BORISAV STANKOVIÆ

Srpski realizam je prolatio kroz vi e faza. To su: romantièna faza, klasièno-realistièka i moderna faza realizma.

Ovoj poslednjoj fazi, koja u sebi nosi odlike realistièke tradicije, a li i otvara vrata srpskoj modernoj prozi, a koja se obilje ava jo i kao lirski real izam pripada Borisav Stankoviæ, pripovijedaè, romansijer i dramski pisac. Njegovo dj elo je, u tom smislu, primjer povezivanja ili sinteze starog i novog u srpskoj kn ji evnosti s poèetka dvadesetog vijeka . Borisav Stankoviæ je roðen 1876. godine, neposredno poslije osloboðenja Vr anja od Turaka (1875). Kada je veæ poèeo otkrivati svijet, starog Vranja vi e nije bil o. Staro tursko je zauvijek nestajalo, a umjesto njega formirali su se neki novi dru tveni odnosi, dolazili neki novi ljudi, novi moral sa njima, nova pona anja i j edan posve drugi mentalitet. Ali, i pored toga, Borisav Stankoviæ æe nostalgièno pisat i o starom i prizivati staro, uvijek okrenut pro losti, sa negativnim emotivnim od nosom prema novom. Tako u pripovijeci Stari dani, kada je u pitanju novo, on ka e: ta ima sad tamo da vidite? Ni ta. Prosta, mala varo ica, opkoljena vinogradima i brdi ma On vidi pola seoske, pola varo ke kuæe, gomile ðubreta i neki novi svijet. Ali, i por ed toga, kad je odlazio iz Vranja na kolovanje (Ni , Beograd), uvijek je u sebi nos io Vranje i zavièajni svijet Vranja kao svoju trajnu opsesiju. Vranje i njegovi lj udi, njihova psihologija i naèin ivota, jezik i pjesma, uvijek su bili vrelo sa koj eg je zahvatao i crpio graðu za svoja poetski nadahnuta djela. Borisav Stankoviæ je napisao sledeæe knjige: zbirke pripovijedaka Iz sta rog jevanðelja (1898), Stari dani (1902), Bo ji ljudi (1902) i romane Neèista krv (191 0), Gazda Mladen (1927) i nedovr eni roman Pevci, zatim drame Ko tana (1902) i Ta ana. U toku Prvog svjetskog rata, nakon zarobljavanja, internacije u logor u Dervent i i povratka u Beograd, pisao je reporta e i kratke zapise o ivotu u okupiranom Beo gradu, koje æe objaviti u knjizi Pod okupacijom, to æe mu donijeti mnogo neprijatnost i. Umro je 1927. godine u Beogradu, ogorèen na ljude i nezadovoljan svijetom oko s ebe. Bora Stankoviæ je graðu za svoja djela crpio iz prièa drugih ali i neposre dnog do ivljaja. Tematski krug njegovih proznih i dramskih djela èini zavièajni svijet : Vranje i patrijarhalni odnosi, socijalna i individualna pro lost, u kojoj je nal azio poeziju ali i grubu realnost, punu nesporazuma, nerazumijevanja, trauma i l judskih proma enosti. U djelima Bore Stankoviæa nailazimo na: ljubav, ljepotu i mladost; ene i strast; al za mladost ; odnos starih i mladih; propadanje starog i nastajanje novog.

Interesuje ga moral i psihologija liènosti, ono emotivno, nagonsko, tamno i duboko u èovjeku, zbog èega su ga nazvali na im Zolom. Od Stankoviæevih pripovijedaka posebno se izdvajaju: Stari dani, Tetka Zlata, Nu ka, U noæi, Uvela ru a, Prva suza, Pokojniko

koji j e bio samo dekor i maska. Paraputa Voleo je ono to je sirovo. zatvaraju se u svoj svijet. U Vranje je pristizao svijet koji se obogatio raznim pekulacijama i otimaèinama. koji se javlja kao primaran. zbog nedostatka novca za tampu. Tako je roman Neèista krv definitivno ostao u obliku i sa krajem koji i danas imamo. had ijski svijet poèeæe i biolo ki da propada. To vrijeme. èivèijama i rasko nim kuæama. godine. a potom poèelo da izlazi kao roman u nastavcima u onda njim èasopisima. bezgranièno osjeæajno. Bio je to svijet skorojeviæa koji æe naæi svoje mjesto i u romanu Bore Stankoviæa. iako su sve vi e i vi e materijalno propadali. hropac. tek osloboðe noj Srbiji. n adreðen prethodnom aspektu. vijeka. koje je bilo na putu velikih trgovaèkih karavana. naroèito na jugu. u djelu Neèista krv postoji i biolo ki aspekt. burno. NEÈISTA KRV Ovo Stankoviæevo djelo prvi put se pojavilo kao pripovijetka pod istim naslovom Neèista krv 1900. Bora Stankoviæ prati njihova biolo ka. Sa osloboðenjem. nestaj ao je. age. Ali. Zavr etak romana je skraæen za 30-40 strana. a ne i ono to je sladunjavo. dizali ruke od svega. jednim od najkompleksnijih kada je u pitanju slikanje psiholo kih stanja i du evnih drama u srpskoj knji evnosti. ljudi sa granice. nakon 1875. feudalni poredak. patnju. oporo. Nakon dugotrajnijeg rada i vi e verzija roman je bio gotov 190 9. nikakva gordost ili pak kuæni sjaj. to roman i èini psiholo kim djelom i romanom liènosti.va ena. znan kao staro ili pusto tursko . njihove èivèije ili nadnièari. Ne eleæi da se parnièe. mutno. jer su u njeg ovoj