P. 1
M3_Cakic__odgovori_na_ispitna_pitanja

M3_Cakic__odgovori_na_ispitna_pitanja

|Views: 397|Likes:
Published by friend7

More info:

Published by: friend7 on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

1.

Funkcije n promenljivih
2. Diferencijal funkcije vise promenljivih
3. Parcijalni izvodi I reda
4. Diferencijabilnost funkcije n promenljivih
5. Parcijalni izvodi višeg reda
6. Parcijalni izvodi složenih funkcija
7. Preslikavanje u više dimenzija. Jakobijan
8. Implicitno zadata funkcija
9. Tejlorova formula
10. Lokalni ekstremumi
11. Karakter stacionarnih tačaka
12. Određivanje znaka kvadratne forme
13. Silvesterov kriterijum
14. Uslovni ekstremumi
15. Definicija glatke krive i glatke povrsi.Tangentna ravan i normala
16. Definicija integrala na metričkom prostoru (podela, mera, ćelija)
17. Osobine integrala
18. Krivolinijski integral I vrste (po luku)
19. Krivolinijski integral II vrste (po koordinatama)
20. Veza između krivolinijskog integrala I i II vrste
21. Definicija dvojnog integrala
22. Svođenje dvojnog integrala na dvostruki na proizvoljnoj oblasti
23. Trojni integral i integral na Rn
24. Nesvojstveni integral
25. Grin-Rimanova formula – dokaz
26. Smena promenljive u višestrukom integralu
27. Γ funkcija i Β funkcija
28. Površinski integral I vrste
29. Izražavanje površinskog integrala preko dvojnog
30. Orijentacija površi
31. Definicija povrsinskog integrala II vrste
32. Veza između površinskog integrala I i II vrste
33. Svođenje površinskog integrala I vrste na dvojni
34. Štoksova formula
35. Formula Ostrogradskog
36. Elementi skalarnog polja /*Teorij a polj a* /
37. Elementi vektorskog polja /*Teorij a polj a* /
38. Prostorni izvodi /*Teorij a polj a* /
39. Divergencija /*Teorij a polj a* /
40. Rotor /*Teorij a polj a* /
41. Štoksova formula i formula Gaus-Ostrogradskog u vektorskom obliku /*Teorij a polj a* /
42. Klasifikacija vektorskih polja /*Teorij a polj a* /
43. Potencijalno polje /*Teorij a polj a* /
44. Solenoidno polje, Laplasovo polje /*Teorij a polj a* /
45. Algebarska struktura i metrika kompleksne ravni
46. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja, Argument
47. Multiformne funkcije, Logaritamska funkcija
48. N-ti koren kompleksnog broja
49. Koši-Rimanovi uslovi, Regularna, Analitička funkcija
50. Definicija kompleksnog integrala
51. Koši - Gursaova teorema
52. Osnovna integralna formula
53. Kompleksni funkcionalni red, Stepeni redovi
54. Loranov red, Primeri
55. Nule regularnih funkcija
56. Izolovani singulariteti, vrste izolovanih singulariteta
57. Teorema o ostacima
58. Pravila nalaženja ostataka
59. I, II i III Žordanova lema
60. Dirihleova teorema, Razvoj funkcije u Furijeov red na [a, b]
61. Razvoj funkcije u kosinusni red, razvoj funkcije u sinusni red
62. Furijeov integral
63. Laplasova transformacija - definicija, primeri, osobine (sve teoreme), periodične funkcije,
konvolucija i osobine


1. Funkcije n promenljivih

x=(x
1
,x
2
,...x
n
) eR
n
- uređena n-torka.
(R
n
,+,-) vektorski prostor. x,yeR
n
tako da važi:
x+y=(x
1
+x
1
,x
2
+y
2
, ...., x
n
+y
n
) (sabiranje vektora)
ox=( ox
1
, ox
2
, ..., ox
n
) (množenje skalarom)
Metrika - rastojanje između 2 tačke u R
n
:
( )
1
2
2
1
( , )
n
k k
k
d x y x y
=
| |
= ÷
|
\ .
¿
.
Norma -
1
2
2
1
n
k
k
x x
=
| |
=
|
\ .
¿
.
D: R
n
sa definisanom normom čini normirani vektorski prostor.
D: Pod f-jom od n promenljivih podrazumevamo preslikavanje ƒ nekog skupa DcR
n
u skup R f:D÷R. F-ja f
dodeljuje proizvoljnom elementu xeD jedan i samo jedan element yeR i piše se y = f(x) = f(x
1
, x
2
, ... , x
n
).

2. Diferencijal funkcije vise promenljivih

Za f-ju f(x) kažemo da je neprekidna u tački o ukoliko oeD i ) ( ) ( lim o
o
f x f
x
=
÷
.
Neka je data tačka o (o1, o2,,... on); df(o)=df(x)|
x=o
=
i
n
i i
i
n
i i
x d
x
f
x
x
f
¿ ¿
= =
c
c
= A
c
c
1 1
) ( ) ( o o
.
Za n=2 df(x
0
, y
0
) = dy
y
y x f
dx
x
y x f
c
c
+
c
c ) , ( ) , (
0 0 0 0
; grad f =
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
y
f
x
f
, ,grad f (o)=
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
c
c
n
x
f
x
f
x
f ) (
,...
) (
,
) (
2 1
o o o
.
T: Ako je f diferencijabilna, ako x÷f(x) u tački o, tada ona u toj tački ima konačne parcijalne izvode po
svim promenljivim i važi da je f(x+o)-f(o) = df(o) + o( h ), h÷0.
T: Ako u nekoj okolini tačke o - parcijalni izvodi f-je f po svim promemljivim i neprekidni su tada je f-ja f
neprekidna u tački o.

Pretpostavimo da je data f-ja ƒ:R
n
÷R (neN) i fiksirana tačka
1
( ,..., )
n
n
a a a R = e i takođe da je ƒ definisana
u bar nekoj okolini tačke a, ta okolina neka je K(a,c
0
) gde je c
0
konstanta>0. Za f-ju ƒ kažemo da ima prvi
totalan diferencijal u tački a ako postoje konstante -A
k
eR ( ) 1 k n s s takve da važi jednakost
1
1 1 2 2 1 2 1 1 2 2
( , ,..., ) ( , ,..., ) ... ( )
n
k k
k
n n n n n
A h
f a h a h a h f a a a Ah A h A h e µ
=
+ + + ÷ = + + + +
¿
1 4 4 4 2 4 4 4 3
, gde je
(i) ( )
2 2 2
1 2 1
... ,...,
n n
h h h h h µ = + + + = (ii) f-ja : , R R e
+
÷ takva da je ispunjen sledeći us.:
0
( )
lim 0
µ
e µ
µ
÷ +
= ;
Ako je sve tako, tada se ova suma
1
n
k k
k
A h
=
¿
naziva 1. tot. difer. f-je ƒ u tački a , i ta suma se označava
1 1
1
( ) ( ,..., )
n
d f a d f a a = .
Napomena: U slučaju da se dimenzija prostora svede na n=1, ovaj pojam je uveden tako da se u tom slučaju
totalan diferencijal redukuje na totalan diferencijal f-je jednog realnog argumenta.

3. Parcijalni izvodi I reda

Pretpostavimo da je data f-ja ƒ:R
n
÷R (neN) i fiks. Tač.
1
( ,..., )
n
n
a a a R = e i takođe da je ƒ definisana u bar
nekoj okolini tačke a, ta okolina neka je K(a,c
0
) gde je c
0
konst.>0. Za f-ju ƒ kažemo da ima 1.totalan difer.
u tački a ako postoje konst. -A
k
eR ( ) 1 k n s s takve da važi jednakost
1
1 1 2 2 1 2 1 1 2 2
( , ,..., ) ( , ,..., ) ... ( )
n
k k
k
n n n n n
A h
f a h a h a h f a a a Ah A h A h e µ
=
+ + + ÷ = + + + +
¿
1 4 4 4 2 4 4 4 3
, gde je
(i) ( )
2 2 2
1 2 1
... ,...,
n n
h h h h h µ = + + + = (ii) f-ja : , R R e
+
÷ takva da je ispunjen sledeći uslov:
0
( )
lim 0
µ
e µ
µ
÷ +
=
Ako je sve to tako, tada se ova suma
1
n
k k
k
A h
=
¿
naziva 1.totalan difer. f-je ƒ u tački a , i ta suma se označava
1 1
1
( ) ( ,..., )
n
d f a d f a a = .
Napomena: U slučaju da se dimenzija prostora svede na n=1, ovaj pojam je uveden tako da se u tom slučaju
totalan diferencijal redukuje na totalan diferencijal f-je jednog realnog argumenta.

Ako je f diferenc. u (x
0
, y
0
) onda - parc. izvodi po x i y u (x
0
, y
0
) i važi jednakost: Ax| + Ay|÷0 tada je
f(x
0
+Ax,y
0
+Ay)-f(x
0
,y
0
) = ) (
) , ( ) , (
0 0 0 0
y x y
y
y x f
x
x
y x f
A + A + A
c
c
+ A
c
c
o .

4. Diferencijabilnost funkcije n promenljivih

Neka je u nekoj oblasti D def. f-ja vise promenljivih (x
1
, x
2
, ..., x
n
)÷f(x
1
, x
2
, ..., x
n
) i
neka je data tacka A(a
1
, a
2
, ..., a
n
).
D1: Razlike f(X)-f(A)=f(x
1
,x
2
,...,x
n
)-f(a
1
, a
2
,...,a
n
)=Af(A) naziva se totalni prirastaj f-je u tacki A. Razlike
(x
i
-a
i
)= A(x
i
) nazivaju se prirastajima nezavisno promenljive x
i.

D2: Kaze se da je funkcija diferencijabilna u tacki A ako se totalni prirastaj f-je f u tacki A moze prikazati
kao
) , ( ) ( ) (
1
A X X w x p A f
k
n
i
k
µ + A = A
¿
=
, p
k
su numer. koef, a w je funkcija koja ima osobinu da je
¿ ¿
= =
> ÷
÷ = A = = =
n
k
k k
n
k
k
A X
a x x A X A w X w
1
2
1
2
) ( ) , ( , 0 ) ( ) ( lim µ . Prirastaj Af(A) je zbir dva izraza, prvi se
naziva totalni difer. f-je u tacki A, oznacava se df(A). Ako pretpostavimo da su Ax
k
beskonacno male
velicine tada je
k
n
i
k
x p A
¿
=1
linearna kombinacija prirastaja, tj istog reda je kao i prirastaj. Drugi sabirak je
beskonacno mala velicina viseg reda nego prvi sabirak i 0 ) ( lim =
> ÷
X w
A X
. bog toga se glavni difer.
k
n
i
k
x p A
¿
=1
-
naziva i glavna vrednost prirastaja funkcije.


5. Parcijalni izvodi višeg reda

k n k
k n k
n n
k
n
n n
dy dx
y x
f
k y x f dy
x
f
dx
x
f
f d
y d
y
f
x d
x
f
x d
y x
f
dy
y
f
dx
x
f
y d
y
f
x d
x
f
dy
y
f
d dx
x
f
d dy
x
f
dx
x
f
d f d
÷
÷
=
c c
c
|
.
|

\
|
=
c
c
+
c
c
=
c
c
+
c
c
+
c c
c
+
c
c
+
c
c
=
c
c
+
c
c
+
c
c
+
c
c
=
c
c
+
c
c
=
¿
) ( ) ( ) , ( ) (
2
) ( ) ( ) (
0
2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 2

Ako su x i y nezavisne promenljive onda d
2
x=0 i d
2
y=0,
2 2
) ( dy
y
dx
x
f d
c
c
+
c
c
=
T: Švarcova teorema: Ako su mešoviti parc. izvodi
y x
f
c c
c
2
i
x y
f
c c
c
2
definisani u okolini tačke (x
0
, y
0
) i
neprekidni u toj tački tada važi jednakost
x y
x f
y x
x f
c c
c
=
c c
c ) y , ( ) y , (
0 0
2
0 0
2
.

6. Parcijalni izvodi složenih funkcija

u=u(x,y,z)
) ( 2 ) ( ) ( ) (
2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
dzdy
y z
u
dxdz
z x
u
dxdy
y x
u
dz
z
u
dy
y
u
dx
x
u
u dz
z
dy
y
dx
x
u d
c c
c
+
c c
c
+
c c
c
+
c
c
+
c
c
+
c
c
=
c
c
+
c
c
+
c
c
=
T: O invarijantnosti diferencijala: (u,v)÷f(u,v), f-ja je difer. u nekoj tački (u
0
,v
0
) i neka su u i v dif. f-je
argumenata x i y u tački (x
0
,y
0
) i neka je u
0
=u(x
0
,y
0
) i v
0
=v(x
0
,y
0
), tada je difer. u tački (x
0
,y
0
) koji odgovara
priraštaju Ax i Ay jednak dv
v
v u f
du
u
v u f
v u df
c
c
+
c
c
=
) , ( ) , (
) , (
0 0 0 0
0 0

* )) , ( ), , ( ( ) , ( dy f dx f df y x v y x u f v u f f
y x
+ = = =
* * ) ( ) ( ) ( ) ( dy v f u f dx v f u f dy v dx v f dy u dx u f dv f du f df
y v y u x v x u y x v y x u v u
+ + + = + + + = + =
Iz * i ** sledi
y v y u y x v x u x
v f u f f v f u f f + = + = .
Funkcija n promenljivih, z=f(u
1
(x
1
,x
2
..x
n
), u
2
(x
1
,x
2
..x
n
),...)
i
k
k
n
i i
x
u
u
f
x
z
c
c
c
c
=
c
c
¿
=1


7. Preslikavanje u više dimenzija. Jakobijan

Neka su f-je f
1
,f
2
,...f
n
funkcije od n nezavavisno promenljivih x
1
,x
2
,...x
n
def. na domenu DcR
n
i to tako da je
y
1
=f
1
(x
1
,...x
n
), y
2
=f
2
(x
1
,...x
n
)...y
n
=f
n
(x
1
,...x
n
). Ovom relacijom definisano je preslikavanje koje svakoj tački
D x x x
n
e ) ,..., (
1
pridružuje tačku
n
n
R y y y e ) ,..., (
1
. Ako f-je f
1
,f
2
,...f
n
imaju neprekidne parc. izvode po
svim promenljivima, matrica (**) naziva se Jakobijeva matrica preslikavanja.
(
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
(
(
(
(
¸
(

¸

c
c
c
c
c
c
c
c
) (
) (
, .. 1
, .. 1
1
1
1
1
n
n
n
n n
n
x x D
f f D
Dy
Df
Dx
Df
x
f
x
f
x
f
x
f
(**)
Jakobijeva matrica ima ulogu izvoda preslikavnja, ako je u=f(x) i x=f(t); dimy=m, dimx=n, dimt=k, tada
možemo reći da je kao izvod složene funkcije Jakobijeva matrica
nxk
t
x
mxn
x
y
mxk
t
y
D
D
D
D
D
D
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

=
(
¸
(

¸

. Ako su x i y istih dimenzija onda su ovo kvadratne matrice pa se njihove
determinante nazivaju Jakobijan. J=det
(
¸
(

¸

x
y
D
D


8. Implicitno zadata funkcija

Posmatramo f-ju F(x,y)=0, diferencijabilna f-ja 2 promenljive.
dF(x,y)=0 0 , , 0 = ÷ =
c
c
c
c
÷ = =
c
c
+
c
c
·
y
y
x
F
F
F
y
F
x
F
dx
dy
dy
y
F
dx
x
F

F(x
1
,x
2
...x
n
)=0, dF(x,y)=0;
¿ ¿ ¿
= = =
= =
c
c
c
c
+
c
c
· =
c
c
c
c
+
c
c
·
n
i
n
i
i
i i
i
n
i i i
i
i
n i dx
x
y
y
F
x
F
dx
x
y
y
F
dx
x
F
1 1 1
, 1 , 0 ) ( 0
) 0 ( 0 =
c
c
c
c
c
c
÷ =
c
c
¬ =
c
c
c
c
+
c
c
y
F
y
F
x
F
x
y
x
y
y
F
x
F
i
i i i

T:Teorema o egzistenciji implicitno zadate f-je:Neka je dat sistem jednačina S: F
1
(x
1
,..,x
n
,y
1
,...y
m
)=0,
F
2
(x
1
,..,x
n
,y
1
,...y
m
)=0, ..., F
m
(x
1
,..,x
n
,y
1
,...y
m
)=0 i neka je T
0
=(x
0
1
,..,x
0
n
,y
0
1
,..,y
0
m
) jedno njegovo resenje.
Pretpostavimo da su f-je F
1
,..F
m
definisane, neprekidne i diferencijabilne u nekoj okolini tačke T
0
pri čemu
je Jakobijan u svim tackama te okoline 0
) (
) (
, .. 1
, .. 1
=
m
m
y y D
F F D
, tada postoje jedinstveno određene f-je f
1
, .. f
m
, tako
da u nekoj

okolini tačke T
0
važi y
i
=f
i
(x
1
,..,x
n
), i= m , 1 .

9. Tejlorova formula

Za f-je jedne nezavisno promenljive x÷f(x) koja je u tački x=a difer. n+1 puta, Tejlorov razvoj je
x a x a x a f d
n
a f d
k
a f x f
n k
n
k
A = ÷ < < ÷ +
+
+ + =
+
=
¿
1 0 )), ( (
)! 1 (
1
) (
!
1
) ( ) (
1
1
u u

T: Neka je x÷f(x) definisana u nekoj oblasti DcR
n
i n+1 diferenc. u nekoj okolini tacke a (aeR
n
), tada je
i i i i
n
n n
k
n
k
a x x dx a x a f d
n
R R a f d
k
a f x f ÷ = A = < < ÷ +
+
= + + =
+
=
¿
1 0 )), ( (
)! 1 (
1
) (
!
1
) ( ) (
1
1
u u
Za funkciju dve promenljive f(x,y) početak Tejlorovog razvoja: a= ) , ( | o
1 0 ) ( ), ( (
)! 1 (
1
) , ( )) ( ) ( (
!
1
.... )) )( (
) , (
) (
) , (
) (
) , (
(
! 2
1
) (
) , (
) (
) , (
) , ( ) , (
1
2
2
2
2
2
2
2
< < ÷ + ÷ +
+
=
+ ÷
c
c
+ ÷
c
c
+ ÷ ÷
c c
c
+ ÷
c
c
+ ÷
c
c
+ ÷
c
c
+ ÷
c
c
+ =
+
u | u | o u o
| o | o | o
| o
|
| o
o
| o
|
| o
o
| o
| o
y x f d
n
R
R f y
y
x
x n
y x
y x
f
y
y
f
x
x
f
y
y
f
x
x
f
f y x f
n
n
n
n


10. Lokalni ekstremumi

D: Ako postoji okolina U
0
tačke X
0
, za koju je Af(X
0
)=f(X) - f(X
0
)>0 XeU
0
, f-ja f ima lokalni minimum u
tački
X0.
Ako je funkcija Af(X
0
)=f(X) - f(X
0
)<0 ima lokalni maksimum u X
0.

T: Ako funkcija ima sve parc. izvode u tački a u kojoj ima lokalni ekstremum tada je grad f(a)=0
( 0
) (
,...
) (
1
=
c
c
c
c
n
x
a f
x
a f
).
Dokaz. Lokalni max u tački a, postoji okolina U, U={xeR
n
| |x
i
-a
i
|<c}, f(x)sf(a). Fiksiramo prvu
komponentu i posmatramo f-ju.
x÷g(x)=f(x,a2,...an). Postoji g’(x)=
1 1
1
|
) (
a x
x
a f
=
c
c

(Fermaova t-ma), g’(x)= 0 ) ( ) ,... 2 ( 0
) (
, 0
) (
= ¬ = =
c
c
=
c
c
a gradf n i
x
a f
x
a f
i i
(svi parc. izvodi u toj tacki su 0)
D: Tačke X
1
, X
2
, X
n
, u kojima su parc. izvodi po svim promenljivim=0 nazivaju se stacionarne. Za ove
tačke kažemo da su kandidati da budu lokalni ekstremumi, jer su u njima ispunjeni potrebni uslovi da budu
ekstremumi. To znači da postoje dopunski uslovi da bi u njima bili ekstremumi. Ako f-ja u nekoj oblasti ima
parcijalne izvode =0 tada će ona imati ekstremne vrednosti samo u toj oblasti gde su stacionarne tačke.
D: Sedlasta tačka - kad u stac. tački nije lokalni ekstremum.

11. Karakter stacionarnih tačaka
i
12. Određivanje znaka kvadratne forme

D: Tačke X
1
, X
2
, X
n
, u kojima su parcijalni izvodi po svim promenljivim =0 nazivaju se stacionarne tačke.
grad f(a)=0
0
) (
,...
) (
1
=
c
c
c
c
n
x
a f
x
a f

U okolini tačke a: , ||) (|| ) ( 2 / 1 ) ( ) (
2 2
a x a x o a f d a f x f ÷ ÷ + + =
df(a)=0.
Znak f(x)-f(a) zavisi od d
2
f(a). Ako je za ¬x=0 d
2
f(a)>0, tada f-ja ima lokalni min u tački a, ako je za ¬x=0
d
2
f(a)<0, tada f-ja ima lokalni max u tački a.
Ako d
2
f(a) menja znak u a, tj ako u svakoj okoline tački a postoje tačke u kojima je d
2
f(a)<0 kao i d
2
f(a)>0
onda f-ja nema ekstremuma u toj tački (sedlasta tačka). Ako je d
2
f(a)=0, ne može se ništa reći o karakteru
stac. tačke već se moraju posmatrati difencijali višeg reda ili direktno A
2
f(a) u toj tački.
n n n n n nn
n
i
j i
n
j j i
dx dx A dx dx A dx A dx A dx A dx dx
x x
a f
a f d
1 , 1 2 1 12
2 2
2 22
2
1 11
2
2
... ) ( ... ) ( ) (
) (
) (
÷ ÷
+ + + + =
c c
c
=
¿¿

Za n=2 Bdxdy dy C dx A a f d 2 ) ( ) ( ) (
2 2 2
+ + = A=F
xx
(a) B+F
xy
(a) C =F
yy
(a)
F(x,y)=Ax
2
=2Bxy+Cy
2
= ) ) (
2
1 (
2 2
x
y
A
C
x
y
A
B
Ax + + ;
1° A=0, B=0 F=Cy
2
, znak zavisi samo od y;
2° A=0, BK0 F=y(2Bx+Cy);
3° AK0 F=
) ) (
2
1 (
2 2
x
y
A
C
x
y
A
B
Ax + +
nema realnih resenja, diskrim<0
0 0 0 0
4 4
2 2
2
2
> > ¬ > ¬ < ÷ · < + ·
A
C
i AC B AC AC B
A
C
A
B
¬ ¢(t)>0 sgnF=sgnA=sgnC.
Zaključak:
1°D=B
2
-AC<0 A>0 (C>0) - min a ako je A<0 (C<0)- max;
2° D>0, kvadratna forma menja znak i funkcija u toj tački nema ekstremne vrednosti (sedlasta tačka);
3° D=0=B
2
-AC tada se funkcija ¢ anulira u nekoj tački t
0
pa su potrebni diferenc. višeg reda.

