P. 1
Bora Stankovic Necista Krv

Bora Stankovic Necista Krv

|Views: 632|Likes:
Published by ilovebooks17

More info:

Published by: ilovebooks17 on Dec 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

BORISAV STANKOVIÆ

Srpski realizam je prolatio kroz vi e faza. To su: romantièna faza, klasièno-realistièka i moderna faza realizma.

Ovoj poslednjoj fazi, koja u sebi nosi odlike realistièke tradicije, a li i otvara vrata srpskoj modernoj prozi, a koja se obilje ava jo i kao lirski real izam pripada Borisav Stankoviæ, pripovijedaè, romansijer i dramski pisac. Njegovo dj elo je, u tom smislu, primjer povezivanja ili sinteze starog i novog u srpskoj kn ji evnosti s poèetka dvadesetog vijeka . Borisav Stankoviæ je roðen 1876. godine, neposredno poslije osloboðenja Vr anja od Turaka (1875). Kada je veæ poèeo otkrivati svijet, starog Vranja vi e nije bil o. Staro tursko je zauvijek nestajalo, a umjesto njega formirali su se neki novi dru tveni odnosi, dolazili neki novi ljudi, novi moral sa njima, nova pona anja i j edan posve drugi mentalitet. Ali, i pored toga, Borisav Stankoviæ æe nostalgièno pisat i o starom i prizivati staro, uvijek okrenut pro losti, sa negativnim emotivnim od nosom prema novom. Tako u pripovijeci Stari dani, kada je u pitanju novo, on ka e: ta ima sad tamo da vidite? Ni ta. Prosta, mala varo ica, opkoljena vinogradima i brdi ma On vidi pola seoske, pola varo ke kuæe, gomile ðubreta i neki novi svijet. Ali, i por ed toga, kad je odlazio iz Vranja na kolovanje (Ni , Beograd), uvijek je u sebi nos io Vranje i zavièajni svijet Vranja kao svoju trajnu opsesiju. Vranje i njegovi lj udi, njihova psihologija i naèin ivota, jezik i pjesma, uvijek su bili vrelo sa koj eg je zahvatao i crpio graðu za svoja poetski nadahnuta djela. Borisav Stankoviæ je napisao sledeæe knjige: zbirke pripovijedaka Iz sta rog jevanðelja (1898), Stari dani (1902), Bo ji ljudi (1902) i romane Neèista krv (191 0), Gazda Mladen (1927) i nedovr eni roman Pevci, zatim drame Ko tana (1902) i Ta ana. U toku Prvog svjetskog rata, nakon zarobljavanja, internacije u logor u Dervent i i povratka u Beograd, pisao je reporta e i kratke zapise o ivotu u okupiranom Beo gradu, koje æe objaviti u knjizi Pod okupacijom, to æe mu donijeti mnogo neprijatnost i. Umro je 1927. godine u Beogradu, ogorèen na ljude i nezadovoljan svijetom oko s ebe. Bora Stankoviæ je graðu za svoja djela crpio iz prièa drugih ali i neposre dnog do ivljaja. Tematski krug njegovih proznih i dramskih djela èini zavièajni svijet : Vranje i patrijarhalni odnosi, socijalna i individualna pro lost, u kojoj je nal azio poeziju ali i grubu realnost, punu nesporazuma, nerazumijevanja, trauma i l judskih proma enosti. U djelima Bore Stankoviæa nailazimo na: ljubav, ljepotu i mladost; ene i strast; al za mladost ; odnos starih i mladih; propadanje starog i nastajanje novog.

Interesuje ga moral i psihologija liènosti, ono emotivno, nagonsko, tamno i duboko u èovjeku, zbog èega su ga nazvali na im Zolom. Od Stankoviæevih pripovijedaka posebno se izdvajaju: Stari dani, Tetka Zlata, Nu ka, U noæi, Uvela ru a, Prva suza, Pokojniko