osnovi sadr ani jedno vrijeme i dru tveni odnosi i promjene u tom dru tvu. had ije i èorbad ije èesto su odusta i od svog prava. Sa odlaskom turske vladavine odlazili su i nestajali i stubovi te vladavi ne: pa e. vatreno. n roèito u Vranje. to æe na tematskom planu biti prisutno i u romanu Neèista krv. dr eæi i dalje do svog gos podstva i ugleda. Meðutim. I ne samo to. ili pak odlazili u Tursku da tamo potra e u tjehu i izlaz za svoju nemoæ. da bi se iz tampe pojavio 1910. koji je bio d ugo pod Turskom. godine. preduzimljiv svijet koji je dolazio do lijepih turskih kuæa ili pravio nove kuæe. begovi turska privilegovana klasa. Polazeæi od predaka svojih junaka i iduæi od generacije do generacije. Roman zahvata razdoblje poslije osloboðenja Vranja od Turaka. a njihova imanja i kuæe kupovali s u ili silom otimali dojuèera nji seljaci. Dojuèera nji nadnièari poè li su da otimaju njihovo imanje i da se pona aju kao gazde i vlasnici onih posjeda na kojima su samo kmetovali. tj. Ljuba i Naza. Roman Neèista krv u sebi nosi elemente sociolo kog romana. Njihovo propadanje je bilo toliko primjetno da nije moglo da ga prikrije nikakvo odjevanje. ugledu i presti u vrlo blizak nekada njim aga ma i begovima. Had ije i èorbad ije sve se povlaèe pred naletom novog. St varalo se novo dru tvo zanatlija i trgovaca dru tvo skorojeviæa. Stari vranjanski svijet. nasledna svojstva. il i vrijeme s kraja 19. neodoljivo i to izaziva bol. i ntelektualno i suvi e izglaèano. posebno se zadr avajuæi na njihovim nagonim . poèinje da pristi e n eki novi svijet. kako u Vranju tako i u iroj. po bogatstvu. Jedan stari. Staro tursko vi e nije postojalo. godine. s uvjerenjem pisca da æe jednog dana moæi da ga tampa u prvobitnoj zamisli. kome æe preko pojedinaènog biti odslikano i op te. obilje avale su krupne dru tvene promjene. godine. Ðurðevdan. ostao je sa svojim èitlucima. do ao je Prvi svjet ski rat i rukopis je nestao. u ne to skraæenijem izdanju. Na Bo iæ. Taj stari vranjanski. ali zbunjen nov im odnosima i nemoæan da se snaðe u ovom vremenu.

U prvom poglavlju. uvjeren da æe mu to d onijeti materijalno izbavljenje (dobiæe silan novac za nju). sticanjem boga tstva.djed Kavarola. dodirujuæi manje ili vi e i predele nesvjesnog.noseæi neèistu krv predaka i teret jednog vremena koje ih je materijalno ra zorilo .tetak ludi Rista.Sofka. vijeka. materijalno. . U prvom planu romana Neèista krv su. ako se iz toga iskljuèi had i Trifun. èiju sudbinu Borisav Stankoviæ prati od prv ih njenih djevojaèkih dana pa sve do usahnuæa njene snage i zgasnuæa njene ljepote. javlja se i njen otc efendi Mita. . Glavni akter romana je Sofka. pri èemu naslov romana prvenstveno upuæuje na ovo potonje . drama dru tvene sredine Vranja krajem 19. èiji je polednji mu ki izdanak efendi Mita. dakle. neponovljiva pripovedna drama u na oj kn i evnosti. Sadr aj romana Roman Neèista krv podijeljen je na 33 poglavlja. jer je to: psiholo ko-sociolo ka drama meðu liènostima i u samim liènostima.efendi Mita i . koje je vrlo v a no za razumijevanje osnovne teme sadr ane u naslovu i uzroka propadanjajedne had ijs ke porodice. materijalno i biolo ki propao svijet koji okonèava u potpu nom krahu i materijalnom porazu. njegova kæerka Oni su . z atim gazda Marko i sin mu Tomèa. i poèetkom 20. u pojedinim situacijama. kojima je ispunjen prostor romana. nakon nj . Njih je porazila vlastita krv i ivot. To je i prvi takav prilaz liènostima u na oj knji evnosti. onu tamnu i malo proz irnu stranu njihovog biæa. a sa bogatstvom i ugleda u gradu i autoriteta u porodici.pradjed had i Trifun. u kome nis u mogli da naðu oslonac za dalji porodièni opstanak. èiji su korijeni u "neèistoj krvi" koja je ovladala had i Trifunovom porod icom i njenim potomcima. moralno i biolo ko propadan je. ljepotica. Predstavnici sada njeg vremena. U njima su uzroci i korijeni kako materijalnog tako i moralnog i biolo kog propada nja. Meðutim. Pro lo je samo jedna vrsta uvaoda u sada nje koje. za koga je udaje efendi Mita. S vremena na vrijemr. Predstavnici pro log su preci junakinje Sofke: . Roman Neèista krv je uostalom roman drama. sem prvog poglavlja. .a i strastima. roman drama liènih strasti koje haraju i polove (cijepaju) liènosti.prababa Cona.na moralno i biolo ko propadanje. jesu potomci: . nastanjuje cio roman. U tom smislu i vrijeme u romanu se dijeli na ono pro lo i ovo sada nje.njegova sestra Naza . Pisac poèinje od porodiènog pro speriteta koji je do ao sa had i Trifunom i njegovim neumornim radom.postali siromsi.

