Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 13. 12. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.342

Institucijama prijeti finansijski kolaps

Dr`avi ni za olovku
3. strana

ZASJEDANJE VIJE]A ZA PROVEDBU MIRA

Rastu kreditne obaveze

FEDERACIJA GOMILA DUG
Predrag Kojovi}

9. str.

Br~ko i Mostar gdje su nekad bili?!
2. strana

I OSTALIMA ISTA PRAVA KAO I DRUGIMA
5. strana

Foto: Didier TORCHE

^asna sestra Martina dobila prvostepenu presudu

Zarade ~lanova revizorskih timova

NE MO@E SE GAZITI DOKLE NEKO HO]E
7. strana

ANTON IVAN [IRI] NAJPLA]ENIJI

7. str.

DANAS PRILOG

U @I@I Ni blizu dogovora
HB@ i dalje bez nove vlasti
Ako predstavnici Srba ne `ele s nama formirati novu vladu, onda treba u OHR-u isposlovati odobrenje da se nova vlast potvrdi natpolovi~nom ve}inom, kazao je Peri}
Hercegbosanska `upanija bi nakon Nove godine mogla do`ivjeti financijski kolaps jer skup{tinski zastupnici iz dva suprotstavljena tabora HDZ-a BiH i HSP-a BiH te dijela HDZ-a 1990 ne}e podr`ati usvajanje odluke o privremenom financiranju @upanije, niti eventualni prijedlog prora~una za sljede}u godinu. Josip Peri}, prvi ~ovjek HSP-a u ovoj `upaniji, rekao je kako on i oko njega okupljeni dio zastupnika u Skup{tini HB@-a ne}e podr`ati usvajanje odluke o privremenom financiranju kako bi se izvr{io pritisak na sve politi~ke aktere da se {to prije postigne dogovor o uspostavi vlasti u ovoj `upaniji. Isto nam je kazao i Branko Ivkovi}, predsjednik @O HDZ-a BiH u HB@-u.

2

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Zasjedanje Vije}a za provedbu mira

Zastoj u BiH u fokusu sastanka

Foto: D. TORCHE

Br~ko i Mostar
Politi~ki direktori PIC-a bavi}e se i neformiranjem Vije}a ministara BiH 14 mjeseci nakon izbora
Politi~ki direktori Upravnog odboraVije}a za provedbumira(PIC) po~eli su ju~er u Sarajevu dvodnevno zasjedanje. Oni }e razmatrati goru}e probleme u Bosni i Hercegovinipo~ev od neformiranjaVije}a ministara BiH, neusvajanjabud`eta dr`avnih institucija i pitanja fiskalnestabilnosti, te zastoja u provedbi odlukeUstavnogsuda BiH o Statutu grada Mostara. vije}a o~ekuje u januaru naredne godine. Apelaciju je u ime Kluba Bo{njaka podnio Murat ]ori}. - Nova izborna pravila koja bi se desilaovimizmjenamaStatutatrebala bi i}i naruku HDZ-u, a za nas je to neprihvatljivo. Mislim da se OHR-u `uri, a nemogu}e je sad i{ta uraditi dok se ne zavr{i proces na Sudu. Dakle,dok se ne odlu~i po na{oj `albi, ka`e Had`iomerovi}. Odlukom Suda iz 2010. savjetuje se korekcija broja vije}nika po gradskim podru~jima Mostara po broju glasa~a.

gdje su nekad bili?!
Josip Peri}: Nisam optimista

Sporni Rimac
Uspostava vlasti u ovoj `upaniji je blokirana zbog nemogu}nosti postizanja do go vo ra izme|u dva HDZ-a o novom `upanijskom premijeru. Stranke platforme daju podr{ku aktualnom premijeru Nediljku Rimcu iz HDZ-a 1990, dok je HDZBiH spreman podr`ati bilo koga iz devedesetke, osim Rimca. nciranju skup{tinski zastupnici HDZ-a BiH ne}e podr`ati, kao ni eventualni prijedlog novog prora~una.

Sudska odluka
KlubBo{njaka u Gradskomvije}u gradaMostaraprotivise odluciUstavnogsuda BiH iz oktobra2010. kojom se tra`i promjena Statuta grada Mostara, koji je 2004. nametnuonekada{njivisokipredstavnik Paddy Ashdown, a kojima bi se izmijenio i Izborni zakon. Odlukom Suda iz 2010. savjetuje se korekcija broja vije}nika po gradskim podru~jimaMostara. ZijadHad`iomerovi}, predsjednikGradskogodbora SDA Mostara, rekao je ju~er za Oslobo|enje da je, premanjihovim najnovijim informacijama, prihva}ena apelacija Ustavnom sudu BiH, te da se izja{njenjeApelacionog

Supervizija
Na ovom zasjedanju PIC-a o~ekuje se i odluka o tome da li }e me|unarodnasupervizija zadistrikt Br~ko nastaviti sa radom. Zvani~niciRepublikeSrpskeponavljaju da su odavno ispunjeni svi uslovi za okon~anjeme|unarodne supervizije u distriktu Br~ko, a da novi uslovi nisu u me|uvremenu postavljeni. Sasvim druga~iji su stavoviKomisije za arbitra`udistriktaBr~koodakle je poru~eno da supervizija treba ostati na tom po-

Nova runda
- Sigurno ne}u dati glas za usvajanje odluke o privremenom financiranju @upanije za prva tri mjeseca sljede}e godine. Vlada u tehni~kom mandatu ovu prora~unsku godinu mo`e zavr{iti, a za sljede}u nisam optimist. ^isto sumnjam da }e mo}i usvojiti novi prora~un. Jedan od na~ina da se izvr{i pritisak na sve aktere uspostave vlasti je da se ne usvoji prora~un, rekao je Peri}. Ivkovi}, pak, i dalje o~ekuje kako }e novu vlast u ovoj `upaniji formirati dva HDZ-a, SDA i SNSD. Tako|er, rekao je kako o~ekuje novu rundu razgovora izme|u dva HDZ-a koja bi trebala rezultirati uspostavom vlasti u HB@-u. - Trenutno se po pitanju uspostave vlasti u @upaniji ni{ta ne doga|a. Iz sredi{njice HDZ-a BiH sam dobio informacije kako bi dva HDZ-a trebala intenzivirati razgovore oko uspostave vlasti u HB@-u, no jo{ nisam dobio poziv za razgovore. Mi }emo i dalje istrajati da novu vlast u @upaniji ~ine dva HDZa, SDA i SNSD. Tako|er, ra~unamo i na podr{ku zastupnika HSS-a, kazao je on. Odluku o privremenom fina-

dru~ju sve do ulaska BiH u Evropsku uniju. Kako je najavljeno, Upravni odborVije}a za provedbumira}e, tako|er, razmotriti i preprekekojestoje na putu implementacije Dejtonskogmirovnogsporazuma i napretka u realizaciji programa 5+2. - Ovajsastanak}e se odvijati pod sjenom nadolaze}ih ekonomskih pote{ko}a i neuspjeha politi~kih lidera da formiraju novu vladu ~etrnaest mjeseci nakon izbora odr`anih u oktobru 2010. godine, najavljeno je pred ovaj sastanak iz Ureda visokog predstavnika u BiH. Upravni odbor Vije}a za implementacijumiradajepoliti~kesmjernicevisokompredstavniku, a njegove ~lanice su Kanada, Francuska, Njema~ka, Italija, Japan, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, zemlja koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, Evropska komisija i Organizacija islamske konferencije (OIC) koju predstavlja Turska.
M. \UROVI] RUKAVINA

Sjednica u petak
- Nediljko Rimac (HDZ 1990), premijer HB@-a u tehni~kom mandatu, trebao je razgovarati s predstavnicima srpskoga naroda, no o~ito je kako oni `ele vlast praviti s nekim drugim ljudima. U petak je sjednica Skup{tine HB@-a, pa }emo vidjeti {to }e se tada dogoditi. Sredi{njica HDZ-a 1990 poku{ava utjecati na Rimca, no do sada nisu imali pretjerano velikoga uspjeha. Ako predstavnici Srba ne `ele s nama formirati novu vladu, onda treba u OHR-u isposlovati odobrenje da se nova vlast potvrdi natpolovi~nom ve}inom, kazao je Peri}. U Skup{tini HB@-a HDZBiH ima sedam zastupnika, a HDZ 1990 ~etiri, po tri zastupnika imaju HSP, NS Radom za boljitak i SNSD, dva SDA i HSS te jednoga DNS. Za izbor nove vlade potrebno je 17 glasova zastupnika.
J. GUDELJ

V I J E S T I

DANAS ZASJEDA NARODNA SKUP[TINA RS-a

Koliko ko{ta autoput Banja Luka - Gradi{ka?
U Banjoj Luci danas }e po~eti 13. sjednica Narodne skup{tine RS-a na kojoj }e se po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o unutra{njem dugu entiteta, kojim se ure|uje postupak, na~in i rokovi utvr|ivanja i izmirivanja unutra{njeg duga RS-a prema fizi~kim i pravnim licima, u ukupnom iznosu od 1.557.500.000 KM. Pod unutra{njim dugom podrazumijevaju se op{te neispla}ene obaveze bud`eta RS-a nastale do 31. decembra 2002. godine, u iznosu do 182.600.000 KM, obaveze po osnovu stare devizne {tednje deponovane kod banaka na teritoriji RS-a do 31. decembra 1991. godine u iznosu do 774.900 KM, te obaveze po osnovu materijalne i nematerijalne {tete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine u iznosu do 600 miliona KM. Skup{tina }e po hitnom postupku razmotriti prijedlog

zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave RS-a, kojim se do 31. decembra 2012. produ`ava rok primjene platnih koeficijenata, koji ostaju umanjeni u iznosu od 25 do deset posto. Pred poslanicima }e se na}i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivi~nog zakona RS-a, koji predvi|a da kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od 30 dana, niti du`a od 20 godina. Posebnu pa`nju i poslanika i javnosti izaziva informacija o izgradnji mre`e autoputeva u RS-u, jer se o~ekuje da Vlada kona~no iznese koliko je novca utro{eno za izgradnju autoputa Banja Luka - Gradi{ka koja traje sedam godina i koja jo{ nije u cijelosti zavr{ena. G. K.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

U @I@I

3

INSTITUCIJAMA PRIJETI FINANSIJSKI KOLAPS

Dr`avi ni za olovku
Bez bud`eta za 2011. ili 2012, od 1. januara trezor BiH ostat }e zaklju~an, prestat }e servisiranje vanjskog duga i garancije na nova zadu`enja, te biti zamrznuta sredstva na jedinstvenom ra~unu, tvrdi Kasumovi}
Ako Vije}e ministara donese odluku kojom }e i u prvom kvartalu (januar - mart) 2012. biti nastavljeno privremeno finansiranje institucija BiH, ona }e biti nezakonita, a njegovi ~lanovi, ministri po~init }e krivi~no djelo, upozorio je Fuad Kasumovi}, zamjenik ministra finansija i trezora BiH. - Ne postoji nikakvo pravno utemeljenje za nastavak privremenog finansiranja i u 2012. To je jedino mogu}e ako do 31. decembra bude usvojen bud`et za 2011. kako bi se ta godina uzela kao polazna osnova za nastavak finansiranja institucija BiH na privremenoj osnovi i u prvom kvartalu 2012. Svaka odluka koja bude donesena bez bud`eta za 2011. ili, pak, onog za narednu 2012. bit }e ni{tavna i protuzakonita, izjavio je Kasumovi} za Oslobo|enje.

Bud`et u ladici
Ministarstvo finansija i trezora BiH, u skladu sa zakonskim odredbama, izradilo je i Vije}u ministara BiH dostavilo nacrt bud`eta institucija i me|unarodnih obaveza za 2012. Kako doznajemo, bud`etska osnova utvr|ena je na razini pro{logodi{njih i ukupno iznosi oko 1.028.000.000 KM.

Zgrada institucija BiH: Od januara potpuni prestanak finansiranja

Tuma~enja Ustavnog suda BiH
On je istakao kako su tvrdnje poslanika u Parlamentarnoj skup{tini BiH iz RS-a da je mogu}e nastaviti privremeno finansiranje i u 2012. bez obzira na neusvajanje bud`eta bar za 2011, a na osnovu tuma~enja Ustavnog suda BiH, prevara. Zamjenik ministra finansija i trezora BiH ne spori da je Ustavni sud BiH svojim o~itovanjem istakao kako „nije korektno da se privremeno finansiranje ograni~i samo na jedan kvartal (do 31. marta) i kako je mogu}e njegovo produ`enje (do kraja teku}e na bazi bud`eta za prethodnu godinu), ali da takvo stanje ne mo`e biti trajno“. - Treba do kraja pro~itati o~ito-

vanje Ustavnog suda BiH i svakome }e biti jasno da ograni~enje za POKU[AJI privremeno finansiranje isti~e 1. januara naredne kalendarske IZ RS-a godine, ukoliko se do tada ne Predstavnicima iz usvoji bar bud`et za prethoRS-a je sada stalo da dnu godinu. U slu~aju BiH poku{ajima razli~itog mi smo taj limit iskoristili, jer tuma~enja do|u do bilo nemamo bazne osnove (bud`eta za 2011) koja bi kakvih rje{enja, jer znaju nam slu`ila za nastavak prikakve }e posljedice vremenog finansiranja i u uslijediti 1. januara narednoj, 2012. Predstavnici2012, naglasio je ma iz RS-a je sada stalo da poKasumovi} ku{ajima razli~itog tuma~enja do|u do bilo kakvih rje{enja, jer znaju kakve }e posljedice uslijediti 1. januara 2012, a one se ne}e ukoliko do tada ne dobije bud`et odraziti samo na institucije BiH, za 2011. ili tu godinu. Naime, od nego i entiteta, kantona, ali i lokal- 1. januara 2012. trezor institucine uprave, naglasio je Kasumovi}. ja BiH bit }e u potpunosti zaOn otkriva i {ta slijedi Bosni i klju~an, {to bukvalno zna~i da od Hercegovini od 1. januara 2012, tog momenta dr`avne instituci-

je vi{e ne}e mo}i za svoje potrebe kupiti ni olovke. No, tu nije kraj. Prestaju sva vra}anja dugovanja, pa ~ak i servisiranje vanjskog duga, kao i garancije i mogu}nosti na nova zadu`enja BiH i entiteta.

Pogubne posljedice
Osim dr`ave BiH, posljedice od 1. januara 2012. bit }e pogubne i za Federaciju BiH i institucije RS-a, odnosno njihove bud`etske korisnike jer }e, osim trezora BiH, biti zamrznuti i svi prihodi koji pristignu na jedinstveni ra~un trezora (JRT) BiH. To prakti~no zna~i da }e od 1. januara 2012. prestati sva raspodjela prikupljenih sredstava (najvi{e od PDV-a) iz kojih se finansira najmanje 70 posto bud`eta entiteta.
Almir TERZI]

Fuad Kasumovi}: Posljedice i za entitete

- Najodgovorniji je predsjedavaju}i Nikola [piri}, koji ve} mjesecima dr`i u ladici taj prijedlog bud`eta i ne dostavlja ga na razmatranje Vije}u ministara BiH, naveo je Kasumovi}.

DENIS BE]IROVI]

CIKOTI] U NATO-u

ANA TRI[I] - BABI]

OSMAN TOP^AGI]

Poziv predsjedniku Bundestaga Programi regionalne saradnje Sve opcije u BiH za EU
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denis Be}irovi} uputio je pozivno pismo predsjedniku Bundestaga SR Njema~ke Norber tu Lammer tu. “Koristim i ovu priliku da izrazim zadovoljstvo dosada{njom saradnjom izme|u Parlamenta BiH i Bundestaga, kao i zahvalnost na podr{ci koju Bundestag i njema~ke institucije kontinuirano pru`aju institucijama BiH. U `elji da na{u me|uparlamentarnu saradnju dodatno unaprijedimo i razmjenom posjeta na najvi{em nivou, `elim, predsjedni~e, iskoristiti ovu priliku i uputiti Vam poziv da posjetite BiH”, navodi se u Be}irovi}evom pismu. Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} u~estvuje u radu redovnog sastanka SEEGROUP (Upravni odbor za sigurnosnu saradnju u jugoisto~noj Evropi) u Bruxellesu od 10. do 13. decembra. SEEGROUP je upravno tijelo inicijative NATO-a za jugoisto~nu Evropu koja, u su{tini, predstavlja seriju programa i inicijativa ciljanih na promociju regionalne saradnje i dugoro~ne stabilnosti na Balkanu. Na sastancima SEEGROUPA predstavnici ~lanica ovog foruma razmatraju aktuelna pitanja regionalne saradnje u svrhu njenog ja~anja kroz razli~ite projekte, inicijative, te razmjenu politi~kih i sigurnosnih informacija. Zamjenica ministra vanjskih poslova BiH Ana Tri{i} - Babi} u~estvovala je na konferenciji Aspen instituta u Berlinu pod nazivom Perspektive i izazovi pred zemljama zapadnog Balkana: njema~ko-ameri~ki dijalog s liderima iz regiona. Na konferenciji su u~estvovali ministri i zamjenici ministara vanjskih poslova svih dr`ava zapadnog Balkana, kao i predstavnici njema~kog ministarstva vanjskih poslova i ameri~kog State Depar tmenta. Tri{i} - Babi} je naglasila da su sve politi~ke opcije u BiH opredijeljene za EU integracije, ali da je potrebno da politi~ki lideri u BiH preuzmu odgovornost za nastavak tog procesa.

BiH sve dalje od EU
Ambasador BiH pri EU Osman Top~agi} izjavio je da EU i ~lanstvo u Uniji nedvosmisleno ostaju prioritet i interes BiH. Podsje}aju}i na odluku da Hrvatska dobije zeleno svjetlo za prijem u ~lanstvo EU, Top~agi} je primijetio da “BiH o~igledno kasni sada u ovom procesu’’. “BiH ostaje, prakti~no, jedina dr`ava u regiji koja nije podnijela aplikaciju za ~lanstvo u EU, tako da se ta razlika izme|u nje i drugih dr`ava u regiji u procesu pridru`ivanja EU pove}ava kako vrijeme isti~e’’, naveo je Top~agi} za Radio Slobodna Evropa.

4

DOGA\AJI

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Vehabizam kao pokret ne postoji u Bosni i Hercegovini

Srebrenica - mapiranje genocida

Mapa genocida mo`e da postane dio edukacijskog formalnog obrazovanja

Foto: A. KAJMOVI]

Zaustavljanje

Razbiti {utnju
Jedna od u~esnica konferencije prof. dr. Janja Be~ Neumann govorila je o iskustvima u prou~avanju genocida u okviru magistarskog programa Demokratija i ljudska prava u jugoisto~noj Evropi Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bologni. Ona izuzetno cijeni ovaj projekt, zato {to razbija {utnju. Prema njenim rije~ima, ovo nije postratni region, nego postgenocidni region. Da bi se to prevazi{lo, potrebno je nekoliko generacija. - Mali je broj ubica, ali je ogroman broj ljudi koji su {utjeli svuda. I to je ono zbog ~ega je ovajprojektva`an i jo{ je va`niji jer ga radi va{a generacija, a ne moja. Vi ubrzavate proces zalje~enja, a nemapomirenja bez zalje~enja, istaknula je prof. dr. Be~ - Neumann. ce koje su se dogodile u ratu. Jako bi bilo va`no da sve ~injenice koje znamo o ratu, a znamo ih jako malo, budu sastavni dio obrazovnog programa. I tek nakon tih ~injenica mi bismo mogli izvoditi ocjene o karakteru rata. Na`alost, ne govore}i o ratu u obrazovnom programu, mi odgajamo generacije i generacije mladih koji su prepu{teni medijskom ili porodi~nom obrazovanju o tome {ta se dogodilo, a bojim se da je to, naj~e{}e, vrlo iskrivljena slika o ratu u BiH, reD. MOCNAJ kao je Kojovi}.

poricanja
Safet Softi},
predsjednik Sabora IZ-a u BiH

DOBAR LO[

ZAO

Materijal postavljen na internetu kao interaktivna stranica dostupan je svima koji `ele da saznaju ~injenice o onome {to se doga|alo u Srebrenici
U povodu obilje`avanja 16 godina od genocida u Srebrenici, ju~er je u Sarajevu odr`ana konferencija Projekt Srebrenica - mapiranje genocida: savremeni edukacijski model, ~iji je nosilac Inicijativa mladih za ljudska prava BiH, a koji je ra|en u saradnji sa FAMA International Sarajevo. Rije~ je o projektu koji se sastoji od 17 animiranihmapa, koje su zapravodokumentarna animacija. dio edukacijskog formalnog obrazovanja. Prvi dan postavljanja mape na internet bilo je vi{e od 32.000 posjeta, u jednom satu je bilo 4.000 posjeta, nakon ~ega je stranica pala. Kada smo gledali statistiku, bilo je zanimljivo vidjeti da je najvi{e pregleda bilo u Srbiji, Njema~koj, Americi i ono {to je posebno zanimljivo je da je bilo 50-ak posjeta u Ruandi i Japanu. Ono {to `elimo posti}i sa ovom mapom jeste davanje doprinosa zaustavljanju poricanja, izjavila je Ma{i}. Prema rije~ima Pe|e Kojovi}a, poslanika u Skup{tini Kantona Sarajevo i delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH, problem je {to u BiH ne postoji jedinstven stav o karakteru rata i onome {ta se tada zaista doga|alo. Razlog je u tome {to bilo koja vlast, od rata do danas, nije bila zainteresovana za ono {ta se ovdje doga|alo.

DORIS PACK
Evropska parlamentarka i izvjestiteljica Doris Pack prvo je u Banjoj Luci relativizirala nasrtaje Milorada Dodika na pravni poredak BiH, a potom se, nakon reakcija iz Sarajeva, poku{ala opravdati da nije hvalila RS, a kudila FBiH. U najmanju ruku, Pack je postupila neodgovorno.

Karakter rata

SADIK AHMETOVI]
Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} na sesiji Kruga 99 naglasio je kako je organizovani kriminal jedna od najve}ih prijetnji u regionu. Zato je u borbi protiv organizovanog kriminala va`na regionalna saradnja, koju Ahmetovi} stalno potencira.

ZORAN \ERI]
Potpredsjednik PDP-a Zoran \eri} u intervjuu za Oslobo|enje kazao je kako se nacionalisti~ka retorika uvijek tempira u trenucima kada ekonomska kriza `estoko zaprijeti. Vladaju}im strukturama koje iza toga stoje, zaklju~uje \eri}, ne odgovara formiranje Vije}a ministara i da institucije normalno funkcioni{u.

Alma Ma{i}, direktorica sarajevskog ureda Inicijative mladih za ljudska prava BiH, rekla je da je cilj da se ovaj materijal promovi{e ne samo u BiH nego i u cijelom svijetu. Projekt je postavljen na internetu (www.srebrenica-mappinggenocide.com), kao interaktivna stranica na bosanskom i engleskom jeziku, tako da je dostupan svim mladim ljudima, istra`iva~ima, studentima koji `ele da saznaju ~injenice o onome {to se doga|alo u Srebrenici od 11. do 19. jula 1995. - Namjera ovog skupa jeste propitivanje mogu}nosti kako mapa genocida mo`e da postane

Iskrivljena slika
- Trebalo bi osnovati dr`avni in sti tut za is to ri ju, da ti mu odre|eno vrijeme i sredstva i pustiti ljude koji se time bave profesionalno da istra`e ~injeni-

VIJEST U OBJEKTIVU

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

RK ^ELIK
Rukometa{i zeni~kog ^elika jesenji su prvaci Bosne i Hercegovine. U polusezoni su ostvarili skor od deset pobjeda, jednog remija te dva poraza i tako obezbijedili prvo mjesto, sa bodom prednosti ispred dobojske Sloge.

Jubilej popisa
Povodom obilje`avanja 12. decembra, Dana arhiva i arhivske slu`be u BiH, JU Historijski arhiv Sarajevo priredio je izlo`bu pod nazivom Sto godina popisa stanovni{tva u Sarajevu 1910 - 2011. Autori izlo`be su Almira Aliba{i} i Fuad Orhanovi}, a postavka je izlo`ena u Brusa-bezistanu. Na izlo`bi je predstavljen na~in odvijanja posljednjeg popisa stanovni{tva u Sarajevu za vrijeme Austro-Ugarske, koji je bio i najdetaljniji do tada ura|en popis, a radio se istovremeno u cijeloj Austro-Ugarskoj monarhiji i Evropi.

VIJEST U

BROJU

predratnih stanovnika, uglavnom Hrvata, vratilo se do sada u Kupres.

4.000

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

INTERVJU

5

Predrag Kojovi}, delegat u Domu naroda FBiH

I ostalima ista prava kao i drugima
U stvarnom `ivotu to zna~i da }e se ljudima koji pripadaju ostalima otvoriti mogu}nosti da ostvare svoje snove, li~ne i profesionalne ambicije i da svoju nacionalnu neopredijeljenost ili pripadnost nacionalnoj manjini ne do`ivljavaju kao hendikep
Razgovarala: Senita [EHER^EHAJI]

• Dvije su inicijative u Domu naroda Parlamenta FBiH - da se omogu}i predstavniku grupe ostalih prisustvo Kolegiju bez prava odlu~ivanja i Va{a da se ostali izjedna~e u pravima s klubovima konstitutivnih naroda. Otkud ideja o ovoj inicijativi? - Vi govorite o zahtjevu koji je rukovodstvu Domanaroda, s punimpravom, na posljednjoj sjednici, uputila moja koleginica Segmedina Srna - Bajramovi}. Dom naroda ko{ta poreske obveznike FBiH, me|u kojima su naravno i ostali, jako mnogo novaca. Ako taj dom ima

od najpriznatijihustavnihstru~njaka u EU,i informativno su poslani svim nadle`nim organima u Parlamentu FBiH. U tra`enju i odabiru ovla{tenog predlaga~a na{e inicijative, rukovodili smo se moralnim i politi~kim kriterijima i, iako smo jo{ u pregovorima i dogovorima, vrlo sam sretan da }e to biti potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari}. Uop{teni odgovor na pitanje za{to se neko ko se izja{njava kao Srbin bori za prava ostalih, jeste da ja ne smatram da ~ovjekmorabitipripadnikgrupe za ~ija se ugro`enapravabori. Ali,u BiH se, osim ovog logi~kog argumenta, mo`e i treba ponuditiodgovorkojiproizlazi iz na{emultietni~nosti, multireligioznosti i duge i kompli-

Precizan jezik amandmana
• Kako izbje}i situaciju da ostali dobiju tretman naroda, {to ta grupa po sastavu i prirodi zapravo nije? - Argument da se ovim stvara ~etvrti konstitutivni narod nema, po mom mi{ljenju, upori{te ni u tekstu amandmana niti je to na{a namjera. Nama je jasno da multipliciranje problema nije pravi put ka rje{enju. Na{i amandmani ne stvaraju ~etvrti konstitutivni narod, nego ukidaju diskriminaciju prema dijelu dr`avljana ove zemlje. Jezik amandmana je vrlo precizan o tom pitanju i, kao sve {to je va`no, treba ga s pa`njom ~itati. ijedanracionalanrazlog za svojepostojanje, onda bi to bilo da se bavi ravnopravno{}u. Da li je realno o~ekivati od tijela koje svojom strukturom, organizacijom i na~inom rada otvoreno i zna~ajno diskrimini{e sve gra|anke i gra|ane u FBiHkoji se ne izja{njavaju kao Hrvati, Bo{njaci ili Srbi, da obezbijedinjihovuravnopravnost? Dok ne vidimjasnupoliti~kuvoljuizra`enu, recimo, u pozivuostalima da prisustvuju sjednicama Kolegija, ja ne vjerujem. Inicijativa koju sam pokrenuo, na prethodnim sjednicama Doma, ne{to je sasvim drugo. Mi smo pokrenuli proces izmjena Ustava FBiH kojima bi se stvorili ustavnopravni preduslovi za sistemsko rje{avanje problema diskriminacije. Amandmani su ura|eni u saradnji s ekspertimaustavnogprava, me|ukojima moram istaknuti prof. [ar~evi}a, jednog kovane zajedni~ke istorije i koji ka`e: BiH, dr`avaravnopravnihgra|ana i naroda je ne samomogu}anego je jedinotakvamogu}a! Boriti se za ravnopravnost svojih kom{ija i zahtijevati da dr`ava tretira sve svoje ljude jednako, bez obzira na njihovu etni~ku, religioznu ili bilokojuspecifi~nost, jeste ono {to ja zovem duh BiH.

preduze}ima. Vama su, ako pripadate ostalima, trenutno nedostupna skoro sva va`na mjesta u politici, privredi, obrazovanju. Dakle, va{i i moji sugra|ani su zbog svog etni~kog opredjeljenja, odnosno neopredjeljenja, tretirani kao gra|ani drugog reda. Ne postojiadekvatnijezakonodavnotijelo od Doma naroda koje bi hitnim potezima moralo prekinuti tu diskriminaciju, prvo u svojoj strukturi i radu, a onda s pravom zahtijevati da to bude zakon na svakom pedlju na{e zemlje. Zahtjev kolegice Srne - Bajramovi} je gotovo pa sinhroniziran s na{om inicijativom i cilj mu je da ostalima pru`i mogu}nost da uti~u na dinamiku i na~in na koji }e se pitanje njihovih prava dalje rje{avati. • Na koji na~in realizirati takvu inicijativu? - Ako Dom usvojina{eamandmane, odmah }emo pokrenuti promjenu Pravilnika Doma narodakakobismoostalimaomogu}iliistaprava koja imaju njihove kolege u parlamentarnim klupama. Ni vi{e, ni manje. Inicijativa }e bitirealizovana do krajakadabudetemogli u}i u bilokojeobdani{te, u bilokojemkrajuzemlje i,neznaju}ini{ta o njihovometni~komopredjeljenju, re}idjecida svako od njihjednogdana mo`e postati predsjednik BiH. Ako to sad uradite, onda la`ete djeci.

Ostvarenje snova
• Da li se ta inicijativa mo`e smatrati po~etkom provo|enja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdi} - Finci u FBiH? - Dobro je da postoji presuda koja se mora izvr{iti, ali je jo{ va`nije da mi shvatimo da to radimozbogsebe, da }e nam takobitiboljesvima. BiH mora ispuniti dva preduslova prije apliciranja za kandidaturu u EU. Moramo usvojitizakon o dr`avnojpomo}i i pokazatikredibilannapor u ukidanjudiskriminacijeostalih. Usvajanje amandmana koje }emo predlo`itibilo bi i vi{enegokredibilannapor to bi , bio pokazateljna{eodlu~nosti za evropskeintegracije. Prilikom izja{njavanja o amand-

Gra|ani drugog reda
• [ta bi ostali, kojih je sedmero u Domu naroda, dobili ukoliko bi bila prihva}ena Va{a inicijativa? - Promjena ustavnih odredbi koje ~ine diskriminaciju prema ostalima ima}e za posljedicu potrebu promjene mnogo kantonalnih ustava, zakona, pravilnika, statuta i u dr`avnim organima i u javnim agencijama i

manima u Domu naroda }e se pokazati koje politi~ke stranke zaista praktikuju ono {to deklariraju. Suhoparno re~eno, ostali bi realizacijom ove inicijative dobili mogu}nost da uti~u na odluke dr`ave ~iji su subjekti. U stvarnom `ivotu to zna~i da }e se ljudima kojipripadajuostalimaotvoritimogu}nosti da ostvare svoje snove, li~ne i profesionalne ambicije i da svojunacionalnuneopredijeljenost ili pripadnost nacionalnoj manjini ne do`ivljavaju kao hendikep. Na{eetni~ke, religijske, kulturnerazli~itostinisuhendikepnegobogatstvo, iako nas politi~ka elita posljednjih 20 godina ubje|uje u suprotno. • Na koji na~in }ete realizirati tu ideju? - Mi smo u proteklih nekoliko mjeseci pro{li ve}i dio puta od ideje do realizacije i u Domu naroda i u Kantonu Sarajevo. Gospodin IvanBrigi} mi je na pro{lomzasjedanjurekao da je Ustavna komisija Skup{tine KS-a proslijedila inicijativu Vladi na izja{njavanje. Iz razgovora sa potpredsjednikom Pudari}em stekao sam utisak da on zaista `eli da se ovo realizuje i da `eli to {to prije, tako da vjerujem da }e se prijedlog ubrzo na}i pred Domom naroda. Zahtijevalo bi izuzetnojakupoliti~kuvolju i puno truda, ali bi meni bilo izuzetno drago, da Dom naroda na sljede}oj sjednici razgovara o amandmanima,a da Sarajevskikantonbudeprvikoji}e ukinutidiskriminacijuprema ostalima.

TAKORE]I... HUMANO
Povodom Dana Caritasa u Posu{ju je odr`ana akcija prikupljanja nov~anih pri lo ga za soci jal no ugro`ene gra|ane. Vrijeme do{a{}a vrijeme je solidarnosti, tako je Biskupijski centar proglasio tre}u nedjelju do{a{}a Danom Caritasa, {to je motiv i prilika da ljudi dobre volje daju svoje priloge za one kojima je to najpotrebnije. ^lanice Franjeva~kog svjetovnog reda iz Posu{ja napravile su kola~e koje su u crkvi prodavale kako bi se sakupio novac za siroma{ne.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Izmjene Zakona o dr`avljanstvu BiH

Izetbegovi} sa bh. ambasadorima
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je novoimenovane ambasadore BiH - Tanju Mila{inovi} (Austrija), Kemala Muf ti}a (Danska), Borivoja Marojevi}a (Egipat) i Slavka Pulji}a (Slovenija), uo~i njihovog odlaska na nove du`nosti. Ambasadori su kratkim izlaganjima prezentovali svoje planove, a u razgovoru je posebno istaknut zna~aj diplomatskih destinacija koje preuzimaju. Izetbegovi} je po`elio novim bh. ambasadorima uspje{ne diplomatske misije i istaknuo da prioriteti u njihovom djelovanju moraju biti ja~anje ugleda Bosne i Hercegovine u svijetu i puno afirmisanje ekonomskih potencijala na{e zemlje.

Parlament ne mari za Ustavni sud
Po apelaciji ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a, Ustavni sud BiH odlu~io kako se u roku od {est mjeseci sporni ~lanovi (17. i 39.) Zakona o dr`avljanstvu BiH trebaju promijeniti
Parlamentarnaskup{tina BiH izgubila je vi{e od mjeseci i po od odluke Ustavnog suda BiH kojom joj je nalo`eno da ukine neustavne ~lanove 17. i 39. Zakona o dr`avljanstvu BiH, a da konkretni potezi jo{ nisu poduzeti. Po apelaciji ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a, Ustavni sud BiH je krajem septembra odlu~io kako su sporni ~lanovi Zakona o dr`avljanstvu BiH suprotni Ustavu BiH te da u roku od {est mjeseci trebaju biti promijenjeni. Ovom odlukom sprije~eno je da preko 500.000 gra|ana BiH koji se prvenstveno nalaze u inostranstvu, a u me|uvremenu su dobili dr`avljanstvo neke druge dr`ave, od 1. januara 2013. ostanu bez bh. paso{a.

Odluke Ustavnog suda BiH moraju se izvr{avati

Novinarske nagrade EU
Direkcija za evropske integracije BiH (DEI) u par tnerstvu s Delegacijom EU u BiH/Uredom specijalnog predstavnika EU ju~er je pokrenula konkurs za nagradu Najbolji novinar godine u oblasti EU integracija. Ove organizacije pozivaju sve novinare iz BiH koji izvje{tavaju ili su zainteresirani za proces pristupanja i integracije BiH u EU da u~estvuju. Konkurs je otvoren za sve novinare, bez obzira na to da li su zaposleni u medijskim ku}ama ili su slobodni novinari. “Mediji imaju zna~ajan uticaj na mi{ljenje te je njihova uloga od velikog zna~aja“, istakla je ovim povodom direktorica DEIja Nevenka Savi}.

Vrijeme prolazi
Spornim ~lanovima Zakona o dr`avljanstvu BiH propisano je da je dvojno dr`avljanstvo mogu}e jedino ukoliko BiH ima potpisan bilateralni sporazum sa dru gom dr`avom ~iji je bh. gra|anin, tako|er, dr`avljanin (za sada takvi sporazumi postoje samo sa Srbijom, [vedskom i

odnedavno Hrvatskom). Primjena ovih odredbi prolongirana je za pet godina od dono{enja Zakona o dr`avljanstvu (do 2003), a kako rje{enje nije postignuto, taj period je OHR produ`io za dodatnih deset godina (do 1. januara 2013). PoslanikSBiH u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH Beriz Belki} zatra`io je na pro{loj sjednici tog tijela da mu se dostave podaci {ta je ura|eno kako bi se realizirala presuda Ustavnog suda BiH. Zajedni~ka slu`ba PSBiH obavijestila je kako je u to zakonodavno tijelo presuda Ustavnog suda BiH zaprimljena 3. novembra ove godine. - Mene i dalje interesuje {ta se poduzelo kako bi se implementirala odluka Ustavnog suda BiH, odnosno da li su pripremljene izmjene i dopune Zakona o dr`avljanstvu BiH i ako nisu, kada }e se to desiti. Imamo na sceni ozbiljnu

situaciju da se ignoriraju presude Ustavnog suda BiH, {to je veoma opasno. Tako imamo slu~aj da je preostalo svega nekoliko dana a da neustavne odredbe u Statutu Grada Mostara nisu otklonjene. Ustavni sud BiH ima pravo da nakonis-

STATUT MOSTARA Rok za uskla|ivanje Statuta grada Mostara isti~e 16. decembra
teka propisanog roka od {est mjeseci nametne vlastita rje{enja, ali oni koji su obavezani da to ~ine, u ovom slu~aju PSBiH, trebaju preuzeti i realizirati svoj dio odgovornosti, ocijenio je Belki}.

Obaveze Parlamenta BiH
I u odluci o izmjenamaIzbornog zakona BiH, koje se odnose na nu`nupromjenuneustavnihodre-

dbi Statuta Grada Mostara, ali i izmjenama spornih ~lanova Zakona o dr`avljanstvu BiH, Ustavni sud BiH je kao odgovorne za to zadu`io Parlamentarnu skup{tinu BiH. Kada je u pitanju eliminiranje neustavnih ~lanova iz Zakona o dr`avljanstvu BiH, Oslobo|enje nezvani~no doznaje kako se Kolegij PSBiH obratio resornom Ministarstvu civilnih poslova BiH od kojeg je zatra`eno da ~im prije pripremi njegove izmjene i dopune, {to je u toku. O~ekuje se da ministar Sredoje Novi} na vrijeme reagira ka Vije}u ministara BiH, a taj izvr{niorgan sa prijedlogom po hitnom postupku ka PSBiH. [to se, pak, uskla|ivanja StatutagradaMostarati~e, s obziromna to da rok za provedbu presude isti~e 16. decembra, kako je na to Oslobo|enje prvo upozorilo, zbog izostankadogovorarealno je o~ekivati reakciju Ustavnog suda BiH.
A. TERZI]

Me|unarodni dan borbe protiv korupcije

Alkalaj na forumu u Dohi
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj u~estvovao je u radu 4. globalnog foruma Alijanse civilizacija UN-a (AoC) na visokom nivou od 11. do 13. decembra u Dohi u Kataru. Forum je, u ime zemlje doma}ina, zvani~no otvorio zamjenik premijera dr`ave Katar Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, nakon ~ega su se u~esnicima obratili generalni sekretar UN-a Ban Kimoon, visoki predstavnik UN-a za AoC i biv{i predsjednik Por tugala Jorge Sampaio, predsjednik Austrije Heinz Fischer, predsjednik SR Njema~ke Christian Wulff... Alkalaj se obratio u~esnicima o temi Transformacija sukoba: Suo~avanje s pro{lo{}u radi izgradnje bolje budu}nosti Uloga nastave historije.

Javna preduze}a kao bankomati
Korupcija u BiH prouzrokuje ogromne finansijske gubitke, ka`e Sr|an Blagov~anin, izvr{ni direktor TI-ja
Bosna i Hercegovina se nalazi na dnu ljestvice u borbi protiv korupcije, a najprisutnija je politi~ka, istaknuto je ju~er na konferenciji povodom Me|unarodnog dana borbe protiv korupcije u organizaciji Transparency Internationala BiH (TI) u Sarajevu. Specijalni predstavnik EU Peter Sorensen ponovio je lo{e ocjene iz Izvje{taja o napretku BiH, gdje je evidentirano da je BiH napravila malo u borbiprotivkorupcije u javnom sektoru. - Dr`ava mora biti svjesna postojanja korupcije. Ona negativno uti~e na sfere `ivota i mora postojati jaka politi~ka volja da se to rije{i, rekao je Sorensen. Za razliku od susjedne Hrvatske, u BiH se procesuiraju samo sitna i administrativna korupcija, a slu~ajevi protiv visokopozicioniranih zvani~nika ili traju unedogled, ili se prebacuju sa tu`ila{tva na tu`ila{tvo. Izvr{ni direktor TI-ja BiH Sr|an Blagov~anin istakao je da je u BiH presu|eno svega 11 slu~ajeva korupcije, od kojih je sedam uslovno. - Prema na{im istra`ivanjima, su{tinski je problem politi~ke korupcije, prisustva korupcije na najvi{im razinama vlasti, gdje
Najprisutnija je politi~ka korupcija
Foto: D`. KRIJE[TORAC

politi~ke partije prakti~no koriste javna preduze}a kao bankomate, a ljudi na pozicijama u javnim preduze}ima su u slu`bi politi~kih partija. Jasno je da su proces privatizacije i funkcionisanja javnihpreduze}asu{tinskiproblemi. Ne vidimo da i{ta od toga biva predmetom istraga. Tako|er, problem je i odlijevanje sredstava na vrlo netransparentan na~in iz bud`eta, {to upotpunjuje sliku

da korupcija prouzrokuje ogromne finansijske gubitke u zemlji, poru~uje Blagov~anin. Dr`avna agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije jo{ nije osposobljena, a Blagov~anin isti~e da je prepu{tena sama sebi, bez ljudstva, finansija... Direktor ove agencije Sead Lisak rekao je da su dosad zaprimili svega tri prijave za korupciju. M. \. R.

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

^asna sestra Martina dobila prvostepenu presudu

Ne mo`e se gaziti dokle neko ho}e
Op}inski sud u Livnu dao je rok za imenovanje Katovi}eve 30 dana i odredio da joj Op}ina isplati naknadu od 4.000 KM
Op}inski sud u Livnu prije nekoliko dana je prvostepenom presudom utvrdio da je Op}ina Glamo~ izvr{ila diskriminaciju i povrijedila prava na jednako postupanje Janje Martine Katovi} “i to na taj na~in da Op}ina tu`iteljici (redovnici) nije dala saglasnost i nije potvrdila njeno imenovanje za ravnateljicu Dje~ijeg vrti}a Leptiri}i“. To je, tvrde znalci, druga u FBiH presuda ove vrste.

Budimir ~estitao Josipovi}u
Predsjednik FBiH @ivko Budimir uputio je ~estitku predsjedniku Republike Hrvatske Ivi Josipovi}u u povodu potpisivanja Pristupnoga ugovora Republike Hrvatske i Evropske unije. Budimir je istakao da je ovo iznimno zna~ajan doga|aj za Republiku Hrvatsku, ali i za BiH te cijelu regiju. “Dubokog sam uvjerenja da }e iskustvo Republike Hrvatske u pretpristupnom procesu pomo}i BiH na njezinom putu ka punopravnom ~lanstvu u EU te da }e Republika Hrvatska kao ~lanica EU biti sna`an ~imbenik u stabilizaciji stanja u regiji“, naveo je Budimir.

Zahvalnost
Katovi} nam je ju~e kazala kako je beskrajno zahvalna dvjema institucijama: “Prvo udruzi Va{a prava BiH, koja me je besplatno zastupala i koja mi je bila moralna podr{ka sve vrijeme, ali ni{ta manje nisam zahvalna ni Oslobo|enju, koje je istrajavalo u izno{enju istine u ovom slu~aju“, isti~e ~asna sestra, koja je u pro te klo vri je me bi la izlo`ena i brojnim poku{ajima diskreditacije.

Ohrabrenje
“Sretna sam, zaista sam sretna, ima pravde. Mislim da }e mnogi ljudi biti ohrabreni da i oni poku{aju rije{iti svoj problem sudski. Eto, pokazalo se, ne mo`e se gaziti dokle neko ho}e“, kazala nam je ju~e ~asna sestra Martina, koja je dugo v.d. direktorica pomenutog vrti}a. I nama su predstavnici vlasti iz Glamo~a potvrdili svoje neslaganje s tim da redovnica bude na tom mjestu, {to je, vjerovala je Katovi}, diskriminacija. “Ovo je i za nas vrlo va`na presuda, posebno za na{ tim koji se isklju~ivo bavi slu~ajevima diskriminacije. Neka i drugi ljudi vide da se isplati obra}ati na{em sudstvu“, ka`e Ahmet Sal~i} iz Va{ih prava BiH. Sud je dao rok za imenovanje Katovi}eveod 30 dana i odredio da joj Op}ina isplati naknadu od 4.000 KM. “Meni pare nisu bitne, samo mi je drago {to je pravda pobijeMartina Katovi}: Sretna sam Radovan Markovi}: Nije vidio presudu

SDA: Supervizija u Br~kom i dalje
SDA smatra da nisu ste~eni uslovi za ukidanje supervizije u distriktu Br~ko. Kao razloge SDA navodi da je Skup{tina RS-a 1999. godine odbacila navode kona~ne arbitra`ne odluke i do danas se nije izjasnila o njenom prihvatanju. Tako|er, nije rije{eno snabdijevanje Br~kog elektri~nom energijom iz entiteta, nisu osnovane niti rije{ene infrastruktura i dr`avne kompanije u smislu aneksa Daytona (dr`avna korporacija Luke, kori{tenje javne imovine, infrastruktura Telekoma...). Institucije vlasti distrikta nisu dovoljno sna`ne da se uspje{no suprotstave sve prisutnijoj korupciji i kriminalu, {to mo`e imati nesagledive posljedice po unutarnji razvoj distrikta, pitanje koeficijenta (raspodjela od PDV-a) nije do kraja rije{eno, {to }e bitno uticati na stabilnost disktrikta i nije regulisano predstavljanje distrikta u institucijama BiH.

Livno

dila. O~ekujem da }e se oni `aliti, ali, ~emu, ~emu produ`avanje ove agonije“, ka`e ~. s. Martina.

Ima jo{ sudova
Na~elnik Op}ine Glamo~ Radovan Markovi} ka`e nam da on

jo{ nije vidio presudu, ali: “Koristit }emo sva pravna sredstva da se i na{ glas ~uje. Ima jo{ sudova. Ovdje je rije~ o poziciji vrti}a, a ne o poziciji gospo|e Katovi}“, isti~e Markovi}, a na na{u primjedbu da je Katovi} bila tu`iteljica, a da

Op}ina, prema prvostepenoj presudi, ima rok od 30 dana da je izvr{i, na~elnik tvrdi: “Ja izvr{avam odluke koje donosi Vije}e, Vije}e je kolektivniorgan. Ne znam{ta bih rekao, ali znam da nas niko na Sud nije pozivao.“ E. KAMENICA

Zarade ~lanova revizorskih timova

Anton Ivan [iri} najpla}eniji
Za tri mjeseca rada naplatio 8.959 KM. Njegov kontrolni tim je i najskuplji - 22.533 KM
^lanovi 16 revizorskih timova nisu badava kontrolisali bora~ku populaciju. Tako su ~lanovi tima broj 1 za jul, avgust i septembar ove godine zaradili 4.644,26 KM: Rizo Daci} - 1.147, Dragana ^ovi} - 1.151 i Mediha Ja{arevi} - 1.151. ^lanovi tima broj 3 zaradili su u istom periodu 9.288 KM: Vjekoslav Vu~i} - 281, Senada Bakoti} - 1.666, An|a [ari} 1.642, Edina Brki} - 1.546, Damir Maros - 541 i Alma Mehmedagi} - 613. Lejla Dugalija - 792, Ljiljana Vida~ak - 792. Tim broj 5 naplatio je svoje tromjese~ne usluge sa 19.381 KM, Refik Kiselica - 2.805, Danijel Vukovi} - 3.926, Luka Babi} - 3.926 i Mirsad Dardagan 3.926. Tim broj 6 iz bud`eta je za svoje usluge naplatio 12.424 KM: D`evad Jusi} - 2.209, Zoran ^ondra - 3.978, Nazif Zimi} - 2.234 i @eljko Pani} - 32.180. Usluge tima broj 7 skromnije su - 4.524 KM: Rado Peji} - 969, Elvedin ^udi} - 1.113, Hazim Had`iabdi} - 969 i Zlatko Trade - 969. Usluge revizorskog tima broj 8 stajale su nas 7.775 KM: Bo`o Antunovi} - 1.669, Goran Mi{i} - 1.693, Zijad Be{irovi} - 1.741 i Esma Karavdi} - 1.741. Revizorski tim broj 9 je kontrolu bora~ke populacije naplatio 5.883 KM: Fu ad Ham be li} 1.288, Marko Vukovi} - 1.388, Zdenka Vuji} - 1.292 i [emsudin Huki} - 1.288. ^lanovi tima broj 10 zaradili su 11.416 KM: Danijel Dominkovi} - 3.854, Stanko Nedi} - 2.316, Sadija Suba{i} 2.112 i Alija Fitozovi} - 3.134. Za tim broj 11 poreski obveznici izdvojili su 3.978 KM: Samir Huseinagi} je dobio 1.312, Tarik Karamustafi} - 1.312 i Ivan Josipovi} - 312. Dvanaesti revizorski tim ko{tao nas je 18.753 KM: Branko Kraljevi} - 4.663, Juso Seferovi} - 4.862, Elvedin Juhi} 3.223 i Nikola Bo{kovi} - 6.000. Trinaesti tim je tromjese~nu kontrolu boraca naplatio 10.142 KM: Zvonko Vidovi} - 2.245, Midhat Cerovac - 2.440, Aldijana Karad`a - 2.393 i Zdravka Soldo - 2.245.

Vlada FBiH privr`ena putu u EU
Vlada FBiH ostaje i dalje apsolutno privr`ena i opredijeljena evropskim integracijama i konstruktivan faktor u tom procesu, kazao je ju~er premijer FBiH Nermin Nik{i} tokom prezentacije sistema za efikasniju koordinaciju procesa pristupanja i pregovaranja s EU. Prezentaciju su u sjedi{tvu Vlade u Sarajevu inicirale Direkcija za evropske integracije BiH i Delegacija EU u BiH, s direktoricom Nevenkom Savi} na ~elu i zamjenikom {efa Delegacije EU Renzom Daviddijem. Kako je istaknuto, ovaj sistem }e osigurati efikasnije vo|enje procesa pregovaranja i pribli`avanja EU od dr`avnih institucija, a omogu}it }e i efikasnu koordinaciju i sinhronizaciju procesa s entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Jo{ jednom je potvr|ena ~injenica da su dr`avne institucije isklju~ivi pregovara~i s Bruxellesom, te da evropski partneri u procesu pregovaranja insistiraju na principu jedan glas.

Tim broj 14
Kontrolni tim broj 14 poreske je obveznike stajao 10.476 KM: Hajrudin Aliba{i} - 1.948, Nihad Delahmet - 3.459, Hrvoje ^abraja - 1.924 i Ilija Zovko - 1.924. Tim broj 15 je svoje usluge naplatio 22.533 KM: Anton Ivan [iri} 8.959, Hidajet Memi} - 5.916, Nevenka Pervan - 4.242 i Nermin \uhera - 3.288. Na kraju je tim broj 16 od poreskih obveznika naplatio 16.488 KM: Josip \urha - 3.279, Vjekoslav Curi} 3.279, Sanida D`anko - 2.967 i A. B. Berislav [unji} - 4.687.

Pregled naplata
Revizorski tim broj 4 ko{tao je poreske obveznike 15.084 KM: Enes Klapuh - 2.790, Miro Grbavac (kasnije razrije{en du`nosti) - 3.582, Ferid Be{lija - 3.582,

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

PAKAO S5 JO[ TRAJE

Ameri~ko priznanje Mirsadu Veli}u
Zamjenik direktora me|unarodnih programa u Birou za diplomatsku sigurnost ministarstva vanjskih poslova SAD-a John M. Hampson uru~io je plaketu policajcu Mirsadu Veli}u kojom se odaje priznanje za “njegovu hrabru akciju tokom napada na Ambasadu SAD-a 28. oktobra“. Hampson je zahvalio Veli}u za njegov rad na osiguranju Ambasade SAD-a. Hampson, zamjenik {efa misije SAD-a u BiH Jonathan Moore i regionalni oficir za sigurnost Ambasade SAD-a Wade Boston posjetili su Veli}a u bolnici da bi se informirali o napretku njegovog oporavka od povreda zadobijenih u napadu na Ambasadu SAD-a, saop}eno je iz Ambasade SAD-a.

Vodi je u sobu, Miki!
Kom{ije Gaon su me tiho zvale, a ja sam se naka{ljala, da znaju da sam `iva. Odnijele su me gore, zamotale me u alkoholom natopljene krpe i rekle ti mora{ bje`ati...
Le`ala je do mraka ispred slasti~arne Palma

Konferencija o civilnom dru{tvu
Dvodnevna konferencija o mre`ama civilnoga dru{tva u zemljama zapadnoga Balkana i Turske, radi potpore njihovom ve}em sudjelovanju u procesu pridru`ivanja EU i provedbi strategije Vije}a za regionalnu saradnju, bit }e otvorena sutra u Sarajevu. Regionalne mre`e organizacija civilnoga dru{tva u zemljama korisnicama IPA, organiziraju projekt pod na zivom Tehni~ka podr{ka organizacijama civilnoga dru{tva (TACSO), koji finansiraju EU, i Sekretarijat Vije}a za regionalnu suradnju (RCC). Konferenciju }e otvoriti Natalia Dianiskova, voditeljica Odjela operacija za socijalni ra zvoj, civilno dru{tvo i prekograni~nu saradnju u Delegaciji EU u BiH, Jelica Mini}, zamjenica glavnog sekretara RCC-a, i Ake Sahlin, direktor projekta, SIPU International AB - projekt TACSO.