Ðurðevdan. Ljuba i Naza. koji se javlja kao primaran. Njihovo propadanje je bilo toliko primjetno da nije moglo da ga prikrije nikakvo odjevanje. to roman i èini psiholo kim djelom i romanom liènosti. vijeka. Nakon dugotrajnijeg rada i vi e verzija roman je bio gotov 190 9. Stari vranjanski svijet. n adreðen prethodnom aspektu. s uvjerenjem pisca da æe jednog dana moæi da ga tampa u prvobitnoj zamisli. znan kao staro ili pusto tursko . Staro tursko vi e nije postojalo. da bi se iz tampe pojavio 1910. dr eæi i dalje do svog gos podstva i ugleda. ljudi sa granice. feudalni poredak. burno. nasledna svojstva. posebno se zadr avajuæi na njihovim nagonim . èivèijama i rasko nim kuæama. U Vranje je pristizao svijet koji se obogatio raznim pekulacijama i otimaèinama. Sa osloboðenjem. NEÈISTA KRV Ovo Stankoviæevo djelo prvi put se pojavilo kao pripovijetka pod istim naslovom Neèista krv 1900. Paraputa Voleo je ono to je sirovo. hropac. I ne samo to. ili pak odlazili u Tursku da tamo potra e u tjehu i izlaz za svoju nemoæ. obilje avale su krupne dru tvene promjene. do ao je Prvi svjet ski rat i rukopis je nestao. tek osloboðe noj Srbiji. godine. a njihova imanja i kuæe kupovali s u ili silom otimali dojuèera nji seljaci. Jedan stari. zbog nedostatka novca za tampu. naroèito na jugu. Bio je to svijet skorojeviæa koji æe naæi svoje mjesto i u romanu Bore Stankoviæa. koji je bio d ugo pod Turskom. i ntelektualno i suvi e izglaèano. Roman zahvata razdoblje poslije osloboðenja Vranja od Turaka. koji j e bio samo dekor i maska. Sa odlaskom turske vladavine odlazili su i nestajali i stubovi te vladavi ne: pa e. had ije i èorbad ije èesto su odusta i od svog prava. tj. jer su u njeg ovoj osnovi sadr ani jedno vrijeme i dru tveni odnosi i promjene u tom dru tvu. ostao je sa svojim èitlucima. Polazeæi od predaka svojih junaka i iduæi od generacije do generacije. age. Roman Neèista krv u sebi nosi elemente sociolo kog romana. ali zbunjen nov im odnosima i nemoæan da se snaðe u ovom vremenu. u ne to skraæenijem izdanju. Tako je roman Neèista krv definitivno ostao u obliku i sa krajem koji i danas imamo. godine. a ne i ono to je sladunjavo. kako u Vranju tako i u iroj. il i vrijeme s kraja 19. mutno. zatvaraju se u svoj svijet. patnju. Dojuèera nji nadnièari poè li su da otimaju njihovo imanje i da se pona aju kao gazde i vlasnici onih posjeda na kojima su samo kmetovali. koje je bilo na putu velikih trgovaèkih karavana. a potom poèelo da izlazi kao roman u nastavcima u onda njim èasopisima. Had ije i èorbad ije sve se povlaèe pred naletom novog. ugledu i presti u vrlo blizak nekada njim aga ma i begovima. Meðutim. oporo. godine. Na Bo iæ. n roèito u Vranje. neodoljivo i to izaziva bol. dizali ruke od svega. to æe na tematskom planu biti prisutno i u romanu Neèista krv. njihove èivèije ili nadnièari. nikakva gordost ili pak kuæni sjaj. po bogatstvu.va ena. godine. kome æe preko pojedinaènog biti odslikano i op te. To vrijeme. nestaj ao je. had ijski svijet poèeæe i biolo ki da propada. Taj stari vranjanski. bezgranièno osjeæajno. Bora Stankoviæ prati njihova biolo ka. Ne eleæi da se parnièe. poèinje da pristi e n eki novi svijet. iako su sve vi e i vi e materijalno propadali. St varalo se novo dru tvo zanatlija i trgovaca dru tvo skorojeviæa. begovi turska privilegovana klasa. preduzimljiv svijet koji je dolazio do lijepih turskih kuæa ili pravio nove kuæe. Ali. Zavr etak romana je skraæen za 30-40 strana. nakon 1875. jednim od najkompleksnijih kada je u pitanju slikanje psiholo kih stanja i du evnih drama u srpskoj knji evnosti. u djelu Neèista krv postoji i biolo ki aspekt. vatreno.

pradjed had i Trifun. vijeka. jesu potomci: . U prvom planu romana Neèista krv su. neponovljiva pripovedna drama u na oj kn i evnosti. pri èemu naslov romana prvenstveno upuæuje na ovo potonje . sticanjem boga tstva. u kome nis u mogli da naðu oslonac za dalji porodièni opstanak. drama dru tvene sredine Vranja krajem 19. Glavni akter romana je Sofka.tetak ludi Rista.a i strastima. onu tamnu i malo proz irnu stranu njihovog biæa. u pojedinim situacijama. javlja se i njen otc efendi Mita. èiji je polednji mu ki izdanak efendi Mita. ako se iz toga iskljuèi had i Trifun. Sadr aj romana Roman Neèista krv podijeljen je na 33 poglavlja. U njima su uzroci i korijeni kako materijalnog tako i moralnog i biolo kog propada nja. .Sofka. U prvom poglavlju. materijalno. Pisac poèinje od porodiènog pro speriteta koji je do ao sa had i Trifunom i njegovim neumornim radom.njegova sestra Naza . ljepotica. i poèetkom 20. sem prvog poglavlja. Roman Neèista krv je uostalom roman drama. èiji su korijeni u "neèistoj krvi" koja je ovladala had i Trifunovom porod icom i njenim potomcima. To je i prvi takav prilaz liènostima u na oj knji evnosti.djed Kavarola. Predstavnici pro log su preci junakinje Sofke: .noseæi neèistu krv predaka i teret jednog vremena koje ih je materijalno ra zorilo . Predstavnici sada njeg vremena.na moralno i biolo ko propadanje. Meðutim. . S vremena na vrijemr. materijalno i biolo ki propao svijet koji okonèava u potpu nom krahu i materijalnom porazu. uvjeren da æe mu to d onijeti materijalno izbavljenje (dobiæe silan novac za nju). Njih je porazila vlastita krv i ivot. . z atim gazda Marko i sin mu Tomèa. za koga je udaje efendi Mita. dakle. njegova kæerka Oni su . roman drama liènih strasti koje haraju i polove (cijepaju) liènosti. nakon nj . dodirujuæi manje ili vi e i predele nesvjesnog.efendi Mita i . jer je to: psiholo ko-sociolo ka drama meðu liènostima i u samim liènostima. nastanjuje cio roman.prababa Cona. èiju sudbinu Borisav Stankoviæ prati od prv ih njenih djevojaèkih dana pa sve do usahnuæa njene snage i zgasnuæa njene ljepote. koje je vrlo v a no za razumijevanje osnovne teme sadr ane u naslovu i uzroka propadanjajedne had ijs ke porodice. U tom smislu i vrijeme u romanu se dijeli na ono pro lo i ovo sada nje. Pro lo je samo jedna vrsta uvaoda u sada nje koje. a sa bogatstvom i ugleda u gradu i autoriteta u porodici. kojima je ispunjen prostor romana.postali siromsi. moralno i biolo ko propadan je.