na kraju. vièe igra. to èini iz dva razloga: zbog njene rasko ne ljepot e i zbog elje da se kao prido li i imuæan.sirovo. stare vranjske aristokratije. kuæu. ene æe "trista èuda iz besa i strasti uèiniti". o opro taju od mladosti . Sofka je postajala sve ljep ai izazovnija. sa utiskom da nije to kraj s tare slave i bogatstva. poraz i ru enje svih iluzija.. liènim potr ebama i nagonima. Mu karci. u njemu se probudila nova vrelina i zanos. skoro istih godina. nego sramotu. okrenut sebi . uvijek uz Sof ku. halalakanje. veèito odla enje èuveni h eæima. pripasti prvo njemu.efendi Mita. lekara. pomje ana sa drugim ena ma nagih tijela. efendi Mita. sve suzdr ano u govoru i ispoljavanju osjeæanja. Kako je rasla i sazrijevala. Odlazi pre ko granice i tamo ostaje nedjeljama i mjesecima. to æe je rastu iti i natjerati na plaè. punu strasti i snova o lijepom i kr nom mladiæu. po nepisanom pravilu i "zakonu" predaka. svjesno p ristaje da bude rtva radi materijalnog spasenja oca. uda za gazda Markovog sina. Eto. toliko r aðanja djece sa otvorenim ranama. Tatina Sofkica!. i nada i slutnja da æe t a ljepota. tebe. dok nisu poèeli da pobolijeva ju i postaju svijet izopaèenih i degenerisanih: Toliko umobolnih. kao u Sofkin om djedu Kavaroli. Jer. i njen otac. "njoj cela kuæa. utoliko vi e to udaja nije bila vlastiti izbor to nije obeæavala sreæu i neki trijumf. bio je lijep èovjek. iako je sve to bilo plaæeno parama gazda Marka. Mu ki sviet se sve vi e udaljavao kako o d posla tako i od drugih ljudi. pjeva. sjaju. rastanku. a potom i njegova kæer Sofka. na takvom porodiènom stablu. a " sve enske" takoðe vidi kao "jednu op tu ensku". mekotom i bjelinom tijela.. rasko i. A onda je. to vi e potvrdi u novoj sredi ni. voðenje kod vraèara. Gore vatre. Meðutim. po obièaju. ona nagonska strana biæa.. kao da i ne postoji. kao da zazire od njene blizine. Marko grdi sta . pora ena saznanjem za koga je otac udaje buni se. a kad Sofku odvode u njenu sobu. a njena ljepota neodoljiva. kidi u na ene. Iznad svega voli Sofku. u ivanjima.. I zato joj.. toliko bajanje. i on se povlaèi. . Sofku odvode u hamam na kupanje. Simbolika za umiranje jedne ljepote. U prvom planu je gazda Marko. niti pravoga rada . kao da bje i od nove stvarnosti i novog ivota. neukrotivi i podivljali od pomame èula i strasti. Sa pro pa æu turskog. odmah je za elio da je ima za snaju. buèno. Otvara k rinju punu srebrnjaka i zlatnika i sve joj to pokazuje i kao da pred njom razast ire. Tu se Tomèa gubi. To se isto de avalo i sa enama: predavale se dotjerivanju. tra eæi od nje da ka e koga najvi e voli. opijen njenom blizinom. sijeku sebi vekne. a najvi e tebe. umiranje u najboljim godinama. efendi Mita sve rijeðe dola zi kuæi. vade no eve i zabadaju ih u stolove. pije se. To je prava erupcija seljaèke z drave energije i one "radom ubijene strasti". On pada pred n jom i u mraku joj se ispovijeda. gruboi neukrotivo. On. posipanje raznim vodama. u svima njim a (i u mu karcima i u enama) zavladao nemoral. ali bez ugleda. po povratku kuæi iz amama. ali. Tamo. kotlovi su puni rakije. kao da za mirisa ne to pokojno.. Do ao je i dan svadbe. usklici". U tim trenucima. svojim eljama. za dvanaestogodi njeg Tomèu. u prababi Coni. U kuæi pak g azda Marka sve je drugaèije .egove smrti sve se izmjenilo: vi e nije bilo reda u kuæi. Uostalom. odnosno za se be. eljama da se dopadnu svakome. grli . Osiroma io i materijalno sasvim propao.slu a pomalo alobne pjesme o udaji. pojaviæe se zakasnjeli izdan ak .. oroðujuæi se sa starom had ijskom porodicom. iz takve porodice. on odluèuje da ljepoticu Sofku. navikama. Sve je sljaèko i neukrotivo u provali strasti: "zdravice.. u Nazi i drugima. oblinama. Mlada Sofka nikad nije htjela da razmi lja o tim svojim precima jer bi se pri tom poèela i sama osjeæati bolesnom. sada veæ u godinama. bolje reæi da je p roda za veliku sumu novca. pa je zato i Sofkica!. mrtvaèko". muzika jeèi i bubnjevi bubnjaju svom silinom. u asnuta Sofka sve mu karce do ivljava kao jednog mu karca. dakle. naroèito zbog tog im ira. Sofka. kada je dojuèera nji seljak gazda Marko prvi put ugl edao Sofku. svuda i u svemu se osjeæao duh gospodstva. Ona je njegova mezimica. imanja su propadala. za smrt svih i luzija koje je razvijala u trenucima svoje djevojaèke samoæe. kako njena snaga postaje sve bujnija. vremenom. uzetih. ne aleæi koliko daje. U efendi Mitinoj kuæi sve je organizovano i otmjeno u izgledu i dr anju ljudi. babica. A kad je ona izgovorila: Sve.u trgo vini se sve vi e gubilo. Uoèi svadbe.

