P. 1
Knjiga_20101222

Knjiga_20101222

|Views: 1,214|Likes:
Published by fluid123

More info:

Published by: fluid123 on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

1.

1.1.

UVOD U MEHANIKU FLUIDA
POJAM FLUIDA I NJEGOVA PODJELA

Mehanika čvrstog i čvrsto-elestičnog tijela, kao što su otpornost materijala i teorija elestičnosti, izučavaju problematiku onih materija koje se ne deformišu ili je njihova deformacija vrlo mala dok su smičuće sile u dejstvu. Klasifikaciji materije na bazi veličine dejstva smičućih napona i odgovarajuće veličine deformacije dovodi do pojma fluida. U tom cilju, podsjetimo se na pojmove napona i deformacije. Napon se definiše kao granična vrijednost odnosa sile kada posmatrana površina teţi nuli: i površine na koju djeluje ova sila,

Ako je sila normalna na površinu govorimo o normalnom naponu , a ako je tangencijalna, govorimo o smičućem naponu . Deformacija se definiše kao promjena rastojanja izmeĎu dvije tačke u tijelu. Ako se posmatra apsolutna veličina ove promjene govori se veličini deformacije, a ako se posmatra količina ove promjene u jedinici vremena, govori se o brzini deformacije. Fluid se može definisati kao materija koja se kontinualno deformiše, tj. kreće se, struji ili teče kada je podvrgnuta i najmanjem dejstvu smičućih napona. Prema ovoj definiciji fluida, tečnosti i gasovi se mogu svrstati u fluide bez obzira na velike razlike u nekim njihovim fizičkim svojstvima. Isti zakoni kretanja su primjenljivi za strujanje oba medija dokle god su pri tom strujanju dominantna ista fizička svojstva. Ovakav pristup izučavanja i klasifikacije materijala je doveo do razvoja nove fundamentalne inţinjerske discipline Reologije, podjednako interesantne za izučavanje čvrsto–elastičnog i fluidnog tijela. Grafički prikaz funkcionalnih relacija napona i brzina deformisanja za izvjestan broj reoloških materija je prikazan na slici 1.1. U opštem slučaju, veza izmeĎu tangencijalnih napona i brzine deformacije se naziva krivom tečenja materijala:

Kako se vidi, prema reološkom tretiranju materije, klasifikacija počinje od jednog idealnog ekstrema:  Paskalove1 materije, koja ne posjeduje unutarnje trenje pa prema tome ni otpor dejstvu smičućih sila. Pretpostavke o neviskoznom, idealnom fluidu su uvedene u svrhu aproksimativnih analiza.

1

Blaise Pascal

1

 

Njutnov2 fluid je materija kod koje je veza izmeĎu smičućih napona i brzine deformacije linearna. To su fluidi sa kojima se najčešće susrećemo u praksi (voda, ulja i druge tečnosti, zatim vazduh i drugi gasovi). Nenjutnovi fluidi su materije kod kojih je veza izmeĎu smičućih napona i brzine deformacije nelinearna. Tu spadaju guste suspenzije, krv, med, rastvor gume i dr. Mada postoji razlika izmeĎu ovih fluida u pogledu relacije napon – brzina deformacije ipak njutnovi i nenjutnovi fluidi posjeduju jedno zajedničko svojstvo koje ih karakteriše kao fluide, a to je da se oni počinju deformisati i pri najmanjem dejstvu smičućih napona.

Slika 1.1.: Reološka podjela materije

Plastično tijelo je materija za koju je karakteristično da mora proći zonu elastičnosti da bi prešla u zonu plastičnosti. Dok je dati element materije u zoni elastičnosti, po prestanku dejstva smičućih napona element poprima prvobitni oblik. Ordinatna osa dijagrama predstavlja čvrste – elastične materije. Plastični materijali zahtijevaju neki početni napon prije nego se počnu deformisati. To znači da se ne deformišu kontinualno pod dejstvom tangencijalnih napona te ne pripadaju kategoriji fluida.

Na prvi pogled, razlika izmeĎu tečnosti i gasova je velika da bi se oni mogli nazvati fluidi. Razlog je što je masa po jedinici zapremine kod tečnosti obično i do hiljadu puta veća nego kod gasova. MeĎutim, sa kinematske tačke gledišta meĎu njima nema razlike. Mehanizam vjetra u niţim slojevima atmosfere i mehanizam podvodnih strujanja u jezerima i morima principijelno se ne razlikuje i pored velike razlike u gustinama gasa i tečnosti. Isto tako, pri kretanju tijela kroz vazduh ili tečnost slika strujanja će biti ista. Iz tog razloga projektovanje velikog sistema ventilacije i sistema za razvod tečnosti, gasa ili ulja, u osnovi se ne razlikuju. Kako je god bila data veza izmeĎu čvrstih i tečnih materija, analogno se moţe povući paralela izmeĎu disciplina koje ih izučavaju. Mehanika fluida uključuje izučavanje tečnosti i gasova dokle god razlika u stišljivosti nije od dominantnog uticaja. Ako se relativno velika kompresibilnost fluida pojavi kao problem u analizi, onda termalni efekt igra dominantnu ulogu i problem nije više problem mehanike fluida nego postaje problem termodinamike.
2

Isaac Newton

2

Prema tome mehanika fluida je disciplina koja izučava kontinuume koji se deformišu i pri najmanjem dejstvu smičućih sila i obuhvata vrlo širok dijapazon ponašanja materije, počevši od momenta koji nije više od interesa za teoriju elastičnosti i teoriju plastičnosti, pa sve do momenta dok problem ne postane izrazito termodinamički. Na bazi reološke klasifikacije razlikujemo: Materija: Neviskozan fluid Viskozan fluid Viskozan – elastičan fluid (med, krv i sl.) Elastično – viskozno tijelo (katran i sl.) Elastično – plastično tijelo Čvrsto (kruto) tijelo Paskalova Stoksova Maksvelova Kelvinova Hukova Euklidova Naziv materije prema geniju: Blaise Pascal George Gabriel Stokes James Clerk Maxwell William Thomson – 1892.godine postaje Baron Kelvin of Largs, tj. Lord Kelvin Robert Hooke Euclid of Alexandria

1.1.1.

IZ ISTORIJATA RAZVOJA MEHANIKE FLUIDA

Filozofi i matematičari, koji su proučavanju prirode prilazili sa stanovišta kvalitativne analize problema (zašto? i kako?), formirali su disciplinu pod imenom mehanika fluida. Sa druge strane, praktičari i inţenjeri koje je interesovao kvantitativni aspekt problema (koliko?) formirali su disciplinu pod imenom hidraulika. Prvi su za rješavanje problema upotrebljavali matematske metode, a drugi su se oslanjali na iskustvo i empiriju. Prvi, da bi riješili matematski postavljen problem, su često morali činiti takve pretpostavke koje su ih udaljavale od realnosti, tako da se mehanika fluida udaljavala od onoga što je trebala da bude. Drugi, u cilju dobivanja kvantitativnih rezultata, nisu ulazili u uzroke pojave i probleme su rješavali upotrebom empirijskih koeficijenata, tako da je hidraulika dobila i svoj ne zvanični naziv – nauka o koeficijentima. Divergencija izmeĎu ove dvije discipline, jedne te iste nauke, je dosegla kulminaciju krajem pretprošlog i početkom prošlog vijeka. Primjer za ovo je da su pri rješavanju jednog te istog problema ove dvije discipline davale potpuno kontradiktorna rješenja (npr. otpor tijela u fluidu, uzgon i cirkulacija). Krajem XIX vijeka pojavile su se tendencije zbliţavanja ovih disciplina. Tako je pobornik teoretskog tretiranja problema , engleski fizičar Osborn Rejnolds 3 osjetio potrebu da postojeće teorije o kretanju fluida više pribliţi realnosti, odnosno da teoriju koriguje eksperimentalnim rezultatima.

3

Osborne Reynolds

3

Nauka o strujanju. Istina. itd. inţenjeri.2. Teorijska hidraulika. FIZIČKA SVOJSTVA FLUIDA POJAM KONTINUUMA Fluidi.. a zatim i na pitanje „koliko?“. Izučavanje njihovog ponašanja spada u posebnu disciplinu – Mehaniku neprekidnih sredina. Njena osnovna postavka je: Umjesto tačke posmatra se elementarna zapremina. onda se i sva njegova svojstva kontinuirano mijenjaju ili su konstantna unutar posmatrane zapremine. ova hipoteza o kontinuumu moţe se i grafički prikazati. pri konstantnoj temperaturi i pritisku. kao i sve ostale materije. gdje je: 4 5 William Froude Ludwig Prandtl 4 . koja se danas pojavljuje pod različitim imenima: Mehanika fluida .. posjeduju submikroskopsku strukturu u kojoj su elementarni dijelovi u neprekidnom pokretu kroz relativno veliki prazan prostor.2.1. na njega u cijelosti može primijeniti princip diferencijalnog računa. kao što je slučaj rješavanje problema pri vrlo niskim pritiscima. Osnovna pretpostavka je da fluidni medij u potpunosti ispunjava prostor izabranog elementa i posjeduje inercijska i druga fizička svojstva. Sa druge strane. 1. kao na diferencijalno malu veličinu. a hidraulika i mehanika fluida nalaze „jezik“ sporazumijevanja i tijesnu saradnju u rješavanju inţenjerskih problema. Smatrajući ga kao redukovanu zapreminu u kojoj je masa molekula kontinuirano raspoređena bez praznog međuprostora. pri rješavanju problema kretanja mase fluida. o njoj se vodi računa u izuzetnim slučajevima. Putem statističke analize većeg broja uzoraka uzetih iz posmatranog medija veće zapremine. postavljaju korelacije izmeĎu eksperimentalnih činjenica i teoretskog razmatranja. 1. MeĎutim.u koju spada i mehanika fluida. Ovo su svojstva tijela koje. on je dovoljno malen da se. Zbog navedenih pretpostavljenih svojstava takvih tijela ona se nazivaju neprekidne sredine. molekularna struktura fluida se zanemaruje (kretanje molekula nije od interesa). Sa druge strane. Rješenja postaju aplikativna i imaju odgovarajuću fizičku interpretaciju. Zato se kao osnivač moderne nauke o kretanju fluida. Element je dovoljno velik i u sebi sadrži veći broj molekula tako da su njegova fizička i kinematsko–dinamička svojstva odraz srednjeg efekta molekula u njemu. i rezultat je potrebe za uproštenjem prirode u cilju njene lakše analize i aplikacija rezultata. element fluida. Tek početkom prošlog vijeka Ludvig Prandtl5. u stvari ne postoji. sa svojom teorijom graničnog sloja objedinjuje ova shvatanja. kao na slici 1. odnosno kontinuumi. kojoj je na prvom mjestu zadatak pri rješavanju problema da odgovori na pitanja „zašto?“ i „kako?“. čija je posljedica da su pored fizičkih svojstava tog medija isto tako i kinematske i dinamičke veličine neprekidne funkcije prostornih koordinata tačke.Ruski naučnik Nikolaj Jegorovič Ţukovski usmjerava teoriju potencijalnog strujanja fluida prema rješavanju inţenjerskih problema. njemački naučnik. smatra Ludvig Prandtl sa zasluţnim sinonimom „Otac moderne mehanike fluida“. kao Viliam Frud4.2.

Povećanjem zapremine.2. Ovo je slučaj. onda je takav kontinuum homogen. neki drugi uzorak iste veličine moţe u sebi sadrţati izvjestan broj molekula.: Grafički prikaz hipoteze o kontinuumu Ukoliko se zapremina uzorka poveća onda će svaki uzorak u sebi sadrţati glavninu molekula prvobitnog uzorka. S druge strane. ako je izabrana elementarna zapremina veličine unutar zone efekta molekula. Prema tome. 5 . 1. Za tako izabranu malu zapreminu uzoraka je nemoguće ustanoviti konstantnu vrijednost odnosa mase i zapremine. kada posmatrana zapremina teţi nuli. Osnovni uslov za posmatranje fluida kao kontinuuma je da karakteristična veličina posmatranog elementa fluida bude mnogo veća od srednje vrijednosti slobodne putanje molekula. GUSTINA FLUIDA Gustina je fizičko svojstvo fluida koja se definiše kao granična vrijednost odnosa mase i zapremine. tako da oni postaju sve homogeniji.Ukoliko se izabere manji uzorak onda postoji i manja vjerovatnoća da će on sadrţavati molekule.2. i on se moţe povećati ili smanjiti zavisno od medija. tj. Zapremina predstavlja minimalnu zapreminu fluidnog elementa koji zadovoljava uslove neprekidne sredine. kao što je pokazano na slici 1. za sve zapremine veće od granice neprekidne sredine. broja molekula po jedinici zapremine se smanjuje i zato se masa po jedinici zapremine asimptotski pribliţava konstantnoj vrijednosti. Ako pak dolazi do promjene gustine povećanjem izabrane zapremine preko neke veličine onda postoji prostorna promjena gustine što odraţava nehomogenost posmatranog kontinuuma. Pošto su molekule u stalnom pokretu moguće je da se dobije dovoljno malen uzorak. Ako se konstantnost mase po jedinici zapremine (gustina) kontinuuma. bez molekula. Slika 1. Ova zapremina se naziva granica neprekidne sredine ili kontinuuma.2. količina mase u datoj zapremini varira sa poloţajem i vremenom. u kojoj molekuli ne izraţavaju svoje individualne karakteristike.2. koja u sebi sadrţi ovu masu. . odraţava za ma kako izabranu zapreminu po obliku i njenom poloţaju u kontinuumu.

1. specifična teţina je suštinski vektor sa smjerom dejstva u smjeru ubrzanja zemljine teţe. tj.2.4. Promjena zapremine uzrok je promjeni gustine. pa iz zakona o odrţanju mase slijedi: 6 . Relativna zapreminska promjena ( ) uslijed promjene pritiska je mjera stišljivosti fluida i naziva se koeficijent stišljivosti: (1. Sve ove veličine kao zavisno promjenljive u najopštijem slučaju mogu se mijenjati od tačke do tačke. pokazuje da smanjenju pritiska odgovara povećanje zapremine i obratno.3. Njena relativna u odnosu na neku referentnu veličinu se naziva relativna specifična težina .1. To je svojstvo fluida da pod dejstvom normalnih površinskih sila mijenja svoju zapreminu.) Znak minus u izrazu 1.) Dimenzija je: Iako je poznata kao skalarna veličina. U velikom broju problema je i ovaj dio mehanike fluida će biti proučavan.3. a u posmatranoj tački i u toku vremena. Obično se kao referentna specifična teţina uzima specifična teţina vode pri normalnim stanju. Prema definiciji slijedi da je relativna specifična teţina bezdimenzionalni broj.3. tako da se u najopštijem slučaju moţe pisati da je gustina zavisno promjenljiva funkcija koordinate tačke i vremena. Po prestanku dejstva ovih sila posmatrana zapremina poprima prvobitnu veličinu. SPECIFIČNA TEŽINA FLUIDA Dejstvo sila gravitacije na jedinicu zapremine fluida predstavlja teţinu jedinice zapremine.2.(1.) Dimenzija gustine je: Gustina se mijenja sa pritiskom i temperaturom prema jednačini stanja. 1.2. zapreminsku ili specifičnu teţinu: (1. STIŠLJIVOST – ELASTIČNOST FLUIDA Svaki fluid u manjoj ili većoj mjeri pokazuje svojstvo stišljivosti. odnosno elastičnosti.

Do ovoga će doći ako u tom momentu. toplote i količine kretanja) u fluidu. onda će ma kakva molekularna interakcija. stvara unutrašnji otpor kretanju fluida ili unutrašnje trenje u fluidu. Kombinovani efekt protoka količine kretanja. koja je osnova za fizičku interpretaciju viskoziteta kao isključivog svojstva fluida.5.4. U ovom difuznom procesu moţe doći i do sudara molekula. izmeĎu dvije grupe molekula sa obe strane površine elementa djeluje sila. molekule sa sobom prenose termodinamičke karakteristike (definisane stanjem kretanja molekula).4. predajući ih zoni u koju dolaze.) Na ovaj način je definisana mjera elastičnosti fluida preko modula elastičnosti. Prenos količine kretanja kroz površinu fluidnog elementa dogaĎa se kada molekule proĎu kroz površinu tog elementa. VISKOZITET Mehanika fluida kao mehanika kontinuuma zanemaruje submikroskopsku strukturu materije. Ako je u blizini te tačke brzina fluida jednolika. Ovaj kaotični proces miješanja na nivou molekula se naziva molekularna difuzija i predstavlja osnovu transportnih procesa (mase. a u vodi c ≈1500 m/s. napon je isti kao da fluid miruje. normalan je na površinu i ne zavisi od orijentacije površine elementa. U vazduhu je brzina zvuka c ≈330 m/s. izraz 1. poprečno na površinu elementa.(1. prolazom molekula kroz površinu elementa i kohezionih sila koje djeluju izmeĎu molekula na obe strane površine. Molekule kao nosioci mase su nosioci i količine kretanja . Pri kaotičnom kretanju prelazeći iz jedne zone. Modul elastičnosti je recipročna vrijednost koeficijenta stišljivosti i predstavlja relativnu promjenu gustine uslijed promjene normalnih sila. rezultirati uspostavljanjem i tangencijalne komponente napona. Elastičnost-stišljivost fluida je zanemarljiva ako je brzina strujanja znatno manja od brzine prostiranja zvuka u datoj sredini. Isti mehanizam prenosa se odigrava i u suprotnom smjeru. Njutnov obrazac za brzinu prostiranja zvuka (c) u homogenoj sredini glasi: Stišljivost fluida se moţe zanemarit u slučajevima gdje je brzina zvuka velika. kao i svim ostalim pravcima i smjerovima. koja će uvijek djelovati tako da nastoji eliminisati razliku brzina izmeĎu susjednih slojeva fluida. predstavlja veličinu lokalnog napona. transport količine kretanja kao posljedica intermolekularnog dejstva. 1. Prema tome. Ako je u okolini posmatrane tačke raspored brzina fluida nejednolik.2. 7 . a strujni prostor mali.

izmeĎu i gradijent brzine je konstantan u svim tačkama presjeka pa će u ma kojoj ravni paralelnoj sa ravni doći do uspostavljanja smičućeg napona veličine: (1.3. .) gdje su: . paralelne ploče. To je koeficijent viskoziteta kao predstavnik ovog novog fizičkog svojstva fluida. nazivaju se Njutnovi fluidi. kroz ravan u kojoj se formira ovaj napon. na donjoj ploči. IzmeĎu ploča brzina se mijenja linearno od nule. gradijent brzine (promjena brzine po jedinici duţine u pravcu normalnom na pravac kretanja fluida). Raspored brzina je dat funkcijom opšteg oblika: Slika 1. Zbog dejstva viskoziteta brzine čestica fluida u kontaktu sa pločama su jednake brzini ploča. do na gornjoj pokretnoj ploči. Relacija koja daje vezu izmeĎu unutarnjeg napona i nejednolikosti rasporeda brzina uključivat će koeficijent proporcionalnosti kao predstavnika opisanog mehanizma. u izrazu 1. a fluidi koji se po njemu ponašaju.5.3. od kojih jedna miruje. Postavimo relaciju izmeĎu unutarnjeg napona i lokalnog gradijenta brzine za jednostavno smičuće kretanje fluida.koeficijent dinamičkog viskoziteta. U ovom primjeru fluid se kreće izmeĎu dvije beskonačno velike. napon je veličina tangencijalne komponente napona. Koeficijent proporcionalnosti. a druga se kreće brzinom .Fluidi koji pokazuju ovo svojstvo su viskozni fluidi. u ravnima paralelnim sa ravni.5. U navedenom izrazu.: 8 .5. Dobivena relacija 1.tangencijalni napon (smičuća sila na jedinicu površine ). predstavlja Njutnov zakon unutrašnjeg trenja u fluidu. kao što je prikazano na slici 1. tangencijalni napon se moţe interpretirati kao molekularni – viskozni fluks količine kretanja glavnog pravca toka u pravcu normalno na njega. koja ima takav pravac i smjer da nastoji eliminisati nejednakosti rasporeda brzina. Na osnovu navedenog.: Jednostavno smičuće kretanje fluida Zbog linearnog rasporeda brzina.

a ne pritiska i da sa porastom temperature koeficijent dinamičkog viskoziteta raste za gasove. jer u sebi sadrţi dimenzije dinamičke veličine. Za nenjutnove fluide koeficijent dinamičkog viskoziteta je funkcija i stanja i kretanja izraţenog preko gradijenta brzine Dimenzija koeficijenta dinamičkog viskoziteta je: U SI sistemu jedinica. u fizičkom CGS sistemu. a opada za tečnosti. bilo da je fluid u stanju mirovanja ili kretanja. on je za Njutnove fluide pri datim termodinamičkim uslovima konstantan. 9 .(1. kako je dat koeficijent dinamičkog viskoziteta. Odgovarajući koeficijenti prenosa toplote i mase imaju dimenzije kvadrata duţine u jedinici vremena Koeficijent viskoziteta koji ima dimenzije isključivo kinematske veličine dobiva se djeljenjem koeficijenta dinamičke viskoznosti sa gustinom fluida: (1. jer nema dimenzije koeficijenta difuznosti. koeficijent kinematskog viskoziteta je koeficijent difuzije količine kretanja i predstavlja sposobnost molekularnog transporta da eliminiše nejednolikost intenziteta veličine koja doprinosi transportu količine kretanja (u ovom slučaju brzine fluida).) se naziva koeficijent dinamičkog viskoziteta. jedinica mjere za koeficijent dinamičkog viskoziteta je: Ranije.) Ovo je koeficijent kinematskog viskoziteta i njegove dimenzije su: Jedinica za mjerenje kinematskog viskoziteta u SI sistemu je kvadratni metar po sekundi Ranije. a i u tehničkom sistemu koristila se jedinica: Ovako.7.6. Kao predstavnik fizičkog svojstva fluida. Navedimo još da je koeficijent dinamičkog viskoziteta funkcija temperature. u CGS sistemu se koristila jedinica Stoks Dakle. direktno ne predstavlja koeficijent prenosa količine kretanja.

gravitaciona sila.. sila inercije (Koriolisova. čija je dimenzija posmatranu zapreminu fluida ukupna vanjska sila biti: onda će za Veliki broj vanjskih sila. MeĎutim. jer u tom slučaju ta sila je zaista proporcionalna zapremini. skalarnu funkciju koja zadovoljava uslov: odnosno. U suštini ona je proporcionalna masi. čije promjene ukazuju na razmjenu energije izmeĎu fluidne struje i okoline. npr. i koeficijent difuzije (toplota. koja pokazuje koliko efikasno fluid provodi toplotnu energiju.8. 1.1. Kao najbolji primjer moţe da posluţi sila teţe. 10 . Vanjske sile se još nazivaju i zapreminske. tj. entalpija i entropija. rezultat neke druge mase na posmatranu masu.3. to se uobičajeni naziv 'zapreminska' sila moţe opravdati i ovom činjenicom. toplota provoĎenja.) gdje su: potencijal.2. Unutrašnje sile su one koje djeluju na kontaktnoj površini izmeĎu dvije mase i pojavljuju se u parovima (po zakonu akcije i reakcije). masa) koji pokazuje transportne osobine fluidne mase. ali pošto se ukupna vanjska sila na neko tijelo izraţava preko zapreminskog integrala elementarnih sila. I naziv 'zapreminske' bi bio u potpunosti adekvatan ukoliko bi se radilo o tijelima (masi) kod kojih je gustina konstantna. unutrašnja energija. sila zemljine teţe. Ako vanjsku silu jedinice zapremine označimo sa . a u datom sistemu se pojavljuju samo jednom.6. u reţimima strujanja kada dolazi do promjene temperature od značaja su i druge osobine:     specifična toplota. posebno onih koje su predmet mehanike fluida. odnosno funkcija jedinične sile . ima svoj potencijal. dakle. pa im je naziv 'vanjske' adekvatniji nego 'zapreminske'. OSTALE OSOBINE FLUIDA Naprijed su navedene najvaţnije osobine fluida vezane za problematiku koja će se razmatrati u ovoj knjizi. a to su. koja pokazuje koliko energije treba utrošiti za zagrijavanje fluida. Vanjske sile su one koje djeluju izmeĎu ma koje mase datog sistema i mase nekog drugog sistema koji nema direktnog kontakta sa prvim. u notaciji vektorske analize: (1. ANALIZA SILA KOJE DJELUJU NA FLUID I NJEGOVA RAVNOTEŽNA STANJA Sve sile koje djeluju na fluidnu masu u odreĎenoj zapremini se mogu podijeliti na unutrašnje i vanjske. koja je funkcija kako mase tijela tako i mase zemlje koja na ovu masu djeluje. centrifugalna) i druge. One su.

Dakle. tj.) gdje je z ordinata sa smjerom prema gore. pa se oko nje površina sve predstavljati . pa ni u tačkama elementarne površine koja je proizvoljno izabrana.4. tangencijalne (smičuće) sile moraju biti u ravnoteţi kada fluid miruje. Sile koje imaju svoj potencijal se nazivaju konzervativne sile. kada normalne napone. jer fluid ne moţe podnijeti silu istezanja. Slika 1. dimenzije: Elementarna sila pritiska je: Znak minus je zbog toga što sile pritiska djeluju u suprotnom smjeru od vanjske normale na površinu. Pri kretanju realnog 11 .9.: tako da je potencijal sile zemljine teţe: (1.4. koji ima smjer normale na nivo-ravan. Da bi se to pokazalo treba posmatranu zapreminu. tada se dio I moţe zadrţati u istom stanju samo ako se uticaj dijela II zamjeni dejstvom ekvivalentnih sila u svim tačkama koje pripadaju zajedničkoj površini Zato se ovakve sile nazivaju površinskim silama i označimo ih sa površine trpi elementarnu površinsku silu Mali dio granične i . Realni fluid u stanju mirovanja se ponaša kao idealan.je vektor definisan u svakoj tački polja. za razliku od čvrstih tijela. Tangencijalne komponente površinskih sila izazivaju klizanje fluidnih elemenata i pri najmanjem dejstvu. slika 1. a količnika odabere proizvoljna tačka . koja se moţe rastaviti na normalnu tangencijalnu komponentu . Sila gravitacije je jedna od vanjskih sila koje najčešće srećemo u mehanici fluida. U opštem slučaju. podijeliti na dva dijela pomoću ravni .: Unutrašnje sile Ako se dio II ukloni. tj. Unutrašnje sile se nazivaju i površinske sile.: U unutrašnjosti fluida normalni napon moţe biti samo pritisak . Ako se na nekoj elementarnoj površini više suţava onda će u limesu. granična vrijednost količnika tangencijalne ili smičuće napone. bez trenja. Pritisak je skalarna veličina. Kao primjer uzmimo silu teţine (zemljine teţe) čija je jedinična vanjska sila jednaka sili gravitacionog ubrzanja. površinske sile nisu jednake u raznim tačkama površine. koju ispunjava fluid.

u toj tački. Zna se da kroz jednu tačku moţe prolaziti bezbroj površina pod raznim uglovima. Zbog ovog svojstva površinske sile u fluidu koji miruje dobile su kratak naziv pritisak. Tako je moguće matematički obuhvatiti mnoge pojave koje bi bez toga ostale neobjašnjene. Ako se kroz tačku (slika 1. intenzitet joj je isti na jednom mjestu bez obzira na orijentaciju površine. Pritisak pri mirovanju fluida se definiše kao statički pritisak. Razne fizičke veličine. Zato je elementarna sila pritiska .) povuku koordinatne ose i na njima uoče odsječci . Izotropan fluid podrazumijeva da su svojstva svakog.1. koja djeluje na element površine . pritisak itd. Zato treba praviti razliku izmeĎu ova dva slučaja. U mehanici fluida se. kao što su gustina. Prvo svojstvo je očigledno jer kada bi sila statičkog pritiska djelovala pod nekim uglom prema normali na površinu. Homogenost fluida podrazumijeva da su fizička svojstva svakog. spajanjem njihovih krajeva izdvojiće se fluidni tetraedar MABC. dalje. pa i najmanjeg elementa ista u svim pravcima. PRITISAK Već smo naveli da se pod pritiskom u nekoj tački fluida podrazumijeva skalarna veličina čija vrijednost odgovara površinskoj sili normalnoj na površinu. pa se mogu napisati uslovi za njegovu ravnoteţu pod dejstvom normalnih sila (normalno na stranu ABC). singulariteta. On miruje. Zato moţe da postoji samo normalna komponenta koja pritiskuje fluid ne narušavajući ravnoteţu. Drugačiji fluidi se ne proučavaju u mehanici fluida. 12 . pretpostavlja da je materija homogena i izotropna. ukoliko u fluidnom prostoru nema nekih izuzetnih mjesta. 1. Sila uzrokovana statičkim pritiskom ima dva vaţna svojstva:   uvijek je normalna na svakoj stvarnoj ili zamišljenoj površini u fluidu. vektor i to jednak pritisku pomnoţenim elementom površine i sa predznakom minus jer je smjer sile pritiska suprotan smjeru normale na vanjsku površinu: Pritisak u fluidu postoji bez obzira da li fluid miruje ili se kreće. Uvijek se pretpostavlja da masa neprekidno ispunjava prostor koji zauzima fluid.5. Tangencijalna komponenta bi izazvala klizanje fluidnih elemenata i ravnoteţa bi se pokvarila. postaju sada funkcije koordinata u prostoru i mijenjaju se neprekidno od tačke do tačke.3. Drugo svojstvo pritiska treba dokazati. pa i najmanjeg elementa ista u cjelokupnom fluidnom prostoru. Dokaz će biti izveden ako se dokaţe da statički pritisak ostaje isti u pravcu normale svake od tih površina. viskozitet igra vaţnu ulogu i nema kretanja fluida bez većeg ili manjeg otpora. uvijek bi se mogla rastaviti na komponente u pravcu normale i tangente. brzina.fluida je situacija sasvim drugačija.

) gdje je Pošto na izdvojeni element fluida djeluju i zapreminske sile (sila teţe) njihovu rezultantu po jedinici mase označavamo sa: Elementarnu masu fluidnog elementa moţemo napisati kao: (1.5.10.11. elementarne sile pritiska će biti: (1.) a elementarnu zapreminsku silu u pravcu ose kao: 13 .Pritisak u tački S1 površine je: i za ostale pravce: Slika 1.12.: Svojstvo pritiska Na osnovu ovoga.) Elementarna sila pritiska na površinu pritisak u teţištu površine je: (1.

) ili gdje je: ugao izmeĎ unutrašnje normale na površinu 1. (u smjeru sile )i ose (slika Slika 1.).6. Dakle.6.: (1.: Svojstvo pritiska u ravni Na osnovu ovoga dobivamo: Zanemarujući članove niţeg (trećeg) reda i analogno ponavljajući postupak za dobiva se: i pravac.15.) Elementarne sile pritiska su normalne na elementarnu površinu koju posmatramo.(1.14. tj. 6 Jean le Rond d'Alembert 14 .) Na osnovu d'Alember6-ovog principa dinamička ravnoteţa za pravac će biti: (1.13. statički pritisak u nekoj tački fluida je isti u svim pravcima koji prolaze kroz tu tačku.

Ako se pretpostavi da je pritisak u koordinatnom početku na bočnim stranama kao na slici 2.) Slika 2. 2.: Statička ravnoteža sila u pravcu Analogno se dobiva za i pravac: (2. DIFERENCIJALNI OBLIK Da bi se dobila osnovna jednačina hidrostatike. a za ostale pravce ćemo primijeniti analogiju.1. HIDROSTATIKA OSNOVNA JEDNAČINA HIDROSTATIKE.1.1. .1.2. Zapreminske sile (sile teţe) su izraţene po jedinici mase fluidnog elementa i imaju komponente tj. i 2.2. Obzirom da se fluid nalazi u stanju mirovanja svejedno je da li je fluid idealan ili realan. tada su sile pritiska Analizirat ćemo slučaj u pravcu. Površinske sile su definisane veličinom statičkog pritiska .2. i dijeljenjem sa gustinom . Na posmatrani fluidni element djeluju površinske i zapreminske sile.1. koji djeluje normalno na površine fluidnog elementa. Komponenta vanjske ili zapreminske sile po jedinici mase je: Uslov statičke ravnoteţe sila koja djeluje u pravcu ose je i daje: (2. posmatraće se ravnoteţa fluidnog elementa mase u stanju mirovanja.) Sabiranjem jednačina 2. dobiva se: 15 .

5.8. dobiva se: (2. Ranije je navedeno da je pri mirovanju fluida ravnoteţa moguća ako zapreminske (vanjske) sile imaju svoj potencijal. tj.3. vanjskog pritiska) i hidrostatičkog pritiska. Površine istog pritiska se dobivaju iz uslova odnosno Ako od zapreminskih sila uzmemo silu teţe.6.8. a smjer ose prema gore (slika 2.7. uslijed teţine stuba fluida visine i jediničnog poprečnog presjeka..5.2.4.) Slika 2.) Za dobiva se vrijednost konstante: (2. dobiva se: (2. skalarnu funkciju koja zadovoljava uslov: 16 .ili (2. Kada su poznate komponente zapreminskih sila osnovna jednačina hidrostatike se moze iskoristiti za dobivanje zakona rasporeda pritiska u fluidu.4. pokazuje da je apsolutni pritisak u nekoj tački jednak zbiru atmosferskog (tj.2).: Analiza apsolutnog pritiska u nekoj tački fluida Uvrštavajući izraz 2.) gdje su: atmosferski pritisak. integralimo po bilo kojoj liniji .) Ako jednačinu 2.3. predstavlja osnovnu jednačinu hidrostatike u diferencijalnom obliku.) odnosno: (2. u osnovnu jednačinu hidrostatike. dubina na kojoj se nalazi posmatrana tačka. i ako je za fluid dobivamo: (2. izraz 2.3. Jednačina 2.) Izraz 2.

ustava.2.) Skalarna funkcija je potencijal sile. da je u tački A sila teţe po jedinici mase R i dobiveno je: (2.14. odnosno potencijalna funkcija.: 17 .9.10. U slučaju sile teţe horizontalne.10.) odnosno. potencijal sile teţe: (2. sile koje imaju svoj potencijal se nazivaju konzervativne sile. Intenzitet elementarne sile pritiska je: (2. i 2.14. nasipa i dr.11. je prikazano. slika 2.12. Elementarne sile pritiska su normalne na elementarnu površinu rezultujuća sila normalna na posmatranu površinu. . znači da je odnosno odnosno ekvipotencijalne površine su 2.) Iz izraza 2.(2.2.13. problem je odrediti silu pritiska na ravnu površinu nagnutu pod uglom prema ravni horizonta. imamo: (2. prema tome je i Kako se atmosferski pritisak prenosi na obe strane površine on neće doprinositi rezultujućoj sili.) Ako se u koordinatnom sistemu krećemo tako da je slijedi da je Na ovaj način dolazimo do pojma ekvipotencijalne površine.1. 2.2.3.) Intenzitet rezultujuće sile pritiska se dobiva integralenjem izraza 2. i pritisak je razlika izmeĎu apsolutnog i atmosferskog pritiska – relativni pritisak. pravca i smjera dejstva rezultujuće sile pritiska (hidrostatičkog pritiska) daje osnovne podatke projektantima brana.11. Sada ćemo odrediti potencijal sile teţe: (2. Dakle.) Na slici 2. Kao što je već napomenuto. PRITISAK NA POVRŠINE PRITISAK NA RAVNE POVRŠINE U slučaju apsolutnog mirovanja fluida odreĎivanje intenziteta.