13. Silvesterov kriterijum

F(x1,x2,...xn) =
2 2
1 11
...
n nn j i
n
i
n
j
ij
x A x A x x A + =
¿¿
.
Kvadratna forma je pozitivno definitna ako je F(x)>0 za ¬xeR
n
, a negativno definitivna ako je F(x)<0 za
¬xeR
n
. Kvadratna forma je pozitivno definitna ako su svi glavni minori determ |A
ij
| pozitivni, a negativno
definitivna ako su glavni minori |A
ij
| alternativnog znaka s tim da je A
11
<0.
2
2
1
2
1
2
2
2
| |
n n
n i
x
f
x x
f
x x
f
x
f
Aij
c
c
c
c
c
c
c
= Simetrična determinanta. Hesijan.
Silvesterov kriterijum: Ako je kvadratna forma pozitivno definitna u nekoj tački f-ja u toj tački, ima min,
a ako je negativno definitivna u toj tački, ima max.
Ukoliko su svi gl. minori ove determ različiti od 0 ali forma nije ni poz. ni neg. def. tada f-ja nema
ekstremnih vrednosti u toj tački. Međutim ako je bar 1 od gl. minora=0, Silvesterov kriterijum nije odluciv.

14. Uslovni ekstremumi

Kod njih se pored funkcije daje 1 ili više veza između nezav. promenljivih. x ÷f(x), xeR
n
. Uslov je
¢
1
(x)=0,...¢
k
(x)=0, 1sk<n. To je k uslova, sve moraju biti dif. sa parc. izvodom prvog i drugog reda.
Jednačine moraju biti nezavisne.
Langranžov metod: z=f(x,y), ¢ (x,y)=0, x÷f(x,y(x))
0 ) ( 1 0 ) ( 1 0
)) ( , (
= '
c
c
+ ·
c
c
· = '
c
c
+ ·
c
c
· = x y
y x
x y
y
f
x
f
dx
x y x d ¢ ¢
Ako ovo posmatramo kao sistem koji ima
netriv. rešenje (1,y’(x)), tada determinanta ovog sistema mora biti =0

) , ( ) , ( 0
y x y
f
x
f
y x
y
f
x
f
c
c
c
c
=
c
c
c
c
=
c
c
c
c
c
c
c
c
¢ ¢
ì
¢ ¢
. Da bi tačka bila stacion. mora zadovoljavati uslove: 0 =
c
c
÷
c
c
x x
f ¢
ì ,
0 ) , ( , 0 = =
c
c
÷
c
c
y x
y y
f
¢
¢
ì
Lagranžova metoda parametara - multiplikatora: Da bismo odredili ekstremum f(x,y), ¢ (x,y)=0
posmatra se pomoćna f-ja F(x,y,ì)=f(x,y)- ì¢ (x,y) i određujemo njene stacionarne tačke koje su iste kao i
kod ¢ : 0 ) , ( 0 0 0 ; 0 0 = · =
c
c
=
c
c
÷
c
c
· =
c
c
=
c
c
÷
c
c
· =
c
c
y x
F
y y
f
y
F
x x
f
x
F
¢
ì
¢
ì
¢
ì
U opštem slučaju, u stacionar. tačkama ispitujemo određenost kvadratne forme diferencijala drugog reda
pomoću fje F tj d
2
F
z=f(x
1
, X
n
) ¢
1
(x)=0, ¢
k
(x)=0
F(x
1
,.... X
n
, ì
1
, ì
k
)=f(x
1
,.... X
n
)- ì
1
¢
1
(x)-... ì
k
¢
k
(x).
) ( 0 ) ( ) ( 0 k x n
x
F
i
i
= =
c
c
¢ , n+k j-na.
¿¿
÷ < ÷ >
c c
c
=
n
i
j i
n
j j i
dx dx
x x
F
F d max 0 min, 0
2
2


15. Definicija glatke krive i glatke povrsi.Tangentna ravan i normala

Prosta kriva je ona koja nigde ne seče samu sebe (osim u krajnjoj tački). Za krivu C kažemo da je prosta ako
važi:
| | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
, , , , , , t t a b t t x t y t z t x t y t z t ¬ e = ¬ =

Za krivu C zadatu u parametarskom obliku j-na x=x(t), y=y(t), z=z(t) kažemo da je glatka ako su ispunjeni
sledeći uslovi:
1°f-je x,y,z su neprek. po t,
2°izvodi z y x & & & , , su neprek. i postoje na I,
3° zbir kvadrata izvoda >0. Ako se kriva C može predstaviti kao unija konačno mnogo segmenata I i J na
kojima je kriva glatka i x,y,z neprek. na I, tada kažemo da je kriva deo po deo glatka na I.
Glatka kriva je glatka ako se u svakoj tački može postaviti tangenta.
Glatke površi - Neka je S površ u prostoru data j-nom S: F(x,y,z)=0 i
1°neprekinda i diferenc. na S,
2° sa neprekidnim izvodima Fx, Fy, Fz za svaku tačku S i
3°Fx2+Fy2+Fz2>0, tada kažemo da je površ S glatka.

Na osnovu osnovne osobine gradijenta, da je to vektor normale na ekviskalarnu povrs, izvodimo jednačinu
tangente ravni i normale na površ čija je jednačina data u implicitnom obliku f(x,y,z)=0. Pretpostavimo da je
ova površ ekviskalarna površ funkcije u= f(x,y,z) kada je u=0. Ako tačka M
0
(x
0
,y
0
,z
0
) čiji je vektor položaja
r
0
i koji pripada ovoj površi, vektor normale je grad f u toj tački, tako da su jedn. tangetne ravni i normale
z
f
z z
y
f
y y
x
f
x x
gradf r r z z
x
f
y y
x
f
x x
x
f
gradf r r
c
c
÷
+
c
c
÷
+
c
c
÷
¬ + = ÷
c
c
+ ÷
c
c
+ ÷
c
c
¬ = ÷
÷ ÷ ÷ ÷
0 0 0
0
0 0 0
0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( .

16. Definicija integrala na metričkom prostoru (podela, mera, ćelija)


Neka je x÷f(x) R [a,b]
a<b, a=x
0
<x
1
<...<x
n-1
<x
n
=b A
1
=[ a=x
0
,x
1
]
,
A
2
=[ x
1
,x
2
]
,
A
n
=[ x
n
,b], biramo tacku ç
i
eA
i
i=1,...n.
Π=Π (A
1,
A
2,..
A
n
; ç
1,
ç
2...
ç
n
). Norma podele je ||Π||= ) x - (x max
1 - i i
i 1 n s s
.
Formirajmo
) )m(A ( ) x - )(x ( b]) [a, , S(f,
i
1
1 - i i
1
¿ ¿
= =
= = H
n
i
i
n
i
i
f f ç ç , m je mera od A
i
, dužina intervala A
i

D: Rimanov integral f-je f(x) na intervalu [a,b] je granična vrednost integr. suma koja se dobija kada f÷∞,
pri čemu norma podele ÷0. Ukoliko takva gran. vrednost postoji i nezavisna je od načina na koji se podele
konstruišu: c o o c < ÷ H ¬ < H H ¬ > - > ¬ · =
}
) ] , [ , , ( | ) )( 0 )( 0 ( ) ( I b a f S dx x f I
b
a


D: Definicija mere: Neka je X dati neprazni skup i neka je m realna f-ja definisana na nekoj familiji
skupova u koji su cX pri čemu je m(AB)=m(A)+m(B) za svaka 2 disjunktna skupa tako da je ABcu,
tada se f-ja m naziva mera a ova njena osobina aditivnost.

D: Neka je u familija podskupova od X za koju važ
1° x eu,
2° ako A i Beu¬A·Beu
3° za ¬Aeu postoji konačo mnogo disjunktnih skupova A
i
e u tako da je A'=A
1
A
2
..A
k
. Familija u se
naziva poluprstenom a svaki neprazan i različt skup od X skup iz poluprstena u naziva se ćelija.

D: Dijametar ćelije A, diamA =sup d(x,y), d je metrika, x,yeA. Norma podele je najveći dijam. neke ćelije
||Π||=
i
i 1
A max
n s s

D: Integralna suma. Neka je X neprazan skup na kome su definisani metrika d, polupsten u i mera m, pri
čemu pretpost. za ¬o>0 -Π tako da je ||Π||<o. Neka je f realna f-ja def. na skupu X. Za proizvoljnu podelu
Π=Π (A
1,
A
2,..
A
n
ç
1,
ç
2...
ç
n
) def integralnu sumu ) )m(A ( X) , S(f,
i
1
¿
=
= H
n
i
i
f ç . Ako postoji realan broj I tako
da za c o o c < ÷ H ¬ < H H ¬ > - > ¬ ) ] , [ , , ( | ) )( 0 )( 0 ( I b a f S tada se broj I naziva integral f-je f u odnosu na
meru m i pisemo
}
=
x
x dm x f I ) ( ) ( . Ako I postoji kažemo da je funkcija integrabilna u skupu X po meri m.
D: Donja i gornja Rimanova suma.
¿ ¿
= =
-
= H = H
-
n
i
i i
n
i
i i
A m M x f S A m m x f S
1 1
) ( ) , , ( , ) ( ) , , ( gde je
0 ) ( ); , ( sup ); , ( inf
,
,
> = =
e
e
i
Ai y x
i
Ai y x
i
A m y x f M y x f m
T: Ograničena f-ja f je integr. na X po nenegat. meri 0 ) ( >
i
A m , akko -I tako da je I S S = =
-
÷ H
-
÷ H 0 || || 0 || ||
lim lim
nezavisno od podele Π. Ako ova jednakost važi onda je
}
=
x
x dm x f I ) ( ) (
17. Osobine integrala

T: Ako je f(x)÷1 tada je njen integral jednak meri skupa X
}
=
x
X m x dm ) ( ) ( 1 .
Dokaz: mA A A m A m A m x f S
i
n
i
i
n
i
i
= = = = H
¿ ¿
= =
) ... ( ) ( ) ( 1 ) , , (
1
1
1

T: Integral je linearni operator def na skupu integr. f-ja. Ako su f i g integrabilne f-je na X po meri m onda
je of+|g integrabilno o,|eR i vazi
} } }
+ = +
x x x
x dm x g x dm x f x dm x g x f ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ( | o | o .
T: Ako je f-ja integrabilna na X, onda je integrabilna na svakom skupu AcX i ako je A=BC, gde su
B·C=0, tada
} } }
+ =
B C A
x dm x f x dm x f x dm x f ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( o
T: m(x)>0 i f-ja integrabilna na X, osf(x)s|
} }
s s
X X
x dm x f x dm x f x m ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | o ÷
} }
s e s
X X
dm x g x dm x f X x x g x f ) ( ) ( ) ( : ), ( ) ( , vazi i nejednakost | ) ( || ) ( | | ) ( ) ( | x m d x f x dm x f
X X
} }
s
T: Ako je f-ja integrabilna na prostoru X , tada je f-ja ograničena.
T: O srednjoj vrednosti. Neka je f-ja neprekidna na X, tada postoji ) ( ) ( ) ( ) ( x m f x m d x f X
X
ç ç = e
}

18. Krivolinijski integral I vrste (po luku)

Neka je C glatka kriva data u parametarskom obliku x=x(t), y=y(t), z=z(t), os t s|.
Sve tačke krive C su u prostoru X u kome važi Euklidska metrika. Početna tačka luka je A=o, a krajnja B=|.
Pod celom podrazumevamo bilo koji luk T
i
T
i+1..

Mera - dužina luka, tako definisana mera je nenegativna i nezavisna od orijentacije krive ) (
1 i i i
T T m s
÷
= A
)
.
Podela Π: A=T
0
,T
1
, T
n
=B unutar svake ćelije ) (
1 i i
T T
÷
)

fiksiramo ) (
1 i i i
T T x
÷
e
)
Formiramo
i
1
s ) ( C) , S(f, A = H
¿
=
n
i
i
x f ,As je mera na luku AB. Krivolinijski integral I
vrste(po luku)
}
C
ds z y x f ) , , ( .
Izračunava se dt z y x t z t y t x f ds z y x f
dt
dx
x z y x
dt
ds
C
2 2 2 2 2 2
)) ( ), ( ), ( ( ) , , ( , & & & & & & & + + = ¬ = + + =
} }
|
o


19. Krivolinijski integral II vrste (po koordinatama)

Neka je C glatka kriva data u parametarskom obliku x=x(t), y=y(t), z=z(t), os t s|. Sve tačke krive C su u
prostoru X u kome važi Euklidska metrika. Početna tačka luka je A=o, a krajnja B=|. C je orijentisan u
smeru u kome parametar t raste. Ćelije su iste kao kod kriv. int. I vrste.
D: Mera: T
1
(x
1
,y
1
,z
1
) T
2
(x
2
,y
2
,z
2
). T
1
i T
2
su kranje tačke ćelije - luka T
1
T
2
1 2 2
) ( x x T T m ÷ =
)

i 1 - i i i 1 - i i i
1
, ) ( C) , S(f, T T x x x x x x f
n
i
i
)
e ÷ = A A = H
¿
=
.
Krivol.integ. po koordinatama x,y,z
} } }
C C C
dz z y x f dy z y x f dx z y x f ; ) , , ( ; ) , , ( ; ) , , (

} } } }
+ +
C C C C
dz z y x R dy z y x Q dx z y x P dz z y x f dy z y x f dx z y x f ) , , ( ) , , ( ) , , ( ; ) , , ( ; ) , , ( ; ) , , ( .
Izračunava se
} }
+ + = + +
|
o
dt z t x R y t x Q x t x P dz z y x R dy z y x Q dx z y x P
C
) ' ),...) ( ( ' ),...) ( ( ' ),...) ( ( ( ) , , ( ) , , ( ) , , (
Napomena.Ako se promeni orijentacija krive, integral menja znak ) ( ) (
1 2 2 1 2 1
x x x x T T m ÷ ÷ = ÷ =
)


20. Veza između krivolinijskog integrala I i II vrste

Ako su o, |, ¸ uglovi koje tangenta u proizvoljnim tackama kribe C zaklapa sa koordin. osama, tada je
dx=cosodt,
dy=cos|dt,
dz=cos¸dt.
cos
2
o+cos
2
|+cos
2
¸=1.
} }
+ + = + +
C C
dt R Q P Rdz Qdy Pdx ) cos cos cos ( ¸ | o
Dakle krivol. integr po koordinatama sveli smo na kriv. po luku. Izmenom orijentacije luka, prvi integral
menja znak, a kod drugog se menja znak podintegralne f-je jer svi kosinusi promene znak jer vektor tangente
promeni smer.

21. Definicija dvojnog integrala

Neka je u prostoru u oblasti R
2
zadata zatv. i ogran. oblast D. Granica te oblasti je deo po deo glatka. Pod
ćelijom o podrazumevaćemo podobl. oblasti D koja je takođe deo po deo glatka. Za meru ćelije uzećemo
m(o) - površinu ćelije. Podelu H čine disjunktne ćelije o
i
čija je Uo
i
=D. Biramo tačku po tačku u svakoj
ćeliji. Za f-ju f(x,y) na D def. integralnu sumu ) )m( , ( D) , S(f,
i
1
o
¿
=
= H
n
i
i i
y x f . Integral koji se dobija je
dvojni integral f-je.
}}
D
dxdy y x f ) , ( , specijalno za f(x,y)=1÷ P dxdy V dxdy y x f
D D
= =
}} }}
, ) , (

22. Svođenje dvojnog integrala na dvostruki na proizvoljnoj oblasti

Neka je dat pravougaink R: {(x,y)|asxsb, csysd}
D: Dvostruki integral. Ako je fukcija x÷F1(x)=
}
d
c
dxdy y x f ) , ( integrabilna na seg [a,b], tada se
} } } } }
= = =
b
a
d
c
b
a
d
c
b
a
dy y x f dx dx dy y x f dx x F I ) , ( ) ) , ( ( ) (
1 1
naziva dvostruki integral.
T: Ako je f-ja (x,y)÷f(x,y) integrabilna na pravougaoniku P=[a,b] x [c,d], ako je ¬xe[a,b], y÷f(x,y)
integrabilna na [c,d],tada postoji dvostruki integral
} }
b
a
d
c
dy y x f dx ) , ( i jednak je dvojnom integralu po P.
} } }}
=
b
a
d
c P
dydx y x f dy dx y x f ) , ( ) , (

T: Ako je f-ja f neprekidna na pravougoniku abcd tada je dvojni integral
} } } } } } } } }}
= = = =
a
c
b
d
b
a
d
c
d
c
b
a
b
a
d
c P
dx y x f dy dy y x f dx dydx y x f dydx y x f dy dx y x f ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , (
T: Izračunavanje po proizvoljnoj oblasti. Neka je D ograničena oblast pravama x=a, x=b i krivama
y=g1(k), y=g2(x), gde su g1 i g2 neprekidne na [a,b], g1(x)sg2(x) za ¬xe[a,b]. Ako je f integr. na D i ako je
za ¬xe[a,b] y÷f(x,y) integr. na [g1(x),g2(x)] tada je . ) , ( ) , ( ) , (
) ( 2
) ( 1
) ( 2
) ( 1
} } } } }}
= =
b
a
x g
x g
b
a
x g
x g D
dy y x f dx dydx y x f dy dx y x f
Dokaz:
c je najmanja vrednost g1(x), xe[a,b], d je najveca vrednost g2(x) xe[a,b]. P=[a,b] x [c,d]
f*(x,y)=f(x,y), (x,y) e D i f*(x,y)=0, (x,y) eP\D. f* je integr. na D(P).
dy dx y x f dy dx y x f dy dx y x f dy dx y x f
D D P D D P DU P
}} }} }} }}
= + =
=
) , ( * ) , ( * ) , ( * ) , ( *
\ ) \ (

} } } } } }
= = + + =
) ( 2
) ( 1
) ( 2
) ( 1 ) ( 2
) ( 2
) ( 1
) ( 1
) , ( ) , ( * ) , ( * ) , ( * ) , ( * ) , ( *
x g
x g
x g
x g
d
x g
x g
x g
x g
C
d
c
y x f y x f dy y x f dy y x f dy y x f dy y x f
dx dy y x f dy dx y x f dy dx y x f dy dx y x f
b
a
x g
x g P
b
a
d
c P
} } }} } } }}
= = =
) ( 1
) ( 1
) , ( ) , ( ) , ( * ) , ( *
Analogno . ) , ( ) , ( ) , (
) ( 2
) ( 1
) ( 2
) ( 1
} } } } }}
= =
b
a
x g
x g
d
c
y h
y h D
dy y x f dx dydx y x f dy dx y x f

23. Trojni integral i integral na Rn

D: Neka je Dc R
3
, mera ćelije - njena zapremina. ) )m( , , ( D) , S(f,
i
1
W z y x f
n
i
i i i ¿
=
= H . Ako je f-ja
(x,yz)÷f(x,yz) integrabilna na paralelopipedu R:[a,b] x [c,d] x[p,q], osnovni zadatak je da se trojni integral
}}}
=
D
dxdydz z y x f I ) , , ( prikaže u obliku trostrukog integrala, tj. da mu se rastave granice.
..... ) , , ( ) , , ( ) , , (
} } } } } } }}}
= = =
d
c
q
p
b
a
b
a
d
c
q
p D
dx z y x f dz dy dz z y x f dy dx dz dxdy z y x f
I ovde važi teorema kao kod dvojnog integrala: Ako je f-ja integrabilna u paralelopipedu R, tada su integral I
i svi trostruki integrali medjusobno jednaki. Trojni integrali po proizvoljnoj oblasti. Fine oblasti D-
ograničena površina koja je glatka, ili je deo po deo glatka. z1(x,y), z2(x,y). (x,y)eG,
z1(x,y) szs z2(x,y) . ) , , ( ) , , (
) , ( 2
) , ( 1
} }} }}}
=
y x z
y x z G D
dz z y x f dxdy dz dxdy z y x f


24. Nesvojstveni integral

D: Integral je nesvojstven ukoliko je oblast integracije neograničena ili ukoliko je podintegralna f-ja
neograničena.
D: Neka je D neograničena oblast u R
2
, čija je granica deo po deo glatka kriva. Neka je f(x,y) f-ja definisana
na D integrabilna na svakoj konačnoj podoblasti BcD. Posmatrajmo niz oblasti D
n
sa osobinom da svaka
oblast D
n
sadrži oblast K
n
· D gde je K
n
krug poluprečnika n sa centrom u koord. početku. Ako za bilo
kakav niz oblasti D
n
postoji ista granična vrednost
}}
=
· ÷
Dn
n
I dxdy y x f ) , ( lim onda kažemo da nesvojstveni
integral na D ima vrednost I i pisemo I dxdy y x f dxdy y x f
Dn D
n
= =
}} }}
· ÷
) , ( ) , ( lim
D: Neka je D beskonačna traka na R
2
x=a, x=b, y=c i neka je f(x,y) integrabilna na svakoj podoblasti
BcD.Neka postoji
} }
· b
a c
dy y x f dx ) , ( , onda postoji i nesvojst. dvojni integral
}} } }
=
·
D
b
a c
dxdy y x f dy y x f dx ) , ( ) , (

25. Grin-Rimanova formula – dokazx
y
D
a
b
c
d
( ) Y x
( )
0
y xVeza između dvojnog po oblasti D koju obuhvata kontura L i krivolinijskog integrala II vrste tj po
koordinatama po zatvorenoj i orijentisanoj konturi L.
T: Neka je
2
D R c ograničena sa jednom ili više deo po deo glatkih kontura. Pretpostavimo da su P(x,y) i
Q(x,y), kao i njihovi parcijalni izvodi, neprekidne na elem. oblasti D koju ograničava orijentisana kontura L,
tada važi (1)
}} }
c
c
÷
c
c
= +
D L
dxdy
y
P
x
Q
dy y x Q dx y x P ) ( ) , ( ) , ( . Elementarna oblast znači da vertik. ili horiz. linija
seče konturu L najviše u dve tačke. Na levoj strani jednakosti (1) imamo kriv. integral koji je dobijen iz
integr. suma u kojima se uzimaju vrednosti P i Q samo na konturi L. Na desnoj strani je dvojni integral po
oblasti D koju obuhvata kontura L.
Dokaz. Pomatrajmo elementarnu oblast D koju obuhvata kontura L. Horiz. prave y=c i y=d dodiruju konturu
L u tačkama C i E, a vertik prave u t A i B. Luk ACB dat je jednačinom y= y
1
(x) a luk AEB jednačinom
y= y
2
(x). Pođimo od dvojnog integrala
}}
c
c
D
dxdy
y
P
=I
1
. Transformišemo ga u krivolinijski integral
I
1
=
} } } } }
÷ = =
c
c
b
a
b
a
x y
x y
b
a
b
a
dx x y x P dx x y x P
x y
x y
y x P dx dy
y
P
dx )) ( , ( )) ( , (
) (
) (
) , (
1 2
1
2
) ( 2
) ( 1
, ako u poslednja dva integrala
umesto y
1
i y
2
stavimo y, tada se ova dva određena integrala svode na dva krivol. pri čemu umesto granica a
i b moramo staviti lukove ACB i AEB.
} } } } }
÷ = ÷ ÷ = ÷
ACB L BEA ACB AEB
dx y x P dx y x P dx y x P dx y x P dx y x P ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( . Dakle dokazali smo da vazi
}} }
=
c
c
D L
dxdy y x P dxdy
y
P
) , ( . Na sličan način dokazuje se
}} }
=
c
c
D L
dxdy y x Q dxdy
y
Q
) , ( . Sabiranjem levih i
desnih strana poslednjih jednakosti dobija se Grin-Rimanova formula. Proverimo važenje ove teorema kada
oblast nije elementarna. Neka su A i B tačke na konturi L u kojima vertikalne linije dodiruju L. Ako A i B
spojimo sa duži, oblast D je podeljena na dve elementarne oblasti D
1
i D
2
za koje važi Grin-Rimanova teor.
}} } }} } }} } } }} } } }} }
= ¬ + = + ¬ = + = +
D L D BEA D ACB AB D BEA BA D AEB
2 1 2 1