odmah je za elio da je ima za snaju. Tamo. sa utiskom da nije to kraj s tare slave i bogatstva. Otvara k rinju punu srebrnjaka i zlatnika i sve joj to pokazuje i kao da pred njom razast ire. ona nagonska strana biæa. To je prava erupcija seljaèke z drave energije i one "radom ubijene strasti". oroðujuæi se sa starom had ijskom porodicom.. dakle. o opro taju od mladosti .. kidi u na ene. Osiroma io i materijalno sasvim propao. usklici". kotlovi su puni rakije. tebe. u prababi Coni. Ona je njegova mezimica.. Sofka. vièe igra. Jer. u svima njim a (i u mu karcima i u enama) zavladao nemoral. Odlazi pre ko granice i tamo ostaje nedjeljama i mjesecima. buèno. uvijek uz Sof ku. pa je zato i Sofkica!. lekara. halalakanje. kada je dojuèera nji seljak gazda Marko prvi put ugl edao Sofku. mekotom i bjelinom tijela. ene æe "trista èuda iz besa i strasti uèiniti". toliko bajanje. pora ena saznanjem za koga je otac udaje buni se. Iznad svega voli Sofku. rasko i. kao da zazire od njene blizine.sirovo. Marko grdi sta .. To se isto de avalo i sa enama: predavale se dotjerivanju.efendi Mita. veèito odla enje èuveni h eæima. Mlada Sofka nikad nije htjela da razmi lja o tim svojim precima jer bi se pri tom poèela i sama osjeæati bolesnom. pije se. Sofka je postajala sve ljep ai izazovnija. U kuæi pak g azda Marka sve je drugaèije . babica. kao da bje i od nove stvarnosti i novog ivota. iz takve porodice. na takvom porodiènom stablu. Mu ki sviet se sve vi e udaljavao kako o d posla tako i od drugih ljudi. grli . i on se povlaèi. u njemu se probudila nova vrelina i zanos. efendi Mita sve rijeðe dola zi kuæi. U efendi Mitinoj kuæi sve je organizovano i otmjeno u izgledu i dr anju ljudi.. dok nisu poèeli da pobolijeva ju i postaju svijet izopaèenih i degenerisanih: Toliko umobolnih. opijen njenom blizinom. pojaviæe se zakasnjeli izdan ak . a njena ljepota neodoljiva. On. niti pravoga rada . liènim potr ebama i nagonima. stare vranjske aristokratije. on odluèuje da ljepoticu Sofku. to æe je rastu iti i natjerati na plaè. kako njena snaga postaje sve bujnija. Sa pro pa æu turskog. to vi e potvrdi u novoj sredi ni. i nada i slutnja da æe t a ljepota. bio je lijep èovjek. uzetih.u trgo vini se sve vi e gubilo. uda za gazda Markovog sina. On pada pred n jom i u mraku joj se ispovijeda. u ivanjima. Kako je rasla i sazrijevala. Gore vatre. Sofku odvode u hamam na kupanje. mrtvaèko". naroèito zbog tog im ira. svuda i u svemu se osjeæao duh gospodstva. muzika jeèi i bubnjevi bubnjaju svom silinom. efendi Mita. Mu karci. za dvanaestogodi njeg Tomèu. Eto. U prvom planu je gazda Marko. . Tatina Sofkica!. po obièaju. ali bez ugleda. ali. Do ao je i dan svadbe. sada veæ u godinama. Sve je sljaèko i neukrotivo u provali strasti: "zdravice. utoliko vi e to udaja nije bila vlastiti izbor to nije obeæavala sreæu i neki trijumf. pjeva.slu a pomalo alobne pjesme o udaji. odnosno za se be. Meðutim. punu strasti i snova o lijepom i kr nom mladiæu. tra eæi od nje da ka e koga najvi e voli. sijeku sebi vekne. iako je sve to bilo plaæeno parama gazda Marka.egove smrti sve se izmjenilo: vi e nije bilo reda u kuæi. a kad Sofku odvode u njenu sobu. neukrotivi i podivljali od pomame èula i strasti. svjesno p ristaje da bude rtva radi materijalnog spasenja oca. toliko r aðanja djece sa otvorenim ranama. Uoèi svadbe. skoro istih godina. vremenom. u asnuta Sofka sve mu karce do ivljava kao jednog mu karca. rastanku. "njoj cela kuæa. kuæu. I zato joj. A kad je ona izgovorila: Sve. svojim eljama.. pripasti prvo njemu. sve suzdr ano u govoru i ispoljavanju osjeæanja. a najvi e tebe. za smrt svih i luzija koje je razvijala u trenucima svoje djevojaèke samoæe. kao u Sofkin om djedu Kavaroli. ne aleæi koliko daje. i njen otac. Simbolika za umiranje jedne ljepote.. U tim trenucima. okrenut sebi . Tu se Tomèa gubi. navikama. voðenje kod vraèara. A onda je. posipanje raznim vodama. oblinama. Uostalom. na kraju. poraz i ru enje svih iluzija. po povratku kuæi iz amama. sjaju. gruboi neukrotivo. bolje reæi da je p roda za veliku sumu novca. a " sve enske" takoðe vidi kao "jednu op tu ensku". pomje ana sa drugim ena ma nagih tijela. umiranje u najboljim godinama. a potom i njegova kæer Sofka. to èini iz dva razloga: zbog njene rasko ne ljepot e i zbog elje da se kao prido li i imuæan. kao da i ne postoji. imanja su propadala. u Nazi i drugima. vade no eve i zabadaju ih u stolove. eljama da se dopadnu svakome. nego sramotu. kao da za mirisa ne to pokojno. po nepisanom pravilu i "zakonu" predaka..

