VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE KRUŠEVAC

SEMINARSKI RAD
PREDMET: DAROVITA DECA

MENTOR:

STUDENT:

1

SADRŽAJ

Uvod......................................................................................................................... 3

1. Darovito dete-talenat-da ili ne...................................................................4 2 Sredina-porodica-vaspitna grupa................................................................4 3. Lično obavezivanje(da li smo sprtemni da ulozimo napor nad darovitim detetom)..................................................................................................... 5 4. Naziv akcije-sta radimo sa tim detetom.....................................................5 5. Očekivane prepreke....................................................................................6 6. Samokritika.................................................................................................7 7. Podrška.....................................................................................................7 8. Rezimiranje..............................................................................................8 9. Samoprocena............................................................................................8 10.Darovito dete-ostvareni talenat..................................................................9 Zaključak....................................................................................................................10

Literatura....................................................................................................................11

2

Uvod

Veoma je bitno prepoznati, a zatim i utvrditi koji talenat dete poseduje da bi mogli da radimo na razvijanju njegovog talenta. prepoznati, a zatim i utvrditi koji talenat dete poseduje. Značajan korak u podsticanju razvoja darovitosti je njena indentifikacija. Stucnjaci i analiticari smatraju da su se roditelji pokazali kao dobri procenitelji kada su u pitanju sposobnosti njihove dece i njihove ocene su dosta realne, tako da nesmemo zanemariti kada imamo pred sobom takav primer koji nam se ukazuje.Da li je to tako ili ne,sve je individualno i sve je stvar aspekta slučajnosti. Naša obaveza je da proveravamo i doprinosimo da takvo dete indentifikujemo i razvijemo njegovu darovitost u pravom smislu kako bi tu njegovu darovitost pretvorili u talenat i dali sansu da se dete ostvari u svojoj sposobnosti. Darovitost kod dece obično primećuju roditelji,vaspitači kao i ljudi koji se nalaze u detetovom okruženju.Darovitost dete ispoljava kroz igru,pricu kao i kroz razlicite situacije. Roditelji i vaspitači primećuju da dete ima neke izražene sposobnosti. Neki roditelji primećuju nadarenost kod svog deteta ali ne preduzimaju konkretne mere ka njihovom utvrđivanju i razvoju,dok neki roditelju u saradnji sa vaspitačem rade na podsticanju razvoja detetovog talenta.Postoji i treća vrsta roditelja,to su roditelji koji se ne zadovoljavaju sopstvenim procenama darovitosti svoga deteta već traže pomoć stručnjaka. Kada je reč o proceni darovitosti deteta, koju vrše sručnjaci, i u ovom procesu može doći do greške. Dešava se da neko dete bude indentifikovano kao nadareno a ono nije ili se darovito indentifikuje kao nenedareno. Oba slučaja mogu imati velike posledice . U prvom slučaju bi dete naislo na program koji je za njega pretezak, dok u drugom slučaju dolazi do propusta i ne uključivanje darovitog deteta u program koji bi doprineo njegovom razvoju. Od roditelja i vaspitača se zahteva da pruže svu podršku takvom detetu i rade na podstcanju i razviju takvog deteta.

3

1. Darovito dete_talenat-da ili ne

„Učenici se veoma razlikuju po svojim mentalnim sposobnostima, brzini učenja, motivaciji, interesovanjima i stavovima, prema postignućima, načinima na koje odgovaraju, na različita iskustva u pogledu učenja i nastavnih stategija“1 Sve te razlike mogu pomoći roditeljima i vaspitačima da prepoznaju darovitost kod deteta. Tokom boravka u mešovitoj vaspitnoj grupi u vrticu u Jasici, imala sam priliku da uočim na izgled nad prosečnog dečaka koji u sebi nosi dosta talenta, koji sam do nekle i uspela da podstaknem.Dečak se zove Dušan, ima pet godina. Dušan je jedan živahan i pomalo nestasan dečak. Dečak se prvo po svom ponašanju izdvaja iz grupe i samim tim skreće pažnju na sebe. Deluje prilično samouvereno, dosta ozbiljno, a s druge strane primetila sam i dozu nadmenosti, kad kad nabusitosti, pa čak i ljutnje.