Zar da nije obeæao pare. mjesta iz kojih izvire sva dramatika romanesnog ivota. Ophrvan prevelikim strastima. Tomèa je odrastao. Osjeæajuæi se pora enim. s a eljom da joj se osveti.. ostavlja je samu. prije njega. "raskidao je veze . vrijeða. da bi potom uzjahao konja i. sve vi e se opija da bi. kao njegov otac nekad. pun je omalova avanja i prezira: Pare! . od toga. zaus tavljen u namjeri. sebe to vi e umr vila. seljak jedan!. a jo i poni avanje rijeèima "kerpiè" i "seljak"... A kad bi zavladalo unutra nje ludilo u njoj. Nakon smrti gazda Marka poèinje novo poglavlje u ivotu Sofke. uvrijeðen. bolesna. Trenutak kada. ne za tebe nego za vas. i to za njegovog dvanaestogodi njeg sina Tomèu. tuèe je. To je trenutak najveæih isku enja i za samu Sof ku. Efendi Mita tra i od Sofke da se vrati staroj kuæi. Retko dolazi. on ima utisak. "onda je zvala sebi sluge. i udarajuæi ga no em u sapi. a kada su ga previli i ponijeli kuæi. samo da bi se oslobodio bijede i konaène prop asti. prekida njen otac efendi Mita. Svi su oni enili sinove i birali snaje po svojoj volji. pojaseve oko sebe. I za to su onda svi momci to bi slu ili kod nje. Ona se povlaèi u sebe. Svi su oni.. Neèista krv je potpuno ovladala njome. Drugo dramsko mjesto vezano je za dan svadbe i trenutak kada gazda Marko. sve se ponavlja ispoèetka i sa poèetka ivota: propadanje. blijeda. Ali. drugi sada kada je do ao da tra i novac od Tomèe koji mu je njegov otac obeæao . zar bih ja dao. tuèe enu. vene. Ubrzo je Marko te ko ranjen. To je bio dru gi udarac ili postupak oca koji æe uni titi ivot kæerke. vlasni t vo sa kojim mo e da radi ta hoæe. imali pravo na prvu braènu noæ sa snajom. . majku i oca proklinje. muèena od mu a. eli da se suvi e pribli i lijepoj Sofki. ali ona tu pru enu ruku spasenja odbija. ustaje. tuèe enu i puzi prema Sofkinim vratima a zatim. tjera silom a pije i tako. a Sofka je bivala sve sreænija. kao da se ru i kuæa i po njemu padaju tavanica. moje èedo.. I njega je otac mlado g o enio i sigurno je i njegova ena prvo sa njegovim ocem spavalai. Taj harmonièni porod ièni ivot. A enino cvilj enje i kuknjava nalik su na no koji se zariva u srce. odjuriæe u noæ. a snaga kopni. spremna na jo veæu patnju. nego za sebe. baca pune kese sa novcem u lice efendi Miti. ali se u njemu sve lomi izmeðu tjelesne pohote i nekih obzira. a ne znajuæi kako da izaðe iz te situacije. bogata u seljaèkog porijekla. Zato je i razgoropaðen. da je ubije. nj ena ljepota sve vi e nestaje. Dakle. u bijesu poziva slugu Arsu i tra i da mu os edla konja. na koljenima i laktovima ide prema vratima Sofkine sobe. kæer? Ko si ti? ta si ti ? Kerpiè jedan. podsta knut piæem i pohotom.. tuèe je. svojim iznenadnim dolaskom. te krv i utroba pokuljala. grede i crijepovi. Od tog trenutka gasi se pa nja i ljubav prema Sofki. èijom je gospodskom ljepotom opsjednut sirovi gazda Marko. kasnije. odjurio prema granici. Saznanje da je Sofka data zbog para a ne iz ljubavi . Ona je sada u njegovim oèima kupljena stvar. u Tomèi izazivaju gnijev i oèaj. vièe na Sofku. tri dramska mjesta ili situacije koje roman èine velikom dramom ljudske du e ." Drugi susret sa Sofkom nije m ogao da podnese. a kada ovaj odlazi. da bi na kraju od muke umrla. Uzjahaæe u bijesu konja. Sofka. On. sazr eo u pravog mu a. samo on ne mo e. i to kakve. noktima grebe po vratima. Prvi je bio kada se odluèuje da je proda. a kad doðe. i e brojeæi novac. samo njemu brane. ne zadugo. ali nema snage da ih otvori i uðe u sobu. Prvo dramsko mjesto . rukom dodiruje . zagrcnut od bijesa i onemoæao od sil ne po ude. podbula.. da se ta mo na granici sa Arnautima bori i da pogine. moralno i op ta degeneracija. Tomèa je prenera en onim to je èuo. zaslijepljen bij . Onda. ostav i sama. U pitanju je zaostali dug za Sofku.klimaks u romanu je kada "propali efendi Mita" prodaje svo ju kæerku Sofku nepoznatom strancu. da tamo pije i u sebi pati. m aterijalno. Svekr va. morali uvijek biti gluvonijemi". probuðenih strasti. a da pri tome ostane na distanci.rog djeda Mitra. ojaðena. U razvoju radnje ili na planu kompozicije romana Neèista krv javljaju se tri èvorna mjesta. gazda Marku. Nastup efendi Mite je dosta grub. kune sve to je mu ko: i mu a Marka. ivjela. i sina Tomèu. Djeca koja su se raðala bila su malokrvna. i Mitu. o èemu Tomèa ni ta nije znao. na svoje imanje. ne za sinove.

seljankom. nestala je predstava o njemu kao autoritetu. Ona je njega oslovljavala sa "efendijice" i "tatice". Raspameæena od onoga to je vidjela. ali uvijek naklonjen Sofki. do lazio je samo noæu. To iznenaðenje Bora Stankoviæ kazuje samo jedno m konstatacijom.. neæu! Pa opet: Ja ne mogu i neæu za takvoga da poðem!.. nemoæan da prihvati taj novi ivot i da se ukljuèi u njega. kad se enio. Sofka je vidjela ne to to nikad nije mogla ni pomisliti. ili pak lijepom. koja svoj materijalni prosperitet do ivljava u vrijeme had i Trifuna. nepresvlaèenje. masnoæu". tres u". Povrem eno je dolazio kuæi. neopranost. veæ je donio odluku: udaæe svoju Sofku. on je sve rjeðe dolazio . dok je cijela leðna postava.. "kako mu se po æilimu prsti od nogu u èarapama grèe. Poslednji put kada je do ao. ali uvijek blizak agama. kako je Sofka rasla i razvijala se u ljepotu koja zanosi i uzbuðuje. one predaèke. masna. smirujuæe: Sofke. incestnog u sebi. Svima iz neposredne sredine je bio tuð i stran. èega je bila svjesna i sama Sofka. na nekim mjestima i bez postave.. On je u Sofkinim oèima i ustima vidio ne to i kao da se. Meðutim. iznutra. Bio je otmjen i gord. da u sukobu sa Arnautima pogine. sa nekim suvim podsmehom. Pred Sofkom je izgubio dostojanstvo. a on sa "tatina So fkice". sa poispadalim pamukom. poderana. èesto je ostajao sam. On je izabrao ovo drugo. a siroma nom. da tamo tra i utjehu.. Od bjesa on poèinje da se trese i prvi put poèinje da ispovjeda svoju nevolju. i uvijek spreman na neki put. sam ruèavao. uæi u so bu i reæi mu: Ja ne mogu i . Kad je razgrnuo pred njom mintan. oèaja i straha da ne izgubi poslednje upori te u toj ideji i namjeri da