) Slika 2. tj.16.. se vidi da intenzitet sile pritiska ne zavisi od ugla . i označava se sa se naziva aksijalni moment inercije površine Dakle. hvatište ili centar dejstva. Tačka u kojoj djeluje rezultujuća sila naziva se centar pritiska. U opštem slučaju centar pritiska se razlikuje od teţišta površine.18.17. osu. Poloţaj centra pritiska se odreĎuje iz uslova da je moment rezultante jednak sumi momenata komponenti.) gdje je: koordinata teţišta površine Sada je: (2. Vidi se da je intenzitet rezultujuće sile pritiska jednak proizvodu pritiska u teţištu površine i površine .) U izrazu 2.(2.3. Iz izraza 2. dobivamo: u odnosu na odnosno: (2.) mjerene u ravni u kojoj leţi površina.18.: (2.: Pritisak na ravnu površinu Integral se naziva statički moment površine za osu (presjek ravni sa slobodnom površinom tečnosti) i označava se sa Prema definiciji srednje vrijednosti integrala: (2.15.) 18 .19.17.

centar pritiska je uvijek dublje od teţišta posmatrane površine.4. dobivamo: (2. i 2. Širina zida (normalno na ravan crteţa. Smjer djelovanja rezultujuće sile pritiska se odreĎuje prema smjeru djelovanja elementarnih sila Na primjeru rezervoara sa bočnim zidom pod uglom ćemo prikazati ćemu su jednake komponente sile pritiska. tada se primjenom teoreme o paralelnoj translaciji osa dobiva: (2. Korištenjem izraza 2. Slika 2.) je (2.23.) Kako je aksijalni moment inercije pozitivna veličina.19.20.4.21.20.) uzmemo da je gdje je: moment inercije u odnosu na teţišnu osu površine..: Djelovanje sile pritiska na bočni zid 19 . slika 2.22.) kako je: dobivamo: (2.Ako sa označimo ose koje prolaze kroz teţište površine .) gdje je: zapremina tečnosti iznad pritisnute površine zida do slobodne površine tečnosti.

koordinatni sistem je postavljen tako da x – y ravan leţi na slobodnoj površini. komponente se dobivaju integralenjem navedenih izraza 2.5.24.) a komponente sile iz izraza 2. a osa z orjentisana prema dole. srednja 20 .5.2.2.) Kao što nam je poznato iz izraza 2. su: (2.25.27. Slika 2.: (2. Vektori su kolinearni i moţe se pisati: (2.. integral: se naziva statički moment površine za odgovarajuće vrijednost integrala je: ose.26.16. PRITISAK NA ZAKRIVLJENE POVRŠINE Kao što se vidi sa slike 2. Prema definiciji.2.) odnosno.25. Kada element površine u tački se moţe zamjeniti elementom koji leţi u tangencijalnoj ravni koja prolazi kroz tu tačku.: Pritisak na zakrivljene površine Na elementarnu površinu površine djeluje elementarna sila koja sa koordinatom zaklapa uglove respektivno.26. (2.) Dalje.

odnosno projekciju površine na ravan. i 2.). se dobiva: (2.28.) . Posmatrajmo površinu (slika 2.27. odnosno hvatišta. OdreĎivanje odgovarajućih centara pritiska.: Centar pritiska ili hvatište ( ravan) Primjenom teoreme o paralelnoj translaciji osa (na ose koje prolaze kroz teţište) dobiva se: gdje je: 21 .6. Slika 2.28.) gdje je: koordinata teţišta površine Iz izraza 2.) gdje je: aksijalni moment inercije površine u odnosu na osu.(2.29.30.6. odnosno ravan (2.

moment inercije u odnosu teţišnu osu površine. Na osnovu navedenog, dobiva se:

(2.31.)

Pomoću izraza 2.31. odreĎujemo dubinu na kojoj se nalazi pravac komponente sile pritiska Da bi se jednoznačno odredio poloţaj centra pritiska primjeniće se princip ravnoteţe momenta za osu:

odnosno:
(2.32.)

gdje je: centrifugalni moment inercije površine za i osu.

Slika 2.7.: Centar pritiska ili hvatište (

ravan)

Analogno će se uraditi za površinu ravan, slika 2.7.:

projekciju površine

na

ravan, odnosno

22

(2.33.)

gdje je: aksijalni moment inercije površine Primjenom teoreme o paralelnoj translaciji osa, dobiva se: u odnosu na osu.

gdje je: moment inercije u odnosu na teţišnu osu površine. Nadalje se dobiva:

gdje je: centrifugalni moment inercije površine Na kraju, posljednja komponenta sile pritiska je:
(2.34.)

za

i

osu.

Integral na desnoj strani izraza 2.34. predstavlja zapreminu koja je ograničena izmeĎu zakrivljene površine, slobodne površine tečnosti i vertikalnih izvodnica koje dodiruju ivice zakrivljene površine. Na osnovu izraza 2.34. se moţe pisati:

23

(2.35.)

To znači, prema izrazu 2.35., da je intenzitet vertikalne komponente sile pritiska jednak teţini tečnosti koja se nalazi u prostoru izmeĎu posmatrane površine i slobodne površine tečnosti. Pravac djelovanja ove komponente prolazi kroz teţište zapremine Do sada je pokazano kako se odreĎuje intenzitet i pravac djelovanja komponenti sile pritiska. Što se tiče smjera on je uvijek suprotan smjeru normale okvašenog dijela pritisnute površine.

2.3.
2.3.1.

POTISAK I PLIVANJE
HIDROSTATIČKI UZGON – POTISAK

Posmatraće se tijelo potpuno potopljeno u tečnost sa ciljem da se odredi intenzitet, pravac i smjer djelovanja sile kojom tečnost djeluje na tijelo, slika 2.8.

Slika 2.8.: Hidrostatički uzgon-potisak

Kako je tijelo ograničeno zatvorenom površinom rezultante komponenti u i pravcu su jednake nuli, odnosno na potopljeno tijelo ne djeluju horizontalne sile. Na površinu vertikalna sila djeluje vertikalna sila : a na njoj odgovarajuću površinu djeluje

(2.36.)

Rezultanta sila, prema izrazu 2.36. je:

(2.37.)

Iz izraza 2.36. i 2.37. se moţe vidjeti da je smjer sile smjer sile je prema gore Intenzitet sile iz izraza 2.37. je:

suprotan smjeru

ose, odnosno

24

. Izraz 2. kao ravan plivanja. U presjeku ravni simetrije i ravni plivanja dobiva se uzduţna osa (normalno na ravan crteţa. Dio tijela u i uzgonske sile . treba razlikovati od teţišta uronjenog tijela.ili poslije integralenja: (2. Rastojanje od ravni plivanja do najniţe tačke tijela se naziva dubina potapanja. Rezultanta ove sile prolazi kroz teţište istisnute zapremine. imamo slučajeve: tečnosti trpi potisak koji je jednak teţini tijela.9. Ovo je dobro poznat Arhimedov7 zakon koji glasi: svako tijelo uronjeno u tečnost prividno gubi onoliko od svoje težine koliko teži tijelom istisnuta tečnost. Rotacija oko ose inklinacije predstavlja bočno ljuljanje. kroz tačku ) koja se naziva osa inklinacije.). Slobodna površina tečnosti. se naziva osa plivanja. Dobivena površina se naziva površina plivanja. rotacijom oko ose inklinacije za ugao prvobitno teţište ili središte deplasmana će se pomjeriti u tačku a pravac dejstva potiska će biti u pravcu U presjeku pravca dejstva potiska i ose plivanja dobiva se tačka metacentar. PLIVANJE I STABILNOST TIJELA PRI PLIVANJU Ako je potisak veći od teţine potpuno potopljenog tijela. Prava na kojoj leţi teţište tijela i središte deplasmana. 2. Tačku dejstva ove uzgonske sile – potiska.) gdje su: specifična teţina tečnosti. IzvoĎenjem tijela iz ravnoteţnog poloţaja.tijelo lebdi u tečnosti. Dio tijela ispod površine plivanja se naziva deplasman.38. tijelo se kreće prema gore dok jednim dijelom ne izroni. a središte potiska se naziva središte deplasmana . zapremina tijela. Tada kaţemo da tijelo pliva (slika 2. Ako uporedimo intenzitete sila: teţine tijela .2.3. u stanju ravnoteţe.38. koja se naziva centrom potiska ili uzgona.tijelo tone. pokazuje da je intenzitet rezultante vertikalnih komponenta sila jednak teţini tijelom istisnute tečnosti.tijelo u tečnost se kreće prema gore dok jednim dijelom ne izroni. Plovni objekti su pravilnog oblika i imaju jednu ili više vertikalnih ravni simetrije. 7 Archimedes of Syracuse 25 . . presijeca tijelo.

26 . Sile teţine i potiska sada formiraju spreg čiji obrtni moment teţi da okrene objekt oko ose inklinacije.9. tzv. Za odreĎivanje stanja ravnoteţe. labilna ravnoteţa. potrebno je odrediti poluprečnik metacentra . ali su suprotnog smjera. u kome se nalazi plovni objekt. U zavisnosti od poloţaja metacentra i teţišta tijela u odnosu na središte deplasmana mogu se definisati tri ravnoteţna stanja: stabilna ravnoteţa. poluprečnik metacentra se moţe dobiti iz momentne jednačine sila koje djeluju na tijelo. Za dati nagib tijela. Veličina momenta koji ţeli da vrati tijelo u ravnoteţni poloţaj. pri ovom zakretanju je došlo samo do pomjeranja središta deplasmana. a polovina koja je iznad tečnost smanjuje silu potiska.Slika 2. moment uravnoteţenja je: (2.) Za uglove Potopljena polovina tijela je podvrgnuta višku. koje su zbog jednakosti zapremina jednake po intenzitetu. odnosno do pomjeranja napadne tačke dejstva sile pritiska.: Plivanje tijela Intenzitet potiska se ne mijenja jer je povećanje potopljene zapremine kompenzirano isplivavanjem iste veličine zapremine Dakle.39. indiferentna ravnoteţa.

Radijus metacentra direktno je proporcijalan momentu inercije površine plivanja u odnosu na poduţnu osu u koju ulaze i geometrijske karakteristike plovnog objekta. osu 2. Inercijalne sile su zapreminske i zato pri proučavanju relativnog mirovanja fluida.10. svaki dinamički sistem se moţe tretirati kao statički pod uslovom da se efekt ubrzanja uzme u obzir preko fiktivnih inercijalnih sila. ali uzimajući u obzir i inercijalne sile. tečnost u posudi će relativno mirovati u odnosu na posudu. konstantnom brzinom. Pri analizi takvih kretanja treba uvesti u proračun inercijalne i prividne sile (centrifugalne i dr. Tečnost moţe mirovati u odnosu na posudu u kojoj se nalazi. Da bi se u ovakvim slučajevima odredio raspored pritisaka u tečnosti i oblik slobodne površine treba primijeniti osnovnu jednačinu hidrostatike. JEDNOLIKO UBRZANO TRANSLATORNO KRETANJE Ako se posuda kreće pravolinijski. jer nema sile koja bi je izvela iz tog ravnoteţnog poloţaja.).) gdje su: moment inercije površine plivanja u odnosu na zapremina potopljenog dijela tijela – deplasman.Obzirom da je: dobivamo: (2.4. prema d'Alember-ovom. ali istovremeno se moţe kretati u prostoru zajedno sa posudom. 27 .4.40. proučavaju se ne samo apsolutna kretanja ili mirovanja. Dakle. RELATIVNO MIROVANJE FLUIDA U mehanici fluida. kao i u mehanici krutog tijela. slika 2.1. nego i relativna. pod projekcijama sile treba podrazumjevati ne samo projekcije teţine nego i svih inercijalnih sila. 2.

Površine jednakih pritisaka će biti ravni normalne na pravac rezultujuće sile Na primjeru posude koja se kreće niz strmu ravan. nagnutu pod uglom ubrzanjem dobivamo: Sada osnovna jednačina za hidrostatiku fluida 2..Slika 2.44.) Konstanta integracije se odreĎuje iz uslova: Uvrštavanjem konstante integracije u izraz 2.43. uz uslov (2.44.10..) Dobiveni izraz 2.10. predstavlja raspored relativnog pritiska u tečnosti. Jednačina slobodne površine tečnosti dobiva se iz izraza 2. poprima oblik: (2.) Nagib slobodne površine tečnosti prema horizontu je: 28 . su prikazane te sile izraţene po jedinici mase.3. dobiva se: (2. i sreĎivanjem.45.) ili kada se integrali: (2.) konstantnim (2.: Jednoliko ubrzano translatorno kretanje Pri jednoliko ubrzanom pravolinijskom kretanju relativna ravnoteţa tečnost prema posudi zavisi od djelovanja dvije sile: teţine i inercije Vektorskim sabiranjem ovih sila dobiva se rezultujuća sila Na slici 2.43.44.41.42.

u izraz 2.48. slika 2.) Osnovna jednačina hidrostatike sada glasi: ili poslije integralenja: (2. te sva masa rotira. dobiva se: 29 . Uzrok tome je trenje tečnosti o zid posude koji se prenosi u unutrašnjost.4.) Uvrštavanjem konstante 2. i tečnost će početi rotirati zajedno sa posudom. poslije izvjesnog vremena.47. Dakle.) Iz uslova dobivamo odnosno: (2. i sreĎivanjem.11.47. Ako je ugaona brzina dobiva se: (2. JEDNOLIKA ROTACIJA TEČNOSTI OKO VERTIKALNE OSE Cilindrična posuda napunjena tečnošću rotira konstantnom ugaonom brzinom oko vertikalne ose.Površine konstantnog relativnog pritiska se dobivaju iz uslova paralelne sa slobodnom površinom tečnosti.48. Slika 2. sili teţine treba dodati horizontalnu centrifugalnu silu.11.: Rotacija tečnosti oko vertikalne ose U ovom slučaju tečnost relativno miruje u odnosu na posudu. Ako se posuda kreće horizontalno onda je i i one su 2.2.46.

predstavlja jednačinu paraboloida. poluprečnik posude je . Prema slici 2.50. spusti za istu vrijednost za koju se podigne uz Probleme iz ove oblasti je praktičnije rješavati u cilindričnim koordinatama: Sada izraz za raspored relativnog pritiska glasi: Naprijed prikazano je vezano za postavljanje koordinatnog početka u tjeme paraboloida.) Sa druge strane. da se tečnost u sredini posude. 30 .. zid posude.50. Jednačina slobodne površine tečnosti se dobiva iz uslova : (2. odnosno: Primjećuje se da je zapremina paraboloida jednaka polovini zapremine cilindra iste baze i visine.51. ako je H bila visina tečnosti u posudi prije rotacije.) Dobiveni izraz 2. . Sada je potrebno odrediti visinu na koju će se podignuti tečnost uz zid posude u odnosu na početnu visinu (prije rotacije) i na koju dubinu će se spustiti tečnost u osi rotacije.11. predstavlja raspored relativnog pritiska u tečnosti. visina paraboloida tečnost uz zid posude je .) Izraz 2.50. Za tačke na zidu vrijedi jednačine. njena zapremina ostaje ista i za vrijeme rotacije. Dalje slijedi da je: Vidi se.(2. dobiva: i visina do koje se podigne pa se iz posljednje (2. izraz 2.49.49.

pri livenju ţeljeza u kalupe. itd. 31 . npr. a prema odabranom koordinatnom Saznanja iz ovog poglavlja se koriste kada se ţeli povećati pritisak. Uzrok raslojavanju je nejednak pritisak koji se javlja u pojedinim tačkama na istoj dubini i koji je posljedica specifičnih teţina fluidnog elemenata. odreĎujemo iz poznatog uslova. kada cijela masa fluida rotira istom ugaonom brzinom kao i posuda.Osnovna jednačina rotacije oko ose. za rad centrifugalnih pumpi i dr. Ista pojava se moţe iskoristiti ako su u posudi pomiješane dvije tečnosti različitih specifičnih teţina. separiraju) i da lakša tečnost zauzme poloţaj iznad teţe. nafte. glasi: Konstantu integracije sistemu. šećera. tečnosti teţe da se rasloje (razdvoje. onda kao što se zna. Na ovom principu su sagraĎeni separatori koji se koriste u industriji proizvodnje mlijeka.

1. oblik i zapreminu. KINEMATIKA FLUIDA Kinematika fluida proučava kretanje fluidnih elemenata i fluida kao cjeline ne vodeći računa o silama koje uzrokuju kretanje. Prvi metod je dao Lagranţ. Neka se u trenutku vremena posmatrani fluidni element nalazi u tački koja ima svoj radijus vektor . Pored matematičkog opisivanja kretanja. U suštini.3.1. koja ima radijus vektor . onako kako se to radi u mehanici materijalne tačke. ukratko. dok fluidni element pri kretanju mijenja poloţaj.) gdje su: (3. tj.2. U proizvoljnom vremenskom trenutku .1. Postoji bitna razlika meĎu promjenama koje mogu nastupiti pri kretanju elemenata krute materije i fluidnih elemenata. čime predstavlja osnove za analizu kretanja pod dejstvom sila.) ili (3.1.) 8 9 Joseph Louise Lagrange Leonhard Euler 32 . BRZINA I UBRZANJE Teškoće u opisivanju kretanja fluida su uzrokovane neprekidnošću sredine koja sadrţi veliki broj elemenata fluida. a suština mu je u tome što se svaki element fluida prati na putu kroz prostor. LAGRANŽEOV METOD Posmatrajmo kretanje fluida u prostoru koji je definisan Dekartovim koordinatnim sistemom. Drugi metod je postavio Ojler. 3. Element krute materije se moţe kretati translatorno i da pri tome rotira bez promjene oblika. što se proučava u dinamici fluida. u svakom trenutku vremena. 3. moţe se deformisati. onda će strujanje biti potpuno definisano. isti fluidni element se nalazi u tački . Poznavati kretanje fluida znači poznavati brzinu i ubrzanje svakog fluidnog elementa. i po njemu se uoči tačka u prostoru za koju se odreĎuje brzina i ubrzanje.3.: (3. kinematika fluida daje matematičke opise kretanja fluida. Za ovo se primjenjuju dva metoda: Lagranţeov8 i Ojlerov9. kinematika fluida upotpunjava saznanja o kretanju fluida eksperimentalnim putem. Ako se za sve tačke prostora uspiju odrediti ove veličine.

) ili izraţeno preko komponenti: (3.11. Tako se. brzina moţe predstaviti: (3.2. ali praktična primjena u dinamici fluida. rješavajući sistem jednačina 3. Umjesto toga.7.7. Ovako se. brzina neke materijalne tačke je jednaka prvom izvodu radijus-vektora poloţaja u vremenu.) ili ako se ubrzanje.) Prema definiciji ubrzanja: (3. Po definiciji.12. u izrazima 3. formalno matematički.9. karakteristika strujanja se odreĎuje u proizvoljnoj tački u proizvoljnom trenutku vremena .3. se nazivaju Lagranţeovim varijablama. označava kao element .. izraz 3.. 3.1. Kada su poznata rješenja u obliku 3. moguće je dobiti Lagranţeov opis kretanja. OJLEROV METOD Prema ovoj metodi nije potrebno označavati pojedine fluidne elemente.) ili izraţavajući vektor brzine preko komponenti: (3.: (3.4.) Prednost Ojlerovog metoda je u tome što vodi prema jednostavnim jednačinama.8.) 33 . tj.: (3.) Prednost ovakvog rješavanja je u tome što je putanja svakog fluidnog elementa odmah poznata.11.12. izrazi preko komponenata ubrzanja: (3. Pogodno je da se svaki fluidni element označi (definiše) početnom pozicijom.2.6.) gdje su komponente brzine odreĎene sa: (3. vodi veoma sloţenim jednačinama.10. koje je teško rješavati. i 3.5. naprijed posmatrani element.Vrijednosti ..) gdje su: (3.

zanemarujući članove višeg reda.(3. dobiva se: (3.16.) pravcu: (3.) Obzirom da je kao: element putanje fluida.) Kako je. ubrzanje: (3.11. u Taylorov red.12.15.) uz početne uslove: .19. njegove komponente se mogu izraziti Sada se promjena komponente brzine moţe predstaviti kao: (3. posmatraće se promjena brzine izmeĎu tačke odreĎene vektorom i tačke odreĎene sa Neka se fluidni element.) Da bi se definisali izrazi za ubrzanje po Ojlerovoj metodi.18. dobiva se: (3.15..) Razvojem prvog člana na desnoj strani izraza 3.17. : (3.17. koji se u ternutku vremena .13.) ili 10 Brook Taylor 34 .) koristeći izraz 3. po definiciji. zatekne u poloţaju odreĎenom sa nakon isteka vremena preĎe u poloţaj odreĎen sa Zbog pojednostavljenja posmatraće se promjena brzine samo u ili prema jednačini iz izraza 3. dobiva se: 10 ili (3.14.

) Analogno se mogu izvesti izrazi i za druge dvije komponente ubrzanja: (3. i 3.20. prenosno ili usputno ubrzanje. za komponente ubrzanja.1.(3. Obzirom da je ubrzanje vektorska veličina moţe se napisati kao: (3. Preostala tri člana predstavljaju promjenu brzine uslijed promjene poloţaja elemenata fluida i nazivaju se konvekcijsko.) Pored Dekartovog koordinatnog sistema u mehanici fluida se često koriste cilindrični ili sferni koordinatni sistemi.) Na slikama 3.25.21. Izrazi za komponente ubrzanja u cilindričnom koordinatnom sistemu glase: (3. i 3.22. su prikazane komponente brzine u cilindričnom i sfernom koordinatnom sistemu. odnosno supstancijalni izvod ili Stoksov totalni izvod.24.23.21.20. U izrazima 3.) poznat pod nazivom materijalni. prvi član materijalnog izvoda je promjena brzine sa vremenom u posmatranoj tački i naziva se lokalnim ubrzanjem. Izbor sistema zavisi od graničnih uslova.) Izrazi za komponente ubrzanja u cilindričnom koordinatnom sistemu glase: (3.2. respektivno. 35 .) gdje je operator: (3.

jer se u masi fluida pri njenom kretanju svi ovi parametri mijenjaju u toku vremena. poloţaja te tačke u odnosu na centar mase (koji je konstantan) i ugaone brzine tačke oko trenutne ose rotacije u odnosu na centar mase.1. brzina pojedinih elemenata se ne moţe definisati brzinom centra mase.) Brzina je vektor koji se moţe izraziti preko svojih komponenti: i u opštem slučaju.:Komponente brzine u cilindričnom koordinatnom sistemu Slika 3. U najopštijem slučaju kretanja fluida. Dobar primjer 36 .26.Slika 3. U slučaju kretanja čvrstog tijela za poznavanje brzine ma koje tačke u njemu dovoljno je poznavanje brzine centra mase. U ovome je osnovna razlika u analizi kretanja fluida i čvrstog tijela.2. PRINCIP RELATIVNOG KRETANJA (3.: Komponente brzine u sfernom koordinatnom sistemu 3.2. relativnim poloţajem tačke i njenom ugaonom brzinom. je funkcija poloţaja tačke i vremena.

mada su tada promjene znatno manje. trajektorija.3. Pravci i intenziteti brzine u raznim tačkama mijenjat će se promjenom pravca kretanja tijela. onda se kaţe da je definisano strujanje. 3. se vidi. mjerenih sa iste tačke posmatranja. ovim principom tijelo koje se kretalo kroz fluid će doći u stanje mirovanja. Za navedeni primjer. gdje je za tijelo izabrana kugla. a okolni fluid će obstrujavati potopljeno tijelo.) Vektor je brzina elementa fluida kakva bi ona bila za posmatrača fenomena kretanja kada bi se on nalazio na tijelu prilikom njegovog kretanja. kako strujanja fluida kao mase tako i kretanja njegovih elemenata u pojedinim zonama toka. Ovaj princip ima veliku primjenu u eksperimentalnoj mehanici fluida kao i pri analizi kvazistacionarnih fenomena. . od apsolutne brzine elementa fluida u odnosu na tijelo. Ovakav pristup izučavanju kretanja fluida je praktično nemoguć.kompleksnosti kretanja fluida je njegovo kretanje prilikom pomjeranja nekog tijela kroz fluid. STRUJNA SLIKA Iz prirode kretanja elemenata fluida unutar mase fluida.3. Sistem ovakvih linija daje uvid u kretanje fluida i predstavlja neku vrstu vizualizacije fenomena. .27.. da bi za opisivanje kretanja mase trebalo poznavati zakone kretanja svih pojedinih elemenata fluida unutar te mase. dobiva se relativna brzina (3. Primjena principa relativnog kretanja je prikazana na slici 3. kretanje fluida se razlikuje od kretanja čvrstog tijela po tome što brzina mora biti poznata u nizu karakterističnih tačaka. pa se prišlo izvjesnoj generalizaciji kretanja elemenata uvoĎenjem pojma kao što su strujna linija. jednaka vektorskoj razlici izmeĎu brzina jednog i drugog tijela.: Princip relativnog kretanja Tijelo se kroz fluid kreće brzinom Oduzimanjem brzine kretanja elementa fluida dok je brzina fluidnog elementa u tački . Slika 3.3. a kretanje će se nastaviti i poslije zaustavljanja tijela. 37 . koji kaţe da je brzina nekog tijela u odnosu na drugo. trag i strujna mreţa. Dakle. Ako je poznata ovakva promjena brzine. Dato strujanje se moţe znatno uprostiti primjenom principa relativnog kretanja. a po mogućnosti i u izvjesnim uzastopnim intervalima.

28.1. Slika 3.) Odavde slijedi: (3.30.: (3.) Strujne linije su u najopštijem slučaju krive linije. PUTANJA ILI TRAJEKTORIJA Putanja ili trajektorija je linija koja povezuje sve tačke u prostoru kroz koje je prošao jedan te isti. fluidni element u toku vremena kretanja. tj.3. Matematičke jednačine trajektorije su date izrazom 3. Iz definicije se vidi da je element strujne linije napisati kao: paralelan sa vektorom brzine što se moţe (3. Sistem strujnih linija će konvergirati ili divergirati u zavisnosti od oblika graničnih površina kroz ili oko kojih fluid struji. jer je komponenta vektora brzine u ovom pravcu jednaka nuli.) 38 .29. vektori brzine svih elemenata fluida na toj liniji imaju pravac tangente na nju. STRUJNA LINIJA ILI STRUJNICA Strujna linija ili strujnica se definiše kao linija na koju.30.3.3.4. ne moţe biti kretanja fluida poprečno na strujnu liniju. posmatrani.: Strujna linija ili strujnica Prema ovoj definiciji strujna linija pokazuje trenutni pravac kretanja fluida u svakoj svojoj tački. u datom trenutku vremena.2. 3.

: Strujno vlakno ili strujna cijev Dok se brzina moţe znatno mijenjati u nekom poprečnom presjeku toka.31. dok je sistem strujnih linija momentalna slika kretanja. STRUJNO VLAKNO ILI STRUJNA CIJEV Masa fluida koja se kreće ispunjena je cijelim nizom zamišljenih strujnica.5. putanja i trag predstavljaju jednu te istu liniju.sa početnim uslovima za element. i jednak je: (3. Jedino ako se sistem strujnih linija ne mijenja po obliku u toku vremena onda će ovaj sistem predstavljati i sistem trajektorija. TRAG povezuje sve elemente fluida koji Trag predstavlja liniju koja u datom trenutku vremena su prošli kroz neku fiksnu tačku prostora. brzine u svim tačkama poprečnog presjeka su jednake. Ako se zamisli kretanje dijela fluidne mase unutar prostornog niza strujnih linija. Slika 3. koji time odreĎuju i fluidni Prema navedenom. npr.4. Uskoro će u fluidnom polju biti označeni (vidljivi) ti elementi. kao na slici 3. strujnica. Ako se u odreĎenu tačku prostora postavi marker malih dimenzija.5. 3.3. za pojedina strujna vlakna poprečnog presjeka diferencijalnog reda veličine.. igla kroz koju se moţe ubrizgavati boja i svakih sekundi ubrizgavamo minimalnu količinu boje. Spajanjem vidljivih tačaka fluida se dobiva trag. onda se tako ograničen prostor ovom strujnom površinom naziva strujno vlakno ili strujna cijev.3. strujnice i trajektorije su dva sistema linija koje se meĎusobno znatno razlikuju. sistem trajektorija je slika kretanja fluida u toku vremena.) gdje su: 39 . 3.3. Kada je strujanje stacionarno. Jednačina kontinuiteta primijenjena na strujno vlakno daje elementarni protok kroz ma koji presjek vlakna. U najopštijem slučaju.

je: (3.32. analogno se moţe napisati i za vektor vrtloţenja Ova dva vektora meĎusobno su povezana pojmom cirkulacije.4. a za strujnu cijev je vezan pojam konstantnosti protoka za svaki presjek cijevi.3.) koja zadovoljava vektor vrtloţenja i vaţi uvijek kada je zadovoljen uslov Odgovarajući integralni oblik jednačine 3. VRTLOŽNA CIJEV ILI VRTLOŽNO VLAKNO Sve što je napisano za brzinu u poglavlju 3.6. elementarni dio strujnog toka ili preciznije vrtloţnog toka moţe se ograničiti površinom od sistema vrtloţnih linija koja će sačinjavati vrtloţnu cijev (slika 3. (3.37.).) onda se zapremina fluida koja proĎe u jedinici vremena kroz posmatrani presjek naziva protokom.3.35.) Analogno formiranju strujne cijevi. VRTLOŽNA LINIJA Na isti način. Ovo je prva Helmholcova11 teorema o vrtlogu. predstavlja zapreminski protok fluida.34.) Navedeni izraz 3. Vektor brzine zadovoljava diferencijalnu jednačinu kontinuiteta za nestišljiv fluid. kao što strujna linija ima vektore brzina kao svoje tangente u svakoj tački kroz koje prolazi.34.) što predstavlja jednačinu vrtložne linije. 3. pa se kombinacijom ovih izraza moţe napisati jednačina kontinuiteta: (3.36.36. izraz 3.33.6. Obzirom da je elementarna zapremina fluida: (3. vrtloţna linija u svakom trenutku vremena i u svakoj tački fluidne mase ima vektore vrtloţenja kao svoje tangente.. Kako je element vrtloţne linije paralelan sa vektorom vrtloţenja vektorski proizvod te dvije veličine mora biti nula: (3.konstantne veličine brzina u odgovarajućim presjecima vlakna. 3. 11 Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz 40 . Za vrtloţnu cijev je vezan pojam konstantnosti cirkulacije za svaki presjek.) Ovako definisana veličina .33. u Dekartovom koordinatnom sistemu se moţe pisati kao: (3.5.3.

je: 41 . koji glasi: povećanje mase fluida u jedinici vremena sadrţane u nekoj ograničenoj zapremini mora biti jednaka razlici mase u jedinici vremena koja je ušla i izašla iz posmatrane zapremine.1. tj.4.) u polju vektora brzina Maseni protok fluida kroz elementarnu (3.38. što znači da se i gustina fluida moţe mijenjati. JEDNAČINA KONTINUITETA U DIFERENCIJALNOM OBLIKU Ako postoji ulaz i izlaz mase fluida kroz površinu koja opkoljava posmatranu zapreminu onda uslovu odrţanja mase dodajemo uslov neprekidnosti sredine fluida. ali ukupna masa u njoj ostaje ista. Slika 3.39. 3. Pod ovim uslovima promjena mase u jedinici vremena unutar posmatrane zapremine mora biti jednaka fluksu mase fluida kroz površinu koja opkoljava tu zapreminu. JEDNAČINA KONTINUITETA Osnovni princip kontinuiteta je zakon o odrţanju mase. Za vrijeme kretanja zapremina moţe mijenjati oblik i veličinu.: Vrtložna cijev ili vrtložno vlakno Treća Helmholcova teorema glasi: stepen vrtloţenja fluida.) gdje je brzina normalna na površinu . cirkulacija po zatvorenoj krivoj se moţe mijenjati samo pod dejstvom smičućih napona unutar fluida.4.6. Posmatrajmo zapreminu paralelopipeda fluida površinu čija je gustina je dat jednačinom: (slika 3.) Od interesa je posmatrati kako se mijenja proizvod paralelopipeda . 3.Druga Helmholcova teorema glasi: data vrtloţna cijev se uvijek sastoji od istih elemenata fluida bez obzira da li je ona prenošena ili deformisana prilikom strujanja fluida.7. Vrijednost tog proizvoda u centru (3.

42 .41.40.) Analogno se dobije i za druga dva pravca: (3.) U izrazu 3. je upotrjebljen parcijalni izvod da označi diferenciranje u odnosu na vrijeme u nekoj specifičnoj tački prostora.) Dakle.Slika 3. uslijed kretanja u pravcu.42.: Zapremina paralelopipeda u polju vektora brzina fluida Promjena mase paralelopipeda u vremenskom periodu odreĎena kao: . ukupna promjena mase je: (3. dobivamo: (3. tj.: (3.) Promjena mase unutar nepromijenjene zapremine mora se odraziti na promjenu gustine.43.7.43.41.) gdje su: Uvrštavanjem i u izraz 3. je (3..40.

46.43.44. imamo: i jednačina kontinuiteta glasi: (3. predstavlja jednačinu kontinuiteta u diferencijalnom obliku za nestacionarno strujanje stišljivog fluida.) jer je: Za stacionarno strujanje homogenog nestišljivog fluida. se moţe pisati kao: ili (3.Izostavljajući indeks .. obzirom da tačka predstavlja proizvoljno odabranu tačku i izjednačavajući izraze 3. Jednačina kontinuiteta ili jednačina neprekidnosti za stacionarno strujanje fluida glasi: ili (3.) 43 .44.44.45.42.) Dobiveni izraz 3. dobiva se: ili (3. i 3.47.) ili Napomena: Jednačina kontinuiteta 3.