2. Sredina - porodica – vaspitna grupa

Dete predškolskog uzrasta najviše vremena provodi u svojoj porodici, sa roditeljima , kao i u vrticu sa svojim drugarima i vaspitačima. Samim tim najveću mogućnost za prepoznavanje darovitosti kod deteta, kao i uticaj na razvoj darovitosti imaju roditelji i vaspitači. „Vaspitači(roditelji,vaspitači predškolskih ustanova)imaju važnu ulogu u u ovom svakodnevnom ili dugotrajnom procesu koji zahtevapuno ljubavi, truda, pažnje, upornosti i doslednosti.“2 Dušan živi u seoskoj sredini, prosečna seoska porodica koja se ni počemu ne izdvaja od ostalih. Roditelji se bave poljoprivredom i ne izdvajaju se nikakvim posebnim kvalifikacijama, niti kapacitetima za nešto više od toga. Ponosni su na svoje dete i smatraju ga dobrim i poslušnim detetom. U toj njegovoj poslušnosti oni ne vide njegovu želju za saznanjem i dokazivanjem.Oni se zadovoljavaju pohvalama koje dobijaju od vaspitačice. Dušan se od ostale dece izdvaja, nenametljivim pokazivanjem oštoumnosti u davanju odgovora, rešavanjhu logičkomatematičkjih pitanja, ispoljavanju kreativnosti u igri. Često ume da kaže drugu ili drugarici „ako ja to mogu sama da uradim,možes i ti“, često se ljuti i pokazuje dozu nabusitosti prema deci. Ne može da prihvati činjenicu da on može, a druga deca ne mogu i ne shvata da je on iznad njih i da su njene intelektualne sposobnosti veće od druge dece. Imam utisak da želi da njegovi drugovi i drugarice budu
1 2

Đorđević Jovan, Intelektualno vaspitanje i savremena škola, Beograd i Sarajevo,1990god. Gordana Šaponjić,Predškolska pedagogija, Beograd,Narodna biblioteka, Srbija.

4

kao on i nisu joj jasni razlozi zašto nisu, zašto ne razmišljaju kao on, zašto nešto ne umeju ili nemogu. Sam takav pozitivan stav jednog deteta prema svojim vršnjacima, dokazuje da sebe na stavlja u neki nadređeni položaj, i samim tim govori o njegovim visokim kvalitetima kao same ličnosti.

3. Lično obavezivanje (da li smo spremni da uložimo napor nad darovitim detetom)

Kada se nađete u takvoj poziciji da pred sobom imate jedno nadareno dete, imate moralnu obavezu, pa čak i potrebu da takvo dete usmerite, iskoristite njegov potencijal, zadovoljite njegovu potrtebu za nešto više, obogatite svoje iskustvo i izvučete najviše i najbolje za samo dete, a i za društvo u celini. “Za razvoj talenta je neophodan, pre svega, intenzivan rad (učenje,vežbanje), ali i podsticanje razvoja nekih drugih aspekata ličnosti, u prvom redu motivacija za rad, sigurnost u sebe, samopoštovanje i kreativnog mišljenja“.3 Da bi se sve to ostvarilo, neophodna je društvenea podrška (roditelja,vaspitača,nastavnika itd.) kao i napor koji je neophodno uloziti u cilju što boljeg razvoja darovitog deteta.

4. Naziv akcije – šta radimo sa tim detetom

Sama identifikacija darovitog deteta u jednoj grupi je jedan korak koji vas pokreće, intrigrira i motiviše da neđšto uradite, da pokrenete dete koje to s pravom očekuje, da zainteresujete okruženje, kako porodicu, tako i društvenu zajednicu, da pruži šansu takvom detetu da se ispolji i ostvari. Dušan je skretao pažnju na sebe svojom oštoumnošću u rešavanju problema matematičko – logičkog razmišljanja, sa spretnošću i lakoćom pokazivala svoje kreacije od plastičnih konstruktora, dok su se druga deca iz grupe mehanički, nesistematski igrala sa konstruktorijma. Već na tom primeru osećate potrebu da takvo dete podstičete na složenije zadatke. On ih je prihvatao kao sasvim obične, željan zadataka i novih saznanbja u mnogim oblastima. Izneću jedan primer, čisto da potkrepim sve gore navedeno. Dušanu je bilo dosadno među svojim drugovima i često je izostajao iz vrtica, što je donekle opravdano. Stavljajući ga u jedan položaj koji zaslužuje, zadavajući mu

3

Božin Aurel, Indentifikacija i razvijanje darovitosti na predškolskom uzrastu,Vršac.

