to ac ademic skills, such as reading, writing, and mathematical skills. Learning ability may be hindered by less apparent clinical indicators, such as motor functions of upper limbs in children with learning disabilities. With regard to the above mentioned fact, the aim of this research was to test motor functions of upper limbs in children with learning disabilities. The sample consisted of 68 students, of both genders, aged between 7 and 11. All students attended a regular elementary school. The participants were divided in two groups: E- experimental group, and C – control group. Each group consisted of 34 participants. Experimental group included participants with learning disabilities, while control group included participants without learning disabilities. The groups were equal regarding gender, age, and the level of intelligence. Appropriate somatological tests battery was used to assess upper limbs functions. Results of research on motor functions in experimental group at the level of wrist and elbow show a high statistical significance, while there is a somewhat lower statistical significance at the level of shoulder joint. Results of research on motor functions of all three arm joints are also statistically significant, but with the lowest statistical significance. Research results show that motor functions of upper limbs directly correlate to learning disabilities in tested children. Key words: motor functions, learning disabilities, upper limbs Primljeno, 30. 5. 2011. Prihvaćeno, 21. 6. 2011.

215

.

s tim što porodice sa slepim adolescentom imaju i neka dodatna očekivanja. 217-235. majki i adolescenata putem nedirektivno vođenog intervjua i skale procene. informaciona i konkretna. slepoća 1 E-mail: dragana-s@open. a svaki od ovih vidova podrške može biti pružen neformalnim i formalnim putem. 2. 10. 2011. Analiza sadržaja podrške sistema zdravstvene zaštite ukazuje na brojne sličnosti u opažanju između eksperimentalne i kontrolne grupe. naročito u pogledu informacione i emocionalne podrške zdravstvenih ustanova. Rezultati istraživanja su pokazali da su obe grupe porodica nezadovoljne. Vol. br. UDK: 364-787. kvalitet i funkciju socijalne mreže kojoj pojedinac pripada.6 ID: 185079820 Originalni naučni rad Dragana STANIMIROVIĆ1 Luka MIJATOVIĆ Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju DRUŠTVENA PODRŠKA INSTITUCIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SLEPIM ADOLESCENTIMA I NJIHOVIM PORODICAMA Društvena podrška se odnosi na strukturu. Uzorak su činile po 32 porodice. kao i da su porodice sa slepim adolescentom znatno nezadovoljnije i da im je potrebna „posebna“ podrška. Smatra se izuzetno značajnim izvorom za prevladavanje stresa. Budući da su porodice sa slepim adolescentom više izložene stresu i da su češće upućene na traženje formalne društvene podrške od sistema zdravstvene zaštite.telekom.2-053. Oblici društvene podrške su emocionalna. zdravstvena zaštita.rs 217 . Ključne reči: društvena podrška. nameće se pitanje da li postoje razlike u opažanju nivoa i sadržaja ovog vida podrške između porodica sa slepim adolescentom i porodica sa adolescentom tipičnog razvoja.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Podaci o sadržaju i nivou društvene podrške zdravstva dobijeni su od očeva. porodica.

1998. 217-235. prema Papakonstatinou & Papadopoulos. Cohen i Hoberman takođe izdvajaju četiri funkcije društvene podrške: funkcija procene. 1985. 1984. kao i efektima na ishod krize. prema Singletary et. strukturu i funkciju socijalne mreže kojoj osoba pripada. Neposredan uticaj društvene podrške ogleda se u menjanju značenja kriznog životnog događaja. materijalna pomoć. Autori Cohen i McKay (1984). a definiše se kao interpersonalna razmena koja uključuje emocije. Hurdle. prema Papakonstatinou & Papadopoulos. 2010). Komulainen. & Espelage. informacije i instrumentalni elementi (Birch. Papakonstatinou i Papadopoulos daju sistematizovan pregled dosadašnjih pokušaja konceptualizacije oblika društvene podrške. odavno je prepoznat od strane brojnih istraživača u oblasti zaštite mentalnog zdravlja. 2005. al. ona utiče na nastanak. 1999.500). 2011. & Aro. 10. 1998). podrška u doživljavanju pripadanja i opipljiva. Moguće je nabrojati šest kategorija podrške: intimna interakcija. konkretna podrška (Cohen & Ho- 218 . fizička asistencija. iznose teoriju po kojoj se društvena podrška posmatra kao neka vrsta amortizera (ublaživača) dejstva svakodnevnih stresora. procena. Hannum.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). prema Papakonstatinou & Papadopoulos. str. 1974. potvrđivanje vrednosti. niske stope smrtnosti i bržeg oporavka nakon bolesti (Cohen & Syme. društvena podrška može delovati putem modifikacije reakcija na životni događaj i reakcija u krizi. Hale. Društvena podrška se najčešće posmatra kao posredujući faktor između krize i određenog životnog događaja. Birch i Etzion razlikuju četiri elementa društvene podrške: emocije. potencijalno štetnih po somatsko i mentalno zdravlje (prema Singletary et. 2009. Vol. 2001. br. UVODNA RAZMATRANJA Društvena podrška odnosi se na kvalitet. povratna informacija i socijalna participacija (Huurre. stvaranje zajedništva i vođenje (Weiss. u aspekate društvene podrške se ubrajaju: privrženost. Etzion. 2010). socijalnu integraciju. podrška u izgrađivanju samopoštovanja. al. vođenje. Prema Weiss-u. 2009). Ovako viđena. Značaj društvene podrške kao važnog faktora u prevladavanju stresa. na primer. 2. Često je potvrđivana veza između društvene podrške i dobrog zdravlja. potvrđivanje i pomoć (Vlajković. 2010 ). Posredno. mogućnost za pružanje brige. tok i ishod krize i to na dva načina: neposredno i posredno.

a prisutno je i još jedno shvatanje društvene podrške.: Društvena podrška institucija zdravstvene zaštite slepim adolescentima i njihovim porodicama berman. naklonosti i ljubavi. 2010). Neformalnu društvenu podršku predstavlja oslanjanje na pomoć roditelja. kao emocionalna i praktična (Brough & Pears. prema Papakonstatinou & Papadopoulos. objašnjavanju. Ova podela se smatra najpotpunijom i najzastupljenijom u radovima iz ove oblasti. Cohen & Wills. prema Papakonstatinou & Papadopoulos. do ometanja u procesu pružanja podrške ponekad dolazi usled toga što se „potencijalni pomagači ponašaju na neprimerene načine“ (Mitić.. navodi i Schaefer. Neki autori navode tri tipa podrške: emocionalna. Može doći i do situacije da osoba koja prima pomoć nije sposobna da je i uzvrati ili.1983. 2010). 2007. prijatelja i drugih značajnih osoba. Postoji razlika između opažene podrške (ne mora biti identična onoj koja je realno dobijena) i očekivane podrške. str.190191). međutim. prema Papakonstatinou & Papadopoulos. Delotvornost društvene podrške. koja se pruža tokom spontanih interakcija. 1997. davanju saveta“ (Vlajković. tako i od strane onih koji je pružaju (Mitić. „Način na koji ljudi percipiraju postojeću socijalnu podršku može ojačati njihovo uverenje da je drugima do njih stalo i da ih cene. Budući da su osobe sa ometenošću više izložene stresu. ustanova obrazovanja i sl. „Emocionalna podrška se odnosi na dobijanje pažnje. dužnosti ili preterane zavisnosti“ (Mitić. 2010).Stanimirović.191). 1998. Još jedan bitan aspekt u proučavanju društvene podrške jeste doživljaj podrške iz ugla osobe koja prima podršku. 2007. L. dok formalnu društvenu podršku čine jasno definisani obrasci pružanja pomoći u krizi od strane institucija zdravstvene i socijalne zaštite. može biti umanjena. Informativna podrška sastoji se u razjašnjavanju. Od izuzetne važnosti je i podela društvene podrške na neformalnu i formalnu. 2007.191). Naime. povećati njihovo samopoštovanje i samopoverenje u sposobnost suočavanja sa budućim stresorima“ (Mitić. materijalna (praktična) i informaciona. str. D.104). Gledište po kome se društvena podrška javlja u tri oblika: kao emocionalna. 2007). po kome se ona javlja u samo dva vida. Mijatović. pak. Kef. od posebnog je značaja proučavanje njihovog doživljaja društvene podrške. informaciona i opipljiva – konkretna (Chien-Huey Chang &Schaller. 2000. str. 1985. Istra- 219 . nega u bolesti itd. Pod materijalnom podrškom podrazumeva se svaki oblik konkretne pomoći: novac. pružanje i/ili primanje podrške može biti praćeno „osećajem krivice. kako od strane onih koji pomoć primaju. 2004. str.

recimo trajno oštećenje vida na nivou totalne slepoće. socijalna mreža porodice i njenih članova i društvena podrška koju dobijaju.al.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). jer će se zbog toga bolje osećati a samim tim i biti sposobnija da se nosi sa teškoćama“ (Davis. str. izbegavanje. kao što su bes i hostilnost. pored značaja pružanja podrške osobama sa ometenošću. negativni aspekti društvene podrške ogledaju se u načinu na koji se pomoć pruža. „tek je nedavno utvrđeno da društvena podrška može imati i određene negativne aspekte. (Papakonstatinou & Papadopoulos. a da bi uopšte došlo do procesa integracije. ali možemo da prihvatimo činjenicu da su problemi stvarni i da pripadaju porodici. Kao česti primeri negativne društvene podrške navode se prezaštićivanje. 2005. ali informaciona i emocionalna jesu. Vol. Kako ometenost člana porodice utiče na sve njene članove i porodicu u celini. ljubaznosti i želje da se pomogne i sl. živanje koje su obavili Li i Moore (1998. Možemo da poštujemo porodicu shvatajući da će uspeti da se izbori sa teškoćama i više od toga. br. konkretna podrška na nivou lečenja vidnih funkcija nije moguća. Kada je dijagnoza. 217-235. oblicima pomoći i emocijama koje prate sam čin pružanja podrške. odnosno njihova percepcija te podrške je od izuzetnog značaja. neophodno je postojanje jake i podržavajuće društvene mreže. koji mogu štetno uticati na život osoba sa hroničnom ometenošću“ (Cimarolli & Boerner. 2010).521). Naime. On piše: „Hroničnu bolest ne možemo da otklonimo. nepružanje adekvatnih informacija koje su u vezi sa ometenošću. 2. nepokazivanje interesovanja za osobu kojoj se pomoć pruža ili pak previše pažnje. odnosno porodici saopštava dijagnoza i prognoza. Iako su procedure lečenja i rehabilitacije vezane za konkretnu pomoć i podršku one se mogu sprovoditi na različite načine. 14). Jedan od autora koji je detaljno razradio principe i postupak „saopštavanja loših vesti“ je Hilton Davis. U oblasti formalne društvene podrške značajan resurs predstavljaju institucije zdravstvene zaštite koje su za osobe sa ometenošću i njihove porodice od posebne važnosti jer se u zdravstvenim ustanovama postavlja dijagnoza. Svi više volimo lekara 220 . 10. Izuzetno je značajno na koji način se pacijentu. 2009). Međutim. Možemo takođe da pokušamo da joj prenesemo svoje poštovanje. što u dobroj meri zavisi od ličnosti zdravstvenog radnika. 1996. str. obavlja lečenje i rehabilitacija. prema Singletary et. pokazalo je da do postizanja dobrobiti kod osoba sa ometenošću može doći ukoliko su integrisane u društvo. 2011.

2005. 2005. „Njihovi rezultati pokazuju da mnoge osobe sa ometenošću imaju sekundarne zdravstvene komplikacije koje se mogu prevenirati.“ . 68). str. „Međutim. str. nego onoga koji se prema pacijentu ponaša kao da je stvar. Mijatović. 48). 2004. str.pretežno se radi o operacijama srca“ (Stanimirović. 2001).2% slučajeva. interesantno je da je učestalost operacija roditelja veća u porodicama sa slepim adolescentom nego u kontrolnoj grupi porodica . 48). • Slično. L. kao i da „u 42% porodica postoji stalna potreba za zdravstvenom zaštitom jednog ili više članova porodice“ (Dragojević. 2005. Podatak da su slepi bili podvrgnuti brojnim oftalmološkim intervencijama je očekivan. u poređenju sa ljudima koji nisu ometeni.CDC) ispitali su pokazatelje zdravstvenog stanja osoba s ometenošću. Odgovori dobijeni u strukturisanom intervjuu sa 33 majke i 24 očeva iz 36 porodica sa slepim..: Društvena podrška institucija zdravstvene zaštite slepim adolescentima i njihovim porodicama koji je spreman da nas sasluša i da nam pruži što više informacija koje se tiču našeg zdravlja i bolesti. Navodimo one koji su relevantni za temu našeg rada: • Kada su u pitanju potpune porodice: „Porodica više povezana sa zdravstvenim institucijama. pojedinci sa ometenošću imaju više stope hroničnih stanja“ (Vash and Crewe. ali su one obično stresne“ (Stanimirović. 124). kada su u pitanju nepotpune porodice: „Porodice imaju jače veze sa ustanovama zdravstvene zaštite. prikupljeni u intervjuu sa svim članovima iz po 26 nuklearnih porodica. str. nego u porodicama kontrolne grupe. ukazuju na neke specifičnosti socijalne mreže porodica sa slepim detetom uzrasta 7 do 12 godina u poređenju sa porodicama kontrolne grupe. među kojima značajno mesto zauzimaju hirurške intervencije člana porodice. Stanimirović (2005) na uzorku od 32 porodice sa slepim adolescentom nalazi daleko veću učestalost visokostresnih životnih događaja. centri za kontrolu bolesti i prevenciju (the Centers for Disease Control and Prevention . Podaci Stanimirović (2005). od kojih neke dovode do preranih smrti (CDC. D.Stanimirović. odnosno slabovidim detetom na uzrastu od 2 do 23 godine pokazuju da su iskustva roditelja sa zdravstvenim ustanovama pozitivna u 51. Utvrđeno je da. 2005. 221 . 46). Kao deo inicijative „Zdravi ljudi do 2010. p. Te veze su za sve najčešće stresne ili jako stresne“ (Stanimirović.

Članom 98. Vol. Prema ovom Pravilniku. sredstva za pomagala se obezbeđuju iz fondova obaveznog zdravstvenog osiguranja. 3. 217-235. (3) lupa (staklo za povećanje). 2. reproduktor (ukoliko pravo na ova pomagala nije ostvareno po propisima PIO). utvrditi da li postoje statistički značajne razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe u percepciji nivoa dobijene društvene podrške institucija zdravstvene zaštite adolescentima i njihovim porodicama. ram i stakla za korekciju.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). (4) kontaktna sočiva. (5) očne proteze. navode se očna pomagala na koja osiguranik ima pravo: (1) naočare. (2) teleskopske naočare (naočare sa specijalnim sistemom sočiva). nameće nam se pitanje u kojoj meri postojeća društvena podrška institucija zdravstvene zaštite zadovoljava potrebe osoba sa ometenošću. govorni softver za srpski jezik za slepa lica. Pravilnika reguliše se postupak ostvarivanja prava na ova pomagala. Imajući sve ovo na umu. Član 97 definiše na koja tiflotehnička pomagala ima pravo osigurano slepo lice: Brajeva pisaća mašina. Svrha istraživanja bila je da ispita kako slepi adolescenti i njihovi roditelji opažaju nivo dobijene i nivo očekivane društvene podrške od institucija zdravstvene zaštite. posebno slepih osoba i njihovih porodica i kako bi mogla da se poboljša. Značajan vid društvene podrške institucija zdravstvene zaštite predstavlja činjenica da se u mnogim zemljama iz zdravstvenih fondova izdvajaju sredstva za nabavku pomagala namenjenih osobama sa ometenošću. utvrditi da li postoje statistički značajne razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe u percepciji nivoa očekivane društvene podrške institucija zdravstvene zaštite adolescentima i njihovim porodicama. 2011. beli štap za slepe. utvrditi da li postoje statistički značajne razlike između nivoa dobijene i očekivane društvene podrške institucija zdravstve- 222 . Ciljevi istraživanja 1. naočari sa tamnim staklima od plastične mase. 2. Naše istraživanje daje doprinos odgovoru na ovo pitanje. Brajev sat. U članu 83. U Srbiji je ovo regulisano Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima (2008). 10. br. (6) tiflotehnička pomagala.

bračnih ili ličnih psihičkih problema. Sve porodice su bile potpune i bez ozbiljnih porodičnih. profesionalnom statusu i redosledu rođenja adolescenta. 5. ili su pružale konkretnu.Stanimirović. starosti.: Društvena podrška institucija zdravstvene zaštite slepim adolescentima i njihovim porodicama ne zaštite adolescentima i njihovim porodicama prema percepciji adolescenata i roditelja eksperimentalne grupe. utvrditi da li postoje statistički značajne razlike između nivoa dobijene i očekivane društvene podrške institucija zdravstvene zaštite adolescentima i njihovim porodicama prema percepciji adolescenata i roditelja kontrolne grupe. senzorno ili telesno oštećenje. informacionu i emocionalnu pomoć ili podršku adolescentu i članovima njegove porodice. U svakoj porodici ispitani su adolescent. a šta prema percepciji adolescenata i roditelja kontrolne grupe. Prikupljanje i obrada podataka Podaci o nivou i kvalitetu dobijene i očekivane društvene podrške prikupljeni su u nedirektivno vođenom intervjuu. i njegovi roditelji. D. broju dece u porodici. nemaju intelektualno. školskoj spremi roditelja i sredini (seoska-gradska). Pitali smo adolescente i njihove roditelje u kojoj meri i na koji način institucije zdravstvene zaštite pružaju. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA Uzorak Uzorak je obuhvatio po 32 porodice eksperimentalne i kontrolne grupe. starosti majke. uzrasta 14 do 26 godina. Mijatović. Eksperimentalnu grupu su činile porodice sa slepim adolescentom. a kontrolnu porodice sa adolescentom tipičnog razvoja. utvrditi šta čini sadržaj dobijene i očekivane društvene podrške institucija zdravstvene zaštite prema percepciji adolescenata i roditelja eksperimentalne grupe.. ne računajući adolescente eksperimentalne grupe koji su slepi prema klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije. starosti oca. L. Grupe su u celini ujednačene po polu. informacionu i emocionalnu podršku bi trebalo da im 223 . 4. kao i koliku konkretnu. Jedan od kriterijuma bio je da članovi porodice.

dobijene postupkom analize varijanse.94 1.257 6. 10. malo.41 2. br.16 1.000 0. Ovo je logično 224 .Razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe u percepciji nivoa dobijene društvene podrške institucija zdravstvene zaštite ANOVA Dobijena konkretna podrška prema adolescentu Dobijena informaciona podrška prema adolescentu Dobijena emocionalna podrška prema adolescentu Dobijena konkretna podrška prema majci Dobijena informaciona podrška prema majci Dobijena emocionalna podrška prema majci Dobijena konkretna podrška prema ocu Dobijena informaciona podrška prema ocu Dobijena emocionalna podrška prema ocu ASe 2.056 0.071 10.437 3. REZULTATI I DISKUSIJA U Tabeli 1 prikazane su razlike.456 13. kojom su utvrđivane razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe na procenjivanim varijablama i t-test za parne uzorke.63 ASk 1.SPSS. razlike su statistički značajne i iz perspektive adolescenta i iz perspektive oba roditelja.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 217-235.13 F 10.017 0.38 1.511 0.012 0.684 6. 0.28 1.068 0.31 1. Kvalitativna analiza je izvršena na osnovu audio-zapisa. Svi intervjui su snimani.783 Sig.72 1. a statistička obrada podataka pomoću statističkog programa .63 1.808 3.22 1. Vol. Tabela 1 . odnosno očekivane društvene podrške ispitanici su procenjivali na trostepenoj skali: uopšte ne. između eksperimentalne i kontrolne grupe u percepciji nivoa dobijene društvene podrške institucija zdravstvene zaštite.002 0.44 2.09 1.002 Što se tiče konkretne podrške. pružaju u idealnoj situaciji i na koji način bi to trebalo da čine.585 3.076 0.53 1. kojim su proveravane razlike unutar grupa. Od statističkih postupaka korišćeni su univarijantna analiza varijanse (ANOVA). Stepen dobijene.28 1.16 1. Podsticani su da navedu što više načina dobijene i očekivane društvene podrške i da ih ilustruju primerima. 2011.22 1. mnogo. 2.66 1.723 .

84 2. Tabela 2 . U uvodnom delu smo naglasili značaj ovih oblika podrške porodicama sa detetom ometenim u razvoju tokom lečenja i rehabilitacije.553 1.44 1. razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe nisu statistički značajne sa stanovišta adolescenata i njihovih majki. Ali.Razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe u percepciji nivoa očekivane društvene podrške institucija zdravstvene zaštite ANOVA Očekivana konkretna podrška prema adolescentu Očekivana informaciona podrška prema adolescentu Očekivana emocionalna podrška prema adolescentu Očekivana konkretna podrška prema majci Očekivana informaciona podrška prema majci Očekivana emocionalna podrška prema majci Očekivana konkretna podrška prema ocu Očekivana informaciona podrška prema ocu Očekivana emocionalna podrška prema ocu ASe 2.000 0.81 1.06 1.50 1. prikazane su u Tabeli 2.52 1. Rezultati jasno pokazuju da se ovim oblicima podrške u sistemu zdravstvene zaštite poklanja malo pažnje. Razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe u percepciji nivoa očekivane društvene podrške institucija zdravstvene zaštite.44 1. Mijatović. Prva pripada očevima.138 2.407 9.94 ASk 1.004 0.191 0.31 F 15. Kada su u pitanju informaciona i emocionalna podrška.41 1. D. počev od saopštavanja dijagnoze.: Društvena podrška institucija zdravstvene zaštite slepim adolescentima i njihovim porodicama s obzirom da su porodice sa slepim adolescentom sigurno više upućene na institucije zdravstvene zaštite.595 15.003 0. kada je u pitanju ozbiljna bolest deteta očevi su angažovani.000 0. Ipak..78 1.000 225 .84 1. a druga.486 Sig. majkama.34 1.97 1.41 2.50 1.021 0. izgleda da su očevi slepe dece uspešniji u pribavljanju ove podrške.081 0. Ili se to očevima možda samo čini? Da li se možda radi o rodnim razlikama? Prema Rosenfield (2005) postoji podela s obzirom na rodnu ulogu na javnu i privatnu sferu.750 5. 0.126 0.172 3.69 2. ali jesu sa stanovišta očeva.077 14.Stanimirović. L.78 1.829 9. dobijene analizom varijanse. bar isto toliko koliko i majke. uključujući brigu o deci. nego sama deca/adolescenti ili majke (viši prosečni skorovi za informacionu i emocionalnu podršku).

očekivana konkretna podrška prema adolescentu Dobijena . što potvrđuje tezu da ovaj oblik podrške zauzima važno mesto u sistemu vrednosti očeva dece ometene u razvoju.458 -2.očekivana informaciona podrška prema ocu Dobijena .očekivana emocionalna podrška prema ocu -3.Razlike između dobijene i očekivane društvene podrške institucija zdravstvene zaštite prema procenama slepih adolescenata i njihovih roditelja t Dobijena .očekivana emocionalna podrška prema adolescentu Dobijena .023 0. Što se tiče emocionalne podrške.490 -2.215 -2. 217-235.738 -2.003 0.002 0.očekivana informaciona podrška prema adolescentu Dobijena . Porodice sa slepim adolescentom očekuju više konkretne podrške nego porodice sa adolescentom tipičnog razvoja. br.012 0. 2.675 -3.očekivana konkretna podrška prema majci Dobijena .očekivana informaciona podrška prema majci Dobijena .002 226 . Što se tiče konkretne podrške razlike su značajne i iz perspektive adolescenata i iz perspektive roditelja. tj. dobijene t-testom za parne uzorke. oba roditelja eksperimentalne grupe su značajno kritičnija nego roditelji kontrolne grupe. više žude za emocionalnom podrškom nego roditelji adolescenata tipičnog razvoja.010 0. Razlike u vezi očekivane informacione podrške značajne su samo između očeva eksperimentalne i kontrolne grupe.304 Df 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Sig. U Tabeli 3 su prikazane razlike između dobijene i očekivane društvene podrške institucija zdravstvene zaštite prema procenama slepih adolescenata i njihovih roditelja.396 -2.003 0. Tabela 3 .978 -3. 2011. Vol.006 0.018 0. 10.227 -3.očekivana konkretna podrška prema ocu Dobijena . 0.očekivana emocionalna podrška prema majci Dobijena .Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).

očekivana informaciona podrška prema majci Dobijena .946 -2.215 -1.044 0.009 0. Očigledno su jedino majke adolescenata tipičnog razvoja zadovoljne onim što zdravstvo pruža kao konkretnu pomoć i podršku.006 0.104 -2.: Društvena podrška institucija zdravstvene zaštite slepim adolescentima i njihovim porodicama Vidimo da su sve razlike statistički značajne na nivou 0. 0.01 ili . informacione i emocionalne podrške znatno veća od onoga što one pružaju slepim adolescentima i njihovim roditeljima.003 0.očekivana emocionalna podrška prema majci Dobijena .679 -2.Stanimirović. Tabela 4 .očekivana emocionalna podrška prema ocu -2.očekivana konkretna podrška prema ocu Dobijena .675 df 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Sig. prikazane su u tabeli 4..044 0.očekivana informaciona podrška prema adolescentu Dobijena .009 0.05.103 0.104 -3. Izuzev razlika između dobijene i očekivane konkretne podrške po majci. Mijatović. D.784 -2.Razlike između dobijene i očekivane društvene podrške institucija zdravstvene zaštite prema procenama adolescenata bez oštećenja vida i njihovih roditelja t Dobijena .očekivana konkretna podrška prema adolescentu Dobijena .očekivana emocionalna podrška prema adolescentu Dobijena .01. sve ostale su statistički značajne na nivou .očekivana informaciona podrška prema ocu Dobijena . dobijene t-testom za parne uzorke.483 -3. pa se može reći da su očekivanja od zdravstvenih institucija u pogledu konkretne.002 0. Razlike između dobijene i očekivane društvene podrške institucija zdravstvene zaštite prema procenama adolescenata bez oštećenja vida i njihovih roditelja.784 -2.očekivana konkretna podrška prema majci Dobijena . L.012 227 .

Neki od njih imaju očne proteze i kažu: „Imam lepe oči. Slepi adolescenti pominju iste ove usluge . Detaljno opisuju gde su sve išli i šta je sve urađeno: „Išli smo i u Nemačku..“. „Obično pošaljem oca. O operacijama nerado govore ili ih se ne sećaju jer su bili mali.. Tamo ga pregledali. operacije. Vol. Iz odgovora.. idem baš kad moram. Radije odbolujem kod kuće nego da idem kod njih.uputi. upute..Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). „Operisali su mi srce“).“.. preglede („Onda su mi radili ultra zvuk. 2.. bolnicama i Fondu zdravstva o 228 . Za taj deo je zadužen moj otac“.lekove/recepte. Pomenućemo ono što je reprezentativno za odgovore jednih i drugih i navešćemo neke ilustrativne primere.. to smo naplaćivali preko Nemanjine“.. i ništa do sad“. 2011. kao konkretnu podršku zdravstvenih ustanova najčešće pominju lekove („Idemo samo po lekove“). recepti.. uključujući svoje. operacije... i uslugama zdravstvenih ustanova . preglede. Ima i odgovora kao što je: „Prva je stvar da mi dete nismo izgubili“.Dolazili su neki eminentni stručnjaci. Kvalitativna analiza Kvalitativna analiza odgovora ispitanika ukazala je na neke sličnosti i razlike u opažanju sadržaja društvene podrške institucija zdravstvene zaštite porodicama sa slepim adolescentom i porodicama sa adolescentom tipičnog razvoja.“.. 10. bolovanja.. Pominju se i prava ostvarena preko Fonda zdravstva: „Posle operacije srca dobila sam tri nedelje na Zlataru“. „. Ne znam tačno koliko i kako je to išlo. br.“) i operacije („Imao sam operaciju žuči“. Na insistiranje intervjuera govore o zdravstvenim problemima ostalih članova porodice.. saznajemo da su na obezbeđivanju pomoći i podrške institucija zdravstvene zaštite očevi angažovani zajedno sa majkama ili više od njih. Imam i neke kasete. recepte („Idemo po recepte kad moramo“). Pokušavali smo i sa Fjodorov klinikom. Članovi porodica kontrolne grupe. Roditelji slepih adolescenata su uglavnom fokusirani na pokušaje ’povratka vida’ i teško ih je ’odlepiti’ od te teme. ali naglašavaju da ne vole da idu kod lekara: „Lekari su mi se smučili još dok sam bio/la mali/a. Pod informacionom podrškom institucija zdravstvene zaštite ispitanici obe grupe podrazumevaju tačne i pravovremene informacije koje su dobili u domovima zdravlja. bolovanja („Dobijao sam bolovanje kad god mi je trebalo“). kontrole. Naplatili smo participaciju od zdravstva. 217-235. bolovanja. upute („Kada je nešto ozbiljnije izabrani lekar mi napiše uput za specijalistu“). „Razočaran sam bio u startu što je do toga došlo. kako slepih adolescenata tako njihovih roditelja.

konkretno . „Ne mogu generalno govoriti.. „...“. ljubaznosti.“... Mijatović. spremnosti da se sasluša i taktičnosti. L. već samo konstatacija“. „ne dao ti Bog da stigneš u njihove ruke. da je to veliki rizik raditi. Prepišu recept i to je sve“. bar ono osnovno konkretno bi mogli“. viču. D. Bolnice su nam užas. radnom vremenu. ponašanjem. dijagnozi i prognozi bolesti. „razbili su moje strahove. Opšta erozija..: Društvena podrška institucija zdravstvene zaštite slepim adolescentima i njihovim porodicama nadležnoj ustanovi i lekaru. Da su drugačiji uslovi moglo bi se razgovarati“.. Opšte zamerke na rad i ponašanje osoblja su slične u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi.. Činjenica je da u svakom poslu ima ljudi koji otaljavaju i da ima onih koji korektno rade. navodeći pozitivne primere takvog ponašanja zdravstvenog osoblja: „Ona nas je saslušala kao da smo joj najrođeniji... otaljavaju. „Ne vodi se računa.oni su rekli jednostavno da za to nema nade. Samo ono što moraju da odrade oni odrade. niko te ne gleda. Navešćemo delove iskaza koji ukazuju na to kako mladi i odrasli percipiraju stanje u zdravstvu: „Malo su posvećeni svom zanimanju..“..da mi prepišu recept“.. „U uslovima u kojima rade dobro rade“. U opisu uslova u kojima rade kažu: „Od lekara u sadašnjim uslovima ne očekujem ništa drugo. Slepi adolescenti i njihovi roditelji od institucija zdravstvene zaštite očekuju sve što i njihovi vršnjaci tipičnog razvoja i mnogo više od toga. U proceni ljudskog fakto- 229 . Pratili su slučaj i bili puni razumevanja i tolerancije“.Stanimirović.“. sem ono osnovno.. „Površni su. drugi ukazuju da je stanje u zdravstvu posledica opšteg stanja u državi: „Stanje u zdravstvu je posledica celokupnog stanja u društvu.“.Rekli su da ništa ne mogu da garantuju. a ovi drugi su obično i ljubazni. Za roditelje eksperimentalne grupe je i u ovom slučaju u prvom planu ono što su im lekari govorili o mogućnosti ’povratka vida’ njihovog deteta: „Čekajte. Greota bi bilo da nekoga vuku za nos i kažu mu da ima nade. Znam ljudi nemaju ni volje da rade jer su male plate i onda faktički iživljavaju se.. „Lekari su bili zainteresovani.. i objasne i kažu. Nega nikakva. „Kao što sve kod nas loše funkcioniše tako i zdravstvo. proceduri zakazivanja. neodgovorni su. To nije opravdanje.“ Dok neki jednostavno daju paušalne ocene i ne objašnjavaju razloge: „Nezadovoljna sam njihovim odnosom. To je retkost“. Dobro je što tako kažu. pregleda i sl... jednoga dana će biti presađivanje oka“. Što se tiče emocionalne podrške ispitanici obe grupe govore o razumevanju.“. postupku refundiranja sredstava. Na žalost prvih ima mnogo više. Oni mogu biti i grubi.. „U uslovima u kojima rade ne može se od njih ni očekivati nekakvo razumevanje... Ali.

.. „Odbili su me na komisiji za.“ (član poljoprivrednog domaćinstva)). Porodice sa slepim adolescentom imaju i dodatna očekivanja u pogledu finansijskih sredstava: „Trebalo bi da finansiraju lečenje.. „Dobro. koliko ona teži lekaru. čekanje („Svima zakažu u isto vreme... „Da ne primaju od 7 do 8 knjižice.u pitanju je ljudski faktor – nemar. Konkretizovano zamerke se odnose na zakazivanje nekoliko meseci ranije. ali i dodatno jer ne umeju da se ponašaju sa slepima (npr. br. a ne da porodica mora sama da obezbedi sredstva. Ustvari. nego celog dana.“). da idu kod lekara preko reda.. problemi oko priznavanja osiguranja („Dok je bio u školi nije bilo problema. Neki govore o korupciji u zdravstvu: „Zna se koliko je jedna operacija. Sad.. Znamo i druge kojima je to propalo“. Kaže: „Neće da sarađuje... ra česte su tvrdnje: „.. „Da mi tetka nije lekar. sestri i ostalom osoblju“.. Slepe adolescente i njihove roditelje iritira ponašanje zdravstvenog osoblja. 2011. „Čim su dobili pare odmah su me stavili na program“.“. 2. Ali toga nema. bez obzira da li su deca ili odrasli. I da ne pitaju onoga ko je sa mnom šta me boli“. to što ne mogu 230 . ali ona nije htela da mi da uput. da ne prave gužvu džabe u čekaonici“). zbog površnosti. 10. što je verovatno posledica učestalijih osujećenja.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). limitiranost broja pacijenata . ali od pomagala ništa. „Znao je lekar i da ga vrati. problemi oko dobijanja uputa („Kada smo primetili da ne vidi odveli smo ga na VMA... Sledeći put sa poklonom – dete je odmah sarađivalo. Naučite ga da sarađuje... iako se isto ponašao“. Pregledali su ga i tražili su uput. neodgovornost. a mi tamo ne možemo bez njenog uputa“. Kako da ja naučim dete od tri godine da sarađuje sa lekarom.“. obraćaju se pratiocu): „Ono što mi smeta je što niko ne uvažava pacijenta. Mnogi ispitanici smatraju da se ništa ne može uraditi ako nemaš vezu ili ’bez poklona’: „Sve smo uradili preko prijatelja. Oni ističu da bi slepi. Otišla sam kod njegove lekarke. neljubaznosti. nemotivisanost“. a onda čekaš po nekoliko sati“. trebalo da imaju prednost tj. ali to nije zakonski regulisano. „Morala sam to da odradim privatno jer doktorka nije htela da mi da uput“). kao i porodice kontrolne grupe. 217-235. Čini se da su porodice eksperimentalne grupe više revoltirane ovim problemima. očekivao je poklon. komplikovane procedure i nemogućnost realizacije prava („Rešenje je dobio odavno i overavali smo ga. niti će biti“. Ima primera zdravstvenih ustanova u kojima se ovo poštuje. kada je osiguran kao nezaposlen dešava se da neće da ga prime. Vol.

„Niko se time ne bavi“. str. D.: Društvena podrška institucija zdravstvene zaštite slepim adolescentima i njihovim porodicama konkretno da pomognu – to je u redu. Čak ni ono kako da saopšte. Mijatović. Grešili smo. A to ništa nije bilo“.. po njihovom mišljenju. Imate te i te mogućnosti – za školu. umesto da oni govore roditeljima šta treba da rade. institucije zdravstvene zaštite zakazuju. Sa decom koja ne vide uopšte ne umeju da se ponašaju“. Ali. obrnuto je. On to i to može tako i tako.. Kod njih ideš.. U okviru nastavnih predmeta koji se odnose na savetovanje u rehabilitaciji studenti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju dobijaju saznanja o tome kako da ’saopšte loše vesti’. „Lekarka koja ga je vodila kao bebu trebala je sa svim ostalim da nas upozna kada smo saznali da ima slab vid – šta nas čeka.“. osim ukoliko dalje detalje ne zatraže sami roditelji. u prvom momentu. a ništa ne kažu šta treba“. 1996. Drugo je područje .. Lekari znaju. da malo upute roditelje“. 102). Roditelji dece i adolescenata sa oštećenjem vida koriste u tom kontekstu sledeće tvrdnje: „Trebalo bi da pomognu i roditeljima koji dobiju slepo dete.pružanje informacija i saveta roditeljima o specifičnostima razvoja deteta koje ne vidi i mogućnostima koje su im na raspolaganju. Između ostalog. „Trebalo bi da postoji neki zdravstveni centar u kome bi roditelji dobili sva uputstva šta da rade sa takvim detetom. L. Članovi porodica eksperimentalne grupe ukazuju na još dva značajna područja u kojima. „U ovom stupnju bi trebalo saopštiti samo ono što je apsolutno neophodno.Stanimirović.. 231 . pošto će šok ometati i njihovo razumevanje i zadržavanje onoga što čuju“ (Davis. „U prvom momentu kada saopšte dijagnozu ti nisi u stanju to da čuješ. Razvoj će biti takav i takav. „Dete koje ne vidi i roditelji prvo sa lekarima dođe u kontakt. Pomognu koliko mogu. Prvo je upoznavanje roditelja sa činjenicom gubitka vida njihovog deteta: „Oni su odradili njihov deo rutinski ono što su mogli i onda je porodica prepuštena sebi. Dakle. Od njih treba da dobiju savete. šta ih očekuje i kakva su prava takvog deteta nakon njihove smrti“. ovi roditelji žude za posebnom informacionom i emocionalnom podrškom zdravstvenih ustanova. Kada je bio mali mi ništa nismo znali.

Kvalitativna analiza odgovora dala nam je pregled zamerki i ideja za poboljšanje svih vidova podrške zdravstvenih ustanova. od izuzetne je važnosti izneti značaj takve vrste podrške koju porodice sa članom oštećenog vida najčešće ne dobijaju pri susretima sa lekarima i medicinskim osobljem. Uprkos tome. ali sa dovoljno detalja da bi se postavila dijagnoza. 2. Rezultati našeg istraživanja su pokazali da su obe grupe porodica nezadovoljne. ZAKLJUČAK Činjenica da porodicama sa slepim članom treba znatno više podrške institucija zdravstvene zaštite nego tipičnim porodicama. Vol. ljubaznosti i topline procenjuje kao značajniji od tehničkih aspekata pružene usluge (Mitić. Hilton Davis na vrlo interesantan način daje viđenje tog problema: „Malo 232 .182). 10. Imajući u vidu da ni porodice sa adolescentom tipičnog razvoja nisu u potpunosti zadovoljne podrškom koju dobijaju od zdravstva. 217-235. kao i da su porodice sa slepim adolescentom znatno nezadovoljnije i da im je potrebna „posebna“. ne pita previše. Međutim. Na osnovu brojnih istraživanja se zaključilo da se način pružanja zdravstvene usluge u vidu stava. odnosno dodatna podrška. Saopštavanje dijagnoze se najčešće izvodi krajnje „tehnički“. Suočavanje sa činjenicom gubitka vida predstavlja izuzetno stresan događaj tokom koga uglavnom izostaje podrška lekara. 2007. 2011. pružanje bilo kakve vrste „posebne“ (dodatne) podrške zvuči u najmanju ruku utopistički. U tim situacijama. Sa druge strane. bez dovoljno empatije i krajnje šturo. pomoć koja se može dobiti od porodice i prijatelja ne može da nadomesti nedostatak formalne pomoći koju može pružiti isključivo stručno lice. Poražavajuća je činjenica da je u sistemu zdravstvene zaštite gotovo nemoguće dobiti psihosocijalnu podršku kao i da najveći broj korisnika nije u mogućnosti da traži bilo kakva alternativna rešenja. povlači sa sobom pitanje načina na koji se podrška može obezbediti i pružiti. pacijenti uglavnom očekuju znatno više podrške od one koju dobijaju. br. ne oduzima previše vremena. što može stvoriti pogrešne predstave o bolesti kod osobe koja se suočava sa gubitkom vida i njene porodice. sa malo informacija o toku bolesti i prognozi. jer ima neograničeno poverenje“ (Mitić. lekar i pacijent na različite načine opažaju vreme provedeno u lekarskoj ordinaciji – za lekara „saradljiv bolesnik je onaj koji ume i mora da: izloži problem kratko i jasno. str. 2007).Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).

Social support and wellbeing in adults who are visually impaired. 103 (8). 22/08. 1996. (2010).) Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja (str. (2009). Journal of visual impairment and blindnes. svaki član osoblja. D. Journal of visual impairment and blindness. 521-534. S. 4. 104 (3). Službeni glasnik RS. i mora pokušati da pruži pomoć“ (Davis. 8. a veoma mali broj porodica se upućuje u institucije izvan zdravstva radi psihosocijalne pomoći. Mitić.. M. M. 99 (9). Goowyn.Stanimirović.. mora biti svestan psihosocijalnog dejstva bolesti na sve porodice sa kojima se sreće. Istraživanja u defektologiji 7. 7. Forms of social support in the workplace for individuals with visual impairments. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. H. (2007). Rosenfield. Portret porodica sa slepim i slabovidim detetom. 3. ili podjednako (i zašto)? U A. 183-187. 65-77. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.A. muškarci. D. 500-504. Dragojević. 167-198. (2005). N. K. Papakonstatinou.R. Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Journal of visual impairment and blindness. od recepcionera do pedijatra. Rod i mentalno zdravlje: da li više psihopatoloških fenomena pokazuju žene. 50). Mijatović. C. & Carter.: Društvena podrška institucija zdravstvene zaštite slepim adolescentima i njihovim porodicama ljudi radi u svojstvu specijalističkih savetnika u oblasti dečjeg zdravlja. Mitić (ur) Uvod u kliničku psihologiju. P. U: J. A. Zdravstvena psihologija. Boerner. 6. V. Beograd: Defektološki fakultet. (2005). Papadopoulos. Savetovanje roditelja hronično obolele ili dece ometene u razvoju.. 233 . Berger i M. str. Davis. (1996). 5.321-351).. Zbog tako oskudnih sredstava. LITERATURA 1. Singletary. Beograd: Institut za mentalno zdravlje. K. Dimitrijević (ur. 2. Hope and social support in adults who are legaly blind at a training center. L. Br. Centar za izdavačku delatnost – CIDD. (2005). Cimarolli.

2. N. 43-54. D. 10. 2011. Životne krize i njihovo prevazilaženje. Istraživanja u defektologiji 7. (1998). Doktorska disertacija.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Centar za izdavačku delatnost – CIDD. (2004). Stres u porodicama sa slepim adolescentom – Specifičnosti individualnog i porodičnog prevladavanja. 11. Stanimirović. 12. br. New York: Springer Publishing Company. Psychology of disability. 9. (2005). (2005). C. 10. Socijalna mreža porodica sa slepim detetom. and Crewe. J. Beograd: Univerzitet u Beogradu. D. Beograd: Defektološki fakultet. Vash. 234 . Vlajković. Vol. Beograd: Plato. 217-235. Stanimirović. Filozofski fakultet.

family. The sample consisted of 32 families in an experimental and 32 families in a control group.2011. Mijatović. and each of these forms of support can be provided in a formal and an informal way. informational and instrumental. However. Content analysis of the health care support system shows numerous similarities in perception between the experimental and control groups. It is considered a very important source of coping with stress. L. families with blind adolescents may have some additional expectations. 30. mothers and adolescents by means of non-directive interviews and the assessment scale. blindness Primljeno. the question is whether there are differences in perception of the level and content of this type of support between families with blind adolescents and families with typically developing adolescents. Data on the content and level of health care social support were obtained from fathers. Luka Mijatović Summary Social support refers to the structure. The forms of social support are emotional.: Društvena podrška institucija zdravstvene zaštite slepim adolescentima i njihovim porodicama HEALTH CARE SOCIAL SUPPORT TO BLIND ADOLESCENTS AND THEIR FAMILIES University of Belgrade Faculty of Special Education and Rehabilitation Dragana Stanimirović. Key words: social support. health care. Since families with blind adolescents are more exposed to stress and are more often in need of formal social support from the health care system. The results showed that both groups of families are not satisfied with perceived health care social support. 235 . Prihvaćeno.5. especially in terms of informational and emotional support of health establishment.Stanimirović.5. quality and function of social networks to which an individual belongs. and that families with blind adolescents are significantly less satisfied. 9.2011.. D.

.

ID: 185082124 Originalni naučni rad Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju irehabilitaciju* Hemijsko-medicinska škola.084.644-057. Vršac** STAVOVI BUDUĆIH PRAVOSLAVNIH TEOLOGA PREMA EUGENICI I SOCIJALNOJ INKLUZIJI OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU2 Razumevanje intelektualne ometenosti u pravoslavnoj tradiciji bazirano je na ontologiji ličnosti. 2011. p=0. 316.007).36(497. Stavovi prema eugeničkim intervencijama i socijalnoj inkluziji ispitani su primenom Skale za procenu stavova prema mentalnoj retardaciji i eugenici (Antonak et al. Vol.644-057. br. 85 studenata Filološkog i 100 studenata Ekonomskog fakulteta.26/. 237 . 1993).11).com 2 Ovaj rad je proistekao iz projekta „Socijalna participacija osoba sa intelektualnom ometenošću“ koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije (ev. Nenad GLUMBIĆ1* Ljiljana ĆIROVIĆ** UDK: 316.94(497. 237-247. ali je post hoc analizom utvrđeno da uočenim razlikama najviše doprinose skorovi na dva ajtema.11). Uzorak se sastoji od 448 studenta Univerziteta u Beogradu.444)=4. Svaku osobu bi trebalo sagledati kao ikonu Božju (imago Dei). Studentima PBF-a je strana ideja delimične 1 E-mail: nenadglumbic@gmail. Ovi ajtemi se odnose na socijalno isključivanje i eugeničke abortuse. 137 studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Celokupan uzorak je podeljen na četiri poduzorka koje čine: 126 studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (PBF). nezavisno od njenih sposobnosti. br. kao i prema socijalnoj inkluziji osoba sniženih intelektualnih sposobnosti. 10.. 1-056.875:376.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2. 179 017).875:613. Cilj ovog istraživanja je da se utvrde stavovi budućih pravoslavnih teologa prema eugeničkim intervencijama u oblasti intelektualne ometenosti. Rezultati istraživanja pokazuju da studenti PBF-a imaju značajno više skorove od drugih studenata (F(3.

Možemo zaključiti da studenti PBF-a imaju više negativnih stavova prema eugeničkim intervencijama i više pozitivnih stavova prema socijalnoj inkluziji osoba sa intelektualnom ometenošću u odnosu na druge ispitanike. U dosadašnjim ispitivanjima stavova studentske populacije prema osobama sa IO. međutim obuhvaćeni isključivo studenti „sekularnih“ fakulteta. kao i učenje o zajednici između Trojedinog Boga i čoveka. verovatno zbog usvojenih koncepata pravoslavne ontologije i soteriologije. Tako je Kanjoni (Cagnoni. roditelji ove dece su još i ranije. stvorenog po Podobiju Božjem. 2008) pastoralni pristup problemima mentalnog zdravlja i ometenosti sagledao kroz prizmu ontologije ličnosti. Osim toga. nakon neuspelog pokušaja 1946. Ključne reči: eugenika. 10. Vol. konačno odstranjem sa Beogradskog univerziteta 1952. god. 2006). što je logična posledica činjenice da se ljudski život u pravoslavnoj tradiciji smatra Božjim darom. Osim toga. 2009) unutar koje se stavovi prema osobama sa IO razmatraju u kontekstu dogmatike. U pravoslavnom hrišćanstvu polazna tačka za razmatranje odnosa prema bilo kom čoveku. Povratkom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (PBF) u okrilje Univerziteta u Beogradu i promenom zakonskih propisa koji su omogućili izbornu versku nastavu. i predat u nadležnost Crkve (Bondžić..237-247. specijalna edukacija. ovi studenti ne smatraju da je svesno rađanje deteta koje ima neki oblik ometenost neodgovoran čin. tako da neki autori govore i o teologiji ometenosti (Demmons.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). god. Bogoslovski fakultet je. jeste dogma o Svetoj Trojici. soteriologije. Hristologije i eklesiologije. fokus je stavljen na komparaciju stavova studenata koji se školuju za tzv. 2. socijalna inkluzij UVOD Odnos prema osobama sa intelektualnom ometenošću (IO) detaljno je izučavan u delima katoličkih i protestantskih mislilaca. pa i prema osobama sa IO. br. ekskulzije osoba sa intelektualnom ometenošću. Istraživanjima su. „pomažuće profesije“ i studenata ostalih fakulteta koji uglavnom nemaju neposredan kontakt sa osobama koje su intelektualno ometene. veronauka je uvedena i kao predmet u školama za decu ometenu u mentalnom razvoju. zavi- 238 . a posle nekoliko godina stroge kontrole. 2011.

Cilj ovog istraživanja. Lj. pretežno eksplorativnog tipa.00 n 22 125 76 73 Pol ž % 17.54 8.Glumbić. Eugeničke intervencije pokreću brojna pitanja vezana za različite bioetičke koncepcije. koji nemaju direktan profesionalni kontakt sa navedenom populacijom. Tabela 1 – Distribucija ispitanika prema fakultetu i polu Fakultet PBF FASPER Filološki Ekonomski n 104 12 9 27 m % 82. za Boga su večno dragoceni“. žene i deca.00 n 126 137 85 100 ∑ % 100 100 100 100 239 . Za sve to vreme. kao i studenti Filološkog i Ekonomskog fakulteta.. Polazna osnova tih stavova najsažetije je izražena na Konferenciji episkopa Pravoslavne crkve u Americi (1992): „Svi muškarci. N.46 91. stavovi budućih pravoslavnih teologa prema osobama sa IO ostali su nam potpuno nepoznati. je da utvrdi ključna pitanja iz domena eugeničkih intervencija na kojima se stavovi studenata PBF-a bitno razlikuju od stavova ostalih studenata.76 10.: Stavovi budućih pravoslavnih teologa prema eugenici i socijalnoj inkluziji osoba sa intelektualnom ometenošću sno od svoje religiozne orijentacije. uključivali decu sa IO u svetotajinski život Crkve. moćni i nemoćni.. a moguće i savremenom bogoslovskom mišlju. bar u nekim aspektima razlikovati od stavova studenata PBF-a prema eugeničkim intervencijama kod osoba sa IO. bogati i siromašni.59 27. mladi i stari. Distribucija ispitanika prema fakultetu koji studiraju i prema polu data je u Tabeli 1. bolesni i zdravi. Ćirović.24 89. koji se edukuju za rad sa osobama sa IO. Verujemo da su njihovi stavovi u prvom redu determinisani Svetim Pismom i svetootačkom literaturom. UZORAK Uzorkom je obuhvaćeno 448 studenata Univerziteta u Beogradu. pa je logično pretpostaviti da će se stavovi studenata „sekularnih“ fakulteta. Kontrolnu grupu su činili studenti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER). U fokusu našeg interesovanja bili su stavovi prema eugenici studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (PBF).41 73..rođeni i nerođeni.

u daljem teksu AMRE). Od ispitanika je zatraženo da se na šestostepenoj skali Likertovog tipa opredele za jedan od ponuđenih odgovora (od „apsolutno se ne slažem“ do „u potpunosti se slažem“). kao kontrolne varijable. Fielder. sadrži 32 ajtema. tako i stavovi prema socijalnoj inkluziji osoba sa IO. 10. Distribucija uzorka prikazana u Tabeli 1 ukazuje na disproporcionalno veći broja muškaraca na PBF-u. kako stavovi prema eugeničkim intervencijama. Jednofaktorska analiza varijanse pokazala je da ispitani stavovi ne zavise od pola (F(1. kojima se ispituju. i značajno veći broj devojaka na ostalim fakultetima. Ispitivanje je sprovedeno na matičnim fakultetima. 2011. 2009). Otuda je i u našem uzorku neravnomerna zastupljenost ispitanika različitog pola na različitim fakultetima. TEHNIKA I PROCEDURA ISPITIVANJA Za procenu stavova prema eugeničkim intervencijama u populaciji osoba sa IO korišćena je Skala za procenu stavova prema mentalnoj retardaciji i eugenici (Scale of Attitudes Toward Mental Retardation and Eugenics.. 2. tako i domaćih autora (Glumbić sa sar. kao i AMRE skala. fakultete društveno-humanističke grupacije češće upisuju devojke. bilo je neophodno da se najpre utvrdi eventualni uticaj pola.418).446)=0. Za razliku od teologije. 2002). što su potvrdila ispitivanja. Likertovog tipa. Ova skala.237-247. Faktorska struktura ove skale pokazuje da se njome meri samo jedan hipotetički konstrukt.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). kao tradicionalno muškog zanimanja. Ispitanicima je podeljen upitnik sa opštim podacima. 1993. Mulick. a zatim im je predočeno da će se dobijeni podaci koristiti isključivo u naučnoistraživačke svrhe.657. Poznato je da PBF često upisuju učenici srednjih bogoslovskih škola koji su isključivo muškog pola. Raspored pozitivnih i negativnih ajtema AMRE skale je randomiziran. na ispitivane stavove. Prikupljanje podataka na PBF-u sproveo je student magistarskih studija na FASPER-u sa završenim Defektološkim fakultetom i Bogo- 240 . br. koji odražava njihove stavove prema eugenici kod osoba sa IO. kako eventualne razlike u stavovima studenata različitih fakulteta ne bi mogle da se pripišu nejednakoj polnoj distribuciji. Prema tome. p=0. kako stranih (HornerJohnson et al.. Antonak. Vol.

Lj.. Ispitivanje ostalih studenata sproveo je defektolog sa naučnim zvanjem doktora nauka. SD=22.: Stavovi budućih pravoslavnih teologa prema eugenici i socijalnoj inkluziji osoba sa intelektualnom ometenošću slovskim institutom Srpske pravoslavne crkve. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM Analizom relijabilnosti interne konzistencije AMRE skale utvrđeno je da navedena skala ima izuzetno visok stepen pouzdanosti (Kronbahov α = 0.Glumbić. N. između 120 i 156 poena). Prema vrednosti globalnog skora napravljene su tri kategorije ispitanika: ispitanici čiji su skorovi niži od 25. percentila (tj. Distribucija studenata različitih fakulteta u odnosu na ove tri kategorije prikazana je na Grafikonu 1. kao i studenti sa skorovima višim od 75.88). studenti čiji skorovi pripadaju opsegu između 25. i 75.66.35). percentila (što je ekvivalentno bodovnom opsegu od 80 do 119 poena). percentila (tj. studenti sa globalnim skorovima u opsegu od 157 do 187 poena). Sirovi skorovi na „negativnim“ ajtemima su rekodovani tako da više vrednosti globalnog skora ukazuju na pozitivnije stavove. Ćirović. Vrednosti globalnog skora kreću se u rasponu od 80 do 187 poena (AS=138. Grafikon 1 – Vrednosti globalnih skorova na AMRE skali u odnosu na percentilne rangove 241 .

br. Šesti ajtem (Dobro bi bilo da se za osobe sa IO naprave posebne zajednice u kojima se one neće osećati „izgubljenima u svemiru“) očigledno se ne odnosi na primenu eugeničkih sredstava.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).67 21.07 22.51 138. percentila. Jednofaktorska analiza varijanse pokazuje da su razlike u vrednostima skorova između pojedinih fakulteta statistički signifikantne (F(3. već na socijalno uključivanje osoba sa IO. Statistički značajne razlike izdvojene su na tri ajtema: šestom. Tabela 2 – Prosečne vrednosti globalnih skorova na AMRE skali Fakultet PBF FASPER Filološki Ekonomski ∑ AS 142. tek svaki peti student ovog fakulteta (19%) ima najviše skorove na AMRE skali.444)=4.16). Isto tako.51 21.36 140.44%) skoro 57% ovih studenata ostvaruje između 120 i 156 poena. Primenom ANOVA testa za svaki ajtem pojedinačno utvrđeno je da na čak sedamnaest ajtema postoje statističke značajne razlike u prosečnim vrednostima skorova studenata različitih fakulteta. p=0.16 22. Vol.007).51. 10.084.63%). 2.35 Najviše prosečne vrednosti globalnih skorova na AMRE skali imaju studenti PBF-a (AS=142. Relativno ujednačen broj ispitanika sa sva četiri fakulteta ima niske vrednosti globalnih skorova na AMRE skali.66 SD 23.49.49 138. SD=23.67). primenom post hoc Scheffeovih testova na većini ajtema nisu se izdvojile parcijalne razlike. Prosečne vrednosti i standardne devijacije globalnih skorova prikazane su Tabeli 2. Više od jedne trećine studenata PBF-a ima skorove veće od 75. SD=21.22% odnosno 22. što može značiti da su one toliko slabe da se naknadnim testovima ne mogu detektovati. a najniže studenti Ekonomskog fakulteta (AS=132. percentila.53% niskih skorova i studenti Ekonomskog fakulteta sa 28% skorova nižih od 25. 2011. Upravo na ovom ajtemu studenti PBF-a imaju značajno 242 . Iako ni kod studenata FASPER-a nema mnogo ispitanika sa najvišim skorovima (20. Međutim.69 132. devetom i desetom. Najniže skorove ima gotovo identičan broj studenata PBF-a i FASPER-a (22. zatim slede studenti Filološkog fakulteta sa 23.237-247.

njihovi skorovi na navedenom ajtemu bilo su niži. Studenti PBF-a odlučno odbijaju tvrdnju da bi osobe sa IO trebalo prvenstveno da komuniciraju sa sebi sličnim osobama. ne samo od skorova studenata PBF-a. da ti ne bi imao nedostataka u ljubavi“ (Brjančaninov. s druge strane. što je pojačalo njihovu strepnju da će se. Na sličan način su reagovali i vaspitači. već i od prosečnih skorova studenata Ekonomskog fakulteta. 2006). i gubavcu. prema tome.Glumbić. Moglo bi se očekivati da će i studenti FASPER-a ispoljiti pozitivne stavove prema socijalnoj uključenosti osoba sa IO. Međutim. Lj. kao ličnosti. pruža mu mogućnost da prevaziđe ograničenja svoje prirode (Perišić...) budući teolozi imaju značajno više prosečne skorove od budućih defektologa 243 . Moguće je da su studenti FASPER-a internalizovali negativne stavove svojih starijih kolega. ne postoji van zajednice. N. naime. Ne postoji ni jedan opravdani razlog da se osobama sa IO ne pristupa kao ličnostima. Ćirović. umesto kolektivističke društvenosti. tj. i onome oštećenog uma. pa je. Budući da ništa što je u svetu ne ostaje van preobraziteljske. Šta ti imaš sa njihovom nemoći i nedostacima?! Staraj se za sebe. saborna crkvenost. može i prevazići i postati čovek.012) i studenata Filološkog fakulteta (p=0.: Stavovi budućih pravoslavnih teologa prema eugenici i socijalnoj inkluziji osoba sa intelektualnom ometenošću više skorove od studenata FASPER-a (p=0. istraživanje je sprovedeno u trenutku kada je zakonskim aktima minimizirana uloga defektologa u gotovo svim etapama inkluzivnog procesa. ali njegov način postojanja kao slike Božje (Imago Dei). svojom suštinom beskrajno udaljen od Boga. 2009) i osobe sa IO takođe su prizvane u zajednicu koju. i odojčetu. 1990). 2011). treba da odlikuje. Ni jedna ličnost. prema mišljenju episkopa Purića. U Bogu ličnost ne počiva na suštini. Mišljenja smo da ovakav stav predstavlja direktu posledicu usvajanja pravoslavnog učenja o ličnosti. ukazaću poštovanje kao ikoni Božjoj. već suština počiva na ličnosti. I na devetom ajtemu (Odluka roditelja da svesno dobiju dete koje je genetski defektno moralno je neodgovorna i dostojna prezira. Čovek je. misijsko-pedagoške delatnosti Crkve (Purić.005). Otuda Bog nije ograničen svojom prirodom. Naime. njihova profesionalna uloga obesmisliti. daljim insitiranjem na punoj socijalnoj participaciji osoba sa IO. neposredno nakon uvođenja inkluzivnog procesa u redovne vaspitne grupe (Glumbić sa sar. i zlikovcu. U „Asketskim ogledima“ sveti Ignjatije Brjančaninov nas upozorava i savetuje: „I slepome.

Prema pravoslavnom shvatanja trebalo bi biti krajnje oprezan u sprovođenju genske terapije. 244 . Navedena tvrdnja mogla bi se dovesti u vezu. 10. još uvek ne postoji jasni i jednoznačni odgovori. 2. Deseti ajtem je iskazan u obliku stava da osobama sa IO treba dozvoliti korišćenje kreditnih kartica ili bankovne pozajmice. Uočene razlike se ne mogu pripisati neravnomernoj polnoj distribuciji ispitivanih subjekata. Odbijanje ovakvog stava sasvim je očekivano. Zanimljivo je da su najveći otpor prema korišćenju bankovnih proizvoda od strane osoba sa IO imali studenti Ekonomskog fakulteta. UMESTO ZAKLJUČKA Iako dobijeni rezultati pokazuju da studenti PBF-a imaju pozitivne stavove prema socijalnoj participaciji osoba sa IO i negativne stavove prema eugeničkim intervencijama. u ovom trenutku. ne samo sa eugeničkim abortusom.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Eber (1995) ispravno primećuje da je pravoslavna bioetika zapravo liturgijska bioetika koja se ne zasniva na listi pravila koja su predviđena za svaku konkretnu situaciju. Međutim. razlike u stavovima ovih studenata u odnosu na studente „sekularnih“ fakulteta statistički su značajne samo na pojedinim ajtemima. br. već začećem. smatra se etički neprihvatljivim. Sprovođenje eugeničkog abortusa zbog vidljive malformacije ploda ili visoke verovatnoće da će dete imati neki oblik ometenosti. U principu se genska terapija smatra prihvatljivom samo pod uslovom da je cilj terapije prenatalno lečenje kojim se ne dovodi u pitanje život deteta i(ili) majke. Očekujemo da će se u budućnosti detaljnije ispitati stavovi i dileme vezani za bioetička pitanja na koja. Vol. ne nastaje rođenjem. već i sa genskom terapijom. Najpozitivniji stavovi ispoljeni su u oblasti podsticanja socijalne participacije osoba sa intelektualnom ometenošću i odbijanja eugeničkog abortusa.237-247. dok su najniži stepen sumnje u sposobnosti osoba sa IO da racionalno koriste kreditne kartice i druge usluge finansijskih institucija ispoljili studenti Filološkog fakulteta. (p=0. 1999).018). Korišćenje polnih ćelija u eksperimentalne svrhe takođe je etički problematično (Harakas. u nekim situacijama postoje sasvim nedvosmislena pravila. 2011. po pravoslavnom učenju. s obzirom na to da život.

(2006). Ličnost i priroda: Teološko razmišljanje o ljudskim pravima. Cagnoni. Bogoslovlje. & Mulick. 5. 11-12.. Personhood. (2006). 9. II International scientificprofessional conference „Improving quality of life of children and youth “Unapređenje kvalitete života djece i mladih. Journal of Intellectual Disability Research. (1990). D. Fielder. 245 . human brokenness and the therapeutic calling of the eastern orthodox church: a pastoral approach to mental health issues and disability. Attitudes of helping professions towards social integration of the persons with intellectual disabilities. University of St Andrews. Melboune College of Divinity.Glumbić. 11.. H. K. W. G. S. 1(2). D. (2009). str. (2009). Asketski ogledi: „O ljubavi prema bližnjem“. Mogućnost primene Antonakove „eugeničke“ skale u našoj sredini. Milačić-Vidojević. Eber. 141-152. S. A. Scotland... (1999).. Tuzla.: Stavovi budućih pravoslavnih teologa prema eugenici i socijalnoj inkluziji osoba sa intelektualnom ometenošću LITERATURA 1. 06. 3-12. Journal of Intellectual Disability Research. I. Yamaki. (2009). A. Australia. 8. 2011. Antonak. N. Kaljača. Horner-Johnson. K. Perišić. 3. Henry. 48 (1-2). 128-152. Shimada. 46(5). N. Christian Biothics. 4. Chicago. Master thesis. Demmons. S. Lj. Brjančaninov. C.. Watanabe. Attitudes of japanese students toward people with intellectual disability. C. Jovana Zlatoustog.. 15(2). 65 (1-2). Milačić-Vidojević. The Orthodox Christian tradition. F. Glumbić. Bogoslovlje. religious beliefs and healthcare decisions. Being in encounter toward a postcritical theology of knowledge of God for persons with intellectual disabilities: with special reference to Karl Barth’s Church Dogmatics III: 2. V. Ćirović. BiH.. P. Keys. C. Doctoral thesis.. Beogradska defektološka škola. Park Ridge Center. Harakas. 37 (1). (2009). 75-98. R... 10. 365-378.. 7. Orthodox christian bioethics. I. UK.. Sociološki okviri pedagogije Sv. Nova vlast i Bogoslovski fakultet u Beogradu 1944-1952. & Fugjimora. I. Oi. (1993). A scale of attitudes toward the aplication of eugenics to the treatment of people with mental retardation. 2. Bondžić. I. 131-143. F. (2002). (2008). Crkvene studije. Kaljača. Manastir Hilandar. N. Glumbić. 6. 12. 6(6). R. T. J. J. (1995). 126-144. Purić..

It was revealed that OCTF students had significantly higher scores than other students (F(3. Attitudes towards eugenic interventions were determined using the Scale of Attitudes Toward Mental Retardation and Eugenics (Antonak et al. due to the fact that Orthodox Church regards human life as a gift from God.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). However. Vršac** Nenad Glumbić*. Ljiljana Ćirović** Summary Understanding of intellectual disability in orthodox tradition is based upon ontology of personhood.237-247. Each person should be seen as an image of God (imago Dei) irrespective of his or her abilities. 2011. 85 students of the Faculty of Philology and 100 students of the Faculty of Economics. The sample consisted of 448 students of the University of Belgrade. which significantly contribute to observed differences.444)=4. The objective of this research was to determine attitudes of future orthodox theologians towards eugenic interventions in a domain of intellectual disability.007). presumably based on orthodox notions on ontology and soteriology. as well as their attitudes towards social inclusion of the persons with intellectual deficits. These items are related to social exclusion and eugenic abortions. those parents who deliberately give birth to a child with disability were not seen as irresponsible. p=. 1993). OCTF students were reluctant to accept the idea of partial social exclusion of the persons with ID. post hoc analysis revealed only two items. Faculty of Special Education and Rehabilitation* Chemical-medical school. br. The whole sample was divided into four subsets: 126 students of the Orthodox Christian Theological Faculty (OCTF)..084. 2. 137 students of the Faculty of Special Education and Rehabilitation. Vol. 246 . 10. In addition. ATTITUDES OF THE FUTURE ORTHODOX THEOLOGIANS TOWARDS EUGENICS AND SOCIAL INCLUSION OF THE PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY University of Belgrade.

: Stavovi budućih pravoslavnih teologa prema eugenici i socijalnoj inkluziji osoba sa intelektualnom ometenošću It could be concluded that OCTF students expressed more negative attitudes towards eugenic interventions and more positive attitudes towards social inclusion of persons with ID comparing to other participants. 2011. Lj.Glumbić. social inclusion Primljeno. 247 . 13. special education. 6. 2011. Ćirović. Prihvaćeno. 15.. Key words: eugenics. 5. N.

.

SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – TEORIJSKI KONCEPTUALNI OKVIRI .

.

Ishod profesionalne rehabilitacije.ac. radne obuke i nivoa društvene podrške. koji ima za cilj da pomogne osobama sa ometenošću svih uzrasta i njihovim porodicama da na uspešan i zadovoljavajući način prevaziđu sve kritične tranzicione periode. odn. u kome direktno učestvuju osobe sa intelektualnom ometenošću i njihove porodice.313.4-056. praćenjem napredovanja u ostvarivanju profesionalnih ciljeva i donošenjem obrazovnih odluka. Vol. 2011. Ključne reči: intelektalna ometenost. 364-786. Metodi i oblasti procene su vrlo raznorodni. od krucijalnog je značaja za izbor odgavarajućeg akademskog usmerenja. Sistemski pristup.5-056. 10.bg. se smatra osnovnim pokazateljem kvaliteta i efikasnosti rada u specijalnoj edukaciji i profesionalnom osposobljavanju. U ovom radu su prikazane bazične komponente sekundarne tranzicione procene.313 ID: 185082892 Pregledni rad Milica GLIGOROVIĆ1 Marina RADIĆ ŠESTIĆ Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju PROCENA RADNIH SPOSOBNOSTI OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU U PROCESU SEKUNDARNE TRANZICIJE Tranziciona procena je proces prikupljanja.rs 251 . procena radnih sposobnosti. interpretacije i svrsishodnog korišćenja informacija.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 251-269. Jedan od važnih parametara uspešnosti profesionalne rehabilitacije je i kvalitet života mladih osoba sa intelektualnom ometenošću nakon završetka obuke i uključivanja u život odraslih. 2. sekundarna tranzicija 1 E-mail: gligorovic@fasper. br. dizajnirane u svrhu prikupljanja informacija koje su neposredno povezane sa podrškom osobama sa intelektualnom ometenošću. uspešnost zapošljavanja osoba sa ometenošću. UDK: 331. organizacije. što je i razumljivo. jer izolovana primena bilo kog instrumenta ili oblasti procene stvara nekompletnu sliku o potrebama osoba sa intelektualnom ometenošću i umanjuje efekasnost programa rehabilitacije.

Roditelji počinju da sve više osećaju pritisak budućnosti i zbrinjavanja svog deteta (Wehman. Kod dece sa lakom intelektualnom ometenošću. organizacije. prelaz sa školovanja na radno angažovanje je istovremeno izazov i za osobu. Levine. Marder i Wagner. Neki roditelji se tek tada suočavaju sa činjenicom da ponašanje njihovog deteta nije izraz detinjastosti. Seligman. Blacher. 2005. Wehman.. Steere. 2011. interpretacije i svrsishodnog korišćenja informacija. godine života (Marshak. Očekivanja potpune nezavisnosti često se moraju zameniti realističnijim ciljevima (Marshak i dr. 1999). Harrington. odn. 2. 2004. ustanovljeno je da su generalni prediktori uspešnosti zapošljavanja težina ometenosti. 2006). & Kraemer. UVOD Kritični period promena u životu svih ljudi. tranziciona procena je proces prikupljanja. adaptivnom i socijalnom funkcionisanju. pol i socioekonomski status (Wagner i dr. je prelaz iz adolescencije u odraslo doba. period između 18. Istraživanjem koncepta i prakse tranzicije osoba sa intelektualnom ometenošću uočen je značajan napredak tokom poslednje decenije (Flexer i dr. U ovom periodu se povećava rizik za pojavu psihijatrijskih poremećaja i poremećaja u ponašanju. 1999). Test i dr. & Prezant. tokom adolescencije. Sitlington i Clark. i 26. 2004). koji ima za cilj da pomogne osobama sa ometenošću svih uzrasta i njihovim porodicama da na uspešan i zadovoljavajući način prevaziđu sve kritične tranzicione periode. često dovodi do konfuzije i kod porodice i kod ljudi iz okruženja koji greše u očekivanjima i zahtevima prema detetu. U životu svake osobe nastupaju prekret- 252 . uočljiv kontrast između razvoja fizičkih karakteristika odraslih i zaostajanja u kognitivnom.. Takođe predstavlja izazov i za porodice. jer. 2006. br. Vol. 1997). Iako su studije vezane za sekundarnu tranziciju malobrojne.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). a posebno ljudi sa intelektualnom ometenošću. 2006. 251-269. 10. Rose i Cavaiuolo. 2004. njeno porodično i društveno okruženje (Baker. 1996). koji će se sam po sebi rešiti odrastanjem.. Kopp. Hess i Kregel. POJAM TRANZICIONE PROCENE U najširem smislu. 2004. uzrast.

. prelazak iz osnovne u srednju školu. 2001). Nalazi više studija iznova potvrđuju značaj veze između osmišljene procene i tranzicionog planiranja. može da dođe do nesaglasnosti aspiracije učenika i/ili roditelja i sadržaja tranzicionog plana (Thompson. Trainor. Radić Šestić. ili faza. koji ne poštuju sve relevantne parametre vezane za individuu i njeno okruženje (Powers i dr. iz škole u sferu profesonalnog angažovanja i sl. koje mogu da budu planirane (preseljenje. na koje se nadograđuju oblasti planiranja mera koje uvećavaju mogućnost njihove realizacije tokom čitavog života (Clark. pa je za tranzicionu procenu sistem vrednosti. kao što su polazak u osnovnu školu.: Procena radnih sposobnosti osoba sa intelektualnom ometenošću u procesu sekundarne tranzicije nice. a druga završetak profesionalnog osposobljavanja. pa samim tim većinom prirodne i očekivane.). M.. koji je neposredno povezan sa mogućnošću usvajanja i primene profesionalnih veština osoba sa ometenošću. M. 2005. nezgode. razvod i sl. ciljeva i očekivanja osobe suštinski važno polazište. Vertikalna tranzicija se odnosi na situacije koje su neposredno povezane sa razvojem.) ili neočekivane (gubitak zaposlenja.Gligorović. praćenjem napredovanja u ostvarivanju profesionalnih ciljeva i donošenjem obrazovnih odluka. Williams i O’Leary. 2007). priprema za zapošljavanje i uključivanje u svet rada (sekundarna tranzicija). Proces vertikalne tranzicije. Fulk i Piercy. Trainor. Na primer. preširokih ili uniformnih tranzicionih ciljeva. stupanje u brak i sl. doživljaj uspeha i zadovoljstva sopstvenom egzistencijom zavisi od ciljeva koje sebi postavljamo i mere u kojoj su oni ostvareni. ili situacije tranzicije. Prva etapa. 253 . 2000. SADRŽAJ TRANZICIONE PROCENE Sekundarna tranziciona procena je dizajnirana u svrhu prikupljanja informacija koje su neposredno povezane sa podrškom osobama sa intelektualnom ometenošću. Neadekvatna i/ili nepotpuna procena može da dovede do definisanja nejasnih. koje mogu da budu vertikalne i horizontalne. tranzicije (primarna tranzicija) je period završavanja osnovne i prelaska u srednju školu. 2005). Nezavisno od pravca tranzicije. podeljen je na dve etape. Horizontalnu tranziciju predstavljaju promene unutar nekog od perioda vertikalne tranzicije. 2005.

Međutim. je način na koji doživljaj barijera utiče na ciljeve zapošljavanja kod osoba sa ometenošću. 2006. Ove 254 . 2003). Maddux i Casey. što povratno može da utiče na ponašanje kolega (Kenny i dr. kao što je identifikacija slobodnog radnog mesta. 2002. usmerene na oblasti akademskih i socijalnih sposobnosti i veština. 2011. Procena radnih sposobnosti i veština Tokom procesa sekundarne tranzicije neophodno je upoznavanje sa različitim aspektima sposobnosti i veština osobe. usmerena na širok spektar oblasti koje su od značaja za aktivnosti po završetku škole. 251-269. u smislu razumevanja ponašanja vezanog za zapošljavanje. br. Jedna od najjednostavnijih i najbržih tehnika je primena struktuiranih upitnika. 2. ako osoba očekuje stigmatizaciju na radnom mestu. kompletiranje aplikacije za posao i intervju za posao. organizacije života i sl. namenjenih osobi sa IO.. za mlade ljude sa intelektualnom ometenošću (IO). Vol. a manje na znanja i iskustva koja će im biti neophodna za samostalan život (Cummings. Utvrđeno je da doživljaj barijere značajno utiče na različite vrste radnog ponašanja kod različitih grupa ljudi. Konceptualizacija tranzicione procene je evoluirala od prvobitnog fokusa na zapošljavanje u proširenje rezultata profesionalnog osposobljavanja u sferi samoopredeljenja.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2005. uključujući žene. što je donekle u suprotnosti sa tradicionalnim oblicima obrazovne procene.. osobe sa ometenošću i dr. Lopez i Ann-Yi. odnosno segmenata kvaliteta života (Turnbull i dr. Jedna od oblasti kojoj je posvećeno malo pažnje. uspostavljanje kontakta sa poslodavcima. slobodnih aktivnosti. učešća u društvenom životu. Najpre. 2007). Lamb. na primer. etničke manjine. Lane i Carter. 2003).. (Bishop. pa. roditeljima i nastavnicima/supervizorima. 2000. njeno ponašanje prema saradnicima može da bude uslovljeno tim očekivanjem. Fouad i Byars-Winston. profesionalno osposobljavanje se češće fokusira na tradicionalne akademske i radne veštine. tranziciona procena treba da bude sveobuhvatna. Barijera se može posmatrati u sklopu dinamičkog odnosa između osobe i okruženja. 2006). Traženje posla je takođe podrazumeva niz veština. 10. Tranziciona procena se u nekim segmentima razlikuje od tradicionalne procene sposobnosti i veština.

čeklistama. Radić Šestić. određuje specifična akomodacija ili modifikacija radnog mesta i/ili asistivna tehnologija. situacionom procenom. Konstruisan je u formi tročlane skale.Gligorović. poznavanje bazičnih principa profita. ali uz pomoć ili modifikaciju do odgovora da. Spremnost za posao se odnosi na niz kriterijuma koji mogu da budu kulturološki uslovljeni ili zavisni od dostupnosti službi za podršku zapošljavanja. 255 . Među najekstenzivnijim upitnicima za procenu spremnosti za zapošljavanje i radno angažovanje je Upitnik za procenu tranzicionih veština (Transition Skills Assessment. tako da se odgovori kreću od ne. Ti kriterijumi sadrže realističke ciljeve zaposlenja. Za svaki ajtem posebno se beleže odgovori osobe sa ometenošću. u koordinaciji sa poslodavcem. razumevanje uloge i značaja posla i sl. Petersen i Rohrbach. učešće u društvenim aktivnostima. Halverson. pa se. rukovanje novcem. ili nemam iskustva u toj oblasti. Procena posebnih potreba se vrši tokom prethodnih rocena sposobnosti i analize radnog mesta ili radne aktivnosti. kao i isprobavanjem određenog posla. U nekim situacijama se vrši i procena mogućnosti samozapošljavanja. U slučajevima samozapšljavanja potrebno je proceniti tehičke veštine. rekreacija i lični život u svim oblastima tranzicije. odgovarajuće radne navike i veštine. 2005). M. preko da. Spremnost za posao se može proceniti intervjuom. svakodnevnei život. optimizam i visok nivo prihvatanja rizika da bi uspela u poslu.: Procena radnih sposobnosti osoba sa intelektualnom ometenošću u procesu sekundarne tranzicije veštine se ispituju intervjuom. bez problema. kreditnih institucija i sl.. marketinga i jednostavne poslovne prakse. testovima. funkcionalne akademske veštine. nezavisnost. roditelja i nastavnika. Upitnikom se procenjuje činioci zapošljavanja. M. slobodno vreme. a određuju da li je osoba spremna za zaposlenje. jer u većini drugih situacija samozaposlena osoba treba da ima ekstremno visoku motivaciju. posmatranjem i evaluacijom rezultata aktuelnog traženja posla. mogućnost transporta. obično u seoski uslovima/ poljoprivrednim aktivnostima. a potom se izračunava njihova srednja vrednost.

funkcionalnih akademskih veština. Neke od informacija se mogu dobiti tokom razgovora sa ispitanikom. 2. izgled. potrebe i prava). ru- 256 . 251-269. Vol. 2011. Pitanja na koja je potrebno odgovoriti su vezana za životnu situaciju. pristup radu i socijalizaciju ispitanika. br. Najčešće su obuhvaćene oblasti samoopredeljenja (mogućnosti uvida u sopstvene sposobnosti. uz isticanje potencijala i ograničenja. briga o higijeni i zdravlju. 10. kao i da posluži za formulaciju jasnih preporuka. Mogućnost transfera funkcionalnih veština u uslovima zapošljavanja uz podršku i zapošljavanja u otvorenoj privredi osoba sa IO se može proceniti primenom opservacionih čeklista koje sadrže opise relevantnih sposobnosti i veština. socioekonomski status. a neke putem opservacije. Grafikon 1 . pokretljivost. Procena treba da bude sprovedena tako da pruži uvid u okolnosti koju mogu da pogoduju ili prouzrokuju teškoće za zapošljavanje i zadržavanje posla.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). slobodno vreme. veštine svakodnevnog života. Zaključak treba da pruži odgovore na pitanja na koji način segmenti samostalnog života mogu da utiču na ciljeve zapošljavanja i jesu li potencijali ispitanika komplementarni sa zaposlenjem. Odgovori se daju u deskriptivnoj formi.Upitnik za procenu tranzicionih veština U kontekstu ciljeva zapošljavanja razmatraju se različiti aspekti potencijala za samostalan život.

najčešće se ipak događa da samoevaluacija osoba sa IO nije korespondentna proceni od strane odraslih – roditelja i edukatora (osobe sa intelektualnom ometenošću su često nekritične prema svojim potenciajlima i ograničenjima) u mnogim oblastima (Carter i dr. Thoma... 2006. Hogansen i dr. socijalne veštine. Meltzer i dr.. To je. Meltzer i dr. potrebama za uvežbavanje.: Procena radnih sposobnosti osoba sa intelektualnom ometenošću u procesu sekundarne tranzicije kovanje novcem. porodice i okruženja u kontekstu koncipiranja tranzicionog programa (Rueda i dr. spremnost za rad i specifične radne veštine. M. 2001. Sinclair.. Powers i Lopez-Vasquez. 2000.. 2003). Istraživanja pokazuju da veliki broj roditelja mladih sa IO želi da aktivnije učestvuje u planiranju tranzicionog procesa. Odgovori za svaku oblast se kodiraju tako da pružaju informaciju o usavršenosti određenog vida ponašanja. 2007.. 2001. Held i Saddler. Istraživanja ukazuju da mladi sa IO često imaju teškoće samoevaluacije veština. znanja ili ponašanja (Carter i Wehby. To je veoma važno. informišući ih o njihovim potencijalima i potrebama u različitim oblastima (Sitlington i dr. Kohler i Field. 2001). 2002. Radić Šestić. 2002). posledica i nedovoljnog uključivanja u planiranje karijere. Christenson i 257 ... 2001. stiče saznanja o uobičajenim očekivanjima i uči da efikasno koristi strategiju samoevaluacije. kao i da prepozna kulturalne i vrednosne specifičnosti osobe. Zato je potrebno da edukator omogući da osoba sa IO što češće istraži svoje mogućnosti i ograničenja. Mladima koji smatraju da postoji diskonekcija između njihovih potreba i edukacionih programa može da bude teško da ostanu u školi ili da ostanu motivisani za rad u skladu sa ciljevima tranzicije (Benz i dr.. Tranziciona procena teži da uključi mlade sa ometenošću u proces planiranja. 2008). kao i nedostatka iskustva izloženosti objektivnim očekivanjima u različitim domenima.Gligorović. Tranziciona procena treba da integriše višestruke perspektive ljudi koje poznaju osobu sa intelektualnom ometenošću u različitim kontekstima. Značaj učešća osoba sa IO i roditelja u tranzicionom planiranju je veoma važan (Geenen i dr. zastupanjem ili asistivnom tehnologijom (Osborn i Zunker. Johnson i dr. 2005). što naglašava značaj porodičnog okruženja za tranzicionu procenu (Geenen. M. 2005). pa oni percipiraju sebe kao osobe sa adekvatnim nivoom sposobnosti i znanja.. 2003. između ostalog. 2006). jer razlike u procenama osoba sa ometenošću i članova tima mogu da imaju značajne posledice za sprovođenje tranzicionog programa. No. Trainor.

Osim toga. br. 2011. Svrha ovog metoda je da se razmotri nivo mogućnosti zapošljavanja za određene struke. ukoliko su radna mesta slobodna. Postoje i specijalno konstruisani upitnici. Wagner i dr. namenjeni proceni potreba za akomodacijom i modifikacijom. 2. i sl. koji su karakteristični za geografsko područje u kome osoba živi. gde 258 . što dovodi do neadekvatne procene potencijala i potreba osobe. pa je inkorporacija višestrukih perspektiva veoma važna. Ponekad se ova analiza proširuje i na lokalne novine. učestalost tih potreba i oblasti aktivnosti u kojima se ispoljavaju. što je veoma važan činilac profesionalne orijentacije. češće ponavljanje instrukcija. da li ima slobodnih radnih mesta u poslednjih nekoliko meseci i ima li izgleda za raspoloživost radnih mesta u budućnosti. 251-269. jer različite osobe mogu da daju informacije o različitim aspektima sposobnosti i veština u različitim uslovima. Ispitivanje tržišta rada Ispitivanje tržišta rada je metod prikupljanja informacija o određenim poslovima. Tokom opservacije radnih sposobnosti i veština u simuliranim i realnim uslovima potrebno je notirati potrebe za akomodacijom i/ili modifikacijom radnog mesta. lične i profesionalne komunikacije. Pravilno sprovedena analiza tržišta rada omogućava informacije o učestalosti dostupnosti određenog posla za određenu osobu. Neposredan kontakt sa poslodavcima ima prednost postavljanja specifičnih pitanja vezanih za prirodu ometenosti i mogućnosti akomodacije i specifičnosti radnog mesta. koliko je posao plaćen i kakve su beneficije (Weed i Field. potrebno je da izvršimo niz aktivnosti i. Thurlow. rad u manjoj grupi.. koje popunjavaju roditelji. učestale pauze. pratimo sledeće uslove: jednostavnost posla. Vol. 2007). postoji li na lokalnom nivou. 10. ograničavanje delovanja distraktornih stimulusa. Kritična pitanja na koja odgovara ispitivanje tržišta rada su: da li određeni posao postoji u privredi. 2001). nastavnici i osobe sa intelektualnom ometenošću. ukoliko je moguće. Ako tražimo potencijalni posao u okruženju u kome živi osoba sa inetelektualnom ometenošću. . mada dostupnost može da varira iz dana u dan.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2005. jesu li dostupna za osobu sa ometenošću. Na osnovu toga se predlažu oblici prilagođavanja radnog mesta kao što su alternativni materijali. većina edukatora ima limitirane mogućnosti opservacije osobe u neakademskim uslovima.

koji pruža mogućnost pomoći i supervizije. mirovanje i sl. radno ponašanje i veštine vezane sa radnim zadacima. učestalost i trajanje određenih fizičkih aktivnosti (podizanje. 2001). M. povremene radne rutine. Fokusirana je na opis posla. Analiza radnog mesta je često primenjivan vid procene tokom prikupljanja podataka i pripremanja preporuka za akomodaciju radnog mesta u profesionalnoj rehabilitaciji. daju analizu posla. na licu mesta. vrste. nošenje. izlaganje ekstremnim temperaturama. rad u grupi. miris.Gligorović. toksičnim materijama i sl.). M. ukoliko je potrebno. kao i da.. penjanje.: Procena radnih sposobnosti osoba sa intelektualnom ometenošću u procesu sekundarne tranzicije se ista procedura ponavlja bez velikih varijacija. specifičnu obuku za posao. Konstruiše se detaljna lista radnih zadataka neophodnih za uspešno obavljanje posla. radne uslove (npr. potrebnu edukaciju i trening (obuku na poslu. nivo stresa na poslu i sl. Posebno se izdvajaju četiri elementa za analizu sekvenci određenog posla: osnovne radne rutine. stajanje. sedenje. Ova analiza ima za cilj da utvrdi kompatibilnost određenog zanimanja sa potencijalima i ograničenjima osobe sa intelektualnom ometenošću.Analiza radnog mesta 259 . ukus. ograničeno radno vreme. vid na blizinu ili daljinu. Grafikon 2 . nezavisno od karakteristika osobe koja ga obavlja. sertifikate i sl. Ponekad se koristi intervju sa osobama kojima je bliska priroda posla.). Primeri uključuju radne veštine.). minimum rizika od nezgoda i povreda. predloži modifikaciju i/ili akomodaciju (Weed i Field. ili koje mogu da neposredno. Radić Šestić.

analizu veština potrebnih za uspešno obavljanje posla. kao što su tačnost. jednom nedeljno. u kontekstu odlučivanja koje od tih veština treba da budu dodatno usavršene da bi se postigao što viši nivo obavljanja radnih aktivnosti. Vol. Osoba sa IO ne mora da usavrši sve predviđene elemente radnih aktivnosti da bi radila u odabranoj oblasti. izdržljivost. privremen ili trajan). ali nisu direktno vezane za njih (neko ko radi na njivi treba da pronađe put do nje. pridruživanje ostalim radnicima i sl. 2011. faktor pola i vremensku prirodu posla (da li je posao sezonski. pa i minimalna kompetencija može da omogući aktivno uključenje u proces rada (Hagner i Lounsbury.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).). 260 . Povremene radne rutine su one za kojima se potreba pojavljuje ređe. vodeće (glavne) aktivnosti. U mnogim slučajevima. npr. rizik uključen u merenje sigurnosti. 2007). opis glavnih oblasti radnih zadataka. otrov i sl. Različiti elementi posla treba da budu opservirani i analizirani posmatranjem radnika tokom izvođenja svih elemenata radnog procesa. Osnovne radne rutine se svakodnevno ili veoma često primenjuju tokom obavljanja radnih zadataka. Nalaženje posla sadrži komparaciju veština potrebnih za izvršavanje određenog posla i i veština koje je osoba već usvojila. očekivanu zaradu.. br. interesovanjima (pokazuje interesovanja u istoj ili sličnoj oblasti tokom prethodnog školovanja ili u vanškolskim aktivnostima) i sposobnostima (ukoliko ih ima. mogu se donekle usavršiti). da bi uvideo koliko su zahtevni i da li se brzo usavršavaju. npr. 251-269. 10. 2. Na osnovu analize radnog mesta formira se opis posla. Ovaj kratak opis pruža mogućnost da se za osobu sa IO da odabere radno mesto skladu sa mogućnostima (raspoloživost radnog mesta). fidbek od strane stručnjaka je neophodan da bi se razvila svest o ovim očekivanjima kod osobe sa IO. treba da prepoznaje nazive i znakove-opasnost. koji treba da bude jasno struktuiran i da sadrži: naziv posla i kratak opis dužnosti. Radno ponašanje čine fine veštine koje se očekuju od radnika. Veštine povezane s radom su neophodne za uspešno izvršavanje radnih zadataka. Poželjno je da se stručnjak i sam oproba u izvođenju radnih zadataka. neophodan pribor i ulaganja.

posebno ako neka osoba sa ometenošću pripada krugu njegove porodice. motivisan je isključivo ekonomskim ciljevima i verovatno će biti manje fleksibilan po pitanju prilagođavanja radnog mesta (radnog vremena.. nije jasno definisan i jedinstven. postoji verovatnoća da su pripadnici druge i treće kategorije kooperativniji. M. plaćanja. prednosti koje su indirektno povezane sa poslovnim ciljevima (zapošljavanje osobe sa ometenošću povezano je sa dugoročnim planovima održivosti i profitabilnosti zbog poboljšanja imidža firme i demonstriranja posvećenosti društvenim ciljevima) i prednosti povezane sa vrednostima organizacije (zapošljavanje osoba sa ometenošću odražava društvenu odgovornost organizacije.). M. iako. a dobit firme je od sekundarnog značaja u odnosu na dobrobit osobe i zajednice u celini. 1997). objektivni i subjektivni. Radić Šestić. Objektivni pristup se zasniva na utvrđivanju i primenu socijalnih indikatora koji reflektuju životne okolnosti u određenom kulturalnom i geografskom području (Diener i Suh. kao i da imaju veći potencijal za fleksibilnost i kreativnije solucije. U proceni kvaliteta života se izdvavaju dva osnovna pristupa. nastao u drugoj polovini XX veka. To su prednosti koje su direktno povezane sa poslovnim ciljevima (zapošljavanje osobe sa ometenošću je u skladu sa realnim kadrovskim potrebama za tim profilom stručnjaka. prijatelja. S druge strane. Ukoliko je poslodavac striktno ocenjen kao pripadnik prve kategorije.: Procena radnih sposobnosti osoba sa intelektualnom ometenošću u procesu sekundarne tranzicije Procena odnosa poslodavaca prema zapošljavanju osoba sa ometenošću Prema aktuelnim nalazima. pored toga. Koncept kvaliteta života. pa je bazični motiv popunjavanje upražnjenih mesta). postoje tri osnovne kategorije prednosti koji navode poslodavce da zaposle ljude sa ometenošću. akomodacije i podrške). usled kulturalnih specifičnosti i zavisnosti od individualne percepcije. So- 261 . odluka o zapošljavanju može da bude doneta pod uticajem ličnih vrednosti poslodavca.Gligorović. postao je relevantna mera efikasnosti tranzicionih programa. komšija i sl. Evaluacija procesa profesionalnog osposobljavanja Jedan od važnih parametara uspešnosti profesionalne rehabilitacije je i kvalitet života mladih osoba sa intelektualnom ometenošću nakon završetka obuke i uključivanja u život odraslih.

a osnovni nedostatak činjenica da utvrđeni indikatori ponekad nisu u skladu sa ličnim doživljajem individue. iskustvu i sistemu vrednosti osobe čiji se kvalitet života procenjuje (Diener i Suh. Metodi i oblasti procene su vrlo raznorodni. Timmons i dr. kao što su životni standard. koji sadrže komponente objektivne i subjektivne procene u više životnih domena. jer izolovana primena bilo kog instrumenta ili oblasti procene stvara nekompletnu sliku o potrebama osoba sa intelektualnom ometenošću i umanjuje efekasnost programa rehabilitacije (Niles i Harris-Bowlsbey. ZAKLJUČAK Za koncipiranje programa osoposobljavanja osoba sa intelektualnom ometenošću (IO) od esencijalne važnosti su strategije procene radnih sposobnosti i veština (Beveridge i dr. 2011. 1997). Zato je neophodna primena komplementarnog. Prednost ovog pristupa je objektivnost. Procenom profesionalnih mogućnosti je takođe obuhvaćen i nivo emocionalne podrške.. 2003). Vol. 251-269. (Schalock i dr. Schmitz. 2005). zarad obezbeđivanja kontinuiteta tranzicionog procesa. Cummins.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2. cijalni indikatori se definišu na osnovu procene različitih sfera života u nekoj populaciji. 10. 2002).. koji počiva na percepciji. stopa kriminala i sl. odn. Najčešće korišćeni upitnici za procenu kvaliteta života. Implementacija programa profesionalne rehabilitacije podrazumeva saradnju stručnjaka različitih profila. 2008. radne obuke i nivoa društvene podrške (Neubert. zdravstvena zaštita.. 2009). Schalock i Keith. nivo poznavanja i prihvatanja osoba sa intelektualnom ometenošću u okruženju. 2002. što je i razumljivo. uspešnost zapošljavanja osoba 262 . 2005). subjektivnog pristupa. od krucijalnog je značaja za izbor odgavarajućeg akademskog usmerenja. Ishod profesionalne rehabilitacije. Sistemski pristup. stopa nezaposlenosti. br. neposredno iskustvo i reagovanje društva na različitost (Levinson i Palmer. su Upitnik za procenu kvaliteta života (Quality of Life Questionaire. 1993) i Sveobuhvatna skala kvaliteta života (Comprehensive Quality of Life Scale. Tokom evaluacije programa profesionalne rehabilitacije treba koristiti oba pristupa. 1997). u kome direktno učestvuju osobe sa intelektualnom ometenošću i njihove porodice. zarad dobijanja celovite slike o kvalitetu života osobe sa intelektualnom ometenošću.

Heller Craddock. International Review of Research in Mental Retardation.. 2003).. & Kraemer. Stapleton. Lindstrom i Yovanoff. (2006). Career Development for Exceptional Individuals. M. Osgood i dr. B. (2002). nezavisan život. Liesener. Kopp.. 3. 29. se smatra osnovnim pokazateljem kvaliteta i efikasnosti rada u specijalnoj edukaciji i profesionalnom osposobljavanju (Turnbull. LITERATURA 1. 2007). neki od njih to ne uspevaju. Štaviše. & Park. M. M. U našoj sredini ne postoje sistematski obrađeni podaci o nezaposlenosti osoba sa ometenošću. B.. M. Johnson i dr. P.. potencijala i ambicija. 509-529.. 2006. 4. jer teško ostvaruju zaposlenje. B.. S. (2000). Exceptional Children. Blacher.: Procena radnih sposobnosti osoba sa intelektualnom ometenošću u procesu sekundarne tranzicije sa ometenošću.. Wehmeyer.Gligorović. (1997). 66... 20. Lindstrom. Beveridge. kao i zbog nerazlikovanja intelektuale ometenosti i mentalnih oboljenja (Kowalik. M. Iako veliki broj osoba sa ometenošću napušta školu sa mogućnostima za ostvarivanje ciljeva tokom odraslog doba. Baker. Benz. & Cobb. Improving graduation  and employment outcomes of students with disabilities: Predictive factors and student perspectives. 2. J. učešće u društvenom životu i ostale komponente kvaliteta života. 2008). 2000. vezanih za nedostatak nezavisnosti. R. J. Turnbull. gotovo svi poslodavci u Poljskoj ne razmišljaju o mogućnosti zapošljavanja osoba sa ometenošću. 3-27. To posebno važi za osobe sa IO i osobe sa poremećajima emocija i/ili ponašanja (Benz. B. veština. poput Poljske. D. Parenting children with mental retardation. & Hershenson. a u manje razvijenim zemljama EU. A map of the intervention literature in secondary special education transition.. INCOME: A framework for 263 . Značajno prisustvo razočaravajućih ishoda profesionalne rehabilitacije nameće potrebu za kontinuiranim praćenjem i podrškom (Alwell i Cobb. 2007).. 1-45. više nego dvostruko manja (Łukomska. C. & Yovanoff. 2002). Alwell. S. L. Radić Šestić. prvenstveno usled postojanja stereotipa o intelektualnoj ometenosti. L. U razvijenim zemljama Evopske Unije stopa zaposlenosti odraslih osoba sa ometenošću je oko 50%..

(2007). 10. 333-346. Suh E. Diener E.). social. (2000).. Transition planning for secondary students with disabilities (3rd ed. K. 67. Geenen. (1997).). 11. 9. W. The Career Development Quarterly. Lane. (Eds. 72. 13. M. Career Development Quarterly.. Assessment for Transition Planning... 49. E.M.. (2002) Barriers to employment among people with epilepsy: report of a focus group. Clark. (105-123). Journal of Vocational Rehabilitation 17... P. & Byars-Winston. G. Cummins R.. 10. T.. Carter. K. Carter. Fouad. 223-233. M. TX: PRO-ED. & Casey.. Baer. M. 264 . B. TX: The Hammill Institute on Disabilities. L. and subjective indicators.. & Lopez-Vasquez. Inc. 199-216. Powers.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2ed. Kohler P. L. & Glaeser. W. 45. Patton J. R. (2006). New Jersey: Prentice Hall Inc. C. (2008). Austin. 10. Individualized transition planning for students with learning disabilities. A. 281-286. 5. 14. N. D. R. Measuring quality of life: economic. (2005). M.. & Simmons. 2. Multicultural aspects of parent involvement in transition planning. Self-determination skills of transition-age youth with emotional disturbances and learning disabilities.. E. Vol. 53. Cummings. 75. (2008). Luft. Transition and students with learning disabilities. Pierson.A. Bishop. 6. & Stang. Self-rated quality of life scales for people with an Intellectual Disabilities. 189-216. G. Social Indicators Research. 7. Pierson. & Bassett D.. Exceptional Children. 8. 265-282. Flexer. W.. Exceptional Children. 3. 60-72. J. Maddux. Clark. (1997). (2001). Austin. In Blalock. 2011. 12.A. S. 251-269. Transition assessment for planning with secondary-level students with learning disabilities. R. E. A. br. 40. Exceptional Children. L. 55-70.J. G. M.. Lane. conceptualizing the career development of persons with disabilities.R. ( 2007). Promoting self-determination for transition-age youth: Views of high school general and special educators. R. Rehabilitation Counseling Bulletin. 195-206. Cultural context of career choice: Meta-analysis of race/ethnicity differences. K. K.

. Kohler. A. (2006). Emanuel. 19. 66-70. Transition-focused education: Foundation for the future. A. Current challenges facing secondary education and transition services: What research tells us. P. & Lounsbury. P. Psychologia rehabilitacji. (2003). Services and supports for secondary school students with disabilities. 30.. M. T. 20... Kowalik S.. D. Supporting transition-age youth with and at-risk for emotional and behavioral disorders at the secondary level: A need for further inquiry.). L. Levine. Handbook of career planning for students with special needs (3rd ed. (2005) Quickbook of Transition Assessments. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall. The Journal of Special Education. Stodden. Exceptional Children. 68. L. J. Rusch (Ed. & Wagner.. R. (2005). The role of perceived barriers and relational support in the educational and vocational lives of urban high school students.. Levinson. D. & Field. D. & Carter. C. M. In F. 3-12. D. Harrington. 14. Transition Services Liaison Project. (2004). CA: SRI International... Work-based learning: Developing work experience opportunities for transitioning students. 18. Journal of Counseling Psychology. 50. TX : Pro-Ed. J.&Gallagher. 21.: Procena radnih sposobnosti osoba sa intelektualnom ometenošću u procesu sekundarne tranzicije 15. Menlo Park. Lamb.. Chaves. R. & Mack. (2004). 23. (2003). Grossman. 37. M. J. E. 142-155. Beyond high school: Transition from school to work: Preparing adolescents for tomorrow’s challenges (200-232).. Rohrbach B. Implications of the summary of performance for vocational rehabilitation counselors. M. Petersen B. 22. Lane. 519-531. W. 17. E. M. Radić Šestić. Journal of Emotional and Behavioral Disabilities. Preparing students with disabilities for school-to-work transition and postschool 265 . K.. 24. E. 16. Kenny. & Palmer. M. (2002).ere Handicaps. Johnson. D. Luecking.. A. (2007). R. Halverson D. 25.Gligorović. S. E. E. Blustein. 174-183. Marder. Austin.. (2007). R (2007).). F. Career Development for Exceptional Individuals. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.. M.. L. Hagner.

Using assessment results for career development. 71. M.. 2011. F. Mandates and effective transition planning practices reflected in IEPs. J. br. (2008): Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych – przyczyny i próby zapobiegania. 29... Katzir-Cohen. Conceptualisation. Neubert. 2006 from ProQuest Psychology Journals.. 34. Vol. Flanagan.. Cultural models of transition: Latina mothers of young adults with developmental disabilities. 5... (2009). Exceptionality. J. Powers. K. 47-59. Balandran. L. A. The impact of effort and strategy use on academic performance: Student and teacher perceptions. J. Mattika L.D. 24. Journal of Career Development. Osgood.. L. Exceptional Children. & Ann-Yi. J. Meltzer. Gomez.... measurement. (1999). 29-39. T.. L. and application of quality of life for persons 266 .L. Keith K. 31.. Felce D. K. M. L. (2006). R. 26. Learning Disabilities Quarterly. Career Development for Exceptional Individuals. (2005). S. Cummins R. & Palmer. Łukomska. Foster. D.. G. F. 36. Career development and diverse populations. 401-414. (2003).A. (2001). J. Osborn. S. Brown R. Rueda.. Gil-Kashiwabara. Seligman. Shapiro. 2006.. & Harris-Bowlsbey. 28.. 28.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 35.. & Blacher.. 32. Monzo. Principal Leadership. L. Disability and the family lifecycle. E. 10. Niles. BasicBooks. Retrieved November 2. Lopez. Chicago: University of Chicago Press. Parmenter T. 27. n 2(14). & Prezant. 7th ed. Geenan. (2005).G. 11. 85-98.. (2007). Powers. 63-72. D. The role of assessment in the transition to adult life process for students with disabilities.. (Eds. Upper Saddle River. G.. Miller.. & Ruth. J.C.). M.S. B. & Roditi. W. Zunker V. life [Electronic Version]. On your own without a net: The transition to adulthood for vulnerable populations. Predictors of career indecision in three racial/ethnic groups of college women.. Marshak. 251-269. R. NJ: Pearson. 2. D. 11. S. (2001). G. Belmont (CA): Thomson Higher Education. 30. Schalock K. C. 33. C. Aktywizacja Zawodowa Osob Niepełnosprawnych. E. 33.

Do individualized transition plans match the postschool projections of students with learning disabilities and their parents? Career Development for Exceptional Individuals. Lombard. & Wood.. T. D. 242-250. Begun. D. M. Thoma. S. &Wills. 44. 465-482. J. C. M. 39. 391412. Test. Lavin.. & Thurlow.: National Collaborative 267 . P. M. & Saddler. 37. MA: Allyn & Bacon. Sitlington.. Thompson. and its impact on your child. M. Thousand Oaks. F. E. J..). Student involvement in individualized education program  meetings. S. 37-39. 71. D. M. & Clark.C.. (2005). 6. W. 70. Transition assessment practices in Nevada and Arizona: Are they tied to best practices? Focus on Autism  and Other Developmental Disabilities. 38. Held... Mason. M. Washington. Fulk. Promoting school completion of urban secondary youth with emotional or behavioral disabilities. MA: Allyn & Bacon.. L.: Procena radnih sposobnosti osoba sa intelektualnom ometenošću u procesu sekundarne tranzicije with intellectual disabilities: Report of an international panel of experts. A. Exceptional Children. M. Needham Heights.. C. & Leconte. 45. 457-470. (2000). Career planning begins with assessment: A guide for professionals serving youth with educational & career development challenges (Rev. Ed. (2004). P. H. 38 (10). R. D. Rose. (2002). Growing up : Transition to adult life for students with disabilities. 43. Needham Heights. (2005)... C. C.. CA: Corwin Press. B.. E. Steere.. C. Transition education and services for students with disabilities (4th ed.. P. Hughes.. Exceptional Children.. Schmitz. & Cavaiuolo. (2007). W. Timmons. & Piercy. (2006). 40. Podmostko. 4-14. Sitlington. M. Transition planning. Assess for success: A practitioner’s handbook on transition assessment. Bremer. Konrad. Neubert. M. Mental Retardation.. M. M. 41. 42. Sinclair. 28. The Exceptional Parent.. Christenson. L.. S. J.. D.Gligorović. 40. A. F. L. special education law. (2005). 17.). W. (2008). J. L. G. Neale. W. Radić Šestić.. R. D.

Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), Vol. 10, br. 2. 251-269, 2011.

on Workforce and Disability for Youth, Institute for Educational Leadership. 46. Trainor, A. A. (2005). Self-determination perceptions and behaviors of diverse students with LD during the transition planning process. Journal of Learning Disabilities, 38, 233-249. 47. Turnbull, H. R., Turnbull, A. P., Wehmeyer, M. L., & Park, J. (2003). A quality of life framework for special education outcomes. Remedial and Special Education, 24, 67-74. 48. Wagner, M., & Davis, M. (2006). How are we preparing students with emotional disturbances for the transition to young adulthood? Findings from the National Longitudinal Transition Study-2. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 14, 86-98. 49. Wagner, M., Newman, L., Cameto, R., & Levine, P. (2005). Changes over time in the early postschool outcomes of youth with disabilities. Menlo Park, CA: SRI International. 50. Wagner, M., Newman, L., Cameto, R., Levine, P., & Marder, C. (2007). Perceptions and expectations of youth with disabilities: A special topic report of findings from the National Longitudinal Transition Study-2. Menlo Park, CA: SRI International. 51. Wehman, P. (2006). Life beyond the classroom: Transition strategies for young people with disabilities (4th ed.). Baltimore: Paul H. Brookes. 52. Weed R.O., Field TF. 2001. Labor market surveys. In: Weed RO, Field TF, editors. Rehabilitation consultant’s handbook revised (123-132). Athens (GA): Elliott & Fitzpatrick, Inc. 53. Williams, J. M., & O’Leary, E. (2001). What we’ve learned and where we go from here. Career Development for Exceptional Individuals, 24, 51-69.

268

Gligorović, M., Radić Šestić, M.: Procena radnih sposobnosti osoba sa intelektualnom ometenošću u procesu sekundarne tranzicije

WORK ABILITY ASSESSMENT IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY DURING THE SECONDARY TRANSITION PROCESS
University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation

Milica Gligorović, Marina Radić Šestić

Summary
Transition assessment is a process which involves acquiring, organizing, interpreting and using information purposefully. Its aim is helping disabled people of all ages and their families to successfully and satisfactorily overcome all critical transition periods. This paper presents basic components of secondary transition assessment, designed for the purpose of acquiring information directly related to supporting people with intellectual disability, monitoring their progress in achieving professional goals, and reaching educational decisions. Understandably, the methods and areas of assessment are various, since isolated application of any instrument or assessment area gives an incomplete picture of the needs of people with intellectual disability and reduces the efficiency of rehabilitation programs. Systematic approach, which directly includes people with intellectual disability and their families, is crucial for selecting appropriate academic orientation, vocational training, and the level of social support. The result of vocational rehabilitation, i.e. success in employing disabled people, is considered the main indicator of the quality and efficiency in special education and vocational training. One of the important success parameters in vocational rehabilitation is the quality of life of young people with intellectual disability after completing the training and starting adult life. Key words: intellectual disability, work ability assessment, secondary transition Primljeno, 23. 3. 2011. Prihvaćeno, 4. 4. 2011.

269

Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), Vol. 10, br. 2. 271-284, 2011.

UDK: 616.89-008.48-056.313 ID: 185083660 Pregledni rad

Mirjana ĐORĐEVIĆ1 Slobodan BANKOVIĆ

Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

SUBKLINIČKI ZNACI AUTIZMA KOD OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU2
Pojava intelektualne ometenosti je vrlo česta u populaciji osoba sa pervazivnim razvojnim poremećajima. Od 70-90% osoba sa pervazivnim razvojnim poremećajem ima količnik inteligencije ispod 70. Nasuprot tome, još uvek nije potpuno jasno koliko osoba sa intelektualnom ometenošću ima pervazivni razvojni poremećaj. Pored toga što se ova dva poremećaja preklapaju u nekim ponašanjima, oni se razlikuju u mnogim aspektima. Pitanje je, da li su to različiti poremećaji sa međusobnim uticajima, ili oni pripadaju istom spektru poremećaja? Identifikovanje autističkog poremećaja kod osoba sa intelektualnom ometenošću može biti komplikovano, naročito kod osoba koje funkcionišu na nižem nivou. Neka deca sa intelektualnom ometenošću ispoljavaju autističke osobine, a da pri tom ne ispunjavaju neophodne kriterijume za postavljanje dijagnoze autističkog poremećaja. Sa kliničkog aspekta, veoma je važno razlikovati ograničenja u adaptivnim veštinama u okviru intelektualne ometenosti i pervazivnog razvojnog poremećaja. Kod osoba sa pervazivnim poremećajem razvoja sa pridruženom intelektualnom ometenošću, ograničenja u socijalnim veštinama su često izraženija nego u drugim oblastima adaptivnog ponašanja. Nivo socijalnih veština je niži nego kod osoba sa intelektualnom ometenošću bez pridruženog pervazivnog poremećaja. Tretman osobe
1 E-mail: mira.djordjevic81@gmail.com 2 Ovaj rad je proistekao iz projekta „Socijalna participacija osoba sa intelektualnom ometenošću“ koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije (ev. br. 179 017).

271

Naime. 1994. adaptivne veštine. koja imaju svoje specifičnosti na osnovu kojih se planira i realizuje tretman. odbijanje društvenog kontakta. kao i za naučno-istraživačku praksu. Pridruženost psihičkih oboljenja težim oblicima IO je dodatna otežavajuća okolnost u diferencijalnoj dijagnostici. opisujući ponašanje osoba sa težim oblicima IO. Morgan et al. diferencijalna dijagnoza autizma i težih oblika IO može biti otežana iz nekoliko razloga. APA. Precizno identifikovanje komorbiditeta IO i autističkog poremećaja ili pak diferencijalno dijagnostikovanje ova dva stanja je od važnosti i za kliničko-praktično delovanje. Ključne reči: pervazivni razvojni poremećaj. 2000). br. 271-284. 2. Takođe. Takvi obrasci ponašanja mogu predstavljati maladaptivne reakcije na nepovoljne okolnosti ili mogu biti posledica psihijatrijskih poremećaja. teško je odrediti da li je prisustvo autističkih karakteristika kod osoba sa IO posledica autističkog poremećaja ili intelektualne ometenosti. kao što su poteškoće u komunikaciji i socijalizaciji. 2002)... Autizam i IO predstavljaju dva suštinski različita poremećaja. Uzrok tih simptoma ne leži uvek u postojanju kliničke slike autizma. Došen koristi termin „autistiformna” stanja. 2003. Stanje teške 272 . Između 70% i 90% osoba sa autizmom funkcioniše na nivou intelektualne ometenosti (APA. U praksi.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). stereotipije i strah od promena. 2011. mogu imati druge pridružene smetnje. komorbiditet UVOD Dijagnostikovanje autizma ne isključuje postojanje intelektualne ometenosti (IO) kao što ni postojanje IO ne isključuje autizam. 10. veliki procenat osoba sa IO nema autizam. osobe sa teškom i dubokom IO. Autistiformni oblici ponašanja bi bili povučenost. Stopa prevalencije autističkog poremećaja u populaciji osoba sa IO varira od 15-30% u zavisnosti od metodologije istraživačkih studija (de Bildt et al. Vol. Iz tog razloga se javlja potreba za detektovanjem komorbiditeta. Neke pojave karakteristične za autizam. kod osoba sa težim oblicima IO. sa pervazivnim razvojnim poremećajem se razlikuje od tretmana onih koji imaju intelektualnu ometenost bez komorbiditeta. mogu se javiti isključivo kao posledica sniženog intelektualnog funkcionisanja. koje otežavaju adekvatnu procenu sposobnosti i doprinose limitiranim obrascima ponašanja. Sa druge strane.

. 1997) za utvrđivanje stope prevalencije autističkog poremećaja u populaciji osoba sa IO. pri čemu ispitanik ne ispunjava sve kriterijume za postavljanje neke druge dijagnoze iz spektra. 2010. S. vrlo često se dešava da se osobama sa IO pridružuje dijagnoza PDD-NOS-a (Bhaumic et al. 2003). U protivnom. 2005). kao i da postoji pozitivna korelacija između stope prevalencije i težine IO. U praksi se dešava da psihijatri prepisuju medikamentoznu terapiju osobama kojima prethodno nisu odredili dijagnozu (Došen. Prema nekim autorima..Đorđević. 2005). Matson et al. Stanje komorbiditeta intelektualne ometenosti i autističkog poremećaja Postojanje kliničke slike intelektualne ometenosti. 2008).. Dijagnoza nespecifikovanog pervazivnog poremećaja obično se postavlja kada je ispoljena blaža klinička slika autizma sa neuobičajenim simptomima.: Subklinički znaci autizma kod osoba sa intelektualnom ometenošću i duboke IO mogu pratiti depresija. pa dug vremenski period dete ostaje bez nje. poremećaji vezivanja i mnogi drugi (Došen. Veliko iskustvo i znanje dijagnostičara iz oblasti IO su preduslovi za uspešnu diferencijalnu dijagnostiku težih oblika IO i autističkog poremećaja. Morgan i saradnici su koristili Skalu za detekciju autizma u populaciji osoba sa intelektualnom ometenošću (PDD-MRS. 2005). The Pervasive Developmental Disorder in Mental Retarded Person.. Banković. pa tako u kategoriji osoba sa teškom IO prisustvo autističkog poremećaja se beleži u 57% slučajeva (Morgan et al. Postojeća situacija se dodatno komplikuje kada se stanju udružene IO i autističkog poremećaja pridruže psihijatrijski poremećaji.. Kraijer. psihijatri koji nemaju iskustva sa ovom populacijom prave greške u postavljanju dijagnoze ili izbegavaju da daju dijagnozu. sa mogućnošću kasnije 273 . Razlike u prevalenciji u odnosu na pol se mogu očekivati u populaciji osoba sa lakom IO (de Bildt et al. 2002). M. Morgan sa saradnicima pronalazi da stanje komorbiditeta IO i autizma mogu pratiti depresija (20%). bipolarni poremećaji. ne znači nužno postojanje i autističkog poremećaja. Rezultati njihovog istraživanja ukazuju da 30% ispitanika sa IO ima autistički poremećaj. bipolarni poremećaj (11%) i poremećaj ishrane (jedenje nejestivih materija) (2%) (Morgan et al.

1996). 2009). u poređenju sa kontrolnom grupom (Matson et al. Ispitanici sa dijagnozom PDD-NOS su pokazivali značajnija ograničenja u okviru socijalnih veština. 271-284. Furnis. Hill. Ispitanici koji u komorbiditetu imaju IO i autizam pokazuju značajnija ograničenja u adaptivnim sposobnostima. teži oblici IO i problemi receptivnog govora smatraju osnovnim prediktorima za pojavu autoagresivnog ponašanja (McClintock et al.. pojave simptoma nego što je to slučaj kod tipičnog autizma (Buitelaar et al. Slabije imitativne sposobnosti u populaciji osoba sa IO i autističkim poremećajem. primećene su i u načinu rešavanja vizuospacijalnih zadataka. poremećajima spavanja i stereotipijama (Bradley et al. donekle mogu objasniti i niži nivo adaptivnog funkcionisanja ove populacije. 2011. u odnosu na populaciju osoba sa težim oblicima IO (Bradley et al. Razlike između osoba sa IO i onih sa autizmom. što je niži nivo intelektualnog funkcionisanja. Veliki broj autora se bavio poređenjem intelektualno ometenih ispitanika sa pridruženim autizmom i bez njega. naglim promenama raspoloženja. 1999. Zaostajanje u socijalnim i komunikativnim veštinama je u pozitivnoj korelaciji sa težinom IO to jest. 2003). Morgan. 2005). iz razloga što se prisustvo kliničke slike autizma. 2006). Komorbiditet teške IO i autizma je češće praćen anksioznošću. Populacija osoba sa težim oblicima IO i pridruženim autističkim poremećajima je četiri puta sklonija psihijatrijskim i bihejvioralnim poremećajima. 2008). prema Glumbić. zaostajanje je veće u ovim oblastima (de Bildt et al.. U jednom istraživanju. rezultati su pokazali da osobe sa umerenom i teškom IO u komorbiditetu sa autizmom.. 2006). 10. posebno u oblasti interakcija.. 2004). imaju značajno lošija postignuća na testu imitativnih sposobnosti u odnosu na grupu ispitanika sa IO (Glumbić. Sposobnost imitacije predstavlja važan mehanizam u razvijanju prikladnih obrazaca ponašanja. 2004. U okviru jedne studije vršena je komparacija osoba sa IO i pridruženim nespecifikovanim razvojnim poremećajem u odnosu na osobe koje su imale samo dijagnozu IO.. 2. naročito u socijalnim i komunikativnim veštinama u odnosu na osobe koje imaju samo IO (Carpentieri. Automutilacija je takođe česta u pomenutom komorbiditetu.. br. Ispitanici koji imaju 274 . to jest učestvovanja u društvenim igrama i aktivnostima. Vol.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).

Retovog sindroma. Prepoznavanje autističkih osobina u populaciji osoba sa intelektualnom ometenošću U jednoj studiji..: Subklinički znaci autizma kod osoba sa intelektualnom ometenošću autizam pokazuju veći stepen uspešnosti na zadacima koji zahtevaju rasparčan način procesiranja informacija i značajno više poteškoća u situacijama u kojima se zahteva razumevanje celine i njenog značenja (van Lang et al. pa samim tim imaju manje poteškoća u razumevanju i korišćenju konteksta. Osobe sa graničnim nivoima intelektualnog funkcionisanja. isključivane si iz daljeg istraživanja. za postojanje kliničke dijagnoze autizma je imala osobina siromašan-mi- 275 . Pored intelektualne ometenosti. Najmanju prediktivnu vrednost od svih autističkih osobina. Registar osobina koje su karakteristične za autizam je sadržao: minimalno razvijen govor. Među ispitanicima sa dijagnostikovanim poremećajem autističkog spektra. bilo je osoba sa dijagnozom dečjeg autizma. 2010).. odnosno polovina ispitanika koji su ispoljavali sklonost ka rutinama je imala dijagnostikovan poremećaj iz spektra autizma. siromašne socijalne interakcije. Uočena je veza između rutina u ponašanju i klinički dijagnostikovanog autističkog poremećaja. 2006).Đorđević. jednostavne stereotipije. kao i da utvrde da li prisustvo tih osobina omogućava i dijagnostikovanje autističkog poremećaja. autori su želeli da odrede stepen prisustva autističkih osobina u populaciji osoba sa IO. Uzorkom su obuhvatili 1145 ispitanika sa IO. Devetnaest procenata ispitanika je imalo dijagnozu autističkog poremećaja. kao i sklonost ka rutinama i opsesivnom ponašanju (Bhaumic et al. M.. koji su bili korisnici usluga različitih psihijatrijskih servisa. nedostatak empatije. Aspergerovog sindroma. kao i one bez autističkih osobina. dopunski kriterijum bio je i da osoba poseduje najmanje jednu od pet autističkih osobina koje su prethodno utvrđene registrom osobina. a 68% od ukupnog uzorka je ispoljavalo najmanje jednu autističku karakteristiku. Osobe sa IO. za razliku od osoba sa pridruženim autističkim poremećajem. Banković. Skoro dve trećine osoba sa dijagnozom iz spektra imalo je PDD-NOS. drugog pervazivnog poremećaja i PDD-NOS. kao i u povezivanju značenja sa stimulusom. nemaju izražen deficit centralne koherence. Sve posmatrane autističke osobine su češće detektovane kod muškaraca sa težom IO. S.

kao i repetitivnih. ograničenih obrazaca ponašanja i interesovanja. Prisustvo autističkih osobina može pomoći stručnjacima da prepoznaju osobe sa IO koje su suspektne na postojanje poremećaja iz spektra autizma. Usled sniženog intelektualnog funkcionisanja (IQ< 35) i izraženog deficita u svim adaptivnim sposobnostima. ili se svodi na razumevanje i upotrebu pojednostavljenih verbalnih obrazaca. Pomenuti kriterijumi su obuhvatali: poremećaj socijalne interakcije. Vol. Uzorkom je bilo obuhvaćeno 89 ispitanika sa IO. od kojih je 31 osoba imala dijagnostikovan autizam. Pronađena je čvrsta veza između izveštaja osoblja o autističkim osobinama i kliničke dijagnoze iz autističkog spektra. Sikora. poteškoće u konverzaciji. ali se ne može koristiti samostalno za postavljanje formalne dijagnoze. Govor često izostaje. su češće osobe starije od 50 godina. Nerazvijen. 2010) su proveravali u kojoj meri upotreba dijagnostičkih kriterijuma DSM-IV-TR.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). korišćenih u formi semistrukturiranog intervjua za roditelje. zasigurno ne može biti jedini kriterijum na osnovu kog se može postavljati dijagnoza autističkog poremećaja u populaciji osoba sa težim oblicima IO. može doprineti prepoznavanju autističkog poremećaja u populaciji osoba sa IO. izostanak simboličke igre i ograničena interesovanja. Hartli i Sikora (Hartley. br. Ovakvi nalazi pokazuju da upotreba postojećih dijagnostičkih kriterijuma za detekciju autizma nije najadekvatnija kada su u pitanju osobe sa IO. sa smanjenom pokretljivošću i drugim pridruženim smetnjama. 276 . 2011. 2. nimalan govor. neverbalnog ponašanja i simboličke igre. a bez kliničke dijagnoze. Osobe sa dve i više osobina. Pozitivna prediktivna vrednost se povećava sa prisustvom autističkih osobina. 10. pa tako 53% ispitanika sa tri i više osobina ima kliničku dijagnozu autističkog poremećaja. osobe sa težim oblicima IO imaju značajne probleme u komunikaciji. dok 67% ispitanika sa četiri i više osobina ima pomenutu dijagnozu. U tretmanu je neophodno koristiti alternativne i augmentativne obrasce komunikacije. Razlike u postignućima između ove dve grupe nisu pronađene u oblastima nerazvijenog ili zakasnelog govora. stereotipan ili idiosinkratičan govor. 271-284. Grupe ispitanika sa dijagnostikovanim autizmom i bez njega su se razlikovale po skorovima na ajtemima stereotipnog i idiosinkratičkog govora. siromašan ili minimalan govor.

nisu karakteristična samo za populaciju osoba koje pripadaju autističkom spektru. Sindrom fragilnog X hromozoma karakterišu raznorodne autističke karakteristike. Preklapanje tog tipa simptoma je prepoznato i kod nekih sindroma koji su praćeni intelektualnom ometenošću. 2010) ne pronalaze statistički značajnu razliku između osoba sa IO koje imaju autizam i onih koje ga nemaju u oblasti repetitivnih. Imajući u vidu sve poteškoće pri proceni osoba sa težim oblicima IO u cilju otkrivanja autističkog poremećaja. izbegavanje pogleda itd. Razlog ove pojave jednim delom leži i u različitim metodološkim pristupima. Dotadašnji instrumenti za detekciju pervazivnih poremećaja su bili usmereni na populaciju dece. skupljanje. PDD-MRS skala predstavlja skrining i klasifikacioni instrument. 2006). Banković. M.Đorđević. koji se može koristiti za otkrivanje pervazivnih poremećaja razvoja u populaciji osoba sa IO. Tonge. kao i nesavršenstvo postojećih dijagnostičkih instrumenata.. pa tako ove osobe mogu ispoljavati tantrume. pa su tako mnoge odrasle osobe ostale uskraćene za mogućnost procene i otkrivanja poremećaja iz autističnog spektra. istraživanja pokazuju. Glumbić. 2010) osobina sa visokom prediktivnom vrednošću za postojanje kliničke dijagnoze autizma. 2001. eholalija. Međutim. Ali. repetitivni govor. ekcesivno bavljenje simetrijom.: Subklinički znaci autizma kod osoba sa intelektualnom ometenošću Sklonost ka rutinama je prema jednoj grupi autora (Bhaumic et al. S. Cornish. Drugi razlog se odnosi na to da su raniji instrumenti bili korišćeni za detekciju autizma. Glumbić.. Sikora. 2006). Ponašanja i reakcije koje podsećaju na kliničku sliku autizma primetna su i kod osoba sa Vilijamsovim sindromom. Glumbić. 2006). ograničenih obrazaca ponašanja i interesovanja. (Turk. Ograničenje ovog tipa dovodi do toga da se nekim skalama mogu 277 . nagomilavanje. odnosno ograničenjima instrumenata koji su korišćeni. Rees. kao što su socijalno povlačenje. Polovina osoba sa Prader Vilijevim sindromom ima kompulzivno ponašanje koje se odnosi na hranu. Autori izdvajaju tri ključna faktora kojima objašnjavaju razloge nastanka ove skale. neprekidno ponavljanje reči ili fraza i pokrivanje ušiju na određene zvukove (Einfeld. 1998. da repetitivna i stereotipna ponašanja i aktivnosti. prema Brojčin. stvorila se potreba za kreiranjem novog testa kojim će moći uspešno da se detektuje autistički poremećaj u populaciji odraslih sa teškom i dubokom IO. uređivanjem i tačnošću (Brojčin. opsednutost ili preokupiranost aktivnostima. Hartli i Sikora (Hartley. prema Brojčin.

ima mnogo više „netipičnog” autizma. 271-284. Pri upotrebi drugih instrumenata za dijagnostikovanje pervazivnih poremećaja u populaciji osoba sa IO. pet uzrasnih kategorija. tvrde da nam rezultati dobijeni upotrebom ovog instrumenta. osobe sa dubokom IO nemaju razvijen govor. Autori Skale za detekciju autizma kod osoba sa IO. mogu dati odgovor na pitanje da li je do pojave nekih osobina došlo usled sniženog nivoa intelektualnog funkcionisanja ili zbog postojanja autističkog poremećaja. 2. 1980) za otkrivanje. zbog karakteristika kliničke slike intelektualne ometenosti. 2007).4%). kategoriju osoba sa razvijenim govorom i one bez verbalne produkcije. Usled toga. koji je poželjno detektovati zbog kasnijeg planiranja i sprovođenja intervencija. 2011. javljala su se dva problema. odnosno prepoznavanje osoba sa IO koje 278 .Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). PDD-MRS i Čekliste autističkog ponašanja (ABC. da li neispoljavanje simptoma znači i njihovo nepostojanje? Jedan od mogućih odgovora bi bio da postojeće norme korišćenih instrumenata nisu prilagođene specifičnostima populacije osoba sa težim oblicima IO. PDD-NOS-a (Bhaumic et al. Matson. npr.4%) i senzitivnost (92. Grupa autora (de Bildt et al. Krug et al. Autism Behavior Checklist. Stiče se utisak da u populaciji osoba sa IO. Grupa autora analizirala je najčešće korišćene instrumente u detekciji autizma i njihovi rezultati ukazuju na to da je jedno od najvećih ograničenja postojećih skala. Senzitivnost je računata posebno za sve nivoe intelektualnog funkcionisanja. pa samim tim neće ispoljavati ni eholaličan. detektovati samo tipični oblici autizma. za oba pola. uzrasta od 2-55 godina i dobijene su visoke vrednosti za specifičnost (92. Drugi problem je prepoznat kao neispoljavanje simptoma. Preklapanje simptomatologije. de Bildt. Vol. 10.. autori navode postojeći problem diferencijalne dijagnoze poremećaja autističkog spektra i težih oblika IO. odnosno teškoća pri razlikovanju uzroka pojava. predstavlja prvu poteškoću. Ovakva pojava dovodi do dileme.. idiosinkratičan ili stereotipan i repetitivan govor. 2010). 2005). Nobel-Schwalm. 2005) je u jednoj studiji poredila specifičnost i senzitivnost dva skrining instrumenta. tj. PDD-MRS skala je korišćena na uzorku od 1230 ispitanika sa IO. Kao treći razlog nastanka PDD-MRS skale. i njena vrednost na svim tim aspektima se kretala od 87% do 100% (Kraijer. dok svi drugi ostaju neprepoznati.. br. nedostatak normi (Matson.

2005) ili pojedi- 279 . Uzevši u obzir sve slučajeve koje PDD-MRS detektuje.. Dobijeni rezultati pokazuju da PDD-MRS prepoznaje osobe sa dijagnozom tipičnog autizma.njena specifičnost je visoka. PDD-MRS ima visoku senzitivnost. a ABC izdvaja 17.. Prilikom komparacije ova dva skrining instrumenta sa dijagnostičkim testovima. a senzitivnost niska. Autism Diagnostic Interview-Revised. Uzorkom je bilo obuhvaćeno 63 ispitanika sa poremećajima autističkog spektra i pridruženom intelektualnom ometenošću.Đorđević.: Subklinički znaci autizma kod osoba sa intelektualnom ometenošću imaju neki pervazivni poremećaj razvoja. ali i one sa netipičnom kliničkom slikom koje se u najvećem broju slučajeva označavaju kao osobe pod sumnjom na postojanje autističkog poremećaja. Zatim su procenjivali validnost ovih instrumenata. iako oni klinički nisu prepoznati. 1994) i Dijagnostičkom listom za opservaciju autizma (ADOS. psihijatrjiski i poremećaji ponašanja (Došen. Lord et al. 2000). Rezultati dobijeni na ABC skali pokazuju suprotne nalaze . to jest može da identifikuje više osoba koje se nalaze u spektru i koje su kao takve prepoznate i na dijagnostičkim instrumentima. Banković. Za razliku od senzitivnosti. dok one sa kliničkom dijagnozom može i da ne prepozna.. 2009). korišćena je PDDMRS skala za utvrđivanje stepena podudarnosti instrumentalne dijagnostike.. komparirajući ih sa dva dijagnostička instrumenta: Revidiranim dijagnostičkim intervjuom za autizam (ADI-R.3% takvih osoba. zasnovane na primeni ove skale sa kliničkom dijagnozom poremećaja autističkog spektra (Glumbić. 1998. U istraživanju sprovedenom u našoj zemlji. njegova specifičnost je niska. M. oni prepoznaju različite ispitanike. Međutim.4% osoba iz uzorka kao osobe koje bi trebalo da imaju kliničku dijagnozu pervazivnog poremećaja. Na osnovu rezultata različitih studija. S. senzitivnost skale je 93. veća je verovatnoća da će se javiti pridruženi autistički poremećaj (Morgan et al. 2002). i one potvrđene i one sa sumnjom na autistički poremećaj. Lord et al. Ova skala identifikuje ispitanike kao da imaju autizam. Autism Diagnostic Observation Schedule. Što je niži nivo intelektualnog funkcionisanja. pokazalo se da PDD-MRS ima slične rezultate onima koji su dobijeni primenom ADOS-a.65% . može se zaključiti da je PDD-MRS skala pogodna za upotrebu u populaciji osoba sa težim oblicima IO. a da su nalazi sa ABC skale sličniji rezultatima koje je dao ADI-R. Ispostavilo se da PDD-MRS prepoznaje 18.

koja podrazumeva upotrebu instrumenata koji su prilagođeni specifičnostima populacije osoba sa IO. koje terapeutu mogu ličiti na poremećaj iz autističkog spektra. zahtevajući dalje detaljnije pretrage. Postavljanje ispravne dijagnoze predstavlja imperativ za obezbeđivanje potrebne stimulacije detetovog razvoja. U skladu sa specifičnostima prirode autističkog poremećaja. 2011. načne karakteristike ponašanja. Prisustvo komorbiditeta IO i autističkog poremećaja podrazumeva niži nivo adaptivnog funkcionisanja. 2004. imaju veći stepen potrebe za podrškom. Generalno gledano. br. Vol. kliničko iskustvo stručnjaka. koji ne mogu zameniti kliničku procenu. izražene slabosti u komunikacionim i socijalnim veštinama (Carpentieri. praćene verbalizacijom terapeuta. 2006). koji su u skladu sa osobenostima autističkog poremećaja sa jedne strane i individualnim potrebama osobe sa druge strane. vode do precizne dijagnostike. osobe koje imaju komorbiditet IO i poremećaja iz autističkog spektra. kao i komunikacionim i socijalnim veštinama omogućiće članovima osoblja da se opredele za najpodesniji oblik tretmana. ali joj mogu prethoditi. uspeh u tretmanu i prognozu daljeg toka. U populaciji osoba sa autizmom potrebno je primenjivati komunikacione treninge zasnovane na upotrebi slika i simbola. 1996). preporučuje se korišćenje skrining instrumenata. bihejvioralnim manifestacijama. kao i opservacija ispitanika u različitim situacijama. neuropsihološkoj osnovi. dosled- 280 .. 2. karakteristikama okruženja. Sveobuhvatno prikupljanje informacija o medicinskom stanju. U situacijama kada je klinička slika korisnika kompleksna i kada podseća na tipičan ili „netipičan” autistički poremećaj. Morgan. bihejvioralne pristupe za obuku prikladnih obrazaca ponašanja. Hill. u tretmanu se moraju poštovati jasna struktura aktivnosti. 271-284.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). kao i pridružene bihejvioralne i psihijatrijske poremećaje (Bradley et al. 10. UMESTO ZAKLJUČKA Adekvatna procena. kao i medikamentoznu terapiju. Furnis. ukoliko za tim ima potrebe. za razliku od osoba sa izolovanom intelektualnom ometenošću. Stoga je njima potrebno obezbediti intenzivnije oblike tretmana uz veći obim podrške.

(1996). De Bildt. 611-620. Barrett. A. Banković.. DC: Author. De Bildt. Journal of Autism and Developmental Disorders. McGrother. Luteijn.W. D. Sindromske specifičnosti problema u ponašanju kod osoba sa mentalnom retardacijom. LITERATURA 1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4thed). American Psychiatric Association (1994). Research in Developmental Disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders. F. C. B.. C. Bhaumik. 275-286. S. S. 8. Carpentieri. Sytema. D. Tyrer. 49 (5). 705-712. Measuring pervasive developmental disorders in children and adolescents with mental retardation. 117-129.. Morgan.. S. 33 (6). DC: Author.. Sytema... 46 (3). Serra. ali i na uklanjanje ili ublažavanje problematičnih formi ponašanja. B. The relationship between carers’ report of autistic traits and clinical diagnoses of autism spectrum disorders in adults with intellectual disability. 4. 2.. 317-328.. Volkmar. (2005). Washington. S. D. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. R. N. 595-605. Social skills in children and adolescents with mental retardation with and without autism.... Journal of Child Psychology and Psychiatry. Washington. 26. M. Kraijer. S. 281 . Kiani... Tin. A. Cilj svakog tretmana je usmeren na podsticanje celokupnog razvoja osoba sa autizmom. 6. Systema.Đorđević... R. The prevalence of pervasive developmental disorders in children and adolescents with mental retardation. Kraijer. Minderaa.. Adaptive and intellectual functionting in autistic and nonautistic retarded children. Kraijer. (2003). Ketelaars. De Bildt. Minderaa. 5.. S. M. (2006). Journal of Intellectual Disability Research. N. American Psychiatric Association (2000). 31. (2010). Glumbić.. (2005).. 6. R. 3. F. Beogradska defektološka škola. E. 7. Minderaa. 3.: Subklinički znaci autizma kod osoba sa intelektualnom ometenošću nost u radu i predvidljivost redosleda događaja. M. Brojčin. R. S. A..

PDDNOS symtoms in adults with intellectual disability: Toward an empirically oriented diagnostic model. Odrasle osobe sa autizmom. Vol. Chance.. Bildt. (2010). Hill. M. 27. 14. J. Sikora. 13.. 12. N. A. (2005). Imitativne sposobnosti dece sa autizmom i težim oblicima intelektualne ometenosti. S. Psychiatric comorbidity and medication use in autism: a community survey. 11. 3. 18. Risk markers associated with challenging behaviours in people with intellectual disabilities: a meta-analytic study. 101-106. 139-146. 147156. 9. Patterns of emotional and behavioural disturbance associated with autistic traits in young people with severe intellectual disabilities and challenging behaviours. Morgan.. 378-381. C. Hartley. Glumbić. The PDD-MRS: An instrument for identification of autism spectrum disorders in persons with mental retardation. N. K. 3. C. 405-416. (2009). Wilkins. Beogradska defektološka škola. 38. S. (2009). 42 (41). N. 85-97.. Hall. 15. (2008). 47 (6). Beogradska defektološka škola. 499-513. J.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Glumbić. Research in Developmental Disabilities. K. McClintock. Journal of Autism and Developmental Disorders. br. P.. Kraijer. F.. J. L. 10. Furniss. 2011. 17... 530-537. (2005). 2. Došen. D. Glumbić. A. Smith. Podudarnost instrumentalne i kliničke dijagnostike autizma kod pacijenata sa težim oblicima intelektualne ometenosti. (2003). Detecting autism spectrum disorder in children with intellectual disability: Which DSMIV-TR Criteria Are Most Useful? Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. Psychiatric Bulletin. Izdavačka agencija „Grad”. 271-284. Ancona. M. 27. Medicina. (2003). Matson. D. Roy. (2006). 282 . (2006).. Mentalno zdravlje djece s mentalnom retardacijom. L. 35 (4). 10. Journal of Autism and Developmental Disorders. Journal of Intellectual Disability Research. M. 16. Oliver. 25 (2).. 517-528.

S... A. 26. Sytema. 27 (2). M. Banković. S... 217-226. Psychiatric Bulletin. Mlele. R. 20... Morgan.: Subklinički znaci autizma kod osoba sa intelektualnom ometenošću 19. Van.. 283 . M. Roy. Chance. M.. A community survey establishing the prevalence rate of autistic disorder in adults with learning disability. D.. Nasr.Đorđević. Kraijer.. M. (2006). A. Lang N. 127-130. A comparison of central coherence skills between adolescents with an intellectual disability with and without a comorbid disorder in the autism spectrum. A. Roy. Minderaa. P. Research in Developmental Disabilities. C. Hand. Bouma.. (2002).

The level of social skills is lower than in individuals with intellectual disability without a pervasive developmental disorder. limitations in social skills are often larger than limitations in other areas of adaptive behavior. SUBCLINICAL SIGNS OF AUTISM IN PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY University of Belgrade Faculty of Special Education and Rehabilitation Mirjana Đorđević. Are they distinct disorders which influence each other. 5. Conversely. Vol. 2011. without fulfilling the criteria necessary for diagnosis of autism. the treatment is different from children with intellectual disability only. 2. it is not sufficiently clear how many persons with intellectual disability have a pervasive developmental disorder. 2011. 2011. From a clinical perspective. it is very important to discriminate between limitations in adaptive skills due to intellectual disability and pervasive developmental disorders. For individuals with a pervasive developmental disorder comorbid to intellectual disability. Prihvaćeno. 10. For children with a comorbid pervasive developmental disorder. especially in low functioning persons. 18. adaptive skills. 284 . Between 70% and 90% of individuals with a pervasive developmental disorder have IQ’s of 70 or lower. Key words: pervasive developmental disorders. co-morbidity Primljeno. 271-284. Slobodan Banković Summary Intellectual disability occurs very frequently in persons with pervasive developmental disorders. Some children with intellectual disability show autistic traits. Although both disorders show overlap in some behaviours they are different in many aspects. or do they belong to a broad spectrum of a condition? Identification of autistic disorder in individuals with intellectual disability can be complicated. 27. 4. br.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).

kod kojih postoji bogat rečnik i naizgled neoštećene formalne jezičke sposobnosti. deficiti se javljaju u oblasti pragmatike. 285-300. Primećeno je da su prozodijske poteškoće te koje predstavljaju osnovnu barijeru u socijalnoj adaptaciji ove populacije. kao i bukvalno tumačenje prenesenih značenja predstavljaju neke od deficita komunikacije koje srećemo kod osoba sa poremećajima autističkog spektra. Pragmatične greške mogu izazivati suptilne ali pervazivne poremećaje komunikacije gde osnovne jezičke sposobnosti ostaju očuvane. 10. od velikog je znača1 E-mail: ivanaterzic@yahoo.co. nesposobnost prilagođavanja komunikativnoj situaciji. ali deficiti pragmatike predstavljaju jedini jezički aspekt koji je u ovoj populaciji univerzalno oštećen. ali njihova primena na socijalno senzitivan i prikladan način biva oštećena. istraživanja su pokazala da osobe sa autizmom mogu biti neuspešne u adaptaciji priče slušaocu. Nepoznavanje pravila o tome koju ulogu imaju govornik i sagovornik u komunikaciji. netipična upotreba prozodije. br. neadekvatna razmena informacija tokom konverzacije. koji imaju izrazitu afektivnu i socijalnu komponentu. ispitivanje narativnog diskursa. koji je takođe oštećen kod ovih osoba. UDK: 81’234:616. 2011. Vol. Takođe.89-008.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). U ovom radu su istaknuti neki pragmatski aspekti komunikativnih sposobnosti osoba sa poremećajima autističkog spektra koji su opisani u naučnoj literaturi. Stoga. 2.uk 285 .48 ID: 185083916 Pregledni rad Ivana TERZIĆ1 Bojana DRLJAN Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju DEFICITI POJEDINIH ASPEKATA PRAGMATIKE OSOBA SA POREMEĆAJIMA AUTISTIČKOG SPEKTRA Govorno-jezički deficiti su karakterističan simptom kod osoba sa poremećajima autističkog spektra. Čak i kod osoba sa visokofunkcionalnim autizmom i Aspergerovim sindromom. iako se one često zanemaruju u rehabilitaciji. Akcenat je stavljen na prozodiju i diskurs.

. Istovremeno. kao i pragmatskim poteškoćama.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). pragmatika. Takođe su Conti-Ramsden i sar. 2011. 2003). Pragmatika je u literaturi identifikovana kao jedini aspekt jezika koji je univerzalno oštećen kod osoba sa dijagnostikovanim autizmom (Lord and Paul. posebno egzekutivnih sposobnosti. 2002) pa do skoro tipičnih jezičkih sposobnosti (Boucher. Rapin i Dunn (2003) su utvrdili da su jezički deficiti kod dece sa autizmom slični onima kod dece sa specifičnim jezičkim oštećenjima iako se dugo verovalo da oni predstavljaju potpuno različite poremećaje. To je iskaz koji reprezentuje ponašanje tj. 285-300. a među njima značajno oštećenje socijalnih sposobnosti. diskurs UVOD Autizam je pervazivni razvojni poremećaj koga karakteriše specifična trijada deficita. Ključne reči: osobe sa autizmom. leksema kao i suprasegmentnih sredstava (prozodija) iz jezičkog potencijala. Pragmatski činioci utiču na naš izbor gramatičkih konstrukcija. ovaj poremećaj je povezan sa vrlo heterogenim jezičkim fenotipom koji se kreće od mutizma i slabo funkcionalne komunikacije (25%-50% dijagnostikovanih osoba sa autizmom) (Klinger i sar. Važno je istaći da su istraživanja komunikativnih sposobnosti kod osoba sa autizmom bacila novo svetlo i na proces funkcionisanja kognitivnih. kao i na mehanizme koji se nalaze u osnovi ovih procesa. Teorija pragmatike naglašava ulogu kontekstualnih faktora u ostvarivanju značenja svakog produkovanog iskaza. sintaksička i semantička pravila. Kvalitet komunikacije i jezički razvoj utiču na stepen uključenosti i način funkcionisanja u socijalnom okruženju. (2006) u svom radu istakli da se veza među ovim poremećajima ogleda u zajedničkom setu jezičkih problema. prozodija. 1997). Vol. Govorno-jezički deficiti su karakterističan simptom autizma (American Psychiatric Association 1994). posebnim receptivnim jezičkim poteškoćama. ali mogu krštiti nepisana ali podrazumevana 286 . iskaz kao govorni čin motivisan željom da se utiče na slušaoca. Pragmatične greške ne krše fonološka. br. 2. 10. ja za razumevanje načina na koji one ostvaruju socijalno rezonovanje i socijalnu komunikaciju.

1988). B. Prethodnih decenija. intonaciji. ritmu. U ovom radu su istaknuti neki pragmatski aspekti komunikativnih sposobnosti osoba sa ASP opisani u naučnoj literaturi.: Deficiti pojedinih aspekata pragmatike osoba sa poremećajima autističkog spektra pravila prikladnosti i učtivosti što može dovesti do neadekvatne socijalne interakcije u komunikaciji. prozodijske poteškoće predstavljaju osnovnu barijeru u socijalnoj adaptaciji ove populacije. brzini i visini govora (glasa). kao i promene u načinu izgovaranja iskaza (Winner. I. koji su oštećeni kod osoba sa ASP. pauzama. tako i kod odraslih osoba sa autističkim poremećajima i Aspergerovim sindromom. glasnoći. a pragmatska prenosi govornikovu nameru. dok je gramatička najčešće pošteđena. istraživanja o poremećajima autističkog spektra (ASP) su ukazala na rasprostranjenost pragmatskih oštećenja kod ove populacije. 1996). hijerarhiju informacija unutar iskaza. Upravo. bez promena u intonaciji ili sa prekomernom i neadekvatnom upotrebom 287 .. a pri tom imaju izrazitu afektivnu i socijalnu komponentu. Ova oštećenja su primećena kako kod dece.Terzić. Prozodijski elementi koji određuju ove komponente su promene u naglasku (akcentu). Prozodija Osobe sa autizmom često ispoljavaju deficite prozodije (suprasegmentnih aspekata govorne produkcije). dok su formalni jezički deficiti (npr. deficiti sintakse. semantike i fonologije) u skladu sa opštim intelektualnim sposobnostima (DSM-IV. Govor osoba sa autizmom se često opisuje kao monoton tj. koja utiče na značenje celokupnog iskaza. Afektivna prozodija ukazuje na opšte stanje i osećanja govornika (Hargrove. iako se one često zanemaruju u njihovoj terapiji (Shriberg et al. Prozodija ima i lingvinstičku i paralingvističku funkciju i određuje afektivnu. više nego sa uzrastom deteta. Wells and Peppé (2003) su utvrdili da su kod dece sa autizmom prozodijske sposobnosti tesno povezane sa razvojem jezika. 2001). 1997). trajanju. gramatičku i pragmatsku komponentu u komunikaciji. Gramatička prozodija uključuje suprasegmentne obrasce koji se koriste kako bi ukazali na sintaksičku informaciju unutar rečenice (Warren. Prozodijski deficiti kod osoba sa autizmom javljaju se pre svega u pragmatskim i afektivnim aspektima prozodije. Akcenat je stavljen na prozodiju i diskurs. 1994). Drljan.

2004). 2. Kao posledica ovih činjenica. Osim toga. ne ukazuju sve studije na obavezno i univerzalno prisustvo ovih deficita kod osoba sa autizmom. Potrebno je istaći da istraživanja često obuhvataju mali uzorak.autizam’’ . zato je kod osoba sa autizmom teško utvrditi šta su prozodijski deficiti. Upotreba naglaska (akcenta) uvek ima pragmatsku funkciju i ukazuje na nameru govornika. koje predstavljaju ključne simptome ASP-a. Vol. 285-300. naglaska u odnosu na vršnjake. br.. pa je tako utvrđeno da je netipična upotreba prozodije prisutna samo kod 47% od 30 osoba sa autističkim spektrom poremećaja (Paul et al. jer ne možemo predvideti i proceniti komunikativne namere.Aspergerov sindrom“ kao i druge termine što dovodi u pitanje pouzdanost rezultata. a Simmon i Baltaxe su otkrili da samo četiri od sedam adolescenata sa autizmom ima suprasegmentne razlike u govoru. smatra se da osobe sa autizmom imaju veće poteškoće u razumevanju afektivne u odnosu na lingvističku prozodiju.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2000). jer je autizam povezan sa disfunkcijom desne hemisfere. 10. ne koriste standardizovane metode procene prozodije ili neadekvatno definišu . Deficiti u razumevanju i korišćenju afektivne prozodije objašnjavaju se poteškoćama u socijalnom i emocionalnom reciprocitetu. Takođe. jedno od osnovnih pitanja kojima bi trebalo da se bave buduća istraživanja je to da li poremećaji prozodije kod dece sa autizmom nastaju kao direktna posledica jezičkih oštećenja ili specifičnosti vezane za deficite teorije uma... Takođe. Takođe je ispitano razumevanje i ekspresija afektivne prozodije kod osoba sa autizmom. Neke psihološke studije su pokazale da osobe sa autizmom imaju poteškoće u interpretiranju emocija (Boucher et al. Zbog deficita teorije uma ove osobe imaju poteškoća sa prozodijom jer nisu svesne da neka informacija može biti korisna i važna za sagovornika.. Ove osobe imaju poteškoće u kontroli visine i jačine glasa kao i deficite vokalnog kvaliteta. Iako se uviđa značaj prozodijskih poremećaja kod osoba sa autizmom i poteškoća do kojih ovi poremećaji dovode u socijalizaciji ove populacije mali je broj istraživanja koja se bave ovom problematikom. 1995). Često se navodi da je razumevanje prozodije kod dece sa autizmom povezano sa Teorijom uma (BaronCohen. dešava se da su otkrića vezana za deficite prozodijskih funkcija kod osoba sa autizmom često kontradiktorna. 1998) i imenovanju emocija samo na osnovu govorne ekspresije (Boucher et al. 2011. Naglasak kod ovih osoba često nije na 288 .. .

Takođe su proučavali razumevanje gramatičkih aspekata govorne produkcije i došli do rezultata da su osobe sa VFA bile manje uspešne na ovim zada- 289 .. B. Drljan. Uzorak je činilo 15 muškaraca sa VFA i 15 muškaraca sa Aspergerovim sindromom. U studiji koju su sproveli Shriberg i saradnici (2001) proučavani su segmentni i suprasegmentni aspekti govora adolescenata i odraslih osoba sa visokofunkcionalnim autizmom (VFA) i Aspergerovim sindromom. Aspergerovim sindromom i psihijatrijskim bolesnicima.Terzić. Fosnot i Jun (1999) su pokazali da dečaci sa autizmom (7-14 godina) koriste izraženija naglašavanja. Rezultati su pokazali da su osobe sa VFA imale slabija postignuća u razumevanju upotrebe naglaska iako nije napravljena jasna razlika između razumevanja pragmatskog i gramatičkog naglaska. preteran je (naglašava se reč koja nije važna ili se naglašava svaka ili skoro svaka reč). Rezultati su pokazali da su govornici sa Aspergerovim sindromom bili znatno komunikativniji od onih sa visokofunkcionalnim autizmom. ili je naglasak minimalno upotrebljen. kao i kontrolna grupa od 53 muškarca tipičnog razvoja istog uzrasta (od 10 do 50 godina). Kwiatkowski. Ovo istraživanje ukazuje na to da su poteškoće u upotrebi intonacije vezane za jezičke poremećaje koji su karakteristika autizma. (2000) su poredili 18 muškaraca sa visokofunkcionalnim autizmom (VFA) i 10 osoba iz kontrolne grupe u razumevanju gramatičkih i pragmatskih aspekata prozodije. naglaska i nazalne rezonance.. Paul i sar. Mali broj studija je ispitivao kako osobe sa autizmom percipiraju (razumeju) prozodiju. kao i razlike u prozodijskim karakteristika kod ove dve grupe u odnosu na grupu tipičnih ispitanika koje su se najviše ispoljile u domenu govorne produkcije. 1991) i poredili je među osobama sa visokofunkcionalnim autizmom. Utvrđeno je da su osobe sa visokofunkcionalnim autizmom bile znatno lošije u efikasnoj upotrebi intonacije u odnosu na druge dve grupe.: Deficiti pojedinih aspekata pragmatike osoba sa poremećajima autističkog spektra pravom mestu u reči. 1990). Instrument koji je korišćen u ovom istraživanju za procenu prozodije i glasa bio je PVSP (The Prosody-Voice Screening Profile) (Shriberg. & Rasmussen. I. dok su osobe sa Aspergerovim sindromom bile dobre koliko i psihijatrijski bolesnici. neadekvatano naglašavanje reči i rečenica u odnosu na vršnjake koji mucaju i one tipičnog razvoja. ali su postojale značajne razlike među ovim grupama. ali ne i Aspergerovog sindroma. Upotrebu intonacije su ispitivali Fine i saradnici (Fine et al.

Čak i kod osoba sa visokofunkcionalnim autizmom i Aspergerovim sindromom kod kojih postoji bogat rečnik i naizgled neoštećene formalne jezičke sposobnosti. Neka istraživanja ukazuju na to da odrasle osobe sa visokofunkcionalnim autizmom i Aspergerovim sindromom imaju lošija postignuća na zadacima prepoznavanja afektivnog značenja iskaza u odnosu na odrasle osobe tipičnog razvoja. poteškoće se javljaju u razumevanju prenesenih značenja. 285-300. 290 . socijalna komunikacija ovih osoba je neretko otežana. 2003) tačnije. 10. neučtivnost. Osobe sa autizmom bukvalno tumače ironiju i metaforu. cima u odnosu na kontrolnu grupu. a to nije u korelaciji sa njihovim verbalnim i neverbalnim IQ-om. Potpuno suprotno. koji se ispoljavaju nepoznavanjem pravila o tome koju ulogu imaju govornik i sagovornik u komunikaciji. među njima i prozodije. kako lingvističke. netipičnom prozodijom. sreća.. za emocije govornika. Potrebno je istaći da je pravilna upotreba prozodijskih elemenata od velike važnosti za efektivnu komunikaciju. tuga. Vol. a ne mogu se prepoznati u samoj poruci. često se ističe da deca sa autizmom imaju poteškoće ne samo u razumevanju. br.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).). Posledica toga je da. Osobe sa autizmom ispoljavaju specifične deficite suprasegmentne strukture govora koje čine prozodiju. jer sagovornik stiče utisak da je njihov govor čudan. Takvi deficiti predstavljaju moguću prepreku uspešnoj socijalnoj interakciji. nesposobnošću prilagođavanja komunikativnoj situaciji (npr. 2. 2011. 2003). postavljanje neprijatnih pitanja i sl. Paul i sar. Oni prenose. Karakteristično za poremećaje autističkog spektra upravo jesu teški deficiti pragmatike (Martin and McDonald. teško razumeju humor (Emerich et al. i sl. Ipak. iako postoje veće mogućnosti za razmenu informacija u odnosu na druge osobe sa poremećajima autističkog spektra. neadekvatnom razmenom informacija tokom konverzacije. deficiti se javljaju u oblasti pragmatskih aspekata jezika. već i prilikom ispoljavanja emocija i uklapanja prozodijskih elemenata u govornu produkciju sa izrazom lica ili sa rečima koja predstavljaju osećanja (npr.). tako i dodatne informacije koje se vezuju npr. (2001) su ukazali da deca sa VFA nemaju problema u razumevanju afektivne prozodije.

1995. Ova sposobnost je potrebna kako bi se osmislile akcije karaktera u priči. kao i da se akekvatno koriste neverbalni znaci (odgovarajući pogled. 1994).Terzić. kako koristi sposobnosti teorije uma. Veliki broj istraživanja ukazao je na deficite Teorije uma kod osoba sa autizmom (Baron-Cohen. 1997) i autizam (Tager-Flusberg & Sullivan. govornik mora da organizuje informacije u odnosu na slušaoca selektujući relevantne. uzimajući u obzir slušaočevo znanje i perspektivu. B. Sofisticirani lingvistički teorijski okviri primenjeni su u oblasti analize diskursa kako bi se otkrile zakonitosti pomoću pažljive analize teksta (napisanih od strane ispitanika ili transkribovanih iz uzorka usmenog govora) produkovanog na specifičnim komunikacionim zadacima. 2008). metode analize diskursa su korisno sredstvo analize bitnih značenja u tekstu preko konvencionalnih granica rečenica i klauza. želje i namere koje se razlikuju od vlastitih. Uglavnom se analize diskursa bave diskursom u celini. 2003). Istraživanja narativnog diskursa kod dece sa autizmom fokusirana su na ulogu Teorije uma. Neuspeh u navedenim stavkama može zbuniti slušaoca ili mu mogu dosaditi nepotrebni detalji. 1995). uključujući sposobnost korišćenja lingvističkih i nelingvističkih umeća da se započne i održi tema. Frith. Takođe. facijalna ekspresija. sposobnost da se shvati da drugi imaju uverenja. da se slušaocu prilagodi značenje i forma. Drljan. Monolozi kao što su pričanje priče ili izlaganje na zadatu temu su korisni instrumenti u analizi diskursa.: Deficiti pojedinih aspekata pragmatike osoba sa poremećajima autističkog spektra Narativni diskurs Pragmatska upotreba jezika podrazumeva i pravila diskursa. organizacijom i relacijom između strukture i funkcije. „teorija uma“ se odnosi na specifične kognitivne sposobnosti. i kod različitih razvojnih poremećaja kao što su specifični jezički deficiti (Van der Lely. 291 . Prema tome. Narator treba da ima na umu informacije koje slušalac već poseduje. Zadatak pričanja priče daje širok uvid u to kako govornik pruža informacije i kako ih prilagođava slušaocu tj. koje su informacije za njega nove i koje informacije slušalac treba da zna. Kako bi bio uspešan u narativnom diskursu.. analiza diskursa je bitna tehnika u proceni socijalne kognicije. I. Narativni diskurs proučavan je u raznim kulturama (Slobin & Berman. njegovim kontinuitetom. pokreti delova tela) (Vuković. Istraživanja ovog tipa od velikog su značaja za ispitivanje socijalnog rezonovanja i socijalne komunikacije kod osoba sa autizmom.

Rezultati su ukazali da osobe sa autizmom mogu da navode značajne događaje u priči i da se ove dve grupe nisu razlikovale u dužini narativnog diskursa.kod osoba sa autizmom. Jedna studija je istraživala direktnu vezu između sposobnosti naracije i Teorije uma (Tager-Flusberg & Sullivan. Analiza neadekvatnih iskaza ukazala je na kršenje pragmatskih maksima (npr. 1995). osobe sa poremećajima autističkog spektra mogu biti neuspešne u adaptaciji priče slušaocu. postignuća Teorije uma značajno su korelirala sa merilima narativnog diskursa kao što su broj veza.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Međutim. 2011. govornik prebacuje fokus sa priče na sebe neprikladnim komentarima). 2. Kompulzivno se fokusiraju na sitne detalje koje uporno slede i nisu sposobni da sude o neprikladnosti predugog zadržavanja na jednoj temi ili prevelikog zadiranja u sitnice što otkriva njihove teškoće sa teorijom uma. 1995). Loveland i sar. Ovakva komunikacija se karakteriše kao jednostrana. osoba sa Aspergerovim sindromom nastavlja sa monologom. Vol. 1997). 1988). (1990) poredili su sposobnost pričanja priče (naracije) u dve grupe ispitanika. mogu davati irelevantne komentare i mogu imati teškoća u interpretaciji indirektnih ekspresija. emocija i kognitivnih termina kao i sa dužinom priče. uočen kod osoba sa Aspergerovim sindromom 292 . redukovanu ekspresiju mentalnih stanja (Baron-Cohen. Ovi problemi direktno su povezani sa kapacitetom razumevanja tuđih misli (i slušaočevih i aktera u priči). U ovoj studiji. 1993). 1990) i redukovanu komleksnost i broj uzročnih (kauzalnih) iskaza (Tager-Flusberg & Sullivan. 1993). dece i odraslih osoba sa visokofunkcionalnim autizmom i osoba sa Daunovim sindromom. mogu govoriti u istom maniru i sa prijateljem i sa strancem. često sa neprikladnim intezitetom kao da hoće da ubedi slušaoca da razmišlja na isti način. deca sa autizmom produkovala su „bizarnije“ iskaze i vrlo malo komunikativnih gestova. 285-300. Studije narativnog diskursa kod dece sa autizmom ukazuju na teškoće u korišćenju pragmatičnih markera vremena i prostora (Bruner & Feldman. Postoji i suprotan problem. Na primer. br.. a sve vreme ispoljavajući relativnu nesenzitivnost za tuđe mišljenje (Attwood. 10. Ovi podaci o deficitima narativnog diskursa kod dece sa autizmom mogu se interpretirati kao posledica deficita Teorije uma (Bruner & Feldman. ujednačenih u odnosu na godine i jezički razvoj. upotrebu neadekvatnih iskaza i idiosinkratičnih gestova tokom pričanja priče (Loveland et al. Uopšteno govoreći.

Istraživanja dečjih narativnih sposobnosti pokazuju da se upotreba upućivačkih ekspresija pojavljuje u relativno kasnijem stadijumu jezičkog razvoja. Drljan. mesto i vreme govorne situacije. Lična deiksa se označava najčešće zamenicama. B. Takođe. 1993). Kvalitativne promene su viđene u periodu između 3 i 10 godina. često upućuju na lik u priči koji nije dugo pomenut upotrebom zamenica umesto imeničkih fraza.: Deficiti pojedinih aspekata pragmatike osoba sa poremećajima autističkog spektra koje su ispoljavale teškoće u održavanju tekuće konverzacione teme (Tager-Flusberg & Anderson. Predstavlja karakterističnu funkciju zamenica mada ulogu deikse mogu imati i glagoli pa čak i fraze. (2008) ukazuju na to da osobe sa Aspergerovim sindromom produkuju sličan broj zamenica u diskursu kao i kontrolna grupa. u nekim slučajevima. I ovaj problem može ukazivati na deficit Teorije uma jer nisu u stanju da prosude kad slušalac želi da se zadrži na tekućoj temi ili kad nagoveštava da želi da se prebaci na drugu temu. Upućivačku funkciju obavljaju jezički konstrukti koji donekle nemaju vanjezički sadržaj i zavisno od situacije taj se sadržaj konkretizuje u specifično lice. To je 293 . mesto i vreme. prostornu. Karmiloff-Smith (1985) tvrdi da su deca tek na uzrastu od 10 godina u mogućnosti da produkuju kohezivni narativni diskurs koristeći adekvatne upućivačke ekspresije. Vremenska deiksa ima funkciju upućivanja na vreme u odnosu na govornika (aktera u priči) i njegovu konkretnu komunikativnu situaciju. & Van der Lely. S druge strane. dosta posle razvoja osnovne sintakse. ne razumeju kako se iskazi mogu koristiti za prenošenje informacija na socijalno prikladan način (Surian. Baron-Cohen. ali da vrlo često na protagonistu ukazuju imenicom kako bi ostvarili funkciju upućivanja što diskurs čini manje fluentnim i. Danas se pod širim značenjem deikse podrazumevaju razni načini pokazivanja koji se vrše jezičkim konstrukcijama. Konkrektnost svake nove situacije pridodaje zamenici različit vanjezički sadržaj.Terzić.. Rezultati istraživanja Colle i sar. Deiksa Deiksa je jezička pojava direktnog upućivanja na učesnike. Uobičajena je podela na ličnu. 1991). 1996) i pogrešno interpretiraju ironiju i metaforu (Happé. preterano pedantnim. Glagoska vremena imaju direktna deiktička svojstva. vremensku deiksu. I. mnogo više upotrebljavaju nejasne zamenice tj.

rastavljene rečenice. u naučnom pogledu vrlo 294 .Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). narator mora organizovano iznositi informacije koje su bitne i kontekstualno relevantne. Vol. vrsta lingvističke forme koja značajno doprinosi koheziji diskursa jer pruža uvid u perspektivu organizacije narativnih događaja. kao neodvojiv deo komunikativnih sposobnosti. jer nema dovoljno empirijskih podataka koji bi ih utvrdili kao obrazac. 285-300. Kako bi ispunio uslove koherentnosti. ne uzimajući u obzir odnos između određenog događaja i onog što se desilo pre. Osobe sa Aspergerovim sindromom češće koriste jednostavne. značajno utiču na socijalni nastup. 2011.. Potrebno je još istraživanja kako bi se proučili ovi suptilni lingvistički deficiti kod osoba sa poremećajima autističkog spektra. ukazujući na teškoće u sposobnosti upućivanja (Colle i sar. kao i na mehanizme koji su u osnovi ovih procesa. 1993). To ukazuje na nesposobnost da se ostvare veze između pojedinačnih epizoda i opšte tematike diskursa. Iako su jezički i pragmatski deficiti suptilni i teško merljivi. Takođe. i ona zavisi od konkretnog položaja govornika (naratora) u opisivanoj komunikativnoj situaciji. Teškoće koje su uočene u narativnim sposobnostima dece sa autizmom uključuju nesposobnost da uključe pragmatske markere vremena i prostora u narativne događaje (Bruner & Feldman. ali. Ovo je tek početak jednog teškog. 2008). u zavisnosti od organizacije priče. Neke uočene zakonitosti još uvek se karakterišu kao moguće. posebno egzekutivnih sposobnosti. br. takođe je u obavezi da. one koriste ograničen opseg lingvističkih formi sa funkcijom vremenske deikse. 10. Pokazalo se da istraživanja komunikativnih sposobnosti kod osoba sa ASP bacaju novo svetlo i na proces funkcionisanja kognitivnih. 2. Prostorna deiksa upućuje na mesto događaja. Narator bi trebalo da odredi vreme. ZAKLJUČAK Osobe sa poremećajima autističkog spektra ispoljavaju prilično šaroliku kliničku sliku jezičkih i komunikacionih deficita. mesto i aktere događaja o kom priča. Još takvih kliničkih studija potrebno je i da bi se potvrdila novija teorijska pretpostavka o nezavisnosti Teorije uma od nekih aspekata lingvističkog funkcionisanja. kontinuirano ukazuje na referentne pragmatske markere.

. Washington DC: American Psychiatric Association. and young typically developing children. Baron-Cohen. Baron-Cohen. 28–40. LITERATURA 1. Cohen (Eds. (1994)..Familiar face and voice matching and recognition in children with autism.). Lewis. 847–857. (1997). (2000).J Autism Dev Disord 38. Asperger syndrome: a guide for parents and professionals. 67S1. (1988a). Boucher. DSM-IV diagnostic and statistical manual of mental disorders. 379–402. B. and Collins. K. Journal of Child Psychology and Psychiatry. S. APA. (1998).: Deficiti pojedinih aspekata pragmatike osoba sa poremećajima autističkog spektra izazovnog puta otkrivanja mogućnosti i teškoća koje ove osobe imaju. J.. Tager-Flusberg &D. 39. J.. Attwood. (2003). 41. G. S. Narrative Discourse in Adults with HighFunctioning Autism or Asperger Syndrome. Baron-Cohen.. Lewis. 9. In S. T. 4th ed. children with specific language impairments. Mindblindness: An essay on autism and theory of mind. Language development in autism.. Theory of mind and the problem of autism. Oxford: Oxford University Press. 171–181. G. Social and pragmatic deficits in autism: Cognitive or affective?Journal of Autism and Developmental Disorders. Boucher.. V. (1993). V. Drljan. Wheelwright. (2008).Terzić. H. 4. Boucher. Cambridge.. 5. S. 3. 7. L. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2. M. Journal of Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. J. S. C. & Feldman. H. Bruner. MIT Press. kao i načina na koji im se može pomoći da ostvare puno pravo na kvalitetan život. Baron-Cohen. 159–163. 6. Colle. Understanding other minds.Voice processing abilities in children with autism. MA. 295 . J. I. and Collins. M. (1995). 8. & Van der Lely. 18. Jessica Kingsley Pub. J.

253–257. Deiksa i problem upotrebe deiktičkih leksema kod gluve i nagluve dece.. 285-300.. Happé..str. 2. Hargrove. M. P. M. (2006). P. 10. Dawson. & Renner. 101–119. Conti-Ramsden. G.. and Szatmari.Journal of Child Psychology and Psychiatry 47:6 (2006).M. The comprehension of humorous materials by adolescents with high-functioning autism and Asperger’s syndrome. Beogradska defektološka škola. br. 2011. 1925–1928. (2002).409–454). J. Child psychopathology (2nd Ed. Prosodic characteristics in children with stuttering or autism during reading and imitation. Z. 11. 771– 782. (2003). 15. Emerich. In E. M. 3-15. The prevalence of autistic spectrum disorders in adolescents with a history of specific language impairment (SLI). New York: Guilford Press. 48. P. 12. S. G.. Frith. Ginsberg. S.. Prosodic aspects of language impairment in children. G. F. br. 296 . Kašić..1 . Communicative competence and theory of mind in autism: A test of relevance theory. Bartolucci. N. Murray. (1985). A.. 19. Fine. pp 621–628. L. Barkley (Eds. G.. U. Fosnot.Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences. 14. Karmiloff-Smith. Grether. pp. G. A. Oxford: Blackwell.Journal of Child Psychology and Psychiatry. (1997). Language and Cognitive Processes. & Grasha. Cognition. i Beatović. 17. 33(3). 61–85. The use of intonation to communicate in pervasive developmental disorders. (1993). S. Klinger. Z. D.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). and Jun. 1991. 10. Topics in Language Disorders.. Journal of Autism and Developmental Disorders. (2000). (2003). Language and cognitive processes from a developmental perspective. pp. Mash & R.). 18. 1. 13.. D. Creaghead. C. E. 17. Autistic disorder. Simkin. (1999). 32.. S. & Botting N. Vol. 16. 7685. Autism: Explaining the enigma.

McEvoy. Volkmar (Eds. J.. Journal of Autism and Childhood Schizophrenia 5. A.. 27. & Paul. A. 22.. Hilsdale. Are children with autism deaf to Gricean maxims? Cognitive Neuropsychiatry.Terzić. L. R. (2003). Volkmar. & Rasmussen. Update on the language disorders of individuals on the autistic spectrum. Language patterns in adolescent autistics. & Berman. Handbook of autism and pervasive developmental disorders (2nd Ed. (1994).. (1990). Cohen & F. Volkmar F. WI. 9–23. & Kelley.. Augustyn. L.. 25. B. C.. Martin. Madison. 21. 333–351. R. & Van der Lely. F. Paul R.. Shriberg. Journal of Speech. no theory of mind. J. Loveland.: Deficiti pojedinih aspekata pragmatike osoba sa poremećajima autističkog spektra 20. E. B. Cohen D. Relating events in narrative: A cross linguistic developmental study. USA. S... 297 . H. Weak coherence. I..(2000). pp. 23. J... pp 1097–1115. 29. (1997). Brain and Language.. Paul. 25.. In D. Drljan. or executive dysfunction? Solving the puzzle of pragmatic language disorders.. & Dunn. R. 195– 225). & McDonald. D. 44. and Cohen. (2003). Tunali. Kwiatkowski. 85(3). K. Paper presented at the Symposium for Research in Child Language Disorders. 166-172. 26.Grammatical and pragmatic prosody perception in high-functioning autism. Language and communication in autism. 8..). 28.D. Klin A.. (1996). 24. 55–71. Vol. I. Prosody-Voice Screening Profile (PVSP). and Hearing Research. McSweeny J. New York: John Wiley & Sons. NJ: Erlbaum. M. I. R. D. 451– 466. Brain and Development. Rapin. C. AZ: Communication Skill Builders. & Baltaxe. (2001): Speech and prosody characteristics of adolescents and adults with high-functioning autism and asperger syndrom. Shriberg L. Simmons. (1975). C. Language. L. A. Klin. S. 1 (1). Tuscon. (1990). Surian. M.... British Journal of Developmental Psychology. Lord. Slobin. R. Baron-Cohen. Narrative story telling in autism and Down’s syndrome. 2001.

Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). M. (2008). The point of words: Children’s understanding of metaphor and irony. (1996). 31. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 5-20. In P. & Sullivan. 46. H. 221–256. (1995). (1997). Cambridge. E. 298 . H. 1123–1134. The development of contingent discourse ability in autistic children. P. Tretman afazija. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2. 241–256. and Hearing Research. Winner. Language. 16. Applied Psycholinguistics. M. 10. 32. 30. Parsing and prosody: An introduction. 33.. Wells. UK: Psychology Press. br. 34. Vol. 1–16). East Sussex. K. Van der Lely. & Anderson. Intonation abilities of children with speech and languageimpairments. (1991). Tager-Flusberg. (1988). Izdavački centar (CIDD). Warren (Ed. H. 2011. Attributing mentalstates to story characters: A comparison of narrativesproduced by autistic and mentally retarded individuals. 36. 24. Narrative discourse in grammatical specific language impaired children: a modular language deficit? Journal of Child Language. Journal of Speech. S. 285-300. MA: Harvard University Press. 32. Beograd. (2003).): Prosody and parsing (pp. & Peppé. 35. Tager-Flusberg. Warren. B. Vuković..

I. It is important to emphasize that studies of communicative abilities in people with autism have cast a new light on the process 299 . studies have shown that people with autistic spectrum disorders may be unsuccessful in adapting a story to the listener. Drljan. However. pragmatic deficits are the only common aspect of language deficits in this population. Ignorance of the rules on what role the speaker and the participant have in communication. The paper highlighted some pragmatic aspects of communicative abilities of people with autistic spectrum disorders that are described in scientific literature. which have high affective and social components.: Deficiti pojedinih aspekata pragmatike osoba sa poremećajima autističkog spektra CERTAIN ASPECTS OF PRAGMATIC DEFICITS IN PERSONS WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS University of Belgrade Faculty of Special Education and Rehabilitation Ivana Terzić. inability to adapt to communicative situation as well as literal interpretation of allegorical meaning represent some of the communication deficits that we see in people with autistic spectrum disorders. deficits occur in the field of pragmatics. Such errors can cause subtle but pervasive communication disorders wherein basic language abilities remain intact but the ability to sensitively and appropriately apply them is impaired. B. inadequate exchange of information during conversation. although they are often ignored in rehabilitation. Bojana Drljan Summary Language deficits are characteristic symptoms in people with autistic spectrum disorders. Also.. who have a rich vocabulary and apparently undamaged formal language skills. Emphasis is placed on prosody and discourse.Terzić. abnormal prosody. It is noted that prosodic difficulties represent the primary barrier to social adaptation of this population. narrative discourse analyses are of great importance for understanding how they actualize social reasoning and social communication. Even in people with high functional autism and Asperger’s syndrome. Therefore.

prosody. 6. 3. 2011. 285-300. 2011. 300 . 10. br. 6. especially executive abilities.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). pragmatics. 5. of cognitive functioning. as well as on mechanisms that underlie these processes. Vol. 2011. Prihvaćeno. discourse. 2. Key words: people with autism. Primljeno.

Navedeni aspekti konceptualnih veština dalje se razlažu na veliki broj pojedinačnih veština potrebnih za uspešno funkcionisanje u svakodnevnom životu.1-056. 2. Procena ovog aspekta ponašanja vremenom je postala efikasno sredstvo za strukturiranje sadržaja obuke i programa edukacije za osobe sa intelektualnom ometenošću.313-053. Cilj ovog rada je da se sagledaju aspekti adaptivnog ponašanja koji se odnose na konceptualne veštine. 2002).072-056. UDK: 159. Prema Američkoj asocijaciji za mentalnu retardaciju (sadašnji naziv Američka asocijacija za intelektualnu ometenost) konceptualne adaptivne veštine obuhvataju komunikaciju.net 2 Članak predstavlja rezultat rada na projektu „Socijalna participacija osoba sa intelektualnom ometenošću”.5 ID: 185084428 Pregledni rad Slobodan BANKOVIĆ Mirjana JAPUNDŽA-MILISAVLJEVIĆ1 Branislav BROJČIN Univerzitet u Beograd Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju KONCEPTUALNE ADAPTIVNE VEŠTINE KOD DECE SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU2 U drugoj polovini 20. Prilikom sagledavanja potreba za podrškom koju treba pružiti ovim osobama. broj 179017 (2011-2014). japundza@neobee.76. Rezultati istraživanja u oblasti konceptualnih veština kod dece sa intelektualnom ometenošću.922. br.313. 301-317. 376.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 10. procena adaptivnog ponašanja se može koristiti kao indirektna mera tih potreba. kao i mogućnosti procene i tretmana pojedinih komponenti ovih veština kod dece sa intelektualnom ometenošću. Vol. pored dokumentovanja postojećih ograniče1 E-mail: mjkikilj@gmail.com. veka koncept adaptivnog ponašanja postaje sastavni deo gotovo svih definicija intelektualne ometenosti. čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. funkcionalne akademske veštine i veštine samousmeravanja (AAMR. 301 . 2011.

Tokom poslednjih 50 godina došlo je do promena u sagledavanju mogućnosti osoba sa IO unutar društvene zajednice. Ključne reči: intelektualna ometenost. 2004). adaptivno ponašanje. smeštanjem u geografski izolovane institucije i dr. unutar njenog razvojnog kontinuuma. koncept adaptivnog ponašanja u drugoj polovini 20. 2011. Pristup osobama sa IO uglavnom je bio obeležen restriktivnim merama (sterilizacijskim zakonima. Očekivanja od ovih osoba vremenom su bivala sve veća. 2. Postojanje značajno potprosečne inteligencije uz istovremeno prisustvo ograničenja u adaptivnom ponašanju. mogu im obezbediti nepohodnu podršku pri uključivanju u redovno obrazovno okruženje i širu društvenu sredinu. nja u pojedinim aspektima ovih veština. U tom periodu intelektualna ometenost je primarno sagledavana kroz značajno niži nivo intelektualnog funkcionisanja uz dominantno oslanjanje na testove inteligencije pri dijagnostikovanju. br. uz istovremeni porast značaja kreiranja odgovarajuće podrške koja bi im omogućila da žive kao punopravni članovi društva (Thompson et al.. pružaju uvid u načine na koje se može poboljšati njihovo adaptivno funkcionisanje. podučavanje UVOD U prvoj polovini 20. .) koje su imale za cilj zaštitu tzv. Fuchs. konceptualne veštine. 1987). procena. trebalo bi da bude prvi korak u kreiranju takvih pristupa.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).. javlja se kao 302 . 10. uz korišćenje različitih instrumenata i/ili vidova evaluacije. Shodno promenama u društvenim očekivanjima. Sagledavanje dostignutog nivoa ovladanosti određenom veštinom. Kreiranje i primena različitih pristupa u podsticanju funkcionalnih akademskih veština. omogućava usmeravanje ciljeva tretmana i nastave ka daljem razvoju te veštine. ali i kritikama upućenim na izolovano korišćenje koeficijenta inteligencije. ili pristupa kojima se umanjuju akademski zahtevi za učenike sa intelektualnom ometenošću. Vol. kao primarnog kriterijuma pri dijagnostikovanju. 301-317. Timska sveobuhvatna procena.neometenog’’ društva od ovih osoba (Horn. veka konstrukt adaptivnog ponašanja je imao neznatnu ulogu u identifikovanju i tretmanu osoba sa intelektualnom ometenošću (IO). veka postaje sastavni deo gotovo svih definicija IO.

Banković.. ne mora obavezno biti i u drugom (Cone. 2002).. 1996). S. posebno u identifikaciji lake IO. socijalnih i praktičnih veština koje ljudi uče kako bi mogli da funkcionišu u svakodnevnom životu (AAMR. Navedeni aspekti konceptualnih veština su dalje razloženi na niz pojedinačnih veština potrebnih za uspešno funkcionisanje u svakodnevnom životu. prema Thompson et al. intelektualna ometenost (ranije korišćen termin ’’mentalna retardacija’’) se može sagledati i kao produkt interakcije između veština neke osobe i zahteva njenog okruženja. Konceptualne veštine Konceptualne adaptivne veštine obuhvataju komunikaciju. 1987). Fuchs. procena ovog ponašanja postala je integralni deo tretmana tj. Prilikom sagledavanja potreba za podrškom koju treba pružiti osobama sa IO. prema Jenkinson. 1983. Ovo ponašanje se može definisati i kao funkcionalno efikasna interakcija neke osobe sa određenim okruženjem. Ovo implicira situaciono definisanje adaptivnog ponašanja jer ono što je funkcionalno efikasno u jednom okruženju. 303 . procena adaptivnog ponašanja se može uzeti kao indirektna mera tih potreba (Brown et al. kao i mogućnosti procene i tretmana pojedinih komponenti ovih veština kod dece sa IO. 2009). 2002).: Konceptualne adaptivne veštine kod dece sa intelektualnom ometenošću uslov za identifikovanje neke osobe kao IO (Grossman. Američka asocijacija za mentalnu retardaciju adaptivno ponašanje definiše kao skup konceptualnih.1992. Funkcionalno efikasna interakcija podrazumeva onu vrstu interakcije koja postavlja najmanja ograničenja pred neku osobu u određenoj sredini. S tog aspekta.. funkcionalne akademske veštine i veštine samousmeravanja (AAMR. i dr. 2002). Cilj ovog rada je da se sagledaju aspekti adaptivnog ponašanja koji se odnose na konceptualne veštine. efikasno sredstvo za strukturiranje sadržaja obuke i programa edukacije za osobe sa težim oblicima IO (Horn. Iako je u početku koncept adaptivnog ponašanja imao formalnu ulogu u proceni. Nju obeležava značajan raskorak između onoga što osoba može da uradi bez neke dodatne pomoći ili podrške i onoga što predstavlja očekivanja okruženja (Luckasson et al. 1987).

životinja i predmeta. Veštine komunikacije uključuju sposobnost neke osobe da se služi svojim receptivnim i ekspresivnim jezičkim veštinama u svakodnevnim aktivnostima i u različitim okruženjima (npr. Ekspresivne jezičke veštine. kod kuće. razumevanje reči koje označavaju radnju. sposobnost deteta da kaže koliko ima godina. Razumevanje informacija prezentovanih govorom podrazumeva korišćenje receptivnih jezičkih veština koje omogućavaju prepoznavanje imena ljudi. započinje intezivnije podučavanje akademskim veštinama. 2011. potrebe i želje. već obuhvataju i sposobnost korišćenja neverbalnih aspekata komunikacije. držanje pribora za pisanje. takođe predstavljaju deo sveobuhvatne procene adaptivnog ponašanja (Miller. postavljanje pitanja i korišćenje rečenica. Vol. Sa polaskom deteta u školu. Komunikacione veštine nisu ograničene samo na sposobnost razumevanja verbalnih informacija i govornu produkciju. 2. da broji i sortira predmete prema različitim kriterijumima. Pokazivanje slika u knjigama.funkcionalne’’ naglašena je potreba da stečene veštine budu korisne i u vanškolskom okruženju sa ciljem povećanja nezavisnosti neke osobe. pisanu i/ili gestovnu produkciju. Pojedini autori ističu da se 304 . kao i razumevanje informacija iz priča. pisanje i matematičke veštine). pisanja i računanja. mogu prethoditi uspešnom ovladavanju kasnijim matematičkim veštinama. Takođe. u školi. crtanje prepoznatljivih oblika. 2008). Vinson. omogućavaju osobi da izrazi svoje ideje. praćenje naloga različitog stepena složenosti. 301-317. Uspešno ovladavanje veštinama funkcionalnog čitanja. Iako se sticanje ovih veština uglavnom dovodi u vezu sa školskim okruženjem. pisanje štampanim slovima vlastitog imena. poput gledanja u lice sagovornika. br. predstavljaju primere ekspresivnih jezičkih veština. da odredi (kaže) vreme i/ili dan u nedelji. 10. Funkcionalne akademske veštine (čitanje.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). korišćenje reči za imenovanje stvari i/ili osoba. 2008). ispoljene kroz oralnu. . zahteva posedovanje nekih preakademskih veština u predškolskom periodu. samo su neke od veština koje prethode usvajanju funkcionalnog čitanja i pisanja.. terminom . prepoznavanje slova u vlastitom imenu i globalno prepoznavanje odštampanog imena.. Fenty. prikladno započinjanje. Pokazivanje prstom omiljenog predmeta. tok i kraj konverzacije (Mancil.čitanje’’ jednostavnih znakova. na poslu). vođenje i završavanje konverzacije. razumevanja facijalne ekspresije i govora tela kojima se reguliše početak.

Funkcionalne matematičke veštine definisane su bazičnim znanjima o konceptu novca. prema Miller. Pored navedenih komunikacionih i akademskih veština. S. 2002). prema Miller. uključuju niz pojedinačnih sposobnosti kao što su započinjanje zadatka. Procena konceptualnih veština kod dece sa IO Dijagnostikovanje stanja intelektualne ometenosti. prema Miller. prepoznavanje novčanih apoena. 2008). Funkcionalno čitanje bi podrazumevalo sposobnost prepoznavanja značenja štampanih reči u cilju pristupa pisanim informacijama koje mogu biti značajne za samostalno funkcionisanje (npr. pravljenje izbora i kompletiranje zadatka uz vođenje računa o planu aktivnosti i vremenskim ograničenjima (AAMR. Ovo pisanje je usmereno ka ostvarivanju nekih praktičnih životnih ciljeva i ne podrazumeva kreativno pisanje radi zadovoljstva. njihovo brojanje i kombinovanje. Međutim. predstavljaju matematičke veštine koje mogu biti relevantne za svakodnevni život. praktičnih i konceptualnih veština). veštine potrebne za nezavisno i odgovorno ponašanje.. Utvrditi da osoba ima izražena ograni- 305 . korišćenje pisama ili elektronske pošte za saopštavanje informacija (Slaton et al. 2008). poput pisanja vlastitog imena i adrese. popunjavanja različitih vrsta formulara. Fenty. praćenje uputstava. pored procene nivoa intelektualnog funkcionisanja.. pronalaženje vlastitog imena u listi imena. značaj procene adaptivnih veština prevazilazi izolovanu potrebu za dijagnostikovanjem intelektualne ometenosti kod neke osobe. u kojima pojedinac samostalno kontroliše i usmerava vlastite aktivnosti.: Konceptualne adaptivne veštine kod dece sa intelektualnom ometenošću primenom funkcionalnih kurikuluma može podstaći razvoj bazičnih akademskih veština koje bi bile primenljive u dnevnim životnim aktivnostima učenika (Slaton et al. Fenty. 1996.) (Browder. i dr. čitanje različitih vrsta menija pri pravljenju izbora u restoranu i sl. Mogućnost orijentacije u vremenu korišćenjem sata i kalendara. Fenty. 2008). kao i za kontrolu vlastitog ponašanja. Funkcionalno pisanje se odnosi na sposobnost da se pisano saopšte informacije. Ova ponašanja. ili u nekom dokumentu.Banković. korišćenje rečnika. 2008).. 2001. Fenty. zahteva i procenu ranije pomenutih dimenzija adaptivnog ponašanja (socijalnih. merenja i vremena (Valletutti et al. prema Miller. čine značajan aspekt konceptualnih adaptivnih veština. 2001. 1994.

nastavnika i dr. čitanja i pisanja. procena konceptualnih veština može se sprovesti i pojedinačnim testovima usmerenih na procenu užeg opsega veština. 2. AAMR Adaptive Behavior Scale–School – Second Edition. br. Prednost njihovog korišćenja ogleda se u sveobuhvatnosti koju nude. 2003. Harrison. Lambert et al.. vaspitača. Sparrow et al.. 2006) uključuju ajteme koji pokrivaju ranije navedene aspekte konceptualnih veština (komunikaciju. 1987.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 1993.) u cilju objektivnije procene stečenih veština i njihovog korišćenja u različitim situacijama i okruženjima. Vinson. čenja u oblasti konceptualnih veština. Postojeće skale adaptivnog ponašanja (npr. Osim toga. može predstavljati polaznu osnovu za kreiranje adekvatne podrške u okruženju u kome boravi. U skladu sa opštim principima procene adaptivnog ponašanja. one pružaju mogućnost dobijanja informacija iz različitih izvora (roditelja. 1993). 2008). pri čemu su konceptualne veštine date u razvojnom sledu uz pokrivenost šireg uzrasnog okvira. mogu biti korišćeni za dobijanje preciznije informacije o nivou stečenih veština. procena nivoa ovladanosti konceptualnim veštinama kod osoba sa IO može zahtevati korišćenje više različitih instrumenata i/ili vidova procene. Oakland. Adaptive Behavior Assessment System – Second Edition. Vineland Adaptive Behavior Scales – Second Edition. Vinson. 2004). 301-317. Testovi namenjeni ispitivanju receptivnog i/ili ekspresivnog jezika. kod testova inteligencije) (Thompson et al. konceptualne veštine moraju biti razmotrene u svetlu mogućnosti koje zajednica pruža i standarda tipičnih za uzrast osobe i kulturu. Fuchs. njene intelektualne sposobnosti i potrebe za komunikacijom koje zahteva njeno okruženje (Mancil. Nadalje. a ne na maksimalno postignuće (npr. razvojne čekliste za decu predškolskog uzrasta. koje pretenduju da budu sveobuhvatne. Schalock. 2011. Pored skala adaptivnog ponašanja.. S obzirom na to da se naglasak pri proceni adaptivnih veština stavlja na tipično funkcionisanje osobe u različitim okruženjima. 2008). 10. kod osoba sa IO ova procena može usmeravati odabir individualnih ciljeva i sadržaja kurikuluma u procesu nastave (Horn. 2002.. Tako se na primer pri proceni jezika i komunikacionih veština moraju uzeti u obzir uzrast osobe. Vol. 306 . funkcionalne akademske veštine i samousmeravanje). Lambert et al. kao i za planiranje odgovarajućeg tretmana i nastave (Mancil.

ali i budući nivo kojim osoba treba da ovlada kako bi se osigurao uspešan prelazak u manje restriktivno okruženje (Horn. u školi. Ona podrazumeva identifikovanje aktivnosti i veština koje su funkcionalno važne za adaptaciju u određenom okruženju (npr. prema Allor et al. Konceptualne veštine kod dece sa IO Pismenost. ekoloških inventara. Međutim.. individualno prilagođenih funkcionalnih kurikuluma. Minimalnim nivoom pismenosti uspeva da ovlada samo 20% dece sa lakom ili umerenom IO (Katims. Neka veština se može smatrati korisnom ili funkcionalnom za jednu osobu. ali ne mora biti funkcionalna i za drugu (Katims. ovim pristupom identifikuje se trenutni nivo ovladanosti konkretnom veštinom. Miller. 2001. Fenty. mogu omogućiti bliži uvid u to kako učenik ispoljava određenu veštinu u odnosu na zahteve konkretnog okruženja (npr. Za učenike sa težim oblicima IO neformalni vidovi procene mogu omogućiti kreiranje odgovarajućih. takva procena često nije dovoljna da pruži informacije potrebne za potpuno sagledavanje aktuelnog funkcionisanja deteta u odeljenju ili drugom relevantnom okruženju. S. 2008). kod kuće. kao važan sastavni deo kulture. Ovi vidovi procene su u većoj meri povezani sa aktuelnim kontekstom u kome se očekuje primena određene veštine. Deca sa IO imaju značajnih teškoća u ovoj oblasti konceptualnih veština. 2010). u odnosu na redovni kurikulum). kriterijumski testovi.Banković. na poslu). Vidovi procene koji nisu zasnovani na poređenju sa grupnim normama (npr. portfoliji.: Konceptualne adaptivne veštine kod dece sa intelektualnom ometenošću Skale adaptivnih veština i testovi. mogu pružiti korisne informacije o nivou odstupanja u stečenim konceptualnim veštinama u odnosu na referentnu grupu vršnjaka (normirani uzorak). 1987. pri čemu se njihove potrebe u nastavi čitanja mogu razlikovati od potreba vršnjaka tipičnog razvoja (TR) koji imaju problem sa čitanjem. omogućava pristup različitim informacijama i pruža širok spektar mogućnosti u određenoj sredini. standardizovani na određenoj populaciji. Jedna od strategija evaluacije konceptuanih veština kod ovih učenika je i primena tzv. neformalna evaluacija omogućava visok stepen prilagođavanja procene svakoj osobi pojedinačno i određivanje kojim konceptualnim veštinama bi učenik trebalo da bude podučavan (Spinelli. 2000). 2002). 307 . Pored toga. anegdotske beleške). Fuchs. i dr. Za razliku od standardizovanih testova.

Alor i saradnici ukazuju na neke specifične potrebe učenika sa IO u nastavi čitanja. Iako ovi autori smatraju da deca sa lakom i umerenom IO mogu imati veće koristi od foničkog pristupa čitanju. da bi ovladali bazičnim nivoom čitanja. S druge strane. 301-317. ali to još uvek ne mora značiti da je dete 308 . Vol.. rezultati većeg broja istraživanja u okviru jedne metaanalitičke studije pokazuju da podučavanje globalnom čitanju reči može biti efikasno. Sumarni rezultati pokazuju da različite procedure podučavanja mogu biti efikasne u učenju globalnog čitanja reči. Međutim. 2011. Uočene su i teškoće u generalizaciji i primeni stečenih veština čitanja. unutar eksperimentalne grupe koja je bila podvrgnuta foničkom pristupu postojale su izražene individualne razlike u uspešnosti. Pored toga. verovatno ima veliki broj onih koji nemaju razvijenu sposobnost fonetske analize. br. Autori ove studije navode da među učenicima koji uče da globalno čitaju reči. Alor i saradnici (Allor et al. učenicima se nudi prilika da odaberu onaj nastavni pristup koji najviše odgovara njihovim ličnim karakteristikama. 10. tako i za one sa težim oblicima ometenosti (Browder. 1998). korišćenja povratne informacije).Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Primenom šireg spektra efikasnih procedura (npr. demonstracija zadatka. koja bi se sprovodila tokom dužeg vremena. neophodna im je nastava većeg inteziteta. Ostaje otvoreno i pitanje da li su učenici koji su usvojili određene reči razumeli njihovo značenje (npr. Pronalaženje reči sa kartica može pomoći učeniku da prepoznaje odštampane reči. 2010) zapažaju da je ovoj deci potrebno približno 3 godine intezivne nastave da bi dostigli minimalni nivo čitanja koji se zahteva na kraju prvog razreda. novinama i sl. Na osnovu dobijenih rezultata. Ovim učenicima je potreban veći podsticaj kako bi razvili i održali prikladne oblike ponašanja neophodne za učestvovanje u obuci čitanja. Takođe je zabeleženo da je tokom prve godine sprovođenja nastave napredak u čitanju bio sasvim zanemarljiv. Primenjujući fonički pristup u obuci čitanja kod učenika sa lakom i umerenom IO. nasuprot globalnom pristupu. Xin. pronalaženje reči sa kartica u prodavnici.). nisu pronađeni pouzdani pokazatelji stepena u kome su usvojene reči bile primenjivane u realnim situacijama (npr. 2. kako za učenike sa lakom IO. iako nisu neposredno poredili razlike u ovladavanju veštinom čitanja između dece sa IO i njihovih vršnjaka TR koji imaju problem sa čitanjem. uzrasta oko 8 godina. šta bi trebalo da urade kada vide upozorenje na nekom proizvodu).

Funkcionalni ishod globalnog čitanja ogledao bi se u mogućnosti učenika da izvede neku aktivnost koju ranije nije mogao da primeni bez globalnog prepoznavanja napisane reči. Ova poteškoća je naročito prisutna kod učenika sa težim oblicima IO. izostavljanja jednog broja u nizu ili brojanja jednog elementa dva puta). S. zabeležene su individualne razlike koje pokazuju da neka deca sa umerenom IO čak ni na ovom uzrastu nemaju zadovoljavajući nivo znanja o brojevima. deca sa IO imaju značajnih poteškoća i u ovladavanju funkcionalnim matematičkim veštinama. bilo uspešno na oba zadatka. uzrasta od 7 do 14 godina (mentalni uzrast od 2 do 6 godina). Na zadacima jednostavnog računanja količine prebrojavanjem elemenata u nizu i zadacima uočavanja grešaka u ispitivačevom brojanju elemenata (npr. kao i množenja i deljenja. Na osnovu rezultata istraživanja u oblasti pismenosti učenika sa lakom i umerenom IO. 1998) upućuju na zaključak da učenici sa težim oblicima IO mogu imati značajnih poteškoća u ovladavanju i nekim bazičnijim matematičkim veštinama koje prethode izvođenju računskih operacija. i dr.5 godina. samo je 28% učenika. Ovi rezultati dovode u sumnju gotovo jednoznačno potvrđenu efikasnost globalnog čitanja kod osoba sa IO. Ovaj manji procenat učenika je ovladao pravilima brojanja i mogao je da primeni usvojenu veštinu u 309 . predstavljali su im gotovo nerešiv problem (Kaljača.Banković. deca sa umerenom IO tek na uzrastu od 13 godina postižu nivo znanja o brojevima (mogućnost sabiranja i oduzimanja u okviru prve desetice) koji bi odgovarao znanju dece TR uzrasta od 7. 2005). Katims (Katims. Rezultati istraživanja koje je sproveo Porter (Porter. uz nerazumevanje klasne strukture broja. 2000) ukazuje na tendenciju bolje razvijenosti prepoznavanja odštampanih reči u odnosu na razumevanje pročitanog kod ove populacije.: Konceptualne adaptivne veštine kod dece sa intelektualnom ometenošću ovladalo funkcionalnim čitanjem. uz oslanjanje na upotrebu vlastitih prstiju prilikom računanja. onemogućavaju učenike sa umerenom IO da ovladaju složenijim računskim operacijama i formiraju jasan pojam broja. Pri ispitivanju sposobnosti izvođenja računskih operacija. Zadaci sabiranja i oduzimanja u okviru prve stotine. Međutim. Ispitanici u okviru ovog istraživanja su bili relativno uspešni pri sabiranju brojeva do 3. Preoperativni obrasci mišljenja i stereotipni načini rešavanja aritmetičkih zadataka. Pored teškoća u ovladavanju funkcionalnim čitanjem i pisanjem.

2011. određivanju (verbalizaciji) vremena i razumevanje količina. važni su za osobe sa IO pri zapošljavanju. Sa druge strane. 10.. na osnovu analize grupisanja rezultata autor ukazuje na mogućnost prisustva teškoća pri prelasku sa primene pravila prebrojavanja i utvrđivanja količine na razumevanje praktičnog korišćenja stečene veštine kod učenika sa težim oblicima IO. 301-317. Veći efekti obuke u samostalnom obavljanju kupovine se postižu kod osoba sa IO koje na početku obuke poseduju sposobnost prepoznavanja novčanih apoena i njihovog brojanja. približno 50% učenika koji su primenjivali pravila brojanja (stabilnog redosleda brojeva i/ili označavanja svakog elementa u nizu samo jednim brojem pri prebrojavanju). 2. Porter. Naglasak se sve više stavlja na razvoj odgovarajućih metoda podučavanja koje treba da podstaknu funkcionalno korišćenje matematičkih znanja. nego kod onih osoba koje imaju samo izvesna isku- 310 . Vol. kao što su brojanje i dodavanje (Cihak. Raspolaganje novcem i samostalno obavljanje kupovine zahteva prethodno podučavanje učenika sa IO bazičnim matematičkim veštinama. 1999). ne pruža mogućnost za efikasno korišćenje matematičkih znanja u realnim situacijama (Butler et al. nije bilo u stanju da utvrdi krajnju količinu prebrojanih predmeta. br. potrebno je napraviti razliku između onoga što dete može da uradi i onoga što razume kada je u pitanju veština brojanja (Porter. činila su kontrolnu grupu.. bilo da naglašava poslednji izgovoreni broj (Muldoon et al. Grim. Iako su postignuća obe grupe bila slična. 1998. S obzirom na to da često nije sasvim jasno da li dete koje uspešno odgovara na pitanje ’’Koliko ukupno ima predmeta?’’. zbira ili proizvoda dva broja). Tačnost u brojanju i računanju.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). bilo da ponavlja. samostalnom životu. 2008). kao i za uspešno uključivanje u školsku sredinu i zajednicu. 2007). zapravo razume da poslednji broj u nizu označava količinu ili prosto primenjuje pravilo ’’poslednje reči’’. prepoznavanju brojeva. ujednačena prema mentalnom uzrastu sa učenicima sa IO. U navedenom istraživanju deca TR predškolskog uzrasta. Nastava usmerena na učenje napamet rešenja računskih operacija (npr. rešavanju zadataka različitog tipa (utvrđivanja količine i grešaka u tuđem brojanju). 1999). 2001). Porter zastupa stanovište da usvajanje pravila brojanja kod dece sa IO. kao i kod dece TR. bez razumevanja koncepta koji stoji u osnovi izvođenja računskih operacija. prethodi razumevanju praktične upotrebe tih pravila (Porter.

Dnevna organizacija vremena upućuje na sposobnost deteta da zna koji zadatak treba da uradi. Za osobe sa IO koje nisu ovladale u potpunosti konceptom novca i bazičnim računanjem. mogu biti efikasne strategije kojima se umanjuju akademski zahtevi pri izračunavanju novca koji je potrebno izdvojiti za kupovinu (npr. 2002).. 2010). Kod dece sa IO zabeleženo je razvojno kašnjenje u vremenskoj orijentaciji i organizaciji vremena. omogućavajući mu da planira i izvršava aktivnosti koje su u vezi sa njegovim ličnim ciljevima i zahtevima sredine. autističkim spektrom poremećaja.. Rezultati istraživanja kojim su bila obuhvaćena deca TR. upućuju na zaključak da dijagnoza određenog tipa ometenosti ne predstavlja snažan prediktor razvoja sposobnosti obrade vremenskih informacija. Učenici sa lakom IO su pokazali najbolje rezultate pri proceni godine. uzrasta od 5 do 10 godina. Razvoj vremenske percepcije se kod ove dece naglo povećava posle 12te godine života. orijentacije i organizacije vremena. Percepcija vremena i sposobnost vremenske orijentacije predstavljaju sukcesivne tačke razvoja unutar kontinuuma koji se završava sticanjem veštine organizovanja vremena (Janeslatt et al. cerebralnom paralizom. 1999). Određivanje vremena predstavlja još jednu oblast potencijalne slabosti u okviru funkcionalnih matematičkih veština kod dece sa IO. kao i deca sa različitim tipovima ometenosti (lakom i umerenom IO. Grasso. Međutim. Mali broj dece sa lakom IO uspeva da odredi tačno vreme na analognom časovniku. bez pravog razumevanja ovih pojmova. Deca treba da ovladaju ovom veštinom kako bi mogla nezavisno da funkcionišu u određenom okruženju. S. korišćenje digitrona) (Browder.Banković.. i dr. ali su znatno uspešnija kada koriste digitalni sat. znanja o pojedinim vremenskim jedinicama kod dece sa IO često su mehaničkog karaktera u vidu nabrajanja dana u nedelji ili meseci u godini. zatim današnjeg dana. 2005). dok je samo mali broj učenika nižih razreda mogao da odredi mesec u godini. Konkretizacija apstraktnog pojma vremena i vremenskih intervala predstavlja neophodan uslov pri podučavanju dece sa IO u ovoj oblasti funkcionalnih akademskih veština (Japundža-Milisavljević. (Davies et al.: Konceptualne adaptivne veštine kod dece sa intelektualnom ometenošću stva u zajednici koja nisu u vezi sa upotrebom novca (Xin et al. 2008). kada i za koje vreme. hiperkinetskim sindromom i dualnim dijagnozama). koja stoji u osnovi vremenske percepcije. Autori ovog istraživanja navode da sposobnost obrade vremenskih informacija predstavlja 311 .

2010). 2011. Vol. Zahtev za sveobuhvatnošću procene proističe iz evidentnog prisustva ograničenja u širokom spektru konceptualnih veština (čitanja. korišćenjem različitih instrumenata i/ili vidova evaluacije. brojanja. Fokus tretmana kod dece sa nižim postignućima u obradi vremenskih informacija može biti razvoj percepcije vremena i vremenske orijentacije. dok se kod dece sa višim postignućima podrška može preusmeriti na razvoj veštine organizacije vremena (Janeslatt et al.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). socijalne integracije i kvaliteta života dece sa IO. 10. unutar njenog razvojnog kontinuuma. nekada nepohodan da bi se unapredila veština dnevne organizacije vremena i samostalnost dece sa IO. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA Rezultatima istraživanja u oblasti konceptualnih adaptivnih veština kod dece sa IO dokumentovana su značajna razvojna kašnjenja u ovladavanju veštinama važnim za školovanje i nezavisno funkcionisanje. važan faktor za razumevanje načina na koji deca funkcionišu u svakodnevnom životu. 301-317. sveobuhvatne procene. Kreiranje i primena različitih pristupa u podsticanju funkcionalnih akademskih veština. ili pristupa kojima se umanjuju akademski zahtevi za učenike sa IO. Identifikovanje elemenata konceptualnih adaptivnih veština koje dete poseduje. U sklopu evaluacije. Primena timske.. 312 . mogu im obezbediti nepohodnu podršku pri uključivanju u redovno obrazovno okruženje i širu društvenu sredinu. Adekvatna procena navedene sposobnosti može usmeravati rani tretman. pruža mogućnost kreiranja adekvatne individualizovane podrške u različitim okruženjima u kojima ono boravi. sagledavanje dostignutog nivoa ovladanosti određenom veštinom. trebalo bi da bude prvi korak u kreiranju takvih pristupa. kao i veština kojima bi trebalo da ovlada. Krajnji ishodi takve podrške trebalo bi da budu unapređenje samostalnog funkcionisanja. računanja. određivanja vremena i upravljanja vremenom) kod dece sa IO. 2. br. omogućava usmeravanje ciljeva tretmana i nastave ka daljem razvoju te veštine.

D. P. M. & Pierce T. & Wehmeyer. American Association on Mental Retardation (AAMR) (2002). D. The Journal of Special Education. P. 6. Psychology in the Schools. 3. Cone.Banković. P. Intervention planning using adaptive behavior instruments. K. Research in Autism Spectrum Disorders. & Grim. M. Butler. E. Teaching money skills to individuals with mental retardation: a research review with practical applications. 130–153. K. (2008). classifiication and systems of support. P. 32 (3). J. S. A meta-analysis and review of sight word research and its implications for teaching functional reading to individuals with moderate and severe disabilities. Cheatham. Mathes. Davies. H. F. Lee. Journal of Special Education. (2001). J.. Teaching students with autism spectrum disorder and moderate intellectual disabilities to use counting-on strategies to enhance independent purchasing skills. J.. 4. (1987). Remedial and Special Education. 716–727. 7. Journal of Intellectual Disability Research. Ouellette-Kuntz.. Browder. & Elliott. & Champlin. T. D. Mental retardation: Definition. Allor. S. Choosing a measure of support need: implications for research and policy. M. 5. L. 949–954.. 2. D. (1998). Bielska.. 53 (11).. Cihak. H. (1999). & Xin. G. E. Browder. 2 (4). 127–148. Teaching mathematics to students with mild-to-moderate mental retardation: a review of the literature. M. J. 21 (1). D.: Konceptualne adaptivne veštine kod dece sa intelektualnom ometenošću LITERATURA 1.... H. 39 (1). Comprehensive reading instruction for students with intellectual disabilities: findings from the first three years of a longitudinal study. D. F.. (2009). i dr. J.. M. Miller. 20–31. 9. 297–308. K.. & Grasso. Mental Retardation.. 445–466. (2010). Roberts. (2002).. Y. 8. Washington. K. Enhancing independent time-management skills of individuals with 313 . DC: AAMR. 10th edn. S. 20 (5). Brown. I. Stock. 47 (5)..

Austin. Nihira. Using adaptive behavior in assessment and intervention: an overview. & Almqvist. (2005). Adaptive behavior assessment system – second edition. L. 53–70). 301-317. 13. H. & Oakland. The Journal of Special Education. 23 (3). 10. Oakland. 2nd edn. VA: The Council for Exceptional Children. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 11. 10. Functional academic adaptive skills.... (2010). 14. Patterns of time processing ability in children with and without developmental disabilities.. S. Mental Retardation. & Leland. 21 (1). M. 40 (5). L.). (2008). T. (1996). Harrison. D. Harrison (Eds. Lambert. Janeslatt. K. Division on Mental Retardation and Developmental Disabilities.. Evaluacija matematičkih sposobnosti kod dece sa umerenom mentalnom retardacijom. TX: PRO-ED. 16. (2008). M. AAMR Adaptive Behavior Scale-School. TX: The Psychological Corporation. M. In T. P. & Vinson. Granlund. A. br. G. Japundža-Milisavljević. 11–26. Communication skills.... Metodika nastave matematike za decu ometenu u intelektualnom razvoju. (1993). L. P.. Kaljača. Identifying intellectual disability: some problems in the measurement of intelligence and adaptive behaviour. Miller. & Fuchs. 2011. San Diego. N. San Antonio. Kottorp. 31 (2). 97–102. The quest for literacy: Curriculum and instructional procedures for teaching reading and writing to students with mental retardation and developmental disabilities. Adaptive 314 . Horn. Vol. (2008). S. Reston. 358–365. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Katims. L. Mancil. 17. 19. E.). mental retardation using a palmtop personal computer.. Jenkinson J. (2003). & Fenty. R. D. Istraživanja u defektologiji. CA: Elsevier. P. 18. In T. 123–132. (2000). 250–262. A. Harrison (Eds. 15. B. (1987). Australian Psychologist. Adaptive behavior assessment system-II: Clinical use and interpretation (pp. G. 6.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). N. Oakland. 2. C. 12.

S. 543–558. A. 24. 71 (4).: Konceptualne adaptivne veštine kod dece sa intelektualnom ometenošću behavior assessment system-II: Clinical use and interpretation (pp. (2005). 28. Upper Saddle River. R. Lewis. Porter. 12 (2). Thompson. E. K. S. C. 27. San Diego. (2004). M.. E.. Craig. & Bruininks. 22. L. Y. Spinelli. Pieces of the puzzle: measuring the personal competence and support needs of persons with intellectual disabilities.. (2002). (1999). i dr. Xin. M. 87–99. (1998).. J.Banković.. McGrew. Grasso. Schalock. 14 (4). J.. (2004). H.. The emerging disability paradigm and its implications for policy and practice. & Jitendra.. D. 93–114). D. S. Vineland Adaptive Behavior Scales – Classroom Edition (2nd edn. R. P. Bryant. E. P. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. D. G. 331–345. The attainments of pupils with severe learning difficulties on a simple counting and error detection task. MN: Pearson Assessments. B. Bloomington. & Berridge. 25. R. Thompson. M. British Journal of Educational Psychology. Journal of Disability Policy Studies. Exceptional Children. J. The effects of purchasing skill instruction for individuals with developmental disabilities: a meta-analysis. Muldoon... Washington. Hughes. CA: Elsevier. M. DC: American Association on Mental Retardation. D. 68 (3). British Journal of Developmental Psychology. C. 315 . C. J. The Supports Intensity Scale (SIS): Users manual. 379–400. Campbell. The understanding of counting in children with severe learning difficulties and nursery children. 23–39. (2007). Rotholz. C. Peabody Journal of Education. Dipipi-Hoy. New Jersey: Merrill Prentice-Hall.. K. 26. Sparrow.. Cicchetti. Inc. R. 23. R.& Balla.. 21. (2006). (2002). Porter. Classroom assessment for students with special needs in inclusive settings. 20. Predictors of early numeracy: is there a place for mistakes when learning about number?. 204–215.). 25 (4). A. 77 (2).

2011. The objective of this work is to perceive aspects of adaptive behaviour related to conceptual skills as well as possibilities of evaluation and treatment of respective components of these skills in children with intellectual disabilities. functional academic skills and skills of self-direction (AAMR. can assure necessary 316 . Vol. br. 2002).Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). The research in the area of conceptual skills in children with intellectual disabilities. Stated aspects of conceptual skills are further divided into a considerable number of respective skills necessary for successful performance in everyday life. evaluation of this aspect of behaviour became an efficient method of structuring the content of training and the programme of education for persons with intellectual disability. 2. According to the American Association on Mental Retardation (present name the American Association of Intellectual and Developmental Disabilities) conceptual adaptive skills comprise communication. offers an insight in manners in which adaptational functioning of these children can be enhanced. apart from documenting the existing limitations of certain aspects of these skills. CONCEPTUAL ADAPTIVE SKILLS IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES Slobodan Banković. 10. or approaches which decrease academic requests for children with intellectual disabilities. In considering support needs which ought to be provided to these persons. the evaluation of adaptive behaviour can be utilised as an indirect measurement of those needs. Creation and applicability of various approaches in encouraging functional academic skills. Throughout the time. Mirjana Japundža-Milisavljević. Branislav Brojčin University of Belgrade Faculty of Special Education and Rehabilitation Summary In the second half of 20th century the concept of adaptive behaviour became a constituent part of almost every definition of intellectual disability. 301-317.

2011. conceptual skills. evaluation. By using different instruments and/or forms of evaluation. 3. Prihvaćeno. a comprehensive team evaluation is to be the initial step in forming such approaches. Key words: intellectual disabilities.Banković. Consideration of the achieved level of mastery of specific skills within their development continuum enables orientation of treatment and teaching goals towards further development of the skill. 6.: Konceptualne adaptivne veštine kod dece sa intelektualnom ometenošću support to these students at integration into regular educational and broader social surroundings. 6. i dr. 317 . adaptive behaviour. instruction Primljeno. 2011. 25. S.

.

319-337. 10.36 ID: 185085196 Pregledni rad Ivona MILAČIĆ-VIDOJEVIĆ1 Nada DRAGOJEVIĆ Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju STIGMA I DISKRIMINACIJA PREMA OSOBAMA S MENTALNOM BOLEŠĆU I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA U članku se razmatraju pitanja vezana za prirodu stigme prema osobama s mentalnom bolešću i prema članovima njihovih porodica. Ideje postmoderne pozivaju na preispitivanje opravdanosti koncepata mentalne bolesti i dijagnostikovanja ljudi i posledično na preispitivanje modela zdravstvene i socijalne zaštite koji se nude po1 email: mivona@sbb.1-056. Iznose se podaci o prevalenciji mentalnih bolesti u našoj zemlji i razmatra koje su manifestacije stigme. UDK: 316.89-008.647. Na kraju se iznosi kratak pregled skala za merenje različitih oblika stigme i antistigma programa. Ključne reči: stigma. br.82:616. 2011.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).1. kao i doživljena i internalizovana stigma samih osoba s mentalnom bolešću).34/. kako stigmatizacija utiče na osobe s mentalnom bolešću i kako sredstva masovne komunikacije utiču na formiranje stereotipnih stavova prema mentalnoj bolesti.rs 319 . Vol. 316. Razmatraju se rezultati kroskulturalnih istraživanja o prevalenciji različitih oblika stigme u različitim kulturama. osobe sa mentalnom bolešću. Određuju se pojam stigme i vrste stigme (javna stigma prema osobama s mentalnom bolešću i prema njima bliskim osobama. 2.644:376.antistigma programi Priroda stigme U poslednjoj deceniji sve više je radova koji se bave stigmatizacijom. što se može smatrati uticajem postmoderne na oblast mentalnog zdravlja.

telesne veličine (stepen gojaznosti). 2. To je revidirano u definiciji Tornikrofta (Thornicroft. Ističe se značaj konteksta u kome se fenomen (pa tako i mentalna bolest) dešava. Goffman (1963) definiše stigmu kao etiketu koja razlikuje osobu ili grupu osoba od drugih na diskreditujući način. emocionalne (predrasude) i bihejvioralne (diskriminacija) reakcije na opažene znakove (Corrigan. problem stava – predra- 320 . Do stigmatizacije dolazi kada grupa koja ima socijalnu moć omalovažava manje moćnu grupu. na primer. 2001). fiziologije (polna pripadnost). Link i Felan (Link & Phelan.1982) u svojoj definiciji stigme naglašavaju da je ona oblik devijantnosti koji dovodi do toga da drugi ljudi procenjuju individuu kao nepodobnu za učestvovanje u socijaloj interakciji.2001) su ukazali da je koncept stigme kritikovan jer je bio previše individualno fokusiran i labavo definisan. a ne kao razlog za odbacivanje (Scambler. 2005). Ključno je da stigmatizacija nije samo produkt kognitivnog procesa. Umesto dihotomija: „normalno-patološko. Eliot i sar. Stigmatizirajuća oznaka. predrasude se odnose na negativne emocionalne procene. Vol. kao nepredvidiva i preteća po okolinu. već postoji i nastaje u kontekstu socijalne nejednakosti. stereotipizacije.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2011. pulaciji. već i kognitivne (stereotipi). Kao deo procesa stigmatizacije. modeli stigme postaju složeniji tako da ne uključuju samo uočavanje znakova koji ukazuju na pripadnost stigmatizovanoj grupi. 2007) po kojoj stigma može da se sagleda kao termin koji sadrži tri važna elementa: problem znanja – nepoznavanje pojave. već da aktivno konstruiše svoj identitet. br. separacije. Od tada. ali ih ne prihvata. Zato daju novu definiciju stigme koja se sastoji iz komponenata označavanja. a različitost se tretira kao poželjna. potencira se pravo osobe da ne bude samo objekat ili korisnik lečenja. ima značenje stereotipa u situaciji kada je neko svestan stereotipa o mentalnoj bolesti u javnosti. označavajući vlasništvo nad njima i njihov inferiorni status (Falk. Ukoliko postoji prihvatanje da se stereotipi odnose na određenu etničku grupu. ljudi etiketirani na osnovu boje kože (rasna pripadnost). odeće (siromaštvo) stigmatizuju se u masovnoj populaciji. govorimo o predrasudama. Predrasude vode ka diskriminaciji koja čini bihejvioralni ishod stigme. Na primer. (Elliott i sar. 319-337. gubitka statusa i moći i diskriminacije.. 10. Individua se procenjuje kao nesposobna za interakciju. Stigma je reč grčkog porekla koja predstavlja oznaku ili beleg koji se na koži utiskivao robovima. 1998). zdravo-bolesno“.

ali i na osobe koje su blisko povezane sa njom. doprinoseći na taj način porodičnoj stigmi. Dragojević. Diskriminacija se definiše kao nepravedna razlika u ophođenju prema različitim kategorijama ljudi. kada predstavlja aktualno iskustvo diskriminacije. potrebi za stidom i skrivanjem (Bettelheim.Milačić Vidojević. okrivljavanja. 321 .. Diskriminacija se dešava na interpersonalnom nivou. Samostigmatizacija se opisuje kao internalizacija javne stigme ili kao „produkt internalizacije stida. Stručnjaci mogu biti stigmatizatori (nosioci stererotipija u medijskim nastupima. 2002) koji se doživljavaju kao ljudi koji imaju kontakt sa mentalnom bolešću i drugačije iskustvo od većine ljudi (George. veka podržavale su shvatanje o mentalnoj bolesti kao bolesti uzrokovanoj „shizofrenogenom“ majkom ili pogrešnim načinima socijalizacije. 1998). Teorije dominantne 50-tih godina 20. skrivanja. u distribuciji resursa u sektoru zdravstva) ili žrtve stigme (stigma kao profesionalni stresor u psihijatriji) (Schultze. I.1967). 2009) i nastaje kao posledica stigme. beznadežnosti. 2007). poricanje njihovih prava i odgovornosti kao punopravnih građana (Thornicroft i sar. Autor je predložio okvir u kome stigma može da se odredi kao javna ili kao samostigmatizacija. krivice i straha od diskriminacije povezane sa mentalnom bolešću“.: Stigma i diskriminacija prema osobama s mentalnom bolešću i članovima njihovih porodica sude i problem ponašanja – diskriminatorski odnos prema drugom. mogu biti barijera u socijalnoj integraciji pacijenta. u direktnoj komunikaciji sa pacijentom. ili na strukturalnom nivou. kada odražava težnju ka socijalnom distanciranju i isključivanju osoba sa mentalnom bolešću. 2002). 2001). Stigma može biti doživljena. Javna stigma postoji kada članovi opšte populacije prihvataju stereotipe i ponašaju se diskriminatorski. povlačenja usled toga što se negativni stereotip prihvata (Corrigan. ili internalizovana. N.. isključivanjem iz javnog života osoba sa mentalnom bolešću pravnim ekonomskim i institucionalnim sredstvima (Link & Phelan. stida. kada ukazuje na strah od diskriminacije ili osećanje sramote. Stigma može da se odnosi na samu stigmatizovanu osobu. kao što su članovi porodice ili zdravstveni radnici (Ostman&Kjellin.

Vol.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Istraživanje sprovedeno u Kini ukazuje da više od polovine članova porodice ukazuje da stigma ima veliki uticaj na njihov život. dok u drugom modelu kulturološko konotiranje ima ključnu ulogu u prepoznavanju i tretmanu osoba s mentalnom bolešću.. Sibiru i Mongoliji (Dietrich i sar. On je ispitao profesionalce u oblasti mentalnog zdravlja i ljude koji rade u oblasti zakonodavstva i utvrdio da lokalna percepcija o tome šta je mentalna bolest više utiče na njihove procene pojedinca. 1979). a 37% je htelo da sakrije dijagnozu svog rođaka (Alem i sar. nivo opažene stigme je bio viši kod obrazovanijih ispitanika i onih koji su živeli u gradovima (Kleinmann & Mechanic. 1979) je takođe postavio tezu da procena mentalne bolesti nije kulturološki neutralna. Izgleda da je stigma manje evidentna u azijskim i afričkim zemljama (Fabrega. Tausend (Towsend. Mentalna bolest i kultura Horovic (Horowitz. 1991). Studije ukazuju na to da je i u islamskim zemljama stepen stigmatizacije isti kao u drugim zemljama (Fabrega. U prvom slučaju prepoznavanje mentalne bolesti bi trebalo da bude nezavisno od kulture. 2009). 2.. Studija sprovedena u Maroku ukazuje da 76% članova porodice nije 322 . odnosno načina na koji ljudi shvataju i vrednuju varijetete u ljudskom ponašanju). nego eksplicitne psihijatrijske norme. 1982) razlikuje psihijatrijski model mentalne bolesti (u kome se simptom ili bolest tretiraju kao nepoželjni i nužno ih je menjati lečenjem) od socijalnog modela (u kome je simptom rezultat socijalne percepcije.. 10.. 1999). Slični nalazi su potvrđeni u istraživanjima u Turskoj (Ozmen i sar. 2011. 1991). U istraživanjima u Etiopiji 75% rođaka osoba sa shizofrenijom i poremećajima raspoloženja su ukazali da su doživeli stigmatizaciju zbog prisustva mentalne bolesti u porodici. br. 1997). Postoji veći broj kros-kulturalnih istraživanja u različitim zemljama u Africi. Južnoj Americi i jugozapadnoj Aziji (Thornicroft i sar. ali nalazi generalno potvrđuju univerzalnost diskriminacije u odnosu prema psihijatrijskim pacijentima. 2004). ali ostaje nejasno da li ove kulture ne promovišu stigmu ili postoji manjak istraživanja u ovoj oblasti. 2004). 319-337. Metodološke neujednačenosti istraživanja ograničavaju upoređivanje podataka.. Evropi. Istraživanje opšte populacije o znanju i stavovima prema osobama sa mentalnom bolešću u Južnoj Africi je pokazalo da je većina smatrala da su u pitanju stanja povezana sa stresom ili nedostatkom volje a ne medicinski poremećaji (Stein i sar.

2002). U pokretu koji ima za cilj smanjenje društvenog odbacivanja. To je u skladu sa istraživanjem sprovedenim u Nemačkoj (Angermayer & Matschinger. Teme u ovim istraživanjima su se odnosile na to koliko je osoba odgo- 323 . loss of cordination disorder).. Zajednički nalaz istraživanja sprovedenih u različitim zemljama o stigmi i i mentalnoj bolesti ukazuju na visok nivo ispoljenog neznanja i pogrešnih informacija o mentalnim bolestima. 1982). I. Dragojević. Prethodni termin nije bio u skladu sa tradicionalano vrednovanim konceptom lične autonomije što je za posledicu imalo da je samo 20% osoba sa ovim stanjem saznalo dijagnozu od svog lekara (Despriya & Nobutada. mentalna bolest više stigmatizovala. Stigma povezana sa problemima mentalnog zdravlja Istraživanja su pokazala da su osobe sa mentalnom bolešću i intelektualnom ometenošću najstigmatizovanije socijalne grupe (Tringo. I obrasci ponašanja i naziv doprinose stigmi. zloupotrebama psihoaktivnih supstanci ili beskućništvom (Albrecht et al. 2004). 2000). Izbegavanje i odbijanje osoba sa mentalnom bolešću je izgleda univerzalan fenomen (Thornicroft. 2005) u kome se ukazuje da sama oznaka „shizofrenija“ ima značajan uticaj na javno mnjenje.. društvo ili kultura u kojoj se osobe sa mentalnom bolešću smatraju podjednako vrednim i na isti način prihvaćenim kao osobe bez mentalne bolesti. 1987). N. Frist. Treći zajednički nalaz je da se u poređenju sa drugim oboljenjima. u Japanu je promenjeno ime za shizofreniju od seishi buntetsu byo (split mind disorder. Postavlja se pitanje da li stigmi doprinosi sam naziv koji nosi negativnu konotaciju ili neuobičajeni obrazac ponašanja osoba sa shizofrenijom. Rezultati su takođe pokazali da ne postoji zemlja.Milačić Vidojević. 2006). poremećaj podeljenog uma) u togo shiccho sho (poremećaj gubitka koordinacije. a povezivanje mentalne bolesti i opasnosti naglašava negativne uticaje same oznake (Link. 1970. Postoje indikacije od strane samih pacijenata i članova njihovih porodica da je novi termin manje stigmatizujući i da se o njemu otvorenije razgovara. Istraživanja pokazuju da se mentalna bolest više stigmatizovala u poređenju sa somatskim bolestima.: Stigma i diskriminacija prema osobama s mentalnom bolešću i članovima njihovih porodica imalo nikakva znanja o shizofreniji i da direktan kontakt nije povezan sa blažim stavovima prema osobama sa mentalnom bolešću (Kadri i sar.

socijalno povlačenje. 10. vodeći ka socijalnoj izolaciji. sa manje rizika od produženog odbacivanja. nevođenje računa o sebi) i kod članova njihove porodice. pa tako i do socijalno vidljivih promena. Kuper i Sartorijus (Cooper & Sartorius. 1991). vorna za svoju bolest (i koliko se za nju može okrivljavati) i ravnoteže između potrebe zaštite javnog zdravlja i poštovanja ljudskih prava osoba koje imaju dijagnozu (Goldin. opasne i homicidalne (Dickerson i sar. Stoga ih okolina opaža kao agresivne. Istraživanja pokazuju i da nuklearna porodica (zapadne kulture) pokazuje manju toleranciju prema bolesnom članu. Stigma proizvodi promene u osećanjima. stavovima i ponašanju kod osoba koje su predmet stigme (nisko samopoštovanje. 319-337. 2001). 2002). 2009)..Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).. 2. Ova iskustva stvaraju barijeru kliničkom oporavku pacijenta. možda zato što je osećanje odgovornosti za manje sposobnog člana podeljeno između više ljudi (El-Islam. 1994). Diskriminacija dovodi do izostajanja traženja pomoći. 2011. za koje predviđaju i radna mesta prilagođena njihovim sposobnostima (Warner. Među osobama sa mentalnom bolešću specifičan je status pacijenata sa shizofrenijom. radnoj 324 . 1979). izolacije i smeštanja u institucije. jer je to hronična bolest koja dovodi do ireverzibilnih izmena ličnosti. kada osoba odustaje od traženja posla jer očekuje neuspeh) (Thornicroft i sar. Slika o mentalnoj bolesti u javnosti i socijalne reakcije u odnosu na takvu sliku stvaraju novu dimenziju patnje koja se opisuje kao „tiha bolest“ (Corker. Nezaposlenost mentalno izmenjenih ljudi dodatno utiče na snižavanje samopoštovanja. 1977) smatraju da je u neindustrijskim društvima okruženje prema pacijentima sa shizofrenijom više podržavajuće i tolerantno. do materijalnog siromaštva i socijalne marginalizacije. Jasno je naznačeno da stigma uzrokuje spiralu otuđenja i diskriminacije. br. čudne. Svetska zdravstvena organizacija je 1966. do nepristupanja tretmanu.neopravdano odbijanje prilikom pokušaja zapošljavanja) ili anticipirane diskriminacije (npr. socijalnog statusa i stepena nezavisnosti. Ove pojave mogu biti posledica doživljene (aktualne) diskriminacije (npr. Vol. sužavajući njegove životne mogućnosti i snižavajući samopouzdanje. godine započela Internacionalni program borbe protiv stigme i diskriminacije prema osobama sa mentalnom bolešću. nego proširena porodica. Razvijena društva pokazuju veću osetljivost za problem ljudi sa posebnim potrebama.

marta 2003. Dragojević. Analiza reprezentativnog broja dokumentarnih emisija je pokazala da većina njih (66%) govori o povredama koje su 325 . Istraživanje u SAD je pokazalo da 87% ljudi kaže da je televizija glavni izvor informacija. 1995). Po podacima Instituta za zdravstvenu zaštitu Srbije učestalost mentalnih poremećaja povećana je za 13. U našoj zemlji. Rezultati australijskog istraživanja pokazuju da su ključne teme u više od polovine analiziranih novinskih članaka percepcija javnosti osoba sa mentalnom bolešću kao opasnih (61%). kao što je priprema Nacionalne politike za mentalno zdravlje i nacrta Zakona o zaštiti prava osoba sa mentalnim poremećajima.5% od 1999. Zbog dugotrajne teške situacije.: Stigma i diskriminacija prema osobama s mentalnom bolešću i članovima njihovih porodica nesposobnosti. beskućništvu.. N. 2005). kao izvršilaca kriminalnih radnji (47%) i kao nepredvidljivih (24%) (Williams & Taylor. Godine stresa u našoj zemlji i u celom regionu dovele su do porasta razvoja mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja u našoj zemlji. sa naglaskom na zaštitu u zajednici sa kampanjama protiv stigmatizacije i kontinuiranom edukacijom (Lečić Toševski i sar. Reforma zaštite mentalnog zdravlja je započela. sistem zdravstvene zaštite se suočava sa specifičnim izazovima. U toku je transformacija službi za mentalno zdravlje. uz brojne pozitivne akcije. u odnosu na informacije dobijene od prijatelja (51%) i medicinskih stručnjaka (29%) (Yankelovich. Prikazivanje mentalne bolesti na televiziji se ne razlikuje mnogo od prikazivanja u novinskim člancima. što sve zajedno smanjuje mogućnost za oporavak. do 2002.Milačić Vidojević. 1992) Prikazi osoba sa mentalnom bolešću na televiziji i u drugim sredstvima javnog informisanja su veoma važni jer predstavljaju glavni. a za neke ljude i jedini izvor informacija o mentalnim bolestima. dugotrajnoj hospitalizaciji. I. 1990). Predstavljanje osoba sa mentalnom bolešću u medijima Ljudi stiču saznanja o osobama sa mentalnom bolešću putem ličnog kontakta ili preko sredstava masovne komunikacije (Wahl. zloupotrebi alkohola i psihoaktivnih supstanci. godine tako da se oni sada nalaze na drugom mestu problema javnog zdravstva (posle cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih bolesti).. godine osnovana je pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije Nacionalna komisija za mentalno zdravlje čiji je jedan od osnovnih zadataka bio rad na problemima diskriminacije osoba sa mentalnim poremećajima.

1991). 2011. Iako se u najvećem broju sredstava masovne komunikacije osobe sa mentalnom bolešću predstavljaju kao nasilne. Opažena stigma se odnosi na strah od doživljavanja stigme. LeBel ( 2008) smatra da opažena stigma uključuje: 1. 2005). porodice osoba sa mentalnim bolestima i dece i adolescenata (Link et al. meri percepciju pojedinca o tome kako većina ljudi sagledava osobe sa mentalnom bolešću. 2002) govore o konstruktu svesnosti o stereotipu. profesionalnih grupa (zdravstveni radnici. br. 2. Hopkins. 2004). Percepciju individue o tome kako društvo lično njega sagledava kao člana stigmatizovane grupe. Percepciju individue o tome kako većina ljudi opaža stigmatizovanu grupu u celini. policija). 1996). 2. PDD (Percieved Devaluation and Discrimination Scale). (2006) smatraju da se o opaženoj stigmi može saznati kada se „osobe sa potencijalno stigmatizujućim zdravstvenim stanjem intervjuišu o stigmi i diskriminaciji od koje strahuju ili je opažaju u zajednici“. Svega 2% analiziranih emisija se odnosi na komično predstavljanje osoba sa mentalnom bolešću ili na kritike definicija mentalne bolesti (Philo et al. prisutni su i drugačiji opisi kao što su „buntovnički. Korigan i Votson (Corrigan & Watson...Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). slobodan duh. 319-337. homicidalan manijak. 326 . Prikazaćemo način procene lične stigme vezane za mentalnu bolest koja se može razložiti na opaženu.. opšte populacije. zavodnik. ali i na osećanje sramote povezane sa bolešću (Scrambler. osobe sa mentalnom bolešću nanele drugim ljudima.. Van Brakel i sar. narcistički parazit i sl. doživljenu stigmu i samostigmatizaciju. Vol. Merenje stigme Iscrpan pregled procene stigme prema mentalnoj bolesti uključuje procenu stigme iz perspektive samih korisnika ustanova mentalnog zdravlja. a mali broj govori o tretmanu i oporavku od mentalne bolesti (18%). 10. Sledeće skale procenjuju opaženu stigmu: a. Sistematska tendencija isticanja nasilja u medijima u odnosu na druge aspekte mentalne bolesti se opisuje kao „strukturalna diskriminacija“ (Corrigan et al. 1986). prosvetljen član društva.“ (Hyler et al.

u kome osoba sa mentalnom bolešću prihvata umanjena očekivanja od sebe i za sebe. Opšta samostigmatizacija uključuje aspekte lično relevantnih stereotipa svesnosti. Van Brakel i sar. a. ISMI (Internalized Stigma of Mental Illness Inventory) sadrži 5 ajtema koji se odnose na iskustvo diskriminacije. a doživljena sramota može uzrokovati izbegavanje kontakta sa prijateljima ili su- 327 . porodica. ustanove mentalnog zdravlja). I. Okrivljavanje se odnosi na loše roditeljske veštine koje su dovele do pojave mentalne bolesti kod člana porodice. Skale se odnose ili na opšti doživljaj stigme ili iskustvo stigme u određenim područjima života. stereotipa i socijalnog povlačenja. DISC (Discrimination and Stigma Scale) sadrži 32 ajtema koji se odnose na iskustvo stigme u određenim aspektima života (posao. DISC (Discrimination and Stigma Scale) skala ispituje lična očekivanja ili strah od susreta sa stigmom. Skrivenost se odnosi na konstrukt razotkrivanja mentalne bolesti drugim osobama i socijalno povlačenje. stavovi javnosti i dalje pokazuju da se kao pretpostavljeni uzrok mentalne bolesti pojavljuje loše roditeljstvo.: Stigma i diskriminacija prema osobama s mentalnom bolešću i članovima njihovih porodica b. Korigan i Votson (Corrigan & Watson. a. Članovi porodice mogu doživeti sramotu zbog okrivljavanja za mentalnu bolest obolelog člana. 2002) definišu samostigmatizaciju kao proces. b. ISMI (Internalized Stigma of Mental Illness Inventory) sadrži 3 subskale koje se odnose na samostigmatizaciju: subskala alijenacije. b. N. Dragojević. ima 4 ajtema koja se odnose na anticipiranu diskriminaciju ili očekivanje stigmatizacije u različitim područjima života. sramote i kontaminacije. (2006) definišu doživljenu stigmu kao „iskustvo aktualne diskriminacije i ograničavanja participacije osobe koja je u pitanju“. Stigma po asocijaciji ili porodična stigma Porodična stigma sadrži stereotipe okrivljavanja. svesni ili nesvesni. DSSS (Depression Self Stigma Scale) sadrži 2 subskale koje se odnose na samostigmatizaciju: subskala opšte samostigmatizacije i skrivenosti. Iako se smatra da su biološki ili genetski model uzroka poremećaja danas zamenili verovanje da je loše roditeljstvo uzrok mentalne bolesti.Milačić Vidojević..

poremećaja spavanja. lošeg kvaliteta života (Kadri i sar.. 2011. Oestman. Istraživanja su pokazala da između ¼ i ½ članova porodice veruje da treba da krije svoj odnos sa obolelim članom da bi izbegli sramotu (Angermayer et al. kao i da se roditelji koji žive sa obolelim detetom više izbegavaju u odnosu na roditelje koji ne žive sa obolelim detetom (Phelan et al. 1998). Iskustvo stigme je bilo povezano sa osećanjem ranjivosti. 2001). 2004). Oestman. 2007. 328 . 2002).1998).. 2001). 1989). Kjellin.. 2003. Kjellin. 2. Harman. psihološke patnje.. Istraživanja pokazuju da između 1/5 i 1/3 članova porodice izveštava da je njihov odnos sa obolelim članom doveo do zategnutih odnosa sa prijateljima i članovima šire porodice. 1989).Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Između 20-30% članova porodice ukazuje na sniženo samopoštovanje zbog mentalne bolesti člana porodice (Wahl.. Na primer. a za roditelje osećanje krivice postaje manifestacija internalizovane stigme (Fink&Tasman. 10. Članovi porodice takođe izveštavaju o zategnutim porodičnim odnosima ili udaljavanju od rođaka (Shibre i sar.. br. Stigma po asocijaciji negativno utiče na članove porodice na različite načine. 319-337. 2003. Phelan et al. 2002). dok 10% ispitanika ukazuje na povremeno izbegavanje od strane drugih osoba (Dragojević. Sigelman (1991) ukazuje da članovi porodice koji su krvno povezani sa stigmatizovanim članom smatraju da dele gene koji su odgovorni za stanje obolelog člana i da se zbog toga osećaju „uprljanim“. 1992). Istraživanja u ovom području su se fokusirala na iskustvo stigme osobe iz porodice koja se brine za člana sa mentalnom bolešću. Vol. sedima. mogu trošiti energiju i resurse da bi sakrili porodičnu tajnu ili mogu doživeti diskriminaciju u oblasti zapošljavanja i stanovanja. U studiji u kojoj su ispitani članovi porodice pokazalo se da je 25% ispitanika bilo zabrinuto zbog okrivljavanja za bolest člana porodice (Shibre et al. Kontaminacija opisuje u kom stepenu bliska povezanost sa stigmatizovanom osobom može voditi umanjenom vrednovanju. članovi porodice mogu izbegavati različite socijalne situacije.. Dve studije ukazuju da se bračni partneri dva puta češće izbegavaju u poređenju sa roditeljima obolele osobe (Phelan et al. poremećaja interpersonalnih odnosa. sniženog samopozdanja (Wahl & Herman.

u praćenju simptoma i znakova bolesti i uticaja bolesti na opšte funkcionisanje (Gruman. Promena je efikasnija kada se antistigma pro- 329 . protiv pogrešnog predstavljanja mentalne bolesti i preduzimanje kampanja za verodostojnu prezentaciju). već i njihovih porodica. identifikaciju mehanizama prevladavanja stigme. već i umanjivanje materijalnih davanja u oblasti javnog zdravlja. 2008).. Često ovakvi napori zahtevaju otvoreno priznavanje da neka osoba ima mentalnu bolest. Ono uključuje lično angažovanje osoba sa mentalnom bolešću u zaštiti i promociji zdravlja. Glavne strategije uključuju protest (npr. 1996). uvećava razlike u socio-ekonomskom statusu i udruženim rizicima. Zato je Svetska zdravstvena organizacija i postavila sebi za cilj podsticanje aktivnosti protiv stigme. učestvovanje u antistigma programima i pružanje mogućnosti za vežbanje veština prevladavanja stresa (Larson. Stigmatizacija ima brojne implikacije na zdravstveni sistem: uvećava stres i pojavu somatskih bolesti. istraživanje iskustva stigme u sigurnoj i podržavajućoj sredini.. Strategije uključuju razvoj svesti o stigmi kod članova porodice. edukaciju (smanjenje stigme obezbeđivanjem tačnih informacija) i kontakt sa osobama sa mentalnom bolešću (Corrigan i sar. Jedan od odgovora kako se same osobe sa mentalnom bolešću mogu boriti protiv stigmatizacije je samorukovođenje koje se sagledava kao element u partnerskom odnosu pacijenta sa servisima mentalnog zdravlja. Drugi odgovor se nalazi u osnaživanju i samozastupanju osoba sa mentalnom bolešću (Corrigan. N.: Stigma i diskriminacija prema osobama s mentalnom bolešću i članovima njihovih porodica Eliminacija porodične stigme Postoji veći broj intervencija koje su se pokazale efikasnim u suzbijanju iskustva stigmatizacije kod osoba sa mentalnom bolešću i članova njihovih porodica. 2001). O antistigma projektima Antistigma projekti nemaju samo humanistički karakter zaštite ljudskih prava. Pored individualnog načina borbe protiv diskriminacije mogu se preduzeti i kolektivne akcije. 2002). Edukacija psihijatara o strategijama u suzbijanju stigme je takođe važna. I. Dragojević. omogućavanje da zdravstvena briga bude svima dostupna (Schultze. 2007). uvećava javljanje za pomoć ne samo psihijatrijskih pacijenata. Van Korff.Milačić Vidojević. Corrigan. legalizaciju prava ljudi s posebnim potrebama.

grami usmeravaju ka specifičnim grupama koje poseduju moć – osobe koje imaju autoritet i kontrolu nad osobama sa mentalnim bolestima.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). „Sve osobe imaju pravo na najbolju moguću brigu u oblasti mentalnog zdravlja. Službenici zaposleni u policiji su često u situaciji da donose odluke koje se tiču osoba sa mentalnim bolestima u slučajevima kada su oni počinioci. br. 10. koje su to emocije koje održavaju ovu pojavu. odnosno u kojoj su meri svesne. Istorijski gledano. Vol. Na međunarodnom nivou ističe se značaj pozivanja na primarni izvor ljudskih prava u okviru Ujedinjenih nacija (UNDHR). a u kojoj meri nesvesne. 319-337. Smatramo da planiranju antistigma programa treba da prethodi teorijski osmišljena i empirijskim podacima podržana koncepcija o tome šta stigmu prema marginalnim grupama čini tako duboko ukorenjenim fenomenom. Takođe nam se čini značajnim i da se utvrde mogući društveni faktori koji podržavaju ove oblike stigmatizacije. Efikasan način borbe protiv stigmatizacije na nacionalnom nivou uključuje uvođenje pitanja od značaja za mentalno zdravlje u štampane i elektronske medije (Philo. Ove grupe čine poslodavci. Svetska zdravstvena organizacija je objavila standarde kojima se zemlje mogu rukovoditi u stvaranju novih ili revidiranih starih zakona u oblasti mentalnog zdravlja (WHO. 2005). žrtve ili svedoci određenih događaja. 1991). 1996). 2011. 330 . prepoznavanje pojedinačne i sistematske diskriminacije prema osobama sa mentalnim bolestima je skorašnji fenomen (WHO. Jedna od korisnih intervencija je postavljanje međunarodnih standarda za nacionalne vlade. što predstavlja deo sistema zdravstvene i socijalne zaštite“ (United Nations. stanodavci koji mogu da spreče osobe sa mentalnim bolestima u postizanju životno značajnih ciljeva. prikrivene ili prekrivene drugim emocijama. 2. Zdravstveni radnici su takođe važna grupa jer su osobe sa mentalnim bolestima često preusmeravane iz zdravstvenih službi ka manje efikasnim servisima. Možemo očekivati u budućnosti da će na temeljima prepoznavanja diskriminacije nastati pokret za ljudska prava koji ima za cilj da se osobe sa mentalnom bolešću oslobode marginalizacije i isključenja. 2005). promene u zakonima (antidiskriminacioni zakon je obavezan u Evropskoj uniji).

pp. pp. How are mental disorders seen and where is help sought in a rural Ethiopian community? A key information study in Butajira. D. 35-53. Corrigan. pp. 40-7. D. 7. The empty Fortress: Infantile autism and the birth of the self. New York: The Free Press.. 397. 5. Araya. Cooper. Penn.16. 201-222. (1982). pp. (2005). I. 5. Kebede. 6. 55 (2). Walker. (1999). 2. Bettelheim. B. G. Albrecht. 10.1319-1327. & Sartorius.& Watson. L. Corrigan.. N. A. 8. Cognitive and Behavioral Practice. & Holzinger A. International Journal of Social Psychiatry 44. 138-140.. E. (1998). 331 . Alem. 765–776.the silent disease. Corker. Ethiopia... J. Clinical Psychology: Science and Practice. 130. P. H. Angermeyer M. Dragojević. pp. N. Jacobsson.C. (1977). M. 50 -55. An investigation of the stigma process.: Stigma i diskriminacija prema osobama s mentalnom bolešću i članovima njihovih porodica LITERATURA 1. The impact of stigma on severe mental illness. International Journal of Clinical Practice. Social Science and Medicine. 4. C. Corrigan. (2001). Angermayer. 107116. Matschinger H. Stigma and discrimination . 9. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. (1999). Social distance from stigmatized: a test of two theories.Milačić Vidojević. 40 (5). (1967). pp. Kullgren. British Journal of Psychiatry.. P.. P. G. A. Gender andattitudes towards people with schizophrenia: Results of a representative survey in the Federal Republic of Germany. (2002). (1998). Matschinger.. A. 391-395. Lessons from social psychology on discrediting psychiatric stigma. Cultural and temporal variations in schizophrenia: a speculation on the importance of industrialisation.. Acta Psychiatria Scandinavia Supplement. G. Labeling-stereotypediscrimination. pp. American Psychologist. 9 (1). pp. Levy.. 3. 54. The paradox of self-stigma and mental illness.

P & Miller. Empowerement and serious mental illness: treatment partnership and community opportunities... Shame and Contamination: The impact of mental illness and drug dependence stigma of family members. 10. L. 28. S. Psychiatric Services... 239-246. 2011. Nobutada. I. Erase the stigma: Make rehabilitation better fit people with mental illness.(2003). F. P.. pp. br. (2002). Miller. L. 319-337. pp. Gracia.. Schizophrenia Bulletin. Rasinski. (2004)... Beck.. Journal of Family Psychology. Blame. P. Desapriya. Uphoff-Wasowski. Bujantugs. Corrigan. N. 27(2). Rehabilitation and Education. Corrigan. Sommerville. and education of the perceiver... 19.(2006). Corrigan. 225-234. blame and contamination: A review of the impact of mental illness stigma on family members. K.C.: American Psychological Association. et al. 2..Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Lundin. pp. Vol. Newspaper stories as measures of structural stigma. (2007).. K. Watson. Slopen. A. pp. Watson. Penn. Miller. 1866.. P. Hall. Shame. 43. D. The stigma of psychiatric disorders and the gender. 13(6). (2004). Origoni. 18. Experiences of stigma among outpatients with schizophrenia. 54 (10). pp. E. P.. 21. Stigma and mental illness in Japan. 439–458. 143-155. 15. Corrigan. 217-228. A. 537-548. pp. 12. P. Lancet. Campion. On the Stigma of Mental Illness Washington. (2002). Corrigan P. pp. F. Psychiatry Quarterly. 13. 14. 16. 20.. 20. ethnicity.. Kenzine. (2006).187-195. J. 73(3). F. 11. J. River. A. G. Watson. Three strategies for changing attribution about severe mental illness. A. F. M. Journal of Mental Health. (2001).. Community Mental Health Journal. The relationship between public 332 . Corrigan.. (2002). 1402-1404.. Matschinger. Dietrich. Angermayer. H. pp. Corrigan. 359(9320). P. Corrigan. P. K... C. pp. Schizophrenia Bulletin. Dickerson.. 17. 20. B. (2005). D.

1–3. NJ: Prentice –Hall. The culture and history of psychiatric stigma in early modern and modern Western societies: a review of recent literature. Fabrega. Stigmatization and AIDS: critical issues in public health.. 32. 30. Social Science and Medicine. I. and experiences of those with chronic mental illness. (1982). Hyler. N. 343347. H. 23. 2. Comparative Psychiatry. (1996). 28. (2002). New York.. pp. 38 (5). (1963). G. Homicidal maniacs and narcissistic parasites: stigmatization of mentally ill 333 . 22.. 29. pp. C. expressions. Vulnerabilnost porodica sa autističnim detetom. F. E. Beogradska defektološka škola. Altman.161-172. G. T. Washington DC. pp. 39 (9). Thomas. S. Care meanings. J. Ziegler. Stigma and Societal Response to Leprosy: Experience of the Last Half Century. Falk. Deviant Behaviour. R. Indexed Bibliography on Selfmenagement for People with Cronic Disease. Stigma: How we treat Outsiders. (1991). M. L. 24.135. (2001).Milačić Vidojević. (1994). Englewood Cliffs. 31. 3. (1991). 275-300. Indian Journal of Leprosy. Archives of Psychiatric Nursing. 16. Gruman. (1979). (2000). The social control of mental illness. Frist. George. (1982).. 13591366. Scott. I.. V. Gabbard. Dragojević. Stigma: Notes on the Menagement of Spiled Identity. pp. Australia and New Zealand Psychiatry. Goldin. Schneider. A better outlook for schizophrenics living in extended families. Center for Advancement in Health. N. M. 33. New York: Prometheus Books. 348-354. Elliott. 72 (1). pp. Goffman. El-Islam. Understanding stigma: dimensions of deviance and coping.. 32 (2). 27. pp. 26. Academic Press. 25. pp. Britsh Journal of Psychiatry. Horwitz. (2007). Dragojević..: Stigma i diskriminacija prema osobama s mentalnom bolešću i članovima njihovih porodica causal beliefs and social distance toward mentally ill people. S. 97-119. pp. Von Korff. 25-31.

B. Conceptualizing stigma. Schizophrenia Bulletin. F. 42 (10). Stanojković. Grbeša. Vol. 625-629. pp. T.... pp. Ogel. 49 (9). 319-337. 41. Phelan.. British Journal of Psychiatry. Some observations of mental illness and its treatment in the Peoples Republic of China. & Wozniak. V. (1987). Kadri. persons in the movies. V. 34. C. (2005). Annual Review of Sociology. Corrigan. Canadian Journal of Psychiatry. (1979). (2001). Sagduyu. (2008). LeBel. Link.1044-1048.. pp. Collins. Vučković. Išpanović Radojković. E. 2. Zaštita mentalnog zdravlja u Srbiji – izazovi i rešenja. 2. 37. 267-274. 9-15. 363-85. 409-432.. Link.. Phelan. 40. Journal of Nervous and Mental Disease. Young. S. Perceptions of and responses to stigma. Psihiatrija danas. Tamar. 32.. Lečić Toševski. N. J. Hospital Community Psychiatry. Oestman. Annual Review of Sociology. Sociology Compass. N. br. D.. L. The social rejection of former mental patients: understanding why labels matter.. D. Mechanic. C. American Journal of Sociology. 494-498. Cullen. (2004). P. 38. (2008). 167 (5). 39..... & Phelan. P. 27. D. J. 35. str.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).. A. Kokora.. V. pp.. A. Kleinmann. (2002). Aker. 44. Moussaoui. 37 (1). (2004). Milićević Kalašićm A.. M & Kjellin.. B. (2004). 10. G. Boratav. Link. 1461– 1500. Mihailovićm G.. 87-91. pp. 181.. T. E. Measuring menta lillness stigma. 43. 511541. J. Academic Psychiatry.. 2011. 42. (2003). F. Stigma by Association: Psychological Factors in Relatives of People with Mental Illness. Jović. B. Stankovićm Z. Bearad. Ozmen. Conceptualizing stigma. The stigma of families with mental illness.. pp.. 92. B. Ćurčić. C. K. D.. pp. M. pp. Suppl.. pp. Public attitudes do depression in urban Turkey – the influence of perceptions and causal attributions on social 334 . Link. 30 (3). Larson.. L. G. Munoudi. T. Stigma impact on Marocean families of patients with schizophrenia. 1351‐1356. 36. 54 (10).. Frank. pp.

K. Oxford University Press. Media and Mental Distress.. A. Longman. Bromet. Rose. 139-151. pp. prejudice or discrimination? British Journal of Psychiatry. G. Stigma and mental health professionals: A rewiew of the evidence on an intricate relationship.. D. Sartorius. Henderson.. D. T. M. Philo (Eds. Medhin. London. Phelan. (2009).. New York. 43 (9)... Longman . Hopkins. G. Philo. 8. A. Emslay.. Scrambler. G. Stein. Social distance from stigmatized groups: False consensus and false uniqueness effects on responding. pp. 45-81. A. Shunned: discrimination against people with mental illness.Milačić Vidojević. Sociology of Health and Illness. G & Jacobsson. G. carers and families. 36 (3).. „Perception of Stigma Among Family Members of Individuals with Schizophrenia and Major Affective Disorders in Rural Ethiopia. J. pp. J. In: Philo.. pp. (1991).105-114. Media content. 49. pp. Kassam.. Global pattern of experienced and anticipated 335 . pp. 52. Brahan. 115–126 48... Sigelman.. Thornicroft. 55. G. Schizophrenia Bulletin. N. D. G. 51. Kebede. Thornicroft. Fekadu. Alem. D. (1997). N. Being epileptic: coming to terms with stigma. Philo. L. A. (2007). The Central African Journal of Medicine. 45. U G. G. (2006). 192-193.” Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. (2001)... McLauglin.: Stigma i diskriminacija prema osobama s mentalnom bolešću i članovima njihovih porodica distance towards individual suffering from depression. (2007).. Stigma: ignorance. Link. Schulze. L. J. Sartorius. (1996). R. 54. I. Wessels.) Media and Mental Distress. 39 (12). Negash. The Mental Health Information Centre of South Africa: a report of the firs 500 calls. G. B. pp. A. 190. Dragojević. B. E. 26-43. Rehabilitation Psychology.. 137-155. London. 244-246.. Shibre. 24. International Rewiew of Psychiatry. 47.. Van Kradenberg. Kullgren.. G. pp.. 50.. 299-303. Thornicroft. 46. Users of services.. pp. 1010-1016. 36. 53. pp. ed. Social Psychiatry and Epidemiology. (1996). (1998). C. Rose. Psychiatric illness and family stigma. (1986).19 (2). N & Lees.

M. br. 64. United Nations. pp. (1995). (1992). pp. New York: Routledge. pp. Raju. 58. J. (1979). 373. (1991). et al. K. New Jersey: Robert Wood Johnson Foundation. Taylor. 31-139. 10. A. 61. J. 63. R. Townsend. 41-46. D. Van Brakel. The Participation Scale: measuring a key concept in public health. pp. New York. 65. pp. 4.. 28. 62. Journal of Special Education.. A. (2006).. 57. 408-425. Z.. Stereotypes and mental illness: a comparison with ethnic stereotypes. (1970). World Health Organisation. (1990). Vol. W. Williams. 3. 56. O. The hierarchy of preference toward disability groups. pp. WHO Resource Book on Mental heath. Human Rights and Legislation. 2. Wahl. Mental illness topics in popular periodicals. discrimination against people with schizophrenia: a crosssectional survey.. pp. 295-306. 15. Warner. Culture.. 336 . 193-203. World Health Organisation. M. Mutatkar. 60. (1991). 21-28. 2011. Princeton... Public Attitudes toward people with chronic mental illness: Final report. G. United Nations. Nicholls. Bakirtzief. 28 (1). Mental illness: Media perpetuation of stigma.. (1989). O. adopted by the General Assembly on 17 December 1991. 2nd edn.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Lancet. Schizophrenia Bulletin. 205—230. (2005). Wahl. Family Views of Stigma. Anderson. Recovery from schizophrenis: psychiary and political economy. Yankelovich. 59. Kaye. Community Mental Health Journal. J. Disability and Rehabilitation. Contemporary Nurse. Geneva. 4. Medicine and Psychiatry. 319-337. Tringo. C. UN Resolution 46/119 on the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care. & Harman.

N. Faculty of Special Education and Rehabilitation Ivona Milačić-Vidojević.. as well as the ways in which mass-media create stereotypes about mental illness. 4. Key words: stigma. I. 10. persons with mental illness. Different modes of stigmatization and their impact on persons with mental illness are discussed. Prihvaćeno. and the stigma experienced or internalized by persons with mental illness are delineated. Summaries of the scales used for measuring stigma and anti-stigma programmes are also included.: Stigma i diskriminacija prema osobama s mentalnom bolešću i članovima njihovih porodica STIGMA AND DISCRIMINATION AGAINST PEOPLE WITH MENTAL ILLNESS AND THEIR FAMILY MEMBERS University of Belgrade. 6. 2011. The results present data about prevalence of mental illness in our country and the crosss-cultural studies indicating the prevalence of different types of stigma in different cultures. anti-stigma programmes Primljeno. 29. 337 . 2011. Nada Dragojević Summary This article describes the nature of stigma attached to persons with mental illness and their family members. Stigma attached to persons with mental illness and those close to them.Milačić Vidojević. Dragojević.

.

OPŠTE TEME .

.

br. i kroz četiri primarne emocije: ljutnja.072.3. Teorijski okvir za ovaj rad predstavljaju ispitivanja konotativne (lične) jezičke funkcije i jezičkih sredstava kojima se pruža dodatna informacija o govorniku. rezultati su pokazali da pol govornika ima bitnu ulogu u tipovima variranja trajanja reči u govornoj ekspresiji iemocija. Ove je reči-iskaze šest izvornih govornika srpskog jezika (tri muškarca i tri žene) variralo kroz neutralni izgovor. 2011. 341-353. govorna ekspresija emocija 1 E-mail: majapivanovic@yahoo.946.072 ID: 185085964 Originalni naučni rad Maja IVANOVIĆ1 Zorka KAŠIĆ Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju VARIRANJE TRAJANJA SEGMENATA U GOVORNOJ EKSPRESIJI EMOCIJA2 Osnovni cilj ovog rada je da se utvrdi značajnost varijacija trajanja govornih segmenata koji su izgovarani kao nepotpuni iskazi. Ispitivani akustički parametar analiziran je softverskim paketom PRAAT. Analizirano je 20 izolovanih reči koje su semantički neutralne.942. analizirane su prosečne vrednosti i opseg varijacija trajanja izolovanih reči koje su govornici u eksperimentu izgovarali kao iskaze bez predikacije. Vol. Ključne reči: trajanje. Ispitivanje je obavljeno na delu Korpusa govorne ekspresije emocija i stavova u srpskom jeziku.com 2 Rad je realizovan u okviru projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru OI 178002 koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije – ciklus naučnih projekata 2011-2014. 159. Prosečne vrednosti trajanja izolovanih reči i polje u kom se javljaju varijacije karakteristično za svaku ekspresiju emocija navodi na zaključak da postoje određene pravilnosti u variranju trajanja nepotpunih iskaza.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). kao referentni. strah i tuga. a statistička analiza dobijenih rezultata urađena je u SPSS paketu. S obzirom da se trajanje segmenata pokazalo kao značajan akustički parametar u prepoznavanju manifestacije emocija u govoru. UDK: 159. 341 . varijacije trajanja. 10. 2. radost. Takođe.

Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2008. koji se često susreće sa govornom ekspresijom emocija. Jovičić et al. trajanja i pauza. Kašić. sa druge strane. Jovičić et al. 2004. Tako su danas dostupni izvesni rezultati ispitivanja govorne ekspresije emocija kod izvornih govornika: danskog.. Kašić.. analiziranje pravog emocionalnog govora predstavlja ozbiljan etički problem jer priroda njegovog sadržaja mora otkriti i intimne podatke o govorniku. osnovni metodološki problem analize spontane 342 . Jovičić. 2005: 275). Kašić. …).. japanskog i drugih jezika. 2004.. engleskog. španskog. UVOD Iskustvo u ulozi slušaoca. Jovičić. Kašić.. br. Za proučavanje govorne ekspresije emocija često se koriste glumci koji simuliraju emotivna stanja. Ivanović. Rajković et al. slovenačkog. Ivanović. 2005. 2005.. švedskog. što sa jedne strane znači da se prave karakteristike emocija u govoru lažno upotrebljavaju. Kašić. 10. Rajković. Jovičić. Kašić et al.. Metodološki problemi formiranja govornih korpusa ove vrste su višestruki. Đorđević. nemačkog. 2006. omogućuje sagovorniku da identifikuje. a u poslednje vreme se javljaju ozbiljnija i obimnija istraživanja varijacija govornog izraza izazvanog emotivnim stanjem govornika kod izvornih govornika srpskog jezika (Jovičić et al. Rajković et al. 2004. nosioci emocija u govoru su uočljivi na trima nivioma: prozodijskom (suprasegmentnom) u koji spadaju variranje frekvencije. holandskog. Kašić. Đorđević et al. Jovičić. 2006. Odnosno. 2. U novije vreme se (prvenstveno za potrebe sinteze i prepoznavanja govora) sprovode istraživanja sredstava govorne ekspresije emocija u artikulacionim bazama različitih jezika.. pored saopštene poruke. Kašić. korejskog. i da su za njihovo prepoznavanje najznačajnija tri osnovna atributa govora: prozodija. i emotivno stanje govornika. Jovičić. Istraživanja akustičkih korelata govorne ekspresije emocija su pokazala da postoje neke univerzalne karakteristike govorne manifestacije emocija koje su nezavisne od lingvističkog i socijalnog konteksta. 2004. Jovičić. 2011. Rajković. Vol. intenziteta. 2008. kvalitet artikulacije i kvalitet glasa. Jovičić. Jovičić. segmentnom koji čine promene kvaliteta artikulacije i intrasegmentnom koji predstavlja opšti kvalitet glasa. Đorđević. 2007. 2005. hebrejskog. 2004. Jovičić et al. 341-353. 2006. Đorđević. 2003. odnosno govora (Kašić. 2006.