2.50.4. Za njenu praktičnu primjenu. jednačinu je potrebno napisati za konačnu zapreminu fluida. nije dovoljna. da bi se definisao nestišljiv fluid. što se moţe dogoditi i u stišljivom fluidu. Te površine ortogonalno sijeku linije elementarne strujne cijevi – strujnog vlakna. se poklapaju sa pravcima brzina i i on je normalan na brzinu .50. U tom cilju.51. je ort površine Za integralenje diferencijalne jednačine kontinuiteta potrebno je uvesti dopunski uslov o stacionarnosti tako da je integralni oblik diferencijalne jednačine kontinuiteta za strujanje stišljivog fluida kroz strujnu cijev: 44 .8.) Prva jednačina 3.Pri stacionarnom strujanju. jednačina kontinuiteta 3.8. glasi: (3.52. Ako je fluid nestišljiv jednačina kontinuiteta se uproštava: (3. Na osnovu samo ovog uslova. predstavljaju ortove površina i sa svojim pravcima (iako to nije prikazano na slici). nego i za koje zadovoljava jednačine 3. gustina i brzina ne zavise eksplicitno od vremena te je prvi član jednačine 3. izraz 3. a druga samo to da se elementi fluida kreću u slojevima jednake gustine. treba integraliti odgovarajuću diferencijalnu jednačinu.: (3.48.) Jednačina 3. Posmatraće se konačna zapremina poznata kao strujna cijev.47.) 3. Brzina je u ovom slučaju uvijek normalna na gradijent gustine.. U njoj nema protoka kroz omotač cijevi i strujanje se odvija samo kroz površine koje predstavljaju poprečne presjeke diferencijalnog reda veličine. JEDNAČINA KONTINUITETA U INTEGRALNOM OBLIKU Jednačina kontinuiteta u diferencijalnom obliku daje samo uvid u mehanizam toka jer se odnosi na element fluida. jednak nuli. oblika kao na slici 3.47. Jednačina kontinuiteta 3.48. se moţe pisati:  u cilindričnom koordinatnom sistemu : (3.50.44.)  u sfernom koordinatnom sistemu : (3.49. za date uslove toka. pokazuje da gustina eksplicitno ne zavisi od vremena.) i moţe biti zadovoljena ne samo za .48. sama po sebi. Napomena: Treba napomenuti da na slici 3.

kao npr. koja se ponekad naziva Grinova13 teorema ili teorema Ostrogradskog14. imamo: 12 13 Carl Friedich Gauss George Green 14 Mikhail Vasilievich Ostrogradsky 45 .8.53.: Strujna cijev Napomena: Zapreminski integral se transformiše u površinski i obratno pomoću Gausove teoreme.) gdje je ukupni protok kroz površinu .: Prema slici 3.8.ili poslije primjene Gausove 12 teoreme: odnosno: (3. Slika 3.

57. postaje jednačina protoka zapremine fluida: (3. VIDOVI KRETANJA FLUIDNOG ELEMENTA Kretanje čvrstog tijela je definisano veličinom translacije i rotacije. Maseni i zapreminski protok imaju dimenzije Dobivena jednačina kontinuiteta u integralnom obliku 3. Njeno tumačenje:  Protok mase fluida u jedinici vremena je isti kroz svaki presjek normalan na pravac brzine.59.57.57. je pri svom kretanju.(3.55.54. se moţe primijeniti ako je strujanje stacionarno. predstavlja jednačina kontinuiteta u integralnom obliku za stišljiv fluid.58. odnosno pravac strujanja. pa je doprinos ovoga člana jednak Sada moţemo napisati: ili (3. u presjecima u kojima su brzine u svim tačkama iste. Ako brzina u posmatranom presjeku nije ista u svim tačkama onda se maseni i zapreminski protok izraţava preko srednje brzine protoka kroz dati presjek: (3. u najopštijem slučaju.54.) 3. pored translacije i 46 . i .) i (3.56.5. (3.) koja se interpretira kao:  Protok zapremine fluida u jedinici vremena kroz površinu normalnu na pravac vektora brzine je konstantan u svim presjecima. normalan na ort površine . .)   znak minus na desnoj strani izraza 3. Fluidni element.)  jer je vektor nuli. je zbog suprotnih smjerova vektora je srednja brzina u poprečnom presjeku . respektivno. U slučaju da je fluid nestišljiv jednačina 3.) Izraz 3.57. kao element neprekidne sredine.

koji ima oblik pravougaonika . dok se u teoriji elastičnosti ili teoriji plastičnosti tretiraju apsolutne veličine ovih promjena.9. u ravni slike 3.9. U mehanici fluida se govori o ovim promjenama u jedinici vremena. Uzmimo da su u posmatranom trenutku vremena brzine fluida u tačkama: Kako se uglovi pravougaonika kreću različitim brzinama. njihova meĎusobna udaljenost se mijenja..rotacije. U cilju analize svih vidova kretanja fluidnog elementa posmatrajmo element.: Kretanje fluidnog elementa U opštem slučaju brzina fluida se mijenja u cijelom fluidnom polju. Za analizu vidova kretanja fluidnog elementa pogodno ih je klasificirati u slijedeće grupe:   bez deformacije: translatorno i rotaciono. tj. 47 . Slika 3. što je osnovna razlika u odnosu na kretanje čvrstog tijela. govori se o brzini deformacije. pa su brzine u tačkama različite. sa deformacijom: linearno i ugaono. podvrgnut promjeni veličine i oblika koja se naziva deformacija.

Translatorno kretanje elemenata fluida prikazano je na slikama 3. Translatorno i rotaciono kretanje je svojstveno kretanju čvrstog tijela. stranica a stranica : (3.61. Nakon isteka vremena . Uvremenskom intervalu .62. U početnom trenutku vremena fluidni element se nalazi u poziciji . Posmatraće se kretanje samo u se stranica preĎe put: (3.10. Slika 3. ali se uglovi izmeĎu stranica i dijagonala ne mijenjaju.60. Linearno deformaciono kretanje analizira se pomoću slike 3.10. Kretanje kreće brzinom je definisano brzinom njene srednje tačke . i 3.: Translatorno kretanje elementa fluida Slika 3.61.) Razlika u preĎenim putevima.11.60.au pravcu je . izrazi 3. fluidni element se premjestio u poloţaj . Kao mjera rotacije fluidnog elementa definiše se ugao zakretanja dijagonale. i 3. daje veličinu istezanja fluidnog elementa: (3. Veličina translacije u pravcu je . Kod rotacionog kretanja fluidni element rotira.) pravcu.: Translatorno kretanje elementa fluida Karakteristika ovog kretanja je da stranice ostaju paralelne početnoj poziciji.) 48 . dok ..12. i da elementi ne mijenjaju svoje dimenzije.11.

63. Isprekidanim linijama je naznačeno samo početno translatorno pomjeranje elemenata. Kretanje fluidnog elementa pri kome dolazi do deformacije uglova analizira se pomoću slike 3.63.) Parcijalni izvodi komponenata brzine deformacije u pravcu istoimenih osa predstavljaju brzine relativnih linearnih deformacija u pravcu istih osa.13.) iz izraza 3. U trenutku fluidni element se nalazi u poziciji .64.Slika 3.12.65.65. se dobiva: (3. Zakretanje diagonale se moţe pribliţno izraziti kao: (3.66. a poslije isteka vremenskog perioda fluidni element zauzima poziciju .64.) 49 .) Obzirom da je: (3. poznata je kao brzina linearne deformacije: (3.) Analogno se dobiva za kretanje u i pravcu: (3. i 3.: Linearno deformaciono kretanje fluidnog elementa Brzina relativnog istezanja fluidnog elementa. Zbog različitih brzina uglova fluidnog elementa dolazi do deformacije uglova za i kao i zakretanja dijagonale u odnosu na pravac dijagonale za ugao .

.: Kretanje fluidnog elementa sa deformacijom uglova Na osnovu geometrijskih odnosa sa slike 3.) Na osnovu izvedenih izraza 3. za ugao zakretanja kao: se moţe pisati (3. dobiva se: (3.68. se mogu dobiti i druge dvije prostorne komponente vektora rotacije (vrtloţenja): (3.) Zanemarujući članove višeg reda u izrazu 3.13.71.67.69.67.) 50 .) Brzina rotacije fluidnog elementa je: (3.) Analogno se moţe dobiti i: (3.Slika 3.69. dobiva se: (3.70. i 3. za slučaj prostornog fluidnog elementa.. i znajući da je za male vrijednosti uglova .68..71. izraz 3.13.) Analogno.66.

Sa slike 3. zaključuje se da je vektor rotacije jednak polovni rotora vektora brzine. se moţe odrediti ugaona deformacija fluidnog elementa koja predstavlja ukupnu promjenu ugla stranica: ili (3.14.74.13. preostale dvije komponente brzine deformacije su: (3. pri kome dolazi do deformacije. imamo:   Brzine translacije: Brzine linearne deformacije:  Brzine ugaone deformacije:  Brzine rotacije: Ugaona deformacija je poznata i kao deformacija smicanja.74.: (3. jednačine u izrazu 3. jer je ona posljedica dejstva smičućih sila.75. 51 . u Dekartovom koordinatnom sistemu.) Obzirom na komponente vektora rotacije fluidnog elementa.) gdje se .(3. kretanja fluidnog elementa. kao što je prikazano na slici 3.) Kao mjera brzine deformacije uzima se jedna polovina vrijednosti izraza 3.: (3.) i za slučaj prostornog fluidnog elementa. tj..71.75. tj.) Rezimirajmo: Ako posmatramo opšti slučaj kretanja prostornog fluidnog elementa. definiše kao: (3.71.) Vektor rotacije se naziva vrtlog.72.73. I rotacija je posljedica dejstva smičućih sila jer se moţe interpretirati kao specijalni slučaj ugaone deformacije.

) gdje je zatvorena kriva. sa starnicama i . CIRKULACIJA Cirkulacija se definiše kao linijski integral vektora brzina po zatvorenoj krivoj .76. Slika 3. a traţi se elementarna cirkulacija duţ stranica pravougaonika.16. za cirkulaciju glasi: (3.15.14.) Analogno se dobije i za ostale stranice. Suma komponenti brzina linearne deformacije je brzina zapreminske deformacije ili diletacije.Slika 3.78. Kontura se obilazi u pozitivnom smijeru.) Sada ćemo pokazati vezu izmeĎu vrtloţnosti (vrtloga) i cirkulacije.: Cirkulacija Bez vektorskih oznaka. 3. slika 3.15.6. Posmatraće se elementarni pravougaonik u ravni .16. Elementarnoj stranici pripada srednja brzina: (3. 52 . izraz 3.: Rotacija fluidnog elementa Translacija i linearna deformacija su posljedice dejstva normalnih sila. slika 3.77.: (3. Ako su i projekcije brzine u tački . onda su u tačkama one date izrazima napisanim na slici 3.76.

Dakle.) Uzimanje srednjih brzina umjesto stvarnih brzina. Izraz 3. poloţenih u koordinatne ravni. 53 . je dopušteno obzirom na male dimenzije pravougaonika. Analogno dolazimo i do izraza elementarnih cirkulacija za ravnima i duţ stranica : i oko pravougaonika u (3. posmatrala elementarna površina u prostoru.80.: Elementarna cirkulacija Elementarna cirkulacija je: ili poslije sreĎivanja: (3.79.Slika 3.16. slika 3.17. na odgovarajućim stranicama. elementarna cirkulacija je srazmjerna dvostrukoj projekciji vrtloţnosti (vrtloga) u pravcu normale elementarne površine . Izrazi za cirkulaciju duţ stranica i su negativni jer je smjer brzina suprotan smjeru kojim se obilazi pravougaonik.80. se moţe primijeniti i na krivu površinu konačnih elemenata.79. Za elementarnu cirkulaciju imamo opšti izraz: (3. Da bi se ovo dokazalo podjeliće se površina na elementarne površine i na svaku od njih će se primjeniti izraz 3.) Kriva ograničava površinu .80. koju opkoljava kriva ..) Ništa se ne bi promijenilo kada bi se umjesto elementarnih pravougaonika.

54 . KLASIFIKACIJA VIDOVA KRETANJA FLUIDA Do sada smo se sreli sa više vidova kretanja fluida.) Ovaj izraz slijedi direktno iz Stoksove teoreme o pretvaranju linijskog integrala u površinski.80. Mogući vidovi kretanja fluida prema načinu promjene polja toka zavise od toga da li se polje mijenja u tački ili u polju. Sabiranjem izraza 3.: Cirkulacija Zbir elementarnih cirkulacija očigledno: daje traţenu cirkulaciju . Prema tome je: (3. Bez vektorskih oznaka..82. koja opkoljava površinu .7.81. Zato preostaje samo cirkulacija duţ krive .17.) Treba primijetiti da se poništavaju cirkulacije duţ graničnih linija dva susjedna elementa jer se oko njih obilazi u suprotnom smjeru. postaje (3.Slika 3. Izraz 3. se moţe interpretirati kao: cirkulacija duţ krive ma kakvog oblika je jednaka protoku rotora brzine kroz površinu ograničenu tom krivom.82. Moglo se uočiti da se podjela kretanja moţe izvršiti prema ponašanju elemenata fluida i prema načinu promjene polja toka pri njegovom kretanju. Stoksov izraz glasi: 3.

temperature itd. Ova dva vida kretanja fluida su usko vezana za postojanje konvekcijskog ubrzanja. Ako je pojam stacionarnosti ili nestacionarnosti vezan za polje brzine. onda su ovi vidovi kretanja definisani na bazi postojanja ili nepostojanja lokalnog ubrzanja.2. slika se mijenja sa vremenom. Kod nestacionarnog kretanja fluida.3.7. U zavisnosti od toga da li oni rotiraju ili ne oko svoje ose. STACIONARNO I NESTACIONARNO KRETANJE FLUIDA Stacionarno kretanje fluida je kretanje kod kojeg u posmatranoj tački prostora nema promjene polja toka u vremenu. Kod uniformnog kretanja konvekcijsko ubrzanje je jednako nuli.) Pri nevrtloţnom kretanju elementi fluida mogu da trpe čistu ugaonu deformaciju ili čisto klizanje.) a nevrtloţno kretanje je kretanje kod kojeg elementi fluida ne rotiraju oko svoje ose: (3.: (3. Nestacionarno kretanje fluida je kretanje kod kojeg dolazi do promjene polja toka po vremenu u posmatranoj tački prostora. gustina.7.7. a sistem strujnih linija će konvergirati ili divergirati u zavisnosti od toga da li se brzina povećava ili smanjuje. 3. Kao primjer se moţe 55 . Vrtloţno kretanje fluida je takvo kretanje kod kojega dolazi do rotacije elemenata fluida oko njihove ose pri kretanju mase fluida: (3.1.) gdje je bilo koje polje toka. UNIFORMNO I NEUNIFORMNO KRETANJE FLUIDA Uniformno ili jednoliko kretanje fluida je kretanje kod kojeg nema promjene brzine duţ strujne linije. polje brzina.7.85. napona. a neuniformno ili nejednoliko kod kojeg se brzina mijenja duţ strujne linije. tj. a strujne linije predstavljaju sistem meĎusobno paralelnih linija.4. VRTLOŽNO I NEVRTLOŽNO KRETANJE FLUIDA Ovi vidovi kretanja su vezani za ponašanje elemenata fluida pri kretanju mase fluida. ali su komponente brzine rotacije jednake nuli.83. kretanje moţe da bude vrtloţno ili nevrtloţno. U stacionarnim uslovima strujanja slika ostaje nepromijenjena. u posmatranoj zoni toka. VISKOZAN I NEVISKOZAN FLUID Postojanje ili zanemarivanje efekta viskoziteta dovodi do pojma realnog (viskoznog) i idealnog (neviskoznog) fluida.3.84. 3. 3. npr. Kako su svi fluidi u manjoj ili većoj mjeri viskozni oni će u zavisnosti od uslova kretanja da se ponašaju kao realni ili idealni. Kod neuniformnog kretanja konvekcijsko ubrzanje postoji.

5. je dat primjer dvodimenzionalnog kretanja fluida. je identična u bilo kojem presjeku za brzine u pravcu.7. Dimenzionalnost kretanja se odreĎuje prema broju nezavisnih geometrijskih koordinata. onda takvo kretanje nazivamo turbulentno kretanje fluida. tj. Ukoliko pri kretanju mase fluida ne dolazi do prelaza elemenata fluida iz jednog sloja u drugi. MeĎutim. LAMINARNO I TURBULENTNO KRETANJE FLUIDA Ova dva vida kretanja fluida se isto tako odnose na ponašanje elemenata fluida pri kretanju mase fluida. kretanje je jednodimenzionalno.: Dvodimenzionalno kretanje fluida Prikazana slika 3. strujanje je nevrtloţno i fluid.7. Granični uslovi i uticaj viskoziteta uzrokuju da je dvo. u drugom slučaju nema rotacije fluidnih elemenata oko njihove ose. se pri svom kretanju ponaša kao neviskozan. gdje su promjene osobina normalno na strujnicu zanemarljive u odnosu na promjene niz strujnicu. Ova dva vida kretanja fluida su od posebnog značaja pri izučavanju kretanja fluida pod dejstvom sila viskoziteta. onda takvo kretanje nazivamo laminarno kretanje fluida. strujanje je vrtloţno i efekt viskoziteta je očigledan. Slika 3. funkcija: Ovdje je komponenta 56 . U prvom slučaju fluidni element će rotirati oko svoje ose. Ako osobina toka zavisi samo od jedne koordinate. DVO. 3.i trodimenzijalno kretanje fluida od velikog interesa. tj. npr. ako se strujanje fluida zamišlja kao slojevito. mada je viskozan.navesti kretanje viskoznog fluida pri rotaciji posude oko svoje ose u kojoj se nalazi fluid i slučaj rotacije tankog cilindra oko svoje ose postavljenog u fluid.18. To znači da su osobine normalno na osu strujne cijevi konstantne. Najčešći oblik jednodimenzionalnog kretanja je kretanje u strujnoj cijevi.18. Ako pak. idealan.I TRODIMENZIONALNO KRETANJE FLUIDA U opštem slučaju osobine fluida se mogu izraziti u funkciji geometrijskih koordinata. JEDNO-.6. 3. itd. Na slici 3.18. pri kretanju fluida dolazi do kaotičnog kretanja elemenata fluida i njihovog prelaza ne samo u susjedne nego i u udaljenije slojeve.

i imamo: odnosno: (3. Na primjer.86. strujanje fluida oko aviona je trodimenzionalnog karaktera. 3.) Nadalje. STACIONARNO I UNIFORMNO KRETANJE Prema slici 3.87.86. KARAKTERISTIČNI PRIMJERI Ako je kretanje jednodimenzionalno.7.Trodimenzionalno strujanje je najopštiji slučaj kretanja.: Stacionarno i uniformno kretanje 15 Evangelista Torricelli 57 . naziva konvekcijski.7. a drugi. teorema ili zakon: (3. vrijedi primjena izraza: Slika 3.7. 3. brzina je funkcija koordinate i vremena.19.19.7. imamo: Ovdje se primjenjuje Toričelijev15 izraz.) gdje se prvi član na desnoj strani jednačine 3. lokalni član brzine.1. Što je manja dimenzionalnost toka smanjuju se matematske teškoće u rješavanju takvih tokova.

imamo: Slika 3. STACIONARNO I NEUNIFORMNO KRETANJE Prema slici 3.21.7.7.1. NESTACIONARNO I NEUNIFORMNO KRETANJE Prema slici 3.3.: Nestacionarno i uniformno kretanje 3. NESTACIONARNO I UNIFORMNO KRETANJE Prema slici 3.7.1. vrijedi primjena izraza: 3. vrijedi primjena izraza: Slika 3.7.21.1.22.20. imamo: Nadalje.20.7. imamo: 58 .: Stacionarno i neuniformno kretanje Nadalje.7.

23. pa je i brzina u svim tačkama toka ista. Oblik strujne mreţe zavisi od oblika granice kroz ili oko koje fluid struji. nacrta najpovoljniji broj strujnih linija na jednakom meĎusobnom rastojanju. normalno na ravan crteţa. beskonačno velika kako bi se ispunio uslov dvodimenzionalnosti kretanja. 59 . Na slici 3.22. Naravno. Crtanje mreţe se izvodi na taj način da se u zoni toka. vrijedi primjena izraza: 3.: Nestacionarno i neuniformno kretanje Nadalje. gdje su konture meĎusobno paralelne. Ova dva sistema linija grade ortogonalnu mreţu kod koje je rastojanje izmeĎu strujnih i normalnih linija u elementarnom kvadratu te mreţe meĎusobno jednako.Slika 3. STRUJNA MREŽA Strujne linije. je prikazana strujna mreţa koja predstavlja strujanje fluida izmeĎu dvije zakrivljene površine čija je duţina. kvadratići strujne mreţe mijenjaju veličinu i oblik. a daljnje crtanje zavisi od oblika konture. Za strujanje izmeĎu paralelnih ploča kvadratići strujne mreţe u cijeloj zoni toka su meĎusobno jednaki. Protok izmeĎu svakog para ovih strujnih linija je konstantan.24.8. nije moguće odmah dobiti tačnu strujnu mreţu pa se proces crtanja sa korekcijama mora ponavljati nekoliko puta dok se ne dobije zadovoljavajući oblik strujne mreţe. Ako su konture zakrivljene i još uz to konvergiraju ili divergiraju. Strujna mreţa se sastoji od sistema strujnih linija i sistema linija normalnih na strujne linije. Bez obzira na promjenu veličine i oblika kvadratića strujne mreţe oni uvijek moraju zadovoljavati uslov da se kod svakog od njih strujne i normalne linije kao i dijagonale sijeku pod pravim uglom. slika 3. Strujna mreţa nije idealno tačna jer je ona jedna od grafičkih metoda koje su pribliţno rješenje egzaktno postavljenih algebarskih izraza. Presjek dijagonala je ujedno i centar upisanog kruga u kvadratić mreţe. Na ovako nacrtan sistem strujnih linija crta se sistem normalnih linija po navedenom principu . trajektorije i tragovi se mogu odrediti eksperimentalno ili grafičkom metodom koja se oslanja na matematske principe klasične dinamike fluida.

U ovom slučaju je elementarna površina jednaka: (3.25.:Strujna mreža izmeĎu zakrivljenih površina Dimenzija normalno na ravan crteţa.24.:Približno rješenje egzaktnog algebarskog izraza Kako je protok kroz bilo koji presjek strujnog vlakna isti.) jer je .) pa je elementarni protok kroz strujno vlakno jednak: (3.90.89.) ili (3.brzina.Slika 3.23.91.88.rastojanje izmeĎu normalnih linija. slika 3. je jedinična. slijedi da je: (3. .) gdje su: .. Slika 3. 60 .

njena praktična primjena je značajna. iako praktično ne mogu postojati. To su obično zone gdje su strujne linije meĎusobno paralelne. ako za neke tačke toka . se moţe vidjeti da je brzina u bilo kojoj tački toka obrnuto proporcionalna rastojanju strujnih. I pored nekih nedostataka strujne mreţe. što je fizički moguće. i 3. pa se takve tačke nazivaju zaustavne tačke. rastojanja .: Analiza jediničnog protoka u strujnoj mreži Iz izraza 3. za datu strujnu mreţu. Sa druge strane.. nije stavljen znak jednakosti. pa prema tome brzine postaju beskonačne. u bilo kojoj drugoj tački. nego znak pribliţnosti. Slika 3. odnosno normalnih linija u okolini te tačke. Tu se fluid zaustavlja. brzinu i pritisak. imaju svoju primjenu u matematskom tretmanu strujanja fluida i nazivaju se singularne tačke.25. jer je svaka mreţa pribliţno rješenje realnog kretanja fluida. brzina teţiti nuli.90. Iz istog izraza slijedi da na mjestima malih radijusa krivine. odrediti uslove strujanja.rastojanje izmeĎu strujnih linija u zoni toka gdje su mu karakteristike poznate. 61 . jer iz poznatih uslova strujanja samo u jednoj tački je moguće. U izrazima 3.91.91. Ovakve tačke.

4.
4.1.

DINAMIKA FLUIDA
OSNOVNI ZAKONI KRETANJA

U prethodnom poglavlju razmatrani su kinematski elementi kretanja fluida. U ovom i slijedećim poglavljima će biti razmatrana i njihova veza sa silama koje djeluju pri kretanju fluida. Ta veza je data dinamičkom jednačinom ravnoteţe. Uslov ravnoteţe u stanju kretanja izraţen je preko dinamičke ravnoteţe, odnosno inercijskim svojstvom materije i principom ubrzanja koje je Njutn16 formulirao kroz svoja tri zakona. Njutnovi zakoni (u slobodnom prevodu) glase: I II Tijelo će ostati u stanju mirovanja ili u postojećem (datom) stanju kretanja sve dok na njega ne djeluje neka vanjska sila. Ubrzanje tijela će biti u pravcu i smjeru sile koja izaziva dato ubrzanje, ono je direktno proporcijalno veličini sile i obratno proporcionalno masi tijela,

III Svaka akcija je praćena jednom reakcijom istog intenziteta i pravca, ali suprotnog smjera. Prvi zakon opisuje karakteristike materije, a drugi u svijetlu trećeg postavlja da se ubrzavajućem dejstvu sile suprotstavlja inercijska sila reakcije materije na koju sila djeluje.

(4.1.)

gdje su: gustina fluida, ubrzanje fluida. Izraz:

predstavlja silu inercije jedinice zapremine fluida. Ona je uzeta sa negativnim predznakom zbog njenog karaktera u odnosu na ostale sile. Nadalje,

je sistem svih vanjskih i unutrašnjih sila koje se odnose na jedinicu zapremine fluida. Primjenom Dalamberovog17 principa dinamička jednačina ravnoteţe se moţe pisati kao:
(4.2.)

16 17

Isaac Newton Jean le Rond d'Alambert

62

4.2.

OPŠTA JEDNAČINA DINAMIKE FLUIDA U DIFERENCIJALNOM OBLIKU

Neka se posmatra kretanje fluidnog elementa mase koja u trenutku vremena zauzima zapreminu , kao što je prikazano na slici 4.1.

Slika 4.1.: Djelovanje napona na površinama paralelopipeda

Na fluidni element djeluju zapreminske sile svedene na jedinicu zapremine, čije su komponente u pravcima , respektivno. Sila djeluje u teţištu posmatranog elementa. Dejstvo površinskih sila definisano je tenzerom napona u tački ,

Na površinama paralelopipeda djeluju naponi kao na slici 4.1., od kojih su upisani samo oni koji djeluju u pravcu ose. Kako je izabrani element dovoljno malen pri prelazu od tačke u tačku na površini paralelopipeda zanemarena je promjena napona višeg reda. Koordinatni početak je postavljen u centar paralelopipeda (tačka Radi jednostavnijeg izvoĎenja, osnovna jednačina kretanja: ).

gdje su: količina kretanja, rezultanta sila koje djeluju na fluidni element, će se napisati u Ojlerovom obliku za komponente kretanja u pravcima, 63

(4.3a.)

(4.3b.)

(4.3c.)

Navedeno je da će se posmatrati kretanje u vremena se moţe predstaviti kao:

pravcu. Član promjene količine kretanja u toku

(4.4.)

Drugi član desne strane jednačine 4.4. je jednak nuli (prema jednačini kontinuiteta) jer predstavlja masu fluidnog elementa koja ne moţe biti promjenljiva. Na osnovu ovoga, imamo:
(4.5.)

Komponenta zapreminske sile za zapreminu

iznosi

.

Vodeći računa o površini na koju djeluju pojedine komponente napona, jednačina 4.5. postaje:

(4.6.)

Obzirom da je

, poslije sreĎivanja jednačine 4.6. dobiva se:
(4.7a.)

i analogno za

pravce:
(4.7b.) (4.7c.)

Ove tri skalarne jednačine 4.7. predstavljaju zakon o odrţanju količine kretanja fluidnog elementa, napisan u diferencijalnom obliku. Jednačine su poznate kao Sen-Venanove18 jednačine kretanja. Jednačine sadrţe deset nepoznatih veličina: gustinu , tri komponente brzine komponenti napona ( pošto su i šest ).

18

Jean Claude Barré de Saint-Venant

64

se naziva idealnim..4. koji se naziva hidrostatičkim pritiskom ili pritiskom u posmatranoj tački.8. DEJSTVO SILA NA IDEALAN FLUID Fluid konstantne gustine.8. U odsustvu viskoznosti ne postoji mogućnost da se generišu površinske sile u fluidu te je: Sada su površinske sile odreĎene tenzorom napona koji se pojavljuje u obliku: (4. je izvedena opšta jednačina 4. kod koga se moţe zanemariti dejstvo sila viskoziteta. Uvaţavajući naprijed navedeno.11.3. OJLEROVE JEDNAČINE KRETANJA IDEALNOG FLUIDA U poglavlju 4.) gdje su: 4.3.) Dakle veličina normalnog napona ne zavisi od pravca te se tenzor redukuje na skalar .7. dinamike fluida koja u vektorskom obliku glasi: Obzirom da se ovdje analizira kretanje idealnog fluida.) Već ranije je navedeno da izmeĎu tri normalna napona postoji odnos: (4.9.) gdje su: 65 . jednačina 4.Dobivene tri skalarne jednačine 4. 4. se mogu napisati u obliku jedne vektorske jednačine: (4.2. površinske sile su odreĎene tenzorom napona u poglavlju 4. Negativan predznak pokazuje da je hidrostatički pritisak usmjeren suprotno smjeru vanjske normale na površinu.9. dobiva se: (4.10.

12a. Pri analizi će se posmatrati komponenta ubrzanja u pravcu ose: 66 .) (4. da bi se našlo rješenje za neki posmatrani problem potrebno je definisati početne i granične uslove. Jednačine sadrţe pet nepoznatih veličina: .) (4. Naravno.zapreminska sila po jedinici zapremine. predstavljaju diferencijalne jednačine u skalarnom obliku. Odnos pritiska i gustine moţe biti odreĎen i eksperimentalno.11. Da bi sistem jednačina postao zatvoren potrebno je definisati još dvije jednačine.13b. prisustvo komponenata konvekcijalnog ubrzanja ovim jednačinama daje karakter nelinearnih parcijalnih diferencijalnih jednačina. 4.12b. poznate kao jednačine pritiska.13a.12c. koje je kao takve formalno nemoguće integraliti. Onda bi izvedene jednačine postale uopštene Ojlerove jednačine.5.) (4. nestišljivog (i stišljivog) fluida. potrebno je Ojlerove jednačine transformisati. Projekcije vektorske jednačine na koordinatne ose su: (4. Ojlerove diferencijalne jednačine kretanja fluida su izvedene za fluidni element. Navedena jednačina 4. predstavlja Ojlerovu diferencijalnu jednačinu u vektorskom obliku za kretanje idealnog fluida.) Dobivene jednačine 4. Kada ne bi bilo dejstva zapreminskih sila. koja daje daje vezu izmeĎu pritiska i gustine. tj. MeĎutim. a druga jednačina stanja. gradijent pritiska koji ima prirodu vektora. integraliti ih po toj zapremini. odnosno napisati u specifičnom obliku. Kao takve one daju uvid u mehanizam toka.13c.12. Jedna od jednačina će biti jednačina kontinuiteta. OJLEROVE JEDNAČINE U GROMEKA-LAMBOVOJ FORMI ILI TRANSFORMISANE OJLEROVE JEDNAČINE Da bi se dobile jednačine pristupačnije za analizu strujanja i integralenje. od sila bi ostale samo sile pritiska. Ojlerove jednačine vrijede za opis kretanja neviskoznog.) (4. Za praktičnu primjenu ovih jednačina iste treba izraziti za konačnu zapreminu fluida.13.) ili u razvijenom obliku: (4. i 4.

znajući da je .15c.14. moţe se pisati: Ako se analogno uradi i za komponente ubrzanja u mogu napisati kao: i pravcima.) (4.) (4.15b.) Ako na desnoj strani izraza 4. i . vrijednost ili Obzirom da su: dobiva se: Ovo se je moglo pisati jer je poznato da je vektorski proizvod dvostruke vrijednosti vektora vrtloţenja i vektora brzine: TakoĎe.(4. dodamo i oduzmemo članove izraza se neće promijeniti. tada su komponente sile mogu izraziti kao: 67 .14.) Ako zapreminske sile imaju potencijal .15a. Ojlerove jednačine se (4.

16. Ojlerove jednačine se mogu integraliti i kada je strujanje nestacionarno i nevrtloţno u cijeloj oblasti toka i Ojlerova jednačina glasi: Za potencijalno strujanje je 68 .6.) (4.17c. 4.17. je u formi svrdla i naziva se zavojnim ili helikoidnim kretanjem i poznato je kao Gromeka-Beltrami kretanje. Kada je član: Ojlerove jednačine se znatno uproštavaju i postaju: (4.17b.18. tada je: (4. kao i vektorska jednačina 4. Kada je vektor vrtloţenja paralelan vektoru brzine . se nazivaju Ojlerovim jednačinama u Gromeka-Lambovoj formi ili transformisane Ojlerove jednačine. tada je njihov vektorski proizvod jednak nuli.) gdje je osa usmjerena prema gore. odnosno paralelni. Ovaj vid kretanja se naziva nevrtloţnim ili potencijalnim.19. Kretanje fluida kod kojeg su vektor vrtloţenja i vektor brzine kolinearni. Kada je vektor vrtloţenja jednak nuli .17a. Obzirom da je za idealan fluid gustina konstantna. odnosno njegove komponente. u skalarnom obliku. ali kada brzina ima svoj potencijal .Ako je sila gravitacije jedina zapreminska sila.) Član    je jednak nuli za tri slučaja: Kada je brzina fluida jednaka nuli .) Navedene jednačine 4.) (4. Ovo nema fizičkog smisla obzirom da tada nema kretanja. Specifičnost dobivenih izraza je u tome što u sebi sadrţe vektor vrtloţenja. prethodne jednačine se mogu pisati kao: (4.18.) ili u vektorskom obliku: (4. BERNULIJEVA JEDNAČINA – JEDNO RJEŠENJE OJLEROVE JEDNAČINE .

Prvi član, poslije smjene

, postaje:

jer se red operacija

i

moţe izmjeniti. Ovim načinom se dobiva:

Izraz u zagradi zavisi od koordinata i od vremena . Gradijent predstavlja operaciju prostornog diferenciranja, a ne vremenskog, nad funkcijama. Uslov da on bude jednak nuli zahtjeva da funkcija ne zavisi od , ali moţe da zavisi od vremena:
(4.20.)

gdje je

proizvoljna funkcija od vremena.

Ovim načinom je naĎen integral Ojlerove jednačine za potencijalno strujanje, a dobiveni izraz 4.20. predstavlja Koši19-Lagranţeovu20 jednačinu. Ona je veoma slična Bernulijevoj21 jednačini, ali ipak postoje bitne razlike:   Izraz 4.20. nije dobiven integralenjem duţ putanje fluidnih elemenata, nego je integralenje izvedeno za čitav fluidni prostor. Zbog toga se ne mijenja od strujnice do strujnice i vaţi za čitavo polje. ne predstavlja konstantu već zavisi od vremena. Dakle, pri potencijalnom i nestacionarnom strujanju energija se mijenja sa vremenom.

Ako je strujanje potencijalno i stacionarno imamo:

i ako je fluid u polju zemljine teţe:

izraz poprima oblik:
(4.21.)

Izraz 4.21. predstavlja jedno rješenje Ojlerove jednačine i naziva se Bernulijeva jednačina, Kao što je u postupku izvoĎenja navedeno, ona se moţe primijeniti za stacionarno, nevrtloţno kretanje idealnog (nestišljivog i neviskoznog) fluida. Vaţno je primijetiti da konstanta ima istu vrijednost za cijelu oblast kretanja fluida jer nisu uočena nikakva ograničenja u pogledu

19 20

Augustin-Louis Cauchy Joseph Louis Lagrange 21 Daniel Bernoulli

69

putanje integralenja. Zato, u ovom slučaju, zakon o odrţanju strujne energije ima širi značaj jer vaţi za cijeli prostor kretanja.

4.7.

BERNULIJEVA JEDNAČINA ZA STRUJNU LINIJU
i nisu kolinearni. strujne linije:
(4.22.)

Analizirat će se opšti slučaj vrtloţnog kretanja fluida, kada vektori Unutar fluidne oblasti posmatrajmo usmjereni element

Skalarnim mnoţenjem elementa , jednačina 4.22., sa Ojlerovom jednačinom 4.18. u Gromeka-Lambovoj formi, dobiva se:
(4.23.)