5

zadatke koji su za njegov uzrast bili nerealni, pokrenula se i njegova želja za dolaskom. Imao je toliku želju da se ispolji i sve zahteve i zadatke je sa željom odrađivao. Naša grupa, kao i većina vaspitno – obrazovnih grupa predškolske ustanove, se pripremala za Uskršnje praznike. Imali smo razne aktivnosti, od likovnih – crtanje i bojenje jaja; muzičkih – pevanje pesmica posvećenih Uskrsu; fizičkih – igre pripremljene uz pomenute pesme, do recitatorskih, recitovanje pesmica o Uskrsu. Htela sam da proverim svoju procenu u vezi darovitosti Dušana. Izrecitovala sam recitaciju o Uskrsu dva puta, na pitanje da li neko može da je ponovi, javio se Dušan. On je bez većih poteškoća, sa malim zastojima u prisećanju, izrecitovao pesmicu, deca starija od njega, koja su želela da pokušaju, očigledno je trebalo pomoć u svakom pasusu, dok njegovi vršnjaci nisu ni pokušali. Dušan je je ispoljavala dozu negodovanja prema svojim drugovima što traže pomoć. Primećuje se visoka koncentracija u izlaganjuj, radu ili aktivnosti koju obavljao. Sve ovo ukazuje na darovitost koja tek treba da se razvije i pretvori u talenat. Još se uvek jasno ne ispoljava sposobnost u nečemu posebnom, već je za sada to široka lepeza sposobnosti na više polja. Na ovom uzrastu teško se može predvideti da li će ili ne dostići svoje ostvarenje na nekom polju, ali je vidno da se darovitost ispoljava na više polja, a ne samo na jednom. Ostaje nam da pratimo i koliko je u našoj moći podstičemo dete da zadovolji svoju potrebu za saznanjem i dokazivanjem i ne dozvolimo tako lako da se utopi u sredinu, koja je specifična i ne pruža mnogo. Nadam se da takvo dete, tokom njenog daljeg razvoja, ne mogu lako da pokolebaju prepreke na koje će sigurno naići.

5. Očekivane prepreke
Uslovi za uspešno vaspitanje i obrazovanje darovitih ni u jednoj zemlji nisu isti. „Pod uslovom se ne podrazumevaju samo opredeljenja za psihološke i pedagoške teorije i uvažavanje kulturno-istorijske tradicije, već i materijalni, prostorni,kadrovski i drugi uslovi“.4 Da bi se došlo do željenih rezultata, neophodno je ispuniti sledeće uslove:“društvena podrška darovitih, raznovrsni oblici obrazovanja i vaspitanja,odgovarajući programi namenjeni darovitim i kreativnim,poseban način rada sa kreativnim“. 5Ako nisu ispunjeni ovi uslovi darovito dete nailazi na prepreke. U radu sa takvom decom neophodno je posvetiti im pažnju, ne odbaciti ih radi nekih obaveza koje mora da se ispoštuju u našem vaspitno obrazovnom sistemu. Time ne želim da kritikujem naš vaspitno – obrazovni sistem, naprotiv, smatram da je prilično sadržajan, nasuprot tome što on ipak u velikoj meri ograničava vaspitača i ne pruža mu mnogo prostora da se posveti u dovoljnoj meri nadarenoj deci. Potrebno je dosta umeća od strane Vaspitača, da se darovito dete afirmiše u sredini u kojoj živi, raste i razvija se, okruženo drugom decom, koja ne smeju da osete da su zapostavljena u odnosu na njega.
4

Maksić Slavica,Društvena podrška darovitosti,Zbornik 4,Viša škola za obrazovanje vaspitača , 1998g.Vršac. 5 Milovanović Lj.,Društvena podrška darovitima kroz proces obrazovanja,Zbornik4,Vršac.

6

Sve je stvar fakktora slučajnosti kako kaže Ganjoa. Ni sredina koja ne pruža mnogo ni metodološke mogućnosti za kojima tragamo, ne mogu u potpunosti da potisnu potencijhal deteta koje je darovito.