a kada su ga previli i ponijeli kuæi. da bi potom uzjahao konja i. samo on ne mo e. On. Ona je sada u njegovim oèima kupljena stvar. Prvo dramsko mjesto . Ophrvan prevelikim strastima.. svojim iznenadnim dolaskom. da se ta mo na granici sa Arnautima bori i da pogine. sve vi e se opija da bi. kasnije. a snaga kopni. da je ubije. zagrcnut od bijesa i onemoæao od sil ne po ude. sazr eo u pravog mu a. ivjela. a kad doðe. noktima grebe po vratima. Svi su oni enili sinove i birali snaje po svojoj volji.klimaks u romanu je kada "propali efendi Mita" prodaje svo ju kæerku Sofku nepoznatom strancu. imali pravo na prvu braènu noæ sa snajom. ostav i sama. Prvi je bio kada se odluèuje da je proda. uvrijeðen. i e brojeæi novac. U razvoju radnje ili na planu kompozicije romana Neèista krv javljaju se tri èvorna mjesta. ustaje. Svi su oni. A kad bi zavladalo unutra nje ludilo u njoj. To je trenutak najveæih isku enja i za samu Sof ku. Drugo dramsko mjesto vezano je za dan svadbe i trenutak kada gazda Marko. èijom je gospodskom ljepotom opsjednut sirovi gazda Marko. m aterijalno. eli da se suvi e pribli i lijepoj Sofki. sve se ponavlja ispoèetka i sa poèetka ivota: propadanje. u bijesu poziva slugu Arsu i tra i da mu os edla konja. ali ona tu pru enu ruku spasenja odbija. Sofka. tuèe je. Ubrzo je Marko te ko ranjen. spremna na jo veæu patnju. tuèe enu. ojaðena. o èemu Tomèa ni ta nije znao. Ona se povlaèi u sebe. Tomèa je prenera en onim to je èuo. Zato je i razgoropaðen. zar bih ja dao. tri dramska mjesta ili situacije koje roman èine velikom dramom ljudske du e . vene.. zaus tavljen u namjeri. Nakon smrti gazda Marka poèinje novo poglavlje u ivotu Sofke. tuèe je. bolesna. odjurio prema granici. i udarajuæi ga no em u sapi. Trenutak kada. I za to su onda svi momci to bi slu ili kod nje. kæer? Ko si ti? ta si ti ? Kerpiè jedan. Djeca koja su se raðala bila su malokrvna. moje èedo. ostavlja je samu.. vrijeða. od toga. moralno i op ta degeneracija. podbula. vièe na Sofku. nego za sebe.rog djeda Mitra. "raskidao je veze . seljak jedan!. baca pune kese sa novcem u lice efendi Miti. To je bio dru gi udarac ili postupak oca koji æe uni titi ivot kæerke. kao da se ru i kuæa i po njemu padaju tavanica. . Od tog trenutka gasi se pa nja i ljubav prema Sofki. drugi sada kada je do ao da tra i novac od Tomèe koji mu je njegov otac obeæao . on ima utisak. "onda je zvala sebi sluge. Neèista krv je potpuno ovladala njome. ali se u njemu sve lomi izmeðu tjelesne pohote i nekih obzira. A enino cvilj enje i kuknjava nalik su na no koji se zariva u srce. i sina Tomèu. kao njegov otac nekad. u Tomèi izazivaju gnijev i oèaj. nj ena ljepota sve vi e nestaje. podsta knut piæem i pohotom. s a eljom da joj se osveti. ne za sinove. bogata u seljaèkog porijekla. prije njega.. tuèe enu i puzi prema Sofkinim vratima a zatim. pun je omalova avanja i prezira: Pare! . morali uvijek biti gluvonijemi". gazda Marku. Uzjahaæe u bijesu konja. na svoje imanje. ne zadugo. rukom dodiruje . te krv i utroba pokuljala. vlasni t vo sa kojim mo e da radi ta hoæe. ali nema snage da ih otvori i uðe u sobu. pojaseve oko sebe. i to kakve. ne za tebe nego za vas. grede i crijepovi. i Mitu. i to za njegovog dvanaestogodi njeg sina Tomèu. blijeda. a jo i poni avanje rijeèima "kerpiè" i "seljak". Osjeæajuæi se pora enim. probuðenih strasti. prekida njen otac efendi Mita. majku i oca proklinje. muèena od mu a. samo da bi se oslobodio bijede i konaène prop asti. a kada ovaj odlazi.. Taj harmonièni porod ièni ivot. Efendi Mita tra i od Sofke da se vrati staroj kuæi. Saznanje da je Sofka data zbog para a ne iz ljubavi . a Sofka je bivala sve sreænija. na koljenima i laktovima ide prema vratima Sofkine sobe. mjesta iz kojih izvire sva dramatika romanesnog ivota.. Retko dolazi. sebe to vi e umr vila. I njega je otac mlado g o enio i sigurno je i njegova ena prvo sa njegovim ocem spavalai. a da pri tome ostane na distanci. zaslijepljen bij . odjuriæe u noæ.Zar da nije obeæao pare.. tjera silom a pije i tako. da tamo pije i u sebi pati. da bi na kraju od muke umrla. Svekr va. Ali. Tomèa je odrastao. Nastup efendi Mite je dosta grub. Dakle. kune sve to je mu ko: i mu a Marka." Drugi susret sa Sofkom nije m ogao da podnese. a ne znajuæi kako da izaðe iz te situacije. samo njemu brane. U pitanju je zaostali dug za Sofku. Onda.