Kako je usmjereni element strujne linije kolinearan brzini (posljednji član jednačine 4.23.) jednak nuli, tj.:

to je mješoviti proizvod

Ovo znači da duţ strujne linije ili vrtloţne linije vaţi:
(4.24.)

Ako se izraz 4.24. integrali duţ strujne linije od tačke 1 do tačke 2, dobiva se:

Obzirom da su tačke 1 i 2 izabrane proizvoljno na strujnoj liniji, moţe se pisati:
(4.25.)

Izraz 4.25. predstavlja Benulijevu jednačinu. Konstanta ima vrijednost za tačke koje leţe na istoj strujnoj liniji. Ako se kroz tačke na odabranoj strujnoj liniji povuče familija vrtloţnih linija, slika 4.2., dobiva se površina u prostoru. Kako i duţ vrtloţne linije vaţi Bernulijeva jednačina, a svaka vrtloţna linija ima jednu zajedničku tačku sa strujnom linijom, zaključuje se da za sve tačke na uočenoj površini, konstanta ima istu vrijednost. Formalno posmatrano, Bernulijeva jednačina 4.25. i 4.21.su identične, ali se razlikuju po domenu vaţeće primjene obzirom na uslove pod kojima su izvedene. Konstanta je vaţeća za cijelu oblast toka.

70

Slika 4.2.: Familija vrtložnih linija

4.8.

ANALIZA BERNULIJEVE JEDNAČINE

Za fluid u oblasti dejstva zemljine teţe, kao jedine zapreminske sile potencijala , moţe se napisati Bernulijeva jednačina u obliku:
(4.26.)

Posmatrati će se kretanje fluidnog elementa, mase jednačine 4.26. sa , dobiva se:

, niz strujnu liniju. Mnoţenjem

(4.27.)

Prvo se moţe konstatovati da suma tri člana na lijevoj strani jednačine 4.27. ostaje konstanta, ako fluidni element ostaje na istoj strujnoj liniji. Prvi član predstavlja kinetičku energiju fluidnog elementa ili energiju kretanja predstavlja kinetičku energiju po jedinici mase. i označava sposobnost fluida da

brzinom . Dakle, član Drugi član

ima dimenziju energije

uslijed povišenog pritiska vrši rad. Treći član označava rad učinjen protiv dejstva sile zemljene teţe. Dakle, ovo je energija uslijed poloţaja u odnosu na referentnu ravan. U suštini, Bernulijeva jednačina predstavlja zakon o odrţanju energije duţ strujne linije. Pri kretanju niz strujnu liniju moţe se npr. povećati brzina, ali to mora biti popraćeno odgovarajućim smanjenjem pritiska ili promjenom poloţaja. Ako Bernulijevu jednačinu 4.27. podijelimo sa teţinom fluidnog elementa se: , dobiva

71

) Slika 4.3. i konačno. da se strujna cijev sastoji od beskonačno mnogo elementarnih strujnih cijevi. moţe se smatrati da je Bernulijeva jednačina za strujnu liniju primjenljiva i za kretanje duţ te cijevi. Ovako dobivena vrijednost energije se naziva naporom. da se od ukupnog napora. .) Ako se zamisli.) Svi članovi jednačine 4. Bernulijeva jednačina se svodi na oblik: (4. oduzme vrijednost brzinskog napora.(4.: 72 . energija fluida po jedinici vremena iznosi: (4. piezometarska linija se najlakše crta tako.) i predstavlja osnovnu jednačinu hidrostatike. linija energije.30. BERNULIJEVA JEDNAČINA ZA STRUJNU CIJEV Kako je presjek elementarne strujne cijevi beskonačno mali. slika 4. 4.3.9.29.28.28. ukupni napor kao suma tri prethodna. tj.: Napori Kao što se vidi sa slike 4. Kod masenog protoka . predstavljaju energiju po jedinici teţine fluida i imaju dimenzije duţine .. Za slučaj kada je fluid u stanju mirovanja. pa se govori o brzinskom naporu (prvi član lijeve strane jednačine 4.3. geodetskom ili geometrijskom naporu (treći član).: (4. piezometarskom naporu (drugi član).31.).28. energija koju nosi fluid u jedinici vremena se moţe dobiti sabiranjem.

35. srednja brzina po poprečnom presjeku.) Na osnovu jednačine 4. jer je očigledno da: (4.34. Količina kinetičke energije prenesena brzinom fluida u posmatranom presjeku jednaka je: (4.32. mogu se dati slijedeća objašnjenja: Ukoliko u presjecima u kojima treba primijeniti jednačinu energije ne vladaju uslovi jednodimenzionalne analize treba uvesti koeficijent korekcije rasporeda brzina za energiju. . slijedi da je: (4.36.) gdje su: teţina fluida koja u jedinici vremena proĎe kroz presjek kinetička energija jedinice teţine fluida.. uključujući koeficijent korekcije brzine za energiju.) Kada se strujne linije udaljavaju ili pribliţavaju pod malim uglom. izraz u zagradi. Izjednačavajući ovu veličinu kinetičke energije sa odgovarajućom veličinom energije koja proĎe kroz ovaj presjek.32.) Vezano za drugi član desne strane jednačine 4.odnosno: (4.33. tj.) Sada se moţe pisati: 73 . se moţe izvući ispred integrala i moţe se pisati: (4. moţe se pokazati da u nekom poprečnom presjeku pribliţno vaţi hidrostatički zakon rasporeda pritiska.33.37. u prvom integralu na desnoj strani jednačine 4.) gdje su: brzina u pojedinim tačkama poprečnog presjeka. (4. izraţene preko srednje brzine po presjeku.34.

4. Uz definiciju koeficijenta korekcije moţe se dodati da: predstavlja srednju kinetičku energiju fluida po jedinici mase koja prolazi kroz posmatrani presjek. Ona je izvedena u obliku dvije koaksijalne cijevi malog poprečnog presjeka.) 4.1. Za laminarno strujanje kroz cijev okruglog poprečnog presjeka je . Na vrhu Pito-Prandtlove cijevi su pijezometarski i brzinski napor: a pijezometerski napor na periferiji cijevi je: 22 23 Gaspard-Gustave Coriolis Pitot-Prandtl 74 . koeficijent korekcije kinetičke energije.gdje su: srednja brzina fluida u posmatranom poprečnom presjeku. PRIMJERI PRIMJENE BERNULIJEVE JEDNAČINE MJERENJE BRZINE Mjerenje brzine fluida je moguće izvršiti pomoću Pito-Prandtlove23 cijevi. 4.39. a periferna cijev sa bočnim otvorima mjeri samo statički pritisak. koji se prema jednačini 4.) Koeficijent korekcije za kinetičku energiju se naziva i Koriolisov 22 koeficijent. Koeficijent korekcije je veći od jedinice. a za turbulentno strujanje kroz istu cijev je Ako se jednačina za energiju podjeli sa teţinskim protokom jednačina za strujnu cijev u formi napora: dobiva se Bernulijeva (4.37.38.10. slika 4.10. moţe pisati:: (4. Centralna cijev sluţi za mjerenje zaustavnog pritiska (dinamički + statički pritisak).

4.5. 4.4. je prikazan rezervoar sa tečnošću. ISTICANJE TEČNOSTI IZ REZERVOARA Na slici 4. Analizirajući pritisak u odgovarajućim presjecima diferencijalnog manometra uz poštivanje uslova neprekidnosti sredine. gustina fluida čija se brzina mjeri.Prandtlova cijev je spojena sa diferencijalnim -manometrom ( -cijev) koji je napunjena manometarskim fluidom. tada se spuštanje slobodnog nivoa tečnosti moţe zanemariti i problem tečenja smatrati stacionarnim.Slika 4..40. 75 . onda se u diferncijalnom dijelu manometra fluid postavi kao na slici 4. itd. dobiva se: (4. kao ţiva. gustine Ako se Pito-Prandtlova cijev postavi u struju fluida brzine .2.: Pito-Prandtlova cijev Pito. voda. alkohol.) gdje su: gustina fluida kojim je napunjen diferencijalni manometar (manometarski fluid). Pritisak iznad slobodnog nivoa tečnosti je .10. Isticanje je u atmosferu. Ako je poprečni presjek otvora mnogo manji od površine poprečnog presjeka rezervoara.

Ova zakonitost je poznata kao Toričelijeva24 teorema.) Ako je rezervoar otvoren prema atmosferi. (4.42.41. Pritisak u mlazu nije tačno poznat. 24 Evangelista Torricelli 76 . i izraz 4.5. iz Bernulijeve jednačine 4. Protok realne tečnosti kroz otvor na rezervoaru se moţe odrediti pomoću izraza: (4.41.: Isticanje tečnosti iz rezervoara Zamišljena linija koja spaja tačke 1 i 2 predstavlja strujnu liniju. Uvaţavajući ovo.44. Kao dobra aproksimacija se uzima da je pritisak u mlazu jednak okolnom atmosferskom pritisku . se dobiva: odnosno: (4.Slika 4. Bernulijeva jednačina primijenjena na strujanje izmeĎu tačaka 1 i 2 glasi: (4.) gdje su: površina poprečnog presjeka otvora.) Brzina tečnosti na izlazu iz rezervoara je jednaka brzini padanja krutog tijela sa visine .) Obzirom da je brzina mala moţe se zanemariti. za brzinu isticanja.42. koeficijent protoka koji uzima u obzir uticaj realnih osobina tečnosti.43. onda je postaje: .

Bernulijeve jednačine 4. iz Ako uzmemo da su koeficijenti korelacije kinetičke energije jednaki jedinici. respektivno. zatim se presjek suţava na neku minimalnu vrijednost . MJERENJE PROTOKA POMOĆU VENTURIJEVE CIJEVI Venturijeva25 cijev je instrument koji sluţi za mjerenje protoka fluida.4.41. Na početnom i najuţem presjeku izbušeni su otvori za priključke koji sluţe za mjerenje pritiska. slika 4. . dobivamo: odnosno: Protok kroz Venturijevu cijev je: Primjenjujući jednačinu hidrostatike na fluid u protok: cijevi..6. koji je ispunjen fluidom gustine . Razlika pritisaka se mjeri manometrom. odnosno razlike pritisaka. On ima kratku sekciju istog poprečnog presjeka kao i priključni cijevni vod .10. da bi konačno. Za kretanje nestišljivog fluida integralna jednačina kontinuiteta je: gdje su i srednje brzine u presjecima 1 i 2. moţe se dobiti izraz za teoretski 25 Giovanni Battista Venturi 77 . poslije postepenog proširenja dostigao početni poprečni presjek .3.

6.: Venturijeva cijev Uticaj realnih osobina fluida obuhvata se pomoću koeficijenta protoka . te je realni protok: Koeficijent protoka se odreĎuje eksperimentalno za datu Venturijevu cijev.Slika 4. 78 .

79 . normalno na strujnu liniju zanemarljive u odnosu na promjene niz istu.1.1. npr.: Granična površina Granična površina moţe biti nepokretna ili translatorno pokretna sa konstantnom brzinom.1. MeĎutim. kao sto je prikazano Slika 5. JEDNODIMENZIONALNA ANALIZA TOKA Dimenzionalnost kretanja se odreĎuje prema broju nezavisnih geometrijskih koordinata. U tim slučajevima poznavanje detaljnih karakteristika toka.1. Prema Njutnovim zakonima. To znači da su osobine fluida normalno na osu strujne cijevi konstantne. količina kretanja. U opštem slučaju kretanja su trodimenzionalna.) gdje su: brzina kretanja fluidnog elementa. brzine i pritiska. ako osobina toka zavisi od jedne koordinate. gdje su promjene osobina. 5. rezultujuća sila koja djeluje na fluidni element. promjena brzine tijela nastaje kao posljedica dejstva sila. Drugi Njutnov zakon primijenjen na materijalni element mase ima oblik: (5. PROMJENA KOLIČINE KRETANJA U velikom broju problema mehanike fluida. Najčešći oblik jednodimenzionalnog toka je kretanje u strujnoj cijevi. kaţe se da je kretanje jednodimenzionalno. u svakoj tački fluidnog polja nije neophodno nego je od interesa poznavanje ukupnog dejstva fluida na tijelo. Posmatraće se dejstvo fluida pri prolasku kroz graničnu površinu na slici 5.5. od interesa je odreĎivanje sile kojom fluid u kretanju djeluje na potopljeno tijelo ili uopšte na čvrstu konturu. Pri rješavanju takvih problema koristi se osnovna jednačina dinamike o promjeni količine kretanja u integralnom obliku.

. vanjske sile se mogu podijeliti na zapreminske i površinske. te je doprinos ovog člana jednak nuli.3. fiksirane u odnosu na koordinatni sistem . Naprotiv. se moţe napisati: (5. odnosno: (5. a manji granične površine fluid izlazi iz granične zapremine. Drugi član predstavlja uticaj promjene količine kretanja uslijed ulaza i izlaza fluida iz granične površine. ako je ugao veći od ovoga. vremenska promjena količine kretanja je jednaka rezultujućoj sili koja djeluje na fluidni element. U slučaju gravitacionog polja.1.Prema jednačini 5. brzina u proizvoljnoj tački ostaje konstantna. U skalarnom proizvodu odreĎuje da li se radi o ulazu ili izlazu fluida iz granične zapremine. Zapreminske sile potiču od vanjskog polja. Kao što je već napomenuto. predznak proizvoda je negativan i označava ulaz fluida u graničnu zapreminu. a tako i količina kretanja fluidnog elementa kada prolazi kroz tu tačku. Ako je kretanje stacionarno. brzina se pojavljuje i kao intenzivna osobina količine kretanja. od . Osim Desna strana jednačine predstavlja sumu svih vanjskih sila koje djeluju na graničnu zapreminu fluida. Primjenom zakona transformacije (na član graničnu zapreminu moţe se pisati: ) izmeĎu sistemskog pristupa i pristupa za .4. Ako je ugao predznak proizvoda je pozitivan i kroz taj segment .) Prvi član jednačine 5. 80 . Pravac djelovanja gravitacione sile prolazi kroz teţište granične zapremine.2. U ovom članu brzina izmeĎu vektora i mani od igra dvostruku ulogu. Na osnovu ovoga. predstavlja promjenu količine kretanja mase unutar granične zapremine. zapreminska sila je: (5. kao što su gravitaciono i elektromagnetno.) gdje su: količina kretanja mase unutar granične zapremine sila koja djeluje na posmatranu fluidnu masu.) gdje je ubrzanje zemljine teţe.3.

prikazano na slici 5.Površinske sile djeluju na graničnu površinu i predstavljaju dejstvo okolnog fluida i dejstvo čvrste konture koji su u kontaktu sa graničnom površinom. korištenjem jednačina 5. je primijenjena za odreĎivanje sile . kojom fluid u stacionarnom kretanju djeluje na redukciono koljeno (u horizontalnoj ravni ).6.) Dejstvo sile reakcije oslonca. granična površina se sastoji od segmenta konture koja prolazi kroz fluid. izračunava se pomoću tenzora napona : (5.(b) je prikazan poligon sila (vektorski dijagram).5.5.9. Zato se površinske sile prikazuju kao suma tri komponente: (5.2.. (5. kroz oslonac.) Komponenta fluidne konture odreĎena je veličinom normalnih i tangencijalnih napona na odgovarajućem segmentu konture.2. a na dijelu 5.4. odreĎenih tenzorom napona .8. segmenta konture koji se poklapa sa konturom čvrste površine i segmenta koji presijeca konturu čvrstog tijela. (a) je prikazano redukciono koljeno. U opštem slučaju. se moţe napisati: (5. te se moţe napisati: (5.) Komponenta predstavlja dejstvo čvrste konture. 5.) Konačno. npr. jednačina 5.2. Granična površina označena crtkanom linijom ima segment konture koja prolazi kroz fluid: i segment konture u dodiru sa čvrstim tijelom: 81 . i 5. nastale u presjeku granične površine i čvrstog tijela. Na dijelu slike 5. Dominantan uticaj ima hidrostatički pritisak.) Ilustracije radi.7. koja se na fluid prenosi pomoću normalnih i tangencijalnih napona.3.9. reakciju elemenata uslijed dejstva fluidne mase.

: Djelovanje fluida na redukciono koljeno Obzirom da je strujanje stacionarno.10. Zapreminska sila predstavlja teţinu fluida unutar granične zapremine. obzirom da je maseni protok . se moţe napisati po segmentima granične površine kao: (5.10.Slika 5. član jednačine 5. je: obzirom da su vektori i po konturi meĎusobno normalni. tj. imamo: U slučaju kada su brzine fluida u presjecima ili. i nepromjenjive. te se moţe napisati: 82 . je: Drugi član jednačine 5.: Okolni fluid djeluje na graničnu površinu u presjecima i .) Doprinos trećeg člana sa desne strane jednačine 5.2.9.9.

izraţen preko srednje brzine protoka u tom presjeku. uz pomoć vektorskog dijagrama. Koristeći naprijed navedene izraze.(b) je prikazan vektorski dijagram – poligon sila. u ovom slučaju. koji u sebi sadrţi efekt promjene brzine po poprečnom presjeku toka. Da bi se princip jednodimenzionalne analize kretanja mogao primijeniti na fluks količine kretanja i u slučajevima nejednolikog rasporeda brzina po presjeku potrebno je uvesti koeficijent korekcije.11. Dejstvo konture se moţe odrediti ako se poznaje raspored normalnih i tangencijalnih ako napona na konturi . jednačina 5. bio bi: (5.) Na slici 5.) gdje je jedinični vektor normale na površinu.Smjer sila pritiska i odreĎuje vrijednost relativnog pritiska i jer isti mogu biti veći ili manji od nule. konvekcijalno ubrzanje je jednako nuli. 83 . u presjecima gdje se moţe primijeniti princip jednodimenzionalne analize kretanja na polje brzina.13a.) Postavljeni uslov o konstantnosti brzina u svim tačkama presjeka predstavlja uslov jednodimenzionalne analize toka. tj.: (5.14. se koristi za odreĎivanje dejstva fluida na element.9.) Navedeni izraz 5. Prema III Njutnovom zakonu dejstvo fluida na čvrstu konturu je jednak negativnom dejstvu konture na fluid. Reakcija oslonca . Uslov jednodimenzionalne analize proširen na bilo koju vektorsku veličinu kaţe da je dovoljno poznavanje posmatrane vektorske veličine samo u jednoj tački presjeka za poznavanje tog vektorskog polja u cijelom presjeku. moţe se napisati: (5.2. onda pod uslovima jednodimenzionalne analize slijedi da u posmatranom presjeku strujne linije moraju biti paralelne ili bar pribliţno paralelne kako bi brzine u svim tačkama presjeka bile praktično meĎusobno jednake. Pretpostavlja se da su relativni pritisci konstantni u posmatranom presjeku. se moţe iskoristiti za odreĎivanje su poznati ostali članovi te vektorske jednačine. nije poznata jer granična površina ne siječe noseće elemente konstrukcije. Alternativno.) ili (5.12. Drugim riječima.13b. Ukoliko je to vektorsko polje – polje brzina. Sa koeficijentom korekcije stvarni protok količine kretanja kroz neki presjek. On se svodi na to da je brzina u bilo kojoj tački presjeka predstavnik brzinskog polja u cijelom presjeku.12. kako bi se mogli dimenzionisati nosaći koljena: (5.

Koeficijent korekcije ili Bazenov koeficijent za količinu kretanja se odreĎuje iz: (5.15. Njegova vrijednost je uvijek veća od jedan.) Koeficijent korekcije uzima u obzir nekonstantnost rasporeda brzina. za slučaj laminarnog kretanja fluida u cijevi okruglog poprečnog presjeka je: 84 . Na primjer.

2. brzina se uvijek moţe smatrati paralelnom ravni. a da se izvedeni zaključci mogu primijeniti i za strujanje kroz sve ostale ravni. jer se fluid moţe kretati u paralelnim slojevima raznim brzinama.) 6. STRUJNA FUNKCIJA Diferencijalna jednačina strujne linije (strujnice) pri ravanskom strujanju je: 85 . Ovdje se ne misli na kretanje fluida u tankom sloju. i od vremena . MeĎutim. kao uopšte i sve veličine koje se odnose na ravansko strujanje budu nezavisne od promjenljive .6. podrazumijeva se da je to trag prave koja je normalna na ravan. kada se govori o tački u ravni. naravno uz izvjesna ograničenja. Jednačina kontinuiteta nestišljivog fluida postaje: (6. Zato. što ima drukčiju fizičku interpretaciju. eventualno.1. koja graniči sa paralelnim ravnima čije je rastojanje jedinično. Potrebno je još. ) pa je: Uslov nije dovoljan da strujno polje definišemo kao ravansko.) iz kojeg se saznaje da vektor stoji uvijek normalno na ravan kretanja. da projekcije brzine i . kretanje vode kroz velike pravougaone kanale. 6. a da zavise jedino od i . Prednost ovakvog uproštenja se sastoji prvenstveno u tome da se kretanje fluida moţe posmatrati u jednoj od paralelnih ravni.3. Tada se govori o ravanskom strujanju fluida.1. Protok kroz izabranu krivu u ravni znači da fluid u jedinici vremena prolazi kroz odgovarajuću cilindričnu površinu. U prirodi nema ravanskih strujanja jer se slike strujanja razlikuju čak i kad su ravni paralelne. Kao primjer ravanskog strujanja moţe posluţiti. meĎusobne razlike su toliko male da oslanjanje na pretpostavku o istovjetnosti strujanja ne vode pogrešnim zaključcima. Za vrtlog se dobiva izraz: (6.2. POTENCIJALNO STRUJANJE FLUIDA RAVANSKO STRUJANJE NESTIŠLJIVOG FLUIDA Ponekad se fluid kreće tako da je strujna slika identična ili skoro identična u svim ravnima koje su paralelne nekoj referentnoj ravni. npr. Zato izvod ma koje veličine mora biti jednak nuli pri ravanskom strujanju.) a gradijent bilo koje funkcije : (6. Pri ravanskom strujanju.

) što predstavlja uslov da bi početna jednačina bila egzaktna. odreĎuju funkciju koja zavisi od promjenljivih i .10.4. predstavlja jednačinu krive linije u ravni . dobiva: (6.7.) ili poslije integralenja: (6.6.9. neke funkcije .. 6. egzaktna. Uvaţavajući naprijed navedeno.. i 6.6. u protivnom treba traţiti integralni faktor kojim bi se lijeva strana pomnoţila i tako dovela do potpunog diferencijala.5. predstavlja cilindričnu površinu u prostoru. Ovaj uslov je uvijek ispunjen pri strujanju nestišljivog fluida. Za proizvoljne vrijednosti konstante dobiva se 86 . odnosno 6.5. a u opštem slučaju i od vremena .) Vidi se da jednakost drugih izvoda: funkcije moţe postojati jedino kada je: (6.) Ova jednačina se moţe integraliti kada se lijeva strana dovede do oblika potpunog diferencijala .7.10. strujne linije svodi na: (6.) to se poreĎenjem ova dva izraza.) a kako je: (6. Ako je navedena jednačina 6.) Za odreĎenu vrijednosti konstante ..4. jednačina 6.8. koji se ovdje posmatra.5.2. Jednačine 6. Kada je jednačina egzaktna moţe se neposredno napisati: (6. koja se moţe mijenjati tokom vremena. jer se podudara sa jednačinom kontinuiteta 6. Tada se diferencijalna jednačina 6.4.(6..10. koja se mora zadovoljiti. onda njena lijeva strana predstavlja potpuni diferencijal. jednačina 6.

i 6.11.1.12.: Protok kroz proizvoljnu krivu AB u ravni 0xy (6. Primjenom strujne funkcije moţe se vrtlog .: Laplasov operator ili Laplasian. ustvari. funkcija mora zadovoljiti Laplasovu (6. predstaviti kao: (6. iz izraza 6. onda je: (6.) Ako predstavlja usmjereni element krive . odnosno sistem strujnih površina. odnosno kroz cilindričnu površinu normalnu na ravan .1.: Slika 6. ograničenu paralelnim ravnima i .) Funkcija moţe posluţiti i za izračunavanje protoka kroz proizvoljnu krivu u ravni . kada je jednačinu: . sistem strujnih linija. slijedi: 87 .) Iz izraza 6. vidi sliku 6. strujne linije su nepromjenjene u ravni i poklapaju se sa putanjom fluidnih elemenata..1.13.sistem krivih linija u ravni.) gdje je.14. Kada je strujanje stacionarno.13. Pri potencijalnom strujanju.14. Funkcija se naziva strujna funkcija. u opštem slučaju. To je. strujna funkcija ne zavisi od vremena.

kao nezavisno promjenljivih veličina. dobiva se: (6.16.: . Ako je moguće naći skalarnu funkciju preko koje se moţe izraziti brzinsko polje onda se rješenje problema strujanja fluida znatno uproštava jer se ono svodi na nalaţenje odgovarajuće skalarne funkcije. protok kroz konturu funkcija u krajnjim tačkama krive. onda je funkcija polja.15. Primjenom izraza 6.: (6. POTENCIJALNO STRUJANJE Poznavanje rasporeda brzina i pritisaka nekog strujanja u prostoru i vremenu problem je riješen jer se ostale veličine mogu dobiti iz ovih poznatih rješenja. oteţava nalaţenje rješenja.. Ako skalarna funkcija zadovoljava uslov da su komponente brzine izvod te funkcije u odgovarajućim pravcima.) 88 . za komponente brzina na neke kinematske karakteristike strujanja dolazi se do dopunskih svojstava potencijalnog strujanja fluida. na ovaj način. jednak je razlici vrijednosti koje ima strujna 6. Ako se iste uvrste u izraz za komponente vrtloţenja.15..3. Obzirom da ona opisuje njihovu kontinualnu raspodjelu u funkciji koordinata i vremena. Da je ona potencijal brzine pokazuje činjenica da se iz njenih izvoda dobivaju komponente brzina. tj.16. Obuhvatajući obadva njena svojstva slijedi da je funkcija zaista funkcija potencijalnog polja. Funkcija koja zadovoljava ovaj uslov je funkcija potencijala brzine i ona u potpunosti definiše polje brzine.17. polje gravitacionih sila je definisano funkcijom potencijala gdje je osa usmjerena naviše). Za polja za koja se moţe specificirati skalarna funkcija.Obzirom da strujna funkcija ne zavisi od .) Prema izrazu 6. Funkcija ima karakteristike funkcije potencijalnog polja. se nazivaju potencijalna polja (npr.) onda moţemo reći da je strujanje potencijalno. Činjenica da je brzina vektorska funkcija.71. dobiva se: (6. izraz 3. sa matematske tačke gledišta.

većinom i nevrtloţno (isticanje i prelijevanje.) S druge strane. imamo: Izjednačavajući izraze za komponente brzina dobiva se: (6.Iz navedenih jednačina u izrazu 6. Na takva strujanja se moţe primijeniti teorija potencijalnog strujanja. Fluid u kojem je moguće zanemariti viskozitet je idealan fluid.) Jednačine 6. koje predstavljaju uslove nevrtloţnosti elemenata fluida moţe se doći do osnovnih svojstava potencijalnog strujanja fluida.7. Ovo se lako moţe dokazati. 89 . Tako se dobiva: (6. Nevrtloţnost je usko vezana za odsustvo dejstva sila viskoziteta. viskoznog. MeĎutim.. uvrštavanjem komponenti brzine izraţenih preko funkcije potencijala u jednačinu kontinuiteta. Prema ovome. u principu. konvergentno strujanje. se nazivaju Koši26-Riemanovim27 jednačinama. ali pri kretanju realnog.19.17. biće: (6. fluida dolazi do formiranja zona u kojima sile viskoziteta ne dolaze do izraţaja. To su slučajevi u zonama izrazito velikog ubrzanja fluida gdje je strujanje. iz izraza 6. To dokazuje. otvoreni tokovi konstantnog pritiska na slobodnoj površini i slično). Svaka od funkcija i zadovoljava Laplasovu jednačinu 28..) 26 27 Augustin Cauchy Bernhard Riemann 28 Funkcije koje zadovoljavaju Laplasovu jednačinu (neprekidne i sa neprekidnim parcijalnim izvodima prvog i grugog reda) nazivamo Laplasovim ili harmonijskim funkcijama. Ako ravansko strujanje ima potencijal brzine .19. u prirodi ne postoji neviskozan fluid. teorija potencijalnog strujanja fluida se primjenjuje na kretanje idealnog fluida. One pokazuju da strujne ( ) i ekvipotencijalne linije ( ) predstavljaju dva sistema. skalarni proizvod gradijenta ovih funkcija je jednak nuli: što znači da su gradijenti meĎusobno normalni.18. neki slučajevi kretanja tijela kroz fluid. meĎusobno normalnih linija.20.

Koši-Riemanovih uslova.21.21.21.Analogno. dobiva se: (6. dobiva se: (6. u uslov nevrtloţnosti ( ). izuzev u nekim tačkama.20. Naime..20. pokazuje da je u toj zoni toka zadovoljen uslov kontinuiteta i da je u njoj strujanje nevrtloţno. izraţenih preko strujne funkcije. od vrijednosti do .) Obzirom da funkcija zadovoljava Laplasovu jednačinu. moţe se napisati: (6. ako postoji kretanje potencijala i strujne funkcije . Koši-Riemanovi uslovi glase. Samo se jedna od funkcija mora naći primjenom Laplasove jednačine. Rješenja Laplasovih jednačina su harmonijske funkcije i bilo koja od njih predstavlja potencijal brzine.22. to skalarna funkcija koja opisuje neko strujanje fluida u zoni toka. Ako se dobiveni izraz 6.22. Jednačine 6.23.: Ako se integrali prva jednačina.23. poznat potencijal brzine i neka se traţi strujna funkcija . tačke singulariteta. a druga se dobiva iz Koši-Riemanovih uslova.19. onda moţe postojati i kretanje potencijala i strujne funkcije ( ). uvrsti u drugu jednačinu 6.24.) Mora se pretpostaviti funkcija koja je za sada nepoznata funkcija od . pokazuju još jedno vaţno svojstvo funkcija i . Ako je taj potencijal harmonijski u cijeloj zoni toka.) gdje je Laplasov operator ili Laplasijan. npr. i 6. uvrštavanjem komponenti brzine. Dobivene jednačine 6. su Laplasove homogene parcijalne linearne diferencijalne jednačine drugog reda. Kako Laplasova jednačina istovremeno izraţava uslov kontinuiteta i nevrtloţnosti.) Uvrštavanjem izraza 6. a zadovoljava Laplasovu jednačinu. Neka je. i 6.24. dobiva se: (6. odnosno strujnu funkciju.19. u izraz 6. prema jednačinama 6. dobivamo: 90 . onda su te tačke.

Koši-Riemanovih uslova. Ali.25.19.27.27. svaki par funkcija koje zadovoljavaju Koši-Riemanove 91 .26. Zna se da su one vezane Koši-Riemanovim uslovima i da svaka od njih zadovoljava Laplasovu jednačinu. Dakle.(6.) 6. . od vrijednosti do .) Ovaj izraz 6.25. Ravansko potencijalno strujanje je potpuno definisano funkcijom potencijala i strujnom funkcijom .26.28. sada glase: (6. Komponente brzine i Koši-Riemanovi uslovi. Ove funkcije daju i analitičku i grafičku predstavu o kretanju. dobiva se: Na kraju se nalazi vrijednost za: (6.) Integralenjem dobivog izraza 6. i smatrati da su one upravo funkcije koje odreĎuju neko strujanje. a na osnovu poznatih jednostavnijih strujanja.) Da se je pri traţenju funkcije dobio bi se izraz: pošlo od druge jednačine 6.4.29. Postupak za iznalaţenje potencijala brzine već prikazanim. (6. SLAGANJE STRUJANJA U ovom poglavlju će se izloţiti način na koji se dolazi do predstave o sloţenim strujanjima. kada se zna strujna funkcija . je ekvivalentan izrazu 6. analogan je sa Za neke oblike strujanja pogodnije je strujnu sliku opisati u polarnom koordinatnom sistemu . ne mogu se izabrati bilo kakve funkcije i .) a Laplasova jednačina za ravansko strujanje je data izrazom: (6.