26. Smena promenljive u višestrukom integralu
Kod visestrukih integrala mogu biti ili komplikovane podint. funkcije ili slozena oblast po kojoj se integrali.
Oba ova problema mogu se resiti smenom.
Dvojni integrali. Dat je dvojni integral. Treba uvesti nove promenljive u i v x=x(u,v), y=y(u,v), pri cemu
vazi da je preslikavanje tacaka iz ravni xy u ravan uv uzajamno jednoznacno. Kada se uvedu nove
promenljive onda se D preslikava u D’, a podint. funkcija se transormise na (u,v)÷f(x(u,v),y(u,v)). Kako
transformisati dxdy. Ovaj izraz je nastao od povrsine celije o
i
u granicnom procesu o
i
÷0. Ovaj problem se
resava preko Jakobijana
}}
= =
c
c
c
c
c
c
c
c
D
dudv J v u y v u x f I
v u D
y x D
v
y
u
y
v
x
u
x
| | )) , ( ), , ( (
) , (
) , (

Trojni integrali. Slicno kao kod dvojnih, ovde je smena pomocu x=x(u,v,w), y=y(u,v,w), z=z(u,v,w)
}}} }}}
= =
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
'
| | )) , , ( ), , , ( ), , , ( ( ) , , (
D D
dudvdw J w v u z w v u y w v u x f dxdydz z y x f J
w
z
v
z
u
z
w
y
v
y
v
y
w
x
u
x
u
x


27. Γ funkcija i Β funkcija

D: F-ja x÷I(x) definiše se pomoću
}

÷ ÷
> = I
0
1
0 , ) ( x dt t e x
x t
Int. je Eulerov integral druge vrste.
} }

÷ ÷

÷ ÷
=
· +
+ ÷ = = I =
· +
÷ = = I
0 0
1
0
) 1 ( ) 2 ( 1
0
) 1 ( t e dt te e dt e
t t t t

T: Gama funkcija je jedno rešenje funkcionalne jednačine I(x+1)=x I(x).
Dokaz:
) (
0
) 1 (
0 0
x x e dt t e x t e dt t e x
t x t x t x t
I = +
· +
= = + I
÷

÷

÷ ÷
} }

T: Za 0<x<1 važi
x
x x
t
t
sin
) 1 ( ) ( = ÷ I I
D: Funkcija (p,q)÷B(p,q) definisana pomoću 0 , , ) 1 ( ) , (
1
0
1 1
> ÷ =
}
÷ ÷
q p dx x x q p B
q p
je Beta f-ja, integral je
Eulerov int I vrste. Ako uvedemo smenu x=1-t, dobijamo
}
÷ ÷
÷ =
1
0
1 1
) 1 ( ) , ( dt t t q p B
q p
, tj B(p,q)=B(q,p), tj B je
simetrična funkcija u odnosu na promenljive. p i q. Gama i Beta funkcije su povezane:
} }

÷ ÷

÷ ÷
= I = I
0
1
0
1
, ) ( , ) ( dy y e q dx x e p
q y p x
množenjem levih i desnih strana dobija se
= I I ) ( ) ( q p
} }

÷ ÷ + ÷

0
1 1 ) (
0
dxdy y x e
q p y x
. Smenom x=u(1-v), y=uv, za koju je J=u, prvi kvadr. se preslikava na
0su<+·, 0svs1, tako da dvojni int. postaje ) , ( ) ( ) 1 ( ) ( ) (
1
0
1 1
0
1
q p B q p dv v v du u e q p
p q q p u
+ I = ÷ = I I
} }
÷ ÷

÷ + ÷
.
Time je dokazana sledeća teorema
T: Između beta i gama f-ja postoji veza
) (
) ( ) (
) , (
q p
q p
q p B
+ I
I I
= .
}
÷ > =
2 /
0
1 , cos sin ) , (
t
q p xdx x q p I
q p
. Smenom sinx= t , dobija se
}
÷
+
÷
+
÷ =
1
0
1
2
1
1
2
1
) 1 (
2
1
) , ( dt t t q p I
q p

Odatle,
}
+ +
= =
2 /
0
)
2
1
,
2
1
(
2
1
cos sin ) , (
t
q p
B xdx x q p I
q p

28. Površinski integral I vrste
( , )
( , )
( , )
( , )
uv
x x u v
y y u v
z z u v
u v D
=
=
=
e

Celija o je ograniceni deo povrsi S cija je granica deo po deo glatka kontura. Mera celije je njena povrsina.
Formiramo integralnu sumu
1
( , , ) ( ) ( )
n
i i
i
S f S f P m o
=
H =
¿
Integral koji proizilazi iz ovoga je povrsinski integral prve vrste.
Ako je
i
o ortogonalna projekcija celije
i
o na tangentnu ravan, konstruisanu u tacki Pi i neka je m(
i
o )
mera takve projekcije moze se pokazati da se navedeni integral dobija koriscenjem integralne sume
1
( , , ) ( ) ( )
n
i i
i
S f S f P m o
=
H =
¿

29. Izražavanje površinskog integrala preko dvojnog

S:
( , )
( , )
( , )
( , )
uv
x x u v
y y u v
z z u v
u v D
=
=
=
e

Svakoj podeli oblasti S na celije
i
o
odgocara podela oblasti Duv na celije
i
o *, pri cemu su
i
o slike celija
i
o * pri datom preslikavanju.
2 2 2
( ) ( *)
i i i i i
m A B C m o o = + + · , gde su Ai , Bi , Ci izracunati u nekoj tacki celije
i
o *.
Integralna suma je
2 2 2
1 1
( , , ) ( ) ( ) ( ) ( *)
n n
i i i i i i i
i i
S f S f P m f P A B C m o o
= =
H = = + +
¿ ¿

( ) ( )
2 2 2 2
( , , ) ( , ), ( , ), ( , ) ( , ), ( , ), ( , )
S Duv D
f x y z dS f x u v y u v z u v A B C dudv f x u v y u v z u v EG F dudv = + + = ÷
}} }} }}


S: z=z(x,y)
( )
2 2
( , , ) , , ( , ) 1
S Duv
f x y z dS f x y z x y p q dxdy = + +
}} }}

Specijalno ako je f(x,y,z)=1 onda
2 2 2 2 2 2
( ) 1
S Duv Duv Dxy
m S dS A B C dudv EG F dudv p q dxdy = = + + = + = + +
}} }} }} }}

30. Orijentacija površi

Ako se površ podeli na ćelije, onda se kontura koja je granica svake pojedinačne ćelije može orijentisati na 2
načina, pri tome kriva koja je zajednička granica 2 susedne ćelije može biti orijentisana u istom smeru u obe
ćelije ili u različitom smeru.Pokazuje se da u slučaju dvostrane površi uvek postoji takva orujentacije ćelija
da su granice susednih ćelija orijentisane u suprotnom smeru. Orijentacijom konture koja je granica jedne
ćelije, definišemo smer normale u svakoj tački te ćelije po principu desne zavojnice. Ako je površ zadata
parametarskim jednačinama ( ( , ),..., ( , ) ) x x u v u v Duv = e onda se podela na ćelije I njihovaorijentacija može
odrediti primenom iste procedure u u-v ravni, a zatim preslikavanjem vratiti na površ S i tu orijentisati.
Naime, u uv ravni imamo samo dve moguće orijentacije konture, pozitivnu ili negativnu. Ako se oblast Duv
podeli na ćelije čije se granice zatim orijentišu ili sve pozitivno ili sve negativno, dobiće se i orijentacija
ćelije na površi S.
Ako je površ zadata eksplicitnom jednačinom z=f(x,y) , orijentaciju je moguće definisati I tako što se utvrdi
da normala površi zaklapa sa z osom ili svuda oštar ili tup ugao, tj. cos 0, cos 0 ¸ ¸ > s . U slučaju zatvorenih
površi govorimo o spoljašnjoj i unutrašnjoj strani površi. Neka je S orijentisana površ i neka su njene ćelije
kao i kod površinskog integrala I vrste(svaki deo površi S ograničen prostom deo po deo glatkom
konturom). Pored toga, pretpostavićemo da su ćelije dovoljno malog dijametra, da normala u svakoj tački
ćelije zaklapa ugao sa y osom čiji je kosinus nepromenljivog znaka, tk. ili je cos 0 ¸ > ili je cos 0 ¸ s (u
svakoj tački ćelije).
Mera ćelije σ (σ’ – ortogonalna projekcija σ (na xy ravan)):
( '), cos 0
( ) ( '), cos 0
0, cos 0
m
m m
o ¸
o o ¸
¸
> ¦
¦
= ÷ <
´
¦
=
¹

Integralna suma za ovakvu podelu i meru je :
1
( , , ) ( , , ) ( ')
n
i i i i
i
S f S f x y z m o
=
H = ± ·
¿
gde znake uzimamo prema pravilu za meru.

31. Definicija povrsinskog integrala II vrste
(po koordinatama)
( ) , ,
S
f x y z dxdy
}}


Najjednostavniji slučaj: tada je normala na S orijentisana tako da ili je
cos 0 ¸ > svuda na S ili je cos 0 ¸ s svuda na S. U tom slučaju navedena
integralna suma je integralna suma za dvojni integral od f(x,y,z(x,y)) za
Dxy, pa je :
( ) ( ) , , , , ( , )
xy
S D
f x y z dxdy f x y z x y dxdy = ±
}} }}

Pri čemu se uzima + ako se integrali po gornjoj strani,a – u suprotnom
slučaju.

( ) ( ) ( ) , , , , , ,
S
P x y z dydz Q x y z dzdx R x y z dxdy + +
}}

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , , , , , , , , , , , ,
S S
P x y z dydz Q x y z dzdx R x y z dxdy P x y z dydz Q x y z dzdx R x y z dxdy
÷ +
+ + = ÷ + +
}} }}

Ako je S: z=z(x,y)
(cos , cos , cos ) n o | ¸ =
r

2 2 2 2 2 2
1
cos , cos , cos
1 1 1
p q
p q p q p q
o | ¸ = ÷ = =
+ + + + + +


32. Veza između površinskog integrala I i II vrste


1
( , , ) ( ) ( ')
n
i
i
S f S f Pi m o
=
H = ± ·
¿

Ćelije su dovoljno male da je cosγ=const.
Ako je ( )
i
P o površina ćelije
i
o , onda je ( ') ( ) cos
i i i
m P o o ¸ =
Zato je
1 1
( , , ) ( ) ( ) cos ( ) cos ( )
n n
i i i i
i i
S f S f Pi P f Pi P o ¸ ¸ o
= =
H = ± · = · ·
¿ ¿

T:Neka je S orijentisana glatka površ I neka su P,Q,R definisane, neprekidne fje na S. Tada je:
( )
2 2 2
cos cos cos
S S S
PA QB RC
Pdydz Qdzdx Rdxdy P Q R dS
A B C
o | ¸
+ +
+ + = + + = ±
+ +
}} }} }}

gde su
2 2 2 2 2 2 2 2 2
cos , cos , cos ,
A B C
A B C A B C A B C
o | ¸ = ± = ± = ±
+ + + + + +
pri čemu se
znak kod ovih uglova bira tako da cos cos cos o | ¸ , , budu kosinusi uglova koje normala na površ S zaklapa
sa koordinatnim osama. A, B i C se dobijaju iz normale:
( ) ( )
, , n grad f x y z Ai Bj Ck = = + +
r r r
r

33. Svođenje površinskog integrala I vrste na dvojni

Neka je glatka povrs S zadata parametarskim jendacinama
( , )
( , )
( , )
( , )
uv
x x u v
y y u v
z z u v
u v D
=
=
=
e

Tada je
2 2 2 2 2 2 2 2 2
cos , cos , cos ,
A B C
A B C A B C A B C
o | ¸ = ± = ± = ±
+ + + + + +

Pri cemu se u sva tri slucaja istovremeno uzima znak + ili – sto zavisi od orijentacije povrsi. Ako je
usvojeno da normala na povrsi ima smer vektora (A,B,C) onda se svuda uzima znak +, a gde je smer
normale (-A,-B,-C) svuda se uzima znak -.
Primenom prethodne teoreme dobijamo da je
( )
2 2 2
cos cos cos
S S S
PA QB RC
Pdydz Qdzdx Rdxdy P Q R dS dS
A B C
o | ¸
+ +
+ + = + + = ±
+ +
}} }} }}

A dalje primenom veze povrsinskog integrala prve vrste i dvojnog imamo da je ovo jednako
2 2 2
2 2 2
( )
Duv Duv
PA QB RC
A B C dudv PA QB RC dudv
A B C
+ +
± + + = ± + +
+ +
}} }}34. Štoksova formula

Ako je kriva u prostoru orijentisana tako da pri njenom obilasku oblasti površ koja je njome zatvorena na
licu uvek ostaje sa leve strane, kažemo da je kriva orijentisana pozitivno u odnosu na orijentaciju površi.
Pokazuje se da važi sledeće pravilo: ako je normala površi S ) , , ( C B A n ÷ ÷ ÷ =
µ
onda pozitivna orijentacija
krive C odgovara negativnoj orijentaciji krive I. Ako je S orijentisana glatka površ zadata parametarskim j-
nama čija je granica glatka, pozitivno orijentisana zatvorena kriva C i ako su P, Q i R neprekidne na SC
kao i njihovi parc. izvodi, tada je:
= ÷ + ÷ + ÷ = + +
}} }
dxdy Py Qx Rx Pz dydz Qz Ry Rdz Qdy Pdx
S C
) ( ) ( ) (
. / / /
cos cos cos
/ / / dS
R Q P
z y x
R Q P
z y x
dxdy dzdx dydz
S S
}} }}
c c c c c c = c c c c c c =
¸ | o


35. Formula Ostrogradskog

1 2 3
S S S S =


Neka je VeR
3
deo prostora ograničen površi S. Ako su P, Q i R
sa parci. izvodima neprek. na VS, tada je
( ) ( )
}}
+ +
S
dzdx z y x Q dydz z y x P , , . .
( )
}}} |
|
.
|

\
|
c
c
c
c
c
c
= +
V
dxdydz
z
R
y
Q
x
P
dxdy z y x R , , , , ¬površ. integral
spolj. strane površi.
Dokaz:
x
y
z
V
D
0
( , ) z z x y =
1
S
2
S
3
S
( , ) z Z x y =
( ) ( )
0
( , )
0
( , )
( , , ( , ) , , ( , ) )
xy xy
Z x y
V D z x y D
R
R
dxdydt dz dxdy R x y Z x y R x y z x y dxdy
z
t
| |
c
c
= = ÷ = |
c |
c
\ .
}}} }} } }}

( ) ( ) ( ) 0 , , , , , ,
3 1 2
= = + =
}} }} }}
dxdy z y x R dxdy z y x R dxdy z y x R
S S S
jer je cos¸=0 ( k n
µ
µ
±
3
),
.
3 2 1
}} }} }} }}}
+ + =
c
c
S S S V
Rdxdy Rdxdy Rdxdy dxdydz
z
R
Slično: dxdydz
x
P
V
}}}
c
c
i dxdydz
y
Q
V
}}}
c
c
.


36. Elementi skalarnog polja

(x,y,z)|÷f(x,y,z) = f( r
µ
); k z j y i x z y x r
µ µ µ
µ
+ + = = ) , , ( ;
1) ekviskalarno polje: f(x,y,z) = const.;
2) gradijent: k
z
f
j
y
f
i
x
f
z
f
y
f
x
f
f
µ µ µ
c
c
+
c
c
+
c
c
=
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
c
c
, , ;
; ) ( ; ) ( ; ); , , ( f g g f g f g f g f f gradf
z y x
V + V = · V V ± V = ± V V =
c
c
c
c
c
c
= V

; ) ( )) , , ( ( g g f y z x g f V ' = V

37. Elementi vektorskog polja

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , ( , , ; , , , , ,
1
z y x a z y x a z y x a z y x r a r =
µ µ
o
µ µ
o
µ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )k z y x a j z y x a i z y x a z y x a z y x a
µ µ µ
, , , , , , ) , , , , ,
3 2 1 3 2
+ + = , oblast def. ovakve f-je je vektorsko polje.
1) vektorske linije polja su krive u čijoj je svakoj tački vektor tangente kolinearan sa linijama vekt. polja a
µ
:
( ) · = × = 0 , , ,
µ
µ µ µ
r d a dz dy dx r d
( ) ( )
= =
z y x a
dy
z y x a
dx
, , , ,
2 1

( ) z y x a
dz
, ,
3
= , opšte rešenje ovog sis. dif. j-na je
( ) ( ) ¬ = =
2 1
, , , , , C z y x F C z y x F familija površi;
2) solenoid - skup vektorskih linija koje prolaze kroz sve tačke neke konture koja se nalazi u vektorskom
polju.

38. Prostorni izvodi

1° grad. skal. polja ( ) ( )
}}
÷
=
S
D
D
S d r f r gradf
µ
µ µ
1
0
lim ;
2° divergencija ( ) ( ) S d r a r a div
S
D
D
µ
µ µ µ µ
}}
÷
=
1
0
lim ;
3° rotor ( ) ( )
}}
× =
÷
S
D
D
r a S d r a rot
µ µ
µ
µ µ
1
0
lim .
39. Divergencija


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ... ... ;
2 1 2 1
+ + = + + + = + b div C a div C b C a C div b div a div b a div
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
;
( ) ( ) ( ) . lim lim , , ), , , (
0 0
3 2 1
gradf C S d r f C S fd C z y x f C div C C C C
S S
D D
· = = = · =
}} }}
÷ ÷
µ µ
µ
µ µ µ µ µ
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 2 1 3 2 1 3 2 1
grada k grada j grada i a k div a j div a i div a k a j a i div a div
µ µ µ µ µ µ µ µ µ
µ
+ + = + + = + + =
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
+
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
+
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
+
c
c
= k
z
a
j
y
a
i
x
a
k k
z
a
j
y
a
i
x
a
j k
z
a
j
y
a
i
x
a
i
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ
3 3 3 2 2 2 1 1 1
;
;
3 2 1
a
z
a
y
a
x
a
a div
µ µ
· V =
c
c
+
c
c
+
c
c
=
40. Rotor

1° ( ) ... ...
2 1 2 1
+ + = + + b rot C a rot C b C a C rot
µ
µ
µ
µ
;
2° ( ) ( ) f C f C f C z y x f C
3 2 1
, , , , = ·
µ
, ( ); , ,
3 2 1
C C C C =
µ

( ) ( ) ( )
}} }}
÷ ÷ ÷
× ÷ = ×
÷
= × =
S
D D
S
D
S fd
D
C S fd C
D
f C S d
D
f C rot
µ µ µ µ µ µ µ
1
lim
1
lim
1
lim
0 0 0
¬ ( ) . gradf C f C rot × ÷ = ·
µ µ

( ) ( ) ( ) ( )= + + = + + =
3 2 1 3 2 1
a k rot a j rot a i rot a k a j a i rot a rot
µ µ µ µ µ µ
µ

=
|
|
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
+ |
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
= × ÷ × ÷ × ÷ = k
y
a
x
a
j
x
a
z
a
i
z
a
y
a
grada k grada j grada i
µ µ µ µ µ µ
1 2 3 1 2 3
3 2 1

.
3 2 1
a a rot
a a a
z y x
k j i
µ µ
µ µ µ
× V = =
c
c
c
c
c
c
=

41. Štoksova formula i formula Gaus-Ostrogradskog u vektorskom obliku

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) z y x R z y x Q z y x P a dxdy dzdx dydz S d dz dy dx r d , , , , , , , , , , , , , , = = =
µ
µ
µ
;
} }} } }}
· = · ¬
c
c
c
c
c
c
= + +
C S C S
S d a rot r d a
R Q P
z y x
dxdy dzdx dydz
Rdz Qdy Pdx
µ
µ µ µ
- Štoksova formula.
}} }}} }} }}}
= ¬
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
+
c
c
= + +
S V S V
dV a div S d a dxdydz
z
R
y
Q
x
P
Rdxdy Qdzdx Pdydz
µ
µ
µ
- formula Gaus -
Ostrogradskog.

42. Klasifikacija vektorskih polja

1) Ako je za neke tačke polja 0 , 0
µ
µ µ
= = a rot a div , onda je to potencijalno polje;
2) 0 , 0
µ
µ µ
= = a rot a div - solenoidno polje;
3) 0 , 0
µ
µ µ
= = a rot a div - Laplasovo polje;
4) 0 , 0
µ
µ µ
= = a rot a div - složeno polje.

43. Potencijalno polje

) , , ( ) , , ( z y x grad a potencijal z y x ¢ ¢ = ÷
µ
ovakvo polje je uvek potenc.
Dokaz:
2
2
2
2
2
2
, , ,
z y x
a div
z y x
a
c
c
+
c
c
+
c
c
=
|
.
|

\
|
c
c
c
c
c
c
=
¢ ¢ ¢
¢ ¢ ¢
µ
z y x
z y x
k j i
a rot
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
=
¢ ¢ ¢
µ
.Razvojem determin.
zakljucujemo da su sve komponente rot a
µ
=0, tj a
µ
=grad¢·a
µ
=d¢, rot a
µ
=dGa
µ
=dG(d¢)=(dGd)¢= 0
div a
µ
=d(d¢)=dd¢=d¢=0. Polje je potenc. i
a
µ
=grad¢ ¬ = ·
c
c
=
c
c
=
c
c
= ) , , ( ) , , ( , ) , , ( , ) , , (
3 2 1
z y x
z
z y x a
y
z y x a
x
z y x a ¢
¢ ¢ ¢

[
}
+ = ) , ( ) , , (
0
1
z y dx z y x a
x
x
,
C dz z y x a dy z y x a dx z y x a z y x
z
z
y
y
x
x
+ + + =
} } }
) , , ( ) , , ( ) , , ( ) , , (
0
3
0
2
0
1
¢
44. Solenoidno polje, Laplasovo polje

Solenoidno polje
D: Polje a za koje je u svakoj tački div a = 0 i bar u jednoj tački rot a = 0, naziva se solenoidno polje.
T: Ako se polje a može prikazati u obliku
a = rot b ,
tada je ono solenoidno.
Vektorsko polje b , iz koga je izvedeno solenoidno polje, naziva se vektorskim potencijalom.
Dokaz. Ako vektorska funkcija b ima projekcije b
1
, b
2
, b
3
, tada je
. ) ( ) ( ) (
1 2 3 1 2 3
k
y
b
x
b
j
x
b
z
b
i
z
b
y
b
b rot a
c
c
÷
c
c
+
c
c
÷
c
c
+
c
c
÷
c
c
= =
U zagradama su redom projekcije a
1
, a
2
, a
3
polja a , tako da iz formule za divergenciju dobijamo da je
div a = div rot b = 0.
S druge strane imamorot rot b =
Razvojem ove determinante nalazimo projekcije rot a , tj. rot rot b , odakle se vidi da je u opštem slučaju rot
rot b = 0, čime je dokaz završen.
NAPOMENA: Solenoidno polje se može definisati na drugi način: Polje a definisano pomoću a = rot b ,
naziva se solenoidno polje. Naime, važi teorema obrnuta Teoremi 1: Ako je div a = 0, tada je a = rot b .
T: Fluks vektora a u solenoidnom polju isti je kroz sve preseke solenoida.
Dokaz. Na slici je prikazan solenoid S
3
koji ima poklopce S
1
i S
2
. Na taj način dobijamo zatvorenu površ S.
Na telo koje je obuhvaćeno zatvorenom površi S možemo primeniti formulu Ostrogradskog. S obzirom da je
div a = 0, fluks vektora a kroz zatvorenu površ S jednak je
. 0
3 2 1
}}} }}
= = · = u + u + u = u
D S
S S S
dD a div d a o
U svim tačkama solenoida S
3
vektor a je ortogonalan sa normalom na površ solenoida, tako da je 0
3
= u
S
.
Iz gornje jednakosti ostaje .
1 2 S S
u ÷ = u Međutim, prema datoj slici fluks vektora a kroz S
1
je ulazni, a kroz
S
2
izlazni. Prema tome, fluksevi kroz S
1
i S
2
su jednaki, čime je dokaz završen.
Laplasovo polje
D: Vektorsko polje a kod koga je u svakoj tački div a = 0 i rot a = 0 naziva se Laplaceovo polje.
D: Kaže se da je funkcija (x, y, z)÷ f (x, y, z) harmonijska ako zadovoljava Laplaceovu parcijalnu
diferencijalnu jednačinu
i
o
ox
ob
3
oy
ob
2
oz
j
o
oy
ob
1
oz
ob
3
ox
k
o
oz
ob
2
ox
ob
1
oy
. 0
2
2
2
2
2
2
= A =
c
c
+
c
c
+
c
c
f
z
f
y
f
x
f

T: Komponente Laplaceovog polja su harmonijske funkcije.
Dokaz. Jednačina div a = 0 se može prikazati u obliku
(1) . 0
3 2 1
=
c
c
+
c
c
+
c
c
z
a
y
a
x
a

Iz jednačine rot a = 0 dobijamo tri skalarne jednačine
(2) , 0
2 3
=
c
c
÷
c
c
z
a
y
a

(3) , 0
3 1
=
c
c
÷
c
c
x
a
z
a

(4) , 0
1 2
=
c
c
÷
c
c
y
a
x
a

Ako jednačinu (1) diferenciramo po x, imamo
. 0
2
3
2
2
2
2
2
1
2
=
c
c
+
c
c
+
c
c
z
a
y
a
x
a

Ako jednačinu (4) diferenciramo po y i (3) po z, dobijamo

,
2
1
2
2
2
y
a
y x
a
c
c
=
c c
c
,
2
1
2
3
2
z
a
z x
a
c
c
=
c c
c

pa smenom mešovitih parcijalnih izvoda u gornju jednačinu, nalazimo
. 0
1 2
1
2
2
1
2
2
1
2
= A =
c
c
+
c
c
+
c
c
a
z
a
y
a
x
a

Na sličan način dolazimo do jednačina Aa
2
= 0 i Aa
3
= 0. Ovim je dokaz teoreme završen.