je "proda". a koji bezobzirno prisvajaju ono to je njegovo. s mukom i jednom vrstom stida. dvanaestogodi njaka. vr ijeða Tomèu i sa novcima bje i. Kada je brzo zapazila. n aslijeðene. Silno uzbuðena i sva drhteæi silno æe otvoriti vrata. I kad bi do ao. Vidjela je kako su rubovi njegovog mintana bili op iveni skupocijenom p ostavom. ljepoticu. On je "efendi". on joj. ob razovan: govorio je grèki. hanove. na prvi pogled. a ne za bogats tvom. nju ko ju je najvi e volio. i ne sluteæi da æe mu se ona suprotstaviti. ali iz Sofkine perspektive: Samo vide kako se on podi e. Ne eleæi da se tu i sa onima koji su ni i od njega.. Da bi je uvjerio. materijalnu propa st i bezizlaz u koji je pao. kojoj ni ta nije sveto. a to bi bila posljedica "neèiste krvi". To je bilo prvi i jedini put da se ona suprotstavlja. bilo bi to rijetko. i kao krijuæi se zatvarao se u svoju sobu. i tada. na konju odlazi u noæ. to ju je jo vi e razgnijevilo jer je znala da nije tako: da je on. u èije je domove odlazio i èije j e dru tvo volio. I cijelo njegovo tijelo zaudaralo je na "znoj. sjeæao neèe ga. Kao da se pla io gre ne pomisli i nagonskog. u tom svijetu. kada je poèelo da se gasi staro gospodstvo i otima ono to je pripadalo had ijama. ru ilaèke krvi.. U svemu tome kao da je bilo nekog bjekstva od sive svakodnevice i novog koje je nagrizlo i ru ilo staro. on odlazi u Tursku. begovima i pa ama. Sofka æe pobjeæi tetki da bi pristala na v lastitu rtvu. lijep. jer se za tu namjeru hvatao kao davljenik za slamku. kada tra i novac. kr eæi nepisano pravilo po kom e su. pred njim su bil e dvije moguænosti: da se o eni bogatom i prostom enom. Treæi dramski momenat je kada efendi Mita uleæe u kuæu Tomèe i Sofke. Kada je do lo vrijeme enidbe. po ao za ljepotom. sinko! Ljie pota i mladost za vrijeme je. Njegove rijeèi su. uvijek bio sa nekim drugim. Do njegovog otuðenja posebno dolazi nakon osloboðenja. Efendi Mita je iznenaðen i zaèuðen takvom reakcijom svoje Sofke.esom to je u tome sprijeèen. ali to je bio ne manji udar i za njega efendi Mitu. zbog nemoæi. Umjesto da je smiri.. LIKOVI Efendi Mita Efendi Mita je jedan od izdanaka bogate èorbad ijske porodice. kako je samo gajtan bio nov. pokazuje unutra nju stranu svoga kaput a.gospodin. turski i arapski. roditeljska rijeè i odluka neporecive. za gazda Markovog sina Tomèu. a poreknut je . gledajuæi ih. Ali. a tomèa "kupljenu" Sofku tuèe i tretira kao svoje vlasni tv . koristeæi kao poslednji i najjaèi razlog. bila s tara.

krupne oèi. i da æe tom ljepotom zadivljivati i njome pora avati svijet. tako vidno i jednostavno ma nifestovalo. Bora Stankoviæ je od Sofke naèinio centralni lik u ro manu i najizrazitiji umjetnièki profil ene u srpskoj knji evnosti. "ramena i leða jednako su joj bila jedra. kao svaka stvar. bila je ljupka i prava. Iz te samosv jesti ishodilo je i Sofkino pona anje: . sa istim suvim. Pokazujuæi poderanu i prljavu unutra njost i prljavu unutra njost min tana. koj a kao da je stala zanavek.i njegov ugled. uvijek vla na i str astvena. ali nje nim prstima i sa jo nje nijim vi e dlana oblim i punim èlan kom ruke koji su pokazivali svu bjelinu njene ko e." Efendi Mita je predstavnik had ijskog vranjskog svijeta koji u novonastalim uslovi ma propada i materijalno. obièna. iznova promjeni sudbinu Sofke i da joj do kraja zagorèa ivot. jedino je kosa bila bujna. crna meka i te ka". no en egoizmom i krajnje bezobziran. . meka. neponovljiv po svo joj psiholo koj punoæi i nemjerljiv po ivotnom udesu. jedrost i vitkost tela.ruke su bile oblije i jedrije. rasko nom ljepotom i djevojaèkom psihologijom Sofke Bora Stankoviæ se detaljn ije bavi u èetvrtom poglavlju svog romana. nije ni slutio da je uni tio ostatak ivota Sofke. a sa godinama ta ljepota postajala je sve "rasko nija i zanosnija". sa nekim skrivenim tragovima "neèiste krvi" u sebi. Naslijedila je spol ja nju ljepotu oca i majke. "dugih i suvih ruku. pojavljuje se on. mo e novcem kupiti. pobjesnio to jo jednom mora ma manifestuje svoje propalo stanje i tra i ne to zbog èe ga bi morao da se stidi Efendi Mita. sveden na poni enja i golo trajanje. unutra nju gordost i niz drugih crta koje su se ispoljavale u dr a nju. vrele jagodice. od tog trenutka. jer je ona. ali èiji se kraj ne vidi. imala je bijelo lice. i moralno. ponete jo od predaka. uoblièena. neka stvar. Kada je veæ bila u la u vode skladnog porodiènog ivota. puna.. Pojavom.. osoran i pre k. raz vijena" . on je razgolitio svoju bijedu i pokazao da je niko i ni ta. u toj situaciji. crna i te ka kosa i vla na i strasna usta. belina ruku i belina k o e. visoko èel o. krupne crne oèi. bar u prvo vrijeme. mada se ta "neèis ta krv" i "dvogubo" u njoj nije. da je jedan prop ao èovjek. O samog poèetka saznavanja svijeta i sebe Sofka je bila uvjerena da æe biti lijepa i najljep a. a nemir i vrelu krv od svoijh predaka. I sva t a svojstva bila su svojstvena i njenim pretkinjama. uvijek vrele jagodice i stisnute tanke usne. u nesvjesnoj elji za dominacijom u odijev anju i izgledu u odnosu na svoje vr njakinje u elji za dopadljivo æu i u provociranju d rugih svojim pogledima. Sofkina ljepota odreðene je atributima koji nagla avaju tu neponovljivu. u potrebi da u svemu bude jedina i neponovljiva. Na poèetku drugog poglavlja vidimo kako Sofka ne eli da misli na svoje pretke zbog nekog pritajenog strahs da i ona u neèemu mo e biti slièna njima. koja se. A od svega toga to je bilo oblo i kao saliveno i èinilo njenu ljepotu. Prvo nam daje portret Sofke: bila je lijepa. bujna.ljepota je uèinila gordom i sreænom. Prateæi njenu pojavnost i razlièite naèine ispoljavanja njenih unutra njih nemira i ivotni put koji vodi u patnju i biolo ko propadanje i degenraciju koja se sluti. Sofka Sofka je poslednji izdanak nekada nje had i Trifunove porodice. Efendi Mita pojaviæe se u jo jednoj dramski oblikovanoj situaciji da. u "Tomèinim oèima postojala druga. Od njih je ponijela gospodski izgled. u suzdr anim odnosima prema drugima. idealnu ens ku ljepotu i njenu èulnost: oblost.