Pretpostavimo da su odreĎene dvije funkcije i koje zadovoljavaju uslove: Njima odgovara potencijalno strujanje.1. očigledno je da takvih funkcija ima beskonačno mnogo.30. 6.5. Paralelno strujanje se karakteriše konstantnom brzinom fluidnog polja. u bilo kojoj tački osu. Komponente brzine u i pravcu su: Iz izraza za komponente brzine i Koši-Riemanovih uslova. takoĎe. moguće je upoznati nova. pa ih moraju zadovoljiti i funkcije: što znači da njima odgovara neko novo strujanje potencijala brzine i strujne funkcije . Ako je pravac brzine odreĎen uglom u odnosu na pokazano na slici 6.uslove uvijek daju sliku nekog mogućeg strujanja. vrlo sloţena strujanja. poznavanjem pojedinih jednostavnih strujanja. 6. kod kojeg su strujne linije meĎusobno paralelne. drugi par funkcija koje. RAVANSKO STACIONARNO STRUJANJE FLUIDA . . se odnose na najjednostavnije slučajeve stacionarnog ravanskog strujanja fluida. često. kao što je Najjednostavniji primjer strujanja fluida je stacionarno.2. zadovoljavaju uslove: Ove funkcije odreĎuju drugo strujanje sa potencijalom brzine i strujnom funkcijom . Dakle.) 92 . ANALIZA POTENCIJALNIH STRUJANJA Primjeri potencijalnog strujanja fluida koji će se navesti. potencijala brzine Neka su i i strujne funkcije . dobiva se: (6.5. Ne ulazeći u analizu kako će se one prilagoditi graničnim uslovima. Dobivene zbirne funkcije takoĎe zadovoljavaju Koši-Riemanove uslove. Koši-Riemanovi uslovi su linearne parcijalne diferencijalne jednačine.

dobiva se: (6.. Koši-Riemanovih uslova: (6.) Uvrštavanjem izraza 6.Slika 6. po drugoj promjenljivoj.32. dobiva se: 93 .30.30.: Ravansko stacionarno strujanje fluida Ako se integrali prva jednačina 6.33.31.. izjednačimo sa istim članom iz druge jednačine 6.30.) Izvod funkcije 6. dobiva se: (6.. Koši-Riemanovih uslova.30.2.31. po drugoj promjenljivoj je: Ako ovaj izvod izjednačimo sa drugom jednačinom iz 6. u izraz 6.34.34. strujna funkcija Ako izvod ove funkcije 6.) Dobivena funkcija zadovoljava jednačinu kontinuiteta u obliku Laplasove jednačine..32. Koši-Riemanovih uslova.31. dobiva se: odnosno: (6.) Analogno. se odreĎuje iz prve jednačine 6.

slika 6.36. izrazi za funkciju potencijala brzine i strujnu funkciju u Dekartovom sistemu.. u izraz 6. i Za slučaj strujanja paralelnog sa osom.33.2. za uzimajući: i i se mogu transformisati u polarni koordinatni sistem.) Vrijednosti konstanti i su proizvoljne. Ekvipotencijalne linije su pravci normalni na linije Dobiveni izrazi 6. .36. dobiva se: (6. osom. i 6. a ekvipotencijalne linije su U cijelom strujnom polju stacionarnog strujanja nema tačaka singulariteta. Ovo je prikazano na izdvojenoj zatvorenoj liniji .34. postaju: a u polarnom koordinatnom sistemu su: Za ovaj slučaj strujanja..35. dobiva se: 94 . jer su date funkcije potencijala harmonijske u cijeloj zoni toka. te mogu biti izjednačene sa nulom. Strujne linije su pravci pod uglom prema osi.35.) Uvrštavanjem nepoznate funkcije.odnosno: (6.) Vodeći računa o usvojenom smjeru linije po kojoj se vrši integralenje (pozitivan smjer je smjer suprotan kretanju kazaljke na satu) i pravcu brzine. Zbog toga je cirkulacija po bilo kojoj zatvorenoj liniji jednaka nuli. strujne linije su paralelne sa parelelne sa osom. . izraz 6.

su: (6..3. izraţene preko funkcije potencijala.28.3. funkcija potencijala izraţena u cilindričnim koordinatama. Slika 6.: Potencijalni usamljeni vrtlog Za ovaj vid strujanja fluida. odrediće se nepoznata funkcija : 95 . u polju potencijalnog toka je cirkulacija. je: (6. jednaka nuli. Iz prve jednačine se dobiva: (6.2. sistem strujnih i potencijalnih linija će biti kao na slici 6. 6. po zatvorenoj krivoj.) Ako se naĎe izvod za po drugoj promjenljivoj i izjednači sa drugom jednačinom iz KošiRiemanovih uslova 6. tako da se brzina u njemu mijenja obrnuto proporcijalno sa rastojanjem od ose rotacije.40. treba primijeniti Koši-Riemanove uslove 6.37.) Da bi se odredila strujna funkcija.28.) ili u Dekartovom koordinatnom sistemu: (6. POTENCIJALNI USAMLJENI VRTLOG U slučaju rotacije fluida u koncentričnim krugovima oko neke ose.39.Dakle.) Komponente brzine u bilo kojoj tački ovog toka.5.38.

i strujna funkcija 6.41. u Dekartovom koordinatnom sistemu glase: (6. Singularna oblast se naziva i vrtložnim jezgrom. U prirodi nisu poznate tako velike brzine pa je jasno da posmatrano strujanje ne moţe vaţiti za brzinu ose rotacije.40.) Funkcija potencijala 6.) Uvrštavajući dobiveni izraz 6. Na konstantnom rastojanju od centra krugova brzine su istog intenziteta. Ova oblast.41.3.(6. da su strujne linije sistem koncentričnih krugova sa aksijalnom i radijalnom komponentom brzine jednakom nuli.) U ovom slučaju se vidi. Na osnovu navedenog.37. kriva 96 . ukoliko se odmičemo od centra. (slika 6.43. kad integralska kriva obuhvata tačku singulariteta. Moţe se smatrati da fluidni elementi iz singularne oblasti pripadaju jednom jedinom vrtloţnom vlaknu po kojem se cjelokupno kretanje fluida naziva strujanje u polju usamljenog vrtloga. nepromijenjenom ugaonom brzinom. Ali.) ne obuhvata vrtloţno jezgro pa se nalazi: Pri analiziranju i odreĎivanju cirkulacije.44.) (6. a tangencijalna komponenta je duţ svake strujne linije konstantna. vrlo malu. u kojoj naprijed navedeni zakon ne vrijedi. sistem potencijalnih linija se sastoji od sistema radijalnih linija. kad integralska kriva ne obuhvata tačku singulariteta.42. nailazi se na dva slučaja:   U prvom slučaju. Fluid kruţi u strujnoj ravni oko ose rotacije (koordinatni početak) u koncentričnim krugovima sa smjerom suprotnim smjeru kretanja kazaljke na satu . za . ima podreĎenu ulogu prema prostranstvu toka. koja je veoma prostrana i gdje se brzine ponašaju prema zakonu  drugu. singularna oblast. i usvajajući da je . dobiva se: (6.3. kao sto je prikazano na slici 6. strujno polje se moţe podijeliti na dvije oblasti:  prvu. Sa druge strane. intenzitet brzina opada obratno proporcijalno radijusu i u beskonačnosti teţi nuli . Ukoliko se primićemo osi rotacije brzina teţi beskonačno velikoj brzini .42. u izraz 6. Obično se pretpostavlja da u njoj fluid rotira kao čvrsto tijelo.

.48. U drugom slučaju. koja ne obuhvata tačku singulariteta. onda će cirkulacija po njoj biti: (6. da bi se ovaj vid strujanja Komponente brzina.) Funkcija potencijala i strujna funkcija se mogu pisati: (6. Ako se površina podjeli u niz elementarnih kruţnih isječaka. izraz 6.3. Rezultat se neće promijeniti kada se singularitet obuhvati proizvoljnom krivom.45. za cirkulaciju. ako se za integralnu krivu uzme bilo koja od strujnih linija.46.48. tako da je obuhvaćena tačka singulariteta.49. STRUJANJE U POLJU USAMLJENOG IZVORA I PONORA Primjenom svojstva o zamjeni uloga funkcije potencijala i strujne funkcije na prethodni slučaj. kao jačine vrtloga: (6. je pokazano da je u polju usamljenog vrtloga cirkulacija po zatvorenoj krivoj.Integrali duţ dijelova i .) U ovom slučaju umjesto konstante . Zbir svih pojedinih integrala opet je . Kako je: integralske krive jednaki su nuli uslijed ortogonalnosti vektora na putu i na putu . jednaka nuli. su: 97 . cirkulacija nije više jednaka nuli.45. tačku singulariteta.) 6. Dobiveni izraz 6. vidi se da jedino integrali duţ elementarnih lukova daju doprinos cirkulaciji.5.47. Prema tome jezgro se moţe svesti na tačku. Cirkulacija je konstantna i ne zavisi od veličine jezgra.) Izrazom 6. izraţene preko funkcije potencijala. dobiva se: (6. .46. uzeta je konstanta razlikovao od prethodnog. daje fizičko značenje konstante . koncentrični krug.) Dakle. dobiva se novi vid strujanja fluida poznat kao izvor ili ponor. definisan funkcijom potencijala i strujnom funkcijom kao: (6.

strujne linije su radijalni pravci.51. da je strujanje u polju usamljenog ponora. (6.(6. i 6. koja obuhvata liniju izvora ili ponora. se dobiva intenzitet (jačina) dvodimenzionalnog izvora ili ponora: (6. a potencijalne linije koncentrični krugovi.51. Strujanje je dvodimenzijalno (ravansko).4. Za prvi slučaj se kaţe da je strujanje u polju usamljenog izvora.50. Za .52. tačka singulariteta. brzina je pozitivna i smjer strujanja je od centra u polje.52. kao što je prikazano na slici 6. se vidi da je polje brzina predstavljeno samo radijalnom brzinom. koja se moţe odrediti iz veličine protoka kroz jediničnu cilindričnu površinu. imaju iste dimenzije. Za . dimenzija: Iz izraza 6.50.: Strujanje u polju usamljenog izvora Intenzitet izvora ili ponora je definisan konstantom . a u drugom. U Dekartovim koordinatama funkcija potencijala i strujna funkcija.51.4.) Iz izraza 6. glase: 98 . . Slika 6. brzina je negativna i smjer strujanja je iz polja prema centru.) Izrazi 6. sa povećanjem radijusa (pozitivan smjer).) gdje je jedinični protok (izdašnost) izvora ili ponora. Njena apsolutna vrijednost se povećava sa pribliţavanjem centru i u njemu postaje beskonačno velika. za slučaj izvora. sa istim smjerom . Karakter strujanja u ova dva slučaja zavisi od konstante .

) Za slučaj ponora.5.(a).(6. postavljenih na osi na i udaljenosti od koordinatnog početka. 6. SUPERPOZICIJA IZVORA I PONORA ISTIH INTENZITETA Posmatraće se rezultujuće strujanje nastalo superpozicijom (sabiranjem) izvora i ponora.5.54. smjer brzine se mijenja za . zamjenom .) a u cilindričnim koordinatama: (6. za strujnu funkciju izvora i ponora.) Uvrštavajući izraz 6. te se izrazi za funkciju potencijala i strujnu funkciju dobivaju iz izraza 6. dobivamo: 99 .54.53 i 6.: Superpozicija izvora i ponora Za proizvoljnu tačku strujna funkcija je: (6.5. kao što je prikazano na slici 6.54. Slika 6.53.4.55. jediničnih protoka .

5.(a).) Sada strujnu funkciju. Ovo znači da segmenti luka kruga povezuju izvor i ponor.) Izraz 6. iz izraza 6. izraz 6.61.(6.5. za strujnu (6.) Koristeći sliku 6.) Iz geometrijskih odnosa na bazi slike 6.56.) Jednačine strujne linije se dobivaju za funkciju: .61.61. predstavlja jednačinu kruga sa centrom na osi. Za .(a) je: tako da se funkcija potencijala moţe pisati kao: 100 .58.5.58. se moţe napisati: (6.56. iz izraza 6.) Poslije sreĎivanja dobiva se: (6.) Koristeći trigonometrijsku relaciju za razliku arkusa dva ugla.(b) su punom linijom nacrtane strujne linije dobivene promjenom vrijednosti konstante . dobivamo slijedeće odnose: (6.59. moţemo napisati kao: (6. što uvrštavamo u izraz 6..62. odnosno da cijeli protok iz izvora biva zahvaćen ponorom. Na sličan način potencijal superponiranog strujanja postaje: (6. u tački: i sa radijusom: Na slici 6. se dobiva .60.59.57.

Neto protok je jednak nuli.6. DVOPOL ILI DIPOL Interesantna strujna slika se dobije kada se izvor i ponor istovremeno pribliţavaju koordinatnom početku sistema. kao na slici 6. tako da proizvod teţi konačnoj vrijednosti : Uz označavanje kao na slici 6. Analizirat će se slučaj kada udaljenost teţi nuli . dobiva se: 101 .: Dvopol ili dipol Ako su izvor i ponor istog jediničnog protoka (izdašnosti).(6.5.63.) Kada i . Slika 6.64.(a).6. a jedinični protok beskonačnosti .5.6. potencijal nastalog strujanja je: (6.) 6. cijeli protok izvora će biti zahvaćen ponorom ne uzrokujući nikakvo kretanje.

) Oduzimajući drugu jednačunu od prve.(6. Razvojem logaritamske funkcije u red. u izraz 6. dobiva se: (6.67.69.66.(a). (6.72.71.) ili u Dekartovom koordinatnom sistemu: (6.) Zanemarujući članove višeg u izrazu 6.6.65.66.65.. dobiva se: (6.) Obzirom da se dobiva: i količnik je male vrijednosti.. dobiva se: odnosno: (6.71.72. uz uslov : ili poslije sreĎivanja: (6. odnosno predstavlja familiju krugova sa centrom na osi i sa koordinatama centra: i radijusom: 102 . predstavlja parametarsku jednačinu sa parametrom .67. i uvrštavanjem u izraz 6.) Izraz 6.) Uvrštavajući izraz 6.69.) Primjenom teoreme kosinusa na trouglove prikazane na slici 6..68.68.) Ekvipotencijalne linije se dobiju iz izraza 6.70. u izrazu 6. dobiva se: (6.

sa vrijednošću parametra u tački: predstavlja familiju krugova sa centrom na osi i radijusom: osa je tangenta na krugove – strujne linije.a).) Strujne linije se dobivaju za . dobivamo komponente brzine: Na osnovu funkcije potencijala Strujnu funkciju dobivamo primjenom Koši-Riemanovih uslova 6. Neka paralelno strujanje ima konstantnu brzinu u pravcu ose. izraz 6. analogno kao i kod ekvipotencijalnih linija: (6. 6. strujna funkcija superponiranog strujanja je: Ako se usvoji cilindrični koordinatni sistem dobiva se: 103 .28.73.što pokazuje da je osa tangenta na ekvipotencijalne linije. . SUPERPOZICIJA DVOPOLA I PARALELNOG STRUJANJA Posebno zanimljivu sliku strujanja daje superpozicija dva prethodno analizirana nevrtloţna strujanja: dvopol i paralelno strujanje (slika 6.74.5.: i već prikazanog načina izvoĎenja: (6. i neka je dvopol lociran u centar koordinatnog sistema .75.) Jednačina 6. Kako su oba strujanja nevrtloţna.6.70.7.75.) ili u Dekartovom koordinatnom sistemu: (6..

) Raspored brzine po konturi cilindra se odreĎuje iz uslova : Promjena brzine po periferiji cilindra grafički je prikazana na slici 6. Dobivena slika strujanja odgovara nevrtloţnom strujanju oko cilindra. Kako kroz nultu strujnu liniju nema protoka fluida ista se moţe smatrati kao čvrsta kontura.) Strujne linije se dobivaju za . brzina je dva puta veća od brzine u neporemećenom toku.78. izrazi pomoću radijusa : (6. nulta strujna linija je osa i krug radijusa: Veličina radijusa zavisi od jačine dvopola i brzine paralelnog tečenja .77. je: Od posebnog interesa je nulta strujna linija (6. 6. kao: (6. Zato je pogodno da se strujna funkcija 6. 104 .79. Ove tačke se nazivaju zaustavnim tačkama i označene su sa i Maksimalna brzina fluida se postiţe u tačkama cilindra za i iznosi tj.76.76. i .) Jednačina 6.) Koristeći se dobivenim izrazima 6.. i već poznatim načinom se moţe odrediti funkcija potencijala brzine. ili iz izraz 6.77. .80.78..(6. Koši-Riemanovim uslovima 6. je zadovoljena za: Dakle.(c). . radijusa .28.79.76.7.) Komponente brzine su: (6. Za brzina .

: Superpozicija dvopola i paralelnog strujanja Jedan od problema mehanike fluida je odreĎivanje sila kojom fluid djeluje na okolna tijela. a druga silom uzgona . slika 6.Slika 6.) Obzirom da je strujanje u horizontalnoj ravni i . dovoljno daleko od cilindra. Primjenjujući Bernulijevu jednačinu na strujanje neporemećenog toka. Tada se prva sila naziva silom otpora . dobiva se: 105 . Uobičajeno je da se rezultujuća sila po jedinici visine tijela razloţi na komponente: silu u pravcu strujanja i silu u pravcu koji je normalan na pravac neporemećenog strujanja. Interesantno je odrediti kojom silom fluid djeluje na cilindar radijusa . dobiva se: (6.7.81. analizirat će se raspored pritisaka kod nevrtloţnog strujanja na bazi poznatog rasporeda brzina i Bernulijeve jednačine.8. Da bi se odredila sila kojom fluid djeluje na cilindar. i stanje na konturi cilindra.

85. uz uvrštavanja vrijednosti za na simetričan raspored pritisaka u odnosu na osu: .82.5.. sile uslijed dejstva pritiska predstavljaju jedine sile kojim fluid djeluje na cilindar.8.) Integralenjem prve jednačine izraza 6. dobiva se. 6. a da je pri potencijalnom opstrujavanju tog tijela ona jednaka nuli. poznata je kao Dalamberov paradoks. od dejstva sile su: (6. METODE ODREĐIVANJA FUNKCIJE POTENCIJALA U poglavlju 6.6..ili u bezdimenzijalnoj formi: (6.) Za silu uzgona se dobiva: (6. Na elementarnu površinu djeluje sila .83. a time je i rezultujuća sila jednaka nuli .) Dakle sile otpora i uzgona su jednake nuli.: Sile otpora i uzgona Bezdimenzionalni raspored pritiska. Činjenica da pri opstrujavanju potopljenog tijela realnim fluidom uvijek postoji odreĎena sila. obzirom (6. i za njega vrijedi: Strujanje je neviskozno. U 106 . Komponente otpora i uzgona. izraz 6. je prikazan na slici 6.84.83. se polazilo od poznate funkcije potencijala i strujne funkcije.) Slika 6. i njihovim ispitivanjem se došlo do rješenja za strujanje fluida pri odgovarajućim konturnim uslovima.82.8.

6. METOD KONAČNIH RAZLIKA Ovom metodom se diferencijalne jednačine.86. 6. koje treba da zadovolje ove funkcije pri datim konturnim uslovima. u okolini tačke . da bi se preko njih došlo do rješenja problema. koje je teško definisati. Da bi se došlo do potrebnog stepena tačnosti rješenja. prvobitno rješenje je potrebno sukcesivno popravljati (metod relaksacije). i dr. pokazan je na primjeru dvodimenzijalnog strujanja fluida oko neke čvrste granice. Ove matematske metode fizike su pogodne za matematski definisane konture.inţenjerskoj praksi najčešći slučajevi su upravo suprotni. mora se prići pribliţnim numeričkim metodama rješavanja Laplasove jednačine. U tom cilju funkcija . Tako na primjer. U zavisnosti od uslova toka i oblika granica. prevode u sistem algebarskih diferencijalnih jednačina. Leţandrovih30 ili Beselovih31 funkcija. Za kompleksniji oblik konture. Postupak prelaska sa Laplasove diferencijalne jednačine na algebarski diferentni izraz koji opisuje dati tok.9. 6. Ovdje se daje klasičan primjer prevoĎenja razvijanjem u Tajlorov32 red i rješavanje dobivenog sistema metodom relaksacije.1.1.6. njihovo rješenje moţe biti egzaktno ili pribliţno. Ovaj metod je pogodan za primjenu računara. na metodu integralnih jednačina i dr. radi čega i konačno rješenje predstavlja pribliţno rješenje postavljenog problema. za tačku mora biti: (6.) Izvodi potencijala u tački se mogu izraziti pribliţno preko vrijednosti potencijala u okolnim tačkama: . mada se u tu svrhu sve više koristi metod Gausove33 eliminacije ili inverzije matrice. RAČUNSKE METODE Za egzaktno rješavanje Laplasove jednačine na raspolaganju nam stoje metode rješavanja parcijalnih diferencijalnih jednačina. U čvornim tačkama nacrtane kvadratne mreţe trebaju se pretpostaviti vrijednosti potencijala. koji zahtjeva pretpostavljanje vrijednosti funkcije potencijala u pojedinim tačkama mreţe. slika 6. Postoji čitav niz metoda prevoĎenja diferencijalnih jednačina u sistem algebarskih diferencijalnih jednačina kao i njihovo rješavanje.1. Za date konturne uslove potrebno je naći sistem strujnih linija i linija potencijala. se moţe aproksimirati Tajlorovim polinomom kao: 29 30 Joseph Fourier Andrien-Marie Legendre 31 Friedrich Bessel 32 Brook Taylor 33 Carl Friedrich Gauss 107 . Njihove konačne vrijednosti trebaju biti takve da je za svaku tačku zadovoljena Laplasova jednačina. u ovom slučaju Laplasove. U osnovi problem se svodi na rješavanje Laplasove diferencijalne jednačine strujanja. One se baziraju na korištenju Furjeovih 29 redova.

. i 6. dobiva se: (6. dok se ne doĎe do vrijednosti koje će zadovoljiti posljednji izraz sa odgovarajućom tačnošću. 108 .91.) Zanemarujući sve članove reda veličine i veće.87.) i za tačku .Slika 6.90. posmatrajući ih kao i tačku .89.) Sabiranjem izraza 6.87. U ovako formiranom sistemu jadnačina potrebno je izvršiti korekciju pretpostavljenih vrijednosti potencijala u pojedinim tačkama metodom relaksacije.88. . algebarski izraz kao najjednostavnija aproksimacija Laplasove jednačine za tačku je: (6.) Na sličan način se moţe dobiti izraz za tačke i : (6.) Na isti način će se dobiti odgovarajući algebarski izrazi za sve tačke kvadratne mreţe.: Metod konačnih razlika Za tačku .9. dobivamo: (6.88. : (6.

Koji od navedenih uzeti kao model za posmatrano strujanje fluida zavisi od najpodesnije eksperimentalne opreme. Nadalje. ako su granični uslovi slični.Ovakav metod je mukotrpan i dug ukoliko se ne koriste računari.1. MEMBRANSKA ANALOGIJA Izohipse tanke trodimenzionalne elastične membrane (od gume ili filma sapunice) projektovane na horizontalnu ravan odgovaraju strujnim linijama dvodimenzionalnog potencijalnog strujanja fluida. Jednačina je identična sa jednačinom koja vaţi za funkciju potencijala brzine i strujnu funkciju . a oblast 109 .10. 6. zato što se električne veličine mogu lako mjeriti. raspored napona u polju provodnika je analogan rasporedu funkcije potencijala brzine. električno polje mora biti i geometrijski slično fluidnom polju. što pokazuje da je normalno na osu kanala. Osnovna prednost ove metode je u mogućnosti dobivanja strujne slike za konturne granice bilo kakve konfiguracije.6. Cilindar i bočne konture izraĎene su od izolatora. a da su ugibi membrane tako maleni da se sekundarni naponi uslijed njih mogu zanemariti. prostiranje magnetnih i drugih talasa. ELEKTRO ANALOGIJA Ako analitički oblici strujne funkcije i funkcije potencijala nisu poznati. pored primjera strujanja idealnog fluida. Čvrsta kontura u fluidnom polju analogno odgovara ploči izolatora. Taj dio polja izraĎen je od dobrog provodnika i spojen sa izvorom potencijala (baterija). susreće se i u nizu drugih fizičkih pojava. Za homogeni električni provodnik polje napona je definisano jednačinom: gdje je veličina napona. je prikazano odreĎivanje potencijala brzine kod opstrujavanja cilindra u dvodimenzionalnom kanalu.6. Svaka od ovih pojava moţe posluţiti kao model (analog) odgovarajućem potencijalnom strujnom polju fluida. 6. naponsko stanje membrane. Pretpostavlja se da je membrana tako tanka da su njena krutost kao i sile gravitacije zanemarljive. Konstantan potencijal brzine odgovara dobrom provodniku. 6.6. Analogno. strujna mreţa se moţe pribliţno odrediti pomoću analogije sa električnim potencijalom.1. Dovoljno daleko ispred i iza cilindra raspored brzina je konstantan. METOD ANALOGIJE Uslov da karakteristična veličina neke pojave zadovoljava Laplasovu jednačinu. Kod ove metode odreĎivanja strujne slike problemi su isključivo tehničke prirode – formiranje membrane traţenih karakteristika i odreĎivanje izohipsi na njoj. laminarno strujanje izrazito viskoznog fluida. itd.2.2.2. odnosno nagiba površine membrane u pojedinim tačkama. Analogija sa električnim poljem napona posebno je pogodna. pretpostavlja se da su unutrašnji naponi svugdje i u svim pravcima isti. Dakle. Takve su: provoĎenje toplote ili elektriciteta. Na slici 6.

U svakoj tački tako dobivenog sistema ekvipotencijalnih linija brzina je normalna na njih. a njena veličina je jednaka gradijentu potencijala u toj tački.10. razlika potencijala izmeĎu elektroda . Kada je most u ravnoteţi i galvanometar pokazuje nulti otklon.: Elektro analogija Mjerenje rasporeda električnog potencijala homogenog električnog provodnika ostvareno je pomoću Vistonovog34 mosta. električni otpornici se podešavaju prema navedenom izrazu. Praktično. Na taj način se dolazi do odgovarajućeg sistema strujnih linija. električni otpori koji su unaprijed poznati i definišu se pomoću kliznog reostata. kada se ţeli odrediti ţeljena površina potencijala . kako bi dali isti količnik. Te tačke leţe na ekvipotencijalnoj liniji. 34 Sir Charles Wheatstone 110 .koja odgovara fluidnom polju izraĎena je od homogenog električnog provodnika u obliku ravne ploče. Slika 6. vrijedi: gdje su: razlika potencijala izmeĎu elektrode i bilo koje tačke (tačka N). Tada se sondom traţe tačke na provodniku za koje je most u ravnoteţi.

Običajno je da se vidljivo rotiranje fluidne mase označava kao vrtlog.1.1. a ne pritisak i brzina. kada se fluid pokrene moţe se očekivati da će u kretanju biti ometani samo oni elementi koji su u kontaktu sa pločom. a posljedica toga se ispoljava kao sila u dodirnoj površini slojeva. u granicama svoje slobodne molekularne putanje. Iz kinetičke teorije gasova je poznato. naziva se granični sloj (prema Prandtlu). kao sporiji. što fizički znači da ih ubrzava. fluidni elementi rotiraju. iako se to prostim okom ne primjećuje. Nastanak elementarnih vrtloga je usko vezan za unutrašnje trenje fluida. pa tako ulaze i u slojeve fluida koji se kreće. od ploče do mjesta izjednačenja brzina. izjednačenje nastupilo već na mjestu gdje je brzina manja za 1% od brzine u neporemećenom toku. uslijed adhezije. Svaki vrtlog. u opštem slučaju. kao kada bi fluid bio neviskozan.7. nastaje razlika brzina izmeĎu njih i susjednih elemenata fluida. Ovaj prostor. upravo kao da je uz nju očvrsnuo. DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA FIZIČKA RAZMATRANJA Moţe se zamisliti slika o razvoju strujanja iznad neograničene idealno ravne i glatke čvrste konture i to od stanja mirovanja pa do neke ustaljene brzine.) Dakle. Zato meĎu njima nastaje 'trenje' uz posljedicu koja je opisana. sadrţi kinetičku energiju koja se tokom vremena transformiše u toplotnu energiju. 7. Granični sloj bi teţio veoma maloj debljini jedino kada bi se fluid kretao veoma brzo. nalaze u relativnom mirovanju prema brţim elementima. tako da se oni bliţe ploči. a rastojanje od ploče do mjesta izjednačenja brzina predstavlja debljinu graničnog sloja. Iz ovoga slijedi da nema smisla zanemarivati granični sloj pri malim brzinama kretanja fluida. pa bi se ovi nevidljivi vrtlozi mogli nazvati 'elementarnim vrtlozima'. Teoretski. Time bi se dobio formalan prelaz od realnog fluida prema neviskoznom. tj. Ovaj ih povlači. MeĎutim. Ova pojava se nastavlja sve dok se strujanje ne ustali. da se molekule kreću kaotično. Promjenljivost brzine u graničnom sloju. Ova sila usporava kretanje fluida i predstavlja otpor. Pri ovom se povećava unutrašnja energija fluida. potencijalnom. Uobičajeno je da se taj otpor pripisuje djelovanju unutrašnjeg fluidnog trenja. koja bi cijelom toku imala istu vrijednost. Istog trenutka kada se uspore elementi fluida uz ploču. svjedoči o tome da je u tom dijelu struje: (7. fluidu. Tada bi se moglo smatrati da granični sloj pripada konturi tijela. u funkciji udaljenosti od ploče. ovi zaključci vaţe samo za slojevito-laminarno strujanje fluida. ali je za praktičnu primjenu. dok je opravdano i korisno da se tako postupi i kada su brzine velike. brzine obliţnjih fluidnih slojeva bi se izjednačile tek na beskonačnom rastojanju od ploče. za otpor koji struja fluida mora savladati prilikom prelaska preko čvrste konture. Zato se mora pretpostaviti da će zbog otpora. Naravno. elementarni ili konačni. opadati 111 . tada bi se u dodiru sa 'zalijepljenim' slojem stvorila neizmjerno jaka sila koja bi mogla da se suprotstavi silama adhezije.

Zato i one vrijede. utvrditi stanje napona. kao u idealnom fluidu. komponenta brzine u pravcu ose. Kako trenje izaziva promjenu toplotnog stanja fluida. kontinuiteta. DEJSTVO SILA VISKOZITETA Da bi se u diferencijalne jednačine za kretanje fluida uvele sile koje zavise od viskoziteta treba. Uslov neprekidnosti. i dalje. nestišljiv fluid ili adijabatska promjena stanja stišljivog fluida. najprije. Neka je tačka proizvoljna tačka u fluidu.1. indeks pokazuje i pravac u kojem djeluje odgovarajući normalni napon. od gustine fluida i od dubine do koje prodiru molekuli usporenih elemenata fluida. zbog veza: 112 . 7. pa će jednačina kontinuiteta imati oblik: (7. Posmatraće se. a sa druge strane. Iz ovih razloga. Posljedica toga će biti da viskozitet ostaje konstantan iako se on mijenja sa temperaturom. da stanje napona u tački odreĎuje 9 veličina: tri normalne komponente i šest tangencijalnih i . Njutn je postavio slijedeći izraz za napon smicanja u laminarnoj struji: (7. na istom principu. to bi značilo uspostavljanje veze izmeĎu mehaničkih i termodinamičkih pojava. a označavaju pravac normalne na toj strani. takoĎe. Drugo slovo odreĎuje pravac djelovanja napona. tj. Indeksi uz normalne napone pokazuju stranu paralelopipeda na koju naponi djeluju. da će se otpor povećavati ukoliko se više vrtloga formira u jedinici vremena.pritisak i brzina u struji fluida. bočne strane paralelopipeda trpe normalne i tangencijalne sile. S jedne strane. vaţi i za viskozni fluid. pretpostavlja se da je uticaj toplote beznačajan pa se neće uzimati u obzir. izvora još jedne sile koja veoma jako utiče na kretanje fluidne mase. pri čemu normalne sile više nisu nezavisne od pravca. ali pod uslovom da se dopune novim članovima koji zavise od trenja.3. U tangencijalnih napona. prvo slovo u indeksu pokazuje pravac normale i time odreĎuje stranu paralelopipeda na koju se odnosi. tjeme diferencijalno malog pravouglog paralelopipeda sa stranicama i . U isto vrijeme. iz nauke o otpornosti materijala. slika 7.) Prirodno je da na snazi. uglavnom.2. Ojlerove jednačine su izvedene. Uslijed velikih teškoća koje oko ovoga nastaju.) odnosno.2. zadrţat će svoj raniji oblik i karakteristična jednačina. Jasno je i to. Kao što je poznato. ako je fluid nestišljiv: (7.) gdje su: koeficijent dinamičkog viskoziteta. Poznato je. od promjene brzine po jedinici okomito na čvrstu konturu. ostaju Njutnovi principi koji odraĎuju sile kao proizvod mase i ubrzanja.4. to zavisi od intenziteta rotora vektora brzine. Uslijed viskoziteta.

a) (7.) Broj komponenata tangencijalnih napona se sada svodi na tri. imaju vrijednosti: (7. Za pravac ose.6. poslije sreĎivanja: Analogno se moţe uraditi i za pravce i ose: Odavde slijedi da projekcije sile. Rezultujuće sile u pravcu i se dobivaju sabiranjem svih sila u odgovarajućem pravcu vodeći računa o smjeru. ima se: odnosno.5.b) 113 .6. Slika 7.1.: Dejstvo sila viskoziteta Da bi se dobila sila koja djeluje na stranicu paralelopipeda treba svaki napon pomnoţiti površinom odgovarajuće stranice.(7. računate po jedinici zapremine.

(7. kao što je u idealnom fluidu.3. pretpostavka o tangentnim naponima dovodi do izraza: (7. 7. Na sličan način. Što se tiče veličine napona. Prirodno je da se naponi poveţu sa brzinama deformacije fluidnih elemenata jer su ove brzine posljedica napona. Uobičajeno je da se koeficijent proporcionalnosti uzima jednak i da je konstantan (polovina vrijednosti koeficijenta proporcionalnosti je jednaka dinamičkom viskozitetu). Ove promjene su posljedica djelovanja normalnih napona i . Dakle. treba jednostavno oduzeti od normalnih napona. pritisak koji je jednak u svim pravcima. i koji zavise od pravca.6. umjesto normalnog pritiska jednakog u svim pravcima.) gdje je nepoznati koeficijent proporcionalnosti. i principu simetrije.) 114 . javljaju se normalni pritisci i razne tangencijalne sile. da se komponente napona mogu izraziti kao linearne funkcije odgovarajućih brzina deformacije. kako normalnih tako i tangencijalnih. a javlja se i u idealnom fluidu. normalni naponi koji zavise od viskoziteta su: Tangencijalni naponi su posljedica viskoziteta fluida i ne mogu se pojaviti u idealnom fluidu. Duţine stranica paralelopipeda se mijenjaju proporcionalno sa . Pretpostavka je. PRETPOSTAVKE O NAPONIMA Ako se posmatraju samo naponi prouzrokovani viskozitetom. što odgovara Njutnovom zakonu. Prema učinjenoj pretpostavci.c) Dakle. kako bi se dobili rezultati koji će se slagati sa eksperimentima. odgovarale bi slijedeće veze izmeĎu napona i brzina deformacije: (7. treba uvesti neke pretpostavke.7. One trebaju biti jednostavne i prirodne.8.

) Na osnovu izraza 7.: (7.Kao što se vidi. koji djeluju u pravcima koordinatnih osa. NAVIJE-STOKSOVE JEDNAČINE Uvrštavanjem izraza 7.6. tj. Sabiranjem jednačina (7.) 7.11.) Sada izrazi za normalne napone glase: (7.) ili (7. izraţene projekcijama brzine.) Obzirom da je: (7.4.) Obično se pretpostavlja da ne zavisi od pravca.11.. na koordinatnim osama.14. podrazumjeva se srednja vrijednost pritisaka . i . Za projekciju u pravcu ose imamo: 115 . dobivamo: (7. U mehanici viskoznog fluida.8. dobivaju se projekcije unutrašnjih sila. u izraze 7.12. normalni naponi i zavise od pravca.) se dobiva: koji se (7. pod nazivom fluidni pritisak u nekoj tački .13. i 7. i 7. dakle.10.7.10.9. da je jednak pritisku javlja u jednačinama izvedenim za strujanje neviskoznog fluida.14.

član: (7.11. unutrašnjim silama po jedinici zapremine odgovara član – Za viskozne fluide ovaj član treba zamijeniti izrazom 7.) Dakle.19. je izvedena Ojlerova diferencijalna jednačina u vektorskom obliku za kretanje idealnog fluida.) gdje je Laplasov operator: Analogno se moţe izvesti i za projekcije u pravcima i osa: (7. izraz 4. izraz 7. dobiva se jednačina za kretanje viskoznog fluida u obliku: 116 ..) Vidi se. u opštem slučaju glasi: (7. za : . i sreĎivanja: (7.18. doda Ojlerovoj jednačini 4.) Izraz za rezultujuću unutrašnju silu po jedinici zapremine. i čitav izraz podjeli sa ..4. ako se ovaj član. u vektorskom obliku.) U poglavlju 4.15.: U Ojlerovoj jednačini.15. izraz 7.17. od uticaja viskoziteta fluida postoji.17..ili (7..16.11.19. (7. u jednačini kretanja 7.18.15. poslije uvrštavanja komponenti.) Odnosno.