6. Samokritika i samopotvrđivanje

U osvrtu na kratak period u kom sam imala prilike da posmatram, po mojoj proceni, darovito dete, kao što je Dušan, iz jedne ne baš razvijene i podsticajne sredine, uspela sam da je pokrenem svojim podsticanjem i davanjem zadataka uloge, gde on preuzima jedno vodeće mesto u odnosu na njegove drugare. Smatram da nemamo pravo da je potiskujemo i dajemo mesto ravno drugoj deci, bez obzira što se to mnogima ne sviđa, smatrajući da tako podcenjujemo drugu decu. Naprotiv, primetila sam da to deca očekuju i kao ravna njoj pihvataju u nekoj njenoj vodećoj ulozi.

7.Podrška

U nastojanju da dete, koje je na početku svoj ostvarivanja, usmerimo kako bi njegove sposobnosti mogle da se ispolje, za sada se ne može reći da postoji neko posebno interesovanje za podrškom, niti od škole niti od predškolske ustanove. Roditelji su skromnih potencijala i jedino oni izlaze u susret mojim zahtevima da sa njim kolko tolko rade kod kuće. Svi to posmatraju sa pozicije rezervisanosti i na takav stav teško da možete očekivati neki vid podrške. Ostaje na samom detetu i na faktoru slučajnosti da odigraju svoju ulogu i Dušan nađe svoj put i svoje mesto među talentovanom decom. Talenat kad tad mora u nekom obliku da se ispolji. Vreme će pokazati da li će ili ne darovitost prerasti u talenat, ili je pak sve ovo što se uočava kod deteta od pet godina samo vid dobre poslušnosti, velika spsobnost kooperacije i urednosti.

7

8. Rezimiranje

Lično smatram da sam ja dobio mnogo samom činjenicom da sam imala priliku da vidim nešto u jednom detetu što je po mom mišljenju bogatstvo koje treba negovati, razviti i pomoći da se realizuje. Kada bi analizirali kratak period uočavanja i identifikacije darovitosti Dušana, sa sigurnošću možeo potvrditi da se kod njega pokrenuo visok stepen želje za saznanjem i dokazivanjem. Takvo dete treba što više uključivati u sve aktivnosti, i ne dozvoliti da bude uskraćen od obaveza i zadataka, jer ona to ne želi.

9. Samoprocenjivanje
Cilj koji sam postavila sebi u velikoj meri sam uspela da uspela da ostvarim, naravno ne zadoviljavam se u potpunosti time, jer sto se tiče dušana on jeste nadaren dečak ali pred njim stoji još puno vrednog rada i truda. Vreme ce nam pokazati koliko smo u svemu uspeli i da li su postupci ka postavljenom cilju opravdani.

8

10.Darovito dete-ostvareni talenat

Darovitost deteta, njegov talenat je nešto što nas ostavlja bez daha, zatečene u vremenu. Kontradiktorno gore iznetom primeru, imam potrebu da napišem nešto o jednom dečaku kod koga je darovitost primećena još u predškolskom periodu a sada je ostvaren talenat. Dete je još u predškolskom periodu pokazivalo izuzetno interesovanje za muziku. Motoričku darovitost primetila je i vaspitačica i nagovestila roditeljima.U početku je koristio različite šerpice,udaraljke i stalno lupao i pevušio.Čak se i njegovi roditelji žalili kako im je suđe po kući(viljuške i kašike) pokrivio i pravio muzičke instrumente. Primećeno je da je to dete veoma muzikalno i da talenat treba negovati i usavršavati. Sama okolina u kojoj je dete zivelo nije bila pogodna za razvoj tog talenta ali igrom slučaja u tom mestu je živela i profesorka muzičkog . Već u prvom razredu profesorka je odlučila da mu posveti pažnju, da bi razvila i usavršila njegov već postojeći izuzetan talenat. Na početku je kod deteta ispitan sluh pomoću posebnih metoda. Kada je potvrđeno da dete poseduje izuzetan talenat, profesorka je počela sa radom. Profesorka se dosta posvetila ovom detetu, što je i ubrzo bilo primećeno. Dete je nadprosečno napredovalo za svoj uzrast što je i samu profesorku začudilo. Dete je napredovalo svojom kreativnošću brže od svojih vršnjaka. Naime u njegovoj porodici nije niko muzikalan, niti poznaje ovu vrstu rada, da bi detetu pomogao. Dete je nailazilo u porodici na razne prepreke što je profesorka i predpostavila. Godinama je razgovarala sa roditeljima da je učenik veoma sposoban i da mu treba kupiti dobar instrument na kome bi on mogao da vežba, a samim tim i više napredovao, no porodica to nije razumela, pa je dečak moro da radi na lošem instrumentu 2godine.Tek kasnije majka deteta je uspela da ubedi porodicu posle dosta razgovora sa profesorkom. Sa ovim detetom je puno postignuto jer je on svirao i u nižoj muzičkoj školi a kasnije je završio i srednju. Što se tiče podrške u nižoj školi je nije bilo ali na prelasku u srednju školu (na samom upisu ) profesorka je potražila pomoć os svojih kolega , kako bi joj ukazali na neke stvari koje bi pomogle učeniku da uradi dobro prijemni ispit. Cilj sa ovim detetom je ostvaren kompletno ali je i on sam doprineo tome svojim radom, trudom i upornošću. Profesorka i dalje prati rad učenika jer on na takmičenjima , koncertima, postiže velike uspehe i svoj talenat dovodi sve više do izražaja. Trud profesorke se veoma isplatio i ona je zadovoljna jer je on postigao to da je najbolji u klasi klavira na instrumentalnom odseku.