45. Algebarska struktura i metrika kompleksne ravni

Neka se posmatra par (x,y)eC i posmatraju se operacije
+ : (x
1
,y
1
)+(x
2
,y
2
)=(x
1
+x
2
,y
1
+y
2
)
· : (x
1
,y
1
)·(x
2
,y
2
)=(x
1
·x
2
-y
1
·y
2,
x
1
·y
2
+x
2
·y
1
)
Tada je (C,+,·) polje sa neutralnim elementom za sabiranje (0,0), a za množenje (1,0) .
Uređeni par (0,1) je imaginarna jedinica i.
i
2
=(0,1)·(0,1)=(-1,0)=-1
Imaginarna jedinica je rešenje x
2
+1=0 koja nije rešiva u polju realnih brojeva, ali u polju kompleksnih jeste.
Kompleksan broj možemo zapisati kao (x,y)=(x,0)+(0,y)=x(1,0)+y(0,1)=x·1+ y·i
Dva kompleksna broja su jednaka ako i samo ako Z
1
=Z
2
·ReZ
1
= ReZ
2
. ImZ
1
= ImZ
2
z=x+iy¬z
-1
=x-iy
z=x+iy¬z
-1
=x/(x
2
+y
2
)-iy/(x
2
+y
2
);
z z = ;
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
· = + = +
2
1
2
1
2 1 2 1 2 1 2 1
; ;
z
z
z
z
z z z z z z z z ;
2
2
2
1
2
2 2
) ( ) ( ; a y a x a z z z z y x z ÷ + ÷ = ÷ · = ÷ + =


46. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja, Argument

u
u u
i
re i r z = + = ) sin (cos
r y r x y x r e e i e i e
i i i i
/ sin / cos 1 1 sin cos sin cos
2 2 2
= = + = + = ÷ = ÷ = + =
÷ +
u u u u u u
t t u u

z
1
, z
2
: | z
1
· z
2
|= r
1
· r
2

Arg(z
1
· z
2
)=Argz
1
+Argz
2
;
z
1
z
2
=r
1
e
iArgz
1
·r
2
e
iArgz
2
;
|z
1
/z
2
|=r
1
/r
2;
e
iu
1
= e
iu1
·u
2
=u
2
+2kt,
e
i2kt
=1 (-t,t] u=argz·cosu=Rez . sinu=Imz . ue(-t,t]

47. Multiformne funkcije, Logaritamska funkcija

D: ; log iArgz z Logz + = (zeC, z=0);
z = z e
iArgz
; u=argz ¬ Argz=u+2kt, (keZ);
z =re
iu
¬ Logz=Log(re
iu
)=logr + i(u+2kt),
Logz=log z + iargz

48. N-ti koren kompleksnog broja

z=re
iu
,
( ) ( )
|
.
|

\
| +
+
+
= · = = =
+
+ +
n
k
i
n
k
r e e e e z
n n
k
i r
n
k i r
n
Logz
n
n
t u t u
t u
t u
2
sin
2
cos
1 2
log
1
2 log
1 1
/ 1
¬
; 1 ,.... 0 ,
2
sin
2
cos ÷ = |
.
|

\
| +
+
+
= n k
n
k
i
n
k
r z
n n
t u t u


49. Koši-Rimanovi uslovi, Regularna, Analitička funkcija

Ako je f(x)=u(x,y)+iv(x,y) diferencijabilna u tački z
0
=x
0
+iy
0
onda f-je u i v imaju parcijalne izvode u tački
(x
0
,y
0
) i važe jednakosti:
( ) ( ) ( ) ( )
x
y x v
y
y x u
i
y
y x v
x
y x u
c
c
÷ =
c
c
c
c
=
c
c
0 0 0 0 0 0 0 0
, , , ,
· .
dx
v
y
u
i
dy
v
x
u c
÷ =
c
c c
=
c
c

Dokaz: ako je f-ja diferencijabilna tada postoji ( )
( ) ( )
=
÷ +
= '
÷
h
z f h z f
z f
h
0 0
0
0
lim

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
=
÷ ÷ + + +
=
+ ÷ + +
÷ ÷
h
y x iv y x u y h x iv y h x u
h
iy x f iy h x f
h h
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
, , , ,
lim lim
( ) ( ) ( ) ( )
h
y x v y h x v
i
h
y x u y h x u
h h
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
, ,
lim
, ,
lim
÷ +
+
÷ +
÷ ÷
( )
( ) ( )
x
y x v
i
x
y x u
z f
c
c
+
c
c
= '
0 0 0 0
0
, ,

D: Za funkciju koja je diferencijabilna u kompl. ravni kažemo da je analitička (regularna). F-ja je
regularna i tački z
0
ako je diferenc. u toj tački. Posebno f-ja f je regularna u tački z=· ako je f-ja f(1/t)
regularna u tački t=0. F-ja je regularna u otvorenoj oblasti D ako je regularna u svakoj tački te oblasti (ili
ako ima izvod u svakoj tački te oblasti). Za f-ju f kažemo da je analitička u nekoj oblasti D ako ima izvod u
svakoj tački te oblasti sa eventualnim izuzetkom u kon. broju tačaka. Ove tačke oblasti se nazivaju
singulariteti.


50. Definicija kompleksnog integrala

( ) ( ) ( ) t iv t u t g + = , ( ) ( ) ;
} }
+
|
o
|
o
dt t v i dt t u
D: Neka je u komplexnoj ravni data kriva L: z=z(t), te|o,||, z(t)=x(t)+ iy(t), x=x(t), y=y(t). Za komplexnu
f-ju f(z)=f(x+iy)=f definisanu i neprekidnu na L uvodimo integral ( ) ( ) ( ) ( ) .
} }
· =
|
o
dt t z t z f dz z f
L
& u=Ref(z),
v=Imf(z) ¬ ( ) ( )
} }
· + =
|
o
iv u dz z f
L

( ) ( ) ( ) | | ( ) ( )
} } }
+ + ÷ = + + ÷ = +
|
o
|
o
|
o
. dt x v y u i dt y v x u dt x v y u i y v x u dt y i x & & & & & & & & & &

51. Koši - Gursaova teorema

Neka kontura C zatvara oblast D u kompl. ravni i neka je f-ja f regularna u D i f'(z) neprekidna u D. Tada je
( ) . 0 =
}
C
dz z f
Dokaz: Pod ovim pretpost. u i v i njihovi parc. izvodi su neprek. f-je u D pa možemo primeniti Grin
Rimanovu teoremu: f=u+iv
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
} } } }
+ ÷ = + + =
C C C C
dx y x v i dy y x v dx y x u idy dx iv u dz z f , , , ( ) ; , dy y x u +
}} }} |
|
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
÷
D D
dxdy
y
v
x
u
dxdy
y
u
x
v
što je jednako 0 zbog C-R uslova.
T: Velika Koši - Gursaova teorema - Neka je f regularna u jednostruko povezanoj oblasti D ograničenoj deo
po deo glatkom konturom C, tada je ( ) . 0 =
}
C
dz z f Uopštenje K-G teoreme za višestruko povezanu oblast:
Ako je f reg. u višestruko povezanoj oblasti ograničenoj deo po deo glatkim konturama C,C1,C2,...,Cn pri
čemu su sve konture orijentisane u poz. smeru, tada je ( ) ( ) .
1
¿
} }
=
=
n
k
C C
k
dz z f dz z f Specijalno:
( ) ( ) ( )
} } }
+ =
2 1
C C C
dz z f dz z f dz z f .

52. Osnovna integralna formula

Neka je f regul. f-ja jednostruko povezane oblasti D, ograničene deo po deo glatkom konturom. Tada za
¬aeD važi ( )
( )
}
÷
=
C
dz
a z
z f
i
a f
t 2
1
·
( )
( ) a if dz
a z
z f
C
t 2 =
÷
}
.
Dokaz: Formiramo pomoćnu f-ju g(z): g(z) = (f(z)–f(a))/(z–a), z=a, g(z) = f'(a), z=a. Ako je f reg.,
zaključujemo da je g neprekidna u svim tačkama oblasti D. Isto tako postoji maximum: ( ) . max M z g
D z
=
e

Može da se nađe disk { } r a z z D
r
< ÷ = , a sa ¸
r
ćemo označiti baš kružnicu { } r a z z
r
= ÷ = ¸ ,
( ) ( )
} }
=
r
dz z g dz z g
C ¸
, ( )
( ) ( ) ( )
( )
} } } }
÷
÷
÷
=
÷
÷
=
r r r r
a z
dz
a f dz
a z
z f
dz
a z
a f z f
dz z g
¸ ¸ ¸ ¸
, i
a z
dz
r
t
¸
2 =
÷
}
pa je ( ) =
}
r
dz z g
¸

( )
( ) a if dz
a z
z f
r
t
¸
2 ÷
÷
=
}
(**), ( ) ( ) ( ) 0 2 0 ÷ · = s s = s
} } } }
i M dz M dz z g dz z g dz z g
r r r
C
t
¸ ¸ ¸
kada r÷0,
( ) ( )
( )
( )
( )
( ). 2 2 (**) 0 lim
0
a f i dz
a z
z f
a f i dz
a z
z f
dz z g dz z g
C C
r
r r
· =
÷
· · =
÷
¬ = =
} } } }
÷
t t
¸ ¸


53. Kompleksni funkcionalni red, Stepeni redovi

Za red
¿
) (z f
n
kažemo da uniformno konvergira u oblasti DcC ako za ¬c >0 postoji NeN tako da je
ostatak ovog reda posle n-tog člana po modulu manji od c u svim tačkama.
T: Za funkcionalni red koji konvergira u svakoj tački zeD i cija suma reda
n
n
S S
· ÷
= lim , gde je
¿
=
=
0 n
n
f Sn , a
x pripada području konvergencije, važi:
1. Neka za (¬zeD)|f
n
(z)|sC
n
, C
n
eR
+
takvi da je
¿ n
C konvergentan tada je i polazni red uniformno
konvergentan (Weierstrassov kriterij)
2. Ako su f
n
regularne funkcije i ako red uniformno konvergira tada je F(z) regularna na D
3. Ako je red uniformno konvergentan i funkc. g(z) ogrančena. na D tada je
¿

=0
) ( ) (
n
n
z f z g uniformno
konvergentan na D (Abelov kriter)
4. Ako je red unif. konvergentan na D (ili nekoj krivoj L na D) tada se može integraliti član po član
( ) ( ) ( )
¿
} }
¿
}

=
= =
0 n
n
L
n
L
dz z f dz z f dz z F

Stepeni redovi
. ) (
0
C C a z C
n
n
n
n
e ÷
¿

=

T: Ako stepeni red konvergira u nekoj tački Zo, tada on apsolutno konvergira u svakoj tacki Z tako da je |Z-
Zo|<|Zo-a|.
D: Poluprečnik konvergencije stepenog reda - poluprečnik najvećeg kruga unutar kog red konvergira
R=sup{reR| ( )
¿

=
< ÷ ÷
0
} | | .
n
n
n
r a z konv a z C .
R=
n
n
C | | lim
1

*Unutar diska |z-a| <R red konvergira apsolutno;
*Na svakom disku |z-a|sr<R red konvergira uniformno;
*U oblasti |z-a| >R - divergira;
*Na samoj kružnici |z-a|=R red može i da konvergira i da divergira.

54. Loranov red, Primeri

Posmatrajmo f-ju f(z) koja je regularna na prstenu r<|z-a|<R (0sr<Rs+·). Na takvom disku def. teoremu
T: Neka je f regularna u prstenu G={zeC|r<|z-a|<R}, aeC, (0sr<Rs+·). Tada za svako zeG važi
( )
( ) ( )
¿ ¿ ¿

=

÷· =

=
÷
÷ = ÷ +
÷
=
0 1
) (
n n
n
n
n
n
n
n
n
a z C a z C
a z
C
z f gde su
( )
}
I
+
÷
= ds
a s
s f
i
C
n n 1
) (
2
1
t
I proizvoljna kontura koja
pripada prstenu G.
( )
¿

=
÷
÷ 1 n
n
n
a z
C
- glavni deo L. reda.
( )
¿

=
÷
0 n
n
n
a z C - pravilni deo L. reda.
T: Teorema o Tejlorovom redu. Ako je funkcija regiularna u oblasti |z-a|<R moze se u ovoj oblasti razviti
red oblika ( )
n
n
n
a z
n
a f
z f ÷ =
¿

=1
) (
!
) (
) ( .
Primedba: Na osnovu ovih teorema zaključujemo da ako je f-ja regularna u tački a njen L. red svodi se na
Tejlorov red, drugim recima L red ima samo pravilni deo. Ako je funkcija regularna u tački a koeficijenti
pravilnog dela se izražavaju preko integrala, ali ne preko izvoda (jer oni ne postoje) pa se pravilni deo opet
svodi na Tejlorov red.
T: Terema o jedinstvenosti L. razvoja. Ako je funkcija regularna na r<|z-a|<R i važi relacija (0sr<Rs+·) i
ako se u tom disku može razviti konv. red ( )
¿

÷· =
÷ =
n
n
n
a z C z f ) ( tada je ovaj red L.red.
Primeri:
¿

=
=
÷
0
1
1
n
n
z
z
(|z|<1)
) 2 )( 1 (
1
) (
÷ ÷
=
z z
z f a) G1={z||z|<1} b) G2={z| 1<|z|<2} c) G2={z| 2<|z|}.
a)
¿ ¿ ¿

=
+

=

=
÷ = ÷ =
÷
÷
÷
=
÷
+
÷
÷ =
0
1
0 0
)
2
1
1 ( )
2
(
2
1
)
2
1 ( 2
1
) 1 (
1
) 2 (
1
) 1 (
1
) (
n
n
n
n
n
n
n
z
z
z
z
z z z
z f
b)
¿ ¿

=

=
÷ |
.
|

\
|
÷ =
÷
÷
÷
=
÷
÷
÷
÷ = < · <
0 0
)
2
(
2
1 1 1
)
2
1 ( 2
1
)
1
1 (
1
) 2 (
1
) 1 (
1
) ( 1
1
| | 1 : 2
n
n
n
n
z
z z
z
z
z
z z
z f
z
z G
c) G3: |z|>2 ( )
1
0 0 0
1
1 2 )
2
(
1 1 1
)
1
1 (
1
)
1
1 (
1
) (
+

=

=

=
÷ = + |
.
|

\
|
÷ =
÷
+
÷
÷ =
¿ ¿ ¿
n
n
n n
n
n
n
z z z z z
z
z
z
z
z f 1 |
2
| 1 |
1
| < <
z z

*
) 2 (
1
) 1 (
1
) (
÷
+
÷
÷ =
z z
z f Razviti po stepenima I. z-1 i II. z+3
I. t z t z z
z z z z z
z f
n
n
= ÷ < ÷ ÷ ÷
÷
÷ =
÷ ÷
+
÷
÷ =
÷ ÷
+
÷
÷ =
¿
=
1 | 1 | ) 1 (
) 1 (
1
) 1 ( 1
1
) 1 (
1
) 1 1 (
1
) 1 (
1
) (
1

.....
) 1 (
1 1
) ( +
÷
+ ÷ =
t t
z f
II. =
+ ÷
÷
+ ÷
=
÷ +
+
÷ +
÷ =
) 3 ( 5
1
) 3 ( 4
1
) 5 ) 3 (
1
4 ) 3 (
1
) (
z z z z
z f
1 | 3 | ) 3 )(
5
1
4
1
(
5
) 3 (
5
1
4
) 3 (
4
1
0
1 1
0 0
< + + ÷ =
+
÷
+
¿ ¿ ¿
=
+ +
= =
z z
z z
n
n
n n
n
n
n
n
n
n
55. Nule regularnih funkcija

D: Neka je f-ja regularna u tački a i neka je f(a)=0. Kažemo da je a nula reda k f-je f ako je
f(a)=f'(a)=f''(a)=...f
(k-1)
(a)=0,
a f
(k)
(a)=0 .
Za nulu reda 1 kažemo da je prosta ako f-ja nije identički =0 onda red nule z=a mora biti konačan
T: Neka je f-ja regularna |z-a|<R i neka je nula reda K
1
važi:
1. f(z)=(z-a)
k
g(z), g(z) je regularna u disku |z-a|<R
2.
) (
) ( '
) ( lim
z f
z f
a z k
a z
÷ =
÷
. Po ovoj formuli se može naći red nule.
3. Ako f-ja nije identički=0 tada postoji o>0 tako da u disku |z-a|<o nema drugih nula osim a.

56. Izolovani singulariteti, vrste izolovanih singulariteta

D: Neka je f regularna f-ja u , 0 , 0 > < ÷ < c c a z a nema izvod u tački a, kažemo da f-ja f ima u tački a
izolovani singularitet: a je izolovani singularitet ako je f diferencijabilna u svim tačkama c-okoline osim u
samoj tački a.
D: Kažemo da f-ja ima izol. singul. u · ukoliko f-ja f(1/t) ima singul. u tački t=0.
D: Svaka f-ja koja ima izol. singul. u tački a u toj tački mora imati u prekid. Stoga izol. singul. klasifikujemo
prema vrsti prekida:
1) otklonjiv singul. ako je ( ) , lim C z f
a z
e
÷

2) pol ako je ( )
( )
, 0
1
lim lim
|
|
.
|

\
|
= · =
÷ ÷
z f
z f
a z a z

3) esencijalni ako ( ) z f
a z÷
lim ne postoji (konačan ili beskonačan).
T: Veza između Loranovog reda i singulariteta. Neka je f regularna u oblasti { } R a z C z G < ÷ < e = 0 gde
je z=a izol. singul. Posmatrajmo L. red f-je ( ) ( )
¿

· ÷
÷ =
n
n
a z C z f , tada:
1) z=a je otklonjiv singul. akko su svi koeficijenti u glavnom delu L. razvoja jednaki 0, tj L. red
( ) ( )
¿

=
÷ =
0 n
n
n
a z C z f ;
2) z=a je pol akko glavni deo sadrži bar jedan ili samo konačno mnogo članova različitih od nule;
3) z=a je esencijalni singul. akko glavni deo L. reda sadrži beskonačno mnogo članova različitih od nule.