Kao da se pla io gre ne pomisli i nagonskog. ili pak lijepom. uæi u so bu i reæi mu: Ja ne mogu i . roditeljska rijeè i odluka neporecive. kada tra i novac. èega je bila svjesna i sama Sofka. bila s tara. Treæi dramski momenat je kada efendi Mita uleæe u kuæu Tomèe i Sofke. Meðutim. da tamo tra i utjehu. Raspameæena od onoga to je vidjela. ali uvijek naklonjen Sofki.gospodin. kada je poèelo da se gasi staro gospodstvo i otima ono to je pripadalo had ijama. kojoj ni ta nije sveto. masna. Sofka je vidjela ne to to nikad nije mogla ni pomisliti. hanove. Pred Sofkom je izgubio dostojanstvo. neopranost. Silno uzbuðena i sva drhteæi silno æe otvoriti vrata. i kao krijuæi se zatvarao se u svoju sobu. Ne eleæi da se tu i sa onima koji su ni i od njega. kako je samo gajtan bio nov. s mukom i jednom vrstom stida. Svima iz neposredne sredine je bio tuð i stran. Do njegovog otuðenja posebno dolazi nakon osloboðenja.. U svemu tome kao da je bilo nekog bjekstva od sive svakodnevice i novog koje je nagrizlo i ru ilo staro. bilo bi to rijetko. Efendi Mita je iznenaðen i zaèuðen takvom reakcijom svoje Sofke. on je sve rjeðe dolazio . to ju je jo vi e razgnijevilo jer je znala da nije tako: da je on. na konju odlazi u noæ. begovima i pa ama. sa poispadalim pamukom. a koji bezobzirno prisvajaju ono to je njegovo. On je u Sofkinim oèima i ustima vidio ne to i kao da se. i uvijek spreman na neki put. poderana. nestala je predstava o njemu kao autoritetu. On je izabrao ovo drugo. a poreknut je . da u sukobu sa Arnautima pogine. LIKOVI Efendi Mita Efendi Mita je jedan od izdanaka bogate èorbad ijske porodice. nemoæan da prihvati taj novi ivot i da se ukljuèi u njega.. lijep. ali to je bio ne manji udar i za njega efendi Mitu. Ali. neæu! Pa opet: Ja ne mogu i neæu za takvoga da poðem!. a siroma nom. èesto je ostajao sam. u tom svijetu. a tomèa "kupljenu" Sofku tuèe i tretira kao svoje vlasni tv . a to bi bila posljedica "neèiste krvi". Sofka æe pobjeæi tetki da bi pristala na v lastitu rtvu. oèaja i straha da ne izgubi poslednje upori te u toj ideji i namjeri da je "proda". gledajuæi ih. veæ je donio odluku: udaæe svoju Sofku. On je "efendi". vr ijeða Tomèu i sa novcima bje i. ljepoticu. on joj. kr eæi nepisano pravilo po kom e su. To je bilo prvi i jedini put da se ona suprotstavlja. smirujuæe: Sofke. koja svoj materijalni prosperitet do ivljava u vrijeme had i Trifuna. one predaèke. on odlazi u Tursku. iznutra. nepresvlaèenje. dvanaestogodi njaka. n aslijeðene.. a ne za bogats tvom. Kada je brzo zapazila.esom to je u tome sprijeèen. kad se enio. zbog nemoæi. ali iz Sofkine perspektive: Samo vide kako se on podi e. Od bjesa on poèinje da se trese i prvi put poèinje da ispovjeda svoju nevolju. Kada je do lo vrijeme enidbe. a on sa "tatina So fkice". turski i arapski.. Da bi je uvjerio. tres u". ob razovan: govorio je grèki. sinko! Ljie pota i mladost za vrijeme je. sjeæao neèe ga. incestnog u sebi. po ao za ljepotom. Ona je njega oslovljavala sa "efendijice" i "tatice". sam ruèavao. dok je cijela leðna postava.. u èije je domove odlazio i èije j e dru tvo volio.. na prvi pogled. Kad je razgrnuo pred njom mintan. Vidjela je kako su rubovi njegovog mintana bili op iveni skupocijenom p ostavom. materijalnu propa st i bezizlaz u koji je pao. Umjesto da je smiri. ali uvijek blizak agama. Povrem eno je dolazio kuæi. Poslednji put kada je do ao. Bio je otmjen i gord. i ne sluteæi da æe mu se ona suprotstaviti. "kako mu se po æilimu prsti od nogu u èarapama grèe. uvijek bio sa nekim drugim. seljankom. To iznenaðenje Bora Stankoviæ kazuje samo jedno m konstatacijom. masnoæu". I kad bi do ao. za gazda Markovog sina Tomèu. pokazuje unutra nju stranu svoga kaput a. jer se za tu namjeru hvatao kao davljenik za slamku. Njegove rijeèi su. pred njim su bil e dvije moguænosti: da se o eni bogatom i prostom enom. koristeæi kao poslednji i najjaèi razlog. kako je Sofka rasla i razvijala se u ljepotu koja zanosi i uzbuðuje. na nekim mjestima i bez postave. i tada.. nju ko ju je najvi e volio. do lazio je samo noæu. sa nekim suvim podsmehom.. I cijelo njegovo tijelo zaudaralo je na "znoj. ru ilaèke krvi.

iznova promjeni sudbinu Sofke i da joj do kraja zagorèa ivot.. a nemir i vrelu krv od svoijh predaka. kao svaka stvar. Bora Stankoviæ je od Sofke naèinio centralni lik u ro manu i najizrazitiji umjetnièki profil ene u srpskoj knji evnosti. uvijek vrele jagodice i stisnute tanke usne. u suzdr anim odnosima prema drugima.. u nesvjesnoj elji za dominacijom u odijev anju i izgledu u odnosu na svoje vr njakinje u elji za dopadljivo æu i u provociranju d rugih svojim pogledima. on je razgolitio svoju bijedu i pokazao da je niko i ni ta. imala je bijelo lice. Sofkina ljepota odreðene je atributima koji nagla avaju tu neponovljivu. crna meka i te ka". neponovljiv po svo joj psiholo koj punoæi i nemjerljiv po ivotnom udesu. pojavljuje se on. visoko èel o.i njegov ugled. pobjesnio to jo jednom mora ma manifestuje svoje propalo stanje i tra i ne to zbog èe ga bi morao da se stidi Efendi Mita. A od svega toga to je bilo oblo i kao saliveno i èinilo njenu ljepotu. Iz te samosv jesti ishodilo je i Sofkino pona anje: . Sofka Sofka je poslednji izdanak nekada nje had i Trifunove porodice.ljepota je uèinila gordom i sreænom. krupne crne oèi. Pojavom. meka. u "Tomèinim oèima postojala druga. rasko nom ljepotom i djevojaèkom psihologijom Sofke Bora Stankoviæ se detaljn ije bavi u èetvrtom poglavlju svog romana. Naslijedila je spol ja nju ljepotu oca i majke. koja se. i da æe tom ljepotom zadivljivati i njome pora avati svijet. da je jedan prop ao èovjek. jer je ona. a sa godinama ta ljepota postajala je sve "rasko nija i zanosnija". Prvo nam daje portret Sofke: bila je lijepa. Od njih je ponijela gospodski izgled. Pokazujuæi poderanu i prljavu unutra njost i prljavu unutra njost min tana. u potrebi da u svemu bude jedina i neponovljiva." Efendi Mita je predstavnik had ijskog vranjskog svijeta koji u novonastalim uslovi ma propada i materijalno. Efendi Mita pojaviæe se u jo jednoj dramski oblikovanoj situaciji da. "ramena i leða jednako su joj bila jedra. "dugih i suvih ruku. u toj situaciji. sa nekim skrivenim tragovima "neèiste krvi" u sebi. ali èiji se kraj ne vidi. . tako vidno i jednostavno ma nifestovalo. Na poèetku drugog poglavlja vidimo kako Sofka ne eli da misli na svoje pretke zbog nekog pritajenog strahs da i ona u neèemu mo e biti slièna njima. koj a kao da je stala zanavek.ruke su bile oblije i jedrije. O samog poèetka saznavanja svijeta i sebe Sofka je bila uvjerena da æe biti lijepa i najljep a. bar u prvo vrijeme. jedrost i vitkost tela. unutra nju gordost i niz drugih crta koje su se ispoljavale u dr a nju. obièna. sveden na poni enja i golo trajanje. I sva t a svojstva bila su svojstvena i njenim pretkinjama. mo e novcem kupiti. raz vijena" . sa istim suvim. jedino je kosa bila bujna. bila je ljupka i prava. belina ruku i belina k o e. osoran i pre k. idealnu ens ku ljepotu i njenu èulnost: oblost. no en egoizmom i krajnje bezobziran. neka stvar. i moralno. krupne oèi. vrele jagodice. puna. uvijek vla na i str astvena. ponete jo od predaka. nije ni slutio da je uni tio ostatak ivota Sofke. mada se ta "neèis ta krv" i "dvogubo" u njoj nije. bujna. ali nje nim prstima i sa jo nje nijim vi e dlana oblim i punim èlan kom ruke koji su pokazivali svu bjelinu njene ko e. uoblièena. Prateæi njenu pojavnost i razlièite naèine ispoljavanja njenih unutra njih nemira i ivotni put koji vodi u patnju i biolo ko propadanje i degenraciju koja se sluti. od tog trenutka. crna i te ka kosa i vla na i strasna usta. Kada je veæ bila u la u vode skladnog porodiènog ivota.

