UGOVOR O POZAJMICI Zakljucen u Brogradu dana __________,izmedju:_______________________ iz ___________________,ulica _________________, vlasnika istog preduzeca, ______________________

, ulica I mesto _______________________________. Clan 1. Osnivac preduzeca vrsi pozajmicu preduzecu ___________________________ iz __________________, Radi placanja obaveza, I to u iznosu _________________________ din. Clan 2. Pozajmica se izdaje bez kamate. Clan 3. Ovaj ugovor se zakljucuje na odredjeno vreme I to na period od ______ godine, s tim sto se moze raskinuti I pre roka. Nakon isteka, ugovor se moze obnoviti. Clan 4. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a primenjuje se od _______________________ . Clan 5. Izmene I dopune ovog ugovora su punovazne ako su sacinjene u pismenoj formi I potpisane od obe strane, a u formi aneksa. Clan 6. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove resavaju sporazumom. Clan 7. Ovaj udogor je izraz slobodno izrazenih volja ugovornih stranaka, te stranke izjavljuju dag a nece pobijari ni u kakvom osnovu. Ovaj ugovor je sacinjen u 3 primerka, za stranke I za poslovnu banku.

_________________(ime osnivaca) _________________(adresa) _________________(br.lk.)

preduzece__________________ __________________________ (pecat I potpis)