S5, koja je ju~e svjedo~ila na Sudu BiH u procesu protiv optu`enog ratnog zlo~inca Veselina Vlahovi}a Batka, tog majskog dana 1992. ~ula je zvuk transportera kako se zaustavlja pred zgradom. Nije smjela pomicati zavjesu, jer su prozori njenog stana gledali u {kolske zgrade, u kojima su bili smje{teni vojnici. „Nismosmjelizaklju~avativrata, a kada su se njihdvojicapojavila, za mene je po~eo pakao“, rekla je S5, napominju}i da su je obojica mu{karaca, jedan u vojni~koj uniformi, drugi u plavomkombinezonu, odmah po~ela tu}i. Vlahovi}ev udaracodbacioju je u kuhinju, pod sto: “On me je i izvukao odatle i obratio se drugome: “Vodi je u sobu, Miki, likvidirajTurkinju“, a sam je oti{ao u drugu sobu, koja je, kasnije sam vidjela, sva bila ispreturana. Iz nje je nestalo sve zlato i moje i od moje majke“, tvrdila je S5.

dobila, evo, mogu i sada pokazati le|a. Otad su mi sva plava. Zbog o`iljaka od no`anikadavi{enisam suknju obukla“, rekla je S5, opisuju}i detaljno, vidno potresena, {ta je tadado`ivjela: “Krv je frcalasvuda naokolo... Po~eo je da me siluje... A Batko, koji je u me|uvremenu tako|e do{ao, stao je da se svla~i i u jednomtrenutku i on je bio na meni“.

vreji, i pustili su ih“ ispri~ala je S5, , koja se dugo poslije nije mogla poma}i. Grudnakost joj je napukla, od udarca pu{kom pored lijevog oka je nastalarupa, iz koje je kiptala krv ( S5 je zbog toga kasnije imala operaciju).

No}ima ne spavam
„Kom{ije Gaon su me tiho zvale, ja sam se naka{ljala, da znaju da

MALTRETIRAO HRVATE Prema svjedo~enju kom{ija S5, Vlahovi} je jo{ dva-tri puta dolazio i ne na{av{i je, maltretirao je kom{ije Hrvate
„Da li vas je Miki, silovao“ htio je precizirati tu`ilac Behaija Krnji}, a S5 je rekla: “Mislim da jeste. Bila sam u stra{nom {oku. Pretu~ena prijetoga. Sva odje}a mi je bilaskinuta. T da je zapucalo, iz pravca a Strojorada, i oni su odjurili. Kasnije su mi kom{ije Gaon rekle da su se popelinjima u stan i po~eli i njih maltretirati, a Gaonovi su se po`alili. Eto, i u Drugom svjetskom ratu im se istode{avalo. Na to su imkazali {to odmah niste rekli da ste Jesam `iva. Odnijele su me gore, zamotale u alkoholom natopljene krpe i rekle ti mora{bje`ati“, naglasila je S5, kojai sutraostaje kod njih, a naredneno}i,uz pomo}debelog {trika, oni je spu{taju s balkona na drugu stranu zgrade, da je ne bi vidjelestra`e.S5 nekakodolazi do slasti~arne Palma, le`i tu do mraka i prebacuje se ~im je pao mrak na slobodnu stranu Sarajeva, gdje su ve} bili pre{li njeni sinovi, snaha i unuka.

Krv je frcala
Vojnik, po nadimku Miki, bio je visok, crn, imao je francuzicu na glavi, i odmah ju je bacio na kau~, izvadio no`i: “Stra{ne udarce sam

Prema svjedo~enju kom{ija S5, Vlahovi} je jo{ dva-tri putadolazio i ne na{av{i je,maltretiraoje kom{ijeHrvate. Na pitanjeVlahovi}evog advokata Radivoja Lazarevi}a da navede njihova imena, S5 je rekla jedno, a Lazarevi} je tra`io jo{. O~ito psihi~ki dotu~ena `ena, koja je prijetogaistomadvokatumorala obja{njavati za{to se obratila zeni~koj Mediki, kako zna da je to bio Vlahovi} (`ena je objasnila da joj ga je prije rata sin sportista pokazao na ulici) i sl, rekla je da je ona radila i da nije znala kom{ije po imenu: “Kako }u znati njima u tre}em ulazu“, skoro pla~u}i je rekla. Zaplakala jenakon{to ju je Lazarevi} po stoti put zapitao za{to ovo {to je do`ivjela nije ranije prijavila. „Imala sam strah sve vrijeme, ne spavam no}ima“, gotovo cvile}i je odgovorila S5. „To zna~i da ga sadanemate“, pitao je dalje Lazarevi}, a niko se nije na{ao da ga podsjeti da je upravo zbog te{kog stanja u kojem se i sada ova `ena nalazi, ona i tra`ila svjedo~enje iz druge prostorije.
E. KAMENICA

Dan kad je Biha} odbranjen
Prevencija prosja~enja
Misija OSCE-a u BiH organizirala je ju~er u Sarajevu radionicu o provedbi protokola o saradnji u prevenciji prosja~enja, skitnje i nelegalne uli~ne prodaje na podru~ju Kantona Sarajevo, nakon koje je zaklju~eno da postoji potreba za nastavkom finansiranja Dnevnog centra i uspostavljanjem registara osoba koje se bave prosja~enjem. Cilj radionice je unapre|enje saradnje izme|u nadle`nih organa vlasti koja bi se osigurala uspostavljanjem dugotrajnih i odr`ivih rje{enja koja }e u obzir uzeti najbolji interes djece zate~ene u pro{nji na ulici. Kako je za Fenu objasnila savjetnica za ljudska prava pri misiji OSCE-a Amela Tandara, problem prosja~enja delegiran je kao jedan od najve}ih problema u ovoj godini.

Sje}anje na kapetana Smlati}a
^uvari uspomena na ratne heroje tra`e deklaraciju o Petom korpusu
Delegacijapolicije i OSBiH, ratni komandanti, suborci i porodica obilje`ili su ju~er u Biha}u dan pogibijekapetanaSidikaSmlati}a, nosiocaZlatnoggrba sa ma~evima i zna~keZlatniljiljan. Na mjestunjegove pogibije, na kamenitoj visoravni Barakovac, odigrala se bitka sa agresorskim snagama tokom tre}e ofanzive na Biha}, a 12. decembra 1992. na tom mjestu je poginuo Smlati} tako {to mu je agresorskagranatapalaprednoge dok je raspore|ivao jedinicu za odbranu. RatniveteraniPetogkorpusai 20 godina kasnije imaju `ive slike zlo~inci, kazao je ratni komandant Ljuto~kog bataljona, major Edo Durakovi}. Zbog toga je pozvao vlasti Kantona da {to prije donesu deklaraciju o Petom korpusu. Ona je ve} poslana u skup{tinsku proceduru. Kako nam je kazao Besim Dizdari}, predsjednik Patriotske lige USK-a, deklaracija je jo{ u pripremi, a neki dijelovi temelje se na sli~noj deklaraciji o Domovinskom ratu u Hrvatskoj. Danas }e se deklaracija u formi nacrta prvi put na}i pred skup{tinskim poslanicima USK-a.
F. Be.

Polo`ili cvije}e na mjestu pogibije

pred o~ima ratnih stradanja. - Ono {to nakon svega jako boli, jeste {to nas danas pojedini

nazivaju takozvanim patriotama ili, {to je jo{ gore, neki nam poku{avaju pri{iti stigmu da smo ratni

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Rastu kreditne obaveze

Federacija gomila dug
Federalne vlasti moraju po~eti razmi{ljati o mjerama opreza prilikom odluka o novim kreditima koji uti~u na strukturu vanjskog duga ~ija otplata se vr{i iz bud`eta FBiH. Ukoliko prihodi ostanu na sada{njem nivou, procjena je da }e u narednim godinama iznos novca za otplatu vanjskog duga FBiH prema{iti zakonski limit. Novo zadu`ivanje bi trebalo zasnivati na koncesionim uvjetima novih kredita, finansiranju prioritetnih in ves ti ci ja, pre no {e nju za du`enja na nove korisnike pod BUD@ETU uvjetom da vra}aju kredite iz Prihodi sve tanji PRIJETI MANJAK vlastitih prihoda. Osim o Otplata vanjskog namjeni novih kredita, po1.458.420.000 KM. Ka ko dio duga je u vrhu trebno je voditi ra~una i o vanjskog duga FBiH supsidijarnjihovoj ro~nosti, te valuno prenosi na krajnje korisnike, prioriteta bud`eta u tnoj i kamatnoj strukturi bez tog di je la on izno si FBiH, {to zna~i da bez uz pra}enje postoje}eg 2.740.260.000 KM. No, dodatni adekvatnih mjera, kako vanjskog duga, preporuka problem je {to kantoni, op}ine, fiskalne tako i je Ministarstva finansija javna preduze}a ~esto kasne s kreditne politike, FBiH. otplatom. bud`etu prijeti Ministarstvo finansija procjeAlarmantni podaci njuje da }e za otplatu kredita komanjak Informacija o vanjskom i unuji dospijevaju u ovoj godini iz tra{njem dugu FBiH na 30. juni bud`eta FBiH biti ispla}eno 2011, koju je na prijedlog MiniUkupan dug utvr|en Zako- 290.290.000 KM, {to je u okviru zastarstva finansija razmatrala Vla- nom o dugu, zadu`ivanju i ga- konskog limita. Ali, problem bi se da, sadr`i alarmantne podatke o rancijama FBiH i Zakonom o mogao pojaviti u naredne dvije ukupnom dugu FBiH i njego- bud`etima, na kraju prvog polu- godine, ukoliko ne bude ostvaren vom kretanju, a predstavlja i go di {ta 2011. izno si rast bud`etskih prihoda. poruku Parlamentu da bi trebao 5.312.140.000 KM. Od toga, vanj- S obzirom na ro~nost poozbiljno razmisliti o preporu- ski dug je 3.853.720.000 KM, a vu~enih sredstava od MMF-a, kama Ministarstva. pro ci je nje ni unu tra{ nji dug ve} 2013. servisiranje duga mo-

S obzirom na ro~nost povu~enih sredstava od MMF-a, ve} 2013. servisiranje duga moglo bi prema{iti zakonski limit, upozoreno u informaciji o vanjskom i unutra{njem dugu FBiH
glo bi prema{iti zakonski limit, navodi se u informaciji. Ono {to je izostavljano, a nedavno je potvrdio ministar finansija Ante Krajina, jeste da krajem 2012. po~inje otplata kredita po stand by aran`manu s MMF-om, {to }e automatski pove}ati glavnicu vanjskog duga.

Tri optu`nice za zlo~in
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Besima Muderizovi}a (1952), Ramiza Avdovi}a Daid`e (1955) i Iuliana Nicolae Vintile (1964), ro|enog u Bukure{tu, a nastanjenog u Sarajevu, dr`avljanina BiH, koji se sumnji~e za ratni zlo~in. Posebni odjel za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH sumnji~i ih da su u toku 1992. na podru~ju Sarajeva, ta~nije u prostorijama biv{e kasarne “Viktor Bubanj“ i na petom spratu Centralnog zatvora u Sarajevu po~inili krivi~no djelo ratni zlo~in protiv stanovni{tva. Oni se sumnji~e da su privedene civile srpske nacionalnosti s podru~ja grada Sarajeva prihvatali i protivzakonito zatvarali u biv{oj kasarni “Viktor Bubanj“, gdje su zarobljeni civili bili podvrgnuti namjernom nano{enju sna`nog tjelesnog ili du{evnog bola ili patnje (mu~enje), nano{enju povreda tjelesnog integriteta ili zdravlja i prisiljavanju na prinudni rad, {to je imalo za posljedicu smrt osamnaest zatvorenika.

Pesimisti~ni scenarij
Dug bud`eta FBiH na kraju ove godine, uklju~uju}i glavnicu i kamate, jeste oko 290 miliona, a na kraju naredne iznosit }e oko 579 miliona KM, s tim {to }e, ukoliko prihodi ostanu na sada{njem nivou, biti iznad limita i 2013. i 2014. - Prema pesimisti~nom scenariju, imaju}i u vidu zna~ajno pove}anje servisiranja vanjskog duga u 2013. i 2014, prema kojem se do 2015. ne predvi|a rast prihoda od indirektnih poreza u odnosu na ovu godinu, do{lo bi do smanjenja prihoda za raspodjelu s jedinstvenog ra~una trezora BiH za FBiH, ~ime bi neto prihodi FBiH i kantona imali pad do 2016, upozorilo je Ministarstvo. Otplata vanjskog duga je u vrhu prioriteta bud`eta u FBiH, {to zna~i da bez adekvatnih mjera, kako fiskalne tako i kreditne politike, bud`etu prijeti manjak sredstava za sve ostale rashode.
S. [EHER^EHAJI]

Uvredljivi grafiti na d`amiji
Me|ureligijsko vije}e primilo je prijavu o napadu na Vidorijsku d`amiju u Bosanskom Novom/Novom Gradu koji se desio 8. decembra. Na Vidorijskoj d`amiji ispisani su uvredljivi grafiti u obliku ~etiri slova S. U sklopu projekta Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od zna~aja za vjerske zajednice i crkve u BiH, planiran je obilazak d`amije kada }e MRV i zvani~no osuditi napad. “Vjerujemo da }emo zajedni~kim naporima predstavnika vjerskih zajednica i crkava, nadle`nih organa vlasti i anga`manom medija osigurati bolju za{titu svim vjerskim i drugim objektima od zna~aja za crkve i vjerske zajednice u BiH”, stoji u saop}enju MRVBiH.

BO[NJA^KA DJECA BEZ PRAVA NA BLAGDAN

Diskriminacija

na Bajram
Ispostavilo se da u~enici islamske vjeroispovijesti nisu imali pravo na slobodan dan za svoj vjerski praznik
Iako je Prijedor jedna od op{tina koja bilje`i najve}i broj po vra ta ka, je dna ko pra vnost Srba, Bo{njaka i Hrvata je mrtvo slovo na papiru. Svjedo~i o tome i odluka direktora O[ „Dositej Obradovi}“, koji je nalo`io da bo{nja~ka djeca koja su, u skladu sa Zakonom o praznicima RS-a, iz {kole izostala na dan Kurban-bajrama propu{tenu nastavu moraju nadoknaditi u neradnu subotu.

Prijedor: Sraman odnos prema povratnicima

Pismo Ministarstvu
Mirsad Dautovi}, kao ~lan Savjeta roditelja O[ „Dositej Obradovi}“ Prijedor i roditelj dva u~enika koji poha|aju po-

dru~ne {kole u Rizvanovi}ima i Hambarinama, obratio se Ministarstvu obrazovanja RS-a, entitetskoj prosvjetnoj inspekciji, ali i ombudsmenu za za{titu ljudskih prava RS-a tra`e}i obrazlo`enje za{to su navedene podru~ne osnovne {kole u bo{nja~kim povratni~kim naseljima (Rizvanovi}i, ^arakovo, Hambarine i Zecovi), u subotu, 3. decembra, po nalogu direktora i uprave centralne {kole imale nastavu kako bi “nadokna di li je dan slo bo dan dan ko ji su ko ris ti li za pro sla vu muslimanskog vjerskog praznika Kurban-bajrama”. „Smatram da je ovim postup-

kom uprave O[ „Dositej Obradovi}“ Prijedor, njenog direktora, ali i dijela nastavnika gore navedenih {kola prekr{en Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju RS-a, koji ka`e da se u osnovnom obrazovanju ne mo`e vr{iti diskriminacija djece, nastavnika i ostalog osoblja {kole na osnovu rase, spola, jezika, religije, politi~kog ili drugog mi{ljenja, nacionalnog ili socijalnog po ri je kla, na osno vu inva li dnosti ili na bilo kojoj drugoj osnovi. Smatram da je uprava {ko le iz vr{i la dis kri mi na ci ju u~enika na osnovu religije jer se na kraju ipak ispos tavi lo da u~enici islamske vjeroispovijes-

ti nisu imali, niti imaju pravo na slobodan dan za svoj vjerski praznik“, navodi, uz ostalo, Dautovi} u pismu.

Ekshumirano 11 tijela
Na gradskom groblju u Modri~i 6. i 7. decembra izvr{ena je ekshumacija, prilikom koje je prona|eno deset tijela koja su forenzi~ki obra|ena i uzeti uzorci za analizu DNK, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH. Ova tijela su pohranjena na gradskom groblju u Modri~i do dobijanja izvje{taja DNK. Nalaz DNK ovih tijela radit }e se u laboratoriju Me|unarodnog instituta za tra`enje nestalih osoba (ICMP). I na lokalitetu Lokve u op}ini Zenica u petak je zavr{ena ekshumacija, kada su prona|eni ostaci jednog tijela. Uzeti su uzorci za analizu DNK radi identifikacije i utvr|ivanja identiteta `rtve, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH.

Pravoslavni praznici
Odgovor od nadle`nih institucija RS-a jo{ nije dobio. U me|uvremenu u RS-u }e se, unato~ jasnim odredbama Zakona o praznicima RS-a, taj zakon odlukama i uredbama Vlade RS-a nastaviti kr{iti. Pa }e tako i na re dne go di ne pra vo sla vni Bo`i} biti neradni dan za sve gra|ane RS-a, jednako kao i Pravoslavna nova godina koja se obilje`ava 13. januara.
G. KATANA

10

KOMENTARI

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Sitni i nebitni
FOKUS

P
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Ako je evro-histerija, evroza, euforija (odnosno EUforija) u Hrvatskoj krajem pro{le sedmice, iz odre|ene perspektive, i bila karikaturalna, to je ipak predstavljalo oli~enje decentnosti i serioznosti u odnosu na sarajevski medijski orgazam izazvan njujor{kom premijerom filma Angeline Jolie

ou~an je i indikativan bio nesrazmjer u tretiranju vijesti da je Republika Hrvatska potpisala pristupni ugovor sa Evropskom unijom u samoj Hrvatskoj i njoj susjednim ex-yu dr`av(ic)ama, s jedne strane, i u ostatku svijeta, s druge. Dok su hrvatske televizije listom direktno prenosile ~in potpisivanja, a dne vne no vi ne obja vi le “specijale“ nalik na one poslije Amstrongovog spu{tanja na Mjesec ili pada Berlinskog zida, u svijetu je vijest o potpisivanju ugovora o pris tu pa nju Hrvat ske Evropskoj uniji jedva i notirana. Naslovnice i udarne stra ni ce hrvat skih no vi na bile su, naime, `ivi dokaz postojanja onoga {to je Mitja Velikonja prozvao evrozom, dok su veliki svjetski mediji, u najbolju ruku, ovu vi jest hu mor no in to ni ra li, ako je ve} nisu potpuno i do kraja izignorisali. “Hrvatska je postala dvadeset i osma ~lanica Evropske unije. Znaju li oni ne{to {to mi ne znamo?“ – pitao se, duhovito, pro{log petka britan ski Da ily Ma il. Na ime, po{to su samit u Bruxellesu obilje`ile mnogo va`nije teme koje se ti~u cijele Evrope (kriza eura, Cameronov veto promjeni Lisabonskog ugovora, itd.) pristupanje jedne male zemlje sa jugoistoka kontinenta Evropskoj uniji ni je ni mo glo do}i do izra`aja. Ako bismo sve svjesno sveli na banalizaciju do grube matematike, stvar se mo`e vulgarizovati i ovako:

I

{ta zna~i pet miliona novih dr`avljana EU, ako su na stolu odluke koje se ti~u svih ~etiri stotine i pedeset miliona EU gra|ana? Ipak, iz bosanskohercegova~ke i “regionalne“ perspektive, ne treba ovdje biti cini~an. Dobro je da Hrvatska u|e u Evropsku uniju, dobro je da granica EU “si|e“, na Koranu, Glinu, Savu, Dunav i Prevlaku, dobro je da na{ dio svijeta bude i institucionalno {to je mogu}e bli`e klubu od kojeg svakako zavisi i kojem su{tinski svakako pripada. Tzv. za pa dni Bal kan, odno sno onaj dio velikog poluostrva na ju go is to ku Evro pe ko ji (jo{?) ne pripada Evropskoj uniji, ionako je privredno, finansijski, politi~ki i na svaki drugi na~in toliko povezan sa EU da ga se svaka tamo{nja turbulencija ionako ti~e, pa je, ako ni{ta drugo, i korisno i logi~no da se ta veza i formalno “podeblja“. pak, ako je, iz odre|ene perspektive evro-histerija, evroza, euforija (odnosno EUforija) u Hrvatskoj i bila karikaturalna, to je ipak predstavljalo oli~enje decentnosti i serioznosti u odnosu na sarajevski medijski orgazam izazvan njujor{kom premijerom filma Angeline Jolie “U zemlji krvi i meda“ Hajde, . to {to su se zapalili novinari rubrika tipa “show business“ je razumljivo, takvo {to bi se desilo bilo gdje u svijetu, kad je rije~ o Angelini Jolie. Ono {to ba{ i nije razumljivo jesu (pseudo)politi~ke deklamacije i odvratne (kvazi)moralisti~ke tirade o tome kako se

T

Sarajevo, ko biva, ogrije{ilo prema Angelini Jolie i kako joj nije odu`ilo ni djeli} duga. Pa se tako profesori, intelektualci, politi~ari me|usobno natje~u u licitiranju tezom kako je, eto, o~ito da je film remek-djelo (iako ga, listom, jo{ nisu ni gledali?!), ali da je jo{ va`nije to {to taj film “prevazilazi zna~aj jednog umjetni~kog djela“ jer je “jo{ je dnom skre nu ta pa`nja svjetske javnosti na na{u zemlju i golgotu koju su pro`ivjeli Bosanci i Hercegovci po~etkom devedesetih“, jer se “o Bosni ponovo pri~a“, odnosno jer film Angeline Jolie “doprinosi prosperitetu i pravljenju bolje sli ke o na ma na svjet skoj sceni“. e{ko je re}i {ta je ovdje tragi~nije: ova pateti~na i skoro dirljiva nada da je uop{te mogu}e da jedan film ispri~a velikom svijetu “ko smo mi“ i “{ta nam se desilo“ ili ta zabluda da konkretno ovaj film, makar i djelomi~no, makar i na krat ko, “skre}e pa`nju svjetske javnosti na golgotu s po~etka devedesetih“. Tu`no je to, i karakteristi~no zapravo za na~in na koji funkcioni{u svjetski mediji, ali vi{e ovim filmom Bosna skre}e pa`nju na Angelinu Jolie nego obrnuto, ne naravno na Angelinu Jolie op}enito, nego na (novi) imid` Angeline Jolie, imid` glumice-humanitarke koja se uozbiljila i kod ko je izbor te me nje nog re`iserskog debija ima veze sa “interesom za me|unarodna politi~ka pitanja“ (kako

D

ovih dana pi{e Larry Rohter iz New York Timesa). Ako ukucate pojam “Angelina Jolie“ u Google News i tra`ite rezultate iz posljednjih sedam dana, dobi}ete masu naslova o njenoj mr{avosti i o tome kako je {tiklom poderala haljinu, ali nijedan o tome “kako je potvrdila agresiju i stavila se na stranu `rtve“ . obro, i pri~a o pristu pa nju Hrvat ske Evrop skoj uni ji za ko ju je, za ra zli ku od Hrvatske, svijet prili~no ne za in te re so van i pri~a o filmu “U zemlji krvi i meda“ koja je za Bosnu i Hercegovinu (ta~nije, za jedan njezin dio) politi~ko-istorijski uspjeh, a za ostatak svijeta detalj u celebrity biografiji, pokazuju zapravo koliko smo svi mi ovdje, iz globalne perspektive, sitni i nebitni. Lako je, me|utim, za Hrvatsku. Oni }e, htje li-ne htje li, u Evropskoj uniji, kao i Slovenci uostalom, zaboravljati na tu vrstu megalomanije onom brzi nom ko jom im `ivot bude i{ao nabolje, svjesni da su mali i sretni {to je tako. A Bosni i Hercegovini, bojat se, slijedi nastavak tavorenja, u kojem }e, po nekoj psihopatolo{koj logici, mnogi osje}ati ~udnu i perverznu nostalgiju za vremenom kad smo “kao zemlja ba rem pri vla~ili pa`nju svjet ske ja vnos ti“ kao {to valjda i neki biv{i kriminalci, kad eventualno postanu ugle dni i za ko nu oda ni gra|ani, ponekad sjetno pomi sle na mla dost, kad su harali crnim hronikama.

REAGIRANJE

Ispravka Zakona suprotna je
“Presude ugrozile bud`et”; Oslobo|enje, 9. decembar/prosinac 2011.
U dnevnom listu Oslobo|enje od 9. 12. 2011. godine objavljen je ~lanak pod naslovom „Presude ugrozile bud`ete - Neizvjesno je da li }e predlo`ena izmjena Zako na o iz vr{nom pos tup ku bi ti pri hva}ena“‘, u kojem je navedeno da je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio da je izdvajanje 5 posto za izvr{enje sudskih presuda iz bud`eta neustavno. U svezi s tim dajemo sljede}u informa ci ju: Po vo dom zah tje va go spo|e Borjane Kri{to, u vrijeme podno{enja zahtjeva predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Ispravke Zakona o dopunama Zakona o ovr{nom postupku, ~lanka 1. st. 3, 4. i 6. Za ko na o do pu na ma Za ko na o ovr{nom postupku i ~lanka 3. Zakona o dopunama Zakona o ovr{nom postupku u dijelu koji se odnosi na dodani ~lanak 137 a, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je nakon provedene javne rasprave na sjednici odr`anoj 28. 9. 2011. godine donio Presudu broj U36/10 od 28. 9. 2011. godine, koja je objavljena u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj 74/11 od 4. 11. 2011. godine. Presudom je utvr|eno: 1. Utvr|uje se da Ispravka Zakona o dopunama Zakona o ovr{nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 39/06) nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 2. Utvr|uje se da je ~lanak 1. st. 3, 4. i 6. Za ko na o do pu na ma Za ko na o ovr{nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 33/06) u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 3. Odbacuje se zahtjev za ocjenjivanje ustavnosti ~lanka 3. Zakona o dopuna ma Za ko na o ovr{nom pos tup ku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 39/09) u dijelu koji se odnosi na dodani ~lanak 137 a, jer je o ustavnosti navedene odredbe odlu~io Ustavni sud Bosne i Hercegovine. 4. Presudu objaviti u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i slu`benim glasilima kantona. U obrazlo`enju presude, kad je u pita nju Is prav ka Za ko na o do pu na ma Zakona o ovr{nom postupku, Ustavni sud je utvrdio da se Ispravka ne odnosi na pitanja utvr|ena ~lankom 203. Poslo vni ka Zas tu pni~kog do ma Par la menta Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 69/07 i 2/08), odnosno ~l. 199. i 200. Poslovnika Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 27/03 i 21/09), tj. da se ne odnosi na ispravku {tamparskih gre{aka u zakonu, ve} da se ovom ispravkom kao neodgovaraju}im propisom bri{e stavak 6. ~lanka 1. Zakona o dopunama Zakona iz 2006. godine. Na ovaj na~in ispravkom se su{tinski mijenja zakonsko ure|enje oblas ti ovrhe pro pi sa no ~lan kom 1. Zakona o dopunama Zakona iz 2006.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

KOMENTARI

11

ANALIZA

Uvijek je kriv neko drugi
Povodom (jo{ jednog) nepotpisivanja dokumenta o saradnji Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Republike Srbije i Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine u progonu ratnih zlo~ina
Pi{e: Sinan ALI]

NEODGOVORNOST I DILETANTIZAM Nema vi{e nikakve sumnje da su profesionalna (ne)odgovornost, ali i diletantizam u vo|enju dijela dr`avnih poslova ljudi koji vodeTu`ila{tvoBosne i Hercegovine, u relativno kratkom roku, rezultirali u dva navrata odustajanjem od potpisivanjaprvi put sporazuma, a drugi put protokola o saradnji izme|u tu`ila{tva BiH i Srbije u progonuratnihzlo~inaca. Za{to je promijenjen naziv „papira“ kada je su{tina ostala ista? Neko je, o~igledno, procijenio da „protokol“ terminolo{ki ne pripada dokumentaciji koja u me|udr`avnoj komunikaciji prolazi kompleksniju proceduru, i da }e, bez obzira na sadr`aj, promjena pakovanja donijeti rezultat. Nije donijela. Mno{tvu krivaca za ovaj debakl, koji u zna~ajnojmjeriru{ikredibilitet BiH, ovda{nje tu`ila{tvo je pridru`ilo i predsjednicuSuda BiH Medd`idu Kreso. Zamjerili su joj {to je javno, iznose}i vlastiti stav, ukazala na manjkavosti protokolajasnokazav{i da je dobro{to nijedo{lo do njegovog potpisivanja. To je bilo dovoljno da tu`ioci saviju papir i prijave gospo|u Kresu Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u. VJERUJTE NAM NA RIJE^ Vratimo se protokolu. Nakon {to je propao i drugi poku{aj, Tu`ila{tvo BiH je odlu~ilo da pozove predstavnike udru`enja `rtava kako bi im objasnilo sadr`aj protokola. Za{to to nisu uradili prije nego {to su se sa Vuk~evi}em uhvatili u kolo? Sastanak je protekao u ubje|ivanju predstavnika udru`enja `rtava da potpisivanjem protokola BiH ni{ta na gubi, a mo`e se, mo`da, kako su kazali tu`ioci, ne{to dobiti. ^injenica da je izostao odgovor na pitanje na ~iju se inicijativu ovaj „papir“ potpisuje, najbolje ilustruje igre koje se vode oko njega. Tu`ioci su smatrali da je to nebitno. Odlu~ili su se na ubje|ivanje po sistemu – vjerujte nam na rije~. Zbog toga i nije prihva}ena inicijativa da se, prije potpisivanja, sa sadr`ajem protokola upoznaju `rtve, {to je, naravno, u su{toj suprotnosti za verbalnim potenciranjem odgovornih u Tu`ila{tvu BiH da sve rade zbog njih.

PAPIR JE POTREBNIJI SRBIJI Tu`ioci vencije o prenosu postupaka u krivi~nim nikako da shvate za{to je naj{ira javnost, pa i stvarima. Predla`u}i konsultativnu proceduona stru~na, rezervisanakada je rije~ o proto- ru zbog na~ela no bis in idem, Tu`ila{tvo BiH kolu. I vrapcima na grani je jasno da je taj pa- je posebno naglasilo okolnosti koje treba pir potrebniji Srbiji nego BiH. Posebno u ter- imati u vidu prilikom dono{enja odluke koja minu koji je bio najavljen za potpisivanje: 30. dr`ava treba da nastavi predmetni postupak: novembar ove godine. Neko je procijenio da Juri{i} je dr`avljanin BiH, koja je i dr`ava njebi se tim papirom moglo mahati i u Bruxel- govog prebivali{ta, osumnji~en je za krivi~no lesu kako bi se dobio `eljno o~ekivani status djelo koje je po~injeno na teritoriji BiH (uslov Beograda u procesu evropskog pribli`avanja. mjesne nadle`nosti), `rtve su gra|ani BiH, ali Pitanje koje vapi za odgovorom je slijede}e: i glavni dokazi za uspje{no vo|enje postupka Za{to potpisivati „papire“ makar oni bili i te- nalaze se u BiH. , hni~kenaravi ako oni ozbiljniji, kao {to su ugoIako su bh. tu`ioci podsjetili kolege u Beovori, sporazumi, pa i evropske kongradu da trebaodgoditidono{enjebivencije, do sada nisu dali lo kakve presude u meritumu o~ekivane rezultate? Bez tokomtrajanjakonsultaciISTRAGA KAO obzira {to ovaj proces ja (odga|anje ne mo`e PARAVAN guraha{kitu`ilacSertrajati du`e od 30 daDok je beogradski ge Brammertz, uz na), ni{ta se nijedoistra`ni sudija, sa sna`nu podr{ku godilo. Vuk~evi} kompletnim predmetom ameri~ke admije, ne obaziru}i nistracije, treba se ni na {ta, guJuri{i} u ta{ni, u Tu`ila{tvu BiH ih pitati koliko rao po svome. saslu{avao klju~ne svjedoke to dokumenata Ustvari, dogodoga|aja na Br~anskoj Malti od treba potpisati 15. 5. 1992, Vladimir Vuk~evi} je u dio se paradoks da bi zvani~ni kojem su svjeBeogradu, kr{e}i i zakone svoje Beograd shvatio do~ili i tu`ioci iz zemlje (istraga jo{ nije da potpisano treSarajeva: dok je okon~ana) podigao optu`nicu. beogradski isba i primjenjivati. Istraga je tako bila samo Srbija i BiH imatra`ni sudija, sa ju potpisan ugovor o kompletnim preparavan za unaprijed pru`anje pravne podmetom Juri{i} u tapripremljenu mo}i u krivi~nimstvarima. {ni, u Tu`ila{tvu BiH sasluodluku Osim toga, obje zemlje su po{avao klju~ne svjedoke dotpisnice dvije evropske konvencija ga|aja na Br~anskoj Malti od 15. 5. koje reguli{u oblast pru`anju pravne pomo}i 1992, VladimirVuk~evi} je u Beogradu, kr{e}i u krivi~nim stvarima i ustupanje predmeta u i zakone svoje zemlje (istraga jo{ nije krivi~nimstvarima. Vi{e od 70 ~lanova tih kon- okon~ana), podigao optu`nicu. Istraga je tavencija otvara dovoljno prostora za dobru sa- kobilasamoparavan za unaprijedpripremljeradnju. Bitno je samo da postojiobostrani i po- nu odluku. Zbog svega ovoga Ministarstvo {ten interes da se otklanjaju brojni problemi. pravde BiH je zatra`ilo medijaciju depozitaA upravo je toga nedostajalo na beogradskoj ra Konvencije o ustupanju predmeta u kriadresi. vi~nim stvarima. Zvani~ni Beograd je priNAUK SLU^AJA JURI[I] Evo i primje- hvatioinicijativu, ali kada je iz Strasbourgastirakoji to najboljepokazuje. U faziistrage u pre- glaobavijest da }e se sastanakpredstavnikadvidmetuIlijaJuri{i}Tu`ila{tvo BiH je od Tu`ila{- ju zemlja odr`ati 23. 10. 2008, Vladimir tva Republike Srbije zatra`ilo ustupanje pre- Vuk~evi} je otkazaou~e{}e bez ikakvogobradmeta. Pozvali su se na ~lanove 30. i 31. Kon- zlo`enja. Koliko su Beogra|anido`ivljavaliSa-

rajlije za ozbiljnepartnere, svjedo~i i to da u nekoliko navrata na zvani~ne dopise uop{te nisu odgovarali. NENAU^ENA LEKCIJA Slu~aj Juri{i} samo je jedna od lekcija koju u Tu`ila{tvu BiH o~iglednonisusavladali. Dobro je kada se pregovara, dogovara i potpisujunekipapiri, ali valja imati na umu ko to sve u ime dr`ave mo`e ~initi i uvijek voditi ra~una ko vam je partner i kakvi su rezultatidosada{njihpregovora. Ako na{imtu`iocimanijebilodovoljnoprofesionalnogblamiranja u komunikaciji sa Tu`ila{tvom za ratnezlo~ineRepublikeSrbije, mogli su ne{to nau~iti iz odnosa na relaciji Beograd - Zagreb. Gotovo identi~an „papir“ Vuk~evi} i Baji} su potpisaliprijenekolikogodina. I {ta se dogodilo? Ni{ta. Beogradu potpisivanje sporazuma i protokolaslu`i za me|unarodnupromociju i da bi se poduprla balkanska liderska pozicija (Sic!), a na terenu se radi kako se radilo i prije – u skladu sa dnevnimpoliti~kiminteresima. Da postoji iskrena `elja za otklanjanjem svih propusta, onda se ne bi dogodio slu~ajPurda ili najnoviji, kada je Vuk~evi}spakovao vi{e od 30-ak optu`nica i proslijedio ih u Zagreb. Za{to se nije pozvao na potpisani sporazum i te predmeteproslijedioTu`ila{tvu Republike Hrvatske? PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI I kada se sve to zna, onda je te{ko razumjeti tvrdoglavost odgovornih u Tu`ila{tvu BiH da se po{to – po to „papir“ potpi{e, ali i njihovu nesposobnost da ono u {ta vjeruju izguraju do kraja. Ako su toliko sigurni u domete protokola, trebali su ga potpisati bez obzira {ta drugi o njemu misle. I, naravno, ponijeti teret odgovornosti na svojim le|ima. Neshvatljivo je, tako|er, da sadr`aj protokola kriju od javnosti, pa i `rtava u ~ije se ime kunu, a na prvom spoticanju odustaju od potpisivanja i odgovornost tra`e negdje na strani. Ako im i nije stalo do vlastitog profesionalnog digniteta, {ta }emo sa dr`avnim kojeg, takvim svojim pona{anjem, srozavaju na izuzetno niske grane.
(Autor je predsjednik Fondacije Istina, pravda, pomirenje)

Ustavu Federacije BiH
godine, ~ime se, po ocjeni Ustavnog suda Federacije, putem ispravke vr{i izmjena navedenog zakona. Imaju}i u vidu naprijed navedeno, Ustavni sud Federacije je analizirao Ispravku u svjetlu odredbe ~lanka IV.A. a) i ~lanka IV.A.17. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koje glase: - IV.A. a) Zakonodavnu vlast }e u Federaciji Bosne i Hercegovine vr{iti Zastupni~ki dom i Dom naroda. - IV.A. ^lanak 17. Ukoliko Ustavom nije druga~ije utvr|eno, odluke Parlamenta Federacije zahtijevaju potvrdu oba doma, osim za poslovnike i deklaracije koje domovi samostalno donose. Iz navedenih ustavnih odredaba nedvojbeno proizlazi da zakone, te izmjene i dopune zakona odnosno bilo kakve intervencije u zakonu mogu donositi samo oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U konkretnom slu~aju, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije osporio navode iz zahtjeva da se Ispravkom Zakona mijenja su{tina teksta Zakona o dopunama Zakona iz 2006. godine, niti je dokazao da je usvojeni tekst navedenog zakona istovjetan tekstu Ispravke Zakona. Iz razloga {to je Ispravkom Zakona o dopunama Zakona o ovr{nom postupku koja je objavljena u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj 39/06, mijenjana odredba Zakona o dopunama Zakona o ovr{nom postupku koji je objavljen u „Slu`be nim no vi na ma Fe de ra ci je BiH“, broj 33/06, Ustavni sud Federacije je utvrdio da je iz tih razloga donesena Ispravka Zakona o dopuni Zakona o ovr{nom pos tup ku su pro tna Us ta vu Federacije Bosne i Hercegovine, a ne kako je to navedeno u Oslobo|enju od 9. 12. 2011. godine da je osiguranje sredstava za izvr{enje sudskih odluka iz bud`eta Federacije, kantona i op}ina suprotno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju ~lanak 1. st. 3, 4. i 6. Zakona o dopunama Zakona o ovr{nom postupku, Sud je utvrdio da je isti u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, dok je zahtjev za ocjenu ustavnosti ~lanka 3. Zakona o dopunama Zakona o ovr{nom postupku, u dijelu koji se odnosi na dodani ~lanak 137 a, odbacio iz razloga {to je o ustavnosti navedene odredbe ve} odlu~io Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
mr. Kata SENJAK, predsjednica Ustavnog suda FBiH

12

CRNA HRONIKA
Sa ra jev ska po li ci ja uhapsila je Ismira Be}irevi}a (27) zbog sumnje da je prekju~er prilikom razbojni{tva u Ulici Kamenolom na Ilid`i nanio te{ke povrede G. R. Be}irevi} je osumnji~en da je ovo razbojni{tvo po~inio u ku}i u vlasni{tvu G. R. @eni je pomo} ukazana u KCUS-u, a o Be}irevi}evom hap{enju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u SaDk. O. rajevu.

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Priveden razbojnik

Voza~ poku{ao podmititi policajce

Banjalu~anin S. M, kojeg je dobojska policija zaustavila u mjestu Podnovlje zbog prebrze vo`nje {evrolea i preticanja na zabranjenommjestu, uz prekr{ajnu, zaradio je i krivi~nu prijavu jer je poku{ao podmititi policajce. Naime, nakon {to su mu slu`benici CJB-a Doboj izrekli nov~anu kaznu od 89 KM, on je pri{ao policijskom automobilu i stavio 50 KM, te zatra`io da mu se ne pi{e nalog.

TUZLA Mersed Had`i} na slobodi

Istraga smrti 74-godi{njaka iz Rapa~a kod Tuzle

Tu`ila{tvo sprema `albu?
Mersed Had`i}, 32-godi{njak poznat po nadimku Mirso [vicarac, pu{ten je ju~er na slobodu nakon {to je Op}inski sud u Tuzli u nedjelju nave~er odbio prijedlog tu`ioca Ive Ivelji}a da ovom osumnji~enom za dva slu~aja ugro`avanja sigurnosti odredi pritvor. “Tu`ila{tvo }e u narednim danima odlu~iti o eventualnoj `albi“, kazao nam je Admir Arnautovi}, glasnogovornik Tu`ila{tva TK-a. Had`i} je, podsje}amo, uhap{en u no}i sa petka na subotu u naselju Grabovica, zajedno sa Adnanom Canovi}em (22) iz Tuzle i Zoranom Markovi}em (32) iz Beograda, koji su u nedjelju pu{teni. Hap{enje je uslijedilo nekoliko sati nakon {to je Adnan Balijagi}, sin tuzlanskog advokata Faruka Balijagi}a, prijavio policiji da mu je Had`i} prijetio. Navodno je Had`i} prilikom mimoila`enja stavio ruku ispod jakne, {to je Balijagi} protuma~io kao prijetnju pi{toljem. Drugi slu~aj ugro`avanja sigurnosti, koji je Tu`ila{tvo navelo u svom prijedlogu, prijavljen je u septembru, kada je Had`i} navodno prijetio Damiru Mehi}u Bibiju, dugogodi{njem neprijatelju iz tuzlanskog podzemlja.
A. [e.

Bla{ka [imi}a ubio sin Ivica?
Na glavi starca tokom pregleda uo~ene su povrede nastale, najvjerovatnije, udarcem tvrdim predmetom ^ekaju se nalazi obdukcije
Bla{ko [imi}, 74-godi{nji penzioner iz naselja Rapa~e kod Tuzle, prona|en je mrtav u nedjelju oko 20 sati nedaleko od vikendice u kojoj je boravio, a policija je, zbog sumnje da je usmrtio starca, ju~er privela njegovog sina Ivicu [imi}a (1967). Na glavi starca, kako saznajemo, tokom pregleda uo~ene su povrede, nastale najvjerovatnije udarom tvrdim predmetom, te se odmah posumnjalo na ubistvo. Me|utim, u Tu`ila{tvu TKa isti~u da je neophodno sa~ekati rezultate obdukcije koju }e, po naredbi tu`ioca Ive Ivelji}a, obaviti doktor Zdenko Cihlar`. “Jo{ se utvr|uje na koji je na~in nastupila smrt“, rekao nam je Admir Arnautovi}, glasnogovornik Tu`ila{tva TK-a, dodaju}i da je policijski uvi|aj obavljen u ponedjeljak ujutro jer je rije~ o te{ko pristupa~nom terenu. Ina~e, be`ivotno tijelo 74-godi{njeg penzionera prona{ao je njegov kom{ija Pejo [imi} (36) nastanjen u Rapa~ama. On je, navodno, prolazio u nedjelju nave~er pored vikendice u kojoj je boravio 74-godi{njak, kada

Ku}a u kojoj je boravio Bla{ko [imi}

O G L AS
Obavje{tavamo sve povjerioce JKP "KOMRAD" d.o.o. BIHA] da je Skup{tina JKP "KOMRAD" d.o.o. Biha}, na svojoj sjednici odr`anoj 9. 12. 2011. godine, u prisustvu notara, donijela Odluku o smanjenju kapitala ovog dru{tva za iznos od 1.455.358,92 KM. Nakon smanjenja osnovni kapital dru{tva iznosi 2.549.139,08 KM. Dru{tvo je spremno izmiriti sve svoje obaveze prema povjeriocima ili za njih dati osiguranje u roku od 30 dana od dana objavljivanja. VD IZVR[NOG DIREKTORA DANKO JAK[I]
OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-11-000 299 U Gora`du, 12. 12. 2011. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje

je, nekoliko metara od vikendice, primijetio tijelo na travi. Brzo je pozvao kom{ije, s kojima je zajedno podigao 74-godi{njaka, a potom pozvao Hitnu pomo}. “Do{le su Hitna i policija. Doktor je po dolasku rekao: Ovaj je ~ovjek mrtav ve} sat. Bilo je stra{no. Mnogo krvi na njegovoj glavi“, ispri~ao nam je Pejo, dodaju}i da je ovaj slu~aj uznemirio sve stanovnike naselja Rapa~e. Bla{ko [imi} je, prema informacijama do kojih smo do{li,

Tragovi krvi na travi

`ivio sam i nije imao ve}ih sukoba sa drugim stanovnicima naselja. Me|utim, sa sinom je od ranije imao odre|enih nesporazuma. Ivica [imi} je ju~er poslijepodne, nakon hap{enja, sproveden u policijske prostorije na saslu{anje. A. [E]KANOVI]

PRIJEDOR Nakon ubistva ro|aka i poku{aja suicida

Preminuo Radovan Mar~eti}
Radovan Mar~eti} (68), koji je u nedjelju u prijedorskom selu Sani~ani ubio kom{iju i ro|aka Vuka{ina Mar~eti}a (68), podlegao je u Klini~kom centru u Banjoj Luci. Tragedija se dogodila u zaseoku[obotiispredRadovanove ku}e, gdje je on, nakon ubistva ro|aka, iz pi{tolja pucao sebi u glavu. Ubistvu je prethodila sva|a zbog nerije{enih imovinskih odnosa. Mje{tani Sani~ana tvrde da su se Vuka{in i Radovan du`e vremena prepirali oko razgrani~enja u jednoj {umi. “Prije nekoliko godina Radovanu je u udesu poginuo trogodi{nji unuk i on se od tada promijenio. Nije govorio sa suprugom i sinom. Pri~ao mi je da vi{e nije kakav je bio, da su mu oslabili `ivci, te da se po~eo kloniti ljudi kako se ne bi sukobljavao. Bojao se svoje reakcije“, pri~a jedan od mje{tana Sani~ana. Nakon toga, naprasiti i svadljivi Vuka{in je provocirao Radovana. Prije mjesec Radovan je, navodno, zaprijetio Vuka{inu da ga se okane, “ina~e }e se desiti zlo” Vuka{in ga o~ito nije po. slu{ao, nego je prolaze}i traktorom pored njihove ku}e ne{to prigovorio Radovanovoj supruzi. ^im je to ~uo, Radovan je u{ao u ku}u, uzeo pi{tolj i pucao prvo u Vuka{ina, a onda sebi u glavu. D. P.

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 299, po zahtjevu SPARKASSE BANK d.d. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 728/04 K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 661/2 zv. Luka, ku}a i zgrada 110 m2 i dvori{te 539 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnine upisane u P.L. 728/04 K.O. Gora`de II je Habibovi} Edin, sin Adila, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

Foto: A. [E]KANOVI]

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

CRNA HRONIKA
Prizemlje i prvi sprat ku}e u vlasni{tvu Nevenke Kljaji} iz Banje Luke u mjes tu Plje va, na podru~ju [ipova, izgorjeli su u nedjelju u po`aru, a nastala {teta se procjenjuje na 200.000 KM, javila je Srna. Uzrok po`ara jo{ nije utvr|en, a istraga je u toku, re~eno je u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Po`ar su ugasili vatrogasci iz [ipova.

13

Izgorjela ku}a

Uhva}en kradljivac mobitela

Pripadnici MUP-a KSa uhapsili su Jasmina He}imovi}a (25) iz Sarajeva zbog sumnje da je preksino} u Grbavi~koj ulici, prijete}ino`em,od Z. D. oteo mobitel. O hap{enju je obavije{ten tu`ilac, a He}imovi} je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a KS-a. Policijski slu`benici nastavljaju rad na pronalasku He}imovi}evog sau~esnika.
Dk. O.

Rasvijetljen zlo~in kod Br~kog

Usmrtio prijatelja,

pa zapalio tijelo
Branko Mati} je u Donjim Vitanovi}ima ubio Ivu Ze~evi}a,l a potom le{ prenio u susjedno selo i zapalio kako bi uni{tio tragovel
Branko Mati} (47) iz Donjih Vitanovaca kod Br~kog tokom ispitivanja u policiji priznao je da je ubio svog prijatelja Ivu Ze~evi}a (48) iz Do njeg Zo vi ka kod Br~kog, a potom zapalio njegovo tijelo. osoba, me|u kojima je, prema rije~ima Gorana Luji}a, {efa br~anske policije, bio i osumnji~eni. “Na osnovu do sada utvr|enih ~injenica, postoji nedvosmislen osnov sumnje da je ubistvo po~injeno 3. decembra u Donjim Vitanovi}ima na krajnje svirep i podmukao na~in. Tijelo je potom prevezeno u Donji Bukvik i zapaljeno. Na osnovu dokaza na mjestu doga|aja i pronalaska no`a kojim je 48-godi{njak ubijen, smatram da imamo kvalitetne dokaze za procesuiranje osumnji~enog“, rekao je Luji}. Obja{njavaju}i mogu}i motiv ovog svirepog ubistva, Luji} je napomenuo da je Mati} prije nekoliko godina bio osu|en za ugro`avanje bezbjednosti. Nezvani~no se moglo ~uti da su Ze~evi} i Mati} od prije poznati policiji. Ze~evi} je osu|ivan za ubistvo, a Mati} je prije dvije - tri godine no`em nasrnuo na jednu `enu u Donjim Vitanovi}ima, te je dobio uslovnu kaznu.
Tijelo na|eno na njivi u selu Donji Bukvik

Na|en no`
Naime, nakon {to je u no}i izme|u nedjelje i ponedjeljka policiji javljeno da su mje{tani Donjeg Bukvika na jednoj njivi prona{li nagorjeli le{ nepoznate osobe, bez odje}e, anga`ovane su sve snage br~anske policije. Ubijeni je ubrzo identifikovan, te su uslijedila privo|enja i saslu{anja vi{e

Naru{eni odnosi
“Ako se uzme u obzir takav psiholo{ki profil osumnji~enog i naru{eni prijateljsko-poznani~ki odnosi izme|u njega i `rtve, to nas mo`e dovesti do najvjerovatnijeg motiva ovog te{kog ubistva“, rekao je Luji}.

Ivo Ze~evi} je `ivio s majkom i dvojicom bra}e. Njegova rodbina i mje{tani Donjeg Zovika ju~er su bili vidno iznena|eni vije{}u da je on ubijen, te nisu znali ko ga je i za{to usmrtio. Dodajmo da je za svirepo ubistvo po~injeno na podmukao na~in zakonom predvi|ena kazna od najmanje 10 D. P. godina.

ZENICA Potvr|ena optu`nica za ubistvo Admira Veli~anina

Eksplozija u Doboju

Likvidiran hicem u
glavu i ba~en sa litice
Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Zenici potvrdio je optu`nicu Tu`ila{tva ZDK-a protiv Ali{ana Hajriza (25) i Demira Me{i}a (29), optu`enih za ubistvo Admira Veli~anina iz Doboja, ~ije je tijelo na|eno 17. septembra na lokalitetu Gra{nica u mjestu Begov Han, op}ina @ep~e. Prema navodima optu`nice, Hajriz i Me{i} su pozvali Veli~anina i na{li se sa njim te ga napali i savladali, a onda mu svezali ruke i noge konopcem i trakom. Nakon toga su se njegovim audijem TT odvezli do naselja Begov Han i mjesta Pepelarska Rijeka, odakle su se makadamskim {umskim putem zaputili prema lokalitetu Gra{nica. Veli~anina su potom doveli do obli`nje litice, a onda je Me{i} na cijev pu{ke navukao praznu plasti~nu fla{u, te je oru`je prislo-

O{te}eno pet vozila
U eksploziji ru~ne bombe, u no}i sa nedjelje na ponedjeljak u Ulici Nikole Pa{i}a u Doboju, o{te}eno je pet automobila i nekoliko stakala na poslovnim prostorima u obli`njim zgradama, a povrije|enih nije bilo, potvr|eno nam je u CJBu Doboj. Pripadnici Policijske stanice Doboj odmah su obezbijedili mjesto eksplozije te obavijestili de`urnog tu`ioca, koji je izuzeo dijelove bombe koji }e biti upu}eni na vje{ta~enje. Uvi|ajem je utvr|eno da je ru~nu bombu bacila zasad nepoznata osoba, te da se na trotoaru gdje je bomba ekFoto: Miralem BEGI]

Uvi|aj na mjestu eksplozije su obavili pripadnici CJB-a Doboj

Ali{an Hajriz

Demir Me{i}

nio na njegovu glavu i povukao obara~. Potom su tijelo gurnuli u provaliju duboku 53 metra. U optu`nici stoji i to da su se nakon likvidacije Veli~anina, Hajriz i Me{i} njegovim audijem odvezli u pravcu Doboja, te su po dolasku u @ep~e skrenuli sa ceste kako bi promijenili gumu na vozilu koja im je pukla. Tu ih je vidjela policijska patrola, te su

se dali u bijeg. U mjestu Donja Golubinja ponovo su skrenuli na makadamski put i tu zapalili auto kako bi uni{tili tragove, te se udaljili. Hajriz i Me{i} uhap{eni su ~etiri dana kasnije u Vrbovskoj ulici u Sarajevu. U ku}i u kojoj su zate~eni na|eni su dva pi{tolja, automatska pu{ka, te policijske M. DAJI] radiostanice.

splodirala nalazi manji krater. Iz CJB-a Doboj su saop}ili da je ukupna {teta na autima i poslovnim prostorijama oko 4.500 maraka, te da nema indicija da je bomba bila usmjerena prema odre|enoj osobi, vozilu ili objektu. Dk. O.

Ispravka

Nenamjernom gre{kom novinara u tekstu pod naslovom: “Bomba pod vozilom Alena Kova~evi}a“ od 6. 12. ove godine navedeno je da je Jasmin Fo~i} biv{i punac Alena Kova~evi}a. Me|utim, prema tvrdnjama Fo~i}evih srodnika, njih dvojica nisu ni u kakvoj vezi te se ~ak i ne poznaju. D. P.