svadbe i okupljanja. strasti i zanos i. mimo obièa ja. ispunjavaju je nade. I takav momak prilazi joj. . uzima je i ona. slobodu i odbranu.uvjerena da njenoj ljepoti niko nije dorastao i da se takav nikad neæe pojaviti. . to je ta "druga" Sofka stra no grli. visokom tamnoputom i sna nom mladiæu. on æe se samo namr aèiti i usne æe poèeti da mu drhte. pa se javlja novi strah . njegova odluka. Kada se Sofka popela da ocu izrazi svoje neslaganje. Sofkin unutra nji ivot obilje avaju misli o sebi i drugim djevojkama. ali je na la smjelosti u sebi: "siln o otvori vrata i uðe". . Tada joj sve biva "lak e i slaðe". izmi ljenog.Kada je kapija zakljuèana i kada je sasvim sama. na kome æe joj zavidjeti sve druge djevojke. lju . . svakoga j e mu karca gledala u oèi dok ne bi oborio pogled. a nenavikao na takvo pona anje svoje kæerke. odoliæe isku enju. Vrijeme prolazi. a potom i da je ispros i za svog maloljetnog sina Tomèu."topi se od neke sladosti" . snovi. iskazuje se tako bi. Iz èetvrtog poglavlja sazna jemo da ne voli posjete. sasvim se predaje nei zmjernoj sreæi i èulnom u ivanju). da se smjelo suoèi sa njim i da mu ka e svo je: Ja ne mogu i. pa je kod drug ih izazivala divljenje. po tovanje i strah od svoje blizine i prisustva. .sve njene elje i d jevojaèka nadanja. a i z oèiju joj je izbijala "silina". samo malo drukèije prirode: na jednoj strani je ono o èemu je sanjala .. odvojena i daleka od svijeta. veæ samo samoæu i ti inu. pred vratima je ugle dala njegove cipele i odmah je poèela da drhti. miluje."mu karce je zaluðivala". Njen unutra nji ivot se iskazuje u razlièitim vidovima. Poku aæe. Ne eleæi da se pomiri sa nametnutim rje enjem. gleda njega. u tom zagrljaju. Zato i vi e voli zimu. . da kupi njihovu kuæu. U tom trenutku. svi njeni snovi o mladom. -"sama sobom bila zadovoljna". nalazi snage da se pojavi pred njim. nestaju onog trenutka kada je u njihovu kuæu sa efendi Mitom do ao i gazda Marko. èulno. o daje se sanjariji (vidi svoju svadbu.pristanak oca. Meðutim.ravnodu na i sa visine gledala na sve djevojke oko sebe. dio koji èesto ovlada njome i ona mu se predaje. samu sebe voljela. . Silina otvaranja vrata govori o njenoj rije enosti i odluènosti da se usprotivi i saèuva sebe od poni enja."od beskrajne èe nje za neèim oseæa da bi jauknula". èuje muziku. nosilac "neèiste krvi".u svojoj ljepoti je vidjela svoju sigurnost. Suoèen sa svim tim. uvodi dijalog. neæu! Pisac taj momenat obraðuje dramski. kada osjeæa da umjesto jedne Sofke postoje dv ije: jedna ona sama i druga izvan nje . onda se javljaju njeni ne spokoji i psihièka muèenja: . ona.nagonski dio. prividno mirnim tonom. ali. Opet se u njoj javlja psihièka podjeljenost. a Sofka se ne udaje.."uhvati je ono njeno "dvogubo" ja. koja je znaèila otpor i nemirenje.da æe ostati neuda ta. u poslednjem trenutku. razvija unutra nju dramu svojih j unaka. gorèinu i uvrijeðen ost. a na drugoj strani . ona je bila uzbuðena. A kad se u njoj pokrene taj unutra nji ivot. savladan tom njenom ljepotom. kada se intenzivira i poène èulnost neukrotivo da narasta. surova stva rnost koja potire snove. prvo.Nagonsko. strijepnja i st rah da æe se pojaviti neka mlaða i ljep a.Jednom kad je bila sama i kada je do lo ono "njeno" pozvaæe sebi i polunijemog i p ijanog slugu Vanka.. tone. obavija.svu je obuzme ono "njeno": "snaga joj u èasu zatrepti i sva se ispuni miljem". da je smiri govoreæi j .