. nemaju opšte rješenje. predstavlja sistem diferencijalnih jednačina koje sluţe za odreĎivanje i kretanje viskoznog fluida. a koje vjerno predstavljaju slučaj strujanja u nekim graničnim uslovima. u skalarnom obliku: (7. pa je njihovo rješavanje veoma teško. jednačina 7.20.21. u prezentiranom obliku. Vektorska jednačina 7. uprosti.20.21.. konvektivne ili viskozne članove. i postaje: dopušta da se Navije-Stoksova jednačina (7. Kada je fluid nestišljiv. poznate još iz devetnaestog stoljeća.) 35 36 Claude-Louis Navier George Gabriel Stokes 117 .20.23. Dobiveni izraz 7.(7.Stoksovu36 jednačinu kretanja viskoznog fluida u vektorskom obliku.4. kinematski viskozitet. navedene su Navije-Stoksove jednačine u ovom sistemu : (7. Danas ne postoji niti jedno rješenje Navije-Stoksovih jednačina koje bi istovremeno sadrţavalo. a zbog članova drugog su reda. predstavlja Navier35 .) Iako su Navije-Stoksove jednačine. i koje uz pomoć početnih i graničnih uslova potpuno definišu Zbog pogodnosti rada u cilindričnom koordinatnom sistemu.) gdje su: zapreminska sila po jedinici mase fluida..) odnosno.20. Zbog prisustva konvektivnih članova tipa jednačine su parcijalne i nelinearne. zajedno sa jednačinom kontinuiteta i karakterističnom jednačinom. 7.22. neke ili sve. odnosno 7.

23. slika 7. Kod ovakvog kretanja se moţe zamisliti da se fluid kreće u slojevima. Slika 7. Pojednostavljenje Navije-Stoksovih jednačina se postiţe izostavljanjem pojedinih članova iz jednačina. Pretpostavlja se da su ploče beskonačne površine i da se nalaze na konstantnom rastojanju. Ploče mogu mirovati ili se kretati konstantnom brzinom.5. NEKA EGZAKTNA RJEŠENJA NAVIJE-STOKSOVIH JEDNAČINA Navije-Stoksove jednačine se primjenjuju u širokoj kategoriji kretanja viskoznog fluida.1. Najjednostavniji oblik kretanja viskoznog fluida je laminarno. USTALJENO KRETANJE IZMEĐU PARALELNIH PLOČA.) 7. kada ti članovi zbog prirode kretanja ne postoje.5. odnosno svesti samo na linearne članove.(7. a osa je normalna na x-z ravan. Pokazat ćemo neka egzaktna rješenja Navije-Stoksovih jednačina za laminarno kretanje u jednostavnim graničnim uslovima. kada takve jednačine vjerno prikazuju kretanje. Laminarno kretanje se pojavljuje kod nekih jednostavnih graničnih uslova. uz kontinualnu promjenu brzine toka. Ovdje se pod egzaktnim rješenjem Navije-Stoksovih jednačina podrazumijeva analitičko rješenje pojednostavljenih jednačina. Analitičko rješenje Navije-Stoksovih jednačina se najlakše nalazi kada se one mogu pojednostavniti.2. osa je normalna na horizontalnu ravan. Koordinatni sistem je postavljen tako da je osa usmjerena u pravcu kretanja fluida. 7.2.: Ustaljeno kretanje fluida izmeĎu paralelnih ploča 118 . NESTIŠLJIVOG FLUIDA KONSTANTNOG VISKOZITETA Za ustaljeno kretanje izmeĎu paralelnih ploča postoji egzaktno rješenje Navije-Stoksovih jednačina.

tada je: Uvrštavanjem ovih uslova u jednačinu kontinuiteta dobiva se: Diferenciranjem ove jednačine dobiva se: Obzirom da je moţe se napisati . Neka od zapreminskih sila djeluje samo sila gravitacije.22.Za opis kretanja fluida izmeĎu paralelnih ploča prirodno je izabrati Navije-Stoksove jednačine. u Dekartovom koordinatnom sistemu: Obzirom da je fluid nestišljiv. kretanja ukazuje da su svi članovi: Ako je osa orjentisana u pravcu kretanja fluida.. ustaljenosti. tada je: Uvrštavajući ovo u jednačine kretanja dobiva se: Ako se umjesto pritiska i zapreminske sile uvede generalisani pritisak: koji obuhvata djelovanje pritisnih i vanjskih sila. dobiva se: 119 . izraz 7. jednačina kontinuiteta se moţe pisati: Uslov stacionarnosti.

3.5.1. respektivno. a komponenta brzine funkcija samo varijable. a desna funcija od . oznaka za parcijalno diferenciranje u prvoj jednačini se mogu zamjeniti izrazima za totalno diferenciranje: odnosno: Kako je lijeva strana jednačine funkcija samo od . Nadalje će biti analizirana strujanja za dva tipa graničnih uslova.25.) Konstante i se odreĎuju iz graničnih uslova. jednačinu je moguće zadovoljiti samo ako je: Integracijom ovih jednačina dobiva se: ili (7. 7.) i (7. a druga. odnosno: Kako je funkcija samo od varijable. gornja.24.Iz posljednje dvije jednačine se vidi da nije funkcija i . Ovakav opis uslova kretanja fluida nameće slijedeće granične uslove za brzinu: Granični uslovi za pritisak su: 37 Maurice Marie Alfred Couette 120 . se kreće konstantom brzinom U. KUETOVO KRETANJE Kod Kuetovog37 kretanja donja ploča se nalazi u stanju mirovanja.1. slika 7.

izrazi 7. dobiva se: 121 ... iz jednačine 7.30.26.27.25. dobiva se: a odavde se odreĎuju konstante: (7. se dobiva: Odavde se odreĎuju konstante: (7. dobiva se: ili (7.) gdje je sa označeno: (7.28. i 7.) Zamjenom konstanti.24.) (7.27.) (7.) Zamjenom konstanti. u jednačinu 7.) Korištenjem graničnih uslova za pritisak..30.25.: Kuetovo kretanje Uvrštavanjem graničnih uslova u jednačinu 7.. izrazi 7.26.31.Slika 7. u jednačinu 7.24.3..29.31. i 7.

. raspored brzina izmeĎu ploča je prikazan na slici 7. PUAZEJEVO KRETANJE Kod Puazejevog38 kretanja obadvije ploče su nepokretne i kretanje fluida je posljedica dejstva pritiska. .1. ako ne postoji gradijent pritiska u pravcu kretanja Pozitivnim vrijednostima parametra. Kada vrijednosti opadne ispod vrijednosti . izraz 7. . 7. .5.5.1. Granične uslovi za brzinu: Granični uslovi za pritisak: 38 Jean Louise Marie Poiseuille 122 . skica 7.33.4.) Za razne vrijednosti parametra .29.. Slika 7.) Uvrštavanjem konstante .: Raspored brzina izmeĎu ploča Vrijednosti odgovara linearni raspored brzina. su posljedica porasta pritiska u pravcu kretanja ploče Negativne vrijednosti parametra. Ovakav pritisak uzrokuje silu koja se suprotstavlja dejstvu pokretne ploče. Tada. počinje povratno strujanje. za dobiva se: (7.31. fluid struji u smjeru koji je suprotan smjeru kretanja ploče.32. tj. u izraz 7.(7.4. na dijelu visine rastojanja ploča neposredno iznad nepokretne ploče. ploče . odgovara smanjenje pritiska u pravcu kretanja i povećanje brzine u odnosu na linearni raspored. Ta vrijednost je moguća samo ako je .

Slika 7.5.: Puazejevo kretanje

Uvrštavajući granične uslove za brzine u izraz 7.25.:
(7.34.)

dobiva se:
(7.35.) (7.36.)

U prvom slučaju oduzimajući, a u drugom sabirajući jednačine 7.35. i 7.36., dobivamo vrijednosti za konstante:
(7.37.) (7.38.)

Zamjenom konstanti, izrazi 7.37. i 7.38., u izraz 7.34. za raspored brzine, dobiva se:
(7.39.)

Korištenjem graničnih uslova za pritisak, iz jednačine 7.24. se dobiva: Odavde se odreĎuju vrijednosti za konstante:
(7.30.) (7.31.)

Konačno se moţe dobiti izraz za raspored pritiska:
(7.32.)

i vidi se da je raspored pritiska u presjeku hidrostatski. Uvrštavajući vrijednost konstante , izraz 7.31., u izraz za raspored brzine, dobiva se:

123

(7.33.)

Raspored brzine je paraboličan, slike 7.5. i 7.6., sa maksimalnom brzinom na osi

:
(7.34.)

Slika 7.6.: Raspored brzina

Prema definiciji srednje brzine, slijedi:
(7.35.)

odnosno,
(7.36.)

Iz izraza 7.36. za vrijednost srednje brzine, se moţe pisati:
(7.37.)

ili izraţeno preko jediničnog protoka (dimenzija normalno na ravan crteža je jedinična):
(7.38.)

gdje je

jedinični protok.

Dobivena razlika pritisaka, izraz 7.38., je potrebna da bi se kroz jediničnu površinu presjeka transportovala jedinična količina fluida na udaljenost . Eksperimenti su pokazali, da navedeni izrazi vrijede za male brzine strujanja, odnosno za strujanja sa Rejnoldsovim brojem:

7.5.1.1.

HAGEN-PUAZEJEVO KRETANJE

Ustaljeno kretanje nestišljivog fluida konstantne viskoznosti kroz cijev, okruglog poprečnog presjeka, beskonačne duţine je poznato kao Hagen39- Puazejevo kretanje. Oblik cijevi nameće

39

Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen

124

izbor cilindričnog koordinatnog sistema. Navije-Stoksove jednačine u cilindričnom koordinatnom sistemu, prema izrazu 7.23., glase:

a jednačina kontinuiteta, prema izrazu 3.51.:

Ovaj sistem od četiri parcijalne diferencijalne jednačine predstavlja zatvoreni sistem dovoljan da se odrede četiri varijable: i . Fluid se kreće u polju gravitacije i na njega djeluje sila gravitacije. Naprijed uraĎene analize Kuetovog i Puazejevog kretanja su pokazale da sila gravitacije uzrokuje hidrostatički raspored pritisaka u posmatranom presjeku. Imajući u vidu tu činjenicu, iz Navije-Stoksovih jednačina se mogu izostaviti članovi: i . Nadalje, uproštenja datog sistema jednačina se mogu postići uvoĎenjem uslova stacionarnosti,

Za kretanje paralelno

osi, bez vrtloţnog kretanja fluida, moţe se pisati:
(7.39.)

Uvrštavanjem uslova 7.39. u jednačinu kontinuiteta 3.51. se dobiva:

i poslije diferenciranja,

Iz prethodnog izraza slijedi:

Konačno, izostavljanjem komponenti zapreminskih sila i uvoĎenjem navedenih uslova, dobiva se:

125

) Druga jednačina 7. se svodi na linearnu diferencijalnu jednačinu prvog reda.) Iz prve i druge jednačine 7.40.42.: funkcija samo varijable . se vidi da je pritisak funkcija samo od varijable . je zadovoljena. tj. treća jednačina 7. Integracijom prve jednačine 7. smjenom : i ona ima. samo ako je : (7.42.40.43.42..) Jednačine 7.(7.41.42. se moţe Kako je komponenta brzine napisati: (7.40. su linearne diferencijalne jednačine. se dobiva: (7. tzv.) Jednačina 7. Ojlerov multiplikator: Opšti integral dobivamo po formuli: odnosno: 126 .41.

: Hagen-Puazejevo kretanje Granični uslovi za pritisak: Uvrštavajući granične uslove u jednačinu 7.48. Na osnovu ovih graničnih uslova se dobivaju vrijednosti konstanti: (7.Konstante integracije se odreĎuju iz graničnih uslova.44. vidi sliku 7.47.45.43. imamo: (7. i 7.49. u izraz za brzinu.: dobivamo vrijednosti za konstante: (7.48.7.7.) Sada moţemo napisati izraz o rasporedu pritisaka u cijevi: (7. Slika 7.) Uvrštavajući vrijednosti konstanti 7.) Granične uslovi za brzinu: Drugi granični uslov je posljedica simetrije oko ose.47.) 127 .) (7.) (7.46.

) Iz izraza 7.54. .50. uvrsti i vrijednost konstante . se moţe dobiti izraz za pad pritiska u dionici cijevnog voda duţine i radijusa .: (7. uobičajeno je da se jednačina 7. dobiva se: ili (7.) Korištenjem definicije srednje brzine u presjeku.53. odnosno.55.. za srednju brzinu. Kretanje fluida pri je nestabilno i pri najmanjem poremećaju prelazi u turbulentno kretanje. prečnika : (7.Ako se u izraz 7.. za koje vrijedi (laminarno kretanje).) Izjednačavajući izraze 7.) Pad pritiska je proporcionalan protoku . gdje je pad napona proporcionalan jačini struje. 40 Georg Simon Om 128 ..52.55.53. i 7. Dobivena relacija je analogna Omovom40 zakonu u elektrotehnici.51.50.56.49. iz izraza 7.52.) Iz izraza 7.) Eksperimenti su potvrdili korektnost izraza za raspored brzine i pritiska.) ili izraţeno preko protoka.54. za : (7. dobiva se: (7. za pad pritiska. dobiva se izraz za raspored brzine u cijevi: (7. se moţe vidjeti da je raspored brzina paraboličan. U skladu sa izrazima za pad pritiska pri turbulentnom strujanju. piše u obliku: (7. sa maksimalnom brzinom u osi cijevi.44.

Dakle. slika 7. To uzrokuje formiranje graničnog sloja čija debljina raste niz struju. uniforman.57. Raspored brzine fluida u blizini je konstantan. Na udaljenosti granični sloj se širi do ose cijevi i dalje je promjena brzine zanemarljiva. vaţan praktični značaj ima i konačna duţina cijevi. Niz struju fluida debljina graničnog sloja raste uz povećanje brzine u osi cijevi. što se prenosi mehanizmom viskoznih sila u vidu usporavanja fluidnih slojeva u neposrednoj blizini zida. raspored brzina na ulazu u cijev. brzina fluida na zidu cijevi je .Pored korektnosti dobivenih izraza.8. .: Raspored brzine pri ulasku u cijev Pod dejstvom meĎumolekularnih sila. . sa aspekta reţima kretanja. Uslijed ubrzanog kretanja fluida i oblikovanog ulaza u cijev. Rješenja izvedena za Hagen-Puazejevo kretanje ne mogu biti primijenjena unutar razvojne duţine. fluid se u blizini ose mora ubrzati.8. je pribliţno konstantna .) Na primjer. Slika 7. Hagen-Puazejevo 41 Henry L. za razvojna duţina iznosi rješenje vrijedi za dio cijevi gdje je . Langhaar 129 . Da bi se zadovoljila jednačina kontinuiteta i da bi kroz presjek prolazio isti protok kao kroz presjek . Duţina se naziva razvojnom dužinom. Langar 41 je izveo pribliţnu formulu za razvojnu duţinu: (7.

kao na slici 8. Na obadvije strane kontaktne površine ova dva sloja fluida pritisci su isti. viskoziteta. tj. njegovih linearnih dimenzija i fizičkih svojstava fluida. gustine i dimenzija toka. Laminarno strujanje moţe preći samo u neku drugu formu laminarnog toka ili moţe doći do prigušenja i uspostavljanja prvobitnog laminarnog reţima. bez odgovarajućih navedenih uslova. kretanje fluida nije turbulentno. definisanih njihovom talasnom duţinom. na primjeru strujanja dva paralelna toka neviskoznog fluida sa brzinama suprotnog smjera. danas najšire prihvaćena. slika 8. unutar već postojećeg glavnog toka (koje u osnovi predstavlja intenzivni proces miješanja fluida u kojem razne veličine toka pokazuju karakter slučajne pojave po vremenu i prostoru iz kojih se uvijek mogu izdvojiti statističke srednje vrijednosti) naziva se turbulentno kretanje fluida ili prosto. Ukoliko na neki način doĎe do poremećaja kontaktne površine. bez obzira na veličinu brzine.(b). poremećen je i uslov konstantnosti pritiska u susjednim slojevima fluida zbog nastale lokalne razlike u rastojanju izmeĎu strujnih linija. sa ili bez prisustva čvrste granice. mora biti uključena funkcionalna zavisnost posmatrane veličine toka po vremenu i prostoru. unutrašnji – indukovani poremećaj koji moţe da dovede do povećanja devijacije kontaktne površine kroz dalje faze. i obratno.1. turbulencija. veličina toka kao što su brzine. ne mora rezultirati pojavom turbulencije. TURBULENCIJA Ideja o isključivo laminarnom kretanju fluida bila je dugo zastupana meĎu hidrauličarima i hidrodinamičarima. Sve one imaju zajedničku postavku da do turbulencije dolazi uslijed poremećaja u toku. a u zavisnosti od rasporeda brzine i pritisaka u toku. Prandtlova šema nastanka turbulencije. Ovu zabludu o jedinom mogućem vidu kretanja fluida korigovali su hidrodinamičari tek u drugoj polovini XIX vijeka. Na mjestima povećanja ovog razmaka dolazi do smanjenja brzine. Sam poremećaj u toku. Ovdje se neće izlagati matematska analiza nestabilnosti laminarnog toka nego će se dati. 8. Ova haotičnost i nepravilnost u kretanju fluida je uzrok pojavi fluktuacija. koja u potpunosti specificira karakter turbulentnog kretanja fluida. Ovom pojavom razlike pritisaka na stranama poremećene kontaktne površine formirao se dopunski. uslijed dominantnog dejstva sila viskoziteta. Ukazano je da postoji i drugi vid kretanja fluida kod kojega dolazi do procesa miješanja na nivou elemenata i veće mase fluida.8. temperatura i dr.1.(c). analogno onom na nivou molekula. slika 8. Ako je jedna od ovih zavisnosti izostavljena. slučajnog karaktera po vremenu i prostoru.(a). Fluid ne mijenja poloţaj samo unutar lamela nego dolazi i do razmjene mase fluida kako izmeĎu susjednih tako i izmeĎu udaljenih slojeva fluida. U ovakvoj definiciji. pritisak. 130 .1. Smatralo se da se fluidi pod bilo kojim uslovima toka. Poremećaj moţe biti unutarnji ili vanjski. NESTABILNOST LAMINARNOG TOKA – NASTAJANJE TURBULENCIJE O postanku turbulencije do danas je dato niz teorija od kojih su najpoznatije teorije o nestabilnosti laminarnog toka. Nepravilnost promjene ovih veličina je ipak takvog karaktera da se one mogu opisati zakonima vjerovatnoće.1. uvijek kreću u lamelama. odnosno do povećanja pritiska. Ovakvo nepravilno i kaotično kretanje fluida.

Konačan rezultat ovog procesa će biti sasvim nepravilno kretanje mase fluida u formi kaotičnog kretanja velikog broja vrtloga unutar struje glavnog toka. parametar nestabilnosti laminarnog toka nije pogodan za praktičnu primjenu jer se odnosi na odreĎenu zonu toka . Formiranjem cijelog niza ovakvih vrtloga i njihovim nošenjem glavnom strujom toka. Isto tako povećanjem gustine . u formi vrtloga.1. viskozitet i blizina čvrste konture utiče na stabilnost laminarnog toka. Bezdimenzionalna kombinacija navedenih veličina: (8.: Nestabilnost laminarnog toka Ako je poremećeni laminarni tok viskozan. dolazi do njihovog meĎusobnog sudaranja. Za razne granične uslove je pokazano. Naravno. a ne za tok kao cjelinu. koji rotira oko svoje ose. sile inercije postaju dominantnije od sila viskoziteta i proces devijacije kontaktne površine se nastavlja kroz dalje faze (d). a istovremeno oni postaju uzrok novim poremećajima u toku. I pored njegove univerzalnosti u pogledu graničnih uslova toka. Jedino se povećanjem viskoziteta poremećaj u laminarnom toku moţe prigušiti i mogućnost njegovog prelaza u turbulentni tok se smanjuje. promjene oblika i poloţaja. dok za prelazi u turbulentni reţim kretanja. tako da se i pri najmanjem daljem poremećaju strujna slika mijenja u odnosu na prvobitnu. Ako je tok nestabilan. (b) i na kraju početnu fazu (a). a istovremeno je nošen glavnom strujom toka fluida. Za ovakav laminarni tok se kaţe da je stabilan. itd. Moţe doći i do odvajanja odreĎene mase fluida od glavnog toka.1. koje predstavlja turbulentno kretanje fluida. uslijed dejstva sila viskoziteta na kontaktnoj površini ovih slojeva moţe doći do prigušenja početnih i indukovanih poremećaja u toku i strujna slika poprima izglede reverzibilno kroz faze (c).. ona ukazuje da će u fluidu većeg gradijenta brzine prije doći do pojave turbulencije.Slika 8. povećava se sila inercije pa prema tome i tendencija pojave turbulencije.) je parametar nestabilnosti laminarnog toka i kriterij za prelaz iz laminarnog u turbulentni reţim kretanja fluida. Za praktičnu analizu reţima kretanja fluida potrebno je raspolagati nekim kriteriumom nestabilnosti laminarnog toka koji će se odnositi na tok kao cjelinu i koji će u 131 . kao što je to pretpostavljeno na slici 8.1.(a) i (b) u početnoj fazi nastanka turbulencije. Mada je u viskoznom fluidu nemoguće ostvariti diskontinuitet u rasporedu brzina. da je za laminarni tok stabilan za bilo kakav poremećaj u njenu.

Slika 8. Rezultati Rejnoldsovog eksperimenta su prikazani na slici 8.2. Iz rezervoara D se vodi tanka cjevčica E do ulaza u cijev B. se ne miješa sa vodom (8. 8. Daljnji eksperimenti su pokazali da prelaz laminarnog kretanja u turbulentno. Talasasto ponašanje strujne linije i njeno miješanje sa okolnim fluidom smatra se indikacijom da je došlo do prelaza laminarnog kretanja u turbulentno. zakrivljenosti ulazne sekcije. takoĎe.2. hrapavosti cijevi. Brzina vode pri kojoj kretanje ponovo postaje laminarno naziva se kritičnom brzinom. Pri maloj brzini vode kroz cijev boja. 132 . Laminarno kretanje se ponovo uspostavlja ako se smanji brzina vode. na sistematičan način su omogućili da se dobije korektna slika o turbulenciji i trasira put naučnoj analizi ovog problema. Ovakvo tečenje se naziva turbulentnim.c. ali miješanje boje i vode počinje bliţe ulazu u cijev B. obojena strujnica izgleda kao tanka neprekidna nit koja se proteţe od ulaza u cijev B do ventila C. koja ističe iz rezervoara D. na kratkoj udaljenosti od ulaza u cijev i pomiješala sa okolnom masom fluida (slika 8.2.d). da bi se kod većih brzina potpuno razbila.(c). zavisi od vanjskih uzroka. na primjer od stanja fluida na ulazu u cijev. U rezervoaru D se nalazi boja koja nije rastvorljiva u vodi. izvedeni pred kraj prošlog vijeka. Pri nekoj brzini obojena strujnica počinje da se talasa kao na slici 8. stabilnosti eksperimentalne konstrukcije i tako dalje.d).2. i izveden je sa ureĎajem koji je prikazana na slici 8. (b.2. Ventilom se mijenja otpor strujanja i time se dobiva različita brzina fluida u cijevi B. nalazi se voda koja ističe kroz staklenu cijev B na čijem kraju se nalazi ventil C. Prvi koji je usvojio takav kriterij je Rejnolds.: Rejnoldsov eksperiment UreĎaj se sastoji od dva rezervoara i staklenih cijevi.sebi sadrţati karakteristične parametre toka kao cjeline.2. Rejnoldsov eksperiment je vrlo jednostavan. Postepenim otvaranjem ventila povećava se brzina vode u cijevi. Daljnje povećanje brzine vode ne mijenja tip strujanja.b). U većem rezervoaru A.2. REJNOLDSOV EKSPERIMENT I REJNOLDSOV BROJ Rejnoldsovi eksperimenti.

uslovno će se smatrati da je kretanje laminarno ako je . Rejnoldsovi eksperimenti su izvedeni sa vodom. Kritična vrijednost Rejnoldsovog broja je drukčija. geometrija. Dakle. a da je tok turbulentan ako je Rejnoldsov broj veći od 3000 ili 4000. Da li će kretanje u dijapazonu od 2300 i.2. Inercijalna sila je proporcionalna proizvodu mase i ubrzanja. za kretanje u širokim kanalima. pojava turbulentnog kretanja nije privilegija tečnosti nego se jednako manifestuje i kod strujanja gasova. svaki pa i najmanji poremećaj inicira prelazak laminarnog kretanja u turbulentno. Često se.Kada je brzina kretanja fluida manja od kritične.) Eksperimenti Rejnoldsa i drugih su pokazala da je tok u cijevi okruglog poprečnog presjeka uvijek laminaran za . za kretanje fluida izmeĎu paralelnih ploča.) Ako se sa oznaći karakteristična duţina u posmatranom problemu. odnosno granični uslovi ne ograničavaju pojavu turbulencije. Rejnolds je utvrdio da prelaz od laminarnog u turbulentno kretanje zavisi od srednje brzine . gdje je razmak ploča karakteristična linearna dimenzija toka. Pri paţljivom eksperimentisanju moţe se tok zadrţati laminarnim i kod brzina koje su znatno veće od kritične brzine. kao odnos inercijalnih i viskoznih sila u fluidu. nikakav poremećaj ne moţe prevesti laminarno kretanje u turbulentno. poistovjećuju ova dva pojma za sve tokove. gdje je prečnik zrna porozne sredine kritična linearna dimenzija toka. za kretanje kroz poroznu sredinu. Isto tako.: (8. gdje je dubina karakteristična linearna dimenzija toka. Vrlo preciznim eksperimentima se uspjelo odrţati laminarno kretanje čak i pri . gdje je prečnik karakteristična linearna dimenzija toka. dajući numeričku vrijednosti kritičnog Rejnoldsovog broja za kretanje u cijevima. = 1 10 Ove vrijednosti kritičnog Rejnoldsovog broja za različite tokove fluida su date da bi se istakla razlika izmeĎu pojma kritičnog Rejnoldsovog broja i njegove numeričke vrijednosti za dati tok. 4000 biti laminarno ili turbulentno zavisi od ukupnih uslova kretanja.3. prečnika cijevi i koeficijenta viskoziteta . Rejnoldsov broj ima i fizički smisao. tada je: 133 . Na primjer: = = = 2300 1000 500 za razne karakteristične linearne dimenzije toka za kretanje fluida kroz cijevi okruglog poprečnog presjeka. recimo. Od ovih relevantnih veličina formiran je bezdimenzionalni parametar (broj) koji je nazvan Rejnoldsovim brojem: (8. MeĎutim. tj. meĎutim.

slijedi da su turbulentni tokovi disipativni.Tada je inercijalna sila iz izraza 8. Kod zidne turbulencije.) i viskozne sile (8.5.4. pored poremećaja. odnosno one igraju ulogu prigušivača turbulentnog kretanja.) Sila viskoziteta je proporcionalna površini i tangencijalnom naponu. Primjer ovog strujanja je isticanje jednog fluida u drugi. Prema načinu na koji je nastala turbulencija fluidnog polja. 134 .) Formirajući količnik inercijalne (8. Ako su inercijalne sile dominantne u odnosu na viskozne. tj.4. 8.: (8. umjesto izraza 8. viskozne sile neće biti u stanju da priguše poremećaje i kretanje postaje turbulentno.) Dakle.3. Haotičnost pri kretanju i prelaz fluida iz jedne zone toka u drugu pokazuju da se u turbulentnom toku odigravaju intenzivni procesi miješanja.6.7. OSNOVNE KARAKTERISTIKE TURBULENTNIH TOKOVA Iz opisanog mehanizma nastanka turbulentnog toka i njegovog kaotičnog karaktera slijedi da je turbulentno kretanje fluida u osnovi nestacionarna pojava toka. uzrok njenog nastanka je prisustvo čvrste konture. Slobodna turbulencija nastaje kretanjem dva sloja fluida različitim brzinama. usko vezan i za postojanje gradijenta brzine.: (8. strujanje oko ravne ploče i dr.3. razlikuju se zidna i slobodna turbulencija. Nastanak turbulencije je. Kao primjeri zidne turbulencije mogu posluţiti: strujanje u cijevi. koji turbulentnom toku daju difuzioni karakter. a ovaj je indikator dejstva smičućih napona u viskoznom fluidu. dobiva se: (8.) Obzirom da je: Dobiva se. što su viskozne sile veće to je Rejnoldsov broj manji. i Rejnoldsov broj prelazi kritičnu vrijednost.5.).: (8. nepokretan ili pokretan fluid.6.

). brzina će se mijenjati u toku vremena. Vrtlozi nastali u odreĎenoj zoni toka su nosioci karakteristika te zone toka kao što su kinetička energija. toplota. Turbulentne fluktuacije brzine su obično reda veličine 10% od srednje brzine toka. Ove promjene će se odigravati oko srednjih vrijednosti brzina glavnog toka u tački i presjeku kao što je to pokazano na slici 8. fluktuirajućeg dijela toka. proces miješanja vrtloga u turbulentnom toku isto tako doprinosi prenosu odgovarajućih veličina toka. slučajnog karaktera po vremenu i prostoru. u odnosu na iste u laminarnom toku.3. Koordinatni sistem izabran je tako da je brzina primarnog. zbog prirode pojave. ne samo u tački nego i po presjeku toka. dok će brzina sekundarnog. Obzirom da je difuzioni proces na nivou molekula manje izraţen nego na nivou vrtloga u razvijenom turbulentnom toku. količina kretanja. Slika 8.3. U procesu miješanja vrtlozi pri prelasku u drugu zonu sa sobom nose navedene karakteristike toka zone u kojoj su nastali i predaju ih zoni u koju dolaze.Nestacionarni karakter turbulentnog toka se odraţava u nestacionarnim i u stacionarnim uslovima toka.. . na primjer. Ovaj mehanizam transporta vrloga rezultira ujednačenim rasporedom brzina. raznih veličina toka oko njihovih odgovarajućih osrednjenih vrijednosti u glavnom toku. Konačno uspostavljeni raspored brzina u turbulentnom toku je doveo do ujednačenja brzina po većem dijelu poprečnog presjeka. Tako. i obratno. vrlog pri prelasku iz zone veće u zonu manje brzine nosi sa sobom odgovarajuću količinu kinetičke energije zone toka u kojoj je nastao i doprinosi povećanju brzine toka u zoni u koju je došao. Posljedica nestacionarnosti je fluktuacija. na primjer. Difuzioni karakter turbulentnih tokova se odraţava većoj transportnoj sposobnosti karakterističnih veličina toka koji rezultira ujednačavanjem rasporeda njihovih polja po presjeku. Povećanjem gradijenta brzine povećava se veličina smičućih napona 135 . Pored uvijek prisutnog molekularnog procesa miješanja. imati sve tri komponente tj. u svakom turbulentnom toku se moţe govoriti o postajanju primarnog i sekundarnog dijela turbulentnog toka. masa i dr. Tako. Potpuno isti mehanizam je uzrok promjeni rasporeda i drugih veličina. toka data sa . to se u analizama praktičnih problema molekularna difuzija zanemaruje. ali i do povećanja gradijenta brzine u blizini čvrste granice (slika 8. glavnog.3.: Fluktuacija brzine Kao što se vidi na slici 8. Znači za najčešći domen srednjih brzina glavnog toka one će varirati izmeĎu sa frkvencijom od .3.

U ovoj fazi translatorna kinetička energija laminarnog toka. Lokalno povećanje gradijenta brzine glavnog toka nije jednini uzrok povećanju disipacije energije. Ova posljednja. a za turbulentni reţim postaje funkcija kvadrata brzine. zbog otpora okolnog fluida. I ova činjenica ukazuje na izrazito disipativni karakter turbulentnih tokova u poreĎenju sa laminarnim. do izrazito velike disipacije energije. pri formiranju vrtloga. Količina ovako transformisane energije u toplotnu energiju često. Ako bi se disipacija korisne energije izrazila preko pada pritiska duţ toka (strujanje u cijevnim provodnicima fluida) onda je za laminarni tok linearna funkcija brzine.4. U udaljenim slojevima od ose rotacije . 136 . odnosno količina disipacije energije. pa se prema tome povećava i količina izvršenog rada sila viskoziteta u jedinici vremena. i dejstvo smičućih napona unutar formiranih vrtloga su uzrok disipaciji energije. Raspored brzina u vrtlogu je djelomično kao u potencijalnom vrtlogu. Bliţe osi rotacije on ima karakter potencijalnog vrtloga i raspored brzina je proporcionalan sa rastojanjem od ose rotacije .na granici. prevazilazi količinu disipacije uslijed postojanja smičućih napona u glavnom toku. u osnovi. u turbulentnom toku. a djelomično kao u realnom vrtlogu. Za tok kao cjelinu ukupna kinetička energija je. Formiranje vrtloga je posljedica dejstva smičućih napona vezanih za postojanje gradijenta brzine. Vrtlozi postepeno izumiru i vrtloţno dejstvo se svodi na viskozno meĎumolekularno dejstvo. Slika 8.: Kaskadni proces transformacije korisne energije Prva stepenica ove kaskade je transformacija energije toka pri formiranju turbulencije. slika 8. se djelomično transformiše u energiju rotiranja vrtloga. Veliko dejstvo smičućih napona unutar vrtloga je usmjereno u pravcu formiranja manjih vrtloga i smanjenju jačine rotacije. Dejstvo smičućih napona unutar formiranih vrtloga transformišu kinetičku energiju rotiranja u toplotu. je nepovratno izgubljeni dio kinetičke energije za glavni tok. mada je u osnovi forma mehaničke energije. Opisani proces disipacije energije u toku fluida predstavlja kaskadni proces transformacije korisne energije u druge vidove energije sve do njene konačne forme tj. brzina je obrnuto proporcionalna rastojanju . tako da strujanje opet postaje laminarno. ostala nepromijenjena s tim da se ona sada sastoji pored translatorne kinetičke i od kinetičke energije rotiranja vrtloga. transformacije u toplotu. Isto tako. Vrtlozi dovode. zbog velikog gradijenta brzine u njima.4. ali sa raspoloţivom korisnom energijom manjom za količinu koja je izgubljena u ovom kaskadnom procesu transformacije.

u pogledu njegovih karakteristika po presjeku i u tački je homogen i anizotropan. je prikazana eksperimentalno dobivena promjena brzine u nekoj tački .Ako je gradijent brzine rezultat prisustva čvrste konture onda se nastala turbulencija naziva zidna turbulencija. Slika 8. slika 8. statističkom analizom ma koje slučajne karakteristike turbulentnog toka se moţe pokazati da i u toj kaotičnosti postoje izvjesne zakonitosti.4. 8. Ova brzina predstavlja neku vrstu srednje brzine u pogledu vremenskih promjena i nema ništa zajedničko sa srednjom brzinom u presjeku . To je slučaj sa tokovima u kojima postoji gradijent brzine glavnog toka. u opštem slučaju. i iznose: 137 .. Komponente osrednjene brzine će se označiti sa i . Turbulentni tok. STATISTIČKO OPISIVANJE TURBULENTNIH TOKOVA Neposredna mjerenja turbulentnih fluktuacija uz statističko prikazivanje izmjerenog je metoda koja odgovara turbulenciji. Ukoliko su karakteristike turbulentnog toka u svim tačkama presjeka iste onda je to homogen turbulentni tok.5.5. Bez obzira na haotičnost turbulentnog kretanja fluida. oko osrednjene. U njemu nema formiranja novih vrtloga nego dolazi do izumiranja u njemu već postojećih. prosječne brzine. onda se turbulencija naziva slobodna turbulencija. U tom cilju analizirajmo oscilogram brzine kao reprezentativne slučajne pojave turbulentnog toka. Izotropnu turbulenciju je moguće očekivati u zonama toka bez gradijenta brzine. Ukoliko je gradijent brzine rezultat slobodno formiranih uslova toka. Za njeno postojanje su negdje uz struju toka morali postojati uslovi zbog kojih je došlo do formiranja vrtloga.: Oscilogram brzine pri turbulentnom toku Na oscilogramu. Primjer za ovo je strujanje iza rešetke. jer su fluktuacije slučajne veličine. Trenutna brzina u nekoj tački osciluje oko neke stalne vrijednosti. tj. a ne direktnog dejstva konture. Ako turbulentne karakteristike toka u ma kojoj tački ne zavise od orijentacije onda za takav tok kaţemo da je izotropan.

koja je uvijek jednaka nuli. Square (kvadrat) 138 . Pored intenziteta turbulencije. kao osnovne statističke veličine. se moţe pisati: kao i: Osrednjena vrijednost fluktuirajuće komponente brzine se odreĎuje kao: Osrednjena vrijednost fluktuirajuće komponente je jednaka nuli. Ako je problem traţenje veze izmeĎu samo dvije karakteristike turbulentnog toka. a njena relativna vrijednost je koeficijent korelacije. daljnji uvid u svojstva turbulentnih tokova dobiva se iz veze izmeĎu različitih ili istih veličina toka u posmatranoj tački ili u različitim tačkama u prostoru. Mean (srednja vrijednost). Analogno se dobiva i za: Srednje kvadratno odstupanje fluktuirajuće komponente brzine: ili kako se često naziva RMS 42 vrijednost. Relativni intenzitet turbulencije je poznat i kao stepen ili nivo turbulencije datog toka. Ovakva veličina je poznata pod imenom korelacija. Dalje. je uvijek različita od nule. definisan kao: predstavlja odnos RMS vrijednosti i osrednjene vrijednosti funkcije iste slučajne promjenljive (u ovom slučaju.gdje je period posmatranja koji mora biti dovoljno velik da promjene intenziteta osrednjene vrijednosti postane dovoljno malena. onda se govori o dvostrukoj korelaciji čiji je koeficijent dat izrazom: 42 RMS: Root (korjen). brzine) za posmatranu tačku. za razliku od osrednjene vrijednosti. Relativni intenzitet turbulencije.