57. Teorema o ostacima

D: Koeficijent C
-1
u glavnom delu po stepenima z-a u disku |z-a|<R naziva se ostatak f-je f(z) u z=a.
1
) ( Re
÷
=
= C z f s
a z
a računa se po formuli
}
=
÷
C
dz z f
i
C ) (
2
1
1
t
gde je C bilo koja kontura u oblasti prstena u
kojoj L. red konvergira.
T: Neka je f-ja analitička u oblasti D koja je ograničena konturom C, pri čemu je na C f-ja regularna, u
oblasti D ima singularitete z1, z2,...Zm, tada je
¿
}
=
=
=
m
k
z z
C
z f s i dz z f
k
1
) ( Re 2 ) ( t , gde je C pozitivno orijentisana
sama kontura.
Dokaz:
Oko svakog singulariteta z
k
opisujemo kruz. c
k
dovoljno malog poluprečnika |z-z
k
|=r
k
takvu da je f regularna
u oblasti 0<|z-z
k
|<r
k
.
¿ ¿ ¿
} }
=
=
=
=
=
= ÷
= = =
m
k
z z
m
k
z z
m
k
r z z C
z f s i z f s i dz z f dz z f
k k
k k
1 1 1
| |
) ( Re 2 ) ( Re 2 ) ( ) ( t t


58. Pravila nalaženja ostataka

1) Ostatak u konačnoj tački jednak je nuli ako je f-ja u toj tački regularna ili ima otklonjiv singularitet; za
tačku z=· ovo pravilo ne važi;
2) Ako je tačka a pol reda k, tada je
1
)) ( ) (( lim
)! 1 (
1
) ( Re
÷
÷ ÷
÷
÷
=
k k
a z a z
z f a z
k
z f s
k
;
3)Za f-ju f(z) koja je analitička (ima konačno mnogo singulariteta) zbir svih ostataka u proširenoj
kompleksnoj ravni je jednak nuli
n
m
k
z z z
z z z z f s z f s
k
,.... , 0 ) ( Re ) ( Re
2 1
1
= +
¿
=
· = =


59. I, II i III Žordanova lema

I lema: neka je f analitička funkcija u oblasti D
R
i regularna na granici te oblasti osim u tački z
0
gde može
imati pol I reda. Ako je ( ) ( ) A z f z z
z z
= ÷
÷
0
0
lim tada je ( ) A i dz z f
R
C
R
o =
}
÷0
lim .
dokaz: ( ) ( ) ( ) ( )
( )
; ,
0 0
0 0
z z
z g
z z
A
z f z z A z f z z
÷
+
÷
= ÷ ÷ ÷ ( ) ( )
0
0 z z z g ÷ ÷ ,
( )( ) ( ) c o o c < ¬ < < ÷ > - > ¬ z g R z z
0
0 0 , ( ) +
÷
=
} }
R R
C C
z z
dz
A dz z f
0

( ) ( )
( )
; 0 , ;
0
0 0 0 0
z z
R
R
z z
dz
dz
z z
z g
z z
dz z g
z z
dz z g
R R R R
C C C C
÷ ÷ =
·
=
÷
s
÷
s
÷ ÷
+
} } } }
co co
o
c c drugi int. (
( )
}
÷
R
C
z z
dz z g
0
)
iščezava kada z÷z
0
;
} }
=
·
·
=
(
¸
(

¸

· =
· = ÷
=
÷
o
o
0
0
0
. Ai dt
e R
e iR
A
dt e iR dz
e R z z
z z
dz
A
it
it
it
it
C
r

II lema: neka su ispunjeni uslovi iz prethodne leme. Ako je ( ) ( ) A z f z z
z
= ÷
· ÷
0
lim i zeD
·
tada je
( ) A i dz z f
R
C
R
o =
}
· ÷
lim .
III lema: neka je D
R
oblast na slici gde je z0=0, a poluprave koje zatvaraju odblast D
R
su pozitivan i
negativan deo x-ose. Ako su ispunjeni uslovi iz leme I i ako je ( ) 0 lim =
· ÷
z f
z
i Imz>0 tada je
( ) . 0 lim =
}
· ÷
dz z f e
imz
z

dokaz: za c>0 postoji R
0
tako da je ( ) c < z f za svako Imz>0,
0
R z > . Neka R>R
0
, tada vršimo
transformaciju:,
( )
( )
( )
( )
} } }
· = · =
(
¸
(

¸

· =
< < · =
= =
+ ·
t
u u u
t
u
u
u
u
u
t u u
0
sin cos
0
0 ,
i imR i i e R im
i
i
C
imz
R
e iR d e e R f e iR
d e iR dz
e R z
dz z f e I
i
R
( ) ( ) ,
0
sin cos
u u
u
t
u u u u u
d e e R f e e iR d e e R f
i i mR imR i i
}
· · = · ·
÷
( ) < · s
}
÷
u
t
u u
d e R f e R I
i mR
R
0
sin


} }
÷ ÷
=
2
0
sin
0
sin
2
t
u
t
u
u c u c d e R d e R
mR mR
(smena t–u=o), po J. nejedn. ,
2
sin u
t
u > (ue(0,t/2)) pa je
t
u
u
u
t
u
mR
mR
e e
mR
mR
2
sin
2
sin
÷
÷
< ¬ ÷ s ÷ .
·
÷
· = <
}
÷
mR
R d e R I
mR
R
2
2 2
2 /
0
2
t
c u c
t
u
t
( ) ( ). 0 1 1
2
2
· ÷ ÷ s ÷ =
|
|
.
|

\
|
÷ ·
÷
· ÷
R
m
e
m
e
mR
mR
ct ct
t
t


60. Dirihleova teorema, Razvoj funkcije u Furijeov red na [a, b]

Neka je F(x) neprekidna f-ja na [-t,t] izuzev možda u konačno mnogo tačaka tog intervala u kojima može
imati prekide prve vrste i ako u istom intervalu ima konačno mnogo ekstremuma onda Fur. red funkcije F(x)
na intervalu (-t,t) konvergira ka f-ji S(x), tako da je F(x)=S(x) za xe(-t,t) u kojima je f-ja F(x) neprekidna
i = ) (
0
x S
2
) 0 ( ) 0 (
0 0
+ + ÷ x F x F
u svim tačkama x
0
u kojima f-ja ima prekid prve vrste.
Opšti slučaj [-l, l]
[-t,t]÷[-l, l] t
l
x
t
= ¬ + + =
¿

=
l
x
n b
l
x
n a
a
x F
n
n
n
t t
sin cos
2
) (
1
0

... 1 , 0 ; cos ) (
1
= =
}
÷
n dx
l
x
n x F
l
a
l
l
n
t
... 2 , 1 ; sin ) (
1
= =
}
÷
n dx
l
x
n x F
l
b
l
l
n
t

Specijalno ako je F(x) parna na [-l, l]: ... 1 , 0 ; cos ) (
2
, 0
0
= = =
}
n dx
l
x
n x F
l
a b
l
n n
t

l
x
n a
a
x F
n
n
t
¿

=
+ =
1
0
cos
2
) ( . Ako je F(x) neparna na [-l, l]:
... 2 , 1 ; sin ) (
2
, 0
0
= = =
}
n dx
l
x
n x F
l
b a
l
n n
t
l
x
n a
a
x F
n
n
t
¿

=
+ =
1
0
cos
2
) ( . Na segmentu [a,b]:
.
2
sin ) (
2
...
2
cos ) (
2
dx
a b
x n
x F
a b
b dx
a b
x n
x F
a b
a
b
a
n
b
a
n
÷ ÷
=
÷ ÷
=
} }
t t

a b
x n
b
a b
x n
a
a
x F
n
n
n
÷
+
÷
+ =
¿

=
t t 2
sin
2
cos
2
) (
1
0
.

61. Razvoj funkcije u kosinusni red, razvoj funkcije u sinusni red

U kosinusni red
¦
¹
¦
´
¦
÷ s s ÷ ÷
< < ÷
s s
=
a x b x F
a x a
b x a x F
x G
); (
; 0
); (
) ( G(x) je parna. Na [-b,b] mozemo razviti G(x)
0 =
n
b ) cos ) ( 0 (
2
cos ) (
2
cos ) (
1
0 0
dx
b
x
n x F
b
dx
b
x
n x G
b
dx
b
x
n x G
b
a
b
a
a b b
b
n
t t t
} } } }
+ = = =
÷

= + = ¬
¿
·
=
n
n
n
a
a
b
x
n a x F ;
2
cos ) (
0
1
t
dx
b
x
n x F
b
b
a
t
}
cos ) (
2

U sinusni red
¦
¹
¦
´
¦
÷ s s ÷ ÷
< < ÷
s s
=
a x b x F
a x a
b x a x F
x G
); (
; 0
); (
) ( G(x) je neparna G(-x)=-G(x). Na [-b,b] mozemo razviti G(x)
0 =
n
a ) sin ) ( sin 0 (
2
sin ) (
2
sin ) (
1
0 0
dx
b
x
n x F dx
b
x
n
b
dx
b
x
n x G
b
dx
b
x
n x G
b
b
b
a
a b b
b
n
t t t t
} } } }
+ = = =
÷

= = ¬
¿
·
=
n
n
n
b
b
x
n b x F ; sin ) (
1
t
dx
b
x
n x F
b
b
a
t
}
sin ) (
2


62. Furijeov integral

[-l,l]
f(x)=
l
x
k b
l
x
k a
a
k
k
k
t t
sin cos
2
1
0
+ +
¿
·
=
. Ako pustimo da l÷+·, šta se dešava?
dt
l
t
k t f
l
b dt
l
t
k t f
l
a dt t f
l
a
l
l
k
l
l
k
l
l
t t
} } }
÷ ÷ ÷
= = = sin ) (
1
; cos ) (
1
; ) (
1
0
. Pretpostavimo da je f-ja t÷f(t) apsolutno
integrabilna na R, odnosno
}
·
· ÷
+· < dt t f | ) ( | .
dt
l
x t k
t f
l
dt t f
l
dt
l
x k
l
t k
l
x k
l
t k
t f
l
dt t f
l
x f
k
l
l
l
l
k
l
l
l
l
) (
cos ) (
1
) (
2
1
] sin sin cos cos )[ (
1
) (
2
1
) (
1 1
÷
+ = + + =
¿
} }
¿
} }
·
=
÷ ÷
·
=
÷ ÷
t t t t t
l l
k
l l
k k k k
t
e e e
t
e
t
e
t
e = ÷ = A = = =
+1 2 1
; ;.....;
2
;
dt x t t f d x f dt t f
l
l d dt x t t f dt t f
l
x f
l
l
k
k
k
l
l
l
l
) ( cos ) (
1
) ( , 0 ) (
2
1
) ) ( cos ) ( (
1
) (
2
1
) (
1
1
÷ = = · ÷ ÷ + =
} } }
¿
} }
·
· ÷
·
÷
·
=
÷ ÷
e e
t
e e
t
Dalje je,
} } } }
·
· ÷
·
· ÷
· ·
= = + = dt t t f B dt t t f A d t B d t A x f e e e e e e e
t
e e e
t
sin ) ( ) ( cos ) ( ) ( sin ) (
1
cos ) (
1
) (
0 0
.
63. Laplasova transformacija - definicija, primeri, osobine (sve teoreme),
periodične funkcije, konvolucija i osobine

Pojam originala
D: Originalom se naziva svaka kompleksna funkcija realne promenljive t (t÷f(t)) koja ispunjava sledeće
uslove:
a) ¬t <0, f(t)=0 - kauzalnost
b) ekponencijalna ograničenost: - konstante M i s
0
takve da ¬t |f(t)|sMe
sot
c) F-ja je integrabilna na svakom konačnom intervalu sadržanom u intervalu [0,a], a<·.
Da bismo istakli da je je f-ja kauzalna, definiše se Heavisideova funkcija l÷h(l):
¦
¹
¦
´
¦
>
=
<
=
0
0 2 / 1
0 , 0
) (
l l
l
l
l h
D. Laplasove transormacije: Ako je f(t) original, Laplasova transormacija F(s) f-je f(t) je

0
( ) ( )
st
F s e f t dt
·
÷
=
}
.
;
1
. ;
1
)) (cos( ;.
1
1
sin ;
1
1
sin )) (sin( .
1
1 ;
1
1 )) ( (
2 2
0
2
0
÷
÷
+
=
+
÷
+
= = ÷ = =
} }

÷

÷
s
s
e
s
s
t L
s
t
s
tdt e t L
s s
dt e t h L
t st st
Osobine L. t.
1) Linearnost )) ( ( ) ( ) ) ( ( ) ) ( (
1 1
0 0
1 1
t f L c dt t f e c dt t f c e t f c L
k
n
k
k
n
k
k
st
k
n
k
k k
st
n
k
k k ¿ ¿
} }
¿ ¿
= =
·
÷
·
=
÷
=
= = =
2) Teorema o sličnosti L(f(t))=F(s)÷L(f(at))=1/a·F(1/a), a=0. Dokaz:
} }
·
÷
·
÷
= = = =
0 0
) (
1
) (
1
)) ( ( , , ) ( )) ( (
a
s
F
a
d f e
a
at f L at dt at f e at f L
a
s
st
t t t
t

3) Teorema o diferenciranju originala L(f(t))=F(s)÷L(f’(t))=sF(s)-f(0)
Dokaz:
} }
·
÷ ÷
·
÷
+ ÷ = +
·
= =
0 0
) ( ) 0 ( ) (
0
) ( ) ( ' )) ( ' ( s sF f dt t f e s t f e dt t f e t f L
st st st
. Ovu formulu mozemo prosiriti i na drugi
izvod: ) 0 ( ' )) 0 ( ) ( ) 0 ( ' )) 0 ( ) ( ( ) ))' ( ' (( )) ( ' ' (
2
f sf s F s f f s sF s t f L t f L ÷ ÷ = ÷ ÷ = = .
Opsti slučaj: ) 0 ( ... ) 0 ( ' ) 0 ( ) ( )) ( (
1 2 1 ) ( ÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷ ÷ =
n n n n n
f f s f s s F s t f L
4) teorema diferenciranja slike ) ( ) 1 ( )) ( ( ) ( )) ( ( s F t f t L s F t f L
n n n
÷ = ÷ = .
Primer:
2
2 2 ' ' 2
) 2 (
1
)'
2
1
( ) (
2
1
) ( ) ( )) ( ( ) ( ' )) ( (
÷
=
÷
÷ = · ÷
÷
= = ÷ =
s s
e t L
s
e L s F t f t L s F t tf L
t t
1
! 1
) 1 ( ) 1 ( ) (
+
= |
.
|

\
|
÷ = · =
n
n
n n n
s
n
s
t L t L

5) teorema o integraciji originala
s
s F
d f L s F l f L
l
) (
) ( ( ) ( )) ( (
0
= ÷ =
}
t t .
) (
1
) (
1
0
) ( ) ) ( ( ) ( (
0 0 0 0 0
s F
s
dl l f e
s
d f
s
e
dt d f e d f L
sl
l st l
sl
l
= ÷ +
· ÷
= =
} } } } }
·
÷
÷ ·
÷
t t t t t t
6) teorema o pomeranju ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( a s F t f e L s F t f L
at
÷ = ÷ = .
i
e e
t
a s
n
t e L
s
t e L
t i t i
n
n at t
2
sin
) (
!
) (
) 3 (
2
) (
1 2
3
e e
e
÷
+
÷
=
÷
=
÷
=
7) teorema o kašnjenju ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( s F s t f L s F t f L
st
t
÷
= ÷ ÷ = .
8) L. Transormacija periodicne f. f(t+T)=f(t) tada je
}
÷
÷
÷
=
T
su
sT
du u f e
e
t f L
0
) (
1
1
)) ( ( .
KONVOLUCIJA FUNKCIJA.
Definicija. Neka su funkcije f(t) i g(t) originali. Integral:
}
t t ÷ · t
t
0
d ) t ( g ) ( f

naziva se konvolucija funkcija f i g. Konvolucija se označava sa:
) t ( g ) t ( f -
,
) t )( g f ( -
ili
g f -
.
Osobine konvolucije.
Komutativnost:
) t ( f ) t ( g ) t ( g ) t ( f - = -

Distributivnost:
h f g f ) h g ( f - + - = + -
,
f h f g f ) h g ( - + - = - +

Asocijativnost:
) h g ( f h ) g f ( - - = - -

Laplasova transformacija konvolucije.
Neka je:
) p ( F )) t ( f ( L =
i
) p ( G )) t ( g ( L =
. Tada je:
) p ( G ) p ( F )) t )( g f (( L · = -
.

56. Izolovani singulariteti, vrste izolovanih singulariteta 57. Teorema o ostacima 58. Pravila nalaženja ostataka 59. I, II i III Žordanova lema 60. Dirihleova teorema, Razvoj funkcije u Furijeov red na [a, b] 61. Razvoj funkcije u kosinusni red, razvoj funkcije u sinusni red 62. Furijeov integral 63. Laplasova transformacija - definicija, primeri, osobine (sve teoreme), periodične funkcije, konvolucija i osobine

1. Funkcije n promenljivih
x=(x1,x2,...xn) Rn - uređena n-torka. (Rn,+,-) vektorski prostor. x,yRn tako da važi: x+y=(x1+x1,x2+y2, ...., xn+yn) (sabiranje vektora) x=( x1, x2, ..., xn) (množenje skalarom)
1

 n 2 2 Metrika - rastojanje između 2 tačke u Rn: d ( x, y )     xk  yk   .  k 1 
1

 n 2 2 Norma - x    xk  .  k 1  D: Rn sa definisanom normom čini normirani vektorski prostor. D: Pod f-jom od n promenljivih podrazumevamo preslikavanje ƒ nekog skupa DRn u skup R f:DR. F-ja f dodeljuje proizvoljnom elementu xD jedan i samo jedan element yR i piše se y = f(x) = f(x1, x2, ... , xn).

2. Diferencijal funkcije vise promenljivih
Za f-ju f(x) kažemo da je neprekidna u tački  ukoliko D i lim f ( x)  f ( ) .
x 

n f ( ) f ( ) Neka je data tačka  (1, 2,,... n); df()=df(x)|x==   xi   d xi . i 1 xi i 1 x i

n

 f ( ) f ( ) f ( )   f f   ,  ,grad f ()=   x y   x , x ,... x  .     1 2 n  T: Ako je f diferencijabilna, ako xf(x) u tački , tada ona u toj tački ima konačne parcijalne izvode po svim promenljivim i važi da je f(x+)-f() = df() + o( h ), h0.

Za n=2 df(x0, y0) =

f ( x0 , y0 ) f ( x0 , y0 ) dx  dy ; grad f = x y

T: Ako u nekoj okolini tačke   parcijalni izvodi f-je f po svim promemljivim i neprekidni su tada je f-ja f neprekidna u tački . Pretpostavimo da je data f-ja ƒ:RnR (nN) i fiksirana tačka a  ( a1 ,..., an )  R n i takođe da je ƒ definisana u bar nekoj okolini tačke a, ta okolina neka je K(a,0) gde je 0 konstanta>0. Za f-ju ƒ kažemo da ima prvi totalan diferencijal u tački a ako postoje konstante AkR 1  k  n  takve da važi jednakost

f (a1  h1 , a2  h2 ,..., an  hn )  f (a1 , a2 ,..., an )  A1h1  A2 h2  ...  An hn   (  ) , gde je 1 4 4 42 4 4 43 n  Ak hk
k 1

(i)   h  h  ...  h   h1 ,..., hn  (ii) f-ja  : R  R, takva da je ispunjen sledeći us.: lim
2 1 2 2 2 n
n

 0 

( )  0; 

Ako je sve tako, tada se ova suma  Ak hk naziva 1. tot. difer. f-je ƒ u tački a , i ta suma se označava
k 1

d f (a )  d f (a1 ,..., an ) . Napomena: U slučaju da se dimenzija prostora svede na n=1, ovaj pojam je uveden tako da se u tom slučaju totalan diferencijal redukuje na totalan diferencijal f-je jednog realnog argumenta.

1

1

3. Parcijalni izvodi I reda
Pretpostavimo da je data f-ja ƒ:RnR (nN) i fiks. Tač. a  ( a1 ,..., an )  R n i takođe da je ƒ definisana u bar nekoj okolini tačke a, ta okolina neka je K(a,0) gde je 0 konst.>0. Za f-ju ƒ kažemo da ima 1.totalan difer. u tački a ako postoje konst. AkR 1  k  n  takve da važi jednakost

an ) . . a2 ... y0) onda  parc..  An hn   (  ) .. prvi se naziva totalni difer... f-je ƒ u tački a . Parcijalni izvodi višeg reda d 2 f  d( f f f f f f dx  dy)  d ( )dx  d ( )dy  d 2 x  d 2 y  x x x y x y 2 f 2 2 f 2 2 f 2 f f dx  2 dy  2 d x  d 2x  d 2 y 2 x y xy x y dn f ( n n f f n  f dx  dy) n f ( x.. Ako pretpostavimo da su xk beskonacno male n velicine tada je  p x k i 1 k linearna kombinacija prirastaja. Razlike (xi-ai)= (xi) nazivaju se prirastajima nezavisno promenljive xi.f (a1  h1 .  ( X . tada se ova suma A h k 1 k k naziva 1..xn)-f(a1.. a2... X  A  p x k i 1 k - naziva i glavna vrednost prirastaja funkcije. xn)f(x1... xn) i neka je data tacka A(a1... gde je 1 4 4 42 4 4 43 n  Ak hk k 1 2 2 (i)   h12  h2  ... y0 ) f ( x0 . A)   x k  k 1 2 n  (x k 1 k  ak ) 2 .. takva da je ispunjen sledeći uslov: lim n ( ) 0  0   Ako je sve to tako.totalan difer. D2: Kaze se da je funkcija diferencijabilna u tacki A ako se totalni prirastaj f-je f u tacki A moze prikazati kao n f ( A)   pk xk  w( X )  ( X . x2. . p k su numer.. y0 ) f(x0+x. y )    k  k nk (dx) k (dy ) n k x x k  0   x y Ako su x i y nezavisne promenljive onda d 2x=0 i d2 y=0. A) ... x y 4. an  hn )  f (a1 . an). ovaj pojam je uveden tako da se u tom slučaju totalan diferencijal redukuje na totalan diferencijal f-je jednog realnog argumenta...y0+y)-f(x0. Napomena: U slučaju da se dimenzija prostora svede na n=1.  hn   h1 . d 2 f  (   dx  dy ) 2 x y .x2....y0) = x  y   ( x  y ) . hn  (ii) f-ja  : R   R... a w je funkcija koja ima osobinu da je i 1 n X  A lim w( X )  w( A)  0. Prirastaj f(A) je zbir dva izraza.. a2. oznacava se df(A). x2.. . 5. koef. D1: Razlike f(X)-f(A)=f(x1. Diferencijabilnost funkcije n promenljivih Neka je u nekoj oblasti D def. izvodi po x i y u (x0.. f-ja vise promenljivih (x1. Ako je f diferenc.. tj istog reda je kao i prirastaj... i ta suma se označava d 1 f (a)  d 1 f (a1 .. f-je u tacki A.an)=f(A) naziva se totalni prirastaj f-je u tacki A. an )  A1h1  A2 h2  . bog toga se glavni difer.. Drugi sabirak je n beskonacno mala velicina viseg reda nego prvi sabirak i lim w( X )  0 . u (x0.. a2  h2 . y0) i važi jednakost: x + y0 tada je f ( x0 .

dimx=n. f-ja je difer..   x   x .xn).  f1 f1   x x   Df   Df   D( f1.v0) i neka su u i v dif. v0 )  du  dv u v f  f (u.2 f 2 f i definisani u okolini tačke (x0.yn=fn(x1.xn )... y 0 ) neprekidni u toj tački tada važi jednakost  . izvode po svim promenljivima.. tada je difer.y0) i neka je u0=u(x0.. Fy  0 F x y dx Fy y n n F F n y F F y F(x1.. y )) df  f x dx  f y dy * df  f u du  f v dv  f u (u x dx  u y dy)  f v (v x dx  v y dy )  ( f u u x  f v v x ) dx  ( f u u y  f v v y ) dy * * Iz * i ** sledi f x  f u u x  f v v x f y  fuu y  fvv y .x2. u tački (x0.y0) koji odgovara f (u 0 ..v)f(u...... y0) i xy yx  2 f ( x0 .. Ako su x i y istih dimenzija onda su ovo kvadratne matrice pa se njihove  Dt  mxk  Dx  mxn  Dt  nxk D  determinante nazivaju Jakobijan.y0).v).x2...f2. u nekoj tački (u0.. diferencijabilna f-ja 2 promenljive.y)=0.f2... Jakobijan Neka su f-je f1... tada možemo reći da je kao izvod složene funkcije Jakobijeva matrica  Dy   Dy   Dx          . y ).xn def.. n z f u k  xi i 1 u k xi Funkcija n promenljivih.xn).) 7. dF(x.. J=det  y   Dx  8. f n. i  1... y2=f2(x1...xn). z=f(u1(x1.   dxi   x dxi  0   ( x  y x )dxi  0. Parcijalni izvodi složenih funkcija u=u(x. v)  f (u ( x. n  yi i 1 i i 1 xi i 1 i i .fn funkcije od n nezavavisno promenljivih x1.. dimy=m. F F F F dy dF(x.xn).y)=0  dx  dy  0. Ovom relacijom definisano je preslikavanje koje svakoj tački x( x1 . matrica (**) naziva se Jakobijeva matrica preslikavanja.z)     2u  2u  2u  2u  2u  2u d 2 u  ( dx  dy  dz ) 2 u  2 (dx) 2  2 (dy) 2  2 dz 2  2( dxdy  dxdz  dzdy) x y z x y z xy xz zy T: O invarijantnosti diferencijala: (u. ako je u=f(x) i x=f(t).x2. xn .y)=0. xn )  D pridružuje tačku y( y1 . y 0 )  2 f ( x0 .. dimt=k. na domenu DRn i to tako da je y1=f1(x1.x2.. izvodi 6.. u2(x1.y0) i v0=v(x0. y n )  R n . )            x1 xn    Jakobijeva matrica ima ulogu izvoda preslikavnja. v0 ) priraštaju x i y jednak df (u 0 . Ako f-je f1.fn imaju neprekidne parc. xy yx T: Švarcova teorema: Ako su mešoviti parc.... f-je argumenata x i y u tački (x0. )  n  1    (**) f n f n   Dx   Dy   D ( x1.y.. Preslikavanje u više dimenzija... v( x..xn)=0. Implicitno zadata funkcija Posmatramo f-ju F(x. v0 ) f (u 0 .