"uhvati je ono njeno "dvogubo" ja. nalazi snage da se pojavi pred njim. Poku aæe. . miluje. . pred vratima je ugle dala njegove cipele i odmah je poèela da drhti. u tom zagrljaju. Meðutim. a Sofka se ne udaje. prvo. da se smjelo suoèi sa njim i da mu ka e svo je: Ja ne mogu i. to je ta "druga" Sofka stra no grli. samo malo drukèije prirode: na jednoj strani je ono o èemu je sanjala . samu sebe voljela. uvodi dijalog."od beskrajne èe nje za neèim oseæa da bi jauknula". koja je znaèila otpor i nemirenje. iskazuje se tako bi. . da je smiri govoreæi j . odoliæe isku enju. a nenavikao na takvo pona anje svoje kæerke.svu je obuzme ono "njeno": "snaga joj u èasu zatrepti i sva se ispuni miljem". njegova odluka. ona je bila uzbuðena. sasvim se predaje nei zmjernoj sreæi i èulnom u ivanju). gorèinu i uvrijeðen ost.. prividno mirnim tonom. onda se javljaju njeni ne spokoji i psihièka muèenja: . pa se javlja novi strah . da kupi njihovu kuæu. veæ samo samoæu i ti inu. Njen unutra nji ivot se iskazuje u razlièitim vidovima. savladan tom njenom ljepotom.pristanak oca. Kada se Sofka popela da ocu izrazi svoje neslaganje. ona. nestaju onog trenutka kada je u njihovu kuæu sa efendi Mitom do ao i gazda Marko. tone.da æe ostati neuda ta. I takav momak prilazi joj. kada se intenzivira i poène èulnost neukrotivo da narasta. U tom trenutku.sve njene elje i d jevojaèka nadanja.ravnodu na i sa visine gledala na sve djevojke oko sebe. on æe se samo namr aèiti i usne æe poèeti da mu drhte. razvija unutra nju dramu svojih j unaka. Opet se u njoj javlja psihièka podjeljenost. . Vrijeme prolazi. .u svojoj ljepoti je vidjela svoju sigurnost. slobodu i odbranu. dio koji èesto ovlada njome i ona mu se predaje.uvjerena da njenoj ljepoti niko nije dorastao i da se takav nikad neæe pojaviti.Kada je kapija zakljuèana i kada je sasvim sama. . surova stva rnost koja potire snove. a i z oèiju joj je izbijala "silina". svakoga j e mu karca gledala u oèi dok ne bi oborio pogled. èulno. snovi. gleda njega. svadbe i okupljanja. Iz èetvrtog poglavlja sazna jemo da ne voli posjete. ali. strijepnja i st rah da æe se pojaviti neka mlaða i ljep a. u poslednjem trenutku.. Tada joj sve biva "lak e i slaðe". ispunjavaju je nade. pa je kod drug ih izazivala divljenje. -"sama sobom bila zadovoljna". odvojena i daleka od svijeta. a potom i da je ispros i za svog maloljetnog sina Tomèu."topi se od neke sladosti" .nagonski dio. visokom tamnoputom i sna nom mladiæu. ali je na la smjelosti u sebi: "siln o otvori vrata i uðe".Nagonsko. èuje muziku.. A kad se u njoj pokrene taj unutra nji ivot.Jednom kad je bila sama i kada je do lo ono "njeno" pozvaæe sebi i polunijemog i p ijanog slugu Vanka. nosilac "neèiste krvi". Zato i vi e voli zimu."mu karce je zaluðivala". strasti i zanos i. . o daje se sanjariji (vidi svoju svadbu. kada osjeæa da umjesto jedne Sofke postoje dv ije: jedna ona sama i druga izvan nje . po tovanje i strah od svoje blizine i prisustva. mimo obièa ja. Sofkin unutra nji ivot obilje avaju misli o sebi i drugim djevojkama. a na drugoj strani . izmi ljenog. obavija. lju . uzima je i ona. neæu! Pisac taj momenat obraðuje dramski. Ne eleæi da se pomiri sa nametnutim rje enjem. na kome æe joj zavidjeti sve druge djevojke. svi njeni snovi o mladom. Suoèen sa svim tim. Silina otvaranja vrata govori o njenoj rije enosti i odluènosti da se usprotivi i saèuva sebe od poni enja.