9

Zaključak

Darovito dete poseduje odredjene sposobnosti u odredjenoj oblasti(muzici, glumi...,) i ono se po tome razlikuje od ostale dece. Često im se dodaju nazivi izvanredan, poseban, neobični, izuzetni, bistri, sposobni itd. Prvenstveno moramo uočiti takvo dete, da bi kasnije uticali na njegov razvoj. Prepoznavanje obično vrše roditelji, vaspitači ili stručna lica.U nekom ranom predškolskom periodu je dovoljno prepoznati darovito dete, nema potrebe za njegovim etiketiranjem i uvođenjem u specijalne programe za razvijanje određenih vrsta talenata dok dete ne počne da ispoljava specifična interesovanja i visoke sposobnosti za odredjena područja. Time se mogu izbeći negativne posledice etiketiranja. Dovoljno je da ga roditelji prepoznaju i zajedno sa vaspitačem rade na razvijanju njegove motivacije za rad,kao i proširivanje znanja kod deteta. Nakon prepoznavanja i indentifikacije darovitosti, sledi rad na njenom razvijanju. Da bi se to postiglo, neophodno je kod dece širiti znanja, razvijati kreativno mišljenje, razvijati motivaciju za rad, sigurnost u sebe, samopoštovanje kao i zadovoljstvo zbog ovladavanja određenog područja. Da bi se došlo do određenih rezultata i napredka u razvoju darovitosti i talenta kod deteta, neophodnoje da dete ima društvenu podršku, da se za njega organizuju različiti oblizi obrazovanja i vaspitanja kao i posebni programi i načini rada sa njim. Poželjno je da roditelji i vaspitači udruženim snagama pružaju podršku takvom detetu kao i obezbediti mu što bolje uslove za razvoj tih specifičnih sposobnosti. Programi koji se koriste za darovitu decu su raznovrsni jer darovitost je veoma širok pojam ali bitni faktori pri izboru adekvatnih programa su vrsta darovitosti i uzrast deteta. Za razvoj darovitosti često se koriste problemska metoda jer dete stavlja u problemsku situaciju i navodi ga na razmišljanje kao i kombinovana metoda. Iz darovitosti je moguće razviti talenat(a ne obrnuto) i zato je veoma važno na vreme je prepoznati kod deteta i pomoći mu da razvije svoje sposobnosti do maksimuma jer darovitost je od neprocenjive vrednosti.

10

Literatura

Božin Aurel, Indentifikacija i razvijanje darovitosti na prsdškolskom uzrastu, Vršac. Đorđević Jovan, Intelektuano vaspitanje i savremena škola, Beograd i Sarajevo,1990g. Maksić Slavica, Društvena podrška darovitosti,Zbornik4, Viša škola za obrazovanje vaspitača,Vršac,1998g. Milovanovic LJ.,Društvena podrška darovitima kroz proces obrazovanja, Zbornik4, Vršac. Šaponjić Gordana, Predškolska pedagogija, Beograd,Narodna biblioteka, Srbija.

11