y1.... Tejlorov razvoj je n 1 1 f ( x)  f (a )   d k f (a )  d n1 f (a   ( x  a )). i= 1. Tejlorova formula Za f-je jedne nezavisno promenljive xf(x) koja je u tački x=a difer.y) početak Tejlorovog razvoja: a= ( .. Fm(x1..ym)=0 i neka je T0=(x01..0    1 dxi  xi  xi  ai (n  1)! k 1 k! Za funkciju dve promenljive f(x..  ) f ( x..Fm definisane. ( ( x   )  ( y   )) n f ( . F2(x1. D: Sedlasta tačka .  ) 1   ( x   )( y   ))  . g’(x)=  0.. Postoji g’(x)= | x1  a1 x1 f (a) f (a) (Fermaova t-ma). . f (a ) xg(x)=f(x...xn. Fiksiramo prvu komponentu i posmatramo f-ju. u kojima su parc. izvode u tački a u kojoj ima lokalni ekstremum tada je grad f(a)=0 f (a) f (a) ( .  )  Rn xy n! x y 1 Rn  d n 1 f (   ( x   ).xn..an). 9...y1. .. u nekoj okolini tacke a (aRn).ym)=0. Lokalni ekstremumi D: Ako postoji okolina U0 tačke X0.. Karakter stacionarnih tačaka .  ) f ( ... Za ove tačke kažemo da su kandidati da budu lokalni ekstremumi.0    1 x  a  x k! (n  1)! k 1 T: Neka je xf(x) definisana u nekoj oblasti DRn i n+1 diferenc. tada je n 1 1 f ( x )  f ( a )   d k f ( a )  Rn Rn  d n1 f (a   ( x  a ))... n+1 puta. x1 xn Dokaz.. tako D ( y1.a2... f(x)f(a)...F x F F y y F  0  i (  0) F xi y xi xi y y T:Teorema o egzistenciji implicitno zadate f-je:Neka je dat sistem jednačina S: F1(x1.xn).. izvodi po svim promenljivim=0 nazivaju se stacionarne.. m .  )  2 f ( . Fm.. za koju je f(X0)=f(X) . Lokalni max u tački a..y01.. y m.ym)=0. fm. 11.. Pretpostavimo da su f-je F1.kad u stac.. izvodi u toj tacki su 0) xi xi D: Tačke X1. tački nije lokalni ekstremum.  )  (x   )  (y  )  ( (x  )2  ( y   )2  2 2 x y 2! x y  2 f ( ... X2.. y )  f ( ..    ( y   ) 0    1 (n  1)! 10. ) da u nekoj okolini tačke T0 važi yi=fi(x1....  0 (i  2.xn.y0 m) jedno njegovo resenje. T: Ako funkcija ima sve parc.y1. Xn. Ako je funkcija f(X0)=f(X) ...n)  gradf (a)  0 (svi parc. jer su u njima ispunjeni potrebni uslovi da budu ekstremumi. Ako f-ja u nekoj oblasti ima parcijalne izvode =0 tada će ona imati ekstremne vrednosti samo u toj oblasti gde su stacionarne tačke. To znači da postoje dopunski uslovi da bi u njima bili ekstremumi.f(X0)<0 ima lokalni maksimum u X0.  0 )..x0n.. neprekidne i diferencijabilne u nekoj okolini tačke T0 pri čemu D( F1.  ) f ( .  ) 1  2 f ( .. U={xRn| |xi-ai|<}. ) je Jakobijan u svim tackama te okoline  0 . f-ja f ima lokalni minimum u tački X0. postoji okolina U.. tada postoje jedinstveno određene f-je f1..f(X0)>0 XU0..

xn) =  Aij xi x j  A11 x1  . tačke već se moraju posmatrati difencijali višeg reda ili direktno 2f(a) u toj tački.i 12.min a ako je A<0 (C<0). def. ne može se ništa reći o karakteru stac. Znak f(x)-f(a) zavisi od d2f(a).. znak zavisi samo od y. Ako d2f(a) menja znak u a.. 2 A=0. n n  2 f (a) d 2 f ( a )   dxi dx j  A11 (dx1 ) 2  A22 (dx 2 ) 2 .y)=Ax2=2Bxy+Cy2= Ax 2 (1  2 B  C ( ) 2 ) ... 0 x1 xn U okolini tačke a: f ( x)  f (a)  1 / 2d 2 f (a)  o(|| x  a ||) 2 x  a. ni neg. Kvadratna forma je pozitivno definitna ako su svi glavni minori determ |Aij| pozitivni.Ann ( dxn ) 2  A12 dx1 dx2  ... ako je za x0 d2f(a)<0. B=0 F=Cy2. Hesijan. Silvesterov kriterijum nije odluciv. a negativno definitivna ako su glavni minori |Aij| alternativnog znaka s tim da je A11<0. 2 2 14. Kvadratna forma je pozitivno definitna ako je F(x)>0 za xRn. Uslovni ekstremumi . 13.x2. Određivanje znaka kvadratne forme D: Tačke X1. tada f-ja nema ekstremnih vrednosti u toj tački. tada f-ja ima lokalni min u tački a. BK0 F=y(2Bx+Cy).. Silvesterov kriterijum n i n j F(x1. višeg reda.n dxn 1 dxn i j x i x j 2 Za n=2 d f ( a)  A(dx) 2  C ( dy) 2  2 Bdxdy A=Fxx(a) B+Fxy(a) C =Fyy(a) y y F(x. minori ove determ različiti od 0 ali forma nije ni poz. A Zaključak: 1D=B2-AC<0 A>0 (C>0) . Međutim ako je bar 1 od gl. 2 D>0.Ann xn . tj ako u svakoj okoline tački a postoje tačke u kojima je d2f(a)<0 kao i d 2f(a)>0 onda f-ja nema ekstremuma u toj tački (sedlasta tačka). A x A x 1 A=0. a negativno definitivna ako je F(x)<0 za xRn.. Ako je za x0 d2f(a)>0.. a ako je negativno definitivna u toj tački. ima min. | Aij | 2 i  f 2 f xn x1 xn 2 Silvesterov kriterijum: Ako je kvadratna forma pozitivno definitna u nekoj tački f-ja u toj tački. u kojima su parcijalni izvodi po svim promenljivim =0 nazivaju se stacionarne tačke. diskrim<0 A x A x 4 B 2 4C  2   0  B 2  AC  0  AC  B 2  AC  0 i A A C  0  (t)>0 sgnF=sgnA=sgnC. kvadratna forma menja znak i funkcija u toj tački nema ekstremne vrednosti (sedlasta tačka). grad f(a)=0 f (a ) f (a ) . Ako je d 2f(a)=0.. ima max. 2 f 2 f 2 x1 xn x Simetrična determinanta. minora=0.An 1.. 3 D=0=B2-AC tada se funkcija  anulira u nekoj tački t0 pa su potrebni diferenc. tada f-ja ima lokalni max u tački a. Ukoliko su svi gl.. df(a)=0. 3 AK0 F= Ax 2 (1  2 B y  C ( y ) 2 ) nema realnih resenja. Xn.max. X2.

y). Fy. z=z(t) kažemo da je glatka ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1f-je x. u stacionar. sa parc.Kod njih se pored funkcije daje 1 ili više veza između nezav. Xn).y)=0 posmatra se pomoćna f-ja F(x. (x. Ako tačka M0(x0.y. t2   a . To je k uslova.k(x)=0. na I. z  t2     Za krivu C zadatu u parametarskom obliku j-na x=x(t). 2 sa neprekidnim izvodima Fx. )   ( . Jednačine moraju biti nezavisne.y(x)) d ( x. 1.y. z  t1     x t2  . k(x)=0 F(x1. y )  0 y y Lagranžova metoda parametara . kk(x). y=y(t). da je to vektor normale na ekviskalarnu povrs.y. Na osnovu osnovne osobine gradijenta. rešenje (1. n+k j-na.. Definicija glatke krive i glatke povrsi. Xn) 1(x)=0.y)=0.y).. y. b   t1  t2   x  t1  . xRn. tada kažemo da je površ S glatka. Uslov je 1(x)=0.multiplikatora: Da bismo odredili ekstremum f(x.. 3 zbir kvadrata izvoda >0. i postoje na I. y )  0 kod  : x x x y y y  U opštem slučaju.z0) čiji je vektor položaja r0 i koji pripada ovoj površi..  (x.)=f(x...  (x.. F  0 (n)  i ( x)  0 (k ) .. vektor normale je grad f u toj tački.. Langranžov metod: z=f(x. izvodom prvog i drugog reda.  ( x.  0  max xi x j 15. Da bi tačka bila stacion. k)=f(x1. x f(x).. tačkama ispitujemo određenost kvadratne forme diferencijala drugog reda pomoću fje F tj d2F z=f(x1. ) .z) kada je u=0.y.z neprek.y. 1k<n. tada kažemo da je kriva deo po deo glatka na I. Xn. na S.. 0  0  0   ( x. tako da su jedn. mora zadovoljavati uslove:   0.Neka je S površ u prostoru data j-nom S: F(x. izvodimo jednačinu tangente ravni i normale na površ čija je jednačina data u implicitnom obliku f(x. Pretpostavimo da je ova površ ekviskalarna površ funkcije u= f(x.y) i određujemo njene stacionarne tačke koje su iste kao i F f  F f  F 0   0.z)=0.y. y  t2  . sve moraju biti dif.   x y x y x x x y f    0. tangetne ravni i normale .y’(x)). tada determinanta ovog sistema mora biti =0 f f f f   f  x y  0 ( . Glatka kriva je glatka ako se u svakoj tački može postaviti tangenta. Fz za svaku tačku S i 3Fx2+Fy2+Fz2>0.Tangentna ravan i normala Prosta kriva je ona koja nigde ne seče samu sebe (osim u krajnjoj tački).z)=0 i 1neprekinda i diferenc. Glatke površi . po t. y ( x)) f f    0  1  y ( x)  0  1  y ( x)  0 Ako ovo posmatramo kao sistem koji ima dx x y x y netriv.y0.z su neprek. y  t1  . xf(x..11(x)-. Ako se kriva C može predstaviti kao unija konačno mnogo segmenata I i J na kojima je kriva glatka i x.y). Za krivu C kažemo da je prosta ako važi:  t1 .   2izvodi x. promenljivih. xi n i n j d 2 F   2F dxi dx j  0  min.. z su neprek.

Ako postoji realan broj I tako i 1 da za (  0)(  0)( )    | S ( f . x. dužina intervala Ai D: Rimanov integral f-je f(x) na intervalu [a. na X po nenegat.[ a . y ). n).. An=[ xn. Definicija integrala na metričkom prostoru (podela.x2].. X)   f ( i )m(Ai ) . m( Ai )  0 x .  .. akko I tako da je lim S   lim S   I || || 0 || || 0 nezavisno od podele Π. Ako ova jednakost važi onda je I   f ( x) dm( x) x 17. tada se f-ja m naziva mera a ova njena osobina aditivnost. .  .n. Za proizvoljnu podelu n Π=Π (A1. A2=[ x1. 2 ako A i BAB 3 za Apostoji konačo mnogo disjunktnih skupova Aitako da je A'=A1A2.x1]. y ).. 2..x i-1 )   f ( i )m(Ai ) . x)   M i m( Ai ) gde je mi  inf f ( x. vrednost postoji i nezavisna je od načina na koji se podele b konstruišu: I   f ( x)dx  (  0)(  0)( )    | S ( f . Ukoliko takva gran. Neka je X neprazan skup na kome su definisani metrika d.y). Norma podele je ||Π||= max(x i . D: Dijametar ćelije A. pri čemu pretpost.. polupsten i mera m. d je metrika.Ak.[a . Osobine integrala . 1 i n Formirajmo n i 1 n i 1 S(f.b] a<b. neke ćelije ||Π||= max A i 1 i n D: Integralna suma. pri čemu norma podele 0. S  ( f .x i-1 ) . An1.  . S  ( f .. Familija  se naziva poluprstenom a svaki neprazan i različt skup od X skup iz poluprstena  naziva se ćelija... Neka je f realna f-ja def. A2. biramo tacku iAi i=1. D: Neka je  familija podskupova od X za koju važ 1 x. x)   mi m( Ai ).. .[a.. An . Π=Π (A1.b] je granična vrednost integr. x n i 1 n i 1 D: Donja i gornja Rimanova suma. M i  sup f ( x.<xn-1<xn=b A1=[ a=x0. Ako I postoji kažemo da je funkcija integrabilna u skupu X po meri m. b]  I )   tada se broj I naziva integral f-je f u odnosu na meru m i pisemo I   f ( x)dm( x) . f f f x y z 16. 1.  ( r  r 0 ) gradf  0  f f f ( x  x0 )  ( y  y 0 )  ( z  z 0 ) x x x   r  r 0  gradf  x  x0 y  y 0 z  z 0   .b]. b]  I )   a D: Definicija mere: Neka je X dati neprazni skup i neka je m realna f-ja definisana na nekoj familiji skupova  koji su X pri čemu je m(AB)=m(A)+m(B) za svaka 2 disjunktna skupa tako da je AB. na skupu X. za >0 Π tako da je ||Π||<. y Ai x . a=x0<x1<. ćelija) Neka je xf(x) R [a. suma koja se dobija kada f∞.. b])   f ( i )(x i ..yA. y Ai T: Ograničena f-ja f je integr. m je mera od Ai . . Norma podele je najveći dijam. mera. 2. A2. diamA =sup d(x.. n) def integralnu sumu S(f. meri m( Ai )  0 .

C C C C Izračunava se .. z (t )) x 2  y 2  z 2 dt dt dt C   19. po koordinatama x.luka T1T2 m(TT2 )  x2  x1 n  S(f. z=z(t). Krivolinijski integral I vrste (po luku) Neka je C glatka kriva data u parametarskom obliku x=x(t). f(x) m( x)   f ( x)dm( x)    f ( x)dm( x)  X X f ( x)  g ( x). C C  f ( x. Početna tačka luka je A=. a krajnja B=.  f ( x.z C  f ( x. z )dy  R( x.y2. y . int. Ćelije su iste kao kod kriv. . z ) ds   f ( x (t ).  f ( x. Krivolinijski integral I i 1 vrste(po luku) Izračunava se  f ( x. gde su BC=0. y. tako definisana mera je nenegativna i nezavisna od orijentacije krive si  m(Ti 1Ti ) . T: O srednjoj vrednosti. Tn=B unutar svake ćelije (Ti 1Ti ) n  fiksiramo xi  (Ti 1Ti ) Formiramo S(f.y1. y=y(t).integ. y (t ). y.z1) T2(x2.T: Ako je f(x)1 tada je njen integral jednak meri skupa X  1dm( x)  m( X ) .Ai )  mA T: Integral je linearni operator def na skupu integr..  f ( x. xi  Ti-1Ti .  Mera . z)dy. z)dx. Ako su f i g integrabilne f-je na X po meri m onda je f+g integrabilno . Pod celom podrazumevamo bilo koji luk T iTi+1. y.dužina luka.  P( x. x  X :  f ( x)dm( x)   g ( x)dm . . Neka je f-ja neprekidna na X. .z2). x)  1m( Ai )   m( Ai )  m( A1  . Početna tačka luka je A=. f-ja. y. y. y. C ds dx         x2  y2  z2 . z)dy. z )dz.  t . z)dx. C)   f ( xi )s i .  t .s je mera na luku AB. vazi i nejednakost |  f ( x )dm( x) |  | f ( x)|| d m( x) | X X X X T: Ako je f-ja integrabilna na prostoru X . i 1 Krivol. a krajnja B=. z )ds . z)dz . tada  f ( x)dm( x)   f ( x)dm( x)   f ( x)dm( x) A B C T: m(x)0 i f-ja integrabilna na X. C je orijentisan u smeru u kome parametar t raste.R i vazi  (f ( x)  g ( x))dm( x )   f ( x)dm( x)    g ( x)dm( x) .  Podela Π: A=T0. z )dx  Q( x. tada postoji   X   f ( x)d m( x)  f ( )m( x) X 18.T1. x x x T: Ako je f-ja integrabilna na X.  D: Mera: T1(x1. x    f ( x. y. I vrste. z)dz. x n i 1 n i 1 Dokaz: S ( f . tada je f-ja ograničena. y=y(t). Sve tačke krive C su u prostoru X u kome važi Euklidska metrika. y.. T1i T2 su kranje tačke ćelije . z=z(t).  f ( x. Sve tačke krive C su u prostoru X u kome važi Euklidska metrika. y. C)   f ( xi )xi xi  xi-1  xi . Krivolinijski integral II vrste (po koordinatama) Neka je C glatka kriva data u parametarskom obliku x=x(t).y. onda je integrabilna na svakom skupu AX i ako je A=BC. y.

y. integr po koordinatama sveli smo na kriv. dz=cosdt.b] x [c. cos2+cos2+cos2=1.b]. Izmenom orijentacije luka. Ako je f integr. y )dxdy integrabilna na seg [a. y) dy   dy  f ( x.b]. z )dx  Q( x.  f ( x. a kod drugog se menja znak podintegralne f-je jer svi kosinusi promene znak jer vektor tangente promeni smer. Pod ćelijom  podrazumevaćemo podobl.Ako se promeni orijentacija krive. yf(x. y.površinu ćelije. 21. y ) dx a c c a a c c d T: Izračunavanje po proizvoljnoj oblasti. Za meru ćelije uzećemo m() . ako je x[a. Definicija dvojnog integrala Neka je u prostoru u oblasti R2 zadata zatv.) y ' R ( x(t ). na [g1(x). . y)dxdy    f ( x. oblasti D koja je takođe deo po deo glatka. integralnu sumu S(f...y) b d integrabilna na [c. tada je dx=cosdt. C  Pdx  Qdy  Rdz   ( P cos  Q cos   R cos )dt C Dakle krivol. osama. gde su g1 i g2 neprekidne na [a. y)dy.  dxdy  P D D D 22.d].b].y) integrabilna na pravougaoniku P=[a.y) na D def. y ) dy naziva dvostruki integral. dy=cosdt. Svođenje dvojnog integrala na dvostruki na proizvoljnoj oblasti Neka je dat pravougaink R: {(x. cyd} d D: Dvostruki integral. i ogran.b].y)|axb. y )dy i jednak je dvojnom integralu po P. specijalno za f(x.y)f(x. oblast D. z )dy  R( x. y)dxdy . y )dydx P a c T: Ako je f-ja f neprekidna na pravougoniku abcd tada je dvojni integral b d d b b d a b  P f ( x. y)dxdy  V .  P( x. po luku. y ) dydx   dx  f ( x.. Za f-ju f(x. Integral koji se dobija je i 1 dvojni integral f-je. .. y )dydx   dx a g 1( x )  f ( x.y)=1  f ( x. na D i ako je b g 2( x ) b g 2( x ) za x[a.) x'Q( x(t ). y=g2(x). a c  f ( x. Veza između krivolinijskog integrala I i II vrste Ako su ..d]. y. Podelu  čine disjunktne ćelije i čija je Ui=D. yi )m( i ) ..b] yf(x. g1(x)g2(x) za x[a. Biramo tačku po tačku u svakoj n ćeliji. y) dy) dx  dx  f ( x.g2(x)] tada je  D f ( x. tada se c b b d b d I1   F1 ( x) dx   (  f ( x.tada postoji dvostruki integral b d  dx  f ( x. x=b i krivama y=g1(k). Ako je fukcija xF1(x)=  f ( x. integral menja znak m(T1T2 )  x1  x2   ( x2  x1 ) C  20. a a c a c T: Ako je f-ja (x. z )dz   ( P ( x(t ). y )dydx    f ( x. y)dxdy   a g 1( x )  f ( x. D)   f ( xi ... Granica te oblasti je deo po deo glatka.) z' )dt  Napomena. y) dxdy    f ( x.  uglovi koje tangenta u proizvoljnim tackama kribe C zaklapa sa koordin.y) integr. . Neka je D ograničena oblast pravama x=a. prvi integral menja znak..

y. y )dxdy P  DU ( P \ D ) D P\D D d g1( x ) g 2( x ) d g 2( x ) g 2(x)  f * ( x. početku.. y )dxdy   f * ( x. Fine oblasti Dograničena površina koja je glatka. y)dxdy P a c   f ( x. tj. mera ćelije .yz)f(x. y)dy.y)=0. (x. z1(x.y).b] x [c. Ako za bilo kakav niz oblasti Dn postoji ista granična vrednost lim  f ( x. z 2( x .  f * ( x. y. x=b. osnovni zadatak je da se trojni integral I   f ( x. y ) c C g 1( x ) g 2(x) g 1( x ) g 1( x ) b d b g 1( x )  f * ( x. z2(x.y)G. yi .b]. (x.y). y)dy   f ( x.njena zapremina.y)  D i f*(x. y )dxdy    f ( x.y)  D f ( x.d] f*(x.q].y)=f(x. y. z )dz. Posmatrajmo niz oblasti Dn sa osobinom da svaka oblast Dn sadrži oblast Kn D gde je Kn krug poluprečnika n sa centrom u koord. y )dy . z )dxdydz prikaže u obliku trostrukog integrala. y )  f ( x. D b d q d q b  D f ( x. f* je integr. čija je granica deo po deo glatka kriva.y) integrabilna na svakoj podoblasti b  b  2 BD. y )   f ( x. y )dxdy   f ( x.yz) integrabilna na paralelopipedu R:[a. y )dxdy   f * ( x. D c h1( y ) a g 1( x ) 23. 24. y )dy   f * ( x. y=c i neka je f(x.b]. da mu se rastave granice. Neka je f(x.y) P\D. D)   f ( xi . z )dxdydz   dxdy G z1( x . y)dxdy    f ( x. S(f. y.y). a c p c p a I ovde važi teorema kao kod dvojnog integrala: Ako je f-ja integrabilna u paralelopipedu R.. y. tada su integral I i svi trostruki integrali medjusobno jednaki. Grin-Rimanova formula – dokaz y d Y (x) D c a y0 ( x ) b x . Trojni integral i integral na Rn D: Neka je D R3. y)dy   f * ( x. y ) z1(x. z )dxdydz   dx  dy  f ( x. (x. na D(P). z )dx .b] x [c. y )dydx P a g 1( x ) d h 2( y ) b g 2( x ) Analogno  f ( x. Ako je f-ja i 1 n (x. y )dxdy a c D 25. P=[a. D: Neka je D neograničena oblast u R2. z )dz   dy  dz  f ( x. y )dxdy  I n  Dn D D: Neka je D beskonačna traka na R x=a. d je najveca vrednost g2(x) x[a.y) f-ja definisana na D integrabilna na svakoj konačnoj podoblasti BD. y )dxdy   f * ( x. y)dy   f * ( x.. zi )m(Wi ) . y) dxdy  I onda kažemo da nesvojstveni n  Dn integral na D ima vrednost I i pisemo lim  f ( x..Dokaz: c je najmanja vrednost g1(x).d] x[p. y )dy   f * ( x. y. y )dxdy   f * ( x. ili je deo po deo glatka. dvojni integral a c  dx  f ( x.Neka postoji  dx  f ( x. Trojni integrali po proizvoljnoj oblasti. onda postoji i nesvojst. .y) z z2(x. Nesvojstveni integral D: Integral je nesvojstven ukoliko je oblast integracije neograničena ili ukoliko je podintegralna f-ja neograničena. x[a. y)dydx   dx  f ( x.