tatina Sofka!. dakle.Hvala. Sofkice! Nakon svega to joj se desilo. vidimo je kako sasvim povuèena. odskoèiti od nje. fizièko i psihièko satiranje.. to se vidjelo i pri odlasku. A sama pojava njegove ene Stane treba jo vi e da istakne njihovo porijeklo i uka e koliko je velika razlika izmeðu onog .. i samoodricanja.to vi e neæe biti ono to je dosad bila: Dosad bar iako nije koga volela.. moja Sofka. pa i onda kada je svekar do ao da je vidi. Zato i njene rijeèi upuæene njemu:. atmosfere. æu tke i bez glasa otpora ili prigovora. a ono b ar se kome nadala. èime je zapeèatio i njenu sudbinu. kada efendi Mita ka e:. tato!. izgubljenu snagu i iv ot nalik na taj pepeo. poglavlju romana. raspojasanosti. Bora Stankoviæ je. pa ma koliko sve to bilo bolno i ni teæe kada je u pitanju njena sreæa i sudbina. bla i. enske nagosti i èulnosti i uzajamnih zadirkivanja. ona sjedi pored ognji ta i zgasle vatre i prutom ar a po pepelu. u oèima svih "postala velika". Razlog nije u èinjenici to ide za nedragog. okrenuo se prema kuæi i dugo sa u ivanjem gledao u n ju. samopo rt vovanja. Ovo je moja domaæica. A kad joj je pokazao svu bijedu n jihovog siroma tva ona æe.. izgovarajuæi rijeèi:. sav se trewsuæi od bijesa. prenera ena.Evo. Tada æe se prvi put i èuti njegovo ime. veæ u neèemu drug ome . sa namjerom da se "upi e" u svijet uglednih lj udi. s lika puna ivota. podnoseæi udarce. Zatim æe izaæi u noæ. Na kraju. Tada bi joj "i sam njen sopstveni bol i jad. Èak u njoj ima i kajanja to se o pirala i suprotstavljala jer bi. poni avanja. Kada je uzjahao konja. èedo!Hvala.Oprosti. kako bi mogao tako raspojasan i opu ten da se preda ugodnim mislima. Ona je bi la nalik na predmet u funkciji tuðih namjera i elja.Ovo je ta "efendi Mitina kuæa". gazda Marko . sasvim klonuti i skoro pasti pred njegove noge . Jedna od izuzetnih scena u kojoj je u prvom planu Sofka jeste i ona iz hamama. Na njega nailazimo samo u nekoliko poglavlja. a ovo je m oja kæi. odmah je sjeo i. i pored ovakve alopojke srca. Gazda Marko Gazda Marko je jedan od najvitalnijih i psiholo ki najuvjerljivijih mu kih likov a u prozi Bore Stankoviæa. ravnodu nost na sve i nezainteresovanost za bilo ta. Gazda Marko biæe oèaran kuæom. snevala i u snu ga ljubila. ukra en po rtvovanjem. veæ pomirena da mora prist ti. i samomuèenja. na kraju.. u Sofki i nesebiènosti. tato. pren era en. tato. Spremnost na liènu rtvu nije prestala i nakon upada oca efendi Mite u njihovu kuæu i nakon svih njegovih uvreda nanijetih Tomèi.Oh. kao da simbolièno ispisuje svoju zgaslu ljepotu. Ima. èesto i pijana priziva sluge. ostavlja je nezaintere sovanu i ravnodu nu prema svemu. a on. nisam znala. èekala ga. ostaje crta mora se. Ovo je moj saraj. kada Sofka grca od bola u sebi. ali kad je jo jednom èuo ono njeno "ja ne mogu". i slaðe bi ga podnosila". silav. kao stranac i neznanac koji je do ao sa efendi Mi tom u njegovu kuæu da je vidi i kupi. on æe. ostavlja sa nezdravim porodom. reæi æe samo: . ali vje to sakrivana od nje i okoline. s avim podlegav i svojoj preostaloj èulnosti i "neèistoj krvi". Kada je stigao. bilo da je to blisko ili ne. da je doseljenik i po svom porijeklu seljak iz pèinjskog kraja. spremna da se svjesno rtvuje zarad oèevog i porodiènog spasenja od potpune bijede koja je veæ bila prisutna..j o prolaznosti ljepote. raspjevanosti. ona æe osjeæat i samo "otupjelost". sigurno bio lak i. Sa migreniènim bolovim a u glavi i sa uvijenom glavom. sa njega skine pojas. naredio da ga sluga Arsa raspremi da ga izuje. tek sada. Ali. Pogled koji prvo baca na dva velika sanduka i te ke katance na njima u svojoj sobi èitaocu treba da sugeri e da ima dosta para i da iza te seljaèke sirovosti krije dobr o bogatstvo. sreæan to je pristala. Iz narednog poglavlja èitalac saznaje da je on iz gornje èar ije. Stoièki. i samoranjavanja. sa utiskom da joj se " srce èupa a snaga raspada". kao pravi gospodar. Prvi put se javlja u 8.