Ako ne postoji veza izmeĎu posmatranih veličina koeficijent korelacije je jednak nuli. TURBULENTNO KRETANJE FLUIDA REJNOLDSOVE JEDNAČINE Navije-Stoksove jednačine su izvedene bez ograničenja za sve Njutnove fluide te se mogu primijeniti na laminarno i turbulentno kretanje. Uz pretpostavku da jednačina kontinuiteta 3. a za idealnu korelaciju on je jednak jedinici. i ponovo napišimo Navije-Stoksove jednačine kretanja viskoznog nestišljivog fluida u Dekartovom koordinatnom sistemu: i jednačinu kontinuiteta: Ako se trenutne brzine zamjene odgovarajućim osrednjenim i fluktuirajućim vrijednostima: dobivamo za jednačinu kontinuiteta: (8.. 8. sa obzirom na: 139 . (1) Podsjetimo se. a zatim. po prirodi. Ako je u pitanju veći broj promjenljivih.22. MeĎutim.5.) Osrednjavanjem izraza 8. različitih karakteristika toka.5. njihovim osrednjavanjem je moguće dobiti jednačine kretanja osrednjenog toka.Vrijednost koeficijenta korelacije zavisi od graničnih uslova toka. onda govorimo o trostrukoj korelaciji itd.8. i Navije-Stoksove jednačine 7. U njima se pojavljuju trenutne vrijednosti osobina fluidnog toka i . vaţe za turbulentno kretanje fluida. nisu vaţne tačne promjene osobina toka te se zadovoljavamo i osrednjenim vrijednostima.46. To je obično slučaj sa brzinom i pritiskom ili pritiskom i gustinom. Korelacija se moţe traţiti izmeĎu dvije ili više.1. 8.8. u većini tehničkih primjena turbulentnog tečenja. zamjenom trenutnih vrijednosti osobina toka sa njihovim ekvivalentnim srednjim fluktuirajućim vrijednostima.

10.) Zbog jednostavnosti..9. Ukoliko se trenutne vrijednosti zamjene sa odgovarajućim osrednjenim i fluktuirajućim vrijednostima u jednačine kretanja za turbulentni tok. fluktuirajućeg toka). dobivamo: (8.9.8. jednačinu kontinuiteta moraju zadovoljiti. označeni su svi članovi koji su jednaki nuli. iz jednačine 8.: Dakle. dobiva se: (8. analizirajmo samo prvu jednačinu u izrazu 8. kako osrednjene komponente brzina (jednačina kontinuiteta primarnog osrednjenog dijela toka) tako i fluktuirajuće komponente brzina (jednačina kontinuiteta sekundarnog.: Poslije osrednjavanja.dobiva se: i.) 140 .

osrednjimo: i na kraju saberemo sa jednačinom 8.12.) analogno dobivamo i za druge dvije komponente: (8. Tenzor Rejnoldsovih napona je: 141 .) Jednostavnim matematičkim operacijama se dobiva: (8. dobiva se: ili napisano jednostavnije: (8. One se razlikuju od odgovarajućih za laminarni tok.10. poznatih kao Rejnoldsovi naponi. se nazivaju Rejnoldsove jednačine kretanja turbulentnog toka.11..Ako jednačinu kontinuiteta za fluktuirajuće komponente: pomnoţimo sa : zatim. za veličinu turbulentnih napona.12.12.) Jednačine 8.

do danas nije naĎena takva veza u prihvatljivom obliku. Sa druge strane. PRANDTLOVA TEORIJA PUTANJE MIJEŠANJA U slučaju ravanskog strujanja imamo izraz 7. za tangencijalni napon: Prandtl je.14. mogao koristiti u Rejnoldsovim jednačinama potrebno je poznavati vezu izmeĎu koeficijenta i osobina toka. MeĎutim. je transformirana u toplotu jedino i samo kroz dejstvo sila viskoziteta.15. Dakle. Očigledno. Mada su navedenim jednačinama grupirani sa viskoznim naponima. turbulentni viskozitet nije fizičko svojstvo fluida. dolazi do izraţaja samo pri kretanju fluida. Ovu tezu je prvi postavio Businesk 43. 8. koji je postavio Busineski.) Da bi se izraz 8.) Rejnoldsovi naponi su jedini članovi u jednačini turbulentnog kretanja fluida koji pokazuju neto efekt turbulentnih fluktuacija na tok fluida kao cjelinu.11. primarnog ili sekundarnog. dinamički viskozitet odraţava meĎumolekularnu interakciju u fluidu. kroz miješanje i transport fluida na nivou molekula i postoji bez obzira da li se fluid kreće ili miruje. oni su u osnovi članovi inercije..15. 43 Joseph Valentin Boussinesq 142 . Pri mirovanju fluida i pri laminarnom kretanju on je jednak nuli. Ukupna izgubljena energija toka.14.(8. to je fizičko svojstvo fluida. prihvatio tezu da postoji analogija izmeĎu viskoznih i turbulentnih napona.13.5.2. kao i većina istraţivača. (1) Rezultujuća veličina napona u turbulentnim tokovima uslijed molekularnog i turbulentnog prenosa količine kretanja je: (8.8. što se vidi iz jednačine 8. turbulentni viskozitet .) U izrazu 8. Po analogiji sa naprijed navedenim izrazima me se napisati izraz za turbulentnu komponentu napona: (8. zbog čega formalno i nose ovaj naziv. Oni odraţavaju promjenu inercije uslijed nastalih fluktuacija brzine i ne doprinose direktnoj transformaciji mehaničke energije toka u toplotu. koji mora imati iste dimenzije kao dinamički viskozitet.

se naziva dužina puta miješanja.19. komponenta turbulentnog napona.) Prema Prandtlu. veličina . tj. Poslije miješanja u sloju .: tako se turbulentna komponenta napona.Na primjeru ustaljenog paralelnog dvodimenzionalnog kretanja fluida preko ravne ploče će se pokazati odreĎivanje koeficijenta turbulentnog viskoziteta prema Prandtlovoj teoriji putanje miješanja.. koja ima demenzije duţine. gdje je osrednjena brzina .16.6. postaje: (8. pod dejstvom turbulentne fluktuacije premjeste u sloj .19. Slika 8.) gdje je novodefinisana duţina miješanja u kojoj je sadrţan koeficijent proporcionalnosti. iz predhonih izraza.. Razlika brzina je: .: Raspored brzine preko ravne ploče Na slici 8.17.18. za rastojanje . Vodeći računa o predznaku komponenti i izraz 8.) Neka se elementi fluida iz sloja koji ima brzinu . Elementi fluida iz sloja u sloj prelaze bez meĎudejstva sa elementima fluida na putu od do .) uz dodatnu pretpostavku da su fluktuacije istog reda veličine. izraz 8. (8. veličina fluktuacije će biti: (8. izraz 8. moţe izraziti: (8. se moţe napisati kao: 143 .6.15. je prikazan raspored brzine u sloju koji se moţe definisati kao: Prema ovome. elementi fluida će poprimiti osrednjenu brzinu fluida u sloju. Prema Prandtlu.16. djelujući pri tome kao fluktuacija brzine u pravcu.

20. Koeficijent karakter i odreĎen je eksperimentalno. uzeta je apsolutna i stvarna vrijednost gradijenta brzine. se moţe zaključiti da je koeficijent turbulentnog viskoziteta: (8.(8.20.19. PoreĎenjem izraza 8. ima univerzalni 144 . umjesto kvadratnog člana u izrazu 8.16 i 8..21.) Duţina puta miješanja je linearna funkcija udaljenosti od ploče. izraz 8. da za kretanje u graničnom sloju preko ravne ploče vaţi odnos: (8.19. Cilj ovoga je da se iz karaktera gradijenta brzine moţe zaključiti karakter napona (pozitivan ili negativan).) Prandtl je predloţio. .22.) Dakle.

u kojoj je dejstvo sila viskoziteta izrazito veliko. obraĎena i prezentirana44 od strane Ludvig Prandtla na primjeru strujanja viskoznog fluida duţ čvrste granice. Ta oblast strujanja. 9. KARAKTERISTIKE GRANIČNOG SLOJA U beskonačan stacionaran tok viskoznog fluida. GRANIČNI SLOJ Kretanje viskoznog fluida u blizini čvrste granice odraţava se u formiranju zone toka u kojoj dolazi do promjene brzine fluida od one koju ima čvrsta granica do one u kojoj je raspored brzina takav da se strujanje moţe smatrati neviskoznim.1. udaljenije od ploče. strujanje u blizini čvrste granice je zona vrtloţenja u kojoj se njena veličina mijenja kao rezultat kombinovanog efekta molekularne viskozne difuzije i konvekcije. Do ove pojave. izrazitog dejstva viskoziteta. fluidni elementi. kao što je prikazano na slici 9. 145 .: Razvoj graničnog sloja. Posljedice toga su pojave velikih tangencijalnih napona što usporava kretanje fluida.1. dolazi i u zonama slobodnog strujanja fluida. bez prisustva čvrste granice. vrtloţenje nestaje. čiji je raspored brzina ravnomjeran – uniforman. Germany.1. zadrţavaju veliku brzinu što uzrokuje pojavu velikih gradijenata brzine u pravcu normalnom na ploču. bivaju zaustavljeni. Drugim riječima. u kojima postoji izraziti gradijent brzine normalno na pravac toka. (a) sa početnom i (b) bez početne laminarne oblasti Kada fluid male viskoznosti dodirne ploču. postavi se beskonačno tanka čvrsta ploča paralelno sa tečenjem fluida. bez obzira na vrijednost Rejnoldsovog broja toka kao cjeline. u dodiru sa njom. Mada se granični sloj moţe slobodno formirati i u toku fluida. naziva se granični sloj. unutar koje se brzina rapidno mijenja od nule na ploči. Elementi fluida. Slika 9. do pribliţno konstantne 44 Third International Congress of Mathematicians in Heidelberg. Zona toka. 1904.9. Pojava je prvi put uočena. nosi ovaj naziv jer se najčešće pojavljuje uz čvrstu granicu.

veći gradijent promjene brzine na samoj ploči i povećanje debljine graničnog sloja. Poloţaj prelaza laminarnog u turbulentni granični sloj zavisi od hrapavosti površine. Paralelno sa tim usporavanjem. postaje turbulentan granični sloj. koja je uzrokovana pozitivnim gradijentom pritiska . prelaz laminarnog sloja u turbulentni je odreĎen kritičnom vrijednosti Rejnoldsovog broja: (9. Slika 9. Početnu oblast graničnog sloja karakteriše kretanje fluidne mase u slojevima. Unutar turbulentnog graničnog sloja.2. uniformnosti početnog profila brzina. Dakle. uz dovoljno nizak nivo turbulencije. i nakon prelazne oblasti. niz fluidnu struju. bitna karakteristika strujanja uz čvrstu konturu je i nulta tangencijalna komponenta. neposredno iznad površine ploče. uslijed velikih gradijenata brzine.2. U odnosu na nevrtloţno strujanje. intenziteta brzina i udaljenosti. pa se taj sloj naziva laminarnim graničnim slojem. graničnim slojem. Na razvoj graničnog sloja dominantan uticaj ima pojava separacije ili odvajanja.: Razvoj graničnog sloja Turbulentni granični sloj se karakteriše intenzivnim miješanjem fluidne mase. gdje je -osa u pravcu kretanja fluida. uvijek se formira laminarni podsloj (slika 9. Pozitivan gradijent pritiska uzrokuje usporavanje kretanja fluida u oblasti izvan graničnog sloja. viskozan fluid ne klizi po čvrstoj konturi kao što je to slučaj sa idealnim fluidom.vrijednosti daleko od ploče. viskoznosti. Postojanje tangencijalnih sila znatno povećava otpor kretanju tijela. početnog nivoa turbulencije.). naziva se hidrodinamičkim graničnim slojem.) čija brojna vrijednost leţi u granicama od do . Debljina graničnog sloja raste sa udaljavanjem od početka ploče niz fluidnu struju. Kod hidraulički glatkih površina kod kojih laminarni podsloj prekriva neravnine hrapavosti. ili jednostavno. kao što je to slučaj u laminarnom graničnom sloju. a ne samo molekula. a ne samo normalna komponenta brzine. laminarni granični sloj postaje nestabilan. On nastaje kao posljedica smanjenja inercijalnih sila u neposrednoj blizini ploče i velikih viskoznih sila. Na nekoj udaljenosti . Posljedica toga je znatno uniformniji raspored brzina u sloju. Posljedica toga je da na čvrstu konturu ne djeluju samo normalne sile pritiska nego i tangencijalne sile. dogaĎa se i usporavanje fluidnih elemenata u graničnom 146 .1.

je koordinata u pravcu normalno na konturu). Istovremeno dejstvo sila pritiska i viskoznosti moţe dovesti do potpunog zaustavljanja fluidnih elemenata u graničnom sloju. formira se povratno strujanje. strujanje u smjeru suprotnom od smjera strujanja fluidne mase van graničnog sloja. te se u ovoj oblasti moraju primijeniti kompleksni matematski modeli.4. U mnogim tehničkim problemima pojava separacije je štetna. b) granični sloj i separacija u difuzoru sa većim uglom. Kinetička energija i količina kretanja fluidnih elemenata u graničnom sloju je manja od istih u oblasti izvan sloja. se vide: a) granični sloj u difuzoru sa malim uglom. slika 9. tj. Od tačke separacije. Slika 9.: Povratno strujanje U oblasti povratnog strujanja je vrtloţenje intenzivno. u kojoj vrijedi . by the National Committee for Fluid Mechanics Films and the Education Development Center. Slika 9.sloju. ( je brzina u pravcu strujnice. 45 Iz filma: ”Fundamentals of Boundary Layers”. 147 .4. niz fluidnu struju.3. Tačka na čvrstoj konturi.: Granični sloj i separacija u difuzoru Na kopijama.45. slika 9. predstavlja tačku separacije. Za ovu oblast ne vrijede Prandtlove jednačine graničnog sloja.3.

kao što je šematski prikazano sistemom strujnih linija za strujanje oko cilindra u dva različita vremenska trenutka. Naizmjenično pomjeranje tačke separacije je nestacionarna pojava. u jednom momentu. To uzrokuje pojavu sile pritiska. normalno na pravac toka.5.b).6. i nesimetričnog poloţaja tačaka separacije. U početnoj fazi. ove dvije zone vrtloţnog i nevrtloţnog toka fluida postaju više meĎusobno zavisne. pa prema tome. jer u toku vremena dolazi do oscilatornog pomjeranja tačke separacije po konturi tijela. Razvoj graničnog sloja po konturi cilindra. (slika 9.a).5. vrtloţenje fluidnih elemenata nije više ograničeno sam ona granični sloj.Po nastanku separacije.5. Ono sada postoji i u drugim zonama toka. a tim i razlika pritisaka. dolazi do simetričnog odvajanja vrtloga i formiranja vrtloţnog 'džepa' iza tijela. jer odvajanjem vrtloga od čvrste konture. zajedno sa pojavom separacije i reţima strujanja iza cilindra pri povećanju Rejnoldsovog broja. koja. 148 . slika 9. Povećavanjem Rejnoldsovog broja. Slika 9. u zoni separacije. pri malim vrijednostima Rejnoldsovog broja. Pomjeranje tačke separacije po konturi tijela uzrokuje pojavu hidrodinamičkih vibracija: prema pokazanoj nesimetričnoj konfiguraciji strujnih linija postojeće razlike brzina toka u odgovarajućim tačkama separacije.: Razvoj graničnog sloja po konturi cilindra Daljnjim povećanjem Rejnoldsovog broja (slika 9. on je nošen u zonu toka koja je u osnovi nevrtloţna.5. ukoliko se prenosi na tijelo dovodi do njegovog pomjeranja u tom pravcu. Iza tijela dolazi do formiranja strujanja fluida poznatog kao vrtložni trag. oko kojeg se odvija strujanje glavnog toka (slika 9. separacije praktično nema.c) dolazi do pojave nesimetričnog odvajanja vrtloga. su prikazani na slici 9.5. Na taj način.

2. Slika 9. kao normalno rastojanje od čvrste granice do tačke u kojoj je brzina fluida za 1% manja od brzine u zoni uniformnog toka. razvoj graničnog sloja zajedno sa pojavom separacije i njenim oscilatornim pomjeranjem po konturi.1. najbolje prihvaćena definicija granice oraničkog sloja je ona koja definiše debljinu graničnog sloja . Ova pojava je poznata kao hidrodinamičke vibracije. .7. će uzrokovati pojavu hidrodinamičkih vibracija. 9. Pored prednosti ovako definisane debljine graničnog sloja u odnosu na ostale definicije.. Treba napomenuti da linija koja spaja debljine graničnog sloja nema značaja za analizu kinematskih karakteristika toka. Dakle.Slika 9. DEBLJINA GRANIČNOG SLOJA U cilju praktičnih analiza strujanja fluida i razgraničenja zone nevrtloţnog. Predstava o redu veličine debljine graničnog sloja je data u tabeli 9.: Oscilatorno pomjeranje tačke separacije Naizmjeničnost ove pojave će rezultirati u naizmjeničnom pomjeranju tijela u pravcu normalnom na pravac glavnog toka.6. Raspored brzina u graničnom sloju dobiva se mjerenjem. jer obuhvata najveći dio zone efekta viskoziteta. slika9. u nekim presjecima duţ ravne ploče.7. 149 . U tom pogledu bilo je više pokušaja. strujne linije presijecaju liniju koja definiše debljine graničnog sloja i ulaze u granični sloj. ona ima i nedostataka sa aspekta njenog praktičnog odreĎivanja.: Debljina graničnog sloja Do danas. tj. Moţe se zaključiti. kao što je slučaj sa strujnom linijom. potencijalnog toka i zone toka sa izrazitim dejstvom sila viskoziteta potrebno je definisati i neku praktičnu granicu graničnog sloja.

2. na visini njegove nominalne debljine došlo je do smanjenja protoka fluida u odnosu na onaj koji je postojao u tom presjeku prije postavljanja ploče u njega.Tabela 9. se odreĎuje debljina istiskivanja: (9.1. zbog razvoja graničnog sloja. moţe posluţiti kao indikator debljine graničnog sloja. Ukupna veličina istiskivanja strujnih linija u nekom presjeku.) Iz izraza 9.2. koje indirektno pokazuju nominalnu debljinu graničnog sloja . one eliminišu efekt asimptotskog pribliţavanja brzine brzini van graničnog sloja. slika 9. Izraţavajući promjene dinamičkih karakteristika toka uslijed razvoja graničnog sloja. i za ploču u posmatranom presjeku.) Debljina istiskivanja je uvijek manja od nominalne debljine graničnog sloja .8. Efekat disipacije eksperimentalno dobivenih tačaka sveden je na minimum. koje predstavljaju vrijednosti mjerenih brzina u zoni asimptotskog pribliţavanja brzina u graničnom sloju onoj u zoni toka izvan njega. a u odnosu na konfiguraciju strujnih linija prije razvoja graničnog sloja. Zbog ovoga se došlo i do drugih definicija debljine.: Debljina graničnog sloja Fluid 50 100 Vazduh 100 200 1 2 Voda 5 10 1 1 5 10 2 5 50 200 18 26 60 90 40 75 385 1000 Mogućnost disipacije tačaka. iznosi: 150 .3. U stvari. Veličina tog smanjenja protoka je: (9. uslijed razvoja graničnog sloja do njega. je uzrok dosta nepreciznom odreĎivanju ovako definisane debljine graničnog sloja. Devijacija strujnih linija uslijed razvoja graničnog sloja odraţava se u istiskivanju cijelog sistema strujnih linija duţ ravne ploče normalno na nju. definisane preko integrala a ne duţine direktno. poznata kao debljina istiskivanja .

) Iz izraza 9. odraţava i promjenu protoka kinetičke energije toka.) 151 . pored promjene fluksa količine kretanja.7.: Debljina istiskivanja Promjena brzine se odraţava na promjenu protoka količine kretanja uslijed razvoja graničnog sloja do posmatranog presjeka. Ovako definisana debljina količine kretanja je indikator veličine sila do posmatranog presjeka. to su jedino sile viskoziteta izraţene preko smičućih napona. i jednaka je: (9. jer su sile prema osnovnom principu impulsa i količine kretanja.8.) odakle je debljina energije jednaka: (9.(9. Promjena brzine. za koji je količina kretanja idealnog fluida jednaka smanjenju količine kretanja realnog fluida.8.5. uslijed razvoja graničnog sloja do posmatranog presjeka.6. U slučaju ravne ploče u beskonačnom fluidu. jednake promjeni fluksa količine kretanja.) Dakle.5.5.) Linija debljine istiskivanja se definiše kao normalna udaljenost od zida za koju bi trebalo izmjestiti čvrstu konturu kada bi preko nje sada proticao idealan fluid. pa da protok fluida bude isti. Slika 9. izraz 9. je debljina impulsa ili količine kretanja jednaka: (9. uniformnom brzinom .4. i jednaka je: (9. debljina impulsa ili debljina količine kretanja se definiše kao udaljenost od čvrste konture ploče.

ovako definisane debljine δ1. 9. do posmatranog presjeka. povećavajući se kao i nominalna debljina graničnog sloja duţ toka i zavise. TakoĎe se vidi da je . Pored toga što daju uvid u efekt razvoja graničnog sloja na dinamičke karakteristike toka.. dati presjek. slijedi da je ovako definisana debljina energije indikator veličine izvršenog rada sila u jedinici vremena unutar graničnog sloja. i 9. δ2 i δ3 su znatno odreĎenije veličine od nominalne debljine graničnog sloja δ. indikator veličine gubitaka energije unutar graničnog sloja na savladavanju trenja do tog presjeka. Sve se one mijenjaju.6. To je. konstantne. za debljine.Prema osnovnom principu energije i rada.3. se odnose na slučaj dvodimenzionalnog strujanja fluida. Dobiveni izrazi 9. Obzirom da su definisane preko integrala. slijedi da su one za.8. u stvari. od Rejnoldsovog broja. kao i δ. 152 .

Prema tome će se ova vrsta otpora nazivati otpor oblika. uzimajući u obzir i otpor talasa. jer kako je viĎeno. a to je prema definiciji strujne linije nemoguće) to znači da dobiveni minimalni pritisak. kao što je npr. posmatrana je vrlo tanka ploča postavljena paralelno sa pravcem uniformnog toka viskoznog fluida. neće doći do separacije pa ni do pojave otpora oblika. Pojava separacije je rezultat viskoznosti fluida. HIDRODINAMIČKI OTPORI VRSTE OTPORA U cilju objašnjenja pojma graničnog sloja u poglavlju 9.(a). onda bi na njenim ivicama došlo do pojave separacije.1. a time i vrijednost razlike pritisaka. Razlika pritisaka ispred i iza tijela.10.(b). koji se skoro uvijek pojavljuju zajedno i izraţavaju se pomoću odgovarajućeg zajedničkog koeficijenta otpora. (2) Slika 10. pri malim vrijednostima Rejnoldsovog broja. bez obzira na činjenicu da je ovaj otpor poznat kao otpor razlike pritisaka ili otpor oblika tijela. dat je za slučaj kretanja broda. Ukoliko bi se ploča postavila normalno na pravac toka.: Vrste otpora Razvoj graničnog sloja nije ništa drugo nego rezultat opiranja sila viskoziteta kretanju fluida u blizini čvrste površine. mora vladati i u čitavoj zoni separacije iza tijela. je pored viskoziteta.1. Pored ovih vrsta otpora. Prema jednačini pritiska u tačkama maksimalne brzine dolazi do minimalnog pritiska. U slučaju opstrujavanja tijela bilo kakvog oblika. gdje dolazi do pojave separacije. otpor talasa. nastala uslijed pojave separacije. Zato se ova vrsta otpora naziva otpor površine ili otpor viskoziteta. slika 10. funkcija i oblika tijela. Ova vrsta otpora je u suštini rezultat sila viskoziteta. o ovom fenomenu nije bilo riječi pri izučavanju nevrtloţnog potencijalnog opstrujavanja tijela. daje jednu rezultujuću silu otpora kretanju fluida oko tijela. U sredini prednje strane ploče bi vladao maksimalni pritisak jer se u toj tački nalazi zaustavna tačka . 10. slika 10.1. Od tačke prema ivicama ploče dolazi do povećanja brzine od nule do maksimalne vrijednosti na samoj ivici ploče. gdje su sile viskoziteta zanemarljive. Pojava separacije i njen poloţaj. ukoliko se tijelo kreće na površini tečnosti.2. 153 . Relativni odnos veličine pojedinih otpora u ukupnom otporu tijela pri kretanju kroz fluid.1. Kako sa obe strane strujne linije mora da vlada isti pritisak (u suprotnom bi došlo do tečenja fluida normalno na strujnu liniju. odnosno otpor trenja. slika 10. moţe doći i do pojave drugih otpora. Ukupna veličina sila viskoziteta u blizini čvrste površine predstavlja veličinu otpora kojeg pruţaju sile viskoziteta kretanju fluida po nekoj površini. u tačkama separacije.

tj.Slika 10. Zato se ovakav otpor kretanju fluida naziva otpor površine.3.) Masa fluida mora proći i kroz površinu jedinici vremena: . veličina smičućeg napona.2.: Element fluida u zoni graničnog sloja Ukupna sila u pravcu. OTPOR POVRŠINE Ukoliko se kretanje fluida odvija preko čvrste konture najveći otpor njegovom kretanju je uslijed dejstva sila viskoziteta unutar graničnog sloja. uz samu čvrstu konturu.2.2. se moţe naći primjenom principa impulsa i količine kretanja na izdvojeni element fluida u zoni graničnog sloja. mora biti jednaka neto protoku količine kretanja u jedinici vremena kroz posmatrani element. Slika 10. koja djeluje na izdvojeni element fluida .: Ukupni otpor tijela 10. unoseći u posmatrani element količinu kretanja u 154 . (2) Veličina ovog otpora po jedinici površine.3.1. Ukupna sila po jedinici širine je: (10. slika 10.) a neto protok mase fluida kroz površine i je: (10. tj.

kao: (10. za odgovarajući reţim strujanja unutar graničnog sloja.5. tako da se jednačina 10. tj. ili pak raspolagati odgovarajućim izrazima za raspored brzine unutar graničnog sloja iz kojih bi se mogli odrediti smičući naponi prema jednačini 10. sa navedenim promjenama količine kretanja. izraz 10.) Višak količine kretanja koji napušta presjek presjek je: u odnosu na količinu kretanja koja je ušla kroz (10.) Ako se ukupni otpor površine podjeli sa odgovarajućom veličinom površine dobiva se veličina srednjeg smičućeg napona po cijeloj površini koja se opet moţe izraziti preko kinetičke energije neporemećenog toka i preko srednjeg koeficijenta otpora . vidi poglavlje 9.) 155 . i podjeli sa dobiva se: (10.3..3. i 10.) Za ravnu ploču i . znatna promjena brzine se odigrava.4. Kako strujanje u graničnom sloju moţe da bude laminarno ili turbulentno.6.) Ako se izjednači ukupna sila. to se za nalaţenje veličine otpora treba poznavati odgovarajuće izraze za smičuće napone..8. Od praktičnog značaja je izraţavanje veličina otpora površine preko kinetičke energije neporemećenog toka. kako je to u teoriji graničnog sloja istakao Prandtl.) Veličina uticaja sila viskoziteta na bilo kom rastojanju od granice je izraţena preko razlike brzine u neporemećenom toku i brzine u posmatranoj tački.(10. upotrebom „koeficijenta lokalnog trenja“ . svodi na: (10.1.7. koja u stvari predstavlja debljinu graničnog sloja.6.4. izrazi 10. Bez obzira na ovo.: odakle je lokalni koeficijent otpora: (10. pod izvjesnim uslovima u relativno uskoj zoni blizu konture.5.

UporeĎujući dobivene izraze 10. pri kretanju fluida.9. vidi se da su oni slični po strukturi sa Ojlerovim brojem (kod kojeg se umjesto smičućih napona pojavljuje normalni napon ). dobivamo: 156 .2. i 10. za koeficijente otpora sa izrazom za Ojlerov broj. trećeg ili višeg stepena. LAMINARNO KRETANJE U GRANIČNOM SLOJU Eksperimentalna analiza karakteristika toka u graničnom sloju je pokazala da su za dati reţim kretanja u graničnom sloju profili brzine u raznim poprečnim presjecima meĎusobno slični..9. Parabola moţe biti drugog.) Izjednačavajući izraze 10. moţemo pisati kao: odnosno: (10. a koeficijent otpora ima vaţnu ulogu pri kretanju fluida kod kojeg smičući naponi imaju dominantnu ulogu. jednačinu 10.6.) Na samoj granici je: (10. Za slučaj laminarnog kretanja fluida raspored brzine je paraboličan. dominantni normalni naponi.8. Ojlerov broj igra vaţnu ulogu kod problema kod kojih su.1. tj. Ova funkcija treba da zadovoljava granične uslove kada je i kada je .10. Zbog ovoga. 10.10. U zavisnosti od izbora parabole u konačnom rezultatu za razvoj debljine graničnog sloja pojavit će se različita konstanta. mogu se izraziti jednom analitičkom funkcijom oblika: koja ne zavisi od varijable . (2) (3) Prandtl je pretpostavio da je: i Funkcija zadovoljava granične uslove. Sada. ali je opšti zakon razvoja graničnog sloja isti.7. i 10.

onda je i ntegraciona konstanta jednaka nuli.) Otpor ploče na jednoj strani. dobivamo: umjesto i jer je funkcija samo od . onda bi se za debljinu graničnog što je isti izraz kao i izraz 10. iz izraza 10.) gdje je sloja.13. prema izrazu 10.13. razvoj debljine graničnog sloja po jednačini: Zamjenjujući vrijednost .12. dobivamo: (10. po jedinici širine.14. Rješavajući jednačinu 10.7.13.) gdje uzimamo i 10. po dobiva se konačni izraz za razvoj graničnog sloja u obliku: (10. aproksimativno. Poslije integralenja izraza (10. lokalni koeficijent otpora: (10..: tako da joj verteks46 leţi na rastojanju sloja dobio izraz: od granice. npr.11.11. koja se kreće oko 5. Rejnoldsov broj baziran na veličini rastojanja od početka razvoja graničnog Jednačina 10.15. u izraz 10.) Ako je za .) odakle je. 157 . Ako se za funkciju rasporeda brzina uzme neka druga kvadratna parabola.ili poslije sreĎivanja: (10. pokazuje da se debljina laminarnog graničnog sloja povećava kao kvadratni korijen rastojanja od mjesta gdje se granični sloj počinje razvijati.12.. . Zato se za bilo koji paraboličan raspored brzina u graničnom sloju moţe uzeti.10.. samo se razlikuju u konstanti. je: 46 Vertex – Tačka na krivoj sa lokalnim minimumom ili maksimumom.13.

18.14.16.) Obadva koeficijenta trenja.: Promjena debljine graničnog sloja i smičućeg napona Blasius47 je. oblika ulazne ivice ploče kao i od hrapavosti površine ploče. odnosno smičućeg napona sa rastojanjem od mjesta razvoja graničnog sloja.2.) odakle je. prema izrazu 10.4. Proces miješanja teţi da napravi raspored brzine uniformnijim u većem dijelu graničnog sloja. lokalni i srednji opadaju sa razvojem graničnog sloja.) gdje su: rastojanje od zida cijevi.4. U zoni izrazito turbulentnog toka Prandtl je za raspored brzine koristio eksperimentalne podatke za raspored brzine u glatkoj cijevi: (10. respektivno. došao do tačnih vrijednosti i za koeficijente u izrazima 10.. Slika 10. 47 Paul Richard Heinrich Blasius 158 .17. Promjena debljine graničnog sloja kao i veličina sile otpora po jedinici površine.2. je prikazana na slici 10.8. Pri kojoj vrijednosti kritičnog Rejnoldsovog broja će doći do prelaza u turbulentno kretanje zavisi od turbulentnih karakteristika samog toka. 10. Kada Rejnoldsov broj dostigne vrijednost izmeĎu i kretanje u graničnom sloju postaje turbulentno. koristeći generalnu jednačinu kretanja viskoznog fluida. uslijed činjenice da gradijent brzine na samoj granici postaje manji sa povećanjem debljine graničnog sloja. i 10. tako da uz čvrstu konturu dolazi do veoma naglih promjena brzine.16. srednjeg koeficijenta otpora: (10. radijus cijevi. TURBULENTNO KRETANJE U GRANIČNOM SLOJU Prisustvo turbulencije u graničnom sloju povećava brzinu širenja graničnog sloja i znatno mijenja raspored brzine.(10. a time i otpor površine.

19.20. eliminisati : (10.. integrali uz granične uslove.18.) Na osnovu izraza 10. na kretanje fluida preko ravne ploče.22.23.21..20.) Debljina graničnog sloja raste mnogo brţe ako je u graničnom sloju turbulentno.dobivamo: (10. a ne laminarno kretanje. dobiva se: ili rješavajući po : (10.20.7. za koju je pretpostavio: (10.20. i 10. analogno naprijed navedenom.) Napomena uz izraz 10. za . je: (10.) Ako se izraz 10.) a slično kao i u slučaju laminarnog kretanja u graničnom sloju je: (10.22. i 10.24.21.23.: Navedeni izraz je dobiven iz slijedećeg izraza za cijev: Za prelaz sa cijevi na ravnu ploču je korišteno: Smičući napon na površini glatke ploče. potrebno je iz izraza 10. Da bi se odredio otpor na glatkoj ravnoj ploči. odnosno pretpostavlja se da je ploča dovoljno dugačka tako da se dio laminarnog graničnog sloja moţe zanemariti. lokalni koeficijent otpora je: 159 .Primjenjujući izraz 10.) Izjednačavanjem izraza 10.