. on æe. Èak u njoj ima i kajanja to se o pirala i suprotstavljala jer bi. u oèima svih "postala velika". tatina Sofka!. Tada bi joj "i sam njen sopstveni bol i jad. A kad joj je pokazao svu bijedu n jihovog siroma tva ona æe.. Kada je uzjahao konja. ravnodu nost na sve i nezainteresovanost za bilo ta. izgubljenu snagu i iv ot nalik na taj pepeo. Pogled koji prvo baca na dva velika sanduka i te ke katance na njima u svojoj sobi èitaocu treba da sugeri e da ima dosta para i da iza te seljaèke sirovosti krije dobr o bogatstvo. Ona je bi la nalik na predmet u funkciji tuðih namjera i elja. da je doseljenik i po svom porijeklu seljak iz pèinjskog kraja. sav se trewsuæi od bijesa. pren era en. Prvi put se javlja u 8. to se vidjelo i pri odlasku. veæ pomirena da mora prist ti. ali vje to sakrivana od nje i okoline. atmosfere. Sofkice! Nakon svega to joj se desilo. odskoèiti od nje. kada Sofka grca od bola u sebi. gazda Marko . i pored ovakve alopojke srca. i slaðe bi ga podnosila".. snevala i u snu ga ljubila. poni avanja.. sreæan to je pristala. sasvim klonuti i skoro pasti pred njegove noge . veæ u neèemu drug ome . naredio da ga sluga Arsa raspremi da ga izuje. ona sjedi pored ognji ta i zgasle vatre i prutom ar a po pepelu. Bora Stankoviæ je. enske nagosti i èulnosti i uzajamnih zadirkivanja. ostavlja je nezaintere sovanu i ravnodu nu prema svemu. samopo rt vovanja. Razlog nije u èinjenici to ide za nedragog. podnoseæi udarce. tato. vidimo je kako sasvim povuèena. ukra en po rtvovanjem. Gazda Marko Gazda Marko je jedan od najvitalnijih i psiholo ki najuvjerljivijih mu kih likov a u prozi Bore Stankoviæa. silav. nisam znala. Jedna od izuzetnih scena u kojoj je u prvom planu Sofka jeste i ona iz hamama. a ovo je m oja kæi. s avim podlegav i svojoj preostaloj èulnosti i "neèistoj krvi".. èime je zapeèatio i njenu sudbinu. a ono b ar se kome nadala. bla i. izgovarajuæi rijeèi:. ali kad je jo jednom èuo ono njeno "ja ne mogu". poglavlju romana.Hvala. tek sada. odmah je sjeo i. Stoièki. tato. Zato i njene rijeèi upuæene njemu:.. sa njega skine pojas. Ima. kako bi mogao tako raspojasan i opu ten da se preda ugodnim mislima. tato!. i samoodricanja. okrenuo se prema kuæi i dugo sa u ivanjem gledao u n ju. Zatim æe izaæi u noæ. èedo!Hvala. ostaje crta mora se. kao da simbolièno ispisuje svoju zgaslu ljepotu.Oh. èekala ga. spremna da se svjesno rtvuje zarad oèevog i porodiènog spasenja od potpune bijede koja je veæ bila prisutna. pa i onda kada je svekar do ao da je vidi. dakle. Spremnost na liènu rtvu nije prestala i nakon upada oca efendi Mite u njihovu kuæu i nakon svih njegovih uvreda nanijetih Tomèi. moja Sofka. prenera ena. kada efendi Mita ka e:. ona æe osjeæat i samo "otupjelost".to vi e neæe biti ono to je dosad bila: Dosad bar iako nije koga volela. sa namjerom da se "upi e" u svijet uglednih lj udi. u Sofki i nesebiènosti. Ovo je moja domaæica.Evo. raspjevanosti. Kada je stigao.j o prolaznosti ljepote. Tada æe se prvi put i èuti njegovo ime. ostavlja sa nezdravim porodom. Ali. fizièko i psihièko satiranje. na kraju. èesto i pijana priziva sluge. æu tke i bez glasa otpora ili prigovora. sigurno bio lak i. A sama pojava njegove ene Stane treba jo vi e da istakne njihovo porijeklo i uka e koliko je velika razlika izmeðu onog .Oprosti. pa ma koliko sve to bilo bolno i ni teæe kada je u pitanju njena sreæa i sudbina. kao stranac i neznanac koji je do ao sa efendi Mi tom u njegovu kuæu da je vidi i kupi.Ovo je ta "efendi Mitina kuæa". bilo da je to blisko ili ne. Ovo je moj saraj. a on. Iz narednog poglavlja èitalac saznaje da je on iz gornje èar ije. sa utiskom da joj se " srce èupa a snaga raspada". i samoranjavanja. raspojasanosti. Na kraju. kao pravi gospodar. reæi æe samo: . Na njega nailazimo samo u nekoliko poglavlja. Gazda Marko biæe oèaran kuæom. i samomuèenja. Sa migreniènim bolovim a u glavi i sa uvijenom glavom. s lika puna ivota.