14

REGION
VIJESTI
Erhard Drews, komandant KFOR-a

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Veselinovi}i stoje iza
Sa na de ru opet ski nut imu ni tet
Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) Hrvatske ju~er je jednoglasno i bez rasprave biv{em premijeru i nezavisnom zastupniku Ivi Sanaderu ponovno skinulo zastupni~ki imunitet, ovoga puta zbog nove optu`nice u slu~aju Fimi-Media. Sanader je tako po ~etvrti put ostao bez imuniteta. USKOK optu`nicom u slu~aju Fimi-Media biv{eg predsjednika Vlade i HDZ-a tereti da je s ostalih {estero suoptu`enika iz dr`avnih tvrtki i institucija nezakonito izvukao vi{e od 46 miliona kuna, od ~ega je oko 15 miliona zadr`ao za sebe, a ostatkom se punio tzv. crni fond u HDZ-u iz kojih je stranka financirala i izborne kampanje. Sanader je ostao u Remetincu i nakon roka koji je Ustavni sud naveo u svojoj odluci, ju~er u 7 sati. Jadranka Slokovi}, ~lanica odvjetni~kog tima, predala je ustavnu tu`bu Ustavnom sudu vezanu za pu{tanje Ive Sanadera iz Remetinca.

napada na barikadama
Kontroverzni biznismen Zvonko Veselinovi} trguje naftom na Kosovu zbog ~ega mu nije odgovaralo da se na administrativne prelaze razmjeste pri{tinski carinici
Komandant KFOR-a Erhard Drews tvrdi da iza nasilja protiv vojnika KFOR-a i paljenja barikada na sjeveru Kosova stoje Zvonko Veselinovi} i njegov brat. - Nasilni napad na Jarinju je organizovan i vo|en li~no od Zvonka Veselinovi}a. Imamo snimak napada, a na Jagnjenici je vo|en i organizovan od njegovog brata, i imamo snimak i tog incidenta, rekao je Drews.

Postoje snimci
KFOR, pre ma ri je~ima Drewsa, ima snimke de{avanja sa barikada, i zahvaljuju}i njima, ve} se zna odre|eni broj ljudi koji je u~estvovao u organizovanju incidenata. Ti snimci, kako je objasnio, proslije|eni su EULEXu, koji blisko sara|uje sa srpskim vlastima.

CG: Konsenzus za pregovore sa EU
Crnogorska opozicija tra`ila je od vlasti da pregovara~ki tim koji }e Crna Gora oformiti za pristupne pregovore sa EU treba imenovati konsenzusom. Savjet EU odlu~io je da Crna Gora po~ne pristupne pregovore sa EU u junu nare dne go di ne ako do ta da ispu ni odre|ene uslove koji se ti~u vladavine prava. Vasilije Lalo{evi}, potpredsjednik SNP-a, najja~e crnogorske opozicione stranke, ka zao je da u pregovara~kom timu ne smiju biti samo predstavnici vladaju}e koalicije, ve} i opozicionih partija, jer su evropske integracije proces u kojem treba da u~estvuje ~itavo crnogorsko dru{tvo.

Potjernice za {estoricom Srba
EULEX je locirao gdje se kriju osumnji~eni za ubistvo kosovskog policajca Envera Zumberija, ubijenog u sukobu sa Srbima kod prelaza Brnjak, pi{e Zeri. Iz EULEX-a tom listu nisu `eljeli da ka`u da li su osumnji~eni na Kosovu, ali su dodali da su za njima raspisane me|unarodne potjernice. Istragu povodom ubistva Zumberija 26. jula vodi zajedni~ka grupa EULEX-a i Policije Kosova, a njihove aktivnosti koordini{e mje{o vi ta gru pa do ma}ih i me|unarodnih tu`ilaca, s tim da su potjernice raspisane za {estoricom Srba sa sjevera Kosova.

Sukobi na Jagnjenici 28. novembra: Drews kazao da je ranjeni Veselinovi} trenutno van igre

On je dodao da Veselinovi} nije imao sre}e, jer je pogo|en gumenim metkom u vrat i on je, kako ka`e, trenutno van igre. Mediji su i ranije izvje{tavali da se iza paljenja administrativnog prelaza na Jarinju nalazi kontroverzni biznismen Zvonko Veselinovi}, koji trguje naftom na Kosovu, zbog ~ega mu nije odgovaralo da se na administrativne prelaze razmjeste pri{tinski carinici. U razgovoru sa srbijanskim novinarima, koji su na Kosovu u organizaciji Me|unarodne civilne kancelarije, Drews je rekao da su vojnici KFOR-a imali dozvolu da koriste bojevu municiju u slu~ajevima nereda u Jagnjenici i na Jarinju. On je kazao da su prilikom incidenta na Ja-

gnjenici bojevu municiju koristili isklju~ivo oni ko ji su dje lo va li pro tiv KFOR-a i da vojnici KFOR-a nisu pogo|eni samo bojevom municijom, ve} i ru~nim granatama tipa M75 i Molotovljevim koktelima. - Odobrio sam im da koriste bojevu municiju, {to nisu u~inili iz jednog razloga, a to je jer nisu mogli da jasno identifikuju pojedince koji su bacali Molotovljeve koktele i granate, koji su se krili iza gra|ana koji su protestovali, rekao je njema~ki general.

KFOR granatiran
Drews tvrdi da su voj ni ci KFOR-a identifikovali sve osobe koje su koristile oru`je pro-

tiv me|unarodnih vojnika. On je rekao da su najmanje dvije granate ba~ene me|u vojnike KFOR-a i da su neki od njih zadobili opekotine, a da se dvojica, uklju~uju}i komandanta jedinice, nalaze i dalje na lije~enju. Drews tvrdi da su sve operacije KFOR-a, uklju~uju}i one na Jarinju i Jagnjenici, izvr{ene bez `rtava, da su uvijek vo|ene na prepad, a da je do povrije|enih do{lo tek nakon {to su vojnici KFOR-a napadnuti.

Zapinju konsultacije za sastav Vlade Slovenije

Uhap{en vladika ohridski Jovan
Pravoslavna ohridska arhiepiskopija saop{tila je da je na gr~ko-makedonskoj granici ju~er uhap{en vladika ohridski Jovan Vrani{kovski. Vladika je uhap{en na prelazu Med`itlija kad je poku{ao iz Gr~ke da u|e u Makedoniju i prevezen u skopski zatvor Idrizovo. Vladika ohridski Jovan uhap{en je 16. novembra pro{le godine na bugarskoj granici po potjernici Interpola, ali je sud u Bugarskoj odlu~io da ga ne izru~i Makedoniji i pustio ga na slobodu. 2009. osu|en je na zatvorsku kaznu od dvije godine zbog, kako se tvrdi, pronevjere crkvenog novca dok je bio mitropolit Srpske pravoslavne crkve. Sud je tada nalo`io da isplati oko 240.000 eura od{tete Makedonskoj pravoslavnoj crkvi.

SLS odbio Jankovi}a
Kandidat za mandatara nove slovenske vlade Zoran Jankovi} ju~er se sastao s predsjednikom Slovenske pu~ke stranke (SLS) Radovanom @erjavom i ponudio mu ulazak u svoju budu}u vladu, ali do dogovora nije do{lo.

Konstruktivna opozicija
- Ostajemo pri odluci da ne idemo u Jankovi}evu vladu, bit }emo konstruktivna opozicija, rekao je @erjav nakon jednosatnog razgovora s Jankovi}em. Dodao je da da bi ulazak u koaliciju bio u suprotnosti s voljom bira~a, jer su pred izbore najavljivali ulazak u koaliciju desnog

centra, koju bi vodio Janez Jan{a. Uz to, SLS se protivi podizanju PDV-a, {to zbog pove}anja prora~unskih prihoda dr`ave najavljuje Jankovi}eva stranka Pozitivna Slovenija. Osim predsjedniku SLS-a @erjavu, Jankovi} je u poku{aju da stvori {iroku koaliciju do sada koalicijsku saradnju u budu}oj vladi ponudio i predsjedniku Socijalnih demokrata (SD) Borutu Pahoru, predsjedniku Demokratske stranke umirovljenika (DESUS) Karlu Erjavcu, predsjedniku Gra|anske liste Gregoru Virantu i predsjednici stranke Nova Slovenija (NSI) Ljudmili Novak. Ve}eg napretka u razgo-

vorima do sada, osim kod DESUS-a, nije bilo, zbog taktiziranja stranaka koje razmi{ljaju o ulasku u Vladu, dok neke poput NSI-ja i SLS-a ne{to odlu~nije zagovaraju ostanak u opoziciji.
Da li je mogu}a koalicija Jan{evi}?

Otvoreni animozitet
Jedini politi~ki lider s kojim Jankovi} jo{ nije razgovarao o saradnji je Janez Jan{a, predsjednik Slovenske demokratske stranke (SDS), koja je na prijevremenim izborima prije osam dana u parlamentu osvojila samo dva mandata manje od Jankovi}eve. Iako to za sada, zbog otvorenog animoziteta koje su me|usobno tokom kampanje iskazivali Jankovi} i Jan{a, izgleda nemogu}e, pojavila su se i mi{ljenja o potrebi formiranja vlade nacionalnog spasa i koaliciji u kojoj bi sara|ivale Jankovi}eva i Jan{ina stranka. Iako je sve jo{ u okvirima znanstvene fantastike, neki su slovenski kolumnisti za takvu vladinu osovinu ve} na{li i naziv Jan{evi}.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

REGION

15

Uskoro sastav ~elnih ljudi Hrvatske

Kukuriku ~eka
zvani~nu potvrdu
Prema neslu`benim informacijama, Zoran Milanovi} je rije{io cijelu kadrovsku kri`aljku svoje budu}e vlade, koja bi povjerenje novog sabora trebala dobiti 20. decembra
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Milanovi} poziva medije da ne sastavljaju novu vladu

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} izjavio je ju~er da }e mandat za sastavljanje nove vlade RH povjeriti budu}em premijeru Zoranu Milanovi}u odmah nakon {to dobije slu`bene rezultate parlamentarnih izbora. Predsjednik SDP-a i lider Kukuriku koalicije Milanovi} isti~e kako `eli da njegova vlada po~ne raditi {to prije, ali uz po{tivanje svih zakonskih rokova i procedura. Prema Ustavu, predsjednik dr`ave povjerava mandat za sastavljanje Vlade tek nakon konzultacija s budu}im premijerom, {to bi se moglo desiti sutra. Precizan datum ovisi o eventualnim prigovorima poslanim na adresu Dr`avnog izbornog povjerenstva. Prema naga|anjima, Vlada }e startati prije Nove godine, vjero-

jatno 22. decembra. Konstituiranje 7. saziva Hrvatskog sabora treba biti 20. decembra. Kako se tvrdi, ve} idu}eg dana Sabor }e izglasati povjerenje novoj vladi, 12. u povijesti suvremene Hrvatske.

Nova iznena|enja
Najsvje`ija iznena|enja su navodno dva nestrana~ka ~ovjeka u ministarskim foteljama: pravnik Orsat Miljeni} vjerojatno }e voditi Ministarstvo pravosu|a, a Predrag Fred Mati}, vukovarski branitelj i nekada{nji logora{, trenutno savjetnik predsjednika Ive Josipovi}a, vi|en je kao budu}i ministar branitelja. Me|u senzacije ubraja se i najava da }e rije~ki lije~nik i kriti~ar HDZ-a najdu`eg jezika @eljko Jovanovi} (SDP) vjerojatno postati ministar obrazovanja, znanosti i {porta. Tako|er, u rangu iznena|enja je i vijest da }e za ministra obrane biti imenovan ratni ve-

TROJICA OSTOJI]A ^ak tri ministra (unutarnji poslovi, zdravstvo i turizam) imaju isto prezime: Ostoji} (Ranko, Rajko i Veljko). Prva dvojica Ostoji}a su esdepeovci, dok resor turizma preuzima tre}i Ostoji}, ~lan IDS-a
teran i heroj, umirovljeni brigadir Ante Kotromanovi} (SDP), a ne hematolog Mirando Mr{i}, tako|er iz SDP-a. Ovog nekada{njeg osobnog lije~nika pokojnog Ivice Ra~ana na mjesto ministra obrane navodno osobno prote`ira predsjednik Josipovi}, ali }e, po svemu sude}i, on prije postati prvi ~ovjek budu}eg novog ministarstva rada i mirovina, a ne MORH-a.

U sastavu Kukuriku Vlade planirane su ~etiri potpredsjedni~ke pozicije na koje bi trebali biti imenovani haenesovac Radimir ^a~i} (potpredsjednikVlade za gospodarstvo i investicije, ujednoministargospodarstva), potpredsjednica SDPa Milanka Opa~i} (dru{tvena pitanja i ministrica socijalne skrbi), esdepeovac Neven Mimica (unutarnja i vanjska politika s akcentom na Europsku uniju) i ekonomski ekspert SDP-a Branko Gr~i} (potpredsjednik Vlade i ministar za regionalni razvoj i fondove EU).

Dobra trgovina
^ak tri ministra (unutarnji poslovi, zdravstvo i turizam) imaju isto prezime: Ostoji}(Ranko, Rajko i Veljko). Prva dvojica Ostoji}a su esdepeovci, dok resor turizma preuzimatre}iOstoji}, ~lan IDS-a. O~ekuje se da }e za ministra financija biti imenovan Slavko Lini} iz SDP-a,

a iz ove najja~e parlamentarne strankedolaze i ministriuprave(Arsen Bauk), obrta, srednjeg i malog poduzetni{tva (Gordan Maras), poljoprivrede (Tvrtko Jakovina), moraprometa i veza(ZlatkoKomadina), kao i ministrica za{tite okoli{a i prostornog ure|enja (Mirela Holy). Svi oni su provjereni i ugledni esdepeovi kadrovi. Dobrom trgovinom nazivaju se ~ak ~etiri mjesta za HNS u Vladi, uz ^a~i}a i Vesnu Pusi} (vjerojatna ministrica vanjskih poslova), ljudi iz ove stranke }e biti na ~elu jo{ dva resora, kulture (Andrea Zlatar, profesorica Sveu~ili{ta u Zagrebu) i novog ministarstva graditeljstva (Ivan Vrdoljak, dogradona~elnik Osijeka). Kako se tvrdi, novi predsjednik Sabora RH }e biti Boris [prem (SDP), dosada{nji predsjednik Skup{tine Grada Zagreba.
Jadranka DIZDAR

16

SVIJET
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U GRA^ANICI

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Zapadna obala

Broj: 027-0-Su-11-000410 Gra~anica, 07.12.2011. godine Na osnovu ~lana 30. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH, a u vezi sa ~lanom 23, 24. i 28. istog zakona, („Sl. novine FBiH“, broj 49/05), a u skladu sa Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Gra~anici, predsjednik Op}inskog suda u Gra~anici, raspisuje

za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Vi{i referent — tehni~ar za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT tehni~ar)............................1 izvr{ilac 2. Vi{i referent za administrativne poslove u odjeljenju za zemlji{noknji`ne poslove...................................1 izvr{ilac Kandidati za navedene radne pozicije moraju ispunjavati op}e uslove propisane Zakonom o namje{tenicma u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine i posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Gra~anici, kako slijedi Op}i uslovi: - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - Da je punoljetan - Da ima op}u zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta - Da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji organa dr`avne slu`be - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak - Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini - Da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Posebni uslovi: 1. Za radno mjesto pod brojem 1. Zavr{ena srednja {kola (ma{inska ili elektrotehni~ka {kola), 10 mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni ispit, poznavanje u Windows NT-2000/2003, serverskim operativnim sistemima, (kao i klijent verzijama) Microsoft, Exchange i Microsoft Office paketu i poznavanje koncepta mre`a LAN/WAN i TCP/IP mre`nog protokola. 2. Za radno mjesto pod brojem 2. Zavr{ena srednja {kola (gimanzija, ekonomska ili druga srednja {kola IV stepena dru{tvenog ili tehni~kog smjera), polo`en stur~ni upravni ispit, 10 mjseci radnog iskustva, poznavanje rada na ra~unaru. Uz prijavu na javni oglas kandidati moraju dostaviti slijede}e dokumente (original ili ovjerene kopije) - prijava na oglas - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) ili kopija CIPS-ove li~ne karte - izvod iz MKR - svjedo~anstvo ili diplomu o vrsti i stepenu {kolske spreme - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine, od dana objavljivanja oglasa, nije otpu{ten iz organa dr`vne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno BiH - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava BiH - uvjerenje o radnom sta`u u struci - izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjrenje o op}oj zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta ne starije od tri mjeseca (nakon izbora). Svi kandidati koji ispunjavaju uslove tra`ene oglasom za radno mjesto pod r/b 1. bi}e podvrgnuti testiranju. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja, putem po{te, preporu~eno na adresu: OP]INSKI SUD U GRA^ANICI, Ul. Armije BiH, sa naznakom: „JAVNI OGLAS“ za popunu radnog mjesta namje{tenika na neodre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Gra~anici. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

JAV N I O G LAS

Vi{e od 310.000 Izraelaca `ivi u naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali

Odobrena gradnja 40 ku}a kod Betlehema
Novi projekat gradnje treba posmatrati u svjetlu namjere Tel Aviva da pripoji blok Etzion u svakom budu}em dogovoru sa Palestincima, smatra organizacija Mir sada
Izrael je ju~er odobrio gradnju 40 ku}a i farme u dva nova jevrejska naselja nedaleko od grada Betlehema na Zapadnoj obali, objavio je ju~er izraelski dnevnik Haaretz.

Ograda du` granice sa Egiptom
Izraelska vlada najavila je da }e graditiogradu du` granice sa Egiptom. Cilj ovog projekta od 170 miliona dolara je zaustavljanje priliva ilegalnih imigranata. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da ti ljudi kradu radna mjesta i predstavljaju prijetnju privredi i bezbjednosti Izraela. Vjeruje se da u Izraelu `ive oko 52.000 neprijavljenih imigranata, sa sedmi~nim prilivom izme|u 600 i 800 ljudi, a ve}ina ih je iz Afrike. vrejskim naseljima nakon odluke vlade 1. novembra da ubrza gradnju kao odgovor na ulazak Palestinaca u ~lanstvo UNESCO-a.

Zona gradnje
“Izraelski vojni establi{ment odobrio je ustanovljenje novog, trajnog naselja i farme nedaleko od naselja Efrat na Zapadnoj obali. Projekat }e i}i iza trenutne zone gradnje, pro{iruju}i blok naselja Etzion ka sjeveru i sjeveroistoku“, navodi list, prenosi Srna. Izraelski dnevnik isti~e da }e okon~anjem radova, jevrejsko naselje u sjevernom bloku Etzion dosti}i rubove najju`nijeg predgra|a Betlehema. Haaretz pi{e da je planove za novo naselje po nazivu Givat Hadagan odborio izraelski ministar za odbranu Ehud Barak, tender za gradnju raspisan je ove sedmice, dok je gradnju farme Givat Eitam odobrila vojska. Niko od zvani~nika izraelskog ministarstva odbrane nije bio dostupan za bilo kakav odgovor, ali je organizacija za pra}enje de{avanja u naseljima Mir sada istakla da novi projekat gradnje treba posmatrati u svjetlu namjere Tel Aviva da pripoji blok Etzion u svakom budu}em dogovoru sa Palestincima. Izrael je ponovo predmet me|unarodnih kritika zbog pove}anih aktivnosti na je-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 155398 10 Ps Sarajevo, 6. 12. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`ioca ProCredit Bank d.d. Sarajevo, protiv tu`enog Sel~uk Kompani d.o.o. radi duga, v.sp. 3.548,27, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje

Nelegalna naselja
Vi{e od 310.000 Izraelaca `ivi u naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali i njihov broj neprestano raste. Oko 200.000 Izraelaca `ivi u naseljima u isto~nom dijelu Jerusalema, koji je Izrael osvojio 1967. i pripojio, {to nikada nije me|unarodno priznato. Me|unarodna zajednica smatra da su nelegalna sva naselja na teritorijama koje je Izrael okupirao od 1967, bez obzira na to da li ih je odobrila vlada.

OGLAS
Dana, 30. 7. 2010. godine, tu`ilac ProCredit Bank d.d. Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog Sel~uk Kompani d.o.o. radi duga, v.sp. 3.548,27 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga plati iznos od 3.548,27 KM, koji sadr`ava glavnicu u iznosu od 3.199,89 KM, ugovorenu dospjelu kamatu u iznosu od 305,23 KM te ugovorenu zateznu kamatu u iznosu od 43,15 KM, sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 8. 7. 2010. godine, kao i naknaditi mu tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Radivoje Stani{i}

Iranci rasklapaju ameri~ku letjelicu
Iran }e rastaviti na sastavne dijelove ameri~ku bespilotnu letjelicu koja se nedavno na{la u posjedu te zemlje i u zavr{noj je fazi otkrivanja tajne njenog softvera, izjavio je ju~er {ef Komiteta za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Parviz Soruri, prenosi Fena. “Na{a sljede}a akcija }e biti rasklapanje aviona. U bliskoj budu}nosti mi }emo je mo}i masovno proizvoditi. Iranski in`enjeri }e uskoro napraviti bolji avion od ameri~kog koriste}i rasklopljenu letjelicu“, rekao je Soruri, prema internetskoj stranici iranske dr`avne televizije. Iran je saop}io da je do{ao u posjed sofisticirane, za radar nevidljive ameri~ke bespilotne letjelice RQ-170 Sentinel, 4. decembra, koja je u{la u njegov zra~ni prostor. Jedinica iranske revolucionarne garde zadu`ena za elektronsko ratovanje je, navodno, preuze-

Letjelica RQ-170 Sentinel u posjedu Irana

la komandu leta nad bespilotnom letjelicom. Ameri~ki zvani~nici, koji su vi{e puta ponovili da je bespilotna letjelica bila u misiji CIA iznad Irana, izrazili su skepticizam da Iran ima tehnologiju da napravi takav podvig. Oni su saop}ili da se letjelica vjerovatno pokvarila. Oni su, tako|er, izrazili sumnju u mogu}nosti Irana da napravi kopiju bespilotne letjelice - barem bez pomo}i Rusije ili Kine.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

SVIJET
VIJESTI

17

Ruski premijer Vladimir Putin poru~io

Izborni rezultati
Organizatori mitinga Za po{tene izbore najavili nove proteste 24. decembra ukoliko vlast u me|uvremenu ne odlu~i ponovo organizovati izbore
Kona~ni rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji ne}e se promijeniti bez obzira na ishod eventualne istrage i masovne uli~ne proteste, poru~eno je iz kabineta ruskog premijera Vladimira Putina. “^ak i kada uzmete u obzir takozvane dokaze, oni ne prelaze 0,5 posto ukupnog broja glasova. Tako da kad bi i hipotetski (rezultati) bili osporeni na sudu, u svakom slu~aju to ni na koji na~in ne bi dovelo u pitanje legitimitet glasanja ili ukupnog rezultata “, rekao je ju~er Dmitrij Peskov, glasnogovornik ruskog premijera, prenosi Fena.za AFP.

se ne}e mijenjati

Villepin Sarkozyev rival na izborima
Nekada{nji premijer Francuske Dominique de Villepin objavio je da }e se na predsjedni~kim izborima 2012. kandidirati kao rival predsjednika Nicolasa Sarkozya. “Odlu~io sam da se kandidiram na predsjedni~kim izborima 2012. Namjeravam braniti pravu ideju Francuske... Uvjeren sam: susret 2012. bit }e susret istine, hrabrosti i volje“, rekao je Villepin za televizijski kanal TF1, prenosi Fena. Villepin je rekao i da je zabrinut jer vidi “Francusku poni`enu zakonima tr`i{ta koje je uvela i mjerama {tednje. On je ocijenio i da je deset godina previ{e da zemlju vodi Sarkozy, kojeg je optu`io da je okrenuo le|a interesima Francuske.

Istraga
Izjava Putinovog glasnogovornika uslijedila je nakon {to je predsjednik Dmitrij Medvedev zatra`io da se istra`e sve primjedbe o nepravilnostima na parlamentarnim izborima. U svom obra}anju putem internetske dru{tvene mre`e Facebook, Medvedev je rekao da je naredio provo|enje istrage povodom optu`bi opozicije da su parlamentarni izbori odr`ani 4. decembra bili pokradeni. U me|uvremenu je Predsjedni~ko vije}e za promicanje razvoja civilnog dru{tva i ljudskih prava saop}ilo da treba istra`iti navode o mogu}im kr{enjima prava gra|ana na parlamentarnim izborima.
Desetine hiljada ljudi okupile su se na protestu u subotu u Moskvi
Reuters

Iz zatvora pobjeglo 12 ~lanova Al-Kaide
ISTRAGA Medvedev je naredio provo|enje istrage povodom optu`bi opozicije da su parlamentarni izbori odr`ani 4. decembra bili pokradeni
“Iz vje {taji o kr{e nju prava gra|ana, od prava na izra`avanje do prava na po{tene i slobodne izbore, ozbiljno zabrinjavaju i svaku naznaku takve povrede prava treba u potpunosti ispitati“, navodi se u saop}enju. Vije}e, tako|er, smatra da u slu~aju da se potvrde nepravilnosti odgovorne treba izvesti pred lice pravde, a namje{tene izborne rezultate poni{titi i organizirati nove izbore. se suzdr`e od nasilja i da ne kr{e zakon. Organizatori i u~esnici mitinga “Za po{tene izbore“ u Moskvi najavili su da }e odr`ati i nove proteste 24. decembra ukoliko vlast u me|uvremenu ne odlu~i da ponovo organizuje parlamentarne izbore. Desetine hiljada ljudi okupile su se na protestu u subotu u Moskvi, a vi{e hiljada u nekoliko gradova {irom Rusije. Opozicija tra`i poni{tavanje rezultata izbora, ostavku predsjednika Centralne izborne komisije Vladimira ^urova i istragu njegovih aktivnosti, kao i odr`avanje novih parlamentarnih izbora. Dvanaest pripadnika Al-Kaide pobjeglo je iz centralnog zatvora u Adenu, glavnom gradu ju`nog dijela Jemena, prenosi Fena. Zatvorenici su pobjegli nakon {to su iskopali tunel du`ine {est metara. Neki od njih su zatvoreni zbog plja~ke banke u Adenu 2009, a neki zbog ubistva pripadnika sigurnosne slu`be u gradu. U me|uvremenu, jedan demonstrant je ranjen kada su snage sigurnosti rastjerivale stotine ljudi koji su u Adenu tra`ili odvajanje juga zemlje. Naser al-Nuba, lider Ju`nja~kog pokreta, izjavio je za AFP da se delegacija njegove grupe sastala sa izaslanikom UN-a od kojeg je tra`ila pravo naroda ju`nog Jemena na samoodre|enje. Ju`ni Jemen je bio nezavisna dr`ava do 1990, a njegovi stanovnici se `ale na diskriminaciju koju trpe od jednog dijela centralne vlasti u Sani.

Zastra{ivanje
U saop}enju se kritizira i smatra nedopustivom prekomjerna upotreba sile protiv demonstranata, kao i zastra{ivanje studenata da }e biti izba~eni s fakulteta te pozivanje u vojsku onih studenata koji u~estvuju u mirnim protestima. Vije}e je zatra`ilo od demonstranata da ne u~estvuju u provokacijama, da

Uprkos sukobima

Sirijci iza{li na birali{ta
Sirijci su ju~er iza{li na birali{ta kako bi izabrali svoje predstavnike u op}inama u zemlji koju ve} devet mjeseci potresa narodna pobuna bez presedana koju re`im gu{i u krvi. Ovo su prvi izbori organizirani otkako je 15. marta po~ela pobuna protiv re`ima predsjednika Ba{ara al-Asada. Ima vi{e od 42.000 kandidata za 17.000 mjesta, javio je AFP. Ovi op}inski izbori su organizirani u skladu s novim izbornim zakonom koji je nedavno usvojen radi ja~anja principa decentralizacije, saop}ile su vlasti, prenosi Fena. Dr`avna novinska agencija Sana izvijestila je kako je MUP osigurao distribuciju nevidljive tinte po izbornim mjestima kako bi se sprije~ile prevare te osiguralo da izbori budu po{teni. Izborni komitet, u iz-

Prodemokratski aktivisti op}im {trajkom po~eli gra|ansku neposlu{nost

javi za AFP, kazao je da “glasanje proti~e u demokratskom duhu“, dodaju}i da je izlaznost “dobra“ ne daju}i detaljnije po, datke. Sirija je odbila dopustiti me|unarodnim promatra~ima pra}enje izbornog procesa. U isto vrijeme su po~eli sukobi izme|u dezertera i snaga sigurnosti u dva grada u kojim je jaka pobuna, Idlebu i Deri, precizira se u saop}enju Sirijskog opservatorija za ljudska prava. Jedan civil je ubijen, a pet ih je ranjeno u raciji koju su provele re`imske snage u Idlebu, precizira se u saop}enju. Prodemokratski aktivisti su u nedjelju nave~er op}im {trajkom zapo~eli kampanju gra|anske neposlu{nosti kojoj se odazvao dio stanovni{tva u Homsu, s ciljem pove}anja pritiska na Asadov re`im.

Pakistan: Zapaljeno sedam cisterni NATO-a
Sedam cisterni za snabdijevanje gorivom snaga NATO-a u Afganistanu uni{teno je, a jedan voza~ je ubijen u napadu koji se dogodio u Dadaru na jugozapadu Pakistana, prenosi Fena. U Pakistanu su ve} dvije sedmice blokirani konvoji kamiona kao znak protesta zbog ameri~kih napada 26. novembra u kojima su poginula 24 pakistanska vojnika. Napad se dogodio dok se konvoj, sprije~en da pre|e afganistansku granicu zbog blokade iz Islamabada, vra}ao u Kara~i. U me|uvremenu, pakistanski premijer Jusuf Raza Gilani i ministar unutra{njih poslova Rehman Malik negirali su izvje{taje da vlada vodi mirovne pregovore sa talibanima, isti~u}i da }e to biti u~injeno samo u slu~aju da militanti odbace naoru`anje i predaju se vlastima.

18

OGLASI

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

SVIJET FINANSIJA

19

Izvje{taj Banke za me|unarodna poravnanja

Udar i na tr`i{ta

BiH

EU

u nastajanju
S tr`i{ta u nastajanju ulaga~i su u augustu i septembru povukli vi{e od 25 milijardi dolara
Du`ni~ka kriza eurozone pogodila je tr`i{ta u nastajanju, posebno u isto~noj Evropi, jer su ulaga~i neskloni riziku iz njih povla~ili sredstva, ocijenila je u najnovijem izvje{taju Banka za me|unarodna poravnanja (BIS). S tr`i{ta u nastajanju ulaga~i su u augustu i septembru povukli vi{e od 25 milijardi dolara (18,7 milijardi eura), objavila je banka.

Ve}a energetska efikasnost u javnim objektima

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Podr{ka EU energetskoj

EFIKASNOSTI
Njema~ka Commerzbank najavila smanjenje novih kredita

Silazni trend
Cijene dionica na tim tr`i{tima u septembru su tako|er o{tro pale, isti~u istra`iva~i i dodaju da to navodi na zaklju~ak da je rizi~na imovina prodata kako bi se smanjila promjenjivost portfelja. Povla~enje sredstava fondova s tr`i{ta u nastajanju vremenski se poklopilo s prilivom 85 milijardi dolara u eurozonu, {to proizlazi iz smanjenja imovine izvan evropske monetarne unije. Najve}i dio te imovine zavr{io je u Francuskoj. Silazni trend brine analiti~are jer bi smanjenje kreditnih plasmana banaka eurozone prema kompanijama i doma}instvima na tr`i{tima u nastajanju moglo pogor{ati usporavanje privrednog rasta, napominju u BIS-u.

SIGURNA UTO^I[TA Ulaga~i su sigurna uto~i{ta za svoju imovinu prona{li na tr`i{tima obveznica u Sjedinjenim Dr`avama, Kanadi, Australiji i nekim sjevernim evropskim zemljama, te u ulaganjima u Japan
Velike banke, uklju~uju}i njema~ku Com mer zbank, po go|enu gr~kom du`ni~kom krizom, i italijansku UniCredit banku, koja je zabilje`ila neto gubitak od 10,6 mi li jar di eura u tre}em kvartalu, objavile su da }e smanjiti nove kredite u regiji. i Rumuniji. Italija }e se, prema mi{ljenju BIS-a, mo}i nositi s pove}anjem tro{kova zadu`ivanja jo{ bar nekoliko godina zato {to njeni relativno dugi rokovi za vra}anje dugova poma`u ubla`avanju efekata rekordnih kamata na obveznice. Ulaga~i su sigurna uto~i{ta za svoju imovinu prona{li na tr`i{tima obveznica u Sjedinjenim Dr`avama, Kanadi, Australiji i nekim sjevernim evropskim zemljama, te u ulaganjima u Japan.

Peter Sorensen, {ef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, potpisao je ju~er sa predstavnicima devet bh. op}ina memorandum o razumijevanju o podr{ci EU za energetsku efikasnost. Potpisivanjem memoranduma ozna~en je po~etak saradnje na realizaciji projekta „Podr{ka ispunjenju zahtjeva sporazuma Energetske zajednice sa fokusom na ener get sku efi ka snost i obnovljive izvore energije (DELTER)“, ~iji je glavni cilj pove}anje energetske efikasnosti u javnim objektima.

Tro{kovi
Austrija je tako|er nametnula ve}u disciplinu svojim bankama, koje su najve}i zajmodavci u Hrvatskoj, ^e{koj, Ma|arskoj

Prozori, vrata i fasade
Putem ovog projekta, kao mjere energetske efikasnosti, izvr{it }e se opremanje novim prozorima, vratima, fasadnom izolacijom ili {tednim svjetlosnim tijelima {kole ili druge javne zgrade u op}inama Jajce, Neum, Te {anj, Zenica, Prnjavor, Trebinje, Vi{egrad, Zvornik i Br~ko. „Energetska efikasnost je budu}nost energije i jedan od najefikasnijih na~ina da se oja~a sigurnost snabdijevanja energijom i smanji emisija {tetnih gasova. Smanjenje potro{nje energije i eliminiranje gubitaka energije jedan je od glavnih ciljeva EU, a namjera EU je da se do 2020. za 25 posto smanji potro{nja energije“, naglasio je Sorensen. On je dodao da BiH ima dodatnu vrijednost kao najve}i izvoznik energije u regionu, te je energetski sektor zato jedna od najve}ih mogu}nosti za ekonomski rast. Zbog toga je EU pro{le godine po~ela s projektima pru`anja podr{ke BiH u projektima energetske efikasnosti, a kako je naglasio Sorensen, danas se mogu vidjeti prvi plodovi te podr{ke. Glavni cilj projekta jeste pru`anje podr{ke BiH da odgovori na obaveze preuzete potpisivanjem spora-

Atomska centrala u Visaginasu

Poljska odustaje od projekta
Poljska je zamrzla u~e{}e u izgradnji atomske centrale u Visaginasu, u Litvaniji, saop{tili su predstavnici dr`avne kompanije Polska grupa energeti~na. Kako su obrazlo`ili, iz projekta se povla~e jer smatraju da su uslovi sporazuma za njih sada neprihvatljivi. Predstavnici PGE su podsjetili da grupa ima i druge va`ne projekte, objavljeno je na internet-portalu DELFI. PGE se zainteresovao za izgradnju atomske centrale u Visaginasu, na granici sa Bjelorusijom, krajem pro{le godine. Nuklearku, ~ije je pu{tanje u rad planirano za 2020, zajedni~ki je trebalo da izgrade Poljska, Litvanija, Letonija i Estonija. Ranije ove jeseni poljski ambasador u Litvaniji Janu{ Skolimovski je precizirao da zvani~na Var{ava jo{ nije donijela kona~nu odluku o u~e{}u u izgradnji, uz napomenu da su u njegovoj domovini razo~arani ka{njenjem sa realizacijom projekta. Nova nuklearka u Visaginasu je, prema projektu, trebalo da zamjeni atomsku centralu Ignalinsk, ~ije je zatvaranje bio jedan od uslova za prijem Litvanije u Evropsku uniju. Nuklearka Ignalinsk, koja je podmirivala 70 posto potro{nje elektri~ne energije u Litvaniji, zaustavljena je krajem 2009, poslije ~ega je struja u toj pribalti~koj zemlji poskupjela za tre}inu. Eksperti isti~u da je izgradnja atomske centrale ote`ana zbog nedostatka novca. Vrijednost projekta se procjenjuje na 7,7 milijardi dolara, {to je na nivou godi{njeg bud`eta Litvanije. Prema istra`ivanjima javnog mnijenja po pitanju izgradnje nove atomske centrale, vi{e od 50 posto lokalnog stanovni{tva je veoma skepti~no prema realizaciji projekta, pri ~emu manje od deset posto Litvanaca vjeruje da }e nuklearka biti izgra|ena.

zuma o energetskoj zajednici, a prema rije~ima Petera Braska, voditelj tima projekta DELTER EU `eli kroz ovaj projekt da pomogne reformu energetskog sektora u BiH. On je dodao da projekt sadr`i ~etiri komponente a to su demonstracioni projekti, trening (ja~anje kapaciteta), edukacija javnosti, te pravni okvir. Waltraund Gehrig, zamjenica voditelja tima, naglasila je da je ve} obavljen jedan dio obuke u op}inama, a u narednom periodu intenzivno }e se raditi na razvijanju svi jes ti kod ja vnos ti o zna~aju energetske efikasnosti. Mila Kne`evi} iz Op{tine Zvornik istakla je kako }e oni kroz ovaj projekt uraditi rekonstrukciju krova, fasade, stolarije na Osnovnoj {koli “Sveti Sava” te da je , projekat zaista zna~ajan s naglaskom na smanjenje emisije ugljendioksida.

Ugljendioksid
„Lako je ovakve projekte provoditi gdje postoje individualna mjerenja. Problem je tamo gdje su kolektivna mjerenja a individualna tro{enja. Nadamo se da }e ovaj i sli~ni projekti pomo}i u smanjenju izduvnih gasova i u{tedi potro{nje energije“, naglasio je Husein Smajlovi}, na~elnik Op}ine Zenica. Projekat finansira EU kroz Instrument za pretpristupnu po mo} (IPA bud`et 2007. i 2008) od 2,5 miliona eura, a obezbije|eno je i dodatnih 400.000 eura iz fonda IPA za 2008. godinu. Korisnici projekta su O[ Kru{~ica i Vi nac u op}ini Jaj ce, O[ “Kardinal Stepinac“ u Neumu, zgrada Op}ine Te{anj, vrti} “Dunja“ u Zenici, O[ “Nikola Tesla“ u Prnjavoru, Dom mladih i galerija u Trebinju, O[ “Vuk Karad`i}“ u Vi{egradu, O[ “Sveti Sava” u Zvorniku i Tehni~ka {kola u Br~kom.
A. Pe.

Iran: Otkrivene rezerve
gasa u Kaspijskom moru
Rezerve prirodnog gasa od 1,42 triliona kubnih metara otkrivene su u iranskom dijelu Kaspijskog mora, javila je televizija [ama, pozivaju}i se na ministra za naftu Rostama Kasemija. Kasemi je rekao da rezerve novog nalazi{ta na dubini od 700 metara prema{uju ukupnu koli~inu potvr|enih rezervi gasa od 11 triliona kubnih stopa, odnosno 300 milijardi kubnih metara u Kaspijskom moru za oko 400 posto. Rezerve gasa Irana su druge po veli~ini na svijetu nakon Rusije i one ~ine oko 16 posto cjelokupnih svjetskih rezervi, prenosi RIA Novosti.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

INTERVJU Stanka ^urovi}, ~lanica Uprave Grupe Mercator

Nove akvizicije poslovna tajna
Razgovarao: Jakub SALKI]

Strate{ko povezivanje Mercatora BH i Drvoprometa uklju~uje kupovinu zaliha, opreme, preuzimanje zaposlenika Drvoprometa, za {to je Mercator platio 12 miliona KM
sni da je veoma stresno kada ljudi promene firmu. • Ukrupnjavanje maloprodajnih lanaca u regiji je, ~ini se, u punom jeku, kako Vi vidite maloprodaju u regiji u narednom periodu? - Sigurno je da }e se ukrupnjavanje i koncentracija nastaviti. Da bi mogao da se integri{e sa nekim drugim, trgova~ki lanac treba da ima nekoliko bitnih zajedni~kih vrednosti vezano za trgova~ku doktrinu, formate u kojim posluje, a zatim koliko su kompatibilne strategije {irenja, kakva je regionalna zastupljenost i naravno, po{tovanje evropskih zakona o konkurenciji. • Koja je slijede}a akvizicija Mercatora? - Intenzivno radimo na {irenju u regiji, stalno radimo na novim akvizicijama, ali dok se konkretan posao ne zaklju~i, to je poslovna tajna. • U posljednje vrijeme u regiji je aktuelna pri~a o preuzimanju Mercatora od Agrokora, kakav }e biti kraj te pri~e? - Rade}i menad`erski posao, dolazimo u situaciju da nas ljudi pitaju kako to vidimo, ja mogu da pri~am o razvoju Mercatora, ali ne mogu da pri~am o vlasni~kim stvarima, to je zaista stvar samo vlasnika akcija kome, za koliko i kada }e ih prodati. Stvar je kompleksna, radi se o dva najve}a konkurenta u regiji i ono {to je opredeljenje Uprave je da budemo maksimalno transparentni prema svim zainteresiranim stranama, tako da sve informacije koje se ti~u podru~ja na{ih odgovornosti i ovla{}enja objavljujemo na sajtu Ljubljanske berze.

Mercator BH je, dobijanjem dozvole od Konkurencijskog vije}a BiH, ispunio sve zakonske uvjete za preuzimanje u zakup 63 objekta DP marketa od dru{tva Drvopromet d.o.o. u trajanju od 15 godina. Zakup obuhvata objekte na podru~ju Sarajeva, Zenice, Visokog, Breze, Maglaja, @ep~a, Cazina, Sanskog Mosta i Klju~a. Strate{ko povezivanje Mercatora BH i Drvoprometa uklju~uje kupovinu zaliha, opreme, preuzimanje zaposlenika Drvoprometa, za {to je Mercator platio 12 miliona KM, kao i saradnju na komercijalnom i veleprodajnom podru~ju. Preuzimanjem 670 radnika DP-a, Mercator }e u BiH zapo{ljavati oko 1.800 radnika, re~eno je tokom ju~era{nje konferencije za novinare u Sarajevu. Nakon ove koncentracije Mercator }e imati tr`i{ni udio u BiH oko sedam posto.

u odnosu na ono {to opredeljujelojalnost potro{a~a. Jedino potro{a~i mogu da diktiraju promenu asortimana, ni{ta drugo, jer je na{ osnovni zadatak da obezbedimo kontinuitet i gradimo prepoznate vrijednosti DP brenda. Ono na ~emu }emo raditi u DP-ovim objektima, na ~emuradimo i u svimdrugimna{imobjektima, jestepodizanjenivoa usluge. Zna~i, mi smo svesni da je u dana{njem vremenu recesije kadao~ekujemo i drugiudarkrizezaista privilegija imati lojalnog potro{a~a. U tom smislu, najva`niji stalni zadatak je da potro{a~ sa rado{}u svoj te{ko ste~eni novac donese i potro{i ba{kod nas. Radi}e se i na podizanju nivoa trgova~ke opreme u smisluobezbe|enjakvaliteta i bezbednosti namirnica koje prodajemo.

Doma}i proizvodi
• S obzirom na to da je Drvopromet bio poznat po dobrim odnosima sa doma}im dobavlja~ima, prije svega malim kompanijama, kakav }e biti odnos sa dobavlja~ima nakon preuzimanja? - Mi svi `ivimo od prometa i od profita, ako se to zna, onda je vrlologi~no da je osnovni zadatak ozbiljnogtrgovca daoslu{kuje i pratipotrebe njegovih potro{a~a. DP ima svoju doktrinu, ima svoju koncepciju i ima svoju ponudu na koju su kupci odgovorili time {to se svaki dan iznova vra}aju u DP markete. Dakle, na{a strategija apsolutno ne mo`e biti izmenjena. Na{a odluka je da,presvega,DP brendzadr`imo

PREUZIMANJE Ju~er formalno po~elo preuzimanje prvog objekta DP marketa u BiH
• Najavljeno je da }e od ove koncentracije koristi imati i doma}i proizvo|a~i u smislu pove}anja izvoza, mo`ete li pojasniti na koji na~in }e se do}i do toga? - Mi smo formiranjem regije Mercator trgovine jugoisto~ne Evrope jo{ pre dve godine otvorili prolaz svim kvalitetnim proizvo|a~ima koji mogu da obezbede volumene, jer je ozbiljna stvar preuzeti obavezu snabdevanja regionalnog lanca i iza toga mora da stoji ozbiljna proizvodnja, omogu}ili da na policama {irom regije jugoisto~ne Evrope gde Mercator ima trgovine svi oni koji se jave na

konkurs za trgova~ku marku ili `ele da plasiraju svoje proizvode pod vlastitim imenom imaju {ansu da rade. Naprimer, ulje koje se proizvodi u Bosni se prodaje kao trgova~ka marka na svim tr`i{tima gde Mercator ima svoje operacije. Ima sjajnih proizvo|a~a koji }e to znati iskoristiti, prostora za to ima. Dobri proizvo|a~i su prepoznati, imate kvalitetne doma}e proizvode papirne galanterije, sjajne konditorske proizvode, jufke koje se ovde prave su tako|er prepoznatljive. Osnovni parametar je da potro{a~ prepozna kvalitet i da on diktira {ta je na{ asortiman i koji su potencijali odre|enog brenda. Smatram da u regiji ima prostora za vo}e i meso iz BiH,jer su to proizvodi ~iji je kvalitet prepoznat i u ~ije lansiranje nije potrebno dodatno ulagati.

Odgovor na krizu
• Zbog ~ega je odlu~eno da Mercator na tr`i{tu BiH, kao i u

Hrvatskoj i Crnoj Gori, posluje sa dva brenda? - Mercator je izvan mati~nog tr`i{ta Slovenije prepoznat kao premium banner. Mi smo jo{ 2006. godine testirali rad sa dva bannera pripremaju}i se na krizu, izmenjene kupovne navike, pad tra`nje i pad kupovne mo}i na na~in da smo ponudili drugi banner koji na policama pre svega sadr`i mnogo vi{e doma}ih proizvoda i koji je cenovno pozicioniran na na~in da je pravi odgovor na sve diskontne trgovce i da zapravo odgovori na oslabljenu mo} potro{a~a u regiji. Najozbiljniji kandidat na ovom tr`i{tu je bio DP i mi smo nakon dugotrajnih pregovora uspeli da se dogovorimo i da se ova transakcija dovede do kraja. Danas (ju~er, op. a.) formalno po~injemo preuzimanje prvog objekta. Najve}i izazov u narednom periodu je kvalitetna integracija zaposlenih, jer smo sve-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 242 - 13. 12. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Konkurencijsko vije}e BiH

Dozvoljena koncentracija
AS-a i Vispaka
Konkurencijsko vije}e BiH na posljednjoj sjednici ocijenilo je dopu{tenom koncentraciju na tr`i{tu pru`anja usluga tr`nica na veliko izme|u privrednih subjekata MG Mind d.o.o. Mrko nji}-Grad i Tr`ni ca a.d. Ba nja Lu ka. Me|utim, zbog nepodno{enja prijave koncentracije u utvr|enom roku, preduze}u MG Mind izre~ena je nov~ana kazna od 40.000 KM, saop}eno je iz Konkurencijskog vije}a. Doneseno je i rje{enje kojim se ocjenjuje dopu{tenom koncentracija na tr`i{tu proizvodnje prehrambenih proizvoda u BiH nastala stjecanjem kontrole privrednog subjekta AS d.o.o. Jelah - Te{anj nad viso~kim preduze}em kupovinom ve}inskog paketa dionica. AS je tako|er nov~ano ka`njen zbog nepodno{enja prijave koncentracije u utvr|enom roku sa 50.000 KM.

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.488813 1.437051 26.021213 0.076274 0.262360 0.639318 1.891912 0.565032 0.253319 0.215514 1.579837 0.790270 2.300637 1.472297 0.046641 1.892668

1.955830 1.492544 1.440653 26.086429 0.076465 0.263018 0.640920 1.896654 0.566448 0.253954 0.216054 1.583796 0.792251 2.306403 1.475987 0.046758 1.897412 USD BAM

1.955830 1.496275 1.444255 26.151645 0.076656 0.263676 0.642522 1.901396 0.567864 0.254589 0.216594 1.587755 0.794232 2.312169 1.479677 0.046875 1.902156 1.55728 2.275667

SDR (Special Drawing Rights) na dan 09. 12. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 09. 12. 2011 =

Konkurencijsko vije}e je nakon procjene i analize podataka i ~injenica utvrdilo da koncentracija privrednih subjekata Amko Komerc d.o.o. Sarajevo i Merkur d.d. Sarajevo ne spre~ava, ograni~ava, niti naru{ava tr`i{nu konkurenciju na tr`i{tu trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u FBiH, te je dozvolilo koncentraciju ove dvije kompanije.

Foto: D. ]UMUROVI]

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011. Poslovanje preduze}a sa dr`avnim vlasni{tvom
770,05 838,57
BIRS BIFX

BIZNIS/BERZE
951,22 1.780,01
FIRS SASX-10

21

1.500,04 816,95
ERS10

SASX-30

Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj ber zi os tva ren je uku pan pro met od 282.153,01 KM (105.934,46 KM redovne berzanske trgovine i 176.218,55 KM prijavljenog vanberzanskog prometa). Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenU~esnici javne rasprave: Ima i boljih rje{enja
Foto:S. GUBELI]

SASE: Najve}i promet dionicama BH Telecoma

ta BH Telecom d.d. Sarajevo od 25.931,50 KM. Na vanberzanskom tr`i{tu obavljene su transakcije dionicama emitenata: DD za proizvodnju ko`e Bugojno, u okviru jedne transakcije prometovano je 788 dionica od 3.309,60 KM, Litvatrans d.d. Banovi}i, u okviru jedne transakcije prometo-

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 12. decembar/prosinac 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

Roboti upravljaju

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. C FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija M FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija P PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Hidrogradnja d.d. Sarajevo JP HT dd Mostar IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda HZHB Mostar JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Postbank BH d.d. Sarajevo [ipad komerc dd Sarajevo 17,90 3,93 51,76 1,85 8,00 63,00 42,79 19,00 23,30 2,20 0,00 -0,03 0,01 -0,08 -0,08 0,00 0,00 -0,01 -0,03 -0,04 17,90 3,93 52,00 1,85 8,00 63,00 43,00 19,00 23,30 2,20 17,70 3,93 50,50 1,85 8,00 63,00 42,50 19,00 23,30 2,20 1.450 100 315 900 100 101 85 170 100 22 25.931,50 393,00 16.260,43 1.665,00 800,00 6.363,00 3.637,50 3.230,00 2.330,00 48,40 7 1 9 3 2 5 2 5 1 1 34,92 27,00 97,60 90,25 98,65 95,00 88,00 78,11 -0,03 -0,02 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 34,92 27,00 97,60 90,25 98,70 95,00 88,00 78,11 34,92 27,00 97,60 90,25 98,62 95,00 88,00 78,11 203 1.528 16.979 1.659 5.001 10.000 8.989 2.772 70,89 412,56 16.571,50 1.497,25 4.933,66 9.500,00 7.910,32 2.165,21 1 1 1 1 3 2 3 1 3,50 -0,01 3,50 3,50 500 1.750,00 2 8,29 -0,05 8,29 8,29 56 464,24 1

KAPITALOM
Za privrednike je neprihvatljiv povratak na administrativno komandovanje kompanijama, kako se `eli nametnuti novim zakonom o upravljanju dr`avnim kapitalom
Nacrt zakona o upravljanju dr`avnim kapitalom u privrednim dru{tvima u Federaciji Bosne i Hercegovine o kojem se ovih dana vodi javna rasprava nije u skladu sa drugim zakonima na{eg pravnog sistema. U slu~aju da bude usvojen u predlo`enoj formi, statuti privrednih dru{tava na koja se odnosi bi}e uskla|eni samo sa odredbama ovog zakona, a suprotni svim ostalim koji reguli{u ovu oblast. To nije dobro, smatra Kemal Grebo, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo, jedan od u~esnika ju~era{nje javne rasprave o ovom nacrtu, na ~iji je sadr`aj izre~ena lavina primjedbi. Sadr`aj zakona, u ime predlaga~a, prezentirala je Jasmina Ba{i}. duze}ima uglavnom se pona{aju kao roboti jer im je ministarstvo - vlasnik dalo upute {ta }e re}i i kako }e glasati, smatra Be}arevi}. Uz to se usprotivio rje{enju koje podrazumijeva da jedan od ~lanova nadzornih odbora bude i predstavnik Sindikata.

Sunovrat kapitala
Najo{trija je bila Alma ^olo, pravni savjetnik generalnog direktora BH Telecoma. Smatra da zakon daje ve}a prava dr`avi kao vlasniku u odnosu na ostale vlasnike, prije svega, male dioni~are i vra}a nas u administrativno upravljanje privredom, gdje dr`ava komanduje. “Gdje je tu tr`i{na utakmica“, zapitala se pritom. U raspravi je u~estvovalo vi{e predstavnika Elektroprivrede HZHB-a, a jedan od njih Dragan Kobili} smatra da zakon nije dobar jer donosi mnoga ograni~enja u upravljanju kompanijama. “Zakon je pisan na armaturi postoje}eg koncepta, na osnovu kojeg je u proteklih 20 godina u sunovrat gurnut dr`avni kapital u mnogim na{im preduze}ima“, ocjena je Osmana Hasanagi}a iz Elektroprivrede BiH. Ovaj zakon je bitan za kreiranje ukupnog poslovnog ambijenta, ali kako je na kraju zaklju~io Stipo Buljan, tajnik federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, njegovo dono{enje nije hitno, {to predlaga~u daje mogu}nost da ove i druge primjedbe razmotri i ugradi u njegov kona~ni tekst.
H. ARIFAGI]

Banjalu~ka berza Kursna lista za 12. decembar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Sindikat nepotreban
Posebnu pa`nju izazvali su ~lanovi zakona kojim se reguli{e u~e{}e ~lanova sindikata u nadzornim odborima tih kompanija, te naknada ~lanova nadzornih odbora i uprava. Direktor Energoinvesta Enes ^engi} smatra da se ovakvim zakonom ne stvara prostor za {irenje kompanije i novo zapo{ljavanje. Doskora{nji direktor BH gasa Almir Be}arevi} je rekao da nam zakon ne treba jer }e za dvije-tri godine biti rasprodata skoro sva preduze}a u kojima dr`ava ima vlasni~ki udjel. Uo~io je da se ovim zakonom `eli efikasnije rje{avati razrje{enje direktora i nadzornih odbora, “a istovremeno se ne govori o njihovom imenovanju“. - ^lanovi upravnih odbora u ovim pre-

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Bira~ a.d Zvornik Boksit a.d. Mili}i ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} Elektrokrajina a.d. Banja Luka Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonji} Grad Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,16 9,07 5,42 -0,95 -9,03 -0,91 4,18 9,2 5,47 4,09 9,01 5,31 1.858 2.473 100 7.725,22 22.439,43 541,82 0,027 0,55 0,582 0,39 0,33 0,551 0,451 0,161 0,2 0,231 1,58 -3,57 0 9,81 -2,5 0 0,18 -10,87 -5,29 -12,66 -19,79 0,64 0,027 0,55 0,6 0,39 0,331 0,551 0,451 0,165 0,201 0,231 1,58 0,027 0,55 0,5 0,39 0,33 0,551 0,451 0,161 0,2 0,231 1,56 2.500 1.255 2.449 6.000 5.500 800 8.000 10.642 25.836 25.000 156.733 67,50 690,25 1.424,50 2.340,00 1.816,00 440,80 3.608,00 1.716,49 5.169,20 5.775,00 247.274,63

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Komo a.d. Modri~a Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,15 90,54 39 38,02 37,99 36,85 0 0,04 0,05 0,05 -0,03 -1,5 0,15 90,61 39,02 38,02 38,01 37,3 0,15 11.178 90,5 37.459 39 49.964 38,02 5.160 37,56 540.298 36,5 44.437 1.676,70 27.133,04 19.488,29 1.961,83 205.261,72 16.375,70

Saradnja Inhema i Dite
Bosanskohercegova~ki proizvo|a~ deterd`enata Dita d.d. Tuzla postigao je dogovor o saradnji sa kompanijomInhem d.o.o. iz Zrenjanina, koja se bavi proizvodnjom deterd`enata, kozmetike i sredstava za ~i{}enje, saop}eno je iz ove kompanije. Saradnja }e podrazumijevati zajedni~ki nastup, proizvodnju i razvoj na regionalnom tr`i{tu ovih dviju kompanija. Zvani~no potpisivanje ugovora se o~ekuje do kraja decembra ove godine. Kompanija Inhem je najve}i proizvo|a~ pra{kastih deterd`enata u regiji. M. O.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

107,45 3,24

$ 1,08 %

1.671,70 31,16

$ 2,63 %

656,00 587,50

$ 0,83 %

PLIN
$ 2,23 %

SREBRO
$ 3,37 %

KUKURUZ
$ 1,14 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Druga faza izgradnje dvorane Grbavica

Pripreme za Sarajevo Holiday Market

^eka se u~e{}e
drugih institucija
Kanton uplatio pola miliona KM, iz Grada nema pomo}i • Ugovor vrijedan 1,2 miliona maraka

Pripreme u punom jeku Potpisan aneks ugovora izme|u Op}ine, Zavoda za izgradnju i Unigradnje

Foto: S. GUBELI]

Nakon {to je u septembru 2010. godine po~ela izgradnja sportske dvorane Grbavica, sa drugom fazom moralo se pri~ekati zbog nedostatka finansija. Tako je ju~er potpisan aneks ugovora izme|u Op}ine Novo Sarajevo, Zavoda za izgradnju KS-a i izvo|a~a Unigradnje, vrijedan milion i 200 hiljada maraka. Ova multifunkcionalna dvorana jedan je od najzna~ajnijih projekata Op}ine, a u sklopu nje predvi|ene su kuglana i streljana, te mala sala za borila~ke sportove i klasi~na velika dvorana, a od drugih se razlikuje jer }e imati podzemne gara`e. Dvorana }e biti opremljena za odr`avanje sportskih i kulturnih doga|aja, te sajmova. Njen kapacitet je 1.500 do 3.500 gledalaca, zavisno od manifestacije. - Zadovoljan sam {to smo u toku ove godine uspjeli po~eti drugu fazu realizacije projekta. Ko god sumnja u na{u dvoranu, neka ode i vidi. Preostaje nam da u

narednom periodu obezbijedimo oko milion i po maraka, {to bi omogu}ilo zavr{etak gra|evinskog dijela, a isto toliko bi}e potrebno za opremu. Dinamika radova zavisi od priliva sredstava, naglasio je na~elnik Ned`ad Kold`o. U dvorani Grbavica odr`at }e se omladinsko svjetsko rukometno prvenstvo 2013, a dio novca upravo zbog ovoga o~ekuje se i iz bud`eta Vije}a ministara. Nakon posjete dvorani kantonalnog premijera Fikreta Musi}a i ministra za kulturu i sport Ivice [ari}a, Vlada je u~estvovala sa obe}anih 500.000 maraka. - Mislim da }e u ovoj godini iznos finansiranja od Kantona biti zna~ajan. Iako je Grad Sarajevo obe}ao sredstva, jo{ ih nismo dobili, kazao je Kold`o. Ovo je prvi sportski objekt ovakvog tipa u Novom Sarajevu, a on }e ujedno biti dom svim sportskim udru`enjima op}ine.
M. T.

Neka zimska
Po uzoru na bo`i}ne markete u Evropi, na Trgu oslobo|enja – Alija Izetbegovi} }e 15. decembra zvani~no biti otvoren Sarajevo Holiday Market. Mno{tvo sadr`aja, raznovrsna ponuda te posebni program za mali{ane zasigurno }e privu}i veliki broj posjetilaca. Sajam }e biti podijeljen u tri dijela: market u kojem }e svi zainteresovani imati prili ku ku pi ti ugla vnom ru~no ra|ene proizvode poput pletiva, drugi dio }e biti: dje~iji paviljon gdje }e se sve do 15. januara odr`avati radionice za najmla|e, te Sarajevsko pivo Holiday Pub u sklopu kojeg }e svako ve~e biti odr`an koncert koji }e zasigurno upotpuniti dru`enje mladih.

~arolija po~ne
Sarajevsko pivo Holiday Pub donosi koncert svake ve~eri U~enje engleskog za djecu, pletivo od deset do 30 KM

U Ulici Obho|a

Odvodnja povr{inskih voda
U toku je odvodnja povr{inskih voda u Ulici Obho|a, u starograd skoj mje snoj za je dni ci Mo{}anica, a sam projekat }e podrazumijevati iskopavanje, kanalisanje i preusmjeravanje vode u {aht. Projekat ko{ta 3.600 KM i finansira ga Op}ina, a izvo|a~ je KJKP Rad. - Na ovoj lokaciji preko ulice se izlijevala voda, {to je predstavljalo veliku opasnost za gra|ane, posebno zimi, kada je ona ledila. Ovaj projekat bi trebao biti zavr{en tokom sedmice, pojasnili su u Slu`bi za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad.

[ator za dje~ije radionice

[atori za djecu
Centar za samopouzdanje je jedan od u~esnika sajma, a direktorica Centra Nermina [abanovi} nam je kazala da je ovo izvanredna prilika za osobe sa invaliditetom da poka`u javnosti svoje proizvode, ali i zarade kako bi kasnije mogle nastaviti svoj rad. - Na{i {ti}enici prave zadivljuju}e proizvode. Poznato je da mi radimo ru~no ra|ene ta{ne, pa }emo tako imati u ponudi torbe koje imaju dvostruku namjenu - tzv. damske, ali i one koje se

mogu pretvoriti u ruksake. S obzirom na kvalitet i da se sve radi ru~no, cijena jedne torbe }e biti 120 KM, naglasila je [abanovi}.

Upoznaj profesiju
U ponudi }e biti i sve od pletiva: kape, rukavice, {alovi, e{arpe, a cijene }e se kretati do deset do 30 KM. Za najmla|e }e posebno biti ure|eni {atori u kojem }e dobiti sav potrebni materijal za rad od bojica, plastelina, do u~enja engleskog jezika, pu{tanja dje~ijih filmova... Sve aktivnosti }e biti besplatne, a mo}i }e do}i djeca od ~etiri do

12 godina. - U dijelu programa koji se zove Upoznaj profesiju, svaki dan }e biti predstavljena po jedna, recimo jedan dan vatrogasac, drugi doktor, glumac itd. U radionicama za djecu imat }emo `ongliranje i pravljenje novogodi{njih ukrasa, gdje }e djeca mo}i ponijeti ku}i ukrase koje su napravili, kazala nam je Adisa Ahatovi}, voditelj dje~ijeg paviljona Asa ~arobni svijet. Pored svega, djeca }e se mo}i dru`iti sa Djeda Mrazom, a bit }e organizovano i takmi~enje sa trka}im automobilima kao i ono u tenisu. E. GODINJAK

HILJADU KM
Narodnoj kuhinji
Donaciju od 1.000 KM Narodnoj kuhinji Stari Grad u ime [taba NATO-a Sarajevo uru~io je ju~er Michael Borau, savjetnik za podoficire. Donaciju je primila upravnica Narodne kuhinje Zilha [eta, koja je jo{ jednom napomenula kako u Sarajevu ima puno gladnih i socijalno ugro`enih. "Dovoljno je da ka`em kako trenutno imamo 6.050 korisnika kuhinje, a u avgustu ih je bilo 4.600, pa nam ova donacija puno zna~i", rekla je [eta.

Besplatno u Cinema City
Ove se dmi ce po dvi je ula zni ce za pro je kci je mul ti plexa Cinema City dobili su na {i ~ita oci: Ane la Len do, Amer Maslo i Alis Kulovi}. Svi ko ji `ele do}i do ula zni ca tre ba ju po pu ni ti ku pon sa na {ih stra na i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju na{eg lis ta.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja bez struje }e ostati podru~ja koja se napajaju preko transformatorskih stanica: od 9 do 14 sati ^engi}-Vila I/2, a od 9 do 15 Osenik 5, O[ Sokolovi}-Kolonija, Lokve 2, Ilid`anski put, ^e{}e, Bla`uj kamenolom i Ansambl Ko{evo.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011. Pregovori Vlade i predstavnika sindikata

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

276-982

KREDIT ZA PLATE
ili reforma sistema
Nudimo aneksiranje kolektivnih ugovora, ali {ta dobijamo zauzvrat, pita se Sivro • Vlada je svjesna da tu`be ne mogu izbje}i, isti~e Rener
U Kantonu Sarajevo ju~er je odr`an sastanak ~lanova Vlade i predstavnika sindikata obrazovanja, policije i dr`avnih slu`benika. Prvobitni zahtjev za pove}anje plata za 20 posto, predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja Faruk Be{li} spustio je na 3,18, ali ni tada podr{ke u Vladi nije bilo. ne{to zauzvrat. Me|utim, izgleda da Vlada nema rje{enja. Ministar finansija je kazao da je jedina opcija podizanje kredita za pove}anje plata i da to nikad ne}e potpisati ili reforma sistema, dodaje Sivro.

VA@NIJI TELEFONI

Cijena rada
Glavni sindikalni povjerenik SSSBiH za Kanton Sarajevo Franjo Rener isti~e kako je red da sindikati otvore pri~u u vezi sa cijenom rada, ali i o naslije|enim tu`bama. - ^lanovi Vlade su svjesni da tu`be ne mogu izbje}i. Me|utim, trebamo sjesti i izna}i rje{enja kako ne bi do{lo do novih tu`bi a, po meni, imamo tri velika problema u KS-u. To su komunalna privreda, gdje se stanje godinama ne mijenja, pomenute tu`be, te ambijent koji je veoma lo{ po pitanju zapo{ljavanja i razvoja privrede, nagla{ava Rener.
J. M.

Ne}emo {utjeti
- U Vladi su mislili da }emo mi u sindikatu biti za{tita ove vlasti i da }emo {utjeti. Dali smo sugestije kako prevazi}i ovu situaciju, a onda smo ponovo ~uli na{eg ministra kako govori da je u obrazovanju 500 uposlenih vi{ka. Ja sam pitao gdje su novci od smanjenja broja uposlenih u osnovnom obrazovanju za 97 radnika, ali nisam dobio odgovor, ka`e za Oslobo|enje predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja Saudin Sivro. Sivro napominje da je 479 slu`benika KS-a dobilo prvos-

Protokol o saradnji se ne po{tuje, tvrde sindikalisti

tepenu presudu u tu`bi protiv Kantona, u vezi sa visinom toplog obroka za 2008, 2009. i

2010. godinu. - Nudili smo im aneksiranje kolektivnih ugovora, ali tra`imo

Klizi{te u Bogati}ima

Zavr{ena privremena sanacija
Prema memorandumu Vije}a ministara BiH, vlade Federacije BiH i Republike Srpske izdvojile su 500 hiljada maraka za sanaciju klizi{ta u Bogati}ima. Tako je u proteklom periodu privremeno sanirano najve}e klizi{te u na{oj zemlji. Prema rije~ima Esada Veli}a iz Slu`be civilne za{tite Trnovo, za trajnu sanaciju klizi{ta potrebno je izme|u sedam i osam miliona maraka. - U proteklih nekoliko sedmica rastere}ene su padine i izgra|eni kanali kako bi se sprije~ilo daljnje klizanje tla. Taj posao je kvalitetno ura|en i za sada nismo zabilje`ili da je bilo naknadnog pomjeranja tla. Prati}emo stanje i u narednom periodu, s obzirom na to da se o~ekuju nestabilnije vremenske prilike kada su klizi{ta najaktivnija. Ukoliko do|e do aktiviranja klizi{ta, obavijesti}emo nadle`ne, kazao nam je Veli}. Osnovni problem zbog kojeg trajna sanacija ovog klizi{ta nije ni na vidiku jeste nedostatak finansijskih sredstava, a prema Veli}evim rije~ima, tek nakon tog zahvata ovo klizi{te na granici entiteta vi{e ne bi bilo opasnost za stanovnike nastanjene nizvodno od ovog dijela toka @eljeznice. S. Hu.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

Za kompletne radove potrebno do osam miliona KM ljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka sva-

Foto: A. KAJMOVI]

6 4

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54, 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05, 18.18, Zenica 4.34, 7.12, 12.06, 19. 8, Konjic 7. 5, 15.40, 19. 0, Kakanj 15.30 1 1 1

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Köln 14, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Istanbul 18

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.15, 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22, 20.59, Zenica 6.47, 9.23, 13.33, 20.54, Konjic 6.40, 12.50, 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedje-

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.30, Köln 13.20, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22

ki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16,

17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Dopunjen projekat Airport Centera Sarajevo

Kino-sale na krovu
Investitori iz Austrije uvode direktnu autobusku liniju od grada do Aerodroma • Zavr{etak gradnje u 2013. godini
Airport Center Sarajevo, koji }e se izgraditi neposredno uz Aerodrom, a preko puta biv{eg Olimpijskog sela, dobi}e, uz 30.800 kvadrata prodajne povr{ine za iznajmljivanje, i kino-centar veli~ine 3.000 kvadratnih metara sa sedam do devet dvorana. [ezdeset posto prodajnih povr{ina ve} je iznajmljeno, po~etak izgradnje centra planiran je u prolje}e, a otvorenje 2013. godine. Yorker i Oviesse, zatim supermarket Delhaize i Sport Life, objasnio je Böck. U toku su i pregovori o iznajmljivanju prostora preduze}u Peek & Cloppenburg (P&C), lancu drogerija dm, trgovini cipela Deichmannu, modnoj ku}i Lindex, tekstilnom lancu Takko, modnom lancu Tom Taylor...

Direktna veza
Na na{e pitanje koliko }e projekat izgradnje na kraju ko{tati, iz austrijske grupe su kazali da }e to zavisiti o ishodu pregovora s operaterima kina. Kako za liniju prema Aerodromu me|u sarajevskim kompanijama nije bilo interesa, investitori centra su nam kazali da }e biti organizovan autobuski prevoz iz centra grada do ACS-a, kao i direktna veza do Aerodroma, {to je ve} dogovoreno.
J. M.

Svjetski brendovi
- Nedavno smo pro{irili projekat, tako da }emo na krovu centra graditi multipleks kino, u koje }e se ulaziti preko pomi~nih stepenica iz podru~ja gastronomije. Multiplex }e imati sedam do devet dvorana, kazao je magistar Michael Böck, uz magistra Franza P. Kusa, glasnogovornik austrijske investitorske grupe IPD/Karimpol, koja gradi shopping centar ACS.

Izgled centra prema projektu austrijske firme

Böck je dodao kako su u toku pregovori sa dva potencijalna operatera budu}eg multipleksa. - U ovom trenutku smo ve}

iznajmili oko 60 posto prodajnih prostora i ve} nam se pridru`io ~itav niz velikih me|unarodnih i nacionalnih brendova: Zara, Ber-

shka, Stradivarius i Pull&Bear su ~etiri modna brenda {panske grupe Inditex. Od modnih ku}a pridru`it }e im se jo{ New

^eka se potez Tu`ila{tva

Povratnici u Trnovo

Uru~eno 13

motokultivatora
Putem Udru`enja Ostanak povratnicima uru~ene ma{ine u vrijednosti od 90.000 KM
Radnici ru~no sklanjaju dijelove objekta

Uposlenicima KJKP Rad, firme koja je anga`ovana na ru{enju bespravnog objekta u Nahorevskoj ulici 5, ni do danas nije omogu}eno da sa mehanizacijom u|u na ovo zemlji{te. Podsje}amo, 2. decembra na teren su uz radnike iza{li inspektor Op}ine Centar, te pripadnici PU Centar. No, na samom ulazu u gradili{te, navodno se po-

Deset dana blokade

kvario kamion pun gra|evinskog materijala, investitora firme BH Bau, koji ni nakon deset dana nije sklonjen. Iz Op}ineCentarzatra`ili su krivi~nu prijavu zbog ometanja slu`benih lica u obavljanju du`nosti, a da li }e ona biti i podignuta, te da li }e policija ukloniti vozilo, odluku treba donijeti Kantonalno tu`ila{tvo. J. M.

Generalni direktor hotela Bristol Kai Be hrens i na~el nik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o sve~ano su promovisali pristupanje Bristola lancu Global hotel Alliance (GHA), svjetskoj alijansi sa vi{e od 300 hotela u 48 dr`ava svijeta. Ujedno je uprili~en i Dan otvorenih vrata Bristola, na kojem su posjetitelji imali priliku da se informi{u o sadr`ajima hotela, pogledaju sobe, apartmane, restorane, kafe-slasti~arnu, kuhinju, ali i da saznaju sve {to ih zanima kada je u pitanju rad hotela. Uprili~ena je i degustacija razli~itih jela, a za najmla|e posjetitelje bio je

Dan otvorenih vrata Bristola

pripremljen i zabavno-muzi~ki program sa umjetni~kim kutkom i radionicama. Najmla|i su imali i poseban dje~iji meni.

U okviru projekta odr`ivog povratka i samozapo{ljavanja u op}inu/op{tinu Trnovo, ju~er je njihovim povratnicima uru~eno 13 motokultivatora. Projekt je realizovan u okviru aplikacije Udru`enja povratnika Ostanak uz finansijsku pomo} federalnog Ministarstva raseljenih osoba i Vlade KS-a. Tako je federalno Ministarstvo za ovu namjenu izdvojilo 70, a Vlada KS-a 30 hiljada KM. Uru~enju su prisustvovali i resorni ministri Adil Osmanovi} i Velida Memi}. - Vrijednost donacije iznosi oko 90 hiljada maraka, a ma{ine }e dobiti 13 povratnika koji su se vratili na prija{nje mjesto stanovanja, kazao je Miralem Kari}, predsjednik Udru`enja Ostanak. Ministrica za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica KS-a Velida Memi} naglasila je da je ovo jedan od na~ina kako da se ljudima obezbijedi povratak u prijeratne domove. - Kada se ljudi vra}aju na staro prebivali{te, imamo obavezu da im pomognemo da svojim radom mogu osigurati egzistenciju, pojasnila je Memi}. Nusret Bunar je povratnik u Kijevo, a ju~er je dobio kosilicu. Kako nam je kazao, ova donacija mnogo zna~i za njega i {est ~lanova njegove porodice. - Ovo je ogromna pomo} jer vi{e ne}u morati ru~no da kosim travu i obra|ujem zemlju. Prvi

Povratnike obradovala donacija

Foto: A. KAJMOVI]

put sam dobio donaciju i veoma sam zahvalan na tome, kazao je Nusret. U Kijevo se vratio i Sadik Belko koji je dobio motokultivator. - Nisam imao ni{ta, osim svoje dvije ruke. Sve sam ru~no

obra|ivao uz pomo} stoke, ali bilo je zaista te{ko. Me|utim, nisam imao izbora, morao sam raditi kako znam i umijem. Sada }e sve biti lak{e za mene i moju petero~lanu porodicu, istakao je S. Hu. Sadik.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

25

26

KULTURA

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Danas u Sarajevu

Sedmi zimski salon knjige

Volim da
Bh. portal na
francuskom jeziku
Prva zvani~na prezentacija prvog bh. portala na francuskomjezikuodr`a}e se danasu Sarajevu, u prostorijama CIFS-a (College InternationalFrancophoneSarajevo), s po~etkom u 18 sati. O zna~aju frankofonije, kao faktorazbli`avanjana{ezemlje sa frankofonskim zemljama, te o ulozimedija u Sarajevu}e se, istog dana, odr`ati i konferencija“Frankofonija kroz nove medije - nova uloga, novi izazovi“. Cilj konferencije je da upozna bh. javnost ne samo o uticaju i zna~aju koji ima za nas frankofonijanego i da naglasi upravo ulogu medija. Bio je to neposredan povod da nam Zehra Dreca - Sikias, urednica bh. portala na francuskom jeziku, ka`e: - Na frankofoniji u BiH se posljednjih godina dosta radi. Francuskijezik je sve prisutniji, posebno krozkulturu. Uprkostomemalo se zna {ta je to frankofonija i {ta zna~i dobiti statut posmatra~a u Me|unarodnojorganizacijifrankofonije (BiH ga je dobila na13. samitu frankofonskih zemalja pro{le godine u oktobru u {vajcarskom gradu Monterx). To nije samo promocija francuskog jezika. ^itav jedan sistem vrijednosti stoji iza frankofonije koja je, tako|er, i mo}na politi~ka organizacija u svijetu. S druge strane, frankofonskimzemljama u Bosni

se na|em u
mirisu knjiga
Drago mi je da publika ve} gleda, razgleda, kupujel knjige i nadam se da }e svim izlaga~ima Salon bitil uspje{an, ka`e Ajdin [ahinpa{i}l
Prva tri posjetitelja koja su ju~er ujutro pre{la prag Gradske galerije Collegium Artisticum dobila su na dar po jednu knjigu. Ve} sedmu godinu daruje ih Tajib [ahinpa{i}, vlasnik TKD “[ahinpa{i}“, u ~ijoj se organizaciji Zimski salon knjige i doga|a. No, ju~era{nje jutro je po broju posjetitelja kad se usporedi s prethodnim zimskim salonima knjige, bilo izuzetno i potvrdilo da je ova manifesta-

Jezik diplomatije
Me|unarodna organizacija frankofonije trenutno ima 75 ~lanova. Zna~ajfrankofonije je vi{estruk: francuski jezik nije samo jezik kulture i umjetnostinego i jezik nauke i poslovne saradnje. I ne trebazaboraviti~injenicu da je to “najdiplomatskiji“ jezik na svijetu - neosporno je da je kroz istoriju francuski uvijek bio poznat kao jezik diplomatije. se posve}ujepremalopa`nje, posebno kada gledamo s ekonomskogaspekta. Premalo je turista iz frankofonskihzemalja, premalo je bosanskihproizvoda na tom tr`i{tu, premalopromocije, ulaganja, interesovanja, truda da se pobolj{aimid`Bosne i Hercegovine u ovimzemljama.Kao da se zaboravlja da je Francuskajedna od vode}ih sila u Evropi, jedna od najbrojnijihevropskihnacija, s ogromnim ekonomskim tr`i{tem… Po rije~ima Zehre Dreca - Sikias, ovaj, prvi skup koji organiziraju, bi}e posve}en mjestu i ulozi elektronskih medija u razvijanju svijesti o bitnosti frankofonije za BiH, ali i promociji BiH u svijetu. Zdenka BRAJKOVI]

cija ili, jednostavnije re~eno, sajam knjige, stekao odre|eni status kod ~itateljske publike.

Pozdravljam
- To je nama izuzetno drago. Mi smo se trudili da kroz medi-

Predstavljanja

Moj susjed musliman
U organizaciji Odbora za sociolo{ke nauke Odjeljenja dru{tvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti BiH danas }e, s po~etkom u 12 sati, biti odr`ano predstavljanje knjige “Moj susjed musliman“ akademika Ivana Cvitkovi}a. O knjizi }e govoriti Dra`en Budi{a, prof. dr. Fikret Kar~i}, prof. dr. Mirko Pejanovi} i doc. dr. Dino Abazovi}, a moderator je akademik Boris Tihi. Promocija }e biti odr`ana u ANUBiH.
Prvi posjetitelji na dar su dobili knjigu

Knji`evna tribina “Izme|u korica“

Prvi svezak izabranih
djela @eljka Ivankovi}a
Matica hrvatska Mostar, u sklopu knji`evne tribine “Izme|u korica“, prire|uje ve~eras predstavljanje prvog svezka izabranih djela knji`evnika @eljka Ivankovi}a koji sadr`i knjige “700 dana opsade“ i “Tko je upalio mrak?”. Predstvljanje }e biti odr`ano s po~etkom u 18 sati u Galeriji kraljice Katarine u Mostaru. Izabrana djela @eljka Ivankovi}a iza}i }e u {est svezaka u izdanju izdava~kih ku}a Ex Libris iz Rijeke i Synopsis iz Sarajeva. Dizajn knjige uradio je grafi~ki dizajner iz Zagreba Damir Brali}, a predgovor je napisao knji`evnik Miljenko Jergovi}. U programu sudjeluju knji`evnici Ivan Lovrenovi} i Dragan Marijanovi}, prof. dr. Enver Kazaz i autor.

Alija Piri}, manifestacija je dobra stvar da se skrene pa`nja na knjigu

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

KULTURA
How to fly in Europe

27

O smjelosti i hrabrosti
Sino} je u SARTR-u koreograf i plesa~ Branko Poto~an predstavio 41. izvedbu svoje “Pje{a~ke zone“. Ova minijatura je i nakon sedam godina jo{ aktuelna

Sa ju~era{nje konferencije za novinare Posjetiteljima je na 61 {tandu dostupna izdava~ka produkcija vi{e od 100 izlaga~a/izdava~a
Foto: D. ]UMUROVI]

Foto: [. SULTANOVI]

je to naglasimo i mislim da ljudi, o~ekivano, ~ekaju da se vrata otvore u 10 sati. Prva tri posjetitelja dobiju knjige i onda se to na neki lijep na~in neformalno otvori, a drago mi je da publika ve} gleda, razgleda, kupuje knjige i nadam se da }e zaista svim izlaga~ima Salon biti uspje{an, ka`e Ajdin [ahinpa{i}, zamjenik direktora TKD “[ahinpa{i}“. - Nisam jo{ ni{ta vidjela, ja samo volim da se na|em u mirisu knjiga. Do{la sam prije da onako suvereno pregledam {ta ima, ono li ko no va ca ko li ko imam da rasporedim i da pokupim knjige i bje`im od gu`ve. Tako da je to... Ustvari, ja jako volim da sve to sama po istilahu uradim i onda da ne{to kupim, ka`e pjesnikinja Ferida Durakovi}, koju zati~emo pred jednim od {tandova. Me|u onima koje susre}emo je i prof. dr. Alija Piri}: - Pozdravljam ovu manifestaciju, to je dobra stvar da se jo{ jednom skrene pa`nja na knjigu, da se skrene pa`nja na probleme oko izdavanja, na porez na knjige itd. Dakle, drago mi je, radujem se, mislim da }emo na}i ne{to za ~itanje novo. Posjetiteljima je na 61 {tandu dostupna izdava~ka produkcija vi{e od 100 izlaga~a/izdava~a (vi{e njih je zastupljeno na jednom {tandu) iz BiH, Srbije i Hrvatske.

U Sarajevskom ratnom teatru otpo~eo je petodnevni workshop “How to fly in Europe“. Rije~ je o novom projektu Aparat teatra, koji je ostvaren u su ra dnji sa SAR TR-om. Workshop vodi ugledni koreograf i plesa~ Branko Poto~an, koji je sino} izveo svoj solo projekt “Pje{a~ka zona“. Poto~an je ovu minijaturu premijerno izveo u Cardifu (Velika Britanija) 2004, a kasnije i na turneji od Berlina (Njema~ka), Esha (Luksemburg), Istresa (Francuska), Be~a (Austrija), Montreala (Kanada), Kluza (Slovenija), Ljubljane (Slovenija), Maribora (Slovenija), Pule i Zagreba (Hrvatska) do Hrastnika (Slovenija).

Zna emocije
- U cijeloj Evropi odli~na je plesna scena, a Poto~an je jedan od njih. On je umjetnik koji ima svoju viziju i pogled na `ivot, koji zna biti veseo, tu`an, nostalgi~an. Zna emocije. Ova radionica nije samo u~enje tehnika nego ima i dublji smisao. Glumci }e letjeti stvarno, ali letjet }e i sim bo li~ki. Let mo`e zna~iti i to da oslobode neke svoje mogu}nosti kojih nisu bili svjesni, rekao je Ale{ Kurt. ne, nisu svi mogli u~estvovati. To je pozitivan indikator da u teatarskoj zajednici nedostaje rad na ovakav na~in, da se profesionalcima otvore vidici, daju nove ideje. Glumci su kao sporta{i, moraju neprestano raditi, biti i u fizi~koj i duhovnoj kondiciji da bi napredovali. Glumac u~i dok je `iv. U BiH, generalno, nedostaje workshopova, zato treba da se udru`imo, rekao je Kurt, isti~u}i da je “dugoro~ni zadatak Aparat teatra da pomogne razvoj i napredak teatarske zajednice u BiH, kao i odgoj nove publike“.

Minijatura
Ferida Durakovi} u razgledanju ponu|enog

Polovni jubilej
Na {tandu IKD University press nalazi se isklju~ivo stru~na literatura i od Dragana Markovi}a, direktora, saznajemo da ove godine ne samo da obilje`avaju, kako ga nazva, polovni jubilej - petnaest godina otkako objavljuju knjige s podru~ja dru{tvenih znanosti nego i da su pripremili nove naslove, ali i “neke dobre, ~ini mi se, popuste“. Tako|er, na {tandu se nalaze nova izdanja izdava~kih ku}a iz regiona, Hrvatske i Srbije. Popusti se kre}u od 30 posto, a neki od njihovih naslova
Dragan Markovi}: Obilje`avaju petnaest godina otkako objavljuju knjige s podru~ja dru{tvenih znanosti

nude se kupcima i po 60 posto sni`enom cijenom. Izdava~ka ku}a Buybook, ka`e Haris Ali}, ove godine nastupa na Zimskom salonu s nekoliko novih hitova koji su se pojavili u zadnjih mjesec, mjesec i pol, kao {to je roman ~ileanskog pisca Roberta Bolanja “2666“, “Keltov san” M. V. Ljose, “Institut za pode{avanje vremena“ Ahmeta Hamdija Tanipinarija, a tu je i srbijansko izdanje “Otkup

sirove ko`e“ akademika Abdulaha Sidrana, a do kraja sedmice }e biti dostupno i hrvatsko izdanje iste knjige. Popusti na naslove koji su se pojavili u zadnjih 15-20 dana mogu se nabaviti po cijenama ni`im za 20 posto, a neki raniji naslovi dostupni su s popustom od 50 i 60 posto. Sedmi zimski salon knjige otvoren je za posjetitelje od 10 do 19 sati, a ulaz je slobodan.
An. [IMI]

Tim povodom, ju~er je u SARTR-u na konferenciji za novinare Poto~an kazao: - To je moj prvi solo. Veoma je te{ko raditi i biti sam sa sobom na sceni. U Cankarjevom domu dali su mi mogu}nost da uradim ovaj 20minutni solo. Tematski, pozabavio sam se kontrapunktom svakida{njice, vrtloga borbe i stresa. Kroz tjelesno razmi{ljanje poku{avam utjecati i na teatarski na~in na}i realitet u kome vrijeme zastaje, u kome levitiramo. Kako di}i tijelo u drugu sferu, levitaciju i do}i do lako}e bivanja, nau~it }e polaznici ove radionice. “Pje{a~ka zona“ je minijatura koja je melanholi~na i tragikomi~na. Ovo je njena 41. izvedba, a jo{ je aktuelna. Ale{ Kurt, koji je koordinator i mentor projekta, rekao je da je interesovanje glumaca za radionicu bilo odli~no: - To pokazuje da nam u velikoj mjeri nedostaju ovakvi workshopovi. Koliko nedostaju profesionalnim glumcima, toliko i cijelim generacijama mladih glumaca koji izlaze sa akademija. Bilo je prijavljeno mnogo vi{e glumaca, ali s obzirom na veli~inu sce-

200 posto
Workshop “How to fly in Europe“, prema Kurtovim rije~ima, multipliciran je broj akcija kako bi teatarska umjetnost `ivjela na pravi na~in: - Svaku akciju nastojimo iskoristiti ne stotinu, nego dvije stotine posto, {to zna~i da }emo radionice iskoristiti i pripremiti novu predstavu. SARTR }e se potruditi da u pravom smislu rije~i bude javna ustanova, a da im je jako va`na suradnja sa ostalim teatrima, istakao je novi direktor SARTR-a Nihad Kre{evljakovi}, dodaju}i da }e SARTR biti otvoren za razli~ite vrste projekata. Mr. SEKULI]

28

OGLASI

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Broj: 14-34-3802/2011 Datum: 8. 12. 2011. godine Na osnovu ~lana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine (»Slu`beni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lana 16. stav 1. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvr{enje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-0176-02022009 od 2. 2. 2009. godine, a u skladu sa ~l. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine raspisuje:

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine Pravni savjetnik Broj ogla{ene pozicije: 022/11 Sekretarijat Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine Projekat „Unapre|enje sistema primjene mjera za{tite svjedoka“ Broj izvr{ilaca: 1 Mjesto rada: Sarajevo Status: ugovor o radu na odre|eno vrijeme Platni razred: 1.900 - 2.400 KM Opis poslova: - Pru`a podr{ku Projektu u pripremi analize pravnog okvira u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na primjenu mjera za{tite svjedoka kao i identificiranju problema u primjeni mjera za{tite svjedoka u pravosudnom sistemu BiH; - Prikuplja, analizira, prema potrebi prevodi na engleski jezik i tehni~ki obra|uje zakone, podzakonske akte te ostalu dokumentaciju i korespondenciju neophodnu za realizaciju projektnih aktivnosti; - U~estvuje u razvoju Modula i drugih edukativnih materijala za specijaliziranu edukaciju o primjeni mjera za{tite svjedoka u skladu sa relevantnim doma}im zakonodavstvom; - Daje podr{ku pripremi i organizaciji specijalizirane kratke obuke o primjeni mjera za{tite svjedoka; - U~estvuje u procesu identifikacije i korespondencije sa potencijalnim u~esnicima obuke - predstavnicima sudova, tu`ila{tava, odjeljenja sudske policije i relevantnih nevladinih organizacija; - U~estvuje u organizaciji javnog doga|aja s ciljem promocije rezultata projekta; - Izra|uje teku}e i finalne izvje{taje o Projektu; - Obavlja druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca projekta. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (~lan 10.), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - VSS, diplomirani pravnik; - najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; - Odli~no poznavanje unutra{njeg sudskog poslovanja; - Odli~no poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguli{u oblast krivi~nog prava, oblast za{tite svjedoka u BiH kao i propisa koji reguli{u nadle`nosti i rad pravosudnih institucija; - Dobro poznavanje pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine; - Dokazana sposobnost upravljanja timom i sposobnost planiranja, organiziranja, nadgledanja i izvje{tavanja o aktivnostima i zadacima tima; - Odli~no pisano i govorno znanje engleskog jezika; - Odli~na sposobnost pismenog i usmenog izra`avanja; - Odli~no poznavanje rada na ra~unaru; - Maksimalna diskrecija u radu sa tajnim podacima; - Posjedovanje visokih moralnih kvaliteta; - Sposobnost u~inkovitog procesuiranja ve}eg broja slo`enih zadataka u zadatim vremenskim rokovima — prioritiziranje zadataka; - Dokazana posve}enost detaljima; - Veoma dobre komunikacijske vje{tine unutar multikulturalnog okru`enja; - Sposobnost uspostavljanja partnerskih odnosa i timskog rada; - Zrelo prosu|ivanje i fleksibilnost; - Sposobnost planiranja i efektivnog upravljanja; - Posjedovanje vrlo dobrih pravno-analiti~kih sposobnosti; - Sposobnost preuzimanja vlastite inicijative i kreativnost. Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama trebaju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH www.hjpc.ba i dostaviti ga na slijede}u e-mail adresu: personal@hjpc.ba ili putem po{te na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Ul. kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo Fax: +387 (0) 33 707 550 Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a. Samo kandidati koji su u{li u u`i izbor bit }e kontaktirani. Broj ogla{ene pozicije 022/11 mora biti naveden. Rok za prijave: 18. 12. 2011.

JAVNI OGLAS

Update: 30.11.2011. Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 21a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), na zahtjev Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

P O NI[TAVA
dio javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, raspisan na osnovu ~l. 19. stav 4. i 32.a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, a objavljen na slu`benoj internet-stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine 29.9.2011. godine sa krajnjim rokom za podno{enje prijava 7.10.2011, poni{tava se u dijelu koji se odnosi na radno mjesto 1/01 Vi{i stru~ni saradnik-koordinator za informatiku u Uredu direktora. Preostali dio javnog oglasa ostaje neizmijenjen. Obrazlo`enje: Navedeni javni oglas se djelimi~no poni{tava na zahtjev Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine iz razloga {to je zapo~eta izrada novog Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kojim se predvi|a uspostavljanje Odsjeka za informacione tehnologije, te }e se stoga uslovi za radno mjesto koordinatora za informatiku znatno promijeniti. Imaju}i u vidu navedeno te uzimaju}i u obzir okolnosti koje Agencija za sigurnost hrane nije mogla predvidjeti u vrijeme raspisivanja javnog oglasa, javni oglas se na zahtjev Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine djelimi~no poni{tava u dijelu koji se odnosi na radno mjesto 1/01 Vi{i stru~ni saradnik-koordinator za informatiku.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HNK Grad Mostar JU IV osnovna {kola Mostar [kolski odbor Na osnovu ~lana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine HNK-a" br. 5/00, 4/04 i 5/04), ~lana 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja HNK (Sl. novine HNK-a, broj 3/9), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-40- 2968/11 od 5.12.2011. te Odluke [kolskog odbora broj: 02-011257/11 od 9.12.2011, JU IV osnovna {kola Mostar raspisuje

United Nations Development Programme

K O N K U R S
(za popunu upra`njenog radnog mjesta) I A) Na neodre|eno vrijeme 1. Nastavnik/ca/profesor/ica historije i geografije1 izvr{ilac (20 ~asova sedmi~no) „Sedmi~ne nastavne i druge radne obaveze odre|uju se po~etkom {kolske godine u skladu sa potrebama {kole.“ II Kandidati, pored op}ih uslova predvi|enih ZOR, treba da ispunjavaju posebne uslove u pogledu stru~ne spreme predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a to su: zavr{en odgovaraju}i fakultet, {kola, dokazi o posebnom znanju i ispitima (polo`en stru~ni ispit, poznavanje rada na ra~unaru, poznavanje stranog jezika, stru~ni radovi, certifikati i diplome o stru~nom usavr{avanju). Kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje op}ih i posebnih uslova: - Prijavu sa kra}om biografijom (obavezno navesti adresu i kontakt-telefon) - Diplomu o zavr{enoj {koli (VI ili VII stepen) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje o neka`njavanju od nadle`nog suda (ne starije od 3 mjeseca) - Dokaz o posebnom znanju i ispitima III Dokumentacija mo`e biti originalna ili ovjerena kopija. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit }e se intervju 23.12.2011. godine u 10 sati pismeno i usmeno u prostorijama [kole. IV Izabrani kandidat du`an je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaklju~ivanja ugovora o radu. V Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. VI Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati na adresu: JU IV osnovna {kola Mostar - [kolski odbor, Salke [esti}a 23, 88000 Mostar VII Kandidati koji ne budu izabrani dokumentaciju mogu podi}i u Upravi {kole.
Bosnia and Herzegovina

United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of working independently in a complex environment, we strongly encourage you to apply for the following national consultancy positions in Sarajevo:

Support to development of Electronic Recording and Reporting Systems for data on Tuberculosis
Detailed job description is available at UNDP Reception or at www.undp.ba. Please send your most recent curriculum vitae by 27th December 2011 quoting Vacancy No. 11074 to UNDP Reception, Maršala Tita 48, 71000 Sarajevo, phone: 033/563-800, fax: 033/552-330 or at registry@undp.ba.

IZDAJEM gara`u blizu Elpija Grbavica. Tel:062/623-640. IZDAJEM gara`e Kasindolska iznad Robota na du`e. Tel. 615-636. IZDAJEM pos. prostor 125 m2, centar, 86 m2 i 76 m2, centar. Mob. 061/573-640. SPRAT ku}e izdajem, namje{teno, studentima ili porodici, Aneks. Tel. 655-787. IZDAJEM jednosoban stan, centar, namje{ten, (za muslimane). Tel. 666-721, 061/515-626. IZDAJEM nenamje{ten dvosoban stan, Alipa{ino polje. Tel. 640-399. IZ DA JEM ga ra`u 13 m2 Aerod.Naselje povoljno ul. Akifa [eremeta. Tel. 061/897-959. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928-057. IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, po se ban ulaz. Tel:062/255-827. IZDAJEM radnju od 15 m2 na Ba{~ar {i ji Ba zard`ani 11. Tel:062/692-255. IZDAJEM stan u Zvorniku od 1.12.2011. 60 m2, 1sprat centralno gr.Mob: 062/519-866. IZDAJEM sobu blizu Medicinskog i gra|evin skog fa kul te ta.Tel:033/205-396. CENTAR, trosoban manji, namje{ten stan, parking, centralno grij. Mob. 063/229-600. STROGI centar, povoljno izdajemo pos. prostor (kancelarije), na I i II spratu. Tel. 033/225-281. IZDAJEM sobu ili cijeli stan u Centru Sarajeva. Tel. 063/782-1-193. IZDAJEM namje{tenu trgovinsku ra dnju 40 m2. za gra nap.Mob:061/358-772. IZNAJMLJUJEM ve}i jednosoban stan luksuzno opremljen, novi ja gra dnja, cen tar. Mob: 061/320-843. IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog pozori{ta.Tel. 061/275-666. IZDAJEM dvosoban namje{ten renoviran stan, cen.grijanje Hrasno Porodice Ribar. Tel 544-863 i 061/809-336. IZDAJEM jednokrevetnu sobu stu den tu kod me di cin skog i gra|evinskog fakult.Tel:033/443282 i 062/147-525. IZ DA JEM so bu kod [u mar skog fa kul te ta stu den ti ci.Tel: 062/724-761. IZDAJEM stan 60 m2, Ko{evsko brdo, A. Hangija, 3 sprat, polunamje{ten, Logavina, 68 m2, namje{ten, 3 terase, 4 sprat, 600 KM. Mob. 066/995-944.
PROIZVODNJA I PRODAJA VRATA

IZDAJEM ~etverosoban namje{ten stan kod Holidey inna. Tel. 445-371. IZDAJEM super komforan jednoiposoban stan, 55 m2, eta`no kamin. Mob. 061/905-221. IZDAJEM dvoeta`ni trosoban namje{ten stan, sa dvori{tem, blizi na bol ni ce Ko {e vo. Mob. 061/137-926. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, cen. grij, studentima, Ciglane. Mob. 062/253-440. IZDAJEM ku}u iznad Budakovi}a, 90 m2 na 2 eta`e, plinsko grijanje, gara`a, 3 parking mjesta, 2 ba{te, najljep{i pogled, 600 KM od 6 mjeseci do godine. Mob. 061/360-084. IZDAJEM gara`u, Kranj~evi}eva, Marin Dvor. Tel. 207-260. IZDAJEM dvosoban stan 58 m2, nenamje{ten, balkon, et. grijanje, A. Smajlovi}a, 2 sprat. Tel. 481069, 062/146-935. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, samcima, Ivanjska 49, Pofali}i. Tel. 648-788. IZDAJEM stan 70 m2, u ku}i, Alifakovac. Tel. 810-047. IZ DA JEM ma nji je dno so ban stan u centru, namje{ten u privatnoj ku}i, po se ban ulaz. Tel. 033/444-843. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, u cen tru gra da. Mob. 061/812-084. POSLOVNI objekat, namjena za robne ku}e, prodajne salone, povoljno. Mob. 062/959-129. TROSOBAN namje{ten stan, 2 sprat, cen. grij. poseban ulaz, Ilid`a. Tel. 638-121. IZDAJEM dvosoban komforan stan, kab. cent. grij. Hrasno, P. Ribar. Mob. 061/809-336, 544-836. IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar. Mob. 061/320-843. IZDAJEM prazan stan u ku}i, Pofali}i, 200 KM. Tel. 619-419, 061/184-744. IZDAJEM gara`u, K. Begova, Ko{evo. Mob. 061/421-514. IZDAJEM gara`u kod zubne am bu lan te, grba vi ca I. Mob. 062/623-640. IZDAJEM pos. prostor 10 m2, Skenderija, 100 KM, pos. prostor 190 m2, porodili{te Jezero, pogodan za sve namjene, 2.500 KM. Mob. 061/170-254. IZDAJEM jednosoban stan, sa gara`om, kod OHR-a, strancu ili pos. ~ovjeku, 500 KM. Mob. 061/323-347. IZDAJEM Poslovno-kancelarijski prostor 260 m2 u Novogradnji, sa parking prostorom. Lokacija Dolac Malta. Tel:061/206-728.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. MIJENJAM dvosoban stan 53 m2 u Hrasnom za jednosoban uz doplatu. Tel. 033/642-338. TROSOBAN stan 78 m2, novogradnja, ul. A. Bu}e Sarajevo mijenjam za manji uz dogovor. Tel. 065/449-120. MIJENJAM ~etverosoban stan, 78 m2, A. polje B faza, za manji, bez doplate. Mob. 061/108-945. MIJENJAM trosoban stan 78 m2, novogradnja, za manji jednosoban, i doplatu 2 ili po dogovoru. Mob. 065/449-120. MIJENJAM jednosoban stan 41 m2, u Sarajevu, za Biha}. Mob. 061/864-651. MIJENJAM trosoban stan, 74 m2, XIV kat, Grbavica za dva manja ili jedan manji uz doplatu. Tel. 061/080-257 od 17 do 20 sati.

AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306. POTREBAN dvosoban namje{ten stan Centar-Hrasno za zaposle nu go spo|u na 18-mje se ci.Tel:061/031-330. AGENCIJI za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i izda va nje.Tel: 062/200-777 i 033/203-127. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmlji va nje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. TRA@IM u zakup garsonjeru ili jedosoban stan na relaciji Otoka Dobrinja.Tel: 061/494-279.

IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, 2 sprat, et. grijanje, kablovska i telefon, Avde Smajlovi}a. Mob. 061/775-106. IZDAJEM namje{tene stanove: ^engi} Vila, Vraca, trenzit — 73 m2 i Titova — Centar 100 m2. Mob. 065/294-840. VLA[I] Nova godina ku}a za 10 osoba 300 KM za dan, centralno grijaje parking.Tel. 061/214-868 Sarajevo. IZDAJEM tri poslovna prostora u Pa pa gaj ci po 20 m2. Tel. 061/141-676 i 033/535-165. IZDAJEM trosoban namje{ten stan,f zaseban ulaz, P. Foht 68, vrlo povoljno, studentima. Mob. 061/538-905. IZDAJEM pos. prostor A. poljefaza, 65 m2 ili 35 m2, povoljno, strancima. Mob. 061/552-655. CENTAR, ekskluzivan stan, novija gradnja, 52 m2, trosoban, namje {ten stan, par king. Mob. 063/229-600. IZDAJEM prazan stan, privatna ku}a, 45 m2, sve posebno, vrlo povoljno. Mob. 061/572-742. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studentima, cen. grij. Ciglane. Mob. 062/253-440. IZDAJEM garsonjeru studentima (dva9 u blizini Medicinskog fakulteta. Tel. 033/229-247. IZDAJEM trosoban stan namje{ten, zaseban ulaz, pogodan za studente. Mob. 061/538-905. JEDNOSOBAN stan potpuno namje{ten iznajmljujem, Vojni~ko polje. Tel. 065/449-120. IZDQAJEM trosoban stan, parno grijanje, sa gara`om i dvori{tem. Mob. 061/396-0123 i 033/612-526. IZDAJEM trosoban stan, Hrasno, super lokacija, 500 KM. Tel. 443031, poslije 17 sati. IZNAJMLJUJEM trosoban namje{ten stan kod pozori{ta u Sarajevu, telefon, internet, TV, klima, blindo vrata, parking mjesto za auto. Tel. 061/133-191. IZDAJEM stan, ul. Donja Megara br. 30, blizu pivare. tel. 537-240.

IZDAJEM gara`u 15 m2, Marin Dvor-Te {anj ska uli ca. Mob. 061/273-995. MANJI trosoban stan, u`i centar, namje{ten, cen. grij. parking. Mob. 063/654-345. IZDAJEM dvosoban i trosoban namje{ten stan, u centru i dvoso ban na Grba vi ci. Mob. 061/812-046. IZDAJEM pos. prostor 12 m2, Ul. Patriotske lige, 150 KM. Tel. 033/211-975. IZDAJEM stan 105 m2, kod Robota, namje{ten, 1.500 KM, donje Ciglane, H. Red`i}a 86 m2, 4 sprat, luksuzno opremlje, 800 KM. Mob. 066/995-944. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM garsonjeru opremljenu ul. Ohrid ska 3A N. Sar. Tel:033/443-620. IZDAJEM prazan stan 35 m2 kod zgrade predsjedni{tva eta`no grijanje. Tel: 061/150-019. IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog pozo ri {ta ul. Ku lo vi}a. Tel: 061/275-666. IZDAJEM pos. prostor 32 m2, Dobrinja II, za ordinaciju, ofis i sl. ki ri ja 200 KM. Mob. 062/153-020. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan kod Vje}nice 200 KM. Tel. 061/160-439. IZ DA JEM ga ra`u u {o pingcen tru na Grba vi ci. Mob: 061/903-848. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan c.grijaje blind vrata studenti ostali samci Te. 062/737-506. IZDAJEM garsonjeru dvjema studenticama ili studentima. Tel. 061/916-309 ii 033/667-396. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan na Ko{evskom brdu. Tel. 033/665-243 i 062/812-055. IZDAJEM dvosoban komplet namje{ten stan, Dobrinja 3, Trg sar. olimp. 350 KM. Mob. 061/205-235.

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43 m2, P.C. [entada, izlog staklo, prizemlje, centralno grijanje prva tri mje se ca po pust 50%. Tel: 061/344-365. NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160-609. IZDAJEM poslovni prostor 43 m2, [entada, pogodan za razne namjene. Mob. 061/344-365. IZDAJEM vikendicu na Jahori ni, ek stra lo ka ci ja. Mob. 066/136-470. IZDAJEM jednokrevetnu sobu Iza Katedrale. Tel.062/869-654. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60 m2 [oping-Grbavica. Tel:062/061/990. IZDAJEM jednosoban stan potpuno namje{ten na du`i period. Mob:0617838-044. IZDAJEM tri poslovna prostora u papagajci povr{ine od 20 m2. tel. 061/141-676, 033/535-165. IZDAJEM poslovni prostor Stari grad — manja kvadratura.Tel: 061/106-571.

NEKRETNINE POTRA@NJA
OZBILJNA i ~estita `ena, tra`i sobu kod starijeg bra~nog para/samice, obavezan pristup kuhinji i kupatilu. Mob. 065/560-446. AGENCIJI PALMA potrebni stanovi u zgradi prazni i opremljeni za iznajmljivanje za provjerene i ozbiljne klijente kao i za prodaju poznatim kupcima. Tel: 061/145-853. POTREBAN stan do 60 m2, namje{ten, Grbavica-Otoka, na dvije godine. Mob. 061/031-330. AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel:061/360-084. POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i iz da va nje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127.

vrata za Va{ dom

NAJVE]I IZBOR SOBNIH VRATA RAZLI^ITIH FURNIRA I DIZAJNA RENOMIRANIH PROIZVO\A^A

Sarajevo, Ilid`a, Lu`ansko polje 40 Tel: 033 622 111, 061 491 221 fax: 033 637 777 conturabh@bih.net.ba

NOVO! SVE VRSTE SUHE REZANE GRA\E ZA STOLARE

30

mali

Oglasi
IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205-391. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6 m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. IZDAJEM gara`u i sobu, upotreba kuhinje, kupatila, cijena po vi|enju. Mob. 062/253-712, 667994. GRBAVICA, dvosoban stan, manji, centralno grijanje, blind vrata, na du`i period, studenti, samice, samci. Mob. 062/737-506. IZDAJEM potpuno namje{ten trosoban stan, cen. grij. centar, Skenderija. Tel. 205-426, 065/473311. IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju, ko zme ti~ki salon.Tel: 061/809-319. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u bli zi ni Pe ni ja. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. TROSOBAN namje{ten stan, privatna ku}a, cen. grij. (semafor Vraca). Mob. 061/188-892. IZDAJEM jednosoban stan, Dobrinja V. Tel. 214-545. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, privatna ku}a, poseban ulaz, centar. Tel. 442-219. POVOLJNO smje{taj za studente ili zaposlene, 150-200 KM, komplet usluga. Mob. 061/130348. IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i ka blov sku TV. Mob. 061/190-012. IZ DA JEM so be za spa va nje, no}enje 15 KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059. IZDAJEM zasebnu sobu, zaposlenoj `eni, kod hotel Europa. Mob. 061/226-049. IZDAJEM gara`u, ul. Marcela [najdera, Ko{evo II. Tel. 229694. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, blizu Vije~nice, 200 KM. Mob. 061/160-439. IZDAJEM namje{ten troiposoban stan, 96 m2, strogi centar, veli ka te ra sa, 800 KM. Mob. 063/639-691. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, cen. grij. inter. blizu bolnice Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226493. IZDAJEM gara`u, Aerodromsko naselje, A. [eremete. Mob. 061/847-959. DOLAC MALTA, Paromlinska dvosoban stan 63 m2 sprat 6, u odli~nom stanju, dva balkona. vl.1/1 hitno.Lo`ioni~ka trosoban stan 72 m2 dvostran 19. sprat cijena 107.000 KM. HITNO. Tel: 061/139-592.

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.
IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `en skoj oso bi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 643-515.

OSLOBO\ENJE

JEDNOSOBAN stan 36 m2 kod Vje}nice. Tel:061/210-222. KO[EVSKO brdo, Bra}e Begi}, prodajem dvosoban stan 53 m2. Mob. 061/146-298. STAN na M. dvoru ulica Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77 m2. treba manja opravka. Tel. 058/483-561. PRODAJEM-mijenjam vikendicu, Travnik, oku}nica 400 m2, 1/1, mo`e manji na moru ili Sarajevo. Tel. 030/513-299, 0617154-632. CENTAR, ul. Bolni~ka, prizemlje, 61 m2, pogodan za kancela ri je, 115.000 KM. Mob. 062/907-831. ALIPA[INO polje, Trg Zavnobiha, 80 m2, 3 sprat, useljiv, 800 eura/m2. Mob. 062/907-831. NOVOGRADNJA, Pionirska dolina, vi{e trosobnih stanova 61-67 m2, dva lif ta, ga ra`a. Mob. 062/649-370, 061/072-845. [IP, nova gradnja 48 m2 + balkon, 2 sprat, dvosoban, pl. gr. 105.000 KM, sa kuhinjom. Mob. 062/649-370, 066/160-788. ALIPA[INO polje-C faza, 8 sprat, 56 m2, adaptiran, 86.000 KM, nova kuhinja. Mob. 063/556-886, 061/072-845. KO[EVSKO brdo, dvosoban 58 m2, 2 balkona, 2 sprat, Juki}eva, vrlo povoljno. Mob. 061/072-845. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, 85 m2, trosoban, 4 sprat, 96.000 eura. Mob. 061/072-845, 063/556-886. JE DNO SO BAN 38 m2, Sta ri grad, Prijepolj~eva, 2 sprat, balkon, 95.000 KM. Mob. 062/649370, 066/160-788. STARI Grad, 31 m2, 3 sprat, jednosoban, lift, adaptiran, 95.000 KM. Mob. 062/649-370, 066/160-788. CIGLANE, A. Hangija, 80 m2, 2 sprat, balkon, adaptiran, mo`e sa namje{tajem. Mob. 061/072-845, 062/649-370. CENTAR, O.K.Bana, preko puta Akademije lik. umjet. 150 m2, 1 sprat. Mob. 066/160-788, 062/649-370. NOVOGRADNJA, Mejta{, ul. Sepetarevac, 29 m2, garsonjera, pl. gr. 87.000 KM. Mob. 061/072-845. PRODAJEM sve vrste nekretnina, dobre lokacije i najpovoljnije cijene. Mob. 061/312-969. CENTAR, Jezero, 57 m2, adaptiran, prizemlje, 105.000 KM. Mob. 062/619-361. JATOV neboder, 60 m2, luksuzno opremljen, 4 sprat. Mob. 062/959-129. PRODAJEM stan, ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64 m2, CG, 2 balkona, podrum. Tel: 061/495-660. ^ETVEROSOBAN stan 109 m2, u epicentru, 1 sprat, renoviran, eta`no grijanje. Tel. 201-221, 062/921-419. PRODAJEM radnju u centru grada, vlasni{tvo, potpuno adaptirana, zagarantovan promet za sve mogu}e djelatnosti. Mo`e izdava nje na du`i pe ri od. Mob. 062/790-547.

NEKRETNINE PRODAJA
GARSONJERA Bjelave, ul. Bjelave, 44.000 KM, Pofali}i ul. Pofali}ka, 40 m2 + 10 m2 podrum, adap ti ran, 62.000 KM. Mob. 062/619-361. DVOSOBAN stan na ^engi} Vili, ul. D`. Bijedi}a 95/2, 54 m2 + balkon, nema lift i nije adaptiran, cijena 90.000 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM stan na Vojni~kom olju, ul. Hasana Su}eske, VI sprat, 61 m2, 107.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Grbavici, ul. Nadni~ka, visoko prizemlje, 46 m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN Ko{evsko brdo, ul. Bre}a Begi}a, V.Pr. dvosoban, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 062/907-831. ILID@A, plac, Osijek, 1336 m2, priklju~ci, vlastiti put, 95 KM/m2. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, ul. Jo{eni~ka, III sprat, 112 m2, dvoeta`ni, adapti ran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. ALIPA[INO polje, 6 sprat, 70 m2, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-737. KU]A na Sedreniku + 900 m2 pla ca, 130.000 KM. Mob. 065/819-136. SOKOLOVI] kolonija, ku}a u nizu, 3 eta`e, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. DOBRINJA C5, 2 sprat, 68 m2, 103.000 KM. Mob. 061/320-439. ODOBA[INA, 1 sprat, 65 m2, use ljiv, 1.900 KM/m2. Mob. 062/907-831. TITOVA, 62 m2, 200.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM u Pofali}ima, ul. Zahida Panjete stan 57 m2, novo gra dnja, 2 sprat. Mob. 063/971-797. CENTAR, K. Tvrtka, suteren, adaptiran, pogodan za kancelarije, 125.000 KM. Mob. 062/907831. ^ENGI] V. 11 sprat, 54 m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. GARSONJERA, Bjelave, ul. Bjela ve, plin, 44.000 KM. Mob. 062/619-361. KO[EVSKO brdo, Bra}e Begi}, prodajem dvosoban stan 53 m2. Mob. 061/146-298. DOBRINJA V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77 m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.
PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu, ugrun}en, cijena 1 m2 — 1.500 KM sa PDVom. Mob. 061/548-023. PRODAJEM stan 70 m2/1450 A.polje. A faza. Tel:061/312-217. PRODAJEM ku}u 250 m2 tri stana gara`a, ba{ta novija.Tel. 033/810-047. ^ETVOROSOBAN stan 107 m2, I kat, velika lo|a, 2 ulaza, Bistrik Hulusina. Mob. 061/188-846. ALIPA[INO, 80 m2, XI kat, na prodaju stan, povoljno, prva faza (eta pa) do tram va ja. Tel. 066/510-328. POSLOVNI prostor 20 m2, stari grad, ul. Logavina, ~vrsto gra|en, objekat uknji`en. Tel. 061/188-846. PRODAJEM stan 69 m2, ul. Grada Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033/460-064. DVOIPOSOBAN stan 64 m2, Alipa{ino kod Merkatora. Mob. 61/188-846. JEDNOSOBAN stan 42 m2 sa zatvorenom lo|om, I kat, Skenderija. Mob. 061/188-846. PRODAJEM dvosoban stan 50 m2 Cen tar Sa ra je va Mejta{.Tel.063/661-949. PRODAJEM zemlju Poljine, uz asvaltni put, 35 KM/m2. Mob. 062/619-361, 061/170-254. PRODAJEM stan 64 m2 na IV spratu u Novogradnji, lok.^engi} Vila.Tel: 061/206-728. PRODAJEM stan 80 m2/I kat Josipa Vanca{a.Tel:061/222-295. PRODAJEM gara`u 13m3. Nade`de Petrovi}a 10. Dobrinja. Tel: 061/897-959. CENTAR, dvosoban 65 m2 i jedno so ban 42 m2, spo je na sa ogra|enim balkonima 12 m2, novogradnja sa eta`nim grijanjem, cijena po vi|enju i dogovoru. Mob. 061/352-112. NA BA[^AR[IJI prodajem poslovni prostor kod taxi {tanda, 35 m2, glavna ulica, prizemlje. Mob. 061/745-525. PRODAJEM ku}u 120 m2 sa ba{tom i gara`om nizovi u naselju Ko{evo ul. Nusreta Fazlibegovi}a.Cijena 320.000,00 KM. Tel:061/206-728. ^ENGI] V. D`. Bijedi}a 5 i 2 sprat, 54 m2, 82 m2, 1.900 KM/m2. Mob. 061/320-439. ILID@A-Lu`ani, dvosoban 57 m2, 3 sprat, 2 balkona, odli~no sta nje, 93.000 KM. Mob. 061/177-556. ISTO^NO Sarajevo, novogradnja, 4 sprat, 50 m2, 72.000 KM. Mob. 065/819-136. BA[^AR[IJA Kova~i novija gradja 73 m2 dnevna 2 spava}e 2WC kuhinja. Tel. 00381638383253. PRODAJE se stan 80 m2I + zidana gara`a, austrijska gradnja. Tel. od 16.30 do 20. Tel. 033/441-879. LIJEPU ku}u na Mihrivodama, 130 m2, gara`u 28 m2, ba{tu 400 m2, 1/1, cijena po dogovoru. Mob. 061/262-336. MALTA, ul. A. Benca, VP, 54 m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEMO trosoban stan 75 m2 Isto~no Sarajavo autobuska Lukvaca. Tel. 061/929-828. POVOLJNO prodajem stan u Hrasnici. Tel: 062/229-677. PRODAJEM ku}e Pofali}i Alifakova A. Jabu~ice, Kasindolska.Tel:061/460-150. PRODAJEM restoran 157 m2 Ko{evsko brdo mo`e i za druge svrhe. Tel: 061/460-150. DALMATINSKA-Centar stan 121 m2/2.500 KM, visoko prizemlje, mogu}a kombinacija stambeno-poslovna. Tel:033/221-533. PRODAJEM trosoban stan 72 m2, so ci jal no zgra da. Tel: 061/929-828. BREKA, 52 m2, sa ba{tom, prodajem-mijenjam za manji, uz dogovor. Mob. 061/183-433. DVOSOBAN stan 44 m2, kod Muzi~ke {kole, 80.000 KM. Tel. 442-998, 062/139-085. DVOSOBAN stan 53 m2, Ko{evsko b. B. Begi}, 1.900 KM/m2. Tel. 442-998, 062/139-085. PRODAJEM pos. prostor 26 m2, u poslovnoj zgradi Unipromet. Mob. 061/686-524. DVOSOBAN komforan stan 59 m2, Geteova, ul. Alipa{ino polje C faza. Mob. 066/860-382. PRODAJEM stan Alipa{ino polje A fa za 70 m2 1450 m2. Mob:062/790-256. STAN u 3 nivoa, S. Kolonija + ba {ta, dje li mi~no adap ti ran, 120.000 KM. Mob. 061/177-556, 065/061-966. PRODAJEM pos. prostor 14 m2, Ciglane i 56 m2 centar. Mob. 061/573-640. PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46,50 m2. Mob. 061/573-640. GRBAVICA, troiposoban stan 85 m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742. PRODAJE se kamena ku}a P + S 80 m2 sa oku}nicom 200 m2 na Pelje{cu-Sreser, 700 m od mora. Tel: 035/275-165, 061/896-355. PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]ele bi}u 476 m2, 171. Mob. 061/573-640. PRO DA JEM gra|. ze mlji {te 10.229, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640. PRO DA JEM-mi je njam dvi je ku}e, {talu, sedam ipo dunuma zemlje, uz cestu, Resnik-Pazari}. Mob. 062/281-668. PRODAJEM stan 110 m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale, ul. Jeli}a. Mob. 061/200-393. PRODAJEM 1.100 m2 zemlje kod Had`i}a — Dupovci, sve komunalije i pomo}ni objekti, povoljno. Mob. 061/319-206. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796. KU]A ^obanija, ul. Mjedenica, 2 eta`e + 300 m2 oku}ni ce, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. BJELAVE 22 m2, 44.000 KM. Mob. 062/619-361.

mali
DANIJELA Ozme, 4 sprat, sve novo, 136 m2/2.800 KM. Mob. 066/801-737. VRAZOVA, VP, 84 m2, 2.900 KM/m2. Mob. 061/320-439. KU]A, Poljine, R. Guga~a, 3 eta`e, 200 m2 + 800 m2 oku}nice, 180.000 KM. Mob. 062/907-831. LO GAVI NA 29 m2, 1 sprat, 62.000 KM. Mob. 061/702-881. DOBRINJA, 55 m2, 1 sprat, 1.500 KM/m2. Mob. 061/177-556. PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796. PRODAJEM gara`u Grbavica I. Tel: 033/472-518 i 061/714-925. ALI PA [I NO po lje Cfa za ul. Bosanska 56 m2 + balkon osmi sprat. Tel: 061/072/845 i 063/556-886. PRODAJEM 2 dunuma zemlje kod Had`i}a oranica vo}njak. Tel:063/717-908. PRODAJEM ku}u na dvije eta`e 155 m2 gara`a + ba{ta ul. Vrbovska Mob: 061/222-295. PRODAJEM stan 80 m2 Jezero 11 pri ze mlje posl.pr.Tel: 061/222-295. PRO DA JEM ku}u u Su ti niMostar 57 m2 + terasa 24 m2, vo~njak 1250 m2 ima sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063/722-002. PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2, Ul. Branilaca Sarajeva kod Doma armije. Tel. 445-371. CENTAR, Titova, 120 m2, 4 kat, lift. Mob. 061/148-810.

Oglasi

31

^ENGI] Vila, 64 m2, Otoka, 71 m2 devastiran, Dobrinja, 55 m2, 68 m2, 88 m2, Grbavica, 48 m2, 73 m2, 131 m2, centar, 86 m2, 120 m2, Alipa{ino polje, 53 m2, 64 m2, 71 m2, Novo Sarajevo, 32 m2, Isto~no Sarajevo, 44 m2, 60 m2, 80 m2, Po fa li}i, 40 m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel. 061/199-845, 665-966. PRODAJEM ~etverosoban stan mo`e i namje{ten 77 m2, V kat na Alipa{inom polju, balkon. Tel. 061/167-930. POFALI]I, 1 sprat, novogradnja, stan 57 m2, Z. Panjete, 60.000 eura. Mob. 062/383-064. BJELAVE 50 m2, 1 kat, dvosoban, 2 strane, plin, fix. 95.000 KM. Mob. 061/148-810. STARI Grad kod Vodovoda 30 m2, 4 sprat, mogu}nost pro{irenja za jo{ 30 m2, 75.000 KM. Mob. 061/148-810. STARI Grad kod Po{te 50 m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505. BRANILACA grada, kod BKC 80 m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505. DOBRINJA IV, 76 m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505. DOBRINJA, 89 m2 + ba{ta, 1.500 KM/m2. Mob. 061/148-810. TITOVA 143 m2, 3 kat, petosoban, pl. grijanje, 2.450 KM/m2. Mob. 061/148-810.

32

mali

Oglasi
DANIJELA Ozme, 160 m2, 2 kat. Mob. 061/484-505. CENTAR, kod pijace Markale, 111 m2, 2 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810. JOSIPA Vanca{a, 120 m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505. ALEKSE [anti}a, centar, 100 m2, 2 kat, 2.200 KM/m2. Mob. 061/148-810. GRBAVICA, 94 m2, troiposoban, 1 kat, re no vi ran. Mob. 061/148-810. KU]A, Bjelave, 160 m2, nova, 230.000 KM. Mob. 061/148-810. KU]A, Skenderija, 200 m2 + 500 m2 zemlje, za investitore. Mob. 061/148-810. RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000 m2 ze mlje. Mob. 061/484-505. ZEMLJA, Ni{i}i, 5500 m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505. KU]A, Bjelave, 64 m2 + 110 m2 ba{te. Mob. 061/148-810. MARIJIN Dvor V. Peri}a 2/3 106 m2 trosoban sa trpezarijom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan. Tel. 062/254-859. POFALI]I, devastirana ku}a, 140 + 435 m2 oku}nice, Ora{a~ka. Mob. 062/383-064. STAN ^obanija 84 m2 I kat. Tel:061/299-911. STAN 111 m2 III kat M. Dvor vrazova. Tel:061/188-846. KU]U u nizu sa gara`om i ba{tom 129 m2 Mus ta fe Bu su lajd`i}a. Tel:061/188-846. SOKOLOVI] kolonija, dupleks ku}a 140 m2, ba{ta, 2 parking mjesta, eta`no grijanje, kompletno i kvalitetno ura|eno, 3 eta`e, 135.000 KM. Mob. 061/269-835. DALMATINSKA — centar, stan 121 m2/2.500 KM, visoko prizemlje, mogu}a kombinacija stambeno poslovna. Tel. 033/221-533. KU]U u Pofali}ima ul.Humska sa 2 stana svaki po 100 m2 i 2 poslovna prostora mo`e i pola ku}e. Tel. 061/188-846. TROIPOSOBAN stan 78 m2 + parking mjesto III kat Taba{nica. Tel. 061/188-846. STAN ~etvorosoban 117 m2 II kat + parking mjesto M. Dvor Kotromani}a. Tel: 0617188-846. TUZLA, ku}a dvojna, ba{ta 55 m2, 4 gara`e, 500.000 KM. Tel. 070/232-507, 062/010-842. GRBAVICA, stan 47 m2, VP, odli~na lokacija, samo 85.000 KM. Mob. 062/156-882. KU]A sa tri stana, gara`a, ba{ta 250 m2, Alifakovac, Megara. Tel. 810-047. ^ETVEROSOBAN stan 106m12, Grbavica, noviji. Tel. 810-047. PRODAJEM stan 57 m2, Marin Dvor, Kranj~evi}a 9/1. Tel. 445-478. PRODAJEM stanove: 80 m2, 75 m2, 70 m2, 66 m2, 65 m2, 59 m2, 40 m2, 39 m2, 30 m2. Mob. 061/460-150. BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 665-966 i 061/199-845.

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.
PRODAJEM stanove: 154 m2, 117 m2, 106 m2, 105 m2, 100 m2, 94 m2, 90 m2, 87 m2. Mob. 061/460-150, ALIPA[INO, 80 m2, 12 sprat, po vo ljno pro da jem. Mob. 066/510-328. STAN 66 m2, 1 sprat, strogi centar kod Predsjedni{tva, 2.400 KM/m2. Mob. 062/156-882. DVOSOBAN stan 53 m2, 3 sprat, lif, cen. grij. Grbavica, kod @eljinog stadiona. Mob. 062/156-882. STAN u Zagreba~koj, 33 m2, 1 sprat, kod OHR-a, odli~na lokacija, 85.000 KM. Mob. 061/079-751. PRODAJEM poslovni prostor 62 m2, u strogom centru, pogodan za ordinacije, kancelarije i sl. Mob. 061/344-365. GRBAVICA, 53 m2, 3 sprat, lif, cen. grij. samo 105.000 KM. Mob. 061/079-751. HITNO prodajem garsonjeru 25 m2, 4 sprat, Vrbovska. Mob. 061/724-504. KU]A 100 m2, Ba{~ar{ija, sa dvori{tem 220 m2. Tel. 447-940, radnim danom. ^ENGI] V. Vranicin neboder, dvosoban 54 m2, balkon, 2 lifta, 6 kat. Mob. 061/350-448. VRACA, A. Smajlovi}a 35/I, 67 m2 + gara`a. Mob. 061/205-235. MOJMILO, stan 79 m2, kompletno renoviran. Mob. 0627332-151. MARIN Dvor, Kotromani}eva, 116 m2, 2 sprat + 2 baga`na mjesta. Mob. 061/205-235. CEN TAR, Kap tol, tro so ban stan, 69 m2, renoviran. Mob. 062/332-151. ILID@A-Lu`ani, trosoban 69 m2, ugra|ena kuhinja, plakari, grijanje, balkoni, 1.500 KM/m2. Mob. 061/398-106. PRODAJEM stan 61 m2, novo Br~ko, useljiv, papiri uredni. Mob. 061/363-163, 451-573. CENTAR, Kevrin potok, stan 49 m2. Mob. 062/332-151. CEN TAR, M. Bu su lad`i}a, eta`ni stan-ku}a 130 m2 + 6 gara`a + 200 m2 oku}nice. Mob. 061/205-235. PRODAJEM restoran 157 m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150. PRODAJEM ku}e: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindol ska, Se pe ta re vac. Mob. 061/460-150. MAKARSKA, trosoban stan, novogradnja, balkon, parking, prodajem. Tel. 0038521611754. PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2, ul. Geteova, Ali pa {i no po lje C fa za. tel. 066/860-382. ALIPA[INO, trosoban, I kat, useljiv, bez ulaganja, 1.400 KM7 m2, mo gu} po slo vni. Mob. 061/350-448. AERODROMSKO naselje, F. Pre{erna 1, eta`ni stan, 100 m2. Mob. 061/205-235. PRODAJEM posl. prostor od 61 m2 u Pofali}ima preko puta Auto salona. Tel:061/177-711.

OSLOBO\ENJE

KU]A, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-16 sati. VRAZOVA 6/III, 110 m2. Mob. 061/205-235. STAN u strogom centru, 83 m2, 1 sprat. Mob. 062/119-403. MARIN Dvor, V. Peri}a 3/IV, 100 m2, potkrovlje, useljivo, 75.000 eura. Mob. 061/205-235. PRODAJEM troiposoban stan 77 m2 XIII kat ul. Kolodvorska kod Hitne pomo}i. Tel.061/188-846. PRODAJEM ku}u u izgradnji Vrelo Bosne sa svim papirima uredni.Tel. 062/225-012. PRODAJEM stan A.polje A faza I sp.Tel: 061/312-217. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100 m2 220 m2dvori{te. Tel.447-940. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, 300 m2 + 300 m2 oku}ni ce, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. MALTA, stan 68 m2, E. [ehovi}a, 1 sprat, 138.000 KM. Mob. 062/383-064. NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379. FOJNICA, ku}a 10x8, na dva spra ta + 2 du nu ma ze mlje, vo}njaci, pored rijeke Fojnice, 120.000 KM. Mob. 062/383-064. APARTMAN, Jahorina, 36 m2 + 16 m2 podrum, namje{ten, adap ti ran, 78.000 KM. Mob. 062/383-064. NEDOVR[ENA ku}a, Hrasno, 3 eta`e + podrum + 2 duluma zemlje, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. STARI Grad, Logavina, 29 m2, je dno so ban, 1 sprat, use ljiv, 62.500 KM. Mob. 061/702-881. S. Kolonija, stan 120 m2, 3 eta`e, gara`a, ba{ta 100 m2, useljiv, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. TITOVA 62 m2, 1 sprat. Mob. 065/819-136. DVOIPOSOBAN 72 m2, Trg nezavis. C faza, balkon, hobi soba, dje li mi~no adap ti ran, 1.500 KM/m2. Mob. 061/320-439. CENTAR, ul. Ko{evo, 80 m2, trosoban, renoviran, 4 sprat, bal kon, 180.000 KM. Mob. 066/801-711. NOVOGRADNJA, Pionirska dolina, od 35-67 m2, visok kvalitet, poklon kuhinja, do 2.500 KM/m2. Mob. 062/619-361. GARSONJERA, M. [najdera, 21 m2, 2 kat, adaptirana, 30.000 eura. Mob. 066/801-737. PRODAJEM jednosoban stan 29 m2/1sprat, et. grij. Logavina, 2.200 KM/m2. Mob. 061/702-881. PRODAJA stanova na Mejta{u adaptiram stan 59 m2/1sp. na Marin Dvoru. Tel: 061/177-717. STAN 92 m2 2 ^. Vila ul. D`emala Bjedi}a potrebna adaptacija stan 72 m2/1. Tel: 062/194-018. STAN u ^ekalu{i 68 m2 pr. potrebna adaptacija stan u Centru ul. Bra ni la ca Gra da.Tel: 062/194-018. STAN ^oba ni ja 84 m2 I kat.Tel.061/299-911.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.
STAN na Ilid`i 54 m2/2 + gara`a u novogradnji ul. Bosanskih Gazija. Tel.061/019-236. STAN 110 m2/3 nedovr{en u RauBau stanju u Vogo{}i prekoputa pijace. Tel: 062/194-018. DOBRINJI 5 74 m2/6 adaptira u ul. Bjelave. Tel.061/019-236. STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328. STAN Centar Alipa{ina 75 m2, 80 m2.Tel:061/299-911. DVOSOBAN prizeman stan 67 m2 za 85.000 KM ul. Avde Jabu~ice 39. Tel: 033/534-992. POVOLJNO prodajem stan 54 m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677. STAN Centar M.Tita 147,121 m2, 80 m2.Tel:061/299-911. DOBRINJA V, Trg grada Prata, 77 m2, 7 sprat, 112.000 KM. Mob. 061/383-064. BREKA, ku}a 75 m2, N. Fazlibegovi}a, naselje Centrotrans, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. CENTAR, stan 130 m2, 3 sprat, Mis Irbina, 2.700 KM/m2. Mob. 062/383-064. PRODAJEM trosoban stan u Centru Zenice vikendicu na Vla{i}u.Tel: 061/528-032. MOJMILO, stan 80 m2, Olimpijska, VP, 1.600 KM/m2. Mob. 062/383-064. ALIPA[INO Polje, 56 m2, 15 sprat, S. Fra{te, 90.000 KM. Mob. 062/383-064. STAN E.[ehvi}a 68 m2, stan Grbavica 94 m2 I kat. Tel:061/299-911. PRODAJEM jednosoban stan, ustakljena lo|a, 42 m2, I. Andri}a 7/14. Tel. 033/524-809. BREKA, ku}a 433 m2 + gara`a, H. Polovine, 550.000 KM. Mob. 062/383-064. HRASNO, stan 59 m2, 4 sprat, D`amijska, 123.000 KM. Mob. 062/383-064. ^OBANIJA, poslovni prostor 33 m2, 220.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM stan 80 m2, Jerezo 11, prizemlje (pos. prostor), fiksno 2.000 KM/m2. Mob. 061/222-295. PRODAJEM-izdajem gara`u, Pofali}i, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592. PRODAJEM-izdajem gara`u, Kranj~evi}eva ulica (za manje automobile). Mob. 061/188-270. PRODAJEM ku}u, dvije eta`e 155 m2, gara`a + ba{ta, Vrbovska 19, 310.000 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM stan 80 m2/I kat, J. Vanca{a (Skerli}eva), fiksno 2.000 KM/m2. Mob. 061/222-295. PRODAJEM stan na ^engi} Vili od 54 m2 na V spratu renoviran 061/370-207. STAN Ciglane 79 m2,73 m2, 60 m2. Tel: 061/299-911. PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959. PRODAJEM stan na Vi{njiku 32 m2 na prvom spratu 73.000 km. Tel.061/370-207. PRODAJEM stan kod Medicinskog fakulteta od 52 m2 na III spratu sa liftom. Tel.061/370-207. STAN na Grbavici od 94 m2 na I spratu renoviran. Tel. 061/370-207. STAN na Vi{njiku od 50 m2 na prvom spratu. 105.000 KM. Te. 061/370-207. KU]A S.Grad Kova~i 150 m2 gara`a na 300 m2 Pla ca.Tel. 061/299-911. PRODAJEM-izdajem na du`i period pos. kan. prostor 85 m2 kod ambulate u S. Koloniji i 115 m2 u cen tru Ka knja. Mob. 0617223-119. PRODAJEM gara`u 14 m2, ^. Vila, ozidana vikendica sa 300 m2 ze mlji {ta na Vra tni ku. Mob. 061/223-119. STAN u Marcela [najdera (Ko{evo) od 69 m2 na II spratu. Tel. 061/370-207. TRG Heroja, 36 m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, A. Benca, 52 m2, IX kat. Mob. 061/724-504. PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000. PRODAJEM ku}u, farmu za koke nosilje, sve useljivo, 1/1, cijena po vi|enju. Tel. 404-392, 061/936-598. PRODAJEM stan 70 m2, 2 sprat, vlasni{tvo, S. Fra{te. Tel. 453203, 061/250-571. U@I centar, trosoban, novi stan, cen. gr. lift, parking, tarasa, podrum. Mob. 063/654-345. AERO DROM SKO 54 m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona + gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177. PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814. SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966. DALMATINSKA, centar, stan 121 m2, VP, mogu}a kombinacija stam be no po slo vna. Tel. 033/221-533. PRODAJEM ku}u, Kova~i, Stari Grad, Halilba{i}a 11. Mob. 061/622-000. CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84 m2, VP, ga ra`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966. VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600 m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966.

mali
VOZILA
PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim ta bla ma. Ci je na 12.500 KM. Mob: 061/172-518. PRODAJEM Volvo S 80, ful oprema, 2001. god. registrovan do 9/2012., no ve gu me. Mob. 061/244-983. YUGO-45 1979 registrovan do juna 2012.u odli~nom sta nju. Tel.061/357-337. FORD mondeo 1.8. TD limuzina, 2000 god. 5.750 KM. Mob. 0617201-474. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221-668. PRODAJEM putni~ko vozilo Reno Tvingo, registrovan do 8/2012. god. Mob. 061/223-119. PRODAJEM ter. vozilo Mercedes D609 diz.90 konja 2,5 tone.Tel: 062/532-888. PRODAJEM Mercedes B klase 180 CDI 2010.god.Tel: 061/208-414. POVOLJNO prodajem pe`o 307 sw dizel, 2002. god. 66 kw, registro van do 8/2012. ga ra`iran, odli~no stanje. Mob. 061/212-650. PRODAJEM pe`o 206, benzin, 2001. god. i pe`o 206 dizel, 2001. PRODAJEM Reno 4GTL registrovan povoljno. Tel. 062/210128. Mob. 061/133-151. LAHKA prikolica do 300 kg nosivosti, tvorni~ke izrade, sa svim potrebnim papirima. Tel. 523-080. [KODA 120 L, 87. god. ispravna, cijena povoljna. Mob. 061/367-103. OPEL KADET karavan 1600 dizel 1988 god.Anracit siva metalik. Tel:061/377-468. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD(90, KS 2009.Tel. 061/101-899. LANDROVER dugi benzinac u odli~nom stanju-gara`iran 1973. za 15.000 KM sa rez. djelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca re gis tro van u okto bru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544. FORD karavan, putni~ki 1996. dizel pre{ao 53000 KM. neregistrovan. Tel: 061/925-312. VENTO kraj 94 hitno prodajem. Tel: 061/203-772. PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518. PRODAJEM Reno Megan cupe 1,6 gara`iran dobro o~uvan. Tel. 061/730-405. GOLF 4, 1.9 TDI, kraj 98. tek registrovan, sva oprema, 9.500 KM. Mob. 063/369-652. LADA niva, crna, plin, tek registrovana, odli~no stanje. Mob. 061/211-945. PRODAJEM ford sijera 2.0. GL 75 kw, 88. god. registrovan do 4/2012. Mob. 061/904-499. WV NEW Beetle 2003. god. 2.0 benzin, extra stanje, 11.800 KM, reg. do 7/2012. Mob. 061/715-746. MERCEDES B klase, 180CDI, 2010. godina. Mob. 061/208-414. FORD Mondeo 1.8 TDI, 2000 godina, limuzina, cijena 5.650 KM. Mob. 0617201-474. TOYOTA Corona 2006. god. 1.8 T benzin, reg. do 7/2012. pre{la 69.000 km, cijena 13.800 KM. Mob. 062/253-854. BORA 1.9 TDi 2003. god. automatik, reg. do 6/2012. cijena 12.300 KM. Mob. 061/715-746. TOYOTA Yaris 2008. produ`ena, 20.000 km, klima, 16.000 KM. Mob. 061/080-330. JUGO skala 55, godina 90. registrovan do 4/2012. cijena po dogovoru. Mob. 061/374-716. HAVARISANA lanciy 1.2, motor, ci je na 1.300 KM. Mob. 061/101-171. NOVA {koda fabija 1.2, 2010. god. pre{la 300 km, crvena metalik, 13.500 KM. Mob. 061/173-947. ASTRA H sedan, stara 3 god. 1.6. 116 ks, pre{la samo 47.000 km, mac opre ma, ku plje na no va, odli~no stanje. Mob. 061/173-947. PE@O 307 HDI karavan, 2.0 2004. god. u odli~nom stanju, samo 12.000 KM. Mob. 061/173-947 PRODAJEM kamion korpa 12m IVECO 35-10 od pr. 1999.plava.Tel:033/553-865 i 061/895-017. PRODAJEM Nissan 1,6 Sanny odli~om stanju povoljno. registrovan do 27.9.2012. Tel: 061/275-666.

Oglasi

33

PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. VOJNA enciklopedija 10/1, BG 75, kao nova, cijena 300 KM. Mob. 061/274-450. PRODAJEM nov njema~ki kompre sor 150 l, tro fa zni. Mob. 061/191-521. PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer sta ri na, po vo ljno. Tel. 061/909-320. PRO DA JA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535. PRO DA JEM 100% efi ak sno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru.Mob: 061/243-891. PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199-328. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i kazan za ~epenje pe kmeza. Mob. 061/367-103. PRODAJEM pokretnu hranilicu za dijete od 6 mj. do 3 god. fiksna cijena 100 KM. Tel. 538-363. PRODAJEM jeftino tapecirane naslone i sjedi{ta za dva trosjeda. Tel. 538-363. PRODAJEM drvena vrata bijeli bor ulazna, dva metra visina {irina metar, nova, cijena 250 km puno drvo peka~ hljeba nov 30 KM i crne vijetnamke 90 KM, nove Mob.061/604-050. PRODAJEM {iva}u ma{inu Usha (Ameri~ka) povoljno. Tel. 657-092. PRODAJEM prenaponsku za{titu od udara groma i dr. elem. nepogoda, promotivna cijena 15 eura. Mob. 062/837-197. UVEZANE revije Bosna, Nacional, Globus, Ljepota i zdravlje, povoljno. Tel. 524-973. @ENSKA bunda, prirodno krznorakun, vel. 42. Mob. 0617903-457. UKRASNI `enski okovratnik od pri ro dnog krzna-nerc. Mob. 061/903-457. PRODAJEM podloge kese za sto mu ci je na po do go vo ru. Tel:546-456. PRODAJEM upola cijene Bajerove trake za mjerenje {e~era u krvi. Tel. 063/190-935. PRO DA JEM po vo ljno du gu sme|u bundu, nutrija, br. 42/44, {ubaru i kragnu od polarne lisice. Mob. 062/931-200. PRODAJEM sportske amortizere za opel corsu. Mob. 061/137-957. PRODAJEM {iva}u ma{inu marke usha, amari~ka. Tel. 657-092. PRODAJEM vrata 80x200 + 50cm 2 kom.90x200 + 50 cm 1kom, i prozore. Mob: 061/869-396.

NAMJE[TAJ
PRO DA JEM ugao kva li te tno ura|en, o~uvan, otoman debela spu`va. Tel. 063/190-935. PRODAJEM nove parne vise}e kuhinjske elemente i nov drveni prozor sa {tokom 60 x 60cm. Tel. 033/534-087 i 062/682-690. PRODAJEM od mikrofibera novu sobnu salonsku garnituru, trosjed, dvosjed i fotelju, 400 KM. Tel. 033/534-087 i 062/682-690. PRODAJEM trpazarijski 6 tapiciranih stolica extra izrade u du bo re zu, ~is to drvo. Tel. 033/613-116 i 066/932-449 zvati poslije 14 sati. PRODAJEM dvosjed, 2 fotelje, sto, novo, radi seljenja. Mob. 061/320-827. DVA kau~a-120 KM, TEA pe} 4 kw-150 KM. Tel. 534-992, centar. TRO SJED, dvi je fo te lje, sto, no vo, ra di se li dbe. Mob. 061/320-827. TRPEZARIJSKI sto, 6 tapaciranih stolica, puno drvo, ru~na izrada. Tel. 613-116, 066/932-449. DVOSJED na razvla~enje, dobro o~uvan, 150 KM. Mob. 062/746433, 209-611.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. Nokia, Samsung, Sony Ericsson, LG, HTC, Apple iPhone. Mob. 062/695-695.

PRODAJEM RTG panoramic ortodalj Panura 10, ispravan. Mob. 061/195-026. TV SAMSUNG, police za knjige, roletne bambus. tel. 454-964. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat X-Genus, Italija, ispravan. Mob. 061/789-290. TEA pe}, 2 KW, povoljno. Mob. 063/918-909. TEA pe} 2 kw, regal, }ilim, singer {iva}a ma{ina. Mob. 061/018-711. PRODAJEM TEA pe} AEG 3 kw, 150 KM, bojler plinski Vailant, 28 kw, pog garancijom, 1.700 KM. Mob. 063/369-652.

OSTALO
PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel:063/864-775. ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852. PRODAJEM pe} na plin za dimnjak. Tel. 536-192.

34

mali

Oglasi
PRODAJEM {iva}e ma{ine Bagat ru`a Singer i pfaff u koferu na 2. rate uz garanciju. Mob. 061/145-504. PRODAJEM knjige ljekovito bi lje Zlat ka Gur ski ja. Mob. 062/788-739. NOVE mu{ke duboke cipele, modernog dizajna, Italija, br. 42, povoljno, 20 KM. Mob. 061/709-772. GI TA RA, po vo ljno. Mob. 061/381-670, od 17-19 sati. AGREGAT za struju 4,5 kw lamborgini benzin, profesionalni. Mob. 061/130-348. GRIL za pe~enje pili}a, plin, plata za ro{tilj-plin. Mob. 061/375-168. PRODAJEM pe~ za cen. grijanje na drva i ~umur, sa bojlerom, ja~ina 35kw. Mob. 061/182-128. RASPRODAJA stolica, dvosjeda, stolova, korpi i dr. proizvoda od pru}a. Mob. 061/200-894, 525-966. ELEKTRI^NU kerami~ku pe} 2,5 kw Preporod Po`arevac sa po~kovima, fiksno 50 KM. Mob. 062/315-540. PRODAJEM prirodni antibiotik Srebrena voda, promotivna cijena 1 lit. 7 eura. Mob. 062/837-197. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. PRODAJEM novu i dobro o~uvanu mu{ku i `ensku i dje~iju obu~u i odje~u, u radnji, poslovnim prostoru. Tel. 033-534-087 i 062/682-690. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat, X — Genus Italija, ispravan. Mob. 061/789-290. KOMPLET {erpe, no`evi sa dodacima, Bachmajer Swiss. Tel. 454-964. PRODAJEM Singer pleta~u ma{inu ili mijenjam za {iva~u ma{inu. Mob. Mob. 062/571-120. PRODAJEM dvije vre}e za spavanje nove, ne{to veza, plinsko kuhalo. Tel. 202-917. KOLEKCIJA 503 topografske karte BiH. 1:25.000. Najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417. PRODAJEMO prvoklasni Hercegova~ki med cijena sajamska udru`enje lju bu {a ra. Tel. 061/713-410. KUPUJEM certifikate dionice, obveznice stare devizne {tednje ratne {te te i dr. do bro odmah pla}am.Tel. 061/191-935. KUPUJEM staru deviznu {tednju radnu ot{tetu dionice obaveznice ispalta odmah.Tel:062/451-791. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i de vi zne {te dnje, is pla ta odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM stan Grbavica Hrasno do 100.000 KM 50-55 m2. Tel:061/350-448. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi, fondova, najbolje pla}am. Isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {oravne i sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i dolazek odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 063/723-595. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privredna banka iz Federacije i R. Srpske, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starih slikara ulje, akvarel i pastel. Tel: 062/969-693. KUPUJEM stare njema~ke marke i aus trij ske {i lin ge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM sve vrste dionica sa Sarj. i Banjalu~ke berze. Tel. 065/974-799. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KU PU JEM ma lu gar so nje ru. Mob. 062/316-391.

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.
KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM {indru nova premazana sadolinom, 600kom. Tel. 061/565-052. POVOLJNO prodajem vi{e hiljada zna~ki u al bu mi ma. Tel: 062/127-833. TEHNI^KA stolica povoljno. Tel: 0617926-041. UOKVIRENA MAPA grada Be~a iz 17.vijeka. Tel:061/926-041. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional. Tel:524-973. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290. PRODAJEM sok i pe kmez od jabuka i kru{aka, te sir}e od zukava. Mob. 062/358-495. PRODAJEM {iva}e ma{ine Bagat-Ru`a, Singer i Pfaff, u koferu, na 2 rate, uz garanciju. Mob. 0617145-504. TA PE] 4 za 150 KM 2 plinske kamin pe}i 300 KM. Tel: 534-992. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631. MAGNETOFON sa trakama Filips dim 40x30cm. manji gramofon Iskra.Tel: 033/219-530. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat, ispravan, 2007. godina. Mob. 061/789-290. PRODAJEM pelene za odrasle, velike, br. 3. Mob. 061/364-663. DIGITALNE reisivere (za TV prijem) prodajem, veoma povoljno. Tel. 217-262. ATLAS, Britanica, cijena 100 KM. Mob. 061/274-450.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. MIKADO d.o.o., `aluzine trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne, harmo ni ka i blin do vra ta. Tel. 033/655-600, 062/170-248. ALU @ALUZINE 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447. PEDANTNO ~istimo stanove, ku}e, pos. prostore, studente u Sarajevu. Tel. 066/068-461, 440-747 ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, {alovanje, betoniranje, povoljno. Mob. 062/134827, 033/241-465. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi, 1 sat/5 KM Tel. 061/350-688. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Tel: 062/654-140. SVOJIM rakiskim kazanom pe~em rakiju, na licu mjesta u Semizovcu. Mob. 061/223-119, 061/244-390. ENGLESKI poduka-instrukcije, za sve uzraste, mo`e dolazak ku}i, profesorica u mirovini. Mob. 061/139-768. USTUPAM trj grobno mjesto sa izgra|enim temeljima, na gradskom groblju Vlakovo. Tel. 442-169. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 063/036-955. ZA PO^NI TE bi znis proi zvo dnjom nekog od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura. Tel. 032/244-417. POTREBNA zanatlije za rad u Italiji. Tel. 00385922309257. SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga „Eteri~na ulja“. Tel. 032/244-417. POTREBNA djevojka za ispomo} u doma~instvu kod starije osobe, Sarajevo. Tel. 065/449-120. ZA PO^NI TE po sao knji gom „Vodi~ malih biznisa sa 2.500 ide ja“, knji ga ma DC-u. Tel. 032/244-417. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 062/940-550. TRA@IM posao, po mogu~nosti u firmi u Sarajevu. Tel. + 38763 822373. ^UVALA bi i opslu`ivala staro i iznemoglo lice. Tel: 062/569-444.

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu u FBiH i RS, prodajem certifikate povoljno za otkup stanova. Tel: 061/175-237. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEMO staru deviznu {tednju ratnu od{tetu. Tel. 061/375-634. KU PU JEM stan na re la ci ji Ba{~ari{ja —Otoka jednoipsoban ikli dvosoban. Tel: 061/106-571. KUPUJEM certifikate dionice, obveznice stare devizne {tednje ratne {te te i dr. do bro odmah pla}am.Tel. 061/191-935. KUPUJEM manju garsonjeru hitno. Tel:062/316-391.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948

MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz ga ran ci ju. Tel: 033/718-405 i 061/156-728. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel: 061/534-231. DAJEM instrukcije iz englelskog jezika, ~as 8 KM. Mob. 061/570-859. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata dolazak besplatan. Tel:061/551-035. MOLERSKI radovi uredno kvalitetno.Tel: 062/127-525. PROF. francuskog, sudski tuma~, prevodi s ovjerom, instrukcije, maturski... Mob. 061/480-069. VR[IM popravke i prepravke na sistemu grijanja. Tel. 645-475, 062/225-729. [KOLOVANA prevoditeljica prevodi sve vrste tekstova (engleski i njema~ki). Mob. 061/903-709. INSTRUKCIJE iz engleskog i bo san skog za sve uzras te. Tel:065/572-966. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. ^UVALA bih djete u svom stanu, Dobrinja 3, imam iskustvo. Mob. 061/565-974. ^UVALA bih malu djecu u va{em stanu. Tel. 617-781.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.
ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brne Greninga. Tel:062/256-376. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija Windowsa, ~i{}enje. Tel. 062/654-140. VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, penionerima jeftinije. Tel: 061/205-803. NJEMA^KI advokata iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u BiH.Tel.061/537-739. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel.062/466-093. INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazak na adresu. Mob. 061/536-973. IZRADA i monta`a namje{taja kuhinja, plakara, stolova. Tel. 062/466-093. MATEMATIKA, instrukcije za sve {kole i fakultete. Mob. 061/800-259. TAPETAR sa iskustvom, radim sve opravke kau~a i stolica, dolazim na lice mjesta. Tel: 062/522986 i 033/544-932. ELEKTRI^ARSKE usluge: TEA pe}i, el. pe}i, bojleri, indikatori, lusteri, plafonjere, instalacije, itd. Mob. 061/048-497. POSTAVLJANJE svih vrsta parketa sa ma{inskim obradama i lakiranjem. Mob. 061/827-492. INSTRUKCIJE iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061/506-755. POPRAVLJAM TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 033/653-311, 062/199-199. POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888. NJEMA^KI JEZIK osnovcima i srednjo{kolcima instrukcije. Tel. 061/181-542. MOLERI-profesionalci nude usluge: gletovanje, moleraj, boje stolarija, tapete, radijatori, i sve dru go po do go vo ru. Mob. 061/219-768, 033/456-979. PRI^AJ TE en gles ki obu ka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz ra zne ro be, se li dbe. Tel. 061/513-948. PRESNIMAVANJE sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Mob. 062/824-523. INSTRUKCIJE iz matematike, efi ka sno. Do la zak na adre su. Mob. 062/916-472 i 062/391-715. PERA^ stakala u stanovima, pos. prostorima, zgradama u Sarajevu. Tel. 066/068-461. SERVIS ra~unara „AKI“ Grbavica instalacija, nadogradnja.Tel. 061/545-375. STAKLARSKAradnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034. KOMBIJEM ve}i povoljno vr{im pre voz stva ri {u te i os ta lo.Tel.062/423-123. EFIKASNO i uspje{no, instrukcije iz matematike, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472, 062/391-715. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Mob. 066/687-703. MOLERAJ dekorativnim bojama, izgled zidova: mermer, antika, pustinjski pijesak, itd. Mob. 062/081-885. OBAVLJAM zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. MOLERSKE usluge kre~enja, stnaova 1-sobni 120 K m2-sobni 200 KM 3-sobni 300 KM. Tel: 062/073-760 i 033/630-332. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292.
BIOSA lije~enje bioenergijom do boljeg zdravlja, vi{e na www.biosabioterapija.com Mob. 062/522-683.

mali
POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC-rehau stolarija. Mob. 061/214-303. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 065/733-400. ELEKTRI^AR — vodoinstalater radi nove i popravlja stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis bojler, el. pe}i, indikatori, osigura~ke kutije, sklopke itd. Mob. 061/132-149. PROFESOR francuskog, ovla{teni sudski tuma~ prevodi sve vrste tekstova s francuskog i obrnuto, s ovjerom, pomo~ u~enicima, maturski radiovi i dr. Mob. 061/480-069. VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. TAPETAR VK radi sve poslove, tapetarske struke, dolazi na adresu bes pla tno. Tel. 240-895, 062/909-306. POVOLJNO i kvalitetno radim centralno, eta`no grijanje, plinske instalacije i vr{im zamjenu konve kto ra. Mob. 061/922-476 i 033/800-514. TAPETAR, dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz ga ran ci ju. Tel. 033/718-405, 061/156-728 i 061/926-560. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, instalacija i pro~eplje nja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. INSTRUIRAM |ake i studente na Alipa{inom polju. Mob. 0617157991. NJEMA^KI jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998 i 061/863-559. MOLER radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Mob. 061/235-190. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. Nib, 061/524-461, 033/200-003. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976. SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233880 i 061/141-676. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nado gra dnja, pro gra mi. Mob. 061/902-688. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kom pju ter ska obra da. Tel. 061/533-326.

Oglasi

35

BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. INSTRUKCIJE ize engleskog i bosanskog za sve uzraste prevodi.Tel:065/572-966. BRAVARSKI radovi, povoljno i kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razumljiv na~in. Mob. 061/571-361.

RAZNO
SVAKOM DOSTUPNA TAJNA VISKA! Patentiran je specijalni bioenergetski visak, oja~an ugra|enim sinhroniniziranim zelenim kristalom. Pismenom narud`bom za 55 KM pouze}em dobijete ovaj visak i postupaju}i po prilo`enom Testing uputstvu, mo`ete postati bioenergi~ar velikih mogu}nosti prakti~ne primjene. FAKTOR PRODUCT Edo.o, Sarajevo, P.P 633. POKLANJAM `enku njema~kog ov~ara sa pedigreom. Tel. 070/241923 i 062/858-103.

KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524. VKV stolar vr{i opravke stolarije, tapaciranog namje{taja, roletni itd. Mob. 061/863-740. PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Mob. 066/687-703. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

Dobro jutro uz

na va{em ekranu!
PO[TOVANI ^ITAOCI!
Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije.

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

6 MJESECI 12 MJESECI

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

Za uplate u bankama u BiH, kao i u inostranstvu, navesti sljede}e opcije:

60 KM 120 KM

31 EUR 61 EUR

UPLATE U INOSTRANSTVU:

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
OGLASN A SLU@B A:

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI:

(mali o gla smrtovn si, ice, sje }anja...) tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

UNICREDIT BANK
DD MOSTAR

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

KM KM

3383202250044019 1990490005630121

Broj ra~una

SPARKASSE BANK
DD SARAJEVO

Broj ra~una

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata. [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba

36

mali

Oglasi

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

SCENA

37

Crna Gora izabrala predstavnika na Eurosongu

Rambo ide u Azerbejd`an
[to se ti~e regiona, za sada je poznato da }e Srbiju predstavljati @eljko Joksimovi}, a Makedoniju Kaliopi
Crnogorski rokmuzi~ar i tekstopisac Antonije Pu{i}, po zna ti ji kao Ram bo Amadeus, predstavljat }e Crnu Goru na narednom Euro son gu ko ji }e bi ti odr`an krajem maja u Azerbejd`anu. Generalni direktor Radio-televizije Crne Gore Rade Vojvodi}, ~ija je ideja bila da Crnu Goru na Pjesmi Evrope predstavlja Rambo, rekao je da je okon~ao pregovore s popularnim pjeva~em i dodao da je bilo vi {e ra zlo ga zbog ko jih se odlu~io za Ramba Amadeusa. - On nije tipi~an predstavnik ovih prostora. Nije ni tipi~an muzi~ar. Ima jednu va`nu crtu koja ga odvaja od ostalih muzi~ara. Tako|er je popularan na prostoru nekada{nje Jugoslavije, a jo{ je i ambasador UNICEF-a. Sve je to sjajna preporuka i velika mogu}nost za promociju Crne Gore kao dr`ave, rekao je Vojvodi}. Pjesmu za Eurosong Rambo Amadeus snimit }e u Ljubljani, u studiju popularnog slovena~kog muzi~ara Roberta Pe{uta, poznatijeg kao Magnifico. [to se ti~e regiona, za sada je poznato da }e Srbiju predstavljati @eljko Joksimovi}, a Makedoniju Kaliopi. Predstavnik Bosne i Hercegovine, iako to jo{ nije potvr|eno, vjerovatno }e biti Hari Vare{anovi}. Podsje}anja radi, on je s pjesmom “Lejla“ 2006. godine osvojio tre}e mjesto, {to je bio na{ najbolji plasman na ovom takmi~enju. Po svemu sude}i, na ovogodi{njem Eurosongu }e se na}i najve}e zvijezde Balkana.
Ja. D.

Finale Supertalenta Nove TV

Nakon ~etverogodi{nje pauze

Nina Badri}
Nakon ~etverogodi{nje pauze, Nina Badri} snimila je novi album “NeBo”, koji je za bh. tr`i{te objavila Hayat Produkcija. S ~etrnaest pjesama, od kojih je jedanaest potpuno novih, te tri publici ve}

snimila ”NeBo”
le. Album otvara pjesma „Neopisivo“, plesna mje{avina popa, r’n’b i soula s gostovanjem britanske rap-zvijezde Blacka Twanga. Muziku i tekst pjesme potpisuje sama Nina. Naslovnica “NeBo” za ,

Eva Pili}: @ivi u Gornjem Vakufu-Uskoplju

Eva dobila ovacije

od publike i `irija
Eva je u finalu otpjevala pjesmu “Feeling Good“ Nine Simone • Osim {to pjeva i svira klavir, Eva je i ma`oretkinja
U finalu tre}e sezone Supertalenta Nove TV preksino} je nastupila i dvanaestogodi{nja Eva Pili} iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja. Ponovo je odu{evila tro~lani `iri i publiku koja je Evu ispratila ovacijama, a jo{ jednom je pokazala da je najve}i pjeva~ki talent koji je ikada pjevao u Supertalentu Nove TV. Nakon polufinalne pjesme “Mercy“, Eva je u finalu otpjevala pjesmu “Feeling Good“ Nine Simone i ponovo dobila velike ovacije publike, ali i pohvale `irija. - Eva, ti si fenomenalna, predivna. Otpje va la si “mu{ki“ tu pjesmu. Bi lo je ~arobno gledati te i slu{ati kako pjeva{, kazao je Enis Be{lagi}, ~lan `irija. Eva Pili} od malih nogu se bavi pjevanjem i muzika je, kako ka`e, njen `ivot. Tre}i je razred muzi~ke {kole, svira klavir. ^lanica je crkvenog zbora. Do sada je pobijedila pet puta na festivalima. Osim {to pjeva i svira klavir, Eva je i ma`oretkinja. Uz sve to odli~na je u~enica u {koli i pobijedila je na takmi~enju iz matematike. Na Supertalent Evu je prijavio njen otac zato {to Eva voli pjevati i biti na sceni. Treba spomenuti da }e pobjednik Supertalenta biti poznat u nedjelju.
Ja. D. Nina Badri}: Pisala tekst i muziku
Foto: A. DAMNJANOVI]

poznata singla (“Moje o~i pune ljubavi”, “Mama” i “Znam te ja”), Nina ponovno pomjera vlastite muzi~ke standarde. Naju`i tim koji je u~estvovao u stvaranju Nininog “NeBa” ~ine: Ante Gelo, instrumentalist, koautor muzike, tekstova i aran`mana, te producent ve}eg dijela pjesama, Darko Juranovi} D’Knock, Baby Dooks, Nik{a Brato{, Massimo, Aleksandra Milutinovi}, ali i novi suradnici poput producenta Denykena, aran`era Tihomira Preradovi}a, autora Rastka Milo{eva, Dine Muharemovi}a, te Branimira Mihaljevi}a i Antonije [o-

koju je sama napisala tekst i muziku, predstavlja spoj modernog aktuelnog zvuka i Ninine autorske anga`iranosti. Me|u najuspjelije ubraja se Ninina vokalna suradnja s Massimom u dojmljivoj i emotivnoj baladi “Prospi rije~i”. Na albumu se nalazi Ninina posveta opusu To{e Proeskog u pjesmi “Znam te ja”, te duhovita “Mama” u kojoj se uspje{no spajaju hip-hop, boogie i house. Rezultat je vesela klupska pjesma kojom Nina na sebi svojstven na~in zavr{ava album ispunjen temama ljubavi i vjere u nove po~etke.

38

SCENA

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Prvi pokazatelji Oscara

“Potomci“ Georgea
Clooneya najbolji film
Po ve} uhodanoj tradiciji, filmski kriti~ari iz Los Angelesa u ovol doba godine dodjeljuju svoje nagradel
Drama Georgea Clooneya “Potomci“ (“Descendants“) osvojila je najbitniju nagradu na tradicionalnoj ceremoniji koju svake godine organizuje Asocijacija filmskih kriti~ara Los Angelesa. Clooneyev film je osvojio nagradu u kategoriji najbolji film i time sebe istakao kao jednog od ozbiljnih kandidata za nagradu Akademije, jer se upravo ova manifestacija smatra jednim od najranijih pokazatelja u utrci za Oscara. Za najboljeg glumca, losan|eleski kriti~ari su odabrali Michaela Fassbendera, i to za njegov performans u ~ak ~etiri filma “Stid“, “X-Men: Prva generacija“, “Opasan metod“ i “Jane Eyre“. U odabiru najbolje glumice su se, s druge strane, udaljili od Hollywooda i nagradu dodijelili Yun Jung-Hee, koja ju je zaradila glume}i u ju`nokorejskom filmu “Poezija“. Christopher Plummer (“Po~etnici“) dobitnik je nagrade u kategoriji najboljeg sporednog glumca, dok je isto priznanje kod glumica osvojila Jessica Chastain, za svoj doprinos u filmovima “Drvo `ivota“, “Tajni `ivot ku}nih pomo}nica“ i “U zaklon“. Filmski kriti~ari sa ameri~ke zapadne obale za najboljeg reditelja u ovoj godini proglasili su Terrenca Mallicka, a njegov film “Drvo `ivota“ je u utrci za najbolji film sa Clooneyevim laureatom zavr{io na drugom mjestu.
Ni. S.

Yun Jung-Hee: Najbolja glumica Sa “Potomcima“ Clooney se sve vi{e dokazuje kao kvalitetan reditelj

“Drvo `ivota“ je donijelo Terrenca Mallicku nagradu za najboljeg reditelja

Michael Fassbender: Najbolji glumac

Grupa Divlje jagode

Put u gluma~koj karijeri

Meryl Streep u Vogueu
Prvi put u svojoj zavidnoj gluma~koj karijeri Meryl Streep se na{la na naslovnici magazina Vogue. Za januarski broj jednog od najtira`nijih svjetskih magazina za `ene, Streep je dala `ivotni intervju u kojem je izjavila da je duboko vjerovala u kraj svoje karijere jo{ prije 20 godina. - Nakon {to sam napunila 40, ponu|ene su mi tri razli~ite uloge vje{tice, ka`e slavna glumica koja je nedavno napunila 62 godine. - Vjerovala sam da su se `ene tih godina tada smatrale grotesknim na nekom nivou, tako da sam svome mu`u saop{tila da je gotovo, dodala je. Naravno, nije bilo gotovo. U njenom posljednjem filmu, koji izlazi u januaru slijede}e godine, ona tuma~i biv{u britansku premijerku Margaret Thacher, u filmu “^eli~na lady“. Streep se u intervjuu na{alila i na ra~un svog pojavljivanja na naslovnici popularnog magazina. - Mislim da sam najstarija osoba koja je

The Love Collection
Rok-bend Divlje jagode objavio je kompilaciju najljep{ih ljubavnih pjesama “The Love Collection“. Na CD-u se nalazi 17 pjesama, me|u kojima su evergrini poput “Krivo je more“, “Zauvijek tvoj“, “Jedina moja“, “Sarajevo, ti i ja”, koje su ovu grupu lansirale u vrh muzi~ke scene. U ljubavnoj kolekciji nalazi se i najnoviji singl Divljih jagoda pod nazivom “Ne, nisam ja“, koji je ovog ljeta sniman u [i{mi{ studiju u Velikoj Gorici, a za koji je u Sarajevu snimljen i spot. Popularni bend }e u januaru obradovati obo`avaoce novom pjesmom, a na prolje}e se o~ekuje izlazak novog albuma. Ja. D.

to ikad u~inila, kazala je Meryl Streep. Novo izdanje Voguea u prodaji }e se na}i 20. decembra.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OGLASI

39

40

[TAMPA•TISAK
ANALIZA Pred gra|anima Hrvatske te{ka 2012.

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Odzvonilo `ivotu na dug zbog krize u EU
je naziva, a izra~unao je za Vjesnik da je problem s naplatom Hrvatsku stajao100.000 radnihmjesta. Naime, oko dvadesettisu}aljudiizgubilo je posao u tvrtkamakojenisuizdr`ale ~ekanje da novac sjedne na ra~un, a ostatak iz kvoteizgubljenihradnih mjestaposljedica je strahaposlodavaca da zaposle nove radnike zbog problema s likvidno{}u. nu`an za osnovne potrebe ~etvero~lane obitelji pa ne ~udi podatak da se stanovni{tvo ve} godinu dana razdu`uje, odnosno vra}a vi{e kredita nego {to uzima. Bez investicija gra|ana, zadu`ivanja za velike kupnje, a uz visoku nezaposlenost te niske prihode nema oporavka potro{nje. U odnosu prema pro{loj godini u prodavaonicama smo ostavilisamo jedan posto vi{e novca, {to nije ni pribli`no dovoljno da se nadoknadi gotovo deset posto pada iz dviju krizne godine. pala je u recesiju, a to se ve} odra`ava na stopuizvoza, koja je pala 11 posto u ovom razdoblju. Lo{iji izvoz uz stagnaciju potro{nje na doma}em tr`i{tu doveo je do usporavanja industrijske proizvodnje, koja }e i ove godine zabilje`iti pad oko 1,6 posto. Industrijske su zalihe u listopadu porasle 10,9 posto, {to sugerira slabu doma}u potra`nju, ali i upozorava na usporavanje izvoznih aktivnosti. Idu}agodina, ako je suditiprema najavamaanaliti~ara, donosivelike izazove. O~ekuje se ples po „tankoj posto te o~ekivanjarasta od 2,5 posto u 2012. Kako bi to zna~ilo oko 1,25 milijardu eura ve}e ostvarenje ekonomije, a posredno i nekoliko milijardi kuna novog novca u prora~un pri sastavljanju prora~una morat }e se oprostiti od tog novca. O posljedicama zadu`ivanja dovoljno govori to da je ove godine iz prora~una vi{e novca utro{eno za pla}anjekamata na dugovenego na pomo} u obliku subvencija javnim i privatnim tvrtkama. Tako je u deset mjeseci izdvojeno 5,38 milijardikuna za subvencije, a ~ak {estmilijardi kuna za pla}anje kamata. Ve}e zadu`ivanje rezultira i ve}im tro{kovima, a od lani do danas napla}ali smo se 1,2 milijardekunaka-

Nova vlast najavljuje da }e poku{ati vratiti odre|eni broj ljudi, naro~ito umirovljenika, na tr`i{te rada, a zaposlenost poku{ati potaknuti sni`avanjem izdvajanja za pla}e. Prvi potez trebao bi biti manji zdravstveni doprinos. Dodatni }e izazov za Hrvatsku biti kriza u EU
Vjesnik, Zagreb Ako se mo`e vjerovati analiti~arima, ne ~eka nas naro~ito dobra godina. Prognoze su rasta srezane do minusa, pa se sad najavljuje povratak u recesijske razine BDP-a. Dodatni }e izazov za Hrvatsku svakako biti kriza u Europskoj uniji pa }e nam biti zaprije~en pristup zadu`ivanju, {to u prijevodu zna~i da vi{e ne}e biti `ivota na dug. Makroekonomisti tako|er prijete ozbiljnim padom standarda gra|ana, novim ciklusom otkaza uzrokovanim ste~ajevima te rastom cijena energenata i komunalnih usluga. Jedan od glavnih uzroka ste~ajeva bit }e ~i{}enje bilance doma}eg gospodarstva u kojem je otkriveno 40 milijardi kuna nepla}enih ra~una, tvrtki koje su u blokadi. Nenapla}enih potra`ivanja je i vi{e u tvrtkama kojima Porezna uprava i vjerovnici jo{ toleriraju ka{njenje pla}anja. Od tih je 40 milijardi kuna oko 20 milijardi kuna koji bi trebali zavr{iti u prora~unu, pa je dr`ava od najve}eg du`nika postala najve}im vjerovnikom. Da kojim slu~ajem dr`ava naplati sva ta potra`ivanja u idu}oj godini ne bi se uop}e trebala zadu`ivati.

Smanjenje doprinosa
Tako u Hrvatskoj u novu godinu s novom vladom ulazimo i s problemom visoke nezaposlenosti i niske zaposlenosti. Nezaposlenost je zbog sezonskog zapo{ljavanja pala, ali se u listopaduponovnopopela na 293.852 gra|ana, {to je 17,4 posto radno aktivnog stanovni{tva. S drugestrane, u prvompolugodi{tu 2011. samo se 13,5 posto gra|ana izjasnilo kao nezaposleno, pa je upitna statistika o nezaposlenima, s obzirom na to da se u kategoriju mnogi registriraju zbog prava na zdravstveno osiguranje. Mnogo je bolji pokazatelj stopa zaposlenosti, a prema podacima iz listopada u Hrvatskojradimanje od 1,4 milijuna stanovnika. Na 100 umirovljenika radi samo 121 gra|anin, {to je potpunoneodr`ivo. Dodatni je problem {to od 3,77 posto sposobnog stanovni{tva u raspolo`ivu radnu snagu mo`emo ubrojiti samo 1,69 milijuna radno aktivnih gra|ana, a vi{e od 1,5 milijunaljudiizjasnilo se da ne `eleraditi, iako su u skupini radno sposobnih. Zato nova vlast najavljuje da }e poku{ati vratiti odre|eni broj ljudi, naro~ito umirovljenika, iz neaktivnosti na tr`i{te rada, a zaposlenost poku{ati potaknuti sni`ava-

KAMATE O posljedicama zadu`ivanja dovoljno govori to da je ove godine iz prora~una vi{e novca utro{eno za pla}anje kamata na dugove nego na pomo} u obliku subvencija javnim i privatnim tvrtkama
mata vi{e, {to je 25 posto skoka rashoda za ovu namjenu i sugeriraprezadu`enost ili nepovoljne uvjete plasmana. Ne trebazanemariti ni to da se zbog prijetnji pada kreditnog rejtinga dr`ave nova vlada mora dr`ati ograni~enja iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti pa je ekonomski strateg SDP-a najavio deficit manji za minimalno jedan posto BDP-a. U kunama je to 3,5 milijarde manja javna potro{nja, a ako se prevede matematika na socijalnu politiku to }e zna~iti pretresanje prora~una, koje je najavio Dragan Kova~evi} te rezanje socijalnih transfera i manje subvencija.

Visoka nelikvidnost
Ali to se ne}e dogoditi, jer vi{e od 80 posto od gotovo 40 milijardi kunadugovi su tvrtkiblokiranihdulje od godinu dana, {to je jasan pokazatelj da je rije~ o mrtvim tvrtkama koje treba ukloniti s tr`i{ta. Tvrtke i gra|ani koji su u blokadi kra}e od godinu dana duguju oko 6,7 milijardi kuna i to su, vjerojatno, jedina potra`ivanja ~ijoj se naplati vjerovnici mogu nadati. Proces ubrzanih ste~ajnih postupaka izbrisao je oko 600 tvrtki s tr`i{ta, ali da bi o~istili tr`i{te, pravosudni }e sustav morati biti br`a i u~inkovitija metla. Uz visoku nelikvidnost i insolventnost te{ko je govoriti o zdravom gospodarstvu, pa nije iznena|enje da je bruto dru{tveni proizvod samo lagano klizio prema pozitivnim vrijednostima tijekom teku}e godine. Kukuriku koalicija najavila je da }e u prvih {est mjeseci mandata rije{iti problem nelikvidnosti, misle}i na tih oko sedam milijardi kuna, i to koordiniranom akcijom Hrvatske narodne banke i poslovnih banaka prema modelu vrlo sli~nom postoje}em Modelu A+, koji bi u novoj verziji trebao ubrzati dolazak novca do tvrtke koja ga treba. Petar Lovri} iz Hrvatske udruge poslodavacapoznat je po svojemustrajanju na uni{tavanju kulture nepla}anja, odnosno nekulture, kako

Idu}a godina, ako je suditi prema najavama analiti~ara, donosi velike izazove za dr`avu i gra|ane

PROSJE^NA PLA]A 5.400 KUNA Bez novog zapo{ljavanja ne}e biti ve}eg standarda, koji je najbolje prikazati prosje~nom pla}om. Za rujan je ona iznosila 5.400 kuna i zabilje`ila je realan pad u odnosu na lani
njemizdvajanja za pla}e. Prvi bi potez u tom smjeru trebao biti manji zdravstveni doprinos, ali je to poprili~na opasnost za prora~un, koji godi{nje, putem izdvajanja za zdravstvo, prikupi oko 18 milijardi kuna. Zato bi sniziti doprinos za dva posto zna~ilo izgubiti oko 2,4 milijarde kuna iz prora~una, ali Lovri} koji zastupa interese malih i srednjih poduzetnika tvrdi da bi takav potez bio poticaj za novo zapo{ljavanje. Bez novog zapo{ljavanja ne}ebitivi{egstandarda, koji je najbolje prikazati prosje~nom pla}om. Za rujan je ona iznosila 5400 kuna i zabilje`ila je realni pad u odnosu prema lani. Pokriva sve manji iznos U krizi smo revitaliziraliizvoz, koji je tijekom 2010. bio jedina kategorija u kojoj smo bilje`ili rast. Tako je u deset mjeseci gospodarstvo izvezlo 55 milijardi kuna vrijednu robu, {to je tri posto vi{e na godi{njoj razini. Rastao je i uvoz na 91,9 milijardikuna pa Hrvatska i daljebilje`i vanjsko trgovinski deficit. Trenuta~na pokrivenost uvoza izvozomiznosi oko 59,9 posto, {to je bolji rezultat nego prija{njih godina, a posljedica je ve}e stope rasta izvoza nego uvoza. Ipak izvozni zamah je upitan, jer je ve}ina prodaje izvan granica plasirana u Europsku uniju, koja se bori s problemima i klizi u recesiju. Italija, koja je najve}itrgovinskipartnerHrvatske,

`ici“, a sve se otvorenijegovori o novompadu u poljecrvenog. Standard }e u 2012. pasti, jer nas o~ekuje poskupljenjeenergenata i komunalnih usluga, a dr`ava }e morati ukinuti neka ste~ena prava, koja su gra|anima donosila transfere. U brojkama, ve}inaanaliti~aranajavljuje pad BDP-a za od 0,5 do 1 posto. Najavljen je i novi val ste~ajeva, {to zbog~i{}enjatr`i{ta, {to tvrtkikoje su iscrpljene dugotrajnom krizom, pa tim Raiffeisenovihanaliti~aranajavljuju skok stope nezaposlenosti na 18,5 posto. I dalje }e padati kapitalna ulaganja, a unato~ tome da je 2012. posljednja godina Hrvatske izvanEuropskeunije, stru~njacinajavljujusamo900 milijunaeuraizravnih stranih investicija. Jasno je da prora~un sredi{nje dr`ave ne}e donijeti porast prihoda ako se ne budu uvodili novi porezi nego }e se morati uskladiti s novim uvjetima. Prora~un za teku}u godinu izra|en je temelju pretpostavke da }e BDP rasti za 1,4

Refinanciranje tvrtki
Ako nam padne kreditni rejting prema izra~unima budu}eg ministra gospodarstva i potpredsjednikavlade, Radimira^a~i}a, bit }emo du`ni milijardu eura vi{e, a da nijedna kuna ne u|e u dr`avu, samo na temelju ve}ih prinosa na postoje}e obveznice koje su ve} plasirane, a novac dobiven njihovom prodajom odavno potro{en. U idu}oj godini ~ekaju nas obveze ve}e od 11,2 milijardikuna za otplatu dugova sredi{nje dr`ave. Ukupni reprogram svih sektora u dr`avi kre}e se oko 16 milijardi eura. Ta se enormna brojka ti~e refinanciranja tvrtki, dr`ave, poslovnih banaka i gra|ana, koji su prikupili dugove ve}e od 250 milijardi kuna.
Marina [UNJERGA

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

[TAMPA•TISAK
KOMENTAR

41

Srbi kao Englezi, Englezi kao Srbi
Beograd: Pred evropskom preprekom

Barikade, i priklju~enija, na sjeveru Kosova odgodili su odluku o kandidaturi Srbije za u~lanjenje, a Englezima je ~lanstvo oslabljeno jer su postavili barijere spoljnom regulisanju prometa u londonskom finansijskom centru
nja svoje i op{te podele na Zapad i Istok, me|u prvima priznala otcepljenja od SFRJ, za kojima je usledio i raspad SSSR-a. Navedena pore|enja su, naravno, preterana. Na ve}em spoljnom anga`ovanju Nema~ke sada znatno vi{e insistiraju drugi nego ona, kojoj je unutra{nji i kontinentalni poredak nametnut, a s kojim se sa`ivela i u njemu dospela do vode}e pozicije. „Vi{e se pla{im pasivne nego mo}ne Nema~ke“, izjavio je nedavno Radoslav Sikorski, {ef diplomatije Poljske, zemlje koja trenutno predsedava u EU i koja bi na osnovu gorkih iskustava, imala vi{e razloga za obrnuti pristup aktivnostima suseda. Nema~ka je upravo, na samitu u Briselu, razvejala strahove Sikorskog ali je uve}ala na{e i nevolje Ujedinjenog kraljevstva. Smatra se, prema uverljivim izvorima s raznih strana, da je upravo Berlin izdejstvovao otklone prema statusnim pretenzijama Beograda i Britanaca, koje je poistovetio s raznolikim barikadama ja~anju zajedni{tva oli~enom u Briselu. Odavno nisam video tako mnogo inicijala „B“ na jednom mestu: Beograd, Brisel, Berlin, barikade (ra~unaju}i i britanske). Uz koje idu: bankrotstva, berze, banke, Bela ku}a, Balkan, Bundestag, bela kuga... Predstoji nam i projektovanje plana „B“ da bismo u{li u ligu „B“ koja se nazire u te, ku}em raslojavanju Evropske uni(od ispunjavanja obaveza prema Ha{kom tribunalu, do nastojanja da se na|e kompromisno re{enje za Kosovo). Drugo, prvi put je jedna zemlja – Nema~ka – izdejstvo va la klju~nu na dmo} u usmeravanju EU, {to se ispostavilo kao prepreka planu Srbije da se do ishoda za status Kosova do|e kompromisom. Tre}e, Nema~ka se posvetila ubrzavanju (postavljanjem uslova Srbiji, predvi|enim za naredne faze) re{avanja „kosovskog pitanja“ da bi po ka za la da ne pre za ni od su~eljavanja s Britanijom oko va`nijih stvari, kao {to su regulisanja finansijskih tokova. ^etvrto, ako postignu uspeh u spasavanju krizom pritisnute EU, Nemaci bi mogli da se uvrste me|u favorite za nove stalne ~lanice Saveta bezbednosti UN, pa i za dobijanje Nobelove nagrade za mir, a ako omanu – sledi im optu`nica za sau~esni{tvo u globalnom lomu, koji se predvi|a u slu~aju kraha evra i svega {to on, ne samo kao moneta, zna~i. da bi Srbija, sa svojim unutra{njim i spoljnim sporenjima, mogla pre da se uvrsti u „pro{ireni Bliski istok“ nego u pro{irenu Evropsku uniju. Da postane deo ko{mara kome se stalno, tamo {est a ovde dve decenije, najavljuju re{enja koja dosad nisu kompletirana. Ne bih da ulazim u izazove Srbije, koji se obra|uju na druga~ije specijalizovanim stranicama na{eg lista. Samo ho}u da ka`em da nam vi{e ne poma`e da se „pravimo Englezi“. Kao {to ni njima, ka`u analiti~ari, ne poma`e to {to se pona{aju kao Srbi. Potrebna je nova politika. Koja }e jasno re}i da smo odavno izgubili bitku za Kosovo i da iz toga proizlazi da treba da odustanemo bar od dve po{tapalice. Prva nas je op te re}iva la tvrdnjom da u miru gubimo ono {to smo dobili u ratu, sve dok nismo izgubili rat. Druga nas je rastere}ivala poukom da se „pravimo Englezi“, sve dok i oni nisu postali gubitnici u EU, gde mi ra~unamo na, makar postepeni, dobitak.
Mom~ilo PANTELI]

Politika, Beograd Posle dugog na{eg uve`bavanja ve{tine da se „pravimo Englezi“, u njima smo dobili dostojne sledbenike: po~eli su da se „prave Srbi“. I njih i nas su nacionalno postavljene prepreke promenama re`ima u internacionalnom politi~kom saobra}aju udaljili od Evropske unije. Barikade, i priklju~enija, na severu Kosova odlo`ili su odluku o na{oj kandidaturi za u~lanjenje, a Englezima je ~lanstvo oslabljeno jer su postavili barijere spoljnom regulisanju prometa u londonskom finansijskom centru. Usli~njava nas i uverenje da smo „mi“ u pravu, a da smo `rtve „nema~ke navalentnosti“.

NOVA POLITIKA Potrebna je nova politika. Koja }e jasno re}i da smo odavno izgubili bitku za Kosovo
je. Ostaje da se vidi da li }e im se priklju~iti bog, blog, bra}a… S pravom }ete pomisliti da pozivanjem na inicijale prestonica, fenomena i institucija pribegavam medijskim „cakama“ i izbegavam da se izjasnim o tome {ta nas ~eka, posle izjalovljavanja nada da }e 9. decembar biti dan kada }e nam se potvrditi da smo na pravom putu ka boljem i bezbednijem `ivotu. Pa da ka`em, najsa`etije – u ~etiri ta~ke. Prvo, mislim da smo zaslu`ili da postanemo kandidati za u~lanjenje u EU jer smo ispunili sve

Plan “B”
Cinici sugeri{u da nam je sticaj okolnosti zbli`io pozicije vi{e nego ikad posle Drugog svetskog rata kada se, pred najezdom nacista, na{a vlast obrela u, tako|e napadnutoj, Britaniji. Isti slute i da je Nema~ka izrasla u silu koja opet kroji sudbinu kontinenta, bar onoliko koliko pre 20 godina kada je, posle poni{tava-

Dvije po{tapalice
Ni{ta me od toga, me|utim, ne uznemirava toliko kao pomisao

Ve~ernje novosti, Beograd @eleznice Srbije su prvi put od novog reda vo`nje, od danas do 8. decembra 2012. uvele novu ponudu “[par{in“ za putovanje od Beograda do austrijskog grada Filaha. Karta do Filaha, u koju je ura~unata i rezervacija sedi{ta, u jednom smeru }e ko{tati 29 evra, dok }e za povratno putovanje karta iznositi 58 evra, saop{tile su srpske `eleznice.

Pogodnosti za putovanja

Vozom od Beograda
do Austrije za 29 eura
@eleznice Srbije su uvele ~itav niz noviteta: za 50 posto jeftinija grupna putovanja za Crnu Goru, a u Hrvatsku i Sloveniju za ~ak 70 posto

Besplatna vo`nja
@eleznice Srbije su u saobra}aju sa Crnom Gorom uvele novu povlasticu za grupna putovanja, tako da }e za grupe koje broje vi{e od 21 osobe karte ko{tati 50 odsto jeftinije. Do sada je za grupna putovanja do Crne Gore, od {est do 20 putnika, va`io popust od 30 odsto. Karta do Crne Gore, od novog reda vo`nje, va`i samo jedan dan umesto mesec dana koliko je bilo do sada. U saobra}aju sa Hrvatskom i Slovenijom, za grupna putovanja mladih do 20 godina starosti u ponudi je povlastica od ~ak 70 odsto. Za grupu koja broji od {est do 20 putnika pravo na besplatnu vo`nju imaju dva pratioca, dok grupa od 21 do 30 putnika ima pravo na tri gratis karte za pratioce. Ukoliko u grupi ima od 31 do 40 putnika ~etiri osobe mogu da se prevoze besplatno, a pravo na pet besplatnih karata za prevoz ostvaruje grupa putnika koja ima od 41 do 50 ~lanova.

Od novog reda vo`nje voz “Beograd“ na relaciji Beograd - Budimpe{ta Keleti - Beograd, koji iz glavnog grada Srbije kre}e u 22.10 sati, a iz stanice Keleti u ma|arskom glavnom gradu u 22.20 sati, ima}e novu ponudu i to prevoz u ku{et i spava}im kolima. Cene le`aja za putovanje u jednom smeru u kolima za spavanje bi}e: 11 evra u kabini sa tri le`aja (turist), 17 evra u kabini sa dva le`aja (dubl) i 39 evra u singl kabini, dok za le`aj u ku{et kabini treba izdvojiti 9,40 evra. @eleznice Srbije, po prvi put od novog reda vo`nje, su uvele novu ponudu za korisnike `elezni~kih usluga, a to je prevoz bicikla. Ova ponuda }e za sada biti dostupna samo putnicima me|unarodnog voza “Avala“, koji saobra}a na relaciji Beograd (6.46 sati) – Budimpe{ta - Prag (5.39 sati) - Beograd.

Balkan Flexipass
Putnike }e prevoz bicikla, bez obzira na destinaciju, ko{tati pet evra u jednom smeru. Od novog reda vo`nje, za pet odsto su pove}ane cene karata po ponudi Balkan Flexipass. Kar ta ku plje na u po nu di Bal kan Flexipass omogu}ava da se na prugama: Bugarske, Rumunije, Gr~ke, Turske, Makedonije, Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije putuje pet, sedam, 10 ili 15 dana (po izboru putnika) u okviru roka va`nosti karte koji iznosi mesec dana.

Jeftiniji prevoz mladih

42

POMO] U KU]I

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Tvrdnje ameri~kih stru~njaka

Posljedice povreda
Bundeva za dijabeti~are
Narand`asto meso bundeve sadr`i niz dragocjenih i ljekovitih sastojaka. Osim manjih koli~ina bjelan~evina, ugljenih hidrata i masti, tu su vitamini A, C, B, folna kiselina, kalij, fosfor, kalcij, `eljezo… [to se energetske vrijednosti ti~e, ona nije visoka, u 100 grama ploda ima samo 30 kalorija. Bundeva je dobar izbor za gojazne osobe, dijabeti~are, kao i za osobe sa oboljenjima `eluca i tankog crijeva. U narodnoj medicini preporu~uje se kao diuretik, odnosno za izbacivanje suvi{ne vode iz organizma, naro~ito kod ljudi oboljelih od reume, gihta, zapaljenja bubrega ili be{ike. Odli~na je i kod psorijaze.

glave i do godinu
Djeca koja pre`ive potres mozga pod pove}anim rizikom od glavobolje
Djeca koja pre`ive potres mozga ili drugu traumatsku povredu glave su pod pove}anim rizikom od glavobolje do godinu poslije takve povrede, utvrdili su ameri~ki stru~njaci. Vi{e od pola miliona djece u Americi svake godine pristigne u zdravstvenu ustanovu zbog povrede mozga, naj~e{}e zadobijene u bavljenju sportom, prilikom pada ili u saobra}ajnoj nesre}i. Ameri~ki tim je analizirao vi{e od 400 slu~ajeva takve djece, od kojih je 40 posto do`ivjelo blagu, a 60 posto osrednju ili te`u povredu mozga. Poslije tri mjeseca, 43 od 100 djece koja su pre`ivjela blagu povredu mozga je patilo od glavobolje, dok je takvih bilo 37 od 100 me|u onim koja su do`ivjela osrednju ili te`u povredu mozga. To je problem, jer takva djeca mogu da imaju problem sa spavanjem, ili sa {kolom jer se te`e koncentri{u, istakli su stru~njaci. Naglasili su da kvalitet `ivota te djece mo`e da se pogor{a i u drugim segmentima, pa ona, naprimjer, ~esto napu{taju sport ili druge aktivnosti koje mogu da provociraju napad glavobolje. Utvr|eno je i da je rizik od glavobolje poslije povrede mozga mnogo izra`eniji kod djevoj~ica nego kod dje~aka. To bi moglo da se dovode u vezu s ~injenicom da su djevoj~ice i `ene podlo`nije i migrenama zbog hormonskih razlika u odnosu na mu{karce. Hormoni bi mogli da budu od zna~aja i u slu~ajevima glavobolja kod djevoj~ica nakon povrede mozga, smatraju stru~njaci. Na sre}u, poslije godinu od povrede mozga, u~estalost glavobolja me|u djecom koja su je pretrpjela opada i izjedna~ava se s onom koja se registruje poslije bilo kakve druge dje~ije tjelesne povrede.

Kesten i manje kalorija
Plodovi kestena odli~an su izvor kalcija, `eljeza i kalija. Svje` plod kestena ima 170 kalorija na 100 grama i tri puta manje kalorija od lje{nika, badema ili oraha. Ne sadr`i holesterol, gluten i idealna je namirnica za oboljele od celijaklije. Bogat je {e}erima, mineralima fosforom i vitaminima B kompleksa. Poznat je po slatkom ukusu i blagoj teksturi. U narodnoj medicini kesten se preporu~uje anemi~nima i onim koji imaju lo{u probavu. Kesten je dobar za lije~enje respiratornih problema, poput ka{lja.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Vratite ~izme s krznom
Dobar par ~izama popravit }e svaki izgled, stoga je kupovina ~izama najbolja zimska investicija. Budu}i da je krzno pro{le i ove godine neizostavan modni dodatak, odlu~ite se za ~izme s krznenim ukrasima koje istovremeno izgledaju moderno i udobno. Postoje i krznene navlake za ~izme, koje se mogu odvojeno kupiti, pa ako imate dobre ~izme, te ih `elite samo malo modernizirati, tada se odlu~ite za tu opciju, a ka da vam dosadi novi izgled, krz no }ete jednostavno maknuti.

Crveni ru` za glamur
Uz bra on sjene najbolje ide crveni karmin, onaj u boji mesa ili u boji korala. U zavisnosti od stila koji `elite da postignete, birat }ete nijansu i teksturu karmina. Za koji god se ru` opredijelite, koristite rumenilo u boji breskve. Za glamurozan izgled, izaberite crveni ru`. Za nje`nije, dnevne varijante, neka to bude karmin u boji mesa. Koralni karmin dobar je za sve prilike. Boja korala podmla|uje i osvje`ava, pa je dobar izbor za `ene u zrelim godinama. Kako bi vam o~i izgledale upe~atljivo, a pogled bio zavodljiv, dramati~an i dubok, nanesite tamniju nijansu braon boje na prevoj gornjih kapaka. Najbolje je da to radite ~etkicom za sjene od prirodne dlake.

Musaka od paprika, krompira i osli}a
Potrebno:
1,5 kg osli}a 1/2 kg krompira 2-3 glavice crnog luka 2-3 ka{ike ke~apa 5 prijesnih ili smrznutih babura per{un ulje so i biber kim i lovor Luk isje}i na re`njeve, a krompir i babure na kolutove. Pomije{ati sa su{enim za~inima i solju, sjeckanim per{unovim li{}em, ke~apom, kimom i biberom. Polovinu mje{avine staviti u sud predvi|en za rernu, preko te mje{avine slo`iti filete osli}a i na to dodati preostalu mje{avinu. Sve preliti uljem i toplom vodom i pe}i dok ne porumeni.

Priprema:

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

KORAK NAPRIJED
Foxit Reader 5.1.3.1201
Foxit Reader je besplatni softver za gledanje PDF fajlova koji odlikuje mala veli~ina, velika brzina pokretanja i bogati set karakteristika. Njegova glavna odlika je kompatibilnost sa PDF Standard 1.7. Najnovija verzija nosi oznaku Foxit Reader 5.1.3.1201 i sa sobom donosi zakrpu za slabu ta~ku koja je dovodila do prekida rada Foxit Readera otvorenog u okviru web pretra`iva~a prilikom izmjene interfejsa jezika, zakrpu za problem koji se ogleda u nemogu}nosti prilago|avanja veli~ine papira u okviru Preview Area of Print Dialogue Box prilikom kori{tenja Xerox {tampa~a kao i zakrpu za slabu ta~ku koja dovodi do krahiranja Foxit Readera.

43

Memorijski moduli
Sa `eljom da obezbijedi dovoljno memorije da podr`i 16-jezgarne ~ipove, kompanija Super Talent je najavila nove DDR3-1333MHz RDIMM module za servere. U pitanju su 4-kanalni moduli koji su dostupni u kapacitetu od 8GB. Dana{nje nove mati~ne plo~e koje podr`avaju nove 16-jezgarne procesore zahtijevaju novi tip RDIMM, 4-kanalnih DDR3, a uz 8Gb po modulu dana{nji serveri mogu podr`ati maksimalno 128GB RAM-a. Predstavljeni moduli pro{li su rigorozne testove kori{tenjem novih AMD Interlagos kompa ti bil nih ma ti~nih plo~a, a ~ak podr`avaju i kompletne konfiguracije pri brzinama do 1066MHz.

Fujitsu niskonaponski SRAM
Fujitsu Semiconductor Limited i SuVolta, Inc. su saop{tili da su uspje{no demonstrirali rad pri ultraniskom naponu SRAM blokova. Ove dvije kompanije su uspjele da integrisanjem SuVoltaine PowerShrink CMOS platforme male snage i Fujitsuove tehnologije procesa male snage kreiraju funkcionalni SRAM koji je radio na naponu od 0.425V. Smanjenjem potro{nje energije, ove tehnologije }e omogu}iti kreiranje ultimativnih ekolo{kih proizvoda u budu}nosti. Tehnolo{ki detalji i rezultati ovog dostignu}a }e biti predstavljeni na 2011 IEDM doga|aju koji se odr`ava u Washingtonu.

My Xbox Live za iOS
My Xbox Live objavljen je nedavno, a u pitanju je univerzalna iOS aplikacija koja korisnike povezuje sa Microsoft igra~kim servisom za Xbox 360. Uz ovu besplatnu aplikaciju korisnici su u mogu}nosti da se povezuju sa li~nim nalogom za Xbox Live, da se povezuju sa prijateljima, vr{e prilago|avanje avatara i rade mnogo toga jo{ preko iPhone, iPod Touch ili iPad ure|aja. Zatim, mogu}e je vr{iti pregled karata va{ih prijatelja, upore|ivati rezultate i vr{iti pregled nedavno odigranih igara. Mogu}e je povezivanje sa nalogom i pregled informacija korisnika kao i pristup Xbox feedovima za pregled najnovijih igara i ostalog.

Asus VS228H LED monitor

Elegantan i atraktivan dizajn
Po povoljnoj cijeni se dobija LED monitor sa TN panelom i punom HD rezolucijom od 1920x1080 piksela
Model 22” LCD monitor, kompanije Asus sa TN panelom koji je dosta zastupljen na tr`i{tu, ima pozadinsko osvjetljenje, {to je sve ~e{}a kombinacija koja daje prili~no dobre rezultate. TN tehnologija je pre{la daleki put, od jeftine i masovne, do one koja se upotrebljava i u skupljim i boljim monitorima. Svakako da i dalje nije prevazi{la IPS kada je u pitanju kvalitet prikaza, no nije ni toliko ba{ daleko. Asusov monitor VS228H je dobra prilika da se do|e do ne{to ve}eg modela (za one koji recimo prelaze sa 17” i 19” modela) i Full HD 1080p rezolucije, a da se pri tome napravi i korak naprijed po pitanju kvaliteta slike. Dobra stvar je {to LED paneli nisu vi{e rezervisani samo za najskuplje modele, ve} polako dolaze i u bud`etsku kategoriju.

Archos tablet-ra~unar

POSTOLJE Proizvo|a~ se opredijelio za crnu mat varijantu, sa interesantnim postoljem kru`nog oblika i sa zanimljivom teksturom, dok je vertikalni dio postolja glossy i pomalo podsje}a na stalak za vinske ~a{e
le`i na krevetu), {to donekle prevazilazi ograni~enja TN panela kada su u pitanju uglovi gledanja. Kvalitet slike je odli~an, dosta uniformno osvjetljenje iz minimalno probijanje na tamnim podlogama uz gornju i donju ivicu, ali i odli~nu crnu boju i nijanse sive. Brzina odziva je 5ms, {to se pokazalo dovoljnim za sve primjene, uklju~uju}i i igranje igara, gdje ponekad sporiji paneli umiju da naprave ghosting efekt. Asus VS228H je monitor srednje kategorije, dijagonale 22” i Full HD rezolucije od 1920x1080 piksela, sa podr{kom za DVI i HDMI digitalne interfejse (pored uobi~ajenog analognog D-Sub), kao i konektorom za slu{alice (za zvuk koji dolazi preko HDMI kabla).

Android 4.0.1 upgrade
Francuski proizvo|a~ tablet-ra~unara Archos je potvrdio da }e G9 ta bletra~unari ove kompanije dobiti upgrade u vidu verzije Ice Cream Sandwich 4.0.1. Vlasnici Archos G9 tableta }e ovaj upgrade dobiti u prvom kvartalu naredne godine. To je dobra vijest za vlasnike ovih tablet-ra~unara koji su predstavljeni sa razli~itim varijacijama operativnog sistema usljed odga|anja njihove dostupnosti koja je nastala zbog ka{njenja Texas Instruments OMAP4 procesora. Za pomenuti upgrade treba da se uradi hardverska akceleracija za videopodr{ku, Samba/Upnp, 3G stick podr{ka i neke druge specifi~ne karakteristike koje Archos obezbje|uje za Android.

Zanimljiva tekstura
Monitor je prosje~nih dimenzija za 22” modele, ne previ{e debelog okvira i profila, sa ugra|enim adapterom za napajanje. Proizvo|a~ se opredijelio za crnu mat varijantu, sa interesantnim postoljem kru`nog oblika i sa zanimljivom teksturom, dok je vertikalni dio postolja glossy i pomalo podsje}a na sta-

lak za vinske ~a{e. Na`alost, {to se ti~e ergonomije nema ni~ega osim pomjeranja ugla nagiba po vertikali, {to je ve} postalo uobi~ajeno na velikom broju monitora iz srednje kategorije. Sre}om, bar je postolje stabilno da se monitor ne klati kada se pomjera. Tasteri menija su smje{teni ispod donje ivice okvira, sa desne strane, dok su njihove funkcije obilje`ene bijelim oznakama naprijed. Iako ovakvo rje{enje nije toliko atraktivno kao touch tasteri, definitivno je pra-

kti~nije. Interfejs menija je grafi~ki i dosta jednostavan, pa ne vjerujemo da }e bilo kome biti potrebno mnogo da se sna|e.

Dobar kvalitet slike
Od bitnijih stvari, pored uobi~ajenog pode{avanja kontrasta, osvjetljenja i boja, imamo i {est SPLENDID Video predefinisanih pode{avanja, ali i posebno Smart View pode{avanje za situaciju kada se monitor gleda iz donjeg ugla (naprimjer, ako se

NVIDIA rebrendira mobilnu grafiku

Ni`a cijena uz isti kvalitet
NVIDIA je izdala opseg mobilnih grafi~kih ~ipova koji donose karakteristike pro{logodi{nje 500M serije na modele ni`ih cijena. Tako je model GT635M sli~an modelu GT555M, uprkos tome {to posjeduje neznatno br`i memorijski propusni opseg. Model GT630M je rebrendirana verzija GT540M/GT550M dok je model GT610M sa 48 CUDA jezgara ustvari GT520M model. Ovo je najava za predstavljanje ne~eg mnogo interesantnijeg. To }e posjetiocima biti dostupno, kako je kompanija navela, u svjetlu debija Ivy Bridge arhitekture, koja je zakazana za 2012. Pretpostavlja se da je rije~ o predstavljanju 28nm Kepler ~ipova.

Coby predstavlja tablete na CES-u
Coby ima pet alternativa, a svaka od kojih nudi Android 4.0. Kvintet tableta nosi isti format broj~anih oznaka kao Kyros tableti i svi dijele 1GHz ARM Cortex A8 procesor. Coby planira da debituje tablete na CES-u 2012, a u~ini}e ih dostupnim tokom prvog kvartala. Veli~ine idu od sedam do deset in~a i nudi}e do 1GB-a RAM-a sa 32GB pro{irive memorije - WiFi radio i HDMI izlaz dolaze standardno.

44

FELJTON

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Dr. sci. @arko Primorac: BiH i hrvatsko pitanje (4)

Projekti
za privredu
Hrvatski narod, zajedno s Bo{njacima i Srbima, vitalni je dio cjelovitog politi~kog i ekonomskog organizma. Iako se trenuta~no stanje doima beznadnim, uz aktiviranje doma}ih potencijala i me|unarodne zajednice, izlazak iz duboke ekonomske i svekolike krize nije nemogu}
Ekonomiju Bosne i Hercegovine treba (uzdrmati) pokrenuti sa nekolikovelikihrazvojnihprojekata. BiH ima zna~ajne razvojne potencijale u raznim oblastima: u rezervama mineralnih sirovina, hidro i termoenergetskim izvorima, {umskom fondu, marljivim ljudima. Uz to, ostali su iz predratnog razdoblja i odre|ena industrijska tradicija, industrijskaznanja, know how, dio tehni~ke inteligencije, kao i tradicionalno dobar polo`aj na nekim vanjskim tr`i{tima, posebno u balkanskim dr`avama, Bliskom i Srednjem Istoku, nekim afri~kim zemljama. ti da je najve}i dio proizvodnihkapaciteta u ratu uni{ten ili znatno o{te}en, izgubljena su tradicionalnatr`i{ta, a produktivniljudskikapitalje, biolo{ki ili raseljavanjem, vitalnougro`en. Uz to, izgubljen je tehnolo{kidinamizam i razvoj, jer dok se ovdjeratovalo, a kasnije‘mudrovalo’ kako organizirati dr`avu, suvremenisvijet je dalekoodmakao. Nekada je bh. industrija bila deseka {umske mase i drvnih otpadaka, zatim projektima u {umarstvu, poljoprivredi i drugimpodru~jima.

rad tski koji u maju zvao pa Pa III. Eku 1545.Po~eo1542.jeTrisadenkrajapakoncil,vlestajetus menski koncil, na kojem do izgra|en

NA DANA[NJI DAN

Katoli~ke crkve kao dogmatske, protivreformacijske, militantne ustanove s papom-autokratom na ~elu, s prekidima zasjedao do 1563. Na osnovu zaklju~ka tog skupa vo|en protivreformacijski pokret koji je doveo do tridesetogodi{njeg rata prokatoli~kih i protestantskih snaga u Evropi, od 1618. do 1648. francus IV, narh iz di Burbona. ni vo|a 1553.Ro|enprenastiujekikakraljciAnriIdejprvi moprotestanata kasnije {ao toli zam, ali Nantskim

Voj}eh Jaruzelski

General Voj}eh Jaruzelski ediktom 1598. osigurao protestantima vjerske slobode zaveo ratno stai okon~ao vjerske ratove. Tokom njegove vladavine osnje u Poljskoj, novane prve francuske kolonije u Sjevernoj Americi. zabranjen rad Ubio ga rimokatoli~ki fanatik Fransoa Ravajak. nezavisnog sinMirom u [}e}inu Danska priznala nezadikata Solidarvisnost [vedske. nost, pritvoreno na hiljade sindiHolandski moreplovac Abel Tasman otkalnih aktivista. krio Novi Zeland, ali se nije iskrcao iz

1981.

1570. 1642.bornih domorodaca. Zasluga za otkri}e straha od rato
pripala Englezu D`ejmsu Kuku, koji se 1769. iskrcao na jedno od novozelandskih ostrva.

Za{to ne ponoviti OI?
Nadalje, premdaizgledaprevi{e smjelo, za{to ne pokrenutiidejunovihzimskiholimpijskihigara u Sarajevu u 2022. ili 2026. godini. Sarajevo je jednom pokazalo svijetu da ima prirodneuvjete, i da je u stanju odli~no organizirati svjetsku manifestaciju olimpijskih razmjera. Istina, tada je iza Olimpijadestajala ~itava zemlja, a sada bi je trebalo organizirati ba{ radi toga: da iza nje stane~itavazemlja! Naravno da bi i susjedne zemlje, Srbija i Hrvatskaprijesvih, moralena}iinteres da podupru ovu ideju. Netko}e prigovoriti da su ove idejeiluzorne. Ipak, mislim da nisu, nego da su ostvarljive, dodu{e uz velikenapore i voljusvihonihkoji`ele `ivjeti i raditi u modernoj dr`avi. Drugi, o~ekivaniprigovor, bio bi: kako financirati sve to? To jest pravo pitanje, ali i na njegapostojeodgovori. Mnogo se inozemnogkapitala mo`e privu}i u BiH, ako ona uredi unutra{nje odnose i organiziraefikasnudr`avu. Inozemnikapital}e dolazitiradisvojihinteresa, jer na ovda{njimprojektimamo`e zaraditi. Istina, trebat}e i znatnapomo}inozemnihpoliti~kihstruktura i me|unarodnihfinancijskihinstitucija. One }e biti motivirane da tu pomo} i pru`e jer, na taj na~in, osiguravaju da se bh. pitanje kona~neskine sa dnevnogreda, da se zemlji osiguraju perspektive i budu}nost, kao i da se pripremi za ulazak u EU- zajednicunarodakojima geografski i historijski i pripada. Da bi se spomenuteidejepokrenule i realizirale, potrebni su ogromninaporisvihnaroda u BiH i njihovihpoliti~kihvodstava. Posebno se od politi~kihvodstavao~ekuje da razvijajurazumnupoliti~kuklimu, definiraju razvojnu strategiju, predlo`e je me|unarodnoj zajednici i izbore se za njezino prihva}anje i operacionalizaciju. Nitko drugi to ne}e uraditi umjesto njih! Ne postupi li se tako, BiH }e, na`alost, biti osu|ena na tavorenje na europskoj periferiji. Njezine granice dijelit }e prosperiteti razvojzemaljaEU na jednojstrani i bijedu i siroma{tvozadnjebalkanskezabiti. Takvaperspektiva nije nikome izazovna i zato je krajnje vrijeme za otrje`njavanje kako za hrvatskinarod, tako i zadruge narode u BiH.
(Kraj)

nje snik jedan od najve}ih li 19. vi ka. 1797.jaRo|entra sema~ki pjeri~araHajtinrihjeHajne, Njegova poezi sma vrhunskim dos gnu}em njema~kog romantizma, izvr{ila ogroman uticaj na evropsko pjesni{tvo. Stane Dolanc

1806.

Ustanici u Prvom srpskom ustanku oslobodili beogradsku varo{ i natjerali turske snage da se povuku u Kalemegdansku tvr|avu. Tvr|ava osvojena po~etkom 1807, po slomu ustanka 1813. Turci ponovo zauzeli Beograd.

1999.

kralj lan Obrenovi}, na poziv Rusije, vio man 1877.SrpskitudrugiMiputratobjavr{enratmiOtovnimskom carstvu. U mar 1878. za ro sporazumom Rusije i Turske u San Stefanu, kojim je Rusija poku{ala da ostvari premo} na jugu Balkana stvaraju}i veliku Bugarsku.

U Ljubljani u 75. godini umro slovena~ki politi~ar Stane Dolanc, komunisti~ki i dr`avni funkcioner SFRJ.

Ekonomski potencijal
Prije rata BiH je bila razvila zavidnuindustrijskustrukturu. Osimbazne industrije u oblasti crne i obojenemetalurgije, kemije, kemijskih proizvoda, industrijeceluloze, prera|evina na bazi soli, proizvodnje ugljena i energije, bila je razvijena metaloprera|iva~kaindustrija, proizvodnjaelektroaparata i postrojenja, drvnaindustrija, tekstilnaindustrija i mnogedruge. Za ilustracijuneka poslu`i podatak da je 42% ukupnogvojnogkompleksabiv{eJugoslavije, koji je - dimenzijama i tehnolo{ki vrlo razvijen, bilo locirano na podru~ju BiH. Inovacijskipotencijal BiH predstavljalo je nekolikodobrorazvijenihistra`iva~ko-razvojnih kompleksa(institutiEnergoinvesta, metalur{kiinstituti i drugi), a nekoliko odli~nih tehni~kih fakulteta formiralo je tehni~ku inteligenciju zavidnekvalitete. Nekolikotada{njih najve}ih poduze}a: Energoinvest, RMK, UNIS, [IPAD i drugibili su vode}i i najve}i izvoznici u svojim bran{ama u biv{oj dr`avi. Sve ovo upu}uje na ~injenicu da BiH ima ekonomski i razvojni potencijal, samo je pitanje zna li ga i mo`e organizirati u dana{njim uvjetima. Trebaponovospomenu-

li ni Fran i pan tpisali Va gtonski ugo 1921.SAD,poVenjukaosBrita{inja,posjecusukavorJaofi-me|usobnom po{tiva trvskih da Paci ku. ske pe oku le kineski grad Nanking u rednih {est sedmi po1937.Japanneza,i trunahom cipivirala. Krvoprocali}e bile oko 200.000 Ki ma u{lo u historiju kao Silovanje Nankinga.

Sadam Husein

takgodina iza svjetskih, tehnolo{kih „{piceva“ a danas setehnolo{koza, ostajanje mjeri desetlje}ima. Ipak, i pored svih neda}a, mora se pokrenuti razvoj dr`ave i svih njenih krajeva i naroda. Ekonomija se mo`e pokrenuti na razli~ite na~ine: postupnim i organskim razvojem, {to bi trajalo jako dugo, ili pokretanjemnekolikovelikihrazvojnih projekata, koji bi dali potreban zama{njak ukupnom ekonomskom napretku. Veliki projekti mogli bi ‘uzdrmati’ u~malost, promijenitiposlovnuklimu i o~ekivanja, otvoriti radna mjesta i perspektive. Takva razvojna matrica mogla bipokrenutivelikeinfrastrukturne projekte - gradnjom mre`e magistralnih cesta, `eljeznice, energetskih projekata baziranih na neiskori{tenom hidropotencijalu, solidnimzalihamaugljena, iskori{tavanjem prirodnih uvjeta za proizvodnjusolarneenergije, proizvodnjomenergije na baziotpada-

1939.

U prvoj velikoj pomorskoj bici u Drugom svjetskom ratu britanske krstarice Ekseter, Ajaks i Ahil kod zaliva La Plata u Atlantskom okeanu te{ko o{tetile i onesposobile njema~ki bojni brod Graf [pe, koji je tokom gusarskog krstarenja u ju`nom Atlantiku i Indijskom okeanu prethodno potopio devet trgova~kih brodova.

2003.

ski na njen ek kojim je uprav pi ubica (ka 1944.Japansvjetavionljaopulot samosplozivom,mikaza), u Drugom skom ratu udario u krstaricu SAD-a Ne{vil i usmrtio 133 ~lana posade. na ta u Gr~koj sprije~ila kontra udar, a kralj tin, mo 1967.VojporohuncomKonstangao upriRim.ran da napusti Gr~ku, s di pobje U zemljotre u Sje nom menu, 1982.glavnogcigraDasuSane,vernjak kiloJe3.000raljuujuprovin ji mar, stoti lometa goisto~no od da poginu di. gu tpi kol le, Kube i Ju`ne Afri uz dovanje 1988.U Konjim jepootvosanke,protoposreAngosnosti SSSR-a i SAD-a, ko ren put ka nezavi Namibije i okon~anju gra|anskog rata u Angoli, zapo~etog 1975.

Snage SAD-a uhapsile svrgnutog predsjednika Iraka Sadama Huseina, koji se skrivao u podzemnom skloni{tu blizu svog rodnog grada Tikrita. Potraga za njim trajala skoro devet mjeseci, od po~etka invazije ameri~ko-britanskih snaga na Irak.

Dr. sci. @arko Primorac je dipl. ekonomist. Prije rata je radio na razli~itim funkcijama - u privredi, dr`avnim i nau~nim institucijama u BiH. Izme|u ostalog, bio je zamjenik predsjednika Poslovodnog odbora Energoinvesta, predsjednik Privredne komore Sarajevo, ministar financija BiH, profesor na Ekonomskom fakultetu Sarajevo. Poslije rata profesionalno se bavi konzultantskim poslovima u Zagrebu. Sada je regionalni chairman (predsjednik) u Deloitte Zagreb, najve}oj svjetskoj konzultantskoj i revizorskoj tvrtki. ^lan je raznih stru~nih i dru{tvenih organizacija, profesor na visoko{kolskim institucijama, kolumnista u vode}im hrvatskim privrednim magazinima (Lider, Privredni vjesnik). ^lan je Savjeta za me|unarodne odnose predsjednika Republike Hrvatske. Ovaj tekst izra`ava njegove osobne stavove.

{e so ske republike Ka Kir tan, Tad`ikistan, kmenistan 1991.Bivgisda vjetpriklju~e ZaTurdnicizahstan,-i Trajan Basesku 2004. Uzbekistan odlu~ile se je Nezavi snih Dr`ava. Predsjednik Rusije Vladimir Putin do{ao na Kubu, u prvu posjetu nekog dr`avnika Rusije Fidelu Kastru od raspada SSSR-a 1991. sa ubila~kom na zgra ta Indi Nju Del 2001.Uosomodu parlamennapadujeekustremistahiju ubijeno 13 ba. Za napad osumnji~eni muslimanski separatisti, koji se od 1989. bore protiv indijskih vlasti u D`amu i Ka{miru. samitu u ha nu, ska unija o pro nju EU. U ju 2002.NaPoljodlu~ilaKopen{iregeska,EvropUnija, 1. maja 2004. u{le ska, ^e{ka, Ma|ar Sloveni Slova~ka, Estonija, Letonija, Litvanija, Kipar i Malta.

2000.

Na predsjedni~kim izborima u Rumuniji pobijedio gradona~elnik Bukure{ta i kandidat reformskih opozicionih snaga Trajan Basesku. Okon~ana desetogodi{nja vladavina nasljednika komunisti~kog re`ima.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011. Odigran veliki derbi 15. kola u Premiershipu

SPORT
Izabran najbolji igra~ Sarajeva u posljednjih pet kola

45

Chelsea nanio prvi

poraz Cityju
Na{ reprezentativac u dresu Cityja Edin D`eko u igru u{ao tek u 85. minuti, kada je prakti~no sve ve} bilo odlu~eno, zamijeniv{i Lescotta Chelsea ostvario veliki preokret
Fudbaleri Chelseaja pobijedili su Manchester City na{eg reprezentativca Edina D`eke rezultatom 2:1 u velikom derbiju 15. kola Premiershipa, koji je odigran sino} na stadionu Stamford Bridge. Na{ reprezentativac Edin D`eko je u igru u{ao tek u 85. minuti, kada je prakti~no sve ve} bilo odlu~eno, zamijeniv{i Lescotta. „Gra|ani“ su vrlo ofanzivno otvorili ovaj duel. Ve} u 2. minuti, City je {okirao doma}e igra~e i pristalice Chelseaja na Stamford Bridgeu. Gosti su, naime, u ovoj ranoj fazi utakmice stigli do minimalnog vodstva nakon {to je Aguero lucidno proigrao Balotellija, koji je pobjegao neopreznoj odbrani doma}ih i uletio u pored stative. City je u prvom dijelu me~a imao vi{e od igre, ali daleko od toga da je Chelsea bio u potpunoj defanzivi. Napro tiv, do ma}i su strplji vo ~ekali svoju {ansu i do~ekali je u 34. minuti, kada je Sturridge vje{to ukrotio dubinsku loptu, probio se po desnoj strani i vratio loptu u sredinu kaznenog prostora gostiju na koju je natr~ao Raul Meireles i preciznim udar cem po slao je u mre`u Cityja za 1:1. Do isteka prvog poluvremena nije bilo golova. U drugom poluvremenu oba rivala bila su dosta izjedna~ena sve do trentuka kada je crveni karton dosu|en Clichyju poslije prekr{aja nad Ramiersom. Sa igra~em manje City, nije mogao parirati stalnim napadima doma}ih koji su, po{to je Lescott igrao rukom nakon ubacivanja Sturridgea, do{li u priliku da iz penala odlu~e utakmicu u 82 minuti. Lampard je bio siguran, pogodiv{i za kona~nih 2:1. City je, uprkos porazu, ostao na prvoj poziciji Premiershipa, dok je Chelsea zahvaljuju}i pobjedi na~inio zna~ajan iskorak na tabeli i sada se nalazi na tre}em mjestu.
G. V.

Adi Adilovi} poklonio nao~ale supruzi

Adilovi} nagra|en nao~alama
Nakon Damira Koja{evi}a i Emira Obu}e, `iri koji ~ine ~lanovi FK Sarajevo, Udru`enja navija~a bordo tima, Udru`enja Bordo prijatelji 1946 i redakcije magazina Bordo fan su za najboljeg pojedinca tima sa Ko{eva u posljednjih pet kola jesenjeg dijela Premijer lige BiH odabrali golmana Adija Adilovi}a. @iri ~ine Suad Muzurovi}, Amel Salihbegovi}, Elvir Kantard`i}, Kenan Agi}, Dino Selimovi}, Adis Me{i} i Nermin Kabahija. Adilovi} je svojim odbranama pokazao da je pravo poja~anje za Sarajevo i zaslu`io je nagradu Optike Salihbegovi}. Me|utim, nao~ale ipak nisu zavr{ile u njegovim rukama. “Za dobre partije najzaslu`nija je moja supruga i njoj }u pokloniti ove nao~ale. Hvala optici Salihbegovi} na poklonu. Zaista je odli~no {to prate Sarajevo i nije mala stvar da u dana{nje vrijeme neko mo`e izdvojiti ovako skupe poklone. Nadam se da }e ostati uz klub kao sponzori“, kazao je Adilovi}.

Lampard posti`e gol iz penala za pobjedu Chelseaja

Reuters

Uo~i sino}njeg me~a Chelsea je bio pod velikim psiholo{kim pritiskom budu}i je zaostajao 10 bodova za prvoplasiranim Cityjem i u ovom me~u je tra`io {ansu za hvatanje priklju~ka za vode}im ekipama. S druge strane ni Cityju ni je ne dos ta ja lo mo ti va za po hod na no ve bo do ve.

{esnaesterac, isfintirao golmana Cecha i loptu poslao u mre`u za prednost svog tima od 1:0. Bio je to 11 pogodak Balotellija u ovoj sezoni. Osam minuta kasnije, Aguero se na{ao u izglednoj situaciji, na~iniv{i pometnju u odbrani Chelseaja i {utirav{i sa sedam metara lijevom nogom

Upravni odbor krajem sedmice
Sjednica Upravnog odbora FK Sarajevo odr`a}e se krajem ove sedmice nakon {to bude preveden izvje{taj {e fa stru~nog {ta ba Jir`ija Pli{eka o jesenjoj polusezoni sa ~e{kog na na{ jezik. [to se ti~e potpisivanja ugovora sa napada~em Alenom [korom, ono je planirano po{to UO odobri njegov povratak u klub sa Ko{eva jer je postigao dogovor sa rukovodstvom. Kratko se osvrnuo na minulu polusezonu. “Nisam zadovoljan u~inkom protekle jeseni. Jo{ smo u trci za titulu, ali ostaje `al za ispadanjem u ~etvrtfinalu Kupa BiH. Bori}emo se za izlazak u Evropu i titulu na prolje}e“ izjavio je je, dan od najboljih igra~a Sarajeva Adilovi}. Z. R.

Serie A

Everton `eli Henrya
Pjani} (desno) proslavlja sa saigra~ima pogodak

Roma i Juventus remizirali
Fudbaleri Rome remizirali su sa Juventusom rezultatom 1:1 u ju~era{njoj utakmici 15. kola Serie A odigranoj na stadionu Olimpico. Bh. reprezentativac i igra~ Rome Miralem Pjani} nastupio je od prve minute u ovom me~u i igrao je sve do 74. minute, kada ga je zamijenio Perrotta. Rimljani su na krilima podr{ke svojih navija~a pru`ili puno bolju igru u ovom derbiju. De Rossi je nakon asistencije Tottija doveo doma}e u vodstvo od 1:0 u 6. minuti, {to je bio i kona~an rezultat nakon prvih 45 minuta. U nastavku mre`e se nisu tresle sve do 61. minute kada je Juventus uspio da izjedna~i pogotkom Chiellinia na 1:1. Dva minuta kasnije Roma je imala priliku da iz penala stigne do nove prednosti, ali Totti je nije iskoristio i do kraja ovog me~a ostalo je 1:1 za podjelu bodova dva stara rivala.
G. V.

Menad`erEvertonaDavid Moyes volio bi na posudbu dovesti biv{eg topnika, a danas ~lana MLS ekipe New York Red BullsaThierryaHenrya. Francuz (34) trenutno trenira sa biv{imklubomArsenalom dok u Americi traje pauza, pa je sve izvjesnije da bi Henry~ak mogaoponovo i zaigrati u Engleskoj s obzirom na to da MLS po~inje tek u martu. Everton je u subotu gostovao kod Arsenala gdje je u povodu 125. godi{njice kluba otkrivena statua Henryu za sve {to je uradio za njih.

Menad`er Evertona iskoristio je priliku i bacio udicu prema, ve} sada, legendi s Emiratesa. “Pitao sam ga prije utakmice da li bi do{ao kod nas u zimskoj pauzi. Pitajte ga, re}i }e vam. Ako `eli utakmicu, neka mi se javi. Nadam se da mo`emo posti}i nekakav dogovor“ otkrio je , menad`er kluba iz Liverpoola. Louis Saha je trenutno jedini pravi napada~ u Evertonu, tako da bi Moyesu dobrodo{ao jo{ jedan, a pogotovo kvalitetan kakav je Francuz.

46

SPORT
Bh. napada~ u timu kola

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

edad Ibi{evi}, napada~ Hoffenheima, prvi put ove sezone izabran je u tim kola Bundeslige. Ibi{evi} je, podsjetimo, postigao oba pogotka u pobjedi svog Hoffenheima na gostovanju kod Nurnberga (2:0), {to su ujedno bili njegov ~etvrti i peti gol u osam nastupa ove sezone.

V

Optu`be
Uz Ibi{evi}a, najubojitiji napad 16. kola Bundeslige ~ine jo{ Mario Gomez, koji je bio dvostruki strijelac za Bayern protiv Stuttgarta, te Lukas Podolski (Koln), koji je poslao dvije lopte iza le|a golmana Freiburga. Za Podolskog ovo je ujedno {esti izbor me|u najboljih 11 u

Ibi{evi} je udario laktom Wollscheida u bradu, a ovaj se bacio na zemlju dr`e}i se za vrat?!

Mladi nogometa{ Nurnberga Philipp Wollscheid dva dana nakon utakmice protiv Hoffenheima nastavio je sa optu`bama na ra~un na{eg reprezentativca, kazav{i kako ga je Ibi{evi} namjerno udario, te mu to jo{ i najavio
Njema~koj, dok je Gomez imao ~etiri puta istu ~ast. Uz Ibi{evi}a, Gomeza i Podolskog u idealnih 11 su i ~ine Philipp Bargfrede, Christian Clemens, Olcay Sahan i Slawomir Peszko (vezni red), te Fabian Johnson, Gibril Sankoh i Chrisitan Fuchs (odbrana), dok je na golu Kevin Trapp.

Ibi{evi} predvodi
napad Bundeslige

Pomenimo i to kako je mladi nogometa{ Nurnberga Philipp Wollscheid dva dana nakon utakmice protiv Hoiffenheima nastavio sa optu`bama na ra~un na{eg reprezentativca, kazav{i kako ga je Ibi{evi} namjerno udario, te mu to jo{ i najavio. “Ibi{evi} mi je oduzeo loptu, a malo nakon toga me i {okirao kada sam osjetio njegov lakat na svom vratu. Neposredno prije toga mi je rekao da }e me povrijediti. To je ne~uveno. Na{ napada~Tomas Pekhart je zbog sli~nog starta dobio`utikarton, a Ibi{evi} je zbog ovog udaranja sigurno zaslu`io karton“ kazao je Wollscheid. ,

Ibi{evi}: Nisam namjerno
Nakon {to je Wollscheid ostao na travi, Hoffenheim je izveo akciju u kojoj je Vedo postigao vode}i gol za Hoffenheim. U Nurnbergu im to veoma zamjeraju. “Ovo nema veze sa fair igrom“ , grmio je kapiten Nurnberga Raphael Schaefer, a na{ reprezentativac je u kratkoj izjavi odbacio navode kako je namjerno udario J. Li. Wollscheida.

Joachim Löw tvrdi

Bayern se mo`e nositi
s Realom i Barcelonom
Selektor nogometne reprezentacije Njema~ke Joachim Löw izjavio je da su Barcelona i Real Madrid dvije najbolje ekipe na svijetu, ali je isto tako uvjeren da se Bayern mo`e nositi s njima. “U dosada{njem dijelu sezone Barcelona i Real Madrid su pokazali najvi{e. Ali nemojmo zaboraviti Bayern München, koji je sposoban igrati na njihovoj razini“ rekao je , Löw za njema~ki list Süddeutsche Zeitung. Iako je Real Madrid pora`en na svom Bernabeuu od Barcelone, Löw je pohvalio trenera Josea Mourinha na zatvaranju zaostatka za najboljom mom~adi svijeta. “Real Madrid je postao jedno tijelo, koje sada mo`e parirati Barceloni. Velike zasluge za to idu treneru“, zaklju~io je Löw.

Argentinski fudbaler milanskog Intera Diego Milito dobitnik je nagrade Bidone d’Oro (Zlatna kanta) za najgoreg igra~a Serie A u 2011. godini. Navija~i su glasali putem radioemisije na Raiju Catersport, koja tradicionalno godi{nje izabere najgoreg igra~a godine u italijanskoj prvoj ligi. Milito je “slavio“ sa osvojenih 3.099, odnosno 15,17 posto glasova. Iza njega smjestio se dvojac iz Juventusa, tre-

Militu Zlatna kanta

nutno vode}e ekipe Serie A, Amauri (2.991) i Milo{ Krasi} (2.180). Argentinac je naslijedio kolegu iz Ju`ne Amerike Adriana, koji je 2010. godine po tre}i put bio progla{en za najnekorisnijeg igra~a Serie A za svoje vrijeme provedeno u Romi. Ina~e, nagrada se dodjeljuje od 2003, a prethodni dobitnici bili su: Rivaldo, Nicola Legrottaglie, Christian Vieri, Ricardo Quaresma, Felipe Melo.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011. SFK 2000 jesenji prvak FBiH U Sarajevu, u 74. godini

SPORT

47

Sarajke i dalje

bez premca
Osim {to }e ve}ina na{ih igra~ica nastupati za reprezentaciju i u~estvovati na turnirima, planiramo da na prolje}e organizujemo dva kampa u inostranstvu, rekao je predsjednik Hajro Bojad`i}
Nogometa{ice SFK uspje{no su okon~ale jesenji dio sezone u prvenstvu Federacije BiH i sa maksimalnim u~inkom osvojile prvo mjesto. Sarajke su jo{ jednom potvrdile dominaciju u na{em `enskom nogometu, a na{ trener Samira Hurem je ove godine postala selektor `enske reprezentacije BiH, a Ivana Vlai} njena pomo}nica, a treba naglasiti da ~ak 11 igra~ica SFK 2000 igra u dr`avnoj selekciji. I najbolja bh. igra~ica Lidija Kuli{ je iz turnirima, planiramo da na prolje}e organizujemo dva kampa u inostranstvu. Jedan bi bio u Frankfurtu, a drugi najvjerovatnije u [vedskoj, kako bismo poku{ali animirati na{e talentovane igra~ice koje `ive u drugim
Cijeli `ivot posve}en fudbalu: Ivica Mio~

Preminuo Ivica Mio~ Sahrana dugogodi{njeg fudbalera Sarajeva
i generalnog sekretara N/FSBiH bi}e obavljena u srijedu na groblju Bare
Ivica Mio~, nekada{nji generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i dugogodi{nji fudbaler Sarajeva, preminuo je u ponedjeljak u Sarajevu, u 74. godini. Bio je prvi administrativac FS Kantona Sarajevo. Cijeli `ivot posvetio je fudbalu, a sa velikimuspjehom obavljao je niz drugih odgovornih funkcija u na{em najpopularnijem sportu. Ro|en je 23. februara 1938. godine u Sarajevu. Igrao je za sarajevsku Bosnu, Tekstilac iz Dervente, Slogu izDoboja i za Sarajevo. Va`io je za tihog i povu~enog igra~a, sa neobi~no izra`enim osje}ajem za pas-igru. Navija~i Sarajeva, ~iji je dres nosio od 1958. do 1966. godine, najvi{e su ga cijenili po driblingu na malom prostoru iz kojeg je ~esto izlazio kao pobjednik. Mnogi su ga smatrali nasljednikom legendarnog fudbalera i trenera Sarajeva France Lovri}a, {to je Mio~ umnogome i opravdao. Nastupao je na poziciji desnog veznog (polutke). Nakon zavr{etka igra~ke karijere bavio se trenerskim poslom. Kasnije je bio generalni sekretar NSBiH od 29. januara 1995. do 1998. Bio je jedan od suosniva~a Bh. saveza, u maju 1992. godine. Dao je veliki doprinos njegovomprijemu u FIFA i UEFA. Osta}eupam}eno da je Mio~ 31. maja 1995. sa obimnomdokumentacijom, neophodnom za prijem N/FSBiH u Svjetsku fudbalsku federaciju, otputovao iz Sarajevakroztunel na sjednicu Izvr{nog odbora FIFA u Cirihu, kada je na{ Savez primljen za privremenog ~lana FIFA. Dugo je obavljao funkciju generalnog sekretara FSKS-a, sa koje je oti{ao u mirovinu. "Pamtim ga kao dobrog igra~a i ~ovjeka sa tajanstvenim izgledom iza ~ega se krilo veliko po{tenje i otvorenadu{a za dru`enje i pomo} drugim ljudima u rje{avanju odre|enihsportskihproblema", rekao je nekada{nji Mio~ev suigra~ i dugogodi{nji kapiten FK Sarajevo Mirsad Fazlagi}. Sahrana Ivice Mio~a bi}e obavljena u srijedu na groblju Bare, u 13.45 sati. Z. R.

SFK bez prave konkurencije

predsjednik Hajro Bojad`i} isti~e kako je cijela godina bila uspje{na za ovaj kolektiv. "Po deveti put smo postali {ampioni dr`ave, a iza sebe imamo jo{ jednu uspje{nu polusezonu. Pored toga, organizovali smo kvalifikacijski turnir Lige prvaka gdje nas je samo jedan gol dijelio od narednog kruga. I

na{eg kluba oti{la u Njema~ku, gdje je potpisala trogodi{nji ugovor za Potsdam", rekao je Bojad`i} i dodao da }e ve}ina aktivnosti kluba u narednom periodu biti podre|ene reprezentativnim nastupima. "Osim {to }e ve}ina na {ih igra~ica nastupati za reprezentaciju i u~estvovati na jo{ nekim

zemljama. Kad su finansije u pitanju situacija je dosta te{ka, a osim na{eg sponzora Messera, nismo dobili adekvatnu podr{ku od nadle`nih institucija. Mislim da SFK 2000 zaslu`uje finansijsku potporu jer imamo dobre rezultate i 22. smo klub u Evropi. To je ne{to {to se ne smije ignorisati", jasan je Bojad`i}. A. K.

GO[K doveo Dioga iz [irokog

Dra`en Jeli} novi Odovi}ev napada~?
Gabeljani su u 15 utakmica jesenjeg dijela postigli tek devet pogodaka, ~ime je jasno da je napad slabiji dio tima, pa se GO[K dao u potragu za napada~ima
Lo{a efikasnost tokom jeseni bila je najve}i problem GO[K-a pa se trener ove ekipe Milomir Odovi} dao u potragu za napada~em koji }e znati iskoristiti napravljene prilike pred golom protivnika. Gabeljani su u 15 utakmicajesenjeg dijela postigli tek devet pogodaka, ~ime je jasno da je napadslabiji dio tima. Uprava kluba je zato ve} krenula u licitiranje sa imenima napada~a, a kao mogu}e poja~anje spominjao se i Emir Had`i}, koji je trenutno slobodan igra~. Uz njega, pojavilo se i ime Dra`enaJeli}a (29) iz [ibenika. "Jeli} je jedan od nogometa{a[ibenikakoji su s klubom na arbitra`i zbog dugovanja i dobit }e odrije{ene ruke. Zasad smo u kontaktu, pa }emovidjetiho}emo li se uspjetidogovoriti", najavio je sportskidirektor GO[K-a Lujo Ili}. Ina~e, iskusni centarfor [ibenika je ove sezone odigrao 13 utakmica za pretposljednji tim HNLa uz u~inak od po dva gola i asistencije, a prethodne godine bio je strijelac sedam pogodaka. Prije [ibenika, ro|eniTe{njaknastupao je jo{ za Zmaj (Makarska), @ep~e, Posu{je, Inter(Zapre{i}), Samobor, Kallithea (Gr~ka), Asteras Tripolis (Gr~ka) i Vrbovec. "Radimo na dovo|enju ~etiri Tim iz Gabele u svakoj liniji treba po jedno poja~anje

Bayern `eli Kloppa
Fudbalska legenda bavarskog kluba Bayern Franz Beckenbauer izjavio je da se sada{nji trener Bo rus si je Dor tmund Jürgen Klopp nalazi na popisu stratega koje bi minhenski klub vrlo rado do veo na kon odlas ka Jup pa Heynckesa. Iako je tek u ljeto ove godine zasjeo na klubu Bayerna, Heynckes ve} planira umirovljenje. Tako je ve} nekoliko puta spomenuo da }e se vrlo vjerojatno nakon isteka ugovora (2013. godine) ostaviti fudbala. Stoga je Bayern ve} krenuo u potragu za njegovim nasljednikom. ''Ne znam ho}e li Jupp Heynckes `eljeti voditi ovaj klub u narednih deset godina ili ne. Iako mislim da je mogu}e da ovdje zavr{i trenersku karijeru, mi smo za svaki slu~aj krenuli u potragu za novim ~ovjekom na kormilu'', rekao je Beckenbauer. ''Direktori odbora ve} imaju

pet pravih poja~anja, ali dok se sve ne zavr{i, ne}emoobjavljivati da se ne bi izjalovilo. Plan je dovo|enje u svakuliniju po jednog. Samopozicija golmana je u potpunosti pokrivena", napominje Ili}. Od ranije je jasno kako je prvo proljetno poja~anje GO[K-a desni bo~ni Diogo Souza dos Anjos (25) iz [irokog Brijega, s tim da jo{ nije poznato koji igra~i }e eventualno napustiti mom~ad. "To nam zasadnijeva`no, vjerojatno }emo prvo vidjeti tko }e do}i, pa }emo na osnovu toga odlu~iti o odlascima", tvrdi predsjednik GO[K-a Pero Pavlovi}.
J. Li.

nasljednika u svojoj glavi i to }e najvjerojatnije biti Jürgen Klopp, odnosno to je na{a `elja'', otkrio je legendarni Nijemac.

48

SPORT

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Vukovi nastavljaju sa poja~avanjem igra~kog kadra

@ur`inov na korak od Olimpica
Zadovoljan sam dosada{njim poja~anjima i nadam se da }e opravdati ukazano povjerenje, te da }e u budu}nosti ~initi okosnicu tima, rekao je strateg Nedim Jusufbegovi}
Kakostvaristoje, Olimpico~ekuje buran prelazni rok. Nakon {to se najmla|i sarajevski premijerliga{ ve} ranije odrekao petorice prvotimaca, u klub su do sada dovedena tri poja~anja. Parafe na ugovore stavili su Armin Sarvan, Semir Lakota i Amir Zolj, a pred vratima kluba je i Igor @ur`inov. I sam igra~ je potvrdio da postoji kontakt izme|u njega i kluba, a u predstoje}im danima vjerovatno bi trebalo do}i do zvani~nog potpisivanja ugovora. Pored toga, vukovi tragaju i za novim imenima, a u narednom periodu bi}e poznato ko }e obu}i zeleno-bijeli dres. Ve}ina igra~a prvog tima nalazi se na zaslu`enoj pauzi, a aktivno treniraju juniori kluba, te fudbaleri koji su bili roviti u jesenjem dijelu prvenstva. ‘’Sa trena`nim procesom nastavili su juniori i igra~i sa upisanom manjom minuta`om u prvom dijelu prvenstva, te o~ekujemo da se neko od njih nametne stru~nom {tabu. [to se ti~e dosada{njih poja~anja, mogure}i da sam zadovoljan, te se nadam da }e oni opravdati povjerenje kluba. Prepoznali smo njihov potencijal i cilj nam je da ih afirmi{emo, da izrastu u kvalitetneigra~e i da ~ineokosnicukluba u narednimgodinama. Kada su u pitanjupoja~anja, ne}emostati na ovome, te }emo u}i u pregovore sa jo{ nekim fudbalerima’’, rekao je strategvukovaNedimJusufbegovi}.
A. MEHANOVI]

Igor @ur`inov u pregovorima sa Olimpicom

Pretpioniri bordo tima na malonogometnom turniru

Haris Buljugi}
najbolji strijelac
Pod vodstvom trenera Almira Turkovi}a, dje~aci Sarajeva, ro|eni 1999. godine, zauzeli drugo mjesto na 7. Balkan kupu nakon poraza od Partizana sa 0:1 u finalu
Pre tpi oni ri FK Sa ra je vo osvo ji li su drugo mjesto na malonogometnom Sedmom Balkan kupu, odr`anom u Novom Pa za ru. Bor do tim sa~injen od igra~a ro|enih 1999. godine u finalu je izgubio od beogradskog Partizana sa 0:1. Prethodno je zabilje`io pobjede nad Vrnja~kom Banjom sa 3:1, Proleterom iz Zre nja ni na 4:1, te re mi zi rao sa do ma}inom Asom 1:1. Na taj na~in zauzeo je prvo mjesto u jednoj grupi, dok je u drugoj trijumfovao Partizan. Najbolji strijelac pomenutog turnira bio je kapiten tima sa Ko{eva Haris Buljugi}, koji se u listu strijelaca upisao pet puta, ~ime je pokazao da posjeduje veliki golgeterski osje}aj. “Dje ca su ste kla do da tno is kus tvo u~e{}em na ovom turniru. Nai{li smo na izvanredan do~ek doma}ina kojem zahvaljujemo. Turnir je dobro organizovan, a dje~aci Sarajeva spavali su kod roditelja dje~aka iz ovog grada. Prvi put sam boravio u Novom Pazaru. Dobili smo pozive za u~e{}e na malonogometnim turnirima u Njema~koj i Austriji. Najvjerovatnije da }emo sudjelovati od 27. do 30. decembra na turniru u Linzu, gdje }e

Zajedni~ki snimak pretpionira Sarajeva i Partizana na turniru u Novom Pazaru

igrati najja~e ekipe iz Austrije, zagreba~ki Dinamo i Vara`din. Ovo }e biti nova prilika da se djeca upoznaju sa vr{njacima iz regiona, ali i da odmjere snage sa njima“, rekao je Turkovi}. Nekada{nji fudbaler {ampionske ge-

neracije Sarajeva u sezoni 2006/07. istakao je da u Novom Pazaru ve}inom navijaju za Partizan. Prema Turkovi}evim rije~ima, simpatije publike na malonogometnom turniru bile su na strani pretpionira ko{evskog premijerliga{a. Z. RA[IDOVI]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 150277 10 Ps Sarajevo, 1. 12. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Volksbank BH d.d. Sarajevo iz Sarajeva, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, protiv tu`enog Frutol d.o.o. Konjic iz ^elebi}a bb, 2. Alagi} Tonka iz Konjica, ul. Zuke D`umhura broj 78, radi duga v.sp. 3.758,32, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje: OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Volksbank BH d.d. Sarajevo iz Sarajeva, protiv tu`enog Frutol d.o.o. Konjic iz ^elebi}a, radi duga v.sp. 3.758,32, donio je 1. 12. 2011. g.

UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET Upravni odbor Na osnovu ~lana 133. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Slu`bene novine KS", broj: 22/10), ~lana 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Upravni odbor je donio

o poni{tenju konkursa za izbor dekana na Farmaceutskom fakultetu raspisanog 21.5.2011. godine, te Upravni odbor raspisuje novi

ODLUKU

za izbor i imenovanje dekana Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I Poni{tava se konkurs za izbor i imenovanje dekana Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, raspisan i objavljen u „Dnevnom avazu“ 21.5.2011. godine. II Raspisuje se ponovni konkurs za izbor i imenovanje dekana Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na mandatni period od ~etiri godine, sa mogu}no{}u jo{ jednog uzastopnog izbora. III Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta u Sarajevu i Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. IV Dekan Fakulteta bira se iz reda ~lanova akademskog osoblja u zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Farmaceutskom fakultetu. Na funkciju dekana Fakulteta po osnovu konkursa ne mo`e se izabrati lice koje je zate~eno na du`nosti u svom drugom uzastopnom mandatnom periodu prema ~l. 133. stav 13) Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine KS, broj: 22/10), jer ne mo`e biti birano na funkciju dekana za tre}i uzastopni mandatni period, te lice koje bi prije roka za predaju prijava na konkurs, a koji ne mo`e biti du`i od 15 dana od objave konkursa, navr{ilo 62 godine `ivota. V Krajnji rok za prijavu kandidata na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u jednom dnevnom listu u BiH. VI Kandidati trebaju dostaviti: 1. Biografiju 2. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju o ste~enom stepenu doktorata nauka 3. Uvjerenje o neka`njavanju 4. Program rada Farmaceutskog fakulteta za mandatni period Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u Sekretarijat Farmaceutskog fakulteta, Ulica ko{evska broj 4, Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

KONKURS

OGLAS
PRESUDU

Tu`eni FRUTOL DOO KONJIC I ALAGI] TONKA IZ KONJICA du`ni su solidarno isplatiti VOLKSBANK BH DD SARAJEVO u iznosu od 3.551,75 KM sa zateznom zakonskom kamatom po~ev od 12. 6. 2010. godine, pa do isplate iznos od 91,39 KM na ime obra~unate kamate na dan 11. 6. 2010. godine, iznos od 80,30 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 11. 6. 2010. godine, iznos od 35,00 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 300,66 KM, u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom izvr{enja. Sudija Tatjana Arapovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Presuda zbog propu{tanja se smatra dostavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

SPORT

49

Odbojka{ka Premijer liga BiH

Kakanjci se revan{irali Br~acima
Aktuelni prvaci BiH pobijedili su Mladost u Br~kom 3:0 i u~vrstili se na prvoj poziciji na tabeli • Trijumf odbojka{ica Jedinstva nad Modri~om
Odbojka{i Kaknja pobijedili su tim Mladosti u Br~kom 3:0 u setovima u sklopu 10. kola Premijer lige BiH. Tako su se branitelji dvostruke krune revan{irali Br~acima koji su im na po~etku prvenstva nanijeli prvi doma}i poraz nakon dugog niza godina. Ovom pobjedom Kakanjci su se u~vrstili na prvoj po zi ci ji sa 25 bo do va, {to je ~etiri vi{e od drugoplasirane Mladosti. Kod odbojka{ica, u pet odigranih utakmica 10. kola Premijer lige, ~ak ~etiri pobjede su ubilje`ili gostuju}i timovi. Jedini do ma}i tri jumf os tva ri le su odbojka{ice Jedinstva koje su sa 3:0 slavile nad Modri~om. Rezultati 10. kola, odbojka{i: 7 Lukavac - Br~ko Jedinstvo 1:3 ce: HE na Dri ni - Gac ko 0:3 (12:25, 22:25, 23:25), Hercegovac - Ja ho ri na 0:3 (13:25, 13:25, 14:25), Radnik - Kula Grada~ac 0:3 (19:25, 17:25, 17:25), Mladost Sarajevo - Biha} 0:3 (10:25, 11:25, 14:25), Jedinstvo - Modri~a 3:0 (25:14, 25:16, 25:7). Poredak, odbojka{i: 1. Kakanj 25, 2. Mladost Br~ko 21, 3. Napredak 21, 4. Br~ko Jedinstvo 19, 5. Modri~a Optima 18, 6. ^apljina 14, 7. 7 Lukavac 12, 8. Student BO 11, 9. Radnik 9, 10. Borac 1. Poredak, odbojka{ice: 1. Jedinstvo 27, 2. Kula Grada~ac 26, 3. Jahorina 15, 4. Gacko 15, 5. Biha} 15, 6. HE na Drini 13, 7. Radnik 11, 8. Modri~a 11, 9. Mladost Sarajevo 1, 10. Hercegovac 1.
A. K.

Kakanjci nastavili pozitivan niz

(21:25, 23:25, 25:21, 23:25), Mladost Br~ko - Kakanj 0:3 (18:25, 16:25, 19:25), Napredak - Radnik

3:2 (25:20, 25:17, 20:25, 20:25, 17:15), Student BO - Modri~a Optima 3:1 (25:16, 25:21, 22:25,

25:21), ^a plji na - Bo rac 3:0 (25:16, 25:14, 25:15). Rezultati 10. kola, odbojka{i-

Uspje{an nastup takmi~ara GKVS-a Sarajevo
U protekloj sedmici pliva~i GKVS su nastupali na dva takmi~enja. Arnel Dudi} je bio ~lan reprezentacije BiH na EP u Poljskoj, gdje je plivao na 50 m i 100 m slobodnim stilom. U obje discipline je isplivao svoja najbolja vremena i oborio dva dr`avna rekorda u apsolutnoj konkurenciji. Na 50 m slobodno Arnel je plivao 0:22,67, a na 100 m slobodno je plivao 0:50,07. Ostali pliva~i kluba su nastupili na Drugom kupu Novi Grad u Sarajevu. Pliva~i GKVS-a Sarajevo su plivali 13 dr`avnih rekorda. Rekorde su isplivali: Armin ]iri} (1995. godi{te) na 100 i 200 m prsno (1:07,03 i 2:31,09), Iman Em{o (1998) na 100 m le|no (1:08,24), AminaRov~anin na 200m prsno(2:53,93), NardaBrodovi} na 50m le|no (0:34,37), Armin Mehi}, Vedad Rami}, Armin ]iri} i Kenan ^ampara na 4x50 m slobodno i 4x50 m mje{ovita (1:44,93 i 1:55,13) (do 16), te `enske {tafete u sastavu Lamija Daci}, Amina Rov~anin, Negra Ahmetspahi} i Iman Em{o u 4x50 m slobodno (1:57,31) su oborile rekorde BiH (do 14, do 16 i apsolutnoj kategoriji), a u sastavu Narda Brodovi}, Adela Mehi}, Negra Ahmetspahi}, Iman Em{o, kao i u {tafeti 4x50 mje{ovito (2:14,21) gdje su tako|er oborile rekorde u sve tri kategorije. Svoja naj-

Kvalifikacije za ZOI mladih WYOG 2012.

Pliva~i oborili 15 rekorda ^atal ispunio
Na takmi~enju za Svjetski juniorski kup u sankanju, odr`anom 11.decembra na olimpijskoj stazi u Innsbrucku, Kerim ^atal (17) je ostvario i posljednji uvjet za nastup na WYOG 2012. On je u konkurenciji 46 najboljih juniora svijeta, u zbirnom vremenu 1:46.781 i ukupnom zaostatku od +4.393 iz dvije vo`nje, ubilje`io i tre}i nastup, zauzev{i 29. mjesto i sa novih 12 bodova, ostvario je olimpijsku normu za nastup na ovom presti`nom takmi~enju. Na{ drugi takmi~ar Haris Be{li} (19) je u zbirnom vremenu 1:47.472 i ukupnom zaostatku od +5.084, zauzeo 31. mjesto. „Zadovoljni smo nastupom na{ihtakmi~ara. Kerim je rutinski i bez rizika, sa manjim gre{kama u gornjem dijelu staze, odvezao trku. Zbog propu{tenih prilika da otputuje i normu ostvari u Americi i Kanadi jo{u novembru ove godine, svi smo pomalo strahovali. Ovo je bila posljednja prilika i pritisak je bio velik. Na kraju, isplatilo se ostati i trenirati u Innsbrucku. Na{ cilj je ostvaren i od velikog je zna~aja za

normu za WYOG

Dobar rad daje rezultate: Pliva~i GKVS-a Sarajevo

bolja vremena su plivali svi pliva~i GKVS-a Sarajevo koji su nastupili na kupu: Adin D`idi}, Alan Kari}, Amna Vladavi}, Bakir Had`iahmetovi}, Deni Maslo, Denijal Jamakovi}, D`enan Lizde, Faruk Emini}, Haris Kukuruzovi}, Hena Faji}, Irma Ba{ovi}, Isa Em{o, Lamija Medo{evi}, Luka Lasic, Nadja Brodovi}, Nejla Kari}, Nicole Post, Nikolia Antonovi} i Tea Kov`an. GKVS Sarajevo je u ukupnom plasmanu osvojilo 1. mjesto na Drugom kupu Novi Grad, sa 27 zlatnih medalja, 11 srebrenih i 9 bronzanih. L. P.

Raskid saradnje sa Rakovi}em i Pa`inom
Direktor sarajevskog RK Bosna Kenan Magoda potvrdio je da je u ponedjeljak raskinuta saradnja sa doskora{njim igra~ima Lukom Rakovi}em i Josipom Pa`inom. „Rakovi} i Pa`in nisu vi{e ~lanovi RK Bosna, kao ni golman Sandro Uvodi}, sa kojim je raskinuta saradnja jo{ u nedjelju. Svima `elimo puno sre}e u nastavku karijere“ rekao je Magoda i dodao: , „Podvukli smo crtu u klubu, kada je rije~ o anga`manu stranih igra~a. Naime, `elim re}i samo to da }e, ubudu}e, svi rukometa{i, koji sti`u u RK Bosna morati na terenu pru`ati najmanje duplo vi{e u odnosu na na{e doma}e rukometa{e, ako `ele zauzeti i na kraju izboriti mjesto prvotimca u G. V. ekipi.“

zimske olimpijske sportove u BiH. Radujemo se da sa ispunjenom normom odlazimo na Prve zimske olimpijskeigremladih- ka`utreneri Senad Omanovi} i Faruk ^atal. I pored svih finansijskih te{ko}a, nemogu}nosti uvje`bavanja starta, jo{ jednom je do{la do izra`aja velika razlika u kvaliteti materijala, ta~nije sanki i kliznika. Zbog toga ovim putem sanka{i pozivaju nadle`na ministarstva i institucije, potencijalne sponzore da finansijskom podr{kom pomognu u nabavci kvalitetnije opreme za Kerimov nastup na WYOG 2012, koje }e se odr`ati od 13. do 22. januara S. K. 2012. u Innsbrucku.

Kerim ^atal i Haris Be{li} nakon trke u Innsbrucku

Chevrolet Centennial Launch

Uzdanice poznate marke
Vozili smo - Citroen DS5

Magnet za poglede
Tehnika - Kia Optima hibrid

Tehnologija stvorena da {tedi

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Sa bolom i tugom opra{tamo se od drage nam kolegice i prijatelja

Sa dubokim `aljenjem izra`avamo sau~e{}e porodici i prijateljima u povodu smrti na{e uva`ene kolegice i prijatelja

notar NASIHA ALI]

notar NASIHA ALI]

Smr}u notara Nasihe Ali} izgubili smo jednog od prvih notara u Federaciji BiH, ~ovjeka izuzetnih ljudskih vrijednosti i dobrote. Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Notari Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine
001

Notari Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine
001

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN stan do 60m2, namje{ten, Grbavica-Otoka, na dvije godine. Mob. 061/031-330. AGENCIJI Palma potrebni stanovi u zgradi prazni i opremljeni za iznajmljivanje za provjerene i ozbiljne klijente kao i za prodaju poznatim kupcima. Tel: 061/145-853. AGENCIJI potrebni stanovi za izdava nje i pro da ju, li jen ti po zna ti.Tel:061/360-084. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.

na{em prijatelju

na{em drugu

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI
OP]INSKI ODBOR SDP ILID@A
7625

FADILU BANJANOVI]U BRACIKI

PRODAJEM poslovni prostor 62m2, u strogom centru, pogodan za ordinacije, kancelarije i sl. Mob. 061/344-365. MAKARSKA, trosoban stan, novogradnja, balkon, parking, prodajem. Tel. 0038521611754. STAN na M. Dvoru, Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77m2. treba manja opravka. Tel. 058/483-561. DOLAC Malta, Paromlinska dvosoban stan 63m2 sprat 6, u odli~nom stanju, dva bal ko na. vl.1/1 hi tno.Lo`ioni~ka trosoban stan 72m2 dvostran 19. sprat cijena 107.000 KM, hitno.Tel:061/139-592. KO[EVSKO brdo, Bra}e Begi}, prodajem dvosoban stan 53m2. Mob. 061/146-298. ^ENGI] Vila, 64m2, Otoka, 71m2 devastiran, Dobrinja, 55m2, 68m2, 88m2, Grbavica, 48m2, 73m2, 131m2, centar, 86m2, 120m2, Alipa{ino polje, 53m2, 64m2, 71m2, Novo Sarajevo, 32m2, Isto~no Sarajevo, 44m2, 60m2, 80m2, Pofali}i, 40m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM stan, ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64m2, CG, 2 balkona, podrum. Tel: 061/495-660. PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu, ugrun}en, cijena 1m2 — 1.500 KM sa PDV-om. Mob. 061/548-023. PRODAJEM zemlju Poljine, uz asvaltni put, 35 KM/m2. Mob. 062/619-361, 061/170-254. CENTAR, dvosoban 65m2 i jednosoban 42m2, spojena sa ogra|enim balkonima 12m2, novogradnja sa eta`nim grijanjem, cijena po vi|enju i dogovoru. Mob. 061/352-112.

GLAVNI ODBOR SDPBiH
OSTALO
PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219. PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328. PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel:063/864-775. ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535. 7623

PONUDA
IZDAJEM dvosoban stan Tel 033/522753. NED@ARI]I, izdajem namjesten stan 55m2 u zgradi. Tel. 061/031-330. IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada, pogodan za razne namjene. Mob. 061/344-365. MEJTA[ (neboder), izdajem namjesten stan 70m2, 450 KM. Tel. 061/522190. IZDAJEM poslovni prostor 43m2, P.C. [entada, izlog staklo, prizemlje, centralno grijanje prva tri mjeseca popust 50%. Tel:061/344-365. NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160-609. IZDAJEM namje{tene stanove: ^engi} Vila, Vraca, trenzit — 73m2 i Titova — Centar 100m2. Mob. 065/294-840. IZDAJEM vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Mob. 066/136-470. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. IZDAJEM poslovni prostor Stari grad — manja kvadratura.Tel: 061/106-571. IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM garsonjeru opremljenu ul. Ohridska 3A N. Sar.Tel: 033/443-620.

ZAPOSLENJE
ZAPO^NITE biznis proizvodnjom nekog od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura. Tel. 032/244-417. SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga „Eteri~na ulja“. Tel. 032/244-417. ZAPO^NITE posao knjigom „Vodi~ malih biznisa sa 2.500 ideja“, knjigama DC-u. Tel. 032/244-417. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 062/940-550.

POSLJEDNJI POZDRAV

mom prijatelju

BRACIKI

KUPOVINA
KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104 KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu u FBiH i RS, prodajem certifikate povoljno za otkup stanova. Tel: 061/175-237. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi, fondova, najbolje pla}am. Isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {oravne i sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i dolazek odmah. Mob. 062/788-739.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje kate te ra, la bo ra to rij, pre gled lje ka ra (in ter nist). Mob. 061/172-948

Svetozar Pudari}
7624

PRODAJA
PRODAJEM gara`u trajni objekat, pasa` Kemalbegova 2, predposljednja. Tel. 033/534111, zvati od 18 do 20 sati. TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e 70m2 terasa, 550m2 ba {te, ci je na 500.000 KM.Tel. 070/232-507, mob. 062/010842

VOZILA
OPEL vectra, 2.2 DTI 130 ks. 2002, ful oprema koza, memori sjedista, nova bos pumpa, navigacija, alu felge, tempomat, registrovana do kraja juna. Hitno, 061/890-430. PRO DA JEM XIBMW-po gon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC-rehau stolarija. Mob. 061/214-303.

MIKADO d.o.o., `aluzine trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne, harmonika i blindo vrata. Tel. 033/655-600, 062/170-248.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

51

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

MUHAREM (IMERA) RED@O
preselio na ahiret u subotu, 10. decembra 2011, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: bra}a Jusuf i Isak Ismet, snahe Ferida i Mejra, brati}i Nermin, D`enan i Mirza sa porodicama, daid`a Suljo i daid`inica Mejra sa djecom, teti}i i teti~ne sa porodicama, punac Mustafa ]osovi}, te porodice Red`o, Mujagi}, ]osovi}, Hod`i}, Ba{i}, Be~kovi}, Zec, \ozo, Efendi}, @iko, Sipovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici bra}e Kr{o br. 47 - Vogo{}a, u stanu Jusufa Red`e.
000

MINA (EJUBA) OKA^I], ro|. HAJRI]
preselila na ahiret u nedjelju, 11. decembra 2011, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Edin i Almedin, k}erke Tima, Dika, Dina i Sedina, zetovi Ahmet, Munir i Haris, unu~ad Nermina, Armina, Adis, Aidin, Aldin, Merisa, Adina, Dalila i Ajla, bra}a Fehim, Hajro, Adem i Nezir, snahe Devla, Galiba i Almasa, te porodice Oka~i}, Hajri}, Kustura, Ogle~evac, Dizdarevi}, Baji}, [ehovi}, Kulovac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. Abdulaha Bo{njaka do br. 9, Sokolje. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

AHMET (AZIMA) MAHMUT^EHAJI]
1927 - 2011.

nakon kra}e bolesti preselio na ahiret 12. decembra 2011. u 85. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 13. decembra 2011. godine, u 13.30 sati poslije ikindija- namaza ispred [arene d`amije, a zatim na mezarje Tu{anj. O`alo{}eni: k}erka Hatid`a, brat Alija, sestra Aji{a, zetovi Nedim, Mustafa i Nedim, unu~ad Mirza, Mirsad i D`enana, praunu~ad, amid`i}i, sestri}i, porodice Mahmut~ehaji}, Jaganjac, Karahod`i}, @igi}, Fo~i}, ^oki}, Murgi}, Baki}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u [arenoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) POSLJEDNJI POZDRAV Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

S bolom i tugom obavje{tavamo prijatelje i poznanike da je na{ dragi

na{oj dragoj drugarici i kom{inici

LEONIDI ]ATI] BANCHER

IDRIS ([EMSE) ^ENGI]

ALEKSANDAR ACO (BORISA) SUV^INSKI
1960 - 2011.

Vje~no }e{ ostati u na{im mislima. Rada i Zika
7619

preselio na ahiret u ponedjeljak, 12. decembra 2011, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. decembra 2011. godine, u 15 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: supruga Safija, k}erke Alma i Belma, unu~ad Nedim i Amna, zet Armin Suad, snaha Nevzeta, brati}i, brati~ne, sestri~ne, svastike i {ura, te porodice ^engi}, Junuzovi}, Bulju{mi}, Livnjak, Avdibegovi}, Mejdanija, Man|uka, Sali~i}, Maksumi}, Petrovi}, Grbi}, Kero{evi}, Mirojevi}, Obar~anin, Pehlivanovi}, Alikadi}, Herenda, O`egovi}, Girello, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati, Ul. Kamenica 32.

nakon duge i te{ke bolesti preminuo 12. decembra 2011. u 7.15 sati u 52. godini. Sahrana i ispra}aj }e se obaviti u srijedu, 14. decembra 2011. godine, u 14 sati ispred kapele na pravoslavnom groblju Trnovac. VJE^NAJA PAMJAT! O`alo{}eni: majka Ru`ica, otac Boris, sestra Tanja, brati~na Lorena, zet Igor, brati} Boris, te porodice Ferkovi}, Krulj, Stan~i}, \uki}, Pavlovi}, Mal~i}, Mijatovi}, Lovri} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg kuma

dr. sc. @ELJKI BJELJ^I]

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

U utorak, 13. decembra 2011. godine, navr{ava se 40 dana od smrti moje drage Cuca i Predo Stani}
7618

POSLJEDNJI POZDRAV

AZRE MUSTAGRUDI]

LEONIDA ([IMONA) ]ATI], ro|. BANCHER
preminula 11. decembra 2011. u 86. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 13. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Bare.

prijatelju i biv{em kolegi

S ljubavlju i po{tovanjem,

IVAN IVICA MIO^

Muhamed Dedaji}

ZAHVALNICA
Zahvaljujem svom medicinskom i pomo}nom osoblju Odjeljenja hematologije KCS, a posebno dr. Aidi Dizdarevi}.

O`alo{}eni: sestra Mar~eda, sinovi Goran i Sla|an, k}erka Jasminka Lipa, unu~ad Jasna, Ivana i Danijel, zet Kenan Lipa, ro|aci Zdravko, Cica, Miro, Petar i Seka sa porodicama, sestri}i Zlatko i @eljka, prija Remza, te porodice ]ati}, Lipa, Lebeni~nik, Latal, ^ivi}, Bancher, Juri}, Bakalovi}, Jovanovi}, Vasilj, Hasanefendi}, Pa{i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 21/6.

od [oje
7620

Porodica
7616

000

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Trinaestog decembra navr{ava se devetnaest godina od pogibije na{eg

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

DARKA KLJENAKA
apsolvent ETF 1992 - 2011.

SJE]ANJE

na sve poginule pripadnike odreda policije za specijalne namjene “Lasta“
Ministar za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, Koordinacioni odbor bora~kih udru`enja Kantona Sarajevo
001

Vrijeme koje prolazi ne ubla`ava na{u tugu i ne umanjuje na{u bol za tobom. Porodica i kum Mladen sa Vesnom
DP

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Pro{lo je 20 godina od smrti na{eg dragog tate i dede

na

akademiku

SVETOZARA TRBOVI]A
1991 — 2011.

ASIMU PECI
1927 - 2011.

DARKA KLJENAKA
13. 12. 1992 - 13. 12. 2011.

Vje~no si u na{im srcima i mislima. K}erka Biljana i sin Branislav sa porodicama
7614

Saradnici Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu
001

S po{tovanjem, porodica Todorovi}
DP

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e drage prijateljice

Trinaestog decembra 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je iznenada napustila na{a draga i jedina mama, seka, baka i punica

IVAN (JOSIPA) MIO^
preminuo 12. decembra 2011. u 74. godini. Sahrana }e se obaviti 14. decembra 2011. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: unuk Kristijan, k}erka Stela, Vera, brat Vlado, snaha Selma, ne}aci Zoran i Goran, porodice Mio~, Krtali}, Pu{kar, Juki}, Stani{i}, [e}ibovi}, Nadarevi}, [ehovi} i svi njegovi sportski prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Ferde Hauptmana br. 2/1.
000

LEONIDI ]ATI]

MARA MARKOTI]
13. 6. 2011 - 13. 12. 2011.

ostavljaju}i iza sebe tugu i prazninu, a za utjehu lijepe uspomene na zajedni~ke trenutke.

Od Vuje i Beatris
7612

S ljubavlju i po{tovanjem: @ana, Ru`a, Julia i Drago
7615

POSLJEDNJI POZDRAV
SJE]ANJE

na{em drugu

Trinaestog decembra 2011. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nije sa nama

IVICI MIO^U
LJUBI[A IKONI]
Nosimo te vje~no u na{im srcima i ponosimo se {to smo te imali. Porodica
140

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
001

NJEGOVI DRUGOVI IZ KLUBA SDPBiH Igor Kamo~aj, Tihomir Cen~i}, Fikret Mahmutovi}, Kenan Re{o

Tel: 387/30/879-438

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

ISMET (HASIBA) KARI]
1954 — 2011.

preselio na ahiret 12. decembra 2011. u 7 sati u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. decembra 2011. godine, u 14.15 sati, a kre}e ispred ku}e o`alo{}enih na mezarje Njiverak u Brijesnici Maloj. Porodica Kari}
040

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

U srijedu, 14. decembra 2011. godine, navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

dipl. ing. gra|. MUHAMEDA (SULEJMANA) SOFTI]A
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 14. decembra 2011. godine, sa po~etkom u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
002

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Tu`nim srcem javljamo da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Trinaestog decembra 2011. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

SENIJA (MUSTAFE) HAND@I], ro|. HAMZANIJA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 12. decembra 2011, u 94. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. decembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erke Baha i Sada, zetovi Ferid, Milan i Emir, unu~ad Senad, Jasmina, Amina, Samra, Merima i Sabina, praunu~ad Adi, Anela, Denis, Danijel i Mirza, njena Jelena, te porodice Hamzanija, Had`i}, Pilav, Ajanovi}, Miokovi}, Firdus, Erko~evi}, Dolan, Palamar, D`onlagi}, Vili}, Bradi}, Grabovica, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Ul. Sulejmana Filipovi}a 10/V, Dobrinja V. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000

STANISLAV BATAN DODIG

ZEKIJE (RED@E) OMEROVI], ro|. MULALI]

preminuo u Kanadi 3. decembra 2011. godine. Sahrana }e se obaviti u Me|ugorju 16. decembra 2011. godine u 14 sati. O`alo{}eni: majka Anica, supruga @ana, sinovi Darko i Dra`en, porodice Ausi}, Dodig, Zec, Lali}, Popovi}, Hondo, Muhovi} i mnogobrojni prijatelji. Posljednja `elja Batanova je bila da se umjesto cvije}a, novac da u dobrotvorne svrhe.
7608

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti u utorak, 13. decembra 2011. godine, poslije podne namaza (12.30 sati) u d`amiji Alipa{ino Polje C — faza. Tvoji Adem i Aida
139

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog i voljenog

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RUKIJA (MA[E) SELIMOVI], ro|. D@OMBA
preselila na ahiret u nedjelju, 11. decembra 2011, u 82. godini.

VLATKA FONTANU
1986 — 2011.

AI[A JUNUZOVI], ro|. NUMI]
13. 12. 1998 — 13. 12. 2011.

NED@IB (HASANA) LIGATA

D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred restorana Eki u Bu~a Potoku sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sestra \ulsija, sinovi Izet i D`afer sa porodicom, k}erka Mirza sa porodicom, snaha Haska sa porodicom, te porodice Selimovi}, D`omba, Duri}, Divjan, Puri{, Pra{o, [a~i}, Livnjak, Spahi}, Vrebac, Malki}, Lon~ar, ^elebi~i}, Murtovi}, Tabak, Bi~o, Mukovi}, \endu{i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica
7596

Buco
7374

preselio na ahiret u ponedjeljak, 12. decembra 2011, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. decembra 2011. godine, u 13 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga Halima, sin Almir, snaha Nasiha, unuke D`eneta i Tajra, bra}a Nezir i Mehmed sa porodicama, sestre Mejra, Rabija i Sabiha sa porodicama, punica Dervi{a, {ura Rasim sa porodicom, svastike Fatima i Rasema sa porodicama, prijatelji Himzo i Hasnija, prijatelj Sejo sa porodicom, te porodice Ligata, Aganovi}, [kulj, Drakovac, [iljak, Veli}, Radelja{, Alihod`i}, Im{irovi}, Efendi}, Grabovica, Kapetanovi}, ^an~ar, Kepe{, Muharemovi}, Kadri}, Su{a, Be}irevi}, ^au{evi}, Pe{tek, Aganspahi}, Kurti}, Muhovi}, Vrane{i}, Mulahasanovi}, Husejnovi}, Tulovi}, Crnovr{anin, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici [efika Halimanovi}a br. 42 - Stara Breka.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

voljenoj teti

SJE]ANJE

na na{u voljenu

FERIDU ]ORI], ro|. HAJRI]
13. 12. 2001 — 13. 12. 2011.

LEONIDI ]ATI]

EDHEM MUJEZIN
13. XII 1993 — 13. XII 2011.

S ljubavlju i tugom, tvoji najmiliji
7610

S ljubavlju,

Dane i Katica sa djecom
7603

supruga Hilma sa djecom
7607

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.
Trinaestog decembra 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti ljubljenog mu`a i tate

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Zahvaljujemo svoj dragoj rodbini, prijateljima i kom{ijama, tvojim Sarajlijama, Vratni~anima, Rogati~anima, saborcima, radnim kolegama, lovcima, ~ar{iji, zanatlijama, privrednicima i dru{tveno-politi~kim radnicima na dostojanstvenom ispra}aju. Posebno zahvaljujemo tvojim Hakiji Mufti}u, Ahmedu Sir}i i Mehmedu Sokolovi}u na pripremi i dirljivom opro{taju. Dugujemo neizmjernu zahvalnost dr. Mustafi Hiro{u i njegovim saradnicima na humanom i visoko profesionalnom ljekarskom odnosu prema dragom nam mu`u i tati. Hvala svim dobrim ljudima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju i li~no ili putem telegrama bili uz nas.

55

FEHIM KRAJINA
1929 - 2011.

Dragi na{, beskrajno smo ponosni na tebe, ostaje{ u na{im srcima, pri~ama i mislima voljen zauvijek. Svaki trenutak tvog bogatog i jedinstvenog `ivotnog iskustva bit }e rije~ na kojoj }e se graditi na{i putevi. Supruga D`id`a i k}erke Vildana, Amra i Vesna

7597

SJE]ANJE Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{e drage i plemenite

MIRJANE VLA[KI
U 13 sati posjeti}emo njen grob. Draga Mirjana! Ti si nam bila u svemu naj, naj, naj za svu ljubav koju si nam dala od srca ti iskreno hvala. Po~ivaj u miru Bo`ijem, an|ele na{. Porodica
7602

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je 9. decembra 2011. u 14.30 sati u 97. godini prestalo da kuca veliko i plemenito srce na{e

ZLATKA MUHI], ro|. TALI]
26. 3. 1934 - 12. 12. 2000.

dr. sci. @ELJKE BJEL^I]
Sahrana je obavljena 12. decembra 2011. godine, po izri~itoj `elji mile nam pokojnice u naju`em krugu obitelji. Po~ivala u miru O`alo{}eni: sestra Branka, sin Dubravko Pavi}, snaha Sakiba, ro|aka Zvjezdana Prodanovi}, ro|ak Ivica Grgi}, te obitelji Hasanagi}, Prodanovi}, Grgi}, Sene~i}, Kalu|er~i}, Radakovi}, ^izmi}, Ja~evi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Marcela [najdera br. 10. Sveta misa zadu{nica }e se odr`ati u nedjelju, 18. decembra 2011. godine, u 18 sati u Katedrali presvetog srca Isusova.
7605

Dvanaestog decembra navr{ilo se punih jedanaest godina od smrti na{e drage majke. Tvoja dobrota, ljubav i tvoj lik zauvijek }e ostati u na{im srcima. Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: suprug Mustafa, djeca Elvedina, Elvedin i Almedin, snahe Aida i Suanita, zet Jasmin i unu~ad Dino, Nadja, Jasmina, Deni i Ajla
080

Pro{lo je sedam dana otkako nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE Trinaestog decembra 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

NEBI (MURATA) FAZLIJA

ZORANA (MILO[A) [ERBED@IJE

Nek mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Porodica Fazlija Tevhid }e se prou~iti u d`amiji ^obanija 13. decembra 2011. godine sa po~etkom u 14 sati.
7604

Sa po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. O`alo{}ena porodica
7598

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

IN MEMORIAM Devetog decembra 2011. prestalo je kucati srce na{e drage i po{tovane

MURADIF (HALIDA) PLEHO
13. 12. 2001 — 13. 12. 2011.

dr. sc. @ELJKE BJEL^I] - PAVI],
znanstvene savjetnice

Vrijeme prolazi, a ljubav ostaje. Supruga Sejda, sin Halid, k}erka Mediha, snaha Jelena i unuk Zlatan
137

Kao veliki poznavatelj biljnog svijeta, dala je nemjerljiv doprinos afimaciji Bosne i Hercegovine. Njeno djelo i uzoritost bit }e putokaz budu}im generacijama prirodoslovaca. S tugom i zahvalno{}u: Dalibor, Davorka, Dubravka H., Dubravka [., Edina, Ermana, Faruk, Fatima, Lijerka, Ljubomir, Marija Edita, Ne|ad, Nenad, Petar, Sabaheta, Sabina, Safer, Samir, Sead, Senka, Sonja, Sulejman, Taib,Vladimir i Zorka
7593

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

LEONIDI ]ATI] - BANCHER
Na putu do zvijezda nek’ te prate na{a ljubav i suze. Obitelji Latal i Sekuli}
7599

ZINETA (HAMIDA) SRNA, ro|. SAL^IN
preselila na ahiret u nedjelju, 11. decembra 2011, u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Aida i Zahida, unuk Adin, majka Hasnija, brat Halil sa porodicom, sestre [emsa i Ramiza sa porodicama, te porodice Srna, Sal~in, Rok{a, Mahmutovi}, Serdarevi}, Bozalija, Red`ovi}, Mahir, Priganica, D`eko, Memi}, Sinanovi}, Bukari}, Zorlak, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13 sati, Ul. Dragana Kulid`ana 5, Otes - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

HAJRIJA (SALIHA) HASANBEGOVI], ro|. DOKSO
preselila na ahiret u nedjelju, 11. decembra 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 13. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Elvira, Jasminka i Rusmirka, zetovi Haso Hate, Zijo i Sejo, unu~ad Mersiha, Emir, \ani i Reni, praunuk Arman, zet Mirsad, snahe Adna i Nadin, sestri~ne Mubera i Maksuma, sestri}i Salih i Nedim, prije Razija i Kada, prijateljica Zekija, te porodice Hasanbegovi}, Dokso, Memi}, @ivojevi}, Sulji}, Hrlovi}, Buza, [upi}, Karad`a, Huremovi}, Fejzi}, Kuri}, Imamovi}, Zejnilagi}, Banjanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti, Trg djece Dobrinje br. 37/IV.
000

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj rodici

LEONIDI ]ATI] BANCHER

IN MEMIORIAM

Obitelji: ]ivi}, Juri} i Stanojkovski
7601

Trinaestog decembra 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage mame

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj teta

SAVKE BEBE GRGI]
dr. ZDRAVKO MARI]
13. 12. 2005 — 13. 12. 2011.

@ELJKI

@ivjeti bez tebe moramo, ali zaboraviti te nikad ne}emo. Tvoje k}erke Lipka i Mirjana sa porodicama
7529 133

S ljubavlju i po{tovanjem, Obitelji ^izmi}, Ja~evi} i Vulevi}
7605

njegova porodica

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.
IN MEMORIAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Danas se navr{ava godina od smrti na{e plemenite, drage i voljene majke

Danas se navr{ava petnaest godina od odlaska na ahiret na{e drage i po{tovane MAJKE i NANE

prim. dr. JELICA PERVAN, ro|. LJUBOVI]

Sa ljubavlju i po{tovanjem, tvoji Ognjen i Izvorka sa obitelji
136

SJE]ANJE

na na{eg dragog

NA\E GRACI]
MENSURA MIMIJA ISI]A
13. 12. 2005 - 13. 12. 2011.

Mila na{a MAJKO, sunce na{e drago, ve} petnaest godina si prisutna u mislima, `ivotu i obi~ajima na{im.
S po{tovanjem i ljubavlju, supruga Safija, k}erke Selma i Sabina i unu~ad Emil, Mirza, Mensur i Emin
7578

Zahvalni: UNUCI, SNAHA i SIN
7579

IN MEMORIAM dragom tati

POSLJEDNJI POZDRAV

PREDRAG PE\A HAD@I]
13. 8. 2010 - 13. 12. 2011. “...ne{to ~udnovato ostaje da visi u zraku dok bijeli snijeg pada a znam to su oni koji su oti{li u dim utkani a zauvijek ostali...”

FEHIM KRAJINA
1929 - 2011.

Jedino moje blago, beskrajno volim Tvoju plemenitu du{u. Mama
7583

Voli Te Dan~e
7488

L’ ULTIMO SALUTO

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Umrla je na{a prijateljica, kolegica i saradnica

LEONIDI ]ATI] - BANCHER

MIRA KULENOVI], ro|. MANDI]

DARKO (LUKE) KLJENAK
13. 12. 1992 - 13. 12. 2011.

Uz italijanski obi~aj ispra}amo te pljeskom za sve {to si dobrog u~inila. Udru`enje gra|ana italijanskog porijekla Sarajevo
7600

Velika na{a, hrabra na{a, kako }emo bez tebe, p~elice radilice. Javorka, Enisa, Ljiljana i Slobodanka
7594

Oti{ao si prerano. Tu`ni smo zauvijek. Tvoji Ejub i Rada Had`iselimovi} sa obitelji
7587

58

PREDAH

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

O~ekujete pozitivan odgovor u rje{avanju nekih spornih situacija. Va`no je da procijenite najbolji trenutak za poslovnu akciju i da sa~uvate prisebnost duha. Ponekad se treba uklopiti u mi{ljenje ve}ine, bez suvi{nih komentara. Jasno vam je da ne mo`ete lako da promijenite ne~ije mi{ljenje ili odluku u privatnom `ivotu. Prijat }e vam neka omiljena zabava, kao recept za dobro raspolo`enje. Dobro osmi{ljene ideje prolaze zapa`eno na razli~itim stranama. Nalazite se u kreativnoj fazi i pred va`nim poslovnim odlukama. Novi uspjeh mo`e da unaprijedi va{ poslovni, dru{tveni ili privatni status. Svoju pa`nju i emocije posvetite osobi za koju vas vezuju sli~ni afiniteti, kako biste podijelili svoju radost sa drugima. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Stalo vam je da se izborite za bolji plasman na poslovnoj sceni. Zbog velikih ambicija zanemarili ste neke propratne doga|aje, koji imaju va`no zna~enje za va{e saradnike. Partner vam postavlja neka logi~na pitanja, ali vi djelujete neubjedljivo u svojim odgovorima. Mo`da suvi{e pri`eljkujete da se ostvari samo ono {to je vama milo. Uspostavite bolju ravnote`u izme|u `elja i mogu}nosti. Skrenuli ste pa`nju na sebe, ali to ~inite u nekom pogre{nom trenutku. Ipak, nemojte dozvoliti da vas uhvati panika. Va`no je da sa~uvate prisebnost duha i da korigujete svoj propust. Svijet oko vas izgleda mnogo bolje i ljep{e kada se nalazite u pozitivnom okru`enju i uz blisku osobu. Ugodite svojoj porodici i osjetit }ete iskrenu radost. Nema potrebe da se suvi{e optere}ujete te{kim mislima. Potrebno je da se prilagodite novim uslovima rada. Kreativnost koju izra`avaju va{i saradnici treba upotrijebiti na prakti~an na~in. Umijete za zablistate u punom sjaju i da ostavite veliki utisak na osobu koja vam se dopada. Djelujete samouvjereno, {to se pozitivno odra`ava na va{u porodicu i partnera. Poti~ite kod sebe romanti~nost i plemenitost, {to }e uticati na va{e dobro raspolo`enje. Poku{avate da preduhitrite ne~iju namjeru i da pravilno za{titite svoje poslovne interese. Potrebna vam je dobra koncentracija i mo} opa`anja u razli~itim situacijama. Oslonite se na iskustvo koje imate. Ukoliko osje}ate emotivnu rezignaciju, razmislite u ~emu ste pogrije{ili prema bliskoj osobi. Prijat }e vam vi{e sati zdravog sna, obratite pa`nju na svoje snove. Nema potrebe da se previ{e vezujete za ne~ije mi{ljenje ili ulogu u poslovnoj saradnji. Ve}inu obaveza mo`ete da zavr{ite samostalno i bez dodatnog uticaja sa strane. Nemojte dozvoliti partneru da se previ{e udaljava od nekih zajedni~kih tema. Insistirajte na svojim emotivnim potrebama da biste dobili povratnu reakciju. Vi{e u`ivajte u lijepim stvarima, opustite se. Taktika koju provodite donosi pozitivne rezultate, ali ne i ne~iju naklonost. Postoji granica do koje mo`ete da se suprotstavite ne~ijem uticaju ili volji. Bez obzira na trenutni uspjeh, stvari promatrajte u du`oj perspektivi. Privla~e vas emotivne situacije koje djeluju suvi{e komplikovano ili izazovno. Va`no je da ostvarite psihi~ku ravnote`u i da uskladite svoje misli i osje}anja. Poslovni dogovor vas obavezuje na strogo po{tovanje zajedni~kih pravila. Stalo vam je da pravilno postupate prema osobi koja ima pozitivnu ulogu u saradni~kim odnosima. Ponekad treba jasno pokazati svojim postupcima kako umijete pravilno da razlikujete i uva`avate prave vrijednosti. Poka`ite voljenoj osobi da iskreno cijenite sve ono {to dobivate. Priu{tite sebi neke lijepe sitnice. Neko poku{ava da vas potakne na druga~iji na~in razmi{ljanja ili da pro{iri va{e vidike u razli~itim pravcima. Iskustvo koje ste stekli pokazat }e se od velike koristi ne samo trenutno ve} i u daljoj perspektivi. Partner dobro prepoznaje va{e namjere, bez obzira na dobru pozu ili emotivnu igru koju igrate. Obratite pa`nju na zdraviji na~in ishrane. Te{ko vam je da ostvarite svoje namjere i ne `elite da se pomirite sa prosje~nim rezultatima. Trenutak je da korigujete svoju poslovnu taktiku i da zatra`ite ne~iji savjet. ^esto mijenjate svoje emotivno raspolo`enje, budite pa`ljiviji pred osobom koja detaljno analizira va{e pona{anje. Slobodno zatra`ite ne~iju podr{ku koja vam je u ovom trenutku neophodna. Suvi{e subjektivno tuma~ite neke poslovne doga|aje i skloni ste ~estim promjenama u mi{ljenju. Nema potrebe da optu`ujete druge za svoj neuspjeh ili za propu{tenu priliku. Promatrajte situaciju vi{e u duhu optimisti~kih prognoza. Voljena osoba o~ekuje da doslovno ispo{tujete neki zajedni~ki dogovor i nema razumijevanja za va{e izgovore ili opravdanja.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: ra{~upanost, antipiretik, slana jezera, kapelani, kn, os, toneri, i, meka, o, aron, aroka, k, vva, dino merlin, a, amanetnik, navrtati, }a, to{e, pekar, alavi, pa, iz, anima, sajam.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no sa ki{om. Prije podne u sjevernim i zapadnim, a poslije podne u svim predjelima prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 5 do 12, maksimalna dnevna od 8 do 15°C. Sutra poslije mjestimi~no maglovitog jutra, tokom dana prete`no sun~ano, a samo na jugu umjereno obla~no. U no}i u svim predjelima naobla~enje, a u Hercegovini ki{a. U ~etvrtak obla~no, na jugu sa ki{om. Sredinom dana u sjevernim, poslije podne i u ostalim krajevima ki{a, vjetar u skretanju na sjeverozapadni, a temperatura u padu. U no}i u brdsko-planinskim predjelima snijeg. U Sarajevu prije podne obla~no, sa ki{om, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e slab, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 10° C.

Danas }e olujni i orkanski zapadni vjetar, mjestimi~no sa udarima i do 260 km/h, puhati na Britanskim ostrvima, a vjetrovito }e biti i u zapadnoj i sjevernoj Evropi. U ve}em dijelu kontinenta bi}e obla~no sa ki{om, u Skandinaviji i Rusiji sa susnje`icom i snijegom, a prete`no sun~ano se o~ekuje samo u ju`noj Evropi. Najhladnije }e biti u Norve{koj od -4 do 5, a najtoplije u Gr~koj od 10 do 20°C. Danas u ve}em dijelu Balkana obla~no sa ki{om. Poslije podne u sjevernim, zapadnim i centralnim, a uve~e i u ostalim predjelima, prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. Samo }e u Bugarskoj i prije podne na istoku Gr~ke biti prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura od 8 do 18°C.

60

KULTURNI VODI^
Spencer, Sissy Spacek... po~etak u 18 sati.

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’. Svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

PLJA^KA S VRHA

uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 i 21 sat.

BANJA LUKA

ZENICA

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

KINA
KRITERION
OLENTZERO I ^AROBNI PANJ
re`ija: Juanjo Elordij, po~etak u 18 sati.

komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck, Alan Alda... po~etak u 15.50 i 20.40 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Katherine Heigl... po~etak u 20.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 15.15, 19.15, 21 i 22.45 sati.

SUSRET SA ANDREI TARKOVSKIM
re`ija: Dmitry Trakovski, po~etak u 20.20 sati.

[TRUMFOVI

TUZLA

KINOTEKA
[APTA^ KONJIMA

WINX: MAGI^NA AVANTURA 3D

BESMRTNICI 3D

avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry... po~etak u 15.40 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 21.45 sati. animirani, re`ija: Iginio Straf fi, uloge: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 15 sati.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO
Re`ija: Robert Redford Uloge: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Niell, Dianne Wiest, Scarlett Johnasson... po~etak u 19 sati drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 15.20, 18.10 i 20.30 sati.

MEETING POINT
NEPRIJATELJ
drama, triler, re`ija: Dejan Ze~evi}, uloge: Aleksandar Stojkovi}, Vuk Kosti}, Slavko [timac, Dragan Marinkovi}, po~etak u 20 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademij likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

MOSTAR

PARADA

MA^AK U ^IZMAMA 3D

CINEMA CITY
SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Katherine Heigl... po~etak u 17.35 i 20 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba radova “Jeka stade konja oko dvora“ akademskog slikara, crta~a i grafi~ara Ragiba Lubovca, za posjete je otvorena do 24. decembra.

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 14.30 i 16.30 sati.

komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 17, 19.30 i 22 sata.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO

IGRA POBJEDNIKA
biografski, spor tski, re`ija: Bennett Miller, uloge: Brad Pitt, Robin Wright, Jonah Hill... po~etak u 17.45 i 20.20 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BIHA]

VEZA BEZ OBAVEZA
komedija, romansa, re`ija: Will Gluck, uloge: Justin Timberlake, Mila Kunis, Woody Harrelson, Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Richard Jenkins, Emma Stone... po~etak u 14, 16, 18 i 20 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

BESMRTNICI 3D
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 18.30 sati.

MUZEJI
SARAJEVO
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15.30, 16, 18 i 20.10 sati. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KINA
UNA
PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 18.30 i 21.15 sati.

drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 17 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 16, 17.45 i 19.55 sati.

NE PLA[I SE MRAKA
horor, re`ija: Guillermo del Toro, uloge: Katie Holmes, Guy Pearce, Bailee Madison, Bruce Gleeson... po~etak u 17 i 21.30 sati

TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba slika i skulptura profesora Milivoja Unkovi}a, za posjete je otvorena do 17. decembra 2011. godine.

BUDI MALO JA

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ZEMALJSKI
drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati. komedija, re`ija: David Dobkin,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011. Sjaj Pariza
17.00 BHT

TV PROGRAM

61

SE

RI

Alfred govori Alexiji da Hermione ne smije znati da on ne mo`e imati djecu. Philippe upozorava Ethana da vi{e ne pravi gluposti. Valerie je o~ajna {to joj posao ne ide kako bi `eljela. Jade smiruje Hermione tabletama. Julien pla}a Marcu povjerljive informacije o Philippeu. Alexia nudi Lorene novac da ode iz Pariza. Alfred priznaje da mu je Lorene k}erka.

JE

Larin izbor
18.25 FTV

65. Vjera se `eli baciti s kata crkve zajedno sa Zlajom. Jakov i Alen preuzimaju inicijativu, te ju uspiju odgovoriti od nauma. Spa{avanje Zlaje kod Lare pobudi divljenje, a u Nik{i ljubomoru i osje}aj kako mu Lara izmi~e. Alen odlu~uje oti}i s Vjerom kako bi joj pomogao i o~istio svoju savjest, na {to Karmen pobjesni. Alen i Vjera tra`e pomo} u samostanu od sestre Domenike. Nela i Dinko planiraju sve~anu obiteljsku ve~eru povodom njegovog gradona~elni{tva. Novinari su obavezni, pa tako na istu dolazi Nikolin prijatelj Vedran..

^okolada
Chocolat, 2000.

20.25 HRT2
Mirnu svakodnevicu pobo`nih gra|ana poremeti dolazak Vianne Rocher koja se nakon mnogobrojnih putovanja odlu~ila skrasiti u francuskoj provinciji. Samohrana majka, Vianne unajmi stan kod gospo|e Armande Voizin. Poduzetna Vianne odmah otvori slasti~arnicu u kojoj po~ne nuditi poslastice spravljene po receptima drevnih ameri~kih civilizacija. To izazove bijes gradona~elnika, grofa Paula de Reynauda, Vianne pozornost privu~e lutaju}i glazbenik Roux...

DRAMA

Re`ija: Lasse Hallström Uloge: Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina, Lena Olin, Johnny Depp, Carrie-Anne Moss

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

153. Levent {okira Ferehunde svojim izjavama, te ona ostane bez teksta. Oja se `ali prijateljici na svoju `ivotnu situaciju. Bijesna Ferhunde dolazi kod Leventa ku}i i po~inje se derati na njega. On je zgrabi i poljubi. [evket se opet pobije u zatvoru.

Dokaz - 2. dio
22.20 HAYAT
Proof, 2004

FIL

M

Dug je put
22.40 TV1/MRE@A DRAMA
Re`ija: Richard Pearce Uloge: Sissy Spacek, Whoopi Goldberg, Dwight Schultz, Ving Rhames, Dylan Baker, Erika Alexander The Long Walk Home, 1990.

FIL

M

TRILER
Re`ija: Thaddeus O' Sullivan Uloge: Finbar Lynch, Orla Brady

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A

Bahar je shrvana bolom zbog maj~ine smrti. Svi su {okirani Belgininom iznenadnom smr}u. Salih ne zna kako da saop}i tu vijest Harputluu. Harputlu je neutje{an zbog smrti voljene `ene. Na Belgininoj sahrani dolazi do neo~ekivanog razvoja doga|aja. Bahar se suo~ava sa te{kom depresijom, a Salih joj poku{ava pomo}i svojim prisustvom.

Kontroverzni reporter Terry Corcoran ima lo{u reputaciju me|u valadaju}om elitom. U stalnoj je potrazi za velikom pri~om koja }e ga lansirati u zvijezde vlastite profesije. Uskoro se uplete u pri~u o otmici mlade djevojke koja }e ga odvesti do pri~e o novcu, trgovini bijelim robljem i velikom politi~kim kampanjama...

Ja volim Huckabee
22.00 FTV KOMEDIJA
Re`ija: David O. Russell Uloge: Jason Schwartzman, Dustin Hoffman, Jude Law, Naomi Watts I love Huckabees, 2004.

FIL

M

Potla~en polo`aj crnaca zbog nejednakosti rezultirao je op}im bojkotom javnog prevoza, zbog ~injenice da crncima nije bilo dozvoljeno da sjede blizu bijelaca. Dramatizuju}i doga|aj iz 1955. godine u Montgomeryu u Alabami, kada su crnci bojkotirali javni prevoz jer im nije dozvoljeno da sjede blizu bijelaca. Film prati dvije prijateljice, jednu svijetle, a drugu tamne puti, koje se poku{avaju sna}i u tom vremenu...

Dozvola za vjen~anje
22.25 NOVA KOMEDIJA
Re`ija: Ken Kwapis Uloge: Robin Williams, Mandy Moore, John Krasinski, Christine Taylor, Eric Christian Olsen, Josh Flitter License to Wed, 2007.

FIL

M

Izgubljena ~ast
20.05 BHT

Zbog opasnosti oko njih, Kerim i Fatmagul se zbli`avaju. Sada imaju vi{e nade u budu}nost. Ebe Nine dobije jo{ jedno pismo od Kerimovog oca. Kerim nikada nije htio da pro~ita ta pisma i Ebe Nine se osje}a krivom zbog toga. Mustafin bijes prema Fatmagul i Kerimu raste iz dana u dan. Munir se trudi da taj bijes okrene u svoju korist. Ubje|uje Mustafu da svjedo~i protiv Fatmagul i Kerima. Mukades saznaje {ta Fatmagul i Merjem skrivaju. Zbog toga {to su je Ja{aranovi toliko puta izigrali, Meltem namjerava pomo}i Fatmagul.

Al ber tu Mar kov skom, bor cu za o~uvanje okoline, u posljednje vrijeme se doga|aju ~udne stvari. Albert zato odlu~i anga`ovati detektive, bra~ni par Vivian i Bernarda, ali usput i sam preispituje svoj `ivot, odnose s drugim ljudima, posebno sukob s Bradom Standom menad`erom u tvrtki Huckabees, popularnom lancu trgovina. Situacija polako po~inje izmicati kontroli kada Brad Stand tako|er unajmi detektive koji posebnu pa`nju posve}uju njegovom odnosu s dugogodi{njom djevojkom, Dawn Campbell, glasnogovornicom spomenutog lanca...

Tek zaru~eni Ben Murphy i Sadie Jones jedva ~ekaju da zapo~nu sretan zajedni~ki `ivot, no problem nastane kada Sadiena obiteljska crkva svetog Augustina pod vodstvom vele~asnog Franka ne `eli blagosloviti njihovo zajedni{tvo. Frank, naime, smatra kako Benov i Sadien brak ne}e uspjeti ukoliko oni ne polo`e njegov predbra~ni te~aj koji, po njemu, garantira uspjeh. Rigoroznim rasporedom vele~asni Frank stavlja njihov odnos na ku{nju.

@ivi pijesak
22.50 OBN AKCIJA
Re`ija: John Mackenzie Uloge: Michael Keaton, Michael Caine, Rade [arbed`ija Quicksand, 2003.

FIL

M

Ne zaljubljuj se na prvi pogled
23.20 PINK KOMEDIJA
Re`ija: Andy Tennant Uloge: Matthew Perry, Salma Hayek, Jon Tenney, Carlos Gomez, Tomas Milian, Siobhan Fallon Fools Rush In, 1997.

FIL

M

Bumerang
15.10 FTV

15. Mr{i} ima novu ideju razvoja televizije i tra`i Emila da napravi njen “politi~ki profil”. Martina se bavi problemima koje je u prirodi uzrokovalo presijecanje stani{ta medvjeda autocestom, pa {alje Kikija u Liku da snimi prilog o tome. Dogodov{tine Kikija s medvjedima skrenut }e Emilovu emisiju smjerom koji niko nije o~ekivao…

Michael Keaton glumi Martina Raikesa, njujor{kog bankara koji odlazi u Monako istra`iti upitne transakcije. Ondje otkriva da bankovni ra~un pripada filmskoj producentici Leli Forin u ~ijem sljede}em filmu glumi biv{a akcijska zvijezda Jake Mellows. No, produkcijska ku}a tijesno je povezana s grupom gangstera koji `ele maknuti Martina. Kada mu namjeste ubojstvo, Martin i Lela udru`e se protiv gangstera.

Alex Whitman je Njujor~anin koji odlazi u Las Vegas. Tamo upoznaje Isabel Fuentes i hemija koja nastaje me|u njima rezultira strastvenom no}i. No, Alex opet susretne Isabel te sazna da je trudna.On ju zaprosi. Me|utim, Isabel i Alex uskoro }e saznati da je brak mnogo vi{e od kapelice u Las Vegasu i dvojnika Elvisa Presleya.

62
BHT

TV PROGRAM
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija 23. ep. Dje~iji program: 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Super {pijunke 10.50 Pop Pixie 11.05 Sve }e biti dobro, serija 75. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, 64. ep. (r) 13.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 46. ep. 14.00 Politi~ka ubistva. Ned`ad Ugljen, dok. serija

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Teens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Istorija civilizacije: Paleolit 11.00 Lolin pilot, dok. program 11.30 Sjaj Pariza, serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 14.55 Japanske pri~e, animirana serija 15.05 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.30 Izgubljena ~ast, serija (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Sjaj Pariza, serija 22/80 17.30 Dru{tvo znanja, dok. serija 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Be Ha Teens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast, serija 62/77 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik 2 22.30 Ginko, strana dok. serija 23.45 Telefonska govornica u pustinji Mohavi, film 01.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.00 Pregled programa za srijedu

FTV

06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.10 10.40 11.00 11.10 11.20 11.30 12.00 12.20 13.25 13.50

RTRS

Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Graditelj Bob Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu (r) Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1 Presing (r) Tamo daleko, putopisni serijal (r) Dragulj u kruni, serija

06.30 Voda `ivota, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Pepeljuga 1 07.35 Pepeljuga 2 08.00 Flashbacks - Music box 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 118. ep. (r) 09.00 Flashbacks - Music box 09.05 Zakon ljubavi, 126. (r) 10.00 Flashbacks - Music box 10.05 Junska no}, serija, ep. 8/124 11.00 Flashbacks - Music box 11.05 Sport exkluziv (r) 11.35 Primera liga, pregled kola (r) 12.00 Flashbacks - Music box

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film 52. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 ZMBT Profil 14.20 Muzi~ki program 14.40 Top Shop

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.15 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info - program

PINK

06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari 08.55 The Hristmans, crtani film 10.20 Stol za 4 10.50 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Vox Populi 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program

OBN

Pop Pixie

10.50

Larin izbor

17.05

Prijateljice

21.05

Bumba
15.15 16.15 17.54 17.55

09.00

Brze pare

13.00

Vox populi

22.05

14.30 Piplinzi, crtana serija 15.10 Vijesti 15.20 Bumerang, serija 15. ep. 16.05 Sve }e biti dobro, serija 76. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, serija 35. ep. /12/ 18.20 Larin izbor, serija 19.15 Graditelj Bob, crtana serija 19.27 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto 20.30 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to, dok. film 21.00 Da sam oblak, serija 24. ep. 22.00 Ja volim Huckabee, film 23.50 Dnevnik 3 00.20 Ha{ki dnevnik 00.50 Pod sretnom zvijezdom, serija 46. ep. 01.35 Dnevnik 3 (r) 02.05 Pregled programa za srijedu

15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Zdravlje je lijek Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Aktuelni razgovor NATO 20.45 Hajka 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 ^endon fabrika filmova, serija 23.20 Ritam rok plemena, dokumentarni film 00.50 Hajka, film 02.25 ^endon fabrika filmova, serija (r) 02.55 Dnevnik 2 (r) 03.20 U fokusu (r)

12.05 Predaj se srce, serija, 78. ep. (r) 13.00 Flashbacks Music box 13.05 CSI: New York, serija, 15. ep. (r) 14.00 Flashbacks - Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 119. ep. 15.00 Flashbacks Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija, 8/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija, 78. ep. (r) 18.15 Flashbacks - Music box 18.20 Kapital, biz, magazin (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, 79. ep. 21.05 Prijateljice, 8/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Dug je put, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Bijeg u slobodu, film (r)

18.25 19.00 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00

22.00 22.20 22.25 00.00 03.00 03.30 03.50 04.30

Kad li{}e pada, serija Dokaz, film 1.dio Sport centar Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show Recept za dobar `ivot Vijesti u 7 Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija Hayat production show, zabavno-muzi~ki program ZMBT, profil Sport centar Dokaz, film 2. dio Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Vijesti u 7 emisija ZMBT, profil Hayat production show Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show

14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info - program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Tajna ljubav, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Hrabri ljudi 22.00 Multimilioner, kviz 23.20 Ne zaljubljuj se na prvi pogled, film 01.20 Maksimalno ubrzanje, film

12.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 13.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 14.35 Dolina vukova, serija 16.15 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 17.05 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 22.05 Vox populi 22.10 @ivi pijesak, film 23.55 Dolina vukova, serija 00.55 OBN Info 01.00 OBN Sport, sportski pregled 01.05 Vox populi 01.10 @ivi pijesak, film

Tajna Starog mosta
17.25 FTV

SE

RI

JA

TV SA

11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 16/25 (r) 11.35 Podmladi moje tijelo, 1/8 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin (r) 14.05 U mojoj ljubavi, igrani film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, 5/6 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Pun mi je kufer, film 23.00 Non-stop, 17/25 23.30 Podmladi moje tijelo, 2/8 00.30 @ivot i zdravlje (r) 01.20 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Junska no}, telenovela 10.55 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Sport 7, magazin 13.00 CSI: New York, serija (r) 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 2 20.05 Predaj se srce, telenovela 22.30 Vijesti 22.40 Gospodin i gospo|a Brid`, film 00.00 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Ukradeni `ivoti, serija 04.00 Skrivena kamera

MRE@A

07.05 Pepeljuga 1, crtani film 07.35 Pepeljuga 2, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 118. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 126. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 8/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 119. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija, 127. ep. 16.00 Junska no}, serija, 8/124 (r) 17.15 Predaj se srce, serija, 78. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 79. ep. 21.05 Prijateljice, serija, 8/12 22.40 Dug je put, film

TV MOSTAR

07.05 Pepeljuga 1, crtani film 07.35 Pepeljuga 2, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, serija 118. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija 126. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija ep. 8/124 14.05 Ukradeni `ivoti, serija 119. ep. 15.05 Zakon ljubavi, serija 127. ep. 16.00 Junska no}, serija ep. 8/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 78. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 79. ep. 21.05 Prijateljice, serija, ep. 8/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Dug je put, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Muzi~ki program 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e, serija (r) 16.05 Svijest uspje{nih (r) 16.40 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Cris Angel 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 TV Sahar 10.00 Na{a realnost 11.00 Melissa, mini serija 12.00 Vijesti 12.30 Frej`er, serija 13.00 IC sport 13.20 Ritam Srebrenice 13.40 Hutba 14.00 Put istine 15.00 Melissa, mini serija 16.00 TV Liberty 16.30 Majstor kuhinje 17.05 Amor latino, serija 18.00 Link 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti 20.20 Crne knjige, serija 21.00 Puls 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti

TV VOGO[]A

11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj (r) 12.30 TV Fiva (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj 23.00 Glas Amerike 23.30 Istina, emisija o povratku 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.00 TV {kola 12.00 Vijesti 12.10 Time out (r) 13.05 Dance, dance, serija 1400 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.45 ^itaj BiH doma}a lektira15.15 TV {kola (r) 16.00 Junska no}, serija 17.15 Predaj se srce (r) 18.10 Vehid Guni}, putopis 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 CSI: Las Vegas, serija 23.35 Kosta Hakman, dok. film

TV SLON

18.17 Hit top 18.30 Vje`bajmo zajedno 18.40 Aforizmi 18.43 Horoskop 18.55 @uta minuta, zabavni program 18.57 Reklame 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 Aforizmi 19.37 @uta minuta 19.38 Intermeco 19.57 Reklame 20.00 KVIZ Extra 20.13 Vremenska prognoza 20.15 Hit top 20.20 Vremeplov... 20.27 Reklame 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Op~injeni, 153/208 22.02 Reklame 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info 23.15 Vremenska prognoza 23.17 Hit top 23.23 @uta minuta

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Tv dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Dan i no}, film 01.20 Serija

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Mekanike u misiji 09.25 Timmy 09.50 Garfild 10.50 Lijeni grad, crtani film 11.10 Bumba 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.25 Arena, sportski program 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.20 Dokaz, film 18.00 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.25 Jesen sti`e dunjo moja, serija 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.22 Dokaz, film 23.35 Jedan na jedan

OSLOBO\ENJE utorak, 13. decembar/prosinac 2011.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.57 Ludi od ljubavi 1, serija 09.53 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.11 Novi Zeland - Zaljev otoka, dok. serija 11.01 Kod Ane (r) 11.12 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar (r) 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Me|u nama 14.52 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 15.37 Znanstvena petica 16.09 Znanstvene vijesti 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.40 8. kat: ^uda su mogu}a, talk show 18.33 Od Lark Risea do Candleforda 4, serija 19.30 Dnevnik 20.06 Sve u 7!, kviz 20.59 To je Europa: Tople ku}e budu}nosti 21.32 U Europi: 1917. Rusija, dok. serija 22.11 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.26 Vijesti iz kulture 23.35 Ciklus europskog filma - suvremeni rumunjski film: California dreamin 02.03 @ica 4, serija (r) 02.59 CSI: Las Vegas 10, serija (r) 03.41 Skica za portret (r) 03.49 Znanstvene vijesti (r) 03.54 Znanstvena petica (r) 04.24 Ludi od ljubavi 1, serija 05.20 8. kat: ^uda su mogu}a, talk show (r)

TV PROGRAM
07.30 48 Gdansk, dok. program (r) 08.00 Oteti, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Aje program 16.30 Dogodilo se u tianamenu, dok. program 17.00 Druga strana Srbije, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Poznavali smo Bin Ladena II dio, dok. program 19.30 Usudi se i probaj - Mubai, dok. program. 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Dogodilo se u Bopalu, dok. program 00.00 Aje vijesti 01.00 Kontekst, talk-show 01.30 Usudi se i probaj - Mubai, dok. program

63
FIL M

HRT1

06.19 Generalna {pica 06.23 Kad zavolim, vrijeme stane serija (r) 07.08 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 07.33 Gladijatorska akademija, crtana serija (r) 07.58 Mala TV 08.28 Connor na tajnom zadatku 2, serija za djecu (r) 08.50 [kolski sat 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade (r) 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Prizma, multinacionalni magazin (r) 11.28 Glas domovine (r) 11.59 @itarica za sva vremena (r) 12.20 Euromagazin (r) 12.44 Obrtnik i partner (r) 13.15 Marlowe, pas policajac, film (r) 14.41 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 15.05 Edgemont 5, serija za mlade 15.29 [kolski sat: [to nam je ostalo od blagdana? (r) 16.04 Navrh jezika: Treba li staru hrvatsku knji`evnost prevoditi? (r) 16.14 Mala TV (r) 16.44 Hej, Kitty - crtana serija 16.58 [apta~ psima 5 17.55 Ko{arka{ki Eurokup: Cedevita Spartak, prijenos 19.47 Meteor i veliki kota~i, crtani film (r) 20.05 ^okolada, film 22.15 CSI: Las Vegas 10, serija 23.00 @ica 4, serija 23.57 Hitna slu`ba 15, serija (r) 00.39 Trava zelena 2, serija (r) 01.09 Bez traga 7, serija (r) 01.50 Glazbeni spotovi 04.46 Metalmania, koncert, 2. dio (r)

HRT2

06.20 Bakugan, crtana serija 06.45 Jagodica Bobica, crtana serija 07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Dozvola za vjen~anje, film 00.15 Potkupljiva~, film (r) 02.15 Seinfeld, serija 02.40 Heroji, serija 03.25 Ezo TV, tarot show 04.25 Heroji, serija (r)

NOVA

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga, dokumentarni pr. (r) 10.35 Putopis: Francuska, reporta`a 2 11.10 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi, program za dijasporu (r) 12.00 Dnevnik 12.30 Kad zazvoni: Nije kliker nego klik, de~iji pr. 13.00 Trezor: Rije~ autora 14.00 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog srema 14.30 Obrazovanje za sve, nau~ni program 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin, info 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.05 Tre}a sre}a, doma}i film 22.50 Vijesti 22.55 Program za dijasporu 23.25 Tv minijature, program za dijasporu

RTS

11.30 Nau~no -obrazovni program 12.00 Vijesti 12.05 Ucentar (r) 12 30 A tempo - muzika 13.30 Cg sport (r) 14.00 Vijesti 14.05 Otvoreno (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Sat tv 16.30 Obrazovna emisija 16.45 Lajmet 17.00 Hronika Podgorice 17.30 Sat TV 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora u`ivo 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Natura viva 20.30 Sat TV 21.00 Koncert muzika 21.30 NVO sektor 22.00 Sat tv dijaspora 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Zabavna muzika 00.00 Crna Gora u`ivo 00.01 Poetika Montenegrina

RTCG

Maksimalno ubrzanje
01.20 PINK
Uloge: Dale Midkiff, Michael Ironside, Wendy Carter, Gregor Törzs, Jennifer Jostyn Meteorolog i pilot udru`e se kako bi eksperimentalnom tehnologijom poku{ali sprije~iti stra{nu oluju koja prijeti uni{tenjem Zemlje. Ho}e li njihova metoda uspjeti spasiti milione `ivota?

Crta

PO

L.

21.00 BHT

MA

GA

ZIN

08.30 Eurogoals 09.30 Plivanje, E[ Poljska 11.00 Snuker, York, UK Finals 12.15 Eurogoals 13.15 Cross-country skijanje, SK Davos, [vajcarska 13.45 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 15.15 Biatlon, SK Hochfilzen, Austrija 17.15 Snuker, York, UK Finals

EUROSPORT

DISCOVERY

09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Auta po mjeri 2008. 12.45 Trgovci automobilima 2008. 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.15 Kako to rade? Turbo-specijal! 21.00 @eljeli ste da znate 21.55 ^ari putovanja 22.50 U potrazi za zabavom 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Planeta meso`dera 08.00 Te{ka vremena 09.00 ]orkirani u inostranstvu 10.00 Potraga za sne`nim leopardom 11.00 Ponovna izgradnja Titanika 12.00 Raj na zemlji 13.00 Te{ka vremena 14.00 Megastrukture 15.00 Planeta meso`dera 16.00 Tamna strana nilskih konja 17.00 Narkobiznis 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Velik, ve}i, najve}i 21.00 Neuni{tivi 22.00 Narkobiznis 23.00 Velik, ve}i, najve}i 00.00 Neuni{tivi

Tenis

18.30

18.30 Tenis, Mats Point 19.00 Eurogoals 20.00 Boks, WBA World Championship Heavy Weight, A. Povetkin, Rusija - R. Chagaev, Uzbekistan 22.00 Boks 23.00 GTA Road to Dubai 23.15 FIA touring car 00.15 Karting, Paris, Francuska 01.15 Watts

03.30 Umjetni~ko klizanje, Kanada 05.30 Floorball 07.15 Surf 07.30 Fudbal, 2. Bundesliga 08.45 Fudbal, Ekstraklasa 10.00 Hokej na travi, Novi Zeland Final 11.30 Karting 12.30 Surf 12.45 Fudbal, Ekstraklasa 14.00 Obaranje ruku 14.30 Tractor pulling 15.00 Kuglanje 16.00 Pikado 17.00 Fudbal, Bundesliga 18.30 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 22.30 Bilijar, York, UK Finals 00.30 Fudbal, Bundesliga 01.45 Surf 02.00 Fudbal, 2. Bundesliga

EUROSPORT 2

09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Holandska liga: AZ De Graafschap 11.30 Premier League: Chelsea Manchester City 13.15 Bayern TV: Stuttgart 15.10 Pregled Premier League 16.00 Pregled holandske lige 17.00 Pregled {vajcarske lige 17.30 Uskijavanje 18.00 Barca TV: Real Madrid - Barcelona 20.00 Vijesti 20.15 Premier League News 20.30 Pregled championship 21.00 Multiprenos Copa del Rey: Mallorca - Sporting, Getafe - Malaga, Celta - Espaniol, Santander - Rayo Vallecano, direktno 23.00 Pregled championship 23.30 Pregled portugalske lige - Portugol 00.15 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 Ajax TV

SPORT KLUB

09.00 Premier League: Chelsea Manchester City 11.00 Telemarketing 12.00 Premier League: WBA - Wigan 14.00 Pregled holandske lige 15.00 Pregled Premier League 16.00 Pregled Championship 16.30 Pregled {vajcarske lige 17.00 Pregled argentinske lige 18.00 Ajax TV 18.30 Pregled portugalske lige - Portugol 19.00 Pregled belgijske lige 20.00 Copa del Rey: Ponferradina - Real Madrid, direktno 22.00 Copa del Rey: San Roque - Sevilla, direktno 00.00 Pregled Premier League 01.00 [kotska liga: Hibernian - Rangers 02.45 Copa del Rey: Mallorca Sporting 04.30 Holandska liga: AZ - De Graafschap 06.15 Premier League: Sunderland Blackburn

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal italijanska liga: Roma - Juventus 11.00 Fudbal spanska liga: Athletic Bilbao Racing 13.00 Fudbal liga {ampiona: Basel - Manchester United 15.00 Vijesti Omni sport 15.30 Liverpool Tv

ARENASPORT 1

Poker

00.00

18.00 Rukomet bundes liga: Kiel - Hamburg prenos 19.30 Odbojka cev magazin 20.00 Odbojka cev kup: Crvena zvezda Argo Set prenos 22.00 Ko{arka ABA: Partizan Olimpija 00.00 Poker WPT Series 7

VIASAT HISTORY

09.00 Drevni plasti~ni hirurzi 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 Carstvo mora 12.00 Zaboravljena ubistva 13.00 Izgubljene mumije Papue Nove Gvineje 14.00 Posljednji let poru~nika Estila 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Misterije istorije 17.00 Isus pre Isusa 18.00 Lovci na naciste 19.00 Crna smrt 20.00 Ko si zapravo ti? 21.00 Izgubljena krsta{ka tvr|ava 22.00 Guge izgubljeno kraljevstvo Tibeta 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Misterije istorije

ANIMAL PLANET

11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje, 2 epizode 13.40 Planeta mutanata 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Ro|eni lovci 16.00 @ivotinjski svet Krisa Hamfrija 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Najsla|i ameri~ki ljubimci 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Planeta mutanata 21.00 Velika petorka 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam!

UNIVERSAL

08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Zakon i red, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 13.20 Urgentni centar, serija 14.20 Zakon i red, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ne{ Brid`is, serija 17.20 Ubistva u Midsommeru, serija 19.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Progovori, serija 23.20 Mre`a la`i, serija 01.20 Pomorska patrola, serija 02.20 McLeudove k}eri, serija 03.20 Doma}ice iz Njujorka, serija

TV1000

04.00 Priznanje, igrani film 06.00 Milerovo raskr{}e, igrani film 08.00 Utakmica, igrani film 10.00 ^uvaj se lijepih otmi~arki, igrani film 12.00 Ogi Rouz, igrani film 14.00 Novine, igrani film 16.00 Bob Roberts, igrani film 18.00 Bejb, igrani film 20.00 Golo kupanje, igrani film 22.00 Priznanje, igrani film 00.00 Poziv za djevojke, igrani film 02.00 Vru}a romansa, igrani film

FOX LIFE

13.52 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.35 Kugar Taun, serija 15.55 Serija 16.25 Serija 16.50 Serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Ludnica u Klivlendu, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 23.57 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 00.25 Prava krv, serija

FOX CRIME

10.10 Red i zakon, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pari{ki forenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Alias, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ovo nije moj `ivot, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Kraljevi Bekstva, serija 23.20 Put osvete, serija

HBO

06.00 Sam u ku}i, film 07.40 Tko je Clark Rockefeller?, film 09.10 Scooby-Doo! Abracadabra-Doo, film 10.25 Baaria, film 12.50 63. dodjela nagrade Emmy (skra}ena snimka), film 14.55 Tron: Nasljedstvo, film 16.55 De~ki su se vratili, film 18.40 Jesse Stone: Bez kajanja, film 20.05 Klub, film 21.40 Tjelesni ~uvari i ubojice, film 23.55 Obdaren III, ep. 9, serija 00.30 Stvoreni jedno za drugo, film 02.05 Mu{karci koji mrze `ene, film 04.35 Carrie Fisher: Bez dlake na jeziku, film

HBO COMEDY

10.00 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 10.50 Bolje s tobom, serija 11.15 Cura na lo{em glasu, film 12.45 Popust na koli~inu, film 14.25 Sredina II, serija 14.50 Tre}i kamen~i} od sunca, serija 15.40 Cura na lo{em glasu, film 17.10 Filmovi i zvijezde III, serija 17.35 Popust na koli~inu, film 19.10 Sredina II, serija 19.35 Bolje s tobom 20.00 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija 20.30 Dan zaljubljenih, film 22.35 No} i dan, film 00.20 Kako ne `ivjeti svoj `ivot II, serija 00.50 Letite sa mnom, serija 01.20 Letite sa mnom, serija 01.55 Seks i grad 2, film

Bh. napada~ u timu kola

Ibi{evi} predvodi napad Bundeslige

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
46. strana

utorak, 13. decembar/prosinac 2011.

Univerzitetski klini~ki centar Tuzla

Spremni za najslo`enije

medicinske postupke
Ljekarski tim je 9. decembra obavio 50. transplantacijul ko{tane sr`i, koja se u Tuzli izvodi od 17. jula 2004.l
Na Klinici za onkologiju, hematologiju i radioterapiju Univerzitetskog klini~kog centra Tuzla ljekarski tim ove zdravstvene ustanove 9. decembra ove godine je obavio 50. transplantaciju ko{tane sr`i. Postoje dvije vrste ovakve transplantacije - kada se pacijentu presa|uju njegove }elije i kada se pacijentu presa|uju }elije druge osobe. Na UKC-u Tuzla do sada je izvedeno 40 zahvata gdje su pacijentu presa|ene vlastite }elije i deset operacija u kojima su presa|ene }elije druge osobe.

Preminuo Fadil Banjanovi} Bracika
Fadil Banjanovi} Bracika, lider povratka u Bosni i Hercegovini, preminuo je sino} u bolnici u Zvorniku, u 49. godini, od posljedica infarkta. Prema tvrdnjama bli`ih~lanovaporodice, Bracika se posljednjih dana osje}ao lo{e, a nakon {to mu je sino} pozlilo u Kozluku, preba~en je u bolnicu, gdje je i preminuo. Podrinje je od sino} u {oku i nevjerici. Oti{ao je ~ovjek koji je jo{ 1996. godine pokrenuo proces povratka u naselja Mahala, Jusi}i... Od tada, uporno se borio za povratak svih na svoje, u cijeloj BiH. Na Drinu je vratio preko 20.000 Zvorni~ana. Bio je ~ovjek kojeg je uva`avao i rahmetli Alija Izetbegovi}, ali i ~ovjek koji je sa obi~nim povratnicima dijelio iste probleme. Smrt ga je zatekla na funkciji delegeta Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a, predsjednikaRegionalnog i Op}inskogodbora SDP-a Zvornik. S.K.

Timski rad
“Va`no je odr`ati kontinuitet u transplantaciji }elija ko{tane sr`i, jer je ovo jedan od najslo`enijih medicinskih postupaka. Za ove zahvate neophodan je ~itav tim ljudi, koji se sastoji od hematologa, transfuziologa, onkologa, radiologa, farmakologa, kolega koje postavljaju dijagnoze iz razli~itih oblasti. U pitanju su veoma te{ka oboljenja i pacijenti bi bez ovih zahvata te{ko nastavili `ivjeti“ kazao , je Elmir ^i~ku{i}, direktor UKC-a Tuzla, na ju~era{njoj pres-konferenciji povodom 50. transplantacije. A{ir Kopi}, direktor Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju, kazao je da se ljekari susretnu sa problemom kada im nedostaju lijekovi, jer se ~esto ne zna {ta je nadle`nost kantonalnog, a {ta federalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Novi uspjeh tuzlanskih ljekara

“Kada imamo pacijenta kojem se treba uraditi transplantacija ko{tane sr`i, prvo moramo napraviti listu i popisati {ta imamo, a {ta nam nedostaje od lijekova, {to je u normalnim zemljama nezamislivo“ , kazao je Kopi}.

Doprinos `ivotu
Prema njegovim rije~ima, u literaturi se navodi da je smrtnost pacijenta najve}a tokom operacije. Me|utim, na UKC-u to

nije bio slu~aj ni u jednom od 50 zahvata. “Radimo zahvate samo onim pacijentima za koje smo sigurni da }e im to doprinijeti boljoj kvaliteti `ivota i izlje~enju. Dvanaest pacijenata kojima su transplantirane }elije je preminulo zbog ponovne pojave bolesti, dok se kod ostalih bolest nije vratila“ kazao je Kopi}. , Prva transplantacija ko{tane sr`i na UKC-u obavljena je 17. jula 2004.
S. KARI]

Fikret Abdi} na uvjetnoj u martu
Fikret Abdi} zvani „Babo“ izlazi na prijevremenu uvjetnu slobodu po~etkom mar ta 2012. godine nakon {to je u zatvoru u Puli odslu`io dvije tre}ine 15-godi{nje zatvorske kazne zbog ratnih zlo~ina nad Bo{njacima na podru~ju Biha}a, Velike Kladu{e i Bu`ima od 1993. do 1995. Odluka je to Povjerenstva za uvjetni otpust Ministarstva pravosu|a RH koje je ju~er sve do ve~ernjih sati sastan~ilo u Puli. Uvjetni otpust nije pomilovanje i traje do isteka kazne, {to zna~i da }e se 72-godi{nji Abdi} morati redovno javljati pravosudnim organima u narednih gotovo pet godina. Povjerenstvo je po istom pitanju odlu~ivalo u septembru ali je tada kona~na odluka prolongirana za tri mjeseca. J.D.

POSLJEDNJE VIJESTI
ZUKORLI]: AKREDITACIJA POLITIZOVANA Predsjednik i osniva~ Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru Muamer Zukorli} ka`e da je odbijanje akreditacije te ustanove politi~ka odluka. Zukorli}, ina~e glavni muftija IZ-a u Srbiji, povodom nedobijanja akreditacije rekao je da takva odluka za njega nije iznena|uju}a, jer se, kako ka`e, KAPK i prema pojedinim studijskim programima tog univerziteta proteklih mjeseci pona{alo na identi~an na~in. PRETU^EN NEKADA[NJI [EF UDBE - Nekada{nji {ef Udbe i upravnik Golog otoka Jovo Kapi~i} (92) napadnut je i povrije|en ju~e u centru Beograda. Kapi~i}a je sa le|a napao nepoznati ~ovjek, koji ga je udario u glavu. Jovo Kapi~i} je narodni heroj, visoki funkcioner Saveza komunista, {ef Udbe i upravnik Golog otoka. On je rukovodio i operacijama hap{enja Dra`e Mihailovi}a 1946. godine. MARZOUKI NOVI PREDSJEDNIK TUNISA - Za novog predsjednika Tunisa ju~e je imenovan Moncef Marzouki, biv{i disident koji je bio zatvoren i nakon toga oti{ao u egzil zbog protivljenja biv{em predsjedniku Zine al-Abidine Ben Aliju. Marzouki je izabran sa 103 glasa u parlamentu koji broji 202 ~lana, obavljat }e du`nost predsjednika godinu do dono{enja novog ustava i odr`avanja novih izbora.

Od danas u Parizu

Palestinska zastava
ispred sjedi{ta UNESCO-a
Danas }e se ispred sjedi{ta UNESCO-a u Parizu zavijoriti palestinska zastava, ~ime }e na simboli~an na~in biti obilje`eno punopravno ~lanstvo Palestine u nekoj od organizacija pod okriljem UN-a, prenosi Index.hr. Podsjetimo, prije ne{to vi{e od mjesec, UN-ova agencija za kulturu, nauku i obrazovanje primila je Palestinu u ~lanstvo, uprkos `estokom protivljenju Izraela i Sjedinjenih Dr`ava. Amerikanci su na primanje Palestine reagirali povla~enjem sredstava iz UNESCOa, koja ~ine 22 posto ukupnog prora~una ove organizacije.

100.000 KM ide u Sarajevo
Samo sedam dana nakon {to je izvu~en LOTO 6/42 Jackpot od gotovo 700.000 KM koji je oti{ao u Te{anj, Jackpot je ponovo izvu~en ove subote, 10. decembra, u vrijednosti od 100.000 KM. LOTO listi}, sa dobitnom kombinacijom 4, 9, 11, 18, 29 i 39, upla}en je u Sarajevu, Grbavi~ka bb. Sretni igra~ je odigrao sistem od 8 brojeva i svoj listi} je uplatio na dan izvla~enja, 10. decembra, saop}eno je iz Lutrije BiH.

Sve~anosti }e prisustvovati i predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas. Iz UNESCO-a su rekli da je ova ceremonija i simboli~na potvrda da Palestina pripada UN-

ovoj agenciji za kulturu, nauku i obrazovanje. Abbas }e se kasnije sastati s francuskimpredsjednikomSarkozyem, a zatim odlazi u Englesku, pa u posjetu Turskoj.