) Granični sloj je. 160 . izraz 10.29. i 10. vrijedi:  laminarno.25. srednji koeficijent otpora.27. Treba napomenuti da za navedeni dijapazon Rejnoldsovih brojeva.24.26. Prandtlov eksponencijalni zakon Rejnodsove brojeve veličine: .8.17. Prandtl je oduzeo laminarni dio graničnog sloja do kritičnog Rejnoldsovog broja i dobio izraz 10.: (10. i iznosi: (10. rasporeda brzine vrijedi za Kao što je napomenuto.: Srednji koeficijent otpora u funkciji Rejnoldsovog broja Za područja na slici 10.26.) gdje je Rejnoldsov broj baziran na duţinu ploče...29. prema eksperimentalnim podacima.28.27.) Slika 10. srednji koeficijent otpora: (10. po jedinici širine. naravno. izraz 10.) Sila otpora ploče na jednoj strani. te će za ove vrijednosti vaţiti i izrazi 10. prema izrazu 10.5.(10.) odakle je.5.. je: (10. laminaran na prvom dijelu ploče uz struju fluida. je nešto veći od izvedenog.

30. širine temperature Odrediti silu otpora na jednoj ploče.) gdje je konstanta odgovara najboljoj aproksimaciji eksperimentalnih podataka.30. Koristeći logaritamski raspored brzine za cijevi. 161 .2. dobivamo: (10. duţina do prelaznog područja je: Za prva dobiva se: ploče je Rejnoldsov broj je i uz ponovno korištenje izraza 10.1. dobivamo vrijednost za srednji koeficijent otpora: Sila otpora na jednoj strani ploče je: Ako je kritični Rejnoldsov broj . PRIMJER i duţine .  turbulentno.28.. prelazno. 10.29.2. se kreće brzinom kroz mirnu vodu Glatka ravna ploča. strani ploče i silu otpora na prva RJEŠENJE: Rejnoldsov broj za cijelu ploču je: Na osnovu izraza 10. izraz 10.30. izraz 10.

(a) i (b).1. od interesa ukupni otpor. posebno otpor površine ili linijske gubitke. 10. eksperimentalnim putem. OdreĎivanje veličine otpora je bazirano na veličini koeficijenta otpora koji se mijenja. kao kod cijevnih vodova. a posebno otpor oblika ili lokalne gubitke i na kraju njihova suma daje ukupni otpor ili ukupne gubitke u datom sistemu. rijedak je slučaj odreĎivanja veličine pojedinačnih otpora sadrţanih u ukupnom otporu. UKUPNI OTPOR Relativno mali broj slučajeva u praksi je takav da samo otpor površine ili samo otpor oblika predstavlja ukupni otpor.3. otpora površine i oblika.) gdje su: ukupna sila otpora. – brzina fluida u zoni uniformnog toka. tj.1. Ukupni otpor kretanju fluida predstavlja sumu otpora površine. sa veličinom Rejnoldsovog broja: (10.3. to se ukupni otpor odreĎuje pomoću koeficijenta otpora. Izuzetak čini ukupni otpor nekog cijevnog voda koji se računa parcijalno. 162 . OTPOR U GLATKIM I VJEŠTAČKI HRAPAVIM CIJEVIMA 10. kako sa oblikom tijela tako i sa uslovima toka. slika 10. Poznavanje pojedinih vrsta otpora u ukupnom otporu nema nekog praktičnog značenja jer je ukupni otpor. jer je u najvećem broju slučajeva sa inţenjerske tačke gledišta. Kako je njegovo izračunavanje u većini slučajeva nemoguće na bazi sume elementarnih otpora. površina projekcije tijela na ravan koja je normalna na pravac toka.10. postoji mnogo tijela upotrebljavanih u inţenjerskog praksi.2. gustina fluida.4. oblika i drugih. koji mogu doći u obzir kao što je to slučaj pri kretanju broda na površini vode. odlučujući faktor za dizajn i dimenzionisanje konstruktivnih elemenata potpuno potopljenih u fluid. kod kojih se ukupni otpor sastoji od sume ova dva elementarna otpora. OTPOR TIJELA POTPUNO POTOPLJENIH U FLUID IzmeĎu graničnih slučajeva. MeĎutim. tj.

1. mjereno od zaustavne tačke uz struju fluida. Kada Rejnoldsov broj raste. čime se povećava udio otpora pritiska. OTPOR OBRTNIH – OSNOSIMETRIČNIH TIJELA Većina konstruktivnih elemenata i tijela koja se kreću kroz fluid imaju geometrijski pravilne oblike. da bi kod zauzela fiksnu poziciju na uglu . U oblasti koeficijent otpora ima pribliţno konstantu vrijednost . Stoks je ovo zanemario pri analizi sporog padanja sfere u fluidu. Najveći broj eksperimentalnih podataka je definisan za sferu. Pri kritičnoj vrijednosti Rejnoldsovog broja dolazi do naglog smanjenja koeficijenta otpora na vrijednost . u dvostruko logaritamskoj razmjeni je prikazan dijagram promjene koeficijenta otpora u funkciji Rejnoldsovog broja i oblika osnosimetričnog tijela.2. zanemarujući inercijalne sile: (10.izraz 10. slika 10. dobivenih rotacijom geometrijski pravilnih likova. U oblasti malih Rejnoldsovih brojeva nema separacije i fluid potpuno prati čvrstu konturu.4. Sila otpora je u potpunosti posljedica trenja. Stoks je analitički našao vrijednost koeficijenta otpora.: Promjena koeficijenta otpora u funkciji Rejnoldsovog broja Eksperimentalni podaci za počinju da ostupaju od prave. Na slici 10. čim uticaj ubrzanja okolnog fluida dolazi do izraţaja.6.) Slika 10. dolazi do separacije laminarnog graničnog sloja počevši prvo kod zaustavne tačke niz struju fluida. Kod daljnjeg povećanja Rejnoldsovog broja tačka separacije se pomiče uz struju. granica vaţenja Stoksovog zakona je pribliţno .. osnosimetrična tijela.2.2.2. Do ove vrijednosti Rejnoldsvog broja otpor površine predstavlja ukupni otpor sfere pri kretanju kroz fluid. U ovom poglavlju će se opisati promjena koeficijenta otpora obrtnih tijela.. Prema dijagramu.10. Ovo se objašnjava prelazom laminarnog graničnog 163 ..

Dijagram zavisnosti koeficijenta od Rejnoldsovog broja omogućava. direktno riješimo otpor tijela koja se kreće kroz fluid odgovarajućom brzinom. Nasuprot sferi. slika 10.2. 164 . tijela sa oštrim ivicama kao što je disk imaju karakteristiku konstantnosti koeficijenta otpora čim se preĎe zona otpora površine. a time i otpor pritiska.3.7. Pomjeranjem tačke separacije suţava se vrtloţna zona. mjereno od zaustavne tačke uz struju fluida.. a time smanjiti otpor. a time i oblik vrtloţnog traga ostaje pribliţno konstantan iznad neke vrijednosti Rejnoldsovog broja.2.sloja u turbulentni i pomjeranjem tačke separacije sa na . OTPOR DVODIMENZIONALNIH TIJELA Zbog geometrijske sličnosti navedenih trodimenzionalnih obrtnih tijela i odgovarajućih dvodimenzionalnih tijela (cilindri kruţnog i eliptičnog presjeka) postoji sličnost i dijagrama zavisnosti koeficijenta od Rejnoldsovog broja.4. se vidi da koeficijent otpora postaje konstantan iznad .: Koeficijenta otpora za neka dvodimenzionalna tijela U ovom slučaju zbog nepostojanja bočne separacije treba očekivati nešto veće vrijednosti koeficijenta otpora od odgovarajućih za trodimenzionalna tijela. U dijagramu na slici 10. 10. Sa dijagrama. Moţe se zaključiti. su prikazane vrijednosti koeficijenta otpora dvodimenzionalnih tijela u zavisnosti od Rejnoldsovog broja. kada je od interesa smanjiti koeficijent otpora. da za date uslove toka. moguće je raznim pobuĎivaćima u obliku vještačkih neravnina na površini sfere inicirati raniji prelaz laminarnog u turbulentni sloja . za nekoliko Slika 10. Ovo se moţe objasniti činjenicom da je tačka separacije fiksna na ivici diska bez obzira da li je sloj laminaran ili turbulentan.

) u provodniku 48 49 Henry Darcy Julius Weisbach 165 . koljena.).5. U hidraulici se otpori u provodnicima fluida dijele na dvije grupe i to:   Gubici energije prouzrokovani ovakvim otporima kratko se zazivaju: linijski i lokalni gubici. bezdimenzionalni Darsi48-Vajsbahov49 koeficijent otpora. U otvorenim provodnicima-kanalima i zatvorenim necilindričnim provodnicima tangencijalni napon nije konstantan duţ čvrste konture. 10. lokalni otpori ili otpori oblika. armature itd. (1) Slika 10. tangencijalni napon se koristi kao srednja vrijednost tangencijalnog napona. Pod linijskim gubitkom se podrazumijeva gubitak energije na pravolinijskoj dionici provodnika uslijed trenja fluida o dodirne površine sa čvrstim tijelom. LINIJSKI GUBICI ENERGIJE Uniformno stacionarno kretanje nestišljivog fluida u provodniku se moţe smatrati kao granični slučaj razvoja graničnog sloja.v. srednja brzina.: Dejstvo aksijalnih sila na kontrolnu zapreminu (c.) gdje su: koeficijent otpora (za cijevi: ). OTPORI U OTVORENIM I ZATVORENIM PROVODNICIMA FLUIDA otpori na pravolinijskom putu. U ovom slučaju.3. te se intenzitet smičućih napona na površini zida provodnika moţe izraziti kao: (10.4.5.10.1. suţenje. Lokalni gubici se odnose na energiju koja se gubi uslijed nagle promjene pravca kretanja ili oblika strujanja fluida (proširenje.8. Na slici 10. linijski otpori ili otpori površine. je prikazan stacionarni uniformni tok u otvorenom ili zatvorenom provodniku.

i 10. imamo: (10.6. koristeći 166 .) Iz jednačine 10.5. energija toka je definisana promjenom potencijalne i pritisne energije .) Zbog pretpostavke o uniformnom toku. pritisak moţe rasti u pravcu toka.5.4.) da bi se obezbjedila energija koja će savladati Budući da je visina brzinske energije ista u obadva presjeka. Za kretanje u zatvorenom provodniku. dobivamo: (10. Ako posmatramo vertikalnu cijev i tok u njoj sa smjerom prema dole. Jednačina energije..6. se moţe napisati kao: (10.Za otvoreni kanal i su identični i kretanje je rezultat promjene potencijalne energije . ali pad potencijalne energije mora biti veći od tangencijalne napone uz zid cijevi. Kako je . u koju su uključeni i gubici redukciji raspoloţive energije. dio obima gdje je kontura u kontaktu sa fluidom (uključujući slobodnu površinu tečnosti). jednačina količine kretanja u pravcu je: gdje je okvašeni obim konture tj.

Pojam hidrodinamičke sličnosti je znatno kompleksnija od pojma geometrijske sličnosti. U obadva kretanja strujne linije moraju biti slične što. koji karakteriše dva hidrodinamička toka. Preostali. stoje u odreĎenom odnosu. koje utiču na proces u njima. 11.. TEORIJA SLIČNOSTI HIDRODINAMIČKA SLIČNOST I MODEL U poglavlju 7 su izvedene Navije-Stoksove jednačine. Za rješavanje ovakvih problema pribjegava se eksperimentima. geometrijska sličnost je potrebna. Upravo sada moţemo postaviti pitanje od velike vaţnosti: Koji su to uslovi pod kojim se dva kretanja mogu smatrati sličnim? Jedno je očigledno. izraz 7.22. veoma su skupa ali daju veoma pouzdane rezultate unutar tačnosti mjernih metoda. Model i prototip. Eksperimentalna rješenja imaju ograničenu valjanost i sa obzirom na uslove pod kojima su izvedena. koriste se metode dimenzionalne analize.11. izraţenih u bezdimenzionalnoj formi. sa tim da se dobiveni rezultati mogu prenijeti na pojave u svim sličnim objektima. u najopštijem slučaju kretanja fluida. kao npr. kao i uopštavanje dobivenih rezultata predstavlja problem hidrodinamičke sličnosti. Da bi se proširila valjanost eksperimentalnih podataka i smanjili troškovi izvoĎenja eksperimenta. Iz definicije hidrodinamičke sličnosti slijedi i pojam hidrodinamičkog modela. eksperiment se obavlja na modelu umjesto na prototipu.) Jednačine su. moguće je doći do njihovog egzaktnog ili pribliţnog rješenja. sličnost 167 . (4) Navije-Stoksove jednačine su vektorske jednačine i mogu se napisati u tenzorskoj notaciji: (11. Samo u izvjesnom veoma malom broju konkretnih slučajeva. za izotermno kretanje nestišljivog fluida konstantnog viskoziteta u i pravcu. nerješive. Problem formiranja modela. Hidrodinamički model se odnosi na modeliranje nekog procesa koji se eksperimentalno proučava.1. prenošenje dobivenih rezultata sa modela na prototip ili na pojavu u prirodi. Hidrodinamička sličnost je bazirana na identičnosti odnosa odreĎenih veličina. u kojima uslijed pogodnih graničnih uslova dolazi do znatnog uproštenja jednačina. najveći dio problema hidrodinamike je praktično nerješiv direktno iz osnovnih jednačina kretanja fluida. razumije se. povlači sličnost vanjskih geometrijskih uslova. će biti meĎusobno slični ako sve veličine.1. ili objekt.

a odgovarajući uglovi jednaki. tijela oko kojih se strujanje odvija itd. slika 11. slika 11. hrapavost. su geometrijski slične ako su odgovarajuće duţine u stalnom odnosu.cijevnih vodova.2.:Hrapavost površine Ako su odgovarajuće duţine u odnosu odnosu: .: Geometrijska sličnost dva toka Geometrijska sličnost zahtjeva: Ako je kvalitet površine. odnosno trajektorije.1.1. Slika 11. U geometrijsku sličnost ulazi i sličnost hrapavosti čvrste konture. od bitnog uticaja pri kretanju.2. 11. POJMOVI VEZANI UZ SLIČNOST KRETANJA Putanje.1. tada je jasno da će odgovarajuće površine biti u a odgovarajuće zapremine: 168 .1. Slika 11. presjeka kanala. Tačke i su odgovarajuće tačke za meĎusobnu analizu. treba i tu ostvariti geometrijsku sličnost.

već i analogne brzine i ubrzanja: Kod kinematski sličnih strujanja. gravitacione vanjske. Tek tada je zadovoljena dinamička sličnost. odnosi ili razmjere su: duţina. U meĎusobnoj razmjeri treba da stoje. površina. To znači da odnos intenziteta bilo koje dvije sile u posmatranoj tački mora biti konstantan i neovisan o izboru tačke. se moţe Navije-Stoksova jednačina napisati. Navije-Stoksovim jednačinama. sama geometrijska sličnost ne garantuje kinematsku sličnost. za jedno strujanje.Dakle. izraz 4.. u obliku: a za drugo: Kako se obadvije jednačine odnose na slična strujanja to se one izmeĎu sebe mogu razlikovati samo nekim konstantnim odnosom. Neka su za dva slična strujanja: i sile: inercije.2. Ovo uslovljava srazmjernost sila koje djeluju na fluid. trebaju obadva strujanja biti odreĎena istim jednačinama. pritiska i viskoziteta. model i prototip moraju biti i geometrijski slični. Kako je čvrsta kontura istovremeno i strujna površina. Sama geometrijska sličnost nije dovoljna već mora postojati i kinematska sličnost. Dinamička sličnost predstavlja jednakost razmjera sila inercije i svakog para homolognih sila u sistemu: 169 . Suprotno. u ovom slučaju. respektivno. zapremina. da bi sličnost dva strujanja bila potpuna. ne samo analogne duţine. da bi se zadovoljio uslov kinematske sličnosti. geometrijski oblici strujnih linija su slični. Na kraju. Na osnovu Dalamberovog principa.

22.2. UPROŠTENI PRISTUP RJEŠAVANJU PROBLEMA KRETANJA Matematičko rješenje problema kretanja viskoznog fluida je veoma teško. koje figurišu u dimenziji dotične veličine.1. i ako postoji da li se taj metod može koristiti pri interpretaciji eksperimentalnih rezultata.. 11. izraz 7. tj.2. Odgovor je potvrdan za obadva dijela pitanja. 11.Ako su propisani neki odnosi osnovnih veličina. dobivamo: 170 . za: Ako napišemo Navije-Stoksovu jednačinu. Npr. tada svi ostali odnosi proizlaze iz propisanih i ne mogu biti proizvoljni. SLIČNOST NA OSNOVU DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA pravcu. jer je : Razmjera za ubrzanje se dobiva iz odnosa : Izraz za razmjeru neke veličine se dobiva tako da dimenziju dotične veličine zamijenimo razmjerama osnovnih fizikalnih veličina. racionalan način kojim se mogu riješiti problemi kretanja.2.) Iz odgovarajućih razmjera imamo: Uvrštavajući navedene razmjere u izraz 11. u o prototip: o model: (11. razmjera za brzinu ne moţe biti proizvoljna. Zato se postavlja prirodno pitanje: Da li postoji jednostavan.2. Na primjer. razmjera za gustinu je: gdje je razmjera za masu. odnosi mase. duţine i vremena.

6..) Izjednačavajući članove i .) Izjednačavajući članove i ..5.ili.3. treba biti zadovoljeno: (11. poslije sreĎivanja: (11.4. dobivamo jednakost Frudovog50 broja: (11. dobivamo jednakost Rejnoldsog broja: (11. iz izraza 11..8.4. iz izraza 11. dobivamo jednakost Strouhalovog51 broja: (11. iz izraza 11.. dobivamo jednakost Ojlerovog broja: (11.4.4.. dobivamo jednakost Mahovog52 broja: (11.7.) Prema izrazu 11.4.) Izjednačavajući članove i . iz izraza 11.3.9.) Izjednačavajući članove i . iz izraza 11.4.) gdje je brzina zvuka: 50 51 Williams Froude Vincenc Strouhal 52 Ernst Mach 171 .) Izjednačavajući članove i .

) što nije tačno.10.2. kinematsku sličnost. da pored geometrijske sličnosti bude ispunjena kinematska i dinamička sličnost. za Rejnoldsov broj. Neke druge kombinacije ne daju suštinski nove uslove. u izraz 11. tokovi će posjedovati. Naglasimo još jednom.12. nemoguće jednostavno zadovoljiti Frudov i Rejnoldsov broj. Kako su bezdimenzionalne veličine iste. zadovoljavati tzv. dobivamo: (11. u analizi modela i prototipa. 11. rješenja diferencijalnih jednačina će biti ista.10.) Sa druge strane Rejnoldsov broj je: (11.)  Sila teţe neke mase je: Za slična strujanja imamo: 172 . To pokazuje slijedeća analiza: (11.11.  FIZIČKI SMISAO REJNOLDSOVOG I FRUDOVOG BROJA Sila inercije prema Njutnovom zakonu je: Kod sličnih strujanja mora biti zadovoljen uslov: (11.2.Ako su za razna strujanja isti i broj. da bi sličnost dva kretanja bila potpuna potrebno je. Ovdje treba napomenuti da je sa istim fluidom.) Uvrštavajući iz izraza 11.11.13.

izraz 11.(11.) model: (11. izraz 11.13..) Sile pritiska će automatski ispunjavati uslove sličnosti ako ih ispunjavaju i ostale sile.. je: ili za slična strujanja moţemo pisati: (11.: (11. i viskoziteta.18. Navije-Stoksove jednačine moţemo napisati za:   prototip ili original: (11.) Ako je.13. i sila viskoziteta.19.: (11.)  Sila trenja na nekoj površini.15.14. na osnovu Dalamberovog principa.14. izraz 11.16.) Frudov broj je proporcionalan odnosu sila inercije. ispunjen uslov: moţemo napisati: 173 .) dok je Rejnoldsov broj proporcionalan odnosu sila inercije. prema Njutnovom zakonu.15. izraz 11. na nekom odreĎenom mjestu. Kao što smo već naveli.17.

3. jednačina oblika: zahtjeva ne samo da broj predstavlja proizvod izmeĎu jednake proizvodu dimenzija brojeva i ..25.18.(11. nego da su i dimenzije broja Ovo opšte pravilo dimenzionalne homogenosti mora biti zadovoljeno ma kako kompleksan fenomen bio opisan datom jednačinom. Pogledajmo dimenzionalnu homogenost izraza koji predstavlja II Njutnov zakon. masa. koeficijent proporcionalnosti. koji kaţe da je sila proporcionalna proizvodu mase i ubrzanja.20. Takav izraz će biti tačan ako pored numeričke tačnosti postoji i dimenzionalna ravnoteţa izmeĎu članova te jednačine. i 11.22.HOMOGENOST Fizička pojava koja je predstavljena nekim algebarskim izrazom u sebi sadrţi članove sa različitim fizičkim svojstvima.) Bez obzira na sistem jedinica koje se upotrebljavaju pri analizi problema.) odakle vidimo da pritisak ne trebamo uzimati u obzir pri uporeĎivanju. Drugim riječima. DIMENZIONALNA ANALIZA .24.) 174 . Napomena: Pritisak će igrati ulogu kod pojave kavitacije. dobivamo: (11.21. iako su Rejnoldsov i Frudov broj jednaki.22. tj.) jednačina 11. 11. Znajući dimenzije ubrzanja: (11.) UporeĎivanjem izraza 11.20. će biti homogena ako koeficijent proporcionalnosti ima dimenzije: (11. koja moţe potpuno onemogućiti sličnost strujanja.: (11. u ovom osnovnom zakonu kretanja je usvojeno da je koeficijent proporcionalnosti uvijek jednak jedinici: (11.) gdje su: sila.23. i .

) gdje i trebaju biti takvi da dobivena dimenzija člana na desnoj strani jednačine mora biti jednaka dimenziji veličine na lijevoj strani jednačine 11. je koeficijent proporcionalnosti i predstavlja mjerni broj posmatrane 175 . bezdimenzionalni broj. akustičnih.27. ako je ubrzanje. a za paralelopiped je . koji predstavlja II Njutnov zakon. vrijeme i masa . jedinice duţine.26. Bezdimenzionalna veličina: predstavlja zapreminu tog tijela ma koje veličine. koji karakteriše opšti oblik tijela. Za dobivanje brojne vrijednosti veličine. ali ništa ne govori o kvantitativnoj vrijednosti veličine koju opisuje. optičkih.26. slijedi da u osnovi postoje tri osnovne veličine. Uzmimo da je zapremina nekog tijela dimenzije i : data kao proizvod njegove tri karakteristične linearne gdje je faktor proporcionalnosti. sile i mase su tako kombinovane da se bilo koja od njih moţe izraziti pomoću ostale tri. Ako su . Opšti princip dimenzionalne homogenosti nekog algebarskog izraza. magnetnih drugih pojava. daje fizička svojstva veličine koju opisuje kao i kvalitet te veličine. To su duţina . biti: (11. i one definišu dimenzionalni sistem koji se koristi u mehanici. koji opisuje fizičku pojavu za izabrani dimenzionalni sistem . On je dio fizičkog dimenzionalnog sistema koji pored ovih. nego zavisi samo od oblika tijela: Ovakvo bezdimenzionalno izraţavanje funkcija pokazuje odreĎene prednosti u odnosu na njihovu dimenzionalnu formu. dimenzionalne kategorije.) U izrazu 11.27.26. pomoću kojih su izvedene sve ostale. onda su: Navedeni izraz 11. vrijeme i sila ili duţina .26. Na osnovu prethodne diskusije o homogenosti izraza 11. Izraz pokazuje dimenzionalnu homogenost. Na primjer.. i poluose elipsoida onda je Izraţavanje zapremine nekog tijela u bezdimenzionalnoj formi pokazuje da njena veličina nije vezana za izbor mjernog sistema i razmjere. nije jednačina u pravom smislu riječi. veličine. se moţe napisati u obliku: (11. vremena.22. u izraz se mora uključiti bezdimenzionalni koeficijent proporcionalnosti .Drugim riječima. uključuje i veličine za odreĎivanje toplotnih. tako da će vrijednost veličine opisane dimenzionalnim izrazom 11.

11. fizička svojstva fluida (gustina. Osnova teoreme je: Ako se funkcija koja opisuje neku pojavu sa promjenljivih moţe opisati sa osnovnih dimenzionalnih kategorija ili .) U izrazu 11. Naziv teorema je dobila po tome što je jedan od autora. treba voditi računa da predstavnika linearne dimenzije toka (duţina) koji definiše geometrijske granične uslove (veličina tijela. a imamo kategorije. to je indikacija da u proračunu postoji greška tj. bezdimenzionalne brojeve označavao grčkim slovom . onda se sve promjenljive u njoj mogu grupisati u bezdimenzionalnih parametara.29. ubrzanje. Sve promjenljive se mogu grupisati u parametra.28. tako da se dobije bezdimenzionalna funkcija oblika: (11.4. specifična teţina. godine. sile gravitacije.) koje definišu uslove kretanja fluida. pad pritiska. a samo se jedna promjenljiva mijenja u svakom od njih. granični uslovi).) U svakom bezdimenzionalnom parametru će biti sadrţano promjenljivih. stišljivost itd. jer ukoliko se pokaţe da neki izraz nije dimenzionalno homogen. odnosno pojavu.Značaj dimenzionalne homogenosti nekog izraza je očigledan i sa praktične tačke gledišta. Pri izboru promjenljivih. kinematske i/ili dinamičke karakteristike toka (brzina. TEOREMA Kao osnova koja opisuje neku pojavu u bezdimenzionalnoj formi je Vaši53-Bakingemova54 –teorema. a za to je potrebno znanje i iskustvo. viskozitet. koja je poznata od 1915. Veoma je vaţno procijeniti dominantne veličine za neki problem. osnovne dimenzionalne bezdimenzionalna 53 54 Aimée Vaschy Edgar Buckingham 176 .29. Posmatrajmo problem za koji se moţe tvrditi da postoji funkcionalna zavisnost: (11. koje se pojavljuju u svakom oni uključuju:    parametru. greška u dimenziji je sigurna indikacija numeričke greške. dubina toka.) koja odraţavaju materijalnost fluida. od kojih su njih isti u svim parametrima. sile trenja i sl. modul elastičnosti. Bakingem. je broj promjenljivih .

36. slika 11. teoreme su značajne pri eksperimentalnom radu.30.31. izraz 11. nije jednak 177 .Poslije sreĎivanja desne kolone dobivamo: (11.: (11.28.31.3. se moţe dalje napisati kao: (11.32.37. koji opisuju kretanje fluida.33.) (11.) gdje se treba odrediti eksperimentalno.) (11.34.: daju: odnosno: (11.) ili (11.) Rješenja jednačina u eksponentima izraza 11.35.38. Primjena dimenzionalne analize i Sve veća primjena teoreme otkriva i neke njene nedostatke.30.) Sada moţemo napisati bezdimenzionalnu jednačinu koja je ekvivalentna početnoj.: (11.) (11.32. U nekim slučajevima je pokazano da broj bezdimenzionalnih parametara.) Analogno uradimo i za jednačine u izrazima 11. i 11.) Izraz 11.36.

modificirani oblik teoreme će glasiti: Ako je potrebno promjenljivih za opis neke fizičke pojave i ako ove veličine uključuju dimenzionalnih kategorija.) Napomena: Minorom tog reda matrice nazivamo determinantu dobivenu (sa odrţavanjem reda) i elemenata matrice.: Dijagram eksperimentalnih podataka Prema ovome. promjenljivih veličina od kojih se samo jedna mijenja Ako se za neki problem moţe tvrditi da postoji funkcionalna zavisnost: (11. 178 . Dimenzionalnu matricu formiraju elementi promjenljivih. tako da one predstavljaju kolone. može svesti na bezdimenzionalnih parametara.) Formirajmo dimenzionalnu matricu: (11. gdje je rang dimenzionalne matrice . U tom slučaju broj parametara se ne izraţava više razlikom . Slika 11. onda se funkcionalna zavisnost između zavisno promjenljive i nezavisno promjenljivih. U svakom parametru će biti u svakom od njih. nego da njihov broj moţe biti i veći. koji leţe na presjeku nekih njenih kolona i redova.4.3.40. koje je opisuju..39. nego razlikom . slika 11. a dimenzionalne kategorije ili predstavljaju redove matrice. Rangom matrice nazivamo najveći red koji mogu imati njeni minori. gdje je rang dimenzonalne matrice. a da nisu jednaki nuli. kako je to dato orginalnom teoremom.

.) Rješenja jednačina u eksponentima izraza 11.Slika 11. ili poslije sreĎivanja desne kolone: (11. odnosno: Promjenljive se mogu grupirati u bezdimenzionalna parametra. 11. i 11.45.43.) (11.) (11.42.42.41.) 179 . nam daju vrijednost parametara: daju: odnosno: (11.) (11.43. Rang dimenzionalne matrice je .4.44.41.: Minor trećeg reda Vratimo se našem primjeru.

: (11.(11.5.1. Koristeći URAĐENI PRIMJERI PRIMJER teoremu provjeriti da li je moguća zavisnost: ili prilikom kretanja viskoznog fluida kroz cijevi.39.46. 11.) Formirajmo tabelu: Formirajmo dimenzionalnu matricu: 180 . 11.) Sada moţemo napisati bezdimenzionalnu jednačinu koja je ekvivalentna početnoj.5. RJEŠENJE: Funkcionalna zavisnost: (11.47.) Sam eksperiment će pokazati koji su parametri dominantni.48. izraz 11.

) (11.51.50.) (11.53. odnosno: Promjenljive se mogu grupirati u bezdimenzionalna parametra.50.) 181 ..52.51.49. nam daju vrijednost parametara: (11. i 11.Rang dimenzionalne matrice je .) Rješenja jednačina u eksponentima izraza 11. ili poslije sreĎivanja desne kolone: (11.) (11. 11.49.

2. Moţemo očekivati da će brzina isticanja zavisiti od gustine tečnosti .54.5. (11.: Isticanje tečnosti iz rezervoara RJEŠENJE (A): Pretpostavimo da iz posude ističe neviskozan fluid kroz mali otvor.55. prema slici 11. ubrzanja zemljine teţe i od visine nivoa vode u rezervoaru : odnosno (11.55.) Sada moţemo napisati bezdimenzionalnu jednačinu ekvivalentnu početnoj.(11. kvalitativno odgovara početnom izrazu.) izraz 11.56. PRIMJER Odrediti kvalitativni izraz za brzinu isticanja tečnosti kroz otvor na beskonačno velikom rezervoaru.5.48.) Formirajmo tabelu: 182 .5. 11.: ili odnosno. izraz 11. Slika 11.

58.) Promjenljive se mogu grupirati u bezdimenzionalni parametar. ali znamo da je konstanta.60. .) (11. nam daju vrijednost parametra: (11.Formirajmo dimenzionalnu matricu: Rang dimenzionalne matrice je . odnosno: (11. Konstantu ne moţemo odrediti na ovaj način.) Vidimo da brzina isticanja ne zavisi od gustine. srazmjerna je kvadratnom korijenu visine tečnosti .59. 183 . ili poslije sreĎivanja desne kolone: (11.58.) Rješenja jednačina u eksponentima izraza 11.57. prema Toričeliju.

onda bismo u obzir trebali uzeti i viskozitet fluida. i 11.61.) 184 . ili poslije sreĎivanja desne kolone: (11.) Rješenja jednačina u eksponentima izraza 11. uz saznanja iz dijela riješena (A). (11..: Formirajmo dimenzionalnu matricu: Rang dimenzionalne matrice je .62.RJEŠENJE (B): Ako bismo ţelili riješiti isti problem tačnije.62.) Formirajmo tabelu uz izostavljanje uticaja gustine.) (11. odnosno: Promjenljive se mogu grupirati u bezdimenzionalna parametra.63.63. nam daju vrijednost parametara: (11.64.

odnosno proporcionalnosti. predstavlja odnos inercijalne i gravitacione sile: 185 . kinematska sličnost.) Sada moţemo napisati bezdimenzionalnu jednačinu ekvivalentnu početnoj. da bi dva kretanja bila slična. moraju biti ispunjeni slijedeći uslovi:    geometrijska sličnost. izraz 11.6.65. Uslov dinamičke sličnosti je: (11. PRIMJENA HIDRODINAMIČKE SLIČNOSTI NA MODELIRANJE KRETANJA FLUIDA Kao što je ranije navedeno.67. predstavlja odnos inercijalne i viskozne sile: Ojlerov broj.(11. (11. dinamička sličnost.) Neki karakteristični brojevi su (1): Rejnoldsov broj. funkcija Rejnoldsovog broja.66. 11. odnosno sličnost strujnog polja.) Vidimo da je brzina isticanja srazmjerna . Oblik ove funkcije se moţe naći samo eksperimentalnim putem. ali je sada koeficijent srazmjernosti. predstavlja odnos sile pritiska i inercijalne sile: Frudov broj.: ili odnosno.61.

koliki treba biti period nastajanja talasa na modelu da bi se obezbjedila sličnost? b) Kolika je sila po duţnom metru na objektu.Košiev broj. PRIMJER . predstavlja odnos inercijalne sile i sile elastičnosti nastalih kao posljedica stišljivosti fluida: Kavitacijski broj: gdje su: apsolutni statički pritisak. Kavitacijski broj ukazuje na mogućnost pojave kavitacije. Model za ispitivanje vodenih talasa izraĎen je u razmjeri a) Ako je period talasa na objektu . 11. Povećanje brzine po pravilu vodi smanjenju pritiska i pojavi kavitacije. koja odgovara sili od na modelu? RJEŠENJE: a) Iz Frudove sličnosti dobivamo: b) Iz Ojlerove sličnosti: 186 . Razlika pritisaka pokazuje koliko rezerve pritiska postoji dok se ne počnu formirati prvi mjehurići pare. pritisak zasićenja na temperaturi fluida.1.6.

(11.68. imamo: (11. izraĎen u razmjeri pri brzini od: a) Kojom brzinom treba vući model ako se ispitivanja obavljaju u vodi: b) Koliki će biti otpor aviona u vazduhu.) Iz Frudove sličnosti: (11.69.) Iz izraza 11. i 11.6. se ispituje u vazduhu: Model aviona.68.69. ako je otpor modela u vodi: RJEŠENJE: a) Iz Rejnoldsove sličnosti dobivamo: 187 .) Odnos traţenih sila je: pa je sila po jedinici duţine: 11..2.70. PRIMJER .

b) Iz Rejnoldsove sličnosti: Brzina objekta u vazduhu treba biti: Iz Ojlerove sličnosti: Odnos sila objekta u vazduhu i modela u vodi je: odnosno: Otpor aviona u vazduhu je: 188 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->