pri cemu vazi da je preslikavanje tacaka iz ravni xy u ravan uv uzajamno jednoznacno. prave y=c i y=d dodiruju konturu L u tačkama C i E. w). Ovaj problem se resava preko Jakobijana x x u v  D( x. T: Neka je D  R 2 ograničena sa jednom ili više deo po deo glatkih kontura. y)dx . v.v). Treba uvesti nove promenljive u i v x=x(u. Elementarna oblast znači da vertik. w). y) I  f ( x(u . funkcija se transormise na (u. integral koji je dobijen iz integr. y )dy   (  )dxdy . Dakle dokazali smo da vazi L  y dxdy   P( x. Slicno kao kod dvojnih. y )dx  Q ( x. y1 ( x))dx .v. ovde je smena pomocu x=x(u. y )dxdy . neprekidne na elem. v. Transformišemo ga u krivolinijski integral y D b y 2( x ) I1=  dx a b b y ( x) b P dy   dxP( x. kao i njihovi parcijalni izvodi. oblasti D koju ograničava orijentisana kontura L. Na levoj strani jednakosti (1) imamo kriv. a vertik prave u t A i B. Ovaj izraz je nastao od povrsine celije i u granicnom procesu i0. pri čemu umesto granica a i b moramo staviti lukove ACB i AEB. Horiz. z )dxdydz   f ( x(u . y=y(u. Neka su A i B tačke na konturi L u kojima vertikalne linije dodiruju L. y ) 2   P( x. y=y(u.w). ako u poslednja dva integrala  y y1 ( x) a y1( x ) a a umesto y1 i y2 stavimo y. ili horiz.v)f(x(u.w). y)dx   P( x. Na sličan način dokazuje se  y dxdy   Q( x.Veza između dvojnog po oblasti D koju obuhvata kontura L i krivolinijskog integrala II vrste tj po koordinatama po zatvorenoj i orijentisanoj konturi L.w) x x x u u w y y y  J  f ( x. y (u .y). v) D u v Trojni integrali. y)dx    P( x. z=z(u. tada se ova dva određena integrala svode na dva krivol.v. Dvojni integrali. Luk ACB dat je jednačinom y= y1(x) a luk AEB jednačinom P y= y2(x).v. Kako transformisati dxdy.  P( x.y(u. a podint. w)) | J | dudvdw v v w D D' z z z u v w . v. Proverimo važenje ove teorema kada oblast nije elementarna.v). Ako A i B spojimo sa duži. Sabiranjem levih i D L D L P Q desnih strana poslednjih jednakosti dobija se Grin-Rimanova formula. funkcije ili slozena oblast po kojoj se integrali. Pretpostavimo da su P(x. y2 ( x))dx   P( x. suma u kojima se uzimaju vrednosti P i Q samo na konturi L. y (u .v). Oba ova problema mogu se resiti smenom. Smena promenljive u višestrukom integralu Kod visestrukih integrala mogu biti ili komplikovane podint. z (u . Pomatrajmo elementarnu oblast D koju obuhvata kontura L. y. Na desnoj strani je dvojni integral po oblasti D koju obuhvata kontura L. AEB      BA D1 BEA   AB    D2  ACB   BEA      D1 D2     L D 26. v)) | J | dudv  y y D(u . Dokaz. v). Kada se uvedu nove promenljive onda se D preslikava u D’.v)). Q P tada važi (1)  P( x. y )dxdy . y )dx   AEB ACB BEA ACB P( x. Dat je dvojni integral. Pođimo od dvojnog integrala  dxdy =I1. y )dx    P( x. oblast D je podeljena na dve elementarne oblasti D1 i D2 za koje važi Grin-Rimanova teor. linija x y L D seče konturu L najviše u dve tačke.y) i Q(x.

integral je 1 Eulerov int I vrste. postaje  ( p)(q )   e u 0 du  v q1 (1  v) p1 dv ( p  q ) B( p. Gama i Beta funkcije su povezane:    ( p )   e  x x p1dx. q )   t 20 (1  t ) q 1 1 2 dt Odatle. Γ funkcija i Β funkcija  D: F-ja x(x) definiše se pomoću  ( x)   e 0 t x 1 t dt . konstruisanu u tacki Pi i neka je m(  i ) . (q )   e  y y q 1dy. tako da dvojni int. S )   f ( Pi )m( i ) Integral koji proizilazi iz ovoga je povrsinski integral prve vrste. Smenom sinx= t .q)=B(q. q )   x p1 (1  x) q1 dx. v) z  z (u. q ) . prvi kvadr.q) definisana pomoću B ( p . p. v)  Duv Celija  je ograniceni deo povrsi S cija je granica deo po deo glatka kontura. dobijamo B( p . tj B je 0 simetrična funkcija u odnosu na promenljive. x  0 Int. q  1 . q )   sin 0 p x cos xdx  /2 q 1 p. q)   /2  ( p ) ( q ) . I ( p. . p i q. dobija se I ( p. v ) y  y(u . q )   sin 0 p x cos q xdx  1 p 1 q 1 B( . q  0 je Beta f-ja. se preslikava na  1 u p  q 1 0u<+. tj B(p.  (1)   e t dt  e t 0     1 (2)   te t dt  e t (t  1) 1 0 0 0 T: Gama funkcija je jedno rešenje funkcionalne jednačine (x+1)=x (x). Površinski integral I vrste x  x(u . ( p  q ) 1 p 1 1 2 I ( p. i 1 Ako je i ortogonalna projekcija celije  i na tangentnu ravan.27. 0  množenjem levih i desnih strana dobija se 0  ( p ) ( q )   0 0 e ( x  y ) x p 1 y q 1dxdy . v) (u.q)B(p. je Eulerov integral druge vrste. Dokaz:     t x t t x t x  ( x  1)   e t dt  e t  x  e t dte  x( x) 0 0 0 T: Za 0<x<1 važi  ( x)(1  x)   sin x 1 0 D: Funkcija (p.p). za koju je J=u. ) 2 2 2 28. Mera celije je njena povrsina. Ako uvedemo smenu x=1-t. y=uv. Formiramo integralnu sumu n S ( f . 0v1. 0 Time je dokazana sledeća teorema T: Između beta i gama f-ja postoji veza B( p. Smenom x=u(1-v). q )   (1  t ) p 1 t q 1dt .

Mera ćelije σ (σ’ – ortogonalna projekcija σ (na xy ravan)):  m( '). Naime. Ako je površ zadata parametarskim jednačinama ( x  x(u . . z)dS   f  x(u. v). Bi . cos   0  . S )   f ( Pi )m( i )  f ( Pi ) Ai2  Bi2  Ci2 m( i *)  f ( x. y (u. tk.z)=1 onda m(S )   dS  S  Duv A2  B 2  C 2 dudv   Duv EG  F 2 dudv   Dxy 1  p 2  q 2 dxdy 30.. tj. y. cos   0 0. pri cemu su  i slike celija  i * pri datom preslikavanju. v ). Ci izracunati u nekoj tacki celije  i *. gde su Ai . S )   f ( Pi )m( i ) i 1 29. v).y)  f ( x. v ) y  y (u . cos   0 .y) . v) (u.mera takve projekcije moze se pokazati da se navedeni integral dobija koriscenjem integralne sume n S ( f .Pokazuje se da u slučaju dvostrane površi uvek postoji takva orujentacije ćelija da su granice susednih ćelija orijentisane u suprotnom smeru. definišemo smer normale u svakoj tački te ćelije po principu desne zavojnice. z(u. dobiće se i orijentacija ćelije na površi S. z)dS   f  x.. v)  S Duv A2  B 2  C 2 dudv   f  x (u . v)  Duv Svakoj podeli oblasti S na celije i odgocara podela oblasti Duv na celije  i *. Integralna suma je n i 1 n i 1 S ( f . Ako se oblast Duv podeli na ćelije čije se granice zatim orijentišu ili sve pozitivno ili sve negativno. pozitivnu ili negativnu. y (u . ili je cos   0 ili je cos   0 (u svakoj tački ćelije). v)  Duv) onda se podela na ćelije I njihovaorijentacija može odrediti primenom iste procedure u u-v ravni. da normala u svakoj tački ćelije zaklapa ugao sa y osom čiji je kosinus nepromenljivog znaka.. . Ako je površ zadata eksplicitnom jednačinom z=f(x.. U slučaju zatvorenih površi govorimo o spoljašnjoj i unutrašnjoj strani površi. (u . a zatim preslikavanjem vratiti na površ S i tu orijentisati. orijentaciju je moguće definisati I tako što se utvrdi da normala površi zaklapa sa z osom ili svuda oštar ili tup ugao. y. v). y. Izražavanje površinskog integrala preko dvojnog S: x  x(u . z (u. v). z ( x. pri tome kriva koja je zajednička granica 2 susedne ćelije može biti orijentisana u istom smeru u obe ćelije ili u različitom smeru. v )  EG  F 2 dudv D S: z=z(x. cos   0. onda se kontura koja je granica svake pojedinačne ćelije može orijentisati na 2 načina. m( i )  Ai2  Bi2  Ci2  m( i *) . y )  S Duv 1  p 2  q 2 dxdy Specijalno ako je f(x. pretpostavićemo da su ćelije dovoljno malog dijametra. u uv ravni imamo samo dve moguće orijentacije konture. v) z  z (u. Orijentacija površi Ako se površ podeli na ćelije. Neka je S orijentisana površ i neka su njene ćelije kao i kod površinskog integrala I vrste(svaki deo površi S ograničen prostom deo po deo glatkom konturom). cos   0  m( )   m( ').y. Orijentacijom konture koja je granica jedne ćelije. Pored toga.

y.Integralna suma za ovakvu podelu i meru je : n S ( f . Svođenje površinskog integrala I vrste na dvojni Neka je glatka povrs S zadata parametarskim jendacinama . zi )  m( i ') gde znake uzimamo prema pravilu za meru. Definicija povrsinskog integrala II vrste (po koordinatama)  f  x. z  dxdy S S Ako je S: z=z(x. .  P  x. z ( x. y. y.y. Ako je P ( i ) površina ćelije  i . Tada je: PA  QB  RC  Pdydz  Qdzdx  Rdxdy    P cos   Q cos   R cos   dS    A2  B 2  C 2 S S S A B C gde su cos    . neprekidne fje na S. cos   1 1  p2  q2 32.z(x. i 1 31. S )   f ( Pi)  m( i ') i 1 Ćelije su dovoljno male da je cosγ=const. z  dydz  Q  x. onda je m( i ')  P( i ) cos  i n i 1 n i 1 Zato je S ( f . .y)) za Dxy. y. y. cos   q 1 p  q 2 2 . z  dxdy S Najjednostavniji slučaj: tada je normala na S orijentisana tako da ili je cos   0 svuda na S ili je cos   0 svuda na S. z  dzdx  R  x. z    Ai  Bj  Ck 33. z  dydz  Q  x. z  dzdx  R  x. . y )  dxdy S Dxy Pri čemu se uzima + ako se integrali po gornjoj strani.a – u suprotnom slučaju. B i C se dobijaju iz normale: r r r r n  grad  f  x. z  dydz  Q  x. z  dxdy S  P  x. cos    .R definisane.y) p r n  (cos  . y. y. z  dxdy    P  x. y. pa je :  f  x. z  dxdy    f  x. cos  ) 1 p  q 2 2 cos    . A. cos  . y. y. Veza između površinskog integrala I i II vrste n S ( f . S )    f ( xi . S )   f ( Pi )  P( i ) cos  i   f ( Pi )  cos  i  P( i ) T:Neka je S orijentisana glatka površ I neka su P.Q. y. z  dzdx  R  x. y. yi . cos    . U tom slučaju navedena integralna suma je integralna suma za dvojni integral od f(x. pri čemu se A2  B 2  C 2 A2  B 2  C 2 A2  B 2  C 2 znak kod ovih uglova bira tako da cos   cos   cos  budu kosinusi uglova koje normala na površ S zaklapa sa koordinatnim osama. y.

y . tada je  Px. Formula Ostrogradskog z S3 S  S1  S 2  S3 z = Z ( x. z dxdy    . v ) y  y(u . izvodi.-B. y. A  B C A  B C A  B2  C 2 Pri cemu se u sva tri slucaja istovremeno uzima znak + ili – sto zavisi od orijentacije povrsi. y. z dxdydz površ. integral   V  spolj. pozitivno orijentisana zatvorena kriva C i ako su P. Q i R neprekidne na SC kao i njihovi parc. z dzdx  S S1 x D z = z0 ( x. na VS. v) (u.x  x(u . R P Q R S P 35. Q i R sa parci. v)  Duv . Ako su P. Ako je usvojeno da normala na povrsi ima smer vektora (A. v) z  z (u. Primenom prethodne teoreme dobijamo da je PA  QB  RC  Pdydz  Qdzdx  Rdxdy    P cos   Q cos   R cos   dS    A2  B 2  C 2 dS S S S A dalje primenom veze povrsinskog integrala prve vrste i dvojnog imamo da je ovo jednako PA  QB  RC   A2  B 2  C 2 dudv    ( PA  QB  RC )dudv 2 2 2 A B C Duv Duv 2 2 2 2 2 2 2 Tada je cos    A . y ) S2 V y Neka je VR3 deo prostora ograničen površi S. Dokaz: . Ako je S orijentisana glatka površ zadata parametarskim jnama čija je granica glatka. kažemo da je kriva orijentisana pozitivno u odnosu na orijentaciju površi.-C) svuda se uzima znak -.B. tada je:  Pdx  Qdy  Rdz   ( Ry  Qz)dydz  ( Pz  Rx)  (Qx  Py )dxdy  C S dydz dzdx dxdy cos     / x  / y  / z    / x S cos   / y Q cos   / z dS . B.z dydz  Qx. y )  P Q R   R x.  x y . cos    B . strane površi. izvodima neprek. a gde je smer normale (-A.  Pokazuje se da važi sledeće pravilo: ako je normala površi S n  ( A.C) onda se svuda uzima znak +.C ) onda pozitivna orijentacija krive C odgovara negativnoj orijentaciji krive . cos    C 34. Štoksova formula Ako je kriva u prostoru orijentisana tako da pri njenom obilasku oblasti površ koja je njome zatvorena na licu uvek ostaje sa leve strane.

z)f(x. y. a  dr  0     a1  x.    a 2  x. 2) solenoid . z k . y ) Dxy      R  x. y. F  x. dif. y. C 2 . z . . ). C3 ). y.  C1diva   C 2 div b  .. div C  f  x. z   a  x.         D 0           diva   div i a1  j a 2  k a3  divi a1   div j a 2   div k a 3  i grada1  j grada2  k grada3 S D 0 S     . y. y. S      1 2 divergencija diva r   lim D  a r dS . x y z 37..  f f f  f  f  f  2) gradijent: f  . z   C1 . z0 ( x. polja a :     dx dy dz . y. y ))  f ( g )g .  1) vektorske linije polja su krive u čijoj je svakoj tački vektor tangente kolinearan sa linijama vekt.z) = const. y)  R dxdydt     R dz dxdy   ( R  x. opšte rešenje ovog sis. skal. z )  xi  yj  zk . div C1a  C 2 b  . y. y . y. z  a 3  x. Prostorni izvodi  1 grad.skup vektorskih linija koje prolaze kroz sve tačke neke konture koja se nalazi u vektorskom polju.y. z  a2  x.  x.z) = f( r ). z )  a1 x. gradf  f . y. ( f  g )  f  g ..    1 3 rotor rota r   lim D  dS  a r  .. dz . z  j  a3  x. z dxdy  0 jer je cos=0 ( n3  k ). z  F  x. r  ( x. y. 1) ekviskalarno polje: f(x. y ) )dxdy   t z   V Dxy  z0 ( x . j-na je dr  dx. z i  a 2  x. y. y . z   C 2  familija površi. D 0 S S 39.y. z dxdy   R  x. ( f  g )  fg  gf . ovakve f-je je vektorsko polje. z   (a1  x. y. z . y. y. 38. Elementi vektorskog polja     r  a r . Z ( x. y. y )  R  x.         C  (C1 . S2 S1 S3  z dxdydz   Rdxdy   Rdxdy   Rdxdy. y.. Slično:  x dxdydz i  y dxdydz . z dxdy   R  x. f ( g ( x. Z ( x. y .   i  j k. V S1 S2 S3 V V R P Q 36. .y. a3  x. a  x. dy. z . Divergencija         div a  b  diva   div b . y.  x y z  x y z        ( . z   lim  CfdS  C lim  f r dS  C  gradf . oblast def. . Elementi skalarnog polja      (x. polja gradf r   lim D 0 D 0 1 D  f r dS . z .

Potencijalno polje   ( x.         1 1  1 rot Cf  lim  dS  Cf  lim C  fdS  C  lim  fdS  rot C  f  C  gradf .. 43. dydz dzdx dxdy      Pdx  Qdy  Rdz    x  y  z  C a  dr   rota  dS . Štoksova formula i formula Gaus-Ostrogradskog u vektorskom obliku    dr  dx.   40. i j k 2 2 2     . z   C1 f . diva          rota     Dokaz: a   x y z .  . C3 f  . i . y. rota  0 . y. z . R  x.složeno polje.Štoksova formula. tj a =grad a =d. Q x. y z   x  x 2 y 2 z 2    x y z      zakljucujemo da su sve komponente rot a =0. y.  . dy. Polje je potenc.solenoidno polje.formula Gaus    S V  S V Ostrogradskog. dzdx. a  a  a   a  a  a  i  1 i  1 j  1 k   j 2 i  2 j  2  x y z   x y z    a  a a  diva  1  2  3    a. . x y z   a  a  a k   k 3 i  3 j  3   x y z    k .    4) diva  0. C 3 . dz . 42. C 2 f . z ) ovakvo polje je uvek potenc. a  P  x. C  C1 . y. rota  0 . z . dxdy. onda je to potencijalno polje.    2) diva  0. D 0 D D 0 D D 0 D S S        rota  rot i a1  j a 2  k a 3  rot i a1   rot  j a 2   rot k a3      a a    a a    a a    i  grada1  j  grada2  k  grada3   3  2 i   1  3  j   2  1  k   y z   z x   x y         i j k       rota    a.  C S S P Q R  P Q R      Pdydz  Qdzdx  Rdxdy    x  y  z dxdydz   adS   divadV .Laplasovo polje. C 2 . z )  potencijal a  grad ( x. Rotor     1 rot C1a  C 2 b  . rota  0 . dS  dydz.   2 C  f  x.Razvojem determin. y. z  . y.  x y z a1 a2 a3               41.. Klasifikacija vektorskih polja    1) Ako je za neke tačke polja diva  0. rota  0 .  C1rota  C 2 rotb  .    3) diva  0. rot a =dG a =dG(d)=(dGd)= 0  div a =d(d)=dd=d0...

a3 ( x. b 2. a3 polja a . važi teorema obrnuta Teoremi 1: Ako je div a = 0. T: Fluks vektora a u solenoidnom polju isti je kroz sve preseke solenoida. z )   y . y. z )dy   a3 (x. tako da iz formule za divergenciju dobijamo da je div a = div rot b = 0. fluksevi kroz S1 i S2 su jednaki. y . D: Kaže se da je funkcija (x. odakle se vidi da je u opštem slučaju rot rot b  0. tj. naziva se solenoidno polje. T: Ako se polje a može prikazati u obliku a = rot b . naziva se solenoidno polje. Prema tome. S obzirom da je div a = 0. z) f (x. Dokaz. Ako vektorska funkcija b ima projekcije b 1. Na slici je prikazan solenoid S3 koji ima poklopce S1 i S 2. z )    a1 ( x. čime je dokaz završen. a 2 ( x. čime je dokaz završen. y. fluks vektora a kroz zatvorenu površ S jednak je    S 1   S 2   S 3   a  d    divadD  0. tada je b b b b b b a  rot b  ( 3  2 )i  ( 1  3 ) j  ( 2  1 ) k. y. x0 x y z  ( x. y. z )dx   a 2 (x. Na taj način dobijamo zatvorenu površ S. Laplasovo polje D: Vektorsko polje a kod koga je u svakoj tački div a = 0 i rot a = 0 naziva se Laplaceovo polje. y. y. z )dx   ( y. Iz gornje jednakosti ostaje  S 2    S 1 . z )   a1 (x. naziva se vektorskim potencijalom. tada je a = rot b . z )dz  C x0 y0 z0 44. tako da je  S 3  0 . a =grad  a1 ( x. a2. Dokaz. Naime. Solenoidno polje. Međutim. S D U svim tačkama solenoida S 3 vektor a je ortogonalan sa normalom na površ solenoida. z ) . y. y. b 3. z )   z   ( x. y. y. NAPOMENA: Solenoidno polje se može definisati na drugi način: Polje a definisano pomoću a = rot b . a kroz S2 izlazni. S druge strane imamo i  j  y b2 z b 1 z b 3 x b 2 x k  z b 1 y rot rot b = b3 y x Razvojem ove determinante nalazimo projekcije rot a . tada je ono solenoidno. z )   x x . Laplasovo polje Solenoidno polje D: Polje a za koje je u svakoj tački div a = 0 i bar u jednoj tački rot a  0. Vektorsko polje b . iz koga je izvedeno solenoidno polje. prema datoj slici fluks vektora a kroz S1 je ulazni. Na telo koje je obuhvaćeno zatvorenom površi S možemo primeniti formulu Ostrogradskog. z) harmonijska ako zadovoljava Laplaceovu parcijalnu diferencijalnu jednačinu . y z z x x y U zagradama su redom projekcije a1. rot rot b .

nalazimo  2 a1  2 a1  2 a1  2  2  a1  0.0).   z  x 2  y 2  z  z  z.1)(0. Ovim je dokaz teoreme završen.y1)(x2.y2)=(x1+x2.y1)+(x2.0)+y(0.) polje sa neutralnim elementom za sabiranje (0.y1+y2)  : (x1. imamo  2 a1  2 a2  2 a3   2  0. 45. Argument z  r (cos  i sin  )  re i . i2=(0. dobijamo  2 a2  2 a1  2 a3  2 a1  .y2)=(x1x2-y1y2. x1y2+x2y1) Tada je (C. x 2 y 2 z 2 T: Komponente Laplaceovog polja su harmonijske funkcije.1) je imaginarna jedinica i.0) . Kompleksan broj možemo zapisati kao (x. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja. (1) x y z Iz jednačine rot a = 0 dobijamo tri skalarne jednačine a3 a2 (2)   0. ali u polju kompleksnih jeste.0)=-1 Imaginarna jedinica je rešenje x2+1=0 koja nije rešiva u polju realnih brojeva. z  a  ( x  a1 ) 2  ( y  a 2 ) 2 46. y z a1 a3 (3)   0. Uređeni par (0. z1 z 2  z1  z 2 . Algebarska struktura i metrika kompleksne ravni Neka se posmatra par (x. x 2 y 2 z Ako jednačinu (4) diferenciramo po y i (3) po z. z  z.0)+(0. Dokaz. x y Ako jednačinu (1) diferenciramo po x.+.1)=(-1.1)=x1+ yi Dva kompleksna broja su jednaka ako i samo ako Z1=Z2ReZ1= ReZ2 ImZ1= ImZ2 z=x+iyz-1=x-iy z=x+iyz-1=x/(x2+y2)-iy/(x2+y2).  .y)=(x. a za množenje (1. z x a2 a1 (4)   0.2 f 2 f 2 f    f  0. x 2 y z Na sličan način dolazimo do jednačina a 2 = 0 i a 3 = 0.y)=x(1. Jednačina div a = 0 se može prikazati u obliku a1 a2 a3    0.y)C i posmatraju se operacije + : (x1.  1 z  2 2   z1   z   2  . xy y 2 xz z 2 pa smenom mešovitih parcijalnih izvoda u gornju jednačinu. z z1  z 2  z1  z 2 .

|z1/z2 |=r1/r2. z = z eiArgz. Logaritamska funkcija D: Logz  log z  iArgz. Logz=log z + iargz 48. Koši-Rimanovi uslovi. z1z2=r1eiArgz1r2eiArgz2 .. F-ja je regularna u otvorenoj oblasti D ako je regularna u svakoj tački te oblasti (ili ako ima izvod u svakoj tački te oblasti). y 0  lim  lim  h 0 h 0 h h u x0  h.   .] =argzcos=Rez  sin=Imz  (-. ei1= ei12=2+2k. y0   iv x0 . broju tačaka.n  1.. N-ti koren kompleksnog broja z=rei. y0   v x0 . ravni kažemo da je analitička (regularna). 1 Logz 1 z1/ n  e n n  en  log r  i   2 k   1  en log r e i   2 k n   2k   2k    r n  cos  i sin  n n   1   2k   2 k   z  n r  cos  i sin . y0   u  x0 . Posebno f-ja f je regularna u tački z= ako je f-ja f(1/t) regularna u tački t=0.y)+iv(x. Ove tačke oblasti se nazivaju singulariteti. Multiformne funkcije. z0). y 0  u  x0 . y0  vx0  h. (zC. y 0  u v u v (x0.] cos  x / r sin   y / r 47. z =rei  Logz=Log(rei)=logr + i(+2k)..y0) i važe jednakosti:  i    i  .. z2: | z1 z2|= r1 r2 Arg(z1 z2)=Argz1+Argz2 .y) diferencijabilna u tački z0=x0+iy0 onda f-je u i v imaju parcijalne izvode u tački u  x0 . Definicija kompleksnog integrala   g t   u t   ivt  . Regularna.e i  cos  i sin  e i  cos  i sin  e i  1 e i 2  1 r  x 2  y 2 z1. y 0   iv x0  h. u toj tački. y0  v x0 . y0  u x0 . =argz  Argz=+2k. Za f-ju f kažemo da je analitička u nekoj oblasti D ako ima izvod u svakoj tački te oblasti sa eventualnim izuzetkom u kon. y0  lim  i lim f  z 0   i h 0 h 0 h h x x D: Za funkciju koja je diferencijabilna u kompl. x y y x x dy y dx f z0  h  f z0  Dokaz: ako je f-ja diferencijabilna tada postoji f  z 0   lim  h0 h f  x0  h  iy0   f  x0  iy0  u  x0  h. Analitička funkcija Ako je f(x)=u(x. ei2k=1 (-. 50.  u t dt  i  vt dt. k  0. (kZ). n n   49. y0   u  x0 . y0  v x0 . y0  v x0 . F-ja je regularna i tački z0 ako je diferenc.

 g z dz   r r r f z   f a  f z  dz dz dz   dz  f a  . zaključujemo da je g neprekidna u svim tačkama oblasti D. Stepeni redovi . Specijalno: k 1 Ck n C  f z dz   f z dz   f z dz . t.. r 0 za C r r z  a C 53. u i v i njihovi parc. tada je  C f  z dz    f  z dz. C1 C2 52.    51. zD Može da se nađe disk Dr  z z  a  r .Cn pri čemu su sve konture orijentisane u poz.. a sa r ćemo označiti baš kružnicu  r  z z  a  r . f-ja jednostruko povezane oblasti D. Ako je f reg. izvodi su neprek. g(z) = f'(a).C2.C1.     C  g z dz   g z dz . C Dokaz: Pod ovim pretpost. za. x=x(t). 0   g  z dz   g  z dz   g  z  dz  M  dz  M  2i  0 kada r0. Tada je  f z dz  0. u=Ref(z). y=y(t). Isto tako postoji maximum: max g z   M . Koši .. tada je  f  z dz  0.   za    r f z  C r r r f z  f z  lim  g  z dz  0   g  z dz  (**)  dz  2i  f a    dz  2i  f a . C C C C    x  y dxdy    x  y dxdy što je jednako 0 zbog C-R uslova. Za komplexnu  f-ju f(z)=f(x+iy)=f definisanu i neprekidnu na L uvodimo integral    f z dz   f z t   z t dt. Tada za 1 f z  f z  aD važi f a    z  a dz  C z  a dz  2if a  ..Gursaova teorema .         D D  v u   u v  T: Velika Koši .  2i C Dokaz: Formiramo pomoćnu f-ju g(z): g(z) = (f(z)–f(a))/(z–a). y dy..D: Neka je u komplexnoj ravni data kriva L: z=z(t). z=a. Osnovna integralna formula Neka je f regul. z(t)=x(t)+ iy(t). y dx  ux.  L v=Imf(z)    f z dz   u  iv    L             x  iy dt   ux  vy   i uy  vx dt   ux  vy dt  i  uy  vx dt. ravni i neka je f-ja f regularna u D i f'(z) neprekidna u D. y dy  i  vx.Gursaova teorema Neka kontura C zatvara oblast D u kompl.. Kompleksni funkcionalni red. y dx  vx. ograničene deo po deo glatkom konturom. Uopštenje K-G teoreme za višestruko povezanu oblast: C Ako je f reg. f-je u D pa možemo primeniti Grin Rimanovu teoremu: f=u+iv  f z dz   u  iv dx  idy    u x.  2i pa je za r z  a r z  a r z  a r  g z dz   dz  2if a  (**). smeru.Neka je f regularna u jednostruko povezanoj oblasti D ograničenoj deo po deo glatkom konturom C. u višestruko povezanoj oblasti ograničenoj deo po deo glatkim konturama C.

T: Ako stepeni red konvergira u nekoj tački Zo. *Na samoj kružnici |z-a|=R red može i da konvergira i da divergira. drugim recima L red ima samo pravilni deo. tada on apsolutno konvergira u svakoj tacki Z tako da je |ZZo|<|Zo-a|. D: Poluprečnik konvergencije stepenog reda . g(z) ogrančena.poluprečnik najvećeg kruga unutar kog red konvergira R=sup{rR|  C n  z  a  n 0  n konv. Ako je funkcija regiularna u oblasti |z-a|<R moze se u ovoj oblasti razviti  f ( n ) (a) red oblika f ( z )   z  a n . reda. red svodi se na Tejlorov red. *Na svakom disku |z-a|r<R red konvergira uniformno. Tada za svako zG važi    C n 1 f (s) n n f (z)    C n  z  a    C n z  a  gde su C n  n  s  a n1 ds  proizvoljna kontura koja 2i  n 1 z  a  n 0 n   pripada prstenu G. | z  a | r} . Ako je funkcija regularna u tački a koeficijenti pravilnog dela se izražavaju preko integrala. *U oblasti |z-a| >R . Primeri Posmatrajmo f-ju f(z) koja je regularna na prstenu r<|z-a|<R (0r<R+). n! n 1 Primedba: Na osnovu ovih teorema zaključujemo da ako je f-ja regularna u tački a njen L. R= 1 lim n | C n | *Unutar diska |z-a| <R red konvergira apsolutno. CnR+ takvi da je  C n konvergentan tada je i polazni red uniformno konvergentan (Weierstrassov kriterij) 2.Za red f n (z ) kažemo da uniformno konvergira u oblasti DC ako za  >0 postoji N tako da je ostatak ovog reda posle n-tog člana po modulu manji od  u svim tačkama. konvergentan na D (ili nekoj krivoj L na D) tada se može integraliti član po član  F z dz    f n z dz    f n z dz L L n 0  Stepeni redovi  C n 0 n ( z  a) n Cn  C. T: Teorema o Tejlorovom redu.  Cn  z a n . n 1  C z  a  n n 0  n . Ako su fn regularne funkcije i ako red uniformno konvergira tada je F(z) regularna na D  3. na D tada je  g ( z ) f n ( z ) uniformno n 0 konvergentan na D (Abelov kriter) 4.divergira. (0r<R+). aC. teoremu T: Neka je f regularna u prstenu G={zC|r<|z-a|<R}. Neka za (zD)|fn(z)|Cn.pravilni deo L. ali ne preko izvoda (jer oni ne postoje) pa se pravilni deo opet svodi na Tejlorov red. T: Za funkcionalni red koji konvergira u svakoj tački zD i cija suma reda S  lim S n . važi: 1. Na takvom disku def. Loranov red. gde je Sn   f n . Ako je red uniformno konvergentan i funkc.glavni deo L. . Ako je red unif. 54. a n  n 0 x pripada području konvergencije. reda.

a nema izvod u tački a. razvoja.red. D: Kažemo da f-ja ima izol. u tački t=0. t (t  1) 1 1 1 1 II. klasifikujemo prema vrsti prekida: . Stoga izol.   0.. Ako je funkcija regularna na r<|z-a|<R i važi relacija (0r<R+) i ako se u tom disku može razviti konv.f(k-1)(a)=0. kažemo da f-ja f ima u tački a izolovani singularitet: a je izolovani singularitet ako je f diferencijabilna u svim tačkama -okoline osim u samoj tački a.T: Terema o jedinstvenosti L. z+3 ( z  1) ( z  2) 1 1 1 1 1 I. u  ukoliko f-ja f(1/t) ima singul. Po ovoj formuli se može naći red nule.. Primeri:  1 1   z n (|z|<1) f ( z )  a) G1={z||z|<1} b) G2={z| 1<|z|<2} c) G2={z| 2<|z|}. red f ( z )  n    C z  a  n  n tada je ovaj red L. singul. vrste izolovanih singulariteta D: Neka je f regularna f-ja u 0  z  a   . Kažemo da je a nula reda k f-je f ako je f(a)=f'(a)=f''(a)=. g(z) je regularna u disku |z-a|<R f '(z) 2. u tački a u toj tački mora imati u prekid. D: Svaka f-ja koja ima izol... z a f (z) 3. z-1 i II. f ( z )       ( z  3)  4 ( z  3)  5) 4  ( z  3) 5  ( z  3)   1 ( z  3) 1 ( z  3) 1 1  4n  5  5n   ( 4 n1  5n 1 )( z  3) n | z  3 | 1 4 n 0 n 0 n 0 n n 55. f ( z )         ( z  1) n | z  1 | t z  1  t ( z  1) ( z  1  1) ( z  1) 1  ( z  1) ( z  1) n 1 1 1 f (z)     . Za nulu reda 1 kažemo da je prosta ako f-ja nije identički =0 onda red nule z=a mora biti konačan T: Neka je f-ja regularna |z-a|<R i neka je nula reda K1 važi: 1. Nule regularnih funkcija D: Neka je f-ja regularna u tački a i neka je f(a)=0. 1  z n 0 ( z  1)( z  2)   1 1 1 1 1  z 1 a) f ( z )        z n   ( ) n   (1  n1 ) z n z ( z  1) ( z  2) (1  z ) 2(1  ) n0 2 n 0 2 2 n 0 2 n 1 1 1 1 1 1   1  1  z b) G 2 : 1 | z |  1 f ( z )             ( )n 1 z z ( z  1) ( z  2) z n 0  z  2 n 0 2 z (1  ) 2(1  ) z 2 n    1 2 1 1 1 1 1 2 1 c) G3: |z|>2 f ( z )           ( ) n   2 n  1 n1 | | 1 | | 1 1 1 z z z n 0  z  z n 0 z z n 0 z (1  ) z (1  ) z z 1 1 * f (z)    Razviti po stepenima I. Izolovani singulariteti.. f(z)=(z-a)kg(z). a f(k)(a)0 . singul. 56. singul. k  lim ( z  a ) .. Ako f-ja nije identički=0 tada postoji >0 tako da u disku |z-a|< nema drugih nula osim a.

. z a   1 2) pol ako je lim f  z     lim  z a f  z   0 . Pravila nalaženja ostataka 1) Ostatak u konačnoj tački jednak je nuli ako je f-ja u toj tački regularna ili ima otklonjiv singularitet.  z a   3) esencijalni ako lim f  z  ne postoji (konačan ili beskonačan). z z0 R 0 CR A g z  dokaz:  z  z 0  f z   A  z  z 0 . Posmatrajmo L. z2. reda sadrži beskonačno mnogo članova različitih od nule... n n 0  2) z=a je pol akko glavni deo sadrži bar jedan ili samo konačno mnogo članova različitih od nule. tada: n     1) z=a je otklonjiv singul. akko glavni deo L. razvoja jednaki 0. ck dovoljno malog poluprečnika |z-zk |=rk takvu da je f regularna m m m z  zk z  zk u oblasti 0<|z-zk|<rk. z  ak (k  1)! z a 3)Za f-ju f(z) koja je analitička (ima konačno mnogo singulariteta) zbir svih ostataka u proširenoj kompleksnoj ravni je jednak nuli m  Re s f ( z)  Re s f ( z )  0 k 1 z  zk z  z1 . pri čemu je na C f-ja regularna. z 2 . singul. gde je C pozitivno orijentisana k 1 z  zk sama kontura. tada je Re s f ( z )  lim (( z  a) k f ( z )) k 1 . T: Neka je f-ja analitička u oblasti D koja je ograničena konturom C. red f-je f  z    C n  z  a  . Neka je f regularna u oblasti G  z  C 0  z  a  R gde je z=a izol. 1 2) Ako je tačka a pol reda k. Teorema o ostacima D: Koeficijent C-1 u glavnom delu po stepenima z-a u disku |z-a|<R naziva se ostatak f-je f(z) u z=a. red f z    Cn z  a  . akko su svi koeficijenti u glavnom delu L. 57. z a T: Veza između Loranovog reda i singulariteta.. I. za tačku z= ovo pravilo ne važi. II i III Žordanova lema I lema: neka je f analitička funkcija u oblasti DR i regularna na granici te oblasti osim u tački z0 gde može imati pol I reda..1) otklonjiv singul. f  z    . tada je  C f ( z )dz  2i  Re s f ( z ) . 3) z=a je esencijalni singul. u m oblasti D ima singularitete z1. z  z0 z  z 0 . tj L. Ako je lim  z  z 0  f  z   A tada je lim  f  z dz  iA . 1 Re s f ( z )  C 1 a računa se po formuli C 1   f ( z)dz gde je C bilo koja kontura u oblasti prstena u z a 2i C kojoj L. red konvergira.Zm. g z   0 z  z0 ..z n 59. C  f ( z ) dz   k 1 | z  z k | rk  f ( z ) dz   2i Re s f ( z )  2i  Re s f ( z ) k 1 k 1 58. Dokaz: Oko svakog singulariteta zk opisujemo kruz.. ako je lim f z   C.

Razvoj funkcije u Furijeov red na [a. nejedn. l]  a l x x [-.. z  z0 CR  R    g z    . n  1.2. 2 Opšti slučaj [-l. Neka R>R0.] izuzev možda u konačno mnogo tačaka tog intervala u kojima može imati prekide prve vrste i ako u istom intervalu ima konačno mnogo ekstremuma onda Fur. CR  f z dz  A  z  z CR dz  0  g z  dz g  z dz R  g  z dz  dz       . n  0. l] x  t F ( x)  0   a n cos n  bn sin n  2 n1 l l  an  1 x 1 x l F ( x) cosn l dx.0      i I R   e imz f  z dz    iR  e imRe  f R  e i e i d  iR  e imRcos i sin     i CR  dz  iR  e d  0 0    f R  e i e i d  iR  e imR cos   e mR sin  f R  e i e i d . Dirihleova teorema. tada vršimo transformaciju:. Ako je F(x) neparna na [-l. sin   0  2mR   e  mR sin   e   2 mR   2  .  0  0 z  z 0  g z dz . l]: bn  0. dokaz: za >0 postoji R0 tako da je f  z    za svako Imz>0. (  ) z  z0 z  z0 z  z0 R z  z0 CR CR CR CR    z  z 0  R  e it  dz iR  e it   A dt  Ai .    z  R  e i . a poluprave koje zatvaraju odblast DR su pozitivan i negativan deo x-ose. l 2 x  F ( x) cosn l dx. po J. drugi int.][-l. z  III lema: neka je DR oblast na slici gde je z0=0.  z  z 0  dz  iR  e it dt  R  e it Cr 0 II lema: neka su ispunjeni uslovi iz prethodne leme./2)) pa je   mR sin     /2 2 mR  . ((0. bn  l l F ( x) sinn l dx.   m 1 e m     60.. I R  2 R  0 e d   2 R    2mR   2 mR      mR   e  2  1    0 R   . n  0..   0 z  z 0 .1.. Ako su ispunjeni uslovi iz leme I i ako je lim f  z   0 i Imz>0 tada je lim  e z  imz f  z dz  0.) konvergira ka f-ji S(x). z  R0 . a n  F ( x)  a0  x   an cosn . l 0 l l l Specijalno ako je F(x) parna na [-l. b] Neka je F(x) neprekidna f-ja na [-. red funkcije F(x) na intervalu (-. tako da je F(x)=S(x) za x(-..1. Ako je lim  z  z 0  f  z   A i zD tada je iščezava kada zz0.. l]: 2 n1 l . A  z  R lim CR  f z dz  iA . 0       I R  R  e mR sin  f R  e i d  0      mR sin  2 R  e 0 d  2 R  e mR sin d (smena –=).) u kojima je f-ja F(x) neprekidna F ( x0  0)  F ( x0  0) i S ( x0 )  u svim tačkama x0 u kojima f-ja ima prekid prve vrste.

n  1.. bk  l l f (t ) sin k l dt . ba a a F ( x)  a0  2nx 2nx   an cos  bn sin .2..b] mozemo razviti G(x)  F ( x). razvoj funkcije u sinusni red U kosinusni red  F ( x).  b  x   a  an  0 bn   1 x 2 x 2 x x bG( x) sinn b dx  b  G( x) sinn b dx  b (  0 sinn b dx   F ( x) sinn b dx) b 0 0 a b x 2 x ..  . bn  b 2 x  F ( x) sinn l dx. odnosno l l   | f (t ) | dt   . l l 1 1  kt kx kt kx 1 1  k (t  x) f (t )dt    f (t )[ cos cos  sin sin ]dt   f (t )dt    f (t ) cos dt l 2l  l k 1 l l l l l 2l l l k 1 l l  2 k  1  .  k  .b] mozemo razviti G(x)  F ( x).  2  . šta se dešava? 2 k 1 l l 1 1 t 1 t l f (t )dt. a  x  b  G ( x)   0.  k   k 1   k  l l l l l l l    1 1 1 1 f ( x)   f (t )dt   (  f (t ) cos  k (t  x )dt ) d k l   f (t ) dt  0. Ako pustimo da l+. Na [-b. f ( x)  1 1 A( ) cos t d   B ( ) sin t d   0 0     A( )    f (t ) cos t dt B ( )   f (t ) sin t dt .  a  x  a G(x) je parna. bn  b  a  F ( x) sin b  a dx. Na segmentu [a.. Na [-b..  b  x   a  bn  0 a n   1 x 2 x 2 x bG ( x) cosn b dx  b  G ( x) cosn b dx  b ( 0   F ( x) cosn b dx) b 0 0 a b x a0 2 x  ..l] f(x)= a0  a0  x x   ak cos k  bk sin k .. an   F ( x) cosn dx b 2 ba b b b a b  F ( x)   an cosn n 1 U sinusni red  F ( x). bn   F ( x) sin n dx b ba b b b a b  F ( x)   bn sinn n 1 62. Pretpostavimo da je f-ja tf(t) apsolutno l  l l l integrabilna na R. Razvoj funkcije u kosinusni red.. a  x  b  G ( x)   0.b]: 2 n1 l an  2 2 nx 2 2nx  F ( x) cos b  a dx.. f ( x)   d  f (t ) cos  (t  x)dt  2l l  k 1 l 2l l  1  f ( x)  Dalje je. 2 n1 ba ba 61.a n  0..  a  x  a G(x) je neparna G(-x)=-G(x). Furijeov integral [-l. l 0 b l F ( x)  a0  x   an cosn . ak  l l f (t ) cos k l dt.

at . L( f ( at ))   e a f ( )d  F ( ) a0 a a 0 3) Teorema o diferenciranju originala L(f(t))=F(s)L(f’(t))=sF(s)-f(0) Dokaz:    L( f ' (t ))   e  st f ' (t )dt  e  st f (t )  s  e  st f (t )dt   f (0)  sF ( s ) . Primer: 1 1 1 L(tf (t ))   F ' ( s ) L(t 2 f (t ))  F '' ( s ) L(e 2t )   L(t  e 2 t )  ( )'  s2 s 2 ( s  2) 2 n! 1 L(t n )  L(t n 1)  (1) n    n1 s s l n 5) teorema o integraciji originala L( f (l ))  F ( s )  L(  f ( )d  0 l  l F ( s) . . t. sin t  2 . l  0  h(l )  1 / 2 l  0  l l 0  D.e t  . Ovu formulu mozemo prosiriti i na drugi 0 0 0 izvod: L( f ' ' (t ))  L(( f ' (t ))' )  s ( sF ( s )  f (0))  f ' (0)  s 2 F ( s )  sf (0))  f ' (0) .kauzalnost b) ekponencijalna ograničenost:  konstante M i s0 takve da t |f(t)|Mesot c) F-ja je integrabilna na svakom konačnom intervalu sadržanom u intervalu [0.. Da bismo istakli da je je f-ja kauzalna. periodične funkcije. Laplasova transormacija F(s) f-je f(t) je  F ( s )   e st f (t )dt .  f n1 (0) 4) teorema diferenciranja slike L( f (t ))  F ( s )  L(t n f (t ))  (1) n F n ( s) . L(sin(t ))   e  st sin tdt  2 .a]. a<. definiše se Heavisideova funkcija lh(l):  0.63. a0. konvolucija i osobine Pojam originala D: Originalom se naziva svaka kompleksna funkcija realne promenljive t (tf(t)) koja ispunjava sledeće uslove: a) t <0. Opsti slučaj: L( f ( n ) (t ))  s n F ( s)  s n1 f (0)  s n  2 f ' (0)  .. f(t)=0 .definicija. n k 1  n k 1 n k 1  n k 1 1) Linearnost L( c k f k (t ))   e  st ( ck f k (t ))dt   ck  e  st f k (t )dt   ck L( f k (t )) 0 0 2) Teorema o sličnosti L(f(t))=F(s)L(f(at))=1/aF(1/a). osobine (sve teoreme). 2 n! e it  e  it L(e 3t t )  L(e at t n )  sin t  ( s  3) 2 ( s  a ) n 1 2i 7) teorema o kašnjenju L( f (t ))  F ( s)  L( f (t   ))  s  s F ( s) . Dokaz: s   1  1 s L( f ( at ))   e  st f (at )dt . 1  .. 0 1 1 1 1 s s L( h(t ))   1e  st dt  . Laplasove transormacije: Ako je f(t) original. at   . primeri. Laplasova transformacija .L(cos(t ))  2 . s s s 1 s 1 s 1 s 1 0 0   Osobine L. s 1 F ( s) s L(  f ( ) d   e  sl  ( f ( )d )dt  0 0 0 e s  st l  f ( )d 0  s   e 0 0  1   sl f (l )dl  6) teorema o pomeranju L( f (t ))  F ( s)  L(e f (t ))  F ( s  a) .

Komutativnost: f ( t )  g( t )  g( t )  f ( t ) Distributivnost: f  (g  h )  f  g  f  h . Osobine konvolucije. Transormacija periodicne f.8) L. ( g  h )  f  g  f  h  f Asocijativnost: ( f  g)  h  f  (g  h) Laplasova transformacija konvolucije. Tada je: L(( f  g)( t ))  F(p )  G(p ) . Neka je: L( f ( t ))  F(p) i L( g( t ))  G(p) . Konvolucija se označava sa: f ( t )  g( t ) . ( f  g)( t ) ili f  g . f(t+T)=f(t) tada je L( f (t ))  KONVOLUCIJA FUNKCIJA. Integral: t 1 e  su f (u )du . Definicija. Neka su funkcije f(t) i g(t) originali. . 1  e  sT  0 T  f ( )  g( t  ) d 0 naziva se konvolucija funkcija f i g.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->