2000) u kojem su učestvovali švedski spikeri. 2000). Iz ovoga se jasno vidi zašto lingvistička informacija nije pouzdan pokazatelj emotivnog stanja govornika. a emocije u govoru su prepoznavale osobe čiji je maternji jezik švedski. sa ogradom da ne postoje garancije da simuliranje emocija nosi iste informacije kao spontani govor. Podaci dobijeni upoređivanjem rezultata ispitivanih manifestacija emocija u govoru idu u prilog tome da kod značajnog broja emocija postoji velika iznijansiranost pa su pojedine emocije svrstavane u semantička polja koja predstavljaju datu emociju. dok su zadržana originalna prozodijska obeležja i kvalitet glasa datih emocija(Campbell. Takođe. U proučavanju govorne ekspresije emocija mora se uzeti u obzir verovatnoća postojanja težnje ka svesnoj ekspresiji emocija kao i nesvesno otkrivanje pravog stanja u kojem se govornik nalazi. Z. Hajashi (1999) je proučavao kako Japanci prepoznaju ekspresiju emocija u dijaloškoj formi. Na primer. sproveden je eksperiment na švedskom (Abelin. ispitanici su prepoznavali koja je emocija u pitanju zbog emotivnog sadržaja teksta koji im je sugerisao odgovor..: Variranje trajanja segmenata u govornoj ekspresiji emocija govorne ekspresije emocija je u tome što je teško obezbediti neutralan referentni iskaz za istraživanje varijacija. engleski. i prilično je izvesno da je u japanskom frekvencija osnovnog tona suštinski nosilac podataka o emotivnom stanju govornika. Analiza je pokazala da su najbolje rezultate u prepoznavanju emocija postigli izvorni govornici švedskog. vrlo često smo u situaciji da prisustvujemo svesnom prikrivanju pravih emocija od strane govornika. 343 . Za razliku od lingvističkih. Postoji veliki skup akustičkih obeležja koja doprinose ekspresiji emocija. ali nema jednoznačnih dokaza koja su akustički parametri presudni i odlučujući za datu emociju. akustičke informacije su pouzdaniji nosioci emotivnog izraza. finski ili španski. Ukoliko govornik želi da sakrije svoje emotivno stanje. što se i očekivalo. Ovaj problem je danas uglavnom prevaziđen izborom semantički neutralnih reči i iskaza. Takođe.Ivanović. on će koristiti jezička sredstva koja su semantički neutralna i emotivno neobojena. Pored navedenih mogućnosti koje se mogu koristiti kao materijal za ispitivanje govorne ekspresije emocija. istraživanja percepcije emocija u govoru uglavnom se u mnogim artikulacionim bazama fokusiraju na izvođenju glumaca. Kašić. Kada su slušali govor glumaca. M. Allwood.

a koji su pak „bleđi“. U ovom radu analizirane su varijacije trajanja govornih segmenata u govornoj ekspresiji primarnih emocija. uplašen. preko pedeset. brižan i sl. slušaoci se razlikuju u oceni koji od glumaca preteruju u ekspresiji emocija. Najčešće su emocije simulirali glumci. Najveći procenat prepoznavanja imaju tuga. do deset. 2. dok govornu bazu najčešće sačinjavaju izolovane reči. Ovde se javlja još jedan problem. Allwood. ali se koriste i korpusi sastavljeni od poluprirodne i prirodne govorne ekspresije emocija. a najmanji broj ispitanika je prepoznao gađenje. Očigledno je da se neke emocije i neverbalnim sredstvima izražavaju različito u različitim kulturama. ipak je moguće pronaći neke zajedničke odlike. ljutit. prestravljen. dok „strahu” pripadaju: zastrašen. Podaci koji se nalaze u literaturi upućuju na to da su vrlo velike razlike u prepoznavanju emocija. 2011. Značajne su razlike u rezultatima i u pogledu pola glumaca i sl.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2000). a to je da odnos leksema u različitim jezicima nije 1:1. rečenice i diskurs. 341-353. odnosno da li se može govoriti o univerzalijama na nivou akustičkih i prozodijskih karakteristika kao glavnih eksponenata govorne ekspresije emocija. Mnogobrojna ispitivanja koja se odnose na govornu ekspresiju emocija su detaljno opisana u literaturi. (Abelin. nespokojan. br. straha. Zainteresovanost za varijacije govornog izraza u različitim komunikativnim situacijama. istraživanja govorne ekspresije emocija u većini artikulacionih baza zasnovana su na primarnim emocijama ljutnje. Takođe. Vol. jarostan. užasnut. ili veliki. Iako se ona razlikuju međusobno. ali je pitanje koje danas zauzima sve više pažnje: postoje li emocije koje su karakteristične za određene kulture. Pregled dobijenih rezultata nas navodi na zaključak i da se emocije lakše identifikuju u govoru mlađih ljudi s obzirom na činjenicu da su emocije bolje prepoznavane kod mlađih glumaca nego kod starijih. kao i zainteresovanost za fenomen perceptivnog iskustva slušalaca u otkrivanju poruka koje te varijacije pružaju navela nas je da istražujemo govornu ekspresiju emocija. „gnev” sadrži u svom semantičkom polju nijanse kao što su: besan. radosti i tuge. 344 . ljutnja i neutralni govor. gnevan. 10. Broj ljudi uključenih u eksperiment je relativno mali.

radost. To znači da je ukupno analizirno trajanje 600 reči. i to deo baze pod nazivom Izolovane reči. strah i tuga) kod šest govornika (tri muškarca i tri žene).: Variranje trajanja segmenata u govornoj ekspresiji emocija Cilj rada Osnovni cilj ovog rada bio je da se da doprinos rasvetljavanju fenomena variranja trajanja segmenata prilikom govorne ekspresije primarnih emocija. Analizom je utvrđeno prosečno traja- 345 .. čiji se rezultati iznose u ovom radu. • konačnu ocenu rezultata istraživanja. Analiziran je deo jednog od četiri potkorpusa navedene baze. Đorđević. odnosno analizirano je 20 reči od postojećih 30 u ovom potkorpusu. kao i da se utvrdi da li postoji izvestan stepen korelacije varijacija ispitivanog akustičkog parametra sa polom govornika. za sve govornike i sve izabrane govorne segmente. ljutnja. Kašić. 2004). • korelacionu analizu akustičkih parametara i pola govornika. Na kraju rada dati su zaključci koji su proistekli iz ovako sprovedenog istraživanja kao i mogućnosti daljih istraživanja u ovoj oblasti. Savković. Statistička analiza podrazumevala je dobijanje usrednjenih vrednosti i varijacionih polja merenog parametra. izvršeno je na već formiranoj govornoj bazi emotivnih iskaza pod nazivom Korpus govorne ekspresije emocija i stavova u srpskom jeziku – GEES (Jovičić.Ivanović. REZULTATI Analizirano je prosečno trajanje 20 izolovanih reči u pet različitih varijanti govorne ekspresije emocija (neutralno. Rajković. M. METOD ISTRAŽIVANJA Realizacija istraživanja obuhvatila je sledeće metodološke korake i postupke: • izbor korpusa. Z. Kašić. Vojnović. u neutralnom izgovoru i u emotivno angažovanom govoru. Istraživanje varijacija akustičkog parametra u funkciji karakterizacije ekspresije emocija. • merenje parametara i statističku analizu rezultata merenja.

204 .360 .584 .227 .363 1.427 .278 .224 . drvo. i trajanje obrađenih reči uključujući i pol govornika.336 .175 .179 . Petar.692 .457 .205 .918 1. padavine.151 . tri muškarca i tri žene.500 1.336 .165 .765 . inostranstvo.166 . br. Formirani jezički korpus je sastavljen od semantički neutralnih jezičkih elemenata jer je takve jezičke jedinice moguće izgovarati emotivno neangažovano. pijaca. kao i u bilo kojoj emociji. ponedeljak.050 1.228 . kompjuteri. koje su govornici u eksperimentu izgovarali kao nepotpune iskaze. 341-353. .553 .Prosečno trajanje izolovanih reči kod muških i ženskih govornika po emocijama EMOCIJA NEUTRALNO POL muški ženski ukupno muški ženski ukupno muški ženski ukupno muški ženski ukupno muški ženski ukupno N 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 120 M .581 .443 LJUTNJA RADOST STRAH TUGA 346 .075 1. Milan.258 1. 10.742 . godina.408 Max. klinci. standard. 1. Vol.638 .686 .240 .760 sd .019 1. žurka.488 . more.758 . demonstracije.183 1. pa govornicima ne predstavlja smetnju u interpretaciji emocija. su: Mirko. predstava.278 .669 .258 . kiša.374 .164 .360 .625 . 2011. Leksiku jezičkog korpusa čine frekventne reči iz svakodnevnog života jer je njihov izgovor automatizovan.457 . 2. rezultati.419 . Mirjana.443 1.472 .050 1.160 .834 . to jest kao iskaze bez predikacije.363 1. Tabela 1 .227 Min.500 1. Izolovane reči.408 .647 .216 1.771 . nje izolovanih reči u svakoj pojedinačnoj emociji bez obzira na pol govornika (ukupno). zgrade.184 . Govornici u našem istraživanju su odabrani među studentima završne godine Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd).

347 . M. recimo od bojazni do panike. Najduže prosečno trajanje kod muškaraca uočeno je u radosti. Ovaj rezultat se može tumačiti različitim individualnim tempom. ukupno gledano. a kod žena u neutralnom izgovoru. Najšire polje varijacija kod muških govornika javlja se u tuzi. Ženski govornici produžavaju trajanje izolovanih reči u svim emocijama u odnosu na neutralno. javlja se u neutralnom izgovoru. radosti i tuzi. kao i različitim stepenom emocije prilikom govorne ekspresije. i ukupno. Z. Tako na primer.: Variranje trajanja segmenata u govornoj ekspresiji emocija Tabela 1 pokazuje prosečno trajanje izolovanih reči kod muškaraca i žena u pojedinačnim emocijama. dok u strahu izolovane reči imaju kraće trajanje nego u neutralnom izgovoru. a muški govornici produžavaju u ljutnji. što je i očekivano s obzirom na činjenicu da je neutralan izgovor bez emotivnog angažmana. a najduže u radosti i tuzi. najveća sd vrednost kod straha ukazuje na to da analizirani parametar može biti pokazatelj različitih nivoa emocije straha. Ovde se može uočiti da kod muških govornika najkraće prosečno trajanje postoji u strahu.Ivanović.. Kašić. zatim u strahu i ljutnji. zanemarujući polne razlike. Ako isključimo uticaj pola na trajanje ovih govornih segmenata. Rezultat izloženi u tabeli ukazuju i na široko individualno polje varijacija kod pojedinačnih govornika na šta ukazuju sd vrednosti. a kod žena u tuzi. u neutralnom. dok je najstabilnije trajanje kod oba pola. ne pretpostavlja upotrebu jezičkih sredstava za stilsku obojenost reči i iskaza. najkraće trajanje. a kod žena u strahu.

10.784 14. Grafikon 1 .349 8.000 .654 F 9.Statistička značajnost polnih razlika u prosečnom trajanju reči po emocijama (u sekundama) EMOCIJA NEUTRALNO LJUTNJA RADOST STRAH TUGA Suma kvadrata .072 . 2011. a rezultati su prikazani u sledećoj tabeli: Tabela 2 .004 1. u prosečnom trajanju reči kod muškaraca i žena postoji statistički značajna razlika u svim emocijama osim u radosti.654 df 1 1 1 1 1 Srednji kvadrat .826 . Statistička značajnost polnih razlika u prosečnom trajanju reči po emocijama ispitana je primenom jednofaktorske analize varijanse.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2.235 .Prosečno trajanje reči kod muških i ženskih govornika po emocijama Kako se može videti na grafiku. Vol.072 .000 348 . osim u radosti čija ekspresija ima duže trajanje kod muških govornika.000 .052 Sig.710 .004 1. 341-353. br.138 25.235 . Najveća je razlika među polovima u ekspresiji straha i tuge.000 .349 . Žene imaju duže prosečno trajanje u svim emocijama.349 . .

494 .464 .049 .704 .168 .063 .069 .071 .023 .607 .142 . straha i tuge.086 .798 .706 .486 .034 1.132 . i to u korist ženskih govornika.090 .892 .646 .053 .593 .466 .019 .817 .521 .047 .515 .078 .074 .125 . postoji statistički značajna razlika u prosečnom trajanju reči kod muških i ženskih govornika kod neutralnog.635 .067 ŽENSKI M sd 1.Ivanović.896 .068 .511 .651 ..757 .102 .054 .083 .073 .698 .070 .035 .835 . Odnosno.144 .047 .068 .088 .035 .035 .721 .042 .153 UKUPNO M sd 1.Trajanje reči po polu govornika i ukupno (u sekundama) REČ demonstracije godina žurka drvo mirko zgrada milan more mirjana kiša petar standard pijaca klinci rezultati padavine ponedeljak predstava kompjuteri inostranstvo MUŠKI M sd .137 .569 .072 .561 .056 .033 .598 .065 .490 .458 .872 .074 .014 .088 .577 .842 .514 .064 .930 .814 .034 .697 .546 .596 .619 .562 . ljutnje.618 .638 .664 .959 .051 .019 . nego kod muških govornika.085 .142 349 . Kašić.607 .610 .590 .081 .062 .018 .035 .090 .995 . Z.461 .126 1.: Variranje trajanja segmenata u govornoj ekspresiji emocija Kako se može videti u tabeli.799 .046 . M.103 . Tabela 3 .107 .077 .082 .908 .076 . prosečno trajanje reči kod ženskih govornika je statistički značajno duže kod svih emocija osim kod radosti.077 .527 .006 .572 .737 .065 .044 .701 .041 .549 .761 .652 .

akustičkog parametra koji je sa aspekta netreniranih slušalaca jedan od važnijih činilaca u prepoznavanju govorne ekspresije primarnih emocija. Izolovane reči u ljutnji duže traju kod muškaraca i kod žena nego u neutralnom. Trajanje izolovanih reči je duže kod žena nego kod muškaraca kada se porede neutralno produkovani govorni segmenti. 2. ali ne i presudan. svi govornici produžavaju trajanje svih segmenata.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). U ljutnji. u odnosu na neutralno govorenje. njihovo trajanje je najkraće u neutralnom izgovoru. ali u govornoj ekspresiji su najuočljivije. 10. Trajanje izolovanih reči u emociji straha se produžava u odnosu na neutralno. pa bi se moglo govoriti i o rodnim razlikama u govornom izrazu. koje su semantički neutralne. trajanje izolovanih reči je produženo u odnosu na neutralno. na osnovu dobijenih rezultata može se sa velikom sigurnošću reći da su varijacije trajanja pojedinačno i u međusobnoj kombinaciji nezaobilazan činilac u diskriminaciji ispitivanih emocija. 2011. 350 . DISKUSIJA Istraživanje govorne manifestacije emocija pokazalo je da se. I ovo istraživanje ukazuje da je moguće da se u govoru muškaraca i žena ispoljavaju razni tipovi jezičkih razlika. Te razlike se mogu ispitivati na svim nivoima jezičke strukture. mogu utvrditi određene zakonitosti variranja istraživanog akustičkog parametra prilikom ekspresije primarnih emocija kod izvornih govornika srpskog jezika. Sve vrednosti trajanja u radosti i kod muških i kod ženskih govornika u izolovanim rečima povećane su u poređenju sa neutralnim. Govornici prilikom izgovora izolovanih reči veoma produžavaju trajanje u eksprresiji tuge. Vol. U ekspresiji tuge. Ispitavši značaj trajanja. br.Trajanje izolovanih reči u radosti je vrlo produženo u odnosu na neutralni izgovor. 341-353. Kad su u pitanju izolovane reči.

JST (Japan Science and Technology). Japan. (2008). Jezička sredstva kao nosioci dodatne informacije o govorniku. N. Kašić.. Z. Primenjena lingvistika 9. Cross linguistic interpretation of emotional prosody. LITERATURA 1. 4. CREST. Zbornik radova DOGS 2004. Allwood. J.. (2000). Jovičić S.. može se istraživati koji su to pravi akustički naputi na osnovu kojih slušaoci vrše distinkciju između govora i emotivnog govora. (2008). M.. Ivanović. U drugom planu može biti istraživanje značajnosti jednog obeležja. Drugim rečima. Jovičić S. Pri tome treba obratiti pažnju na činjenicu da jedno akustičko obeležje može učestvovati u prepoznavanju više emocija. Beograd. u skupu izdvojenih obeležja. M. Filiološki fakultet. Campbell. Istraživanja u specijalnoj edukaciji i reha- 351 .: Variranje trajanja segmenata u govornoj ekspresiji emocija ZAKLJUČAK Dalja istraživanja se mogu organizovati i dalje usmeravati na različite načine. Jedna od mogućnosti jeste istraživanje akustičkih obeležja koja su primarni reprezenti date emocije. odnosno koja najviše koreliraju sa subjektivnim prepoznavanjem određene emocije. Ivanović. Statistička interpretacija individualnih intonacionih obeležja. 2. Đorđević M. 5. Kyoto. Kašić Z. ali sa različitim stepenom uticaja na proces prepoznavanja. 6. 3. M. Kašić Z. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka. 75-87. Rajković M. Databases of emotional speech.Ivanović. (2004). (2000). Analiza značajnosti akustičkih obeležja u distinkciji primarnih emocija u emotivnom govoru. Proc. A. Jedan od smerova istraživanja može biti i uključivanje varijacija akustičkih parametara govora u rodne studije. Northern Ireland. i kojim se akustičkim sredstvima postiže rekognicija i diskriminacija emocija u govoru.. (2009). Varijacije tempa i glasnosti u govornoj ekspresiji primarnih emocija-magistarska teza. 53-56. za prepoznavanje date emocije. of ISCA Workshop on Speech & Emotion. Abelin.. Đorđević M..

2. Jovičić S. Rajković M. 231-244. Funkcija suprasegmenata u govornom izrazu. Jovičić. 273-287. psihoakustika i percepcija. Beograd: Društvo defektologa Jugoslavije. Jovičić S. 8. S. S. Đorđević M. SPECOM 2006. (2000). Segmentna i suprasegmentna organizovanost govora i poremećaji fluentnosti). 11. Beograd: IEFPG.. Vol. Savković J. Beograd: Nauka. 12. Kašić. Ivanović M. Savković J. Jovičić S. (2006). u monografiji Govor i jezik: multidisciplinarna istraživanja.. 9-64. Kašić. 14. 13. Rajković M. (2004). Z.. Govorna komunikacija: fiziologija. Đorđević M. Psycholinguistic Experiments in Recognition of Vocal Emotions Expression: Multidimensional Coherence. (2006). 15. (2000).. Beograd: IEFPG. Primenjena lingvistika 8. Rajković M. Đorđević M. Conf.. Jovičić S. Processing and Evaluation. 18.. 16. Kašić M. 68-74.. 352 .. (2007). 2011.(2004).. bilitaciji (urednik-Dobrivoje Radovanović). Beogradska defektološka škola 2-3. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka. Srpski jezik. Problemi segmentacije glasova u prirodnom kontinuiranom govoru.. Govor i jezik: multidisciplinarna istraživanja. Đorđević M. Đorđević M.. Z.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Kašić. Golubović. 341-353. St.T.. Kašić Z. (2004). Jovičić S. Đorđević M. 37-40. 113-124. 36-62. Vojnović M. Đorđević M. 10. Primenjena lingvistika 9. Vojnović M.. SPECOM 2004. Jovičić S. Kašić Z. 17. Int. Neke govorne manifestacije emocija u artikulacionoj bazi srpskog jezika. Kašić Z. T. Kašić Z. St Petersburg. Zbornik radova DOGS 2004. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Kašić Z. Beograd: IEFPG. Jovičić. X/1-2. 36-62. (2005). 9. 462-465. Jovičić S. Govor i jezik. Govorna ekspresija emocija.GEES. Perceptual and Statistical Analysis of Emotional Speech in ManComputer Communication. Russia.multidisciplinarna istraživanja.. Primena lingvističkih metoda u identifikovanju individualnih karakteristika govornika. Jovičić S.. 7.. br.. Kašić Z. (2004).. Korpus govorne ekspresije emocija i stavova u srpskom jeziku . 185-214. Segmentna i suprasegmentna organizovanost govora (u knjizi – S.. 10. 55-67. Serbian Emotional Speech Database: Design. 19... (2008). Kašić Z. Petersburg.. Kašić Z. (1999). Z. O definisanju kraja izgovorene reči. Jovičić S.. Rajković M. ETRAN 2006. T. Rajković M. Korpus govorne ekspresije emocija i stavova u srpskom jeziku – GEES. Kašić Z.. (2004).

Kašić. M. 6. Z. 2011. fear and sadness).Ivanović. The results of this research show that there are statistically significant values in speech segment duration both for male and female speakers. Prihvaćeno: 20.. Faculty of Special Education and Rehabilitation Maja Ivanović. 2011. The research on variation duration was done on part of the Corpus of Emotions and Attidues Speech Expression in the Serbian Language. happiness. Zorka Kašić Summary The aim of this paper is to establish the significance of variations of segment duration pronounced as incomplete sentences. The analysis was done on twenty semanticly neutral and isolated words spoken by six speakers (3male and 3 female speakers). 353 . variations of duration. 6. Key words: duration.: Variranje trajanja segmenata u govornoj ekspresiji emocija VARIATIONS OF SEGMENT DURATION IN SPEECH EXPRESSION University of Belgrade. varying from neutral to basic emotions (anger. The theory used for this purpose is based on researches on emotional function in language system and language means that provide some extra informationabout the speaker. speech expression Primljeno: 15.

.

PRIKAZI .

.

2011.26-053. • Korektivno-pedagoški rad se uglavnom sprovodi na osnovu individualnih programa.2(470).59@mail. • Roditeljima se pruža mogućnost da dobiju konsultantsku pomoć u sprovođenju korektivnog rada u porodičnom okruženju.26-053. koja iz različitih razloga ne pohađaju obrazovne ustanove. 364-787. br. Rusija RESURSNI CENTAR ZA ORGANIZACIJU PODRŠKE DECI SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA «RAMENKI» U današnje vreme postoji tendencija otvaranja i razvoja psihološko-pedagoških rehabilitacionih centara za decu sa motoričkim poremećajima predškolskog i školskog uzrasta.5/. • Centre mogu da pohađaju deca sa različitim stepenom i vrstom poremećaja. Государственное образовательное учреждение города Москвы Центр психолого-медико-социального сопровождения „Раменки”. što omogućava sprovođenje sveobuhvatnog korektivnog rada od trenutka prijema deteta u centar. Cilj ovih centara je ukazivanje sveobuhvatne pomoći deci sa motoričkim poremećajima.Specijalna edukacija i rehabilitacija UDK: 364-57-056. intelektualnim).2(470) ID: 185086220 Saopštenje Виктория САТАРИ ВИТАЛЬЕВНА1 Državna obrazovna ustanova CPMS „Ramenki” Moskva. pri čemu se posebna pažnja usme1 E-mail: cpmss. Centri pružaju usluge deci od 3 do 18 godina.8-056. uključujući i teške motoričke i psihičke smetnje. ali u poslednje vreme postoji potreba za radom i sa mlađom decom.ru. (Beograd). Osnovni korisnici centara su deca sa teškim motoričkim poremećajima i višestrukim poremećajima (senzornim. 357-362. Vol. 2. 10.ram. Prednost ovih centara je u sledećem: • U njima su angažovani visokokvalifikovani specijalisti iz oblasti medicine i specijalne edukacije i rehabilitacije. 357 .

24-oro dece je predškolskog uzrasta. Osnovni pravci našeg delovanja su: rešavanje problema sveobuhvatne psihološko-pedagoške podrške. 357-362. rehabilitacije. U budućnosti planiramo da proširimo okvire i da uvedemo ranu intervenciju (deca sa perinatalnim oštećenjem mozga kod koje se može javiti dečija cerebralna paraliza). maksimalno moguće kompenzacije do nivoa uključenosti u redovan vaspitno-obrazovni sistem. 2011. životnih i radnih navika. kao i na adaptaciju na zahteve svakodnevnog života. Centar je opremljen savremenim sredstvima za korektivni i nastavni rad. Među njima. rava na formiranje veština samooposluživanja i komunikativnih veština. što im obezbeđuje dobru materijalno-tehničku bazu. petoro je uključeno u grupu „Posebno dete“. • Obezbeđen je kontinuiran rad sa decom različitog uzrasta. sticanje obrazovanja. „Lekoteka“). posledice će biti manje. Vol. • Postoje svi uslovi za svestran razvoj ličnosti dece. • Odsek za psihološko-pedagoško praćenje. koja podrazumeva specijalnu opremu za kretanje i obuku i doprinosi formiranju i usavršavanju nastavnih. • Centri imaju prioritetno finansiranje.). koji omogućava sprovođenje korektivnog rada u adekvatnim uslovima. • Školski (deca od I-IV razreda). Srukturu Centra čine sledeći odseci: • Predškolski (grupa „Posebno dete“ npr. • Odsek dijagnostike i korekcije dece sa motoričkim poremećajima (npr. korekciju poremećaja intelektualnog i govornog razvoja. kao i njihove porodice. kao i za pripremu dece za društveno-koristan rad. 24-oro je školskog uzrasta (od kojih se sa 7-oro dece primenjuje individualni program) i približno 100 dece 358 .Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2. br. Centar psihološko-medicinsko-socijalne podrške „RAMENKI“ je primer uspešne realizacije zadataka osnovnog obrazovanja i socijlne adaptacije dece sa cerebralnom paralizom u Moskvi. kao i bazenom. socijalne adaptacije dece sa motoričkim poremećajima uzrasta od 2 do 12 godina. U sadašnjem trenutku usluge ustanove koristi oko 150-oro dece sa motoričkim poremećajima. Što se poremećaji ranije otkriju i započne sprovođenje korektivno-rehabilitacionih aktivnosti. 10.

koja nisu uključena u predškolske ustanove zbog zdravstvenih problema i problema u razvoju. epilepsijom i dr. U Centru od 2008. Za svaku grupu se kreira raspored aktivnosti. od 2-5 godina). čije preporuke poštuju svi specijalisti. u trajanju od jednog sata. • Obuka roditelja za primenu različitih vrsta igrovnih modela učenja i na njima zasnovanih igara koje podstiču interakciju roditelj-dete. • Savetodavni rad sa roditeljima i njihova obuka za obezbeđivanje stimulativne sredine u porodici. Individualni zahtevi za svako dete se strogo kontrolišu i doziraju od strane lekarskog konzilijuma. stvaranje pre- 359 . poremećajima govorno-jezičkog razvoja. Osnovna dijagnoza ove dece je dečija cerebralna paraliza. zahvaljujući kojim će dete u punoj meri iskoristiti svoje razvojne potencijale. godine funkcioniše strukturni odsek „Lekoteka“ za decu uzrasta od 2 do 7 godina. Grupa kratkotrajnog boravka „Posebno dete“ ima za cilj da obezbedi sistematsku psihološko-medicinsko-pedagošku podršku deci sa ometenošću. Rad sa porodicom na stvaranju prijatne atmosfere i uvažavanje. predstavljaju važan deo tretmana.: Resursni centar za organizaciju podrške deci sa motoričkim poremećajima «Ramenki» koristi usluge Odseka dijagnostike i korekcije dece sa motoričkim poremećajima. koji podrazumeva rad dvaput nedeljno u vidu igrovnih aktivnosti i/ili individualnih kurseva fizičkog i plivanja (ukoliko nije kontraindikovano). Vrši se detaljno ispitivanje. В. Glavni zadaci „Lekoteke“su: • Socijalna interakcija dece predškolskog uzrasta na osnovama igre.Сатари Витальевна. radi i grupa „Posebno dete“ za decu sa ometenošću od 3-8 godina. U tom cilju sprovodimo konsultacije sa roditeljima. Od 2006. kao i grupne treninge (jednom nedeljno). na osnovu koga se određuje individualni korektivno-razvojni program za svako dete. od 5-7 godina i mlađa. Upis u „Lekoteku“ se vrši na osnovu preporuka psihološko-medicinsko-pedagoške komisije Centra. „Lekoteku“ trenutno pohađa12-oro dece (2 podgrupe od po 6-oro dece: starija. Tretmanom u Centru su obuhvaćena deca sa teškim oblicima dečije cerebralne paralize praćene intelektualnom ometenošću. koja ne pohađaju obrazovne ustanove. „Lekoteka“ radi 5 dana u nedelji.

kao i operativnu kontrolu efikasnosti rada pedagoga i određivanja dinamike dostignuća svakog deteta. lekari Centra i medicinske sestre prate stanje zdravlja dece. Raspored aktivnosti u ovoj grupi podrazmeva rad dvaput nedeljno od 10. Sa decom se radi po programu koncipiranom na osnovu individualnih specifičnosti svakog deteta. 1 2 3 4 5 6 7 Specijalnost Lekari Psiholozi Defektolozi Logopedi Socijalni pedagozi Instruktori fizičkog vaspitanja Metodisti Broj ljudi 4 11 9 8 4 4 3 Stepeni Najviši 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 9-12 1 doktor psiholoških nauka. koji se sprovodi od strane visokokvalifikovanih specijalista (lekara. učitelj-logoped. kao i konzilijum. 1 kandidat pedagoških nauka Napomena Lekar-ortoped. instruktora fizičkog vaspitanja.00 h. Pored toga.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). doktor medicinskih nauka 2 doktoranta 2 doktoranta 1 doktorant Svi imaju najviše pedagoško obrazovanje U centru je tokom cele godine aktivna psihološko-medicinsko-pedagoška komisija. učitelj-defektolog i nastavnik fizičkog vaspitanja (korektivne gimnastike). duslova za učešće u nastavnim aktivnostima. Sa grupama od po petoro dece rade vaspitač. kao i za učešće roditelja u ogranizaciji procesa vaspitanja i obrazovanja. Na kraju svakog kvartala analiziraju se rezultati rada svakog specijaliste. U radu se koristi sveobuhvatni pristup. socijalnih pedagoga i konsultanata-metodologa). Vol. br. 2. 357-362. defektologa. pedagog-psiholog. socijalnu adaptaciju. te se po ovim rezultatima vrše ispravke individualnih korektivno-razvojnih programa. 2011. režim opterećenja. Kvalifikacija ovih specijalista je predstavljena u Tabeli 1: Br. 360 . psihologa. sanitarno-higijenske uslove i sl. Oni su zaduženi za objedinjavanje rada specijalnih ustanova Okruga i Centra. logopeda. Fleksibilni režim dana i raspored aktivnosti omogućavaju novoprimljenoj deci lakšu adaptaciju i optimalne uslove razvoja.00 h do 12. 10.

Od ove godine radi „Roditeljski klub“. Jednom godišnje specijalisti Centra sprovode otvorene aktivnosti (praznici. dovoljno razvijene navike samoposluživanja (samostalno oblačenje. Na kraju možemo. reći da boravak deteta u specijalnoj obrazovnoj ustanovi pozitivno deluje kako na njega samog. roditeljima i pedagoškim kolektivom u kome se školuje i vaspitava dete sa cerebralnom paralizom.). tako i decom tipičnog razvoja. u vidu zaključka. • razumljiv govor.: Resursni centar za organizaciju podrške deci sa motoričkim poremećajima «Ramenki» Tokom šestogodišnjeg rada stvoren je sistem podrške koji omogućava operativno rešavanje tekućih pitanja optimizacije i upravljanja korektivno-razvojnim procesom. Praćenje problema inkluzivnih i integracionih procesa u Moskvi je pokazalo da se poslednjih godina značajno povećao broj dece sa motoričkim smetnjama koja se školuju u opšteobrazovnim ustanovama. npr. sastavili smo preporuke za integraciju dece sa cerebralnom paralizom. koja podrazumeva pravovremene konsultacije. kao i individualne konsultacije. tako i na porodicu i doprinosi stvaranju povoljnih socijalno-pedagoš• • • 361 . rad mišem). čije najvažnije principe ističemo. Sve ovo pruža mogućnost da roditelji budu obučeni konkretnim tehnikama i metodama rada sa svojom decom. Kriterijumi za integraciju dece sa cerebralnom paralizom u redovne škole: očuvane intelektualne sposobnosti. hranjenje itd. odsustvo pridruženih poremećaja. В. otvorena vrata. Da bi se izbegle neželjene posledice ishitrene integracije. • manipulativna spretnost bar jedne ruke (ovo je neophodno da bi se savladao rad na kompjuteru. kako sa decom sa motoričkim teškoćama. koristeći važan didaktički i obrazovni princip: „Radi kao ja“! Sledeći važan aspekt rada našeg Centra je organizacija sveobuhvatne psihološko-pedagoške podrške u opšteobrazovnim ustanovama raznih tipova.Сатари Витальевна. kursevi). Pokušavamo da aktivno uključimo roditelje naših učenika u korektivno-razvojni proces. Saradnici Centra razvijaju saradnju sa udruženjima roditelja.

№ 116. Сатари В. LITERATURA 1. Изучение и развитие эстетического отношения к миру как важная составляющая развития процесса воображения у детей младшего школьного возраста с ДЦП: тезисы в сборнике Молодые ученые столичному образованию. Влияние социальных факторов на развитие воображения у детей младшего школьного возраста с ДЦП. (2009). В. С.: МГППУ. Известия российского государственного педагогического университета им.Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). Герцена. 357-362. kih uslova za razvoj. И. pasivan odnos prema budućnosti svog deteta sa posebnim potrebama i sl. 204–206. Сатари В. 2. 10. В. br. Pedagozi i psiholozi ovih ustanova doprinose prevazilaženju nepovoljnih okolnosti. М. 2. (2009). 2011. 284-287. kao što su pedagoška nekompetentnost roditelja. А. Vol. 362 .

363 . sa razmacima. U navedeni broj ne uračunava se spisak referenci. Radovi koji su prihvaćeni za objavljivanje u časopisu „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ ne mogu se objavljivati ni u jednom drugom časopisu. isključivo na e-mail adresu: pdnauka@fasaper. Radovi ne treba da budu duži od 30 000 karaktera. ili da ga prosledi na recenziju. Naslov se piše velikim.rs Glavni urednik može da odbije rad u prvoj fazi. Radovi se publikuju na srpskom i/ili engleskom jeziku. veličina 12 tačaka. u tekst procesoru Microsoft Word. pod uslovom da oni nisu prethodno štampani u drugom časopisu. najkasnije tri meseca po prispeću rukopisa. Uredništvo nije u obavezi da objavljaje radove redosledom kojim pristižu. Naslov rukopisa treba da bude kratak i informativan.bg. prikaze. sa proredom 1.5 i marginama 2cm. na srpskom ili engleskom jeziku. ocene.ac. Časopis objavljuje i stručne prevode.UPUTSTVO AUTORIMA Časopis „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ objavljuje originalne naučne radove. niti su u postupku recenziranja. veličine 14 tačaka. pregledne naučne radove i stručne radove iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih naučnih disciplina. Radovi se pišu latinicom. O svojoj odluci dužan je da obavesti autora najkasnije dve nedelje po prispeću rukopisa. boldiranim slovima. fontom Times New Roman. ako njegov sadržaj ili forma očigledno odstupaju od uređivačke politike časopisa. bibliografije i druge sadržaje relevantne za oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Izbegavati upotrebu skraćenica i podnaslova. Rukopisi se šalju glavnom uredniku. Dužina naslova ne treba da prelazi više od 200 slovnih mesta. Sve rukopise će recenzirati dva anonimna recenzenta.

prezime i zvanje autora. a na kraju članka spisak korišćenih referenci. 364 . po abecednom redu. Tabele i grafikoni treba da budu napravljeni u Word-u. Isti podaci ne mogu se prikazati tabelarno i grafički. Tabele i grafikoni treba da imaju numeraciju i naziv.Rukopis treba da sadrži rezime na srpskom i engleskom jeziku do 200 reči i 3 do 5 ključnih reči. grafikoni i slike iz drugih izvora mogu se prenositi samo uz saglasnost autora. Tabele. Literatura se navodi po Harvardskom sistemu. Zaključak i Literaturu. osim uvoda. Rezultate. Originalni naučni radovi. njihovu afilijaciju (ustanovu u kojoj su zaposleni) i mesto. Na posebnoj strani potrebno je dostaviti ime. Prvi autor. Diskusiju. Ako su tabele i grafikoni generisani u nekom statističkom paketu. Apstrakt i ključne reči pišu se italikom. sa kojim se obavlja korespondencija. slovima veličine 10 tačaka. dostavlja e-mail adresu. treba da sadrže sledeće elemente: Metod istraživanja. trebalo bi ih prebaciti u Word. Format rada treba da bude u skladu sa IMRAD formatom koji propisuje APA. tako što se u tekstu članka u zagradi navodi prezime autora i godina.

reviews. size 12 points. Abbreviations and subtitles should be avoided. The journal also publishes professional translations. The Editor in Chief may reject a paper in the first phase if the paper does not conform to the journal’s policy either in form or in content. letters to the Editor. The papers are published in Serbian and/or English. The Editorial Board is not obliged to publish papers in the order in which they are submitted. or forward a paper to reviewers. science communications. The paper should include an abstract in Serbian and English (up to 200 words). Abstract and key words should be in italics. provided that they were neither previously published elsewhere nor are in the reviewing process. The title should be in capital. All manuscripts are reviewed by two anonymous reviewers within three months of the paper submission.rs. The font type should be Times New Roman. in Microsoft Word. reports. and other manuscripts relevant to the field of special education and rehabilitation. with spacing 1. Papers are written in Serbian (Latin) or English.ac. font size 14 points.bg. review articles. as well as related fields of science. The title should be short and informative. The papers should not exceed 30 000 characters with spaces (not including the references).INSTRUCTIONS FOR AUTHORS The journal „Special Education and Rehabilitation” publishes original scientific papers. bibliographies. and 3-5 key words. scientific reviews and debates from all areas of special education and rehabilitation. and margins set at 2cm.5 lines. Papers accepted to be published in „Special Education and Rehabilitation” cannot be published in any other journal. and should not exceed 200 characters with spaces. font size 10 points. bold letters. All manuscripts should be submitted online to the Editor in Chief at pdnauka@fasper. 365 . The editor has to contact the author within two weeks of the paper submission.

Discussion. and institutional affiliation should be submitted on a separate sheet of paper. They should be numbered and titled. original scientific papers should include the following: Research Method. charts and pictures from other sources can be used only with the author’s permission. Tables and charts cannot show the same data. Tables. Corresponding authors should include their email address. Apart from the Introduction. surname and title. and an alphabetical list of references following the text. or converted to Word if generated in a statistical package. and References. by giving the author’s surname and year within parentheses in the text. Conclusion. 366 . The format of the paper should conform to the IMRAD format standardized by APA. The references are cited according to the Harvard system of referencing. Results. Tables and charts should be drawn in Word.The author’s name.

.CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. br.Beograd (Visokog Stevana 2) : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.. – 24 cm Tromesečno. Izdavački centar-CIDD. . – Je nastavak: Istraživanja u defektologiji = ISSN 1451-3285 ISSN 1452-7367 = Specijalna edukacija i rehabilitacija COBISS. Beograd 376 SPECIJALNA edukacija i rehabilitacija = Special education and rehabilitation / glavni i odgovorni urednik Vesna Vučinić. 1/2.SR-ID 136628748 .2006. 2006– (Beograd : Planeta print).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->