kada je eli. al i za Boru Stankoviæa u prvom planu je ne to drugo. muziku i vatre. Njegova ena je bila blijeda. jer i njega su na silu i bez ljubavi o enili dok je jo bio dijete. donio odluku da Sofku dovede u svoju kuæu i da nju kupi umjesto kuæe. ostav i sasvim sam nakon povratka iz efendi Mitine kuæe i susreta sa S ofkom. slatki ima i odevanju. Ophrvan strastima. a Marko. Jusuf je ubijen od jednog Markovog bratstvenika. Sam pojam neèista krv otkriva se u dosta slo eniom znaèenju: podrazumijeva razlièite vidove svoga ispoljavanja. kao skorojeviæi. u noæi. Ona treba da poka e i kakav je o dnos izmeðu gazda Marka i nje. a to je uzrokovano biolo kim. on hrli prema njoj. ostajuæi uskraæen za mnoge mladalaèke snove. koji je trebalo da bude njegov nasljednik. gazda Marko bje i od svog silnog nagona u smrt . obraæanje pa nje na izgled ( da se viðaju lica bela. d .Ode gazda i poseèe alata! I gazda Marko. on tuèe enu. dalekose nije i dublje. smatraju d a je u prvom planu sociolo ki aspekt romana i da je propadanje efendi Mitine porod ice uslovljeno dru tveno-istorijskim trenutkom u kome on ivi. Ahmet je imao i sinovca Jusufa. one ga èak uslovljavaju i ubrzavaju. prosti. za èije je ozn aèavanje pisac uzeo metaforu neèista krv. dok za njim vièe Arsa: . bez ikakv e vidljive osjeæajnosti. radosti. Biolo ko propadanje. Vrhunac njegove zaslijepljenosti i izbezumljenosti jeste u gestu kada uzjahano g konja no em udara u sapi i juri u mrak. da mu bud e snaha. odreðujuæeg za porodicu i sudbinu Borinih junaka. Uh vaæen u namjeri i presjeèen u elji da joj se to vi e pribli i. a to je biolo ko propadanje i op ta degeneracija koja je zahvatila porodicu. mnogo bitni je za njega kao stvaraoca. sa kojim se i bratimio u manastiru Svetog oca (Prohor pèinjs ki). Gazda Marko æe svoje namjere i silinu svoje snage. neprihvaæeni i nepriznati. kada je uz Sofku. kada je rijeè o romanu Neèista krv. Trgovao je i stalno bio na nekom putu. èuvajuæi se krvne osvete . svoju strastvenost. Meðu njima je otuðenost i potpuna ravnodu nost. Problem "neèiste krvi" u romanu Mnogi tumaèi Borinog djela. u ivanje u jelima. Uhvaæen u svojoj proma enosti i neostvarenosti sebe kada j e u pitanju mladost i enska ljepota. oèuvana i negovana ). Do li su tu bez ugleda. kao i ostale Borine liènosti. cijelo selo je bilo njegovo bratstvo. ali sa podsvjesnom eljom da on ima tu ljepotu pored sebe. u gradsku sredinu. psihièke devijantnosti (i zopaèenja) prethode materijalnom. Postoji èitav registar izvedenih pojavnosti ov og biolo kog èinioca. Naime. na mleko. suva i ko èata i sva je mirisala n a seljaèki miris. a li i poku ava da se od samoga sebe otrgne . strasti i za ljepotu o kojoj svako san ja i nosi je kao nedosanjani san. Markova ses tra je ostala bremenita i taj grijeh i sramota morali su biti naplaæeni. nesvjesno grebe po vratima i kao da je vidi iza vrata i èuje njene damare. pokazati na svadbi. Oblici ispoljavanja neèiste krvi kod predaka: 1) 2) 3) predavanje izobilju i rasko i i udaljavanje od rada i bilo kakvih poslova. Imao je jednog sina Tomèu i sest ru koju je pazio i mnogo volio. zatvoreni u svoju prostotu i seljaèk u prirodu. ne na. uz piæe. sa enom i si nom dolazi u Vranje. Gazda Marko je bio bli zu granice. Ima istine u tome. uvijek u dru tvu Arnauta Ahmeta.a to oni. ali sve du e odsustvo dva prijatelja i sve veæa bliskost izmeðu Markove sestre i Jusuf a dove æe do tragiènog razrije enja i Markovog bjekstva iz tog kraja. jesu i svijeta efendi Mitine kuæe. nasljednim faktorom. on osvjetljava njegovu pro lost i otkriva otkuda on u Vranju. poglavlju Bora Stankoviæ daje osvrt na porijeklo gazda Marka. na vonj ðubreta i sve inu jaka prosta odela Vjerovatno da je gazda Marko. nosi nei ivljenost i proma en ost ivota. na kolenima tovima ide prema njenim vratima. bez prijat elja. do ljaci. U 13.

Sofkina tetka Naza tri puta bje ala od kuæe i tri puta se turèila). istièuæi u prvi pl an ono njeno dvogubo ja . potreba za dopadljivo æu. degeneracija izra ena kod poroda: djeca su fizièki slaba. . naroèito kada su u pitanju ene. kao to je i had i Trifunov sin bio bled. O svemu ovome moglo bi se razgov arati. obzir. 6) jaki nagoni i strasti kada se gubi kontrola nad sobom (pona anje Kavarole. divljenje drugih prema njoj i osvajanje (stoji na kapiji. 5) voðenje razvratnog ivota na imanjima sa seljankama. predavanje sanjarijama u kojima se iskazuje njeno erotizovano biæe. Kod Sofke se neèista krv iskazuje na slièan naèin. malikrvnost i bolesti. To su: nagla ena èulnost koja dijeli biæe na svjesni i nesvjesni dio. Iz njihovog pona anja je izbijao imperativ: moæi svojom silnom lepotom sve ostale enske iza sebe baciti. kao to su sanjarenje o mladiæu. pohota ispoljena u susretu sa gluvonijemim Vankom. a sve mu ke po kuæi ne gledajuæi ni rod. presjekla je ile u kupatilu. lakim enama. obuz etost ljubavlju. povlaèenje u sebe i svoju samozaljubljenost njena narcisoidnost. sa utiskom da je mnogo to ta naslijedi la od svojih predaka. koja su u tim godinama i normalna. vi e ensko no mu ko ). pogledom i dr anjem izaziva prolaznike). ni doba osvojiti i zaludeti .e to vi e pred drugima istakne i naglasi svoja ljepota i strastvenost. psihièki labilna. èulnost. samopo rtvovanje i stoicizam. 4) elja ena da budu zavodljive. Cigankama. utoliko vi e to dosta toga Sofka nosi kao plemenitost. bez obzira na pol i rod. slabo zdravlje i neotpornost. Sofkina prababa zaljubljena u uèitelja Nikolèu i njegovo pjevanje. snaga erosa koja ispunjava biæe. u svemu ovome ima i ne to to je samo privid neèiste krvi . umobolnost. Ali. u ivanje u bahanalijama. otpu tenim iz turskih harema. 7) bolesti (oduzetost. a na kraju romana sa gluvonijemim slugama. Tu se u prvom redu misli na psihièka mutna stanja i njena pona anja u ml sti. suv i tanak. samo nalik n a neèistu krv . k arakteri e ih podbulost.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->