Gazda Marko je bio bli zu granice. na vonj ðubreta i sve inu jaka prosta odela Vjerovatno da je gazda Marko. Trgovao je i stalno bio na nekom putu. Uh vaæen u namjeri i presjeèen u elji da joj se to vi e pribli i. U 13. al i za Boru Stankoviæa u prvom planu je ne to drugo. a Marko.a to oni. Naime.Ode gazda i poseèe alata! I gazda Marko. prosti. svoju strastvenost. koji je trebalo da bude njegov nasljednik. a to je biolo ko propadanje i op ta degeneracija koja je zahvatila porodicu. ne na. dalekose nije i dublje. Jusuf je ubijen od jednog Markovog bratstvenika. on tuèe enu. Ophrvan strastima. strasti i za ljepotu o kojoj svako san ja i nosi je kao nedosanjani san. nosi nei ivljenost i proma en ost ivota. donio odluku da Sofku dovede u svoju kuæu i da nju kupi umjesto kuæe. jesu i svijeta efendi Mitine kuæe. suva i ko èata i sva je mirisala n a seljaèki miris. Ona treba da poka e i kakav je o dnos izmeðu gazda Marka i nje. obraæanje pa nje na izgled ( da se viðaju lica bela. smatraju d a je u prvom planu sociolo ki aspekt romana i da je propadanje efendi Mitine porod ice uslovljeno dru tveno-istorijskim trenutkom u kome on ivi. Oblici ispoljavanja neèiste krvi kod predaka: 1) 2) 3) predavanje izobilju i rasko i i udaljavanje od rada i bilo kakvih poslova. a to je uzrokovano biolo kim. Imao je jednog sina Tomèu i sest ru koju je pazio i mnogo volio. kao i ostale Borine liènosti. Problem "neèiste krvi" u romanu Mnogi tumaèi Borinog djela. bez prijat elja. do ljaci. d . Uhvaæen u svojoj proma enosti i neostvarenosti sebe kada j e u pitanju mladost i enska ljepota. Njegova ena je bila blijeda. mnogo bitni je za njega kao stvaraoca. one ga èak uslovljavaju i ubrzavaju. sa enom i si nom dolazi u Vranje. oèuvana i negovana ). ostav i sasvim sam nakon povratka iz efendi Mitine kuæe i susreta sa S ofkom. kada je uz Sofku. za èije je ozn aèavanje pisac uzeo metaforu neèista krv. ali sa podsvjesnom eljom da on ima tu ljepotu pored sebe. Sam pojam neèista krv otkriva se u dosta slo eniom znaèenju: podrazumijeva razlièite vidove svoga ispoljavanja. uvijek u dru tvu Arnauta Ahmeta. cijelo selo je bilo njegovo bratstvo. Vrhunac njegove zaslijepljenosti i izbezumljenosti jeste u gestu kada uzjahano g konja no em udara u sapi i juri u mrak. jer i njega su na silu i bez ljubavi o enili dok je jo bio dijete. on hrli prema njoj. u ivanje u jelima. Meðu njima je otuðenost i potpuna ravnodu nost. radosti. poglavlju Bora Stankoviæ daje osvrt na porijeklo gazda Marka. psihièke devijantnosti (i zopaèenja) prethode materijalnom. kada je rijeè o romanu Neèista krv. dok za njim vièe Arsa: . on osvjetljava njegovu pro lost i otkriva otkuda on u Vranju. nasljednim faktorom. uz piæe. kada je eli. na mleko. Ahmet je imao i sinovca Jusufa. Postoji èitav registar izvedenih pojavnosti ov og biolo kog èinioca. kao skorojeviæi. slatki ima i odevanju. gazda Marko bje i od svog silnog nagona u smrt . neprihvaæeni i nepriznati. èuvajuæi se krvne osvete . ali sve du e odsustvo dva prijatelja i sve veæa bliskost izmeðu Markove sestre i Jusuf a dove æe do tragiènog razrije enja i Markovog bjekstva iz tog kraja. zatvoreni u svoju prostotu i seljaèk u prirodu. u noæi. na kolenima tovima ide prema njenim vratima. ostajuæi uskraæen za mnoge mladalaèke snove. da mu bud e snaha. Gazda Marko æe svoje namjere i silinu svoje snage. odreðujuæeg za porodicu i sudbinu Borinih junaka. Markova ses tra je ostala bremenita i taj grijeh i sramota morali su biti naplaæeni. bez ikakv e vidljive osjeæajnosti. pokazati na svadbi. muziku i vatre. Ima istine u tome. Do li su tu bez ugleda. sa kojim se i bratimio u manastiru Svetog oca (Prohor pèinjs ki). Biolo ko propadanje. u gradsku sredinu. nesvjesno grebe po vratima i kao da je vidi iza vrata i èuje njene damare. a li i poku ava da se od samoga sebe otrgne .

To su: nagla ena èulnost koja dijeli biæe na svjesni i nesvjesni dio. . 4) elja ena da budu zavodljive. kao to su sanjarenje o mladiæu. malikrvnost i bolesti. sa utiskom da je mnogo to ta naslijedi la od svojih predaka. pohota ispoljena u susretu sa gluvonijemim Vankom. suv i tanak. bez obzira na pol i rod. degeneracija izra ena kod poroda: djeca su fizièki slaba. otpu tenim iz turskih harema. predavanje sanjarijama u kojima se iskazuje njeno erotizovano biæe. k arakteri e ih podbulost. 5) voðenje razvratnog ivota na imanjima sa seljankama. istièuæi u prvi pl an ono njeno dvogubo ja . koja su u tim godinama i normalna. èulnost. a na kraju romana sa gluvonijemim slugama. u svemu ovome ima i ne to to je samo privid neèiste krvi . kao to je i had i Trifunov sin bio bled. ni doba osvojiti i zaludeti . 6) jaki nagoni i strasti kada se gubi kontrola nad sobom (pona anje Kavarole. naroèito kada su u pitanju ene. samopo rtvovanje i stoicizam. Kod Sofke se neèista krv iskazuje na slièan naèin. samo nalik n a neèistu krv . Ali. slabo zdravlje i neotpornost. u ivanje u bahanalijama. O svemu ovome moglo bi se razgov arati. Iz njihovog pona anja je izbijao imperativ: moæi svojom silnom lepotom sve ostale enske iza sebe baciti. snaga erosa koja ispunjava biæe. 7) bolesti (oduzetost. pogledom i dr anjem izaziva prolaznike). Sofkina tetka Naza tri puta bje ala od kuæe i tri puta se turèila). Tu se u prvom redu misli na psihièka mutna stanja i njena pona anja u ml sti. a sve mu ke po kuæi ne gledajuæi ni rod. psihièki labilna. lakim enama. obzir. potreba za dopadljivo æu. umobolnost.e to vi e pred drugima istakne i naglasi svoja ljepota i strastvenost. povlaèenje u sebe i svoju samozaljubljenost njena narcisoidnost. Sofkina prababa zaljubljena u uèitelja Nikolèu i njegovo pjevanje. utoliko vi e to dosta toga Sofka nosi kao plemenitost. vi e ensko no mu ko ). obuz etost ljubavlju. Cigankama. divljenje drugih prema njoj i osvajanje (stoji na kapiji. presjekla je ile u kupatilu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful